Utrechts Nieuwsblad zaterdag 18 maart 1961

24 pagina't oplage 56.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de l.iefde \ V Drift 2 3 - Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 18 MAART 1961 68e JAARGANG No 272 Hoofdredacteur mr J W Niessink Telefoon 16431 * — Giro 154949 Ab.prijzen f 7.55 p kw 59 c p w Gromyko confereert heden met Rusk Laos thans ernstigste ivrijvingspunt Van onze Amerikaanse correspxndtnt Vandaag arriveert de Russische minister van buitenlandse zaken Gromyko in Washington voor een ontmoeting met zijn Amerikaanse collega Dean Rusk Het gesprek wordt gehou den op verzoek van Rusk In de merikaanse hoofdstad wordt deze ontmoeting met bijzondere belangstelling tegemoet gezien FX^N * gaf eindelijk officiële jawoord Van onze Parijse correspondent Het Algerijnse Bevrijdingsfront het FLN heeft gisteren haar officiële jawoord gegeven op de invitatie die woensdag door de Franse regering werd gelanceerd vredesonderhande lingen te openen Het positieve antwoord dat nauwelijks meer een verrassing kon zijn werd uitgesproken door de „ minister " van voorlichting der voorlopige Algerijnse regering Yazid van wiens stem nu voor het eerst via de nationale radio ook de Fransen kennis hebben kunnen nemen De mogelijke plaat sen voor die eerste ontmoeting op ministerieel niveau worden in Parijs nog altijd het kasteel Thono en het bekende Kurort Evian bij de Zwitserse grens genoemd Voortgezette opleiding van autobestuurders Afleren van vele gewoontefouten De Koninklijke Nederlandse Toe ristenbond ANWB zal in het na jaar beginnen een serie proeven te nemen om te komen tot een sy steem van vrijwillige ry-opleiding voor bestuurders van personen auto's die reeds in het bezit zgn van een rijbewijs In eerste in stantie wil men onderzoeken of er van de zijde van het publiek be langstelling bestaat voor zulk een voortgezette opleiding Voorts hoopt men door de proe ven gegevens te verkrijgen die van nut zijn voor het definitief vaststellen van de methoden wel - Laatste krachtmeeting v stembusstrijd Raadsverkiezingen in twee Westduitse deelstaten Drie vliegers omgekomen Vermist Amerikaans vliegtuig verongelukt Wrakstukken Vogels op zomerzegels « DEI^LAND NEDERLAND NEPERLAND NeKroe in Londen Ik heb Luns 10 minuten aangehoord De Indische minister-president Nehroe lieeft vrijdag op een pers conferentie te Londen gezegd dat hij de Nederlandse minister van buitenlandse zaleen mr J M A Luns eerder deze week heeft aan hoord toen laatstgenoemde een uiteenzetting heeft gegeven van diens mening over de volledige breuk in de betrekkingen tussen Nederland en Indonesië Minister Luns bracht de Indische premier een bezoek van tien mi nuten en zette Nederlands hou ding en mening uiteen „ Ik heb geluisterd " aldus Nehroe Hij voegde eraan toe U ziet dat ik naarmate ik gegroeid ben voor zichtiger ben geworden in mijn verklaringen " Deze opmerking ontlokte gelach onder de journa listen Nehroe heeft voorts meegedeeld vrijdag een gesprek te hebben ge had met de Indonesische ambassa deur in Londen dr Soenario die hij een oude vi-iend noemde Soenario heeft de stappen van zijn regering met betrekking tot Nieuw-Guinea uiteengezet „ en ik heb geluisterd " zei Nehroe Toen men hem vroeg of hij be naderd was met een voorstel deel te nemen aan een beheerschap over West Nieuw-Guinea ant woordde hij „ Neen niemand heeft mij benaderd Ik wil niet dat iemand rruj benadert " „ Stel ultimatum aan Nederland " Mr Soesanto Tirtoprodjo advi seur bij het Indonesische ministe rie van buitenlandse zaken heeft in een krant de Soeloeh Indone sia het denkbeeld geopperd dat aan Nederland een ultimatum dient te worden gesteld waarin van dit land geëist wordt de Ver enigde Naties te aanvaarden als een bemiddelende instantie voor de overdracht van West Nieuw Guinea aan Indonesië binnen de tijd van één a twee jaar aldus Antara Mr Soesanto is voorheen diplo matiek vertegenwoordiger van In donesië in Den Haag geweest Een Oosterse visie op president Ken nedy de Amerikaanse president \ kreeg een dezer doeren deze Chinesevenseeltekening toegestuurd van deChinees Amerikaansc culturele en ¦ economische associatie in Taipei op I Formosa Kennedy draagt hier eentypisch Chinees fclecd I Vrij onverwacht za ' hier een Russisch—Amerikaans overleg op hoog niveau worden gehouden waar aan een uitgelezen gezelschap des kundigen deelneemt Gromyko brengt zfln medewerker Sobolet mee terwijl in Washington de Russische ambassadeur Mensjikof zich bij de Sovjetg^ucp al aansluiten Dit drietal zal zi:h op het State De partment geconfronteerd zien met een selecte groep Amerikanen Rusk zijn onderminister Bowles Steven son Amerika's ambassadeur bn de Verenigde Naties Bohlen bU uitstek specialist in Russische zaken en Kohier expert in Europese aange legenheden De toestand in Laos het land waar de spanning tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten op het ogenblik het sterkst tot uiting komt zal stel lig worden besproken De Ameri kaanse president heeft op zijn laat ste persconferentie verklaard dat Amerika zo nodig steun zou verle nen aan de regering en het volk van dat land Amerika's adviserende mi litaire missie in Laos schijnt de laat ste tijd vergroot te zijn doch wat Kennedy op zijn persconterentie heeft gezegd moet men tot dusverre toch voornamelijk zien als een waarschu wing aan de Russen Nu Russen en Amerikanen over eenstemming hebben bereikt over het begin van de ontwapcningsbe - Vrouw vermoord van een Belgisch parlementslid Van onze Brusselse co^'respondent Terwyl haar man het socialisti sche parlementslid Antóine Sainte in een nabijgelegen dorp een ver kiezingsbyeenkomst van de Belgi sche socialistische partU leidde is z " - vrouw de SO-jarige Maria Sain te vermoord door haar vriend de acht jaar jongere caféhouder Mar cel H Het drama heeft zich afgespeeld te Sint Nikolaas bij Luik Van onze correspondent te Bonn Zondag valt in de Westduitsebondsrepubliek de laatste aandui ding voor de k - nde bondsdag verkiezingen in de herfst ïn detwee belansrijkste deelstaten Noordrün-Westfalen en Neder Sakscn worden namelijk 10,8 mil joen kiezers naar de stembussengeroepen voor de gemeenteraads verkiezingei Zy moeten uit 200.000 kandidater de 30.600 man datarissen kiezen die in de stede lijke en plattelanOspai dementen een plaats kunnen krüffen Hoewel een grote verschuiving naar links of rechts die overigens onwaarschijnlijk wordt geacht po litieke betekenis zou hebben zal men aan de uitslag van morgen niet te veel waarde m ^ n hech ten Zowel ia 1952 als in 1956 haal den de socialisten bti deze ge meenteraadsverkiezingen een meer de:-heid maar zü werden bij de bondsdagverkiezingen even vlot verslagen Er if blijkbaar een grote grc p kiezers die weliswaar van de so ciale maatregelen op locaal ni veau van de SPD wil profiteren maar die de voortzetting van het Wirtschaftswunder lievei aan Aden auer en Erhard toeveriiouwt Die gang van zaken heeft trou wens aanleiding gegeven tol wat „ PokkenhriefjB " voor reis Spanje Frankrijk Van onze Haagse redactie Naar ons door het nationaal Frans verkeersbureau wordt meegedeeld moeten tot nader order alle reizi gers die komende uit de richting Spanje de Franse grens overschry den een bewijs van inenting tegen pokken kunnen overleggen Deze maatregel betreft ook uit Nederland komende reizigers die een bezoek brengen aan Spanje en wier terug reis door Frankrijk voert Advertentie DROST VERf ViNL0(it/iia^^Mf ^ sprekingen rest hun nog het eens te worden over het aantal deelnemende landen aan die conferentie De Rus sen hebben in het verleden herhaal delijk stampU gemaakt over dit aantal De Amerikanen geven het de Rus sen in dit opzicht niet zomaar voor het zeggen doch wanneer zfl heel eerlijk zfln verklaren zij ronduit dat er eigenlijk maar twee staten zitjn die er in dit geval op aankomen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie Onzekerheid In regeringskringen te Washington tast men nog volkomen in het duis ter omtrent de houding die de Rus sen zullen aannemen op de conferen tie over de kernproeven die 21 maart in Geneve zal worden hervat Wel krijgt men de indruk dat Chroesjtsjef de ontwapeningskwestie veel belangrijker acht dan de ophan den zijnde conferentie in Geneve Over het verbod tot kernproeven zijn de partijen elkaar vrij dicht ge naderd doch de onenigheid over het aantal inspecties ter plaatse dat jaarlijks zal worden toegelaten duurt voort De Amerikanen hebben reeds aan de Sovjet-Unie duidelijk ge maakt dat de stemming in het Con gres hun niet toelaat in dit opzicht veel concessies te doen Men ziet tijdens conferenties en lunches hebben Russen en Amerika nen geen gebrek aan stof voor con versatie en in spanning wacht men in het Amerikaanse kamp af of dit eerste conferentiecontact van de re gering-Kennedy met de Sovjet-Unie enig licht zal brengen in de tot dus verre nog vrij onzekere situatie School gesloten in Jelsum gevaar van straaljagers De openbare lagere school te Jel sum zal zo spoedig mogelijk worden gesloten Hiertoe besloot de gemeenteraad van Leeuwara deel Fr met algemene stem men In een brief van de staatssecreta ris van het departement van de fensie welke dezer dagen werd ontvangen schreef deze dat de school op de plaats waar zij nu staat vlak bij het verlengde van de hootdbaan van de vliegbasis Leeuwarden wel degelijk aan meer gevaar is blootgesteld dan ergens anders in Jelsum of Cornjum D^ze brief heeft B en W doen besluiten tot het voorstel om bo vengenoemde maatregel te ne men in afwachting van een nieuwe school te Cornjum men hier de kok-kelner - theorie noemt De CDU die vorige keer slechts 38,2 pet der stemmen kreeg tegenover de 44,2 van de socia listen acht 4e p'-estaties van kok Erhard doorslaggevender dan de verdeling van dia spijs door de so cialistische kelners Nochtans heeft de CDU dit keer een actieve cam pagne gevoerd op Adenauers aan vuring „ trek eens los op die rode raadhuizen " Onder de slagzin „ onze stad in goede handen " hoopt de CDU en kele procenten * e wnmen De so cialisten die onder de gelaatstrek ken van Willy Brandt de aanmoe diging hebben geplas-'st „ ga met je tijd mee " achten dat niet uitge sloten N E DE E De zonierpostzegels van dit jaar die van 24 april tot en met 10 juni verkocht worden vertonen afbeel dingen van strand - en weidevogels De ontwerpen zUn van de in Vere wonende kunstenaar Dirk van Gel der De waarden toeslag kleuren en voorstellingen van de uit vijf zegels bestaande serie zijn als volgt 4 - t - Als vermoedeiyke datum voor het begin van dit Frans-AIgerqns beraad acht men de 24e of de 27e maart aanstaande waarschqniyk Men verwachtte vanmorgen in Pa rijs ten slotte dat voor deze twee de fase der onderhandelingen die door een ontmoeting op het hoog ste plan tussen generaal De Gaulle en de premier der Algergnse voor lopige regering Ferhat Abbas be kroond zou moeten worden wel een zeven a acht weken zullen z^jn uit te trekken In Algerije moet het bericht van het komende officiële en publieke contact tussen Frankrijk en het FLN onder de Europese bevolking nogal rustig zijn opgenomen De Franse regering heeft de vroegere minister en resident generaal in Algiers Jacques Sou stelle gisteren echter verboden zich naar Algerije te begeven waar hij zijn geestverwanten had willen toespreken Soustelle heeft in een communiqué zijn hart uit gestort over deze ontoelaatbare beknotting der republikeinse vrij heden waarvan hij nu het slacht offer geworden was Aanslagen In Parijs hebben afgelopen nacht de rechtse extremisten zich daar tegen weer wel enigszins geroerd door met Molotof-cocktails en an dere klein formaat bommetjes te smijten Vier projectielen zijn ont ploft om de nodige materiële scha de aan te richten zonder evenwel slachtoffers te maken Eén der explosieven was bestemd voor het Gaullistische Kamerlid Noel Ie Tac dat zich gecompromitteerd 4 cent okergeel en grüs zilver meeuw 6 + 4 cent steenrood en zwart grijs scholekster 8 + 4 cent geelgroen en bruin wulp 12 8 cent blauw en grijs kluut en 30 + 10 cent donkergi-oen en grijs kie vit • De serie is gedrukt in off-set bü de N.V Joh Enschedé en Zonen Grafische Iiurichting te Haarlem moet hebben bij het miljoenen schandaal van de nationale wo ningkas Le Tac woont momenteel echter in Straatsburg het congres bij van zijn partij en aan enig lichamelijk letsel is zo ook hij kunnen ontkomen Daarentegen werd een andere parlementariër de neo fascist Le Pen door de po litie met wat forsere slag op het hoofd getikt toen hij een beto ging in de studentenwijk het Quartier Latin leidde in naam van het onsterfelijk ideaal van een Frans-Algerije dat als concreet object echter nu wel op de poli tieke requisietenzolder mag wor den bijgezet Le Pen moest naar een ziekenhuis worden gebracht waar hij aan het hoofd werd ver bonden alvorens op eigen krachten naar zijn woning terug te kunnen ^ eren De overige manifestanten lagen toen alweer een paar uren tussen de koele lakens om over Frans Algerije verder door te dromen gaven gisteren zekerheid In de loop van de avond is zeker heid verkregen dat de straalbom menwerper van de Amerikaanse luchtmacht van het type Douglas B 66 „ Destroyer " welke sinds don derdagavond werd vermist veron i^elukt is Deze zekerheid werd ver kregen toen een uit ongeveer twin tig man bestaande Amerikaanse commissie van ondcizoek op de vliegbasis Leeuwarden een daar vanuit Den Helder aangevoerde en uit zee opgeviste landingsflap iden tificeerde als een onderdeel van het vermist vliegtuig De commissie van onderzoek leidde uit het vinden van de lan dingsflap af dat het toestel ge heel vernield moet zijn Vandaar dat ook de hoop werd opgegeven dat een of meer leden van de drie koppen tellende bemanning dit on geluk zou hebben overleefd Dit te meer omdat een volle dag van intensief opsporingswerk — welk werk geschiedde onder ideale weersomstandigheden — geen en kel resultaat had opgeleverd Het zoeken naar eventuele over levenden geschiedde met inzet van veel materieel zowel vliegtuigen als schepen Schipper J de Vlaming van de Texelse kotter „ Cornelia Martha " vond het eerst een wrakstuk van ' t vliegtuig Het was de genoemde lan dingsflap die snel naar Den Helder werd gebracht Later meldde een Deens vaartuig dat het ook wrak stukken had opgevist De Amerikaan se commissie van onderzoek tracht Op aanwijzing van helicopter-piloot Frazer is de ysbreker Iberville in de St Lawrence-rivier bij Montreal be zig de laatste restanten van de win ter op de ruimen brokken ijs van een dikte van drie tot vijfentwintig voet worden door de ijsbreker ver gruizeld Vrouw bij het zemen uit raam gevallen Speciale berichtgeving Bti het zemen van ramen van haar woning op Je dei de etage aan de Havikhorst in Zuidwijk te Rot terdam is vrijdagmiddag de 57 ja-rige mevr J M G van den Ha perd op een betonnen plaats geval len De vrouw werd naar het zui derziekenhuis vervoerd waar bleek dat zij was overleden deze zo snel mogelijk in bezit te krijgen De taak van deze commissie — die onder leiding staat van captain Walker — is nu nog te trachten de plaats vast te stellen waar het vlieg tuig onder water is verdwenen Mo gelijk met behulp van de Nederland se marine De mening van de onderzoekcom missie over de oorzaak van het on geval was dat de bommenwerper vermoedelijk met een zg dubbele flame out " een storing in beide motoren tegelijk te kampen heeft gekregen Op de hoogte waarop het toestel vloog 5000 voet of ongeveer 1650 meter moet dit fataal geweest zün Advertentie Zéér kleine maten Zéér grote maten Alle maten ^ WMUMcJ TH eao^7M SCHOENENMAGAZIJN PORTUGEZEN BETOGEN TEGEN OE V.S Portugese betogers hebben vrijdag avond jl voor het gebouw van de Amerikaanse ambassade te Lissabon en voor dat van hel Amerikaanse consulaat in Opoxto gedemonstreerd in verband met het feil dat de V.S woensdag jl in de Veiligheidsraad tezamen met de Sovjet-Unie voor een onlwerp resolulie hebben ge stemd die voorzag in hel doen in stellen van een onderzoek naar de toestand in de Portugese Westafri kaanse kolonie Angola De betogers voerden spandoeken mee waarop stond:„Uit de Azoren " DezelHe temperatuur WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Wisselend bewolkt en plaatselijk enkele buien Matige tot krachtige aan de kust tijdelijk harde noordwestelijke wind Weinig verandering in temperatuur '^ niiiiiiiiiiiiil Iet ingang van maandag 20 maart zullen de beperkende maat regelen voor het verkoer met fiet sen en bromfietsen in de route Catharijnebrug-Viebiug te Utrecht worden opgeheven Het wordt niet noodzakelijk ge acht deze maatregel te handhaven nu de voorjaarsbeurs van gebruiks goederen in de gebouwen aan het Vredenburg is gesloten en de druk te zich in de komende dagen zal concentreren op de omgeving van het jaarbeursterrein aan de Croe selaan Utrecht oud en De omlegging voor fietsers bil de rotonde Kanaalstraat biyft gehandhaafd in verband met de voortdurende Jaarbeurs voor industrie en scheepsbouw tot en met woensdag 22 maart op de Croeselaanterrei nen Advertentie nieuw HOTEL FIES Uw gastheer In Utrecht IVIaliestraat 2 tel 22029 27453 Rustig comfortabel huis Kamera met privé-badkamer Gelegenheid tot vergaderen dineren en lunchen Goede parkeergelegenheid UI men iqe Verbeeld je QP deze plaats heb ik wel eens geschre - '- ' ven dat veel wijsheid waar uitge breide essays over worden geschreven en waar lange vertogen over worden gehou den dikwijls heel kort en puntig in een oud spreekwoord zijn samengevat Die spreekwoorden mogen dan afgezaagd en be duimeld door veelvuldig gebruik zijn misschien zijn het té dik wijls verkondigde waarheden maar waarheden z ij n ze dikwijls meesterlijk geformuleerd Met één ben ik het niet eens dat wat verkondigt dat ver beelding erger is dan de derdedaagse koorts Ik weet niet hoe erg die koorts is maar verbeelding is in ieder geval niet erg In tegendeel zonder haar zou het leven nauwelijks leefbaar zijn Als wij het alleen met de werkelijkheid zouden moeten doen en als wij ons niet allerlei heerlijks zouden verbeelden zouden wij geen leven hebben Hoe moeilijker lastiger en gelijkvormiger en dus vervelender het leven wordt des te naïever en krampachtiger wij ons vast klampen aan de troostende verbeelding en des te verder wij haar uitsmeren over de werkelijkheid Zo komt het dunkt mij dat wij zo veel meer „ plezier " en „ afleiding " nodig hebben dan de generaties vóór ons en dat wij ons ook al weer verbeelden dat zij zo'n veel saaier leven hadden dan wij Ik geloof dat het juist andersom is dat wij ons zelf op alle mogelijke manieren steeds meer plezieren creëren omdat het leven daarzonder nauwelijks uithoudbaar zou zijn En dus smeren wij onze illusies steeds verder en steeds dikker uit En dus beginnen wij in oktober al aan het heerlijk avondje te denken en in november » an kerstmis en begin maart aan onze zomervakantie En wanneer u de advertentiepagina's van vandaag met die van eergisteren vergelijkt dan ziet u wel heel duidelijk om hoeveel meer verrukkelijkheden wij ons mogen verkneuteren dan opa en oma Men wil ons doen geloven en men doet ons ook geloven dat er zeep is die ons de hele dag doet tierelieren van vreugde en dat er in elk flesje limonade en in ieder rolletje pepermunt een stuk - geluk verborgen is dat ons doet zingen en flierefluiten voor de rest van de dag En zo zitten wij nu reeds met ons allen te reizen De veertien dagen die wij werkelijk op reis zijn hebben vier maanden voorbereiding nodig en nog vier maanden daarna reizen wij op ons eigen bankstel in onze goeie eigen huiskamer nog eens weer en nóg eens weer en nog ho n d e r d maal weer die zelfde veertien dagen door middel van de foto's en de projec teerbare kleurenplaatjes die wij vergaard hebben Ik wil niemands plezier en niemands illusies verstoren en ik vind het prachtig dat het is zoals het is Ik vind het verrukkelijk nu reeds — vier maanden vóór ik w e r k e 1 ij k aan boord pa — langs de kusten van de Middellandse Zee te varen dat smaakt even goed als een speculaasje in oktober en kerstkrans in de eerste week van november Maar een beetje zielig is het wel En als ^ je er goed over nadenkt is verbeelding mis - /^ Z,0^^yf schien niet even erg maar véél erger dan - y ~^ n/^=TJjG de - lerdedaagse koorts ¦/- i./^^VCfJr ^ Strooptocht vond in Hoograven zijn einde ' Van een onzer verslaggevers ^ Wat waren het toch voor mannen die in de avond van de veertiende januari van dit jaar per auto in Utrecht op strooptocht gingen naar directieketen op het Kanaleneiland en bij bouwwerken in Hoograven Vrijdagmiddag stonden ze voor de rechter twee totaal ontdane jonge mannen van wie de een door finan ciële moeilijkheden en de ander mis schien meer uit zucht naar avontuur op pad ging Hun weg eindigde in een Hoogravense straat Er werd ge schoten hard gereden met auto's het was een compleet wild-west schre ven de kranten die dagen De jongemannen die op heterdaad betrapt waren zijn de 24-jarige ver tegenwoordiger J W en de 23 ja-ri betonvlechter H J R O bei den uit Utrecht Tegen de eerste eiste de officier van justitie mr Somer wil negen maanden met aftrek waarvan twee maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van drie jaar onder toezicht De raadsman van de verdachte wees erop dat W door de maat sciiappij die zijn auto financierde achter de broek werd gezeten om te betalen Toen het geld er niet was bleek de man niet opgewassen tegen de verleiding er met stelen aan te komen Uit een directiekeet op het Kana leneiland bij de Spaaklaan verdwe nen enkele bussen verf die dezelfde avond bij een opkoper van de tiand gedaan werden Aan de Musicetier laan verdwenen kostbare boorma chines die de recherche bij de aan houding in de auto vond „ U kunt zich scharen onder de zeer zware jongens " vond de offi cier van justitie Deze mening werd echter door de raadsman bestreden Dat de verdachte een trouw lezer van de rechtbankverslagen was kwam in deze zaak steeds ter sprake U zou juist dan zo goed moeten weten wat de gevolgen van der gelijke daden zijn " zei de voorzitter van de rechtbank mr V J A van Dijk De poging om bij de aanhou ding enkele rechercheurs omver te rijden zo had de verdachte aan de politie verklaaj'd was uit angst In gaan O werd later in Amsterdam ge pakt Hij had in tegenstelling tot de ander geen veroordelingen achter de rug Hij vertelde mr Van Dijlc zijn vriend van het plan afgehouden te hebben bij het belastingkantoor in te breken Uit de rapporten bleek dat deze 23-jarige verdachte mis schien meer uit verveling zijn daad heeft begaan dan uit geldgebrek Hij had van de opbrengst van de ver koop van de potten verf 26 gulden slechts een tientje ontvangen Mr Van Dijk beschreef uit de rap porten de verdachte als een figuur die misschien nogal veel hang - ver toonde naar dure auto's jazzmuziek cafe's en bioscopen Thuis moet de Weensê wals wijken voor jazz wat conflicten gaf De officier van justi tie eiste tegen O zeven maanden met helft van de periode dit thans ach tpr de rug is is men over het alge meen niet ontevreden De meningen lopen zelfs van tevreden tot zeer te vreden Alleen in de sector van de koelkasten waren enkele exposanten matig tevreden In tegenstelling tot de manifestatie in de Vredenburggebouwen draagt de expositie op het Croeselaanter rtin voor talrijke deelnemers een zuiver representatief karakter Voor deze categorie heeft deze beurs in ruime mate voldaan Op de textieijaarbeurs die deze week in het kader van de voorjaars beurs werd gehouden zijn vele con tacten gelegd met buitenlandse be zoekers f Advertentie =^ v '' -^ H ";' V - ¦^&' W>^'I ^'--' ¦ ¦ d.öor h ëtCg éh e,le vl»nd fluorescentie ne.on 100 »/ o Tn'eo.n MMECHI IS'S R6TreRt?A*i < 12515S ÉNSCHÉ6e"lÖ773 ¦• BÉ«K < l > 787 Gevonden voorwerDen Goudkl herenhorloge met zwarte band bruingrijze vulpen goudkl armbandje gev 14.3 jaargang van weekblad de Waagschaal " etui inh 3 ballpoints 2 garagedeuren sportbroek gym schoenen enz boekjes t.n E Siebelder witte slagersjas grijsgroene jas grijze en bruine portem gele en blauw witgcstr sjaal damestas inh pim ƒ 10.10 ƒ 0.13 Los geld ƒ 5 gev 6 3 Gem bussen van 7 t.e.m 13-3-'61 23x handschoenen en wanten mil baret par.hoes trommel pi jas mil koppel 4x tas sig aansteker biljartkeu in etui zakje postzegels 2 \ parapluie portem inh ƒ 0.83 zakagenda vaas sleutel mapje foto's rietenmandje zilv broclie Het hoofdbureau Paardenveld 1 is geopend op werkdagen van 1.3 — 16 uur Inlichtingen per telefoon worden niet verstrekt aftrek waarvan drie maanden voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar Uitspraken in deze zaken donder dag 30 maart Tentoonstelling van kindertekeningen Wethouder Van der Vlist opent hedenmiddag om 15 uur in de Van Alphenschool aan de Absteder dijk te Utrecht een tentoonstelling van 79 kindertekeningen uit Oos tenrijk Deze expositie kwam tot stand nadat de heer J C Janssen van het gemeentelijk voorlichtingsbu reau in Oostenrijk gesproken had met een onderwijzeres die op haar achttiende jaar als vluchtelinge na de eerste werldoorlog in Nederland verbleef Zij had haar leerlingen zo aardig laten tekenen dat men er zelfs een prijs mee won in een wereld wedstrij d Leerlingen van de Utrechtse school hebben er artikelen bijge maakt die ten bate van het Unes co-Unicefwerk worden verkocht De tentoonstelling is dagelijks van 9 tot 16 uur geopend tot 30 maart behalve op zaterdagmiddagen Advertentie ' li«'riii.sch Bt'ihigen VfNtHSTIIAAT 77-79 ' ho«k BoolfiNfraal ITRECnT Tel I78«.ï Specialiteit I SUÈDE JASJES 12.50 Eigenaar van de — 171 park gevonden — sieraden bekend Van een onzer verslaggevers Na berichten over de vondst van een bijna geheel verteerde blikken bus met sieraden tussen de wortels van een boom in het Wilhelmina park in Utrecht heeft zich de eige naar van deze kostbaarheden gemeld Het blijkt de familie Mulder in Hilversum te zijn die de waardevol le voorwei pen mist sinds er in een huis waar men vroeger woonde Reelaan Bosch en Duin in decem ber 1957 was ingebroken Deze in braak in onderzoek bij de politie van Zeist blijkt nu nog niet geheel opgehelderd te zijn De vondst van de sieraden wijst dit uit In de blik ken bus die de jongens Ben Elling Leo van Zeelst en Rudi van der Veer deze week in het park opdiep ten zaten ondei-meer goi^den ringen met inscripties M de Boer en W Vonk gouden oorhangers zilveren annbanden en vele andere sieraden Celstraffen geëist wegens diefstal van luidsprekers Van een onzer verslaggevers Twee Utrechters de 21 jarige A K en de 23-jarige VV A S belden bankwerkcr zijn vrijdagmiddag voor de rechtbank verschenen wegens diefstal van twee kasten met luid sprekers uit de bomen van de Stein laan in Zeist tijdens een winkelweek in november De jongemannen hoorden heiden celstraffen tegen zich eisen De of ficier V justitie mr Komerwil vor derde tegen K zeven maanden met aftrek waarvan drie maanden voor waardelijk met drie jaar proeftijd tegen S acht maanden met aftrek waarvan drie voorwaardelijk met drie jaar proeftijd De jongens uit Indonesië afkom stig werden door hun raadslieden slachtoffers genoemd van de slecli te verhouding tussen Nederland en Indonesië Zij kunnen hier niet aar den en begaan daardoor strafbare feiten De jongens gaven toe de luidsprekers weggenomen te hebben om te gebruiken bij de versterking van hun elektrische gitaren Zij ken den elkaar uit een bandje De rechtbank zal uitspraak doen op donderdag 30 maart AMBTSDRAGERS UIT UTRECHT BI.IEEN In de vergaderzalen van de ge formeerde Westerkerk Bergstraat 54 te Utrecht wordt maandag 24 april uitgaande van de Utrechtse Oecumenische Raad weer de jaar Uilise bijeenkomst gehouden voor de ambtsdragers in de Utrechtse kerken Ds W Knoppers zal het onderwerp De leek in de gemeente inleiden WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat Konstanz ' 298 onv Rheinfelden 211 — 1 Ottenheim 273 — 7 Straatsburg 218 — 2 Maxau 397 — 2 Plochingen 127 + 2 Mann heim 241 onv Steinbach 150 — 8 Malnz 259 — 1 Bingen 175 — 2 Kaub 189 — 2 Trier 174 onv Koblenz 203 — 3 Keu len 176 — 5 Ruhrort 369 — 3 Loblth 991 — 8 Nijmegen 778 — 5 Arnhem 804 — 6 Eelde T.Tssel 352 — 6 Deventer 255 — 6 Monsin 5530 onv Vise 5005 — 3 Borg haren 3975 - 28 Belfeld 1126 — 17 Grave beneden de sluis 512 — 16 WATERHOOGTEN WEERDSLÜIS Bovenkant sluis 50 rm + NAP was 2 rm Benedenkant slufs 48 cm — NAP val fi cm ^ 3^hENIM ^ ZATERDAG NV-HUIS 20 uur Feestavond Ned Ver ICHBO TIV01.1 19,30 uur Gijmnastlekuitvoermg met soiree D.O.O SCHOUWBURG 20 uur Haagsche Co medie Eecket " HERENSTRAAT 23 20 uur idem film avond Franse Soc LEEUWENBERGHKERKKELDER 20 U idem dansavond Sinjo KROMME NIEUWE GRACHT 48 20 U Soiree dansschool Wildschut NIEUWE GRACHT 49 20.30 uur Soiree dansinstlluut H de Rijk m.m.v The Skyblazers OUDEGHACIITKELDER 121 24 uur Utr Jazzclub Trio Pim Jacobs en Jan Huvdts e.a jamsession OUD KATH KERK St MARIE 19.30 U Vesper met Avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Avondgebed door Henk Seldenthuis werken van Kellner Boyce Stanley Bach en Handel GEBOUW voor K en W 20 uur Toneel avond Ver van Oud-Groningers POORT VAN KLEEF Mariaplaats 0 uur Jongerengroep Ned Reisver Ja panse filmavond RAADSKEI.DER ' 20 uur Youth for Christ spreker J Klein Haneveld OUDEGRACHT 92 Utr Ontsp Centrum 20 uur Utr Studenten Dixyland Or kest Uncle Zeus ' Feetwarmers " OUDEGRACHT 185 20 uur St voor Open Jeugdwerk bal WERFKELDER Oudegracht 203 20 UUr Persepolis The Diamond Five " CI.UBLOK.AAL OI.YMPT '\ L van Nw Guinoa 20 uur worstelwedstrijden Olvmpia 3-De Halter 3 en SDZ 2 WIJKGEBOUW MARIENDAAL Prins Bernhardlaan 20 uur Instuifavond met danswedstrijd BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 u zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Het Mes 18 jaar met Ellen Vogel Paul Cammermans Reitze v d Linden en Marie Louise Videc CITY De millionnairsdochter 14 jaar met Sophia Loren FILMAC Actualiteiten met reportage 12'2 jaar Koningin alle leeftijden dagelijks 10 18.30 uur PALACE vrijdag tot en met zondag Tien van het Vreemdelingenlegioen 14 jaar maandag tot en met donder dag Lemmy Caution Incognito 18 j dagelijks 18.45 en 21 uur REMBRANDT La Francaise et l'amour 18 jaar 14.30 18.45 en 21.15 uur zondag 13.45 IS 15 16.45 en 21.15 uur SC.ILA Betaal of sterf 18 jaar met E Borgnine Zohra Lampert en Alan Austin STUDIO De vuurproef met Simone Signoret Yves Montand Mylène De mongeot 18 jaar Voorstellingen een kwartier later VREEBURG vrijdag tot en met zondag Vlammen over de Philippijnen 14 1 maandag tot en met donderdag De blauwe nachtvlinder 18 jaar Elke avond 23.30 behalve zondag 19 maart Bestemming Auschwitz 18 j OLYMPIA vrijdag tot en met zondag De gouden Havik 14 jaar maandag tot en met donderdag Man with the gun 14 jaar ZONDAG TRIANON 10.30 uur St v Open Jeugd werk Lilden " CAMERA 10.30 uur Carmen Jones met Harry Belatonte 18 jaar VREEBURG 10.30 uur Het zesde con tinent a.l diepzeefilm EtlASMUSHUIS 10 uur De Vrije Ge dachte dr V WesthoH De mens en het biologisch evenwicht in de natuur ' HOGELANDEN WZ 12 bis 14.30 uur Huisconcert Henri Vélo met tentoonst AMSTERDAMSESTRAATWEG 14 uur Voetbalwedstrijd Elinkwijk-Willem II STADION 14 uur Hercules-HBC HOGEWEIDE 14 u UVV-Jonge Kracht KONINGSWEG 14 uur Velox-Zeist PLOMPETORENGRACHT 5 16 uur Ned Inst v Kath Kerkmuziek con cert t.g.v dies BAPTISTENKERK SILO Herenstraat 36 19.30 uur Film „ De pastorie van Hin ton " WERFKELDER Oudegracht 301 20 uur Cocktailclub The Fran.s Stols Combo De Improvers en Peter van Bommel NIEUWE GRACHT 49 20.13 uur Soiree H de Rijk met radiomu.sici SCHOUWBURG 20 uur Haasche Come die Marius " WERFKELDER Oudegracht 121 20 uur Utr Jazzclub kwartet Hans van Leeu wen KR NWE GRACHT 48 20.15 uur Soiree dansschool Wildschut Maandag CROESELAAN 9-18 uur Voorjaars beurs techn goederen BUURKERK 12.15 uur Opening tent.st stelling De Biibel in beeld en muziek 15 17 en 19.30-22 uur JAARBEURSREST 14 uur Demi-finale verkiezing Miss Bril DOMKERK 16.15 uur Ambtsaanvaar ding dr W J Alberts bijz hoogleraar interregionale geschiedenis SCHOUWBURG 20 uur Nedrl Dans Theater diverse baletten GEBOUW voor K en W 20 uur Ned Chr Reisver Toeristisch Palet TIVOLI 20 uur Drie Friesever feest avond gezelschap Tetman en Jarig de Vries HOTEL DES PAYS BAS 20 uur Klas sieke auditieavond d'Oprechte Ama teur TUINDORPKERK 19.45 uur Ned Chr Vrouwenbond declamatie mevr Ver meer J.A-ARBEURSREST 20.15 uur Ned.-En - geland Sir John Bagot Glubb Arab Nationalism to da.v BOOTHSTRAAT 6 20 uur Evangelisatie samenkomst de heer E Schuurman RAADSKELDER 20 uur Open tafel ir J Bardet „ Utrecht in verleden en heden " GEBOUW THEOSOFISCHE VER Kruis straat 7 20 uur Stichting Yoga dr H van Praag „ Pratyahara " ver strooidheid NOODKERK BERNADOTTELAAN 20 u Forumavond wijkver Kanaleneiland P v HUIS Jansveld 51 20 uur Scheids rechtersver de heer J v d Kaa over spelregels BB-ACTIVITEITEN 19.30 uur cursus gew dragers voor redders pi noodw BB lokaal Vaalt 19.30 uur oefening Bergingsdienst pi noodwacht Bureau BB 19.30 uur basiscursus gew dragers help en redders pi noodw Bureau BB 19.30 uur basiscursus redders pi.noodw kant Reind Vaalt 19.30 uur oefening alg hulpploeg wijk N Kleine Vaalt 19.30 uur verbindingsoefening wijken I P en Q wijkpost Q 19.30 uur cursus portofonisten pi nooo wacht Cop ^ _ 19.30 uur oefening wijk D wijkpost D 19.30 uur inlijving en kleding pl.noodw A C verk Bureau BB Advertentie Weet je dat die dingen die op het dak staan minstens lo be langrijk lijn a!s dat apparaat waar ie ' t op « ieii D ^»''" om hebben er natuurlijk ook zoveel mensen TV van Radio Maigret « MfrWftfGRfr I Keuze e/t sen/ic ^ tot en mQt / \ Scheutanitr 14 Utrecht tel 24413 Mariaplaats 49 Utrecht td 39271 De ERRES-specialist UTRECHTSCl Verhc acad Aanpas reéle In antwoord Tweede Kamerli Lienden P.v.d.A ging van de ve academische ziel minister van e mede namens de Prins niet Vati ' Var onze Bri De Belgische heett vrijdag na ting van de n klaard dat de g benoeming van Luik tot ambass bij het Vaticaan sprookjes kunnei zen Het is eigenlül missionaire pren ontkenning lieeft want het bewijsl de internationale zoek naar kopij over het Belgis meest fantastisc wereld in te ze In het bijzon sensatieweekbiac: bü de kroon E het ogenblik nie verspreiding erv den zal worden De Belgische heeft het niet nc ontkenning nade doch men had ten dat degenen richten lancerei begrepen dat h A dat een prsche koninklijkedien directe trogië metterwoonlang hij in dez B dat een like familie verworden gemaakrie van buitenla Koning roept bei van Ne Premier Nehr gisteren tijdens in Londen med een boodschap I.aos te hebben deze een beroep invloed aan te tenstaanders h Laos zullen stal ^ Laos alleen als zonder verbint kunnen bestaan De Birmaans € heeft prins Soe der van de nei in Laos vrijda Birma bereid i in iedere interr voor Laos op v wordt goedgeke Linkse Pathet ' telüke leiders i Benelu In Belgische wordt vernomen buitenlandse zak luxlanden vanc over een gem van de Benelux leg in het Eurof Van dezelfde dat de drie lanc deel te hebben v van de positie v ternationale cor vormen van eer België word door minister W minister Luns minister Schaus Tot de onderv tafel zullen kor oude vraagstuk tussen Rijn en I Auto Palan BERIJNI OTBECH ' I WI ' 60 seconden te ontraadse seconde om Idee B Te Ueuvel Vtrei Oplossing 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 Verhoging verpleegprijs in academ ziekenhuizen Advertentie DELOEP PROF OUD OP V.V.D..C0NQRES Geen derde weg tussen ons en communisme Pleidooi voor meer vrije Kamerkwesties Wij zouden " het met grote vreugde begroeten als een tijd perk van geleidelijke ontwapening zou intreden Ontwapening is echter alleen verantwoord als zij algemeen is Zou het vrije westen zich laten verleiden eenzijdig van zijn machtsmidde len afstand te doen dan zou het een schaap worden dat weldra prooi is van de communis^sche wolf Zij die menen dat er tussen vrijheid en communisme een derde weg is zijn voor de vrijheid een dodelijke bedreiging Dit verklaarde gis teren te Rotterdam prof P J Oud op de algemene verga dering van de WD Jeugd-es met 2(1 uur Leeu - - Kn Arab Aanpassing aan reéle kosten In antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid de heer Van Lienden P.v.d.A over de verho ging van de verpleegtarieven ifl academische ziekenhuizen heeft de minister van economische zalten mede namens de minister van on - Prins Albert niet naar Vaticaan Var onze Brusselse corresp De Beljrische premier Eyskens heeft vrijdag na afloop van de zit ting van de ministerraad ver klaard dat de geruchten over een benoeming van prins Albert van Luik tot ambassadeur van België bij het Vaticaan naar het rijk der sprookjes kunnen worden verwe zen Het Is eigenlijk triest dat de de missionaire premier een dergelijke ontkenning heeft moeten geven want het bewijst dat een deel van de internationale pers blijkbaar op zoek naar kopij niet schroomt om over het Belgische koningshuis de meest fantastische berichten de wereld in te zenden In het bijzonder zekere Partjse sensatieweekbladen spannen daar bij de kroon En waarschijnlijk ' is het ogenblik niet ver meer dat de verspreiding ervan in België verbo den zal worden De Belgische minister-president heeft het niet nodig geoordeeld zijn ontkenning nader toe te lichten doch men had kunnen verwach ten dat degenen die dergelijke Ije richten lanceren zouden hebben begrepen dat het mogelijk is A dat een prins uit het Belgi sche koninklijke huis die boven dien directe troonopvolger is Bel gië metterwoon zou verlaten zo lang hü in deze situatie verkeert B dat een lid van de konimklij ke familie verantwoordelijk zouworden gemaakt aan het ministe rie van buitenlandse zaken Koning van Laos roept bemiddeling van Nehroe in Premier Nehroe van India heeft gisteren tijdens een persconferentie in Londen medegedeeld donderdag een boodschap van de koning van Laos te hebben ontvangen waarin deze een beroep op hem doet al zijn invloed aan te wenden dat bui tenstaanders hun inmenging in Laos zullen staken Nehroe zei dat Laos alleen als een neutraal land zonder verbintenissen verder zal kunnen bestaan De Birmaanse premier Oe Noe heeft prins Soevanna Phoema lei der van de neutralistisclie richting in Laos vrijdag meegedeeld dat Birma bereid is zitting te nemen in iedere internationale commissie voor Laos op voorwaarde dat deze wordt goedgekeurd door zowel de Linkse Patliet Lao als de pro wes-telijke leiders in Vientiane BeneluX'Overleg In Belgische officiële kringen wordt vernomen dat de ministers van buitenlandse zaken van de drie Bene luxlanden vandaag zullen spreken over een gemeenschappelijk front van de Benelux bij het politiek over leg in het Europa van de „ zes " Van dezelfde zijde werd vernomen dat de drie landen verwachten voor deel te hebben van het verduidelijken van de positie van de Benelux op in ternationale conferenties en van het vormen van een dergelijk front België wordt vertegenwoordigd door minister Wigny Nederland door minister Luns en Luxemburg door minister Schaus Tot de onderwerpen die verder ter tafel zullen komen behoort ook het oude vraagstuk van de verbinding tussen Rijn en Schelde lAdvertentie Hoofdagent Citroen A Panhard Auto Palace „ UTRFXHT ' BEGIJN EK ADF 19—20 UTRECHT — TEL IS971 < WWWW\A/WWW/WAA»WW ram 60 seconden om dit „ woordbeeld " te ontraadselen • of 1 seconde om de oplossing te lezen Idee B Teunissen en C van den Heuvel Utrecht Oplossing • jundsmjjj derwijs k en w de minister van financiën en de minister van so ciale zaken en volksgezondheid medegedeeld dat de oorzaak van de verhogingen van de verpleeg prys voor de zaalverpleging in het academisch ziekenhuis te Leiden gelegen is in de grote wanverhou ding tussen de kostprys en de verpleegprijs Aan de academische ziekenhui zen te Groningen Leiden en Utrecht en het Wilhelmina kinder-ziekenhuis te Utrecht is machti ging verleend met ingang van 1 januari 1961 een 2;aaltarief in re kening te brengen vgn f 22,75 per verpleegdag Omdat in de academische zie kenhuizen mede onderwij sbelan gen worden gediend zou het niet juist zijn de kostprijs als grond slag te nemen voor de verpleeg prijs Het is intussen bijzonder moeilijk gebleken het onderwijs element uit de kostprijs te elimi neren Daarom is besloten de maximumverpleegprijzen van de academische ziekenhuizen in prin cipe vast te stellen op het niveau van de economische kostprijs van medisch vergelijkbare particuliere ziekenhuizen sr Rondom het KLM gebouw aan het Leidsplein is een grote schutting getouwd » De tekenaar Ted Schaap maakt hierop een fraaie schildering aan de bovenzijde van de schutting wordt een vliegtuigcabine in door ~ snede geschilderd waarvan de stoe len reeds zijn getekend Beneden mensen die vol belangstelling naar boven kijken Foto De schilder Ted Schaap bezig aan zijn schilderij De hieruitvoortvloeiende prijs aanpassing geschiedt geleidelijk De pr\jzen voor de zaalverpleging der academische ziekenhuizen zqn per 1 januari 1961 dan ook niet volledig verhoogd tot dit maxi mum In overweging is de tweede fase van de aanpassing te doen plaatsvinden op 1 januari 1962 Of deze verhogingen zullen moe ten leiden tot een premieverhoging zal vooral afhangen van de stij ging van de premieplichtige loon som Voorlopige berekeningen hebben uitgewezen dat de totale extralasten zullen zijn gedekt door een stijging van de premieplichtige loonsom met ongeveer 0,6 pet Omdat ook de strijd op niet militair gebied moet worden ge streden is het volgens professor Oud noodzaak de achtergebleven gebieden te steunen Over Nieuw Guinea zei de VVD-voorzitter dat Anders dan u denkt Hij gaat er uit uit de wereld Christus wil de boze ook uitonshart uitwerpen Eerlijk gezegd hébben wij het daar niet erg op want als satan er uit gaat dan moet er meer uit alles wat bij de boze hóórt en dat houden wij maar graag aan Laat Hij het u maar afnemen u zult eens zien wat een vrijheid dat is De vrijheid van de heuvel Golgotha met de onge kende opluchting waar is de „ aanklager van ons leven " de overste van deze gevallen wereld Hij is er niet meer Terwijl wij de heuvel opgingen de Man van Smarten achterna is hij achtergebleven Achtergebleven Uitgeworpen zegt Christus Daar om noemt de kerk Hem Verlosser „ Die mij uit alle geweld van de duivel verlost " Ziet u wel hoe anders het is dan wij denken De bijbel noemt dit „ boven bidden en denken " Overigens zijn wij niet alleen op de heuvel „ Als Ik van de aarde verhoogd ben zal Ik allen tot Mij trekken " zegt de Heiland Weer horen wij vreemd op Ver - _________^_ hoogd O Hij bedoelt zeker als Hij in de liemel zal zijn Neen het is weer anders dan u denkt Zo spreekt Hij van Zijn dóód Dat noemt Hij in diepe heilige ironie „ verhoogd " aan het kruis Want nergens is Jezus zo hoog als aan het kruis Opstanding en hemelvaart dat spreekt vanzelf voor Hem maar aan het kruis is Hij groot in Zijn liefde die zichzelf prijsgeeft En aan het kruis oefent Hij Zijn aantrekkingskracht uit op mensen die als ze bij de boze blijven mét de boze zullen vergaén Op Golgotha vergadert Hij Zijn kerk Allen joden en heidenen trekt Hij De joodse misdadiger en de Romeinse kapitein als laatsten die de eersten zijn lyru terwijl u dit leest trekt Hij u ook Wég van ^' de zonde de zelfzucht het oppervlakkige leven dat aan het tijdelijke genoeg heeft Het oordeel gaat over deze wereld zegt Hij en satan wordt uitgeran geerd Hij staat al op dood spoor En als u bij de boze blijft unlet door Christus ' aat redden dan is alle beweging in uw leven en al ' w drukte het rangeren op rails zonder aansluiting Elk hunner zal in ' t zalig oord van Si on met haast voor God verschijnen Dan wordt het nóg een keer Anders dan u denkt nvoo'stelbaar anders zo goed zo groot door Hem voor u Nu gaat er een oordeel over dese ' Wereld nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden en als Ik va7i de aarde verhoogd hen sal Ik allen tot Mij trekken JOHANNES 12 VS 31 S2 CTELT u zich eens voor dat een kunstenaar iets ^ heel bijzonders heeft gemaakt een schilderij waarin hij heel zijn ziel heeft gelegd Na maanden van intense arbeid laat hij het u zien met de tinte ling in zijn ogen zult u het echt mooi vinden U kijkt er naar en langzaam haalt u een zakmes voor de dag en u snijdt het schilderij aan stukken Nee zegt u dat zou toch geen sterveling doen stel je vóór K jeeóleiijh ^ oi/erpeinzing Maar dèt hebben wij dan toch maar gedaan vertelt de bijbel met het werk van Gods handen Zijn schepping Het was alles „ zeer goed " zei God en wij hebben het verscheurd geschonden Het was alles als een paradijs geschapen en wij hebben er een wildernis van gemaakt Geen wonder dat de Here Jezus zegt dat er een oordeel gaat over deze'wereld Dat is niet de wereld zoals die uit Gods handen kwam het schilderij van de grote IWeester goed en warm van kleuren want liefde was van dit werk de bron en het motief Nee het is de wereld zoals ze geschonden - is door de zonde Deze wereld wordt door het kruis van Christus geoordeeld Als wij het lijdensevangelie lezen zouden wij den ken Christus wordt geoordeeld Want Hij gaat in dit verhaal van Kajafas naar Pilatus van recht bank tot rechtbank van instantie tot instantie van hand tot hand Ja wij zouden denken het kruis is het oordeel over Christus Maar het is anders dan wij denken Want zélf zegt Hij het kruis is het oordeel over deze wereld God de Vader straft op Golgotha de zonde der wereld W ij worden geoordeeld én wanneer we van harte in Christus geloven vrijgesproken meteen Hoe vreselijk is deze heuvel met het kruis En toch is liet een poort des hemels ÜN zie nog eens terug naar beneden Hoe is de '- ' Heiland hier gekomen op de heuvel Golgotha U zegt Wel ze hebben Hem de stad uitgeworpen zo wilde het volk het „ Weg met Hem " is er ge roepen Daarom moest Hij de poort uit Maar weer is het anders dan wij denken Want zélf zegt Hij de overste dezer wereld de satan wordt buitengeworpen Wij denken Hoe kunt u dit nu zeggen satan wordt juist binnengehaald in ieder geval éSngehouden en U moet er uit ü had dat nooit kunnen denken De eeuwige God heeft het voor u bedacht in Zijn „ gedachten van • ede " Hoc dénkt u er over Ds G SPILT Neen zegt Christus Ik ga door Mijn offer Mijn gemeente bevrijden uit satans macht de boze wordt uit hun leven uitgeworpen nu al principieel en straks definitief Op Golgotha wordt satan gebonden Ja de kettng waaraan hij vast zit is erg la n g voor ons besef En met deze ketting als straal beschrijft ' lij een enorme cirkel groter dan wij overzien Maar Christus zegt het tegenwoordige kabinet in nog geen twee jaar bewind meer voor de ontvoogding der Papoea's heeft gedaan dan het kabinet Drees in al zijn zittingsperiodes Als het recht op zelfbeschikking der Papoea's verzekerd blijft zag professor Oud geen reden tegen een taakoverneming door de Ver Naties te zijn De heer Oud meen de dat Nederland niet op zgn een tje oorlog moet gaan voeren als Indonesië wapengeweld zou ge bruiken Dan zou meende hij een beroep dienen te worden gedaan op de V.N Zouden de V.N haar handvest miskennen en zou Nederland geen hulp uit andere hoek krijgen dan zou men niet mogen verwachten dat ons land een strijd op leven en dood zal voeren Het onmoge lyke mag in de internationale verhoudingen niet worden ver wacht aldus de heer Oud Uitwendige eenheid De kans op het samensmelten van de Europese gemeenschappen tot een orgaan en het instellen van een parlement gekozen door rechtstreekse verkiezingen achtte de heer Oud afgenomen sedert het Parijse optreden van de Franse president De GauUe De intergou vernementele samenwei king die De GauUe voor ogen staat kan zei de heer Oud slechts een uitwen dige eenheid scheppen die net als de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden zwak zal zijn door gebrek aan werkelijke eenheid en overheersing door de sterkste Volgens de heer Oud ging de A.R.-fractie in de motie over het woningbouwbeleid die de jongste kabinetscrisis veroorzaakte tegen het uitgangspunt in van de rege ringsverklaring waarachter alle vier regeringspartijen zich hadden gesteld Professor Oud meende dat volgens deze verklaring de rege ring zou streven naar uitbreiding van het particulier initiatief in de woningbouw en - exploitatie Daarom begreep professor Oud niet dat er door de A.R Kamer-fractie op is gewezen dat het aan banden leggen van de bouw in de vrije sector niet voldoende was Ook de minister die aan de stem ming over de motie geen porte feuillekwestie had behoeven te stellen en de C.H.-partij gingen volgens de voorzitter van de VVD niet vrijuit De heer Oud toonde zich in het kader van de vrijere woningpoli tiek bijzonder tevreden over de maatregel van het kabinet De Quay de huren te verhogen en de blokkering van de halve huurver hoging ongedaan te maken Hij waarschuwde voor het tus sentijds openbreken van c.a.o.'s Hij ontzegde de partijen hiertoe Principe P REMIER VERWOERD van Zuid-Afrika heeft zijn besluit om \ het Gemenebest te verlaten ge nomen omdat de veroordeling door de partr^ers van wat hij noemde „ de beweerde discrimina tie en onderdrukking van de met blanke volken van de Unie van Zuid-Afrika " voor hem onaan vaardbaar was Zelfs de felste tegenstander van de apartheidspolitiek kan hem het ' recht niet betwisten aldus te reageren Verwoerd deed echter meer Hij \ ging tot de tegenaanval over Het is merkwaardig zo zei hij dat de \ beschuldigingen aan het adres van de Unie worden geuit door pre * miers van landen waarin onder ' drukking en discriminatie openlijk worden toegepast en de grondbe ginselen van een democratisch bestuur met voeten worden getre den In dit verband noemde hij speciaal Ghana India Malakka en Ceylon hoewel dergelijke praktij ken naar hij zeide zeker ook nog in andere staten van het Gemene best voorkomen waar zij zelfs in de wet zijn vastgelegd Er schuilt ongetwijfeld veel waarheid in hetgeen Verwoerd be weerde In Ghana bijv — de felste opponent tegen een aanblijven van Zuid-Afrika in het Gemenebest ensemble — voert Nkroemah een bewind dat doorspekt is met to talitaire tendenties De oppositie wordt er beknot in de uitoefening van zijn democratische rechten Zo valt er ook elders nog veel te critiseren Afgezien van het feit echter datVerwoerd wel de laatste is om metde vinger naar die inbreuken te \ wijzen verliest hij één belangrijkding uit het oog In Zuid Afrikadraagt de rassendiscriminatie geenincidenteel of tijdelijk maar een \ totaal en permanent karakter Zijwordt overal tot in de perfectie doorgevoerd en zij die er tegenniet het recht maar vond dat de ' zondigen komen met de strafrech overheid als hoedster van het al - ter m aanraking,gemeen belang hieraan zijn goed - Men kan het ook zo zeggen mkeuring kan onthouden Spreken - Zuid-Afrika is de rassenscheidingde over de landbouw zei de heer en de beknotting van de burger Oud „ Wij achten de instandhou - lijke rechten van het gekleurdeding van een financieel onafhan - deel der bevolking tot principekelijke zelfstandige boerenstand verheven terwijl elders alleen vanvan het grootste belang " bepaalde inbreuken of onvolko - menheden sprake is Daar is ver De heer Oud juichte de reva - betering mogelijk in Zuid Afrikaluatie van de gulden toe Hij zag niet.de betekenis van het besluit in ' het leggen van een rem op de Fl verdergaande ontwaarding van '-' AT de rassenproblemen een het geld en in bevordering van wereldverschijnsel zijn treedt de de spaarzin Voorts vond de heer laatste tijd ook meer en meer aan Oud de revaluatie van belang de dag in Nieuw-Zeeland waar voor de vergeten groepen De twee in wetgeving en praktijk ge schaduwzijden achtte de heer \ üjk gestelde rassen — Europeanen en Maori's — samenleven De Ma Oud hiertegen niet opwegen ori's genieten evenredige vertegen Als meest dringende wijziging woordiging in het parlement Ervan het belastingstelsel zag prof is oök een Maori in het kabinetOud de vermindering van de pro - opgenomen Belangrijk is even gressie van de belasting voor de eens dat het vraagstuk van demiddengroepen Daarnaast meen - \ landverdeling bevredigend is ge de hij zal het vraagstuk van de regeld De welvaart van de Maori's belasting op het inkomen van de neemt zowel op het plattelandgehuwde vrouw bekeken moeten als in de steden even sterk toe alsworden De voorzitter van de VVD \ die van de Europeanen Hun ge achtte het zeer onredelijk dat de boorteoverschot is zelfs dubbel zoextra kosten die voor huishou - groot Vele jongere Maori's ver ding of kinderen moeten worden huizen naar de steden waar allegemaakt als de moeder in het vormingsinstituten voor hen open arbeidsproces is ingeschakeld niet staan Zij maken daarvan een ge voor de belasting mogen worden past gebruik en het gevxlg is datafgetrokken de Maori's thans in alle beroepen Vj'ij'e Vwesties I werkzaam zijn.Dat de regering nooit is over - Toch maakt volgens de „ Neuegegaan tot een belasting op de ver - Zürcher Zeitung " die deze weekmogensvermeerdering juichtte de een uitvoerig artikel aan de ras liberale spreker uiteraard toe senproblemen in het verre Zuid oosten wijdde de integratie van \ de Maori's sinds 1958 geen bevre digende voortgang De heer Oud dchtte het verstan - De oorzaken daarvan zijn ver - dig als de regering de zaken schillend van aard Om te begin waarvan het politieke kwesties \ nen zijn onder invloed der recente meent te moeten maken bij de be - wereldgebeurtenissen de vooroor handeling beperkt tot die waar - delen aan de zijde der blanken te bij alle ministers menen dat de gen de Maori's eerder toe - dan verantwoordelijkheid voor het be - afgenomen Dit feit is echter ook leid niet langer is te dragen als \ bevorderd door de toevloed van de Kamer de regering niet volgt ¦ de Maori's naar de steden Onder de vrije kwesties wilde de heer Oud ook de kinderbijslag - A verzekering rekenen daar hij " AN de andere bant dragen de meent dat dit punt geen onderdeel Maori's zelf ook schuld aan de stagnatie in hun integratie Zij to - van het kabinetsprogramma is maar dat dit wetsontwerp in haar nen over het algemeen een te ge huidige vorm nog is ingediend ringe animo voor het voortgezette door het laatste kabinet Drees \ onderwijs Hun deelneming aan Bovendien hoeft volgens de heer universitaire en andere opleidin Oud het kabinet niet van alles waf op \ gen is ver beneden het landelijke t\ef te miken ""* *****' ''*'''°^''''^*'- gemiddelde gebleven Ook de land - De heer Oud meent dat de zelfstan - bouwende Maori's werken weinigdigen bij het vermelde wetsontwerp ' P '^^- ^¦ iJ bouwen hun nieuwe boer in het gedrang komen Ook over de derijen bijna uitsluitend in hetMammoetwet zal het kabinet vanuit oude stamgebied op het noorde het gezichtspunt van de heer Oud lijke eiland hoewel de regeringgeen politieke druk mogen uitoefe - \ genoeg land in andere streken "«"• aanbiedt H D Louwes herdacht Dit alles heeft er toe geleid dat het aantal Maori's dat volledige De opening van het congres van versmelting van blanken en ge de VVD door de vice-premier drs kleurden nastreeft nog gering is Korthals de minister van binnen - Tekenend voor de rassentegen landse zaken mr Toxopeus door stelling is dat op het gebied van de minister van defensie ir Vis - ^^ ^ Port nog een scherpe scheiding ser door de staatssecretaris van bestaat Weliswaar wordt doorbuitenlandse zaken mr Van Hou - ^^^ e Nieuwzeelanders ook hierten en de staatssecretaris voor volledige gelijkstelling gepropa verkeer en waterstaat drs Stijkel \ geerd maar bij de vorig jaar no Na afloop van de openingsrede vember gehouden parlementsver heeft de vergadering staande her - kiezingen hadden noch de Natio dacht het overleden partijlid en "^^ e partij noch Labour dit puntbekende landbouwfiguur de heer ° P 1 ^"" program gezet...H D Louwes Prof Oud schetste ° P l^et Australische vastelandde heer Louwes als liberaal in ^' i " Seen moeilijkheden met devolle zin krachtens zijn geestelijke autochtone bevolking te duch overtuiging ten Zestienduizend inheemsen wo - nen in een vijftal nederzettingen „ ' in het noordelijk territorium Meer Dodelyk ongeval - Op de Via - dan 3000 kinderen krijgen daarductweg in Maastriclit is de 39-3a - onderwiis en dp ver,.,=,?v,ti „« i..rige wagenlichter F Moetewiel uit rt"rHr^L,^^i t verwachting is,Maastricht toen h « plotseling per ' ^ t « evolking van deze neder fiets naar links de weg overstak zettingen binnen afzienbare tijddoor een hem achteropkomend bus ^ et haar grondwettelijk toegeken je uit Vaals aangereden Hü is aan » de burgerrecht kan gaan uit de verwondingen overleden oefenen 
Zaterdag 18 maart 1931 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Predikbeurten voor Utrecht Boten vaarklaar maken mer drukke gesprekken voortraas den over tuigages en wat moet je ' t eerst doen met een drenkeling hebben in het andere deel van zo'n kamer vader en moeder van de gastheer-zeeverkenner tegen el kaar gegrinnikt ze lopen toch echt nog niet allemaal kelderfuiven plat die jongelui van tegenwoordig ' s Zaterdagsmiddags hebben de jon gens troep ' s Winters de ene groep in een soort clubhuis op de werf — zoak bijvoorbeeid de Prinses Wilhelminagroep - - de andere groep op een schooizolder — zoals de Jan EUermangroep Maar voor allemaal is het wln ter.seizoen voorbij en van stuur man tot laatste man " is nu el ke groep hard aan het werk om de boten na te kijken zoda ze zo gauw mogelijk het water in kunnen en 23 april op St - Jo risdag ghmmend van de verf het nieuwe padvinder.sjaar in gaan Prof dr S C van Veen hoog leraar in de zuiver toegepaste wis kunde en mechanica aan de tech - ZO ZIET DE WERF van de Utrecht se zeeverkenners bij de Noorder sluis er uit als tientallen jongens druk bezig zijn de boten op te knap pen voor hei nieuwe seizoen wel godsdienstvrijheid en volstrekte scheiding tussen kerk en staat al dus de heer Vente Het regime moest orde op zaken stellen en heeft dat ook gedaan zo zei hij Overigens meende dr Vente dat ook Salazar niet zal kunnen tegenhouden dat Portugal binnen afzienbare tijd vele koloniën kwi.jt raakt Bu een dergelijke evolutie is het voor een dictatuur ook voor een milde moeilijk zich staande te houden Sprak dr Vente na de pauze over het nii van Portugal Daar vóór schetste hij vrU summier de ontwikkeling van het land in vroe ger jaren De lezing werd verlucht met een aantal fraaie kleurendia's MAARTSE BUIEN TEN BATE VAN fNICEF De trainers en regionaal functie naressen van het Nederlandse pad vindsters Gilde zullen op zaterdag 25 maart om 20 uur in het Casino aan het Paardenveld een revue op voeren onder de titel Maartse Buien " De opbrengst van deze avond is bestemd voor UNICEF het kinderfonds der Verenigde Na ties door Qeor^es M azure BOOTSMAN Hans Zwepris in actie ovn een van de vletten van zijn groep schoon te ma ken Diefstallen in Utrecht Vrydaffavond deed mevrouw T J Bi ene ma-B e er sum 2e DaalNedyk 4 in Utrecht h \\ de politie aangifte van diefstal van een plnnjezak met militaire uitrusting on een paar werkschoenen Via de openstaan de voordeur moet(en de dader(s het huis z^jn binnengekomen Ook bij de VGLO-school en de lagere St Geerteschool in de Gans straat 55 wordt een en ander ver mist zoals een kleine som geld een schaal snoepjes en een paar doosjes vetkrijt Het betreft hier waarschtJnUlk een geval van in sluiting Via een raam aan de binnenplaats wist de dader door de Wulpstraat te ontkomen Ten slotte werd nog ingebroken in de Lessinglaan 18 ti.idens af wezigheid van de familie Ei,jden berg Er is waarschijniyk gezocht naar geld want hoewel alle laden en kastjes waren opengemaakt worden geen waardevolle voorwer pen vermist Uit de kelder werd een fles wijn gestolen Men heeft nog getracht deze in de keuken te ontkurken maar dat is niet gelukt Via het openstaand slaapkamer raam kon men het huis zonder al te veel moeite binnenkomen ffQeluk met het schild ^' Als rechtgeaard rijks-h.b.s.'er wil ik naar aanleiding van de pu blikatie van vrijdag over het „ ver dwenen bord " enkele misvattingen recht zetten Onze directeur de heer Thijssen was met de heer Menk van de ge meente h.b.s overeengekomen dat nadat de gemeente h.b.s een ideeënbus meegenomen had offi cieel om half twee vriidagmiddag de overdracht plaats zou hebben van bord en ideeënbus Onze di recteur zou ons dan een begelei dend schrijven meegeven waai'in de vriendschapsbanden tussen het rijk en de gemeente tot uitdruk king zouden komen Het terughalen van het bord dat vergezeld ging van hel gappen van enkele schilderijen was met die afspraak in strijd Besloten werd het bord terug te halen opdat de afspraak nageko men kon worden Bij die expeditie vond de zoeker een briesende concierge op zijn weg die riep Houd de dief Zelfs werd de politie in deze zaak be trokken Was dat nu werkelijk nodig De agenten waren ook meteen weer weg De scholier kon met een paar woorden de zaak uitleggen Al met al heeft de gemeente h.b.s zijn rechtmatig wisselschild weer in bezit Geluk er mee en vergeet niet het op tijd af te stof fen Een meewarig glimlachende rijks h.b.s.'er Naam op redactie bekend Vastgoedveilin Vrijdag werd in het Notarishuis te Utrecht ten overstaan van no taris mr A A Mulder het per ceel OudwUkerveldstraat 107 ver kocht voor ƒ 5500 aan de heer R Straathot te Utrecht en de perce len Doornstraat 17 en 19 in mas sa voor ƒ 8150 aan de heer P.P Kraayeveld te Utrecht - q.q Ten overstaan van notaris mr H A de Jongh werd het perceel Magdalenastraat 30 verkocht voor ƒ 3675 aan de heer A Eydenberg te Utrecht Het perceel Tweede Delistraat 20 voor ƒ 4150 aan de heer J Puyk te Houten het per ceel Borneostraat 15 voor ƒ 3550 aan de heer A Eydenberg te Utrecht en het perceel Borneo straat 29 voor ƒ 4025 aan de heer L B Kagenaar te Bilthoven Ten overstaan van notaris mr.A P M M Geurts werd hetperceel Borneostraat 17 verkochtvoor ƒ 4100 aan de heer P P.Kraayeveld Ie Utrecht q.q en hetperceel Kerkstraat 17 voor ƒ 7500aan de heer L B Kagenaar teBilthoven • Ten overstaan van mr A J Kronenberg als waarnemer van ' t vakante kantoor van notaris Swa ne werd het perceel Hasebroek straat 24 verkocht voor ƒ 12.000 aan de heer J Corman te Utrecht en de percelen Frederika straat nrs 2 tot en met 14 even nummers in massa voor ƒ 28.475 aan de heer G J Baljet te Utrecht HARD werken jongens we hebben nog een heleboel te krabben te schuren en te verven ' zegt stuurman J Weismann En je weet op Sint Jorisdag moeten we varen we hebben dus nog maar goed een maand " Stuurman Weismann heeft de leiding van de Utrechtse zeeverkennersgroep Jan Ellerman Met vier andere zeeverkennersgroepen van de Nederlandse Padvindersvereniging en een deel van de katholieke zeeverkenners deelt die groep het terrein in de aller zuidelijkste punt van het Kanaleneiland tussen Am - sterdam Rijnkanaal en Merwedekanaal Al die groepen samen maken van die werf bij de Noordersluis " zo als het terrein meestal genoemd wordt een bijzonder plezierig oord Vooral op zaterdagmiddagen als ieder een volop in actie is om de boten vaarklaar te maken Lente-activiteit bij zeeverkenners Van een onzer verslaggevers ADEREND voorjaar betekent niet alleen nieuw leven in parken en plantsoenen Ook op een stukje Sra.sland tussen wat loodsen en een paar boompjes kan de intense kracht van een nieuw sei/.oen naar buiten spuiten in duizend en één vormen Bijvoorbeeld in de zeventienjari ge bootsman die zijn vlet staat te schrobben en onderiuFsen visioe nen ziet van heerlijke zeildagcn op Loosdrecht Of in Pietje van elf die nog „ laatste man " is van zijn bak maar die zich onder het schu ren van de riemen zit in te denken hoe het zijn zal straks in het zo merkamp Maar dat v'an dat kiel halen zal toch niet waar zijn F11ne middag gehad " zeggen de jongens als ze thuiskomen - water en wind in hun hart rode menie in hun haar En wie ze bezig ziet kan zich al leen maar verbazen dat er niet nog veel meer toeloop naar de grroepen is Dan konden de jongens geniak lijker nieuw materiaal aanschaf fen en dan waren er meer ouders die zich niet bezorgd hoeven te ma ken wat zoonlief in z^n vrye tijd uitvoert En dan Hans van veertien hy sjouwt met de mast en hil denkt er aan dat ze over een paar weken weer zullen roeien en zeilen en een slepie pikken op het kanaal als dat zo uitlïomt Fijn joh beter dan knopen leren Een heerlijk leven voor jongens die van water houden In de win ter komen we per bak - - dat is een groepje van vijf of zes jongens — eenmaal in de week bü elkaar Dan bij de een en dan bü de ander En terwijl in het ene deel van de ka - Lezing voor Arti et Religioni Portugese regering is zelfgenoegzaam Van een onzer verslaggevers De regering Salaaar heeft niet dui deiyk bewust getracht de Portuge se bevolking politiek dat wil zeg gen democratisch op te voeden Het is een zelfgenoegzaam regime Dit zei vrijdagavond dr M A Vente wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Itrechtse rijksuniversiteit in het Gebouw voor Kunsten en We tenschappen te Utrecht waar hij voor de vereniging Arti et Religio ni een lezing hield over Portugal eens en nu Het was overigens vrijwel de eni ge kritiek die dr Vente in ziJn le zing uitte op het regime van de re gering-Salazar in Portugal die naar zijn mening hier een milde dicta tuur uitoefent De goede kanten van het huidige bewind Geen rassendiscriminatie Jacqueline Advertentie Vulpenhouders Ballpoints Vierkleuren potloden Vierkleuren-ballpoints " RW M^ehmcM Choorstraat hoek Zadelstraat Utrecht Den Haag - Amsterdam bruiksvoorwerpen tot gemberbier en Bokkeljouw van alles is er De kinderen gaven zelf toelichting op de verschillende gebruiken Bur gemeester De Ranitz vergezeld door zijn echtgenote zei in zijn openingstoespraak dat het wel toe te juichen zou zijn als iedereen eens in de gelegenheid zou komen Suriname te bezoeken EEN HEERLIJK tropenland zongen de leerlingen van de zesde klas van de mr G A £ B Meyer school aan het Victor Hiigoplant soen in Vtrecht vrydagmiddag bij de opening van hun eigen Suri naamse tentoonstelling Van alle markten is deze tentoonstelling thuis Van foto's k^instvoorwer pen zelfgemaakte landkaarten ge - ' Sterrenstelsels verwijderen zich met 60.000 kilometer per seconde van de aarde nische hogeschool in Delft heeft vrijdagavond vele leden van de Vereniging voor weer - en sterren kunde naar de collegezaal op de sterrenwacht gelokt Zijn onder werp sprak ook tot de verbeelding van de wetenschappelijk georiën teerde mens Nieuwe inzichten in verband met het uitdoend heelal Het ing in dit college van prof Van Veen die sprak voor een boordevolle zaal waar zelfs be zoekers staande zijn woorden be luisterden niet om afstanden De ruimtevaart kwam een ogenblik ter sprake Het ging eerder om de bouw en de afmetingen van het heelal die slechts in enorme aan tallen lichtjaren uitgedrukt kun nen worden Na een overzicht van de ge schiedenis van de onderzoekingen en berekeningen op dit gebied be paalde de Delftse hoogleraar zich tot de moderne waarnemings methoden die grote steun hebben verleend aan de hypothese van het uitdijend heetel Voortbouwend op de theorieën van Wilhelm Herschel omstreeks 1820 kwam men tot de ontdekking dat er duizenden melkwegsyste men zijn Sinds 1930 hebben voor al Amerikaanse onderzoekers met de grootste telescoop ter wereld Mount Palomar uitgemaakt dat deze melkwegstelsels niet in rust zijn Ze bewegen verwijderen zich of naderen Het niet in rust zijn van deze stelsels leek in strijd met de theo rieën van Einstein wiens relativi teits - en graviteitstheorie in de sterrenkunde belangrijke steun vonden De astronomen ook een Nederlander W de Sitter zorgden voor correcties Advertentie Voortreffelijke keuken Prettige sfeer Gerenommeerde wijnkelder Zakenlunches • Fomiliepo'tijen Vernieuwd interieur « ESTAURAM.CAFt Nieuwe directie sinds 1 septem ber 1959 Telefoon 030 15931 Kigenlijk heeft de belangrijkste onderzoeker van deze tijd op dit gebied de Amerikaan Humason na duizenden metingen en analyses onder andere van het spectrum van ver verwijderde nevels aan getoond dat de melkwegstelsels zich met enorme snelheid radiaals gewijs zich van de aarde verwij deren Hij vond het bewijs voor een wet van de o.iderzoeker Hubble vluchtsnelheid is recht evenredig met de afstand Huma son is nu zo ver dat hi.j vastgesteld heeft dat er sterrenstelsels zijn die zich met 60.000 kilometer per se conde van ons stelsel zich verwij deren Dergelijke stelsels zijn voor het oog alleen zichtbaar te maken door belichting van fotografische platen met tijden van meer dan 40 uur Humason is niet van plan het hierbij te laten Hij wil nog aan tonen dat er stelsels zijn die zich met 100.000 km per seconde ver wijderen zo zei prof Van Veen TWENTSCHE BANK BIJ BEJAARDEN De toneelvereniging Twentsche Bank te Utrecht treedt maandag avond 20 maart in het Henriëtte Swellengrebelhuis op voor bejaar den De regie heeft de heer D Zuiddam Gerpf kerk — Tuindorpkerk tu u d-s J V Drie ' s-GravennioeD 17 u ds P Ueinen Oosterkerk 10 u ds G Laarman 17 uur ds A Ke.vser Westerkerk 10 u ds G Meijnen 17 uur ds N Warner Pnlëlkerk 10 u ds W Warner 17 u dr A Dondorp Heemstede Kanaleneiland 10.30 u d.s A C Ker sten 17 u d '^ D Veenhuizen Zuiderkerk 10 u ds W Schouten 19 u ds G Meynen Maranathakerk 10 u ds P Heinen 17 u ds A C Kersten Immanuelkerk 10 u ds D Veenhui zen 17 u ds G Laarman Oeref kerk vrülfemaakt — Reho bothkerk BriLlantlaan 9.30 u ds B J P Schoep Nieuwer Amstel 16.30 u ds G ^ Hoekstra W de Zwügerkerk Tuindorp 8.30 u ds G A Hoekstra 16.30 u ds B J F Schoep Eben Haëzerkerk 8..30 u en 15 u d.s M J C Blok Chr goref kerk — Wittevrouwensin gel 33 10 u ds D Biesma jr 17 u ds D Biesma Gebouw Waalstraat 81 10 u Lees dienst 15 u ds D Biesma jr Oud Katli Parochies — St Gertru dis WiUemspIanlsoen 2 8 u vroegmis 10 u hoogmis 18.30 u vesper St Marie Achter Clarenburg 6 za terdagavond 19.30 u vesper met avond gebed zondag & u vroegmis 10 u hoogmis St Jacobus Bcmuurde Weerd O.Z 53 10 u hoogmis 18..30 u vesper Holy Trinity C'hureh — 8.30 a.m ho ly communion 9.15 a.m holy com munion fby arrengement 11 a.m morning prayer 12.15 p.m holy com munion 7..30 p.m evensong Efflisp Wallone — 11 h Pr A Pierre don Vrije evang gem — Achter St Pie ter 11 10 u ds G V Bruggen 17.30 u ds K Schriek Doorn Evang luth gem — l-Cerk Hambur ri|rstraat 10.30 u prof dr W J Kooi man Wartburgkapel Oudenrljn 10.30 u ds C Pel Wiiklokaal Lange Nieuwstraat 1 10.30 uur kinderkerk Wiikavonddiensten Spaarnestraat 1 19 u ds C C G Visser Sickeszlaan 16 19 u ds M J Hei1 - broek Doopsgpz gemeente — 10.,30 u ds Wuitc Remonstrants geref gem — Geertc kerk 10..30 u ds W Knoppers Ned prot bond en Vriiz herv — Ser vaasbohverk Leeuwenberghkerk 10.15 u dr K Strijd ' s Hertogenbosch Baptistengemeente - Silo — Herenstr 36 10 u ds J Broertjes 19.30 uur film De pastorie van Hinton Jeugdzaal Silo 19.30 u jeugddienst jleref gemeente — Eoothstraat 7 10 en 17 u ds A Klshout V(»IIe Evang Jem Pinkstergemeen te — L Nieuwstraat 2 diensten 10 en 19..30 uur Vrüe gemeente — Domhotel Wester straat 10.45 u dienst Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 universele eredienst 11 u mevr B Bank I-eger des Heils William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 u heiligings samenkonist 19.30 u verlossingssa menkomst Stichterskorps — Mgr v d Wete ringstraat 87 10 u heiligingsdlenst 18.45 Openluchtsamenkomst op het Lu cas Bolwerk 19.30 Veflossingsmeeting Ned Legers des Heils — Bemuurde Weerd W Z 1 10 u Heiligingsdienst 12.30 u jeugddienst 19.30 u bidstond 20 u heilsbijeenkomst Geref Gem in Nederland — Zand hofsestraat 82 A 10 en 17 u leesdienst Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 u de heer Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 u diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 23 10 u Eredienst 17 u bedie ning des Woords donderdag 20 u bid stond Vrije kath kerk — Herenstraat 27 10.30 u dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 zondag 9.30 u Nederl dienst Kerst Apost Zendingskerk — Heren weg 7 10 en 27 u diensten ïeorganiseerde kerk van Jezus Chris tus V d Heiligen der laatste dagen — Mns:dalenestraat 14 bis 17 u dienst Kerk der Zevende Dag Adventis ten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10 11 u Bijbelstudie 11-12 u dienst Interkerkelijke liüeenkomsten — Kei zerstraat 21 dageliiks 19.30 u Bethel Pinkstergemeente — Marcus zaal Hoograven dienst 14-16 u Kerk van Tezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen — 17 u avond maalsverEaderfng Ned Chr Oemeenschapsbond open luchtsamenkomst van 15.30-16.30 u op het Vredenburg Stadszending der hervormde gemeen te — Wilhelminakerk Hobbemastraat 19 u ds E V d Schoot end Weten wij raad met het lUden ' Adyertentie ' Zorg tijfiig voor een tent C BOOT - RÓZENS'TRAAraS Utrecht - Telefoon 22493 ' ITEECHT-KOORD Hervormde gemeente — Ned Herv kerk te Oud Zuilen 9 u ds Voorsteegh 19 u jeugddienst ds W L Jens Verenigingsgebouw Daalseweg 10.30 uur ds Voorsteegh Kapel Corn Roobolstraat 70 10 u ds A Dronkers Evang lutli gem — Lutherkapel Reaumurlaan 10.30 u ds K E E Heintze Vrije evang gem — Geb Winfridus Marie Curielaan 75 10 u ds J v d Werfhorst 17.30 u ds G van Brug gen Baptisten gem — Chr Fröbetschool Prinses Margrietstraat 10 u dr J J kiwiet Bosch en Duin Geref kerk — Bethelkerk 10 u ds A Keyser 17 u ds W Schouten Noorderkerk Royaards v d Hamka de 10 u ds dr A Dondorp 17 u ds J van Drie Chr geref kerk — Pr Margrietstraat 1 10.30 u en 17 u ds K G van Smeden Ned Spirit Genootschap Dienende tiefde — EHBO zaal Werner Helmich straat 23 10.30 u wijdingsdienst Religieuze Broederschap Nieuw Le ven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 uur Wijdingsdienst spreker mevr W Moen Den Haag Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 u Heiligingssamenkomst 19 uur openhichtsamonkomst St Joseph laan 20 u verlossingssamenkonist Nieuw Apos'toiische kerk — Werner Heimichstraat 1 zondag 9.30 en 16 u Woensdag 20 u Kerkgenootschap Lcetorium Kosieru cianum — Muntslraat 3 Tempeldienst MAARSSE \ ~ aer \ kerk 10 u ds A L v d Smit bevestiging nieuwe lid inatpn en bediening Heilige Doop 18.30 u ds J Vermaas Herv Evangelisatie 10 u ds W v Waasbergen Geref kerk 10 u en 17 u ds D G Molenaar uit Renswoude Chr ger kerk 10 en 17 u ds P H " Seg.geiink Ned prot bond geen dienst f Advertentie De ZWEEDSE personenwagen met de bescherming van ZWEEDS-STAAL ZWEEDS-MOFFELWERK ZWEEDS-VAKMANSCHAP Ruim * Snel * Beirouwbaar en bovenal VE IX.IG 66 en 85 pk - 3 - en 4-versnellingsbak Hoofdagent van VOLVO personen - combi natie en bestelwagens BÜITEIfWEG-OEBILT VEEM.'\KKT UTIiECHT Utrecht 13-3-61 Aangevoerd 5196 stuks vee en wel 1323 ruderen 405 vette kalveren 106 graskalveren 1844 nuchtere kalveren 257 schapen 314 varkens boven 100 kg 300 varkens ben 100 kg 473 biggen 37 bokken en geiten Prijzen melk en kalfkoeien 1270 900 klalfvaarzen 1220-920 vare koei en 920 680 pinken 560-400 stieren 740 510 graskalveren 440-230 nuch tere kalveren 55-35 schapen 115-75 varkens boven 100 kg 550-300 var kens beneden 100 kg 130-90 biggen 70 40 bokken en geiten 44-10 per si v(;tte koeien - e kw 3.20 2.90 2e kw 2 90-2.70 3e kw 270-2 per kg gesl gew vetfe kalveren Ie kw 2,80-2.60 2 kw 2.60-2.40 3e kw 2.40-2 nucb tï-re kalveren 1.50-1.25 varkens bo ven 100 kg 1.95-1.85 beneden 100 kg 1,80-LSO slachtzeugen 1.75-1.70 jon ge slaehtzeugen 1,80-1,75 per kg lev gewicht fAdi^ertentie voorjaars-modeshow emzed's modehuis vijverlaan 7 zeist op dinsdag 21 maart a.s 2 en 8 uur in hotel „ boslust " te Zeist medewerking corsefterie Ia femme " met foundation-show „ triumph " in de pauze tombola met prachtige prijzen kaarten voor thé complet è f 3 — verkrijgbaar aan de zaak vijver laan 7 Faillissementen De rechtbank te Utrecht heeft de faillisementen uitgesproken van H C van Wiggen wonende te Woerden Emmakade 6 en daar handelende on der de naam H C van Wiggen's Iso latiebedrijf Curator mr A F van den Bosch advocaat te Woerden Van Helvoortlaan 25 Rechter commissa-ris mr J F J de Kort rechter te Utrecht Voorts van W van der Zanden wonende te Utrecht Springweg 134 Rechter commissaris mr J F J de Kort rechter te Utrecht Curator mej mr G van Veeren advocaat te Utrecht Stationsplein 17 Advertentie 33 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 33 uit VS ïkomen in Nederland Scène met Betsy M Smeets en John ny Kraaykamp in de luchtige tele - visie eenakter „ Eenhoorn " Matthaus Passion 25 jaar in Utrecht Het is thans 25 jaar geleden dat de Kon Oratoriumvereniging „ Kerkgezang " haar eerste uitvoe ring van Bach's Matthaus Passion In Utrecht ten gehore bracht De eerste jaren in samenwerlting met de Christelöl-andenberg De nuzikale leiding berust bij Henk van Dijk Jan Blok is gitarist De decors en kostuums worden ont worpen door Nicolaas Wijnberg De p/emière voor Nederland wordt gehouden op 7 april a.s in de Rot terdamse Schouwburg DE PERS OVER FILMSTERREN Qina Lollohrigida is het meest favoriet Endocil vloeibare crème Endocil cleansing tonic Endocil dagcrême Endocil nachlcrème de beschepmende basis voop blijvende sclioonlieid IDVERZORGINGSPREPARATEN VAN ORGANON RITA EN HAAR FAMILIE Kijk daar gaan we heen Tommle Ondanks Adenauers fiasco in Karlsruhe Toch tweede - later zelfs een derde - tv.-program in West-Duitsland Van onze correspondent te Bonn Televisiekijkers in oost-Nederland die hun toestel daar voor geschikt laten maken zullen van de zomer een tweede Westduits televisieprogramma kunnen ontvangen en mis schien in de herfst van 1961 al zelfs een derde Kanselier Adenauers voornemen om een federaal tv-programma te creëren mag dan door het Karlsruher Gerechtshof ongrond wettig zijn verklaard het tweede programma komt er toch geheel eigen tweede programma had willen creëren De ministers hebben zich niet in gelaten met de vraag of de N.V Freises Fernsehen die vooruitlo pend op de goedkeuring van Ade nauers plannen reeds vijfhonderd zenduren had voorbereid zijn pro duktie aan de nieuwe organisatie kan overdoen De aankondiging dat het tweede programma er eindelijk komt moet ook de Oostduitse communisten met vreugde hebben vervuld De agitprops van Pankow hebben na melijk ook een tweede programma in voorbereiding dat alleen voor West-Duitsland bedoeld is Zü za gen echter wel in dat de Duitse tv-kükers niet voor Ulbrichts ge noegen hun toestellen zouden laten ombouwen en moesten dus wach ten tot die ombouw door een twee de Westduits programma noodzake lijk werd Over het feit dat dit pro gramma ook op kijkers in de Sov jet-zone gericht zal worden maken de Oostduitsers zich geen zorgen Zij mogen dan zelf veel technische tv apparatuur uit het Westen betrek ken er zijn in Oost-Duitsland geen ombouwapparaten voor meervoudi ge ontvangst verkrijgbaar Nadat de gedachte eraan een maal bü de Duitse kykers had post gevat durfde geen Duitse politicus het aan dat program aan kijkers en kiezers te onthouden De minister presidenten van de elf Duitse Laen der ' hebben vrüdagochtend besloten aan de Bundespost een licentie aan te vragen voor een voorlopig twee de program Tot uiterlijk juni 1963 Dat zogenaamde contrasterende program ' zal voor alle deelstaten hetzelfde zijn De minister-presiden ten zullen hun regeringen namelijk aanbevelen een van de bestaande omroeporganisaties onafhankelijke nieuwe organisatie te scheppen die het tweede programma moet ver zorgen Dit voorlopige program zal mis schien in 1961 al worden omge vormd tot een derde program op re gionale basis De administratieve en technische aspecten van het twee de program zün doorverwezen naar een commissie en naar de werkge meenschap der omroeporganisaties Aan het tweede program dat zo snel als technisch mogelijk in de lucht zal komen zal ook Beieren meedoen dat aanvankvelijk — staande op zijn regionale eigenaardigheden — een Elizabeth Taylor gaat vooruit De filmster Elizabeth Taylor „ gaat goed vooruit " bij haar her stel van een dubbele longontste king aldus een zegsman van de Londense kliniek Haar toestand is van dien aard dat geen medische bulletins meer verstrekt worden Intussen zal een gedeelte van de produktie-staf die hier is om de bijzonder kostbare film „ Cleopa tra " te maken volgende week naar de V.S terugkeren Volgens een beslissing van de Twentieth Century Fox zal de film wegens de tegenslagen van het slechte Engelse weer en vervol gens door de ziekte van Elizabeth Taylor niet in Engeland opgeno men worden He OOGTEPUNT van het VPRO programma gisteravond was de dis cussie over de noodzaak voor kern bewapening tussen prof dr A J Rasker en luitenant-generaal Th E E M Mathon b.d Die b.d " betekenen buiten dienst " maar hadden ook B.B " kunnen luiden want de heer Mathon is zoals be kend een hoge functionaris van de Bescherming Burgerbevolking die zich faam verwierf door zijn ont hulling dat er reeds distributiekaar ten waren gedrukt voor de volgen de oorlog Gespreksleider dr H Fa ber noemde deze discussie een prcefneming omdat voor het eerst twee mensen liefst drie kwartier met elkaar discussieer den over één bepaald onderwerp Deze proefneming mag volkomen geslaagd worden genoemd in zo verre dat het mij en naar ik aan neem de meeste kijkers speet en verbaasde dat de tijd al om was Aan de andere kant moet de discus sie als zodanig mislukt worden ge noemd omdat luit-generaal Ma tho ' niet in het minst bleek.te zijn opgewassen tegen de hoffelijke in telligente zeer menselijke en waar dige professor Rasker wiens leer opdracht aan de universiteit te Lei den is Geschiedenis van de Ned hervormde kerk en van haar sym bolische en liturgische geschriften christelijke ethiek wezen en ge schiedenis van het apostolaat " Het tweegesprek tussen beide heren deed onweerstaanbaar den kei aan de film Glimlach van een zomernacht " van de Zweed Ingmar Bergman Daarin komt een scène voor waarin de zeer militaire Mal colm in een sierlijke maar van ve nijn doortrokken discussie geraakt met de intellectuele advocaat Fre drik Egerman In het screenplay van de film luidt die scène aldus Fredrik Ik moet mijn bewon dering uitspreken voor uw ' militai re botheid Tussen twee haakjes komt er oorlog " Malcolm Waarom zou er oorlog komen " Fredrik Ja dat vraag ik me ook af " Malcolm „ Bent u niet wat onbe schaamd " Fredrik Natuurlijk " r ROFESSOR Rasker muntte uit in het geven,van exacte definities en cijfers de heer Mathon kwam Delta-/ilm en ^ schilderijen In het Haagse Gemeentemuseum is dezer dagen een tekenfilmpje ten doop gehouden dat in twaalf minu ten een overzicht geeft van Neder lands merkwaardige en moeilijke ge vecht tegen het water beginnend bij de terpen van het verre verleden en eindigend met de voltooide Zuider zee en Deltawerken van de nabije toekomst het jaar 1980 volgens men selijke berekening Aan zo'n filmpje heeft men bij Rijkswaterstaat al jarenlang behoefte gevoeld omdat bij vertoningen in het buitenland van films over Deltawer ken Zuiderzeewerken of andere Ne derlandse waterbouwkundige pres taties herhaaldelijk bleek dat het pu bliek niet voldoende op de hoogte was van de zeer bijzondere proble men waarvoor het water de lage landen bij de zee st«lt De film is geproduceerd door de Nederlander John Fernhout die op gegroeid is in Westkapelle en mee aan de camera heeft gestaan toen Joris Ivens voor de oorlog zijn Zui derzeefilm maakte De filmpremière werd gecombi neerd met de opening van de ten toonstelling „ Kunstenaars zien de Deltawerken " die tot en met 26 maart in het Gemeentemuseum te zien zal zijn Zij bevat schilderijen en grafisch werk over de Deltawerken in op dracht van het Ministerie van Onder wijs Kunsten en Wetenschappen ver vaardigd door Herman Berserik Friso ten Holt Toon Wegner Rein Drayer Jacob Kuyper Cor Basart Henk Huig Abe Kuipers Harry van Kruiningen en Ed van Zanden De schilderijen zijn eigendom van de dienst voor ' s rijks verspreide kunstvoorwerpen maar zijn in per manente bruikleen gegven aan de Diens t der Deltawerken Theo Olof en Henkemans hij Broese Daar stonden ze dan Theo Olof Hans Henkemans en Wouter Paan De eerste twee als auteurs en de laatste als gespreksleider Aanleiding voor de aanwezigheid van dit muzi kale gezelschap in boekhandel Broese u.'as het verschijnen van Hans Hen kemans boekje Daar zit je dan als volgeling uan Theo Olofs Daar sta je dan Violist Olof en pianist Henkemans lazen ieder twee hoofdstukjes voor uit hun boeken Wputer Paap leidde de toonkunstenaars bij het publiek in Dit zijn vreemde eenden in de bijt zei Wouter Paap Zij zijn geen literatoren maar musici hetgeen niet wil zeggen dat hun boeken niet goed zouden zijn Olof beleefde een zesde druk Henkemans al zijn twee de De heren kunnen dus best nog omschakelen als dat nodig is Het feit dat drie musici een avond tegelijk vrij zijn vond criticus Wou ter Paap een humoristische beziens waardigheid in het seizoen van pas sionen Voor mij is het wel leuk zei de ¦ criticus ik hoef straks ni,et meer te schrijven Overigens'JMibnd " Wouter Paap deze-avond een unieke gelegen heid voor het publiek te constateren dat toonkunstenaars niet altijd dro mers zijn Deze reputatie schijnen ze te heb ben tenminste als we Wouter Paap moeten geloven Hij maakte eens een verkeersfout een martiale politie man stak zijn witgehandschoende hand op Oh bent u Paap de musi cus ja dan begrijp ik het rijdt u maar door AdvertentieJ Tek-V/m niet veel verder dan wat slogans die weinig overtuigend klonken en bovendien niet erg met de'realiteit strookten Het is onmenselijk en heidens de mensheid op te offeren voor geestelijk goed " meende prof Rasker terwijl de heer Mathon meende dat vele gelovigen niet het leven op aarde het voornaamste achten maar het hiernamaals Tegenoirer de talloze cijfers die prof Rasker noemde puttend uit rapporten van het Amerikaans Con gres en andere officiële documen ten waaruit de onnoemelijke geva ren van een atoomoorlog duidelijk bleken stelde de heer Mathon Ik weet niet hoe de oorlog zal verlo pen Ik vind het gevaarlijk en on waarachtig en grenzend aan tove narij nu al voorspellingen te doen over het vc -> op van een atoomoor log " Van de cijfers die prof Ras ker noemde zei hiJ Ik hecht aan die getallen weinig waarde " Hoe weinig waarde bleek wel toen hy de enormiteit beging om te verkon digen dat een atoomoorlog tot een geringer aantal slachtoffers kon lei den zoals ook de Tweede Wereld oorlog minder slachtoffers had ge eist dan de Eerste Prof Rasker vroeg ongelovig of hij bedoelde mi litaire slachtoffers zonder de slachtoffers onder de burgerbevol king maar zijn opponent " an de bescherming burgerbevolking per sisteerde dat htj het totale aantal slachtoffers bedoelde Een simpele blik in bijvoorbeeld de ENSIE-en cyclopedie had de heer Mathon die o.a colleges heeft gegeven op het Defensie Studie Centrum kunnen leren dat er in de Eerste iET is een troost te weten door wie wü burgerbevolking be schermd worden Toen generaal Mathon opmerkte dat prof Rasker door angst gedreven werd ant woordde deze Het is geen angst voor de atoombom die mij drijft maar angst voor het communisme die u drijft " Op zijn vraag of de H Advertentie SCHOON HEIDS SALON VOOR TAPIJTEN Gun uw kostbaar kleed < le ' verjongingskuur ' die alleen Perez geven kan Bel op vóór 10 uur het wordt dezelfde dag gehaald waar ook in Nederland Kloppen = mechanisch feilloos veilig stofvrij maken per m2 0.90 Kloppen + shampone - ren = verantwoorde grondige reiniging per m ^ 3 Kloppen + niotvrij ma ken Eulan procédé 6 jaar garantie per m ^ 3.50 Perez PEItZISCHE TAPIJTEIV UTRECHT KORTE JANSSTR 11 ¦ TEL 16056 AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG EINDHOVEN ARNHEM HILVERSUM LONDON GLASGOW BRISTOL Perei kant it P«rz«n als getn « ndar Gina Lollohrigida is tijdens het jaarlijkse diner van de buiten landse pervereniging te Holly wood uitverkoren tot de meest favoriete filmactrice ter wereld en zü is onderscheiden met een gouden globe Voor de eerste maai delen twee acteurs de titel van meest favo riet mannelijk fikmster Rock Hudson en Tony Curtis Onge veer 1,5 miljoen filmenthousias ten uit 50 landen hebben over deze onderscheiding gestemd Tot de drie beste buitenlandse films ztjn benoemd de Maagden bron Zweden La Verité Fran rijk en The man with the green carnation Engelandj Andere globes _ werden uitgereikt aan Burt Lancaster — voor de beste dramatische mannelijke hoofdrol in „ Elnier Gantry Greer Garson — voor de beste dramatische vrouwelijke hoofdrol in Sunrise at Campobello " Sal Mineo — voor de beste man nelitjke bijrol in Exodus " Janet Leigh — voor de beste vrouwe lijke bürol in Psycho " Jack Lemmon — voor de beste komi sche mannelijke rol in Het ap partement " Shirley Maclaine — voor de beste komische vrouwe - door NICO SCHEEPMAKER heer Mathon die niet moe werd te gen het communisme te waarschu wen ooit in een communistisch land geweest was moest deze ont kennend antwoorden Het was jam mer dat de discussie door de ver regaande onbekwaamheid van een van de gesprekspartners niet tot een volwaardig gesprek kon uit groeien De voorstanders van het Het t.v.-pro T 7 gramma van voor oog heden zater dag 18 maart brengt van 15.25 tot circa 16.30 u in Eurovisie kader een NTS re-portage van de wielerwedstrijd Milaan-S Remo commentator Ba rend Barendse Van 17-17.30 uur AVRO's kinderprogramma „ Bas Boterbloem " dl VII Om 20 uur het NTS-journaal en weeroverzicht 20.20 u „ In AVRO's Televizier " 20.30 uur „ Hou je aan je woord " 21.15 uur „ Het is zo ver " vierde van de zes t.v.-films naar Francis Durbridge Dl IV „ Het verlaten huis " 22 uur NTS Eurovisie Songfestival 1961 te Cannes Zondag 19 maart opent het t.v programma om 11,30 uur met een plechtige hoogmis uit de St Jozef-kerk te Hilversum commentator de Weleerw heer M v Buuren Duur tot ca 12.45 uur Om 20 uur brengt de NCRV „ Ach ter en voor de camera " 20.45 uur Symfonie nr 23 in D van Mozart KV 181 20.55 uur „ Te vuur en te zwaard " 21.50 uur „ Dagsluiting " 22.00 uur Sport in beeld Zaterdagav 18 mrt brengt de VARA om öy | n/lf 20.05 uur „ Malando ^"' ""' Melange " 20.30 uur Theatre Guild American Repertory Compagny " p 20 21 en 22 maart e.k pre senteren het Nederlands Centrum van het Internationaal Theater In stituut dat onder de Unesco res sorteert en de Amerikaanse Am bassade Mer te lande onder de auspiciën van het State Department of the United States drie voorstel lingen te geven door „ The Theatre Guild American Repertory Com pany " Maandagavond 20 dezer te 20 uur opent deze reeks in de Amsterdam se Stadsschouwburg met een gala opvoering van Thornton Wilder's The Skin of our Teeth " welk stuk in 1946 door een Nederlands toneelgezelschap werd gebracht on der de titel Met de hakken over de sloot " Dinsdagavond 20 uur geeft het ensemble in de Kon Schouwburg in Den Haag William Gibson's to neelspel The Miracle Worker " van welk stuk de toneelgroep Thea ter op zondag 5 dezer te Arnhem onder de titel De Wonderdoen ster " een zeer succesvolle premiè re presenteerde Woensdagavond 22 maart wordt in de Rotterdamse Schouwburg op gevoerd The Glass Menagerie " Glazen Speelgoed " van Tennes see Williams Naar verluidt zal de Haagse voorstelling door H.M de Konin gin en door een van de prinsessen worden bijgewoond lijke rol in dezelfde film Het appartement " — als beste ko mische film Spartacus " — als beste dramatische film Song Without end " — als beste musi cal Hand in Hand " — als de film die het moest heeft bijgedra gen tot bevordering van interna tionaal begrip The sundowners " — vanwege zijn verdienste wat betreft authenti citeit en karakter — ^ typering Jack Cardiff werd gekozen tot bes te regisseur voor zijn regie van i.Sons and lovers " Geopereerde aap maakt het goed „ Peek " van Diergaarde Blijdorp vermoedelijk de eerste orang oeatn ter wereld die een blinde darm operatie heeft ondergaan maakt het goed Nu twee dagen na de ingreep stemt zijn toestand tot tevredenheid De temperatuur is gezakt en de aap heeft weer enig vloeibaar voedsel tot zich ge nomen Er bestaat dus alle hoop op herstel O S S ^'^^??»< machtsevenwicht hadden een bete re verdediger verdiend Toen het gesprek was afgelopen en het beeld vervaagde zagen w * prof Rasker nog juist ziJn hand uitsteken naar zijn opponent Het leek een symbo lisch gebaar Ten slotte heel in het kort over De Eenhoorn Een niet geheel ge slaagd spel met aardige ideeën een erg aardige rol van Johnny Kraaykamp en bijzonder leuke mu ziek van Paul Chr van Westering schepper ook van Dikkertje Dap " 82 „ Dertig vaten vlees " radio-spelle tje van S de Vries jr naar een der korte verhalen van Mark Twain 20.55 uur „ Opsporing verzocht " 22 uur Aansluiting met Cannes finale van het Intern Songfestival 1961 23.15 uur „ Warwinkel " 23.40 uur lichte grammofoonmuziek KRO 19.30 uur „ De Springplank " 20.00 uur de Russische solisten Da vid en Igor Oistrach met het Con certgebouworkest o.l.v Bern Hai tink werken van J S Bach en Joh Brahms 21.10 uur Bel Canto 23.00 uur Meesterwerken van de religieuze muziek Zondagavond AVRO 20.05 uur AVRO Theaterorkest 20.35 uur „ De bekentenis " hoorspel van Wolfgang Altendorf regie Dick v Putten 21.15 uur „ Muzikale con trasten " 22.00 uur Rijkdom der welluidendheid 23.00 uur Corry Brokken m begèl door Peter Kel lenbach 23.25 De Zaaiers o.l.v Jos Cleber KRO 20.00 uur Winterteer 20.35 uur „ Trouble in Tahiti " opera in één bedrijf van Leonard Bernstein [ 21.30 uur „ Waar is uw broeder " 22.15 uur „ Prélude Fugue et Varia tions " van César Franck 22.40 uur „ Avondcollege " 23.15 uur „ Le Re tour de l'Enfant Prodigue " can tate in vijf scènes van Darius MU haud op tekst van André Gide I Het Theatre Guild " is een gees teskind van de producer Lawrenco Langner het ontstond in 1919 na dat Langner voordien reeds naam had gemaakt met het door hem opgerichte gezelschap „ The Wash ington Square P'ayers " Aan deze reizende groep zijn 54 personen artiesten plus technici verbonden Onder die artiesten be vinden zich de beroemdste groothe den van het Amerikaanse toneel zoals Helen Hayes Leif Erlckson June Havoc en Helen Menken verder ook uitnemende spelers als James Bro derick Dorothy Sands en Romney Brent De twee jelaiigrijkste rol len in The Miracle Worker " nl die van het kind Helen Keiler en van Annie Sullivan zullen resp wor den vertolkt door RonaGale en Barbara Barry Wanneer a.s zondagmiddag het gezelschap met de trein van 15.35 uur op het CS te Amsterdam arri veert zal het o.a worden verwel komd door de Helen Keiler " en de Annie Sullivan " van de Toneel groep Theater t.w Marja Liewen en Mia Goossen Het gezelschap dat voor dezen reeds optrad te Ma drid en te Barcelona daarna te Brussel wekte daar veel geestdrift In Spanje werd Helen Hayes met een zeer hoge ridderorde onder scheiden Na Nederland zal het ensemble Joegoslavië Griekenland Egypte Israël Oostenrijk Duitsland Dene marken Noorwegen Zweden Fin land Italië Zwitserland Turkije en Frankrijk bezoeken NTS-conflict in verder beraad Speciale berichtgeving Vrijdag hebben de drie vakbon den als uitvloeisel van de N.T.S nachtvergadering van woensdag j.l waarop het ontevreden N.T.S personeel een aantal eisen heeft geformuleerd met betrekking tot een nieuwe salarisregeling en een verbetering van enkele secundaire arbeidsvoorwaarden een onder houd gehad met de heer D Repko personeelscommissaris van de N T.S het hoofd personeelszaken van de N.T.S en enkele leden van de raad van beheer Tijdens dit gesprek zijn de eisen van ' t N.T.S personeel zoals die op de nacht vergadering zijn geformuleerd voorgelegd De N.T.S.-directie — in die samenstelling niet voltallig — heeft uiteraard geen enkele toe zegging kunnen doen Op de ge bruikelijke vergadering van de raad van beheer op dinsdag a.s zal deze aangelegenheid aan de orde worden gesteld Nagegaan zal dan worden óf en in hóe verre de wensen van het N.T.S personeel kunnen worden gereali seerd SSi8««ft(j.a"'i >.>-«,~ jJt»i»)f,iMi Lachen In Amerika beschoii«!f men het lachen blijkbaar als een ernstige aangelegenheid Daar bestaan „ Na tionale Lachondernemingen " heb ik gelezen die een „ Nationale Lach week " een National-humor-week " en een „ Laat-lachen-week " gaan or ganiseren Dat is nog eens wat an ders dan onze uitverkoop - en win kelweken Lachen is voor de mensheid in derdaad een heel serieuze zaak Daar wordt over het algemeen veel te lichtvaardig over gedacht en ge sproken LochcTO is een van de wei nige dingen waarin_de mens zich van Jiet dier onderscheidt We spreken wel wan het lachten der hyena's maar dat is een verschrikkelijke vergissing Zijn lach is het gehuil van de dood Dat heeft met lachen niets te maken Het lachen is de klank van de geest Vrolijk lachek is een schone kunst Die moe geleerd worden Daar moet men zich in oefenen Wie denkt dat iedereen kan lachen ver gist zich Kijk maar om u heen en u zult zien dat er een heleboel men sen zijn die niet lachen kunnen of die iets heel anders voor lachen houden Ze denken dat ze een lach produceren maar ze komen vaak niet niet verder dan een grijns of een grimas Er zijn er ook nog die het lachen hebben verleerd Er zijn soorten lachen die geen lachen zijn Meesmuilend of misprij zend lachen cynisch lachen sarcas tisch lachen kun je geen echt lachen noemen Uitlachen ook niet Eigen lijk is ieder lachen dat niet vrolijk is min of meer duivels Satanisch Echt lachen is gezond en ontwa penend Lachen maakt ryk Je kunt je desnoods een ongeluk een puist een aap een kriefc een stuip of ' de tranen lachen dan ga je er nog altijd op vooruit Ee » dag waarop je niet gelachen hebt is een verloren dag Zoals met alles in het leven moet je natuurlyk ook het lachen niet overdrijven Mensen die altijd en eeuwig en om alles lachen zijn ge woonlijk dom,me mensen en de oude Romeinen uiisten het al „ Niets is onnozeler dan onnozel lachen " Lachen is een kunst maar laten lachen is misschien nog moeilijker Wie goed les zou kunnen geven in lachen zou niet alleen schatrijk worden hy zou een weldoener der mensheid genoemd mogen worden Daarom zie tfc wel wat in dat Ame rikaanse initiatief Die lachweken zou je als een soort lach-cursus kun nen beschouwen Er worden warem pel wel cursussen gegeven in zaken die minder belangrijk zijn En ook hier zal wel gelden jong geleerd oud gedaan Ik stel voor om het lachen op de lesrooster van on ze scholen te zetten ledere dag een uur lachles Door bevoegde leer krachten natuurlijk met Akte M O lachen Misscliien een aardige bij verdienste voor onze teevee artis-ten Wie lacht daor JAN GODERIE 
Ui^^SiJuiS^^lSt dan helpt alléén maar zachte zeep ^^ ' s Morgens al '"^^ l *^ MOE en futloos [ Komt u moeilijk uw bed uit ziet u op tegen het werk de mensen het leven I Neem dan * s ochtends di I reet bij het opstaan een I VALOBROOMdragrée Alles I gaat dan zoveel makkelij ker het werk vlot beter en u zult ' s avonds veel minder moe zijn VALOBROOM werkt namelijk kalmerend en sterkt de zenuwen bo vendien door extra Vitami ne Bi Neem " s avonds voor het slapen gaan nog een Valobroompjo dat geeft uw zenuwen de rust die no dig is voor oen echt ver kw^ikkende slaap VALO BROOM 40 dragees f8 W Ei«Eil»i * RUIL WINKELPAND Aangeb winkelpand Am-sterdamsestraatw-hoogte Acaciastraat met woon ruimte Gevr winkel of pand met ruimte voor toonkamer en opslag of daarvoor ge schikt te maken In cen trum of omgeving Br ond nr 2-6947 bur UN KREBS ' schoonmaakbedrijf „ Het Vertrouwen '' leidt hen die van chr be ginselen ziin en met op rechte bedoelingen een hu welijk begeren naai het gewenste resultaat Discrete behandellne Br postbox 124 Zwolle Te koop gevraagd ROYALE WONING met garage in ' imgevins Bilthovon Hui er Heide Zeist Br ond nr 2-6924 bur UN • 6 dr E H la Chapelle TJtrecht Geen spreekuur tot 18 april L HARDY Arts afwezig tot 10 april Waarnemer dr v.d Plassche Thorbeckelaan 51 tel 40580 J B EBBINGE Chirurg praktijk hervatting a.s maandag De praktijk van Dr E J HAANSCHOTEN wordt m.i.T 20 maart volledig waargenomen ten zijne huize Burg Reigerstraat 78 Notaris J W BORGERS te Utrecht VEILT op vrijdag 24 maart a.s des namiddags om 2 uur in het Notarishuis te Utrecht 1 De woonhuizen Gasthuis straat nummers 34 36 38 en 40 te Utrecht huren ieder / 5,85 pw lasten nummer 34 / 30,31 nummers 36 en 38 f 30,30 en nummer 40 / 30,16 alles per jaar 2 De woonhuizen Gildstraat nummers 192 194 196 198 200 en 202 te Utrecht huren ieder f8,05 p w lasten nummers 192 196 en 200 / 72,53 nummer 194 / 75.19 nummer 198 / 65,97 en nummer 202 f 69,79 alles per jaar Het woonhuis Grlftstraat 114 te Utrecht;huur f 11,80 per week;lasten f 58,71 per jaar Het woonhuis Spü kerstraat 53 te Utrecht;huur f 8,50 per week;lasten f 37,67 per jaar Het woonhuis Zandhofse straat 21 te Utrecht;huur / 12,75 per week;lasten / 118,84 per jaar Het woonhuis Kapelstraat 55 te Utrecht;huur f 41.45 per maand;lasten / 112,36 per jaar De huizen onder 1 en 2 ver meld worden ook afzonder lijk geveild Bezichtiging di en do van 2—4 uur n.m Betaling der kooppenningen en aanvaarding uiterlijk op 20 april 1961 Biljetten en nadere inlich tingen ten kantore van ge noemde notaris Achter de Dom 30 te Utrecht tel 12307 N.V UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK en samenwerkende banken In de vergadering van de Raad van Toezicht van woensdag 29 maart 1961 te 12 uur zal ten kantore der bank te Amsterdam de jaarlijkse uitloting van 3)-3^4''/o pand brieven der N.V Utrechtsche Hypotheekbank plaatshebben Daarna zal tevens de jaar lijkse uitloting van pandbrie ven der N.V Dordrechtsche Hypotheekbank geschieden DE DIRECTIE Oameskapsalbn Schoonheidsinstiluut ' arfumerieën en-Byoux Jos V.d Laan Bom VJoeiê 11 Tel 18032 Handen af van onze singels Openbare vergadering op donderdag 23 maart 20 n Poort van Kleef Mariaplaats Toegang vrij Comité Stadsbelang Mooi wonei ^^ blij leven ^^^ op COCOS Aan deze onderscheiding herkent u de goede cocosl IJZERSTERK ISOLEREND NIET DUURV«rkri)gbaar blJ deZDN WONINGINRICHTING Amsterdamsestraatweg 58 Telefoon 13282 TE KOOP HERENHUIS met tuin en ruime garage aan de Eykmanlaan o.a be vattende grote zit eet-kamer 2 W.C badkamer 5 grote en 1 kleine slaap kamer Koopsom ƒ 65.000 — Br ond nr 2-6923 bur UN Oil Vv ERK VAN J20 BLZ GRATIS - " uw BOEKENKAST fraai geïllustreerd 320 bladzijden in 20 veertiendaagse afleveringen openhartige behandeling vanactuele bezwaren tegen hetkatholicisme U krijgt nooit persoonlijk bezoek U behoeft nietj te betalen U behoeft nooit op iets te reageren maar kunt - als u dit wilt - corresponderen Elke nict-katholiek ontvangt op onderstiinde bon QH/^flS „ Rondgang door de Katholieke Kerk " DIT IS EEN SERVICE VAN KATHOLIEKE ZIJDE ^^ i Gelieve mij te zenden fritïs en vrijlatend de 20 ymWf veerticnd«»tic afleveringen over het Katholiek * ce - t il '"'• * n NAAM s «' ** STRAAT Z £ « GEMEENTE 6 S o o M Van katholieken worde f 5 - vergoeding gevraacd Oi ¦' Zij worden verzocht een K achter hun naam te t**^^^^*^^ Ondergetekenden Utrechtse Automobielbedrijven hebben na gezamenlijk overleg besloten met ingang van 1 april 1961 de Ie en 3e zaterdag van elke maand GESLOTEN Ie zijn Dit houdt in dat op deze dagen uitsluitend werkzeomheden worden verricht als op zondag AUTO-PALACE „ UTRECHT " N.V ARIJJANSEN & CO GARAGE BALIJE N.V AUTOMOBIELBEDRIJF v/h GRUND & CO GARAGE HARTOG N.V GARAGE HONDERS GARAGE P JONGERIUS GARAGE NICO JONGERIUS INT AUTOM CENTRALE LANDEWEER VAN MtEUWEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF N.V GEBR NEFKEN'S AUTOMOBIEL MIJ N.V GARAGE PORDON RAASVELD'S AUTO EN MOTORHUIS UTRECHT RAMU N.V GARAGE W TER STEEGE AUTOMOBIELBEDRIJF RAPH v SEUMEREN N.V STICHTSE AUTOMOBIEL MIJ N.V AUTOMOBIELBEDRIJF TERBERG UTRECHT N.V GARAGE VANDERVAART AUTOBEDRIJF A VISSER - UTRECHT N.V GARAGE VISSER GEBR WINKELMAN ^«^?^ i '^^'»^ >.»^»^>»^»^-»^< te Voor geldbelegging koop gevraagd enige solide MIDDENSTANDS - WONINGEN Brieven ond Nr U-1112 Adv Bur ALTA Paus dam Utiecht UTRECHT 1961 LAATSTE SPOEDVEILING t.o.v de gereclit.'idcurwaarders STIEMER en KUBES van ca 110 stuks PERZISCHE en andere OOSTERSE TAPIJTEN EN KLEEDJES Al deze tapijten hebben gediend ter verfraaiing van de traditioneel gehouden RAI automobiel tentoonstellingen Wegens beëindiging van de verhuuri'Dntracten met de desbetreffende dealers zijn deze Oosterse tapijten grotendeels afgeschreven zodat in iedere prijsklasse ge veild zal worden In deze veiling bevinden zich diverse zeer grote en bijz fraaie exemplaren VEILING a.s maandag 20 maart ' s avonds te 8 uur vraagt pakhuisruimte TE HUUR Zaagmolenkade 4 B Telef 29135 Bezichtiging a.s maandga 20 maart van 3 tot 8 uur in gebouw Trianon Oudegracht 252 te Utrecht N.B Tijdens de veiling worden alle tapijten wederom getoond UTRECHTSCI Gei o Com ove Niet de k\v waaien maar ondernorp van in Londen waa ste aandacht i wereld niets m ' op controle en naai politielede Het Gemcnrbc bezig te houden gewerkte plannen richtUinen Maar iets gehe conferentie met heid haar denkb ' wapeningsvraag.st gezet Voor het eerst een gomeensrhanr de GempnebesOa hoopvolle ontwi aflooo van de ee ceinteht donr D Britse minister best r)n7.e po.^ing orr treden zo zou m levert het doorsl het Gemenpbp.=t van Zuid-Afrika ge or.ïïanisatie is gestadige groei — sluiten zich zodr worden er bij aa mag worden een zal gaan vormen bindende krachte Naties Premier MacM seft dat Engelanc de door de twee heerste wereld te altijd naar gestre internationale co menebest zijn co fAdv lEN WAAR ] Dat is voor 1 kindeten een aa „ INTE Zo'n aand verwerven v spaarregeling van f Wij sturen U on „ Staar modern - op aan N.T TKTïntN.\nON.\I „ INTE Parkstraat j Tientalh bij bol in A De eor'ïspon van het LIssab popular " heeft meld dat bij de gers woensdag donderdagavond politiebureaus, mingen en wln < tallen blanken wen en kinder Op één landbou den 28 blanken Volgens de vliegtuigen inf chutisten naar onrust gezonde wen en kindere tuig naar Loea Het algemen zaken overaee deel uitmaakt ministerie vooi delen heeft in vroeg te Lissal ciële bekenrtm dat de incident en zestien deze voorgedaan w opruiers van d tische organis hoofdkwartier grenzend gebie In de beken der gezegd da militairen het blanken en moord Gen ce op beri proceS ' De cen.suur ven voor alle buitenland die op het proces dag officieel deeld De militaire grammen ove werpen zal ec ven Deze wo gens de uit waarin Israël 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 dader overval Advertentie Gemenebest beveelt ' h '''°'"' ^^ ^^'^'^^^ '*-' ^^^ ^^ 1 »^ ^^ T ^•^•* w Haagse ov ontwapening aan Communiqué sober over Zuid'Afrika l^ISON DO ' n sfreep'iG vóór punt verzorgd HET COUPEERVERBOD Het trekpaard contra Dierenhescherming Scherpe rede van CKr Oomen Van onze Londense correspondent Niet de kwestie Zuid-Afrika welke zoveel stof deed op waaien maar ontwapening was liet werkelijk belangr\jke onderwerp van de tlians geëindigde Gemenebestconferentie in Londen waaraan dan ook in het slotcommuniqué de groot ste aandacht is besteed De éemenebestpremiers bevelen de wereld niets minder aar dan algehele ontivapening gebaseerd op controle en toezicht en de oprichting van een internatio naal politieleger om agressie te voorkomen horen Engeland staat moreel on eindig sterker wanneer het kan re kenen op steun van een kwart der wereldbevolking Belgische afnemer verkocht ze door Kongolezen rijden op in R'dam eestolen brommers De moord op Loemoemba Hammarskjoeld benoemt juristen commissie Advertentie SPIBWIEL rf JOHS VRIJMOED & ZONEN N.V • SCHIEDAM SEDERT 1776 Vertegenwoordigd voor de handel in de provincie Utrecht FIRMA H VERWOOLDE — WOLVENSTRAAT 14 — UTRECHT Het Gemcnrbcst pleegt zich niet bezig te liouden met in details uit gewerltte plannen docli alleen met richtlijnen Maar iets geheel nieuws is dat de conferentie met vrij srrote uitvoeriR heid haar denl«b"elrten over het ont wapeningsvraagstuk heeft uiteen gezet V^oor het eerst is er spral^e van een iremeensehanneliiUc aanpak door de Gemenpbrstlanrten Het is deze hoopvolle ontwikkeling welke na afloop van de conferentie werd toe eeinieht door Duncan i Sandys de Britse minister voor het Gemene best Doze po.^ing om gezamcnli.ik op te treden zo zou men kunnen zpggen levert het doorslaas^evend bewijs dat het Gemenobe.'=t ondanks het verlies van Zuid Afrika een levenskrachti ge organisatie is welke door haar eestadige groei — steeds meer landen sluiten zich zodra zi,i onafhankeliik worden er bij aan — naar verwacht mag worden een welkom tegenwicht zal gaan vormen tegenover de ont bindende krachten in de Verenigde Naties Premier MacMillan die allang be seft dat Engelands eigen invloed in de door de twee reuzenmachten be heerste wereld te gering is heeft er altijd naar gestreefd dat op de grote internationale conferenties het Ge menebest zijn collectieve stem laat EEN WAARDEVOL BEZIT Dat is voor U of voor Uw kinderen een aandeel in de N.V INTERUNIE " Zo'n aandeel kunt U al verwetven via onze speciale spaarregeling met stortingen van f 20,25 af TS7i Sturm U ome gratis brochure „ Spaar modem • Spaar in aandelen " op aanvraag toe N.T IT^tBBSAnONALi BELECGINGS L'STS „ ÏNTERUNIE " Parkstraat 30 - Den Haas Tientallen doden bij botsingen in Angola De eor''?spondent te i-oeanda van het Lissabonse blad „ Diario popular " heeft vrijdagavond ge meld dat bij de aanvallen van ne gers woensdagochtend vroeg en donderdagavond op grensposten politiebureaus landbouwonderne mingen en winkels in Angola tien tallen blanken — mannen vrou wen en kinderen — zijn gedood Op één landbouwonderneming zou den 28 blanken zijn gedood Volgens rle rorrespondenl zijn vliegtuigen infanterislen en para chutisten naar het gebied van de onrust gezonden Gewonden vrou wen en kinderen worden per vffeg tuig naar Lx)eanda gebracht Het algemene agentschap voor zaken overzee dat als departement deel uitmaakt van het Portugese ministerie voor overzese gebieds delen heeft in een zaterdagochtend ^• roeg te Lis.sabon uitgegeven offi ciële bekendmaking medegedeeld dat de incidenten die zich vijftien en zestien dezer in Angola hebben voorgedaan waren uitgelokt door opruiers van de Upa een terroris tische organisatie waarvan het hoofdkwartier in een aan Angola grenzend gebied is gelegen " In de bekendmaking wordt ver der gezegd dat de len-oristen op militairen hebben gescholen en blanKen en negers hebben ver moord Ge-^n censuur meer op berichten over proces-Eichmann De censuur zal worden opgehe ven voor alle persberichten naar ' t buitenland die betrekking hebben op het proces-Elchmann zo is vrij dag officieel in Tel Aviv meege deeld De militaire censuur voor tele grammen over alle andere onder werpen zal echter van kracht blij ven Deze wordt nodig geacht we gens de uitzonderUike toestand waarin Israël zich bevindt stemd is over Zuid-Afrika's uittre den maar dat zulks onvermijdelijk was geworden Hij betwistte echter dat het Gemenebest zich met de in wendige toestand van de aangeslo ten landen zou hebben bezig gehou den Men sprak bijvoorbeeld niet over Sharpeviüe doch bepaalde zich uitsluitend tot de politieke be ginselen welke de grondslag van de Verenigde Naties en alsmede van het Gemenebest vormen Hij was van oordeel dat als gevolg van de te genwoordige gang van zaken de apartheid op den duur zal verdwij nen LAURENCE OLIVIER GEHUWD De Britse acteur sir Laurence Olivier is viijdag in Wilton in de Amerikaanse staat Connecticut in het huwelijk getreden met de Britse ac trice Joan Plowright Zoals bekend is het huwelijk van Sir Olivier met de actrice Vivien Leig op 2 december jl in Londen ontbonden Zij waren twintig jaar getrouwd geweest Verjongd Er is thans een eerste stap In deze richting gedaan Vandaar het nieuwe optimisme in regeringskringen dat het pessimisme van de laatste dagen overheerst Misschien is het slechts een kunstmatige manier van zelf opmontering maar er zit ongetwij feld iets in Het gemenebest dat zo lang de last van het Zuid Afrikaan-se probleem heeft moeten torsen voelt zich nu deze is weggevallen plotseling zeer krachtig en ver iongd Dit is althans de stemming op dit ogenblik De ovatie welke de Canadese mi - nister president Dicfenbakcr vrij dag in ziin eigen narlement in Otta wa ten deel viel is er mede een symptoom van Van grote betekenis is dat in het slotcommuniqué uitdrukkelijk wordt verklaard dat ook oorlogen welke met zogenaamde conventionele wa pens worden gevoerd een ramp zijn j Het is een goed ding dat dit eens | gezegd wordt omdat door altijd de nadruk te leggen op de verschrikkin - 1 gen van een atoomoorlog zich wille keurig de gedachte opdringt dat een ouderwetse '* oorlog ten slotte nog aanvaardbaar zou zijn Hulp voor de zon bij het OrntïiOak ' ken van de vroege badgasten aan ' t Nederlandse strand In verkoop zijn nl op het ogenblik opvouwbare zon ne.^tralenopvangers vjelke de zon nestralen weerkaatsen in het gezicht van de zonnenbaders waardoor men eer snel bruin uiordt Deze zonne s^ralenontvangers zijn voorzien van z^lverpapier aan de binnenzijde en vonden al gretig toepassing tijdens de stralende zonnedagen deze week Bovendien zo waarschuwen de premiers is het heel moeilijk om te voorkomen dat een conventionele oorlog in een nucleaire overgaat Zij achten het tijdstip gekomen om voor goed een einde aan oorlog in welke vorm dan ook te maken Op een ma nier welke overeenkomt met de her haaldelijk door Engeland gedane ontwapeningsvoorstellen Met Peking Soehandrio verzekert Bezette plantages blijven Belgisch eigendom De Belgische gezant in Djakarta v.d Berghe is vandaag officieel op de hoogte gesteld van de overneming door het leger van vele Belgische plantages op Noord-Sumatra en kreeg de verzekering dat zij nog steeds het eigendom van België zijn De gezant zei dat na de bijeen komst met minister van buitenland se zaken Soebandrio de laatste de overneming niet tot in zijn bijzon derheden besprak maar dat deze p'aats gevonden heeft op bevel van de minister voor nationale veilig heid Nasoetion Soebandrio verzekerde hem er op nieuw van dat het leger de Belgische belangen beschermt aldus Van den Berghe Het is niet bekend hoeveel van de 36 Belgische plantagse hieronder vallen Ook is het veelzeggend dat de premiers als hun wens te kennen hebben gegeven dat de grote mo gendheden hun ontwaoeningsbespre kingen rechtstreeks dienen te hou den en „ in nauw contact " met de Verenigde Naties Dit is iets anders dan in " of „ door middel van " de Verenigde Naties Hiermee wordt onder andere ziidCrirs de wens uit gedrukt om com>^""'stisch China op een of andere i-anier er Mi te betrekken voordat dit lid is van de Verenigde Naties De Gemenebestontwaoeningsvoor stellen — men vermijdt het woord „ plan " omdat het Gemenebest on danks het sterkere gevoel van een heid zichzelf nog een te vage or ganisatie acht en zeker niet in de voetsporen van de Verenigde Naties wil treden — gaan uit van het wes telijke denkbeeld van ontwapening in vrij snelle etappes Men laat ten slotte de al eerder van Britse zijde verkondigde opvat ting horen dat geen enkel ontwape ningssysteem voor de volle honderd procent bescherming kan waarbor gen maar dat dit risico dient te worden aanvaard gezien het veel grotere risico verbonden aan de be wapeningswedstrijd Achter Hammarskjoeld De premiers verklaren ook dat zH irchcel achter de secretaris-generaal der Verenigde Naties Hammers kjocld staan en dat zii niets willen weten van een verandering van de structuur van het secretariaat zon der algemene toestemming Ook wat de Kongo betreft steunen zH de Ver enigde Naties en betreuren lij de inmenging van buitenaf Hot communiqué maakt geen spe ciale melding van Zuid-Afrika's uit treding uit het Gemenebe.st het her haalt slechts de tekst van het reeds woensdag bekend gemaakte com muniqué waarin Verwoerds be sli.ssing werd aangekondigd De minister-president van India heeft verklaard dat hij treurig ge - f Advertentie VERSCHENEN de stalenboeken ' van de unieke ¦ nieuwe R & D collectie „ behang jaargang 1961 Uit betrouwbare bron in New York wordt vernomen iat secretaris generaal Ham marskjoeld aan Birma Ethio pië en Mexico heeft verzocht sik een vooraanstaand jurist te benoemen Deze drie zou den een onderzoek moeten in stellen naar de moord op Loe moemba ingevolge een de vo rige maand door de Veilig heidsraad aangenomen resolu tie Vraag ds boeken geiieel vrij blijvend ter inzage aan Uw beliangleverancier Onbegrensde mogeliji^heden voor een practitige begrenzing van „ Uw kamer van ik " Hammarskjoeld heeft voorts be sloten twee Afrikaanse afgevaar digden naar Kongo te zenden met de opdracht te pogen de vrees der Kongolezen weg te nemen dat de V.N voornemens zijn het Kongo lese nationale leger te ontwape nen De twee afgevaardigden Nwokedi van Nigeria en Robert Gardiner plaatsvervangend secre taris van de economische commis sie der V.N voor Afrika zullen dinsdag a.s uit New York naar Leopoldstad vertrekken Il Rath & Daad*h« De Haagse politie heeft vrywel volledige zekerheid omtrent de identiteit van de man die op 10 maart Jl een diefstal met ge weldpleging volvoerde in een siga renwinkel aan de Nieuwe Haven te Den Haag Daarbü werd een vrouw gewond Volgens de politie is de 53-jarige Paulus S die met proefverlof was ontslagen uit een rij".3asyl voor psychopaten de vermoedelij ke dader De gewonde vrouw en enkele buren hebben hem herkend in het fotoarchief van de Haagse recher che waarin zijn beeltenis was op genomen wegens verduistering en oplichting die hij in het verleden beging De chef van de centrale recher che in Den Haag verzoekt thans opsporing aanhouding en voorge leiding van S die op 20 decem ber 1908 in de Duitse plaats Aken werd geboren De man die kok van beroep is heeft geen vaste woon - of verblijfplaats Zijn signalement luidt lang 1.70 blond haar blonde wenkbrauwen bruine ogen ronde kin ovaal ge laat slank postuur Rechts van de neus heeft hü een bruine wrat Hij spreekt met een Brabants ac cent S draagt een donkere win tcrjas fSpeciale berichtgeving Bewoners van de Kongo rijden op in Rotterdam gestolen brom fietsen rond Dat lykt wat inge wikkeld maar in wezen is deze zaak toch vry eenvoudig Deze „ export " is mogelgk gemaakt door de 43-jarige J J v d V die de laatste jaren zyn domici lie in Rotterdam had maar het grootste gedeelte van zyn niet bepaald rustige leven in Zeeland heeft gewoond Deze V heeft bekend sinds 1958 in Rotterdam niet minder dan 85 meestal gloednieuwe bromfietsen te hebben gestolen Het kunnen er ook wei een twintig meer zjjn " heeft hij verklaard dat weet ik zo niet meer " Hij bracht de ge stolen karretjes naar België waar hij zijn gro9tste afnemer had De Antwerpse opkoper had goe de klanten bij bemanningsleden van de België-Kongo lijn en naar hen is dan ook een groot gedeelte van de buit gegaan De kopers namen hun brommers mee aan boord van hun schip V is sinds 1942 herhaaldelijk Kasongo in West-Kivoe 30 Euro peanen — voor het merendeel zen delingen en missionarissen — vrij gelaten nadat zij een maand lang vastgehouden waren De Euro peanen zijn inmiddels naar Kin doe getrokken waar zij betrekke lijk veilig zijn omdat zich daar Maleise troepen van de V.N be vinden De Europeanen die nog in Ka songo en omgeving wonen wor den bedreigd door groepen gewa pende negers die tot een fana tieke religieuze sekte zouden be horen Maleise patrouilles verzamelen op het ogenblik de Europeanen in de afgelegen streken van Kivoe die graag uit deze provincie weg willen Het vliegveld van Coquilhatstad in de provincie Evenaar dat door Kongolese soldaten voor vliegtui gen van de V.N gesloten was is intussen weer opengesteld Generaal Mobotoe had er be zwaar tegen gemaakt dat Ethio pische troepen van de V.N zware wapens aanvoerden De V.N in Leopoldstad hebben meegedeeld dat de zaak thans in der minne geregeld is In de gisteren gehouden algeme ne vergadering van de koninklijke vereniging Het Nedcrlandsehe Trekpaard " heeft de algemeen se cretari de heer Chr Oomen in « yn jaarverslag grote ontevreden heid uitgesproken over het opne men van het coupeerverbod voor paarden in de nieuwe wet op de dierenbescherming Scherpe kritiek met politie en justitie in aanra king geweest in verband met het stelen van rijwielen maar met de Rotterdamse politie had hij nog niet eerder kennis gemaakt Hij is in België gearresteerd OmdSt hij wel wist dat hem daar waarschijnlijk nog meer bo ven het hoofd zou hangen heeft htj zelf gevraagd over de grens te worden gezet Daardoor kon de uitlevering binnen veertien dagen plaatsvinden en is de verdachte thans in het Rotterdamse huis van bewaring opgesloten Prins erc'districts gouverneur van de Lions International Prins Bernhard Is vrijdag op pa teis Soestdyk geïnstalleerd als ere distriets-gouverneur van district 110 geheel Nederland van Llons In ternational De installatie werd ver richt door districts-gouverneur P van Hessen Hierbij was aanwezig de heer D Stins directeur van het activiteiten comité van Lions Inter national De heer Van Hessen overhandig de de gecalligrafeerde oorkonde waarin de benoeming is vermeld aan de Prins De^e oorkonde werd vervaardigd door de kunstschilder en graficus Albert Kltjn uit Amster dam Vervolgens spelde hij de Prins het Lions insigne op de revers en bood hem — volgens traditioneel ge bruik — een boeket bloemen aan voor de Koningin In een korte toespraak omschreef de heer Van Hessen het doel van de Lionsclubs De gemeenschap te dienen niet alleen door het bevorde ren van wederzijdse verdraagzaam heid en vriendschap tussen de leden onderling doch ook naar buiten on geacht ras geloof of huidskleur " Hü noemde de toetreding van prins Bernhard een waardevolle sti mulans voor de verdere totstandko ming van Lionsclubs in Nederland Keukenhof 23 mrt open In de rubriek Eventjes uitblazen in onze editie van gisteren staat dat de Keukenhof 29 maart geopend zal worden Dit moet echter zijn — in verband met het vroege voorjaar — 23 maart leverde hg op de voorzitter der Ne derlandse vereniging tot bescher ming van dieren mr dr W Hugen holtz Aan mr Hugenholtz verw*'t hij dat deze nadat de wet met het cou peerverbod was aanvaard via dag iiladpers en televisie zou hebben ge poogd de paardenfokkers en de boe ren in het algemeen een trap na te geven door hen van dierenmishan deling te beschuldigen De heer Oomen beschouwde dit als een be lediging voor de boerenstand en in zonderheid voor de trekpaardfok kers die tevens war en toegewij de dierenvrienden zijn en die niet als dierenkwellers gebrandmerlrt wensen te worden De heer Oomen zei vanwege de opvallende lof en hulde door de I regering aan de dierenbescherming gebracht en vanwege de bij herha ling geuite beschuldigingen tegen de Nederlandse boer en paardenfok ker te willen vermelden op welk een merkwaardige wijze het ont werp van wet op de dierenbescher ming tot Si,and is gekomen Dit wetsontwerp werd ingediend zon der overleg met of advies van het bedrijfsleven in casu het landbouw schap doch uitsluitend op aan drang van en volgens voorstellen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Deze ver eniging heeft al In de oorlogsjaren een brochure verspreid waarin met een coupeerverbod werd ge dreigd HU las uit deze brochure een pas sage voor waarin vermeld wordt dat het na een op 8 maart 1941 in Pulchri Studio in Den Haag gehou den bijeenkomst waar oberregie rungsrat dr Pschoir een inleiding had gehouden over wat in Duitsland op het gebied van wettelijke dieren bescherming tot stand was geko men wel zeker was dat binnen af zienbare tyd de door de Ned ver eniging tot bescherming van dieren voorbereide dierenwet tot stand zou komen en daarmee ook een cou peerverbod van kracht zou worden De heer Oomen vertelde verder dat dezelfde brochure met wegla ting van de door hem vermelde passage en met enkele kleine ver anderingen o.m een ijziging van de datum 20 maart 1941 in 20 maart 1946 vlak voor de stemming over het amendement tot het wederom opnemen van een coupeerverbod aan de leden der Staten Generaal is toegezonden Het is wel bijzonder teleurstel lend " aldus de heer Oomen dat thans met medewerking en steun van de overheid en een meerder heid in de Tw Kamer werkelijk heid kon worden datgene waar mee wij in de jaren der bezetting bedreigd werden " Mr dr W Hugenholtz voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren deelde naar aanleiding van de kritiek die op hem persoonlijk en op de ver eniging is geleverd desgevraagd mede dat hü zich pas in 1949 toen hij tot hoofdbestuurslid werd geko zen intensief is gaan bezig houden met het werk van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren In 1951 heeft hU een voor ontwerp voor de wet op de dieren bescherming uitgewerkt en aan mi nister Mulr'erije voorgelegd Van dat voorontwerp is zeventig pro cent overgenomen in het later bü de tweede kamer ingediende wets ontwerp Voor 1949 was mr Hugen holtz wel lid der vereni.ing maar niet actief btj het werk betrokken Mr Hugenholtz vertelde verder dat hij na de aanvaarding van de wet op de dierenbescherming voor de televisie uitdrukkelijk heeft ge zegd dat het couperen niet op een wrede manier hoeft te gebeuren en dat dit in de praktijk ook meestal niet het geval is „ Ome Jan " Berghuis overleden In Deventer is op 57-jarige leef tijd overleden de heer J Berghuis in de jaren van de Duitse bezet ting bij velen bekend als „ Ome Jan " De heer Berghuis heeft in de oorlogsjaren op tal van manieren deel genomen aan het verzet De Duitsers veroordeelden hem twee keer bij verstek tot de doodstraf Van officiële Britse en Ameri kaanse zijde is hem hiervoor dank gebracht De overledene is door prins Bernhard persoonlijk onder scheiden met de bronzen leeuw De crematie vindt plaats aan staande dinsdag om 11 uur in Die ren AARDBEVING OP FLORES Ruim 80 procent van de huizen van Endeh de hoofdplaats van het Indo nesische eiland Flores zijn in de nacht van donderdag op vrijdag ver woest door een hevige aardbeving Tot dusver is nog geen melding ge maakt van persoonlijke ongevallen Utree hl in zeven dagen 6V5^6e $ ' Ce'N wie Her IaJêl kan HEEFT 6e£KiTUO CmEEE oV -' Wie seeMTypHEËFT UWNIET 0PV0EP6N DB5 V HOLèT > ======== 20 zou T ÖOK N(5 & eOv ueee kommen J ve i<&waav.i«ï>opH acht " f ^ RECONéTCUCTIE VAM PÊ BlNNieNST^P ÜRÉeNT KOOFT NU EEN H.H.VR!)(S26liËN Ki?ACftTeN5 HETU.M.71)N3 - BLlU.5EMST72^a,L-06ÊN HST IMT^TE SNUFJE \ JOQ}Z DAM E5 Of PE 3602 '^ TOONT KU5LAMD ee^lë'LAAPMAc+^(^^e NiEuue ueR5ie vam HETJOUG EITJE-TIKKEN SKkOMEM PiA^TlC EIERHM T.^.V - HET OPÊM J€Ü6DLoeEK C?-ARRlVE(3^eM MDNEN - v^a2é IN arizECHr ¦ HEI D UvloeDEM o.L.V.££M 
Zaterdag 18 maart 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VAKANTIEREIZEN Vakantie Ommen VOOR LANG WEEKEIND bungalows en zomerhuisjes vanaf f 16,25 ook pinksterweek Vóór 22/7 en na 5/8 nog enkele zomerhuisjes en bungalows vanaf ƒ 65 — per week Vóór 8 juli halve prijs Vakantiecentrnm Juniperüs Ommen - Tel 05291-533 Reis - of VMmrfBPMmsêf Vakantie voor iedereen Alle goede-goekope trein - boot - bus en vliegreizen zijn RICCO-REIZEN Telefoon 21486 MARIASTRAAT 30 Gratis reisgids ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VACANTIE-REIZEN De eerste etappe naar de zonnigste vacantie van Uw leven is het aan vragen van het uitvoerige gratis reisprogramma met 13 - en 20-daagse reizen naar het Iberisch Schiereiland bij DE H AiBiS NV PosXhu % 39 te » Q%^%S 2845 VEENENDAAL De Spanje - specialisten tij uitstek iii!lliiSi:l!liK!süiUsKislU!iii!»:i::!iüüüi:ü voor werenxgmQ of privé i _ Elke minuut van uw reis eik onder - Vraag 1 advies aan CebuloV deel van uw vakantie moet u 100 % genoegdoening geven Wendt u daarom tot een organisatie die door jaren en jarenlange ervaring precies weet wat u wenst Moderne luxueuze autocars comfortabel en goed onderhouden - vakbekwame chauffeurs en reisleiders - prima verzorging in degelijke hotels - evenwichtige reisprogramma's Van dit alles bent u zeker als u reist met Cebuto Een begrip van be trouwbaarheid op het gebied van autocarreizen Hier een greep uit Cebuto-sfar^dplaatsreizen 10/17 dagen Schliersee v.a f 165 - 10/17 dagen Bodensee v.a f 169 - 10/17 dagen Kitzbühel v.a f 175 - 10/17 dagen Vorarlberg v.a f 189 - 10/17 dagen Dolomieten v.a f 199 - 10/17 dagen Gardameer v.a f 219 - Grote keus in autocar-trekreizen jongerenreizen luxe Pullman reizen Hotocombi-reizen naar Valkenburg Vraag ir)Uchtingen of reisgids bii UtO - reisbureaus UTRECHT STATIONSPLEIN 22 TEL 20323 N.B.M Wageningen Grindweg 8b tel 2230 Twee Provinciën Jutphaas Dorpsstraat 15 tel 365 Reederij o d Lek Culemborg Zandstraat 7 bis tel 2465 alsmede bij de kantoren van Lissone-Lindeman REISBUREAU PORTA munoi per bus,trein of vliegtuig 8-15 daagse reizen v.a f 92.50 10 1^-17 daagse reizen v.a f 110.0 ° Vlaüë ë/oan/'e 10-17 daagse reizen v.a f 100 °° 10-12-17 daagse reizen v.a f 130.0 ° 12-13-23-2 -^ daagse reizen.vaf 5^0 °° uitsluitend vliegreizen HOOFDKANTOOR AMSTERDAM Vyzelstraat 88 TeleF 2^1336 BIJKANTOOR ' s GRAVENHAGE Anna Paulov/nastr.30a,Tel:33'f(9^7 ^ I^U BIJKANTOOR ROTTERDAM Hoogstraat 8a bin Oostpi.Tei 128707 wSï^m^jjm i Voor comfortabele I chalels en vafcaniiewoningen in geheel Europa Vraagt gratis prospectus CHALET BUREAU SUNNY-TOURS Speenkruidstraat 40 — Den Haag Telefoon 397432 b.g.g en na 18.00 unr 324178 ¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦| l | ~ DUITSLAND 50 ¦ 3 dagen RUdesheim f 49 6-7 dg Gernsbach f 89 - 8 dagen Heidelberg 10 dagen Wangen - Allgöu OOSTENRIJK 10 dagen Kössen - 10-12 dg Reutle - 10 dagen Kufslein - 10 dagen Bregenz 10 dagen Gmunden f 105 f 128 - f 125 f 125 f 135 f 136 f 145 - Tirol Tirol Tirol Bodensee - Salzkammergut ZWITSERLAND \ 130 f 199 - 10 dagen Weggis - Vierwoudst.meer 10 dagen Lugano ITALIË f U2 » 189 f 194 - 12 dagen Riva - Gardameer 10 dagen Varazze - Rivlèra 12 dagen Lido de Jésolo - Adr Zee SPANJE 12 dagen Calella - Costa Bravo f195 - S 12 dagen EUROPAREIS Incl excursies f 295 5 10 dagen lOURDES f265 - ¦ Volledige verzorging g Géén toeslag voor algemene kosten en reisbelasfing ¦ Vertrek vanaf Utrecht en diverse plaatsen J Gratis reisgids verkrijgbaar g Reisbureau RICCO Mariastraat 30 - Telefoon 21486 ¦ REISBUREAU VAN DER BIESEN S Hoofdstraat 69 Kerkrade Telefoon 04445-2434 en 3460 ¦ Erkend door de Nederlandse Reiskamer B «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ K ^ inm EMMEN TEL.13 26 22 36 05910 Wtlwlljlat B.B.I.vali>nliertlitïc Vlic aan geboden door particulier In bijz goede staat Prijs f 1700 Stadhoudersiaan 31 tel 12673 Jong a.s echtoaar b.b.h.h zoekt WOONRUIMTE met apar te koopgeL Br no 1-5007 bur UN TV-APPARAAT als nieuw v.a M15 ^ 2 laar garantie ook op beeldbuis W van Noortsti-aal 21 bis Utrecht T.V.-OCCASIONS RegelmatigWeer een extra AARDAPPEL - Damesvesten / 9,75 Astor da niestruit.ies f 6,25 slips 0,98 Fa ' IIENSCH Óudegracht 276 t.o > JV-Huis tel 17377 Ook kou enreparaties gebruikte televisie-apparaten Philips en Erres voorradig Ook op gebruikte apparaten geven wij volledige service Radio-Modern Smaragdhhof 6 Utrecht tel 10884 KLEINTJES tot 20 woorden ƒ 2 - elk woord meer ƒ 0.10 ^""^^ e'iraaTz'aï.TiJ^y^^Se '-^ BROMFIETS SCOOTERS Pas klare rem en koppelingskabels Zware voorgerekte ketting la gers naaldrollen dichtingsrin gen zuigerveren zuigerpennen contactsets enz v d Zand Amsterdamsestraatweg 160 tel 42S09 e koop DKW MO'IOR 350 CC Twin 2-cil Te bevragen Ba zelstraat 11 Na half zeven dan weet u wat u koopt ' n solide stoel en u geniet er dub bel van My Home " Óude gracht 153 tel 125 20 Te koop aangeboden GBREEDSCHAPKISTEN ledig of gevuld grote variatie in prijs en samenstelling alle gereed schappen altijd onder garantie Van Dillen IJzerhandel Vre denburg 22 - Utrecht Tel 18335 18336 Sinds 1889 HERKN MUSICI Smo king kostuum zijden revers streep pantalon zo goed als nieuw ± maat 50 Aannemelijk bod Wollen sportjasjes voor heer ± maat 50 voor jongeheer ± 15 jaar Aannemelijk bod Wijnmalenstraat 52 VISSER'S BANDENHUIS be taalt bij aankoop van nieuwe banden 15 % contant terug voor uw oude auto - motor - ol scoo terbanden Geopend tot ' s av 8 uur ook zaterdags v Eg montkade 4 telef 41989 Te koop FORD VENDOME 1954 3955 In staat van nieuw Prijs ƒ 1175 Ford Taunus lOM 1950 met nieuwe rullmotor en nieu we banden Prijs / 575 Huys kenweg 53 Bij Demka PRIMA BELEGGING Te koop twee goed onderhouden bur gerwoonhuizen Huuropbrengst / 1410 Uiterste koopprijs ƒ 15000 Indien ¦ gewenst ƒ 10.000 llijpo theek beschikbaar Ook p stuk te koop Br no I-49S5 bur UN Te koop BUREAU 130x72 blad ƒ 35 Volière 100x65x50 f 25 Hu go de Grootstraat 30 Te koop een MORRIS OXFORD 1957 zere mooie auto wordt onder volledige garantie ver kocht f 2950 Harselaar Van Marumstraat 7 Utrecht tel 24385 Te koop FORD VERSAILLES 1958 ZO goed als nieuw volle dige garantie f 3750 Harselaar Van Marumstraat 7 Utrecht tel 24385 In prima staat verkerende RE NAULT 4 bouwjaar • 53-'54 Ipl 1 op 17 prima banden en nog een heel jaar belasting pracht wagentje / 950 Na S uur des avonds Lanslaan 21 Kanalen eiland Te koop SP.\RTA met versnel ling 1959 It prima staat Na 6 uur G J Bijlstra Oosterstr 5 Utrecht GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis ^ ooruli prijsopgave Reparaties In 24 u N T R B CatharijnesinBel 18 Erkende Phtllos radio - en T.V service Tel 25noi Te koop een ' aiORRIS OXFORD 1955 in uitstekende staat ƒ 1830 onder volledige garantie Al deze wagens kunnen gefinan cierd worden Harselaar Van Marumstraat 7 Utrecht tel 24385 Te koop z.g.a.n KINDERWA GEN Koelstra Italiaans model met uitneembare bak Looijdijk 145 De Bilt HOUNER MONDORGELS De gehele monstercollectie alles met 20 tot 400 ' o korting van 99 et tot / 22,50 HAAST U Pop penziekenhuis Jacobijnestraat Te koop aangeboden BERINI DKW ƒ 225 Zaterdag na 4 uur Dr Hoogveldstraat 4 III Aangeboden wegens omstan digheden DKW 36 Hardtop ' 54 in prima staat geen handela ren Marconistraat 39 Te koop WANDELWAGENTJE geheel verend m veel chroom werk en KINDERSTOEL blank beuken 2 standen Tegen elk aannemelijk bod Van Hum boldtstraat 40bis Zo goed als nieuwe KINDER WAGEN Anthr.grijs Te bevr Zonstraat 17 Utrecht MAGNEET BROMFIETS met buddyseat en kofferrek prima staat ƒ 268 Berini M21 1960 als nieuw ƒ 285 Tevens Philips bandrecorder als nieuw ƒ 225 Rochus Meeuwiszstraat 15 bij het Noorderbad PUCH 250 SG 1957 31.000 km Goed onderhouden nieuwe ban den Div accessoires f 900 Wa geningh Springweg 53 tel 11235 BEHANG en HISTOP.VERF Bepaal uw keus van behang niet van een klein staaltje maar aan de rol 900 moder ne dessins Kofferplaktafel be sclilkbaar Eventueel afranden Historverl erkend als de beste Grote bus ƒ 5.35 springt niet af gaat jaren mee Ook in zijde glans en mat Lakkollth de ideale afwasbare muur - en be hangverf Grote bus ƒ 2.13 Am stra Nachtegaalstraat 43 Am stcrdamsestr.weg 135 HOOFDPRIJS / 100.000 Nog en kele Lotisico polissen verkrijg baar ƒ 1,25 per maand Trek king mei a.s Vraagt prospec tus Vertegenwoordiger Lotisico H van Elk Groeneweg 12 Utr George Oversteegen Boeken tokol konpi BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines oNsmükijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar Is Marfastraat 30 tel 21485 WIJ RUILEN uw oude meubels in Pracht collectie bankstellen eethoekcn bergmeubels enz Betaling te regelen Inlichtin gen geheel vrijblijvend UPO Postbus 190 Utrecht DAMESKAPSALON RIA Amsi«rd.straatweg 699 D t.o Demka Tel 40038 PERMANENT TIJDELIJK ƒ 8 — met garantie MODERNE KAPSELS Grote keuze in GEBRUIKTE FIETSEN en bromfietsen ir alle prijzen ook sport - en kin derfietsen Nobelstaliing No belstraat 41 tel 10216 Utr HUISVROUWEN in Utrecht Hebt u overdag weinig tijd Geheel vrijblijvend brengen wij u ' s avonds thuis een bezoek met onze collectie Libelle Supi Hose STEUNKOUSEN van 100 "/« nylon niet te onderscheiden v eèn gewone wandelnylon ver krijgbaar in de meeste modieu ze tinten Bezoek na afspraak Maison Joustra Wittevrouwen straat 4 8 telefoon 26370 Te koop leeg te aanvaarden goed onderhouden ARBEIDERS WONING Te bevragen » Beuk straat 32 Te De Meern riante MIDDEN STANDSWONINGEN vrije ves tiging Benodigd eigen kapi taal + ƒ 2500 Te bevragen Woningbureau van Scherpen zeel Sweelinckstraat 2 bis te lefoon 20733 Te koop aangeboden een in prima staat verkerende SOLEX Mayer Waalstraat 3 Utrecht BENEDEN en BOVENHUIS aan de Weerdsingel waarvan benedenhuis per 1 april leeg te aanvaarden Bevattende 3 ka mers keuken tuin Koopsom f 20.000 k.k Te bevragen Wo ningbureau Scherpenzeel Swee linckstraat 2 bis telefoon 20733 AUTOVOORRUITEN Fil N V „ Veiiigglas " Amsterdam Ook inzetten wordt door ons ver zorgd Fa V Geest Gansstraat 62 Utrecht Telef 23581 VOLKSWAGEN DE LUXE ' 58 van part V/egens aanschaf nieuwe auto Banden tubeless motorisch enz in uitstekende staat Lessinglaan 87 TROUWJAPON wit maat 40 " i lang R Droststraat 10 Hoog raven Na 6 uur Te koop BROMMER Sparta Rouletta ' 60 Berini Rouletta metbeenfaeschermers ' 60 Berini HVW 3 versnellingen Berini M21 J 70 HMW ƒ 60 Berini M21 f 125 Emmastraat 76 Zeist Te koop aangeboden een Hein kei SCOOTER In zeer goede staat Abstederdijk 93 na 6 uur SCHILDER ZELF gang keu ken en plafonds met afwasbare muurverf grote bus 2\i kg f 4,15 prima grondverf ƒ 2 p kg Japanlak per kg ƒ 3.25 glas en verfhandel schildersbedrijf FLINK Makassarstraat 75 tel 31423 BLOEMBAKKEN - Met onze bloembakken maakt u op uw vensterbank of balkon ' n tuin Ze zijn waterdicht en weerbe stendig Uboka Nieuwe Kade 32 telef 17517 Complete PEDICLTIEUITRUS TING V buitenpraktijk motor in rundlederen tas met regel baar toerental van 0-8000 ver chroomde voetenstandaard met lamp elektr massageapparaat door bijz omstandigheden Slechts 2 maal gebruikt Teza men van ƒ 400 voor ƒ 245 pick up zo goed als nieuw ƒ 20 Wa genstraat 26bis tel 16852 Na 6 uur Diverse WOONHUIZEN met vrije vestiging o.a Harmeien f 23300 Vleuten f 24500 De Bilt ƒ 44000 Groenelsan ƒ 45800 Inl Makelaarsltantoor H A Jan sen MoHèrelaan 4 Utrecht tel 030 32247 TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lensink Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b.g.g 32082 OVERHEMDENREPARATIE Het enige juiste adres voor Utrecht en omgev voor nieuwe boorden manchetten enz bij Mascha's Kapelstraat 15 telef ¦ 24092 Te koop een SIGARENZAAK met grote woning in een pro vinciestad huur ƒ 57,50 ƒ 7000 Een zaak te Utrecht in de bin nenstad huur ƒ 8 per week f 12000 Makelaarskantoor Altijd Kans Óudegracht 271 Te koop AUTO merk Kaiser te zien zaterdagavond na 7 uur Hugo de Grootstraat 5 Utrecht Kousenverkoop en reparatie overhemdreparatie ceintuurs stofknopen knoopsgaten plissê rokken korter maken NYLON LISE onbetwist uw kousenspe clallst Koekoekstraat 73 - Onze kousenautomaat is een uit komst - Te koop TELEVISIE moderne kast 43 cm ƒ 250 In uitste kende staat Kalverstraat 10 Speciale aanbieding elektrische NAAIMACHINES vanaf I 198 elektr zig-zag naaimachines vanaf 325 Tevens alle beken de merken geheel compleet In koffer inet garantie en vrijblij vend demonstratie event beta ling in overleg Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 OCCASIONS Speciale aanbie ding Citroen DS 19 met radio ¦ 56-'57 Prijs ƒ 34,30 2 Ford Ang lia's 1956 prijzen resp 1 1650 en ƒ 1750 Ford Prefect 1956 Prijs ƒ 1675 Flat 600 1956 Prijs f 1775 Deze auto's zijn in goede staat van onderhoud en technisch zeer goed Financiering Inruil mogelijk Ook zondag Bloe semstraat 21 tel 26989 Utrecht OPEL CARAVAN 1956 in uit stekende staat Kalverstraat 10 FK 1000 KLEINE BUS 1959 In staat van nieuw Na 6 uur Se ringstraat 28 Brandstoffenhandel Fa L Sparenburg Nacbtegaalstraat 2S Telefoon 10972 Weerdsingel OZ 68 Telefoon 14174 üw adres voor betere soorten brandstof SCOOTER Diana Durkopp 200 cc met accessoires 13500 km gelopen ƒ 1200 Reamurlaan 20 I Na 6 uur Te koop BUICK 1952 is prima in orde zowel motorisch als lakwerk dubbele kachel radio enz Moet weg spotprijs Na 8 uur Dr plesmanlaan ll Maars-sen Te koop aangeb WOONHUIS in Tuinwijk huuropbrengst bo venhuis ƒ 1100 Benedenhuis leeg te aanvaarden indien heel buurhuis aan te bieden in Utr of omgeving Prijs f 20.000 k.k Br no 1-5128 bur UN Zorgt er voor dat uw GAZON en TUINPLANTEN kunnen groeien Geeft thans een goede bemesting zodat de voorwaar den voor een goede groei aan wezig zijn Stalmest in pakken voor 25 m3 ƒ 3.90 in balen voor 75 m'.ï ƒ 7,50 Riool slipcompost in balen voor 20 m ^ ƒ 3,85 Cofu na hoog geconcentreerde paar demest 30x sterker dan stal mest in zakjes voor 50 m -' ƒ 5,50 voor 100 m2 ƒ 9 — Graszoden voor fijne Engelse gazons pei m2 ƒ 2,75 en franko in de stad Manus van Beusekom's Zaad handel Óudegracht 12G-128 Utr telefoon 14560 Te koop GRAMMOFOON met prima grammofoonplaten Phi lips luidspreker viool met toe behoren sjoelbak Adres E Wilhelm Rijnkade liabis Utr Prachtige Engelse KINDER WAGEN donkerblauwe Van Delft Jadelaan 67 Utrecht Voor dames - heren en kinder contectie naar VAN OOY Oude Gracht 150 Utrecht tel 11359 In keuze en betaling geen moeilijkheden VILTZEIL „ KROMMENIE " in grote keuze ƒ 3.16 per meter Linofelt - Linoieutn - Cocos W F de Swart NV Óudegracht 293 HEEL HUIS te koop Beukstr 60 ƒ 10.000 leeg Te bevragen en sleutel Oudemansstraat 3 bij W van Noortplein Het voorjaar is in aantocht I Koop nu reeds een leuke ja pon reeds vanaf ƒ 9.90 ot ƒ 1 — per week VAN OOY Oude Gracht 150 tel 11359 Utrecht U heeft lang plezier van een ECHT SUEDE JASJE Soepel - sterk - modieus Prijzen vanaf f 139,50 te betalen met ƒ 5 per week w F de Swart NV Óudegracht 293 Te koop aangeboden gladha rige FOXTERRIER PUPS met stamboom zeer goede afstam ming Ouderse vrolijke be trouwbare rustige dieren O Blauw W Barentzstraat 27 Na 7 uur Nu gaat het GRAS GROEIEN Koopt een goede gazontnaaier Waarvan u jarenlang plezier heeft Onze collectie maaiers is zeer groot Verschillende mer ken en typen met kleine en grote snijbreedte met en zon der kogellagers Onze sortering Wolf-nïaaiers is volledig Hand maaiers vanaf ƒ 42,50 elektro maaiers vanaf ƒ 199 en motor maaiers vanaf ƒ 398 Ook cilin dermaaiers Manus van Beuse kom's Zaadhandel Óudegracht 126 128 utrecht telefoon 1456(1 Suède de grote mode Bij ons koopt u reeds voor / 119 — een echt suède jasje U mag ook met ƒ 3 — per week betalen VAN OOY Oude Gracht 150 tel 11359 Utrecht Te koop aangeb NSU PRINZ ' 58 in zeer goede staat Wordt verkocht onder garantie KEES V WEGEN KERKSTRAAT ^ 6-60 Telefoon 1391S Z.g.a.n KINDERWAGEN te koop Fraai mooel Te bevragen na 19.00 uur Ridderplantaoen 28 Hoograven TELEVISIE enkele gereviseer de TV toestellen 36 43 en 53 cm Absoluut zonder gebreken te gen redelijke prijzen Kunnen ook gefinancierd worden Nieu we televisie overjarig S3 cm / 595 Radio Succes Marnix laan 45 telefoon 40809 Gebruikte TV's alle merken m garantie en antenne vanaf ƒ 250 nu voor iedereen te beta len in 6 12 ol 18 maanden ge opend van 2-6 uur en 8-10 uur demonstratie - TV import Har ko Vleutenseweg 75 Utrecht NIEUWBOUW HUIZEN bun galows grond In omgeving Utrecht Den Dolder Bosch en Duin Ede Hilversum Harme len Culemborg 90»,'b hypoth Inlichtingen en inzage tekenin gen bij L J J Caron Jr Kon Wilhelminaweg 371 Groenekan tel 03401 284 Suêde - en nappa lederen JAS JES exclusieve modellen en kleuren Uit eigen atelier dus voordeliger Ook maatw Ben Snatager Óudegracht 242 tel 11786 Utrecht TELEVISIE voor iedereen zon der aanbetaling volgens nieuw financierings-systeem 43 cm vanaf f 550 53 cm vanaf ƒ 695 alleen bij Radio Succes Mar nixlaan 43 tolef 40809 GITAREN ƒ 30 ƒ 37.50 ƒ 47 en duurder Muziekhandol Stoové Oude Gracht 278 telef 10794 Gitaar met les ƒ 1.50 accordeon ƒ 2 per week Te koop POEDEL 6 weken oud met stamboom Seringstraat 140 C.A.S.U Controle Apparaten Service Utreclit Neude 34 lel 15743 Verkoop en reparatie van km tellers temperatuur meters aandrijfkabels dash bord instrumenten Wl ] hebben voor elke wagen ruilschokbre kers 30 000 km garantie Te koop z.g.a.n Engelse KIN DERWAGEN Damstraat 20bis TV-ANTENNES TV vanaf ƒ 100 antennes en radio's wasmachi nes Alle tegen zeer voordelige prijzen Radio Bos Ie Daalse dijk 7 9-11 Leidseveer 51 tel 19Ó82 Te koop z.g.a.n KINDERWA GEN half Engels zwart Har tingstraat 14 zijstraat Nicolaas Beetsstraat BEHANG meer dan 300 des sins Plaktafels beschikbaar Elektrisch af randen PéJé Lijn markt 7 tel 23572 Utrecht Binnenkort leeg te aanvaarden WOONHUIS omgeving Diaco nessenhuis bev kamer en suite grote keuken wc tuin schuur boven 4 slaapkamers ƒ 22000 k.k Br no 1-5061 bur UN KOM OVER DE BRUG loonoongevende Dames-HOEDEN zoolc met onbsperkta keu T «« b>Sa Óudegracht STOFZ'IIOEB SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf ƒ 7 30 per maand Soringweg 60 telef 15653 Te koop aangeboden van part SCOOTER Bella 200 cc elek trische starter 1956 km-stand 19.000 eventueel ruilen lichtere scooter Liefst vespa Br no 1-5145 bur UN TE KOOP elektrische fornui zen gasfornuizen breimachine banken tafels ledikanten olie vaten petroleumkachels heren fietsen hutkoffers kasten or gels piano's overgordijnen stoelen en veel klein goed en wat kleding Dinsdags - woens dags - donderdags van 3-7 uur Keukenstraat 57 Utrecht COLOVINVLTEGELS Gerflex atoplc-rubber tegels geschikt jp hout en bet.,n Vraagt p*ijs Fa Grneneveld Brigittenstr 2 telefoon 030-10153 Laat nu uw tuin in orde maken GRASZODEN van gekweekt gras f 1.75 per m '-' tuingrind / 20 per m3 zwarte grond ƒ 12,50 per m ' Franco thuis tel 30417 J van Rossum Merwedekade 131 bis A ENAVO AUTOVEILING Per week plm 250 gekeurde auto's met unieke garantre Maandags in Olymp Stadion Amsterdam vrijdag In Veemark..hallen t « Rotterdam van a-4 en 7-9 aur Dagelijks m Enavo-hal Sche veningen Koppetstokstraat lOl bij 2e Binnenhaven einde Sta tenlaan van 10-8 uur Telef 070 - 542919 Inl financiering koersiijsten Hoofdkantoor Am sterdam Discusstraat 17 telef 020 - 717122 Te koop wegens overcompleet goed onderhouden HUISKA MER best uit dressoir 2 fau teuils 4 stoelen en uitschuif tafel Billijke prijs Te bevra gen Burmanstraat 3 VOGELLIEFHEBBERS Napo llons ƒ 3.50 per paar Zllverbek jes ƒ 4 per paar Eksters ƒ 4.50 per paar Zebra - band - staal muskaatvinken ƒ 5 p.p Popka naries vanaf ƒ 2.50 Mankana ries vanaf 1 8.50 Diamantduif jes Kardinalen dwergpapagani en pratende beo's en vele soor ten grote parkieten ook ' s zon dags tel 19461 Hartingstr 15a,ztjstr Nic Beetsstraat Te koop aanfïebod Singer zig zag elektrische NAAIMACHI NE in koffer Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Te koop aangeb BENEDEN en BOVENHUISJE omgeving Poortstraat Huuropbr ƒ 17,10 per week Benedenhuis leeg te aanvaarden Gelden voor Ie hypotheek aanwezig Iniichtin gen onder no 1-5074 bur UN GRASZODEN van gekweekt gras f 2,50 per m '-' franco thuis Fa Corns van Beusekom Zaad teelt zaadhandel uitsluitend gevestigd Westerkade 2 t.o Le dig Erf Utrecht tel 131S1 Gebruikte MOTORRIJWIELEN onder volle garantie eventueel financiering mogelijk Motoi handet W Luca Amsterd str weg 803 telef 42384 Utrecht BELLA SCOOTER 200 cc com pleet met elktr starter knip perlicht windscherm valhelm Deskundig onderzoek toegest Tegen elk aannemelijk bod Moet weg Klinkenberg Ie Daalsedijk 169 AUTOHANDEL MARTIN Stem pelslaan 5 Utrecht tel 32468 biedt aan Borgward Isabella Combi 1957 km-stand 6400 Prijs t 5000 Vauxhall 1956 met radioPrijs ƒ 2600 Opel Olympia 1953 Priis f 1450 Taunus 15M 1957 Prijs / 2500 Studebaker Com mander bouwjaar 1956 met rol dak radio ƒ 3300 Opel Kapitan 1957 ƒ 2975 Al deze wagens kun nen gefinancierd worden aldeze wagens 3 maanden garan tie ^ Te koop aangeboden een Sin ger NAAIMACHINE in salon kast ƒ 75 Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht tel 23968 Triumph KOPFERSCHRIJK MACHINES vanaf I 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betalingscondities Herm Hennink Moderne Kan looiinnchting Nachlegaalstraai 60 telef 14764 Utrecht Paolo-Soprani ACCORDEON 80 bas 37 toetsen 7 registers.Te bevragen zaterdag 18 maarttussen 17 en 19 mtr bl ] W v.Ziel Ambachtstraat 20 Werk hoven __^__^ Te koop 6 MANNEN - en 3 pop kanaries 1 span Japanse nach tegalen en 2 kooien enz Zater dag na 2 uur Oude Kerkstr 25 Utrecht Te koop aangeboden elektri sche NAAIMACHINE in koffer ƒ 95 Te bezichtigen G A Wit jens Herenweg 33 utrecht Prima zwarte TUINAARDE I 13.30 per m ' ƒ 8.30 per Vi m » iïoed verteerde stalmest f 16,50 per m3 ƒ 12.50 per halve m ^ Flagstones ƒ 13,50 per m '-' franco thuis Fa Corn van Beusekom Zaadteelt zaadhandel Uitslui tend gevestigd Westerkade 2 t.o Ledig Erf Utrecht tel 13131 Regelmatig te koop INRini WASMACHINES geheel op nieuw gespoten 1 laar garan tie Met en zonder tijdschake laar Schram waar u welkom bent " Schoutenstraat 6 JONGE HENNEN te koop tegen de leg Beverstraat 28 SCOOTER Zündapp Bella 200 cc 1957 37000 km In prima staat wegens omstandigheden f950 Br no 1-5219 bur UN Te koop BOUWl.IER met 5",i PK motor krachtstroom tei 24374 INVALIDENWAGEN hefboom beweging Talr Lely Den Haag zonder gebreken als nieuw A E van Ouwerkerk Óudegracht 166 hoek Wed Tel 10234 De nieuwste series R.\DIO en TELEVISIE Zoekt niet verdei wat geeft ' t Radio „ Centrum " heeft ' t Vinkenburgstraat 4-S telef 19636 Te koop prima HOUTEN BOOT met of zonder 4 cü Everude buitenboordmotor A v a Ham vrouwjuttenstraat w-i » bis —— Te koop gebruikte AUTOBAN DEN voor luxe auo's Alle ma ten in prima staat Gratis mon teren Gildstraat 91A MOTOR Horex-Hegina 250 cc te koop aangeboden 12000 km gelopen Als nieuw Elk des kundig onderzoek toegestaan Curacaostraat 9 AUTO'S Renault 4 met primamotor ƒ 375 «- cil Ford ƒ 325,Vauxhall nieuw type ƒ 773 ook Inruil Rio uwstraat 83 Voor linoleum colovinyitegcls gerflex plastic feutreu Ook trapkledlng van linoleum enz enz VAN HAAFTEN'S VLOE RENBEDRIJF Amaliastraat 37 tel 33183 Utrecht Te koop aangeboden prima on derhoi'den SOLEX Prijs 1 65 tel 21175 Wegens aanschaf van auto LAMBRETT \ SCOOTER 130 cc Twee kleuren met accessoires in prima staat Alb Thijmstraat 7 Sooed koopie pracht SCOO TER met windscherm bagage rek enz Ook inruil mooie HD liberator motor of iets derge lijks mogelijk Grlntweg 2B Wageningen Bel dan dii-ect tel 08370 3330 VOLKSWAGENS mechanisch prima In orde prachtig in lak en bekleding geen luxe prijzen me garantie v d Zand Am steirl=i.n««'fliaatw 160 tel 4230 PRACHT BANKSTEL rondom gestoffeerd met wollen krlm mler teak armleggers Br no 1-4999 bur UN BADGEISER wit emaille '^^ E ^ Fasto in prima staat J c m de Goeij loodgieter Vcjetius straat 6bis telf 11508-13904 OPEN VUURHAARD " lanke uitvoering geschikt voor hotit en kolen met vloer - en "«"**•- plaat prachtstuk spotkoopje J r M de Goetl mr smid Voetlusstr « bis tel 11S0I-128M 
12 Zaterdag 18 maart 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^^^^ Jjr^i ^ -¦- SlB^^Ï ---- Wij leven blij op COC Het is blij en goed te leven en te wonen op cocos Want cocos is mooi en modem In kleuren en dessins naar ieders smaak ^ passend in elk interieur Gocos geeft stijl op heel aparte prettig artistieke wijze Én tócos is voordelig In aanschaf èn op de lange duur Want cocos behoudt altijd zijn glans zijn warmte zijn schoonheid TE KOOP KLEIN BOERDERIJTJE met ± 1260 m ^ grond dicht bij de IJssel Gem Olst Bevragen MAKELAARSKANTOOR „ MEIJER " Telefoon 06782 — 1712 — HEERDE TE KOOP GEVRAAGD in Soest Baarn en omgeving een mooi stuk BOUWGROND in beboste omgeving of in bet centrum der gemeenten Brieven onder no 2-7054 aan het bureau U.N WINKELPAND Te KQOP of te HUUR gevraagd een WINKELPAND in het centrum van de stad Utrecht beslist Ie winkelstand Brieven ond no 2-6961 aan het bureau U.N Te koop te DRIEBERGEN KAPITALE VILLA met ± 5.000 m ^ grond gelegen aan de hoofdweg vlakbij station en snelweg Geschikt voor stich ting vakbond laboratorium kantoor e.d Prijs ƒ 225.000 — Brieven onder no 2-6942 aan het bureau U.N ster cocos Aan deze onderscheiding lierkenf U de goede cocos Sler-cocos is hei collectieve merk van de leden van de Nederlandse Cocosconventie COMPACTER VAN OMVANG RUIMER VAN BINNEN CHEVROLET 196 De Chevrolet 1961 vraagt voor zichzelf minder plaats en geeft toch méér ruimte aan zes inzittenden De lijn is door zijn strakke een voud moderner De uitrusting is van een elegance en raffinement die uitsluitend een w^erkelljke luxe-v/agen kan bieden Ondanks zijn enorme prestaties verrassend zuinjg „ met daarnaast een vol maakt comfort en absolute veiligheid 1 Amerika Canada Zweden — — I Voor duizenden guldens aan opdrachten Icunnen wij aan het buitenland leveren daardoor betalen _ wij u een zeer HOGE PRIJS I Bij zeer v.a.s families kochten wij tot grote ¦ tevredenheid goederen uit „ oma's " tijd mag ook ¦ van opa zijn I Gaat u kleiner wonen of is er een boedelsclieiding wil kopen kristal koper tin alles op gebied van ¦ porselein mahonie meubels of in Franse stijl of 1 antiek Oude Perzen Deventer e.a tapijten gou | den zilveren en juwelen voorwerpen Wij kopen ook bij H.H antiquairs en handelaren I wij vragen gehele of gedeeltelijke bibliotheken I Heeft u iets overcompleet stuur ons een bericht wij komen geheel vrijljlijvend door het gehele land 1 A J M VAN ZADELHOFF I BEËDIGD MAKELAAR-TAXATEUR I Thierensweg 29 Naarden tel 02959-16635 I • S WERELDS MEEST VERKOCHTE MERK Eeo proefrit met de C-cilinder oJ Ö-in-V Chevrolet of met de pittige Corvair de best geslaagde cooipact-wagen zal een belevenis voor u zijn GENERAL MOTORS C^NTINÉNTAC-^illÓWÉROAM ¦ ^ SèNERAL MOTOfïS I ¦¦ 1 HET GROOTSTE BANDENVERNIEUWINGSBEDRIJF IN DE BENELUX vraagt voor spoedige indiensttreding MONTEUR/BANKWERKER Aanmelden bij onze afdeling Personeelszaken van maandag t.m vrijdag van 8.30—17.00 uur en donder dagsavonds van 18—20 uur Schriftel = oIIicitaties worden gaarne ingewacht bij UBO n.v Kanaalweg 69 Utrecht tel 030-32141 V / KOME ZEISTER AUTOMOBIEL MIJ N.V ¦ Oude Arnhemseweg 201 — Zeist — Telefoon 6444 ^¥ O0R ALLE feOOELEINDEI ^ I « AAGT V " HAKlUU^e GARAGE HONDERS N.V NACHTEGAALSTRAAT 49 - TELEFOON 29641 UTRECHT ^^^^#-' cot » « _ rf «* ' - Ai!0Ctft-N6DfRtA.«\/'^^ 3 J Sophia Loren te water als Miljonairsdochter — N kleed in een „ ascetisch gewaad " en met een pracht van een Tibe taans torentje op het hoofd de wereld zal verlaten komt dr Ka bir tot het inzicht dat hij zoiets niet op zijn geweten wil hebben En alles loopt toch nog goed af Twee figuren in deze film blinken uit door hun spel Alastair Sim als de advocaat en Peter Sellers als dr Kabir Sophia Loren blinkt ook uit maar meer in het showen van de voor haar door Pierre Bal main gecreëerde garderobe a „ Het leven in Napels " vorige week maakt Utrecht dan op het ogenblik alweer kennis met Sophia Loren nu als „ De miljo nairsdochter " CITY Onder regie van Anthony Asquith is dit be werkte toneelstuk van Bernard Shaw geworden tot een aantrekkelijke film met flitsende momenten maar ook met scènes waarin gebrek aan tempo soms teleurstelt Ciry SaFcha Krusarska en Jürgen Froh r'.ep in de aangrijpende film Sterne over de jodendeportaties tvdens de tweede wereldoorlog Vreeburg — nachtvoorstelling „ Vlammen over de Phillippijnen ' heet de film in Vreeburg tot en met zondag waarin men de stam der Huks zich onafhankelijkheid ziet toe eigenen in bloedige gevechten Een planterszoon kan dat zo maar niet aanzien en hij neemt zijn kans waar om Kalak een aanvoerder om hals te brengen De planters winnen de strijd en voor de kloeke zoon is er liefde aan het einde Een actiefilm vol oorlogsgerucht De rest van de week brengt Zara Leander met haar donkere stem op het scherm in „ De blauwe nacht vlinder " Zij speelt de rol van Julia die in de gevangenis verzeild ge raakt omdat zij een belager van haar man meend te hebben neergeschoten Later blijkt dat het schot faalde en dan doet zij het nog eens over In tussen krijgt zij te maken met het mysterie van haar zoon die denkt dat zij dood is en zulks brengt haar op het spoor van de mati op wie zij eerder tevergeefs wraak nam Het gegeven doet aan een fabel denken De knappe Epifania Parerga erft van haar vader zijn fortuin Zij heeft alles wat zij zich wensen kan be halve het vermogen een man ge lukkig te maken Dat blijkt al bij haar eerste echtgenoot een man die uitmunt in tennisspelen en boksen maar niet in geestkracht Epifania gooit hem letterlijk de deur uit en tracht dan zelfmoord te plegen Zij springt van een hoge brug af het water in Helaas zwemt ze te goed zodat het bij een poging blijft Haar advocaat Sagamore Alas tair Sim raadt haar aan naar een psychiater te gaan Deze weet één advies trouw met mij Bijna volgt Epifania de raad op maar op het laatste moment begaat de dokter een flater en z'n patiënte " springt wéér het water in Zij laat zich nu redden door een Indische arts Kabir Peter Sel lers Met alles wat zij heeft — en dat is heel wat — tracht zij hem in te palmen Niets lukt Dr Kabir heeft geen zin in de miljoenen Hij is gelukkig in zijn kleine kli niek en wil dat blijven Alex Hock 75 jaar Maandag 20 maart zal de oud ac-teur Alex Hock die destijds in de Am sterdamse „ Salon des Variétés " als zestienjarige jongen debuteerde en later bij vele gezelschappen tal van rollen heeft gespeeld ook als revue en operettekomiek 75 jaar geworden Zelfs wanneer Epifania een schitterend ziekenhuis voorzien van de modernste snufjes voor hem laat bouwen zwicht hij niet Ook de patiënten blijken meer te voelen voor het oude vertrouwde wachtkamertje van dr Kabir dan voor het efficiënt werkende doch onpersoonlijke nieuwe hospitaal Als zij dan merkt dat zij de dokter niet naar haar hand kan zetten neemt Epifania het besluit naar een klooster te gaan Zij zal er één stichten in Tibet voor te leurgestelde dames die nooit meer met mannen in aanraking willen komen. Juist op het moment dat zij ge - VrUdag 24 maart Chr Sport - en toneelver Des to Het spook van Canterville ' regie Joop Kroneman Woensdag 22 maart Rotterdams Toneel „ Zwervers trouw " van John M Synge en Antigone " van Chr Logue met Elisabeth Andersen Coba Keiling Ton Lutz e.a Domlerdag 23 maart 14 uur Gem Schoolvoorstelling Toneel groep Studio Donderdag 23 maart 20 uur Besloten voorstelling voor Ned Theater Centrum Ml'ZIEK Zaterdag 25 maart Nederl Com«die „ Kasteel in Zweden " van FranQOise Sagan Maandag 27 maart l'£li5ir d'amore " Zondag 19 maart HOGELANDEN W.Z 12bis zon dag 19 maart 14.30 uur Huis concert en expositie Henri Ve lo pianoconcert Bach en Beet hoven programma tentoonst werken van Dolf Ketelaar en Mieke Tromp Zondag 19 maart IG uur Ned Inst v Kath Kerkmuziek Plompetorengracht S Nederl Opera van Donizetti Concert t.g.v 36e dies studen tenkoor met kathedrale jon genskoor dirig J J H Von cken pr organist A de Klerk TIVOLI dinsdag 21 maart U.S.O.-concert dirigent Franz P Dekker met Stefan Askenase piano Schubert 5e symf in Bes gr t Chopin Ie piana concert in e kl t Strauss Eine Nacht in Venedig 22 maart programma TIVOLI woenidag Vakbondenconcert van 21 maart TIVOUI donderdag 23 en vrijdag 24 maart 19 uur Kon Oratoriumver Kerkgezang Bes gr t Chopin Ie piano - MatthSus Passion van J S Bach met Corrie Bijster Aaf je Heynis Chris v Woerkom Simon v d Geest Laurens Bogtman Henk Driessen Rom Kalma Stoffel van Viegen en Leni v d Lee met het U.S,0 en het Kathedrale jongens koor dirigent Jaap de L,ange Maandag 20 maart ^ ARBBURSREST Nederland Engeland Sir John Bagot Glubb „ Arab nationalism to day " Dinsdag 21 maart EBOUW VOOR K en W Utirechtse Kring dr H L C Jaffé „ Het probleem der wer kelijkheid in de beeldende kunst van de 20e eeuw " UNSTHIST INST Drift 25 Nederl Frankryk en AlUence Franc André Bader „ Paris du crépuscule è l'aube Donderdag 23 maan SPLANADE r>r A J F Por tielje over het boek „ In vrij heid geboren " over de leeuwin Else met kleurenfilm Vrijdag 24 maart woensdagavond door Rot Elisabeth Andersen en Ton Lutz in Antigone " terdams Toneel in de Stadsschouwburg lOT LAB L Nieuwstraat 106 Kon Ver Oost en West dr H Riemens Eilanden rondom De Caraïbische Zee met kleu rendia's „ Ik heb mijn kunst geleerd door het kijken naar films van Laurel en Hardy " vertelde Marceau waarna hij een perfecte imitatie van de loop en het hulpeloze ge zicht van Laurel ten beste gaf En Laurel brulde van het lachen De 70-jarige Stan was zichtbaar in de wolken over het bezoek van Marceau Hollywood moge Stan vergeten zijn de wereld is hem niet ver geten Zijn huiskamer is vol met brieven van bewonderaars uit de gehele wereld „ Laurel en Hardy zijn altijd meer populair geweest in Europa en Azië dan In Hollywood " zei Stan „ We hebben eens een fan club in Europa gehad die twee miljoen leden telde " De dertigjarige samenwerking tussen beiden was alleen al uniek omdat zij nooit een kwaad woord tegen elkaar hebben gesproken „ Wij hadden verschillende lief hebberijen " vervolgde Stan „ Hij hield van paarden en golf spelen mijn liefhebberijen ken je — ik ben met allemaal getrouwd " Zijn laatste achtste vrouw Ida Kitaeva is In 1946 met hem ge trouwd Ofschoon hij de wereld miljoe nen malen heeft doen lachen en haar nog laat lachen toonde hij in zijn eigen kluchten altijd een treu rig gezicht Maar in het gewone leven kan hij hartelijk lachen Hij lacht er ook om dat iedereen Prolongaties reprises en zondagsfilms T oor de derde week trekt Fons Rademakers Nederlandse film „ Het Mes " belangstellen den in Camera en dit terecht Filmac prolongeert de kleuren reportages van Polygoon met betrekking tot het 12%-jarig regeringsjubileum van H M de Koningin Studio geeft een reprise van „ Les sorcières de Salem " oftewel „ De heksen van Salem " die onder de nieu we titel De vuurproef " rou leert Deze schitterende film is een hervertoning meer dan waard Zondagmorgen om 10,30 uur begint in Camera de voor stelling van „ Carmen Jones " en in Vreeburg draait dan „ Het zesde continent " Een succes is het Rembrandt inderdaad Een zuur en kritisch commentaar waarin werd gezegd dat „ de oudjes van de Franse film zo nodig met de nouvelle vague moesten meedoen en toen maar de enquête bij de kop hebben geno men met dit conventionele resul taat " moet door een in het huwe lijk verbitterd man zijn neerge schreven Wij vonden de film van — tja van wié is hij nu eigenlijk — mouserend en plezierig Te prettig en te opmerkelijk kernachtig om er met zulk dédain over te schrij ven Uiteraard als zovelen flirten om de gunsten van de Frangaise kan er maar één als beste uit de bus komen De gedeelten zijn niet alle maal even stoer van ruggegraat Doch in de enquête zullen ook niet alle hoofdstukken evenveel inspi ratie hebben geleverd En voor ons zelf zullen we het ene stuk prefe reren juist boven het andere dat onze buurman nu zo verschrikke lijk aardig vond over die Franse beminnende-vrouw Haar liefde begint al vroeg in de kinderjaren Daarna wordt het opgroeiende meisje door het genus man lastig gevallen Zij wordt dan een jonge vrouw treedt in het huwelijk beleeft ontrouw echt scheiding en ten slotte is zij weer een alleenstaande vrouw Felicien Marceau Louise de Vil morin Jacques Robert Annette Wademant René Clair France Roche Michel Audiard Charles Spaak Jean-Paul le Chanois en Marcel Aymé schreven die gebeur tenissen op en zij werden verfilmd aan Laurel en Hardy miljoenen heeft verdiend behalve de komie ken zelf Laurel bracht in herinnering hoe hij in 1910 met een veeboot naar de V.S was gekomen schiedenis niet herschrijven " Laurel sinds zijn zevende jaar bij het toneel reisde het land af met - een vaudeville-gezelschap Het vervangen van een onbe kende zieke acteur als butler be tekende in de geschiedenis van Hollywood een moment om nooit te vergeten Laurel kreeg als tegenspeler een komische rakker van 300 pond die op zichzelf Hollywood nu niet be paald in vuur en vlam had gelegd Toen Laurel en Hardy begonnen samen te werken kon men het gelach meteen overal horen in de studio's Laurel en Hardy werden van die dag af een team Er zal dit jaar een film van het leven van Laurel en Hardy wor den gemaakt „ Maar ik vermag niet te zien " zei Stan Laurel dat er een ver haal in onze levens steekt Er is geen wrijving geweest geen drama — alleen maar wat gelach " Het huwelijk vormt een episo de uit La Fratifotse ef l'amour en daarin speelt een reeks huwelijkskieken een hoofdrol dit is er een van Rembrandtl door Henri Decoin Jean Delannoy Michel Boisrond René Clair Henri Verneuil Christian Jaque en Jean Paul le Channois Wilden we u de complete lijst van spelers geven — het zijn grote en kleine namen gemengd — dan was er geen ruim te meer voor commentaar De afzonderlijke episoden wor den aaneengepraat door Guus Os ter die een gevatte tekst zegt bij grappig uitgevoerd tekenwerk De filmers hebben de liefde van zijn meest ernstige kanten be keken en de ernst vervolgens weg gepoetst met luimige pikanterie gekruide klucht en navrante spot Er zitten pittige hoofdstukken in SI Ernest Borgnine wiens glan Cala zende vertolking in Marty nog iedere oprechte min naar van de filmkunst duidelijk voor ogen staat treedt deze week in Scala in sombere zwart-wit beelden naar voren als de tamelijk verheerlijkte Niet dat Borgnine in Betaal of sterf zoals de Nederlandse titel luidt geen voortreffelijk acteren toont illl l il B lllll ll '¦«¦"¦¦"¦¦«¦¦¦' i'og steeds is het oranje boven in de Filmac De kleurige terugblik op het twaalf en een half jarig rege ringsjubileum van koningin Juliana is geprolongeerd Het journaal toont op uitgebreide enigszins op sensatie beluste wijze de aanhouding van de daders van de ontvoering van Eric Peugeot In het buitenlands nieuws is er het bezoek van president Tito aan Ghana en de Kongoconferentie op Madagascar omlijst door folklore van de bewo ners van dit eiland Keizerin Farah Diba die al ge ruime tijd uit het nieuws is komt dankzij koningin Elizabeth van En geland die Perzië met een bezoek vereert weer op het doek In Ja pan - lijkt ' n wat moeilijke en lang durige geschiedenis - is men begon nen met een volkstelling Een snufje is een droomauto met een geheel glazen opklapbaar dak Gezien het aantal knopjes en instru menten die aan dit ingewikkelde apparaat verbonden zijn kon de droom wel eens in een nachtmerrie ontaarden De domstad is in het nieuws na tuurlijk vertegenwoordigd met zijn nieuwe prinses Marijkehal die ter gelegenheid van de 62-jaarbPurs door de prinses zelf werd geopend p Tot en met zondagavond r alüCC ' ertoont Palace een woestijnavontuur uit le gionnairskringen De film heet Tien van het vreemdelingenlegioen en daarin wordt verteld hoe een ploegje soldaten een bondgenootschap van Berberstammen in de war stuurt en hoe een hunner er een Berberprinses aan over houdt Daarna tot en met donderdag vie ren de vuistslagen hoogtij in Lemmy Caution incognito waarin Eddie Constantine de hoofdrol speelt Maar het is een andere Lemmy die hier de valse munters opspoort Hij drinkt minder en is minder rumoerig met de vrouwen maar zijn stijl is nog geweldig Eddie maakt er ge woon een parodie van zoals over „ de jonge vrouw " een meisje nog die met haar jongen het huwelijksexperiment waagt waarop hij zozeer heeft aange drongen En daar staan zij dan in een hotelkamer schroomvallig bleu geconfronteerd met hun eigen onvolwassenheid Een openhartige en tedere menselijke episode ge tekend door Valerie Lagrange en Pierre Michael voor de camera van Michel Boisrond De tragiek der alleenstaande vrouwen slachtoffers van een hu welijkszwendelaar is kostelijk ge tjrpeerd zij het met weinig over tuigend slot Pret is er om de echtscheiding het huwelijk en de kinderjaren waarin de meisjes nog geloven dat babies uit een kool komen Met veel smaak komen oorzaak en gevolg van de ontrouw op het scherm Een miniatuurkomedie die doeltreffend is gemaakt met een kleurverrassinkje en een spits ge bruik van de monoloque interieur La Frangaise et 1'Amour is al dus geworden tot een zwierige verzameling liefdesfantasieën vol wijze lessen maar verpakt als bruidsuikers Een smakelijk doosje van zeven heerlijk gevuld in K mooi papier maar toch is hij er niet in geslaagd de inmense strijd van detective Pe trosino tegen de beruchte Mafia or-ganisatie geheel geloofwaardig te maken Betaal of sterf speelt zich af in de beginjaren van de twintigste eeuw De Italiaanse wijk van New-York wordt geterroriseerd door een bende die aan de top weer verantwoording schuldig is aan de Mafia op Sicilië De film telt tal van spannende momenten vooral aan het slot waar van de begaafde regisseur Richard Wil.^^ • s - V \ ^ \ \' EDITH PIAF haar triomfale retour op de Parijse boulevards P Jan Gerrit Bronchorst JUu - sicerend geselschap " 16i6 geschilderd * Al waren het alleen al de oude meesters *** Mazarine waar men na betaling 1 ces by Louisette uw mosselen met J J van 30 NF Ie loup flambé ou fe - zuiver Hollands duinzand kunt ge - Franse letterkunde in Encyclopédie de la Pléiade z n»ia niTiririwiTi i,«i,i •• s • - jii vel opwekken dan bedenke men dat behandehng van hun onderwerp OALS BEKEND hebben wu in de jaren vgftig regelmatig aan - deze encyclopedie in de eerste plaats komt het wel eens voor dat de dacht geschonken aan het grote standaardwerk dat op het voor de Fransen zelf is bestemd en één een geheel ander oordeel over ogenblik in Frankrijk uitkomt en de titel van „ Encyclopédie de Ia Pléiade " draagt Nu is enige tyd geleden wederom een aflevering van dit oeuvre ver schenen en wel het derde en laatste deel van de „ Histoire des Littéra tures " Het eerste deel vaii deze serie kwam in de loop van 1956 van de pers en het werd betrekkelük snel door het tweede gevolgd VJ ELIJK wü indertyd meedeel - zy had een bü den staan de schryvers dezer li - uitstek godsdiens - teratuurgeschiedenis op het stand - tig karakter Vry - punt dat by het ontstaan der let - wel geheel in de terkunde de mondeling overgele - sfeer der religie verde literatuur een grote rol heeft gelegen was zy te gespeeld Deze letterkunde zo zeg - beschouwen al '- gen René Etiemble en Mircea Elia - een uiting van de de was eigeniyk geen bellettrie in mens die gecon - de gebruikeiyke zin des woords en fronteerd wordl met het Univer _ gu[ji met boven aardse machten,waarvan hy zichafhankeUjk weelen die hem tege lijkertyd fascine ren en beangsti gen Vandaar dataan vele woordenen exclamatiesuit de oude mon deling overgele verde literatuureen magische be tekenis moet worden toegekend om dat de primitieve volken hiermee on heilspellende machten meenden tekunnen bezweren en de goden te ver murwen Dat by dit soort letterkunde " dat uitsluitend een sacrale functie had de naam of de persoon van de auteur van geen betekenis was behoeft nauweiyks betoogd te wor den Maar om tot ons onderwerp te rug te keren tellen deel één en DISCO-NIEUWS RAYMOND QUENEAÜ ¦ n ueei een en Ponenten van een bepaalde rich - naam - en titelregisters alsmede ' ndeel twee die de wereldliteratuur f^JJf ° ch''SeSen'laa't moest op P ^^"" synchronische tabellen bevat.5f,l^i!,H "' J ^''^?*" «^ H^X '' H=f deze regel een uitzondering worden Dat hierdoor de bruikbaarheid ten 1 r.!i ^ c or gemaakt voor de coryfeeën en dit zeerste verhoogd wordt behoeft is dan ook geschied geen nader betoog Hieruit biykt dus al direct dat tSSen'^gewhd " lan Tguren'Iu np de leider van deze groots opgezette l^^o^aTgne ^ Pascar CoSe Mo - °^- ondernemin Raymond Queneau „.^^^ ^^^.^^^ Marivaux Montes - quieu Rousseau en Beaumarchais Niet onvermeld biyve hier dat in Queneau's ojren vele van deze lite ratoren de voorlopers van onze he dendaagse auteurs vormen en wel in die zin dat zU het schryven als een Queneau heeft zich nameiyk niet ambacht beschouwden Daardoor alleen beperkt tot Frankryks offi - ontstond dus een nieuw soort „ gil ciéle literatuur maar hy heeft zyn de " dat in vroeger eeuwen onbe medewerkers ook verzocht zich be - kend was geweest zig te houden met de chanson de Het feit dat deze literatuurge eolportage-letterkunde " de detec - schiedenis met streng chronolo tive - en de volksroman en met het gisch is ingedeeld en dat ver verschynsel van de science ficüon schillende desKundigen er aan waarvan Jules Verne de geesteiyke hebben meegewvrivt heeft ten vader is geweest Bovendien heeft gevolge gehad di-t bepaalde h « deskundigen de betrekkingen la - perioden elkaar ove lappen en ten onderzoeken tussen de literatuur een aantal namen nj het dan enerzüds en de film de radio en "" l ^ "> verschillend verband - de televisie anderzyds En alsof dit meermalen terugkomt Een ty alles niet meer dan voldoende was P'^fh voorbeeld hiervan biedt dr ruimde hy een plaats in voor ver - behandeling van de toneelliteratuur wante literaturen zoals het Bretons I " ^ eze rubnek lopen de Middel het Baskisch en zelfs voor het „ Ar - eeuwen door tot in de zestiend got " Ten slotte werd ook de Frans - eeuw excusez du peu terwul d talige letterkunde in het buitenland - Rhetoriciens " uit veertien honden niet vergeten want hiervan wer - f°S '> Ö het Humanisme worden be der voorbeelden opgenomen uit ' n trokken deel van Afrika de Franse Antillen - j " ^ '' J ' J 1 uit België Canada Louisiana het i egenStnidlge OOrdelen NabUe Oosten en Zwitserland Mo ^ J C ge zulk een chauvinisme " by de Daar Queneau zün medewerkers buitenstaander misschien enige wre - volkomen vrü heeft gelaten in de variatie W ANNEER een museum uit tweeëntwintighon derd aanwinsten verworven in de laatste tien iaren een selectie van bijna één vierde van dat alles in een zo boeien de luisterrijke en uitermate gevarieerde tentoonstelling kan laten zien als Utrecht's Centraal Museum thans doet in negen goedgevulde boven zalen en één kolossale feite liik uit twee grote vleugels be staande tuinzaal dan lijkt het niet overdreven te zeggen dat deze instelling gedurende het jongste decennium onder een gelukkig gesternte heeft gestaan Het vprworvenR omspant naar de tyd van het ontstaan gerekend een periode van meer dan elf eeu wen van het Karolingische yiieren zwaard uit circa 800 dat opsegra ven bU de Abstederdyk te Utrecht sinds enipe jaren in het museum berust tot de meest recente kunst werken begin 1961 door deze instel üng aangekocht Alleen al op het gebied van de schilder - en tekenkunst bevat deze Keuze uit Tien Jaar Aanwinsten " zóveel dat in een daaraan gewüde beschouwing slechts vluchtig by en kele hoogtepunten kan worden ver wijld zonder zelfs in dit eerste overzicht verder te gaan dan de ac '' ¦ ^ nde eeuw Utrechtse schilders Het deugdelijk portret door een Utrechtse anonymus van de be daagde Jacob van Driebergen an no 1502 mag dat worden gezien als ' n lentelijk hegin van de latere Utrechtse School Al meer lente ont luikt in de jorel's met name de juweelschone Madonna met de wil de rozen " uit omstreeks 1529 Mor van Dashorst alias Antonio Moro is vertegenwoordigd in een nobel portret van Jacob de Moor Carel v Mander in een voorstelling van de Emmaüsgangers Corn Ke tel in zijn conterfeitsel van de ver maarde goudsmid Paulus van Via nen Een gegeven als de doop van Christus in de Jordaan wordt rond 1600 door Corn Cornelisz van Haer lem zó verbeeld dat de aandacht vooral valt op de gestalten van de voorgrond en het coulisse-achtig landschapsdecor Vier mooie Bloemaert's een minutieus renaissaneistisch weelderig geschilderd bloemstille ven van uohannes Bosschaert twee savante Jan BUIert's twee Droochsloot's o.a een breed ge zellig oud Hollands ijsgezicht di verse aantrekkelijke Moreel s e ' s zie vooral zijn beminnelijk guUe Venu met duif " ' n fraaie Claude de Jong i'viergezicht een poëtisch rêveuze Charles de Hooch Italiaans landschap met ruïne en enige verrassende Poe lenburgh's signaleert men volgaar ne De Caravaggisten Maar bovenal de prachtige Cara vaggisten twee kostelijke B a b u r e n ' s jongen met mondtrom mel " en een luitspeler " betove rend door hun spel van licht en schaduw waar trouweiis ook Hont - Dvorak's sifmfonie C7it de nieuwe wereld " bUjft een boeien de compositie omdat de toon dichter — die deze muziek ty dens zyn verbUjf in New York schreef — zo openhartig dualis tisch is geweest Ten opzichte van de Amerikanen by wie hy een zeer gewaardeerde gast was gebruikte hy hun volksmelo dieën als thema's voor zyn sym fonie Vandaar ook de naam „ Uit de nieuwe wereld " maar Dvorak kon gedurende het com poneren de liederen van zyn eigen volk niet verdelen en zo heeft deze symfonie een Amerikaans Boheemse mixture die voor de Amerikanen als een nationaal bezit klinkt en voor ons Euro peanen welkom is door de Sla - • vische melodieën die zo recht streeks tot het hart zingen Het Philadelphia Orkest on der leiding van Eugene Orman dy ¦— van origine Hongaar -- heeft een vertolking op de plaat vastgelegd Philips G 0354G L die uitmunt in helderheid van toon en scherpe profilering der melodieën Deze interpretatie is fel tegenover de milde vertol king van Bruno Walter een vroegere Philipsplaat A 01417 L Men matr mogeiyk de een boven de ander stellen voor my persooniyk goeft de weergave door Bruno Walter een zang rükc bekoring en die van Or mandy leidt mg tot muzikale emotie Aan de keerzyde van de Ormandy-plaat staat Dvorak's Carnaval ouverture een weinig gespeeld werk dat met de ouvertures „ In de natuur " en „ Othello " een trilogie vormt en een weerspiegeling geeft van het leven Zo ziet Dvorak in de Carnaval-ouveiture het mense lyk leven op z'n hoogtepunt bloeiend in de vurige liefde Dit heeft Ormandy bruisend door ayn orkest laten horen Bach's Brandenburgse Con certen gespeeld door Stuttgart se solisten onder leiding van de Franse dirigent Marcel Couraud horst bijgenaamd Gherardo della Notte in zijn kaarslicht-tafereel De Koppelaarster " een fascine rend staaltje van te zien geeft Evenzo Ter Brugghen in zijn magi strale „ Vrolijke Urinker '' en ' n Im posante verbeelding van De rijke man en de arme Lazarus " en Ja cob V Campen in zUn Diogenes mensen zoekend " Zie voorts ook Bronchorst's musicerend gezel schap " waarin ' n zwierig maniëris me zich openbaart Van de goudeneeuwers dienen verder nog te worden gereleveerd een oogverlustigende Melchior d'Hondecoeter „ Landschap mêt vogels " een levendige Nic Knup ter David spelend voor Saul " een fier waardig damesportret van Adr van IJsselsteyn en ' n bekoor lijk gezicht op ' t Agnietenklooster te Utrecht ongeveer 1650 op welk paneeltje van Pieter des Ruelles de plaats is weergegeven waar tegen woordig het Centraal Museum staat De schilderkunst van de acht tiende eeuw is op deze aanwinsten expositie gerepresenteerd ' in twee gracieuze Tischbein pOrtretten uit 1793 in ' n gevoelig geschilderde beeltenis van paus Adriaan VI uit ' t begin dier eeuw maker onbe * kend i.i ' n charmant bloem - en fruit-stilleven van Jan van Os en twee eigenlijk alleen maar curieuze Carré-portretjes prins Willem IV en prinses Anna Tekenaars en grafici Op het gebied van tekeningen en grafiek worden o.a gesignaleerd ' n curieuze pentekening van Maerten V Heemskerck uit 1561 getiteld Het pleit tussen God en de dui vel " Abr Bloemaert ontmoet ge hier in drie savante gewassen se pia-tekeningen Frede' jk Bloemaert in ' n liegin-goudeneeu.vse gravure „ landschap met bidd ' nde kluize naar " Breenberg in een ets uit ongeveer diezelfde tijd ' n gezicht op San Lorenzo Vermeldenswaard is voorts Hië - MARCEL COURAUD Fontana 697 101/02 EL Beide platen vormen een evenement omdat de dirigent Couraud alle Bach-conventie van zich af - schudt Men weet van veler stre ven naar een historisch klank zuivere weergave van Bach's muziek wat we thans veelal horen is 19de eeuws romantisch Zo is er — voor zover mij bekend is — geen Matthaus Passion-vertolking te vinden die vry is van de interpretatiesmetten der vorige eeuw Aleen reeds de overgrote bezetting die wy pre fereren is contra de klank voorstelling van Bach's tyd Marcel Couraud herleidt nu de Stuttgartse musici tot een dis ciplinair spel met een klankver houding tussen de Instrumenta listen onderling die evenwichtig is d.w.z met juiste waardering van de blaaers Maar dit al wil allerminst zeggen dat de Frans man de barokklank van Bach's muzikale generatie miskent in tegendeel hy weet een kleur schakering aan te wenden vv " by de Stuttgarters een unieke Bach voor onze oren pro duceren Het is heel wat anders dan de Brandenburgse Concerten van ronymus Cock's kopergravure i..et het portret van Jan v Scorel an no 1562 Mooie gewassen O.I inkt tekeningen van Willem de Heusch en Gerard Honthorst en een ple zant pauwentafereeltje van Mel chior d'Hondecoeter mogen niet worden verzwegen Evenmin Peter Kaerius ' genoegelijke gravure met de hand gekleurd weergevend een gezicht op de stad Utrecht circa 1600 Steven v Lamsweerde's ge graveerde portretten van ds Teeckmannus professor Voetius en professor Gomarus zijn insgelijks te memoreren De decoratieve Chrispijn v d Passé de Oude ontbreekt hier niet getuige zijn gewassen sepia tekening „ Neptunus en Amphitri te " uit omstreeks 1600 en een ge wassen indigotekening waarop een allegorisch frontispice te zien is Van ongeveer dezelfde tyd dagteke nen vier gravures van Jan Saenre - het Stuttgarter Kamerorkest onder leiding van Karl Mün chinger Decca LXT 5512 een oude opname die qua spel voor treffeUjk is maar voornameUjk - gebaseerd is cp de romantische Bach Wij willen allerminst zeg gen dat Bach zónder romantiek moet worden geïntei-preteerd we zouden aldus de werkehjk heid van zyn persooniykheid schaden maar toen was de ro mantiek voor een groot deel in de eigentydse klank gelegen en daarnaar streeft nu de dirigent Couraud in de vertolking van de 6 Brandenburgse concerten Willem Mengelberg heeft met zyn vertolking van Brahms Ein deutsches Requiem " in de jaren voor 1940 steeds grote in druk gemaakt Het Amsterdam se Toonkunstkoor leefde op de toppen van zyn glorie en het zy gezegd nu we dit werk op een plaat Philips W 09912/13 L ho ren dat Mengelberg deze mu ziek zo liet zingen dat het als een eer gold als lid mede te wer ken en het is duideUjk dat een groot deel der leden particulie re zanglessen ging nemen ten einde als waardig zangeres en zanger aan de uitvoeringen deel te hebben Mengelbei'g geeft aan de ver tolking van Brahms ' Requiem een zeer gevoelige nuancering altyd trefzeker en immer in ho mogene samenwerking met het Concertgebouworkest Deze op name van de serie „ Documenta Musicae " daterend uit het sei zoen 1939—1940 getuigt van kwalitatieve verzorging door de radioteehnici van de AVRO welke omroep altyd zorgdroeg voor directe uitzendingen van de belangryke kunstmanifesta ties een actualiteit die we te genwoordig stevig hebben moe ten inboeten voor de z.g „ uitge stelde uitzendingen " al heten deze gekeurd en getest zoveel beter te zyn De vierde zyde van deze op name l>evat koralen en slotkoor uit Bach's Matthaus-Passion G van R dam niet te verwarren met de grote Pieter geïnspireerd op het paradysverhaal Een bekooriyke tekening van Saftleven Italiaans landschap met muilezeldry ver en van de oudere garde een zwierige Joachim Wtte wael Aanbidding der herders " een boeiend Italiaans rotsland schap van Jan Both enige anony mi met Stichtse stadsgezichten o a op Montfoort en op het Vreeburg te Utrecht zyn mede te signale ren Niet te vergeten ook Dirk Stoop's etsen ter illustratie van een Londense uitgave uit 1665 van de fabelen van Esopus " Onder de achttiende-eeuwers charmeert altoos weer Paulus van Liender hier vertegenwoordigd in een gewassen tekening weerge vend een strandgezicht te Noord wyk aan Zee duizend pagina's het derde dat aan de Franse bellettrie is gewyd omvat er nr eer dan twee duizend de letterkunde van zyn eigen land op zeer uitvoerige wyze heeft wil len behandelen Chansons etc In enige hierna volgende artike len zullen nog andere aspecten van deze rük geschakeerde expositie worden belicht Aparte voorjaars tailleurs Mantels Japonnen Met Renoir Lautrec Van Gogh en Vermeer heeft Anthony Bosman een reeks „ Zwarte Beertjes " in de beel dende kunst geplaatst hij doet dit niet alleen als auteur van een essay over Renoir maar ook als redacteur Hij heelt met de inzet van deze serie een grote belofte gegeven „ Renoir is 21 jaar als hij met het schilderen van imitatie-glas-in-loodra men voor naar illusies strevende mis sionarissen zoveel geld heeft gespaard dat hij gedegen de schilderkunst kan beoefenen op het atelier van Charles Gleyre een middelmatige Zwitserse schilder die een of twee keer per week zich aan zijn leerlingen ~ onder wie zich ook Claude Monet Alfred Slsley en Jean-Frédéric Bazille bevonden — vertoonde om hun werk te corrigeten in de classicistische geest van Ingres Gleyre vol minachting voor de door deze leerlingen bewonderde schilders — Diaz Jongkind Corot — merkte een keer tegen Renolr op „ Men schildert niet voor zijn genoegen " Waarop Re noir antwoordde „ Als het schilderen voor mü geen genoegen was zou ik het niet doen " Hiermede laat de schrijver Anthony Bosman ons de schilder Renoir ten voeten uit zien zonder dat hij het de lezer lastig maakt met geestelijke ach tergronden en problemen van de tijd Zo worden we Ook met enkele pagina's tot de kunst van Henri de Toulouse Lautrec ingeleid waartoe prof dr Gott hard Jedlicka de tekst schreef en voorts nam dr G Knuttel Wzn de schilder Van Gogh voor zijn rekening en Lawrence Gowing concipieerde de toelichting op het oeuvre van Vermeer De pockets hebben goede illustraties Menr de Toulouse-Lautrec Yvet te Guilhert als Engelse ' Uit de reeks van 16 litho's aan de be faamde diseuse gewüd ARIJS is de stad van de chanson en deze hoort men er even geschakeerd als het leven in de Franse metropool is Aan de Boulevard des Capucines zingt in Olympia ' Edith Piaf maar aan het einde van de Rue de Mouffetard treden In het een voudig ingerichte volkstheater de Ia Mouffe de juist even ontluikende chansonniers en chansonnières op of soms bij verrassing aankomende beroemdheden zoals dit het geval is geweest met „ Les i Barbus " Dit is alleen zaterdagsavonds en gaat door tot in de nacht van zon dag jonge en oudere bewoners van deze door toeristen nauweiyks bezochte buurt van dit nog ongerepte Parijs leven mee gul-big als een succes valt te boeken gereserveerd als een nummer het niet doet noil OU Ie canard k l'orange etc en het extravagante van de chan son kan horen zondags gesloten Er zyn nog tientallen adressen als music halls aangegeven maar weet dat u ook op de Marché aux Pu Tussen de grote Boulevard des Capucines en de Rue de Mouffe tard liggen de nuances Charles Tre net in de Etoile ' of het nog wei nig bekende La Grignotière " het gastronomische cabaret in de rue dat deze terecht trots kunnen zün een schryver heeft dan zün col op de omvang en de kwaliteit hun lega Dit doet echter aan de wener schone letteren tenschappeiyke waarde van dit overzicht niet de minste afbreuk Bet spreekt van self dat Queneau Wy weten allen dat de geleer en de sijnen een ontzag'lijk pro dei het vaak niet met elkaar eens bleeni rnoesten oplossen om deze zyn en dat hun standpunten menig enornie hoeveelheid stof zo te schif maal hemelsbreed verschillen Het ten en te comprivieren dat er een zelfde geldt van de recensenten verantwoord wier oordeel over een concert een overzicht uit tentoonstelling of een toneelopvoe ontstond De ring zelden gelükluidend is Geen materie toch die mens kan eenmaa " volkomen objec irt dit deel be tief zyn en zyn parti pris " onder handeld wordt alle omstandigheden verloochenen begint met de Aan de andere kant heeft deze sub Latijnse doen jectiviteit ook weer haar goede zü menten van de de want zy confronteert ons met Gallo Romaanse de verschillende facetten van één schrijvers en en het zelfde onderwerp waarby eindigt ongeveer wy aan het bekende gezegde wor met de bevrij den herinnerd du choc des opi ding Dit is dan nions jaillit la vérité " Vertaling:oofe de reden uit de botsingen der meningen ont waavom Maurice spruit de waarheid " De echte Blanchot bij de man van de wetenschap immers voorbereidende pretendeert nooit de wisheid in besprekingen pacht te hebben maar hy poogt Queneau schert door een vaak hernieuwd onderzoek sender wijze de de juiste oplossing te vinden voor raad gaf om een de problemen welke hem bezig ter zake kundige houden Daarom behoeven wy ons buitenlander de dan ook niet ongerust te maken als selectie te laten Queneau's medewerkers er in dit maken omdat boek soms afwykende meningen op van zo iemand niet gevreesd be " a houden Vast staat dat zy stuk hoefde te worden dat hij door de voor stuk met de materie op de bomen het bos niet meer zou zien hoogte waren waardoor een weten schappelijke behmdelmg k prioriHoewel Queneau die veel gevoel werd gegarandeerd,voor humor heeft dit grapje onge - twyfeld gewaardeerd zal hebben Ten slotte wiüen wij er nog op vond hy een veel betere oplossing wyzen dat dit deel vao de „ Histoi - Daar het vanzelfsprekend onmtv ^^ ^ Littératures " naast een ge - geluk v.as om alle auteurs — hoe ^ kort dan ook — afzonderiyk te be schiedems van de hteratuur-histo - H A TEN BRUGGENCATE EDITH PIAF handelen besloot men hen als ex rie een aantal overzichtskaarten nieten bij een chanson van Mada me zelf die raszuiver zingt maar boos is als men applaudisseert want ze is geen artieste conform haar afweer Maar thans al sinds meer dan twee maanden is het zenith van de Franse Chanson op het toneel van Olympia waar men tot na de pau ze moet wachten eer Edith Piaf optreedt Onderschat evenwel niet het programma dat u daaraan voorafgaand wordt geboden met chansons van ingenieur Michel Riv gauche en van de grandioze imi tator Claude Vega die o.a La Callas presenteert Maar het is ten slotte Edith Piaf voor wie men zich aan het einde van de pauze naar de zaal haast en naar wie men verbüsterd ziet by haar op komen omdat men haar niet meer herkent Ze was altyd klein van gestalte maar ze is nóg kleiner omdat haar postuur zo nietig is geworden Wy len haar vriend Leplée voorspelde haar echter jaren geleden dat al was ze klein ze een grote omge ving aan kon Dat k&n ze ook nu nog na de tyden van psychische gebrokenheid waarin ze wel haar vrouweiyke charme heeft moeten afstaan Ze draagt de sporen van haar ziek zyn op het gelaat men ziet het aan de fletse expressie van haar grote blauwe ogen Maar als de spotlights op haar gezicht ge richt worden en achter haar op het toneel verscholen achter een gor dyn het orkest inzet verandert al les De ogen van Edith Piaf lichten op haar dun roodgeverfd haar krijgt gloed haar mond met de te ruim.e lippen tonen wilskracht en als zij dan haar beide handen ge barend opheft klinkt haar stem Les mots d'Amour " met tekst var dezelfde ingenieur Rivgauche die in het voor-programma optreedt Ze zingt ook Cri de coeur ' L'Hym ne a 1'amour ' natuuriyk ook Non je ne regrette rien " het lied van haar terugkeer en daartussen gunt ze het publiek nauweUJks gelegen heid voor applaus Ze voedt de span ning zoals die in haar zelf groeit ze stimuleert het uitnemend bezet orkest onder leiding van de muzi kaal nauwkeurig reagerende diri gent Jacques Lesage en ingehouden nerveus bespeelt Mare Bonel zyn accordeon Edith Piaf zingt Mon Dieu " — laissez le-moi encore un peu mon amoureux un jour deux jours hult jours Dan h(.'en we „ Les blouches blanches " de chanson uit de tyd toen ze verpleegd werd in het milieu der blouches blanches ' en zo gaat ze voort met haar grote stem waarin elke toon goed geprononceerd wordt en dwin gend de zaal ingaat zingend van liefde verdriet en eenzaamheid waarby de mens in de mistige melancholie verzinkt Edith Piaf heeft eens gezegd dat de tekst van de chanson haar het meest interesseert maar ze ver zuimde daaraan toe te voegen dat de woorden zich moeten laten pas sen in haar muzikaliteit Zy als geen andere chansonnière kent de sug gestie van de süjging van een m»lodie ze weet dat een kort portamento ' n emotie kan wekken en zy verstaat boven alles de kracht van het ritme dat men dan ook ononderbroken moet vasthou den Dat deed zy van 11 uur tot middernacht toen ze haar toegif teii besloot met Milord ' Doodmoe verliet ze het toneel Frankrüks grootste chansonnière van van daag van wie de encyclopedieën zeggen dat ze 45 jaar is maar waarop de Paryzenaar repliceert dat ze deze verjaardag reeds her haaldeiyk vierde deze zangeres van het lied uit het leven wist dat ze de zaal dramatisch uiteen gereten had Zo schuifelt het publiek de zaal van Olympia uit en lioort in de hall nog eens Edith Piaf nu op de grammofoonplaat Recital 1961 " Col FSX 133 Haar stem klinkt hier schel in de te hoog afgestem de speakers het hindert nauwelijks want in onze oren leeft nog de ^ chte stem van Edith Piaf Eerst lis we op een terras aan de bou levard ons psychisch restaureren net een cafó noir beginnen we te praten en onder elkaar stuntelen we aan brokkelige commentaren We komen niet tot welgeformuleerde conclusies omdat hier het wonder is van de mens die ongebroken zingt hoewel het hart in diggel » ligt en haakt naar menseiykheid G van R 
16 Zaterdag 18 maart 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD I •^^^^^^^^^^^^^^^^ dSb HET GROOTSTE BANDENVERNIEUWINGSBEDRIJF IN DE BENELUX vraagt o ONGESCHOOLDE ARBEIDERS voor de afdelingen afstomerij ruwerij en walserij b MAGAZIJNPERSONEEL Aanmelden bij onze afdeling Personeelszaken van maandag t.m vrijdag van 8.30 — 17.00 uur en donderdagsavonds van 18—20 uur UBO N.V Kanaalweg 69 Utrecht Tel 030-32141 < 4VCSX^.VO«VXV«X'«^NXV«*.VXNNXV»CvXX>>.>NvV*>XNVXNVO^^XVXXV ^^ Voor spoedige indiensttreding vragen wij verkoopsters 2de coupeuse hulp-verkoopsters naaister voor atelier Aanmeldingen mondeling of schriftelijlt aan „ IVIAISON SUISSE " Nachtegaalstraat 82 — Tel 13437 HOUTTUIN POMPEN N.V vraagt voor haar machjnelabriek ^ DRAAIERS REVOLVERDRAAIERS ^ RONDSUJPERS FREZERS ^ PROEFSTANDMONTEURS ^ ONGESCHOOLDEN om opgeleid te worden tot één van boven staande functies ZATERDAGS VRIJ Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan de fabriek SOPHIALAAN 4 — UTRECHT HET GROOTSTE BANDENVERNIEUWINGSBEDRIJF IN DE BENELUX vraagt t.b.v een nieuw aan te trekken staffunctio naris per 1 april 1961 te huur ongemeubileerde gestoffeerde of emeu - bileerde WOONRUIMTE in Utrecht o £ naaste omgeving op goede stand geschikt voor gezin met 2 kinderen Brieven met opgave van prijs worden gaarne inge wacht bij onze afdeling Sociale Zaken UBO n.v Kanaalweg 69 Utrecht Telefoon 030-32141 l UBRO vraagt voor haar hoofdkantoor beschaafde TELEFONISTE-LOKETTISTE bekend met bediening telefooncentrale 10 lijnen Leeftijd 20—25 jaar In het bezit van Mulo-diploma aan het hoofdkantoor Sollicitaties te richten Hogenoord 1 Utrecht r WIJNMALEN & HAUSMANN N.V Industrieterrein Bunnik Wij vragen een Boekhoudkundige kracht mnL of vrl met MULO-OPLEIDING ENIGE KANTOORERVARING TYPEVAARDIGHEID ACCURATESSE Wij verzoeken U schriftelijke sollicitaties te ricliten aan bovengenoemd adres WqH TECHNISCHE UNIE N.V V Asch V Wückskadc 31 — Utrecht KANTOORBEDIENDE MNL of VRL Leeftijd 16 tot 21 jaar Kennis van machineschrijven strekt tot aanbeveling Gaarne schr soil met opgave van verlangd salaris en volledige inl aan bovengenoemd adres DEMKA ^ KONIHKLIJH KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN H.V UTRECHT vraagt voor haar CHEMISCH LABORATORIUM EEN ANALIST mei tenminste het diploma Alg Analystenexamen Ie gedeelte der K.N.C.V Hel bezit van het diploma 2e ge deelte strekt tol aanbeveling Leeftijd ± 25 jaar Schriftelijke sollicitaties met volledige inlich tingen omtrent persoon opleiding en ervaring te richten onder nr 61-21 aan de Afdeling Personeel Postbus 2013 te Utrecht J BESCHAAFDE INTELLIG ASSISTENTE perfect typiste voor direct of later gevraagd op klein actief handelskantoor Afwisselende zelfst werkkring goed salaris 2 zaterdagen p.m vrij Goede kennis van moderne talen vereist >»•**%%•»< ' Brieven onder nr 2-7051 aan het bureau U.N ' r <»»»»*^%»^»%%»»^%»^<»%»»%^»%< N.V Machinefabriek Siorigiarfci vraagt A KANTOORBEDIENDE vrl voor tvpe - en vertaalwerk B ADMINISTR KRACHTEN MNL en VRL Bij voorkeur met Ulo - of gelijkwaardige opleiding Voor goede krachten uitstekende moge lijkheden Met eventuele vakantie-afspraken wordt reke ning gehouden Zaterdags wordt niet gewerkt Schriftelijke sollicitaties onder letter P met vermelding van de functie waarvoor men in aanmerking wenst te komen aan ons kantoor Groeneweg 2 Utrecht Mondelinge sollicitaties dagelijks behalve zaterdags van 8 12 en van 13.30-17.30 uur MOiRA-CONCERN Plompetorenbrug 1 — Utrecht Geplaatst kan worden een boekhoudkundige kracht tevens vlot typist en in staat zelfstandig te corresponderen Leeftijd tot circa 27 jaar Uitsl schr soil met uitv inl omtrent opl vor werkkring enz aan de afd Pers.zaken ' f Wij zullen U gaarne schriftelijk of mondeling alle 9 door U gewenste inlichtingen omtrent plaatsing I in deze zaak geven i Voorlopig adres voor mondelinge en of j ^ « schriftelijke inlichtingen i Lange Viestraat 6 - Tel 12014 - Utrecht RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het pedasogiseh instituut afd leeraarsoplei ding komt de funktie vacant van secretaresse Vereist middelbare schoolopleiding di ploma typen en gewend zelfstandig te werken Leeftijd tot 30 jaar Schriftelijke sollicitaties aan de hoogleraar van het pedagogisch instituut afdeling leraarsoplei ding Lucas Bolwerk 11 Utrecht Het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt een flinke LOOPJONGEN die tevens werkzaamheden op het redactie-archief kan uitvoeren Aanmelden Drift 23 tussen tien en één uur % N.V Draadindustrie Neerlandia ' TE UTRECHT vraagt * een heftrucii-chauffeur Alleen zij die geruime tijd ervarinp hebben gelieven te solliciteren machinestellers draatftrekkers ongeschoold personeel voor intern transport Reiskostenvergoeding. Gratis bedrijfskleding Aanmelden dagelijks van 9-12 en van 14-16 uur aan het bedrijf Verl Hoogravenseweg 71 Utrecht ¦ K « Advocatenkantoor vraagt JONGSTE HULP aankomend typiste Vakantie wordt geregeld Eigenhandig geschreven brie ven met opg V sal te rich ten onder No V-1113 Adv Bur ALTA Pausdam Gevraagd in BOEKHANDEL NET JONGMENS leeftüd 21—25 jaar voor ma gazijn ordening en pakwerk Voorlopig in wekelijkse dienstbetrekking Werktijden 9-12.30 en 2-6 uur zaterdag tot 1 uur Inlichtingen schriftelijk aan A J VAN HUFFEL'S Antiquariaat TRANS 13 - UTRECHT Prsoonlijke kennismaking na oproep TYPISTE op kantoor te Utrecht tijdelijk gevraagd Gehuwd geen bezwaar Soil telef 01710-30225 Gevraagd buffetjuffrouw o £ net meisje dat daarvoor opgeleid wil worden Hoge verdiensten Prettige werkkring Veel vrij SAN REMO BAR M.4RKT 13 tel 30371 - Den Bosch Gevraagd voor zo spoedig mogelijk Hulp in de keuken in - of extern Verzorgingsflat „ DE OLDENBORGH " Arnhemseboveiiwcg - Zeist Telefoon 7461 Gevraagd TANDARTS - ASSISTENTE met ervaring per 1 mei a.s Br onder nr 2-7050 bur UN R I E T V E L Ds AUTOBEDRUï Utrecbtsestraatweg 8ft en 111 WOERDEN Teleloon U34)IU—22ü2 1960 19311 CHEVROLET IMPALA 2-deurs sportcoupé CHEVROLET Impala 4-d sportsedan FORD FAIRLANE 1959 1939 2-d hardtop lUORRIS lUUO CHEVROLET BEL AIR 4-d sedan PEUGEOT 403 1959 1938 IVIERCURV 2-d hardtoi IHöh FORD CONSUL 1938 FORD TAUNUS 15 M 1958 ZEPHYR ZODIAC 1958 PLYMOUTH PLAZA 6 cil 1938 OPEL REKORD 19.58 OPEL CARAVAN 1958 VOLKSW.4GEN de luxe 195Ï FORD ZEPHYR FORD FAIRLANE 6 cil FORD CUSTOM 00 FORD TAUNUS Combi OPEL KAPITSN PORSCHE type 1600 super cabr DODGE KINGSWAY sedan CHEVROLET BEL AIR 1957 1937 1957 1937 1957 1957 1957 1957 1956 3 OPELS CARAVAN 195fi MERCURY Mont Clair 1956 MORRIS bestel H ton 1956 MORRIS MINOR STUDEBAKER 1956 2-d coupé STUDEBAKER Champion 1956 1956 1956 sedan met overdrive 1956 MERCEDES type 219 MERCEDES 180 sedan DKW 3 = 6 coach CADILLAC sedan tyue 62 1956 CHEVROLET luxe bestel 600 kg 1956 3 CHEVROLETS sedan de luxe 1956 CHEVROLET de luxe sedan 1955 CADILLAC FLEETWOOD 1955 MORRIS MINOR coach 1955 BUICK super ziekenauto 1955 PONTIAC 6 cil ziekenauto 1954 MORRIS MINOR stationcar 1954 Inruilen en financieren Bovag en Sega-garantie N.V.NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Nog is het mogeliji < flinke Leeftijd In het algemeen 19 t/m 34 jaar Opleiding volledig Lager Onderwijs of LTS iongemannen te plaatsen bij de stationsdienst en het wegonderhoud ' Indien U belangstelling hebt voor een toekomst bij een groot bedrijf of voor een vaste baan of als U meer wilt weten over het loon • de vooruitzichten het werk • de sociale voorzieningen maak dan gebruik van onderstaande bon N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT ' Dienst van Personeelzaken 2e Aldeling NAAM _ I STRAATNAAM I I WOONPLAATS I LEEFTIJD Jaar doorhetsn tt«tge«n \ tilet wordt verlangd / wensi te solliciteren inlichtingen Op de enveloppe In de linkerbovenhoek vermelden SW ^^ I WifiiÜWR In het psychiatrisch ziekenhuis „ WILLEAA ARNTSZ HOEVE " te DEN DOLDER wordt gevraagd BEDKIJl TE LTRECHT vraagt geschoold en ongeschoold personeel voor de volgende afdelingen • Machinale draaiers kotteraars f raisers boor ders • Wagon - Constructie en Apparatenbouw constructie-bank werkers elektr lassers plaatwerkers schilders ververs meniërs staalblazers • Gieterij vormers afbramers ^ Houtbewerking rijtuigmakers meubelmakers timmerlieden een SECRETARESSE voor één van de verpleegafdelingen Opleiding tenminste Mulo en steno typen Zij moet goed bekend zijn met secreta resse-werkzaaraheden en zelfstandig kun nen werken Aanstelling op nader overeen te komen voorwaarden Een 45-urige werkweek is in voorbereiding Pensioenfonds Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken Dolderse weg 164 Den Dolder STICHTSE AUTOMOBIEL MIJ N.V Official Ford Dealer vraagt wegens uitbreiding Ie en 2e monteurs * polyesterbewerkers * Algemeen kraandrijvers aanslaanders sjouwers Ongeschoolden kunnen eventueel in lanmerking komen voor een opleiding Regeling voor gedeeltelijke reisgeld vergoeding Xadere inlichtingen kunnen verkregen worden van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 16 uur en bovendien elke vrijdag tussen 19 en 20 uur op de fabriek bij de afdeling Personeel Reis - en verzuimkosten bij sollicitatie worden vergoed hulpmonteurs dieselmonteurs aank plaatwerkers Sollicitaties aan LEIDSEWEG 128 — UTÏIECHT telefoon 31744 GEVESTIGDE GIETERIJ IN ARGENTINIË gieterij-baas die in staat is zelfstandig leiding te geven aan de modelmakery en gietery met een maandelijkse capaciteit van 100.000 kg gietijzer en gietstaal Een huis wordt ter beschikking gesteld Bij genoemd bedrijf zijn reeds enige Nederlanders werkzaam Gegadigden gelieven te solliciteren met vermel ding van ervaring en verlangd salaris onder no 2-7065 aan het bureau U.N i zoekt een ^ MniNinliiiitllHiiiiHiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiHiMiirriMtiiiiiiiiniiMiiiiniiiitjiiiiniiiiiiiiinuiillt ^ WOXINGINRICHTING = MEUBELFABRIEKEN HUIZENGA I UTRECHT — LEIDEN — KOLLUM 1 E vraagt voor haar afdelingen te Utrecht = * machinale hoytbewerkers èi ^ I "^ leerl mash houtbewerkers f * meubelmakers '^ meubelstoffeerders I Aan prima vaklieden bieden wij = i een hoog loon goede sociale voorzieningen § vraagt I n een prettige werkkring in een nieuwe 5 een verkoopster Bekend met dames-lingerie en confectie Bekwame kracht wordt goed gesalarieerd en vindt een prettige werkkring in een vooruitstrevend bedrijf * 5-daagse werkweek 1 moderne fabriek E i Vakantie 1961 kan worden geregeld | I Aanmelding kan geschieden a.s maandag 20 maart = van 17.30—18.30 uur aan ons Hoofdkantoor Bemuur | = de Weerd O.Z 12 Bii eventuele schriftelijke solli i I citaties gelieve U op de enveloppe de letters FB te | i vermelden i Ook viagen wij ~ tiiiiMiiniiniiitiinriiiHMiiiirMnitiiitiiiiriMt[iiiniitiirciiiMMiiiiiinirMHiiiiiiiiiiiiiiiinMiiin ^ een hulpverkoopster voor de zaterdag en enkele middagen per week Sollicitaties pers schr of telef dagelijks van 9—6 maandag van 1—6 uur Vredenburg 38 Utrecht telefoon 14667 Sanatorium „ Rotterdamsch Zeehospitium " annsx „ Rijnlands Revalidatie Centrum " Katwijk aan Zee Voor meisjes vanaf 18 jaar bestaat gelegenheid tot plaatsing als ^^•^^¦^ t -^^"^^^^^ Op Accountantskantoor P J VAN DONSELAAR Julianastraat 12 a te VIANEN wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een ADMINISTR KRACHT Vereisten MULO-diploma Praktijkdiploma Boekhouden strekt tot aanbeveling Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan bovengenoemd adres ieerling-verpleegster Salaris volgens Rijksregeling Uniformkleding wordt gratis verstrekt Tegemoetkoming reis kosten voor bezoek aan huis 2x per maand Sollicitaties te richten aan de Adjunct-Directrice waarna U volledige inlichtingen alsmede een fotoboekje van onze inrichting zullen worden toegezonden V _^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 17 SCHAAKRUBRIEK Ook Tal blijkt niet onkwetsbaar LOGBOEK DER WETENSCHAP Binnenste Van Allen gordel ongevaar Atlasvluchten leveren exacte gegevens Van onze wetensct H Wie puzzelt er mee lijk Van onze wetenschappelijke medewerker OOG BOVEN DE AARDE bevinden zich de twee stra lingsgordels van Van Allen die onze planeet in een „ stralende omarming op afstand " omvatten Meer dan eens heeft men zich afgevraagd waarvoor ze toch wel dienen Horen ze bij het „ organisme " der aarde Dienen ze om onze planeet te beschermen tegen nog niet bekende schadelijke invloeden van buiten d.w.z van de interstellaire ruimte of zouden ze ook beschouwd kunnen worden als een soort bar rière om de mensen op aarde te houden Er wordt immers beweerd dat hun stralingen eventuele ruimtevaarders dode lijk zouden treffen Wat zegt het jongste onderzoek wel hiervan BRIDQERUBRIEK De betekenis van „ de reis gemaakt " DAMRÜBRIEK Damouvertures waar muziek in zit IN HUIS EN HOF Begonia buitengewoon rijke bloeier Begonia erythrophylla is er één van Een begonia die enorm rijk kan bloeien en die men beslist binnenshuis moet kweken De kleine roze bloempjes komen In grote trossen en ze kan bijna de hele zomer door bloeien en begint er al vroeg mee in het voorjaar Als men een oude plant heeft overgehouden is het nu de goede tijd haar te verpotten dat moet men in goede bloemistengrond doen en men kan er nog wel een beetje extra turf molm en oude koemest doorheen mengen Deze begonia laat zich ook heel gemakkelijk scheuren als de plant te groot wordt kan men dat dus ook in deze tijd van het jaar doen De plant kan vrij veel water heb ben en zolang ze niet bloeit is het wel nuttig haar dagelijks een beetje met lauw water te be sproeien De potgrond dient men ook normaal vochtig te houden ze kan veel water hebben De plant verlangt ook wel wat extra voe ding en als men niet verpot heeft moet men haar wekelijks een beetje opgeloste kamerplantenkunstmest geven In de zomermaanden zal ze voor een venster op het oosten onbe schermd kunnen blijven doch op het zuiden zal men haar tegen de felle zon moeten beschermen Experimenten hebben aange toond dat de binnenste Van Allen stralingsgordel is opgebouwd uit verval of desintegratie produkten van door kosmische straling ge creëerde neutronen afkomstig van de aardse atmosfeer Bewuste gor del is dus m.a.w van aardse oor sprong Deze kennis hebben wij te dan ken aan twee proefnemingen onder nomen door dr Hess van het Law rence Radiation £ aboratory in de V.S bü welke gelegenheden neu tronentellers de ruimte in werden gedirigeerd per Atlas raket De eerste keer geschiedde de lancering precies een jaar geleden onder nor male condities de tweede keer in november jl toen zich een enorme zonne-storm de grootste in de re cente geschiedenis voordeed De eerste Atlasvlucht leverde dit op dat het werkelijke aantal uit de aardse atmosfeer gelelrte " neutro nen prachtig overeenstemde met de theoretische calculaties van Hess en medewerkers op grond van reeds bekende gegevens van de bin nenste gordel Gedurende de no vembervlucht konden onderzoekers een meer dan twee keer zo grote lekkage " waarnemen waardoor heen ook meer dan twee keer zo veel neutronen aan de atmosfeer ontsnapten Hiermee is een be trekking aaangetoond tussen kosmi sche straling en aeutronen produk-tie in de opperatmosferische lagen De serie gebeurtenissen leidende tot de inlijving van ktrndeeltjes in de binnenste gordel begint met de nadering van protonen en andere kosmische stralingsdeeltjes uit de zon tot de aarde Sommige dezer protonen treffen zuurstof - of stik stofkernen in de atmosfeer deze is immers opgebouwd uit hoofdzake lijk zuurstof en stikstof en slaan hieruit neutronen los Zo vrU ge maakte neutronen ontsnappen aan de bovengrens van de atmosfeer dwalen door de ruimte waar ze ten slotte uiteenvallen of desintegreren In positieve protonen en negatieve elektronen Sommige van deze geladen deel tjes worden daarboven üoor ' t aardse magnetische veld gevangen om zo een stralingsgordel te vormen In beide experimenten bleek het neu tronenniveau in de omgeving der aarde laag te zijn om met de hoog te toe te nemen en een maximum te bereiken op ongeveer 20 km Daarna nam de concentratie neu tronen weer af om op 80 km hoog te hetzelfde niveau In te nemen als op aarde Op 96 km hoogte bedroeg de concentratie de helft van die op zeeniveau Ter informatie dlene dat de binnenste Van Allen gordel ruw geschat zich uitstrekt tussen 100 3200 km hoogte Hess toonde voorts aan dat er niet voldoende neutronen op welke hoogte ook aan wezig zyn om een potentieel ge vaar op te leveren voor rmmte vaarders WaarschUnHik is dit wel anders gesteld met de buitenste Van Allen gordel die naar men ver moedt niet van aards rnakelU is maar definitieve gegevens ontbre ken nog ook deze stralingsgordel kan best meevallen vol 79 no 7 Zie voorts S.N.L februari 1961 Enzymen Zonder enzymen d.z organische verbindingen die levensprocessen versnellen of vertragen zonder zelf scheikundig te veranderen is het leven als natu'irverschünsel ntet mogelijk Vandaar dat de weten schap erop uit is deze levens8tof fen " grondig te bestuderen in de hoop een tipje van de geheimzin nige sluier die over het leven is gespreid op te kunnen lichten Welnu dank zij het recente on derzoek van dr Paul van de Glas gow universitei ' is inen er achter gekomen dat gelijksoortige enzy men van verschillende diersoorten variaties in de moleculaire struc tuur vertonen Bnzymenmoleculen variëren dus ' Nieuwe technieken ter bestudering van deze variaties kunnen zelfs nog grotere verschil len dan tot nu toe oi;tdekken In sommige dieren zo vonden Paul en medewerkers kan de totale reeks van isozymen de molecu laire variëteiten van een enzym die afgezonderd kunnen worden niet in alle organen aanwezig ztjn Een andere zaak is dat ze slechts nu en dan enzymen waarnamen die specifiek wnren voo ^ een be paald orgaan Aan de andere kant zo zegt Paul verschilt het patroon van elke soort op karakteristieke wijze van dat van de andere Elke soort wordt m.a.w getypeerd door een bepaalde ordening der isozy men \ r de ene soort zus in de andere zo Het is net alsof zekiere enzymen door de nele biosfeer de sfeer van het leven op aarde heen zijn verspitid resp gedistri bueerd en wel n ten enorme gevarieerdheid van moleculaire vormen zo voegt Paul eraan toe Meer kunnen wU hiervan niet zeg gen op straffe van vertekening van dit beeld Voorts wordt vermoeddat vele enzym«!n leimiinste éénbelangrijk gebied onderhouden waarin de moleculaire structuur niet kan variëren zonder functie wijziging Ook wordt vermoed dat de enzymen andere gebieden in sluiten die als onbelangrijk kunnen worden aangemerkt waar mole culaire variatie bestaanbaar even eens zonder functi>,wij/iging geluk kig ook want anders zou het en zym heel gemakkelijk kunnen op houden enzym te zijn Op zo'n wUze zo besluit Paul met een ge leerde opmerking kunnen de func tionele eigenschappen van een eiwit wat een enzym is intact worden gehouden door selectie ter wijl soortspecifieke structurele va riaties zich kunnen ontwikkelen Dat is een mondvol doch hoe dit zü de herkenning van het gewone voorkomen van multipele vormen is nieuw en een aanwinst voor on ze kennis van het leven S.N.L Vol 79 No 6 februari 1961 Het is wel heel merkwaardig maar men weet meer van kanker dan van gewone ziekten als ver verkoudheid en hoofdpyn Om bq de laatste alledaagse " aandoe ning te blüven wordt sinds 1945 in de Ver Staten een grondige studie gemaakt van deze algeme ne kwaal De onbekende hoofdpijn Een speciale hoofdpijnkliniek heeft men in New York daarvoor in het leven geroepen met een me dische staf van 14 neurologen psy chiaters internisten röntgenologen en specialisten in allergische of overgevoeligheidsziekten hoofdpijn kan nl een overgevoeligheidsver schijnsel of reactie zijn Reeds meer dan 10.000 patiënten werden daar behandeld van wie 90 pet ge nezing of verlichting van de kwaal mochten ontvang'='n zo vernemen wij van de Amerikaanse voorlichtings dienst Het gedetailleerde onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van hypermoderne apparaten heeft in middels aan het licht gebracht dat de gewone vorm van hoofdpü'n de spanningshoofdpijn is die ontstaat doordat de spieren aan hoofd en hals aanhoudend samentrekken e e.a ingeleid door emotionale druk en te lange concentratie resp over vermoeidheid Niet onvermeld mag biyven een vry frequent optredende typische hoofdpün de migraine welke vaak gepaard gaat met misselykheid Doe deze ontstaat Is niet bekend wel is in de laatste tqd duideiyk geworden dat lijders aan migraine onvoldoende zijn opgewassen tegen spanningen van allerlei aard nog net rüP voor htt grote leven en dat ze vaak angstvallig mctho disch nauwgezet en conscentieus zijn Begonia erythrophylla Aangezien migraine bijna twee maal zoveel bü vrouwen als bij mannen voorkomt ligt het mis - Lilliputters schlen wel voor de hand aan te ne men dat ze op een of andere ma nier samenhangt met de fysiologi sche verschillen tussen de sexen Daarenboven is het lang niet denk beeldig dat de vrouw die zich be perkt ziet in de bevrediging van haar emotionele behoeften groter kans maakt deze ziekte in zich te ontwikkelen Van een nieuw hulp middel een inhalator van zak for-maat verwacht men veel succes R EEDS eerder hebben wü in deze rubriek gerapporteerd dat men zich niet alleen toelegt op het perfectioneren van apparaten maar eveneens op het verkleinen opdat zo aan ruimte en gewicht uitgespaard kan worden Men is m.a.w op weg naar een 4illiput " industrie Tot nu toe dien de men zich van uitermate inge wikkelde en zware drca 300 kg wegende atomische tijdmeet appa raten die met de satellieten de ruimte in ztin gedirigeerd om daar de wetenschap te dienen Na veel experimenteren passen en meten Is het thans gelukt een nieuwe atomische klok te constru eren van gering gewicht slechts 28 kg wegend Dit apparaat is zo nauwkeurig dat een tijdverschil van één seconde eerst na 1271 jaar op kan treden zo vernemen wü van de Amerikaanse voorlichtings dienst De a.tomic frequency standard ' zoals dit tijdmeetinstrument wordt betite.d maakt Itristal oscillatoren overbodig die de frequentie rege len in tijdmeetapparaten gebruikt in de luchtvaart in elektronische rekenmachines en overal waar een zeer precieze tijdsbepaling van het grootste gewicht is Een kristal os cillator is in deze nieuwe aanwinst niet nodig omdat de atomic fre quency Standard zelf als frequen tieregelaar werkt Men hoopt dit teciirjsche snufje volgend jaar in geleide projectielen en vliegtuigen toe te passen I L a fait Ie voyage " hij hee}t de reis volbracht is een Franse zegswijze die men zou kunnen ver geleken met ons „ hij is door de wol geverfd " Als de Fransen deze uit drukking bezigen in verband met een bridgespeler bedoelen zij dat hij de gehele „ reis " door voor - en tegen spoed heeft gemaakt en dat hij dus feitelijk niet meer voor verrassingen kan komen fe staan PR ZIJN allerlei soorten begonia's Wat dat in de praktijk betekent krijgt u te zien in het onderstaande spel dat voorgekomen is in de selec tiewedstrijden van de Ned Bridge bond ter afvaardiging van een team naar de Europese kampioenschappen 10,8 7,4,2 V B 6 3 AB,4 AA 10.9 B,5 N V 9 e 9 H 8 5 2 ¥ 10 9 7 4 A H,9 7 6 5 3 WO « V 10 2 A6 Z * 8,4,2 A H 3 • A,V A,8 A H V B 7 5 3 Zuid was gever allen kwetsbaar Aan tafel 1 speelden mr G Kra - mer-G Langvel met de NZ-kaarten terwijl OW bezet werd door ir R Kaiser-H Filarski De NZ-spelcrs boden volgens het De omschrijving voor ons kruis woordraadsel van deze week luidt HOBIZONXAAL 1 kunstmens 6 proef 11 zoogdier 12 bunzing 14 buitendijkse grond 16 eerstvol gende afk 18 muuranker 19 denaam weet ik niet Lat aflc 20 roem 22 volker nor^anisatie afk 23 vrouwelijk hoen 24 strijdperk 25 rivier uitmondend in de DodeZee 26 lieflijke plek in onaange name omgeving 2d eikeschors 30 plechtig godsdienstig lied 33 groot Grieks denker 36 plaats inNoord Holland 37 gummidop opzuigfles 38 plaats in Noord Bra.bant 40 laboratorium afk 43 het tegengestelde van ernstig werk 45 gebabbel 46 tijdrekening 48 vis 50 Europeaan 52 duinvallei 53 reeds 54 lastig huisvader 56 lengtemaat 57 trekgat aan derand van de zee 58 houtsoort 59 wijnmaat 61 onhandig 62 met dear rflden VERTICAAL 2 onder andere afk 3 uitroep van afkeer 4 werk van een toondiehter 5 vrouw die allerlei plannen maakt 7 bepaali hoofdtelwoord 8 bloei wijze 9 jongensnaam afk 10 aaneengeschakelde rij 12 woeker z.g CJAB-systeem en daarin staat voorgeschreven dat men na een 2 klaveropening van de partner de kjeur moet bieden waarin men even tueel een Aas heeft heeft men het niet dan 2 ruiten — met 2 azen x 3 Sansatout 2 SA blijft gereserveerd voor een spel zónder azen doch al gemene kracht Het bieden begon hier dus zuid 2 klaveren — noord 3 klaveren — waarna zuid met „ 4 Sansatout " naar heren ging vragen en toen het antwoord 6 klaveren geen heer luidde verder paste Als west stond ik voor de opgave waarmee ik moest uitkomen — ik had niets gehoord dan klaver-klaver klaver dus enig houvast was er niet Daar het mij niet zo waarschijnlijk leek dat noord met een lange kleur op tafel zou komen besloot ik zo veilig " mogelijk uit te komen en koos troef 6 Het spel is nu zeer een voudig gewonnen want Kramer zuid kon tweemaal hoge troef spe len toen driemaal ichoppen de res terende troef op tafel noord was een entree voor de vrijgespeelde schoppens U zult inmiddels wel gezien hebben dat slechts een uitkomst in ruiten de zuidspeler down kan krijgen — maar als west miste ik op dat mo ment de inspiratie om met een ^ te beginnen Overigens is het toch min of meer toeval want als wij de hartenvrouw aan oost en de ruiten vrouw aan zuid geven zuid dus V Aas 4 en Aas-Vrouw is de enige mogelijkheid om zuid down te spelen een uitkomst in harten Wat gebeurde er nu aan de andere tafel Hier werden de NZ-plaatsen bezet door C Slavenburg-H Kreyns en de OW-pIaatsen door N Verboog M Cats Zuid de jonge Rotterdamse speler Kreyns opende het zuidspel eveneens met 2 klaveren en ook hier moest zijn partner met 3 klaveren de A Aas tonen Zuid bood vervolgens 3 ruiten een grapje dat bedoeld was cm de tegenpartij van uitkomst in ruiten af te houden Noord reageerde daarop met 3 schoppen waarna de zuidspeler de sprong naar 6-klaveren waagde en iedereen paste Het 3-ruitenbod was tntsscMen te gen velen gelukt doch niet tegen Martijn Cats die de westkaarten in handen had Waarom moet zuid zo nodig ruiten bieden als hij die toch niet uit wil spelen vroeg west zich af Cats hééft de reis in bridge ge maakt en men moet met andere din gen komen om hem verkeerd te laten beslissen hö kwam uit met 6 en Hans Kreyns mocht het later betreu ren dat hij noo slimmer don een oude vos had willen zijn ' Bridgevraag dezer week Zuid ge ver niemand kwetsbaar viertallen wedstrijd — robberbridge De zuid speler heeft 4 H V 7 6 3 » A 8 5 2 4 H 7 3 A B Zuid opent met 1 schoppen de te genstanders passen noord de part ner antwoord met 1 Sansatout niet forcing 6 tot 9 punten Wat moet zuid doen Antwoord elders op de bladzijde Fr 13 been 15 aangehecht bij behorend bij ' ets 17 verwijderd 19 plaats op Ameland 21 zinnebeeld van het wereldge zag 23 innig eidriet 27 allé dingen 29 laan 30 vrijbrief 31 oppervlaktemaat 32 oiibepaald voornaamwoord 33 voor 34 hou ding 35 Lyrisch gedicht 39 voor malig keizer 40 sciicenmakersge reedschap 41 gekleurd weefsel 42 autowedstrijd 44 vast 47 soort hert 49 paneel van schilde rü 51 berrie 54 bezitteltik voor naamwoord 55 zot 57 muziek noot 60 voorwerpsvorm van ik Oplossingen dienen op een gewo ne briefkaart te geschieden ge adresseerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De in zendingen moeten uiterlijk donder dag met de eerste post in ons be zit zijn Over de toekenning der prijzen kan geen correspondentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 een prijs van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 De prijzen werden gewonnen door mevr H M Zandee Marie Curielaan 4III Utrecht ƒ 10 — E van Gulik Pleineslaan 24 Den Dolder ƒ 5 — C Bor Linschoter singel 21 Utrecht F Vriesendorp Vaartweg 89 HUversum H D Velthuis Moreelselaan 23 Utrecht mej J den Hartoog Prof Ritzema Boslaan 7 Utrecht en Jos van Ingen Marnixlaan 56 Utrecht al len / 2.50 Hieronder volgt de oplossing van de puzzel van verleden week ra BBm QEin bbb ^ I3IS1C3 BD J ^ DE ] EHSEi ü ESQis ssEa aBU m [ 1 laiiiiB Bmmm s m wm mmB man nu nciiiii sfaniüD laBDB fsmffü [ iiQ nr HEI EiEiD ü ESan BQQ BEUÏ E De e oostelijke matadoi A Jurg die een zeer lezenswaardige damrubriiek redigeert in het Dagblad van het Oosten wijst zijn lezers er op dat er in de openingen meer muziek zit dan men zou denken Als een voorbeeld u't de praktijk geeft hij twee openingen die in zijn laatste wedstrijdpartijen zijn voor gekomen Met k^n dus niet zeggen dat zo iets niet voor kan komen Het is praktijk tot en met Van Almelo naar het Westen - s ma&r een kleine stap en de dammers in onze om geving zijn even kweisbaar als die van het Oosten In deze twee snapshots zetten we dus alle schijven op het bord en gaan er eens goed voor zitten om zelf de waarde van iedare zet te bepalen voor dat de annotaties op fouten op merkzaam maakt Zo kan men er wat van opsteken 1 J3 — 28 17—21 39—33 21—26 3 44—39 11—17 4 5 — 44 17—21 5 31-27 7—11 6 36—31 1—7 7 28—22 19—23 8 33—28 14—19 9 39—33 12—17 10 41—36 Gaat u nu even zelf na wat zwart kan gaan ondernemen en wat aan het einde van de optelsom uit de bus is ge komen Antwoord op bridgevraag Er zijn natuurlijk slechts drie in aanmerking komende acties 2 schoppen - 2 har ten - pas Het risico van 2 schoppen i ^ dat men de partner vindt met één of twee kleine schoppens waardoor een slecht troefcontract ontstaat Als men al uit 1 SA wil weglopen is het beter dat met 2 harten te doen de mogelijkheid dat noord b.v V Boer of V Vrouw-vierde heeft is aanwezig en dan is 2 harten véél betei dan 2 schoppen Maar zuids korte klave ren doet vermoeden dat noord wel licht 1 e n g ' e in die kleur heeft in welk geval 1 SA als regel beter is dan wat anders ook De praktijk heeft geleerd dat „ pas " gemiddeld de beste resultaten geeft onze waar dering dus „ pas " is 10 „ 2 harten " is 6 „ 2 schoppen " is 3 w ANNEER de lezer deze regels onder de ogen krijgt zal de re vanche-match Botwinnik Tal een aanvang hebben genomen Is Bot winnik In staat de wereldtitel te heroveren Op grond van de vorige twee kamp is men geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden Want in die ontmoeting was er een dui delijk overwicht van de 24-jarige uitdager Hij speelde met meer élan scherper en vooral sneller Herhaaldelijk kwam Botwinnik in nijpende tijdnood om dan jammer lijk te falen Zal dit beeld zich her halen Dat is nog lang geen uitge maakte zaak Botwinnik zal er zich stellig over hebben beraden wat de diepere oorzaak van zijn neder laag is geweest En het zou ons niet verbazen wanneer hij daarbij tot de conclusie is gekomen dat hij teveel heeft getracht Tal te beletten zijn fabelachtig combina tievermogen te gebruiken door het kiezen van overzichtelijke varian ten het vereenvoudigen van de stelling het afruilen van materiaal Dit is hoe dan ook een onjuist uit gangspunt Wie risico's wil vermij den wilde combinaties wenst te voorkomen spele geen schaak Want risico's en combinaties zijn nu een maal inherent aan net schaakspel gelijk bruut geweld aan oorlog fysische inspanning aan lichaams sporten gevaren aan het verschijn sel leven En waarom zou Botwinnik verwik kelingen uit de weg gaan Hij weet waarlijk zelf van wanten als het op combineren aankomt en anderzijds is Tal op dit punt niet onkwets baar Advertentie Het internationale goedkeurings merk op karpetten en tapgten Geeft tt zekerheid hij ' t kiezen van een goede vloerbedekking INTERTEST GUARANTEE 10 1924 11 28xSU 17x50 12 30—24 20x29 13 i4xl Nu heeft wit zijn zin gekregen want hij heeft 41—36 gespeeld om acie variant uit te lokken en een schijf voor te ko men Het gevolg dat nu komt be wijst dat de lokzet 41 - 36 foutief is geweest en dat zware een houtje gaat winnen door - 13 13—19 14 1.34 of 19—24 lo u zet maar wie u wilt voor wit 10—14 en het slot is dat de witle dam afgeno men wordt voor ' wee schijven en op zwarte dam voor drie Resultaat schijf winst voor jwarl hetgeen be wijst dat 19—24 als 10e zet goed is geweest en de 10 - yfan wit foutief Het tweede voorbeelc ' is nog aar diger Alle schijven gaan eerst weer in de beginopstelling er nu gaan we spelen 1 33—29 20—2 '= 2 32—28 17—21 3 37—32 15 — LO 4 39—33 10—15 5 31—26 21—27 6 32x21 16x27 O * O O B ¦ a o o o o B o H o o o o o o o o o o o Hebt u goed meeütspeeld dan staat bovenstaande stand op uw bord Wit mag nu niet spelen 28—22 wegens 20—24 Na 22x31 volgt 24—30 enz eu op 29x20 15x24 22x31 en nu 24 - 50 enz In de partij ginó he zo 7 44—39 18—23 8 29x18 12x32 9 42—37 19 — 24 10 37x28 5—10 11 41—37 7—12 12 48—42 i — 7 13 46—41 en zwart ging een svhijl verliezen Opmerking de leiende zet van zwart was foutief ' zwart had moe ten spelen 20—24 en 24—30 Alles deze rubriek betreffende te richten aan mijn adres Sophialaan 31 Amsterdam-Z Jur Schroder Een treffend voorbeeld daarvan was zijn nederlaag in de jongste Olymriade tegen de Engelsman Penrose die een sterk speler is maar toch nog niet tot de topklas se behoort en niettemin Tal van het bord veegde in een werkelijk schitterende partij Wat daarbij in het bijzonder frappeerde was wel de omstandigheid dat Penrose zijn succes dankte aan het aanvaarden van datgene wat Botwinnik poogde te omzeilen verwikkelingen en ge varen Een diepgaande bespreking van de partij zou een hele pagina van ons blad vergen Wij beperken ons dus tot de hoofdlijnen Wit Penrose Zwart Tal Ben Oni 1 d2-d4 Pg8-f6 2 c2-c4 e7-e6 3 Pbl c3 c7-c5 4 d4-dj e6xd5 5 c4x d5 d7 d6 6)e2-e4 g7-g6 7)RJl-d3 De inleiding van een nieuwe be strijdingswijze der Ben Oni De op zet IS het komngspaaid via e2 naar g3 te ontwikkelen te komen tot de opmars e4-e5 o na d6xe5 een verrassend pionoffer te brengen met f4 f5 Als compensatie kan wit dan veld e4 bezetten en druk uitoefenen langs de f-ltjn Zwart moet zeer snel opereren op de da mevleugel om voldoende tegenspel te krijgen 7 Rf8-g7 9 Pgl - e2 0-0 9 0-0 a7-a6 Critici menen dat het bekende systeem Pb8-a6-c7 benevens Tb8 b6 a6 en tenslotte b6-b5 krachtiger ware geweest 10 a2 a4 Dd8-c7 11 h2-h3 Pb8-d7 12 f2 f4 Tf8-e8 Tal iell beschouwde dit achteraf als de oej'issende fout omdat de komende actie langs de f-lijn nu gemakkelijker gaat 13 Pe2 g3 c5 c4 141 RdS-C ^ Pd7-c5 15 Ddl f3 Pf6 d7 16 Rcl-e3 b7-b5 Typisch Tal 17 a4xb5 Tab d8 IC Df3-f2 Dit is wel de meesterlijkste zet van de partij Natuurlijk ging ba6 niet wegens Tb2 Maar minder dui delijk is dat de beoogde opstoot e4-e5 nu nog bezwaren heeft we gens 18)...de5 19 f5 e4 met actief tegenspel van zwart Na de tekst zet zijn Dc7 en Pd7 gebonden aan de dekking van Pc5 hetgeen een ernstige handicap voor zwart is 18)....a6xb5 19 e4-e5 Precies op tijd tege ' de dreiging b5-b4 19 d6xe5 20 f4-f5 1 ¦ i ¦ i 1 ' Wy % ' M ^ A ¦ i 1 W^''S ^ 1 S i i ö Cl Dit is de interessante consequen tie van de witte opzet Na 20 fe5 zou zwart allerlei tegenkansen krij gen Nu echter wreekt zich de zwakte van f7 Zwart heeft geen tiJd voor 20 Tf8 wegens 21 f6 met vernietiging 20 Rc8-b7 21 Tal-dl Rb7-a8 22 Pc3-e4 Het witte plan is voltooid zwart staal hopeloos 22 t'c5-a4 23 Ec2xa b5xa4 24 f5xg6 f7xg6 Dit kost een stuk maar wat kon zwart anders doen 25 Df2-f7t Kg8-h8 26 Pe4 c5 De7 a7 of 26)....Tbd8 27 Pe6 27 Df7xd7 Da?xdY 28 Pc5xd7 Tb8xb2 29 Pd7-b6 Tb2-b3 30 Pb6x c4 Het is natuurlijk volkomen uit " maar Tal hoopt nog op een misgreep in tijdnood 30 Te9-d8 31 d5-d6 Tb3-c3 ' él Tal-cl Tc3xcl 33 Tflxcl Ra8-d5 34 Pc4-b6 Rd5 b3 35 Pg3-e b7-oö 53 d6-d7 Rg7 f8 37 Tcl-c8 Rf8-e7 38 Re3-c5 Re7-h4 39 g2-g3 en de wereldkam pioen capituleerde Wanner Botwinnik in de komende weken zo onbevaJigen speelt als de jonge Engelsman kunnen we nog heel wat beleven Mr Eü Spanjaard Advertentie WITTE KRUIS DE ^^^ PIJNSTILLER Kiespijn hoofdpijn of griep onder de leden Neem Witte Kruis en u bent het snel kwijt • tabletten poeders of cachets WITTE KRUIS DUTIM N.V - OEGSTCEE » Van de Pol viert come back In Stuttgart is vrijdag een begin gemaakt met de biljart-driekamp kader 71/2 bandstoten en drieban den waaraan wordt deelgenomen door de Nederlander Piet van de Pol de Belg Vervest de Duitser Ei ter en de Oostenrijker Scherz Na de eerste dag waarop het 71'2 werd ge speeld neemt de Rotterdammer de tweede plaats in achter de Belg Vervest 2.')0 14 76 17.85 239 14 49 17.07 250 13 121 19.23 72 13 19 5.53 250 3 210 83.33 23 3 18 7.67 Enkele uitslagen Van de Pol Scherz Van de Pol E'ter Vervest Van de Pol Grote belangstelling tafeliennisloernooi Voor het internationale tafel tennistoernooi dat op 3 april a.s in de Jaarbeurshallen te Utrecht op 50 tafels zal plaatsvinden blijkt de belangstelling in binnen - en buitenland enorm te zijn De organisatoren kunnen geen inschrijvingen meer accepteren 
18 Zaterdag 18 maart 1961 UTRECHTSCH NIEXJV^SBLAD 1MIIillIIIIlBlIlllll«i ™ Bij 1 spoor kom je vooruit BANKINSTELLING TE UTRECHT vraagt voor haar assurantie-afdeling een acquisiteur trice Ervaring op dit gebied strekt tot aanbe veling Brieven met uitvoerige inlichtingen over opleiding en werkkring te richten onder no 2-7036 aan het bureau U N s JONGE MENSEN van 20 t/m 32 jaar die van aanpakken houden sterk afwisselend en heel verantwoordelijk werk prettig vinden een LTS-dipioma bankwerker elektricien of volledig VEV-dipioma sterkstroom bezitten kunnen geplaatst worden bij de N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN ter opleiding tot MACHINIST Een baan bij ' t spoor is een beste baan Wilt U meer weten over de mogelijkheden vraag dan met deze bon uitvoerige inlichtingen aan HET GROOTSTE BANDENVERNIEUWINGSBEDRIJF IN DE BENELUX " enige TYPISTES VOOR DE FACTUREERAFDELING Aanmelden bij onze afdeling Personeelszaken van maandag t.m vrijdag van 8.30—17.00 uur en donder - dagsavonds van 18-20 uur Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij UBO n.v Kanaalwcg 69 Utreclil Telefoon 030-32141 N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dienst van Personeelzaken 2e Afdeling Utrecht SUPER NEON N.V • Utrecht FABRIEK VAN NEON-LICHTRECLAME vraagt voor spoedige indiensttreding een NEON-GLASBLAZER Sollicitaties dagel van 8 tot 5 uur aan het adres SINGELSTRAAT 11 — UTRECHT Leeftijd jaar Diploma's mlichtingsn ever * de betrekking van leertingmachlnist te solliciteren naar * * Doorhalen hetgeen niet wordt verlangd g S.v.o op de envelop In de linkerbovenhoek vermelden „ M * iÖ § fuiiimiiMHiuii)iiiiiim NoV Machinefabriek PEMKA SiorHPafTci Y KOHiHKLDK KOHiHKLDKE DEMKA STAALFABRIEKEN H.Y UTRECHT vraagt een ^ MONTEURS WEEGWERKTUIGEN voor binnen - en buitendienst Schriftelijke sollicitaties onder letter P aan ons kantoor Groeneweg 2 Utrecht Mondelinge sollicitaties dagelijks behalve zaterdags van 8 12 en van 13.30-17.30 uur ervaren ielefonlste die eventueel levens administratieve werkzaamheden kan verrichten Leeftiid tot 30 jaar Schriftelijke sollicitaties met volledige inlich tingen omtrent persoon opleiding en erva ring te richten onder nr Personeel Postbus f ' W ring te richten onder nr 61-20 aan de Afdeling AA Personeel Postbus 2013 Ie Utrecht ^ Ê w MW ^ m ^ m ^ F ^ wJ/wj^Té ¦> r WIJNMALEN EN HAUSMANN Industrieterrein Bunnik Wij vragen ¦ De N.V KONINKIJKE NEDERLANDSCHE EDEL METAALBEDRIJVEN VAN KEMPEN BEGEER en VOS — Utrecht — Oudkerkhot 28 zoeken voor spoedige indiensttreding EEN JONGEMAN voor magazijnwerkzaamheden zoals uit pakken van buitenlandse zendingen ge reedmaken van orders Mond of schr soil gaarne aan boven genoemd adres een JONGEMAN met goede algemene ontwikkeling en mid delbare schoolopleiding om deze op te leiden tot juwelier Na gebleken geschikt heid gunstige vooruitzichten Aanmeldingen schriftelijk met vermelding school opleiding diploma's etc óf mondeling bij voorkeur tussen 1 en 2 uur WqH l'iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiniiiuiiiiiiiiiniiniiniiiiiiiiimiiiiiiiiiii ^ g Op de afd boekhouding Verzekering Maatschappij 1 i wordt gevraagd i vrl kantoorbediende | I leeftijd niet ouder dan 20 jaar i i Mulo en typen vereist Enige kennis van 1 I boekhouden strekt tot aanbeveling i I Zaterdags vrij i 1 Brieven met uitv inl onder nummer = § 2-7105 aan het bureau U.N 1 fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi gniintiiiMifiiitiiiniiriiiitiiiitiinniiiiHiiiiiiiiiriiiHiiiiiiMiniiMintiiiniiitiMinttiiiiirMiiiiii '^ I Gevraagd voor spoedige indiensttreding wegens | toeneming werkzaamheden | mnl techn admin kracht i voor de afdeling Calculatie ï I e.v Ie dienstplicht moet vervuld zijn \ i Max leeftijd 24 jaar = I Vereisten LTS of gelijkwaardige oplei = I ding en enige kantoorervaring i i Wij bieden aan = I * behoorlijk salaris \ I * 4 % vakantietoeslag = I * tantième en = i * S-daagse werkweek = 1 Schr soil met volledige gegevens en verlangd i i salaris worden gaarne ingewacht door Holvrieka = 1 N.V Apparatenbouw Leidseweg 19 Utrecht tel = I 33141 i ïitiiriiiiiiiiirrinMnitiiintriiiitiiitiiiiiiiiiiniinirriiitiiiiiitiMiiMllitriiiniMiiMiiriiiiiiiiniiiiiii ' Voor direct gevraagd MNL of VRL KRACHT voor diverse kanioorwerkzaamheden Liefst met enige kantoorervaring Sollicitaties schriftelijk of mondeling bij Reclame - Advies en Adv Bur v/h D Y ALTA Kr Nwc Gracht 94 Pausdam Utrecht gniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini | 1 Op het i i Disirictsconsultatiebureau voor T.B.C - 1 1 bestrijding te Utrecht Nieuwe Gracht 92 1 i bestaat een vacature voor een = VRL ADMIN KRACHT | leeftijd niet beneden de 18 jaar = i Schriftelijke sollicitaties binnen één week te rich - = i ten aan de Geneesheer-Directeur S " iiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiuii Belangrijke Confectie-industrie in het Westen van het land vraagt LOONCONFECTIONAIR in staat een vast wekelijks kwantum mantels te produceren De mogelijkheid van OVERNAME van een bedrijf waarbij het bestaande perso neel en eventueel de huidige eigenaar in dienst treden van de opdrachtgever kan in overweging worden genomen Brieven met volledige inlichtingen onder nummer 2 7085 aan het bureau U.N GEVRAAGD voor directe indiensttreding flinke werfknecht Leeftijd tot 35 jaar tevens als hulp op de vrachtwagens Aanmeldingen ' s avonds na 18 uur P W WALT MANN Bouwmaterialenhandel Betonfabriek Leid seweg 97—98 Utrecht telefoon 31641 ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiüiiM '^ MARIUS INSTRUMENTEN | = vraagt een = ï FACTURISTE'TYPISTE | = Sollicitaties te richten aan 1 Ganzenmarkt 4 Utrecht | Telefoon 10158 i I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiii ADMINISTRATIEKANTOOR te Utrecht vraagt voor zo spoedig mogelijk EEN JONG MEISJE Toor eenvoudige kantoorwerkzaamhcden Leeftijd 16-20 jaar Sollicitaties met volledige inlichtingen onder Nr ¦^^ 3^Jln ' tuEpsnea ' VX7V ' Jna ' APV ' TTTI-i 1 V ¦^¦^¦^¦^¦^^^¦¦^¦^¦^¦^?^ i^^^i ^-»^^'^ GEBR KRONENBURG N.V — HEDEL FABRICAGE VAN BRANDWEER - EN REINIGINGSMATERIAAL vraagt voor spoedige indiensttreding een voorman CARROSSERIE-PLAATWERKER en een AUTOSPUITER Gegadigden moeten beschikken over een goede vakkennis en prima werk kunnen leveren Bij gebleken geschiktheid kan een v/oonhuis ter beschikking ' worden gesteld Mondelinge sollicitaties dagelijks tijdens de werkuren aan de fabriek behalve ' s za terdags Schriftelijke sollicitaties te richten aan Gebr Kronenburg N.V te Hedel N.V KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE i2 £ LOOD - EN ZINKPLETTERIJEN v/h A D.HAMBURGER - UTRECHT vragen voor spoedige indiensttreding ASSISTENTE EXPORT-AFDELING Verelslon typen kennis moderne talen en bij voorkeur enige ervaring in behandeling export-documenten doch dit laatste is niet noodzakelijk Geboden wordt een zelfstandige werkkring met goede perspectieven Sollicitaties onder opgave van leeftiid ervaring etc en vermelding letters M & C in linkerbovenhoek enveloppe te richten aan het bedrijf Postbus 2070 Utrecht INKOOP-FUNCTIONARIS Voor een accurate jongeman van 22 d 25 jaar is plaats op de inkoopafdeling voor de behandeling van in - en uitgaande orders en het administreren van bestel - en voorraadgegevens Gewenst mulo B enige handelservaring in techn artikelen en technisch inzicht Sollicitaties schriftelijk onder de letters INK " INKOOP-ASSISTENTE Voor de orderbehandeling en het verwerken van bestel - en afname - gegevens is plaats voor een handige jongedame Gewenst accuratesse typen en enige kantoorervaring Leeftijd pim 19 jaar Sollicitaties schriftelijk onder de letters I.N.K WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT A.LDÜDOKVANHEELSCHOOL Voorbereidende bedrijfsschool van Werkspoor De metaalindustrie biedt vele mogelijkheden voor jongens met een goede veelzijdige ontwikkeling De A E DUDOK VAN HEELSCHOOL voor voortgezet lager onderwijs heeft de aunmelding van de nisuwe cursus aanvang 14 augustus 1961 opengesteld LESSEN Naast het onderwijs in de bekende schoolvakken wordt zeer veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de handvaardigheid metaal houtbswerken en boetseren Zaterdags geen school Een geheel nieuw schoolgebouw zal zo spoedig moge lijk betrokken worden TOEKOMST Aon het einde van de cursus bestaat de mogelijkheid tot plaatsing in de driejarige bedrijfsopleiding van Werkspoor N.V TOELATING na 6 of 7 jaren lagere school AANMELDEN Spoedige aanmelding liefst vóór 1 april bij de afdeling Onderwijs of afd Personeel van Werkspoor te Utrecht \ VERENIGD PLASTIC VERKOOPKANTOOR N.V te Zeist Verkoopkantoor voor de plastic grondstoffen van de v ^ Algemene Knnstztide Unie N.V te Arnhem en de Staats mUnen in Limburg vraagt een adm kracht mnl voor haar factureerafdeling De werkzaamheden zullen bestaan in de voorbereiding van uit te typen facturen en de verzorging van export-documenten Vereist leeftijd 22—23 jaar — Opleiding U.L.O Sollicitaties voorzien van pasfoto aan ons adres Postbus 124 Zeist Jl Door uitbreiding van onze verkoop en service organisatie is er plaats voor ENIGE ENERGIEKE HEREN Leeftijd boven 21 jaar Verkoopervaring en kennis van het artikel niet noodzakelijk daar hiervoor opleiding gegeven wordt Voor de juiste man prima verdiensten mogelijk Gegarandeerd min inkomen Persoonlijke aanmelding maandag 20 maart a.s tussen 5 en 7 uur bij ELECTROLUX N.V Parkstraat 11 Utrecht IQ VERWARMINGSBEDRIJF N.V in het noorden des lands heeft een vakature voor Ie verwarmingstechniker in de functie van algemeen bedrijfsleider Ruime ervaring in leidinggevende positie alsmede kennis van speciale installaties zoals voor ziekenhuizen laboratoria etc is vereist Bij gebleken kwaliteiten kan aanstelling volgen tot ADJUNCT DIRECTEUR Voor een kandidaat met verantwoordelijkheids gevoel in de leeftijd van circa 30—45 jaar is een levenspositie weggelegd in een gerenommeerd bedrijf met uitstekende mogelijkheden Uw sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en worden ingewacht onder nummer 2 6986 aan het bureau U.N r ^ Cor Veen woninginrichting Amsterdamsestraatweg 237 A — UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding EEN FLINKE JONGEDAME van 16-18 jaar voor de administratie Diploma machineschrijven strekt tot aanbeveling Schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres >^ J DRUKKERIJ en UITGEVERIJ in Utrecht zoekt voor spoedige indiensttreding EEN ASSISTENT VAN HA.\R AFDELING LOON ADMINISTRATIE Leeftijd 18—23 jaar Gunstige salarisregcling Met reeds vastgestelde vakantieplannen kan rekening worden gehouden Brieven onder no 2-7132 aan het bureau U.N iiiiiiiiiiniiii!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiy!»iii!iiiiiyii»m I Gevraagd m enige bekwame en volslagen | I TIMMERUEDEN | ¦ voor verbouwings-wsrkzaamheden veer | I de werkplaats bekend met machinale | I houtbewerking | 1 Aan te melden I i N.V Bouwbedrijf v/h J C M van Aken | I Catharijnesingel 121 Utrecht | I Na 17 uur 1 liiiiiiiaiiiiiuiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiMiiiiiyiiKia ^^^^ 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 19 totaal hl ger t lager i.v vorige koers — gelijli maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 458 209 471 + 1 278 464 241 480 233 460 263 45,7 «/ o 59,1 "/ o 51,9 »/ o 48,5 «,'« 57,2 »/ o 162 35,3 »/ o 115 24,4 »•« 125 26,9 °/ o 167 34.8 «/ o 126 27,3 Vo 87 19,0 «/ o 78 16,5 o/o 98 21,2 »/ o 80 16,7 Vo 71 15,5 «/ o 4 Koersindices Amsterdam ANP—CBS 1961 verschil 17 maart t.o.v laagste d.d hoogste d.d 17 mrt 2 jan 10 mrt Int concerns Industrie Scheepvaart Banken Handel enz Algemeen 554.77 4/1 330.66 4/1 177.28 2,1218.18 4/1150.00 4/1 391.29 4/1 631.75 17/3 388.47 17-3 211.38 15/3 232.54 16/3 174.31 17/3 447.97 17 3 631.75 388.47 208.06 231.40 174.31 447.97 - 1 - 66.67 + 55.78 - 1 - 30.78 4 - 11.58 - ^ 24.26 - f - 51.26 - 1 - 14.90 - i - 4.91 - t - 3.32 - i - 5.06 + 5.33 + 9.54 New York Dow Jones Industrie 610.25 3/1 670.38 I6/3 9 maart 670.38 3 jan - 60.13 - 6.82 Londen Reuter Industrie 381.9 31 419.2 15/3 419.0 + 37.1 + 3.8 KOERSEN WALL STREET 16-3 J7-3 Chrysler 44 441'2 Sears Roeb SSK 60^8 Atch Topelj » 24 ' 24 > i City Bank S.i'i 33 % Shell Oil 44 ti 4512 Baltimore 34 l/a 345 Cons Edison 75 7514 Soc Mobil 431 ^ 43U Can Pacific 23 241 DouRl Afr 36 M % Stand Br 56 551,2 niion Cent 31 % 3B»i Dup de Nem 2121 213=4 Stand Oil NJ 44»i 44 - N V Centr 19 " i 19 East Kodak 1163i II6V2 Studebaker 9H 8=1 Penns.vlvanlft 14>,i 13 ' k Gen Electr 665 ' l)7l,i Texas Corp 98=4 99 South Pac 22U 22>i Gen Motors 4434 K % Un Aircraft 411b 43 Union Pac 31 Sli-i Cïood Year T 3734 38 Un Corp 81 ' 8 Al Het Chem 18 '' 58 % Amer Motors 19 ' 20 Un Fruit 2374 2414 Am Can 37'i 38 " Int Harvest 5Dii • iOl'2 U S Rubhei 52 53=4 Am Smeltm 53 =' 53 Int Nickel G6'i 667 ' U S Steel 87'i 88 % Am T & L iO'b 61 ' Int T & T sa % 59 Westlngh 441 ' 44 Am Tobacco \ n ' 1121.1 Kennecot 85 85 Woolworth 70 -% 7014 A F C Ind JiV 7434 Montg ward 321 ' 32 " Ford Motoi 77U n % Anaconda 52 52 ' Radio Corp 57 ' 5 -=' KLM 26=4 26?4 Boeing 48 47 Republic St 62'/4 62'i Beth Steel 36 ' i 465i Royal Dutch 41vi 4154 Omset 5.960.00(1 Waarderingsfundament ter beurze is goed Sterke expansie in de papiersector Advertentie QROENTE - EN FRUITMARKT Prijs van komkommers daalde zeer snel Internationale Bankservice Per heden zijn wij aangesloten op de Telex onder nummer 14355 N.V SLAVENBURG's BANK | Kantoren te UTRECHT JANSKERKHOF 22 — OUDE GEACHT 53 ^ O Van onze beurscorrespondent e consequenties van een bijzondere economische maat regel zijn niet in een korte tijd te overzien Ook ' het beurs bestuur was deze mening toegedaan het besloot de effecten beurs de dag van de revaluatie gesloten te houden en pas de dag erna de handel weer officies toe te laten nadat in het eerste beurshalfuur alleen maar advieskoersen konden worden vastgesteld Hiermee was men voor de koersbepaling niet reeds klaar En dat heeft de effectenhandel in de daarna komende dagen goed laten zien Vooral bedrijven die in be langrijke mate exporteren moesten de koers van de door hen genoteerde aandelen soms vrij belangrijk zien dalen Doch ook in dezen was het als bij andere zaken namelijk dat de uitzonderingen de regel bevestigen ECONOMIE IN QRAFIEKEN Op het eind van februari was de werkloosheid van mannen gedaald tot 48.300 mensen Dit was 29.000 mensen minder dan een jaar er voor maar ook 10.000 mensen minder dan eind januari j.l De werkloos heid is dus nog steeds zeer gering In ons land Dit komt te meer naar voren alt vHj ons realiseren dat van die lüerfc loze mannen ruwweg een derde lichamelyk minder geschikt is voor volwaardige arbeid en wij daaren boven weten dat er bij de gewes telijke arbeidsbureaus in fofatsl 60 000 aanvragen van werkgevers ge registreerd stonden De werkloosheid kan nog verder dalen omdat de seizoenwerkloosheid 12.000 man weggewerkt kan wor den Amsterdamse effectenbeurs 13—17 maart 9911/16 94 % 10013/16 1101/2 120 140 % 522 % • ƒ 171,50 390 957 545 650 1184 829 276 ƒ 191,70 ƒ 97 — 178 % 214 % 349 179 Advieskoersen bankpa pier De advieskoersen voor buiten lands bankpapier geldend in Am sterdam voor vandaag zaterdag luiden Engelse pond 10.02—10.12 Am dollar 3.5714 — 3.6IV2 Can dol lar 3.61—3.66 Franse frank 100 72.95—73.45 Belgische frank 100 7.00-7.05 Duitse mark 100 90.20 — 90.70 Zweedse kroon 100 68.85 — Zwitserse frank 100 83.25 — Italiaanse lire 10.000 56.75 Deense kroon 100 51.60 — Noorse kroon 100 49.75 — Oostenrijkse schilling 100 13,95 Portugese escudo 12.60 Spaanse peseta coupures 5.92'2—6.07',i in miljoenen gld Aandelen 18.8 Obligaties 16.6 Cert Am aand 3.968 Aandelen 24.2 Obligaties 27.4 Cert Am aand 5.650 3 Aantal genoteerde fondsen Nederlandse aandelen resp certificaten en winstbewijzen waarvan in de Officiële Prijscourant een notering werd opgenomen 1 ex 9 ' ft dividend in « mtanten d.d 14 maart 1961 Beziet men echter het koersver loop na een week dan blykt dat een deflatoire maatregel zoals men de revaluatie toch kan zien in de meeste gevallen maar een zeer lichte druk op het koerspeil heeft uitgeoefend Het \ N.P.-C.B.S.-index oijfer van de internationale is wel met een vijftien punten gedaald tot 619.48 bü een hoogste stand van dit iaa op 633.94 3 maart de laatste dinsdag vóór de revaluatie doch de revaluatie is hier niet alleen de oorzaak geweest van de verminde ring - handelen van het Philips-concern moesten vrijdap verleden week ' n gevoelige koersdaing oiiaergaan toen de cllfers over het vierde kwartaal hekend werden Dat men voor de Kon Ned Hoogovens in beurskrin gen een dividendverhoging ver wachtte leek ons wel wat te voor barig Men moest toch niet verge te dat het aandelenkapitaal van de Hoogovens door de emissie die plaats vond in april van het vorige jaar met ruim ƒ 51,5 miljoen ver meerderde tot bijna ƒ 129 min Dit niruw aangetrokken kapitaal was gerechtigd tot hel volle dividend 20 pet over het afgelopen boek jaar dat inmiddels is vastgesteld op onveranderd 20 pet De enkele honderden miljoenen aan voorgenomen investeringen tracht Hoogovens verder voorna melijk door wi.nsïiant uding te fi nancieren Of dit mogelijk zal zijn is de vraag Hoogovens zal zü het niet dit jaar dan toch in de toe komst nog wel met een emissie moeten komen Ten slotte is men van Hoogovens een strakke divi dendpolitiek gewend zodat da te leurstelling " óver het onverander f'e dividend ietwat onvoorstelbaar wordt In de lokale sector van de Am sterdamse beurs behoeft al hebben zich dan ook heel wat mutaties voorgedaan nie » van een grillig koersverloop te worden gesproken Verscheidene fondsen noteren nog hoger als op de dag voor de reva luatie BU de uitschieters " van deze week hebben echter bijzonde re factoren een duit in het zakje gedaan Een goede dividendverho ging een gunstig verslag over het boekjaar 1960 met redelijke voor uitzichten voor 1 lopende boekjaar een uitbreiding van de produktieca pactiteit enz speelden meestal wel een belangryke rol Een voorbeeld Is büv de Neder landse papierindu.itnc Eerst kwam de Ned Exportpapierfabriek met een goed resultaat over 1960 voor de dag Grote uitbreidingsplannen komen In 1961 tot uitvoering Divi dend 13 pet over het verdubbelde Klein verlies door revaluatie bij Twentsche Bank Met grote nadruk heeft de direc tie van De Twentsche Bank N.V in de vrijdagavond in Enschede ge houder jaarvergadering verklaard dai uit de beleggingen in vreemd geld voor de bank geen verliezen door de revaluatie zijn voortge vloeid Uiteraard heeft De Twent sche Bank grote bedragen in het buitenland uitstaan deels in guldens deelT in vreemd geld Het beginsel biJ de bank is echter om gelden in vreemde valuta's op termijn te dek ken Aan de andere kant is de bank ook handelaar in valuta's en houdt zij uit dien hoofde een voorraad va luta's aan Inderdaad heeft de reva luatie op deze voorraadposten een verliesje teweeg gebracht Dit ver lie.sje beperkt zich tot enkele ton nen en daartoe heeft men nog niet eens alle vingers van één hand no dig aldus de directie Over de agioreserve deelde de di rectie mee dat deze op de balans voorkomt onder de post reserve " Wat van de agio overblijft na de uit kering van het dividciid in aande - len is niet voldoende voor nog een soortgelijke uitkering Het dividenu over 1S60 werd vast gesteld op 12 pet hetwelk in ver Vaiid m^t het honderd'aris bestaan van de hnnk in juni a.s naar keu ze betaalbaar zal worden sresteld in aandelen van de vennootschap ten laste van de agioreserve Dividendvoorstellen N.V Ifuzeme.ver en < o boekjaar 14 12 pet Over 1959 werd te vens een bonus van 25 pet in aan delen uiteekeerd Ned Handel JM'j N « boekjaar I960 12„5 pet w.v 10 pet des gewenst in aandelen 1959 12.5 In contanten Vergadering 17 april N.V MU Stadhouderslaan tflt Expl v Onr Goederen boekjaar 1960 15 12 pet N.V P F van Vlissingen en Co's Kato^nfabrieken Vlisco boekjaar 1960 20 22 pet over het ver dubbelde gew Kapitaal Pr aand 9 pet De nieuwe aandelen delen voor de helft in het dividend aandelenkapitaal tegen v..i 12 pet De Papierfabriek Gelderland gaat over tot uitbreiding van het kapi taal i.v.m de vergroting van een deelneming De Kon Ned Papier abriek gaat het aandelenkapitaal met 11.250.000 — verhogen tot 30 miljoen gulden door uitgifte van nieuwe aandelen tegen de koers van 150 pet ï>n goed boek.iaar werd afgesloten en aandeelhouders ontvangen een onveranderde uitke ring van H procent Niet alleen papier Maar het is niet alleen de pa piersector die van zich laat spre ken ook andere bedrijven doen gretig mee Thomassen en Drijver Blikemhallagefabrieken moeten vi e-gens sterke stijging van de omzet ten voor conservenbussen overgaan tot uitbreiding van de produktie ca-paciteit Mosa " porselein - en te gelfabriek laat een prachtig resul taat over 1960 zien Verder werden verscheidene divi denden deze week aangekondigd Kwamen de meeste met een onver anderd percentage uit de bus ook zijn er vennootschappen die aan deelhouders van de betere re.sulta ten door een forse dividendverho ging laten profiteren Te noemen zyn o.a Furness Scheepvaart die het dividend verhoogt van 2.5 op 30 pet Aandeelhouders van de Hol lanrische Beton krijgen 12 % pet in contanten en 2U pet In aandelen uit de agioreserve — dus belasting vrij — tegen v.j 14 procent in con tanten Tegen de verwachting in verrasten de Ned Dok en de Ne derlandse Scheepsbouw MlJ de aan deelhouders met een dividendverho ging van 1 pet n.l 12 pet over het boekjaar 1960 Al met al krijgt men de indruk dat bet Nederlandse bedrijfsleven in het afgelopen jaar goed heeft gewerkt De scheepvaartsector moest de eerste dagen na het bekend wor den van de revaluatie met gevoe lige koersverliezen genoegen ne men Maar ook hier is de hemel weer wat opgeklaard toen in de jaarvergadering van de Holland Amerika Ltjn werd meegedeeld dat bij gelijkblijvende tarieven het verschil in de bruto-ontvangsten bij de scheepvaartmijen geringer zal zijn dan het koersverschil in valu ta ad 4.76 pet Ook wat de vermogenspositie betreft van ondernemingen met deelnemingen in landen die niet tot revaluatie zijn overgegaan laat men zich niet pessimistisch uit In het algemeen hebben de Nederlandse ondernemingen in het buitenland voorzichtig ge waardeerd en deden sommige be drijven dit uiterst voorzichtig Dit bleek o.m uit de mededelin gen in de jaarvergadering van de H.A.L doch ook de presi - dent directeur van het Philips concern heeft zich deze week in gunstige zin hierover uitgelaten Revaluatie kostte Unitas f 9,85 min De revaluatie heeft voor de beleg gingsmaatschappij Unitas N.V een vermogensverlies tot gevolg gehad van f 9,85 miljoen ongeveer 2 procent van de intrinsieke waarde van net totale bezit Maar een deel van dit verlies is inmiddels weer gecompen seerd door koersstijgingen van belan gen in Amerika en Canada Ook het bezit aan Kon Olies heeft een gunsti ge invloed gehad Dit werd op de jaarvergadering medegedeeld Deze maand zijn opnieuw aandelen Kon Olie aangekocht De uitbreiding der portefeuille is in verhouding tot het bestaande belang evenwel van geringe betekenis De intrinsieke waarde van de aan delen Unitas was per 15 maart jl vóór de bonus-uitkering Kon Olie netto f 51.1 - Zij bedroeg per 31 de cember 1980 M91.60 en per 15 fe bruari il dus voor de revaluatie I 519 - Op het tijdstip van de revaluatie had Unitas in het buitenland geen liquide middelen uitstaan Het verlies aan do'lor inkomsten wordt geschat op / 300.000 per jaar maar daartece'i over staan verwachte hogere opbreng sten uit D M - en gulden-gebieder Uiteindelijk zal er dus een gunstig saldo zijn Binnenlands LivrnviiinKCRWsX produklie 1 750 700 650 600 550 500 » 0 m 350 oo 250 r - _ ___ __ ¦ 1 1 1 nio / 1 1 f 1 miljoen gulden 11 II ƒ 1 1 loeo 1 1 V / N /' \ / S V ^ «¦ riN ' >' ' - y ' v ' / 959 _ L f i ¦" • _" J i V.PCL L _ 1 < " 1 Het is duidpiük dat een maatre gel als de opwaardering van de gulden op langere tüd moet wor den bezien Uitzonderingen daarge laten zal de Nederlandse industrie met inspanning van alle krachten de genomen maatregelen weten te trotseren Een lichte vermindering van de winst zal by de meeste ondernemingen niet direct een aan leiding zün om het dividend te gaan verlagen Het koersverloop ter beurze in haar totaliteit gezien gee de indruk dat de waardering der aandelen gegrondvest is op een zeer fimdamentele basis 1 m 120 110 100 A \ 1 1 Aantal x 1000 \ ^ 811 70 60 50 Uo 3D k4 1959 \ \ ' \ \ / A \ y — •' A II 1S6t \ ¦ tl t \ TW^j^mi " T - II 1 miHC •.»_,- i c V i \ IvpeltI ' — ^ ^ „ _ Het is de verzekeringsmaatschdP ' pijen in 1960 voor de wind gegaan In totaal is er dat jaar voor f 5SO0 miljoen aan nieuwe levensverzeke " ringen gesloten tegen f 4900 miljoen in 1959 Men neemt zelfs aan als de definitieve cijfers bekend zijn dot dan het totaal boven de f 6000 mil joen zal liggen De grootste plaats neemt de renteverzekering in Iets meer dan de helft f 3050 miljoen van de nieuwe produktie komt voor haar rekening Deze opmars moet voor een deel tüorden toegeschreven aan de uitbreiding van de collec tieve personeelsverzekeringen Advertentie CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V ^ y KROMME NIEUWE GRACHT 6 - UTRECHT Executele Vermogensbeheer m Bewindvoering Belastingzaken wm Nieuws van het platteland Het houden van pluimvee is nog steeds vrij In de pluimveésector heeft deze lente inderdaad een nieuw geluid gebracht Sinds jaren was het houden van pluimvee gebonden aan een regeling die aanvankelijk ten doel had de kippenhouderü te reser veren voor het kleine agrarische be drijf en later om de eierproduktie zoveel mogelijk gespreid te houden Krachtens deze regelingen was het aantal kippen dat men mocht houden afhankelök van de hoeveelheid land die men in exploitatie had Die pluimveeregeling was vastgesteld door een verordening van het Pro duktschap voor Pluimvee en Eieren De Raad van Beroep voor het be drijfsleven heeft echter de verorde ning nadelig en in strijd met de wet gevonden en deze onverbindend ver klaard Daarmede was de kippenhoivierlj vrij Maar het Produkts'chap stelde een nieuwe verordening vast krach tens welke het een ieder veroorloofd was 1500 volwassen leghennen aan te houden behalve degenen die reeds toestemming hadden een groter aan tal te houden of die reeds meer hen nen hadden zonder toestemming Ondanks die verordening is er tot dusver geen bindende pluimveerege ling gekonien want de minister heeft deze verordening niet goedgekeurd Ten eerste om bepaalde achtergron den van de verordening en ten twee de omdat deze te weinig ruimte laat voor de vestiging van het grootbe drijf De pluimveehouderij is dus nog steeds vrij Wellicht zullen er stem men opgaan om haar vrij te houden mede omdat geen enkel ander E.E.G land een pluimveeregeling kent Een dergelijke regeling zou op den duur toch niet te handhaven zijn Een nieuwe lente een nieuw geluid geldt ook op de groentenveilingen Daar zijn de prijzen van komkommers gekelderd en daa » hebben primeurs hun intrede gedaan Zo heeft de eerste aardbei bijna ƒ 5 - gekost maar de dag daarop was er een aantal aardbeien op een andere veiling en die brachten maar 37 cent per stuk op In het kader van de hulpactie aan minder ontwikkelde gebieden heeft de Chr Boeren en Tuinders Bond ziin schouders onder de Griekse streek Vigla gezet Het is een arme dorre streek maar toch hebben zich daar een 100 tal vluchtelingengezinnen ge vestigd Er wordt nu voorlichting ge geven over de grondbewerking en er is vee aangekocht Dezer dagen ver trokken 2 stieren en 10 koeien van Friesland naar Vigla 69.85 83.75 58.75 52.60 50.75 13.8.i 12.45 - - grote 100 100 Sindanglaoet wil liquideren In de jaarvergadering der suikerfa briek „ Sindanglaoet " N.V te Amster dam zal aandeelhouders worden voorgesteld de maatschappij te liqui deren Het voorstel houdt verband met de omstandigheid dat de ven nootschap haar bedrijf niet meer kan uitoefenen en beoogt tot in deze si tuatie juist te achten uitkering van de in Nederland aanwezige middelen te geraken De winst - en verliesrekening 1960 sluit zonder saldo 1959 winst 1 102.246 Het nadelige resultaat was te wijten aan het feit dat de pensioe nen met ingang van 1 januari 19S1 werden verzekerd De verschuldigde koopsommen ad totaal / 74.376 werden ten lastei van 1960 voldaan iBUimumse HAHOcQ «"""" rtissi In 1960 tmporteerde Nederland 45,5''lo van zijn totale invoer uit de Etiromarktlanden Daarentegen ex porteerden tüv iO'.'i « an de totale ex port naar deze landen De invoer uit de landen van de vrijhandelszone was H'lt van de totale inuoer maar de uitvoer bedroeg 23,5'lt van de to tale uitvoer / n de eerste maand van dit jaar bedroeg de invoer uit de Euromarkt landen 44''!o van de totale import en uit de landen van de vrij handelszone bijna 14 '!* De uitvoer zakte iets terug tot 45 '/» van de to tale uitvoer maar die naar de landen i^an de vrijhandelszone liep op tot 24'h van de totaleexport Philips en Unilever ' s avonds hoger Philips en Unilever waren in het teielonische effectenverkeer van vrijdagavond te Amsterdam de fa vorieten De winst beliep resp 13i/i en 9 % punt Olies waren onveran derd A.K.U ging iets omhoog De volgende niet officiële noteringen kwamen tot stand vergeleken met de officiële van vrijdagmiddag AKU 529 530 gl slot 529 527 % Kon Olie 150.50 151-50 gl slot 150.50 150.50 Philips 1228-1236 slot 1232 1218S.4 Unilever 857-866 slot 863 853 % Hoogovens — slot — 973>4 laagste koers Wall Street was vrijdag bij een zeer actieve handel weer hoger Tegen het slot daalden enkele koer sen iets onder het beste niveau van de dag door winstnemingen 1 Koersverloop 3 "/ o Invest cert Nederland 314 «/ o Staffellening 1947 41.4 »/ o Nederland 1960 6 " it Nat Woningbouwl 1957 Amsterdam Rubber H,V,A.-Mijen Ver Alg Kunstzijde Unie Deli-Mij Van Gelder Zn Kon Ned Hoogovens MüUer & Co Ned KabeUabrieken Pliilips Unilever Wilton-Fijenoord Kon Petroleum K.L.M Holland-Amerika Lijn i Kon Ned Stoomboot Mij Van Ommeren 2 Omzetten nominaal vorige week deze week voorl Ned Scheepvaart Unie Het Centraal Bureau van de Tuin bouwveilingen in Nederland deelt over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode van 9 tot en met 15 maart 1961 het volgende mede Het totale aanbod van kropsla is opnieuw toegenomen hoewel in een minder snel tempo dan vorige week Hierin bevond zich afhankelijk van de ligging van het gebied al vrij wat sla afkomstig uit de koude kas sen en warenhuizen De vraag naar sla die grotendeels van de zijde van de exporthandel kwam ging uit naar giote hoeveelheden zodat de afzet in het algemeen gekenmerkt werd door een vlot verloop Toch was er in de prijzen een tendens tot da len te zien die met name maandag jongstleden duidelijk doorwerkte De markt herstelde zich evenwel spoedig want op de twee resterende dagen van deze pe riode lagen de gemiddelde prijzen toch weer hoger Het produkt andijvie wist zich meer betekenis te verwerven door dat het aanbod ervan wederom rui mer werd De afzet vond uitsluitend OD de binnenlandse markt plaats In het prijspeil ontstond reeds spoedig een daling die voortduurde tot het Kapitaalvlucht naar Zwitserland enorm groot Eiykens een bekendmaking van de Bank van Zwitserland was de beroering op de wereld-wisselmark ten die elf dagen geleden begonnen is toen de Duitse mark en de gul den werden gerevalueerd groter dan ooit is voorgekomen De bank meldde dat zü in een periode van 8 dagen tot en met woensdag jl $ 246 miljoen uit de markt heeft moeten nemen Met inbegrip van hetgeen in de beide voorafgaande dagen uit de markt werd genomen is het totaal sedert de revaluatie bijna $ 300 min Van dit grote be drag heeft de bank tot dusverre $ 67 min omgezet in goud Volgens Renter's financiële redac teur hebben deze cijfers geen pre cedent Na de explosie " in Kongo ontving Zwitserland in een maand tij ds aanmerkelijk meer dan $ 200 min en dit werd i-oen alz fenomenaal beschouwd Deze keer heeft de vlucht van kapitaal naar Zwitser land in 8 dagen tijds nog meer be dragen De financiële redacteur van Reuter acht het zeer wel mogelijk dat Zwitserland op een later tijd stip nog meer van zijn ontvangsten in goud zal omzetten Normaal zet Zwitserland zijn deviczenontvang sten bijna geheel m goud om al doet het hier meestal enige tijd over Goudvoorraad VS steeg met 11 min De goudvoorraad der Verenigde Staten is in de week tot 15 maart met $ 11 miljoiin gestegen tot $ 17.384 min Dit is door het Ame rikaanse ministerie van financiën bekendgemaakt hoogste koers vrijdag 17 maart 1961 laatste koersverschil tijdvak t.o.v 10 mrt + + + + + - I - + + + + lOOVie 9415/16 100 % 110 % 123 148 % 537 ƒ 172,50 398 987 568 % 672 12191-2 - 854 % 284 ƒ 151,10 ƒ 97,50 185 221 364 189 100 94 % 10013/16 110 % 123 146 % 527 % ƒ 172,10 398 973 % 568i'i 672 1218 % 853 % 276 ƒ 150,50 ƒ 97,50 178 % 214 % 361 186 % % % 5 % 4 % f 1 - 10 29 19 13 8 % 16 % 6 ƒ 8,80 O 3 % 3 % 16 6 % stuks De vermindering van de Ameri kaanse goudvoorraad bedraagt dit jaar tot nu toe $ 383 min In het gehele jaar 1960 is de Amerikaan se goudvoorraad verminderd met $ 1,7 miljard midden van deze periode Op maan dag ging deze daling over in een stijging maar dit hogere prijspeil kon zich alleen op die dag handha ven want dinsdag liepen de note ringen opnieuw terug De aanvoer van glasspinazie was van ruime omvang In het westen van het land was deze het grootst Op andere plaatsen moest men het nog met vrij bescheiden aanvoer doen De vraag kwam voor het me rendeel van de binnenlandse markt en voor het overige van West-Duits land De prijzen zijn langzaam aan wat lager gekomen De noteringen voor komkommers zijn in de loop van de week met sprongen gedaald als gevolg van de snelle uitbreiding van het aanbod Op deze lagere prijzen is de be langstelling van West-Duitsland flink toegenomen gezien de omvang van de verladingen in die richting deze week vergeleken met die van d vorige week Ook de invoer naar Engeland en Zweden — landen die van meet af aan al belangstelling hadden nam toe Rabarber bleef goed aan de prijs bij vraag van in hoofdzaak Beligië en verder van Zweden Zwitserland en West Duitsland In de groep winterprodukten wa ren alleen waspeen en spruiten goed gevraagd Witlof ontmoette een re delijke belangstelling maar bewaar kool kroten en grove peen bleven bij overvloedig aanbod erg laag ge noteerd PLOJn'VEMARKT DEN BOSCH ' s-Hertogenbosch 17 maart — Aanvoer 10500 stuks Notering wit te kippen ƒ 1.70 tot ƒ 1.75 per kg le vend gewicht gekleurde kippen 1.65 - 1.70 per kg lev gew slachtkui kens 1.70 1.80 per kg lev gew ou de hanen 2/o-4 per stuk tamme konijnen 4 8 per stuk FBUITVEILING BUNNIK Bunnik 17 maart — Gemiddelde prijsnotering Jonathan klasse I 70—75 45 65 — 70 38 idem klasse II 65—70 36 60—65 31 55—60 21 Golden delicios klasse I 80—85 81 75—80 83 70—75 91 6 &— 70 69 60—65 54 idem klasse II 75—SO 78 70—75 70 65—70 63 60 — 65 50 50—60 26 Goudreinette klasse I 7.5—80 36 70—75 35 65—70 24 60—65 17 55—60 14 80—90 39 idem klasse II 75—80 26 70—75 24 65—70 19 60—«5 16 55—60 13 80—90 35 70—80 30 60—70 17 Laxton's su perbe verp klasse I 75—80 78 70 — 75 67 60—65 44 Brederode klas se II 70—80 25 60—70 27 50—60 19 alles per kg VEEMARKT LEIDEN Leiden 17 maart — 8 stieren 105 melkkoeien ƒ 825 tot ƒ 1175 p stuk 320 vette koeien ƒ 2.80 tot ƒ 3.50 per kg lev gewicht 136 va re koeien ƒ 550 tot ƒ 950 37 pin ken ƒ 325 tot ƒ 525 1 graskalf 61 vette kalveren ƒ 2.10 tot ƒ 2.70 332 nuchtere kalveren ƒ 1.20 tot ƒ 1.50 per kg lev gewicht ƒ 25 tot ƒ 35 70 fokschapen ƒ 140 tot ƒ 170 675 vette lammeren ƒ 120 tot ƒ 150 22 drachtige zeugen ƒ 375 tot ƒ 475 219 schrammen ƒ 85 tot ƒ 105 611 big gen ƒ 56 tot ƒ 70 158 zuig - en wei delammeren alles per stuk To taal aangevoerd 2766 stuks vee ZUIVELBEURS LEEUWARDEN Commissienoteringen Goudse 1.83 / 1.84 Edammer 1.72/1.73 broodkaas 1.74 / 1.75 AARDAPPELBEURS LEEUWARDEN Prijzen per lOO kg af boerderij bintjes 6.00 7.00 burmania's 7.50-8.50 LEEUWARDEN 90 Stieren 2.85-^—3.35 900 vet te koeien 2.20—2.40 2.70—2.78 2.90 3.15 per kg slachtgewicht guste koeien 660—860 1142 melk en kalf koeien 700—900 950—1150 950 pin ken 500—750 enterfokstiertjes 700 900 500—625 graskalf stiertjes 2.80 3.20 per kg slachtgew vette kal veren 2.15—2.35 per kg lev gew graskalveren 300—500 1929 nuchte re kalveren 30—40 45—56 fok - en mestkalveren 60—76 413 schapen en lammeren slachtschapen tot ƒ 2 vleesschapen tot ƒ 2.65 per kg ge schat gew vette en weidelamme ren 45—67 per stuk slacht en zuig lammeren 3.90—4.50 per kg ge chat gew fok en melkschapen 100 160 per stuk 75 vette varkens 1.65 — 1.80 slachtvleesbiggen 1.85—1.95 zouters 1.80—1.83 per kg lev gew 122 biggen en lopers biggen 40—60 lopers 63—78 drachtige zeugen 400 430 51 bokken en geiten tot 2 - fok en melkgeiten 40—65 113 paarden werkpaarden 800—1100 per stuk Aanvoer totaal 5845 dieren VEEMARKT ZWOLLE Aanvoer 1961 runderen 1845 gras kalveren 2016 nuchtere kalveren 93 schapen en lammeren 273 var kens 134 biggen 1075 geiten 16 schrammen 7413 totaal aantal die ren Neurende en versgekalfde koelenƒ885 tot ƒ 1265 neurende vaarzenƒ890 tot 990 neurende pinkenƒ750 tot ƒ 790 slachtkoeien en vaar zen ƒ 950 tot ƒ 1140 gustekoeienƒ740 tot ƒ 835 gustevaarzen ƒ 660tot ƒ 7 "" gustepinken ƒ 550 tot f 650 fokkalveren ƒ 390 tot ƒ 490 nuchte re kalveren voor mesterij ƒ 40 tot ƒ 150 nuchtere kalveren voorslacht ƒ 40 tot ƒ 150 geiten ƒ 25 totƒ55 vette schapen ƒ 90 tot ƒ 140;drachtige varkens ƒ 360 tot ƒ 470;slachtvarkens ƒ 320 tot ƒ 420 schrammen ƒ 97,50 » ot ƒ 127.50 big gen ƒ 67,50 tot ƒ 80 vette kalveren ƒ 260 tot ƒ 360 Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " UTRECHT 17 maart 1961 Radijs 5—33 p bos Knolselderie 1—23 Komkommer 34—75 Sla 5 — 32 Andijvie 27—68 p kg Poste lein 115—129 Prei 10—28 Raapste len 4—26 Rabarber 18—99 Stoof sla 3.5—80 Spinazie winter 35 — 47 Spinazie zomer 12—49 Sprui ten 15—«4 Uien 4—31 Winterpeen 1—6 Witlof 6—75 Selderie 60—270 p bakje Peterselie 30—280 Dunsel M -^ Veldsla 17—17 Tuinker » 
20 Zaterdag 18 maart 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD 000705080402010102000805020102020200070901000001020000000200010201010002000002000100010202000810020202010000000002010000020001000201020200020002010200000100000100010102020100060810021004010000020002020200020101000100010102 9990 DE N.V NEDERLANDSGHE SPOORWEGEN vraagt voor haar kantoren ie Utrecht ADMINISTRATIEVE KRACHTEN vrouw.H,ic In het bezit van het Mulo-diploma LeeHijd tot en met 25 jaar Indien U beiangstelhng heeft voor een prettige betrekking gunstige bevorderingsmogelijkheden een goede vakantieregeling an voor zeer aantrekkelijke reis mogelijkheden tn binnen - en buitenland vul dan nevenstaande bon In Alleen op Uw verzoek komen wij U graag thuis inlichten N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Dianst ^» n Parsoneelzaken 2 * ifdsllng Ulracht Op d * « nvelopp * In da llnkerbovanhoak varmel-^n 122/B LEEFTIJD |»« r ADRES _ WOONPLAATS Talafoonnr < avt « Diploma's te ollrcrieren * vanst schriftelijk Inlichtingen * mondeling Inlichtingen thuU * * Doorhalen hetgeen niet wordt verlangd Voor diverse werkzaamheden in onze pro duktie-afdelingen kunnen wij plaatsen MEISJES vanaf 15 jaar GEHUWDE VROUWEN werktijden in overleg Zij zullen kunnen medewerken bij de fabrl kage van onze kwaltteitsprodukten 3 weken vakantie opname in aantrekkelijke gratisspaarregeling Inlichtingen over beloning en andere arbeids voorwaarden worden gaarne verstrekt door onze afdeling personeelszaken dagelijks tus sen 9 en 5 uur BATTERIjENFABRIEK HERBERHOLD N.V „ DE WITTE KAT " Balkstraat 3-5 Utrecht h DE VRUMONAFABRIEKEN TE BUNNIK vragen ENIGE FLINKE KRACHTEN voor afwisselend werk bij de produktie Gunstige arbeidsvoorwaarden en sociale voorzieningen U kunt bij ons inlichtingen krijgen en solliciteren Mondeling van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.30 uur Telefonisch onder no 03405-341 en ' s avonds nr 03405-607 m \% ^ ÏSscffi pTlUlliMnl Toekomst voor militaipen DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN met de beiangriikste voor wraaPden en voordelen AIS BEROEPSMILITAIR ojWcier gym - h.b.3 - o h.ts.-diplo ma maximum leeft^d 21 jaar onderogicier mulo - of iLts diploma of l.ts.-getuigacïirUt leefttjd 16 t/m 22 jaar ALS KORTVERBAND-VRIJWILLIGER voor hen die h«n dienstplicht nog moeten vervullen of die reeds onder de wapenen zgn een dienstverband van 4 soms 6 jaar waarin de dienstplicht ia begrepen KVV-officier gymn - h.b.s - of h.t.s.-diploma maxi mum leefttid 24 jaar KyV-oiiii«roi>Icier mulo - u.t.s.-dipIoma of l.ta.-getuigschrift maximum leeftijd 24 jaar ALS VRIJWILLIG NADIENENDE een dienstverband van 1 2 3 of 4 jaren in aansluiting op de eerste oefening voor hen die niet langer dan één jaar met groot verlof zgn een dienst verband van 2 3 of 4 jaren ^ Zowel KW-ers als Vr^wilüg Nadicnenden gesleten dezelfde salariëring als beroepsmilitairen Zg ontvangen bovendien een aantrekkelqkc premie aan het eind van hun verbintenis en kunnen rekenen op hulp bg terugkeer in de burgermaatschapptj Ook worden studie-faciliteiten en - toelagen verleend COUPON Aan de Afdeling Personeelspubliciteit van het Departement van Defensie Grote Marktstraat 40 Den Haag Ik verzoek u mö schriftelijki / mondeling thiüs » üi te Uchten over beroepsdienst ^ kortverband-verbintenis * HC 1239 vrijwillig nadieneni bij de Koninklgke Landmacht ^ / de Koninklöke Luchtmacht * Hoe groter een bedrijf - hoe meer kansen voor de mensen die erin werken Twee der grootste bedrijven - bedrijven met een keur van vooruit strevende opleidingsinstituten - zijn onze Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht Het zijn bedrijven waar iedereen met capaciteiten - ook al is hij nog jong - een prachtige kans krijgt zich in snel tempo op te werken tot een leidende positie VELE KANSEN VELE MOGELIJKHEDEN Mogelijkheden voor een levenspositie als beroepsmilitair met goed salaris en aantrekkelijke promotiekansea Mogelijkheden ook voor één of meer jaren extra dienst die een springplank zijn voor een goede plaats in de maatschappij naam »** adres woonplaats telef bereikb onder no „««..•„ school-ZvakopIeiding » in mil.d!enst geweest « behaalde rang I Doorlude » tcat niet van toepaaaing te teeft^d Ontdek - zoals reeds vele jongemannen - die nieuwe mogelijk heden bij leger en luchtmacht Vraag inlichtingen met nevenstaande coupon aan de Afdeling Personeelspubliciteit van het Departement van Defensie Grote Marktstraat 40 Den Haag Ook de dichtst bijzijnde garnizoenscommandant of de afd Militaire Zaken van het gemeentehuis kan voor informatie en een eerste contact zorgea KONINKLIJKE LANDMACHT KONINKLIJKE LUCHTMACHT Dichislbijzljnde garnizoenscommandant iiiiinininnjiimnniimniiiinitfflt ¦ iiiii'iii.iiiii.'iKlt '','' ' i|l 0201000200010001020002000200000100010100020202020201000200000002000102010102020100020100010000000031010001000002000005020201530009010002000100000001000005000201010102023100000100020100000000010100020202000200020002090606000101000100 B0?:+/.::./:./:./:./:./7?/274:74949??/:?4974:.427 / Restaurant De Oranjerie ' DOORN vraagt voor direct een flinke aide een café rest.-kelner en aank kelner Gaarne schriftelijke sollici taties Utrecht Lucas Bolwerk 12 telefoon 20857 b.g.g 34441 02020101020001020101015348484823484802010002014802000100000001010100000023480002020200000000020100000102020200000202 4848534848532353535353532353535353535348535389232353235323532323232301010201010101010201 WERKSPOOR Stalen buismeubelen industri » STABIN ¦ BENNIS N.V te Woerden vraagt voor spoedige indiensttreding bekleders-stoffeerders Zowel geschoolde als ongeschoolde krachten ko men in aanmerking Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan genoemde N.V Postbus 38 of Joh de Wittstraat MELKCONTROLESTATION „ UTRECHT " I a Paardenveld 7 Utrecht | BEDRIJF TE VTtOSCBX vraagt voor spoedige indiensttreding een ervaren | Voor tewerkstelling op onze binnoi landse montagewerken zoeken w^j METAALBEWERKERS met ervaring voor een versnelde » p leiding tot pQptttter olieverwerkende en chemische industrie Kandidaten voor deze opleiding dienen bü voorkeur in het bezit van een ambachtsschooldiploma en niet ouder dan 30 jaar te zijn Schriftelijke soUicitaties te richten aan de Afdeling Personeel STENO-TYPISTE NED Leerling en halfwas LOODGIETER gevraagd Aanmelden na 6 uur Loodgietersbedryt G VAN AKEN GOEDESTRAAT S3 BIS Utrecht - Tel 16261 Sollicitaties mondeling of schriftelijk te 1 richten aan het Melkcontrolestation Utrecht Ill jiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiimiiiiMiJimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii I Op ziekenfondskantoor in UTRECHT kan worden = I geplaatst ¦ MEUBELFABRIEKEN — WONINGINRICHTING HUIZENGA I a accurate kantoorbediende m-vr I maximum leeftijd 23 jaar UTRECHT — LEIDEN — KOLLUM vraagt voor haar kantoren te Utrecht I Vereisten U.L.O.-opleiding en diploma WERKSPOOR I machineschrijven Het bezit van één of I meer Praktijkdiploma's strekt tot aanbe - Wij kunnen voor het a.s seizoen nog plaatsen EEN NETTE SERVEERSTER of LEERLING SERVEERSTER intern met huiselijk verkeer beslist goede betrekking Hotel rest „ De Dennen " Renswoude - Tel 08387-274 KRACHTEN mnl 64 i veling Gedacht wordt aan jonge krachten van 25—35 jaar met diploma MULO en Machi neschrijven Prakt.diploma Boekhouden gewenst doch niet vereist Sollicitaties te richten aan ons Hoofdkantoor afd personeelszaken Bemuurde Weerd O.Z 12 te Utrecht Op de enveloppe de letters A.K vermelden BEDRIJF l'E UTRECHT vraagt voor haar personeel NETTE KOSTHUIZEN Brieven te richten aan de afdeling Personeel I b pientere jongste bediende m-vr I maximum leeftijd 18 jaar | 1 Goede sociale voorzieningen o.a 5-daagse werkweek i I Met reeds besproken vakantie 1961 kan rekening = worden gehouden S 1 Sollicitatiebrieven worden gaarne ingewacht onder i I no 2-7056 aan het bureau U.N i BIJVERDIENSTE Postorderbedrijf zoekt een net actief persoon voor incasso informatie en aflevering ook in kleinere plaatsen Goede referenties en borg storting van waarborgsom / 400 — is vereist Br Postbus 177 Deventer Manneiijk personeel Leeftijd 16 tot plm 40 jaar Er wordt geen speciale opleiding verlangd Deze vindt plaats in ons eigen bedrijf tijdens de werkuren De arbeidsvoorwaarden zijn over de gehele linie uitstekend zoals teen wereldconcern als Philips die nu eenmaal kan bieden o.a 5-daagse werk week Het grootste gedeelte der werkzaamheden wordt zittend verricht Op onze spreekuren zullen wij u gra ^ uiteen zetten wat u bij Philips kunt verwachten De spreekuren worden gehouden te Amersfoort in „ De Oude Tram " naast het station elke maandagavond van 7 tot 8 uur Boom in „ Astoria " Oranjestraat 8 elke donder dagavond van 7.30 tot 8.30 uur Bussum in „ De Harmonie " Brinklaan 112 elke donderdagavond van 7 tot 8 uur Hilversum in „ De Karseboom " zaal 9 Groest 78 elke donderdagavond van 7 tot 8 uur Soest in „ De Kleine Witte " Middelwijckstraat 2 elke donderdagavond van 7 tot 8 uur Utrecht in „ Het Haagsche Kofïyhuis " Vreden burg 28 elke maandagavond van 7 tot 8 uur Zeist in „ Hermitage " ' t Rond 7 elke dinsdag avond van 7 tot 8 uur Bovendien kunt u elke dag behalve zaterdags van 9 tot 12 uur en van 1 tot 5 uur terecht op onze afdeling Personeelzaken Meteorenstraat Hilversum Ook voor hen die reeds eerder ons spreekuur bezochten is het belangrijk nog eens langs te komen om kennis Ie nethen van ome verbeterde voorwaarden GEVRAAGD ECHTPAAR zonder kinderen Man voor pakhuis en tuin vrouw voor huishouding en hondenkennel Zit en slaapk + kleine keuken beschikbaar Omgeving Gouda Br onder nr 2-7110 bur UN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiniirMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiin KEMBO-FABRIEKEN Rhenen zoeken voor haar meubelfabriek een die in samenwerking met de externe adviseur de direktie assisteert bij het verder invoeren van de principes der progressieve bedrijfs organisatie De gedachten gaan uit naar een H.T.S.'er van ca 30 jaar met bedrijfsorganisatorische scholing en ervaring op het gebied van tarifiëring en kostprijsberekening Bij Philips voelt U zich ' thuis ' Bij Philips zijn er vrijwel dagelijks jubilea van medewerkers die 12i 25 of 40 jaar in dienst zijn geweest De meesten die bij Philips komen blijven er tot ze met pensioen gaan De meisjes uiteraard tot ze gaan trouwen - veelal met een flink uitzetspaarpotje èn de gelukwensen van Philips Dank zij de steeds toenemende vraag naar Philips apparatuur is er op de mon tage en metaalbewerkingsafdelingen van Philips Telecommunicatie Industrie te Hilversum weer plaats voor mannelijk personeel Ook meisjes Voor meisjes van 16 jaar en ouder is er interessant montagewerk dat haar heel goed zal liggen N.V.PHILIPS TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM EIgenliandig geschreven Ijrieven met uitvoerige gegevens worden onder nummer 57 ingewacht bij \ Psycho'ogisch Adviesbureau L Deen en Dr.J G H Bokslag Nwe Binnenweg 47A R'dam 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 21 Bergstation Fo 16 DOOR DE LUIDSPREKER Advertentie door JORGEN HALCK woord voor de dag 7.49 Gewijde muz 8.00 Nws 8.15 Radiokrant 8.35 Gram 8.50 Idem 9.00 V d zieken 9.35 Gr 9.40 V d vrouw 10.10 Gram 10.15 Theologische etherleergang 11,00 Gram 11.30 Vüf tegen één — één tegen vijf wedstr 12.05 Gram 12.25 Voor boer en tuinder 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 Lichte muz 12.53 Gram of act 13.00 Nws 13.15 Lichte muz 13.40 Gr 14.05 Schoolradio 14.30 Gevar progr 15.30 Gram 16.00 Bljbeioverdenking 16.30 Pianokwart 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Gram 17.40 Beursber 17.45 Regeringsuitz Surina me's binnenland door prof dr F P Jonker 18.00 Orgelspel 18.30 Gram 18.50 Openbaar Kunstbezit 19.00 Nws 19.10 Op de man af praatje 19.15 Pas sieliederen 19.30 Radiokrant 19.60 Mu sette-ens 20.15 Te voet van Jemen naar ruzalem hoorsp 21.05 Henrietta Szold moeder der Jeugd-Alijah lezing 21.25 Gram 21.35 Pianorecital 22.00 Parle mentair comm 22.15 Gram 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 22.55 Boekbe psreklng 23.05 Muzikale lezing 23.35 Gram 23.55-24.00 Nws TELEVISIEPEOGE NTS 20.00 Joum en weeroverz KRO 20.20 Documentair progr 21.35 Avond college Nederlands 22.00 Epiloog DBAADOMBOEP 4e lijn gram pi progr 18-20 uur Dvorak serenade v strijkork en conc v cello en ork Kodily Hongaarse psalm Er hing een dikke lucht van parfum Turkse ta bak vermengd met de geur uit kleine reuklamp jes die door in boeinoezen geklede bedienden voortdurend brandend gehouden werden Aan de ta feltjes werd ijverig gedronken maar Helmers kon niet nalaten een opmerking te maken over de stü ve manier van doen van de Waraniërs — Het is net alsof zij maskers dragen mompelde hij — Ja antwoordde Pamela — het is erg moeilijk hen te benaderen Dikwijls heeft men het gevoel alsof zij uit een andere wereld komen dat zü er heel andere gedachten op na houden dan wij De generaal noemt hen de gevoelloze apostelen van de oorlogsgod Sir Ernest Hillary vulde de glazen Het kon de anderen niet ontgaan dat zijn hand beefde Hij dronk zijn glas in één teug leeg stak een sigaret op en inhaleerde - Ik moet toegeven dat die Wa raniërs mij op de zenuwen werken zei hij — Voor al de officieren die ik ontmoet heb Kyk die daar eens Hij wees met een beweging van zijn hoofd naar de dansvloer Harvester fronste waarschuwend de wenkbrau wen — Ik geloof dat wij een beetje op onze woorden moeten letten Helmers wierp een blik op Pamela maar keek toen gauw weer voor zich Deze knappe Engelse in haar goedzittende uniform beviel hem maar htj voelde haast met zekerheid dat er zich tussen haar en Harvester al een wederzijdse verstandhou ding gevormd had Jammer HÖ had misschien toch beter naar Italië kunnen gaan IMaar nu was de teerling geworpen — Vertel u mij eens miss Howes vroeg hU lijken de Waraniërs en de Tekiners erg veel op el kaar Om ruzie te maken zijn er toch altijd twee nodig Zij dacl - na Haar haar glansde in het licht van de tafellamp Harvester vond dat zij er nog niet zo bekoorlijk had uitgezien als op dit ogenblik Ik ben zelf nog niet aan de Tekinse kant van de demarcatielijn geweest antwoordde zij peinzend - - maar alle waarnemers die de beide volkeren kennen beweren dat de Tekiners vriendelijker en gemakkelijker ztin om mee om te laan Helmers lachte even — Ik dacht dat wij voor de ene zijde niet meer sympathie moeten hebben dan voor de andere — Nou nou antwoordde Pa mela Howes blozend Blijkbaar was zij erover in twijfel of zü zich te vrijmoedig had uitgelaten want zii vervolgde — U hebt mij iets in vertrouwen ge vraagd en ik heb u in vertrouwen geantwoord Wij die voor de Verenigde Naties werken moeten ons neutraal stellen tegenover alle vraagstukken Dat is niet altijd gemakkelijk geloort u dat vrij Maar wij moeten er steeds aan denken dat wij slechts functionarissen zijn die generlei sympathie of anti pathie mogen koesteren — anders worden ons oor deel en onze werkzaamheid door onze gevoelens beïnvloed Daarom moeten alle waarnemers eerst drie maanden van hun diensttijd aan de ene zijde van de demarcatielijn doorbrengen en de volgende maanden aan de andere kant Op die manier leren zU het Borderlandprobleem van twee zijden be - 11 schouwen en komen zü niet onder de invloed van eenzijdige propaganda Overigens wil generaal Blan dish het hoofdkwartier om de zes maanden van het ene land naar het andere overbrengen Harvester vond thans het tijdstip gekomen om de anderen het grote nieuws mee te delen — Ik heb u iets te zeggen mijne heren zei hü glimlachend — Het is een mededeling die onze voortreffelijke stafchef mij hedenavond In vertrouwen gedaan heeft Maar aangezien die mededeling voor ons al len van belang is en deze jongedame hij knikte Pamela toe — zoals bekend een vertrouwenspost bij de staf bekleedt geloof ik niet verkeerd te han delen als ik u in het geheim inwijd De anderen keken hem vol verwachting aan Hij hief zijn glas op — Ik drlnik op onze goede kameraadschap Ons verzoek wordt ingewilligd WU komen alle vier op dezelfde post - ZiJ klonken Toen schudden zij elkaar de hand Daarbij waren zü van hun zitplaatsen opgestaan en toen ztj weer plai.ts genomen hadden en de glazen opnieuw gevuld waren wendde Vermeulen zich tot Harvester — Heeft de stafchef ook ge zegd welk station ons wordt aangewezen Harves ter haalde de schouders op — Daar heb ik geen idee van Pamela liet langzaam het hoofd zinken — Dat kan ik u wel vertellen Het is geen geheim De lijsten worden morgen uitgereikt Zij keek Harves ter aan — Hapert er iets vroeg Vermeulen verrast Pamela schudde het hoofd — U komt op een post aan de Waraanse zijde van de demarcatielijn — En op welke Zij wendde het hoofd af — FO 16 zei zij toen zachtjes Helmers leunde achterover Soms had hij het ge voel ondanks al zijn ervaringen in India en in Afrika niet aan de Waraanse warmte te kunnen wennen — Buitengewoon interessant ji.ompelde Harves ter doodernstig Hij had een vraag op de lippen,maar onderdrukte die Vermeulen glimlachte even en hü wisselde een haastige blik met Harvester Sir Ernest Hillary zat daar diep in gedachten verzonken — FO 16 dacht hij Dat was het station waar de Peruaan over gespro ken had Waar twee kameraden op raadselachtige wijze waren verdwenen FO 16 Pamela keek van de een naar de ander — Ik weet waar u aan denkt zei zij — Ik persoon lijk geloof niet dat daar iets bijzonders aan de hand is Het was toch werkelijk maar een onge luk Maar niettemin weest op uw hoede — Ober riep Hillary en knipte met zijn vingers — geef ons in ' s hemelsnaam nog een fles Op datzelfde ogenblik werd het licht boven de dansvloer minder De dansparen keerden naar hun tafeltjes terug de muziek speelde een strelende Engelse wals Een schijnwerper richtte zich op de vergulde microfoon naast de dirigent Een gespan nen bijna plechtige stilte verspreidde zich door de grote ruimte Zelfs de kelner die met dranken en dienbladen rondliepen zetten deze ergens neer en onderbraken even hun werk Wij ontvingen Bij Uitgeverij Het Wereldvenster in Baarn zijn tweede drukken ver schenen van detectiveromans van Jan van Gent Spionnen in het web en De mysterieuze J G Beide ver halen hebben een originele en inte ressante intrige De auteur is een boeiend verteller Hjj munt uit in stiil Verder verschenen in de Antilope reeks van Het Wereldvenster twee deeltjes van de detective.schrijver W H van Eemlandt en wel de der de druk van Code Duizendpoot " en de vijfde druk van Moord met mu ziek " Voor liefhebbers van dit soort lectuur is het interessant de oplossing van een moordzaak te be leven in de bekende omgeving van Amsterdam de v/oonplaats van com missaris van Houthem die op zijn rustige wijze zelfs de grote speur ders van de Amerikaanse contra spionage te slim af is N.V De Arbeiderspers in Amster dam heeft onder de titel Duiven melken " een serie verhalen van Si mon Carmiggelt het licht doen zien Ook deze serie biedt wat men van deze kronkelschrijver " verwacht de fijnzinnige humor die de auteur zijn aparte plaats in < 3e Nederland se literatuur heeft bezorgd f Advertentie Wilt U ieraar worden Er is een schromelijk tekort aan le raren Wü raden U aan z.s.m te gaan studeren voor Engels Duits Frans of Ned M.O.A Ook de studie voor Wiskunde L.O of M.O.A is momen teel zeer lucratief Vraagt p.o een prospectus met proefles aan bij RESA-H9LVERSUIVI Nederlands Talencentrum Telefoon 45432 ARAM *- ZONBAG raLVERSÜM I — VARA 8.00 Nws 8.18 Voor het platteland lezing 8.30 Gevar progr 9.45 Geestelijk leven toe spr 10.00 Planorecital 10.80 Gevar progr AVRO 12.00 Milit ork 12.30 Sportspiegel 12.35 Verz progr 12.65 De Nationale inzameling van het Le ger des Heils toespr 13.00 Nws 13.07 De toestand in de wereld lezing 13.17 Meded en gram 13.20 Knipperlicht 14.00 Boekbespr 14.15 Concertgebouw ork en solist 15.00—15.25 Toneelbe schouwing 16.15 Gram 16.30 Sportre vue VARA 17.00 Gevar progr 17,30 V d jeugd 17.50 Nws sportuitsl en sport joum VPRO 18.30 Herv kerkdienst IKOR 19.00 V d jeugd 19.30 De open deur lezing AVRO 20.00 Nws 20.05 Lichte muz 20.35 De Bekentenis hoor spel 21.15 Muzlk contracten 22.00 Gram 22.30 Nws en meded 22.45 Journ 23.00 Zang en piano 23.15 Sportuitsl 23.20 New York calling 23.25 Lichte muz 23.55—24.00 Nws mLVERSUM II — KRO 8.00 Nws 8.15 Gram 8.25 Hoogmis NCRV 8.30 Nws en waterst 9.45 Koorzang CON VENT VAN KERKEN 10.00 Gerefor meerde kerkd NCRV 11.30 Gewilde muz KRO 12.15 Buitenl comm 12.25 Lichte muz 12.50 Naar de eenzame top van de Calvarieberg lezing 13.00 Nws 13.05 De hand aan de ploeg lezing 13.10 De Wadders hoorsp 132 13.30 Lichte muz 13.50 Boekbespr 14.00 V d jeugd 14.30 Gram 15.00 Wat ons be houdt lezing 15.10 Pianorecital 15.35 zikale aspecten muzikale lezing 16.00 Sport 16.30 Vespers IKOR 17.00 Herv Jeugddienst 18.00 Het geladen schip le zingen 18.30 De kerk aan het werk act praatje 18.40 Alarm ' 81 Waarom geen oecumenische catechisaties praatje NCRV 19.00 Nws uit de kerken 19.05 Kinderkoor 19.30 Weg en werk der kerk hervormers lezing KRO 19.45 Nws 20.00 Zang en gram 20.30 Act of gram 20.35 Trouble in Tahiti opera 21.30 Waar is uw broeder klankb over vluch telingen 22.15 Gram 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Avondcollege 23.00 Avondgebed 23.15 Gram 23.55—24.00 Nws TBl-EVISIEPBOGBAMMA'S RKK 11.30 Plechtige hoogmis NCRV 20.00 Filmprogr 20.45 Bach-ork 20.55 vuur te te zwaard TV-spel 21.60 Dag sluiting NTS 22.00—22.30 Sport in beeld ENGELAND BBC UGHT FBOGB 12.30 Kerkd 12.55 Her 13.00 Verz progr 14.15 Lichte muz 14.45 Hoorsp 15.15 Hoorsp met muz 15.45 Hoorsp 16.15 Filmmuz 17.00 Lichte muz 18.00 Interviews en gram 19.00 Liedjes 19.30 Gevar progr 20.30 Nws 20.35 Gevar muz 21.30 Samenzang 22.00 Gram 23.00 Gevar progr 23.30 Nws 23.40 Gram 0.50 Avondgebeden 0.55—1.00 Nws BBUSSEIC 12.00 Nws 12.03 Gram 12,16 Amus ork 12.30 Weerber 12.35 Amus ork 13.00 Nws 13.15 V d sold 14.00 Gr 15.30 Voetbalrep 17.00 Nws 17.10 Lichte muz 17.45 Sportuitsl 17.40 Gr 18.00 Pianorecital 18.30 Godsd halfuur 19.00 Nws 19.40 Gram 20.00 Gevar progr 21.30 Gram 22.00 Nws 22.15 Gram 23.55—24.00 Nws MAANDAG Advertentie De doe-het-zelver De man uit het vak Zij verven graag met i^k CETALAC HILVERSUM I — VARA 7.00 Nws 7.10 Gym 7.23 Gram 8.00 Nws Daar na Orgelspel 8.35 Gram 9.00 Gym v d vrouw 9.10 Gram 9.35-9.40 Water standen VPRO 10.00 Morgenwijding VARA 10.20 Gram 11.15 Voordr 12.00 Lichte muz 12.30 Land - en tulnb me ded 12.33 Voor het platteland praatje 12.38 Gram 13.00 Nws 13.15 Voor de middenstand lezhig 13.20 Kamermuz 13.45 Wikken en wegen lezing 14.00 Pianorecital 14.35 Haar naam was Hen rietta Szold hoorsp 15.25 Koor en ork 15.45 Zestig minuten voor boven de zes tig 16.45 Oude liedjes 17.00 Piano duo 17.25 Lichte muz 17.50 Milit com mantaar 18.00 Nws en comm 18.20 Lichte muz 18.50 Act 19.00 Pari overz 19.15 Regeringsuitz Tom Lode wük de Nederlandse noodwacht 19.30 Gevar progr 21.30 Lichte muz 21.55 Act progr 22.30 Nws 22.40 Omr ork en solist 23.25 Gram 23.45 Zang en plano 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n — NC31V 7.00 Nws en S.O.S ber 7.10 Gram 7.30 Een De oneerlijke rechter De wolkeneters tin mlloa toMmt Kom.'JiJ restje nboti vit met ienmchmich brem Ihfi vereer lm mmrolHii uilleruiten meteen H/IRT ' y SUSKE EN WISKE moJmKÜÏS 3ffelom,(olli^s ' 1 ' M cfiMei m'imthUiien m Jimn iin lefin L^\\u | u r- 0 mriïï'JnllmrnIn ' pkkm^iMisrikiliifirtL ^^ — ^ \ f/Jn \// Hinnutomtisclitrmi.mkr 8 Opperrechter van de Britse kroon " echo't Aram smalend „ Je bent niet meer dan een ordinaire chanteur mister Bentleyü Pak aan " Hij werpt de ander met kracht van zich af Bentley tuimelt achter waarts tegen de tafel het wijnglas valt met een hoog rinkelend geluid op de vloer aan scherven „ Wel wel wat een heetgebakerde snoes haan " grinnikt Bentley een stap achteruit doende Zijn hand glijdt tussen zijn buis en trekt een pistool te voorschijn „ Geladen en ik PANDA ben een voortreffelijk schutter mijn beste " zegt de rechter op gedemp te toon „ Luister Aram ja Ik ken je naam ik weet veel meer dan jij prettig vindt Luister goed Eén woord van mij en jullie gaan allemaal achter de tralies Maar zoals ik al tegen je char mante vriendinnetje zei ik wil zaken doen De helft van het goud voor mij en ik laat jullie ongemoeid Wel " Aram kijkt strak naar het pistool en zwijgt en de Qrothokser 46 „ Nee nee " riep Panda verontwaardigd ultl toen het Schoolhoofd van Acherom hem zo aar dig toesprak „ ik kom hier niet op school maar hij en Ut houd toezicht op hem " „ Aha — dus jij bent hier de weetgierige jon geman " sprak de meester zich vriendelijk tot de Steentljder wendend „ Volg mij dan zal ik je naar het klasselokaal brengen waar je alles zult mlsschlen wat Zolang je maar krtlgen wat Je behoeft Je bent achter bfl je leeftijd Geen nood de Juiste dorst naar kennis hebt „ honger „ Niet dorst " sprak de holbewoner veel-honger " „ Zo zo — hongeren naar ontwikkeling doen we hè jonge vriend " schertste de pedagoog De Grieken en Romeinen en de denkers aller eeu - wen zuHen daarin voorzien Kijk eens aan In dit zonnige lokaal vind je alles wat Je nodig hebt " Maar na slechts een enkele blik in de klas ge worpen te hebben schudde Blabla droevig het hootd „ Lus niet kleinjongetjes " zei hij neerslach tig „ Lus alleen dinosaurus " Posities Nederlandse schepen Aagtekerïï 15 te Melbourne Aardenburgb 17 te Vesteras verw Aar' Mssahon iSiFv-uSdiïS^-s - Batavier p 17 Oporto n Casablanca Batjan 16 op 3in m OZO Socotra Bawran 16 op 19 m W Minikoy Beekbergen 17 v Bayonne n Aberdeen Bf^iiinkiiHt p 16 Finisterre n Havre Bennekom 17 v Curacao te Aruba Berend N 16 v Antw te Londen Beikelbnrg 15 v SoderteUe n Bern 17 v Limerick te Dublin Betty Jean 16 v Utersen te Rott Beyerland 16 te HarÜnpen Biak p 17 Ouessant n Bordeaux Blanca v Huil te Larvik Binnenhaven 16 v Saffi n El Tadlöa BlntanJt 17 v Rott te Hambura Birmingham 18 te Rotterdam verw Blscava 17 te Par Verwacht BloemKrarht 16 V Mantyluoto n Amst Bonanza 17 v Amst te Antwerpen Boiilta p 17 BHtiitma n La Ceiba Bormlo 15 v Silloth te Belfast Borellv 16 v Koldlng te Aarhuu » Kor-irri 17 v Pena.iE tp SinSPpnre BothniBborg 16 V Ceuta n Aalesund Bnvpnkerk P 16 Messina n Genua Bred » 16 op 460 m W Azoren Calrha^t 17 V Rott te Amsterdam rnnin'uiy ^ 15 v Hnn2k-n"C n Smgapore Capella 16 te Londonderry Capriromud 15 te GaKvay Carihin p 17 Kiel n Abo Carmen 15 v Stettin te Middlesbro rnstnr 16 v Phalkts n Plrapus _ Ca«t(tr ^ M > 15 v Plymouth te Par Cath»»rinapolder 17 In de Rode Zee Cawi IB V Amsterdam te IJmuiden Ceres 18 op 130 m W BarranqutUa Chpctah ' 4 te Philadelphia fhlron 16 V Ham^'ll^2 tf Amst Citadel p 17 Texel n Waterford Cnenrand K 16 v Rott n Perth f.tivtto 17 V por » *=->' d tp P '-- '-'"' nhla Con Brio 17 v Surte te Aalborg Conrepcion 18 te Asuncion verw f'n-iiriiinist 16 V Arr-r ^ n Lssos Cornelia B 2 p 16 Brtinsb n Schiedam Cornelia B 1 14 v Londen n Haifa Cornells ' 5 te KopcnliaRen Cornelia Brnere t6 v Dordrecht Corona H v Poole n Delfzlil Cnracfo 18 te Dordrecht verw n » Costa 15 te Londen Daie Bfthmer IR v Cadiz n Rott Oclfborit 15 V IJmuiden te Strood netfrfUk 1 V Trevor te Liverpool Denzo R v IJmuiden te Tpswich Deo Grating " 7 v Rott n La Coruna Despatch IB v Zaandam te Rendsburp niana V 16 te Middlesbro Dido p 16 K GIkH n Mostaganem niPtnenlyk 16 op 2,'ïO m NO A^or' Dlevertie 18 v Amsterdam te Huil Dlliirentla 17 te Vlaardingen Olnkel 16 V Rotterdam n Londen nita Smits p 16 Jersey n Rotterdan DoIIard 17 te Antwerpen verwacht nombnrirh 16 v Rott Ie Casnhlr f a Don.iH 15 v Antwerpen te Dublin D'-'i-Prtyk 16 v San FranrKco n Stnr-k ton Doni 13 V Queenboro te Londen ï»mcft 16 V Alicnnte n Rdi^on 15 V Waterford te P'vmoutb I Eems 17 v Kooenhagen te B«lfaf » Kp^hOOr Irt \ A ' tworppn ¦¦¦ tI¦l.r.hl |^^ ïlRbert WaRenhorx ' 7 te DelfzUI EUn 15 V Newcastle te Perth EIIfwont ülMk 13 V Mostaganem naar Malaea Elsenbnrgh p 17 Lissabon uitr Fmmanoliïcr 13 v Djibouti te Eilatb Energie 16 v Amst te Rotterdam Ko » 16 op 130 m NNO Finisferre Erasmussingcl 16 v Belfast n Strood Export Z 15 V Kott te Londen Eyo S U V Belfast n Teignmouth Fambo 16 v Oporto n Antwerpen Farel 15 v Grlmstad n Fiat p 16 Finisterre n Lissabon Fiiiucia 17 V Londen te Rotterdam Fidiicia 2 17 v Boston n Maassluis Fivelborg 16 v IJmuiden n Scarboro Flevo p 17 Kiel n Kalundborg Flevoland 17 te Harlingen Flurc » p 16 d « Casquets ultxeia l-okke de Jong 14 v Belfast n Rott Fortuna 17 v Dundee t « Rotterdam Frans Böhmer 16 v Rott n Tunis Frans v Seumeren 18 te Antw verw Fravizu lY v Lei.\oes te Savona Fteraa 16 v Umuiden n Bridgewater Friesiwid 16 v Anlw te Roilerdain Frigro p 10 Vlieland n E^bjerg Gazelle 16 V Antw n Ipswich ücestdam 17 v Boston te Maassluis jieeslstar 17 v Barry n Grenada Gecststroom 17 te Boston verw Gemma 17 400 m NW Perm Noronha Gooiland IS op 270 m ZZO Bahia Goote 16 v Antwci'pen te Gent Gramsbergen 17 te Casablanca verw Grcbbestroom 16 te Amsterdam Greta 16 v Shoreham n Portsmouth Grietje 15 te Ardrossan Groningen 17 te IJmuiden verw Gronitas 16 v Amst te Ipswich route Beer 16 te ftotteidam Guineekust 17 100 m NO L Palmas Hada 2 p 16 Whitby n Duinkerken Huüenint 14 v Newport n Manchester llathor 16 v Taiiaer n Kollerdam Kt'ctor 16 V laüarka ie Rotterdam Heemraadsingel 17 te Rochester tlecniskerk IV v Bieni - iniivcii te Rott Heiioo 17 te Vlaardingen Helemar H 16 100 m ZW Ouessant Helen 17 v Ipswich te Rotterdam Helicon 16 Op 740 m OZO Bermuda Helios 16 V Huil n Newcastle Henni * 16 200 m ONO K Villano Menny T 16 v Livorno te Portmoutn Her » 16 op 630 m WZW Scilly llor Johnny p 17 Lt.ssabon n Savona Jonao 1 V Par te Amsterdam vei • loxeph Frfi'his n 16 Vila l' 17 v Brugge te Rotterdam Maas Lloyd 16 v New York n Malta Maash^fcven 16 v LaB Palmas n Anlw MadlHon Lloyd 16 v Aden te Suez Magas 17 V Livorno te Napeis Makkum 16 v Methll n Ystad Malta p 16 Landsend n Bayonne Maluca p 17 Minorca n Algiers Manta p 16 Korsor n Varberg Manto p 16 Ouessant n Amsterdam ¦ iinitiinn 17 v Paramaribo te Deme - rara Vlarco Polo 17 te Amsterdam verw Vlare l.lherum 15 te Kaolack Marian H 17 te Rouaan verwacht Marianne 14 te Gothenburg Marie Christine 16 v Rott - n - Newburn Mnclcknrk 17 v Kaapstad te Las Pal mas Maris4;al Lope » 16 105 m NW K Blanco Markab p 16 Oporto n Dieppe Markab T > 17 v Runcorn n Holland Markelo 15 v Cork te Partington Marne Lloyd 17 te Peiiang Maroii 16 v San Felix n Baltimore Martenshoek 16 v Alta t « Delfzijl Martje 15 te Stralsund Meerkerk 16 v Rntl n CakuHa ' Meeuw 16 V Rott te Antwerpen i Meidoorn 16 v Lisgabon n Leixoea Meidoornsingel 16 v Ba.vonnc n ^ ew port 1 Mercurlus H 16 200 m ZW Lissabon MPMcy Llord ' 6 lOS rede P is Tanurp Merwehaven ' 7 te Rotterdam Merwestad H v Dublin te Aarhuuf letroitol* 14 v Dublin n Par « euse 15 v Liverpool te Eastham Vlld';lï»ft'i ' 7 fe Kings Lynn verw Uies 16 v Casablanca t « Londen Mithras 16 v Gibraltar n Oran Modjokerto 14 v Bangkok n Singapore Mol en singel 16 v Boulogne n Avon - mouth Montferland p 16 Kaap Verdische ell Morag 15 v Liverpool n Waterford Musi Lloyd 15 v Singapore n Bangkok Musketler 17 te Whltstable verw Mutatie 14 v Antw te Waterford Myiady 16 v P Gentil n Pte Noire Myra p 16 K St Vincent n Plymouth Nanus » 17 v Antw te Amsterdam Nassauhaven 17 te Antwerpen N'avls p 17 Lizard n Shoreham Necton 16 v Hamburg n Londen Neder-Ebro 15 te Kobe Neder Elbe 17 te Bombay verwacht Xeder-Weser 16 37.=t m O Socotra Nederland 16 v Gent n Gothenburg NeptunuB 14 v Avomnoutb naar Southampton Nestor p 16 Gibraltar n Tripoll ^ Niagara 16 v Fredericia te Delf^l Mas 17 V Port Said te Ceuta Nieuw Amsterdam 17 te Cristobal Nieuwe Tonge 16 v Gdansk n Halifax Nike 17 V Dordrecht te Antwerpen Noorderkroon 15 te Bohus Noordkaap p 17 Ouessant n Br«m«n Noordstad p 16 Start Point n Rouaan Nore 16 v Rotterdam te Antwerpen Nova Zerabla 17 v Fredriksund f Gent Oheron 16 v Hamburg te Rotterdam Oldftkerfe 16 op 500 m WNW Minikoy Ommenkerk 17 v Bremen te Hamburg Oostkerk 17 v L Maroues te Beira Oranje 16 560 m WZW Galapagos ell Oran.te Nassau 16 600 m 7^V Azoren Oran.iefontoln 16 370 m W "" sivlsbaai Oranjepolder IS te Rotterdam Osspndrecht p 16 Key West Oawerkertt p 16 Gibraltar n Port Salo Overyse 16 v Hamburg n Ant\v Psllas Ifi V Rott te Amsterdam Palomi 16 V Krlstlanxand te Rott Parkh-ïven 17 v Las Palmas n Rio Janeiro Parthenon 16 v AmstPrrt ^»'"^ n Guanta Pastenrsingel 16 te Ipswich Patricia 16 110 m O Stroma Paiil Westers 16 te Stettin Psvonis 5 v Par n PpDTkn'ït 17 V B.^v(!p-M|y te Fre'"<^\"'n Phidla » p 16 K St Vincent n Rott Phileta < p 19 Malta n Antwerpen Phoenix 14 V Dublin n Par Pieter S o 17 Landsend n Swaisea Pieter Winsemius 16 te San Juan Plato p ' 6 Dungeness n Havre Polaris 16 v Hull n Delfj:ljl Ponza p 16 Dungeness n Gyon Prins Bernhard 15 te Carthagena Prins dpr N'>ilerla'if1eit 16 v Rprhados 1 Plymouth Prins Fred Hendrik 17 te Havre Prins Fr/'d Wlllpni tK tp Rott-^r'inm Prins Willem 2 16 330 m N Azoren prl'ts »" tMpni 3 - 16 v Carthaeena n Rottprdam PHns Willem ï 16 6S0 m OZO K Race Prinses Irene 16 330 m N"VW Inagua Prinses Irene ' S > 17 te Londen verw Proftres 14 v Ro^te^rt'^rn te Londen Prosperity 16 te Spezla Pvcmation 17 v H-Ti-nirg te Bremen Ouo Vadis o 16 Wight n Kopenhagen Uadia 16 V K¦'<^|^'iln •^ n por ' Elizabeth Raki 14 op rede ChUtagong Realta p 16 Brun.sb n Rouaan Regln » 16 v Qulmper te Par Begin » Ida 17 te Leixoes Regulus 15 v Oslo te Porsgrua Reliable 17 te Rotterdam Rembrandt 16 v Boston te Rott Rempang 17 v RuUerdam te Bremen Renovafi * 16 te Grangemouth Result p 16 Kiel n Kopenhagen EU p 17 Oporto n Rouaan Ridderkerk 16 dw Rome n Port Said BinI 15 v Londen te DeUzÜl Blo 16 V Rotterdam n Londen RlDuw 16 V Alien te Port Sudan Robox 16 V Par te Genua Roland 15 v St Valery te Londtó Rotterdam 18 te Kobe ver\vacht Kottl 16 op 300 m OZO Malta Roaenbuirgh 17 te Amsterdam Kuys 17 te Port Elizabeth Ryndara 18 t « Halifax verwacht Salatiga p 16 Malta n Port Said Salvinia 14 v Newport n Rostock Saodenburgh 16 v Halmstad n Paskal - lavik Santa Lucia p 16 Ouessant n Genua Santa Maria p 16 Liaard n Duinkerken Satuinus 15 v Telgnmouth te Par Schelde Lloyd 16 te Hamburg Scheldeborg 16 v Drammen t « Risor Seheldestroom 16 V Amst n Londen Schio IV V Rott te AnïSterdam SchIe Lloyd 1 " te Tandjong Mani Schieborg 18 v Rotterdam n Londen Schied.Tk 16 V Bremen te Rott Schokland 19 v Gefle t « Rotterdam Senegalkast 16 100 m 7.7.W Finisterre Senior p 17 Kiel n Kasko Sberatan p 16 Dover n Aberdeen Slfcoe 17 v Singapore te Penang Siberoet 17 v penang te Singapore Sigli 17 V Brisbane n Hollandia Sirlus 16 V Terneuzen n Londen Slrrah 16 op 113 m NW Lissabon Skadi p 16 Ouessant n Zandvoorde Sloferdyfc 16 op 520 m NNW Azoren Socrates 16 v Londen te Emden Solent 15 V tpswich te Londen Sonsbeek 14 te Recife Spaarneborg p 17 Dover n Bridgewater Speranza 16 v IJmuiden n Rouaan Spes 17 V Stettin te IJmuiden Spes Major p 16 Hirsthals n London derry Spirit 15 V Sas van Gent te Londen Spoorsingel 16 te Wate»ford Stad Amsterdam 16 133 m N Fi - nisterre Stad Hoek van Holland ver\vachl Stad Dordrecht 16 v Rott n Regglo Stad « ifiuda 17 500 m NNO Fernando Xoronha Stad Haarlem 16 133 m WZW Straat Bonafacio Stad Kampen 16 v Wilmington n Vlaardingen Stad l.pideii D 16 Gibraltar Stad Maaslriêht 16 te St Vincent KV Stad Sphledam 17 v Rolt n NarMk stad l'trecht 17 te Aden -* Start 14 V Londen te Grangemouth Statendam 16 180 m ZW K Sable Stella Prima 16 400 m ZW Ouessant Stentor 16 V HeraKlion n Anlw Stephanie 16 v Barry te Bayonh * steven i 16 Oporto n Trepori Stem 7 te Duinkerken verwacht Straat Bali 16 560 m WZW Sabang Straat r«ok 16 v Colombo n Penang Straat Cumberland 16 v Brisbane n Melbourne Straat Lombok 16 v Beira n Zanzibar Straat Malakka 1 tp U Marques Straat Rio 14 te Chiba Straat Mtijmporp 16 270 m W ell Amsterdam Snbra 17 v Antw te Rotterdam Superior Trader 17 te Scheveningan Sylvia 15 v Fowey te Genua TabUa 17 op 335 m WNW Honolulu Tallsse 16 v Penang n Colombo Tara 18 om 3 uur vm te Hoek van van Holland verwacht Taurus 17 v Londen te Rotterdam Telamon 17 v New Orleans te Aruba Tero 16 op 60 m NO Recife Texel 17 v Ant^v te Rotterdam Thalassa 16 te Tvedestrand Thaletaa 16 110 m ZW Cyprus Thallo 16 V Dublin n Rotterdam Theano 15 v Dublin te Belfast Themis 16 op 100 m W Jamaica Theodora 17 te Gothenburg verw Thnredrecht 16 op 235 m NO Azoren Tide Ifi V Rotterdam n Genua Tilly p 16 Oporto n Almeria Tim p 16 Tyboroo n Duinkerken Timo 15 V Rotterdam te Londen Tinda 15 v Oxelosund te Stettin Titan 17 v Rott te Antwerpen Tjamme 16 v Avonmouth n Par Tjibodas 15 V Llndi ta Beira Tilnianuk 16 v Mauritius n Melbourne Tjinegara 15 v Yokohama te Koba Tjipanas 14 te Port Elizabeth Tjitarum 16 op 350 m ONO Durban Trim p 16 K Bourgaroni n Nantes Truus 16 V Londen te Middlesbro Takker 16 v Gothenburg te Halden Tufikar 14 v Belfast n Rimcom Tweelingen 16 v Narvik n Rotterdam TIbbergen p 17 Kiel n Klaipeda Uranus p 16 Varne LS n Drogheda Valbella p 16 LJzard n Dublin Valiant 17 te Dordrecht verwacht Van der Hagen 16 110 m ZO Lourenzo Marques Van Heemskcrck 16 v Accra n Mon - rovia Van LlnscbQten ' 15 - te Kobe Vanda 16 V Boston te Antwerpen Vedette 16 v Gent n HuU Veendam 17 te Kopenhagen Velox p 17 Vliss n Middlesbro Venus 14 v Goole n Duinkerken Victory 17 V Rott te Hamburg Vinga 16 v Utersen te Hambur * Vlod 15 V Par n Halstavik Vliestroom 17 v Liverpool n Amst Vlist 16 op 300 m Z Kaap Race Volente 18 v Vlissingen n zee Vryburgh p 17 K SI Vincent n Bor - deaux Waalborg IS v Porsgrun n Helsinki Waibalong Aden-Djeddah 16 150 m OZO Massawah Waterman 16 op 650 m NO Seychellen Weltevreden 16 v Lissabon te Rott Westersingel 17 te Birkenhead verw Westkust Ifi v Livorno n Ipswieh Westzaan 17 te Casablanca Whitsun 15 v Rott te Manchester Wirkenburgh 17 ic Limden Wllhelmine 15 te Pon Rivals WiHa 16 V Wisbech te Antwerpen Willem Barendsz p 17 Lizard n Amst Willem Cornelis 14 te Gothenburg Wi'ipni Kuys 17 v Southampton n Port Said WillemUn 17 te Grangemouth Willemstad 17 te Trinidad Willi Böhmer 17 v Hamburg n Ortona Willy 15 V Amsterdam n Graasten Witinarsura 16 v Lake Charles n Mo - bile Woit^-rsum 17 V Hamburg te Antw WonoKlrl 17 te New York Wonorato 16 op 145 m NW Sabang Wonosobo 17 V Napels n Genua Wubbiena 15 v Liverpool te Preston Wuta p 17 Kiel n Hogenas Ysel 17 V Havre te Rotterdam Ystroom 14 v Bristol te Newport Zaankerk 17 v Bremerhaven te Ham - burg Zaanstroom 17 te Amsterdam Zeehaan 16 v Tanger n MarseUl * Zeeland 16 op 150 m ZW Ouessant Zephyr 17 te Ipswich verwacht Zosma p 16 Rio Janeiro n Victoria Zuidpool p 16 Kaap St Vincent Tankvaart Abids 17 V Rotterdam n Oslo „ Aclla verm 16 v Curacao n P Cardoa Alkmaar p 16 Dungeness n Rouaan Atys 16 V Istanbul n Iskenderun Area 16 op 162 m Z Cochin Barondreeht p 16 Gibraltar Bloemendael 14 te Yokohama Caltex - Amsterdam 16 V Kaapstad n Lorenzo Marques Caltex Arnhem 16 60 m NO Malta Caltex DelfzUl p 17 - Brunsbuttel CbHpx Oofinchem p 17 Kiel n Frede - ricia Caltex Lelden 16 v L Marques a Caltex Naples 16 120 m W Algiers Caltex Rotterdam 16 145 m W Little Quoin Camltia 16 v Curacao n Rotterdam Cinalla 16 op 910 m ZW Azoren Cities Service Valley Forge p 16 K St Vincent Cradle of Liberty 16 500 m ONO Fer nando Noronha Crania 16 op 260 m NO Azoren Dordrecht 16 op 420 m N Azoren Esso Amsterdam 16 100 m ONO Aden Ksso Nederland p 16 Aden Esso Rotterdam p 16 Philippeville Fina Nederland 17 te Aruba Forest HiH 16 1460 m O Bermuda Forest Town 16 te Mena alAhmadi Kaap Hoorn 16 v Turku n Curacao Kalydon 17 v Miri te Rotterdam Katelysïa 16 v P Miranda n P Car - don Keiiptia p 16 Ouessant 24 te Port Said verwacht Kenia 17 om 18 uur te Rotterdam verwacht Kermla 16 v Geelong n Sydney Khasiella 16 v Mohamedia n Oran Koratia 16 op 550 m NO Trinidad Korenift p 16 Malta n Mombasa Krehsla X > 16 Flores n Auckland Kyiix 15 V Curacao n Lissabon Mitra verm 17 v Heysham n Avon - mouth Mohamed Re /* Shah 16 136 m ONO Aden Moordrecht P 16 Oporto n Tripolla Munttoren 17 te Thameshaven Mvdrecbt 16 op 95 m ZW Lissabon n Marseille Naess Commander p 16 Ras al Hadd Xaess Lion p 16 Straat Jubal NaeB » Tiger p 16 Kreta n Rotterdam Xeverlta 16 380 m ZZO St Helena Pendrecht 16 v Banias n Bremen P O ThuHn 16 325 m NW Callao Phlllne p 16 Little Quoin 22 te Suei verwacht Phillppia 17 V Mena te Suez Purmerenö 17 te Caracas Bay Reza Shah the Great 16 te Suez Scherpend recht 16 75 m NW Esbjers Stanvac Pendopo 18 te Penang venv Stanvao Sumba 16 v Djakarta n Sura - baJa Statue of Liberty 16 900 m ZW Azoren Snnetta 16 v Rott n Karlshamn Tahama 17 v Mena te Little Aden Vasum P 16 Finisterre n Rotterdam Viana 16 415 m Z San Diego Vivlpar » p 16 AlBiers n Hambur » Zaria 16 180 m NW Alexandrië Zeesleepvaaxt Bftrents Ze « 14 ta Dakar 
22 Zaterdag 18 maart 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^^^ mmm^^^Ê^mM^m^mmm^^^^^^^Ê^^^^mm^mwmm^m^msmmmmmm ixu u-w gulden meer i^raard is is dit de Isans van virwr leven BLAXJPXJNKT TELEVISIE voorbereid voor de nieuwe commerciële zenders ook in universele uitvoering lp m >;»'-,- type Toledo de luxe 59 cm beeldbuis „ u ziet er alles op '» IL 948 - Publikutt van Blaupunkt Nederland N.V Amsierdim • Showroom Hcrcniracht 47S il i m 9999?99?907 M ii^e^ceeft ' pas gereinigd door pii6b€lUai9lc Burgemeester Relgerstraat 51 Telefoon 20698 Laan van Nieuw-Guinea 11 Telefoon 30721 ^ t "-.^ « a*i ^ rrv ïtïTB " • S-aHAVCNHAGé • VOORBURS ¦ ROnERDAM DORDRECHT • ROOSENDAAL • BREDA OOSTERHOUT ¦ EHEH-LEUR • UTRECHT • NIJMEOEN EMMELOORD Ja mevrouw zó mooi valt ook uw japon weet als u hem bij Dubbelblank heeft laten reinigen Zo heerlijk schoon zo opvallend nieuw zo écht opgefleurd Een plezier om weer aan te trekken Experts van Dubbelblank hebben uw japon werkelijk vertroeteld Zij weten door jarenlange ervaring precies wat de stof kan hebben ' en geven uw jurkje nauwkeurig de behandeling die nodig is Daarom ziet het er zo vernieuwd uit En dat doet Dubbelblank óók voor uw mantel uw blouse uw regenjas Geef vandaag nog een of meer kledingstukken uit uw garderobe aan Dubbelblank ter reiniging En kijk hoe prachtig u ze - binnen acht dagen - weer thuis krijgt Bij chemisch reinigen is GRATIS inbegrepen vederlichte persing • coupe - en snitcontrole | motvrij maken « waterafstotend maken DUBBELBLANK HEEFT HART VOOR UW KLEDING W ^«^^ CHEMISCH REINIGEN - VERVEN - STOPrAGE ^ Molenaar's Kindcrmeel NU OOK „ BORDKLAAR " GEEN KOKEN Naast de vanouds bekende pakjes Molenaar's Kindermcel ts er nu ook het handige Molenaar's Kindermeel BORDKLAAR in het pak met de rode band Strooi het meel langzaam vit het pak in de kokende of warme melk ondertussen opkloppen met een vork klaar Smullen maar Daar lig je nou Pa In de „ ijzeren greep " van een vijfjarig ventje En je vrouw maar lachen Mooi is dat „ Dat heb je nou van dat Molenaar's Kindermeel " hijgt Vader „ Wat een pap heeft die jongen al op sinds z'n geboorte Wat een opbouwstoffen Wat een kracht Jouw schuld Moeder " Zo dat heb je weer ' s goed gezegd Pa Malle Pa fijne Pa Je vindt het eigenlijk maar geweldig hè zo'n oergezonde knots sterke boy van ééff'zöönT Ja denkt Vader Gezonde kinderen Dat is het mooiste ia De dokter zegt Borstvoeding - en daarna WIJ VRAGEN een mnl kantoorbediende H.B.S.-opIeiding Handelsschool of Mulo Voor intelligente jongeman met spirit welke de dienstplicht vervuld heeft zeer goede vooruitzichten Uitsluitend schriftelijke sollicitaties met recente foto te richten aan Gezonder slapen - verkwikt ontwaken VERTEGENWOORDIGER gezocht door groothandel in muziekinstrumenten Aan actieve en representatieve kracht wordt een intei-essante werkl^ring geboden tegen vast salaris plus provisie en onkostenvergoeding Rijbewijs vereist Kennis van muziekinstrumenten strekt tot aanbeveling A HARDER Uitvoerige sollicitaties uitsluitend schriftelijk met opgave van referenties en verlangd salaris te richten aan A Voerman & Zn Soestdijkseweg 259 Z Bilthoven v ^ MUZIEKINSTRUMENTENIMPORT OUDEGRACHT 86 — UTRECHT Weet U hoe groot een vierkante meter is l N.V NERIM Gezonder slapen vsferkelijk uitgerust ontwaken vol energie en levenslust dat kan als u slaapt op een moderne Dunlopillo matras Heerlijk stevig en com fortabel overal de juiste steun gevend Handig en hygiënisch Zelfventilerend dus nooit opschudden of keren Let er op dat u een echte Dunlopillo matras krijgt voor een volmaakte nachtrust En neem er ook zo'n heerlijk zacht Dunlopillo hoofd kussen bij Dunlopillo Dunlopillo ¦ zo goed - zo hygiènisch ¦ zo practisch meest gekoohte matras Slechts ÉÉN VIERDE daarvan aan vloeroppervlak is nodig om een plaatsje in Uw keuken in te ruimen voor de nieuwe FRIGEAVIA-koelkast breed 50 cm diep 56 cm Het is een produkt van de CARAVELLE-fabrieken en even schitterend van constructie als deze wereldberoemde vliegtuigen De FRIGEftVIA heeft een absoluut geruisloze motor en is in en uitwendig geheel geëmailleerd De prijs van deze prach tige 100 liter koelkast bedraagt compleet met verchroomd groenterek rek voor 5 grote flessen en ijsbakje niet meer dan f498 - Vroog gtaüs uitvoerige folder met diverse andere modellen vanaf fi68 - totf980 ' en het odres von de FRIGEAVIA-deo/er in Uw woonplaats bij de importeur jVLAK 2 DORDRECHT TELEF 01850 8682 DEMONSTRATIE op de HUISHOUDBEURS 16-26 MAART NIEUWE RAI-GEBOUW AMSTER DAM stand No 359 telef stand 020-715125 > BEN DUNLOP PRODVKT DAMSTRAAT 60 TELEFOON 33612 ujjfcas 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 18 maart 1961 23 ^ SNELSTUMiJRlJ KAFUD Kos tuum 2.76 pantalon ot cok 1.25 mantel 2.75 Jumper ol trui U,9U mits gebracht en ge haald Blltstraat U7 uw adres voor betrouwbaie AUTO SCOOTER - MOTOR RIJWIELFINANCIERING Is nog steeds Pa G C Wester veld & Zn Weerdslngel WZ 54 te utrecht Telef 16953 WIJ leggen geheel gratis alle oij ons gekochte vaste vloerbe dekking kamer Jabo-tapijt 3 bij 4 meter kant en klaar vakkun dig genaaid en gelegd keuze uit 12 kleuren slechts ƒ 92.50 JACOBS WONINGINRICHTING Adelaarstraat 100-102 tel 19752 SCHILDEREN Wij geven u gratis prijsopgave van al uw binnen en buitenwerk v Eg mondkade 60 telef 40815 le Utrechtse BriUenservice Oude Gracht 324 bij Smeebrug alle REPARATIES klaar ter wijl u wacht nieuwe brillen binnen 24 uur klaar Maakt u schoon of gaat u ver nieuwen voor elke beurs ts er een aanpassing voor de aan schaf van al uw MEUBELS vloerbedekking stoffering enz Betaling op zeer gemakkelijke v'oorwaarden Br no 1-5340 bur UN Schoonmaaktljd brengt de nodi ge nieuwe aanschaffingen mee Voor uw meubels stofferingen VITRAGES enz kunt u bij ons uiterst voordelig terecht Beta lingen in overleg en uiterst ge helm Postbus 174 Utrecht Ook uw RADIO T.V stofzui ger wasmachine en elk elektr apparaat wordt door ons gele verd op zeer gemakkelijke beta ling Br no 1-5343 bur UN ƒ 1000 BELONING kimnen wij u niet bieden maar wel een prima cabaret avond event m dansmuziek Expresso ca-baret Looplantsoen 68 Vakantieverblijven VAKANTlli Om de vele te leurstellingen Z04 in 19S0 te voorkomen verzoeken wl ] onze geachte cliënt"'e om voor de vakantie tijdig een auto te he spreken Onze voordelige va KHnttetarleven zijn u hekend ons dagtarief ts 14 et per km influslM benzine en verzeke ring Vanaf l maart Is onze nteuwe collectie auto's te he zichtisen Ivington's luxeauto vprhuurhedrtjf I/ieff Berohm » kïTRtraat 2fi tel inSRR en fiiaso B.z.a nette Jongeman voor het rond brengen huls aan huLs van CIRCULAIRES eventueel ook voor thuiswerk helzlj plakken of vrouwen voor direct Br no 1-5081 bur UN Zoekt u voor permanent Rust - huis Pension of kamer De Bond van Pension-Rusthuis en Kamerverhuurbedrijven kan u direct aan prima adressen hel pen in de provincie Utrecht Alle Inlichtingen en bemidde lingen zijn gratis Ook voor va kantieadressen Bond van Lo gies-Pension en Aanverwante Eedrijven L./P.A.B Burge meesterpark 22 Driebergen tel 03438 2303 g.g 2870 EUROBAR 1961 " — Sauer land — Vakantie centrum voor Utrechtse jongeren 16-30 jaar 1 29 juli Volledig pension van af ƒ 40 per week Inlichtingen en opgave Oudegracht 185 — teL 23596 Gevr gerout MODINETTE v goede kracht goed loon met vakantie wordt rekening gehou den Aanmelden van 9-6 u of na 7 u Mevr Eyndhoven Stad houderslaan 9 KLEINTJES Bloemenhuls Orchidee vraa ^ een nette JONGEN voor bestel werk bromfiets beschikbaar ' t Goylaan 70 Hoograven na 6 uur 70 I tot 20 woorden ƒ 2 - elk woord meer ƒ 0.10 99999999999999942 VERVOLG KLEINTJES VAN PAGINA 11 Wl ] hebben prettig schoon en afwisselend werk voor M£JS JBS en longe VROUWEN tol 10 Jaar wtj bieden goed Iooti en prestatietoeslag gratis kof fie bedrijfskleding gunstig »^ Jeugdspaarregeling Retsko * tenvergoeding — Warendorf Papier Oude Gracht 834 tui lllllllllill Jolo Couture Nieuwe Gracht 84 Utrecht Voor directe of la tere Indiensttreding kunnen wij op ons Japonnen-atelier plaat sen enige NAAISTERS modl nettes leerllng naaisters en ' n knlpster Dagelijks gelegenheid lot aanra ingang SchalkwUk atraat Te huur aangeboden Gevr HULP voor halve of he le dagen Mevr Otto Laan 1813 no 21 De Bilt telef 61130 Aangeb HEEL HUIS bevatten de kamer en suite keuken 4 slaapkamers grote zolder huur ƒ 63 per maand Herenweg Gevr benedenhuis of 4 kamer-flat omgeving Omloop of Staats liedenkwartier Br no 1-5103 bur UN SPOED Voor direct ge%Taagd een flinke Jonge WERKSTER in moderne flat 1 of 2 ochten den p.w Aanmelden tel 34413 BRINK'S AUTOVERHUUR Opeis Rekora en Kapitün vanaf 8 et per km All-rtsk verzekerd ie klas materiaal met verwar - GRESNIGT-schoenen Utrecht BUthoven heelt plaats voor a verkoopster b aankomend ver koopster c leerling verkoop ster d hulp verkopers sters voor zaterdagmiddag Goed s^ laris Prettige werkkring Sol licitaties tot ' s avonds 7 uur A'damsestr.weg 12a of Croese laan 387 Nette WERKSTER voor 3 och tenden per week Ev Me.vster laan 63 Oog in Ai voor 7 uur Telef 32831 Div BIJVERDIENSTEN — De Tipgever afd Inl no 67 Post bus 21 — H I Ambacht Aangeb ruim BOVENHUIS sui te 3 slaapkamers enz druk punt omg Burg Relgerstr Huur 12.75 p.w Gevr kleiner ben huis Br no 1-5134 bur UN Gevr WEPJSTER voor onge veer 3 viur p week voor het schoonhouden van kantoorruim te - Rammelden iedere morgen tussen 9 en 10 u behalve za terdags Adriaanstraat 26 Gevr nette WTSRKSTER voor twee morgens per week Bevr Franz Sohubertstr 79 Oog in AI tel 35622 7p1 ^"=,' ^" TO'S zonder chauf \ t f ^ Ji ''''^'' "«"- ekerd vana » riri.f n » o """- Autoverhuurbe drllf De Biuyn Glldstraat 91 • telefoon 16900 b g.g 324(13 Aangeb zonnige WONING gro te woonkamer 1 grote 3 klei ne slaapk Bruynzeelkeuken ken douchecel zolder voor - en achtertuin met stenen schuur aciiterom huur ƒ 13 p.w omg Oudenoord Gevr heel htas m tuin en garage of plaats daar voor in Utrecht of omg straal 10 km hogere huur geen l>e zwaar Br no 1-5159 bur UN Wegens huwelijk der tegenwoor dige per l april a.s of later gevr een zelfstandig MEISJE voor hele dagen of 3 hele en 3 halve dagen per week in gezin met twee schoolgaande kind v 7 en 5 J Mevrouw Bos Zorg vliet 19 De Bilt voo"r " i ^"*^"'''"'"» heb Ik niet voor u maar wel een anr^fi Bij oudere niet hulpbehoeven de dame een flinke HULP in de HUISHOUDING gevraagd v d of d en n geen was hulp voor ruw werk niet Jonger aan 40 H.V of G.G Mevr Bakker Nobelstraat 18 bis Utr tel 1637,1 ten Blltstraat 155a tel 23468 Gevraagd voor Ruteek's Cafe taria Leids«weg 8 Utrecht BUFFETBBDIENDE buffet Juffrouw nette personen in alg dienst Melden dagelijks bij de gérant op bovenstaand adres Gevr in doktersgezin met 2 kl Idnderen per 1 Jimi een DAG MEISJE Br no 1-4997 bur UN ^".¦ EOJERHUUR Sinds 1924 bekend voor uitsluitend Ie kl ' i*o s Gebr Buitenweg N.v « 102 ^ ^'"^^ « O De Bilt Te ZWOLLE—UTRECHT — Aange boden prachtige 4-kamerflat louche geiser 2 balkons gro te kelder ƒ 16.50 per week G «- %- raagd woning Utrecht of om geving op goede stand minstens ^ slaapkamers J A v Vliet Obreehtstr 57 Zwolle Gevr 2 nette SERVEERSTERS intem voor het aan.staande sei zoen Café Restaurant De Hof " Renswoudc telef 08387 213 Met « rpoed gew BEZORGER voor het rondbrengen van lees portefeuillcs leeftijd vanaf 18 J minder valide of gepensio neerde geen bezw Aanmelden Reading Sen'ice Wittevroaiwen straat 20 tot 6 uur of na 9 u MEISJE gevr 15 j van 8 tot half een en vxUdag tot half 3 Bothof Twijnstr 34 tel 14934 Dame geivezen veroleesster heeft flinke jeraeub^KAfreR oispon allesn voor nachtelijke slaapgelegenheid Voor dame tmsen plm 40-60 en Hef.st met eiffen bei en toebehoren welke 7 \] zelve dient te verzor Rcn alsmede de kamer billij ke condities Br no 1-5137 bur IN MIJN HUIS is plaats voor rustbehoevende of bejaarde mensen Langere of kortere tijd in rustige bosrijke omge ving te Soest f 7 per dag p.p Br no 1-5133 bur UN Gevr net WINKELMEISJE v kruideniersbedrijf Aanmelden na 6 uur Oudegracht 20 Gevr op klein Handel.s-kantoor ADMINISTRATIEVE KRACHT voor afwisselend werk 16-20 J kunnende typen Br naar Neta lineondememing Glldstr 159 Utrecht Nette JONGEN gevraagd met interesse voor de banketbakke rij Aanmelden Abstederdijk 33 Aangeb luxe 4-KAMERFLAT goede stand vrij uitzicht Win kelcentrum Hoograven Huur ƒ 120 p.mnd Gevr heel huis goede staat Utrecht of rand gemeente Tel 16284 Br no 1 5175 bur UN Directe omg Utrecht KAMER met pension op betere stand aan dame of heer van plm 4n 1 geen beroeps Br no 1-5146 bur UN Eigenbouwer vraagt BOUW - KUNDIG TEKENAAR welke thuis tekeningen klaar maakt Br no 1-5130 bur UN Gevr nette WERKSTER voor 1 a 2 pchtenden per week Nijen huis Springweg 24 Gevr PLAATWEPJCER-CAR ROSSERIEBOUWER voor de bouw van elektr Invalidenwa gens N V Kagenaar Jeker straat 82 Utrecht Te huur aangeboden voor plm S maanden te Maarssen puime Keheel gemeub MIDDEN STAXrxswON'ING met tuin Br no 1-514 ] bur UN Gevr MEUBELMAKER voor veranderen van een paar meu beltjes Br no 1-5125 bur UN Nette WINICELJUFFROmv ge vraagd voor banket-bakkers zaak te Utrecht eni^e ervaring vereist Zelfstandige betrek king Br no 1-5138 bur UN Welke toekomstige be^vone ^ Rooseveltlaan Kanaleneiland wil zijn toegewezen 3 - of 4 ka-merflat ruilen voor mooi VRIJ BOVENHUIS centrum < tad In deling grote hal grote woon kamer 3 slaapkamers keuken telefoon aanwezig Huur ƒ 13.30 per week Br no 1-5171 bur UN Voor direct gevr huishoudelij ke HULP voor schoonhouden kantoor verzorging koffie enz van S 30-13 uur loon ƒ 1.25 p uur ' s S^aterdags vrij Holland Impex N.V Utreohtseweg 340 De Bilt tel 61141 TROUWEN _ Huur dan uw z«-artc kostuum voor ƒ 7 % Be spreek nu reeds Utr Maatkle dingbedriif Ain ampn met mevr de huishouding te doen en voor de Idnd te zor-^en Werkster aan wezig Salaris £ 3 Veel vrij Voll huis verkeer Mogelijk heid om een cursus te volgen Inl en aanm bIJ het M.A.I buT uitgang CS Utrecht Het bureau heeft meer aardige adressen in diverse delen van Engeland beschikbaar Vit gep zoekt WERK als za ger of hulp-banku-crker of in iizenvinkel Br met opgaaf v loon no 1-5209 bur UN Gevr een serieuze aankomen de KAPSTER moet beslist pri ma kunnen permanenten Salon Servaa.s-Adelaarstr 8S AUTORIJLES In de nieuwe B.M.W bij rijschool Dick v d Wee Mgr v d Weteringstr 18 bis tel 030-26628 Utrecht Beschaafde dame m.I b.z.a v VERZORGING huishouding van dame of heer Br no 1-5224 hur U.N WERKSTERS gevTaagd voor ' t schoonhouden van onze kanto ren tijdens de ochtend - en avonduren ƒ l.SO per uur Aanmelden dageUiks bij de N.V COQ " Kanaalweg 72 te Utrecht PERIA AUTORIJSCHOOL Bak hoven V d Brinkstraat 16 tel 35294 Reclame ƒ 45 per 10 les sen Prima theorie Ook part Alle rijbewijzen snel en goed Gerout STENO TYPISTE-dict»-fonlste zoekt werk voor deavonduren na 6 u event ook week end t 1.25 per uur Br no 1-5337 bur UN Aangeb te SCHEVENINGEN 5 min V Boulevard op le st comf AUTORIJSCHOOL JANET Er kend V A.M.O.R Instructeur Theorie halen brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 Schildersbedrllf iebr v Soest Wcerdsingel W.Z 25 Utrecht vTaagt een vakbekwaam SCHIL DER Telef 29676 en 29080 Gehuwde dame administratiefonderlegd met veel vrije tIJd.zoekt THUISWERK liefst type werk of het bijhouden van ad ministratoe en boekhouding Br no 1-5238 bur UN Vonl AUTORlJl ES ANWR RIJSCHOOL ¦ H van den Ham Catharijneslngel 88 bis telef 25517 Met Opel Rekoid Re"ault Dauphine VW DAF 2 CV Oelijk eendje en vracht wagen Tevens verhuur zonder ' lauffeur Gevr geroutineerde N.\AI STERS en leerlingen Goed sa laris zat vrij Aanm Confectie Industrie Videma Nobeldwars straat 27 Utrecht tel 18273 Aangeb 3-KAMERFLAT huis kamer 2 slaapkamers stenen - chuur achterom Bruyn/eel keuken pas geschilderd Bad cel kolenkast enz voor heel h met 2 slaapkamers of een flink bcnedenhtils in de Kanaalstr Damstr of Vleutenseweg Br no 1-5008 bur UN N.V Cemsto vraagt SCHOON MAAKSTERS div werktijden Aanmelden Veemarktplein 5 Aangeb 3-KAMERFL.4T gevr groter huis minstens 5 of 6 ka mers Dr Hoogveldstr 4 III Eindpunt lijn 3 Zuilen DANSLES — Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut H de Rijk Nieuwe Gracht 49 telef 10301 HULP In de HUISHOUDING of hulshoudster voor dag en nacht gevr Geen huwelijk zelfst kunnende werken v.g.g.v ƒ 150 p.m telef 22594 Zoekt u iemand voor de verzor ging van uw ADMINISTRATIh enof belastingzaken Ik heb nog tijd beschikbaar tegen bll lijke tarieven Br no 1-4930 hur tIN Opleiding voor schoonheids specialiste A en B mannequin fotomodel manicure zelfver zorging elektrisch ontharen folders op aanvraag Oplei dingsinstituut AB SINKE No belstraat 22 Utrecht Tel 20585 Groot BOVENHUIS Nachte gaalstr bev kamer en suite zijkamer 2 w.c.'s gr keuken 4 slaapkamers voor kleiner mo dem bovenhuis liefst vrij uit zicht Br no 1-5090 bur UN Aangeb HEEL HUIS Kanalen eiland bev huiskamer keuken bijkeuken tuin achterom 3 si kamers en douchecel Huur f 14.75 Gevr heel huis hogere huur geen bezwaar Br no 1 5027 bur L'N Personeel gevraagd AUTORIJSCHOOL Meljnen Erkend en gedlplom Instrut teur Juerldostraat 17 Utrecht B « Majellapark Telef 32295 32710 Tevens autoverhuur Gevraagd in klein hotel JUF FROUW tussen de 30-40 J on gehuwd of weduwe voor keu kenwerkzaamheden en kamer werk Br no 1-5354 bur UN „ Stichting hoven de 40 " se cret V Eysden Alex Boe »* straat 11 Amsteidarn Telef 72(1675 Veel vacHtures voor bo ven 4(i'er < Vraagt gratis Droef nnmmer Aangeboden BENEDENTIUIS 4 kamers keuken en tuin om geving W V Noortplein gevr srroter huis Br no 1-5111 bur UN Dameskapsalon Kulpcrs Hem-pel Galeries Modernes vraagt LEERLIN(3-KAPSTERS SCHOONHEIDSSPECIALISTE A en B Officieel erkende Stl vas school Akademle voor we tensch huidverzorging tevens schoonheidssalon Ook elektr ontharen Wittevrouwenstraai 42 Utrecht Telet 03O-1826Ö Gevr nette leerling MEISJES voor opleiding Tevens kunnen geplaatst worden persers voor de stomeril Prettige werkkring in modern bedrijf Fa v Vliet Ltlsterstraat 3 GROOT BOVENHUIS hevattcn ie 3 si.kamers zolder kamer en suite keuken en zijkamer Gpvr heel huis Krugerstraat 74 bis Utrecht Meubellndu.strle de Kroon bij station N.S Vleuten vraagt voor spoedige indlensttredini MEUBELMAKERS en machi nale houtbewerkers Er Is ook plaats voor een leerling-meu helmaker en leerlint mnrhina Ie houtbewerker om In het vai < te worden opgeleid ATTENTIE VOOR OE ^ Mo(3el 1961 Een pronkstuk van technisch * degelijkheid W GERINGE ONDERHOUDSKOSTEN LANGE LEVENSDUUR LUCHTVERING 23 p.k MOTOR » NIEUW „ BANKSTEL " » BENZINEVERBRUIK 1 OP 18 Aan de uitmonstering en motor-geluid-demping iverd nog meer aandacht besteed De NSU-Prinz m de ideale gezinsauto Een proefrit zal u overtuigen Dealer voor Utrecht KEES VAN WEGEN g^i ^» * ESSO SERVICE-STATION Wim Koch's AUTO - en MO TORRIJ SCHOOL Gedlplom Instructeur Plompetorengracht 26 Utrecht Telef 17189 Diversen BEHANGEN EN WITTEN Voor goed behang - schilder en witwerk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 B tel 24636 GENEESKUNDIG ONDER - ZOEK voor het huwelijk Wendt u tot het Dr J Rutgershuis consultatiebureaai voor ge slachtskunde Weerdsingel W.Z 10 Utrecht DANSEN Privélessen en kleine clubjes dagelijks ni afspraak Dansschool Wildschut Kromme Nieuwe Gracht 48 Telef 16079 Laat nu uw winkel of woonhuis MODERNISEREN Deskundig advies Prima ref Bel 03486-371 en we komen bij u praten AUTORIJLESSEN In nieuwe Volkswagen VOORN'S Auto rijschool autoverhuur Oude gracht 65 tel 19907 HYPOTHEEK gelden beschik baar rente vanaf 4,5 pet en bij 90 pot der taxatie rente 4,75 pet geen provisie Geen kosten vooruit Bureau Intermediair " Postbox 8003 ' s-GravenJiage SPECIALE AANBIEDING 10 autorijlessen é 60 minuten van ƒ 47,50 voor ƒ 40 — Halen en brengen gratis Erk Bonds rijsohool KOK ' t Goylaan 91 l tel 16715 Edisonstraat 54 DIERENVRIENDEN OPGE LET Stichting Amivedi regi streert ook in Utrecht kosteloos gevonden en verloren huisdie ren Adres voor opgave Mevr L H Vliegenthart Oosterkade 12 tel 14439 Dieren kunnen worden opgenomen Er zijn vele kleuren comblna-ties mogelijk voor het maken van een linoleum trap Vraagt onze behang collectie op zicht en bespreekt nu reeds uw be hangwerk Ook voor meubelen naar JACOBS WONINGIN RICHTING Adelaarstraat 100 102 telef 19752 10 RIJLESSEN a 60 min voor ƒ 47.50 door gedlplom instruc teurs In nieuwe Opel Rekord Halen en brengen gratis Bonds rijschool „ Anja " telef 14812 - 41909 OVERHEMDEN naar maat confectie en reparatie Nieuwe boorden manchetten enz Ook in No Iron Mylord Ondiep 2 telef 42949 Heer 48 jr geh zoekt VRIEND SCH.4P met heer of gezelschap Eventueel als klaverja.s part-ner Br no 1-3086 bur L'N Miedema's AUTORIJSCHOOL „ De Dom " tel 29392 technisch gedipl instructeur met nieuwe Opel Rekord 1961 per 10 lessen speciale tarieven tevens ver huur SIMPSON BABY-WAS 3 keer per week gehaald en gebracht ƒ 4.90 per week Albr Dürerstr 9 Amsterdam telef 020-723939 SCHOENREPAPvATIE Béter — ên op tijd klaar bij J v d Brul & Zn Gedipl Shcoen herstellers Kapelstraat 21—23 zijstr Blltstraat Telef 17880 - Halen en bezorgen KREDIETEN voor meubelen en woningtextiel rechtstreeks van fabriek Zeer soepele beta ling Geheimh verzekerd Vr vrljblilvend inl Brieven post bus 251 Rotterdam KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparatiea in enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Telef 12330 KRUIS Astroloog-OccuUst Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spreekuur 2 9 behalve woens dags zaterdags 2-6 u Obrecht straat 48 Utrecht Telef 24018 KNAC BIJSCHOOL REKORU ' Ooor betere opleiding snellei uw rijbewijs met Opel Rekord Volkswagen Vespa Theorie met projectiefilm en maquette Kwartelstraat 48 b telef 15729 VERHUIZINGEN en transpor ten onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsopgave v « Vlist Tolsteegsingel 24 b tel 141B5 Laan van Chartroise 61 felef 42230 Bilderrlllksfr S2 hls Ge\T net persoon die miin TUIN in orde kan houden Dah liaknollen te koop Abstederdijk a ~- j -,.^,,„ i.- - - — > MBUBEl.BKPABATIE Meube len en matrassen overtrekken Enorme keure « totfen Voorull prllsopgave Ruim 30 Isar erva ring Stoffeerbedrljf B H v»t Basten Samuel M'lllerstr U-n ' TuinwHk Telef 1492 » BIJLES GESCHIEDENIS voor eindexamen Gymnasium A en M.M.S door student F Kuiten brouwer Fred Hendrlkstr 91 bis A Utseeht —¦ VERHUIZINGEN meubelbews ring Van ouds Is uw adres Pa Wed G van den Brink en Zo nen Goedestraat 114-116 Utr Telet 12303 Huwelijken enz Vool FINANCIBRINO van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass - kantoct C M WWens Marlahoeh 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle vpr7ekerlngen UITDBl'KEN spulten Kam peerwagens Vagé Combl Pa v Geest Gansstraat 62 Utrecht Telef 23581 Vanaf f 1 50 per week Ad Ver meuten gedipl HORI.OGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling J ir schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen vanaf ' 2 p w Corr.club „ VRIENDENKRING * staat ten dienste van alle da nies en heren met kennisma kings - en huwelijksdoel onge acht leeftijd stand en geloofs overtuiging Vraagt vrijblijvend inlichtingen Postbus 367 Leeu warden IN EEN DAG KLAAR Belt U maar Volledig chemisch reini gen dry cleaning en vlinder licht tnodelpersen Stomerij Kropman Amsterd straatweg 314 telet 40504 U belt wij komen BOUTIQUE BOTSEN " voor al uw kledingzorgen Marlastraai 45 telef 24915 NERGENS VOORDELIGEB Voor stomen een mantel ol kostuum ƒ 2 95 regenjas I 2 51 Japonnen 1 1 95 rok of blouse ƒ 1.25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstraai 15 telef 20(i92 De LEESPORTEPEUHAE vooi de Domstad la nog altijd de Reading Service Wittevrou wenstraat 20 telef 13629 Weke lijks 12 tijdschriften Geen prijsverhoging Bij vooruitbeta ling per 3 maanden 10 % pei \' 3 Jaar 20 •/• korting HET NYLONHUIS voor kOU senreparatle ceintuurs kno pen knoopsgaten pllsseren festonneren enz Amsterdamse straatweg 34 t.o Herenweg Telet 20617 Expeditiebedrijf „ DE I.UIPEI " Neude 35-36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en bestel dienst Wij garanderen goede service en billijke prijzen HUWELIJK Allen die In een oprechtgemeende kennismaking de verwezenlijking van hun mooiste levensideaal zien wor den opgeroepen toe te treden tot de reeds Jarenlang bestaande 10 samenwerkende onder vrouwe lijke leiding staande huwelljksbe miödelingskantoren Speciale af delingen V d gegoede midden werkende - en boerenstand als mede voor alle geloofsrichtin gen Tevens voor jongelui en v heren die — met huwelijk süs doel — in hun moederloze ge zin een huishoudster zoeken Vr gegevens Nederlands Bemidde lingscentrum Hoofdadministra tie Postbus 6037 Amsterdam Ontvangkantoor te Utrecht Har tingstraat 20 bis Dag 2-8 ook zat en zond Desgewenst huisbe zoek POTOQRAPEER ' t Is nu niet moeilijk meer ' t Gaat vanzelt ia Foto Elf Verkoop Inkoop inruil verhuur Pasfoto's ƒ 1 75 Predlkherenstraat 2 tel 24024 HELDERZIENDE J G Burge meester Consult maandag vrij dag van 3—5 uur dinsdag woensdag donderdag 2-S.30 uur M P Lindostraat 35 zijstraat BUderdiikstraat Telet Dankbetuigingen ter inzage WIJ OMLIJSTEN uw platen foto's en schilderwerk spoedt ^ smaakvol en goedkoop Oe grootste speciaalzaak Bayer ' ïlleen Steenweg 47 Duitse Zwitserse Oostenrijkse Hollandse vriend(inn)en wen sen BRIEFWISSELING enz Inlichtingen gratis Wereldkoe rier Box 6057 Rotterdam tel 33300 CURIOSITEITEN antiek wa pens munten beeldjes stera den schelpen oude ansicht kaarten oorlogssouvenirs foto artikelen Inkoop Verkoop „ Curio " Voorstraat 55 telef „ GELDLENINGEN vanaf f 1500 Aflossing in 5 jaar geen spaar kredietsysteem 1ste en 2de Hy - potheken Bouwkredieten Kre dieten voor de aankoop van auto's en machinerieën enz Leningen op auto's mits niet ouder dan 1956 Intermediair " Postbox 8003 Den Haag " PER BRIEF maakt u kennis met uw toekomstige vriend oi vriendin d.m.v uw corr club met aparte afd v geloofsrich ting en milieu Br aan de G.C.K te Llchtenvoorde na der adr overbodig Nette jongeman 30 jaar r.-k zoekt serieuze kennismaking met een NET MEISJE tot 30 jaar Br no 1-5106 bur UN Meisje 20 Jaar zoekt leuke VRIEND of vriendin om gezel lig mee om te gaan liefst met aig ontw Br no 1-5065 bur UN Voor al uw VERZEKERINGEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass kant J W de Paauw Vleutenseweg 178 en 178 bis Utrecht tel 35S50 Kindje bit zegt ta ta ta ' t heeft een PLASTIC BROEKJE S.G.A Beschaafd eenvoudig alleenst persoon 3S jr niet onbemiddeld zoekt meer sfeer in zijn woning en daarom contact met dame voor VRIENDSCH.\P huwelijk of als huisgenote welke over tuiging geeft niet Piano orgel TV enz aanwezig Br no 1 5083 bur L'N Pak mee een LEESPORTE FEUILLE van de Domstad of A P B Speciaal goede buiten landse tijdschriften Blltstraat 155 A tel 23468 PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Twijnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatweg 45 Utrecht Telet 14273 - 18532 - 24918 Ver voer van overledenen van en naar aMe plaatsen in blnnen en buitenland Uw TIMMER - en METSEL WERK wordt door ons vlug en billijk uitgevoerd J de Jong Prot Wattjesstraat 11 Utrecht telefoon 42 9 39 Nette jonge man zoekt HUISE LIJK VERKEER bij weduwe vrouw van ongeveer 30—35 jaar liefst met kinderen omgeving Utr Afspraak maken aan huis Br no 1-5082 bur UN Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle levertijd Herm Hennink Moderne Kan toortnrlchtlng Nachtegaalstr 60 telef 1476 » Wordt DETECTIVE 1 beroeps of bijverdienste Gratis inlichtin gen over schrift opleiding ParticuUere-Recherche Nwe Binnenweg 352a Rotterdam telefoon 33300 HUWELI.TKSBEMIDDELTNG voor beschaafde dames en he ren Bureau Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13066 K 30 Spreekuren dagelijks van 2 tot 8 uur ' s zondags en " s maandags gesloten Inlichtin gen kosteloos Condities billijk Discretie verzekerd VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verhulzen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles mei volle garantie P J Ëlberts en ' in v Humboldstr 23 telel 12060 en telet 23767 Wilt u nu uw huls MODERNI SEREN verbouwen kasten la ten mïken ramen nazien Zijn uw vloeren in slechte sta-st ' Kortom alle voorkomende tim mer - en metselwerken worden door ons vakkundig uitgevoerd Prima ref Vrijblijvend prijsop gave F Hamers v d Palm straaf 13 telet S0B34 Jongeman 21 jaar met rijksbe trekklng zoekt langs deze hem onsvmpathieke weg KENNIS M.\KING met een net en lief meisje leettild 18—22 jaar Br liefst met foto's op erewoord retour no 1-5101 bur UN LAAT TIJDIG uw elektrische installatie van uw wagen na zien Reparatie dynamo's start motor enz Th Koeken Zach Jansenstraat 5 telet 27560 Nette jongeman 31 Jaar rijks ambtenaar zoekt serieuze KEN NISMAKING met net meisje aardige verschijning 26—32 Jr Geen uitganastype Br no 1 5223 bur UN S van Tijn DAMES - en HE RENKLEDING tevens ke ren repareren en veranderen Zonstraat 22 BEKENDMAKING Deskundige behandeling ontheffing vesti gingswet Uit of vrijstelling mtlitalre dienst Reque.sten aan H M de Koningin ministers enz Schuldregelingen ter voor koming V faillissementen be slagleggingen verkopingen enz alsmede van andere zakelijke moeilijkheden Rapporten om trent te kopen zaken Behar tiging zakelijke belangen LAN DELIJK ADVIESBUR VOOR DB MIDDENSTAND AGAMEM NONSTRAAT 7 AMSTERDAM bij het Olympisch stadion Buitendienst voor besprekingen door geheel Nederland Gead viseerd wordt deze bekend making te bewaren Wij leveren u elke gewenste en moderne WONINGWRICHTIN ' Vanuit onze showroom wordi u vrijblijvend gehaald en ge bracht Betaling op prettige wl ] ze geregeld en uiterst discreet Br no 1-5341 bur UN Besch dame 45 Jaar fl ver schijning alg ontw uit zeer goed milieu zoekt KENNISMA KING met alleenst dito heer leeftijd 50 tot 58 Jaar Doel hu welijk Br no 1-5218 bur UN KUNSTQEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend 8-20 Telefoon 1 76 33 De Bouter uitsluitend Oudwljker dwarsstraat 134 naast Jeugd honk buslijn 3 halte OudwU kerdwarsstraat ZIEN iS EEN t Vraagt hem ook om de iMiHliuie Iii uw va canlic en daarna " Ken'hoekje v » met raad Kcyiiiwii over hel ¦ jchruik van < h ' zonnehril OCCASION ROZENKRANSPIANO zo goed als nieuw / 1450 — 5 jaar garantie Pianobandel A J V MEDEVOORT OUDE GRACHT 6S Telefoon 18520 GELD KREDIETEN VAN.t 180Ó - & 3 % op gunstigo voorwaarden, zonder borg verkrijgbaar AFLOSSING v.a f 25 - p mnd Wisselende wachttijd Vraagt schri « Inl bi ] „ BRABANTA ' postbus 509 BREDA TENTHUISJE Katwijk aan Zee i pers Juni en vanaf 19 aujj Br no 1-5333 bur UN VAKANTIE — Huurt een splin ternieuwe Volkswagen 1961 met radio en roidak Bespreek tij dig Voorn's Autoverhuur auto rijschool Oudegracht 65 tel 19907 VAKANTIE — Met hervormde Jeugdraad Zeist 10 dagen naar Alpnach a.h Vierwoudsteden meer Vertrek 10 Juli Prijs ƒ 115 volledige verzorging Za terdag 25 maart 20 uur Reis - informatie avond met filmver toning gebouw „ Jonathan " Montaubanstraat Inlichtingen J A V Ommen Kroostw 33 Zeist tel 03404-6734 Katwijk aan Zee Ruim SOU TERAIN voorzien van alle ge makken 6 personen seizoen prijs ƒ 100 p.w Te bevr Rijn laan 157 bis Utrecht Tel 30920 Tegen geringe vergoeding zorgen wij ook voor uw vervoer TENTEN — Bonds Kampcer-verhuur Centrale „ Sunny Camp " Slotlaan 184 Krullelaan 6 R Visscherlaan 61 Zeist Alle kampeerbenodigdheden Ook bungalow en combinatie tenten Folder op aanvraag Tel 03404 - 6737 en 6390 Zomermaanden KAMERS te huur met gebruik van keuken alle comfort o.a douche bij strand Knoester Westduinweg 130 D Schex'eningen RIJCKHOLT Z.-L Pens H Goessens t.m.v vrije natuur al le kamers str w voor - en naseizoen ƒ 6 v.a 1 juli tot 1 sept ƒ 6.50 p.p.p.d log met ontbijt ƒ 3.76 p.d Carolusweg 14 tel 04408-388 m 
24 Zaterdag 18 maart 1961 W§f ^ ^^^^!^^^^^ W ^^^'' DE SPOORWEGEN SPREKEN 3 HET „ AUTOMATISCH BLOK " Als de slotbrug opstond en de zware ijzerbeslagen deuren van het poortgebouw door de wachter gesloten en vergrendeld waren konden de Heeren en Vrouwen mitsgaders al hun onderzaten zich veilig in hun burcht geborgen weten Ook U zit veilig wanneer het sein achter Uw voort snellende trein door de wachter gestreken wordt óf - en dat is automatisch blok - wanneer Uw trein zelf het licht achter zich op rood zet en daarmee een volgende trein de doortocht belet Het ruim drieduizend kilometer lange vaderlandse spoorweg net is in door seinpalen gemarkeerde stukken van doorgaans 1200 tot 3000 meter opgedeeld Zo'n stuk heet een blok En als er één ijzeren wet in de wereld van het ijzeren paard is dan deze Nooit twee treinen in één blok Het corps machinisten voert dagelijks 2800 treinen met ruim 500.000 reizigers naar hun bestemming De „ meesters " zitten ' m de hoge cabine van de zware elektrische locomotieven of in de neus van hun stroomlijnstel Op de bok ' heet dat in spoortaal En deze koetsiers kennen de wet van het ijzeren paard dat schijnbaar moeiteloos langs de rails stuift blok in blok uit De seinen geven aan of het volgende blok vrij ' is Bij hand bediende seinen wordt de toestemming gegeven door de sein huiswachter in wiens jbloktoestel ' een heel stelsel van garanties tegen vergissingen schuilt Bij het automatisch blok bedient de rijdende trein de seinen zélf Zodra hij een veilig groen sein met zijn eerste as passeert springt het op rood Zodra de laatste as het blok verlaat wordt dat rood tot geel Pas bij het verlaten van het daarop volgend blok springt het sein weer op groen Dat is „ automatisch blokstelsel " een systeem wanTtaede reeds 750 kilometer van ons net is voorzien En de mannen van Seinwezen werken verder om onze spoor wegen tot de veiligste van Europa te maken DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN - UW SPOORWEGEN ¦^¦^^¦^^?^¦^??¦^??¦^^^¦^^¦?¦¦%-^'» i '^^^ Kredieten uitsluitend groot ƒ 1600 d 3 % zonder borji verkrüfibaar wooi elfe flopl SD « OOI tedereen Gernakkeliike voorwaarden wisselende wa < htttid Vraaat inlirhtmyen SAlVlK\'WKRK|NO ' Verstolkstr 31 Leeuwardt^n ASSURANTIEBEDRIJF TE UTRECHT vraagt een admin kracht die zelfstandig de gehele administratie kan verzorgen Vereist diploma algemene assurantie kennis Boekhoudkundige ervaring strekt tot aanbeveling Brieven onder nr 2-7041 aan het bureau U.N het WAT en WAAROM van de nieuwste Fiat 5oo giardiniera WAT is dat voor een wagen WAAR zit de ruimte in deze auto De Fiat 500 Giardiniera is een charmante 4-persoonswagen die tevens als combinatiewagen gebruikt kan worden Véél ruimte voor mensen Bergen bagage bij combi-gebruik • «> Achterin dank zij de horizontale onder de vloer geplaatste motor Grote achter deur voor een vracht van 200 kg of bijna een kubieke meter WAAROM maakte Fiat deze „ dubbel-doel " auto EN VERDER Omdat Fiat ervaring heeft met ruim 2 millioen 500 - en éOO-'s over de hele wereld Omdat Fiat een volv/aardige en comfortabele combi-car wilde brengen die in elk bud jget paste Zuinige motor 1:17 Pittige versterkte moter ruim 95 km/u Luchtgekoeld met thermostatische regeling en centrifugaal oliefilter Door het zuinige verbruilc en de laag geprijsde onderdelen A a/Cir \ bereikbaar voor ieder budget 4^00 ' NORTH STATE maakt een zware taak licht Na ingespannen arbeid een ogenblik vanontspanning Met een North State!Want wie North State rookt weet dat hijiets goeds opsteekt 90 et North State zacht en geurig Voor Utrecht e.o Voor Rhenen e.o Voor Zeist e.o Int Automobiel Centrale K LANDEWEER Biltstraat 74 — Telefoon 030—15889 Fa DOLF VAN DEK MADE Showroom Voorstraat 81-83 — Telef 030—12609 Garage Bolstraat 28 Garage DE RHOXER Fred v d Paltzhof 2 — Telefoon 08376—200 c V brot;delet Eerste Dorpsstraat 16-22 — Telefoon 03404—3444 

Kranten

Ga naar