Utrechts Nieuwsblad zaterdag 19 mei 1934

42e JAARGANG 1934 - ' OPLAGE 27000 EXEMPLAREN UITGAVE vh JOH DE LIEFDE N.V BUREAU DRIFT 23 UTRECHT Ho 16 Tel Adm voor Abonn en Advertentiën 10026 Post-Giro no 154949 ABONNEMENTSPRIJS BIJVOORUITBETALING '¦¦ IL ' pERWEE < Sfo.ZO „ 3 MAANDEN 2.60 „ MAAND -— 0.874 < r p * post p mnd 0.90 Ir p post p 3 mnd 2.60 < r p p bult p 3 md 5-50 Zaterdag 19 Mei UTRECIITSGH HET MEEST VERSPREIDE DAGBLAD IN STAD EN PROVINCIE Directeur J v STRATEN Hoofdredacteur Mr Dr G J GOEDHART Telefoon Bureaux der Redactie 14507 PRIJS dER ADVERTENTIËN BIJ VOORUITBETALNG Van 1—6 regels ' 1-50 Elke regel meer 25 Cent Advertentiën in het Zaterdag nummer 6 Ct per regel extra Kl6ine advertentiën Kleintjes hoogstens 20 woorden t 0.75 3 achtereenvolgende plaatsingen I 2 - Elk woord meer 5 cent per plaatsing Zes bladen BALANS VAN DE WEEK 12—19 Mei Onrust antrouwen en spanning nemen hand over hand toe in Europa B IJNA had de waek die achter ons ligt een sen satie van pijnlrjlïe grootte opgeleverd de ver jaging „ ad calendas Graecas " van de Geneefsche j,ontwapenings"-conferentie Het bericht van die verdaging werd Donderdag door een Amerikaansch persbureau met een sterke vertakking in Europa gelanceerd doch vrijwel onmiddellijk geloochend Beteekent dat dat wij op weg zijn naar een oQtwa peningsconventie Helaas niet Het ziet er alles zins naar uit dat het haastige persbureau m het gelijk zai worden gesteld Geen enkel feit wflst er op dat ei eenige toenadering is tusschen de stand punten van Frankrijk en Duitschland V o n R i b bentrop Hitler's vertrouwensman voor ontwa peningjizaken heett een kort bezoek aan Londen gebracht dat blijkbaar alleen dienstig geweest is om vast te stellen dat van eenige overeenstemming geen sprake kan zijn Wij bevinden ons in een im passe en wie niet aan politieke wonderen gelooft moet concl'udeeren dat een definitieve verdaging van de ontwapeningsconferentie nauwelijks aog te vermijden is Dat ligt veel minder aan de techni sche moeilijkheden bij pogingen - tot overbrugging van de opvattingsverschillen dan aan de sfeer en de mentaliteit die heden ten dage in Europa heerscht Daarin ifc het wantrouwen de drijvende kracht ge worden met name sinds in DuitSchland het Hitler régime de macht Ui handen kreeg Hoe is het in Duitschland Hoe bet er in Duitschland werkelijk uitziet weet He buitenwereld in het minst niet Zij moet afgaan op de berichtgeving van een gemuilkorfde dagbladpers die zich ervoor wacht om door critiek op de Regee ring zich van zijn bestaansmogelijkheid te berooven G o e b b e 1 s heeft onlangs weliswaar op de « vrijheid tot het leveren van opbouwende critiek getamooe reerd maar de eerste hoofdredacteur die er een uiterst bescheiden gebruik van maakte — die van de „ Grüne Post " — zit sedert dien in een concen tratiekamp De buitenwereld moet het dus hoofdza kelijk met aanwijzingen en onderstellingen doen Zij kan daarbij moeilijk ontkomen aan den indruk dat Hitler's Regeering het tegenover een vrijuit spre kend en oordeelend Duitschland niet zoo heel ' ang zou maken Als oppositie-beweging heeft ^ et natio - I ^ P r f - M Goebbels Baal-socialisme gouden bergen beloofd De werk loosheid zou weggeorganiseerd het zakenleven zou een „ Aufschwung " deelachtig worden en de boeren konden rekenen op de krachtdadige bescherming van de Regeeriug Met een variant op een oeKend Duitsch rijmpje kan Hitler vandaag zeggen „ Kanzler werden ist nicht schwer Kanzler sein um desto mehr " Want de verwezenlijking van de oelof ten vóór de aanvaarding van het bewind afgelegd blijkt onmogelijk Er is nog steeds — niemand kan er zich over verbazen — een enorme werkloosneid in Duitschland en bet zakenleven wacht smartelijk op den beloofden „ Aufschwung " De boeren hebben in minister Dar ré wel een ijverig pleitbezorger gevonden maar flzer met handen breken kan ook hij niet De autarkie die de Regeering najoeg olijkt voor de Duitsche industrie zoo doodend dat men om de tegenstelling tusschen landbouw en a\jver heid niet op de spits te drijven thans weer tusschen wegen zoekt die eigenlijk geen der belanghebbande partijen bevredigen Maar de Duitscher moet zijn mond houden Wie zijn teleurstelling uit is anti-na tionaal een concentratiekamp wacht hem Cntus schen gaat de Regeering voort met de besteding van enjrme somm'in aan den „ Arbeitsdienst " e.d Het ware interessant het uitgavenpercentage te kennen dat momenteel weggaat aan werkloozen zorg bewapening en nationaal-socialistische pro paganda in binnen - en buitenland De positie van de Rijksmark is door de roekelooze financiëele politiek der Regeering aanzienlijk verzwakt Schacht blaft ' Ie crediteuren wel van de deur maar het blijft de vraag of hij Duitschland tegen een nieuw valuta experiment veilig zal kunnen stellen Zeker is dat de ontevredenheid over den gang van zaken zoo Wel in als buiten de Duitsche grenzen toeneemt Qoehhels ' rede De rede door Goebbels tegen de Joden ge houden getuigt van den wensch om een kapstok gereed te houden waaraan men de binnenlandsche ontevredenheid kan ophangen Zelden hebben wij een zoo kwaadaardig betoog gelezen Het komt hierop neer dat de Joden schuldig zijn aan alle ellende die strijkt over het Duitsche volk Dat deze Joden eerst door de Regeering verstoeten en verjaagd zijn dat men hen te schande heeft ge maakt met alle daartoe geschikte middelen schijnt er voor den heer Goebbels minder op aan te komen Dat de nog in Duitschland resteerende Joden zich wel tienmaal zullen bedenken vóór zfl het natio naal-socialisme dwarsdrijven belet minister Goeb bels niet om te verklaren dat hij hen zal aan pakken om op hen te wreken wat hun soortgenoo ten in het buitenland volgens hem tegen Duitsch land ondernemen De bedoeling van deze boosaar dige redeneering schijnt te zijn duidelijk te maken hoe volstrekt ongemotiveerd de walging is die de practijk van het Duitsche anti-semitisme in heel de wereld heeft opgewekt Het is pijnlijk voor den heer Goebbels dat ongeveer terzelfdertijd Streicher zijn „ R i t u a 1 m o r d-N u m m e r " van „ Der Stürmer " straffeloos kon uitgeven waar in op de afzichtelijkste wijze de Duitsche Joden van godsdienstige moorden worden beticht en dat in alle toonaarden uitschreeuwt „ Die Juden sind unser Unglück " Een openhartiger bewijs van de werkelijke positie der Duitsche Joden kan moeilijk geleverd worden Wfl weten wel dat het nummer eergister „ in beslag genomen " is wellicht teneinde de objectiviteit der Regeering in het buitenland te bewijzen Maar wij weten ook dat deze „ Schund literatur " meer dan een week in circulatie is ge weest de „ inbeslagneming " is derhalve een ijdel ge baar want natuurlijk is het blad practisch uitver kocht De reactie in Londen en Parijs Neen weten van Duitschland doen wij maar weinig Maar wat er over de grenzen van het Derde Rijk waait is zoo ontmoedigend en verontrus tend dat zoowel in Parijs als in Londen de hoop op een internationaal accoord is weggesmolten als sneeuw voor de zon In Engeland en Frankrgk raakt men meer en meer geneigd om rekening te houden met alle ook de ergste mogelgkheden De positie van de Regeering-M a c Do n a 1 d wordt er ook in verband daarmee niet sterker op De vredes zin van het Bngelsche volk uit zich in een geleide lijl^n cmkeer van de publieke opinie ten gunste van Labour Bij alle tusschentijdsche verkiezingen slaan de conservatieven fiasco en wint de Labour candidaat Van een „ nationale " Regeering kan in j Engeland niet meer gesproken worden Anders in Frankrijk Daar is de Regeering-D oumergue voorloopig onaantastbaar nu na het congres van de radicaal socialisten meer dan ooit Dat congres Jxeeft bewezen dat Herriot op het overgroote meerendeel van zijn partijgangers rekenen kan Een zeer kleine minderheid is overboord gegaan zonder dat de partij er schadelflke gevolgen van te vreezen heeft In het Fransche volk is de vrees voor overweldiging een bindend element Het staat ach ter zijn Regeering die elke verdere concessie wei gert en paraat is voor alle gebeurlijkheden Voor loopig concentreert de internationale spanning zich min of meer op het Saargebied Hitler heeft eenige maanden geleden gezegd dat na den terug keer van het Saarbekken tot Duitschland alle ter ritoriale verlangens van het Derde Rijk bevredigd zouden zijn Ten aanzien van de Saar houdt Duitsch land vast aan zijn rechten Hopen vrij dat het te houden referendum door eerlijke organisatie onaan tastbaar zal zijn Polen laveert De week die achter ons ligt bracht overigenshet bewijs dat ook Polen ondanks zijn non agres-sie-verdrag met Duitschland zich nog niet zekervoelt van zijn vroeger-Duitsch gebied MinisterBeek een staatsman die in den laatsten tijd eenbelangrijke rol in Europa is gaan spelen zocht toe nadering tot de Kleine Entente met welker voor naamste lid Tsjechoslovakije zijn land op eenigs zins gespannen voet is geraakt Moet men daaruitafleiden dat B a r t h o u niet geslaagd is in dehem toegeschreven pogingen om na zfln bezoekaan Warschau in Praag een Poolsch Tsjechischetoenadering te bewerkstelligen Wat daarvan zij — ook in Polen zal menig Staatsman zrjn die Heine's dichtregelen tot de zijne kan maken:,,denk ' loh an Deutschland in der Nacht dann bin Ich um den Schlaf gebracht " Controle op wapenhandel gewenscht Roosevelt verzoekt den Senaat de Geneefsche conventie van 1925 te ratificeeren WASHINGTON 18 Mei Reuter — Pre sident Roosevejt heeft een boodschap tot den Senaat gericht waarin hij den Senaat ver zoekt de Geneefsche conventie van 17 Juni 1925 in zake den internationalen handel in wapens en mimitie te ratificeeren In deze boodschap wordt het Britsche plan in zake een voor de geheele wereld geldend verbod tot levering van wapens aan Paraguay en Bolivia niet genoemd maar men gelooft dat Roose velt de ratificatie van de conventie van Ge neve aanbeveelt ten einde deel te nemen aan het Britsche plan Rosevelt verklaarde dat de ongecontroleerde particuliere fabricatie en de handel in wapens en munitie in groote mate hebben bijgedragen tot de huidige wanorde en internationale twisten en dat het onmogelijk is deze te controleeren door de afzonderlijke actie van de een of andere mo gendheid De ratificatie van de conventie van 1925 door de Amerikaansche regeering welke aan groo te vertraging onderhevig is geweest zou aantoo nen dat het Amerikaansche volk bereid Is mede te werken aan de bestrijding van de misbruiken welke als zij niet worden ingeperkt voor de ge heele wereld rampspoedige gevolgen zouden kun nen hebben Hieraan voegde Roosevelt nog toe dat het zijn oprecht verlangen is „ dat de vertegenwoordigers der naties die den 29sten Mei te Geneve bijeenko men het eens kunnen worden over een convoitie welke voorschriften bevat voor het toezicht en de controle op de wapens van veel wijder strekking dan de voorschriften welke zijn vervat in de con ventie van 1925 " Het is noodig dat een geschilct organisme zich met deze taak belast De volken van tal van lan den moeten belastingen opbrengen die hen bijna tot den bedelstaf brengen ten einde het den re geeringen mogelijk te maken mee te doen aan den dollen bewapeningswedloop welke als men niet tuschenbeide komt zeer wel tot een oorlog kan leiden Deze ernstige bedreiging van - den wereld vrede is in groote mate toe te schrijven aan de on gecontroleerde activiteit van fa.brikanten en han delaars in oorlogstuig Hieraan moet het hoofd worden geboden door een eensgezind optreden van alle naties President Roosevelt zal — volgens de „ Tel " — aan het einde der volgende week een boodschap aan het Congres doen toekomen waarin hij een uiteenzetting zal geven vari een uitvoerig ' program in zake sociale hervormingen Zijn voorstellen welke o.a betrekking hebben op de arbeidswetge ving en werkloosheidsverzekering - zullen - in de vol gende zittingsperiode van het Congres worden be handeld Dit program zal het voornaamste punt zijn van de campagne welke ten doel heeft na de verkiezin gen in November a.s regeeringsmeerderheid in het Congres te verkrijgen Het is de bedoeling van Roosevelt het arbeidsveld der Nira te beperken de anti-trustwetgeving te wijzigen en de vaststelling van loonen en arbeidsuren aan de hersteladmini stratie te onttrekken Bomaanslag te Salzburg Verschillende personen gewond Groote schade aangericht WEENEN 18 Mei Reuter — In het voor portaal van het Festspielhaus te Salzburg is om zes uur hedenavond een dynamietbom ont ploft die verborgen was in een fontein welke zich daar bevmdt Verscheiden marmeren zui len kostbare mozaïken en alle ruiten van het theater en het daar tegenover gelegen gebouw zijn vernield Verscheiden personen die in het kantoor werkzaam waren hebben min of meer ernstige verwondingen opgeloopen De mate rieele schade is zeer groot Het bericht van den bomaanslag op het Fest spielhaus te Salzburg verspreidde zich als eenloopend vuurtje door de stad De eerste lezingvan de wijze waarop de aanslag geschiedde blijktniet jidst te zijn geweest De bom was n.l niet'verborgen in de groote fontein in het middenvan de hal -'.- De juiste toedracht was dat gisteravond tegen 6 uur een groote limousine voor het theater gebouw verscheen Twee mannen sprongen uit den wagen snelden het gebouw binnen en wier pen de bom midden in de hal De beide daders hadden inmiddels kans gezien weer in hun auto te springen en er met groote snelheid vandoor te gaan De kwetsuren der gewonden zijn niet van ern stigen aard en voornamelijk veroorzaakt door glassplinters Het zenuwgestel van eenige gewon den is echter door den schrik ernstig geschokt De politie heeft nog geen enkele mededeeling gedaan van de eerste resultaten van het onmid dellijk ingestelde onderzoek Van de daders ont breekt elk spoor Piccard maakt plannen Hij wil een hoogte van 30 K.M in de ¦ jtratosfeer bereiken BRUSSEL 18 Mei — Professor Piccard heeft thans plannen gemaakt voor een opstijging in de stratosfeer tot een hoogte van ca 30.000 meter Tot dusver zijn zijn berekeningen naar hij aan een me dewerker van de „ Demière Heure " meedeelde lou ter theoretisch maar het is niet uitgesloten dal de Jroom van prof Piccard eens werkelijkheid wordt Om zijn plannen uit te Prof Piccard werken zou echter een be drag van frs 1 millioen noodig zijn Hij zou een ballon gebrui ken die vier maal zoo groot is als de P.N.R S ¦ waarmede hij reeds twee maal in de stra tosfeer is ge weest De ba!l lon zou een in houd hebben van 65.300 M3 Prof Piccard zal den tocht al leen onderne men in een gon del van geheel nieuwen-vorm In plaats van een bol vorm zou de gondel een vorm hebben gelijkend op de kurk van een champagneflesch Ofschoon deze nieuwe ballon dus vee grooter zal zijn dan de jude zou hij slechts 605 K.G wegen tegen de oude 730 K.G De opstijging zou dienen te geschieden In het centrum van Europa dat hij op 30.000 meter vrij wel geheel zou overzien De ballon zou slechts op 1/100 van de capaciteit behoeven te worden gevuld met waterstofgas Spoedig een nieuwe Oceaanvlucht Mexicaansch i piloot wil naar Sevilla vliegen MEXICO 19 Mei V.D — In het begin van de volgende maand zal een poging worden gedaan tot een non-stopvlucht naar Sevilla in een toestel dat de namen zal dragen van de verongelukte Spaansche Oceaanvliegers Barberan en CoUan De Mexicaansche piloot die deze poging zal on dernemen Fransisco Sarabina is voornemens in de eerste helft vaa Juni te starten Simon gelooft in Japan Engeland moet in de Ontwapenings kwestie niet tot een nieuw initiatief overgaan LONDEN 18 Mei Reuter — In het Lager huis heeft heden een groot debat plaats gehad over de buitenlandsche politiek in het verloop waarvan Sir John Simon namens de regeering uit voerige verklaringen heeft afgelegd Het debat was geopend door Sir Stafford Cripps namens de arbeiderspartij over de houding van Japan tegenover China Cripps verweet de Engel sche regeering dat zij Japan toestaat voortdurend de verplichtingen van het Volkenbondsstatuut en het negenmogendhedenverdrag te schenden De conservatief Locker Lampson en de liberaal Auckland behandelden vervolgens het ontwape ningsvraagstuk Sir John Simon verklaarde dat de debatten be wezen hebben dat men zich ernstig bezorgd maakt over den internationalen toestand die vol moeilijk heden is en mogelijk in de toekomst zeer dreigend kan worden Het is vooral de Engelsche regeering geweest aldus zeide Sir John Simon tot Cripps die wegens de verklaringen van Japan over het Verre Oosten een nota tot Japan heeft gericht De Bngelsche nota aan Japan was in vriendschappelijke termen vervat want hij Simon gelooft in de vriendschap met Japan Sir John Simon In zake de her vorming van den Volkenbond zeide de minister dat Mussolini welis waar behoort tot de menschen die eén herziening van het Volkenbonds statuut wenschen maar zoowel Mus solini als de Engel sche regeering zijn van meening dat het betrekken van de kwestie der Volkenbondsher vorming in de reeds moeilijke ontwapeningsbespre kingen niet bevorderlijk is voor het bereiken van een overeenkomst Met betrekking tot het vraagstuk van economi sche sancties zeide Sir John Simon dat deze kwes tie door de Engelsche regeering nauwkeurig wordt onderzocht Dergelijke financiëele en economische sancties kunnen echter lichtvaardig worden toege past zonder gevaar voor een oorlog De ontwapening Vervolgens kwam de minister van Buitenland sche zaken te spreken over de ontwapeningsbespre kingen te Geneve Hij wees het standpunt van de hand dat men zich aan het einde van een gelukkig avontuur zou bevinden De actieve medewerking der V S is echter noodzakelijk Het is een moeilijke zaak zwart op wit van de staten te verlangen welke hun eischen zijn Wfl gaan thans naar Geneve om daar de meeningen der anderen te vernemen Wij zullen natuurlijk met zeer groot geduld de antwoorden aanhooren Ik ben niet de meening toegedaan dat wij op dit oogenblik zelf tot een nieuw initiatief moeten overgaan Naar mijn meening moeten wij verklaren dat wij onze po gingen hebben aangewend en dat wij het thans noodzakelijk achten de meening van de andere lan den te vernemen en te hooren welke positieve voor stellen zij kunnen doen Simon verzekerde uit naam van zich zelf en uit dien van de regeering dat En geland alles zal doen om de werejd te behoeden voor het ernstige onheil dat het gevolg zou zijn van een mislukking der Ontwapeningsconferentie Baldwin was de laatste spreker Volgens hem moet de regeering voorbereidingen treffen voor eventueel noodzakelijke bewapeningsmaatregelen Een plan voor de verdediging der Engelsche kus ten op zee en in de lucht is reeds voltooid Door den economischen toestand kunnen deze plannen slechts langzaam worden uitgevoerd Wanneer zij echter van vitale beteekenis zouden worden voor de verde diging van Engeland zouden zij met grootere snel heid worden uitgevoerd en is men gereed voor den oorlog Geen oorlog kan in een democratie tot een goed einde worden gebracht wanneer het volk er niet achter staat En het volk zou er niet achter staan wanneer het niet er van overtuigd zou zijn dat het een rechtvaardige oorlog is Het Lagerhuis werd vervolgens verdaagd tot 29 Mei De verklaring van Baldwin wordt door alle bla den uitvoerig besproken Eenige bladen kunnen reeds bizonderheden publi ceeren over de plannen der regeering De „ Daily Express " bijvoorbeeld meldt dat de plaats waar nieuwe oorlogsvliegvelden zullen komen reeds vast gesteld is dat het verkrijgen van het vliegbrevet gemakkelijker zal worden gemaakt en dat als eerste maatregel tot versterking van de luchtvloot tien nieuv/e eskaders zullen worden gevormd In een hoofdartikel schrijft de „ Times " dat eenvoorstel om de Engelsche strijdmacht in de luchtop dezelfde sterkte te brengen als die der anderegroote mogendheden niet veel tegenstand zal ont moeten ' Het blad becritiseert vervolgens de ontwapenings politiek der regeering tijdens de laatste weken en verlangt van de regeering een spoedige ophelde ring over zekere punten van haar politiek De diplomatieke medewerker van de „ Morning Post " verklaart dat de mededeeling van Baldwin over de sancties in diplomatieke kringen wordt be schouwd als een aanwijzing dat de regeering in ge val van nood bereid is deel te nemen aan collectieve sanctle-maatregelen CHINEESCH STOOMSCHIP VERGAAN Eén-en-veertig opvarenden verdronken PEKING 18 Mei Reuter — Nabg Tsjifoe is het Chineesche stoomschip „ Sanfin " in een storm geraakt en vergaan De geheele bemanning be staande uit 0 koppen is verdronlcen NIEUWS VAN HEDEN Buitenland Simon gelooft aan Japan's vriendschap Debattenin het Lagerhuis over de ontwapening Pag 1 Een boodschap van Roosevelt over het wapen uitvoerverbod naar Zuid-Amerika Pag 1 Bomaanslag te Salzburg Groote materieels schade Pag 1 Motiveering van Schulze's vonnis Pag 1 Plannen van prof Piccard om een stratosfeer tocht te ondernemen Pag 1 Binnenland Winkelsluitingswet en Zondagsrust Pag 5 Amsterdam's annexatiepoging een onderhoud met den burgemeester van Nieuwer-Amstel Pag 5 Stadsnieuws Koningin bezoekt Bilthoven Pag 11 De stijd tegen de ziekte van Weil Pag 11 Bezuiniging bij de gemeente-politie Pag 11 De Jacobikerk een oud bouwwerk in een oude omgeving Pag 12 Dr Mengelberg in Tivoli Pag 12 Waarheen met Pinksteren Pag 12 Van stoomtrein tot stroomlijn Pag 11 De verkoop der crisis-postzegels Pag 11 Provincie Afscheid burgemeester van Wijk bij Duurstede Pag 12 WEERVERWACHTING Tot morgenavond 7 uur Meest zwakke wind uit Zuidelijke rich tingen tijdelijk toenemende bewolking weinig of geen regen iets warmer Zie voor barometerstand pagina S Dillinger aan den gang Bandieten waarvan er één sprekend op hem geleek overvallen een spaarkas FLINT Michigan 18 Mei Reuter — Drie bandieten waarvan er een sprekend op Dillinger heeft geleken hebben een overval gepleegd op een spaarkas De buit bedraagt ongeveer 30.000 dollar De roovers zijn ontkomen Kort voor den overval waren in een pantserwa » gen 100.000 dollar naar de bank vervoerd die ech ter in de kelders in veiligheid konden worden ge bracht Een ooggetuige vertelde dat hij in de na bijheid van de bank een auto met vijf mannen en een vrouw gezien heeft die allen met machinepisto len gewapend waren Een andere auto waarin zich een man en een vrouw bevonden reed in de straat op en neer De politie gelooft niet dat Dillinger zelf bij den overval is geweest hoewel de bandieten wel tot zijn troep kunnen behooren Schulze's veroordeeÜng Volgens den president is er op den beklaagde geen pressie uitgeoelend BERLIJN 18 Mei D N B — In zü'n moti veering van het vonnis tegen den beklaagde Er win Schulze die zooals wij in een gedeelte onzer vorige editie reeds meldden tot 10 jaar gevange nisstraf werd veroordeeld heeft de president o.a het volgende gezegd Het Hof is volkomen over tuigd van de schuld van den beklaagde hoewel het misschien niet gelukt is de daad in alle bij zonderheden op te helderen Ondanks de gedane bekentenis van den beklaagde heeft het Hof na gegaan of feiten aanwezig waren die twijfel om trent de juistheid der bekentenis toelaten Er is niet gebleken dat op eenige wijze dwang of pres sie op ' den beklaagde is uitgeoefend om een be kentenis in strijd met de waarheid te verkrijgen De bijzonderheden der bekentenis stemmen ook volkomen met de latere mededeelingen van de politie overeen Het Hof heett niet kunnen aan toonen dat Schulze zich tevens aan poging tot moord of poging tot doodslag heeft schuldig ge maakt Wanneer gebleken was dat deze daad een communistische aanslag op het Derde Rijk was geweest zou men stellig de zwaarste straf hebben toegepast ook al was geen aanzienlijke schade aangericht Daarvan kan evenwel geen sprake zijn daar de politiek bij den beklaagde geen leidende rol speelde en hij reeds in 1932 uit de cpmmunistisohe partij is gegaan Zijn karakter en de ongelukkige omstandigheid dat hij een handgranaat vond zullen hem tot zijn op zich zelf zinlooze daad hebben gebracht Als verzwa rende omsta,ndigheid geldt dat het een gemeen gevaarlijk misdrijf betreft en dat slechts aan een toeval te danken is dat niemand daarbij is ge dood Gebrek aan zuurstof hoog in de lucht Het vergaan der Duitsche ballon MOSKOU 18 Mei V.D — Omtrent het re sultaat van het onderzoek inzake het vergaan van den Duitschen sub-stratosfeer ballon „ Bartsch von Sigsfeld " wordt o.m nog gemeld dat de oorzaak van het onge'uk waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat de zuurstof-verzorging op een gegeven moment gefaald heeft De lijken van de inzitten den vertoonden slechts geringe schrammen en kwetsuren die toegebracht waren door boomtak ken en voorwerpen in den gondel Het staat echter vast dat de docd reeds voordien moet zijn ingetre den Volgens notities van Masuch was de ballon op 13 Mei des morgens om 9.45 uur op een hoogte gekomen van 10.000 Meter Op dat oogenblik moet de zuurstofverzorging niet meer gewerkt hebben 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 16 ' Zater'dag 19 Mei 1934 EERSTE BLAD UTRECI Oberammergau speelt weer In het FreiUchtheater te Oberammergau namen In aanwezigheid van 5000 toeschou wers de passiespelen een aanvang Een opname van een der Indrukwekkendste scènes „ Aanbidding van het Kruis " ' Vertrouwen in Dpumergue ' Ê^^i ''-%^ ——— 1 '-" i ¦ -"-'•¦ ^' Inlerpellialie van Frossard mei 360 tegen 205 slemmeii verworpen PARIJS 18 Mei Reuter — In de Kamer heeft de socialist Frossard hedenoclitend de onver wyide " behandeling gevraagd van de algemeene po litiek der regéering en van de decreten - onder het motief dat " de regeering het parlement rekenschap dient tê geven ' fn dat dit ^ ïjti recht op controle niet mag prijsgeven Minister-president Doumergue antwoordde met een korte verklaring Hvj wees de onverwflide be handeling van de hand en betoogde dat hy door aldus te handelen den wil der Kam^r tot uiting bracht die immers er in toestemde dat de ratifi catie der decreten later zou geschieden „ Het parlement " aldus Doumergue „ heeft dè regeering een groot btwija van zijn vertrouwen gegeven Ik geloof niet dat dit vertrouwen ons sedert dien heeft ontbroken Ik doe nogmaals een beroep op het par lement De refeee ring zal tot z^n be schikking zijn op den dag waarop zij zelf het voorstel tot ratificatie zal indienen " Daarentegen stemde Doumergue toe in de behande ling van de inter pellaties over de buitenlandsehe po litiek op 25 Mei aanstaande Gaston Doumergue Oud - minister president Chau temps die de hoopuitsprak dat degodsvrede het landin staat zal stellenduurzaam tot kalmte te komen lichtte zfln stem ten gunste der regeering nader toe Oud-minister Reynaud die de stemming van den rechtervleugel der meerderheid toelichtte deed op merken dat de Kamer de regeering niet den ter mijn voor de discussie waarin zij reeds heeft toe gestemd mag ontnemen Na de quaestie - van vertrouwen te hebbeu ge steld verkreeg Doumergue 360 stemmen vóór het uitstel der interpellatie-Frossard terwyi de min derheid 205 stemmen telde welke behalve de com munisten en socialisten de neo-socialisten en eeni ge radicalen omvatte die zonder op de politiek der regeering vooruit te loopen van oordeel waren dat een onmiddellijke uiteenzetting niet aan het parle ment mocht worden geweigerd Op een verzoek van den communist Midol in de Kamer om een onmiddellijke bespreking te houden over een interpellatie soortgelijk aan die van Fros sard stelde Doumergue opnieuw de vertrouwens quaestie tegen deze bespreking De Kamer sprak hierop haar vertrouwen in de regeering uit met 380 tegen 195 stemmen LEEUWENJACHT IN PARIJS Een soldaat gewond PARIJS 18 Mei Reuter — Tengevolge van het doorzakken van-den'vloei » van aenrfcooi eener menagerie wisten drie leeuwen te ontsnappen Een soldaat werd in den sshouder.i gebeten en aan het hoofd gewond Hfl werd in vrg emstigen toestand naar het hospitaal overgebracht Na een wilde jacht werden de vluchtelingen ge pakt Zijn vrouw was niet arisch Hel huwelijk van een mililair ongeldig verklaard BRBSLAU 17 Mei V.D — De tweede civiele Kamer van het „ Landgericht " heeft vandaag een belangrijk vonnis geveld met betrekking tot arisch-Joodsche gemengde huwelijken Een mili tair had in 1927 een vrouw getrouwd die bij de huwelijksvoltrekking persoonlijk haar geboortebe wfls had overhandigd zoodat de man pas tn No vember 1933 toen hij voor zijn superieuren voor zich en zijn vrouw papieren moest verzorgen er kennis van kreeg dat zijn vrouw van Joodsche af stamming was Thans betwistte hy de geldigheid van zijn huwelijk De tweede civiele Kamer Ver klaarde het huwelijk nietig In de motiveering werd o.m gezegd dat volgens de thans heerschende opvatting het ras van een mensch een persoonlijke kwaliteit van essentieele beteekenis is Het karakter het wezen en de le vensopvatting van een persoon berusten in aan zienlijke mate op bloed en ras Deze eigenaardig heid wordt door de nakomelingen geërfd De bloed menging tusschen ariërs en niet-ariërs leidt vol gens den rechter tot een nakomelingschap welke zijnde een gemengd ras als minderwaardig moet worden beschouwd fEUILLETON Zijn laatste avontuur door JOH BRANDT Met een korte hoofdknik gaf hy de pas terug terwyl hy met de andere hand in zyn zak tastte Emil stak instinctief beide handen omhoog Kestenberg kon een glimlach van voldoening niet verbergen doch hy deed alsof hij niets be merkt had Langzaam haalde hy zyn portefetiUle te voorschyn waaruit hy een opgevouwen stuk papier opdiepte terwyl EmU beschaamd zyn ar men weer liet zakken „ Neemt u my niet kwaiyk meneer de graaf " begon Kestenberg thans volkomen rustig „ het is natuurlyk zeer goed mogelyk dat ik my vergis — ik begto het zelfs sterk te gelooven hoe meer Ik u aanzie Om me echter geheel te overtuigen is het Slechts noodig dat u de handteekening — uw hand teekenlng welke u op dit papier ziet ook hieron der plaatst " Met deze woorden overhandigde hy Emil een blanco kwitantie met het hoofd van de Renten bark Deze behoefde slechts één blik op zijn bezoeker te werpen om hem volkomen te begitlpen „ Ik zal zoo vrii zyn over een uurtje terug te ko men meneer de graaf " zei Kestenberg min of meer ironisch En met een lichte buiging verliet hy het vertrek Emil met de kwitantie alleen la tend Toen hy na een uur terugkeerde speelde alles zich met de grootste welwillendheid van weerszy den at Kestenberg hielp meneer den graaf met honderd mark allerwelwiUendst uit een tydeUjke geldverlegenheid en reikte zijn geachten cliënt VrifTidschanneljik de hand ten afscheid Emil hield die hand vast en gaf zyn bezoekereen knipoogje „ Vertelt u mtj eens meneer — me neer " hy liet een kmderhjk goedmoedig lach je hooren „ nu ben ik waarUjk uw naam vergeten VON RIBBENTROP TE ROME ' Morgen keert hfl teïug naaj Berlin ROME 19 Mei Reuter ^ De Duitsche gede legeerde von Ribbentrop heeft vandaag een onder houd van anderhalf uur gehad met Mussolini en vervolgens een bespreking met den staatssecretaris VEÜx Buitenlandsehe Zaken Suvich Von Ribbentrop heeft verklaard dat zgn regee ring er groote waarde aan hecht dat een accoord over de ontwapening wordt bereikt doch dat de Duitsche eischen een minimum vormen Mussolini heeft nogmaals het Italiaansche stand punt uiteengezet Morgenochtend keert Von BW - M&5 - bentrop naar Berlijn terug Proust wil niet alleen zondebok zijn Prólesl legen zijn vervolging in de Stavisky-aHaire PARIJS 18 Mei V,D De Kamer-afgevaar digde Proust tegen wien een voorstel ' aanhangig is gemaakt tot opheffing van zijn parlementaire inmuniteit teneinde zijn strafvervolging in ver band met de Stavisky-affaire mogelijk - te maken protesteert in een brief aan den procureur-gene raal tegen de hem ten laste gelegde beschuldigingen Het vooronderzoek heeft geen bezwarend mate riaal tegen hem opgeleverd en van de cheque van 2 millioen die het byschrift droeg „ Proust Va lois " heeft hij nooit iets gezien Hij kende Stavisky onder den naam Alexandre en vernam eerst door het schandaal dat Alexandre en Stavisky iden tiek waren Proust eindigt met de woorden „ Wan neer het voldoende is den bedrieger gekend te heb ben om een onderzoek wegens medeplichtigheid en heling tegen zich geopend te zien dan geloof ik dat nog vele andere personen vervolgd moeten worden Ik weiger echter in elk geval de eenige zondebok van het Parlement in verband met het Stavisky-schandaal te zijn " A\elaatschen onder de gezonden Ergerlijke toestanden in Spanje MADRID 18 Mei Reuter — Volgens een vooraanstaanden Spaanschen geneesheer verkee ren in Spanje 2000 melaatschen vrijelijk tusschen de gezonde raenschen In ' n rapport dat hij hier omtrent bü de autoriteiten heeft ingediend ver klaart deze geneesheer dat de ziekenhuis - en verplegingsaccomüdatie beperkt is tot één bed per 20.000 inwoners en dat voor de 2000 melaat schen geen plaats is in de daarvoor bestemde in richtingen De gevallen van tuberculose zijn sterk toegenomen Volgens de statistieken waren er in 1932 400.000 lijders aan tuberculose en in 1933 zijn aan deze ziekte 35.245 personen ge storven BRUSSEL 18 Mei Reuter — Het bestuur der Belgische mynwerkersorganisatie publiceert het resultaat van het referendum over de staking 81 procent der arbeiders heeft zich voor staking uitgesproken DE KAPPER VAN OBERAMMERGAU De kapper van Oberammergau draagt zyn haar volgens de mode die in dit dorpje heerscht Uitzonderingen hierop maakt hy niet Een aardige foto genomen voor zijn winkel Maar wy hebben elkaar toch ook in zoo lang niet gezien " Kestenberg nog altijd Kestenberg Dat weet u immers wel " „ Ach ja natuurlijk Nu herinner ik het me weer Dus m'n waarde kestenberg wat ik zeggen wil de — als het u misschien interesseert op welke manier " Hy wierp een vertrouwelyken blik op de nog steeds op den tafel liggende pas Maar Kestenberg hief afwerend de hand op ¦ Waarom zou hy zich belasten met een bekentenis waardoor hy vandaag of morgen in moeiiykheden zou kunnen geraken „ Ik ben zeer vereerd met het vertrouwen dat u in my stelt meneer de graaf " zeide hij „ maar ik ben een zeer bescheiden mensch en dring me niet graag in een andermans zaken " Emil vergezelde zyn past tot aan diens auto Daar scheidden beiden corams publico als de beste vrienden VII Miss Mabel Wilklns trad de eetkamer van de door haar voor onbepaalden tyd gehuurde villa bin nen en zette zich aan de ontbyttafel waar Mrs Caroline Tweedy reeds had plaats genomen „ Heb je goed geslapen Caroline " De aangesprokene vertrok ontstemd den mond en zette een beleedigd gezicht daarby het ant woord schuldig blyvend Mabel lachte „ Ik zou maar wat Valerian ne men Caroline On jouw leeftyd zyn dergelyke toe standen bepaald bedenkelyk „ Mabel " De verontwaardigde toon waarop dit gezegd werd en het ontstelde gezicht van de spreekster waren werkelyk vermakelyk „ Neem me niet kwaiyk dat mijn vermoeden on juist was Caroline " zei Mabel met een schuldbe wustheid die overdreven leek „ maar aangezien alle vrouwelyke wezens hier in huis sinds het ver schünen van den nieuwen chauffeur " „ Het is heelemaal niet aardig om je over my vrooUjk te maken Mabel " Caroline hante naar lucht „ Je weet heel goed dat ik niet ziek ben en allerminst oh ik vmd het eenvoudig afschuwelyk van je " Mabel boog zich over de tafel heen najn haar hand en streelde die kalmeerend Litwinof al weer vertrokken Tegen hel einde der volgende week weer terug GENEVE 18 Mei V.D — De Russische Volkscommissaris voor Buitenlandsehe Zaken Litwinof is heden weer uit Geneve vertrokken doch wordt tegen het einde der volgende week weer in de Volkenbondsstad verwacht Vermoede lyk zal hy de komende dagen ergens in de omge ving van Geneve doorbrengen Litwinof heeft voor zjjn vertrek een langdurig onderhoud gehad met Barthou en later met den di recteur der ontwapenlngsafdeeling van het Volken bonds-seoretariaat Aghnides Van Sovjet Russische zyde wordt medegedeeld dat Litwinof zyn reis wat heeft vervroegd om voor den aanvang der conferentie nog eenige ontspan ning te kunnen nemen HU heeft zyn oponthoud te Geneve benut om op het Volkenbondsecretariaat te informeeren naar de vooruitzichten der Ontwa peningsconferentie en hiet den Franschen minister president de Fransch-Russische betrekkingen te bespreken Geen overeenstemming Duilsche verklaring over hel Saar - gebied stemt Parijs niet tevreden GENEVE 18 Mei Reuter — De bemiddeling van Italië om tusschen Duitschland en Frankrijk een accoord over de volksstemming in het Saarge bied tot stand te bj'engen is mislukt Barthou vfil geen ' genoegen nemen met de toezegging van Ber lyn dat geen wraakmaa,tregelen tegen de minder heid van " de Saarb'eVolking genomen zullen'wórden ' indien het gebied tot Duitschland terug zal kee ren De Volkenbondsraad komt 30 Mei opnieuw bqeen voor een ve.rd^re bespreking van het Saar vraagstuk v -¦¦ - v > Geen sportfeesten De regeeringscommissie voor het Saargebied heeft de reeds verleende toestemming voor het houden van een Pinkstermeeting der communisti sche Arbeiders Turn - en Sportvereenigüigeh weer ingetrokken De vergunning was gegeven op voorwaarde dat de op en afraarschen in gesloten formaties zouden plaats vinden en dat de deelneming der sport be-oefenaars zich uitsluitend tot het sportfeest zou beperken terwyi de feesten zelf uitsluitend een sportief karakter zouden moeten dragen Uit een door de communisten verspreid manifest leidde de politie echter af dat men hier met een politieke demonstratie te doen had ZOON VAN JOODSCH WINKELIER VERMOORD Maar de vader moet schadevergoeding betalen KIEL 18 Mei Reuter — De Joodsche winke lier Schumm wiens zoon door S.A.-mannen werd gedood in een cel van de politie-gevangenis waar hy was opgesloten in verband met het verwonden van een S.A.-man bij de anti-Joodsche boycot in het vorige jaar heeft er in toegestemd een bedrag van 17.900 mark te betalen aan den betrokken S.A.-man als schadevergoeding „ Het lag niet In m'n bedoeling je te krenken Caroline Ik vind het alleen niet prettig dat je den heelen dag met zoo'n zuur gezicht rondloopt en daardoor mijn goede stemming bederft Vertel me dus eens wat er eigenlyk aan sf-heelt " Mrs Tweedy dacht een oogenblik na Toen be gon zy aarzelend „ Ik ben met je van Amerika naar hier geko men omdat ik dacht dat je me noodig zou heb ben Net als daar " „ Msiar ik heb je toch ook noodig Caroline Jy bent tenslotte toch de eenige " „ Die zich alles van jou laat welgevallen " viel Mrs Tweedy haar in de rede „ Jy sleept me maar hier in die eenzaamheid " Nu moest Mabel toch werkeiyk lachen „ Vind je het hier in deze villa dan niet gezelliger dan In dat akelige hotel waar we ons nooit thuis voelden en steeds honderden raenschen om ons heen liepen " „ Maar daar waren tenminste menschen by die een behooriyke taal konden spreken Hier verstaat geen mensch wat ik zeg Vroeger heb je je ten minste nog om me bekommerd toen deed je geen stap zonder my Tegenwoordig ben ik steeds al leen Ik ga dood van verveling " „¦ Waarom bhjf je dan altyd thuis als je zin hebt om uit te gaan Als je wilt kun je toch steeds met me meegaan Je wilt alleen maar niet " „¦ Wat wil ik niet " viel Caroline nu werkeiyk boos uit „ Niet meegaan nee Denk je dat ik zin heb m'n leven in de waagschaal te stellen Die ke rel die Josef rijdt immers als een idioot Dank je wel Ik bUjf liever gezond " „ Hfl mag dan hard rijden " protesteerde Mabel en in haar stem lag nauw verholen geestdrift „ ge vaariyk rijdt hy m ieder geval niet Hy is buiten gewoon zeker van zyn zaak Sinds ik heta heb weet ik eerst wat autorijden Is Dat begrijp jy niet Caroline Jammer " Mrs Tweedy kreeg geen gelegenheid haar be denkingen nader toe te lichten want op dit oogen blik werd er geklopt Het was Mabel's kamenier „ De chauffeur is er " Mabel verzocht hem binnen te > aten tot groote woede van Caroline wie deze storing van hun ge sprek allerminst welkom scheen De kamenier hield de deur voor Rolf open Toen GEEN VERHOOGING DER TELEGRAM TARIEVEN PARIJS 18 Mei V.D — De commissie belast door de Internationale Kamer vsm Koophandel met de behandeling van de problemen betreffende den Internationalen telegraafdienst is byeengekomen De byeenkomst had ten doel de verhooging van de kosten voor teleg;rammen in overeengekomen taal te bestudeeren Hoewel de commissie toegeeft dat de telegraaf beheeren tengevolge van de crisis en de daaruit voortvloeiende vermindering veui zaken hun ont vangsten hebben kunnen zien verminderen is zg toch van meenmg dat men by het vaststellen van telegramtarieven moest overwegen dat een verhoo ging slechts een nadeeligen invloed kan uitoefenen op de hoeveelheid telegrammen Een uitvoerig rap port hl dezen wordt thans uitgewerkt Het zal worden gepubliceerd na te zyn voorgelegd aan de Internationale Kamer van Koophandel welke den 29sten ' Juni a.s byeen zou komen Het spoorwegongeluk te Pforzheim Na een onderzoek vijl arrestaties KARLSRUHE 18 Mei D N B — Uit offici eele bron vernemen wy dat ter opheldering van de schuldvraag by het spoorwegongeluk te Pforz heim vier ambtenaren van de Ryksspoorwegen zyn gearresteerd te weten de machinist van den verongelukten trein een reservemachinist en twee wegwerkers Verder werd de machinist die den arbeiderstrein uit Mühlacker bestuurde voor een verhoor in hech tenis genomen De zwaargekwetste rangeerder wiens toestand tot ernstige bezorgdheid aanleiding geeft kan niet verhoord worden zoodat het onder zoek-over - de - oorzaak van da botsing nog-^niet kon worden gealöténr In het hospitaal zijn nog talrijke lichtgewonden opgenomen ^ Het aantal iwaarge kwetsten bedraagt 30 STAAT VAN BELEG IN ARGENTINIË BUENOS AIRES 19 Mei V.D — De Senaat heeft het wetsontwerp goedgekeurd waarby de re geering wordt gemachtigd tot den staat van beleg tot 15 Juli a.s c « S S S •§ 1 C > 5 £ I ii I hy aan haar voorby ging wierp zy hem een smach tenden blik toe Hy bemerkte het echter niet bleef by de deur staan en groette beleefd Zonder een vraag van een der beide dames af te wachten zei hy „ Ik heb de fout al gevonden Miss Het was m?ar een kleinigheid aan de carburateur " Hy zei het op een toon van rechtmatigen trots byna als en kleme jongen die een goed rapport mee naar huis brengt Daarby lette hy nauwkeu rig op de uitdrukking van Mabel's gelaat ¦ Was zy nog boos Zy had hem gisteren •— en naar luj meende niet geheel ten onrechte — een flmke uit brander gegeven " Mabel scheen dit incident echter reeds lang te hebben vergeten Zy lachte hem waardeerend toe „ Dat waa gauw " zei zy tevreden „ Ik was al bang dat we vandaag niet zouden kunnen ryden " Daarop wendde zij zich tot Mrs Tweedy „ Zie je wel Caroline dat onze chauffeur ook technisch goed op de hoogte is " Rolf beet zich op de lippen en een donkere blos kleurde zyn gelaat Hoewel zy zoo zeker niet be doeld waren troffen hem deze woorden als een be leediging Hy was haar chauffeur en als zoodanig werd hij gewaardeerd Maar meer behoefde hy niet te verwachten Het gevoel slechts als een minderwaardig lid van het personeel te worden be schouwd deed " hem pyn Mabél wierp een blik op de pendule „ Tien over tien — klont dat "" Rolf keek op zyn armbandhorloge dat hy als behoorende tot zyn uitrusting van haar gekregen had en knikte bevestigend „ Precies " zei hy - Om zyn mond lag,èen harde trek Hy kon zyn slechte stemming niét verber gen Stram in de houding stond hij by de deur Mabel ergerde zich Zyn humeurigheid werd steeds ondragehjker Maar daar zou zy èich toch aan moeten wennen als zy er prys op stelde den bekwamen chauffeur ep instructeur in welke kwa liteiten zy hem ten z^rste waardeerde te behou den zy negeerde hèra ' dus volkomen en onderhield zich verder met Caroline alsof zy zich van zyn aanwezigheid niet bewust was Zy wist dat zy hem daardoor het gevoeligst kon straffen Reeds meermalen had zy zichzelf voorgehouden aich vaa z^"n kurêa niets aaa te trekken Maar Circus AMAR Urecht Met leedwezen zien wij den datum naderen waarop het Circus Amar wat ons gedurende eenige dagen van haar prestaties heeft laten genieten vertrekt De laatste voorstelling is onherroepeiyk vastgesteld op den 21sten dezer en wy kunnen aan onze lezers en lezeressen nog slechts de raad geven dit buitenkansje niet voorby te laten gaan Morgen Zondag worden er 2 voorstellingen gegeven om 14.30 uur en om 20 uur en Maan dag 21 Mêi ter * gelegenheid van het Pinkster feest de 2 laatste voorstellingen ' s middags om half drie en ' s avonds om 8 uur Ongetwijfeld zal iedereen de buitengewone kudde van 16 olifanten en bovenal de onbe schryfelyke Fransche komiek Germain Aéros willen zien Het is een Fransch schouwspel en by de Gebr.Amar volgt men de In Frankrijk gebruikeHjkeffewoonte dat wil zeggen dat den laatsten dagzoowel als den eersten dag de voorstelling ge heel wordt gegeven zonder overhaasting ter wijl deze zooals gewoonhjk om half twaalfeindigt want het uiteennemen van het circus,begint in tegenstelling met andere circussen,eerst by ' t krieken van den dag.Laten de achterbUjvers zich haasten zij zou den er spyt van kunnen hebben te laat te zyn,temeer daar dit het laatste circus is wat ditjaar Utrecht bezoekt reel TIJDSCHRIFTEN Het vliegveld Dit ge'illustreerde maandblad gewyd luchtvaart uitgever A J G S t r e n g h o 1 1 Am sterdam geeft ditmaal als eerste artikel een inte ressante beschouwing over „ sp'eetvleugels " waar mee bereikt wordt dat een vliegtuig met minder snelheid zonder gevaar van alle lift te verliezen kan landen Een toestel waarvan de motor afgezet is zal immers minder snelheid krijgen naarmate de neus van het vliegtuig meer naar boven gericht wordt Dit kan men echter niet ongestraft tot el - ke elevatie doen De llftkracht wordt nl opge wekt door de lucht die aangesloten langs onder kant en bovenkant van de vleugel vloeit By een gegeven hoek van den vleugel den zgn kritischen " hoek zal het profiel zoo styl staan dat de lucht niet meer langs den bovenkant stroomt en er daar een luchtledig met enkele kolkingen ontstaat Om dat te voorkomen kan men de lucht door spleten laten toevloeien of men kan klappen aanbrengen waardoor by denzelfden stand van den vleugel de invalshoek toch vergroot wordt Met verschillende schetsen wordt dit principe verduidelijkt terwyl tevens eenige opnamen geplaatst zyn van het ge bruik in de praktyk Verder zyn eenige schitteren de photo's opgenomen over het nieuwe Lockheed „ Electra " verkeersvliegtuig waarvan Fokker zichi evenals de Douglas D C 2 de bouwrechten verze kerd heeft Ook de zweefvliegers zyn weer niet vergeten Een lezenswaardig artikel over Kronfeld's 2™feef cursus geeft een technische beschouwing over diens toestellen die geschikt zyn voor prestatie vluchten voor lesvluchten zoowel als voor sleep vluchten over lange afstanden WAT ZULLEN WE ETEN < i\t gl^aiy ^ „ pi^xsdag aZi.Mei 5t i..K - »* v T'O mate n-s,o e p -„¦ j,'i.i:ï ' | iv »/ Mi''ca'r'Öuischo tel met do RrfyjivJIff few'jPV Vruchten ',' tij;J-:»'K ' s<'i -- > i;-r ' Macaroni met doperwten 225 gr macaroni water en zout 1 blik dopei-wten 50 gr geraspte kaas zout en peper naar smaak 50 gr boter. ¦We koken de macaroni in ruim water met zout gaar nadat wy ze eerst in stukken van ongeveer 5 C.M hebben gebroken Inplaats van de gewone pyp-macaroni kunnen we hoomtjes Imt of andere macaroni nemen Ook spaghetti is hiervoor ge schikt Goede soorten zyn ongeveer In 25 min gaar Hebben we ons overtuigd dat dit het geval is dan gieten we het overtollige water af en overspoelen de macaroni desnoods nog even met kokend water In de pan wordt de 25 gram boter gesmolten en de macaroni om en om geschud waarna de kaas erover gestrooid wordt en de pan met ma caroni nog even op blyft staan De doperwten worden uit de bus gedaan worden op een zeef ge plaatst om het water weg te laten loopen en met de rest van de boter verwarmd daarna op een schotel gedaan en garneeren met een rand van macaroni Ryst en macaronisohotel zyn een uitstekende vervanging voor aardappelen die thans veel van den goeden smaak hebben ingeboet ¦ Wie te veel luchtkasteelen bouwt brengt het dikwyis niet eens tot een bewoonbare hut zelfs haar geduld was daar niet altyd tegen be stand Dan gaf zy hem een geducht standje zei hem eens onomwonden haar meening en dreigde met ontslag Dan stond hy schuldbewust voor haar als een kleine jongen en steeds weer slaagde hy erin door een byzondere attentie een of andere beleefdheid vaak ook slechts door zyn wanhopig ongelukkig gezicht haar ontstemming weg te ne men Zoo ook nu Nu was het weer zoo ver In zyn oogen lag een stille bede om vergeving waaraan zy geen weer - stand kon bieden „ Jozef " ¦ - „ Tot uw dienst Miss " Rolf blaakte reeds weer van dienstyver „ Maak de Roadster klaar — het is heeriyk weer " Zy wendde zich weer tot Mrs Tweedy „ Heb je lust om mee te gaan Caroline " „ Ik Denk je dat ik zin heb stof te slikken in de dickey seat Dank je wel — En dan zeker ryden met een vaart waarin je elk oogenblik kaiis loont je nek te breken — Ik voel nog niets voor zelfmoord " Mabel lachte haar uit Maar Caroline trok er ' zich niets van aan De blik dien ze RoU toewierp was bepaald vemieti.gend „ Dan zullen we wel alleen moeten gaan Jozef " zei Mabel „ Zorg er dus voor dat je om " — zfl keerde zich nog eens naar de pendule en overleg de — „ om " Het rinkelen van de telefoon onderbrak haar ten tweede male Zy begaf zich naar het toestel „ Hallo " Plotseling gleed er een trek van bUjde verrassing om haar gelaat „ Henry Ben jy ' t heusch " En zich tot Mrs Tweedy wendend „ Ca roline daar is Henry " „ Maar beste jongen dat is prachtig " riep Ma bel door de telefoon „ Sinds wanneer ben je dan hier — ¦ Wat al twee uur Maar dan had je toch allang hier behooren te - Ziin — Natuurlyk ik vind het vreeselnk eezell *§ je weer eens te zien — En Caroline beeft,vfth verlangen Zy kan niet eens meer rustig oo'-Waar stoel bUlven zitten — Wel neen old boy ' t is toch een geweldige verras sing voor me " ' ^¦ Wordt vervolgd LAAT BL Ministercrisis in De premier rou bij een schandaal betrok zijn TOKIO 19 Mei Reuter — kabinet dreigt een minister-cris vice minister van financiën Kuro vroeg door de gerechtelyke autoril p,en om te worden verhoord Hy wordt verdacht de hand te het schandaal van Juni 1933 in reeds een aantal financiers zyn De mogelykheid bestaat dat dent gedwongen zal zfln af te ook zyn naam is genoemd Reeds toen in het parlement zyn geuit over de gedragingen kabinetsleden op financieel gebie zoek hiernaar ingesteld Men hec deeld dat de beschuldigingen niet Bovenstaand Reuter telegram schi te ¦ wijzen Red OPSCHORTING BURGERL HOORZAAMHEI Gandhi's advies endere PATEINA 19 Mei Reuter - Congrescomité heeft een motie ondersteuning van Gandhi's advie lyke ongehoorzaamheid ter verk radzj zelfbestuur door iedereen opgeschort behalve door hemzelf het duidelijk aan het comité dat de burgerlyke ongehoorzaamheid bewaarde voor verder gebruik daarvoor gereed was RUZIE OVER DE SCHUI Bolivia en Paraguay beschuli BUENOS AIRES 19 Mei VI Vlaansche ministerie van buit heeft een mededeeling gepubliceei gezet wordt dat Paraguay het geschonden Het ministerie van ken van Paraguay heeft daartej uiteengezet dat deze beweringen by getuigenissen van Boliviaan genen worden aangehaald en Bol ervan beschuldigd wordt het oor ben geschonden • LETICIA-CONFLICT VAN t - l RIO DB JANEIRO 19 Mei B communique van het ministerie zaken wordt medegedeeld dat eei eenkomst is gesloten tusschen P Onmiddellyk na de onderteeker eenkomst zullen de diplomatieke ' iden hersteld TOCH EEN MORATORII DUITSCHLAND ¦ Voor den tyd van zes maand « BERLIJN 19 Mei V.D — ïerentie is tot na de Pinksterdage stellen die in gunstige overwegi men zyn een moratorium van Duitschland gevolgd door een procent van alle rentebetalingen de Dawes en Young-leeningen VECHTEND IN EEN MOSf Politie moest ingr^j PARIJS 19 Mei Reuter — Taza heeft gisteren een vechtps tusschen nationaUsten en traditie In plaats van den gewonen p teren plotseling de leider der gebed uitspreken Hiertegen verz ditionalisten Toen de nationalisten-leider aanhangers by zyn voornemen de moskee een vechtparty waar politie een einde kon worden g der nationalisten en veertien zyne den gearresteerd De nationalisten volgen een litiek ZWARE BRAND IN Reeds 1 millioen doUai NE^W BURY PORT 19 Mei Ven New Bury Port in Massachi oogenblik een ontzaggelyke brar reeds een schoenfabriek kantor in de asch gelegd De tot dusver de wordt reeds op 1.000.000 dollai Op het oogenblik bedreigt het Btallaties en de gebouwen langs Merrimac AANSLAGEN IN 00 WEENEN 19 Mei Reuter plaatsen in Oostenrijk zyn In de aanslagen op de spoorlynen gebe sen werd spoorbruggen opgebla iflere plaatsen de rails werd opge De spoorlynen zyn thans ondei litairen gesteld VONNISSEN IN DE MUITEl BATAVIA 19 Mei Aneta litair Gerechtshof van Ned.-Ind spraak gedaan m de zaak van Bom De Jonge werd veroordeeld t tiisstraf Scholten tot 4J jaar S Biegstraten tot 21/2 jr de Grs wegen tot 2 ^ jaar Hordyk tot 2 jaar v Putten tot 3 jaar 3aar v Hom tot 7 jaar Visse tot 5 jaar Steffens tot 25 jai Klaagden zagen het vonnis van bevestigd Bovendien werd Bo matroos 3e klasse VERBOND VAN NATI ' 3 GRAVENHAG & 18 Mei — ter zake van huurschuld by de Jissements-aanvrage is ingedien wan Natioaalistenj voorzitter Di 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 16 Zaterdag 19 Mei 1934 EERSTE BLAD LAATSTE NIEUWS Gedeeltelök gecorrigeerd BUITENLAND Minislercrisis In Japan De premier zou bij een financieel schandaal belrokken zijn TOKIO 19 Mei Reuter — In het Japansoh kabinet dreigt een minister-crisis aangezien de vice minister vein financiën Kuroda hedenoclitend vroeg door de gerechtelflke autoriteiten is opgeroe pen om te worden verhoord Hij wordt verdacht de hand te hebben gehad In het schandaal van Juni 1933 in verband waarmede reeds een aantal financiers zijn gearresteerd De mogelïjkheid bestaat dat de minister-presi dent gedwongen zal zijn af te treden aangezien ook zijn naam is genoemd Reeds toen in het parlement beschuldigingen zfln geuit over de gedragingen van verschillende kabinetsleden op financieel gebied is een onder zoek hiernaar ingesteld Men heeft toen medege deeld dat de beschuldigingen niet gegrond waren Bovenstaand Reuter telegram schijnt het anders uit te wijzen Red OPSCHORTING BURGERLIJKE ONGE HOORZAAMHEID Gandhi's advies ondersteund PATEINA 19 Mei Reuter — Het Al-Indisch Congrescomité heeft een motie aangenomen tot ondersteuning van Gandhi's advies dat de burger lijke ongehoorzaamheid ter verkrijging van swa radzj zelfbestuur door iedereen dient te worden opgeschort behalve door hemzelf Gandhi maakte het duidelijk aan het comité dat opschorting van de burgerlijke ongehoorzaamheid dit wapen slechts bewaarde voor verder gebruik zoodra het land « Jaarvoor gereed was RUZIE OVER DE SCHULDVRAAG Bolivia en Paraguay beschuldigen elkaar BUENOS AIRES 19 Mei V.D — Het Boli Viaansehe ministerie van buitenlandsche zaken heeft een mededeeling gepubliceerd waarin uiteen gezet wordt dat Paraguay het volkenrecht heeft geschonden Het ministerie van buitenlandsche za ken van Paraguay heeft daartegenover uitvoerig uiteengezet dat deze beweringen onjuist zijn waar bij getuigenissen van Boliviaansche krijgsgevan genen worden aangehaald en Bolivia op zijn beurt ervan beschuldigd wordt het oorlogsrecht te heb ben geschonden ¦ LETICIA-CONFLICT VAN DE BAAN RIO DE JANEIRO 19 Mel Reuter — In een communique van het ministerie van buitenlandsche zaken wordt medegedeeld dat een definitieve over eenkomst is gesloten tusschen Paru en Columbia Onmiddellijk na de onderteekening van de over eenkomst zullen de diplomatieke betrekkingen wor ilen hersteld TOCH EEN MORATORIUM VOOR DUITSCHLAND Voor den tijd van zes maanden overwogen BERLIJN 19 Mei V.D — De Transfer con-ïerentie is tot na de Pinksterdagen verdaagd Voor stellen die in gunstige overweging worden geno men zijn een moratorium van 6 maanden voor Duitschland gevolgd door een verlaging met 50 procent van alle rentebetalingen met inbegrip van de Dawes en Young-leenlngen VECHTEND IN EEN MOSKEE TE PARU Politie moest ingrepen PARIJS 19 Mei Reuter — In de moskee van Taza heeft gisteren een vechtpartij plaats gehad tusschen nationalisten en traditionalisten In plaats van den gewonen prediker wilde gis teren plotseling de leider der nationalisten het gebed uitspreken Hiertegen verzetten zich de tra ditionalisten Toen de nationalisten-leider gesteund door zijn aanhangers b(j zijn voornemen bleef ontstond in de moskee een vechtpartij waaraan eerst door de politie een einde kon worden gemaakt De leider der nationahsten en veertien zijner aanhangers wer den gearresteerd De nationedisten volgen een antl-Fransche po litiek ZWARE BRAND IN AMERIKA Beeds 1 millioen dollar schade NEW BURY PORT 19 Mei V.D — In de ha ven New Bury Port In Massachusets woedt op het oogenblik een ontzaggelijke brand Het vuur beeft reeds een schoenfabriek kantoren en woonhuizen in de asch gelegd De tot dusver aangerichte scha de wordt reeds op 1.000.000 dollar geschat Op het oogenblik bedreigt het vuur de havenin stallaties en de gebouwen langs den oever van de Merrimac AANSLAGEN IN OOSTENRIJK WEENEN 19 Mei Reuter — Op talrijke plaatsen in Oostenrijk zijn in den afgeloopen nacht aanslagen op de spoorlijnen gebeurd Op vele plaat sen werd spoorbruggen opgeblazen terwijl op an Öere plaatsen de rails werd opgebroken De apoorlijnen zijn thans onder bewaking van mi litairen gesteld BINNENLAND VONNISSEN IN DE MUITERSGROEP BOM BATAVIA 19 Mei Aneta — Het Hoog Mi litair Gerechtshof van Ned.-Indië heeft heden uit spraak gedaan in de zaak van den muitersgroep Bom De Jonge werd veroordeeld tot 3 jfiar gevange nisstraf Scholten tot 4J jaar Sntjders tot 4J jaar Biegstraten tot 2 % jr de Graaf tot 4 jaar Hei wegen tot 2J jaar Hordijk tot 2 jaar Kooring tot 2 jaar v Putten tot 3 jaar Holsraulder tot 2J iaar v Hom tot 7 jaar Visser tot 5 jaar Smit tot 5 jaar Steffens tot 2J jaar De overige be klaagden zagen het vonnis van den Zeekrijgsraad bevestigd Bovendien werd Bom teruggesteld tot matroos Se klasse VERBOND VAN NATIONALISTEN ' sGRAVENHAGB 18 Mei — Gemeld wordt dat Ier zake van huurschuld bg de Rechtbank de fail ïissements aanvrage is ingediend van het Verbond Sfaa Nationalistenj voorzitter Dr Van der Jlejlle kentenis af De schilder vertelde dat hfl ten huize van den bankwerker vijf valsche biljetten van f 20 had gemaakt De bankwerker had er drie uitgegeven vlak voor zijn arrestatie had hij nog een vierde trachten te „ plaatsen " doch dat mislukte Pres Mr Boas „ Hoe bent u er toe gekomen " Verd „ Ik had broodsgebrek " Pres tot den schilder „ U zegt dat u ze bfl uw medeverdachte hebt gemaakt maar ze zijn óók in uw woning gevonden " Verd „ Die heb ik meegenomen toen raya medeverdachte werd gearresteerd " De deskundige A H Huysman verklaarde dat de bankbiljetten uit de hand waren geteekend en vrij goed waren nagemaakt De officier van justitie eischte een gevangenis straf van drie jaar tegen beide verdachten Uitspraak op 1 Juni a.s DOOR ELECTRISCHEN STROOM GEDOOD ENSCHEDE 19 Mei — Maandag j.l is de mon teur B J G r o e n e V e 1 d die werkzaam was aan het hoofdverdeelstation van het gemeentelijk electrisch bedrijf te Enschedé bfl het schoonmaken van een cel met den electrischen stroom in aan raking gekomen In den afgeloopen nacht is G die 53 jaar oud is in het ziekenhuis aan de bekomen verwondin gen overleden Ischt > an etten verva Drie jaar geëischt legen een schilder en een bank werker AMSTERDAM 18 Mei — Voor de Vierde Kamer der Arrondissementsrechtbank stonden een 35 jarige schilder en een 41-jarige bank werker terecht resp verdacht van het vervaar digen en uitgeven van valsche bankbiljetten van f20 — in de maanden December en Januari j.l De beide verdachten legden een volledige be - Sympathie met den heer Onnes Voormalige kasleelheer onlvangl tallooze gelukwenschen AMSTERDAM 18 Mei — Naar vrij vernemen heeft de heer Onnes van Nijenrode die thans tij delijk te Loenen aan de Vecht woont van alle kanten uit den lande telegrammen brieven en briefkaarten ontvangen om hem geluk te wen schen met het vrijsprekend vonnis van de recht bank Niet slechts vooraanstaande figuren in Neder land hebben zich gehaast den heer en mevr On nes geluk te wenschen ook vele kleine luiden heb ben hun felicitatie gezonden Voor een belangrijk deel waren de gelukwen schen afkomstig van personen die den heer Onnes onbekend waren doch die de behandeling van de strafzaak in de dagbladen hadden gevolgd De stroom van sympathiebetuigingen houdt nog steeds aan Deze attenties zoo zeide de heer Onnes zijn een kleine pleister op de groote wonde en ik ben het Nederlandsche publiek daar zéér dankbaar voor UIT DE STAATSCOURANT ' s-GRAVENHAGE 19 Mei — De Staatscourant vermeldde gisteravond o.m dat op verzoek met 15 September eervol is ontslagen P Aleva ' als no taris te Anjum Benoemd tot notaris te ' s-Gravenhage Mr H A Broers candidaat-notaris aldaar Bij K B is aan den eervol ontslagen reserve kolonel van het wapen der infanterie G K Mul ler de titulaire rang verleend van generaal-majoor POSTVLLCHTEN De Havik is op thuisreis te Calcutta aangekomen De Rijstvogel vloog op uitreis van Belgrado naar Caïro WATERHOOGTE CULEMBORG 18 Mei — Waterstand Lek 1.02 M pi JSi.A.P Val 0.02 M WIJK BIJ DUURSTEDE 18 Mei — Hedenmor gen was de waterstand in Rijn en Lek 2.10 M pi N A P Val 11 c.M UTRECHT 19 Mei — Waterstand Weerdsluis Bovenkant 20 c.M pi N.A.P Val IC c.M Benedenkant 17 c.M — N.A.P Val 1 c.M Waterstand Keulen 1 M Val 1 C.M STADSNIEUWS NaaBverzendingen Nieuw-Zeeland Laatste buslichting Expeditie-bureel Utrecht Station Mei 9.15 via Marseille aanteekenen hoofd postkantoor tot 8.35 Mei 19.40 via Brlndisi aanteekenen hoofd postkantoor tot 18.40 Ned Oost-Indië Laatste buslichting Expeditie-bureel Utrecht Station Mei 8 — via Napels per HoU Mail aantee kenen hoofdpostkantoor tot 7.25 Mei 19.40 via Brindisi per Engelsche Mail,(geen Sabang aanteekenen hoofdpostkantoor tot 18.40 Z e e p o s t 22 Mei 22 — vla Amsterdam aan teekenen en postpakketten hoofdpostkantoor tot 19.30 Ned West-Indië Laatste buslichting Expeditie-bureel Utrecht Station Suriname 23 Mei 13 30 via Plymouth » aanteekenen hoofd postkantoor tot 13 — C u r a Q a o 22 Mei 23.55 via Amsterdam aanteekenen hoofd postkantoor tot 19.30 25 Mei 6.10 via Southampton aanteekenen hoofdpostkantoor tot 24 Mei 19.30 Vereenigde Staten van Noord-Amcrika en Canada Laatste buslichting Expeditie-bureel Utrecht Station Mei 6.10 via Plymouth aanteekenen hoofd postkantoor tot 19 Mei 16 — Mei 6.10 via Southampton aanteekenenhoofdpostkantoor tot 22 Mei 19.30 25 Mei 6.10 via Southampton aanteekenen boofdpostkantoor tot 24 Mei 19.30 c ra => » o o q ' O ha SS 3 3 3 § S > 3 U b < S > - o S bc £« a C O > 3 ' O 3 S ^ 9 ¦ 3 u ^ Il CJ ' S - 2 e «• o ' S « t ' S o V c ^ > o B qj ir ri 5 Qi w _ S s § " s p B 5 » S « 1 S H in 43 bfi ¥ ' S S ï » S § SS * S 2 S • a ' S S g ja ' S tH ^ o H G JS r Van Schendel-expositie Tenloonslelllng van litterair werk foto's handschriften enz van Arthur v Schendel GOED EN VOLLEDIG OVERZICHT In een vorig nummer vermeldden wfl de opening van de/e tentoonstelling die ondergebracht is bi ] de N.»r Bjekhardel voorheen J G Broese een alleszins interessante verzameling van het werk van dezen bescheiden litterator die niettemin op een rijke productie kan terugzien en nog a,ltoos voortgaat Nederland met zijn werk te verrijken Van Schendel die onlangs zijn 60sten verjaardag mocht herdenken werd den 5den Maart 1874 „ er gens op Java " geboren Zelfs Greshoff in zijn laatst verschenen studie over Arthur van Schendel Aan teekemngen over „ Jan Compagnie " en „ De Water man " maakt ons op dit punt niet wijzer Het doet er ook niet toe Hoofdzaak is tenslotte ' t werk van dezen „ dichter in proza " Daar vinden we allereerst de geïllustreerde Droyon-uitgave van 1896 en dan de prachtige eer ste uitgaven van „ Een Zwerver Verliefd " en „ Een Zwerver Verdwaald " met de subtiel gestyleerde houtsneden van B Essers „ De Schoone Jacht " en Verhalen " hebben meegeholpen Van Schendel be faamd te maken al acht schrijver dezes de Tama lone-creatie het hoogtepunt uit v S.'s eerste perio de Er is geen werk van Van Schendel verschenen dat hier niet in de algemeen bekende of in zeldza me edities en smaakvolle luxe-uitgaven te vinden is Dat laatste is bijv het geval met werken als An giolino en de Lente " „ Verdichtsel van Zomerda gen " „ Maneschijn een verhaal " „ Fratilamur „ Tristan en Isolde " „ Jan Compagnie " „ De Water man " e a Toch bedenke men goed dat de kostbaarheid van uitgaven die soms slechts uit een luttel aantal ge telde exemplaren bestaat slechts de buitenzijde van het werk raakt en van hoe groote interesse ook voor Jen bibUophiel-verzamelaar geringe beteeke nis heeft zoo zij niet de schelp is die als een fraai sluitend omhulsel in zich een zuivere parel verbergt men Daar is o.a een Fransc.ie vertaling van zijn „ Zwerver Verliefd " „ Le Vagabond Amoureux " van de hand van Louis Pierard voorts een smaak vol uitgegeven Duitsche vertaling van „ Het Fre gatschip Johanna Maria " dat eveneens in een Ita haansche overzetting van niemand minder dan Prampolinl het licht gezien heeft „ Il Canto dell ' ultimo Veliero " Dezelfde Prampolinl heeft ook een drietal andere werken van Van Schendel ver taald „ Tamalone " „ Angiolino e la Prima vera " en „ I Fiori dell ' Amore " Wij zullen hier niet alle vertalingen opsommen maar wijzen alleen nog op een aantal bijdragen van Van Schendel in verschillende boeken en pe riodieken zoo bijv zijn inleiding bij R N Roland Hoist's „ Overpeinzingen van een Bramenzoeker " een reeks Gids-artikelen loopende over de jaren 1908—1931 en bijdragen in „ De Indische Verlof ganger " Kritieken op van Schendei's werk vindt men hier uit allerlei tijdschriften bijeengebracht O.a vinden wij hier ook het felle artikel van Marsman in „ De Groene " van 11 Juli 1931 Dan is er een overvloed van illustratief materiaal o.a een por tret van Van Schendel door Jan Toorop afkomstig uit het Sted Museum te Amsterdam een ander Van Schendel portret door Jan Poortenaar repro ducties door Willem Witsen verder een menigte photo's en caricaturen Dan vindt men hier ook het prachtig origineel van ' t houtblok voor de titelplaat van „ Een Zwerver VerUefd " vervaar digd door B Essers diens houtsneden bij van Schenders Safija houtsneden van Jan Poortenaar enz enz Briefkaarten en brieven van A v Schen del manuscripten van „ Huon of over den Dood " van „ De Waterman " „ Fratilamur " Duitsche vert van P J Geuzen en „ Angiolino and the Spring " in een eigen onuitgegeven Eng vertaling van den auteur zelf voltooien deze uiterst belangwekkende en rijke tentoonstelling UIT DE PROVINCIE PREVENTIEVE TANDVERZORGING SOEST 19 Mei — Gisteravond hield de vereeni ging voor preventieve tandverzorglng in „ Religie en Kunst " een lezing met lichtbeelden Wegens verhindering van Prof Veringa gaf de voorzitter na opening dezer bijeenkomst het woord aan Dr B a a n der s uit Amsterdam die aan de hand van verschillende lantaamplaatjes op zeer duidelijke wijze de onschatbare waarde van een goed gebit zoowel voor ouderen als jongeren uiteenzette Spreker wees daarom op het nut eener preven tieve tandverzorglng Tijdens de pauze had eene verloting plaats van eenige zeer mooie prijzen door ingezetenen ge schonken o.a een aquarel van den heer A Keus APOTHEKEN Van 19 Mei ' s avonds 8 uür tot 26 Mei ' s avonds 8 uur wordt de Zondags - en avond dienst waargenomen door de apotheken Fa VIEL EN VAN DIJK Korte Jansstraat 15 Fa SLBESWIJK Catharijnesingel 26 Fa BOOGAERDT Biltstraat 152 BERENTS Bem Weerd O.Z 9 BERGEMA Oudegracht Geertebrug 350 DELI APOTHEEK Amsterd Straatweg 37S „ ZIEKENZORG " Catharijnesingel doorloopend • geopend Recht en Rechtspraak POLITIERECHTER Een fiets verduisterd Van een dom meisje dat zich door een flonkerend karretje liet verleiden De jeugd kan tegenwoordig bijna beter fietsen dan loopen Vroeger was je blij wanneer je eens bij je broer „ achterop " mocht zitten en wanneer je toestem ming kreeg om fietsen te leeren dan Voelde je je de koning te nik Nu praat men niet meer " over fietsen leeren Men sch^nt met de kennis te worden geboren Iedereen fietst en het resultaat ia dat de fietsen maker zich over gebrek aan werk niet druk be hoeft te maken Behalve wanneer men klanten krijgt zooals Stieltje Stientje is een meisie van 18 jaren en gistermid daaf stond zij voor den nolitie-rechter wegens ver duistering van een riiwiel Stientje kan ook fietsen maar een rijwiel bezat ze niet Haar bewonderaar was wel zoo'n twee wieüg voertuig rijk en toen de zon haar verkwikkende warmte over de bloeiende hoom gaarden uitstraalde en kleur en fleur bracht aan het feest van de lente kwam haar verloofde met het voorstel om een fietstochtje te gaan maken Het voorstel sloeg in en Stientje stante naer een rijwielverhimrder om een dagje een fiets te huren dn "- ie een fiets te huren Er waren bliikbapr al meer plannetjes gemaakt alle fietsen waren althans uit Stientje zag in gedachte het plannetje reeds in duigen vallen doch plotseling kwam zij on het lee lijke idee om te zeggen dat zij naar een ziek fami lielid tnnest Zonder blikken of blozen snelde zij den rijwielmaker het leugentie op de mouw en de ze vloog er in „ Nou neem deze dan mnnr hs-d hii gezegd en hij gaf har een mooi karretje dat nog floT^kerde en goed in de mof zat Het tochtje werd in gepaste vreugde gemaakt m.'iar toen het uur van scheiden van de fiets dan altijd naderde begon het kwade duiveltje weer te spreken Stientie luisterde met gewillig oor met ' t gevolg dat de fiets niet terug ging'en Stientje de stuur asch het zadeltaschje en de rokbescher mer verwijderde om de fiets onherkenbaar te ma ken De arm van het gerecht is niet alleen lang doch weer ook te komen waar men haar niet ver wacht Stientje was spoedig gegrepen en moest thans boeten voor haar zonde Zoowel de Officier van Justitie als de politie rechter wilde haar nog buiten de gevangenis houden en veroordeelde haar tot een voorwaarde lijke gevangenisstraf voor den tijd van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar ^^ KANTONJGERECHT ROEKELOOS RIJDEN OP DEN SOEST DIJKERSTRAATWEG Op 8 April j.l had een automobilist met een zeer groote snelheid over den Soestdijkerstraatweg ge reden uit de richting Baarn Plotseling was toen een andere auto van een zijweg gekomen Daar het geregend had en de straatweg nat was was de eerste auto by het rem men geslipt waardoor een aanrijding het gevolg was geweest De aangeredene een bewoner van Bilthoven die als getuige gehoord werd beweerde met een vaart van slechts 6 è 7 K.M te hebben ge reden en beweerde dat de andere automobilist veel te hard gereden had Als tweede getuige werd ge hoord een mede-inzittende van den aangeredene Deze was dadelijk na de aanrijding naar de auto van verdachte gegaan waarin enkele dames zaten en had de echtgenoote van verdachte gesproken Deze zou haar man gesmeekt hebben langzamer te rijden waaraan deze echter geen gevolg gegeven had Ook een andere inzittende had deze dame ge sproken zij zou gezegd hebben „ Dat heb je nu van je harde rijden dit is nu al je derde ongeluk " Verdachte beweerde wel altijd hard te rijden maar nooit t e hard De vrouw van verdachte wenschte niet te getuigen De ambtenaar van het O.M meende dat de groote snelheid een groot gevaar beteekende voor het verkeer De wijze van rijden van verdachte is beneden alle critiek Hy eischte dan ook een boete van f 60 subsidiair 20 dagen hechtenis met intrek king van het rijbewijs gedurende 3 maanden De verdediger zeide dat op het moment van de aanrijding niemand op den weg gereden had dan verdachte Voorts lag de zijweg geheel verborgen achter boomen en struikgewas De verdediger meende dan ook dat verd alleen te snel gereden heeft In de repliek zeide de ambtenaar van het O.M o.a dat de zijweg duidelyk zichtbaar was door witte ringen om de boomen Over 14 dagen zal schriftelijk vonais wordengewezen ¦ AANRIJDING OP DE SMAKKELAARSBRUG Voorts stond terecht een automobilist die op den avond van den 21en Februari j.l met groote snel heid gereden had nabij de Smakkelaarsbrug Hier had verdachte een jonge dame aangereden welke bloedend verwond werd terwlgl hij tevens nog een wielrijdster torpedeerde De getuigen beweerden eenstemmig dat verdachte met roekelooze snelheid gereden had n.l met een vaart van 60 K.M en b(jna aan de Unkerzijde van den weg De ambtenaar van het O.M oordeelde het ten laste gelegde bewezen en eischte een flinke geld boete f 100 of 20 dagen hechtenis De uitspraak luide f 60 boete subsidiair een maand hechtenis BOKSEN CARNERA-BAER OM DEN WERELDTITEL Het staat thans definitief vast dat de match om het wereldkampioenschap tusschen Primo Camera en zijn uitdager Max Baer op 14 Juni a.s in het nieuwe stadion op Long Island plaats vindt MARKTBERICHTEN UTRECHT 19 Mei — Op de weekmarkt waren heden 4925 stuks vee aangebracht De prijzen wa ren voor stieren f 0.21 a 0.26 voor vaarzen f 110 a 180 voor pinken f 60 a 90 voor melkkoeien f 130 a 230 voor kalf koeien f 140 a 240 voor vaarskoeien f 100 a 160 voor sla.chtkoeien 2e srt f 0.25 a 0.28 3e srt f 0.22 a 0.24 voor 110 mage re kalveren f35 a 60 voor 530 nchteren kalveren f 3 a 4.50 voor 370 magere varkens f 15 a 21 voor schrammen f 8 a 14 voor 750 biggen f 4 a 6 voor 140 schapen f 14 a 22 zuiglammeren f 10—13 wei delammeren f 4—9 Boter Natuur f 0.80 a 0.85 eieren f.2.10 a 2.80 per 100 stuks kaas f 0.25 a 0.40 de 5 Hectogram Kalkoenen 1 1.30 a 2.75 kippen f 0.80 a 1.10 een den f 0.40 a 0 60 f 0.20 a 0.40 ganzen f 1.50 a 2.50 konflnen f 0.30 a 1.40 piepkuikens f 0.15 a 0.60 jonge hennen f 0.80 a 1.25 jonge ^ hanen f 0.50 a 0.80 Hoogste barometerstand 765.4 Helsingfors Laagste barometerstand 744.8 Ingoe Eerste Kwartier 21 Mei ' s nam 3.40 uur.Zonsopg 5.01 Maansopg v.m 9.42 Zonsonderg 8.52 Maansonderg v.m 1.22 Morgen licht opsteken 9.24 uur Maandag licht opsteken 9.26 uur Dinsdag licht opateken 9.28 uur NACHTE.QAAL5TR.9 - LIJNMACKT 35 UTRECHT 18 Mei — Vereeniging Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Toma - ten exportveiling Tomaten A f 23.40—23.70 Idem B f 23.50—24.80 Idem C f 19.90—21.60 Idem CC f 13.40 Aanvoer 1850 pond UTRECHT 18 Mei — Asperges wit 13—14 id blauw 7-—24 rhat)arber 1—4 radijs 0.50 — 2.90 wor tels 3—17 per 100 bos kropsla 0.50—3.20 andijvie 0.60—3.30 komkommers geel 1—16 id gi'oen 1 — 14 prei 0.30 — 1.20 bloemkool 1.50—26 roode " iool 3—7 psvoye 5—7 per 100 stuks zomerspinazie 2 — 16 winiierspinazie 2—5 postelein 3—10 snijboonen 44—84 suikerboonen 43 — 96 peulen 74 — l.«i'J dop erwten 39—58 p 100 K.G aardbeien 12—74 toma ten 7—33 druiven blauw 70—125 roode oessen 125—145 per 100 pond perziken 4—40 per 100 st UTRECHT 19 Mei — Groenten - en Vruchtenvei ling „ Utrecht en Omstreken " Export-veiling Rha barber 2 — 3 et per bos Wortels 5—10 et per bos Sla 0.60—2.40 per 100 stuks Andijvie 1.30—2.10 p 100 stuks Komkommers geel 7.00 — 9.00 p 100 stuks Bloemkool 9—15 et per stuk Zomerspinazie 2—11 et per kilo Postelein 7—10 et per kilo ' s-GRAVENZANDE 18 Mei — Exportveiling Sla 0.50—1.40 per 100 krop Peen 8—14 et per bos Bloemkool 9—21 et per stuk — Veiling Binnen land Sla 0.50—1.00 Eieren 2.60—3.20 beiden per 100 stuks Peen le srt 2—8 et Asperges wit 25 — 39 et blauw 28—32 dun 30 et alles per bos Radijs 0.90—1.70 Rhabarber 1.80—3.90 Krevel 1.00 Sel derie 0.30—1.30 Sjalotten 1.10 Postelein 7—10 et Spinazie 7—10 Aardbeien 62—94 et 2e srt 32 et Andijvie 5—6 Dubbele boonen 85 et Aardappelen gewone 11—18 et idem poters 10—19 et idem bonken 8—13 et idem grut 8—13 cent Tomaten A 46 et idem C 42 et idem B 49 et idem CC 35 et alles per kilo Komkommers le srt 8—11 2e srt 6 et Bloemkool 5—17 et 2e srt 2—8 et per stuk Stoofsla 15—16 et Zuring 26 et beiden per kist BREUKELEN 18 Mei — Aan de kaasmarkt waren waren heden aangevoer 73 wagens met tezamen 2873 stuks kazen Gewicht pl.m 20111 K.G Prijs le s R.M f 18—20 per 50 kilo 2e srt f 15—17 per 50 kilo ZWOLLE 18 Mei — Boter Aanvoer 440 K.G.,waarvan 10 1/8 vaten 4 1/16 vaten en 240 stuk ken van een half K.G prijs f 1.50—1.60 per K.G.,per 1/8 vat van 20 K.G prima f 28.50 afwiikendef 26.5 per 1/16 vat van 10 K.G f 13—15 Handelvlug 200.000 kipeieren f 1.40—1.50 per 100 stuks Huiden Koehuiden 10 et pinkenvellen 10 et stierenvellen 8 et Handel flauw Veemarkt Aangevoerd 754 runderen 512 gras kalveren 462 nuchtere kalveren 89 schapen 382 lammeren 340 varkens 627 biggen Men besteedde voor neurende en versch gekalf de koeien f 135—230 dito vaarzen en schotten f 130—195 gustekoeien voor de vetweide of stal f 90—165 dito vaarzen f 80—140 voorjaarskal vende koeien 100 — 170 li-jarige soringstieren f 95 — 120 IJ jarige pinken f 45 — 105 jonge fokkal veren f 12—36 nuchtere kalveren f 3—9 vette koeien en ossen aan bouten 46—51 et dito stie ren 45—55 et dito kalveren 65 — 95 et dito scha pen f 8—15 lammeren f 6—11 6-weeksche biggen f 5—7 14-weeksche dito f 7.50—10 drachtige var kens f 40—60 magere dito f 25—40 per stuk vet te dito 28—32 et Handel In varkens redelijk CULEMBORG 18 Mei — Veiling Culemborg en omstreken Aardbeien ƒ 1.05 spinazie 6H et per K.G WOERDEN 18 Mei — Groentenveiling Krop sla 5—21 Spinazie 5—12 Tomaten 23—24 c per pond Selderij 18 c per 10 stuks Rhabarber 1 — 4 % Aardbeien 22—40 Bloemkool 7 %— 18 Peen 10 Postelein 10 St Remi 121/2 o GELDERMALSEN 18 Mei — Ter veiling be steedde men voor aardbeien le srt 32—41 c 2e srt 20—30 et stek 8—9 et tomaten 17—23 et p p AMERSFOORT - 18 Mei — Hoendereieren f 1.90 — 2.70 eendeieren f 2.25—2.50 alles per 100 stuks Hooiboter f 1.70 per K.G Kippen f 0.90—1.20 ha nen f 0.90—1.10 jonge hanen f 0.55—0.70 ts.mme konijnen f 0.40 — 1.50 jonge tamme eenden f 0.40 — 0.50 alles per stuk tamme duiven f 0.20—0.30 per paar Zeugen drachtige f 45—60 biggen f 8 — 12 alles per stuk Aangevoerd waren ongeveer 230.000 stuks hoendereieren 1700 stuks eendeieren 20 K,G hooi boter 7 zeugen drachtige 280 biggen AMERSFOORT 18 Mei Fruit - en groentenvei ling „ Amersfoort en Omstr " Prijsnoteering vei ling Aardbeien 47—75 et tomaten 33 — S6 et dop erwten 33—35 et sp.boonen 88—108 et peulen 80—81 et postelein 7—13 et spinazie 8—13 et komkommers 10 — 15 et bloemkool 10—21 et wortelen 6—12 et rhabarber 2—6 et andijvie 11 — 14 et sla 11—23 et radijs 14—22 et raapsteel 4—5 et selderö 10—20 et look 15—29 et peter selie 14—20 et AMERSFOORT 17 Mei — Eierenveiling Aan voer pl.m 90.000 stuks Kleine eieren f 1.90—2 Witte eieren f 2—2.50 Bruine idem f 2.15—2.85 ZALTBOIVIMEL 18 Mei — Aardbeien Deutsch Evern le srt ƒ 46—61 idem 2e srt ƒ 22—40 Aani voer aardbeien 13000 pond i 
UTRECHTSCH NIEUWSBC/AD 91 '° H Zaterdag 19 Mei 1934 UTREC TEERDERS TE AM - STERDAM EN ELKE TWIJFEL OMTRENT UW KEUZE 13 VER - DWENEN TE KOOP een BENEDEN - en BOVEN HUIS te Utrecht aan den Am sterdamschen straatweg te genover het Julianapark Zeer geschikt voor winkel Br no 6439 bur van dit blad Voor spoedige indienst treding gevraagd Stads Vertegenwoordiyer goed ingevoerd bij H.H Winkeliers en Caféhou ders voor den verkoop van wijnen en gedistil leerd Br met opgaaf van vorigen werkkring en verlangd salans ond no 6611 bur dezer Dpleldingsschip voor de HANDELSVAART TE ROTTERDAM Aan breeden verkeersweg bij Julianapark — A'dam str.weg te koop een woonh bev suite keuk W.C tuin 4 slaapk zolder alles goed onderhouden Koopprijs t 5000 — Br no A 3699 Adv.-Bur ALTA Pausdam Gratis RATAX's Vrijdag j.l no.s 23 en 32 Zie circulaires in de taxi's 1899—1934 Den 21en Mei hopen on ' ze geliefde Ouders Be huwd en Grootouders F DS BOER en A P KOST hunne 35 jarige Echtver eeniging te herdenlten Hunne dankbare kin deren en kleinkind Imhoffstraat 3 Utrecht HET GROENE KRUIS TE UTRECHT ALGEMEENE VEEGADE RING op Dinsdag 29 Mei 1934 Nieuwe Gracht 94 te 20 ure AGENDA Opening Notulen der vorige ver gadering Jaarverslag secretaris 4 Rek én verantwoording Penningmeester Vaststelling der begroo ting Vaststelling contributie Bestuursverkiezing Rondvraag De secretaris Dr J IDZERDA W Barentzstr 61 Utrecht Verkoop Gemeentelijk Bouwterrein Ie Utrecht Ingevolge machtiging van B en W van Utrecht deelt de Directeur der Gemeentewer ken mede dat gegadigden schriftelijk kunnen inschrijven voor den verkoop van het GEM BOUWTERREIN Efelegen aan de N.zijde van de aan te leggen Duifstraat in verbinding met den Weerdsin gel t.o de Noorderbrug Voorwaarden en situatieteek kosteloos verkrijgbaar bureau G.W Achter Clarenburg 12 te Utrecht Inschrijvingen aan den ge noemden Directeur moetenuiterlijk op Vrijdag 25 Mei a.s.vóór 12 uur ' s middags opvoornoemd bureau portvrij zijningediend 6562 IN UTRECHT adverteert men met Succes in het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD omdat het UTRECHTSCH NIEUWS BLAD zoowel te UTRECHT als in de OMSTREKEN algemeen gelezen wordt IVIEN CONTROLEERE Voor de vele blijken van be langstelling bij ons Gouden Huwelijks-Jubileum ondervon den en voor de prachtige cadeaux en bloemenhulde door familie vrienden en buren ons zoo ruimschoots geschonken onzen harteiyuen dank M RBITSMA D J REITSMA - Toenbreker Utrecht Papaverstraat 48 100 GOUDEN HEEREN ZAKHORLOGES uitslui tend prima Zwitsersche ancre werken thans van af f 87.50 Het Bestuur bericht dat weerjongens kunnen geplaatst wor den niet beneden 13 en nietouder dan 15 jaar.Zij die in aanmerking wen schen te komen kunnen zichom verdere inlichtingen schrif telijk wenden tot den Comman deur aan boord van de „ Neder lander " liggende aan boei O.bij de Maasbrug te RotterdamHierbij wordt speciaal de aan dacht gevestigd op de aanwe zigheid van een loodsschoener,waarmede gedurende de zo mermaanden buitengaatswordt gevaren 6608 HET AANTAL BETA - JEUGDDIENST indeBUURKERKl Ingangen Steenweg en | Buurkerkhof a.s ZondagmoTgen 10.30 u Voorganger Ds P DE HAAS FEESTLITURGIE LENPEA HET BI E'SBIJ VAN DEN BOND VAN ADVER - 50 GOUDEN HEEREN POLSHORLOGES prima Zwits ancre werken thans van af f 25 — 250 gechroomde DAMES en HEEREN POLSHOR LOGES thans van af f 5 — uitsluitend Zwitsersche uur werken L A Wesly arts AFWEZIG Waarnemers Doktoren AS SINK CORNELIS TERHAAR en voor Utrecht boven dien Dr CRUCQ 6575 GEVESTIGD te De Bilt ApotlïeeK W H ten BoscR Voorloopig adres 6569 HESSENWEG 175 Telef 28383 DE HOOP VERHUIZI NG EN NIEUWE GRACHT 62a TELEF 17089 BUR DRIFT 23 - UTRECHT - TEL 10026 en 17353 CEEN GE5CHERM MET WILLEKEURIGE OPLAAG-CIJFERS MINSTENS 10.000 ABONNÉ'S MEER DAN EENIG UTRECHTSCH BLAD HULPBANK VOOR DEN MIDDENSTAND Mathenesserlaan 380 Tel 36482 KOTTEKDAM Verstrekt voorschotten en cre dieten voor diverse doeleinden uitsluitend boven f 500 — Leest dit hladll Reist in eigen land I AHERSFOORT ^^^^ ™- gestrekte heidevel den Hotel en Pensiongids op aanvr kosteloos Verkeers bureau V V V Tel 1152 SCHIERMONNIKOOG Niet alleen een eiland dat door zijn zeer merkwaar dige natuurlijke gesteldheid steeds vele onderzoekers heeft getrokken maar voor alles een heerlijke bad plaats met landelijke be woners en vele onuitspre kelijk stille plekjes Bén van onze mooiste Wadden eilanden BARCHEM Hotel BOSCH Bondshotel stroomend koud en warm water Prima keuken Schitte rend gelegen Telef no 1 Garage Prospectus op aanvrage D B ^ n /^ d W I Ik I U Pension MICHELS DLrCljLlIN » IN n Or - V Peltlaan 10-12 Telefoon 114 Gez fara Pension Goede keuken Mooi terras met tuin alle kamers stroomend water dicht bg bosch en tram naar ^ Zee Voor - en natijd f 3 — è f 3.50 Seiz i i — k f 4.50 Gelegenheid voor weekend NOORDWIJK a/ZEE Een der fraaiste iDadplaatsen van ons land Vooral wie gewend is op het vlakke land bij bosch en hei of in de bedompte stadslucht te wonen zal hier kunnen ver ademen en bij zijn terug keer over een dubbel ge zond en aangesterkt lichaam beschikken BBLTHOVEN Natuurbad „ DE BILTSCHE DUINEN " Bilthoven - Julianalaan Tel 26762 Schitterend gelegen Groot strand voor zonnebaden Kano vijver Kindergraafvijver Tennisbanen Terras Restaurant Entree f 0.55 Kinderen f 0.30 Groote gezelschappen red r\E VECHT De bochtige ¦-^ overlooverde Vecht was van oudsher een gezochte streek Talrijke oude hee renhuizen en buitenplaat sen leggen daarvan nog he ' den een fraai getuigenis af Ook Vreeland met de plas sen voor allerlei Matersport in haar nabijheid is om haar landelijke rust een heerlijk oord H o t e 1-R estaurant HEIDEPARK Meest geschikte inrich ting in den omtrek Heerlijk terras met prachtig uitzichtover het Heidepark Jan Steenlaan 22 — Zi Tel 26477 BILTHOVEN BREUKELERVEEN prachtig gel a.d Breukelerveensche Plassen ca.l4 K.M van Utrecht Zwembad 12 M hooge uitkijktoren Waterterras Verhuren van roei - en zeilbooten cano's en waterfietsen Kampeergelegenheid en visschen Zomer - en winterstalling van alle soorten vaartuigen Gem zit - en slaapkamers vanaf f 12.50 p week Prima consumptie billijke prijzen J MEESTER Huize Zomerlust Heerenweg 21—^23 Breukelerveen GEOPEND Huize Zomerlust STADHUIS TE MIDDELBURG EGHOND AAN ZEE Rustige en intieme badplaats Badhotels „ Welgelegen " en „ Zeezicht " met dépend „ De Wijde Blik " alle direct aan zee gelegen Billijke prijzen Gerenommeerde keuken Gemeubileerde landhuizen te huur Strandbedrijf tennis zeilen Bouwgrond te koop Inl N.V Maatschappij „ Zee ad Egmond " Emmastraat 17 Egmond aan Zee Kantoor tel 15 hoteltel 16 NIEUW-LOOSDRECHT Café Bad en Jachthaven „ Het Witte Huis " Nieuw Loos-drecht Tel Tienhoven no 9 doorl — Zeil - roeibooten en cano's te huur Schitterend gelegen aan de zeilplassen ruim gratis parkeerterrein gemakkelijk bereikbaar met Oskamp's geregelden busdienst SCHEVENINGEN -= lk ^ 48 Telefoon 551117 — Pr keuken warm en koud str water Pens V en naseizoen f 3.50—4.00 Hoogseiz f 4.00—5.00 3 min van strand en bosch NOORDWIJK a ZEE Hotel-Pension SOLE MIO Zuid Boulevard — Telefoon 51 Tot 15 Juli vanaf f 4.00 daarna f 5.50 tot f 6.00 Koud en warm stroomend water Hotel-Café-Restauranl „ KIEVITSDEL " nabij natuurbad park „ Doorwerth " — Nieuwe directie.Tel 403 Renkum A M VAN DIJK HEELSÜH ZEE STRAND MUIDERBERG UITZICHTTOREN Gemakkelijke verbinding met Utrecht Inl en prospectus V.V.V „ Floris V " NOORDWIJK a ZEE f 2.75 p d VoU pension plus alle goede zorgen „ DUIN EN DAL " een der groote zaken Vraagt prosp Tel 184 — Weekend f 6.00 -^ r^Brf-—p Bezoekt het ZEISTER DIERENPARK M 1 ~ 1^1 b.d Theeschenkerij „ Het Jagersbuis " waaraan verbonden groote Kinderspeel tuin tien minuten vanaf tram en spoor Dir GEBR VAN KOLFSCHOTEN BOSCH NIEUW-LOOSC-^ECHT „ WATERSPORT " — Bad - en Zweminrichting - Watersport Gelegenheid voor roeien zeilen kampeeren Pracht uitzicht over de Plassen Groot strand voor zoimebaden Prima con sumptie Billijke prflzen Aanbevelend j RUITENBEEK NOORDWIJK a ZEE f 2.75 p d volledig pension plus alle goede zorgen „ DUIN EN DAL " Een der groote zaken Tel 194 Vraagt prosp Pinkster weekend t 7.00 LIQUIDATIE VERKOOP JUWEELEN - GOUD - ZILVER WEGENS STERFGEVAL van een onzer vennooten zijn wij genoodzasikt eene liquiöatiever » koop te houden Deze buitengewone verkoop van Juweelen Goud Zilverwerken en Horloges van hooge kwaliteiten omvat onzen geheelen kostbaren voorraad waaruit wij hierbij een greep hebben genomen om U er een overzicht van te geven TTitsluitend prima nieuwe goe deren van het mooiste fabrikaat GOUDEN WERKEN 150 MODERNE GOUDEN ARMBANDEN thans van af fl4 — HORLOGERIE 125 GOUDEN DAMES POLSHORLOGES met en zonder gouden banden prima Zwitsersche ancre werken thans van af f 20 — JUWEELEN 50 RINGEN met eerste kwal diamanten in Oud 50 GOUDEN VULPOT LOODEN thans van af f 5.75 HoU zettingen thans 25 % reductie op de gewone prijzen 150 GOUDEN SIERSPEL DEN en Broches met echte Game's thans van af f 6 — 40 paar GOUDEN MAN CHETKNOOPEN 20 % re ductie op de gewone prezen 250 MODERNE DAMES EN HEEKENRINGEN met prachtvolle zuivere brillanten thans 20 % re ductie op de gew prijzen ' vanaf f 7.50 400 DAMES ZEGELRIN GEN 400 HEEREN ZEGELRIN GEN 100 PRACHTVOLLE COL LIERS met brillant of diamant thans van af f 12.50 tot f 600 — 500 DAMESRINGEN met moderne kleur steenen 50 ARMBANDEN met brillant en diamant nieuw ste modellen thans 20 % reductie op de gewone prüzen 500 GLADDE RINGEN 400 RINDERRINGEN Alle met 20 % korting op de gewone prijzen thans reeds vanaf f 2 — Bgzonder voordeelige aanbiedingen In TAFELZILVER alle st^'Ien NOTARIS PRIJZEN VOLGENDE WEEK zullen w ^ U een en ander mededeelen omtrent onzen enormen voorraad ECHT ZILVERWERK waarbU vele verrassende koopjes JUWELIER LAMMERS Aa 1845 OUDECRACHT 149 - UTRECHT - TELEF 12317 I VALKENBURG L NIJMEGEN Het is niet al leen de pracht van de Waal die deze oude stad tot zulk een merkwaardig en in den zomertijd druk bezocht punt maakt maar bovenal haar heerlijke be boschte omgeving haar mo numenten en herinneringen aan een grootsch verleden Pension WILLEMS-KUSTEBS Mooi gelegen aan den Houth Villaweg 5 min van ' t nieuwe zwembad Stroomend water op alle kamers Prima keuken Pens.prijs f 2.75 Garage vrij VALKENBURG L Hotel Fam Pension „ BRISTOL " Lindenlaan 5 Tel 82 Modem comf ' t Huis waar U zich thuis gevoelt Matigeprijzen J B MIGNON-MEVIS VALKEVEEN — Vanouds een der bekendste bad plaatsjes aan de Zuiderzee Hoewel het ook de voordee len van de onmiddellijke nabijheid van prachtige bos schen en een breed strand bezit is het door haar lig ging bij het oude en merk waardige vestingstadje gun stig gelegen VALKENBURG L Het van ouds bekende Prot Familie-Pension „ VAN ESPEN " Houthemervillaweg Tel 210 Groot en modem inger villa terras en tuin Alle comf boschr omgeving uitst ref Voor en naseizoen f 3 — Seizoen f 3.50 Vraagt prospectus VALKENBURG L Protestantsch Pens G v d GRONDEN Houthemervillaweg A 50 Prachtige ligging Frissche kamers Gezell verbl uitst ref Voll pens f 3 — en f 3.50 Tel 203 Vraagt prosp MUIDERBERG a/ZEE Ge makkelijk bereiltbaar met tram auto en fiets en voor den voetganger langs prachtige lanen heeft dit dorp beslist alle eigenaar digheden van een bad plaatsje aangenomen Men kan er zwemmen in goed verzorgde baden men heeft er badkoetsen men kan er rustig roeien en het breede strand veroorlooft allerlei vermaak Ook de zeer bij zondere echo en de belvé dère moet men gaan zien HOTEL DE KROON VALKENBURG t.o het Station Bekend prima keuken Uitst referenties Voor - en naseizoen f 3.25 hoofdseizoen f 4 — Vraagt prospectus VALKENBURG L ~ ^ ' KEIZER Prachtig gelegen — Frissche kamers — Prima keuken 8 minuten van station Valkenburg 3ip - Volledig Pension è f 3 — per dag ¦ ^ ÜJ Week-vacantie Zaterdag tot Zaterdag f 18 — p p Gids aanwezig Reizen naar België en Duitschland met Toer - wagens Nieuwenweg E 118-121 Valkenburg L Vroegtijdige bespreking gewenscht VALKENBURG iLy "^^ ^ I VICTORIA Gr Str 16 Tel 103 Fr kam str w fr keuk centr der pi uitst ref Voll pens.prijs f 3 — p d p p Aanbev A C v d GRONDEN RHIJNAUWEN „^ Cren " Schitterende wandelingen in de omgeving Bosch — Water — Weide — Billijke tarieven VALKENBURG L,)"-anren " '^ ' Bondshotel.TELEFOON No 38 — TELEFOON No 38 Alle modem comfort — Lift — Pracht tuin Het meestbezocht Hotel ter plaatste Pensionprijs f 4 — tot f 5 — WESTEN-SCHOUWEN HOTEL-PENSION „ ZEELUST " 2 min van zee Matigeprijzen Eigen J M v VESSUM Burgh Z WIJK a ZEE "'* H°°s « D "=""- alle comf Pr v.a f 3 — p d Pinksterweekend f 9.50 Tel 3031 1 minuut van het strand SOEST „ N A T U U R B A D " 4 min van station Soestduinen Bosch - Heide - Blonde Duinen Wateroppervlak 11.000 M2 Heerlijk Bad en Zwemwater doorloopend verversoht steeds op temperatuur onafhankelijk van het weer ' ^ F B ^ i ^^ Parel der Stichtsche Lustwarande ^— »— ¦ s > i ijezit slechts één Theehuis „ De Krakeling " met oud-HoU inger theezaal op de deel gelegen aan den straatweg Zeist — Woudenberg Verschillende beziens waardigheden zooals laan en put van Napoleon Uitgebr kinderspeeltuin gr speelgelegenheden voetbalterr enz Prima consumptie matige prijzen ruim parkeerterrein Geregelde busverbinding Tel Zeist 1463 Expl H MEIJER NAAR SCHIERMONNIKOOG ongerept natuurschoon Dennen bosschen zee en duin Prachtige wandelingen 2 x p dag bootverbinding Uitste kende Hotels Pensions en Zomerhuisjes Inlichtingen gratis Bureau V.V.V Middenstreek Telef 28 Winkelsluitin if PFincipteeïe deba Tweede Kam Kiitiister Coiijn wijst amenol tot verruiming van Zond < verkoop af J Het standpunt der katr • s-GRAVENHAGE 19 Mei — T ^ hajideling van het voorstel tot het van een technische wSziging in sluitingswet verklaarde dr ColflnJ prys gesteld had op de behandeli ontwerp-Verschuur inzake de Zom ofschoon volgens den heer Versch heele kabinet achter het ontwerp Bti de algemeene beschouwingen o itwerp zei de heer Boon lib het dat het zoo lang duurt voordat er jniddenstand wordt gedaan Spr her ' indiening van het initiatief-ontwerp -'' ' handeling ook al weer wachtte op di dere regeeringsontwerp dat nu van Ékfgevoerd hoewel minister Verschu Slaard dat de geheele regeering ac ijlvverp stond Nu is beweerd dat prim fdementen by de thans aan de orde j^che herziening niet thuis behooren iwel wat op te vinden il Voor Zondagsrust zooveel mogelij ] & ok al gaat hij niet zoover als som ilaie bijv zelfs geen trein willen laten entegen zqn er streken bijv in h lands waar op Zondagsrust geenerl gesteld Slechts een kleine minderheid ge Zondagsrust doch daarvoor mag heelen middenstand niet binden Men 1934 voor den middenstand wordt hel endergang De heer Snoeck Henkeman waardeering voor de verbeteringen < ontwerp gebracht Een regeling van jfle Zondagsrust acht spr van groot b ' * olk De Zondagsrust is een ernstige • troot deel van ons volk van groot ïeekenis Daaraan mag niet worden i Nu wil men voor winkelier en fi iun gezin de Zondagsrust al weer i ' ïen Het argument daarvoor aange Jeend aan het motief van verminde ibntkent het recht van iemand om di ' ten aan minder uren Zondagsverkoo spied en onder alle omstandigheden is iiinderd Menig huismoeder is blvjdi Öagsverkoop zoo beperkt is hetzelfd toaar eenmaal worden besteed Aan d I ijvorde niet getornd \ De heer Smeenk a.r heeft ts ijische herziening geen bezwaar doi van het technische mogen niet won ien Het " publiek heeft zich reeds aai 0en toestand aangepast Voor den m [ feheel is de ruimer verkoopgelegei 4ag geen voordeel Wat meer uitgege Koekjes ' enz is minder beschikbaar S choeisel enz Men schuift de cris laar in den grond der zaak wil men 1 irat bö het tot stand komen der W yet is bereikt '• De Winkelsluitingswet trouwens \ lliet aan de eischen die spr en de zg dagsrust hebben De principieele kw aangetast worden Het geloof in de londagsrust mag niet worden onderi Tegemoetkoming is gere 1 De heer T e u 1 i n g s r.k laakt ïimakelöke methoden om reclame t aeerdere verkoopgelegenheid Maar weg dat b Jnderdaad is de achteruitgang in d an verminderde verkoopsgelegenh 1 wflten ook minister Verschuur h fegemoetkoming is gerechtvaardi | ouwt dat de minister van economi Jjn persoonlijke meening zal achte de meerderheid der Kamer I De heer L i n g b e e k herv ger bndagsrust onvermijdelijk bij de " V get is betrokken De rechtsche pari ¦ Kabinetswisseling geen veer beh ilfs de kloosterlingen niet gelach Zondagsrust niet gebaat men v ideren in room ijs a Interruptie Roorasch ijs I De heer ' Lingbeek zegt dat i • ffl-g wel noodig is maar roomijs nie ' Verruiming der verkoopgelegenheid Ifcofdzaak voor joodsche winkelier firotestantsche deel der natie kan * jen hoeveel het op de roomschen •' S De heer Drop s.-d heeft hoon • Sferruiming van verkoop op Zondag jKSluit in gevaar kan brengen Sp ijoist Is de eerbied voor Zondags ^ rste dertig jaar dezer eeuw raind '_ Het ontwerp-Vos wil de winkel Belangrijke punten verzwakken 1 echter op ' vele punten een iDelangrij g^n mede dank zij de actie uit ai Het aan de orde zijnde wetsontwe tegenwoordige materie ongetwijfek leringen De heer de Visser comm ze g*n het doen voorkomen alsof bij groote heilige beginselen zijn betr Jiet goed begrijpt is dan geruimen sel opgeofferd aan het coalitiebelan kelsluitingswet is pas van de laai Moet dus nu niet zoo hoog aan d toren blazen vier De banketbakkers-organisaties 1 aeste cijfers een omzet-daling doo gehng van 40—70 % Spr betreui « er principieele wetswijziging Nie « chikt de kleine middenstanders 1 armen van het fascisme dan zulk i economische belangen En wat h «' ndagsheüiging betreft gooit me uur op een accoordje waaroi uur De meeste winkeliers behoe ™ n hun bedrijfsleven De heer Saoeck Henkemans wU - • Nederlanders een groep asceten n De heer Vos lib is erkenteli ~* orde komen van een winkelsluit neid Spr dringt er bij de regeering op ^" ng dezer zaak met aandacht t ^ deze technische wijziging te IJli » an misstanden Aan alle kanten 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No T6 Zaler'dag 19 Me 1934 TWEEDE BLAD en de Zondagsrust SUPERIEUR IN KWALITEIT EN SMAAK EN DE BESTE SIGARET VOOR UW GEZONDHEID CHIEF WHIP IC VOOR Grenswijziging van de hoofdstad lnterIocaIe emigratiV de reden «.» v «.-» uuo uciio uuui cs^ii a.-i.«iv UII1.UIUCU 0.0X1 naar van de koe voorstellen toen het bleek dat den grond Nu vril men bvj het redden van den toe - J deze gevonden ring dezelfde was dien zij Indertijd stand de inwoners van een nabg gelegen gemeen - verloren had Princtpïeele debatten in Tweede Kamer Minister Coiijn wijst amendementen tot verruiming van Zondags verkoop al Het standpunt der katholieken ' s-GRAVENHAGE 19 Mei — Tfldens de be handeling van het voorstel tot het aanbrengen van een technische wijziging in de Winkel sluitingswet verklaarde dr Coiijn dat hfl geen prijs gesteld had op de behandeling van het ontwerp-Verschuur inzake de Zondagssluiting ofschoon volgens den heer Verschuur het ge heele kabinet achter het ontwerp stond Bij de algemeene beschouwingen over het wets ontwerp zei de heer Boon lib het te betreuren dat het zoo lang duurt voordat er iets voor den middenstand wordt gedaan Spr herinnert aan de indiening van het initiatief-ontwerp-Vos welks be handeling ook al weer wachtte op die van het an dere regeeringsontwerp dat nu van de agenda is afgevoerd hoewel minister Verschuur heeft ver klaard dat de geheele regeering achter het ont werp stond Nu is beweerd dat principieele amen dementen bij de thans aan de orde zijnde techni sche herziening niet thuis behooren Zoo is overal wel wat op te vinden Voor Zondagsrust zooveel mogelijk is ook spr ook al gaat hij niet zoover als sommige anderen die bijv zelfs geen trein willen laten loopen Daar entegen zijn er streken bijv in het Zuiden des lands waar op Zondagsrust geenerlei prqs wordt gesteld Slechts een kleine minderheid is voor stren ge Zondagsrust doch daarvoor mag men den ge heelen middenstand niet binden Men voorkome dat 1934 voor den middenstand wordt het jaar van den ondergang De heer Snoeck Henkemans c.h heeft waardeering voor de verbeteringen door het wets ontwerp gebracht Een regeling van de wet t.a.v de Zondagsrust acht spr van groot belang voor ons volk De Zondagsrust is een ernstige zaak voor een groot deel van ons volk van groote zedelijke be teekenis Daaraan mag niet worden getornd Nu wil men voor winkelier en filiaalhouder en hun gezin de Zondagsrust al weer verder aantas ten Het argument daarvoor aangevoerd is ont leend aan het motief van verminderd debiet Spr ontkent het recht van iemand om dit toe te schrij ven aan minder uren Zondagsverkoop Op alle ge | bied en onder alle omstandigheden is het debiet ver minderd Menig huismoeder is blijde dat de Zon dagsverkoop zoo beperkt is hetzelfde geld kan nu maar eenmaal worden besteed Aan de Zondagsrust worde niet getornd De heer Smeenk a.r heeft tegen een tech inische herziening geen bezwaar doch de grenzen ivan het technische mogen niet worden overschre Iden Het publiek heeft zich reeds aan den bestaan den toestand aangepast Voor den middenstand als igeheel is de ruimer verkoopgelegenheid op Zon dag geen voordeel Wat meer uitgegeven wordt aan koekjes enz is minder beschikbaar voor kleeding [ Schoeisel enz Men schuift de crisis naar voren maar in den grond der zaak wil men teruglcomen op wat bij het tot stand komen der Winkelsluitings | wet is bereikt De Winkelsluitingswet trouwens voldoet toch al [ niet aan de eischen die spr en de zijnen t.a.v Zon - agsrust hebben De principieele kwestie mag niet angetast worden Het geloof in de beteekenis van [ Zondagsrust mag niet worden ondermijnd Tegemoetkoming is gerechtvaardigd Mr Teulings De heer Teu lings r.k laakt sommige on | smakelijke methoden om reclame te maken voor meerdere verkoopgelegenheid Maar dit neemt niet ¦ weg dat behandeling van ' t initiatief voorstel Vos geen resultaat zou heb ben gehad De groote grondlijnen van de win kelsluitingswet wel-over wogen vastgesteld mo gen niet worden aange tast De nood dwingt er echter toe eenig soelaas te bieden Spr heeft allen eerbied voor wie strenge opvattingen t.a.v Zon dagsrust huldigen Maar hier gaat het er om wat eischt de noodzakelgk heid [ Inderdaad is de achteruitgang in debiet ten deele aan verminderde verkoopsgelegenheid op Zondag | e Wflten ook minister Verschuur heeft dit erkend Tegemoetkoming is gerechtvaardigd Spr ver [ trouwt dat de minister van economische zaken a.i fln persoonlijke meening zal achterstellen bij die | fan de meerderheid der Kamer De heer Lingbeek herv ger zegt dat de Zondagsrust onvermijdelijk bij de Winkelsluitings wet is betrokken De rechtsche partijen hebben bij Pe Kabinetswrisseling geen veer behoeven te laten pelfs de kloosterlingen niet gelach en ook nu is pe Zondagsrust niet gebaat men wil ruw ijs ver • nderen in room gs Interruptie Roomsch ijs Gelach ^ De heer Lingbeek zegt dat ruw fls op Zon ' Twel noodig is maar roomijs niet Spr is tegen f'erruiming der verkoopgelegenheid op Zondag in hoofdzaak voor joodsche winkeliers begeerd Het protestantsche deel der natie kan nu weer eens p'en hoeveel het op de roomschen kan rekenen De heer Drop s.-d heeft hooren betoogendat Iferrulming van verkoop op Zondag het werktijden besluit in gevaar kan brengen Spr acht dit on puist Is de eerbied voor Zondagsheiliging in de perste dertig jaar dezer eeuw minder geweest dan Het ontwerp-Vos wil de winkelsluitingswet op lelangrijke punten verzwakken Door de wet is pchter op vele punten een T)elangrijk goed verkre gen mede dank zij de actie uit arbeiderskrmgen Het aan de orde zijnde wetsontwerp brengt in de pegenwoordige materie ongetwijfeld eenige verbe feriagen De heer de Visser comm zegt dat sommi gen het doen voorkomen alsof bij Zondagssluiting Eroote heilige beginselen zijn betrokken Als spr pet goed begrijpt is dan geruimen tijd het begin Pe ' opgeofferd aan het coalitiebelang Want de win Kelsluitingswet is pas van de laatste jaren Men moet dus nu niet zoo hoog aan den principieelen foi-en blazen De banketbakkers-organisaties komen met fu peste cijfers een omzet-daltng door de Zondagsre | eUng van 40—70 % Spr betreurt het inhouden p ' principieele wetswijziging Niets is beter ge pnikt de kleine middenstsmders te drijven in de prmen van het fascisme dan zulk spotten met hun Fonomische belangen En wat het beginsel - Ier jwndagsheiliging betreft gooit men het daarmede J"er uur op een accoordje waarom dan niet acht "•^ f De meeste winkeliers behoeven verruiming p'M hun bedrijfsleven Ue heer Snoeck Henkemans wil van een deel der ' iederianders een groep asceten makeh De heer Vos lib is erkentelijk voor het aan pe orde komen van een winkelsluitlngs-aangelegen Spr dringt er bij de regeering op aan de ontwik K * S fiezer zaak mét Eiandacht te volgen en niet PV deze technische wijziging te blijven er zijn tal pan misstanden Aan alle kantenwflrdt derWet ont - doken Op tal van plaatsen ten plattelande wordt ze heelemaal niet nageleefd Tal van wettelijke en sociale maatregelen zooals b.v de omzetbelasting zijn uitgevoerd op de ruggen der middenstanders Niet zooals voor ' den landbouw wordt hier geld gevraagd alleen verruiming van werkgelegenheid Minister Verschuur zelf heeft geconstateerd dat de teruggang van den verkoop op Zondag veel grooter is dan die op werkdagen Cinema's sportwedstrij den enz zijn overvol des Zondags ' de heeren Smeenk en Snoeck HenkemEins geven ten onrechte zoo hoog op van de ethische voordeden der Zon dagssluiting „ Dè Tust van het kerkhof " De heer Westerman nat herstel zegt dat het bestaan van duizenden zakenlieden eenvoudig is opgeofferd aan dogmatische opvattingen Nie mand had vermoed dat er zoovele zaken op den Zondagsverkoop aangewezen waren Spr vreest dat de Zondagsrust tot volkomen rust zal worden tot de rust van het kerkhof Spr onderschrijft vol komen het betoog van den heer de Visser gemom pel ' Ziet de regeering niet dat de menschen die niets liever willen werken maakt tot revolutio nairen ja misschiai wel tot fascisten gelach De heer W ij n k o o p „ Hou je nou goed " De heer Sneevliet rev.-soc constateert dat we met dit eenvoudig wetsontwerp tot over ' de ooren in de politiek zijn geraakt Herinnerend aan ministerieele loslippigheid en bravoure te Zwolle betoogt spr dat ook dit wetsontwerp weer over dekt Is met politiek Van het oorspronkelijk begin sel der Zondagsheiliging blijft toidi in de practijk weinig over Des temeer reden om tegemoet te komen aan den dringenden nood van zoovele mid denstanders Waarom een deel van ons volk te plaatsen onder den beginseldwang van een ander deel De heer Van Poll r.k ziet geen principieel verschil tusschen den heer Smeenk en de roomsch katholieken wat betreft de Zondagsrust Er is al leen eenig verschil betreffende de toepassing Door aan te dringen op meer verkoopgelegenheid op Zon dag komen de r kath niet met hun beginsel in strijd De heer Zandt staatk ger acht het beginsel der winkelsluitingswet door en door verwerpelijk Zondagssluiting toch wordt niet consequent doorge voerd als in Engeland De eene verkeerde daad volgt er daar uit de andere De overheid maakt den weg vrij voor het overtreden van het gebod Gods De voorgestelde wetswijziging is dan ook geenszins een kleinigheid en doet den toom en de woede Gods vreezeA Het is te betreuren dat deze minister dit wetsontwerp niét teruggenomen heeft Zoover is het al gekomen dat de r katholieken instemming betuigen met het anti-rev Zondagsbeginsel Om principieele redenen verzet spr zich evenzeer te gen de amendementen De minister van Economische Zaken a.i de heer C o 1 ij n had niet het vermoeden dat meer dan SQVz pCt der debatten zouden gaan over een wetsont werp welks behandeling spr niet gewenscht had Spr zou zich nog wel eens hebben bedacht om aan de behandeling mede te werken Spr ' Wijst op de moeilijkheden bij het tijdelijk overnemen van het Dep van Economische Zaken Spr heeft den voorzitter gevraagd beide winkel sluitings-ontwerpen van de agenda af te voeren Er werd toen op aangedrongen toch de technische herziening te behandelen Spr heeft daaraan toe gegeven Er is meer Spr ' heeft bezwaar het wetsontwerp 265 met de Kamer te behandelen In de pers is spr nog al aangevallen Spr.'s persoonlijk bezwaar is dat het in strijd is met de grondslagen van zijn be ginselen Spr ' Wilde in het kabinet een status quo t.a.v alle onderwerpen welke Scherpe tegenstellin gen omvatten Over de ' winkelsluiting zijn destijds scherpe debatten gevoerd Ook t.a.v de debatten van dezen middag blijkt spr goed te hebben ge zien De eenheid Is een erg teer plantje Tot de indiening van het ontwerp 265 is besloten in een ministerraad dien spr wegens ongesteld heid niet bijwoonde Er was inmiddels ruchtbaar heid aan gegeven Dit was een passieve Spr legde er zich bij neer Nu wordt overgang tot de actieve gevraagd daar om verzocht spr aanhouding Spr betwijfelt of het thans aan de orde zijnde ontwerp verruiming van den verkoop op Zondag voordeel zal brengen Ten deele heeft spr In dit ontwerp gezien een compromis Wanneer de amendementen werden aangenomen zou spr niet bereid zijn het ontwerp verder te be handelen De heer Teulings r.k repliceert Z.i moest er eindelijk eens een einde komen aan de demagogie om de winkelsluiting De heer Smeenk a.r zegt dat de consequen ties voor de hand liggen Spr.'s standpunt aan prin cipieele ' wijziging niet te kunnen medewerken is door de woorden van den minister bevestigd Men moet thans zijn eigen wil niet doorzetten De heer Vos lib gelooft dat de Kamer aan een latere behandeling de voorkeur zou hebben ge geven had ze ' s ministers standpunt gekend Nu komt ze in een impasse waaruit ze heden zeker niet komt Dan had b.v over een maand ook de crisisregeling kunnen worden behandeld Spr vraagt of de behandeling van het aanhangige ont werp niet kan worden verdaagd tot de volgende week voor nader overleg Minister C o 1 ij n achtte het bekend dat spr af wijzend tegen de amendementen stond Spr wensch te nu in ' t geheel geen twijfel te laten bestaan De vergadering wordt daarna verdaagd Naar buiten Een suggestief plaatje dat herinneringen oproept aan een paar zomersche dagen in een ver vacantie-oord dat „ langs IQnen en seinen " zoo gemakkelijk bereikbaar is Een intervic'W met den burgemeester van Nieuwer-Amstel over Am sterdam's plannen EEN BLOEIENDE GEMEENTE s Van onzen speclalen verslaggever AMSTERDAM 18 Mei — Als we om een Jur of half zeven ' s avonds dat alleraardigste pltoreske stationnetje aan den Amstelveenscheweg Binnen stappen om een klein reisje naar het naburige Am stelveen — waar de Burgemeester mr Haspels ons wachtte — te ondernemen heerscht daar reeds een drukte en levendigheid van belang Ben drukte en een levendigheid die den laatsten tijd steeds zijn toegenomen en die in de toekomst nóg wel meer in omv.3ng toe zal nemen Drommen menschen door tram of autobus uit de city aangevoerd spoeden zic'.i om den eerstvolgenden trein te halen den trein die hen in een korte stonde tijds naar hun woonhuis zal vervoeren Het pantal forensen stijgt gestadig En dat is niet te verwonderen als men bedenkt dat het Hoofdstedelijke Gemeentebestuur om eenleszlns rond te kunnen komen de burgerij steeds nieuwe lasten oplegt Zooveel dat nu wel ongeveer de grens van het dragelijke is bereikt In Amstelveen — centrum van de uitgestrekte grensgemeente Nieuwer Amstel — is dat alles anders Vandaar de groote aantrekkingskracht die Am stelveen op de bewoners van de hoofdstad oefent De sociaal-democraten te Amsterdam hebben thans bij den Gemeenteraad een voorstel ingediend waarin de wenschelflkheid wordt uitgesproken dat een voorstel van wet wordt Ingediend strekkende tot A de vereeniging van de gemeente Dlemen metde Gemeente Amsterdam en B een wijziging van de grenzen van Amsterdamin dezen zin dat het stedelijk gedeelte en voor zoo veel noodig het landelijk gebied van de gemeenteNieuwer Amstel en het industrieele gedeelte van degemeente Ouder Amstel aan de gemeente Amster dam wolden toegevoegd Aldus het voorst3l dat door de sociaal-democrati sche raadsfractie is ingediend en dat aan de land over hand toenemende „ interlocale emigratie " een einde wi ' trachten te maken Wij hebben aan het dorpje Amstelveen — de lief lijke oase blijkbaar temidden van een onherbergza me foestijn waarnaar veler verlangen uitgaat — eens een bezoek gebracht waar wij den Burgemees ter mr G P Haspels — den opvolger van nu wij len Burgemeester Coiijn — gaarne bereid vonden het een ander over zijn Gemeente mee te deelen Te vens waren wij daarbij in de gelegenheid zijn stand punt ten aanzien van het sociaal-democratisch voor stel te vernemen — De financieele toestand van mijn gemeente,zoo zeide mr Haspels ons is inderdaad in alle op zichten gezond te noemen Hadden ' wij in 1929 nogeen tekort van ƒ 127.000 thans toont de begrootingeen reservefonds ten bedrage van niet minder dan ƒ 50.000 We staan dus voor het verheugend feit,dat onze begrooting niet dank z ij doch o n dankt een behoorlijk reservefonds sluit Het isduidelijk dat onder die omstandigheden de lasten,die den inwoners moeten worden opgelegd niet tegroot behoeven te zijn Bedragen de opcenten op degemeentefondsbelasting in Amsterdam 100 inNieuwer Amstel is dit 65 bovendien staat NieuwerAmstel in de tweede en Amsterdam sinds Icort inde derde klasse De opcenten op de personeele be lasting bedragen in Amsterdam 84—118 in Nieu wer Amstel 70—100 Wanneer men daarbij dan nog rekent dat de straatbelasting hier met 20 pet Is verlaagd — al dus de Burgemeester — en dat de tarieven van gas en electriciteit aanmerkelijk zijn verminderd dan behoeft het wel geen nadere verklaring waarom onz3 gemeente op de inwoners van Amsterdam werkt als een magneet op een stuk ijzer Nieuwsgierig naar het beleid dat een zoo gun stigen toestand heeft geschapen vroegen wg mr Haspels daarnaar Zuinig en voorzichtig beleid Het antwoord was even duidelijk als simpel door een uitermate zuinig en voorzichtig beleid Als te genstander van de helaas maar al te veel toegepas te „ Ausgabewirtschaft " hebben wij ons nooit uit gaven op groote schaal veroorloofd wanneer die niet ten volle waren verantwoord — Is de toeloop van Amsterdam uit inderdaadzoo groot als het wordt voorgesteld Zeker Bedroeg het aantal inwoners einde 1932 12000 thans zijn het er niet minder dan 14000 en het getal begeeft zich nog steeds in een opgaande lijn In antwoord op onze vraag hoe de verhoudingen in den Gemeenteraad van Nieuwer Amstel zijn ver telde mr Haspels ons dat er vier r.k 4 chr hist 3 anti rev 2 sociaal-democraten één v.d en één Gemeentebelang " deel van uitmaken Het dage lijksch bestuur bestaat uit twee christ.-hist en een - k wethouder En wat is nu uw meening over het annexatle plan Natuurlijk ben Ik daar vierkant tegen Trou wens het heele plan moet naar ik meen niet ge heel au serieux genomen worden Het komt infl te veel als een gelegenheidsvoorstel voor dat bij hoo gerhand althans practisch geen kans van slagenzal hebben Immers annexatie zou in hooge mate onrecht vaardig zijn Amsterdam heeft langen tijd boven zijn krachten geleafd Voor een behoorlijk gedeelte zit men dus thans door eigen schuld volkomen aan VIER Amsterdamsche sociaal-democrati sche raadsleden de heeren S R de Mi randa Ed Polak Z Gulden en C Wouden berg hebben zooals men in ons nummer van gisteren heeft kunnen lezen een voorstel In gediend tot uitbreiding van de gemeente Am sterdam met grondgebied van de grensgemeen ten Diemen en Nieuwer-Amstel Een onzer speciale verslaggevers heeft een onderhoud gehad met den burgemeester van laatstge noemde gemeente en deze ' naar zijn opvattin gen gevraagd over deze hoofdstedelijke an - nexatie poging Wij laten dit interview hier naast volgen te wier bestuurders een uiterst zuinig beleid heb ben gevoerd in de lasten laten deelen Dat gaat ni i aan en daartegen zullen wij ons zooveel als noodig Is verzetten Bovendien zou annexatie van het stedelijk gedeelte van Nieuwer Amstel m.i een druppel in een leege emmer zijn Maximaal wonen daar 5000 menschen die voor ons van groot voor Amsterdam van geen beteekenis zijn Van de ge bruikelijke reden tot annexatie — n.l gebrek aan expansiemogelijkheden — is hier in geen enkel op zicht sprake Doch — zoo zeide de Burgemeester nog — ookvoor Amsterdam zélf schuilt er ~ m.i een gevaar inhet plan Zou onze gemeente geannexeerd worden,dan zou Amsterdam wijken onder zijn beheer krij gen die te ver afgelegen zijn voor een behoorlflkebehartiging met alle gevolgen van dien Er iS maar één oplossing — zoo besloot Burge meester Haspels — wil Amsterdam voorkomen dat zijn injvoners de stad verlaten dan zal men er voor dienen te zorgen dat de lasten in een normale ver houding staan tot die van in de naaste omgeving ge legen gemeenten Doch de oplossing die men er thans aan wil geven is niet de juiste Terrorist of zenuwpatiént De man die een aansièg op den Pullman-trein bij Dordrecht beraamd zou hebben DORDRECHT 18 Mei — Voor de arrondisse ments-rechtbank te Dordrecht had zich te verant woorden H H Kraai bekend door een vermeend plan tot het doen ontsporen van den Pullman trein op den spoorlijn Dordrecht — WUlemsdorp Er waren in deze zaak zes getuigen k charge gedagvaard waaronder dr van der Spek direc teur van de Zenuwinrichting „ Maasoord " te Rot terdam en het Tweede Kamerlid Schalker bene vens een getuige k decharge In het belang der openbare orde werd de zaak met gesloten deuren behandeld Het O.M waargenomen door mr Kronenberg eischte na een zitting van bijna vier uur vrijspraak voor verdachte en diens onmiddellijke Invrijheid stelling Uitspraak over veertien da:gen Rijkdom in een dakkamertje In armoede gestorven met f 15.000 - ROTTERDAM 18 Mei — Gistermorgen kwam een bewoner van het Zuidelijk stadsdeel bij de po litie mededeelen dat de kostganger die sedert jaren een klein zolderkamertje bij hem bewoonde plotseling overleden was De politie ging eens poolshoogte nemen en kwa,m al spoedig tot de ont dekking dat de man door een beroerte getroffen was Men vond het onder de gegeven omstandig heden geboden eens verder in het zolderkamertje dat den overledene sedert tien jaren tot woning had gediend rond te neuzen Wie schetst de verbazing der politiemenschen en niet het minst van den verhuurder van het ar melijk vertrekje toen daar in een kist een pak briefjes van f 100 en een aantal effecten tot een gezamenlijk bedrag van circa f 15.000 bleek te zijn geborgen Uit papieren kon men aldus de „ Tel " opmaken,dat dit geld van een erfenis afkomstig was enreeds sedert zeer langen tijd in het bezit van denoverledene was geweest Deze zonderling was on geveer tien jaar geleden kort nadat hij het slacht offer van een aUto-ongeluk was geweest op hetzolderkamertje komen wonen Omdat de man zichzoo arm voorgaf rekende men hem het luttele be drag van f 2 huur Hij liet het echter voorkomenalsof er dan voor levensonderhoud nog maar er barmelijk weinig overbleef zoodat de vrouw vanden verhuurder hem uit medelijden nog geregeldwat eten en drinken toestopte ¦ In de nalatenschap van den zonderling bevonden zich behalve het geld en de effecten een aantal sigarenkistjes gevuld met allerlei blijkbaar In den loop'van den tijd vergaarde prullen kurken eindjes gasslang e.d AVONTUREN VAN EEN RING ' s-HERTOGENBOSCH 19 Mei — Dat men niet altijd de hoop behoeft op te geven een verloren voorwerp na langen tijd nog terug te vinden be wijst het volgende Ongeveer vijf jaar geleden ver loor de vrouw J v Z te Berghem een gouden ring Haar man verkocht eenlgen tijd geleden een koe aan een slager te Rosmalen Nadat de koe ge slacht was ontdekte vertelt de „ Tel ' de slager in de maag van het dier een ring en men kan zich de blijdschap van de vrouw van den voïigen eige - Pinksteren Triestlg-grauwe regendagen Had men overal verwacht Maar de wolken scheurden eensklaps Lachend en'in blauwe pracht Straalt de milde lenteherael Straalt een blflde zonneschfln En de Pinkstertijd belooft straks ' n Vreugdevol feslijn te zijn Als een droom zie Ik de weiden Waar in wit en geel en guld Sterren over ' t veld krioelen Op het groen geheel verhuld ' Onder madelief ranonkel Pinksterblommen zonder tal Klaver zonnedauw en ' k weet niet Hoeveel soorten bloesem al Laat dit weer ons een symbool zijn Vrede — ook in and'ren zin — Trots de duisterste verwachting Eenmaal een verruiming in Het verlangen van de menschheid Hunkert naar één lichten dag Naar een dag die eenmaal stralehd Ieders hart verblijden mag HIPPO KREEN Pepermuntjes 19 MEI — De Nederlandsche kruistocht naar Italië werpt ztjn schaduwen al vooruit Toen ik langs een reisbureau kwam kwam mijn oude vriend dien vrij reeds in de schooljaren Freo Kick plachten te noemen vanwege zijn neiging tot overtredingen op het voetbalveld er juist stralend nit Ik heb hem hoor ^ i^i Wat heb je ' «"*.'?*!$• M'n biljet voor Italië Ik bedank je om tot hetlaatste oogenblik te wachten Reken maar dat detreinen - uitverkocht zullen zijn Ja ik denk ook wel Maar è propos jij bent pas in Italië geweesthè Kun je je ook r.og herinneren wat „ tien " m hetItaliaansch is Ja zeker „ dieci " En hoe spreek je dat uit Diëtsji Prachtig nou kan ik tenminste roepen ^ Roepen Ia natuurlijk we moeten toch roepen tien,tien tien Free Kick straalde weer Ik keek hem jaloersch aan „ Ik benijd je Romeis een prachtstad Je moet niet verzuimen het Pinciote gaan zien de Foza,het Colosseum " • Hij staarde afwezig En hoe zou je „ Hup Gejus " in het Italiaanschzeggen vroeg Free Kick Zou je dat niet in het Nederlandsch kunnenroepen informeerde ik voorzichtig want ik wildeniet graag zijn heiligste gevoelens kwetsen Ja daar heb je eigenUjk gelijk in Maar ik zaltoch ook wel een paar woorden Italiaansch tnoeteubrabbelen Want er zullen in zoo'n Stadion toch be halve half Nederland ook nog wel wat Italianen zijn Free Kick had gelijk En zijn vraag bracht mij op het idee een korte handleiding op te stellen voor conversatie en kreten tijdens de wedstrijden in Italië Wij hebben tegen België 9—3 gespeeld Abbiamo giocato contro 11 Belgio e vin to con nove a tre Onze jongens winnen vast I nosr,ri ragazzi vmcono di certo Gejus is een kei Gejus é un asso Vente is een kanon Vente è un cannone De scheidsrechter is reuze L'arbitro è stupendo De scheidsrechter is een prul L'arbitro non vaie un flco secco Dié eene speelt vuil Quel giooatore fa un gioco sudicio Heb je ooit zoo'.n beslissing gezien Ha x'isto mal un simile verdetto Wacht maar na half time Aspeiti vedra alia secondra rlpresa Hup jongens Suvvia ragazzi Hands hands Mam Mani Buitenspel buitenspel Fuori gioco Fuori gioco Die scheidsrechter lijkt wel blind Quell ' arbitro mi pare cieco Heb ' e ooit zoo'n scheidsrechter gezien Ha visto mal un arbitro come quelle Nietv/aar meneer u kletst Nóh è vero signore Lei chiacohiera Wij hebben verdiend gewonnen Abbiamo vlnto merltatamehte Wij hebben onverdiend verloren Abbiamo perso Inimeritatamente Pardon meneer hoe eet men maccaronl Scusi signore come si mangiano gil spaghetti Geef mij maar een Hollandsche biefstuk Ml dia piire iina bistecca all ' olandese Nee meneer Tivoli hebben wij bij ons op den Coolsingel ook Nossignore Tivoli l'abbiamo nche da nol lm Olaada sul Coolsingel - 4M 
U'TRECHTSCH NIEUWSBLAD No 16 Zaterdag 19 Mei 1934 TWEEDE BLAD De Kindercourant ingebonden ihhii ¦ II YooY onze jeugdige lezers Een prachtig boek ' | werk vol interessante | en boeiende lectuur I DIE OOK DIT JAAR WEER DE NUM MERS VAN DE KINDERCOURANT BEWAARDEN STELLEN WIJ DE GE LEGENHEID OPEN OM EVENALS VORIG JAAR DE KINDERCOURANT IN TE LATEN BINDEN TOT EEN PRACHTIG BOEKWERK ZIJ KUNNEN REEDS NU HUN NAAM EN ADRES DAARVOOR OPGEVEN AAN HET BUREAU VAN ONS BLAD DRIFT 23 STELLEN WIJ EEN ZEER FRAAI BANDJE BESCHIKBAAR DAT WIJ VOOR KOST PRIJS f 0.60 KEURIG INBINDEN AFZON DERLIJKE EXEMPLAREN WORDEN VER KRIJGBAAR GESTELD a f 1.25 Geluk diende politie Revolverschoten waren zonder resultaat gebleven AMSTERDAM 19 Mei — De politie te Am sterdam heeft een goede vangst gedaan In den nacht V£in Donderdag op Vrjjdag bemerkte een agent dat twee nbrekera waren binnengedrongen in een rflwielzaak aan den Middenweg De inbre kers Hadden hem echter ook bemerkt en vluchtten aan de achterzijde de winkel uit De agent zette de mannen na en sommeerde hen eenige keeren te blflven staan Toen aan deze sommatie geen gevolg werd gegeven loste de agent eenige schoten uit zön dienstrevolver Ook dit scheen de inbrekers weinig te imponeeren Zij bleven doorhollen De politieman had intusschen een vrfl goed signale ment van de vluchtelingen dat hij later aan zijn collega's mededeelde Het geluk diende de politie want nauwelijks en kele uren na de ontdekking van de inbraak kon « en andere politie-man In de Indische buurt een van de daders arresteeren die daar op een gesto len fiets reed De man bekende onmiddellijk in de rtjwielzaak te zijn geweest en daar een aantal rijwielplaatjes te hebben gestolen die htj later in de Ringvaart had geworpen Hij noemde tevens den naam van zijn „ collega " die naderhand uit zgn woning werd gehaald Vrijdag heeft de politie getracht de gestolen plaatjes in de Ringvaart terug te vinden Later is nog gebleken dat de in brekers in de rijwielzaak een electrischen meter hadden opengebroken zonder iets aan te treffen pverigena PLAATS VOOR MANNELIJKE ARBEIDS KRACHTEN ' s GRAVENHAGE 19 Mei — Op de vragen van Saevrouw Bakker — Nort betreffende de in de op 19 Maart 1934 aan Gedeputeerde Staten uitgegane circulaire van den Minister van Binnelandsche Za ken voorkomende aanbeveling omtrent vervan ging van in niet specifiek vrouwelijke beroepen werkzame vrouwelijke arbeidskrachten door man nelijke heeft minister de Wilde geantwoord De passage in de bedoelde circulaire draagt Slechts het karakter van een aanbeveling De circulaire beperkt niet het recht der vrou wen om op gelijken voet als mannen in aanmer king te komen voor benoeming tot ambten waar Voor niet in het bijzonder mannelijke arbeids krachten voorgeschreven zijn van een beperking van het recht om'in aanmerking te komen voor benoeming — gesteld al dat zulk een recht zou be staan — is evenmin sprake als van een beperking van het recht om benoemd te worden De bewuste passage heeft slechts de strekking Beze benoeming zelf ter bestrijding van de werk loosheid in de eerste plaats onder de jongeling schap zooveel mogelijk te beperken en dient voorts om de tot dusverre bestaande tegengestelde tendenz om n.l mannelijke arbeidskrachten zoo veel mogelijk te vervangen doar vrouwelvjke te gen te gaan POPPENTENTOONSTELLING EEN SUCCES ' s-GRAVENHAGE 18 Mei — H M de Koningin heeft gistermiddag wederom een bezoek aan de Poppententoonstelling gebracht en daar een aan tal belangrijke inkoopen gedaan Wegens de buitengewone belangstelling waarin de tentoonstelling zich van zoovele zijden mag ver heugen heeft het Comité besloten de sluiting wel ke was bepaald op Dinsdagavond 22 dezer uit te stellen tot Dinsdagavond 29 Mei a.s In herinnering worde gebracht dat de poppen tentoonstelling strekt ten bate van de tuberculose bestrijding in Nederland zoowel als in Ned.-Indië en dat zij dagelijlcs — ook op de beide Pinksterda gen — van half 11 tot 6 uur n.m en van half 8 tot half 11 ' s avonds is geopend OVERBOORD GEVALLEN EN VERDRONKEN HEER HUGOWAARD 19 Mei — Hedenmor gen omstreeks 6 uur is de 23-jarige schipper J Schotvanger terwijl hij uit de ringvaart nabij Heer Hugowaard een emmer water schepte over boord gevallen en verdronken Na drie kwartier werd het lijk opgehaald „ HOLLAND " EN „ THE NETHERLANDS " AMSTERDAM 19 Mei — De Nederlandsch Amerikaansche Kamer van Koophandel deelt in aansluiting aan het bericht dat de Ver Staten den naam „ Holland " als aanduiding van land van her komst nog slechts tot 8 Juli zouden erkennen me de dat thans valt te berichten dat dank zij de aandrang van de zijde der Nederlandsche Regee ring en van de Ned.-Amerikaansche Kamer van Koophandel door het Ministerie van Financiën der yer Staten is beslist dat naast het oorsprongmerk „ The Netherlands " in de toekomst ook „ Holland " hlijft toegestaan TERAARDEBESTELLING VAN DEN HEER WYNIA DENEKAMP 19 Mei — Onder zeer groote be langstelling vond Vrijdagmiddag alhier de teraar debestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer Wynia in leven burgemeester van Dene kamp die dezer dagen op zoo noodlottige wijze bij een auto ongeluk het leven verloor De belangstel ling voor de plechtige uitvaart in de R.K kerk was zoo groot dat niet alle belangstellenden een plaats konden krijgen In den begrafenisstoet - waren vrijwel alle plaat selijke vereenigingen vertegenwoordigd verder ver tegenwoordigers van het Provinciaal bestuur het gemeentebestuur gemeente ambtenaren collega's van den ontslapene de kerkeraad der N.H Ge meente nationale en gewestelijke landstormcom missies afgevaardigden van Vereenigingen voor Vreemdelingen Verkeer enz Aan de groeve werd door zeer velen het woord gevoerd Een broer van den overledene dankte voor de be Svezen belangstelling JEUGDHERBERG TE OOSTVOORNE OOSTVOORNE 19 Mei — In het begin van Juni zal de fraaie oude buitenplaats „ Overburgh " al hier als jeugdherberg worden opengesteld Met de Pinksterdagen zal het gebouw reeds voor trekkers toegankelijk zijn UNILEVER KOOPT WALVISCHTRAAN Reuter meldt uit Oslo Een groep onder leiding van Lars Christensen te Sandef jord één van de grootste Noorsche traanmaatschappijen heeft een speciale overeenkomst gesloten met de Unilever die de totale traanproductie dezer groep zal koopen tot maximaal 110.000 ton Het contract is gesloten voor het volgend seizoen De groep Christensen heeft echter het recht verkregen om het contract te verlengen HANDELSVERDRAG MET ITALIË tTit Rome meldt Reuter De Italiaansche Kamer heeft het Italiaansch-Nederlandsch handelsverdrag 11elixachtig.d KUNST EN WETENSCHAP Für dich Marie Louise Nieuwste Hirsch-operelte speelt in keizerlijke Hongaarsche oHi - cierskringen 25 MEI OPVOERING TE UTRECHT De nieuwe operette welke het gezelschap van Fritz Hirsch van Vrijdag 18 Mei af in den Prin cesse Schouwburg te Den Haag ten tooneele voert is getiteld „ Für dich Marie Louise " een Hon gaarsche operette in drie bedrijven van Karl v Bakonyi met muziek van Emmerich Kalman De geschiedenis speelt ten tijde van het keizerryk in Hongaarsche officierskringen Plaats van de han deling is het Magyarenslot van Gravin Marie Louise waar ter gelegenheid van de herfstma noeuvres talrijke officieren onder leiding van veld maarschalk v Lohonay zijn Ingekwartierd Solda tenliederen weerklinken afgewisseld door muziek van de zigeuners en door de liefdeszangen van de schoone slotvrouwe Marie Louise Voor deze rol is als gast geëngageerd de Hongaarsche diva Ma ria Eisner die de laatste maanden met succes te Weenen Boedapest en Praag heeft gezongen Ook in ons land is zij door de film geen onbekende meer Fritz Hirsch is ditmaal niet de gemoedelijke ou de heer zooals men hem uit zijn laatste rollen kent hij is hier een temperamentrijke Hongaar sche veldmaarschalk Maar gezien het feit dat het Fritz Hirsch is die in het K en K.-leger een dergelijke hooge functie bekleedt loopt het met de militaire discipline nogal los Paul Harden prijkt in de uniform van den reserve-luitenant genaamd Wallenstein die met den roemrijken veldheer uit den Dertigjarigen Oorlog en de alombekende fi guur uit Schillers meesterwerken slechts den naam gemeen heeft Want ' de dwaze situaties waarin deze „ held " zich voortdurend bevindt zijn allerminst bravoure stukjes Claire Clairy met hart en ziel verknocht aantravesti rollen ontving de taak zich beschikbaarte stellen voor het uitbeelden van den vaandrigMarosi den melkmuil van het reginient die tochniet zóó verlegen is of „ hij " maakt al gauw hetbekoorlijke dochtertje van den veldmaarschalk hethof Hiervoor speelt Gertie v Elmpt Albert Mayis de romantische eerste luitenant v Lörenty dieonder de betoovering staat van het door de maanbeschenen slot èn van Marie Louise Verder werkt het geheele ensemble der Fritz Hirsch Operette mede w.o Walter Triebel Leo Reicher en Herbert Weissbach Het versterkt or kest staat onder leiding van Josef Ziegler Gerard Vroom droeg wederom zorg voor de decors Voor „ Liebe blüht auf allen Wegen " werd het ontwerpen van de Biedermeyer costuums opgedragen aan den jongen Nederlander ¦ Harry Dresselhuys de zorg voor de mondaine toiletten vaii deze operette is toevertrouwd aan den Haagschen mode-ontwerper Leo van Witsen De première van deze operette hier ter stede zal plaats vinden op Vrijdag 25 Mei a.s des avonds acht uur in den Stadsschouwburg TWEEDE CAMERA-BEURS NACHTEGAALSTRAAT 14 Deze expositie valt later dan de vorige doch zal de OAMERA-BEUKS 193S overtreffen Veel zal er te zien zijn ruim 100 camera's worden uitgestald verdeeld in 4 groepen De groepen beelden uit de diverse doeleinden waarvoor camera's gebruikt worden n.l JEUGD KAMPLEVEN BEIS WETEN SCHAP Als attractie hieraan verbonden PRIJSVRAAGwaaraan iedere bezoeker mee kan doen 3 camera's als prijs 6585 Nadere inlichtingen hierover ter Beurze Verdere bezienswaardigheden Reuze Leica van 30 X 53 centimeter Leica vergrooting van 1 ^ X 1 meter HoUandsche Contaxopnamen 40 X 60 C.M Demonstratie foto's met negatieven WAAROM kleinbeeld scherper is Smalfilms over Contax Super-Ikontta Het doel der CAMEBA-BEÜBS is ieder be langstellende onder deskundige voorlichting te toonen wat de hedendsiagsche techniek biedt Toegang gratis over verkoop wordt niet ge sproken vrij loopt U naar binnen rustig kunt U de diverse Camera's ter hand nemen nie mand die U lastig valt of aanklampt Een wenk Uwerzijds echter en direct staat deskundige leiding U ter zijde tot het geven van alle gewenschte inlichtingen Mogen wij U begroeten op de TWEEDE CAMEBA-BEUKS NACHTEGAALSTBAAT 14 U is hartelijk welkom Rol OPTICUS IlÜMMEBTS VAN BUEREN ONZE BOEKENRUBRIEK „ Witte Dirk " door J E Hoving Uitg van Holkema en Warendorf's Uitg Blij jyf.V Amsterdam Een boek voor jongens van 12—14 jaar Wij kun nen er in ' t algemeen niet zoo heel enthousiast over zijn omdat de avonturen die „ Witte Dirk " in een korte spanne tijds beleeft wel wat al te talrijk zijn om in een jongensleven voor te komen Ook is een enkele maal ' t boek wel eens een tikje in strijd met de beschaving Wij denken aan het hoofdstuk waarin Dirk allerlei valsche bestellingen doet bij verschillende leveranciers alleen om een juffrouw dwars te zitten De juffrouw is dan begrijpelijk nogal boos en zij uit die boosheid op niet steeds even parlementaire wijze Dit is nogal realistisch weergegeven maar juist dat behoort o.i niet in een kinderaoek thuis omdat dit ofschoon de optreden de personen allerminst brave Hendrikken behoeven te zijn toch steeds een opvoedenden tendenz moet vertoonen Overigens is het boek wel grappig en wij gelooven graag dat de jeugd ervan zal ge nieten „ Wat is dat " Een Encyclopaedie voor jongeren Uitg HoUandia-drukkerij Haam Bij het verschijnen van den derden druk van deze Encyclopaedie voor Jongeren vestigen wij nog eens graag de aandacht op deze uitgaven die met zoo veel volledigheid de vragen beantwoordt weljce de jongeren bij voortduring stellen Het spreekt wel vanzelf dat men niet gestreefd heeft naar een groo te volledigheid Er zijn trouwens tallooze encyclo paedieën voor volwassenen die maar al te vaak vergeefs worden nageslagen Maar toch is deze encyclopaedie voor de Jeugd toch wel zoo volledig en geeft zij zulke prettige antwoorden op de vra gen die de jeugd nog al eens stelt op velerlei ge bied dat wij niet aarzelen om deze uitgave zeer aan te bevelen bij die ouders die hun kinderen nu eens iets willen geven waaraan ze wat hebben Het feit dat het werk in afleveringen verschijnt behoeft geen bezwaar te zijn omdat deze afleveringen op zichzelf al boeken vormen die met graagte door de jeugd zullen doorgekeken worden en waaruit zij dan schatten van wetenswaardigheden kunnen opdoen Hiervan getuigen duidelijk de nu reeds ver sohenen drie afleveringen die men ook als oudere met belangstelling naleest „ Nova Zembla " door Eduard Veter man Uitg A J C Strengholt's Uitg Mij Amsterdam „ Nova Zembla " het heldendrama van Veterman is al bekend uit de tooneelvoorstelling die er in der loop van dit jaar van gegeven zijn Ook in dit heldendrama toont h^j zich een goed kenner van het tooneel Toch zouden wg niet graag willen be weren dat dit stuk geheel geslaagd is Dramatisch is ' t bövoorbeeld in dit opzicht zwak dat er veel te weinig handeling in voorkomt Natuurlijk heeft de schrijver wel zijn conflicten geconstrueerd maar die zijn voor den lezer of voor den toeschouwer toch niet altijd zóó boeiend dat zij voortdurend belang inboeze-nen Intusschen kunnen wij ons voorstellen dat dit drama vele lezers zal vinden nu wij weer le ven in een tijd van opbloeiend nationaal leven dat er behoefte aan heeft de helden uit het verleden te doen herrijzen „ De Nederlandsche Heidemaatschap pij en Natuurschoon " uitg van de Ne derlandsche Heideraaatschappü te Arnhem. Onder het Motto „ Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst " heeft de Nederlandsche Heidemaat schappij een album uitgegeven waarin in beeld de materieele resultaten van haar arbeid maar ook ontstane nieuwe schoonheid worden vertoond De foto's die het album bevat zijn immers van wer ken tot stand gebracht door de Nederlandsche Hei demaatscliappij Deze werken werden ondernomen in een fijd dat aan schoonheidseischen weinig aan dacht werd geschonken Thans is dit in steeds meer dere mate het geval De Nederlandsche Heidemaat schappij hoopt ook hierin rekening te houden met het geen er leeft in het Nederlandsche volk „ Haar steunen in haar belangeloos werk is medebouwen aan dit werk van nut en schoonheid " — aldus ein digt ' t voorwoord van dit album dat inderdaad een voortreffelijken indruk geeft van het werk dezer Maatscnappij en dat op royale wijze is uitgevoerd en 29 prachtige opnamen bevat van hetgeen de N H M lot stand bracht Het simpele omslag met gouden penningafdruk maakt een buitengewoon fraaien indruk De „ Libellen-serie " Bij de uitgevers Bosch & Keuning te Baam is een aantrekkelijke serie uitgave in voorbereiding On der den naam „ Libellen-Serie " verschijnt daar bin nenkort een reeks boekjes van bescheiden omvang en lagen prijs waarvan vaststaat dat vele Neder landers ei zich vroeg of laat voor zullen interes seeren De serie begeeft zich namelijk op velerlei terrein Het eerste verscheen in Maart j.l toen Dr Stan ley Jones naar ons land kwam Baronesse Van Boet zelaer van Dubbeldam schreef over den persoon en het werk van den Eritsch-Indischen zendeling In twee weken verschenen drie drukken Op dit boekje over Stanley Jones volgen nu ge lijktijdig begin Juni De weg tot het geloof door Ds J C Koningsber ger — Rembrandt en het leven van Jezus Etsen en teekeningen van Rembrandt Begeleidende tekst van H Rendtorff — Kasten en bergruimten Prac tische wenken — Heiman DuUaart Bloemlezing uit zijn gedichten — Eenvoudige leerbewerking door Riek van der Heyden — Plantenleven in Indië door Dr L van der Pijl — Op Kagawa's arbeidsveld Het Evangelie in een Japansch dorp door Dr [ r H G van Beusekom — De Kinkhoorn Verzen van jonge Christelijke dichters — Leiding van God door Ds E L Smelik — Kindergebeden Met een Inlei ding door Ds E L Smelik —• Baby's eerste levens jaar door Chr Steketee arts — Met brulfteneugers op stap door D J van der Ven — De zin van uw ziek zijn Een gesprek met zieken door Dr P Ste genga Azn — De schoonmaak door S van Dam en S J Manger Verschillende andere deeltjes zijn in voorberei ding Met den verKoop aan den boekhandel is reeds een aanvang gemaakt zoodat terstond bij verschij ning deze nuttige boekjes in eiken boekhandel van eenige beteekenis v.it voorraad leverbaar zullen zün Fabricius ' feilen Een schrijver zonder v/erkelijke diepgang C CLARA EGGINK die in het „ Crltisch Bulle tin " het laatste werk van Fabricius be spreekt „ Leeuwen hongeren in Napels " stelt vooraf de kwaliteiten en gebreken van dezen veel omstreden auteur vast Zij schrijft Ondanks de eenheid ervan zou men het werk van Johan Fabricius toch in twee soorten kun nen verdeelen en wel In romans „ Mario Ferraro's ijdele liefde " b.v die méér en andere zooals „ Ve netiaansch avontuur " en dit werk Leeuwen hon geren etc Red U N die minder diepgang heb ben Maar daarmede is het laatste woord over hem nog niet gezegd Men zou over een zoo productief schrijver als Fabricius indien men op zijn geheele oeuvre diep in zou willen gaan vellen vol kunnen schrijven Dit is echter hier niet de bedoeling Naar aanleiding van dit nieuwe boek wil ik mij hier alleen bezig houden met de vraag waarom het werk van Fabricius toch nooit die voldoening geeft die men met recht van hem zou kunnen verwachten Zelfs bij de door mij het eerst ge noemde romans houdt men na lezing een gevoel van leegte van een gemis ondanks de kwaliteiten die zijn boeken toch hebben En die kwaliteiten zijn vele Ten eerste is hij iemand die het schrij versmétier kent hij is vlot en onderhoudend en heeft gevoel voor maat en afstand En bovenal is hij een goed verteller die weet te boeien en die gevoel heeft voor humor Maar ondanks dat alles hapert het ergens Ik zou dat haperen ge brek aan artisticiteit " willen noemen ware het niet dat die uitdrukking meestal verkeerd ver staan wordt Bij deze term gaat de slechte ver staander gaarne denken aan mooidoenerige kron kelstijlen en verliteratuurde onderwerpen en dit is wel het laatste wat wij van Fabricius en van wie dan ook zouden willen eischen Wat ik met dit gebrek bedoel zou ik geloof ik het beste kunnen uitdrukken door te spreken van zijn al te huiselijke kijk op mensohen en dingen Dit maakt dat zijn boeken zelfs ztjn beste iets te vlak iets te „ gewoon " iets te weinig belangrijk worden Hierdoor krijgt zijn werk ondanks de kleurige on derwerpen te weinig ruimte te weinig uitzicht Er komt een dofheid over die zelfs de boeiendste en geestigste scènes verduistert Het is alsof de schrijver doodsbang om te diepzinnig te worden meer aan de oppervlakte blijft dan voor een schrij ver van zijn kracht noodig en gewenscht is " Joh Tielrooy wijdt in hetzelfde blad een be schouwing aan den Franschen schrijver en we reldreiziger Luc Durtaln die in zijn jongste werk Vers la ville Kilometre 3 na te hebben aange toond dat de Brazilianen en Argentijnen een hoe langer hoe beter cultureel peil bereiken tenslotte deze conclusie uitspreekt De Noordelijke volken hebben in ongunstig klimaat ontzaglijk hard ge werkt maar hun arbeid is zelfdoel geworden en heeft ons'de crisis berokkend De Noordelijke vol ken zullen nog heel lang leven niettemin ont waart men reeds nu dat zij hun tijd gehad heb ben En naar het schijnt is de beurt thans weer aan de Zuidelijke en niet in de laatste plaats aan de Zuid Amerikaansche volken " „ Sakkcrloot als dit de overwinnaar moet voorstellen 1 j r t dan de ovec < woanene « i sd idt^asm hebbes,,,''^j De dienstbode voor het voetlicht De dienstbode-rol is ten volle waard dat men haar voor men haar instudeert nauwgezet bespiegelt D E heeft al heel wat kwesties tot bedanken » als-lid tot dupeeren geleid die tooneeldienst bode „ Ik speel óók wel eens graag wat an ders als ' n meidenrol " „ Ik kan waarachtig wel wat beters als ' t opbrengen van ' n briefje " „ Me vrouw de auto staat voor " — merci geef u mijn rol maar aan ' n ander ' t Zijn uitdrukkingen die overbekend zijn Aldus Henri ' t Sas in O n s T o o n e e 1 tijdschrift voor dilettantengezelschappen Toch doet men de dienstbode-rol groot onrecht wanneer men haar van geen beteekenis acht Zeer zeker niet iedere tooneelschrijver wïjdt zooals wij len Herman Heijermans ' n heel stuk aan „ De Meid " maar ik durf hier beweren dat van elke dienstbode - of dienstknechten-rol — hoe klein en onbeduidend ook — een stukje schoone plastiek is te maken zóó karakteristiek dat op dat ééne moment van verschijnen de allerminste bijrol speler op dS.t oogenblik ver boven den hoofdrol speler kè.n uitblinken Dit is ontelbare malen ge constateerd tijdens ' n tooneelwedstrijd waarin ' n kleine eenvoudige dienstbode-rol het geringe aan tal reeds behaalde cijfers aanmerkelijk deed stij gen zoodat de betreffende vereenlging toch nog ia aanmerking kwam voor ' n prijs En dan moet mij nog van ' t hart dat de cos tumeering van zoo'n rol tot nu toe veel te eenzö Cig is bekeken Van de tien stukken die ' n meiden rol eischen zullen er negen zijn waarin die rol gespeeld wordt in ' n zwart costuumpje met coquet mutsje en meestal met witte manchetjes Ik wU ' t met ' n voorbeeld verduidelijken We kennen allemaal het blijspel „ Grootestadslucht " Daarin bevechten twee sferen elkaar De grootestads en de dorpslucht In het tweede bedrijf zijn alle spelenden min of meer antiek Nu worden de op komende personages aangediend door ' n snoepje van ' n dienstmeisje die hupsch op en af trippelt Zoo'n kind heeft „ chance " in de zaal maar ze nekt de sfeer Het is ondenkbaar dat in ' n gehucht als dat waarover het in „ Grootestadslucht " gaat ' n film-dienstmeisje ' n soort kamemiertje rond trippelt en al zou er die te krijgen zijn de regis seur mag er niet mee voor den dag komen Het zich doen-leelijk-maken van ' n coquette ook al eischt ' t stuk dit gebiedend is en blijft voor de bewuste jonge dame ' n offer van de bovenste plank maar zij die zich onniiddellijk aan dezen eisch onderwerpen geven blijk In ' t bezit te zijn van ' t waarachtigste tooneelbloed Dat zij aan wie ' n dienstbode-rol wordt toever trouwd zich dus eerst met ernst afvragen „ Ia welk milieu moet ik me bewegen Ben ik ' n har tedief van ' n dienstbode bij maatschappelijk wei gestelden of ' n ietwat slons bij burgermenschen die ook voor de groote en kinderwasch moet staan Op welk uur van den dag kom ik op Dien ik gasten ter receptie aan of laat ik iemand tijdens m'n dagelijksche werk binnen Speelt ' t stuk in ' t jaar 1870 Welnu dS-n ' n haarschel ding in ' t midden met ' n „ dotje " van achter eu met ' n bonte of witte schort Ben ik de dienst - bode van ' n advocaat of rechter dan maar in ' t zwart zonder den héélen avond met de muts op te paradeeren In één woord de dienstbode-rol is ten volle waard dat men haar alvorens haar in te studee ren nauwgezet bespiegelt Zij kan aan den totaal indruk van ' t stuk zeer veel af of toe doen Jn een „ Wein bierhalletje roepen een tweetalvreemdelingen den kellner en vragen de rekening.Plotseling zegt een der vreemdelingen verontwaar digd „ Halt Wat voert U daar eigenlgk uit ' Utelt de datum er ook bij op " Waarop de kellnerrustig en waardig antwoordt „ Maar natuurlvjk,meneer U weet toch tijd is geld " — U bent verschrikkelijk nerveus Weet U zelf niet waardoor het komt Jawel dokter door het visschen Door het visschen En ik meende juist dat di«sport iemand zoo kalmeerde Jawel maar ik heb geen vlsohacte ziet U Zeg eens Jantje wat is het voornaamste deelvan een mes Denk maar eens aan het mes dat jevader in zijn zak draagt De kurken trekker meester Recht en Rechtspraak KANTONGERECHT UITSPRAKEN Het Kantongerecht veroordeelde deze week we gens het rijden op een rüwlel zonder behoorlflke rem E A v V te Zuilen tot ƒ 5 subs 5 d alsvoren zonder bel H J v D alhier J R ta Benschop W M te Achthoven ƒ 3 — subs 2 d het rijden met motorrijtuig zonder achterlicht J Th W ' t - Nijmegen tot ƒ 5 subs 2 d alsvoren en zonder voorlicht J W T te Bode graven tot ƒ 12 subs 6 d het rijden met auto zonder spiegel H J de G te Hei - en Boeicop tot ƒ 5 subs 2d het rijden met au':o zonder goed remwerk J N te Leiden tot f 5 subs 2 d alsvoren en niet behoorlijk uitvrtjken H K te Amsterdam tot ƒ 20 subs 10 d en ƒ 30 subs 10 d het rijden met motorrijtuig zonder rijbewijs J A B £ lhier tot ƒ 5 subs 2 d als voren M J L alhier en G J V te Schalk wijk f 8 boete subs 4 d h het met auto te snel rijden F V te Amster dam J W S te den Haag tot f 10 — boete subs 5 d h als voren H Th J te Amsterdam en C A L te Haarlem tot f 15 — boete subs 5 d h het onder den Invloed van alcohol verkeerende een rijwiel besturen A B te Zeist tot f 15 —¦ boete subs 5 d h het met auto niet behoorlijk uitwijken J E A V V te ' s-Gravenhage tot f30 — boete suba 10 d h als voren S S te Schoonhoven tot f 15 ^ boete subs 5 d h het als wielrljder niet behoorlijk rechtshouden A H V d L alhier tot f5 — boete subs 2 d h het rijden met motorrijtuig op verboden weg L H M B alhier tot f 8 — boete subs 4 d h het niet opvolgen van een polltiebevel A A L te Gouda tot f5 — boete subs 2 d h als voren W L alhier tot f 8 b subs 4 d h het te Utrecht de orde verstoren H de Z te Zui len tot f 12 b subs 6 d h het te Utrecht loopen tusschen het plantsoen M J C te De Bilt en H v d W te Vlaardingen tot f 5 b subs 2 d h het een op den weg geplaatst voorwerp niet ver lichten C K te Bameveld tot f 25 b subs 8 d h het zonder vergunning rijden op verboden grond A J V alhier tot f 3 boete subs 2 d h het visschen in verboden water W van A te Culemhorg tot f 5 b subs 2 d h het een vuurwapen voorhanden hebben T den O en A H te Jaarsveld tot f 8 b subs 4 d h dronkenschap bij Ie herhaling T J Q te Bun nik tot f 25 b subs 10 d h als voren J W B alhier tot f 25 b subs 5 d.h dronkenschap W van G alhier tot f 15 b subs 3 dagen hechtenis als voren E van M te ' s-GravenBage tet f 12,1 » subs 6 dagen hechtenis 
UTRECHT SCH NIEUWSBLAD No 16 Zaterdag 19 Mei 1^34 ^ KLEIITIES Te koop TROPISCH AQUABITJM Sterke ijzeren stand aard te koop met groote en kl bak Trop visschen enz f 20 — Bouwstr 63 6626 TE KOOP een e-persoons Ford Auto in goeden staat Ook geschikt voor jnarktkoopmEin Prijs ijiUijk Te bevragen Pegoniastraat 16 6643 Voor spotprijs te koop pracht D DOG 1 Jaar m stamboomen pracht Bouvier 6 ra met stamboom.Predikheerenkerkhof no 2 6631 ¦ PHIUPS toestel 220 gelïjkstr compleet f 30 Piano f 55 Salon Pathe foon met 25 platen f 20 — Gildstr 135 b d Poortstraat 6605 " VOORDEEUGE AANBIEDING van een groote col lectie Rijtuigen en Wagens voor elk be drijf 2de Pinkster dag geopend — C Ipenburg Amhem scheweg Nieuw-Leus den bij Amersfoort 6607 SIGAEENZAAK te koop aangeboden aan drukken ver keersweg Prijs met goederen f 3000 Br No F 3704 Adv Bur [ y.h Alta Pausdam 6584 ' MELKZAAK te koop gelegen Ri vierenwijk Koopprijs f 7000 — Brieven No H 3706 Adv Bur v.h Alta Pausdam Nieuwe groote 4 wie-Jige IJSKIOSK Dp gummibanden,voor hit ' aan lageprijs Ipenburg Am hemscheweg Nieuw Leusden bij Amers foort 6612 MOTOREN Zeldzaam aanbod alles in prima staat 1 Sarolea 3J kopkl ' 31 1 Montgomeri 3 | Zijklep J.A.P ' 32 1 B.S.A 3J zijklep 1 Harley combinatie Zaterdag 2—6 uur Lange Nieuwstraat 65 p.a Accufabriek „ Hollandia " 6594 Canowerf „ Doilsrwal ^" JEKERSTRAAT — RIVIERENWIJK VEILINGHAVEN OPENING Ie PINKSTERDAG des morgens om 11 uur Mooiste plekje van geheel Utrecht voor het beoefenen vande Cano sport Billijke tarieven voor ' t huren en opbergenvan cano's Beleefd aanbevelend A G SMOORENBURG TE KOOP een schitterend Ra diotoestel in Salon kast met El Dyn luidspreker 125 valt Balistraat 48bi3 6595 TE KOOP een Heeren - en eenDamesrijwiel In goC'den staat voor spotprijs Oudwijkerdw straat 56 6596 BROODDEPOT met Comestibleszaakte koop Prijs f 1500 met voorraad goede ren Prima stand Br.No G 3705 Adv Bur v.h Alta Paus dam 6598 SCHUIFTAFEL F 8.75 Massief eiken ameu blement veerend prima moquette 39.75 2 crapauds 4 stoelen 84.50 enz Stichtsohe Stoelenhandel Breed straat 8 Tieland 6570 KOFFERRADIO in prima staat speelt overal zonder stroom of antenne voor bil lijke prijs Te zien Kook Zondag Amst straatweg Ibis 6625 IJSKAST te Koop voor spot prijs voor slager bakker hotel of comestibleszaak. Spoed gewenscht Amsterd straatweg no 414bisA 6624 SPOTKOOPJE Ford Sedan f 475 prima moet weg A van Beijnum Fred Hefidrikstraat 126 6401 TE KOOP bij Utrecht Door omstandigheden be klante slagerij ver dienste f 90 — p w Huur f 12 Koopsom f 4200 Br ond no 6256 bur dezer MOTORRIJWIEL te koop BaylaissThomas 1934 250 cc.kopklep Demonstra tie motor geheelelectr als nieuw.Adelaarstr 40 Tel 16873 6400 AUTO te koop van particu lier wegens vertrekNed Indië Essex ' 28 zeer billflk NicolaasBeetsstraat 20 ^ - 9.429 Personeel gevraagd boogstena ZO woorden t 0.7S 8 achtereenvolgende plaatsin gen t Zf — Elk woord meer 6 cent per plaatsing Weduwnaar 48 jr 2 kinderen vraagt een voudige juffrouw of weduwe voor de HUISHOUDING een kind geen bezw eventueel huwel Br ond no 6276 bur van dit blad Onder rubriek Gebruikte Auto's 50 % extra AUTO TE HUUR 5-pers met en zon der chauffeur & 7icent per K.M Nico laasweg no 92 Tel 14741 6565 KRACHT-MOTOR Gevraagd BEJAARD ECHTPAAR zonder kinderen wo ning pr f 5 tot f 6 of 2 kamers met stookgel in Utrecht Br onder no 6374 A.E.G 3 P.K 215 volt met regelweer stand te koop èi f 50 Adres Wolvenplein no 9bis 6451 TERSCHELLING Te huur of te koop zomerhuisje gemeub in de duinen voor 6 tot 8 personen Te bevr Heijmanslaan 10 B Groningen TE KOOP OF TE HUUR een Villatje aan de Grebbeweg te Rhe nen Te bevr Eik straat 74 Utrecht 6552 TE HUUR Ben - en Bovenhuisresp 2 en 3 sl k.,keuken tuin schuur,jn 2 balcons f 6 — en f 6.50 p w Te be vragen v Egmond kade 80 5761 1 Juni gevraagd een flinke DIENSTBODE voor d en n die netjes kan werken en de Tel - kan be dienen niet onder de 20 jr Zonder g.s onnoodig zich aan te melden Br ond no 6285 bur dezer TE KOOP OF TE HUUR TE HUUR Een bovenhuis met 8 kamers keuken,enz f 6.00 p w.,verder Bovenhuizenvanaf f 5.00—5.25 p.w en een Beneden huis f 4.50 p w Wo ningbureau W A.v Kooten Ampère straat 2bis geenkosten 6622 heel huls aan deAmaBastraat bev 5 kamers waranda,W.C tuin en schuurf 4100 vrij op naamBevr Abstederdijk no 27 6556 HAARDEN Voor direct of tegen 1 Juni gevraagd een voudig DAGMEISJE voor den geheelen dag Leeftijd 17—20 jaar Beethovenlaan 13 Oog in Al 6279 Wegens vertrek 1 Lipps 2 Peters dubb circulatie cap 150 prima moderne haard tevens 1 gas haard groen emaille met veel koperwerk Mr Sickeszlaan la na 2 uur Tuindorp 6543 „ FLORA " LUCAS BOLWERK 1 BEZOEKT Cafè Restaurant MOOISTE ZITJE VAN UTRECHT MODERNE HUIS KAMER tafel 4 St 2 armfauteuils en dres soir met ingeb.theemeubel f abr.Gesoher en Kemper Haag na 2 uur Mr.Sickeszlaan la We gens vertrek Tuin dorp 6544 WINKELMEISJE gevraagd in manu facturenzaak leeft pim 18 jaar P.G Br met uitvoerige inlichtingen ond no 6306 bur dezer TE HUUR Gevraagd NET DAGMEISJE aanm na 7 u Rem brandtlaan 28 Bilthoven direct achterstation 6304 MOOI OUD SCHIL DERSTUK Dreiengroep gesig neerd A W 1847 afm 1.20 X 0.90 Mr Sickeszlaan la,Tuindorp 6545 HUISHOUDSTER Heer m.l vraagt eenv burger Juffr moderne levensopvat ting Kind geen be zwaar Uitvoerige brieven ond no 6563 bur dezer Bovenhuis bevatt suite 2 slaapk keu ken balcon zolder f 5.00 of suite zij kam 3 slaapk keu ken bale f 6.50 p.w Benedenhuls m suite 1 slaapk keuk tuin schuur f 5.25 of woonk 1 slaapk keuken tuin schuur f 5.00 per week Heel huis bevatten de suite 3 slaapk vliering keuk tuin schuur f 6.00 Inl H A Heep Amst straatweg 449 6248 AMERSFOORT GEM SLAAP KAMERTJE aangeboden b.b.h.h voorzien van electra en berging riant uit zicht Mariaplaats 44bis BiU prijs 6568 GEVRAAGD Jongste Bediende manl kunn typen leeftijd 16 jaar Brie ven onder no 6564 bur dezer DIENSTMEISJE V d en n Huish aanwezig Aanm Polak,P Saenredamstraat7bis ' s av na 8 ofschr 6553 Op netten stand ter overname aangebo den mooi 2aakje kruid en delicates sen met eenv in ventaris f 150 Goe deren volgens fac tuur Brieven onder no 6557 bur dezer BANIER-RIJWIELEN van fabriek aan gebruiker Elke 50ste kooper krijgt een rijwiel Door alleen-wonend Heer wordt gevraagd een nette vertrouw de en degelijke DIENSTBODE HUISHOUDSTER 30 è 35 jaar goed kunnende koken en netjes werken en be kwaam de geheele verzorging der huis houding op zich te nemen Aanbiedingen met volledige inlich tingen onder no 6637 bur dezer CADEAU In prijzen van f 24.75 f 28.90 f 33 — met Torpedo Duurder belioeft niet Beter kan niet Banier rflwielfabriek Mr Sickeszlaan 10 Tuindorp ' s Zondags gesloten Let op den grooten reclame-auto Te koop gevraagd TE HUUR DIENSTMEISJE gevraagd voor deochtenduren Aanmelden ' s avonds tus schen 7 en 8 Mevr.Hartog W Amtsz kade 43 6628 6422 AUTO VAN PAR TICULIER gevraagd voor han delsreiziger op mak kelijke cond Brie ven onder no 6546 bur dezer een Huis voor net klein gezin gelegen Tulpstraat 64 f 4.75 p w Te bevr Zand hofschestr 141 BILTHOVEN Landhuisje ter bewo ning aangeboden in ruil voor eenvoudige kost voor den eige naar Brieven onder no 6591 bur dezer 6601 Nette jonge WERKSTER Te huur gevraagd voor 4 è 5 m orgens per week Aanmelden tusschen 7—8 uur Zandhof schestraat 126 6613 KLEIN KANTOOR PE HUUR AANGEBODEN 2 ongem kamers m ceuken en bergka nertje Te bevragen loh Uitenbogaertstr 2A C W Carels 6311 te huur aangeboden,,op drukken stand ^,^,^|;^ f ^' ^«° „„ Telef aanwezig KEUKEN WERKhuur billijk Te bevr MEISJE Kerkstraat 7bis 1 °°"^ J^^^^f^'h '^' gg44 beneden 20 jr f 8 p week Hotel Noord Brabant Vreeburg Te huur gevraagd 6599 NETTE NAAISTER biedt zich aan flink verstellen kinder goed en eenv japon nen heele of halve dagen Brieven onder no 6606 bur dezer RUSTIGE Gepens Ambtenaar vraagt BENEDEN - OF BOVENHUIS f 360—380 per jaar Tuinwflk Wilhelmi napark Ledig Erf Br fr ond no*6267 bur dezer JONGE MAN zoekt plaatsing in garage voor alle werkzaamheden als chauffeur Diploma en prima getuigschr Alcohol vrtj Hoog loon geen vereischte Br onder no 6583 bur dezer groote Zit-slaapka mer te huur met vaste waschtafel en ruime kasten op nette stand cen trum ook bijzonder geschikt voor studie Prijs f 10 p week KAMERS gevraagd met of zonder pension Brie ven onder no 6632 bur dezer alles inbegrepen Voor twee heeren p p f 8 — p w Gele genheid voor rij wielberging Brieven onder no 6375 bur deier BURGER WONING Persorsïiel aanbieding Net persoon eigen bed vraagt KOST EN INWO NING als alleen inwonend Br onder no 6618 bur dezer BOEKHOUDSTER b.z.a administratief en zakelijk goed on derlegd gewend zelfstandig en accu raat te werken Ma tig salaris desver kiezend voor halve dagen Br ond no 6549 bur dezer te huur ruim droogBovenhuis nabij ' tcentrum stad grootesuite kamers m bal con 7 kam gr zold.en keuken bergingvoor rijwielen f 35 pm geen bijkomendekosten Bevr Merelstr 29B 6251 Groote ongemeubil ZIT-SLAAPKAMER te huur gevraagd Liefst omgeving Am sterd straatw Brie ven met prtjsopgaaf onder no 6580 bur dezer TE HUUR ONGEDIPL VERPL z z g gepl bij H of D niet ongen eenig huish werk te verrichten Hoog loon geen vereisch te Br ond no 6551 bur dezer ^ Duitsohe Heer zoekt PENSION liefst kamer m tuin gunstige positie Br onder no 6582 bur dezer Benedenhuls suite 1 slaapk keuk tuin schuur of woonk 2 slaapk keuk tuin schuur f 5.50 p w Bovenhuis suite 3 slaapk f 4.50 p w.,1 of 2 gr suitekam en 2 slaapk keuk pr uitzicht f 5.25 p w Alle woningen gem Utrecht Bevr H A Heep Amsterdam sche str.weg 449 9249 TIMMERWERK HJI WINKELIERS Bekwaam timmer - EN WEDER - VEBKOOPERS Goedkoopste adres voor ManuTacturen Kousen Sokken Ga lanterieën J H Ver kerk Grossier Nach tegaalstraat 19 Tel 17629 Reizigersbe zoek Utrecht 6232 man wil voor 35 et per uur kleine kar weitjes opknappen Aan huis te ontbie den Br onder no 6633 bur dezer ZANGKANARIES 1.25 parkieten 1.25 p.p berken nest blokken 0.50 zebra Syger band - mus caatvinken Napoleo nen 1.50 p.p W van Geelen Rijnlaan 94 Buiten gewend 6252 Handel HEEFT U STOF RIJWIELEN Berijdt een N.V.C en U rijdt tevree Vanaf f 35 — met volle garantie Beta ling te regelen Ne derl Verkoop Cen trale Oudegracht 188 4666 Thans maken wij Ieklas Colbertcostuumvoor f 20 — Elegan te coupe prima af werking Joh Belder bos Tailleur Am sterdamsche straat weg 249bis 6234 ZANGKANARIES mannen f 1.50 zin gende Seijferts 2.50 Voorzangers f 3.50 Niet goed geld terug Kamerkooien 1.50 Broedpopjes pracht HOUTHANDEL WAGENAAR HardeboUenstraat 8 tel 17156 Vuren grenen - eiken beu kenhout triplexpla ten alle maten Gre nenhout voor cano's,lijstwerk en canoped dels 6573 parkieten groen 1.25 blauw f 2.00 Parkieten broed blokken f 0.60 Vo - lièrevogels f 0.40 KLEEDING Reuzen koopjes Jacquetcostuums,Colbertcostuumsf 9.50 Jacquet - enColbertjassen metVesten f 5.50 Jac quet en Colbertjas sen f 3.50 Pantalonsf 3.50 Regenjassenf 2.50 Damesjapon nen f 3.50 Bekker straat 59 6264 Exotische f 0.50 Bomeman Merelstr.Slbis 6389 DAMES - EN HEERENRIJWIEL gebruikt doch ingoeden staat tekoop Te zien Fon gers Filiaal Neude no 29 6581 NIEUWE MEUBEL KOOPJES ROKCOSTUÜMS SMOKING -' COSTUUMS Alle m.aten Rokcos tuums Smokingcos tuums f 12.50 Rok jassen en Smoking jassen met vesten f 5.50 Rokjassen Smtv^^ngjassen,Rokvesten witte Jassen Bekkerstraat 59 6265 Stoffeerder werk gekregen hebbende biedt aan Eng Eet kamer van f 300 voor f 180 - beklee ding naar keuze Slaapkamer van f180 - voor f 100 - 2 Fauteuils met 4 Stoelen van f40 - v HALLO N.V Stichtsche Houtliandel Heeft U ons nieuwe tele foonnummer reeds genoteerd Dit is thans 14455 6638 f 30 - Catharijne singel 94 6639 GEKOCHT STAATSSPOOR - WEGEN Koopt goedkooper Uw BRANDSTOFFEN Ligschip „ Paulina " Witte vrouwenbrug.Telef 16265 Belgi sche Anthraciet 20130 f 1.40 primaHoUandsche Anthra ciet 20/30 f 1.45 Eierkolen O.N f 1.00 per afname van 5 H.L 6641 Brillen Lorgnetten f 0.75 Parapluies f 0.75 Wandelstok ken Sigarenkokers Tabakzakken Por tefeuilles Portemon naies Foto toer'el-len Vulpennen Vul potlooden Hand schoenen Knipmes sen Broches enz Bekkerstraat 59 6266 JONGBNS-RIJWIEL leefüjd 9—14 - j enDames Rijwiel te koop weinig bere den alle dagen be zichtigen ook Zon dag Helling 54 Voor 60 cent per week openen wij ü de mogelijkheid een prima 1 en 2-pers CANO te koop compleet moet weg spotprfls Te bevr v Schalk Bekkerstraat 121 6614 VERF VERLAAGD BV PRIJS Per kilobus Japan lak 65 cent Glans verf 47 cent Grond verf 35 cent Amstra AmsterdamscheStraatweg 135 Tel 15335 5983 „ PELIKAAN»Stofzuiger na 2 jaarhuur in eigendom tehebben Geen onder houdskosten Vraagtinlichtingen FirmaJ Schuurman OudeGracht 260 Voor straat 75 5957 TE KOOP ASTERS Asterplanten Gera niums Fucksia Ro zen en verder alle bloemisterij artike len verkrijgbaar bij H V d Kolk Bloe mist Pijlsweerdstr no 190 alhier 5711 wegens omstandig heden Salon Trap naaimachine inzink baar ringspoel ge heel eikenhout enallernieuwste Radio toestel beiden zijnéén maand oud;prachtstukken spot koopje ook nogFongers Damesrij wiel Te zien ookZondags Bethlehem weg 8 6590 Diversen Voor wol sajet kou sen en sokken naarW BAATEN,Oude Gracht 276 Utrecht b d Smee brug Aanbreien vanvoeten en maatwerkin eigen machinalelBreierij 5030 VERHUIZINGEN L SPARENBÜRG Brandstoffenhandel Parkstraat 34 Telef 10972 Opslagplaat sen Jutphaassche weg Willem An thraciet 20/30 f 1.55 30/50 f 1.50 50/80 f 1.40 Eierkolen 1.10 alles per H.L uit wagon Vrij thuis 6388 per auto tapissières,onder volle garantie,vakkundig eigen per soneel Vraagt prijs opgave Wed G V d.Brink en Zonen Al leen Goedestraat 114—116 Telef 12303 Utrecht 5981 ALGEMEEN RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU Van Wijckskade 6b SPECIALE BEHANGERIJ 20 cent per rol Keus uit grooten voor raad behangselpapie ren De nieuwste dessins Gebr v d Laan Goedestr 49 A b d Biltstraat 6426 • Telefoon 16680 Rechtzaken Belas tingzaken Dagv In casso's Echtschei - dingsprocedures Volledig advies f 0.50 Zitting Donderdags avonds 7—9 Neu traal Volksadviesbu reau HUURT RIJWIELEN rechtstreeks van grossier Dames en Heeren met terug traprem Ned fabri kaat f 27.50 Zeg veld Lange Nieuw straat 111 Let op juiste adres 6121 HUWELIJK Bemiddelings Bur De Toekomst " ge heimh verzekerd N.B Voor antwoord in uw brief adres opgeven Br ond no 6234 bur dezer een Wooldrik Stof zuiger voor 60 cent p week Na 2 jaren eigendom Geen onderhoudskosten. Inlichtingen De Stof - zuiger Centrale D Wooldrik Minrebroe derstraat 25 Telef no 10799 FABRIEK VAN LEEREN i^OTORKLEEDING OHEM " REINIGEN van Heerencostuums nu slechts f 2.50 in 2 dagen gereed Chem Wasch enVervery Zwesertjn,Damstraat M Tel 16089 ' « 8387 Leeren Jassen Lee ren Vesten Rijbroe ken Caps Hand schoenen Regenjas sen Kampeer artike-len Reparatie inricb ting Oude Gracht 216 Hamburgerbrug V h De Matador S309 z siëM»**'.-f ^ es factoren Een actueele krant Vol Een van belangrijk nieuws technisch-voimaakte druk Een Een Een voortreffelijke fotopagina volstrekt onpartijdige voorlichting complete rubriek stadsnieuws Dèt zijn de factoren die liet UTRECHTSCH NIEUWSBLAD tot dè krant van gewest en stad maakten zoowvil voor den lezer als voor den adverteerder Een abonnement op het „ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD " kost slechts twintig cent per week Bel slechts even 1-0-0-2-6 en volg het goede voorbeeld van de tienduizenden die reeds tot de trouwe lezers van ons blad behooren BUREAU DRIFT 23 UTRECHT STUDIEKRÏNG LEZING door Prof ALFRED ADLER Onderwerp „ DAS ZIEL DER EVOLUTION " Dinsdag 23 Mei des avonds 8 uur in het Gebouw Volks universiteit Nieuwe Gracht 41 Toegang f 1 Leden v d Kring t 0.50 Kaartverkoop bij den Boekhandel Erven J BIJLBVELD,Janskerkhof 7 ea Burg Reigerstraat 56 en ' 3 avondsaan de zaal 6286 U drinkt het met smaak GILDE-BIER Gebotteld in de brouwerij — 3 maanden versch PILSENBR 18 et per 1/2 Liter DORTMUNDER 16 et „ % „ TAFELBIER 14 et „ i4 „ licht of donker LIMONADE-eAZEUSE CONGRES NEDERL LEGER DES HEILS in 6 verschillende smaken 13 et per Litertlesch Deze artikelen van NATIONAAL CONGRES 2en PINKSTERDAG v.m 9.30 nam 8.30 ' a av 7.15 uur inGEBOUW CASINO Drift 6533 Alle officieren uit Nederland tegenwoordig 15 ZANGKOREN MUZIEKKORPS Vertegenwoordigende groepen uit vele plaatsen GIJ ZIJT WELKOM FINJE-STADSKELDER zUn verkrijgbaar OUDEGRACHT 226 b.d Hamb.brug TEL 10359 DAMSTRAAT SS t.o Kanaalstraat TEL 15514 De Gerofabrïek Bergweg zefst VRAAGT NETTE MEISJES voor de mpakafdeeling Vestigt U te Soest Direet van bouwer luizen te loop v.af f 5000 - bev 2 k en suite keuk gang kelderk 3 sl.k badkamer gr zolder 5 kasten balcon terras garage voor en achtertuin electr gas waterl Br no 6589 bureau dezer U bestelt dus voor de Pinksterdagen SLABROOM-IJS of VRUCHTEN-U HOUTHANDEL Biltstraat 21 Levert U alle hout soorten billijk opmaat Groote voor raad alle soortentriplex golf ensierlijsten Telefoon 17379 6617 UTRECHTENAREN niet naar Apeldoornof elders indieneigen stad goedkoo per vlugger correc ter bedient Daarombel 16605 Stoom waascherij „ Excel sior " Achter St Pie ter 12 6572 6 PERS AUTO voor 2e Pinksterdag nog vrij met of zon der chauffeur ook voor Buitenland Ba gagerek aanwezig Pelikaanstraat 24 6558 by HUIZE DE HO O G-BOOTS De nieuwste verpakking meerdere uren hondbaar indien gewenscht 24 uur voor op reis pic-nlc of boottochten ZIE ONZE ETALAGE Gedurende de Pinksterdagen wordt op iecer gewenscht uur aan huis bezorgd Een net meisje 33 j P.G zoekt een VRIENDIN Br onder no 6568 bur dezer UW TOEKOMST beschrijving 1934 gratis opgave ge boortedatum ge slacht Huwelijk toekomst zaken beroepfinariciën Postzegel voor antwoord Virgo " Paleisstr 37 Amsterdam C 6610 HUIZE DE HOOG-BOOTS VERHUIZINGEN onder garantie met gesloten auto-tapis sières door geheel Europa E v d Hoek Kanaalstraat 104bis a Tel 15711 Gratis pakkisten 6571 OUDKERKHOF 44 - TELEFOON 10330 MOTORBOOT Eigenaar gezocht van omgebouwde sloep gelegen heb bende Maliesingel bij Politiepost welke te koop of te huur was Br onder no 6567 bur dezer N.V STICHTSCHE HOUTHANDEL MEJ A M P Somnambule clairevoyante Astrologe.Dagelijks ook Zon dags te spreken van 10 tot 10 Hardebol lenstraat 7 Ook perbrief 6574 Wij verkoopen Mevr ANGELIQUE Planeetkundige Adriaan van Ostade laan 71bis eindpuntlijn 3 WUhelmina park Consult van 10—10 uur OokZondags 6616 VUREN GRENEN EIKEN BEUKEN IEPEN SAI'YNNOTEN enz Ruim gesorteerd in TRIPLEX KENNISMAKING Nette jongeman 31 jr P.G vaste be trekking zoekt ken nismaking met net meisje P.G Brie ven onder no 6579 bur dezer speciaal ook in LUXE-TRIPLEX LIJSTWERK in Vuren en Eiken SCHILDERIJLIJSTEN HUWELIJK welke juffr of wed z.k tussch 40 en jr P.G met een goed bestaan die meer op een goed én gezellig leven acht slaat dan op inkomsten is ge negen te trouwen m bejaard wednr z k ook van buiten geen straatbespreking Br ond no 6213 bur d PLANEETKUN DIGE is eerste en tweede Pinksterdag te spre ken van 3 tot 8 uur Daalstraat 2 bis Derde zijstraat begin Amsterd straatwe 6615 TAFELRANDEN KASTPLANKEN TAFEL - en DIVANPOOTEN KEEPLATTEN RADIOMASTEN B IJ TooneelvereenigingD.W.V vraagt zoospoedig mogelijkeenigeHEEREN LEDEN.Secretaris J J v.Essen Jacobijnestr no 19 6547 KT WASBEITS DEUREN en DONNACONA BOARD ONS LIGT KLAAR WAT U ZO E JfERMANENT F 3 compleet met garan tie Knippen en On duleeren f 0.50 enz Amsterdamsch - Per manenthuis Haver straat 28 in ' t mid den van de Haverstr Bleekstr 16 tijdelijk Haverstraat 28 6630 N.V STICHTSCHE HOUTHANDEL VISSCHBBSPLEIN la Telef 14455 OUDEGRACHT 151 KENNISMAKING gezocht dobr net al - leen staand R.K per soon vast werk met net Meisje of jonge vrouw leeftijd 25 tot 35 jaar geheimh verzocht Br onder no 6592 bur dezer „ KANOWERF " W C V d Kreeft Utrechtscheweg 319 Levering van de meest moderneKano's Prijzen van af 1 pers f 25.—,2 pers f 30 — Privé adres IDorpstr 240 De Bilt 6381 TEKOÖ VERHUIZINGEN vanaf f 5 — onder garantie gesloten auto-tap naar bui ten de stad zeer bil lijk BergpISLats in boedels De Jong Laan van Nieuw Gui nea lOObis Tel 15009 Concordiastraat 12 5984 Mr APOLLO Planeetk spreekuur S — 10 Consult vanaf 50 cent ook Feestd Zendt foto m geb dat 60 et postz Oude Kerkstra9.t 47 b.d BUtstr 6597 AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR is je adres A W.Raasveld Auto enMotorhuls Telefoon 14799 Lange Nieuw straat 14 BiUijk ta rief 6G21 Schitterend Heerenhuis ad M G de Bruinlaan „ Tuindorp " 3 kam beg grond groote erker 2 balcons vóór - zij - en achtertuin 3 prachtige betegelde Schouwen mooi uitzicht op het Willem de Zwijgerplantsoen en Ned Herv Kerk Koop som slechts ƒ 7500 - Huurprijs ƒ 635 - Nog enkele kleinere en grootere Heerenhuizen te koop ofte huur Te bevr bij HENDRIKS en SPRINGER J S Bach straat 55 Tel 15524 en M G de Bruinlaan no 10 6604 VEREBNIGING VOLK SB ADEN Badhuizen Zon straat Kanaalstraat Thorbeckelaan Wil lem van Noortpiein Hygiënisch en billijk 10 kuipbaden f 1.60 è f 2.80 10 sproeiba - WILUMSIRAAI B.H VREEBURG DRUKKERIJ BESTAAN GE ZOCHT Jong persoon geh in bezit van ruim f 1000 zoekt vaste inkom sten " onverschillig wat ook als fUiaal houders Br onder F N MOTOR 500 cc kopklep A W Raasveld Agent Sarolea en Bayless Thomas motoren Lange Nieuwstraat 14 Telef 14799 6620 ' HüONTE Conianten — t Iljdschriiien no 6550 bur dezer den f 0.50 è f 1.60 Adverteeren dczt verkoopen 
De vredes-demomtraH * en H:r - Internationale zeilwedstrijden op de Loosdrechtsche plassen kI De eerste der zomerwedstrijden der roeiploegen van Oxford werd Donderdag gehouden — Er veel belangstelling was De vereeniging Volkenbond en Vrede organiseerde Vrijdag te Midden Beemster een vredes - dag meer speciaal voor de jeugd Burgemeester D Kikkert snijdt de vredes-taart aan plNKSTERVi Het feesl der uitbundig van bezieling en ver broedering gen Men pi stervreug Maar er i smart Ze tegendeel kan ver \ ook vers veel kw £ vuur al die de P INKSTEKEN is de dag waarop vlam staat De zpn die allengs hi nadert zendt haar stralen als bood kracht en vreugde naar deze duister zich aan die lichtbron voedt En ooi Uik hart ondergaat den invloed van ¦^ heid in de natuur Pinksteren is va van de geestdrift de dag waarop c slechts persoonlijk vervuld is van Wt gedachten maar waarop hij ook dei voelt cm daarvan mede te deelei Uchaam dat door de zon wordt ver beurt ztlf ook weer warmte afstra geestdrrttige mensen zvjn plannen en deren over Hij wordt brandpunt van die door der gloed van zijn geest a een geloofsgemeenschap tezamensm is de dag van het eendrachtig bije gemeenscl De wereld in vlaml Aan de Vredesbe tooging der Neder » landsche vrouwen wellte Vrijdagmiddag te den Haag gehou * den werd namen zeer velen deel Een kijkje op het Malieveld De herdanklng van het aauwfeesi vanLa Fayetle'i sterfdag H^tj „ M m^assm saluut aan'het vaandel van de gard * republieaina te Parijs Op de Loosdrechtsche Plassen werden Vrijdag de eerste internationale zeilwedstrijden van dit seizoen gehouden georganiseerd door de watersportvereeniging Loosdrecht ' — Bob Maas ging als eerste door de finish gaan Bij de staking aan de Londensche dokken zijn ongeveer 3000 arbeiders betrokken Een der thans verlaten havendeelen bij ' ft *"*' London Bridge s,Sfr5«lï5 I groeien en de menschen leert laohe in het droge gras van de prairie et van de bosschen Er bestaan menschen die bang Onder de sprookjes die in de volks eeuw trt eeuw voortleven treffen " aan over den vuurgeest een spook menigeen in de middeleeuwen harti bezorgd Wij lezen van een vissche een man tegenkwam en toen die m nam siiegen er vlammen uit zijn h er vonken uit zijn oogen De vlami zich op den wind omhoog en heel rood il3 van een tizersmelterij Zoi vissoher van dit verschijnsel dat kwam zijn haar vergrijsd was hoe \ weltjks twintig jaren telde Leeren wij onze kinderen van j bang zijn voor vuur Ze spiegele meisje dat met lucifers speelde to leen tehuis was Toen haar ouders was er van Paulientje nog slechts pvergeoleven Wees op uw hoede voor vuur geesten Wees voorzichtig met lu overdrachtelijken zin heeft het kwaad gedaan Er bestaan ook g stichters die omwentelingen ont wereld ophitsen mat gevaarlijke id Wees ook jegens hen op uw hoede geesten wees voorzichtig met lucif ¦ Wfl leven in een land met gemat ze volksaard is nuchter bedacht yoor ons z^tx dergelijke waarschu overbodig Wij spelen niet licht m ons bü de vlammen van den haar schuiven we onzen stoel achterui zoeken we de schaduw We zijn bai nesteek en vreezen een hittegolf Daarom lijkt Pinksteren een goed bij ons past dan het huiselijke Pinksteren is het feest van de onl van de vrije natuur Het feest vai held bewegelijkheid Het feest van van bezieling en verbroedering H bundigheid welke ten onzent verot aanstel lerij Pinksteren waarschuwt niet tege Pinksteren juicht het vuur toe ver kentelijK voor Pinksteren spoort vuur tn aanraking te blijven het en te doen opvlammen tot het warmt en verlicht Een aergelijke aansporing hebl eens noodig Het kan geen kwaad eens één dag in het jaar in lichte een f eeat van vonken en vlammen een gemeenschap versmelten Wij staan te gereserveerd jegen Angstig beschutten wö leder o Slechts een geweldige geestdrift muren welke ons van elkaar sche Hoe goed doet ons zulk een dag allen één gevoelen bezield door welke die dan ook zij Waarop getuigen van één geloof van daad Te zelden genieten wiJ van zulk pelijke geestdrift Tr zelden gers een of ander in vuur Wij scham wat zweemt naar overdrijving Dit moge wel degelijk zijn wijl het ons voor menige roeke maar omgekeerd verhindert het vruchting van den geest door het tuiging dat voor onze innerlijke noodzakelijk s als de zon voor bloei vac de aarde ssjjj'i Daarom heeft Pinksteren ons herinnert ons aan de macht dei men op dezen dag niet ontwijkt doel stelt en welke men rechtvas feest van te mak ^,,»» • H KNadruk verboden Konii)g Leopold van Belgii begaf zleb Donderdag per.vliegtuig naar Bevtrleo om /¦ J "*:;»'''' daar aan da militair * manoeuvre » deel te-nemen ' c •- Dé traditioneele „ Luilak - of Potjesmarkt ' te Haarlem was wederom driA bezocht Te Denekamp heeft Vrijdag de begrafenis plaats gehad ' van burgemeester J Wynia die bij een auto-ongejuk om het leven kwam Bloemen-pc M EI bloemenmaand dieminder nieuwe zakelijkhin lyrische gedichten zozongen De romantische dichterhand en ontlokte zoet vloeiende trillende snaren over bloemWij nuchterlingen van Pinks voor onze schrijfmachine — voobij de bank van leening logeerenzitten en kort en krachtig prozken Dat de bloemen heelbovenwoning zoo opfleuren,kooper is kunstbloemen teverwelken Dat voorts de snijblniet al te best voorstaat datrozen zal moeten koopen omdagaat ¦ ¦ Arme bloemen ontdaan van armer menschen Waarom ons die glimlach van binnen wanni deren zien zich sierend nS^t kr W'aarom bekennen wij niet'-.eei zelf terug zouden wenst tijd toen wij Meizoentjes teere bloemen op taaie steeltj blaadjes geschikt rond de als kinderen het blank ' der 
ZONDAGSBLAD VANHET UTRECHTSCH h4IEUWSBLAÖ ZATERDAG 19 MEI 1M4 Naar buiten gouden hart Tusschen het groene gras bloeien ze bö duizenden soms kleuren ze de weiden wit de kopjes naar het licht geheven Valt de sche mering dan buigen de bloemblaadjes zich naar binnen toe het hart beschermend wachtend tot de eerste zonnestralen den volgenden ochtend de aarde treffen Br zrjn duizend mooiere bloemen orchideeën in statige pracht rozen in veelkleurige variëteit en zoete geuren tulpen in strakke sterke kleu ren matte camelia's en al te blanke lelies En toch is er mij een bloem liever dan alle anderen het madeliefje dochter van dei Mei zeker tee ken van den komenden zomer Vraagt ge mij waarom Ik weet het niet Kent gü de geheimen van een menschenhart PINKSTERVUUR Heerlijk rustend in het groene mos Aan een vijver in het loom'rijk bosch De ondergang der „ Yu Shun " Brandend in volle zee kende menschenmassa in onze gevoelige neusga ten ¦ ' s Avonds zaten wij in de kleine mess-room of lagen languit op het sloependek in de frissche avoadbries Onze telegrafist klauterde in zijn viool en bracht denkbeeldige senorita's serenade's mis schien wilde hö onze vrouwelijke passagier vast in huwelijksstemraing brengen en de kapitein speelde met den eersten-officier zön gewone par tijtje schaak dat hij geen avond oversloeg De eerste liet principieel den kapitein winnen daar diens humeur dan goed bleef en daar een eerste officier zijn kapitein in géén geval de baas mag zijn zelfs niet bij het schaakspel Over het geheele dek hing een eigenaardige atmosfeer scherpe tabaksgeuren uit de ruimen kamferlucht en de onwelriekende geur van onze levende lading Dé Engelsche dame lag in haar dekstoel omzweefd door een wolk Fransche par fum de missionaris las in zijn brevier de ambte naren speelden soms met veel rumoer kaart Midden in die avondsfeer werd de stilte ' ruwverbroken door den chef der machinekamer diemet een bleek gezicht over het dek rende en denkapitein iets in het oor fluisterde Met een gegrom sprong de kapitein overeind zoodat de schaakstukken over het geheele dek rolden en verdween in de gang van de ihaohine kamer De schroef stond stil we stopten Weldra kwam de kapitein terug Hij was nerveus én liep brommend heen en weer In de machinekamer werd koortsachtig gewerktTengevolge van het plotselinge onverklaarbare doorslaan,der ma,e]Mn.e,.iWas.,;fien..zuig6r uit zijn lager geschoten Met een kraan werd de zuigerweer op zijn plaatr getrokken en vier uur laterwas de schade opgeheven Langzaam draaide nienhet stoomventiel open Reeds bij de geringste drukmaakte de machine ruim zestig toeren De öiachinechef kwam weer aan dek stak zijn pijp op en liet Zich in zijn stoel vallen „ De machine is all right Sir " zei hij flegmatiek Waarom varen we dan niet voor den duivel " brulde de kapitein woedend Dat Is iets ènders " zei de maohinechef dood nuchter „ we hebben de schroef verloren " We renden naar de marconisten-hut „ Geef on middellijk S.O.S " riep de kapitein „ onze positie — én vraag een sleepboot aan uit Manilla " „ Helaas kapitein " was het antwoord „ mijn laatste lamp is vandaag doorgebrand Reserve lampen zijn bij my altijd een ongekende weelde geweest en met dit treurige overschot zie ik geen kans meer signaler te geven " wanhopige positie zooals men alleen beleven kon op een oud schip in de Chlneesche zee Wij lagen buiten de koers der groote stoomvaartlijnen en binnen vier weken liep er geen schip in onze koers En wat'het ergste was we hadden nog maar water voor 8 dagen Den volgenden dag had alles Zijn gewone ver - Koelies aan boord — de gevaarlijkste lading die men zich in het Verre Oosten kan denken IJN zaken in Bandoeng had ik afgewikkeld en daarna keerde ik terug naar Batavia waar mijn oude „ Yu Shun " juist lading innam tin in de onderste ruimen verder suiker tabak rijst kamfer en aan het dek een groote partij teakhout en enkele vaten wijn Dan lichtten wij de ankers en staken in zee Twee dagen later ankerden wij voor Samarang teneinde een paar honderd kisten met gebatikte kleeding in te laden Deze werden bij duizenden tegelijk in Djokja vervaardigd en van daaruit door den geheelen Orient verstuurd Tevens los ten wij daar een deel van onze lading In Soerabaia namen wij bovendien nog een twee honderd Chineezen aan boord Samengepakt als haringen lagen deze koelies overdag op het voor schip onder het zonnezeil In de luttele passagiershutten op het bovendek waren enkele blanken gehuisvest een Engelsche missionaris een paar ambtenaren van de firma's welke ons bevracht hadden welke als supercargo's meereisden en voorts een jonge dame de dochter van een rijken Engelschen planter van Java die thans naar Shanghai overstak om in het huwelijk te treden met een HoUandschen ingenieur Zg was het échte Albion type slank groot hoogblond en bedaard Meestal lag zij in haar dekstoel op het sloependek verdiept in een roman Wij lichtten de ankers en staken op een prach tigen morgen in zee lieten Soerabaia langzaamachter ons Niemand vermoedde ook maar in hetminst dat het de lé,S,tste reis van de „ Yu Shun " zou zijn Den volgenden dag bereikten w\j Boeleleng op het geheimzinnige Bali De aanvullende lading kwam aan boord en na gedanen arbeid zochten wfl onze dekstoelen op en staarden naar den met heldere sterren bezaaiden avondhemel De tolk Roosevelt een achtemeef van den Amerikaan schen president die als toeristengids en tolk op Bali woont vertelde ons bijzonderheden over Ba - lineezen Het was laat toen hy van boord ging Den volgenden dag vingen wij onze omnibus route weer aan Celebes waar we tweehonderdkoelies aan boord namen drie dagen door de ge vaarlijke Celebes Zee en dan de wyde verten van den Stillen Oceaan De hitte werd onverdraaglijk Als de wind over het dek speelde drongen de penetrante geuren van de op het voorschip hok - M " Hoe Pinksteren met „ luilak '* werd ingeluid Verdwijnende gewoonte „ Luilak Slaapzak, Beddejak, Kermispop, Staat om negen uren op " Het woord „ beddejak " Is zuiver achttlende eeuwsoh maar „ kermispop " had niet de beteeke nis welke men er onwillekeurig asfl hechten zou De bedoeling was dat iemand die kermis gevierd had in de meeste gevallen een roes had uit te slapen dus werd omgekeerd ook de benaming van „ kermispop " toegepast op hem die lang sliep Van daar dat het in het Luilakliedje gebezigd werd Sen koe als langslaapster In Drente werd Luilak gespeeld met de koeien,dcch daar was het soms de koe maar ook wel eensde draver of de drijfster die als langslaper ster)werd rondgeleid Te Coevordèn werden de melk koeien der boeren die in de stad woonden eikenmorgen naar de „ gemeene weyde " gedreven eri's avonds teruggebracht door den algemeenen koe herder Op den morgen van den len Pinksterdagstonden de Jongens en meisjes aan den ingang derweide om te zien welke koe de laatste was endaarna gingen zij henen zonder op dat oogenblikverder iets te doen Maar ' s avonds keerden ztjterug plukten bloeiende braam en allerlei groenen versierden er de bewuste koe mede waarna het"beest stadwaarts werd geleid onder het volgende geZEUig • „ Pinksterbloed Oranje-zoet Hoe zit Je zoo diep in de veeren Had je wat eerder opgestaan Dan had Je geen nood gekregen " Dit liedje is klaarblvjkelijk niet gemaakt — aldus vinden vrij door den historieschrijver Ter Gouw als kantteekening vermeld — om bö een koe gezongen te worden „ want die soort van beesten worden toch in Drente evenmin als elders in de veeren te slapen gelegd " Sommigen lazen in het woord „ Pinksterbloed " de benaming „ Pinksterbroed " wat beteekenen zou „ Pinksterbruid " In verband met de gebruiken in verschillende deelen van ons land zou voor deze lezing wel veel te zeggen zvjn In de latere Jaren zijn de rumoerige Luilak pretjea op den achtergrond geraakt alleen vindt men in de volksbuurten in sommige steden nog het gebruik gehandhaafd om heel vroeg in den och tend van Zaterdag vóór Pinksteren - op deuren te slaan en noodeloos aan de bel te trekken een ove rigens vrij zoutelooze kwajongensstreek welke heel wat beter verdvrijnen kan zonder dat eenige „ folklore eV schade van zal ondervinden JOH CHR 3OTJNAND Iren lawaai te maken Reeds vóór het aanbreken van den dag trokken ze in troepen rond en sleep ten alle oude pannen en ketels welke zy maar konden machtig worden aan een touw over de hob belige straatkeien hetgeen zeUs de hardnekkigste langslapers wel moest doen wakker worden En alsof dit concert nog niet voldoende was trokken zij op zoo luid mogelijke wijze aan tal van wonin gen aan de bel Bij personen op - wie zij het om de een of andere reden niet al te zeer begrepen had den werd een hier of daar opgevischte doode hond of ander cadaver aan den deurknop gebonden Wat de bedoeling van deze onsmakelijke verrassing moest zi.'n heeft nog geen enkele historicus kun nen uitzoeken Keuren tegen „ viering " van Luilak In de 16e en 17e eeuw ging het op den Luilak dag nog vrij wat erger en wilder toe dan ongeveer een halve eeuw geleden toen het ook nog aardig rumoerig was wanneer de Zaterdag vóór Pinkste ren was aangebroken Doch eertijds begon het spektakel al op Vrijdag duurde den ganschen Za terdag en dan werd er ook herhaaldelijk gevochten Vooral in de groote steden in Amsterdam en elders trokken geheele troepen „ gewapend met stocken en vendels " door de straten en leverden op brug gen en pleinen elkander slag Het werd tenslotte zóó ernstig dat de „ Heeren van de Stadt " er ver ordeningen of wel „ keuren " tegen maakten Zoo be staan êr keuren van 22 Mei 1597 en 5 April 1600 waarin wel niet gesproken wordt van „ Luilak " maar de dag wordt aangeduid als „ toecommende Pinxternacht " Natuurlijk moest er door de kwajongens wan neer zij rumoer makende langs de huizen trok ken ook een liedje gezongen worden want de „ zang " — en welke zang soma — hoorde er altyd bij Ben van de bekendste liedjes van ongeveer 60 è 70 Jaren geleden luidde als volgt „ De leuyelak De groote slaapzak Hij ia opgestaan Hij mag wel weer naar bed toe gaan Aluin aluin een dief in je tuin Alarm alarm Je lief in je arm Al schoon al schoon de roozeboom Al hier al hier de eglantier Zooals met zoo vele lir'.dies uit den „ goeden ouden " tijd kon alweer niemand ook maar bij be nadering de beteekenis van den tekst uiteenzetten Als de slotwoorden der regels maar op elkaar rijm den — en op welke manier dan soms nog — vond men het blijkbaar al heel mooi Van lateren datum is het volgende „ liedje " dat het langst in zwang Is gebleven Het eest der uitbundigheid van bezieling en ver broedering -.- GREENWICH TOEN wij kinderen waren hebben wfl ons allen wel eens afgevraagd hoe de evenaar eruit zou zien Er stond ons iets voor van een zwarten lijn zooals wij gezien hadden op kaarten en globes Hoe die Ifln nu precies zou zijn daar konden we ons moeilijk wat van voorstellen tenzg onze jeug dige fsmtasie ons een smalle zwart geteerde strook in het gloeiende woestijnzand voortooverde Maar er waren ook bosschen en zeeën waarover de evenaar liep en hoe zou zij er daar uitzien Ergens moest je toch kunnen bemerken dat je op de evenaar was Niets daarvan Het is er warm de zon staat ' s middags hoog aan den hemel de dagen zgn er akelig-regelmatig voor den Westerling verwend met zomer en wintertijd en voorts heeft men eeni ge moeite om te ontdekken waé,r de evenaar loopt In Greenvidch de „ grintweg " van onze kinderja ren waar zich de beroemde Engelsche sterrenwacht bevindt en dat vrijwel internationaal is aangeno men als de plaats waar de nul-meridiaan doorgaat is meer aan de gerechtvaardigde nieuwsgierigheid van het publiek tegemoetgekomen In de nabijheid van de sterrenwacht heeft men een groote witte strook beton bijna een grintweggetje op den grond aangebracht en ieder die de moeite neemt daar op te gaan staan kan zich op de borst klop pen en zeggen „ Ik verdeel Oost en West " Al zal hij daarmee waarschijnlijk weinig verandering bren gen in de politieke constellatie van onze arnie wereld Om ' a menschen fantasie nog wat te stlmuleeren heeft men op de betonnen strook een wegwijzer geplaatst niet een gewone wegwijzer zooals ze overal lengs de wegen staan maar een met pre tenties Hij vrijst U o.a maar eventjes den weg naar Rome 741 Engelsche mijl Colombo de hoofdstad van het paradijs-achtige Ceylon 4695 mijl en Canberra de zetel van het Australische gouverne ment 9173 mijl mein lieber Globetrotter was woUst du mehr Wij weten niet of deze unieke wegwijzer ook nog den weg wijst naar Moskou In elk geval kunnen wij onze lezers geruststellen dat de ster die zooals men ziet er op is gespijkerd niet de Sovjet-ster is die hier in het hartje van Engeland een plaats zou heb ben gekregen doch een symbolische voorstelling van het punt waardoor de meridiaancirkel van Greenwich loopt P INKSTEREN is de dag waarop de wereld in vlam staat De zon die allengs haar hoogtepunt nadert zendt haar stralen als boodschappers van Icracht en vreugde naar deze duistere aarde welke zich aan die lichtbron voedt En ook het mensche lijk hart ondergaat den invloed van deze feestelïjk beid in de natuur Pinksteren is van ouds Je dag van de geestdrift de dag waarop de mensch niet slechts persoonlijk vervuld is van blijde en moedige gedachten maar waarop hij ook den drang in zich voelt om daarvan mede te deelen Zooals een lichaam dat door de zon wordt verwarmd op z^jn beurt ztlf ook weer warmte afstraalt brengt de geeatdnttige mensen zijn plannen en idealen op an deren over Hij wordt brandpunt van zijn omgeving die door den gloed van zgn geest aangevuurd tot een geloofsgemeenschap tezamensmelt Pinksteren is de dag van het eendrachtig bijeenzijn van het gemeenschappelijk getui gen De wereld m Men pleegt van Pink stervreugde te spreken.Maar er is ook Pinkster smart Zooals alles zijntegendeel heeft Het vuurkan verwarmen maar silrtYYt ^ °°^ verschroeien Hoe - VlUm » ^ ggi kwaad heeft het vuur al gedaan De zon die de bloemen doet groeien en de mensehen leert lachen sticht orand in het droge gras van de prairie en in het hout van de bosschen Er bestaan mensohen die bang zijn voor vuur Onder de sprookjes die in de volksverbeelding van eeuw trt eeuw voortleven treffen wfl ook verhalen aan over den vuurgeest een spookverschijnsel dat menigeen in de middeleeuwen hartkloppingen heeft bezorgd Wij lezen van een visseher die onderweg een man tegenkwam en toen die man zijn noed af nam stegen er vlammen uit zijn hoofd en schoten er vonten uit zijn oogen De vlammen kronkelden zich op den wind omhoog en heel de hemel leek rood ills van een ijzersmelterij Zoozeer schrok de visseher van dit verschijnsel dat toen hij thuis kwam zijn haar vergrijsd was hoewel hjj nog nau welijks twintig jaren telde Leeren wij onze kinderen van jongs-af ook niet bang zijn voor vuur Ze spiegelen zich aan het meisje dat met lucifers speelde toen ze geheel al leen tehuis was Toen haar ouders terug kwamen was er van Paulientje nog slechts een hoop asch cvergeoleven! Wees op uw hoede voor vuur Ontvrijk de vuur \ geesten Wees voorzichtig met lucifers Ook in overdrachtelijken zin heeft bet vuur zeer veel kwaad gedaan Er bestaan ook geestelijke brand stichters die omwentelingen ontketenen en de wereld ophitsen mat gevaarlijke ideeën en plannen Wees ook jegens hen op uw hoede Ontwijk de vuur geesten wees voorzichtig met lucifers Wij leven in een land met gematigd klimaat On ze volksaard is nuchter bedachtzaam bezadigd Voor ons zijn dergelijke waarschuwingen - eigenlijk overbodig Wij spelen niet licht met vuur Als het ons bjj de vlammen van den haard te heet wordt schuiven we onzen stoel achteruit In den zomer zoeken we de schaduw We zijn bang voor een zon nesteek en vreezen een hittegolf Daarom lijkt Pinksteren een feest dat minder goed bij ons past dan het huiselijke Kerstmis Want Pinksteren is het feest van de onbedekte lucht en van de vrije natuur Het feest van openheid wijd heid bewegelijkheid Het feest van optocht en dans van bezieling en verbroedering Het feest van uit bundigheid welke ten onzent veroordeeld wordt als aanstellerg Pinksteren waarschuwt niet tegen hex vuur maar Pinksteren juicht het vuur toe vereert het is er er kentelijk voor Pinksteren spoort ons aan met het vuur tu aanraking te blijven het aan te wakkeren en te doen opvlammen tot het heel de wereld ver warmt en verlicht Een aergeHJke aansporing hebben wfl hier wel eens noodig Het kan geen kwaad wanneer ook wg eens één dag in het jaar in lichte laaie staan en in een feest van vonken en vlammen met de onzen tot een gemeenschap versmelten ' • ¦-'" ji,::¥^l%mf>M ' ——— In de zeventiende eeuw moest de overheid tegen het spek takel ingrijpen O NTEGENZEGGELIJK gaven onze - voorouders een veel te weidsche benaming aan den Za terdag vóór Pinksteren door te spreken van het „ Luilakkefeest " want door alle tijden heen zijn de grappen of kwajongensstreken welke op dien dag werden uitgehaald nu niet van dien aard dat men van een feest spreken kon GeleideUjk heeft men dan ook — en o.i zeer terecht — dat woord maar weggelaten zoodat in latere jaren alleen ge sproken werd van „ Luilak " Wat nu eigenlijk daaronder verstaan werd De naam geeft het in hoofdzaak reeds aan want wie Wij slaan te gereserveerd jegens onze omgeving Angstig beschutten wft " ieder onze afzondering Slechts een geweldige geestdrift kan de wanden en muren welke ons van elkaar scheiden verbranden Hoe goed doet ons zulk een dag waarop wij ons allen één gevoelen bezield door eenzelfde gedachte Welke die dan ook zij Waarop wij allen tezamen getuigen van één geloof van één ideaal van één daad Te zelden genieten wiJ van zulk een gemeenschap pelijke geestdrift Tr zelden geraken wij voor het een of ander in vuur Wij schamen ons voor alles Wat zweemt naar overdrijving of aanstellerij Dit moge wel degelijk zijn goede ztjde nebben wijl het ons voor menige roekeloosheid bewaart maar omgekeerd verhindert het toch ook ie be vruchting van den geest door het vuur van de over tuiging dat voor onze innerlijke levenskracht even noodzakelijk is als de zon voor den groei en den bloei van de aarde Daarom heeft Pinksteren ons iets te zeggen Het herinnert ons aan de macht der bezieling welke wel zegde moest in zijn kring tracteeren In tal van plaatsen bestond die tractatie uit „ Luilak bóllen " waarbij vooral de stroop niet ontbreken mocht Die tractatie betrof dan de huisgezinnen want in andere kringen kwam het vooral vroeger klaarblijkelijk onontbeerlijk „ glaasje " er aan te pas Wie als ambachtsgezel het laatst in de werkplaats verscheen zag zich verplicht de kameraden „ een vrijen borrel " te geven en zelfs op de groenten markten werd Luilak „ gevierd " en wee den groen tenboer die met zijn schuit het laatst aan de markt kwam en zich onwillig toonde de anderen te trac teeren Hij liep gevaar zijn schuit leeggeplunderd te zien Tot in de scholen toe werd nauwkeurig opgelet welke jongen op dien Zaterdagochtend het laatst binnenkwam ook hij moest tracteeren maar niet op een „ slokje " maar op de destijds zoo geliefde „ drieduitskorstjes " Weigerde hij dan was het slechts wachten tot het uur geslagen had waarop de jongens haar huis mochten gaan en dan kreeg de langslaper van zijn kameraadjes een pak slaag ais straf voor het inbreuk maken op de „ Luilak wetten " In vroégeren tijd toen er méér dienstboden in de huisgezinnen werden aangetroffen dan tegenwoor dig werd ook onder haar de Luilak in eere ge houden En de dienstmaagd die eerst naar buiten kwam als alle anderen In de buurt al druk met emmer en bezem in de weer waren was „ de Lui lak van de buurt " en zij tracteerde haar collega's „ bij de koffievrouw op de hoek op lavas of anijs " Voor de straatjongens was de Luilak de mooiste gelegenheid van het Jaar om op allerhande manle - men op dezen dag niet ontwijkt maar tot levens - 1 op dien dag dus op den Zaterdag welke aan het doel stelt en welke men rechtvaardigt door er een Pinksterfeest voorafsinef het laatst het bed vaar feest van te maken KNadruk verboden H G CANNEGIETER Bloemen-poëzie M EI bloemenmaand die wdj in een tijd van minder nieuwe zakelijkheid en mèèr poëzie in lyrische gedichten zouden hebben be zongen De romantische dichter nam zijn lier ter hand en ontlokte zoet vloeiende vaerzen aan de trillende snaren over bloemen en liefde Wij nuchterlingen van Pinksteren 1934 zouden voor onze schrijfmachine — voorzoover nog niet bij de bank vau leenmg logeerend — moeten gaan zitten en kort en krachtig proza moeten neertik ken Dat de bloemen heel mooi zijn dat ze een bovenwoning zoo opfleuren maar dat het goed kooper is kunstbloemen te gebruiken die nooit verwelken Dat voorts de snijbloemen cultuur er niet al te best voorstaat dat het publiek flink rozen zal moeten koopen omdat het anders mis gaat Arme bloemen ontdaan van alle poëzie — n6g armer menschen Waarom ons te schamen voor die glimlach van binnen wa.nneer wij kleine kin deren zien zich sierend niiêt kransen madelief jea Waarom bekennen vrij niet-eerlijk dat vrij óns zelf terug zouden wensohen naar dien tijd toen wij Meizoentjes plukten Kleine teere bloemen op taaie steeltjes smalle bloem blaadjes geschikt rond de diepgele kern zfl zijn als kinderen het blanJc-'Ser onschuld en het Wie was Hiawatha De eerste Discipel van den „ Ver losser der Indianen " E EN grondige bestudeering van de tradities enlegenden der Iroquois Indianen heeft aan hetlicht gebracht dat Hiawatha werkelijk be -' staan heeft Volgens Mr J N B Hewitt een^ethnoloog die zijn heele leven aan de bestudeeringvan dit onderwerp gewijd heeft moet hij geleefdhebben tusschen 1500 en 1600 Hiawatha schijnteen man te zijn geweest wiens karakter doorverscheidene persoonlijke tegenslagen sterk be ïnvloed werd totdat zijn geest op een ge geven opgenblik klaar was om de leer'van de Broederschap der Menschen te be - vatten die gepreekt werd door Dekanawida dengrooten Verlosser der Iroquois-Indianen Hij werdDekanawida's eerste discipel en zijn meest actievehelper bij het stichten van den Bond der Iroquois Indianen die de belichaming was van de philoso phie van den grooten wetgever die zijn tijd ver'vooruit was ' Mr Hewitt toont aan dat in Longfellow's ge -" dicht de karakters van Hiawatha Dekanawida en verscheidene mythologische figuren met elkaar verward zijn Zooveel mogelijk ontdaan van legen -' darische versierselen luidt Hiawatha's geschiede - nis ongeveer als volgt Hiawatha was een broeder van Dehadohado een van de opperhoofden der Owandega-Indianen die een zeer wreed karakter had Deze man was ver vuld van een diepe haat jegens zijn broeder en ver moordde op een goeden keer diens vrouw en kin deren Met gebroken hart verliet Hiawatha — nog steeds een kannibaal — de ruïnen van zijn huTs en ging als banneling de wereld in Door verschei dene andere Iroquois-stammen werd hij vriend schappelijk bejegend en tenslotte vond hij ' n veilig toevluchtsoord bij de Mohawks waar hij hertrouw de en een tweede familie stichtte Maar het leed veroorzaakt door.zijn tegen ' Slagen woog zwaar op hem Op een dag doodde hij een vreemdeling en nam zijn lichaam mee naar,,huis om het te verorberen Dekanawida dte.toen'nog een eenzame zwerver was met grootsche vi ' sioenen volgde hem Hii klom op het dak van Hia watha's woning en keek door het rookgat Hiawa ' tha zag een menschelijk gezicht weerspiegeld in'het kokende water dat hij opgezet had om zijn ¦ slachtoffer te bereiden en dit schijnt hem buiten gewoon aangegrepen te hebben Van toen af deedhfl voor eens en voor altijd afstand van hetkanni ' balisme Er scheen een groote verandering óver!hem te zijn gekomen Ten tweede male maar nuvrijwilhg verliet hij den huiselijken haard en zwierfals een wedergeboren mensch door het woud Daar.ontmoette hij Dekanawida en deze beide verwante',zielen vonden den weg tot elkaar ¦ De ideeën van den grooten denker waren buiten * gewoon radicaal voor dien tijd en aanvankelijk kon ' Hiawatha ze nauwelijks bevatten Maar zijn geest was er rijp voor hoezeer de ideeën van zijn nieuwen vriend ook mochten verschillen van de ' Indiaansche levensopvattingen Samen gingen ze terug naar de bewoonde wereld en begonnen plan ' nen te maken voor de stichting van den Bond Zij moeten ongeveer 30 jaren hebben sam'enge -' werkt voor hun nieuwe leer van de Broederschap ' der Mensohen ingang vond Zooals Dekanawida het bedoelde zou deze de geheele wereld hebben omvat In werkelijkheid echter strekte ze ziph al - leen uit tot de stammen der Iroquois-Indianen '' loop nog Den tweeden dag heerschte er een groote onrust onder de koelies Zij kregen dien dag nog slechts de halve portie water Den der -' den dag hadden wij nóg geen schip bespeurd ' Toen wij het sloependek inspecteerden ontbrakea ' er twee booten Blijkbaar had een deel der be manning gemeend zich zoo te kunnen redden Zrj ' waren een zekeren dood tegemoet gegaan De koelies drongen op en wilden de bovendekken be -' klimmen Enkele revolverschoten riepen hen tot ' de orde Niemand van hen durfde de eerste te zfln ¦ Den tienden dag brak er muiterij uit Een di -' recte aanval op de brug durfden de koelies niet ' te ondernemen Zij veroverden het dek terwijl de officieren de bemanning en de blanke passagiers zich op de commandobrug verschansten Het bier en de watervaten met de rest van het drinkwater hadden wij op het dak van den stuurstoel gesjord en met zeilen tegen de zonnestralen afgedekt ' Op het sloependek voèhtéri de koelies als waan zinnigen om de booten Eén boot kenterde al ' dadelijk nadat zij te water was gelaten Vijftig ' honderd koelies waren erin gedrongen ' Een andere boot schoot met de boeg uit de da vids zweefde met het roer omhoog in de lucht terwijl de inzittendde koelies als een tros over -' rijpe druiven eraan bengelden om een voor een met een gil te water te vallen ¦ Binnen enkele minuten waren alle booten ver dwenen drie van de acht kwamen goed te wateP ' en voeren haasti?r weg Intusschen was het ' weer omgeslagen en deed een flinke Noord West-dei-ning het schip van de eene zijde op de andere rollen Onze telegrafist knutselde onvermoeibaar aan zijn toestel Maar zelfs met betere middelen dan hèm ten dienste stonden had men geen zender kunnen bouwen die een straal van 2000 kilome ter bestreek Van alle kanten klauterden de koelies thans op het hoogste dak Wij trokken ons terug in de stuurkajuit ' blindeerden de vensters en lieten hen begaan Daar wij inzagen dat wij onze po sitie hoogstens nog enkele uren zouden kunnen houden wierpen wö hen de watervaten toe Een ware veldslag ontwikkelde zich voor onze oogen..j Terwijl de eene groep trachtte de groote kui pen naar het midden te rollen vielen de anderen hen aan en staken hen neer Eén vat werd ver nield en het kostbare nat vlood over dek WS.t be teekende trouwens die luttele vaten voor honder den van dorst versmachtende menschen In hun wanhoop staken tenslotte enkele van hen de la ding in brand Fel sloegen ' de vlammen uit het voorruim „ Zijn we nü verloren " vroeg de jonge Engels sohe dame eenigszins angstig aan mij „' Verloren is men eerst als men zélf opgeeft " antwoordde ik haar filosofisch „ wij zullen trachten ons op het reddingsvlot in te schepen als het voorschip zinkt en die waanzinnige bende wordt wegge spoeld " De telegrafist pakte zijn viool in de kist de steward bracht ieder van ons zyn zwemvest ter wijl de kapitein de scheepskas haalde en zijn handkoffertje inpakte Op dat oogenblik riep de man op den ultkijkj „ Rookwolk nadert Noord-Oost koerst recht op ons aan " De daad der waanzinnige koelies het schip onder eigen voeten in brand te steken was juist hun redding Een stoomschip dat tusschen da Philipptjnen en Australië voer had de vlammen en de rookzuil die uit het voordek omhoog steeg opgemerkt en onmiddellijk koers gezet naar het brandende schip Wg stegen ' in de booten eerst de Engelsche schoone als voorlaatste de telegrafist met zijn geliefre viool onder den arm geklemd en tenslotte de kapitein in eigen persoon Hij had zijn splin temieuwen hoed op het liocfd gezet om dien niet te beschadigen en dè kapiteinspet droeg hij onder den arm in de eene hand droeg hg zijn koffertje in de andere de sextant en op zijn rug bengelde zjjn Zeiss kijker broederlijk naast de kooi met den kanarievogel die hij niet achter had willen laten Ieder van on3 droeg zijn inderhaast samen geraapte bagage Toen wij aan boord van onzen redder waren,het Australische stoomschip „ Sunland " zagen wijhoe de half-uitgebrande „ Yu Shun " kenterde enin de golven verdween Steil schoot de boeg om laag hoog verhief zich nog eenmaal het achter schip en toonde de afgebroken schroefas zóndeeschroef ADOLF WILLIS * 
10 • ZONDAGSBLAD VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 19 MEI 1934 lepels omstuwd door de vechtende menigte waar van de ééne partij de rechterhand omhoog hief on der den strijdkreet „ Haverdegort " en de andere partij de linkerhand onder den strijdkreet „ Boek weitebrij " De omhooggeheven handen daalden tot vuisten gebald op de hoofden der tegenstander ^ temeer De pap brandde aan en uit beide ketels kronkelde een zwarte roetwolk naar boven Een zengende geur steeg ten hemel en bereikte de neusgaten der zon Maar zoo goed als haar de eerste weldadige aroma's hadden gedaan zoo ontstemde haar deze stank Bedroefd verborg zij haar gelaat achter een onweerswolk „ Het wordt broeiig " zeiden een paar oude wijf jes die bij haar spinnewiel thuis hadden moeten blijven omdat ze niet goed meer ter been waren „ Br kon wel eens onweer op til zijn " De atmosfeer werd ondraaglijk benauwd in de hitte bezwijmden de zweetende vechters voorzoo ver ze nog niet door een harde boerenvuist reeds bewusteloos waren geslagen De zon werd bedroefd van het schouwspel dikke tranen droppelden op aarde neer Zij zuchtte een stormwind stak op Zij steunde het rommelen van den donder rolde door heel het oude Bretagne In plaats van haar schitterende stralen zond zij nu nij dige bliksems neer „ Ach " dacht de zon „ dat zijn nu de menschen die ter eere van mij Pinksteren vieren Hun warmte hun vuur hun geestdrift ontladen ze in tweedracht en strijd Ginds loopt het vee dat onder mijn be vruchtende stralen gedijd is met zwellende uiers Ze vergeten het te melken en van de gewassen welke ze met zooveel inspanning gekweekt hebben laten ze de voedende kracht in rot en rook opgaan Wat geven aldus de verbeterde ploegscharen en de veiliger methoden om het vee te verlossen Wat geeft de groeikracht der aarde wat geeft mijn warmte en licht Na vijfhonderd jaar — ja dan zullen de menschen in overvloed leven omdat ze wijzer geworden zullen zijn Er is immers ontwil > keling en men moet haar den tijd laten Na vijf honderd jaar na vijfhonderd jaar " Zoo troostte zich de Pinksterzon in het jaar on zes Heeren 1434 toen zij het vruchtbare Bretagne bescheen „ Na vijfhonderd jaar na vijfhonderd jaar " Zoo rommelde de donder als een echo na En het klonk als een hoon H G CANNEGIETBR Pinksterkrijg Naar een oude Fransche legende H ET was in den tijd waarin boekweitegort nog als een versnapering gold in het jaar onzes Heeren 1434 dat in de feestweide van een Bretonsch boerendorp de aanstalten werden ge maakt voor de Pinksterviering Bedrijvig waren de inwoners bezig met het op slaan van tenten het spannen van koorden en het aanvoeten van hetgeen er bij zulk een volksfeest zooal aan eten en drinken noodzakelijk is Men was goedgemutst bü het vooruitzicht op pret en reeds vroeg in den ochtend heerschte er op het veld een vroolijke drukte De Pinksterzon die nu al zoo vaak het oude Bretagne beschenen had verheugde zich bij het schouwspel als zag ze het voor het eerst Ze glom vergenoegd want het geschiedde alles te harer eere Pinksteren is immers het feest van de zon Met nog van slaap knipperende oogen tuurde zij door een kier van de morgennevels en toen deze dreigden haar het uitzicht te beletten zette ze zich over haar slaperigheid heen en boorde met forsch gebaar een dozijn warme roode stralen door het gordijn dat in brand vloog en met rossen gloed in de ijle lucht oploste Toen had de zon het uitzicht vrij en het behaagde haar de boeren bezig te zien om haar een vroolij ken dag te bereiden Ze kreeg niet genoeg van die bedrijvigheid leefde er heelemaal in mee en hief zich om beter te kunnen kijken telkens hooger boven den horizont uit „ Het wordt een stralende dag " riep Frangois tot Lisette die bij feestelijke gelegenheden al jaren lang het ambt van kookster vervulde Maar Li sette antwoordde niet men kan zich niet laten af leiden bij een gewichtig werk als het bereiden van boekweitegort Stel je voor dat men een praatje ^ aat maken en onderwijl het roeren vergeet Heel Üet feest zou bedorven zijn door aangebrand eten En de brij was de hoofdschotel van ' t feest Een paar honderd menschen moesten uit twee kookketels worden gevoed Hier stond Lisette te roeren en een tiental meter verder was Pauline aan ' t werk Ook bij Pauline probeerde Frangois een praatje maar dit lukte hem evenmin want haverdegort vergt dezelfde aandacht als boekwei tebrij En Pauline was specialiteit in de haverdegort De Pinksterzon kwam in steeds beter humeur De geur van de brij deed haar aangenaam aan Want was het tenslotte niet haar product waarvan die trouwhartige menschen hun feestmaal bereid den Zij liet haar oog gaan over de wuivende ko renvelden waardoor de morgenbries speelde De halmen waren nog jong maar zoo frisch en krach tig zag dit groene goedje eruit dat men nu al kon rekenen op een overvloedigen oogst En daar liepen de koeien die de melk leverden voor het feestmaal ¦ zooals het koren de grutten geleverd had Het mooie glanzende vee van Bretagne De Pinksterzon was op haar hoogste punt ge komen en had nu een prachtig gezicht over de van feestgangers wemelende wei Ze zond eenige harer mooiste stralen naar beneden en die fonkel den in de schoengespen der boeren en in de beugel tïisschen van de boerinnen Maar het mooist fon kelden ze op de koperen kookketels waarin de brij pruttelde Het waren de grootste voederketels welke Bretagne bezat op gewone dagen waren ze bestemd voor de koeien en varkens maar op feest dagen voor het schepsel dat over koeien en var kens heerschappij voert de mensch De zon had vandaag wel een mensch willen ztjn zij benijdde die feestelijke drukte en die bewegelijk beid ZeK was zij eenzaam zelfs op een dag als deze Maar de menschen zongen dansten aten en aronken Op aarde was overvloed De koeien gaven zuivel en het koren gaf brood En de grond werd steeds vruchtbaarder De menschen werkten mee met de zon telkens verzonnen ze nieuwe hulpmid delen om haar warmte en kracht tot grooter pro fijt aan te wenden Juist had een geniaal vakman uit Parijs een verbeterde ploegschaar uitgevonden en een dokter uit Boulogne had een veiliger metho de bedacht om het vee te verlossen Als dit zoo doorgaat bepeinsde de zon dan zullen na vijfhon derd jaar de menschen in overvloed kunnen leven zonder dat ze zich langer behoeven af te sloven Dan zal elke dag een feest kunnen zijn zooals dit waar de maaltijd staat opgediend voor heel de vroo Iflke menigte en men na een paar uur met de aan stalten werkzaam te zijn geweest den lieven dag verder onbe2»rgd in vrede en vreugde kan door brengen De Pinksterzon werd in haar overpeinzing ge stoord door een hevig krakeel daar beneden op ' t veld Zij sperde haar oogen wijd open zoodat de jnenschen zeiden „ De zon steekt " Wat was daar beneden te doen Frangois die heimelijk op Lisette verliefd was en zich verheugde op den avond waarop zij van baar kookdienst bevrijd zou zijn vergenoegde zich voorloopig met aan haar te denken De heerlijke geuren die uit de boekweitebrij opstegen waren bem een herinnering aan haar „ Niets fijners in heel de wereld dan de geur van boekweitebrij " riep hij met forschen adem door Bijn neusgaten snuivend de dansers toe Maar onder deze dansers bevond zich de vrijer van Pauline die maar een ander meisje genomen had zoolang zijn geliefde aan ' t werk was met haar haverdegort Emile had het land dat al zijn vrien den met hun meisjes mochten dansen en dat juist zijn Pauline bij de kookketel moest blijven Dit had hem korzelig gemaakt en in zijn gemelijke stem ming gevoelde hij lust tot ruzie Hij keerde zich om toen hij den uitroep van Frangois hoorde liet zijn danseres in den steek en liep uitdagend op Lisette's bewonderaar toe „ Boekweitegort " riep hij minachtend en hij spuwde voor Frangois op den grond „ Boekweite gort Och kom het zou wat Nee man boekweite gort moet ik niet hebben wie lust er dat goedje Niets gaat er In heel de wereld boven haverdegort " Frangois die reeds veel landwijn gedronken had werd bleek van woede „ Zeg dat nog eens " schreeuwde hij „ Ik herhaal het voor ieder die ' t hooren wil boekweitegort is bet lekkerst " „ Je hebt geen smaak lummel " schreeuwde JSmile terug „ Ha,verdegort is het lekkerst " De twee grepen elkaar bij de kraag en plukhaax iden elkaar tot het bloed hun over ' t gezicht liep De omstanders kozen partij „ Boekweitegort " kraaide een oud boertje tegen zijn buurman tegen wien hij een veete had „ Haverdegort " krijschte de buurman terug En ook deze twee grepen elkaar bij de haren Zelfs de vrouwen mengden zich in het debat Elen jaloersche oude vrijster nam haar liefde voor boekweitegort te baat om haar haat tegen een ge trouwde schoolvriendin die van haverdegort bleek te houden te luchten En twee grootjes die elkan der het licht in de oogen niet gunden omdat ze dezelfde kleinkinderen hadden slingerden elkaar met mummelenden mond de scheldwoorden „ boek weitegort " en „ haverdegort " in het gezicht Spoedig was de feestwei in een slagveld veran derd De menigte had zich in twee partijen ge splitst welke elk met het vuur van de overtuiging in het krijt traden voor hun beginsel Het beginsel van de ééne partij was dat boekweitegort het lek kerste ruikt het beginsel van de andere partij dat de geur van haverdegort het fijnste van alle aroma's is Daar men van weerszijden niet welbe spraakt genoeg was om argumenten voor zrjn zienswijze aan te voeren beslechtte men het ge schil met de vuist Midden in ' t handgemeen wierp een aanvoerder van de boekweitegort-partij een pol gras in den kookketel van de trouwe Pauline De haverdegort partij beantwoordde dit vuur met een aanval op Lisette's gerecht Men had den smaak voor deze strijdmethode te pakken en projectielen van aller lei aard doorkruisten de lucht Doode mollen en levende kikkers plonsten in de brijvijvers neer kroos stroo en takken dreven in de borrelende pap De kooksters lieten haar zorgvuldig voorbereid piaal in den steek en bestookten elkander met pol - De Zeppelin op kruistocht hoven Duitschland het gevaarte van Friedrichshafen starten.om een bezoek te brengen aan alle dorpjes in het eigen land waar het oog nooit geweest was Veertig uur zal deze tocht duren Gedurende dien tijd zal een zeilvliegtuig den luchtreus op zijn tocht vergezel len Boven Friedrichshafen heeft reeds een proef hiermede plaats gehad die goed gelukt moet zijn Op de foto ziet men dit vliegtuig aan de romp van de Zeppelin hangen terwijl in den rechter-bovenhoek de piloot Brich Wieg meyer die deze proefvluchten met zijn zeilvliegtuig „ Prasident " in opdracht van het Instituut voor zeilvliegen onderneemt afgebeeld is Het ligt in de bedoeling dat de zeilvlieger tijdens den kruistocht boven Duitschland eenige vluchten zal maken In Berlijn zal het luchtschip daarom een tusschenlan ding maken De vlucht is georganiseerd als inzet van de Duitscheluchtvaartweek en zal heden en morgen uitgevoerd wor den Foto's Luftschiffban Zeppelin Z ATERDAG 18 Juni 1932 is een groote dag voor Ne derland geweest Ieder die zich interesseerde voor de techniek die steeds voortschrijdende langzamerhand ook de menschen hielp bij de verovering van het lucht ruim tuurde van ' s morgens vroeg af in de lucht speu rend naar den zilveren vogel naar de „ Graf Zeppelin " die dien dag zijn lang verbeide tocht boven ons land maakte Duizenden landgenooten begaven zich dien dag naar En schedé of Rotterdam waar de „ Zepp " zou landen Duizen den tienduizenden zelfs hebben het wonderlijke gevaarte aanschouwd hetzij van dichtbij in de genoemde plaatsen hetzij voortdrijvende in de lucht in de zonnestralen glin sterend als zilver Utrecht herinnert zich dien dag nog alsof het gisteren was We zien het gevaarte weer kruisen boven onzen Domtoren even bij wijze van groet den neus naar beneden bewegend Thans staat de Zeppelin weer een tocht te wachten maar nu boven eigen bodem Tigdens de Pinksterdagen zal De omtrek der stad Utrecht Bisschoppelijke goederen Tegen hel einde van de tiende eeuw waren de bezittingen reeds zeer aanzienlijk der Utrechtsche Kerk door vorstelijke schenkin gen aanmerkelijk uitgebreid en ook minder aan zienlijken achtten het een godvruchtig werk goe deren af te staan of na te laten aan de Utrecht sche St Maartenskerk "^ DE 55 KERKEN VAN DUURSTEDE WE spraken de vorige week over de talrijke schenkingen die Willebrord ontving ten behoeve véin zijn godsdienstige stichtingen In die dagen waren munten uitermate schaarsch en kwam geld zelden voor de bezittingen be stonden goeddeels in gronden menschen slaven en vee Nog bestaat een schenkingsbrief van 1 Januari 722 door Karel Martel uit gevaardigd ten be hoeve van de Utrechtsche Kerk Deze oorkonde is hierom zoo belangrijk omdat zij te beschouwen is als de grondslag van het wereldlijk gezag der latere Utrechtsche Bisschoppen die niet alleen de aanzienlijkste kerkvorsten waren in ons land doch ook als Heeren van het Sticht d.i het Utrechtsche Bisdom als wereldlijke vorsten op traden Zooals we weten waren de oude Romeinsche castra en castella zooals de burchten te Trajec tum en Fehtna in handen der Frankische ko ningen gekomen Hieraan zij men indachtig als we lezen in den voornoemden giftbrief van 722 waarin voorkomt dat aan het klooster van Wille brord wordt geschonken alles wat binnen en bui ten de muren van den burg Trecht aan de Fran kische kroon behoorde benevens het koninklijk dometngoed of den Burg Fehtna == Vechten met al zijn aanhoorigheden Die aanhoorigheden bestonden uit bouwhoeven akkers hutten huizen gebouwen bijwoners hoo rigen of liten velden weidenen hooilanden wate ren en waterloopen kudden met herders van beiderlei kunne dus mannelijke en vrouwelijke enz In den loop der tijden werden die bezittingen In het jaar 960 werd er een lijst opgemaakt van de goederen die tot die kerk behoorden Uit die lijst blijkt dat een aanzienlijk deel tegenwoor dige provincie het eigendom was der Bisschop pen of beter van de Utrechtsche kerk Deze lijst is hierom zoo merkwaardig omdat ze ons leert dat een groot deel der tegenwoordige gemeenten en gehuchten en ons gewest destijds reeds bestond al zijn er vele van naam veranderd en andere na men tot onherkenbaar wordens verminkt „ Oppassen blijft " in dit opzicht „ dus de bood schap " een les die vroeger wel eens wat te veel uit het oog werd verloren en vaak aanleiding heeft gegeven tot dikwijls onzinnige naamsverkla ringen Laat ons dit door een enkel voorbeeld toelich ten De plaats Bodegraven heet aldus naar zeke ren Bodo naar den naam een Fries terwijl „ gra ven " gracht beduidt in het Hoogduitsch Graben In den „ Tegenwoordigen Staat van Holland " een terecht bekend 18e eeuwsch werk over het oude Nederland wordt echter gegisf ^ dat daar ter plaatse een bode zou begraven zijn De lyst uit het jaar 960 Om thans tot onze lijst van 960 terug te ko men we kunnen natuurlijk niet alles opnemen doch willen hier en daar een greep doen en be ginnen met onze naaste omgeving Zoo bezat bedoelde Kerk in Martishem twee hoeven Nu wordt met die aanduiding naar alle waarschijnlijkheid bedoeld Maartensdijk ten Noor den van de stad Utrecht dat eigenlijk Sint Maar tensdijk zou moeten heeten evenals naar Zeeuw sche zuster De plaats toch dankt haar naam aan den be kenden Heilige Het gemeentewapen geeft ons dan ook St Maarten te zien zijn mantel door snijdend ten behoeve van een verkleumden arme Volgens het oude volksverhaal werd deze daad van barmhartigheid beloond met de verschijning van Christus bekleed met den halven mantel die hem toevoegde „ Wat gij aan den minsten mijner broedem gedaan hebt dat reken ik aan mij ge daan " Het zal velen lezers zeker bekend zijn dat het stadswapen van Utrecht een gedeeld schild half heel rood en half zilver wit in dezelfde legen de zijn oorsprong zou hebben Verder worden in die omgeving vermeld Mer chishem wellicht Maarsen Bracanhem ver moedelijk Wilnis terwijl met Hermeshem het latere Hermale thans Harmeien zal bedoeld zijn Aan de andere zijde der stad bezat de St Maar tenkerk o.a geheel Bunninchem Bunnik en „ in Fethna similiter " d.i in Vechten insgelijks bovendien landerijen in Jodichem Odijk en in Werken Werkhoven twee kerken met de gron den daarbij behoorende en bovendien nog acht hoeven Uit het bovenstaande blijkt hoe sterk in de om geving van Trecht vooral in het van ouds vrij dicht bevolkte Kromme Rijngebied tusschen Tra jectum en Dorestadum of Trecht en Dorestad reeds vroeg het Christendom was doorgedrongen Het bestaan in 960 van twee kerken in een be trekkelijk kleine plaats als Werkhoven kan al dus verklaard worden Tot die gemeente rekende men vroeger kerkelijk ook den Dwars - of Nijen dijk een gehucht thans tot Koten behoorend Hier stond eertijds een kapel waaraan de naam Kapellerweg nog herinnert Op den Heiligen Sacramentsdag werd in dat bedehuis een plechtige processie gehouden en nog in 1586 werd er de mis opgedragen Hoe het dorp Houten ontstond De parochie Haltna Houten ontstond uit de vereeniging van de villa's d.i „ heemsteden " Lo rech Loerik Westrum en Oostrum — Ooster heim Ben weg tusschen Houten en Werkhoven het „ Oostrumsdijkje " heeft dien naam bewaard De meeste dezer oorden worden ook in bedoelde lijst vermeld Iets dergelijks als met Houten had plaats met Seiste of Zeist waar Zeijsterhoever Crosa Hare Slotwege en andere oude buurt schappen tot een kerspel of parochie onder de kerk van Seiste werden saamgevoegd Wat echter te denken van de 55 kerken of ka pellen die reeds in de 8ste of 9de eeuw in het oude Dorestad thans Duurstede bestaan zouden hebben De Geer merkt dienaangaande op dat dit ver haal steunt hoofdzakelijk op de berichten van twee onbekende schrijvers die veel later leefden terwijl een derde Rembertus een tijdgenoot al leen getuigt dat er in de 9de eeuw in Duurstede zeer veel kerken priesters en klerken clericus = geestelijke waren Mei in het gebergte De oplossing is vermoedelijk deze Denkt men bij Duurstede enkel aan de stad dan klinkt het getal nagenoeg onmogelijk maar onder Dorestad werd in die oude tijden naar alle waarschijnlijk heid niet alieep de vermaarde koopstad verstaan die Trecht destijds ver in belangrijkheid overtrof en waarvan de schrijver Heda aanteekent ten jare 890 „ Dorestad in het gebied van St Maarten " maar tevens een vrij dicht bevolkte landstreek WEiartoe de omliggende plaatsen behoorden Van Riswie Rijswijk en Buosinhem Beusi chem wordt in de lijst van 960 gewag gemaakt en de oorspronkelijke kerk van eerstgenoemde plaats moet zelfs ten tijde van Willebrord ge sticht zijn Tegenwoordig ligt het dorpje dat tot de Gemeente Maurik behoort aan de Lek doch eertijds aan den linker-Rijnoever waarlangs im mers de Romeinsche heirbaan had geloopen Ook de villS Thorhem het tegenwoordige Doom wordt in 960 vermeld Het is buiten kijf dat de kerk aldaasr nog sporen vertoont van zeer ouden bouwtrant terwijl ook het Huis Doom thans be woond door den ex-Keizer eertijds behoorde tot de bisschoppelijke goederen waarom op last van den Hollandschen Graaf Willem III een vijand van den tot Bisschop gekozen Jacob van Ouds hoorn „ des nyen gheooiren byscops wthoff ende woeninghe tot Doem " d.i des nieuwgekozen Bisschops uithof en woning te Doom in de asch werd gelegd F J K Van dennehoom tot dameskous Tweehonderd jaar geleden wees Celsius reeds den ie vol gen weg aan PRACTISCHE TOEPASSING EERST LATER T WEE eeuwen geleden heeft Reaumur die evenals Celcius en Fahrenheit een thermo meterschaal heeft ontworpen de basis gelegd van de moderne kunstzijde-industrie die uit de tex tielindustrie der wereld eenvoudig niet meer weg gedacht kan worden Celsius nu schreef in 1734 „ Kunnen wij niet met het oog op de omstandig heid dat zijde ontstaat uit een gomachtige vloei stof zeU uit rubber of reeds tijdens het fabrikatie proces daarvan zijde bereiden Het zou moeilijl * zijn om zoo dunne en fijne draden te vervaardigen doch het kan niet onmogelijk zijn wanneer men be denkt welke vorderingen de menschelijke kennis reeds heeft gemaakt " Is het niet verrassend dat men reeds 200 jaar geleden zoo schreef Aan de practische toepassing was men echter bij lange na nog niet toe Voordat er langs mecha nischen weg zijde kon worden gefabriceerd moes ten er nog verschillende andere uitvindingen wor den gedaan Ook de kunstzijde moest haar Archi medes haar Keppler en haar Newton hebben Het was voor de tegenwoordige kunstzijde-in dustrie van groot belang dat de S&ksische wever F G Keiler op zekeren dag uit zijn raam keek en zag hoe kinderen bezig waren om kersenpitten aaneen te rijgen Daartoe slepen zij de pitten af waarna er gaten in gemaakt konden worden Dit slijpen nu geschiedde tusschen een houten plank en een slijpsteen Van de plank raakten vezels los en deze vezels brachten Keler op het idee dat men bij de bereiding van papier toch evengoed gebruik kan maken van houtvezels als van de lompen waaruit het tot dusverre ' werd vervaardigd Vijf jaar later in 1845 slaagde Schönheim er voor het eerst in om nitrocellulose of schietkatoen te bereiden welke stof een kleine veertig jaar later zou dienen als het voornaamste bestanddeel van de eerste zijde die langs mechanischen weg werd ge produceerd In het begin van de tachtiger jaren studeerde namelijk aan de politechnische school te Parijs Graaf Hilaire de Chardonnet Hij werd een leerling van Pasteur die zich destijds in hoofdzaak bezig hield met een ziekte van de zijderups De jonge graaf volgde het werk van zijn leermeester met groote belangstelling en bestudeerde nauwkeurig het leven van de zijderups Zijn resultaten waren de volgende De zijderups eet bladeren van moerbei boomen en eiken Zoodra zij volkomen ontwikkeld is scheidt zij een gomachtige stof af uit twee fijne fijne buisjes in haar lichaam In aanraking geko men met de lucht verhardt deze stof dadelijk tot twee dunne zijden draadjes De zijderupsen geimiteerd Deze waarneming werd van groote beteekenia voor de kunstzijde-industrie Want Graaf de Char donnet trachtte om langs mechanischen en chemi schen weg precies hetzelfde na te doen wat de zijderups deed Hij had zooveel succes met zijn la boratoriumwerk dat hij in 1884 zijn eerste p'atent kon aanmelden en wel onder no 165.349 Het oud ste patent der kunstzijde-industrie werd dus 50 jaar geleden verleend Dit feit beteekende intusschen nog niet dat men maar dadelijk met de productie van kunstzijde kon beginnen Het ruwe materiaal waaruit Graaf de Chardonnet zijn kunstzijde verkreeg namelijk schietkatoen was een licht ontvlambaar goedje De politie greep in en verbood den graaf aanvan kelijk zijn levensgevaarlijke zijdeproductie Berst toen het denitreeren was uitgevonden d.w.z het onttrekken van salpeterzuur aan de kunstzijden draden hadden de autoriteiten geen bezwaar meer Zoo kon de uitvinder zijn eerste monsters inzen den op de Parijzer wereldtentoonstelling van 1889 Zij verwekten reeds toen veel opzien doch menig een schudde bedenkelijk het hoofd en zeker had niemand verwacht dat er binnen enkele tientallen van jaren een belangrijke kunstzijde-industrie zou ontstaan Dadelijk na de wereldtentoonstelling ontmoette de graaf nieuwe moeilijkheden op zijn weg Ditmaal van technischen aard Na enkele maanden waren zij echter overwonnen en nu begon de productie van kunstzijde in een kleine fabriek die hij in 1891 bouwde in zijn geboorteplaats Besangon De wereld productie van kunstzijde is vanaf dit oogenblik ge stadig toegenomen In 1891 bedroeg zij " 13 ton in 1900 1000 ton Zij steeg ' tot 11000 ton in 1913 25000 ton in 1920 85000 ton in 1925 en 275000 ton in 1933 In Duitschland begon men de voetstappen van Graaf de Chardonnet te volgen doch al spoedig sloegen Pauli Urban en Bronnert nieuwe wegen in Tenslotte maakte vorst Henckel von Donnersmark zich geheel onafhankeliik van het gevaarlüke schiet katoen door bij de fabricatie voornamelijk uit te gaan van cellulose Hierdoor daalde bovendien de kostprijs aanmerkelijk Zijn kunstzijde wordt naar de taaie en kleverige cellulose dan ook viscose ge noemd Na den oorlog heeft de viscose-zijde zoo veel opgang gemaakt dat in 1933 reeds 83 pCt van den geheelen wereldproductie van kunstzijde uit viscose'bestond Hierop volgen de percentages van koperzijde acetaatzijde en nitraatzrjde In honderden verhandelingen wordt de ontwikkelings gang der kustzijde „ van dennestam tot dames kous " aanschouwelijk voorgesteld Dr W BENSINGH Wijsheden van de week Bewondering wekt hij die zrjn tijd vooruit is succes vindt alleen hij die met zijn tijd meegaat Men heerscht ramder door de macht der wapens dan door het kijzerrijk der gedachte Er zijn warme gevoelens die de geringste rijp der teleurstelling doet bevriezen en afsterven Men zegt „ honger is de beste kok " en toch wil niemand hem in dienst nemen Geen gedachte zoo nietig dat ze niet een men » schenhoofd zou kunnen vullen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 16 Zaterdag 19 Mei 1934 VIERDE BLAD 11 Leve de Koningin Van stoomtrein tot stroomlijn Strijdt tegen de Volgt stipt alle wenken Hel gevaar is niel groot,wanneer ieder zijn fc " plicht doel In verband met het voorkomen van gevallen van ae ziekte van Weil is op aanstichting van den ge meentelijken geneeskundigen en gezondheidsdienst in Februari 1933 een commissie gevormd ter bestu deering van de vraag hoe deze ziekte op de meest doelmatige wijze kan worden bestreden Deze com missie bestond uit dr A S o h u c k 1 n k K o o 1 di recteur van den gemeentelijken geneeskundigen - en gezondheidsdienst R C S u y 11 n g onderdirecteur van dezen dienst dr P A M e e r b u r g destijds directeur van het centraal laboratorium van de volksgezondheid G A d e M o n y é directeur van den gemeentelijken reinigings - en ontsmettings dienst dr C G J D o r n i c kx hygiënist van de landmacht d r W A G v a n E v e r d i n g e n bac teriolcog kapitein C J W Lanen vertegen woordiger van den commandant van het Regiment Genietroepen d r A J B O o m e n vertegenwoor diger van de Utrechtsche Stichting voor lichamelij ke opvoeding J Robertson vertegenwoordiger van het bestuur van de Zweminrichtlng aan den Krommerijn dr J Idzerda gemeente-arts-hy giënist dr W Schuurmans Stekhoven huisarts en mej dr J C H B r o e k bacterioloog Zij heeft onlangs over het resultaat van de door haar verrichte onderzoekingen aan Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente rapport uitge bracht Doel van den Arbeid der Commissie was eener Zijds het treffen van maatregelen om uitbreiding van de ziekte van Weil tegen te gaan en het optre den van nieuwe gevallen zoo mogelijk te voorkomen anderzijds het Instellen van een gedetailleerd on derzoek naar eventueel toch voorkomende gevallen teneinde zoo mogelijk de bronnen en wegen van be smetting — waarbij zooals bekend is de ratten een groote rol spelen — te kunnen opsporen De commissie heeft daartoe het reeds aange vangsn onderzoek van den toestand der zwem torichtingen hier ter stede voortgezet en maat regelen beraamd om de rattenbevolking in en om die inrichtingen tot een minimum te beper ken zulks niet alleen door actieve rattenver delging doch eveneens door het wegnemen van alle omstandigheden welke de aantrekkings kracht van de zwemgelegenheden voor de rat ten verhoogen Voorts heeft zij teneinde de tijdige herkenning te bevorderen van alle optredende gevallen der ziekte contact gezocht met de practiseerende geneeshee ren te Utrecht en in de naaste omgeving en heeft zij het met medewerking van dezen verkregen ma teriaal aan een zeer gespecialiseerd laboratorium onderzoek onderworpen Gevaar niet groot Uit de bij het onderzoek verkregen gegevens meende de commissie de gevolgtrekking te mo gen maken dat het gevaar voor de ziekte van Weil niet groot is De reeds genomen maatrege len hebben den toestand der zweminrichtingen Veel verbeterd waardoor de kans op het krijgen Van de ziekte van Weil bij het zwemmen in dlë inrichtingen Waarschijnlijk zeer beperkt is Ook voor het vervolg dient aan de gegeven voor schriften nauwkeurig de hand te worden ge houden De gebruikers van de inrichtingen kun nen daartoe zelf medewerken door geen etens resten vette papieren e.d in of in de omgeving van de hokjes te laten liggen doch een en ander in de daarvoor bestemde van deksels voorziene igzeren bakken te werpen Bij een gedeelte der bekend geworden ziekte gevallen was geen contact met een zweminrich ting aan te wijzen Naar de commissie meent is de kans op het krijgen van de ziekte van Weil buiten de zweminrichtingen b.v bij het visschen het zoeken van waterplanten het baggeren het bij ongeluk te water garaken enz in verhouding waarschijnlijk grooter dan men aanvankelijk aannam Een algemeene strijd tegen de ratten BURGERLIJKE STAND Geboren 17 Mei — Onno Jacob z van O J Dekker en H J V d Pol Comelis z van H G Verweij en C Remkes 18 Mei — Albertus Willem z van H J Vink en A H van Hoorn Veronica Maria d van F H W Tomesen en H M J Luikink Theodorus Johannes z van J Ram en A G M van Haaften Ondertrouwd 15 Mei — L J Visser bakker alhier en J M Dijkers z b Breukelen-Nijenrode K v d Geest controleur Rotterdam en W C A Hamerslag z.b Gouda A B Krieger kellner alhier en E J Krielen z.b Ginneken en Bavel A Sijdeman in strumentmaker alhier en J Venema z.b Huizum J P de Korte timmerman alhier en A Wobma z.b Vianen P W A Immink adjunct-commies ter Gemeente Secretarie alhier en S Sneijders de Vogel z.b Delft H Gerth werktuigkundig tee-kenaar alhier en G G Judeles z.b Delft J Hoo gen bakker Naarden en P v d Berg z.b Naar den H J Kassing electrisch - lasscher alhier en A A Pouw z.b Vreeswijk Overleden Mei — Philippus Dijksman 74 j Agnieten straat 2 Bemardus Johannes Bolwerk 88 j Bem.Weerd O.Z 19bis Mei — Charlotte van Thiel wede A J.Doorman 97 j van Alphenstraat 10 iekte van Weil ook buiten de zweminrichtingen heeft daarom alle recht van bestaan Op grond van de aanbevelingen der commissie hebben Burgemeester en Wethouders ui een ken nisgeving welke op verschillende plaatsen in de stad is aangeplakt de burgerij opgewekt jtot medewerking aan den strijd tegen het ratten gevaar en de daartoe ter beschikking staande middelen aangewezen In het belang van de openbare gezondheid vestigen wij ook hier de aandacht op de volgende raadgevingen waarmede de kennisgeving besluit Bewaar Uw voedingsmiddelen en die van Uw huisdieren zóó dat er geen ratten by kunnen komen Buim de resten na de maaltijden op en doe alle afval in goed gesloten vaten Gooi vooral geen etensresten of andere afval In slooten of vaarten Voorzie de hokken van Uw huisdieren en van Uw pluimvee zooveel mogeiyk van een cementen vloer Buim Uw tuin schuur kasten kelder en zolder geregeld op en ga na of zich achter planken in ledige manden of kisten oud papier en stroo e.d geen ratten hebben genesteld of schuil houden Hebt gij voorraad van ledige emballage e.d verzet deze dan van tijd tot tvjd zoodat de ratten er geen rustig verblijf vinden Ondervindt gg ernstigen overlast van ratten wendt U dan tot den gemeentelijken reinigings en ontsmettingsdienst Bezuiniging bij de politie Personeel boven 55 jaar zal afvloeien INPERKING DER BEREDEN BRIGADE Naar wij vernemen worden op het oogen blik ernstige pogingen in het werk gesteld om te komen tot een ingrijpende bezuiniging bij het gemeentelijke politiecorps Hoewel de plan nen nog in een stadium van voorbereiding ver keeren schijnt men het in beginsel over eenige punten reeds eens te zijn Zoo is o.m overeen stemming verkregen over de afvloeiing van het personeel boven den leeftijd van 55 jaar De betrokkenen zijn van deze beslissing reeds op de hoogte gesteld Op deze wijze zullen hoogstens 17 leden in den loop van 1935 den dienst met vervroegd pensioen verlaten Omtrent de overige bezuinigings-maatregelen welke men denkt te treffen vernemen wij nog van welingelichte zijde 4p.t deze in hoofdzaak het lagere politiepersoneel betreffen Wel zouden alga meen voor het geheeie corps de promoties voor loopig worden stopgezet Overwogen wordt verder een gedeeltelijke op heffing van de bereden brigade en een verzwaring van den dienst voor de verkeerspolitiej door in perking van het aantal agenten Bovendien ligt het in het voornemen het kleedinggeld dat zooals m-en weet ook kort geleden reeds werd verlaagd andermaal te reduceeren met een bedrag van f 25 Het kleedinggeld voor het lagere politiepersoneel brigadiers hoofdagenten en agenten zou dan f 90 per jaar bedragen Tenslotte zal men ook in de naaste toekomst het thans reeds gevolgde systeem handhaven en de be staande vacatures niet aanvullen In totaal zou het corps door deze bezuinigings maatregelen met ongeveer 30 man worden vermin derd De besparing zou niet veel minder dan f 100.000 bedragen Wij hebben ons naar aanleiding van deze infor maties tot den burgemeester mr dr G A W t e r P e 1 k w ij k gericht om nadere inlichtingen Deze deelde ons mede dat inderdaad een onderzoek naar bezuinigings-maatregelen bij de politie gaande is Er is echter nog niets op schrift gesteld zoodat het nog te voorbarig is om van vaststïLande be ginsels te spreken GEEN SPREEKUUR Wethouder A H Smulders houdt Dinsdag geen spreekuur Het spooYweg^devies Een interessante expositie in het Spoorivegmnseum Bij gelegenheid van het in openbaren dienst stellen van de Diesel-electrische treinen bij de N.S waarmede in de ontwikkeling van het S{)oorweg wezen een geheel nieuwe aëra wordt ingeluid heeft het Spoorwegmuseum aan de Moreelselaan No 4 alhier een kleine tentoonstelling georganiseerd van Koningin bezoekt Bilthoven Hare Majesleil en Prinses Juliana namen de bloemenprachl van hel Nationaal Park in oögenschouv / BEZOEK DROEG ONOFFICIEEL KARAKTER BILTHOVEN 19 Mei — H M de Koningin en Prinses Juliana hebben dezen Zaterdagmorgen een bezoek gebracht aan de proeve van een Nationaal park die zooals men weet is aangelegd in het park van de familie Kramer te Bilthoven Ofschoon dit bezoek streng incognito was was het bericht dat de Koningin en de Prinses zouden komen toch uitge lekt en zoo stond vanmorgen een groote schare nieuwsgierigen de komst van de vorstelijke per sonen af te wachten Het weer werkte in buitengewone mate mede Aan een wolkenloozen blauwen hemel straalde het vriendelijke Meizonnetje in al zijn pracht en over goot plant en bloem met zijn gouden schijnsel Op het terrein bevonden zich een groot aantal officieele en niet-officieele personen Van de zijde van het Hof had men ook doen weten dat het bezoek on officieel zou zijn zoodat het niet ge wensoht geoordeeld werd dat het Biltsche gemeen tebestuur officieel tegenwoordig zou zijn Van het college van B en W was dan ook alleen wethou der Mr M J d e G e u s tegenwoordig Verder za gen we den heer J H van Straaten van Nes den initiatief-nemer tot stichting van een Nationaal Park den heer en mevrouw Kramer die het terrein voor het Park op zoo welwillende wijze beschikbaar hebben gesteld den burgemees ter van Boskoop Mr E P Verkerk en Jhr H M de Koningin wordt begroet door den heer J H van Straaten van Nes Unie-foto foto's welke op den bouw en het in gebruik nemen van het nieuwe materieel betrekking hebben De foto's werden voor een deel in de betrokken fabrieken genomen tijdens het bouwen aan de nieu we treinen en hebben voor een ander deel betrek king op de vele gedurende de laatste weken zoo wel in de omgeving van Utrecht als elders in het land gehouden proefritten De allerlaatste foto's werden op 15 Mei vóór en tijdens het vertrek van de eerste officieele „ Diesels " genomen • Behalve dezeruitgezochte collectie foto's ia in het Museum vanaf heden tentoongesteld zoowel de bij deze gelegenheid door de „ Koninklijke Begeer " te Voorschoten geslagen herinneringsplaquette als het origineele gipsmodel waarnaar deze plaquette ver vaardigd werd Zeer duidelijk kan men aan het mo del dat ongeveer zestien maal zoo groot is als de eigenlijke plaquette zien hoe uitstekend de kunste naar door het aanbrengen van buitengewoon fijne niveau-verschillen in de boven elkander geplaatste reliefs waarin hij de verschillende voorstellingen — een Dieseltrein een electrische dito de nieuwste en de oudste stoomlocomotief naar men weet — ont wierp erin geslaagd is een prachtige diepte te scheppen Ten slotte wordt met ingang van heden door het Museum een klein propaganda-drukwerkje „ Van stoomtrein tot stroomlijn " uitgegeven waar van bfl wijze van surprise gedurende de week van Pinksteren aan eiken bezoeker van het Museum een exemplaar zal worden ter hand gesteld Men ziet er in kleuren uitgevoerd het oudste naast het jong ste voortbewegingsvoertuig van onze vaderlandsche Spoorwegen op afgebeeld Het Museum dat op Ie Pinksterdag gesloten is zal op Maandag 2e Pinksterdag evenals op de andere dagen van de volgende week op de gewone uren vaa 11---4 geopend zijn H M de Koningin en H.K.H Prinses Juliana worden door de Bilthovensche be volking geestdriftig toegejuicht Unie-foto G F Tets van Goidschalxoord voorzitter der Koninklijke Maatschappij voor Tuin bouw en Plantkunde en voorzitter van het Comité tot Stichting van een Nationaal Park Tegen elf uur kwam er beweging in de wach tende menigte en toen de hofauto's voor den in gang van het Park stopten werden de vorstelijke bezoekers spontaan toegejuicht H M de Ko ningin en H.K.H Prinses Juliana met klein ge volg bestaande uit enkele hofdames en verschil lende heeren der Hofhouding werden ontvangen door de heeren vanStraatenvanNesen Jhr van Tets van Goidschalxoord De koninlilijke bezoeksters namen met groote be langstelling de schat van bloemen en planten in oogenschouw waarbij zij zich lieten voorlichten door de belde heeyen Zoowel de Koningin als de Prinses waren zichtbaar vol bewondering over deze bloemenpracht Het Koninklijk bezoek duurde ruim een half uur Onder geestdriftig gejuich van het publiek namen de Koningin en de Prinses met gevolg weer plaats in de beide auto's waarna de Vorstelijke bezoekers vertrokken Het hooge gezelschap was vanmorgen uit den Haag vertrokken Op de doorreis naar het paleis Het Loo bij Apeldoorn werd dus een bezoek ge bracht aan het park Na afloop heeft de heer Van Straaten van Nes nog eens aan de vertegenwoordigers van de pers de bedoeling van deze proeve van een Natuur park uiteengezet Bijna twee jaar lang werkt men aan de totstandkoming van een Nationeial Park Op ' t oogenblik is er een teveel aan rhododendrons en azalea's Zóó groot is dit teveel dat zij bij duizenden en nog eens duizenden verbrand moeten worden Zelfs worden zij gebruikt als ondergrond bij den aanleg van wegen Wanneer nu verschillende natio naal parken zouden worden ingericht met deze planten zou deze voorraad natuurlijk sterk vermin deren met a ^ gevolg dat de prijzen in den tuin bouw weer Aiden stijgen zoodat het tuinbouw - en kweekersbedrijf zichzelf op deze wijze zou saneeren Verkoop crisiszegels Hel Crisis-Comilé heeft reeds twee derde gedeelte van hel totaal aantal exemplaren verkocht NOG 20.000 ZEGELS MOETEN WEG Naar aanleiding van de geruchten dat met het verdwijnen van het tentje in de hal van het hoofdpostkantoor waar de crisis-postzegels werden verkocht de verkoop dezer zegels zou zijn stopgezet deelen wij mede dat dit niet het geval is Integendeel in alle postkantoren postagent schappen kiosken en aan de stations gaat de verkoop der blauwe vijf - en de lila zes-centszegel ongestoord door tegen den vastgestelden prijs van 9 en 11 cent Een verheugend feit Van beide soorten heeft het Comité 40.000 stuks laten vervaardigen En ongetwijfeld is dit een verheugende mededeeling nog ruim 20.000 zegels moeten verkocht worden In ongeveer drie weken 28 April is de verkoop begonnen zijn 60.000 zegels verkocht Een verrassend resultaat dat allen die iets voe len voor het mooie werk dat het Crisis Comité verricht tot tevredenheid zal stem men Tot Augustus zal men nog in de gelegenheid zijn de zegels die dus overal verkrijgbaar zijn te koopen en op die manier een steentje bij te dra gen aan het opbouwend werk dat teil doel heeft de crisiszorg te verlichten Nog ruim 30.000 zegels zooals hierboven afge beeld moeten verkocht worden Geef ' t Crisis-Comité Uw ' gaven Dat te doen is ieders plicht Samen helpen samen dragen Maakt de zwaarste lasten licht Is het nog noodig bovenstaande vier vers regels die de prijswinnaar van de Crisis-prijs vraag door ons blad uitgeschreven dichtte met een verzoek om steun aan het Comité dat zijn mooie taak op zulk een doeltreffende wijze vol brengt te accentueeren De eerste klap is een daalder waard Welnu Gij die nog geen crisis zegels kocht en ook Gij die deze wel kocht be denk dat nog ruim twintigduizend postzegels op koopers wachten Bedenk dat het geld dat op deze wijze bijeen gebracht wordt ten doel heeft menschenleed te verzachten en daar te helpen waar de nood hoog is gestegen Nog één flinke ruk en het Crisis-Comité kan mededeelen „ Uitverkocht " Met den steun van onze burgerij kan het,dus het moetl Stadgenooten I I ET is thans aan Utrecht om met de d a a d ' ' te bewijzen dat ook hier gezond enthou siasme voor de Luchtvaart leeft dat ook Utrecht zijn aandeel wil leveren in de grool sche taak Nederland te houden op de eerste plaats in de rij der luchtvarende naties Wij houden op Zaterdag 9 Juni des mid dags een speldjesverkoop voor ons Nationaal Luchtvaarllonds Deze kan alleen volledig sla gen als we véél zéér veel verkoo p e r s(s l e r s hebben Stadgenooten vooral Gij jongeren kent Uw plicht Geeft U op als verkooper(ster via Uw vereenigingsbestuur of schoolhoofd zoo deze U daartoe aanzoekt of anders rechtstreeks aan den Secretaris van hel Comité S P Baron Bentinck Utrecht Kr Nieuwe Gracht 37 met vermelding van naam adres en leeftijd Mr Dr G A W TER PELKWIJK Voorzitter Eere Comité P W SCHARROO Voorzitter Uitvoerend Comité S P BARON BENTINCK Secretaris Uitvoerend Comité H.K.H Prinses Juliana wordt ontvangen doorJhr G F van Tets van Goidschalxoord voor zitter van het Comité tot Stichting van eenNationaal Park Unie-foto Ter bestrijding van de werkloosheid Haas Vragen van den heer J C de over uitvoering van werken LIJST VAN OBJECTEN De heer J C de Haas lid van den ge meenteraad heeft de volgende vragen bij B en W ingediend met het verzoek deze op de eerstvolgende raadszitting nader te mogen toe lichten Kunnen Burgemeester en Wethouders ookmededeelen in hoever van hen spoedig voor stellen te verwachten zijn tot de uitvoering vankunst en bouwwerken ter bestrijding van dewerkloosheid nu door de Regeering gelden be schikbaar zijn gesteld en daardoor een geheelnieuwe toestand is ontstaan dan die bij de be handeling der begrooting 1934 Kunnen Burgemeester en Wethouders ookthans reeds mededeelen zoo de eerste vraagbevestigend beantwoord wordt welke werkenvolgens hun inzichten daarvoor in aanmerkingkomen Zoo de eerste vraag ontkennend beant woord wordt kunnen Burgemeester en Wet houders den Raad dan een toezegging doen,alsnog in overweging te willen nemen de voor bereiding en uitvoerhig van diverse kunst - enbouwwerken Volgens steller dezer zouden daarvoor in aan merking kuimen komen onder meer de volgende werken Nieuw-bouw Nieuwe brug over de Singelgracht bij hetPaardenveld Verlegging Biltsche Grift met nieuwe Museum brug en daarmede de verbetering van de verkeers toegang tot de stad vanaf De Bilt Ombouw van het electrisch stroomnet in eenvan 220 Volt draaistroom Bouw van woningen met lage huurprijs voorvallede arbeiders Bouw van een tehuis voor oude van dagen Bouw van een tehuis voor vrijgezellen Bouw van een slachthuis Bouw van havens en loswallen Aan te brengen verbeteringen Uitvoering van het Spoorwegplan met ophoo ging van de spoorbanen Verbreedüig van de Jacobskerkstraat en Ja cobijnestraat met nieuwe Jacobsbrug Verruiming van het ontmoetingspvmt Breed straat-Voorstraat Demping Leidsche Rijn Verbreeding Gansstraat Verbetering en wijziging van het dwarsprofielvan de Biltstraat en asphalteering daarvan Verbreeding van het straatvlak van de OudeGracht W.Z vanaf de Viebrug tot en met de Stad huisbrug door middel van overkragin of ver plaatsen van de werfmuren met verlenging vaade kluiskelders daaronder 
12 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 16 Zaterdag 19 Me 1934 VIERDE BLAD Dn Mengelberg Prof Adier's lezing De Jacobiekerk De boekenweek 1934 in Tivoli Een indrukwekkende Beeihoven - avond eindigend in een groot - sche huldiging EEN „ OUDE UTRECHTSCHE JONGEN " Dat het geen gewoon abonnementsconcert was gisteravond daarvan getuigde de volle zaal en het versierde podium Alle lichtvaardige voorspellingen ten spijt immers keerde Mengelberg geheel hersteld terug en toonde zich ook nu weer bij ons in zijn volle kracht Het programma vormde een inleiding op de aan staande Beethoven cyclus door het U.S.O twee symphonieën vijfde en zesde en de Coriolan ouver-ture Voor de pastorale zesde symphonie wordt nog wel eens door sommige Beethoven-vereerders de neus gerimpeld toch wel erg simpel De derde en de vijfde de zevende en de negende ja Eengramofoonplaten handelaar vertelde niet lang gele den dat in deze moeilijke tijden Beethoven „ hetbeste ging " Onze tgd had beslist nog altijd behoefteaan Beethoven Jawel al zakken de aandeelen wehebben Beethoven nog één half uur de vijfde ennieuwe levenskracht stroomt door onze aderen Dezesde nee De zesde neemt inderdaad een bij zondere plaats in voor het eerst beïnvloedt zooonmiddellijk de natuur een componist Vooral geennatuurschildering zei Beethoven zelf maar de na tuur drenkt zijn geest en zijn hand zóó dat geenprogrammatisch werk ooit concreter voorstellingenwekte Beethoven was erobjectiever besehouwen der en ook luchtiger dan hij ooit is geweest Hoe lang reeds dirigeert Mengelberg Beethovens symphonieën En altijd weer zijn het herscheppin gen op het oogenblik zelf lijkt deze mutiek te ont staan van den dirigent zelf lijkt dit alles uit te gaan het kleinste figuurtje in het orkest beschreef hij met zijn lichaam zijn hand zijn vinger Niemand weet spanningen als vóór het slotthema van de vgfde uit zal barsten in een orkest te verwekken als hij Dan legt hij zijn stokje neer heft twee vuisten op Het geluid gaat over u als een stormwind De veerende en haarfijn afgeronde me lodieën der strijkers die als één man strijken een blazerssolo een fluit die opbloeit als een wonder uit de volle orkestklank het is altijd weer overrom pelend en overweldigend orkestspel dat door een geweldige wordt beheerscht Het is geen wonder dat na de vijfde de spanningen ook in het pu bUek gewekt in een eindeloos applaus moesten uit breken De meester gehuldigd Voor de pauze sprak Mr Meyer onder-voor zitter van het U.S.O den dirigent ook namens den Burgemeester toe en bood hem een krans aan Mr Meyer sprak zijn groote bewondering uit voor den grooten dirigent en zijn blijdschap hem weer ' genezen in het vaderland terug te zien noemde hem één van die mannen en vrouwen die de dra gers zijn van onze nationale waarden in het inter nationaal verkeer en herinnerde ook aan wat Dr Mengelberg beteekend heeft voor de uitvoering van Güstav Mahler's werken Ook mevrouw Mengelberg die m de zaal aanwezig was deed de spreker in de gelukwensohen en de hulde deelen en tenslotte het orkest „ Blijf nog heel lang onze oude Utrechtsche jongen " zoo sprak Mr Meyer aan het eind van zijn rede waaraan het publiek in groot enthousiasme de nopdige kraqht bjjzette Eu toen ' toen kéérde Mengelberg zichi naar de zaal glimlachte dankbaar hief de handen op oui'de stilte te doen wederkeeren en sprak Sprak dat hij het met Mr Meyer volkomen eens was dat hij een oude Utrechtsche jongen was Oud zou hij blijven en ouder zou hij worden maar ook een Utrecht sche jongen zou hij blijven en als zoodanig hoopte hy nog dikwijls met het Concertgebouw-orkest in ops Utrecht te vertoeven Nog hartelijker applaus volgde op Mengelbergshartelijke woorden Onder de talrijke aanwezigenwaren ook de Burgemeester en Mevrouw terPelkwijk j ROMIJN Amar's wilde-dierenpark 16 olifanten aan vloer geketend vormen imposant schouw spel '] W \ KNIPOOGENDE DIERENKONINGEN Een voorstelling van een circus waarin ook wil iSe dieren optreden — wg hebben het altijd over > wilde " dieren terwijl toch juist in een circus de dieren niet meer wild maar getemd zijn — zou niet compleet zijn wanneer in de pauze ook geen gelegenheid werd gegeven de stallen te bezichtigen Welnu deze gelegenheid biedt ook het circus Amar Voor een kwartje voor volwassenen en 15 cents voor kinderen kan men een kijkje gaan nemen in de me nagerie Deze is hoogst interessant al is zij dan niet bijzonder groot Maar reeds de aanwezigheid van niet mmder dan 16 olifanten maakt vooral voor de jeugd een bezoek aan de stallen tot iets buitenge woons Waar zou men ooit 16 van deze dikhuiden bijeen hunnen zien En nu niet in de piste maar staande in het hooi en stroo geketend aan den grond met zware wettingen af en toe trompette rend maar bijna voortdurend den kop met slurf in regelmatigen cadans heen en weer slingerend Verder ziet men ir hun kooien de leeuwen die zoo'n beetje vadsig in het zaagsel liggen maar toch al knipoogende de bezoekers niet uit het oog verlie zen aij liggen daar als groote katten maar dan toch van een soort die men niet graag op zijn schouder zal laten zitten Een wreeder indruk ma ken de tijgers waaronder eenige kolossale exempla ren Door zijn manen die een groote pruik vormen heeft een leeuw een eenigszins eerwaardig voorko men voor een tijger krijgt men dat gevoel van eer bied niet zoo sterk omdat men in zijn loerende oogen iets onbetrouwbaars ziet Vandaar dat een leeuw de koning der dieren wordt genoemd hoe wel het karakter van een tijger toch eigenlijk vor stelijker is Als wij ons niet vergissen komt een leeuw er bijv veel spoediger toe „ aas " te eten dan een tijger die zich dus niet gauw zal tevreden stel len met een reeds door een ander gedood dier maar zèlf op jacht gaat terwijl een leeuw wèl zijn maal zal doen met iets dat hij op zgn weg al gedood vindt De rjsberen liggen meestal wat flegmatisch te kij k Zouden zij het betreuren niet in de koude wa teren van de Poolzee te kunnen rondzwemmen En dan zijn er nog de aardige hondjes en de ver schillende mooie paarden waarvan de merrie die moeder is van " een allerliefst veulentje wel het sterkst de aandacht trekt en een paar fiksche buffels Heusch het is werkelijk aardig om ook eens evenin de stallen te kijken NIEUWE RELIGIEUSE KUNST Het Museum van Nieuwe Religieuse Kunst in het St Catliarijne Convent Lange Nieuwstraat 38 zal a.s Zondag 1ste Pinksterdag gesloten zijn Maandag 2e Pinksterdag zal bet Museum als gewoonlijk van 2—5 uur geopend zijn en zal de entree aJs op Zondag 10 cent bedragen „ Het doel der evolutie " ' if ^ i Men schrijft ons Volgende week Dinsdagavond zal.men wederom in de gelegenheid zijn den grondlegger van de Indl vidualpsychologie Prof Dr Alfred Adler te hooren spreken en wel deze maal over het on derwerp Das Ziel der Evolution Prof Adler bezoekt ons land na een verblijf van meerdere maanden In Amerika en zal daarna in Zweden een reeks voordrachten houden Zoo langzamerhand beginnen de grondgedach ten vaa deze psychologie meer bekend te worden neen men mag zeggen dat de ideeën meer en meer veld winnen en bezig zijn gemeengoed te worden voor ieder die zich verdiept in de vraag stukken aangaande de drijfveeren van het men schelijk handelen en het doel dat achter alle evolu tie gelegen is Zeer zeker is aan Adlers onvermoeid trachten helderheid van inzicht te brengen voor ieder mensch afzonderlijk en in de menschelijke verhou dingen zeer veel te danken Voor nadere bijzonderheden zie men de adverten tie in dit blad Waarheen met Pinksteren Een „ tip " voor hen die nog geen plannen hebben gemaakt Als de voorteekenen niet bedriegen zullen de Pinksterdagen wat het weder betreft niet voor den Hemelvaartsdag behoeven onder te doen Alle factoren zijn aanwezig om eenige prachtige zon overgoten voorjaarsdagen te kunnen verwachten De meeste menschen zullen stellig reeds bij voorbaat him plannen hebben gemaakt om d « Pinksterdagen door te brengen Er is echter altijd nog wel een categorie die echt „ op z'n HoUandsch " de kat eerst nog eens uit den boom wil kijken en die eerst het mooie weer wil zien voor er in te kunnen gelooven Misschien kuimên wij deze lieden hieronder nog een waardevolle tip " geven Uit den aard der zaak kunnen wij slechts een enkele greep doen uit de vele uitstapjes welke van Utrecht uit ondernomen kunnen worden Wij zouden daarbij eens willen beginnen met tewijzen op een gebied in onze provincie dat verre weg het minste bezoek trekt en dat toch zoo mooi is Wij bedoelen de Zuid-Oosthoek van Utrecht waar de schilderachtige plaatsjes als IJsselstein Montfoort en Oudewater een bezoek meer dan waard zijn Het landschap moge hier dan niet boschachtig zijn zooals in het Oosten daartegenover staan echter de verrukkelijkste ver gezichten over het specifiek Hollandsche landschap zooals zich dat hier aan weerszijden van den Hol landschen IJssel uitstrekt Voor automobilisten is dit tochtje wel bijzonder aan te bevelen Ook met de bus zijn deze plaatsen echter wel te bereiken Wie een mooien wandeltocht wil maken die richte zijn schreden eens langs de kronkelende paden van den Krommerijn naar Rhijnauwen dat naar onze meening nog al te zeer door het uit stapjesmakende publiek wordt vergeten De idyl lische „ kippebruggetjes " en het prachtige bosch van Amelisweerd zijn een dergelijke wandeling op zichzelf wel waard Een zeer aardig uitstapje is ook te maken per tram naar Rhenen of per bus naar wijk bij Duur stede In Rhenen vormt het Ouwehands Dieren park altijd een groote attractie vooral voor de jeugd Mindeif ekend maar ook zeer aAnbeyelens waardig voor'eerr bezoek is ' in Rhenen ook „ Dg Molen " van Vreemdelingenverkeer waar men „ onder den molen " een kopje thee kan drinken Een kasteelentocht in de omgeving van Doom zal eveneens ¦ veel voldoening verschaffen terwijl voor degenen die niet zoo ver van huis willen het Zeister dierenpark bij het Jagersbuis eveneens een alleraardigst uitstapje is Het moge wel overbodig genoemd worden om den watersportliefhebbers nog een raad te geven De natuurbaden zijn voldoende bekend en ook de Loosdrechtsche plassen behoeven heusch geen extra vermelding Wel willen wij er even de aan dacht op vestigen dat Tweeden Pinksterdag van Utrecht Weerdsluis des morgens 9 uur een plei zierboot vertrekt naar Loosdrecht welke des mid dags om 6 uur weer uit Loosdrecht terugkeert Zoo zijn er eigenlijk duizend-en-een mogelijkhe den alleen reeds in onze provincie Wie nog ver der wü ga gerust zijn gang De Diesel staat klaar TE KORT Dat de nood der tijden zich ook doet gevoelen op diaconaal terrein blijkt wel uit het kort verslag van de vergaderingen van den Algemeenen en Bizonde ren Kerkeraad der Ned Herv Gemeente waar de rekening der Diaconie over 1933 is vastgesteld met een tekort van ƒ 10.496 Zaterdag 19 Mei CmCUS AMAR Croeselaan 2.30 uur Matinee 8 uur Avondvoorstel ling Zondag 20 Mei CIRCUS AMAR Croeselaan 2.30 uur Matinee 8 uur Avondvoorstel ling Maandag 21 Mei CIRCUS AMAR Croeselaan 2.30 jur Matinee S uur Avondvoorstel ling Dinsdag 22 Mei JACOBIKERK 20.00 uur Orgel bespeling met zang Woensdag 23 Mei TIVOLI 20.00 uur U.S.O onder leiding van Pierre Monteux PALACE THEATER Vreeburg Eiken dag SM 6 % en 9 uur Zon dag doorloopende voorstelling van 2 uur af „ Loulou maakt promotie " FLORA BIOSCOOP Oude Gracht Eiken dag 21/2 6 % en 9 uur Zon uur af „ Het Congres der Vagebon den " RJEMBRANDT-THEATER Oude Gracht Eiken dag 2 % 6 % en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 2 uur af „ De Kampioen der Vrou wen " SCALA BIOSCOOP Lange Vie straat Eiken dag 2i4 6 % en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 2 % uur af „ Wien wo der Wein und der Walzer blüht " BIOSCOOP VREEBURG Eiken dag 21 ^ SVi en 9 uur Zondag door loopende voorstelling van 2 uur al „ Het Geheim van de blauwe kamer " en „ Madonna wo bist du " OLYMPIA BIOSCOOP Amster damschestraatweg Eiken dag 8 % uur Woensdag 2 Vz uur matinee Zon dag doorloopende voorstelling van 2y ^ uur af „ Love me to-night " en „ De roekelooze rgder " Dom voor Wijk C Gespaard gebleven voor kanonnenvuur en zwaren brand Volkomen passend in de oude en historierijke omgeving staat op het Jacobikerkhof de schoo ne Jacobikerk met haar typischen vierkanten toren De kleine vrijwoningen staan als oude beschermers om het fraaie bouwwerk dat niet gespaard bleef voor de vernielende handen van de beeldenstormers Alleen de slanke kerkspits bezweek onder ' hét-zware '- geSchut varï de Span jaardéh,'die in 1876 vanaf hét kasteel „ Vrede burg " de kerk beschoten Wel bouwde inen een nieuw torentje doch bij een hevigeu storm in 1674 werd het weggerukt Hierdoor en door den beeldenstorm heeft de oude kerk veel van haar schoonheid verloren doch desondanks is zij nog een van de mooiste historische bouwwerken In het einde van de zestiende eeuw genoot de kerk groote belangstelling Pastoor Dulfhuis leidde in dien tijd regelmatig de kerkdiensten en deze trachtte in de liturgische diensten het Protestantisme en het Roomsch-Katholicisme te vereenigen Zijn stoffelijk overschot werd be graven onder de plaats waar tegenwoordig het kerkorgel staat De eikenhouten banken welke zich in de kerk ruimte bevinden vertegenwoordigen een groote waarde De preekstoel heeft in tegenstelling met anderen twee trappen waarvan er echter slechts één gebruikt wordt Ook de koorhekken zijn bij zonder mooi en passen volkomen bij de overigens vrij sobere aankleeding Vroeger bezat de kerk vele waardevolle kunst voorwerpen welke echter ten prooi vielen aan de teugellooze godsdienstwoede van de beelden stormers In 1812 tijdens de Fransche overheersching werd de toren gebruikt voor de plaatsing van een telegraaf De korte spits werd ingekort en hier vandaan werden berichten gezonden naar de hoofdstad van het Fransche Keizerrijk Op gelukkige wijze ontkwam de kerk in 1402 aan een hevigen brand die op het St Jacobs kerkhof woedde Deze brand welke lang in de herinnering bleef als de moordbrand was moedwUlig aangestoken en woedde vier en-twin-tig uur voort Thans is de Jacobikerk de Dom voor de be woners van de voormalige Wijk C en de gelief de speelplaats van de jeugd „ VEREENIGING VOOR VOLKSBADEN " In de vier badhuizen van de Vereeniging voor Volksbaden alhier werden gedurende de maand Maart verstrekt 5705 kuip - 11.986 sproei - en 6941 schoolbaden totaal 24.632 baden tegen 24.632 over dezelfde maand van het vorige jaar Over de eerste drie maanden van 1934 bedroe gen die aantallen resp 15.526 31.015 en 19.140 tegen totaal 65.681 over hetzelfde tfldvak van hetvorige jaar ^ AANBESTEDING BIJ DE SPOORWEGEN Op Dinsdag 12 Juni a.s zal in een der gebou wen van de hoofdadministratie der Ned Spoor wegen te Utrecht worden aanbesteed het ver vaardigen leveren stellen en verven van den stalen bovenbouw van een nieuwe enkelsporige overbrugging van de Nieuwe Vaart nabij de Dageraadsbrug te Amsterdam met bijkomende werken De kosten worden geraamd op f 18.000 Het werk moet gereed zijn zeven maanden na de opdracht In het bestek is de bijzondere voorwaarde op genomen dat al het ijzerwerk in Nederlandsche constructie-werkplaatsen zal moeten worden vervaardigd HEEFT U IETS VERLOREN Er is gevonden een zweep een portemonnaie een een radiateurdop een portefeuille een rijwielpomp een reserve autoband merk Englebert gevonden 17 dezer een kindei portemonnaie een witte schoen een rozenkrans zwarte een leesboek „ De Holland sche lelie " een Fransch boekje en een schrift een knijptang een gleufhoed een houten kist „ Politie Maliebrug " een vaat-kwast een jekker een dames armbandhorloge een pet eenige handschoenen een gekleurd vulpotlood een rijwielbel merk een zon nebril een damesrijwiel Ie Afd een heet;eiirijwiel He Afd een - witte hond adres Aajrl ^ j-^M-i AANRIJDING Gistermiddag omstreeks 6 uur had in de Ade laarstraat hoek Koekoekstraat een aanrijding plaats tusschen een 19-jarige - wielrijdster en een luxe-auto De wielrijdster bekwam een wond aan de rechterhand en arm terwijl de fiets totaal ver nield werd De jonge dame is naar het wijkgebouw van den Gemeentelijken Geheesltundigen en Ge zondheidsdienst aan de Wijde Begijnestraat over gebracht om verbonden te worden Proces-verbaal is tegen den autobestuurder op gemaakt daar deze de bocht naar links te klein nam ] Reclarne^^aptocht 1934 Prijsuitreiking voor de bekroonde wagens In een der zalen van hotel „ Terminus " Stations plein alhier had gisteravond namens het Comité „ Reclame-optocht 1934 " de prijsuitreiking der be kroonde wagens van de ter gelegenheid van de voorjaarsbeurs gehouden optocht plaats De organiseerende vereeniging was de Vereeni ging voor Nederlandsch Fabrikaat de Utrechtsche Handelsvereeniging Horecaf de Leo-Vereeniging de Vereeniging voor Vreemdelingen-Verkeer Utrecht en de Christelu'ke Middenstands Vereeni-ging De voorzitter van het comité de heer W P Hubert v an Blijenburgh heette allen welkom en dankte voor de groote opkomst In 1933 zoo zeide spr meende het bestuur van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer dat het goed zou zijn gedurende den Jaarbeurstgd de stad aantrekkelijk te maken en daarom werd toen be sloten bijeen te komen en te bespreken wat ge daan zou kunnen worden Veel medewerking was er toen dadelijk nog niet Een werk-comité werd samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van Middenstandsvereenigingen Toen werd be gonnen reclame te maken voor een reclameoptocht enz Zoo zijn ook dit jaar weer de koppen bij el kaar gestoken De avond-reclame-optocht had groot succes dit jaar en is buitengewoon geslaagd Spr dankte dan ook alle inschrijvers en hoopte dat allen het volgend jaar weer mede zouden doen Voorts dankte spr de medewerkers van het werk-comité waarmede steeds prettig is samen gewerkt en bracht vooral een woord van dank aan den heer Beek den secretaris vaoa het co mité Hierna werd overgegaan tot uitdeeling der prij zen en diploma's De eere-prijzen een zilveren medaille aangebo den door het gemeentebestuur een zilveren me daille van de Vereeniging voor Vreemdelingenver keer en een verguld zilveren medaille van de Leo vereeniging werden respectievelijk gewonnen door de Galeries Moderne s Jan Jon ge r i u s den vertegen-^oordiger der Ford fa-brieken en de E 1 e c t r o-T echnische Werkgevers Jan Jongerius kreeg tevens een speciale medaille voor de effectvolle verlich ting Eerste prijzen werden gewonnen door D P Schat fa H i 11 e Zaandam Radio Schuurman firma P ij pers Utrecht sche Melkinrichting en de Ver eeniging voor Nederlandsch Fa brikaat Terwijl de 2e prijzen waren toegekend aan de firma Staffhorst de Elementenfa b r i e k firma van der Sluis van ftjjn's Mosterdfabrieken de Ge kroonde Valk de Ijsfabriek „ V e n e z i a " de firma H a g e n o u w de A 1 gemeene Transpor t-O n d e r n e mi n g H e c k's Lunchroom Cabaret Mo dern en Boerrigter Twee zilveren hangmedailles werden tevens uit gereikt aan de U M I en de Korenschoof voor de bewezen diensten van de beide muziek corpsen Hierna dankte de heer den Duin voorzitter der Christelijke Middenstands-Vereeniglng den voorzitter van het werk-comité voor alles wat hg voor dit comité gedaan heeft EEN PAK SLAAG TOE Een paard en wagen reed gistermiddag om half zes in de Mamixlaan tegen een stilstaand motor rijwiel aan ' t welk eenigszins beschadigd werd De voerman stoof evenwel op den motorbestuurder af en gaf dezen een pak ransel Hierbij liet de motor rijder het niet zitten hij deed van het voorgeval lene aangifte wegens mishandeling Oorzaak van de aanrgding was het schrikken vaa het paar4 < Uitslag van den kruiswoord - raadsel wedstrijd Bij de Commissie voor de Boekenweek " zijn 243 oplossingen op het Kruiswoordraadsel binnenge komen Onder de juiste oplossers viel bij loting de 1ste hoofdprijs een stel Wolters Woordenboeken ten deel aan den heer J Mulder Lange Smeestraat 36bis De 2de hoofdprijs viel ten deel aan mejuffrouw R Oremus Schroder v d Kolkstraat 3 De heer J M Zwart Wagenstraat 19bis ont ¦ ving de 3de hoofdprijs Verder ontvingen de volgende personen een boek werk als prijs De dames N Visser Mrg v d Weteringstraat 13bis C J A Struicker Stadhouderslaan 73 M Rignalda Pauweg 44 Zeist J J v Aarst Oos terstraat 4 E Boon Havikstraat 55bis J P Lou we — Kooymans J Ruysdaelstraat 25 B Visser L Smeestraat 36bis M Haeseker Stadhouders laan 46 C H Majoor A'damsche Straatweg 241bis W Kan Nassaustraat 19 A Ahlrichs F C Donderstraat 18 H P Lodder—Vermeer Kwarr telstraat 34bis de heeren J P v Cooten Loodük 46 De Bilt J M Denders Bellamystraat 7 H Fonville P Nieuwlandstraat 20 W de Loo Ma riastraat 45 J Ploggemans Alex Numanskade 25bis - C C v Gladbeek Drift 11 J Swaab Fred Hendrikstraat 64 De school Sprmgweg Geslaagde verbouwing waardoor schitterend gymnastieklokaal werd verkregen Wie van Utrechts ingezetenen kent niet de school aan den Springweg Deze toch wel is een der oudste scholen van onze grijze bisschopsstad Zij was de 4e Diaconieschool der Ned Herv Ge meente De stichtingsdatum is 1841 terwfll de stichters waren de heeren C W J van Boetselaar van Dubbeldam en van Beeck Calcoen In 1846 dus 5 jaar later werd de school zelfstandig en sindsdien kennen vrij haar als de Bijzondere Christelijke La gere school aan den Springweg Beide geslachten hebben sindsdien steeds in het bestuur der stichting zitting gehad Natuurlijk heeft de school tegenwoordig wel eenigszins te lijden onder de ontvolking der oin nenstad Besloten werd daarom om de school te moderniseeren Reeds 10 jaar geleden werd daarom bij het gemeentebestuur een poging aangewend een gymnastieklokaal te krijgen hetgeen echter mis lukte Wu heeft het bestuur der school de verbou wing zelf gefinancieerd hetgeen zeker een unicum is Daarbij is een uitstekend resultaat bereikt wat dan zeker ook wel voor een groot gedeelte te dan ken is aan den architect die van deze verbouwing de leiding had De verbouwing Allereerst werden eenige lokaliteiten die geheel uit den tijd zijn en niet meer voor onderwijs ge bruikt worden bezichtigd.'Echte donkere holen Br Uit het duister Komt men echter plotseling in het licht in moderne gezellige lokalen met vroolijk » kleurschakeeringen licht en vroolijk De ramen zijn hier een halve meter omlaag gebracht en openslaand gemaakt zoodat er ruim licht en frissche lucht binnenstroomt De bestuurskamer heeft een bijzonder deftig uiterlijk gekregen door het mooie schilderwerk dat uitgevoerd werd door den heer H o e 1 e n terwijl ^ de muren zoo zijn als waren zij van goud brokaat Boven den schoorsteen hangt een isohilderstuk nog vervaardigd door den heer H J van Lummel en voorstellende een aantal schoolkinderen met hun onderwijzer De opmerkelijke kleederdracht der kinderen volgens een der bezoekers precies een lang pyama-jasje trekt hier dadelijk ieders aandacht Bij de trappen zijn eenige ramen aangebracht aoodat ook hier meer licht verkregen werd De geschilderde spreuk van Mamix „ Repos ailleurs " is veranderd en opnieuw in ' moderne gouden tinten aangebracht Aan de eigenlijke verbouwing zijn de wonin gen van de concierge en die van het hoofd der school ten offer gevallen Deze zijn geheel afge broken Aan de straatzijde komt men door een keurige gang die geheel betegeld is in een kleedlokaal waarin eenige waschbakken toilets en een groote kast voor het opbergen der gj'm nastiekschoentjes zijn aangebracht Uit deze kamer komt men in het gymnastiek lokaal dat geheel naar de eischen des tijds is ingericht en zeker tot een der mooiste in onze stad gerekend kan worden Twee ventilatoren kunnen het geheele lokaal in een kwartiertje van versche lucht voorzien Aan de westzijde bevindt zich een geheel glazen pui waarvan het onder ste gedeelte geheel in elkaar geschoven kan worden De vloer is bedekt met rubber hetgeen voor de gymnasten heel aangenaam is terwijl de verlichting geschiedt door een aantal lampen die aan de zoldering zijn aangebracht zoodat er in de zaal geen schaduw is Het werk werd uitgevoerd door de Gebrs Wou denberg De wanden zijn behandeld met het beken de Hascorelief hetgeen heel mooi staat en tevens bijzonder sterk is Uit dit gynastieklokaal komt men in een schitte rende buitenspeelplaats waarvan de grond geheel verhard is Hier kunnen de diverse gymnastiektoe stellen geplaatst worden en is er daardoor een prachtgelegenheid voor buitengymnastiek Des avonds kan ook deze plaats door een aantal lam pen worden verlicht Achter deze plaats ligt een tuin met uitgang op het Geertebolwerk Hierheen is ooic de uitgang der school verlegd in verband met de groote drukte op den Springweg Om nog even op het gymnastieklokaal terug te komen deze heeft een oppervlakte'van 10 bij 17 M terwijl de hoogte 7 M is Alle turntoestellett zijn tevens vernieuwd Het is een keurig geheel en zeker een groote ver betering voor onze oude Springweg-school die een stuk vooruit is gegaan door deze moderniseering CAFE „ MAAS " HEROPEND ' 9 Een gezellig zitje zoowel binnen als op het terras Café-restaurant „ Maas " aan het Vreeburg dait eenige weken gesloten is geweest is gisteren fees telijk heropend Gedurende de korten sluitingstijd is In deze zaafe heel wat tot stand gekomen Zoowel het inwendige als het uitwendige van het café-restaurant iè ge heel verfraaid Pachter van dit café is thans de ' heer H A W e b e r die in onze stad op dit gebied geen onbekende is Het geheel ziet er keurig uit Al het meubilair zoowel binnen als op het terras is vernieuwd Een keurig buffet leestafel en biljart completeeren ' t geheel Het ligt in de bedoeling van den exploitant om in de naaste toekomst naast het café restaurant-bedrijf tevens het hotelbedrijf te gaan uitoefenen daar zich boven het restaurant een groot aantal kamers bevinden die zich uitstekend leenen voor het herbergen van logeergasten Een aantal bloemstukken geven de zaak een feestelijk aanzien 
UTRECHTS CH NIEUWSBLAD No 16 Zaterdag 19 Mei 1934 VIERDE BLAD 13 METDE POPPENKAST OP REIS doet uw waHcU snel ^ oed bill:yk laat ti|d en lust voor uw g^ezin Bussen naar Rhynauwen Exlra-ritten In verband mei den voetbalwedstrijd op het Velox-veld De autobusdienst Utrecht — ^ Rhgnauwen die se dert Zondag 6 Mei jl wederom wordt gereden heeft zich de eerste dagen reeds in een druk ver yoer mogen verliougen Op den eersten Zondag 6 Mei werden 383 reizi gera ¦ vervoerd op Hemelvaartsdag 706 en op Zon dag 13 Mei 168 reizigers Behalve aan het mooie y/eer vooral de beide eerste dagen is dit drukke vervoer ongetwijfeld mede te danken aan de goed koope gezclscliapskaarten die dit jaar voor het eerst worden uitgegeven Tegenover hot gewone tarief van 20 cents voor een enkele rit en 30 cents voor een retour geven deze gezelschapsbiljetten een aanmerkelijke reduc tie immers worden de prijzen voor enkele rit en retour voor een gezelschap van bijv vijf personen 70 cents en 1 gulden en worden deze prijzen voor iedere persoon meer met slechts 10 en 15 cents ver hoogd Meer autobussen naar Velox-veld Daar het zich laat verwachten dat vele bezoe kers van den belangrijken voetbalwedstrijd die morgen len Pinksterdag op het Velox-veld aan den ïConingsweg gespeeld wordt van deze goedkoope gelegenheid om het voetbalteri'ein te bereiken ge bruik zullen maken ligt het in de bedoeling den dienst vroeger dan op de dienstregeling is aange geven te doen aanvangen en zal de eerste bus reeds om 12.15 n.m van het Janskerkhof vertrek ken terwijl voor zoover hiervoor materieel ter be schikking is meerdere bussen zullen loopen Uit den aard der zaak is het niet noodig en ligt het ook niet in de bedoeling al deze bussen te doen doorrijden naar Rhijnauwen Aan de passa giers die verder dan het Velox-veld vervoerd wen schen te worden zal echter hiertoe gelegenheid worden gegeven In de bestaande dienstregeling wordt overigens geen wijziging gebracht zoodat de eerste auto bus Utrecht — Rhijnauwen om 1.30 n.m van het Janskerkhof zal vertrekken De gezondheidscommissie geïnstalleerd Toespraak van wethouder Ëekker PROF BAART DE LA FAILLE VOORZITTER De onlangs door den Raad ingestelde gemeente lijke Gezondsheidscommissie kwam op Donderdag 17 dezer voor de eerste maal in vergadering bij een Namens het Gemeentebestuur installeerde de Wethouder van den Gezondheidsdienst de heer H A B e k k e r de commissie met een toespraak waarin hij de leden van de opgeheven Gezondheids commissie dank bracht voor hun bereidwilligheid om zich weder voor de nieuwe gemeentelijke com missie beschikbaar te stellen Spr wees er op dat men aldus wat de figuur betreft teruggreep naar den toestand van vóór de Gezondheidswet toen er eveneens een gemeentelijke commissie bestond Welke in 1855 op voorstel van Prof Dr G J Mulder werd ingesteld en tot 1 Augustus 1902 haar v/erkzaamheden heeft verricht Onder aan haling van enkele bijzonderheden trok spr een ver geïijlving tuaschen den arbeid van de toenmalige commi.'Mie en de taak welke haar thans geïnstal leerde opvolg.^ter wacht Daarbij vond htj gelegen heid te doen uitkomen hoe aan den eeneh kant de gewijzigde oin.star:die'hedon hebben medegebracht dat bepaalde bemoeiingen van de vroegere com missie gelukkiger wijze wel geheel tot het verle den zullen behooren — zooals die in verband met het voorkomen v.in clioleragevallen in de gemeen te — doch dat daartegenover andere zaken welke destijds actueel waren ook thans nog de aandacht bezig houden In dit verband noemde spr b.v den hinder van het grachtje langs het Janskerkhof waarover de commissie reeds in 1884 een advies had uitgebracht In het bijzonder wees spr verder op de werkzaamheden ter verbetering van de volkshuisvesting voor welke ook al is er in het afgeloopen tijdvak reeds veel ten goede veranderd zeker nog m.enigmaal een beroep op de commissie zal worden gedaan Met het uitspreken van de overtuiging dat de Commissie haar arbeid ook door de burgerrj naar Waarde zou zien geschat verklaarde wethouder Bekker haar voor geïnstalleerd De heer Prof Dr J M Baart dela Faille oudste in jaren der nieuw benoemde le - den en voorzitter van de opgeheven commissie be antwoordde deze toespraak Spr verklaarde dat de leden der oude commissie gaarne aan de ult noodiging van het Gemeentebestuur gevolg hadden gegeven en gevoelig waren voor het vertrouwen dat de Raad door hun benoeming uit een enkele aanbeveling in hen had getoond te stellen Prof Baart de la Faille gewaagde verder van de aangename samenwerking welke steeds tusschen de vorige commissie en de betrok ken gemeentediensten had bestaan en sprak er zijn vreugde over uit dat de directeuren van die dien sten — de geneeskundige - en gezondheidsdienst de bouw en woningdienst en gemeentewerken — als adviseerende leden aan de nieuwe commissie waren toegevoegd Op uitnoodiging van wethouder Bekker ging de commissie vervolgens over tot benoeming van een voorzitter een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris als hoedanig bij acclamatie wer den aangewezen de heeren Prof Dr J M Baart de la Faille Ir M L Bleu land van Gordt en J F Bijl Nadat de wethouder de vergadering had verlaten besloot de commissie haar eerste bijeenkomst met de behandeling van eenige huishoudelijke aangele genheden NIEUWS UIT DE PROVINCIE Afscheid Jhr van Geen De burgemeester van Wijk bij Duurstede in den Raad gehuldigd ALTIJD PRETTIGE SAMENWERKING WIJK BIJ DUURSTEDE 19 Mei — Alhier ver gaderde de raad dezer gemeente ten Stadhuize onder presidium van den voorzitter Jhr J A van Geen In verband met de vervroegde aflossing der Staatsleening werd een nieuwe Staatsleening ge sloten van f 19500 tegen 4 % Na een aantal hamerstukken nam de burgemees ter afscheid van den raad Hij sprak den raad toe Officieel deel ik U mede dat in verband met het bereiken van den 65-jarigen leeftijd mijn eervol ontslag op 20 Mei ingaat 18 jaren ben Ik hier thans burgemeester geweest Heel wat raadsleden heb ik bflgewoond en er is er maar één die al dien tijd raadslid is gebleven Er is altijd een prettige vertrouwelijke samenwerking geweest In den tijd dat ik burgemeester dezer gemeente b^n geweest ziJn de tijdsomstandigheden niet gemakkelijk ge weest In zoo'n aantal jaren gaat er heel wat om in het hart van den mensch al het lief en leed dat we gedeeld hebben Ik breng dank aan ieder en aan den raad in zijn geheel voor de prettige samen werking en ik hoop dat de raad moge blijven zooals deze altijd geweest is een lichaam met een ruimen blik die bovenal de belangen van de gemeente heeft gediend Ik beveel mij in de vriendschappelijke her innering der heeren aan zooals zij ook bij mij in vriendschappelijke herinnering zullen blijven be staan Ik wensch de heeren van ganscher harte al het beste en een prettig werk in dienst der ge meente Wijk bij Duurstede Wethouder Schoenmaker dankte den bur gemeester voor de vriendelijke woorden Hij wees er op dat de burgemeester leiding had gegeven op een wijze die respect afdwong eerlijk onpartijdig recht door zee Vooral werd dat bewonderd omdat de ambtsperiode in zoo'n moeilijken tijd viel Door zuinig beheer had hij bewerkt dat de gemeente niet in financieele moeilijkheden verkeerde De raad zou daarvoor altijd dank verschuldigd blijven Zij had het werk altijd op prfls gesteld De raad wenschte den burgemeester dan ook een welverdiende rust De heer Stokman voelde zich vervolgens als oudste raadslid gedwongen eveneens den burge meester toe te spreken Hij had hem vele jaren ge kend en had hem steeds bewonderd als iemand die gaarne een Emders meening aanhoorde en als die goed was van zijn eigen meening gaarne af - VELO 29 Wat moet er met de kast gedaan Die kan toch hier niet blijven staan Twee heeren kwamen hun toen vragen Willen wij die kast maar voor je dragen zag De 18 jaar dat de burgemeester hier was heeft hij naar zijn beste vermogen doorgebracht Bfl alle besluiten stond voorop ben ik voor God en gemeente verajitwoord De jaren van samenwer king zouden een gewaardeerde herinnering nalaten De secretaris de heer v Kerkhof bracht ver volgens een woord van dank voor de prettige sa menwerking die voor hem leerzaam geweest was De voorzitter dankte de heeren voor hunne ge waardeerde woorden en merkte nog even op dat men ook in de wethoudersvergadering steeds pret tige uren had doorgebracht Het was een samen werking die alle doordrijverij uitsloot De tegen woordige wethouders zouden er wel van overtuigd zijn dat er in het burgemeesterschap ook zeer bij zondere aangename oog>enblikken zijn Het oogen blik van scheiden is altijd droevig De Burgemees ter hing met zijn geheele hart aan Wijk ingezete nen en raad en hiJ hoopte dat de kwade tijd spoe dig overwonnen mocht worden Baron van de Haar Teraardebestelling Dinsdag a.s te Haarzuilens HAARZUILENS 19 Mei — Het stoffelijk over schot van baron van Zuilen van Nyenvelt van de Haar 24ste heer van de Haar die 10 dezer te Nice in zijn villa „ Il Paradico " overleed zal Dinsdag 22 Mei ' s morgens 12 uur bijgezet worden in den grafkelder in de slotkapel van kasteel de Haar Weer een troep militairen aangeraden Twee soldaten en ook de betreffende motorrijder licht gewond DE BILT 19 Mei — Gisteravond is de motor rijder M uit Amsterdam op den Utrechtschestraat weg op een aldaar marcheerende troep militairen ingereden Twee soldaten werden hierbij licht ge wond M die van den motor afviel liep eveneens lichte verwondingen op Nadat dr Le11e de eerste hulp had verleend werden de beide genoemde militairen per luxe auto naar het Militair Hospitaal te Utrecht ver voerd Aangezien de troep aan de achterzijde zoowel links als rechts een rood licht meevoerde en het onbegrijpelijk is dat M deze niet heeft gezien heeft de politie proces-verbaal opgemaakt 30 De aap wist niet wat hem overkwam Dat hij alleen liep op de Dam Maar Piet kreeg met hem medelij En zei „ Kom jij nu maar bij mij " Wordt vervolgd hij die zijn goèd verteert Een opgeruimd humeur is het kenteeken van een goede spijsvertering Men ziet slechts zelden dat iemand die zijn eten goed kan verteeren slecht gehumeurd is Iemand die zich in een goede spijsvertering verheugt weet niet wat maagzuur is Deze aciditeit of veeleer deze overmaat van aciditeit is niettemin de voornaamste oorzaak van de meeste maagaandoeningen Zure oprispingen opeenhoopmg van gassen in de maag opgeblazen heid kwalijk riekende adem migraine en zeer dik wijls slapeloosheid zijn te wijten aan gisting van het voedsel in de maag Deze gisting is bijna zonder uitzondering het gevolg van een overmaat van aciditeit welke onmiddellijk gestaakt en op geheven wordt door een half thee-lepeltje Gebis mureerd Magnesium in een beetje water gebruikt na de maaltijden of zoodra de behoefte daaraan zich doet gevoelen Gebismureerd Magnesium is verkrijgbaar bij alle Apothekers en Drogisten @ ƒ 1 — per flesch of ƒ 1.75 per groote flesch die voordeeliger is Reel POSTDIENST DE BILT EN BILTHOVEN DE BILT 19 Mei — De lichtingstijden der bij brievenbussen te de B?lt en BUtboven zijn met in gang van 15 Mei jl gewijzigd Ten einde de des avonds geposte correspondentie nog zooveel mogelijk met de nachtposttreinen te kimnen verzenden is het tijdstip van de laatste lichting dier bussen aanmerkelijk later gesteld Na deze latere avondverzending bestaat bovendien nog tot 24 uur te De Bilt en tot 23.55 uur te Bilt hoven gelegenheid om correspondentie met deze nachtposttreinen te vei zenden door gebruik te maken van de speciaal voor dat doel aan deze kan toren bevestigde „ nachtposttreinenbus " Al deze post wordt nog dienzelfden nacht verzonden en dientengevolge in vrijwel alle plaatsen van het land in de Ie bestelling opgenomen Door de latere avond - en nachtverzending heeft de Ie lichting haar waarde verloren en is dan ook — behalve op Maandag — vervallen Aangezien de nachtposttreinen in den nacht van Zaterdag op Zondag niet voor postvervoer worden benut is zoowel df lichting op Zon - en feestdagen als de vroege ochtendlichting op Maandag en daags na een feestdag gehandhaafd Deze lichting is bovendien belangrijk vervroegd zoodat het mo gelijk is geworden van een eerdere verzendgelegen heid gebruik te maken waardoor de poststukken te Utrecht nog in de Ie bestelling kunnen worden uitgereikt Tenslotte heeft ook de middagverzending waar aan de 2e buslichting voorafgaat een zoodanige verbetering ondergaan dat het mogelijk is gewor den deze correspondentie nog dienzelfden avond in de omgeving en vele verder gelegen plaatsen te bestellen Een ernstig verkeersongeval Een 21-jarig meisje bij een botsing ongelukkig terecht gekomen A,JIE;RSF00RT 19 Met — Een 6-jarig knaapje sta ' bii de Pieter Bothlaan den Utrechtscheweg óvet Juist kwam de 21-jarige mej N den Utrecht scheweg affietsen met vrij groote snelheid Zij " eed de 6 jarige B aan Deze kwam te vallen en oezeer de z"ich''da"arb-g erg Mej N kreeg door den ¦ aJ een hersenschudding en schedelbreuk terwijl ze ook haar pols brak Dr Burgeier verleende de eer ste huip waarna jnej N naar huis werd vervoerd Mej N is hedennacht aan de gevolgen over leden KORTE BERICHTEN — Naar wij vernemen hebben de Vrijz.-Dem ende groep Busch tengevolge van een overeenkomstdoor de verbonden Itjst „ Gemeentebelang " beslo ten de vacature Mej H Fuuke in den Raad van Soest door de lijst groep Soesterberg te doenaanvullen De heer Busch heeft voor de benoeming tot lid van den Raad bedankt waardoor volgens de lijst in aanmerking komt de heer A Mulder bouwkun dige te Soesterberg De heer Mulder zal gelet op de afspraak de be noeming aanvaarden Krachtens de bestaande gemeenteverordeningis te Bode graven het sluitingsuur voor win kels met ingang van de invoering van den zomertijdweer gebracht op 9 uur Van 28 Mei tot 2 Juni zal naar wij verna men op het terrein gelegen nabij de Paulus Potter laan te Soest een Limapark gehouden worden Dé opbrengst hiervan zal worden bestemd voor de uitzending der deelnemers aan de Olympische spelen — Voor het examen ter verkrijging van het er - ' kenningsbewijs als dansleeraar is geslaagd de heerH A van Hintum te Zuilen BURGERLIJKE STANDEN BUNNIK — Geboren Catharina Jacoba Clasina d van C A V d Willigen en C K J Schroder Jacob z van ïi Koops en J Schalen Gehuwd Petrus J Goes en M van de Brug DE BILT — Geboren Johanna Pietje d van R V d Veen en D M Blanken — Marmus Hen drikus z van A Kas en J C Coenraats — Teu nis z van J v d Laak en G Brons — Alida d van K Vlek en C P Helling — Anna Jacoba Maria d van J M Verbeek en J B H C3orne lisse Overleden Anna Wilhelmina Kooiman 52 j geh met L J Lijklema — Antje Wildschut 8 j d van A Wildschut en J Karbaat Ondertrouwd A Top en C M v d Broek — A J G Borsje en H de Jager — D v Reenen en J Christlaanse — H M Ringelberg en A J Rademaker Gehuwd J E Bloemers en H M Postel — F J V d Sluys en H Heger ZEIST Q — Geboren Frits Jan z van A B Willems en A M van der Muur — Hermanus z van T de Haan eu J C Gijzen — Hendrik z van G Lagerwey en C van Wijk — Tini d van C van den Burg en T lewema — Alberta Ber narda Louisa d van H Jonker en J G A Ink laar — Christiaan Martinus Hendrik z van H C J de Greef en J van Dijk — Pieter z van M Driedijk en E E van Denderen Ondertrouwd G J van Nimwegen en M J van Laar — A van de Kamp en W J Woudenberg — S J Mens en M A A Melles — W J van der Stoep en P J Wessels — A Speelman en G Kuipers — E van den Dikkenberg en G Mul der — J van der Linden en J Vaandrager — C van der Baan en M Klok — P Dekkers en B J Knopper Getrouwd C G Klomp en H Uffelmann — L de Bruin en A W Kraan — H J de ïoede en E Ruyssenaars — H Lensink en A van der Valk — W Nuszbaum en M J Pouw — J Dijk horst en J W var de Haar — H J Groeneveld en J Rijkse Overleden Hendrika Wilhelmina van der Heij den wed van M J van der Leur 77 j — Alexan der Bours 3 weken — Catharina van den Bergh wed van J K Jung 78 j — Pieter de Clerq wed van M C Muller 85 j — Johanna Poot 28 j — Henrietta Alida Otto wed van F K A van Dobben 82 j — Jacobus Johannes Hepp wed van W van de Zande 88 j — Hendrlkus Veldhuis 80 j — Johannes Borman 26 j Predikbeurten voor de Pinksterdagen JJtrecht De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen Wittevrouwensingel 92 5 uur n.m openbare vergadering Willem de Zvrijgerkerk Tuindorp 10 uur v.m Ds G Mansveld Maandag 10 uur v.m Ds Gzinga Ned Prot Bond en Ver v Vrijz Herv Gebouw Leeuwenba-gh 10 uur Ds J R Immiink Hersteld Apost Zending Gem Stam Juda Geb Domplein 25 dienst om 10 en 6 uur Christ Geref Gem Wittevrouwensingelkerk V.m 10 uur en nam half 6 Ds P de Smit Evang Luth Gem v.m 10.30 uur Ds J A Rust abends 7 Uhr Deutscher Gottesdienst Pfar rer Albers aus Emmerich Doopsgez Gem 10 uur v.m Ds P J Glas Eglise Wallonne Pieterskerk 10 heures du ma tin Mr Ie Pasteur Frank Ie Comu Remonstr Kerk v.m 10 uur Ds J A de Ko ning Holy Trinity Church v Limburg Stirumplein 8.30 a.m Holy Communion 11 a.m morning prayer Holy Communion and Address 3.00 p.m evening prayer and short address Zondagsschool Eben Haëzer i Borneostraat 29 y.m 10 uur Kinderkerk en half 3 Zondagsschool Kinderkork wijk IX wijkgeb Croesestraat hoek Balijelaan 10 uur v.m de heer C Witte Kinderkerk Vredeskerk wijkgeb Billitonkade Camphuijsstraat v.m 10 uur de heer G Bokhorst Oud-Geref Gem Ambachtstraat 3 v.m 10 uut en n.m 5J uur Ds van ' t Hoog Maandag 10 uur v.m Ds J v ' t Hoog Geref Gem Boothstraat 7 v.m 10 uur en n.m half 8 Ds M Heikoop Maandag 10 uur v.m en Woensdag 7 uur n.m Ds M Heikoop Prinses Julianaschool Amsterdamschestraat weg Zondagsschool van half 1 — half 3 Geref Kerk in H V kerkgeb Maliebaan 28 v.m 10 uur Ds G Ubbink 5 uur Ds G Ubbink Baptistengem Kerkstraat 28 v m 10 uui Ds L de Haan 12 uui Zondagp.9Chool ook Kromme Rijn 16 5 uur n.m Ds L de Haan 8 uur n.m jongeliedenvergadering Ned Chr Gemeenschapsbond Afd utrecht half vier n.m openluchtsamenkomst aan den Jut phaasschenweg nabij de Middelbare Techn School Spreker de heer G B vao Prattenburg Gemeenschapsleider Medewerking van de Muziek vereeniging „ Gideon " en zangkoor Maandag 2 uur n.m Gemeenschapsdag te Doom spr o.a Ds A M Berkhof Ned Geref Gem Nieuwe Gracht 64 v.m 10 uur en n.m 6 uur Ds Siegers Maandag 10 uur v.m Ds Siegers Breukelaarschool Damstraat 19 Zondagsschool van half 1 tot half 2 Lokaal Jachin Daendelstraat 1 Zondagsschool Utr Ver van Spiritisteu „ Harmonia " Am bachtstraat 12 W Caurinus Velp Vrije Evang Gem gebouw Chr Soc Bel in gang Pieterskerkhof v.m 10 uur en 6 uur n.m Ds J Timmerman ' s avonds Opwekkingsdienst met medewerking v h Zangkoor Donderdag 8 uur n.m Ds J Timmerman Ned Krmg van Spiritualisten 10.30 uur v.m Lichte Gaard 8 religieuse lezing Rozekruisers Genootschap Hotel Pomona Wes terstraat 2 v.m 10.30 uur Tempeldienstritus met openbare Voordracht de heer W Jansen uit den Haag over „ Het vlammende vuur " Gebouw Johannalokaal Weistraat Maandag 6 uur n.m Ds H J v Schuppen uit Lunteren Ned Herv Stadszending In het Centraal Gebouw „ Silo " Heerenstraat 36 Van half acht tot acht uur Gewijde muziek te spelen door het Muziekkorps „ Halleluja " Direc teur de Heer J var Ree Van acht tot negen imr Evangelisatie-samenkomst Onderwerp „ Voor waarden van het Pinksterfeest " Sprekers Ds G Koning de Heer C V Morra en de Heer M D Vcskuil Medewerking van het Muziekkorps Post Borneostraat Van zes tot zeven uur Evangelisatie-samenkomst Medowerking van een kwartet Post Narcisstraat Van zes tot zeven uur Pink sterdienst Onderwerp „ Het geheim van Pink steren " Liederen te zingen door den Heer en Me vrouw Heytink Post Hoograven Van half 6 tot half 7 Evange - lisatie samenkomst Spreker de Heer M D Vos kuil Oud-Kath Gem St Gertrudis Willemsplant soen Zondag 20 Mei Pinksteren 8 uur vroeg dienst 10 uur hoogdienst 6.30 uur vespers 21 Mei 2e Pinksterdag 10 uur hoogdienst 24 Mei 9 uur kerkdienst Oud-Kath Gem H Jacobus Bern Weerd Zon - dag 20 Mei Pinksteren 7.30 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst 3 uur vespers 21 Mei 2e Pinksterdag 7.30 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst 23 Mei 9 uur kerkdienst Oud-Kath Gem van St Marie Achter Claren burg 6 Zondag 20 Mei hoogfeest van Pinkste ren 8 uur vroegdienst 10 uur laatdienst 3 uur vespers Maandag 21 Mei 2e Pinksterdag 8 uur vroeg dienst 10 uur laatdienst Woensdag 9 uur kerkdienst Leger des Heils Mgr v d Weteringstr 87 Korps Utrecht T Hedenavond half 8 Openluchtsa menkomst op het Janskerkhof Zondag 7 uur v.m Bidstond 10 uur v.m Heili gingsdienst 3J uur n.m Openluchtsamenkomst op het Janskerkhof 8 uur n.m Evangelisatie-samen komst Medewerking van zangbrigade en muziek corps Samenkomstleidster Envoy van Vlaardin gen Maandag 2en Pinksterdag Landdag op „ Beer schoten " te bereiken met tram naar Zeist der Korpsen Utrecht I Barmh Post en Zeist Spre ken zullen o.m Envoy van Vlaardingen Evange list Kits van Leeuwarden Majoor Taat Envoy Peeterman Medewerking van de gecombineerde zangbrigades en muziekcorpsen Aanvang der sa menkomsten resp om lOJ uur v.m 3 uur en 5i uur n.m Toegang f 0.10 Donderdag 8 uur n.m Heiligingsdienst Korps Utrecht II Ie Daalschedijk 226 Zondag 7J uur v.m Bidstond 10 uur v.m Heiligingsdienst 4 uur n.m openluchtsamenkomst op Amsterd str weg bij Watertoren 8 uur n.m Evang samen-komst Medewerking van Zangbrigade Samen komstleider Brigadier v d Hoven Donderdag 8 uur n.m Heiligingsdienst Barmh Post L Nieuwstr 48 Zondag 7J uur v.m Bidstond 10 uur v.m Heiligingsdienst 8 uur n.m Evang samenkomst Medewerking van zang brigade Samenkomstleidster Adjudante Nicolai Maandag 2en Pinksterdag Zie onder Korps I Donderdag 8 uur n.m Heilligingsdienst Nederl Leger des Heils Bem Weerd W.Z 1 Ie Pinksterdag v.m 10 uur Heiligingsmeeting n.m 7J uur Belangrijke Hellsdemonstratie Leider naar alle waarschijnlijkheid Commandeur D Te gelaar 2e Pinksterdag in Gebouw „ Casino " a/d Drift Congresbïjeenkomsten v.m 9J uur Hefligingsmee - ting n.m 2.30 uur Muziek zangfeestsamenkomst en défilé v h werk Ned Leger des Heils n.m 7.15 Tiur Heilsbombardement Leiders Komman dant en Mevrouw G Maste-Rawie bijgestaan door alle Staf Veld - en Maatschappelijke officieren van Nederland 5 zangkoren aanwezig en ver eenigd muziekkorps Bunnik Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur Ds H F Pasma nam geen dienst 2e Pinksterdag voorm 10 u Ds P C de Bruijn Maartensdijk Ned Herv kerk Ie Pinksterdag vooïm 9J uur en nam 6 uur Ds N C Bakker 2e Pinksterdag voorm 9J uur Ds N C Bakker Geref kerk Ie Pinksterdag voorm 9J en nam 6 uur Ds Vonk Em pred te Utrecht 2e Pinksterdag geen dienst Zeist Chr Geref kerk Bergweg Ie Pinksterdag v.m 10 uur en nam 5,30 uur Ds A Zwiep 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds A Zwiep Geref Gemeente Torenlaan Ie Pinksterdag voorm 10 uur en nam 5,30 uur Ds J R v Oordt 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds J R v Ooi'dt Ev Broedergem Zusterplein Ie Pinksterdag v.m 10 uur Ds Muller nam 7 uur Liturgie 2e Pinksterdag voorm 10 uur Missions Kandi dat H Brauer aus Oegstgeest Geref Oosterkerk Slotlaan Ie Pinksterdag vm 10 u Ds Gillebaard n.m 5.30 u Ds Verhoef 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds S Datema uit Driebergen Ned Herv kerk Ie Pinksterdag Oude kerk voorm 10 uur Ds F G Hospes nam 6 uur Ds R Bartlema Nieuwe kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur Ds J G W Goedhard nam 6 uur Ds F G Hospes 2e Pinksterdag Nieuwe kerk voorm 10 uur Ds J G W Goedhard Jeugdkerk Aula Lyceum Ie Pinksterdag v.m 10 uur Ds D A v d Bosch Den Haag Ver Christ Belangen Lokaal Schaerweyde Ie Pinksterdag voorm 10 uur Kinderkerk Geref Noorderkerk Bergweg Ie Pinksterdag v.m 10 uur Ds Verhoef nam 5,30 Ds Gilieoaard Ned Prot Bond Kerkweg Ie Pinksterdag v.m 10,30 uur Ds Sanne Zwiep Enschede Vrij Evang Gemeente Steinlaan Ie Pinkster dag voorm 10 en nam 7 u verschillende sprekers Doopsgezinde Gemeente P y Wieldrechtlaan 29a Ie Pinksterdag voorm 10,30 uur Ds C Nijdam Gebouw Beth.-El Dalweg 9a Ie Pinksterdag voorm 10 uur Dr Manussen De Bilt Westbroek Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 9 uur en nam 6J uur Ds Klomp 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds Klomp Geref kerk Ie Pinksterdag voorm 9J - uur en nam 6i uur Ds Schouten 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds Schouten Houten Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur en nam 7 uur Ds G J Dekking 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds G J Dekking Huis ter Heide Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur Ds B Tulnstra nam 6 uur geen dienst 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds B Tulnstra De Meern Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur en nam 6 uur Ds D J Peterse 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds de Groot van Zuilen Vleuten Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur Ds A A V Stipriaan Luiscius 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds A A v Sti priaan Luiscius Geref kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur en nam half 7 candidaat D J Bas te Scheveningen 2e Pinksterdag voorm 10 uur cand D J Bas Maarssen Ned Herv kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur en nam half 7 Ds A v d Kooy 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds A v d Kooy Herv Jeugddienst in de Oude Geref kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur Ds K J Quast te Ba - tavia met verlof in Nederland Geref kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur Ds K V d Veen nam 6 uur Ds Chr Bruins van Breukelen 2e Pinksterdag voorm 10 uur Ds K v d Veen Chr Geref kerk Ie Pinksterdag voorm 10 uur en nam 6 uur lezen eener predikatie 2e Pinksterdag voorm 10 uur lezen eener pre dikatie Nederl Protestantenbond afd Maarssen E.O Ie en 2e Pinksterdag geen dienst Leger des Heils Ie Pinksterdag voorm 10 uur Belangrijke dienst nam half 8 samenkomst In beide diensten zullen optreden Brigadier W B Krone en Kommandeure A Krone 
ü T R E C H T S C H N I E U W S B t A D No T6 Zaterdag ' 19 Mei 1934 1933 ƒ 261.115.474.87 „ 67.253.643.24 „ 6.827.374.91 „ 9.061.760.42 „ 1.766.847.89 ALGEMEENE FRIESCHE LEVENSVERZEKERIUG-MIJ LEEUWARDEN - AMSTERDAM - DEN HAAG - ROTTERDAM 1932 ƒ 254.232.638.33 „ 62.446.593.73 „ 6.342.864.90 „ 8.354.462.97 Verzekerd bedrag i i i Premie reserve Extra-reserve Premie-inkomen 1.218.766.84 Voor verzekerden ter nadere ver deeling beschikbare winst ] lllllllliiiiim ^^^^^^^^^ NIEUWE ZOIV5ERSTOFFE Bij de Aigemeene Friesciie komt niet alleen de geheele winst aan de verzekerden ten goede maar worden bij tariefsverlaging ook de premiën die de reeds verzekerden betalen verlaagd terwijl premie verhooging statutair en volgens de polisvoorwaarden is uitgesloten VERZEKERINGEN IN 1934 GEStOTEN DEELEN AAN HET EINDE DER LOOPENDE WINST PERIODE WELKE 31 DECEMBER 1934 EINDIGT TEN VOLLE IN DE WINST MEE De Adverteerder UTRÉCHTSCHE MELKCENTRALE Room boter 83 en Melkboter 80 cent per pond Ongezoute boter steeds voorradig Hout - en Trlplexhandel A E DÉ KIVIT is gevestigd KROMME NIEUWE ^ GRACHT 76 Beleefd aanbevelend A E DE KIVIT Jr Telefoon 17519 6560 in hel „ Utrechtsch Nieuwsblad " toont dat hij ' zijn eigen belang begrijpt en onze lezerskring WAARDEERT Hoge onze Lezerskring eveneens zijn eigen belang begrijpen en den adverteerder waardeeren door BIJ HEM TE KOOPEN CHOORSTRAAT - LIJNIVIARKT MIDDELB TECHN SCHOOL MEUBELEN jnoet U koopen bij en door H A.HAUER Springweg 10 en 11 De prijzen ïn de etalages zeggen U genoeg Door onze firma ontvangt U 15 % korting bij aan koop in de modelkamers PLOMPETOEENGBACHT no 20 CATHAEIJNESINGEL no 34 MOEEELSEPAEK no 2 Introductiekaarten gratis ver krijgbaar IJMUiPEI^T^UIH'^ENSf^ORi^NE^ri-ENF/iERtlBtf MIOPENHAWENSTR.èe-roriJMÜlDEN Hygea's ONTHABINGSPOEDEE voor overtollige haren vrerkt ver rassend en snel Gegarandeerd onschadelijk Per flacon fi.25 Wittevrouwen-straat 4 KELLNER Gevraagd een 2e CAFé KELLNER pl.m 18 jaar eenigszins met het vak bekend v g g v z Br ond no 6593 bur dezer RUIM ERKERWOONHUIS TE HUUR a.d Hoendiepstraat Rijnlaan met ruime suite vaste wascht enz Water vrij 1 Juni te aan vaarden Huur f 35 — per nand Inl Achter St Pieter 25 WINKELPAND met woning garage pakhuisen kluiskelders uitkomend aande gracht nieuw te bouwenlan de Oudegracht no 362 IE KOOP OF TE HUÜB.Inl J S Bachstraat 55 558Z Tel 15524 r - f ^"^'^ Wm TE UTRECHT "^ m OPLEIDING VOOR BOUWKUNDIGE » IGE TOELATINGSEXAMEN v 17-21 JULI INLICHTINGEN ENZ VEKSTBEKT DE DIB DEB SCHOOL VONDELLAAN 2 AANGIFTE vóór r JULI A.S Uil » III III III III III ' ¦'.' Ml.""lilll III III ril III liliirniS^B lllilllll.lll iKtill - L viii n - l"hans MEUBELEN KLEEOING ^ Ipcf PERPAK mcr onverminderde woarde van de siuifzeqeis / y/'e/j lenerlgh niefs fs aan AtiK5 BESCnuiT bespaard Uitsluitend de beste grond ' stoffen der wereldmarkt z.yn erin i/erwerktl GOEDKOOP EN GOED Von 1 Mei \ o \ ^ Augus^us 1934 zijn gesloren mol - reclamezsgeJs S!??Sn-Y °" Leerdom bijzonder fraaimodel mei T*>i-n-iïmkot^li'nrt Zw qlazen van teerdom bijzonder fraaimodel mei I ermrjnDetalmg sj amemystvocHofdasgewanschlllimonodealos ¦^^^— — ^^— MÊ^' ^°°'' reclamezegels ¦' W.F DE SWART N.V Oude Gracht 293 Depot te Utrecht Mgr VAN DE WETEEEVGSTEAAT 73 BU ONS VtNiDT Ü MÖa V v ^ bt ZUIVERE bNÖVtRTR0F[?ÉW ^ tiONINÖKDÉKv DAMES We hebben voor U extra aanbiedingen in zijden Garnituren Onderjurken Directoirs chemise envelope's nachthemden matinée's Pyama's Strandpantalons kousen sokjes etc Komt TT eens kyken Stichtsche Nijverheid OÜDKEEKHOF 1 hoek Yischmarkt Tel 14894 a w ^\:^\ ' A a i SGH0UTENSTtt.l3^EU 1469 * NIEUWE GOEDKOOPE CAMERA'S VOOR WEINIG GELD EEN GOED TOESTEL Lange Jansstraat 27 hoek Jans!f had gewon nen speelde de Franschman weer rustig en had hij weinig moeite den zenuwachtig geworden Oosten rijker te verslaan Zwitserland — Br.-Indië Te Luzern is de wedstrgd Zwitserland — Britsch Indië van het tournooi om den Davis Cub begon nen De Zwitsers hadden het niet moeilijk en heb ben na den eersten dag reeds een 2 — O voorsprong De resultaten waren EUmer Zwitserland wint van Sleem Br.-Indië 1—6 6—2 6—3 6—0 Fisher Zwitserland wint van Bhandari Britsch Indië 6—1 6—2 7—5 Voor onze schakers Redacteur G CH SMEEKES Utrechtscheweg 327 De Bilt FBOBLEÉM no 1884 van A F ARGUELLES le pr El Diluvio 1933 Zwart Wit Kc7 Del Ta4 e8 L,a2 a7 Pc4 g3 p.d2 e6 Zwart Kd5 Dc3 La3 hl Pal gl p.a5 dS d6 f6 Tweezet PROBLEEM No 1885 van I TELKES le pr Brit Chess Fed 1932/3 Zwart Wit KhS Dal Lc6 h2 p.aS g4 Zwart KaS Pb7 p.a2 b3 c4 d5 e6 f7 Driezet Oplossingen Probleem no 1882 Kubbel 1 Df2 enz.Probleem no 1883 Dajka 1 Lhl Ka3 2 Dg2 enz "» Rëti-Systeem gespeeld in een vierkamp te Amsterdam 10 Ja nuari 1D34 Van Hoorn H Kmooh Wit Zwart 1 c2—c4 c7—c6 Wel een der beste verdedingen tegen 1 c4 Zwart heeft nóch den overgang in het Damegam biet 2 d4 dS nóch dito in de Caro-Kann ope ning 2 e4 d5 of e6 en d5 nóch ten slotte de hier aangebrachte ÏRéti-opening te vreezen Pgl—f3 d7—d5 b2—b3 Lc8—f5 g2—g3 e7—e6 Lgl—g2 Pg8—f6 Lel—b2 PbS—d7 O—Ó Indien hier of met den vorigen zet Ph4 dan Le4 f3 Lbl benevens g5 7 h7—h6 Was voor behoud van den looper nog niet noo dig zwart wilde echter de ontwikkeling van den witten dame pion afwachten Op 8 d3 was Ld6 9 e4 de 10 de Pe4 11 Lg7 Tg8 en op 8 d4 alleen Le7 bedoeld 8 d2—d4 LfS—e7 Om na Pe5 de mogelijkheid Pe5 te behouden Ld6 9 Pbd2 9 Fe5 Pe5 10 de Pg4 m Db8 kon ook gebeuren Pbl—c3 0—0 Pf3—d2 Niet kwaad Zwart wordt van e4 afgehouden en daardoor voor langen tijd tot afwachten veroor deeld Op 10 Pe5 zou Pe5 nog te vroeg zijn er volgt 11 de Pd7 12 e4 met tempowinst Zwart wilde 10 Lh7 spelen om den oogenschUn - lijk geheel juisten zet 11 f4 met Pe5 12 fe 12 de Lc51 - en Lg4 Pg4 13 Lel Lg5 14 Tf3 Le4 enz te weerleggen 10 Dd8 — a5 Om de torens te verbinden Met Dc7 ging het niet er volgt 11 Tel dreigend cd enz 11 a2—a3 De rustige versterking der stelling bereidt de tegenpartij meer zorgen dan 11 e4 waarop de en Tad8 gevolgd zou zijn 11 TaS-d8 12 b3—ta4 Op 12 Tel om Dc7 te verhinderen was a6 en indien noodig Da5 — b6 — a7 bedoeld 12 Da5 — c7 Ddl—b3 a7—a6 Tal—cl Dc7—b8 Tfl—el Tf8—e8Zwart kan niets ondernemen staat echter tot de tanden gewapend Op den damevleugel kan hem niets gebeuren want zoolang Lf5 werkt zou een opening der b-lijn voor wit nadeelig zijn in het midden staat zwart sterk genoeg om elke opening van het spel krachtig te beantwoorden 16 a3—a4 Slechts een verzwakking Op den damevleugeldreigt nog altijd niets want 17 b5 zou wegens ab 18 ab c5 en 17 c5 wegens b6 of ook e5 voor'zwart gunstig zUn Als voorbereiding voor e4kwam voor alles 16 Tcdl benevens in elk gevalh3 in aanmerking Ook dadelijk e4 was mogeiyken had tot een nog onduidelijk spel met ongeveergelijke vooruitzichten gevoerd de 17 Pde4 Pe4 18 Pe4 e5 19.d5 c5 enz Sterk zag 16 f4 eruit want nu dreigde e4 zonder dat zwart tenslotte tot de gewichtige tegenstoot e5 komt Maar 16 Da7 had de bedoeling van wit tegenge werkt dreigingen Dd4:-f alsook e5 enz indiendan 17 c5 dan b6 met de dreiging bc benevensLc5 en Pc5 en wtat dis 17 e3 dan eenvoudigLg6 en wit heeft geen mogelijkheid zijn stellingop goedkoope manier verder te versterken 16 Lf5—g5 Een gewichtige zet hoofdzakefflk omdat daar mede het veld f5 ruim gemaakt wordt 17 e2—e4 Met den vorigen zet was het nog heet goed nuis het bedenkelijk Tcdl had moeten gebeuren 17 d5Xe4 Pd2Xe4 Pf6Xe4 Pc3Xe4 Ook na 19 Le4 Le4 20 Pe4 e5 resp 20 Te4 Pf6 behoudt zwart nu het betere spel 19 e6—e5 20 d4Xe5 20 d5 zou nu met f5 21 d6 Lf8 22 c5f Lf7 weerlegd worden het doel van 16 Lg6 is nu duidelijk geworden Daar bovendien f5benevens e4 onaangenaam dreigt besluit wit totruil op e5 Nu echter komen de in het midden ver zamelde zwarte stukken voortreffelijk tot gelding 20 Pd7Xe5 21 Db3—c3 Schenkt den tegenstander een vernietigend tem po Na 21 Tcdl Lh5 22 f3 had het witte spel zich ondanks de vele zwakten misschien nog la ten houden 21 f7—f6 Een door zijn eenvoud bijna komieke winstzet Van belang is dat nu de zwarte dame vrij komt 22 Tel — dl Lg6 — hèDaarmede verovert zwart de d-lijn f2—f3 TdSXdl TelXdl TeS—dS TdlXd8t Wit kan de d-lijn niet behouden daar zijn dame drie pionnen moet bewaken Zonder uitzicht was ook 25 Td2 wegens Td2 26 Pd2 DdS of a5 benevens Lc5t enz Zwart krijgt in elk geval een aanval die minstens een of twee pionnen op brengt 25 Db8Xd8 c4 — c5 Dd8 — dl + Kgl—f2 ' Pe5—d3 + Kf2—e3 Pd3Xb2 Dc3Xb2 f6 — f5Niet Da4 wegens 30 Pc3 Db2—e5 Vertwijfeling Tegen de vele dreigingen hielpgeen half bruikbare verdediging Op 30 Pd6 be hoeft zwart zich niet met de pionwinst 30 Ld6 enz tevreden te stellen hij kan ster ker met 30 Lg5t 31 f4 Kf2 Ld2 Lf6 32 Da2t Kh7 op aanval spelen bijv 33 Pfö Delf 34 Kd3 DcSf 35 Ke4 Ldl enz 30 Ddl—git 31 Ke3—f4 Op andere koningszetten valt Lg2 of Pe4 met schaak op 31 Pf2 volgt het eenvoudigst Dg2 DglXg2 31 Dg2Xf3t 32 De5Xe7 Wit geeft op ATHLETIEK ONDERLINGE WEDSTRIJDEN DE T.O.V.'ERS Vrijdagavond organiseerde de K en A.V „ de T.O.V.'ers " te Zeist op haar terrein achter de Gasfabriek onderlinge athletiekwedstrijden waarvan de uitslagen als volgt luiden Verspringen dames 1 C Aalten 4.33 M 2 R Homan 3.90 M Kogelstooten dames 1 C Aalten 7.54 M 2 J Muns 7.32 M Discuswerpen dames 1 C Aalten 26.08 M 2 R Homan 24.25 M 100 yards dames 1 C Aalten 12.5 sec 2 N V Rijkom 13 - sec Speerwerpen dames 1 C Aalten 29.18 M 2 J Muns 22.90 M Hoogspringen dames 1 J Muns 1.30 M 2 C Aalten 1.25 M 100 yards heeren 1 Ht Beintema Hellas sec buiten mededinging 2 M Stakman sec 3 W Wemand 10.9 sec 800 M heeren 1 G Bauman 2 min 23.2 sec Discuswerpen heeren 1 Chr Steenkamp 26.65 M 2 W Wernand 24.67 M 3 M Stakman 24.20 M Kogelstooten heeren 1 W Wemand 1011 M.J 2 P Knegjens 9.32 M 3 Chr Steenkamp 9.24 M Verspringen heeren 1 W Wemand 6.04 M | 2 M Stokman 6.02 M 8 Chr Steenkamp 5.55 M ¦ • ger Prof dr A H de Hartog — K.R.O — 12.15 Bespeling van het carillon der St Jo sephkerk te Tilburg — 12.45 Gramofoonmu ziek — 1.00 Boeken en schrijvers „ De straat der sandalenmakers " van Nis Petersen door Piet Visser — 1.20 De K.R.O.-Boys o.l.v Piet Lustenhouwer — 2.00 Godsdienstonderricht voor ouderen door D Bont — 2.30 Het K.R.O orkest o.l.v Marinus van ' t Woud — 3.00 Gramofoonmuziek — 4.10 Mannenzangver eetiiging „ Stemmen uit de Mijnstreek " o.l.v J Qeysel — 4.30 Ziekenhalfuurtje door pater H Rothoff — N.C.R.V — 5.00 Kerkdienst uit de Geref Kerk Oosterkerk te ' s Gra-venhage-Oost Voorganger ds J Attema — 7.15 Gramofoonmuziek — K.R.O — 7.45 R.K.F voetbaluitslagen — 7.50 Pinksteren door pater Oscar Huf S.J — 8.15 Gramofoon muziek — 8.20 De vijf Forellers — 8.35 Gra mofoonmuziek — 8.45 De vijf Forellers — 9,00 Vaz Dias — 9.05 Het K.R.O orkest o.l.v Ed van Beinum — 9.55 Gramofoonmuziek — 10.05 Het K.R.O orkest o.l.v Ed van Bei num — 10.35 Vaz Dias — 10.40 Epiloog door het Klein Koor o.l.v Jos H Pickkers BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 10.20 Chas Remue's orkest — 11.20 Ant Nauwelaerts bespeelt het carillon van den Belforftoren te Brugge — 12.17 Weerbericht Populair concert o.l.v Karel Walpot — 1.20 Gesproken dagblad van het N.I.R — 1.30 André Felleraans ' orkest — 5.20 Het Sym phonie-orkest o.l.v Jan Kumps — 5.50 Sport uitslagen — 6.20 Alice Nahon-herdenking — 6.50 Populaire gramofoonmuziek -~ 7.35 Z E P Hupperts S.M.M Hoogste Maria-devo tie Waarom Maria-devotie — 7.50 Gespro ken dagblad van het N.l.R — 8.15 Muzlek kroniek van Jef van Durme — 8.20 Het Om roeporkest o.l.v Franz André — 9.05 Karel van RiJn draagt voor — 9.20 De Boeck con-oert door het symphonie-orkest — 10.20 Ge sproken dagblad van het N.I.R — 10.30 Max Alexys ' orkest uit Ancienne Belgique DAVENTRY 1500 M — 12.50 The Black Dyke Mills Band o.l.v Arthur D Pearce — 1.50 Vioolconcert door Esmé Haynes — 2.20 Gra mofoonmuziek — 3.20 Fred Hartley en zijn Novelty Kwintet — 5.10 Bach's Kerk-cantate nr 82 — 6.05 Concert door het Reginald Paul Pianokwartet — 7.50 Pianorecital door mrs Norman O'Neill — 9.25 Albert Sandler en zijn Park Lane Hotel-orkest Mary Hamlin so praan KEULEN 455.9 M — 8.30 Dr Zitzen Pfingst brauche auf dem Lande — 9.60 Um de Maien tid — 11.60 Bachcantate — 12.20 Het kleine Omroeporkest o.l.v Leo Eysoldt — 2.20 Gra mofoonmuziek — 4.20 Pinksterliederen — 4.50 Wilhelm Schmidtbonn Meine fünf Tiro ler Buben — 5.00 Militair concert — 7.05 Eg bert Grape piano — 7.50 Musik die wir heim brachten Gramofoonopnamen van onze Pink ateruitstapjes Maandag Zl Mei HILVERSUM 301.5 M — A.V.R.O — 8.00 Gra mofoonmuziek — 9.00 Morgenwijding — 9.15 Orgelconcert door Piet van Egmond Jr So liste Meta Condoo-Kerdijk sopraan — V.P R.O — • 10.00 Orgelconcert door Valentijn Schoonderbeek — 10.30 Kerkdienst uit de Nieuwe Remonstrantsclie Kerk te Amster dam Spreker dr K F Sparnaay — A.V R.O — 12.00 Lunchconcert door de Minstreels — 2.15 Kommer Kleijn draagt voor In de tempel " van Selma Lagerlöf — 2.45 ' Muziek bij de thee Gramofoonmuziek — 4.00 Bach concert door het Omroeporkest De Kon Christ Oratorium-vereen Excelsior Rotter dam — - 15 Met den A.V.R.O reportage-dienst op de sportvelden — 5.30 Kovacs La jos en zijn orkest — 7.30 Piano-recital door Else Nolthenius — 8.00 Vaz Dias — 8.15 Opera concert door het Omroeporkest m.m.v Hélène Cals sopraan en de Kon Chr Orato rium-yereen Excelsior Rotterdam Het ge heel o.l.v Albert van Raalte — 9.00 Voor dracht door mr A W Kamp Het duel Du pont-Dubois van Mark Twain — 9.20 Con cert door de A.V.R.O.-Ozonolia's Solist Henk Viskil tenor — 10.00 Gramofoonmuziek — 11.00 Aansluiting met cabaret-dancing Pa lermo Scheveningen Dansorkest o.l.v Walter Schacht Zang Franco Gualtierl HUIZEN 1875 M — N.C.R.V — 8.30 Morgenwij ding door ds L Schutte — K.R.O — 9.30 Gramofoonmuziek — 9.40 Hoogmis uit de parochiekerk De Liefde Amsterdam — 11.30 Gramofoonmuziek — N.C.R.V — 12.15 Gra mofoonmuziek — 12.30 Orgelconcert door Jan Zwart in de Luthersche Kerk Kloveniers burgwal te Amsterdam — 2.00 Middagver gadering van den Bondsdag van den Bond van Meisjesvereenigingen op Geref grond slag in Nederland in de Noorderkerk te Mid delburg — 4.30 Gramofoonmuziek — 5.00 Bespeling van het Studio-orgel door Mare E Bouwmeester — 5.45 Gramofoonplaten — 6.15 Het versterkt N.C.R.V Klein-orkest o.l.v I Piet V d Hurk — 7.15 Gramofoonmuziek Het Thomanerkoor zingt — 7.30 Het N.C.R.V Harmonie-orkest o.l.v Piet v d Hurk — 8.30 Voordracht door Arie Post „ Heer leid ons door Uw Geest " van A K Straatsma Daarna gramofoonmuziek — 9.15 Gramo foonmuziek en persberichten van Vaz Dias | — 9.30 Het Bachkoor en - orkest der Bethle hemkerk te ' s-Gravenhage — 11.00 Gramo foonplaten BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 10.20 Populair concert van Weensche muziek 11.20 Het Omroeporkest • o.l.v Franz An dré — 12.17 Weerbericht — 12.20 Gramo foonmuziek — 1.20 Gesproken dagblad vanhet N.I.R — 1.30 André Felleman's orkest 5.20 Het Omroeporkest — 6.05 Kmderuur tje — 6.50 Ged uit Tannhauser Wagner — 7.50 Gesproken dagblad Tooneelkroniek — 8.20 Symphonie orkest o.l.v Jan Kumps — 9.05 Lezing — 9.20 Vervolg concert — 9 35Pauline Arenstein speelt piano — 10.20 Ge sproken dagblad van het N.I.R — 10.30 Dans muziek KEL'LEN 455.9 M — 6.35 Morgenconcert uit den dierentuin te EIberfeld In de pauze dwaalt Rudi Rauher met de microfoon door den die rentuin — 9.50 Vocaal en instrumentaal con cert — 11.35 Orgelconcert door Anton Nowa kowski — 12.20 Militair concert uit Mün chen — 2.30 Die Fröhlichen Fünf — 3.35 Uit het leven van groote Duitschers Albert Schweizer — 3.55 Alle Vogel sind schön da Ernstige en vroolijka vogel-kennis met mu ziek en zang — 4.35 Volksliederen — 5.20 Harry Blum's dansorkest — 8.35 Vroolflk Pinksterconcert — 10.40 Populair concert — 12.20 Dansmuziek DAVENTRY 1500 M — 12.20 Orgelconcert door Tom Jenkins — 1.05 Het Western Studio Orkest o.l.v Frank Thomas Mari Elwyn so praan — 2.20 Gramofoonmuziek — 3.20 Het Northern Studio orkest o.l.v John Bridge — 4.20 Gramofoonmuziek — 4.50 Concert van Scottish Regional ~ 6.50 De grondslagen der muziek — 8.20 John Southern's uurtje Or kest o.l.v Kneale Kelley — 10,80 uit The Gaiety Theatre -^ 11.10 Lew Stone en zijn Band in „ Monseigneur " Dinsdag 2'2 Mei HILVERSUM 301.5 M — A.V.R.O — 8.00 Gra mofoonmuziek — 10.00 Morgen wij ding — 10.15 Gewijda muziek — 10.30 Gramofoon muziek — 11.00 Kook - en bakpraatje — 11.30 Cello recital door Wilhelmine Meder A d vleugel Egbert Veen — 12.00 GretI Ver non zingt — 12.15 Lunchconcert door het Ensemble Rentmeester — 2.15 Gramofoon muziek — 2.30 Piano-recital door Betsy van Praag — 8.00 Knipcursus door mevr Ida de Leeuw van Rees — 4.15 Gramofoonmuziek 4.30 Radio-Kinderkoorzang o.l.v Jacob Hamel — 5.00 Halfuur voor kleinere kinde ren Radio tooneel Studio-opvoering van„Hans en Grietje " door Albert G Miller Spel leiding en vertaling Kommer Kleijn — 6.30 Dinerconcert door het Omroeporkest o.l.v.Nico Treep — K.V.U — 6.30 Radio Volks universiteit Cursus Groote verkeersproble men van dezen tijd Xr E C W van Dgk:Het spoorwegv/ezen in nieuwe banen —• A.V.R.O — 7.00 Omroeporkest — 7.80 Voet toeristen — iets voor u A.V.R.O reisIezin-gen 1934 Mr J van Schevichaven Een voet tocht door de Eifel — 8.00 Vaz Dias — 8.05 Populair concert door hot Omroeporkest o.l.v.Nico Treep Solist Boris Lensky viool — 9.00 Radio tooneel Studio-opvoering van Btis een schaap vermoord Blijspel In één bedrijf 9.30 Concert door Kovacs Lajos en zijnorkest m.m.v Hilde Jager sopraan — 11.00 Vaz Dias — 11.10 Gramofoonmuziek HUIZEN 1875 M — K.R.O — 8.00 Morgencon cert — 10.00 Gramofoonmuziek — 10.30 Mu Ziekuitzendlng voor fabrieken — 11.00 Gra mofoonmuziek — 11.30 Godsdienstig half uurtje door pastoor L H Perquin O.P — 12.00 Politieberichten — 12.15 Het K.R.O sextet o.l.v Piet Lustenhouwer — 2.00 Vrou wenuurtje — 3.00 Modecursus door mevr H Cuppens-Geurs — 4.15 Gramofoonmuziek — 4.30 Zangrecital door A J F A van Rijtho ven tenor A d vleugel BVed Boshart — 4.45 Gramofoonmuziek — 5.15 Vervolg zang recital — 5.30 Gramofoonmuziek — 6.00 Da K.R.O.-Boys o.l.v Piet Lustenhouwer — 6.50 Gramofoonmuziek ^- 7.00 Politieberichten 7.15 Jhr dr J C Mollerus Een bezoekaan een koffie-onderneraing een thee-onder neming en een suikerfabriek op Java — 7.35 Gramofoonmuziek — 7.40 De K.R.O Boyso.l.v Piet Lustenhouwer — 8.30 Vaz Dias - ^ 8.35 De H bloeddoek van Boxtel doorkapelaan A Smits — 8.50 Gramofoonmuziek 9.00 Het K.R.O.-orkest o.l.v T v d Btjl 9.50 De helderziende Hoorspel van PreekMelchior — 10.10 Het K.R.O.-orkest o.l.v.Theo V d Bijl — 10.50 Gramofoonmuziek BIJ GAL - en LEVERZIEKTEN als galsteenenen geelzucht verzekert het natuurlyka„Franz Josef'-bitterwater een gemakkelijkenstoelgang zonder forceeren Reel Door Medici ten zeerste aanbevolen BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 12.17 Weerbericht Gramofoonmuziek — 1.20 Gesproken dagblad — 1.30 Populair concert — 5.20 Populair concert — 6.05 Kinderuur tje — 6.50 Gramofoonmuziek — 7.35 Lezing — 7.50 Gesproken dagblad — 8.20 Het Sarov tooneelgezelschap o.l.v Louis Belloy — 10.20 Gesproken dagblad — 10.30 Gramofoonmu ziek DAVENTRY 1500 M — 12.20 Orgelconcert door Reginald New — 12,50 Het Commodore Grand Orkest o.l.v Joseph Muscant — 1.50 Gramofoonmuziek — 2.20 Het Midland Stu dio Orkest o.l.v Frank Cantell — 3.20 Van Torquay Het Stedelijk Orkest o.l.v Ernst W Goss Mary Hamlin sopraan — 4.50 Het Serre Trio — 6.50 De grondslagen der mu ziek — 7.40 Het Gershom Parkington Kwin tet Jan van der Gught tenor — 9.40 Piano recital door Dorothy Hildreth — 10.05 Die Meistersinger von NUmberg 3e bedrijf -— 11.05 Roy Fox en zijn Band KEULEN 455.9 M — 11.50 Reclame en gramo foonmuziek — 12.20 Het Stedelijk Ol-kest van Solingen o.l.v Werner Saam — 2.20 Gra mofoonmuziek Ged uit „ La Bohème " Puc cini — 4.20 Concert — 5.40 Kamermuziek — 7.20 Het kleine Omroeporkest o.l.v LeoEysoldt — 9.20 Programma van den Deutsch landsender RADIO-niSIRIRUIIE ZONDAG 20 MEI Programma S Tijd Station Golflengte 7.20—10.20 Leipzig 382.2 M 10.20—12.50 Brussel VI 321.9 M 12.50 — 5.50 Daventry 150Ó M 5.50 — 6.05 Draadomroep Klassiek 6.05 — 9.05 Daventry 1500 M 9.05 — 9.25 Draadomroep Klassiek 9.25—11.00 London Regional 342.1 M 11.10—12.20 Hamburg Programma S 331.9 M 6.35 — 9.35 Keulen 455.9 M 9.35—10.30 Weenen 506.8 M 10.30 — 1.05 Keulen 455.9 M 1.05 — 4.20 Parijs Radio 1648 M 4.50 — 8.05 London Regional 342.1 M 8.05 — 8.20 Draadomroep Populair 8.20—10.20 Leipzig 382.2 M 10.20—11.20 Milaan 368.8 M 11.20—12.20 Stuttgart 622.6 M MAANDAG 21 MEI Programma 4 Tijd Station Golflengte 10.20—12.20 Brussel VI 321.9 M 12.20 — 5.35 Daventry 1500 M 5.35 — 6.40 Warschau 1411 M 6.50—10.35 London Regional JJ42.1 M 10.35—12.00 Boedapest Programma 4 549.5 M Tijd Station Golflengte 6.35—12.20 Keulen 455.9 M 12.20 — 3.20 Parijs Radio 1648 M 3.20 — 5.20 Kalundborg 1261 M 5.20 — 7.50 Brussel Fr 483.9 M 7.50 — 8.20 Draadomroep Populair 8.20 — 9.55 Parijs Radio 1648 M 9.55—12.20 Daventry DINSDAG 22 MEI Programma 3 1500 M TiJd Station Golflengte 10.35—10.50 Daventry 1500 M 12.20 — 5.35 Daventry 1500 M 5.35 — 6.50 Brussel VI 321.9 M 6.50 — 7.40 London Regional 342.1 M 7.40 — 8.50 Daventry 1500 M 8.50 — 9.35 Midland Regional 391.1 M 9.40—12.20 Daventry Programma 4 1500 M 6.20 — 8.50 Keulen 455.P M 10.30—12.20 Stuttgart 522.6 M 12.20 — 2.20 Brussel VI 321.9 M 2.20 — 5.20 Kalundborg 1261 M 5.20 — 6.20 Straatsburg 349.2 M 6.20 — 6.50 Draadomroep 6.50 — 7.S0 Straatsburg 349.2 M 7.50 — 8.35 London Regional 342.1 M 8.35 — 9.15 Stuttgart 622.6 M 9.16—12.00 Milaan 368,8 U VOOR Piïiksterb De groote i S CHAT " zei hij toen ruimd en op het pun wr voor te doen om c „ Schat ik wou graag dal staan Ik bedoel tot vanav zijn Ik help je dan wel eve in een ommezien schoon ei „ Als we weer tjiuis zijn gend en ze keek hem ver je niet " „ Dat hoeft ook niet " l haar wang kneep „ Vertro man toe en ga met hem „ Waarheen dan " wou „ Nieuwsgierigheid is geei aan en volg je echtgenoot einde van de wereld " „ Zoo ver kan ik niet loo ] „ Dommerdje als je moe piJn doen zal je man je in Ze drukte haar wang te sterke veilige man " zei z Een half uur later liepei vorsohen toch niet laten Gaan we zoo alleen maar Waarom nemen we die dr „ Halt " zei hij opeens „\ Ze stonden voor een gro menschen in en uit liepen e vitrines verdrongen Ave krantenadvertenties van £ deelige Pinksteraanbiedih had gedacht „' t Is nu g-et te koopen " Op ' t laatste de roekeloosheid zich som Velen waren toch uitgeg&a kijken Maar het kijken v koopen „ Wil je maar voorgaan „ Maar vent " zei ze „ Neen ik Ik verzoek j anders draag ik je naar eens doen Zul je ze zien „ Gerard neen je laat ' „ Als je me dan maar g Én zoo gingen ze het re dehuis binnen „ Juffrouw mantelcostui noem je die dingen w den " „ Eerste étage meneer Er gleed een lachje ovei verkoopster Hij merkte glimlachte terug Op de trap vroeg ze n toch " Hij lachte in haar grool ïluisterde „ Mijn schat m < „ O " Een gelukkige greep haar aan Niet om ' om zijn hartelijke zorg liefde voor haar die hier Ze paste keek in spiege rende oogen redeneerde de voor en nadeelen V £ weefsels maar ' t bleef e Biets dat dwong tot een Totdat ze opnieuw uil trad Nu was er iets van werd feller toen ze Zijn v < bewondering zag „ Prachtig Beeldig Sub do onbeholpen woorden i klonken gemeend en het te onthouden om ze later te brengen „ Vind je heusch dat h volmaakt overbodig Ha levensgroote beeld in den Haar handen gingen liefk relige stof van den blec de koele gladde zijde vai ruite japon „ Dit moet je hebben " b Het verkoopstertje noei Zij schrok „ Neen " dacl zaken gaan toch al zoo e Maar hij vertrok geen zei achteloos „ In orde pakken " „ Jongen " stamelde eich had verwijderd Hij knikte haar gemst je gemaakt Voor jou al te wachten dat kan niet hoe lief het je staat " „ Ja ik zag het in den „ In den spiegel " Hij fluisterde hij naar haar miJn oogen kun je zien Ze bloosde gelukkig Natuurlijk kwam er Wist wel hoe het hoorde Dat brume dat ze nof liJk bij dragen en het v geleden had gekocht „ Iets schuimigs moet je zoo " meende hij Het werd een bleekWa een grijzen rand van si „ Haute chique " zei de je " dweepte zij En hij b voor haar gemaakt was het niet anders kon dan gen wachten Thuis paste ze nog e nog nooit zoo mondain gen „ Maar vent ik be Je krachten bent gegaa schrikkelijk duur Of kansje gehad " Hij lachte grimmig niet voor den wind Hij zuchtte „ Allemach niet eens meer wat da maar het woord strop zoo zie schat zoo m < kleine schoone prinses me geen steek schelen mensch " „ Heusch " vroeg om deze macht „ Heusch prinses heu Den volgenden dag lend weer en een guns kwamen het complet ei en vroeger dan gewoon „ Zullen we eens den KNIPP ^ Nog maar al tebestellingen op onzedoor een te veel ennlg aan woorden bijktDuidelük den naamzendster op de bestelll!met een afzendersadregels als betaling plusten Zorgt in uw eigenwekelijks uiterlijk Woe Administratie zijn.Knlppatronen geiievVerzoeke toezendingMaat 
UTRECHTSCH NIEUWSBUAD No 16 Zaterdag 19 Mei 1934 1 / WELKE HOEDEN DRAGEN WIJ DEZEN ZOMER Men zal in dit voorjaar en eveneens in den komenden zomer naast de grootste verschei denheid van stroohoeden tevens zijde en vUt zien dragen O vrouw mode hoe onlogisch zijt gij Reeds in December zag men sporadisch stroohoeden zij het dan ook met vilt ver werkt — dragen en nu m den zomer deere teert deze machtige heerscheres vilthoeden Kan het grilliger en zullen de vrouwen zich hier zonder meer naar schikken Wij dur ven hier volmondig bevestigend antwoord geven want is er wel iemand die de vrouw deemoediger volgt dan de Mode Wie van den afgeloopen herfst nog lichte vilthoeden heeft kan deze dus gerust weer voor den dag halen en past het model zich aan de eischen des tijds aan dan borstelt men den hoed flink af en stoomt hem op desnoods borstelt men met gelijke deelen amoniak Is het model wat uit den tijd geen nood in lederen hoedenwinkel kan men het laten vervormen Witte vilthoeden kan men weer als nieuw krijgen als men ze bestrijkt met een dik papje van magnesia en benzine dat men op het vilt laat drogen en daarna afborstelt De behandeling moet echter buiten geschieden met het oog op de benzinedampen Gekleurde stroohoeden maakt men schoon met een lapje gedrenkt In olijfolie Lichte stroohoeden maakt men schoon met een oplossing van 50 gram wflnsteenzuur op ^^ ïjj water na het opdrogen wrgf t men een weinig ' glycerine over de hoed VOOR ONZE Pinksterbloempje De groote verrassing S CHAT " zei hij toen ze de tafel had afge ruimd en op het punt stond haar boezelaar r voor te doen om de vaten te wasschen „ Schat ik wou graag dat je dien etenshoel liet staan - Ik bedoel tot vanavond als we weer thuis zifn Ik help je dan wel even en dan Is die rommel in een ommezien schoon en opgeborgen " „ Als we weer tjiuis zijn " herhaalde ze vra gend en ze keek hem verbaasd aan „ Ik begrijp je niet " „ Dat hoeft ook niet " lachte hij terwijl hij in haar wang kneep „ Vertrouw jij je maar aan je man toe en ga met hem mee " „ Waarheen dan " wou ze toch nog weten „ Nieuwsgierigheid is géén deugd schat Kleed je aan en volg je echtgenoot desnoods tot aan het einde van de wereld " „ Zoo ver kan ik niet loopen hoor " „ Dommerdje als je moe bent en je voetjes je pyn doen zal je man je Immeïs dragen " Ze drukte haar wang tegen zijn schouder „ Jou sterke veilige man " zei ze Een half uur later liepen ze bulten Ze kon het vorscben toch niet laten „ Gaan we op bezoek Gaan We zoo alleen maar een beetje wandelen Waarom nemen we die drukke straten " „ Halt " zei hij opeens „ Wil je maar voorgaan " Ze Stonden voor een groot modemagazijn waar menschen in en uit liepen en zich voor de lokkende vitrines verdrongen Avond aan avond hadden krantenadvertenties van aantrekkelijke en voor deellge Pinksteraanbiëdlfaè'eh gesproken Ieder had gedacht „' t Is ftu gfeéh tijd bm extra dingen te koopen " Op ' t laatste nippertje weet echter de roekeloosheid zich söhis nög baan te breken Velen waren toch uitgegaan O alleen maar om te kijken Maar het kijken werd passen het passen koopên „ Wil je maar vóórgaan " „ Maar vent " zei ze verward „ ik " „ Neen ik Ik verzoek je voor te gaan Gauw anders draag ik je naar binnen Willen we dat eens doen Zul je ze zien kijken " „ GerartJ neen je laat ' t hoor " „ Als je me dan maar gehoorzaamt " Én zoo gingen ze het roezige hel verlichte mo dehuis binnen „ Juffrouw mantelcostuums complets hoe noem je die dingen waar kimnen we die vin den " „ Eerste étage meneer rechtuit de trap op " Er gleed een lachje over het roze gelaat van de verkoopster Hij merkte het niet Zg wel en ze glimlachte terug Op de trap vroeg ze nu ronduit „ Wat wil je toch " Hij lachte in haar groote open vraagoogen Hij fluisterde „ Mijn schat mooi maken Dat wil ik " „ O " Een gelukkige een zalige vervoering greep haar aan Niet om wat ze krijgen zou maar om zijn hartelijke zorg zijn warme brandende liefde voor haar die hierin een uiting zochL Ze paste keek in spiegels draaide voor zijn keu rend © ciogen redeneerde met de verkoopster over de voor en nadeelen van sommige kleuren en weefsels maar ' t bleef alles heel vaag Er was niets dat dwong tot een spontaan besluit Totdat ze opnieuw uit het kleine kleedhokje trad Nu was er iets van triomf in haar blik en die werd feller toen ze zijn verrastheid en daarna zijn bewondering zag „ Prachtig Beeldig Subliem " Het waren vreem de onbeholpen woorden In zijn mond maar ze klonken gemeend en het verkoopstertje vergat ze te onthouden om ze later aan haar collega's over te brengen „ Vind je heusch dat het me staat " vroeg ze volmaakt overbodig Haar oogen streelden het levensgroote beeld in den groote spiegel voor haar Haar handen gingen llefkoozend langs de fijn kor relige stof van den bleekblauwen mantel langs de koele gladde zijde van de grijs met blauw ge ruite japon „ Dit moet je hebben " besliste hij „ Niets anders " Het verkoopstertje noemde bescheiden den prijs Ztj schrok „ Neen " dacht ze „ Hoe jammer De zaken gaan toch al zoo ellendig " Maar hij vertrok geen spier van zijn gelaat en zei achteloos „ In orde wüt u het maar laten in pakken " „ Jongen " stamelde ze toen de verkoopster jiich had verwijderd Hij knikte haar geruststellend toe „ Het is voor je gemaakt Voor jou alleen Het lag hier op Je te wachten dat kan niet anders AJs je eens wist hoe lief het je staat " „ Ja ik zag het in den spiegel " „ In den spiegel " Hij schudde het hoofd Toen fluisterde hij naar haar overgebogen „ Alleen in mön oogen kun je zien hoe goed het je staat " Ze bloosde gelukkig en verward en verzaligd Natuurlijk kwam er ook nog een hoedje bij Hij Wist wel hoe het hoorde Dïtt brume dat ze nog had kon ze er onmoge lijk bij dragen en het witte mutsje dat ze kort geleden had gekocht was niet chique genoeg „ Iets schuimigs moet je hebben iets van kant of zoo " meende hrj Het werd een bleekblauwe strooien bolletje met een grgzen rand van stijve fijngeteekende kant „ Haute chique " zei de verkoopster „ Een beeld je " dweepte zij En hij beweerde weer dat de hoed voor haar gemaakt was alleen voor haar en dat het niet anders kon dan dat hij op haar had lig gen wachten Thuis paste ze nog eens alles aan „ Ik heb ernog nooit zoo mondain uitgezien " zei ze opgeto gen „ Maar vent ik ben zoo bang dat je bovenje krachten bent gegaan ' t Is allemaal zoo ver schrikkelijk duur Of of heb je een buiten kansje gehad " Hij lachte grimmig als een zakenman dien ' t niet voor den wind gaat „ Een buitenkansje " Hij zuchtte „ Allemachtig-nog-an-toe Je weet niet eens meer wat dat is Je kent alleen nog maar het woord stroppen Maar als ik jou zoo zie schat zoo mooi zoo lief zoo als een kleine schoone prinses dan kan de heele rommel me geen steek schelen Dan ben ik een ander jnensch " „ Heusch " vroeg ze verteederd en gelukkig om deze macht „ Heusch prinses heusch koninginnetje " zei hQ Den volgenden dag was het Pinksteren Stra lend weer en een gunstige barometer Natuurlijk kwamen het complet en het hoedje voor den dag en vroeger dan gewoonlijk gingen ze de deur uit „ Zullen we eens den heelen boulevard afloopen KNIPPATRONEN Nog maar al te veel komt het voor dat wfl bestellingen op onze moderubriek ontvangen die door een te veel en dikwflls ook door een te wei nig aan woorden bijkans onuitvoerbaar zfln Duidelijk den naam en woonplaats van de at zendster op de bestelling zelve dus niet volstaan wet een afzendersadres op de enveloppe Postze gels als betaling plus 15 cent porto-kosten inslui ten Zorgt in uw'eigen belang dat de bestellmgen Wekelijks uiterlgk Woensdags in ' t bezit van onze Administratie zijn Knlppatronen gelieve men als volgt te bestellen VerzoeHe toezending patroon No Maat LEZERESSEN en dan langs het dierenpark terug " stelde ze voor „ Hm " zei hij „ Zouden we dat niet liever morgen doen of zoo Om je ¦ de waarheid te zeggen zou ik wel eens naar Jetty en Dick toe willen " „ Naar Diek Met dat mooie weer Hè bah Dick weet nooit iets anders te doen dan op te scheppen " „ Reden te meer om nu Je er zoo lief uitziet hem eens te toonen dat wij van de malaise ook geen last hebben De werkelijkheid " Hij sloeg met zijn stok tegen den trottoirrand „ De werke lijkheid gaat ze niet aan " Er trok ' iets nit haar weg Heel dat gelukkige bedwelmende gevoel dat haar sinds den vorigen avond had beheerseht En het complet het hoedje dat op haar gewacht had ztj werden opeens een vreugdeloos bezit „ Je vindt het toch wel goed Pinksterbloemp je " vroeg hij Ze knikte en ze dacht „ Ja groot tjdel kind " Meisjes jurkje van tweed De teekening laat u een meisjesjurk zien van tweed stof in een staalblauwe kleur De hals is afgewerkt met een eenvoudig bobby kraagje Het heupstuk is glad aansluitend terwijl ' t rokje bestaat uit een rechte voor en achterbaan en twee zij banen die met een tame lijk diepe inspringende plooi aan elkaar worden beves tigd Patronen biervan verkrijg baar voor den leeftijd van 10—14 jaar voor den prijs van f 0.58 onder vermelding van nr 7751 Gordijnen wasschen G ORDIJNEN moeten altijd met bijzondere zorg gewasschen worden Niets getuigt zoo van slordigheid en staat zoo onoogeltjk als scheef hangende gordijnen of gordijnen die te kort zijn welke een bewijs leveren van onvoldoen de en onoordeelkundige behandeling Glasgordtjnen vitrage batist erwtentule enz moeten vóór ze gewasschen worden eerst luchtig worden geklopt om het stof er uit te slaan Daarna worden ze zorgvuldig nagezfen en scheuren gaten en versleten plekjes hersteld Meet dan de lengte en de breedte van de gordij nen en schrijf de maten op Week ze eenige uren in lauw water maak dan eén flink sop van zach te witte zeep en lauw water en knijp of klop ze hierin eenige malen De erg vuile plekken moet men niet wrijven maar begieten met een weinig terpentijn Spoel vervolgens de gordijnen eenige malen eerst in lauw dan in koud water Spoel net zoo lang tot het water helder blijft Haal ze daarna door zeer dunne gekookte stijf sel met een weinig blauwsel Crème gordijnen haalt men eerst door licht blauwselwater dan door crème stijfsel of witte stijfsel waardoor een wei nig saffraan oker thee of koffie is gemengd Hang daarna de gordflnen op een lijn of een stok tot ze half droog zijn Span ze dan volgens de vereischte maten op een laken dat op den grond is vastgelegd Zorg vooral dat de zoom en de patro nen in het weefsel recht en gelijk loopen daar an ders de gordijnen scheef zuUen hangen Zijn de gordijnen geschulpt steek dan in ieder schulpje een roestvrije punaise Strijk de gordijnen aan den „ verkeerden " kant Een jonge nshlotise Een flanellen blouse met een aansluitend kraagje en gestrik te das staat zpo echt „ groot " De kleine heertjes voelen zich hierin wat trotsch omdat va der en de groote broer ook zulke dassen dragen Het model is zéér eenvoudig en sluit midden voor met knoopen en knoopsgaten De onderkant wordt afge werkt met een zoom waardoor een elastiek wordt geschoven terwijl aan het begin en einde een haak en oog wordt gezet Prijs f 0.40 aanvragen onder nr 2094 Het model is geschikt voor jongens van 5—8 jaar Weekend toiletje W ARME zonnige dagen die wij helaas tot nog toe maar weinig heb ben gehad dit jaar doch waarop we blijven hopen doen allerlei plannetjes in ons opkomen voor de a.s zomer en de weekends die wij gaarne zooveel mogelijk buiten doorbrengen Het meest practisch is wel een luch tig wollen pakje zooals onze afbeel ding te zien geeft dat van blauw tri cot gemaakt is met een wijde broek zoodat " toen genoeg bewegingsvrijheid heeft om zoowel aan sport te doen als behaaglijk in't gras te gaan liggen zonder zich bezorgd te hoeven maken dat de kleeren kreukelen Een mouwlooze pullover van een witte streep past hier uitstekend bij terwtjl een donkerblauw tricotpakje voor killere dagen dienst kan doen ¦ Hllll Ook voor het strand is deze kleeding uiterst practisch en doelmatig voor de komende vacantiedagen llllllllll «¦¦¦ M Moderne nachtkleeding Chemises de nuit die op bal japonnen gelijken IEDER kent het veelzeggende grapje van de grootmama die toen haar kleindochter haar de pas gekochte chemises de nuit toonde uit riep „ Maar kind wat moet je met zooveel bal japonnen doen " De chemise de nuit van het vrouwtje van onze dagen lijkt dan ook in de verste verte niet op de nachtjapon die onze moeders en grootmoeders en vorige generaties van het zwakke geslacht ge woon waren te dragen Zu hulden zich ' s avonds van den hals tot de voeten in stijf en stug ka toen linnen of keper Alleen gezicht en handen bleven vrij de rest was zorgvuldig weggestopt en solide afgesloten Alsof de veeren dekbedden al niet genoeg bescherming boden tegen de nachte lijke kou Enfin de moeders en grootmoeders voor zoover zij in dit opzicht niet met hun tijd zijn meegegaan beweren dank zij hun oer-degelijke nachtjaponnen het elegante chemise de nuit wil me nu niet uit de pen zij thans vrij zijn van alle rheumatische kwaaltjes waarvan zij voorspellen dat het mondaine vrouwtje van nu er later onder gebukt zal gaan hetgeen dan „ die flodderige lingeries van tegenwoordig " op hun ge weten " zouden hebben We geloo ven er nietaan En stel,dat wij erwél aan ge loofden dannog zoudenwij er vooribedanken onsdes avondsingepakt inkatoen of keperonder de wol teleggen Ziet dit kande mode tot standbrengen Zoo machtig is haar in vloed Wie kan dan ook ongevoelig blg ven voor haar ver rukkelijke schep pingen voor al die glanzende subtiele kleedingstukjes die we tot de lingeries rekenen „ Mallig heid De onderklee ding moet natuur lijk netjes zijn maar zooveel werk als aan de boven kleedmg behoeft er niet aan besteed te worden " Het zijn al weer onze moe ders en grootmoe ders in wier oogen onze tijd en zijn verschijnse len geen genade vinden die dit zeggen Maar hier mee is tevens het bewijs geleverd dat zg van de mode van onze dagen niet het minste begrip heb ben en het juiste inzicht in de kunst der mode scheppers missen Want het marquante van de mode van nu is dat zij streeft naar volmaking en met halve maatregelen geen genoegen neemt En hoe kan de bovenkleeding volmaakt en onbe rispelijk zitten als de onderkleeding hiermee niet in overeenstemming is Een goede basis is alles ook hier Een japon kan nog zoo fraai van lijn nog zoo feilloos van coupe zijn als de onderkleeding niet aansluit niet „ af " kleedt zooals we dat noemen zal deze uit verkoren japon nimmer tot haar recht komen Chemises de nuit worden sinds jaar en dag bij de lingeries ingedeeld Een meisje dat trouwen gaat en haar lingerie-uitzet bestelt moet hiervoor ook haar keus voor chemises de nuit bepalen Ja zelfs voor nog meer ook voor liseuses die leuke kleine bedjakjes of bedcapes Een modem uitzet kent al die fijne mondaine zaken die een vrouw bekoren en bekoorlijk maken Zooals we in den aanvang al zeiden de chemises de nuit die thans gangbaar zijn lij ken in geen enkel opzicht op wat voorheen des nachts werd gedragen Zij zijn vrij lang maar toch niet zoo lang dat zij het voetje verschuilen wat trouwens ook heel jammer zou zijn voor het sprookjes fijne muiltje waar de moderne vrouw gelijk Asschepoe ster in haar groot sche dagen de tee nen in steekt Ver der gijn de chemises de nuit bescheiden van décol leté en zij accentueeren de taille De mouwen worden gevormd door ruim vallende volant door ballon-vormige Empire modellen of door lange wijde poffen U merkt het wel allemaal détails die ook voorkomen in het avondtoilet waarmee we maar zeggen willen dat het grootmoedertje dat de chemises de nuit van haar kleindochter monsterde en ze voor baljurken hield nog niet zoo'n domheid debiteerde Als weefsel ziet men zijde crèpe de chine voile triple linon en satin De garneeringen bestaan uit écru kant of uit kant in de tint van de chemise verder uit ajour en plissées Natuurlijk is wit niet de eenige kleur voor chemises de nuit We zien allerlei teere pasteltintjes zooals roze watergroèn bananen geel citroengeel enz Menig vrouwtje heeft tot gewoonte ' s avonds in bed nog wat te lezen De mode heeft er voor gezorgd dat zij het dan niet koud krijgt door voor haar allerlei coquette jakjes te ontwerpen van dubbele crèpe de chine satin en taffetas die gesloten worden met zijden of fluweeleu linten Zoo'n jakje wordt ook ' s morgens vlug aange schoten als men na het opstaan nog een en ander in de slaapkamer heeft te doen alvorens een bad te gaan nemen Dikwijls is zoo'n liseuse van de zelfde kleur als de chemise de nuit maar even vaak treffen we haar aan in een andere waarbij we als een gelukkige omstandigheid kunnen aan merken dat vrijwel alle pastelkleuren met elkaar een goede combinatie vormen zoodat men niet genoodzaakt Is bij iedere chemise zich een apart jakje aan te schaffen Kan men schoonheid verwerven T ONNY VAN LIMBURG schrijft in „ de Hol landsche lelie " „ Zoo dikwijls als mij deze vraag gesteld werd en zoo dikwijls ik deze vraag ook van alle zij den heb toegelicht en beantwoord zoo vind ik dat in verhouding toch maar weinig vrouwen gped begrijpen wat „ Schoonheid " eigenlijk betee kent En toch zou men meenen dat het woord „ Schoonheid " alleen bijna alle vrouwen tot fana tieke aanhangsters van de schoonheidsleer zou moeten brengen Ben schoonheidsleer die er op uit is om degeheimen van de natuur te leereu kennen en intoepassing te brengen Want het is de natuur dieons deze kostbare juweelen geeft en bet zijn despecialisten die deze bijoux in een passende zet ting moeten brengen '* De meeste vrouwen verkeeren in de veronder stelling dat schoonheid en jeugd te samen moe ten gaan doch dit is allerminst waar Hoe dik wijls heb ik het niet verklaard ledere vrouw oplederen leeftijd kan schoonheia en charme bezit ten mits zij zich er een weinig moeite voor getroost Hoeveel mooie vrouwen zijn er niet die heusch zoo jong niet meer zijn Onze filmsterren geven voorbeelden te over Zie een Greta Garbo Mariene Dietrich Mae West en vooral Lil Da gover Zij behooren heusch niet meer tot de jong sten en toch zal iedereen moeten toegeven dat deze vrouwen allen iets „ aparts " hebben zonder bepaald klassieke schoonheden te zijn Schoonheid is voor alles een geestelijke aangelegenheid en kan daardoor zeer veel van de wilskracht van de menschen zelf afhangen Er zijn in den tegen woordigen tijd zeer veel vrouwen die mannenbe roepen uitoefenen Er zijn er die dit beter of slechter doen Maar er Is één beroep waarin iede re vrouw het tot de allerhoogste trap van ontwik keling moet brengen Dat is Vrouw te zijn en te blijven En daarbij behoort schoonheid en charme zoowel innerlijk als uiterlijk Keukenhygiëne in den zomer Pakpapier van vleesch visch fruit of groenten moet van de diverse artikelen afgenomen en ver brand óf in den vuilemmer gedaan worden Vleesch en visch worden tusschen twee borden bewaard terwijl fruit en groenten in een schaal om mand bewaard worden ' t Oude veelal vochtige pakpapier trekt de vliegen meer aan dan men denkt Indien men de wasch moet koken of groenten en vruchten sterlliaeeren dan moet men zulks liefst zoo vroeg mogelijk in den morgen doen daarna alle damp naar buiten laten trekken en liefst keukendeur en raam even tegenover elkan der openzetten waardoor men veel mitfder vlie gen krflgt Voor ijdeltuitjes Valt uw haar zooals we dat noemen „ met bossen " uit Dan is dat niet altijd het gevolg van de een of andere haarziekte doch meestentijds van algeheels lichaarasverzwakking Zoodra die zwakte overwonnen is zal ook het haar weer vol ler glanzender en sterker worden Is u gesteld op „ lelieblanke handjes " Wrijf ze dan lederen morgen na het wasschen met lauw water en zeep een weinig in met citroensap Ci troensap goed gezeefd is langen tijd in een geslo ten flaconnetje goed te houden Gaat ge ' s avonds uit en wilt ge er dan op z'n voordeeligst uitzien Ga dan ' s middags eenige uren rusten U zult een zien hoe daardoor uw ge laat aan frisehheid wint Een jaar ups en downs Brieven van twee vrouwen LIEVE EMMT J E hebt gelijk Het getuigt ten slotte van meer vriendschap géén » aad te geven als je voelt dat je dien niet geven kan dan er maar klak keloos een paar uit te strooien Ik ben niet direct tot die conclusie gekomen Dat heb je trouwens wel voorzien want je sprak van „ teleurstellingen " Maar toen ik er eens rustig over nadacht drong het tot me door en in plaats dat ik zeg „ Dank je wel voor die raadgevingen " zeg ik nu „ Het maakt ijie gelukkig te weten dat je het zoo goed met ons meent " Wat ik nu besloten heb Ik heb besloten het meisje toch maar in huis te nemen Een vermhiderüig van inkomsten durf ik toch niet goed aan en misschien kan het voor de kinderen toch wel zijn nut hebben wanneer ze iemand aan tafel zien die niet direct tot on zen kring behoort Laat ik eerlijk zijn en je zeggen dat ik ook de mogelijkheid onder de oogen heb gezien dat de kinderen Zich aan juffrouw Dekkers — zoo is de naam van het meisje — zeer kunnen hechten Nietwaar ze heeft veel vrflen tijd is onderwijzeres en weet dus ' hoe ze kinderen op een aardige ma nier Kan aanpakken Bovendien is ze nog heol jong en kan dus in haar omgang met kinderen onverschillig van welken leeftijd die frissche spontaniteit leggen die ouderen missen Zal Ik het kunnen verdragen wanneer de kinderen een bij zondere genegenheid voor haar opvatten een ge negenheid die — althans in uiterlijkheden — ten achter staat bfl de genegenheid die ze voor moe der koesteren Ik heb gedacht Ik weet het niet Of Ik het zal kunnen verdragen moet Ik maar afwachten Moeders die zóó bemind worden door haar jeugdige dus weinig beseffende kinderen dat dezen niemand boven haar stellen zijn ge loof ik doorgaans niet de beste moeders De beste moeders zijn zij waartegen de kinderen nu en dan wat wrok voelen Want de beste moeders straffen en verbieden als dit noodlg is om hiermee den kin deren te leeren wat wél en wat niét mag om ze hiermee dus op te voeden tot menschen die zoo veel mogelijk leven langs een vaste lijn die de offlclëeie lijn in de gemeenschap is Maar hoe zien kinderen dit met hun klnder oogen en him kinderbegrip Straf beschouwen ze als een soort wraakneming als iets waarin wij plezier hebben omdat het ze verdriet en tegenslag bezorgt Als de kinderen In hun kinderlijke onbe zonnenheid mij dus gaan achterstellen bij juffrouw Dekkers of bij een ander die we „ een vreemde " plegen te noemen zal ik moeten probeeren troost te zoeken en te vinden in de overtuiging die ik hier voor jou in woorden heb omgezet En dan verder maar hopen dat ze het later allemaal be ter zullen begrijpen Maar genoeg hierover De tijd zal leeren of mijn besluit goed of onjuist is geweest Ben jij weer heelemaal hersteld Het Is een heellaat griepbacilletje dat bij je verdwaald is OnzePetertje schijnt ook iets onder de leden te hebben.Ik kan niet precies zeggen waardoor me dit op valt maar verbeelding is het in geen geval Bofmisschien Ik hoop echter dat alles nog een wen ding ten goede neemt want zieke Petertje is geen zieke Nanneke en als Petertje boft bof ik zeer zeker niet ^ ij is een moeUljk heertje Ik geloof dat ik je dit al eens eerder heb verteld Heb je al Emmy-llef dit briefje krijgt eerst na uren zijn slot omdat ik juist nadat ik de woorden „ Heb je al " had neergeschreven bezoek kreeg van oude vrienden van ons die hier in ' t dorp logeeren En ik wil niet dat mijn epistel later komt dan ge woonlijk Huug mag noch over onze trouw noch over onze stiptheid een opmerking kunnen maken Blijde Pinksterdagen JE LUCIE Voor gezette figuren De hierbij afgebeelde japon is gemaakt van bedrukte voorjaarsstof Het lijf je is zoowel van voren als van achteren geheel glad De halsope ning is afgewerkt met ' n jabot die vanaf den schoudernaad naar voren valt De mouw moet voor al gemakkelijk zitten en heeft bij den pols een in den naad aangebrachte strook Het heupstuk dat aar dig van teekening Is loopt middenvoor met een punt op De klokkende rokpanden worden glad aan het heupstuk beves tigd Patroon hiervan ver krijgbaar In de maten 46—50 voor den prijs van C 0.58 Niet lachen En liefste hebben je ouders al in ons hu welijk toegestemd Nog niet heelemaal Karel vader overweegthet nog en nr.oeder wacht af om hem te kunnen te genspreken Hij Heb Je vóór mij nooit een anderen man gekust Zij Neen En jfl Hij Ik ook niet lieveling Een boer kwam in de wachtkamer van het ge rechtshof Enkele menschen die hem beet wilden nemen zeldenr „ Ga zitten " Er was echter geen enkele stoel meer over De boer antwoordde „ Het is hier sJ juist als in mijn dorschschuur.2Daar zijn ook geen stoeien of banken maar vlegels ge noeg " De patroon houdt zijn klerk die ' s morgens telaat komt zijn horloge voor oogen zeggende „ Zieeens hier meneer van Zanten " Waarop van Zanten antwoordt „ O wat eenpracht van een horloge Hoe wist U zoo dat ik 1 vandaag jarig ben 
Zater'cTag 19 Me 1934 No 16 T R E C H 1 S t¥f N irU W S B CAD ''"¦¦¦^ y^^^y^-^M''%'i''^^^l'^^^2 ^-'£^ ' f ^,\-'^ Wekelijksche revue van onze Unic-repo rtage > 376 DE De De U.D.O.-muzikariten brengen hun beschermheer Mr Dr G A W ter Pelkwyk een serenade Vele banden maken het werk licht Amar-personeel bezig met het opstellen van de circus-mast Mevr ter Pelkwyk burgemeester ter Pelkwyk hun dochter en zoontje luisterend naar de sere nade van het V.D.O in den tuin van hun huis aan de Emmaiaan Een prachtige Arabische hengst geeft biyk uitstiêJiend te zgn gedresseerd De beschermheer van den Kon Bond van Oud Onderofficleren Jhr W E van Panhuys in druk gesprek met den Utrechtschen afdeelingsvoor - ' zitter den heer Oud Met geen Zeggen lioe den tóén hel naar binnen deren stond vlug de touA den gebondei Fluisterenc geheimen uit sluipen en z er iets ergs n De kindere kelder warer smokkelaars aan naar de Rob en Huu toen zij den Maar toen ¦ waren wach lijke teleurst Want wat Storm die be zou probeer ikelders te on trap onder he eerste kelder gooid — Dal waarmee Bra houden Go € Teruggaan ei ontvluchten Jaap Storm schildwacht probeeren hun vieren en schepten weg Zoo vee in den tweeej mogelijk het gooien en zoe te beletten b zouden zichz berooven, spoedig in W ANNEER iets inslaat dan is ' t de we kelijksche revue der Unie-reportage Graag roept men de gebeurtenissen die de afgeloopen week hebben plaats gehad in het geheugen terug De Unjo-camera heeft deze op de gevoelige plaat vastgelegd en helpt den lezer daardoor Dat is het voordeel dat een goed verzorgde foto-reportage biedt Wanneer daarnaast de daarbij te gebruiken hulpmidde len van zulk een uitnemende kwaliteit zijn als de Unie camera dan valt het niet te verwon deren dat men slechts één woord heeft voor dezen vorm van reportage „ Uniek " De jeugdigste toeschouwer by den opbouw van bet circus Mr Br O A W ter Pelkwyk wordt de onderscheiding van eere-voorzitter der afdee - ling rtrecht van den Kon Ned Bond van Oud - Onderofficieren op de borst gespeld De nieuwe Commissaris van de Koningin Jhr Mr dr L H N Bosch Bidder van Rosenthal met den griffier van de Staten Jhr Dr C G C Quarles van Ufford voor het gebouw van het Provinciaal Bestuur Hoofdambtenaren van de Spoorwegen by het vertrek van de eerste Dieseltreinen Het Halewynslied Teekening ingezonden dóór een leerling van het Stedelijk Gymnasium op de tentoonstelling in de Volksuniversiteit altijd gretig aftrek ÏO-4riiR ' IteGANöSPRllS 20 € Kog even tijd om wat uit te rustsn ^ f3[jn [ Spqoni uaa pB-B siapu B s;ai nu a uaSaoqaSdo ua uapjoM ï^aoui " i BQ - jaara aaaAV uaiioM uaa jooa ' SI UBp az ï^p ' aapuoM 8[}j[adran [ J eBq az ^ jas l\dm \ SI ' rajB.w jaj ' si'B ' S^pjaAO nu HHafMaddo jpuoA afsuv vdveu O V lafifu jaa^^tz uao ^ SuiS ua f^ai ap laui jBB>na PUB dod ap ï[oj az ' aCjuaizaratuo uaa ui „ ndBiJiJa EtBBp ' H •^°°^ efJiBdpBq ^ inai uaa 5i'i laaq ubq i^op Sou uBp 511 ^ t3ASl af ïaaAs • qaq ' uapuoAaS uBp uaip at siB ua - dod ap ' UB A uiB-BU uap at 5['BBUi safiJanai ^ zap PM " - awtiT a^uB ^ tiuaiiea^aq « P ï'^a ^ uaSSaz suaa 5[i i'bz " saaMai opuainqosjaA ubbjs BatïJaaiVj azap do jBBUi ' a « 33 " 3 V üaa UBBis saf^jaai^ï utira öo ' saora ' JBBUi Bf " • saoui laz ' 5ioo ^ oo ^ safi - jaaR A^ïvot VB do " ^ a ] uaa ^- bbis uaaaa eiiB do " - suaado dau isuaa ï[fi5i o ' • uaop uauun^i puB^sjB afpui^i - naiu JBBq uba jaara ÏTOCJU az josiB laoAaS uaa p^q SZ ' uamiB op ut spaans JBBUi j-BBq ' piaW atsuv „ inu ara puiA aOH " uaSSaz - IiM az josi-B 5iaa5i • ufiz ai do qosioai ja ' uaaqos ji^z Babusio demonstreert zyn muzikale capaciteiten ^ ' Een stalknecht via n Amar Iaat zibh het ontbytgoed smaken ' •- ¦ y ' ' Ben van Amar '^ oiicanten toont zj|a bunsten Bien foto die aller b^IangstelUng veiiüeiit Aardig filmpje overde mensa mm 
376 DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 19 ME1 1934 No 47 De Kelders in de Duinetï F DE KlhDEROOURAMT il Door LILY VAN OYEN m Met geen mogelijkheid konden ze Zeggen hoe lang ze wel geslapen had den tóén het licht van een lantaarn naar binnen viel en Bram voor de kin deren stond Hij wekte hen en maakte vlug de touwen waarmede hun han den gebonden waren los Fluisterend zei hij dat ze langs den geheimen uitgang naar buiten zouden sluipen en zoo naar huis hollen voor er iets ergs met hen gebeurde De kinderen die in den tweeden kelder waren achtergelaten door de smokkelaars liepen nu achter Bram aan naar den eersten kelder waar Rob en Huug waren terecht gekomen toen zij den trap waren afgedaald Maar toen zij in het eerste vertrek ¦ waren wachtte hen daar een vreese lijke teleurstelling Want wat was het geval Jaap Storm die begreep dat de politie alles zou probeeren om de onderaardsche kelders te ontdekken had de heele trap onder het zand begraven De heele eerste kelder was dus feitelijk volge gooid — Dat was een omstandigheid waarmee Bram geen rekening had ge houden Goede raad was hier duur Teruggaan en langs den anderen kant ontvluchten was uitgesloten want Jaap Storm had buiten een man op schildwacht gezet Het eenige was te probeeren de trap vrij te krijgen Met hun vieren gingen ze nu aan het werk en schepten met hun handen het zand weg Zoo veel mogelijk gooiden zij dit in den tweeden kelder Het was on mogelijk het zand voor de deur te gooien en zoodoende de smokkelaars te beletten bij hen te komen want zij zouden zichzelf van de frissche lucht berooven die ze noodig hadden en al spoedig in het onvrijwillige graf stik - f ken Zij moesten het er ' dus maar op wagen den toegang open te houden zonder gereedschap en alleen met de handen bleek het bijna onmogelijk de groote hoeveelheid zand weg te wer ken Daarbij kwam nog dat de smok kelaars die in de tweede boot hen achterna hadden gezeten ieder oogen blik konden landen en dan was het zoowel met de kinderen als met Bram gedaan Hij spoorde hen dus allen tot den grootsten spoed aan Eindelijk kwam er een voldoende opening om de veer die ook binnenin zat in werking te brengen en na eeni ge bange oogenblikken schoof de steen van de opening Maar hoe groot was hun verbazing toen ze een stuk of zes agenten rond den steen zagen die er de wacht hiel den Eerst kwam Huug daarna Rob en Stien en juist wilde Bram zich naar buiten werken toen deze plotse ling begon te schreeuwen „ Help Help Vlug " De agenten schoten nu toe en trok ken Bram met vereende krachten door de opening naar buiten Dat was juist op het laatste nippertje want daar kwamen de smokkelaars die slechts een enkele seconde te laat wa ren om de vlucht van de kinderep en Bram te beletten Vier van de agenten daalden nu vlug de eikenhouten trap naar de kelders af om te trachten de zoo juist te voor schijn gekomen smokkelaars te arres teeren terwijl de twee andere agenten de kinderen en Bram onder hun be scherming namen Onder geleide van de twee politie mannen liepen de vier vluchtelingen naar het huis van boer Larid Wordt vervolgd De kinderen van de Pastorie door N HASSELBERG Vervolg van bladz 363 D E middaguren kropen langzaam voorbij er was niets te doen vonden de kinderen men liep maar wat rond in afwachting van de dingen die komen zouden De jongens staken eenige stompjes kerstboom ' kaarsen aan zetten die op tabouretjes en gingen aan ' t blazen Het vet begon leelijk af te druipen en alles werd vuil Ten slotte begon het tabou retje vlam te vatten dus werd er haastig een einde aan de pret gemaakt De kaarsen werden ' ¦ uitgeblazen en de kinderen trokken af De meisjes zaten zich uit te sloven om verzen te maken op eenige paren kousen voor de jon - ¦ gens die moeder ook nog gekocht had „ Ik geloof dat jö bezit Nog meer paren zooals dit " en „ Van dit geschenk gaat niets verloren ' t Past van achter en ' t past van voren " was het eenige wat zij na veel peinzen op ' t.ge bied van verzen maken bereiken konden Nu gingen zij naar de Linds met een blad vol Kerst gaven die moeder er op had gelegd Voor ieder een was er wat Bij enkele presentjes had moedereen vers gemaakt en dat vonden de Linds ver bazend aardig „ Zeg mij moeder Anna Lind Hoe gij dit kleine kannetje vindt " ' en bij een Kerst - stond er bij een melkkan courant voor vader Lind „ Moe van ' t zorgen zult ge wezen Ga nu maar eens rustig lezen " 9 / De jongens staaken eenige stompjes kerstboomkaarsen aan •^ 1 ^^ M^^^^*^fcn:iV.»iTMwl 3 ^ '^ 1 ^ W ^ ^ w ^^ ^» \ - < w 1 • aCsinui uaa ua a[:na:jUBm uaa ' afiijufuaa az Saojp uöAOqjBBp ua sa[:(j9ai5ijapuo 9fp[ta;s lagq U99 pBq az i^in Siz90uö qoo ^ nu ja dod ap Sbz | BM o JBBJM ' Suja dod ap i9Ui 9Z m-BAVii ja^Bi uaSBp aaM ua pjooM [ ti[jnn;Bu ppiq a:tuBX „ do jBBra ai uajaai5 [ ap ui saf^au az ï5faa;s uBp ua Snja > ddd/A SBptioz jfbiï Suajq ¦ s[l - uadooi uaAftiq ui pfiiiB ^ aiu qoo ^ az ub5 [ jBBp U9 UBB o[pui9q unp uaa jBBra Sou u99nB | j99q az ' suaa 5[fi5i % u-eM ' stnq u.ui jbbu aam uaAa Sou JBBq in99u 5ji " ' g^uB ^ laz '^^ jbbui Bf " ¦ ua^iuap af un>i Bp ' Si-5Iï[niaSiop SBM afsuv ' saro dod gSuapiaaq uaa az '^ qoBjq aCsuy afiipiu auiai>i jBBq jooa ua ¦ uajaaSoi uaja^^sijuij aui mBM^i apn-T axMvJ ^ aH " looq ' ui jbbot ja rao^i " - Sbz afsnno az uao 9Z dau JUBB jaa^u aCpuauA ufiui ¦\ ma ^ jbbq " • uapiS pra Sizaq pinf sbm As.nojA3ra aa - uim ua;oojS U3p pra sinq iaq jbbu jaa.vY fiq a^dBp U30X iuaSjora 29fpUT5|U9ddod J9IJ J93ï | 90|J • ua^iBui aï Suiu97[9a ^ uaa jB^q jooa ino uarao>];a9 sbai aVqoBpaS ap do fiq ïBp ' fnq sbav fiq ua ' sz sbm japaoxm siB pi [ ooz pu pBBH " MuojAara 9A911 paq uaa iioo UBP sbai j9h " Sppjd pAs qooi pq puoA Ciq JBBUI ' uba 9fp9q uaa pAv ja jjojqos fïH ' üaoz uaa saopjBd afsnnï jbS az " MnoJA - ara ap pz „ iSi:iqoBJd Bp ï[i puiA ïBA \ o " • pjuai^iaS ua ^ 5fBBUIa3 jpz JBBq pBq afsnurj • uaraaoiqjaisj[ui(j ap UBA Suiua5[33:j aioom uaa i^Bp U3p JOOA Ja raBAV5 [ tBA \ ua " uado ' pq fiz aï^iBBui Su - aiSsMuaiN - puBq 9p UI gfpnoj U99 araBp ap gpAvnp afsnno ciSI S99AV9S ara JOOA PU ooz n ' JBpiUO "[ 101 UBA n waaq ^ ip auua • - auua - uasiuBpaq ^ ifn - apuauA Sou n poui >[ l ua pp;j3A n UBA jjoo qaq ^ ji ua ' pSaz - aS JBBUI 9Z pq IIT qaq ijfippup jbb ]^ • uappBq uaSajjfaS qooï uaxnaoiq aip az 9IM UBA piU IBBUI - 9p9q pj9a uadajS - aq az " • afsnnf app ^ - jaA „ ifnq ooz uaJBAi az * A\nojAaui o " „ iPM airaraBTO U9 sdBd af uappz bm ua " uado SI 9fj[aq il>lijqosaaA jaiu pq af ^ Bp ' do SBd jbbj \[ " puojS uap fiq Sbbi Cua 9f:isau uCiz ' jAvnoq PH " ï^iz uaa ja af jo ' do su39 jbbui pT - ugdajp ajajjuop pui uiujq SijqoBpooj jo [ 33S si 9f5[uiuo>iJ3^ui/VV uaa • U9,in3i5i a ua u3U35iaa a bu rao sSipjBBj9nV ONiNo » ajsLiai » Naa ^ IXJiul Snqoni H99 JAXivS j-bbui -^ vv ^ - uaqqaq ö'bb sJapuB spt nu afpuiif ^ oq laora ^ tfiianni-Bjsi • jaiui.w uoAinaiu uep xo'i uaSjoqaSdo ua uapjoAi uaqosstiMaS saf^au a^Bm jaoui ^• B(I ueaui aeaAv uaaS nu \ si af^jsdranf uanoAv uaa joo ^ - si SpsBi af^aaq uaa ua iSbbi^i UBp az bp ' aapuoM uaaS ' dvvui uaaM ïub'b Sou 9[^aadran [ jBBq az yaan iJBBp m aiz '\ ts/a a.'evvi jiaiu r SI ' rajBM > ioo aa^^az '^ uftiios uoz ap f jaj SI'S ' SBpjaAo nu % 9\i « aaq afpui^iuadctod a | HHafMadciOci a:aaai Naa IpuoA afsuv uiBBU uaijiaAV uaSSaz ub5 [ afAV O V O a N [ I V T ö[}[u apuaSioA > aq uao ^ pBi [ az ' " ¦ - uazuiad ii^iMZ uaoï SutS ua laj^i ap do uaAoq jb-bu saa - ïai ' ap 9ui JB-Bviia ^ sbbu aip apSai '^ in saf}aaa[>j 0nB dod ap ïioj:j az is.fsuv szuo paap ^ BM ug „ juaiz suaa n ^ inz ^ bq jjooq *^^:^^^ IZ^rauIO uaa ui J[i paM uaip ' atjuB ^ o " indB[iiaaA uiBBU uap jSBBq ^ i pBq lïBBp ' 9H - 100 ^ 8f>iBdpBq ïinai uaa n'i lajq UBQ iaop Sou uBp 511 IBM aC ïaaAi • qaq ' uapuoAaS uBp uaip af si-B ua - dod 8p UB A uiBBu uap af 3['eBra sa[|ja^;ai azap pj\l " - aioni a^uB ^ laz ¦„ i?ua5[ea^aq ^ ip ^ bm uaSSaz suaa 5(1 ibz " „• SJaMai epuanmosjaA ubb}s eaCiaaaiVi azap do IBBIU ' a 033 " 3 V 1^33 UBBis safijaaiii uCioi do ' saora''JBBUi bj " • saoin I9Z '„ Tioo tiooi safï - aaai^i muoC ib do " ^ ai uaa ^ bb^s uaaaai^i 8IIB do " " suaado az dau isuaa sihTi o " ¦ uaop uauunJi noz puBisjB aCpuiJj aM - nam jbbii uba jaara ioóu az josiB laoAaS uaa pBii az - uaraJB ap UI spaans jbbui j BBq ' pppi afsuv „ inu aui af puiA aoH " uaSSaz ap - \ XA \ az josiB ïiaa^i az • ufiz 3 do qos^ojï ï[oo ja uaaqos jiaz doj uapuaSiOA U9p iv ¦ 3100 UBp fiq paap j'Bp ua ua • afsnno apjoopq ' PBa " „ tuapuoA SuissBJjaA ap sraBra SdBd 9t aoq ' üaii9:iJ9A suaa Sou af - raoj [" • uBBSSaAV pq fiq fiq pz jl^^^i pu3zinp - pjapuoq p ^ n jiubq - AvnojAaui ' pM n >[ UBa " iJltqos u.z UI fiq SBM^B VX ' uo^i uaSBJp JBBra fiq sib paAOOz ja S39J>[snno ' V ^ «^ P 3Z a^diuJi AvnojAara ap ua ubb U9ra9oiq 9p afsnno s33av ï[fiiu9Sp JQ - uajiJinid^3q UBB aCsiino ua araBp ap uajBA \ BjppA\ U3iBq uauuiq uba jBBqos uaa uaAa ibz in " *' ¦ - uaAooiaS piu Sou ^ SBBq pq U051 fTH ' Ui um uap a^dB'ïS afsnno „• uauuiq U33pra jBBra raoH • jooq qosnaij " iMnojA3ra ' qosn3q jBp n > u9aj\i " • fnq afsnno « ï^ï-i > 6l«P u luaajAi " / ua^iiini'd uarao ^ J3iq 3Z SBra af jbbjm " juapuiA suaSjau qoo az UB3I W iuarasoiq uaaS qooi nu qaq J[i jbbpm " „ ipiu UBA UBp fif Jiuap iBf " 6>IU3l " • iin araBp 8p daij aU3puiA iin3i az uannz ^ Bp ' 9h " ' / uassBJJ9A ua[iiA \ aara uaSjora ja az pBq 5ti • sraBra U9 sdBd ufira jooa uan-y[n[d usniAv soq uaa pBq w • ja3ra uaa uaaS J3 iBBp nu ua ' iub>i - 001S uap UBB spuiSjBBp ' poq9[33q U99 Sou ja ua.iBA \ uajapio ' u piz ' uaraaoiqja:(s>iuid j'bbu pu 2iaoz 511 •••• Jii " - afsnno pz '„ paq'pAVBf o " „ iuapAi piu pq.iti Sbj \[" iSuissBjJ3A 3ip UBA uaSSaz nu jaq fiq isaojM ' uaSaijaA 3fp3q uba 5i335 [ sfsnno „ iUBp 9f nOM IBM ' nj ^" • suaado SaaA\z fiH « uom w - SiiqaBJa " • jaaAi araBp ap SaojA „ noora az af puiA ua " • ppapq fiq pz '„ A\nojAara Bjf " • uarao5[aSui sbm um ^ uap puBraai ja ^ Bp ' ï^ljaragS su99 piu pBq fiH ' do yfi ^\ afsnno iU3>lfl5t 8ï U9ra90iq ufira jbbu ooz af b;s ' luaA Sbq " • jBB5[p joop asjBBd ua apS ua siljAi uajBAV Ja iioora ' 3z uajBAV ^ BAA ua jJauiraBf 5tfir3J[5iTjqosjaA 30H ' JararaBf aojj ' Ptu 5ifii - jnn^BU ïBp SuiS n ^ iU05i U95[}inid 3Z fiq Bpooz ' uin > uap uajinq piu nu fiz uappojS raojBBM ' qoy ' tOA paq U9a pA \ sba \ ja ' ubbp uara30[q - japjjuid uin ^ uaa ui fiq Sbz suaadQ • sinq jbbu j99Ai afsnno daii iqoizsS ï>{njpaq uaa pj \[ iuapuiA Si^ajd ooz pq uapnoz sraBra ua sdBd ua è-BBjS ooz pq apiiAt ifiq jBBj ^ iuaipzjaau uaraaoiq uaao iuauuiSaq iiu fiq paora tBAV ' üfiz uapnoz jgatii qbsuj piu uaSjorajap5[ui(i do uBp uaraao^q ap Bp ' p9aA \ - aS SuBq SBM fiq jbbjv jUBBpaS japjsa jbbot 5[oo pq fiq - pBH " l^inidgS [ B iBBraaijB ja5[az U3jba \ 9Z ' jaaui ua piu ja sbm nu ua uBBpaS ^ oop ap sSuBi Sou 9z uappBq Sbp uaSiJOA usq ' Jaara uaraao[qj3p}iui(j uaaS ppq^tfipsiJSM ut fiq Sbz nN jjararaBf ^ Bp sbm ^ bm ' uapaq o jbbi \[ - ubb uajapijutd J99A SBpjajBZ ap ïlBjq ^ ifTPPUia • sbm raoojp uaa jBBra pq ^ Bp fnq uBp ' pj3M ja5i>[BM fiq siB ' fiq sbm ba \ • ubbp Sbz afdraaoiq p^iua uaaS fiq jbba \ ' uaSaM U3 ua^ifip sSuBi StdoquBM ftq d3i [ jaaM UBp ' ua^ifud 3 puo|s pjB ^ ap do uappira UBii uaa ui iifjisisaaj aip ' 5inid3S soq uaSippA\aS U33 fiq pBq susa n"|\i • U3ra3oiqj3p5iui(i uba ^ qoBU uajapai Buftq afsnno apraoojp uajapiiuijj J90A 5133av 3p uj ^ i UBBpaS pq qsq 511 i>ll " u3SSaz jBBra sjfippup fiq rioz ' uap.M U3piiA \ SbbjS Sa ' Saa pq az sib u33UV • U3[[3}J3a spm noz afsnno JBBjv ^^ UBBpsS jBp ^ psq 31.m ' 9H " u9SSaz az uapnoz pB ^ • uaiz 5ïfi[3pBp uBp u3ra3oiq 3p airaraBra U3 sdBd uapnoz uamoii - uauuiq pq fig ' uajpz apiiAV [ ajB^i ap do sbba uaa ui u3J3p>jui(j pra fxq uaip ' uauisoiqjap - 5iuicl " soq uaa ppij iaaraJBBM af paAV • uas ^ - SBJjaA suaa airaraBra U9 sdBd apijAV arsriQ *.^ uassBJjaA airatuBj /^ ua sdBj [ 3pn ^ stsnnQ NaKaoi9>iais:ajs[ici „ ilSBBjp saf:|jaai5 [ aMnaiu ibq ¦ afpui5i japai nu paq ooz " • pSBBJAaS pBq pq 551 U30x „ jooz SI ph " pz afsaora jbbj ^ „ jSIui J35l51i91 n lJ99q | BQ I9iddBd jooq uaa ^" 5ti dau p.jag • SI afdufsoiqaapjfuitï U3a •¦ • afS3ia jBp pz aiddBd ufjliv • piz afdod ufira af siv jjSippaq 1BA \^ ' o " pBA - jSaz 3j ipiu af puiA ' Spjap 5B^w ' • apfiz UBA SI afSBBjq pn • jaaS ua | iM s3fdraao[q pi/^i at^anapi AvnB[q ufij uaa ^ jaaq pH • paA\nij UBA p:)UBra uaa afpui5i 3ABII ufira jbS saoj \[ ipipayBq anp[5 [ ufii \[ ' Sun35i ooz o nu si 3Z iJ3ll ooz o JBBq 5BBP PJJ • afpBM >[ U33 pra afs^nra uaa •^^ iBBqaS [ OAV 3Z0J uba afs^jnra uaa Sou 5^00 qaq 551 •^ 5[BBraaS 5jjnf aioora U3a ' afdod ufiui ' ' sa'jl jooa qaq 5[i aId[waoig[Haxs:)ïN[ic [ UZ aviasMnaiN HOSiHoaain i3H nva iNvanooaaaNDi aa aviasMnaiN HosiHoaain i3H nva iNvanoDaaaNDi aa ZLZ 
DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zoo verliep ook deze Kerstavond weer veel en veel te vlug Wat was het toch vreemd dat de dag waar naar men zoo vu rig verlangde en dien men met zoo veel ongeduld tege moet had gezien zoo als een gewone dag kon verdwij nen pn wegglijden En wat jammer dat het een heel lang jaar moest duren voor hij weerkwam Waar om gebeurde het aller-heerlijkste zoo zelden Nu waren de kaarsen gedoofd en alle pakjes ge opend Hoe blij was iedereen geweest met de Kerstge schenken van de kinderen en wat hadden die zelf ook veel gekregen Denk eens aan Bri ta's poppenservies en naaidoosje en klein strijkijzer Ernst met zijn ge weer z'n paarden en tinnen soldaten was niet minder goed bedeeld En Karel met zijn ezel en wagen en al het andere voelde zich de rijkste van al len De vertelselboeken en Kerstcouranten „ Het Kerstmannetje " „ De Kerstgeschenken " „ Om den Kerstboom en het vuur " en „ Duimelot " waren voor alle kinderen te zamen Na enkele jaren werden ^ 1 die nummers ingebonden „ Goeden nacht en hartelijk dank vader en moeder voor alle presenten en al het plezier — Fijn morgen is het weer Kerstdag " riep Inger opgewonden ' t Werd stil in huis en daarbuiten — de ster ren fonkelden De kinderen waren zóó moe aviasMnaiN HOSiHoaain lan nva iNvanoDèiaaNi » aa 370 DE KINDERCOURANT VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Kindeke Jezus we zingen weer zacht ' t Engelenlied van die heilige nacht Duidelijk zien wij de kribbe nu staan ' t Is of wij zelf naar den stal zijn gegaan Jaren verliepen maar ' t Kindeke klein Leeft in ons hart om tot zegen te zijn Brita en Inger werden overladen met koekjes en kregen drie stukken op de gramofoon te hooren — Toen zij thuis kwamen stonden allen juist op ' t punt om naar de eetkamer te gaan Wat zag het er daar gezellig uit Op de keurig gedekte tafel stond bij iedere kop een kaars een heel fijn gebakken broodje een pop van peperkoek een hart en een varken Ginds op de dien - tafel pronkten schalen met appe len noten rozijnen en amandelen De kaarsen in den boom waren aan gestoken en deze schitterde zoo mooi als nooit tevoren Allen waren zoo blij en kleine Christiaan met ¦ wien moeder juist op den arm binnen kwam sloeg met armen en beenen van vreugde Hij kraaide zoo dat iedereen er om lachen moest Juist vandaag was zijn eerste tand er door gekomen Toen kwam va " der en eindelijk verschenen Lina én Augusta met de thee Moeder en de kinderen waren den Kerstboom aan ' t versieren „ Gelukkig Kerst feest " zei vader „ Laten wij eerst een liedje zingen kinderen " — Hij zocht er een uit ' dat hij zelf ge maakt had en dat allen kenden het Lina nam Chris tiaan van moeder over Deze zette zich voor orgel en toen klonk het blij en opgewekt ' t Kerstklokje luidt er met vriend'lijken klank ' t Stemt ons tot vrede en ' t stemt ons tot dank Schijnt soms van binnen liet zonnetje niet ' Kerstmis brengt troost ook in ' t ergste verdriet „ Kling klang " we luisteren allen zoo graag Heerlijke boodschap ' t Is Kerstmis vandaag Kindeke Jezus hoe klein Gfl ook waart Toch bracht Uw komst zooveel vrede op aard ' Engeltjes zongen een lied U ter eer Knielden eerbiedig bij ' t kribbetje neer Reizigers kwamen van heinde en ver yriend'lgk geleld door de lichtende ster ^ ^ r^t ' usppBq U3S9AVZ9S sood naa fiz ^' bpbii ' isnjg laz ' j^uaiuBAV U9 sn9U 9f do % i/a [ BBai9[99q u9q 9j " • U9JBAS PJBBAJ9A 9f:)Uiai5 [ U99S JOOA 9ip ' ufiz 9 ^ spjaij 95[uii qoo ^ U9p - uoo ^ fiz jBBra ' Sii9>iB i99q 19M svM 9H ' uapuBq unq UI u9Z9itq ua U9joo unq j9ao uas^nra 9p ua^iiioji Tiz ' SOI do jgddBp ja uapjBBjp suaSuoC ap JBBUI ' jBBMZ SmS apais aa ¦ U9uaa:)S3{Bq joojA ' uapjOAtaS pnojjuaa^s puBqjauiBzSuBi 9q SBAi ' ubbS u9pnoz sinq jbbu J9;qoa fiz uaox • uapaj - ino pui9 i99q U99 Sou az > Bp ' saq ooz unq laiA - 9q 9fiqoo:t 9H ' lOiBq d % j9pBA jooa j[Bd U99 uio JSOd gp JBBU U9^00JS9S}JOOA ^ pjOAV | 90A U9p 9ip ' gpgjs uaa jiomuu9j " ap laoi lajBX ua isuja uapgj ' iftq^uo ï9q bu ' gBp;sj95 [ uapjap uap dQ " JpSioAjaA TPJOAYJ aoïiaz sno ¦\ vao-s [ fiH " '" iisdX JiS'isuaA 9q Joop jsinf 8ip ' I9JB3 daijL jub-b jap'BA ^ rao^i jlvvq " • UI pOOJq J.B U9|d00p I9JBX U9 ïsu.ia " STjjoii ugii'B ftz ugjiuoap ¦ Bapi9A4 U9 9Z9S jnnA jgq do pa9AY i9p5 [ ap ' pnBaq9S sba * 9ijjoJt 9a ^," SJ0A 9p aoop uaSfrjjf uapnoM U9ni UB^t sjgpuy ¦ I9PPIui jopq Sou jSBBt st U9i9ddBpjBB 9AvnBj Jivvm '% UBq U9J0JA9q 9 [ SIB ' U9AfU/M 9 UI Mn99US J9m Ï09JIP 9 f ' uio jLVVva pfni'B J9 >[ u9a - ugj r^ods S '\ 99in Ï91U n'BA jbbp " ' Bpinu i9Z \ J ^£" • jBB[Mnstfv | ua s!uj)sjs | ueijossnj _ X „• U9iz9SiTn U9q'q9q 9tlin.f Jooa Jlfiiaai J9 jgq noz uBp ' pa9Av UBBpaS sjoa 9p u^S9 ^ s}9i aa jBp jgpuoz ' u9rao5[9S g^injBM op ui ooz 9 f sbav JBBIU " ' UtI9ABX 9PJ:9>I9ZJ9A ' 9pao Ul % Bll SI n >];" ¦ ugjBM a9U90td siB pooj ooz ugpiaq isjb ^ u9 ^ sujg o > ' U9A.[UA4 U9A9iq flZ ' Ut I9ddBpj:BB U9AfiqOS piU BuaSuoC gp uba jqoiZ9S j9q u9A9.im fiz U9 uijgABX a9 joop U9iaddBpjBB jBBd uag pgaus Bpinji „ jgpjBB do apgjA " ii^'B painsjag ^ gq U9A9iq u9uibz a uaiiB ua apiggds jg gi.w spaans ua [ • JOOp Sl^Snj JBBUI ÏB fiq ' S|9IU 19Z qD9U}J 9(1 ^•^ SJOA 9p U9S9 9;S9q 9q SI BP ' uaAfUMUI U9I • gddBpJBB 9AVnBJ [ 19UI p9Jip 9Z U9nnZ flAV JBBI \[" '• sv,M pi9;s9S su9Suot ep 9ui 9q 9oq ' Jifingppiui - UO SbZ flZ ' bC ' 9Z I9Z '„ lin U9q sva % saq jaiu J9 ^ aiz ^ aH " • SaAS japuBjq - eijjo:!I uap Bpinii öiïaz ' uaiuBAVjjuau - Uiq 19JB3 U9 ïsuja na Utl9ABX U90X • uaSjoz uaipS ap JOOA U9 uapnoqs.mq ^ aq jooa uaan ^ laaq fiq ^ saoin nu U9 U9d00t9gS9Al SBA4 jg^spnoqstnq UflZ 1UBA \ ' 901 U^'B jsaq ï9iu J9 sb/vj giQ • ua^a a % Cuq s^^IP iajB|uaJin9J [ Bp fiq JBZ ïq09uj [ ap ' ua ' uapuBjq - ai}j05 [ ' i UBB ïsinf SBM ' paap raaq jooa uapnoqsmq aq 9ip ' BpinH jajsnz ufiz • fiq JJBIA ja uajBM az ' sinq iM ' looui uaa \ ii apuooAV ujtaABX / U9uun}t u9op fiM ïBAV ' uaiz uapoui flAi ' smq uftui JBBU aara Sn[A rao^i '^ aiu ooz ïbbS Bcr ' ïqoizgS aC ui ji^vuaids laqan'B luaq af iua >[ - ^¦ Bd a ^ af ïjaaq no^i ap ' bC ' Bf " — - pjapuoMjaA fiq SaojA „ iufiz U9:)tnq liojj uapBjS SpuiM^-ua - ifiA % 9Tja aip ' sjaja^i auiai^f jooa ^ Bp ufiz ïbav " ¦ SuiS smq jbbu aip ' uaSg ^ ujibabx loaiiqojB uap Stj[>[n[a8 fiz uauiB.VL ^ SaMjapuQ - uaAajBBp SIB ufid u.ooz jaara jaiu no5 [ ap ^ aop nu jbbj ^ - ijoo fif iigq ^ bq " • pdd'Bpj'BB nsAftqDS 3ra u3AajM9Su pia/A snaSuof ap uba jqoizaS laH - a5 [ B^ijg ua jgsuj • ijoo uajgp - U13J ap ua japaora ua japBA ' JlJaii ap jbbu SaM do uaJBAi uaqos - U9UI ' uiaidujasj %^ do ua^^tiuutq uapjBBd ' uapigjjutj ugipa • gpqoBjd ' gpjgniqas ug^mqjBBp Avnggus gp ' ï[j95 [ ap ua uafij - apjaoq ap apiBBj;s - aq ^ qöiiuoz lajj ' ua^I -¦ 5[oiï[}sJaj [ ap uapprni jaaAi — SuBq — Suiq — SuBq — Suig Uaj3{BBAV^U0 safstara ap ua • a:)JiaM sjaojq ap ua JBBq Buiq u9o ' jg^Bi jnn uaa sjag • ut jaaA uapiaramop uaSaAVZ ua:5iJ[oi>i aQ • laz pjooAÏL uaag ua apjgjsmi jpo aip ' Biijg JBBU az >[ 9a >[ uaox ' uapjoyw - aS ja}[ï[BM inpS a:)Sjaa aq fiq ftz sb.w ua.iOA a iioou Sou luaja^smj s % Sbi fiz • apjnaq - s3 ja ^ BAi az daajSaq uao:i jbbui ' apuioojp az jo qD9J giu az ^ sim jsjaji • uauo}aj[:>foi3i ap u9Jtuoi5 [ loora U9 iifiiJapiiOAv ooz ' gpjooq jauiBij ap ui 5tgiz - niu gz JO SBAi ^ gq ' jajjiiBAi iioo nu pjaM jaSuj ' U £ aviasMnaiN HosiHoaain lsh nva iNvanooaaaNDi aa • pjooqgS jgA [ ggq ooz U95i5[0i5i gp uapjaM g^ips ap uj • uaSjoui uaSaojA uap ut pinigS g^sjga ^ gq sbm gq ' ug>i3ioiJi>ijgj [ ap uasfuoiif -^ SuBq — Sutq — SuBq — Sutg ilBp SB/w fBM ' n^s •:| m uaSoo jBBq | aajA \ ua'jaif -> 1BM ^ sjaa ^ suaSjoui s pjaM B^tjg • uad9i[s loop jqoBU uaiaaq uap az ^ Bp ' apfiup auoAvaSuo ap uba werd naar de maan gevoerd die juist aan den hemel stond En volgens de streekbewoners is hij daar altijd gebleven en zit hij er nog De wisselende schaduwen op de maan zouden er dan op duiden dat de man bezig is met karnen Of het „ echt waar " is Och ' t doet er niet zooveel toe In elk geval is het een aardig vertelseltje ZOO^N LAATKOMER Meneer Jansen gaat een Pinksterreisje ma ken maar stel je voor hij heeft zich verslapen Hij heeft niet eens den wekker hooren ratelen dien hij den vorigen avond op zeven uur had gezet Eerst om half acht werd hij wakker Dat werd me toen een haasten en reppen van je welste want de trein ging om vijf minuten over achten Gauw kousen en schoenen aan broek vest en jas Gauw een boterham en dan één twee drie de deur uit Kijk meneer Jansen eens rennen Zou hij den trein nog halen Een mooi plaatje om na te teekenen in een ruitjesschrift TEHUIS GEZOCHT Goed tehuis gezocht voor vier lieve zindelijke zwarte poesjes 6 weken oud Af te halen Laas Brederodeplein 1 NIET GAUW TEVREDEN In Engeland bestond er vroeger een tooneel directeur die er altijd naar streefde om alles wat zich op het tooneel moest voordoen zoo na tuurgetrouw mogelijk uit te beelden Op een keer zou men eens een stuk van een beroemden schrijver opvoeren Daarin kwamen verschillende natuurverschijnselen voor zooals storm onweer en bliksem Dagen lang was er tiBtn ap jo ' pSazaS ip az pBq s-jffnaAin'BM juapjo/tt ïinz uapuozaS ':> BB;s9q jbbui jg bp ' pjoo a;spno ^ jaq jbbu suaa Sou af ^ Bp '- s[i dooq ubq " i9z az ua sooq AVnojA ap pjaAY uaox • Mnaiudo ja:)qoa apjaSiaAi ubui aQ • uaujB5 [ pin Sizaq smf s^m ubui ap ïubav ' muoja ep a^^iaauis '.^ inaui uiosi uaa uBp sui jfuaqog " • uaAaS a % s;ai ja^qoa ap - jaSiaA \ UBUI aa - jo^spuBjq bm uïo ubui ua^tfu uaa A\nojA auiJB ugg sugg SaojA ugjfgjjs jgp uag UI • SuiiiajjaA aSipjBB uaa jaAojaiq ^ s'eS puBi - jasjiMZ UBA ïJBB >[ ap do suaa jbbui iiaoz puBi ' japunquBJO uj • ua^ifn af:^auuBui uaa do suios aip ' pmpaSuBB uapjo.w ubbui gp do U9A\.npBqos ap aarajBBM '.^ ubbui ap ui afiauuBui ijgq " ^ jaAO uajfajds uajooq suag igAV ' jifnJnn;BU ^ qgq g j UBBUI 3p UT a(}9UUBUI 9JJ '• • - dionod ^ 59q do ugis^giij ua^aoA a;ooiq ufiz *— awiqguuoz gpugigoiS ap ui fiq gpuaj SaA \ ug " jpuBi ufij uaao • oquiBAQ aniJB jooa paoS pi ]<[ • uaAaq ua uanu pfiI[B 5[i uBa " apjaa}B;suoD oqraBAQ Jbb ]/\[ " • uapfij - uas^BBqos ua uaiooS uanBqAvnggus jaAo ua [ - ia;j9A suooqos laaA Sou uiaq gpjiAi ua uapjOAi Si jsBisnoqiua sinf uoSaq jfi - gpijj oquiBAQ / Sfl ï[00 suios U9 Avnaaus sifmjftp jg ^ Sn uBa • Sb'p jgd sgf^jnn gigjjug jbbui irep jrao^i ug 9i}uboba ^ gra ugpuBBTO jBBd U9a uoz ap bbS jbbC japaj • jgiq siB uijBAv ooz pfi|[B % dm jBBp ^ aq SI J[oo • uapjOAV ua^i^iojiaS uapjBBd joop aip ' subSbm iaA \ jbbui ' jaiq siBooz suaSBAViaza ua uajjBJiasso uaaS Hfiz jg • ajapuB ap jbbu pB)s auaa ap uba uaS - ailA S[9S0AJ0^0UI 9ïoojS ua puoj s^ojub sbssbui uapfij jBBa - uazinq gSooq 9ui ' ugpg;s ' gjoojS laaA ja ufiz jioq • Jinai jatu jajtaz si bp ' aa^^i " / jjnai jaiu jBa"•Jaiq UBP ua:tuaSB aiiiTodjaaui laaA jbbp ufiz jg • iJiBdaSdo gf pjoM ^ iMfijrJBBU giu JBBP gf SIB ua •.^ SuBggoi ugpoqjgX"jgui safpjoq uftz iBjaAO ' uaSuof ufiui ' uaa.v".juaiapuBAY UflJ oquiBAQ JBBa iOOQ " „ r - „' uaqossoq a^fiIJaaq ïioo ufiz jg ug - uaraaoiquajojf uaSJaABdBd ' uauiaoiq gjoora u9iaojS uaqossnijBBp « 3 - ïua^i 9iu fif 9ip ' ua^joos gjgpuB igoqg.gaquaa iaA \ jbbui ' jgtu uajo>ijajjB}i ' oquiBAQ aa^"„ijaiq S[Booz jiaojS uajo5[jajjB}i JBBa " ¦ «" ïu.fiqos SuBi uoz ap eiB sjauioz s uaanB si ^ Bp jbb^m • uapjaAuajo ^ ap — ifiaojS U9J05I - ibbm u9}3ib[a gjgpuB ufiz ja ua ugigojt laaA uazBjS jBBp ' aip fm uamaoü ' uap - uBiia^v - ^ jigojS sbjS dojBBM ' liajiJBiA g:joojS ufiz jg U9 ufiz jg^BAi lOA pfniB 9tp ' uajgiAij tga ^ • u'gj - ajAij I9AV JBBUI ' uaSjaq uaaS jBBp ufiz ' j'a ' q " iSjapuB aoH èUaiz:)in"sjapuv " „¦^ m sjapuB laaq ja taiz jaq ua gerepeteerd maar de tooneel directeur was nog heelemaal niet tevreden over de wijze waarop de woedende natuur-elementen werden nage bootst Steeds maar riep hij „' t Moet veel echter ' t Moet veel echter " Op een dag toen men weer aan ' t repeteeren was stormde en onweerde het buiten in werke lijkheid Juist was men bezig de verschillende instrumenten en andere hulpmiddelen ter hand te nemen om opnieuw met veel lawaai het zoo genaamde noodweer op het tooneel te doen los barsten toen er plotseling door een venster tus schen de coulissen een felle bliksemstraal schoot waarop krakend en knetterend een zware slag volgde „ Dat is beter geweest " zei de tooneeldirecteur achter in de zaal „ Maar het kan nóg echter " WIE WIL RUILEN J Louisa Sal a Plantsoen 7 Woerden heeft eenige bons om te ruilen en had hiervoor graag Hilmos Kilometer bons Zij heeft 2 Sun light 1 4 Hilmos K 17 Radion 1-4 H K 8 Vim 1-4 H K * * * Dirk Gosling a Abstederdijk 190 Utrecht heeft om te ruilen ruim 5 Benito plaatjes deel I 6 mile's Utrecht 3 Hille's N.-H 5 Bussink 4 Snoet's wilde jaren 1 Hille's Zuid-H 2 punten Douwe Egberts 6 punten H.O 5 Coelingh 1 ^ obbiemannetje 1 Klokzeep 3 „ Hoe heet die Vogel " nos 138 177 179 1 plaatje Coding no 59 Hiervoor wil hij hebben Coelingh plaatjes Duifmerken Roodband plaatjes en Bloemen en haar vrienden Hij ruilt ook over de post als er een postzegel bij ingesloten is * Louis S a 1 a Stationsstraat 233 Vleuten heeft om te ruilen 100 Sickesz punten 150 Kwatta soldaatjes 50 „ Hoe heet die Vogel " 20 Droste 50 „ Bloemen en haar vrienden " 20 Coe lingh's plaatjes 50 Benito plaatjes 30 Weeg schaaltjes 30 Hille's Utrecht en N.-HoUand 20 " Bussink plaatjes 25 plaatjes „ Het leven der zee " 50 plaatjes „ De wereld in beeld " 25 „ Snoet's wilde jaren " 50 Koopman's punten 100 Hagen beck plaatjes 20 cacaobons van v Houten 50 Dobbelman plaatjes 20 Haust beschuit 100 punten van Kattenbrood 30 H.O bons Verder heeft hij al de plaatjes van Vetplanten geheel nieuw 10 Wybert - 100 Karnemelkzeep plaatjes Hiervoor had hij graag Vim Lux Rinsó en Douwe Egberts bons Per post postzegel in sluiten TJBqBiB3i ap UBB ^ 0 jgiq uba ' SIB oojS ooz aiu Subi ' uiaiTl jBBm SI laH • uBBpuBA jaiq jaA ' puBi uaa st puBHOH " • JIÏ uoSaq paora ioa iuaS - Saiïtn ^ Bp inaq 3it noz aoH ¦ ipuBiioH st IBM " Sbbja uap ara ara fiq ajsBJjaA uaSjouc uapaoS uaa do • puBisjaA Stu - taAV laaq ftq ijaaq apun^is^iftj - pjBB UBA JBBUI ' aiu ' sit laaAi bbS looqos jbbu ftq jo ¦ SuaiSi - SMuaiu JifnasaajA st oqiuBAQ • pBjsdBB^j UBA uaiBJ:)S ap sSubi sa [¦ jood - jajjBa aiooiq uftz jara oqraBAQ ^ uaj sbjS jaAO uba s^BBidui ua uaiBdujBB^uBi ut ftq tntiJi uara - ooq UBB aJiajqaS ftg • sb/V \ ^ m uapaiaS Subi laaq aiP '> 190uq U99 ua ufiz ^ saaAi - aS japBA uftz ' uba ' JiftiufiqosjBBM atp ' sia;ajq JBBd uaa uaaqjaAO jbbp ua st laaq ua^nuttn aaA \ UBP ja'SuBi jtoou atp ' asnoiq uaa oqraBAQ iSBBjp sna ' pB^sdBBa ut iBBrauaa nu [ U00Ai oqraBAQ JBBpM - uararan^i uaraooq aSooq ut ua uaABjp UBJi SBjSuaddais laq joop ftq jbb.w ' djop - jajjB^i uaa ut uauoM ^ saora oqraBAQ • stnqi jatu JBBp ftq % JL00V [ JffiiuaSja • pBjsdBB ^ ut iuooa \ j ^ ftq ua uaSuofjajjB ^ autaiJi uaa st QaKVA \ J glJ31§SMn3TU SI OqUIBAQ • uaiz 3 ^' ¦ jm ivaosi qasjaraoz ua - JiftioojA iqoa ja afjijnf ^ aq joopjBBM ' safsinJ5 [ ua ua^ia^sSftj uba puBJ uapaajq uaa apftz jo iom safpBBjp aSijnai^i Ï^W gf - JiBBra gfïijnf laq UBB jgpuQ •^> ItJlsaS}qoii uapjOM safjut ] gTn ' praoozaSrao uftz saf;au ua^BS - srajB ap ua Suiu - adosiBq gp sib ' jgjBI 9tp ' S3 [ - japnoqos JBBd uaa UBP lSftj:5i af - safiBBSsrajB ua SutuadosiBq uaa af dtuJi Jin^s uaSajJijaA snp - IB ^ aq UBA ÏUB5 | JT ^ - uaAoq uap ubb UO JB pjooq laq af dtU >] UBAJBBQ • yaaq af jooa sno5i apno uaa uatqosstra az jo ' japaora ubb suaa Sbbja • gaA jsnjaS jBBra uaSoo ap uaqassn » saf^nadrata atp 9op iïifniaora atu iBBraaiaaq si bp ' q • JBBq ' jooa viz ' 42e JAARGANG ABONNEMENTSPRIJS BIJ VOORUITBETALING PER WEEK — 0.20 „ 3 MAANDEN 2.60 „ MAAND 0.87è llr p - post p mnd 0.90 ir p post p 3 mnd 2.60 ir p p buit p 3 md 5-50 »^ Dinsdag 22 M < Een sta Georglef Het parlemenl ontbo geering die de r heid nastreeft Militairen j SOFIA 21 Mei Reute de hevige economische garije thans wordt gete Boris — naar het Bulgas schap mededeelt — met kunnen Weden aan de me gebied der binnenlandsch steun van het leger een ' net benoemd aan welks voormalige minister van is geplaatst Tevens heeft de konii vaardigd waarbij het p bonden Derhalve komt de ni £ Bulgarije neer op een re De nieuwe regeering he een manifest gewend tot 1 idit manifest zet het kabl jwelke tot de maatregelen geleid Het manifest vrijt het tot dusver bestaanden bes len der partijenregeering worden gezocht in de tot het uiterste doorgevoerde par tijenvorming de onderlinge veeten en de persoonlijke twisten Deze situatie aldus het manifest gaf aanleiding tot onrust en demora liseerde de groote massa der bevol king hetgeen na deelige gevolgen had voor het nor maal functionnee ren der bewinds instanties en een gevaar voor den Btaat dreigde te zullen worden.^Vegens de onmo gelijkheid eenstabiele regeeringte vormen die hethoofd zou kunnenbieden aan de ernstige ecwaarvoor het land zichvorming van een nation staande regeering een gvanging van den oudennieuwen heeft met steunslag gekregen Ten aanzien van de bi de nieuwe regeering zie wenseh den vrede in het nale eenheid te verzeker haar ten dienste staande de ernstige economische onder Bulgarije gaat gel overwinnen Wat de buitenlandschE nieuwe regeering zich lat met alle mogendheden d schappelijke betrekkingen de eerste plaats met Bul Behalve Georgief hebl ring zitting Peter Midili en vice president der v officieren verder de v Todorof en professor Yai ko Zlatef de vroegere j Bank Kosta Boyadjief der Kamer Nicolas Zacl Het meerendeel der nie uit van de z.g Sveno-g tijen staande politieke nauwe relaties onderhiel nalistische kringen De binet hebben trouwens een vooraanstaande rol premier Georgief en de Todorof b.v hebben ooi 9 Juni 1923 een actief maakten deel uit van Boerenleider die than Ss De nieuwe minister v was tot den vorigen herf echter meeningsverschill overige ministers die li partij waarop Oetsjarief malige kabinet trad Of men het kabinet als eën overgangsregeer nieuwe parlementsverki niet worden beoordeeld heid dat het nieuwe k grondwet zal ontwerpei der politieke partijen de den gemaakt Definitiev zijn echter niet te verki bewindsmannen de groo heid betrachten In verband met de wij waren op last van den regelen genomen Om 12 dag op Zaterdag werd ¦ afgekondigd Om halfd troepen uit Samen met litairen de geheele stad de bajonet op het gewe Des ochtends stegen voortdurend op geringe Utree ^ 

Kranten

Ga naar