Utrechts Nieuwsblad zaterdag 16 augustus 1958

OPIACE 50.009 ÜWSBLAD Drift 23 — Utrecht v.h Joh de Uefde N.V f 7.55 p kw 59 c p w Directie A M E H N Koemans Dr » J K Nieuwenhuis ZATERDAG 16 AUGUSTUS 1958 66e JAARGANG No 91 Vérschünt dagelijks Hoofdredacteur mr J W Niessink Telegram-adres Nieuwsblafl Telefoon 1643 1 7 lijnen Giro 154949 Ramp Hugo de Qroot nog mysteriet Gedachte aan explosie wint verder terrein In Galway 34 slachtoffers aan land gebracht Geen brand aan boord Er zijn toenemende bewijzen dat de Hugo de Groot in de lucht ontploft is meldt Associated Press uit Shannon Wrakstukken van de KLM-Supersconstellation die donderdag op de Atlantische Oceaan westelijk van Ierland verongelukt is werden verspreid gevonden over een uitgestrekt gebied Hoewel KLM functionarissen in verband daarmee het vermoeden heb ben geuit dat de Hugo de Groot met hoge snelheid van grote hoogte in zee is gevallen en hebben verklaard te geloven dat te voren „ iets hevigs plaats gevonden moet hebben " wijst de KLM erop dat het in dit stadium van het onderzoek zeer gevaarhjk is conclusies te trekken die naderhand wel eens voorbarig kunnen blijken te zijn Het zoeken op de plaats van de ramp is nu gestaakt In het Ierse havenstadje Galway zijn vrijdag de lichamen van 34 slachtoffers aan land gebracht Men verwacht niet dat nog meer passagiers zullen kunnen worden geborgen Vrije'Veren^actie in rustiger hanen VN-WAARNEMERS IN LIBANON Minder infiltraties sedert presidentsverkiezin^fen De groep waarnemers van de V.N In Libanon heeft vrijdag gerapporteerd dat infiltratie in en wapensmokkel naar Libanon „ merkbaar is verminderd " sinds de Libanese presidentsvekiezing op 31 juli In hun derde rapport aan de Veiligheidsraad sinds de groep op 11 juni werd gevormd zeggen de waarnemers dat vanaf de ttjd van de presidents verkiezing In de meeste roerige gebieden nagenoeg een wapenstilstand heeft geheerst Wel werden volgens het rapport daden van roverfl en wetteloos heid die geen verband hielden met de politieke situatie in toenemende maten gerapporteerd Aan vele van deze daden liggen economische overwegingen ten grondslag daar het normale leven in het gehele land ernstig ontwricht was door de langdurige staat van burgeroorlog zo wordt gezegd Verenigde Naties meegeholpen heb ben aan de oplossing van plaatselijke geschillen en moeilijkheden die hun door verschillende partijen waren voorgelegd akarios verwerpt Britse voorstellen Engeland hoopt dat het na een staking van de gewelddaden | PamfMten^ve^preid^w ^ op Cyprus mogelijk zal zijn de van het eiland verbannenen opsporen van wapens o.w aartsbisschop Makarios de leider van de Griekse Cy prioten weer toe te laten Dit wordt gezegd in een verklaring die de JBritse regering heeft uitgegeven na kennisneming van de standpunten van Griekenland en Turkije en van het advies van de gouverneur van het eiland Foot In gezaghebbende kringen in Athene is vandaag evenwel verklaard dat aartsbisschop Makarios het nieuwe Britse plan voor Cyprus heeft verwoi-pen Sir Hugh Foot de gouverneur van Cyprus heeft de verbannen Griekse leider schriftelijk op de hoogte gebracht van de Britse voorstellen doch Maka rios heeft deze in zijn antwoord „ volkomen onaanvaardbaar " genoemd aldus deze kringen UE kapiteins van sommige schepen die slarhtoHers geborgen hebben zeiden dat een aantal lichamen zwa re brandwonden en verminkingen toonden In antwoord op vragen of dit niet wijst op een explosie in de lucht zei de heer G van Messel hoofd van het bureau Veiligheid van de KLM dat alleen chemische ana lyse van gevonden materiaal zal kun nen bedragen tot de ojilossing van liet probleem of er van een explosie of van brand sprake geweest kan lijn De Franse Ireiler Jules Verne voer vrijdagavond met de Franse driekleur halfstok als eerste bergingsschip de kleine haven van het Ierse stadje Galway binnen Vijfduizend mensen op de kade keken in dodelijk zwijgen toe Aan boord van dit moderne vissers vaai-tuig waarop de 36-jarige Arthur Pelletier het commando voert waren naast elkaar de stoffelijke overschot ten van elf slachtoffers van de „ Hugo de Groot " gelegd het stoffelijk over schot van zes vrouwen vier kinderen en een man Vlak achter de Jules Verne stoom de eveneens met de Franse driekleur halfstok de Bisson binnen met vijf slachtoffers Om tien over zeven vrijdagavond lagen de Franse vaartuigen gemeerd aan de kade van de kleine transport loods waar ruimte was gemaakt om de baren met de eerste zestien slacht offers neer te zetten voor ze naar het regionale ziekenhuis in Galway werden gebracht Brandwonden De kapitein van de Jules Verne zei „ Van de slachtoffers hadden sommige brandwonden Ook bek kenWessures komen voor en ver der gebroken ledematen De sa menwerking tussen de hulpsche pen is voortreffelijk geweest al waren er wel eens moeilijkheden door de taal " Opvarenden van deze treiler zeiden verder dat het hun was opgevallen dat de hoofden en ledematen van de slachtoffers zware verwondingen vertoonden maar de rompen niet De treiler General Leclerc arriveer M enige tijd later met 13 slachtoffers aan boord onder wie twee die waren overgenomen van de Canadese torpe " ojager „ Crusader " Een sloep bracht een aantal wrakstukken waaronder i^vee vliegtuigwielen en brokstukken wn stoelen van de torpedojager aan De General Leclerc had onder meer drieniet-opgeblazen gele rubberboten van de Hugo de Groot aan boord Ook Je Jules Verne bracht een gele rub berboot mee Zodra de stoffelijke overschotten loor de Ierse autoriteiten zouden S "" '^'"' den vrijgegeven en de J™J"™dse medische deskundigen Si j.*^'4enrust gerechtelijk genees Kunaige van het ministerie van Justi ne te s-Gravenhage en dr K Vaan Kifr "' '"'"''* medische dienst van de «¦ I'M hun arbeid hadden verricht en «/¦ '' schotten zo mogelijk geïdenti kimT ^"" iJen deze in de met de " i '" " akota van Schiphol meegeno Z """ flkisten naar Shannon wor ],"/" v»erd en vandaar al naar ge S »" *^ nationaliteit van de wniofters via de luchtweg verder worden getransporteerd v^l '"^ kstukken zullen van Gal - efi » F Sl'Mnon wcfrden gezonden ' Aldaar zo spoedig mogelijk per Veenendaler verdronk ' 1 meer van Geneve wih^,.^i"^'"''K <" Nederlandse onder VepZ "?''""'''* - lan ten Kate uit 1M ° hett '"^" vrijdagmorgen tij Gen^i « wemmen in het meer van val t ^''«"'"'" jnlijk een hartaan Sehad en is verdronken Vfoilw l^'"P,^^^<'e hier met zijn plotwii „ ^^^^^ e vrienden Toen hij kS l ^,™""^ ^" niet meer boven in vorirt »„ " ^ y ° vrienden hem na iiem a »» j "'''" spoedig waarna zij Einsen o l ^^' brachten Alle po fe fen,S ^^^ slachtoffer weer bij " fMgen waren echter tevergeefs - 165]f wL "^^" K^te was sinds mei * Gelrtïï "^'^ ^^ b.l.o.-school aan Was 3?1f ^« te Veenendaal Hij ^ K kinden*°jjf ^^ ^° "^"^ "'®* vliegtuig naar Schiphol waar een nader onderzoek zal worden ingesteld Naar de PTT meedeelt bevond zich geen Nederlandse post aan boord van de Hugo de Groot Britse en VS-wapens naar Tunesië Engeland en de V.S hebben ermee ingestemd een beperkte hoeveelheid wapens munitie en jeeps aan Tu nesië te leveren De Franse regering heeft hiertegen geen bezwaren gemaakt De groep waarnemers in Libanon is van 113 op 15 juli tot 166 op 10 au gustus uitgebreid Het personeel voor luchtoperaties is gegroeid van 20 tot 24 Binnenkort worden nieuwe toe stellen en zes hefschroefvliegtuigen verwacht Als de nieuwe toestellen in gebruik genomen worden zal de groep waar nemers in staat zijn dag en nacht luchtverkenningen te doen Men is erin geslaagd de voornaam ste mogelijke infiltratiewegen onder rechtstreekse observatie te stellen In het slot van het rapport wordt geconstateerd dat de aanwezigheid van de waarnemers der V.N zowel door aanhangers der regering als door aanhangers van de oppositie is toege juicht „ De onafhankelijkheid en onpartij digheid van de waarnemers wordt al gemeen erkend en gewaardeerd en zij worden beschouwd als het sym bool van de aanwezigheid van de Ver enigde Naties in het gebied " Gememoreerd wordt ook dat In sommige gevallen waarnemers van de Processen in BAGDAD Morgen wordt In de Iraakse hoofd stad Bagdad een aanvang gemaakt met de processen tegen personen die beschuldigd worden van misdaden begaan tegen het vbik ten tijde van de monarchie Het militaire hof houdt zitting in de zaal van het parlementsgebouw dat plaats kan bieden aan een talrijk pu bliek - Twintig vertegenwoordigers van de wereldpers uit de westerse en com munistische landen en van het Ara bische blok zullen worden toegelaten Onder de beklaagden zijn 30 offi cieren en 78 burgers waaronder vroe gere regeringsambtenaren parle mentsleden en zes Iraakse journalis ten Het is nog niet bekend In welke volgorde zij voor het hof zullen ver schijnen Men verwacht dat de pro cessen twee maanden zullen duren Eerder is reeds bericht dat doodstraf niet geëist zal worden Zaterdagmorgen verklaardende medische deskundigen diebetrokken zijn bij het onder zoek naar de oorzaak van deramp van het KLM-toestel Hu go de Groot dat de verminkin gen van de slachtoffers zijnontstaan nadat de dood was in getreden Er zijn geen brand wonden van ernstige aard ge constateerd Men kan thansreeds concluderen dat geenbrand aan boord van de Hugo 3e Groot is geweest tijdens hetongeluk Wel zgn wonden ge constateerd ontvellingen,bloeduitstortingen maar dezekunnen zijn ontstaan door dezware val op het water van hettoestel tiidens het ongeluk WMÊr Ju de loop van zaterdagmid dag zullen flé deskundigen ge reed zijn met hun arbeid inzake de identificatie van de stoffe Iflke overschotten der te Gal way aan land gebrachte slacht offers Men zal dan tevens een opgave verstrekken hoeveel mannen vrouwen en kinderen zijn geborgen Volgens het Britse plan zullen er kiezerslijsten voor Cyprus worden opgesteld Intussen zal de gouverneur waar wenselijk machtiging verlenen tot de instelling van afzonderligke Griekse en Turkse gemeenteraden Als de kiezerslüsten klaar zijn zal het mogelijk zijn verkiezingen te hou den voor de twee huizen van afge vaardigden Aan de regeringen van Griekenland en Turkije wordt ver zocht voor 1 oktober vertegenwoordi gers te benoemen die op Cyprus alle faciliteiten krijgen die zij nodig heb ben om zich van hun taak te kwyten Deze vertegenwoordigers kunnen ech ter geen deel uitmaken van de gou vernementele raad onder voorzitter schap van de gouverneur Zodra de huizen van afgevaardig den zijn gekozen zo gaat de Britse verklaring voort zullen deze hun ver tegenwoordigers kiezen in de gouver nementele raad Deze raad wordt het gezaghebbende orgaan voor alle aan gelegenheden die niet onder de uit sluitende bevoegdheid van de huizen ^^^ W^Wf^r ^^ Op de kade te Galway aan de west kust uan lerlan-d wachtte gisteren een grote menigte de terugkomst af van de schepen die hadden gezocht naar overlevenden van de ramp met de „ Hugo de Groot " Groot was de te leurstelling toen bekend werd dat de schepen na een dag en een nacht te hebben gezocht geen overlevenden hadden gevonden Concentratie van Mao's vloot Het communistische blad Ta Koeng Pao te Hongkong publiceert een be richt van zijn correspondent in Kan ton volgens hetwelk zich bij Formosa een grote concentratie van marine eenheden van communistisch China heeft gevormd die zich voorbereiden om „ de kliek van Tsjang Kal Sjek een zware slag toe te brengen " Het blad melHt vereer dai de ver - loven van al het marine-personeel zi,in ingetrokken en dat de officieren en manschappen continu doorwerken om hun wapens te repareren en schoon te maken Het tempo van de oorlogstraining is op alle eenheden opgevoerd Een kruitvat De Amerikaanse opperbevelhebber op Formosa heeft gisteren de toestand in de straat van Formosa ernstig ge noemd en een kruitvat waarin alles kan gebeuren " Maar vice-adrairaal Roland M Smoot verklaarde tegenover de pers niet te denken dat er een aanval op Formosa zal komen Als de commu nisten aanvallen aldus Smoot zal Amerika volledig zijn verdragsver plichtingen nakomen voor de verde diging van het nationalistisch Chinese eiland van afgevaardigden of van de gouver neur vallen Twee voorwaarden De Britse regering verzoekt alle be trokkenen met de volgende twee voor waarden in te stemmen Ie een periode van rust en het sta ken van de gewelddaden 2e een definitieve oplossing zal pas over zeven jaar worden gezocht Het plan is in overeenstemming met deze twee beginselen opgesteld zij schijnen door alle betrokkenen alge meen te worden aanvaard aldus de Britse verklaring De Griekse delegatie naar de V.N heeft vrijdag secretaris-generaal Ham marskjoeld verzocht de kwestie Cy-prus op de agenda van de komende gewone zitting van de Algemene Ver gadering te plaatsen Deze zitting moet op 16 september beginnen Op zoek naar wapens Britse militairen hebben vrijdag In dorpen in het zuidwesten van Cyprus Speciale berichtgeving De strijdkreet „ Wö eisen vröe veren " die in Zeeuws-Vlaanderen wekenlang opgeld d^ed zal niet meer worden gebezigd Dat Is het eerste — en zeker niet het minst onverdienste lijke besluit — dat het nieuwe actie comité voor geheel zuidwest-Neder land heeft genomen Dit comité over koepelt zowel de oppositiecomité's van Zeeuws Vlaanderen als die van Schouwen-Duiveland en Goeree Over-flakkee Voortaan zullen niet meer op revolutionaire maar op stijlvolle wüze acties worden gevoerd om het gestelde doel betere en goedkopere veren te bereiken Dat de verenoppositie van rebellen le'der Honorc Colsen zich Öians heeft laten bewegen de strijd op gepaste eii legale wijze voort te zetten waardoor de grote meerderheid van de Zeeuw se bevolking zich niet meer van deze actie zal blijven distantiëren is de grote verdienste van de beide andere Koninklijk gezin te Porto San Stefano Het Koninklyk gezin is vrijdag aan boord van de jachten J'iet Hein " en „ De Groene Draeck " van het eiland Elba naar Porto San Stefano aan de kust van Toscane gevaren Daar sloeg het gezelschap de jaarlijkse roeiwedstrijd voor sloepen gade Tevoren was er een folkloris tische optocht gehouden Er waren verscheidene tienduizenden mensen naar deze evenementen komen kij ken Er wordt 5.000 gulden toegezegd voor elke lichte mitrailleur 1.500 voor machinepistolen en andere automati sche wapens 500 voor geweren en re volvers en 400 voor jachtgeweren Voor het aanwijzen van de plaats van een wapenopslagplaats is 25.000 gulden geboden In het pamflet wordt gezegd „ Helpt ons een einde maken aan moord en geweldpleging die alleen maar tot een ramp kunnen leiden " Vliegtuigongeluk in Ver Staten 21 personen zün om het leven gekomen toen een vliegtuig Van North Eastern Airlines by een poging in de mist op het vliegveld Nan tucket in de Amerikaanse staat Mas sachusetts te landen neerstortite en in brand vloog Het vliegtuig een DC 3 kwam van New York Nan tucket is een geliefd vakantieoord De gewezen voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoom energie Dean is om het leven ge komen bij het ongeluk Hij is één van de eerste voorstanders geweest van het vrljelijker verstrekken van atoomgeheimen aan andere landen van de vrije wereld Maar ook heeft hij eens verklaard dat de Ver Sta ten de kennis voor het maken van een atoom en waterstofbom niet met anderen moeten gaan delen Dean was 52 Hij werd tot voor zitter van de commissie benoemd door president Truman in 1950 en heeft deze functie tot 1953 bekleed Kort n^dat president Eisenhower werd gekozen heeft hij zijn functie neergelegd Sindsdien was hij lid vaa een New Yorkse beleggingsfirma actie-comité's Vooral de kalmte waarmede de leden van het comité Goeree-Overflakkee — dat drie jaren geleden reeds in alle stilte werd op gericht — hun medestanders hebben l)egroet heeft daartoe geleid De gezamenlijke protestbijeenkomst donderdag in Zierikzee gehouden droeg dan ook een veel beheerster kaï-akter dan de tot dusver in Zeeuws Vlaanderen gehouden bijeenkomsten Voor de bijeenkomst bestond overi gens een vrij geringe belangstelling velen waren wellicht meer gekomen uit nieuwsgierigheid naar de heer Colsen dan uit warme sympathie voor de actie DIT U.N TELT 16 PAGINA'S Naam derde inzittende sport vliegtuig bekend Speciale berichtgeving Het is nu bekend dat de derde man die in het spoiivliegtuig zai dat don derdag in de Westerschelde is neer gestort de Rotterdamse beroepsbok ser Snuky de Bruin was Zowel zijn stoffelijk overschot als dat van de Rotterdamse handelaax in oude auto's Joseph P Kipke die hei vliegtuig be stuurde en de Bredase melaalhande laar G Hameelman zijn nog niet ge vonden Het staat nu vast dat Kipke die het vliegtuig in Engeland had gehuurd wat hij wel meer deed naar Knocke is gevlogen waar hij zijn passagiers heelt opgenomen Men tast nog volko men in het duister waarom deze vlucht werd gemaakt al kan het van zelfsprekend alleen maar een plezier tochtje zijn geweest Politie omsingelt Hongaarse legatie in Bern Zwitserse politie heeft vandaag een cordon getrokken om de Hongaarse legatie in Bern nadat gedurende twintig minuten schoten in het ge bouw gehoord waren Voorbügangers hadden de politie gewaarschuwd dat er een vuurge vecht gevoerd werd in de legatie Dertig politieagenten hebben toen het gebouw omsingeld De politiemannen hebben van de Hongaarse gezant Margai het verzoek gekregen het legatiegebouw dat Hon gaars territoir is binnen te gaan In 1955 hebben zes gewapende Roe meense ballingen de Roemeense le gatie in Bern aangevallen en de zaak gelastigde op de vlucht gedreven Een chauffeiu van de legatie werd daarbij gedood Bij het ter perse gaan van dit blad vrnamen wfl dat de twee aanvallers zich hebben overgegeven Eén van hen is levensgevaarlijk gewond Lifter omgekomen bij botsing Speciale berichtgeving Te Amstelveen is vrijdagmiddag de 16-jarige Zwolse jongen H J de Leeu wen verongelukt die samen met een vriend liftend op weg was naar Zwol le Hij zat in de personenauto van de heer A A B uit Badhoevedorp die in een file reed Toen de bestuurder remde voor de wagen voor hem ging zijn auto glijden waarop hij de file uitschoot juist op het moment dat van de andere zijde een truck met trailer naderde Een botsing volgde waar door de heer B en zijn passagier De L die voorin zat links en rechts uit de auto werden geslingerd De jongen was vrijwel onmiddellijk dood De heer B liep een « imfractuur en hoofd wonden op Boelganin verder gedegradeerd Ex-premier Boelganin van de Sovjet Unie is gisteren ont heven van zijn functie als pre sident van de staatsbank Hij is benoemd tot voorzitter van de economische raad van Stavro pol Stavropol ligt juist ten noorden van Georgië ongeveer 1.300 kilometer ten zuiden van Moskou De benoeming van Boelganin doet denken aan soortgelijke degradaties van mannen als Molotof Malenkof Kagano - • witsj Sjepilof en maarschalk Zjoekof die allen op de een of andere wijze in botsing met premier en partijsecretaris Chroesjtsjef zijn gekomen Waarom Boelganin na zijn benoe ming tot president van de staatsbank tot een nog lagere functie is gedegra deerd is niet duidelijk Er zijn be richten geweest dat hij een „ aarze lende houding " zou hebben aangeno men op de bijeenkomst van het par tijpresidium in juli van het vorige jaar toen het tot een krachtmeting kwam tussen Cliroesjts.jef en de groep van Molotof Malenkof Kaganowitsj en SjepUof Boelganin is premier van de Sov - jet Unie geweest van februari 1955 tot maart van dit jaar toen hij werd opgevolgd door partijleider Chroesj tsjef Grote broer van Nautilus te water Een reusachtige duikboot van 6000 ton en voorzien van twee atoom motoren wordt a.s dinsdag te wa ter gelaten Zij is voor zover be kend de grootste duikboot die de wereld kent Dit Amerikaainse vaartuig zal Tri ton heten Zij lieeft de dubbele ton nage van de beroemde Nautilus De bouwkosten worden geschat op 400 miljoen gulden Zij wordt een drijvend radarsta tion dat op duizenden kilometers af stand van de Amerikaanse kusten op vijandelijke vliegtuigen moet letten Zij wordt de eerste duikboot met drie dekken Deze zijn nodig voor de ra darinstallatie De bemanning wordt 150 man Aanvankelijk zonnig Het KNMI meldt zaterdag 10 uur De zachte lucht waarin vrijdag mot regen en regen voorkwam werd verdrongen door drogere polaire lucht Dit ging in de nacM van vrij dag op zaterdag met buien gepaard waarbij in Brabant en Limburg ook onweer voorkwaTn Op het vlieg veld Beek werd daarbij 12 mm af getapt Het weer staat nu tijdelijfc onder in invloed van een rug van hoge lucht-druk Op de oceaan wordt deze ge volgd door een in activiteit toe nemende depressie ten noorden van de Azoren Deze verplaatst zich vrij snel naar het oosten maar het ziet er naar uit dat zij het weer voor zondagavond nog niet aanzienlijk beïnvloedt De komende 2i uur zal het overwe gend zonnig blijven met geringe neerslagkansen Later zal bewolking in de hogere niveaus binnendrijven als voorbode van de op de oceaan naderende depressie bij de Azoren De temperaturen blijven gematigd Advertentie Wot voor weer wordt het // c"?r«l '' ^'"'''^ *^^'' ^''^^ *'"' ' lo*'*f ||' de edelste vruchtentimonade ¦ tlllll '' uit klinkklaar fruit ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIi I Overwegend 1 I zonnig | = WEERSVERWACHTING van het = E KNMI geldig tot zondagavond ' = E Overwegend zonnig weer en op = = de meeste plaatsen droog Matige = = westelijke wind en dezelfde tem = E peraturen als vandaag of iets ho = = gere = I ZON EN MAAN | = Zondag Zon op 5.26 zon = = onder 20.02 Maan op 8.32 maan = = onder 20.45 = = Maandag Zon op 5.27 zon = = onder 20.00 Maan op 9.52 maan = = onder 21.14 = I Europees weerrappori | Zaterdag 7 uur v.m Max Neersi Station Weei temp afgel gisteren 24 u Stockh mist 19 gr 0 mm Oslo regen 22 gr 2 mm Kopenh regen 18 gr 0.1 mm Londen licht bew 24 gr 0 mm A'dam licht bew 19 gr 2 mm Brussel geh bew 23 gr 2 mm Luxemb mist 23 gr 0.1 mm Partjs motregen 23 gr 0.1 mm Grenoble onweer 28 gr 0 moi Nice licht bew 25 gr 0 mtn Berlijn zw bew 22 gr 0 mjn München zw bew 26 gr 0 mm Zurich zw bew 27 gr 0 mm Geneve onweer 27 gr 7 mm Locarno zw bew 29 gr 0 mm Wenen licht bew 25 gr 0.3 mm Innsbruck regenbui 29 gr 0.4 mm Rome onbew 33 gr Omm Ajacclo onbew 26 gr Omm Madrid onbew 36 gr omm Mallorca licht bew 31 gr 0 mm Algiers mist 29 gr Omm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiim " lil ^ 
Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 De Utrechtse gas-aanpak bepaald verrassend voor de volgende keus Of ge distri bueert zogenaamd puur gas van een hoog-calorisehe waarde maar dat be tekende dat de toestellen bij de ver bruikers in het gehele verzorgings gebied allemaal omgebouwd moesten worden óf ge houdt u bij het ge kraakte gas zoals het in eerste in stantie was gedacht waarbij de mo gelijkheid werd opengelaten om het gekraakte gas d.w.z het normale stadsgas van het Rijk te betrekken dan wel het van het Rijk te betrek ken hoog calorische gas in een eigen fabriek om te vormen Het G.C.N koos de laatste oplossing maar ver plichtte zich hierbij nagenoeg alles wat de staat destijds had aangegaan aan verplichtingen over te nemen En zo zijn de krachtinstallaties tot stand gekomen die ge nu ziet ver rijzen als een nieuw silhouet van een zich verder uitbreidende stad In de sett ovens 1 die thans zichtbaar zijn er komt nog een tweede sett bij wordt via een chemische omzet ting stadsgas vervaardigd uit het hoog-calorische afstandsgas dat zo wel bestaat uit aardgas als uit het zg raffinaderijgas afkomstig van de Caltex uit Pernis Deze omvorming geschiedt op de standaardkwaliteit van stadsgas met andere woorden op de kwaliteit zoals iedere huisvrouw in Utrecht en daarbuiten thans ge wend is voor dat keteltje water voor de thee In deze zg kraakovens be vindt zich een katalysator o.m nik kel bevattende teneinde het omvor mingsproces te vergemakkelijken In deze ovens heerst een temperatuur van maar liefst 800 tot 1000 graden het GEVU Hij is al van 1954 waar blijft de tijd en daarin zit een ge weldig grote zuiger waaronder zich het gas „ verschuilt " Die zuiger kan zich in verticale richting op en neer bewegen als gevolg van het verschil in het gebruik van gas overdag en des nachts Die kleine gashouder 3 is van het G.C.N en dient niet als „ algemene reserve " maar meer in het bijzonder om op te treden tijdens de schomme lingen in de produktie er wordt hier nl een cyclisch procédé toegepast d.w.z een zg gasgang waarin gas wordt gemaakt afgewisseld met een zg blaasgang waai-bij de oven door verbranding van gas weer op de ver eiste temperatuur wordt gebracht We gebruiken maar eens een typisch technische gasterm om de oneffen heden in de produktie uit te balan ceren Het is wel geen houder van 70.000 ms maar er gaat toch nog al tijd 5000 m3 in Dan naderen wij het Bedieningsgebouw en deze naam spreekt voor zichzelf Juist omdat dit nieuwe gascomplex in zo hoge mate is geautomatiseerd zijn gelijk gezegd maar vier man voor controle nodig in de nachtelijke uren waarvan in dit gebouw twee Al jaar vier Wij belanden bij dat grote baken in de verkeerszee de gashouder 2 Deze is en blijft echter eigendom van 13 Yvonne dv M Hendriksen en G V Reenen Scherpenburglaan 6III Maud J dv J W de Jong en A C A Dik Nijeveldsingel 9 I Maria L dv H T Zumbrink en L C Döhne De Bilt Jasmijnstraat 34 Monica M A A dv L M J Nyst en J I - F Kle ven Zeist Homeruslaan 9 Edward R zv H T Molag en C M A W Tisseraud Ridderplantsoen 9II Pauline E dv J E Trapman en C A de Langen De Bilt Waterweg 6 Joannes C H zv W C Bolander en C V d Brink Balderikstraat 11 Overleden Willemina H de Waard wed van J Visser 73 jr Gerard Doustraat 7 Peter van Uitert geh m S M Verplanke 77 jr A v Ostadelaan 89 Michiel van der Horst geh m G D Wagevoort 51 jr Groe nestraat 28 GEVONDEN VOORWERPEN Züv armbandje met naampl „ Gil " 3 rubbervelgen 2 kindertennisbladen enige bescheiden t.n v Vogel rode gummicape gev 29-7 regen.ias inh foto toestel rode pi bal liederenboekje „ Wie zingt mee " wit schoent.ie en sokje verchr mesje zw uniform regen jas bl groene zijden sjaal pr bl gymn schoentjes pr witte sokjes broche portem inh ƒ 0.14 netje inh portem ƒ 10 Aan komen lopen hond bouvier plm 8 mnd oud met versleten halsband GEM BUSSEN van 5 aug t.m 11 aug 8x handschoenen 3x broche 3x regen kapje 3x paraplu 3x tas 3x sleutel 2x parapluhoes doosje potloodstiften fluit riem hoofddoek etui hoedje zonnebril zak hout zakje schelpen zak doek zak inh kindergoed pi bandje ballpoint sjaal ger jasje halsketting lus van paraplu portem Inh ƒ 0.10 schepje beugel Het hoofdbur van politie te tftrecht waterstraat 56 is geopend op werkdagen van 13 tot 16 uur Niet per telefoon Tel 12071 • By de Zandbruq Burgerlijke stand Geboren Jan zv J Willemsen en G H G Frank Queridostraat 25 bis Bartholomeus J M zv G B Vermaas en M Havekes Oudwijker veldstraat 63 Jacob A J zv A N Houtrasm en W J Heinihuis Nije veldsingel 4III Maria C E dv J Witkamp en C E Hofstee Comet straat 21 Cornelia dv T Schaap man en J Bouwman Meloenstraat Qehied model Lage Weide gasbedrijf Van een onzer redacteuren Lettie kind wil jij even wat water opzetten voor een kopje thee Lettie gaat naar de keuken naar het gasfornuis en floep daar springt de ring in vlam Het gas is aan Het gas is aan Wie denkt eraan waar dat gas vandaan komt Van de gasfabriek natuurlijk Van welke Komt mijn gas van de Blauwkapelseweg of van de nieuwe installaties aan de Lage Weide waarin de gemeenten Amersfoort Baarn Culemborg Utrecht Woerden en Zeist samenwerken Daar voor iedere automobilist op weg naar Amsterdam of omge keerd een verkeersteken van de eerste orde In de eerste plaats de reeds bestaande grote Utrechtse gashouder 72 meter hoog en met een inhoud van 70.000 kubieke meter Als een vuurtoren " op een reusachtig weidegebied Men ziet er zo goed als nooit mensen En dat klopt want deze geweldige installatie die een groot deel van Utrecht van gas voorziet staat daar geheel bedieningsloos en wordt op afstand gecontroleerd door het personeel in het bewakingscen trum van de huidige gasfabriek aan de Blauwkapelseweg Daar naast verrijst nu de nieuwe fabriek van het gasbedrijf Centraal Nederland G.C.N die een scherp contrast vormt met de huidige fabriek Er werken daar in totaal 180 man in de nieuwe fabriek zullen slechts in totaal ca 50 man werkzaam zijn des nachts wordt het hele bedrijf door slechts 4 man „ gerund " Voorjaar ' 59 compleet in gebruik ten uit te wisselen Maar toen het bleek dat in het westen des lands meer aardgas te krijgen was dan ooit gedacht stelde de minister het G.C.N Advertentie BRILLEN HOORBRILLEN HOORTOESTELLEN We ' elk een verschil met de oude veelverwenste gasfabriek aan de Blauwkapelseweg Wat een stof en gruisgedoe daar wat een hygiënische opbouw hier aan de Lage Weide OPTICIEN ïiem OUDECRACHT2i Hier ziet ge duidelijk zo vertelt ons de president directeur van het G.C.N ir J van Dam van Isselt dat de techniek binnen het verloop van enige generaties enorm is vooruitge gaan Op de Lage Weide kun je als het ware van de grond eten Alles of bijna alles is geautomatiseerd en wie even dieper ingaat op wat ter plaatse allemaal is gebouwd en nog wordt gebouwd moet erkennen dat de deel nemers van het G.C.N trots mogen zijn ovei deze „ gasaanpak " Toch is het G.C.N tegenslag niet bespaard gebleven Er is een geduchte tegen slag geweest in de aflevering van be paalde machinerieën Een Ameri kaanse firma liet afweten juist op een tijd dat men dacht volgens plan ver der te kunnen bouwen Dat is dan ook de oorzaak dat de volledige gas produktie aan de Lage Weide niet reeds in 1958 doch eerst in het voor jaar van 1959 gerealiseerd zal kunnen worden Anders gelopen Overigens is het met dat hele gas complex helemaal een beetje anders gelopen dan men had gedacht Im mers minister Zijlstra van economi « 6he zaken had aanvankelijk Utrecht bestemd als nationaal gaskraakbedrijl om van hieruit de landelijke gassoor - UTRECHTSCH NIEUWSBLAf ^ ^ Autobus in ravijn Utrechter naar z Nabij Mettlach in het Saarland I vrijdag een autobus met 36 in » ' den tijdens een bergafdaljno ^ i „ J""haarspeldbocht geslipt en ïanr»steile rotsachtige helling fis rè?"omlaag geschoten Twee inzittend"waren op slag dood 32 anderen 3 den gewond van wie diie zeer II stig '=™- In de autobus reisde aldus UP internation gezelschap van thenln »-" sche studenten onder wie enisp '" derlanders Ze vertoeven thans i„j ziekenhuizen van Mettlach en vLi klingen Wel is komen vast tp t ^ dat een Duitse en een Amerika nf student bij het ongeluk op StT den gedood In totaal 36 studenten " School '" " '°'" ^''' "^^ i Volgens opgave van Reuter ziin a volgende uit Nederland afkomstig»gewonden de slachtoffers - """^" SeDe heer Wilfried de Pree sehnr ™ 1938 uit Utrecht en wonend PieterdêHooghstraat 67 zoon van mr J a rtPree referendaris van de Ns B"heeft schrammen opgelopen knéuzin"gen en verwondingen aan de borst Pndaarenboven een hersenschuddin\Hii IS overgebracht naar het ziekenhuis te Voelqlingen in het Evanw"lische Pfarramt *''" De heer P de Kool geboren iq « uit Zuidland Hij is met verwondin gen in het Mettlach ziekenhuis odsp nomen en mej Cornelia Kamjr Ip " boren 1936 op Sumatra Atkomstij van het Ambonezenwoonoord tp Schattenburg Hooghalen In Drente Zij is met een schedelbasisfractuur in ' ernstige toestand opgenomen in het Merzig ziekenhuis AGENDA UTRECHT ZATERDAG SPEELTEREETN bij ' t Noorderbad ujn uur Buurtver Geuzenwijk Fancv Fair en spelen voor oudere leden 19 j » uur Balletgroep OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur ' Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur ' Orgelvesner JANSKERK 19.30 uur Avondgebed ZONDAG BIOSCOOP VREEBURG 10.30 uur De Zigeunerbaron alle leeft ST MAARTEN Pelmolenwég 12.30 uur ' Start wandeltocht ver Wij Houden Vol VELOXTERREIN Koningsweg Il uur Finales 15.15 Aspiranten voetbaltoer nooi KONINGSWEG 14.30 uur Bekerwed strijd Celeritudo—DEV SPORTTERREIN Thorbeckelaan 12 uur Juniorentoernooi HMS TERREIN CARTESIUSWEG 14.30 uur Voetbalwedstrijd Ultrajectum—Saes tum op en zegt dat is de moderne tech niek Helemaal aan de rechterzijde 7 hebben we ten slotte nog de propaan tanks en daarin wordt gas opgebor gen om in piekuren hulp te bieden En goed als we dan een jaar verder zijn is de oude gasfabriek — tot gro te vreugde van de omwonenden — ten dode opgeschreven Een nare reuk zal alsdan verdwenen zijn de gashouders blijven overigens intact en dan krijgen we ons gas van de Lage Weide Alles en alles bij elkaar administratief personeel incluis zal dit gascomplex een oppervlakte be slaande van 4 % ha tegelijkertijd „ be woond " worden door hoogstens veer tig man KONINGSWEG 18.30 uur Voetbalwed strijd Velox—Hermes DVS MAANDAG DOMTOREN 20 uur Beiaardconcert Rien Ritter BIOSCOPEN Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21 uur APOTHEKEN In de week van heden 18 uur tot 23 aug hebben de volgende apotheken zon - dag avond en nachtdienst Koert Burg Reigerstraat 47 Ulbrich Noorder straat 11 Vredenburg 25 Bergema Am sterd straatweg 317 Kraal Ev Meyster laan 32 Ruys Oude Gracht 283 en ' t Goy ' t Goylaan 107 MEDISCHE DIENST Voor zondagsdienst Utrechtse artsen Dokterscentrale telef 61000 CAMERA De schrik der vrouwen 18 ] CITY Geintjes met geesten met Abbot en Costello alle leeft 14.30 uur zon dag 14.15 en 16.30 uur Het gouden zwaard 14 jr 18.45 en 21 uur FILMAC Actualiteiten alle leeftijden dagelijks 10-18.30 uur SCALA De drie zingende musketiers alle leeft VREEBURG Droom-eiland met Romy Schneider alle leeftijden ö OCCASIONS - * • IN AUTÖMOBIEÉKJ ¦"' onder volledige ^ garantie en mgl de blijvende service van een prima geoutilleerd gdra gebédrijf • ^ r - ' " GARAGE Ü.T A M n.v ' Ridderschapstraat 6—10 zijstr Wittevroüwenstr " ' UTRECHT ^.• TeC tl 202-14730 Waterspringer vrijwel zeker juwelendief w«ter waar hö zich van de voor werpen kon ontdoen De man de 23 jarige Utrechter F H is geen on bekende van de politie Een duiker met — zoals een van de toeschouwers opmerkte — „ twee flessies a'sem op zijn rug " heeft in de namiddag hardnekkige pogingen gedaan iets van de buit op het droge te brsngen maar het smerige water maakt het zoeken wel erg moeilijk Het spuien van de Weerdsluis bo venkant is sinds gistermiddag in verband met het onderzoek ge staakt Het waterpeil steeg hierdoor al tot 62 + N.A.P Verder dan 70 kan men niet gaan Sieraden in het water gegooid PALACE vrijdag t.m zondag De ranch der vervloekten 14 jr Maandag t.m donderdag Simba 18 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA vrtjdag t.m zondag Ont snapt uit Chl Ku San 14 jr Maandag t.m donderdag Dodenrit in het Spook gebergte 14 jr Het is nu vrijwel zeker dat de man die vrijdagmiddag bij de Be muurde Weerd in het water van de Weerdsingel te Utrecht sprong nadat rechercheurs hem probeerden aan ta houden degene is die enige dagen geleden de juwelendiefstal in Hilversum heeft gepleegd en daar voor vier tot vijfduizend gulden aan sieraden meenam Hij had deze ju welen vermoedelijk bij zich en sprong daarom hals over kop in het nen WIJ Verd In het compressorengebouw 6 wordt — ge ziet er gebeurt heel wat in deze fabriek — het gas op een zo danige druk gebracht dat het ten eerste de ontzwavelingsinstallatie 4 kan doorlopen En dan te bedenken dat er straks ook nog een gasdroog installatie bij komt dan moet het duidelijk zijn dat we gelukkig al te vaak achteloos voorbij lopen aan dat gasje onder dat keteltje water In mei 1959 gaat de koolgasfabriekaan de Blauwkapelseweg verdwijnen.Die was van 1862 en werd toentertijdgebouwd buiten de gemeente Met dat al zijn we nog niet geheel klaar met de beschrijving van de Lage Weide Want in het Commando gebouw 5 is dan nog een zoge naamde verrijkingsinstallatie aanwe zig om het gas steeds weer nauwkeu rig op de vereiste standaardkwaliteit te brengen Eén man is in dit gebouw slechts aanwezig hij draagt tevens zorg dat het gas dat nu aan alle eisen voldoet in de gewenste hoe veelheden naar de gashouders van de verschillende deelnemers van het G.C.N wordt gestuurd Het is allemaal wel een beetje won derbaarlijk voor een leek De des kundige trekt even de wenkbrauwen De Virechtse recherche ts DnjdW middag nog uren bezig geweest m " het zoeken naar bijouterieën o'J vwgelijk bij zijn vlucht in het waievoor de hem achtervolgende pwn'door een 23-iarige jongeman o « "» Bemuurde Weerd zijn weggeworpi" De recherche liet een duiker de boaemafzoeken maar veel kwam er vk boven een oude zwarte '¦^^ e ---' kov ^ en een oude stoelzitting ¦¦ ¦ ¦ " water was zo vuil dat de duiker ïleigen handen niet kon zien Foto U.N.-Van der V/eW Advertentie coR zec;er § BOUWT AJXN DE BREEDl§!TRi%/%T DE STiJGERS TOT AANBOUW VAN ONS NIEUWE DANSINSTITUUT RIJZEN EEN MODERNE ACCOMMODATIE AAN DE HOOGSTE EISEN BEANTWOORDEND REMBRANDT De Dictator met CM IW Chaplin 14 jr 14.30 18.45 en 2Md "" Zondag 13.45 16.15 18.45 en 2i''/"/ag STUDIO Peter Pan 14.45 uur zonaas 14.30 en 16.45 uur „ eo Avontuur op Mallorca 14 >'¦ " 21.15 uur „_ WATfeRTBMPEBATUUB ^^ De temperatuur van het water i " Utrechtse zweminrichtlngen was neu WATERHOOGTEN WÊEBBSLUia UTRECHT 16 aug - Bovenkant Biu « 62 cm -!- N.A.P was 14 cm Benedenisw sluis 28 cm — N.A.P val ^ "" In september aanstaande beginnen de danscursussen seizoen 1958—1959 Van maandag 18 augustus af dagelijks n.m van 5—9 uur aan ons adres Wolvenstraat 2-4 telefoon 11674 gelegenheid tot inschrijving IN 1958 DANSEN GELEERD "- IN 1959,IN HET NIEUWE INSTITUUT DANSEN BEOEFEND Uitsluitend voor katholieken „ TP ECHTSCH NIEUWSBL NA INFOi Hamm naar Moorse re heeft kaï Naar alle waarschijnlijkl van buitenlandse zaken En semblee van de Ver Natiei VN Hammarskjoeld de l némerscorps in Libanon te ie V.N in Jordanië " tot st ^ en Britse troepen uit di Indien de resolutie welto ] iet Westen en Japan de haalt de kans hierop woi Hammarskjoeld volgende vertrekken voor besprekir * De resolutie is het resultaat fxaie geheime besprekingen gisi door Hammarskjoeld gearranj 70 heeft Hammarskjoeld zelf informele ontmoeting tussen de « ische minister van buitenlands lien Gromyko en diens Amerik ambtgenoot Dulles weten te bei stelligen Dulles en Gromyko z jelfs enige overeenstemming h < bereikt over de noodzakelijkheic versterking van het waarnemers In Libanon Ook hadden D Engen Hammarskjoeld en de Selwyn Lloyd een bijeenkomst Door de informele besprek tussen de enkele belangrijke d « tieleiders heeft het debat in d semblee wat aan waarde ingebo Gisteren was de Turkse mil van buitenlandse zaken Zorlu d « ste spreker Hij steunde volled plannen van president Eisenhov Zorlu richtte zich voorts te Rus Gromyko die gezegd had d omstandigheden in het Midden ten Turkije „ in de maalstroom de oorlog " kunnen slepen Hi niet inzien dat de op verzoek Groot-Brittannië en de Vere Staten aan Jordanië en Libanoi Gemeente Amsterd zal zo nodig mi gaan vorderen Gistermiddag heeft de Amster se wethouder voor de leven delen de heer B Ram eei derhoud gehad met de voorz van de drie Amsterdamse i slijtersverenigingen en de < teur van het Centraal bureau de melkhandel over de drei ^ stagnering van de melkdistrj in Amsterdam In dit ondel-houd is tot uitdrul gebracht dat het gemeentebe in overleg met de regering i regelen zal nemen — waarbi dacht wordt aan vorderii welke een zo goed mogelijk tributie van melk zullen was gen indien de normale distr onverhoopt zou stagneren z dig door inschakeling van a detaillisten De vertegenwoordigers van de ganiseerde melkhandel wilier in eigen kring nader berads zullen dinsdag 19 augustus net gemeentebestuur het resi daarvan mededelen De CAO voor de KL Ministerhoudtzi voorlopig afzijc Minister Algera heeft op v van het Tweede Kamerlid de fegermg Hadders VVD me trekking tot het CAO-overleg verschillende groepen vliegend soneel van de KLM o.m geant zich te moeten onthouden va uitspreken van een mening on « e al of niet toelating van d enigmgen van KLM-personee " eujk van de boordwerktuigl sen pursers en hofmeesters e stewardessen bij de CAO-ondf 7''?pu voor vliegend persone < " J ™ 3^s op deze vraag een woord zou geven zou dit u SMeu hebben op de verdere b vS ^^^ tussen partijen en dit vermeden worden aldus de mii GRE BROUVPENSTEIN ZI > ' IN WEENSE STAATSOPBl „ 5 ^ Ne'ierlandse sopraan Gre " enstem is door de Weense s tTn ¦ geëngageerd voor 25 c iom '^."^' opera-seizoen van Brnm '® jaar geleden heeft erouwenstein in Wenen in d « « euo de rol van Leonore gez PRS m^G ^ Route-Kodal l-n '¦ '^« n die eens iets andei Wp „«^" ^"^®" ™ aar langs de Nn!v5 ^*" ¦!« provincies ü M-ff ^^"^^^ deel 1 aan te bev ieot »^ '' handelt 25 interessaw £«"' '"^^'• bij de punten zijn | even op welke plaatsen het b den 1 ^^®" verlaten kunnei duiiiJr ^^ trajecten voorzien v SL ^'' ^^^ i t3 « met kilome ' ve ^„^" aangegeven en waarbij SchiT " "^^'- « atuur - en PleS ^ P^ciaal naar de fotog « ik i ^' ^" nuen geheel of ge "„ S^yolgd worden aak N r '^^ *« ««» " itgav v doorp ó ^?" ^^^^' « amen " -™ nd!7o \:.^.«^"^-^-^ 
iirpEC HTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 Advertentie Lt gen Nasoetion Wan praktijken achter front ÜEIOEP De stafchef van het Indonesischeleger luitenant generaal A H Na soetion heeft verklaard dat wan praktijken achter het gevechtsfront de pogingen van de strijdikrachten iondermijnen om de rebellie in de | buitengewesten de kop in te druk - \ ken < O „ ^ ^ I n ET conflict in Ahmedabad India „ Economische avonturiers bu - nnnpwonden dpmnn feder landse handen geweest Genoemde kringen zetten uiteen gedragen aan een speciale instantie dat elke recente maatregel die de in - " druk mocht hebben gewekt dat Indo nesië de ha-del via Nederland zou voortzetten uitsluitend van tijdelijke aard is en zal worden ingetrokken zodra andere kanalen zullen zijn ge vonden Voorts verklaarden zij dat het mi nisterie van handel binnenkort han delscommissarissen in Londen New York Antwerpen Osaka Sydney en Ryeka Joegoslavië zal aanstellen naast de reeds bestaande handelsver tegenwoordigingen in Singapore Pe nang Hamburg en Den Haag Het streven van Indonesië om de traditionele handel via Nederland naar andere landen over te brengen wordt in verhoogd tempo uitgevoerd na de inzet van de anti-Nederlandse campagne als gevolg van het uit blijven van een oplossing in de kwes tie Nederlands Nieuw-Guinea Intussen werd in Djakarta verno men dat het beheer over negen Nederlandse handelsondernemingen waaronder ook de zogenaamde „ big five " voor het einde van deze maand uit militaire handen zal worden over - ' NLANGS zat ik te bladeren in een prachtig platen boek waarin de oud-ehristelijlje wereld in monument of geschreven woord haar getuigenis geeft over wat aan het leven waarde gaf door een uiteindelijke be stemming In deze eeuwen waren er vaak de span ningen van vervolgingen of martelaarschap U weet misschien dat in die tijd een simpele aanduiding van een vis een herkenningsteken was de beginletters van het Griekse woord voor vis — ichthus — werden als de belijdenis van Christus ' verlosser-zijn ver staan Ik werd getroffen door de woorden waarmee een advocaat in het jaar 200 het geheim van het christen-zijn voor zijn tijdgenoten vertolkte Het was Tertullianus en hij schreef over de doop „ Maar wij kleine vissen die zo heten naar onze grote Ichthus Jezus Christus worden in het water geboren en slechts wanneer wij in het water vertoeven blijven wii in leven " Schoner en dieper kan — dacht ik — nauwelijks omschreven worden wat het betekent om „ in je ele ment " d.i een gered kind van God te zijn Ds A DRONKERS In Nederlandse zakenkringen werd i ^ jq vandaag de vrees geuit dat het aan - j tal Nederlanders dat in dienst is van Nederlandse of zelfs van Indonesische „ „„ „„!,*-„ j„j j ™ „» i - bedrijven die toestemming zouden ^ rf ^ geloven echter dat deze actiekrijgen hun spaargelden naar het toch met tot het door de taal fanafacivaderland over te maken uit politie - gewenste resultaat zal leiden Hoeke overwegingen drastisch zal wor - ' wel premier Nehroe zelf voorstan den beperkt Dit zou volgens hen der is van de invoering van het Hindibetekenen dat een nieuwe exodus als officiële taal heeft hij stelling ge van Nederlandse employés zal ont-Jnomen tegen de fanatici Dit kwamstaah tot uitdrukking bij de behandeling van Tot slot verklaarde men in de Ne - een ten sloti:e met algemene stemmenderlandse zakenkringen dat de jcng - aanvaarde motie in het parlement,ste serie Indonesische maatregelen er - ^ „ artrnk werd PPlPfrd nn Hp duidelijk op wijst dat de Indonesl - ^^^ arm ae naarukwera gelegd op flesche regering vastbesloten is het noodzaak ener geleidelflke overgangstreven naar uitschakeling van de i en de mogehjkheid dat de EngelseNederlandse economische invloed op taal ook na 1965 in gebruik blijft werdte voeren opengelaten en bicycle " wil men volgens Times " vervangen Is een een « eter en ern - een i - Ne de itaan anse Wer - en lag de ige ren de de Hij en e - 133 e - ge - te in het 30 cy 30 De Romy 0 NA INFORMEEL OVERLEQ IN NEW YORK Hammarskjoeld mogelijk naar Midden Oosten ans van Moorse resolutie daartoe heeft k Vaar alle waarschijnlijkheid zal maandag de Noorse minister ' buitenlandse zaken Engen een resolutie indienen bij de As leinblee van de Ver Naties waarin aan secretaris-generaal der VN Hanunarskjoeld de bevoegdheid wordt gegeven het waar némerscorps in Libanon te vergroten en de „ aanwezigheid van jeV.N in Jordanië " tot stand te brengen opdat de Amerikaan jenBritse troepen uit dit gebied zullen worden teniggetrok - ten Iiidien de resolutie welke reeds verzekerd is van de steun van Jet Westen en Japan de vereiste twee-derdè meerderheid be l0lt de kans hierop wordt in New York groot geacht zal Hammarskjoeld volgende week reeds naar het Midden-Oosten vertrekken voor besprekingen in de betrokken gebieden schonken hulp de oorzaak van een oorlog kon worden Papagaaien Na de Turk sprak de vertegen woordiger van Saoedi Arabië Sjoe kairy waarover de correspondent van het U.N in Washington schrijft Is Wim de la Parra in Driebergen vermoord 5j resolutie is het resultaat van mtt gebeime besprekingen gisteren L Hammarskjoeld gearrangeerd iijett Hammarskjoeld zelfs een tformele ontmoeting tussen de Eus Iche minister van buitenlandse za ken Gromyko en diens Amerikaanse imbtfenoot Dulles weten te bewerk ilelligen Dulles en Gromyko zouden lelfs enise overeenstemming hebben bereikt over de noodzakelijkheid van tersterkins van het waamemerskorps 1 Libanon Ook hadden Dulles Enjtn Hammarskjoeld en de Brit jelwyn Lloyd een bijeenkomst Politie heeft nog geen zekerheid Is het stoffeiyk overschot van het vermoorde kind dat te Drlebergen Bysenburg werd gevonden dat van Wim de la Parra uit Utrecht Er zgn enkele omstandigheden die in deze richting wyzen maar de justi tie heeft na een paar weken speu ren nog geenszins de overtuiging dat deze theorie juist is Op 30 juli van dit jaar deed een wandelaar die langs het fietspad Austerlitz-Hoog Kanje bezig was met het zoeken van eetbare paddestoe len de griezelige vondst van het stotfelük overschot Het lag tien meter van het pad tussen dichte jonge aanplant Het was omstreeks twee uur die middag dat de politie het bericht van de luguben vondst ontving De plaats waar de resten gevon den werden behoort tot het landgoed Bornia vlak bU Austerlitz gelegen den werden behoort tot het landgoed politie niet alleen wie de dader was maar ook hoe hy zijn slachtoffer ter plaatse heeft gekregen Indien men zich herinnert hoe in de oor logsjaren een jongeman van achttien jaar in het Driebergse bos ver moord kon worden doordat men er hem heen lokte onder voorwendsel van een vlucht per vliegtuig naar Door de Informele besprekingen tiisscn de enkele belangrijke delega lieleWers heeft het debat in de As semblee wat aan waarde ingeboet ' Gisteren was de Turkse minister van buitenlandse zaken Zorlu de eer \ e spreker Hij steunde volledig de plannen van president Eisenliower Zorlu richtte zich voorts tot de Rus Gromyko die gezegd had dat de omstandigheden in het Midden-Oos ten Turkije „ in de maalstroom van de oorlog " kunnen slepen Hij kon jiet inzien dat de op verzoek door Groot-Brittannië en de Verenigde Staten aan Jordanië en Libanon ge - Gemeente Amsterdam zal zo nodig melk gaan vorderen Gistermiddag heeft de Amsterdam se wethouder voor de levensmid delen de heer B Ram een on derhoud gehad met de voorzitters van de drie Amsterdamse melk slijtersverenigingen en de direc teur van het Centraal bureau voor de melkhandel over de dreigende stagnering van de melkdistributie in Amsterdam Advertentie ' n BRINK product " In dit ondei-houd is tot uitdrukking gebracht dat het gemeentebestuur in overleg met de regering maat regelen zal nemen — waarbij ge dacht wordt aan vordering — welke een zo goed mogelijke dis tributie van melk zullen waarbor gen indien de normale distributie onverhoopt zou stagneren zo no dig door inschakeling van andere detaillisten Sujffaiux DE PLASTICLAK is beter - kost minder De vertegenwoordigers van de geor ganiseerde melkhandel willen zich in eigen kring nader beraden en zullen dinsdag 19 augustus aan het gemeentebestuur het resultaat daarvan mededelen De CAO voor de KLM Bent Ministerhoudtzich voorlopig afzijdig TIJD die meer geschikt is om de mens te leren kennen in zijn zeer gevarieerde liefhebberijen of ambities dan de vakantietijd De een loopt met plezier voor de tiende maal zijn vierdaagse de ander haalt kampeerwagen en het daarbij passende gerei te voorschijn om onder zo primitief mogelijke omstan digheden het leven voort te zetten een derde verkiest de stille rust met een boek weer een ander wil mensen zien of raakt niet uitgekeken voor de uitstal kast in een museum Wie zijn wij mensen eigenlijk en wanneer zijn we in ons element Zit er achter dat verlangen om in de vakantie ongewone indrukken op te doen het leven anders in te richten een stiekem verlangen om meer onszelf te kunnen zijn dan in het gewone dagelijkse leven het geval is Er is wel dacht ik niemand die zich in het leven van alle dag niet op een bepaalde manier remmen moet laten welgevallen Je kunt de tijd niet indelen zoals je dat zoudt willen en hebt in ieder geval te ma ken met anderen die in het leven wel de beperkingen aanbrengen Db Minister Algera heeft op vragen » an het Tweede Kamerlid de heer * germg Hadders VVD met be trekking tot het CAO-o-verleg voor wrschillende groepen vliegend per soneel van de KLM o.m geantwoord ™ te moeten onthouden van het « itspreken van een mening omtrent * al of niet toelating van de ver Migmgeu van KLM-personeel na ™ eli]k van de boordwerktuigkundi 8 » pursers en hofmeesters en van stewardessen bij de CAO onderhan-oelmgen voor vliegend personeel - Als ™] thans op deze vraag een ant woord zou geven zou dit invloed Kunnen hebben op de verdere bespre ken tussen partijen en dit moet > eimeaen worden aldus de minister y jeeóteilihe overpeinzina GBE BROTJWENSTEIN ZINGT • N HKENSE STAATSOPEBA De Nederlandse sopraan Gre Brou " enstem is door de Weense staats « jpera geëngageerd voor 25 concer - q-o"V ™' opera-seizoen van 1958 ™ w Drie jaar geleden heeft Gre 2™T ^'^'" in Wenen in de „ Fi - " 10 de rol van Leonore gezongen 0 Route-Kodak '¦ lien die eens iets anders wil " an alleen maar langs de hoofd "" van de provincies Utrecht El EN vogel fladdert door de lucht een vis schiet door het water — het geeft ons een gevoel van een vrijheid die de kans betekent tot de ontplooiing van alle aanwezige krachten of tot de gebruikmaking van alle gegeven mogelijkheden Een vogel in een koo ^ daarentegen een vis in een aqua rium geven ons onwillekeurig altijd even dat onbe hagelijke idee dat er iets niet helemaal in orde is of dat er iemand — mens of dier — aan het eigenlijke niet is toegekomen £}'- S ^ Zuid-Holland te rijden is ™ e Koiak deel 1 aan te bevelen WkL " handelt 25 interessante tra i ""' waarbij de punten nijn aange „!" " P welke plaatsen het beste de le„*„wegen verlaten kunnen wor rf,,ij "?,^^ trajecten voorzien van een sS '^ '« aartje met kilometer af-vj " aangegeven en waarbij wordt « fwezen naar natuur - en steden - De rare wereld waar wij met elkaar in leven de koppen in de krant dip duidelijk maken dat het overal niet even prettig is kunnen bij een mens dat onberedeneerbare verlangen wakker roepen dat hij zich zou kunnen ontdoen van al datgene dat hem belemmert om in zijn element d.i op een bepaalde - manier zichzelf te zijn schoon speciaal naar de fotogenieke - 1 -' " i'cuiaai L If ' ''"° nen geheel of gëdeelte - tóf'S "* ^"'•' ien to V™*^e is een uitgave van Ko doorp ó B ^" ^*^ S > samengesteld verwwii '"^ ^" geïllu«tr««rd met " schillende foto's In de bijbel staat in het oude psalmboek een woord dat ik in dit verband nooit zo erg vreemd heb gevon den Iemand die blijkbaar door een trouweloze vriend in de steek is gelaten slaakt ineens de verzuchting „ O had ik vleugelen als een duif ik zou wegvliegen en een woonplaats zoeken " U kunt het nalezen in Psalm 55 en dan misschien de rekening opmaken er mankeert nogal eens iets ' 1 fit m 
2f UTRECHTSCH N^EUW SRU ^ Directeur van Boekhoven hartelijk gehuldigd Wie zag dit ongeval Maandag 11 augustus gebeurde er op de Utrechtseweg tussen Jutfaas en Utrecht zoals gemeld een ongeluk op het oostelijk rijwielpad ter hoogte van perceel 72 Hierbij waren een fietsende jongen en twee bromfiet sei's betrokken De fietser reed met een vriend in de richting Utrecht Hij werd gepas seerd door een bromfiets waarbij de sturen in elkaar raakten De 14-jarige jongen viel vóór het wiel van een bromfiets die van de andere kant kwam en die over hem heen reed De jeugdige fietser liep een gebroken oois op en de bestuurder van de hem egemoet komende bromfiets kreeg wonden aan zijn kin De politie verzoekt de bromfietser die de jongens passeerde die ver moedelijk een groene bromfiets be reed en die na het ongeluk verder is gegaan zich te melden bij het politie bureau aan de Tolsteegbrug te Utrecht Ook eventuele getuigen van dit ongeval zijn daar welkom Qeslaagd voor staatsexamen Leerlingen van de stichting Gem Utrechts Avondlyceum afd Gymna sium HBS A en HBSB slaagden voor het volgende staatsexamen Gymnasium A S Koopmans mej S C Koster L M G P Smeets mej M Veldman H G v d Vlist Gymnasium B mej A v d Leur M A de Rooy HBS A J S Agterberg A C Blom mej G Bolduan mej J Geertsema H H Keereweer D F Metz mej A Schinkel W M y Schalk HBS B mej C G Bout H Flier mej C M V d Hoeven J Zaal H J van Zessen ring tive serie g3baseerd op'aÜtheS '" gegevens De jacht op de dader -''« ' i'ïï ^^^^ ' ie ' H I hebbers die jg t < uit Salzburg m missen vinden een kleine troost „ h in haar geromantiseerde a serie g3baseerd op authemf gegevens De jacht op de dader T ^* en de witte weg " heet het H i n ' 1 rtn£.*.anaf(.»i.i ' ^' 1 ^ U,35 " eten nhet 20.55 aanse operafragmenten geeft "" "* * Operaliefhebbers die d t«i *'• sie uitzending uit « i-,u „." '"' vi ending uit Salzburg mo ^^ vinden een kleine troost int " ^ elcanto programma om 20 zondagavond dat een reeks van rt Met volle teugen hebben de kinde ren van het U.N vrijdagmiddag weer genoten van het Vakantie kinder-toneel van onze krant Het Scapino ballet trad tweemaal in de Stads schouwburg op voor volle zalen met het succes dat werd verwacht Bijzonder fijntjes was met name de „ uitmonstering " alles welverzorgd en prachtig in stijl Dat gold zowel het alleraardigste Op een regendag waarin het kwartetspel het wederom goed deed en waarvan het Ganze bord met zijn put gevangenis en het mannetje in de gevangenis volkomen aanvaardbaar ten tonele werd ge voerd Van een gans andere struc tuur bleek De Kikkerkoning uit het sprookje van Andersen met de fraaie zeemeermiimendans en ten slotte was er de vrolijke famtasie van Broodjes en Boeketten Een middag die met al zijn reaenachtigheid voor ide jeugd bijzonder zonnig was Daar voor zorgde ook Scapino zelf die er slag van heeft de kinderen te Huizenblok afgezet om bromfietsdief te grijpen FEUILLETON „ Rustige landing na de storm " door BETTY BEATY 29 — Mademoiselle Fairways natuurlijk Deverkeerskoningin met de grote bruine ogenen het blauwzwarte haar die nu drieduizendkilometer ver weg zit aan de andere kantvan de oceaan Palsy — Oh ja die herinner ik me En vanavond was hij niet echt boos Ik dacht van wel zei Patsy — Ikdacht dat hij woedend was Op wie Op ons allemaal Op mü speciaal Alshfl in de buurt is schijn ik altfld iets ver keerds te doen Joanna lachte vriendelijk — Jij arm klein ding je zou er niet erger naast kunnen z^n Neen mompelde Patsy hoopvol Je hebt het helemaal mis Patsy ging op de rand van haar stoel zit ten en luisterde vol aandacht — Kijk eens hier zei Joanna — hij isniet precies een boezemvriend van Bill Maynard en in ieder geval moest hij van avond wel een houding aannemen Disciplineonder de bemanning enz enz Zij trok even een zuur gezicht — Ik weet dat hij nu niet bepaald verliefd op mü is Maar jij Met een moederlijke lach schud de zij het hoofd — Ik drong Patsy zachtjes aan — Watdenkt hü van mü kopje — En vertel me nu eens heb je wel gegeten Ik heb nauwelijks iets aangeraakt Heus kijk maar eens even Zü trok haar zwarte jurk strakker om zich heen Er is weer wat van mün middel af Het is een nieuwe jurk die Wj het nieuwe middel moet passen Ik moet zeggen dat mün scherpe neus mü nog al eens langs gelegenheden bracht waar ze gebraden kip serveren met een grote uitstalkast vol goudbruine kippe tjes die langzaam aan een spit braadden maar ik dacht aan mün dollars en heb er geen voet in gezet Patsy zei dat zü niet zo'n vooruitziende blik had gehad en deed het verhaal van het diner van dertig shilling Cynthia klapte medelüdend met de tong Vooruit vertel nog eens wat meer Metwie ben je gegaan Neen wacht even zegmaar niets Zü tikte even tegen haar voor hoofd — Als mün uitstekende geheugen müniet bedriegt dan was het Maynard hè Inderdaad zei Patsy Waarom kOk je meteen zo sip Hü istoch iemand waarmee het prettig vliegen is,zou ik zeggen Stel je voor dat je Prentice had gehad Zü sprak de naam met een fluis terende grafstem uit Maar die heb ik inderdaad gehad Zeker een gevolg van oververmoeidheidna de reis mompelde Cynthia — Waar zünmün aantekeningen over Eerste Hulp O,wacht ik weet he tal weer Moet behandeldworden met hete zoete thee En toen zei zümet een klank van ergernis in haar stem En je zei - dat je met Maynard vloog Allebei zei Patsy — Maynard vloog ookonder toezicht Cynthia knikte — Nu begrüp ik het Het is soms moeilük om je te herinneren dat die hoge pieten ook nog wel een - vluchten onder toezicht moeten maken Zü ging gracieus op de rand van een van de mahoniehouten stoelen van mevrouw Wa terhouse zitten — Was het heel erg Wordt vervolgd Qehele personeel vindt woorden van hulde Gisteren was het vijfentwintig jaar geleden dat de lieer J W Gerlings behei-end vennoot van drukkerij J van Boekhoven te Utrecht in dienst trad bij deze vennootschap In de nieuwe hal voor deze gele genheid feestelijk versierd was het voltallige personeel bijeengekomen om zün directeur te huldigen Het eigen fanfarekorps en de drumband O.I.V de heer J Rietveld zorgden voor een feestelijke sfeer De heer J Rijgersveer bedrijfslei der leidde de huldiging in en ver leende het woord aan dr K F E Horbach oudste beherend vennoot Hy prees het vooral in de heer Ger lings dat deze steeds een open oog had gehad voor de grote dynamiek van het tegenwoordige bedrijfsleven en dat hij ernaar had gestreefd steeds het bedrijf te moderniseren Als ge schenk van vennoten en employe's overhandigde de heer Horbach een jachtbuks Namens de vennoten was het de heer H G J Reynvaan die de jubi laris huldigde Voor de personeelscommissie sprak da heer C Wolbers Hij wees erop hoe mede door ' t koopmanschap van Advertentie Qft er eens vaker voor zitten vooF „ fcr dB „ fris"-dranjt waar U tot de laatste druppel ¥ aii geniet Bestd vaker Jd ^ Een van de prettigste belevenissen niet dtnir en overal vctkrijgbau JEL ^• KMI il^vnefs > •^" ttu'deff Wet ootvanfen manU opwindende jacht door Utrecht Een bromfietsdief heeft vannacht na een opwindende jacht door de Utrechtse straten zijn meerdere moe ten erkennen in een doortastende achtervolger en de Utrechtse politie In het holst van de nacht om streeks 2 uur werd de 27-jarige Utrechter C de W uit de Cremer straa * in Utrecht wakker Hü hoorde vreemde geluiden boog zich uit zijn slaapkamerraam en zag een man die net wegreed op de bromfiets van de heer De W sr De brommer stond geparkeerd in de voortuin De W jr bedacht zich geen moment In piama rende hij naar beneden pakte zijn eigen bromfiets en spurtte de dief achterna Op de Catharijnesin gel btj de Stationsstraat haalde hij de man in en bracht hem ten val De man liet toen de brommer op straat liggen en vluchtte een brand gang in C de W belde de politie die met twee radiowagens bemand met twee — De afdelmg „ reizen en ontwik keling " van de Raad van het Inter nationaal Studiecentrum te Rotter dam hoopt van 6 tot en met 8 no vember te Amsterdam haar eersteEuropese studieconferentie over toe risme te houden De conferentie is georganiseerd in samenwerking met het Nederlandse Bureau voor Buitenlandse Studen tenbetrekkingen en de Nederlandse Reisvereniging voor Katholieken Aan de conferentie kunnen deel nemen niet commerciële instellingen werkzaam op het gebied van studie - kunst - en vakantiereizen — De Nederlandse Bank van Suid Afrika Beperk te Johannesburg dochtermij van de Nederlandse Over zee Bank te Amsterdam zal 2 sep tember in Wallstreet een kantooropenen De vestiging zal overigensgeen bureau worden voor trans acties „ 0\ er the counter " Haar taak gel voorlichtend zijn doel is de aan dacht van Amerika te vestigen opde investeringsmogelijkheden in Zuid Af rika Dl - K F E Horbach links speldt de zilveren jubilaris de heer J W Ger lings het zilveren bedrijfsinsigne oj de borst de heer Gerlings het bedrijf was uit gegroeid tot een grote moderne onder neming Een steeds groter aantal men sen vond emplooi bij drukkerij Van Boekhoven De sociale voorwaarden voor het personeel werden aanzien lijk verbeterd De voorzitter van de jubileum-com missie de heer E A Stolker was er verheugd over dat de heer J W Gel lings — als directeur van dit bedrijf — nu zelf in het middelpunt van de belangstelling stond „ Nu is het onze beurt om u te huldigen " Een bloem stuk gaf uiting aan deze hulde De verschillende ontspanningsver enigingen zoals kaartclub fanfare ta feltennis voetbalvereniging en bil jartvereniging allen samengebundeld in de personeelsvereniging vonden hun woordvoerder in de heer F G Kanne Als man die zelf ijvert voor een nuttige vrijetijdsbesteding stak hij zijn bewondering niet onder stoe len of banken voor de wijze waarop de heer Gerlings altijd had meege leefd met het gehele personeel ook waar het betrof de vrijetijdsbesteding De heer Gerlings dankte hierna in bewogen bewoordingen UTRECHTSE VEEMARKT UTRECHT 16/8 — Op de veemarkt te Utrecht zijn vandaag aangevoerd 3176 dieren waaronder 639 runderen 223 vette kalveren 30 graskalveren 130 nuchtere kalveren 893 schapen 366 varkens boven 100 kg 244 varkens beneden 100 kg 615 biggen 330 bok ken en geiten De prijzen waren melk - en kalf koeien f 1225—750 kalfvaarzen f 1075 725 vare koeien f 980—650 pinken f 600—420 stieren f 800—525 vette kal veren f500 — 240 graskalveren f475 — 225 nuchtere kalveren f 75—45 scha pen f85 — 70 lammeren f80 — 55 drachtige zeugen f450 — 300 lopers f 120—80 Londense varkens f 140—90 biggen f60 — 35 bokken of geiten f42.50 — 10 vette koeien per kg gesl gew Ie kw f3.15 — 3.35 idem 2e kw f2.90 — 3.10 idem 3e kw f2.65 — 2.85 vette kalveren per kg lev gew Ie kw f2.85 — 3.10 idem 2e kw f2.55 — 2.80 idem 3e kw f 2.15—.2.45 nuchtere kal veren per stuk en per kg lev gew Ie kw f 1.80 idem 3e kw f 1.40 zware varkens per kg lev gew f 1.80—1.84 slachtzeugen per kg lev gew f 1.50 — 1.57 jonge slachtz per kg lev gew f 1.56—1.63 zouters per kg lev gew f 1.77—1.81 Handelsoverzicht melk - en kaU koeien redelijk prijshoudend vette koeien vlot iets hoger vare koeien re delijk als vorige week vette kalve ren kahn iets hoger graskalveren kalm prijshoudend nuchtere kalveren willig prijshoudend schapen stug als vorige week lammeren idem varkens matig prijshoudend biggen matig prijshoudend rechercheurs en vier agenten het hele blok afzette In de tuin achter een woning aan de Wsterstraat werd de bi omfietsdlef gegrepen Men nam hem mee naar het bureauen daar bleek men te doen te heb ben met de 29-jarig J H H die ineen spoorwegwagon te Stroe woonJHij wordt door de Utrechte politieter beschikking van de justitie ge houden Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang nó 91 Utrechts Geuzen feesten verder Van een onzer verslaggevers De festiviteiten in de Utrechtse Geuzenwijk werden vrijdag voortge zet met kinderspelen in de middag uren en een show-programma dat de avond vulde De spelletjes gingen tus sen de regenbuien door het avond programma kon vlot worden afge werkt Onder anderen traden het Rythm Quartet en de Willietels voor het voethcht Vooral het quartet oogst te verdiend veel succes Het publiek waardeerde ook het optreden van an dere grote of kleine „ artisten " die hun best deden het geheel te doen slagen Tot besluit van deze tweede feest dag werd weer met veel „ overgave " geroekenrold Ook in de Jacob Simonsz de Rijck straat bleek men deze dansstijl onder de knie te hebben In ' afwachting van het feest van vandaag was men alvast een beetje aan het „ inwerken " waar toe men de muziekkapel „ Oranje bo ven " de muziek liet verzorgen De Oranje boven mannen bliezen er lus - tig op los en toen het donker werd trok jong en oud met lampionnen door de straten De stemming liet niets te wensen over en duurde tot laat in de avond voort Ook zullen de kinderen niets tekort komen want voor snoep en prijzen is terdege gezorgd Het da mes-comité waardeerde het werk van de bestuurders die nog druk aan het versieren waren met bloemen Heidemaatschappij komt in Utrecht vergaderen De 68ste algemene jaarvergadering van de Nederlandse Heidemaatschap pij zal 12 september worden gehou den in restaurant Esplanade te Utrecht Nm dakloper nabij Albatrosstraat Na afloop van de vergadering zal dr J Linthorst Homan permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Economische Gemeen schap een inleiding houden over de Europese economische integratie en de cultuurtechniek Om twee uur vannacht hebben agenten van het bureau Tolsteeg te Utrecht de omgeving van de Alba trosstraat afgezocht Mensen uit die straat waren wakker geworden doordat iemand in hun huis rond stommelde die er niets te maken laad De bezoeker kwam binnen via het dak en het dakraam Onderweg liet Wj iets zwaars men denkt aan een deksel vallen waardoor de be woners van het huis gealarmeerd werden Het zoeken heeft geen re sultaat gehad Op 13 sepetember zullen de deel nemers aan deze vergadering een ex cursie door Utrecht maken waarbij het fruitteelt en demonstratiebedrijf van de maatschappij te Houten zal worden bezocht Universitaire benoemingen Scapino'ballet voor jeugd van U.N Van 1 september 1958 tot een nader te bepalen datum is aan dr A D Voute directeur van het Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur opdracht verleend om in de faculteit der wis - en natuur kunde aan de rijiljsuniversiteit te Utrecht onderwijs te geven in de toe gepaste entomologie En gedurende het tijdvak van 1 september 1958 tot en met 31 augus tus 1959 is aan dr A A Kruithof te Eindhoven opdracht verleend om in de faculteit der wis - en natuurkunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht onderwijs te geven in lichtbronnen in het bijzonder gasontladingslampen en gasontladingen in het algemeen Aan de rijksuniversiteit te Utrecht is met ingang van 1 augustus 1958 tot wetenschappelijk hoofdambtenaar benoemd in vaste dienst voor de galenische farmacie de heer D G Boswijk thans wetenschappelijk amb tenaar in tijdelijke dienst Rijksnijverheidsdiploma's vanochtend uitgereikt Voor het examen van het leerling stelsel van de stichting Vakoplei ding bouwbed Of afdeling timmeren gehouden in de Ambachtschool te Utrecht slaagden de volgende kandi daten aan wie het rijksntjverheids diploma zaterdagochtend uitgereikt werd Van een onzer veislaggevers Een deel van het jeugdige - publiek dat zoveel genoot van het Scapino-baUet boelen Hij liet ze zelfs krachtig meezingen voor een jarige die overigens zelf niet voor het voetlicht durfde te verschijnen L V d Bilt Vleuten prijs W Borst Loenen a d Vecht A Buy zer W H M v Doorn C v Dam H A V Eek J V Hal Houten W G Jacobs Houten N de Kruyf Breukelen G Lodder Breükelen P V Mameren G W v d Meer J J J Monissen J Mul Breukelen H J Oosterom Kockengen J M C V Oostrum H H J v Poppel J H V Schalk C D Schrijvers prijs P Soesbergen A B Stigter Benschop F Veldhuizen B C de Wildt W F v d Woestijne Breu kelen A Zwambag Jutfaas prtjs Voor zover niet anders vermeld wonen de geslaagden te Utrecht Advertentie STAATSEXAMEN hbs t g ™ Do hortsio on voordeligste oplalding RESA.HILVERSUM Bekende Schriftelijke Cursus — Dat is het juist Je behoeft heus niet trap af — Een klein vogeltje vertelde mö,zo bedrukt te ktjken dat je nu leder ogenblik thuis zou kunnen Joanna schudde het glanzende donkerblon - zijn Een vogeltje van het vliegbureau de hoofd gaapte en liep naar de deur Als het je enigszins gerust kan stellen,laat ik je dan zeggen dat hij nauwelijksweet dat je bestaat Welkom thuis Cynthia boog zich over de trapleuning op de bovenste verdieping van het huis van me vrouw Waterhouse en riep naar beneden naar Patsy die in de hall stond — Heb je een goede reis gehad Patsy sloeg de vermoeide ogen net bijtijds op om het hoofd van het bruine haar te zien verdwijnen en terwijl de sptjkerhakken een beetje lawaaierig de trap aftikten trach tend de stem van de eigenares bij de hou den had Patsy de tijd haar antwoord eens te overwegen Een goede reis Daar zij nog geen andere reizen gemaakt had waarmede zij deze ver gelijken kon aarzelde zü Joanna Trent was vriendelijk genoeg geweest Het bekijken ven New York was een interessante belevenis Het incident op dat partijtje zat haar nog wel een beetje dwars maar hoewel Pren tice op de snelle glad verlopen terugreis met de wind in de rug zich nóg meer op een afstand gehouden had was Bill Maynard daarentegen buitengewoon vriendelijk ge weest Hij had zich heel opgewekt getoond Van zijn standpunt bekeken scheen de te rugreis geheel naar wens verlopen te zijn te meer waar die geëindigd was in een prachtige vlotte landing in Londen — Na mün prestaties op die oefenvlucht met jou schijnt Prentice te denken dat hoe meer praktijk ik kan krflgen in het vliegen op twee motoren h'-e beter dit voor World Span zijn zal merkte hij op toen hij met Patsy langs de douane ging Zijn gezicht had de gewone ontwapenende glimlach maar daaronder kon Patsy de bittere wrevel zien Cynthia sprong de laatste treden van de Pollard genaamd zei Patsy glimlach end — Wanneer ben jfl binnengekomen Cyn thia Een paar dagen geleden geheel volgensplan Maar je hebt mijn vraag nog niet be antwoord Heb je een goede reis gehad Patsy dook weer naar haar tas als een voorbereiding voor haar reis naar hoger ge legen verdiepingen — Ja dat heb ik wel zei zij beslist — En naar je uiterlijk te oor delen is dat met jou ook het geval Oh een prachtige reis Zeg er staateen dienblad met het nodige op mijn kamerklaar en de waterketel staat al te zingen.Kun jö je iets Huiseltjkers denken Niets zei Patsy — Ik had nooit ge dacht dat jti tot de huiselijke soort zou gaanbehoren Zij grinnikte even tegen Cynthia Het is verbazingwekkend wat zo'n paarmaanden al niet teweeg brengen Gracieusliep ze voor Patsy uit de trap op en wierpde deur van haar kamer open — Alsje blieft Ga zitten en maak het je gemakke lijk En hoe ben jij gevaren vroeg Patsy,op haar gemak in Cynthia's enige leunstoelzittend — Wie was de gezagvoerder Eerst thee zei Cynthia Zij schonk hetwater in de pot en lachte — De gezagvoer der was een schat Laycock heet hij Hijleende een wagen en nam ons allemaal meenaar de bergen de Laurentian Mountains Het was werkelijk heerlijk Én wat denk je,dat de commandant verder deed Patsy schudde het hoofd Hij riep mij in de cockpit en zei — Juffrouw Peters dat was de stewardess — en ik zijn zeer tevreden over u Toen tikte höop zijn bundeltje vertrouwelijke rapporten enzei — Zoals hier ook in staat Was me dateven vriendelijk van hem Prachtig zei Patsy — En ik ben ergblij voor jou Cynthia schonk thee in en gaf Patsy een * De populaire klassieken van van avond zijn weer eens prettig klassiek Hector Berlioz maar niet erg po pulair althans niet in de zin van het gemakkelijke lich te Wel de moeite waard overigens Het Te Deum van Berlioz in een Engelse uitvoering Om 19.15 dus in ' t KRO-programma' over H II Later op de avond om 22.05 de Vijfde Symfonie van Schu bert * Veel lichte muziek over H I hlhet VARA programma Lichte platenvan 20.05 tot 20.20 daarna tot 21.20 operettemuziek en dan om 21.20 eengezellig herhaling cabaret-program-maatje Intiem Theater met Conny Stuart t - Zoals wü reeds aankondigden vanavond een uiterst aanlokkelijk te levisieprogramma van de VARA naast het vaste Totebel en Weet wel wat je waagt de derde aflevering van Wim Sonneveld's A la carte program-ma Ook zondag kunnen wij wat aan het televisietoestel hebben De NTS geeft dan een Eurovisieuitzending uit Salz burg van de opvoering van de komi sche Mozart opera Cosi fan Tutte in het kader van de Festspiele in de Salzburger Residenz h Twee hoorspelen zondagavond over de radiozenders u hebt dus de keus De KRO geeft het eerste deel van het oorspronkelijke luisterspel van Lambert Melissen „ Amor verhan delt peppels " om 21.20 over H II De AVRO komt met de achtste afleve Z ' '^ M Advertentie OPEL Cabrio-coach 1956 als nieuw f 4500 — CHEVROLET corvette 1957 laatste model slechts even gereden met losse hard top kap en alle accessoires t 16.500 — Verkoop met schriftelijke garantie ZeisterAutOinob.MijN.V OUDE ARNHEMSEWEG 201 Telefoon 6444 — Zeist MÜZIEKOPDRACHTEN De staatssecretaris van onderwijs kunsten en wetenschappen heeft aan de componisten dr Ant van der Horst te Hilversum O L van Baa ren te Bilthoven en G Frid te Am sterdam opdrachten verleend tot het componeren van een werk afgestemd op een conservatorium-orkest Vanochtend werden in de ambachts school te Utrecht de rijksnijverheids diploma's uitgereikt van de afdeling timmeren van de stichting Vakoplei ding bouwbedrijf Op de 1ste en 2de rij ziet u de geslaagden uit Utrecht Geheel rechts een zijschot van een sporthuisje dat het verplichte exatnenwerkstuk was Links van het schot staat de heer J van der Neut te Utrecht voorzitter van de examen commissie Rechts de heer C van Goor controleur van de stichting Vak opleiding bouwbedrijf Foto U.N.-Van der Werf ZONDAG HILVERSUM I - VARA - s nn m en postdulvenber S.IS Gevar nm^r ¦¦ GeesteJijk leven toespr ¦ vppn ',.*' V de leugd 10-30 Evangelisch n,th "-™ kerkd 11.30 VragenbelS - " Afe 12 00 Gram 12.30 slortsplegei ' w '^''^' gelspel 13 00 Nws en S.OS-i,r '-\^'^ De toestand m de wereld caus ¦ vfnl " ded ol gram 13.20 Even biiS* 14.00 Boekbespr 14.20 RadS?™ ork en solist - Ljloo De SahS^gfe ' geschiedenis prijs caus -- 1515 SL ^™ koor:15.50 Dansmuz 16.30 Snnrt ™?"* VPRO 17-00 Chicago ' oiTrwV Van kleine en grote bungs caus-iiiD " 17.30 V-d jeugd 17-50 Nws sporlulwt ' gen en.sportjourn 18-30 cibamjlm Discussie 19 30 Zlgeunerork ¦ iv » 20 00 Nws 20-05 Lichte muz ' BoiJ^ni jacht op dr dader hoorsp - 21ii n „ muz 21.45 Act 22-00 Gram 22 m rÖ " 23^^0 Nws 23.15-24.00 mTt ' d"V?S HILVERSUM n - NCRV 8-00 Nw • en weerber S.15 Orgelspel - 8 30 £' genwijding 9.15 Gram KRÓ - gsL »?'" 9.45 Gram 9 55 Hoogmis 1 30 Gram '' 12.20 apologie 12.40 Gram - 1255 "^ newijzer 13-00 Nws en kath m « 13 10 Gram 13.43 Boekbespr Hon E menade ork Omr koor en ' sol - i7 -» Gr 1540 Idem 16.10 Sport 16 30 Vef pers KOR 17.00 He?v kerkL ™ IS.OO De Talenten 18.25 De kerk a het werk IS.40 Pastorale rubriek - w 19.00 Kerkelijk nws 19-05 MeisteU ^ 19 30 De mens en ik Drie kaS Manhattan causerie KRO 19 45 Nw ° 20.00 Gram 20.30 Rep slotplechtlgSn Duitse Kath dagen 20 45 PlelstlracS Js H B O 20 00 Gram 21.20 Amm verhandelt Peppels hoorsp 22 05 AmS muz 22.35 Uit het Boek der Boeken 22 45 Avondgebed en liturg kal 23m Nws 23.15 24.00 Kamerork en'solt " TELEVISIEPROGB NTS Eurovisie 19.30-22-25 Cosi Fan Tutte opera ENGELAND BBC LIGHT PBOGE 12.00 Verz progr 13-15 Gevar nroïr 13.45 Hoorsp 14.15 Gevar proer - 144 Filmprogr 15.30 Gevar nuz 16.30 Hoor spel 17.00 Gram 18.00 Gevar mm - H ^ 2 Gf - 19-0 ° Hersengym - 19.30 Nm ' i S L"='»t « "" Z - 20-30 Samenzans ' 21.00 Gevar progr 22.00 Gevar mnz ¦ 22.30 Nws 23.40 Gram 23.50 Avodgeb den 23.56-24.00 Nws ^ BBl'SSEL 11.45 Gram 12.30 Weerber 12 34 Gr 13.00 Nws 13.15 V d sold 14.00 U Traviata opera 16-13 De Schelde ora tonum 17.00 Sportuitsl 18.00 Zaïig en piano 18.30 Godsd caus 19.00 Nws 19.30 Wereldtentoonstelling - 20-00 Ork conc 21-00 Gram - 21-15 Ork conc 22.00 Nws 22.15 Gram 23.00 Nws 23.05 24.00 Gram Maandaff HILVERSUM I — AVRO 7.0O Nws - 7.10 Gym 7.20 Gram 8.00 Nws - 8.15 Gram 9.10 De groenteman 9-15 Gram 935 Waterst 9.40 Morgenwijding - 10.00 Gram 11.45 Voordr 12.00 Lichte muz 12.30 Land - en tuinb meded 12.33 V b platteland 1243 Instr sext 13.00 Nws 13 15 Meded o £ gram 13.20 Lichte muz 13.55 Beursber 14.00 Lichte muz 14.30 Moderne ievensproblemen 14.45 Pianors cital 15.15 Zijn kinderen lastig caus 15.30 Gram 17.50 Mil caus 18.00 Nws 18.15 Petra Clarijs bezoekjes aan belang wekkende gebouwen in de Westelijke pro vincies 18.25 Amateurs progr 19.00 Ka mermuz 19.45 Licht progr 20.00 Nws 20.03 Cabaret 21.16 Act 21.30 Radiophil harm ork en soliste 22.05 Een bezoek aan Libanon caus 22.25 Wereldrauziek concours Kerkrade 33.00 Nws 23.15 Koersen 23.16 - 24.00 Gram HILVERSUM II — NCRV 7-00 Nws 7 10 Gram 7.60 Een woord voor de dag 8.00 Nws 8.15 Gram 9.00 V d zieken 9.30 Gram 9.40 Voordr 10.00 Gram 10.15 Theologische Etherleergang ll.OO Orkestver en solist 12.25 V boer en tuindeur 12.30 Land - en tuinb meded 13.33 Gram 13.53 Gram en act 13.00 Nws 13.15 Theaterork en sol 13.45 Meisjeskoor 14.05 V d jeugd 1435 Gr 14.45 V d vrouw 15.15 Gram 15.45 Vo caal ens 16.00 Bijbellezing 16.30 Clave cimbelrecital 16.50 Gram 17,00 V d kleuters 17.15 Instr Trio 17.40 Beurs ber 17.45 mr L Tielenius Kruythof D » Nederlandse noodwacht 18.00 Orgelcon cert 18.30 Gram 18.40 Kamermuz 19.00 Nws en weerber 19.10 Gram 19.15 Metropole ork 19.50 Gram 20.00 Radiokrant 30.20 Schoolork en sol 20.50 Mensen en minuten hoorsp 21.25 Gram 21.45 Lloh-te muz 22.05 Boek bespr 22.20 Cello en piano 22.45 Avond overdenking 23.00 Nws en SOS-bcr 23.15 24.00 Gram TELEVISIEPROGB NTS 20.00 Journ en weerber NCRV 20.20 Attentie 21.05 Intern-rolschaatsen progr 21.35 Voordr 21.50 Dagsluiting DKAADOMBOEP 4e Hjn gram.pl.progr 18-20 uur Ber waid Symph nr 3 in es gr t Nielsen concert voor viool en ork Elgar Ouv Froissart en Sea Pictures Wililaras Old King Cole ENGELAND BBC LIGHT PBOGE 12.00 Gram 12.30 Nws en gevar progr 13.00 Ork muz OmlS.SO Nws 13.45 V d kind 14.00 Voordr 14.15 Pla nomuz Om 14.30 Nws 15.00 Ork conc Om 15.30 Nws 15.45 Lichte muz 16.30 Nws en Mrs Dale's dagboek 16.45 Liederen Om 17.30 Nws 18.W Gram.(Om 18.30 Nws 18.45 H,-ctsP - 19.00 Journ 19.25 Sport 19.30 Nws en Hoorsp 20.00 Gevar progr 20.30 Nws 22.40 Lichte muz 23.30 Nws en licMe muz 23.65 24.00 Nws BEIISSEL „ 12.00 Gram 12.30 Weerber 12.34 V d landb 12.42 Gram 13.00 Nws IB-ll Gr 14.00 en 14.30 Idem 15.00 Strilk kwarfc 16.00 Koersen 16.02 Gr K-f Syml ork 17.00 Nws 17.10 Gram 17-45 Zang en luit 18.15 Boekbespr lS-30 V d sold 19.00 Nws 19.30 Wereldtentoon stelling 20.00 Kamerork en sol 21 - Gram 22.00 Nws 22.15 Gram 22 -» Nws 23.00 V d zeelieden Klankbeeld over Utrecht NCRV De uitzending van het NCKV klanlcbleed voor de jeugd:Utrechtse Sprits in de serie Ne derlandse specialiteiten welkeoorspronkelijk was vastgesteldop donderdag 14 augustus van 17.00—17.30 uur over de zenderHilversum II is verschovennaar donderdag - 28 augustus opdezelfde tyd en over dezelfdezender In dit klankbeeld dat met medewerking van het Bureau Voorlichting van de gemeente Utrecht werd samengesteld door Dik Dorhout worden di verse aspecten van ' t Utrechtse leven belicht Aan dit klanK beeld verleenden onder meer medewerking jhr mr C J A de Hanitz zowel met het ge sproken woord als aan ae vleu gle en architect G J Eietveld 
TRECHTSCH NIEUWSBLAD 1 „ reCHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e Jaargang no 91 Maastrichtse kunstschilder GuilL Serpenti exposeert Amersfoort eert Brussels inanneke ' Tijdens de Nederlandse dag op de Expo op 20 augustus a.s wordt op initiatief van de WV te Amersfoort eerbetoon gebracht aan het wereld vermaarde „ Manneke " van Brussel Het „ Manneke " zal een kostuum worden aangeboden van het jacht hoorn en tamboersikorps van Brons werk dat aan de Nederlandse dag deelneemt Aan de overdracht van het uniform is een muziekuitvoering door het korps op de Grote Markt te Brussel verbonden Duitse interesse voor Delftse kunst Ter gelegenheid van de Europa week in de Westduitse stad Castrop Rauxel werd daar een tentoonstelling gehouden van werken van Dolftse kunstenaars die ruim vierduizend bezoekers trok Dit heeft de culturele attaché bij de Nederlandse ambassade te Bonn aanleiding gegeven de suggestie te doen om een tentoonstelling van Delftse kunst in te richten waarmee een toernee langs verscheidene West duitse steden kan worden gemaakt Geëmigreerde kinderen in Canada bezocht Dinsdag 19 augustus ' s middags om half vijf zulen zeventig ouders van Nederlandse emigranten in Canada met een machine van de Pan Ameri can op Schiphol arri\-eren Deze 70 passagiers zijn 23 juni via New York naar verschillende bestem mingen in Canada gereisd Zij keren nu na een verblijf van ongeveer twee maanden bij hun geëmigreerde familieleden weer in Nederland te rug Deze chartervlucht werd uitge voerd op verzoek van de Noordbra bantse Christelijke Boerenbond Rhenens burgemeester Jhr mr l H N F M Bosch ridder van Rosenthal was hierbü met leden van de conimissie Cunera Carillontonds aanwezig Hü volgde de werkzaam heden met grote belangstelling waar bij hij zich liet voorlichten door de directeur van de fabriek In het ge zeisciiap was ook aanwezig de heer J Bovenschen chef van de afdeling algemene zaken van de gemeente Rhenen die de actie voor een nieuw carillon waarmee ruim een halve ton is gemoeid tot zo'n gelukkig ein de heeft gevoerd De 47 klokken die het carillon gaat tellen zull9n alle worden afgestemd op de basisklok een luidklok van IGOO kg die al in de toren hangt en reeds dateert uit de zestiende eeuw Twee andere luidklokken van latere datum hangen ook al in de toren zo dat in Heiligerlee in totaal 44 klokken gegoten worden Het nieuwe carillon komt in de plaats van het in 1932 aangebrachte en door de Duitsers tijdens de oor log geroofde en omgesmolten caril lon Nog dit jaar zal het nieuwe caril lon in de inmiddels geheel gerestau reerde open achterkant van de Cu neratoren worden aangebracht Op de grootste klok is een inscriptie aangebracht die luidt Anno 1958 is deze beiaard van 47 klokken uit naam van de burgerij aangeboden aan ' t gemeentebestuur van Rhenen door de stichting Carillonfonds Cu neratoren " Omi^xS As^'i - Nieuw Ircht geworpen op Etruskische beschaving In een onlangs geopende Etruski sche graftombe ' is een wandschilde ring aangetroffen die wellicht een nieuw licht zal werpen op een tot dusver vröwel onbekend aspect van de Etruskische beschaving Archeologen die in het gebied ten noorden van Rome aan het werk zijn hebben nabij Tarquinda enige weken geleden een graftombe gevonden die een wandschildering blijkt te bevat ten waarop een panorama voorkomt dat een beeld geeft van een Etruski sche haven Er zijn verscheidene schepen op te zien die geladen wor den arbeiders die aan het werk zijn een vuurtoren en enige gebouwen Voor de archeologen kan deze wandschildering veel gegevens op leveren omtrent leefwijze kleding etc van de Etrusken omtrent wie vrij weinig bekend is Tarquinia ligt 80 km ten noorden van Rome Het is een van de centra waar ruïnes udt de tijd der Etrusken zijn blootgelegd Internationale cursus over cultuurtechniek den Het nieuwsgierige publiek wei gerde beslist in vuur en vlam te ge raken De 34-jarige B P Meyer werkzaajm bij de afdeling gemeente weriten van Zeist was van mening dat de oprichting van een partij voor rust en vrede wenselijk zou zijn Voor de rest was hij tegen toeters tegen hanen tegen sportvelden en tegen brommers Een drie-urige werkweek achtte hij aanbevelens waardig Ben vrijigezel 24 jaar sprak over vermindering van belasting Spreker nummer 18 ging er lekker bij zit ten en verdedigde vol geheiligd vuur de toepassing van de doodstraf Omstreeks 9 uur ging de belang stelling tanen Slechts enkele vast houdende toeschouwers bleven met de heer Van Oosten nog wat napra ten MARSWEDSTRIJD ÏN KERKRADE TOCH VEEI PUBLIEK Ongeveer 30.000 toeschouwers « ebben in Kerkrade met groot en Jtiousiasme gekeken naar de spec taculaire marsdemonstraties die tü jens de derde mars wedstrijd van "« wereldmuziekfestlval werden Segeven The Royal Horse Guards "« speciale toestemming van ko " ingin Elizabeth in Kerkrade en ™ regimentskapel van de Limburg « jagers uit Venlo oogsten met nun prestaties groot succes De wereldburger George Over steegen uit Utrecht greep vrij dagavond in het Walkartpark te Zeist de kans van zijn leven door in een sprekershoek de ontwapening te belichten en tevens te pleiten voor een inter nationaal leger Foto U.N.-Bakkenes in haar geromantiseerde rt„t serie gsbaseerd on autï ^^'^- ens De jacht op de dader ^ l "'^ witte weg " heet het H i ' ón '^^ Operaliefhebbers diè d^-V ^^^ itzending uit Salzburg mri '" n vinden een kleine troost^Slf " - belcanto-programma om " M agavond dat een reeks v „ n ''-,^^ i operafragmenten geeft '" ZONDAG VERSUM I _ VARA - s nn stdulvenber S.18 Gevar nr " "^ ws elUk leven ' toespr.7 VPR ''-' 8 -« Jeugd 10.30 Evangelisï^h t ¦ * J **-™ • 11.30 Vragenbelntw • a ','!?,''" Gram 12.30 sJoXpiegei iAPO = l 13.00 Nws - en S O ^ f "-^^ Of estand in de were?a,%°f^;!'f ¦ U07 Dl gram 13.20 Even h iJir ¦ *'^- Boekbespr • 14 20 RartTi'^J -??'^"' nsoUst.:''l5:00DfsahS^P^'e'?""> ledenis prijs caus ¦ Av «/'^' J " 15.50 Dansmiz 16 30 SDn^r^""™ > 17.00 Chicago ¦ o - ^ ep"''T,-i aeme en grote bungs eaii % ¦ w.J-l " V.d jeugd 17.5o"frws spirï.n '!^ n sportjourn 18.30 Cabareï ll '^" ssie 19.30 Zigeuneroïk a,,^|-.5 <' Nws 20.05 Lichte rnS2'2n1^''S - op dr dader hoorsp • 21i ^ n ^^ 21.45 Act 22 00 Gram 22 Sn t ^''"^" Nws 23.15-24.00 S V^fZi 3RSUM II — NCRV - snn nr « rber 8.15 Orgelspel ¦ s n ^ T' Iding 9.15 Gram ^ iFró - flg Ji °'' ram 9 55 Hoogmis li 30 r!l«'« ipologie 12,40 G™m.;"-i2 5?'7 ";= er 13.00 Nws en kath ^"" pram 13.45 Boekbespr^;^?4 oo"?r ^ Ie ork Omr koor en sol ¦ 1 ^ -" ï kVr-'^iVÏS-'V '"'»' 1«30 VVs IKOR 17.00 Herv kerkrtion De Talenten 18,25 De kerk a,,i iri A ^° Pastorale rubriek - N ferkelijk nws 19.05 Meisjeskoor De mens en Ik Drie kamers M ^ ttan causerie KRO 19.45 Nw " ' ïïf = ^ P ° ^^^- slo'Plechtigheden r ^^- ^" '' 5 Gram 21.20 Amnï idelt Peppels hoorsp 22 05 Am " 22.35 Uit het Boek der Boeken ivondgebed en liturg kal-Mm 23.15 24.00 Kamerorii en'soliT TEI.EVISIEPBOGR Eurovisie 19.30-22.25 Cosi Fanopera '*" ELAND BBC UGHT PBOGB Verz progr 13.15 Gevar nrojr [ oorsp _ 14.15 Gevar progr - iBè ogi % 15.30 Gevar nuz 16 30 Hoor 7.00 Gram 18.00 Gevar muz • r 19.00 Hersengym 19.30 Nws ' dichte muz 20.30 Samenzans ^ evar progr 22.00 Gevar muz - iiLiibf g^r -= ''-'^ ^™^^^''- BRUSSEL Gram 12.30 Weerber 1234 Gr ws 13.15 V d sold 14.00 hi ^%^°^^'^^- 1813 De Schelde ora - 1(.00 Sportuitsl 18.00 Zaïig en 18.30 Godsd caus 19.00 Nws Vereldtentoonstelling 20.00 Ork 21.00 Gram 21.15 Ork eonc - ws 22.15 Gram 23.00 Nws 00 Gram ' Maandag ERSUM I — AVRO 7.00 Nws ¦ m 7.20 Gram 8.00 Nws 8.15 9.10 De groenteman 9.15 Gram - terst 9.40 Morgenwijding 10.00 11.45 Voordr 12.00 Lichte muz ind - en tuinb meded 12.33 V 11 nd 1243 Instr sext 13.00 Nws ded o £ gram 13.20 Lichte muz ïursber 14.00 Lichte muz 14.30 levensproblemen 14.45 Pianorê 5.15 Zijn kinderen lastig caus am 17.50 Mil caus 18.00 Nws ' tra Clarljs bezoekjes aan belang ie gebouwen in de Westelijke pro - 18.25 Amateurs progr 19.00 Ka 19.45 Licht progr 20.00 Nws baret 21.16 Act 21.30 Radlophü - rk en soliste 22.05 Een bezoek anon caus 22.25 Wereldmuziek Kerkrade 23.00 Nws 23.15 23.16 24.00 Gram 3RSUM II — NCRV 7.00 Nws m 7.50 Een woord voor de dag 8.15 Gram 9.00 V d zieken » m 9.40 Voordr 10.00 Gram eologische Etherleergang 11.00 T en solist 12.25 V boer en 12.30 Land - en tuinb meded am 12.53 Gram en act 13.00 15 Theaterork en sol 13.45 oor 14.05 V d jeugd 14.36 Gr d vrouw 16.15 Gram 15.45 Vo 16.00 Bijbellezing 16.30 Clave oital 16.50 Gram 17.00 V d 17.15 Instr Trio 17.40 Beurs 15 mr L Tielenius Kruythol D « dse noodwaeht 18.00 Orgelcon 30 Gram 18.40 Kamermuz ' S en weerber 19.10 Gram tropole ork 19.50 Gram 20.00 nt 20.20 Schoolork en sol nsen en minuten hoorsp 21.25 21.45 Lichte muz 22.05 Bock 2.20 Cello en piano 22.45 Avond ing 23.00 Nws en SOS-ber Gram TELBVlSIEPftOGB 3.00 Journ en weerber NCRV ïntie 21.06 Intern-rolschaatsen 1.35 Voordr 21.50 Dagsluiting DEAADOMBOEP gram pi progr 18-20 uur Ber nph nr 3 in es gr t Nielsen oor viool en ork Elgar Ouv en Sea Pictures Williams Old AND BBC LIGHT PBOGB ram 12.30 Nws en gevar 00 Ork muz Oml3.30 Nws kind 14.00 Voordr 14.15 Pia im 14.30 Nws 15.00 Ork cone Nws 15.45 Lichte muz en Mrs Dale's dagboek eren Om 17.30 Nws 18.00 1 18.30 Nws 18.45 H,-rrsp n 19.25 Sport 19.30 Nws en 10.00 Gevar progr 20.30 Nws te muz 23.30 Nws en lichte 6 24.00 Nws BRUSSEL am 12.30 Weerber 12.34 V 12.42 Gram 13.00 Nws lE.ll en 14.30 Idem 15.00 Strljk 00 Koersen 16.02 Gr 16.30 17.00 Nws 17.10 Gram 17.45 lit 18.15 Boekbespr 1S.30 V 3.00 Nws 19.30 Wereldtentoon 00 Kamerork en sol 21.80 30 Nws 22.15 Gram 22.o5 ' V d zeelieden nkbeeld over echt NCRV tzending van het NCRV leed voor de jeugd ise Sprits in de serie Ne se specialiteiten welke nkelijk was vastgesteld ierdag 14 augustus van 7.30 uur over de zender um II is verschoven nderdag28 augustus op tyd en over dezelfde t klankbeeld dat met rking van het Bureau iting van de gemeente werd samengesteld k Dorhout worden di pecten van ' t Utrechtse ilicht Aan dit klank erleenden onder meer rking jhr mr C J - A tz zowel met het ge woord als aan de vleu urchitect G J Rietveld Hier gieten de mannen in de klokke gieterij te Heiligerlee het uloeibare ¦ metaal in de vorm van een van de klokken die geplaatst zullen worden in de heiaard van de Cuneratoren in Rhenen Op de achtergrond staan ondermeer Rhenens burgemeester en de heer J Bovenschen die de inza melingsactie van het carillon heeft geleid toe te kijken Zeven klokken van de 4i die besteld zijn werden vrijdagmiddag gegoten Eerste klokken beiaard Cuneratoren gegoten Rhenen's burgemeester hij het gieten in Heiligerlee aanwezig Advertentie In de klokkengieterij van A H van Bergen in Heiligerlee zijn vrijdag miiidag de eer.ste zeven klokken be stemd voor de beiaard van de Cu neratoren te Khenen gegoten Gaat U daarheen waar ze het lekkerste bier schenken dat er sedert eeuwen gebrouwen wordt Heinekett's bier Want bier goed M goed waar ze zulk bier serveren moet alles evei » prima ziir » Öok Uw vrouw wi er wel eens helemaal uit zijn - dus neem haar eens gezellig mee uit Naar dat café of dat cafeetje of dat restaurant met de onderscheiding op deur of raam Heineken Wereldvrede toeters hanen en doodstraf Sprekershoek Zeist trok helangstelling Advertentie een topprestatie OPEL REKÓRb GARAGE Oncïer de rook van het Zeis ter gemeentehuis en de geuren van een nabijgelegen poffer tjeskraam kreeg iedereen vrij dagavond gelegenheid om op het sprekersgestoelte in de mu ziektent te Zeist zijn hart uit te storten HONDERS^'v Aan een menigte van ongeveer vijfhonderd Zeistenaren Daaronder bevond zich ook de bur gemeester van Zeist mr A P Kort hals Altes die op de achtergrond luisterde naar wat bijna twintig spreliers hadden te vertellen Om sti-eelcs negen uur was voor vele aan dachtige en soms ook althans voor Zeist Uiidruchtige toehoorders de aardigheid er af en ging men volgfe stopt met nieuwe ideeën Tiiuiswaafts De 90-jarige ir H G Havik was vrijdagavond speciaal uit Den Haag overgekomen om in het Zeister Walkartpark in een sprekershoek De weg naar een hetere samenleving uit de doe ken te doen voor ongeveer vijf honderd Zeistenaren Foto U.N.-Bakkenes Zoals de organisator de heer Van Oosten mededeelde was het de be doeling dat iedere spreker tien mi nuten gelegenheid kreeg te spreken over de weg naar het geluk meende dat het Chrlsten'dom niet moest denken het patent te bezitten op de liefde reageerde het raadslid voor de A.R in Zeist de heer H W Maaskant die een betoog hield over het evenwicht tussen gezag en vrede wat een enorm applaus opleverde Een mijnheer Vorkevisser babbel de enigszins onsamenhangend over een bakkerswagen en rijwielen die voorzichtiger bestuurd moesten wor - Het was jammer dat niet alle sprekers over een ruim stemvolume beschikten zodat bijvoorbeeld de zwarigheden van de bejaarde me juffrouw Bueno vrijwel geheel ver loren gingen Duidelijk was echter dat deze juffrouw iets had tegen het Zeister PvdA raadslid mevrouw D Inden Reiss die zij rondweg be schuldigde tochtjes voor bejaarde lieden in I>en Dolder te hebben ge saboteerd Wereldburger George Oversteegen uit Utrecht sprak over een interna tionaal leger „ zorg dat je er ook bijkomt " en over ontwapening Hij /-/ k " '"«¦¦¦ ¦ niiiiiiiiiiiiii,^5SSg5 0.g / LEDENTüN6£SgPgVi IM 73feL OA.ALS BOLLEMEüKKECS f JAMkeOKS„V^ Voor Uw STENO-TYPISTE Foto's Bruid en Kinder reportages NED Voor tijdelijk direct te Utrecht gevraagd Ge huwd geen bezw Norm dagtaak Soil telef 01710-30225 naar Fotografische of br onder no 8913 UN Inrichting MA J.V Bommel Amsterd.str.weg 202 Utrecht Telefoon 13779 ^^¦^¦¦^^^¦?¦^ HUISHOUDSTER GEVRAAGD Br ond no 8778 bur Ü.N DE INSCHRIJVING voor de avondcursussen CHiROPODIST(E Algehele voetverzorging - Pedicure en Gevraagd door jonge maatsch werk.ster ZIT-SL.KAMER of ZIT EN SL.KAMER met aparte kooksele genheid te Utrecht Br ond no 8706 bur Ü.N SPORTMASSEÜR(SE te UTRECHT is vanaf heden opengesteld voor DAMES en HEREN c'ie zich een zelf standige positie willen ver werven Aanmelding en inlichtingen INSTITUUT NOlCS Schoolstraat 11 — Utrecht Telefoon 030—24165 Gevraagd voor _„ APPARATENFABRIEK EN REPARATIE WERKPLAATS medewerkend chef volkomen bekend met bank - draai - e » fraiswerk en In staat leiding te geven en te organiseren Soil met volledige gegevens onder no 8879 „^^ P THTSCH NIEUWSBL ^ ORA ] klopti Overwrnni momer i 0i de vooravon« op 1 ^ an het vorig jaar te Londen DPterde en het wereldrecord o im meter 3.38,1 van de Ti Jungwirth op 12 juli van het i jaar verbeterd erkend Beide „^''«« O'-ds zullen ter erker Segd ^*^- "=»" Sres worden ' lijP^t wereldrecord van de Au Pech '' eL ^''' '^"'° t dat hij op de - ff ^ van deze maand op 3 lUiJ^'^ tracht werd niet in bc ei'"S genomen aangezien de nn „ P^P '^''^" de recordcomm "" 8 luet hadden bereikt i'oor Qutovski h ^ wereldrecord polsst ïP'JSspringen van de Amerika l ^° Gutowski 4,819 meter gemaakt werd niet Austm ' ~^--" '^¦^* ''°"^- ^?" ' lomoii na rt„^^*''d ' aangezien de s ' vioi V^°"S onder de lat do ' BI Het wereldrecord blijft < 28 =^ P 4-'78 meter dat sed On hl ° P ^ U " naam staat nieuw »^' congres zOn in totai ziin records erkend Daa ran it " staties gemaakt doo OnrtL ^ door dames bevonf \ erkende wereldre ~ o //*" '^ ele atleHekex "'• « ie met de z.g springp 
„„ KHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 Kampioenschap Utrecht voor handballers ORANJEZEQE IN TRELLEBORQ Damesatletiekploeg klopte Zweden 7542 Overwinning kwam geen moment in gevaar Velox-dertien tekenden 10 de vooravond van de Europese atletiekkampioen Aschappen in Stockholm heeft de Nederlandse damesploeg ¦ het Zui(J-Zweedse plaatsje Trelleborg een grote overwinning Jkaald in de atletiekinterland tegen Zvsreden 75—42 punten Vanaf het eerste nummer de 80 meter horden dat door « kholm kandidate Willie Bakker-Cysouw op prachtige vs^ijze | j 2 sec gewonnen werd tot aan de estafette toe is de JJederlandse zege geen enkel ogenblik in gevaar geweest OM DE NATIONALE TENNISTITELS Goris en Maris in finale h kelspel van neren en Mevrouw F de Soet-ten Bosch weert zich terdege Scheveuingen vrijdag Van een onzer sportredacteuren D e favorieten voor de eiiKÏstrijd in het heren-enkelspel heb ben het niet zo ver kunnen brengen Was het donderdag Lex Karamoy die uitgeschakeld werd gisteren leed Van Eys den in de trieste regensfeer de nederlaag Hij verloor in vijf sets van Gtoris na de eerste twee op zijn naam te hebben gebracht terwijl de zege als ' t ware voor ' t grijpen lag In de andere halve finale sloeg Maris zich na ' n lange eerste set 11-9 volledig door de verdediging van Van Gasselt heen zodat zondag de strijd in de finale gaat tussen Willem Maris en Henk Goris LA A JF,-commissie bijeen Springschoenrecords werden erkend RSMA 61 - I door geving deze ir een uccés iciteit kcal/u - 9 - rracht 264 de radiozaak t - Telefoon 13811 iL EN BIBLIOTHEEK • ustus zullen de Centrale en in maar wegens verbouwing al in de Centrale Voetius - ng aan het gebouw van de V DE DIRECTIE MBER issen voor de opleiding tot / verpleger i Hervormde Psycliiatrische Leidschendam 9aag tantse liuize van 18 jaar en r deze opleiding op te geven de geneesheer-directeur van richting is spoedige aanmelding wel St irden in deze opleidingstUd 4-f 140.96 per maand vergoeding reiskosten boven g geneeskundige behande - ie boven de vrije dag per Bnstkledlng wordt verstrekt Ie inrichting mnen solliciteren naar de I-VERPLEEGSTER larne ingewacht bij de ge mde uirichting " - GROENEKAN lachinefabriek reding lapsslijper draaibeitels boren etc loUicitaties aan boven - > TENO-TYPISTE NED i'oor tijdelijk direct te Jtreeht gevraagd Ge luwd geen bezw Norm 3oU telef 01710-30225 f br onder no 8913 UN / ONINGRUIL INT BOVENHUIS met modern comfort bad enz centr gelegen aan een der singels ruil voor GROOT HEEL HUIS geen buitenwijken ond no 8704 bur D.N aODISTE bekend met In verkoop zoekt leidinggevende positie v.z.g.g.v ond no 8701 bur U.N ïvraagd door jonge latscli werkster ZIT-SL.KAMER of ZIT - EN SL.KAMEB met aparte kookeele genheid te Utrecht ond no 8706 bur U.N * K EN BEFABATIE - chef I it bank - draal - en | leiding te geven en ir no 8879 f I fwee Nederlandse records verbeterd De oEANJEBEOEKEN waren de 7«edse tegenstanders op vrüwel fronten de baas Daarvan ge len de dubbele overwmningen op m Ie 400 en de 800 meter het fcasiWrpen en het kogelstoten daarbö nog vier eerste plaat - n en te ' totale aantal Nederland victories komt op negen Zwe 1,1 won de resterende twee num lers Er werden tijdens deze wedstrijd i(t records verbeterd Twee daar ïU vielen aan Zweedse twee aan Sderlandse zUde Corrie Bekker die enige weken Kleden het record over de 400 me r in Rotterdam reeds op 58.3 sec braclit liet zien dat ze op de weg jit naar de aansluiting bij de inter laiionale klasse voert vastberaden ioirgaat.Weer werd het nationaal jcord belangrijk scherper gesteld ï ' bracht het nu — in een race die |» r haar op prachtige wijze gewon len werd — op 57.8 sec Nog een ilein sprongetje en de top is be r*t Sietske Rijpstra-Jeltema de Frie an vertelde eind vorig jaar nog dat M nu toch beslist met de atletiek m gaan stoppen maar kan van het lopen nog niet genoeg krijgen Ze be gon dit jaar met de 400 meter en dae afstand bleek haar zeer goed te liggen Ook nu weer werd dat be wezen Een halve seconde na Corrie Bekker kwam ze als tweede over de streep en met haar tijd van 58.3 sec evenaarde ze dus het oude record Hoewel de Zweedse May Hjerts berg slechts als derde eindigde was er voor haar toch ook reden tot jui chen 59.3 sec was namelijk genoeg voor een nieuw nationaal record hpiratie Er waren nog meer vrolijke ge iiohten in het Nederlandse kamp Zo bij de speerwerpsters Wil van Mont fonrt die pas op het laatste moment was aangewezen om de reis naar Zweden mee te maken vond hierin misschien de inspiratie om de speer MM m ver te werpen en hiermee let uit 1946 daterende record van Ans Koning te vergruizelen Prachtig natuurlijk maar de Ne derlandse dames ztjn er op dit on derdeel beslist nog lang niet Want ammer een de Zweedse Ingrid Alm qnist wierp de 600 gram speer nog ' Sna vijf meter verder 49.08 m Corrie van den Bosch en Dini Hobers die ons land in Stockholm op de vijf Ismp zullen vertegenwoordigen kwa men op meer nummers uit Voor il Brabantse Corrie was goed op dreef Zij won het kogelstoten met een zeer goede worp van 13.52 m ' Dini tweede met 13.26 m werd der ' e op de tachtig meter horden in '| 9 sec en achter Corrie Huygen die met 45.53 m eindelijk weer eens goed op dreef was tweede bü het iiscuswerpen 38 hoogspringtweeling " Nel Zier ° n Dini Hobers vochten voor de zo ' wiste maal een onderlirg duel uit Ditmaal werd de atlete uit Nieuw Amsterdam winnares door een min - °°'' 3e recordcommissie van de liii loternationale Amateur • Mhletiek Federatie die te Stock ™ m b(|een is gekomen zijn twee "«'"•¦'¦« rds t.w het m«Irecord ' 1 de Enselsman Dprek Ibbotson „'"'''¦ 3'.2 sec dat h « op 19 juli hu ' """'' S jaar te Londen ver - 1 1 • *" l>et wereldrecord op de r ™ 1 " '^••¦'^•¦'> ^ an < i « Tsjech ™ wrth op 13 juli van het vorig r'.J "'""'"''' «" rkend Beide we aank ¦¦?,' ' tullen ter erkenningWleed "^^- " ongres worden voor Het wereldrecord van de Austra '• endp ^"'°'' « Jat hU op de ze 54 5 L ^^ deze maand op 3 min deiinf ''' *^'''' "'*' '" behan - eis(.'^^™Men aangezien de ver no » „.'^^'','"« 1 de recordcommissie ""« wet hadden bereikt Pecli i^oor Qutovski linÜ wereldrecord polsstok - Bob ^"." S ™ van de Amerikaan IS ".„^."' owski 4,819 meter op Aii,S ' ^^" l'et vorig je.ar te C^^'^^akt werd niet ge - omologe„d aangezien de stok Viel u ^'¦"" ê onder de lat door - staan ' wereldrecord blijft dus '^ f op 4.78 meter dat sedert On bL "" ^ W " " aam staat nleuwr "^"" gres zijn in totaal 37 2i |„ 21 Jecords erkend Daarvan tsn t westaties gemaakt door he - Ondl ^ *"<"¦ dames levojj tX ** ende wereldrecords ^ Sfbïïinl * ~ waarschijniak tot - 0^7 ™" ^ ele atletlekexperts aow iiiï ^' ¦'»'' öe Rus Yuri Stepa - <« e met de z.g springplank der aantal foutsprongen Beiden kwa men over 1.61 m Nog iet genoeg voor de overwinning Die ging — met 1.63 m — naar het Zweedse meisje Naj-Lena Lundstroem Hannie Bloemhof Het werd wel vermoed en de atlete In kwestie heeft de verwachtingen niet beschaamd de sterke Arnhem se sprintster Hannie Bloemhof won inderdaad de 100 meter zowel als de 200 meter in resp 11.7 sec haar beste seizoenprestatie en 24 & sec Ria van Kuik werd op de laatste af stand tweede met recht kan men zeggen dat Hannie Bloemhof in het stadion van Stockholm een van de kanshebsters zal zijn Na het verspringen dat door Wem my Spierenburg Scholtemeijer ge wonnen werd noemen we nog de 800 meter die een van de vijf dubbele overwinningen voor Nederland ople verde Gerda Kraan die haar ande re toptijden liep met sterke buiten landse tegenstand moest het hier nu zonder stellen Desondanks bereikte ze nog 2 min 15.7 sec en daarmee bleef de Leidse atlete slechts 0.7 sec boven haar tijd van Nijmegen en 1.5 sec onder het oude officiële record van Gré de Jongh Marie Poisson nier hield goed vol en Viord tweede in de persoonlijke recordtijd van 2 min 16.8 sec Rest nog te vermelden dat ook het slotnummer de 4 x 100 meter esta fette door het sterke Nederlandse sprinterskwartet gewonnen werd Resumerend kunnen we zeggen dat de Nederlandse damesploeg vier da gen voordat een deel zicli in het vuur van de Europese titelstrijd be geeft een uitstekend indruk heeft ge - Onze stadgenoot C Hogen doorn eindigde te Zwolle ach ter A J Platvoet uit Enschede als tweede in het kampioen schap van Nederland twee spannen tuigpaarden Op onze foto de heer Hogen doorn met zijn twee ruinen Han en Jan schoen op 13 juli van het vorig jaar in Leningrad tot 2.16 m kwam bö het hoogspringen Het Roemeens meisje Yolanda Balas zag al haar prestaties even eens met schoen " erkend Vanaf 13 oktober 1957 tot 22 juli van dit jaar sprong zij achtereenvolgens 1.76 m 1.77 m 1.78 m en 1.80 m hoog Ook de enorme prestatie van de Amerikaan Harold Conolly die op 20 juli in Bakersfield de kogel 68.68 m slingerde werd als wereld record gehomologeerd De Flevorace begonnen Vrijdag zijn onder gunstige weers omstandigheden op het IJsselmeer de nationale lange afstand-wedstrijden van de Kon Ned Zeil - en Roeiver de Flevorace begonnen Vrijdag werd gevaren van Pampus naar Enkhuizen De uitslagen van de eerste dag wa ren Ronde - en platbodemjachten grote klasse 1 Jan Klaassen strmn J Schefter KNZ en RV ' Kleine klasse 1 Goetzee strmn ir J Loeff KNZ en RV 2 Kleine Beer strmn D Terwee KWV LooSdrecht Klasse 4 van kruiserjachten 1 Zee bries strmn K M Roeda ZV De Meeuwen Klasse 3 van kruiserjachten 1 Tul la strmn Simon de Wit KNZ en RV Klasse 1 en 2 van kruiserjachten 1 Vrouwe Emilia strmn H C M Merk KNZ en RV Internationale drakenklasse 1 Va gahs Semper « trmn C Groot WV Aalsmeer maakt door deze overwinning op een weliswaar zwakker maar toch sterk tegenstand biedend Zweeds team Een zege die na het teleurstellend resultaat van de heren tegen België de tot minieme proporties terugge brachte hoop op redelijke resultaten weer enigszins tot normale afmetin gen heeft teruggebracht Vergadering van DOS De algemene vergadering van D.O.S die gisteravond in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschap pen werd gehouden zal een vervolg krijgen Wegens het vergevorderde uur moest de vergadering namelijk worden geschorst Langdurig werd in deze vergade ring het financiële beleid van het af gelopen seizoen besproken De he ren Bode v d Hoven G Ritzer en Spierenburg uitten hierop kritiek die door voorzitter Schreuder en de heer Starink van de financiële commissie werd beantwoord Vrijdag 22 augustus zal de verga dering weer in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen worden voortgezet Velox naar Hamburg Velox zal begin september een reis maken naar Hamburg D geel zwarten zullen tegen een ploeg uit de Hanzestad in het veld komen De trip wordt waarschijnlijk met particuliere auto's gemaakt van 1 t.m 3 september Vriendschappelijke wedstrijden Verschillende Nederlandse voet balclubs zijn gisteren in vriendschap pelijke wedstrijden uitgekomen De resultaten B.V.V Zeljeznicar J Slavië 3 6 V.V.V.-Waterschei Bel gië 2 4 Bonner F.V Duitsland Sittardia 3 4 R.C Mechelen-Baronie 5 0 Aerschot België)-De Valk 3-4 Fortuna ' 54 verloor in Boulogne sur mer Frankrijk met 3-0 van Zag reb J.Slavië BEKERWEDSTRIJD CELBRITUDO-D.E.V De voetbalwedstrijd in het toer nooi om de K.N.V.B.-beker tussen Ce leritudo en D.E.V wordt zondagmid dag om half drie op het Celeritudo terrein aan de Koningsweg gespeeld Gruppelaar had succes In Zwolle Is vrijdag een nationaal concours hippique gehouden De voornaamste uitslagen hiervan lui den M.A springconcours na barra ge 1 Ritm b d J J Gruppe laar Ede met d'Artagnan O str.p 48.4 sec 2 Ritm b d J J Grup pelaar Ede met Adelboom O str.p 57 sec 3 Cees van de Pol Eind hoven met Abendglanz 4 str.p 47 sec 4 D J Mellema Reiderwol derpolder met Gerard 12 str p 55 sec 5 P E Huizinga Zee rijp met Baron 16 str p 52.1 sec Parus springconcours hoogste hindernis in laatste ronde 1.85 m 1 Tjeerd Velstra Marssum met Ka bila 2 J van Tiel Garderen met Bachus 3 W Scheeren Vught met Berenice 4 R J W Koster Bussum met Axel 5 W Schee ren Vught met Audacieux Het kampioenschap van Nederland tweespannen tuigpaarden werd ge wonnen door A Verwey met Prinses Irene en Lordly Lady Eigenaar A J Platvoet uit Enschede Nederlandse triomf in de Maas bij Namen De 29e zwemwedstrijd Dwars door Namen " die vrijdag in de Maas werd gehouden en waaraan bijna 400 zwemmers en zwemsters deelnamen is een volledige Neder landse triomf geworden Kroonenburg van ' t IJ won de 3 km schoolslag btj de heren voor Vlasman De Vest Rita Kroon Robben bleek de snelste school slagzwemster Haar clubgenoot An dre Hermsen zegevierde op de 3 km vrtie slag heren en de jeugdige Mary Landeweerd — eveneens van de Robben — werd eerste bij de da mes De Robben bezetten de eerste plaats in het clubklassement Ook de Nederlandse milltaii'en bleken te snel voor hun tegenstan ders Rein Prins werd eerste op de 3 km vi'ije slag vóór de Nederlan - der s P van Wingerden en W van Spingelen Bij de 3 km schoolslag voor militairen werden de Nederlan ders De Kooy en Koopmans resp eerste en tweede Bram Kool winnaar — Vrijdag werd te Nuth een wegwedstrijd voor profs en onafbankeltjken gehouden De Delftenaar Bram Kool werd win naar Hij legde de 120 km af in 2 uur 44 min 0,4 sec Gijs Pauw uit Utrecht werd zesde op 17 sec ¦ Dertien Utrechtse voetballers veranderden gisteravond door in hotel Noord-Brabant een enkele pennestreek op papier te • zetten van amateurs in semi - ' profs Het was het dertiental • waarmee VeloS het betaalde voetbal ingaat DERTIEN ] de leiding van de geel-zwarten I is niet bijgelovig Nadat voor ' zifter P Keyzer de contracten ] aan hen had voorgelezen sloten de volgende spelers een ver bintenis Cinus van Kooten en Jaap V d Horst zie foto ' \ Tukker Van Alfen Zwezerijn I Sambeefc WaHenburg D en G Uittenbosch Morelissen Ade laar Koot en Van Arnhem FotoV.N i Van Schijndel S.V.V weldra voetballer af Speciale berichtgeving Jan van Schijndel bekend als de voetballer met „ uitschuifbare benen '' heeft besloten zijn carrière als semi prof te beëindigen Vandaag speelt hij zijn laatste wedstrijd te Schiedam tegen het Nederlands militair elftal Reden tot dit besluit is dat Van Schijndel meent de eisen die het semi-profvoetbal stelt niet meer na te kunnen komen Jan van Schijndel droeg zeventien keer het oranjeshirt en heeft meermalen als aanvoerder van het Nederlands elftal ons land vertegenwoordigd In Finland verwierf hij zich het predikaat van „ de beste en sportief ste Hollandse voetballer " te zijn Onze jeugdruiters niet naar Hannover Het bestuur van de Stichting Ne derlandse Hippische Sportbond heeft besloten geen Nederlandse equipe af te vaardigen naar de internationa le jeugdkampioenschappen die aan het einde van deze maand in Hanno ver Duitsland worden gehouden De hippische sportbond is vrijdag tot dit besluit gekomen naar aanlei ding van de resultaten van het MA springconcours in Zwolle waaraan door de geselecteerde jeugdruiters werd deelgenomen Hieruit bleek wel dat het door de grote overgang van B parcours naar MA ongeveer eenzelfde als in Hannover gereden wordt en de te korte voorbereiding niet verantwoord was een equipe af te vaardigen Wereldtitel kano Onze landgenoot Klingers en Geurts hebben zich voor de halve finales k 1 1.000 meter geplaatst ïn de vijfde heat eindigde Klingers op de derde plaats in 4.08.9 Geurts be zette in de zesde heat eveneens de derde plaats in 4 min 11.3 sec De drie best geplaatsten van elke heat gingen naar de demi-finales over Klingers en Huisman plaatsten zich in de halve finales k 2 1.000 m Zij werden derde in de zesde heat in 3 min 44,1 sec Lagrand en Kracht legden beslag op de derde plaats in de zesde heat van de 500 meter K2-klasse waar door deze combinatie overging naar de halve finales Onze landgenoten Knuppe-Beunder werden in de 500 meter k2 klasse uitgeschakeld evenals Lagrand en Kracht in de 1000 meter k2 klasse Knuppe en Buender eindigden in hun serie als zesde in de tijd van 1 min 46.2 sec Lagrand en kracht kwamen in hun serie slechts 0,1 sec te kort om zich te plaatsen voor de halve finales Wereldrecord Tijdens de zwemkam pioenschappen van de Amerikaanse staat Connecticut die te New London worden gehouden lieeft de Amerikaan Tim Jecke vrijdag het wereldrecord op de 110 yards vlinderslag verbeterd Jec ke zwom de afstand in 1 min 3,2 sec Zwemmen De 100 meter vrije slag van de wedstrijd Japan-Australië te To kio is geëindigd in een zege voor de Australiër John Devitt Zijn tijd bedroeg 55,6 sec Zijn landgenoot Chapman werd tweede in 57 - sec precies en Nakatani Japan tikte in de tUd van 57,8 cec als derde aan Om de Davis Cup Ver Staten leiden tegen Argentinië Vrijdag is te Rye New York een begin gemaakt met de Davis Cup ontmoeting Ver Staten-Argentinië voor de finale van de Amerikaanse De uitslag van het eerste enkel spel was Harry Mackay VS versl Eduardo Soriano Arg met 6-2 6-2 3 6 6-3 hierdoor leiden de Ver Staten met 1-0 Het tweede enkelspel waarin de Amerikaan Ham Richardson tegen stander was van Enrique Morea moest wegens onweer worden ge staakt in de derde set Morea leid de toen met 5-4 Richardson had tevoren de eerste en tweede set op zijn naam ge bracht met 6-1 6-2 Het Slazenger toernooi De Australiër Lewis Hoad Wim bledon kampioen in 1956 en 1957 is in de halve finales van het Slazen gertennistoernooi voor professionals dat te Eastborne wordt gehouden verslagen door Tony Trabert de Amerikaan die in 1955 de Wimble don-titel won De cijfers waren 1-6 6-3 6 0 3-6 7-5 De eindstrijd zal gaan tussen Tra bert en de Australiër Ken Rosewall die de finale bereikte door een over winning 9 7 4-6 6-3 6-4 op Pan cho Segura uit Ecuador Wielrennen De Belg Roger Baens heeft vrijdag de „ ronde van de drie zus tersteden " — Antwerpen Gent en Brug ge — gewonnen In de eindsprint ver sloeg hij zijn landgenoten Jos Schüs Ro ser Decorte en Lucien Matliys Baens legde de 234 km af in è uur en 50 min Daar de regen een onderbreking van bijna anderhalf uur veroorzaak te werd de eindstrijd dames dubbel spel naar zaterdagmiddag versoho ven Van Eysden had een goede start hoewel de door de regen trage baan bepaald niet in zijn voordeel was Hü kwam door goed dirigeren en passeren op 4-0 en verloor toen zqn service 4 1 Kennelijk heeft dat zijn zelfvertrou wen even geschokt ziJn anders zo sterke forehand werd matig back hand zwak Na 5-3 verloor Van Eys den opnieuw zijn service sloeg zelfs enkele dubbele fouten 5-4 waarna Goris zijn service op love won 5-5 Op 8-7 overleefde Goris een setpoint en moeizaam won Van Eysden de eerste set met matig spel van beide kanten met 9-7 En toen Van Eysden de tweede set met 6-1 won leek de strijd beslist Het pakte evenwel an ders uit De langdurige onderbreking voor regen bleek Van Eysden toch geen goed gedaan te hebben Zijn forehand een van ztJn sterkste wa penen leverde royale missers op Er was niet de minste dreiging meer in zijn spel Integendeel de drei ging van Goris om op te lopen was soms al voldoende om Van Eys den in moeilijkheden te brengen of te doen falen Goris nam overai'nog al lang de ttjd voor en daarover maakte Van Eysden zich kennelijk nogal boos hetgeen de rust in zijn spel V ' - raard ook al niet ten goede kwam Qoris in aanval Goris kwam op 4-0 zag die voor sprong tot 4-3 inkrimpen maar ging toen in de aanval en won met 6-3 M:et dezelfde cijfers won Goris de 4e set na 3-3 een set waarin het Van Eysden nogal tegen zat Een Tussen de competities in organi seert de afdeling Utrecht van het handbal-verbond de Utrechtse kam pioenschappen voor dames en heren en de titel voor laatstgenoemde ca tegorie is nog steeds niet vergeven Komende zondag vindt op het Sport Vereent-veld de finale plaats tussen Attila en U.D waarbij een interes sante ontmoeting staat te wachten Om deze wedstrijd heen brengt Sport Vereent een aantal jeugd ont-moetingen tegen U.H.V en ook meis jes adspiranten van U.D komen in het veld In het D.E.S.-toernooi in Zeist dat op twee velden wordt verspeeld ko men vele bekende clubs w.o Sport Vereent Spirit biedt komende weken twee toernooien de eerste zondag a.s is speciaal voor de jeugd en bU de meisjes nemen deel B.S.V Veleri tas Fidelitas Vctoiria e -' de orga niserende vereniging en bij de jon gens spelen U.H.V D.S.O Attila U.D alsmede Spirit Ook Oranje organiseert twee toer nooien waarvan het eerste komende zondag gaat voor de dames van U.H.V Spirit 2 Limvio en Oranje ondergebracht in poule A en Attila 2 Fortitudo H.H.C 2 en Unio die in poule B zijn ondergebracht Op Bokkeduinen in Amersfoort komt een driehoeks-toernooi „ Amers foort " H.H.C Hilversum en B.H.C Bussum Een vererende uitnodiging kregen Ab Geldermans won te Noordwijkerhout Ab Geldermans uit Amsterdam heeft vrijdagavond te Noordwijker hout een wielerklassementswedstrijd gewonnen Ook de leden van de Ne derlandse Tour de France-ploeg na men aan deze wedstrijd deel Zij moesten overigens met beseheiden plaatsen genoegen nemen Piet van Est bracht het er nog het beste van af htj werd achtste De uitslag was 1 Ab Geldermans Amsterdam de 75 km in 1 uur 51 min 47 sec Arend van ' t Hof Sassenheim Arie van Wetten Noordwijker hout 4 Peter Post Amsterdam 5 Adri Voorting Haarlem 6 Vreeswijk Utrecht 7 Van derPluym Dussen 8 Piet van Est(Fij naart Daan de Groot gaat niet naar Parijs Daan de Groot zal niet deelne men aan het wereldkampioenschap achtervolging dat begin september in Parijs gehouden wordt De Am sterdammer heeft zich vit eigen be weging teruggetrokken na zijn slechte rijden van donderdagavond in de grote prijs van Amsterdam Hti voelt zich niet in conditie en vindt dat er daarom beter een an der kan gaan Door zijn uitvallen wordt Ab Gelderman die als reser ve was ingeschreven nu in de gele genheid gesteld naar Parijs te gaan twijfelachtige arbitrale beslissing ontnam hem een ace fortuinlijk was Goris met enkele netbaUen Maar Goris bleef de leiding in de manoeuvres behouden bleef aanval len terwijl Van Eysden te veel ach terin bleef Een schuine volley en een daverende smash deden Goris de set na 5-3 met 6-3 winnen 2-2 ge lijk In de beslissende set kwam Van Eysden met 3-2 voor en aan service een goede kans dus om er 4-2 van te make - Weer was een dubbele fout er de oorzaak van dat het 3-3 werd een morele klap die Van Eysden niet meer te boven kwam en hem tot ver liezen stempelde Goris voerde tem po en aanval op won eigen service 4 3 doorbrak opnieuw die van Van Eysden op eigen service kwam hfl daarna op 40-15 waarna een smash in het net van zijn tegenstander hem tot winnaar deed worden Qoed aangepakt Willem Maris heeft de zaken te gen Hans van Gasselt anders en vooral beter aangepakt dan Lex Ka ramoy Van stonde at aan speelde hy sterk op de aanval d»t op het secure spel van Van Gasselt die de trage baan in zijn voordeel had nog wel eens tot missers leidde Maar hij liet zich daardoor niet ontmoedigen en bleef de aanvallen de tactiek volgen Die dïuk bleek Van Gasselt in de eerste set nog wel te kunnen weerstaan maar toen Maris deze met 11-9 had gewonnen was het met Van Gasselt volledig gedaan 6 3 6-1 voor Maris In de late namiddag werden de kwart finales gemengd dubbelspel gespeeld Weer kwam Piet van Eys den op'de baan en goed gesteund dow Fredy Marinkelle werd de combinatie mevrouw Scholten Volk-maars met 6-2 6-4 verslagen de Sport Vereent-spelers Schrik Wethley Van Bemmel en Dick Oos tenbrugge voor het westelijk elftal dat 7 september in Duitsland tegen Dusseldorf gaat spelen Albert Dirks tweede te Turnliout De Nederlander Albert Dirks is vrijdag tweede geworden in een in ternationale motocross die bU Turnhout werd gehouden Winnaar van de finale van deze cross werd wereldkampioen René Baeten die tevore '- zowel in de eerste als in de tweede manche had gezegevierd Dirks werd in de eerste manche twee de en in de tweede eindigde hij op de vierde plaats De uitslag van de finale luidt 1 René Baeten Belg met FN de 20 ronden in 1 uur 12 min 47 sec 2 Albert Dirks Ned met BSA 1.16.16 3 Johnny Draper GB met BSA 1.16.43 4 Broer Dirks Ned met BSA 1.18.16 5 Van de Oever Ned met BSA 1.20.21 Von Trips snelste in „ KHm van Gaisberg " De Duitse coureur Wolfgang von Trips heeft vrijdag bij Salzburg in Oostenrijk met een Porsche de klim van de Gaisberg — de vijfde en voorlaatste wedstrijd voor sportwa gens tot 1500 cc die telt voor het Europese kampioenschap bergklim 1958 — gewonnen De rijders moes ten het 8625 meter lange parkoers tweemaal afleggen De totale tijd van de Duitser was 9 min 24.3 sec De Zweedse Borgwardirijder Joa kim Bonnier werd tweede met een tijd van 9.30.4 Von Trips heeft thans de leiding in het klassement van deze compe titie met 38 punten Zijn landge noot Hans Hermann Borgward is tweede met 30 punten De laatste wedstrijd — de klim van de d'OUon Villars die zondag 31 augustus wordt gehoud — zal moeten uitmaken welke Vo.i deze twee coureurs zich Europees kampioen bergklim 1958 mag noemen Alle andere deelne mers zijn reeds uitgeschakeld voor ¦ de titel De Beaufort licht gewond De Nederlandse coureur Karel Go din de Beaufort die aan de wedstrij den deelna'>n met een Porsche ren sport heeft tijdens de hestijging van de Gaisberg een aanrijding gehad Hij werd gelukkig slechts licht ge wond West Nederland rit — De 10e West-Nederland-rit van de RAC West zal worden gehouden op zater dag 13 en zondag 14 september Start en finish rijn evenals verleden jaar bij Avifauna " te Alphen a.d Rijn Deze telt mee voor het kampioen schap betrouwbaarheidsritten van het KNAC a - en b-klasse Mevrouw De Soet en Hans Bies heuvel wonnen met 6-3 6-4 van me vrouw Petc en Ab Kloezen zodat mevrouw De Soet nog In drie num mers zit wat van geen enkele an dere deelnemer neemster nog ge zegd kan worden In de twee andere partijen zat nog enige spanning Na 6-1 0-6 kwamen mejuffrouw Wilmink en Bitter in de derde set met 4-0 voor en later nog eens 5-4 tegen mejuffrouw F Ferir en Karamoy Maar de laat ste manoeuvreerde nu weer goed en aan hem was de uiteindelijke 8-6 ze ge te danken Mej Grosveld en Ta miniau kwamen in de eerste set te gen mevr Lubbers en Van Lidt de Jeude met 5-2 voor maar verloren met 7 5 6-4 D.FC ' 55 Greep Boys en B.N.P staan gelijk Doordat de laatste wedstrijd in klasse B van de zomeravond-competitie in een 0—0 gelijk spel is geëindigd staan thans drie clubs met een gelijk puntental aan kop n.l DFC ' 55 Greep Boys en BNP De eindstand luidt nu in de kopgroep:DFC ' 55 14 10 1 3 21 58—18 BNP 14 10 1 3 21 50—17 Greep Boys 14 9 3 2 21 46—16 De competitieleiding zal thans moeten uitmaken of er beslissingswedstrijden zullen moeten worden gespeeld dan wel of het doelgemiddelde beslissend zal zijn In dit laatste geval zou DFC ' 55 overgaan naar klasse A Revanches speedway Dinsdag te Amsterdam Naar wy vernemen zullen dinsdag 19 augustus om 8 uur in het Olym pisch Stadion te Amsterdam de re - vanche wedstrijden speedway-raoes om de gouden Helm van Amsterdam worden gehouden In deze races zul len dezelfde deelnemers starten van vorige week Oriënteringsrit De Slipper Dinsdag 19 augustus en dinsdag 26 augustus houdt de M.A.C De Slip per een iriënteringsrit voor auto's motoren en scooters Start bij café Parkzicht Konings laan te Utrecht De eerste deelnemer start om 7.31 uur n.m De lengte is plm 50 km per rit De ritten zijn ro uitgezet dat de aan duidingen ook in ' t donker zichtbaar zijn Gereden wordt volgens K.N.M.V reglement met een gemiddelde snel heid van 36 km per uur 
Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang nó 91 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD HOENSON ^ oliestook-demonstratie te 2-4-7 en 9 uur op Dinscfag 19 augustus in Hotel Smits Vreeburg - UTRECHT Woensdag 20 augustus in „ De Harmonie " te A\AARSSEN Donderdag 21 aug in Café „ De Gagel " v.h WESTBROEK PEMKA Jl^MM ^^ Koninklijke DEMKA Staalfabrieken N.V UTRECHT vraagt ONGESCHOOLDE KRACHTEN ascot U De bekende HOENSON oliehaarden zijn beroemd geworden door de prachtige modellen grote warmtecapaciteit geen koude voeten meer zuinig olieverbruik lage prijs Laat U door specialisten adviseren inzake de vraag kolen of oliestook HOENSON olie haarden zijn reeds verlcrijgbaar vanaf f 245 > eze week Uw kleding reinigen om bij gebleken geschiktheid te worden opgeleid tot WALSER SMELTER AFBRaMER en andere vakken Leeftijd tot ca 40 jaar Aanmelden dagelijks van 8.30 tot 15.30 uur bij de Afd Personeel Havenweg 7 Utrecht LAATSTE AANBIEDING NIEUWE ELEKTR HYPERMODERNE NAAIMACHINES | OCn met ingebouwd naoilicht van f 400 - voor slechts | / OU " ZWITSERS FARRIKAAT ^^^' Door het uitvallen van een export-order van één onzer fabrieken wisten wij beslag te leggen on een nartii elektr naaimachines van bekend fabrikaat welke wij tegen fantastisch lage prijzen gaan verkopen On deze machines kunt U stoppen en borduren en zig-zag naaien is event ook mogelijk Deze machines worden geleverd compleet met koffer en alle hulpstukken Gratis les aan huis Langdurige garantie Wij demonstreren zonder enige verplichting bij ü aan huis Levering door geheel Nederland Desgewenst gemakkelijke betaling IHHHHBHHHBH Schrijf ons zo spoedig mogeiyk onder no 8908 aan het bureau Ü.N GRMIS regen REISBUREAU EUROTOURS " ROTTERDAM Zaagmolendrlft 53 e telef K 1800—12.17.11 i d Heidelberg/Ziegelhansen f 119.75 < d Baden-Baden/Gernsbach 132.75 10 d Innsbruck/Tirol m overn f 141.75 10 d sulz/vorarlberg m pvern f 159 73 W d Nago/Torbole-Gardameer It f 169.75 Hotel met eigen bad^trand m overn Vraagt gratis prospectus Ie klas touringcars en Hollandse maaltijden Vertrek uit R'dam Utrecht en Arnhem elke zaterdag en maandag Prijzen Incl reisbel en volledige hotel verzorging pr slaapkamers Geen bltkomende kosten Erkend reisbureau en aanbevolen door de A.N.W.B N B M N.V NEDERLANDSE BUURTVERVOER MIJ ZEIST Voor spoedige Indiensttreding kan worden geplaatst op het Hoofdkantoor Zeist een ERVAREN TYPISTE leeftijd 18-23 jaar Brieven met opgaaf verlangd salaris leeftijd referenties enz onder bijvoeging ' van recente foto te richten aan N.B.M Postbus 55 Zeist \ e«V »»« J Voor de 3 SUISSES WOLWiNKEL In > iet Centrum van Utrecht VERKOOPSTERS eventueel alleen voor de middagen Dames die goed kunnen breien en belangstelling liebben voor deze functie verzoeken v/lj schriftelijk te solliciteren 3 Suisses Wotfabrielcen - Afd Pers Zaken Ringbaan Oost 8 • Tilburg NEDERLANDSE VERBRUIKSCOÖPERATIES Waarom Uw plezieri bij auto - zee-of lucht reizen laten bederven door reisziekte Bén JVIARZIN £' tabletie ingenomen vlak voor Uw vertrek vrijwaan U voor elk spoor ' van misselijkheid Voor ' MARZINE ' op de markt werd ge braclit is liet twee jaar lang getest en superieur bevonden Veilig voot kinderen Overtuig U dat Uw drogist of apothekei U de eclite'MARZINE ' veritoopt voor ü op reis gaat vraagt voor de Inpakafdelingen van haar levensmlddelenbedrijveii te Utrecht enkele dames In staat om leiding te geven aan vrou welijk personeel Bedrijfservaring is noodzakelijk Leeftijd niet jonger dan 25 jaar Aanmelden dagelijks van 9-5 uur bU de afdeling Personeelszaken Kanaalweg 19 Utrecht Bezoek buiten werktijd mogelijk na tele fonische afspraak tel 33641 Utrecht Eventuele schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken postbus 52 Utrecht strip mei 4 Isblellen EEN PRODUKT VAN eURROUGHS WEUCOME S CO mmtmmmAiiMmm TE KOOP bij Noorderbrug Iteurig onderli gerestaureerd HERENHUIS direct leeg te aanvaarden Grote tuin ruim uitziclit.Ben liuisk keuken kl ka mer zijkamer kantoor).Ie et zitk eetk gr sik.plus balkon 2e et 2 gr en 1 kl slaapk Prijs ƒ 29.000 Fa V d WIJNGAABT,makelaars Piasweg 63 Soest Z Telef 2064 Vertegenwoordiger GEVRAAGD IN VASTE DIENST voor het bezoeken van Luxe Kunstnijverheids - en fotozaken in geheel Nederland Vast salaris provisie onkosten en abonnement Sollicitanten worden verzocht zo volledig mogelijk hun verlangens en gegevens omtrent salaris werk kring enz te omschrijven Brieven onder no Z-7302 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht J A M BURGNAN & ZONEN N.V Grossiers ijzerwaren en gereedscliappeli HELLING 3/5 — UTRECHT Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding gevraagd METSELAARS GEVRAAGD Aanmelden BOUWBEDRIJF LISMAN Arnhemsebovenweg achter Hotel Kerkeboscii ZEIST Na 17.30 uur L Couperusstr 25 II Utrecht Facturiste Voor elektr factureermachine Praktijk vereist Liefst op Burroughs Mondelinge sollicitaties tussen 10—12 uur en 2--i uur aan bovengenoemd adres Bij het GEMEENTELIJK ENERGIE - EN VERVOERBEDRIJF TE UTRECHT wordt gezocht EEN CHEF voor de meterafdeling elektriciteits - en gasmeters Onder deze afdeling met een personeels bezetting van ca 40 personen ressorteren de ijk en reparatie-inrichtingen voor elek triciteits en gasmeters de toonfrequentinstallatie van het bedrijf bijzondere werkzaamheden op meettech nisch - en aanverwant gebied Vereist Is diploma H.T.S en langjarige ervaring in soortgelijke werkzaamheden bü voorkeur zowel op elektrotechnisch - als gastechnisch gebied Afhankelijk van opleiding leeftijd en ervaring zalaanstelling plaatsvinden in de rang van:technisch hoofdambtenaar afd chef,saiarisgrenzen f 8.952 — - f 12.348 — per jaar of technisch hoofdambtenaar afd chef A,saiarisgrenzen f 9.768 — - f 1S.23S — per jaar De saiarisgrenzen zijn exclusief de huur compensatie doch inclusief de recente salarisverhoging Aanstelling boven het minimum is mogelijlc Voor gehuwden is de Verplaatsingskosten verordening van toepassing 100 % reis kosten en 90 % pensionkostenvergoeding Gegadigden moeten bereid zijn zich te on derwerpen aan een psychotechnisch onder zoek Schriftelijke sollicitaties met recente foto In te zen den binnen 7 dagen na verschijnen van dit blad bij de Hoofddirecteur van bovengenoemd bedrijf Nio Beetsstraat 3 te Utrecht CHRISTELUK LYCEUM te Utrecht vraagt per 1 september of later een JUFFROUW belast met huishoudelijke werkzaamheden tevens met de leiding van het schoonhou den van de gebouwen Brieven met opgave van personalia godsdienst er varingen enz te zenden aan Koningsbergerstraat 3 Persoonlijke sollicitaties alléén op 22 en 23 augustus van 9—12 uur HUIZE HET OOSTEN Rusthuis Toor Bejaarden te Bilthoven vraagt voor INTERN een hulp in de huishouding Leeftijd 18—30 jaar Goed salaris Melden bij de Directie Rubenslaan 1 te Bilthoven Telefoon 03402—3745 INA-NAALDLAGER MIJ N.V vraagt een 3 BOEKHOUDER leeftijd ca 25 jaar die de algemene boek houding doorsclirijfsysteem onder zijn be rusting heeft met tevens bijkomende admi nistratieve werkzaamheden Geboden wordt een zelfstandige positie met een gevarieerde taak Vereist mulo-opleiding en kunnende typen alsmede het prakttjkdiploma boekhouden b STENO-TYPISTE leeftijd ca 25 jaar voor de behandeling van de algemene en Duitse correspondentie Een voldoende kennis van de Duitse taal is dan ook vereist Per 15 september a.s wordt ons Icantoor verplaatst naar Zinzendorf laan 9 te Zeist Sollicitaties te richten naar Noltheniusstraat 13 Utrecht TOBACCO COMPANY N.V zoekt contact met ENERGIEKE JONGELUI die opgeleid willen worden voor de verkoop van iiaar alom bekende sigarettenmerken MULO-opleiding vereist rijbewijs BE gewenst Leeftijd 20 t/m 25 jaar - Ongehuwd Militaire dienstplicht moet vervuld zijn Uitsluitend eigenhandig niet met ballpoint ge schreven brieven met vermelding van volledige gegevens en een recente pasfoto te richten aan N.V TURMAC FREDERIKSPLEIN 52 AMSTERDAM A.T.R.I APELDOOBNSCHE TAPIJTREINIGINQ INDÜSTRIEi Laat Uw tapijten vrijblijvend door ons nazien Vertegenwoordiger H ROMIJN Merelstraat 16 Utrecht Telefoon 22434 | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii{iiifiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH ^ J Voor de correspondentie-afdeling vraagt 1 i NEBIPROFA N.V Biltstraat 196 Utrecht | I een geroutineerde | I T \ PISTE I g die In staat is zelfstandig te werken g B Leeftijd niet jonger dan 22 jaar Tenminste a m mulo-opleiding en kantoorervaring vereist a g Wij bieden een prettige goed gesalarieerde m m werldcring m S Sollicitaties aan liovengenoemd adres 1 llllllllllllllllllllllllllll Voor directe indiensttreding gevraagd een coupeur-stoffeerder een machinestihster een schuurder Aanm dag aan de fabriek behalve ' s zaterdags MEUBELFABRIEK VIANEN N.V Walsland 52—61 — Vianen Voor Ds R E VAN ARKELSCHOOL Noordsepark laan 2 wordt per 1 september gevraagd NETTE SCHOOLSCHOONMAAKSTER Brieven aan de voorzitter der oudercommissie mr J W Puttenstein Mr Tripkade 46 Utrecht Warmte technicus gezocht door snelgroeiend bedrijf stand plaats utrecht Uitsluitend schriftelijke sollicitaties aan het WARMTE TECHNISCH BUREAU GEBRS VAN KARN Hoofdstraat 50 Veenendaal Grote HANDELMAATSCHAPPIJ vraagt voor haar bij kantoor te Utrecht een beschaafde jongedame voor administratie correspondentie en telefoon bediening Leeftijd tussen 20 en 25 jaar Zelf standige werklu ing Uitvoerige sollicitaties te richten onder no 8751 bur Ü.N onder eonfrSie van fte » K.N.M.I ] biedt U kans op 100 % geld terug Goot U op vakontie of bent U von vakantie terug In beide gevallen is er heel wat goed dat chemisch gereinigd moet worden Profiteer vdn onze gratis regenverzekering en laat het deze week door ons halen Uw kleding wordt gereinigd onder onze be kende garantie terwijl U bovendien kans hebt dat U Uw geld volledig terug krijgt Zo werkt onz » gratU regenverzekering vragen wij Bij een gelijktijdige opdracht voor chemisch reinigen en triploneren van minstens f 6 - ontvangt U het certificaat voor de gratis regenverzekering Bij het K.N.M.I in de Bilt staat de officiële regenmeter V/ijst deze regenmeter a.s zaterdagmiddag tussen 2 en 6 uur een regenval van 2 mm of meer aan dan betalen wij U het in deze week bij ons bestede bedrag in zijn geheel terug De officiële regenmeting van het K.N.M.I ligt bij onze filialen vanaf Dinsdag d.o.v ter inzage en is bin dend zowel voor onze cliënten als voor ons bedrijf cleaners ascot I Gratis halen en bezorgend Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 30 - Tel K 3404 Tel K 3408 Tel K 8385 Tel K 3498 Tel K 3438 60121 15600 34307 13337 27967 14251 23238 35285 4300 359 2407 409 3298 KANTOOR EN FABRIEK DE BILT:WINKELS ütrechtseweg 370 CO-OP Lucas Bolwerk Z Croeselaan 389 Marnixlaan 29 Linnaeuslaan 19 Rubenslaan 65 ' t Goylaan 94 Vleutenseweg 101 ZEIST Steynlaan 51 IVIAARSSEN Kaatsbaan 44 VEENENDAAL Davidsplein 8 WOUDENBERG Strubbelenburg 20 DRIEBERGEN Bosstraat 115 De ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING „ HET GROENE KRUIS " Nieuwe Gracht 69 a te Utrecht vraagt een secretaresse met middelbare - of mulo-opleiding en liefst met ervaring in een dergelijke functie Spoedige indiensttreding Salaris naar be kwaamheid Sollicitaties te richten aan het bureau van boven genoemde vereniging GEVRAAGD enige timmerlieden Groep V voor het maken van timmei wer-ken en betinuneringen N.V Bouwbedrijf v/h J C M v Aken Jeremiestraat 4 — Cathr.singel 121 melden s.v.p 16 augustus NOOTEBOOIVI N.V voor nieuwbouw ot reparatie van ai Uw KIPPERS AANHANGWAGENS OPLEGGERS DRAGLINES enz UTRECHTSESTRAATWEG 90 - UTRECHT naast Zwembad Oe Llesbos telefoon 33293 en 31348 V MAKELAARSKANTOOR in Utrecht vraagt SECRETARESSE bij voorkeur boven 33 jaar Sollicitaties met volledige inlichtingen onder no 8694 aan het bureau Ü.N TE HUUR GEVRAAGD groot ZAKENPAND magazijn kantoor monsterkamer in centrum Utrecht of Amersfoort Aanb met volledige omschrijving onder geheimhou ding aan Bureau Meppeler Courant no 748 Hoofd straat 87 Meppel TE KOOP EEN HUIS bev 4 kamers keuken tuin en zolder goede stand Prijs ƒ 10.000 — Leeg te aanvaarden Brieven no 8700 aan bureau U.N Telefoon 30730 TE HUUR OF TE KOOP GEVRAAGD door handelsonderneming in het centrum van de stad Utrecht Brieven onder no 8726 aan het bureau U.N Analistencursus „ Cenirum Nederland " Ie Uirecht Opleiding voor het chemisch medisch botanisc en zoölogisch analistexamen IMondelinge bespreking te Utrecht na sehrifteWK ^ aanvraag Prospectus gratis bij Drs G J;j°°jm2 ' Gaivanistraat 5 Amersfoort telefoon 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 9 Romy en het Droomeiland van de Engelse achterbuurten Ronty-hoekjes voor de fans Romy Schneider het 19-jarige Duitse filmsterretje staat op het ogenblik ongetwijfeld als hoogste genoteerd in populariteit bij de Nederlandse jeugd — en bij hoe veel gewone nuchtere Neder landse mannen en vrouwen — De twee pocketboekjes die im de Mim.osareeks kort geleden het licht hebben gezien en beiden Romy tot rechtstreeks of zijde lings onderwerp hebben zullen dan ook zeker enorm succes heb ben Het zijn beide boekjes typisch geïnspireerd op de hele Romy figuur zoals die zich langzamer hand via haar films hier gemani festeerd heeft Wat zoetelijk wat kinderlijk maar toch niet ont bloot van een zekere charme en frisheid Dat boekje dat rechtstreeks Barbara Bennett overleden De vroegere filmster Barbara Ben nett zuster van de filmsterren Con stance en Joan Bennett Is kortge leden na een lange ziekte overleden Bomy wil zo graag 3an kostuumrollen iets anders Vakantieprogrammo voor volle zaal ET kostelijke korte verhaal Ce cochon de Morin " — Dat zwijn van een Morin — van de Fi-anse groot meester der novellen de eind negen tiende eeuwse auteur Guy de Mau passant ziet u deze week tot leven gebracht op het witte doek van CA MERA De ftjne puntjes zijn er wel ' n beetje van afgeslepen maar regis seur Jean Boyer slaagde er niette min In om met de niet te onderschat ten bijstand van zijn hoofdrolspeler de komiek Noël-Noël er een uiterst genoegeiyke typisch Franse komedie van te maken Het is het verhaal van de dood onschuldige doodgoede maar ook doodsaaie boekhandelaar en schilder uit-liefhebbertj Morin die op een tochtje naar Parijs zichzelf bijna on overkomelijk in opspraak brengt Door een teveel aan drank waar hij anders niet aan raakt en nog opge wonden van een zeer Franse strip teaseakte in een nachtclub tracht hü een dame in de trein naar huis in het donker van een tunnel een kusje te geven Het gevolg Is dat hi weldra be kend staat als een onverbeterlijke sater een ware Terreur des dames De goeierd trekt er dan natuur lijk op uit om zijn naam te zuiveren en maakt het alleen maar nog erger totdat hij tot het uiterste getergd en met de hulp van een aardig meisje FILMAC Kwartieren lang is men bereid in de hal van FILMAC te wachten om het program dat ook deze week weer vol afwisseling is te bekijken Zó vol was het vrijdagmiddag dat de ene mens de andere bij wüze van zeggen van de stoel afkeek En het moet erkend er is veel gezelligs te genieten Dicht bij huis was Polygoon bij Les plus petits pompiers " de klei ne Franse brandweermannetjes die — men weet het — er hartyeroverend op los spoten Voor de jeligd is ook de ponymarkt in Bommel attractief de wielerronde door - West-Brabant en de nationale zwemkampioen schappen in Schiedam Voor de ouderen is er de huldiging van dr L G Kortenhorst als tien jarige voorzitter van de Tweede Ka mer en menig buitenlands beeld Murphy bij Nasser MacmUlan in Athene de Russische baas bij de Rood Chinese baas op bezoek en pre sident Worosjilof op de Expo Dit alles aangevuld met een reportage over de grootse ontvangst van de Nautilusbemanning in Engeland Dan de min of meer spectaculaire speedwayraces om de Gouden Helm filrnfestivdl in Venetië opent net VS'film Het filmfestival van Venetië jjl op 24 augustus geopend fforden met de Amerikaanse inzending „ God's little acre " pe verfilming van de roman van Erskine Caldwell Anthony Mann voerde de regie „ ver deze film waarin Robert Ryan en Aldo Ray de hoofdrollen vervul den Caldwell Anthony Mann en waarschijnlük Robert Ryan zullen bij ijeze vertoning aanwezig zijn Op 1 september zal de film The horse's mouth " onder regie van Ro nald Neame worden vertoond De hoofdrollen in deze komedie worden vervuld door Alec Guinness en Kay Walsh Ook Guinness komt naar Ve - Een andere Amerikaanse film The defiant ones " zal op 3 septem ber buiten mededinging worden ver toond Deze film van Stanley Kra mer met Tony Curtis en Sidney Poi tier in de hoofdrollen verkreeg grote waardering op het Berlijnse filmfesti val van dit jaar Sidney Poitier ver wierf daar met The defiant ones " de prijs als de beste acteur van het jaar Drie Franse films naar Venetië Frankrijk met drie films staat met negen andere landen vooraan op het 19e filmfestival van Venetië wat betreft het aantal films dat per land vertoond zal mogen worden De keuze-commissie van het festi val heeft na meer dan honderd films waarvoor om vertoning was ge vraagd de revue te hebben laten passeren de 14 films die worden toegelaten bekend gemaakt Het filmfestival van Venetië zal van 24 augustus tot 7 september worden gehouden Met een broodmes denken de meisjes zich tegen de sater INoel-Noel te moeten ver dedigen Camera Alleen de Ver Staten en Japan mogen dan nog meer dan één film laten zien Zij komen beide met twee films op het festival uit Mallorca'avontuur geen luchtige film I N VREEBURG draait deze week de film „ Droomeiland " „ Insel der Traume " met in de hoofdrollen Romy Schneider en Horst Buchholz Het is een film voornamelijk gespeeld door kinderen Jon gens en meisjes met bleke ver moeide gezichtjes die in de 17e eeuw als arbeiders werkten in ie Engelse fabrieken Zij dromen van de sprookjesfiguur Robinson Crusoe de schepping van Daniël Defoe die op zijn eenzame eiland leefde Hij spreekt echter niet alleen tot de fantasie van de bleek neusjes uit de achterbuurten maar ook tot de verbeelding van Enge lands kroorlprins Defoe zelf een oude teleurgestelde Prolongaties STUDIO prolongeert in de middagvoorstellingen de Walt Disney-tekenfilm „ Peter Pan " REMBRANDT geeft voor de 2de week Chaplins beroemde film „ De Dictator " Zondagsfilm VREEBURG „ De Zigeuner baron " ROMY SCHNEIDER OP DE KATOENFABRIEK Kostelijke Franse komedie in Camera Noël-Noël als in één klap alle zeer vermakelijke verwikkelingen tot een voor hem glo rieus eind weet te brengen Hl Werkelijk knap is „ De sclu-ik der vrouwen " eigenlijk niet maar de sfeer is zo uitstekend getroffen en Noël-Noël en de heerlijk louche Yves Roljert zijn zo'n vermakelijk contrasterend paar dat deze heel licht ondeugende film toch een kos telijk stukje amusement werd Ouderwetse en moderne terreur PALACE Onder de angstaanjagende titel De Ranch der Vervloekten " Rob bery under Arms " draait er de eerste helft van de week vrijdag tot en met zondag in PALACE een heel spannende kleurenfilm voor de genen die van een rauw verhaal houden met veel geschiet en op windende situaties Het woeste Australië van honderd jaar geleden levert een uitermate geschikt operatieterrein op waar van de bende van de beruchte ka pitein Starlight waar de broers Dick en Jim Marston ook korte tijd deel van uitmaken naar hartelust opereert Wreedheid uit onze eigen tijd ziet u de tweede helft van de week in de — eveneens gekleurde — rol prent Simba " die de verschrik kingen van de Mau Mau-terreur in Kenya uitermate realistisch op het doek brengt Deze film draaide al eerder in Utrecht man is uit de gratie van de koning en leeft ergens achteraf slechts te rend op de historie uit zijn boek dat zijn leven is geworden De oude man wordt liefderijk ver zorgd door Maud Romy Schneider en Kaar moeder mrs Cantley Magda Schneider Toch kunnen zij beiden niet beletten dat de zoon van de oude Defoe Tom Horst Buchholz zijn vader erg veel verdriet aandoet door steeds maar schulden te maken die niemand meer voor hem kan be talen Als alles verschrikkelijk moeilijk en droevig wordt grijpen Maud haar kameraadjes in Zij deinzen nergens voor terug en belanden uiteindelijk zelfs bij koning George II die hen alle hulp verleent Een ontroerend verhaal hier en daar misschien een tikje te overdre ven of iets te sentimenteel maar nooit vervelend omdat kinderen van iedere situatie het beste kunnen ma ken Zy alleen zijn in staat om in de ellendigste omstandigheden ook de vrolijke kanten nog te ontdekken Oud maar vurig zwaard in City Repetitie van kasstukken is het devies van de bioscoopexploitanten tijdens de vakanties Derhalve laat City deze week ook weer een oud maar vurig paard voordraven in de film Het gouden zwaard Het geheel speelt in Bagdad zo dat mooie vrouwen en hoflntriges een goed deel van het zeer plezieri ge recept yormen Piper Laurie zorgt voor de liefde die in Ooster se dosering wordt opgediend Rock Hudson-de-mooie neemt de andere helft daarvan en het betere vecht werk voor zijn rekening Samenstel ling van personen en factoren ga randeert anderhalf uur goede ont spanning Voor de matinee's haalt CITY het oude en onverwoestbare stel Bud Abbott en Lou Costello maar weer eens voor den dag In de klucht Geintjes met geesten " beleven de beide helden allerlei avonturen in een door geesten bewoond landgoed Persiflage op de Drie Muskettiers SCALA Wie van duelleren intriges ro mantiek en beeldschone vrouwen houdt moet beslist niet verzuimen deze week een bezoek aan SCALA te brengen waar De drie zingende musketiers wordt vertoond een ko mische persiflage op de helden van Alexander Dumas-fils Dumas ' figuren zien we in het be gin van de film nog wel even maar het blijft slechts bij een zeer kort stondig optreden aangezien de he ren in een herberg een dermate groot offer aan Bacchus brengen dat zij voorgoed onder de tafel en derhalve van het doek verdwijnen De koks uit deze herberg trekken de uniformen van de musketiers aan met alle vrolijke gevolgen van dien ziJ worden natuurlijk betrokken in diverse hofschandaaltjes in de tijd van Lodewtjk XIII en diens eerste minister Richelieu weligtierend aan het Franse hof en de verwikkelin gen zijn niet van de lucht De inhoud van deze film Is voor de rest gelijk aan het verhaal der Drie Musketiers Richelieu kruipt er op los de koningin viert haar amoureuze neigingen bot en na tuurlijk loopt het voor haar goed en voor Richelieu slecht af toch maar als Sissi werd het meest bekend Romy tot onderwerp heeft is ge schreven door de Nederlandse journalist Henk v d Meyden en heet „ Romy Schneider iti licht en schaduw " De schrijver die Romy per soonlijk kent heeft dit boekje geïllustreerd met talrijke be kende maar ook nog niet eerder gepubliceerde foto's geschreven in een soort eenzijdige gespreks vorm Dit waarschijnlijk om er iets echt persoonlijks aan te geven maar hij heeft het er alleen maar moeilijker leesbaar door gemaakt Veel nieuws levert het ons niet over de kleine Duitse filmster die gezegd heeft niet langer met Sissi vereenzelvigd te willen worden maar werkelijke speel rollen te verlangen Alleen maar een bevestiging van wat de Romy fans ongetwijfeld wel allemaal weten hier dan gezellig bijeen gebundeld Het tweede deeltje is het koste lijke luchtige verhaaltje van de Scampolo ofwel Overschotje na verteld door Bob Wallagh en rij kelijk verlucht met foto's uit de gelijknamige Romy Schneider film Erop vooruitgegaan is het verhaal niet maar ook dit boekje is niettemin voor de fans toch wel weer een aantrekkelijke ver zameling geworden van Romy in alle standen en stemmingen in Den Bosch waar heel wat meer lawaai bij wordt gemaakt dan bü de schaakpartii van mevr Heemskerk en haar dochter om het landskampi oenschap Speciaal voor de kleintjes hoewel de ouderen er vaak net zulk een ple zier om hebben treden nog op de dwaze Stan Laurel en Oliver Hardy en de goede Woody Woodpecker in kleuren Nina en Frederïk ** gaan film maken Het Deens-Nederlandse calypso paar Nina en Frederik krijgt de hoofdrollen in een nieuwe Duits Deens-Britse film die komende herfst zal worden opgenomen Deze film zal naar schatting 2 a 3 miljoen Deense kronen ongeveer Hé müjoen gulden kosten Het populaire duo heeft onlangs zijn filmdebuurt gemaakt in de Deense film „ Het rijkste meisje van de we reld " Voorts zijn al meer dan 200.000 grammofoonplaten van dit duo ver kocht Publiciteit wordt niet gemakkelijk verkregen STUDIO " e film die STUDIO deze week gedurende de avondvoorstellingen Seeft is geen luchtige vakantie film al is men misschien bij het lezen van de titel Avontuur » P Mallorca geneigd dit te oenken Het avontuur waarop wordt ge zinspeeld blükt een liefdesgeschiede Jis te zyn De vrouw van een pro lessor Nina Lilli Palmer heeft een hersenziekte waardoor zfl bin nen afzienbare tijd geheel verlamd zal worden Voordat het echter zo ver is wil ztj nog iets van het le i'en zien en zij gaat op reis Ze komt op Mallorca en maakt Jaar kennis met de aantrekkelijke baliekluiver Manuel Carlos Thomp son Ze worden verliefd op elkaar en Nina voelt zich zo gelukkig en « ezond dat zij gaat twijfelen aan « e uitspraak van de doktoren Dan komt Nina's man naar Mal ^ fea om zijn vrouw op te halen »'" ia stemt erin toe mee te gaan " Mrdat zii echter aan boord gaat openbaart de ziekte zich en de ™ spitst zich toe tot een drama tisch hoogtepunt Dit misschien wat immorele ver naai IS aannemelijk gemaakt door " e waarlijk grandiose wijze waar " P net is verfilmd Ondanks de mgiek van het verhaal is men erin » esiaagd het accent te leggen op de " eugdevolle momenten die men moet l^unnen genieten zolang als het mogelyk is KOMENDE WEEK IN UI RECHT STADSSCHOUWBURG '' Mag 22 augustus 10 en 14.30 uur.s?hJï ^^^° ^ n haar Sprookjesgezel an,n ¦¦™^' „ Sneeuwwitje " onder blad ™" '* Utrechtsen Nieuws - MUZIEK DOMTOREN „ Maandag 18 aug aS """'' tiooi - Rlen Hitter bei Sfn ™" °^" t en Leiden Uit sesteld concert van 14 aug DOMKERK Woensdag 20 aug Kerki té i ",?*^?" '^°°^ Cor Kee organist in.?"«"dam Werken van Swee - 8'nk BaSingl '*""""' ''°' ""^^ ^" NICOLAITOREN • elasM donderdag 21 uu ken """^' t door Chr's " Bos Wer V rZf ^ ^- '^ Geyn Woordhouder »• oolk Siep en Eör _ i Het vreemde Verre Oosten OLYMPIA De film „ Ontsnapt uit Chi Ku San tot en met zondag in het Olym piatheater geeft het onwaarschijn lijke verhaal te zien van de bewo ners van een Chinees dorp die ont snappen aan de Japanners De vlucht geschiedt op een oude pont die een enorm aantal mensen alsmede vrachten levende en dode bagage kan herbergen Men moet zich bij het zien van de avonturen der Chi nezen maar niet afvragen hoe een en ander mogelijk is want Oosterse lo gica is in dit product even ver te zoeken als de dito wijsheid In de tweede weekhelft vertoont men in Olympia de al even rumoeri ge dodenrit in het Spookgebergte Ingrid Bergmann op Walcheren De filmactrice Ingrid Bergmann verblijft thans vergezeld van haar dochtertje en een onbekende man met vakantie op het eiland Walche ren Donderdagavond arriveerden zij in Middelburg waar zij tracht ten in pension Acda " enige dagen strikt incognito te vertoeven Om dat dit daar moeilijkheden oplever de besloot men naar Domburg door te reizen en zowel de burgemeester van deze gemeente mr W J E Crommeling als de politie beves tigden dat Ingrid Bergmann in de ze gemeente verblijft doch haar ho tel wordt niet bekend gemaakt De filmster zou in de loop van vandaag weer vertrekken Onbeschaamd De twlntig.jarige Evy Norlund die als miss Denemarken deelnami aan de verkiezing van miss Universe is door de Columbia-filmmaatscliappij voor een periode van zeven jaar ge ëngageerd Dit contract heeft echter het ver breken van Evy's verloving met de 22-jarige acteur Klaus Pagh ten ge volge gehad aldus bericht het Deen se blad de Aarhuus Stiftstidende Pagh zou namelijk toen htj hoorde dat Evy door ' n filmmaatschappij was geëngageerd tegenover de ver slaggever van een plaatselijk blad hebben verklaard dat hij nu vol - Jean Seberg gaat trouwen De ouders van de 19-jarige Ameri kaanse filmactrice Jean Seberg heb ben bekendgemaakt dat hun dochter op 5 september in het huwelijk zal treden met dê Parijzenaar Frangois Moreuil n Het huwelijk zal worden voltrokken in het kleine plaatsje Marshalltown in de Amerikaanse staat lowa waar Jean vandaan komt en waar haar ouders nu nog wonen Jean Seberg werd op 17-jarige leef tijd uit 18.000 meisjes door de bekende regisseur Otto Preminger uitgekozen voor de hoofdrol in de Jeanne d'Arc film die hij ging maken naar het stuk van Shaw De film had een matig succes maar het zeer kortgeknipte jongensbolletje van Jean met het kin derlijke profieltje werd in korte tijd zeer bekend ook in Europa Preminger die haar nog een kans wilde geven koos haar vervolgens uit voor de hoofdrol in de verfilming van Sagans roman Bonjour Tristesse Ook deze film werd niet al te best ontvan gen Maar tijdens de verfilming in Frankrijk ontmoette het jonge Ame rikaanse meisje de 24-jarige advocaat Moreuil die haar nareisde naar de Verenigde Staten toen zij weer terug keerde en daar werd toen de verlo ving bekendgemaakt doende geld had om in Hollywood een filmschool te bezoeken " De moeder van Evy Norlund was dermate ontstemd over het idee dat haar dochter een volwassen man zou onderhouden dat zij Evy dringend adviseerde de verloving te verbre ken Hetgeen Evy kennelijk ook niet aangetrokken door een derge lijke situatie en over de uitlating van haar verloofde heeft gedaan al dus de Aarhuus Stiftstidende Hersens geest en veel vernuft Zowel in Broadway als in Hollywood zijn er vele soorten van dat merkwaardige ras dat ' men publiciteitsagenten noemt die met een briljante geest die met een scheppende geest die met een geestige geest die met een demonische geest en die helemaal zonder geest — Zij allen worden beheerst door een zelfde complex de „ bezeten heid-van-de-ruimte " in een zeer bepaalde betekenis Persagenten hebben een afschuw van het verkwisten van ruimte — d.w.z plaatsruimte in gedrukte publi caties of tijdruimte in de ether — oan zulke banale dingen als de H-bom in flatie of Kroesjtsjef terwijl zoals iedereen weet de wereld schreeuwt om nieuws betreffende een nieuwe slangenbezweerder een nieuw toneel stuk een nieuwe film een sprekende eekhoorn een hypnotiseur of een haargroeimiddel En dus gorden de publiciteitsagen ten zich aan om op allerlei wijzen binnen te dringen in de burchten van het nieuws — door de voordeur of door de achterdeur Zonder uitzondering dromende van de voorpagina maar bereid genoegen te nemen met de laatste bladzijde als het moet sturen zij wagonladingen communiqués uit verzinnen stunts leggen verklaringen af geven belo ningen belegeren artiestenuitgangen en nachtclubs en spannen hun hersens in om medewerkers van publiciteits organen te voorzien van nieuws en kletspraatjes over hun beroemdheden Hun leven is niet gemakkelijk Er zijn publiciteitsagenten van het type dat de hele dag met een onbe wogen gezicht in een kamer geestig heden zitten te verzinnen die uit de mond van hun cliënt moeten stromen om hem de reputatie te geven dat hij een geestig man is Kleintjes en groten Er zijn groten en kleintjes onder de Tot de boeiendste aantrek kelijkheden van New York en SoUywood die de toerist nooit te zien kr^gt hoort ongetwijfeld die geheime veel koppige sekte van een aan overspannen verbeelding lei dende groep evangelisten ^ be kend als „ publiciteitsagenten " Ook al bezoekt u de V.S nog üo intensief uw gids mal u hen niet kunnen tonen üaar om zult u het - moeten doen - met nevenstaand verhaal dat een • — zeer summiere ¦ — indruk geeft van hun activiteiten publiciteitsagenten mannen die de instrumenten der publiciteit bespelen vanuit weelderige kantoren en man netjes die vanuit telefooncellen wer ken heren wier honoraria in de dui zenden lopen en werkers wier loon slechts bestaat in vrij wonen in een hotelkamer Maar allemaal zonder uitzondering moeten zij ervoor zorgen dat hun cliënt of hun object met hun stunts en vondsten publiciteit krijgen Een publiciteitsagent is het „ boeiendst " in uiterste nood als hij met zijn rug tegen de muur staat als hij in drie weken geen regel in de kranten heeft gehad en zijn klanten beginn ente schreeuwen De grote geesten echter weten zonder die vreselijke uiterste toe stand toch ook wel tot exotische vondsten te komen Rijdende orang oetang De grote baardige Jim Moran ver moedelijk de meest demonische per soonlijkheid in het bedrijf verzon eens deze stunt waarbij hij Park Avenue heeft opgeschrikt met een vreemdsoortige limousine Stuur ver snellingshandle aandrijfkoppeling en remmen van de wagen waren eruit gehaald en in het achtergedeelte ge olaatst waar Moran aan het gezicht onttrokken de auto bestuurde Achter een namaak-stuur vóór in de loagen en schijnbaar chaufferend zat een als chauffeur verklede orang oetan En de wagen was verder vol geplakt met reclamebiljetten voor het toneelstuk „ The matchmakers " op Broadway De grootste stunt van Moran tot dusverre in dit jaar was een „ spon tane " demonstratie van woede tijdens een opvoering van het stuk Look back in anger In het begin van het derde bedrijf sprong een toeschouw ster op het toneel en gaf een acteur die voor vrouwenhater speelde een klap in zijn gezicht De toeschouwers waren sprakeloos en de directie bood aan hun geld terug te betalen Het stuk werd echter „ dapper " verder gespeeld en de volg'ende dag stond het verhaal in alle kranten In het zwembad Een pracht stunt verzorgde de man die Diana Dors in Hollywood aan wat publiciteit wilde helpen Op een van haar grote cocktailparties werd de blonde ster der pin-ups toen zü zich op de rand van haar prachtige privé-zwen.bad bevond door een op dringende fotograaf in het water ge duwd en mèt zich sleepte zij anderen in het ongeluk Kletsnat maar bepaald niet met een verwoest uiterlijk — zij was er immers ten zeerste op voorbereid — rijst Diana Dors op uit haar privé zwem-zwembad Terwijl de andere aanwezige foto grafen verrukt hun plaatjes maakten van de druipnatte Diana die in een zeer krap om het lichaam plak kende natte „ cocktailbroek " uit het water verrees gaf een verlsolgen Mansfield-vereerder de brute toto graaf een ferme klap Ook dat was koek voor de fotografen en verslag gevers De volgende dag hadden de Ame rikaanse bladen een uitgezocht sen - satieverhaal en Diana en Haaf agent een prachtige publiciteit Maar je moet er wat voor over hebben ' 
Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD tjTPFC HTSCH NIEUWSBLAJ FRANJ m in ] V Muisje Bibi haalde hulp voor het vrouwtje op de heide « et Amerikaans bezit it en musea — van Euro vangrijk maar ook overrom Zi dat bewijst de enorn fekeningen die thans - to „^ rdt geëxposeerd in Mu R terdim Harde dollars kunstbezitters doen zwichte ^ guwen uit de beeldende ku te doen verhuizen ERGENS midden op de heide woonde eens een heel oud vrouwtje Ze woonde zo ver van het dichtstbijzijnde dorp dat als ze er met haar korfje aan de arm zo nu en dan boodschappen kwam doen de mensen tegen haar zeiden „ Moedertje moedertje blijf toch niet zo alleen daar op de heide wonen Als er eens wat met je gebeurt heb je niemand om je te helpen " Maar daar wilde het grijzei oudje nooit van horen „ Neen hoor ik blijf zo lang ik leef in mijn huisje op de heide wonen Daar ben ik gelukkig met vogels en bijen en vlinders en hagedissen En als er wat gebeurt zal Bibi me er wel uithelpen " Als het vrouwtje dat zei begonnen de mensen altijd hard te lachen want zij wisten dat Bibil een heel klein wit muisje was dat in het kleine huisje bij het oude vrouwtje woonde En wat zou een muisje nu kunnen doen als er eens wat gebeurde DE mensen in het dorp hadden wel gelijk gehad toen ze het oude vrouwtje aanraadden niet langer zo alleen op de heide te blijven wonen Want op een kwade dag toen het mensje eens heel veel trek in een boterham met honing had waarvan de pot juist op de bo venste plank stond gebeurde het on geluk Toen ze naar de honingpot wilde reiken viel de stoel om waar op ze geklommen was en met een harde bons viel het oudje op de grond Vlug wilde ze opkrabbelen maar nu voelde ze een verschrikke lijke pijn in haar rechterbeen Ze wist wat dat betekende Het was ge broken „ Lieve help " riep het vrouwtje uit „ wat moet ik nu toch beginnen Ik kan niet meer opstaan geen brood of melk meer pakken wat moet ik toch beginnen " Het zag er inderdaad somber voor haar uit want het kon wel heel lang du ren voor men in het dorp iets van ' t ongeluk zou merken Toevallig was ze gisteren nog naar de markt ge weest en toen had ze weer uitgeroe pen dat ze niemand nodig had en dat Bibi haar wel zou helpen „ Bibi Warempel Bibi " Opeens dacht het vrouwtje aan haar trouwe ka meraadje het witte muisje Ze krab belde met haar vingers op de houten vloer en daar kwam het muisje al aanrennen Verbaasd keek het met zijn rode kraaloogjes naar het vrouw tje dat daar zo hulpeloos op de grond door Anneke Elro Deze timmerman heeft een stuk uit een plank gezaagd Kunnen jullie zo op het oog zien welk stuk in de plank past Kijk maar eens goed Als je de oplossing niet kunt vinden staat ergens anders op deze pagina waar het stuk past Maar eerst zelf zoeken hoor •»¦>•*•¦¦¦•¦••••«•¦•••••¦••¦•¦•••••••¦••¦••¦••¦•••••••¦••¦¦ • jpiBid ap UI SEd a 3fn}s 3h SuTssoido ^%< i ^^»*»< m cpaasas ^ ain gqsu Q^aaaa^aGau ^ ^ ^ TEKST VAN UZZY SARA MAY - TEKENINGEN PIEP WESTENDORP ook al viskoppen meegebracht Ik ook Ja weet u wendde zti zich tot dr Tygendag — toen we de vorige week bij u vandaan kwamen hadden we het over uw poesje We vonden het zo leuk en we besloten eens iets lekkers voor haar mee te brengen Nou we dachten onmiddel lijk aan viskoppen natuurlijk Maar we wisten niet van elkaar dat we vandaag juist allemaal tegelijk met die viskoppen zouden komen aanzet ten Ach zo zei dr Tygendag — ach zo Ja iek vond het al ene vreemde toevalligheid Maar zo is de situatie wel opgelost Laten de heren dan ook maar bienenkomen Maar u moet wel roestig zain Gehoorzaam gingen ze daar op de krukken zitten die de Schulpprof voor ze aanschoof en zwijgend wachtten ze op de dingen die komen zouden Ondine was natuurlijk de brutaal ste Zonder zich iets van het verbod van de Schulpprof aan te trekken liep ze door het laboratorium en be keek op haar gemak de dingen die haar interesseerden Ze pakte een reageerbuisje op en hield dat tegen het licht pakte stuk voor stuk de flesjes met hun mooi gekleurde in houd uit een rekje De Schulpprof had inmiddels zijn dierbare pipet weer opgenomen stak een brander aan en hield het daar boven De diep paarse inhoud begon te borrelen en Zijn Zouden jullie niet zo^n stoere brandweerman willen Michel Vannier naast hem Vernard Fanton de 14-jarige commandant De Utrechtse kinderen keken hun ogen uit naar al dat moois Links beneden werd de jongste brandweerman — de zesjarige Guy Chabanne die deed of hij bij het blus - sen van een brand bewusteloos was geiDorden — met een toestel voor het toepassen van kunstmatige adenrvha ling weer „ bijgebracht " Een heleboel kinderen die wel wisten dat het kerel tje in werkelijkheid niets mankeerde vonden het toch wel griezelig Dat Guy zelf helemaal niet bang was zien jullie beneden in het mid den waar hij net door een branden de hoepel heen is gedolten Rechts ten slotte het défilé van de brandweerjongens uit Dole voor de heer F Flameling commandant van de Utrechtse brandweer Plezferige jongens en meisjesboek Jongens en meisjes van 9 tot 13 jaar zullen met plezier De vuurtoren op de Krabbenklip geschreven door James Kruss in een vertaling van Toos Blom uitgegeven btj Ploegsma in Amsterdam lezen De tekeningen zijn van J Benecke Eberle In dit boek wordt niet al leen het verhaal van een oude vuur torenwachter zijn tante een water man een idopgeest en vier meeuwen verteld maar al die mensen en die ren weten op hun beurt ook weer prachtige sprookjesachtige geschie denissen waar jullie van mee mo gen genieten D e kleinste brandweermannetjes van Frankrijk hebben in Utrecht een reuze füne dag gehad en ze hebben er ook voor gezorgd dat de kinderen die naar hen keken een heel plezierig nurtje konden beleven Vorige week hebben jullie al kunnen lezen dat deze jongens die in hun eigen taal „ Les plus petits pompiers de France " heten tüdens de eindwedstrijden van vakantie-ontspanning bij de brand weerkazerne aan de Groeneweg lieten zien wat zü waard zijn Misschien hebben sommigen van jullie ze zelf wel gezien Zwemprestaties van Italiaanse jongen l/E Italiaanse jongen Luciano Mo laro uit Napels die gisteren elf is geworden heeft vorige week het eiland Procida omgezwommen Ht ] deed zes uur en tien minuten over de ongeveer elf kilometer Luciano wil proberen het binnenkort nog snel ler te doen Toen Luciano negen jaar was zwom ht het Procida-kanaal over een afstand van ongeveer anderhal ve kilometer Kort na zijn tiende verjaardag zwom htj de Pozzuoli-golf bij Napels over een afstand van 6.7 kilometer Hij deed daar drie uur en vijfendertig minuten over Links boven zien jullie de Franse jongens toen ze vrijdagmiddag het Spoorwegmuseum bezochten en met z'n allen op een van de grote locomo tieven mochten klimmen Zo'n jfijn musewm hebben ze in hun woonplaats Dole in het Franse Juragebergte niet Rechts boven zijn ze op het terrein van de Groeneweg-kazerne gymnas tiekdemonstraties aan ' t geven Ze maakten koprollen die er wezen moch ten Vooral de Jongens tussen de tien en de veertien jaar deden reusachtig hun best en er werd dan ook hard voor ze geklapt In het midden de echte ladderwagen met gierende sirene waarmee de brandblussers het terrein op kwamen rijden Aan het stuur de tienjarige ^??^^»% »%»•*< RiekjC Ruud en Roetje DE OPERATIE VISKOP LEIDT TOT NIEUWE ONTDEKKINGEN • f /^ „ MAAR wat is dat ver - t D*^»^%» Drie kleine jongens uit de Franse plaats Nice hebben uren in de ber gen gezwoegd om hun hond Ric die plotseling ziek geworden was met een zelfgemaakte brancard naar be neden te brengen Alle drie hebben ze een welverdiende medaille gekre gen »^»>^*^***%%**< veranderde van kleur Van paars werd de inhoud wit Deze merkwaardige verandering maakte dat Ivo ondanks de loden stilte vroeg Hoe komt het dr Tygendagdat deze vloeistof van paars witwordt Wat zal iek u zeggen jungeman,sprak de Schulpprof — Dit ies eenoplossing van G3 XA7 en B2 en diegeeft merkwaardige verschijnselen,gevaarlijke zelfs Want zo heb iekgekleurde oplossing gemaakt zowordt hij door verwarming kleur loos en kleurloos betekent onzicht baar en onzichtbaar betekent dat jenergens op verdacht bent Zeer ge vaarlijk zeer gevaarlijk Maar waarom maakt u die op lossing dan vroeg Jaap nu — als zezo gevaarlijk is Ah jungeman dat is het ' m joist Iek maak hem om te zien hoehem zichtbaar te maken dus on gevaarlijk Kaik iek neem hier eentabletschen en laat dat erin vallenen hokus pokus de stof is weerzichtbaar Fantastisch riep Ondine uit.Maar waarom doet u dat eigenlijk?En ze gaf een bijna onmerkbareknipoog aan de jongens Waarum iek dat doe Maar dat iets ambtsgehaim Maar iek wil het jullie wel vertellen Kaik De Schuldprof dekte omzichtig de pipet af en hing haar in ' n rekje — iek ben bezig met een onder zoek van de planeten Mars Venus en de maan Van alle drie onder zoek ik de magnetische aantrekking.Die magnetische aantrekking tracliliek om te zetten in chemische stof fen Waarum doe iek dat Iek doedat voor het interplanetair verkeer.Iek zoek dus de kracht van de aan trekking van de maan maak daareen chemische stof van spoit die opeen kostuum dat bü de roimtevaartgebroikt wordt en zie de tochtnaar de maan wordt veel gemakljli ker Je wordt als het waj-e vanzelfnaar boven getrokken Ivo floot Da's niet mis dr Tygendag.En bent u nu al zover dat u de kos tuums kunt bespuiten Nee nee zover ben iek nog langniet Iek ben nog maar bal deproefnemingen met schotten diedezelfde lading bezitten als de maan.Aan Venus en Mars ben ik nog niettoe het moment dat de boer die met dp hooiwagen van het land kwam naar binnen wilde rijden „ Wat zullen wÓ nu hebben " riep de boer uit die met het kleine muisje maar wel zijn eigen dieren voorbij zag rennen „ waar gaat die optocht naar toe " Hij legde de zweep over de paarden en met zijn holderdebolderende wagen probeerde hij de stoet in te halen ^> ï-t\J,s.i,.c*.i Z O rende de hele karavaan ach ter het kleine muisje aan dat als een bliksemschicht over de heide schoot De dikke Itat kon haast niet meer voort de hond liep met de tong uit de bek en de zware stier had in zijn hele leven nog nooit zo hard gehold En het muisje rende maar door Opeens een bocht en daar eindigde het heidepad bij het huisje van het oude vrouwtje De kat nam een geweldige sprong maar het muisje schoot juist weer door de kier naar binnen toen de kattekop met een geweldige klap tegen de ge sloten deur smakte Ook de waak hond kon niet meer afremmen en te zamen met de ' stier dreunde hij tegen het huisje dat stond te schudden ot er een aardbeving plaatsvond Alleen de boer had zijn paarden nog juist voor de deur weten in te houden „ Dat is ook toevallig " riep hij uit „ Dit is het huisje van het heidevrouwtje Ik ga meteen eens kijken hoe het met haar gaat " Hij deed de deur open en daar zag hij het oude vrouwtje hul peloos op de grond zitten Het kleine muisje zat op haar schouder naar adem te snakken De boer sloeg de handen in elkaar „ Wel allemachtig " riep hij uit „ Dus die hele karavaan zat achter dat kleine muisje aan Moe dertje je hebt toch gelijk gehad Bibi heeft je geholpen toen je hem nodig had " Voorzichtig nam hij het oude vrouwtje op en legde haar op het zachte hooi van zijn boerenwagen Ge noeghjk ging Bibi naast haar zitten In kabn tempo ging het nu terug naar de boerderij de boer met de wagen voorop daarachter de stier de hond en de dikke kat Het oude vrouwtje mocht op de boerderij bUjven tot haar been geheel genezen was en het witte muisje kreeg van de vriendehjke boerin een hele kaas voor zijn dapper gedrag Maar toen het oudje beter was keerde zij niet meer terug naar de heide maar bleef zij in het dorp wonen „ Ik doe het niet voor me zelf " zei ze steeds als ze op de m ^™ kwam „ maar voor die kleine Bibi ' t Stumperdje was helemaal buiten adem toen hij terugkwam " de ' t Is fantastisch vond Jaap — Je trekt dus zo'n kostumm aan,gaat onder de chemische douche enhup zzzt je zit op de maan MPcomplimenten dr Tygendag '' vind dit een bijzonder knappe uitvin ding En wat hebben de vissen daarnu mee te maken kwam Ondine.Ze stond voorovergebogen door Wkijker te gluren Viesschen viesschen zei On - Schulpprof en zijn stem had evea een scherpe klank Die hebben daar nieks mee te maken jungedame Helemaal nieks Die heb iek ge woon voor main plezier Waarui » zou iek die niet voor main plezier kunnen hebben O ik dacht maar zo zei dine en ze keek volmaalit onschul dig Ik ducht ' t omdat ze in een lo den bak zitten met een lUjker eraan O ach dat lachte de Scliuip prof Das doe iek voor de kwaaedampen Anders worden maine vies schen vergiftigd en iek houd heelveel van maine viesschen Zeg Jaaps stem klonk opeensverschrikt — zeg jongens ik moeter vandoor Nou dan gaan we allemaal be sliste Ivo Ga je mee Ondine V' Tygendag het was mij een gro"'genoegen Wat iek zeggen wilde zei "^ Schulpprof — als jullie nog eens T bezoek willen komen — dat zou ie " erg gezellig vinden maar morgenga iek voor een paar dagen op reis.Dus iek ben er niet Alleen ditwerkvrouw komt voor main poes schen en viesschen zorgen zodoen de Wordt volgende week vervolgd Van Clouet tot Mati Er is door de Amerikaanse verzi laars op voortreffelijke wijze een ze gedaan uit het Franse oeuvri zelfs dat we met stijgende bewo ring van zaal naar zaal zijn ges feld om menigmaal gefascineerd bonden te worden aan tekenii van Clouet Loi>rain Poussain chcr Watteau Corot Courbet M Cézanne Gauguin Degas Re Seurat Toulouse Lautrec Matiss ' PiCBSSO Met dit al is het geen geringe gave die de bezoeker van deze toonstelling zichzelf stelt om 224 i \ 4 \ v >"-~-^-- X ^^'- v j ^-<-.-.,.„.,,..„ Pablo Pioasso 18S1 - Moeder Mnd in de armen ningen te bezien die stuk voor waardevol zijn Het is een taal daarvan de artistieke zin te vei ken deste meer omdat men zich verplaatsen van de ene periode de andere over een tijdvak van de eeuw tot heden Overigens onttrekt men zich nl < makkelijk aan deze les in F kunstgeschiedenis want zelfs b vluchtige beschouwing als een i bezoek slechts kan zijn beseft dat een grote lijn in deze weerg tekenkunst is te trekken Deze is de klaarheid en de o Itnge verhoudingen der objecten geacht of het de ISe-eeuwse t Kunst van Frangois Clouet is i ^ Vin portret tekeningen een su Verfijnde psychologie verraadt '"' el de latere uit de volgende Ms van Nicolas Poussin met < J aensen der antieke aansluiting ' S de souplesse aanwijsbaar ir spel der lijnen Men neemt dit evenzeer waj " Ue Geseling " van Jean de Goui « e Uude waarvan de voorstellii lerminst charmant is maar geei aistotend op de toeschouwer we JJe Franse tekenkunst kent ni njk zijn periodisering maar indi ' °™ ae tekeningen van Jean-Ai „?¦!*" staan beseffen we da leujk wel dat deze ruim twee e « oud zijn Het continuerende ^ l poging om ter illustratie v « niKel een weergave te geven i i?X,^"staande afdruk van de „ Dr lilt '^^" ^^" vrouw en een afzt " JKe studie van haar „ Hand d waaier vasthoudt " staat zo ven oe oorspronkelijke tekening we oe Boymans tentoonstelling woi « poseerd dat we ons daarmc Si '?" teï^ort voelen schieten u f"emm zal men ontwaren da Kunst allerminst verouderd in 
IITREC HT5CH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 n Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw De beeldhouwkunst heeft in Nederland in verhouding tot de schilder kunst een matige belangstelling genoten De 19e eeuw is niet als de mid deleeuwen en „ onze bloeitijd " een aantrekkelijk hoofdstuk in onze g«schied boeken geworden Het kan dus gewaagd schijnen een verhandeling te schrfl ven over „ Nederlandse beeldhouwers in de negentiende eeuw " gelUk dr V K van Daalen heeft ondernomen Dit boek zal echter noodzaken om een aantal meningen en vooroordelen die om onnaspeurlüke redenen sinds mensenheugenis z^n vastgeworteld grondig te herzien Reeds bü een vluch tige kennismaking met deze studie komt men tot de belangrgke ontdekking dat in geen periode van ons volksbestaan zovele standbeelden en monu menten in den lande zijn verrezen als juist in de 19e eeuw Vervolgens leren ons de achtenzestig uitstekende afbeeldingen in dit boek dat er in die eeuw zq het een bescheiden aantal beeldhouwers in Nederland hebben gewerkt wier scheppingen onze volle aandacht verdienen leid inc Nieuwe Bach Het Stuttgarter Koor en Orkest geeft onder leiding van Marcel Couraud Philips L 09399 L een uit voering van Bach's Magnificat en van de Paasdag-cantate Ter inlei ding op de hoes wordt verteld dat deze Bachinterpretatie „ nieuw "' zou zijn nl barok en ontdaan van 19e eeuwse Invloeden De teleurstelling bij het luisteren is groot want alles wordt hard van toon en meedogen loos disciplinair metrisch uitgevoerd Men slaakt na lulk een plaat-be luisteren opnieuw de zucht wanneer eens een werkelijke barok-muzikale Bach-vertolking Casadesus'Beeihoven Robert Casadesus speelt vier piano ¦ ionaten van Beethoven Mondschein Les Adieux Appassionata en A Thérè se Philips A 01308 L Over het Beet hovenspel van Casadesus behoeven we niet opnieuw in details te schrij ven In enkele woorden gezegd het is herscheppend en wy horen een nieuwe Beethoven zó subtiel van muzikaliteit zo volkomen ontdaan van hinderlijke sentimentaliteit en altijd tot in perfectie van piano spel verzorgd Degenen die Casade sus ' spel kennen mogen niet verzui men deze Beethoven-plaat in hun discotheek op te nemen O van R Advertentie aióon V^roeKtnan r BILTSTRAAT S etaleert enige Herfst - Nouveauté's FRANSE TEKENINGEN uit Amerikaans hezit in Museum Boymans fVan onze kunstredactie jjet Amerikaans bezit — particulier be t en musea — van Europese kunst is om - We mogen dit betreuren doch dienen niet temin erkentelijk te zijn voor het feit dat het Committee for the Exhibition of French Drawings from American Collections geduren de 2 maanden deze tekeningen heeft willen afstaan ten gerieve van de Rotterdamse zomer-tentoonstelling waarna de Parijzenaars tot januari 1959 mogen komen kijken in de Orangerie te Parijs naar de kunstprodukties door de groten van hun volk gecreëerd emigres en er waren in Amcrlk » reeds verzamelaars die de waarde van deze kunst begrepen Later is de aankoop en bloo ge gaan zoals in de catalogus als een soort verantwoording wordt verhaald De tekeningen gingen met honder den naar Atnerika en so groot werd daar de collectie van geïmporteerde Franse tekeningen dat men orde op de zaken dezer kunstbezittingen ging stellen zodat Amerikaanse particu lieren en m^usea thans kunnen bogen op een Europees kunstbezit dat ons verbijstert door veelheid en schoon heid Maar met dit al heeft Frankrijk een zware aderlating in zijn kunstschatten moeten ondergaan zoals thans in ver - ontrustende mate met Engeland het geval is waar de zorg voor kunst - • bezit te gering is Zó relfs dat hei onlangs gehouden Anglo-Dutch Congrei Toorlichlend moest dienen hoe in on < land de kunst behouden wordt in onze musea Dat hebben wij geleerd na vele harde lessen zoals met „ Het laantje in Middelharnis " van Hobbema dat voor simpele Engelse ponden van het dorp op Overflakkee verhuisde naar een der erezalen van de National Gallery te London Nu doen we ons best om de grote Nederlanders terug te winnen maar wat betekenen simpele guldens tegen over keiharde dollars DISCO-NIEUWS Van Clouet tot Matisse Er is door de Amerikaanse verzame laars op voortreffelijke wijze een keu ze gedaan uit het Franse oeuvre ió zelfs dat we met stijgende bewonde ring van zaal naar zaal zijn geschui feld om menigmaal gefascineerd ge bonden te worden aan tekeningen van Clouet Lo>rain Poussain Bou cher Watteau Corot Courbet Millet Cezanne Gauguin Degas Renoir Seurat Toulouse Lautrec Matisse en Picasso Met dit al is het geen geringe op gave die de bezoeker van deze ten toonstelling zichzelf stelt om 224 teke - Jean-Antoine Watteau 1681,-1721 Drie studies van een vrouw en een afzonderlijke studie van haar hand die een waaier vasthoudt torie is maar de actualiteit draagt van onze visie van heden Het expressieve heeft een andere toets maar na een sprong van Wat teau op de tekening „ Moeder met kind in de armen " van Pablo Picasso da terend uit de jonge jaren van de kunstenaar t.w 1904 is het duidelijk wat Miss Agnes Mongan voorzitster van het Keuzecomité dezer Europese exposities wil zeggen in de door haar geschreven catalogus inleiding nl dat de Franse tekeningen zich blijven on derscheiden in een diepe maar nim mer te opvallende menselijkheid Dit vinden we evenzeer bevestigd in „ Les Bons Amis " welke „ goede vrien den " van Honoré Daumier 1808 — 1879 even kosteUjk zijn als zijn spot zieke zin in diens tekeningen van „ De kunstkenners " en „ kunstminnaars " en vooral ook in „ De Grand Escalier ' van het Palais de Justice " wiens hoovaar dige houding tegelijk irriterend en hu moristisch is Natuurlijk trekken de tekeningen van Paul Cézanne in zijn impressionis me onze aandacht wij gaan niet licht vaardig langs de collectie van Henri de Toulouse-Lautrec Wie denkt in het Toulouse-Museum te Albi in Zuid Frankrijk de allermooiste tekeningen te hebben gezien moet zijn kennis niettemin op deze Rotterdamse expo sitie completeren fMo Picasso 1881 - Moeder met " inii in de armen Maar wat ons bijzonder langdurig op deze tentoonstelling heeft gebon den zijn de tekeningen van Hilaire Germain Edgar Degas die in zijn verscheidenheid de toeschouwer van de ene verrukking in de andere voert Het is niet alleen het beroemde dan seresje dat met het penseel „ a l'essen ce " op roze papier terecht is uitge kozen om de titelpagina van de uiterst verzorgde catalogus dezer expositie te sieren ook de andere tekeningen in de portretkunst verbazen ons door de expressiviteit in de tekenpen van de kunstenaar " ingen te bezien die stuk voor stuk - i ^ t — waardevol zijn Het is een taak om Aderlatend hurOpU toZtpt ^'"'"^;^^^'" *^- 1^'^;!L " In de tijd van de Franse revolutie verte enT/.T^?n"^^r^H.'ïf ^ kwamen tekeningen naar de Verenig - Honoré Daumier 1808-1879 Goede vrienden Overigens onttrekt men zich niet ge JiakkeUjk aan deze les in Franse ™ nstgeschiedems want zelfs bij een ¦ luchtige beschouwing als een enkel « ezoek slechts kan zijn beseft men oaieen grote lijn in deze weergaloze ttwnkunst is te trekken Deze is de klaarheid en de onder '" Sewrhoudingen der objecten On geacht of het de 16e-eemose teken « iiiist van Frangois Clouet is die in y portret tekeningen een subtiel « 1 i "*^ V^y^ologie verraadt dan «'«' ie latere uit de volgende eeuw « van Nicolas Poussin met de ten ' emen der antieke aansluiting altijd ƒ « e souplesse aanwijsbaar in het « Pe der lijnen Men neemt dit evenzeer waar in " Ue t,eseling " van Jean de Gourmont Z^ ' waarvan de voorstelling al « rminst charmant is maar geenszins « stotend op de toeschouwer werkt JJe franse tekenkunst kent natuur '' „ ^' W periodisering maar indien we ™« l de tekeningen van Jean-Antoine watteau staan beseffen we dan fei oud '^ f ' ^^* ^^^^ ^^"^ ^^^ eeuwen Hef continuerende poging om ter illustratie van dit npv »^;*^'^" weergave te geven met ' n d £ V ^^"<^^ afdruk van de „ Drie stu lill ^^" vrouw en een afzonder Wapii '''^ van haar „ Hand die een de n „ vasthoudt " staat zo verre van ' il Mrspronkelijke tekening welke op terS °^- tentoonsteUing wordt ge Sf?'"^^tv(re ons daarmede a wion tekort voelen schieten Maar kimS ir ^^^ '" en ontwaren dat deze •« ast allerminst verouderd in de his - d/Srl^reenti^^varvan'deïele ^^ staten mee in de bagage van deeew tot heden len in Daarmede wil niet gezegd zijn dat de negentiende eeuwse beeldhouw kunst een hoogtepunt betekende Eerder zou men moeten spreken van een Inleiding die zij voor de volgende tijden is geweest De schrijver heeft trouwens niet anders beoogd dan een schets van een ontwikkeling te geven en daarbij de voornaamste factoren te registreren die daarop hebben ingewerkt " Men kan niet zonder de waarheid tekort te doen beweren dat er in de 18de eeuw te onzent geen belang stelling voor de beeldhouwkunst is geweest al bleef deze beperkt tot het particuliere domein Het grafmonument de versiering van tuinen en lusthoven met beelden vazen enz gaf aan een klein aantal l>eeldhouwers enig lonend emplooi Maar zij die deze arbeid verrichtten waren enkele plaatselijke beroemd heden buiten beschouwing gelaten buitenlanders en van een specifieke „ Nederlandse " beeldhouwkunst kon nauwelijks sprake zijn 1888 "^ Toestand miserahle ' Het is hoogst merkwaardig dat in de slechtste periode die de 19de eeuw heeft gekend de Napoleon tische de intocht van vreemde krachten vrij plotseling ophield en Nederlandse meesters het roer over namen Weliswaar hadden deze pioniers hun scholing buiten de grenzen moeten zoeken maar het waren toch landgenoten die over talenten beschikten om een „ eigen " kunst te vestigen Even merkwaardig is dat het koning Lodewijk Napo leon is geweest die tot deze zwen king de gelegenheid had geschapen Hij had onomwonden te kennen ge geven dat hij de toestand waarin de kunst bij zijn komst in Holland verkeerde „ miserable " vond en hij liet niet na omvangrijke maatregelen te nemen om haar tot nieuw leven op te wekken Vooreerst ondernam hij de reorganisatie van het kunst onderwijs wat de stichting van de J Th Stracké Standbeeld van Graaf Jan ran Nassau Domplein in Utrecht Een Nederlands medicus over het geval Rimbaud Zoals men zich wellicht herinneren zal hebben wij destijds in ' t tltrechtsch Nieuwsblad de studie besproken die de Franse psychiater prof Delay aan „ het geval Gide " heeft gewijd en welke getiteld is „ La Jeunesse d'André Gide " Sindsdien is er weer van medische zijde een publikatie over een Franse literator verschenen die zo belangrijk is dat wij haar niet onver meld willen laten te meer daar zij op naam van een Nederlands medicus staat Bedoeld is het proefschrift dat dr E Verbeek enige tijd geleden als „ Arthur Rimbaud — Een Fsychografie " het licht heeft doen zien Omstreden figuur Over Rimbaud is in de afgelopen jaren een zeer omvangrijke literatuur verschenen er bestaan meer dan 2500 verhandelingen over hem welke gro tendeels geïnventariseerd is door Etiemble in zijn „ Mythe de Rim baud " Deze stroom van publikaties spruit voort uit het feit dat Rim baud — die met Jiües Laforgue de vader der Franse lyriek is geweest en wiens voorbeeld ook in het buiten land veel navolging vond — tot op ' de huidige dag een veel omstreden per soonlijkheid is Zo meenden sommigen in hem een politieke figum te moeten zien die zij respectievelijk als fascist patriot défaitist aanhanger van de Com mune en bolsjewiek kwalificeerden Rekende de een hem tot de symbo listen de ander rangschikte hem on der de decadenten en een derde on der de surrealisten Van godsdienstig standpunt is Rimbaud beurtelings beschouwd als een katholiek chris ten als een kabballst en als een magiër Werd hij enerzijds als het type van de ingetogen burger afge schilderd anderzijds zag men in hem een avonturier louche per vers en bisexueeL Geboren op 20 oktober 1853 te Char leviUe kwam hij door zijn gemelijk en onsociaal karakter reeds vroeg met zijn omgeving in conflict Van zijn eerste gedichten gelijk „ Les Effarés " en „ Les Poètes de sept Ans " is „ Le Bateau Ivre " wel het meest bekend geworden In het begin schreef hij verzen in de trant van Victor Hugo Alfred de Musset Theodore de Ban ville en Frangois Coppée om zich al dus in de techniek van de woord kunst en de poëzie te oefenen Toen hij het metier beheerste werden zijn gedichten evenals die van Charles Baudelaire en Stéphane Mallarmé een zuivere en directe uiting van de ziel Als zodanig hebben „ Le Dormeur du Val " „ Les Voyelles " en „ Les Assis " een grote vermaardheid verworven - ook de „ Illuminations " waarvan het handschrift in 1886 werd teruggevon den en oirariddellijk gepubliceerd Met dit zo moeilijk te doorgronden werk verheft Rimbaud zich boven het al gemeen menselijke als werd hij door een onweerstaanbare kracht naar een onzichtbare heerlij Idieid gedreven Dan volgt plotseling die merkwaardi ge ommekeer Rimbaud distancieert zich van de poëzie en begint te zwer ven In 1878 vinden wij hem in Egyp te vanwaar hij de gehele Oostkust van Afrika ging bereizen Hierbij knoopte hij betrelckingen aan met Menelik en onderhandelde over Europese wapen leveranties aan Ethiopië In 1891 keer de Rimbaud naar Frankrijk terug met een gezwel aan de knie en overleed in november van dat jaar te Marseille als gevolg van een amputatie van een been Hoewel de schrijvers over Rimbaud zich uitvoerig hebben beziggehouden met alle vragen die deze dichter en zijn oeuvre ons stellen deden zij dit nimmer van medisch maar altijd van literair standpunt zelfs een Georges Duhamel die behalve literator ook arts is Daarom is het zo verheugend dat thans eens een medicus heeft ge poogd een antwoord te geven op de problemen die door het geval Rim baud worden opgeworpen In zqn proefschrift gaat dr Verbeek van de stelling uit dat Rimbaud lü dende was aan schizofrenie en dat deze psychische afw^king de verkla ring vormt van zijn wonderlijk ge drag en van de raadselen waarvoor sommige zyner gedichten ons plaat sen Te menen dat de auteur deze dia gnose stelt op grond van een diepgaan de analyse van Rimbauds mentaliteit en van zijn geschriften zou onjuist zijn Dr Verbeek heeft namelijk di rect vermoed waar bij Rimbaud de schoen wrong en toen een conclusie getrokken die hij achteraf aan het leven en het werk van zijn „ patiënt " toetste Zevental kwesties Zo onderzocht hij met de diagnose „ schizofrenie " als werkhypothese een zevental kwesties namelijk het won derkind Rimbaud het abrupte einde van diens dichterschap op twintigja rige leeftijd de plotseling optredende verandering in de geestesgesteldheid van de dichter de drijfveren welke hem bewogen naar Afrika te gaan alsmede zijn activiteit aldaar Rim bauds vermeende homosexualiteit zijn godsdienstige instelling - en ten slotte de chronologische volgorde van zijn publikaties Op basis van dit onder zoek stelde hij een zeer interessante ARTHUR RIMBAUD levensbeschrijving van Rimbaud sa men die het eerste deel van zijn dis sertatie vormt Wisselend leven In 1873 toen zijn vriendschap met Paul Verlaine op tragische wijze ver broken werd publiceerde hij „ Une Saison en Enfer " een psychologische autobiografie met een magistrale ont leding van eigen oeuvre en geestes toestand Uit diezelfde periode dateren In het tweede deel van zijn proef schrift — dat een geheel medisch ka rakter draagt — behandelt de arts de schizofrenie Deze geestelijke afwij king welke door „ spUjting van de geest " wordt vertaald treedt door gaans niet voor het vijftiende levens jaar op Genoemde splijting veroor zaakt onder meer een verwarde ge dachtengang en een opgaan in het eigen fantasieleven waaraan de pa tiënt meer waarde toekent dan aan de werkelijkheid Bij schizofrenie de oude naam dementia praecox wordt niet meer gebezigd ontbreken hallu cinaties bijna nooit en deze kunnen zelfs vrij sterk op de voorgrond tre den Het derde deel van de dissertatie behandelt de verhouding tussen de dichter en zijn werk en wel vanuit modern psychiatrisch standpunt Dit gedeelte getuigt van een grote bele zenheid een scherp oordeel en een grondige kennis van zaken Ofschoon een leek het betoog van dr Verbeek natuurlijk niet op zijn merites kan beoordelen is het zo logisch en klaar dat men intuïtief het gevoel krijgt dat deze visie op Rimbaud de enig juiste moet zijn Teneinde zijn diagnose van schizo frenie waar te maken haalt dr Ver beek onder vele voorbeelden ook de vermaarde regel aan „ Je est un autre " welke hij de meest perfecte uitdrukking van depersonalisatie noemt die hem bekend is In deze richting wijzen volgens hem ook de woorden „ On me pense " hoewel deze vanzelfsprekend ook voor een pan theïstische interpretatie vatbaar zijn Het is de grote verdienste van dr Ver beek dat hij in zijn studie niet alleen als een koel ontledend psychiater te werk is gegaan Zeker als medicris past hij de psycho-analytische methode conse quent en zonder voorbehoud toe maar daar staat tegenover een diepe bewondering voor de grote kïtnste naar die Rimbaud ongetwijfeld ge weest is Dit maakt zijn dissertatie dan ook in dubbel opzicht zo belangrijk ten eerste als een knappe psychiatrische studie en ten tweede als een originele bijdrage om het mysterie Rimbaud tot een oplossing te brengen Dr H A TEN BRUGGENCATE academie van beeldende kunst ten gevolge had Vervolgens bevorderde hij de oprichting van een museum waar de Nederlandse kunstschatten een onderdak zouden krijgen een in richting die in de loop der jaren is uitgegroeid tot ons Rijksmuseum te Amsterdam Even belangrijk was de financiële steun die hij aan jonge talentvolle kunstenaars bood om in het buitenland in Rome vooral een aantal jaren te kunnen studeren De eerste beschermeling die deze onderscheiding te beurt viel was Paul Joseph Gabriel 1785-1833 In Rome genoot hij onderricht van de beroemdste beeldhouwer dier tijden Alessandro Canova 1757-1822 wiens scheppingen terecht een enorme be langstelling hebben gehad Gabriel's iets jongere tijdgenoot Louis Royer 1793 1868 die in Nederland gedu rende vele jaren een leidende figuur is geweest had eveneens op kosten van koning Lodewijk in Rome kun nen studeren Hij werd echter meer geïmponeerd door de kunst van de vermaarde Deense beeldhouwer Berthil Thorwaldsen 1770-1844 Men kan niet zeggen dat Gabriel en Royer directe navolgers van de ge noemde meesters zijn geweest wel dat hun voorbeelden inspirerend op hen hebben gewerkt Het is voor de wederopleving van de beeldhouw kunst van het allergrootste belang geweest dat zij de voortreffelijkste meesters hebben gehad die toen in Europa te vinden waren Dat zij hun Hollandse aard niet hebben ver loochend — wat ook niet mogelijk is — is wellicht oorzaak geweest dat hun scheppingen een weerklank hebben gevonden in de gemoederen van vele landgenoten Gabriel i « vooral als portret-beeldhouwer werk zaam geweest Royers oeuvre is be langrijk veelzijdiger Behalve portret ten ontwierp hij vele beelden voor kerken allegorische en mytholo gische voorstellingen en de stand beelden van Rembrandt Prins Wil lem van Oranje Laurens Janszoon Koster Joost van den Vondel Michiel Adriaansz de Ruyter Dat het standbeeld van Rembrandt van gietijzer is vervaardigd en daar om jaarlijks een nieuw verfje moet hebben en niet van het duurzame en fraaie brons is te wijten aan de geest van Holland op zijn smalst niet aan die van Royer Hij had heel wat anders gewild In de hoofdstukken aan beid * kunstenaars gewijd is ook de achter grond de tijdgeest waarin men hun scheppingen dient te beschouwen ge schetst „ De strijd der geesten " zoals men dergelijke spiegelgevechten pleegt te noemen was wel typisch Hollands Monument als kunstwerk De bladzijden die de verwikke lingen releveren die zich voor en na de oprichting van het „ Monument 1813 " in 1863 te ' s-Gravenhage hebben voorgedaan kunnen voor onze gene ratie zo hopen wij uiterst leerzaam zijn De schrijver constateert deze fei ten zonder meer doch kiest geen partij wat pleit voor zijn grote ob jectiviteit Maar het monument als kunstwerk wijst hij zij het met de meest vriendelijke woorden zeer be slist af Onder meer heeft hij ernstig bezwaar tegen het toegepaste galva nische procédé een dun laagje koper op een zinken ondergrond dat hij meer geschikt acht voor „ pendules kandelabers en vazen " dan voor een „ monument " De gevolgen van deze mislukking zijn niet uitgebleven Toen kort daarop werd besloten om te Rotterdam een standbeeld voor Gijsbert Karel van Hogendorp op te richten werden buitenlandse kunste naars voor de vervaardiging aange wezen Het scheen dat alle moeite volle arbeid van Gabriel Royer Van der Ven ca niet het geringste ef fect had gehad Oorzaak was een op-de-spits-drijverij en te schei'pe ac centuering van niet altijd zuiver ge stelde meningen en gevoelens De toenmaals werkende beeldhouw wer Johan Theodoor Stracké sr heeft door zijn standbeelden en vele andere kunstwerken omtrent deze jaren uitgevoerd de onwaarachtig heid van al deze stellingen bewezen Hij is de m^aker geweest van de standbeelden van Tollens te Rotter dam van Boerhave te Leiden van Bilderdijk van graaf Jan van Nas sau enz Zijn kunstzinnige arbeid doet sympathiek aan omdat het door en door Hollands tvas Hij toonde begrip te hebben voor wat een stand beeld kon en mfOest zijn Het is een verdienste van dr Van Daalen dat hij Stracké's opvolger Ferdinand Leenhoff als het ware „ uit de stof " te voorschijn heeft ge bracht Hoewel Leenhoff het grootste deel van zijn leven in Frankrijk heeft doorgebracht en daar temidden van de avant garde der impressionisten zijn artistieke opvoeding had geno ten is hij steeds zichzelf gebleven Hij heeft de kans gekregen om in Nederland twee standbeelden te ont werpen dat van Thorbecke te Am sterdam en van Jan Pietersz Coen te Hoorn Een magistrale interpre tatie van deze laatste grootste per soonlijkheid is het niet geworden zegt de schrijver en hij laat er enigs zins laconiek op volgen Dit trou wens werd niet verlangd Aan Bart van Hove 1850-1914 is het laatste hoofstuk in dit boek ge wijd Met hem wordt de 19de eeuw afgesloten een nieuwe era ingeleid Het is niet mogelijk om deze studie in alle bijzonderheden te volgen Er staat zeer veel nieuws en belangrijks in niet alleen over de hier genoemde kunstenaars maar ook <- ver hun ar tistieke confraters en vooral over hun werken Dr Van Daalen maakt met zijn lezers een wandeling langs hun scheppingen weet zich te ver plaatsen in de tijd en het milieu waarin zij zijn ontstaan heeft binnen pretjes als hij al te wijsneuzige op merkingen hooi't fronst zijn voor hoofd als men de kunstenaars zijn meningen wil opdringen en beleeft een intens innerlijk genot als hij in getogen kan luisteren naar wat een beeld hem influistert Wij zeiden het reeds het is een uiterst interessant en leerzaam boek geworden over de kunst en de tijdgeest in ons negen tiendt-Muwie dierbare vaderland P T A SW1LLEN3 
" TRECHTSCH NlEUW ^ i^p OXro GOUD zilver en Juwelen Aangeb per 1 sept of iets la - Gevr STRIJKSTERSHoogste waarde G F Huis I ter wmt » »..»-« - i ---- G F Huis - man juwelier Vredenburg Expert der Ned Spoorwegen KÏ^iTrf ''^' "^'^^" V êêm Ung-'strtiistërr'"Goed "" ' oom JiAMER e.v gasa_ansluiting Aanm na maandag tussen 9 en Jongedame 23 jaar n de verpleging weikJl.H weest In bezit van dS "» g pen Zag zich gaa"no '^''""= l Aan de Maliebaan Voor heer of dame b.b.h.h Br no 8947 bur UN 5 uur Presto Esdoornstraat Te koop gevr vrijstaand HUIS met tuin Utrecht of omgeving Br no 8871 bur UN als TANDARTS Of n^^epla ' ASSISTENTE ^ Br°'„?°KTj | FEUR in los Of vasT — ook voor het buiten a„r'=»»1 bezit van z.g.a.n w -^' '- ^ no 8450 bur UN BIJVERDIENSTE Gratis in lichtingen Postbus 36 Dor drecht Aang te Veenendaal gemeub WOONRUIMTE met Vrije keu ken in groot huis Br no 8944 bur UN Gevr BOUWGROND plm 1000 m2 omgeving Utrecht Br no 8867 bur UN Gevr net PERSOON voor krui denierswinkels met diploma's Br no 8556 bur UN FEUR in los ö ill CHAu '/ ook voor het buiten a„r'=»»1 bezU_van.z.g.a.„,M''4\''4'nhei Sl#RL?&'G?^iiïi'=J»ar „ 8441 bur UN "¦^''™ H - Br Ji ' Eenv DAME 42 \ y ~^ ~- bezigheden voor^''l"?"!'«ftt P^r dag Br J lojl;'i ^.^ « Aangeb gemeub.-gestoff ZIT SLAAPKAMER in Oog in Al Br no 8886 bur UN „ Mll-Cop " DRUKMACHINE en toebehoren te koop gevr door vereniging Br met opgave uiterste prijs no 8816 bur UN Ry school 1 of 2 KOSTGANGERS gevr.Br no 8897 bur UN ' Voor OUDE METALEN en af valprodukten betalen wij u extra hoge prijs Fa J v Buu ren en Zonen Groot - en Klein handel Kromme Rijnstraat 2 telef 15391 WINKEL te huur met dagver blijf of eventueel inwonend Br no 8896 bur UN Per 1 Sept voor heer ZIT SL.-KAMER met v.w Event met prima pension in Oog in Al Br no 8893 bur UN B.z.a MEISJE 17 ^ ^ Winitei Gevr een MEISJE voor hele of halve dagen Mevr Tjeerds ma Majellapark 30 Te huur VOLKSWAGBNBUS JES en luxe volkswagentjes All-risk verzekerd Bij De Jong Volkerakstraat 29 telef 35501 t'Ehnm-^vmti^e Nette WERKSTER gevr 1 och tend per week in Tuindorp Br no 8496 bur UN TulïfwSk ^ f ïam!r?\^8 ^ zolder en balkon VoV '?,"!'™ huis Of flat omEe«5 W=tae Wijk Br no BM^^bur^U '"- Heer zoekt gemeub KAMER Br no 8819 bur UN bur UN DE KOEKOEK Autoverhuur Nieuwe Volkswagens 10 cent p km Ploris Heermalestraat 2 Utrecht Telef 15464 Gevr jonge vrouw als HULP in de HUISHOUDING voor de morgenuren v.g.g.v Aanmel den Nachtegaalstraat 15 bis in het portiek bellen Jong echtpaar zoekt WOON RUIMTE in Utrecht of omgev Br no 8681 bur UN AMSTERDAM-UTHFr^r - ^ ta-gin - kts:tS v?lju''iS.iivSS vraagd dito wontag te'^i 1' SkTvrou"/e'r & irLf's-bS^^'c Te huur aangeb STALLING of opslagruimte 13 meter lang 9 breed 3V2 hoog Groenekan 8188 ' OU ' Ja " SuiAaSiuo jo IV Gevr HERENKAPPER ook gelegenheid zaak te huren in Gelderse Achterhoek Goede condities Br no 8943 bur UN Klein gezin vraagt BENEDEN HUIS of een 3-kamerflat te huur met event overname van inboedel Br no 8814 bur UN A.V.Ü AUTOVERHUUR zon der chauffeur Nieuw mate riaal Ook Volkswagenbusjes All-risk verzekerd van ' s Gra-vesandestraat 25a Utrecht T« lefoon 18506 ¦ 29814 Gevr te Utrecht wegens huwe lijk tegenwoordige flink r.-k MEISJE voor de dag Weekend vrij Flink loon Br no A-7303 Adv Bur Alta Pausdam Student zoekt KAMER zonder pension Br met prijsopg aan J V d Laar Aalsterweg 53 Eindhoven Gepensioneerd heer zoekt kl ZIT-SLAAPKAMER met vaste wastafel Br nö 8462 bur UN Luxe 5-pers AUTO te huur ƒ 15 p.d Event ook voor lan gere tijd Pahrenheitlaan 23 Beschaafde VERKOOPSTER gevr Liefst bekend met luxe artikelen en speelgoed N.V Bosch Honig & Co Korte Jans straat 1 9 Aangeb FLAT MinrliiT ^ bev 6 kamers badcel S'f ' en zolder Gevr hprt h ^'*«« slaapkamers mét tnL"";'.:-^I ' 8588 bur UN Wed rljkspensioen zoekt een ongemeub ZIT-SLAAPKAMER met keuken of kookgelegen heid of etage Br no 8590 bur UN Aangeb te Holl Rading in rus tig gezin gemeub KAMER m of zonder pension Goede verb met Utrecht Dehnenlaan 41 telef 474 met tuin Br Gevr in gezin van 3 bejaarde personen flinke HUISHOUDE LIJKE KRACHT V d of d en n Prot Godsdienst Salaris na der overeen te komen Goede behandeling Hulp van werk ster aanwezig Br zo spoedig mogelijk aan H A Brans Oud Arnhemseweg 313 Zeist Ruilen goed onderhrwö;;r HUIS omgeving w van > S °'!" straat 3 kamers grote keuki» tuin voor huis in ntrÏÏÏ i omgeving De Bilt sSk °' ^ oenekan Br no S'burl Gevr door Jonge maatsch werkster ZIT-SLAAPKAMER of zit en slaapkamer m aparte kookgelegenheid te Utrecht Br no 868S bur UN Vrouwelijk student oudere jaars zoekt liefst ongemeub KAMER met v.w stook - en kookgelegenheid Omgeving Wilhelminapark Br met opg van prijs en andere gegevens no 8949 bur UN In Oog m Al een gemeub ZIT SLAAPKAMER 3X4 m zonder kookgelegenheid te huur aan geboden ad ƒ 70 per maand v Jongedame b.b.h.h Eventueel met pension Na 18 uur telef 35993 gTb'Sde"n^"z^4'e''^,Se^-nieuwbouw huur ƒ 3o™S ' 3-kamerwoning in U récte of omstreken Br no 856 b5?'uM Gevr voor direct of per 1 sept a.s een flinke HULP in de HUISHOUDING Voor de dag De grote was Is buitenshuis hulp voor ruw werk is aanw Weekeinden vrij Mevrouw Braams Molièrelaan 60 Utr ETAGE Jongelui z.k IVx jaar huur vooruit ƒ 850 plus good will van onderhuurder Bakh V d Brinkstraat 16 Aangeb aan ii ^°™' S BOVENHUIS drukke verkeerswee n run 3 - of 4-kamertlat?oó5 Prachtig BOVENHUIS ta~ï kamers keuken balkon en V Plat huur ƒ 9.71 p.w Voofhiei of benedenhuis met tuin lieft aan rand of omtrek stad Wa nootstraat 12 bis Aa,nseb HEEL HUIS nieuw bouw Hoograven 4 kamm badcel 2 tuinen vrij ultScS ' Voor huis omgeving Amsted straatweg Br no 8562 bur m ¦^ J"Seb UDEN N.B huls,l srote kamer 3 slaapkamers hf^^^h " 0 ^".'^^"' ='= h "">' tuin huur ƒ 7.80 incl water Geliik waardige woning mrecht o omgeving iets hogere huu geen bezwaar Br no 8463 bur Aangeb BOVENHUIS Swam merdamstraat kamer en suite balkon keuken boven 2 slaand kamers zolder en vliering Ge bur^^UN ''""• ^'- "° ™' TEHUIS aangeboden voor mid delbare scholier in klein gezin waarvan dochter het lyceum bezoekt Br no 8613 bur UN Gevr door Noorse jongedame gemeub ZIT-SLAAPKAMER met kookgelegenheid en ver dere comfort Br no V-7298 Adv Bur Alta Pausdam A.s echtpaar zoekt WOON RUIMTE 1 jaar huur vooruit betalen geen bezwaar Br no 8680 bur UN Gevr BANKWERKER PLAAT-WERKER speciaal voor klein werk kastenbouw N.V Louis B Kagenaar Utrecht Jeker straat 82 LUXE FLATS met centrale verwarming Inl makelaars kantoor H A Jansen Molière laan 4 Utrecht niet telef BIJVERDIENSTEN Zoekt - deze schrijf dan eens op deze advertentie Br no 8902 bur UN Aangeb zonnige gemeub of ged gemeub ZIT-SLAAPKA MER met balkon stookgelegen heid twee kasten en v.w Fiet senbergplaats aanwezig Wil helminaparkkwartier Br no 8584 bur UN Ambtenaar zoekt gemeub ZIT SLAAPKAMER met of zonder pension per eind sept Br no 8678 bur UN Wij zoeken net actief PER SOON voor vrijkomend be staand agentschap te Utrecht Br no 8904 bur UN Wie helpt leerlinge conserva *?"" 5 laatste jaar piano aan KAMER waar gestudeerd mag worden Br Vermaas Parkweg 49 Maarssen Mej I Op ons Jerseyatelier kunnen wij plaatsen enige beschaafde NAAISTERS aank naaisters en strijksters Aanm dagelijks tot 17 uur Najade Jerseyate lier Zandhofsestraat 84 Utr Telef 12377 Tegen 15 sept of 1 okt wordt te De Bilt te huur aangeb een gemeub gedeelte van een vrij staande VILLA met grote tuin Bedoeld gedeelte bestaat uit 2 grote kamers vrije keuken douchegelegenheid Alles is centraal verwarmd en voorzien van str koud en warm water De villa is centraal gelegen in de nabijheid van diverse bus halten Gaarne te verhuren aan echtpaar van middelbare leeftijd of aan 2 dames Br no 8583 bur UN Juffrouw 28 jr b.b.h.h zoekt ZIT-SLAAPKAMER plus keu ken of 1 grote en kleine kamer om eventueel keuken van te maken of zo mogelijk kleine etage Br no 8597 bur UN Ie klas werkkrachten die een aantrekkelijk salaris willen verdienen krijgen juist In ons bedrijf waar uitsluitend het beste genre damesbovenkle ding wordt vervaardigd een zeer goede gelegenheid hier toe Momenteel kunnen wij nog plaatsen enige prima NAAI STERS handafwerksters en ' n ervaren strijkster DageJijks gelegenheid tot aanm Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 in gang Schalkwijkstraat Utrecht Buitenlands echtpaar zoekt WOONGELEGENHEID in Utr gemeub of ongemeub Br no 8804 bur UN Aangeb BOVENHUIS bevalt voor - en achterkamer en keu ken boven zolder en 2 slaap kamers lage huur Gevr het zelfde of iets groter huur tot ƒ 17.50 Br no 8457 bur UN Een prachtige 4-KAMEHPLAT aan de verkeersweg bovenste etage huur ƒ 16,85 in de Boe lesteinlaan vrij uitzicht Gevr heel - Of benedenhuis Br no 8445 bur UN Jonge ambtenares zoekt ge stoffeerde ZIT-SLAAPKAMER met stook en kookgelegenh Weekend dikwijls afwezig Br no 8802 bur UN BiatdAaünde £ Da^LUNTEREN 9*"DAALSEDUK 72-TeI-O30-I7329 S Rozendaal Handelsmaat schappij Jutfaseweg 171 Utr Vraagt voor direct NAAISTERS en leerling naaisters Aanm van 8 5 uur aan bovenstaand adres Na 6 uur Calderonlaan 8-II Utrecht Heer 30 jaar zoekt PENSION met huiselijk verkeer voor IVz jaar Br no 8801 bur UN Wie helpt jong gezin met 2 kin deren aan WOONRUIMTE ook buiten de stad Br no 8798 bur UN MTS'er zoekt per 1 sept een ZIT-SLAAPKAMER z pension Br no 8076 bur UN Te ruil aangeb een keurig on derhouden BENEDENWONINO flinke huiskamer 2 slaapka mers grote keuken betegeld tuin met achterom en schuur Gevr heel of een bovenhuis Br no 8442 bur UN Gevr Ie KAPSTERS en 2e kap sters Kepsalon Deun Amsterd straatweg 303 telef 19767 Op verzoek Machinaal VOLLEDIG pasklaar bewerkt Wasserij v Beest kan enkele NETTE MEISJES plaatsen Aanm Meridiaanstraat 21-23 Utrecht Te huur gevr MAGAZIJN V beschuitopslag gelegen in de stad Utrecht Moet droog zijn en met de auto bereikbaar Vloeroppervlakte 60 tot 100 m ^ Br no 8482 bur UN Ouderejaars student zoekt na vervulling milit dienstplicht per 1 sept a.s rustige KAMER om af te studeren Br no 8868 bur UN Aangeb BENEDENHUIS ütr Zuid Huiskamer grote keu ken 2 slaapkamers tuin en schuur Gevr groter huis Br no 8796 bur UN Gevr nette JONGEN voor het magazijnwerk liefst enigszins bekend met levensmiddelen branche Bedrijfskleding aan wezig Aanm ' s avonds na 7 u Klaarenbeek's Zelfbediening Johan Gerobulusstraat 7 bis hoek V Egmontkade Utrecht Gemeub KAMERS badkamer vrije keuken zolder garage goede stand De Bilt Br no 8571 bur UN Gevr klein huis of opstal daar toe in te richten buiten bos rijke omgeving event koop Aangeb HUIS 5 kamers dou che warm en koud water schuur en tuin Br no 8JM bur UN Direct te aanvaarden grote ge deeltelijk gemeub ZIT-SLAAP KAMER met vrije keuken ƒ 80 Na l nov gemeub zitkamer ƒ 65 Utrechtseweg 380 De Bilt Gevr STRIJKSTER hoog loon Zittend werk Geen vouw werk Pyjamafabriek A A v Eijk & Co Oude Gracht 364 ingang Eligenstraat Utrecht Een ervaren WINKELJUFFR De Groot Zelfbediening Laan van Nieuw Guinea 94 telef 31450 Ondorwijzer zoekt ZIT-SLAAP KAMER met of zonder pension Br no 8860 bur UN Dame 42 Jr b.b.h.h zoekt on gemeub of gestoff KAMER met vrije keuken Spoed Br no 8887 bur UN Per 1 sept gestoff ZIT - en SLAAPKAMER voor 1 of S he ren aangeb Ie stand alle mo derne comfort Garage Telef 61488 Aangeb AMSTERDAM-W mo derne geriefelijke 4 kamerwo-nlng met douchecel vrij uit zicht plantsoen ƒ 52,25 per m Voor woning te Utrecht liefst Hoograven hoger huur geen bezwaar Br no 8785 bur UN Te huur aangeb frisse SLAAP KAMER met pension voor 2 vrienden of vriendinnen Echt paar b.b.h.h komt event ook in aanmerking Albatrosstr 11 Utrecht Wms«wi«l vam&t^^iKm 3-KAMERPLAT Boelenstein laan Zuilen Met uitzicht op hoofdweg Voor heel - of mooi benedenhuis Br no 8784 bur UN Gevr nette WERKSTER 3 och tenden of middagen per week ƒ 1.25 per uur Aanm K Door manlaan 29 Berenkuil Per 1 okt gevr in gezin van 2 pers een bekwame HULP in de HUISHOUDING goed kun nende koken Weekends vrij Br no 8494 bur UN MEISJE 21 jaar in bezit van U ^"^ ^¦^¦^- ^" typediploma S^^''o„,P''?*'Se werkkring Br no 8813 bur UN VESPA VERHUUR KNAC fij-school „ Rekord '' Kwartelstr 48 b telef 16729 Aangeb te ENSCHEDE mid denstandswoning bev 6 ka mers douchecel grote tuin Gevr iets dergelijks omgeving Utrecht De Bilt Zeist Drie bergen Bunnik Br no 8481 bur UN Te huur aangeb AUTOSTAL LING ƒ 20 per maand Kleine wagens ƒ 15 Ook winterstalling voor motoren en scooters Te bevragen Houtensepad 40 Utr Jonge vrouw vraagt THUIS WERK onverschillig wat in bezit van naaimachine Br no 8797 bur UN Voor kantoor en magazijn JON GEN of MEISJE gevr Bij voor keur met enige adm kennis Cyane Ternatestraat 11 telef 30590 utrecht Aank KAPSTER en leerling kapster gevr Besch meisjes die het vak goed willen leren gelieven zich te melden bij Salon Lore Oudkerkhof 1 bis telef 17224 Utrecht JONGEMAN 21 jr In het be zit van alle rijbewijzen zoekt een hem passende betrekking liefst als chauffeur Br no 8794 bur UN TILBURG—UTRECHT Aange boden modern beekhuis in Til burg vrij uitzicht Gevraagd woning in utrecht of oragev Br no 8859 bur UN of telef 04250 - 23394 Voor oudere dame op eerstestand grote gestoff KAMERmet volledig pension Pegus verwarming str water tele foon Br no 8454 bur UN BIJVERDIENSTE gevr door net persoon voor de avond uren Br no 8793 bur UN Jonge VROUW die wil zorgen voor man en kleine Goed kun nende koken en naaien Br no 8621 bur UN RIJSWIJK — UTRECHT 4 ka - mer etage huur f 35,75 per m Kerklaan 65 Gevr 3 - a «- ka merwoning Klein gestoff KANTOOR veel bergruimte verwarming en aansl telefoon op nette stand Br no 8452 bur UN Wedn vraagt nette HOUDSTER in klein gezin leeftijd tot 50 jaar p.g Voll br no 8795 bur UN Gevraagd nette WINKELJUF FROUW in groenten - en fruit zaak liefst enigszins met het vak bekend Verkuil Alex Nu mankade 57 Utrecht Gevr nette WERKSTER voor enkele ochtenden in de week Aanmelden van ' 9 tot 6 uur Herenkleding A F Jansen Vredenburg 23 Ter ruil aangeb vrij BOVEN HUIS veel zon bev 2 woonka mers 3 slaapkamers en keu ken grote zolder omgevin Wittevrouwen huur ƒ lO.W p week Gevr heel huis met tuin in Utrecht óf omgeving Br no 8894 bur UN HUIS - Een AUTO zonder chauffeur nieuwe wagens aan fabriek ge kocht all risk verzekerd A Oostrum Hooft Graaflandstr 93 Hoograven Telef 23737 JONGEDAME zoekt voor de avonduren administratief - of typewerk Br no 8605 bur UN Betrouwbaar BOEKHOUDER CORRESPONDENT moderne talen heeft nog tijd beschikb voor kleinere bedrijven Prima referentiën Billijke condities Telef 03402 - 3462 Café Nieuw Hoograven Ver huur van FEEST - en VERGA DERZALEN glaswerk stoelen enz A F van Rooyen Verl Hoogravenseweg 298 Tel 19056 Te ruil aangeb ruim WINKEL WOONHUIS bev winkel plm 35 m2 en gerieflijke woning m tuin in buitenwijk Utrecht Ge vraagd gerieflijk woonhus voor 5 personen of event klei ner winkelwoonhuis liefst W centrum Br no 8892 bur UN B.z.a gediplom KINDERVER ZOBGSTER voor halve dagen liefst Utrecht Br no 8599 bur UN Nieuwe V01/KSWA(rENS met radio en verwarming All-rlsk verzekerd 16 et rer km Incl benzine Voorns autoverhuuT bedrff Oudegracht 66 Telef 19907 Te huur AUTO'S zonder chauf feur all rtsk ver kerd vanaf 18 cent per Rm Autoverhuur bedrijf De Bruvn Gildstraal 91 a telef 16900 VRL ADM KRACHT plm 17 jaar goed kunnende typen Ulo diploma strekt tot aanbe veling Schrift soil te richten aan - Prov Melkcontroledienst Willemsplantsoen 6 Utrecht Accountantskantoor vraagt ADM KRACHT mnl of vrl bekendheid met boekhouden vereist Indiensttreding 1 okt of zo mogelijk eerder Br no 86SO bur UN Boekhandel Kraal Slotlaan 171 173 Zeist vraagt ter opleiding een ASSISTENTE M.M.S of Mulo diploma gewenst Nette vrouw 37 jr z.k z.z.g.g als HUISHOUDSTER liefst bi,j heer alleen Br no 8585 bur UN Sassen AUTORIJLES / 5 25 oer les in nieuwe F ird 1 annus Volledige theorie gratis Autorilschnol Me.vnen Queridnstraai I ' '« 1 32295 Utrecht bij Malellapaf *- I\ïoeder en dochter vragen THUISWERK type plak - of eenvoudig naaiwerk Br no 8581 bur UN LUX'S AUTO'S nieuw mate riaal 14 et per km inclusief benzine Chevrolet bestelauto's 20 et per km Lington's Auto verhuurbedrijf Loeff Berch makerstraat 11 telef 10355 en 61320 AUTORIJLES /¦ 5.25 per Ie » 10 lessen /• 45 J Bierma Cath singel 128 Utrecht Tel 20762 Erkend gediplomeerd Net MEISJE zag zich gaarne geplaatst bij schoenenzaak v magazijn ook genegen voor leerling-verkoopster Br no 8580 bur UN In zeer goede staat BROM FIETS HMW 1957 telescoop achterwielvering vrije start ƒ 175 Tevens Moby lette bolle tank telescoop 1955 f 125 Ge negen damessportrijwiel in te ruilen Westerkade 7 bis Pouw's AUTORIJSCHOOL Ge voor alle rijbewijzen A B Cf D Leidseveer 100 telef z ""' bij het station VEILIGER VERKEER P '' auto leren rijden bij Kijscli ' Stoutjesdijk erkende Bova school Bouwstraat 45 telefoon 10342 IMPERIAALS en bagagerek ken voor alle merken auto's ook te koop J H v d IJssel Jacobskerkstraat 1 telef 19032 - 24881 Mededeling Juffrouw die zich aanbood als HUISHOUDSTER adv no 6303 is voorzien Net MEISJE gevr voor hele of halve dagen Mevr v Schalk Kerkweg 20 Maarssen BRUIDSJAPON wit satijn met opgewerkte tule mt 40 Een damesfiets voor elk aann bod Limburg Brouwerstraat 22 tus sen 6 en 8 uur HUISHOUDSTER Zoek l.v.m huwelijk voor mijn huishoud ster passende betrekking Heeft mij 6 Jr prima gediend Liefst alleen voor de dag en te Utr in klein gezin geen kleine kin deren Br no 8461 bur UN GARAGEJONGEN Leeftijd 16 a 17 jaar Garage Karel Ton Wijde Begijnestraat 3 telef 13265 OPEL-REKORDS Chevrolets en Anglia's vanaf 16 cent per km incl benzine Autover huurbedrijf Utrecht Zuid Eem straat 4 telef 33767 BERINI M 21 en Victoria bei den voor en achtervering Be rin eitje alle als nieuw He ren en damesfiets jongen« en meisjesfiets Bladitrsat 2 Wittevrouwen Opleiding MIDDENSTAND * DIPLOMA en boekhouden AC » kantoor L Verhoef v d Mow destraat 78 telef 24323 Koffie - theefabriek zoekt voor Utrecht en omstreken COL - PORTEUR BEZORGER voor de verkoop aan part Hoge pro visie Blijvende bijverdienste Br no 8576 bur XTN KAMER met zijkamer voor echtpaar gebruik van keuken Overname nieuw meubilair Telef 34372 MEISJE 17 Jr zag zich gaarne geplaatst voor enige r dagen per week I.b.v diploma Mulo typen Br no 8460 bur UN Zie verder pagino 14 Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 KUILTJES tot 20 wo orden ƒ 2 - elk woord meer ƒ 0.10 % BRUIDSJAPON met kapje sluiertje en tasje kleur wit „_.„ •¦ < p vour ƒ IB aiies 1 maat 38-40 Tuinstraat 61 De merken onder voile Ie soort materiaal tüt eigen | Bilt garantie Betaling desgewenst fabrtek Van Breemen Water-in overleg Handnaalmachlnes borg Vredenburg 64 tèl / i 14784 I NSU „ Prima " SCOOTER 150 CC ¦ 10.000 km gelopen Thomas è Kempisplantsoen 23 11 Utrecht trapnaatmachlnes vanaf f 75 elfktr machines In koffer v.a f 150i machines In mod salonkast v.a ƒ 185 Te vens reparatie inrichting Te ^ - ' - — v - wi bezichtig.3n G A Wltjens Se - '"^* oS,^'ü ^"'« huurwonmg Br renweg 33 bij de Amsterd no 8503 bur UN straatweg Telef 23968 Utrecht 26695 il ¦— • Vrijstaand LANDHUIS te Bilt hoven 5 kamers badkamer gr tuin ƒ 24.000 k.k Event ruil HARDBOARD tegen zeer | Te koop witte'TROUWJAPON _ ei Koekoekstraat Telef 22374 f o ' kmtp $ iumak pantalons voor de halve prijs van ƒ 39.50 voor ƒ 19.75 Kledingmagazijn Dias Biltstr 32 Utrecht Speciaal bedrijf voor AUTOBE KLEDING en parkeerhoezen Reeds v.a ƒ 50 inclusief mon tage en garantie Alleen Hoefa Heyermansstraat 7 bij Majel lapark Telef 31827 Utrecht UITZOEKEN Restanten bekle ding en gordijnstoffen 25 et 50 et 75 et loo et Alleen verkrijg baar bij „ Eigen Haard " Nach tegaalstraat 46 Ziet onze etala ges V Scherpenzeel ' sweelinekstr 2 bis telef 20733 Aangeb nieuwe Philips BAND RECORDER met garantie ƒ 300 Laan van Chartroise 87 co vioerenbedryf Herenweg =" bis telef 27732 V ScheroenKppl Q»i,oonv.«ir -.- — —-- NIJMAN-BULLETIN — Onge looflijk maar waar Originele ^^ geneei compiei Engelse damesblazers in wollen denbalchstraat 54 gabardine van ƒ 59.75 voor SS ^^^ i^^'i^lS^oSs^^^v sr ƒ 19.75 bók'verkrijgbaar voor Zwaar Slav eiken BANKSTEL ƒ 1 per week Textielhuls NU - met k-innct=,.*.*.i — _.^- Textielhuls NiJ man Croeselaan 1S3 tel 34687 met kloostertafel en staande lamp enz Mooie grote radio Genegen te ruilen met modern huiskamerameublement R v d Hamkade 16 Te koop aang MOTOR merk Indian tegen elk aann bod Prof Sprengerlaan 5 2x bel len Utrecht Na 7 uur Te koop BAKKERSCAHRIEH onderstel in goede staat met nieuwe banden Te bevragen Tromstraat 27 tussen 7 en 8 u n.m Tt koop in prima staat zijnde JAWA JUNIOR bouwjaar 1954 mof hol —*."- ' --' NIJMAN-BULLETIN — Onge looflijk maar waar Een mo dern bankstel bekleed met zuiver wollen epinglé compleet met tafel van ƒ 495 voor de absurd lage prijs van ƒ 298 Oók verkrijgbaar tegen gemak kelijke betalingscondities EXPO-BEZOBKERS Spaar uw hotelkosten uit en verdien in één vakantie uw eigen tent Gratis bij elke tent v.a ƒ 92.50 3 pers een enkele reis Utr Brussel Grote familietenten reeds vanaf f 155 Deze gratis reis geldt tot ' zaterdag 16 aug Maak van uw vakantie geen watersnood ' maar koopt een tent van C Boot Voorstraat 29 Rozenstraat 15 telef 22493 Te koop plm 2000 meter BOS GROND met grote 4-wielige - j/uuwjaar 1S39 caravan gelegen te Huis ter met belasting ƒ 450 Wil ook Heide voor ƒ 5500 Event ge - pnma bromfiets inruilen C v makkelijke betalingsvoorwaar - SlN"Tet^-|,^at'ï:as!"Se"n^è,-uuT"w"e1'^é4 ^."-="^«'=- ''^ • Hees Geertestraat 11 bis den Br no 8489 bur UN AUTOVERHUUR „ BRILJANT " Briljantlaan 7 - Tel ' 29^10 Bespreken 9-6 uur Z.g.a.n KINDERWAGEN half AUTO-ÏMPERIAALS en baga gerekken v alle merken auto's Tevens verhuur „ Ugefa " Stro steeg 2 4 bij Vissersplein Tel 2790S b.g.g 34701 Utrecht hoge wielen antracietkleur opvouw - en uitneembaar Vaste BOVEN - en BENEDENHUIS waarvan bovenhuis leeg te aanvaarden Ook jonge men sen die willen trouwen Br no 8790 bur UN Te koop aangeb gesloten BE STELAUTO Tempo Matador laadvermogen 1000 kg D van Beek Kritzingerlaan 98 Zeist Telef 2284 Nieuwbouw WOONHUIZEN flats villa's bungalows te Utrecht Zeist Driebergen De Bilt Leersum Maarssen Jut phaas Bunnik enz Vanaf ƒ 3000 eigen geld Prijzen van ƒ 16.000 tot ƒ 60.000 Inlichtingen en te keningen ter inzage Make laarskantoor Sijmons Dolata Tolsteegsingel 39 bis tel 25706 Te koop BSA 500 cc k.k 1954 in goede staat Prijs ƒ 950 F Koolhovenstraat 25 Telef 25922 Keurig onderhouden SOLEX de Luxe en dito originele Pon fiets met Berini motor zeer voordelige prijs Geurtsen F Koolhovenstraat 6 Utrecht - Demka AQUARIUM 60x30x45 100 pia nolarollen elk aann bod Bre deroplein 10 na 6 uur GRANIETWERKEN Aanrech ten douchebakken in alle ma ten Gaat u naar Maarschalker weerd Met zijn 45-jarige erva ring Om uw oude gootsteen weer als nieuw te maken Bil lijke prijzen Gansstraat 161 telef 15327 Haarlem nabij station Bloe mendaal leeg te aanvaarden 3-KAMBRFLAT ƒ 17.000 Brz keuken douche groot souter rain tuin vrij uitzicht op zui den event hypotheek Inl Willem Buyslaan 6 tel 21176 Haarlem Voor een JUKE BOX of speel automaat of ombouwen van Juke-Box van 78 op 45 toeren Speciaal adres Prins Hendrik laan 2 Utrecht Telef 13505 Wegens omstandigh SNACK BAR te koop aangeb in volks buurt met woningruil Br no 8593 bur UN Mooie zwart wollen TOPPER afgezet Imit Pers zeer ge schikt voor oudere dame een paar nieuwe handgemaakte beige sportschoenen mt 39 bil lijke prijs Zilvergeldstraat 18 Contantzaak levert dames - he - ren kinderkleding LEDEREN KLEDING Gratis op zicht Be taling vanaf ƒ 2 p.w per giro Strikte geheimhouding Br no 8486 bur UN wasmachine-serVicb - DIENST Velo wasmachinespe cialist sinds 1901 repareert deskundig alle merken wasma chines Vraagt vrijblijvend prijsopgave bij Velo Oude Gracht 142 telef 14831 prijs ƒ 75 Telef 24389 Te koop SCOOTER Zündapp Bella bouwjaar ' 57 met elektr starter v particulier in staat van nieuw Nieuwprijs ƒ 1795 nu ƒ 1100 Na 6 uur Hopakker 2 telef 14315 TELEVISIE vanaf f 10 per w met antenne Alle merken le verbaar Zeer goede service Vraagt vrijblijvend Inlichtin gen A Vel der Beerzestraat 2 bis telef 35633 Te koop goudgele BOXER 7 weken reu met stamboom nestkeuze Larixstraat 3 bij Omloop 50 stalen en houten 4 LADEN-kasten voor kantoor en werk plaats Prijzen van ƒ 35 -ƒ 65 Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Te koop Jonge COCKER SPA NIELS pinchers Collies en an dere rashonden Tevens bas taardhondjes Te bevr zater dag na 7 uur M v d Velden Ie Daalsedijk 153 telef 24065 ZELFSCHILDERS Ons gratis advies vragen Ook voor schil deren in plaats van behangen Veel mooier zindelijker ge makkelijker afwasbaar U is er wég van Verfhuis K-3 A'dam sestraatweg 176 Tel 24228 Koopt bij ons uw nieuwe BROMFIETS Zie onze ver verschillende merken in de showroom Co v d Brom Blltstraat 23 telef 21651 WASMACHINE ƒ 98 slechts enkele stuks met schoonheids foutjes Gloednieuwe van 50 li ter inh met Vi pk motor en tijdklok slechts ƒ 149.60 Cen trifuges ƒ 165 de beste met 2800 omw enz enz Levering recht streeks af fabriek goedkoper kan het niet Bovendien volle dige garantie Event gemakke lijke betaling Kom kijk en koop bij de fabrleksagent Abr Bloemaertstraat 8 Utrecht bij de Joh de Bekastraat Tuin wijk Telef 27141 Inl ook des avonds MORRIS EIGHT bouwjaar ' 48 goed onderhouden wagentje rechts stuur benzine 1-16 geen olie Vaste prijs ƒ 350 met we genbelasting Bem Weerd OZ 88 telef 16393 CO V d BROM Het vertrouw de adres voor 2e hands scooters en motoren Biltstraat 23 Tel 21651 NAAIMACHINES inruilnaai machines vanaf ƒ 35 elektr vanaf ƒ 90 in salonkast vanaf ƒ 120 nieuwe ringspoel hand naaimachine ƒ 198 elektrisch ƒ 248 zig-zag naaimachines ƒ 310 Alle merken leverbaar Tevens reparatie-inrichting Gemakkelijke betaling C Vos se Mariaplaats 50-1 tel 25509 Aang prima SCOOTER merk NSU Lambretta 125 cc prijs slechts f 450 En een autoradio 6 V prijs ƒ 37.50 Bloesemstr 21 Te koop goed onderhouden KAPTEIN MOBYLETTE 1956 automatische koppeling Prijs ƒ 160 Telef 35473 HOIWHANDEL W Nobbe & Zn is goed gesorteerd in hout triplex hard en zachtboard tegelboard in moderne kleu ren Triplex deurplaten meu belplaten spaanplaten lijsten opbouw boekenrekken enz Lange Nieuwstraat 84 tel 23878 Royale WOONHUIZEN te Bun nik-Noord met en zonder ga rage o.a woonkamer 8x4 m en 5 slaapkamers vanaf ƒ 24.000 Vrij op naam Tevens diverse woonhuizen en flats o.a te Utrecht De Bilt Zeist Drie bergen Doorn De Meern Jut faas enz Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef 32247 Utrecht BROMFIETSEN Inruil Bata vus ƒ 215 Batavus ƒ 110 Solex ƒ 95 Rijwiel - en bromfietsen huis Super " Damstraat 29-31 Te koop grote partij nieuwe STORMLANTAARNS middel maat Winkclprijs ƒ 6.75 nu f 2 per stuk H v d Kreeft Ha verstraat 22 telef 12679 WONINGZOEKENDEN — Te koop moderne middenstands woningen te Rhenen op goede stand Koopprijzen van ƒ 14.500 tot ƒ 16.000 Vrije vestiging Hoge hypotheek verkrijgbaar Mogelijkheid tot verkrijgen v toeslagbouwpremie door koper van ca ƒ 900 Te bevr F E Ringenaldus WUhelminaweg 6 1 Doorn TELEVISIE-ANTENNES met 5 jaar garantie Lopik ƒ 16 en ƒ 28.50 FM ƒ 11 Langenberg ƒ 35 Plaatsing ƒ 15 extra Ko ningstein Cath singel 88 tel 14196 Utrecht Prachtige kanten TROUWJA PON maat 40 Billijke prijs Oude Koningstraat 10 bis Wegens omstandigheden te koop een zeer goede Duitse kruissnaffige PIANO Br no 8636 bur UN Te koop voor geldbelegging PERCEEL Leijenseweg 24 te Bilthoven Koopprijs ƒ 14.000 k.k huuropbrengst ƒ 1.046.40 en perc Wagnerlaan 22 te Bilt hoven koopprijs ƒ 15.000 k.k huuropbrengst ƒ 1.086.72 Br no 8629 bur UN BENEDENHUIS voor zelfbe wontng bev 5 kamers keu ken w.c tuin Direct leeg te aanvaarden Verhuurd boven huis brengt op ƒ 535 per jaar Koopsom billijk v Deijl & Co Leidseweg 30 bis telef 32430 CITROEN ruilmotoren ƒ 350 met inbouwen en afmonte ren Vooraandrijfkoppeling ƒ 75 met montage zelfde dag klaar Koolstraat 13 tel 20139 Bod gevr op INVENTARIS v elektr houtbewerking Ge bruikt doch in zeer goede st Voor Inlichtingen telef 030 - 19278 Te koop in zeer goede staat verkerende INVALIDENWA GEN voor volw persoon met handbeweging Te bevr A Bij levelt Wierselaan 41 Vrees wijk HEEL HUIS Padangstraat be vattende suite keuken tuin w.c 2 slaapkamers 1 septem ber leeg te aanvaarden Koop som billijk v Deijl & Co Leid seweg 30 bis telef 32430 GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huls Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 u N.T.R.B Catharijnesingel 16 Erkende Philips radio - en T.V Service Groot HERENHUIS omgeving W Barentzstraat bev 10 ka mers badkamer 3 balkons per 1 dec 1958 leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 27.500 Groot bene den en bovenhuis omgeving — Stads - en Academisch Zieken De nieuwste series RADIO en huis waarvan bovenhuis direct TELEVISIE Zoekt niet verder leeg te aanvaarden Kooppriji wat geeft ' t Radio „ Centrum " <•"""'"- »— - • heeft ' t Vinkenburgstraat 4-6 S van Tijn DAMES - en HE REN KLEERMAKER tevens keren repareren en verande ren Zonstraat 22 Te koop COMPRESSORIN STALLATIE origineel Curtis 220 V iichtnet automatische afslag En 6 liter geiser Inven tum nieuwe type in staat van nieuw P van Breenen Nieuw straat 45 a De Bilt Wegens vertrek SALONAMEU BLEMENT 4 stoelen O.H stoel 2 1 pers opklapbedden dressoir theekast schemer lamp kroon haard 2 arm stoelen zeil enz Werkbank m bankboorstel timmerhout Looydijk 160 De Bilt Te koop grote partij 2-plts GASKOMFOREN Wit geëmail leerd met zwarte dekplaten merk „ Comforta " alleen ge schikt voor stadsgas gebruikt doch in prima staat U kunt ze zien branden Prijs ƒ 20 en ƒ 25 per stuk H v d Kreeft Ha verstraat 22 telef 12679 ƒ 28.000 Zeer goed onderhou den woonhuis aan de B Ballot straat waarvan 5 kamers en zolder direct leeg te aanvaar den Koopsom ƒ 20.000 Te be vragen fa Hol & Molenbeek Kromme Nieuwe Gracht 58 tel 12950 na 18 uur telef 20733 telef 19636 Te koop HERDERSHOND 4 maanden oud Leeman Joden kerkhof 10 Bilthoven VOOR DE BRUID en haar bruidsmeisjes brengen wij steeds de nieuwste collectie kant zijde en tule met onze be kende service Stoffenhuis Meuwese Steenweg 16 Utrecht Telef 21385 Ter overname 2-pers OPKLAP BED met ombouw en driede lig matras in prima st Staan - Bod gevraagd Te koop leeg HERENHUIS met voor - en ach tertuin Verl Hoogravenseweg Utrecht 2 kamers en suite vestibule gang trap closet kelder keuken plaats schuur Ie verd 4 slaapkamers gang trap 2e verd grote beschoten zolder Voor zelfbewoning in overleg Gem Huisv Bur te Utrecht Br no 8464 bur UN Mooie RENAULT 4 1954 ƒ 1850 of rullen voor grotere prima wagen met max verbruik 1-12 Naaimachine trap - Naumann met hulpstukken ƒ 100 of rui len voor prima handmachine of elektr Br no 8859 bur UN Wegens vertrek z.g.a.n Avaros Super BROMFIETS compleet met windscherm all-risk ver zekerd Tussen 6 en 7 uur Koe koekstraat 52 hts V d Hoorn BEHANG naar keus uit 500 dessins Ook speciaal schoor - steenbehang De nieuwste soor - • ten Plaktafel beschikbaar Te koop een MOTORRIJWIEL ivenst de rnllian afffo,'o«,4 Ie —*- «.- ^^ ^ Kj\Jit ceil IVHJ-IUKKIJWIEL Desgewenst de rollen afgerand Sparta 1954 250 cc in goede st Amstra Naohtegaalstraat 43 Topaaslaan 12 Hoograven telef 17762 Amsterd straatweg 135 Telef 15335 Te koop 3 oud-Holl STOEL - TJES Nieuwe Koekoekstr 71 HISTOR PLASTICVERF Dekt in één laag Nu schildert u met plezier Duizenden tevreden verbruikers Ook voor plastic muurverf en alle verfwaren en gereedschap Amstra Nachte gaalstraat 43 Amsterd straat weg 135 RESOPAL de plasticplaat ge schikt voor het bekleden van tafels toonbanken venster banken winkelbetimmeringen deuren enz Bestand tegen vuur zuren alcohol en is zeer slijtvast Verkrijgbaar bij hout handel W Nobbe & Zn Lange Nieuwstraat 84 telef 23878 Blauwe opvouwbare Pedigree KINDERWAGEN Nijenrode laan 15 bij Schaakwijk BESTELWAGEN Skoda 1950 in prima staat geen olieverbr 1 14 benzine Spotprijs Klein model Westerkade 7 bis VOLGBOOTJE model 9-voets jol compleet met tuig steek zwaard roer en riemen Br no 8456 bur UN Te koop BORGWARD Isabella 1955 Prijs ƒ 3150 Telef 03404 - 2336 o'|?*/T,=.„?''^S°?"%*/Pfvnl schilderij en pracht \> oe^en « n / ia « i^7 '™ IS ^ LhJ^Pf ^^^' i - Adres C de Smith Van lak%fniïap'Sto^?erVÏSÓ Humboldtstraat 17 bis Utrecht Mercedes type 220 1955 met « AMHAivrr'TvAr-ii'Kr nn 1 « uio v^t^^^Jfllè>^ê^êU^'i ^ ftrr^erv^eïïi^htl^g tl L^^ 19 195 m 4hulf'd?k f fi ™^ "" S voor luxe auto Klaas Ford'zo?iac''?956"'f5750 ^ Opêi ^ eenstra Bekkerstra at 93 KapitSn 1956 m radio ƒ 6750 Ford Fairlane 1955 ƒ 4950 Ford Taunus stationcar 1956 m ra dio ƒ 4350 Opel Kapitan 1955 ƒ 3850 Volvo 1955 m radio ƒ 3950 Volvo 1955 ƒ 3750 Opel Hekord 1955 f 3350 Volkswa gen 1956 m roldak ƒ 3650 Aus tin A 55 Cambridge 1955 ƒ 3250 Een ruime 3-KAMERFLAT met grote keuken direct te aan vaarden ƒ 14.000 een 3-kamer flat met vrij uitzicht direct te aanvaarden ƒ 17.000 twee mooie beleggingshuizen huur ƒ 52 en ƒ 50 ƒ 7000 vrij op naam Een pracht woning met kantoren en pakhuisruimte geheel groot 3000 m2 ƒ 85.000 Makelaarskan toor Altijd Kans Oude Gracht 271 Telef 24639 Volkswagen 1054 ƒ 2450 Morris TRAPBEKLEDING met lino leum en plastic Trapstrippen onverslijtbaar geen lopers meer nodig Vloerenbedrljf Broer Thinstraat 13 tel?f 17312 Een keurig onderh WOON SCHIP flinke indeling veel bergruimte zeer geschikt voor jongelui die wensen te trou wen Direct te aanv Prijs ƒ 3500 R de Wit Zandpad L 2545 Utr MIDDENSTANDSWONING in De Bilt mooi vrij uitzicht Woon-eetkamer 7.65x3.90 m 3 slaapkamers zolder voor - en achtertuin Br no 8470 bur UN Minor 1955 ƒ 2850 Ford Anglia Te koop 2 AMEUBLEMENTEN 2 clubs 2 uittrektafels staande schemerlamp Te bevr H v d Brink Beatrixstraat 6 Vianen 1954 ƒ 2450 De Soto 7-pers kl zwart met nieuwe motor 1948 ƒ 1950 Garantie financieren inruilen Utrechtseweg 336 De Bilt Tel 60409 NAAIMACHINES Schenk dan Luttmer uw vertrouwen en koop een Kayser die ook tricot verstelt met twee naalden te gelijk Prijs ƒ 391 voor ' t com plete luxe elektr model Inruil tegen hoge prijs en betaling in overleg Vraag vrijblijvende demonstratie bij Luttmer Ell sabethstraat 12 Utrecht blJ het Vredenburg Telef K 30 - 19383 Te koop moderne MIDDEN STANDSWONING Utrecht-N bev 5 kamers keuken grote zolder tuin met uitgang Be houdens goedkeuring G.H.B leeg te aanvaarden Koopprijs ƒ 12.000 Nader te bevragen ma kelaar T C Roodvoets Don kere Gaard 2 telef 10440 - 61105 w ^^ 4-pers AUTO Skoda ' 49 prima banden Met belastingkaart ƒ 375 of ruilen voor T.v of bromfiets Laan van Nieuw Guinea 9 telef 31059 ^.' If^JktfiiDii ' oeviroia ^ Te koop aangeb prima blank eiken PIANO dagelijks te be zichtigen A w de Leeuw Willeskop A 68 A re koop gevr AUTO'S zowel loop als sloop Belt u even tel 35479 Scboenerstr 30 Utrecht Van particulier MORRIS MI NOR bouwjaar 1950 met ka chel Staat op nieuwe banden Goede motor v Essen War moesstraat 5 Utrecht Telef 24494 HOUT - HOUT - HOUT Uw aangewezen adres voor allerlei timmerhout is en blijft Hout werf De Liesbosch " Oudwij kerdwarsstraat 48 a telef 19501 Wij hebben in voorraad ra men deuren hardboard golf platen enz Heeft u iets te tim meren Kom dan eens bij ons kijken Harley Davidson MOTOR cil inhoud 750 cc in zeer goede st Te bevr Herenstraat 24 tus sen 8 17 uur Te koop gevr goede 2 pers KANO event met zeil Nach tegaalstraat 92 bis a Utrecht Te koop JONGENSRIJWIELEN als nieuw vanaf 9 jr en ouder Klein herenrijwiel nieuw alle met remnaaf Sportdamesrij wiel prima gereviseerd met licht A A V d Griend Ach tersloot 48 IJsselstein OCCASION Triumph Speed Twin in zeer goede conditie Deskundig onderzoek toegest Aantrekkelijke prijs Kan ge financierd worden Celebesstr 39 bis Hillman STATIONCAR 1956 in uitstekende staat Te bevr Of ficial Hillman Dealer Arijjan sen & Co Obrechtstraat 42 Utrecht Telef 27088 b.g.g 17157 Te koop gevr een 1-tons Re nault BESTELWAGEN Zo spoedig mogelijk Marnixlaan 39 Utrecht Te koop gevr in centrum van het land WINKEL of bedrijfs pand vloeroppervlak 150 tot 350 m2 Inl aan J J van Ros sem Paltzerweg 35 Bilthoven Telef K3402 - 2871 Aangeb in prima staat verke rende SOLEX de Luxe Prijs billijk Huize de Geerlaan 2-1 Hoograven HOERHUIS MET GARAGE met prachtige siertuin Woon-eet kamer 3 sl.k kelder badk zolder enz ƒ 25.900 — incl stoff geiser sanitair smeed ijzerwerk lampen enz Ruime hypotheek Kantoor Heslingha Tesselschadestr 15 Maarssen Tel 03408 607 Wegens aanschaf auto onze 2 prachtige Sparta MOTORRIJ WIELEN aangeb 200 cc ' 54-'55 Ook ruilen voor kleine goede auto is mogelijk Br no 8498 bur UN Te koop goed onderh ZIJ SPAN Te bevr bij M A Oos terveen Groenewoudsedijk Utrecht BROMFIETS NSU in prima st Prijs zeer billijk Berini M 21 1957 met voor - en achter telescoop z.g.a.n Const Erzey straat 34 11 AUSTIN ' 50 4-deurs open dak Billijke prijs Garage Van Gend & Loos Moreelselaan 2 Gevr DUIVEN postduiven sierduiven voor de slacht W V Gorkum Lauwerecht 45 na 2 uur thuis AUSTIN A 70 Sport met prima linnen kap rultsproeiers schijnwerper rolhoes enz Pri ma banden en olievrije motor In zeer mooie staat Aantrek kelijke prijs ƒ 750 Tel K 3450 - 463 Te koop aangeb wegens ver trek diversen o.a FAUTEUILS pendulestel Westminster klok vloerkleedjes enz Adres Burg Voort van Zijplaan 26 Tuin dorp Utr Is de COLOVINYLTEGEL uuur U weet wel deze mooie vloerbedekking voor hal gang keuken badkamer kantoor winkel enz Deze vloeren zijn bij mij in het bedrijf vritblij vend te bezichtigen Vraagt prijsopgaaf J H Groeneveld Brigiftenstraat 2 Utrecht Tel 10153 - K 30 Spotkoopje Philips PLATEN WISSELAAR handnaaimachi chine mooi radiotoestel druk knop pracht Solex de Luxe Ie klas Fongers damesrljwiel pr schoorsteenklok speelt elk kwartier Westminster Knop straat 55 bis Prima HAARD G Borgesius laan I8 II ' s avonds tussen 7-8 uur Te koop CITROEN 11 normaal 1950 in zeer goede staat ƒ 800 Amsterd straatweg 522 KANARIEKOOI licht met stan daard Telef 12434 PEUGEOT 203 met schuifdak en kachel Motorisch in prima SPORTWAGEN M.G van par ticulier Br met volledige Inl en prijs no 8469 bur UN Aangeb „ Grand Sport " VESPA ' 56 met belasting en veel acces soires klein defect vaste prijs ƒ 1050 Pullelaan 19 Utrecht V.W of Ford Taunus de Luxe n.o.d ' 52 van particulier Br met volledige inl en prijs no 8468 bur UN OVERHEMDENREPARATIE Het Ove hemdenhuis Utrechts beste en vertrouwdste adres Ook voor nieuwe overhemden Alleen Amsterd straatweg 178 telef 24228 Depot Breukelen Van Couwenhovenstraat 2 RTJ WIELEN en BROMFIET SEN Germaan Gruno Fon gers IVIa ^ well Phoenix Sim plex Vesting Ruime Rorte ring onderdelen Reparatie van alle merken Rijwielhins Van Veen Catharijnesingel 8 t.o het Paardenveld telef 163S9 Utrecht AUTOSLOPERIJ Fa H J Best & Zn kan u helpen aan di verse onderdelen o.a van Borgward ' 51 Citroen Snort ' 49 Citroen Normaal ' 49 Ford Vedette ' 49 Simca ' 48 Skod.T ' 47 Standard 4 cil ' 51 Tempo Matador Volkswa.gens ' 51 Vauxhall 4 cil ' 50 Vauxhall 6 cil ' 49 Minor ' 49 Hillman Minx ' 51 Stationcar Bedford bestel ' 51 Opel Blitz l.S ton ' 51 Esdoorn.straat 28 hoek Violen straat Utrecht Telef 12301 HERENRIJWIEL moet in zeer goede conditie zijn Wil goede prijs belalen Br no 8437 bur UN Amaf GASKACHEL ƒ 52.50 Solex ƒ 75 Een grote honden mand nieuw ƒ 10 Querido straat 1 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen en ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en Inboedels ook van emigranten Zolder kelder en winkelopruimingen machi nes gereedschappen en slopin gen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr no 40 telef 25627 ROLSCHERMEN markiezen schuifgordijnen en verduiste ringsrollen Vrijblijvend te ont bieden Onze naam zegt alles Alles uit eigen fabriek Cor recte afwikkeling Speciale af deling rolschermen Van Bree men-Waterborg Vredenburg 64 Utrecht Telef 14784 - 26695 Harmeien Van de 50 hele WOONHUIZEN nog slechts 1 met garage en 1 zonder garage te koop resp f 15,500 en f 14.000 Nu nog geen notaris en reglstratiekosten Vrije ves tiging Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 4 telef ¦ 32247 Utrecht Renault 4 Stationcar ' 58 Lloyd k.k 2 cil ' 57 Lloyd k.k 2 eil ' 56 Peugeot 203 ' 56 Peugeot 403 ' 56 Peugeot 203 ' 49-'ö0 Ford Taunus 15 M ' 56 Taunus Sta tioncar ' 56 Goggomobil ' 56 Ford Zephyr 1956 Jaguar Mark 7 1954 Simca 1952 Pord Prefect 1951 Skoda Cabrio let 4 1951 Opel Kapitan 1949 ' 50:Piat 1100 ' 48 - Citroen 2 C-V bestel 250 kg ' 54 Fordson 500 kg ' 51 Ford<;on 250 kg ' 51 BSA motor 250 cc ' 55 Bovag ga rantie financiering inruilen Telef 10342 en 19052 GARAGE STOUTJESDIJK Bouwstr 45 George Overstcegen Boeken toko koopt BOEKEN foto toestellen schrijf en naaima chines prismakijkers curiosi teiten kortom alles wat ver koopbaar is Mariastraat 30 tel 21486 TENTEN 6-persoons van ƒ 135 vanwege bestedingsbe perking voor ƒ 95 Let op onze speciale tentlinnens gekeurd door T.N O te Delft Onze tenten ztjn altijd beter In kwa liteit goedkoper dan waar ook 4-pers tenten van ƒ 95 voor ƒ 78 Van Breemen-Waterborg Vredenburg 64 Utrecht Telet 14784 26695 NAAIMACHINES met wereld reputatie U heeft een keuze uit de bekendste merken zoals Anker Pfaff Phoenix e.a Pret tige betalingsvoorwaarden Van Basten's Naaimachinehandel Nieuwe Koekoekstraat 22 Utr Telef 27085 Te koop prima SOLEX 1956 met beugel ƒ 170 heren - en damessportrijwiel ƒ 70 en ƒ 40 Jongensrijwielen ƒ 50 dames semi-rijwielen ƒ 60 Zaagmolen kade 29 bij de Willem V Noort straat ^ Vij kopen OUD GOUD en ZIL VER tegen de hoogste prijs Es mann steenweg 8 naast de Buurkerk Utrecht Pracht WOONARK een slaap kamer ƒ 4500 eigen geld ƒ 2000 rest huurkoop Te bevr kan toor woonark De IJsvogel Maasstraat achter no Dord recht K ^ 
iiTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zater(Jag 1ó augustus 1958 - Ó6e jaargang no 91 Succes van maanraket zeer gering geacht Cape Canaveral gereed voor lancering LOQBOEK DER WETENSCHAP Onderwatervleugel brengt scheepssnelheid op 130 km Wie puzzdt er mee wis^i ^^ SWMS:iJÜ;i.;:,-.v.v ^ Nieuwe wegen hij aandrijving van koopvaardijschepen IN de Ver Staten is men bezig met het zoeken naar een meer economische aandrijving van koopvaardijschepen Het schijnt mogelijk te zijn met relatief minder energie grotere snelheden te ontwikkelen De snelheid van oppervlakteschepen van een bepaalde tonnage is begrensd d.w.z kan niet groter worden dan 74 km per uur Dit is voor het grootste deel te wijten aan weerstand van lucht en water die volgens Andrews moeilijker te overwinnen is dan een weerstand die alleen door een van deze beide elementen wordt teweeggebracht Dienten gevolge zo zegt hij schijnt in het licht van onze huidige kennis betreffende de dynamica van vloeistoffen voor de hand te liggen onder het wateroppervlak te gaan of over en boven het oppervlak Bridgetoernooi in Oslo Nieuwe verklaring van Soekarno > Xrachtr IN HUIS EN HOF Qroenten kweken in eigen tuin ^ y — - „ „.„„ Ciroenten Tcwe - Vf ken in eigentuin is een plezie rig werkje en voor al in deze tijd vanhet jaar als er zo veel geoogst en in gemaakt moetworden Boontjessucces inmaken dekan men nu met amateur-tuinier moet ze voorzich tig plukken soms is ^ snijden met ' n schaar wel zo goed dan worden er ten minste geen jonge onvolgroeide boon tje ^ afgetrokken Nu is het nog een goede tijd voor het aanplanten van u winterandijvie l zag mensen bezii die ze nog zaaiden doch dat leidt tot een mislukking Het is er nu veel te laat voor en u kunt n « het beste jonge markt of bij de planten op de tuinders aanschaf fen Indien ze nog al ijl zijn opge groeid verdient het aanbeveling de lange bladeren te halveren ze zullen dan veel minder vocht kunnen ver dampen en groeien dan sneller door Andijvie moet wel in een goed vocht opgevende grond soort gepoot wor den en die moet ook voldoende hu Tnusrijk zijn In dien dat zo is zal men de beste resultaten bereiken door er wat oude mest onder te spitten doch ook met de bekende rose tuin - en gazon horrelmest kan men uitstekende re sultaten hereiken Zet die andijvie maar op een onderlinge afstand van onge veer vijfentwintig centimeter u kunt er dan later gemakkelijk met de schof fel tussendoor Trap niet op de lange ranken van uw komkommers het gewas wordt er ziek van \ n ' ^£ J FRECHTSCT NIEUW ^ P Jongedame 23 jaar ii ' de verpleging weriA/l ^^^ r iB weest In bezit van ^^„^^"> § 2 ASSISTENTE Br'Ü^O^g Biedt zich aan ïön ^^^ - rEW°?„-,-^o " £ " hI ^ SS™arz^g*.a^-'in|-;^Hli no 8450 bur UN '^^''«- Br B.z.a net meisie ïT "^ LEERLING-KAPSTFR ^^^"'^ « is 8441 bur UN ^^''^ R - Br Só ^ Eenv DAME 42 1i - ^ TT ~ — bezigheden Volr ^"^' |° fiL ' " chte P^ - "« 8 - Br n o^^g'g^.uren W^itlsasmsi Aangeb ruim Rriii^^ir ~~*^ Tuinwijk 7 kam?r^^\^«Uls zolder en balkon Voor t ""?^" huis oj Hat omEev?L^',S">w wijte Br no ' 8J 46^;^"g„Tum - A AMSTERDAM—UTRrT^^r — Aangeb Amsterdam-wS '' etage 4 kamers k^l *^^» Je cel balkon en zoirtl ^?' ''« a Vrtl Uitzicht Huur ^„^" 1 " vraagd dito woning te m »^" P.^ein"\^°ii^?5é*-'^?SA ^ Aangeb FLAT Min tZ^ZTT bev 6 kamers baJcel fe "' en zolder Gevr he-i h ^^'^^^ n slaapkamers mét tuin r ""• 8588 bur UN ¦ Br no SVlll " soea onderh woivT HUIS omgeving w van » t "" straat 3 klme?s grote ke^Z "" tuin voor huis in utrelht omgeving De Bilt Bunnik „' G oenekan Br no iZ \^ EN HAAG-UTRECHT~rZr geboden zonnige 2-kam„S?1 " nieuwbouw huur ƒ 5o"^,ïi '="' 3-kamerwoAing in mSécht /^ omstreken Br no 85 69 bSr VN Aangeb zonnig BOVENHms aan drukke verkeersweg 5S ™ n 3 f 4-kamerJlat Tn^OM bSr^N *^""' «^- »"• 5 °' Prachtig BOVENHUIS bev ^ kamers keuken balkon en V plat huur ƒ 9.71 p.w Voor hlJi ' Of benedenhuis met tuin liefa ^^"/ and Of omtrek stad Waï nootstraat 12 bis Aangeb HEEL HUIS nieuw bouw Hoograven 4 kaSew badcel 2 tuinen vrij uitS ' Voor hms omgeving Amsterd straatweg Br no 8562 b ïïr ün Aangeb UDEN N.B huis 1 grote kamer 3 slaapkamers badcel keuken schuur tuin ' huur ƒ 7.80 incl water GelUk waardige woning Utrecht of omgevmg iets hogere huur seen bezwaar Br no 8463 bur Aangeb BOVENHUIS Swam merdamstraat kamer en suite balkon keuken boven 2 slaapt Hamers zolder en vliering Ge ™ Sd^heeI huis Br no 8458 Vangeb BOVENHUIS bevalt TOor - en achterkamer en keu ten boven zolder en 2 slaap ' tamers lage huur Gevr het elfde of iets groter huur tot f 17.50 Br no 8457 bur UN en prachtige 4-KAMERFLAT lan de verkeersweg bovenste tage huur ƒ 16.85 In de Boe estemlaan vrij uitzicht Gevr leel - Of benedenhuis Br no 445 bur UN e ruil aangeb een keurig on erhouden BENEDENWONINO inke huiskamer 2 slaapka lers grote keuken betegeld Jin met achterom en schuur evr heel of een bovenhul » r no 8442 bur UN angeb BENEDENHUIS Utr uid Huiskamer grote keu ïn 2 slaapkamers tuin en huur Gevr groter huis Br 5 8796 bur UN evr klein huis of opstal daar e in te richten buiten bos Ike omgeving event koop angeb HUIS 5 kamers dou le warm en koud water huur en tuin Br ' no 8791 ir UN mgeb AMSTERDAM-W mo rne geriefelijke 4-kamerwo ng met doucheéel vrij uit ht plantsoen ƒ 52.25 per m lor woning te Utrecht liefst ograven hoger huur geen zwaar B r no 8785 bur UN CAMERFLAT Boelenstein m Zuilen Met uitzicht op ofdweg Voor heel - of moot nedenhuis Br no 8784 bur I ngeb te ENSCHEDE mid istandswoning bev 6 ka rs douchecel grote tuin vr iets dergelijks omgeving recht De Bilt Zeist Drle ¦ gen Bunnik Br no 8481 • UN < BURG—UTRECHT Aange len modern hoekhuls in Til ' g vrij uitzicht Gevraagd üing in utrecht of omgev no 8859 bur UN of telef 0 - 23394 SWIJK—UTRECHT 4 ka - •- etage huur ƒ 35.75 per m ¦ klaan 65 Gevr 3 - a 4 ka-'woning ruil aangeb vrij BOVEN ' S veel zon bev 2 woonka s 3 slaapkamers en keu grote zolder omgeving evrouwen huur f 10.10 p k Gevr heel huis met tuin rtrecht of omgeving Br no bur UN uil aangeb ruim WINKEL 3NHUIS bev winkel plm i2 en gerieflijke woning m in buitenwijk Utrecht Ge gd gerieflijk woonhuis 5 personen of event kle > winkelwoonhuis liefst u - urn Br no 8892 bur U " ~ - '.¦;;¦ "' sS 3RIJLES / 5 25 oer les m ' e Fird launus Volledige Ie gratis Autorijschool en Queridostraat 1 ' ' el Utrecht bij Maleliaps "'''- JRIJLES /' 5.25 per les essen f 45 J Bierma singel 128 Utrecht Tel Erkend gediplomee rd ' s AUTORIJSCHOOL Ge sHe rijbewiizen A B C en^idseveer 100 telef S"'» t station GER VERKEER £ fn eren rijden bij Buschooi esdljk erkende Bova Bouwstraat 45 telefoon llng MIDDENSTANDS » MA en boekhouden AC » ir L Verhoef v d Mon n 78 telef 24323 ^_______ verder pagina M In het eerste geval is het antwoord op de vraag hoe men dan < le snelheid kan verhogen zonder dat hiervoor buitensporige hoeveelheden energie vereist zijn het bouwen van han delsonderzeeboten en in het tweede geval van vliegtuigen of schepen met ondenvatervleugels Er zijn reeds contracten gesloten om de uit voerbaarheid hiervan na te gaan Een vin in de vorm van een vlieg tuigvleugel zo vernemen wij van de Araeriliaanse voorlichtingsdienst maar een achthonderdste van het oppervlak produceert wanneer deze met een bepaalde snelheid door het water wordt bewogen een „ lift " die te vergelijken is met die van een vliegtuigvleugel Bij voldoende snel heid zal het schip uit het water wor den gelicht Verder vernemen wij dat uit voorlopige gegevens is ge bleken dat een schip van 120 ton voorzien van onderwatervleugels ongeveer tweemaal de snelheid kan bereiken van de United States hou der van het wereldrecord hetgeen dus neerkomt op 130 km p uur Met zo'n schip zou men 300 passa giers in twee etmalen kunnen vervoe ren van Amerika naar Europa De verhouding kracht per passagier ton nage per passagier en bemanning per passagier voor bedoelde schepen met onderwatervleugels zou aanmerkelijk kleiner zijn dus ook vooi-deliger dan JU de huidige passagiersschepen van het waterverplaatsingtype Qedijen bij penniciline P ENICILLINE behoort bacteriën te doden of in hun groei en voortplan tog te remmen Maar dat is niet altijdnet geval Bacteriën kunnen resistent worden resp weerstand bieden tegen gedijen bij bepaalde concentraties Bij geijen bij bepaalde concentraties Bijeen proef met geïsoleerde bacterie stammen van de Coli - en Pseudomo nas tluorescensgroepen kon Magdon in het microbiologisch laboratorium te Jena vaststellen dat sommige stam men in penicillinezoutconcentraties van meer dan 100 Int Eenheden pl.m en sterkere wasdom vertoonden dan w geringere concentraties Ook an flere experimenten gaven gelijklui dende resultaten Een remmende wer ing kon pas in concentraties van meer dan 1000 I.E per ml worden gecon stateerd Opvallend was dat bij het gebruik maken van fosfaat bufferop lossmgen als oplosmiddel in de lagere concentraties een geringere groei oevorderende resp in de hogere con « mraties een sterkere groei-remmen « e werking werd bereikt dan bij het gebruik maken van gedistilleerd wa er ais oplosmiddel Zie voorts Kosmos lang 1958 en Pool dicteert ivcer p „ iJ^S als kind konden wij zo ge S '„™ van de zuidpoolreizen van ^ wit Sackleton en anderen En nu kÜ ^" wij dit „ continent onder r„,7°?'ven " bijzonder aantrekkelijk Antarctica zo heet dit gebied trekt S*?,3''schijnlijk door zijn exotisclie li ' l*3rme Smetteloos zuiver blank sliLï "*^" "^« voet der aarde " te w "".,°"'^^'^ het zuidelijke hemel nart ^ 1 " Romantisclie eeuwige lterrit"u ''^''^<=" '¦« eds zovele bezoe bliiff j "" "^' ll ^ ban gevat Nochtans di = 1 ""^"^ ^ Ün zinnen zetten op Se w^'^","^"^' De rij der expedities naL u"?"l*appelijke resultaten mee een if™'l'^i'a<=hten begon in 1840 met van tT^^^^'^Peditie onder leiding tot / e^„f Clark R°ss Ze voerde o.a w de ontdekking van de Ross Schelf BurHn "™ -'^'^" 3 °'* ^^ van de De7»»V^!^"Sten « in ^ '^^*" worden beheerst door inhn»fiS?ï^a™s vulkaan de 4000 * achter ^* ^'¦^''"=- ^^ daar als een nvut m een sneeuwwitte pels slechts af en toe de ijzige stilte ver brekend met gerommel en explosies Sinds het begin dezer eeuw ging bijna geen jaar voorbij of de een of andere expeditie vertrok naar deze ijswoes tijn er valt per jaar niet veel meer sneeuw dan water in een woestijn ter ontsluiting der onbekende gebieden Ten slotte bereikte Amundsen als eerste de zuidpool In de loop der jaren verbeterde de pooltechniek In het begin konden de „ baan"-brekende ijs brekers niet door het pakijs heen ko men maar nu snijden de modernste Amerikaanse ijsbrekers 21.000 pk door het pakijs dat 20 jaar geleden nog voor ondoordringbaar gold als een mes door de koek Nog in 1940 gebruikte men hondesleeën thans niet meer speciale tractoren met rupswielen brengen de onderzoekers naar de plaatsen van bestemming Waarvoor al deze koude interesse O.m omdat Zuidpoolland dat zich op ons wereldeel geprojecteerd uit strekt van Spanje tot de Oeral en van de Noordkaap tot de Sahara het weer op het zuidelijke haïfrond „ dicteert " en waarschijnlijk ook nog invloed uitoefent op het klimaat ten noorden van de Efquator Ook de warmte uitwisseling met de wereld ruimte is hoogst interessant evenzo het zuiderllcht met zijn vele vraag tekens Vandaar dat het zwaaile punt van het Internationale Geofy sische Jaar ook hier ligt Antarctica is eveneens van groot be lang voor de bestudering van de iono sfeer 80 tot 800 km boven zeeniveau en van het aardmagnetisme de mag netische noordpool ligt op dat conti nent Voor gletscherologen is dit land een „ paradijs " Kilometers dikke gletsehertongen en ijsmassa's drukken op een rotsachtige bodem die bene den de waterspiegel der oceanen ligt Wie meer ervan wil weten leze het artikel van Schöck in Kosmos aug 1958 Laatste bolwerk Verleden jaar werden wij meer dan eens onaangenaam verast door allerlei alarmerende berichten betref fende de malariobestrijding Deze zou dood-bloeden " doordat de muggen niet meer reageerden op insecticiden Maar nu zijn de berichten uit het ma lariafront wat rooskleuriger getint In Venezuela zou men enorme vorde ringen hebben geboekt Men zou in dat land het laatste bolwerk der mus kieten een moeilijk te bereiken moerasachtig gebied zijn genaderd en de vijand daar reeds met succes heb ben bestookt met hypermoderne in secticiden Ook uit Roemenië komen verheugende berichten dwars door het ijzeren gordijn binnen In dit land Pil doeltreffend legen A straling De Amerikaanse geleerde Walter Gordy en zijn Franse collega Uay mond Latarget hebben ernstig de mogel^kheid betwist dat een pil tegen de gevolgen van atoomstraling werkelijk doeltreffend kan zgn De Amerikaan zei op het interna tionale congres over de gevolgen van atoomstraling dat in Burlington VS wordt gehouden dat men de mensen niet de valse hoop moet schenken dat zU immuun gemaakt kunnen worden tegen de gevolgen van straling in een oorlog met waterstofbommen Dit naar aanleiding van de verklaring van de Amerikaanse geleerde David G Doherty de vorige week in het congres dat men een pil samenge steld zou hebben die de schadelijke gevolgen van atoomstraling voor de mens kan halveren Moderne ijsbrekers zoals deze Ameri kaanse ^ sbreker Atka banen zich nog een weg door pakijs van vijf meter dikte heeft de malarioloog Ciuca zeven jaar lang de overbrenger van ' s werelds meest verspreide ziekte belaagd en bestookt Zijn succes schijnt compleet te zijn Voor de oorlog zo vernemen wij uit het N.T.v.G Jg 102 No 31 augustus 1958 telde men zeer hoge cijfers tot 300.000 ziektegevallen per jaar na de oorlog sinds een campag ne met chemotherapeutische en insec tendodende middelen is de ziekte wel haast verdwenen Ciuca spreekt in zijn verslag van imagocide middelen wat zou betekenen stoffen die de poppen der malariamuggen aantasten en ver nietigen Toch moeten wij heel voor zichtig zijn en blijven want het op nieuw binnendringen van de muggen en de ontwikkeling van ongevoelig heid jegens insecticiden zouden een dubbel gevaar betekenen dat nog moeilijker dan voorheen afgewenteld kan worden President Soekarno heeft vrijdag verklaard dat het Indonesische volk „ kracht moet opbouwen " en dan die kracht moet toepassen om de aan spraken op West-Irian Nederlands Nleuw-Gniinea te kunnen verwe zenlijken Dit is de enige manier om „ West-Irian " naar de Indonesische republiek te doen „ tömgkeren " al dus de president Soekarno betoogde voorts dat In donesië gedurende zeven jaar een politiek van liefdelijtee toeredenering en overreding heeft gevolgd die door Nederland volkomen werd gene geerd Hij wees erop dat Indonesië verleden jaar een andere koers is gaan volgen resulterend in de over name van de Nederlandse bedrijven de repatriëring van de Nederlanders en de instelling van het nationale front voor de bevrijding van het be twiste gebied De president legde er de nadruk op dat Indonesië's idealen met be trekking tot westelijk Nieuw-Guinea niet kunnen worden vervuld als tot de dag des oordeels een politiek van vriendschappelijke overreding wordt gevolgd Om het doel te bereiken moet het potentieel van het gehele Stichting ter verbetering van het handschrift Binnenkort zal een stichting ter verbetering van het handschrift worden opgericht Deze organisatie gaat zich bezighouden met het pro pageren van leesbaar schrift Het bestuur van deze stichting zal be staan uit de heren J A Dortmond uit Utrecht voorzitter mr drs H J Ewoudt Vermeulen te Arnhem secretaris J W van Woensel Kooy penningmeester L C H de Jong beiden eveneens uit Utrecht en H van Krimpen te Amsterdam Daarnaast voorzien de statuten in een raad van advies waarvoor de heer mr ir M Goote inspecteur generaal van het onderwijs bereid is gevonden het voorzitterschap te aanvaarden In de overwegingen die tot op richting van deze stichting hebben geleid staat o.m dat het hand schrift van binnenuit wordt be dreigd het devilueert door een steeds minder wordende leesbaar heid Taalgebruik in pers reclame en radio Het congres dat op zaterdag 4 ok tober in de Kurzaal te Schevenin gen zal worden gehouden door het genootschap onze taal " zal ge wijd worden aan het taalgebruik in de pers de reclame en de radio Over de verschillende aspecten van dit onderwerp zullen spreken de heer J van Herpen van de AVRO taalgebruik in de radio dr S Elzinga directeur Stichting Re - clame onderwijs taalgebruik in de reclame en de schrijver Godfried Bomans over taalgebruik in de pers De bijzonderheden over de lancering van een eerste maan raket zijn nog steeds strikt ge heim op de Amerikaanse basis Cape Canaveral maar de men sen die het weten kunnen wa ren het eens over tenminste één ding nl dat de kansen op een volledig succes zeer gering zijn De reeds aangekondigde lan cering wordt op zondagmorgen verwacht Het zal de eerste poging zijn van de vijf die de Amerikaanse luchtmacht zal wagen om een met instrumenten uitgeruste satelliet in een nauwe baan om 11.186.207 inwoners Minder huwelijken in eerste halfjaar Het aantal huwelijken in ons land is volgens opgave van het O.B.S in de eerste helfti van dit jaar In vergelijking met de eerste helft van 1957 gedaald van 43.953 tot 42.106 Het aantal levendgeborenen bleef in vergelijking met vorig jaar vrijwel onveranderd op 118.248 tegen 118.219 terwijl voor het aantal overledenen een stijging valt te melden van 40.727 in de eerste helft van 1957 bot 44.554 in de eerste helft van 1958 Het aantal immigranten is in de eerste helft van dit jaar in vergelij king met vorig jaar verdubbeld van 22.585 tot 45.215 terwijl het aantal emigtra.nten is gedaald van 35141 tot 28.101 Op 1 juli 1958 bedroeg het aantal inwoners van ons land 11.186.207 — Eind van lang huwelijk Enige dagen voor zijn 95-ste ver jaardag ia te Delft overleden de heer P J Makkus Hij en zijn vrouw waren vermoedelijk het langst ge huwde eöhtpaar in ons land Op 15 februari jl hebben de heer en me vrouw Makkus hun zeventigjarig huwelijksfeest gevierd volk bijeen gebracht worden Foto Turkenburg Soekarno legde zijn verklarhig af tijdens de installatie van nieuwe le den van het „ nationale bevrijdings front voor West-Irian " Hij is ere voorzitter van het front Sedert de jongste reorganisatie heeft de be weging ook een wijder werkterrein gekregen en de chef-staf van het Indonesische leger luitenant-gene raal Nasoetion die de plechtigheid bijwoonde zeide te hopen dat het front ook in staat zou zijn de rege ring te helpen bij haar pogingen de voedselim>duktie te verhogen de maan te plaatsen Hierbij wordt gebruik gemaakt van de geweldige stuwkracht van een meer dan 30 meter hoge Thor Ableraket Hoofddoel van deze eerste maan lancering is vermoedelijk gegevens te verkrijgen over het functioneren van de drie trappen van de raket terxvijl de Thor Able-raket zelf door ' t lucht ruim jaagt met snelheden van om en nabij de 40.000 km per uur Het schot op de maan stelt uiterst hoge eisen aan het vaststellen van de juiste tijd van de lancering Aange zien de maan om de aarde draait moet de satelliet de maan ergens ont moeten ' Vermoedelijk zal de raket gericht worden op een punt 220.000 km voor de maan om ten slotte na een vlucht van 2 % dag in zijn juiste baan terecht te komen Andere belangrijke overwegingen zijn het feit dat de maan dicht bij de aarde zal zijn op ongeveer 355.000 km terwijl voorts rekening moet worden gehouden met het overlappen van zwaartekracht van de aarde enerzijds en de maan anderzijds Kostbare minuten De beste tijden voor de lancering zijn voor deze maand zondag maan dag of dinsdag en dat elke dag slechts gedurende enkele minuten Elke mi nuut is dus kostbaar en kleine techni sche moeilijkheden vlak voor de lan cering zouden deze kunnen vertragen Roy Johnson voorzitter van het bu reau voor voortgezette onderzoekings projeeten dat met de leiding van de lancering is belast heeft verklaard dat een volledig succes afhankelijk is van de volmaakte functionering van de meer dan 800.000 ingewikkelde en op elkaar afgestemde onderdelen van het projectiel De maanraket Is vermoedeiyk met speciale camera's uitgerust die de eerste close ups van de maan zullen vastleggen waaronder ook de zoge naamde schaduwzijde die van de aar de af onzichtbaar is Maandag 18 augustus zal in Oslo de strijd beginnen om het Europese kampioenschap bridge voor viertal len Daar de Europese kampioenen er de laatste jaren steeds in slaagden óók de wereldtitel te veroveren wordt ook het toernooi in Noorwegen met bijzondere belangstelling tege moet gezien Favorieten zijn de Italianen tevens wereldkampioenen en verder zullen Frankrijk en Engeland een hartig woordje meespreken En ons Neder landse herenteam bestaande uit Cats — E Goudsmit Filarsky — Verboog en de gebr Kaiser Ik geloof niet dat ons team een kans maakt op de titel ondanks het feit dat het vorige jaar in Wenen een op papier zwakker team Filarski—Kokkes Cats — Kra mer en gebr Kaiser tot een score van bijna 75 procent kwam en eerst in de slotfase van het toernooi van de eerste plaats werd verdrongen In Wenen had het team een zéér geluk kige loting doch bovendien werden meer wedstrijden met minimaal verschil gewonnen Normaal zou zijn als Nederland een score van ten minste 50 procent zou behalen d.w.z uit de 16 te spelen wedstrijden ten minste 17 punten maximaal 32 zou verkrijgen Reeds vóór de oorlog werd dit toer nooi jaarlijks gehouden doch na 1939 toen het in Den Haag werd gehouden en Zweden Europees kampioen werd stond het tot 1948 stil In dat jaar kwam men weer te Kopenhagen bij een tien landen namen er deel welk aantal thans reeds tot 17 is uitge breid Het toernooi wordt gehouden onder Kruiswoordpuzzel Voor de oplossing van ons kruis woordraadsel van deze week staat de volgende omsclirijving ten dien - HORIZONTAAL 1 noodsetn 6 ijverig 11 opleidingsinstituut v of ficieren afk 14 cowboy-ruiterfeest 15 bloem 16 stadsdeel 17 voorzet sel 18 traag 20 bevel 21 indien 22 snijapparaat 24 zak 26 deel v h lichaam 28 jongensnaaan Noord Prov 30 handeling 32 vochtige 35 grap die slechts op één dag van het jaar wordt gem 38 binnenste 39 Russ petroleumhaven 41 zang stuk 43 dunne smalle houten plank 44 de Eerw Heer Lat afk 4'5 bont bedrukt katoen 48 meisjes naam 50 pers voom.woord 51 ver beelding 53 deel v e wiel 55 Ital auspiciën van de European Bridge League en elk jaar beslist die orga nisatie waar het volgende jaar dit belangrijkste bridge evenement zal plaatsvinden Als we in de tournooigeschiedenis duiken komen we van het eerste na oorlogse toernooi het volgende spel tegen dat Nederland speelde tegen zijn Deense gastheren AH83 V H 9 3 4 A 9 H B 5 3 V 10 7 ^ T 952 V V 7 5 WO VA 10 4 2 Z H V 8 7 4 B 10 * A10 972 A86 B 6 4 V B 8 6 4 6 5 4 3 2 * V 4 Oost was gever Oost en Zuid pas ten de Deense westspeler opende 1 klaveren noord doubleerde oost redoubleerde zuid 1 ruiten west pas noord 1 SA en allen pasten Daar OW de 1 klaverconventie speelden wist oost niet dat west „ echte " Jj had en oost kwam met ^ f 2 uit noord ver kreeg daardoor 2 slagen in V e " maakte verder nog 3 slagen in 4 1 in 4 en 2 in Jj Dus hiei - maakte Nederland als NZ 1 Sansatout met een overslag Aan de tweede tafel opende noord 1 klaveren oost 1 ruiten zuid pas west 1 sansatout allen passen Noord speelde 4 3 voor en west maakte 4 vrouw west ging 4 aan vallen en op het eind van het spel werd noord gedwongen weg te spelen van ff Heer — waardoor het contract werd gemaakt Zo deed zich het merkwaardige feit voor dat Nederland aan beide tafels 1 SA bood en maakte de éne maal in de NZ - de andere maal in de OW-lijn HOE-WAT Shop Het Griekse werkwoord strefo be tekent draaien Strofos is het ge draaide de gordel de draagband Via het Latijn is het woord in West Europa gekomen Het Frans kent étrope het Engels de scheepsterm strop naast rope De eigenlijke be tekenis in deze talen en ook in het Nederlands is touw in de vorm van een lus Heel gewoon is nog hij ver dient de strop Hoge om de hals slui tende dassen noemde men in de acht tiende en negentiende eeuu vergelij kenderwijze ook stroppen of strop dassen Twee afgeleide betekenissen zijn wel merkwaardig men bezigt het woord strop ook voor een koop met-verlies en daarna voor iedere ongun stige omstandigheid En ten slotte bruikt men het voor personen die tgenlijk tot de strop veroordeeld zouden mditen worden dus voor deugniet Deugniet en strop zijn bei de verzwakt tot bengel kwajongen Op de proppen De eigenlijke betekenis van het woord prop is datgene wat ergens — en in het bijzonder in een schiet wapen — ivordt gestopt Daarna gaat het ook betekenen stut steun Ook het Engelse prop heeft deze betekenis Dan gaat men het meervoud proppen schertsenderwijze ook bezigen voor de benen die men immers ook de loop stokken of de kuierlatten noemt Het Duits kent Spazierhölzer In de acht tiende eeuw vindt men de uitdruk king iemand op de proppen helpen en dit zal wel de oorspronkelijke zijn Later en ook in onze tijd is heel ge woon ergens mee op de proppen komen in de betekenis iets te berde brengen ergens mee tevoorschijn komen Het Gronings kent op de kloeten Ihet Middelnederlandse cloete bete kent schippersboom stok elders zei of zegt men op de kneppels op de bouten komen in het Engels is quick on the pins vlug ter been 13 rivier 57 edelgas 59 op bol gelij kend 62 tengere niet brede 64 jon gensnaamti 65 medicus 68 pluk bos 70 waterbekken 72 huisdier 73 tus senwerpsel 75 meisjesnaam 77 voe derbak 79 uitroep 80 vla/ktemaat 81 reeks 83 r.-k geestelijke 85 voorzetsel 86 teken van emotie 87 staak VERTICAAL 1 geur 2 voortbe wegen 3 ten bedrage van 4 kwaad willige actie tot opschudding 5 zoon van Loth 6 door de neus gesproken 7 rund 8 soort afbeelding 9 zoon van Adam 10 walvisprodukt 11 vogel 12 lengtemaat 13 soort bijl 19 mohammed rechter 23 verlang hevig 25 schaapkameel 27 soort schip 29 heldendicht 31 meisjes naam 33 langzame 34 eenjarig rund 36 zuiver 37 puntig voorwerp soort spijker 39 vuur verbranding 40 afscheidsgroet 4'2 tegen - voor voegsel 46 voorwerp om iets in mee te nemen 47 veilig 49 opera van Verdi 52 ontdekker van bep stra len 54 flink 56 boom 58 windrich ting afk 60 geur afgeven 61 ge kleurde aarde 63 vóór anderen 66 groet 67 vertrek 69 met rechtma tige trots 71 geribbeld 73 verza digd 74 eer 76 tijdperk 78 dans feest 82 zegt de ezel 84 element afk Zoals gewoonlijk moeten de oplos singen op een gewone briefkaart geschieden geadresseerd aan Op perpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad De oplossingen moeten uiterlijk donderdagochtend met de eerste post in ons bezit zijn Oplos singen die aan deze voorwaarden niet voldoen worden terzijde ge legd Over de puzzel of over de toe kenning der prijzen kan geen cor respondentie worden gevoerd De prijzen bestaan uit een hoofd prijs van ƒ 10 — een prijs vaa ƒ 5 — en vijf prijzen van ƒ 2,50 Hiei-onder de oplossing van d « puzzel van vorige week zaterdag AM E O E V E C O V BRAM H A A LEST SSS ^ S»l3*S^n ^ BEIE ] s T E ^ Hg E V AlLjaAlL E R 5E Rm R 1 THvJQA N S A L KlOlO F030D 1 EN 5 T ';« K ' » as'ig uiMmuIr t^immsmBmm k R oiojs tEwOa SBE S T L 0 K ^ A fIaItOtEIl l E A B ekTE L PU 5HbIa R D IA B eOu^aom ilPON E £ s m G A S T0N A R eOn R ORU 1 M T ^^ m D 1 T Dlë ' 1 i ü L A A Rl^Li A K SlE^a De prijzen werden ditmaal toege » fcend aan K M Meyer v Humboldt straat 36bis Utrecht ƒ 10 — mevr M Theben Tervile Barth Gasthuis Lange Smeestraat 40 Utrecht ƒ 5 - mevr G J Strunk Utrecht Hugo de Grootstraat 48 mej C Kool Nw Koekoekstraat 73 Utrecht J van Walsem Jekerstraat 13 Utrecht A J van Veldhuizen Zwaluwstraat 24 Utrecht en mevr van Eysbergen Grothelaan 8 Utrecht allen ƒ 2.50 Tips voor Duindigt Van onze "- ardesportmedewerker Voor de dravers is zondag op Duindigt de Produktendraverij X het belangrijkste nummer De rennen bevatten drie semi-klassiekers waaronder een ren voor amateurs Wij voorspellen Romeo Spencerprijs 2100 m 1 Woudduif S 2 Volo 3 \ ' iam Ha nover K Hoefslag-Wisselbeker ren 2000 m amateurs 1 Heraut 2 Sans Va leur 3 Poise Pretty Boyprijs 2100 m 1 Wise Guy 2 Vicaline 3 Wilschot Produktendravery X 1300 m 1 Xina S 2 Xema S 3 Xuthus Hol landia Clingendaalren 1200 m 1 Stal De Bloemert Sir Carston Jolly Peter 2 Noorderlicht Tiraprijs 2600 m 1 Umbertp 2 Sita 3 Unworthy Haagse Ooievaar ren 2100 m 1 Le Faquin 2 Tuil Measure 3 Re mus Over Againprijs 2100 1 Spreeuw S 2 Vitalis 3 Trekduif S Sagne d'Orprijs 2040 m 1 Ria Olivier 2 Sorento 3 Enterprise Tips voor Groningen Van onze paardesportmedewerker Acht draverüen en één ren vor men het programma dat Groningen zondag geeft De Grote Prijs der Ned Eigenaren gaat in drie series en een finale die wel voor Double Six M zal zijn Wtj verwachten Vorstin Mariaprijs 2220 m 1 Walter Pluto 2 Vliegende Hollan der 3 Wally Parisien Grote Prijs der Ned Eigenaren 1800 m le afd 1 Santos 2 Ufer loper S 3 Regina N 2e afd 1 Rex van Eiberhof 2 Vtals 3 Rita BH 3e afd 1 Double Six M 2 Urubu S 3 Rudi Williams Looc Möprijs ren 2400 m ams teurs en amatrices 1 Cold Water 2 Hykala 3 Espoir Diana Guyprtjs 2240 m 1 Vrij buiter Gregor 2 Striver Spencer 3 Virginia Halleghenyprüs 2300 m 1 Um berto van Oranje 2 Legalitie 3 Re naldo Kondorprjjs 2300 m amateurs 1 Valk S 2 Upupa S 3 Sister Gr« gor J ' I m I 
14 Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 UTRECHTSCH NIEUWSBLAF ^ ^¦ TPFCH TSCH NIEUWSBLA N.V „ COQ " Fabriek van Hoogspanningsschakel matèriaal vraagt voor spoedige indiensttreding een assistent boekhouder met mulo-opleiding Praktijkdiploma Boekhouden of nog daarvoor stu derende Leeftijd 20—24 jaar Schriftelijke en/of mondelinge sollicitaties worden gaarne ontvangen op onze afdeling Personeelszaken te utrecht Kanaalweg 72 de moderne ^/ aard-lijn SCALDIS OLIEHAARD inodBl 203 Grote ruiten bieden u hef gezellige vlam menspel Verbluffen de stralingswarmte volkomen in staat om de felste kou buiten te houden Speciaal sterkt vloerstraling nooit meer koude voeten | in zwart f 390 in olijfgroen f 440 - -^ Bfli Gevraagd voor afdeling SECRETARIAAT EEN TYPISTE opleiding tenminste U.L.O Leeftijd tot 25 jaren Brieven onder no 8880 aan het bureau U.N N V HAARDENFABRIEK De Schelde '¦ BERGEN OP ZOOM ' ' GEVRAAGD voor de as NAJAARSBEURS te Utrecht van 2 t.ni 11 september a.s ervaren demonstratrices voor medisch/cosmetisch apparaat Aanmelden dinsdag 19 augustus 1958 tussen 14.00 en 16.00 uur bij de portier van Café Restaurant Cam bridge Vredenburg Utrecht DENBOUWERS SINDS 1834 Ze ztjn er weer BOLFILMS voor ƒ 1 — per 3 stuks f 2.75 Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Voor 1ste klas BEHANG - en STOPFBERWERK moet U bij Jacobs zijn Ferd Bolstraat 23 telef 29451 Bezoek onze show room BONTMANTELS Dames laat nu reeds uw bontmantel rena reren of moderniseren door bs kwame bontwerkster v Eb montkade 60 telef 29715 ' KROPMAN'S KWALITEITS PRESTATIE De superieuie methode voor veilig onberis pelijk chemisch reinigen top vorm en vederlicht model persen Het voorkeur-adres voor hen die hoge eisen stel len Amsterd straatweg 314 telef 20164 U belt wij ko men ' Vanaf ƒ 1.50 p.w AD VER MEULEN gediplom horloger Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jaar schrifte lijke garantie Geen rente Geen kosten Koekoekklokken pendules gouden ringen van af ƒ 2 per week NERGENS VOORDELIGER Voor stomen een mantel of kos tuum f 2.95 regenjas f 2.50 la ponnen ƒ 1,95 rok óf blouse ƒ 1.25 Chem Wasserij en Ver verij Uppelschoten Bouwstr 15 telef 20692 GEVRAAGD voor jongen van 18 jaar HARTELIJK KOSTHUIS Redel verg Brieven on der no 8698 bureau U.N Gepensioneerd heer weduw naar vraagt eigen oppartement In verzorgingsflat öf ongem zitkamer en slaapk met ge bruik bad en tel en gedeel telijke verzorging op goede stand P.G in Zeist De Bilt of Bilthoven Brieven onder no 596 Adv Bur WYT P de Hooch weg 111 Rotterdam ROSWEIDES auto - en motor rijscliool Hooft Graaflandstr 54 Hoograven Telef 27843 Er kend F.N.O.P Algehele VOETVERZORGING Louise E C van Nieuwenhuy ^ sen Chiropodiste Nassaustr 4 a telef 15480 Behandeling ni afspraak Per behandeling ƒ 1.75 Voor auto - oiotor - en scooter rijles f 4.50 per les Ook ver nuur van motoren en scoo ters TAi«[MENS RIJSCHOOL Steenstraat 20 zijstraat Gild straat Telef 18324 KAPSTBIR PERMANENT aan huis v.a ƒ 10 - stroomloos Cold-Wave ƒ 12.50 Bel op 22852 Ondiep HUWELIJK Vriendschap Talenstudie Vakantiepartners Altijd succes en bijna koste loos door Nederlands grootste correspondentieclub „ Contact " Box BV 140 - Leiden Vraagt gratis folder Expeditiebedrijf „ DB LUIFEL " Neude 35-36 Telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer,speciale afhaal en besteldienst.Wij garanderen goede serviceen billijke pril zen BONTMANTELS REPAREREN en moderniseren Billijke prlj zen prima werk Nu nog spoe dige aflevering Thorbeckelaan 69 telef 12919 10 RIJLESSEN è 60 min voor ƒ 47.50 door gediplomeerde in structeur in modern lesmate riaal Tiieorie iialen en bren gen gratis Erkende B.E.A Bondsautorijscii C H Scliriel Jr v ' s-Gravensandestr 7 bis telef 60347 Blauwkapelseweg 29 De Bilt PIANO - ACCORDEON en gl taarlessen aangeboden Privé les ook moderne methode en klavarskribo Clublessen voor gitaar en accordeon beginnen 1 en 15 september è ƒ 1.25 per les Sander Wollenberg Leid sekade 22 telef 31267 SCHILDERWERK gevr Vraagt u offerte voor al uw buiten en binnenschilderwerk onver schillig waar te ontbieden Kleine of grote objecten Prima referenties Eerste klas mate riaal Br no 8848 bur UN KREDIETEN t,m ƒ 4000 voor aankoop meubelen en woning textiel Reciitstreeks van fa briek Enorme besparing Soe pele betaling en onder uiterste geheimhouding Vraagt vrijbl inlichtingen Postbus 1083 Rot terdam Betaal niet meer belasting dan nodig Laat daarom uw BOEK HOUDING en belastingzaken deskundig verzorgen tegen bil lijke vergoeding Schrijf of bei nog heden A M Uijterwaal Spieghelstraat 14 Utrecht Tel 34164 Voor AUTO - MOTOR - SCOO TER en DRAGLINE FINAN CIERING naar Assurantiekan toor C M Witjens Mariahoek 21 Rente 7 % Inlichtingen kos teloos Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Voor uw AUTORIJLESSEN W M v d Weert Wittevrouwen straat 20 telef 29120 billijke condities Volledige tiieorie gratis KNAC-RIJSCHOOL REKORD ' voor auto en scooterrijlessen Met Opel Rekord en Vespa Theorielessen met projectie film en maquette Tevens scoo terverhuur Telef 15729 Kwar telstraat 48 b HUWELIJKSBEMIDDELING voor beschaafde dames en he ren Bureau „ Hera " Nieuwe Gracht 193 Utrecht Tel 13068 K 30 Spreekuren dagelijks v 2 tot 8 uur ' s zondags en ' s maandags gesloten Inllch tingen kosteloos Conditiei billijk Discretie verzekerd UW GELUK kunt u vinden blJ ons huwelijksbureau VrUbl inl in blanco couvert verstrekt JAGO Petuniastr 17d Vlaar dingen Telef 01898 - 5108 Wl ] ontvangen u ook gaarne op ons adres te Amsterdam Heren gracht 57 alwaar wij des zater dags van 3-8 uur aanwezig zijn AUTOBEZITTERS wïj zijn niet alleen goedkoper maar ook het best gesorteerd Vai ma Simoniz Molykote Bar dahl produkten etc Stichts On derdelen Magazijn Biltstraat 43 telef 24785 Utrecht Groot en kleinhandel 10 RIJLESSEN è 60 min voor ƒ 47.50 door gediplom instruc teurs in nieuwe Opeis Rekord Theorie halen en brengen gra tis Erkende bondsrijsehool „ Combi " telef 35334 Utrecht MABO-TOURS — De Juiste koers Je adres voor touring cars Wagens van 30-46 pers W A Vultostraat l telef 16751 Utrecht VRIJ TE AANVAARDEN RIANTE LEEGSTAANDE VILLA te SOESTDIJK Indeling kamer met eet hoek hall keuken W.C boven 4 slaapkamers 3 V.W douche W.C en zolder Voor - en achtertuin met garage. KOOPPRIJS ƒ 26.500 Inl Mak kant H A Butzelaar Middelwijk straat 32 Soest tel 3539 Voor AÜTORIJLES A.N W.B Bondsautorioschoo ] H van den Ham Catliartgneslngel 88 bis telef 25517 Met Ford Taunua en Volkswagen Tevens auto's zonder chauffeur K.N.A.C AUTORIJSCHOOL „ Broma " Per les ƒ 5.25 10 les sen ƒ 45 Prima onderricht en referenties H J Broekman Balijeiaan 35 bis a 3x bellen Telef 34632 UW PANTALON te lang te kort of te breed wij vermaken hem deze week Kleermakert Amsterd straatweg 79 nog voor de Bei ersti aat KENNISMAKING Man 53 r gepensioneerd zoekt kennis making met Duitse of Indone sische gezonde vrouw Br no 8455 bur UN Koninkl goedgekeurde VOOR SCHOTBANK verstrekt kre dieten tot ƒ 500 met 1 of i borgen Ambtenaren behoeven geen Br no 8451 bur UN ACADEMIE RIA DE KORTE Aanvang nieuwe cursussen Schoonheidsspec A B Examen onder Rijkstoezicht Erkende I.B.B.O.S.-schooI Manicure Lichaamsmassage Pedicure Orthopedie mannequin-foto model Cursus voor iedere vrouw houding en uiterlijk Nicolaas Witsenstraat 5 Am - sterdam Centrum Telef 33994 Vraagt gratis prospectus Onze PASFOTO'S zijn pas FOTO'S 6 stuks ƒ 1.75 Al les voor fotografie en film Verkoop inkoop inruil en ver huur Foto Elf Predikheren kerkhof 2 telef 24024 MODEVAKSCHOOL ENSAID W Barentszstraat 16 Aanmel ding voor de knip - en naaicur sus Tevens uw adres voor pas klaar maken van japonnen enz VERHUIZINGEN transporten emigratieverpakkingen naar vele landen onder garantie C V d Meent Jansveld 31 telef 13568 Zakenman vraagt ƒ 3000 TE LEEN met ruime overwaar den Liefst van particulier Br no 8449 bur UN Vraag nu eens PRIJSOPGAVE van uw verbouw of uitbrei ding Ook voor uw metselwerk onderhoudswerk en diverse re paraties Br no 8855 bur UN of telef 26374 HELDERZIENDE J G Bur gemeester Consult maandag vrijdag 2—5 uur dinsdag woensdag donderdag 2—8.30 uur M P Lindostraat 35 zij straat Bilderdijkstraat Tele foon 35983 Dankbetuigingen tec inzage Te huur vanaf 23 aug vast ZOMERHUIS in „ Grote Bos " te Doorn 7 personen billijk Br no 8679 bur UN Mig-straaljagers voor Indonesië Een nette wedn 56 jr vaste werkkring met pensioen bui tenman zoekt KENNISMA KING met nette vrouw of wed z.k thuis die ook van buiten leven houdt bos en hei graag bezoekt Liefst met goedig ka rakter en Ned Herv Doel huwelijk eigen huis aanwezig Br met inl no 8448 bur UN SCHILDEREN Gaarne geven wij prijsopgave van buiten - en binnenwerk v Egmontkade 60 telef 29715 ZOMERHUISJE vrij vanaf 23 aug voor 4-6 pers bij bos zee heide Dennenhorst p Harder wijk Telef K 3410 - 2265 SERVICEBUREAU Polyglot voor vertalen en teksten op al lerlei gebied brieven en recla mes lay outs en ontwerpen adviezen op sociaal - juridisch en aesthetisch terrein bandop namen drukwerken stencils en typewerk Postbus 2120 Utr Een nette heer 44 jaar in over heidsdienst zoekt KENNISMA KING met een nette wed of gescheiden dame ook van iDui ten Br no 8570 bur UN De Indonesische luchtmacht is don derdag 8 nieuwe Tsjechische straal jagers van het type MIG 15 rijker geworden Een imposante plechtig heid vond bij de overdracht plaats op het vliegveld Kemarojan bü Dja karta „ Een land dat zijn suprematie in het luchtruim boven zijn grondgebied niet kan verdedigen verkeert voort durend in gevaar " aldus verklaarde de stafchef van de luchtmacht lucht maarschalk Soeryadarma tydens de plechtigheid De Tsjechische straalvliegtuigen zijn ingedeeld bij het elfde squadron van de Indonesische luchtmacht Er zijn door Indonesië verscheidene Migs en Iljoesjin bommenwerpers besteld uit Oosteuropese landen Het juiste aantal is nog steeds niet bekend Vijf jaar geëist voor steken met mes De officier van justitie te Assen heeft tegen de 56-jarige F K uit Nieuw-Amsterdam die zijn vrouw en dochter met een mes bedreigd heeft vijf jaren gevangenisstraf ge ëist Op 28 juni kwam de man die van zijn echtgenote g:escheiden is tijdens de kermis te Nieuw-Amsterdam in hetzelfde lokaal waar ook zijn vrouw en dochter waren Hij tracht te nadat hij iets gedronken had een gesprek met zijn gewezen echtge note aan te knopen en toen dit niet lukte stak hij met een geopend knip mes naar zijn vrouw die enige ste ken wist te ontwijken De dochter stelde daarop met een stoel haar vader buiten gevecht Met wraakge voelens bezield wachtte hij de vol gende morgen zijn dochter op bij de kerk Toen zij uit de kerk kwam volgde hij haar hij had een kapmes in de fietstas In haar angst is zij bi ] onwonende binnengevlucht waar zij in bescherming werd genomen K heeft al vele veroordelingen achter de rug Uitspraak over een week VOORSTEL TURKSE REGERING De Turlcse regering heeft voorge steld te Parijs een conferentie te houden in OEBS-verband ten einde een nieuwe regeling te treffen voor de afwikkeling van de Turkse schul den In verband hiermede is het noodzakelijk dat de Nederlandse vertegenwoordigers bij die confe rentie op korte termijn t>eschikken over volledige gegevens omtrent de vorderingen van Nederlandse credi teuren op Turkse schuldenaren Uit hoofde van levering van goederen het uitvoeren van werken of dienst verlening Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij de Centrale Dien.st voor In en Uitvoer te ' s Graven-hage De Verenigde Staten zijn op de 29ste Biënnale te Venetië die tot 19 oktobei duurt vertegenwoordigd met schilderstukken van Mai-k Rothko en Maxk Tobey en beeldhouwwerken van David Smith en Seymour Lipton Zevenentwintig landen hebben aan de Bienmale een graot aantal wcrl^en ingezonden Huiseigenaar heeft LOODGIE TERSWEBK Br no 8444 bur UN Mr WILLY KBUIS Astro loog Occultist Voorlichting over uw lot en leven ieder gewenst advies - Spreekuren 2—9 48 Obrechtstraat 48 Utr KUNSTGEBITREPARATIE Spoedgevallen enige uren Ge opend ' van 8-20 uur Telefoon 17633 De Bouter alleen geves tigd Oudwijkerdwarsstraat 134 t.o school Buslijn 3 halte Oudwijkerdwarsstraat HUWELIJK Vrijgezel 61 jaar rijksbetrekking van buiten zoekt kennismaking met een voudige dame Br no 8643 bur UN Echtpaar gepens midden 60 nette stand zoekt dito echt paar voor CONVERSATIE en kaarten Br no 8561 bur UN BEHANGEN EN WITTEN - Voor goed behang - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 bis Vraagt staalboeken ter Inzage Telef 24636 UW LICHAAM moet u steeds blijven verzorgen U kunt uw dagelijkse bewegingen elegant leren uitvoeren in 10 lessen In lichtingen postbox 171 Utrecht voor SCHOENREPARATIE die sterk èn mooi is naar J v d Brul & Zn Gedipi schoenher stellers Kapelstraat 21-23 zij straat Biltstraat Telef 17880 FINANCIERING van gebruikte auto's op zeer voordelige con ditie Zeei ^ rlug^e afwikkeling Stichts Assuranttekar.t Oude Gracht 309 bis telef 11276 Ook ' s avonds geopend HELDERZIENDE — Paranor maal begaafde psychometriste mevr Franken houdt spreek uur dinsdag 19 aug en woens dag 20 aug van 10-9 uur Vieu tenseweg 279 bis telef 81704 Utrecht BELASTINGEN boekhouding Ex-controleur helpt u J A Dekker Ferd Bolstraat 49 bis Utrecht Telef 27740 Nette jongeman 28 jaar zoekt KENNISMAKING met nel meisje of jonge vrouw 1 kind geen bezwaar Br liefst met foto no 8890 bur UN Wedn 53 jaar zoekt KENNIS MAKING Br no 8810 bur UN De nieuwste modellen GAS FORNUIZEN haarden kachels en oliestook voorradig Schoon maken en repareren van haar den Telef 27061 A Goenee Donkerstraat 21 zijstraat v d Steenweg Heer 59 jaar middenstand zoekt KENNISMAKING met dame voor vriendschappelijke omgang bijv dagtochten per boot of bus en/of schouwburg bezoek Geen huwelijk Abso lute geheimhouding Br no 8560 bur UN DAGELIJKSE BOOTTOCHTNAAR LOOSDRECHT Nu kunt u genieten van een mooie boot.tocht langs de mooiste plekkenvan de Vecht en Loosdrecht.Plaatskaarten f 4 kinderen ƒ 2.50 speeltuin inbegrepen).Kaartverkoop in de boot omteleurstelling te voorkomen,voorverkoop Sigarenmag vanUiden Potterstraat 24 telel 12914 na 18 uur telef 23030 Iedere dag vertrek v.a ' t Paar denveld 10 uur precies behalvezaterdags Zondags vertrek i»uur vanaf de Rode Brug Po litiepost Terug om 18.30 uur.Najade Alleenstaand meisje 39 Jaar p.g zoekt langs deze weg KENNISMAKING met net per soon liefst vaste betrekking Geheimhouding verzekerd Br no 8600 bur UN Laten wij uw kinderen in eigen omgeving FOTOGRAFEREN 6 verschillende opnamen ƒ 10 Het adres ook voor uw brui loftpartijen L v d Pal Sw van Zuylenweg 34 telef 21807 Nette dame 47 jr met zoontje van 11 jaar met woning wenst CONTACT met net heer Br liefst met foto no 8595 bur UN OVERHEMDENREPARATIE Nieuwe boorden manchetten Goed model keurig afgewerkt Mascha's Kousenreparaties Ka pelstraat 15 Telef 24092 win kelpand Zaterdag na 3 uur gesloten KOFFIE rechtstreeks van fa briek ƒ 1.25 250 gram Plak 30 cent extra op briefkaart en u ontvangt een proef pakje gratis thuis P v d Keur Lange Lau werstraat 158 LUCRATIEF en VEILIG Spa ren op Coöp grondslag volgei » Tontine systeem Vraagt vro blijvend inlichtingen Br no 8865 bur UN JUDO VANDERHORST expert Oudkerkhof 4 23 telef 23272 - 25390 De Qouden Cohra St Pauls f'nso'knft u t^'^fj ''*'»"* 1 Mariestad «» lsin " iV op 150 m z Dakar ï'raelll B '!',?,^ ZO K H,tteras Jwsie 14 v"_Ro « te Gent fecend » 15 V B "^™ te Vllsslngen nï "!"!' 15 V M „ "- J "* Hamburg SSi^Uk 14 ' 1,5 '"^ Abbas 5 ' IS T UvSJI " i R - Ca>>eno " Sv Kopenhagen te Dmdg en een nap kamelenmelk verorbert vertelt de Kadi hoe hij van een arme bedouïn opgeklommen is tot opperrechter van Kaïro „ Het is alweer jaren geleden dat ik op die kwade dag na eên tocht door ds woestijn mijn dorp uitgeplunderd aantrof " zegt de Kadi peinzenti Eén van mijn stamgenoten die zich voor de rovers verborgen had weten Ie houden vertelde mij dat alle anderen waaronder mijn zoon Kim door de Touareggs waren weggevoerd Alléén tegen de Touaregga stond ik machteloos Na veel omzwervingen nam ik dienst bij de 1131 garde van de Kalief van Kaïro " 1I.V NEDERLANOSCHE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ GraenewondMdyk 1 Utrecht vraagt voor haar Bedrijfsbewaking EEN PORTIER voor controle - en bev/akingsdiensten in continu dienst Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftUd vroegere en tegenwoordige werlckring te richten aan de Directie Postbus 2020 Utrecht DETAM By onze bedrijfsvereniging kan geplaatst worden een TYPISTE Ervaring vereist — Goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelgk. Leeftüd 18—23 jaar SchriftelUke solUcitaties te richten aan de Chef Per soneelszaken van de Bedrijfsvereniging voor Detail handel en Ambachten Nijenoord 1 te Utrecht Vs - TE HUUR NIEUWE PHILIPS TELEVISIE APPARATEN Per week t 15 — per 2 weken t 25 — per maand t 40 — Voor langere termijn speciaal tarief BANDRECORDERS f 7.50 per dag VAN MEURSSTRAAT 53 TELEFOON 33580 KLEINTJES lot 20 woorden f2 - elk woord meer f 0.10 _- r % essma ¦ i Vervolg van pagina 12 OSBORN BIJEENKOMSTEN op het Malieveld te Den Haag van 22 t/m 30 augus tus In overleg met het Os bom Comité en met toe stemming van de R.V.I organiseren wij iedere avond van 22 t/m 30 augustus rit ten per autocar naar de Wil diegene met wie zaterdag j.l een spanieflhond VANUIT BILTHOVEN MEE GELOPEN IS zo vriendelijk zijn zich aan te melden bq Mevrouw v d KROL Soestdyicseweg 23 N Bilthoven Telefoon K 3402-2029 Massa-bijeenkomsten te Den Haag Or zondag 31 augustus mid dagrit naar de slotsamen komst I.v.m de te verwachten gro te toeloop is spoedige aan melding gewenst Vertrek 18 uur terug 24 uur PRIJS ƒ 4 — Plaatsbewijzen dienen tevo ren betaald te zijn HAGctlOÜW Móreelselaan 37 Tel 165 n Utrecht CH CHIOTAKIS Bont werker vraagt NAAISTERS LEERLINGNAAISTERS en U.N Uniek in sportrubriek BONT-MACHINE STIKSTER Aanmelden Wittevrou wenstraat 38 en na 6.00 uur Blauwkapelseweg 43 Kikvorsmannen van beide China's in gevecht Een speciale correspondent van de Londense „ Daily Telegraph " meldt uit Formosa dat maandag bij Quemoy nationalistisch Chinese kikvorsman nen onder water slaags zijn geraakt met communistische kikvorsmannen Een tiental nationalisten keerden maandag terug van een geheime mis sie naar Amoy aan de kust van com munistisch China op circa drie km van Quemoy toen zij vlak bij huis een dertigtal communistische kikvors mannen ontmoetten De mannen gin gen elkaar onder water met messen te lijf en vochten tot de toestand zo verward werd dat zij geen vriend van vijand meer konden onderscheiden Toen moesten zij de strijd wel staken Het is niet bekend hoeveel slachtof fers er bü dit gevecht zijn gevallen Cubaanse rebellen vielen trein aan Bij een aanval van Cubaanse op standelingen op een trein op de lijn Havanna-Santiago zijn zeven solda> ten en drie opstandelingen gedood De aanval werd uitgevoerd in de pro vincie Oriente De aanvallers brachten de trein tot stilstand om een van hun men sen die onder gewapend geleide naar Santiago zou worden overgebracht om daar te worden berecht te bevrij den Een reiziger en drie leden van het treinpersoneel werden gewond De Cubaanse politie heeft bekend gemaakt vijf mensen te hebben ge arresteerd die voorbereidingen trof fen tot het doen van aanslagen door middel van pijltjes met vergif Staatsbegrafenis voor Joliot-Curie Een van de drie grootste IJmuI — dense treilers de stoomtreiler „ Tzon ne " IJm 1 van de N.V Visserij Maatschappij Petten II is naar Grie kenland verkocht De treiler was reeds van I december 1957 af we gens slechte bedrijfsuitkomsten op gelegd In de IJmuldense haringha ven De donderdag overleden Franse geleerde op het gebied van kern energie Frederic Joliot - Curie zal een staatsbegrafenis kragen zo is door generaal de GauUe beslist De teraardebestelling vindt dinsdag plaats Amsterdamse effectenbeurs 11 15 augustus laagste loogste vrijdag 15 aug 1958 koers koers laatste tijdvak koersverschil t.o.v 8 aug Alg Kunstzijde Unie 192 196 195 " 4 - 1 - 1 % Van Berkei's Patent 193 194 % 194 % — Van Gelder Zonen 177 ^ 327 ^ iKt 266 ^ 181 178 — I Kon Ned Hoogovens 329 329 0 Ned Kabelfabriek 269 269 + 2 Philips 301 % 315 314 % + 14 % Unilever 369 376 % 369 % — M Wilton-Fijenoord 179 181 180 — 2 % Kon Petroleum ƒ 167,10 ƒ 173,80 ƒ 167,20 — ƒ 5,10 HoU.-Amerika Lijn 135 136 % 136 % + 1 Kon Ned Stoomboot Mij 140 % 142 % 141 % + 1 % Ned Scheepvaart Unie 122ii 125 % 124 % -(- 1 % Van Ommeren 234 235 234 + 2 Amsterdam Rubber 69 69 % 69 % — % H.V.A 106 106 % 106 + 2 Deli Mij ƒ 114,20 ƒ 116 — ƒ 115,60 - 1 - ƒ 1,75 3 % % Staffellening 1947 91 % 92 % 92 + V32 3 % Invest cert Ned 95 Vi 95 % 9523/32 + "/ 32 3 % Nederland 1962—64 94 % 95 94 % - t - % 6 % Nat Woningbouwl ' 57 108 % 108 % 108 % - t - % Omzetten nominaal vorige week def Aandelen ƒ 10.595.932 — Obligaties ƒ 12.065 530 — deze week voorl Aandelen ƒ 9.991.965 — Obligaties ƒ 15.746.879 — ANP—CBS Beursindices 1953 = 100 2 jan 58 8 aug ' 58 15 aug ' 58 Internationale concerns 237,41 291,94 290,25 Industrie 125,64 148,40 150,09 Scheepvaart 117,14 134,65 135,93 Banken 105,58 123,86 123,70 Indonesische fondsen 64,40 86,69 87,43 Algemeen 167,93 204,70 204,58 De Schelde presenteert Oh onweerstaanbare modellen die uw huis èn uw hart ver-warmen Hoe vol maakt passend In ieder nederlands inte rieur hoe zuiver afgestemd op uw smaak l En wat u niet kunt zien het fantastisch vermogen om ieder hoekje van u-w kamer overvloedig te verwarmen Of u kolen of olie stookt vraag neen eis een echte Schelde-haard Meer dan 120 Jaar bekend om betrouwbaarheid en duurzame constructie PERMANENT DUPLEX kolenhaard model 63 Verspreidt ongelooflijk veel warmte door het vernuftige dubbel-circu - latie systeem dat de Schelde-haarden be roemd heefP gemaakt Waardoor u beslist ook zuiniger kunt stoken I Met Jena glasstrips in zwart f 325 in olijfgroen f 375 - Dame 50 jaar zoekt GEESTE LIJK CONTACT met tactvolle medemensen Doel gevoelsver eenzaming door harmonische omgang te verdrijven Br no 8686 bur UN Laat — privé of In een clubje van 2 è 4 personen — door de LEBARENCENTRALE oplei den voor diploma boelchouden handelscorrespondentie steno of typen Verzeker u van een plaats voor de septembercur sus Inlichtingen Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 EEN DIER KVPIJT Een dier gevonden Stichting Amivedi helpt kosteloos dier of eigenaar opsporen Mevr L H Viiegent hart Oosterkade 12 telef 14439 Amivedi neemt geen dieren op JOWIN DOET HET Type - stencil - en adresseerwerk Be stekken Convocaties en club bladen Zuiderzeestraat 27 Utr Telef 30606 Goede VRIEND(INN)EN vindt u bij de Algemene Correspon dentieciubt Inlichtingen gra tis Postbus 6077 Rotterdam West Wenst u een gelukkig HUWE LIJK Serieus geheim Hon derden dankbetuigingen Gra tis inlichtingen in blanco cou vert Bem kantoor Metropa '' Mathenesserlaan 458 B telef 50613 Rotterdam Wij OMLIJSTEN uw platen foto's en schilderwerk spoedig smaakvol en goedkoop De grootste speciaalzaak Bayer alleen Steenweg 47 Thuis en op reis voor uw kleine S G A PLASTIC BROEKJES ValiiimÜer^bSif ven HUWELIJKSBEMIDDELING Dames en heren van alle leef tijden die in een oprecht ge meende kennismaking hun mooiste levensideaal zien en voor de verwezenlijking hier van discrete en serieuze be middeling wensen worden op geroepen toe te treden tot het Nederlands Bemiddelingscen trum Speciale afdeling voor de gegoede midden - werken de en boerenstand Tevens voor r k en p.g alsmede v jongelui Gegevens worden schrifteiük of mondeling ver strekt Nederlands Bemidde lingscentrum Hoofd-admini stratie Postbus 6037 Amster dam OntvangKantoor te Utr Hartingstraat 20 bis Ontvang uren dagelijks van 2-8 ook zaterdag en zondag Huisbe zoek door geheel Nederland Sfilvejcsent HELDERZIENDE Paranormaal begaafde psychometrist geeft betrouwbare adviezen Geheim houding verzekerd Zendt foto geboortedatum en ƒ 3 aan Chanto Postbus 33 Utrecht PROT BEGRAFENISONDER NEMING Fa G H de Jager Twijnstraat 38 38 bis v.h Am sterd straatweg 45 Utrecht Telef 14273 - 18532 - 24998 Ver voer van overledenen van en naar alle plaatsen in binnen en buitenland STOFZUIGER SERVICE An ker-wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen Wasma chines stofzuigers alle mer ken Vanaf ƒ 7.30 per maand Springweg 60 telef 15653 Fotografeer u-zelf in de foto cabine van de Galeries Moder nes 2e etage 6 Verschillende opnamen of 6 PASFOTO'S voor f 1.55 In 15 minuten gereed VERHUIZINGEN meubelbe warlng Van ouds Is uw adres Fa Wed G van den Brink en Zonen Goedestraat 114-116 Utr Telef 12303 Oud-nctaris bemiddelt inzake HYPOTHEKEN enz Vlugge af werking Br no 8480 bur UN Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR BIJWIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Westcr veld & Zn Weerdsingel WZ 54 te Utrecht Telef 16953 RADIO DEPECrr Wt repare ren uitsluitend bt tl thuis I Nu ook in Utrecht en omstr zon der prijsverhoging Amersf Ra - dio Storingsdienst Vermeer straat 67 Amersfoort Telef 03490—7177 VERHUIZINGEr en woning stoffering Wij verhuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prtlsopgaat alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldtstr 23 telef 12060 en telef 29767 VERHUIZINGEN en TRANS PORTEN onder volle garantie Vraagt vrijblijvend prijsop gave V d Vlist Laan van Chartroise 61 telef 18939 Bil derdijkstraat 32 bis Tolsteeg singel 24 telef 14165 DAMES Oliepermanent aan huis stroomloos v.a ƒ 10 Tel 14137 Oude Gracht KAMPEER-VERHUOBINRICH-TING „ De Luifel " woonark Petra Leidsekade t.o 79 telef 33249 Verhuur van alle kam peerbenodigdheden Uitslui tend Ie klas materiaal ANWB Bondsverhuurder Vraag folder ARAM 83 „ Laten wij naar mijn vaders tent gaan " klinkt naast Aram de gedempte stem van Kleine-Kim Na een laatste blik op het bewusteloze meisje en een korte hoofdknik naar de oude heelmeester volgt Aram zijn kleine vriend naar buiten „ Zij wordt vast heel gauw beter hoor '' bab belt de jongen geruststellend „ Mijn vader zegt dat Omar de heelmeester een erg knappe man is " Aram glimlacht flauwtjes maar de woorden van Kim nemen zijn onrust niet weg Terwijl Aram in de tent v»n de Kadi uit beleefdheid enkele vruchten primair div belasting Van onze fi vr valt de laatste tijd een yl verloop op de Amerikaa niarkt Ook deze week was houdt het beursoptimisme Hooreaans stijgende koersei fhet eerste halfjaar 195S ver hebben overtroffen M nf het economisch herstel zi « volg is van inflatoire fa Lenstrijdig dat terwijl de neden de capaciteit van de worden verhoogd Hiertegen vermoedelijk echter zonder • vakverenigingen niet gewe laten ringeloren T ie Amerikaanse automobif Jiistrle en in de vervoersbedrU Sen thans moeilUkheden dooi Jpt terugroepen van personeel d Srerote automobielmüen gepa ^ aat met nieuwe looneisen der «¦ „» mers die zelfs met een stal f'Lea De kosten van levensom houd in < le V.S stügen trouvpens °| leds en vormen dus een ger aanleiding om hogere lonen te eis De Amerikaanse president poogt rpesten te bezweren maar kan i verhinderen dat ' t budgetaire tel rtit iaar tot 12 miljard pond zal lonen hoezeer dan ook de overhe lüteaven worden „ besnoeid " handels - en betalingsbalans van VS is de laatste tüd aanmerke slffhter geworden met het ge ^ lat grott hoeveelheden goud n Europa zyn verhuisd Een en ander geeft steun _ de mening van hen die voor de "^ de doorwerking van het mflatiei ces verwachten Dat de New-Yor aandelenmarkt met af en toe onderbreking blijft stögen w«st op dat beleggingsinstituten W € naar men zegt voortdurend in markt ztJn zowel als particulie In elk geval een nieuwe conjunctui opgang tegemoet zien Of deze al niet een inflationistische inslag hebben laat hen betrekkelük ki als de koersen van de aande slechts stijgen en compensatie 1 den voor de waardeverminder van de dollar Opmerkelijk Opmerkelijk is ook dat het na naai inkomen van de V.Li onda de recessie de laatste tüd weer ' maand tot maand stijgt waaruit bedrijfsleven de hoop put dat alle de aankopen van het publiek w zullen toenemen De grote onder mingen in de V.S hebben ever te onzent hun investeringen perkt en daardoor hun liquiditeits sitie kunnen versterken in weei van de aanmerkelijk lagere bedri resultaten welke in het eerste h jaar van 1958 werden behaald Posities Nederlandse BS schepen Dc < Dia DU Die Die J f'iV * M 300 m W Cliagros ril „ Aalsdïl 14 op 100 m W Algiers J '" Abbedylü 14 op 300 m NW Key West "^ i Adara p 14 Ameland n Londen " Din Die Din Do] Dot Doj Dot Dre Dri Dn! Eea Eer EU < Elli Els Em Eql Ert Em Far Fla FW Flv Fla Fie Fie Fol Fm Vra Fra Fn S Fra Fre Fre Fri^ Fri< Frle Frii Gaa Gaa Gan P * GeJ Glei Gio Goi Go < Goc Goc Adm Nelson 13 op de Mersey Aöor Rott.-Aberdeen p 14 Whitby Mm 14 op 1090 m NO Paraniai-ibu Amsm p 15 K Bon n Algiei » Afiena 14 v Arviita n Gouda Agaraemnon 15 v Amst n C TruiiUo ïf«'°n>ilJ'k 14 V Victoria n New York j£2 ^,}^ " Newport n Cor * AIM ' J ',.^ A^ial n Zwolle AlblasierdTlt 14 60 m NO Azoren Aldrtaran IS v Ipswicl » te Riga AuVn ',}* SP •¦«'« Bombay Aifc „ ";." ^ Tolnes te Gent a rS " J ^ Montevideo verwacht aL " y _*« Amsterdam A ' i " »« Predrlksimd Alkali " PoiSETunn te Yatad A & ' " St Pauls Rooks A " " " Vllssingen n Hamburg ' Shartiii '' ^^•¦ aam te Hamburg Ai i ' ^ Hamburg tc Antwerpen Am.r.l ' 11 » 100 m W Minikoi aSH '* » op 330 m NO St Helena iSSSi " »," Brunsb n Jersey SSa ° " op 3«5 m NW Kaap - •" W "»* » V Amat te Santoa « Melstroom a T Amst te Ixmden ™™ o Noronha /°'" " -> MaKa n Plraeu Kk"u ' ''='* Maassluto verw A.„f " te Brownsville » if II ',' Ï Newburgh te Ixmden * l n '¦ °^" Bosch te Antwerpen Ann rï'.'ÏVi » 1 * T Rott n Malta aSSi r *"?!""» « »» Rotterdam AMilL^a ".' MooKliJfc te Gent Anloii ^ Ï1 Newhaven verwacht A»»?r " " Brunsb n Abo ^' kS ^ I^ngview n San &'"» » » Dublin te Rott Ardtto S l S - ^- ' V«o n San Fellu A'SdSrk'f ^ ^"- n N=w Orlew«Ario „ ^ Ï T^Sydney te pt PirieA«St «" ' t «« Gsta n Malta «» aC i / " alsbruk n Mantylu<»to Gra*raed°,l ' i ^ I^ttakia n Rhode Gr Grc n Gro Gul Har Hai Hall Hcc Hec Hee Hee Hee Hel Hei Her AnioS?.«?ij " Ouessatit n Bordeaux Cr « '' Suï.'lr '' »< Rotterdam Asita w " t ^ Norfolk te Am»».Atlaalicu i ^^™,' RotterdamAHanll u ï ",,!" ^^ Lissabon *" S K I §'«' " r lverpoolAnreS ii %,^^"='°" ' e HamburgBaara " ' I^r «« RotterdamBaJ T 7 -^™''"''» ' e PernisBaltic 13 ' S'"'-Stettln V 15 Kiel BatbSt „ i^'S "" " Leith Bafavi't I ' 7 ^^*' Karlshamn«atavif i f '* Ro "- verwacht blanS ' Bordeaux n Cass net Her Hei Hes Hill HIsi Hoc Hoi Hoi Hoi Rot Hoi Hnl Hui Ida Iliai lies Inti Irei Isis Jag Jap Ja5t Jea Jen Jok IE Job Jol Joo JOfl Joi Jul Jup Jul Kai Kai Ka Ke Ke Ke Kll Ko) Ke Kol Kn I,H "•& M „•'„ San Pranciaco Baagal.t lii "^"^ tna n Rotterdam BanlKl i '®" NW Muscat B»l>pie 5 '' ^ Lo=nd » te P Noire « trend N Ti''''9 '*' *« Cork |« tev,e li J Rott nj^deu Beltr if ¦ V'.Oent n Kopenhe "« tevaer u » A ^' " i'onoei » Belt is ' VLS *"> " Kopenhagen 51«nira M 5 "?°" *« Duinkerken Bill s hJJ '- fowey te Amst verw Blilar ll y'lSfo p 14 Dover jtenliaij Singapore n Port S»e »- Ma'rq'S '* " Mauritiu n Lorenso »«"¥," «" li " ¦» N K viUano |«"> eo n uJ!i ^^ Port au Prince lischkerk U " * t Rotterdam »' koop n if y Port Okha te Aden " lsuni 14 i„°',^^oren n Trinidad > lllste li'/'J Djcddah n Suez ' niero„„icn.t iS "- S St Laurens ^ a»ell jfyj ' 15 V Rott n Antwerpen P»l >« 15 vB ^*".*" Falmouth o'n'l-weslng.i Vi 5 * Antwerpen Tate Diem „" * S Hamina ^» WlIo 14 ^ ','.'' Cardiff n BrlMol r '"« nrv'3^'i '^°' " Rott ' ^"' o ' 14 on S'*'*'"8 te EJerslev P»">«rti S S "," ONO Barbados ","^ I > 14 BX_Sj«;clon "?,=<»" ZW Landsend Rock » ' 3 180 m 7 Rt p«,i Conn 
iiffiFC HTSCH NIEUWSBLAD Zaterdag 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 13 en de Yoyo-jager PANDA houding van grote bedachtzaamheid De handel in Nederlandse aandelen omvat op vele beursdagen niet meer dan 2000 stuks althans officieel en ook in Amerikaanse shares zijn de omzetten zeer beperkt Van een toe nemend vertrouwen in de ontwikke ling van het Nederlandse bedrijfsle ven kan zeker niet worden gespro ken en vooreerst ontbreken daartoe trouwens ook positieve aanwijzin gen al wordt van enkele bedrijfs takken een lichte opleving gerappor teerd en blijft zowel de binnenland se consumptie als de export op peil Zwaartillend De Nederlander is echter van huis uit heel wat zwaartillender dan de Amerikaan Dit blijkt ook wel uit het feit dat in de V.S bij sterk verminderde bedrüfsontvangsten di videndverlagingen sporadisch voor komen Te onzent leidt ' n daling van de nettowinst bijkans steeds tot een verlaging of de passering van het dividend Ook tijdens de goede ja ren is trouwens op vele aandeelhou dersvergaderingen de klacht verno men dat een te klein deel van de winst aan aandeelhouders werd toe gewezen Veelal staat hier het con servatisme van de bestuurders te gen de pleidooien voor een hoger di vidend Opmerkelijk was de vorige week echter dat op de jaarvergadering van aiulders Rollend Materiaal de rollen waren verwisseld Directie en commissarissen meenden ondanks de lagere winst toch nog i pet di vidend te moeten uitkeren Een aan deelhouder echter verzette zich daar tegen omdat zulks naar zijn oordeel de positie en de liquiditeit van de vennootschap zou scliaden Recht Het komt ons voor dat de directie in dit geval gelijk had en dat in het algemeen de aandeelhouders op grond van de statuten een recht op dividend kunnen laten gelden als er winst is gemaakt en de financiële po sitie zich tegen een uitkering niet verzet Het spreekt vanzelf dat het bestuur dit laatste beter kan beoor delen dan aandeelhouders In vele ge vallen zo leert de ervaring had een hoger dividend kunnen worden uit gekeerd dan werd voorgesteld Er wordt wel eens over het hoofd ge zien dat aandeelhouders de kapitaal verschaffers zijn de risico's dragen en op zün minst recht hebben op een rentevergoeding in de vorm van een primair dividend over het door hen geïnvesteerde kapitaal zo dit maar enigszins mogelijk is De fiscus zou dit kunnen bevorde ren door het primaire dividend evenals de rente van de obligatie schuld vry te stellen van de ven nootscliapsbelasting omdat immers de aandeelhouder van dat dividend zün inkomstenbelasting moet beta len Men kan hopen dat bü de al thans bij de regering in voorlberei ding is ook aan dit pimt aandacht wordt geschonken hoewel het feit dat de belastingontvangsten dalen en het begrotingstekort voor het lo - 49 Hoog in de lucht rondcirkelend zag kolonel Pulver toe hoe Pat O'Nozel en het beeld Yo Yo in de boot van de Gouden Draak werden getrokken Hij zag hoe het scheepje snel naar de oever voer waar de arme detective aan een paal werd gebonden Een ellendige toestand " bromde de kolonel Wat een ramp dat Ik het beeld komst er nu bijzonder donker uit Met groot onbehagen wachtte hij de komende dingen af en zelfs de vriendelijke toon waarop de Gouden Draak van Mu hem toesprak kon hem niet opbeuren Ik vind het zeer beleefd van u dat ge me alsnog In de gelegenheid hebt ge steld u te straffen " sprak Ming de Rechte Ook Denemarken verlaagt disconto De Deense staatsbank heeft met in gang van vandaag het bankdisconto verlaagd van 5 tot iVi procent In het voorjaar was het disconto terugge bracht van SU tot 5 procent F'^^'Ï^ÏSê^NWteB fc pende jaar op ƒ 1 miljard wordt ge raamd daarop niet veel hoop geeft Het Nederlandse bedrijfsleven staat met o.a een verlaagd invoertarief in het kader van de Euromarkt ta het vooruitzicht voor grote proble men welke de regering tot een mati ging van dp belastingdruk zullen moeten nopen Qroente - en fruitmarkt Teleurstellende prijzen Het Centraal Bureau van de Xuin bouwveillngen in Nederland deelt over het verloop op de groente - en fruitmarkt in de periode van 7 t.m 12 augustus het volgende mede De periode die thans achter ons ligt werd gekenmerkt docxr een grote verscheidenheid in het aanbod van groenten en fruit Maar niet alleen de verscheidenheid was groot Ook de totale hoeveelheid — en hier worden dan alleen de groenten be doeld — was zeer groot dit niet in het minst als gevolg van het groei zame weer der laatste weken De afzet verliep voor een groot aantal produkten erg traag waardoor de prijzen zonder onderbreking laag en teleurstellend bleven Tot • deze groep behoorden belangrijke produk ten als prinsessenbonen en komkom mers Weer andere produkten lagen wat beter in de markt maar toch was er voortdurend een zekere mat heid bij de handel te constateren Bij het fruit was de situatie heel wat beter Zowel het zachte fruit als de vroege appelen en peren trokken voldoende belangstelling van binnen en buitenland dat het Prinn Willem van Oranje IS r Antw n Hanïburg Prins Willem 2 18 te Havre Prins Willem 3 15 te Rotterdam Prins Willem 4 15 te Rotterdam Prior 15 V Vannes te Lorient Progress 13 v Liverpool n Dublin Provenierssingel 14 300 m OZO Kaap Race Quo Vadis 13 V Mantyluoto te HuU Rana 13 v Hamburg te Stettin Realta 1 7te Rouaan verwacht Regulns 13 v d Tyne n Sondetborg Rcpeto 13 te Gothenburg Bien Teekman 13 te Londen Ritornel 14 te Groningen Roeblah p 14 Penang n ChittaffOOC Boelof de Winter p 14 Wight Roelof Jan 13 v Fredrikshavn naar Wismar Rudolf J 14 te S^tta Maria Byndam 14 op 690 m ONO K Rac * Rijnhaven p 14 Calais n Treguler Rijnstroom 14 v Londen te Amst Rosbergen 15 te Hantburg verw Sabang 10 v Hongkong te Pnompenh Sagitta 15 te Amsterdam verwacht Salatiga 14 v Aden n Belaw^i Samarinda 13 te Mombasa Sanana 10 v Singapore te Pnompenh Santa Luda 13 v Teignmouth n Spezia Sarangon 14 200 m ZW Ascension Schlcdyk 14 710 m ONO K Race Serian 14 v Rotterdam n Haftnburs Sibigo 14 v Sorong te Sandakan Silvretta 15 te Rotterdam Solon 14 v Cap Haltien te Mlbol * Sommelsdyk 15 te New York Sonja D 16 te Runcom verwacht Sonsbeek 14 te Rotterdam Sont 14 T Yxpila te Lochem Spaameborg 14 v Colchester n Fnr Sparta 13 v Huil n Finland Speranza 13 v Mahno te Sundsvall Spes 14 T Amble n St^warzenhutte Spoorslngel 15 v Hamina n Londen Stad Alkmaar p 14 Stockholm Stad Amsterdam p 15 Finisterr * Stad Arnhem p 14 Bomholm Stad Delft p 15 Ouessant n Antw Stad Haarlem 14 250 m NNW Bermuda Stad Leiden 14 200 m ZZW Bermuda Stad Rotterdam 14 v Vlaardingen Narvik Stad Utrecht 14 945 m W Scilly Stad Vlaardingen 14 250 m W Azoren Stanislas p 14 Lizard n Garston Start 14 V Londen te Rotterdatn Start Point 14 te Wageningen Ststensingel 14 v Galveston n Rott « tontiv 15 V Mantyluoto te Barry ' eenh rKcn 15 v Hamburg te Bremen " i.'fuwyk 14 V Philadelphia n Amst '•» t(lla Maris 13 te Stettin Stentor 15 te Nieuw Nickerie Stientje Menslnga 14 v Messina MWi St Louis Storiemelk 13 v Garston te Eastham Straat Bali 14 V B Aires n Santos Straat Cook 15 v Adelaide n Fremantle Straat Johore 13 te Singapore Straat Lombok 14 v Lorenzo Marques n Beira Straat Maliikka 14 v Kaapstad n San - tos Straat Soenda 12 v Moji n Hongkong Sumatra 14 680 m WZW Enggano Surte 13 v Skutskar n Waddinxveen Swallow 12 V Liverpool n Avonmouth Swift 14 V Kopenhagen n Falkeberg Sylvia 12 v Stockholm n Hauklpudas Tabinta 14 v Genua te Bona Tagri p 14 Kiel n Udfcoping TaÜsse p 14 Ouessant n Amsterdam Tamo 13 v B Aires te Necochea Tanny p IS Kiel n Helsinki Tarakan p 14 K St Vincent n Amst Taamanie 16 te St Sei^an verw Teiresias p 15 Finisterre Tempo D 14 te Vlaardingen Tero 14 op 285 m ZW Teneriffe Terschelling 13 v Cork te Fowey Teunika 14 te Wormerveer Texel 12 V Dammam te Bahrein Texelstroom 15 v Liverpool n Amst Theano 13 v Drogheda te Belfast Themis 14 v Caripito n Mobile Theodora 15 te Sete verwacht > Tlny Tim 15 te Vlaardingen Titan 13 v Toppila te Grimsby Tjibodas 14 v Hongkong n Djakarta Tjinienteng 15 v Beira te Durban Tjlnegara 17 te Penang verwacht T.Utjalengka 15 te Rlo Janeiro Tjiwangl 15 v Surabaja te Makassar Tromp 14 V Krokstrand te Cuxhaven Xromiienberg p 14 Beachy Head Trompenbargh 14 v Rott n Esbjerg TruuK p 14 Brunsb n Nakskov Tuskar 12 v Dublin n Leterkenny Twee Gebroeders 14 v Rott n Lis - sabon Twente 14 t Antw n Grangemouth TTnion 13 V Hamina n Whitehaven l'ranus B 12 v Runcom n Sarpsborg Urmajo p 14 Brunsb n Bremen Ursa Minor p 14 Gjedser n Londeoi Valbella 12 v Swansea n Rouaan Van Cloon 15 te Labuan Hadji Van Neck 15 150 m O Sydney Vechtstroom 14 te Amsterdam Velox Hamina Londen p 14 Oland Vindicat 16 te Rotterdam verwacht Viod 15 v Londen te Rotterdam Virgo 11 V Ceuta n Liverpotó Vitesse 15 v Rochester te Bott Vivo 14 T St Valery te Rott Vlieland 14 v Manchester te Rooaan VUst 14 op 4 » m NW Azoren Volharding 14 v Tunis n Tel Avlv Voorwaarts p 14 Dago n Portsmouth Waibalong 12 v Calcutta n Andaman Walcheren 14 v Umuiden n Londen Waterland 14 v Montevideo n Santos Waterman 15 op 70 m W Enggano Wegro 15 te Avonnüouth verwacht Weltevreden 15 te Beiav/an Wcsterschcide 15 te Umuiden Wcstersingcl 15 v Oscarshamn naar Grangemouth Westpolder 15 v Rott te Llseat>on Wexford 14 v Zaandam n Bostcm Whitsun 13 v Preston te Rimcom Wilca 14 V Antwerpen te Londen Willem Fortuin 15 te Rotterdam WillemUn 14 v Sligo te Garston Wiiii BÖhmer p 14 Kaap Carbon Willy 15 V Antwerpen te Dublin Wim 2 p 14 Vlissingen n Londen Wolanda 15 v Rott n Avonmouth Wonogiri 14 T Karachi n Khor el Mufatta Wonosari 14 Cochin n Aden Ysel 14 V Antwerpen n Havre Ystroom 14 v Amsterdam n Londen Zaankerk 16 te Hsinkang verwacht Zeehond 14 v Hull te Rotterdam Zeevaart 15 nm te Rotterdam verw Zonnekerk 15 v Havre te Ajitwerpen Zuiderkcrk 14 1500 m NW Fremantle Zuiderkrois 14 150 m NNO Finisterre Zuiderzee K 14 t Kjoge n Krlstien - sand Zuidland 14 t Ixmden te Vlissingen Zus p 15 de Oricaden n Londonderry Zwerver 13 v Oscarshamn n Sundsvall Tankvaart Ablda 24 op 300 m NO Barbados Alkmaar 15 v Oran te Algiers Ameland p 14 de Azoren n Hunne *- liaven Antonia IB T Pladiu te Port Diokson Astrid Naess 14 80 m ZZW Mona eü Bussum 16 om 5 vm te Hoek van Holland verwacht Caltex Arnhem 15 v Sidon n RoU Caltex Delft 14 390 m WNW Bombay Cnltex Leiden 14 180 m ZW K Co - morin Caltex PemW 14 op 200 m ONO Ka«p Delgado Caltex Rotterdam H sp KS m OSSO Port Sudan Caltex The Hague 14 op 400 m WIZW Karachi Caltex Utrecht p 14 Bizerta Camltia 15 T Good Hope te Curftc^o Ceronia 15 T Cocdiin te Calcutta Cinulia 14 300 m WZW Pitcaim sfl Cistula 18 te Ballk Papan verwaAt Cleodora 14 v Nelson n Geelong Corilla 14 op 125 m Z Mozambiqu * Dordrecht 14 op 100 m O Madeira Dorestad 14 v Suez n Mena al Ahniadl Duivendrecht p 14 vm Ouessant Elizabeth B 14 cv 470 m N Wake Esso Amsterdam 14 2T0 m NO Beleen Esso Nederland 14 200 m NO Aden Efrema 15 v Berre te Tripoli Hilversum p 14 Gibraltar n Men « Joh Frans 16 te Guayacan verwacht Kabylia verm 16 v Buenos Aires ¦ Bahia Ralydon p 14 Start Point Kara p 15 Kiel n Kopenhagen Katclysia 14 op 240 m NO Belem Kelietia 16 te Rotterdam verwacht Kellia 1 & V Singapore te Algiers Kenia 15 v P Cardon te New York Kermia 14 op 1060 m ONO Sombrero Kbasiella p 14 Sabang n Mena Koningswaard p 14 Stroma n Stenlow Kryptos 14 v Curasao n San Lorenzo Kyllx 14 op 240 m WNW Fortaleza Liberty Bell 14 250 m W Kreta Macoma 16 v Bluff te Pladju verw Malea 14 op ZSO m ZZW Bombay Maureen 14 v Rotterdam te Hamburg Mitra 14 op 1000 m ONO Sombrero Moordrecht 14 v Mnna ni AhmadI n Bombay Munttoren p 14 Beachy Head Mydrecht 14 v Port Said n Houston Naess Tiger 15 v Mena te Suez Omala 14 v Balboa n Guayaquil Ovnia 13 v Pt Darwin te'Pladju Pendrecht 15 te Casablanca Perna 14 op 200 m NW Karimata P G Thulin p 14 Jamaica Rita p 14 Str Soenda n Carnavon Saidja 15 v Singapore te Pladju Saroena 14 v Singapore te Pladju Scherpend recht p 15 de Azoren SUedrccht 14 440 m OZO Rio Grande Stanvac Lirik 14 te Tandjong Uban Stanvac Talang Akar 16 te Djakarta verwacht Statue of Liberty 14 300 m ZZO K Race Sunetta 16 te Saigon verwacht Tankhaven 3 14 v Bangkok n Buatan Theobaldius p 14 Tunis n Port Said Tibia 14 60 m Z Ras el Hadd Tomocyclus 14 v Cabimas n Sydney Vasum 18 te Curacao verwacht W Alton Joncs 14 300 ra Z Djeddah Westertoren p 14 Kaap de Gata Zeesleepvaart Oostzee 14 op 350 m ZW Azores Tasman Zee 14 v Maassluis n Bav » Productschap Qroenten en Fruit Benoemd tot voorzitter D J A M van Arcken te Rijswijk Dividendpolitiek in VS liberaler dan bij ons zijn primair dividend behoort belastingvrij te Van onze financiële medewerker yjlt de laatste tijd een groot verschil op te merken tussen u verloop op de Amerikaanse en op de Nederlandse aandelen arkt Ook deze week was dat weer het geval In New York fndt het beursoptimisme aan Dit komt tot uitdrukking in Jlreaans stijgende koersen en grote omzetten welke laatste t het eerste halfjaar 1958 die van dezelfde periode in 1957 hebben overtroffen Men staat in de V.S voor de vraag ' f het economisch herstel zal doorzetten en in hoeverre dit een lïole is ^^^ inflatoire factoren Het is economisch gezien Lenstrijdig dat terwijl de industriële produktie nog ver be neden de capaciteit van de fabrieken blijft lonen en prijzen lorden verhoogd Hiertegen trekt de regering dan ook te velde vermoedelijk echter zonder veel succes omdat de Amerikaanse vakverenigingen niet gewend zijn zich door de regering te laten ringeloren Voor ruim 900 ondernemingen waren de bedrijfsresultaten ca 30 pet lager '' an in de eerste helft van 1957 het bedrag van de uitge keerde dividenden was echter nog groter dan toen Terwijl in het eer ste halfjaar van 1957 ca 57 pet van de winst in de vorm van di vidend werd uitgekeerd heeft men in de eerste zes maanden van het lopende jaar 80 pet van de netto winst uitgekeerd hetgeen uiter aard voor de New-Yorkse beurs zowel moreel als materieel een ¦ stevige steun is geweest De aankopen op de New-Yorkse beurs hebben grotendeels betrekking op contante t.ffaires en de verhoging van het dekkingspercentage van 50 tot 70 pet voor de effectenbelening zal dan ook voornamelijk moeten worden beschouwd als een waar schuwing tegen een verdere koers stijging Nu zich meer en meer ver schijnselen voordoen welke de in druk wekken dat de economische terugslag voor een nieuwe opleving plaats maakt en vele Amerikanen zich met de kruipende inflatie " vertrouwd maken lijkt de kans op een scherpe terugval van de koer sen der Amerikaanse shares voor eerst niet groi t Maar gelijk wij eer der schreven een periode van rust zou de Arr ¦¦ rikaanse markt goed doen 1 de Ameriiiaanse automobielin fctrie en in de vervoersbedrijven „ iieii thans moeiïUkheden doordat li terugroepen van personeel door J jrote autoinobielmüen gepaard ' „ iet nieuwe looneisen der werk Lers die zelfs met een staking Z,\ten De liosten van levensonder houd in de V.S stügen trouwens nog iipfds ra vormen dus een gerede anifidins "» hogere Ionen te eisen Be imerikaanse president poogt de „ sjen te bezweren maar kan niet terliinderen dat ' t budgetaire tekort dit jaar tot 12 miljard pond zal op lopen hoezeer dan ook de overhelds iaven worden „ besnoeid " De landfls - en betalingsbalans van de VS Is de laatste tüd aanmerkelük slechter geworden met het gevolg Jat grote hoeveelheden goud naar Europa zUn verhuisd Bedachtzcuim Een en ander geeft steun aan de mening van hen die voor de V.S de doorwerl 12 v Paisley te Belfast Lijnbaansgracht 14 v Zaandam naar Flensburg Maarsbergen 14 T Gen * n B^fOSt Maasdam 16 te Rotterdam verwacht Maashaven p 14 Fernando Noronha Maasym N 15 v Boston n Simderland Madjoe 17 te Amsterdam verwacht Mado 2 12 te Charlestown Madzy Rott A*rhuus p 15 Kiel Maats Hamburg Oslo p 16 Kiel Mapia p 14 Chectiourg n Aarhuua Harcella p 14 Ameland n Charleston Margaretfaa 14 v Gloucester te P&r Maria Theresla 19 te Lipari Maria W 14 V Rott n CoIchc«Wr Marianne 11 te Gothenburg Marie 13 HudUcsvaU te L Marie Christine 15 te Zïsbjerg Mariekerfc 14 te Dar es Salaam Mariscal Lopes p 15 Kaap Verd eH Markelo 14 100 m W Bishop Rock Mame Lloyd 14 220 m ZO K San Antonio Maron 15 t Bremen n Antwerpcm Martenshoek 13 te Sornaes Martien 14 v Huil n Amble Martinislad 15 te Kotka Martje p 14 Brunsbuttel n Poole Mentor 14 op rede Isabella de Sagua Merak 13 v Partington te Esbjerg Mercarins 18 v Immingham n Ipswich Merwe Lloyd 14 320 m OZO New York Meteoor 33 v Rott te Triest Mcuse 14 V Uverpool te Jersey Midas 15 T Aalborg te Aarhuus Minerva 2 p 14 Dublin n Guernsey Mira 13 7 Drammen n Liverpool Missouri 13 T Blyth n Kopenhagen Molenkerk 15 t Antw te Anïsterdajri Molensingel 15 te Cagliaxi verw Monica 15 v Irvine n Belfast Montferland 15 om 20 u te Arast verwacht Mado 13 V Ka^o te Stansgate Musi 10 Pnompenh n Singapore Mast Lloyd 15 te Djeddah Myra p 14 de Casquets n Anzio Nassauhaven 15 v Gothenburg naar Aarhuus Nederland 14 v Hott te Gent Neeltje B 15 T Rott te Londen Neerlnndla 14 v Par n Rotterdam Nero 14 v Rotterdam n Havre Nestor 14 t Aruba n Trinidad Netta 14 t Galway n Rotterdam Nieuwe Waterweg 13 te Liverpool Niobe 14 V Amsterdam n Helsinki Noordkaap p 14 Visby n DeHzül Noordstad H t Kings Lynn n Blyth Noordwyk 14 v Monrovia n Las Pai - mas Nyenbnrgh H te Rotterdam Oberon 14 op 790 m NO Barbados Oceaan 15 v ^ miburg te Antwerpen Omlandia 13 V Amst te Delfzijl OmmenkeA 15 v Singapore n Aden Oosferburgh 15 te Rotterdam Ootmarsum 14 op 420 m ZW K Race Oranje 15 v Lissabon te Southampton Oranje L 12 v Zaandam te Yarmouth Oranje Nassau 15 v La Guaira n Cu racao Oranjcpolder 14 te Rotterdam Orient 15 v Antwerpen te Hamburg Orion 14 op IGl m O Gibraltar Ossendrecht p 14 Wight n Norfolk Overyscl 16 te Sydney verwacht Paloma 15 nm te Antw verwacht Pandora 12 v Oslo te Liverpool Patria 14 V Vliss te Hansweert Paul Westers 13 te Halmstad Pave 14 T Karlstad n Kristinehamr ' Pegasns p 15 Ouessant n Brussel Pergo 16 te Karlshanui verwacht Fhilefaa p 14 Algiers n Amst Plate 14 V Rotterdam n Gibraltar Polaris 13 V Cork te Gloucester Ponza p 15 Kiel n Hemosand Poortvliet 15 te Vianna verwacht Po.ieidon 14 op 750 m ZW Azoren Prins Castmir 14 op 2.t0 m OZO Belle Isle Pri n s der Nederlanden 14 op 600 m ZW Landsend Prins Fred Hendrik 16 te % eet Har bour Prins Frederik WlHem 14 M m WNW Valentia Prins Joh W Fris * 14 130 m OZO Belize Prins Willem George Frederik 14 Antwerpen n Brünen Prinsengracht 15 te Rotterdam « likiik H 300 m w Chaeros eU ïft ' " » P 100 m W Algiers jM'Hjk M op 300 m NW Key West «] m p M Ameland n Londen » ln Nelson ij „ p ^ e Mersey < i ' "?«- Al>erdecn p 14 Whitby J'm 11 op 1090 m NO Paramaribi * "" P 15 K Bon n Alsiei Jilena 1 * v Arvika n Gouda E ™'™ 15 V Anist n C TrujUlo « inimdyk 14 v Victoria n New York A L "» ',* ' Lontion te Rott 2 ^ J ' " Newport n Cork JH'J'J A«al n Zwolle 5 S«"lrt 14 50 m NO Azoren J;.«ïl ° S " Ipswich te Rig « Al>2 i '°,." ™ '¦^^ Bombay E';.".''T'"nes te Gent 5L *• Montevideo verwacht « D.mlirt 14 te Amsterdam A 1 " '«/« rfriksimd ÏÏ'.W » Porsgrunn te Yrtad P 14 St Paula Rocks De * Faveate 14 te Uverpool Deo Gloria 13 v IXMiden te Hult Deo Gratias 13 v Lissabon n Aberdeen Diana V 12 v Blyth n Skive Dldo 14 Gdynia n Horsens Diemerd^k 14 1030 m ONO Bermuda Dievertje 14 V Izmir n Genua Diligentia 14 T Fawiey n Falringe - Aftald 1 AiBkttk P 14 Vlissingen n Hambura fe'll » > RottirdMS"'te ' Hamtoürë oi Anufiri ';*' " » P " O m « o st Helena « glkroon 14 op ara m NW Kaap » M & " ' *™«- <« Santo iSte » n f Amsl t « Londen A&'M ' " Hamliurg tê Antwerpen &» » P 100 m W Minlkol ASK'.*-'l».l!SI>"'NOSt _ havn Dina p 13 Dover n Charlestowi Dinkel 14 v Rott n Londen Dlntcldyk 16 vm te Antwerpen verw Dolfijn 14 V Amst n Stockholm Domburgh 15 v Agadir n Bordeaux Donata 15 v Karlskrona te Hott Doris 14 V Amsterdam n Hamburg Drente 15 T Port Said te Napels Drittura 13 te Karlstad Dniveland 15 v Granton te Bruraril Eemdyk IS v Hamburg te Kotterdam Eemsmond 14 v Hemosand te Kemi Eljo 14 T Avonmouth n Liverpool Eila 14 v Rotterdam te Parijs Elsenbnrgh 15 v Londen te Rott Kmmapolder IS te Eilath verwackC Equator 13 V Stettki n Goole Erkalin U v Liverpool n Beflast Europa 13 T Liverpool a Antwerpen Farmsum p 14 Ouessant n Rotterdam Fiat 14 T Blyth n Kopenhagen Fidneia Z 15 v Boston n MaasAlul * Fivel M T Rochester n Karlshamn Flaming * p 14 Brunsb n Kotka Flevo p 14 Ouessant n Antwerpen Flevoland 15 te Harlingen Fokke de Jong Sr 14 te Zaandam Forel 13 r Par te Abo Francina 13 v Umuiden m Saxpsborg Franka 2 p 14 Tyboron n Drammen Fraua t Senmerem p 14 GoftSand n Alk w J ' ^^ ^ t«ch te Antwerpen aS rVl "" " te Rotterdam A lla'^18*J ^"^^^^ te Gent AbIoI „ ^ Newhaven verwacht AjZ " Bnmsb n Abo FrancisM Lon^view n San *^ ndBk t ^" ^"- " New Orleans AfmTii ^ t ^ Sydney te Pt Pirie aC^u^^K de Gata n Malta aS i^.^'ttaWa n Rhodo « ArthS ^ »* 1 "="'^ n Havre ArnoaSlnJij " Ouessant n Bordeaux ^ ÏÏ&lr K ^ Hotterdam Aitri ' ' l ' Norfolk te Aim * AfliBfii u ^ nden te Rotterdam KulZ » V S '^^ " Liverpool Anton u* " s'o " *« Hamburg B.,ï"is"/„Par te Rotterdam ** b T 7jlJj3'"*>wg te Pernis 8*llicii Ï"t^'" Stettin P Ï5 Kiel ''» Uïi7r I 1 y ^^ t « Karlshamn«i|»vi « i '?.** Rott verwacht blanca ' Bordeaux n Cesa - 8*C I **« San Pranclseo S'BnlïB 1 * ^* T *^ " Rotterdam Btnlnku » ^ 160 "» NW Muscat ^' PBle IS » XV^^Jïda te P Noire B»"j ï ^.^« IS '** t « Cork g'ttr 1 T aL £.*"^ " Kopenhaffen ^ fra 18 rlf ^ t « Duinkerken jlenhaiB ^'"^ apore n Port S «««- Marques ^ Maurttlug n Lorenzo S"»"»'l"iM *' "* N K villano ^' rflto pi "^ Z Port au Prince > ni(o KJ * Gibraltar n TriwïTls ^ schkerk 1 '^ te Rotterdam '""» op D u J ^""" t ^^^^ te Aden " l'^am 14 rti * Azoren n Trinidad '" l*l » u \ ï-i^j^tïdah n Suez n'^Mounkürt t " ^ t Laurens >« IU ui * 15 V Rott n Antwerpen ^» Prt 15 l Tiiï '*'''^ n Falmouth > l««ia„]?r te Antwerpen r"5e nitm fT ^ te Handna '» W1I U V \^ K ^ p3"ï *« n Bristol mor IS V »:\^'' t«^or i > Hott r '""" « ^^ e *" ONO Barbados Cam p ¦/*- V Svendborg n Wismar ^° 5epcl0B i ^«"' ZW Landsend Caïf ' " ^' ' M m 2 St Pau _ r'vfiït u J^?J^*tad n Mariestad r'^n^ïl 14 S '«" m Z Dakar f;n.eli b ' 3 " 1 2ZO K H^itteras ly ^^ 14 % m - *^ Gent n * lfenii6 15 „ ^'' fieen te Vllssfaigen B ^^'» IS 5 v.^°*t te Hamburg 5 '" ISTLa'^^liester n Ipswid » 5 ^' Ï5 \ LivS ^'^ te P - Cabeno « y Kopenhagen t « DmradR Southampton Fravixo 14 op 160 m ONO M» 14 V G«nt te Londen Jager.^fontein 14 te Port Elizabeth Japara 15 v Belawan te Aden JTason 14 te Barranquilla Jean E 14 te Fredericia Jenjo 14 v Otterbacken te Leeuwarden Johan Tan Oldenbamevelt 14 op S10 m OZO Kaap Race Johannes 14 v Emden n Norrkoping Johnny 15 nm te Brussel verwacht Joost 13 V Sundsvall n Zaandam Joseph Frering 14 150 m ZZW Dakar Joxina 13 te Kenitra Jnlla Hary 13 te Manchester Jupiter 14 T Palermo n Amsterdam Jnrjen de Vries p 15 Vliss n d TVne Karachi p 14 Sicilië n Piraeus Karimata 15 te Djakarta Kars 12 v Gent te Kopenhagen KelKersgracht 14 v Rott n Abo Keixersveer p 15 Kiel n Riga Kenitra 14 100 m W v Esbjerg Kleine Beer 14 v Antw n Roua^i Kohinoor 13 v Karlshamn te Londen Kerfenjie ^ 14 te Mantyluoto Kota Agaeng p 14 nm Ceylon Kreeft 14 « p 480 m W Valentia I^aavdttiIcMk H 10 » m NW Muscat ' LattzenAMk 14 aso m WNW Kj«te Yo Yo ben kwijtgeraakt Nu die suffe helpers van me de boel in de war heb ben geschopt zie ik voorlopig geen kans meer om het beeld in handen te krijgen Ik geef het op " En boos in zichzelf mompelend verdween de harteloze kolo nel over de horizon Voor de arme Pat O'Nozel zag de toe - aanvoer 575.000 stuks De prijzen van kippeeier^n varieerden van ƒ 15 tot ƒ 16 - per 100 stuks en die van henneëieren van ƒ 7.50 tot f 14 De handel was vlug VEILING HOUTEN Marktbericht veiling Houten en O van 14 augustus 1958 Jellow Transparant AA 37-42 A 27 36 AB 25-31 B 24-27 BC 22-27 C 19 24 H II 14-17 KF 9-19 Val 9-12 Early Victoria A 24-29 B 19-23 C 14 18 H II 13-15 KF 11-17 Val 5-10 Washington 1 46-61 II 27-37 Eng Krozen 28 34 Eldense Blauwe I 26 32 II 21-24 Emma Lepperman I 59 69 II 29-44 Kruideniersperen A 49 58 BC 39-44 H I 31-41 H II 16-29 K 14-28 Val 8-12 N.-H Suikerperen I 13-16 II 9-12 K 6-11 Val 4-9 On tario I 61-72 II 24-50 Franse Wijn pruimen I 54-71 H 31-42 R.-cl Oul lins I 59-81 II 32-53 Czarpruiraen I 44-57 II 33-37 Early Laxton I 34 58 II 21-30 nog beperkte totale aanbod goede prijzen kon opbrengen Geheel in de lijn der verwachtin gen kwamen er weer grote hoeveel heden tomaten ter veiling De afzet van dit produkt verliep in de eerste helft van de week vlot als gevolg van goede vraag van West-Duitsland Engeland en de binnenlandse markt Van maandag af evenwel begon de interesse van West-Duitsland sterk terug te lopen als gevolg waarvan de prijzen snel daalden en op een laag niveau belandden Deze vermin dering van de Duitse vraag kan worden toegeschreven aan de om standigheid dat de Duitse markt momenteel wordt overstroomd met produkten van Italiaanse oorsprong waaronder zich groenten maar voor al ook zeer ' veel fruit bevinden Bo vendien begonnen deze week ook de - eerste aanvoeren van natuurtoma ten in Duitsland los te komen Eveneens zeer ruim was de aan voer van Augurken Het merendeel hiervan werd gekocht voor export naar West Duitsland en de rest kreeg bestemmingen bij de Nederlandse verwerkende industrie Dit geschied de tegen prijzen die in het begin van de week wat daalden en zich toen op dat peil handhaafden Prinsessenbonen werden in ruime mate te koop aangeboden De vraag ging uit naar grote hoeveelheden en was afkomstig van de verse markt en de verwerkende industrie De prijzen lagen aan de matige kant Nog steeds wordt een betere prijs ontwikkeling belemmerd door de grote importen van Belgische bonen die de markt in ernstige mate blij ven verstoren Voor snijbonen waarvan de aan voeren t.o.v die van prinsessenbonen veel kleiner zün werden meesten tyds redelijk tot goede prijzen be taald By bloemkool had men over gebrek aan belangstelling niet te klagen hewel de warme dagen die in deze periode vielen de vraag tijdelijk sterk deden te ruglopen In steeds toenemende mate kwam er deze week fruit aan de veilingen Zo werden byv meloenen in grote hoeveelheden aangevoerd ^ terwüï er ook heel veel pruimen werden ver handeld Verder breidde het aanbod van druiven zich gestadig uit De prijs van di fc produkt ligt thans la ger dan in 1957 omstreeks deze tijd niet omdat de buitenlandse vraag die in dit gedeelte van het seizoen zeer belangrijk is niet voldoende sterk zou zün maar veel meer om dat de aanvoer van vroege appelen en peren dit jaar zo heel veel gro ter is dan toen Overigens is nog niet de aanvoer in alle teeltgebieden van appelen en peren op gang geko men Bij K.B is voor de periode 1 okto ber 1958 t.m 31 december 1959 be noemd tot voorzitter van het Pro dulstschap voor Groenten en Fruit de heer D J A M van Arcken te RijsvVijk Z.H thans hoofd van de hoofdafdeling programmering en statistische dokumentatie van de dl rectie exportbevordering van het mi nisterie van landbouw visserij en voedseIvoorz;iening De heer van Arcken die dr ir H J Mathot als voorzitter opvolgt is in 1918 in Nijmegen geboren Hij bezocht de hogere school voor tropische landbouw en trad in 1942 in dienst van het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd Toen dit bureau in het ministerie van landbouw werd opgenomen heeft de heer Arckel medegewerkt aan de organisatie van de Marshall hulp in de sector van land - en tuin bouw Sedert de oprichting der or ganisatie voor Europese economische samenwerking de OEES in 1948 is de heer Van Arcken voor het mini sterie van landbouw opgetreden als secretaris van het Europese herstel programma waarbij hij zich achter eenvolgena onder meer heeft be moeid met de verdeling van dollar hulp voor de landbouw - en voedsel worziening en betrokken was bij de VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 15 augustus 1958 Aanvoer 841 runderen 833 gras kalveren 112 nuchtere kalveren 193 schapen 186 varkens 912 biggen 20 geiten 173 - ichrammen Totaal 3270 stuks Notering per stuk neurende en • ers gekalfde koeien ƒ 700-/1100 di to schotten en vaarzen ƒ 600 -/ 900 guste koeien ƒ 600 -/ 875 guste vaar zen ƒ 500-/825 pinkstieren ƒ 590 pinken ƒ 450 -/ 625 fokkalveren ƒ 225 ƒ 400 nuchtere kalveren voor de mesterij ƒ 46-/68 vette schapen ƒ 70 ƒ 90 - tienweekse biggen / 45-/65 veertienweekse biggen ƒ 70 -ƒ 90 drachtige varkens ƒ 250 -ƒ 390 De prijzen per kilogram waren vette koeien en ossen aan bouten ƒ 2,60 -ƒ 2,80 en ƒ 3,10 plus vette stie ren aan bouten ƒ 2,80 -ƒ 3,05 vette kal veren ƒ 1,85 -/ 2,75 plus vette varkens ƒ 1,48 -/ 1,80 KAASMARKT ALKMAAR ALKMAAR 15 augustus — Aan voer 25.000 kg hoogste notering ƒ 1.49 ASISTEBDAMSE AAKDAPPELTEBMIJNMABKT Amsterdam 15 augustus De totale dagomzet op de heden gehouden aardap peltermijnmarkt bedroeg 26 contracten Bij de consumptie-aardappelen werden in Bintje 46 mm klei 1 contr gedaan voor okt a ƒ 12.20 en 2 voor dec a ƒ 12.50 In de pootaardappelensector kwamen tot stand In Eerstellng-e 36-50 mm klei 12 contr voor nov waarvan 10 a f 15.60 en 2 a ƒ 15.50 In sirtema-e 35-55 mm klei 8 contr voor nov a ƒ 21.00 en in voran-b 35 45 mm zand 3 contr voor nov a ƒ 17.30 ' De stemming varieerde van kalm tot gemakkelijker De totale weekomze beliep 267 contracten Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken '* Veilingbericht van vrijdag 16-8-1958 Bospeen 10-18 Bloemkool 10-56 p st Komkommers geel 8-17 Komkommers groen 8 16 Sla 3-17 Aardappelen 2-10 p kg Andövle 7-9 Augurken 1-106 Bieten 4 9 Groenekool 7-11 Rodekool 4-14 Pos telein 7 22 Prei 21-31 Pronkbonen 15-24 Stamsperciebonen 20-35 Stoksperciebonen 25 68 Snijbonen 25-48 Spinazie 7-24 To maten 20 29 Uien 7-17 Waspeen 10-14 Selderie 6-51 p bak Peterselie 5-lB p b Bramen 140-180 p kg Druiven blauw 160 230 Druiven wit 220-240 Pruimen 6 92 Rode bessen 170-250 Meloenen 10-115 p St Paorlka 10-17 Perziken 2-39 To maten Export A 24-28 p kg B 23-25 C 20 21 VEILING SEPTEB XIEL Tlel 15 augustus 1958 Resp a sort eerste en tweede soort Appelen Yellow Transparant 25-40 19-27 12-16 Early Victoria 17-20 13-16 12-14 Perzik rode Zomerappel 31-38 21-35 12-23 Zuur kroet per 100 kilo 810-1200 Peren Clapps Favourite 35-37 16-32 5-28 Krui denier — 20-43 9-21 NH Suikerpeer — 10-14 3 8 Precoce de Trevoux 36-38 17 35 7 16 Peren kroet per 100 kilo 200 Pmimen Belle de Louvain — 40-54 30-40 Czar pruim — 40-58 31-40 Ontario — 39-72 40-62 Perzikpruim — 70-76 36-65 Reine Claude d'Ouillins — 39-62 31-52 Washing ton — 44-60 31-49 Wljnpruim — 60-83 31-69 Fabriekspruimen 29 Bramen — 108-136 — Fabriek 100 Champignons — 280-300 — Groenten Prlncessebonen — 13-52 5-23 Snijbonen — 16-42 — Tomaten — 30-34 22-26 Aardajppelen groot 9-11 Alles in cents per kilo tenzij anders vermeld FBTIIIVEILING Bl'NNIK EN OMSTBEKEN Veilingnotering van vrijdag 15-8-1958 Reine aaude d'Ouillins 1 43-67 11 26 40 Ontario gr 1 66-68 1 44-42 II 23 27 Wljnpruim gr 1 62-84 1 48-55 H 33 37 Reine Oaude d'Althan 28-63 Czar pruim grof 1 62 1 35-41 H 36-43 El dense Blauwe 18-32 Emma Lepperman 24 41 Dubb Boerenwitte 1 49-57 H 32 35 Perzikpruim 40-68 Zoete Bloeme 16 24 Early Victoria 1 16-19 II 13-15 Yellow Transparant AA 27-33 A 21-26 BC 16-19 B 22 C 19 II 9-12 K 7-17 Kruideniers grof 1 37-42 1 25-28 H 16 20 Stark Earliest gr 1 55-76 1 48-51 Precose de Trévoux grof 1 27 1 19-25 H 14-18 N.H Suikerpeer 3-9 Alles in cents per kg tenzij anders ver meld EIEBMARKT EDEBVEEN Op de vrijdagmorgen te Ederveen gehouden eiermarkt bedroeg de vrijmaking van invoer belemmerin - É pi van het handelsverkeer in agra éhe produkten terwijl hij voorts deelnam aan de voorbereidingen tij dens de jaren 1952—1954 tot oprich ting van de groene „ pool " In 1955 werd de heer Van Arcken opgeno men in de OEES-commissie van plaatsvervangers van ministers van landbouw Hetgeen gevolgd werd door zijn benoeming tot voorzitter van de OEES-werkgroep voor de confrontatie van de landbouwpoli tiek Vlieger halen kost jongen het leven Van onze Haagse redactie De achtjarige jongen G W van Berkel is vrijdagavond in Den Haag verongelukt bij een poging zijn vlie ger van het dak van een fabriek af te halen De jongen viel door een lichtraam en stortte zeveneneenhalve meter naar beneden Hij kwam terecht op een betonnen vloer Met een sohedel basisf ractuur werd hij vervoerd naar de Ursulakliniek te Wassenaar waar idi in de loop yan de avond is ogner ieden vaardige Als erkentelijkheid heb ik de allerfraaiste straf voor u uitgezocht en bovendien zal ik wenen terwijl ge die ondergaat " Wenen " dacht Panda „ Het mocht wat Krokodillentranen anders niet Die arme Pat Hoe kan ik hem helpen " Toen opeens kreeg hij een Inval Predikbeurten Utrecht Chr geref kerk — Kerkgeb Wittevrou wensingel 33 10 uur leesdienst 17 uur ds M Vlletstra Gebouw Waalstraat 81 10 en 17 jaar s P Dijkstra Vrüe evang gem — Achter St Pieter U 10 uur ds E van der Bij Zeist 17.30 uur ds F j Nijkamp Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 geen dienst Eglise Wallonne — 10.30 h Pr Griet huijsen Doopsgez gem — 10.30 uur ds B Du four Wageningen Remonstr kerk — Geertekerk 10.30 uur ds J Nienhuls Ned prot bond en vrUï herv — Ser vaasbolwerk Leeuwenberhgkerk 10.15 uur ds J C Fischer Hilversum Samenw Bemonstr Doopsgez en Leeuwenberghgem —• Wartburgkapel geen dienst Evang luth gem — Kerk Hamburger straat 10.30 uur ds C C G Visser Wartburgkapel Gudenrljn 10.30 uur ds G B Westenburg Wljklokaal Lange Nieuwstraat 1 10.30 uur klnderkerk Leger des Hells William Booth — Lange Nieuwstraat 48 10 uur heiligings samenkomst 19.30 uur verlossingssamen komst Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 uur helligingsdicnst 18.45 « ur openluchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk 19.30 u verlossingsmeeting Al le samenkomsten o.I.v senior kapiteins H Chr Lancee-Poulus Ned Leger des Heils — ' Bemuurde Weerd W.Z 1 10 uur heiligingsdienst 12.30 uur jeugddienst 19.30 uur bidstond 20 uur heilsbijeenkomst Geref kerk — Tuindorp 10 uur ds J P Boer Rotterdam 17 uur ds D RignaL da Overveen Oosterkerk 10 uur ds W Muns 17 uur ds P H de Kleer Scheveningen Westerkerk 10 uur ds L H Zwart Hogeveen 17 uur ds J van Reenen Pniëlkerk 10 uur ds G Meijnen 17 uur ds J P Boer Rotterdam Zuiderkerk 10 uur ds P H de Kleer Scheveningen 17 en 19 uur ds G Meu nen Maranathakerk 9 en 10.45 uur ds J Plomp 17 uur ds L W Muns Oud-kath parochies — St Gertrudis WUlemsplants 2 S uur vroegmls 10 uur Hoogmis 18.30 Vespers St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 uur vespers met avondge bed zondag S uur vroegmls 10 uur hoog mis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 8 uur vroegdienst 10 uur hoogmis Baptistengem — Kerkgeb Silo Heren straat 36 10 uur ds J Broertjes Volle evang gem Pinkstergem — 2 Lange Nieuwstr 10 en 19.30 uur diens ten Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 uur ds A Elshout Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur leesdienst Oad-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur de heer Kamp Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van gelovigen — Breedstr 22 10 uur eredienst 17 uur bediening des Woords donderdag 20 uur bidstond Vrüe kath kerk — Herenstr 27 10.30 uur dienst Christian Science — Maliebaan 15 Iede re zondag 10 uur Nederlandse ledere le zondag v d maand 20 uur getuigenis dienst Bibliotheek dinsdag 15-16.30 uur en donderdag 19.30 en 20.30 uur Genootschap der Vrienden Quakers — G van Walenborchstraat 32 10.30 uur dienst Herst Apost zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 uur diensten Kerk van Jezus Christus v d Heiligen der laatste dagen — Wittevrouwensingel 92 10.30 en 17 uur diensten Georg kerk van Jezus Chr v d Hei ligen der laatste dagen — Hamburgerstr 21 17 uur dienst Magdalenastraat 14 bis 16 en IS uur diensten Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 Zaterdag 10-11 uur bijbelstudie 11 12 uur dienst Interkerkelijke bijeenkomsten — Kei zerstraat 21 dagelijks 19.30 uur TJTBECHT NOOBD Hervormde gem — Ned herv kerk te Oud Zuilen 10.30 uur dhr P Kok Verenigingsgeb Daalseweg 9 uur dhr F Kok Kapel Corn Roobolstr 70 10 uur Wlka C L van Loggere Samenwerkende rem Doopsgez gem afd Utrecht van de N.P.B en Cultuur en Arbeid — Geen dienst Evang Inth gem — Réaumurlaan 10.30 uur ds E Heintze Vrüe evang gem — Geb Winirldus Marie Curielaan 75 10 uur ds F J Nij kamp 17.30 uur ds E van der Bij Zeist Baptisten gem — Chr Frobelschool achter de Pr Bernhardlaan geen dienst Geref kerk — Bethelkerk 10 uur ds J van Reenen 17 uur ds L H Zwart Hoogeveen Noorderkerk Royaards v d Hamka de 10 uur ds D Rignalda Overveen 17 uur ds J Plomp Chr geref kerk — Thorbeckelaan 10 en 17 uur ds K G van Smeden Ned Spirit Genootschap Dienende Lief de — EHBO zaal Werner Helmichstr 23 10.30 uur Wtjdingsdienst Beligienze Broederschap Nieuw Leven — Verenigingsgeb Wattlaan 10.45 uur Wijdingsdienst Spr dhr Migo Utrecht Leger des Heils — Pr Margrietstr Leider kps Berkenbosch-Rijsdijk 10 uur helligingssamenkomst 19 uur openlucht bijeenkomst St Josephlaan 20 uur ver lossingssamenkomst Nieuw Apostolische kerk — Werner Helmlchstraat 1 zondag 9.30 en 16 uur Woensdag 20 uur GROENEK - N — Ncd herv kerk 10 en 19 UI ds B Haverkamp Bijz dienst her \ lidmatenkrlrg i *- '" utersch 10.30 uur ds G Duit'--'-"-'r van Utrecht Kapel V Interk samenk volgens 1 Cor 14:26-40 Nw wetering 52a dage lijks or.i 20 uur Deelneming na schrif t c aanme ' Evangelisatiegeb HOLL RADING — 10 uur ds K de Bel MAARTENSDIJK — Ned herv kerk 1(1 uur ds W Krf " k van We oek Ger kerk 10 uur en 18.30 uur dr J M van Minnen van Utrecht ïer kerk onderh art 31 10 uur en 18 uur in beide diensten bed H.A d « M A J van Sutiaa 
16 Zaterdög 16 augustus 1958 - 66e jaargang no 91 UTRECHTSCH NiEUWSBLAn 15.000 tribuneplaatsen VOORVERKOOP Zundert Gemeentehuis Verkeersbureau V.V.V — 8 ^ • H G van ' t Hooft Van der Gopw 88bisA Utrecht Tel 030-34561 "' • Kaarten worden op bestelling ondprbours toegezonden «« l " Figaro Veel warmte verrassend zuinig stoken Netto cap 11.000 Kcal./u f 295 ^ Mder met prijzen ^ '^'¦ f van alle modellen ^ gratis op aanvrage f die het voor zijn toekomst geen bezwaar vindt om zijn ioopbaan als jongste bedienac te beginnen Mulo-diploma XJ kunt rekenen op een behoorlijke sala riëring die aan de hand van de presta ties regelmatig wordt herzien Tevens is er een gunstige tantième - en pensioen regeling Beknopte sollicitaties met vermelding i ^ o.a leeftijd opleiding en eventuele ervannB aan de afdeling Pei'soneelszaken Zeedijl "• UTRECHT 15.000 tribuneplaatsen ENTREEPRIJZEN COBSO ' T SEPTEMBER staanplaatsen f 0.75 tribuneplaatsen f 2.50 TENTOONSTELLING 8 SEPTEMBER entree f 0.75 programmaboekjes f 0.30 GEZELSCHAPPEN REDUCTIE BLOEMENCORSO ZUNDERT ZONDAG 7 SEPT Aanvang corso 14.30 U MAG DIT SPROOKJE NIET MISSEN 41 wagens en muziekkorpsen DE ORGANISATOREN VAN DIT CORSO STELLEN HET VERWERKEN VAN 40.000 BLOEMEN PER WAGEN VERPLICHT OP MAANDAG 8 SEPTEMBER ZIJN DE WAGENS DE GEHELE DAG TENTOONGESTELD ^\ 7 - v w-vv r « y '' ^^^^ WW -'^?^ ' ^" ' ^ ^^'.¦ ffjw ^^' ^ aw » Inlichtingen GEMEENTEHUIS ZUNDERT — TELEFOON K 1696—231 en V.V.V BREDA — TELEFOON K 1600—35993 KOMEET Gemeentel Avond-u.l.o.-scholen De lessen van de gemeentelijke avond-u.l.o.-scholen gevestigd aan de Hamburgerstraat 22bis en de Prin ses Irenelaan 70 WORDEN HERVAT op MAANDAG 25 AUGUSTUS om 19.00 UUR imOU ALLE IpOELEfNDSN INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN ' SPSCfAAifiSBiajF j VOOR ¦ MIDOSN-NeOERtAN » i Leidsekade 9 tel 30887 Utrecht ook voor N.S en P.T.T kandidaten kan nog ge schieden bij de schoolhoofden E A de Koff Jan van Scorelstraat 65 Utrecht telefoon 20091 en J Th van Roo Prinses Irenelaan 91 Utrecht telefoon 24573 GEMEENTE UTRECHT Bij de BOUW - EN WONINGDIENST kan worden geplaatst een TYPISTE in de rang van schrijfsler Gegadigden dienen in het bezit te zijn van het U.L.O of l.V.O.-diploma en van het Typediploma ZU dienen voorts vlot te kunnen typen Salarisgrenzen bij 21-jarige leeftijd f 2.664 — f 4.008 - per jaar exclusief 4 % vakantie - toelage Sollicitatiebrieven binnen 1 week te richten tot de directeur van de Bouw - en Woningdienst Dom straat nr 2 Utrecht Persoonlijk bezoek uitsluitend na oproep glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll ^^ i NEDERL CHRISTELIJKE BOND VAN WERK | I NEMERS IN DE HOUT - EN BOUWNIJVERHEID § Elke keer weer verliest u ruimte doof kou in de hoeken Maak uw hele kamer warm en bewoonbaar Hoe Een E.M.Jaatsma haard met het unieke EMJ circulatiesysteem voor warmtespreiding tot in alle hoeken N.V KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK E.M.JAARSMA 1 GEVRAAGD tegen 1 oktober a.s een 1 I GEROUTINEERD STENO TYPISTE | P Prot Godsdienst m M Prettige werkkring en goed salaris verzekerd s Êi ^ s Arbeidsvoorwaarden volgens C.A.O Mulo S m diploma gewenst g I Sollicitaties worden gaarne ingewacht aan het bureau | I van de Bond Kromme Nieuwe Gracht 22 Utrecht g iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiw DAMESK APSALON PERMANENT CENTRALE SPEOAUTEIT IN ^^ ^^ Icleuripoelin^en ¦^ u^ène permanent AMSTERDAMSESTRAATWEG 303 - TELEFOON 19767 »>^*^»»*^*%***^< Trouwen doet C vla bureau „ De Elf Provinciën " Grootste bureau van het continent onder leiding van het detective-echtpaar De Vries bekend door radio en pers De Elf Provinciën Verspronckweg 44 Haarlem 50 bijkantoren Telef 14231 Spreekuur uitsluitend na af spraak Overal te ontbieden Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert PAS DAN KIES EEN VAK WANT TE '^ JE OVERAL MEE De eindexamens worden afgeno men onder toezicht van de sticb tingen BEMETEL en VEV waar door je bif slagen in het bezit komt van een door het Rijk erkend diploma óp ofwe Men*o de Muintfk Kei zerschool kun je worden opge leid tot Bemkwerker Draaier Elektricien en Vormer Duur van de kursus DEMKA UWKLEDING STAAL - 9 UTRECHT met Diploma L.T.S.j 2 Jöar direkt'Vora de L.S.t 3 jaar CEN DUBBItt LCVENSDtlUR Begin tan het nieuws LUHRSI Zet m'n CBjotomêB maar vast klaar schoollaar 1 september 8 > • VOORSTRXJIT 77 TH 17865 ¦ UTRECHT STOPPAGE CHEMISCH REINIGEN V»N KLEDING EN HOEDEN Aanmelden | dagelijks i tussen ' 9 ' en t2 ma TJtai bQ afd Personeels ' zaken van dé KONINKLIJKE DEMKA STAA ^ Voor BRILLEN en ZONNEBRILLEN naar Uw opticien A DE KOK Amsterd.str.weg 319 1.0 de Watertoren B min vanaf het Groene Krui » of Amsterdamsesti.weg CQ t.o de Herenweg FABRIEKEN N.V HAVENWEG 7 UTRECHT Ook gedurende de opleiding wordt er al loon betaald en wel volgens richtlijnen van de C^.O in de Metaalindustrie [ Kom eens praten En taal / e voorlichien over de foekomstmogelijkbeden idie er ook voor jou ir » ons bedriit liggen Verzendt Uw goederen naar Rotterdam Den Baag Delft - Leiden Gouda Bodegraven Alphen a.d BQn FRIESLAND ^ BRABANT ^ W LIMBURG ^ r per ^ STEENBERGENS VADEC AUTODIENSTEN Groenendaalstraat 4 Utrecht Telefoon 326U1 N.V HOUTHANDEL v/h P N & J JONGENEEL vraagt een jeugdige mnl kantoorbediende Chemische wasserii en ververii Stoppage-inrichting J V KEMPEN VOORDELIG VLUG ACCXJRAAT GRATIS APPRETEREN WESTERKADE 36 telefoon 27073 Filiaal W v Noortstraat hoek Joh de Bekastraat telefoon 12787 ^ SLECHTS EEN WEEK "" Grote onderhandse VERKOOP in de zalen van Veilinggebouw „ WISSELOORD " ' s Gravelandsewegr 152 — Hilversum — Telefoon 7170 Door bijzondere omstandigheden hebben wü ten ver koop 10 zeer fraaie monster-bankstellen plm 50 ta pijten enige losse fauteuils damesbureau kussen - ranken en Foortkast zeer fraai kabi net lopers en vast tapijt Werkplaats MET WONING TE KOOP SEVRAAGD in de stad Utrecht Br ond no 8728 bur Ü.N Reeds voor f 425 — kunt U in het bezit komen van een zeer fraai bankstel Onder de honderd gulden een fraai wollen tapijt / rul kicerij DUS GEEN VEILINGKOSTEN UT Bureau Drift 23 Uitgave v.h Joh de Ab.prijzen f 7.55 p kw eim Explosie door def De eerste Amerikaa de start waarschijnlij Thor-raket in de luch neergestort. De raket lengte 27 m nuten over een onder van gele vlammen op Ier en sneller loodrech plan boog hij af in no Na zeventig second meter de eerste trap conden te vroeg en vo niet zou slagen en dat De explosie was niet me ooff waar te nemen doch trolekamer kon uit de len opgemaakt worden da maanraket na 77 seconde was Brokstukken van de ral ae Atlantische Oceaan kilometer van de lanceer Florida Cape Canaveral kers op 18 meter diepte fen De eerste trap van de een Thor " de tweede een de „ Vanguard " en de der < heel nieuwe vaste-brandsto nog niet eerder was bepr „ Thor " en de Vanguard ' ten met vloeibare brandst Op veertien september ^ een maanraiket afgevuuri De luchtmacht heeft n drie raketten naar de ma ceren het leger twee Onder de deskundigen trolekaraer was enige tele na de explosie maar de po niet beschouwd als een t lukking Eén van hen ze hier ging om het lancerer geheel nieuwe raket en dal oordeel van hem en zijn een lancering van een niei een gedeeltelijk succes is van de grond komt Er sprake van een mislukkii raket op de lanceerinricl ploft Geheim onopgelost Het lanceren van een de maan is een van de bel Negen lichar geïdentifice Zowel Reuter als AFP meld dat het aantal geïdei slachtoffers van de vliegrar „ Hugo de Groot " gestegen ' Herkend zijn thans de f Schade 44 jaar Elisabetht mevrouw Ann Finn 48 jaar V.S de heer Leendert var jaar uit Ripon Californië Akile Delvina 29 jaar uit G lage staat New York de mondo Uranga 43 jaar uit Mrs Tjitske van Wijk 66 Ripon Californië mevrou Kuypers uit Veghel N.-B 1 felijk overschot van mevrt pers wordt naar Nederlan bracht Van de resterende twee ceerde slachtoffers zijn de niet gemeld Zondag hebben artsen tionarissen en technische gen beraadslaagd over hun gen tijdens een onderzoek borgen stoffelijke overscl wrakstukken Het onderzoek wijst tt sterk in de richting van ei Jinge explosie die de Hugo tydens de vlucht deed veron In de Maashaven te Rot net Kngelse stoomschip Bi gearriveerd Het bracht werpen mee afkomstig ongelukte KLM-toestel t>root " Het waren een en papieren van de stewar oort een koffertje enige een kinderschoentje De zijn overgegeven aan ee woordiger van de KLM Bij de KLM zijn teleg neelnemmg binnengekomer J-onmgin en de Prins der uen proef je wel aiieenTlutricia maakt Cfmotmt •••••• e*»«a ^ Willemstr 15-21 Utrecht ^ IS ERZISCHE " n^iJTJEN 1 E i M 1 ¦ PLIJNAAR i ¦ UTRECHT-BILT5rR.t98 | ' ^ H HH GELD Kredieten uitsluitend groot ƒ 1600 — a 3 % zonder borg verkrijgbaar voor elk doel en voor iedereen Gemakkelijke voorwaarden wisselende wachttijd Vraagt inlichtingen „ SAMENWERKING " Verstolkstr 31 Leeuwarden DE N.V NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN heeft thans in verschillende delen van hei land piaatsingsmogelijkheid voor A Leerling Stationsambtenaren Vereist Mulo-diploma B Leerling-Conducteurs Vereist volledig Lager Onderwijs Leeftijd 20 t/m 30 Jaar Adres voor sollicitaties en inlichtingen N.V Nederlandsche Spoorv/egen Dienst van Personeel zaken 2e afdeling Utrecht Op de cnvaloppe in de llnkerbovsnhoek vennelden Nr 1 8 KLM „ H » de Uit fonds eigen ^^ ramp met de Hugo * eerste grote aderla " 61 fonds eigen risico der verleden jaar toe was de " U * I^M verzekerd bü e < " aiie van verzekeringsn f DIT U.N TE i 10 PAGINA ^^^ NONONiSMNetXCC 

Kranten

Ga naar