Utrechts Nieuwsblad zaterdag 21 april 1934

UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 3ÖÖ Zater'cJag 21 April 1934 EERSTE BLAD Wie was Alexander Stavisky Leertijd in de cel Een intelligente pupil in het valschspelen M ONSIEUR Alexandre heeft met het laatste geld dat hij van mevrouw Y „ leende " ge luk gehad H(j heeft een gezellig woninkje in de Rue de Rivoli ingericht en denkt slechts zelden aan me vrouw y Hij vermoedt heelemaal niet dat deze vrouw hem zal aanklagen Welnee daarvoor kent hij de vrouwen te goed De meesten houden niet van een schandaal En bovendien staat haar hartje haar niet toe dien lieven „ mooien Sasja " ongelukkig te maken Vanavond heeft monsieur Alexandre een char mant fuifje georganiseerd Hij heeft twee bekoorlijke verkoopstertjes in het warenhuis „ Magasin Printemps " ontdekt De eene is blond — de andere zwart Van avond komen zij Alles heeft hij smaakvol ge schikt Vurig roode rozen in kristallen bakken — op een tafeltje likeur fruit bonbons Monsieur Alexandre heeft smaak hij weet de wereld te ver blinden Dit zal hein later ook van nut zijn Maar nu denkt Alexander niet aan zijn groote toekomst waarvan hij hoogstens ' s nachts waagt te droomen Nu denkt hij alleen aan twee knappe meisjes — blond en zwart Er wordt op de deur geklopt — nogal energiek — kloppen zoo vrouwen Hij fronst de wenkbrau wen en kijkt op zijn klok Dat zou een half uur te vroeg zijn De storing is hem toch werkelijk onaange naam Misschien een vriend die hem bezoeken ynl Het beste is wel je niet thuis te houden Maar harder wordt er geklopt „ Een brutale kerel " denkt Alexander en geeft geen antwoord „ Doe open In naam der wet " commandeert nu een harde stem Stavisky schrikt terug hij wordt doodsbleek „ Vervloekt — politie " denkt hij Ontkomen kan hij nergens Twee verdiepingen naar beneden springen is ëenigszins gevaarlijk Dan na een kor te aarzeling gaat hij beheerscht naar de deur en doet open Zijn gezicht is uiterst verbaasd wan neer hij beleefd vraagt „ U wilt mijnheer Sta visky spreken " „ Bent u het zelf " vraagt een van de amblenaren „ Nee ik ben een vriend van mijnheer Stavisky Hij verzocht mij op hem te wachten " antwoordt „ mooie Sasja " koeltjes „ Wat is er eigenlijk van uw dienst " Maar de an der ontvrtjkt „ Waar is uw vriend " Alexander gaat naar het raam toe en wijst een sigarenzaakje aan „ Hier tegenover hij wilde sigaren koopen " Besluiteloos kijken de twee agenten elkaar aan dan vraagt de een „ Hoe is uw naam " Kalm haalt Stavisky zijn portefeuille te voorschhijn en overhandigt een visitekaartje „ Comte Jules de Bierengère " staat er met keurige letters op Niet dit kaartje is het wat de ambtenaren zoo treft maar het koele zekere optreden de nonchalance van dien man En al is Frankrijk dan ook een re publiek een graaf is en blijft een hoog wezen Hij kan relaties hebben die hij wanneer hij zich be leedigd voelt er toe aanzet zulk een onbeduidend ambtenaartje weg te blazen Dat hij beweert dat die bedrieger ^ n vriend Is wil niets zeggen Hij hoeft niets over dien man te weten Hoe het zij de agenten verlangen geen betere legitimatie Zij zijn een beetje overbluft „ Wij zullen dan maar even voor de deur op mijn heer Stavisky wachten " „ Goed mijne heeren " Reeds'tWlien zij " ïiaar buiten stappen'waüriéer de deur openvliegt en twee knappe meisjes naar bin nen stormen Nanette — en Dorette Blond — en zwart „ Hier zijn wfl Alexander " roept Dorette blij en bemerkt dan pas de twee vreemde heeren Maar op de kaart stond Jules en de meisjes zeg gen Alexander „ Dit is dus toch mijnheer Alexander Stavisky vraagt een der agenten scherp „ Waarom niet " antwoordt Nanette on schuldig Alexander vloekt zachtjes Opgelucht halen de ambtenaren weer adem Bijna een groote stommiteit Maar ze hebben geboft „ Dan moeten vrij helaas dezen heer van u wegnemen " zegt een der agenten vriendelijk glimlachend want in Frankrijk is men steeds beleefd tegen vrouwen „ Dat is toch kras mijnheer " schreeuwt Dorette en met haar voetje stampt zij woedend op de vloer „ En wat doe jij nu Alexander " vraagt Nanette die de zaak nog steeds niet begrijpt Monsieur Alexandre is nu geheel bedaard Hfl glimlacht Nanette en Dorette toe „ Force majeu re " zegt hij onverschillig en verlaat tusschen de beide agenten de kamer Alexander Stavisky brengt den nacht door in het politiebureau Het is een donkere en kleine cel waar men hem opge sloten heeft Slapen kan hij niet want hij is zach te donzen bedden gewend en geen harde kribben Hij trekt zich aan de tralies van het kleine raam pje op en kijkt somber naar de voorbijgangers „ Wist ik maar hoe die zaak afloopt Kon ik maar dé toekomst weten " denkt hij wanhopig Wan neer hij werkelijk in de toekomst had kunnen zien wat zou hij ontdekt hebben Misschien dien vreeselijken nacht van 8 Febru ari 1934 Op de Pont de la Concorde duizenden oud-strijders die schreeuwden „ Weg met de re geering — weg met de corrupte regeering " Hij zou nooit gelooven dat hij daarvan de aanleiding zou zijn En toch is het zoo Hij is schuldig aan de zen verbitterden nacht Hij is de schuld dat de oud-strijders hun verwenschingen uitschreeuwden Zg willen geen regeering met onreine handen zij willen geen lange nuttelooze debatten zij willen niet het woord zij willen de daad Tevergeefs tracht de politie de demonstranten uit elkaar te jagen Maar zij wijken niet Nu raast de brand weer aan „ Opschieten vlug vlug " Maar zij wij ken niet Zij hebben wel voor heetere vuren ge staan De brandweer richt de waterstralen en ijzig stort het water op de taaie mannen Zij wijken niet Enkele stormen uit de gelederen Vluchten Neen messen blinken in de handen zij rennen naar de slangen toe waarmee men tevergeefs tracht het vuur der verontwaardiging te blus - schen een paar vlugge sneden hoog spuit het water op en spuit de brandweermannen zelf nat Een gejoel stijgt uit de menigte op De oud-strij ders wijken niet Artillerie rukt aan „ Wie waagt er te schieten " „ Schieten jullie maar " „ Wij zullen sterven " „ WiJ zullen sterven " Het 182ste regiment moet dezen gruwelijken plicht vervullen De artil lerlsten richten het geschut De oud-strgders wij ken niet Maar nog schiet men niet Cavallerie stroomt aan Dan treedt uit den starren muur één enkele man naar voren Serraut generaal b.d die de oud strijders Eianvoert Luid schalt zijn stem wanneer hij de loyale troepen toeroept „ Kamera den — kameraden — sluit U aan — schiet niet — Sluit U aan bij ons Weg met de corruptie " Zal generaal Serraut met zijn groot prestige in het Fransche leger er in slagen Het lijkt reeds alsof het geluk hem gunstig zal zijn Dan klinken bevelen Schoten knallen — schreeuwen klinken op — Kreten van verwonden en sterven den De oude generaal heeft verloren De muur der oud strijders brokkelt onder de schoten Van deze toekomst beseft Stavisky nog niets Helaas Gelukkig Wie weet het „ Mooie Sasja " komt voor de rechtbank Het vonnis luidt 12 maanden En deze 12 maanden zijn voor de verdere ont wikkeling van Stavisky van buitengewoon veel be lang geweest Hij kwam er in als een „ lichte jon gen " en hij vertrok als een „ zware toffe jongen " een valschspeler een wreede bandiet die later niet voor moorden zou terugschrikken Zijn cel moet hij deelen met Pierre Boulanger een valschspeler Pierre onderwijst Alexander Nog nooit heeft een leeraar zulk een intelligenten leerling gehad Na eenige maanden overtreft Sas ja zijn leermeester Boulanger is in de wolken dat nu hijzelf nog 5 jaar van de wereld afgesloten zal zijn hij iemand gevonden heeft om zijn beroep uit te oefenen Voor het overige bevalt het Stavisky niet zoo goed Hrj mist comfort en luxe Onbemind is hij niet Gevangenen en gevangenispersoneel vinden hem een vriendelijk logé Maar aan alles komt een einde Op een stralenden Junimorgen na de cliché ver-manlngen van den gevangenisdirecteur stapt Sta visky weer de wereld in als vrij man Vóór hij de gevangenis verliet moest hij Pierre Boulanger plechtig beloven zijn kennis en talent van „ corriger la fortime " niet onbenut te laten Aan monsieur Alexandre zal het niet liggen Hij heeft grootsche voornemens Parijs zal hij veroveren Steeds weer Stavisky Documenten en verdoovende middelen PARIJS 20 April Reuter — fiet Kamerlid Sabiani heeft voor de commissie van onderzoek naar de Stavisky-affaire een verklaring afgelegd welke inspecteur Bony in verband brengt met een vrij duistere affaire van een handel in verdooven de middelen welke in 1927 zou zijn uitgevonden om een vrouw die in het bezit was van documen ten waarvan Bony zich gaarne wilde verzekeren te verplichten met hetzelfde schip dat haar juist te Buenos Aires had gebracht terug te keeren 1 J C ie 5 a 1 '° I s a p a » è E a bo « BS O h a-S ¦ o d O > ® S ¦ a ë 9 < ü 5f " s " s e ° a B '¦¦ n M > aia ie ' S ' S s a « 5 GOEBBELS OVER DE PERS Het feit dat de Duitsche pers thans een jaar onder nazl-contröle staat gaf Dr Goebbels gereede aanleiding tot het houden van een redevoering Hier zien wU hem sprekende FrankrijVs onderzeeërs De machtigste duikboot-vloot ter wereld verklaart een Engelsch blad LONDEN 21 April Reuter — De marine correspondent van de „ Daily Telegraph " aan wien het als eerste buitenlander veroorloofd was de Fransche oorlogshaven Toulon te bezoeken ver klaart heden in zijn blad dat Frankrijk de mach tigste onderzeeërs vloot ter wereld heeft Een der grootsten van de 109 onderzeeërs is de „ Vengeur " die diselmotoren van 6000 P.K heeft waardoor het schip een snelheid van 18 knoopen per uur kan bereiken De „ Vengeur " heeft voorts elf torpedo lanceerbuizen Aan het slot van zijn bericht merkt de corres pondent op dat groote misverstanden in de toe komst vermeden kunnen worden als de wereld in ziet dat de onderzeeërs-vloot van Frankrijk een uiterst belangrijk deel van de Fransche vloot is LEIDER DER GEHEIME STAATSPOLITIE Himmler geïnstalleerd BERLIJN 20 April D.N.B — Officieel wordt thans medegedeeld dat de Pruisische mi - nister president Goring den leider der ge heime staatspolitie Diels heeft ontslagen en hem tegeüjkertijd heeft benoemd tot regeerings president te Keulen De rijksleider der S.S Himmler is benoemd tot Diels ' opvolger Goring heeft Himmler in een voltallige bijeen komst van alle beambten en employe's in zijn ' nieuwe functie geïnstalleerd Na een uiteenzet ting over de huidige taak van de geheime staats politie heeft hij Diels in waardeerende bewoor dingen gedankt voor de tot dusver bewezen diensten WAARZEGGEN IN BERLIJN VERBODEN BERLIJN 20 April D.N.B — De hoofd commissafis van politie te Berlfln heeft met in gang van 1 Mei a.s verboden dat waarzegsters en horoscooptrekkers met hun voorspellingen in hun onderhoud voorzien Onder dit verbod val len ook de zoogenaamde sterrenwichelaars kaartleggers en explicateurs van droomen In den laatsten tijd zijn n.l in Berlijn talrijke der gelijke zaakjes geopend Deze instellingen voor spelden dan het publiek in hoogdravende woor den de toekomst tegen betaling van een flink bedrag Aan deze praktijken zal nu met ingang van bovengenoemden datum een eüide komen HEVIGE BOSCHBRAND BIJ REIMS PARIJS 21 April — Het beroemde Bois de la Gruêrie nabij Reims dat in de leger berichten tijdens den oorlog zoo dikwijls werd genoemd is gedeeltelijk door brand vernield Gedurende den oorlog zijn in dit bosch reeds groote verwoestingen aangericht doch door zorg vuldige aanplantingen na den oorlog was de schade weer vrijwel hersteld Thans heeft de boschbrand vermoedelijk door onvoorzichtigheid ontstaan een groot aantal jonge boomeu ver nield Voor het blusschen waren ook troepen ont boden doch voordat het vuur gebluscht kon worden was reeds groote schade aangericht Voor KNOOPEN en HANTELVOERING DE GROOT - LANGE JANSSTRAAT 2 reel EEN SPION PARIJS 21 April Reuter — Onder verden king van splonnage is hier heden een Duitsche vrouw Tjdina Onterentorp genaamd in hechtenis genomen die trachtte inlichtingen in te winnen over het nieuwe type onderzeeboot „ Surcouf " over het laatste model militaire vliegtuigen en over de versterkingen aan de oostelijke grens WERKVERSCHAFFING IN FRANKRIJK PARIJS ' 21 April — De ministers Sar raut Flandin en Marquet zijn tot overeenstemming gekomen betreffende het ge bruik van gelden der sociale verzekering voor bestrijding van de werkloosheid en het onder nemen van groote werken Daarbij zal in de eer ste plaats gedacht worden aan de departemen ten die het meest van de werkloosheid te lijden hebben Speciale commissies zullen de nadere details vaststellen opdat spoedig een beshssing kan worden genomen STEEDS MEER AUTO'S LONDEN 20 April Reuter — Het ministe rie van Verkeer deelt mede dat in de drie maanden tot einde Februari twee millioen pond meer voor rijbewijzen werd ontvangen dan in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar n.l 19 in plaats van 17 millioen pd st Het aantal auto's is in dien tijd gestegen met meer dan 100.000 tot 1.800.000 REGEERING BOEKT VERKIEZINGSSUCCES Omdat de oppositie thuisbleef < MONTEVIDEO 21 April Reuter — De verkiezingen in Uruguay zijn volgens officieele berichten een groot succes geweest voor de re geering hierbij dient echter te worden opge merkt dat de oppositie-partijen waartoe behoo ren de katholieken radicalen socialisten com munisten en onafhankelijke nationalisten bij wij ze van protest niet aan de verkiezingen hebben deelgenomen Het blad „ El Pais " schrift dat de meerderheid der kiezers tegen president Terra gekant is als de nieuwe grondwet niet wordt veranderd voorziet het blad een periode van gewelddaden Naar stakmgs-emde Accoord in Deensch conflict waarschijnlijk ARBITRAGE-ONWERP VAN STAUNING KOPENHAGEisr 21 April V.D — De onder handelingen In aake de bljlegging van de zeelieden staking zijn vandaag aangevangen eveneens wordt onderhandeld in het hotelbedrijf en in het slach tersbedrflf In alle drie gevallen zijn de vooruitzichten op overeenstemming gunstig Minister-president Stauning heeft vandaag bg het Folketing een wetsontwerp ingediend dat voor ziet in de bijlegging van het conflict langs arbi trairen weg voor 25 April Dit wetsontwerp zal vandaag in beide Kamers van de Volksvertegen woordiging worden afgehandeld HOOGVERRAAD-PROCES IN BOEKAREST Maniu als getuige BOEKAREST 21 April Reuter — Voor den krijgsraad is het proces begonnen tegen de mili tairen die verdacht worden van het smeden van een complot De acte van beschuldiging spreekt van een actie tegen de regeering en het leven van den koning doch de verdachten zeggen dat zij trouw aan den koning ziJn en zich te zijner be schikking wilden stellen zoodra een einde was ge komen aan de politieke invloeden De regeering heeft maatregelen genomen dat het proces in volle vrijheid gevoerd kan worden Als getuigen zijn vele bekende politici gedagvaard o.w de oud-premier Maniu — Maarschalk Lyautey heeft een oproep ge richt tot alle Franschen om giften te zenden aan het comité voor de'oprichting van een monument van Koning Albert van België op een der Parij sche pleinen Goering over Thaelmann „ Hij weet volstrekt niet wal communisme is " LONDEN 20 April Reuter — De vertegen ^ woordiger van Reuter te Berlijn heeft een langdu rig onderhoud gehad met minister-president Goe ring die zich met groote openhartigheid uitliet naar aanleiding van een reeks tot hem gerichte vragen Het aantal gevangenen en bewoners van concen tratiekampen schat Goering in Pruisen op 4 ê 5000 in geheel Duitschland op 6 è 7000 voor het meeren deel communisten die propaganda hebben gevoerd Bij een vrijlating van Thaelmann Torgler e.d moest men elk geval op zich zelf beschouwen Daarvan was echter geen sprake tijdens het tegen hen aan hangig gemaakte hoogverraadsproces Torgler aldus Goering heeft het communisme al lang aan den kapstok gehangen Thaelmann niet vooreerst omdat hij veel dommer is en ten tweede omdat hij ook volstrekt niet weet wat communisme is Als politicus uitte Goering zich ten aanzien van de kerkelijke kwestie slechts in zooverre dat hij verklaarde voor het geval kerkelijke conflicten tot onlusten zouden leiden de rustverstoorders ook al zouden het geestelijken zijn krachtig op de vingers te zullen tikken Dit gold voor de evangelische zoo wel als voor de katholieke kerk CONFERENTIE VAN REUZEN EN DWERGEN BOEDAPEST 20 April V.D — In Boedapest worden voorbereidingen getroffen om in den aan staanden herfst een wereldcongres te houden van dwergen en reuzen Reeds van meer dan 350 dwer gen die voor het meerendeel als artist hun brood verdienen heeft men toezegging ontvangen dat zij aan het Congres zullen deelnemen De belangstelUng voor het Congres in Hongarije is groot hetgeen niet te verwonderen is als men bedenkt dat het meerendeel van de dwergmenschen Hongarije tot geboorteland heeft Ook de reuzen bereiden zich op het te Boedapest te houden Con gres voor Reeds hebben inleidende onderhandelin gen plaats gehad doch een juiste datum voor het Congres is tot dusver nog niet vastgesteld Jeftitsj's rers naar Ankara Overeenstemming tusschen Turkije en Joego-Slavië ANKARA 21 April V.D — De Joego Sla-vische minister van buitenlandsche zaken Jeftitsj is gisteren uit Ankara vertrokken om naar Bel grado terug te keeren Over zijn bezoek aan de Turksche hoofdstad wordt het volgende commu » niqué uitgegeven In het verloop der besprekingen met den joego « Slavischen minister van buitenlandsche zaken zijn alle aanhangige kwesties behandeld en in het bij zonder de interpretatie van het Balkanpact door de beide regeeringen Verder werd behandeld de politiek van samenwerking op de Balkan welke gebaseerd is op de onafhankelijkheid van alle Bal kanstaten en de volkomen veiligheid der grenzen Bij al deze kwesties kon volledige overeenstem » ming worden geconstateerd In de bespreking is verder tot uiting gekomen dat beide regeeringen onwrikbaar de zaak van den vrede vertegenwoor digen en ook in de toekomst een politiek vaa steeds nauwere samenwerking..zullen voeren Besloten werd zoo spoedig mogelijk een han de,ls-vestigingsuitlevering en rechtsbijstandsver drag te sluiten TOCHT VAN LEEGE REDDINGBOOT NEW-YORK 20 April V.D — Door het ne men van foto's en andere gegevens is men er thans in geslaagd definitief vast te stellen dat de red dingboot die aan de kust van Noorwegen is aange troffen ruim een jaar nadat men haar had prijs gegeven de reddingboot is welke in Januari 1933 moest worden prijsgegeven door de stoomboot „ American Merchant " nadat de boot de bemanning van 22 koppen van het zinkende Bngelsche vracht schip „ Exeter City " redde Het was onmogelijk gebleken de reddingboot na dat hiermede de 22 man gered waren weer aan boord van de „ American Merchant " te brengen Twee visschers uit Kjotvik op het eiland Soro nabij den Noordkaap zagen een verlaten boot en trokken haar aan land In de boot vonden zij nog blikken biscuits en uitrustingsbenoodigdheden De onbemande reddingboot heeft in totaal 2,700 mijl afgelegd en is op haar lange reis waarschijnlijk door den golfstroom medegenomen GOEDE DAG VOOR DE LUSSATS DIJON 20 April Reuter — Heden is men be gonnen met de confrontatie van de verdachten in de affaire Prince met de verschillende getuigen Van v gf hunner die werden geconfronteerd met De Lussats Carbone en Spirit o ver klaarden er drie hen niet te herkennen terwijl de beide anderen allerminst stellig waren in hun ver klaringen FEUILLETON Om een erfenis door H HILL Wji traden het bootenhuis binnen en de detec tive begon zijn speurtocht langs het pronkschip van mijn oom en een cano vervolgens verdiepte hij zich in de aanschouwing van de miniatuuruitr rusting van mijn oom Ik liet den detective een oogenblik alleen en liep naar buiten Bij het stei gertje bemerkte ik dat het touw wfiaraan een boot gemeerd lag wat te los gelmoopt was Ik bukte mij om het vaster te knoopen en ik had nauwelijks mijn arbeid beëindigd of Mlchelmore flook voor mij op Hij glimlachte en zei — „ U hebt een scherp oog voor gebreken mr.Cursitor ik denk dat wij het als bewezen kun nen beschouwen dat miss Chrystal zich in hetbootenhuis heeft omgekleed Ik heb namelijk eenkleinen spiegel gevonden " Ik kon ternauwernood mijn lachen bedwingen over deze plotselinge zinswending Trachtte hij den spot met mij te drijven Het was toch te zot om dit te beweren wanneer zij zich Inderdaad in het bootenhuis had verkleed dan had men toch haar kjeeren daar ook moeten vinden Plotseling werd ik ernstig Dit kon hij waarschijnlijk niet weten en op eens was ik er mij klaar van bewust dat mg hinderlaag op hinderlaag gelegd werd Wanneer het zijn bedoeling was geweest mij uit mijn tent te lokken had hij zich beter de moeite van de wandeling kunnen sparen Kalm antwoord de ik — „ InderdEiad deze spiegel lijkt bijna een over tuigend bewijs Wanneer u nu nog te weten kuntkomen waar de Meeren van miss Janet zijn ge vonden bent u klaar " Hg knikte doch ging niet nader op mijn ant " scobrd in — Wij kunnen thans het onderzoek als geëin digd beschouwen Er is hier niet veel meer te doenen wij moeten geduld oefenen tot het getuigen verhoor voor den ' rechter plaats vindt Zullen wijdus maar omkeeren " vroeg Michelmore Ik antwoordde toestemmend en zwijgend aan vaardden wij den terugtocht Op den terugweg ontmoetten wij Clare Ryder en Norman Goldney Toen ik aanstalten maakte om mij bij hen aan te sluiten werd ik plotseling van mijn voornemen te ruggehouden door een vreemden blik die Clare op mij wierp Was het een blik van angst of wantrou wen of verbeeldde ik het mij-Slechts Nu vriend Norman zou mij niet lang meer in den weg staan Wanneer ik in staat zou zijn om mgn voornemen ten uitvoer te brengen Waarschijnlijk was het gevolg van deze ge dachte dat ik tot mijn begeleider de volgende vraag stelde — „ Weet u inspecteur wat ik gedaan zou heb ben wanneer ik miss Chrystal vermoord had " De detectieve wierp een snellen blik op mij en scheen uiterst verrast Neen wat zoudt u dan gedaan hebben „ Dan had ik het moordwapen in het watergeworpen " antwoordde ik rustig De bodem vanden vijver bestaat uit een moerassigen grond enhet zou bijna onmogelijk geweest zijn om het voor werp weer aan het daglicht te brengen " H'm overlegde hij daar slechts enkelen enonder die enkelen waarschijnlijk alleen de gastenvan uw oom die geheel buiten verdenking vallen,met de gesteldheid van den bodem op de hoogteknunen zijn kan deze veronderstelling wel gevoeg lijk buiten beschouwing worden gelaten Zeker antwoordde ik een weinig teleurge steld maar ik ken één persoon die niet tot dedoor u genoemde categorie behoort Alf Kensit.Tijdens het verhoor kreeg ik van dezen man eenonaangenamen Indruk „ H'm ik was bij dat verhoor niet tegen woordig en kan er dus niet over oordeelen Dochik zal den man wel nader leeren kermen wanneerhij voor den rechter staat " Welke taak verricht u bij het gerechtelijk onderzoek informeerde ik vrijmoedig ^- JVji worden in de gelegenheid gesteld 39 yeCi schillende getuigen gade te slaan en uit hun uit latingen onze conclusies te trekken Op deze manier zij wij vaak in de gelegenheid er iets toe bij te dragen dat tot de opsporing van den dader kan leiden " Ik knikte tevreden Het was wel niet mgn be doeling Alf Kensit als de zondebok te laten fun geeren maar hij zou door Michelmore in het nauw gedreven er waarschijnlijk toe gedwongen kunnen worden bezwarende verklaringen tegen Norman Goldney af te leggen En dat wUde Ik trachten te bereiken Ik glimlachte tegen Michelmore en zei schert send — U hebt mij daar zoo maar iets van uw ainbtsgeheim verraden Inspecteur VIJFDE HOOFDSTUK Het gerechtelijk onderzoek begon dien namid dag in de bibliotheek van Cursitor Hall Ik zal u niet vermoeien met een eentonig verslag van het langdradige verhoor doch slechts in het kort be richten wat er zoo al plaats heeft gevonden Alf Kensit bleef bij zijn verklaring Norman Goldney in het struikgewas aan den oever te heb ben gezien doch meer wilde hij niet vertellen Door de scherpe vragen der rechters in het nauw gedreven begon hij iets onsamenhangends te stot teren doch plotseling trad Sally Clapp het ka mermeisje de bibliotheek binnen en zei resoluut dat het een schande was om dien armen jongen zoo te plagen Hij had er dien bewusten morgen niets anders gedtian dan wat met haar gepraat omdat zij daar overdag geen gelegenheid toe hadden De rechter die zich aldus een zekere prooi moest laten ontglippen opende een hevig vuur op den volgenden getuige Norman Soldney Hij nam deze een scherp kruisverhoor af doch slaagde er niet in Norman's kalmte te verbreken Hij liet geen woord meer uit dan dien morgen en antwoordde op de vragen die op „ een verhouding tusschen hem en mis Chrystal " betrekking hadden met een rustig „ neen " Daarna was ik aan de beurt De eerste vraag ^ e mjj gestelS srerd jvas yaa dezelfde strekking als de laatste die aan Goldney gesteld was en ik kon haar ontkennend beantwoorden Toen volgde — „ Waar bevond u zich op het tijdstip van denmoord " — „ In Glasgow Dit kan door verschillende ge tuigen worden bewezen " Tot zijn verbazing zei toen de rechter — Zonder op u ook maar eenige verdenking telaten vallen meen ik toch verplicht te zijn hetonderzoek te verdagen tot ik dezen getuigen ge hoord heb Daarmede ging ik volkomen accoord en verliet de bibliotheek Op de trap ontmoette ik tante en Clara en ik voelde mij gedwongen te erkennen dat vrouwen toch de zonderlingste wezens zijn Tante keek mij met verglaasden blik aan alsof zg een bovenaardsoh verschijnsel aanschouwde en Clara keek uitermate onvriendelijk Ik troostte mij met de gedachte dat deze oogen binnen afzienbaren tijd in de mijne zouden lachen Ik groette beleefd en liep door Juist wilde ik den tuin instappen om een luchtje te gaan scheppen toen ik mijn oom ontmoette Hg hield mij aan en vroeg mij hem naar zijn studeerkamer te volgen Ik hoop begon ' hij een weinig wantrouwend,dat je in staat bent je getuigen hier te laten ko men > „ Dat spreekt van zelf " antwoordde ik over tuigend ik begrijp alleen niet W£iarom de ezel datverlangt hij jaagt mij totaal onnoodig op kosten.Maar kort en goed ik zal een paar mensehen uithet hotel waar ik heb gelogeerd en de chefs vande distilleerderij waarmee ik heb onderhandeld,over laten komen " Het viel mij op dat mgn oom het vermeed mij recht in de oogen te kijken en het scheen mij toe alsof hij mij niet geheel en al vertrouwde — Nou nou mompelde hij de getuigenkostenzgn natuurlijk voor mgn rekening En dan wUdeik je nog even dit vertellen Na het getuigenver hoor zal ik mijn testament op jouw naam latenzetten zoodat jg de universeele erfgenaam wordt.Na den dood van het arme meisje zijn alle tegen motieven weggevallen Deze berustten hoofdzake lijk hierop Janet was een dochter uit een huwe lijk dat ik nimmer openbaar heb gemaakt Cat was d « oorzaak gat ik jou onterf de „ Maar oompje zei ik uitermate vriendelijk je behoeft je tegenover mij niet te verontschuldigen Uw mededeelingen zijn natuurlijk wel verrassend voor mij want ik had er geen vermoeden van dat u getrouwd was " — „ Dat wist ook niemand zelfs Janet niet " — „ En tante Jane " informeerde ik-onschuldig Ik wüde thans alles weten — „ Ook zij wist er niets van ik heb er haarnooit iets van verteld en zij is te dom om achtermijn geheimen te komen " Daar was ik niet geheel van overtuigd doch ik sprak mijn gedachten niet uit — „ Ik beschouw het als een groote eer oom,dat je mij in vertrouwen wilt nemen en ik beloofJe dat ik alles zal doen wat in mijn macht is omden moordenaar op te sporen is het alleen al uitzuiver egoïstische beweegredenen Want wanneerje geheim bekend zou worden zou men daarin on middellijk een aanleiding vinden om mij met dentitel van „ moordenaar " te bestempelen " Mijn geachte bloedverwant toonde zich dooï mijn openhartigheid zelfs ontroerd en zei — „ Beste jongen maak je daarover niet onge rust Geen sterveling zal er iets van te weten ko men dat jij weer als erfgensiam wordt hersteld,zoodat niemand op de gedachte kan komen dat jijbij den dood van de ongelukkige Janet eenig be lang had Hierdoor zou ik de kletskousen stof totpraten geven over mijn eerste huwelijk en datwil ik coüte que coüte vermijden Neen daar kunje zeker van zijn " Toen ik de studeerkamer van oom verliet liep Ik inspecteur Michelmore tegen het lijf Hij keek mij doordringend aan doch ik vroeg kalm „ Al iets nieuws " „ Hoegenaamd niet " antwoordde hij Hij stak vervolgens uiterst familiaar zijn arm door de mijne en trok mij mee den tuin in Natuurlijk ging het gesprek over den geheim zinnigen moord en de inspecteur liet los dat hier wel eens sprake kon zijn van „ une crime passio nelle " zooals de Franschen dat noemen if;a!?:f ^'' BlWordt yervolgd.2I 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD aiiuaiiH>!33BESMa No 300 Zaterdag 21 ' April 1934 EERSTE BLAD Gedeeltelijk gecorrigeerd BUITENLAND Frankrijk en Duitschland Pogingen van ingeland en haHë tot toenadering LONDEN 21 April V.D — De „ Daily Tele graph " weet mede te deelen dat onder de Bn gelsche ministers een duidelijk zichtbaar zij het ook niet eenstemmig streven heersoht samen met Italië een laatste bemiddelingspoging te doen tus schen Duitschland en Frankrijk Dit standpunt v/ordt gedeeld door Mussolini Ro me zal mogelijk voorstellen dat bij het uitvoeren van deze pogingen het recht van Engeland en Italië om een beslissende stem in de regeling der veiligheidswaarde te hebben sterk op den voor grond zal worden geschoven Bij het bezoek van den Italiaansehen onder staatssecretaris Suvich aan Londen zullen o.a de volgende punten v/orden besproken Ie de bewapening welke Duitschland en Frank rijk voor den duur der voorgestelde overeenkomst zullen bezitten en de duur dezer overeenkomst 2e welke uitvoeringswaarborgen voorgesteld kuncen worden en hoe een voorstel kan worden gedaan 3e de beste tijd en de beste plaats voor een dergelijke behandeling Zouden de stappen langs diplomatieken weg of later te Geneve moeten geschieden Te Londen en Rome geeft men de voorkeur aan diplomatieke onderhandelingen zelfs al zouden deze een zekere vertraging ten gevolge hebben in het bijeenkomen van het bureau en de plenaire ver gadering der ontv/apeningsconferentie Te Rome noch te'Londen maakt men zich ech ter eenige illusies over de moeilijkheden welke een dergelijk bemiddelingsvoorstel met zich mee zou brengen De politieke medewerker van de „ Morning Post " schrijft dat men in welingelichte kringen gelooft dat Engeland op 23 Mei een nieuw compromis tusschen Duitschland en Frankrijk zal voorstellen Uitlevering van Macado De ex-president van Cuba verant woordelijk voor een bom aanslag in 1926 HAVANA 21 April V.D — Het nationaal gerechtshof van Cuba heeft bij de behandeling van het proces der regeering tegen ex-president Macado en zijn aanhangers bij het departement van justitie een verzoek ingediend om van de Ver Staten de uitlevering van Macado te eischen en wel op grond van het feit dat bij een bomaanslag te Cienfuegos in 1926 een arbeider werd gedood waarvoor Macado verantwoordelijk wordt gesteld BINNENLAND Verband tusschen den salaris-afstand van dr Abrahams en de verhoo - ging van het salaris van mevr Abrahams RAPPORT DER RAADSCOMMISSIE AMSTERDAM 21 April — In verband met de bekende kwestie „ Trein 8.28 " heeft de gemeente raad van Amsterdam in zijn vergadering van 7 Maart j.l een raadscommissie van onderzoek inge steld onder voorzitterschap van den heer M r O P M R o m m e Deze commissie heeft thans haar rapport uitge bracht Aan de in dit rapport opgenomen conclusie ontleenen wij dat de commissie vooropstelt dat naar haar overtuiging gebaseerd op een zoo nauw keurig mogelijke kennisneming van den omvang en niet minder van de beteekenis van het werk van den heer Abrahams als medisch inspecteur van „ Trein 8.28 " van het werk van mevrouw Abra - hams van der Reyden als secretaresse en als zoodanig voerende de dagelijksche leiding der ver eeniging dat werk aan „ Trein 8.28 " en aan de oe langen der door de vereeniging verzorgde kinderen in stel « e mate ten goede is gekomen Voorts heeft de commissie geen reden om aan te nemen dat de salarissen uitgegeven voor het werk der medische inspectie en voor de dagelijk sche leiding der vereeniging wanneer men dit werk beschouwt als zuiver ambtelijke bemoeiin gen niet in redelijk verband zouden staan met de bewezen diensten De commissie wil niet nalaten te wijzen op het feit dat de verplegingsprijs van „ Trein 8.28 " ten opzichte van alle bij den Amsterdamschen Raad voor kinderuitzending aangesloten vereenigingen aan den lagen ftant raag genoemd worden De commissie is van meening dat een lid van het College van B en W moet voorkomen dat persoonlijke belangen een rol kunnen spelen in aangelegenheden waarbij het gemeentelijk belang is betrokken Uit denzelfden eisch van objectieve onafhanke lijkheid vloeit echter niet alleen voort dat onge wenscat is het toucheeren van salaris eener door de gemeente gesubsidieerde vereeniging door een wet houder der gemeente gelijk in casu gedurende eeni ge jaren is geschied maar tevens dat evenzeer on gewenscht is dat de echtgenoote van een wethouder der gemeente bij een door de gemeente gesubsidieer de vereeniging een gesalarieerde functie bekleedt zooals zich dit in het onderwerpelijke geval heeft Voorgedaan De vraag of tusschen den salaris-afstand van den heer Abrahams en de salaris-verhooging van zijn echtgenoote verband heeft bestaan is naar uit het onderzoek is gebleken voor de commissie geen vraag meer De salaris-verhooging van mevr Abrahams oio ge op zichzelf als contra-prestatie van haar werk gerechtvaardigd geacht kunnen worden en door de bestuurderen van „ Trein 8.28 " gerechtvaardigd ge acht zijn het verband dier verhooging met een salaris-afstand door den heer Abrahams is te dui delijk aanwezig dan dat hier nog twijfel mogelijk zou wezen Geen oneerlijke handeling wel onbe hoorlijk optreden Op de vraag of aan den heer Abrahams eenige oneerlijke of onbehoorlijke daad kan worden ten laste gelegd antwoordt de commissie „ van eenige schuld aan een oneerlijke handeling van den heer Abrahams in deze zaak is der commissie niets ge bleken Wel is zijn optreden onbehoorlijk geweest " Ten slotte is de commissie van oordeel dat met Eet oog op de belangen der kinderuitzending de Subsidie aau de vereeniging „ Trein 8.28 " behoort te worden voortgezet doch dat mede ter wille der zelfde belangen wijziging van het bestuur voor zooveel noodig door B en W behoort te worden bevorderd zulks teneinde te weren de schadelijke mentaliteit welke daar blijkens de han delingen heeft kunnen heerschen Ten slotte heeft de commissie voldaan aan het verzoek van den heer Ketelaar om zijn positie te onderzoeken als penningm.eester van het Cen traal Genootschap voor kinderherstel en vacantie kolonies De commissie is tot de overtuiging gekomen dat de toestand is conform den inhoud van de door den heer Ketelaar in de vergadering van 7 Maart in den gemeenteraad afgelegde verklaring Het lijkt der commissie dat het niet allereerst op haar weg ligt om de kwestie van de salarieering van bestuursleden van v/eldadighei)3svereenigingen in nadere studie te nemen en aldus tot een verant woordelijk oordeel te komen Zelfs wil het der com missie toeschijnen dat deze algemeene vraag niet op de eerste plaats ter beantwoording Ugt van het gemeentebestuur POSTVLUCHTEN De Pelikaan is op uitreis te Bangkok geland STADSNIEUWS KENNISGEVING Onteigening perceelsgedeelte aan de Volkerak-straat Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Utrecht Gelet op art 84 van de Onteigeningswet MAAKT BEKEND dat van 23 April tot 14 Mei 1934 op de afdeeling Openbare Werken der Gemeente-secretarie voor malig gymnasium Minrebroederstraat voor een ieder ter inzage zal liggen het raadsbesluit van 19 AprU 1934 nr 33/85/142 O.W tot onteigening in het belang van de volkshuisvesting ten name van de Gemeente Utrecht van het zuidelijk gedeelte ter grootte van ongeveer 219 M.2 van het perceel aan den Jutphaasscheweg kadastraal bekend ge meente Catharijne sectie D nr 5113 ter verkrij ging van den noodigen grond voor den aanleg van de noordelijke helft van het uiteinde van de Volke rakstraat bij den Jutphaasscheweg Utrecht 20 April 1934 Het Hoofd van het Gemeentebestuurvoornoemd 3497 IS ER IETS VAN U BIJ Gevonden Ben paar beenpijpen gevonden einde Maart een courantentasch een foto in enveloppe een witte halsketting een wit-groene kinderschoen een bruine rozenkrans een blauw-grijze ceintuur een geldtasch een actetasch inh lijfgoederen enz een jongensjas een tienrittenboekje N.S Utrecht den Dolder een portemonnaie inh eenig geld loonzakje enz eenige sleutels een heerenrijwiel Ie Afd een heerenrijwiel Pohtie J P Koenstraat een heerenrijwiel Ie Afd een hondenhalsband met penning no 2068 idem met penning no 4927 idem met penning no 2203 een hondeupenning no 3471 een grijze bandwagon een platte meubel wagen een handwagen gemerkt no 3 LEZERS DiE SCHRÜVEN GEMEENTE-WONINGEN Wordt er bij het verhuren van gemeente woningen geknoeid Ondergeteekende staat maanden ingeschreven als candidEiat huuder voor een Gemeentewoning en laat steeds op den vervaldatum zijn kaart af stempelen om dan telkens weer het machinale antwoord te hooren „ Neen mijnheer er is nog niets " Toen in de Merwedestraat 26 een woning leeg zou komen is ook ondergeteekende naar ' t wo ningbureau Achter St Pieter gegaan om eens poolshoogte te nemen omtrent de kans op die woning Maar het antwoord was „ U bent de eenige niet de huur is nog niet opgezegd en een beslissing is dus nog niet genomen " Dus nog misschien een kleine kans Maar neen mis hoor Deze woningen werd er gezegd worden niet verhuurd aan hen die boven de f 30 — verdienen maar nu blijkt dat deze woning is verhuurd aan een onderofficier die ver boven de f 30 verdient en het mooiste van alles „ Deze persoon staat niet eens inge schreven bij het gemeentelijk woningbureau " en had dus ook niet voor die woning in aan merking kunnen komen De persoon in kwestie wordt niet uit zijn wo ning gezet met dit leugentje komt men ook dikwijls dus noodzaak was er niet ja zelfs zijn vrouw voelde niet eens veel voor die woning Deze woning is verhuurd door een woningbu reau aan de Balijelaan dus buiten de candidaat huurders om Dit is met getuigen te bevrijzen Onderget constateert dus dat het ingeschreven staan voor een gemeentelijke woning een wassen neus is dat de wonlngsbureaux beschikken kunnen over gemeentewoningen en dat alle controle daar over zoek is Wie het meeste biedt in den vorm van een fooi heeft de woning Als dit gebeurt bij het be heer der gemeentewoningen waarin men tot nu toe nog het meeste vertrouwen had wat zou er dan wel niet gebeuren bij de andere woningstich tingen enz Welke fractie durft deze zaak eens aau te snijden in dan gemeenteraad We hebben een nieuwen burgemeester en nieuwe bezems vegen schoon Namens vele gedupeerden protesteeren zij tegen dezen gang van zaken A DB VRIES Sr Onderschrift Wij hebben dit schrijven ter kennis gebracht van de betreffende autoriteiten die ons de juistheid hiervan niet ontkenden al kon men ons perti nent tegenspreken dat het personeel van het ge meentelijk woningbureau Achter St Pieter fooien aanneemt De gegrondheid der motieven laten wij in het midden RED U.N TOEGANGSPRIJZEN VELOX-'t GOOI M de R Gaarne zou ik het volgende geplaatst zien waar voor bij voorbaat mijn dank Voor den wedstrijd Velcx — ' t Gooi zijn de toe gangsprijzen in plaats van verlaagd zooals in dezen tijd toch wel juist zou zijn verhoogd Zou beroepsvoetba hier zijn intrede doen dat deze kosten zoo hoog moeten worden Ik ben van meening dat het geen sympathiek denkbeeld is en dat het ook zoo door de vele liefhebbers gezien wordt Andere vereenigingen verhoogen haar prijzen ook wel maar dit zou juist voor Velox een aan sporing moeten zijn om door de oude prijzen te handhaven de genegenheid van sportlieveud Utrecht te winnen Hoogachtend Abonné A W G Onderschrift Wij hebben ons in verband met dit schrijven tot een der Velox-bestuurderen gewend die ons mede deelde dat de prijzen inderdaad maar niet noe pienswaardig yerhoogd zijn Dit is geschied omdat de promotie-wedstrijden waarvoor groote belang stelling verwachte mag worden grootere kosten met zich brengen o.a door het bouwen van ver schillende hulptrilDunes De duurdere rangen zijn in verhouding het meest verhoogd men had ge meend dit niet te moeten doen met de populaire rangen Bovendien houdt de schrijver van het in gezonden stukje blijkbaar geen rekening met het feit dat Velox de eenige vereeniging is die werk loozen op vertoon van stempelkaart tegen een speciaal lagen prijs 20 et gelegenheid geeft de wedstrijden bij te wonea en tenslotte deelde het Velox-bestuurslid ons nog mede dat de toegan^js prijzen bn de Utreqhtsche voetbalvereenigingen be langrijk lager zijn dsm in andere plaatsen Red U.N UIT DE PROVINCIE jüi fsleym en zsiveren Receptie van de Amersfoortsche Christel Besturenbond WELGEMEENDE BELANGSTELLING AMERSFOORT 21 April — In de foyer van Amicitia hield de Christelijke Besturenbond ter ge legenheid van het 25-jarig bestaan een druk be zochte receptie Een 20-tal vereenigingen hadden als/blgk van haar belangstelling afgevaardigden en bloemen gezonden Er werden hartelijke woorden gesproken waaruit de algemeene waardeering bleek over den arbeid van den besturenbond Des avonds had in de schouwburgzaal van Ami citia een feestelijke bijeenkomst plaats welke werd bj'gewoond door den burgemeester De heer J de Gans voorzitter van den Be sturenbond zette voor de aanwezigen de historie van het werk van den bond uiteen waarbij hij in het bijzonder wees op den pioniersarbeid van de eerste strijders Kerkhof Graaff de Bruyn en an deren Namens het Christelflk Nationaal Vakverbond wenschte de heer Stapelkamp de vereeniging daarop geluk Hij pree's den Amersfoortschen Besturenbond als een actief lichaam dat steeds in groei toenam dank zij de stabiliteit in de leiding Na de beëindiging van zijn toespraak zongen alle aanwezigen het bondslied „ De Vrijheidsvaan " De oud-voorzitter de heer P Graaff dankte voor de vriendelijke woorden tot hem gericht en hij verwachtte niet anders dan een toenemenden bloei onder de nieuwe leiding De avond werd verder gevuld met zang muzieken declamatie waaronder de opvoering van eenspreekkoor getiteld „ Het Lied van den Arbeid",wel het meest in-den smaak viel ¦ r.-'-ï^r-iS'SS'i -'-» ¦ ¦ -¦ 1 * TS.'H il Nog | cih|/doch reeds verdorven Loopjongen uil Amsterdam v/eggeloopen en te Zeist aangehouden ZEIST 20 April — Een jongeman met een rij wiel stond in de 2e Dorpsstraat aan een automaat te morrelen hetgeen de aandacht trok van een voorbijgaand rechercheur van politie Toen deze vroeg wat hij uitvoerde en waar hij vandaan kwam gaf hy twijfelachtige en ontwijkende antwoorden waarom hij werd meegenomen naar het bureau Uit het aldaar afgenomen verhoor bleek dat hij te Amsterdam thuis behoorde doch daar was wegge loopen na te voren bij zijn patroon een aantal tan den en nagelborstels te hebben ontvreemdi Deze voorwerpen had hg ergens in den grond verstopt om later weder op te halen Het rijv/iel had hij te Bussum gestolen Na deze bekentenissen werd hij in voorloopig arrest gesteld Later werd hij door de Amsterdamsche politie afgehaald HUIZENBOUW TE DE BILT DE BILT 21 Aprü — Voor de Indertijd vrijge komen f 19000 — uit den verkoop van de „ Stee nen Kamer " besloot de Raad een achttal wonin gen voor groote gezinnen te bouwen Deze huizen zijn thans m het Tumdorp in aanbouw doch kun nen vóór 1 Mei onmogelijk gereed zijn De „ Armi taan " het complex woningen te de Bilt dat zal worden afgebroken en waarvan de meeste bewo ners naar bovengenoemde huizen zouden vertrek ken kan nu ook met 1 Mei niet ontruimd worden waarom het gem.eentebestuur met het R.-K Kerk bestuur onderhandelingen heeft gevoerd waarvan het resultaat is dat tot 1 Aug deze huisjes be woond mogen blijven mits het gemeentebestuur van 1 Mei — 1 Aug voor de inning der huur zorgt Ernsts'g ongeluk hij zandgraven Arbeider door verschuiving onder zandlader geraakt ^ MAARN 21 April — Hedenochtend heeft alhier bij de zanderijen der Nederlandsche Spoorwegen vanwaar men materiaal haalt voor den aanleg van bruggen en lijnen een vrij ernstig ongeluk plaats gehad Door het vallen van een bres in een glooien de helling is een daar staande zandlader op den ar beider G A B e l h u ij'z e n wonende aan de Markstraat te Utrecht gevallen Na veel moeite wist men hem er onder uit te halen doch in bewusteloozen toestand werd hij op genomen Dr L o o e 1 verleende de eerste hulp waarbij hij constateerde dat het slachtoffer drie ribben gebroken en waarschijnlijk een lichte her senschudding opgeloopen had Bovendien bloedde de man hevig uit een ernstige wond aan het hoofd Per ziekenauto is hij overgebracht naar de Rijks klinieken te Utrecht DOORNSCH CHRISTELIJK ZANGKOOR DOORN 21 April — Het Doornsche Chr Zang koor gaf ter gelegenheid van zijn koperen feest on der leiding van den heer Dick Zijlstra een uitvoe ring in „ Ons Huis " Alweer bleek op dit geslaagde concert dat deze populaire vereeniging zich in een toenemenden groei mag verheugen Thans is reeds weer als onder afdeeling opgericht een meisjeskoor Het valt niet te betwijfelen dat het Chr Zang koor onder de goede leiding van zijn bestuur waar in de heer Bakhuizen van de oprichting af net voorzitterschap bekleedt een goede toekomst tege noet gaat Gymnastiekavond te Zeist Jaariijksche uilvoering van Zeisier Lyceum Gymn Ver „ Ernos " ZEIST 20 April — In de groote concertzaal van „ Figi " heeft de Zeister Lyc Gymn Ver „ Ernos " haar 13de jaariijksche uitvoering gegeven Na den opmarsch en den vaandelgroet heette de voorzitter Dr H C Scha mh a r d t in het bij zonder de afgevaardigden der curatoren de rector van het Lyceum Dr Weststrate leeraren het be stuur van den Stiehtschen Turnkring en afge vaardigden van verschillende zustervereenigingen welkom Hij memoreerde dat het afgeloopen jaar bijzon der succesvol voor de vereeniging was Aan het vaandel hetwelk volgehangen is met tropheeën kan men een groot aantal nieuwe linten opmerken Verder wees Dr Schamhardt er op dat Ernos ver leden jaar voor de tweede maal het athletiekkam pioenschap van Zeist wist te behalen Hij herinner de daarna aan het feit dat het 1 April 12 % jaar geleden was dat Ernos het levenslicht aanschouw de en hij hoopte dat Ernos nog lang onder de uitstekende leiding van den heer Vermeulen en mej Cornells mag blijven staan Vervolgens werd aan den heer Schamhardt in verband met zijn 12 % - jarig voorzitterschap een fraaie bloemenmand aangeboden De heer Vermeu len ontving een rooktafel terwijl ook mej Cornells stoffelijke blijken van waardeering in ontvangst had te nemen Na dit gedeelte werd met de afwerking van het program een aanvang genomen Begonnen werd door de hoofdafdeeling heeren die een zeer fraaie serie vrije oefeningen ten beste gaf De springrietoefenlngen van de onderafdeeling meisjes vielen ook bijzonder in den smaak evenals de rhytmische oefeningen door de hoofdafdeeling meisjes Hetgeen de hoofd-afdeeling heeren aan hoogbrug rekstok en ringen liet zien was inderdaad buiten gewoon zoowel wat behendigheids - als krachts oefeningen betreft werd fraai werk geleverd In het bijzonder trok de aandacht de jeugdige kampioen F Gerritsen die in keurige stijl zijn zware oefeningen afwerkte evenals de heer Götte Beiden hadden steeds een daverend applaus in ont vangst te nemen Het muzikale gedeelte van den avond werd ver zorgd door de Lyceum Band de „ Black Foot warmers " GEVONDEN VOORWERPEN ZEIST 19 April — Gevonden voorwerpen in deze gemeente Inlichtingen te bekomen aan het adres achter het voorwerp vermeld 1 sleutel 1 voegbeitel 1 penning ziekenverple ging 1 reflector van een electr rijwiellamp 1 bril in étui 1 z.g zak-étui 1 nummerplaat L 27542 PVDlitie-bureau 1 driewieler-kinderfiets Ege linglg,an,7 1 rozenkrans,.JEmmastraat 44,1 gummi riein Schaepmanlaan 45 1 kip witte leghom Gerolaan 49 1 dames-parapluie Schaerweijdelaan 158 1 schoolboekje Van Reenenweg 87 1 bruine portemonnaie zonder inhoud Prof Lorentzlaan 66 1 blauw-grijze vulpenhouder Slotlaan 101 1 groene dames-portemonnaie waarin 1 cent de Wetlaan 81 1 rijwielbelastingplaatje in étui Schaepmanlaan 79 1 Engelsch boek Kerkweg 15 1 bruine alpinomuts Prol Lorantzlaan 66 1 bruin hondje Steinlaan 61 1 dames-portemonnaie met inhoud Amersfoort&heweg 9a 1 gestreepte Inuts Montaubanstraat 5 1 doublé armband Kroost weg 64 1 damestaschje met inhoud Schaepman laan 45 1 wit-bruin gevlekt hondje Gerolaan 83 1 damesparapluie tompouce KruUelaan 36 RECHTS HEEFT VOORRANG BILTHOVEN 20 April — Op den Soestdijker weg naderde een uit de Bilt komenden auto den Leyenseheweg terwijl er van uit dien weg tevens een auto den Soestdijkerweg wilde opdraaien Deze laatste behoorde te v/achten doch hij reed door waardoor de van de Bilt komende wagen plotse ling moest remmen en slipte zoodat hij tegen een boom botste Zwaar beschadigd moest het voertuig per kraanwagen worden weggesleept Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor GEVONDEN VOORWERPEN DE BILT 20 April — Een palmboompje een zwarte hond Bouvier bloemenmand een bijl grijze schoen schroevendraaier rijwielbelasting merk kerkboekje portemonnaie met inh drie bloemenmandjes dameshoed actetasch inh mu ziekboeken huissleutel bruine handschoen een zweep twee bloemenmanden Inlichtingen betreffende deze voorwerpen aan het Bureau van Politie te De Bilt op werkdagen tusschen 3 en 6 uur n.m niet telefonisch BURGERLIJKE STANDEN ZEIST — Geboren Jan z van J Schiere en M S Verboom — Alexander en Johau zonen van A J H Bours en A van Keulen — Martina d van A Boshuis en M Jansen — Dirkje Johanna d van J C Maarschalkerweerd sedert 21 Nov ' 33 weduwe van D Hemink — Cornelia Neeltje d van J Timmermans en J van Eijk — Susanna Alyda d van C Geutjes en G A Wisman — Antonia d van T van Veenendaal en G W Koel man — MarinuF Hendrikus z van J Wieten en M H Overhorst — Henny Alüie d van N J J Jehee en H A Joosten — Wilhelmus Gerardus en Leendert Pieter zonen van G Roelandschap en I Rommers ' — Johannes z van J Ederveen en A van der Schagt Ondertrouwd Q van Eek en E Brouwer — G Geurtsen en W van Essen — W S Havinga en G..J van Amerongen - r C M van Be en C de Wit ~ — E G J Polman en J Brouwer — F B Vergeer en A M H Teraa — J T de Rooy en A Verhoeven — W Zwart en A Burchatzki — T Gaastra en T van den Berg — M Kuipers en M van den Bosch — J M van den Bogaert en J G Pijper Getrouwd A Doomkamp en I Hiemstra — D Geijtenbeek en P van Beek — G Boverhuis en E van den Adel — D A de Jong en J C de Kruijff Overleden Apolohia Johanna Sophia van Gel deren geh met A Verschoor 57 j — Chan Ah Shtng 35 j — Jacoba Johanna Scholten 57 j KORTE BERICHTEN — Ter gelegenheid van den verjaardag van Z.K.H den Prins der Nederlanden voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis zijn de volgende onderscheidingen toegekend het kruis van verdienste aan G J A A Baron van Heemstra te Zeist Aug Falise te Wagenlngen de medaille van verdienste in zilver aan mevr RÖell geta Visser te Scher penzeel de medaille van verdienste in brons aan G JVj yan öer S?oer_d te Bameveldj Hoogste barometerstand 767.4 La Coruna Laagste barometerstand 734.5 Thorshavn Eerste Kwartier 21 April ' s nam 9.40 uur Zonsopg 4.59 Maansopg 9.46 Zonsonderg 7.07 Maansonderg 1.58 Morgen licht opsteken 7.37 uur Maandag licht opsteken 7.39 uur SPORT K.F.C AJAX EN V.V.A.-U.y.V Zooals bekend wordt de wedstrijd K.F.C — Ajax voor de kampioenscompetitie op 6 Mei a.s in het Stadion gespeeld Het vaststellen vein dezen wed strijd te Amsterdam is nog met enkele moeilijk heden gepaard gegaan daar o.a V.V.A dat de gradatiewedstrijden te spelen heeft hier bézwaac tegen maakte Thans is een gelukkige oplossing gevonden schrijft de Tel daar vóór den wedstrijd K.P.C —• Ajax de ontmoeting V.V.A — U.V.V gespeeld wordt Zoo krijgen de toeschouwers twee wedstrijden voor hetzelfde geld te zien SCHAKEN ïOgOijl lemin — Zevende partij reeds na 17 zeilen remiss De zevende partij is wel de minst interessante geworden van den stryd en reeds op den ITden zet door herhaling van ' zetten remise geworden Biijkbaar hadden geen van beide spelers lust na de buitengewone inspanning van de vorige partij ditmaal weer het uiterste • te geven en met een bord van stukken besloot men tot remise Een teleurstelling voor de bezoekers die echter scha deloos gesteld werden door oen spontane cause rie van Bogoljubow over de gerechtvaardigdheid van het remiseslot en een simultaan-seance van Aljechin's manager Hans Kmoch die onlangs in Nederland was De partij verliep ' als volgt Aangenomen damegambiet i Wit Bogoljubow Zwart Aljechin 1 d2—d4 d7—d5 2 c2—c4 d5Xc4 Het is op merkelijk dat Aljechin thans reeds voor de 3de maal het damegambiet aamieemt 3 Pgl — f3 Pg8—f6 4 e2—e3 e7—e6 5 LflXc4 c7—c5 6 O — O a7 — a6 Hier wijkt Aljechin af van de voortzetting 6 Pc6 en 7 Le7 waarmee hij in de vijfde partij zoo'n gedrukt spel verkreeg 7 Ddl—e2 Pb8—c8 8 Tfl—dl b7—b5 9 Lc4 — b3 Hier ware het beter ge weest nu het zwarte paard naar c6 en niet naard7 is ontwikkeld de tusschenzet 9 d4Xc5 te spe len Nu kan immers volgen 9 c5 — c4 Deze vroegtijdige opmarsch is gewoonlijk min der juist omdat wit in het centrum te machtig wordt Ditmaal echter is er een bijzondere om standigheid n.l dat zwart de witte raadsheer kan afruilen waarna e3 — e4 de zet die noodig is om de witte meerderheid in het midden eoident te maken zeer bemoeilijkt wordt en bovendien van minder belang nu een verzwakking van het punt h7 in een later stadium door de verdrijving van Pf8 met e4 — ea zonder den witten koningsloopcl niet veel meer beteekent In het licht van dezi opmerking zijn de volgende zetten duidelijk 10 Lb3—c2 Pc6—b4 11 a2—a3 Pb4Xc2 12 De2 Xc2 Lc8—b7 13 Pbl—c3 Pf6 — d5 Zwart vril Pc3 afruilen waarna e3 — e4 geheel onmogelijk wordt 14 Pc3 — e2 Wit laat er zich niet op in 14 e4 was minder goed wegens 14 Pc3 15 bc3 en de witte damevleugel is blijvend zwak Thans dreigt echter e3 — e4 zoo dat zwart wel moet spelen 14 Pd5 — f6 daarmede op zijn beurt dreigende een binnendrin gen via e4 Daarna 15 Pg3 Dd5 volgt speelt witweer 15 Pe2-^c3 waarna remise door her haling van zetten volgde 15 Pf6 — d5j 16 Pc3—e2 Pdo — f6 17 Pe2—c3 remise De stand is thans Aljechin 2 Bogoljubow Oj remise 5 ^ De achtste partij wordt Zondag gespeeld | MARKTBERICHTEN UTRECHT 20 April Vereen Groenten - en Vruch tenveiling „ Utrecht en Omstr " — Asperges wit 75 — 86 per 100 bos idem blauw 31—52 rhabarber 1—5 raapstelen 0.30—1.50 radijs 0.50—5.50 wor tels 2—=10 kropsla 0.50—6.20 per 100 stuks andij vie 0.80—5.30 komkommers geel 6—21 groen 6 —• 18 prei 0.40 — 0.90 bloemkool 4—31 roode kool 2 — 7 savoye kool 10—13 zomerspinazie 2—3.50 per 100 KG winterspinazie 2—3.50 witlof 3—12 pos telein 4—19 snijboonen 52—76 suikerboonen 64 peulen 126 breekpeen 5—10 knolrapen 0.90 — 2.50 winterwortels 1.70—2.20 uien 1.10—3.30 aardbeien 0.10—6 per 100 stuks tomaten 54 druiven blauw 70 per pond UTRECHT 21 April — Op de weekmarkt wa ren heden 4005 stuks vee aangebracht De prijzen waren voor stieren f 0.20 a 0.26 voor vaarzen f 120 a 180 V lor pinken f 70 a 120 voor melkkoei en f130 a 230 voor kalf koeien f140 a 230 voor vaarskoeien f 110 a 170 voor slachtkoeien Ie soort f 0.24 a 0 28 3e soort f 0.20 a 0 23 voor 210 mage re kalveren f45 a 65 voor 1050 nuchteren kalve ren f 2 a 5 voor 410 magere ' varkens f 18 a 24 voor schrammen t 8 a 16 voor biggen f 4 a 8 voor 120 schapen f 13 a 22 Boter Natuur f 0.80 a 0.85 eieren f2 a 2.80 per 100 stuks kaas f 0.25 a 0.40 de 5 hectogram Kalkoenen f2.50 a 3.50 kippen f 0.60 a 0.90 een den f 0.60 a 080 duiven per paar f 0.20 a 0.40 gan zen f 1.50 a 3.00 konijnen f 0.30 a 1.30 piepkui kens f 0.15 a 0.60 jonge hennen f 0.80 a 1.25 jon ge hanen f 0.50 a 0.90 BUNNIK 20 April — Eierenveiling Bunnik en Omstreken Eieren groot f 2.10—2.40 bruin f 2.30 — 2.60 extra bruin f 2.50—3 heneieren f 1.90 ^ 2.20 eendeneieren f f2 — 2.30 ganseieron f 5^8 kie vitseieren f 11 Alles per 100 stuks Honing 36—40 c Goudsche kaas versch 22 c Idem belegen 24—28 c Komijnekaas 2630 c Alles per pond — Fruitveiling Bunnik en Omstreken Goudrei netten Ie srt 26—30 2e srt 15—21 extra 31 — 3S c Limburgsche Keuleman Ie srt 10—12 2e srt 6—9 c Culemborgsche roodjes Ie srt 7—9 2e srt 5—7 c Rebouwen Ie srt 5—6 2e srt 3—5 c Zure appels Ie srt 11—13 2e srt 6—9 c Brederodes Ie srt 10—12 2e srt 7—9 % c Alles per KG 
i5 ^^ WK^Sl I -¦^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Zaterdag 21 April 1934 TWEEDE BLAD 5 De prijs van CHIEF WHIP Cigarettes met inbe grip van den nieuwen Ta-j baksaccijns is 10 VOOR 1/2 Het is de beste ^ sigaret voor Uw gezondheid en de hoogste waarde voor Uw geld Artis in Lentekleed Jong dierenleven tussclien geurige bloemen en irisch groen AANWINST VAN KOLIBRrS AMSTERDAM 20 April — Men schrgft ons Zelden bracht het prille voorjaar in den tuin van Artis met zijn vele mooie oude boomen gelijktijdig zoo'n schat van bloemen bloesem en teer frisch jong groen als dezer dagen het geval is De zware oude Magnolia's torsen heele vrachten « Jer groote massieve prachtig gebouwde bloemen overal langs heestergroepen en in gazons bloeien Narcissen bedden met Hyacinthen en andere met tulpen zijn tegelijk in bloei gekomen nog weer andere prijken met viooltjes of Primula's Ook de gewone Rhododendron bloeit reeds ter wijl hier en daar in de frisch groene gazons een heerlijk bloeiende Japansche troskers evenzeer het oog verrukt als dit telkenjare weer het geval is met het amandelboompje dat met zijn teere bloe sem zoo wonderlijk mooi uitkomt tegen den achter grond die gevormd wordt door het Minangkabau gche huis Van de vele aanwinsten waarmede de levende have van „ Artis " gedurende den laatsten tijd zoo wel door schenkingen als door geboorten verrijkt werd mogen zeker in de eerste plaats negen koli bri's genoemd worden het Genootschap geschon ken door den heer J Diepgrond Een buitengewoon fraai levendig en interessant schouwspel is het wanneer deze miniatuurvogel tjes met uiterst snel trillende vleugeltjes 50 vleu gelslagen per seconde in de lucht stilstaan en met hun fijne tong die zeer ver uitgestoken kan worden het met water verdunde mengsel van ho Aing gecondenseerde melk Mellin's food vleesch extract en gewone suiker uit de speciaal voor hen vervaardigde voedingstleschjes opzuigen waarbij indien het licht op de juiste VTljze gere flecteerd wordt hun veeren fonkelend als edel steenen de prachtigste weerschijnkleuren te zien geven Op het groote leeuwenterras zijn niet minder dan vier leeuwinnen met een grooten leeuw teza men gebracht in den achtertuin dartelt een iong koekalfje welks vader een wisentstier welks moe der een bastaard is van de Europeesche wisent en den Amerikaanschen bison Ook de reeds zoo talrijke tijgerverzameling werd weer vermeerderd met een fraaie Sumatraansche tijgerin geschenk van den heer J H Bitters te Jledan j tage entrée-prijs gedurende een week In den laatsten tijd komt vooral ook in ver Ipand met de ongunstige tijdsomstandigheden tel kens weer de vraag naar voren of het mogelijk zou zijn den entrée-prijs van „ Artis " te verlagen Nu heeft de ervaring opgedaan in zeer veel zoölo gische tuinen van Europa zonder uitzondering ge leerd dat een verlaging van den entrée-prijs bijna steeds een vermindering van inkomsten met zich Ijrengt Met andere woorden de toename van het aantal bezoekers tengevolge van een entreeprijs verlaging Is in het algemeen niet zoo groot dat deze verlaging daardoor ook maar juist goed ge maakt wordt Bovendien kan „ Artis " zich onder de huidige moeilijke tijdsomstandigheden niet goed wagen aan experimenten die een vermindering Van inkomsten zouden kunnen opleveren Toch werd verleden najaar toen „ Artis " in Sep tember en begin October op eenige Zondagen tegen ' den entrée-prijs van slechts f 0.50 per persoon toe gankelijk gesteld werd dit experiment met eenig succes bekroond Vandaar dat het Bestuur van jjArtis " besloten heeft wederom in deze een proef te wagen en wel van Zaterdag 21 tot en met Zon dag 29 dezer d.w.z gedurende alle dagen waarop de door de Afdeeling Amsterdam der Nederl Na tuurhistorische Vereeniging in Artis te houden „ Groote Natuurhistorische Tentoonstelling op Geographischen Grondslag " geopend zal zijn Ge durende deze negen dagen zal men dus tegen een entrée prijs van slechts f 0.50 per persoon niet al leen Artis maar zonder verder iets bij te betalen ook genoemde tentoonstelling kunnen bezoeken Het zij ons vergund het publiek met nadruk te verzoeken zooveel mogelijk van de hier geboden gelegenheid gebruik te maken Immers alleen in dien deze proef slaagt zal getracht kunnen wor den de entrée-prijs van Artis vaker op bepaalde dagen of gedurende bepaalde perioden te verlagen waarmede dan een stap gedaan zou zijn in de richting van het streven van het Genootschap naar een zoo groot mogelijk bezoek tegen een zoo laag Biogelijken entreeprijs MEERIJDEN DOOR SOLDATEN MET AUTO'S ' s GRAVENHAGE 20 AprU — Het Ned Corr Eur heeft zich tot het Departement van Defensie gewend met de raag of Intrekking verwacht mag worden van de order waarbij het aan de militairen is verboden auto's aan te houden met het verzoek om mede te rijden Daar werd medegedeeld dat niet getwijfeld werd aan de goede ervaring opgedaan door ver schillende automobilisten en evenmin aan de goe de bedoeling die meestal voorzit Echter moet re kening worden gehouden met enkele automobilis ten die naar de ervaring helaas leerde een groot gevaar van zedelijke orde opleveren voor mederij dende militairen Aangezien de Minister van Defensie zich tegen over de ouders verantwoordelijk gevoelt voor de behartiging van de zedelijke belangen der dienst plichtigen zal de order ook om deze reden gehand haafd blijven DOOR HOLLEND PAARD GEDOOD HEERLEN 20 April — De 16-jarige landbou werszoon Bemelmans is nabij Rimburg door een hollend paard omvergeloopen en onder den wagen terechtgekomen en overreden De jongen was op slag dood Vliegtuig en boot Snelle verbindingen met hel Verre Oosten AMSTERDAM 21 April — Tusschen de K L M en de Java-China-Japan Lijn is een overeen komst gesloten tot het combineeren van het passa giersvervoer per vliegtuig en per boot naar het Verre Oosten Dientengevolge zal er van 1 Mei af om de twee weken gelegenheid bestaan om in 13i dag van Amsterdam naar Hongkong en in 17J dag naar Shanghai te reizen De Indië-vliegtuig en der K.L.M die eiken Don derdag Schiphol verlaten landen dezen zomer een week later In Batavia om elf uur des morgens In onmiddellijke aansluiting hierop nl om half één Vertrekt Donderdags om de veertien dagen een schip der Java-Chtna-Japan Lijn naar Hongkong Amoy en Shanghai Zes dagen na de afvaart uit Tandjong Prlok wordt Hongkong aangedaan vier dagen later is Shanghai bereikt Deze snelle verbinding met China bestaat echter alleen voor passagiers de luchtpost wordt als Vroeger te Singapore gelost en vandaar naar Chi Jna vervoerd zulks in verband met het feit dat bo ïVengenoemde dienst Batavia-Shanghai een veer tiendaagsche ia Ten gerieve van de K.L.M.-passagiers die ge bruik wenschen te maken van de verbinding Soe rabaja-Manilla-Hongkong-Amoy-Shanghai der Ja - va China-Japan Lijn heeft de K.L.M een overeen komst met de K.N.I.L.M aangegaan zoodat deze passagiers per vliegtuig h un reis naar Soerabaja kunnen voortzetten om daar op de boot naar China te wachten die enkele dagen later vertrekt Er is dus tijd voor een kort bezoek aan Java's Oost hoek eventueel aan Bali Voor de reizigers die van een der doorverbindm gen naar China gebruik maken zal een zeer voor deelig tarief gelden dat aanzienlijk minder zal be dragen dan de kosten van een vlucht Amsterdam Batavia plus een eerste klasse overtocht naar Chi na afzonderlijk berekend Beide maatschappijen koesteren de beste ver wachtingen van deze nieuwe vervoerscombinatie Dr COLIJN AAN ECONOMISCHE ZAKEN • s-GRAVENHAGE 21 April — Naar wij verne men heeft Minister Colijn gisteren aan de Ko ningin bericht gezonden dat hij zijn functie als Minister ad interim van het Departement van Economische Zaken heeft aanvaard Gistermiddag is Dr Colijn op het Departement van Economische Zaken gekomen en heeft aldaar zijn ambtsbezigheden aangevangen Vroolijk heer overvallen Na het verlaten van een café van zijn geld beroofd ARNHEM 21 AprU — Op den Dalweg te Am hem is Donderdagavond een overval met beroo ving gepleegd op een heer die in vroolijke stem ming in een café had vertoefd en daar eenige rond jes had gegeven Hij werd door een surveilleeren de agent liggende op den grond gevonden terwijl hij een bloedende wonde aan het hoofd had Het bleek dat hij door een drietal personen die eveneens in het café waren geweest was achter volgd tegen den grond geslagen en beroofd van een bedrag van f 60 — è f 70 — een gouden hor loge en eenige gouden ringen De gewonde moest naar het Gemeenteziekenhuis overgebracht wor den De recherche Is er den volgenden ochtend in ge slaagd de hand te leggen op de drie daders per sonen tusschen 22 en 25 jaar waarvan er reeds twee bekend hebben den overval te hebben ge pleegd Een groot gedeelte van de buit Is In beslag genomen De daders zullen ter beschikking van de justitie worden gesteld Meisje door auto gedood Slachtoffer kwam te vallen doordal het stuur van haar fiets dat van haar vriendin raakte HEUSDEN 21 AprU — Hedenmorgen was de 17-jarige Nellie Brandenhorst afkomstig uit Genderen met haar vriendin per fiets op weg naar Den Bosch Bij het passeeren nabij de Haar steeg van een vrachtauto van de mandenfabrlek Lagenberg Vesten uit Vlijmen bestuurd door den chauffeur den K kwam zij doordat zij met het stuur van haar fiets in aanraking kwam met dat van haar vriendin te vallen en werd door den auto gegrepen Het slachtoffer werd tegen den grond gesmakt en bekwam zoodanige verwondin gen dat zij onmiddellijk overleed Haar vriendin die eveneens kwam te vallen werd licht gewond en kon per autobus huiswaarts keeren ANTI-SEMITISCHE PAMFLETTEN ' s GRAVENHAGE 21 April — Op de vragen van den heer Boon betreffende het nemen van maatregelen van Regeerlngswege m verrojid met de onlangs te Doetinchem plaats gehad hebbende verspreiding van pamfletten met voor Joodsche landgenooten zeer grievende opmerkingen door in Duitschland wonende personen leden van de Nationaal-Socialistische Nederlandsche Arbeiders Partij heeft de heer van Schalk Minister van Justitie geantwoord dat gebleken is dat van de verspreiders der pamfletten — in totaal negen personen — twee ingezetenen van Doetinchem wa ren Het waren allen Nederlanders Aan de hand van de thans bestaande bepalingen kan tegen het gebeurde niet worden opgetreden Mochten soortgelijke gebeurtenissen zich herha len wanneer het aanhangige wetsontwerp hou dende nadere voorzieningen ter bescherming van de openbare orde kracht van wet zal hebben ver kregen dan zal niet worden nagelaten de noodige maatregelen te nemen Misplaatst vertrouv/en Zware straf tegen zaak waarnemer geëischt AMSTERDAM 21 April — Gistermiddag had zich voor de rechtbank de 43-jarige zaakwaarne mer J C O verdacht van oplichting te verant woorden De Officier Mr De Blécourt zeide alvorens dedagvaarding voor te dragen dat het parket zichhad beperkt tot een keuze uit een reeks oplichtin gen Aan O is ten laste gelegd dat hij op 9 Juni 1933 met het oogmerk om zich of een ander we derrechtelijk te bevoordeelen A A B heeft bewo gen hem f 12.657 af te geven De zaakwaarnemer gaf toe dat hij een yalsoh stuk had opgemaakt zooals dit bij de dagvaarding is gesteld Hij had het exploit waarbij het verbaal beteekend werd onderteekend met den naam van deurwaarder Joh van Twuyver alhier Pres mr Boas tot verd „ Dat was toch een brutaal stukje van U " Verd Ik had het geld dringend noodig In mijn huishouding Het blijkt dat verd aan de zaak zelf eigenlijk niets gedaan heeft Pres „ U hebt toch brieven geschreven alsof de zaak aan den gang was " Verd „ Ja dat deed ik omdat de familie van B mij gevraagd had hem rustig te houden be Officier van Justitie mr De Blécourt legt er den nadruk op dat er plechta één geval van oplich ting is ten laste gelegd Br dient echter niet verge ten te worden dat verd in totaal f 62.000 aan B afhandig heeft gemaakt Herhaaldelijk komen er den laatsten tijd klach ten van advocaten over de practijken van zaak waarnemers Hier hebben we te doen met een kras staaltje van zaakwaamemerij in den verkeerden zin Spr achtte hier een ernstige straf op haar plaats De verdediger mr Dr B J Stokvis zeide in zijn pleidooi dat B die helaas niet ter zitting kon worden gehoord een zeer lastig man is het zaken doen met hem eischte veel geduld en tijd PI drong met klem aan op clementie Vonnis ' 4 Mei Door de justitie vergeten Na vijftien jaar weer in het verdachtenbankje AMSTERDAM 21 AprU — Ruim vijftien jaar geleden werd een jeugdige Amsterdammer tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld en nog altijd heeft hij zijn straf niet uitgezeten De rechtbank had hem tot een jaar veroordeeld hij ging in hooger beroep doch bij de behandeling voor het Hof liet hij verstek gaan De straf bleef onveranderd Het vonnis werd hem door een ver zuim of een misverstand nooit beteekend Na 15 jaar werd dat verzuim door de justitie bemerkt De veroordeelde teekende verzet aan tegen het oude vonnis omdat hij zijn delict bedreven heeft toen de oude wet nog vigeerde Die gaf hem het recht zich tegen het vonnis te verzetten binnen 14 dagen na bekendmaking van het vonnis en de be teekenis heeft pas plaats gehad in Maart 1934 Gisteren werd de zaak opnieuw behandeld voor het Hof In een donkeren nacht in het laatst van 1919 werd een poging tot inbraak gepleegd In een win kel in de Kalverstraat Dank zij het optreden van een nachtwaker bleef het bij een poging De daders — een had gepoogd met een koevoet de deur open te breken de ander had op de uitkijk gestaan — werden gearresteerd Na het getuigenverhoor requireerde de procureur generaal Mr Bauduin schorsing van de zaak om alsnog een politierapport in te winnen De verdediger Mr J Hartogh de Vries voerde aan dat z.i de zaak was verjaard overigens kon hij zich vereenigen met het verzoek VEin den procu - reur generaal Het Hof besloot de zaak conform den eisch te schorsen Bontjagers in de Kalverstraat Rechercheurs als geduldige jachtopzieners AMSTERDAM 21 April — In den vroegen morgen van den 24en Februari deden twee Am sterdamsche rechercheurs een goede vangst Zij ar resteerden twee Inbrekers die ' s morgens met vier koffers bontwerken het perceel Singel 326 verlie ten De rechercheur Wierda zag op 23 Februariiemand die bij de politie niet al te goed stondaangeschreven het perceel Singel 326 w£iar eenbonthandel is gevestigd binnengaan Het was toenvijf uur in den middag De man kwam niet meernaar buiten Dit kwam den rechercheur verdachtvoor hij requireerde hulp en samen met zijn col lega BUkes hielden zij het perceel in het oog Hetwerd later en later en er gebeurde niets Eindelijkte elf uur in den avond kwam een tweede persoonaangewandeld die groote belangstelling voor hetbewuste perceel koesterde Voorzichtig werd dedeur geopend'en de man ging binnen Het geduld van de rechercheurs werd op een zwaren proef gesteld Doch eindelijk te zes uur ' s morgens ging de deur weer open en de twee mannen kwamen naar buiten zij torsten vier zwa re koffers gevuld met bont Het tweetal werd gearresteerd een van hen had een geladen revolver schietklaar in zijn zak Öisteren stond het tweetal terecht voor de Vier de Kamer der Rechtbank Zij legden een voUedige bekentenis af De Officier van Justitie Mr " de Blécourt bracht hulde aan de recherchfiurs voor him kranig en doortastend optreden De arrestatie yvas niet zon der gevaar daar verd van E een geladen revol ver schietklaar bij zich droeg Daar deze verd reeds eerder is veroordeeld requireerde de Offi cier een gevangenisstraf van vier jaar tegen hem Tegen den mededader J v d B „ een werklooze die nooit » eerder met de justitie in aanraking kwam vorderde hij twee jaar en zes maanden ge vangenisstraf Vonnis 4 Mei OUDSTE NEDERLANDER OVERLEDEN ROTTERDAM 21 AprU — In den ouderdom van 1031/2 jaar is alhier overleden de heer L Ouwerbroek De overledene was de oudste üiwoner van Rotterdam en waarschijniyk ook de oudste mannelijke Nederlander SPAANSCH MILITAIR ATTACHE Naar Reuter uit Madrid meldt is de commandant van den Generalen Stat Antonio Barosso Sanchez Guerra benoemd tot militair attaché aan het Spaansche gezantschap te Den Haag als opvolger van kolonel Ungrio Jimenez ALBERT PLASSCHAERT ZESTIG JAAR ' s GRAVENHAGE 21 April — De kunstcriticus en schrijver Albert Plasschaert die gisteren zijn oosten verjaardag vierde is des middags in een der zalen van Kleijkamp door een kring van per soonlijke en kunstvrienden gehuldigd Er had zich voor deze gelegenheid een comité ge vormd namens welk comité Mr E Bourlier het woord voerde Mr BourUer zeide o.a Al hakkende en zoekende zijt gij voortgegaan en hebt steeds weer een nieuw rijk van schoonheid ontdekt en ons getoond Daarbij hebt gij ons genezen van verkeer de bewondering welke wij vroeger koesterden en ook daardoor ons leven verrijkt Voor al deze dingen zijn wij u dankbaar en wfl hebben gemeend u heden een eenvoudig geschenk te moeten geven zooals dit bij deze eenvoudige hulde past Ons geschenk bestaat in de vervulling van een uwer hefste wenschen n.l de verbouwing van uw studeerkamer De heer Plasschaert sprak daarna enkele woorden van dank DURE PRINCIPIEELE BESLISSING ROERMOND 21 April — Eenige Zuid Lim-burgsche gemeenten die vele jaren geleden een besluit namen aandeelen te nemen bij de Lim burgsche Tramweg Maatschappij gaven daaraan geen gevolg toen bleek dat die gemeenten niet door een tramlijn met andere gemeenten zouden worden verbonden De Limburgsche Tramweg Maatschappij heeft echter jaar In jaar uit zware verliezen opgeleverd De directie van de Tramweg Mij heeft sinds 1930 de betrokken gemeenten w.o Beek Hulsberg en Voerendaal gerechtelijk ge sommeerd de aandeelen te nemen De Rechtbank te Maastricht heeft thans deze gemeenten inder daad verplicht die aandeelen te nemen en haar tevens veroordeeld tot de kosten van het proces Voor deze gemeenten beteekent dit een extra ader -» lating van f 19000 tot f 50.000 ONGELUKSREIS VAN DE „ MENES " SOERABAYA 21 April Aneta — Op 20 AprU heeft aan boord van de Menes een ongeval plaats gehad Bij zware zee zijn twee mannen overboord geslagen Beiden braken een been Verder werden twee opvarenden gewond aan hoofd en rug Het verleenen van assistentie door H M.'s Java was door de hooge zee onmogelijilt - Aengwirden en Schoterland Wordt Heerenveen één • s-GRAVENHAGE - 21 April — Bij het afdee lingsonderzoek in de Tweede Kamer van het wets ontwei-p tot vsreeniging van de gemeenten Aeng wirden — Schoterland en Haskerland verklaarden verscheidene leden tegen dit wetsontwerp ernstige bezwaren te hebben Zij achtten de motiveering welke in de me morie van toelichting wordt gegeven zeer zwak Aan de samenwerking tusschen de drie gemeen ten noodig om Heerenveen gelegenheid tot ont wikkeling te geven heeft weinig ontbroken ge tuige al hetgeen in den loop der jaren is totstand gekomen Doch bovenal voerden deze leden tegen de sa menvoeging aan dat het historisch gewordenezooveel mogelijk behoort te worden geëerbiedigd.Huldigt men dit beginsel dan is daarmede hetvoorstel veroordeeld Hier toch wordt hetgeen his torisch gegroeid is op h.i ontoelaatbare wijzeverbroken ' Verscheidene andere leden verklaarden zich in hoofdzaak met Let wetsontwerp te kunnen ver eenigen Het is h.i een juist beginsel bijeen te brengen wat een eenheid vormt Het argument dat de belangen van Heerenveen niet door het ontwerp zouden worden gediend om dat het platteland in de nieuw te vormen ge meente de hoofdplaats zou overheerschen achtten deze leden niet steekhoudend Reeds sedert vele jaren bestaat bij een belang rijk gedeelte van de bevolking van Heerenveen de wensch dat aan den thans bestaanden toestand een einde zal worden gemaakt Men mag deze zaak naar de meening van de hier aan het woord zijnde leden thans niet nog langer uitstellen Verschillende van de leden die zich in het al gemeen met de strekking van het ontwerp kon den vereenigen stelden de vraag waarom de nieuw te vormen gemeente niet den naam Heeren veen zal dragen De namen Schoterland en Aeng wirden zijn voor vele Nederlanders nu eenmaal klanken zonder inhoud terwijl de naam Heeren veen meer algemeene bekendheid geniet ORANJE KAARTEN VAN SIMAVI AMSTERDAM 21 April — Zooals bekend stichtte de Vereeniging Simavi Steun in Medische Aangelegenheden voor Inheemschen het Prinses Juliana Noodfonds bestemd ter aanschaffing van geneesmiddelen enz voor noodlijdende ziekenhui zen sanatoria en dergelijke in Nederlandsch Oost-en West Indië onverschillig van welke richting H K H Prinses Juliana trad op als Bescherm vrouwe van dit fonds Simavi heeft nu het plan opgevat het Neder landsche volk in de gelegenheid te stellen ons Vorstenhuis in het algemeen en Prinses Juliana m het bijzonder een bewijs van aanhankelijkheid te geven door verspreiding van artistiek uitgevoer de in oranjekleur gedrukte kaarten met het adres van H K H op de tekstzijde voorzien van eeni ge toepasselijke woorden en bestemd om op een zoodanig tijdstip ter post bezorgd te worden dat H K H deze kaart op 30 dezer ontvangt De talrijke Oranjebonden en - vereeniglngen krij gen op deze wijze een ongezochte gelegenheid tot betuiging van aanhankelijkheid aan ons Vorsten huis De kaarten worden verkocht voor ten minste 25 cent per stuk toezending volgt zoo spoedig mogelijk na ontvangst van het bedrag of na giree ring op postrekening 210000 van het Prinses Ju liana-Noodfonds van Simavi te Amsterdam NIEUWE R.H.B.S TE TILBURG TILBURG 20 April — In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten op onderwijsgebied heeft minister Marchant Vrijdag de door de gemeente TUburg nieuw gebouwde Rijks H.B.S namSns het Rijk aanvaard Het gemeentebestuur van Tilburg heeft dit moderne schoolgebouw door den archi tect Jos Wielders uit Sittard laten zetten ten be hoeve van de Rijks H.B.S die tot op heden ge huisvest was in het voormalig paleis van Z M Koning WUlem II Na het overlijden van den vorst is het paleis aan de gemeente vermaakt om er de H.B.S in te vestigen De erfgenamen van wijlen Koning WUlem II hebben er in toegestemd dat het paleis aan zijn bestemming zal worden onttrokken Het zal worden gerestaureerd en als lefcesegatatief stadhuls ingericht BOOTVERBINDING TEXEL-VLIELAND TEXEL 21 April — Per 1 Juni zal een bootver » binding tot stand komen tusschen Cocksdorp en Vlieland met voorloopig twee diensten per dag v.v Als boot zal gebruik worden „ De Vlieland " een mooie ruime goed zeewaardige boot plaats 100 personen De Reederij Doeksen Terschelling zal een en ander uitvoeren Als kapitein zal fungee ren de heer P Eelman van Cocksdorp terwijl te Vlieland het agentschap zal worden waargenomen door N Duinker Directeur van het Badhotel en te Cocksdorp door Tz Reuvers HET WAPEN VAN Z.K.H PRINS HENDRIK AMSTERDAM 20 AprU — Het heeft Z.K.H Prins Hendrik der Nederlanden behaagd ter ge legenheid van zijn geboortedag aan de N.V Beiersch-Bierbrouwerij „ De Amstel " het recht te verleenen het wapen van Z.K.H te voeren MODERN CORPORATIEF RADICALISME ' s GRAVENHAGE 21 AprU — Gemeld wordtt Te ' s Gravenhage is voor enkele dagen opgericht de Nationale Beweging voor Modem Corporatief Radicalisme Deze beweging welke een zevental beginselen bezit stelt zich ten doel langs den le galen weg de corporatieve maatschappij naast de autocratische uitoefening van het staatsgezag in Nederland voor te bereiden Bij de start neergestort Militair vliegtuig vernield be stuurder bleef ongedeerd ROTTERDAM 21 April — Gistermiddag om streeks half vijf startte van het vliegveld Waal haven luitenant v d Giessen met een Fokker Jachttoestel type D 16 no 284 Bij de start raakte hij een paal Hij trachtte nog het toestel omhoog te krijgen hetgeen mislukte Luitenant v d Giessen poogde daarop een noodlanding te maken op een stuk opgespoten land ten Westen van het Vlieg veld Bij deze noodlanding sloeg het toestel over den kop en werd vrijwel geheel vernield Luitenant V d Giessen bekwam geen letsel HONDEN ALS WOLVEN WEESP 21 AprU — Bij de veehouders G en v E aan den Dammerweg nabij Uitermeer zijn in het nachtelijk uur honden er in geslaagd door te drin gen tot de kippenhokken welke zich op de erven dier boerderijen bevinden en daar een ware slach ting onder het pluimvee aan te richten In het vroege ochtenduur toen de beide veehou ders naar buiten kwamen wachtte hun een treu rig schouwspel Bij den eenen boer waren 24 en bij den anderen 23 kippen doodgebeten verschil lende Icippen waren geheel verscheurd Uit de gevonden sporen werd opgemaakt dat er een groote en een kleine hond op de kippen jacht waren geweest PROVINCIALE LANDBOUW-CRISIS ORGANISATIES ' 3 GRAVENHAGE 21 April — Naar wij ver nemen ligt het in de bedoeling dat de nieuwe Provinciale Landbouw Crisis-Organisaties met in gang van 1 Mei hun werkzaamheden zullen aan vangen De oprichting van deze organisaties wel ke eveneens het karakter van Stichtingen zullen dragen kan een dezer dagen verwacht worden Het spreekt vanzelf dat de centralisatie van den arbeid der diverse Gewestelijke organisaties in de nieuwe Stichting geleidelijk zal plaats heb ben „ RUBBER " ALS TOONEELSTUK AMSTERDAM 21 April — Dè roman „ Rubber " van mevr M H Székely-Lulofs is door de schrijf ster tot een tooneelatuk bewerkt De eerste opvoe ring van het stuk vindt op 2 Juni in den HoUand schen schouwburg te Amsterdam plaats onder re gie en in de ensceneering van Louis Saalbom De zakelijke leiding berust bij Maurits Parser 
UïkÊChlSCH NIEUWSBLAD No 300 Zaterdag 21 April 1934 TWEEDE BLAD sident van gemelde rechtbank b tot vice-presi dent Mr J G Huyzer thans rechter in gemeld college Bij beschikking van den Minister van Financiën is de ontvanger der directe belastingen enz C Arkenbout verplaatst van het kantoor Woerden naar het kantoor Gouda ZEEREISJES MET DE ROTTER DAMSCHE LLOYD Wij ontvingen van den heer C J v Waesberge agent van de N.V Rotterdamsche Lloyd te Utrecht de nieuwe Zeereisbrochure voor vacantiereizen naar Zuid-Engeland Portugal Marokko Algiers Spanje Zuid-Prankrijk Corsica Italië Pyreneeën en Egyp te zeer aantrekkelijke goedkoope uitstapjes TOONEEL VAN DE K.LM.-VEREENIGING AMSTERDAM 20 April — De K.L.M vereeni-ging zal 28 April a.s in gebouw Excelsior te Den Haag een voorstelling geven van Robert Bertram en Compagnie een klucht van schavuiten in drie bedrijven door Herman Heyermans De uitnoodiging tot het bijwonen van deze too neelvooratelling vliegt den heer Plesman tegemoet op zijn thuisreis uit Nederlandsch-Indië Op 18 April is de directeur der K.L.M uit Batavia ver trokken met de Snip 19 April startte de Oehoe van Schiphol met de invitatie aan boord die den heer Plesman te Cairo zal worden overhandigd De feestavond valt op den dag na aankomst van de Snip te Amsterdam terwijl hij zijn oogen neersloeg „ dat hij het niet heeft gedaan Ik bedoel van die eieren van vanmiddag " Bareman keek Klaas een oogenblik aan alsof hij het in Keulen hoorde donderen maar opeens ging hem een licht op HiJ herinnerde zich plotse ling de geschiedenis van het stroopen der meeu weneieren „ Zoo zoo vader " begon hij gewichtig „ dus datheb je ook nog op je geweten Nou ik moet zeg gen " De burgemeester Had blijkbaar het een en ander over het geval vernomen Hij wilde den toestand op het oogenblik Zeker niet nog moeilijker maken voor den visschersknaap die nog zoo kort geleden doorFloris van den AEMSTEL ' zoo'n vreeselijk avontuur had doorgemaakt Hij deed dus net of hij m een druk gesprek met Kees gewikkeld waa en liep « achtjes een eindje verder door Onze nieuwe spelling Een bevredigende oplossing of kamergeleerdheid AMSTEaRDAM 21 April — De afdeeling Am sterdam van het Ned Onderwijzers Genootschap die gisteravond in huishoudelijke vergadering bijeen Vi^as heeft de volgende motie aangenomen „ De afdeeling Amsterdam van het Ned Onder wijzers Genootschap bijeen in huishoudelijke ver gadering op 20 April 1934 gezien de nieuwe spel lingregeling van de Commissie-Marchant acht deze regeling een bevredigende oplossing van het spel lingvraagstuk en spreekt de hoop uit dat allerwege dit compromis zal worden aanvaard opdat einde lijk eenheid in onze spelling worde verkregen " Th Farla letterzetter en Herman de Man boe kenschrijver hebben een telegram aan den Minis ter van Onderwijs gezonden van den volgenden In houd „ Kamergeleerdheid is geen vaste waarde Als ge leerden ons een nieuwe schrijfwijs mogen opleg gen kan om het andere jaar wijziging noodig zijn Want geleerden plegen steeds geleerder te worden ook zyn zg veelal kibbelziek Laat dus taal en spelling groeien gelijk zfl groei den in den mond en uit de handen van volk en kimstenaar Naar l.et oordeel dezer betrokkenen vergat U te vragen " CURACAO ALS TOERISTENOORD Met bet oog op het toeristenverkeer van Europa en de Vereenigde Staten naar West-Indië heeft de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Willemstad Curasao dit jaar wederom een in het Engelseh en Nederlandsch gesteld folder uitgegeven waarvan het commercieele doel is den duizenden toeristen die jaarlijks naar West-Indië komen er op te wij zen dat zij op Curagao goedkooper dan waar ook in de West terecht kunnen Het aantal der grootste passagiersschepen der wereld die op hun toeris tenreizen dit Nederlandsch eiland aandoen en na tuurlijk het aantal toeristen is zeer groot In het seizoen 1933/34 zullen die zeekasteelen Zes-en-dertig maal dit Nederlandsche eiland op hun plezierrei zen naar West-Indië aandoen met meer dan 12.000 passagiers aan boord Het behoeft geen betoog dat de kooplieden op Curagao die schepen zeer graag zien komen en op een dag dat er een „ binnen " is heerscht er een bijzonder gezellige drukte In de winkelstraten van het anders toch altijd drukke Willemstad EEN BLOEDDORSTIGE HOND WBESP 10 April — Tèh huize van den heer H P te Weesp heeft de groote New-Foundlander „ Aubrey van Bautkania " eerst de vrouw des huizes en daarna aijn baas aangevallen De eohtgenoote van den heer F liep door een donkere gang en struikelde over den aldaar liggenden hond Het dier dat lag te slapen ontstak in woede sprong op en ging de vrouw te lijf waarbij zij op erhstige wijze in den bovenarm gebeten werd zoodat het bloed er uit gutste De heer P en ook de buren snelden toe om hulp te bieden De heer P wilde het woedende dier van zijn vrouw verwijderen maar nu de hond eenmaal bloed gezien had was hij niet meer in toom ttf houden Hij beet zijn baas in de handen welke hevig bloedden Inmiddels had de heer P die over een groote kracht beschikt het groote dier met beide handen weten vast te grijpen en smeet hèW toen tusschen de fietsen neer welke in het maga zijn stonden Toen had de hond v/eer het noodige ontzag voor zijn baas en b!lef verder liggen De wonden van den heer P en zijn echt^enoote moesten worden uitgebrand en daarna gehecht De New-Foundlander had op de jongste winnertentoon stelling Van „ Cynophllia " te Amsterdam mooie be kroningen behaald BARON VAN HARDENBROEK HERSTELD ' s GRAVENHAGE 20 April — De kamerheer ceremoniemeester Van H M de Koningin R A ba ron van Hardenbroek van Hardenbroek die eenige weken geleden in het Diaconessenhuls te ' s Graven hage moest worden opgenomen tot het ondergaan van een operatie is thans in zooverre weer hersteld dat hfl hedenochtend het ziekenhuis heeft kuimen verlaten en in zvjn woning is teruggekeerd CONFLICT BIJ PANTOFFELFABRIEK ' s GRAVENHAGE 20 AprU — Gistermiddag had de Rijksbemiddelaar mr S de Vries C.zn een onderhoud met de directie der Nederlandsche Pan toffelfabriek te Amsterdam en met vijf leden van het persoreel onder aanvoering van een lid van de stakingsleiding uit het R.V.O Nadat de verschillende grieven en eischen wa ren uiteen gezet heeft de Rijksbemiddelaar het voorstel gedaan dat het werk direct zou worden hervat op den ouden voet dat de verschillende eischen aan liet oordeel van een arbiter zouden worden onderworpen en dat diens uitspraak even tueel met terugwerkende kracht tot den dag Waar op het werk ' vas hervat zou gelden Reeds dadelgk verklaarde de stakingsleider dat het werk niet zou worden hervat voordat de eischen waren ingewilligd De Directie der Ned Pantoffelfabriek verklaarde zich bereid het voor stel van den Rijksbemiddelaar te aanvaarden De besprekingen zijn hiermede afgebroken KAMERLEDEN PER DIESELTREIN ' s-GRAVENHAGE 21 April — Op ' t vastgestelde tijdstip 6.19 is de Dieselmotortrein waarmede de leden der Tweede Kamer gisterenmiddag van Den Haag uit een reis naar Arnhem hebben gemaakt dês avonds aan het Staatsspoorstation in de Resi dentie teruggekeerd De reis had een vlot verloop In de wachtkamer van het Arnhemsche station bOod de directie der Spoorwegen den dames en hêeren Volksvertegenwoordigers thee aan tijdens de twintig minuten pauze aldaar De spoorwegdl rêctie heeft haar genoodigden weder tot het punt van uitgang vergezeld en daar afscheid van hen genomen INBRAAK IN A.T.O.-KANTOOR TE ELBURG ELBURG 20 April — In October van het vorige jaar werd ingebroken in het bijkantoor van den autodienst der N.V A.T.O te Elburg waarvan het hoofdkantoor te Utrecht is gevestigd Bij deze inbraak werd een bedrag Van 40 gul den ontvreemd Tot dusver zgn de daders nog niet opgespoord In den afgeloopen nacht is wederom een inbraak gepleegd bij den autodienst waarbg den daders 200 gulden in handen vielen De inbre kers verschaften zich toegang door een paneel in te trappen van een deur FA ^ ILIEBERICHTEN UIT ANDERE BLADEN Overleden Albertina Taylor Winthrop wed Mr Dr J H van Royen 62 j ' s-Gravenhage — Hen drik Cornells Rouffaer 59 j Luif.-Kol ïnf b.d ' S-Gravenhage De politie heeft de zaak in onderzoek Van de da ders ontbreekt tot nu toe elk spoor Qeen ontwapening W^anneer in ' n held'ren winternacht Ons oog van ster tot ster Het donker wereldruim doordwaalt En w\j oneindig ver Miljoenen jaren licht van hier Nóg sterren vinden staan Dan ryst de vraag of er daarginds Ook werelden bestaan Als d'aarde die in vergelijk Tot ' t Mateloos heelal Een stip een stuivend stofje wordt Waarop als bijgeval In d ' eenzaamheid oneindig ruim Het leven is ontstaan Wij zwerven mee door ' n eeuwen-nacht Waarheen En waarvandaan Dat zal mysterie blijven Maar Wij stervelingen hier Wij zijn elkanders reisgenoot En medepassagier Wat dwaasheid is ' t dat in den nacht Van deez ' onzekerheid De raensch nog broedertwist en moord Ziet ala noodzakelijkheid Wat vloek dat wij nachtreizigers Verstokt verstard Verhard Nog steeds niet zoover zijn dat elk Met een vertrouwend hart Zijn wapen-lust heeft afgelegd En dat het eerewoord Een eeredaad wordt Wanneer ooit Wordt Aarde's beê verhoord HIPPO KREEN WINKEL GEOPEND MET BRAND ROTTERDAM 21 April — Gistermiddag om vier uur opende de heer H Baars aan de Ie Mid dellandstraat alhier een Winkel in electrische ar tikelen en lampekappen Hij betrok na sluitings tijd zijn Woning boven den winkel Gisteravond omstreeks negen Uur hoorde hij een knal en even later bleek dat de winkel in lichterlaaie stond De brandweer was spoedig ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de winkel geheel uitbrandde De oorzaak van den brand moet gezocht worden in kortsluiting De eigenaar was verzekerd HET LANDGOED „ HATTEM " ROERMOND 21 April — Bij beschikking van de Ministers van Economische Zaken en van Fi nanciën is onder de Natuurschoonwet 1928 ge rangschikt het onmiddellijk ten Zuiden van Roer mond gelegen kasteel Hattem met omgeving groot pl.m 18 H.A Met uitzondering van de door het Water omsloten kasteelplaats alsmede van eenige cultuurgronden is het landgoed voor het publiek opengesteld Het is verboden rijwielen en honden mee te nemen Stoomvaart Mtj „ Nederland '^ Geen dividend over 1933 AMSTERDAM 21 April — Op de vergadering Van Commissarissen van de Stoomvaart Maat schappij „ Nederland " werd besloten aan de alge Meene vergadering van aandeelhouders voor te stel len over het afgeloopen jaar geen dividend uit te keeren MINISTERRAAD EN SPELLINGS COMPROMIS ' a GRAVENHAGE 20 April — Het bericht dat de ministerraad het spellingscompromis -^ Wij drukten dit compromis uitvoerig in onze vorige editie af — niet zou hebben aanvaard wordt door het Handelsblad op grond van inlichtingen van be voegde zijde met de meeste stelligheid tegenge sproken Minister Marchaht heeft aldus het blad tot dus ver nog in het geheel geen Voorstel dat een regeling der eventueel in te voeren spelling bevat in den mi nisterraad ter tafel gebracht Daartoe zal hiJ naar alle waarschijnlijkheid eerst overgaan nadat er nog een nader contact met den deskundigen adviseur der Belgische regeering zal hebben plaats gevonden ten einde te trachten ook omtrent een klein onder deel waarover de Belgische heeren momenteel nog een andere meening koesteren dan hun Nederland sche collega's eveneens overeenstemming te be reiken STAKING BIJ WERKVERSCHAFFING SITTARD 21 April — De arbeiders bij de werk verschaffing aan de Geleenbeek het groote noma lisatiewerk in de Mijnstreek hebben geweigerd on der de bestaande voorwaarden den arbeid voort te Zetten FEUILLETON „ En nu vooruit naar huis jongens " besloot de burgemeester „ Jullie ouderS zullen wel ongerust ziJn " „ Een oogenblikje meneer de burgemeester " zei Henk „ dat kan niet We kunnen zoo maar niet van ons schip wegloopen Het vuur moet getrokken wor den Vooruit jongens op Je post " commandeerde hij „ De Drie Gebroeders '' moeten naar bed ge bracht worden Stoker machinist naar beneden We moeten de stoom afblazen Vooruit Wim ga met Kees mee en help hem " „ Bravo " riep een stem uit het publiek en nog maals juichte de opgewonden bevolking van Groet de jongens toe Kees en Wim verdwenen in de machinekamer een oogenblik later gevolgd door Henk Het vuur Werd getrokken de afblaaskraan werd opengezet om den stoom te laten ontsnappen langzaam daal de de wijzer van den manometer toen deze nog maar 2 atmosfeer aanwees zei Kees Nu kunnen we gerust naar huis gaan " Ze sloten het luik van de machinekamer trok ken de « loopplank in keken nog even het schip rond en sprongen dan met een forschen zwaai aan den wal „ De Drie Gebroeders " had haar laatste zeereis volbracht Een groot deel der Groeter bevolking om den burgemeester en zijn mannen geschaard sloeg van den wal af de bewegingen van de jongens gade Zwakman met zijn vrouw en zijn zoon Klaas maakte aanstalten om zich naar hiiis te begeven 0é iiurgemeester üag het Zou dat nog te repareeren zijn f SV^fo f ' ' cl - 0 Ivf j'>i Beeldhouwer Adolf Hitler's overpeinzing De zaak Abrahams Rapport wordt hedenmiddag gepubliceerd AMSTERDAM 21 April — Naar wij verne men is de commissie die ingesteld Werd door den gemeenteraad onder voorzitterschap vaji Mr P C Romme om een onderzoek in te stellen naar de zaak Dr Abrahams-Trein 8,28 met haar werk gereed Het rapport aal hedemniddag ver schijnen UIT DE STAATSCOURANT ' s GRAVENHAGE 20 AprU — Blijkens de Staatscourant is bij K B met Ingang van 1 Mei a.s benoemd tot burgemeester der gemeente Roos teren Limburg M E C A L Smets De heer Smets werd 3 Juni 1904 te OVerpelt geboren en woont thans te Ohé en Laak Bij K B is benoemd tot notaris te Zwolle C C Hermsen thans notaris te Zuidbroek in de plaats van D Bloemers eervol ontslagen ' S-GRAVENHAGE 21 April — De Staatscourant van gister vermeldde o.m dat bij K.B is benoemd in de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam a tot President Mr H W B Thomas thans vice-pre - Hij riep hem terug en zei ernstig „ We zullen er vanavond maar niet meer over spreken Zwakman over hetgeen er gebeurd is met die lading alcohol maar morgenochtend om half tien verwacht ik je bij me » „ Jawel mijnheer dê burgemeester " fluister de Zwakman en sloeg de oogen neer Nog even scheen hij te willen dralen dan draai de hij zich om en ging met zijn vrouw en zoon die op eenigen afstand gewacht hadden huiswaarts Zoodra de jongens van boord waren gespron gen trokken alle menschen uit de kreek weg naar Kamperduin om vandaar den straatweg naar het dorp Groet in te slaan Heelemaal voorop hepen naast elkaar de bur gemeester Henk Wim en Kees en aan het andere einde van de rij brigadier Bareman De burgemeester voerde een vroolijk gesprek met de jongens Hij kon er maar niet over uit dat die drie kwajongens zoo heelemaal in hun eentje het hadden klaargespeeld die ouwe „ Drie Gebroeders " op stoom te brengen en op het allerlaatste oogen blik er zelfs mee zee te kiezen De jongens moesten hem precies vertellen wat ze ermee hadden uitgevoerd Achter dit vijftal liepen vele menschen die de redding van de visSchers Zwakman hadden bijge woond Ze waren misschien een minuut of vflf de woning van Zwakman gepasseerd het huisje van den visscher stond vlak bij Kamperdüin een eind van den weg af in de duinen toen brigadier Bare man opeens voelde dat er Iemand aan zgn mouw trok Hij wendde zich verbaasd om en zag dat Klaas Zwakman met een bedremmeld gezicht voor hem stond „ Wat had jij te vertellen " vroeg de brigadier tamelijk norsch Klaas wees op Henk die evenals de anderen op " merkzaam was geworden ^ Ik wöu je komen zef gêïi Baremaa " a«I Klaasi KERKNIEUWS NED HERV KERK Beroepen te Zuid-Beijerland Ds F van Asch te Wierden te Oldebroek 2e Aangenomen naar Anloo candidaat M A Beek te Rotterdam die voor het beroep naar Brouwershaven heeft bedankt Bedankt voor Huizum bij Leeuwarden en voor Zaandam-Oost Ds A van der Hoeven te VoUen hoven voor Rijnzaterwoude Ds G Oosterhuis te Eemnes Buiten Een gouden ambtsjubileiuiL Heden herdenkt Ds E Loen emeritus predikant der Ned Herv Gem van Herveld zijn gouden ambtsjubileum Geboren in 18B9 werd hij candi daat in 1883 en aanvaardde Zijn ambt op 20 April 1884 te Grijpskerk Z Na aldaar 5 jaar ge arbeid te hebben Vertrok hij in 1889 naar Her veld welke gemeente Ds Loen tot zgu emeritaat in 1915 heeft mogen dienen Ambtsjubileiuu Ds E H Wieringa A.s Woensdag herdenkt Ds E H Wieringa Ned Hervormd predikant te Purmerend zijn 25 jarig ambtsjubiieum Alvorens zijn ambt te Horsten te aanvaarden diende hij de gemeente van Enter als hulppredi ker Sinds 28 September van het vorig jaar dienÉ hij zijn tegenwoordige gemeente GER KERKEN Beroepen te Iiollum H J Pilon candidaat te Apeldoorn te Wanswerd Ds I de Wolff te Mussel Aangenomen naar Oldekerk J van der Sluis candidaat te Amsterdam Bedankt voor Huizen vac Ds J E Vonken berg Ds H Steen te AndiJk voor Bedum vac Ds Jk Wijngaarden Ds P Prins te Deventer Ds J Duiven naar Bockanje Ds J Duiven Geref pred van Nyenga-Opende ontving een beroep naar de Geref kerk van Roc kanje Waar Ds Duiven van zijn kerkeraad een stu dieverlof ontving dient hij nu reeds de kerk die hem beriep als hulpprediker Intrede Ds vajt Munster Naar vrij vernemen hoopt Ds H Th van Mun ster Gereformeerd predikant te Drachten 3 Juni e.k Intrede te doen in ztjtt nieuwe gemeente te Gorcum na des morgens bevestigd te zijn door Ds J O Mulder van Hardinxveld Geref kerken en bazars In de laatst gehouden kerkeraadsvergadering der Geref kerk van den Haag-Oost is een uit spraak gedaan Inzake het houden van bazars Uitgesproken werd dat er tegen het houden van bazars geen bezwaar bestaat mits die niet be doeld worden als bijdrage te leveren aan kerk diaconie zending etc Ook mogen er geen attrac tie's aan verbonden zijn waarbij het geluk een rol speelt Z.g opbod-avonden kunnen ook niet worden goedgekeurd Beroepen Door de classis Utrecht der Geref kerken is na gehouden praeparatoir examen beroepbaar ver klaard candidaat H Brinkman te Harmeien Afscheid ds Jonsens Naar wij vernemen zal Ds A Jansens gere formeerd predikant te Langerak 29 April e.k af scheid nemen van zijn gemeente en zich metter woon te Aalsmeer vestigen GER GEMEENTE Bedankt voor Giessendam Ds M Hofman te Krabbendijke voor Opheusden Ds M Heikoop te Utrecht CHR GER KERK Tweetal te Amersfoort vac Ds P de Groot DS W Heerma te Aalsmeer en Ds J Tammlnga te Harderwijk REM GEMEENTE Beroepen te Leiden Ds S H Spanjaard te Vlaardingen VROUWEN IN VERWACHTING en jonge moe - ders bezorgt het natuurlijke „ Franz-JoseI"-bit - terwater een geregelde maag - en darmvverking Door Medici ten zeerste aanbevolen Reel Bareman was blijkbaar ook een beetje verlegen toet het geval want daar stond Henk nu naast hem dien hij dien middag zoo leelijk had uitge maakt voor leugenaar en zoo meer en nu kwam het uit dat de jongen de waarheid had gesproken „ Zoo " bromde hij „ dus jij was het toch die hem die pet met eieren gaf Dat was een gemêene streek van je Klaas Maar ik zal het noteeren en je zult er wel verder van hooren " Bareman wendde zich om om den burgemeester en zijn jeugdigen metgezel in te halen Klaas en Henk stonden een oogenblik zwijgend tegenover elkaar Dan begon Klaas hortend en Stootend af en toe heel snel sprekend alsof hij een lesje afratelde „ Enne ik wou je ik moet je zeggen dat het mij spijt dat dat ik je d'r in heb laten loopen met die eieren en nou wel bedankt dat je ons van die schuit hebt af geholpen daar straks Ook nog van moeder " Klaas stak aarzelend zijn gebruinden ruwen visschersknuist uit Henk greep hem en drukte hem hartelijk „ Niks geen dank hoor " zei hij „ en van die eieren nou daar praten we maar niet meer over hê Dag hoor " Klaas gaf Wim ook een hand en dan rende hij opeens hard weg in de rich ting van zijn woning Toen het gezelschap bij de laan wasgekomen welke naar de woning van denburgemeester leidde hielden vzij stil Deburgemeester hield nog een klein toe spraakje tot de jongens Tenslotte gafhjj elk nog eens de hand en hij zei meteen vroolijk knipoogje Goeien avondkapitein goeien avond machinist,r,C ^ goeien avond stoker ^ „ Goeien avond meneer de burge - meester " antwoordden de jongens be ' leefd En de burgemeester had zich nogniet omgewend of de jongens gaven el kaar een Wenk en het volgend oogenblikrenden ze zoo hard ze konden heen een zijpad Mu in de richting van huis Ze vonden het nu allangwelletjes j 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Zaterdag 21 April 1934 TWEEDE BLAD V dLaV / I Mr bL-DIByiW^^Blk I ^ Velo Waschmachine IViaatschappij N.V ^ i^^^ggg^a^ai^tmÊmm^^Ê^^^mmm^^aÊÊmmÊmÊmmÊÊmm — Meer dan 100 filialen in Nederland — $ PORT-RUBRIEK Arbeiderssportbond Wordt Utrecht 2 kampioen SERIE-WEDSTRIJDEN TE DEN DOLDER Te Hilversum vindt a.s Zondag de beslissings wedstrtjd om het kampioenschap van klasse B plaats tusschen Utrecht 2 en Volharding 2 Weesp daar beide teams de competitie met een gelijk aantal punten beëindigden Alhier won Utrecht 2 met 4—1 te Weesp werd met 4 — O verloren veel krachtsverschil bestaat er dus niet hoewel Utrecht 2 iets sterker geacht wordt Aan een voorspelling zullen we ons echter niet wagen en het resultaat maar rustig afwach ten Voor klasse B wordt de laatste competitle ont-nioeting gespeeld nl Culemborg-Soestdijk 2 wel ke ontmoeting door Culemborg wordt gewonnen Verder vinden er te Den Dolder serie-wedstrij den plaats georganiseerd door de voetbalgroep al daar waaraan vrijwel de meeste elftallen uit dit district deelnemen doch waarvan men ons tot op dit moment nog geen volledig programma had doen toekomen Handbal Competitie Hou Stand — Robbers heeren Hou Stand — Snelvoeters dames Meeuwen—Rood-Wit heeren Afgaande op de resultaten in deze wedstrijden jn het eerste gedeelte van dit seizoen kunnen overwinningen voor Robbers Snelvoeters en Meeu wen verwacht worden hetwelk ook noodig is willen deze ploegen hun fraaie kansen op den eere titel behouden Korfbal Voor A K C 1 staat een zeer belangrijke ont moeting op het programma gespeeld wordt tegen Samos 3 Beide 12-taIlen hebben 7 punten en het is voor beiden de laatste gelegenheid om de laat ste plaats aan een ander over te laten zoodat ' t aan spanning in deze ontmoeting niet zal ontbre ken Het N A S B 12-tal heeft het voordeel van eigen terrein wellicht is het mogelijk dat dit voordeel de balans ten slotte naar ó,e zijde van A K C zou doen overstaian doch o.i is een gelgk spel het meest te wachten waarmede beide 12 tal-len intusschen weinig zouden opschieten Biljarten Dinsdagavond j.I werd in de biljartzaal van het N.V Huis Je ontmoeting ' Utrecht-Amsterdani voortgezet Van de 17 gespeelde partijen won Utrecht er 10 Amsterdam 7 zoodat de stand nu is Utrecht 33 gew part Amsterdam 22 gew jjar tijeu A.s Dinsdagavond wordt te Amsterdam het laat gte gedeelte dezer ontmoeting gespeeld BILJARTEN De wedstrijden in Tivoli Resultaten der beide eerste dagen In de biljartzaal van de sociëteit „ Tivoli " werd Donderdagavond een aanvang gemaakt met den strijd om het provinciaal kampioenschap derde klasse klein bUjart cadre Met een korte toespraak opende de heer Tj Brouwer lid van het Bondsbestuur het tournooi waarna namens de organiseerende vereeniging het woord werd gevoerd door den heer J W Verloop In de plaats van den heer J A Werson die we gens ziekte verhinderd was te spelen deed nu mee de heer N P G v Reenen eveneens lid van de B C „ Tivoli " De in de le en 2e ronde gespeelde partijen had den de volgende resultaten le ronde 105 150 43 43 7 22 2.44 3.72 137 150 42 42 14 14 3.26 3.57 150 103 38 37 24 14 3.94 2.78 69 150 33 33 10 16 2.09 4.54 150 138 28 27 22 25 5.35 5.11 62 150 31 31 8 12 2 — 4.84 150 117 47 46 16 27 3.19 2.54 150 82 35 35 17 17 4.28 2.34 V Reenen V Hooff Westenreld V d Straten Manasse Dr Assink V d Meijden le Conté 2e ronde Le Conté Westerveld Dr Assink v d Meijden V d Straten v Reenen V Hooff Manasse Lieten in de le ronde de zenuwen zich schijn baar duchtig gelden in de 2e ronde hadden de meeste spelers zich vrijwel hersteld en waren de verrichtingen reeds beter met uitzondermg van de spelers v Reenen en Dr Assink die beneden hun gewonen vorm bleven Na de slechte partij in de le ronde had v d Meijden in de 2de ronde zich geheel hersteld De Hilversummer Westerveld technisch zeker één der sterkste spelers was niet gelukkig en verloor 2'n beide partijen met gering verschil Het beste wérk deden v Hooff Tivoli en de beide HUversummers v d Straten en le Conté die allen hun twee partüen wonnen Vrijdagavond werden de 8 partijen der 3e en 4e ronde gespeeld met de volgende resultaten 3e ronde Le Conté V d Straten 150 137 38 37 20 17 Manasse V d Meijden 133 150 63 63 10 11 V Reenen Westerveld 76 150 30 30 9 14 Dr Assink V Hooff 121 150 37 37 17 17 4e ronde V Hooff Le Conté 121 150 43 43 11 14 Westerveld Dr Assink 150 68 32 31 21 9 Manasse V d Straten 136 IBO 47 47 11 17 3.94 3.70 2.11 2.36 2.53 5 — 3.27 4.05 2.81 S.48 4.68 2.19 2.89 3,19 V Reenen 126 49 17 2.57 V d Meijden 150 49 14 3.06 Met uitzondering van enkele partijen werd er ook den 2en avond vrij zwak gespeeld Van Ree nen en Assink zijn ver achter geraakt en spelen geen rol meer in den strijd om den titel De de Roemer spelers le Conté v d Straten en Wes terveld deden ook nu jyeer geen obVerdiensttltjK werk Eerstgenoemde is nog steeds ongeslagen Westerveld heeft het hoogste gem op zijn naam Na 4 ronden is nu de stand Le Conté 4 600 142 22 4.22 V Hooff 3 571 158 22 3.61 V d Straten 3 587 173 17 3.39 V d Meijden 3 519 176 14 2.94 Westerveld 2 575 131 25 4.38 Manasse 1 501 183 24 2.73 Dr Assink — 354 136 17 2.60 V Reenen — 424 168 27 2.52 Zondag 22 April worden de wedstrijden voort gezet en wel om 2 4 en 8 uur daarna direct prijs uitreiking Zie voor sport ook pagina 15 LUCHTVAARTNIEUWS Een nieuwe luchtreus Het Zeppelin-type voor de ver binding tusschen Indië en Zuid-Amerika In aanbouv ^ GROOTE PASSAGIERS-ACCOMODATIE Zooals bekend Is worden thans reeds voorbe reidingen getroffen voor een toekomstige lucht scheepvaartverbtuding welke men met Zeppe lins deukt te onderhouden vanuit ons Insulinde over de Middellandsche Zee naar Zuid-Amerika waarbij aansluitende een luchtlijn vanaf Mar seille naar Amsterdam Ter bevordering'van deze plannen is reeds lan gen tijd opgericht het Nederlandsch Luchtvaart Syndicaat hetwelk zetelt in het Seheepvaarthuis te Amsterdam terwijl men reeds overgegaan is tot onderhandelingen met de „ Zeppelinwerf " te Friedrichshafen over den bouw van een nieuw luohtschip Thans staat reeds een luchtgevaarte op stapel doch naar wij vernemen is dat niet bestemd om In te voeren op de bedoelde vaart Berst wanneer dit model geheel aan alle daaraan beoogde eischen blijkt te voldoen zal een ander exemplaar van hetzelfde type op stapel worden gezet om daar mede de mogelijkheden van een dergelijke ver binding te beproeven In de „ Zeppelinwerf " te Friedrichshafen kun nen op het oogenblik zoowel de reeds alom be kende Graf Zeppelin als het nieuwe zich - nog in bouw bevindende luchtschip de „ LZ 129 " lede ren dag worden bezichtigd tot 30 September a.s Elke 3000ste bezoeker wordt tot een kosteloozen tocht met het luchtschip uitgenoodigd De „ LZ 129 " varieert in menig opzicht van deandere Zeppelin Het nieuwe gevaarte heeft eentotalen inhoud van 190.000 M3 het is 248 M.lang en heeft een doorsnede van 41 M Het zal inhet geheel ongeveer 190.000 kilogram kunnen hef fen terwijl het slechts door vier Dieselmotoren,elk van 1000 P.K zal worden voortbewogen Bin nen bevinden zich 25 modem Ingerichte cabinesmet stroomend koud en warm water en centraleverwarming Voorts vindt men aan boord een bad,een rooksalon lees - en schrijfzaal eetzaal en vierwandel dekken met groote uitkijkvensters ter viTJl de voor vrachtgoed gereserveerde ruimtezoo groot is dat er zelfs automobielen in kun nen worden ondergebracht p Men kan uit deze beschrijving wel opmaken dat het luchtschip een uitgezochte accomodatie bezit en dat het de passagiers wanneer mettertijd een dergelijk type op een eventueele verbinding tusschen Indië en Zuid-Amerika is ingevoerd aan bewegingsruimte en gemakken niet zal ontbreken WATERHOOGTE UTRECHT 21 April — Waterstand Weerdsluls Bovenkant 30 c.M - 1 - N.A.P Val 6 c.M Benedenkant 30 c.M — N.A.P Was 2 C.M Waterstand Keulen 1.06 M CULEMBORG 20 April — Waterstand Lek 0.94 M + N.A.P Val 0.00 M WIJK BIJ DUURSTEDE 20 April — Heden morgen was de waterstand in Rijn en Lek 2.01 M + N.A.P Val 4 C.M RADIORUBRIEK Zondag 22 April BLOEMENDAAL 245.9 M — 10.00 Kerkdienst uit de Gereformeerde kerk — 5.00 Kerk dienst uit de Gereformeerde Kerk Vaste pre dikant Ds J C Brussaard HILVERSUM 301.5 M — V.A.R.A — 9,00 Post duivenberichtên en voetbalmededeelingen — 9.03 Tuiubouwhalfuurtje S B Lantinga Voorjaarswerkzaamheden — 9.30 Orgelspel door Joh Jong — 10.00 Gramofoonmuziek — 10.15 Nieuwe socialistische poëzie — 10.30 V.A.R.A orkest o.l.v Hugo de Groot — 11.00 A H G van Arkel De opbouw van de or ganisatie van den landbouw — 11.30 V.A.R.A orkest o.l.v Hugo de Groot — A.V.R.O —¦ 12.00 Gramofoonmuziek — I.ÜO Kovacs La jos en Zijn orkest — 2.00 Boekenhalfuur — 2.30 Concert door het Omroeporkest o.l.v Al bert van Raalte — 4.00 Gramofoonmuziek 4.45 Vaz Dias — V.A.R.A — 5.00 Voor de kinderen — 5.30 Gramofoonmuziek — 5.40 Voetbal van den dag — V.P.R.O — 6.00 Hal ve uren met boeken —¦ 6.30 Zangreottal — 6.45 Wijdingsdienst — A.V.R.O — 8.00 Vaz Dias — 8.15 Concert door het Omroeporkest o.l.v Nico Treep — 0.30 Radio-journaal of gramofoonmuziek — 9.45 Kovacs Lajos en zijn orkest — 11.00 Gramofoonmuziek HUIZEN 1875 M — N.C.R.V — 8.30 Morgenvrtj ding door Dr G W Oberman — K.U.O — 9.30 Hoogmis uit de St Martinuskerk te Venlo — 10.45 Gramofoonmuziek — 12.00 Middenstandskwartiêrtje — 12.15 Lunchcon cert door het K.R.O.-orkest o.l.v Marinus van ' t Woud — 1.00 Boeken en schrijvers — 1.20 Orkest — 2.00 Godsdienstonderricht voor ouderen — 2.30 Gramofoonmuziek — 3.30 De R.K mannen - en gemengde zangvereeni ging Inter Nos — 3.46 Gramofoonmuziek — 4,00 inter Nos Vervolg — 4.15 Gramofoon muziek — 4.30 Ziekenhalfuurtje — N.C.R.V — 5.00 Orgelbespeling door J F Neerbos — 5.30 Kerkdienst uit de Geref Kerk Bijleveld singel te Nijmegen — K.R.O — Voetbaluit slagen — 7.50 Prof Mr W P J Pompe Na tionaal en nationalltm » — B.ie Het K.R.O - ANTWOORDEN OP RECHTSVRAGEN 6417 — E schrijft — Wanneer een huwelijk ge rechtelijk ontbonden is wanneer en door wie wordtdan het bevolkingstaureau in kennis gesteld vandie ontbinding Het vonnis van echtscheiding moet in de regis ters van den burgerlijlAn stand worden ingeschre ven binnen zes maanden te rekenen vanaf den dag waarop het vonnis voor geen wettelgk beroep vat baar is De inschrijving van het vonnis geschiedt op ver zoek van partijen of van één van beide partijen in de registers van den burgerlijken stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken E kan zich dus met het vonnis tot het bureau van den burgerlijken stand wenden teneinde dit te doen inschrijven 6418 — J B te N schrijft — Ik heb twee hy potheke uitstaan welke rente opbrengen en waar van ik ook inkomstenbelasting betaal De rentegebruik ik niet doch zet ik uit op een bank tot dat ik weer voldoende heb voor een hypotheek.Ben ik nu verplicht op te geven het bedrag en deinterest die ik hiervan krijg zooals zoovelen datvóór 1 Mei doen Ik heb van mijn interest tochal een keer inkomstenbelasting betaald J B is verplicht de hypotheken en de renten op te geven als vermogen als zijn vermogen te zamen meer dan f 16.000 — bedrsiagt De rent » van de hsrpotheek wordt door J B belegd dit is dus ook een bezitting of kapitaal al heeft hij er reeds belasting voor betaald als inkomen daar het rente van hypotheek is J B moet alles wat hij heeft tezamen opgeven hypotheken de rente daar van die hij tezamen spaart om weer een hypotheek te koopen eventueel spaarbankboekje spaargeld enz Bij twijfel op eenig punt kan hij zich tot de Inspectie der belastingen wenden Na 1 Mei loopt men bij onjuiste opgave het gevaar vaa zeer hooge boete 6419 — W V schrijft — Mijn vrouw is wegge gaan met het kind en wil niet terugkeeren Hoe moet ik handelen Kan Ik scheiden of van tafel en bed scheiden Ik had een termijn voor terugkeer gesteld W V kan geen eisch tot echtscheiding of schei ding van tafel en bed instellen nu zijn vrouw en kele dagen weg is Voor kwaadwillige verlating is een termijn van vijf jaren noodig Het beste zal zijn dat W V eens met zijn vrouw gaat spreken met van weerszijden iets toe geven zal wel een schikking te treffen zijn waar bij zijn vrouw wil terugkeeren Het is niet de goede manier om een termijn te stellen waarbin nen zij terug moet keeren W V begrijpt dat door zulk een eisch de bezwaren van zijn vrouw waar om zg is weggegaan niet wegvallen Deze kunnen slechts door verstandig en kalm samen te spreken opgelost worden 6420 — H de B schrijft — Ik heb een familie lid dat op huwelijksvoorwaarden op winst enverlies getrouwd is Als zij haar man zou verla ten moet zij dan toch van haar Inkomen of ge heel haar inkomen aan haar mem geven En heeftzij dan ook recht op de meubelen die zij tezamengekocht en betaald hebben Wanneer bedoeld familielid haar man verlaat blijft de toestand zooals hij is wat betreft de fi nancieele verhouding tusschen de echtgenooten Slechts bij scheiding of scheiding van tafel en bed wordt de gemeenschap van winst en verlies ont bonden en krijgt ieder hetgeen hem toekomt ter wijl ook de meubelen dan gedeeld worden 6421 — J de B schrijft — Ik ben ontslagen naeen lang onderzoek en weasch schadeloosstelling.Ik meen dat hier v.'illekeurig gehandeld is Het feit dat B ontslagen is zonder gerechtelijk onderzoek is nog geen onrechtmatige daad Men ken ook als ambtenaar ontslagen worden alleen met inachtneming van een termijn Als na een on derzoek de reden tot ontslag verdwenen is geeft dit ook nog geen verplichting om den betrokken persoon wederom in dienst te nemen De zaak van B viel niet onder de Ambtenarenwet Zooals reeds aan B eerder is medegedeeld zal er weinig kahs bestaan dat hjj vergoeding krijgt Op dergelijke beslissingen komt men niet licht terug Het onderzoek is afgeloopen Dat het ontslag eervol was is niet geheel een phrase Weliswaar geeft het B geen geldelijk voordeel doch het rehabiliteert hem na de aan klacht en dit is toch ook wat waard B kan natuurigk probeeren wat er te bereiken is Aan te raden is den schriftelijk reeds aan B opgegeven Weg te Volgen 6422 — E H P schrijft — Ik heb een radio toestel op afbetaling gekocht doch het blijkt zeerslecht te zijn Meer dan de helft heb ik betaald.Toen ik het contract teekende zei de leverancier orkest o.l.v Johan Gerritsen ^ 9.00 Vaz Dias — 9.05 Voordracht door Anton Ver heyen — 9.20 Het K.R.O.-orkest o.l.v Johan Gerritsen — 9.40 Gramofoonmuziek — 9.50 De K.KxO.-Boys o.l.v Piet Lustenhouwer — 10.15 Vaz Dias — 10.20 Gramofoonmuziek — 10.40 Epiloog door het Klem Koor o.l.v.Jos H Piokkers BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 9.20 Populair concert o.l.v Karel Walpot — 10.20 Gramofoonmuziek — 10.50 Orgel-reci tal door Louis Joos in de Karmelietenkerk te Brussel — 11.17 Het Omroeporkest o.l.v Franz André — 12.20 Gêsprokendagblad — 12.30 Mickey's Club Jazz Attraction o.l.v Ludo Langlois — 4.20 Robert de Kers and his Cabaret Kings — 4.50 Sportberichten — 6.35 Populair concert o.l.v Karel Walpot — 6.35 Godsdienstige spreekbeurt — 6.60 Ge sproken dagblad — 7.20 Het Omroeporkest o.l.v Franz André — 8.03 Theo de Witte draagt voor — 8.20 Vervolg concert — 0.20 Gesproken dagblad — 9.30 Robert de Kers and hls Cabaret Kings DAVENTRY 1500 M — 11.50 Concert van North Regional — 12.50 Populair concert — 1.20 Gramofoonmuziek — 2.20 Eugene Pini en zijn Tango orkest — 3.20 Plano-recital — 4.20 Orgel recital — 5.05 Strijkkwartet — 6.30 Vocaal concert — 8.25 Gewijde muziek — 8.50 Leslie Jeffries en zijn orkest Maandag 23 April HILVERSUM 301.5 M — A.V.R.O — 8.00 Gra mofoonmuziek — 10.00 Morgenvifilding — 10.15 Gramofoonmuziek — 10.30 Voordracht door Elias van Praag — 11.00 Orgelconcert door Frans Hasselaar — 12.00 Uit Kovacs Lajos ' repertoire — 2.15 Gramofoonmuziek — 2.30 Viool-recital door Boris Lensky — 3.00 Gramofoonmuziek — 3.30 Piano-recital doorMej Anne Nederbragt —¦ 4.15 Gramofoon muziek — 4.30 Causerie door Max Tak — 5.30 Concert door Tuschinski's Select SalonOrkest — 6.45 Concert door het Omroep orkest — 7.30 Kamermuziek door Aline vanBarentzen piano Dany Brunswick viool,Bmile de Vlieger Cêlïo — 8.00 VaZ Dias — 8.05 Gramofoonmuziek „ Heil Europa " — 9.00 VoorOrbcUt door Ifico ae Jong ^ 9.20 Con - dat ik het gerust kon doen Ik heb het niet ge lezen dus weet niet wat erin staat Het Is niet te zeggen waarop P recht heeft nu hjj de voorwaarden van het contract niet kent Hij zal door het contract wel gehouden zijn door te be talen daarvoor is in dergelijke contracten meestal wel gezorgd Doch van zijn kant is de leverancier gehouden een deugdelijk toestel af te leveren en dat kan ook zeer goed voor den prijs dien P moet betalen Zooals de zaak nu staat kan P weinig eraan doen Wel kan hij eischen dat de leveran cier de lampen goed in orde maakt P kan hem eens mededeelen dat andere vakkimdigen de lam pen niet nieuw noemen en voorts zeggen dat hij P er werk van zal moeten maken als de leverancier niet zorgt dat alles behoorlijk werkt Mocht het toch sukkelen blijven dan kan P zich tot een advocaat wenden doch dit brengt natuur lijk kosten mede behalve als P voor kosteloozen bijstand in aanmerking komt P dient in het vervolg erom te denken steeds vóór teekening ' een contract geheel en nauwkeurig door te lezen Anders kan hiJ in groote moeilijk heden komen 6425 — P P schrijft — Mijn verloofde is inFebruari meerderjarig geworden en wil het ouder lijk huis verlaten en In pension gaan Heiar vaderWeigert haar toe te staan haa kleeren mede tenemen Hoe hierin te handelen Het meisje kan de ouderlijke woning verlaten als zij dit wil Als haar vader haar de kleeren niet wil laten medenemen kan het meisje hieraan niets doen In het geval dat P P noemt zal het toch voor het meisje het beste zijn thuis te blijven Het be zwaar der ouders is zeer begrijpelijk ook het meisje zelf en P P zullen dit bezwaar moeten er kennen Daarbij is het weggaan van huis geen op lossing te noemen de toestand wordt dan wel an ders maar nog niet beter 6426 — D V K te B schrijft — Ik was wegenspersoneele belasting aangeslagen Doordat spoedigdaarop mijn vrouw stierf en ik toen met een zoonin een andere woning samenwoonde verkreeg ikvermindering van de belasting Het resteerendekan ik ook niet betalen en ik heb geschreven ofik hiervan ook niet kan afkomen waarop ik be richt kreeg dat dit niet kon Nu kreeg ik eendwangbevel om dit bedrag te betalen Kan men ditvan mijn particulier pensioen of ouderdomsrenteafhouden D V K is verplicht deze som met de kosten van het dwangbevel direct te voldoen Op zijn ouderdomsrente kan geen beslag gelegd worden wel op zijn pensioen en op hetgeen hg bezit 6428 — S te U schrijft — Ben familielid Is sedert jaren bfl hare moeder inwonend en heeft in den loop der jaren vele meubelen enz gekocht welke goederen zij in het huis harer moeder ge deeltelijk in gebruik heeft of opgeborgen De moe der heeft een verklaring op zegel en onder getui gen geteekend waarop vermeld staan al de goe deren welke aan haar dochter toekomen Is dit voldoende om bij eventueel overlijden der moeder kwaadwillige erfgenamen van het lijf te houden Deze verklaring zal wel voldoende blijken om eventueel later andere erfgenamen tevreden te stellen op het punt aan wie meubels enz toebe hooren In het algemeen verdient het aanbeveling — hoewel het niet noodzakelijk is — een derge lijke verklaring ten overstaan van een notaris af te leggen De betrekkelijk gerin.s^e kosten hiervan wegen niet op tegen de onaangenaamheden welke somtijds hierdoor voorkomen worden WAT ZULLEN WE ETEN9 Maandag 23 April Tomatensoep Bloemkool schotel Fruit Bloemkool schotel 1 bloemkool 500 gr saucijsjes 1 K.G aardappelen 3 d.L mellï 20 gr bloem 25 gr boter noot paneer meel klontjes boter Een groote vuurvaste schotel wordt met boter ingevet en hierin komen eerst de saucijsjes daar na de bloemkool die in stukjes is gesneden en tenslotte de aardappelen die geschild zijn en in kleine blokjes verdeeld Alle open ruimten worden met aardappelstukjes aangevuld en de rest als een laag erover heen ge legd en met zout bestrooid daarna wordt het ge heel bedekt met een dikke saus die gemaakt is van de boter bloem en de melk De bovenkant wordt bedekt met nootmuskaat paneermeel en klontjes boter waarna de schotel een uur of viJf kwartier in den oven geplaatst wordt Wil men het gerecht iü een stoofpan klaar ma ken boven Op '^ et gas dan kan dit evengoed ge daan worden alleen moet men er voor zorgen dat bij het opdoen alles zooveel mogelijk in zijn geheel blijft Il cert door het Omroep-orkest o.l.v Nico Qer harz — 10.05 Tusschenspel van Gramofoon muziek — 11,00 Vaz Dias — 11.10 Aanslui ting met de „ Deca-Claridge " te Den Haag Dansmuziek door John van Brück en zijn orkest HUIZEN 1873 M — N.C.R.V — 8.00 Schriftle zing en meditatie — 8.15 Gramofoonmuziek 10.30 Morgendienst door Ds H J Lang man — 11,00 Lezen van Chr lectuur — 11.30 Gramofoonmuziek — 12.00 Politieberichten 12.15 Gramofoonmuziek — 12.30 Orgel Concert door Jan Zwart — 2.00 Uitzendingvoor scholen — 2.35 Gramofoonmuziek — 2.45 Wenken voor de keuken door Mevr M.Adrian Merckens — 3.15 Cursus knippen enStofversieren — 3.45 Verzorging zender — 4.00 Bijbellezing door Ds J R Goris — 5.00 Gramofoonmuziek — 5.15 Christelijk lieder uurtje door Johannes de Heer — 6.15 Gramo foonmuziek — 6.30 Vragenuurtje — 7.00 Politieberichten en persberichten van het Ned Chr Persbureau — 7.15 Gramofoonmuziekof „ Een greep uit het dagelijksch gebeuren " 7.30 Vragenuurtje — 8.00 Gedeeltelijke uit zending van de bijeenkomst der „ HaagscheWaterscouts " vanuit het Groephuis te Sche veningen — 8.30 Amhemsche Orkest vereen,o.l.v Jaap Spaanderman — 10.30 Gramo foonmuziek BRUSSEL 321.9 M Vlaamsch programma — 11.17 Populair concert o.l.v Karel Walpot — 12.20 Gesproken dagblad — 12.30 Gramo foonmuziek — r 1.20 Dr Buurveld Het leven van een leerling van een H.B.S — 1.35 Alice Nohan herdenking — 4.20 Het Omroepor kest speelt populaire muziek — 5.05 Kinder üurtje — 5.50 Populair concert o.l.v Karel Walpot — — 8.20 Gramofoonmuziek — 8.32 „ De Lelievan Schoonvelde " Hoorspel — 9.00 Gramo foonmuziek DAVENTRY 1500 M — 11.20 Orgelconcert — 12.05 Het Western Studio orkest — 2.20 Gra mofoonmuziek — 3.20 Sonate-recital — 3.50 Concert — 6.50 Piano-sonates van Brahms — 7.20 Concert — 9.00 Richard TaUber en Edith Day In „ Friederike " — 10.20 LewStone en zSjn Band STOOM VAARTLUNEN ALKMAAR K.N.S.M 18 April van Talcahuano te Valparaiso ALMKERK H.Austr.L 20 April van Rotter dam te Antwerpen ARIADNE K.N.S.M 19 April v Sushak n Bari ATREUS Oceaan 17 April van Dairen te Kobe ACHILLES K.N.S.M 20 April 15 uur van Cu - ragao te Havre AMAZONE K.N.S.M 20 April van Tarragona n Valencia AURORA K.N.S.M 19 April van Palermo naar Amsterdam BALOERAN R.Lloyd thuisreis 24 April te Marseille verwacht BERENICE K.N.S.M 20 April van Rotterdam naar Malaga BOSCHDIJK H.A.L 20 April van Rotterdam n New-Orleans BEEMSTERDIJK H.A.L 18 April van Galve ston naar Lake Charles BLITAR R Lloyd uitreis 19 April 23 uur van Suez DELFTDIJK H.A.L 19 April v PorUand n Rotterdam GAROST R Lloyd uitreis p 20 April 13 u Fi - nisterre GELRIA H Lloyd 21 April van Buenos Aires te IJmuiden verwacht HEBE K.N.S.M 20 April v Amsterdam naar Ko ^ penhagen HERMES K.N.S.M 20 April van IJmuiden naar San Juan HERCULES K.N.S.M 20 April V Cavalla te Izmir HERCULES K.N.S.M 19 April van Cavalla naar Izmir JOHAN DE WITT Nderl Uitreis 20 April van Genua KERTOSONO R.Lloyd thuisreis 20 April van Londen KOTA AGOENQ R Lloyd uitreis 20 Aprü te Singapore KOTA NOPAN R Lloyd thuisreis 19 AprU vaa Belawan » KOTA RADJA Silv.J.P.L 20 April v New Or leans te Macassar MANOBRAN Silv.J.P.L 19 April v Seattle te Kaapstad MELISKERK H.Afr.L 21 April van Hamburg n Amst MBROPE K.N.S.M 20 April v Gibraltar n Oran MONTFERLAND H.Lloyd thuisreis 18 AprU v Buenos Aires MYRMIDON Oceaan 20 April v A'dam te IJmuiden NARENTA H.A.L R'dam-Pacifickust 18 AprU V Cristobal NEREUS K.N.S.M 20 AprU v Kopenhagen to Aarhus NIBUWKERK H.Afr.L 20 April van Dar es Salaam n Zanzibar NIJKERK H.Afr.L 21 AprU van R'dam naar Brerrien OBERON K.N.S.M 18 AprU v A'dam te King - ston PATROCLUS Oceaan vertrekt 24 April van Londen n R'dam PEISANDBR Oceaan 19 April v A'dam te Londen PERSEUS K.N.S.M 20 April v Passages te Bilbao PLUTO K.N.S.M 19 April V Gothenburg naar Amsterdam POBLAU BRAS Nederl uitreis 20 AprU van Suez RANDFONTEIN H.Afr.L uitreis 22 AprU te Port Said verwacht SIMON BOLIVAR K.N.S.M 20 April van Am sterdam naar W.-Indië SLAMAT R Lloyd thuisreis 20 April van Sin - gapore SPRINGFONTEIN H.W.Afr.L 19 April te Mar seille 21 April naar Antwerpen TABINTA Nederl uitreis pass 20 April Dakar TITUS K.N.S.M 20 April van Alexandrië naar Jaffa THESEUS K.N.S.M 20 AprU van Amsterdam te Hamburg ULYSSES K.N.S.M 20 April v Tanger n Algiers VESTA K.N.S.M 19 April van AUcante naar Torrevieja VULCANUS K.N.S.M A'dam-Faro pass Gii braltar ZEELANDIA H Lloyd Uitreis 19 April van Per - nambuco RADIO-DISTRIBUTIE ZONOAG 22 APRIL Programma 3 Tijd Station Golflengte 9.20—11.50 Brussel VI 321.9 M 11.50 — 8.10 Daventry IBOO M 8.10 — 8.25 Monte Gsneri 237.1 M 8.25—10.00 London Regional 342.1 M 10.20—11.20 Berlijn 356.7 M Programma 4 Tijd 5.35 — 7.35 8.20—12.20 12.20 — 1.20 1,20 — 2.45 2.45 — 4.20 4.20 — 6.20 6.20 — 7.20 7.20 — 9.20 9.20—10.20 10.20—12.00 Golflengte 455.9 M 455.9 M 321.9 M 1389 M 1261 M 1648 M 391.1 M 1571 M 549.5 M 522.6 M Station Keulen Keulen Brus.sel VI Motala Kalundborg Parijs Radio Midland Regional Deutschland Sender Boedapest Stuttgart BIAANDAG 23 APRIL Programma 3 Tijd 9.33 — 9.50 11.20—12.20 12.20 — 3.20 3.20 — 435 4.35 — 5.50 5.50 — 7.20 7.20 — 8.20 8.20 — 9.00 9.00—10.20 10.20—11.50 Golflengte 1500 M 449.1 M 391.1 M 1500 M 321.9 M 342.1 M 1500 M 449.1 M 1500 M 453.9 M Station Daventry North Regional Midland Regional Daventry Brussel VI Londen Regional Daventry North Regional Daventry Keulen Programma 4 Tijd 5.20 — 7.50 11.20 — 1.20 1.20 — 2.20 2.50 — 4.50 4.50 — 6.30 6.50 — 7.35 7.35 — 8.20 8.20—10.20 10.20—12.00 Golflengte 455.9 M 1261 M 1571 M 1261 M 483.9 M 391.1 M 321.9 M ' 420.8 M 622.6 M Station Keulen Kalundborg Deutschland Sender Kalundborg Brussel Pr Midland Regional Brussel VI Rome Stuttgart 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Zaterdag 2 1 A pr il 1934 f » iAhonnemefjten op GEBRUm DUS VOOR BESCHERMING VAM UW VRUCHTBOOMEN EN PLANTEM TEGEN VOGELS,ONZE FRUITNETTEN NETTEN IN lEDEREM GEWEM5CHTEN MAAT • a 4 EM S CENT PER VIERK METER LEVERT en Advertentie's voor het Utrechtsch Nieuwsblad worden te J^^XSl / gaarne aangenomen door Drukkerij Winkelman Jagerlaan 20 - Tel Zeist 1070 STOOMWASSCHERIJ BURGER ZEIST VRAAGT VOOR DIRECT BEKWAME STRIJKSTERS TRAM VRIJ -¦ ia ^ IJMUIDER TUIN-EN SPORTNETTENFABRIEK MliDDENHAVENSTR.66-70iJMUiDEN CADEAU EEN BEHANGERSBORSTEL Bij aankoop van minstens drie gulden aan behang J TRECHTSCHE PAPIERHANDEL VOORSTR 35 - UTRECHT VRAAGT ONZE BAUHAUS-BEHANGSELS Ooic de andheelkundfge ver zorging l» v.h R BRESSER „ LICHTE GAARD TELEF 12107 VERKOOPLOKAAL UTRECHT — Openbare Verkooping wegens Faillissement en Sterfgeval De Deurwaarders BALFOORT en KOCKEN te UTRECHT zullen op Woensdag 25 April 1934 des morgens ten tien uur en des namiddags ten twee uur publiek en tegen dadelijke betaling verkoopen 1ste wegens faillissement twee gedeeltelijke Inboedel » w.o Eiken slaap-salon en Huiskamerameublement Orgel met kruk Dressoirs Theekasten kleine Meubelen Staande lamp Klapbed Stofzuiger Vampier Nieuwe Philips Radiotoestel Beelden Vazen Gordijnen Kleeden Lampen 3 Haarden Glas - Porcelein en Aardewerk Klein goederen afkomstig uit de faillissementen van O W Oostveen te Utrecht en J H M SteUinga te De Bilt wegens sterfgeval des namiddags ten twee uur Den geheelenInventaris van het Fotografische Atelier van w^len den HeerSilva v Blitz Nieuwe Gracht te Utrecht eenige Meubilaire goederen afkomstig van diverse Inboedelsen eenige Nieuwe meubelen Te zien Dinsdag 24 April 1934 van 10—4 nnr De Vendumeester J BEIJER8 Goederen voor verkoopingen worden iederen dag in ontvangst genomen of desverlangd afgehaald Uitbetaling Zaterdags tusschen 9 en 12 uur ' CHRISTELIJK GYMNASIUM AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN voor den cursus 1934-'35 kan geschieden tot 1 Juni a.s liefst mondeling bfl den Rector op diens spreekuren Maandag vai 10—11 en Donderdag van 2—3 uur in het Gymnasiumge bouw Diaconessenatraat 1 De Secretaris-Curator Jhr A G E VAN ASCH VAN WIJCK ¦ iihb NATUURBAD „ DE BIL1SCHE DUINEN " JULIANALAAN — BILTHOVEN — TELEFOON 26762 OPENING SEIZOEN ZATERDAG 5 MEI 1934 Abonnementen voor hel geheele seizoen PERSOONSABCNNEMENTEN f8 - MEERDERE LEDEN UIT E E N GEZIN f7 - boven 18 jaar JONGELUI 15-18 JAAR __._^ f 6 - KINDEREN ie.m 14 JAAR „ f4 - Meerdere kin/^pren uit één gezin f 1 — reductie DAGKAARTEN „ ^ „ f 0.55 '< INDERKAARTEN f0.30 INCL VERMAKELMKHEIDSBELASTING Afzonderiyk Dames Zwem - en Zonnebad in aanleg ge heel gescheiden van de gemengde baden Abonnementen vanaf Maandag a.8 verkrUgbaar iUlill llilillg Zeevaartschool in het ZEEMANSHUIS Nieuwe Vaart S te Amsterdam 2-JARIGE CURSUS ter opleiding van Koopvaardü Officieren Vereischte ontwikkeling komt overeen met 3-jarige H.B.S ot diploma M.U.L.O B Jongelui met 5 jar H.B.S opleiding in één jaar Schriftelgke aanmelding vóör eind Jimi Inlichtingen vertrekt gaarne 3462 DE DIRECTEUR 3 TE KOOP op een der besie standen een FLINK SOLIED GEBOUW bevattende winkel met woning annex fabriek of magazijn lokalen met kluiskelder aan de Oudegracht uitkomende voor vele doeleinden geschikt of in te richten of door verbouwing tot twee winkelhuizen met Bo venwoning Br ond no 3431 bur dezer Advcrteeren doet verkoopen BEURS VAN AMSTERDAM OVERZICHT Amsterdam 1930 4i 92'4lito 1930 4 94 % 94 % dito Ie leening 1931 4 94 % dito 2e leening 1931 4 94'>i8 Goed prjjshoudende markt Suikerwaarden prijshoudend Scheepvaart lager Ajneri kaansche fondsen vast Ned Staatsfondsen verdeeld AMSTERDAM 21 April — De stemming op de Amsterdamsche ef fectenbeurs was heden bij den aan vang ongeanimeerd Op de fondsen markt trad echter een vastere ten dens in De koersen weken over het algemeen weinig van die van gisteren af De handel was stli Alleen in rub bers ging veel om Van de indus trieele fondsen bleken Aku goed ge disponeerd Philips openden lager doch herstelden zich Tabakken wa ren verdeeld Suikerwaarden ondre gingen weinig wijziging Petroleum waarden liepen op Amerikaansche fondsen liepen in navolgin ^ van Wallstreet op ScheepvaartJondsen kwamen op lager niveau De Ned Staatsfondsenmarkt was verdeeld ' s-Gravenhage 1921 6 lito 1/6-1/12 1926 4i lOlH dito 1929 4J dito 1933 4 Rotterdam 1916-1917 4 » 96 96 dito 1926-1930 4 96 96 dito 1931 4 62 % 92Ji Utrecht prov 1929 H Hypotheekbanken Insul Hyp.bank pbr 5 lOOli 100 Over Hyp.bank dito 5 dito dito dito 4J Utr Hyp.bank 5 lOOH lOOH aito dito 4 974 Utr Waterleid Obl 44 Industrie Ondernemingen atS.Cy p 1966 Obl 5 275i Cit.S.Cy p 1958 Obl 5 26 274 Bat Petr Mij Obl 4è 1004 100 % ÜBIIGATIES Staatsleeningen Kon.P.MiJ $ 1000 Obl 4 8(H 69H Spoorwegen H.IJ.S.M Obl 1926 4J 100 % 100 % pet V.K Heden dito dito 1900 4 974 M.t.E.V.S.S 1913-'26 4 lOQH 1004 Nederland 2e Ig 1932 & 2e Ig 1932 è 2e Ig 1932 a 1916 1917 1917 1917 1916 1916 dito dito 1913 4 96>i 100 5 500 5 1000 5 1000 4 * 100 i \ 500 4è 1000 4J lOOVn 100H 100 % ' 01 \ WH 100H 1004 lOOH lOflH 1004 100 ^ lOOV lOO'-i » 100 ^ lOOM 100 % loo ^ 1004 100 % 100K « lOOM 100K « 301 1004 1004 1004 1004 1004 100 100 100 100 roo 100 Premieleeningen Amster 1874 f 100 3 dito Ol Leen f 100 3 België Antw 1887 2J 68 ^ Ned Ind k f 100 1934 4 98H 98Hb „ „ kt 500 1934 4 985l « 98Kb 100 500 1000 1931 1931 1931 1933 1933 1933 1933 1933 1933 „ „ k f 1000 1934 4 98 % dSh Nederland a f 100 1934 4 100 99 % 1916 f è f 500 1934 4 10Ü 99 % & k t k k k 2e Ig 2e Ig 2e Ig 100 600 1000 100 600 1000 100 600 500 è - 1000 1934 4 100 99 % AANDEtLEN ENZ Bank - en Credietinstellingen Amsterd Bank Aand log ^ Ned Bank A 100 97 ^ 3J Ned Handel-Mij eert 43Ji 4S.H Rotterd Bankver dito 74 74 Tweutsche Bank A 89M 89 % WA UX > Certificaten 3 dito Ned W Schuld 2JGrootb Obligatiën 31 dito dito 3 dito Ned W Schuld 2J Industrie Ondernemingen 1504 1504 91H 96 ^ 93 93 122 121K 1304 307 40H 41 894 89 854 1535 15354 388«i 3154 315 27 20 104 12 18 ii % 53 6334 esH 63 17 % \ V4 18 % 12 UH 15 &% 5 % ii % 23?4 26'4 26 % 61»4 23 % 23 % 48H 4914 13 % 134 m 4 % 31 % 31H Oostlndle 1922 A $ 600 6 1922 A $ 1000 6 1932 B.C $ 600 6 1932 B.C $ 1000 6 1921 D $ 1000 6è 1923 C $ 1000 5 1915 f 100 5 1004 100H 1915 t 600 5 IW-i lOOH 1915 f 1000 5 10O4 10 y 1916 f 1000 6 99'4 99»4 1917 f 1000 5 99 ^ m % 1923 A f 1000 5 9934 99»4 1932 t 1000 5 1926 A.B f 1000 4 » 98 »^ 984 1931 i 1000 4i 98 % WH V d Bergh's F C v A.dito pr wd a A f 1000 dit dito dito B f 1000 Gruyt & Z A pr aand.dito B Winstd er ditoHoU Beton Mij A Holl Dr en Kabelf A Jurg fabr pr A Aand J pr 7001-2860 4 P.W A Jurg pr C Winst-Aand Kon Ned Zout-Ind dito Kon Broc en St dito N Gist en Spir.fabr A Ned Kabelfabr Aand Ned Scheepsb Mij dito Utr Asph.fabr Gew A dito Pref Winstd A Ver Blikfabrieken dito Ver Chem fabr Aand V Pap v Geld Gew A Buitenland Belalt Obt p 1955 Rbr.ro 7 102 Jbi o 1956 7 10054 Stabllisatieleen 1926 7 70 ^ 694 Dullschland t 100 Obllg 7 42H 42 % Gem en Prov Leeningen Amsterdam 1933 5 1913-19J4 4è 1816 1817 H 994 98'4 A'dam dito Am C Cy C v Gew A.Am C & F dry C v A $ Am Enka C v 10 A $ Am Gl CA 5-10 GA $ Am H a Leath C.v.A $ dito Gert v Pref Aand.Am S & R Cv 10 A $ Farbenind I G G v A.Gen Mot C Cert v A.Ougré Mai S.A.d ' A t St Brands C v 10 A $ Stud Corp C V G A $ Un St Steel Co C.v.G $ dito C V Pr dito Electr en Gas IMyen Alg N Ind El Mt A C Pub S C V 10 A $ Nort A Cy C V 10 A $ 115 ^ 125 ^ Handelsondernemingen Bom Sum H.Mi Aand 1244 Int Cr & H.ver Rott A 994 99H Linde en Teves en Stokvis en Zn A WA lUijnbouw BlIlitoD Mi Ie rubr A 370 371 dito 2e rubr A 300 Singkep Tin Mij Aand 93 925i Petroleum K.N.P.M f 100 Ond A 159 158J4Tarak Petrol Mij dito 388 Z.-Perl P Afg Pr A Ph Oil&Tr Cy Cv A Shel Union Oil Corp C V 50 G.A $ Scheepvaart Java-China-Japan-lfln A 26 264 Kon Paketv.-Mij dito 774 774 Maas St.Mij C v Aand 21 21 Rotterd Lloyd dito 38 %' iH Stoomv M;j Ned dito W Int Mere Mar Cert V 10 Aand $ Suiker Bodjong Suikerfabr A im IIHKrian Suikerfabr ditoPagottan Cult Mij A 86 Suiker Cultuur Mij A 30 Tabak Arendsb Tab Mij Aand 142 Diversen Blaauwh.-Vriesseveen A Muller & Co W.H Winst Aand 3 % Seara Roebruck Cert v Gew A $ 29 % 29 ^ Spoorwegen Dell Spoorw MH A ^ J.-Ind Spoorw.-Mfl A 424 415 < België Nat Mij d Belg S B Pr A 99 99=4 Spoorwegen Amerika A.tch Top C V gew A 41)4 41?4Baltim & Ohio C v A.Brie Sp.w Mij Gew A 134 Sans City South C V gew Aand W 9 % lito Cert v Pref A 13 % Miss Pac Rr Cy C v gew A 3H 3 % lito C V Pref A South Pac Comp Cert V Gew A nH 1743 Railw Orig gew A 19?i 20 Jn Pac Rr Cv gew A 774 Voorl gen Aandeelen CntN.CyC.v A JRH 16 % 16,5 ^ ACTIEVE FONDSEN Bank - en Cred Instellingen Duitsche obl k 1000 1930 5 37 ^ 35 Son Bank Aand 494 4814 <^ Ind H f 1000 dito 57 57 SM.-Mij f 1000 C.V.A 444 444 Reichsb Duitsche A 72 Industrie Ondernemingen 444 174 544 454 1754 5354 22 3354 160K 159 2374 2374 1364 76>i 134 76 Alg Kunstz Unie Aand 7 Berkel's Patent dito:;alvé Delft Cert v A ^ entt Suiker Mij Aand ¦ 1 Kunstzijde Ind ditontem Viscose dito Küchenm Int Ace dito N Ford Aut Mg dito Philip's Gloeil fabr ' lem Bez v A Philip's Gloeil fabr Pref W A.ünllevep ^ Aand Buitenland Anaconda Copper C.V.A 10 10 % Bethl Steel C v 10 A $ 254 26 % Uu Stat Leath C v A 5H 6H Electr en Gas Mflen Alg N.-Ind El Mij A 2104 211 Ned.-Ind Gas Mfl Aand 174 N Ind G Mij N,B v A,Ass Gas en Electr Cy.C V 10 A $ Cit S 3y C V 10 A $ 1 % 2 Mijnbouw Alg Explor Mij Aand 1324 132 Boeton Mijnbouw dito Redj L Mïjnb Mij dito 1414 USH ' Petrolemn Dordtsche Petr Indische Mfl dito I34ig Kon Petrol Mij dito I684 159 Perlak Petroleum dito 104 103 C Oil Cy C V 10 A $ 12J < 13 Shell Union C v 10 A $ 5 % b '^ r W A5S Oil C v A $ 754 7 % Scheepvaart Holl.-Amer.-Lsin Gem Eig v A Kon N Stoomb Mij A Ëli ^ K N St Nat Bez v A 6 ^ 7 Ned Scheepv Unie dito 39Ji 394 Suiker Cult Mij d Vorst G A 22 215 ^ dito dito Wintsaand 124 13 Handelsv A'dam Aand 17254 172 Javasche Cult Mij dito 87 89H N.-Ind Suiker Unie dito 70 7034 Tabak Deli Batavia dito 128 1294 Deli Mij k f 1000 C.v.A 127 1274 Oostkust f 1000 C v A 254 Senembah Aand 14434 1444 Spoorwegen Chic Milw C V 10 A $ 44 iH dito Cert v Pref Aand 6 % 6 % Miss Kansas en Tex C v 10 A $ 7J4 7 % Wasbash Railw C v A 2 % 2 % Rubber 1034 47 % 38 46^4 1164 754 964 2034 34 37 88 5744 2H 14 1054 4844 384 474 1164 224 SiH 37 89 5854 m 134 „ A'dam " Rubb Cult A Deli-Bat Rubb Mij dito Hessa Rubber Mij dito Ind Rubber Comp dito Kend Lemboe Rub dito Majanglanden Ver dito O.-Java Rubb Mij dito Rotterdam Tapanoeli Serbadjadi " Sum - Rubber dito Silau Sum R Mij dito Sum Rum Cult Mij A Ver Ind Cult Ond dito Interc Rubb C v Aand Prolongatie WISSELKOERSEN 21 April 1934 Opgave van de Firma Vlaer § nKol ^ 15 uur Inkoop Verkoop Cheque Berlijn 57.85 57.95 Parijs 9.75 9.75 Brussel 34.49 34.53 Londen 7.55i 7.56i Zwitserl 47.82 47.87 Milaan 12.54 12.59 Cable New-York 1.45i 1.46i Duitsch bankpapier 56.60 56.80 Fransch „ 9.75 9.79 Belgisch „ 6.90 6.95 Engelsch „ 7.56 7.61 Zwitsersch „ 47.82 47.97 Amerik „ 1.45 1.47 Indisch „ 99.25 100.25 Itahaansrh „ 12.55 12.70 Oostenr „ 27.30 27.55 Gouden ponden 12.15 12.25 Souden dollars 2.47i 2.50 Toeristenmarkefl _ iO.—tj ^ ftSHit^^^iïASsi&iïi 
ZONDAGSBLAD VAN HET UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 21 APRIL 1934 9 CONFRONTATIE Dressuurmethode met de werkelijkheid beste voorbereiding tot een juiste levenshouding P AARDEN zgn van nature sclirikachtige beesten Een groot deel van de paardendressuur bestaat in het aanwenden van middelen om de dieren deze aangeboren eigenschap te laten overwinnen Wan neer men politie-ruiters met deze dressuur bezig ziet krflgt men aanvankelijk wel eens te doen met de beesten die van zenuwachtigheid schoppen en steigeren wanneer men vlak in hun nabijheid een pistool afschiet of allerlei andere angstwekkende geluiden maakt Men gewent de dieren door vlam men te loopen over menschenlichamen heen te stap pen kortom allerlei dingen te doen waartegen him schrikachtig wezen zich van nature verzet Wan neer men dan later temidden van allerlei straat tumult den politie-ruiter ziet optreden en let op de volmaakte kalmte van zijn paard bewondert men deze dressuur en men verblijdt zich er over dat het dier hierdoor van zijn angst is bevrijd Aanvaard het leven ten volle Ik herinner mij hoe koetsiers vroeger toen de auto het paard als trekdier nog niet had vervangen op dezelfde wijze te werk gingen om het dier aan het toen nog nieuwe verschijnsel den spoortrein gewend te doen raken Br stond voor den overweg een bord met het opschrift Halt wanneer een trein nadert De koetsier liet het rijtuig tot dit bord doorrijden klom dan van Jen bok greep het paard bij het hoofdstel en kal meerde het beest met ge ruststellende woorden en liefkoozingen tervrijl het snuivend en trappelend het naderend gevaarte in oogenschouw nam Na enkele confrontaties was het paard aan den spoor trein gewend Dit middel dunkt my ook voor schrikachtige menschen geschikt Vroe ger heeft men in de opvoeding maar al te veel de omgekeerde methode toegepast Men ontzag den angst van het kind vermeed alles wat hem schrik afkeer of angst kon inboezemen en onthield hem de kennismaking met hetgeen hem kon verontrusten Men ontkende het bestaan van het kwaad stelde de maatschappij als een ideale gemeenschap en de menschen als engelen voor betoogde dat misdaden rampen en ziekten waarvan het'kind bij geruchte gehoord had weliswaar in andere landen van de wereld voorkwamen maar in zijn woonplaats tot de onmogelijkheden behoorden men zweeg over ver schijnselen welke hem in verbijstering zouden bren gen zooals het geslachtsleven den godsdienst den dood Geen wonder dat zoo menig jong menschenleven door deze methode overstuur is geraakt Ook een paard dat men nooit een spoortrein heeft leeren aanschouwen en dat men niet aan pistoolschoten gewend heeft slaat immers op hol bij het eerste gerucht Allengs is men dan ook tot de ervaring gekomen dat confrontatie met de werkelijkheid ook zoo deze zich in angstwekkende verschijnselen openbaart de beste voorbereiding is voor een kalme en rustige levenshouding Men ontkent niet langer het be staan van het kwaad en het bestaan van ziekte en dood men stelt het kind tegenover de ongerechtig heden der maatschappij en erkent volmondig dat het menschdom niet louter uit engelen bestaat Men laat hem huiveren voor de onverklaarbare gehei men van het leven en opstandig trappelen tegen zooveel wat de kinderlijke illusie verstoort Deze dressuur is een werk waarbij men zijn teer gevoeligheid aanvankelijk heeft te overwinnen want grooter medelijden dan met een verschrikt ge maakt paard heeft men met het geschokte gemoed van een kind Maar zooals men zich over de zelf óverwinning van het paard verblijdt geeft ook de gemoedsrust van het aan de verschijnselen der wer kelijkheid allengs gewend geraakte kind een gevoel van voldoening Voor lichtgeraakte naturen is ook het bestaan van sommige mensehentypen een foltering Het overgevoelige gemoed lijdt onder haat jaloezie af keer Zülfs de naam van een antipathieke persoon Itjkheid kan hen reeds op onverdraaglijke wijze prik kelen Ook hier helpt de confrontatiedressuur Hond en kat kat en kanarie zijp van nature el kanders vijanden Toch leven in verschillende ge zinnen deze huisdieren bijeen Ze zijn aan elkander gewend geraakt en hebben elkaar leeren aan vaarden Maar ook dit is niet zonder zielsstrijd gegaan Ik heb een oom gehad die zijn kat aan de kanarie wende door haar bij het nekvel te grijpen en met haar snuit tegen de kooi te drukken Aanvankelijk sidderde het dier zoo nabij zijn prooi van jachtlust Maar eiken dag werd het kalmer en tenslotte zag poes naar de kanariekooi niet meer om Ik heb een man gekend die een ander zoo haatte dat hij zijn naam niet in de krant lezen kon zonder van streek te raken Maar deze man was verstan dig en pakte zijn natuur aan Hij plaatste de krant met dei ' naam op zijn schrijftafel vlak voor zijn oogen zoodat hij elk oogenblik aan het gehate wezen herinnerd werd Door deze conf rontatie dres-suur werd hij zijn geprikkeld gemoed op den duur de baas Als men tegenstanders concurrenten medemin naars ook onder de menschen eens ging behandelen als mijn oom zijn kat en zijn kanarie zouden er Minder ongelukken gebeuren en zou er minder ver driet worden geleden dan thans H G CANNBGIETER XNadruk verboden Smaragd en jade E DELSTEENBN hebben waarde in alle landen in alle tijden Zij die daartoe in de gelegen heid waren hebben er vaak groote hoeveel heden van verzameld Met name geldt dit van verschülende Aziatische vorsten doch ook van anderen De Chineesche keizerinnen kregen altijd koaitbare sieraden mee in het graf het lijk van de laatste keizerin-weduwe de bejaarde Tsoe Hsi werd omwonden met parelsnoeren die een waarde van een millioen pond hadden Later is haar graf geplunderd en men weet niet waar het kostbare snoer gebleven is op zekeren dag zal het echter wel weer te voorschijn komen De gemalin van Napoleon keizerin Josephine had een groote voorliefde voor smaragden die haar ook buitengewoon goed stonden Haar sieraden zijn later aan haar erfgenamen ontstolen en thans zijn deze smaragden over de geheele aarde verspreid De negen groote bij zonder mooie smaragden v3,n het Huis Wittelsbacn zijn eenigen tijd geleden te Londen geveild en be vinden zich thans in het bezit van een Indisch vorst De mooiste smaragd ter wereld weegt 136 karaat en maakt deel uit van de Russische kroon-Juweelen ^ De Perzen hebben altijd groote bewondering ^ e - had voor edelsteenen en ze ijverig verzameld In de schatkamer van de Sjahs van Perzië bevindt zich een hoeveelheid smaragden tot een gewicht van zeven K.G In Perzië heeft men echter nog grootere voorliefde voor de turkoois Een van de voornaamste bezienswaardigheden in Teheran en tevens de kostbaarste is een groote aardbol waar op verschillende landen door edelsteenen zijn aan gegeven Perzië is bezet met turkoois de zeeën zijn van smaragd De globe is tien millioen waard Bij de Chineezen werd jade als de kostbaarste steen beschouwd en dit volk heeft dan ook sinds 3000 jaar handel in jade gedreven De jade werd door de jadepoort In de Chi neesche muur van Turkestan naar Peking over gebracht Hoewel jade bijna zoo hard is als dia mant hebben de Chineezen er de mooiste dingen uit gemaakt Naast witte en groene jade bestaat er ook bruine en roode De Chineesche keizers en mandarijnen droegen steeds jade omdat daar aan een kalmeerende werking werd toegeschre ven Confucius beschouwde jade als het symbool van rechtvaardigheid menschlljkheid en harmonie In dit verband vertellen wij nog dat Napoleons zusters aan bloedkoraal de voorkeur gaven boven alle edelsteenen De beste koralen zijn afkomstig uit de MiddellEindsche Zee Er worden de meest verschillende voorwerpen van gemaakt de Radja van Ladak in Tibet draagt zelfs een kroon van bloedkoraal OPLOSSING VORIGE PUZZLE De correcte oplossing van de in ons Zondagsblad van 14 April voorkomende kruiswoordpuzzle volgt hieronder Horizontaal 1 Triomf 5 spatel 9 roesten 10 adel 11 oude 13 kadet 15 Sole mio 17 toer 18 bom 19 roem 20 Arles 21 stad 23 oor 24 vies 26 paarlen 28 boert 20 road 30 Pils 31 omen est 32 drager 33 klepel Verticaal 1 trekt 2 order 3 moet 4 fel 5 stoomer 6 peul 7 ander 8 let o'p 10 adelaar 12 emoties 14 aorta 15 Solon 16 ieder 18 broeder 21 speld 22 droog 24 volte 25 stoel 27 lame 30 pek De strijd om den top Nimmer gaf de Mount Everest zich gewonnen maar gefotogra feerd werd zij EEDS ongeveer dertig jaren duurt de strijd om de Mount Everest te veroveren Alle po gingen van geoefende bergbeklimmers zijn tot dusverre vergeefsch geweest Geen mensch heeft den hoogsten bergtop ter wereld nog betreden doch wel hebbeu een paar moedige mannen er van uit de lucht een blik op geworpen en hem gefoto grafeerd Dit waagstuk dat van zoo groote weten schappelijke beteekenis is geweest ' kon slechts met de grootste voorzichtigheid en een zorgvuldi ge voorbereiding tot een goed einde worden ge bracht Majoor Blacker leider der Houston expe-ditie-1933 beschrijft hier een treffende episode De koude was reeds door alle voorwerpen heen gedrongen vooral door de metalen deelen van het vliegtuig Plotseling terwijl het luik half open stond voelde ik duidelijk dat wij in de diepte neerstortten De vloer van het vliegtuig zakte on der mij weg Ik greep mij vast en wierp door mijn brli heen een blik op de naald van den hoogteme ter Zij gleed zij stortte bijna ongeveer 600 M naar beneden Toen was het luik eindelijk opeiï '' Hèt vliegtuig raasde voort naar de diepte en naderde een machtigen door kantige rotsen omringden bergtop de Zuidelijkste van het massief Onder ons dreigde een onbeschrijfelijke wirwar van berg ketens waterscheidingen en zwarte naaldrotsen waarin op vele plaatsen het karakteristieke geel rood van den Everest doorschemerde Na dit plotselinge hoogteverlies van 600 M scheen het alsof wij er nooit in zouden slagen om over de onregelmatige formaties van den Zuidelij ken top heen te komen naar den Everest die nu voor ons uit tegen den hemel oprees De angst was echter van korten duur want onze uitstekende motor droeg ons weer steil omhoog Het going be trekkelijk langzaam maar toch nog te vlug voor iemand die elke minuut moet benutten Zoo na derde ons vliegtuig den krommen beitelvormigen top van den Everest en vloog er overheen schijn baar gevaarlijk dicht boven het dreigende hoogste punt De spits kwam naar mij toe grooter en groo ter wordend terwijl ik met gespannen blik toe keek op den vloed van het vliegtuig ineengedoken en elk oogenblik verwachtend dat het van ski's voorziene landingsgestel den top aanraken Het was ongelooflijk vermoeiend om terwijl ik naar adem hijgde platen en fUms op te nemen Het op nemen van een camera was telkens weer een bui tengewone krachtsinspanning Af en toe werd alles wazig voor mijn oogen maar als ilc een blik wierp op den zuurstofmeter wees hij toch het maximum aan Nu werkte ik mij weer omhoog tot ik stond Het dak van de waarnamerscabine stond wijd open de luiken waren teruggeslagen en vastge maakt Ik stak mijn hoofd en schouders naar bui ten in den wind van den propeller die verrassend veel van zijn gewone k racht had ingeboet Een oogenblik verwonderde dit mij nog tot ik plotse ling bedacht dat de lucht hierboven slechts een vierde zooveel woog als boven den zeespiegel Zoo gleden wij nog sneller dan ik verwacht had over den top heen Nu begon er een vreeselijk ver moeiende etappe Handig keerde de piloot het toe stel weer naar het Westen pal tegen den krachtl gen wind in die over den top naar het dal veegde Hij was zoo krachtig dat wij — hoewel ons vlieg tuig met volle kracht tegen den neerdalende lucht stroomlng inging en een nominale snelheid van 180 K.M per uur ontwikkelde — ternauwernood voor uit kwamen Ik schoof het eene chassis met platen na het andere in de camera en werkte zoo snel mogelijk om de prachtige beelden op te nemen die zich aan ons oog voordeden Ric & Raci „ Een van miia gedichten heeft m « Iionderd gulden opgebracht " Hoe zoo Welke uitgever beeft het ez voor gegeven " Jk heb het aangeteehend ovei de post gestuurd met een aangegeven waarde van honderd gulden En nu is de zending zoekgeraaü »**" Reizen per olifant Elen Britsch-Indisch vorst - met zijn gevolg op weg naar de beroemde Teiinen om den Kadir-cup Cuzco jubileert Oudste stad van de Nieuwe wereld C uzco de „ gouden stad " van Peru die in den Incatijd ook de hoofdstad van ' t land was en ' t centrum van z'n beschaving zal in de komen de maanden het feit herdenken dat zij vier eeuwen geleden door de Spanjaarden werd ver overd Niet minder dan vier maanden lang duren de feesten waaraan door de Indianen uit het om liggende land evengoed wordt deelgenomen als door de blanken en kleurlingen die de overheer schende stand vormen Ook buitenlanders zullen wanneer zij slechts even kunnen willen genieten van dit prachtige schouwspel want niet alleen is Peru nog nooit getuige geweest van zoo groot sche feestelijkheden niet alleen zullen de ver schillende kleederdrachten der Indianen een kleur rijk en schilderachtig schouwspel opleveren doch het is meteen een goede gelegenheid om de mach tige bouwwerken uit den Incatijd te gaan bekij ken Dit zeer beschaafde en kunstzinnige volk bouw de zijn muren op van geweldige steenblokken diezonder cement zijn aaneengevoegd en toch zoovast in elkaar sluiten dat het onmogelijk is omook maar met een mes in de voegen te dringen.Bij ' t zien van deze bouwwerken vraagt men zichonwillekeurig af of bij de nakomelingen der Inca'sde vreugde wel onvermengd zal zijn Zij zijn hetnog nooit vergeten dat de verovering van hetIncarijk door Francesco Pizarro met groote wreed heid gepaard ging en dat de laatste IncavorstAtahualpa na zich met vertrouwen in de hoededer Spanjaarden te hebben begeven werd gedood.De geweldige goudschat der Inca's die tegen woordig wel 20 millioen gulden waard zou zijn,is daarna door zijn vertrouwelingen verborgen ennimmer meer tprug gevonden ^ j - Cuzco is wel de oudste-sta,d'der nieuwe'wei De heer Verschuur en Prof Weslra spreken voor de Pan-Europa Vereeniging NAAR EEN BELANGENGEMEENSCHAP De afdeeling Utrecht van de Nederlandsche Pan-Europa Vereeniging hield gisteravond in het Geb V K en W een druk bezochte propaganda bijeenkomst waar als sprekers optraden de heer G Verschuur leeraar aan het Gem Lyceum voor meisjes en p r o f mr dr H W e s t r a hoogleeraar in het Staatsrecht aan de Rijksuniver siteit te dezer stede Eerstgenoemde behandelde in het bijzonder de huidige situatie waarin Euro pa zich bevindt terwijl prof Westra meer de Pan Europa gedachte in het licht stelde Europa zooals het Is De heer G Verschuur wees er in den aan vang van zijn rede op hoe bfl het vredesverdrag van Versailles allerlei verplichtingen aan de over wonnenen werden opgelegd welke deze slechts zeer ongaarne accepteerden Aan Duitschland werd slechts een weermacht toegekend van 100.000 man Het verdrag bevatte weliswaar een clausule waarin ook de overwinnende landen de verplich ting op zich namen zich te zullen ontwapenen doch in de praktijk lijkt het er veel op dat men die clausule maar aan ziJn laars lapt Wel is her haaldelijk getracht de rechtsonzekerheid inzake de bewapening te verminderen en zijn ook talrijke verdragen gesloten De waarde van die verdragen en verklaringen schijnt echter voornamelijk theo retisch te zijn Ongetwijfeld houdt Frankrijk's houding na 1929 ten nauwste verband met de op komst in Duitschland van de nationaal-socialisten Het waren vooral de S.A en S.S.-troepen welke üi Frankrijk argwaan wekten Toen in Januari 1933 Hitler aan de regeering kwam viel een merk waardige ommekeer in de houding van de naties tegen Duitschland waar te nemen Dit alles heeft er toe geleid dat Duitschland de ontwapenings conferentie verliet en tevens als lid van den Vol kenbond bedankte Hiermede was het oorlogsge vaar weer acuut geworden Wel werden ook na het terugtrekken van Duitschland uit den Volken bond nog onderhandelingen gevoerd doch tot re sultaten hebben deze niet geleid Duitschland hield voet bij stuk en bleek wel van plan zich te beper ken ten aanzien van de soort doch niet ten op zichte van de quantiteit Frankrijk zag achter het door DuitschlEmd geëischte militieleger nog de twee en een half millioen S.S - en S.A.-formaties en zoo kon men niet tot een accoord komen Over ' t algemeen verweet men Frankrijk zijn halsstar rige houding en onderschreef in het bijzonder En geland de Fransche veiligheidseischen in geenen deele Aan het emd van Maart 1933 toen de Duit sche begroottngscijfers voor de luchtvaart en ma rine bekend werden rees er echter een grooter wantrouwen tegen het Hitler-regiem Zoo staat het ontwapeningsvraagstuk er rao-i menteel zeker niet rooskleurig voor Toch is te hopen dat althans nog iets bereikt zal worden bij de onderhandelingen want In het andere geval staat het vast dat de bewapeningsstrijd zooals wij deze ook voor den " wereldoorlog hebben gekend opnieuw zal ontbranden Naast het ontwapeningsvraagstuk vragen nog andere problemen de aandacht van de geheele we reld In dit verband wees de heer Verschuur o m op de politieke wrijving tusschen Polen en Duitsch land welke echter althans voorloopig tot een be vredigende oplossing heeft geleid Het verdrag dat Duitschland en Polen hebben gesloten geldt voor tien jaar zoodat deze kwestie vooreerst van de baan schijnt Wanneer men zich echter de rede voeringen van Hitler op dit punt nog eens herin nert dan kan men op een duurzame vriendschap peiyke verhouding toch niet al te gerust zijn Éen lichtpunt noemde spreker het verdrag dat kort geleden door de Balkanstaten is gesloten waardoor een goed evenwicht in Zuid Oost-Buro-pa mede ten opzichte van Italië is ontstaan De heer Verschuur wees voorts nog op de span ning tusschen Italië en Frankrijk welke zich vooral enkele jaren geleden scherp accentueerde AI met al ziet spreker slechts In internatio nale samenwerking van de naties welke tot een belangengemeenschap leidt een mogelijk heid om tot oplossing van de vele moeilijkhe den te komen Komen de landen niet tot overeenstemming dan kan het niet anders of op den duur zal de vrede in Europa verstoord worden Vergaderingen en Lezingen Maandag 23 April HOTEL DBS PAYS BAS 20 uur Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden afd Utrecht Leden vergadering ' STADHUIS 19.30 uur Commissie van Toezicht op het Lager Onder wijs De heer W Hallebeek over het persoonlijkheidsonderwijs Na de pauze was het woord aan prof dr H Westra die een rede hield over „ Intematio naliame en Nationalisme " Bede van Frof Westra Internationalisme en nationalisme zijn geen be grippen welke elkaar uitsluiten doch daarente gen juist factoren welke bfl elkaar hooren en ook onmisbaar zijn Dit was de leidende gedachte waarvan prof Westra bij zijn rede uitging De groote moeilijkheid is nu om te trachten een goede verbinding tusschen het internationalisme en het nationalisme te trekken In dit verband wees spreker op de tariefmuren welke ongetwijfeld goede internationale verhou dingen tegenwerken Nationalisme is de werkelijke motor welke wij nu eenmaal bij onzen arbeid niet kunnen missen Zoo bezien Ifikt het nationalisme wel iets op egoïsme waarop men vaak afgeeft doch dat toch ook nooit zal verdwijnen Hoe kan men nu echter een goede verhouding scheppen tusschen internationalisme en nationa lisme Men heeft daarvoor verschillende stelsels uitgedacht In de periode vóór den wereldoorlog heeft men gemeend dat het „ internationalisme " tot een oplossing zou kunnen leiden Thans weet men wel beter en kan men zich bijna niet meer indenken dat men 25 jaar geleden een dergelijke gedachte kon opperen De wajirde van tractaten zijn In de praktijk helaas vaak vodjes papier ge bleken Later heeft men het stelsel van het „ super nationalisme " gekregen Op dit stelsel waarbij men de Het is eenvoudig ondenkbaar dat men de geheele wereld aan één tafel kan vereenigen ¦ De verschillen en belangen-tegensfellingen ziJn daarvoor inderdaad veel te groot Daarom is de Pan-Europa-gedachte veel reëeler Behalve reëeler is de Pan-Europa-gedachte ech ter ook noodzakelijker Wanneer men een open oog heeft voor den huldigen toestand dan beseft men het gevaar uit het Verre Oosten en dan ziet men ook in dat een eventueele nieuwe oorlog het definitieve einde zal brengen van de Europeesche beschaving Het gaat dus om het bestaan van Europa Onder deze omstandigheden behoeft het geen betoog dat aller medewerkmg om de Pan Europa-gedachte te helpen verbreiden dringend noodzakelijk is Prof Westra wilde zgn rede dan ook gaarne beëmdigen met een krachtige opwekking — voor al ook aan de jeugd — om daaraan daadwerkelijk mede te werken Slaven van een systeem Mevr Twiss-Schmidt Ernslhausen spreekt voor de Ned Vereen voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburger schap VRIJHEID EN VROUWENBEWEGING „ Er Is geen Nederlandsch woord dat ons oor zoo graag hoort als het woord „ vrijheid " en er ia geen ander begrip waarvoor ons gemoed zoo toegankelijk is " meende mevr Twiss-Schmidt Emsthausen die sprak voor de Afdeeling Utrecht der Ned Vereen voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap Vrijheid is een kracht een vermogen een potentie In den Bij bel het boek waarop onze geheele cultuur be rust wordt vrijheid gedefinieerd als volmaakte wet Zonder vrijheid is de mensch slaaf van een systeem met vrijheid is hij vorst in zijn bestaan Hoe was de vrijheid in de oudheid en wel in bet bijzonder voor de vrouw In de Middel eeuwen kwam na de Hervorming een andere geesteshouding die de grondslag was van een nieuw cultuurtype Naar het toen heerschende begrip was alles in het bovenaardsche aan een hiërargie gebonden hetgeen zich ook moest af spiegelen op de samenleving Het individu viel meer weg en werd onderhevig aan bindende gedachten hetgeen men bijvoorbeeld opmerkt in het Gildewezen De humanistische cultuur bracht echter meer vrijheid Naar meening van mevr Twiss was de huidige crisis voor een groot deel te wijten aan een gebrek aan denken en handelen volgens de grondslagen van de humanistische cultuur De kloosters waren vroeger feitelijk de voor gangers der vrouwenbewegingen Daar konden de vrouwen die niet in een huwelijk traden zich aan den arbeid virgden Uitvoerig ging mevr Twlss de omstandig heden na waarin de vrouw geleefd heeft In den loop der tijden De vrouwen-psyche is ten allen tijde verminkt door de bindende gedaphten In onze tijden wijst alles weer op de formuleering van een nieuw centraal ideaal Is de vrouw mensch dan heeft zü echter evenveel recht op het begrip vrijheid als den man De vrouwenbeweging moet krachtig den strijd voor een gelijkgerechtigheid der vrouw hervatten Wij moeten krijgen de cultuur van den voUeaig in zich zelf gebonden vrijen mensch Wethouder A » H Smulders Wethouder A H Smulders wiens por tret in zijn werkkamer ten stadhuize wfl hierbij onzen lezers aanbieden is het oudste lid van het college van burgemeester en wethouders en in ver band daarmede tevens loco - ofwel plaatsvervsm gend burgemeester van Utrecht Wethouder Smulders is een voortreffelijk gemeentebestuur der Afkomstig uit de R.K arbeidersbeweging trok htj daarin de aandacht niet alleen door zijn op merkelijke bestuurskwaliteiten maar evenzeer door de gave des woords Want de heer Smulders is een spreker van formaat die zijn wedergade in den Utrechtschen Raad niet heeft Niet alleen bouwt hij zijn zinnen met smaak op maar zijn aandacht is onder het spreken zóó geconcentreerd dat hij de langste interruptie in het voorbijgaan pareert om dan doodleuk zijn Eifgebroken zin weer op te vatten en haar te beëindigen De buitengewoon heldere voordracht maakt hem tot een geboren docent en hij is altijd zóó duidelijk dat er over zijn woorden wel nimmer verschil van meening kan bestaan Maar de waardeering die leder voor hem koestert schuilt niet enkel in zijn redenaarstalent maar ook in de voortreffelijke wijze waarop hiJ zijn departe ment beheert Tentoonstelling Grato Prijzen voor reclame-affiche thans toegekend Gelijk wij reeds vroeger mededeelden heeft de Fe deratie der Werkgeversorganisatiën in het Boek drukkersbedrijf een prijsvraag uitgeschreven voor een affiche voor haar van 24 October tot en met 10 November a.s te houden grafische tentoonstelling in de Jaarbeursgebouwen alhier Men bericht ons dat er niet minder dan 161 ont werpen zijn ingezonden waaronder vele die getui gen van een artistieke opvatting De jury bestaande uit de heeren S S Korthuis J M Holtz H Knuttel Mr P Borst en Jan Lutz heeft na veel wikken en wegen tenslotte de prijzen toegekend aan de ontwerpen onder motto's Doel matigheid Select M£ix G en Raster 25 Na de vaststelling der prijzen zijn de motto brie-ven geopend en bleek dat de gelukkige winnaars ia volgorde als hierboven aangegeven waren de hee ren Jac Nuiver H D Voss Jan van de Weg Van Wees en nogeens Jac Nuiver NED HERV GEMEENTE Bij de verkiezing van notabelen voor de Ned Hervormde Gemeente zijn bij enkele candidaat stelling gekozen de heeren Prof dr H Th O'b bink P Wielinga en Jhr dr C G C Quarlea van Ufford NACHTELIJKE RUZIE Vannacht om vier uur ontstond er een heibeltjein de Vosstraat tusschen twee dames en een heer.Een der dames bleek teveel aan Bacchus geofferdte hebben en sloeg in haar nervositeit een ruitstuk Vijf politie-agenten waren noodig om de rustte herstellen De zenuwachtige dame is ter kal meering naar het hoofdbureau van politie ce bracht ^ Crisiscomité Utrecht In tijden van bijzonderen nood is aller hulp noodzakelijk In de kringen der socialistische arbeiders beweging gevoelt men niets voor philanthropic Dit begrip is nog steeds verbonden met ge dachten aan geestelijken dwang althans gees telijke beïnvloeding Hoewel de tegenwoordige armenverzorging door omvorming tot maat schappelijk hulpbetoon vermoedelijk nog slechts rudimenten vertoont van gebreken van oudtijds blijven de vroegere gedachten leven Gaarne wil ik verklaren dat zoover mijn wetenschap gaat het Crisis-Comité Utrecht helpt op zoodanige wijze dat de gedachte van vernedering bij de hulpbehoevenden niet be hoeft op te komen Met volkomen handhaving van mijn prin cipe's omtrent de taak der Overheid als or gaan der gemeenschap ten aanzien van het verleenen van maatschappelijken steun wek ik mijn geestverwanten gaarne op in dezen tiJd van b ij zonderen nood en schier onoverkomelijke moeilijkheden den arbeid van het Crisis-Comité te steunen door zich beschikbaar te stellen als collec tant en door de collecte zoo ruim mogelijk te gedenken Het schip onzer samenleving is lek gestoo ten op de klip der tegenwoordige productie wijze de navigatie zal radicaal gewijzigd moeten worden Maar inmiddels aan boord zijnde pompe men en deele men zijn rantsoenen G L DE HAAS Voorz Fed Utrecht der S.D.A.P Tuinbouw en Plantkunde De heer ' D J Romeyn over merkwaardige heesters In de algemeene ledenvergadering van de af deeling Utrecht der Kon Ned Mij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft de heer D J Romeyn hor tulanus een tuinbouwpraatje gehouden over merk waardige heesters Hierbij wees spr er op dat er een algemeene be langstelling bestaat voor bloeiende bloembollen en dat hierdoor de schoonheid van bloeiende heesters vaak uit het oog wordt verloren BloemboUenvel den zijn ontegenzeggelijk mooi doch een bloeiende heester verdient door haar schoonheid ieders be langstelling Spr wilde In het bijzonder de aandacht vestigen op heesters die thans bloeien Hiervan noemde de heer Romeyn o.m de Sta chyurus een Chineesche groengeel bloeiende plant De Frifoliata is de wilde citroen die wit bloeiend een zeldzaam mooie heester is Ook de Japansche pyrus en de Chahiomelis Japanica werden door spr om haar fraaie bloemenpracht genoemd Spr gaf in hoofdzaak een technische beschouwing over de heesters hierbij geassisteerd door den opzichter van den Utrechtschen plantsoenendienst den heer Perk Vlaanderen De waam voorzitter de heer Serton wees in zijn openingswoord op de groote bloemententoon stelling welke binnenkort te Amsterdam wordt gehouden ROEKELOOS JONGETJE Een 9-jarig jongetje was in de Kanaalstraat achterop een auto gesprongen Toen het ventje ge noeg had van het gratig tochtje sprong hij van den wagen af en werd vervolgens aangereden door een wielrljder Beiden smakten tegen den grond eU kregen schaafwonden iate4-*J I Utrecht Uitvoering op his van Chr Vereeni ZEER BELANGWEKI " Het concert dat door de op Donderdag 26 April a.s draagt wel een bijzonder ka in tweeërlei zin Ten eers ons — omdat uitsluitend voerd van voorgangers v £ dat wordt uitgevoerd het „ welke lofzang onze stac naam van den grootmeeste Langen tijd heeft men oj BChe musicologen der 19e ¦ keerd dat de moderne mui vang vond bij Baoh en Hanc overschaduwde alles wat h speurzin en dat is weer d sche onderzoekers der laats aan het licht gebracht da maar niet uit de lucht zijn l nen op hun voorgangers d volle en zelfs geniale comp Wie meent dat deze we tenschappelijke waarde hel teren van deze uitvoering het levendige kunstuitingen op vertolking hebben gewaï De medewerkenden zijn Luger alt Louis v Tulder Gerrit van den Burg orge gr tr Job Wilderbeek cei ven orgel Jean Oeilers i Anthon Bakker trompet 8.15 uur einde pl.m 10.15 Het programma is als vo ¦ 1 „ Wie ligt die Stadt se bas strijkorkest en orge 1621 — 1674 „ Herr wenn ich nur dialt tenor bas vocaal - tharp clavecimbel en orjZachow 1663—1712 „ Ein kleines Kindelelstrijkorchest en orgel Fran „ Ach Herr lass deinesopraan strijkorkest en org—1667 „ Ihr lieben Christen,tate voor bas vocaal - en orgel Dietrich Buxtehude Orgelconcert in bes ighetto allegro moderato mbel George Frederic Hand < Utrecht Jubilate g(vrede van Utrecht 1713 vcstemmig vocaal en instrur en orgel George Frederic I Buitengewoon ' Uilvoering van N lied von der Op het buitengewoon V dagavond te kwart over 8 ven onder leiding van Hen medewerking van de soliste Martm Ohman tenor wordt lied van der Erde van Gust voor alt tenor en orkest N Chinesische Flöte " bestai deelen 1 Des Trinklied vom Jarc pesante 2 Der Einsame im chend Ermüdet 3 Von der ter 4 Von der Schönheit Der Trunkene im Frühhng Bchied Schwer Twintigste j Het programma voor 1 ïnentsconcert is op dezelfd // De Eerste Opvoering door / Tooneelvereer Schouwb Morgenavond zal door de neelvereemging A van Ds de eerste opvoering alhier „ De eerste de beste " toonee tafreelen door Moncton Hof Bert van Eyk en onder regi sum Decors L Richter In „ De eerste de beste " 1 ' de dames en heeren Cryya Kohier Ph la Chapelle Beu Wim Paauw Marie Sternh Sternheim Betsy van Lonli Georgette Hagedoom J Ci Heyblom Lydia Schagen Paul Storm Han König M den Bosch Nell Knoop Gei ren treden op m volgorde v vele tafreelen spelen op het CHRIS DE LA MAR EN Optreden in Ti Zondag - en Maandagavoi Schouwburgzaal van het N gracht op de bekende arti zoo juist uit Indië teruggekt de ook in Utrecht zoo popi men met de bekende Lena avond vol amusement Voor behoud va Ook reduclie-abc voor beroep De vereeniging van Ab van het Utrechtsch Stedelij naoeid voortstrijden Het bes bijzondere donatie in staat door haar gekoesü-.rde wens brengen en wel om ook dusdanige reductie te kum voor f 15 een abonnement v kunnen verkrijgen De sec pok gaarne de desbetreffen adres Burgemeester Reigen 
UTRECHTSCH NIEUWSBCAD No 300 ZaterHag 21 April 1934 VIERDE BLAD 13 MUZIEK EN T(DN Utrecht Jubilata Uitvoering op historisch concert van Chr Oratorium - Vereeniging ZEER BELANGWEKKEND CONCERT Het concert dat door de Chr Oratorium Vereen op Donderdag 26 April a.s in Tivoli gegeven woi'dl draagt wel een bijzonder karakter Het is historisch in tweeërlei zin Ten eerste — zoo schrijft men ons — omdat uitsluitend werken worden uitge voerd van voorgangers van Handel Voorts om dat wordt uitgevoerd het „ Utrecht Jubilata " door welke lofzang onze stad is verbonden met den naam van den grootmeester Handel Langen tijd heeft men op ' t voetspoor van Duit sche musicologen der 19e eeuw in den waan ver keerd dat de moderne muziek eigenlijk haar aan vang vond bij Bach en Handel Hun machtige geest overschaduwde allea wat hen voorafging IJverige speurzin en dat is weer de verdienste van Duit sche onderzoekers der laatste tientallen jaren heeft aan het licht gebracht dat ook Bach en Btandel maar niet uit de lucht zijn komen vallen doch steu nen op hun voorgangers die dikwflls zeer talent volle en zelfs geniale componisten waren Wie meent dat deze werken alleen muziek we-tenschappelijke waarde hebben zal na het beluis teren van deze uitvoering moeten instemmen dat het levendige kunstuitingen zijn die helaas te lang op vertolking hebben gewacht De medewerkenden zijn Jo Vincent sopr Suze Luger alt Louis v Tulder tenor Max Kloos bas Gerrit van den Burg orgel orgelconcert in Bes gr tr Job Wilderbeek cembalo Bernard Verhoe ven orgel Jean Oellers viool Joh Vink hobo Anthon Bakker trompet Aanvang des avonds 8.15 uur einde pl.m 10.15 Programma Het programma is als volgt samengesteld „ Wie ligt die Stadt so wüste " voor sopraan,bas strijkorkest en orgel Matthias Weckmann 1621—1674 „ Herr wenu ich nur dich habe " voor sopraan,alt tenor bas vocaal - en instrumentaal koor,harp clavecimbel en orgel Priedrich WilhelmZachow 1663—1712 „ Etn kleines Kindelein " aria voor sopraan,Strijkorchest en orgel Franz Tunder 1614—1667 „ Ach Herr lass deine lieben Engelein " voorsopraan strijkorkest en orgel Franz Tunder 1614—1667 „ Ihr lieben Christen freut euch nun " can tate voor bas vocaal - en instrumentaal koor enorgel Dietrich Buxtehude 1637—1707 Orgelconcert in bes gr terts allegro lar ghetto allegro moderato met orkest en clavecim bel George Frederic Handel 1685—1759 Utrecht Jubilate gecomponeerd voor denvrede van Utrecht 1713 voor alt tenor bas vijf stemmig vocaal en instrumentaal koor cembalopn orgel George Frederic Handel 1685—1759 Buitengewoon Volksconcert Uitvoering van Mahler's „ Das lied von der Erde " Op het buitengewoon Volksconcert dat Dins dagavond te kwart over 8 in Tivoli wordt gege ven onder leiding van Henri van Goudoever met medewerking van de solisten Ilona Durigo alt en Martin Ohman tenor wordt alleen uitgevoerd Das lied van der Erde van Gustav Mahler Symphonie voor alt tenor en orkest Naar Hans Bethges „ Die Chinesische Flöte " bestaande uit de volgende deelen 1 Des Trinklied vom Jammer der Erde Allegro pesante 2 Der Einsame im Herbst Etwas schlei chend Ermüdet 3 Von der Jugend Behaglich hei ter 4 Von der Schönh|it Comodo Dolcissimo 5 Der Trunkene im Frühhng Allegro 6 Der Ab schied Schwer Twintigste Abonnementsconcert Het programma voor het twintigste abonne luentsconcert is op dezelfde wijze samengesteld De Eerste de Beste '' Opvoering door Amslerdamsche Tooneelvereeniging in Schouv/burg • Morgenavond zal door de „ Amsterdamsche Too neelvereeniging A van Dalsum en A Defresne de eerste opvoering alhier worden gegeven van „ De eerste de beste " tooneelspel in 3 bedrijven 11 tafreelen door Moncton Hoffe in de vertaling van Bert van Eyk en onder regie van Albert van Dal sum Decors L Richter In „ De eerste de beste " treden op de navolgen de dames en heeren Cruys Voorbergh Charlotte Kohier Ph la Chapelle Een Royaards Tiny Veen Wim Paauw Marie Sternheim J Engelberts J Sternheim Betsy van Lonkhuyzen J de Hartog Georgette Hagedoorn J Carpentier Alting Sara Heyblom Lydia Schagen Louis van Gasteren Paul Storm Han König M van Warmelo Ko van den Bosch Nell Knoop Genoemde dames en hee ren treden op in volgorde van het programma De vele tafreelen spelen op het draaitooneel CHRIS DE LA MAR EN FRITS SCHAKELS Optreden in N.V Huis Zondag - en Maandagavond a.s treden in de Schouwburgzaal van het N.V Huis aan de Oude gracht op de bekende artisten Chris de la Mar zoo juist uit Indië teruggekeerd en Frits Schakels de ook in Utrecht zoo populaire revue-artist Sa men met de bekende Lena Eman geven zij een avond vol amusement Voor behoud van het U.S.O Ook reductie-abonnementen voor beroepsmusici De vereeniging van Abonnenten tot behoud van het Utrechtsch Stedelijk Orohest blijft onver moeid voortstrijden Het bestuur is thans door een bijzondere donatie in staat gesteld een _ reeds lang door haar gekoestc-.rde wensch tot werkelijkheid to brengen en wel om ook aan beroepsmusici een dusdanige reductie te kunnen verleenen dat zij Voor f 15 een abonnement voor het volgend seizoen kunnen verkrijgen De secretaris verwacht dan Sok gaarne de desbetreffende aanvragen aan zijn fidres Burgemeester Reigerstr 84 Concertgebouw-trio Laatste abonnementsconceri van bureau J Beek Zooals reeds is medegedeeld vindt het laatste abonnementsconcert van het Ned Concertbur J Beek dat werd uitgesteld wegens het overlijden van H M Koningin Emma a.s Dinsdag 24 April 8 uur in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschap pen plaats Het Concertgebouw-Trio bestaande uit de kunstenaars Louis Zimmermann Ie viool Ma rix Loevensohn violoncello en Stephan Berg mann piano zal dan optreden daar het den kun stenaars der Société des Instruments Anciens on mogelijk is nogmaals naar Nederland te komen Het Concertgebouw Trio zal werken uitvoeren van Haydn Brahms en Tschalkowsky Reciit en Rechtspraak Vroeg op het verkeerde pad Een reis met een gehuurden auto naar Belgrado onder nomen ' s GRAVENHAGE 20 April — De 22-jarige rei ziger M de B die op 18 Januari j.l terecht stond ter zake van oplichting gepleegd ten nadeele van den Nederlandschen Consul te Parijs en wegens het afgeven van ongedekte cheques te Brussel werd destijds door de rechtbank vrijgesproken De officier dagvaardde de B evenwel voor een ander feit en heden had deze zich te verantwoor den terzake van verduistering van een auto alsme de van de daarbij behoorende papieren ten nadeele van een garagehouder te Haarlem bij wien verdach te op 16 Maart 1930 een Studebaker had gehuurd met welke auto hij na verschillende omzwervingen door Europa In Belgrado terecht kwam alwaar bleek dat De B een hotelrekening niet kon voldoen In het geheel had verdachte ter plaatse ongeveer 2000 Dinars schuld gemaakt Hij gaf den auto er gens in pand en verdween met het geld om met in middels elders gehuurde auto's via Athene Parijs en Brussel in Nederland terug te keeren Verdachte bekende de hem ten la.ste gelegde fei ten Mr van Asch van Wijck die het O M waar nam gaf een overzicht van het veelbev-^ogen leven van den jeugdigen verdachte die op school voor al les onverschillig ongevoelig en brutaal was en op 15-jarigen leeftijd wegens wangedrag werd heenge zonden daarop eenige honderden guldens van zijn ouders stal en in een observatiehuis en in een op voedingsgesticht terecht kwam waaruit hij even wel ontvluchtte In 1932 ging verdachte trouwen met een schuld van f 1280 aan onbetaalde rekenin gen en ging kort daarop een reis ondernem.en in een gehuurde auto na vooraf het op afbetaling gekoch te meubilair te gelde gemaakt te hebben De officier meende thans een zelfde straf als vroeger gerequireerd n.I twee jaar gevangenisstraf tegen verdachte te moeten eischen Mr Fred Stable als verdediger optredend zeide dat verdachte thans inziet een anderen weg te moe ten bewandelen Pleiter vroeg een voorwaardelijke veroordeeling POLITIERECHTER Beleediging in vergadering 28-jarige onderwijzer uit Bunschoten voor den politierechter Een 28-jarige onderwijzer te Bunschoten had zich gistermiddag voor den Politierechter te verant woorden wegens beleediging van de echtgenoote van den burgemeester van Bunschoten In Februari was te Bunschoten een vergadering gehouden door de afdeeling Bunschoten van het Groene Kruis In deze vergadering had verdachte opmerkin gen gemaakt over een collecte welke mevrouw de V gehouden had en waardoor deze mevrouw zich beleedigd had gevoeld Verdachte ontkende dat hij beleedigende uitdruk kingen had gebruikt In de vergadering had hij alleen gezegd dat in het dorp vreemde geruchten gingen over de collecte van mevr V Dat hij ge zegd zou hebben „ iedereen kan er van denken wat hg wil " wees verd met groote beslistheid van de hand ' Mevr de V als getuige gehoord deelde mede dat verdachte wel degelijk beleedigende uitdruk kingen had gebruikt zij had hem echter nog een maand den tijd gegeven om zijn verontschuldigin gen aan te bieden Deze gelegenheid had verdach te echter volkomen genegeerd De veldwachter bevestigde de verklaringen van mevr de V evenals een scheepstimmerman Een onbezoldigd rijks en gemeente-veldwachter deelde mede dat hij verdachte had hooren zeggen „ Ik vertrouw het niet iedereen moet het zijne er maar van denken " 287 Pijl ging nu de touwen die om den leeuw zaten heel voorzichtig losmaken wa,nt die had den ze voor de kooi noodig Hij dacht er nu over hoe hij den leeuw zou kunnen bewegen in het hok te gaan maar Leeuwenhart stelde wat anders voor „ Veel beter dat we het hok bij den leeuw brengen " vond hij En dat waren ze allemaal met hem eens Een hoofdbestuurslid had de vergadering bijge woond en niet den indruk gekregen dat verdachte de bedoeling had gehad mevr de V te beleedi gen De voorzitter van de vergadering zeide dat hij als voorzitter aanteekeningen had gemaakt van de vragen welke hem door verd gesteld wa ren Spr ontkende dat verd zich beleedigend had uitgedrukt Alles wat hij had opgemerkt was in vragenden vorm gesteld De Officier van Justitie mr Kamphuis acht te wel degelijk bewezen dat verdachte beleedigen de woorden had gebruikt Spr eischte een geldboete van f40 subs 15 da gen hechtenis Mr Wesse 1 ing de verdediger sprak zijn verwondering er over uit dat de Officier in het proces-verbaal beleedigende uitdrukkingen kon le zen Volgens spr is iedereen vrij critiek uit te oefenen op het beleid of het gedrag van een be stuurslid Verder was volgens spr bewezen dat mevr de V inderdaad voor de vereeniging had gewerkt zonder dat het bestuur hier van afwist Spr pleitte vrijspraak De uitspraak werd bepaald op Vrijdag a.s KANTONGERECHT UITSPRAKEN DEZER WEEK Het Kantongerecht veroordeelde wegens het rijden op rijwiel zonder bel A M v d S en C van R alhier tot f 3 subs 1 dag als voren zonder licht A v D te Zeist en S J V M te Mijdrecht tot f 5 subs 2 dagen het rijden met motorrijtuig zonder licht P J V te Tilburg tot f 8 subs 4 dagen het met motorrijtuig te snel rijden P A de Z te de Bilt G J D te Arnhem tot f 10 subs 4 d C B M zu S te Blaricum tot f 12 subs 4 dagen T de B te Amsterdam tot f 15 subs 5 dagen het rijden met motorrijtuig op gevaarlijke wijze P M F te Velp tot f25 subs 10 dagen als voren G P alhier en O E S te ' s Graven-hage tot f 20 subs 10 dagen het met auto op kruispunt doorgang niet vrij laten H V V alhier tot f 20 subs 5 dagen als voren P W A van O alhier tot f 20 subs 10 dagen het bij verandering van richting geen teeken geven J W H te Scheveningen tot f 8 subs 4 dagen het met auto achteruit rijden zonder vrij uit zifht M H alhier tot f 20 subs 10 dagen het rijden met te lang motorrijtuig J v O te Achttienhoven tot f 10 subs 4 dagen het een auto plaatsen op een straathoek L C te Breda tot f 6 subs 3 dagen het niet opvolgen van een politie^evel J Ph C P te Naarden tot f 4 subs 2 dagen het verboden kleeding dragen B H alhier tot f 3 subs 2 dagen het te Utrecht links van den weg loopen J v H en G C V alhier tot f 4 subs 2 dagen het zonder vergunning een mestvaalt houden Y V S te Culemborg tot f 10 subs 4 dagen als voren een hooiberg hebben Y v S te Cu lemborg tot f 6 subs 2 dagen het als schipper bevel van kanaalbeambte niet opvolgen G Z te Delfzijl tot f 10 subs 4 dagen het niet verschijnen als getuige ' S O en L B alhier F G E te Amsterdam tot f 10 subs 4 d strooperij H Th D en J J M alhier tot f 5 subs 2 dagen het zoeken naar eieren van wilde eenden K B en S R te Maarssen tot f 4 subs 2 dagen het ongemerkt rund vet voorhanden hebben B A alhier tot f 12 subs 6 dagen het zonder vergunning aardappelen vervoeren J W de G te Zeist tot f 8 subs 2 dagen het in verlof zaak gelegenheid tot dansen geven J G B alhier tot f 15 subs 5 dagen overtreding der Arbeidswet J S te Zeist en J V S alhier tot f 10 subs 4 dagen als voren W H N alhier tot f 30 subs 5 dagen het geen rentezegels plakken over 55 weken D E te Bilthoven tot 20 x 50 et subs 20 x 1 d dronkenschap bij herhaling G J v d D alhier tot 3 weken hechtenis en 3 maanden plaatsing in Rijkswerkinrichting als voren H v Z G de R en C J de B alhier tot f 25 subs 10 dagen dronkenschap A P alhier B v d S te Zeist en W N te Wildervank tot f 12 subs 6 dagen als voren J O C H M alhier tot f 15 subs 5 dagen Emmabföem-collecte Dinsdag 24 April zal dit jaar te Utrecht de Emmabloemcollecte gehouden v\^or den Het zal voldoende zijn dat het Comité zich tot de aankondiging van dit feit beperkt Moge 24 April de dag zijn waarop in groote saamhoorigheid verzameld en ge geven worde eerbiedig gedenkend Haar de Koningin Moeder die Haar liefde en kracht gaf aan de Tuberculosebestrijding en Haar naam verleende aan de Emma bloemcollecte 288 De schuif werd nu van het hok afgeno men en voorzichtig werd het hok opgetild en met den open kant naar beneden over den leeuw heen gezet Die werd nu natuurlijk wakker en liet zich dat zoo maar niet welgevallen Hij sprong rond onderin het hok tegen de wanden en tegen den bovenkant ' en toen hfl juist weer eens zoö'n spron getje deed maakten de mannen daar gauw ge bruik van om het hok te kantelen en vlug de schuif er voor te schuiven Wordt vervolgd ACENDA Zaterdag 21 April GEB VOOR K EN W 8 uur Utr Amusements-vereeniging Lustrum revue TRIANON 8 uur „ Nieuw Zuilen " feestavond TIVOLI 8.45 uur Wiener Sanger knaben TRIANON 9 uur Kracht en Vlug heid Feestavond Zondag 22 April SCHOUWBURG 8 uur Amster damsche Tooneelvereeniging De eer ste de beste TRIANON 9 uur Slotbal Dans instituut van Eek GEB VOOR K EN W 8.30 uur Limburgia Bonte avond Dinsdag 24 April TIVOLI 8.15 uur Utr Sted Or chest o.l.v Henri van Goudoever Solisten Ilona Durigo alt Martin Oehmeui tenor „ Das Lied von der Erde " GEB VOOR K EN W S uur Abonnementsconcert door het Con - certgebouw trio SCHOUWBURG 8 uur Ver Schouwspelers De rozenkrans Woensdag 25 April HOTEL DE L'EUROPE 8 uur R,K T.V „ Vivia " Heb ik mjjn kind gedood Donderdag 26 April ¦ SCHOUWBURG 8 uur Jan van Beers Komedie FLORA BIOSCOOP Oude Gracht Eiken dag 2^4 6 % en 9 uur Zon dag doorloopende voorstelling van 2 uur af „ De Jantjes " Geprolon geerd PALACE THEATER Vreeburg Eiken dag 2 % 6 % en 9 uur Zon dag doorloopende voorstelling van 2 uur af „ S.O.S Ijsberg " Geprolon geerd REMBRANDT-THEATBR Oude Gracht Eiken dag 2 % 6 % en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 2 uur af „ Ik ken je niet maar ik heb je lief " Op het tooneel „ The Four Richy's " SCALA BIOSCOOP Lange Vie straat Eiken dag 2 % 6 % en 9 uur Zondag doorloopende voorstelling van 2yi uur af „ Catharina de Groote " BIOSCOOP VREEBURG Eiken dag 2 % 6^i en 9 uur Zondag door loopende voorstelling van 2 uur af „ De 13 koffers van mijnheer O F " en „ Het Geheim van de Sphinx " OLYMPIA BIOSCOOP Amster damschestraatweg Eiken dag 8^4 uur Woensdag 2 % uur matinee Zon dag doorloopende voorstelling van 214 uur af „ Nacht in Sebastopol " en „ Kiki " Zondag 22 April Rozekruisers Genootschap Gebouw „ Hotel Po mona " Westerstraat 2 1030 uur voorm Tempel dienst der Rozekruisers met toespraak van den heer W C Jansen uit den Haag over „ Het On zichtbare Bestuur " Willem de Zwijgerkerk Tuindorp 10 uur v.m Prof Dr H Th Obbink Ned Prot Bond en Ver v Vrijz Herv Gebouw Leeuwehbergh 10.15 bevestiging van lidmaten door Ds J K Immink 7.30 uur n.m Ds J R Immink Hersteld Apost Zending Gem Stam Juda Geb Domplein 25 dienst om 10 en 6 uur Christ Geref Gem Wittevrouwensingelkerk v.m 10 uur en nam half 6 Ds P de Smit Evang Luth Gem v.m 10.30 uur Ds J A Rust 7 uur n.m jeugddienst Ds W J Kooiman te Deventer Doopsgez Gem 10 uur v.m Ds P J Glasz Eglise Wallonne Pieterskerk 10 heures du matin Mr Ie pasteur Frank Ie Comu Remonstr Kerk v.m 10 uur Ds N Blokker Holy Trinity Church v Limburg Stirumplein 11 morning prayer and Sermon 2 p.m evening prayer and short address Zondagsschool Bben Haëzer I Bomeostraat 29 v.m 10 uur Kinderkerk en half 3 Zondagsschool Kinderkerk wijk IX wijkgeb Croesestraat hoek Balijelaan de beer H P Hauer Kinderkerk Vredeskerk wijkgeb Billitonkads Camphuijsstraat v.m 10 uur de heer H L Hack Oud-Geref Gem Ambachtstraat 3 v.m 10 uur en n.m 5J uur Ds J van ' t Hoog Dinsdag 7 uur n.m Ds J van ' t Hoog Geref Gem Boothstraat 7 v.m 10 uur èn n.m half 6 Ds M Heikoop Prinses Julianaschool Amsterdamschestraat weg Zondagsschool van half l^half 3 Geref Kerk in H V kerkgeb Maliebaan 25 v.m 10 uur cand K H Kroon 5 uur korte wij dingsdlenst Baptistengem Kerkstraat 28 v.m 10 uur Ds L de Haan 12 uur Zondagsschool ook Kromme Rijn 16 5 uur n.m prediking Ds L de Haan 8 uur n.m jongeliedenvergadering Ned Chr Gemeenschapsbond Afd Utrecht half vier n.m openluchtsamenkomst aan den Jut phaasschenweg nabij de Middelbare Techn School Spreker de heer G B van Prattenburg Gemeensohapsleider Medewerking van de Muziek vereeniging „ Gideon " en zangkoor Ned Geref Gem Nieuwe Gracht 64 v.m 10 uur en n.m 6 uur Ds Siegers H Avondmaal en dankzegging Ds H Siegers Oud-Geref Gemeente Zandhofschestraat 82 A 10 uur v.m en 5.30 uur n.m leesdienst Maandag 7 uur n.m de heer W Blaak van Anna Jacoba Polder Dinsdag 7.30 uur Ds H Siegers De bidders overwinnen de wereld Breukelaarschool Damstraat 19 Zondagsschool van half 1 tot half 2 Lokaal Jachin Daendelstraat 1 Zondagsschool Utr Ver van Spiritisten „ Harmonia " Am bachtstraat 12 onderlinge stichting Vrije Evang Gem gebouw Chr Soc Bel in gang Pieterskerkhof v.m 10 uur P W Cohen zendeling onder Israël te Amsterdam 6 uur n.m opwekkingsdienst met medewerking van het zang koor Donderdagav 8—9 uur Lijnmarkt 47 Ds J Tim merman bijbellezing Utr Kring van Spiritualisten 6 uur n.m Lichte Gaard 8 religieuse lezing Ned Herv Stadszending In het Centraal Gebouw „ Silo " Heerenstraat 36 Van half 8 tot 8 uur Gewijde liederen te zingen door het Zangkoor van Post Narcisstraat Dir de Heer A Peters Van acht tot negen uur Evan - gelisatie samenkomst Spreker Ds E B Couvé Onderwerp „ Het leven uit den dood " Medewer king van ' bovengenoemd koor Post Narcisstraat Van zes tot zeven uur Evan - gelisatie samenkomst Onderwerp „ Christus ' verwachting van ons " Sprekers Mej J H Stege man en de Heer J Veenstra Post Borneostraat Van zes tot zeven uur Evangelisatie-samenkomst Sprekers de heeren C Knijff en G V Morra Zang en gewijde muziek APOTHEKEN Van 22 April des avonds 8 uur tot 29 April ' s avonds 8 uur wordt de Zondags - en avond dienst waargenomen door de apotheken RUYS Oudegracht Smeebrug 283 ' WILHELMINA APOTHEEK Burg Reiger straat 47 Fa RAUWERDA Noorderstraat 11 VREDBNBURG Vredenburg 19 Fa BERGEMA Amsterd Straatweg no 817 „ ZIEKENZORG " Catharijnesingel doorloopend geopend Oud-Kath Gem St Gertrudls Willemsplant soen Zondag 22 April 3de Zondag na Paschen 8 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst 6.30 uur vesper 25 April 9 uur kerkdienst Oud-Kath Gem H Jacobus Bern Weerd Zon dag 22 April 3de Zondag na Paschen 7.30 uur vroegdienst 10 uur hoogdienst 3 uur vesper Oud-Kath Gem van St Marie Achter Claren burg 6 Zondag 22 April 3de Zondag na Paschen 8 uur vroegdienst 10 uur laatdienst 3 uur vesper Woensdag 9 uur kerkdienst Leger des Heils Mgr v d Weterlngstr 87 Korps Utrecht I Hedenavond 8 uur Openluchtsa menkomst K > het Janskerkhof Zondag 7 uur v.m Bidstond 10 uur v.m Heili gingsdienst 3 | uur n.m Openluchtsamenkomst op het Janskerkhof 8 uur n.m Evangelisatie-samen komst Medewerking van muziekcorps en zangbri gade Samenkomstleiders Adjudants Ruysink Dinsdag 8 uur n.m Zangdienst „ De wijze en dwaze maagden " Toegang è f 0.10 Woensdag en Donderdag Handelstentoonstelling van 3—5 en 7—10 uur Korps Utrecht II Ie Daalschedijk 226 Zondag 7J uur v.m Bidstond 10 uur v.m Heiligingsdienst 4 uur n.m openluchtsamenkomst op Amsterd str weg bij Watertoren 8 uur n.m Evang samen-komst Medewerking van zangbrigade Samen komstleider Adjudant Taat Maandag en Dinsdag Handelstentoonstelling van 3—5 en 8—10 uur Donderdag 8 uur n.m Heiligingsdienst Barmh Post L Nieuwstr 48 Zondag 7J uur v.m Bidstond 10 uur v.m Heiligingsdienst 8 uur n.m Evang samenkomst Medewerking van zang brigade Samenkomstleidster Kapiteine G V d Werff Donderdag 8 uur n.m Heiligingsdienst Vrijdag Handelstentoonstelling van 3—5 en 7—10 uur De Bilt Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds H A de Geus nam 6 uur Dr J D de Lind v Wijngaar den Maandag 23 April nam 1 uur huwelijksinzege ning door Dr J D de Lind v Wijngaarden van Gerrit v d Linde en Wilhelmiena Ekdom Vrijdag 26 April voorm 11,30 uur huwplijks inzegening door Dr J D de Lind v Wijngaar den van Marinus Veenendaal en Dirkje Geziena Hendrieka Maas Bilthoven Ned Herv kerk Biltsche kapel voorm 10,30 u Ds J C Helders Bm pred te Bilthoven nam 6 uur Dr J D de Lind v Wijngaarden Woudkapel voorm 10 uur Ds J Jac Thomson Broederschapshuis Sweellncklaan voorm 10,30 uur Jeugddienst Ds J G Franck Doorn Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds IJbema nam 7 uur Ds GroUe van Utrecht jeugddienst Geref kerk voorm 10 uur en nam 5,30 uur Ds B Roorda Driebergen Ned Herv Kerk v.m 10 uur Ds P de Bruijnj ' s av 6 uur Ds Vunderink em pr H Doop Haagje ' s av 6 uur Ds W W v Haaf ten Geref Kerk v.m 10 uur cand H P Rutgers ^ hulppr te Naaldwijk ' sav 6 uur Ds S Datema Groene Kruis v.m 10 uur Ds S Datema ' s av 6 uur cand H P Rutgers Chr Geref Gem v.m 10 en ' sav 6 uur Ds D J V Brummen Vrijz Chr Ver Driebergen-Doom v.m 10.20 uur Mej Dr Nicolette Bruining Herv te den Haag Huis ter Heide Ned Herv kerk voorm 10 uur Ds T C Hos pers Zeist nam 6 uur geen dienst Maartensdijk Ned Herv kerk voorm half 10 en nam 6 uur Ds N C Bakker Geref kerk voorm half 10 en nam half 7 cand O V Noort van Westbroek De Meem Ned Herv Kerk v.m 9J uur en nam 6 uur Ds D J Peterse I^aa rsse n Ned Herv kerk voorm 10 uur en nam 6 uur Ds A V d Kooy Herv Jeugddienst in de Oude Geref kerk v.m 10 uur Ds P Bootsma Legerpedikant te Zuilen Geref kerk voorm 10 en nam 6 uur Ds K v-d»-o p « i > lu ehtg » h oti J « n - WB ^ cb n « in leklh ^ tot ¥— l-woidlijkfaeid Zuld e|ij|sijj ^ Vlt<^>d.a|y ^ t » Amsterdam 
UTRECHTSCH NIEUWS BU AD Ho 300 ZaïerHag 2f T^pril 1934 VIJFDE BLAD 15 Kent Taylor FOTO'S UIT FILMLAND Twaalf ambachten dertien ongelukken Kent Taylor werd geboren op een farm welke een eind bulten het gehucht Nashua in lowa lag Toen hij zeven jaar was verhuisde zijn vader naar Waterloo waar hij de school bezocht Hij hield reeds vroeg van saxophoon-spelen en zingen en speelde ook wel eens voor zijn genoegen mee in een tooneelstukje Toen hij 16 jaar oud was begon hij voor etaleur te leeren hetgeen hem echter spoedig niet meer be viel en hij werd klerk in een raeel-pakhuls Dat baantje hield hij vol totdat er een nieuwe baas kwam die hem er uit schopte omdat hij blijkbaar een hekel had aan Taylor's lievelingsliedje „ Oh Baby " Daarna ging hij cement rijden voor een aan nemer en toen ook dat op niets uitliep begon hij maar weer te étaleeren voor verschillende firma's De familie verhuisde echter een tijd daarna naar Chicago waar Kent werk vond als stoker Na vier jaar gingen zij weer over naar Los Angelos en daar kwam de jongeman bij zijn vader in de zaak Op een dag dat hij zat te werken kreeg hij een telefoontje van het kantoor van de Paramount waarmee zijn vader wel eens zaken te regelen had Men vroeg hem om de Maatschappij een groot plezier te willen doen en als object te willen dienen bij een proef met een nieuwe camera-uitvinding daar het juist een tijdstip was dat alle spelers af wezig waren Taylor voelde er wel voor en hij ging naar het studio waar liij met Claire Dodd opgenomen werd zonder dat hem eenige aanwijzingen gegeven werden Na een uur kon hij weer gaan doch twee dagen later werd hij weer opgeroepen Deskundigen had den zijn opnamen bekeken en waren terstond ge troffen door zijn begaafdheid voor het spel Men gaf hem een partij om in te studeeren waarna zijn stemgeluid beproefd werd en voor dat Taylor kon beseffen dat het geluk hem toelachte was hem een contract aangeboden in „ De valsche Madonna " Hij viel steeds buitengewoon in den smaak en speelde bijvoorbeeld nog in „ Sinners in the Sun " en „ De blonde Venus " Taylor legt zich thans vooral toe op massa regie foto Faramonnt SPORT-RUBRIEK VOETBAL Promotiewedstrijd Velox—'t Gooi De opstelling van het Velox-elftal Morgen speelt Velox op eigen veld haar tweeden promotie-wedstrijd thans tegen de Hilversumsche Ie Wasser ' t Gooi De geelzwarten komen geheel volleöig als volgt uit Keyzer van Asten v d Brink Coerman v d Ham Troost Sluyk Hettinga Lit Jr Brouwer Achterberg Het Velox-bestuur verzoekt ons om een regel matig verloop te bevorderen mede te deelen dat de nummers voorkomende op de tribune - en zit plaatskaarten toegang geven op die plaatsen die van de overeenstemmende nummers zijn voorzien Houders van staanplaatskaarten worden ver zocht plaats te willen nemen op de hulptribunes op de achterzijde van het terrein UTRECHT II - H.V.C II A.s Zondag wordt op Welgelegen de promotie wedstrijd Utrecht 2 — H.V.C 2 gespeeld Utrecht 2 komt als volgt uit Stangenberger V d Tol A Ros Grootheest Lassen Lagerwelj V Kessel Douze Mastwijk Cirkel Schipper De glimlach van Robert Montgomery is moeilijk te vergeten Eigenlijk lacht hij heelemaal niet maar het is veel meer een grijns die voor vijf en zeventig procent aan een kant van zijn gezicht geplaatst is en de voornaamste aantrekkelijkheid hiervan ligt ia de spottende en t.g.t vriendelijke uitdrukking daarvan Men zou kunnen zeggen dat hij werkt als een kinderlach in een groote mannengezicht Jackie Cooper's lach is typisch jongensachtig besloot Lucille Zijn grijnslach doet zijn neus trillen en de meest ernstige persoon kan er geen weer stand aan bieden Hij is er mee in staat de zwaar ste zorgen uit iemands gedachten te drijven Corinthian Juniores Tournooi Hercules U.V.V en Kampong nemen deel Der traditie getrouw organiseeren de „ Neder landsche Corinthians " ook dit jaar weer hun ge westelijke juniores toumooien waarvoor vanwege de aparte sfeer en prettige geest op deze tour noolen steeds een groote belangstelling is Mag men anders wel eens moeilijkheden hebben bij de samenstelling van een elftal voor dit tournooi heeft men altijd spelers te over Zondag a.s 22 AprU vindt te Haarlem op het H.F.C.-terreln het tournooi plaats voor het Weste lijk District 1 waartoe ook Utrecht behoort en als zoodanig zien we met V.V.A H.F.C A.S.C Haar lem AIcmarla Victrix H.V.V en H.B.S drie Utrechtsche ploegen nl Hercules U.V.V en Kampong die daar kunnen laten zien dat Utrecht over de toekomst niet bezorgd behoeft te zijn Het wedstrijdprogramma luidt Ie ronde a A.S.C.—H.V.V b H.B.S.—Haar lem c H.F.C — ^ U.V.V d Kampong — Alc Vic trix e V.V.A — ^ Hercules Xusschenronde f en g wedstrijd tusschen 4 ver liezers de 5e verliezer komt door loting in de 2e ronde 2e ronde h winnaar a—winnaar c 1 winnaar b — ^ winnaar e j wlonaar d — ^ winnaar f k win naar g.—vrijgeloote verl tusschenronde 3e ronde 1 winnaar h — ^ winnaar j m winnaar i — ^ winnaar k IBMnale n winnaar I — winnaar m Het tournooi staat onder leiding van den heer J G Pater den Haag De wedstrijdduur bedraagt 2 x 15 minuten zon der rust bij gelijk spel beslissing door strafschop pen De winnaar van het tournooi krijgt voor een jaar de „ Corinthian-Beker " en voor de spelers 11 zilveren draagmedallles de laatsten aangeboden door den K.N.V.B De 2e prijs is een „ Lauwertak " eveneens wls selprijs en voor het daarvan winnende team 11 bronzen draagmedallles uitgeloofd door de Neder landsche Corintlilans Verder zijn er nog extra-prijzen welke op den dag van het tournooi zullen worden bekend ge naakt FILMS VAN DEZE WEEK SCALA Catharina de Groote Alhoewel de film „ Catharina de Groote " nog nimmer in onze stad heeft gedraaid is haar komst met groote belangstelling tegemoet ge zien Tallooze artikelen hebben filmcritici reeds aan dit Engelsche meesterwerk gewijd en het was dan ook een gewoon verschijnsel dat men in file voor de Scala stond te wachten om in hel druk bezochte theater te komen De film brengt op ontroerende wijze een groot deel van het huwelijksleven van de kleine Rus sische Keizerin met haar gemaal grootvorst Peter in beeld Elisabeth Bergner geeft een indrukwekkende creatie van Catharina de Groote Douglas Fair banks Jr vertolkt de rol van grootvorst Peter en als zoodanig geeft hij verbijsterend knap spel te zien Als een bruut en een geweldenaar maakt hij het leven van de Keizerin tot een hel toont zich jaloersch en wantrouwig en zaait verbittering onder de hovelingen en de bevol king Ondanks alles beschermt Catharina hem toont haar trouw en aanhankelijkheid aan haar gemaal en ontroert den bezoeker door haar groote liefde Moeilijk is de strijd dien zij mee maakt en juist wanneer zij meent te hebben ge triomfeerd bereikt haar de verpletterende mede deeling dat haar gemaal dood is Dit is het einde van het restje persoonlijkheids geluk dat nog in haar leefde Slechts de ge dachte dat Peter haar wel eens „ kleine Catha rina " had genoemd is voor haar een geringe troost Een goed voorprogramma gaat het fraaie product van Paul Czinner vooraf OLYMPIA Kiki en Een nacht in Sebastopol George Bancroft een mooi programma < Het programma in de Olympla-bioscoop ken merkt zich door de zeer uiteenloopende Inhoud van de hoofdnummers „ Kiki " is een vroolijke ge zellige fUm waarin twee vrouwen strijden om een man Kiki tracht op alle manieren aan het too neel te komen doch het resultaat is dat zij zich met het baantje van garderobejuffrouw moet te vreden stellen Deze functie blijkt geen bezwaar om verliefd te wor den op den directeur Nauwelijks heeft men genoten van the hap py end of weer flit sen filmbeelden over het witte doek en krijgt men een boeien de geschiedenis te zien uit den tijd van de Russische revolu tie Miriam Hopkins en George Bancroft vervullen de hoofd rollen De fUm heeft verschillende mooie speelscènes en voor al aan het einde wordt men geboeid door de spannende rechtszaalzlttlng. Het Olympia-theater heeft deze week PALACE S.O.S IJsberg De groote toeloop naar het hoofdnummer in de Palace heeft de directie van het theater doen be sluiten dit fraaie fUmwerk te prolongeeren Het gewijzigde voorprogramma heeft niets van zijn aantrekkelijicheid verloren REMBRANDT „ Ik kenn ' Dich nicht nnd liebe Dich " lch kenn ' Dich nicht und liebe Dich " Zooals zoo vaak is de geheele film genaamd naar het daarin voorkomend lied dat bestemd is tot schla ger te worden En aan dit lied ligt weer ten grond slag het feit dat de jonge componist Robert Ott mar voor hij zich aan het componeeren van de operette „ Walzernacht " — waarin dit lied voor komt — verliefd was geworden op een jonge dame die te Nice woont maar die hij eigenlijk niet kent behalve van een plaatje De operette heeft een geweldig succes maar daarna kan Ottmar niet aan het werk gaan voor hg uitgevonden heeft wie toch die fee is die zijn hart zoo bekoord heeft Wanneer hem dat gelukt is is het enkel nog maar zaak met de schoone jonge dame in contact te komen en dè,t weet Ottmar te vol brengen door zich als huisknecht te gaan verhuren Magda Schneider wat overigens niet zoo heel een voudig is omdat de bedoelde fami lie al een huls knecht heeft die dus eerst verdwij nen moet En nu ontwikkelt zich de lief deshistorie met allerlei mee en tegenvallers Maar tenslotte worden dan de beide gelieven want het spreekt wel vanzelf dat de jongedame in kwestie verliefd is geworden op den huisknecht die zich daarop als beroemd com ponist ontpopt elkaar krijgen zooals het in een ordentelijke film betaamt Het is een alleraardigste fUm die uit deze ge schiedenis is ontstaan Een echte amusements fUm zonder bepaald schokkende passages maar ongemeen bekorend Hoe kan het ook anders on der de voortreffelijke regie van Geza von Bolvary en met medewerking van iemand als WlUy Forst Ottmar en Magda Schneider het onbekende meisje op wie hij verliefd is Daarnaast char niarite muziek en uitmuntend spel van de andere luedespelenden waarlijk deze film is zeer voor treffelijk in haar soort In het voorprogramma de gewone journaals het optreden van een exentriek groepje acrobaten dat veel succes oogstte en verder een zeer geslaagde Micky Mousefilm waarom eveneens hartelijk ge lachen werd FLORA De Jantjes De belangstelling voor de mooie Nederlandsche film „ De Jantjes " is nog onverflauwd en daarom heeft de directie voor de derde maal het geslaagde hoofdnummer geprolongeerd VREEBURG De 13 koffers van manheer O F Reeds uitvoerig hebben wij over het hoofdnum mer van de Vreeburg-bioscoop geschreven Wfl kunnen dan ook volstaan met de opmerking dat de film een geestig en volkomen geslaagd verhaal In beeld brengt en zeker aandacht verdient 1 i - FILMNIEUWS Johnny WeissmuUer is enthousiast over een nieuwe sport buiten zijn zwemsport om Hg traint zich in boksen in de Hollywood Athletic Club Zfln uithoudingsvermogen is zoo groot dat geen trainer het met hem kan volhouden De beroemde regisseur W S van Dyke die de regie voerde over films als Trader Hom Tarzan The Prizefighter and the Lady Eskimo etc heeft weer de regie voor ' n nieuwe Metro Goldwyn Mayer film Manhattan Melodrama in handen De hoofd rollen in deze film spelen Clark Gable bijgestaan door Myma Loy en William Powel Hollywood ontdekt den glimlach Lucille Tanner moet haar oordeel over de glimlachen uit - uiispreken H ET is een bekend feit in Hollywood dat niet alleen een aardig gezicht maar ook een glim lach enorm veel tot de populariteit van een fllmartlste kan bijdragen En daar populariteit In de filmindustrie grootere ontvangsten in de thea ters beteekent is Hollywood er steeds op uit pret tige en innemende glimlachen te ontdekken Van alle inwoners in Hollywood is Lucille Tan ner werkzaam aan de montage-afdeeUng van de Metro Goldwyn Mayer studio's wel het beste ge plaatst om bij deze glimlachen-jacht een oordeel uit te spreken Gedurende vele jaren ziet zij dag in dag uit honderdduizenden meters filralachen aan haar oog voorbij trekken en niet alleen op de film maar ook in het dagelijksch leven in de studio's is het haar werk glimlachen te bestudeeren In een interview dat haar kort geleden werd afgenomen noemde zij haar favorieten op het ge bied van den zonnigen glimlach „ De glimlach vEiu Greta Garbo is wel de meest teere die er in de geheele filmindustrie te vinden is " zei ze „ ze lacht zoo zelden dat men er in het geheel niet op voorbereid is Hij komt zoo onver wacht en is dan van een dergelijke openhartigheid dat hij een diepen indruk op iemand achterlaat " „ Wanneer Jeanette MacDonald lacht doet zij dit op een vrtjze waarop elke zanger d.w.z een behoorlijke zanger zijn of haar mond opent bij het voortbrengen van hooge tonen Het eigenaardige bij haar is echter dat deze lach in tegenstelling met die van vele andere zangers absoluut niet met samengetrokken spieren geschiedt Hij is zeer open hartig en werkt buitengewoon aanstekelijk Ik heb dit veelvuldig opgemerkt bij goede zangers " ging Lucille voort „ Het vele oefenen van de stemban den en de voortdurende aandacht die er van de gezichtspieren verelscht wordt hebben heel vaak een gemakkelljken glimlach ten gevolge die totaal vrij is van alle zelfingenomenheid „ Let maar eens op den beroemden lach van Maurice Chevalier Die ontstaat niet alleen door het naar voren trekken van den onderlip wat een van de meest karakteristieke uitdrukkingen is van Chevalier maar het is veel meer een uitdrukking van zijn geheele persoonlijkheid d.w.z dat Cheva lier's gezichtsuitdrukking het natuurlijkst is wan neer hij lacht Miss Tanner heeft eiken glimlach gezien die Norma Shearer ooit het bioscoopllevend publiek heeft voorgetooverd en ik ben de overtuiging toe gedaan dat deze glimlach tegenwoordig veel fas cineerender Is dan vroeger Norma Shearer heeft op het witte doek iets innemends in haar glimlach en tegelijkertijd iets uitdagends en dit draagt voor een groot deel bij tot haar charme Voortgaande zei Miss Tanner „ Er zijn echter ook nog glimlachen die niet alleen de gewone vroolljkheld van de ziel weergeven maar die boven dien soms een buitengewoon tragischen indruk kun nen achterlaten Neem b.v Marie Dressier Ik heb haar heel veel bestudeerd en ik ben tot de over tuiging gekomen dat haar lach soms eigenlijk hee lemaal geen lach is maar veel meer een uitdruk king van haar gemoedstoestand Steeds weer wan neer ik haar zie roert het mij tot in het diepst van mijn ziel " „ Wanneer Helen Hayes lacht krijgt haar gezicht een verrukkelijke uitdrukking Ik zou bijna zeggen dat er iets engelachtlgs over ligt Men voelt dat er een dergelijk plezier een dergelijk genoegen achter dat masker ligt dat men bijna niet weet of men zal hullen of lachen Haar glimlach vind ik zoo ka rakteristiek dat ik er op oogenblikken wanneer ik eenlgszins droefgeestig gestemd ben slechts aan behoef te denken om weer opgevroolljkt te worden Jean Harlow en Mae West hebben veel gemeen in hun lach Beiden hebben Iets uitdagends en t g t aantrekkelijks „ Wanneer Marion Davies lacht dan doet zij dat niet alleen met haar gezicht maar veel meer met haar oogen die plotseling erg beginnen te schit teren Zij lacht op een zeer eigenaardige manier Het begint in haar oogen en zelfs voordat haar tanden te zien komen lacht het publiek al met haar mee maar het zijn vooral de oogen die de aan dacht vasthouden Zij zijn eerlijk en open Zij la ten volkomen het gevoel voor humor zien van een gelukkig mensch Joan Crawford's lach was moeilijker te analy seeren Ik heb den indruk dat Joan's moeilijke jeugd zich nog voor een gedeelte weerspiegelt In haar prachtige glimlach " zei Miss Tanner „ Haar lach is soms als een dolksteek wanneer ik het zoo uitdrukken mag Ik zou het een zeer dramatischen glimlach kunnen noemen " „ De innemende glimlach van Clark Gable doet iememd denken aan veel open lucht sport bergbe klimmen Het is de gelukkige glimlach van een eerlijk mensch en bovendien is deze glimlach zeer mannelijk Brederodes in den K.N»V.B Hierboven plaatsen wö een foto van het eerste elftal der Vlaansche Voetbal - en Athletlekver eeniging „ Brederodes " dat door het behalen van het kampioenschap van den U P V B Ie klasse overgegaan U naar de vierde klasse van den K N Vi Bi Zal Yelox ' t Gooi slaan Zeer belangrijke wedstrijd aan den Koningsv/eg De verliezer is zoo goed als uitgeschakeld DE KAMPIOENSCOMPETITIE Voor de competitie om het kampioenschap vaö Nederland zijn voor Zondag weer twee wedstrij den samengesteld De belangrijkste van de twee ia wel die tusschen de beide Westelijke kampioenen Ajax en K.F.C welke wedstrijd te Amsterdam in het Stadion wordt gespeeld Ajax geldt wel als de favoriet voor den kam pioenstitel de Amsterdammers boekten reeds twee overwinningen doch ook K.F.C zal een be langrijk woordje meespreken getuige de 4—1 overwinning op Heracles Toch heeft Ajax o.l de beste kansen al zal de score vermoedelijk niet hoog worden In leder geval kan in Amsterdam een spannende strijd verwacht worden Zal de stug spelende Koogsche ploeg weerstand kunnen bie den aan het technisch beter spelende Ajax We zien met belangstelling het resultaat tegemoet In Tilburg komt de kersversche kampioen Wil lem II in actie tegen Velocitas dat Zondag op zoo kranige wijze weerstand heeft geboden tegen Ajax Het spel van de Groningers is den laatsten tijd belangrijk vooruitgegaan en zoodoende wacht Wil lem II een lastig karweitje De Tilburgers kunnen bogen op een sterke defensie maar hun aanval lijkt ons veel zwakker dan die van Velocitas In Tilburg zal het dus ook wel spannen AFDEBIJNG I Fromotle-comp 2e klasse Voor Utrecht staat een zeer belangrijke wedstrijd op het programma Velox speelt nl haar tweede promotle-wedstrfld tegen ' t Gooi Verleden week werd in Amsterdam op ' t kantje af van D.W.S verloren en dus zullen de geelzwarten wel hun beste beentje voorzetten om nu met jneer succes den strijd aan te binden Practisch gesproken is Velox bij een nieuwe neder laag uitgeschakeld In deze kleine competitie zijn de pimten dus zeer kostbaar Nu de geelzwarten het voordeel van eigen terrein hebben beteekent dat voor hen een belangrijk voordeel waarvan zij dan ook hopenlijk profijt zullen trekken De tanden op elkaar Velox Fromotie-comp 4e klasse In Culemborg speelt de club van dien naam den degradatie-wedstrijd tegen de Amersfoortsche Boys Dit kan een spannende wedstrijd worden maar wie er zal winnen het lijkt ons een dubbel tje op zijn kant Misschien dat het voordeel van eigen veld de balans ten gunste van Culemborg doet doorslaan AFDEELtNG IV Ie klasse In het Zuiden is het nog steeds niet uitgemaakt welke club degradatie-wedstrflden zal moeten spelen Drie clubs die hiervoor in aan merking komen spelen Zondag haar laatsten wed strijd N.O.A.D ontvangt Middelburg en N.A.C krijgt bezoek van Bleljerheide We wagen ons niet aan een voorspelling men kan daarvoor te weinig peU trekken op de verrichtingen der elftallen in dergelijke wedstrijden Het is echter niet uitgeslo ten dat Zondag de beslissing nog niet valt en dan is het noodlg dat er nog een beslissmgswedstrijd wordt gespeeld Het spant dit jaar dus wel danig üi afdeellng IV zoowel in de onderste als in de bo venste lagen is er volop spanning geweest Uit den Utr Provincialen Voetbalbond De oefenwedstrijden van het U.P.V.B elftal Voor a.s Zondag Is weer een vrij uitgebreid pro ' gramma samengesteld vooral in de lagere afdee llngen kan er volop gevoetbald worden In verband met het Bondentournooi op 13 Mei a.s heeft de elf talcommissie reeds een voorloopig Bondselftal op gesteld hetwelk op het fraaie terrein van de ver eenlglng D.E.V te Doorn een wedstrijd zal spelen tegen onze Utrechtsche tweede klassers D.O.S Dat kan dus een uitstekende oefening worden voor de U.P.V.B.'ers het is alleen jammer dat enkele spe lers die vrij zeker voor een plaats in het ' vertegen woordigend eUtal in aanmerking komen niet van de partij kunnen zijn omdat ze voor hun club moe ten spelen Doch in elk geval krijgt de keuze commissie weer een goed overzicht omtrent het be schikbare spelersmateriaal Nu Brederodes de vorige week eerste klasse kam pioen is geworden kan begonnen worden aan de wedstrijden om het U.P.V.B.-kampioenschap hier aan wordt dus ook deelgenomen door Ellnkwijk 2 en Soest 2 Voor a.s Zondag is vastgesteld de ont moeting in Vianen tusschen Brederodes en Ellnk wijk 2 Dat belooft dus een aardige wedstrijd te worden waarin o.i de gastheeren de mooiste kan sen op de beide vidnstpunten hebben Ie klasse Hier twee zeer belangrijke wedstrij den waarbij degradatie naar de tweede klasse op het spel staat N.I.O dat momenteel de laatste plaats inneemt gaat een bezoek brengen aan B V C op Bllthoven Als de Driebergenaren winnen is er nog een kansje op behoud van het eerste klasseschap De Bllthovenaren zullen natuurlijk hun sportleven plicht vervullen en zoo goed mogelijk partij geven gemakkelijk zal N.I.O het niet krggen Sperwer heeft het geheel in eigen hand om niet als laatste te eindigen minstens een gelijk spel moet behaald worden terwfll bij een overwinning op Soherpenzeel de Vreelanders in de hoogste af deellng blijven Met belangstelling wordt de uit slag van dit treffen tegemoet gezien 2e klasse B De Gooische Boys en de Zebra's spelen hun tweeden beslissingswedstrijd omi een plaats in de eerste klasse Zooals bekend eindigde de eerste beshssingswedstrljd j.l Zondag op het terrein van Donar in Hilversum gespeeld in een 2 — 2 gelijk spel Vanzelfsprekend wordt het weer een zenuwach tig partijtje voetbal welke partij de overwinning zal behalen is al zeer moeilijk te voorspellen Ea dus wachten we den uitslag maar eens af Reserve Ie klasse A Hier heeft E.A.C 2 zoo waar weer een kans gekregen om eerste klasser te blijven De Indertijd gespeelde wedstrijd ' t Gooi 4 tegen E.A.C 2 werd door eerstgenoemde ploeg ge wonnen waardoor de Utrechtenaren degradeerden Gebleken is dat de Hllversummers met een onge rechtlgden speler waren uitgekomen Dus overspe len op het terrein van E.A.C waarin o.i de gast heeren wel een kansje op de beide punten hebben Voor den Wisselprijs staan een flink aantal wed strgden op het programma Sticht I ontvangt b.v U.S.C te gast A.T.O speelt de derby tegen W D.O En de Raven 1 tegen Stichtsche Boys I be « looft b.v al een he.el aardigen wedstrgd te worden 
16 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Zaterdag 21 April 1934 VIJFDE BLAD BelgBê-Nederland Hei Belgisch elftal samengesteld Het Belgische elftal dat op Zondag 29 April a.s in de voorronde der wereldkampioenschappen tegen Nederland te Antwerpen zal spelen is als volgt samengesteld Doel Van der Weyer.(Union St Gilloise Achter Pappaert Union St Gilloise en Smel lihckx Union St Gill Midden Peeraer Antwerp FC van Welcken huizen Union St Gilloise en Claessens Union St Gilloise -^ Voor Versyp F.C Brugge Voorhoof Liersche Sportkring Capelle Standaard Luik Grymon prez E.C Gent en R Ledent Standaard Luik Reserves Bad jou Daring Club Brussel van Dessel Lyra Lier Hellemans F.C Mechelen Zondag 11 Maart zoo'n smadelflke nederlaag tegen sel en van Beeck Antwerp F.C EEN BESCHOUWING OVER DE BELGISCHE SPELERS In vergelijking met het Belgische elftal dat op Zondag 11 Maart zoo'n smadelijke nederlaag tegen Nederland te Amsterdam leed zijn er nog al wat veranderingen gekomen en zelfs een wijziging vindt plaats van verrassenden aard Wvj bedoelen hier het opnemen van Grymon pre z in de voorhoede Naar men weet is deze Gentsche speler oud-internationaal hij speelde cm te Amsterdam tegen Nederland een drietal jaren geleden Dat men hem weer opstelt doet ons ver moeden dat men eenvoudigweg geen anderen spe ler ter beschikking heeft van wien men redelijker wijs een internationaal spel kan verwachten Ook F van den Eynde is n.l niet beschik baar wegens een nieraandoening deze speler zou zeker voor een plaats in aanmerking gekomen zijn Indien wij het Belgische team even uitvoeriger bespreken dan valt op dat het achtertrio Van der'Weyer Pappaert en Smellinckx van de kampioensclub Union St Gilloise gehand haafd is Ook nu is onze Nederlandsche voorhoede onge twijfeld in staat tegen deze achterhoede doelpun ten te produceeren In den wedstrijd te Amsterdam vertoonde dit drietal zwakke plekken en het zou een heel groote verrassing moeten zijn als zij in staat zijn ons aanvalsquintet volledig hel hoofd te bieden Want dit drietal — afgaande op het ver toonde spel — is beslist de mindere van het ler sche achtertrio ' van 8 April en zelfs deze sterke profs hebben hun hoofd moeten buigen voor de stormaanvallen der HoUandsche voorhoede In de middenlinie zgn Bourgeois en van Ingelgem vervangen door resp Claessens en P e e r a er o.i een verbetering die niet onder schat mag worden Van Ingelghem maakt al een heel zwakken indruk op ons en met van Welcken huizen achten wij deze middenlinie beslist sterker dan de Belgische van 11 Maart Intusschen is van Welckenhuizen gehahdhaafd en is He 1 1 em a n s weer voor de reserves aangewezen De laatste moet toch wel heel sterk in vorm zijn te ruggeloopen dat onze Zuiderburen het niet met hem probeeren tegen Nederland Ook Bourgeois is intusschen naar de reserves verhuisd In de voorhoede vormen V e r sy p en Voor hoof den beproefden rechtervleugel Van deze twee zal wel het meeste gevaar dreigen al staat het spel van beiden lang niet meer op die hoogte van eenige jaren geleden C a p el 1 e krggt dem weer eens de kans de midvoorplaats te bezetten De Luikenaar sukkelt steeds met een blessure en het mag voor België zeker een versterking van het team zijn dat hij weer meespeelt Ben groot speler hebben wij echter nooit in hem kunnen zien En tenslotte de linkervleugel S a y e s is niet " opgesteld en Frans van den Eynde staat op de zle kenlijst Wat GrymonprezenRenéLedent er van terecht zullen brengen Tegen een Weber in lerschen vorm hebben zü geen kans dat staat bij voorbaat vast Maar zooals elke wedstrijd tegen België er een is of kan zijn van verrassing het trio kan in deze ploeg varen en dan zou het wel eens kunnen ge beuren dat deze elf spelers die op papier Vrflwel stuk voor stuk zwakker zijn dan de Oranjehemden plotseling weer Roode Duivels werden En dan zal ' het er Zondag 29 April te Antwerpen weer ge ducht spannen Voor Nederland staat er veel op het spel een klinkende overwinning zal ongetwij feld tot gevolg hebbeu dat ons land bg de sterkste acht van Italië wordt ingedeeld En België zal vechten om te winnen om de nederlaag van Amsterdam te wreken En mocht het tenslotte op een nederlaag üit loopen dan zal men er zeker van zijn dat de Bel gen die zoo klein mogelyk zullen houden de reis naar Italië staat immers op het spel Voetbalwedstrijd Belgie-Nederland Minister Marchant gaat mee naar Antwerpen Naar de Spt.kr verneemt heeft Minister Mar chant den wensch te kennen gegeven den wed strijd in Antwerpen mee te maken Hij gaat met denzelfden trein als de spelers en eenige officials mee en zal naar alle waarschijnlijkheid aanzitten aan de lunch die de Gouverneur van Antwerpen der gewoonte getrouw aanbiedt De K.N.V.B zal daarbij vertegenwoordigd zijn door de heeren Dr van Prooye Coldewey Moorman en Warner Ver wacht wordt dat de Minister ook Zal deelnemen aan bet banket na afloop van den wedstrijd Deze ministerieele belangstelling die ongetwgfeld op hoogen prijs gesteld moet worden is voor Ons land een unicum ATHLETIEK PAOVO NURMI WIL NAAR RUSLAND Volgens een bericht uit Abo zal Paovo Nurmi dezen zomer op tournee gaan door Sowjet-Rusland Naar verluidt zou de Finsche organisatie er niet veel voor voelen hem een startvergunning te ver leenen GYMNASTIEK PENNINGMEESTER K.N.G.V TREEDT AF Naar wij vernemen heeft de penningmeester van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Ver bond de heer C Verburg Den Haag zijn func tie ter beschikking gesteld Als niotief voor dit aftreden heeft de heer Verburg aan het Bonds bestuur van het K N G V medegedeeld dat hij door omstandigheden in verband met zgn werk kring niet meer in staat is het bondspenningmees terschap waar te nemen DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN TE BOEDAPEST 17 van de 27 bij de Internationale Gymnastiek Federatie aangesloten landen hebben ingeschre ven voor de wereldkampioenschappen turnen wel ke van 31 Mei tot 3 Juni te Boedapest worden ge boudeu Deze 17 Iw.den jin Selgië ëulirai^et Finland Frankrijk Engeland Hongarije Italië Japan Luxemburg Mexico Palestina Nederland Polen Roemenië Tsjechoslovakije Joegoslavië en Zwitserland Naar wij vernemen zullen de Nederlandsche turners die ons land te'Boedapest zullen vertegen woordigen op Zondag 13 Mei a.s te Rotterdam een slotdemonstratie geven in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen welke uitvoering on der auspiciën staat van den Rotterdamsche Tum bond AUTOMOBILISME HERKULEYNS ALS COUREUR Geëngageerd door M G Naar wij vernemen heeft de bekende coureur Hans Herkuleyns een cont*act gesloten met de Engelsche fabriek der M G.-wagens om in de kleine klasse 4 cyl compr als coureur te gaan rijden Herkueyns al dezen zomer op ver schillende banen in Europa uitkomen HOCKEY ¦ lil »» II I ¦¦¦ III i »^ DUITSCHLAND - NEDERLAND De Rijkssportleider von Tschammer und Osten zal aanstaande Zondag te DUsseldorf de landen wedstrijd Duitschland — Nederland bijwonen C RICKET DE FLAMINGO'S Verschenen is het jaarboekje van de Cricket Touring Club „ De Flamingo's " Daarin lezen wg dat de Vereeniging op 28 Januari j.l 12J jaar be stond Op Zaterdag 7 Juli a.s zal dit feit door een ouderlingen wedstrijd te Laren N.-H wor den herdacht Van 11—21 Juli zullen De Flamingo's een toer maken naar Engeland en daar spelen tegen Sutton CC Adastrians Free Foresters Harrow Wande rers en M.C.C Op 1 en 2 Augustus vindt te Laren een return match plaats tegen Free Foresters en op 6 en 7 Augustus tegen Harrow-Wanderers De verdere internationale wedstrüden ip Neder land tot stand gekomen door de bemoeiingen van de Flamingo's zijn Juli 30 en 31 N.C.B XI tegen Free Foresters in Den Haag H.C.C Aug 4 en 6 Nederland tegen Free Foresters in Amsterdam V.R.A Aug 8 en 9 N.CB XI tegen Harrow Wanderers in Haarlem R en W Aug 11 èn 12 Nederland tegen Harrow Wan derers in Den Haag H.CC NEa KORFBALBOND Deetos IS favoriet Baerne staat Zondag voor een zv/are taak Het programma voor Zondag a.s luidt als volgt Kampioenschap van Nederland Dordrecht Dee tos-D.O.S Promotie-degradatie N.-H I — II Amsterdam D.D.V.—D.E.D Z.-H I-II Rotterdam O.S.C.R.—die Haghe N.-H Il-IIIa Amsterdam Vesta — Baerne N.-H Il-IIIb Haarlem Haarlem—BI Wit IV N.-H II-IIIc Amsterdam R Tecka—BI Wit III Gewone competitie N.-S I Amsterdam Swift — Blauw Wit WIIIC Utrecht Samos — Baerne II Zilv Korf Haag Ons Eibem — Rozenburg KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND Nu de kampioen van het Oosten bekend is kan het vraagstuk betreffende het Landskampioen schap ve'rder afgewikkeld worden Zoo gaat a.s Zondag D.O.S reeds bij Deetos op bezoek om uit te maken wie het Oosten en Zuiden in de finale zal vertegenwoordigen Tot nu toe kwam steeds het Zuiden Zuid-Hol land in den eindstrijd en ook dit jaar verwachten we dat dit weer het geval zal zijn Wij zagen Deetos met eenige invallers te BJlt hoven waar ook Ekca was Wanneer we nu deze twee ploegen vergelijken en daarbij in aanmerking nemen dat D.O.S slechts met geringe verschillen 2 — O en 3—2 wist te winnen van Ekca gelooven we er niet ver naast te zijn wanneer wij voor Dee tos een klinkende overwinning voorspellen Promotie-degradatie N.-H I-II De degradatie candidaten die zich Zondag j.l zoo kranig weer den tegen D.T.V krijgen nu bezoek van D.E.D de kampioene van II A Wij verwachten een buitengewoon spannenden strijd daar o.i het krachtsverschil niet groot zal zijn Een verdeeling der punten zou ons dan ook geenszins verwonderei Als bizonderheid vermelden we nog dat han gende het onderzoek inzake de voorgekomen onre gelmatigheden bij den wedstrijd D.D.V — Sportief het BondsbestUur heeft bepaald dat bij de pro motiewedstrijden in deze afdeeling geen publiek aanwezig mag zijn Een uitzondering is gemaakt voor de pers en voor officials Z.-H I-II O.S.C.R de oud-eerste Wasser zal met die Haghe wel niet veel moeite hebben en de overwinning weten te behaJen Wij geven den Rotterdammers een goede kaas hét verloren ter rein te herwinnen N.-H Il-IIIa Baerne komt ten tweede male tegen Vesta in ' t veld Thuis wisten Beumer c.s zij ' t ook met gering verschil te winnen het krachtsverschil was echter uiterst gering Het zal daarom Zondag niet meevallen om opnieuw té win nen daar de Amsterdammers thuis gewoonlijk sterker zijn Wij zijn daarom buitengewoon be nieuwd naar ' t resultaat Het gaat om het behoud van uw tweede klasse schap Baamaars zorgt dus minstens voor één punt N.-H rr-IIIb Deze afdeeling Is voor ons van belang omdat nummer twee van de Goóische afdeeling hierin geplaatst wordt Hiervoor komt in " inmerking Bilthoven II of Samos I Haarlem en Blauw Wit IV zijn de beide andere gegadigden die elkander Zondag reeds ontmoeten Wü kunnen momenteel de kracht dier ploegen niet voldoende beoordeelen en zullen ons daarom van een voorspelling onthouden N.-H II-IIIC Ready Tecka krijgt haar plaatsje ook al te verdedigen tegen een Blauw-Wit-ploeg BI Wit III eindigde namelijk ook als nummer twee waardoor de kans dus bestaat dat BI Wit het volgend seizoen met drie tweede klasseploegen uitkomt BI Wit II is reeds 2e klasse ' Tegen R Tecka zuUen de Blauw-Wit-reserves het wel kun nen bolwerken wij verwachten tenminste een overwinning Gewone competitie N.-H I Blauw-Wit speelt haar laatsten wedstrijd tegen Swlft Hoewel er niets meer op hét spel staat zullen de Cocq c.s wel hun best doen te wümen om de competitie als nummer twee te beëindigen Dit zal wel lukken W ni C Samos krijgt bezoek van Baerne II van welke ploeg gewonnen zal moeten worden om de tweede plaats te Dereiken De Samiers weten wat er op het spel staat en zijn bovendien in zeer goeden vorm waarom wij de overtuiging hebben dat er gewonnen zal worden Zilveren Korf Na de fraaie overwinning van Ons Bibemest op Fluks verwachten we dat de Hagentwa ^ tuaai yan Bozenburg sullen winnen < Internationaal Tennistournooi te Rome Mej Rollin Couquerque in het dgbbelspel geslagen In de demifinale speelden mej Rollin Couquer que en mej Manzutti Italië voor het mtematio naal tennis toumooi te Rome tegen het sterke Amerikaansch-Duitsche dubbel Miss Ryan en Frl Aussem Het spelverloop was uittrst spannend en vooral in den tweeden set werd fel om de punten gestreden Na een op hoog peil staanden wedstrijd verlo ren de dames Rollin Couquerque en Manzutti met 1—6 8—6 4—6 van " Miss Ryan en Cilly Aussem De beide laatsten komen in de finale tegen MUe Adamoff en Frl Sander Mej Rol'in Couquerque Miss Ryan Cilly Aus sem en MUe Adamoff vormen de laatste „ vier " in het dames enkelspel waarvan de halve eindstrij den Zaterdag worden gespeeld De resultaten in het heeren-enkelspel luiden Kwart-finales Palmieri Italië sloeg Rogers Ierland 6 — i 6—4 Hughes Engeland sloeg Buss Duitschland 6—3 6—2 Journu Frankrijk sloeg Metaxa Oostenrijk 7—5 5—7 6—3 R Menzl Tsjechoslovakije si Hynes V.S 7—5 6—3 Heerendubbelspel Halve finale Hynes en CuUey V.S sloegen Journu en Bonte Frankrgk 3—6 6—2 9—7 HET AMERIKAANSCHE TEAM VOOR WIMBLEDON Het Amerikaansche Lawntennisteam voor Wimbledon welk toumooi van 27 Juni tot 1 Juli af.s wordt gehouden is als volgt samengesteld Stoeffen Shields Lott Wood Allison en Par ker BOKSEhi Nederland bokst tegen België De beide ploegen thans samengesteld Op Woensdag 2 Mei a.s vindt in het Concertge bouw te Amsterdam een Landenwedstrijd voor amateurboksers plaats tusschen Nederland en Bel gië Naar yvfl vernemen zgu de volgende ploegen voor deze ontmoeting samengesteld Vlieggewicht A WUdschut Amsterdam — Van den Bos Antwerpen Ban tamgewicht J Th Niuewenburg Den Haag — Corman Antwerpen Vedergewicht J G Nlcolaas Amsterdam — Maris Antwerpen Lichtgewicht D Baan Rotterdam — Noelan Luik Weltergewicht G C Dekkers Den Haag — Van Overloop Antwerpen Middengewicht P Kroet Amsterdam — Comi saris Antwerpen Half zwaar gewicht Th van Bennekum Rot terdam — Demeuse Antwerpen Zwaargewicht H de Gooyer Den Haag — Schohy Charleroi Zoowel de Nederlandsche als de Belgische bok sers zijn amateurkampioenen van hun land 1934 Er zullen nog eenige aanvullingspartijen plaats vinden De wedstrijd is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs van den Nederlandschen en Amsterdamschen Boksbond WINTERSPORT DE F.I.S.-WEDSTRIJDEN De F.I.S.-wedstrijden welke door Tsjecho Slo-wakije het volgende jaar worden georganiseerd zullen naar thans definitief vaststaat te Spmd lermühle worden gehouden WATERPOLO TRAINING VAN HET DUITSCHE ZEVENTAL Ter voorbereiding van de aanstaande landen wedstrijden tegen Nederland België en Frankrijk zal het Duitsche waterpolo-zevental een aantal oefenwedstrijden spelen Met de training is be last de waterpololeider van den Duitsohen zwem bond Ernst Hofmann ZWEMMEN MADEMOISELLE BLONDEAU De bekende Pransche zwemster Mad.Ue Blon deau heeft een nieuw nationaal record gevestigd op de 50 meter vrije slag met een tijd van 31.4 secon den Het oude record stond op naam van Mad.Ue Gódard met 31.6 seconden ZEILEN INTERN ZEILWEDSTRIJDEN TE LOOSDRECHT Het bestuur der Watersportvereeniging „ Loos drecht " is voornemens internationale zeilwedstrij den te organiseeren op Vrijdag 18 Zaterdag 19 Zondag 20 en Maandag 21 Mei a.s Bekende zeilers van Engelsche Belgische Fran sche en Duitsche nationaliteit zullen aan deze wedstrijden deelnemen Behalve de Fransche deel nemers zullen allen gebruik maken van hun eigen booten SCHAKEN Aljechin versus Bogoljubow De strijd om het wereldkampioenschap DE 7e PARTIJ EINDIGT REMISE Vrijdag werd te Freiburg Breisgau de zeven de partij gespeeld in het toumooi om het wereld kampioenschap tusschen Aljechin en Bogoljubow De laatste speelde Met wit Aljechin nam het damegambiet aan Na 17 zetten werd de partfl remise gegeven wegens herhaling van zetten door beide meesters De stand is thans Aljechin 2 gewonnen par tijen Bogoljubow O gewonnen partijen en vftf partijen remise De achtste partij wordt Zondag a.s gespeeld VERLOOP DER ZESDE PARTIJ Zou Aljechin reeds met de zesde partij een 3 — O voorsprong behalen Voor de spanning hoopte men het niet doch verwacht werd het wel Vijf sterke vrijpionnen in Aljechln's handen dat moest den doorslag geven Maar neen het werd anders Reeds 15 zetten na de bervattlng yerdween ge laatste Witte j/i^i pion de laatste trots van den wereldkampioen van het bord Was dit noodlg geweest Wij ge looven het niet Aljechin is dunkt ons onnoodig royaal geweest met zijn pionnen Men kan soms „ des Guten zuviel " hebben In het bijzonder den SOsten zet van Aljechin Iflkt ons aanvechtbaar een kleine analyse is hieronder te vinden Uit den aard der zaak is het niet mogelijk in korten tijd een positief oordeel uit te spreken doch een feit is het dat Aljechln's spelvoering ditmaal een matte indruk maakte en ondanks de goede kansen slechts tot remise leidde zoodat de stand thans is Aljechin 2 Bogoljubow O re mise 4 De partij werd afgebroken in de volgende stelling Wit Aljechin Kg2 Db6 Le3 pionnen a4 b3 c4 f4 g5 h3 Zwart Bogoljubow Kf7 Td6 Ld7 en e7 Pe4 pionnen a5 e6 f5 Wit had de verwachte zet afgegeven n.l 41 Db6Xa5 Ld7 — e8 Een buitengewoon fijne zetr Zwart kiest het heelemaal niet voor de hand lig gende veld eS voor zijn belangrijkste figuur de damelooper En terecht want van hieruit kan deze looper zoowel via c als h5 aan den aanval gaan deelnemen 42 h3—h4 Td6—dS 43 Da5—b6 Td3—d6 44 Db6—c7 Kf7 — f8 ' 45 Dc7—c8 De gevaarlijke looper moet in bedwang gehouden worden maar thans gaat reeds een be langrijke pion verloren 45 Td6 — d3 46 Le3 — b6 Bereidt een opmarsch van de a-pion voor 46 Td3Xb3 47 a4r—a5 Tb3—b2t 48 Kg2—f3 Pe4—d6 49 Dc8—aS Wit wil Le6f niet toelaten 49 Pd8Xc4 Wit's kansen zijn reeds aanmerkelijk geslonken Er is echter nog hoop op den konings vleugel waarvan Aljechin echter niet het beste gebruik maakt 50 g5—g6 De stelling is te moeilijk om haar in korten tijd juist te be oordeelen maar de zet 50 Ld4 lijkt ons toch be slist kansrijker Niet alleen wordt nu de a-plon niet voetstoots opgegeven maar bovendien dreigt nu zeer sterk Lg7f met winst van den zwarten damelooper Doordat de witte pionnen de witte diagonalen e8 — h5 vrijlaten is het verwijderen van bedoelden raadsheer beslissend Na b.v 50 Ld4 Tb3f 51 Ke2 Pa5 52 Lg7t Kg7 53 De8 staat zwart hopeloos Na 53 Lb4 b.v peuzelt wit of de beide zwarte pionnen op Lb4 54 Dd7 | Kg3 55 De6:f Kh5 56 Df5 en dewitte koning kan via e4 vluchten of de damegaat schaak gevend naar t6 waarna punt b2 ge dekt is en g5 — g6 doodelijk wordt speelt zwart na 52 Lg7t Kf7 dan 53 g6t en wit wint direct Na 61 Pd6 om den looper te rekken behoudt wit den a-pion en ligt de zwarte aanval voorloo pig lam zoodat zetten als a6 g8 of h5 gespeeld kunnen worden Na 51 Lb4 is g6 enorm sterk enz Een diepgaande analyse zal hier mis schien de waarheid aan het licht brengen Dus 50 g5—g6 Tb2—b3f 51 Kf3—e2 Tb3—b2f 52 Ke2 — d3 ^ Wit moet den toren tegemoet om zich aan eeuwig schaak te onttrekken 52 Pc4Xb6 53 a5Xb6 Nu haalt g6 — g7t niets uit daar na Kg7 De8 volgt Lh4 53 Tb2Xb6 54 g6—g7t Meer kansen bood h4 — h5 hoewel dan zwart tijd krijgt,aan het woord te komen 54 Kf8Xg7 55 DaSXeS De looper is gevangen maar ten koste van teveel pionnen 55 Le7Xh4 Sic transit gloria mundi Alle vrijpionnen zijn verdwenen Zwart behoeft nu nog slechts zfln figuren gedekt te houden om stukverlies door dame-schaakjes te voorkomen en remise is zeker 56 De8—d7f Kg7—v6 57 Kd3—c4 Lh4—f6 58 Kc4—c5 Tb6—b8 59 Dd7Xe6 Tb8—d8 60 Kc6 — c6 Td8 — h8 Remise op voorstel van Al jechin Voor onze schakers Redacteur G CH SMEEKES Utrechtscheweg 327 De Bilt PROBLEEM No 1880 van J NEUKOMM Ie pr Budapester Schachklub Zwart W^MiM ff abcdefgh Wit Wit Khl Df8 Tel h5 Lf2 gS Pa5 b2 p.02 d2 e6 g3 zwart Ke4 Dh7 Tc7 h4 La6 hS Pe5 f3 p.c5 e2 h2 Tweezet PROBLEEM No 1881 van S S LEWMAN 2e pr Budapester Schachklub Zwart Wit Kh6 Da6 Te6 g5 Lh8 Pd5 f3 Zwart Kc5 Dgl Tc7 g3 La8 Pg2 p.a5 c3 e2 h4 h7 Tweezet Oplossingen Probleem 1878 Foachini 1 Lg2 enz Probleem no 1879 Shinkman 1 e3 Te3 Td2 2 Dblf Df6f 1 Td2 Td4 2 PXT 1 T anders 2 Dc4:t 1 Ke2 2 Dh5t 1 h3 2 Pg3f Mooie symmetrische wendingen Siciliaansche Partij H Muller E Glass Wit Zwart c2 — c4 e7 — e5 Pbl—cS PbS—c6 a « 6 — gS Pg8—fg HEEFT U LAST VAN SLECHTE SPIJSVERTERING * Wanneer Uw voedsel als lood in Uw maag blijftliggen na Uwe maaltijden wanneer maagkrampenU kwellen of Uw maag gevoelt alsof zij brandt,weet U dan dat U onder Uw onmiddellijk bereiltheeft een middel om deze ongemakken en smartenbinnen een paar minuten te doen ophouden Stoor nissen en pijnen der maag zijn in bijna alle geval len het gevolg van een overmaat van acidlteit dermaagsappen die het voedsel doen gisten en de teer gevoelige maagvliezen prikkelen Om deze over matige aciditeit te neutraliseeren gebruikt men nade maaltijden of wanneer de behoefte daartoe zichdoet gevoelen een half theelepeltje GebismureerilMagnesium Een gevoel van welbehagen volgt on middeligk de spijsvertering wordt er dadelijk doorherstelt en verloopt dan weder op normale wijze.Met eetlust wordt de eerstvolgende maaltijd weergenuttigd U kunt eten wat U wilt en U kunt ver zekerd zijn van een ongestoorde en snelle spijsver tering Gebismurecrd Magnesium is verkrijgbaarbij alle Apothekers en Drogisten è f 1 — perflesch of f 1.75 per groote flesch die voordeeliger is Reel Hier staat het zwart ook vrij zich fianchetto wijze op te stellen Als voorbeeld diene de partr | Plohr — Steiner Folkestone 1933 3 g6 4 Lg2 Lg7 5 d3 d6 6 f4 Pge7 7 Pf3 h6 7 Ld7 8 fe de 9 Pe4 Pf5 10 0—0 h6 11 Tbl De7 12 b4 Flohr — Mulder Scheveniugen 1933 8 0—0 Le6 9 Ld2 0-0 10 Dol Kh7 11 Tbl Dd7 12 fe de 13 b4 f5 met interessant tweevleugelspel 4 Lfl—g2 Lf8—b4 Een interessante afwijking van den gebruike lijken weg Lc5 of Le7 Op Le7 kan wit met e3 Pge2 en d4 den strijd in het midden openen op Lc5 daarentegen was dit plan niet zonder scha duwzijde daar na 5 e3 a6 6 Pge2 d6 7 d4 La7 zwart druk op het centrum uitoefent en later de mogelijkheid heeft met ed en daarop volgende bezetting der e-lijn een dragelijk tegenspel te ont wikkelen Correcter schijnt ons na 4 Lc5 de voort zetting 5 d3 0—0 6 Pf3 d5 7 c5 Pd5 8 0—0 Le6 9 Pg5 Pc3 10 bc Ld5 11 e4 Le6 12 d4I Carls — Richter Pyrmont 1933 5 Pc3—d5 Deze tempowinnende uitval verschaft wit een klein overwicht Op grond daarvan is de vierde zet van zwart niet aan te bevelen 5 Lb4—c5 Daar zwart een zet later tóch het paard neemtj moest deze slagzet reeds nu gebeuren 6 d2 — d3 Het genoemde opmarschplan 6 e3 en Pe2 en het daarop volgende d4 kwam nu daar zwart een tempo verloren heeft zeer goed in aanmerking echter niet 6 Lg5 een zet die zich na het ant woord 6 Lf2:f 7 Kf2 Pg4t als een slechte inval ontpoppen zou 6 Pf6Xd5 In hoogeren zin staat dit gelijk met het opge ven van het centrum waarom dat wordt na eenige zetten spoedig duidelijk 7 c4Xd5 Een niet-centrum pion bezet het centrum Datzou nog te verdragen zijn als wit niet na de zetten 7 Pc6—e7 Pgl — f3 d7—d6 Pd5 9 Pe5 d3 — d4 het gewichtige middelpunt d4 veroverde dat in dergelijke stellingen een idea&l steunpunt voor een paard is 9 ' e5Xd4 Of 9 Lb4f 10 Kfl met de dubbele drei - ging Da4t en de Pf3Xd4 0—0 0-0 De eerste phase van de openingsstrijd is daar mede afgesloten Wit staat overwegend daar hem zijn dj'namisch bruikbaar pionnenfront dreigen de opmarsch e4 f4 met het einddoel e5 en de mogelijkheid door bezetting der c-ltjn een druk tegen c7 uit te oefenen het recht tot optreden verzekert Zwart daarentegen is tot volkomen passiviteit veroordeeld want iedere poging op den damevleugel aan het woord te komen zou afgezien van de daardoor veroorzaakte zwakten de werkzaamheid der vijandelijke kleine stukkeu beslissend vergrooten 11 Tf8—e8 e2 — e4 Pe7—g6 Lel — e3 Pg6 — e5 Pd4—c2 Pe5—d7 16 Tfl—el Lc5Xe3 TelXeS a7 — a6 Pc2—d4 Pd7—e5 Op 17 Pc5 kon wit óf met f4 de slacht in het centrum forceeren óf eerst met b3 a3 en b4 het vijandelijk paard van zijn gunstige stand plaats verjagen Tal — cl Lc8—d7 Te3 — c3 De bedreigtag van den achtergebleven pion c7 begint 19 TaS—c8 20 h2—h3 Om bij gelegenheid f4 te kunnen spelen zonder het vijandelijk paard de mogelijkheid te geven via g4 de relatief gunstige post f6 te verkrijgen 20 o7—c5 Bespoedigt den ondergang Zwart verliest op het zien der dreiging f4 beneven ^ Dc2 het hoofd Met 20 Te7 21 f4 Pg6 22 Dc2 Le8 kon evenwel een taaie tegenstand georganiseerd wor den daar de zenuwachtige tekstzet een beslissen de opeurijting van de zwarte centrumstelling ten gevolge heeft d5Xc6 Pe5Xc6af 21 bc 22 f4 en Pc6 enz Pd4^b5 Tc8—bS Pb5Xd6 Te8—f8 a2 — a3 - Dd8 — e7 26 f2—f4 Tf8—d8 Tc3—d3 Ld7—e6 e4 — e5 g7 gg Tel—c2 De7—c7 Tc2—d2 Tdg—d7 Kgl—h2 TbS—d8 Pd6 — e4 Begin van beiderzijdsche tijdnood Met 31 g4kon wit een snel beslissenden konmgsaanval op zetten 31 Td7Xd3 Td2Xd3 TdSXdS DdlXd3 KgS—g7 Pe4—d6 Dc7—b6 ' Dd3—d2 h7—h5 h3—h4 Le6—g4 Dd2^c3 Db6—f2 Le6 Pd6 — e4 Direct beslissend was natuurlijk 38 e6t Na den a tempo gespeelden tekstzet moet wit zich nog lang plagen voor hg den hardnekkig strijdenden tegenstander onder de knie heeft 38 Df2—d4 Dc3Xd4 Po6Xd4 Pe4—d6 Voor de derde en laatste maal huppelt het roS naar d6 40 b7—b5 41 Lg2—d5 Daar nu het antwoord 41 f5 41 f6 42 PeSf praktisch voor zwart niet In aan merking komen kan dwingt de tekstzet êèn voor wit technisch gemakkelijk gewonnen paardeind spel af 41 Le6 42 Le6 fe 43 Kg2 b4 44 ab ab 45 Kf2 Pb3 46 Ke3 Kf8 47 Kd3 Pclf 48 Kc4 b3 49 Pe4 Ke7 50 Kc3 Kd7 61 Kd2 Pa 52 Po5f Kc6 53 Pe6 Kd5 54 Pf8 Pb4 65 iCo % Peg 56 Pg6 Ke4 47 e6 opgegeven 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD No 300 Zaterdag 21 April 1934 17 VOOR ONZE LEZERESSEN VOOR KLEIN EN GROOT - Gerechten die zoowel kinderen als volwassenen bevredigen I Er zijn mannen Overpeinzingen over hel sterke geslacht D E man is zus " zegt de een En de anderzegt „ De man is zoo " en allebel mèenen wi ze gelijk te hebben Misschien hebben ze ookgelijk tenminste waar het een speciale man incasu hun echtgenoot of vriend betreft Ii^aar alis die ééne die speciale man de drijfveer van dezeuitspraak ze bedoelen er toch het gansche sterkegeslacht mee „ De " man heet dan afwisselend bruuten egoïst en eigenwijs en conservatief enz enz.,zooals „ de " Hollander bekrompen „ de " Duitscher een streber „ de " Franschman lichtzinnig en „ de"Schot gierig wordt genoemd Het lijkt alsof dekam een weinig populair artikel is en al is hetwaar dat efficiency betracht moet worden waarefficiency mogelijk is het gaat toch niet op allesover één kam te scheren Dat geeft trouwens eenhopelooze warboel en nooit kan efficiency ' n chaostot doel hebben Want er zijn bekrompen Hollan ders en ruim denkende Hollanders Er zijn sulligeDuitsehers en Duitschers die met ellebogen wer ken Er zijn lichtzinnige Franschen en Franschen die zoo degelijk zijn als de duffelsche jas-voor-het-leven van onze voorvaders Er zijn zuinige Schot ten en er zijn royale Schotten En last not least er zijn mannen en mannen Er zijn brutale mannen en er zijn verlegen man nen Er zijn mannen die zich voordoen zooals ze zijn en er zijn mannen die zich voordoen zooals men ze graag ziet Er zijn mannen die veel zeg gen en niets meenen en er zijn mannen die zwijg zaam zijn en waar men op rekenen kan Er zijn mannen die hun vrouw goed genoeg vinden om hun jaegertjes en sokken te stoppen en met an dere vrouwen serieus redeneeren of gekheid ma ken en er zijn mannen die hun vrouw tevens als een kameraad beschouwen Er zijn mannen die alle vrouwen „ aardige maar domme schepseltjes " vinden en er zijn mannen die ruiterlijk erkennen dat een vrouw voor nog wel andere dingen ge schikt is dan voor huishouden en flirten Er zijn mannen die thuis een boeman zijn en bij anderen een gezellige en beminlijke prater en er zijn man nen die eerst als ze thuis zijn zich van hun goe den kant laten zien Er zijn mannen die eischen dat hun vrouw altijd naar de laatste mode ge kleed zal zgn maar haar daarnaar geen kleedgeld geven en er zijn mannen die tot hun vrouw zeg gen kind ik vind je er altijd lief uitzien wat je ook aan hebt " en die haar een ongelimiteerd kleedgeld ter beschikking stellen Er zijn mannen die altijd huishoudens kennen waar het veel zui niger toegaat dan in het hunne en er zijn mannen die hun vrouw een wonder vinden in zuinig behee ren Er zijn mannen die ui alle gezinnen de kin deren engelen vinden behalve in het hunne en er zijn mannen die ' s avonds tegen hun vrouw zeg gen „ Ga jij nu maar eens een beetje rusten je hebt den heelen dag met de kinderen opgetrok ken " Er zijn mannen die hun ontstemming over zakenmisêre op him vrouw en kinderen koelen en er zijn mannen die als ze ontstemd zijn eerst nog even een straatje omloopen alvorens ze den huis sleutel in het slot steken Er zijn mannen die zeg gen „ Mijn vrouw geniet een onbeperkte vrijheid " en die zich bemoeien met de dienstbode en de huis naaister en de schoonmaak en er zijn mannen die beweren Man en vrouw zijn één " en nooit Iets over de huishouding willen hooren Er zijn mannen die zich tegenover hun vrouw gedragen als Iemand op leeftijd maar die zich bij de komst van het eerste het beste aardige meisje voordoen als een sportieve en kwieke jongeling en er zijn mannen die enfin die minder kinderachtig zijn Er zijn mannen die als hun levensdevies ver kondigen dat als een mensch wil hij overal tijdvoor kan vinden maar die zeggen dat ze wel watanders te doen hebben als hun vrouw vraagt eenseen spijker in den muur te slaan of haar gassteleven te willen nazien en er zijn mannen die eendruk zakenleven hebben en daarbuiten toch altijdnog voor iedereen klaar staan Er zijn mannen Maar wat zullen wij verder het mannendomgaan ontleden Er zijn zooveel soorten van mannenals er soorten ' van vrouwen zijn Want zoo min als „ de " man bestaat bestaat ook de " vrouw Laat de man pardon laten de mannen hier maar eens een boekje over opendoen KNIPPATRONEN rjö ^ maar al te veel komt het voor dat wij bestellingen op onze moderubriek ontvangen die door een te veel en dikvrtjls ook door een te wei nig aan woorden bijkans onuitvoerbaar zijn Duidelijk den naam en woonplaats van de af zendster op de bestelling zelve dus niet volstaan met een afzendersadres op de enveloppe Postze gels als betaling plus 15 cent porto-kosten inslui ten Zorgt in uw eigen belang dat de bestellingen wekelijks uiterlijk Woensdags in ' t bezit van onze Administratie zijn Knippatronen gelieve men als volgt te bestellen Verzoeke toezending patroon No Maat Een leuke tennisjumper Nu het zomerseizoen nadert Straks trekken we weer gewapend met een racket naar het tennisveld Onze schoentjes zijn nog in goede conditie ons wollen manteltje en wit flanellen rokje zien er nog netjes uit Maar hoe staat het met de jumpers Nu zonder ver kwistend te zijn mogen er wel een paar nieuwe bij Ja zeker we kunnen van „ een paar " spreken want we kunnen ze best zelf maken wat nog al tijd vnordeeliger is In de eerste plaats komen we met een modelletje voor een gebreide jumper die met een rand geborduurd is Eerst knippen we een uitslagpa troon van papier in de juiste maten volgens den vorm zoo als we op de teekening aan geven Het breiwerk wordt er steeds op afgemeten We beginnen bij ' A en zet ten daar zooveel steken op als de breedte van het voorpand aangeeft We breien 1 recht 1 averecht en verspringen bij iedere naald Het eerste rand je maken we 3 c.M breed de tweede rand wordt 8 c.M waarvoor we de eene naald recht de andere averecht ijreien zoodat we aan één itant ' n glad fond van steken crijgen Hierna breien we weer 1 recht 1 averecht met uitzondering van een 8 c.M breed gedeelte dat aan de zijde geheel recht aan de andere averecht wordt gebreid We breien zoo voort tot we aan de halsuitsnij ding komen We breien eerst den eenen schouder en laten de rest van de steken rusten Vervol gens kanten we de steken af voor de halsopening en breien den tweeden schouder Tusschen de beide schouders zetten we weer het aantal afge kante steken op en breien het rugpand gelijk aan het voorpand met uitzondering van den ver ikaaj loopenden rand Alvorens we de zijkanten van de jumper teza men naaien gaan we eerst den rand borduren We kunnen dit doen met perlgaren of met wol In ieder geval moet het materiaal dat we ge bruiken waschecht zijn We borduren met twee kleuren die goed harmoniëeren met de tint van de jumper Op gebreid weefsel wordt net zoo gemerkt als op congresgaas We maken dus kruisjes en wer ken over twee draden of 1 rechte steek Tot slot naaien we de zijkanten van de jumper op elkaar Naar verkiezing kunnen we de hals opening en de armsgaten met een gebreid randje afzetten Wordt er een ceintuur in de taille gedragen dan moet deze in een der kleuren van het bor duursel zrja Geknoopte riemen Geknoopte riemen zijn tegenwoordig heel mo dern en maken een heel aardig effect op lichte effen zomerjaponnetjes Hoewel ze overal te ver krijgen zijn is het niet onaardig om ook eens te probeeren ze zelf te vervaardigen Dit is niet " zóó heel moeilijk Met geduld en nauwkeurigheid kan men in betrekkelijk korten tijd een aardige sport riem in elkaar knoopen Het beste mater'pnl hiei '- voor is wel het moderne bindgaren dat men n alle mogel^ke kleuren kan krijgen Ook dik naai garen kan men gebruiken wol echter niet aan gezien wollen riemen spoedig rekken Hoe men te werk moet gaan toonen bijgaande teekeningen ten duidelijkste In dit patroon kan men zooveel afwisseling brengen als men zelf wil terwijl een origineele gesp een aardige afwerking van het geheel vormt Verzorging van de handen N IEMAND behoeft met groezelige ruwe han den en leelijke ongracieuse nagels te loopen zelfs niet de huisvrouw die alle werkzaamhe den alleen dus zonder hulp verricht Bezigheden van welken aard ook kunnen niet meer als ver ontschuldiging voor onverzorgde handen gelden Laksheid en onachtzaamheid zijn nu de oorzaken en deze houden geen reden in den mensch een verzuim te vergeven De verzorging van de handen eischt het minst tijd wanneer de huisvrouw bij het verrichten van haar werkzaamheden handschoenen draagt Zij kan daarvoor oude gewone handschoenen opge bruiken of zij draagt gUmmi handschoenen die hygiënischer zijn omdat ze goed schoon gewas schen kunnen worden Vele vrouwen vinden het dragen van handschoe nen in de huishouding hinderlijk Zij schieten er niet mee op en laten den - boel uit de handen glippen ' t Is een kwestie van gewoonte maar niet iedereen heeft lust en geduld om het tot „ wennen " te laten komen Deze vrouwen dienen na ieder werkje dat hun handen vuil of groeze lig heeft gemaakt ze grondig te wasschen in lauw water met zeep en zoo noodig een zacht bor steltje Desg'ewenscht naspoelen met koud water Noo dig is dit niet maar w61 aan te bevelen voor vrouwen die huishoudelQk werk verrichten De huid wordt er sterker en solider door Na zoo'n koude douche moet echter niet vergeten worden de handen met een vettige cream in te wrijven glycerine vaseline lanoline enz Ook ' s avonds vóór het naar bed gaan worden de handen op deze wijze verzorgd Wie een ge voelige huid heeft kan de handen inwrijven met een extra laagje cream waarna ter bescherming van het beddegoed handschoenen worden aange trokken De nagels worden geregeld geveild lederen dag een streekje houdt ze in den goeden vorm en op de juiste lengte Ze worden schoon gehouden met een puntige maar niet te scherpe beenen üaald De nagelriemen die zoo teere velletjes die de nagels accentueeren en zoo licht inscheuren mo gen nooit geknipt worden Na het wasschen van de handen in warm water worden zij naar om laag gedrukt met het daarvoor bestemde spateltje uit de manicuredoos of met den nagel van den duim waar omheen de punt van een handdoek is gelegd E EN huishoudentje van man en vrouw — van twee volwassenen dus — brengt wat de keus en de bereiding van het voedsel betreft weinig moeilijkheden mee Eenigszins anders wordt echter het geval als het huisgezin bestaat uit „ kleintjes " en „ grooten " dan moet rekening worden gehouden met verschillende behoeften want feitelijk stelt elke leeftijd zijn be paalde eischen aan de voeding Het kind ontleent aan het voedsel de stoffen die noodig zijn voor zijn groei de volwassene put er de kracht uit voor het verrichten van arbeid en vindt er verder ook de noodige aanvulling in voor het on derhoud van zijn lichaam Het kind zal zyn voed sel beter verdragen in niet al te zwaar verteerbaren vorm terwijl de volwassene gewoonlijk minder hoo ge eischen zal stellen aan de verteerbaarheid het kind is nog heel goed tevreden met den natuurlijken smaak van de voedingsmiddelen terwijl de vol wassene den smaak der spijzen graag zal „ verhoo gen " door toevoeging van specerijen en andere „ pit tige " genotmiddelen Hoe handelt de huisvrouw om belde partijen te geven wat hun toekomt Ze kiest eenvoudige degelijke levensmiddelen en bereidt die op eenvoudige smakelijke wijze Ze hecht niet aan groote porties vleesch maar ze geeft aan groenten en de vruchten een ruime plaats in het menu Ze komt nu en dan te hulp aan de ver teerbaarheid der gerechten door te zorgen voor föne verdeeling en door verwijdering van è.1 te b^iio beata&ddeeleu De nagels kunnen worden geglansd met was of met lak Al te opvallende nagels staan echter niet ' gedistingeerd Oude kant voor lingerie E R zijn veel dames die heel graag valencienne kant aan bsiar dessous hebben die een oude kleur heeft Echte oude kant is nogal prijzig maar om toch den Indruk te wekken dat het dure echte kant is gaat u als volgt te werk U koopt de benoodigde hoeveelheid valencienne kant en i'an een sterk aftreksel van thee maakt u een teiltje vol door er schoon water bij te doen U haalt nu de witte kant eenige malen door dit theewater en na het drogen kijkt u of de kleur donker genoeg is naar uw zin anders herhaalt u de bewerking nog een keer De thee moet goed met het water vermengd zijn anders krijgt u lichte en donkere strepen wat natuurlijk niet mag Hebt u kanten die vuU geworden zijn dan kunt u ze op de volgende wijze wasschen zoodat ze er weer als nieuw uitzien Eerst als Je kant erg V(iil is slaat u ze een paar maal voorzichtig door een zacht sopje waar na de kant eenige malen In lauw water wordt nagespoeld totdat alle zeepresten verwijderd zijn Nadat ze dan bijna droog is wordt ze gestreken Dan maakt u een dunne oplossing van suiker waardoor de kant gehaald wordt Nadat ze dan bijna droog is wordt ze gestreken en het effect is verrassend Niet alleen met suiker ook met Arabische gom kan de kant worden opgemaakt Daarvoor wascht u ze weer eerst en lost u daarna 50 gr Arabische gom op in een halve liter kokend water waarna men de gom laat afkoelen Van dit mengsel neemt u een theelepel op een halve liter water waarna u de kant door dit mengsel heen haalt en als ze bijna droog is opstrijkt Ook dan is het effect zeer mooi Tonè-agsck pakje Het Zondagspakje voor on zen jongen kunnen wij ge makkelijk zelf maken Het broekje heeft een paar niet te diepe zakjes omdat wij er dan te veel rommel in vinden en het broekje daardoor uit zijn fatsoen gaat Het jasje heeft een recht rugpandje en twee niet te ver over elkan der sluitende voorpandjes ieder voorzien van twee aar dige knoopjes De hals is af gewerkt met een in het mo del geknipt kraagje en kleine revers De mouw wordt naar binnen geslagen en met het voeringmouwtje afgewerkt Ook het jasje heeft twee zakjes met kleine klepjes Patroon nr 763 verkrijg baar voor 3—6 jaar voor f 0.48 Aardige motiefjes Ben aardige afwerking op de lichte zomerja ponnetjes vormen gehandwerkte motiefjes die men zelf kan aanbrengen Alleen moet men daar mee dan wel zoo spoedig beginnen als men nog op tijd wil klaarkomen Als eerste geldt hierbij dat men het toiletje niet met handwerk moet overladen Het zijn juist die kleine aanduidingen hier en daar die het tot een apart en smaakvol geheel ma ken Een eenvoudig lichtblauw sportjurkje kan men versieren met een dubbele schouderkraag en een strik van dezelfde stof waarop men zwarte donkerblau we of wel roode punten kan bor duren terwijl men de zoom met dezelfde kleur omfestonneert Van een wit linnen costuumpje de groote mode van dezen zomer kan men kraag en revers be werken met eenvoudig borduur werk dat men eventueel ook op de zakken en op de kappen van een paar bijpassen de handschoenen kan aanbren gen als men wil zelfs op de op slag van een bijbehoorend wit linnen hoedje De aardigste kleu ren hiervoor zijn terracotta gift groen en blauw terwijl jonge meisjes heel goed een combinatie van rood en blauw kunnen hebben Heel apart is nevenstaand jasje dat men geheel met een langen stiksteek bewerkt op enkele In bepaalde gevallen wanneer het hoofdgerecht alleen voor de kleintjes een te zwaren maaltfld zou vormen zorgt ze voor een eenvoudig bijgerecht dat vooral aan de kinderen ten goede komt Ze combineert b.v met een hoofdgerecht van bruine boonen met spek een schaaltje appelmoes met een gerecht van witte boonen een portie gestoofde to maten of tomatenpurée De hier volgende recepten zijn berekend voor vier personen Gezeefde bruine boonensoep Hiervoor is noodig % K.G bruine boonen 3 L water 2 groote uien % ons boter i groote aard appelen 1 tablet ossenstaartsoep ongeveer 15 G 11/2 afgestreken eetlepel zout Laat de gewasschen bruine boonen een nacht in het water weeken kook ze gaar in hetzelfde water ongeveer 1 % uur Giet de pan uit op een zeef vang het uitlekken de water op en wrijf dan boven de thans leege pan de boonen door de zeef fijn af en toe wat van het kooknat toevoegende om de massa meer han delbaar te maken Verdun ten slotte de doorge zeefde puree met de rest van het opgevangen kook nat voeg er het zout btj het met wat koud water aangemengde soeptablet en de in blokjes gesne den aardappelen laat alles met elkaar aan de kook komen en doorkoken tot de aardappelen zacht zijn Fruit intusschen de gesnipperde uien in de boter lichtbruin meng ze op het laatste oogenbllk door de soep Een jaar ups en downs Brieven van twee vrouwen LIEVE EMMY J UIST dat is het geheim Er zit de helft van een „ hoofdtelefoon " zooals je dat zoo netjes noemt in het kussen Op aanraden van een mijner kamerhuurders die met dergelijke dingen beter op de hoogte is dan ik wikkelde ik het in stukgeknipte spons en vulde verder het kussen op met zijden dons Huug zal wel zeggen „ Een echt vrouwelijke uitlegging " maar ik Iaat het aan jou over hem hierop van repliek te dienen Ik weet dat dit je uitstekend is toevertrouwd Nanneke heeft bof en ligt met een opgeblazen toetje in bed Eerst heeft ze gezeurd om beneden te mogen komen want ze voelt zich vrij goed en de dokter vindt het niet noodzakelijk dat ze on der de wol blijft Maar beneden wordt er zoo vaak in en uit geloopen dat Ik bang ben dat ze daar kou vat en dan zijn we natuurlijk nog verder van huis Ik heb daarom haar kamertje maar extra gezellig gemaakt haar bed voor ' t raam gescho ven bloemetjes neergezet een paar kussens ' op de stoelen een schemerlampje en een tafeltje met een kanten kleedje er op naast haar bed ' s Mid dags krijgt ze een echt potje thee in een mandje onder de muts en een blaadje met een kopje een suikerpotje en een melkkan Vandaag spelen we dat ze kamerbewoonster is Ik spreek haar met „ juffrouw " zij mij met „ mevrouw " aan Pukkie Is de dienstbode en sinds Petertje met een oude roestige fietsbel is thuis gekomen die hij genadig lijk aan Nanneke heeft afgestaan „ omdat ze met boffie ligt " wordt de „ dienstbode " minstens een dozijn keeren in een half uur door de „ juffrouw " gebeld De „ dienstbode " heeft me anders in een lastig parket gebracht Je zult er om lachen als je het hoort maar ik kan je verzekeren dat ik toen ik er middenin zat aan alles dacht behalve aan lachen Je moet dan weten dat ik Pukkie mee nam toen ik bloemetjes ging koopen voor de ka mer van zieke Nanneke Ik zocht narcisjes en anemoontjes maar Puk werd kennelijk geïmpo neerd door de majestueuze takken seringen die in groote bossen in kuipen op tafeltjes stonden „ Waarom neem je die niet " was eindelijk haar vraag „ Vind je deze narcisjes en anemoontjes dan niet mooi " probeerde ik haar af te leiden „ Neen " zei ze prompt „ Pukkie vindt deze veel en veel mooier " „ Zoo " kwam ik toen maar en ik was blij dat de bloemen waren Ingepakt en we den winkel ver laten konden Maar een kind laat niet gauw iets schieten Dat zul je in die dagen dat het viertal bij je logeerde ook wel opgemerkt hebben En dus werd het gesprek op straat voortgezet „ Waarom heb je nou dio groote bloemen niet gekocht " aldus ons Benjaminnetje „ Houdt Nan ny niet van die groote bloemen " Ik mocht niet Neen " zeggen al was het ge makkelijker geweest Want Nanneke is een groot bewonderaarster van seringen Daarom zei ik Jawel maar ze houdt ook van narcissen en van deze lieve kleine anemoontjes " Waarom heb je dan ook niet die groote er nog bijgekocht " Toen zei ik m.aar wat ik in ' t begin al had willen voorkomen maar wat me nu onvermijde lijk leek „ Dat kost te veel geld " „ Er zit toch geld in je tasch " „ Maar daarvoor moet ik ook nog andere dingen koopen melk en eitjes en appelen en kleeren en nog een heele massa meer " Dat scheen de deur dicht te doen In stilte zuchtte ik verlicht Maar een half uur later kwam Pukkie die ik na onze tliuiskorast had toegestaan buiten te spelen dolgelukkig binnen en duwde me een ruiker seringen onder den neus „ Ruiker " is eigenlijk een wat te grootsch woord Het waren afgeplukte trossen nog meer groen dan wit die stevig bijeen gehouden op een bloemkool leken Vergeef me deze prozaïsche vergelijking maar een betere weet ik niet Kiud " vroeg ik natuur lijk verschrikt „ hoe kom je daaraan " „ Voor Nanny " zei ze met een zielsgelukkig ge zichtje „ Dat vraagt moeder niet Hoe kom je aan die bloemen " „ Geplukt Gewoon Aan den overkant " „ Bij meneer Van Nek " Pukkie's schoudertjes gingen de hoogte in „ Ik plaatsen na zooals kraag en manchetten en des noods verschillende kleine vierkantjes Witte boonen met tomaten Benoodigd is % K.G witte boonen 1 K.G toma ten 1 ui 60 G boter 1 afgestreken eetlepel zout 2 theelepels Aroma Laat de gewasschen boonen een nacht weeken in ruim koud water kook ze in hetzelfde water zachtjes gaar ongeveer 1 % uur en voeg er na % uur het zout bij Kook intusschen de gewasschen stukgesneden tomaten en de gesnipperde ui zonder toevoeging van water gaar wrijf het mengsel door een zeef ver warm het opnieuw en bind het als dit tenminste noodig blijkt met wat aangemengde bloem of maïzena Roer er dan de boter door Aroma en wat zout Schep de boonen met een schuimspaan over in een schaal roer er de tomatenpurée door of pre senteer die in een afzonderlijke schaal bij de boonen In plaats van tomatenpurée past ook appelmoes heel goed bij de witte boonen in dat geval worden de boter en de Aroma door de boonen geroerd terwijl het schaaltje appelmoes afzonderlijk erbij wordt gegeven Bruine boonen met spek en uien Benoodigd is 2 K.G bruine boonen % pond rook spek 4 groote uien 1 afgestreken eetlepel zout 2 theelepels Maggi's Aroma Laat de gewasschen boonen een nacht weeken in ruim koud water kook ze in hetzelfde water zacht jes gaar ongeveer 1 % uur en voeg er na % uur Jiet zout bij Bak intusschen het in dobbelsteentjes gesneden spek op een zacht vuur lichtbruin schep er de kaantjes voorloopig uit en laat in het overblijvende spekvet de fijngesnipperde uien ook lichtbruin bakken Schep ten slotte de boonen met een schuimspaan in een schaal roer er de gefruite uien de kaan jtjea « n de Aroma door Voorjaarsjurkje Voor onze dochter van 8 — 12 jaar moeten wij ook een aardige jurk in elkaar zetten Een aardig modelletje hier » voor ziet u op de afbeelding Het lijfje is zoowel voor als achter geheel glad maar iets overblousend terwijl het rok je uit een smal voor - en ach terpandje bestaat en de zij panden eenigszins klokkend geknipt zijn Het aardige mouwtje heeft in den zoom een elastiek waardoor het mouwtje poffend wordt Het kan ook op een kort voering mouwtje worden vastgehecht dan blijft de pof er beter ia zitten Patroon hiervan verkrijg baar onder nr 786 voor den leeftijd van 8—12 jaar voor den prijs van f 0.58 heb ze geplukt aan den overkant Nu hoef je ze niet te koopen " „ Maar dat moclit je toch niet doen Pukkie " Dat was ik natuurlijk „ Waarom niet " Heel verwonderd was ze „ En verleden Zondag hebben we óók bloemetjes geplukt " Dat waren boterbloemetjes en madeliefjes die in de wei stonden " „ En mag je dan deze bloemetjes niet plukken Waarom niet " „ Omdat die van iemand hooren " „ En de boterbloempjes en de madeliefjes dan " „ Die hooren van niemand " „ O " was Pukkie's antwoord maar ik zag aan haar gezichtje dat ze er weinig van begreep En dat was toch ook geen wonder want onder ons gesprek drong het tot me door dat voor een kind bloemen bloemen zijn en we het hem moedwillig moeilijk maken door Wel toe te staan bloemetjes in de wei en niet bloemetjes in een tuin of in een park te plukken Wij domme kortzichtige groote men schen " We meenen onzen kinderen liefde voor de natuur bij te brengen en ze daardoor gelukkiger te maken als we ze bloemetjes in de wei laten plukken om ze thuis in een vaasje te zetten en ze daar eiken dag te verzorgen In werkelijkheid wekken we een tweespalt in hun hartje Doen we niet beter ze te leeren geen enkele bloem ooit af te plukken maar deze op de plaats waar ze is gegroeid en bloeit met ze gade te slaan en te be studeeren Maar om consequent te blijven mogen we dan evenmin bloemen in onze kamers zetten En denk je eens even in je huis zonder bloemen Zelfs ' s winters heb ik altijd nog iets in het vaasje op de tafel staan Bloemen zijn ons een behoefte geworden zooals warmte en licht Ach ' t is allemaal zoo moeilijk Soms heb ik het gevoel dat we in zulke verwrongen opvattin gen verward zitten dat we nooit meer rechtuit en eenvoudig kunnen leven Intusschen wil je natuurlijk weten hoe het af liep met Puk en haar bloemetjes „ In het vervolg moet je nooit meer bloemetjes afplukken zonder het eerst moeder gevraagd te hebben " zei ik en hiermee was ons kind tevreden Maar ik was het niet In de eerste plaats niet om het slappe besluit waarmee ik Puk afscheepte in de tweede plaats niet omdat ik begreep dat ik aan m'n beroofden overbuur een verklaring schul dig was Zwijgen zou er toe kunnen leiden dat een onschuldige „ de klappen " kreeg Dus stapte ik toen ik even weg kon naar den overkant Marinus van Nek is een brombeer tegen men schen tegen kinderen tegen dieren tegen alles Je kan je dus ongeveer een voorstelling maken van de gevoelens die ik had toen ik op de stoep van zijn huis stond Ik geloof dat ik bij m'n biecht hakkelde als een schoolmeisje Waarom zei de man ook niets Hij bleef maar norsch voor zich uitkijken en had iets in zijn gezicht alsof hij steeds wilde zeggen „ Nou en Nou en " Toen ik was uitgesproken had ik dan ook een onbe dwingbaren lust om uit te vallen „ Nou en verder niets " maar in de plaats daarvan zei ik zoetjes „ Misschien kunt u het wel een klein beetje begrij pen meneer Van Nek Ik verzeker u dat zooiets van mijn kant niet meer zal voorkomen " „ Ik hoop het " zei hij droogjes „' t Is nu een maal gebeurd en gedane zaken nemen geen keer U zult wel zoo verstandig zijn geweest ' t kind er voor te straffen " Natuurlijk verzweeg ik dat ik niet zoo ver standig was geweest Converseeren met den heer Marinus van Nek mist ieder genoegen Weinige oogenblikken later stond ik weer bui ten Oef dat was een opluchting Maar nu m'n verslag van dit drama geëindigdis eindig ik ook dezen brief Ben teil vol spinaziestaat op me te wachten om te worden uitgezocht,'t Uitzoeken houdt ten slotte nog niet zoo op.Maar ' t wasschen Gek dat nog niemand er iets op gevonden heeft om het wasschen van spinazie te bespoedigen Zou een teil met een gazen of feen gepertoreerden bo dem waar het zand doorheen spoelt als je de tuinslang op de spinazie richt niets zijn Dag lieve Veel voorspoed bïi je schoonmaak ¦ JE LUCIB Een aquarium moet dikwijls schoongemaakt wor den en van versch water voorzien worden willen de vissehen zich wèl bevinden Het beste kan men het glas schoonwrijven met een oplossing van azijn en zand en vullen met wa ter terwijl men niet vergete een enkele waterslak in het glas te doen Blauw als de hemel Blauw in alle mogelijke nuances doch hemels blauw als het U belieft niet te vergeten is dézen zomer d e groote mode Ook het mooi zachte pas telblauw dat aan een blondine zoo'n charme geeft zal zaer geliefd zijn Blouses kragen revers cha bots alles staat in het teeken van blauw en veelal ziet men deze kleur in allerlei nuances verwerkt bij één japon en wel in afdalende lijn van donker tot licht Het donkere wordt aan den onderkant verwerkt uitloopend tot licht naar de taille toe Zwart met een garneering van bleu is zeer mo dern voor middagjaponnen evenals een zwart zij den rokje met lichtblauwe blouse De mouwen zijn in den regel drie Kwart half of kort en liefst pof fend Driekwart lange mantels zoowel gekleed als sportief zullen in het midden-seizoen zeker op den voorgrond treden en aangezien vele modellen mouwloos zijn wordt er dan een kleine cape bij ge dragen met een rand van zomerbont Ge zult bin nenkort niets moderner kunnen bedenken dan groote platte strikken van geruite tafzijde veel al met een klein coquet stroohoedje met dezelfde garneertng Trouwens van tafzijde gesproken zul len we zoowel glad aangesloten japonnetjes zien als blouses met wijde pofmouwen Vooral voor den avond is dit weefsel zeer gewild vooral met groo te wijde volant strooken Glasbatist en org-andle in bijna ongelooflijke verscheidenheid in patroon en kleur zal menig aardig slank figuurtje onweer staanbaar maken Het avondjaponnetje Is hoog opgeknipt aan de voorzijde terwijl de rug gedecol leteerd iSj meestal in pvmtvorm f 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ho 300 Zater'J aq 2f Xpril J934 WINKELHUIS Magdalenastr no 14 voor klein gezin te huur f 7 — p week Bevragen W Drost Griftstraat 18bis 3089 DAGMEISJE gevr voor heele da gen zelfst kunn werken Aanm ' s av na IVz uur Mevr Faber Rich Hol str 5 Oog in Al 3505 TE HUUR groote en kleine werk - en bergplaat sen Ie etage met veel licht water W.C enz Bevragen Bouwstraat 45bi3 3143 Huizing's Schoenen mag Choorstr 32 vraagt flinke LOOPKNECHT v.g.g.v Aanmelden ' s av van 8—9 uur achterzijde Visch - markt 3502 PAKHUIS te huur op drukken stand bijzonder ge schikt voor fijnhout handel Huurprijs billijk V Deyl en Co N.V Grietatraat 19 3179 Gevraagd een flinke DAGDIENSTBODB voor heele dagen J W Frisöstraat 32 bij Oudwijk 3087 MBTAALSLIJPERS EN POLIJSTERS voor vemikkel af-deeling gevr Aan melden Leko RadioN.V Abstederdijk no 131 3344 TE HUUR ruime Beneden - enBovenhuizen in dich terswijk ben 7 ka mers keuken tuinm schuur Huurprijsf 6.50 è f 7 — p w.Adres Huygensstr no 24 3153 Gevraagd net MEISJE boven 20 jaar P.G voor dag en nacht in klein gezin twee personen Goed kunn werken ¦ en koken Br onder no 3088 bur dezer Voor 60 cent per week openen wij ü de mogelijkheid een prima „ PELIKAAN"Stofzuiger na 2 jaarhuur in eigendom tehebben Geen onder houdskosten Vraagtinlichtingen FirmaJ Schuurman OudeGracht 260 Voor straat 75 2611 Terstond gevraagd NET MEISJEv.g.g.v goed kunn.werken veel vrij.Aanm 9—2 ' s av 5—9 Mevr Harm Nassaulaan 9 Bilt hoven 3181 TE HUUB GEVRAAGD met 1 Mei voor tij delijk twee kamers en vrije keuken of klein huisje m tuin ongemeüb aan den buitenk v Utrecht 4 4 5 gulden per week Br ond No 3428 bur dezer 11 Mei DIENSTBODE liefst V buiten P.G.g get huiselijk ver keer Oude Gr 302 Utr 3196 KANTOOR Vraagt Bediende Vr voor eenvoudig kantoorwerk Voor keur zij die met f 2000 kunnen deel nemen Sollicitatiën Postbox 1246 R'dam 3195 ZETKASTELEIN gevraagd te Utrecht voor Café Bar op eersten stand borg stelling minim f 500 Br ond No 3045 bur dezer FLINK DAGMEISJE gevraagd Zich aan melden na 5 uur Vondellaan 63 3095 MEISJE gevraagd voor demorgenuren leeftijd 15 jaar AanmeldenDinsdagavond nahalf acht Mendels sohnstr 36 Oog inAl 3434 Gevraagd op druk fabriekskantoor JUFFROUW als jongste bediende voor diverse werk zaamhed Vlot kun nende typen Briev ond No 3439 met verm van levens ouderdom verl sal enz bur dezer Al is de crisis nog zoo snel Reclame achterhaalt haar wel TE KOOP wegens vertrek van eigenaar een goec onderhouden Burger woonhuis van alle gemakken voorzien gelegen 10 minuten van Vreeburg en C S Br ond no 3429 bureau van dit blad PIANO Leerares vraagt voor haar leerling 26 hands Duitsche Piano zonder ge breken Brieven met prijsopgave onder no 3417 bur dezer VERHUIZINGEN vanaf f 5 — onder garantie gesloten auto-tap naar bui ten de stad zeer bil lijk Bergplaats in boedels De Jong Laan van Nieuw Gui nea lOObis Tel 15009 Concordiastraat 12 2879 VERHUIZINGEN I onder garantie met gesloten auto-tapis - sières door geheel Europa E v d Hoek Kanaalstraat 104bis a Tel 15711 Gratis pakkisten 3450 Er biedt zich aan net persoon 28 j als CHAUFFEUR op luxe of vracht wagen vrij van st drank v.g.g.v Br onder no 3306 bur dezer TE KOOP flink Winkelhuis drukste gedeelte Ka naalstraat zeer ge schikt voor filiaal Er ond No 3430 bureau dezer F 300 BEi.OONING voor diegene die een nette jongeman 26 jaar ongeh helpt aan een vaste posi tie Alles willende aanpakken Brieven onder no 3421 bur dezer Laat van Üw Vee renbedden driedeeligematrassen maken 2 persoons prima tijk 20 gulden Dekensovertrekken vanaff4.50 stof inbegre pen 3293 DEKENFABEIEKLUNTEB,Vmkenburgstraat 20 Utrecht Telef 16072 ALGEMEEN RECHTSKUNDIG ADVIESBUREAU Van Wijckskade 6b Telefoon 16680 Rechtzaken Belas tingzaken Dagv In casso's Echtschei dingsprocedures Volledig advies f 0.5t Zitting Donderdags avonds 7—9 Neu traal Volksadviesbu reau TE KOOP AANGEBODEN zw mantelcostuimi complet maat 44 — 46 Tailleurswerk prima staat Briev ond No 3416 bur van dit blad NET PERSOON oud 30 jaar gesch eischer zoekt ken nismaking met net degelijk meisje of jonge Wed Alleen br met portret wor den beantwoord en op eerewoord gere tourneerd Geh ver zekerd Br onder No 3250 bur dezer UTBECHTSCH INCASSO-BÜBEAU De Roode Hoed"Adm V Gentstraat 67 bis Tel 17330 be last zich met het in casseeren van dub.posten Vraagt in lichtingen 3426 TE KOOP een in goeden staat zijnde één-persoons cano Te bevr Nas saustraat 28 3438 Opnieuw verzilveren van VERWEERDE SPIEGELS onder garantie envlug klaar De Lijs tenspecialist C M.Schoonheim Jr Vin kenburgstraat 3 Tel 12136 3168 MADAME MARRUSKA planeetkundige da gelijks van 10 tot 10 Singeldwarsstraat 25 Utrecht 3187 Voor oppersen out vlekken chemisch reinigen s ' men verven naar ZWESEBIJN vlugge en nette be diening Damstraat 44 Telef 16089 3444 Mevr ANGELIQUE Flaneetkundige Adriaan ' v Ostade laan 71bis eindpunt lijn 3 Wilhelmina park Consult van 10—10 uur Ook Zon 3461 ALLEEN DAT hebben wij in voor raad wat wij op grond van ervaring kunnen aanbevelen „ Licht en Warmte " Damstraat 29 3445 UW ADRES voor verhuizingen en goederenvervoer door geheel Neder land is Centraal Bedehuis Vinken burgstraat 24 Utr Telef 16618 Binnen en buitenland 3093 Biedt zich aan ver gevorderde KAPSTER 4 jaar reeds in be drijf waar gelegen heid is de zaak over te nemen Br ond No 3427 bur dezer E C STOFZUIGER alleen contant f 42.- zonder koffer f 47 50 met koffer eenpracht machine Ne derlandsch fabrikaat.Zie étalage „ Lichten Warmte " Damstraat 29 3446 BOLLENVELDEN per nieuwe luxe wa gen met zonder chauffeur f 10 per dag Goedkoopste luxe verhuur Kerst holt Blauwkapelsche weg Telef 16851 3495 Gewezen ASSISTENT ACCOUNTANT jarenl practijk biedt zich aan voor het bij houden en inrichten van boekhoudingen Br onder no 3496 bur dezer STOFFEERDERIJ Dirkje Mariastraat 5bis reel prijs wij bekleeden 6 stoelen vlakst met leer doek f 6 crapeaux clubs divans enz de nieuwste stalen trijp moquette bij het bekende adres A G Brummer 3424 VEREENIGING VOLKSBADEN Badhuizen Zon straat Kanaalstraat Thorbeckelaan Wil lem Van Noortplein Hygiënisch en billijk 10 kuipbaden f 1.60 a f 2.80 10 sproeiba den f 0.50 è f 1.60 1816 AMATEUR-STRIJKJE Kunnen nog enkele amateur violisten zich aansluiten Brie ven onder no 3455 bur dezer Biedt zich aan een flink BUITENMEISJE Netjes en vlug kunn.werken voor de dag.Brieven Griftstr 114 Utrecht 3487 U KUNT BESPAREN met een betere Gey ser een betercomfoor een beterGasfomuis Vraagtdemonstratie „ Lich*en Warmte " T - ra-straat 29 3447 PERMANENT - MAESSBN is beter voor het haar zonder electr f 5 — compleet Lijn markt 38a Telefoon 16105 J v Scorelstr 25 Telef 13304 3453 Huisschilder 40 jaar zoekt net KOSTHUIS f 10 — Centrum stad Vrije slaapkamer Al leen inw Klein ge zin Brieven onder no 3475 bur dezer BELASTING-OPGAVE en Boekhouding al les in orde uiterst goedkoop bij gere nommeerd admlnistr kantoor Vrijblijvend alle inlichtingen Br onder no 3413 bur dezer VERHUIZINGEN per auto-tapissières onder volle garantie vakkundig eigen per soneel Vraagt prijs opgave Wed G V d Brink en Zonen Goe destraat 114—116 Tel 12303 Utrecht 2878 EERSTE UTRECHT SCHE LADDER - EN TRAPPEN - INDUSTRIB levert alle klimma teriaal tegen zeer Dillgke prijzen onder garantie A G Co pier Lange Smee straat 29 Utrecht 3452 NETTE NAAISTER biedt zich aan met alle voorkomende werkzaamheden be kend f 1.25 per dag Br onder no 3480 bur dezer 500 GULDEN gevraagd Borg aan wezig Brieven ond no 3433 bur dezer MOGEN WIJ Uw meubelen op nieuw stoffeeren De betaling regelen wij met U Brieven ond No 3437 bur dezer EXTRA RECLAME-TARIEF PERMANENT f 3 — compleet met garan tie Knippen en On duleeren f 0.50 enz Watergolven f 0.75 Amsterdamsch Per manen thuis Let op TE KOOP Ford Bestelwagen m achterdeur en Impe rial f 85 — Klein Ford vrachtwagentje met zeilen f 50 — Beide wagens goed in orde Emmastoaat DUIZENDEN PEBMANENTEN maakte reeds A Keer Jr voor f 3 — com pleet met 9 maanden garantie Knippen en Onduleeren f 0.50 Bleekstraat 16 34S3 TIMMERMAN vraagt werk onver schillig wat wil ook andere werkzaamhe den doen hoog loon Gevraagd een net DAGMEISJE boven 16 jaar v.g.van 8 tot 5 uur.Aanmelden ' s av na geen vereischte " uur Prof Jan Adres Albatrosstr.3198Kopslaajl 72 3143 no 49 341S Beschaafd jong mensch zoekt be schaafd alleenstaand VRIEND.Br onder • no 34361 Haverstraat 28.bur dezer 3494 n te Zeist 348l|Breierij LEIIITJES RIJWIBLEN rechtstreeks van grossier Dames ^ en Heeren met terug traprem r{ed fabri kaat t 27.50 Zeg veld Lange Nieuw straat 111 Let op juiste adres 3109 boogsteiiB 20 woorden t 0.7S achtereenvolgende plaatBln gen t Z <— ¦ Elk woord meer cent per plaatging Onder rubriek Gebruikte Auto's S0 % extra VOOK LICHT WARMTE EN PIANO N.V.C-RIJWIELEN GOUDVISCHEN Groote sorteering Aquariums in ijzer gevat f 0.90 filters luchtpompen Sijsjes Vinken Kanaries Het goedkoopste adres blijft N.V de Natuur Amsterd straatweg 173 Telef 14154 3113 goed onderhouden MOTOREN óók voor gas en wa ter door jarenlange ervaring dit adres „ Liclit en Warmte ' Damstraat 29 3448 zwarte piano uiter ste prijs f 50 Moet weg wegens omstan digheden — korte Smeestraat no 12 TE KOOP Pakkisten in allematen alle prijzen,vanaf 12 et Chevro let ' 28 Verhuizingenvanaf drie gulden.Westerkade 27bis en 35 A 3471 BAD EN GEYSER Gasfomuis Gascom foor Keukengeys^r,levering in huurkoopBetaling via Gem Gasfabriek Licht enWarmte DamstraatI no 29 3449 De echte N.V.C met org remnaaf vanaf | f 35 — volle garan tie betaling te rege len Ned VerkoopCentrale Oude Gr 188 2964 JALOUZIëN te koop en te zien Leidschekade 91bis | Maandag 23 April | l,^(j hAAR AF - 1934 7N GEKNIPT kunt U in geld om zetten Men schrijve ook H.H Kappers onder no 3456 bur dezer tusschen 5N 3457 EEEKENRIJWIEL Ter overname primamerk rijwiel m Tor pedonaaf en nogaieuwe banden voorf 16 Te zien ookZondags Concordia straat 52 3476 TE KOOP eiken en withouten Kast notenh Dames Schrijfbureau electr Kroon Vloerkleed mah Tafel Te zien Bouwstraat 45 bis Bergplaats voorinboedels 3140 DAMESKIJWIEL Te koop gevraagd een ONDER - EN BO VENWONING voor geldbeleggln,g in de prijs van 7.000 Br onder no 3419 bur dezer te koop Heeren enJongens 10—14 jaar,zoo goed als nieuw,voor billijken prijs.Helling 54 3454 CS KANO'S Nu is het tijd voor een kano Komt on ze modellen 1934 be zichtigen G.S Kano werf Merwedestr 1 hoek Baleijelaan 3469 AUTO - EN MOTOR HUIS Aangeboden wegens overcompleet 6 CYL HUPMOBILE 4-deurs zeer ge schikt voor ver huur ¦ Steenfabriek,De Liesbosch " Tel 10902 3152 TE HUUR groot bovenhuis ook met groot pakhuis erbij beneden 6 M breed 30 M lang ook huis afzonder lijk en pakhuis af zonderlijk staande Lauwerecht voorma lige fabriek van Renke Utrecht Be vragen J D Kamer beek Haverland 17 3435 Lange Nieuwstr 14 agent Saroléa Moto ren A W Raasveld zeer billijk te koop verschillende merken gebruikte Motoren VERF Grondverf K.G 40 Glansverf 65 Japan lak 80 Lakbruin 80 Lijnolie Liter 16 Ter pentijn Liter 55 Hobma's Drogiste rijen Westerkade 8 Bemuurde Weerd 37 3465 3488 MEUBELEN BIJ GOOF 8 POND VOOR EEN SJOOF 1 kilo jonge vette Kaas 25 et 1 kilo belegen vette Kaas 25 et 1 kilo 40 plus Edamkaas 25 et 1 kilo Leidsche kaas 25 et 1 kilo korst looze Komijnenkaas 25 et 3 blikken Smeerkaas 25 et Roomboter R.M p pond 75 et Van ouds de Kaashandel G W Verheul,Oude Gracht 242 Tel 14523 3150 Te koop Duitsche Piano eiken Ameu blement Dressoir Uittrektafel 2 Fau teuils 4 Stoelen Spiegel electrische Kroon Schemer lamp eiken Wasch - TE KOOP voor spotprijs in zinkbare Salon-trap naaimachine mooie piano merk MüUer en Radiotoestel het allernieuwste en Ie klas merk Zondags ook Bethlehemweg 8 3484 Fr Slaapkamer TE TIUUR voor meisje of Dame f 2.00 per week om trek station Briev onder No 3440 bur dezer kast Nachtkastje Bureaustoel eiken Jongeman vraagt net degelijk KOSTHUIS f 9 per week alles inbegrepen liefst bij menschen alleen Br ond No 3410 bur dezer ' EEN HUIS TE HUUR Zeist voor en achtertuin warande gang,privaat kelder enkeuken suite en eenkleine kamer bovenoverloop drie kam,,balcon dienstkamerhuur f 450 water v.huurders rekening,electr en gas Tebevr Bothalaan 80 '¦ eist 3425 IER OVERNAME 4 salonfauteuils metbijbeh tafel rook tafel rekje met ko perwerk en twee ko peren wandarmen.Te zien2 3 en 7-8 Jan V Scorelstraat44bis A 3483 MOTOR te koop wegens ver trek merk Indian Scout in goedenstaat spotprijs).Minahassastraat 28 Utrecht 3333 3333 Gezocht door echt paar m 2 kinderen waarvan één school gaand één baby GEM KAMERSCentrum Prijsopgavemet en zonder pen sion Br no F 3642 Adv Bur v.h Alta,Pausdam 3499 TE KOOP ¦ mooie bruine Jacht hond 1 jaar oud zeer waaks en lief bij kin - deren Spotprijs Zandhofschestraat 38 3479 Vuren Eiken Satijn notenhout Triplex platen Canohout Houthandel WAAGENAAB Hardebollenstraat 8 Telefoon 17156 Iet op juiste adres),tevens schUderij enTolflijsten 3Kranten

Ga naar