Utrechts Nieuwsblad zaterdag 17 juni 1911

19p Jaargang 15H 1 "« oraclUjnl oaGELIJKS bihnlv » op Zon - » n FaeBtdagon PriiB per 8 maanden * '^ f 5 - Franco pe poal t i.n » Mm tdctut ' ¦ NIEUWS - en ADVERTENTIEBLAD Bureau Drilt 23 Utrecht — Uitgever JOH L»E U1SF0E No 40 1 Prijs dei Aiï mk te veriioogen Daar echter de vroede vaderen dezo verhooging blijkbaar nog niet profijtelijk ge noeg voor de sladskas achten heb ben zij niet grooto meerdenheïd van stemmen een voorstel van hel Raadslid dr Knche aangenomen en ' ook 6en kattenbelasting inge steld Bloemend ag voor h e l R o o deKruis Het Roode ¦ kruis heeft gisteren Ie Berlijn een blocmendag gehouden lor herinnering aan den inloclil van do'zegevierende troepen die 40 jaar geletien uil Frankrijk waren leiug gekeerd De opbiougsl is bestemd voor de oudgedienden die aan den veldloohtïicbben deelgenomen DiOJDr i ooifGTS gevangen genome-o Naar de Frankfurter Zeilung uit Salomki verneemt eisenen do roo vers die den Duitschen ingenieur Richter op den Ulympus hebben ont voerd een losgeld van f550,(KJ0 Zij dreigen den gevangene Ie dooden wanneer men hen blijft vervolgen en de overheid onschuldige landbt ' woners blijft lastig vallen Een koetsier doodgeschi ten Tc Dresden Ls een huuvkootsicr Winkler ' s morgens in de vroegte in een paikVrj de stad door iemand dien bij rondreed pp verraderiüke wijze doodgeschoten en-beroofd De dader is niet bekend ngs - kus bij deKroii feesten Anvecr lieefl een kroningakus dil maai met die van den nicuwgckinondcn honing aan de laiiy-mnvoress van Lon den Koning " Willem IV echter de ruwe zccmanskoniiig verklaarde [ om hem de ceremonie gcseliilderd werd dal hij lie ver vervloekt wilde wezen dan zich door een hoop bisschoppen te laten af kus sen Daarom kuste liem alleen de aarts bisschop van Canterbury en in naam van alfe anderen Bij de volgende kroning werd uil kicschhcid ten opzichte van de jeugdi ge Koningin Victoria dit gedeelte van de Ï techtigjieid zooveel mogelijk ingekort oen bij de kroning van koning Edward Vil de bisschoppen oienwcl hun i " weder wilden laten gelden moet de ning zich over deze gewoonte ongi Igehlen o la i tic bc ui 1 kuning George ai oen men hem op zijn woordile dal et veertig bisschoppen in WcsttninsliT aanwezig zouden zijn zci dc ' L II dat hij dan maar liet voor beeld vnu zijn vader zou volgen Uocwei den Kunmg nu de vcEriig kus sen van do bisschoppen bespaard blij ven is er noj laag geen na de IrooiisucMiJHing fit sa ïijn atgeioopen Waal den aartsbisschop knielt de prins van Wales voor Z H neer en legt den til van trouw af Dan alle prinsen vuii " het koninklijk Iiuis de vertegenwoordigers der peers de eerste hertog van Engeland de ' hertog van Norfolk de eerste mar kies lord " Winchester de eerste graaf lord Shrewsbury do eerste liuiggroaf lord Hucford en de eerste baron lord ' Mowbray die ook lord Segrave en lord Stoiirlo » is Iot kus=en speelde lol op de troons bestijging van Koning Edward Vil een grootc rol van hel Ëiigelsdie Itöf waar iedere peersiryuw of doch lei bn de voor steling ' t mhl had door den Kouittg of c | door do fegecrende koningin ge kust te words i honing Edward deed af sland van dit recht buozo longen bewe ren dat hij blase was doch de monarch achtte het in elk geval terecht niet meer ¦ " ¦¦¦¦ i ¦'¦ in ¦ i ¦¦¦¦¦ bruiken Toen dezelfde Koning eens in een blad las dat do onderkoning v<.-n Ierland hel rrchl in zijn naam nog sler Is uitoefende scliafls hij de gc ivoonic bij dokreet ook yoor Dublin af en dat te meer locn hij hoorde dal de toenmalige onderkoning zijn adpi but last had gegeven hem / eer schoone de butantes tweemaal voor te stellen B o h a's p ij p Aan de univcrsilcit van Cambridge zijn verscheidene aanzienlijke personen lol cere-doUor bevordtrd en onder ben cok Generaal Itolha de cersle minister van het Vcrecnigd Zuid-Afrikn die zich ter gelegenheid van do kroningsplcch tiüliLid in Engeland bevindt Op hel oogonbtik dat liolha naar vo ren kwam om het « eredoctors-diploma on ti angst e nemen liclcii ecnigo sludcnlcn van een galerij aan lang » lul len groen en oranje een pakje neer dal ' klaarblijkelijk voor hein was siemd maur dat hem uicl bercikto — gedurende de plechtigheid o ileii vloer leef liggen Op het geroep der jongelieden „ Raap >!" „ Raap op " werd niet gelei Toen hel later opgeraapt en onder toejuichingen aan Generaal llutha bij diens heengaan overhandigd werd bloeit hel pakje een Zuid-Afrikaanschc pijp en een flinke hoe veelheid Boercn-labok ie bevallen met een briefje waarin ge zegd uerd dal dil een hufdegeschenk der Zuid-Afrikaanschc sludcnlen te Cam bridge was en dal lo | opschrift in het Nederlandse h de vermaarde spreuk van de Boeren on hunne o uj Hollandse he voorvaderen droeg „ Eendracht maakt macht " e n i Mag i hoest is,bet een teeken dathij zich verveelt " - een hoeslepidemie in den senouwburg vaak met verveling ge paard gaat heeft iedereen v.et eens oridervonttenl uUORWEGEH Cecn redevoeringen door trouwen i n oen kerk In de kerken m Vootwegcn die voor het gro'j.sfe gedeeiu staatseigendom zijn worden zcei dikwijls vergaderingen gehouden inerkwuardiuerwijze ichter worden zij ioji dal doel nuoil beschik baar gesteld wanneer vrouwen er het Be regcering die blijkbaar inziet boe ongerijmd het is om m een land waar vrouwen wei leden van hot parlement megcn'zijii baar te bclcllen het woerd te voeren over ernsligo aangelegenhe den in een kerkgebouw licdi tenigen lijd geleden de nieciimg van de bisschop pen Ij dezer zake ingewonnen Dezen licbhtii echter met meerderheid vai stemmen besloten bij het lot dusvei in " caoiagn standpunt Ie blijven volharden Ru werd dezur dagen door het kerkbe sliiur lc Chrtstiania aan een bekende liuilenlaiidjche dtimc het houden van een voordracht in een kerk verboden en t("ii minis er van ceredicosl resile iiiels anders dai dil besluit e hekrachligen Bc vrouwen vcree-n igingcn hebben Jaarop bij hei Storthing het verzoek in gediend om aan den bestaanden toestand een einde lc maken PORTUGAL De ló,c stand in Portugal Uit I'ortugal komen do laatste ¦ Üaifau.-ltoOBSL tegenstrijdige berich Isn Volgens sömm-ige hebben de monarch istisoho samenzweerders zich bij Gh'aves in net noordelijk grensgehergte vereenigd na eerst c(c rVfjinhobrug overgötrakkeri '/ ijn waar zij echter door Portugi sc he troepen toruggedréven werden In de officieele communique ' wordt daarentegen verklaard dat in lieel Portugal volkomen ru3t heerscht Toch schijnt de voorloopigc regee ring den toesland niet ongevaar lijk te achten als zij het Vcrdei wordt gemeld dat do re geertng steeds meer troepen rcn'3 Chaves samentrekt en kruisers ma rmetrpepon Ie Oporlo onLsohepcn Maar van offiicieelc zijde wordt dit alles weer voor uit de lucht gegre pen verklaard en iiet is vwalaiog niet mogelijk om met zekeiheid te zeggen wat ei eigenlijk gaande is ZWITSE-3MI.HD Sneeuw Uit Zurich wordt bencbl dal in het hooggebergte veel sneeuw is ge vallen Op OÖ0 M hoogte is de tem peratuur — 1 > gr C Do sneeuw ligt J u w e e 1 e n-d i e f 3 1 a 1 Inbrekers zijn den winkel van den juweiici ivlotirispt te Weciicn binnengedrongen en dalen voor meer dan iUu.OOu kronen waarde aan sieraden Vun de dieven isgecu spoor outdelU AMERIKA Een sen3ationeele moord ' zaak Volgons berichten uil Delaware in uluo is aidaar een mevi Jessie Ilfiikcl gearresteerd,'die naar sliei dochler zou nebben vergifligd tlcl jonge meisje sliert voor Wni'ge da gen plotseling onder verdachte om « ötandigheden en de geneestieeren vonden in haar maag uraenicum dat haar stielmoeder naar in een glas wijn zou nebben loegediend De familie ltenkel betioort tot de eerste kringen der slad Delaware en wat het geval bijzonder interessant maakt is dat mevi llenkel een vriendin was van de mevrouw Schenk die onlangs te Wheeling le rcchlstend beschuldigd haar man den mdlionnaii Scheuk Ie hebben willen vergeven " Zij word ofschoon haar schuld vrijwel bewezen was niet veroordeeld omdat de gezwo -* ran en bet niet eens konden worden Mevr Henkci vertoefde locn te Wheeling en woonde dag voor dag hel proces harer vriendin bij Als motief voor den moord op haar stierdochter geldt een hevig gevoel van ijverzucht,van mevr llenkel die niet kon verdragen dat haar man meer van aijn dochter hield dan van haar - Hel fotografeeren van jn hechtenis genomen perso - nen De ïegeenng van don staal Ncw York heelt een besluit uitgevaar digd waarbij het yoorlaan verbo den zal zijn i " hechtenis genomen personen ie fotografeereji v.oór zij definitief veroordeeld zijn Dil ge ^ ^ ehiedde naar aanleiding van het misbruik door de politie van hei hr tografecron gemaakt waardoor lal njko personen die niets op hun ge weien hebben Ihans opgenomen zijn in de zoogenaamde „ mi^dadi gers=albums " In andera landen wor den meeskl alleen'beroepsmisdadi gers gefotografeerd en „ gebertillo ncord " in Amerika kiekt men on govoer iodcr persoon die wel eens op het politiebureau geweest is Eendrama In Ontario is een vrouw ter lood veroordeeld wegens moord op baar man lu Kijn slaap heeft zij hem met een bij de hersens ingeslagen Zij is een lUiliaansolie 28 jaar oud en kwam tien jaar gelodcn in Canada Haar man werkte in een staalfa briek Bei echtpaar liad vier kiridc ren Tot verleden jaar OcUrber ging zoo ver men weet allee goed Toen zei do man dat hij genoeg vau wer ken had en verlangde dat zijne vrouw op onzedelijke manier in het onderhoud van het gezin zou'voor zien Zij voigerde ' weid mishan deld trachtte zelfmoord te plegen en boslool toon om zich zelfs wille en om de wille van de kinderen haar man - te dooden Zij deed het en bekende volledig schuld Het von nis vijf weken geleden gevallen was de strop De overheid was niet genegen gratie Ie verleencn omdat zij de vele Italianen in het land niet den indruk wilde ¦ en dat de zoo genaamde ongeschreven wel die il de Verocnigdo Staten en " an'-"k der-f - ' misdaden verschoont ook in Canada geldt De terwM-'-l ling werd tot Augustus ini/^steld omdal do ter dood vcroordeet J ' in Juli nog het levci moet eclier -" " n aan een kind Er wordt nu druk g L teekend op adressen om alsnog gra lic Ie verkrijgen Noodweer Te Trilist heeft zooals ¦•-> tele gram reeds met enkele woorden modedeeld in den nacht van Wo?na dag op Donderdag een ong ' 1 iiovige storm gewoed De bewoners der stad die toch aan de versc'' k-kingen der b o r a gewend zijn hadden do zee nog nooit zco woest gezien Een aantal schepen van - leilei soort gingen dan ook Ie ¦— > n dc En iot overmaat van rami ren tengevolge van dcn'slorm alle telenl^ooTileidingen gestoord zoodat d ^ brandweer en do redd'ingsmaat schappij niet gewaarschuwd lton*'in worden Do golven sloegen over ¦* Piazcïta tel aan hel paleis van den stadhouder en hel zeebad we..\l - v heel en al verwoest Op vovschillcn -> de plaatsen « ijn galen in de Iw'-n geslagen en alle baggL •-'¦-'• s van de havenbouw-ondfnvemiiig zijn gezonken Na twee uien bedaarde de stom ncgcn-en-twitilig monschen waren echter in dien lijd reeds om het ' v ven gekomen en er was voor mil lioonon schade aangeriolit Ook andcro plaatsen in Istriewei den zwaar geteisterd o.a Porto tïo se waar belangrijke schade werd aangeriolit terwijl het nabijgelegen Santa Lucia geheel en al vcrv-sl werd CiprianoCaslro De New-York Herald " venncemv thans uit PorlKiu'-Prince dat o „ President Simon " er mei Gastro aan boord is aangekomen t - In-verband mot het geruolit dal • de c?i-preai Laitcli heeft deze otope opgegeven en zal perspoor naar Hamburg gaait Hedenmorgen w.?;rd do wedstrijd FEUILLETON W A L twr j.ischo Roman ' door VAN DEN ENDE 43 Men wis er nog niets Van en was dankbaar vooi de tijdig wing Va n een vluchteling dio opgeW gen is vernamen zn dat i n Middel burg alles in beweging v?as n in uilgobreiden zin krygstoerustingen Werden gemaakt Daarbinnen scheen men dus op dt hoogte te ziin van ' de nadering cenci viool die voor de zoovcelsle maal zou trachten do be legerden to ontzetten Maarten beducht voor vijandelijk heden in den omtrek zijner molen die wol gevaar liep dan dIs vuiirof ler van den niets-ontz.enden var niolzuchtigen oorlogsgod lc allen maaiUe zich oji zijn bro'odgcvend 1 e zit ie redden van vciwocstiii "- naar 2un vermogen Heel zwak hoorden de boschbe ™ wonei's in de verte schieten Toen stonden allen in een oog wenk gereed Maarten's voorbeeld lc volgen • De houtvester liet den jachtwagen voorbrengen gaf den boschwachtcr de noodige bevelen en voerden allen stadswaarts waar Galeintje om Wol ter Wanda voor geneeskundige hulp naar zij te kennen gaf en ook om in de nabijheid van Walter te zijn heen wilde Doch diep in haai hart voelde zij sterke begeerte om eindelijk haar Wraakzucht tekunnon koelen op Du mont ' de San Fuantes VI De uitval Inderdaad was ' t Mondragon op „ 1 ° r andere wijze bekend gewor = « an dal er pogingen zouden wor n'n?,M ngev ' end - om Middelburg lo o?K - i De v!o ° t'zou langs twee foinS%&i roch «'> troepen af te iwA ¦ L ^ mmekens lïojsot juisl bijtijds nop ineehchl ^ sldorSpanjaaUnSTdoen mislukken Zij konden niet landen De verbinding mei de belegerden zou daardoor evenmin tol stand kunnen komen als ' l ontzet bewerkt Hopman Mondragon had daarvoor gevreesd De krijgsraad die te vo = ren belegd werd was lang niet ever bodig Er moest met zooveel mogelijkhe den en waarschijnlijkheden reke ning gehouden wotden Als etn paal boven water slond vast dal Middelburg behouden moest blijven voor koning Fihps Zij mochten de stad noch overgeven noch de be nauwdheid lafhartig ' ontvlieden Maar proviand en ammunitie meest aangevoerd worden ingeval ontzet mislukte Vorder zou heer Beauvo.s de kans zien waai te nemen gedurendo den uitval ' en den slag die geleverd zcu worden om de verbinding mogelijk lc maken zich een doortocht te ba nen - Hij wensehte niet langer onder Mondragon te dienen wijl dsze hem geheel onverdiend Kim wan » trouwen op alle manieren sterk deed gevoelen Hij wou en zou ver trekken Requesens wilde i ij inlich ten omtrent den treurigen onhcud - baren toestand waarin de ingeslo lenen verkeerden en er op wijzen dat capitulatie binnen enkelo dagen ' t noodweudig gevolg zou zijn in ' dien niet direct afdoende hulp ver schaft kon worden En dan zou hij tevens aanvragen of hem een post gegeven kun wor den waar bij ' t bewijs van zijn trouw met sprct.ende daden leve ren kon Mot bekwamen spoed werd alles geregeld len einde aan deze beslui ten uitvoering ie geven Vandaar de beweging on drukte binnen de slad Karel en Lodcwijk Boysot waren met hun dappere Zeeuwen zoo ge vreesd bij den vijand op hun pest ivaar zij volkomen bewerkten dat de Spanjaarden hun d°d nïül konden bereiken Integendeel oerder had don iij kans zichzelf van een ge a wis verderf niet [ e kunnen redden Het opperbevel over de belege raars was toevertrouwd aan dsn man haften hopman Scotte die zeer be leidvol optrad ofschoon ijn jaren en loopbaan dat doorzicht in krrj'gs zaken niet konden doen veiwach len Daar ' l Spaansche krijgsvolk " tal rijker wus dan zijn benden en bij aan d'e poorten niet te veel it.ccht wegnemen om zijn troopen cp het bedreigdo punt te conccnlreeien besloot hij dat alles in de g-oolste stilte zoi plaats hebben cpdat de belegerde n den zoeten waan zou den blijven dal men geen vharde hjkheden van hun kant verwachtte Zelfs zou de Noordpoort met non chalance bewaakt worden oogen schijnlijk teneinde Juist langs dien kant den uitval uit lc lokken Iïeti Dumont de San Uuentes werd ojge dragen mcil zijn doodverachlende Yuurclars het gevecht te tpenen Deze gevoelde zich met deze taak zeer vereerd Zijn bende zou won s doren verrichten en ' den vijand niet alleen tot staan brengen maar"TOt * nletigen Daar was nu wel veel bluf bij doch niet mag ontkend wt-rtien dat zijn mannen bedreven krijgslic den waren gewoon aan strenge krijgstucht ^ vree = alleen bij name kennend Heer Jacob ' Scollê Al vechtende wilde hij terugtrek ken tot de hoofdmacht ver genoeg van de poort vorwijderd was Us dan móest het eigenlijk gevecht aan *" vangen en den Spanjaarden van alle zijde ingejsïbten met vereende krachten een duchtige nederlaag be reid worden Men ziel dat de plannen van Man dragon en Scotte gereed waren om m praktijk gebracht lc worden Eik opperhoofd had alles wel j-'onvogefl Doch de wisselvalligheden van den krijg toevallige kansen plaat selijke voordeden een gelukkige stelling doen vaak alles geheel an ders nilloopeii dan men btrckendJ had Het gaat er mee als met bet ' schaakspel Na cenigc zetten die den loop van ' t spel danig wijzigen ] kan men den stand dei stukken na gaan en zeer juist conslaSeoran kco geheel anders hel er uit zou zien ingeval deze ol die zet gedaan was of als dit of dat stuk niet bij ver rassing genomen was Maar dan is het te laat en de be * redencering van ' t vernietigde „ plan de balailie " geheel overbodig * Evenwel moeten plannsn gecaake worden en wel overwogen on stel selmatig uitgevoerd ook al weet men Ie voren hoc soim de best » berekeningen falen kunnen Wordt vervolgd 
jroorlgezet De volgende ètape loopl san Hamburg naar Kiel Een prijs door Z K H Prins Hen Brik - d'er Nederlanden te Schwann uitgeloofd voor de hoogste vlucht ia 8oor Linduaintor gewouuen Verdenkt gij uw nieren wel Staat E'J ° P mcl CBn -" u " dig gevoel ia uv xrg l'ijr in de lendenen en üijdenï Zijl gij prikkelbaar of moedeloos Zonder energie is uw urine bewolkt zanderig of i randend Heelt uw water een onnatuurlijke Hew Loost gij te veel of te wunig urine ' l >}< tpj waterziichlig ot rheumaiiseh Wanneer gij hel geringste verschijn eel van een nier - oï blaaszieklc hobt dan aijt g«j nooit veilig voor een plot fcelingb ineenstorting der nieren o van de biaus Uw ziekte kan zelfs een boo geren Uap bereikt hebben dan gij denkt En boe langer zij veronachtzaamd jvordl des te dieper kan zij wortel ie hielen Alleen een speciaal lüercngences midde ' kan lederen wortel van een uier ziekte uüroeïen ca de werkelijke oorzaak der ziekte genezen Dit is do ireduii da Poster's Rugpijn Nïerea Pillen duurzaam genezen Z|j dienen uit sluitend voor nier - en blaaskwalen Zij Werken in overeenstemming met do Jiaiuur cu geven aan de nieren hun gezondheid terug terwijl zij een na tuurlijke werking der blaas herstellen 20oiiai hel bloed beliourlyk gefiltreerd worm cu de vloeibare onzuiverhedcn g [ f j.|.]rJ ui het lichaam worden af gevoerd Ziet toe dat de juiste naam Foster's Jtugpijn Mieren Pillen op de doos voor komt Zij zijn te Utrecht verkrijgbaar by de heeren T V - v d Bergli & Zn ïluiligeweg 65 en Van Huikhuijzen & Uemiiiighuijzen ' fwijnstraal 4 Xae 2cnding geschiedt franco na ontvangst van postwisset a f 1.75 voor ééni pf f 10 — voor zes doozen Kunst ' en Wetenschappen Thomas Denijs Thoni Denijs heelt in de Kon Opeaa te Berlijn in oen TaojibiiUsor warloc-ning du Wolfram-partij geaongen en v«-l applaus verworven Domjs heeft pw proef gezongen voor een engage mi-nt Olselioen engagement volgui zal jvordt echti r boLwrj:e!d de intendant von flölsen die onlangs nog harde woorden heeft moeten liooren over zijn importeeren van vreemdelingen is te genwoordig niet gauw bereid om een vreemdeling oen engagement aan te bieden Stadsnieuws UTRECHT 17 Jnni 1911 Ver - Moed Volharding Zelt - opoflering Ue besulirijvinjjibiief voor de ai gemcene vergadering te houden op Zi Juni das namiddags ten 1 uur in hul Gebouw voor Kunsten en We len se hap pen alhier beval ric vol gende punten vim behandeling I Opening vergadering 2 Voorlezing notulen 3 Jaarverslag scuwlaris en pen ningmeester ¦ 1 Aftreding van drie bestuursle den en vei kiezing 5 Voorstel om aan de weduwen en weezen op IVrschetling een uilr kewing toe te kennen ti Afd ' s Uravuniiagc 1 Regie men ts wijziging 11 Bespreking hoc Ie geraken lol meerderen bloei der vereen i ging 7 Afd iiollordam f Voorstel om te vragen aan de regeering om ull hwriiig o vergoeding voor de dra gers der cere-penning 11 Meerdere cnnlribuliebeialing en dit Ie storten in een reservekas S Afd den Helder Wijziging Sta tu ten Afd Utreelit Wijziging slalu ten in verband met hei voorstel H B en afd ' s Gravenhaga in Hoofdbestuur Reglemenlswy = zigirjg II Vaslslelling begrooting Ï2 Rondvraag en sluiting der ver gadering oe Philantroop " ' l'ot commissions van " de algamee jie verzekering maiilsebappij „ De J'iiiUi ui re-op " te Bolswnrd is lierko zr '' de lieer Dr Cli II Ali Cohen al hier Van de hand gewezen In du afiing der Evangelisch bovestiad zoodal hel vérzoett ' van Rroefcl van de hand werd gewezen Oneerlijke concurrentie Pe R K Vereeniging van den ll.i ndeidrijvenden en Industrieclcn Middenstand dc Len-vcreonigmg " alhier beslool aan liet bestuur van den Middenstandsbond do volgende motie toe Lü zenden ten einde die te doen behandelen op het u.s loii grea t £ llQonriQiid „ Hof - achtste congres van den Nodci-1 Hond van Vereenigingen van den llandeldnjvcnden en in ilu-Li'ieelen Middenstand gehoudan te Hoermoiul op ^ 5 20 en ~ 7 JuJi W mol leedwezen kemus genomen hebbende van liet antwoord gege ven door Z Exc den Minister van Justitie in da zitting van de Tweede Kamer der Slalen-Gcneraal van 10 Dec 1010 omtrent liet vraagstuk der 3 traf ree hiel ij lie bestrijding der oneerlijke concurrentie overwegende daL de gcorguuiseei de Middenstand zieli reeds herhaal delijk heeft uitgesproken oen wel p de oneerlijke concurrentie dringend noodig te achten getuige de ge » voorde besprekingen op de gehou den congresses lc Amsterdam 1U02 Utrecht 10W Nijmegen 1907 en Arn hem 1910 Overwegende dat in tegens-lelling met de meening des Ministers hel laatst gehouden congres te Arn hem 1910 zich juist heeft uitgespro ken dal noodig i s een algomecne bc paling waardoor de oneerlijke con * currenlie als zoodanig wordt aan getast docli daarnaast noemend < ïib gevallen welke niet door zulk een bepaling zouden kunnen worden ge troffen dankbaar kennis genomen heb bende van het ingediend wetsont werp tol wijziging van artikel HOI van het B W 3preckt echter als zijn overtuiging uit dal dozc wijziging alleen geen atüoonüD maatregel liarj zijn lo be stnjdiiig der oneerlijke concurren tie daar de strafrechtelijke zijde\an holvraagstuk nog ongeregeld blijkt draagt den Middens landsbond ^ p zich met een adres lot de Ilooge Re gcering te wenden en verder alle slappen fc doen die kunnen leiden lol het spoedig indienen van een be treffend wetsontwerp " Gar nizoona berichten l>e > tot orficier van gezoadiheitd Ie hl bcnoeunde oIBcicr van gozontl lieiid 3e kl S W Praag blnfl werk zaam in het mililaine hospitaal al hier De 3e luitenants G J H C - Iftlün ga en A W de Konangh van bet 9e en 10e regiment infanterie wor den vwn W Augustus tol October a s gedetedheopd bij het regimenit genietroepen aïbier tol bei YO)gen der praoLtsclie oefeningen De 3e luit J P baron van Hoeoke ren van Molecalcn van het 11 de reg infajiMcmo te Bde wordt IA Augua lua gedetacheerd brj bet reg genie troepen alhier Fredifebenrton Zondag is juni Oosterkerk Vm 10 uur ds Fern lioul dooipsbediening ' s av G uur da Breuhelaar Westerkeik Vin 10 uur ds Breu kela.u - ' s av 0 uur ds Fernhoul Bagijnehenk Vm 10 u ds itlaar haiiier ' a av o uur geen dienst Donderdagavond half S ds tircu Itclaar doopsbediening Doopsgezinde üumeenlc Vm 10 uur da U Britzel van Wormerveer Ci>r Ger Gemeente Witte vrouwensingelkeik Voorni 10 uur en nam hall 0 ds Jansïii Lulliersche üemeente Vm IQ uur prof dr J W Pont Iiocgleei-aar Ie AnisleisJum fing lipisuijjjiulscbe Uem Geb Irene nam 2 uur godsUicnsl oeie-ning voorg ref J Chambers Coronation Service Thursday 22nd at 2 p m Lokual Nieuwe Kamp 7 Zondag avond ü uur en Woensdagav S uur godsdienstoefening Belhlelienikerk vm 10 uur voor kinderen Ie heer Van Pelegem Sladszending Silj llecrenslrual Zondagavond S uur Evangel samen komst i ' oiilisaliekriiiff Noioi i--n ' 8 morg 10 uur Evangelieverkondi ging - Wykloftaal LeidschevaarJ J Pz Koenslraat 3 Zondagavond S uur de heer A v d Knaap bruedeischap Ier bevordering van hel Uu Maalsch Leven Palm stiaal 29 lederen Zondagavond 7 u Openbare samenkomst Evangelie-verkondiging aan doof stommen op Dinsdagavond ten half acht ure in de consisloric-kamer d.;r Buurkerk door den heer W D Hamer uil Amsterdam — o — Triton Naar wij vernemen zal de Miner va-ploeg de Tnlon-acht niet heden zooaJs aanvankelijk was vastgesteld doch eorsl Zondagmiddag 6 uur te Gent roeien legen de Belgische Mi n er va-acht samengesteld uit Gent sen e studenlen De oude ïnton-viei roeit Zondag middag om 3 uur tegen de Sport Naül'tque de Gand en nog eenige andere minder sterkere ploegen De wedstrijden hebben wederom op hel kanaal bi ] Cluysen-Terdonok plaals Congres voor het Schoolkind Hel hoofdbestuur van den Bona van Ned Onderwijzers heeft een rondschrijven gezonden aan de he storen van eenige andere ïerwoi - gingen mot onlwilckeling van eeni ge denkbeelden over hclgeen nog gedaan kan worden om bel onder wijs voor het schoolkind vruchtdra gender Ie doen worden J)e Bond wil daarvoor een congres oiganisee ren [ o houden in Augustus 1912 Ie ' s-Gravenhage wasrw behandeld Züiiden dienen lc worden deze pun ten 1 Uitbreiding van leerplicht met twee jaren 2 „ Verplicht heihalings vooitge zet onderwijs 3 Kindervoeding en Ulceding van gemeente slnats wege i Absoluut verlKid van arbeid voor schoolgaande kinderen Over dil congres wenscht men met de besturen ran aiutoi-e ver ccriigijigen een voorlnnpige veiga dpiring te honden Op dexe vergade ring zal een vonrloopijre bespreking gehouden worden van het doel van het congres de grondslagen daar van en de werkwijze Daarna zullen allo vercenigingon uitgenoodigd worden gemeenschappelijk dit con gres Ie organiseeren Hel ligt in de bedoeling deze voor loopige vergadering Ie houden in de tweede hclfï van Augustus Sehoolrnad Uitslag van het onderzoek van wegc den Schoolraad Geöx wer den 14 mann cand waarvan 1 is afgewezen Vooi de voor het diplo ma geslaagde earwli da ten werden 12 geëxamineerd terwijl voor de Aan teehen.ing van Ger Seli 12 zijn ge ëxamineerd De namen der geslaagde candida len zijn W M M W Overkleefl ond te Rotterdam P de Zeeuw id te Rijsoord IJ v d Schaaf id te Harlingen G J Kaemingk id Ie Wcsterhaar P Pasma ond mél H A te Krahngsche Veer II Hoek ' d te Arnhem P J Vergers id te Tiel l A Calsman id te Tiel G do Zeeuw id „ te Rijsoord P - R Everaars id lc Baarn G de Raad id alhier J H lelswaart id Ie Amsterdam D C N S C S A B Adema ond met II A te llarhn gen D Directe rel as tin een invoer rechfer en accijnzen Bij Kon Besl is met ingang van 1 September benoemd lot inspec teur der dir belastingen invoer rechten en accijnzen Ie Sitlard de heer P P J A Appelboom thans adjunct-inspecteur der zelfde mid delen in de eerste afdeeling alhier en is met ingang van 1 September benoemd tol adjunct-inspecteur der < tir bel tnvoeiT en ace alhier ie afdeeling de heer 3 A baron Van lltersum ' iilju nul-inspecteur dei zelfde middelen bij Kon besluit Van f5 April tijdetijk belast met de waarneming der betrekking van inspecteur dier middelen te ' s ller logenbosch lc afdeeling Begrafenis van C J Harmsen Hedenmorgen werd op de oude begraafplaats alhier plechtig ter aarde besteld het stoffelijk over schot van den heer C J Harmsen vroeger Ie trombonist aan liet Ulrechtsch Sled Orcliesl oud diree-teur dei harmonie-corpsen „ Lau wcrecht " en „ Volhardt " Op den doodeiakker waren tal vaii belangstellenden tegenwoordig o w de beer W flutschenniijler directeur van hel Utr Sted Orchesl en vele leden van het orchesl een deputatie van de muzieK vereeno-ging „ Volhardt " tnz Omstreelts half 12 kwam de stoet Op de begraafplaats aan Op de lijkbaar lagen een viertal bl com stukken o.a één van hel har mcnie-corps Volhardt terwijl aan hel graf een krans gelegd werd van het Ulr Sted Orchesl Nadat de fust rn de gmevc was neergelaten trad de heer Hulachen mijter naar voren en sprak onge veer als volgtr Hel zij mij vergund een enkel woord van afscheid te spreken lol een oud collega dfe gelukkig na een droevig lijden is Ier ruste ge gaan Hel is mij een behoefte te zeggen dal hij bemind en geacht was bij zijn collega's Mei nauwgezetheid heen hij steeds zijn ptichf vervuld en toen hij door die ziekte overval len werd beproefde hij nog eenigen lijd zijn werkzaamheden te biijven volhouden Ik voel mij gedrongen te zeggen dat hij bij directeur en leden in largdurige herinnering zal blijven veor Lieven Een zoon van den overledene dankte den heer Hu tschenru ijler voor zijn hartelijJte woorden van deelneming en de verdere aanwezi gen voor de laatste eer den over ledene bewezen Hierna voerde de eenige broer van den overledene hol woord wees op de zware beproeving zijn broe der overkomen die van jongsaf met groot © zorg en stiptheid de hem c p-gelegde taak had volbracht Hiermede was deae Ircurige plech tigheid geëindigd liEVONDEN op don openbaren weg en voor rechthebbenden aan het hoofdbu reau van polilie terug te bekomen op alle werkdagen van 1—4 uur nm Een koperen wogenmoer een dames parapluie een boekje cen penning eenfoiterrier een knipmes een fietspomp,een hamer een Zeeuwscho broche eenalcc onaed een ceintuur een karpet eenloterijbrii f je een portemonnaïe •• n fcriL '*'¦ In de train een kiiipkaiut iram een couponboekje een knarsen hou J er Iwee ' kwasten De a e Lustruan feesten Van de hand van den lieer b ' J F(rowum rèUur van het U S G is lieden bij den heer Urugsma H = hier verschenen ten „ H is l o r i s c li e l o e 1 1 c 11 t i r/g der Maskerade MGMX1 " welke zeer veel wetenswaardige en be laiigwelikeude bijzonderheden bevat mei belreklung toi net kleurrijke schouwspel düt Dinsdag over een week in Ulreelits stralen zal te aan schouwen zijn In dit ïuu innerlijk als uiterlijk keurig verzorgde boekske wordteen ovorziclil gegeven van de 14e eeuw ais cuiluui tijdperk hetgeen voor het begiijpon van don opiochL met anders aan bevorderlijk kan ziju Hoewei het beleg van Utrecht in 1345 uu een oogpunt van leitelij'-ie geschiedenis weinig ol geen waar de heelt toch heelt de Maskerade Umimiïsio hot belangrijk genoeg geacht om ais onderwerp van een maskerade k dienoo geliju de schnj ver nader locticlit In de eerste plaats moet nd niet uit bet oog verloren worden dat een historische optocht uil de Mid deleeuwen toch steeds meer een uiting van kunst moet zijn dan wel da gejoude herdenking van een be langrijk geschiuükunoig feit Im mers van de personen die den mid deleeuwschen stoet samenstellen is op sommige uitzonderingen na locli allnd te weinig oekend dan dal wij voor hen als individuen nog heel veel * kunnen voelen Nu draagt de 14c eeuw als kunat lijdpei'k een eigenaardig stempel zoowel in kunst en in eosUium als in zeden on gewoonten zoowel in levensopvatting als in de politiek Zij allen houden nauw met elkau verband vloeien uit elkaar voort hebben een en denzelfden mensen '^ lijk-logischen grondslag dragen de kenmerken dorzclfde tijdsorde ' Een tweede factor die lol de keu ze van dit onderwerp medewerkte is gelegen in de eigenaardige lotge vallen van * l bisdom Utrecht eji ie belangrijke plaa'ls die ' t Sticht m onze middeleeuwschc geschiedenis hcefl beklcad Voor do hedendaagse he inwoneis van ' t Slicht Ulrechl die nog me nig koslbaur^pand van de hooge Middeleeuwen onder zich hebben mocL het een groole bckoiing zijn om in een optocht weei eons de Ii = guren te zien die geda:blen <^ an Utrechte oudheid wakker roepen kleederdraclilen die zich goud aan passen bij den slijt van moiiig nog bestaand Utrechtsen monument Aan deze beide factoren is ' let gevestigd werd op ' t beleg dal de gevestigd werd op ' t beleg dal de stad in 1345 van Hollandsche zijde te doorstaan had schrijft de heer Pro we in Een zoo geliefkoosde „ intocht " steil de historische stoel van dil lustrum niet voor wan Giauf Wil lem is de stad nietbinnengelrokke.i doch d '< feitelijke stoet herstelt een oude Ulreehlsehe gewoonte Op 22 Juli SL Maiia Magdale™ dag toch werd in de lateie Middel eeuwen juist dit,beleg tiouw her dacht door plechtige j)rocessios ' en klcuiigu optochten en he.t zijn deze feestelijkheden waarvan ten slotte de kermis is overgebleven did lot ' l huidige » oogenbliii nog steeds in do maand Juli wordl gehouden liet boekske beval voorts in aan gename stijl vervalle bijzonderhedenvan hol boteg van den toestandvan ULrechl omstreeks dien tijd,ovcj de 14e eeuw als cultuui lijd perk enz enz Bovendien een kortelevensgeschiedenis van de 3 hoofd personen der Maskerade van Wil lem iv graal van Henegouwen,Holland en Zeeland © n Heer vanFriesland van Jan van Beaumont zijn oom en van Jan van Arkel bis=schop van Utrecht » De Tolsteegpoort De reconstructie van de Oude Tat " steegpoorl nadert haar voltooiing Van af bet Diaconessenhuis vooral heefl men er een mooi gezicht ep Men is nu ook begonnen met de tweede poort aan de andere zijde der brug dus aan ' t Ledig Erf Gelijk men weef zullen Graaf Willem bij de poort de stadssleutels op een kussen worden aangebotren Beiden sleutels en kussen zijn reeds gereed en geëxposeerd in do elalage van de firma H A Boss hard in de Twijnslraat De sleutels werden door den heer J Bakker Twijnslraat gesmeed » n verzil verd door de firma Begesr Oude gracht Dit alles geschiedde geheel belangeloos en gratis evenals de schenking van bet kussen door 1en heer Bosshard ' en de borduring van hot wapen erin door de firma Sin = ger Do commissie is hiervoor ge = noemde Tirma's natuurlijk hocgeüjk dankbaar Een aardig idee is het voorts van den heer Henry Twijrfslraal om bronzen zilveren ftn verguld-zilve ren medaHles en broches in den handel te brengen waarop de gere construeerde poort zeer duidelijk is afgebeeld en het moge van zaken fair spreken dat dB heer Dokter sigaren in den handel brengt „' an heï merk „ TOlsleegpoort " Welwillende m e d ow e r k i ng Eenige gymnasliek-vcrcenigingeii allen aangesloten bij den Ulredil schen Turnbond hebben geliooi ga geven aan do uilnoodiging van de Maskerade-Commissie en zullen haar welwillende medewerwing ver leenen bij hel Ie houden openlucht natu urs pel Ook zullen de mcdespelendjn eenigo groepen vormen in den rp Eocht wat zeor zeker het flinke > s " peci van d'en stoel ten goede zal Ko men HetCenlraalstation zal schitterend verlicht worden door middelvan circa 2500 gloei ' lampjes terwijl de heer Corn B Wiesman zal zorgen voor een de coratieve versiering midden voor de Stationsstraat Eén en ander be looft een schitterend effect teweeg lezulen brengen Postduivfnsport Door de Poslduivenvereenigïng „ BtTlJjJs " werden op hare eerste af nchting met oude duiven welke zich uitstrekte tol Orleans de na volgende wedvluchlen gehouden Gorichem 31 KM deelname 30 duiven losgelaten 9 uur Ie prijs S G de Vos 905 M per minuut 2e pr N do lang 886 M 3e pr M Goenen 875 M 4e pr P Voorwinde 8 55 M 5e pr C ' Voor winde 840 M 6e pr N de Lang 815 M Aajikomsl ie duif ff u M ra 31 sec 6e duif 9 u 38 mm 16 sec ' Mecuelen 125 KM deelname 43 duiven losgelaten 8 uur Ie pr J H Wassink 1317 M per min 2e pr P Voorwinde 1240 M 3e pr J H Wassink 1163 M 4e pr F Voorwinde 1162 M 5e pr F Voorwinde 1157 M 6e pr J J ' Coenen 1150 M 7e pr F Voor winde 1145 M 8e pr E Harsha gen 1H3 M Aankomst ie duif 3 u 34 m 21 sec 8e duif 9 u 49 min 3f sec Quevy 214 KM deelname 30 dui ven losgelaten 8 uur ie pr N do Lang 1024 M per min 2e pr N de Lang 1008 M 3e pr F Voorwinde 1005 M 4e pr E Harshagen 989 M 5e pr M Coenen 989 M 6e pr E Harsha gen 966 M Aankomst Ie duif 11 u 28 min 58 sec 6e duif 11 u 41 min 45 sec Noyon 3(9 KM deelname 23 dui ven losgelaten 9 u 40 min ie pr J H Wassink 1262 M per mm 2e pr E Harshagen 1099 M 3e pr J J Coenen 1023 M 4e pr ' N de Lang 984 M 5e pr P Voor winde Ï161 M 6e pr P Voorwin de 931 M - Aankomstle dmr 1 u 52 min 59 sec 6e duif 3 u 23 min 5 sec St Denis 4(14 KM deelname 18 duiven losgelaten 6 uur Ie pr E Harïbaireji 039 M per min 2e pr F Voorwinde 635 M 3e pr N de Lang 632 M 4e pr F i Voorwinde 591 M Aanfcomsl ie duif 4 uur 32 min 30 sec 4e duif 5 u 24 min 47 sec f Orleans 515 KM deelname 8dui - ven losgelaten 5 u 30 min ie pr F Voorwinde 82L7 M per min aank 3 u 56 min 54 sec 2e pr F Voorwinde 803 M per mm aank 4 u 10 min 58 see Van öcze werlvluchl werden nag 2 duiven donzelfden dag geconsta teerd en wel 1 van den hr J J Coe nen ten 4 u 27 min 12 sec en een van den neer F Voorwinde te 5 u 49 min 36 sec Ver voor Groenten - en Vruchten veiling „ Otreeht en omstreken " Veiling IC Juni Aardbeien isle soort 10 a 17 c dito 2de soort 6 a 10 o kruisbessen 5 a 8 c per pond bloemkool 16.90 a f 11 90 tuinboonen 10 a 14 c * n dijvief 1 78 d f2.20 sla 83 c a f 1.40 komkommers geel f " 70 a f 10.70 dito groen f2 a 6.80 snijboonen 3D a 73 n pnnsesseboonen 17 a 18 c per 100 postelein 23 a 56 c ca pucijners 39 e a f 1.28 doperwteaif 1.10 a 11.42 spinazie 33 a 66 c,peulen f 1.26 a f 1.72 per mand as.perges wil 43 a 47 c per bos wor.leien f5.40 a fï.lO rabarber f2 a f 6 10 per 100 bos S ti tuten In de Staatscourant no 139 zijn opgenomen de statuten van den Bond vao Chr Normaallessen in Nederland gevesligd alhier Ver van beambten indienst bij eten Kijbs Waterataat „ Een - drachx maakt macht ' Bovengenoemde vereen houdt een buitengewone algemeene ver gadering op Dinsdag il Juli ' s mid dags 1 uur in bet Metalen Kruis al hier ter behandeling van de statu te wijziging der afdeeling Ter N-e-uzen-Sas van Gent ' s Middags 3 uur heefl een vergadering plaals van iiet boofOueslnur en ' s avonds 6 uur begint de gewone algomcenevergadering welke den volgendendag wordt voortgezet Academische Berichten Geslaagd Ie natunrk C J C Kalller A L S Gare lï van WeJy en mej M W C Pranken 2e natuurk - S E van Manen A J Krijger A Kuyer en J de Ru ijler Doel reeh!sw.:J E Clanngbould Prop theologicL Nugteren D 3 y d Graaf J J Starn B M van Tongerloo en W E Beerninlt Bevorderd tot semi-arls C - W ^ Uylerwaai Bevorderd tot arts J B v Hcutsz S v d Schouw en J Dagevos Congres voor Openbare Oezond hei'-GregeHnr Tot-bcslüurslid van het cong-es voor Openbare üezondheidsregeling werd gekozen prof C II H Sprouck alhier Concours hïppfque Het concours liippique te Zeist zal gehouden worden op 10 Aug * JDerüend © preutkantplaeta ' ineen veieuiigde vergadering ran I citvoogden en notabelen der Ned ' Herv Jam alhier is besloten van 1 October a.s af gelden ter beschik king ie stellen voor de slicblmg van De k&rkeraaü heefL jiu besloten de noodigc stappen Ie doen om tot de vestiging dezer dertiende predi kanlsplaals la geraken In de alhier gehouden vergadering van aandeelhouders » an de Levens verzciieriiigsbunk Kosmos werd besloten do balans en winst - en verliesre * kening goed te keuron te bepalen dat van het in art 33 dei & tuluten sub C 1 bedoeld ge deelte der winst groot f i 12,001,5'J in totaal ' een bedrag van f 6035,08 wordt gevoegd bij het sub C 2 aan de verzekerden toegekend aandeel hel dividend over 1910 vast te stel len op f 20 - per aandeel en op f IC por half aandeel Als commissaris ward herbe noemd de heer E S Labouchere te Amsterdam Hoogheemraad benoaminc - Tot hoogheemraad van hel hoog heemraadschap Zeeburg en Dicmer = dijk piovincies ULrechl en Noord Holland is benoemd cfó heer F N van der Muelen Ie Weesp Eindexamen Chr Gyncasinm Bi bet alhier gehouden eind-exa men Christelijk gymnasium werden bij groep I tien caiididaten geüxa » mineerd voor diploma A Geslaagd G \ Barger mej G B Boomer mej M U E van Ebbennorsl Teng bergen W A J van d Hurt li Onvlee mej H w A Reyetse en mej J A W Woltcrs alfcn voor dipl A Met drie cand wordl hel examen voortgezet Utr Arbeidsbeurs Er wouden gevraagd 1 bosjesma " kor lloopkncchl 17 a 18 jaar Er bieden zich aan 1 bankwe -" kar 1 grondwerker 1 kantoorbe diende I kleermaker 1 koetsier 5 loopknechts 2 magazijn knechts 1 meubr lmakcr 3 pakliuisknechls 1 scfinjvei 7 sjouwers 1 stalknecht 1 stoker 3 timmerlieden 2 werk vrouwen Beoordeeling ' versieringen Wij vestigen nogmaals de aandacht op de advertentie von de Commissie door de Ver lol Bevordering van Yroein de iitffenv e riteer vuor Utreelit en Omstre ken uilgenaodigd voer rte beoordeeüng der versieringen tijdens « te »- s Lustiw feesten Voor of u 11 e r 1 ij.k op 90 Juni kun nen ui die wensclien mcoe te dingen nanr ü > uUceloofdé ririjzru zïeh opge ven In ] den lieer A von Bysden Jr Van Wrjckskiidc 11 iforgen Zondui 18 Juni is hel 96 ja ren geleden lint in de velden van Wn lerloo Keizer Niipoleon door Knpelsehe Ilnlalnders en Duiischors word verslagen En do geweldige die zijn dapperen steeds wees op de zon van Auslerlilz all symbool van victorie iag 18 Juni 1S13 voor goed zijn gehilizon ondergaan bij Waterloo Mei ïijn val was hel voor goett uil mei de Franscb ^ tyrannic waaron der cok ous volk zoo vele jaren gciuch ' heeft Wilhelmina^Flnder ziekenhuis Dinsdag 30 Jöni a s ' s mid dags 3 uur aal een algemeene ver - t-'.i lering vvoirlfj trol jonden van hef WilhelminQ-Kiivdcrzieke.njhuis ir bel Ziekenhuis ^ De punten van behandeling zijn ' jaarverslag van den geneesheer-di recteur en rekening en verantwoor ding van den peniningmeesler Park TiTOli Bondag 18 Ju.u Ochtend-concert 2J uur door hel Ulr Sted Orchesl ^ onxlt-r leading van den heer W vojj der Blij \ „ En Balaille Uangóc Marsen L Schroder „ Das Lebens Mal " Goncorl OU'.verture C Glasmann Apoliliéose VVaJs L Ganne ' i PotiiouTn uit do Operette Dï # Dollaj'pnnzessiin " Leo Fail Tweede afdei^ling Ouverluiv van de Opera Da*GoMene kreuz ' I BrOll „ Sünliago " VeOse EspagnoieA Corbin r.Suite-BaJlel F I'opy 0 Entree-Ma/urkn — b Fizzica ' ü — a Valce lente — d Largo -- e FLnnle-Altegro 6 „ Santiago " Valse Eapagnola Allier Avön^-eance ^^ 8 uur onöer irt j ding van éem heer W van der Blij 
Een Bovenhuis te kuur jonge Bemnurdo Weerd 4ü his hoek Adelant - | strnar bnnrprtj * 250 sitldcn Water I ' en Straal belas ting i»baerup«n Te be vragen Ondegrncht 56 Ma T Z 4262 Men seint ons uil Rotterdam De s s Republic en Olympic zijn he den met runners naar zee vertrokken Bet s s Willis van de Rotterdamse » Lloyd verlrok hedenmorgen 12 uur mei bemanning van allerlei stag Hedenmorgen werden door den Water schout eenige mannen a a 11 gemonsterd die per sleepboot di naai de Willis » vcr den gebracht Hot ss Potsdam van de — Amcrika-hju wordi hedenavond 6 z U v verwacht lerwijl de Rijndam ook W W van de B0I1 — Amcrk - lijn hedenmorgt half 5 met c iplüle bemanning veclrok d C v d Meijden geb Jansen d 1 G C Waandcrs » geb Bakker " Veris ooplokaal 1 '^ „ LïclitB & aarff ' ïïtretM n naar " ' niet ouder dau 15 jaar P O Eigen handig geschreven ttanco brieven metopgave waar Inlichtingen te bekomenznn onder no 4279 » n bet bnrnaKalkoenen 03 g & Hippen rö.ftj W dit bisd j Weerbericht Medegedeeld door bet Kon Me - leorologisch Instituut naar waarnemingen van De - denmorgei Hoogte baromctcrsland 766 5 Ie Laagste baromctersland 740.5 e Ua tm Head VERWACHTING TOT MORGENAVOND Zwakke tol matige meest Z wind « waar bewolkt lot belrokken waar Bcliijnlijk regen of onweer weinig ver andering van temperatuur Le PiIitJaaitrope " Marsdi E Diipuul 2 Ouverture van de Opera „ Il Barbiere de Sivigtia " G Rossini a I-a Serenade Valse Espagnole O Metra • i Marefte Indienne H v Gael - 5 Famloisie over motieven van de Opera „ Lc Postillon de Lonju meau " A Adam ' Iweedc A f deel — Aanv S.i6 - 0 Ouverture van de Opera Mar • iri '" G Donizetti 7 Czardas uit de Oïiera Dar Ceist des Woiwoden " L Groas mann 8 ' s Kommt em Vogel geflo gen " Humnrislisnlic Transen ulio ¦ nen iïfoer e*n Deulsches Volkslied in style versetnodener Meiister Ki-.'.'fi'-ii'd nriis No 1 Tbè-mc 2 Bacb 3 Havdiï 4 Mozart 5 Strauss 8 ' Vwdir 7 Gounod 8 Wagner 9 Mendel3 eoun 10 Sdium-inn 11 Brahms 12 Meverbeer 13 Suppé 1 Strauss-Marsch E RIezzocapo Se EmPopeeBche Rand » Nug enkele dagen Dan koml del ge snor in de tucht nader Dalen de fcuiisU vogels die dt route Parijs-Luik-Utrecht II u^ii-ilalais-Londen-Calois'-Parijs moe ien vliegen op ons Nederland neer In di d igen fs op de halte-plaatsen niv luurlijli ten geweldige massa kijklustig mi lc verwachten Te Parijs is - men na hel voorga piIoiiü aldaar lijdcns den slart wn den Parijs-Madrid-raid beangst tooi ' het publiek De prefect van politie heeft verboden dat na 12 uur van Vin cennes ail gevlogen zal worden Hel Ne rfcrlandcchc volk is rusligcr en geeft minder aanleiding tot beaorgheid Nict lemni dient er toch nos eens op gewe ien lc worden dal men ïich stipt dient te honden aan de orde-ma at regel en wil men y.fjn eigen veiligheid en die der vliegers niet ïn de waagschaal stellen Een te ver opdringen van kijklustigen op de oiid c vh ui Een Tc 0»a s de heer Louis C.rrpavtnnsu van cn A H W R we ] % « haam voorts den veerdienst door De mirtileliflg van genoemde consul - re^llwuzen dat elite auto worlw^van een sfófdiclrt pak verb.indmic > uicrmAliloTi in wmenwertinc met * n A N W B die rich ovLons ¦ mrt deewi dienst hefiff l)o!.isl Dr ii Romeijn geneeskundig insiwc teir lef spootwegflifflisten lo nretö Jionde m deze feweslie zeer ¦\ wïyotI > end van advies Volgens de „ Pelïl Dien " jam tp Parijs op het oogeublilt teorict < te avialeurs Weymaniu Vudines en BcaumonE daarna komen TaJjuCeau Wijnmalen Bielotiftie lii fteiiaux De twee vliegers Wijnmalen en Landau zijn Donderdag van Cha lons naar Vincennes gevlogen van ¦ waai zij morgen den giootai locM zuütem aaiivaaiwioii -.- De Fransche aeroclub Heeft aan alle awraiteurs die niet aan liet cir cuit deelnemen ver-boden om op moiwen boven het bosch van Vin oeivnes te vliegen Eiken vliegen die dit besluit mei opvolgt - wordt zijn jjrovol ontnomen Van de 78 ïngesoliirevenen zullen ïiaar de „ Standard " bericht ' K2 star ten De „ Peiü Bleu " zegt dat hot vertak van een vijftal vliegers bo vendien twïjfriaoiitig is onder licn V - is de Rotterdammer Van Meel Politienieuws In de Bemuurde Weerd had gis teran een botsing plaats tussche-n een sleeperswagcn en een met paard bespannen voertuig waarop een groole ^ piegclruil lag De ruit verbrijzelde zoodat dcac aannjdmg nogal eenige sehadü tengevolge had Een bezoeker der Rijksklinieken beeft bij de politie aangifte gedaan dat tijdens zijn verblijf in genoem de inrichting zijn rijwiel verdwe - In den afgeloop " nacht ont stond op den Steen eg fwist lus » sclien.eenige personen Een bewo ner van de N'eude maakte zich daar bij zoo boos dal hel de politie goed voorkwam den man naar zijn wo ning te brengen AGENDA Men zia voor nadere büzonderbe - den de de=hrlrofren io ntivrrlenties Zondag 18 Juni PARK TIVOLI Ochtend-concert 2j uur en Avond-concert 8 uur DOORLOOPEND MUSEUM „ KUNSTLIEFDE "» Oude Gracht Van 10 — i uur MUSEUM VAN KUNSTNIJVER HEID Willevrouwenkade Van 10 — S uur ROLSCHAATSENBAAN Plompe lorenbrug Van ' s morgens 9 tot ' s avonds lf uur AARTSBISSCHOPPELIJK MU SEUM Nieuwe Uracbt Van 10—3 uur BIOSCOOPSALON VREEBURG Voorstellingen vanal 0 uur BIOSCOOPTHEATER „ FLORA " van 6 £ — 11 uur des Zondags van 2 — n uur CINEMA PARISIEN Voorstraat 8 Van 6—11 uur des Woensdags Zaterdag en Zondags van 2-il uur MUSEUM NED HEIDEMAAT SCHAPPIJ Nieuweroord Geopend van 10—12 en - van 2—4 uur GEMEENTR-MUSEbM H loge land Van 10 —* unr INGEZONDEN STUKKEN - Mijnheci de Redacteur I Wanneer men de Jeremie passeert valt bet een ieder op dat men bier een zeer drukke passage heeft Zoo men dagelijks eenige keeren bier \ oorbij moet zooals veten met schrijver dezer regelen hel geluk hebben staat men verbaasd dat ex dingen gcbcurei strijd met de verordeningen enz ii belang van liet publiekverkoer uitge vaardigd Hedenmorgen moest ik wederom de ïeremïo passeeren en trof bet dal de brag over do Kruisvaart openstond zoodat tal van voetgangers hetsers broodkarren wagens en tram moesten wachten Baar jnist ook do hoornen vani den overloop neer waren werd het aantal wachtenden aan beide kanten al grooter en grooter Toen de brag ge sloten word en de hoornen opgingen stormde de menigte tegen elkander in over dit gedeelte Midden door de voet gangers zochten fietsers en broodkarren een weg terwijl wagens en tram kwa men aangereden om de verwarring grooter te maken En daar lusschen in geachte heer Redacteur beweegt zich een aantal schoolgaande kinderen die met weten welken kant zij moeten uit wijken om geen ongeluk tu kragen Dit spelllcjc herhaal zich ieder oogen - ' blik van den dag en liet is een won - I der dat tot heden nog geen ongeval heeft plaats gehad 1 Men stoort zich met aan den brug wachter en zoo deze gelijk hedenmor gen gebeurde op het nakomen der ver I ordeningen wijst wordt hg op den koop toe - ooheusch bejegend Zou hier een eenvoudig overloop i brugje voor voetgangers niet zeer ge wenscht zijn Zoo lang dit niet gebeurt is in ieder geval politietoezicht drngend noodig teu einde ongelukken te voor komen Moet het eerst soms znn „ als het kalf verdronken is dempt men de pul " U dankende voor de plaatsing van d stukje Achtend ITwdw dr J. Utrecht 17 Juni 1911 K AUTO UQE RECHT Wegens het niet geregeld bijhou den van de arteidslijst werden W w v - £*- *£ a Jh P ' 1 eidftn « uwe ** i 7,^1 '^«« erec-ht veroordeeld tol f 10 boete suüs 10 d hecht Laatste Keriehten Jules Lelèvre Uil Parijs wordt " p«eind dat de beUejide beeJdJhouwei ' Jules Letevre aldaar is overleden De internationale zeeiiedea - staking-Men seint ons uit Amsterdam bij de bh mengel oc pen schepen voegde zich de llek'iia van de Kou Ned Sloom bootinij Het scheepsvolk zegde dadelijk den dienst volgens de monslcrrol "' vijf dagen op Kiest de Helena binnci viif dagen zee dan is de bemanning gens contract verplicht ' naar dienste blijven verleeneu Na vijf dogen noj de haven liggende heeti de equipage den dicnsi opgezegd hebbende recht het schip blijvend te verlaten Be pest op Java De gouvemeui-generaal seint dd _ 10 Juni Afdeeling Malang Gisteren 5 ge vallen waaronder geen dooden Van de lijders van vorige dagen overleed er eén Soerabaja en Ke dan geen gevallen Uit MarokËo TANGER 16 Juni Naar uit Fez wordt gemeld heeft de Sultan van Marokko verklaard dal hij tegen de bezctlmgvan Larrasj door de Span jaarden zat prolestecren bij de sto len die de actie van Algeciras heb ben onderteekend Zoolang de be zetting duurt zat hij weigeren het Spaansch-Marokkaansch accoord van 1910 toe to passen Woelingen in Portugal LISSABON 16 Juni Het blad „ Mundo " deelt mede dat de Regcering te Lissabon een wjjilverlakl genootschap heef ont dekt De leden aanhangers van den pre tendent Hon Miguel en den afgetreden Komng Manuel werken samen Eenige dagen geleden zonden ii kapitein Cnu cicro een cheque van 40000 pond ster ling Men gelooft dat zij beschikken over een kapitaal van 8 milliocn pond In hechtenisnemingen hadden plaats Staking BERLIJN 17 Juni Ton gevolge van de staking der drufckers bij de firma August Sehert verklaardon de firma's Rudolf Mosse en UUstein en Co zich solidair zoodat alle bta den daer firma's onder welke de Berliner Lokal Anzeiger hel Berli ner Tageblalt en de Berliner Mor gffposl voorloopig niel verschij nen Stooiuvaartiijnen Hel st Raitdjani van Java naar RoUjcrdam arnveerde 18 Suez Het st Banda iran Batavia naar Amstendam arriveerde 16 Juna te Suez Het si Rembrandt van Amster dam naar Batavia arriveerde 16 Ju mi te Lissabon Hol st Vondel van Batavia naar Amsterdam arnveerde 16 Ju a te Lissabon Hel & t Qrolius vertrok 15 Juni van Batavia naar Amsterdam Aan bestedingen Bii ondertiandsclie aanbesteding ia door dan Mïnialer van Üoileg loe gewczon de levering van de benoo dipde margarine tan behoeve \ - n de soldatónmcnagcs van hel logei geduremde hel 3e kwartaal 1911 aan de firma Joh M Verschure en Zoon te RoUerdam tegen den prijs van ro.63 per K.G Door het gemeen leb es tuur word he denmiddag 2 uur ten Stadhuiie aanbe steed hel bestralen van Irottoirs op ver schillende plaatsen Ingeschreven was als volgt C Krachten Jin alhier f 5783 I C Krachten en J G Krachten 1 alhier f 59U0 A van Dijk alhier f 5Ö'2G;J L Kroa I 5595 IJ Malerman en C Maayer te Zoist I 4900 Marktberichten AMERSFOORT Aangevoerd 130000 eieren 14.60 a 5.10 800 K.g boter 1.40 a 1.50 300 biggen f8 a 11 UTRECHT 16 Juni Viachmathl Kleine Urbot f 0,90 a 1,-50 per koop griel f0,00 a 1 per koop kleine schol f2 1 3 per mand bot f 5,50 a 7 per 100 garnalen f 1,25 a 1,80 per mand paling f 0,10 a 0(14 per pond * UTRECHT 17 Juni Woekuiarkt Aangevoerd 135 stuks vee Slieren f170 a 210 vaarzen f160 a 220 pinken f 120 - n f 170 melkocicn ïlOO a 260 kaUkoeien f200 a 310 vaarskoewn f180 a 210 vette kwur3u f ISO a 230 nuchter kalveren £ 7 a 23 ma§ero varkens - £ 25 a 80 biggen i 6 a 1.20 oenden I0.U0 a 0 05 Juiv < per paar f 0.25 a 110 ganzen f 4 konijnen E O.'lö a f 3 hennen ï 1,10 a f 2,35 " Op do ïersenmarkt waren Bedien aangevoerd 160 bennen die v-etkoeht werden voor fO.Iö a fO.18 per i/ï kilo Op de aardappelen markt war^n Ilc den aangevoeni 8 manden nieuws aai-d appelen die verkocht werden voor 13.50 a 4,00 per mand Burgerlijke Stand Ondertrouwd 16 Juni Jonkh A B reet en A C A gravin Scuimmel penninck L II J v d Graaf f en L Hoekstru M A Th v d Broek en C M d"o Ris E Chr G Brunner en A - H Spaan A II Martens ' en J H Tcrwoorts J ' W v d Horst en II W de Klerk F G Otten en M Fluch F van Aalzum en W C Kragten 0 Jan sen en C de Nijs C G de Morree en N M de Morrée - J Elekan en A Vlak W Th de Bruijii en P C Coster ' Bevallen 14 Juni W Jansen geb te Passé z — 15 — M ' v Him\Vegf-n,'[;et v Ginkel z B C H Kok geb v Wierst 7 C v Leeuwen geb de Kieviet d Vcenendaal geb Vlek z — de Jong geb Wagenmakers \ V leger ink geb Roj Overleden 15 Juni Éiiiiard Kingma 34 j r Adriauus Otten 50 j Advertentiën MlBGaarfutrcÉ Telefoon Ho 210f Sigarenveiilng MAANDAG 19 JUNI lEli dei avond 7 uur en DINSDAG 20 JUNI 1911 des morgens ten 10 en des avonds ten 7 uur PUBLIEKE UERKOOPING iegem contante betaling van Eene hoogst belangrijke partij HAVANA en anderen blGAREN Dn^eietr I46.0UO bIu-lk w.o La Hyo de Cuba Leader RoUs liuii ici i'Jdcn Plot de Calislo Rosa Valencia H Upmonn en Gy en meer gunstig bekende merk-ein Te aien en monsters Ie bek-jnen op Maande ^ 19 Juni 1191 va-r 10 lot 4 uur NcGitien verlu'ijgbaar vanal Zatei dag 17 Juni 1011 ten kerto-s van den Vcmdume ester De Vendu meester Telef 2I07 D J BEU E-as n wegeui o(i..eüij,ng aaneen Mi eubcl magazijn DONDERDAG 22 JUNi 1911 des ' s morgens ten 10 uur pubtu kc ver kooping tegen contante betaling van Diverse Solide Nieuwe iMle«il>©Ien s waarbij Eiken - en Noten Salon ameubiemeiit Pitsch Pine Slaap Itatneramcublemenl liaailoor aineu-blemerel bestaande uil Eiken Gyliu der-bureau Bureau minislre 2 Boe kenkasten linnen on penantkaslen tafels slc elen canape's Icdikanlen Bedden Kleedcn Gaskranen en lampen Spiegels Schilderyen For nuis khwie goe-deir >"> g^a - en aar dewerk wil 11 cm hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden TE BEZICHTIGEN WOEXSiJAG 21 JUNI VAN 10—4 UUR EN DFB ' s MORGENS VOOR DEN VER KOOP De Vonda meestoi J BKJ JJ3BS LOOPJOJJGEn gevraagd boven del6jaar Loon 4 Gulden perweek Adres CARBIlFaBBIEK CKOEStiLAAN a0 4271 tievraatrd Rywielinagazüu Nendo 85 Op een asBuraatiaaaDtoor bier ter stede wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden een Loopjoageii Een nette LOOPJONGEN kan g-plaaist wordeu bjj Fit ma W Ö BOELE 8r Choomraai 3 dt gevraagdf boven de 1G jaar goed Kunafiide Hitsen Oad keikbuf 14 Pioitiiandei auiaai mm mimmm naar AiaeritaausGB syaema L J SOÜ Tandarts - Minrebroederstraat Mo 10 - Teleph 1144 Utrecht Billijke prijzen langjarige garantie Alle tundheol kundige behandeling geheel pij ui 00 H f üej A M P Somnnmbnle Astronolo^e ïiel derxiend medium onuvuriruften in huar wuikKi^miiodun F ank nimmer HOZEhSisiil til ld ile ïartsiMtt iö&uSMIUl Hoof il kant o jr 1 OiinracM W.I ïl teii 110 Telepliouu Intere 136 Voor öeTnmaak Mijne Bluiiii ouuei con trole van het La bors toilnm vanDr V C E.v.t.uihJeu en J C Lmuili'ii alhier zouüni voor do zm verb oid ten vollegogarandeerd wordt ID Zeer fijne Hollandscha lu naak - Braude wij n gegaran deerd zuiver korcndlB.illaat por 1 ter 1.00 1.10 1.20 1 30 [ 90 l 00 1.10 I Fr&ascüJ Dn IUcbiiihi Vraaiira BmiBwii)i por liter | per fleacli I.20 I.40 l lOO 1,80 1.ÏO 1 Ï-4U ïnmaak Iiitieur getioel Voor ' tgcbrnih i-i Korood i - bijzonder fyu en guarig per liter IfO 1.20 per flenck 9 » 1 «« - Gebruiksaati wijzing — ï Mijne lnuiuaklinour die geheel voor ' tgebinik go reed ii giecemeneenvoaiig zonder eooige toevoegiugin do in*t irucliten gevolde fieicb sluit daarna do flrach goed at eu Iaat deze onge veer 14 dageu staan w;urna U een b^zunder fijne vrnch te dó rank verkregeu znlt hebben Verkrijgbaar in mijne alom bekende neht Winkels hier ter stede I Voor 10 sutdtsn bond nonl GEVRAAGD een flinke KNECHT | oven do 17 jaar Zij die 1 iet vak op de hoogte zijn en I kunnende fiotsrijden genieten de vo ork enr Zo n de r go ed e ge t u igon Doodig zich aan te melden I AUGUST BAUER Utrecht I Wijnkooperij en Distil 1 eer de rij HoopaitAsroon 1 OlIUKaïVC'IIT w.z tVIBBBUG HO 1 J van Lcer-um & Zn Sir TAlLCrKÜKS SCHa 4 » rÊ.M»Srti4^T 7-19 beveelt z'ch beleetJ aan vnnr luverlng van Ileoreiik ceding iiiiai * Uiint tjelegeiihflid vuur hut buren v»n Buk ü uk laadt Coatu Prachtige Auicublcmunten vanaf f 60,6 Stoelen rood leer 1 13 6 gaatjesmatten f8 6 met bieze 111 natten IU.Ï5 6 mui trijp f20 J mei trijp 112 4 metleer f7 Vouwstoel leer f4 f&J30 Fauteuils vanaf f4.50 Canape's Adres e J J ZIELEMAN Kapelstraat 59 Koopt en ruilt in tegen de hoogste - waaree Tapijt - Bedden - en en C J HEETVELü Behanger - Stoffeerder üilepüQi bh te wauiit iiriii 31 Tel luiere 779 IJzeren *» i>yiiediU;iiiti.'ii Ho aten Ledikiiulcu in notuu pUcu piue ut luuhonie 1-persooua UU bij 1»0 vanat 1 5.75 ^ perauuus 20 lui 190 n I7 2a 9Iussict eitcuïi")iitoii Lciïi - kuutcn i puioouua U bij l'JU vuaai i 1Ü.5U ' 2 piit.uous au oij iy wnuit i>.so Illusie t pitch pine JLcili - kunien l-ptneouui M hij lUO vuiiiit 1 14 5 U a.pei'ouum W bu 19U vanaf f 15.ËU • ViisehtJiicK en Kaclitknst - KtigelKchc ï>ediltaiiten 17 50 Srhoiumclivi sen Vnu ut 1 & M SaltmiiiuS "» ücK.ceu compleet met Ooilju na kueeenije kleur bh af f 7.50 JiapoEi JlairuTtüt'n 1-pers lo bd l'JO vanal t 8.90 2 pea-a 110 bjj I9u vauai t ia.50 Zcesra.i JU»lraitseii 1 pers 75 bj ISO vanal 1 " a.SO 2>pers HO bij 19U vanat t 5.UU Spi-ïngveeren ïtlu trassen 1-purü 75 bij 190 vauai I 1U 50 2 pere HO bü 190 vauat 11350 Zeegras Bedden i persooiis vaunt f 2,50 2 persooii3 vanaf f 3,50 Veeren Bedden m alle prtjsscn vurkrygbaar N.B Vooral m\jn Beddegood garandeet ik prima prima werk Allo Beddcgood wordt bij mij zelt gcmajiKt en niet van liiorie ken betrokken zoodat w(j voor vulling afwerking en zuiverheid voliiomeu kan garaud^cr^n Alle fjedden en Matrassen worden met prima Satinlinnen overtrokken Kij&e & euze mm Wollen Katoenen - en Molton Dekens Axminster Tapistry eti Koehaar Karpetten Cocos Matten Cocos Loopers Lino leums Zeil Loopers Vitrages Gordijnstoffen Franjes enz Mecat gesorteerd llagazun in j>l ETJ B E J - 15 3V Verkoop niet garantie OUDEGRACHT h t Hainbnrgerbrug 37 
Oprui m lig raBlai p ionsvoBrSpt prijzp tg Gieskeas Steenweg 39 " JÏÏWïïf AlfïïlTPTFP Mmh AlUflftAwlil &»« g v»fitri^«aHAaje8fy Oudkerkhof 26 Gedurende de Oiiriiiniing worden de Stopf ïessehen en de Inmnask flesschen om te steriliseeren metlOpCt korting verkocht firoote voorraad Aanbevelend fj J v BS SER Crerïiet - en Deposifo-kas » 31 Maart 1911 WINST - EN VERL1ES-REKENING de beste der goedkoope Anthraciet soorten beslist gruis - en steemnrij afm 20 | 3 o f 1 - per H.L 1.10 301 150 F a B TES Wittevroiiwensingei 61 WEELE Teleplioon 311 l/ast Tarief voor kleiae Advertentiën voor DIENSTAAiMSIEDIM.EN DIENSTAAN-VRAGEN UUUR - EK VERUUUR KOOP - eD VERKOOP van WONINGEN em ü 25 cl bij 5 ma li R e plaatsing 50 cent Deze advertent lên woiden alleen geplaatst bij vooruitbetaling Passief f2U(J0000 217344 „ 9215^8 H239BÖ „ & 94H12 Kapitaal BoBcrveionda Deposito's op vasten tormijn mot 66n dag opzegging ^ Aideeling spaarkas boekjes Vlaor en KoL Saldo's van loopendo rekeningen Intrest rekening Diverse rekeningen Dividendrokcning 1905/1910 Te verdeelen winst 1910)1911 Winst on verlics-saldo onverdeeld Vtmht 30 Hei IdlL Voor Commissarissen e C 3 H UVLLER Glty-Hagaztyii Oudkerkhof 36 Heden mm ie dm itlMlli MM mimi verbetert systeem Baby-Sar ook om in te slapen in soorten prachtig mooi a f 7.75 en anderen Aanbevelend | j _ J ^ VISSER EuBsriek ICEeine AdvertenfigbD a -- 10 ceats bij 3-nialige plaatsing SO cents Deze advprtculiên ivoriiün alleen geplaatst bij vooruitbetaiing en mogen niet meer dan W ivoorden bevatten cent per pond Kalfsgehakt ' den spotprijs van f 18 50 35 cent Isle kwaliteit en een noa bcsi lleercn - JOH DE UEt'DE — ütrechi - Aan f 9050 6513 6330 114ü8 24000 Saldo Intrest Provisie Onkosleu-rekcnlog Aandeelhouders t 3 en 3 »/ Kcaorvetonds ¦ BALANS Directie 25 */„ van f 45714.28 Aandeelhouders 70 „ r - 31285 71 Commissarissen 20 „ t n Directie S B Paad van Toelating 5 c /„ van „ ^ aldo op nieuwe rekening Aandoclhoudora nog te storten Aandeden in portefeuille Fromesaenrekening Wisselrekemng art 4 dor stnlitton Vaste goüderen JJypotheckrekeniog Voorschot op onderpand Pondbrievcn en Effecten Cassa ¦ Zegels Dtieobt 30 Mei 191 ] De Directie J KOL KOL VAN OD WERKERE Do comiuiisU van aan eeltiouders volgens n»i sa der SlnCatcu G N O DE VOS B VAN DER POL skie cfieze we@kl de prijzen in BAUER'S oudst bekende Spiegel'eoSeliiltlerüen Magazijn Grootste voorraad boven magazijn ¦ spotprijzen van SOLIEDE GOEOEREK Bakkerstraat 11 Laistrumf eesten ¦ De Commissie door de Ven&&nii ging lot bevoi'dering van Vreemd » li/Lgc » verkeer voor Utrecht e O Litgonoodïgd voor tic beoowloahmg vam de versieringen ' tijdens de a,s hUSTRüMFEESTEN vftrzoaM alle inwoners van Ulreolif die wcnsclien mole Ie dingen naar de prijzen me idaHlcs on eervolle vcrmcWingcn wülkc bc-5c,li.!li'toar zijn gesteld voor « Ie fraaiste versierfngen zoowel vcr fiohting als gevelversfenng en ver siornifro:i >\' y>r r'iuiimissic-s nmen gösteld zicli vóór of uiterlijk op SO ' Juni a.s solirattelijk ie tralleo opge ven aan den Heer A VAN BUS ] D3N Jr Van Wijoksl^ade No il - re-tans \ vun bovengenoemde Namens ' de Commissie G ' U P VAN DOKKUM Dankt er om hoor Het goedkoopst ein meest | ausorteerde " Vlag aizijn - yam I alle soorten Uurwerken fi>I ij 11 j altjjd nog ï>ïf M TIELMAN Fredikbeerenslr 24 UtreGhtnL^t | Telepls 930 S»air>Effe1£ike garantie SCHQEA3 - ESS LSMlZEMftS&gSJSa -- Wij makian El satfesst ojt ssmaa -• IJteterkeSeHOÖLLAARZEN Eenig ^ dp>es S©hfflM!t®mstf aat 11 Abonneert U op dit blad TER OVERNAME aangeboden een Sigaren zaak m iirl midden dei stad wegens vertrek naai elders tegen bilt j-rijs Br Tr ond no 4034 bur v il blad Woed gewensgüt voor cafe Ie hiiuc gedtirende he \ Luslumtccsl tö mooi * Weener Stoelen en 4 Ta Fels tevens biedt 7.ich aan iemand op de hoogte met hel vak _ om gedurende bel Lustrumtecsl Ie bedie nen Br fr ond no 42*5 bar v d Wad - De Tiederl Garantie MijDefcusor gevestigd te DenHaag Goedgekeurd bijninkïijk besluit no 497 vraagt voor baar atdcelingNeringi crzctcnng geheelmeun e branchej een ae liel Vertegenwoordiger,na gebleken geschiktheidvaste ioclagc of salaris Brfr mot in I ïchdngen aando lloofdicrlcgenwoordi gcr voor.Ulretlit ï C 1 II van Dcijl Ooslcrstraat no » Vtree&t - J847 VEEREKBED EN KftPOKMATRAS Terstond uit do hand te koop een volslagen 2-per soons Told/aorn best - met spicnvilte veeren gevuld on h'osle nieuwe finnen tijken veeren bcd-pciuw ftiissens stroomatrassen en ook een 2-per soons Kapokmalras zoo goed ais nieuw voor '•¦' lijkt ' prijs Te zien I slraat 108 Utrecht 40C0 ' VERGUNNING Vergunningsrecht te koop gevraagd Br fr mét op piaf van prijs ond no lOGi bur v il blad Speciaal voor de Lustrumfeesten fift ¦ 2-persoons lakens Sï'jj el breed Z \ el lang mooi zwaar ïiuit linnen f 1 40 ld zwaar graslinnen f 1.65 Sloopen met overslag 29 et Skopen met zeer mooi gefestonneerde overslag 60 „ Sloopen O gefeston neerd 76 n Handdoefain ejclra koopje io D Mooie Handdoeken en Servetten 20 „ Tafellakena en Servetten in katoen en linnen damast Ontbijt Tafellakens in ver schillende soorten en prijzen Extia aanbieding Ontbijt Ta fellakena ni mooie rand 75 et Vingerdoekjes 10 „ Il ontvangt allicht logo's Vult ilit.-iroia de liauoahant eeua i » Zadelstraat 10 Telefoon 2130 UTRECHT GUOOïE AF5UG Zeer fijn Kallsvlceacb 35 HüIStlOCDSTER Lamsvlcesch 30 cent To krijgen Vrijdag van 3 tot 10 uur Zaterdag van lot des avonds 11 uur Maandag Dinsdag en Woensdag van 5 tot 7 uur Veracho Kluiven - Ö cent Wed Kok Kromme J.V cobie Kcrksieeg 4047 dn Burgerjulfrouw middclli leeftijd P G zockl cen Betrekking bij een ^ alleenwonend heer of bij een paar bejaarde lie den goed met alles op de hoöglc er zul meer op goede behandeling gelei worden dan op hoog sala ris goede getuigen - au le ge ii woordi go betrekking mei 1 Juli of luier Br fr ond no 4118 bur v d blad RIJWIEL f 20 TE KOOP freewheel voor en ach Ier vclgrvra met Bomp s taschen bel voorzien van goedals nieuwe Dunlopbanilen,te berijden Billilonkad(2Sbis " 413 ' TE DUUR OV TE KOOP aan het eind van de Hoog straat ' cen ruim Huis met berg - of werkplaats er sluk grond huurprijs bil Jjjk Te bevragen Amster damse ie straatweg 74 mi BOE&HOBDffl'ABXU ¦ SISTRA.T1E Een net persoon eigen zaak hebbende welke door do vrouiv kan worden waar genomen voorzien van de beste refcrcnlién en ge heel op do hoogte met boekhouden ca adminslr zoekt een dusdanige be trekking ook niet onge negen één'of meermalen lt wek de boeken bij lc tonden Br ^ fr ond no 4055 bur d ' KERSEN!'KERSEN ¦ Die iiecrüjko zoete Mei kersen Vil clen gaat naar do grflotón boomgaard aan hej ' Morwedckann'nl schuin tegenover do Nieu we Munt Aanbevelend J Dusscnuroek T.Azn 4154 wegens vertrek een in goede staal zijnde Pianista met pl.m 00 rollen Te Lcziehligcn op de berg - E laaie vaa meubelen var ' A van dor Lee km Cango Nieuwsiroat no93—05 4149 TE KOOI ' AANGEBODEN eene moderne koperen IVinkefclaJagc en oen fiek houten Toonbank ' met mar m:r blad ioo goed a!s mouw To bezichtigen Wit tevrotrn'cnstrflol 4 ¦ 053 DRIE NETTO DAMES wenseben in kennis lc komen mot drie Hoeren tiissciicn ' 20 en 30 jaar gezellig de Lustrum OP LAST van mijn geneesheer moei ik mijn fiets verkoopen wegens gezondheidsrede nen Heeren flijwiol morfc „ Simplex " zpo goud ai's nieuw zonder gebroken met Firmus zadel voor f SS Br fe one " no 42(9 bur v ' d ' blad ER BIEDT ZICH AAN een'Timmerman voor al le voorkomende timmer werkza am heden enz net Kcrmis door Ie bren - jes en billijke prijs Br.gen Br " fr ond no fr ond no ' 5217 bur v \ blad ' BEHANGERS Halfwas gevraagd I ¦ ond no 4208 bui blad TE KOOI'een in goeden slaat zijndeKinderwagen slechts wei nig gebruikt ' spotprijs [ 7.50 Adres Billitonkade do IS2 42G5 TERSTOND GEVRAAGD een net Meisje van 7 tot 1 2 uur Vrijdags den ge het Ie n dag Havik slraat SObis 5218 VLAG TE KOOP Een goede kwaliteit Vlag vier el lang en Iwce c.-j een halva el in-eed met Wimpel Br Ir oud no 4264 bur v d blad TE HUUR een Wiukclhuisjc groot sluk grond 20 jaar e bandel h uilgeoclend ook geschikt voor melk ol grocnlcnhandcl buur f 2.50 per week liefst kl genu ' lc fcevragen bij Pa ling Kono Jansstraat 7 4210 GEVRAAGD t Jfeiïjc vow halve da n van goede getuigen Wordt terstond gevraagd een zeer bekwame ' s avonds na 8 uu Je ha » do Wiftslraai 9bis 4214 COSTUUMNAAISTER Geen pas beginnende Br omi no ' 42G7 bur v d Wad DACMBISJE Gevraagd cen nel Meis je ron s morgens 8 tot 3 uur met ouder dan 16 jaar Wiliem van Noorl stfaai 03bis 4212 LOOPJONGENdirect gevraagd Biltslraal no 152 42GG K'ORDr erart/tcn een helder nel Meisje Hink kunnende werken van 7 loi 5 uur ongeveer 15 jaar Da Co^lakadc 12 4910 BENEDENUCISTe huur cen modernruim Dcncdcnhuis metluin groot 4 kamers keuken schuurtje cni - ge legen Sloalstraat op deBiltslraal huurprijs E 17 maand Tc bevragen PrinsnenJnftlaan S WïJhelmi napark 42G5 INTERN Plaatsing gezocht voor con Meisje uil den gegoe den stand in de huishou ding zeer goed bekend mol alle huiselijke bezig heden Br fr ond no 4211 bur v d blad ER WORDT GEVRAAGD een not Meisje dtc ïn hel strijkvak opgeleid kan wor den en levens eenig loop werk kan verrichten Adres Hcerenweg 89 4208 IIEEREN-BJJWIEL Te koop aangeboden wegens verlrek een Rij wiel met dubbele frame freewheel TE IlüUR tegen 1 Aug of later een groot modern Bovenhuis omlrek Noorderbrug be vallende 4 grootó kamers waai van 2 en suite 3 klei ne dito en keuken hoven en beneden privaat wa terleiding en grocte hal oons huurprijs t 325 per jaar mei inbegrip der wa terleiding Br fr ond no 4275 bur v d bind Rijwiel voor t 15 metde handen Adres Joh,Bekastraal 39 VogelbuurtUtrecht 4222 FILIAAC Plaatsing gezocht een of ander Filiaal door Iweo zusiers beschaafde « land Gcrof Codsd le gen Aug or Sept Br Ir ond no 4207 bur v d blad TE HUUR oen Benedenliuifi sSaanile Joh de Bekastraal 12 be valt 4 kamers keuken kelder en groolc tuin met zijuïlgitng ' f 18 per maand en oen open Terrein gr 150 vlerk M uitkomendr Joh de Bekastraal igrasbl f DAMES BIlWH'i e koop zoo goed nieuw voor zeer billijken prijs Iicidschckadc 120bi TE UUURtegen ' t Juli een Zit - enSlaapkamer voor cenigojuffrouw bij gezin zonderkinderen P G Daendcl " a r7hlraaM ¦ 4303 TE KOOP VOOR I 10 jen zeer goed onderhou len Hücrcn Rijwicl merk „ Whilworth " voorzien van freewheel terugtrap - Te i veil in bcricliligin SCHILDERS Ter overname gevroaj ihecle of gedeeltelij jluldersworkplaats ïn ventaris Br fr ond no 4215 bur v d blad TEIÏUUReen Woning aan het Ho zenhofje nabij de Maliesin gel voorzien van water leiding u f 1.50 per weekTe bevragen bij den heer A Paling Vcrbreede Janrstraat 4220 FOXTFB-RTER reu ie koop aangeboden I 1 bekroond voor bil lijke prijs Te zien Kanon straal 7 1330 DIENSTBODE Gevraagd m cen S ezin ceno nette cenvou igc Dienslbode indienst treding f Sept a.s Joon f 90 muts dragen wel koken geon vereischlo wasch buitenshuis Br Ir irwt opgave waar goede mondelinge getuigen zijn lc bekomen onder no 4221 bur v d bfoïlv ¦ TE HUUReen nei Lloveniiuis Kerk straat 13 bij ' de Nachlc gaalsiraai bev 5 grooicen kleine kamers huurf 4 per weck Bevr Voot - atrnat 10 4233 TE ntJÜRoen Bovenhuis 2e Specht slraat f 18.50 per maand,een Beneden hu " Havik straat bevattende voor kamer atcool ^ athterka mer keuken kelder ertuin I ii.SÜ-per maand,r»n groot BenedenhuisKockocksplein I 18.50 p.maand Bevragen bij A.J Wennckc3 BemuurdeWoerd no 3ü 4248 ER BIEDT ZICH AAN een nette Werkvrouvv voor heele of halve dagen Br fr ond no 4255 bur blad la een burger - en zeer klein gezin zunder kiiidc - b es taal gelegenheid KOST EK UJWONUW l gebruik van vrijt slaapkamer bcwasschiiig enz - legen f 5,50 per w Adres Achter Klarenbuig lïlns nabij het Vreeburg TE UilU RBovenhuis ui do Je irmiestruaj no 10 beval lend »» voorkamer mei al achierkamcr meislaapgelegenheid voorz.muulgas un Waterlei ding huurprijs f 2.20 per ' \ 4254 ' Tg UUUR bit U fie ' Oudegrocnt no 183 bij de Zuridbrug Bovenwoningen van ' f 23 per maand eu Boven - en Beneden woningen v f 1.80 2.60 ' iier week 4253 GEVRAAGD ruisucitlijhc mensclien Kamc'rlie oio i-oor ' kplaalsje in Ie richten st omtrek Hoogeland of Biltslraal ' met kost en inwoning Br fr ond ro r 4250 bur v d blad GEVRAAGD direct een netlc Jon gen om dagelijks na vijf cenigo boodschappen vcrrtchlen Zaterdags gchceicii rlag goed bekend in de slatl Sr fr " no 4240 bur v d blad grt » TE.HUUR[fins met tuingen Havikslraal zomers keuken kelder zolder voorzien van gas - enwalcrlciding Te ocvragenbij den heer J v Lief land Koekocsiraal hoekHaviksiraat 48 4243 TERSTOND GEVRAAGD i con burgergezin cenIfmk Dagmeisjc iau desmorgens 7 lot des avonds 8 uur wasch buitenshuis,loon f 1 50 niet beneden • 10 jaar Amslerdamschc straatweg 99 4251 TE KOOI ' een blok / eer solied gc j bouwde Huizen in de Bel - lamyslraat kooppr 47000 gld kan F 35000 lo hyp 4i •/„ op gevestigd blij - n Br fr ond - no 4258 ir v d blad ¦ orderd Schit dorstccrling GEVRAAGD naar bekwaamheid bij D van der Wilt Job Camplmis ' 4241 NAAIMACHINE MEI KAST voort f 10 Een beste Naaimachinemet kast t « koop voorslechts I 10 Tc 7 cisstraat 2 4240 TE KOOPIwco Woningen in dBWijde Poorl centrum dcristad huurprijs f 1 75 peü!ck Tc bevragen Choor*straat no 10 4225 ¦ AANGEBODEN een Engclsch Damcs-Rij -'| wiel met freewheel en ' rem ïonder eenig gebrek voor spotprijs wegens at - schatting Adres Joh van " der Hoeven Kruidenier Vlcutcnscbcweg 141 4220 H.B SCHOENMAKERS Schoenmakersjongen f».vrangd ecnigszins metjhei vak bekend bij D ét Klaver Oude Kamp no i*Utrecht T « W 
UTÜEGHTSCK NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1911 — Tweede Blad niacliti^üig te verkenen aan doa raa*l ' legraafkaoioai ie Sncck A C Iram van adiniiULilratic óm onder goedkeu - winkel op zijn verzoet als ïoodanijï eer ring van commissarissen met dó Hóli vol ontslag verleend j ElecLrische Spw Mij een overoenkomst l5 tij h cl personeel aan den acecs b&trellende do exploitatie van de spoor - kundoen dienst van hel leger in tfedcr wtjgcn der Mif te stutten [ 3 nrf=c [ Inide l.enoemd en aLingjstcia machtising Ie vctlccnen aand«u raad ¦ [ 0 ïjdcUjk oIHcicr van gezondheid 2e van admuustraiic tot het sluilcn met ti p ]"„ arentofl;den Slaat der Nederlaoden van cea i s mpt ingang van I Juli 1911 de di nadece ftveveonkoinsl inzak-o de bobarli - rcc!C ij r van | c rost cn i|.|„„ra.if kan ging van-du belangen vaa hot personeel ionr tc g raïü c Kuipers op zijn verzoek der Mij ingeval van naasting ol vorval - cerTOl Vfm hc ^^^ ¥ fln Bcmo ij k an Icnverklanng in dier voege dal ' wtzij | 00 [ on il 1C ven en beaoemd ' lol commits do exploitatie aan den Staat ol aart I ] cr p 04 i o rijen 2e khs3C cen andere onderneming overga aan j 5 mn H „ atlR van t6 Jmi 19H aan hel personeel der Mij getegonhcid zal j eft li rccle „ r van liet pnsl - en telegraafworden gegeven om in dienst vaa don ¦ fcanloer te Balk W C Tuning i-p ïijn Slaat Of die andere onderneming ov oniMBS in do hooi * ïnv-deTi it geopend Heeft de De - hol seU lioiiaam er uit »* hoe w verschillende organen lunUion neeron wat de menöcli doen wn » ten moei om het hdiwj^"d * houden welke invloeden de «• zondheid schaden hoe de mensch zich onttrekken kan aan die kwade invloeden wat gemeente Blaat kort om ovcrüoid vroeger deden -" thans doen in het belang van eezondlieid wat de mediselie welen Sein " op dit gebied vermocht wat ul „ sim aan middelen en ma chines bedacht om het goede doel na to streven En nog veel meer Deze tentoonstelling — al««3 schrijft een Nodei lander die haar be zocht — munt uu door volledigheid en door ernst De laatste eigcnscnap waarboigt dat de volledigheid niet verwaterd is lot een slap allegaui tjt ' van inzendingen welke inder daad de hygiene belrelien en een bijeenraupsel van dingen die mei de gezondheidsleer niels te maken heb ben Zoo heel gauw alaal een organi ¦ salie-comitó van een tento < exposanten dio reclame willen ma ken vooj hun artikelen tocj dat zij de grenzen getrokken door hel doet van de expositie overschrijden In Dresden is dit gelukkig niet ge beurd Sterke-r nog hier heeft iiien getracht de inzendingen van indus tricelen zooveel mogelijk geschei den ie houden van de inzendingen zonder direct financioelen achter grond Uit de gehcelu iimcnling van de * ze teiHoonslelting blijkt datiiet or gamsalv - - i'ü werkelijk geweten iienft wat ui S uiiisatic beteekent Hot gaf een ieder het zijne doch hieid hel overzicht over het geheel dach aan dé eisenen welke het publiek re del ij tier wij ze stellen mag De ziel van deze expositie is de „ Geh'eimcr Kommerzienral " Lin ner de thans schatrijke fabrikant ¦ van „ üdol " die niet rijk en als heel eenvoudig man / ijn loopbaan begon Aan hem is deze tentoon stelling te danken Aan hem dankt deze tentoonstelling haar clou de populaire hal getiteld Der Mensch ' In dit reusachtig paleis kan een mensen zien hoe zijn lichaam Be bouwd is hoe de verschillende or ganen werken Aparte afdoelingen e-ven een begrip van ' t beenderen stelsel het spierweefsel de zenu wen de ademhaling de ' bloedcircu latie de stofwisseling het oog bet oor de voeding Dit alles wordt aan schouwelijk gemaakl door micros * copisclte preparaten anatomische preparaten afbeeldingen eenvoudige instrumenten plastische voorstel lingen Zoo staal er — om maar heel enkele voorbeelden te noemen — een glazen bak m cylmdnschen voini gevuld met 365 liter roode vloeistof En op.den balt is geschre ven dat zooveel bloed in een Hall uur tijds verwerkt - wordt door een normaal mcnschcnhait Niet vele icekcn zullen dit geweten hebben evenmin als zij wisten dat zij da gelijks anderhalven liter speeksel driekwart liter gal produceeren leder mensch moet door deze ten toonstelling van zijn lichaam lot het besef komen hoe subtiel dit won = dcrwcik is ingericht en hoe weinig or noodig is om het schade toe xe brongen En nog sterker hoe onver antwoordelijk de mensch handelt tegenover zichzelf en de maal * chap py tiR n'.o'l voldoende ueht geeft op zijn lichaam Ook van deze noncha " lance zijn er voorbeelden Dames die zich snoeren heeren die te hoogc boorden dragen ze kunnen hier do gevolgen zien Evenals moeders die de kinderen niet zelve voeden of een fopspeen geven of niet hygiënisch wassclien Wie onzer heeft niet zijn schoenen ölge3totl mot een zakdoek of een bestoven bank op dezelfde manier gereinigd vóór hij ging zilleh En wie dacht er dan aan hoe lui ba cillen bracht direct naar mond en neus Deze expositie waarschuwt te gen dergelijke bewuste en onbewust te misbruiken lün zij laat zien hoe deze misbruiken voortlovon van do oudste Lijden tot de modecne van de wildste volkeren tot de nuesl be schaafde De beschaving bracht dikwijls he laas onhygipniöchc uitvindingen de moderne cultuur vaak slechte è ~ vensvooiwaarden En da n denk ik e ug aan de aTdceimg levonsmiddc - ten vervalsching Hier kunnen huis moeders die van den kruidenier mooie groene dopperljcs vragen n de bus of prachtig 1 r0 ode peïc on water zien welke chemische mid delen dikwijls niet onscnuldige go bruikl worden om te voldoen aan die onnatuurlijke eisclien Dan denk ik tering mui dr hiy.a chnu t roe,^ zieklen En il zi e nog de wostne aeiien van banden oogen longen vani hen die gedwongen zijn re weikon in luciferlabi-itkcn inslccn nf ' wcnjoïi iin-l-i-nusclicljdu-icltprÉ Handen vol kloven ontstoken oogen longen vol stof Longen van swoir - b'ikkers grijs longen van mijnwer kers zwart Zeker » de wel heeft maatregelen voorgeschreven om deze nadeden te veimindcien of te verhoeden fa brikanten hebben dikwyls uit eigen beweging voorschriften gegeven Ln hier worden ze getoond,-al die mid delen hier staan ' ze''geschreven al die bepalingen Maar toch wordt de indruk niet weggenomen dat de mo derne beschaving van velen een sluit gezondheid eischt Doch daar om doet het ook goed Ie zien hoe juist ook de moderne beschaving die zich in de wetenschap open ' baart steeds meei s'aagt in het ge nezen van ziekten nóg sterker in hot voorkomen Deze expositie — vooral wat da afdeehngen infectie-ziekten betreft — toont hoe de medische wetenschap zoodra haar bekend is hoe een ziekte ontslaai door welken bacil steeds or op bedacht is eerst dezen bacil ver te houden van den mensch en daarna pas wanneer de infectie toch heeft plaats gehad haar aan dacht wijdt aan hot genezen der eigenlijke ziek e fficr zijn ze aitc ie zien gekweekt lot kolonies in agar-agar do ver = oorzukers van cholera pest ty phus dyphthei'iie longonLsLeking lepra De leek kan er leeien hoe de besmetting plaals heeft hoe de aan getaste liehaamsdeelen er uitzien wat do medische wetenschap doet om besmetting te voorkomen of den patient te redden tin dan doet hel goed dikwijls uil de statistieken te lezen welke prachtige resulluten reeds bereikt werden Bijvoorbeeld bij de bestrijding van de malaria mug bij bel insect welke steek de gele koorts veroorzaakt bij do koe pokinenting bij de scrum-behande ling legen dyphlherie Voor ons land als koloniale mo gendheid is vooral van belang de inzending van het instituut voor ro pisclïc zi'eklen in Hamburg Als is dit instituut in de eerste plaals be rekend voor Duilsche koloniën voor Afrika dus looli kunnen do Neder landsche medici die ' in onze Iro pen praktijk uitoefenen hier veel loeren omdat in Afrika en ons l « = dte " vele dezelfde ziekten voorkomen malaria ben-beri lepra elefantia sis In deze tropische afdeeling zh'n ook inzendingen yan Nederlanders van professor Niouwen'tuis uit Leiden dr De Vogel uit Semarang — die het model afstond van de des « ïnfoctie inrichting voor cholera in Samarang — van dr Koenen uil Su ma tra Zeer ' interessant is de reusachti ge afdeeling historischa en elhno grafische hygiene Hier wordl ge toond hoc de oudste volkeren Babv -> loniurs Romeinen Grieken reeds begrip hadden van woning-hygienB van badkamers closets met water spoeling verwarming afkoeling der timzen Keker wanneer men do inzendingen ziet van de tegenwoor dige - indui trice ten van de tegen woordig sanilary^engineers met hun modellen van woning-inrich ting vuilvcrwijdering siof-opzui = ging ventilatie dan zijn wij de ouden ver de baas geworden Maar die ouden hadden toch het begrip Even goed als ze roeds wisten zom der notie ie hebben van bacillen dat er govaar voor besmetting bestond bijv door pestlijders De grootste vooruitgang is echter te bespeuren in do chirurgie Wie hier afbeeldingen ziet van oude pren ten waaronder vele van oud Neder-landsche kunstenaars moet wel tol de overtuiging komen hoc hoog ver heven de moderne chirurgie met im " -> p!i-r in of aseptrsche be handeling met haar anatomische kennis haar prachtige mstiumen = ten staal boven de oude methode welke meer doen denken aan een abattoir dan aan een operatiezaal Ik schreef het woord inatrum - rtcn ' Bn de lust bekruipt me in denbreede Ie gewagen ove r de inzen ding van moderne instrumenten,operatie tafels microscopen der in»i'ctu middelen — maar dan zou ikte uitvoerig worden MONASTIR 16 Juni Zeven Bul garen * dte aan hel werk waren bij den spoorweg naar Sorvoitsj zijn door onbekenden vermoord MADRID tü Juni Do kapitein generaal van Meliüa heeft geseind dal er een vuurgevecht heeft plaats getiad een gerucht zouden tie Meeningsver^iiil tusschon Kaby Ion gaf aanleiding tot een gevecht waarin 0 inlanders gedood en een groot aantal gewond werden LISSABON 16 Juni Dogepension ncerde genoraal Abel Campos is als samenzweerdei gearresteerd Do bladen dce-Jen mede,'dat de ":^ s ''« tteolasl van Paiva Coucei I <' ui-'cesoiie royahstcn „ rl m ^ isl f r van - bi haeklan4sohe zni Y en die dc grens heeft bezocht waar naar bet liccüe roya!(s£is-3rte van de Mih'hewet Min'ÏSter Colijn liad'eentöur de forcegcdaan in 8 dagen zijn lijvige Memorie van ATutwoona Ingezonden ¦ Dö Kamer had er waaixleering voor die zij - betoonde door den Mï rtister - een gevoelig éohec Ie be zorgcnl ' " De kaJIme sympaliliiolte heer ' > - le as - werd ervoor'gespannen Je lïaUk oHakcn wilden niet Zij Imu d&tC ' - van vacantie ea van reazen Maar dat gaf natuurüik niet het belang van het land gaf ds?m door slag - En liet landsbelang etiscSi'fe een rusüge bespre-küng en beha-niriedi'ng van do Miihtiowet Aldus zal gc solneden en daarmee was de quaestde van de baan Waitoen gebeurd is aarzeten wij piiet rondweg een schande voor hei Pariernent te noemen Eem onbete kenend belasting wetje was aan de orde waaraan de heer Loeff teaiig - wer kenifli ' 1 kraoht wilde ontnemen Miin ïster Kolkman had.geen ain > n het amendement doch slikte " het omdol de voorzitter hem had doen weten dai er niet genoeg leden aan wezrig'watren om te stemmen ïs < lst pen meneer van weigeWng vroegi de heer Soliapexï Neen zou men algemeen geanitwoord hebben als de vunge sociaol-democrmt zicili hiertoe had bepaald Maar hij ging verder verweet de rechtersiide altijd voor do smokke laars « p te.komen Toen had nwn ' t liiedje'gaande de heer Loeff vloog op en do heer Loiliman deed het zelfde maar in verschillenden tion Mr I,ooff sprak waardig van eon ^ omverdiond verwijt " de heer Lorhmai ] v^n een „ lougien " Zoo ontstond er kwestie in hot Nede*kmdsche Parlement Ware Noltinnr er nog geweest hij zou in onviSrTOrlsolit Amsterdamsch hebben uitgeroepen zo liefiben mof'I treepen een inval voorbereidden is daar met grooto geestdrift ontvan - CONTANTINOPEL 16 Juni De zaakgelastigde van Montenegro heeft aan de Porto don eisen ge steld dat de Turken den heuvel Pesero die aan Montenegro toebe hoort zullen ontruimen en dat de verschansingen op Montenegcijnscti grondgebied opgeworpen geslecht zullen worden Het vertrek van de Turksohe mili taire commissie voor do afbakening van het Tunks;h.-Montencgrijnsche gr&nsgebied is uitgesteld lot na de benoeming van Montenegrijnsohe gedelegeerden PRISTJTINA tB Juni Na het Se ^ lamlik is aan alle Albancczcn dit wegens politieke vergrijpen in licch tenis zijn genomen on aan 127 Bul garen gratie verleend PETERSBURG 16 Juni De Kohei me politie alhier heeft de hand ge legd op oen internationale ïnhrekers bende De bende bestaat in hoofd zaak uit Grieken Ovcrdïig bezoch - - ten de bandieten de magazijnen waar zij ' s avonds wilden inbreken Een huiszoeking in het hoofdkwar tier der bende leverde de politie de plannen in handen om in in breken in magazijnen gevestigd te Berlijn ' Parijs en Amsterdam LEIPZIG 16 Juni ' n het spionna ge-proces hier vcor het Reichsge — rici -.' ffon Joseph Remonef en zyn zuster gevoerd werd do eerste be - ltlaasde veroordeeld tot Mimi jaren " iuohthuisgtraf en tien raar verlies van burgerrechten Ziin 71'sler Marie beschuldigd vai mftdephcMighesd kreeg IJ jaar gevangenisstraf De vier jnaönden preventieve hechtoniis werd ¦ voor beiden in mindering gebracht S4a d ssBH e ss h7Sh Joseph Romonef wrwi v " o."Iiul digid van het verraden van _ militaire geheimen dow het verkoópon van gohfime sl"ktwn aan Pi-inknjk Rusland Oostenrijk en Engeland UTRECHT 17 Juni 1911 RECLAME's Worden a 25 cent per roqel geplaatst Aan hel verslag over 1910 door ' s ftijlfs muntniecsler aan den Minisier vnn Financiën ingediend ontlecncn wïj mei licirekldns t op Indie - log l»ot voi - In bei afffcloopen jnar werden roor rekening van Ncderlandscli Inilic voor bedragen resp van 1 2 1.5 en 1.5 mil fiocn gulden aangemunt guldens haïvo guldens kwortjes en duhbeltjes „ Hei groóie aantal der vervaardigde zilveren munten was voM-nnmetijk noo di & tütn ' ic-TOldocn ^ a ^ dé " lielioefteii voor Indif Kaast dc ilirecle ovcrlireri ging van grol zilver naar Indië waarop anders in den laal&tcn lijd Iierli.iaWe i'ijk de aandacht is gcvesligd zijn ook langs den weg dei omnuinling lot Idein itlvcr waaraan bij dea loencmenden Moei van eufiures en nijverlieid in In dicë in dc laatste jaren do behoefte voarldiirend steeg belangrijke bed regen vim onzen vroeger Ie groolcn zilvervoor raad Nederland en ndie te tarnen ge nomen in hcl gewone geldverkeer over gegaan " Vil een bij bet rappen gevoegd staafje blijkt dat van 1801 lot lilOl dus in 40 jaren tijds voor Indiê went en aango nuint 2G milïïocn balvo guldens 1G mil lioen liwarljcs en 34 millioen dubbel tjes en van 1901 tot en met 1910 resn 22 28 en G9 millioen Voor de Iflttatë 5 j iren 6edrop?en die cijfers rffip 5 20 en 50 millioen Ten opzichte van liet nieuwe legger materiaal ^ or dc Indische paimunf meldi hef verslag ' Parlementaire Kroniek De eedskweslic — De octs kvveslie — D c kwesiie — Kwestie Van de beraadslagiingen dCT Tweede Kamer in dc lualste dagen dei vorige week lean wordcin ge zegd dal zij waren één opeenvol ging 1 van quacetics liet begon mest de eodsquacMiie daarna kwam de cetsquatstie volgdie de quaestie en het einde was kwestie Over die eodsquaesitic hel)nen wij weinig meer te zeggen Van de eets quKösiie voorspelden vrij by voorbaat dc besti'ssraiig Nairn ur!ijk wond do molfle-IIelsdüisen vea-wor pen Minister Heemskerk mankte ^ r zioh op zijn gewone losst vvi|-/e tf Dc RCfgeering onderzoekt altud of do salapisten onderioeM idlijd cl van amb'tenarén moeten worden verhoogd zij wil geleideïülw verbe tering — maar altijd lotende op do Matigen van de ectfiatkist Bravo riep mr Tydeman en spotteniJ-iivi nnscüi verweel hij den sociankluimo craiten een - pistool-oR-de bórstj po litiek " Bravo riep ook de vnjzinniig-de mocraot LamBurg Gij wilt — zoo zeide hij ~ een aligemeen onder zos'k maar ziel gij dan niert gt voelt gij dan noot hoe juist dit omleiraoeJï de EftpsfcSK zal wonden wa,nxian alfe ' sarlaaiisverbeleringcn sirlloin wonlen opgenaiigcn ¦ Plus royalisle que lo mi ' — nop mr Troeilstra en wij kwamen tot de qiiacstic d.t de ' vrno s of dc K Tiii'i een dpol yan haar v,v«mtto zou opofferen voor de beliandcling ' Voor lie 7-ilver is de vnpenzijde ver nieuwd ook met hei cog ep liet gnvn vicdr onltverp Mn Wïlpcn eil firoori rn ïïjn levens om nu verdere tusschenlijd ^ che veranderingen voor goed uit Ie sluiten nieuwe modellen van de üij'den der wahrdc-aanduioing gemaakt Hier voor werd met groolc erkentelijkheid evbruil gemaakt van de deskundige ad - vie en vnn do ' loogfccraren Snoitck ffnr gropjo en van Ophuv^en te Leiden aan j wier oordeel ook hel nieuwe ontwerp ivaardcsunduiding voor het voorge stelde Indische nikkelen stuiverstuk is onderworpen In 1910 werd in Oost-Indië voer cene waarde van f 809.120.26 aan muntstuk ken ' ngelrokken Rehalve dc nieuwe specie die van ' s Itijks Hunt naar Indiè werd verscheept is in 1910 nog naar Oost-Indié verion den een bedrag van f 7.5 millioen aan rijksdaalders 5 millioen in werkelijk heid terwijl fiet depot der Javasche Hank h t 1 t 2.5 millioen aan rijks daalders grooter was dan een jaar te ' In 1910 werden aan valsche munt uit Ned Indiè onliangen 500 rijksdaalders 5Ü guldens 710 halve guldens ' 502 kwartjes en 5S4 ilubbeltjcs üierbij kwa men als slccdï c'enige echte docli on gangbare stukken voor ' Een nieuw fabrikaat vafsche gcala - en guidons werd in Indie aangetroffen ' met jaartal 1901 dat nog onbekend was bij het voor cenige jaren ïn#csleJd ondcriock der Indische circulatie H IJ S M 13eiïaTve ' de gowonti pnn&Sn jaSri ' eï slag enü.J zullen in do jaarl vergailc ling van aandeelhouders op 30 Juni do volgende \' o'orslellen wöiöiji behan deld J - machtiging te vo Staat in dat gevat hoi pcnsiocnloiadd Aan Iliet prae^dvies van den tad van administratie ü hot volgende ontleend Do uitkomsten der oxploilaliewko nine overtref fcn die vaa IÖ0S in ruime tin'ale Do ontvangsten uit bel vervoer van reizigers waren ruim f 1.000 000 dio uil het goederen ven-oor bgna 1350000 boo.gcr ca toonen oon ver meerdering van 0 pCl Dc csploitalfe koslen waren sleclus 2 pCl boogcr over alle hootdslukkon vcrdoald maar voornamelijk tengevolge van dc lioogjro bijdiago voor ondeisleuning van het personeel De winst - en vorlicsre!o;uiag opent daardoor met oon hooger overschot van ca 1'1.050.000 waarbij koml een boogcre bate aan intcresi van t U8,0O0 Ton laslc dier rekening moest cebter gebracht wonden aaan renten vau le>i oiflgcn on aaa liour en inedogebruil van spoorwegen CiiZ oen groeier be drag van resp I125.U0U en f472 000 terwijl verviel do bijdrage iu pensioon ïondseu len vorige jaec f 104 000 en nu gebracht ' ten lasie van dc uEpioi tatit-ccbcning onder ondcrsteiuiing vaa personeel Het batig sildo der winst en verliesrekening bedraagt L 1 L-il 01 ' Dc raad van administratie steil voor daarvan 1447.000 te voegen bij do re serve na rond M22.UOU daaruit ge wonnen U hebhsn voor de aanvulling van de op 3,1 Dec 1900 verschenen contante waarde der reerfs verleende pensioenen aan hot personeel en ou der aiirek dor bed r ij fs belas Ling een di vidend ' uit te kcwen van ^ pCt v j 8.1/g pCU jttiNiNJSAIfAMjU 17 Jou » 1911 Uit do Staatacouratit Dij Kon Besluit is dr J H lionnoma CO nséivaler nun Je T.' e voor Openbare Gezond - lenisregeiin Te llot.tcrdani werd gisteren en vanuauj liet 16de congres voor Upèubai'o Uezönd'heidsrüfiuling ge hofden Hot congrea werd geopend door den voorzitter mr A b \ baron Van Lynden buigenieealer van Ulreotil » met een rede waarin bij na een iuul wellconisUvaord lol de talrijke aanweKigen in Üel bijzonder lot dr Uijl verlegenvvoaiKliger van den ini ruïïtei " au oortog 1 du beti.ekeuis vnn bel g-ozondbeidscïngres mleen«lic Hel komt daarbij aan ojj do vragen wat tc verslaan onder openbare ge zondhei ds regeling 1 c-ji waar di grens Uisscti&a openbanï un private jiy giono ligt Spr giii ^ na lioe iiel mol dc liy gienisclte maativgelen gcslclcl was bij dc oude volken in de middel eeuwen oindu.1111,1 it konten tol de giwlc ^ vordsringeti vnn den ' tvgen wÓG^ii^en tijd,-om daai-bij Vooral stil Ie slaan bij tie drie grooto vraaff sti kkon van don day stedenbouw volkshuisvesting en arbeiddliygitno Om lot goede resultaten tc komen op het gebied der hygiene is de me dewerking van idle wetenschappe lijke mannen noodig on zal bel er voornamelijk op aankomen dc hiaat regelen in liet belang der volksge zondheid genomen sleods meer it popular iseeren Vervolgens werd dc lijsl der nieu we loden vaslgeslclrl en bcditiüg deze 31 Thane > werd door de.i oersten se cretaris dr W P Ilnysch ' l jaar verslag uitgobracIiL Daaruit blecï dot bel congivs Hums lelt A departe menten van openbaar bestuur 03 ggmeaatöbesliiren 120 s-vzimtiluuis ocmmissiën 3'i andere wirecnigin gen op Wat dc voorbereiding voor dit congres betreft bestond verschil van gevoelen of dc wet tol vvn>,igïng der gezondheidswet aan de orde ge steld moest worden Pc meerdor heid besloot othlcr daartoe onder bep.ding dat bij dc behandeling alle pcrsoonltjlcc gevoeligheden zuovect mogelijk zullen worden vermeden on het concres er zich Dc bespreking van do vvijzi^mg der Woningwet mocsl lot dc vol gende vergadering uilgwicld wor den Alsdan hoopt hel busluur o-tli do bestrijding der syphilis nan do orde Ie stellen Uit.het verslag van den penning meester bleek dat iet tantnl leden 553 bed'TOOg en de rekening sluis met een batig slot van f 330 Het verslag spooit ann om ieder in eigen Iu*ing ' tèl belangstelling voor do geode zaak op tu waliken Daarna kwamen vorscliiilenuo prnlen der agenda in behandeling ^ Gisterenavond woren de congres 3is(cn vereenigd len aladhuizc * waar zij in officieele receptie dooc burgonieeeler en wethouders vcr wolkomd werden De internationale zcelioöen staldng Dc „ Tellus " vertrok uit Amslor ^ dam met ' een volledige bemanning naar zee Gisterenavond kwamöa tweo DuifsnSiors oni aan te mons!c < rëii aan ïi3t Conii^l-^on - Zij warxh?n opgepikt door de pO^SP E * sloten zScn bij tic stakers aan Over hot standpunt < i <- veder * vernam „ De Tol " het volgende \ val dc beide ultemalionale cisclien der zeoliwlcn botreft 
V UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1911 - Tweede van dei Snoeit te Öbster=Nijke'rk te Zwartewaat Z.-H de heer J Nïjenhuis Ockhuijsen cand te Win schoten te Goudnaan de lieer G Alers cand te Schiedam Aangenomen het beroep te Zoe ten ds G Brunt Ie Oudenbosch Bedankt voor het beroep te Dirks land ds G Benes te Delft Doopsgez Gem Aangenomen het beroep te Anr > sterdam door ds P B Weslerdijk te Enschede Sfc0 « Vrye Universiteit Bij den penningmeester van de Vrya Universiteit te Amsterdam is ' ingekomen voor een nieuw gebouw f 3500 aan dr A Kuyper als " bij drage geschonken dooi leden yan Geref jongeiingsveroenigingen Technische Hoogeschool Geslaagd voor het ingenieurs-exa men als scheikundig ingenieur de heercn M C Basted A Cats me J W G Collard P Hassclbach rnej G Janssen van Raay G J van Niouwenbutg met lof F J Nel lensteyn W J P Pelle J Ph Pfeif fer mei lof H J Prins met lof A L van Scherpenberg G F van der Want H I Waterman met lof C A H von Wplzogen KOhr Jr voor het prop examen in de schei ' kunde de heer W H de Vassy voor het ingenieursexamen der werktuig kundig ingenieur de heer G F Berg Ï met lof F W H van Beuningen 1 W Tenbrink G J J van Goor met lof F C de Graaft E Hep ner E A Heyse L - B ' J^nhorn - H J Kessler J W Kleinbeptinck met lof F M Kok J W Lubberhui zen A Metzeiaar met lof C J Moll Schnilzler T S G J M van Schaick W Simon Thomaa D B Streefkerk E J van Thiel roet lof S G Timmers Verhoeven W H van Tyen met lof W H Veldhuis Azn J Verstelt en P F A von Wolzogen Kühr — 0*3 Israel Kerk In tegenwoordigheid van lal van autoriteiten op ïilanthropiseh - en onderwijsgebied werd gisteren te Amsterdam in een bijeenkomst hel 150-jarig bestaan herdacht van de stichting tot verpleging van Ned Isr weesmeisjes „ Megadlé Jetho moth Maasiem Tobiem " Na een fees te au tule door de wees ' meisjes hield de voorzitter van genten de heer B L Gompertz een j de schuur In elk geval " bet is een 1c - dat deze arbeiders daar doormaken wat niemand zou doen indien hij llmïs maar eentgSKins Icins zeg ongeveer bel zelfde te verdienen En wanneer hii per uur naat rekenen is " el uon no ^ tct weinig doch ze hebben bet aan ' 1 eind der periode ahes bij elkaar Gemiddeld za hij per weck 10 lot 12 gulden mot den kost kunnen halen Er zullen koo ger zijn doch cok vei'en lager ' l Hangt ook van bekwaamheid af Men ziel dat dit stuk arbeidsleven ook al weer gelijkt op aüe andere „ stuk ken " van dit teven Hei is Mn en ' t zeil de Des Dinsdags op de wcekmarkt te Sneek wordl de „ handel ' in arbeiders door beide partijen gehouden Op het den rabbijn den heer S Ph de s[ll jt en | van dezen handel is al inocr Vncs Nzn en de heeron de Wolff malen ook van onze zijde gewezen De Haan P Davidson M A Jacob - doch andere maatregelen dienen '¦ - feeetrede " waarin hij hel feit her dacht en de geschiedenis der stich ting naging - - Gïsternamiddag half drie heeft de plechtige opening van de gerestau reerde synagoge te Haarlem plaats gehad De nieuwe biema was gelooid met de ten geschenke gegeven kerk = kleeden voor de arke des Verbonds hing ook hel nieuwe kleed de In stijl ontworpen kandelabres hingen er voor alles schitterde in licht Precies te half drie werden de hci wetrollen binnengedragen door h A Glaser en Gompcrlz Een jongenskoor onder leiding van den heer H Ilalie uit Amster dam zong bij hel binnendragen het lied Gezegend zij Uw ingang en na hel plaatsen van do wetsrollen in de ark wederom een lied De rabbijn hield daarna een rede naar aanleiding van Ps 122 i fn een kort gebed herdacht hij het Va derland en ooit hot Huisman Oranje Het koor zong vervolgens Ps 100 en daarop werd or can gebed opge * dragen voor het Koninklijk Huis De arke des Verbonds werd geopend allo aanwezigen stonden op en loen sprak de oppBrvoorzanger dor ge meente do heer M Petzon hel ge bed uit Eenige algemeene gebeden volgden en als slot zong het koor een HalJölHja Land en Tuinbouw De kooiing in Friesland Een der Noordelijke piattelands correspondonton van het jVolk " schiijït Pnosland is een typisch land Datkent op nauwkeurig regelmatige tij den in bet jaar haar kieviten baarvreemde bezoekers voor vee zuivelen meren haar overstroomingenen ijs j Maar ook met minder kent hot zijn lrek" menschen zijn vreemde maaiers sn hooiers Vroeger waren iie't gci ogold „ hannckemaaJore " ook wei poepen " genoemd deze kwamen in grooten gelalo van ever de grens bij Hannover Dit is thans vrijwel afgeloopen de hondej-dlal 1 " Ion Duitscliers van vroeger zijn r.u lot hoogstens iOHalcn ingekrompen Zeer goed te verklaren door de vraag naar arbeidskracht in de voor laatste jaren aldaar Hun plaatsen zijn nu meest ingenomen door ge heële zwermen arbeiders van let platteland van Groningen en Drente benevens een deel uil den bouw - en woudhoek van Friesland De Groningers en Drenten blijven bij 1 *™ iren mi "« 1 ue « ronineers en nremon onjvuu uu "»" j »™ ««"¦ ',.,„ „ Q i~™i Boiwp9n_io Vlaaröiagen Ife N t J d e meeste Friezen center altijd * o $ de i vaarding waa haar ten laste gmga GEMENGD NIEUWS pen heeft besloten voor de zaak der stakers dezen een uurloon daags toe e slaan Eeïi telegram uit L o n d e n meldt dal berichten uil verscheidene cen tra er op wijzen dat terwijl nr ner gens van een geregelde slaking sprake is een aantal schepen zich slechts een volledige bemanning kunnen verzekeren door verhooging van loon terwijl in sommige geval len de bemanning opzegt Op de Tyne waren vier sloom * booten verhinderd uit te varen daar zij geen voldoende bemanning kon den krijgen Do mannen van een der schepen die geteekend hadden voor dat do slaking was verklaard maar niet verschenen werden gearresteerd - Volgens de „ Times " ótaken da zeelieden in de volgende havens Londen Barry Belfast Bristol Car diff Dublin Glasgow Grimsby Hull Leilh Liverpool Manchester Newcastle Newport Middelsbrough Southampton South Shields faun derland Swansea en West Hartle - pool Tc Southampton is de verhitte ' ring onder de zeelieden het grootst tengevolge van de wekenlange agi tatie in die haven Op andere plaalr sen is de staking verre van alge meen daar veel zeelieden tevreden zijn met hun arbeidsvoorwaarden terwijl andere weinig vertrouwen stellen in hei welslagen dar staking De loonkwcsli'e wordt thans het meest op den voorgrond geschoven en van den vorzoemngsraad den oorspronkcl'nken eisch dar zeelieden wordt haast niet meer gerept Op ' t oogenblik heeft de slaking nog wei njg effect daar wainig zeelieden aangemonsterd behoeven te worden men vreest echter dat de moeilijk heden zullen toenemen als de dienst tijden verstreken zullen zijn < zeer vele matrozen en stokers kenms hebben gegeveo,dat zij na den ger ¦ stelden termijn niet meer zullen werken [- 0 J D C M de Roos - f To ' s-GravenKage - ia In den ouderdom van 67 jaar overleden do heer J D C M de Boog oud-hoofdangeniear van het soiawezen der spoorwegdiensten De overledene was riddier in de orde van don ïï.ed Leeuw lü e n kr an ige haan Als een curiositeit meldt men uit Winters wijk dat de heer Gijsbers aldaar een haan Ijeefi the wegens gemis aan de hen de kuikens uitbroedt Herstel in de ouderlijke macht Eea aardig blijk van de heil zame werking die de Kindeiwetteu kunnen hebben 13 een uitspraak ¦ waarbij de rechtbank te Zutlen gis teren de echtelieden D en s op ver zoek van den Voogdijraad kon her stellen in de ouderlijke macht over hun kinderen Voor ruim anderhalf jaar werd de Yadei daaruit ten aan * zien van zijn vier kinderen ontzet ' omdat hij zijn opvoodingspljcblen grovelijk verwaarloosde terwijl teea de moeder van de ouderlijke " maebt over drie van die kinderen ontheven Werd Hol gemis van de kinderen heeft daarna den man aangegrepen en tot nadenken gebracht Urde en zekere welvaart zijn thans zijn huis binnengetreden Dit is de eerste maal meldt de Zulph Cl dat herstel in de ouder lijke macht door de rechtbank plaals had Hel ware te wenschen dat ook by anderen de maatregelen van den Voogdijraad deze uitwerking had d - en „ De ruimte aan boord van een schap is uiteraard beperkt Daarom moot men er aan de verblijven ge • hcrl andere oischen stellen dan b.v aan een verblijf aan den wal Ieder een moet er zich min of meer be helpen Ook de ' eorete klassepassa-jjïere de kapitein en de officieren ÜJ v worden aan boord van een schift heel wat slechter gelogeerd Uan zij net aan wal gewend zijn Dit in aanmerking genomen is er volstrcïft geen reden lot klagen over de logiezen der zeelieden en dé Machten komon dan ook alleen van k ' zoeilietiendenorgan'tKaties Vele logiezen zijn nog voorzien Nan op hot dek uitepriogende luifels « vaar de zeelieden bij warm weer onder kunne v '< n < Bovendien Kijn de zeelieden in ' ^ regel niet al Ier tegelijk in de logiezen terwijl « te een slaapt heeft de ander de • wacht zoodat het onjuist is het wöor lc stellen alsor alle zeelieden ivoor wie het logies bestemd is daar geregeld allen verblijf houden Dat de zeelieden niet rechtop kun nep zitten in hun kooi vonden on '/,< zegslieden niet erg Mep komt " daar in om ie liggen en niet om te Bittert In een pullman-car der Ame ri^aanschc ' spoorwegen hebben zelfs de ccrste-klassepassasiers ' niet ruimte in hun kooi om Tochten Ie zitten Jonge zalmpjes Door de Heide maatschappij werden 20,ÜO0 jongo zolmpjes in do Schipbeek Ie 1 Jdli mien losgelaten De diertjes die nog maar 3 maan den oud zijn waren door den snel len stioom van aal riviertje spoedig uit ' t gezicht verdwonen Ben villa als hoofdprijs Aan de Internationale tentoonstel ling van banketbakkerij kokerij en aanverwante vakken die van 10 lot 31 Augustus te Arnhem wordt ge houden zal een verloting verbonden worden Hol comité denkt als hoofdprijs aan Ie koopen een villa in Arnhem Vclp of Oosterbeok Eenvoetafgereden.Ophet station Swaimen is de arbeider H bij het rungeeren onder eenige wa gens geraakt tengevolge waarvan hem de linkervoet boyen den enkel afgereden werd Ook het bezwaar ' ht de zeelieden in hun rust gestoord worden door hash én weer geloop naar Jiet kabel gat achtte men overdreven In den verei sl^en de zeelieden niet op de Jijden dal men in het ka.bolgat noo # i beeft doch moeten zij dam L i ¦ de hand zijn om met hel materiaal ' te werken Verhel e ri nu der logezen wordt iloor de rêèders onnoodig geacht - Bovendien indien men al ' ts:...cps volk een verblijf wilde geven germate gelijk aai ' de verblijven aan wal dan bleef er op het snhip geen ruimte meer over voor passagiers en lading Tot alisato r vor b o d De voorzitter van do Tweede Kamer is voornemens aajist Dinsdag volgenden dag na de cuudstemnuini over do sicenhoowers-wet te behandV len de interpellatie van den heer Van Karneheek beueüiendc toepassing vaA totaiisalor verbod Hevig gevocht Op den Am stcl lusschen de Prlnsegracbt en de de vergadering van Kerkstraat te Amsterdam raakten stellen om don Vrijdagmiddag ie vjjJ uur twee par tijen van de diamanlslijpers slaags De veehLparl » werd zoo ernstig dat de politic tusschen heiden komen moest en de diamantslijpers mei de sabel uit elkaar joeg Een der vech = tonden ontving een sabelhouw è'en paar anderen werden eveneens al vechtende gewond Wat de geregelde keuring betreft deze is noodig om twee redenen vooreerst omdat de veiligheid aan boord van schepen in zoo hooge mate afhankelijk is van de liohame ïijkc geschiktheid der equipage en in ile tweede plaats omdat op de maatschappij zulke dikwijls zeer zware verplichtten n 1 * 1 * voor ïiet geval van ziekte der schepelingen gedurende de reis en zij zioli dus door een gore gelde en strenge kuering zooveel mogelijk moeien vrijwaren tegen de mogrlijkitoid van geldelijk ver lies door ziekte onder hel ¦ heeps veJk Int " n Textielarbalderscong » Het congres is Vrijdagmorgen begon nen met do boaproiuig vac oea dooï Denemarken vorgestekkj resolutie hier - j p e melk duurder Te Wor too strekkende dal hot grondkapiiaal mcivcer hebben de meikverkoopers in het vervolg 76-000 francs moet be - aan hun clientèle medegedeeld dat dragt-D loodza die bqcca is zal ag ah gjj besloten hebben van at 19 Juni ^^™^^ T,™i > ™^ S ™ T ¦ c - k - de melk mel l ccnt P er llter tó verhoogen en dus den prijs te brea Bovendien is het naar de mee ting der reeders volkomen geacht vagnttigd dat vóór iedere reus op nieuw keuring wordt verlangd om dat bij iederc'reis een nieuw con tract wordt aangegaan De Chmtv.whe schepelingen worden gekeurd alvorens zij China verlaten ten dienen Bgdiagon vnn andere lan den zullen moeten warden verzameldals bet ondersicurdngsfoiuls krachtensbesluit van het inea 1 nationaal comitégebruikt is voor een arbeidsgeschil,en dientengevolge Ji»t kapitaal met ge daald is onder den boven oangegma i VB^uj v^ii.uoguer prijs oiei norm b ° shjters moeten betalen waarhy De aanvul Üngsbedxagen mogen oiet moer zijn dan 5 centimes per woefc en per lid Het bcslnit zal eerst dan van kraent Kiju wanaeer de meerderheid der landolijbe organisatie het goedkeurt Do meerderheid der Duilsclie detega - Den oisoh van afschaffing der ge regelde licliaamskeunn ^ zou a de reedors dus m-H kunnen ïnwilli - gen op 9 cent per liter Zij zijn daar toe genoodzaakt wegens do hoogere kosten van hel vecboudersbedrijr en den wegens boogero kaas - en boter prijzen verhoogden prijs dien de tj'il IJ m u i d en wordt gemeld dat hei stoomschip „ lieyerland " gister avond G uur zee heelt gekozen konqt dat da thans weer heersenen ' de veeziekte verbazend veel offers efeebt Kookt de me meente Oostzaan zijn I It In de ge - enige ïnjjczclcnen door mondzeer de bekende vcezicliie vermoedelijk door hel ge bruik van ongekookte melk lies wilde ' t grontlïtapïtaal op f 100.000 ' aqngct * m iJ vrezio'r Dankzij de onvermoeide pogingen van het agentschap te Umuidcn don kapitein en een inspected der Scheepvaart - en StesskotenmaatF schappij daarvoor axpresselijk rer gekomen is men 01 in geslaagd trots du krachtige tegenwerking van den Alg Ned üecinonsbond het stoomschip voldoende bemand te hnjgen om te mogen vertrekken voMoendc aan d'a bepalingen van de Schepenwel De - belangstelling aan de haven was bijzonder groot Er waren afgevaardigden die wngTondkapitaal van 150000 francs wil - \ den I Hagel In een groM Te R o U c r d a m weigerden do matrozen der Java-booten „ Taba nan " en „ Bogar " aan te monsteren op de „ Willis " en werden op last dei directie van het terrein verwij derd De matrozen van het s.s „ Zijldijk " der ' ilolland'Amonkslijii eveneens Da malrozcn der Holland üche weekbooten verklaren na af loop van ' de monstering over 14 da gen niet opnieuw te willen aanmon sieren üp liet Engelsen consulaat heb ' hen geen Ëngelscne zeelieden aan » gemonsterd Do slaking breidt zich uit Met de Batavici'lijii werden he » dctioclileiid te Rotterdam verwacht uu Londen 25 Chmeezen ter aanvul ittig van hel incompleet van de equi page van de Javabool „ Willis " Aan enkelo aanwervingskantoren van zeelieden zijn gisteren ontsla * gen gevangenen aangemonsterd ter vervanging van stakende zee lieden Naar uit Antwïrp&n wordt geseind hebben de christelijke dok werkers besloten met te staken doeli de christelijke stakers mei ge kUe ondersteunen Öp de „ Devonshire " is de slaking algemeen De bemanningen van de „ Gm-onno " „ Adolphe " „ Dieppe " weigerden liet werk lc hervallen Do pelrofeumhoot „ Oecan " zoekt be manning omdat de Belgen ¦ weisew den lo \ ycr ' lC ir-ffe ' '„' xunisré " " i ' s « Sc f!ê bemanning verlaten de „ Oreltis " vertrok met onvolledige bezetting de bemanning van de „ Prince Charles " en de Oclgique " weigerden zicli opnieuw te veibin -> tien De arbeidersbond te Antwer - Duilscblaiid diende een amendement de gemeente Eist Betuwe heeft in strekkende tot de bepaling van twl hevigo hagelslag groole schade li gTondkapitaal op 100000 francs Dit brachtwerd met één na algemeene aLemiruen sen niaangenomen Alleen Engeland stemde fruit tegen *—«— In do namiddagzittins kwam hol voor 1 Door de tram aangore slel van Duitscbland in zake de inter - den T e WaKcmngen is do GG-jangc P nationale solidariteit in behandeling v L verpleegde in hel Oude Hanncn Do resolutie luidt in hoofdzaak als « 1 Vroiitrenliuis die de rails nog wilde volgt f j ovcrsiekcn door de tram Ede—Wagenin Hot Congres beschouwt bet als do gen aangereden De maif is doof en zeer plicht van iedere organisatie haar ei - bijziende gen strijdfoiids KOovoel mogelijk to ver 1 mj werd nrej een hoofdwonde en ver sterken en te zorgen dal baar te Prachtige Gokli-edc Costnums thane 1 lï.3o Degelijke Costnuuirokken thans f l.G « Kenrigu Linnen l^iiiHiiisiu Onder rokken thans slechts tiS cent Prima Woiró OndorroJcken ext • wyd vroeger l & " S en f ' tA \ thane sleeuts t 1.65 en t l.:ti > Prachiigo BIodsch van Baiiii Katoen Mousseline Stof ol Zijde van at C9 cent Ruime kcuz in Kinin Huwelijk Een Weduwnaar van onbesproken gedrag m 1 goede poaitio klein Rczin i gr kinderen wenscht in kennis ie komen met Jouge Dochter ol Wed ui 3 ohvlinhouding verzekerd Br fr oader No 42UD uur v d blad Rijwiel Buitenband f 1.75 Goedkoopst iMh'es v«oi K^j-.ïiel - roparnti^n H Straïitraaii Tel öSE Geertelirug verstrekt voorschotten san Ainbtttieren xoailci b(*rg partleulioroa i nn rekeHicul enz Rente 4 U U JJnonkosten " voomit Aiwikkoliue E e heim en suel Achter den Itom S.K»ntoor goopeud v;m 9—4 iiu v;iu G — S uur 9G6a È CO Koopt nu een Rijwiel Nu is het tijd Wu " leveren U can Prachtig Eigengemaakt Heeren en Dmnes - Hüwiel voor t 00 t 65 — Prima gelakt en vernikkeld 2 remmen freewheel nikkelen velgen Dnnlop of Micheliiibnndon alles roet garantie Het Rijwiel Ia beslist meer waard Voor Kmailleeren Vernikkelen en licparccrijii is ja adres - W JONGERIUS JWWIEUMGAZUM HMUPLMT 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1911 ~* Twsed ® Glas » n S BÜITENGEWO ZWARTE MANTELS FANTASIK-PAL KTCOrr © KIPiTDEIfciMCA.lXTlüJL.SS MANTEL-COSTUU J HEITKöNIG Helligewe lï8Él-ill8P0al0-U Het dividend oyer liet hoek jaar 1910/1911 is vastgesteld op f 10 — per aandeel waarop 10 \ is gestort betaalbaar tegen intrekking van het bewijs No 43 lïe Directie J Kol H F Kol van Ouwerkerfc Utrecht 14 Jout 1011 4-258 - H.H Smedeu Zou tp eiiig Bog-ltk gevraagd een bekwame Sraidsknccht bekend met alls voorkmiieuüe werkzaasnliedeu uitgezonderd boel - cu Iioerunv.orlt Brievea Iranco ondel - uo 43->7 bureau Viiii dit blad liaison die üiofles A W VAN DER MAATfï 10 Elisanelnslraal 10 Ulreciii - TOsph Mere 469 Van een der grootste fabrikanten heb ik eenige duizenden Dames - en Xïincle!"Ë»otïJE MODES A ff VAN DEB MAATS 10 Efelistlisiraat 10 WU flliEli DRAQEM,,TÏ1E IMDESTRUCTIBLE5H0E " HtTSM^MDEMSCHRIFTEWKEjS^flnTIE OPOECHR0OM2aLEN vl v I | TKP f * H*7 * isaiawinciqpeniMWAteen c-~^-..^\.yr » ' rVtWrï I HAARLE tl¥VËIiilE.KE5;5CM0EhEHMttGAZÜJ1Ë | NACH,fKA£L;™3.tf ZADEL ™ ViEUT ^^ 1ÜSTEDMFEB8TEN Te koop GO ii 70 gebruikte Steïaerpalen Inug circa zes me ou Adres li KEIJNEltS Gildatraat 90 Utrecht 4228 Terstonö GEVRAAGD eene MiiFijDSlrijfefer voor vast werk Adres Heemraadstraat 2é9 SciieveniQgen 4232 16 J VAM GILS Naclitegaalstraat 40 U Weistr | Se — TBIiEFOOM K173 - 5g m Inlandsehe Inmaak Brandewijn gj Iper Liter * l-OO t I.IO * X.30 * 1.30 S SI por BTlesoli ± O.S5 f O.0O tl — f 1.10.8S jij Fran?clie Inmaak Brandewgn jjg BperLiter fJL20 fl.40 ll.OO gg @ per Flesch ± 1.00 il.üo 11 t <> | g | ê Barcelona Inmaak Brandewijn 83 § per Liter ± 1.30 f l.SO f 1.7S S I per Flesch JEI.IO tl.&5 ± l.SO S § Likenr of Vruchten Brandewijn "•"" i ™!""'""' is Deze likeur wordt aotiJetbyvoegiug vnQfiuikerof lirnidou op do vereche BS vrachten gedaan waardoor men alzoo een heerlijke Vrn oh'oud rank verkrijgt ^ fiiüibi5l:*iiil5l)ifflt Grootst en ruimst gesorteerd SelsoeisEBsmeSfSjasiijsi Sisea » **»- < Ke<"> J - 10.90 » - 15.50 f 3.40 en - 3.90 99 3 » - 18.50 >» - 21.00 - 4.90 en - 5.90 » 4 99 - 21.00 jj 26.00 - 6.90 en - 7.90 99 5 » - 26.00 5 » - 32.00 - 8.90 en - 10.50 ff 6 99 - 32.00 f > - 42.00 « 2 1 » 3 » 4 ^ 1 5 » 6 A a _ Serie 3 i en 5 zijn meest met zijde « rovoci COSTUUHI-ROKKEft Serie 1 van f2.90 tot f 3.90 thans - 4.50 „ - 5.50 5.90 „ - 7.90 „ - 7.90 „ - 9.50 „ - 9.50 „ - 12.50 „ - 12.50 „ - 16.50 „ ZWARTE PALETOTS f 6.90 f 7.90 f 10.50 tot f 19.00 95 cent f 1.45 f 1.95 f2.90 f3.90 tot f ] Stofmanfels voor 1 1.45 f 2.60 f 3.90 f 4.90 en hooger Kindermantels zeer voon Zie onze Speciale Etalage voor Mantels Oude Gracht 8 f 5.90 8.90 14.50 16.50 19,50 24.00 SO 
UrRECHTSGH NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1911 - Derde NO 388 SCHAKEN 18 Juni l'Jll Redacteur G CL Smeoke » Leidaelioweg 17c h utrecht Probleem No 527 Motto SPBINX ProUoam-tonrnooi der Schochwelt " Kg6 Ta4 Lfl Pof pi c2 cS o4 ib h2 Khi Tc8 Ld8 Pbl e * dl pi c3 c7 ti 16 Oplusam » over ö dageu Do nanieu der ^ oedt oplossen worJoii over 14 dn s eu vtrnield i Probleem No 526 I P b & caz staatsburgers "' zulke geweldige ^ ^ i ™ 0 " I * 8 e ^ n * ^ 43 Derde Blad Wat de gewapende retle KOSI Onlangs heelt een OosLenrijUselic lu de eerste plaats tierekent de schrijver de kosten van den gewa penden vrede Hij bevindt dat de jaarlïjksche uitgaven van alle l'oir den liiervoor zes milliard gulden be dragen vooi Europa alloen ruim vier milliard gulden Daarbij komt dan hot arbeidsverlies van degenen die in actieven dienst zijn ' dat brj voor Europa berekent op drie rnn > Hard henevens de schuldenlast oia volgens zijn betekening 3J milliard beloopt Zoodal dus hot jaarhjkscli verlies dat de liuropeesclie vollts huishoudiug lijdt met andere woor den wat door het militarisme ' eder jaar wordt verslonden ruim 10 mil " liard gulden bedraagt Nemen we hier een berëkenii g vroeger door dr Pleiter gemaakt tot grondslag daii blijkt uit een verge lijking dat alleen de uitgaven voor le_gor en vloot in de verschil lende landen van Europa in het midden ' van de 7üer jaren dei voiógo eeuw ' iwee milliard gulden bedroegen zoo dal die alleen reeds meer dan ver dubbeld zijn En onlangs beeft men nog een berekening kunnen lezen • door den bekenden statistikus van d'e Fransehe akaderaie Tlicry ge maakt waaruil bleek dat Europa van 1883 lot 1908 dus in vijf en-twinlig jaren niet minder dan 145 milliard francs 72J milliard gul den voor bewapeningsdoelEinden uitgegeven heeft Prof Kobatsch beeft ook eens r.a gegaan hoeveel in verband met dien vrede een oorlog zou kosten onder de tegenwoordige verhoudingen en komt dan tot deze conclusie vijf der vredesjaren zooate we die thans hebben staan gelijk aan één oor ogsjaar Do huidige toestand komt dus hierop neer dat men in Europa voor wat de geldelijke uitgaven be treft om do vijf jaren een oorlog heefl En dat noemt men dan vredel Zulk een toestand wordt m de jaar lijlische Troonreden ^ geprezen als een waarin de verschillende Euro pctfselie Staten met elkander Prof Kobatsch gaat ook nador in op het aigument der voorstanders van het militarisme dat een sterke vloot noodig is om den buitenla.id schon handel Ie - beschermen en ie bevorderen Na flit argument on der handen genomen te hebben zegt hij er o.a van „ Het is juist bijna een wel dat hoe geringer da uit en voor oorlogsbewapeningen zijn des te geringer natuurlijker wrjs ook de belasting van het volira budget des Ie grooter de mogelijk heid is om te concurreeren op de hui.tenland(sche markten " En hij toont dit dan verder mol de gelaiien voor alia landen nader aan Doch nog onzinniger ltjkl dit gan sclie argument wanneer we zien * dat er niet do minste verhouding iV lusschen de stijging der kosten van leger en vloot en van den buitenland schen handel Voor een drietal lan den volgen hier een paar cijfers die dit kunnen illustreeren Zoo steeg de uitvoerhandel i n 1-et tijdperk 1880 tot 1908 voor Engeland in procenten met 54 voor Frankrijk met 39 sn voor Duitschland met 129 De uitgaven voor Jo'ger en vloot daarentegen zijn in datzelfde tijd perk eveneens i n procenten geste gen voor Engeland met 112 voor Frankrijk met 39 en voor Duils"i > land met 193 Een ander argument der mllilarteten is de noodzakelijkheid " zoo als zij zeggen „ om de staatsburgersdie m het buitenland leven [ e be schermen " Van dit argument zest prol Kobatsch treffend „ Hel is icchwel eigenaardig dal lasten op de schouders 0 legt dat JXS V d °°^ men erdoor lö welvaart aantast naat hel Dultc " land verjaagt om dan nieuwe u " t - beschermen als ze Eenmaal van ons weg zijn Eo n fraaie logica " Men stelt ' iet vaak voor alsof ai die uitgaven voor oorlogsdoelein den len sloffe toch weer aan de volkswelvaart ten goede kómon lunchen deze twee bedrijven m hel i Vi - '.!-!:;- sdrama " zegt prof Kobatsch „ ligt eehlei steeds een range tusschaipaiize en inmiddels Jl ' <* s acteurs niet meer dezelfde W-jnl.iii hel,eerste bedrijf zijn let de volken die uitgeven in het twee de bedrijf is het de gcidsirislokralie die ontvangt " Tot-zoover hel boek van den uos tenrijlrechen lioogleeraar En dan nogccii bewijs voor de volts-on be schavingsvijandigheid van het rni = lilarisme Volgens & en onderzoek ten vorige jare door liet ministerie van Buitenlandse he Zaken in Frank rijk'ingesteld naar de verhouding waarin de uitgaven voor-volkswel * vaarl.-stean - tot die voor-leger - en viool Ün dan ïs die verhouding voor ggTÖole gfoole landen aldus in Rn ' geland'Slaat zij als van 1 tot 5 in Krant'njk als van 1 tot 10 in Duitsch Jand als van 1 tot 28 in Italië als van 1 tot 27 5 in Oos ten rij k-Ho n garije als van 1 tol 22,5 Provinciaal Nieuws AMERSFOORT — Raadsverkiezing Er zijn zeven plaalsen le vervullen waarvan hvee nieuwe zetels een in 11 en een in III Do aftredende leden zijn in I H W \ an Esveld en J C Itolandus HageuWn in II A H Hamers in III A M Tromp van Holst en B J van Ensl Deze laatste in ' t voorjaar geko zen va cal ure-Plomp heeft zich toen slechts voor de ioopende zitting beschik baar gestold en wenscht dan cok nu geen nieuwe candidauiur m aanvaarden Ook de heer Hamers steil zich niet meer disponibil Thans zijn gcsleld door de vnjzinn kicsveroen Gemeentebelang in I E Eijsink en F M van Veen in II A M Tromp van Holst en F G Lagers in IT1 n W van Esveïd 1 C Itolandus Hagc doorn en A M Tromp van Holst Ook de anti-rev kiesvercen verga derde hedenavond en koos vier candi ditten twee m distr UI een ïn dislr I en een in distr n De namen worden eerst volgende weck genu ld ie se rd als de eandidafiiur door de gekozenen is aan - De ' Christ hist kiesvercen stelde een candidaal m Hl den heer.A C Couvec De dfd S » A T heeft voor I delieo ren J Overeen en G van Wiiland voor n J Overeem en K Visser voor III J Overeem-K Visser en C van Wijland Caïididaafslehing is op 27 Juni stem ming 6 Juli en herstemming 18 Juli De korfmoicli usschen Merk loch(po Slork uit btrcclit en het Vijfde heeftreeds Woensdag plaats trehad De Amcrsfooriers kregen klap ' met 2—9 De Keer W Van Achterbergh heefthel geluk mogen smaken to Kampen alzwemmende een iongeje uil liet water lehalen De drenkeling was 9 jaar de redder heeft de tfO reeds achter den rug Yoor l'everïnj van aardappelenaan hei garnizoen 16 Juli — 1 Nov wasminste inschrijver J C van de Logtmei l 1.93 ' De paardenar'ls 2c Id P II A vanAelst van de rij - en hocfcmifcchoolwordt voor onbepaaldcn lijd gcdclach.bij het ie reg huz to Deventer Burgerlijke Stand Getrouwd Martinus Wildeman en Ma ria Lamb rechts Ondertrouwd Kornelis Marchlenus Enter en Gerdina Geerlniida Ennesla Kraan ' Geboren ' Jannoïje d van G de Jong en G Brouwer Adriaan z van G G Veenendaal en G van den Burg BAMEVEID liurgerfiskc Stand Bevallen A v Tolboom gcb v d llontfBard z E.-Dekken géb v d Brink A A v d Bunt geb v d Biezen d A Koud ijs geb Verhoef x G Ceijfenbcek gcb v d Broek z H v Stormbrnek geb Blom d Getrouwd Gcrrït Brouwer en Evertje van Essen Overleden - Jannetje Schut 7 weken De politie alhier heeft proecs vcr-b'aal opnemaokt legen zekere Everlje li.,wonende in de buuitschap Glïnd ïvc gens het tappen van sterken drank zon der vergunning Onder haar cliënttk te\de zij zoKs een 15-jarigen jongen Als een bïjzondei bnid k.i:i " fnieldworden dat de koopman S A Zenddijkop de markt aiJiicr niet minder dan12000U • leren heeft opgekocht Te Stroe is een 15-iarig dienst meisje genaamd W v H door den20 iarïgeii boerenknecht C J geweld dadig en op oneorbaro wijze aangerandGelukkig echter was hel nog jonge meisje legen haar belager ongewassen zoo da hof hem onmogeliik was aan zijnlage bedoelingen uitvoering le geven BREUKELEN 1 Dinsdagavond Vers*aerdo Üe aföefeling „* J « VeoHlsteocfc " van do Ned Maatsc&ppij vcio > Tuin bouw en PlaiHÜnudo m ' Het „ S'.Titón' wapen " allïter I Eenige ingekomen stnlJèen werden voor kennisgeving aringeinomen Als nieuw lid werd met al^eanefenc stemmen aangenomen do Ifeer " T Ver hroo Aim to Bodegi - Voor id e keuring iv me.-a^brncTit rtlam ¦ ff!_LoVwien 10 nantftiï „„ blocionde planten dn 8 punten voor 1 flifo Aan G v TricKt le Breuk«lcnS punlen voot 1 * U|ö aan 6 A'mmer Spunlen vfjot 1 dïfö aan G Ammer oan ti > ïl.iarssevccn G puntnii voi aanbeten 8 punten voor töma'bn 10 I uiiion voor snijhw'nöa on S pnnfeSïvortt suik'erb'ftonen Vorrolgc-ns kwam aan ' de ordo ilc " ig van do colleeliovio inzen ^ nis - ij - le rruillentoonstollini [© Pist Pnmmsgon moendon dat er b > vcfni |'" il w ¦ ii Inch ui.lere le&cn bracK cn tlaw tewnla Hoj m t VMr allr „ on gold De voorzitter was voor in - Oo h'oOT Ilcoffendoorn m&en - do Kiat de VcchtsuFek na het behaal de succes te Zeist ncot achter mocht blijven Met algcmcene stemmen vy.érd besloten dat de Verccnigüig te Eist zou inzenden BilEUK.IvLE \ - NlJENRODE - Ge boren Cornells z v E-lias van -* Doorn en Eva van den Berg ' Overleden Johanna WiBhtfmrna Nullen oud 43 j — Burg Stand Getrouwd - a Bergshoe/r on M v Slavel.'J Brou wer en J M Bergshoeff M J y.Oudcnallen en C A Kruithof Geboren - Teums z v G Kamer beek en H J Kramer Overleden Aidnana Maria de Goederen 97 j eclitg v T v d - Grift BUSSUM Gedurende de kermis sultan Albert Prères in Conoordia hunnebokerude bioscopisclie voorstelliiigengeven wanneer de firma evenveelwerk van ihet programma maakt aisverladen jaar dan zullen ze zeker,weder op een druk bezoek mogenrekenen Uit de rekening en veronUyobr.ding van de Maalsdhappij van Wet'dadigiiesid afdeeiing Uussum blijkt,dat de rekening over 1910 met eenbaljg soJdo seint van f 1051.30 Tot bestuurslid werd herk^seu de lir Scnetfelaar Klots notar-s J hier en ïn plaais van den heer Bak kerkorff co&mgs overleden werd ge kezen de lieei Ter Meulon Hoewel de waarnemend vooixitter kan mededi elen dat het aantal le den in het afgeloopcn jaar sterk was vermeerderd booplo hij tooli dat * t aantal nog grooter zal worden om dat er voor de maatschappij nóg zooveel te doen is GUJjEMBORG Burg - Stand Ge huwd 1 Hendrik JoJnannes van der Hoeft on Juooba Pastoors Jöliannes Ratlerman en Johanna Romijn Geboren Anlonius z van Anto nius Valk cn'lluberta Maria Itooij donk Overleden - Cornelia de Boef 25 j LamberUis Hijnofcamp 67 j geh met Gatiharina van Jlounk Arsol dus van der Linden G j Johanui Veorenliuis 78 j geil met Willem van Heitsohen Tot tijdelijk onderwijzeres aansdiool no 3 alhier is benoemd Mcj.M Wulp te Amslenclam Benoemd tot Voorzitter van deKamer van Koophandel aHiior dehr jV BJijeni>erg Az De muizenplaag heersclit ver sohnkkeJijk in het veld tussolionCuJombong Goidormalsen en Bu ron Do liaver is grootendeets wog lie ' wetland argegransd door liei n.gediiodte ' I'er ' verdelging ervan issoriim aan Rijksinrichünp ie Kot terdom aangevraagd terwiil Ie lai^ibouwePi in aang-renzandc stre ken worden opgewekt voorzorging&maatragolen tegen de plaag te Iref fen EEMMES Bene ajgcmcono vergade ring vaa den Baeronbcnd was uitgo siiüevon ïeu einde ifl spreken over oen landhoawcurens en over ooa cursus in vee en paardenkeiuus IXj laafsle zou gehouden ivcsx'.en te Baarn ca lija avonden van den winter vorderen Wan moet echter eerst volwassen en lid vaa biet igenootschau vau land - ea trukl kundc zgn dat ceno ' jaarüjksclifc nilgaw » voided van t 2 50 Do land bouwen r cursus ïs getfee kostoloce Alleen zal men aan ËèI gemeentebestuur verzoe ken om een der lokalen van de openba re school daar « ui te mogen gebruiken en liat het daarbij on zich ' neemt om voor verlichting en verwarming te zor gen Gcduroudo de vergadering gaven ziclj tien jongelieden op De land bouwcursus wordt gegeven vaa 1 ^ ov tot euido Februari driemaal pc'r wcok van G tot 8 uur des avonds HÖjViERSUM - Burgeriiike Kond Geiboren - Petrus z v M \ d Heuvel en A Koster " WóU»tmina Aailomia Maria d v Th Sdiut en P P M H Wonnekes Ilandrika d v G do Wald en W v d Sotiagt Jo iKtnna Maria d v A J Brone en J ' Duijvekaim Gerriljc d v J van Pulten en Gr RuversJag Gehuwd M Huibreglse on G v d Rijt Overiedon - Johaima Petronella d v P Roaijen en U v Dijk AVi^t tus van Ekeren echlg van I v Leauwen oud 35 j — 15 Juin Hedenavond vergader de de U K Kiesvereeniiging Na wijdloopige bespreking werd aangenomen een voorstel om een solwijvein te richten aan de Antirev en Öhr Hi&t Kiesverconigingcii met veraoeli om do aftredeotide leden in distriet U niet te bestrijden docli ie steunen ' in welk geval de aftre dende leden dezer IÜesvercemgin gen zullen worden'gesteund Vervolgens kwam in discussie een voorstel van den voorzitter om Siet aftradende lid den heer II D iDeds die tol geen politieke pariij '" 3ioorl s cand'idoat le stellen ¦ Dit voors-lei werd aangenomen Met groote meorderfieid werd be sloten in distr I en III le stellen een der twee nieuwe caiwKdalon de II.H Brouwer en v d Aa — Nn de " mol bloemen en groenriümsoliools versierde / ijzaal vanden ¦ foyer m hol Hof van HollandJiïeid hedem de afd ttilv van deVcreemgiing voor Vrouweiikiies recht vöór een zeer tolnjk publiek haar Propagandadag Voor het spreekgestoelte was een plaat aangebracht waarop de Vrou wenfiguur met hel bekende „ Jus Stiffragti " van den woreklbond was afgebeeld Aan eén der wanden hing do vlag der afdeeiing het rood wit en Wauw met op de wilto baan den naam der Vereeniging in'een kort opemtigawoord heette do presidenjte der afdeeiing Mevr Hetóeken'—Daum de aanwezigen hartelijk welkom waarna zij het woord gaf aan den spreker van 3e zfeq dag den heer mr Mb Gom peHa van Amsterdam die in een ge _ zellïgo causerie de bezwaren tegen - VrouwenUwsn'oht onder de oogen zag Sdreker begon met een histo risch overzacM Ce geven van de ont wikkeling der vixmvvenljeweging sedert de oudihaid Lang stond spreker stil waar h » aangaf de verhouding van de vrouw tol de Uil deze verhoudingen moet nood zakdijkerwijs de eisnih voor Vnou wonkiesreeht worden geboren Dal de drang naar hot bezat van hei stembiljet onder de ¦ wouwen stefeds kroclitiger wordt tifwiist liet fcrt dal de vcreemging thans 10.000 looVw leill mei 100 afdeelingen Sprelter vonxlt dankbaar applaus Van de gelegenheid lol hel sollen van vragen werd door een aohllal aanwezigen g&bnult gemaakt Geduromde de pauze werd thee rondRed.iend waarbii Kicsrecht kookjes " werden aanjreihoden -' Br werd druk gebruik gemaakt van de getegemlieïd lot het koopen van brochures en andeme gesoliril tcn Aan het slol dankte de presidente spreker voor zijn boeiende voor dracht terwijl liet slotwoord niet werd gesproken doch gezon gen daar de Presidente in eon zelf gedicht vers haar gcduchfen over vrouwenkiesrecht mede in verb md met deze afdeeiing weergaf Een 20-lal nieuwe leden gaf ' ioh op — In een uitvoerig rapport zet de Directeur der gasfabriek zijn plan nen uiteen tot hel vorgrooten van ' t productie-vermogen der gasfabriek Hel mppoH komt lol de conclusie dat de bouw van een walergasfa bridk van een maximum capicateil van 40 000 M3 por dag in alle op ziclilon is te prcforeaivsn boven den bouw eoncr steenltolon-gasfabïTOk Ue omdervindiing opgedaan in andom plaatsen mot do exploitatie • vaji watergasfabrieken geelt dea direintour de zekerheid dal een óer gelijko inrichting mat succes in Mil versum kan worden geëxnJoiteerd De vrees die vroeger bestond dot het gecanbu roerde walergas meer gov'aar opleverde ' oor de gezon'd hoid dan het gewone sleenkolangas wordt volkomen weerlegd door het foil dat niet alleen in het buiten land maar ook in Nederland een gnoal aanital waliergos-installatics in bedrijf zijn Uitvoerig worden verder de voor deden van een wateigasfabrick op gesomd Bij den bouw ervan zal de kosten de prijs van iiet gas boneden 3 cl por M3 liggen De volledige Zondagsrust zal kunnen worden iugevoend Gewezen wordt o;i de versoliillcn de gemeenten die reeds in het bezit van watergas iiistaHaties "' n die daar tot volle ' tevredenheid werken De direoteur berekeat oen fotaal produoüevermogen > er etmaal van ' iC.OOO M3 waardoor de fabriek een vorzekeidc capaciteit van 40.000 ^ 3 per elmaal verkrijgt Om deze fabriek te stichten en daarbij ' hot zuivcrhuis te vengroo ton zaS noottig zijn een wn van 2G0ÖÖO gld LOENEN Maandagavond KieW ' de vereen „ Koninginnedag " alhier lihre jaarvergad erinng De vOoirzitfcr deïfceft J W B'o!t opende met korto WjjIJcomst groet de vergadering De Secretaris de lieer Clir den Herlog braoht lifttjaar verslag uit Hieruit bleek rf.m dat het ledental bedraagt 139 Verder ÖracStt spr in zijn uitgebreid verslag den ' dank aan allen ilio op 31 Aug jb lïunnO beste feacltten lïao.tlen geseven aan Qo Veïcen In gevoelvolle woorden Ber HacBl spr de na^edacKtenis van Vién ' lieer J Rater oïilanfls Overleden Veï ' de ¥ Ihildigdc spr do vöolbalcluU V V C voor Inui nelgcslaagdi pracBtïg prosramma Uil d « rekening en reï iintwdctBiug van den pennincmeösber Ülon lieer J Haasscn blrteJ dii in kas was oen batiR saldo " van f 47.58V * Deze verantivoonlinf nagtóziea ilöor de Iflï J ' iepter A P v d Ham en W D Boion wctïI in ordo bevonden ön hracKt den Keer Scnfcr ' dank ' uit na mens de commissie vo'or Bet rïcn*bg btlteer ' Als bcstmCrsletlon werden afekoïon de If.li II Tli Septer en W D BooW die hunne boimemi.nj aannamen Van « e rondvraag word flink ' gobruië gemankt en nader nverwo^en iWollco plannen in nnnm caking komen vttoT uitvoering ' rïp 31 Aug a.s KacTaï noï vcTscliï!lende fcdien lüinnfc meönin!g co Kegd ' Hi'lden omtrent ödn en andor Werd irtc vergadering gesloten - ¦ ¦ ^ o — r.üMTEflEX Tot hoofd der bcwaar ^ cliool alhier is hennemd mcj J Enge - Do volgeode partij weid gespoeld in den tabel wedstrijd Imsiheu Engoïnnd en Amerika den 21 April 1911 Damcgambiet A Born F JlerBliaU L d2 d4 d7—d & c2 ei e7—c6 5 Pblo ci d5 Hiet gehcd onbeao ikelfik duur liet den Duno-looper bevrijdt Do koitekto zet Ecliijnt mij cenfg on allcca eï — c8 teZQn 4 eG-fö 6 P gl-fB P b8 - cG 6 g2 E 3 Doio voortzetting schijnt mij beclemaal geen kiacht to hebben dech alleen ieta gift Wanneer Zwart daaiop n.l nalatij aaoelt ca kleine o ogenschijnlijk nietige lonten maakt ban ecu spoedig debacle het gevolg zijd zdosIb bijv in do party Eubinstoin — Capablooca te San Sebastian Bij jolst tegenspel zal Zwait echter minstens bet initiatief bchonden ö Pe8-1B ï Lfl-g2 Iig5 wat Mosbaa iuploats van dezïn zee tegeu IÜga speelde komt hier hocle mun ' niet in aanmerking 1 I iS-oT OiookEoC 8 0—0 9 Iiol — r5 10 o2-c3 0-0 Lc3-oö Zwart heelt la ' t centram een aanvals stelllng De tekstzet ie niet goed maar wat is beter Het Zwarte spel verdient do vwrkcnr 10 Iï Lg5-fG h7-hG Treurig genoog wanneer een naar g £ ge3peelden lioopcr methotdoel het Paari te bicdiii niets beter te doen heeft dan het Paard to slaan en zoo het vijandelijke spel to ontwikkelen De g«heele aanleg van het Witte epel > s fout IL Lo7-ffi Hot voordeel van het Zwarte spel begint zonneklaar te worden ' v.-:e goed go postofrde Loapers on aanval ïo bot cen - 12 D 41 — cB Op de zon Zwart don Pion met IJcS benevens De5 met voordeel terugwinnen c5-d4 Pf3-di PcG-dd - e3-d4 Sa hoett Wit evenoecs eon goisolecr den Pion mnar die is zwakker dan do zwarte flaar tor zijner verdediging de bijbehooroado Iiooper ontbreekt 14 T b8-cS Dreigt den aanval zeer sterk mob 1V1 voort to zetten 15 b2-b3 Dit voeit tot uiteon inkkiog van den gehooiea Damovleafel Maar do slechto zet Is-alleen hetgevolgder elechtopositie 15 D dB—o5 lB-Tal-oI TcS-efc Tot hieitoo he^ft Marshall voortreffelijk gespeeld en con beduidend stelllngavoor - MONfFOORT Burg Stand Ge trouwd IL A Ruiger 20 j en M v d Pol 33 j GcborcT Hendrik z v P Pelle gromwtïl Nfeddag Jan Mtannusr v S de Vos cai A iïe Wit Ovcspleden Gerril v VOORTHUIZËN Een paar landloopcrs hadden bier een goeden dag gehad Zoo veel geld was bij elkaar fjcbedeld dal een extra otter aan Bacchus gebracht kon worden Be gevolgen bleven natuurlek niet uit en weldra verkeerden zij in zulk cen verregannden staat van dronken schap dat de politic zich genoodzaakt zag dii puikje der inaatschapij per kar naar list ariesïaiHcnlokaal over te bren gen OUDJ3WATER Burg Slanti Ge iïawn Adnana Joliannad v G D Spcksnijdcr esr A W v Wijnsuar tien Overleden Jolianna v Scliailt 10 maanden POLSBROEK Tot prerMant bij de Ned Herv gemeente le Pols ibixwlc en VJist is beroepen ds O I Rjoolselaar te Noorde — Burg Slarjd Geiboreii Gij'sje Berüia d v G 3 Wollen en A Ver J hoer deel verkregen Hier was cchti r ree sterker zet voorhand n u.l Lo7 De Looper kon van bl ot u3 nit vtor Wtc zeer gevaarlijk warden Het bc;t haat Wit D dl geaatwODid on het vcrJer-i jrevolff was gowecst Dj3 Tc2 Tcü Pc2 Tc2 Dca Teil en Zwn-t liadt by i n vo.rdeelan ook oog ketbtjiit van do tciiigo u[hu lijn watopzicli zei al van beduidend gowicht is n.Tol-c2 Tli-tS ' Io overwinniugs ofennoel overgiet Mars'uall do dreiging zijns tenons tun Je is dlo ' uij ceret metUc7hadtmoo'eurtspi'ii tearaii Dau hadt hij aliiid cq <- iietocer michtlg epel gehad 1 & Pc3-d5 - Een onaonge atne viirassing voor Zwart IS I b5 — d5 i dio hem ico do tegenwoordigheid voii geest beneemt dat Lij 2icb giondig ver lokïnt Eon cion was vouf hem dadel.jlr verlaron mnnr d-o rost vnn zu a posiiie overwicht was ui 1 dï l i'fC ¦¦',- gl Td2 - Ïc2 zoo groot dat zij hom me - 19 Tüi ¦ ll-l Een pikauic weodlogt Zwait bad blijk baar op Lctf > go'ebend waarop hij taii Tc2 Dn5,b7-li6Db5-a7 uGdricsiuk ken voor do Dame had RcUroftCii 19 Tc3-cG 20 Lgi—io Leö-eö Zwart heeft sloclits do be.do Looiers voor de Üauie on daarmee is liet spal in ' ' beslist " • chtor i lijd nog niet gemakkelijk 21 D dï i,ü TcG-dO 2 -' Da&-a7 - aa Tfi-ci 24 ï cl - dl I.CG-1J 25 Tdl-d3 h f3 - 4 g5-ig4 mag niet geschic ou want Zwart zou do kwaliteit oH'ereu,dtiib-piouslnii en mot zijn vorbondonvr pionnen gcronk - kolijl winnen 2G Ïd3 d2 TdG-cG 2Ï 12-fl Kg—g7 Op gE volgt DbS | en Dfl 28 dl-d5 TcG-clf SS Kgl-f2 E&-14 80 g3 H Tcl-cS Daarmee dreigt Zwart r ^ tt2 Tcl *" bijv Lh4f Kfl Til 31 Td2-dl Lc4-f3 32 Tdl-glf K tfï-M 83 Tgl-gSi Oai op Lh4doorDh een stuk te win - 8S Ltü-c7 34 Tg3~-f3 Beëindigt don strijd o [ ziju snelst 34 3a K£2-el Op z'n vootdeeliRst gespeoid Doch ook na D e5 - ben Wit winnon T c3-cl t 3i Xol — Al Aanmerkingen van Dr.'i'nrrascbindeu „ Berliner Lohalanzoiger " Overleden - ' tennis GraveJand * j Hendrik Joost Oslüiin 1 j PAPEKOP Burg Stand Onder trouwd Lecndert Verbuig er » Gor rigiede Koning te Uiiige Riiigewoi - de VEIiNEXDAAL Tol onderwijzer aan de Ned llorvomde sclioot Hoofd de lieer J van der Spek s benoemd de lieer II O Kroon le Ulreclil — liet Iiotcl dc Roskam " werd len overstaan van notaris Sana brink iiigeizot op eciic som van f20100 door den lieer J N llioitscli te Amslordani De tocsins is be paald op Woensdag 21 Juni c.h VIAN&N Burg Sland Gciboren Jacoba d v C van SwïjK en C Bos Janna d v J C.van Oog en ven A van Vliet Aartje d v A de Jong en N Houwmecsler Nccltje Gerar ^ da d v G II P Mctz en M Splin ter OverieïJen II HrouwolJdr ld ra S van MöuwepiU jm 69 j 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1911 — Etarde Blad " BINNENLAND Het Oraajekruis Dojulerda ö ' ia Ie Armliero da Uvecde vergadering gehoudsu van d < n iia üonulen toiwl „ Hol Oranje-kruis " Kan welken bond Z K H Prins ifoiidrtbk womailter is Alhoewel de aanwezigheid van jjen Prins in geen enkel opzicht een olticieel karakler droeg had men niet van vele zijden beijverd Z K 31 waardig lo ontvangen en Ie ton nen dal zijn komst op ftoogan P r ' J s word gesteld De Prins zou niet alleen tor ver gadering omen welke in den na middag in uusib aacruni gsi 1 ' '< an werd maar ook een üczoek ¦'¦ ren gen aan de Johanna-sliohtnig in - a ioHUiig voor gebrekkige on mi3 maalcle kinderen Voor dan avond was vooris een gala-avond in den Stads schouwburg georganiseerd Precies Ie hall Iwaalf kwam Z K II vergezeld van zijn adjudant jl>r Hooit ii-üiilanid u/a - automobiel uit Apeldoorn aan de John tvn a-s lic h üiig aan Ontvangen e » rondgnlead door liet bestuur der stichtinT nam de Prins het geheelo gebouw n oogenschouw Van hiei begaf Z K H zich « iar de woning van den Commissaris der'Koningin jhr S vnn ïllcra aai ' '" Groote Markt om ïia enkele oog blikken deze weer Ie verlaten ten einde Ie gaan naar Maison ' Ie © ruyn waar bem een noenmaal wend aangeboden dooi ' den burge meester mi ' A J A - A baron van Heemstra ^ en mevrouw van Heem stra Behalve de Prins en ziin adju dant zaicn iiier aan do wethouders en do secretaris van Armhem en ie ledon van den mad van bestuur tan bel Oranje kruis Naafloop begaf de Prins aicli an dermaal naar het huis v-m i!en C-m niissaris der Komngin en trrdaar te 2 uur naar Musis Sacrum naar de vergadering van bet Cranie kruis Van den ingang van het rc bouw tol aan de zaal waar de verga dering werd gehouden wanen aJs eerewacht de Arnhcmsdic Padv:i ders opgesteld Hier hield de Prins als voorzit ter een openjiu ^ 1 ^ 0 ' waarin bij o a het volgende 1!l iieiinnering bracht In hot korte tijdsverloop tussoben deze en onze eersto algemeen-s Bondsvergadcrinig in December ¦ van tot vorige jaar - heibhen zich onJielo gebeurtonassen voorgedaan die voor de verdere ontwikkeling H M dö K&nmgin sell om It den Bond bet voorrecht het praedïenat „ Koninklijk " voor zijn naam te plaatsen Een eerste band mei de overzee sohe be - j'w v n waarvan ik de wensohftlijkhead reeds in miin rede van 8 Juni 1909 betoogd heb ward gelegd doordat bel den raad van be stuur mochl gelukken de stdcMing „ Het Smcroelomds " te Batavia wel - ko ten doet beeft hulp te vertcenen bij rampen in N'ed.-Indie als - „ ge woon lid " te doen toetreden Hei zal ou6 hierdoor gemakkelijker wor den om indien onverhoopt eea ramp \ r cd>rndiö mocht lreffen,*oofs van uit Nederland do behulpzame bajid te bieden - Intussobcn mocht onze Boild ook van andere zijde bewijzen van on dubbelzinnige sympathie ontvan gen Het Prins Hendrik-fonds werd damk zij de krachtige hulp van een onder voorzitterschap van den bur gemeester van Amsterdam gevorm de commissie zeer belangrijk ver sterkt door de balen van een welda digheid s feest den 5en Mei L daar ter plaatse gegeven Dank zij vooral de hulp van Amsterdam's hungerij kan dit foiïds nu reeds beschikken over een kapitaal van ongeveer f iO 000 Een tweede blijk van instemming van de bevolking van ons ar«i mei hot doel van onzen Bond zie ik in het feit dat de Koninklijke Lettonlie vende Vereenigwig J J Cremer " te Haarlem aldaar-in Sentember a.3 een voorstelling wenscht Ie or ganiseeren ten bate van „ Het Oran - je Kruis " Ik wensch te eindigen met te ver melden dat voor enkele maanden bol voorbeeld van onzen bouu reeds in een naburigen Staat rtavortg'Jiig heefl gevonden Vóór enkele maan don werd in Duitschland de Deut scher Zeniralverband für Rethrngs wesen " opgericht iwaarbij zich evenzoo aile groote bciiamen werk zaam op bet gebied van het redding wezen en eerste hulp bij ongeluk kenv hebben aangesloten Ik meen daarin een bewijs te mo gen aien dat de door my met e oprichting van onzen Bond aangege ven weg om tot meerdere samen werking op hel gebied van het red dingwezan en eersto hulp bij enjré lU'kken te geraken inderdaad do juiste is Vervolgens bracht da secretaris het jaarverslag uit Daann bracht hijj een earesaluut aan den voorzit ter die ónder den indruk van ' e beide rampen de overstroomine ' in Zeeland Maart 1006 en de schap breuk van de „ Berlin " 21 Februari 1907 en geleerd door de ervaring bij deze rampen en a4s voorzitter van de Staatscommissie voor het röddongwezen op de Nederiandsche kust " opgedaan de wenecheliiklicid bad loeren kennen om de vele in Nederland op het gebied van red dingwezen bestaande vereenagingen er maatschappijen tot eén Dood bijeen lo brengen Ook - aan den medebestuurder den beer H E - baron van Asbeck die Z K H bij diens arbeid in deze ter zijde stond werd een woord van oprechte hulde on " fl — - i dank gebraeht Daarna werd ujfcvoerig de ontwik Kelinp van den bond gescbetsl die nu reeds 17 vereen^frinpen en maal sohappnen als gewoon lid en 12 an dere van verschil lenden aard als buitengewoon lid telt Verder sprak de seercUms mm ven wachtingen uit voorde teeksmst waaraan hij verschil lende weu.-i.'ie lijkheden verbond o.a de oprich ting van een eeatraal-B'ureai van Ii - t Oranjearuis " In de vacatures H de Booy jhr mr E A U -- de Uasembroot en dr G J Mijnlieff van wio de twee eeusti genoemden raet beriueübuac zijn werden gekozen vscc^daiiruaL A - G EUis te ' s Uravenli^gu mei 11 van de 14 stemmen jhr \ V Six te Am stiJrdam met 13 stemmen terwijl dr t J Mijiilieft met algemeene stem men werd herkozen Aan de orde kwam hierna l-.ei voor stel van den Baad van Bestuur om " te zamen meL de vereenigiag tiet Nederl Roode Kmis een olficieel orgaan op ie nebbta Daarioe weed bij acclamatie besloten Uc titel van dn orgaan dat bij de heeren W L en J Brusse te Hotterdam zal.wor den uitgegeven zal laler women vaslgesttid Bij acclamatie werd besloten een handleiding voor eerste hulp bij on gelukken te doen sanicjiisLöilen ten gebruike van ben die het ontuscwijs inieerstebulp by ongelukken volgen ol gevolgd tiebben Door den Kaad van Bestuui zai een commissie be noemd worden dra de lijnen zal aangeven volgens welke bet boekje samengesteld zal worden Het voorstel van den Raad van Bestuur om zoodra dt noodiga gei den zullen zijn gevonden over te gaan tot de oplichting van bet Cen traal Bureau van het Oranjekruls en daaraan lu verbinden tun ctulraal magazijn voor leermiddelen ten dien ste van bet ouderiiijs interjte.l.uip brj ongelukken lukte r.cnigc discus sie uil Hel voorste van dun Baad van Bestuur werd.aangenomen Hierna " hieid dr U Rumeijn ge neeskundig inspecteur üisteravond bad cen feestvuorstel Img^ljats ïn den Anüiüinsc'ien Scf^iiwburg Te ruim S uur ver 3 üeaii Z K il Frifis Hendtik aan - ¦ grvit.uigd door fanfares en t'cgreeï door het Wilhelmus uogenblikke lijk daarna 16 999 H.H Slagers Vnn iit liedan U ia priis v;u liet slijpen vim Praten en 32 essen van V lecschhalcmachines - 1 "> lst aaMticulua Xq 12 plant f ü.ió me 1 0 15 „ „ 22 10.15 - f 0.15 „ „ 32 tü-ii ] „ 10 20 Ook wordsa Balansen en Bas cales accuraat iuurda mojltt i037 ~ Stoom slijperij JAHSVELO 17 IMI1 _ Stroohoeiten B&pttto DB ÉlfStB IÉÉH De.üijbrte mm In het bekende Hoeden - en Pettenn.a§azsjn Villi % m 1AAN Eenig Adres MulSMHiiauI jüüüüiSü in het Magazijn IJS Ullta E STAD Steenweg hoek Bakk jes Ziet de Etalages MMmsEsmmsmsBBm Het Magazijn van Kousen en Tricot Ondergaederen van ds Firm ** J O ALTER Lijnmarkt 34 flgent der AlmalosehB Veryerij e » Cheni WassGherij van Gebr PALTHE zal van 16 Junitot en met 31 - A-ogrusttis 9 tnir - ' s avonds «» k ë BEEKES Baanstraa t'2l BeiMenfaiiriek Linoleums en ïloerzeilen Karpetten en Loopers Afgepaste Vitrages 2eer groote lieuase BEHAHESELPAPIER ADR * &£ V^iES TANDARTS Oude Gracht Tz 101 b|d Smeebrug aiTitUCHT Ia dagelijks b alia tv a ZaadkgB van 10—4 uur tu coüanltearen ook voo ' tasttaiiden en Geliitten Gebr Brouwer Sir Kleermaker a Bilt«traat 7 vooviieon M A v ZAHD\vXTK Verhuurd voor alle gelegenheden NETTE ROK - en GEKLEEDE COSTUWES gevraagd im S TRAPMAN Smederij en Wagenntakerij ORANJESTRAAT 3 - 5 - 14 Het goedkoopste Netste Drukwerk Wordt geleverd door donASDELSlIIU'EiKl'llï.J van JM IBOTJWJMLÉUV Oude Gracht 65 hjd Munt Ltreoht VIUAftT PEIJS0PGA7B a ^- JA ZEKER het ia alom bekend dat niemand Ü goadkooper en beter kan verhuizen met eigen ver trouwd vast personeel per Tapisaière ea gewone Verhuis wagens dan Ridderschapstraat 1 ®< TJTKEOHT DIK RÜNDVET verkrijgbaar tegen S£3 et p.pond hij minstens 5 pont DriÉariflisM 9 VLAGGEN en WIMPELS fi A BOSSHMDT Xwijnatraat 24-26 - Telefoon 880 - Koop nu geen ëramapüione alvorens gezien te hebben ïn het Baanstraat 53 Telephoon 1660 Een prachtvolle coUectie yindi D daar met fraaie Kaaten voor werkeigk spotprijs öa dit eerst zien voor dat D koopt en D honilt veel geld in üw zak Reuzen-Sorteering Platen Naalden van af 18 cent de 200 Ankerplaten Dubbel bespeelbaar Verkrijgbaar in de voornaamste Granto - fo cm winkels tirootste dmirziiiiuilield Uitstekende nederjpivo MLra.chtlg en helder Prachtig Repertoire Hoort b v ds op eraan mmers vans Mevrouw ENGELEN — SEWING JOS OREUO CAREL BUTTER GEEN heerlijker Ghocolade dan die van fl par 5 ons Verkrijgbaar btf Otto J Vwberl * OudkerkJioï 5 7eh 537 i—i Ui i — Uil tfb.K.iUlZ!HtaËN ¦ Peir Tapis3Ï6ro'a vanat i 0.75 per DTir Per / oilwagQDs vanaf t 0 55 Goedkoopst adres voorVerhnizin gen van on naar iille plaatsen Adres A v d LBUKi Wolvsnplein 10 ütrecM KOFFIEHUIS van den tfolksaonil te UTa.CHT OUDEGRACHT Ufz 85 bij de fotteo-stfaat en tfiebpufj OEOPENU op werkaa?Bn van^ï nar v ai tui 10 aar n ra Op Züa - eu fueaidugeu vui 4 aar n m tot ÏO aar n m TAitlEF i Uelkobocolailu per kap 6 et Watered oaoiide per kop & at Kalde ra Pt « ui Iter « a melk per kop 3 ai 5 et Tbee m suiker eu melk per kop 5 et Aii.j&mnlk per kop 6 et BnuiUoD per kop 6 on 8 et llelk per glas 1 et Melk par a>selije 6 et Kwast par glas 5 d üifnadine per gios & et Fosoo per glaa 10 et Oad-timin par Ileïcitj'e S et Broodja met kans G at B aodjo met linm IS et Geen sterfte meer onder uwft Kuikeösl Kuiltenzaaii vanaf de geboorte tot 6 weken Per 3 - K.G * O.60 Per 5 »..« I I.BO Per « 5 K « t &.& 0 Opfokvoeder voor Kuikens ' Tan 1—3 welien 1-1 et * per 5 oan Van «— 6 weken 12 ets per 5 ons J A YV^U'BURU Giltlstr Il Verlengde Goodestr 64 l'trcebt - Xelcphoan 2157 
UTREGHTSGH NIEUWSBLAD — Zaterdag 17 Juni 1911 — Derde Blad ALB BÜHRS Lijnmarkt 24 en 28 Boor het vergevorderde Seizoen en de veel overptaöen Goe deren zijn wij genoodzaakt alle voorradige goederen tegaa de goedkoopst mogelijke prijzen op te mimen By een iraek aan onze Magazijnen zult D tot de overtuiging komen dat nergens znlke kwaliteiten en model len voor deze spotprijzen verkocht worden - Want zien zal koopa zp In den Mannfactnrenwinkel LIJNMARKT 24 bieüen wij aan Madapolam Damespau talons met hreodo gebor duarde oirook van 110 voor 69 at ea ö3 et MudapoUm Dameshemden met geborduurde voor reep van 95 voor 59 et en 68 et Kinder Jnrkon faotasledril mooio maaksels 19 ot Groote Huleliondbooielaara met matroze uk raag in SS et 2Vi el breed maar Grasllnnen voor lakens van 40 toot 24Vj ot en 56 voor 33 ot 6 Klossen Garen 5 Ct Zwane dames ribs kousen lang model van 50 voor 18 * et Tricot Heeren Pantalons van HO voor 69 ot en In i>A.i*lI4i;BSBLOJÏJSB3S ongekende koopjes Kimono Blouses wit bitist met raioïo euttedeux vaa 200 voor 69 ea H ot Kimono Blonaes ia diverse kleuren kamen mouwen en kautstukvan 2U0 voor 59 en 89 De fljuBïe batist Blouses gegarnïcrd met fijne entreduax ea kanten nu i 148 Coatuuin rokken nu 9ö ct — Kinderjurkea la alle grootten van f 4 \ oor i 1.38 Gemaakte Wnaeheehte Diorstti den Jnpjon%a van f i üü voor t 3.28 Zwaar Oogjes - on WoJijBsg-oed van 20 voor lü'/i esul Krimpvru Wollen Flanel vau 10 voor 1 & cent Zwaar Graslinnen voor liemden ea sloopen van 22 voor 16 l / j cent Boeaelnarsbont van 2b voor 18'J cent Groote Hnlslioadaoborten Tan 120 voor 59 cent Koopjes in restanten Vitrages Tulle Vitrage » dnbb breed van 35 vooi Gebordnnrde OnderUjIjei van 90 voor G Zware groot o linnen Talellakeni van I Verkrijgbaar bij EDE ZWART & Co Nobetstr 241 B — UTRECHT ~ I Cretonne voor Dekens en Gordijnen van £ 11 '/» ct bekende Manufatcunr 5 - Beddenmapzpen - Groote DainoBibuellon met leston van 65 voor 39 ct en 49 ot Heeren flanellen met dnbb borst van 80 voo c 49 ct en 59 ct Prachtvolle Witte Strookrokken van 190 voor 98 ct ea 118 Dubbel breed Terpleegsterslinnen voor japonnen vau 35 voor 18 ct Dames Nachthemden met feston van 110 voor 71 ct Met breed Bordnnrsel vnn 200 voor 108 et en 128 ot Zware gebreide Corsetlüfjes van 40 voor 18'Js ct 2 persoons Katoenen Lakens van 75 voor 59 en van 120 voor 89 ot 2pei-BO»us Graslinnen Lakens Iets moois van 12o voor 83 ot Zpersooüs Gelïïlonnoarda lakens van 166 voor 98 et bloopen met leston overslag van 50 voor 29 ct Groote Theedoeken thans 8 '| 9 ot Prachtvolle Witte Strookrokkea van 190 voor - L ustrumfeeste n - KOFFIEHUIS volksbond OÜDK GRACHT 85 Üejm's ^| de Polterairaat BILLIJK TARIEF PRIalA CO^Sa^PTIB ISiTJilS INGJSRICHT R Amsrik Waterwer is te gebrniken voor binnen en voor baitenwerk l-egent niet af en geeft niet af ia ie verkrijgen in poeder ia pakken van '| j en 1 Kg in S7 diverwe kleuren COLIjlii R wordt ook verkocht vloeibaar m bu«sen zelfde verpakking als olieverf Ook Ooiier deeg hetwelk nitslnitend is voor bin nenwerk en op de loei u lc Bte plafonds of muren zelfs met goed gevolg te gebruiken • f^_11 -™ bezit dezelfde eigenschappen als > JLatolïn doen is 50 °| minder in prijs en verkrijgbaar bg De Utreehtsohe Verhandel D J J VOORSTRAAT 57 Vanaf het Jansveld het 2cio huis LDSTRÜMFEESTEÜ " V erschenen WILLEM IV 9 Graaf van Mlani Zeeland en Beiiepiiweö Hoofdpersoon in de Maskerade Hij geleg niifjiü van het 55ste Lnstra.a onzer floogescliool dook J J DEETMAN Dozo popnlairo beschrijving van dxjn persoon en hot leven van Graaf " WTT.i-RM IV zal ongotwQiuld velen wetkoiu wezen Immers zal litt airaks oen groote aauirukkelukheici z^n binnen onze stad een ridilcrüjruur ie ki.ii ntt den telbewogen t^i dur middel eeuwen ia vol harnasaumem Uoor leef zijn hof zijn edelen en schildkaapen omstnwd de bulan^-siciliuir ivint er on togen aeggelijk b(j a!s men weet wie htj ivus wanneur hu leefde wat hij bijzondere deed wat hvj was voor ons land on voor ons vulk LÜIERGOEDEREN Pennetjes h pm dj es Lu ] ergoed 1 29y oent IN DEIS BEDOENW1NKEL X_iynino,i"liti S£8 bieden wit aan Eiken en Pitch-Pina Slaapkamer Ameubbmenten bestaande nit 2 persoons Ledikant 2 persoons Waschtatei met dik Marnierbiad groote staande Spiegel met Toilet Nscuikast met xiraar JlarmörblaJ is massief mkaa ot pttcn-pme van t 85 — voor i SS.ifö BEDDKN MW MATHASSB ^ « J:£-.V"±üJfcfi»CJj!tvi:!SOiï£3 JESZA.ItFJbüT'X'JEQIV Prima kwaliteiten Friach Rood of Gakleurde streepon Jdaathondtade mates GoedB qualiteiten 2X8 els van f 3.50 voor f 2.24 2'/i X 3i/j ets van f 5 — voor 1 3.13 SXêela van f 6,50 voor f 4 68 3 ' JiX4 h qIh van f 8 — voor f 5.98 4X5 els van f 9 25 voor f 7.16 2-persoott3 Leidsche Wollen Debena van f 6 — yoor f 2.98 Zomer Dekens mooie patronen van f 4 — yoor f 1.68 Molton Dekens van 90 voor 61 cent Bedspreien met franje Tan f 2 — voor 93 cent en f 1.18 SCeiadinjoren boven * lO — franco naaste Station ^ FaPJ.J.T.f.ES 2 ElisaMhsiraat 2 -;- UTRECHT -:- Specialiteit ia LÈrmaM-irteleii - en Wegen - Vraagt Prijscourant DAMES beleefd maak ik U attent op de afdeeling ooed jassende modellen - - goede qualiteiten - - uiterst lage prijzen - j Uames Flanellen vanaf 40 et J Damea Hemden 05 ¦ James Pantalons 66 I Dames Hokken a 76 ° I Dames Nachtponnen HO " | S)oopen 30 | 2 Persoons Lakens 0 hq EIGEKSEiiiAAirffE voor eiken leeftijd JAPOA J \ j£r \ I en BLOUSES | in Stof en Katoen m Vroagt steeds WE IJ BURG's Zaïipaad Onmisbaar voor do bmodkooi Priizeti per literspak f 0.20 »'| i » - O.H Wordt iionit loa verkocht Ovoial verkrtfglnsr CORSETS is alle meten met ipiraalreeren rati f 2 — voor Wollen Loop ers vau 80 voor li'/jenie'/jCt Extra mooi van 50 voor 24 seat Gebloemde Karpetten 9 els van i 15 — voor t 6.95 12 els van i 18 — voor f 8 95 183 O.K breed Vloerzell met roode rag van 90 Voor 69 cent 183 o.H breed Llnolanm van 150 voor 98 coat 12 els Tapistry Karpetten prachtvolle qualitolt van 1 12 — voor 17.95 Bedo vertrekken linnen Üjk 2 persoons van f 3 — voor I 1.68 en f 198 Chlncesche Matton 93 e.M breed van 25 voor lb'j t cent Matten 2 X 3 els van 95 voor 51 coat Overloopen na 9 Vi cent persoons Kapok Bod Pelnw en Kussen f 5.48 pers Kapok Bed Pelnw es 2 Kassens f 6.98 Extra snaar van f 18 — voor f 13.48 2 persoons zwaar gevuld vaaren Bed Peluw en 2 Kussens prima tyk en veeren vaa f 30 — voor f 24.48 Extra mooi van f 60 — voor f 33.98 IJzer na ïiodiknatou met 6 pooteu persoons van I 4 — v f 2.28 persoons vaa f 6.50 v f 3,6a Houten Ledikanten Kleur dolnoten ui pitcli-pino persoons van f 8 — 1 5.95 perBoons van 110 — v 1 6.98 Prachtvolle liooge Ledikanten > pereooua vaa f 15 — voor i 9.25 persoons vau t 18 — voor 1 9.65 Maaslel pltcti-pine I odl kan ten 2 persoons van f 18 — voort 11.95 Lediianten met spirant ai a trassen gezand u*ia" beddea 1 persooua van f 18 — voor I 11.46 Kind e rl e d i k;i o tea wit gelakt Van i 4 — voor i 2.28 geheel van vlechtwerk vaa 6 — voor I 8.6B Extra zware qualiteiten SX3 ela van f 4^50 voor f 2.78 2'/,X3 >/ t els van f 5.75 voor f 3.98 3X4 els van f8.25 voor t 5 65 8 ' li X 4 V els van f 10 — voor f 7.1 » 4X6 ela van f 12.50 voor f 9.11 Zeegrasmatrassen van f 5 — voor t 8.98 Kapokmatrassen van f 12 — voor t 8.45 Springveerenmatrasseiivanfl6.—voorf9.95 Spiraalmatrassen van f 12 — voor I 5.98 is je adres voor iïlj-wiel - banden bij J BUS Omie - gracat 230bij de VOLDERBRUö Rijwielfabriek „ De Postduif '' j MNSELAARs gazijn Elisabethstraat Telepb 1195 verkoopt prima ijzersterke groom leder Heeren Schoenen f 3,60 en hooger Prachtige Heeren Coord-Pan foffeïs met leder Zolen en Hak ken 75 ets Bruin en Zwart groomleder Heereu Pantoffels met Hakken f 1.40 Groote snel Reparatie Inrichting HM Behangers Het beste en irood koopste adres voo vernuïzing-en door ge heel Nederland is voor D bij G.ÏAHIIBML Ridderschapstraat IS UTRECHT Verhuisd met Tapissière en gewone Verhuiswagens Kan ook per nar geschieden AAROAPPELIMDEL AmsteruamsüliB Suaatwoy ' 29 boek Blolistraut Nicuwo Upper-looser Kondo 51 * eta Andjker Maizen 45 eta Kleine Mnisjua grove 35 ets Alles par b kop Waselyks verkent uimvocr Aanoeyele.id ra m uu & g & L ^ m i'ÏLiK THJiöAT - iard uEisoUeïifatï-ssaft S RnVVIELHANDEL tspeciunl ÜiiuiLt 11-A1I1 rs In alle maten vueriiauttan tiuSïirai.Giispiiutl^uduUDLiüï VERÜDUBINUICHTING J Sa Mm K-itWlQleii de bcsie Engelsclie R(jwlei«ii met Nikk Velgen oa gtsluteii Kettliigkaat siuor met dabb tiemmeu vaual t 45 — Til EoL-ste bias 2iie hands MÜÏUBËLÜ4AG AZIJN Van Je Witte vrouwen straat 14 iiisr Voorstraat 1 » Ie huls vanat de rredikhuerenatraat Steeds voorhanden ecu groote sorteo rjnff gelJoele en gedoslielijta Salon - en slaapKamer AiallGuiGutca in allo Iiontauocteii ca stgl o a Dames en lluuien o^....jHJ AXfcHJXfiRJ 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1011 - Derde Blad pnitïcnlier geld 4 a i'/t P ct - D U voldoende overwaarde B(j voorkonc op landerijen Ilr fr lelt Z bnreau van dit blad In Mb HUGGER gevraagd voor de Vouw machine Adrea Eietsteeg 8 PANAMAHOEDEN grootste prijzen vanaf f 5.00 tof f 40.00 31 33 Zie speciale Etalage BILTSTBAAT Itiltiiti-aat 31 en liakkerstraat 3 > Ioiitiin in wmkels met dit uithangbord ^ zijn de Onze machines tietioeven geen aanprijzen Wij verzoeken slechls er op te letten dat ze aan het [ alwaar een « UOOTE SORT E E KIS G het Ito o pen gemakkeiyit maakt Naaimachines ' f/X'W ^ juiste adres verkrijgbaar ^^ G ^^ gekocht worden Gevraagd een i O M G M E H S C H in het Sigaren-Magazijn van VAN DER POST Viestraat ' Eenige bekendheid van het vak strekt lot aanbeveling Goede getuigen een eerste vereiscMe 4142 Be-so Qlil de nïeuiao Uiispannig Café-Restaurant en Pension „ DE RADING " met groot Hoscli en Speeltnin I trocMsche Straatweg 140 H.VLTE 1101.1 UADBNO 3570 O J WILKE SINSEfigViAATSeHAPPgJ UTKECHT OUDE GRACHT W.Z 16 Te Ie pil o on r*Jo 1G2T Utrecbtsche Hypotheekbank Karafooi * Draft 17 Utrecht I>o Bank geeft 4 »[ a 0 | 0 en 4*1 Pand brieven uit in stukken van f ÏOOO f 500 en 1 ÏOO verkrijgbaar ten kantore der Bank eu hij Heeren Commissionairs in Üileeten De Directie ¦ • Hb-'L VANLIEE Juk H 3 VL VAN ASC3 VAN WIJCK IIIIIIIMIIIIIMIHI II II'¦IMMUUN II M | fflelkinrichtinu „ CONCORDIA " Adelaarstraat 72 Gepasteuriseerde Voile Melk 8 cent per flesch IIÏBnitBi Üilfll WAIÜELSCH0KIE1I f 0.40 Volie Zoete Melk 8 cent per Liter Fijne Roomboter met Rijksmerk 70 cent '| K.G Karnemelk — Afgeroomde Melk — Kookroom — Slagroom Dames Chroom Eijg - Zwarte en Geklote Knooplaaraen en pnder K ™° P ^ g - DerbySeho Q neaf2.75 laarsjes ca Derby lage I f395 f 4 — Scnoentjesincbroom I ' ' chagrin - en verlakt I Heeren Chroom Bug - leert 0.25 f 0.29 £ 0.35 I Knoop - en Gesp f 0.45 f 0,55 t 0.65 f Botünesr3.50enf 4 — f 075 | tl — tl 1 " I J.P DE L008 Steenweg 45 | ovei > iüara Heep VftH SPAHJE Vraagt uw bon Hij iieeit waarde j Prachtige fantasie Pantoffels met hak en strik 10.45 S Zwarte trjjpenVroa wen Pantoffels met achterlap fO.15 j Chroom Dames Pan toffels met hak f 1.25 Asnteralend J O iCRElJG-llHjJi iütn IfasBje bij de Oüd-Holl Voorschotbank Prln sengr - 838 Amsterdam Tel 10397 ' van af iaO tol elk bedrag tegen IpCt ' s jaara met eon aQos&.vanaiiöper mod zonder levens vera Vraagt toez utzor voorw m po6!z v.antw Jlenzij gewnaiscli tegen geldaaub zonder naam en adres Bid verkrijgnaa iet en Zonder iiorg Mijn Boekweitenmeel Eindenneel Liusenmeal en Rogge bloem 9ta»t onder geregelde controle van Dr BASEN AU te Amsterdam en Scheikundig - Bureau van Dr v EM8DEN en VAJJ LEUSDEN Apotheker van het Stedelijk Ziekenhuis te Utrecht Brnine Boonen Groene Erwten Capncijnera en alle Boorten Grut terswaren Speciaal adres voor de levering van TARWEMEËL en BLOLM voor het bakken van eigen brood FERWERDA k TIEMAN WUSHANDBL OTJiDKEEÏ.KÏïOIf ' s In den winkel afgehaald en betaald I © n£ï korting - Indien de artikelen aan hnïs musten worden bezorgd vervelt boven staande gunstige conditie Aanbevelend Veto Wascii h Wrinpacnines ] 2 jaar sehrifteiyfee garantie a contant en op a fiietaliug Gratis op proef te bekomen J D&S Dsn Twünstraat Int Tel 200 Smeestr Tel 1205 flmsleni Straatv/eg Tel 1394 Baanstraat 2010 üexi ieder " vreet liet veel ï AANBEVOLEN MEEKEN PALl/S DE A1ÉD00 f 0.6b St JÜLIEN MÉCOO - ï - 0.76 LA BOSE LUDON j ' - 0.85 WAOHENHEIMER - 0.80 HOCHHEMEK ",..- 1 — RÜDESHEIMEK - 1.30 OUDE BOODE POBTWÏJH - 1.20 OUDE WITTE PORTWIJN dat „ THE INDESTRUCTIBLE SHOE " de allepgoed » koopste SCHOEN is — De omzet hiervan is verbazend — o — Steeds nieuwe zending — o — Allersterkste onvernielbare Scboollnarzen mei Chroomzoltn Alles met sohritteiijbe gapsoatie op de Chroomzulen Verschillende nienwe modellen in het depot Vïnkenburgsiraat UffoechË Prijzen f 3.0O 3.50 3.00 3 SO SMS en flecrcn f s.OO ZONDEK COHCCBBËNTIË Alleen verkrijgbaar tas WENNEKES ' bekende Schoen-Magazijnen ZadeUiraat 8 XacUtOKaalatraat 3U • DE JOK'S BAALBEIIS CH.O-B.Ijet CA.O.A.O is o verkiezen boren olie andere merlccn van gelfllccu prijs Vleutensclie Weg 3 Jtcmünrde Weerd 36 STOOM TON Eabriek te Warme-tveei " Begrafenis Indarnemi „ HET STICHT " OPGEEICHT 1 APRIL 1905 ia het wat de beste rijwielen zijn hetwelk is o ] waaneer men de aSEsiminaiie Lustpumfeesten Janebniff - at9 HET KANTOOR IS OEVESTIQD Van Wijckskade No IT Tel No 1S1Ï De Ondernemer C J HENDRIKS Hofleverancier HENRI TAN BAAREN van nabij beziet ' Het uitliGiidï'iigsvcrrcogen gi'enat aan het ongelooflijke Vraagt J?r elioiite»straat 3j T7ti*eel»t Leverancier der verlichtingen „ Huis tar Eetn " voor H M de Koningin-Moeder verlichting Kasteel Middtchtën b\J liet bezoek van Z II Keizer Wil Jelm II Leverancier der joilaBltelüke DamvewisriBg Mn de gemeente Amsterdam t(Jdea » - he btzouk van H M de Koningin JMe 19101 E ¦ 1 
UTRECHTSCH N1EUWSBLAI1 - Zaterdag 17 Jaiwi 19 » — Vieste giag ^ peditic weg Na 2i uur was het cch*' ter weer helzellde lied ¦ Op de reede van Boelebcrg ge* beurde hei gi-oolsle ongeluk Hul een onverwachts opkomendon bui-J tengewc ut hovigen westerstorm ' werd dc Freiburg op het strand ge worpen en zwaai beschadigd Ec zat niets anders op dan het sullig ter reparatie naar Soerabaja te laten lerugsieepeh " wat dan ook gebour « de nadat het zoo goed mogelijk g & dichl en weci vlol geniaalit Avas * Den SOslcn Februari bracht het stoomschip Speelman de Freiburg naar Soerabaja terug Dr Deninger kwam mede om het schip te lolea herstellen In dien lusschentijd maakte hb een tocht naar hel zui den van Oosl-Java waar hij - icli be zighield met geologische ondr-oc * kingen eener vóór-terteïre formatie * Toen de Freiburg weder zoewaar dig was scheepte de dokte aicli - i en réisde met vier man naar Balij De schroef hield ^ icli prachtig maar nu werkte de motor weer zoo sterk dat de naden van hot schip 1 barstten en de boot midden ia Straal Yladoera lek raakte Alweer terug dus naar Soerabaja en daar ligt de froiburg nu op Je Marinewerf wijl niet langer op lier stellingen gewacht kon worden Hn dat alles door de naiuligtieid van den scheepsbouwer te Amsterdam Dr Tauern en de heer Slrese maiwi die op Bah waren achterge bleven doorkruisten hel eiland in verschillende richtingen In Tamblang brachten zij o.a drie dagen door bij den klian v ^ o,ps hoofd die te hunner eere liet goden spel Parva tiet opvoeren De taal van deze door den gamelaiig bege leide stukken hel lïawi is * en mengsel van Sanskrit en oud Ja-vaansch dat ongeveer 600 jaar sc ledon tegelijk met hel binnendrin gen van den Hindoogodsdiienst is ontslaan Dr Tauern verzameldo hier zeer veei elhnograplsch mate riaal Ook maakte hij uitgebreide muzikale studiën ocbreef muziek of copieordc die want de Baünec zen hebben ook een notenschrift en voltooide zijne verzameling door vele phonographisohe opnamen Wij volstaan met nog mede te dec Icn dat 16 April jl alle drii V-;«a weder verecnigd waren aan boord van het stoomschip dal hen wel niet volgens programma maar in lusschrn veel veiliger naar do Mo lukken voerde voor hel vonrl-">l'«n hunner expeditie - Ilciidrikïaan 9 C v Handenvcld verpleegster van Leiden W v Noortstraat 25 Wed J Tissing en gezin zonder beroep ran Assen Ooslerkado Mms ' 3 Roeman en gozin slager van ApeMoorn Paarlstraol 35 G Kragten en gezin soltoenmi - ker van Duitsc-htand Helling 1.18 A A Kruseman Aretz en geam inspecteur van Hilversum W Ba - reiulzstraat 97 ' K Lambeek en gezin tetJcrzeUer van Hoogcyeen N Keizersgracht 38 C v Lönkercn en gezin bouw kundige.' van Zeist J - lioutaian staaai 32 - Mei T Mantingh zonder beroep van Doorn Sctioolstraal 283 - fvt Mcijers en gezin ort v go zondinead ie kl van N O - Indié Nicokiasweg 5 J C M Ponipe kap vc'd art von ' s Gravernlingc Vredenburg 3 * Mej J - M P ' van der Ros zonder beroep van Harlingcn Sterre - bosch 10 J Scheuten en gezin smid van de Rilt Hazelaa.rslnaal 6 Mej M J v S'chiindel leerlinge vernlcegster van Niimcgcn Prins [.'¦" '.-' klann 40 If v d Sluijs kellner van Pus si-n V^ogwidw.straat 6 S G Spruit limrnei"iï;an van FWiim Grutterssteeg 12 Mej 1 P Uilcrwaal van Steen wijkenvold Hnrlinn st ™ 22 G M Verziil liP-M^iiStcr van Drt' AiitT - M.iliesiitJrel 77 O VinswTd en tre'.in fiAnteur var \ mefon.wn V W If Worker aM ef'ft * S vein fte J J W-nUiriJiri w | ivni | f ' i i l * van n,v-V>n f > Ke.-'.'^'r'-vi l^rüs VEk'VnOKKEN O Girtcu Oudo Gracht Tï - ¦*& "¦ Purmcrend ' PCpcrsIraot J 1 v - d üiggelaar SpnUgweg 17t naar Ycnllio^ii.'Kcrkslrast bij Kerkhuf Joh - Anth " van Zaatwijk ' te SpetM ^ traal filiis naar Nijmegeo firocsueck ¦ schewes'am II Nalmijsen Dadclstrac Nijmegen Groesuccfcscliewcg 270 A de lijn en gezin N Kchersgi Maartensdijk Jsli ¦"- ¦ 21 naar ' 270 ' '» t rag 95e ' tr C van ilillcnburg A"iiiriojnedijk 1 » ïaar Gemlringen Nc-tlordon 51 C J Wabbijn en gezin v Dicmcn - itrait 24 naar Ciilemborg l'nteisstraai io ie Jolia van Daden Taiiavcrstraal 30 LAsDBQDW Bil VEETEELT üijen Het gaal den bijeuho inters langs dcii Vcluwzoom naar wensen Het vroege voorjaarsweer was gunstig voor de ontwikkeling der volken - n hoewel tater mvallende nacht vorsten dozen vooruitgang eu 0 s ziiis tegenhielden \\ ii r'eds veel broed aangezet Dc imkers ¦'' "- hun bijen dc klcistreken bezochten haalden voor het einde van Mei hun voorzwormen af lervviji jr zelfs reeds nazwermen werden gesch "" Dc homgvoorraad voor het fokken der jmige bijen kan slechte binder lijk zijn daar ze te weinig tellen zou vrijlaten voor het leggen der eieren Wat in het algemeen den stand dor bijenvolken betref ' jo mogen de imkers op ae.n goed honig 1 jaar rekenen De weersgesteldlieia echter is de groole rhetor tvnarvan men voor de verwezenlijking dezer vooruitzichten afhankelijk h iar Rïjïolihurj Spi Bi Scfioutcti en g Ibov riaar Vcnio Sti StorreiihoF no ilsclic«'eg 80 Ma Ailra van Leeuwen Lijnpadsieeg nn 16 mm Zoeterwoude Gecrpoldcr bij P v Dijk Albs van Slralen P llcüistraal 1 n Leiden L Agmclcnslraal 9 Af F J Schollen Hariapi'aals 37 n ' s Bosch Papcnhal-l hcp de Oeo llcndra Sophia van der Linden Del famvatraat 0 naar dc Bilt,.Station de Bilt bij Moiijn J Spelt en geïin Kapelstraat 89 n Ainstcrdam Brede ros trial 109 A Jansen Baüstroal 29 naar Venlo Pi'inseiijlr.ial II J H Jonkergouw ftilerslraal 58 naar Schiedam Üciertandsthestr - 03 _ A II lluijskes Iforeelselaan 9hi3 n Amersfoort Schïmmelpcnnmckslr 4-t ' J Best en gcihi Croesclaan 59biv naar Bodegraven Nieuwslraal - Aflrs Look t-ange Lauwer?trant i n Ro'lerdani Schonlstraat 14 Anionic van der Velde \ inhenfiuurt no.10 naar Wiscli Silvoldc bij W H Teer ing Janita Koofen Biltslraat 192 nasr Arnhem Iionimiisstrnat 54 Marir Vlaming Beekstraal *> naar Amsterdam Celeliesstraal 51 1 Pelra Jolia Schotsman Tuchlhuii straat 12 nsir Amsterdam Bcukerweg no 3 1H Corna van Ravensnaav A - St Picler no 19 naar Vionen Villa Corri Helena Gcrira van Ilillen Springwcg Mond - on Klauwzeer Het mond en klauwzeer neeml in de Alblas irwaard onnislharond oe dage lij Is worden ongeveer lionderd nieuwe l^^^^^^L ^™ 01 ".^ gevallen aangemeld De ziekte heeft bovendien een kwaadaardig karakter looüal do zieke dieren bij tientallen sterven Kt wordt dan ooi niet ver * wacht dat dc nekte voor liet eindo van den zomer geweken zal zijn en maatregelen ter bestrijding en voorko ming van besmetting worden hier dan ook met nieer genomen Vierde Blad KeoLame ei ' a 2S « sent pep pegel in alle lengten voorradig SElslangeVlaflpn i7d cent * Lijn markt 24 Haayscfte Praatjes Over de groote Turnfee5ten die opde Pinksterdagen m onze stad zungehouden wordt nog druk nage praat En mei redenl * De organisatio dezer wedstrijden was een lang met gemakkelijke Wak en tiet behoeft niemand ie verwon deren dat zij geprezen en gelaakt wordt Ik heb het voorrecht gehad de feesten gedurende - twee dagen bij te wonen en de beide propagair da optochlen ie zien vooiL ' en kan niet anders dan met lof over een en ander gewagen Niet echter over het gedrag van en groep turners - vóór en na de wedstrijden Men behoeft nog geen „ kniesoor " Ie zijn om ÓÓK van sport lui die in de residentie hunner Ko ningin gastvrijheid genieten een be hoorlijk optraden te onschon Als oen der groote voordeden van sport houdt men het publiek voor dc.ge * maligdheid harer beoefenaren op el gebied Ik kan lot mijn leedwe zen niet constatecren dat cic ge matlgdhcid ook i s betracht door cenige deelnemers aan de Elaagscho turnfceslen Het komt mij nl on waarschijnlijk voor dat de politie hadden de turners in het i uur zich bepaald tof hel zingen van het Bondslied zich over bun optre den zou hebben beklaagd Maar de iongelui hebben meer dan het Ooiidslied gezongen - zij hebben op i g t rlijUe wijze de peertjes opge schept Nit-ia-^c-wet-wi^clwoTMiig lo pleiten Vele jongens kwamen uit den achterhoek en voor het eerst in de rcsideiilie Vanzelf kwamen zij wat los maar mot dat al ware wat meer ingetogenheid gewenscliv geweest De feesten waren bedoeld als pro paganda voor de gymnastiek Bo deelnemers hebben dit niet sleede in het oog gehouden Wat jammer is voor de gymnas tiek en voor de beweging van de lichamelijke opvoeding Inmiddels hebbon de turners ook reden tot beklag Br heeft zich tij dens de feesten iets voorgedaan dat ons land met tot eer strekt en dat op de eene of andere wijze moei wor den goedgemaakt Op Pinkster IH werd ten besluite een groot diner gegeven in het Kurhaus - Na afloop gingen de officials " nog een uur tje doorbrengen in de Kurhausbar Tot de gasten van da turners be hoorde ook de picsident van den Fransclien GymnasLieltbond een eerbiedwaardig en in zijn land en ver ' daarbuiten zoor geëerd mail wiens borst bedrieg ik mij niet versierd is met het O/ficierskruis van do Oide van Oranje-Nassau Ter eerc van dezen vreomden gast speel de het orchest van de Kurhausbar het Fransche volkslied een attentie door den grijsaard ten zeerste op prijs gesteld doch blijkbaar niet naar den smaak van wat Leidsche studenten ' die tot de medebezoekers hchoorden en een schril gefluit lie ten hooren heugen in de aanwezigheid in zijn midden van een deskuudige den heer Streng die aan hot hoofd 3taat van de grootste slagerij ra onze stad Tot dusver had hij zich in den Raad nog weinig laten hooren maar dit maal liet hij zich solden en hij deed dat op een wijze die bij heel de Haag sche Pers waardeering vond Het bleek dat deze „ slager " con voortref felijk spreker is die geon woord méér-zegt dan noodig is en die zijn argumenten aldus gerangschikt had dat er geen speld lusschen kon Te = gen het advies van de Gezondheids commissie tegen den sin van B en W en de commissie voor de strafverordening kreeg hij dan-ook gedaan dal verboden zal worden de invoer Yan Hot Kamerlid Thomson lid van het eere comitó trad op de studenten toe en beduidde hen dat an " ' n onbe leefdheid begingen welke ra het buitenland zeer ernstig zou worden opgenomen dat de eer van ons eigen land met hun handeling was ge moeid Maar de studenten - waren voorgeen rede vatbaar en toen ten twee den male het Fransche volksliedweerklonk werd hot fluiten her haald Wat toen is gebeurd zal ik met verdedigen wel vergoeibjken De heer Thomson gesteund door het Haagsche Raadslid Wesseüng en den zenuwarts dr Soesman wier pen de studenten op straat na een handgemeen waarbij harde klap pen vielen Dat was de „ belooning " vooi het meer dan schandelijke ge [ drag der studenten ten geen hooge lasten moet gen on tegelijkertijd slagers van bui ten de concurrentie vergemakkelij ken Van concurrentie gesp.-okcn — al wal ambtenaren en beambten in De Fransehman was zeer onder standig omdat men eenerzijds in do dan indruk van het gebeurde en de ' gemeente zelve geen strenge keu betuigmgen van leedwezen van de | ring moet toelaten en anderzijds in = autoriteiten konden hem dit niet ' voer mogelijk moet maken van groo doen vergeten Het is mij niet be - ' te hoeveelheden ongekeurd vleesch kond of de regeenng mei bat incr » Billijk omdat men eigen stadgenoo dent in kennis is gesteld Wel weet ' ik dat het hoofdbestuur van hei Ncdcrlandsch Gymnastiekverbond zich tot den Senaat van hel Leid sche Studentencorps hooft gewend met het verzoek stappen te dotn waardoor de beleediging den i dienst der gemeente is wedijvert Fransehman aangedaan ran wor - t tegenwoordig in he vragen om be den goedgemaakt te-r bezoldiging - Nu weer zijn hetHet is hartelijk te hopen dal de I de inspecteurs van politie die een Senaat aan dit verzoek zal voldoen i smeekbede tot don Raad hebben ge Buinen enkeüe weken komt de i richt Inderdaad is hun bezoldigingpresident der Franscho rcpublieit j laag " en een verhooging is alleszinsonze Koningin bezoeken Vóór dien gewettigd Al ware het alleen reeds om op don duur betere elementen hel corps lo krijgen Bij de ' noiilic'vindt straks onze nieuwe burgemeester handen vol werk De ontevreden geest neemt'er mot den dag toe Intusschcn behoort dit incident de wereld uil te zijn Dat do ontvangst van het hoold der Fransche Republiek in do resi [ dcnlie schitterend zal wezen durf ik niet voorspellen Ware men derdaad voornemens die komst lot 1 zijn menschen die nooit tevreden zijn Wij hebben een brigade zoo naamde „ rijwiel agenten "- Voor cenigen tijd lOCn het nog een nieuwtje'was aasden de agen ten op een mdceling bij de bcre = den brigade Plotseling echter fs de lust om bij deze brigade te mogen dienen aanmerkelijk verslapt Men verlangt algemeen weer ïaar den „ gewonen ' 1 dienst Ik vroeg een be kend politieambtenaar naar de oor zaak van dit voor mij onbegrijpe lijke verschijnsel Do man begreep op zijn beurt mijn verbazing niet Zij zijn er nu pas achter geko men " — aldus zijn antwoord - op waarn ¦ men Onder de-.o omstandig mijn vraag — dat ze al fieïsende heden zal het wel een koele ont op - straat niet mot Jan en Alleman vangst worden Het stadsbestuur c>n praatje kunnen houden " That iiiiinll / ion als slceds bij dergelijke i s the question oen beleekenend feit te maken zouden reeds voorbereidende maat = regelen moeten zijn genomen maar daarvan is geen sprake Heel de fees olijkheid zal zich bepalen lol een diner ton Hove en tot een militaire taptoe die de president voor de ra men van het verlaten — en ik voog erbij vervallen — Paleis op den Kneu terdijk zal aanhooren En zelfs is hei nog onzeker of het jiner zal door gaan Mocht dit niet bet geval zijn dan zal aeor vermoedelijk onze Ko ningin het vreemde Slaalshoofd niet naar haar residentie vergezellen en ' gelegenhedeo bescheiden op don achtergrond Tc bescheiden uaar mijn z-in - Ik geef loc dat ons Raad = huis zuih inet leent tol een luister rijke ontvangst van don heer Fal heree niaar er tou stechU een | woord noodig zijn van B en W om voor dil doel van de regeering de beschikking te krijgen over de Treves — of de Ridderzaal Maar ons gemeentebestuur past in dergelijke zaken steeds ' eon zuinig heid tee die de wijsheid bedriegt De waarnemende burgemeester blijft onvermoeid in het bïjeenroe pen van raadsvergaderingen Het Je moot ' t.niaar weten LIJST VAN PERSONEN dis zich hier vestigden of do stad verlieten GEVESTIGD P J v - d Meer en geain top der Airt van Briclle Fred Hendr str 17 J de Klepck en gezin oud%nol ' P H den Dekker en gezin vloer legger van A'dara L Koestraat 25 J J M - Egberts kok van Sclno - W Gornelis en gezin - gfir k«p ter zee va-n ' s Gravenhage Sin/Lliou dcrslaan 07 SS »« ï^£i^"'^»ffïW ™« [¦ i>.S«^f «?% X^SSS wet mocht zich b,j deze gelegenheid ver w de Haan va Arnhem Prins no I35bis naar Uollcrdnm Oiei-guar dclaan - I-ftbis Callia Degen Hoogobntkn Oe 15 naar Maarssevccn Oudendijk Corna Anllia Miiijtcrt Kcrkdwars - slraat 33 naar Rotterdam N Biiinen - cTee 323n " Wiltontïjntje Lafcbrc Valkslraa 29 naar Gouda Us>cl!aan 135 A F Visser Leeuweri kal raat 20 n Nwl O-Iodiü Jara L V A Ribouvillc Vlasstraai 2bïs naar Amsterdam van Ostadeslraal uo 19C I J van Zulplicn en gezin riDlliichcm ive « 3a naar Haarn J Goodoc en ge 1 '" ie Daalsrbedijk no 46 naar Zuilen no SS C Dropport en gezin Lcidsclicweg fi7his naar Rollcidam Leidschowog I7bis B A van Hioncn Cansslrjai SC naar Haurik bij P J Russon Jotia « aria « erkliof J - v Rffenstro l i 23 naar Renknm Nol " n ' 1 liosch pension KOLONlt -- OOST-INDIE De tweede Freiburger Moluk-ken-expQuitie Hot Nieuws v d Dag van t\ m gaan moesten Dr Dcningci roer zitten terwijl Dr Tauern onafgebro ken den motor bediende Niottégen staande deze vermoeiende bezighe den genoten zij zeer van den romiin tiscjien loclit Na cên vaart van 72 uren bereik - Een hevige storm Uit Bollapiing in Virginia cnt = ving het Hbld uen voig-enden brie van een correspondent dioden be vigen storm meemaakte waarover we vroeger een en ander Lubben s.e mcld - Al dagen al weken lang " — 200 schrijft hij — „ hebben do Qrmers en wel m ' t bijzonder clö Uibaksver bouwers uitgekokcii naar rt-grn al dagen al weken lang scliijnt Ie Amerikaansche zon rast haar gteei = endé hitte op de uitgedroogde aarde en lederen morgen kijken de far mers ongeruster en verlangen dei naar den hemel waar maar altijd weer t zelfde strakke blauw zonder een enkel wolkje te zien is In deze glooiend boete dogen kwam k hier op een ' abaksfarm door een Hollander bewoond De man was als zoo valen i'ceds voor hom mei zijn gezin naar dp Ver Sta ten getrokken ten einde z'd g hik hier'e beproeven had zn kapitaal tje hier 111 een huurfarm gestolïen en droomds nu van winsten rekcii ' de op voorspoed en verirouwdo op t geen de kmdagenten hem van de vruchtbaarheid en prachtige cc-r.di wes van ' t land hier verleid hadden En * t zou goed kunnen gaan ah ' l weer nu ook maar w>it meewerken wilde En op den 26sten Mei komen er dan eindelijk wolken opzetten Wal schijnt de zon zoo mogelijk neg krachtiger en is de hitte nog druk kender maar nu kan er regen ke rnen en zal „ the long raining - sea = son " ' t tijdperk voor de laonkspl at tmg aanvangen Om zes uur ' s avonds begint dB wind op te steken en binnen een kwartier komen van alle kanten wolken opzetten Een dof en onheil spellend gerommel hoort mtn aan alle kanten En dan plotseling / all de eerste bliksemflits door ¦¦ cr rate lenden donderslag gevolgd dicht ho ' ven de farm De hemel krtjgl icn vreemde dof groene kleur nlwin dan doen ramen voor zoover deze nog in ' 1 huis aanwezig zijn tril ten Aile deuren en bovonvonsters zijn reed weken geleden vervangen door gazen deuren en ramen ten einde zooveel mogelijk tnssche lucht binnen te laten en vliegen en andere insecten button te lutèn l'atei zwaarweei vorw ir i | v ' nU geefj order om de koeien'uit ' t veld TiH hl " °" de nc S cr s spoeden er b 1 ï n ',° m n0ff V00r ' e " re een 1 « ii Ulin " cn zi J "- De "" win den worden inmiddols heviger tn de donderslagen-volgen elkander \ t dnrend sneller op De eigenaar zal nu z-elf naar a'n vee gaan kijken en ik - loop mee De negers gillen en brullen atïïlor de koeien Eau die angstig loeiend steeds weer den vsr = keerden kant opgaan Wij helpen en onder steeds feller bliksemstra len en den daarbij neerstroomenden regen hollen wc onbarmhartig beu kend op ' t onwillig - voe achter de dieren aan Rukwinden steeds fel ler on heviger bliksemstralen geen oogenblik van dc koperkleurige lucht en van alle kanten neerval lend " doen ons ' onbekend met zul ke natutiiverschijnselen even ang stig worden Maar voort gaat ' t een nieuwe ' orkaan velt rond om ons eenigc boomen neer Goddank zou der iemand te treffen en we berei ken den stal - De eigenaar roept me een paar woorden toe van naar huis gaan waar z'n vrouw en kin deren alleen zijn hij moet vooi ' l vee zorgen " - En dan bogint ' t nood veor ccrsl recht t Onweer barst m ongekende hevigheid vlak boven de farm los een rukwind blaast alles gereedschap kleed ingstukken enz van onder do shed afdak achter ' t huis weg rinkelend vallen eenige vei sterruiten van dc bovenverdie ping tegen den grond De wind waait in wilden chaos alles dooreen 111 ' 4 huis waar hij door de glazen deuren geheel vrij spel heeft Don derslagen direct gevolgd door felle bliksemslagen volgen elkander zon der dc minste tusschenpoozen op Ik tracht de raamopeningen met dekens dicht te steppen ' t water stroomt me uit ' t dunne hemd hei eenigc kleedingstuk in dc vorige heete Üagert ' t Is een woedende strijd Inssencn den losbarstenden orkaan en ifider voorwerp wat los of vast slaat Een nieuwe bliksem straal nog feller dan de vorige een rukwind die ' l geliceie mokhuis doel kraken een hevige slag op zij van t huis en ik zie het dak van den stal eenigc honderden meters van ' t huis verwijderd legen den grond gaan Er valt iets boven uit ' t dak venster en een volgende bliksem straal laat mij zien dat ' t de eige naar is Hij krabbelt op en koml naar huis waar hij met een van angst trillende stem uitsloot " t dak van ' den slal ligt er af De negers zijn angslig in een hoek ' van de woonkamer gekropen dc baas wil naar z'n vee zien wal hij doen kan ik Iracht hem te weerhouden te overtuigen dat ' t levensgevaarlijk is zich buiten te begeven Maar hij luistert niet en we gaan samen t Geheelo dak hgt schuin ' over den stal steunt op één der bonten deu ren en van de sterkte der scharnie ren zal ' U slechts afhangen ol alles zoo wil blijven hangen of al t vee niet gedood zai worden onder do dan ineenstortende muren We be grijpen beiden dat van deze roestige spijkers alles afhankelijk zal zijn ' t vee loeit en brult angstig en hevig verschrikt in den stal waar wij niet in kunnen Nog één rukwind en al les zal verloren zijn Ik kan niet weergeven wat een angst er uitge staan werd dat halve uur teen de orkaan zoo op zijn hevigst woedde en alles dreigde te vernielen waar tuet t gezin van teven meest Nog ratelen dc dondcrslagon en vallen de bliksemslagen onophoude lijk neer maar de hevige rakwinden zijn iels minder en wc gaan weer naar buiten om te zien wal wo nog redden kunnen In ' t btfcnparkjo liggen bijenkasten uiteen en bijen dood of stuiptrekkond onder een chaos van wasraten honig en mod der In de kippenfences liggen eeni ge doodo kippen getroffen door een neergeslagen boom De deksels der kunstmoeders znn geheel weg%& slcgen en kuikentjes van eenige da gen cud liggen of drijven in ' l wa ter Overal één ellendige - verwoes ting overal omheimngon weggesla gen Vruchlboomen beladen met jonge vruchten vernield en ontwor teld tegen den grond En als de storm bedaard is en we eea overzicht kunnen krijgen van do vre?selijkc verwoesting dan kun net wc ons slechts verwonderen dat ' l woonhuis nog staal Overal ontwortelde en door dc bliksem ge troffen boomen platgeslagen en ge heel vernielde cornvclden sliikgc sh'gcn kleedingslukkeri gereed schap en huisraad liggen bonder don meters ver in den omtrek En den volgenden dag schijnt do zon met vernieuwde kracht en is do hemel weer even strak als dogen c voren nu verschroeiend wal do or kaan van gisteren stukgeslagen tiiï vernield heeft Overal in < 1cn om trek ellende en overal verwoesting Een ncgerfamiüc waai ook de kans op den oogst geheel verkeken was was de wanhoop nabij I)i » oogst wal labak en corn had moe ten dienen om den slorchoutler a £ te betalen bij wien ze o zoo dik 111 ' t krijt stonden En nu nn zou hun huisje en land wel verkochb mceten worden on dat beteekenl voor een neger wel ' t ergste wat hem overkomen kan Zijn eigen huisje en grond verlegenwoordigeni voor hem den grootsten schal en l'ij is er aan gehecht als een hond aaif z'n meester En dat alles door één storm in ~* land waar zooals brochures aange ven altijd een heerlijk khmaui i heorscht zonder stormen groolf hitte en buitengewone regenvallen '' 
SJTOÊSHTSGH NIEUWSBLAD - Zaterdag 17 Juni 1911 — Vierde B wordt PIEGEL - EN LIJSTENFABRIEK Encadpeei-en in alle stijlen en houtsoorten Leveping solide en billijk L.IJHMËRKT 30 trimt ** A CÖCTJRALi Ssesialiteit in Jet vervaardigen van Tefcsten en Sjreakea Meermalen beïaoond Bay Vereen mei de hooge onderscheiding een tekst te hebben gemaakt voor H K H PRINSES JULIANS - A^an J*et werk Genie-Kazerne Tossegat TE KOOF STE1GERPALEH PLANKEN STEI GERTOUWEW en BRANDHOUT Zie Etalagt -& F.DOKTEB'S < -- Sisaroumasazyii - „ Tolsteegpoort gereed " Mandsche Anthraciet uit de Staatsmyn „ WILHELMINA " de beste der goedkoops Antbracietsoorten géén gruis géén steeneo zeer weinig asch Afm 20J30 f 1.10 per E.L ALLEEN verkrijgbaar bij levering Jnni Mof Angns'tns f8 G 1 AEKliH & ZOuBH Witteïronwensingel 25-26 OP J^i eiiopg;«aam *> el*:eiatï dat joist de „ The Indeatpucti'jlo Shoo " op de eerito p-aatestaa „ THE INDESTRUCTIBLE SHOE " is een mooie commimieschoer „ THE INDESTRUCTIBLE SHOE » i 3 een sterke schJoSs „ THE INDESTRUCTIBLE SHOE » is zsJvil^Sliae ^ spaarzaam 9 3 THE INDESTRUCTIBLE SHOE " wordt alJeea verkocht voor Dames en Heeren met 3 maanden schriftelijke garantie op de cnroomzolen fllleerr verkrijgbaann WENNEKES'bekende SehoenmagazijneH Zndeisiraat 8 Nachtegaalstraat SO Tlentensche We e 3 Remuurdo Weeid 30 Hofleverancier van H.M de Koningin ê Katoenen - en Wollen lonsselines van 30*95 cent Fantasiestofhn en Shantungs Dames-BIousen ^ pxISr * HL A BeSSHHRBT Tïirpstraat 24-26 Tel 880 SS Hoondbrabanteche éÊïj&iP * ^ ^' II Sc^OGUWintel BttScüoeumafeBril JÈL 11 = Jj OudeGracht.{Tel.l228)Vo]tiepbrug * jgj§KË & f ® f ® * g EltlESGEUlAKT SUHOESWEaït Handwerk o M S ^ Ijzersterke Waterdicht » SGEOOLLAAEZinN p ^ © 09 I Aanbevelend e A YAN EXKfc ™ ^ Vast Tarief voor kleine Advertentièn voor DIENSTAANBIEDIKGEN ÏIIENSTAANVRAGEN HUUR - EN VEHHUCIt KOOP - on VERKOOP van WONINGEN enz a 25 cl bij ^ malige pladtain Ött cent Deze advericmien worden alleen geplaatst bij vooruitbetaling - Een Ziekenwüucntje TE KOOP gevraagd Br fr ond - no 4095 bur v d blad TEDtinri 1 Juli ongem Earner slaapkamer o a keuken zonder pension omtrek Singelslraoi en gem Zit cii SJjdpfcamep omtrefc gasfabriek met of zonder pcnMon heide zeer nelle stand Br fr ond no 4110 bur v d blad In een klein net gezi wordt KOST EN INWONING aangeboden aan een nelpersoon met gebruik vavrije slaapkamer bwvai selling enz tegen i 5.50 tweek Ad rus Hagdstraat20bis nabij Centraals!!tion 4038 TERSTOND GFTRAAGD een flinke Wascbmeid le gen hoog loon en buiten de kost Adres Oosterkade uo 38 J N den ffartog - 4117 TE UUUReen flink Boncd'en Wïnkcl-huis in volkrijke buurt,waarin een aantal jarenmot succes een drogist ïsak is uitjjeucfenil ookgeschikt voor aardappel en groenlenzaak of 2deband™i cube 1 zaak enz Te'bevragen lo Daalsc lied ijltSMbis achter dé Polilie post 4041 RROVISIEREIZIGER Word gevraagd cei [ link b esp raak persoon welke reeds meermalen d « kleinere winkels te Utrecht en omliggende dorpen per fiets Bezeclit heeft tegen genot van provisie Br fr ond no & Mi bur v d blad GEVRAAGD zoo spoedig Een Wollen tinnen - en Costuumnaoister VRAAGT nog ecnigp Naaihuiaon tegen 75 cent per dog Br fr ond no 4042 bur v K d blad Kippenhok te > r 12 ' kippen en KIPPENHOK Nieuw GEVRAAGD een net Dagmeisje vai des morgens 8 tot des mi < dags 4 uur Biltstrnat 9 4110 haan Scheepers!aan 14 Zeist WO-I TE IIUIIR op den Toisteegsingel bit bel Ziekenhuis Winkelhuïs bevallende winkel 3 kamers Iicfdcr zolder en tuintje Billijke ' Erect te aanvaar Te bevragen oij J A Kuslers Pollersiraal 2G • ÏÖIO MTWRTBODE Terstond gevraagd flinke Dienslbode f loon Leidsclir.ven 3 TE KOOP aangeboden 4 Roomijskar ren heel ' compleel voor spotprijs Tc bevragen Am Blerdamscfie straatw 373 vootbij het Ondiep 4138 VOOR DIRECT GEVRAAGD een Dag - en Kindermeisje,P Gv loon ecrslgonoenidef _ 1.5Ö en laolRlgenocmdftf ï beiden md kost iVan nielden des av tnsschen 7 en S uur Kwartelstraat no 27 4030 MGUERÏEGevraagd in gezin van lpersenen Aanbn • V.nroa Oosterslrant 2 ifl09 FLINKE LOOPJONGEN gevraagd - Apotheek Goedo straal 108 Fïetsrij'dcu ett ' oedu getuigen 41 Gl WEBPWE m'tddeil leeftijd zag zïch gaarne geplaatst als Huisli oudste r bi ] ' eenig beer o weduwe Bteï of zonder kinderen ' tegen na der overeen to komen con dition Br [ r ond no 4017 bar v d blod GEVRAAGD I Augustus een flinkeDienstbode a\s MeidrAli leen P G zelfstandigwerken en een burgerpotkunnende koken Zich aanmelden ' s avonds tussch 7 en 9 uur Donkere Gaard no 13 414G WORDT CEVRMGD lo Zeist mei Augustus of eerder een flinke Dienst bode loon f 125 wasch vrij Br fr ond no 11 Ja bur v d blad HUISHOUDSTER Er biedt zich aan met ï Auij eeaRurgcrdochlcr als Hiiisli o tiddler bij heer of klein ^ ezin P G en van goede getuigen voor zien Br fr ond no ' 4010 v d Wad TE KOOP CEVIUAGD ïn goeden slaat zijnde Kinderwagen het liefst nieuw model voor twee kindoren Adres Oosterstr 21 4144 TERSTOND GEVRAAGD cene flinke nelte Dag ^ meid met bensden 20 Zich te vervoegon Wetslr ^ 2 4185 TER OVERffASIE een Zaak in leeken - en schrijf behoef ten voor de - spotprijs van 1 400 spoed spoed spoed wegens huiselijke omstan dbrhodim Br fr ond no 4120 bur v - d blad lÏÏEXSTRODE GevraaKd een nette Dag P G boven de tO jaar voor heelc or halve dager Adres Haag - straat Ï8bïs TE UUUReen prachtig Bovenhuis,een Winkelliuis en heleBurgerwoningen jfsmetf ieen opslagplaats groot2 p i0 vierk Héter tot bil lijke prijs Gelegen en ttfbevragen Hooge I lmden Wi no IS 4041 GEVRAAGD eeii liet fatsoenlijk Meisje F G voor halve dagen Zich te vervoegen Amster ' damsdte straatweg 1-ibis « 15 KOST EN INWONING huiselijk verkeer ge - ¦ aagd voor een juffrouw - Ir met ongaar van • ijs ona * no 4w20 " bur v d blaa BOEKBfiVDERIJ Op de Bookbinderij varf de firma wed G Le Gue On Zn T kunnen terstond BoekbinJcrsjongcns ge plaatst worden en Lcerf ' Won tango Jnffersir no 10 err lObis i05Q _ atMmdtuk yan J0JJ L1BFSB.;—JJiwditi I 

Kranten

Ga naar