Utrechts Nieuwsblad zaterdag 21 oktober 1967

Z8 pagina's Oplage 71.000 UTRECHTSCH^NIEUWSBLAD h Joh de Liefde N.V Drift 23 Utrecht Tel 16431 — Opgeven advertenties 17541 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATEEDAG 21 OKTOBER 1967 ïljSll'T5ste JAARGANG No 148 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 12.15 p kw 95 et p w Los nummer 25 cent — Giro 154949 Pentagon lijkt thans op een versterkte vestin Vice-president Humphrey waarschuwt betogers WASHINGTON — Het Pentagon het Amerikaanse ministerie van defensie lijkt op een versterkte vesting Alles was in ge reedheid gebracht met het oog op de vandaag verwachte „ aan val " van demonstranten Honderden misschien wel duizenden parachutisten leden van de militaire politie zijn per vliegtuig overgebracht naar ' n kamp in de buurt van het Pentagon Vice-president Humphrey heeft de demonstranten gewaar schuwd en verklaard dat de orde krachtig zal worden gehand haafd maar velen vrezen incidenten Stakini maandag opgeheven yiinister Roolvink kon akkoord hereiken Van onze correspondent BEST — De staking bij Bata-Best van 650 handarbeiders is opgeheven Maandag gaat het hele personeel weer aan het werk Tussen vakbonden en directie is door persoonlijke tussenkomst van minister Roolvink sociale zaken en volksgezondheid een voorlopig akkoord bereikt dat loopt tot eind dit jaar VermakelijkheidsheUcsting Gemeenten door besluit verrast ^/ 0 ' M " Schikking met Engeland lan Smith naar Vorster I'itETOBIA — Vandaag zou pre mier lan Smith van Rhodesië een bespreking hebben met premier Vorster van Zuid-Afrika Verwacht wordt dat Smith een schikking in het conflict met Engeland ter spra - zal brengen In Rhodesië is namelijk de ver pachting toegenomen dat een re geling met Engeland op handen is De Britse minister van gemenebest zaken George Thomson brengt vol gende maand een bezoek aan Rho desië Vier militairen verongelukt EDAM — Een frontale botsing tossen een vrachtauto van een expe ditiebedrijf uit Elburg en een perso nenauto heeft gistermiddag om streeks vijf uur op de E 10-weg te Eilam vier slachtoffers veroorzaakt De personenauto waarin vier be roepsmilitairen van de koninklijke marine zaten was op weg naar Den Helder Bij een inhaalmanoeuvre nailerde van de andere kant de vraclitauto Om een frontale botsing te vermijden weken beide auto's naar dezelfde wegberm uit Alle vier de inzittenden van de personenauto waren op slag dood De cliauffeur van de vrachtauto werd licht gewond ADVERTENTIEJ msT \ N RAMU l-G.Nieilwstraat 10-14 Utr Tel 19141 Bisschop genegeerd Pastoor wil geen ontslag Van onze correspondent SCHAESBERG — Gisteren heeft ' f parochieraad van de rooms katho-liete parochie Heilige Michael in Sthaesberg zich uitèesproken vóór Moor E Midema Pastoor IVüdema ™ eg van de bisschop van Roer Wnd mgr P Moors het verzoek ^ flf ontslag te nemen voor 26 okto J "' in het andere geval zou het bis m zijn ontslag moeten geven Het Wzoek van de bisschop legde pas • w Midema nu gesteund door zijn Parochianen naast zich neer % Moors verklaarde later dat ™' ontslag van pastoor Midema vwlopig is opgeschort pastoor Midema zou zich aan een Wental „ beleidsfouten " hebben jtnuldig gemaakt Twee van deze ' Men zijn het over het hoofd zien '"• doopbewijzen bij het sluiten van •" i huwelijk en het voltrekken van taengde huwelijken zonder dat het « Oom daartoe dispensatie had ver - HOOGLAND moet weg Wrecht - Gedeputeerde Staten * Utrecht bereiden een voorstel ™ f om de gemeente Hoogland op j delen tussen Bunschoten en ""« stoort Eerder was al een plan ïïf^fd om de gemeenten Leusden « outenburg samen te voegen ADVERTENTIE advocaat bowls JAMIN "' e ' duur wel heerlijk mm 3 Als het aantal demonstranten te gen het Vietnambeleid beantwoordt aan de verwachtingen van de orga nisatoren van de demonstrantie zul len zeventigduizend personen zich verzamelen rond het Lincoln Memo rial eh later over de Potomac naar het Pentagon optrekken Topfunctionarissen vrezen dat het tot geweld zal komen en dat de de monstratie de essentiële defensie taken van het Pentagon onmogelijk zal kunnen maken Maar er werd in het algemeen met een wrange humor gereageerd in het vijf-zijdige betonnen gebouw Wij gaan gewoon door ook al zou daarvoor de tussenkomst van een heden van de 82ste parachutisten - divisie vereist ziijn zei een hoge officier Speciale houten barricades worden voor het gebruik gereed gehouden in het gebouw om zo nodig de lange en tijdens dé weekends verlaten gan gen af te kunnen sluiten De De New York Times heeft de be togers en ordebewaarders voor ogen gehouden dat zij allen burgers van dezelfde staat zijn en elkaar niet als vijanden dienen te beschouwen het geen tragische gevolgen " zou kun nen hebben Bij het recrüteringscentrum van het Amerikaanse leger te Oakland Californië is het gisteren tot ge vechten gekomen tussen politie en ruim tienduizend betogers tegen de Amerikaanse ' Vietnam politiek De betogers die al de hele week voor het centrum in actie waren geweest gooiden auto's omver om de wegen te blokkeren waarover Zo spoedig mogelijk zullen par tijen nu overleg plegen over de toe passing naar „ letter en geest " van de onderscheidene collectieve ar beidsovereenkomsten voor het jaar 1968 Geschillen die daarbij kunnen rflzen zullen zo is afgesproken be handeld worden volgens voorschrift namelijk in daarvoor aangestelde geschillencommissies Het kort geding dat de Bata di-rectie heeft aangespannen tegen de vakbonden en dat maandag voor de Haagse arrondissementsrechtbank zou dienen gaat niet door Minister Roolvink heeft de strij dende partijen donderdagavond op zijn departement rond de tafel ge zet Onder zijn voorzitterschap is zeven uur vergaderd waarna de vakbond Sint Willibrordus toezegde haar leden te raadplegen over het al of niet doorstaken Het bonds voorstel weer aan het werk te gaan werd er maar net doorgestemd 261 stemmen voor en 83 tegen op het nippertje een statutaire meerder heid nieuwe recruten per bus zouden worden aangevoerd Sommigen gooiden vuurpijlen stinkbommen en flessen haar de politie De betogers hadden kennelijk gerekend op on lusten want velen droegen helmen en houten schilden Nadat de politiemannen in een formatie van acht rijen dik de be - De staking brak voi^ige week woensdag uit toen eén tiendaags ultimatum van de vakbond Sint Wil librordus aan de Bata-directie af liep Eis was dat de lonen van de sinds 1 april afgelopen eigen Bata cao zouden worden opgehoogd met 5 % procent De Bata-directie die weigerde werkt vanaf die datum met de onde»'scheidene cao's voor de leder - textiel rubberindustrie die ook gebruikt mogen worden Vol gens de vakbond kwamen de arbei ders daar echter aan te kort omdat de loonschalen uit de verschillende cao's anders gehanteerd werden dan in de oude Bata-cao Het bereikte akkoord voorziet in een aanpassing van ieders loonpeil aan het oude ondanks het verschil in cao waar men onder valt Sint Willibrordus heeft daarmee voorlopig zuiver materieel gezien gewonnen maar heeft niet bereikt dat weer de eigen Bata-cao gehanteerd wordt Men noemt de overeenkomst die nu ge sloten is dan ook een compromis togers van de ingang van het cen trum hadden verdreve:j kwam het tot gevechten toen de auto's voor de ingang omver werden geworpen De organisatoren van de betoging hadden op een opkomst van zo'n 5.000 mensen gerekend Dit aantal groeide aan tot het dubbele Volgens ooggetuigen werden ver scheidene betogers en zeker twee journalisten gewond Ook werd een aantal arrestaties verricht het juiste aantal is niet bekend Ook in Duitsland In verscheidene Westduitse ste den waaronder Hamburg München en Stuttgart zijn vrijdagavond pro testdemonstraties tegen de Ameri kaanse Vietnampolitiek gehouden In Hamburg voerden ongeveer 2000 betogers leuzen mee als Be eindig de Vietnamese oorlog " en Ho Tsji Minh zal overwinnen " Voorop in de optocht werd een pa pieren tijger meegedragen waarvan de kop president Johnson moest voorstellen ADVERTENTIE In München ' namen ook ongeveer 2000 personen aan een betoging deel en in Stuttgófft ' gingen vijftig beto gers voor het Amerikaanse consu - laat generaal op de grond zitten RUST OP UTRËdHTS HERSTELD Na de enorme drukte welke zo'h veertien dagen geleden op het Oud kerkhof te Uü-echt heerste is de rust thans weer grotendeels hersteld Op zaterdag 7 oktober jl maakten wij melding van de aankomst van ritim driehonderd Perzen in deze alom bekende Utrechtse winkel straat Verschillende van deze Per zen hebben hun uiteindelijke be stemming reeds gevonden Maar bij De Swart Oudkerkhot 40 ligt nog een omvangrijke voorraad Perzen stuk voor stuk met smaak en vakkennis geselecteerd Boven dien kan men thans goede Perzen waardig de exclusieve collectie in herstelde rust " bezichtigen Grafschenner weer actief BRUNSSUM — De grafschenner heeft weer toegeslagen nu in de kerk van de Heilige Vincentius in Brunssum Op het altaar en de biechtstoelen heeft hij gisteren leu zen gekalkt als Satan is onze god " en Satan zegent Brunsum " Opvsd lend is dat hij die plaatsnaam met één s heeft gespeld Men maakt daaruit op dat hij geen Limburger is MILITAIREN hebben gisteren inderhaast het Pentagon om heind AMERIKAANSE politiemannen treden hardhandig op bij demon straties tegen de dienstplicht in Oakland die vandaag Mm gesde achtereenvolgende dag ingingen Hoop verloren voor UK 154 Van onze correspondent URK — Een Neptune van de marine luchtvaartdienst heeft gistermiddag drijvend wrakhout waargenomen op de plaats waar de Urker kotter Vigi late Deo Videnté UK 154 volgens be rekening moet zijn ondergegaan Bo vendien is gisteren in Urk het bericht ontvangen dat een Deense kotter een lijk heeft geborgen ter hoogte van Borkum op ongeveer dezelfde plaats waar donderdag het stoffelijk over schot van Jan Jenema werd aange troffen Beide berichten hebben in Urk de laatste hoop op een behouden thuiskomst van de UK 154 de bodem ingeslagen d[ii]iii[ii[iiiiiiiii|iiiii|iinii[iiiiiiiiiiiiiii|{iiiijiiiiiiiiiiiiii ^ = Europ ses weerrapport H = Zaterdag 7 uur v.m = = Max Neersl ± rr Station Weer temp afgel ¦= =¦ gisteren 24 u = = Stockholm regen 8 gr 2 mm = ~ Oslo geli bew 5 gr 5 mm E = Kopenh zw bew 13 gr 1 mm ¦= == Londen regen 17 gr 0.3 mm = r = A ' dam zw bew 18 gr 0 mm — = De Bilt licht bew 19 gr 0 mm — ~ Brussel licht bew 18 gr 0 mm = = Luxerab onbew — 0 mm = = Parijs half bew 19 gr 0 mm = = Bordeaux zvv bew 25 gr 0 mm r = = Grenoble onbew 20 gr 0 mm ~ = Nice onbew 20 gr 0 mm iz zz Berlijn onbew 15 gr 0 mm = = Frankfort mist 17 gr 0 mm ¦= = München onbew 19 gr 0 mm = = 7 Zurich mist 17 gr 0.2 mm = = Geneve mist 18 gr 0 mm = = Locarno onbew 16 gr 0 mm = H Wenen onbew 14 gr 0 mm = = Innsbruck onbew 16 gr 0 mm = = Belgrado onbew 14 gr 0 mm = = Athene zw bew 15 gr 1 mm — — Rome onbèw 22 gr 0 mm = rr Barcelona zw bew 20 gr 0 mm z = = Madrid zw bew 26 gr 0 mm = = r Mallorca onbew 25 gr 0 mm = = Lissabon onbew 22 gr 17 mm = = ZON EN MAAN — ^ Zondag Zon op 7.16 zon B = onder 17.33 Maan op 18.56 maan = = onder 11.33 ^ ~ Maan dag Zon op 7.17 zon = =¦ onder 17.31 Maan op 19.35 maan = = onder 13.00 = HNiiilniilJiiiilliNjIiiiilliiiliililiillliiilliilliillliilllilliiim GS Zeeland vreest vrije huren niet MBODBLBÜKG —• Gedeputeerde Staten van Zeeland zien geen reden tot ongerustheid over de opheffing van de huurbescherming in Zeeland die op 1 oktober is Ingegaan De vakcentrales hadden hun verontrus ting uitgesproken G.S baseren hun verwachting op onder andere de uitslag van per ge meentebestuur ingewonnen adviezen Over Vlissingen Middelburg Goes en Terneuzen die wel beden kingen hadden is overleg gepleegd met de minister van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening Daar bij is men tot de conclusie gekomen dat het blokkeren van het huurni veau op enkele plaatsen in Zeeland niet gewenst zou zijn G.S wijzen er op dat de over heid invloed zal blijven uitoefenen bij woningwetwoningen gesubsi dieerde nieuwbouw en particuUere woningen er KoeL WEERSVBBWACIITING van het KNMI Sreldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Opklaringen maar ook plaatïielUk enkele buien Overwegend matige wind tussen zuidwest en west Over het algemeen iets lagere tempera turen dan vandaag DE BILT — Het KNMI deelt mee Nabij Schotland bevindt zich een depressie die aan betekenis in boet en zich in oostelijke richtin gen verplaatst Boven Zuidoost Europa handhaaft zich daarente gen een krachtig hogedrukgebied Een bij de depressie bij Schotland behorend front dat de scheiding vormt tussen vrij warme conti nentale en koelere oceanische lucht bevond zich zaterdag nog ten westen van ons land Deze continentale lucht die met zuide lijke winden werd aangevoerd was bovendien onstabiel er ont wikkelden zich plaatselijk regen en onweersbuien Zondag zal de oceanische lucht aan de westzijde van het front ons land bereiken Met naar zuidwest of west ruimende wind wordt koe lere lucht aangevoerd Naast zon nige perioden zullen ' plaatselijk ook enkele buien voorkomen De temperaturen zullen zondag in het algemeen enkele graden lager zijn dan zaterdag Eisenhower weer uit ziekenhuis WASHINGTON — Oud-president Eisenhower van de VS heeft gis teravond hèt Walter Reed-hospital in Washington waarin hij enige dagen geleden voor observatie was opgeno men verlaten Hij Ujdt aan een niet kwaadaardige aandoening van de prostaatklier DEN HAAG — De vereniging van Nederlandse gemeenten is verrast door wat ze noemt het onaange name besluit de vermakelijkheids belasting af te schaffen Ze is niet alleen verrast door de manier van aankondiging — door minister mej Klompé in de Twee de Kamercommissie — maar nog meer omdat de vereniging er niets van wist De gemeenten zijn er ontstemd over dat de reeds lang besproken Richtlijnen herzien D E Tweede Kamer heeft de mi nister van Justitie uiteindelijk weten te krijgen tot een nieuwe overweging van de toelating in ons land van kinderen in nood uit Viet nam en Korea als pleegkinderen in Nederlandse gezinnen De actie daartoe is voortgekomen uit particu lier initiatief dat dood dreigde te lopen op de strenge bepalingen voor de toelating opgesteld De initiatief nemers hebben zich toen tot de com missie verzoekschriften van de Tweede Kamer gewend die wel zeer krachtig heeft moeten pleiten om de minister tot grotere soepelheid te bewegen Minister Polak heeft nu toegezegd een commissie te zullen instellen die de richtlijnen voor de toelating opnieuw in studie moet nemen jelukkig heeft de bewindsman ook nog iets meer gedaan Op 312 ver zoeken om opneming van een bui tenlands pleegkind gaat het mi nisterie thans nader in en het zou toch zeer vreemd moeten lopen als een belangrijk deel daarvan niet in aanmerking zou kunnen komen Dit mogen wij afleiden uit de uitspraak van de minister dat hij de toelating van een beperkt aantsil kinderen niet in de weg wil staan Nu ontkent niemand dat het over brengen van een kind uit Aziatische landen naar een geheel anders ge aarde omgeving een beslissing is van verstrekkende betekenis voor de pleegouders en voor het kind zelf Dat er een grondige voorlichting aan vooraf moet gaan en er waarborgen aanwezig moeten zijn dat zo'n op name — met het uiteindelijke doel het kind te adopteren — zal kunnen slagen is duidelijk Maar het uit gangspunt van de overheid moet de bereidheid zijn om diegenen bij te staan die een kind in nood te hulp willen komen — niet om hen met strakke richtlijnen daarvan te weer houden D E twijfels aan die bereidheid zijn ook thans nog niet wegge nomen Het moet nog blijken of de studie van de commissie tot een aanvaardbaar resultaat zal leiden De minister beroept zich er tot nu toe steeds op dat alle nationale en internationale organisaties op het gebied van de kinderbescherming in beginsel afwijzend staat tegen over brengen van Vietnamese en Ko reaanse kinderen Het bieden van hulp ter plaatse is verre te verkie zen boven een dergelijke ingrijpende overplaatsing zo zeggen zij Dat zal theoretisch zeker juist zijn Er zijn echter landen die derge lijke adviezen niet zo letterlijk ne men als blijkbaar het onze In Ame rika zijn thans circa 5000 kinderen uit Vietnam en Korea opgenomen en het blijkt uit de rapporten dat die zich daar snel hebben weten aan te passen Verscheidene andere lan den hebben de mogelijkheid geopend dergelijke buitenlandse kinderen toe te laten zoals Scandinavië en onze zuiderbuur België Ook de voortdurende nadruk die de minister legt op het beperkte aantal kinderen dat voor opname in ons land in aanmerking komt laat niet toe dat de twijfel aan de bereid heid tot een meer ruimhartig beleid wordt weggenomen Wij herinneren ons in dit verband nog goed de vele argumenten aangevoerd tegen de toelating van de zogenaamde spijt optanten en maatschappelijke Ne derlanders uit Indonesië een toe lating die door het parlement uit eindelijk pas na jaren Icon worden afgedwongen Het blijft dan ook nu zaak voor de volksvertegenwoordi ging de ontwikkeling kritisch te vol gen ADVERTENTIE OIjGA MATRASSEN uitbreiding vem het plaatselijke be lastinggebied thans wordt aange grepen om bestaande gemeentelijke belastingen at te schaffen Ze zien er geen heil in omdat op deze manier geen verbetering komt in de financiële situatie van de ge meenten Inmiddels heeft de vereniging van Nederlandse gemeenten de ministers Beemink en Witteveen gevraagd om alsnog met haar te praten over het regeringsplan en over de compensa tie voor de gemeenten 
ZATERDAG 21 OKTOBER 1961 ITTBEOHTSCH MIECfWSBLAO ÜTRECHTSCH NIEUWSBLi BURGEMEESTER OPENT EERSTE INDUSTRIE IN OVERVECHT Utrechts laboratorium onderzoekt met geluid structuur oceaanbodem doorsnee van de bovenste lagen van de aardkorst verkregen en worden onderzeese gebergten en oceaanbekkens onderzocht Tot nu toe werden dergelijke on derzoekingen uitsluitend gedaan aan boord van schepen van de marine Het is nu voor het eerst dat een particuliere maatschappij medewer king verleent Lukken de proefnemingen dan zul len in de komende jaren meer rei zen naar de West volgen Het pro ject is naar de vlag van de KNSM het Kroonvlag project genoemd Het wordt uitgevoerd in samenwerking met het Lamont Geological Obser vatory te New York dat deze me thode van onderzoek ontwikkelde De uitreis duurt twee weken Op Ja maica zal overgestapt worden op ' n thuisreizend schip van de KNSM waarschijnlijk het motorschip Aegis dat begin december te Amsterdam terug verwacht wordt Gezagvoerder van de Adonis is de heer J F Laatsch Het weten schappelijk team bestaat uit dr B J Collette drs R A Lagaaij en de studenten K W Rutten en H A A Landman Ir A W Olivier UTRECHT — Vandaag hebben zich aan boord van het motorschip Adonis van de KNSM twee weten schappelijke medewerkers en twee studenten van het Vening Molinesz-laboratorium van de rijksuniversi teit te Utrecht ingescheept voor eèn geofisisch onderzoek op de Atlan tische Oceaan Het doel van de reis is de struc tuur van de oceaanbodem te on derzoeken Dit wordt gedaan met een apparaat dat achter het schip aangesleept wordt Het geluid wordt echter niet alleen weerkaatst door de oceaanbodem maar dringt daar gedeeltelijk in door en wordt oolc weerkaatst door de lagen onder de bodem Op deze wijze wordt een 70 jaar Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Een man die op drie jarige leeftijd toen hij aan de hand van een dienstmeisje naar een trein stond te kijken dacht Ik word machinist " is vandaag 70 jaar ge worden Zijn gedachte wordt door vele jongetjes van die leeftijd ge deeld maar hij heeft zijn dagdroom vervuld gezien ir A W Olivier Copijnlaan 25 in Groenekan en oud chef van de dienst van het vervoer van de Nederlandse SiKjorwegen Hij heeft wel eens zijn huiswerk voor zijn grote liefde verzuimd wat hij bij het ophalen van herinneringen niet vergeet te vermelden Bijvoor beeld in 1910 toen hij de eerste loco motief van de serie 700 van de toen malige Staatsspoorwegen wUde zien Die serie is onder N.S vernummerd in 3700 Een exemplaar ervan staat in het Spoorwegmuseum Deze tractieman in hart en nieren ging in 1915 werktuigbouw studeren aan de technische hogeschool in Delft bij de locomotievenspecialist prof Westendorp Als jong tractie ingenieur trad hij in 1925 in Zwolle in dienst adspirant adjunet-ingenieur Toen de dieselelektrische tractie zich aankondigde maakte hij een stu diereis naar Amerika De kroon op zijn carrière werd in april 1955 gezet toen ir Olivier werd benoemd tot chef van dienst van het vervoer in welke functie hij vijf jaar daarna is gepensioneerd Hij denkt met voldoening aan zijn spoorjaren terug want hij vindt het rijden met stoomlocs een kunst en een sport Vingers bekneld tussen draaibank Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — De twintigjarige J J Ceelen uit Soest heeft vrijdag middag twee vingers van zijn rech terhand ernstig verwond toen hij met zijn hand tussen een draaibank kwam Het ongeluk gebeurde in de werkplaats van de hogere zee vaartschool aan de Jutphaseweg De heer Ceelen is naar het Academisch Ziekenhuis gebracht Prof Van Noordwijk aanvaardt ambt WATERHOOGTEN Kükswaterstaat 21 okt — Konstanz 329 — 1 Rheintel den 217 — 3 Straatsburg 202 — 18 Plit tersdorf 353 — 11 Maxau 402 — 12 Plo chingen 120 — 2 Mannheim 235 — 11 Stelnbach 140 — 8 Mainz 242 + 1 Bin gen 169 onv Kaub 183 - 1-4 Trier 345 — 24 Koblenz 222 — 3 Keulen 193 — 17 Ruhrort 390 — 20 Lobith 999 — 8 Nijme gen 787 — 7 Arnhem 808 — 2 Eefde IJssel 353 - t-7 Deventer 260 - I-IO Borg haren 3897 — 38 Beifeld 108 — 34 Grave ben de sluis 496 — 1 23 oktober UTRECHT — Dr J van Noord wijk benoemd tot buitengewoon hoogleraar om onderwijs te geven in de farmacologie zal zijn ambt maandag 23 oktober aanvaarden om 16.15 uur met een rede in het groot auditorium vertoond en tevens zondagmiddag 1 om vijf uur en woensdagmiddag om | drie uur Jean Paul Belmondo en Claudia 1 Cardinale spelen de hoofdrollen in de film Cartouche bandiet en min naar " die zondagmiddag om 3 uur in Concordia vertoond wordt Toe -| gang veertien jaar Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Burgemeester De Ranitz heeft vrijdagmiddag het eerste producerende bedrijf op het industrieterrein van Overvecht-noord oficieel ge opend Het zijn Van Rijn's Mos terd en Azijnfabrieken N.V en J F Tack N.V die nu nog eenzaam op de grote zandvlak te staan maar in de nabije toe komst omringd zullen worden door vele andere bedrijven Tack N.V is een van oorsprong Amsterdamse onderneming die begin 1966 fusioneerde met het oude Utrechtse bedrijf Van Rijn De fusie heeft betrekking op de produktie hoewel beide bedrijven artikelen onder eigen naam en van eigen recept op de markt brengen Burgemeester De Ranitz herinner de ér aan dat Van Rijn's oude be drijf aan de Nieuwe Kade plaats heeft moeten mal?en voor het noor delijlce deel van de rondweg om de stad De gemeenteraad besloot in fe bruari 1964 tot aankoop van het oude fabriekscomplex en leende een half miljoen gulden voor de stichting van de nieuwe fabriek In november 1965 sloeg wethouder Harteveld de eer ste paal Van de beschikbare grond op dit industrieterrein " aldus de burgemeester is het meeste al verkocht of er wordt over onder handeld Nu is nog maar ongeveer zes hectare beschikbaar " „ De noodzakelijke verplaatsing naar het industrieterrein Over vecht " aldus drs A Nelissen di recteur van Van Rijn-Tack „ werd directe aanleiding tot het scheppen van een grote economische een heid " Zo kwam de fusie tussen beide bedrijven tot stand „ met het oog op de toekomstige ontwikkeling in de levensmiddelensector ook bin nen de EEG " Het " nieuwe fabrieksgebouw aan de Oregondreef waar 88 mensen werken heeft circa 2 miloen gul den gekost De fabriek bestaat uit drie naast elkaar liggende hallen die aan de voorzijde begrensd wor den door een overkapte expeditie straat voor aan - en afvoer en aan de achterzijde door een dienstgang afgescheiden worden van dienstruim ten zoals proefstation bankwerke rij ketelhuis en onderhoudsdienst Naast de fabriek is ruimte open gehouden voor een nieuwe hal Wel licht zal deze al spoedig gebouwdworden omdat het opslaan van deeenmalige verpakking veel ruim te kost In 1960 maakten de geza menlijke natuurazijnfabrikantenvoor honderd procent gebruik vaneen meermalige verpakking nu voor 70 procent en de rest eenmalig De ze tendens zet zich voort Voortszijn er gescheiden van de produk tiehallen aamihistratieruimten di rectiekamers en personeelsafdelin gen Het terrein beslaat 4500 vier kante meters UTRECHT — In de week van vrijaag 20 oktober 18 uur tot vrijdag 27 okto ber 18 uur hebben de volgende apothe ken zaterdag zondag - en nachtdienst Gouden Hert Amsterd straatweg 44 telef 11158 JaHa Apotheek Vleutense weg 250 telet 35674 Boswtik Twijn straat 28 telef 10506 Koert Zandhotse straat 53 telel 11068 ADVERTENTIE aHEM ISGfli NIGEN Gespecialiseerd in stjëde jasjes > IE week woensdag komt er even een oase in de parlementaire praatwoestijn Dan zijn er verkiezingen in Oostelijk Fle-voland De stemgerechtigde bewo ners van dit gebied mogen dan voor de eerste maal de adviesraad voor het openbaar lichaam zuidelijke IJsselmeerpolders " kiezen Dat is een hele mondvol die de indruk wekt dat het om heel wat gaat Die in druk is verkeerd Zoals de meeste andere dingen is ook de democra tie in dit nieuwste stukje Nederland nog maar net boven het maaiveld uit gekomen Goedbeschouwd zijn de Flevolanders te vergelijken met be woners van een koloniaal gebied die langzaam op weg zijn naar de democratie De burgerrechten wor den met mondjesmaat toegediend Het openbaar lichaam zuidelijke IJsselmeerpolders is een soort ge meente met dit verschil dat het openbare bestuur er grotendeels in handen van het rijk is De bewoners zelf hebben er heel weinig over te vertellen De landdrost — dat is de man die als burgemeester optreedt — heeft behalve zijn eigen bevoegd heden ook nog die van de wethou ders en van de gemeenteraad in een gewone gemeente De landdrost wordt benoemd door de minister Van binnenlandse zaken en is daar naast ook nog directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpol ders Door al deze bevoegdheden is hij de machtigste man in de polder Tegenover zijn sterke positie zinkt " Jie van de adviesraad vrijwel in het niet Deze raad is een soort ver tegenwoordiging van Flevolanders Maar haar bevoegdheden zijn heel Wat minder dan die van een gewone gemeenteraad De adviesraad mag alleen maar advies uitbrengen de landdrost bepaalt het reglement van orde van de raad en de leden heb ° M geen parlementaire onschend baarheid ' Bovendien werden de leden van ae adviesraad tot nu toe steeds be noemd en niet gekozen Daar komt dan woensdag yerandering in Het zou te ver gaan om te beweren dat ze in Den Haag wakker liggen over net gebrek aan democratie in de nieuwe polder Flevoland is ver weg M wonen weinig mensen en de land Most ir Otto is een voortreffelijk ambtenaar Toch moeten de polder wigen niet langer als tweederangs Nederlanders worden behandeld Er zijn parlementariërs die de zaak bin nenkort wiUen aanspannen Drs " iJKstra van D'66 is een van hen evenals oud staatssecretaris Egas van de P.v.d.A Van onze correspondent LONDEN — De Britse minister van arbeid Gunter heeft de bond van spoorwegpersoneel meegedeeld dat de regering onverbiddelijk zal ingrijpen wanneer de bond zijn le den zal blijven verbieden om ex tra werk te verrichten de rege ring steunt de spoorwegdirectie die iedereen naar huls stuurt die niet be reid is om extra werk te doen Als gevolg van dit conflict is het goederen - en personenvervoer ern stig ontwrikt en hebben de laatste 48 uur meer dan vierduizend trei nein niet kunnen rijden Minister Gunter heeft de spoorwegvakbond verteld dat de regering en de spoor wegdirectie tot geen enkele com promis bereid zijn en dat pas op nieuw onderhandeld kan worden wanneer de bond het verbod tot ex tra werk zal hebben opgeheven De bond zal dit weekeinde zijn standpunt bepalen Wanneer de vak bond zal volharden zal ongetwijfeld door de regering de noodtoestand worden afgekondigd die de rege ring machtigt het leger in te scha kelen om de noodzakelijke aanvoer van levensmiddelen kolen post en zovoort te waarborgen Een kolen mijn in Wales heeft reeds medege deeld te moeten sluiten omdat de ko len niet op het terrein van de mijn kunnen worden opgeslagen en alie vervoer onmogelijk is geworden De vijftienduizend wilde stakers in de havens van Londen en Liver pool hebben opnieuw op een mas - Home op Tory-congres Westen moet sterk blijven BRIGHTON — Ex-premier sir Alec Douglas Home van Engeland heeft vrijdag op het congres van de Britse conservatieve partij in Brigh ton Engelands bondgenoten ervoor gewaarschuwd de bedoelingen van de Sowjet Unie niet mis te verstaan Home die Brits minister van bui tenlandse zaken was voor hij Mac Millan in 1963 als premier opvolg de meende dat het Westen nooit een positie zelfs geen tactische aan de Russen moet prijsgeeven zonder een waterdicht garantie De Russen ver achten zwakheid aldus Home en waar zij die aantreffen zullen zij die grondig exploiteren China zou wel vijandig tegenover Moskou blijven staan en dit zou Rus lands belangen meer doen samen vallen met die van West-Europa Nu werd de toestand echter beheerst door een Sowjet Unie die nog geen afstand had gedaan van haar revo lutionaire rol in de wereld Dit nam echter niet weg dat men geduldig moest blijven streven naar coëxis tentie Marilou En lach je nu nog om mijn vrouwe lyke voorgevoelens savergadering besloten te blijven stoken De kamers van koophan del hebben de regering in een tele gram gevraagd snel in te grijpen omdat de import van noodzakelij ke levensmiddelen onmogelijk dreigt te worden en dat er voor tienduizen den aan voedsel in de havens be derft Internationale treinen in ^ 68 sneller UTRECHT — Een aantal Interna tionale treinen wordt volgend jaar aanmerkelijk versneld Zo zal de autoslaaptrein tussen Nederland en ViUach op de heen weg 71 minuten minder nodig heb ben en over de terugweg zelfs bijna twee uur korter doen dan nu De Holland — Scandinavië-Express wint op de heenreis 68 en op de terug reis 58 minuten De Nord West-Ex-press Kopenhagen-Hamburg-Neder land en de Holland-Wenen Express boeken tijdwinsten die tussen de 15 en 20 minuten liggen De TEE Rembrandt van en naar München en Zurich wint heen 13 en terug 19 minuten De TEE ' lie de France ' verkort zijn rit naar Parijs met 19 en uit Parijs met 11 minuten en brengt daarmee de tijd die nodig is om de 547 kilometer tussen Amster dam en Parijs te overbruggen op precies vijf uur De versnellingen vloeien voor een deel voort uit de elektrificatie van de lijn Venlo-Keulen met ingang van de jaardienstregeling 1968/1969 en aan de elektrificatie van het traject Osnabruck-Hamburg met ingang van de winterdienstregeling 1968 / 1969 Bovendien gaan zowel de Duit se als de Franse spoorwegen de snelheid van TEE-treinen zoveel mogelijk opvoeren tot 160 km per uur De besluiten tot versnelling zijn genomen op een conferentie van de Europese spoorwegen in Parijs Van onze correspondent DEN HAAG — De advocaat generaal bij het Haagse ge rechtsbof mr F J G baron Van Voorst tot Voorst wil de in ons land woonachtige Turken en Noordafrikanen inscherpen dat de Nederlandse justitie hard zal optreden tegen de han del in verdovende middelen „ Tot voor kort dacht ik dat In Turkije minder zware straffen wer den gegeven voor het bezitten of verhandelen van hasjiesj dan in ons land maar informatie bij Interpol heeft mij inmiddels het tegendeel geleerd Alleen al op het bezitten of vervoeren van hasjiesj staat in Turkije een minimumstraf van tien jaar Onder bepaalde omstandighe den wordt de handel in verdovende middelen daar zelfs met de dood be straft Ik heb de indruk dat de Turken in ons land de Nederlandse wetge ving op dit gebied nogal gemakke lijk vinden Met dat idee moeten we afrekenen Want > handel In ver dovende middelen neemt hier hand over hand toe De Haagse politie heeft de speciale brigade voor ver dovende middelen al met vier man moeten versterken " De Haagse advocaat-generaal deed deze ' mededeling gisteren tij - VOOR HET EERST na de ramp zalige brand die de Danlonfa briek volledig verwoestte heb ben de werknemers van dit be drijf vrijdag hun salaris ontvan gen Dat was precies op tijd zo dat geen der pesoneelsleden fi nanciële schade ondervond Echtpaar vermist in Spanje AMSTERDAM — Het Amsterdamse echtpaar J Müller-Marandi wordt in Spanje vermist Begin oktober kreeg hun 12 jarige dochtertje laatste be richten uit Taragona daarna is niets meer van ze gehoord De heer MüUer is barkeeper en had 16 oktober weer aan zijn werk moeten gaan Interpol Parijs en Madrid stel len een onderzoek in ADEN — Britse troepen in Aden hebben gisteren vier Arabieren doodgeschoten Een functionaris van de Hoge commissie werd doodge schoten toen hij aan het winkelen was open hrief in studentenblad DEN HAAG — De vaste commissie voor de Inlichtingen - en veiligheids diensten van de Tweede Kamer zal op korte termijn overleg plegen met de minister van binnenlandse zaken mr H K J Beernink over de BVD-activlteiten aan de Leidse uni versiteit De redactie van het Leids Univer siteits Blad LUB heeft in een open brief aan de zelfde commissie haar verontrusting over de ¦ Leidse zaak uitgesproken LUB dringt aan op een onderzoek naar de feiten van de BVD-affaire „ Wat heeft de BVD bij de administratie van de Leidse uni versiteit gedaan Het is aan u om te bepalen of de dan aan de dag komende feiten verontrustend zijn Wij vinden van wel " De studentenredactie vraagt welke punten door de BVD worden onder zocht voor rapporten die als maat - dens de behandeling in hoger be roep van de strafzaak tegen een 28-jarige Turkse fabrieksarbeider die wegens het in het bezit hebben van 13 strips hasjiesj door de Haag se rechtbank was veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf met aftrek De advocaat-generaal eiste in hoger beroep dat de Turk twee jaar gevangenisstraf met aftrek zou worden opgelegd De officier van justitie bij de Haagse rechtbank had negen maanden geëist Mancino leider van Mafia gearresteerd NAPELS — De politie van Na pels heeft de 52-jarige Mancino uit Palermo aangehouden die ervan ver dacht wordt een van de leiders van de Mafia te zijn en die sedert 1963 werd gezocht wegens een reeks misdrijven waaronder moord MANILLA — Als gevolg van de wervelstorm Trining die begin deze week vernielingen aanrichtte op de Philippijnen zijn 175 mensen om ' t leven gekomen Intussen beweegt zich weer een nieuwe tropische storm in de richting van het noor delQk deel der • Philippijnen ARP-voorzitter Partij stuurt eigen koers Als het moet kan veel meende hij Het convent van de ARP hield van middag een open gesprek over de partijvernieuwing ¦ / ADVERTENTIE Fusie met C/in Hist Unie is van de haan Van een onzer redacteuren UTRECHT — Opnieuw heeft de voorzitter van de ARP dr W P Berghuis de gedachte van een samengaan zonder meer van de ARP met de KVP en CHU van de hand gewezen Op het partijconvent van zijn partij dat vandaag in Utrecht werd gehou den zei dr Berghuis dat er een moment Itan komen dat de ARP de koers die zij heeft gekozen moet laten prevaleren boven een verband tussen de drie partijen Hij zei overigens niet te hopen dat dit zal gebeuren en er zeker ook niet naar te streven export KISTEN in alle matien mogelijk is dat zich een zogenaam de conservatieve christelijke parlii vorming naast een progressieve christe^^ke partijvorming zou voor doen daarmee de gedachte aan par tijvorming op basis van het chris telijk geloof geheel ongeloofwaardig wordt gemaakt In zijn rede zette dr Berghuis een punt achter het streven van'de ARP naar samengaan met de CHU Gezien de houding van de CHU en speciaal de leiding van de Unie is dit station nu gepasseerd Sprekend over het algemene poli tieke beleid sprak de ARP-voorzit ter als zijn mening uit dat men in de politiek niet moet beginnen met te zeggen wat mogelijk is m.aar wat men wil om pas daarna te zien of hetgeen men wil ook kan KEV KISTENFABRIEKEN HILVERSUM - Tel 02950.1 40 45 NIJMEGEN - TeL OSaOO-2 618S Dr Berghuis kenschetste de ARP als een echte politieke partij op ba sis van de radikaliteit van het evangelie met een vrij duidelijk programma en een eigen karakter „ Dit gezicht wil de ARP houden " Dit betekent overigens niet dat de ARP zich wil vereenzelvigen met de christenradikalen uit de KVP Daarvoor bevat deze groep te uit eenlopende elementen De wenselijk heid van een stembusakkoord met de PvdA en D'66 zoals de radika len voorstaan wees de heer Berg huis met beslistheid af Pijpleidingfraude Een verdachte weer vrij Van onze correspondent BREDA — De officier van justitie in Breda mr J Louet-Feisser heelt vrijdagmorgen F de H uitvoerder uit Wolvega verdachte in de pijp leidingfraude in West-Brabant op vrije voeten gesteld De tweede verdachte de uitvoer der D T uit Den Haag werd door de officier van justitie wel voor de ¦ raadkamer van de Bredase recht bank gebracht De raadkamer heeft besloten deze verdachte nog voor een termijn van veertien dagen ge vangen te houden De officier van justitie achtte niet voldoende gron den meer aanwezig om De H nog langer vast te houden Wel wil de ARP-voorzitter best te voren laten weten met welke an dere partijen hij na de verkiezin gen het liefst in zee zou willen gaan en in ieder geval met wie hij öü de kabinetsformatie het eerst zou willen praten Maar om tevoren vaste afspraken te maken ik be dank er stichtelijk voor Ik zou mijn partij daardoor in een onduidelijke positie plaatsen " Dr Berghuis zei het gesprek met de KVP en CHU met ernst te wil len voortzetten mede ook met het oog op de internationale verbonden heid van de christendemocratische partijen Deze banden wil hij hand haven welke ook de uitslag van het gesprek zal zijn Wel wilde hij met nadruk stellen dat wanneer ' n situatie zou ontstaan die niet alleen nationaal maar ook internationaal LONDEN — Uit een particuliere kunsthandel in Broadway in het Engelse graafschap Worcestershire zijn vrijdag schilderijen ter waarde van een kwart miljoen gulden gesto len Tot ' de gestolen werken beho ren een Matisse een Manet en een Dali ADVERTENTIE Dankzij het initiatief van een der grootste Engelse industrieën ¦ X - desgewenst in termijnen te betalen Centrale verwarming is een serieuze zaak Daarom heeft Full House Heating het c v.-probleem nauwkeurig bestudeerd Resultaat een volwaardige CV vooreen ongelofelijke prijs Vier vertrekken kant en klaar geïnstalleerd voor fl 2.400 - Méér radiatoren om méér kamers te verwarmen is natuurlijk altijd mogelijk Belangrijk de aanleg gebeurt snel schoon en efficiënt en U kunt Uw installatie zelfs verhuizen Goedkoper dan " gewoon " verwannen ^ Het Full House Heating systeem is royaal met warmte niaar zuinig met brandstof Want die brandstof is aardgas Daar profiteert Uw huishouding nog weer extra van want U hebt dan recht op het voordelige vastrechttarief Redenen genoeg om U volledig voor te laten lichten p ^ I BON Graag ontvang ik zonder enig verplichting UN j I O Uw folder over Full House Heating i I Q Nadere uitleg van Uw Full House Heating adviseur | j s.v.p aankruisen wat U wenst ' I Naam I Adres I j Plaats lil I _>___,— -- rri'™"™™'™"_ij ^ Full House Heating wordt geïmporteerd,geïnstalIeerd en ge garandeerd door WARM AIR VERWARMrNGS MIJ N.V Giessenweg 33 Spaanse Polder Rotterdam Tel 150644 
VB IJ DAG 20 OKTOBËB 1967 ÜTRECHXSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHXSCH MEUWSBLAD Tunnelbouw aan de leant van de Vleutenseweg Tussen de treinen en de zandwal achter de drag line is de dikte te zien van de dekplaat die aan deze kant nu is opgescho ven tot vlak tegen de spoorbaan om op de bouwplaats ruimte te ma ken voor de constructie van de tweede en laatste dekplaat aan deze zijde van de tunnel Van een onzer verslag severs UTRECHT — Centrum van de tunnelactiviteiten waarvan de randverschijn selen vele honderden me ters uitstralen naar oost en west is de directe om geving van Utrechts spoor wegemplacement hon derdzeventig meter ten noorden van het Leidse veer Daar zijn nu drie van de vijf betonnen tunneldal sigmenten voltooid Een daarvan is twee maaanden geleden onder de sporen geschoven de twee andere liggen links en rechts van de baan te wachten op het moment van inpersing Voor de dekplaat aan de stadskant komt dat ogen blik in de loop van de vol gende maand De plaat aan de westkant is deze week opgeschoven van z^jn bouwplaats tot vlak tegen de sporen daardoor is ruimte vrjj gekomen op de bouwplaats voor het ma ken van de volgende dek plaat Het gaat tot nu toe alle maal erg vlot met de con structie van de tweede Leidseveertunnel er heeft zich nog geen enkele te genslag voorgedaan Veer tien maanden na het begin van het bijna vier jaar du rend karwei hebben de tunnelbouwers van het Spoorwegbouwbedrijf het grootste deel van het be tonnen dak klaar waar onder van maart 1970 af een aanzienlijk deel van Utrechts oost-westverkeer wordt afgewikkeld Bed gespreid Dat dakgedeelte ligt dan nog wel niet op zijn plaats daarvoor moet nog heel wat gevijzeld geperst en getrokken worden maar die plaats zelf is al groten deels ingericht het bedje op de onder de 13 sporen en 12 wissels geheide fun deringspalen is gespreid Die palen zijn in de loop van dit jaar geheid onder de stadskant van het em placement gemaakt en twee aan de kant van de Vleutenseweg Nu aan de kant van de Lage Hagel straat/Vleutenseweg door het opschuiven van de eer ste daar gestorte moot op de bouwplaats ruimte vrij gekomen is wordt daar een begin gemaalrt met de wapeningsconstructie voor het laatste dakfragment dat iets smaller is dan de andere Aan de stadskant Daal sedijk begint de construc tie van de derde en laatste dekplaat als daar door het inschuiven in november van de nu klaar liggende tweede plaat weer ruimte vrij is gekomen Over de voltooiing en samenvoeging van het tun neldak als geheel vallen nog geen voorspellingen te doen Tot nu toe hebben de tunnelbouwers het bij zonder getroffen met het weer het is nu maar de vraag wat de winter gaat doen " SeA herv gem TJtrecht — Domkerk Domplein 10.30 u prof dr W C van Unnik 19 u ds Barbas Janskerk Janskerkhof 10.30 u ds De Bruine Jacobikerk bij Vreeburg 10 u ds Kool Buurkerk Steenweg 10.30 u ds Franck Nicolaikerk bij Twijnstraat 10 u ds Groenenberg 17 u ds W Ch Hovius Nieuwe kerk BoUeniiofsestraat 13S 10 u ds Blikkendaal Oranjekerk t.o Julianapark 10.30 u ds Van Druten 17 u ds Blikkendaal Vredeskerk Kanaalstraat 10 u ds Den Boer Julianakerk Rijnlaan 10 u ds Bout 17 u ds A Stekelénburg Wllhelminakerk Hobbemastraat 10 u ds De Pree 19 u ds Den Boer Willem de Zwijgerkerk Tuindorp 10 u ds Barbas 19 u ds Struys Marcuskerk ' t Goylaan 10 u ds Van Schothorst 19 u ds Blok Mattheuskerk H v Tussenbroeklaan 10.30 u prof dr J W Doeve 19 u ds De Pree Marlëndaal Pr Bemhardlaan 10 u ds Van Ginkel Lucaskerk Bemadottelaan 10.30 u ds E Dijkhuis Triumfatorkerk 9 u ds Dronkers Johanneskerk 10.30 u ds Struys Fliednerzaal Huize Swellengrebel 10 u ds Koopmans Ned JicTV kerk — Oud Zxiilen 10.30 u ds Voorsteegh Ver gebouw Daalseweg 9 u ds Voor - The Bethel Pentecostal Temple Inc — Finkstergem zondag Oudegracht 14 uur eredienst vrijdag Spinozaplants 18 20 uur bijbellezing de heer C J E.Theys i Gem van Chriétus — Bern Weerd O.Z 31 erediensten 9.30 en 19.30 uur Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der laatste dagen — 17 uur avond maalsvergadering op de eerste zondag van de maand 11,45 uur vasten - en ge tulgenisvergaderlng 17 uur avondverga dering R.-k diensten — H Aloyslus Adr van Ostadelaan 4 zaterdag 18 uur zondag 7.30 9 10.15 11.45 en 17.30 uur St Antonlus Kanaalstraat 200 zater dag 19 uur zondag 8.45 10 H 11.30 en 17.30 uur St Augustinus Oudegracht 69 zater dag 19 uur zondag 7 8 9 10 H 11,30 en 19 uur H Bemardus eamminghaplantsoen 18 zaterdag 19.30 uur zondag 8.30 10 11.30 en 17.30 uur H Catharlna Nieuwegracht 61 zater iiiiintiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiuuiiiiiMiiiuiiiiniuiniiiiiiiiiiMiiHiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiuiiiMiiii Utrechtse predikbeurten itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ADVERTENTIE Belastingbesparing vla een OLVEH-polis dag 19.15 uur zondag 8.30 9.45 10.45 en 12.30 uur Christus Koning Marshalllaan 141 za terdag 19 uur zondag 9 10.30 11.45 en 19 uur St Domlnicus Palestrinastraat 1 za terdag 19.15 uur zondag 7.30 9 10.30 H 12 en 18 uur Eramaus Donaudreef 53 8.30 9.25 en 11 uur H Gerardus Majella Vleutenseweg 517 zaterdag 19 uur zondag 9.15 10.30 12 en 19 uur St Gertrudls Amaliadwarsstraat 2 b zaterdag 19 uur zondag 8 10 H 11.45 en 17.45 uur H Hart van Jezus Oudwljk 21 zater dag 19 uur zondag 9 10.30 12 en 19 uur H Isidorus Van Bijnkershoeklaan 36 zaterdag 19 uur zondag 8 9.30 H 11 en 18 uur H Jacobus Prins Bernhardpleln 40 zaterdag 19 uur zondag 7.30 8.45 10 en 11.45 uur H Johannes de Doper Plettenburg plantsoen zaterdag 19 uur zondag 8.45 9.30 11.30 en 17.30 uur Kapel Com Roobolstraat 10 uur J Ouwenaijk Geref kerk — Oosterkerk 10 u ds Sle rink 17 u ds Strijker Tuindorpkerk 10 u ds Keyser 17 u ds Sierink Johanneskerk 9 u ds Strijker 17 u ds Keyser Westerkerk 10 u ds Warner 17 u ds Firet Pniëlkerk 10 u ds Van Oeveren 17 u ds Meynen 19.30 u jeugddienst ds P Heinen Lucaskerk 9 u ds Flret 17 u ds Warner Trlumfatorkerk 10.30 uur ds Meynen en 17 uur ds v Oeveren Noorderkerk 10 uur ds v d Spek en 17 uur ds Dijkstra Bethelkerk 10 uur ds Dijkstra en 17 u ds V d Spek Zulderkerk 10 uur ds Heynen en 19 uur ds Veenhuizen Maranathakerk 10 uur ds Veenhuizen en 17 uur ds Siertsema ADVERTENTIE Norma ' n Van Aarsen-produkt sinds 1880 Boxmeer tel.O8855/1401 9 UTRECHT IN ZEVEN DAGEN TvAéÖ ^ NEr^f(ÜIMVÖ/?/\)5-NP6 VWS'/é'TöFFfe'M T'^^i ^ WA^esiUEPiee ^ ^:$ CHOUIjOBU ^& moet OFëH m \^ UJOI^P&l WSH.W.VUéj [ aeMOPHAlCM ^ LT;5-5atOOL?l--6IN 0KTVIN6 ' eeHAMÊt ^ ' 13.-50UUR TERRAIN RO'LTCTBlLTSliW Drie klaar van vijf tunne vorm ook is aangebracht op de onderkant van de 90 centimeter dikke dek plaat bovenzadel Onder - en bovenzadel ciënt zodat een minimum aan noodzakelijke trek kracht bereikt wordt Tef lon is een kunststof die pas bij een druk van 300 kilo gram per vierkante cen timeter gaat vloeien en pas dan zijn waarde als glijmiddel verliest Tot dat moment maakt hij het mo gelijk enorm zware con structies over elkaar te schuiven De zwaarste tun neldekplaten bij het Leid seveer wegen 1500 ton in Rotterdam zijn op deze manier platen van 2000 ton in de spoorbaan geschoven Vijf moten Van de tunnel wordt het overdekte deel 52 meter breed en 61 meter lang De vijf dekplaten worden aangebracht in de lengte richting van de spoorbaan en zijn dus i e d e r 52 me ter lang en samen 61 meter breed Van de vijf moten worden er drie aan de rails in een amper twee meter hoge ruimte uitge graven onder de stalen hulpconstructie die in de bouwperiode de sporen steunt waarop het trein - llltiiitiiiiritiiiiinliniiiiiilitiiiiiiiliiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiltiluinliliiiiiiiniitiiiiliiiliiiniii Wer]i tot nu toe hi]zonder vlot verlopen IIIMIIIIIIIIIIIIMIItllllllllInlllllllIllllltlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIUIIIIilllllll verkeer normaal moet zijn de draag - en wrijvings kunnen doorgaan Op de punten waarop het bij hetkoppen van de palen zijn zijdelings inschuiven vanbetonnen sloven aange de dekplaten heel in hetbracht met daarop een bijzonder aankomt Eenstaalconstructie onderza laag teflon er tussen ver del die in gelijksoortige mindert de wrijvingscoëffi - Aan de stadskant worden drie dekplaten voor de tweede Leidseveertunnel geconstrueerd Hier wordt gewerkt aan het voorspan staal van de klaar liggen de tweede dekplaat De eerste is intussen inge schoven in de spoorbaan links In november wordt hij opgeschoven als ook de nu klaar liggende plaat in de baan geperst wordt Nieuwstraat 2 diensten om 10 en 19.30 uur Soefi Beweging Sweelincklaan 7 Biltho ven 11 uur L de Ruiter Ned Ver v Spiritisten Harmonia Am bachtstraat 12 10.30 uur de heer G E de Winter Volle Evangeliezending — Casino Paar denveld 10 uur de heer J Maasbach liCger des Heils William Booth — L Nieuwstraat 48 10 uur Heiligingssa menkomst 19.30 uur Verlossingssamen komst Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 uur HeiltgingsdJenst 18.45 uur Openluchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk 19.30 uur Verlossingsmeeting Geref Gem in Nederland — Zand hofsestraat 82 A 10 en 17 uur ere diensten Oud Geref Gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur ds Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Ridderhofstad 2 Immanuelkerk 10.30 uur ds Siertsema en 17 uur ds Heynen Auladlenst rijksuniversiteit 19 uur ds J M van Minnen Geref kerk vrügem — Jeruzalem kerk Troosterlaan 9.30 uur ds G H Hoekstra en 16.30 uur ds Z G van Oenen Rehobothkerk Tolsteegplantsoen 9.30 uur ds W G Visser en 16.30 uur ds G A Hoekstra Opstandingskerk R v d Hamkade 9.30 en 16.30 uur ds M J C Blok Chr Geref kerk — Wittevrouwensin gel 33 10 uur ds H W Eerland en 17 uur ds W van ' t Spijker Gebouw Waalstraat 81 10 uur lees dienst en 15 uur ds W van ' t Spijker Adriaan v Bergenstr 10 uur en 17 uur ds P de Smit Oud Katli Parochies — St Gertrudls Willemsplantsoen 2 8 en 10 uur hoogmis St Marie Achter Qarenburg 6 za terdagavond 19.30 uur vesper met avond gebed zondag 8 en 10 uur hoogmis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 8 en 10 uur hoogmis Holy Trinity Church — 9.15 uur holy communion 10.30 uur mattins 11.45 uur holy communion Bglise Wallonne — 11 h pasteur G Chappon Vröe Evang Gem — Boothstraat 7 10 en 17.30 uur ds H Raven Vriie Evang Gem — Lutherkapel e.ya uur Evang Bljlsma en 17.30 u ds W van Petegem 10 en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 uur eredienst 17 uur Be diening des Woords donderdag 20 uur Bidstond Vriie Kath Kerk — Herenstraat 27 10.30 uur dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 iedere zondag 9.30 uur Nederl dienst iedere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelse dienst iedere Ie woensdag v d maand 20 uur Getui genisdienst Volle Evang Gem — Driebergen Gevatohal 10 uur de heer Everaars Herst Apostolische Zendingskerk — Herenweg 7 10 en 17 uur diensten Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 a.s zaterdag 9.45 10.45 uur Bijbelstudie aansluitend ere dienst ds S E Dlngjan Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr V d Heiligen der laatste Dagen — Mag dalenastraat 14 bis 17 uur dienst Evang Luth Gem — Lutherkapel Celsiuslaan 9.30 evang Bijlsma 17.30 uur ds W van Peitegem Kerk Hamburgerstr 9 10.30 uur dr C H Lindljer Wartburgkapel Kennedylaan 16 10.30 u ds C C G Visser Vnjklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 uur klnderkerk Doopsgezinde Gem 10.30 uur ds Th van Veen Bemonstrants Geref Gem Geertekerk 10.30 uur ds W Knoppers en ds W J Overdlep Ned Prot Bond en Vrüz Herv Leeu wenberghkerk 10.15 uur ds D Oosten Baptistengem Silo Herenstraat 36 10 uur ds M G Boeschoten Kapel Daelwljcklaan 3 Zuilen 10 uur ijroeder H Planting Jeugdzaal Silo 20 uur jeugdbijeen komst Geref Gem Catharijnekade 10.30 en 17 uur ds C Harlnck Volle Evang Gem Finkstergem L ADVERTENTIE Kennisgevingen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden dat wethouder v d Vlist verhinderd is maandagmorgen 23 oirtober a.s spreekuur te houden Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 23 t.m 30 oktober 1967 ter gemeentesecre tarie kamer 45 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij ge legen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een ge bouw op een terrein aan de Arkan sasdreef kadastraal bekend ge meente Utrecht sectie E nrs 305 116 118 120 88 en 90 alle ged Dit bouwplan wijkt af van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Over vecht in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouw vergunning te verlenen met toe passing van artikel 20 van de We deropbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van ' het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 1 november 1967 schriftelijk bij hun CoUege in te dienen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 23 t.m 30 oktober 1967 ter gemeentesecre tarie kamer 45 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gele gen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een tij delijk gebouw op een terrein beho rende bij het perceel Kapelweg 25 kadastraal bekend gemeente Utrecht sectie H nr 159 Dit bouwplan wijkt af van het uitbreidingsplan in onderdelen voor fort Blauw Kapel " van de gemeen te Maartensdijk in verband waar mede het noodzakelijk is de vereis te bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 1 november 1967 schriftelijk bij hun College in te dienen De Tweede kamer voor geschillen behandeling uit gedeputeerde staten van Utrecht maakt bekend dat zij op vrijdag 8 december 1967 om 10.00 uur ten provinciehuize Achter St Pieter 20 te Utrecht in openbare vergadering zal behandelen het be roep op grond van artikel 41 van de Algemene bijstandswet van een in gezetene der gemeente Utrecht De Tweede kamer voor geschillen behandeling uit gedeputeerde staten van Utrecht maakt bekend dat zij op vrijdag 8 december 1967 om 9.30 uur ten provinciehuize Achter St Pieter 20 te Utrecht in openbare vergadering zal behandelen het be roep ingevolge art 55 Wet autover voer personen van de Utax en c.s tegen verlening van een bedrijfsver gunning taxi's aan de N.V Ratax De Tweede kamer voor geschillen behandeling uit gedeputeerde staten van Utrecht maakt bekend dat zii op vrijdag 8 december 1967 om 10.30 uur ten provinciehuize Achter St Pieter 20 te Utrecht in openbare vergadering zal behandelen het be roep ingevolge artikel 55 Wet auto vervoer personen van C W A M Wildenberg te Zeist inzake weige ring verlenging huurautovergunning Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zü op maandag 18 december 1967 te 10.00 uur ten provinciehuize Achter St.-Pieter 20 te Utrecht in openbare vergadering zullen behandelen de bezwaarschrif ten tegen het bestemmingsplan Binnenweg " der gemeente Maars ADVERTENTIE LANGSPEELFLES DE KUYPER Al spelende met een fles Citroen brandevrijn De Kuyper en de fris dranken naar Uw keuze maakt U ettelijke heerlijke Longdrinks En let wel Citroenbrandewijn De Kuy per wordt nog steeds verkocht in de héleliter-fles U doet er dus lekker lang mee St Joseph Draaiweg 42 zaterdag 19 uur zondag 8.15 9.30 H 11 12,15 en 18.30 uur St Ludgerus Amsterdamsestraatweg 575 zaterdag 19 uur zondag 7.30 8.30 9.30 H 11 12 en 20 uur St Martlnus Oudegracht 403 zater dag zie parochie St Catharlna zondag 8.30 10 11.30 en 17.30 uur St Monica Oudenoord 4 zaterdag 19 uur zondag 7.45 9.10 H 11.30 12.30 en 18 uur H Nicolaas Boerhaaveplein 2 zater dag 19 uur zondag 7.30 8.45 10 H 11.30 en 18 uur O.L Vrouw van Goede Haad Bos boom Toussaintstraat 18 zaterdag 19 uur zondag 8.30 10 11.30 en 18 uur O.L Vrouw ten Hemelopneming Bilt straat 121 zaterdag 19.15 uur zondag 8 10 H 12 en 18 uur St Paulus Linnaeuslaan 4 zaterdag 19 uur zondag 7.30 9 03 10.30 en 11.45 uur St Salvator Pionstraat 1 zaterdag 19 uur zondag 7.30 8.45 10 31.30 en 18 uur Wederkomst des Heren Marco Folo laan 115 zaterdag 19 uur zondag 8.15 10 H 11.30 en 18.30 uur Religieuze Broederschap Nieuw le ven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.30 uur wijdingsdienst ds H J F Meiners VEILIG E CHT waar altijd heb ik achter de Binnenlandse Veiligheids dienst gestaan Dat kwam omdat ik dacht dat de Binnenlandse Vei ligheidsdienst achter mij stond Nooit kon ik bijvoorbeeld bij een bushalte op de bus staan wachten of ik begon quasi ongeduldig heen en weer te drentelen en te draaien om tersluiks te schatten in wie van mijn m,edewachtenden ik een amb tenaar van de B.V.D mocht ver moeden Want ik wist dat hij beter dan ikzelf over mij waakte Meestal ving ik dan voorzichtig loerend een glimp op vam iemand die er zo weinig geheimzinnig uit zag dat ik dacht die is het Soms was het een oude mom,pelende man Waarom mompelde hij Hij las Tnijn gedachten en probeerde ze uit het hoofd te leren Ik hoefde maar een decimeter dichter langs hem heen te drentelen om hem te horen mompelen „ Allemaal flauwekul " Ach mensen als ik hier verklapte van welke algemeen gerespecteer de instellingen ik soms denk „ Al lemaal flauwekul " dan stond ik morgen tussen twee rechercheurs op de voorpagina Natuurlijk was het niet altijd een oude man die ik bij de bushalte vond Soms waren het twee school jongens die mijn dossier onopval lend over twee schooltassen hadden verdeeld De B.V.D had dan een ambtenaar gesplitst Een knap stuk werk dat echter nog overtrof fen werd in de gevallen dat er nie mand bij de bushalte stond Menig maal heb ik uiteraard heel voor zichtig mijn pijp tegen de halte paal uitgeklopt Die klonk dan als ijzer Zich zo te vermommen eist in derdaad een ijzeren discipline Hoe wel die op zijn beurt weer ver bleekte tegenover de zelfbeheersing die ik mij moest opleggen om een ontwijkend antwoord te geven op de vraag „ Weet u ook hoe laat het isf " Een vraag die mij onver wachts werd gesteld door het hip ste schepsel waaraan ooit een mi nirok besteed is geweest Vanzelf sprekend gaf ik voor dat mijn hor loge stilstond in plaats van mijn hart Maar ik loist heel goed hoe laat het was Als ik in de bus stapte zou de minidame mij volgen of de twie schooljongens of de mompelende man Ja zelfs de haltepaal zou als steunstang vermomd met mij mee rijden om te kijken of ik wel bii mijn eigen halte uitstapte in plaaH van over te stappen op de bus naar Schiphol waar mijn loonzakje zou beslissen of het Moskou werd of Peking Het is altijd Den Haag ge bleven Dat vond ik gevaarlijk ge noeg Aan deze illusie dat de Binnen landse Veiligheidsdienst een dienxt zou zijn die niets anders doet dan desnoods met gevaar voor miJB eigen leven waken over de veilig heid van mijn vaderland is ruw een einde gemaakt door de B.V.D zelf Het hoofd daarvan heeft ver klaard dat de B.V.D bij de univer siteiten alleen naar gegevens vraagt waar iedereen naar kan vra gen daargelaten of hij antwoord krijgt Men kan dus evengoed '- ijn loopjongen sturen Zulke grote loop jongens als die van de B.V.D lo pen echter niet alleen in de gaten maar ook in de papieren Daarom zal ik voortaan zelfs aj sta ik met een kameel bij de bus halte mij niet laten weerhouden hardop te zeggen dat wij deze vorm van veiligheid veilig kunnen inis - Programma's voor de week van 19 tot en met 26 okt Voorstellingen dag 14.30 18.45 en 21.00 u Zond 14.15 16.30 18.45 en 21.00 uur CAMERA tel 17708 Wild over het paard 18 j Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Een mens in paniek 18 jr CITY tel 14384 The professionals U kleuren 14 jr FILMAC tel 13178 De Brenner Auto snelweg herfstmelodieën en twee te kenfilms In kleuren Uitgebreid nieuws ged in kleuren a.l Dag en zond doorl van 10 tot circa 18.30 uur PALACE tel 13178 Web der ontucht 18 ] r Dag en zond 18.45 en 21.00 uur Vrijdag en zaterdag 23.30 uur Heb zucht/The violent men in kleuren 18 jr OLYMPIA tel 42602 Dond t.m zond Zeven tegen allen 14 jr in kleuren Maand t.m woensd Rifili in Parijs in kleuren 18 jr Dag 18.45 en 21.00 uur Woensd ook 14.30 u Zond 14.15 16.30 18.45 en 21.00 uur REMBRANDT tel 12556 Je leeft maar twee keer 14 jr Dag 14.30 18.45 en 21.15 uur SCALA tel 12461 Modem MlUie a.i Dag 14.15 en 20.00 uur Zond 14 17 en 20 uur STUDIO tel 24428 Moed voor elke uob 18 jr 14.45 19.00 en 21.15 uur Zond 14.30 16.45 19.00 en 21.15 uur VREEBURG tel 10652 Blow up IS jr Vrfldag en zaterdag 23.15 uur Geen genade voor bandieten 18 jr ADVERTENTIE Voor uw partijen voor uw diner Café-Restaurant „ DE RIETSCHANS heeft een nENOMMÉi NvK Loosdrecht Het gehele jaar geopend TELEFOON 02158-3556 JUB ] Stad Matige expositie Kunstliefd UTRECHT — De festiv ten ter gelegenheid van honderdzestlg jarig best van het Genootschap Ku liefde zijn in volle gang van die jubilenmactiviteite de tentoonstelling ' De stad morgen ' tot en met 31 ol ber welke bestaat uit werk dat uit stad en provij Utrecht beeldende kunstené hebben ingezonden voor de lijknamige prijsvraag De j heeft inmiddels uitspraak daan eerste prijs Otto P sen tweede prUs Sally Gl viUe Rest ons het bekijken ¦ de tentoonstelling als gehe Er valt duidelijk te twisten < de vraag of het tegenwoordig zin heeft een wedstrijd onder t dende kunstenaars uit te schri en lien dan te houden aan één v omlijnd thema Voorstanders zo'n idee zullen zeggen dat het ¦ PETER VAN FOPPEL gisteren ADVERTENTIE Vanavond om 7.55 uur kunt U op Nederland I zien waarom het beste het mooiste ^ hetmeei verkochte merkmeube is Wilt U tJe Top-Form meubelen In natura zien Dat kan!Wij hebben e complete collectie voor U in onze showroom I ï^en me uw sigaar even pa mogelijke ti 
m NIEUWSBLAD UTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATEBDAO 21 OKTOBEB 196 JUBILEUMFESTIVITEIT IN NOBELSTRAAT Stad van vfiorgen toonbeeld van gebrek aan visie Matige expositie Kunstliefde UTRECHT — De fesüvitei ten ter gelegenheid van het honderdzestig jarig bestaan van het Genootschap Kunst liefde zü'n in volle gang Een van die jubileumactiviteiten is de tentoonstelling ' De stad van morgen ' tot en met 31 okto ber welke bestaat uit het werk dat uit stad en provincie Utrecht beeldende kunstenaars hebben ingezonden voor de ge lijknamige prijsvraag De jury heeft inmiddels uitspraak ge daan eerste prys Otto Prin sen tweede prijs Sally Glan ville Rest ons het bekijken van de tentoonstelling als geheel Er valt duidelijk te twisten over de vraag of het tegenwoordig nog zin heeft een wedstrijd onder beel dende kunstenaars uit te schrijven en hen dan te houden aan één vast omlijnd thema Voorstanders van zon idee zullen zeggen dat het juis - rafeling van een uitgebreide bonl ^ en juwelendiefstallenreeks Tips konden niet alleentelefcmasch of per telex worden opgegeven maar ook bü alle politiebureaus Alle ix)litieposten in Duitsland waren gisteren dan ook in staat van alarm gebracht Beloningen waren uitgeloofd tot een totaal van 6000 mark De genoemde oplichter kon kort na de uitzending op een kegel baan worden gearresteerd De huwelijkszwendelaar was de laat ste weken meermalen gesigna leerd en een Berhjnse juwelier kon de politie op een nieuw spoor zetten Ook in de moordzaak van de vrouw in de groene mini-jurk kreeg de politie aanwijzingen in de richting van de dader WORDT AVRO STICHTING Van onze correspondent HILVERSUM — AVRO voor-zitter L H Slotemaker heeft zich uitgesproken voor een omzetting van de omroep in een stichting Waarschijnlijk baseert hij zich hierbij op een rapport welke door de raad van advies van de AVRO/RTN aan het algemeen bestuur is uitgebracht Hierin wordt voorgesteld om naast de vereniging een stichting in het leven te roepen die in opdracht van de vereniging de uitzendin gen gaat verzorgen Hiermee zou de als verouderd beschouwde inspraak van de ge westeHjke besturen vervallen en de nieuw in het leven te roepen stichting daardoor bestuurlijk beter te hanteren zijn Vanavond om 7.55 uur kunt U op Nederland I zien waarom liet beste het mooiste hetmeest verkochte merkmeubel is Wilt U de Top-Form meubelen In natura zien Dat kanl-Wl hebben [ l9 complete collectie voor U in onze showroom t >*%»^»**%»»»^%»»» i »^*»»*^^»»% »^»»% Feilloos orgelspel van Helmut Walcha '''* w»w>iilwiwi iiikhIiiuiiI « Imlh wm Komt U eens bij ons langs GERO - SPECIAALZAAK huisman Lange Elisabethsfraat 37 - 391 iüi^B yd heb ik achter idse Veiligheids lat Tcwam omdat Binnenlandse Vei hter mij stond oorbeeld bij een us staan machten i ongeduldig heen ien en te draaien hatten in wie van nden ik een amb y.D mocht ver wist dat hij beter nij waakte dan voorzichtig o op va/a iemand geheimzinnig uit die is het Soms mompelende man [ de hij Hij las n probeerde ze uit n Ik hoefde maar ichter langs hem om hem te horen maal flauwekul " ik hier verklapte een gerespecteer soms denk „ AU " dan stond ik wee rechercheurs hef niet altijd een bij de bushalte \ n het twee school i dossier onopval chooltassen hadden ' D had dan een litst Een knap chter nog overtrof evallen dat er nie ïalte stond Menig eraard heel voor tegen de halte Die klonk dan als • mommen eist in ren discipline Hoe 1 beurt weer ver r de zelfbeheersing i opleggen om een ord te geven op de ook hoe laat het j die mij onver steld door het hip % raan ooit een mi geweest Vanzelf voor dat mijn hor plaats van mijn list heel goed hoe tus stapte zou de algen of de twee ƒ de mompelende z haltepaal gou als omd met mij mee ken of ik wel bij uitstapte in plaats • pen op de bus naar mijn loonzakje hmi Moskou werd of iltijd Den Haag ge \ d ik gevaarlijk ge - sie dat de Binnen dsdienst een dienst ts anders doet dan gevaar voor mijn ken over de veilig vaderland is ruw akt door de B.V.D daarvan heeft ver ' V.D bij de univer naar gegevens ereen naar kan vra n of hy antwoord dus evengoed zijn m Zulke grote loop van de B.V.D lo alleen in de gaten papieren k voortaan zelfs al kameel bij de bus laten weerhouden n dat wij deze vorm veilig kunnen mis - c^pen r de week van 19 tot en rstelllngen dag 14.30 2ond 14.15 16.30 18.45 8 Wild over het paard in zaterdag 23.15 uur nlek 18 Jr The protessionals In 178 De Brenner Auto melodieën en twee te iren Uitgebreid nieuws n a.l Dag en zond t circa 18.30 uur 178 Web der ontucht ond 18.45 en 21.00 uur rdag 23.30 uur Heb it men in kleuren 18 2602 Dond t.m zond Ien 14 jr in kleuren ensd Rlfifi in PartJs in Dag 18.45 en 21.00 uur 30 u Zond 14.15 16.30 lur 12556 Je leelt maar r Dag 14.30 18.45 en 11 Modem Millie a.l 30.00 uur Zond 14 17 IS Moed voor elke dag 00 en 21.15 uur Zond 0 en 21.15 uur 106Ó2 Blow up 18 jr erdag 23.15 uur Geenndieten 18 jr IRTENTIEJ Dlis tel.08855/1401j WOUT MATERS detail de kunstenaars zijn die een bepaald idee goed kunnen illustreren de te genstanders zullen stellen dat het niet aangaat een beeldend kunste naar — als hij zijn academietijd achter zich heeft — een vastom lijnd thema op te dringen Zeker niet als het gaat om een thema als ' de stad van morgen ' De problematiek van dit thema laat wel heel sterk mogelijkheden open tot oppervlak kige illustraties Hoe het ook zij het thema is toch gebruikt en het resultaat is nave nan Want het grootste gedeelte van de werken welke op deze expo sitie tentoongesteld worden is visie loos en burgerlijk Sally Glanville Zoals op alle generaliserende uit spraken zijn er ook hier uitzonde ringen te noemen En dat geldt dan nog niet eens voor het werk van Otto Prinsen — ondanks aUe in het oog springende kwaliteiten — maar veeleer voor het doek van Sally Glanville Haar schilderij ' 029 ' geeft een duidelijke — zij het pes simistische — visie op de stad van morgen De mens is uitgestoten uit zijn natuurlek leefklimaat de stad de gemeenschap der mensen Achter de menselijke gestalte op de voorgrond is alleen de grauwe massa van beton rook en stank zichtbaar De mens kan alleen nog verlangen naar het verloren para dijs PETER VAN POPPEL gisteren ADVERTENTIE m Niet alleen een doek met visie maar bovendien zeer knap gesciiil derd Invloeden van moderne Ame rikanismen zijn aanwijsbaar maar storen niet zijn veeleer verwerkt tot een geheel eigen vormgeving Het is een uiterst boeiend doek dat vraagt om een langdurige dia loog dat aanleiding geeft tot het stellen van een paar essentiële vra gen waarom en waar naar toe In veel mindere mate is dit het geval met het bekroonde schilderij de stad van morgen 446 van Otto Prinsen Het is ontegenzeggelijk knap en fan tasierijk geschilderoL Het is mooi van kleur het biem interessante mogelijkheden — bolvormige woon eenheden aan gekromde palen in de lucht ondergrondse huizencomplex en maar het verbeeldt geen visie Het is een vrijblijvende weergave van een zondagnamiddagfantasie ' n knappe illustratie van een idee maar niet meer dan dat Het is ove rigens wel een schilderij dat ge makkelijk aanspreekt Surealistische vormen doen het nog altijd Toch is het merkwaardig dat Otto Prin sen zich met deze opvatting van een toekomstig leefklimaat tevreden heeft gesteld zijn werk gaat door gaans veel verder en is vrij van de gemakkelijke oppervlakkigheid die hier zo in het oog springt Vlak naast de bekroonde werken hangt een tekening van Toon van Ham een tekening — volgeschreven met een overbodige tekst Peter van Poppel Een merkwaardige inzending is die van Peter van Poppel Zijn schil derij ' Gisteren ' heeft vrijwel niets met het thema te maken of het moest zijn dat de stad van mor gen gisteren al gebouwd had moe ten worden Ondanks dit bezwaar — waardoor het waarschijnlijk ook buiten de prij zen is gevallen — is het een boei end schilderij Dat Peter van Poppel I^en sne uw sigaar even pa en ik zal de kelner binnen de kortst mogelijke tyd hier hebben een geraffineerde verf - en kleur behandeling eigen Is wisten we al maar in deze veelheid van middel matig werk valt het nog eens in zeer sterke mate op Zijn surrealis tische motieven zijn duidelijker en natuurlijker dan die van Prinsen het schilderij is dan ook geen Illus tratie maar getuigt van een visie op de mens zijn situatie en zijn herkomst De minste schilderijen schijnen door de tentoonstellingscommissie in een achterzaaltje gehangen te zijn een beleid dat het de criticus ge makkelijk maakt Daar hangt overi gens een curieus schilderij ' Vissen ' van Th Jonassen Waarom dit schil derij naar deze tentoonstelling is gestuurd zal wel altijd een raadsel blijven of het moet het resultaat van het denken van de kunstenaar zijn waarin de vissen — hoog inteHigente zeewezens als daar zijn Flipper e.d uiteindelijk de macht op aarde zullen overnemen Ook het werkstuk ' De mens bouwt zich een burcht ' hangt in dit ach terzaaltje De kunstenaar A J C van Vliet ziet de toekomst van de mens zich afspelen in een tweede toren van Babel Men kan tenslotte nooit weten Wout Maters Er zijn nog wel een aantal ande re werken te noemen — de ' cata logus ' telt 44 inzendingen — zoals een maquette ' aqua lumen ' van Hed da W Buys een soort vijverversie ring die veel weg heeft van de plastieken welke voor het Stedelijk Museum in Amsterdam staan op gesteld ook het eervol vermelde werk van Wout Maters ' Detail ' mag werkstuk is het enige plastiek van allure dat op deze tentoonstelling aanwezig is — maar dat is ook niet moeilijk gezien de kwaliteit van de andere beeldhouwwerken die stuk voor stuk iedere plastische noodza kelijkheid missen Concluderend moeten wü ten aan zien van deze tentoonstelling echter stellen dat het — de uitzonderingen daargelaten — een toonbeeld van ge brek aan visie geworden is Een honderdzestigjarig jubileum had een waardiger viering verdiend j.b Centrum bracht uitstekende „ Yvonne " UTRECHT — Witold - Gombro-wicz heeft met zijn Yvonne vrU dagavond door Centrum in de Utrechtse Stadsschouwburg ge bracht aanzienlijk meer bedoeld dan alleen een satire op de vorste lyke hypocrisie en de autocratie van het maarscbalkenbewind dat in die tijd voor de tweede wereld oorlog in Polen heerste Het bitter-komische sprookje van de prins die het oer-lelijke en prak tisch stomme meisje Yvonne wil trouwen als grap en provocatie is een spiegel die ons met onszelf confronteert Die zelfconfrontatie veroorzaakt anarchie en krankzin nigheid en pas wanneer Yvonne uit de weg is geruimd kan iedereen zijn „ smoel " weer gladtrekken Gombrovricz houdt zich hier be zig met de existentie van de mens met de hang naar vorm en het ver zet ertegen Yvonne is de absolute oprechtheid die alle vorm vernie tigt Tegen haar zwijgende macht is niets opgewassen Peter Oosthoek heeft deze opvat ting van Gombrowicz onderkend en het stuk dan ook niet in de rich ting van een klucht gestuurd Al le.en de kamerheer van Leen Jonge waard ging wel eens over de schreef Joop Admiraal was een fraaie prins met een vermoeide snobisti sche allure die het erg goed deed Ook Frans Vorstman in de moeihj ke rol van koning deed het voor treffelijk Ann Hasekamp die gaaf werk leverde als de koningin heeft aUeen de neiging om zo nu en dan te chargeren in haar dictie De an dere rollen waarbij de pas gedebu teerde Elsje de Wijn als de stomme en steeds groter wordende Yvonne waren over hst Eilgemeen goed be zet Deze uitstekend verzorgde voor stelling met geestige costuums Ro ger Chailloux en een heerlijk ba rok decor betekent een nieuwe top per voor Centeim Rtz ADVEBTENTIBJ Plotseling is er liunière d'Autonme De nieuwe inaquillage-lijn van Payot waarbij het accent opeens na jaren ' weer op de lippen valt Expressieve kleuren als Rosins een levendig roze-rood en Rouge-Rouge het schitterende rood van de Baccarat roos benadrukken de natuurlijke vorm van de mond De oogmaie-up is uitgebreid met Biche een nieuwe reebruine kleur van de Ombre Douce en Turquoise een heldere glinsterende kleur van de ieye-liner Met de fond de teint Tayane als basis bereüit U een perfect houdende effen maquillage Alles over deze nieuwe maquillage-lijn en nog ineer • wenken voor Uw maquillage vindt U in de folders Lumière d'Automne en Schoonheidsadviezen die U met onderstaande bon of per briefkaart kunt aanvragen bij Dr N G Payot Holland N.V Keizersgracht 12-14 Amsterdam UN 3 Bon Graag ontvang ik gratis de folder Lumière d'Automne en het boekje Schoonheidsadviezen van Dr N G Payot - Naam Straat Woonplaats ••.•..•.••.¦.» \ 9h ^ ¦ S M WMSMXt OC lMISW«a Vanaf vandaag wordt op de kostuumafdeling van het Cen traal Museum in Utrecht een model van de gouden koets ten toongesteld Dit model op een vijfde der ware grootte werd waarschijnlijk kort na 1901 voltooid Aan het tot stand ko men van de ' miniatwurkoets ' werkten onder meer mee de kunstschilder H W Jansen destijds voorzitter van de ver eniging Arti et amicitiae en de beeldhouwer A Hesselink Concert in Nicolaïkerk UTRECHT — Orgelminnend Utrecht toog vrydagavond in grote getale naar de Klaaskerk om een van de meest prominente organisten van onze generatie professor Hel mut Walcha op het Mareussenor gel te horen spelen in een Bach programma Helmut Walcha wordt 27 oktober 60 jaar Hij is in het stadium ge komen waarin hij zoals andere gro te musici van zijn leeftijd de mu ziek in al haar facetten beheerst ZiJn vertolkingen kenmerken zich door een feilloos evenwichtig spel ZiJn programma is niet minder evenwichtig Twee triosonates de meest verheven ontspanningsmu ziek uit de muziekliteratuur vrfsse len af met een zesstemmig ricer care uit ' das musikaUsches Offer ' en de slotfuga uit ' die Kunst der Fuge ' abstracte muziek bij uitstek Dit alles wordt ingeleid door de do rische Toccata en Fuga Das musikalisches Opfer en die Kunst der Fuge heeft Bach pedago gisch bedoeld zo hoort men con - E RIK DE VRIES voormalig zilveren Nipkow-schijfwinnaar heeft het gezegd en dan is het zo Kleurentelevisie is een pleonasme Er bestaat alleen maar televisie en zwartwit-televisie Gisteravond had ik voor het eerst kleurentelevisie in huis en ik moet zeggen dat ik mij zonder slag of stoot gewonnen heb gegeven Kleurentelevisie is de natuur zelve zwartwit is onnatuurlijk Misschien dat ik daarom Seth Gaaikema ingeldemd tussen de Thunderbirds in kleur en Voor De Vuist Weg in kleur zo teleurstellend vond Hij is de eeuvrige studentencabaretier erger nog hij blijft de gymnasiast met als zijn grootste bijna enige kracht de vifoordspeling en iedere cabaretier van allure weef dat je met niets zo zuinig moet omspringen als met de vraordspeling Maar ja hij is natuurlijk wel erg gehandicapt doordat Wim Kar zijn beste teksten van hem afpakt Goed gaan we over tot de kleur Eerst de Thunderbirds die winnen enorm in kleur maar deze dondervogels zijn nog maar Spielerei vergeleken met zo'n Vuist in kleuren de eerste recht streekse kleurenuitzending in Ne - > » %»%%*»%%»»•% »»*%^ door derland Dat is pas televisie < merk je dan De goudvissen zijn goudkleurig de stoelen zijn rood de jurk van Hermien is groen en Nico Scheepmaket i ^^^ Cramer aan het slot is in al haar grijzen het haar iets lichter grijs dan de shawl een veel le vender dame dan Rie Cramer in zwartwit Willem Duys becij ferde dat niet meer dan zo'n 5.000 toestellen deze kleurenuitzending konden ontvangen nog nooit hebben zovelen dus zoveel gedaan voor zo weinigen maar wat mij betreft was het de moeite dubbel en dwars waard Daar kwam bij dat het niet zo'n kwakkelprogramma was als de vorige keer al werd niet afgeweken van ' t gebruikelijke stramien Mooi actueel was het optreden van Johnny the Selfkicker erg rustig voor zijn doen maar het moest dan ook wel een beetje netjes blijven had Duys tevoren gewaarschuwd Mede dank zij de kleuren was ook het optreden van een aantal deuisende mannequins een succes de kleuren bleven daarbij in mijn toestel opmerkelijk stabiel en bij wat obligatere onderwerpen zoals de slagerreclame en Van Swol waren er nog altijd kleurrijke plaatjes te bewonderen Nou en zult u zeggen vanuit uw meerderheidsstandpunt met uw zwartwit-tv maar ik verzeker u dat alleen al de gelaatskleur van Van Swol opwoog tegen de kleurtjes van het fantasieloze decor en de bleke jurk van omroepst.er Lonneke Hoogland Duitse tV'kijkers ingeschakeld bij misdaadbestrijding Van onze correspondent ZWOLLE — De eerste afleve ring van het nieuwe Duitse tv pro-gramma ' Dossiemr XY on opgelost ' heeft gisteravond enorm veel reacties opgeroepen Toen presentator Egon Zirranermann de uitzending besloot regende het nog steeds telefoontjes in de studio Later op de avond kon Zimmermami zelfs mededelen dat de uitzending toteoncrete resulta ten had geleid Met de nieuwe serie wU men de televisie actief inschakelen bij de misdaadbestrijding Miljoenen kijkers konden daardoor gister avond meewerken om vier onop geloste misdrijven op te helderen Een eerste geval betrof de moord op een jonge vrouw in een groene minijurk die — ondanks allerlei aanknopingspunten — ^" nog steeds niet kon worden geïdentificeerd De televisie gaf een nauwkeurige reconstructie van het onderzoek en verzuimde ook niet om als be langrijkste troef de foto van het stoffelijk overschot te tonen Verder werden de kijkers te hulp geroepen bij de opsporing van een huwelijkszwendelaar ' en een oplichter alsmede bij de ont - ADVERTENTIE Perle JRpyALE A • BUSSUM — ' We moeten hetzelf weten ' is de titel van eenreeks programma's van deVARA radio die met ingang vanmorgen eens per maand op zon dagmiddag om kwart over vijf tebeluisteren zijn Het doel dat ma ker Gabri de Wagt voor ogenstond bii de samenstelling vandeze serie uitzendingen is de ge wone burger wat vertrouwder temaken met de enorme weten schappelijke ontwikkelingen,waar zijn menselijk bestaan on dergeschikt dreigt te worden ge maakt Het eerste programma isvoor een deel een inleiding op devolgende uitzendingen en heeftals thema ' Is er vooruitgang ' Ciei*o Zil-vium trapunt te bedrijven Maar de onge ëvenaarde bekwaamheid waarmee hij het non plus ultra van de mu ziektechnische moeilijkheden heeft gebruikt om muziek van de aller hoogste orde te creëren moet elk muziekstudent de moed pijlsnel in de schoenen laten zakken Het is on navolgbaar Het lot wilde dat Bach de slotfuga van de Kunst der Fu ge niet heeft kunnen voltooien Voor elke vertolker van dit werk is er dus de ondankbare opgave het slot er aan toe te voegen Zo ook voor Walcha En hier bleek hoezeer hij met deze materie is vergroeid Zijn toevoeging was groots volkomen in stijl en Bach's compositie waardig Walcha doet in zijn spel eigenlijk niets anders dan hét essentiële van Bachs muziek uit laten komen Het juiste tempo en een frisse regis terkeuze prononceren het spel dat Bach speelt met melodie en tegen melodie zij laten Bach de kans te bewijzen dat hij weet hoe de afwis seling tussen spanning en ontspan ning hoort te zijn kortom dat hiJ weet wat muziek van de hoogste or de is Omdat Walcha ons dit aspect van Bachs muziek levensgroot voor ogen heeft kunnen houden is hij een kunstenaar van uitzonderlijk for maat F V R neiierlaiidi 1 en 2 eit dliiltsliiiid 1 ZATERDAG Nederland 1 1.30 Teleac Automatisering 2.00 Polemologie 2.30 Russische les 3.30 NTS Nieuws 3.34 Weekjoumaal 4.00 KRO Klokke vier familie programma 5.00 En nu wii programma voor de jeugd met o.a Nar retje Notedop 6.55 NTS Pipo de Qown 7.00 Nieuws 7.07 Kleur Daktari detective film 8.00 Nieuws 8.20 KRO Morgen missie zondag 8.25 Het gulden schot schiet show 9.35 Brandpunt actujditeiten rubriek ¦ 10.15 Alfred Hitchcock presen teert De brandverzekering film 10.45 Evangelie relig progr 10.50 NTS Nieuws ZATERDAG Nederland S 6.55 NTS Pipo de Clovm 7.00 Nieuws 7.03 VARA Nieuwe liedjes muzikaal programma 7.53 Reactie op reactie 8.00 NTS Nieuws 8.20 Fiesta Gitana in Espampas Gitanas 8.45 Een zekere Josefien toneelspel 9.15 Bij Dorus op schoot repor tage van een kindervoor stelling 9.35 Rawhide western 10.30 NTS Nieuws ZATERDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Erboven wonen de Engel sen klucht 9.50 Lotto 9.55 Nieuws 10.15 Heisses Eisen speelfilm met o.a Glenn Ford 11.40 Nieuws ZONDAG Nederland 1 11.00 KRaRKK Eucharistie viering 2.00 Teleac Automatisering 2.30 Polemologie 3.00 Russische les NTS Nieuws Monitor met o.a Kleur:Paulus de Boskabouter enDe eenzame ridder 6.55 Pipo de Qown 7.00 Nieuws 7.03 Kerken Woord voor woord 7.05 CVK-Ikor Zingend geloven 7.30 NTS Sport 8.25 Nieuws 8.30 NCRV Kent u mijn vrouw toneelspel 9.05 Tweekamp quiz 9.35 Europa documentaire 10.25 The Gospel Four muzikaal programma 10.30 NTS Nieuws ZONDAG Nederland 3 6.55 NTS Pipo de Clown 7.00 Axel Nort serie voor de jeugd 7.30 AVRO Vaders tegen wil en dank filmserie 8.00 NTS Nieuws 8.20 Het arrangement fUm 9.35 Prof Gesina van der Molen portret 10.10 NTS Nieuws ZONDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Kleur Mans favoriete sport film 10.10 Romeinse schetsen ¦ 10.55 Nieuws Juhïleumconcert Soli Deo Gloria Van onze kunstredactie UTRECHT -- Soli Deo Gloria het koor dat z'n werkzaamheden voor namelijk in dienst stelt van het ker kelijk wijkwerk in Hoograven gaf vrijdagavond üi het Marcuscentrum onder leiding van Lex de Vries een concert ter gelegenheid van z'n veer - tig jarig bestaan Medewerking ver leenden de alt Henriëtte Koren de organist Jean Telder en het man nenkoor Con Brio van de 574 t.d tankwerkplaats te Amersfoort gedi rigeerd door Joop Schrijer Doorleefd zeer enthousiast en meestentijds zuiver bracht Soli Deo Gloria werken van o.a Palestrina Mendelssohn Distier Pijlman en van de dipgent Zestig kleine meisjes tezamen vormend het koor Lenteklanken zongen alleraardigst naïef en hoogst ernstig enige eenvoudige lie deren van Wim ter Burg Het mannenkoor Con Brio heeft een rijke klankkleur en zong zeer gedisciplineerd hetgeen onder ande re tot uiting kwam in het Popule Meus van Palestrina Henriëtte Koren interpreteerde zeer ingetogen vier geestelijke liede ren twee van Bach en twee van Johann Wolfgang Franck De bege leiding van Jean Telde » voldeed over ' t algemeen wel - sim im m 
ZATEBDAO « 1 OKTOBER 196T CTBECHTSCH NIEÜWSBLA ÜTEECECrSCH NIBDfl Getrouwd JOAN H J VAN MARKEN LICHTENBELT en R A VAN ERVEN DORENS Zeist 21 oktober 1967 Toekomstig adres Herengracht 60 Amsterdam J V BAAK HUIDARTS hervat 23 oktober praktijk m"—m UTRECHTS CONSERVATORIUM —« directeur Johan van den Boogert VOORDRACHTSOEFENING door Conservatoriumleerlingen op woensdag 28 okto ber 1967 in de Aula van het Utrechts Conservatorium Lange Nieuwstraat 2 Utrecht Aanvang 20.00 uur Werken van Bach Handel Beethoven de Falla Stra winsky Prokofiew Hindemith Serly en Komter Kaarten k f 0.75 bel inbegr verkrijgbaar des avonds aan de aula van 19.30 uur af SIMGA 1301/1501 Wij zijn weer open en hopen u spoedig weer te zien Bloemsierkelder in de Biauwe Hen Werfkelder Oude Gracht 235 iMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllltlllllllllltlL - | 0p 28 oktober liopen onze I ouders = I J ORTELEB I I en 1 II ORTELEE - 1 I VAN GORCUM | fhiun 25-jarige huwelijks 1 i feest met welverdiende ii gezelligheid te vieren || Het is de hoop en de vu iIrige wens van hun dank - = ïbare kinderen en schoon-1 I kinderen dat zij nog lang | I voor hen gespaard mogen ii blijven | 1 Ria - Ed ï 1 EUy - Wil I i Gerda - Joop | I Jack I I Conny = = Stroyenborchdreef 61 = I Utrecht | ^ lltllllllllllllllllllllillllilinillllllllllllllllllllfr I Exclusieve | hruidstoiletten HILMO Catharijnesingel 18 A Tel 15402 — UTRECHT Diep bedroefd geven wij u kennis van het overlij den op 77-jarige leeftijd van mijn lieve man onze vader en grootvader PIETER ABRAHAM HENDRIK VAN HAI.EWIJN Utrecht P vEin Halewijn - Baljeu A van Halewijn E van Halewijn - Broerse Nijmegen J van Halevrijn J van Halewijn - Grabowsky en kleinkinderen Utrecht 19 oktober 1967 Huize Henriëtte Swellen - grebel " Fockema Andreaelaan 10 Geen bloemen De overledene is opge baard in de rouwkamer van huize Henriëtte Swel lengrebel " aan de Focke ma Andreaelaan 10 te Utrecht De crematie zal plaats vinden dinsdag 24 oktober in het crematorium te Velsen na aankomst van trein 13.57 uur halte Drie huis-Westerveld welke voorafgegaan wordt door een rouwdienst in huize „ Henriëtte Swellengrebel " en die zal worden geleid door de Weleerwaarde Heer Ds K Koopmans en om 11.30 uur aanvangt Heel Nederland II spreekt over de gasconvector met de brede panora » mische ruit en inge bouwde sctiouw die een open haard gelijk is woensdag 25 oktober — 8.00 uur FONS JANSEN Hoe meer zielen TOEGANGSPRIJS ƒ 3.50 per persoon Kaartverkoop en plaatsbepreken vanaf maandag 23 oktober kassa Tivoli van 10.00 - 15.00 uur telefonisch na 11.00 uur 15242 H0ENS0N's202 U ziet'm op de TV -^• lwM>TTrl MIDDAG demonstratie van de 202 op de Grote Aardgas Ver warming Show 1967 Kei zersgracht 296 Amsterdam Aanvangstijden 1 uur 2 uur 3 uur en 4 uur precies Ruime parkeergelegenheid RADIO DE HOOP I VONDELLAAN 55 TELS^IéS-UTRECHT I TE KOOP FORD TRANSIT 1750 bestel ' 67 Heden overleed na een welbesteed leven in de ouderdom van 91 jaar mijn lieve man onze lieve vader behuwdvader grootvader en overgrootvader CARL WILHELM VOLLGRAFF echtgenoot van Dr Anna Roes eerder weduwnaar van Marika Eugenie Zoë von Hoesslin Oud-Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht A VoUgraff-Roes Heesch N.B P Voorstad-Leuring Marika Almelo A Hingst-Vollgraff S S Hingst Lili Sipco Carel Jelle Catja Baam W M Prak-VoUgraff W Prak Marika en achterkleinkinderen Huis ter Heide 20 oktober 1967 Jan Steenlaan 2 De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 24 oktober om 15 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " Frans Halslaan te Bilthoven 5 maanden oud Km-stand 14.000 extra zijdeur Van binnen geïsoleerd vleesvervoer Tegen aannemelijk bod Telefoon 030 - 80397 Na 7 uur 03473 - 1418 DE UTR BEGRAFENIS VEREENIGING BILTSTRAAT 25-27 - TEL 10238 Begrafenissen • Crematies • Rouwkamers RELATIEGESCHENKEN waaronder sleutelhangers Te veel om op te noemen maar de moeite waard ze te bekijken LOOIDIJK 102 A — DE BILT — TELEFOON 030-760192 PARKET SERVICE TILBURG Speciaal voor PARKETVLOEREN * in exotische mossieve hardhoutsoorten Vanaf 17 tot 161 % harder dan eiken Dikten van pim 9 t.m 22 mm v.a / 25 " I.m / 51 - per m2 Inclusief leggen Eist U een topkwaliteit vraagt dan vrijblij'vend onze prospectus Edisonlaan 372 — Telefoon 26621 — Tilburg KOSTENBESPAREND is de VI ARm-DR ANKEN AUTOMAAT KA1S0 voor ' offie en chocolademelk Reeds mogelijk bij 100 consumpties per week Maar ook geschikt voor grote bedrijven Automaat Installatie en service zijn gratis P J Lateijn Schoolstraat 8 Utrecht tel 030 12719 OS RAM - lang helder licht DIAKONESSENHUIS - UTRECHT GEWIJZIGDE BEZOEKUREN Met ingang van zondag 22 oktober a.s zijn de bezoekuren ais volgt vastgesteld DIakonessenhuls Bosboomsfraat 1 van 13.30 - 14.30 uur van 18.00 - 18.45 uur van 19.15 - 19.45 uur van 13.45-14.45 uur van 19.15-20.45 uur van 19.30-20.00 uur 3e klasse dagelijks maandag t.m vrijdag zondag WIJNFEEST Vanat dinsdagmiddag 2 uur •^ t/m zondag 1 uur ' s nachts gelegenheid tot DINER DANSANT Zaterdagavond van 8 tot 11 uur Hoogtijfeest Zondagmiddag matinee zaterdagavond geen bezoek 2e klasse dagelijks rnaandag t.m zaterdag zondag Kinderafdeling wordt nader bekend gemaakt Emmakliniek Koningslaan 81 Kraamafdeling Hotel Restaurant Café van 14.00 - van 19.30 - van 15.30 - van 19.30 - 15.00 uur en 20.00 uur 16.30 uur en 20.30 uur „ DE MOLEN " J H v d Broek BREUKELEN - STATIONSWEG 91 TEL 03462-1363 3e klasse dagelijks 2e klasse dagelijks PRUIKEN ^ Gynaecologische-afdeling van 13.30 - 14.30 uur en van 18.00 18.45 uur van 13.45-14.45 uur en van 19.15 20.45 uur Fantasiestukjes en alle soorten haarwerk Gegaran deerd echt haar DEMONSTRATIE Geheel vrijblijvend evt ook aan huis ELKE DONDERDAGMORGEN in onze salon aan de Lynmarkt Ook permanenten kleuren en reinigen wy uw haar stukjes of postiche HAARSTUKJES VOOR HEREN Event na tel afspraak nr 15179 SALON TUKKER LiJNMARKT 17 — UTRECHT — TEL 20317 LANGE SMEESTRAAT 19 - Utrecht - Tel 15179 3e klasse dagelijks 2e klasse dagelijks Door de E.A Heer Rechter commissaris in het faillis sement van A E JUCH wonende te Maarssen aan de Parkweg 26 is bepaald Ie dat de indiening der schuldvorderingen in voornoemd faillissement moet plaatshebben uiter lijk op 1 december 1967 2e dat de verificatieverga dering zal worden gehou den donderdag 1 febr 1968 te 12.00 uur in het Gerechtsgebouw aan de Hamburgerstraat no 28 te Utrecht De'Curator Mr M P M Steenberghe Domstraat 29 Utrecht * WINTERSPORT ' 67 ' 68 vlieg - en treinreizen ook speciale jonge renreizen Vraag nu gratis programma's aan TIVOLI * OVERWINTEREN Mallorca Zuid-Spanje Canarische eilan den vanaf slechts ƒ 5.40 per dag • EMIGRATIE FAM.BEZOEK OVERZEE ZAKENREIZEN Te koop PAPEGAAI zeldzaam lief hand tam praat en fluit Hugo de Grootlaan 12 Weesp VAN NIMWEGEN r.".'T UW bij KOOP UTRECHT VOORSTRAAT 88—90 l.o Boolhstraat Tel 030 11837 ' b.g.g 12497-13121 Telex 47221 ZEIST Ie HOCEWEG 24 - TEL 03404 • 17700/11221 REISBUREAU KRAS NAAR DE IJSREVUE Adverteerders Om vlotte verwerking v»n Uw advertentieopdracht te bevorderen verzoeken wij U deze alt volgt te adresseren Utrechtsch Nieuwsblad N.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht „ HOLIDAY ON IGE " met Sjoukje Dqkstra en tientallen andere sterren in het RAI-GEBOUW te AMSTERDAM op VRIJDAG 10 NOVEMBER Met achterklep en Zeer geschikt voor In verband met tijdige reservering van plaatskaarten spoedige opgave gewenst BÜSPRIJS ƒ 5 — per persoon Vertrek 19.00 uur Jaarbeursgebouw Graadt van Roggenweg Opgave en inlichtingen Agentschap C Kop - St Ludgerusstraat 16 Utrecht telefoon 443547 Tevens het adres voor verhuur van touringcars voor binnen en buitenlandse reizen Vraagt vriiblij vend offerte met de JNRV naar wintersport en winterzon Nü nog keuze uit hbnderden reismogelijkheden JULISCHEALPEN-JOEGOSLAVIE 1 0-daagse VLIEGreis vanaf 260 - 14 daagse VLIEGreis vanaf 320 - OOSTENRIJK 11 - daagse VLIEGreis vanaf 329 - 15-daagse VLIEGreis vanaf 398 - 1 0-daagse treinreis vanaf 244 - 17-daagse treinreis vanaf 344 - ZWITSERLAND 1 0-daagse treinreis vanaf 319 - 17-daagse treinreis vanaf 398 - VLIEG DEZE WINTER NAAR DE SUBTROPISCHE WINTERZON 15-daagse vliegreizen Torremolinos • vanaf 312 - Mallorca vanaf 285 - Canarische Eilanden vanaf 632 - Op onze eigen kantoren liggen de winter gidsen met meer dan 100 pagina's reissug gesties GRATIS voor u gereed Kom even langs en laat ü vrijblijvend adviseren Onze reisexpcrts zijn er ook voor ul UTRECHT Mariapiaats 8 - Tel 030-12396 Bespaar tientallen guldens door zelf Uw wintergarderobe te maken op de betere naaimachine a A WITJENS Husqvarna HERENWEG 33 — TEL 33968 — UTRECHT Tevens reparotle-inrlchtlng PHILIPS PHILIPS ' LASSTAVENFABRIEK UTRECHT Onze Produktie-afdelingen zoeken 20 FLINKE KRACHTEN in de leeftijd tof ongeveer 40 jaar die ie v/erk worden gesteld in dag of ploegendienst Geboden wordt • mogelijkheid fot opleiding voorpersleiders draad knippers - trekkers en - spoelers een goed salaris en een delingin de winst vergoeding van vervoerskosten Belangstellenden kunnen zich da gelijks van 9.00 f of 17.00 uur en op donderdagavond van 19.00 fol 21.00 uur voor nadere inlichtingen wenden fot de Personeeldiensl Philips ' Lasstavenfabriek Neufron ' weg 11 Utrecht ^ Praetisch maar tevens luxueus Lever baar met 1300 of 1500 cc motor - UW DEALERS SIMCA Automobielbedryt Automoblelbedryt SPELT Dorpsstraat 41 DE BILT Tel 760994 STEVENAART Jullanalaan 59 ZEIST Telefoon 17011 Nieuw in Zeist v.h RIAITO Uniek ingericht in de ouderwets gezellige sfeer van „ THE OLDTIMERS " Temperamentvolle muziek door het veelzijdige Spaanse top-kwlntet „ LOS NEPTUNO " Flamenco-shovy CONSUMPTIES VANAF ƒ 1,25 - GEEN ENTREE Geopend di t/m vrij 22.00—4.00 ' s nachts Za./zo 20.00—4.00 ' s nachts Dir George Kotte en Ria Kotte - v Galen Zeist Slotlaan 249 tel 03404 — 13204 Privé 17591 DIT IS UW KANS LAAT NU UW KEUKEN GANG DOUCHE etc BETEGELEN v.a ƒ 24,75 per m2 kant en klaar VOOR ZO'N PRIJS KOOPT U GEEN TEGELBOARD Ook leveren en plaatsen wij uw keuken H SCHINKEL tegeibedrijf Herenweg 20 De Bilt telefoon 030 • 761988 Zeer belangrijke Perzische tapijtenshow Naast onze normale collectie zojuist ontvangen rechtstreeks uit Perzië via Azizollah Zarr en Sons te Teheran een prachtige partij goederen mooi en fijn van kwaliteit Hal foyer en salontapijten lopers tafelkleden etc zijn in onze zaak tentoongesteld vanaf DINSDAG 24 OKT T/M ZATERDAG 28 OKT en omvat o.a Kirman Sarouck Tabriz Quma Fredan Darading Merhaban Turbaff Kurdistan Hamadan Moussoul Beloutz Shiraz enz Komt u vrijblijvend kijken en keuren bent u te vreden schenk uzelf dan iets moois vèr beneden de werkelijke waarde Maak ook vrienden en kennise » op deze gelegeheid attent U bent nu en in de toe komst van harte welkom in de speciaalzaak voor ANTIEK — KLASSIEK Oosterse tapijten etc E SPIES Maanderweg 68—70 EDE tel 08380-10440 Om voor ons de vrijdag en zaterdag wat te ver lichten brengen wij ELKE DINSDAG een speciale PERMANENT - WAVE DAG Voor ons en voor u een groot voordeel 13.75 19 - MODEL0C voor soepel vallende golven van 19.50 voor 15.50 Dus alleen dinsdags PERMANENT van 17.75 voor PERMANENT van 25.75 voor a Voor demonstratie en verkoop in een van de grote warenhuizen te Utrecht van 6 nov tot 5 dec zoeken wij een beschaafde DEMONSTRATEÜRITRICE ] Aangezien het hier een overigens eenvoudig te bewerken maar artistiek zeer verantwoord tekenapparaat betreft is enige aanleg in deze richting gewenst Brieven te richten aan J Th KAMtAG n.v Postbus 53 Weesp Maa E r is een standpi de maan baard leden toen de aard waren en s^men in tische toestand veris de een andere omw te Op grond van bc care moest een dei loop der ontwikkeli nemen Steeds duid i Oude th heeft V olgens Darwin zouden i van even lange duur treden van zogenaamde In de rotatietijden Dit gal De duur van de maand n de maand steeds meer d de ma&n zich steeds verdi opmars voort met een sne rubriek dd 30 september voor de staving dezer theoi Maan ui de aardi geboren H OE dit zij een nieuw is de wetenschap zeer leden verstrekt Maar ee overweging Als de gelanc < pothese juist is dan moet h materiaal overeenkomen uit de aardkorst en niet uit de aardkern of waarr In zoverre klopt dit wel c maan lichter is dan de i dat haar soortelijk gewicht ter is dan dat van de a t.w 2,6 Natuurlijk kon hei zo zün toegegaan dat ooi dere dieper gelegen delen aarde bij het losscheurin betrokken zouden zijn Mocht dit juist zijn dan m vlak onder de aangeslibde s lagen van de Pacificbodei op die plaats zou de maa aarde tevoorschijn zijn g zwaardere gesteenten verwi Zo ver zijn wij echter nog komen met diepteboringen Merkwaardig genoeg wet op dit gebied meer van d Het is namelijk gelukt im riaal te verzamelen en te ren Deze unieke prestatie wij te danken aan allen Surveyor V het onlangs ceerde maóinvehikel hebber pen gebouwd en behoude maan hebben doen lander eerder wisten wij van de 1 m de maangraver dat sistentie van het lunaire op te-materiaal vergelijkbaar i die van fijn zand doch d pacter en kleveriger Een d je van deze stof nu is z geleden door de Surveyor zameld en geanalyseerd Di vich van de universiteit i cago die de leiding had heeft van deze experiment stateerde dat de maanboc staat uit 53—63 pet zuurste korst 47 pet 15.5—21.5 ] cium aardkorst 27 pet 10 zwavel ijzer kobalt en aardkorst ongeveer 10 pet — 8.5 pet aluminium aar < pet De metingen onthuldi eens de aanwezigheid van kl < veelheden magnesium koo natrium evenzo vergelijkb die op aarde Turkevich m ook ^ dat het materiaal maanoppervlak wel heel m < eenkomt met de scheikundij tuur van de aardkorst D abundante elementen daar zelfde als de meest abundE menten hier en de relatiev danties zijn die van aardse gesteenten Ze gelijken he op aardse vulkanische ge in het bijzonder de bazal het Deccanplateau in Indi Giant's Causeway in lerla stitueren En hiermee is het wat a lijker geworden dat de m kind van de aarde is zij vluchtend kind dat steeds van moeder wegraakt Volg « migen komt aan deze vlu eind De maan zal op een rugkeren Maar de terugkc haar fataal zijn Bij het '¦ van een bepaalde afstand aarde een dertigste van stand die haar nu van ons zal ze volgens Roche uit worden gescheurd en een s tumusring vormen Hieruit stenen regenen op aarde en zo lang totdat de ring var en gruis uitgeput is Zieli perspectief van maan en Nw Scientist dd 12 oktober Kunstmatige re ^ lLUMINIQ Al geea todtf « Qccn beila ] fengd B BIHACi 4eideri Ede Moord Sj T EGENWOORDIG kan me kunstmatige wijze doen Als regenverwekker bezig doorgaans zilverjodidekrista vanuit vliegtuigen op aan 
CTBECECrSC » NIEUWSBLAD ZATBBDAO SI OKTOBER 1967 7 Maanoppervlak komt axirdkorst nabij Anderhalf jaar voor verduistering ROTTERDAM — De rechtbank in Rotterdam heeft vrijdagmiddag de 29-jarige procuratiehouder Chr C J T uit Spijkenisse veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhall jaar met aftrek van voorarrest we gens verduistering van een bedrag van ƒ 120.000 — ten nadele van twee Rotterdamse l>edrijven De officier van justitie had tien dagen geleden een jaar en zeven maanden gevan genisstraf tegen de procuratiehouder geëist Yvonne Paul nog steeds op Schiphol SCHIPHOL — Na een dag van vruchteloze discussies heeft de 38 Jarige Yvonne Paul die al tien dagen op Schilphol bivakkeert haar plaatsje in de uitgestrekte vertrek hal van de luchthaven weer ingeno men Zy bliyft volhouden naar Ame rika terug te willen Nadat ze gisterochtend een kort bezoek aan het Amerikaanse consu - laat generaal in Rotterdam had ge bracht waar zij enkele dagen ge leden een verzoek indiende om op nieuw een visum voor Amerika te mogen aanvragen stond een aantal familieleden en goede kennissen haar in de vertrekheil op te wachten De pogingen van deze relaties om de vrouw haar actie op Schiphol te doen beëindigen hadden geen suc ces Van onze wetenschappeiyke medewerker verscheen er toen in de grijze voortijd een „ bult " aan het oppervlak der aarde die — al verder uitgroeiend — zich op een gegeven ogenblik van het aardse moeder lichaam lossnoerde om een zelfstandig bestaan te voeren Ziehier de geboorte van de maan zoals Darwin en anderen het zagen In de aan vang wentelden „ moeder en kind " rake lings om elkander heen E r is een standpunt dat de aarde eens de maan baarde In een zeer ver ver leden toen de aarde en de maan nog één waren en samen in een min of meer plas tische toestand verkeerden bezat de aar de een andere omwentelingstijd en groot te Op grond van berekeningen van Poin caré moest een dergelijk lichaam in de loop der ontwikkeling de peervorm aan nemen Steeds duidelijker en duidelijker Oude theorie van Darwin heeft steun gekregen V olgens Darwin zouden de rotatietyd van de maan de dag en de maand van even lange duur zijn geweest t.w slechts vier uren Door liet op treden van zogenaamde getijdewerkingen kwam er allengs verandering in de rotatietijden Dit gaf als gevolg een aangroeiing van dag en maand De duur van de maand nam zelfs sterker toe dan die van de dag zodat de maand steeds meer dagen begon te tellen Ondertussen verwijderde de maan zich steeds verder en verder van de aarde Nu nog zet ze haar opmars voort met een snelheid van ongeveer 1 cm per jaar Zie oök onze rubriek dd 80 september jl waarin Wfl een klein argumentje opperden voor de staving dezer theorie en oud papier als het lijkt Liefdewerk niet zo lief Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Bij 69.000 mensen valt ' s avonds het Utrechtsch Nieuwsblad in de bus Achthonderdduizend Nederlanders ontvangen één keer in de week een falimieblad Een maand later staat in eèn willekeurige Utrechtse straat naast de vuil nisbak een stapel kranten en tijdschriften De voddenman heeft er geen belangstelling voor het levert hem te weinig op De vuilnisman neemt aparte stapels niet mee of het moet zijn op uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk verzoek Als hij ze mee neemt komen ze terecht op een afvalterrein bij de Mastwijkse plassen Er wordt niets verbrand Het vuil rot weg in de voch tige grond en er ontstaat veenvorming Op deze wijze wordt oud papier produktief gemaakt huishoudelijk gebruik werkverschaffing grondstof papierfabriek veen Een andere mogelüklieid Kinde ren leuren aan de deur om oude kranten De huisvrouw — verheugd dat ze de rommel kwijt Is — geeft ze mee Groenteboeren en vishande laren worden bykans bedolven on der het grote aanbod De kinderen krqgen een appeltje voor de moeite Op de markten waar de aan voer van gebruikte kranten veel gro ter is wordt nog wel eens geld ge geven Meer dan een gulden wordt anders dan een kortstondige fase die voorbijgaat in de stroom der evolutie een toevallige doorsnede van een wording En hoe betrokken wij ook mogen zijn bij ons eigen heden " wij mogen nooit voorbijzien dat het slechts een vluchtig moment is tussen verleden en toekomst Achten wij ons geroepen de toekomst te maken dan is onze taak niet slechts dit on volkomen heden " te verbeteren maar primair een historie voort te zetten een weg te vervolgen die wü al eeuwen gaan Een maatschappij die slechts van het heden " uit zou leven zou te vergelijken zijn met een mens die zijn geheugen heeft verloren Deze kan geen reis ver volgen want iiij weet van geen reis doch kent slechts de plek waar hij staat zijn gang naar de toekomst kan niet anders zijn dan een dwalend experiment De opgegraven antiquiteiten de vergeelde archief stukken de oude kronieken zijn uiteraard onmisbare middelen om de historie te leren kennen maar deze dienen voorname lijk de wetenschap De mensen van de gemeenschap kunnen alleen aan de culturele wording worden herin nerd door wat zij om zich heen zien En hiervoor vervullen de oude op stallen in het bijzonder een gewich tige functie Wti zün echter in een cultuurfase geraakt waarin ons technisch vermo gen zeer sterk is toegenomen Wij hebben geleerd daarmee efficiënt te werken en wij hechten er aan een perfect re sultaat te bereiken Efficiëntie en perfectie hebben ons altijd deugdelijke dingen toegeschenen voor al zolang onze gebrekkigheid ons niet toestond doel matig te werken en ons doel volmaakt te verwezen lijken Afbreken is echter gemakkelijker dan opbouwen En het kan dan ook niet verwonderen dat wij een efficiënte afbraak eerder perfect kunnen verrichten dan een doelmatige en volmaakte vernieuwing En hier schuilt het dodelijke gevaar van ons technisch vermogen vooral omdat wij ons niet bewust zijn dat de vroegere deugden geen deugden meer zijn als wij ze ons eigen hebben gemaakt In het verleden heeft de gebrekkigheid van onze vroegere afbraakmiddelen ons gemeenschappelijk ge heugen gereed In onze nieuwe huis bleef nog wel eens een stuk muur van een vervallen abdij een raadhuis rustte op de fundamenten van een verdwenen burcht de wonderlijke bocht in een weg herinnerde aan het obstakel dat eens het rechte beloop stuitte Thans echter zijn wij niet alleen in staat om het oude spoor loos en volledig te doen verdwijnen maar wij leven zelfs in de waan dat dit ook efficiënt en perfect moet gebeuren en dat de moderne cultuur alleen op het ge egaliseerde terrein kan gedijen De deugden van wel eer zijn de ondeugden van vandaag gewiorden en met de perfecte destructie van de oude opstallen verduis teren wij ons herinneringsvermogen Wellicht is hiermee dan de mens van nu een van de moeilijkste taken opgedragen hoewel hij weet met de grootste efficiëntie te kunnen werken zal hij moeten leren zich daarin te matigen en wat ondoel matigheid in zijn afbraakarbeid toe te laten hoewel hij het perfecte resultaat kan bereiken zal hij zich hebben te bedwingen en met het onvolmaakte geiioe gen nemen bij de opruiming van het oude Ook dit aspect tekent de ontwikkeling ADVERTENTIE RIJKS POSTSPAARBANK RENTE TOT 10 ADVERTENTIE LLOMINinM DUBBELE RAMEN gcca lodtf ' gx » tietlagéa nmea > « rcxal gd^kmatls « ata in Itoto fansclarise « clirtfWgfce gamiiic W ^ ¦ ^^ u Uk ¦ K ¦ sctteniKii » flocrexw «»« *'***'**'^^^^ Si)oo«to«B3,Badiewa,«d.03««.55ï4 Iciihn Ede Noord ^ xwniraat 11 — Tdefooa O 8380-1 05(»j 81 Maan uit de aarde gehorenl H OE dit zij een nieuw argument is de wetenschap zeer kort ge leden verstrekt Maar eerst deze overweging Als de gelanceerde hy pothese juist is dan moet het maan materiaal overeenkomen met dat uit de aardkorst en niet met dat uit de aardkern of waarmee ook In zoverre klopt dit wel omdat de maan lichter is dan de aarde en dat haar soortelijk gewicht iets gro ter is dan dat van de aardkorst t.w 2,6 Natuurlijk kon het destijds zo zijn toegegaan dat ook zwaar dere dieper gelegen delen van de aarde bij het losscheuringsproces betrokken zouden zijn geweest Mocht dit juist zijn dan mogen wij vlak onder de aangeslibde sediment lagen van de Pacificbodem daar op die plaats zou de maan uit de aarde tevoorschijn zijn gekomen zwaardere gesteenten verwachten Zo ver ztjn wy echter nog niet ge komen met diepteboringen Merkwaardig genoeg weten wij nu op dit gebied meer van de maan Het is namelijk gelukt maanmate riaal te verzamelen en te analyse ren Deze unieke prestatie hebben wij te danken aan allen die de Surveyor V het onlangs gelan ceerde maanvehikel hebben ontwor pen gebouwd en behouden op de maan hebben doen landen Reeds eerder wisten wij van de Surveyor UI de maangraver dat de con sistentie van het lunaire oppervlak - te materiaal vergelijkbaar was met die van fijn zand doch dan com pacter en kleveriger Een dun laag je van deze stof nu is zeer kort geleden door de Surveyor V ver zameld en geanalyseerd Dr Turke vich van de universiteit van Chi cago die de leiding had en nog heeft van deze experimenten con stateerde dat de maanbodem be staat uit 5S — 63 pet zuurstof aard korst 47 pet 15.5—21.5 pet sili cium aardkorst 27 pet 10—16 pet zwavel ijzer kobalt en nikkel aardkorst ongeveer 10 pet en 4.5 — 8.5 pet aluminium aardkorst 8 pet De metingen onthulden even eens de aanwezigheid van kleine hoe veelheden magnesium koolstof en natrium evenzo vergelijkbaar met die op aarde Turkevich meent dan ook dat het materiaal van het maanoppervlak wel heel mooi over eenkomt met de scheikundige struc tuur van de aardkorst De meest abundante elementen daar zijn de zelfde als de meest abundante ele menten hier en de relatieve abun danties zijn die van aardse silicaat gesteenten Ze gelijken het meest op aardse vulkanische gesteenten in het bijzonder de bazalten die het Deccanplateau in India en de Giant's Causeway in Ierland con stitueren En hiermee is het wat aanneme lijker geworden dat de maan een kind van de aarde is zij het een vluchtend kind dat steeds verder van moeder wegraakt Volgens som migen komt aan deze vlucht een eind De maan zal op een dag te rugkeren Maar de terugkomst zal haar fataal zijn Bij het bereiken van een bepaalde afstand tot de aarde een dertigste van de af stand die haar nu van ons scheidt zal ze volgens Roche uit elkaar worden gescheurd en een soort Sa lumusring vormen Hieruit zal het stenen regenen op aarde en wel net 20 lang totdat de ring van stenen en gruis uitgeput is Ziehier een perspectief van maan en aarde Nw Scientist dd 12 oktober 1967 Kunstmatige regen T EGENWOORDIG kan men het op kunstmatige wijze doen regenen Als regenverwekker bezigt men doorgaans zilverjodidekristaUen die vanuit vliegtuigen op aan het doel beantwoordende wolken worden ge strooid De resultaten van zulke wolkbewerkingen " waren in het be gin nïet al te duidelijk Doch reke ning houdend met allerlei factoren g:eschikt wolkentype windrichting wist men toch bevredigende resul taten te boeken Eerst sinds kort wist men uit deze methode geld te slaan en kan men nu het prakti sche nut ervan erkennen Het heeft anders wel een hele tijd geduurd In Australië voerden de kunstmati ge regens in de staat Victoria naar een vermeerdering van de tarwe oogst ter waarde van ongeveer twee miljoen dollar Voor de experimen ten heeft men niet meer dan 17000 dollar uitgegeven Net als bij vori ge experimenten steeg ook toen het vliegtuig met tonnen zilverjodide aan boord op bij het optreden van geschikte wolken en onder gunstige omstandigheden Na de bestrooiing met genoemde kristciHen volgde de condensatie van water rondom de züverjodide condensatiekernen en daarna de regen De in regenme ters opgevangen hoeveelheden re genwater toonden een toeneming van omstreeks 27 mm bij een veldoper vlak van 2 % mUjoen hectare Een en ander resulteerde zoals reeds ge zegd in een overvloedige oogst resp een meer-opbrengst van twee miljoen dollar Gesterkt door dit economische succes wil men nu op andere streken de kunstmatige regen doen neerdalen in de hoop ook daar de tarweoogst belangrijk op te voeren Nat wiss Rundschau oktober 1967 Fossielen in het Geiseldal D ^ E fossielen versteende resten van planten en dieren uit de eocene brulnkooUagen ongeveer 50 miljoen jaar oud van het Geisel dal nabij Halle a.d Saaie zijn be kend om hun buitengewoon goed ge conserveerde staat Zelfs dierres ten zijn aldaar in groten getale aan getroffen wat een zeldzaamheid ge noemd mag worden omdat bruin kool in de regel zuur is Blijkbaar heeft kalkhoudend water in het Gei seldal voor een deel de vrije zuren geneutraliseerd Zo zijn op de gun stigste plekken van de afzetting de fijnste plant en dierstructuren be waard gebleven als haren bacte riën en huidcellen van kikkers com pleet met celkern en al Reeds eerder is men bekend met het voorkomen van groene bladeren in de bruinkooLlaag waarin Weigelt en Noack voor het eerst chlorofyl derivaten chlorofyl is het groene plantenpigment of de kleurstof aan konden tonen Inmiddels is de tech niek zo ver gevorderd dat men nu veel meer scheikundige details kan ontdekken Zo heeft Etilcher kort ge leden met behulp van ultramoderne methoden drie groene en een gele kleurstof ontdekt Het spectraalana lytische onderzoek van twee groene componenten toonde aan dat het hier gaat om chlorofyllide a en faeofj'tine a Beide verschillen maar weinig van chlorofyl a Het chloro fyllide a mist de fytolgroep een plantaardig olieachtig silcohol en het faofj^ne a het centrale magne sium Ziehier de allereerste afbraak produkten die nu eerste aantoon baar zijn Verder zijn in het Geisel dal andere afbraakprodukten en la bielere verbindingen bewaard geble ven Ook toen verliepen de scheikun dige processen langs dezelfde lijnen als de huidige De afzettingen moesten zeer snel plaats hebben ge had zodat de fossielen in wording " snel van de lucht afgesneden wer den en zo onder deze gunstige con dities mooi bewaard konden blijven voor het nageslacht Die Umschau d:d 15 oktober 1967 Ring van Saturnus S INDS de ontdekking van de ring van Saturnus in werkelijkheid bestaande uit drie ringen in 1655 ADVERTENTIE door Chr Huygens hebben vele astronomen hun energie gewijd aan een verdere ontraadseling van dit markante kosmische verschijnsel Van de afmetingen kent men de breedte de omvang en de afstand tot de planeet goed Maar wat de dikte betreft lopen de meningen ver uiteen Dat kan trouwens niet anders omdat ten eerste de dikte blijkbaar te gering is en ten twee de dat de ring van de aarde uit be keken doorgaans moeilijk waar te nemen is in verband met de stand die ze t.o.v de aarde inneemt Schattingen van haar dikte varië ren gewoonlijk tussen 8 en 16 km Nog niet zo lang ¦ geleden werd de dilrte tot veler verbazing zelfs ge schat op 15 cm EEN KEIJZER TAPIJT Vervaardigd met de beroemde tapijt computer Sterk veer krachtig kleurecht Gemak kelijk in onderhoud 390 cm v.a 25 PER METER2 POSTBUS 39 - HILVERSUM Maar zeer recent is er een nieu we schatting gedaan Gedurende het laatste jaar kruiste de aarde - het vlak van de ring drie keer t.w in aprH in oktober en in de cember Van die gelegenheden maakte de Russische astronoom Kiladze gebruik om met behulp van de 80 cm meniscustelescoop 40 foto's van de ring te maken Het apparaat stelde hem in de gelegen heid zowel het noordelijke als het zuidelijke oppervlak van de ring te fotograferen Aan de hand van deze opnamen was hij verder in staat een fotometrische analyse uit te voeren met inbegrip van een wis kundige lowering van de variëren de helderheden vsm de ringen Een en ander noopte hem tot de conclu sie dat de ring niet dikker meet dan 1000 m Tenslotte leidde hü uit de variërende helderheden af dat het materiaal waaruit de ring is opgebouwd over het algemeen ge nomen een grote dichtheid vertoont New Scientist dd 12 oktober 1967 De wereld en de efficiënte slopers door mr F Doeleman W ie enige van de romans van F Bordewijk heeft gelezen moet tot de verrassende ontdekking ko men dat naast de menselijke personen in zijn boeken de opstallen " een hoofdrol spelen Een opstal " is zoals men weet dat deel van een onroerend goed dat boven de grond is geconstrueerd Bij Bordewijk ver vullen de woonhuizen en kerken de kantoorpanden en de villa's de fabrieken en de pakhuizen de krotten en de paleizen een wezenlijke functie in het menselijk be staan Ztjn opstallen zijn steevast oud dat wil zeggen ouder dan een mens doorgaans wordt soms zijn zij van een eerbiedwaardige leeftijd en veredeld door de tijd soms dateren zij uit de negentiende eeuw en dra gen zij het merkteken van die periode Een modem gebouw uit onze tijd komt men in deze romans vrij wel nooit tegen Ljeeóteiiihe overpelnzina Het gaat de schrijver om de mens om de maat schappij van de mens om de beschaving om de mens heid In het verhaal van de individuele mens weer spiegelt zich de historie van de mens heid De persoon Is niet zij wordt In het mensenleven voltrekt zich een voortdurende verandering een op bouwende vernieuwing en tevens een afbraak van het oude Maar zo on volkomen als de vernieuwing is zo is ook de afbraak nooit een volledige vernietiging Men herkent in de oude man nog het kind dat hü eens was D it stukje menselijke historie is maar kort en het blijft een in dividueel geval In de romans van Bordewijk vertegenwoordigt de opstal de geschiedenis van de maatschappij en de mensheid De opstal is niet alleen ontworpen en geconstrueerd door een mens maar wordt ook door mensen gebruikt het gebouw omhult en bevat mensenlevens het is doortrokken van personaliteit Door deze innige binding van de worden de mens aan zijn huis wordt de culturele evolutie zicht baar gemaakt Want de gebouwen en vooral de oude hebben vele generaties omsloten De liefde waarmee de opstallen door Bordewijk worden beschreven ook de lelijke en misdeelde is in wezen de liefde voor de mens Deze liefde reikt door de huizen heen naar hele stadswijken families van opstallen verbonden door nauwe straatjes en bochtige stegen Zoals in de individuele mens zo voltrekt zich ook in de mensheid de evolutie die bestaat in een reeks van voortdurende veranderingen van opbouw en af braak De bouwsels van de mens behoren echter tot de meest bestendige elementen zoals het gebeente het bestendigste deel van het lichaam is het het erf recht het bestendigste deel van het recht De opstallen blijven het langst bestaan en bewaren daardoor de herinnering aan vroegere episoden Gelijk wij in de oude mail nog het kind herkenen zo vinden wij in een „ moderne " cultuur de meer primitieve " fase terug door beschouwing van de opstaBen Telkens wanneer een oud bouwsel onder de slopershamer valt verliezen wij iets van die herirmering die ons bewust doet zijn van de continuïteit van de ontwikkeling Zo is nu eenmaal de loop der dingen En al mogen wij soms enige weemoed toelaten om een vertrouwd beeld dat verdwijnt dit mag in ons nog geen verzet oproepen tegen de vernieuwende ontwikkeling E venwel dit besef van de continuïteit is een nood zakelijke levensbehoefte van elke mensengemeen schap Wat wö „ onze tijd " noemen is tenslotte niet er niet betaald Ook kranfenbedr^ ven zyn vaste aanbieders op de oud paplermarkt De dagbladen Het Utrechtsch Nieuwsblad en Het Cen trum leveren misdrukken en proef pagina's by kilo's aan vaste adres sen Het Centrum levert zelfs schoon krantepapier aan bepaEilde vishan delaren De opbrengst daarvan gaat naar liefdadigheidsinstellingen en naar bijstand - en ondersteuningsfondsen Toch is er een kentering in de vraag naar oud en schoon krante papier Groentewinkels doen hun fruit en groenten meer en meer in witte plastic zakken Hetzelfde geldt voor de vishandelaren Veelgehoord argument „ De spullen worden in krantepapier niet zo goed verkocht Binnenkort doen we alles in plas tic zakken dat is praktischer en hy giënischer " Dit afzetgebied voor oud-papier moet dus als bijna ver loren worden beschouwd Een terrein dat bij wijze van spre ken om gelezen kranten en tijd schriften schreeuwt is dat van de liefdadigheid en een instelling als Het Rode Kruis Het Rode Kruis heeft geen interesse voor kranten maar tijdschriften zijn welkom Al leen actuele Tijdschriften van twee jaar geleden kunnen het Rode Kruis niet bekoren De helft van de tijd schriften die binnenkomen blijkt waardeloos Boeken zijn zeer gewild maar ook hieraan stelt het Kruis eisen Het boek mag niet oud zijn Zijn er ook uitgeverijen die hun niet-verkochte boeken aan het Ro de Kruis leveren Bruna's adj.-direkteur G J van Vliet ontkent dit „ Wij leveren rechtstreeks aan de boekhandela ren Hiermee wordt rekening ge houden bij het bepéilen van onze op lagen De boekhandelaren kopen in voor eigen rekening De boeken ko men dus nooit bij de uitgever te rug De overgebleven boeken van onze oplage worden door ons ver kocht aan een tweedehandsboekhan delaar - en bestempeld als fondsres tanten Dat gebeurt drie jaar na het uitkomen van een boek Het komt bijna niet voor dat de oplage op die manier niet helemaal wordt ver kocht " Met de tijdschriften gaat het wat gemakkelijker De Geïllustreerde Pers stuurt een klein aantal over gebleven tijdschriften naar contact adressen in Suriname Militaire hui zen worden ook bedacht Een groot aantal tijdschriften is nodig voor propagamdadoeleinden Het overschot wordt vernietigd Kort geding over geluidshinder AMSTERDAM — MeJ mr BDy Oskom wetenschappelijk hoofdomb tenares aan de juridische faculteit van de Utrechtse universiteit heeft voor de Amsterdamse rechtbank gisteren een kort geding aangespan nen tegen de gemeente Amsterdam over de geluidshinder die zy onder vindt vanuit de Doelenzaal waar z9 tegenaan woont Vooral toen daar nog het Sigma centrum was gevestigd was die hin der buitensporig De dienst hinder wet spreekt in een rapport van „ niet verdraagbare hinder " Mej Oskom vroeg de president de gemeente te gelasten zich te caithou den van het verstrekken van vergun ningen voor geluidshinder veroorza kende manifestaties in de Doelen zaal op straffe van een dwangsom van ƒ 2500 voor overtreding daarvan De president doet op 27 oktober uit spraak door een oud-papierbedrijt Dit ge beurt drie maanden nadat het tijd schrift is verschenen Het Leger des HeUs evenals het Labre-huis is bijzonder blij met een oud papiertelefoontje Er is een speciale telefonist Ongeveer vijfendertig thuislozen en alcoholis ten werken in het Utrechtse Le ger des Heils-opvangcentrum Oud wijkerveldsraat 120 Ze verwer ken ongeveer 40 ton papier per week Zeven auto's met beroeps chauffeurs halen overtollig papier op bij gemeentelijke instanties de universiteit en het gemeentehuis Er is niet veel aan te verdienen Elke auto die uitrijdt kost 30 cent per kilometer Het Leger beschouwt het eigen papierbedrtjf je het papier wordt er gesorteerd en geperst daarom niet als winstgevend Maar ' daar gaat het ook niet om bü het Leger Het onder liefdevolle leiding werken moet alcoholisten en thuislo zen helpen niet terug te glijden naar de zelfkant van het leven Een groothandel voor oud-papier pakt de zaken wat anders aan en ontdoet ' t liefde-oud-papierwerk van ieder sentiment De heer G Scher penzeel heeft in ziJn bedrijf aan de Vaartserijnstraat 31 een jaarlijkse omzet van vier en een half miljoen Hij is afnemer van Iwekbindertjen drukkerijen kantoren grootwinkel bedrijven en van scholen en vere nigingen Dit laatste verklaart de heer Scherpenzeel als volgt „ Na de tweede wereldoorlog is er een oud-papier-aktie geweest met steun van de regeling De mensen heb ben dat nog steeds in hun hoofd als zij ons opbellen Als een school of een vereniging een dergelijke ak tie houdt wordt verwacht dat het flink wat geld zal opbrengen Dat is niet waar Het levert de men sen bijna niets op De gemiddelde prijs per kilo is drie cent " Dit hangt van de papiersoort af Tijdschriften en boeken worden di rect afgevoerd naar de papierfa briek Kranten worden alleen in balen ge • perst en eveneens weggebracht naar de fabriek Al het andere pa pier wordt geperst en vervolgens per lift naar de sorteerafdeling ge transporteerd In zestien kokers worden de verschillende papiersoor ten zoals houtvrij houthoudend ro tatie enz gesorteerd In een grote hal wordt het papier daarna op geslagen en eventueel nog geperst Geperst materiaal levert de groot handel acht gulden per 100 Idlo op De papierfabriek is het einddoel Niet alleen Nederlandse maar ook fabrieken in het buitenland zijn goe de afnemers De heer Scherpenzeel ziet de toe komst somber in voor bedrijfjes die niet zo goed zijn ingericht als zijn zaak „ Een groot aantal zaken is ontstaan in moeilijke tijden " zegt hg Nu is het veel moeUiJker om een bestaande zaak in dit genre te handhaven ' Als je niet meekan wordt je meedogenloos 2ifgevoerd Het zijn de verenigingen die de taak van de handelaar in lompen metalen en oude kranten overne men " 
ZATERDAG SI OKTOBER 1967 UTRECHTSCH mECVFSBLAD UTBËCUI8CH Onthutste reacties na anti Duitse CÈS-documentaire Knauw voor relatie Bonn-Washington Schaderegeling tussen Rusland en Nederland DEN HAAG — In Moskou is een overeenkomst tussen Nederland en Rusland getekend die de schade vergoeding regelt voor vooroorlogse Nederlandse belangen en eigendom men in de voormalige Baltische sta ten Estland Letland en Litouwen Blijkens de overeenkomst gaat het hier om een schadevergoeding van Rusland aan Nederland en omge keerd Beide vergoedingen bedragen ongeveer 3,4 miljoen gulden Het be treft hier een overeenkomst met ge sloten beurzen D schadevergoeding van Neder land aan Rusland is voor uitgaven die de Sowjet-Unie na de tweede wereldoorlog heeft gedaan voor de repatriëring van Nederlandse bur gers uit Oost-Duitsland Socialisten willen dienstplicht in België afschaffen BRUSSEL — Verwacht wordt dat de Belgische socialistische partij zal voorstellen om de militaire dienstplicht in België af te schaffen In een door een werkgroep van de partij opgesteld rapport dat vol gende maand aan de partijraad zal worden voorgelegd is voorgesteld het tegenwoordige leger van 105.000 man te vervangen door een vrijwil ligersleger van 60.000 Ook zal worden voorgesteld het defensiebudget van 22 miljard frank 1,58 miljard gulden geleidelijk te verminderen Het socialistische dag blad Le Peuple schreef gisteren dat de moderne oorlogvoering meer mo biele troepen vereist en dat daarom minder ervaren technici nodig zijn Van onze correspondent WASHINGTON — Zijn de Duitsers een slaafs volk dat ponden aardappels verslindend onwetend en slecht onderwezen in de pas marcheert achter wie maar met autoriteit bekleed is Wie op deze vraag een overtuigend ' ja ' ten beste geeft zou plezier beleefd hebben aan een documentaire die het Amerikaanse tele visinet Columbia Broadcasting System kort geleden onder de titel The Germans het Amerikaanse publiek voorschotelde De een uur durende documentaire kon niet anders dan openlijk anti-Duits genoemd worden De gesproken tekst de beelden de gebruikmaking van statistieken uit het voormalige nazibolwerk Neurenberg en de toepassing daarvan op heel West-Duitsland wezen allemaal in één richting CBS wilde olie gooien op het vuur van vooroordelen over de Duitsers dat in Amerika nog altijd brandt EEÏJ LEVEND boeket leek de actrice Christine Aurel toen zij op een „ mini-fiets " door de stra ten van Parijs reed Christine viert op het ogenblik triomfen in de musical „ Copain Clopant " Izwestia wenst Asturias geluk MOSKOU — Izwestia het Sowjet rege'ringsblad heeft de Guatoma laanse schrijver Miguel Angel As turias winnaar van de Nobelprijs voor letterkunde geprezen omdat hij de volledige Icracht van zijn ta let gewijd heeft aan de zaak var de vrede en de vrijheid Het blad merkt op dat Asturias verleden jaar de Lenin-vredesprijs heeft ontvangen De Izwestia wenst een groot vriend van het Sowjetvolk geluk De hoaken van Asturias zijn wapens geweest voor de patriotten die voor hof Gua temala van de toekomst strijden Hij heeft de misdaden van de Uni ted Fruit Compnay tegen zijn moe derland aan de kaak gesteld Concertgeh.orkest naar Barcelona AMSTERDAM — Voor de tweede maal in het seizoen 1967-'68 gaat het Conertgebouworkest een buitenland se concertreis maken Na het re cente optreden in Londen Brussel en Gent vertrekt het orkest dinsdag voor het eerst in zijn geschiedenis naar Spanje Op 25 26 en 27 oktober wordt geconcerteerd in,het Palacio de Ia Musica in Barcelona ter gele genheid van het internationaal mu ziekfestival Qeen prozciprijs ^ 67 jury is verdeeld AMSTERDAM — B en W van Amsterdam hebben besloten de pro zaprijs 1967 van de gemeente voor lopig niet toe te kennen omdat in de driehoofdige jury voor deze pr^s een controverse bestaat over de toe wijzing ervan Twee van de drie juryleden H U Jessurun d'OUveira en John Phaff adviseren de prys to verlenen aan Jan Cremer voor zijn tweede boek Ik Jan Cremer en het derde lid de lieer H Kaleis aan Renafe Rubinstein voor haar boek ' Met verschuldigde hoogachting ' Naar de mening van het coUege dragen de adviezen in de twee ont vangen rapporten een zodanig ka rakter — te weten dat van een prin - cipieel esthetische discussie over let terkundige normen —- dat zij door hét volgen van een der beide ad viezen zouden zijn gedwongen een besluit te nemen waarin — door de noodzaak van een keuze — over deze normen op een bepaald gebied van kunst een oordeel zou worden uitgesproken " B en W hebben daarom de toekenning van de prijs uitgesteld in afwachting van de sa menstelling van een nieuwe jury die hen zal kunnen adviseren DELFT — Onder het thema Ca meretten ' 67 zal op 26 27 en 28 oktober een cabaretfestival plaatshebben in de aula van de TechnischeHogeschool in Delft Het festivalwordt evenals vorig jaar georgani seerd door het toneelgezelschap vanS.SR Bubastis Veertien gezelschap pen waaronder twee uit België,zullen eraan deelnemen Dat is zesmeer dan vorig jaar NEW YORK - De juwelenhan delaar Harry Winston in New York heeft vrijdag meegedeeld dat hij deLesotho diamant van 601 karaat watgrootte betreft de zevende ter we reld op 5 september gekocht heeftvoor 605.000 dollar i ii i 1 UTRECHTSCH « NIEUWSBLAD topkrant tan Midden-fiederltmd Henkei bringt heute Produkte von morgen vraagt 1 I I I m É If JttT p I voor de advertentie-afdeling een ASSISTENTE Leeftijd ca 18—20 jaar Minimum-opieiding M.U.L.O diplomo Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan Afdeling Personeels zaken Drift 23 te Utrecht Wir sind ein grosses Untemehmen der chemischen Industrie in Düsseldort Für verschiedene Verkaufs - und Verwaltungsabteüungen unseres Hauses suchen wir JUNGE STEMOTYPISTINNEN mit perfekten Kenntnissen in Stenografie und Maschinenschreiben Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist voraussetzung Neben einem leistungsgerechten Gehalt gewahren wir eine Reihe von Sozialleistungen u.a Weihnachtsgratifi - kation Urlaubsgeld Werksverpflegung Ein möbliertes Zimmer wird von uns beschafft Bltte richten Sie Dire Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen an unsere Pérsonalabteilung für Angestellte Wir werden Sie gegebenenfalls zu einem Gesprach einladen Henkei & Cle GmbH - 4 DUsseldorf 1 - Postffachi 1100 il i t ü H 1 F-iÖKilaiM -.» m 1 SCHILDERSBEDRIJF KALTRO Kwartellaan 32 — Zeist — Telefoon 18542 vraagt geroutineerde NIEUWBOUW-SGHILDERS NED HERV PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS „ ZON EN SCHILD " en „ HEBRON " te Amersfoort Voor ons klinisch-chemisch laboratorium vra gen wij voor spoedige indiensttreding EEN ANALISTE die in het bezit is van het diploma leerJing-anaiist medische richting Sollicitaties te richten aan de geneesheer directeur van het ziekenhuis Utrechtseweg 266 Amersfoort Een belangrijke schakel van onze administratie is de af deling advertentie-kontrakten Wij vragen hiervoor een accurate medewerkster Leeftijd pim 18 jaar Bij voorkeur in het bezit van Mulo - en typediploma Zij krijgt afvvisselend werk op een prettig modern kantoor reclame-adviesbureau ALTA - UTRECHT N.V Kromme Nwe gracht 92-94 Utrecht tel 12356 of 17000 motÊern betrouwbaar onaf ban kofïfk "^ ^ óbjBCMIef ^^^^?¦?'?^^^?^^^^?^^^^^¦^¦^?^?¦^??^?'^?^ o ^^^' STICHTING NEDERLANDS LANDBOUW KALK BUREAU Soestdykseweg 50 Z te De Bilt vraagt LABORATORIUMHULP LEERLING LABORANT(E voor eenvoudig laboratorlumwerk Aanmelding maandag t.m vrijdag van 8.30-17.30 uur aan bovengenoemd adres actueel UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Daarvoor werden nu en dan zelfs feitelijke onjuistheden gelanceerd en werden allerlei verschijnselen in Duitsland duidelijk anti-Duits ge ïnterpreteerd Door uitvoerig het onzinnig patserige huis van de ra dio en televisiekoning Grundig te tonen werd verder nog de indruk gewekt dat alle nieuwe rijken in Duitsland een soortgelijk summum aan dikdoenerige smakeloosheid ten toon spreiden een smakeloosheid overigens die niet in Duitsland maar in zekere rijke Amerikaanse krin gen zijn hoogtepunt bereikt lijkt te hebben En ten slotte gebruikten de man nen van CBS het feit dat een hoog percentage van de Duitse jonge mannen na de lagere school een vakopleiding volgt en niet naar een middelbare school gaat als de basis voor de sombere voorspelling dat het nieuwe Duitsland weer een slecht geïnformeerde tegenover de autoriteiten hakken klakkende ge neratie grootgebracht heeft Dat een groot deel van Europa ' n zelfde soort onderwijsstelsel heeft als Duitsland dat in de bondsrepu bliek het percentage stem uitbren gende kiesgerechtigden anderhalf keer zo groot is als in de Verenigde Staten en dat de hele socialistische beweging in Europa grotendeels ge vormd werd en wordt door mensen met alleen lagere school en een vakopleiding vermocht CBS blijk baar niet tot andere conclusies te brengen Verontwaardiging 8 De eenzijdige anti-Duitse docu mentaire die ' s avonds om tien uur werd uitgezonden en daardoor waar schijnlijk door vele miljoenen kijkers werd gezien ontketende in Washing ton een storm van verontwaardi ging Niet alleen in de Duitse ge meenschap was men boos maar ook in Amerikaanse kringen die zich met relaties tot Europa bezig houden was men algemeen ont hutst ' Men hoeft geen bewonde raar van de Duitsers te zijn noch een aanbidder van hun politieke ge nie om deze unfaire schertsanalyse te verwerpen zo kon men de stem - ming binnen de Amerikaanse re gering en in kringen van intellec tuelen beschrijven Dit alles zou evenwel niet meer dan een ongelukkig incident zün als niet het tweede Westdultse televi siestation op het idee was gekomen de bondsrepublikeinen te laten zien hoe in de Verenigde Staten over hen gesproken wordt binnenI;ort zal de Westduitse televisiekyker de CBS documentaire op zijn scherm kun nen zien en vele ambtenaren in Washington houden hun hart vast dat dit tot een golf anti-Amerikaan se gevoelens zal leiden Dat zulke gevoelens door een te levisiedocumentarie niet meteen post zullen vatten in de harten van de regeringsleiders in Bonn vindt men een schrale troost Duitse boos heid over het feit dat men interna tionaal nog niet aanvaard wordt en nog altijd wordt voorgesteld als een logge Teutoon patserig en slaafs beide kan alleen maar ten goede komen aan de neo-nazi's zo rede neert men met enige historische re denen en indirect betekent de hele kwestie van de CBS-documentaire Einde staking bij Ford DETROIT — De staking van 160.000 arbeiders bü Ford die al zes weken duurde is gisteren tot ' n einde gekomen Bonden en Ford-directie kwamen na dertig uur vergaderen tot een overeenkomst De vakbond heeft haar voornaamste doel een gega randeerd jaarinkomen bereikt een zware belasting voor de rela ties tussen Washington en Bonn Betrekkingen Erg gelukkig komt dit niet uit want helemaal geolied lopen de be trekkingen toch al niet Over de Westduitse troepenreducties is men het nog niet eens en het bezoek van kanselier Kiesinger aan Washington in augustus heeft hier niet de vei ^ wachte doorbraak gebracht ¦ Wat nonproliferatie betreft lopen de meningen minder uiteen dan een tijd geleden maar Amerika's aan kondiging voor zichzelf een dun raketafweersysteem te gaan inrich ten lijkt opnieuw de Westduitse vrees versterkt te hebben straks met een verdrag tegen kernwapens te zitten dat zou verbieden een af doende nucleaire defensie op te bou wen De Amerikanen zien met angst en beven dat de stemming tegen het beleid in Vietnam ook in West-Duits land aanzwelt en president Johnson zou bepaald niet enthousiast zijn als Bonn zich uiteindelijk ook zou scharen onder de gelederen van al die staten die stopzetting van - de Amerikaanse bombardementen op Noord-Vietnam eisen en geloven dat Washington niet vredelievend ge noeg is Paardeslagers in Parijs gepakt na gevallen van vleesvergiftiging Van onze correspondent PARIJS — Een geval van vlees vergiftiging waarvoor begin van deze week een aantal kinderen in een ziekenhuis moest worden opge nomen heeft gisteren geleid tot de arrestatie van twee slagers van de Parijse abattoirs Reeds eerder werd de eigenaar van een paardeslagerii gevangen gezet die het vergiftigde vlees had verkocht De twee slachters van de grote abattoirs van Parijs die gisteren achter de tralies werden gezet en die vijf jaar gevangenisstraf riske ren hadden zich schuldig gemaakt aan de verkoop van paardestaarten die in principe niet voor menselijke consumptie zijn bestemd De ver koop van paardestaarten aan Parijse slagers scheen de laatste maanden een aanzienlijke omvang te hebben aangenomen en volgens de veearts van het abattoir zouden de vlees vergiftigingen wel eens daar hun oorzaak kunnen vinden In elk geeval is de animo van de Parijzenaars paardevlees te eten plotseling flink gedaald De duizen den gespecialiseerde paóirdeslagers die in Parijs gevestigd zijn zagen binnen een week hun omzet tot de helft gereduceerd Ondanks het feit dat de minister van voorlichting voor de televisie een maaltijd met paardevlees heeft verorberd om de „ vergiftigingsangst " weg te nemen Op het ogenblik lijden in Parijs vijftig mensen aan voedselvergifti ging na het eten van gehakt paarde vlees besmet met Salmonella bacte-rie Een 4-jarig meisje is overleden Zuid-Vietnam weer naar stembus SAIGON — De ruim 5,8 miljoen geregistreerde stemgerechtigden in Zuid-Vietnam kunnen zondag op nieuw ter stembus ditmaal om uit 1235 kandidaten de 137 leden voor het Huis van Afgevaardigden te kie zen Elk der 123 kiesdistricten zal door één afgevaardigde in het Huis zijn vertegenwoordigd De overige 14 ze tels zijn voor ethnische minderheids groepen In tegenstelling tot hetgeen bij de Senaatsverkiezingen op 3 septem ber tegelijkertijd met de presidents verkiezingen het geval was ge schiedt de stemming op plaatselijke basis De kandidaten zijn in hun dis tricten bekend Zij vertegenwoordi gen boeren zakenlieden landeige naren verschillende beroepen de militairen en de godsdienstige en ethnische groepeiringen Algerijnse oppositie in ballingschap PARIJS — De Algerijnse oud minister Belkacem Krim heeft in Parijs op een persconferentie de op richting bekendgemaakt van een Al gerijnse oppositiebeweging die zich „ Democratische beweging voor 4e Algerijnse hernieuwing " noemt Da beweging roept de Algerijnen op onze verloren rechten en onafhan kelijkheid te herwinnen " De rege ring-Boumedienne en ook Ben Bel la wordt vriendjespolitiek en na tionale discriminatie en het veroor zaken vam een sociale catastrofe verweten Concours jonge musici in Groningen GRONINGEN — In Groningen zal volgend jaar een concours voor jon ge musici worden uitgeschreven Hieraan kan worden deelgenomen door al degenen die in 1968 Ban een van de Nederlandse conservatoria het einddiploma solospel zuUen be halen met onderscheiding Het concours zal voorlojng heten Cum laude concours Groningen " en zal in principe plaatsvinden in de maand september Het openbare gedeelte van het concours zal be staan uit een nader te bepalen aein tal concerten van de deelnemers met het Noordelijk Filharmonisch Orkest De Groningse raad voor de kunst heeft hiervoor 3.000 gulden gereser veerd als hoofdprijs voor de con courswinnaar Deze prijs zal heten prijs van de gemeente Groningen " Bij welslagen zal overwogen worden hiervan een traditie te maken • LONDEN — De uitgeverij Mac Millan die onder leiding staat van de vroegere Engelse premier van dezelfde naam heeft haar archief over de periode 1850 tot 1939 over gedaan aan het British Museum De verzameling bestaat uit bijna een half miljoen documenten waaron der brieven van Charles Kingsley Matthew Arnold Rudyard Kipling Henry James Thomas Hardy en W B Yeats E*** Frans HenricJ ¦•••*»**»^ daarvoor de Nederlandse doen veren Benninga a toeschouwc Dat was in de veertienc nuut na de rust Nede stond met 1 — O achter in wedstryd van het pre-i pisch hockeytoernooi Thole van links de slag instoof en ten val werd bracht Strafcorner T gen gaf de bal aan Spits keeper Rott stopte mas Rebound sprong voor de i van Thole Zweerts en Vroonhoven die hongerig een goal op de Duitse do dediger toestormden Roti toen maar op de bal ' dat is dan een rott-streel dubbel t ' vond een toesi wer maar het werd uite een strafschop Iedereen dacht prompt aai derdag toen we tegen Pa zo'n zelfde strafbal misten een behalve Terlingen Die I ste zich rustig achter de bnildser maakte een schiji ging naar rechts en pushte h de llnkerhoek Een — een c lykmaker tegen de sterke Dul de leiders in dit toernooi die tereenvolgens Faldstan Aus en Japan hadden verslagen Ik weet echt niet of Theo 1 gen een schat is maar ik wee dat ik hem tót de beste verdec van dit toernooi reken Alle strijden die hij tot nu toe st waren zonder meer briljant e schijnbeweging waarmee de I speler Rott naar de verkeerde stuurde riep zelfs de bewonc op van de aanwezige Pakista Indiërs Ook de Kamponger Ebbens leverde tegen de Du in zijn 25ste interland een party Hij verving zijn clubg Jan Benninga die donderdag neus brak de nacht in het zi g huis doorbracht maar ' s mo I weer naar de ploeg terugkeen op de oval van het eervolle i spel getuige was Benninga Zgn rechteroog was paars ei komen dicbt en over zijn neu een lange pleister „ Ik dacht de Toet-Ank-Hamon-tentoonst beëindigd was " zei een St naar bewonderend naar liet ker van de Kamponger ky Benninga lieeft gelukkig geen en hoopt over twee weken we spelen maar mist het voor pong belangrgke competitiedu gen Laren De Duitsers die vijf strafco i mochten nemen tegen de N > 3 landers drie begonnen zeer i I Middenvoor Smidt en zijn bii I speler Schuier en Keiler toe V.l.n.r Veldhoen Baak en mardzic als getuigen in de st azken tegen Van Stijn en Ai rechts 
Baronie 10 10 Limburgia 10 10 NOAD 10 9 Heerenveen 10 8 Excelsior 10 7 Roda JC 10 7 Zwolse Boys 10 6 AGOW • 10 6 SC Drente 10 5 Hilversum 10 4 ZAT£BDAO 31 OKTOBER 1967 UXBËCUXSCH NIEUWSBLAD ORANJE SPEELT 1-1 TEGEN WESTDUITSERS Eerste verliespunt voor trotse toernooileider Terlingen henut ' t straf hal keurig Voor bij uw radio EREDIVISIE Feijenoord—GVAV — DOS—Volendam >..— Telstar—DWS — Go Ahead — Sittardia — ADO — MW — Fortuna—FC Twente — NAC—PSV — Ajax—Xerxes/DHC K NEC — Sparta — Sporthuwelijken FC WV—Holland Sp Eindh — ^ Volewijckers RCH — RBC Heracles — WiUenj II Den Bosch—Alkm./Z SW—Haarlem SC Cambuur—Elinkw Blauw Wit—Velox HVC-DFC Wageningen—HDVS — Helm Sp — Baronie — ZFC — Heerenveen — EDO—Gooiland — Zw Boys — LimbOrgia — NOAD—PEC — Roda JC—AGOW — Hilversum — Fort VI — Veendam — Excelsior — Graafschap—SC Drente — De met een • gemerkte wedstrijden gelden voor de toto Radio 14.30 uur Hilversum 1 Feijenoord—GVAV NEC-Sparta NAC-PSV Fortnu ' 54-FC Twente Wa geningen-Hermes DVS EDO-Gooiland Voor zijn er verslagen van de korfbalinterland Nederland-België en de motorcros in Lochem TV Nederland 1 19.30 uur NEC-Sparta en Go Ahead-Sittardia Verder zijn er reportages van de inge bruikneming van de nieuwe kunstijsbaan in Heerenveen de hockeywedstrijden India-Pakistan en Neder - land Nieuw-Zeeland en de korfbalwedstrijd Nederland-België ussische paarden op Mere veld ADVERTENTIE Leiders wat teleurgesteld UTRECHT — Na de gewijzigde opzet in het programma voor de Russische dravers die zondagmid dag 1.00 uur op Mereveld hun trip door ons land besluiten leeft bij de chef d'équipe Popof en staatstrainer litwinof de hoop toch nog een zak met rinkelende guldens naar Moskou mee terug te nemen Zonder de tegenstand van de na tionale kampioen Anton en Axkit Hpllandia zullen zij in het voor hun toegevoegde nummer bij een herhaling van hun niet te onder schatten verrichtingen in Gronin gen kunnen domineren temeer om dat de snelle Xeres niet door zijn vaste stuurman Jaap Verhoeve wordt gereden maar door Leeman Ook in het stayersnummer over 2600 meter hebben de Sovjet dra-vers kansen hun zwaar aangetaste prestige wat op te vijzelen Zonder twijfel is Granit hierin hun beste vertegenwoordiger die in de eind strijd zal moeten afrekenen met C Alkestis van E Niet minder interessant dan het Nederland — Rusland-duel is het treffen tussen de Nederlandse draf coryfeeën in twee heats over 1700 meter Voor Axkit Hollandia ligt hierin de mogelijkheid revanche te nemen voor zijn nederlagen tegen Anton Voor Mereveld een schitterende sluitingsmeeting waarop ƒ 50.000 aan prijzen en premies wordt ver reden De tips Arkel-prüsi 1 Fan Pom B 2 Ceasar Williams 3 Esmeraldine H Outsider El Old d'Aster Wolga^prüs Ie heat 1 Anton 2 AxMt Hollandia 3 Captain Double K Out sider Keuze J Wagenaar jr Bretteur P Diana R Handhaaf Mepeveld-prys 1 C Alkestis van E 2 Granlj 3 Zilverkid Outsider Christiaan de Wet Nederland Kusland-prüs 1 sVetrennie 2 Xeres 3 Osman Outsider Keuze J Wagenaar jr Bemadine Bralimapoe tra S Leerdam-prUs 1 Fedde B 2 Dinka 3 Emma Quichotte Outsider Eddy Six Ammerstol-prys 1 Ghia 2 Goudvos 3 Gamin B Outsider Gracia Trickson Merevelds Vier Kilometer 1 Escu laap R 2 Dakota Scotch 3 Ciscana Outsider Cash Six Bodegraven-prüs 1 Face Hollandia 2 Funny Guy 3 Fesy Outsider Fris coline Mac Kernploegen weer op het ijs Drie utrechtse sportfiguren tra den gisteren in het huwelijk Het waren van boven naar beneden DWS-er Frans Geurtsen met Jan ny van Stralen de eerste elftal speler van Zwaluwen Vooruit John Macco met Trudy Bonge naar en de wielrenner Johnny Meier met Kathe Vallen DOS speelde niet als houthakkers Lichte straf voor Aarts een strafblad had Eddy van Stijn kreeg twee wedstrijden voorwaar delijk niet zozeer vanwege zijn over treding alswel omdat hij commen taar op de beslissing van de scheids rechter geleverd had Al met al kreeg men gisteren sterk de indruk dat de strafcom missie scheidsrechter Boosten niet helemaal wilde laten vallen en daarom toch tot deze zij het dan zeer lichte bestraffing kwam UTRECHT — In een van de zalen van hotel Terminus werd gisteren de verlenging van de zondag ge gehouden De beide DOS-spelers Eddy van Stijn en Ben Aarts moes ten zich voor de strafcommissie verantwoorden voor hun „ wanda den " van zondag die voor radio en t.v in geuren en kleuren werden beschreven Wel dat „ houthakken " zoals som mige Rotterdamse commentatoren het optreden van DOS hadden ge noemd viel nogal ' mee Vast kwam te staan dat scheidsrechter Boos ten 25 keer tegen Feijenoord en 24 keer tegen DOS had gefloten De bewuste overtredingen waarvoor beiden op de bon waren gegaan werden als normale vergrüpen be oordeeld Aangezien echter tegen Ben Aarts vflf keer was gefloten werd zyn spe toch als minder gewenst gekwa lificeerd waarvoor hU twee wed stryden geschorst werd mede in aanmerktaig genomen dat h ^ reeds ADVERTENTIE KESHE " VERTROUWDE Norma ' n Van Aarsen-produkt sinds 1880 Boxmeer tel.08855/1401 SCH NIEUWSBLAD /^ ietnam r naar nbus te ruim 5,8 miljoen itemgerechtigden in unnen zondag op 3US ditmaal om uit de 137 leden voor gevaeirdigden te kie - esdistricten zal door de in het Huis zijn d De overige 14 ze inische mlnderheids - ig tot hetgeen bi5 de igen op 3 septem d met de presidents let geval was ge ming op plaatselijke Jaten zijn in hun dis Zij vertegenwoordi kenlieden landeige llende beroepen de godsdienstige en leringen e oppositie lingschap De Algerijnse oud lem Krim heeft in jrsconferentie de op gemaakt van een Al aebeweging die zich > beweging voor de ieuwing '' noemt Da t de Algerijnen op rechten en onjifhan rwinnen " De rege ine en ook Ben Bel ndjespolitiek en na Inatie en het veroor 1 sociale catastrofe urs musici ^ Klingen r — In Oroningen zal m concour » voor jon ipden uitgeschreven ivorden deelgenomen n die In 1968 aan een [ andse conservatoria a solospel zullen be erscheldlng 1 zal voorlopig heten loncours Groningen " cipe plaatsvinden in ember Het openbare iet concours zal be lader te bepalen aan van de deelnemers deiyk Filharmonisch raad voor de kunst 3.000 gulden gereser fdprijs voor de con I>eze prijs zal heten emeente Groningen " al overwogen worden iditie te maken - De uitgeverij Mac ier leiding staat van engelse premier van heeft haar archief e 1850 tot 1939 over let British Museum bestaat uit bijna een iocumenten waaron in Charles Kingsley ld Rudyard Kipling Thomas Hardy en ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Qi E VRIES 1 TEL 03408 - 2067 B ƒ 8000 — f 5500.—1 ƒ 4300 — f 3500 — ƒ 5500 — ƒ 4000 — ƒ 3750 — ƒ 5500 — ƒ 4230 — ƒ 3750 — ƒ 2900 — ƒ 2250 — ƒ 3750 — ƒ 420O — t 22 % aanbetaling nbureau ÏENSTEIV iecember 1967 een ntie directie secre-verkzaamheden aan ons kantoor ¦ en bedrijf im is plaats voor naliste outinecontroles en ding praktijkerva r 1 november a.s J C J van Vliet Zeist LONDEN — ' Is het geen schat Is het geen enige schat ' ' Door ^ ¦^^» »^ ^*'* i Frans Henrichs fc^^i ^-^^^^»» vroeg een vrouwelijke Neder landse hockeysupporter luid keels op de oval tijdens de wed stryd Nederland — West-Duits land Haar verering ging uit naar Theo Terlingen die even daarvoor de Nederlandse kolonie van de harde banken op had doen veren Benninga als toeschouwer Dat was in de veertiende mi nuut na de rust Nederland stond met 1 — O achter in deze wedstrijd van het pre-olym pisch hockeytoernooi toen Thole van links de slagcirkel instoof en ten val werd ge bracht Strafcorner Terlin gen gaf de bal aan Spits sloeg keeper Rett stopte maar de Rebound sprong voor de sticks van Thole Zweerts en Van Vroonhoven die hongerig naar een goal op de Duitse doelver dediger toestormden Rott ging toen maar op de bal zitten ' dat is dan een rott-streek met dubbel t ' vond een toeschou wer maar het werd uiteraard een strafschop THEO TERLINGEN strafbal benut hun klasse Terlingen en Ebbens moesten enkele keren in de doel mond redding brengen maar lang zamerhand ontworstelde de Oranje ploeg zich aan de druk Na een kwartier gaf de fel door zettende Thole een pass naar Zweerts die oog in oog met Rott kwam maar recht op de goalie af pushte De SCHC'er is zijn vuur kracht momenteel kwijt Vroeger sloeg hü zo'n bal dwars door het net heen Kansen Van Vroonhoven gleed met een glanzende solo schuin oVer het veld vanaf de middenlijn naar de rech tervleugel en zette keihard voor Thole sloeg de bal ineens door Rott redde met een spectaculaire uitval Uit de lange corner pushte de Lanoy Meijer mooi in maar de Duitse goalie stopte opnieuw ijzig kalm Het werd een boeiende wedstrijd op een kapot gespeeld veld Dat krijg ik nooit meer goed voor het komende cricket seizoen " zei de Engelse groundsman zuchtend Maar modder of niet Duitse en Nederlandse aanvallen volgden el kaar in een spectaculair tempo op Jammer dat de Engelse arbiter Handley en TattersaU niet in hun beste vorm staken Dat had twee minuten voor de rust rampzalige gevolgen De Duitse rechts?3uiten Kittstein die tegen onze eveneens hard duits"-spelende rechtshalf Wee mers geen prettige middag had was eindelijk langs zijn Eindhoven se bewaker gegleden Hij passeerde Iedereen dacht prompt aan don derdag toen we tegen Pakistan zo'n zeUde strafbal misten Ieder een behalve Terlingen Die plaat ste zich rustig achter de witte Imikker maakte een schqnbewe ging naar recht » en pushte hard in de linkerhoek Een—een de ge lijkmaker tegen de sterke Duitsers de leiders in dit toernooi die ach tereenvolgens Pakistan Australië en Japan badden verslagen Ik weet echt niet of Theo Terlin gen een schat is maar ik weet wel dat ik hem tót de beste verdedigers van dit toernooi reken Alle wed strijden die hij tot nu toe speelde waren zonder meer briljant en de schijnbeweging waarmee de Laren speler Rott naar de verkeerde kant stuurde riep zelfs de bewondering op van de aanwezige Pakistani en Indiërs Ook de Kamponger Sebo Ebbens leverde tegen de Duitsers in zijn 25ste interland een goede partö Hij verving zijn clubgenoot Jan Benninga die donderdag zijn neus brak de nacht in het zieken huis doorbracht maar ' s morgens weer naar de ploeg terugkeerde en op de oval van het eervoUe gelijk spel getuige was Benninga Zijn rechteroog was paars en vol komen dicht en over zijn neus zat > en lange pleister „ Ik dacht dat de Toet-Ank-Hamon-tentoonstelling beëindigd was " zei een Stichte naar bewonderend naar het mas ker van de Kamponger kakend Benninga heeft gelukkig geen pijn en hoopt over twee weken weer te spelen maar mist het voor Kam pong belangryke competitieduel te gen Laren De Duitsers die vijf strafcorners mochten nemen tegen de Neder landers drie begonnen zeer sterk Jliddenvoor Smidt en zijn binnen speler Schuier en KeUer toonden V.l.n.r Veldhoen Haak en So mardzic als getuigen in de straf azken tegen Van Stijn en Aarts rechts ook Ebbens maar speelde de bal te ver voor zich uit en liet zich toen maar „ a la Gento " in het gras ploffen De arbiter beloonde deze „ komedia del hockey-arte " met een strafcorner Rechtsback Krauss kwam naar ¦ voren legde zijn normale stick doodkalm achter de doellijn en pak te een soort houten hakbijl die hij naast de Nederlandse goal klaar had liggen Met deze zware knup pel zwiepte Krauss de bal even la ter uit de strafcorner ontzettend hard de iMvenhoek in Nul — een zou Duitsland opnieuw dankzij zijn strafcomer-specialist zegevieren Nee De Nederlandse ploeg was niet aangeslagen Dat bleek na de rust De Lanoy Meijer zag kans om uit een lange corner via een push keeper Rott tot een moeilijke redding te dwingen Eïlehogenwerk Ook de kale Aichinger die in het verleden al eens het gebit van Theo Vroonhoven heeft geruïneerd moest al zUn talenten en belde elle bogen aanspreken Niettemin brachten na de reeds beschreven succesvolle strafbal van Theo Ter lingen de ondanks een kuitblessure opvallend actieve Frans Spits Van Vroonhoven en Thole het Didtse doel nog in gevaar ZeUs de talent volle haUspeler Elffers ging een keer mee naar voren Twee minuten voor het einde werd de situatie nog even penibel voor de Nederlandse ploeg toen Fokker die niet zo'n overheersende indruk maakte als in vorige wed strijden te zacht pushte en straf cornerspecialist Krauss nu zonder zijn gevreesde slagzwaard door kon breken Met een schitterende sli ding bracht Boks redding Het eindsignaal werd door Neder landers en Duitsers met gejuich begroet altijd een bewijs van een gelijkopgaande strijd Toch was coach Bromberg nog niet helemaal tevreden over deze draw met de trotse leider van het toernooi Zege mogelijk „ Er had een overwinning Ingeze ten " zei hij „ Wij kregen de kan sen en als we een strafcornerspeci alist vinden kan de ploeg in Mexi co hoog op de rangUjst eindigen " „ Staat hef dan al vast dat jullie naar de Olympische spelen gaan " vroeg ik onschuldig „ We hebben het NOC nu toch wel bewezen dat we er thuisho ren " was het snelle antwoord Kees Kerdel chef d'équipe in Mexico en hier in Londen waarnemer voor ons Olympisch comité keek op de achtergrond toe en glimlachte te vreden Overige uitslagen:Nieuw Zeeland—Frankrijk 0—0 Groot Brijtannlë—Spanje 1—1 Oost Duitsland—België 2—2 Nederland—Pakistan 0—1 < Nieuw-Zeel.—Oost-Dulfsl 1—0 i West-Dultsland — Japan 1—0 De stand luidt alle landen hebben vier wedstrijden gespeeld 1 West Duitsland 7 pnt 2 India 7 3 Nieuw Zeeland 6 4 Oost-Duitsland 5 5 Pa kistan i 10 Nederland 3 Zwaluwen Vooruit veertig jaar Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De R.K voetbal vereniging Zwaluwen Vooruit gaat dit jaar haar 40-jarig bestaan vie ren Ter gelegenheid van dit acht ste lustrum staan er een groot aan tal activiteiten op het programma waarvan één der hoogtepunten wordt de jubileumloterij ten bate van de sportaccomodatie van het complex Welgelegen Tijdens de ledenvergadering werd gisteravond met de actie gestart 2500 loten a ƒ 10 zijn verkrijgbaar bij de adressen Kneppelhoutstraat 5 bis A te Utrecht tel 34808 en Stanleylaan 5 tel ' 82428 De hoofd prijs is een auto V.W 1600 waar de ƒ 7310 Voorts is er een autoriia tische wasmachine van ƒ 758 en een koelkast van ƒ 299 Feijenoord 10 20 Ajax 8 14 Sparta 10 13 FC Twente 9 12 ADO 10 X2 Go Ahead 10 11 NEC 10 11 GVAV 10 11 DWS 9 9 iERSTE Den Bosch Dl 9 V 15 Holland Sport 9 14 Vitesse 10 14 SW 9 13 Alkmaar/Znstr 10 13 WiUem H 10 13 Cambuur 9 11 DFC 10 11 Haarlem 10 10 Heracles 9 9 r \ 7 wEEDE Hermes DVS DJ 10 V 15 Veendam 10 14 Graafschap 10 14 Fortuna VI 10 13 PEC 10 13 Helm Sport 10 12 EDO 10 12 Gooiland 10 12 Wageningen 10 12 ZFC 10 11 AMSTERDAM — De Jaap Eden baan in Amsterdam beleefde vrij dag de première van het nieuwe schaatsseizoen Talloze hoofdstede lingen hadden de Noren Friese doorlopers en klompjes uit het vet gehaald en jong en oud schaatste er in een zomers zonnetje lustig op los Ook de leden van de kernploegen dames heren en jeugd konden voor het eerste „ van het ijs proe ven " De heren-kernploeg getraind door Wim de Graaff bestaat uit vier „ oud gedienden " namelijk Verkerk Schenk Nottet en Jorrits ma en twee nieuwelingen Te Win kel en Eriks die beiden het tim mervak uitoefenen De pas 20-jarige Arie Eriks kon goed met de andere jongens — in gezelschap van de Noren Fred An ton Maier en Per Willy Guttorm sen — opschieten Wat dat betreft ben ik geen moeilijke jongen " zei hij nog nahijgend van enkele trai ^ ningsritten en hij voegde er aan toe Ik ben blij dat ik weer op het ijs s.ta " Overigens heeft de rossige Eriks deze winter het timmeren gelaten voor wat het was Hij gaat in de tijd dat hij niet met de kernploeg in het buitenland vertoeft zijn vader helpen die een pluimvee bedrijf bezit in Groenveld een dorpje in Noord-Holland met een dertigtal in woners ressorterend onder Sint Maarten Ik kan dan gemakkelij ker vrij nemen en bovendien hou ik van het boerenwerk " verklaarde Eriks De dameskemploeg met onder meer Stien Kaiser Willy Burgmey er en Ans Schut kwam al stevig in aktie onder leiding van Piet Zwa nenburg Delftse Stien ondervond nog wat hinder van een beenblessu - KNVB Utrecht 50.000 leden UTRECHT — De afdeUng Utrecht van de KNVB heeft gisteren een mooie mijlpaal bereikt De 15-jarige Plet van de Hengel Engweg 81 in Driebergen werd als 50.000ste lid van de afdeling Utrecht ingeschre ven via zijn vereniging CDN Ter gelegenheid van dit prachtige record zal de KNVB binnenkort een fees telijke bijeenkomst beleggen NAC 10 9 MW 10 8 PSV 10 8 Volendam 10 8 Fortuna ' 54 10 7 DOS 10 ' 7 Telstar 10 6 Xerxes/DHC 10 6 Sittardia 10 4 Volewjjckers 10 9 RBC 10 9 HVC 9 8 Blauw Wit 9 8 Elinkwijk 10 8 Eindhoven 9 6 RCH 9 4 yelox 10 4 WV 9 1 Opstelling Oranje LONDEN — Tegen de keiharde Nieuw-Zeelanders speelt Nederland laat in de middag op Lord's zijn laatste wedstrijd in de volgende op stelling ferederode Terlingen en Ebbens Fokker van ' t Hooft Kist de Lanoy Meijer Thole Ter Haar Van Vroonhoven De Keyzer Van Vroonhoven speelt zijn 74ste inter land mocht hij volgende week za terdag tegen Pakistan worden opge steld in Amstelveen dan bereikt de SCHC'er dus een zeer bijzondere mijpaal Coach Bromberg beschouwt dit team zeker niet als de sterkste ploeg maar wil verschillende spe lers nog eens in een groot inter nationaal toernooi op de korrel ne men Opstellingen Ëlinkwük < uit tegen Cambuur Van de Poll Van Huissteden Verkaik Rudge Blaauw Voorn Coté Lefering Netten Van der Merkt Cohen Velox uit tegen Blanw-Wit Van Led den Sluyk Brandse Lit Optekamp Van Maurik Van der Berg Lijöijt Ca bo Dirven Aardoom BVC thuis tegen HiUegom Keyzer Jansen Schavemaker Van Mepteren Alen Woudstra Van der Lee De Vlieg Kruin Van der Heiden Visser Celerltudo thuis tegen UW Van Es Elbersen M Kraan T Kraan Van Helsdingen Voorboom Polfliet Un ties Sinkeldam Beumer A Kraan Hercules thuis tegen Quick A Van der Brink De Lang Ducro Bosboom Lui ters Van Soest Ceton Hagemans Mid delkoop Gesinlc De Jonge HMS thnis tegen Zeebnrgia Van de Scheur Winkel Sulze Stappershot Le ber Spall Daalderop Van der Velde De Bruyn Van Arnhem Wakelkamp rw nlt tegen Celerltudo Lazet De Rijk Langerak Overeem Berber Pie ters De Kleyn Van Rooyen Hagen Abrahamsen Friederichs Holland uit tegen Baarn Van Luijn Mooy Van Meegen Oerlemans Flan tua Temming Sabee Van der Plaats Van ' t Klooster Rietveld Ten Oever DOS'Ol uit tegen CDjN ' K Kastrop Pla teringen Lievers W Visser P Kerk meester Weyman Van der Dussen Pronk Ooft C Kastrop Van Leeu wen Ultrajectum thuis tegen SDO Bleyen berg Bom Kragten Lopik Van der Bilt Notten Van der Brink Mackaay Gijssen Slager Nagtegaal Zwaluwen Vooruit thuis tegen EMS Keuze uit De Rooy Tas Paulus Spie rings Paanakker Kragting Van de Boogaart Zeegers Paulissen De Bruin Van Rooyen Macco Hidlandïa uit tegen Vreeswük Keuze uit Van der Akker Van Baaren Brummel Bus Huizinga Kohier La ponder Van Rooyen Szabo A Tem ming De Vormer Zon.ienveld Van Wijk KDS ' thuis tegen SVF Teunissen Bos Uppelschoten Van der Kroef Porton Van der Mark Zouteriks G Porton M Temming De Heus N.N Utrecht ' uit tegen Candia Leendertz Braster Goris Jaspers Uyterwaal Slagmolen Flantua Van der Hazel Sluyk De Jong A van der Hazel Voorwaarts uit tegen Maarssen N.N Kronenburg Gademans Van Santen Le Blanc Van Doom Lansing Vader Sakkers Klinkenberg De Bruin PVC uit tegen LVV Kampers Kasper C Jansen Van Aken Van Gaal Van Dijk Van Woudenberg Jansen Witte man De Langen Van Kuyk DWSV thuis tegen Brederodes Hil verts De Ruiter Kers De Leeuw Verwey Claessens De Raaf Burgstei den Ramselaar Van Rooyen J Donk BVSU thuis tegen Maluku Mnda Hoogland - Croon Coren Bredewoud Nestor Van Hattem Vis Van der Mark Plek Van Eyk Groenewoud 
10 ZATERDAG SI OKTOBEB 1969 VTBECHISCH NIEUWSBLAD Veel geld voor uw gebruikte meubelen bij aankoop nieuwe Rechtstreeks van fabriek aan particulier met volle dige fabrieksgarantie Betaling in 6 • 12 of 18 nand Vraagt vrijblijvend catalogus. Postbus 538 — Den Haag magazijn m kelder aan de Oude Gracht Brieven no 2-9838 bur UN Voor solide BEHANG - en WITWERK en bet afstomen van oude behang ] agen naar de fa H P van Ewijck en Zn Atlasdreet 227 — Dtrectit telefoon 16371 en 38502 Walraven en Zn UNIEKE AANBIEDING Wegens reorganisatie bieden wij In het centrum van Utrecht gelegen BEDRIJFSPAND TE KOOP aan Het pand Is geschikt voor diverse doeleinden voor het laden en lossen is voldoende ruimte Totale oppervlakte is ca 250 m2 Het bevat keuken met koud en warm water toilet pracht kantoor met elektrische verwarming en hou ten wEinden zicht in het bedrijf Voorzien van kracht stroom aansluitpunten voor machines betonnen vloer waarop nieuw marmoleum Inclusief elektrische ver Wcirming veel TL»verlichting en huistelefoon Het geheel eind van het jaar leeg te aanvaarden PRIJS ƒ 105.000 — kosten koper Brieven onder nr 2-9836 aan het bureau U.N GELD NODIG Ned Crediet Bureau Contant geld voor iedereen elk doel elk bedrag Aflossing tot zes jaar Postbus 133 Geleen TE HUUR OPSLAGTERREIN in Zeist pim 4 lia voor opslag opstalling caravans diverse materialen etc Brieven onder no 2-9837 aan het bureau U.N 19-jarig werkend meisje zoekt een GEMEUBILEERDE KAMER in Utrecht Liefst met huiselijk verkeer Brieven te richten onder nr S-7512 Reclame-Adviesbureau ALTA UTRECHT Pausdam Utrecht Te koop te ZIJDEBVELD nabij rijksweg Utrecht-Den Bosch vrijstaand WOONHUIS bouwj 1954 met schu ren vloeropp ± 200 m2 en ruim 2 ha grasland Voor verschillende doel einden geschikt Leeg te aanvaarden Vrije vestiging Vraagprijs ƒ 69.000 k.k Te SCHOONHOVEN riante TE HÜUB EENGEZINS WONING een flink met tuin en schuur Ind woonkamer keuken hal w.c 3 slaapkamers douche en ruime zolder Leeg te aanvaarden Vrije vestiging Bouwjaar 1966 Koopsom ƒ 39.000 k.k Te LEERDAM en te ASPE REN diverse representatieve HERENHUIZEN Prüzen van ƒ 42.875 k.k tot ƒ 75.000 k.k Inl Makelaar C M van den Berg Recht van ter Leeden 18 Leerdam Tel 03459-394 m Spaarbanl Centrale VolIcsbanIc vraagt MEISJE 15 jaar of ouder voor eenvoudig administratief werk Goed handschrift vereist Wij bieden goede arbeidsvoorwaarden i/i een prettige werksfeer 18 dagen vakantie per jaar 6 pet vakantietoelage spaarregeling met premie oplo pend tot 50 % studiekostenregeling Aanmeldingen schr of tel met opgave van verlangd salaris aan de administrateur van de Centrale Volksbank Oudenoord 12 Utrecht telefoon 29953 De ROYCO Voedingsmiddelenfabrieken N.V kunnen enige NEDERLANDSE WERKNEMERS plaatsen in haar fabricage - en vei > pakkingsafdelingen BQYCO t)^taalt goed en heeft uitstekende sociale voorzieningen Aanmelding dagelijks behalve ' s zaterdags bij de Afdeling Personeelszaken Veiling straat 10 Utrecht fcfc »»**^< N.V Scliildersbedrijf J te Amsterdam vraagt VAKBEKWAME SCHILDERS Aanmelden na 19 uur bij K van Dijk R Droststraat 12 Utrecht telefoon 80156 * ^ n.%^'m ^^ m -» '•'»'*'* tl T --'-"-^'*-^--"'*— ¦*¦*¦*¦*¦* WOONHUIS te koop aan de Van Lennepstraat keurig onderhouden bev 4 kamers keuken en tuin tje Koopprijs ƒ 18.500 — Direct leeg te aanvaar den Nadere inlichtingen bijt Fa Hol & Moolentieek Kromme Nieuwe Gracht 58 telefoon 12950 en Fa Waltmann & Co Oudegracht 92 telefoon 18444 Oog in Al Een zeer fraai HOEKHUIS met garage Indeling hall woon-eetkamer met parket keuken toüet 3 slaapkamers badkamer 2e toilet balkon zolder met vaste trap Degelijke bouw met veel tegel werk stalen raamko zijnen enz Spoedig te aanvaarden Koopsom ƒ 67.500 — Voor inl en bezichtl guig N.V UMACO WÜIielminapark 58 ' Utrecht tel 030 - U877 Na 19 uur 030 27013 TE HUUR PAKHUISRUIMTE met kantoor erboven In het centrum van Utrecht Tel 030 - 83856 BEDRIJFSRUIMTE Omgeving Vleutenseweg te koop hoekhuis bestaande uit winkel-woonhuis en 2 afzon derlijke bovenwoningen Het winkel woonhuis annex pakhuis is leeg te aanvaar den Koopsom ƒ 35.000 — Hypotheek beschikbaar G van Eyk Amsterdamse straatweg 431 433 tel 44 26 97 Meisje 21 jaar ZOEKT KAMER in gezellig gezin huiselijk verkeer Brieven ' no 2-9831 bur UN Te koop royale mldflenst.woning Kamer en suite balkon serre keuken kelder 3 slaapkamers badcel vliering tuin en schuur Floraliaweg 18 Culemborg Te koop goed onderhouden VRIJSTAANDE VILLA te Utrecht N met 2 garages en ver gunning voor het bouwen van een 3e Koopsom ƒ 78.000 — 400 m2 grond Indeling L-vormige woonkamer 38 m2 met parket vloer keuken bijkeuken eerste verdieping 4 slp kamers douche met v.w Grote zolder over het ge hele huis Binnenkort leeg te aan - vaarden Inl makelaarskantoor E VAN BOKHOBST Stadhouderslaan 5 Tel 26250 Utrecht MEEBKEBK te koop nieuw te bouwen EENGEZINS WONINGEN met garage 2 en 3 onder één kap Woonkamer 7.70 X 3.60 Met plm ƒ 5000 - eigen geld en ge bruikmaking van de af lopende rijksbijdrage zijn de lasten voor het eerste jaar plm ƒ 165 per mnd Makelaarskantoor o.jg MABKUS en v GEFFEN Gr Haarsekade 37b Gorlnim Tel 01830-3683 bgg 010-287899 RUIM PERCEEL te koop gevraagd liefst omgeving Rechtbank Aanbiedingen met opgave van prijs aan Mr J M Gres nigt Stationsplein 16 Utreclit JUTPHAAS 3-Icamerflat met cv aan de Dr Bakkerlaan Hypotheek tot max ƒ 21.000 — beschik baar Vraagprijs ƒ 29.500 — DE BILT Goed onderhouden 4 kamer-hoeldlat met keuken toilet douche balkon en berging Prijs incl ged sto:üfering Hypotheek ƒ 16.000 — a 4 % pet beschikbaar Vraagprijs ƒ 33.000 — Bemiddeling bij Makelaars kantoor A GAASTRA bouw kundige Zeist Dalweg 3 Tel 03404-19104 De gaskachel voor KLEINE woonkamers Als U een kleine woonkamer van zoli 30 tot 40 m ' moet verwarmen of een slaap - studeer - kinderkamer of wii&d geef dan met meer geld uit dan nodig is Voor f269.-koopt U de ^^^^ ^ j,:::v^.:::::>-^^:i - O ii —.-- - Ja HOENSON TEENAGER gaskachel Wordt compleet met mag netische ontstekmg geleverd Ondanks de kleine afmetin gen maar 21 cm diep heeft de Teenager een capaciteit van maar liefst 3500 kcal/u Goedgekeurd door het Gas instituut Vlug bestellen is nodig omdat heel veel men sen de Teenager nog voor het stookseizoen willen hebben Doet u dat ook Mocht uw handelaar de Teenager niet kunnen leveren omdat hij geen ofBciële Hoenson dea ler is stelt u zich dan met ons in verbinding Per keren de post berichten wij u bij weUce officiële Hoenson dea lers in uw woonplaats de Teenager verkrijgbaar is Post deze coupon nog vandaag I Aan Hoenson Amsterdam I Zend mij gratis de lijk ge - I illustreerde kleurenfolder I over moderne aardgasver I verwarming ' Naam I Adres Plaats TE HUUR Op prima stand met fraai uitzicht 3/4-KAMERFLATS Ligging Rachmani noffplantsoen in wijk Welgelegen te gen Oog in Al Huur ƒ 325 p.m exclusief service en c.v kosten Op levering maart 1968 Inl bij directie - makelaar MAKELAARDIJ NICRIJKSEN Deliuslaan 2 Utrecht Tel 030)-30626 VEILING LEEG WOONHUIS W Barentzstraat 97 NOTARIS MR A P M M GEtJRTS te Utrecht zal op vrijdag 27 oktober 1967 des namiddags te 14.00 uur in het Notarishuis te Utrecht Ach ter Sint Pieter PÜBUEK VEEKOPEN Het LEGE woonhuis met erf tuin achterom en aan wezige stoffering te Utrecht WILLEM BARENTZSTRAAT 97 groot 1 are 53 centiaren LEEG en onverhuurd te aan vaarden beh toest Gem Huisvestingbureau Nadere inl ' en bilj t.k.v NOTARIS MR GEURTS te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 88 bü Pausdam Tel 14594 HYPOTHEKEN RENTELAST 5V2 % P.J bij een bedrag tot 50 % van de taxatiewaarde woon/woon-winkelhuizen Indien méér hypotheek geld wordt gewenst ren te vanaf 6V2 % over het gehele bedrag Bij nieuwbouw tot ƒ 55.000 eventueel 90 % hypotheek mogelijk Voor academici en voor allen die tot de hogere inkomensgroepen behoren is 100 % woning financiering mogelijk Ook 2e hypotheken en bouw kredieten BOHAN HYPOTHEKEN N.V Brlgittenstraat 17 Utrecht tel 030 23341 na kantoor tijd 030 37730 Notaris M H Petjffers te Utrecht zal op vrijdag 27 ok tober 1967 n.m 2 uur in het Notarishuis te Utrecht Ach ter St Pieter 18 bij inzet en toeslag in het OPENBAAR VERKOPEN de flat appartement aan de VAN VOLLENHOVENLAAN nr 17 te Utrecht op de der de woonlaag bevattende 4 kamers 2 met PEGUS ver-warming keuken w.c douchecel met lavet voor en achterbalkon berging in onderbouw LEEG TE AANVAARDEN bij betaling van de koopprijs uiterlijk op 15 december 1967 Bez dl en do van 2-4 uur Inl en bUjetten bij voorn no taris Parkstraat 17 Utrecht tel 14562 en 20821 WONEN IN UTRECHT RUIME KOOPFLATS Fraai gelegen — luxe afwerking — diverse Indelingen en prijzen Inlichtingen N.B.O IXVINGSTONELAAN 466 - UTRECHT — TEL 030 - 81618 Te UTRECHT in het CAFÊ-RESTAÜRANT „ VREDENBÜRG " zul len wij u op maandag 23 oktober 1967 tussen 19.30 en 22.30 uur gaarne inlichten over de te bouwen wonin gen in YIANEN GUNSTIG GELEGEN OP CA 10 KM VAN UTRECHT EENGEZINSWONINGEN met voor - en achtertuin - eigen grond - vrije vestiging Woon-eetk ruime keuken 3 slaapk grote zolder via vaste trap.In verband met gunstige premieregeling koopsom men thans nog na aftrek X Oü TAA premie vanaf J OHm lUüi - ^•»-»- per maand Geen makelaars - of verdere overdrachtskosten.Bij hyp 90 % bedragen de hyp.lasten na aftrek jaarl.bijdrage voor het eerste X lAT _ jaar slechts J Iwli "" G de Regt Paulus Potterlaan 10 Capelle a/d IJssel Tel 010 33.36.54 en 33.39.43 buiten kantooruren 010 - 332058 333058 334984 Te koop gevraagd omgeving Kanalen eiland Hoograven of Rivierenwijk BEDRIJFSRUIMTE OF GROND niet aan woonstraal ' liggend tot 500 m2 of gebouwen of woningen die'daartoe geschikt te maken zijn Brieven onder nr 2-9823 aan bur U.N ^ /^ GEZINSKREDIET k Direct contant geld Voor huisinrichting Kleding vakantie auto enz AI meer dan 300.000 gezinnen gingen u voor Zonder'borg aan ambtenaren en andere vaste werknemers Snel en discreet Wette lijke voorwaarden Kwijtschelding bij overlijden Vraag inlichtingen bij N.V NATIONALE VOLKSBANK Den Haag Riviervismarkt 4 tel $ 3958S Tevens in Amsterdam en Rotterdam RVS OEZlNSCnEDiETl926 DE BANKIER VAN VW GEZIN TE KOOP te WOUDENBERG aan en bij DE OMLOOP plan Oostzijde zeer fraai gelegen mét schuur of garage vóór - en achtertuin Royale indeling verzorgde afwerking met o.a 2 toi letten en vaste trap naar zolder met dakkapel KOOPSOMMEN na aftrek rijkspremie v.a ƒ 36.809 - VRIJ OP NAAM Hoge financiering mogelijk VRIJE VESTIGING Inlichtingen in het verkoopkantoor op het bouwplan dagelijks ook zat van 13.30 tot 16.30 uur en bij N.V UMACO Wilhelminapark 58 Utrecht tele foon 030 - 11877 Na 19 uur 02150 - 45982 NIEUWBOUW TE MAARSSEN Deze week is gestart met de bouw van 22 ZEER AANTREKKELIJKE EENGEZINSWONINGEN aan de VAN HOUTENSTRAAT in het uit breidingsplan „ IVIAIRE HOFSTEDE " Indeling entree gang grote zit-eetkamer toilet kelderkast moderne keuken 4 sl.kamers complete iDadkamer met ingebouwd bad en toUet zolder met vaste trap bereikbaar Luxe afwerking Prijzen iVUDDENWONING met tuin en schuur ƒ 46.000 — HOEKWONING met tuin en schuur ƒ 50,000 — Enkele garages beschikbaar tegen een meerprijs van ƒ 3000 — Oplevering februari 1968 " nu NOG LAGE TRANSPORTKOSTEN Modelwoning te bezichtigen in Maartensdijk aan het Prins WiUem Alexanderplein Tekening en technische omschrijving worden U ¦ op verzoek toegezonden en liggen op ons kantoor ter in zage AUe nadere inlichtingen worden verstrekt door de H.H Makelaars en de Direktie Makelaar „ DE VECHTSTREEK " makelaardy in onroerende goederen n.v Lid N.B.M Langegracht 34 Maarssen tel 03408-2079 Ik wilde 11 van u lenen Het is niet moeilijk.bi ] de ' Finata ' Bank geld te lenen Zelfs heel snel ^ n voor welke privé-doeleinden dan ook Daarom U bent van harte welkom bij één van onze 22 kantoren Voor inlichtingen over het redelijke rentetarief zonder allerlei extra kosten Over de prettige manier van terugbetalen Of over de zekerheid dat bij overlijden het restant van uw schuld wordt kwijtgescholden En natuur lijk ligt de uitgebreide ' Finata'-folder op onze kantoren voor u.kiaar tInATABANKilvl Utredit Voorstraat 56 030 2 54 51 Hilversum Smidsteeg 1 h Groest 02150 40355 Na ook geopend op eOce ngdagarond van 19.00 tot 21.00 nor TE KOOP 10 in aanbouw zijnde riante lierenliuizen in utrecht-Noord - te aanvaarden voorjaar 1968 Vier slaapkamers studeerka mer en extra berging Centraal verwarmde garage Ruim voorzien van sanitair Koopsommen ƒ 72.500 — Hoekhuizen met afzonderlijkaangebouwde praktijk ofkantoorruimte ƒ 100.000 — Zeer ruime financieringsmoge lijkheden aanwezig Mef blijvend vrij uitzicht Gelegen aan waterpartij engroengordel Nabij winkelcentrum Uitstekende auto - en toekom stige treinverbinding Vrije vestiging Drie volledige woonlagen Voorzien van centrale verwar ming Nadere inlichtingen worden verstrekt door FIRMA HOL & MOLENBEEK KROMME NIEUWE GRACHT 58 — UTRECHT Telefoon tijdens kantooruren 030 - 22231 na 18.00 uur 030 - 83246 ¦ ¦ ^ De uitgeve / van de PRISMA-BOEKEN vraagt voor spoedige indiensttreding op de afdeling verkoopleiding ¦ typiste Haar functie kan als volgf worden omschreven zij fypf Nederlandse correspondentie,memo's en overzichten zij heeft een taak bij de afwerking van orders zij verricht licht administratief werk zij verleent assistentie aan het secretariaat.Wij zoeken een medewerkster van 16-25 jaar met enkele jaren Mulo-opleiding met een grote fypevaardigheid mef enige kantoorervaring De voorwaarden waarop u in dienst kunt treden bespreken wij graag in een persoonlijk gesprek waartoe wij u na telefonische of schriftelijke sollicifatie zullen uitnodigen PRISMA-BOEKEN PARK VOORN 4 DE MEERN AAN DE RAND VAN UTRECHT ] TELEFOON 03406 - 1541 • TOESTEL 44 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 31 OKTOBER 1967 11 Geen draad van Ariadne in economische doolhof Rentevoet staat bij vriezen of dooien ADVERTENTIE CREDIET EN EFFECTENBANK N.V Kromme Nieuwe Gracht 4-6 @ e Postbus 93 Postgiro 75Ó51 Tel 030 15851 Telex 47031 UTRECHT ALLE BANK - en ASSURANTIEZAKEN Lips Drunen schept werkgelegenheid voor 1200A500 man • Van onze beurscorrespondent J \ MSTERDAM — Ernstige economische vraagstukken teke *• nen zich af in enkele delen van ons land waar het spook beeld van de werkloosheid realiteit werd Nog loopt er geen draad van Ariadne die ons uit het structurele labyrint kan ver lossen Ariadne de dochter van Minos koning van Creta kon in haar tijd minnaar Theseus uit de doolhof laten ontsnappen met behulp van een kluwen garen Met het kluwen van de structuurpolitiek zijn we zodanig in de knoop geraakt dat er geen ontwarren aan lijkt te zijn Toch zullen er plannen moeten wor den uitgewerkt om te voorkomen dat de conjunctuur - en de structuurpolitiek tegen elkaar gaan inwerken Met het strooien van honderden miljoenen guldens om op korte termijn werk gelegenheid te scheppen komt de overheid er niet omdat het gevaar bestaat dat de elders in het land bestaande spanningen worden vergroot GROEITEMPO UIT EXPORT VERDWENEN PRE-ADVIES DR J R M VAN DEN BRINK Weinig samenspel in conjunctuur Winst niet verder meer aantasten AMSTERDAM — Ons land is sterk met het buitenland ver bonden De arbeid van minstens één en een kwart miljoen werkenden — op een beroepsbevolking van ruim 4 % miljoen — wordt „ uitgevoerd " Dat stelt duidelijke grenzen een zelfstan dige conjuctuurpolitiek is voor ons land gedurende een lange tijd niet mogelijk Onze mogelijkheden worden in hoge mate be paald door de conjuncturele situatie en de conjunctuurpolitieke activiteiten van onze belangrijkste handelspartners West Duitsland België Luxemburg en Engeland Nederland heeft dan ook een groot belang bij een goede internationale coördinatie van de economische politiek Maar helaas moet worden geconsta teerd dat men op dit stuk nog maar in het beginstadium ver keert Conjunctuur en EEQ ADVERTENTIE ^^ ATIOKAAL ^ BELEG Jj ^^ '^'*^^ 4TI0NAAL ^ BELEG I^TB ^^^^''' N.V Internationale Beleggings Unie „ Interunie " Postbus 617 Den Haag KOERSEN WALL STREET % WONDEREN zijn misschien de wereld nog niet uit maar ' t zon dwaas zijn om voor de oplossing \ an de structurele moeilijlilieden in het oosten het noorden en het zui den van ons land te hopen op het wonder Een van de eerste voor waarden om uit het structurele moe ras te komen is het versterken van onze positie ten opzichte van het I)uitenland In de afgelopen jaren zijn de teugels zodanig gevierd dat liet kostenniveau belangrijk boven dat bij onze handelspartners ku'am te liggen Weliswaar kon de xport tame lijk goed op peil worden gehouden maar het groeitempo is er uit Bo vendien moeten de industriëlen steeds meer van hun winstmarges laten schieten om een goed onthaal te vinden op de buitenlandse mark ten Investeringen komen in onze sa menleving aUeen tot stand indien er een profijt mee valt te behalen dat hoger is dan het rendement wat op andere beleggingen kan wor den verkregen In het begin van de loongolf zijn de investeringen toege nomen omdat getracht werd met machines een dam op te werpen te gen de kostenstijging Daardoor nam de vraag naar ka pitaal toe vooral omdat de zelf financiering in gedrang kwam door de krimpende winstmarges De ren te is daardoor verleden jaar sterk gestegen Op het ogenblik lijkt het of wij « It de rente-ontiVikkeling aangaat op Pen punt zijn aangekomen waar op het kan vriezen of dooien De rente staat op een voor ons land historisch bezien hoog peil al is liet niet zo hoog meer als aan het einde van verleden jaar toen de Staat genoodzaakt was om een ren te van 7 procent te bieden tenein de aan de benodigde middelen te liunnen komen Tender A/f OMENTEEL kan volstaan wor J den met een rente van 6 % procent want het ziet er naar uit dat de Staat ' bij de inschrijving op de Dow Jones nu onder 900 BELEG IN 19-10 i!'a Topeka yn Paclüc " Uw Cent pi - '^^' f f'nnsylvania mt Pac y "'!» Pac ^"•¦ Can *»>¦ Tibacco te:Steel ¦ N'EW YORK — Wall Street zag gis teren het Dow Jones gemiddelde voor industriële fondsen beneden de 300-grens zakken met 6,99 punt tot 896,73 De beurs was lager bij een tamelijk levendige handel Over het alAoord btj Ford drongen al wel berichten door maar tijdens de beursuren was er toch nog onzeker beid op dit punt zodat de kopers voorzichtig bleven Intussen drukte het hoge rentepeil de prijzen Er werd dadelijk na de start van de handel lager begonnen en allengs Werden de verliezen groter 20 - 10 Cairysler City Bank ¦ J.K 27i Con Edison 61 - 61 Dougl McD 67 64i Dup de Nem 69 71i East Kodak W 59 Gen Elect 29 29 Gen Motors 39 39t Good Year 1 41 41 Ainer Motor S2 511 Int Harves * 49 485 Int Nickel 67 - 681 Int T T 51 51 Kennecot 1.1 33 Montg Ward 46 46i Radio Corp '!.'> 35i Republ St 85 87i Royal Dutcü nieuwe lening heel wat aangebo den Icrijgt Het is daarom goed dat opnieuw gebruik zal worden ge maakt van het tendersysteem waar mee voorkomen kan worden dat er absurde inschrijvingen optreden zo als in het recente verleden is voorge komen Reeds bij de indiening van de begroting voor 1968 had de mi nister van financiën gezegd dat het nodig zou zijn om nog dit jaar ƒ 250 miljoen a ƒ 300 miljoen te lenen Teneinde een zo goed mogelijk resultaat te bereiken is besloten om het bedrag van de lening beperkt te houden tot ƒ 250 min zodat er geen sprake hoeft te zijn van uit putting van de kapitaalmarkt als de operatie achter de rug is Het welslagen van de lening kan nu worden afgemeten naar de uitgifte prijs die door de minister zal wor den vastgesteld als alle inschrijvin gen binnen zijn Bij de toewijzing wordt begonnen alle bedragen die tegen de hoogste koers worden aangeboden bij elkaar te tellen Dan volgen de bedragen tegen een lagere koers tot het be drag van ƒ 250 min bijeen is De hoogste inschrijvers krijgen hun por tie dan tegen de prijs waartegen het bedrag rond werd gemaakt In april werd bij de toen openstaande inschrijving op een 6 procent ren tende tenderlening een uitgifteprijs van 98 % procent verkregen waar bij degenen die werkelijk tegen de ze koers reflecteerden slechts 90 procent van hun inschrijving be machtigden Uit de omstandigheid dat het Rijk zich ditmaal genoodzaakt ziet niet te hoog te grijpen door het be drag op ƒ 250 min te houden on danks het feit dat de rente nu 6 % pet bedraagt kan worden afgele zen hoe de rente-ontwikkeling in ons land in de afgelopen maanden is geweest Sinds mei toen het rendement op de 2 % pet en 3 pet eeuwigdurende leningen uitkwam op 5,43 pet is er een stijging geweest tot 5,67 pet Daarmede is het rendement nog een heel stuk verwijderd van het niveau van december 1966 toen het CBS 5,93 pet berekende maar de trend is de laatste maanden in opwaartse richting geweest Vooral nu niet precies valt te voor zien hoe de rente zich in de ko mende maanden zal ontwikkelen omdat we in een periode verkeren waarin het kan vriezen of dooien zal het knopen tellen worden bij de komende inschrijving Er zou tame lijk wat geld beschikbaar zijn voor al omdat er in de loop van no vember heel wat aflossingen op oude leningen plaats vinden Op 1 novem ber alleen al komt er ruim ƒ 32 min disponibe ] uit aflossing op de 3 pet grootboekschuld 1946 Tussen 99 en 99V2 runie Sears Roeb 57 58 SheU Oü 66 68 Soc Mobü 43 44 Stand Br 38 37 Stand OU N 65 66 Studebaker 59 63 Texas Instr 80 80 Un - Aircraft 84 84 Un Corp 11 11 Un Fruit 56 65 Unlroyal 45 44 U.S Steel 44 44 + Westtngh 76 73 Wool worth 28 28 Ford Motor 53 52 K.L.M 71 71 Omzet 9.510.000 54t 54 58 58i 33t 33 48 * 47 165 * 162 133 + 133 1U7J 107 m 87 46 46 12 12 35 3b im 106 U4 + 114 4b 4b 23 23 62 62 45 45 45 45 H ET lijkt waarschijnlijk dat de uitgiftekoers voor de nieuwe lening een funk stuk boven de mi nimumprijs van 98 % pet zal komen In beurskringen wordt aangenomen dat de koers tussen 99 pet en 99y2 pet zal liggen waarbij eerder aan 99 % pet dan aan 99 % pet moet wor den gedacht Men ziet het voor lopig kan de beurs nog alle kanten uit met haM prognoses Bij een uitgiftekoers van 98 % pet zou het rendement theoretisch uit komen op 6,40 pet By een koers van 98 % pct wordt het rendement 6,38 pet en bij elke stijging van % pet van de toewijzingskoers gaat het rendement met 0,01 procent achter uit behoudens enkele afrondingsver schillen Bü een uitgiftekoers van 99 % pet zou het rendement 6,31 pet bedragen Het ziet er op het ogenblik niet naar uit dat er veel Ijuitenlandse belangstelling zal bestaan als de in schrijving op donderdag 26 oktober is opengesteld Daarvoor gaat de hoge rentestand in de Verenigde Staten een te grote zuigkracht uit oefenen De Britse discontoverho ging is eveneens een teken aan de wand De hoge rente in de Verenigde Staten is ook een struikelblok voor de vraag van Amerikaanse beleg gers naar onze internationale fond sen Aan de overkant van de Oceaan hebben tal van commissiehuizen en andere financiële instellingen de laatste tijd de aandacht gevestigd op de kwaliteiten van Koninklijke Olie als beleggingsfonds nummer 1 maar tof nu toe hebben de beleg gingstrusts er niet of nauwelijks op gereageerd Het gevolg van dit alles is dat de Amsterdamse effecten beurs in mineurstemming verkeert Toch hebben de effectenbezittere » niet te klagen oVer de koersont wikkeling in het afgelopen jaar Het gemiddelde koerspeil berekend aan de hand van de beurswaarde der aandelen kwam aan het einde van september uit op 353,5 tegen 295,5 op het overeenkomstige tijd stip van verleden jaar Daarmede was bijna het gehele koersverlies Deze verzuchting slaakt dr J R M van den Brink oud-minister van economische zaken en lid van de raad van bestuur van de AMRO Bank in een pre-advies voor de „ accountantsdag 1967 " van het Ned Instituut van Registeraccountants N.I.v.R.A op zaterdag 4 novem ber in Amsterdam Dr Van den Brink behandelt de „ conjunctuur politiek in Nederland doeleinden grondslagen mogelijkheden en gren zen " Bij de conjunctuurpolitiek in ons land is de monetaire politiek stellig het belangrijkste en effoctiefsle on derdeel geweest Door middel van de discontopoli tiek de open markt politiek de kasreservepo litiek en/of een restrictieve kre dietpolitiek be ïnvloedt zij via de regulering van de liquiditeiten massa de bin nenlandse koop krachtige vraag Maar zonder vol doende steun door andere conjunc tuurpolitieke instrumenten kan de mohetaire politiek het doel niet op bevredigende wijze bereiken Indien bijv de loonkosten sterker stijgen dan de prijzen van de inves teringsgoederen zal de neiging tot het doen van diepte-investeringen zo groot zijn dat een stijging van de rente nauwelijks in staat is de in vesteringsstroom in te dammen De loonontvrikkeling zal bovendien het prijsniveau doen stijgen de export afremmen de import stimuleren het externe evenwicht verstoren en de winstverwachtingen van de on dernemers verstoren zodat een om slag van de conjunctuur onvermijde lijk wordt dat sedert 1965 was ontstaan inge haald Dat wil ' zeggen over de ge hele linie genomen want er zijn ook nog genoeg fondsen aan te wij zen die nog een heel stuk achter op liggen terwijl andere soorten ver naar voren zijn gesprongen om er maar twee te noemen Albert Heijn en Elsevier Geldontwaarding RIJ de koersontwikkeling van het afgelopen jaar hebben de over wegingen nopens de geldontwaar ding nauwelijks gewicht in de schaal gelegd De wereld leeft nu al zo veel jaren met inflatie dat de meeste mensen de gevolgen daar van pas merken als zij voor hun pensioen staan De kooplïrachtvermlndering van de gulden is ook niet gering ge weest Volgens een pre-advies voor de Broederschap van Notarissen moet men liu een gulden betalen voor iets dat in 1950 voor 57 cent te koop was Dit betekent dat er 43 pct van de gulden van 1950 in rook is opgegaan In 17 jaar heeft de gulden ruim twee vijfden van de oorspronelijkke koopkracht ingeboet boet Om de stroom te stuiten zal een gezonde structuurpolitiek moeten worden gevoerd Helaas leven we niet op een economisch eiland waar de zaken naar eigen hand kunnen worden gezet IVIet handen en voe ten zijn we gebonden aan het bui tenland dat vóór ons de toon aan geeft Iets anders zou het zijn als de wisselkoersen konden worden aangepast zodra de koopkrachtver houdingen van de verschillende be taalmiddelen uiteenlopen De kans daarop lijkt gering want by zwe vende wisselkoersen zouden we van de wal in de sloot raken WALL STREET Dow Jones 20-10 896.73 247.50 124.65 317.47 6.99 1.24 0.22 1.92 30 industrials 20 railroads 15 Utilities 65 stocks De onvoldoende ondersteuning met de overige cotïjunctuurpolitielce in strumenten heeft bovendien tot ge volg gehad dat d.e restrictieve kre dietpolitiek te lang moet worden voortgezet met alle daaraan voor het bankwezen verbonden onge wenste consequenties Vast staat echter dat de liquidi teitsquota in ons land sterk is ge daald Uit conjunctureel-politiek oog punt was de monetaire politiek stel lig effectief Wat het stabiliseren van het bin nenlandse prijsniveau betreft zijn de mogelijkheden van de monetaire politiek voor ons land beperkt Wij kunnen ons hier niet onttrekken aan de ontwikkeling bij onze belangrijk ste handelspartners Het bepleiten van een systeem van volledig zwevende wisselkoersen om aan de binnenlandse geldontwaar ding het hoofd te bieden moet zon der meer als verwerpelijk worden beschouwd Veeleer zal de oplossing moeten worden gezocht in de uit bouw van de internationale coördi natie der conjunctuurpolitiek Budgetpqlitiek De budgetpolitiek is een veel jon ger deelgebied van de conjunctuur politiek Hoewel de mogelijkheden hier ongetwijfeld groot zijn de rijksuitgaven beliepen in 1966 ca 27,5 pct van het nationale inko men is van deze politiek na de oorlog in ons land of men nu de uit gavenpolitiek de belastingpolitiek of de leenpolitiek beziet als vorm van conjunctuurpolitiek weinig terecht gekomen Wat de uitgavenpolitiek betreft kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat de „ autonome " stij ging van de staatsuitgaven zo be langrijk is geworden dat veeleer van „ buUt-ln-accelerators " In plaats van „ bttUt-in-stabUizers " moet worden Aluminium ^ walseri ] afgebouwd DRUNEN — Llps N.V in Drunen heeft de bouwfase van haar alumi niumwalserij afgesloten Bij volle dige bezetting zullen in de walserij zëlf ongeveer 150 mensen emplooi vinden maar voor de werkgelegen heid is het project van veel grotere betekenis Op iedere man in de wal serij vinden nl 8 S 10 personen werk in de verdere veredeling en ver werking van de walserijprodukten Daarom kan het uiteindelijke effect van deze walserij worden geraamd op werk voor 1200 tot 1500 man Men moet Lips N.V in Drunen vanouds bekend als fabrikante van scheepsschroeven niet verwarren met de Dordtse Lips ' Brandkasten en Slotenfabriek N.V die in decem ber 1963 samenging met Gispen's Fabriek voor Metaalbewerking te Culemborg in Lips-Gispen N.V Lips Drunen staat hier los van het is een besloten N.V Al is Lips Drunen van huisuit dan fabrikante van scheepsschroeven al vanaf 1952 houdt zij zich bezig met h^t vervaardigen van non-ferro half fabrikaten De produktie en ver koop van aluminium wals - en extru - gesproken In de totale belasting druk zijn voorts hoogstens in enkele jaren zwakke sporen van een anti cyclisch beleid te constateren Wat tenslotte de leenpolitiek be treft sluitstuk der budgetpolitiek kunnen drie voegen worden bewan deld inflatoir neutraal en deflatoir Ook hier echter gingen van de over heid in jaren van oververhitte con junctuur vaak inflatoire impulsen uit door het toepassen van een de ficitfinanciering Loonpolitiek De loonpolitiek is in beginsel van nog grotere conjunctuurpolitieke be tekenis dan de budgetpolitiek Ech ter er kan nauwelijks van gezegd worden dat zij in haar geheel als con junctuurpolitiek instrument werd gehanteerd De loonontwikkeling is tot nu toe vrijwel uitsluitend bepaald door de intensiteit van de spaning op de Eurbeidsmarkt Telkenmale kwamen hierdoor in komensverschuivingen voor door het bedingen van grotere stijging van ' t arbeidsinkomen dan met de toene ming van de arbeidsproduktiviteit overeenstemde Dit ging ten koste van de winstvoet in vele onderne mingen Voor 1968 moet dan ook een verdere verzwaring van de kosten van de arbeid in welke vorm dan ook uit conjunctuurpolitieke overwe gingen sterk worden ontraden De prijspolitiek der overheid ten slotte heeft over het algemeen haar conjuncturele taak bevredigend vervuld De conjuncturele betekenis ervan is voornamelijk in schaarse tijd groot Verwacht mag worden dat het zwaartepunt der Nederlandse con junctuurpolitiek voorshands zal blij ven liggen bij de monetaire politiek Budgetpolitiek en loonpolitiek zul len slechts conjunctureel van grote re betekenis kunnen worden indien een beter samenspel gebaseerd op een juister inzicht in de samenhang der verschijnselen bij de maat schappeiyke en politieke leiders is ontstaan Dan mag ook worden ver wacht dat de schadelijke nevenge volgen van een te zware dosering van de monetaire politiek zoals bijv extreem hoge rentevoet bij oplopen de conjimctuur tot een minimum beperkt zullen blijven Aldus dr Van den Brink die de eerste grondslag voor de conjunc tuurpolitiek ziet in de ondernemings gewijze organisatie van de produk tie Deze houdt in dat winstvoet en winstverwachting een centrale plaats innemen In ons economisch bestel met name voor de werkge legenheid In een periode van aar zelende conjunctuur bijv mag een beoefenaar van realistische con junctuurpolitiek dan ook eerst in de laatste plaats grijpen naar maat regelen die althans aanvankelijk ' n verdere daling van de winsten in de hand werken sieprodukten heeft zich sindsdien voorspoedig ontwikkeld In 1965 werd de extrusiecapaciteit meer deui verdubbeld Door de bouw van een nieuwe aluminiumwcdserij is thans zowel het assortiment als de capaciteit van gewalste halffabrikaten aanzienlijk uitgebreid Bovendien is Lips nu in staat zeer uiteenlopende aluminium legeringen uit te walsen tot plaat of band De maximale breedte is thans 1200 mm Door de uitbreiding is Lips volgens de directie thans de grootste alumi niumverwerkende industrie in Ne derland De totale capaciteit op het gebied van aluminium halffabrika-ten is bij Lips N.V thans circa 36.000 ton De opstelling en de keuze van diverse installaties maakt verder een verdubbeling van de capaciteit in de toekomst mogelijk De vraag naar aluminium half-fabrikaten neemt voortdurend toe Sinds 1956 is de vraag in de EEG toegenomen van 300.400 ton tot 785.200 ton in 1966 ofwel tot 261 pro cent Ook in de toekomst wordt een dergelijke toeneming van het alu miniumverbruik verwacht Vele toe passingen van aluminium halffabri katen vereisen zowel walsprodukten als extrusieprodukten en men is wel genoodzaakt een volledig pakket aan te bieden Het is de bedoeling van Lips op de duur ook in nauw overleg met de gebruikers verdere veredeling van plaat en band in het produktiepro gramma op te nemen De afzet van walsprodukten zal niet alleen plaatsvinden in het bin nenland maar ten dele ook in het buitenland waaronder in de ont wikkelingslanden Avondhandel AMSTERDAM — In het telefoni sche effectenverkeer van gister middag te Amsterdam kwamen de volgende niet officiële noteringen tot stand vergeleken met de officiële van gistermiddag Kon Olie ƒ 143.50—ƒ144 ƒ 144.20 Philips ƒ UO.eOgb — ƒ UI ƒ 122.20 Unilever ƒ 106.50 -ƒ 106.80 ƒ 107.40 KLM 250 254.50 BANKPAPIER AMSTERDAM — De advleskoersen voor buitenlands bankpapler lulden Eng pond 9,96 — 1Ü.Ü6 Amer dollar 3.57—3.61 Can dollar 3.31—3.36 Fr rank 100 73.10 — 73.6U Belg rank lüü 7.18'A — 7.23V4 Duitse mark 100 89.50—90 OU Zw kroon 100 69.00—70.00 Zwits rank 100 82:55—83.05 Ital Ure 10.000 57.00 — 59.00 Deense kroon 100 51.30—62.30 Noorse kroon 100 49.50—50.90 Oostenr schilling 100 13.87-13.97 Port escudo 100 12.45—12.60 Sp peseta 100 gr cp 5.91—6.06 Dr Van den Brink constateert in zijn pre advies voor het NIvRA zie elders op deze pagina dat de inter nationale coördinatie van de econo mische politiek nog maar in het be ginstadium is Wat de Europese Economische Gemeenschap betreft is de stand van zaken als volgt Bij het Verdrag van Rome is een monetair comité opgericht met een raadgevende taak In 1960 werd het comité voor de conjunc tuurpolitiek in het leven ge roepen Beide hebben reeds een be langrijke rol gespeeld In 196lï kwamen er nog twee raadgevende organen bij het comité van pre sidenten der centrale b anke n en het comité voor het begrotingsbeleid Tenslot te is er nog het comité voor de p o litiek op m.iddellange termijn Van deze overlegorganen wordt verwacht en gehoopt dat zij zullen bijdragen tot een financieel en mo netair beleid dat aan de behoeften van de gemeenschap aZs één geheel beantwoordt niet alleen conjunctu reel maar ook structureel Een goede dosering van begrotingspoli tiek is thans het doel Er bestaan nog aanzienlijke verschillen in de betekenis die de EECf-landen toe kennen aan beide hoofddelen van het instrumentarium Het accent ligt daarbij nog te zeer op het mo netaire beleid omdat dat beleid nu eenmaal gemakkelijker te hanteren is dan de begrotingspolitiek Een streng doorgevoerde m,onetaire po litiek kan schadelijk worden zowel voor het land dat het toepast als voor de partners in de gemeen schap Alleen Frankrijk vond in 1965 een naar het oordeel van „ Brussel " evenwichtige verhouding tussen beide middelen De coördinatie van het monetaire en financiële beleid van de „ Zes " via de diverse comités is in feite nog beperkt tot een confrontatie zonder m,eer van de door de landen afzonderlijk vastgestelde beleids maatregelen Het zal uiteindelijk moeten komen tot op elkaar afge stemde acties die in conjunctureel opzicht een preventieve werking Protesten tegen protectie VS WASHINGTON — Vijftien landen hebben officieel geprotesteerd tegen de voorgenomen importquota in de Verenigde Staten zo heeft het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken meegedeeld De landen die bezwaar hebben te gen de protectionistische voorstellen van het Congres waren de zes EEO landen Oostenrijk Canada Austra lië Japan Zweden Noorwegen De nemarken en Finland Een aantal Latijnsamerikaanse landen heeft mondeling geprotes teerd Philips blijft met Matsjoesjita samenwerken EINDHOVEN — PhUips en de Japanse elektronische industrie Matsjoesjita hebben hun overeen komst voor industriële samenwer king verlengd met een periode ' van 10 jaar Beide ondernemingen richt ten 15 jaar geleden een joint ven ture " in J^pan op genaamd Mat sjoesjita Electronics Corporation M.E.C Onder leiding van Matsjoesjita en met door Philips verstrekte techni sche „ know how " maakte de onder neming die een grote verscheiden heid van produkten fabriceert op het gebied van licht ontvangbuizen beeldbuizen en halfgeleiders een buitengewoon grote ontwikkeling door Betere resultaten Gelderland-T NIJMEGEN — De resultaten bij Gelderland Tielens Papierfabrieken N.V zijn over de eerste negen maanden van 1967 ten opzichte van de overeenkomstige periode 1966 in bevredigende mate gestegen Door de reeds langere tijd be staande terughoudendheid van de vraag en de onzekere marktsituatie van het ogenblik is het voor de di rectie niet doenlijk haar verwachtin gen voor het gehele jaar uit te spre ken Zij vertrouwt evenwel weder om een onveranderd dividend 27 procent over 1966 te kunnen voor stellen IJMUEDEN — Verwacht wordtdat de omzet in de IJmuidense vis hallen dit jaar rond de ƒ 70 min zalbedragen ongeveer ƒ 6 min minderdan in 1966 In de eerste helft vandit jaar werd bijna 3 miljoen kgverse haring minder aangevoerd ROTTERDAM — De Holland Amerika Lijn heeft het s.s Amstel dyk verkocht aan de Progressive Mariners S.A of Panama Het 7.648 ton metende vrachtschip kwam in 1944 in de vaart hebben Wat men tot nu toe poogt is het bestrijden van reeds opgetre den verstoringen Op het gebied van de conjunc tuurbeheersing liggen er in de EEG enorme problemen Naarmate de economieën zich sterker vervlechten wordt elk der zes landen gevoeliger voor storende invloeden van econo mische spanningen in een partner land Tegelijkertijd worden de mo gelijkheden kleiner om zich in eigen huis te beschermen bepaalde maat regelen bijv aan de grenzen zijn in strijd met de economische unie Een aantal maatregelen — bijv op het gebied van kredietbeperking of - expansie — hebben verder door in tegratie veel van hun effect verlo ren Er is dus alle reden om de handen ook bij de conjunctuurbe heersing ineen te slaan Maar de binnenlandse politiek speelt een belangrijke rol Er moeten intern in de diverse landen heel wat ge voeligheden en moeilijkheden wor den overwonnen Het komt er eigenlijk op neer dat vrijheden en bevoegdheden moeten worden prijs gegeven anders gezegd „ Brussel " zal een grotere invloed moeten heb ben Een goede illustratie van de pro blematiek is de inkomenspolitiek een voor de conjunctuurbeheersing belangrijk aspect De regeringen in de „ Zes " kunnen op dit gebied niet voldoende ingrijpen zeker niet in de particuliere sector omdat in het algemeen de werkgevers en werk nemers autonoom onderhandelen Ons nieuwe systeem van loonvor ming compliceert dus eigenlijk de conjunctuurbeheersing al is het de bedoeling een „ veiligheidsklep " in te bouwen De vrijheid van de par tijen die collectieve arbeidsovereen komsten sluiten moet eenvoudig ge paard gaan met vrijwillig aanvaar de verantwoordelijkheid voor het economisch bestel en met name voor en gezond conjunctuurbeleid in de gehele gemeenschap Men kan de harmonisatie van het conjunctuurbeleid als een sluitstuk van de Europese integratie zien maar moet dan wel bedenken dat het ontbreken van deze harmonisa tie de algehele integratie vertraagt 
12 ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTBECHTSeaa NIEOWSBLi iUAISON SUISSE modemagazijnen vraagt MAGAZIJN ASSISTENTE leeftijd 16-20 jaar • afwisselende werkzaam - heden prettige werkkring zomer - en wintervakantie 6 % vakantiegeld salaris afhankelijk van leeftijd en capaciteit Aanmelden dagelijks 9-18 uur ook op maandagmorgen Nachtegaalstraat 82 Utrecht Tel 030 - 17915 B.z.a nette hulp in de huish of verpleging intern Brieven no 2-8939 bur UN Bij de Gehondheldsdienst voor dieren in Utrecht Sta tionsstraat 3 kan geplaatst worden een ADMIN KRACHT vrouwelijk met ULO opleiding leeftijd ± 17 jaar Diploma typen niet noodzakelijk Aanmelding schriftelijk bij de directeur Meester autoplaatwerker 30 jaar o.a in het bezif van diploma's F.O.C.W.A en al gemene handelskennis in staat leiding te geven en be kend met het afwikkelen van expertige's zoekt zich een passende functie Brieven no 2-9827 bur UN VERTEGENWOORDIGER GEVRAAGD Lederwarengroothandel zoekt contact met een vertegen woordiger welke tassen e.d mee op reis kan nemen Uitvoerige brieven met opgave van referenties onder num mer 2 9834 aan het bureau U.N Huisarts te Utrecht vraagt doktersassistente liefst met enige ervaring Brieven no 2-9835 bur UN C^buto STATIONSPLEIN 22 - UTRECHT - TELEFOON 20323 het reisbureau van de N.B.M en Twee Provinciën per AUTOCAR BRUSSEL iedere zaterdag 8 - VERHUUR AUTOCARS fegen speciale WINTERTARIEVEN naar TWEEDAAGSE VLIEGREIZEN naar LONDEN verfrek dagelijks van 21 nov of 2 december 127 RAILTOUR WINTERSPORT-reizen per irein Duitsland - Italië - Oostenrijk - Zwitserland CENTOURi WINTERSPORT-reizen per vliegtuig o.Q Oostenrijk - Spanje N.S MINI-reizen o.a Limburg - Zeeland - Twente - Hamburg - Sauer - land - Berlijn TUNESIË van 5 november t.m 31 dec Vertrek iedere zondag 8 dagen v.a 54 /," 15 dagen v.a OO ^,** Vliegreis met volledige verzorging LONDEN REIZEN VERHUUR CHARTER VLIEGTUIGEN Martinair mij Zeeland speciale VIERDAAGSE off season arrangementen X40b " drie-daagse weekend - reizen 99 " 5 - en 8-daagse reizen CENTOURI VOORVERKOOP HOLIDAY ON ICE met Sjoukje Dijkstra RAI te Amsterdam 7 t.m 19 november VOORVERKOOP SNIP EN SNAP REVUE Carré te Amsterdam t.m 3 december extra voordelige vliegreizen naar de zon MAJORCA COSTA DEL SOL CANARISCHE EILANDEN 8-10-12-13-15 dagen en langer IN ONZE DRUKKERIJ IS BINNENKORT PLAATS VOOR EEN N.V MACHINEFABRIEK JURG EN DE BIE Strijkviertel 18 c De Meern tel 03406-2365 HEEFT NOG STEEDS ARBEIDSKRACH TEN TE WEINIG DRUKKER Geplaatst kunnen worden voor afdeling onderhoud aankomende bankwerkers VOOR DE BEDIENING VAN EEN HEIDELBERGER DEGELAUTOMAAT • VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN WO NING ZAL ALLE MEDEWERKING WOR DEN VERLEEND AANMELDING MONDELING OF SCHRIF TELIJK AAN A T VERSCHOOR & ZOON N.V TOLLENSTRAAT 24 CULEMBORG Na hun opleiding zullen ze geplaatst worden op de afdeling grijperbouw Voor de afdeling grijperbbuw elektrisch lassers construotie bankwerkers snijders Op deze afdeling kunnen alleen vakbekwame mensen geplaatst worden Wij bieden U een hoog loon reiskostenvergoeding en goede sociale voorzieningen Inl op bovenstaand adres en na 6 uur bij de heer B C de Bie telefoon 01837 - 514 GEERDINK AANNEMERSBEDRIJF Rotterdam vraagt voor waterbouwkundig werk TEKENAAR CONSTRUCTEURS standplaats Utrecht Schriftelijke soil te richten aan ons kantoor Claes de Vrieselaan 69 te Rotterdam De COÖPERATIEVE UTRECHTSE BOEKCENTRALE G.A Van Lippe Biesterfeldstraat 12 A zoekt per 1 november of later een tweede assistent(e voor kantoorwerkzaamheden Opleiding minstens enige jaren Ulo Duidelijk handschrift SPAR SUPERMARKT A E OSKAM Arnodreef 42—46 Utrecht tel 030 - 714462 vraagt Ie EERSTE SLAGER die het vak kent en er liefhebberij in heeft Een geschikte aktieve kracht bieden wij een prettige werkkring 40-urige werkweek Eigenhandig geschreven brieven aan bovenstaand adres 2e MEISJE BEATRIX ZIEKENHUIS te Cnlemborg voor de brood - en banketafdeling in ver band met huwelijk tegenwoordige Wij bieden voor goede krachten prima loon 5-daagse werkweek Vrije bedrijfskleding vraagt voor direct een KOK en een RECEPTIONISTE voor de polUdiniek Minimum leeftijd 18 jaar Salaris nader overeen te komen Sollicitaties te richten aan de directie Een inkomen van ƒ 30.000 - en meer per jaar ligt ongeacht uw leeftijd binnen uw bereik wanneer u representatief bent beschikt over voldoende algemene ontwik keling met mensen kunt omgaan serieus en volhardend wilt werken en u niet onmid dellijk door de eerste de beste tegenslag uit het veld laat slaan Indien u denkt aan deze voorwaarden te kunnen voldoen worden gaarne uw uitvoerige brieven inge wacht onder nr 2-9833 aan het bureau U.N Jin Jersey Industrie N.V Vrleslantlaan 6 Kanaleneiland eindpunt lijn 7 telefoon 82611 Wij vragen op ons modern kantoor enige boven 17 jaar Mulo-diploma of enige jaren kantoorerva ring gewenst Aanmelden schriftelijk of persoonlijk aan boven genoemd adres Jin Jersey Industrie N.V Vrleslantlaan 6 Kanaleneiland tel 82611 Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor onze moderne machines Leeftijd boven 18 jaar U wordt bij ons vakkundig opgeleid Wij garanderen prettig werk en een goed loon Aanmelden van 8 tot 18 uur aan bovengenoemd adres kunt u bewijzen wat u waard bent en dat KRIJGT u dan ook Dit is een uitdaging Aan verkopers — ervaren of „ in de dop " Eén der grootste concerns op het gebied van elektrische huishoudelijke apparatuur vraagt voor zo spoedig mogelijke indiensttreding vertegenwoordigers om toekomstige afnemers onze kwali teitsprodukten te kunnen tonen Let wel u krijgt natuurlijk een prima opleiding Maar dat is op zichzelf niet voldoende Schrijft u aUeen indien u zelf voelt uit het goede verkoophout gesneden ' te zijn Werklust doorzettingsvermogen en benen die de weelde van een baan met een grote mate van vrijheid kunnen dragen zijn daartoe vereist Bezit u die eigenschappen Solliciteert u dan U wacht een prima toekomst Uitstekend inkomen uitsteken de provisieregeling terwijl een behoor lijk minimum inkomen wordt gegaran deerd Vanzelfsprekend prima sociale voorzieningen en ruimschoots mogelijk heden om uzelf te bewijzen wat u waard bent Bezit u die eigenschappen niet be spaart u dan ons en uzelf tijd en teleur stelling Er staan méér personeels advertenties in deze krant Wilt u onze uitdaging aannemen en bent u ten minste 23 jaar schrijft u dan onder nr 2-9830 aan het bureau U.N Chemitex Lakfabrieken N.V vragen voor zo spoedig mogelijk fabriekspersoneel Wij bieden u naast een goed loon zeer goede sociale voorzieningen opname in ons pensioenfonds en 6 % vakantiegeld Aanmelden dagelijks van 9 tot 5 uur aan ons kantoor Kanaalweg 59 Utrecht Op het DISTRICTS CONSULTATIEBUREAU VOOR TUBERCULOSEBESTRIJDING te Utrecht Nieuwe Gracht 92 zijn enkele vacatures voor VRL ADMINISTRATIEVE KRACHTEN Het bezit van U.L.O.-diploma strekt tot aan - beveling Sehr soil met vermelding van leeftijd vooropleiding en ervaring te richten aan de geneesheer-directeur AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK NV vraagt voor haar kantoor Oudkerkhof 11 Utrecht VROUWELIJKE HULP voor de huishoudelijke dienst leeftijd 21 jaar of ouder 5-daagse werkweek van 8 uur per dag en FLINKE WERKSTER Prettige werkkring goed salaris -^ jaar lijkse gratificatie Aanmelden Afdeling Personeelszaken Oudkerk hof 11 Utrecht voor inlichtingen telefoon 030-12641 toestel 12 DE STICHTING UTRECHTSE JEUGDRAAD zoekt voor haar Secretariaat een STAFFUNCTIONARIS(ESSE die ondermeer als taak zal krijgen het voeren van het secretariaat van commis sies onderhouden van kontakten op plaatse lijk niveau stimuleren van de samenwerking tussenen het geven van adviezen aan instellin gen die zich met jeugdservice bezig houden informeren van het bestuur over jeugd werk Voor het vervullen van deze functie wordt " verlangd een brede algemene ontwikkeling bij voorkeur ervaring op het gebied vanjeugdwerk stylistische vaardigheid en organisato rische kwaliteiten Sollicitaties te richten aan de Voorzitter van de Utrectitse Jeugdraad l\/lr W F van Dorp Laurillardlaan 7 te Bilthoven DRUKKERIJ NEERLANDIA UTRECHT Welk meisje van ongeveer 20 jaar heeft belangstelling voor de baan van Dl RECTI E-TYPISTE Haar werkzaamheden zullen bestaan uit het volledig verzor gen van de correspondentie van de directie en het typen van offertes en facturen Onze gedachten gaan uit naar een medewerkster die naast haar op leiding voldoende ervaring heeft een dergelijke functie goed te kunnen vervullen fe zenden aan de directie Kromme Sollicitaties — liefst schriftelijk Nieuwe Gracht 66 te Utrecht S SCHOONMAAKBEDRIJF MERCURIUS N.V vraagt voor haar objecten SCHOONMAAKSTERS ook voor de avonduren hopg loon goede sociale voor zieningen vrije bedrijfskleding Aanmelden aan hei hoofdkantoor Kerkplein 3 Harderwijk Tel 03410 3181 of Postweg 16 te Doorn Telefoon 03430-3528 IBIII Autobedrijf RAVAM N.V Dealer voor DAF-personenautomoblelen vraagt voor haar nieuwe vestiging aan de Europa laan 93 W.Z a MAGAZIJNBEDIENDE ter assistentie van de chef bij de ontvangst en uitgifte van onderdelen b VROUWELIJKEADM KRACHT voor de magazijn-administratie Beide funkties betreffen zelfstandig en gevarieerd werk waaraan een goede honorering is verbonden Soil worden gaarne ingewacht schriftelijk aan ons adres postbus 3030 Utrecht of tel ond nr 38041 ACCOUNTANTSKANTOOE V VANECEK-K VAN VEGTEN Oudegracht 389 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding aankomend assistent Sollicitaties te richten aan ons kantoor Oude gracht 389 Utrecht Wij kunnen op ons kantoor plaatsen een medewaikstei met middelbare schoolopleiding en me ' goede typevaardigheid Zü die prijs stellen op een plezierige werkkrins kunnen zich wenden tot de directeur van de StichtinJ Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf Bamstraat S'i Utrecht STADSSCHOUWBURG — UTRECHT vraagt op korte termijn hulp-toneelbelichter TELEFONISTE WORDEN voor een BESCHAAFD iVIEISJE hebben we een leuke job Bediening van de tele foon en daar tussendoor het verrichten van lichte inpak-werkzaamheden. Zin in die baan Bei schrijf kom dan naar ons hoofdkantoor Eraamstraat 9 Utrecht tel 030 - 14182 Do Schat 25-40 jaar V.E.V.-diploma strekt tot aanbeveling Salaris op Gemeentelijke voorschriften Aanmelding mondeling of schriftelijk bij de direct van de Stadsschouwburg Utrecht Lucasbolwerk "' Telefoon 030 - 10242 Het St Antonius Ziekenhuis Jan van Scorelstraat 2 Utrecht roept sollicitanten op voor de funktie van VRL ADM KRACHT ten behoeve van de apotheek Een diploma apothekersassistente za ' ^' pluspunt gelden doch is niet strikt vereis '' Brieven met vermelding van leeftijd opleiding ' ervaring te richten aan de directeur-econoom bovengenoemd ziekenhuis Afgelopen Wanneer zul weg zijn Misschien nooit i de straal voelen tussen Tl Dagelijks zien hoe haar b daalt als zij met hem spree blik van de arme Sara zie lijken Dagelijks door Coo ranseld worden door de op ste karweitjes te verrichter spande de haan Neen — neen — leven ' de tweede maal de derde door eigen hand te sterver zijn Help mij Jezus hel ] goden Hijgend rende Ira naar I een deur naast de keuken t Vlug — niemand mocht i tranen zien Hier waren d hij een blauwe met zilver hoge hoed met de kokard schoenen Alles paste Hij s niemand te zien ze ware teruggegaan om op hem t bok zitten en pakte de zw Daar kwam de familie h < son een kanten sjaal om 1 man de dochters de twee een wenk Kijk eens wat een elegi lachte mevrouw Lawson I victoria rolde de weg af en Daar was de brug die Stokes ging uit de verte waai reden de wagen en e Ira zag de eerste huizen elk apart maar veel waren en kleine vele met zuilen stad de hoofdstad van het 1 een olielantaarn Het hots ' zijn hoofd Alsof het rijtuig o hem gaven stemmen die Thomas de richting aan v rijden „ Links " — Over h de ruiters rechtsaf " Achter hem staarden viei het verbeelding dat hij de 1 Deze elegante koetsier " met zijn lippen mijn wang e van troost toegefluisterd df meer zou hij dat doen H spuwen En Thamar dacht i sier gezegd had dat hij al hebben een negerin kon tr arm " had zü gezegd Wij zijn heel arm Thamar om liefhebben niet mogen bezitf mij help ons beiden Ee Avenue " riep iemand in h het licht er brandden veel 1 Daar boven ligt de scho luid Waar die wagens en Verscheidene voertuigen i toria naar het plein voor I schouwburg drong geel licht Gekleurde en blanke bedien paarden over en bonden familie stapte uit Philipp 1 twee andere dames bij het „' s Zomers waren vrij 1 aangekomen " lachte Philip — met zijn zessen in een \ overlevende geweest " Thamar keek Ira aan d mantels naast de wagen sto rijstmeel bestoven en zo lic alsof het zich elk ogenblik als sneeuw Ze lachte niet Sara lachte niet Haar mj poederd haar zwarte haar i het sprong onder haar hoe rood als bloederig vlees — gewoonlijk bijna meisjesach Ira's meesters betraden m Susk en i Wiske Posities Nederlandse schepen Aaltje 20 V Rotterdam n Londen Aardenburgh 20 te Antwerpen Abbekerk verm 20 v L Marques n Be ra Achil es 20 te Valparaiso Adara 19 te Montevideo Adm Courbet 19 te Lissabon Adonis 20 v Rott te Amsterdam Aeneas 19 v Haifa te Patras Alamak 19 750 m ZW Kaap Verd eilanden Alberta 18 v Gotiienburg naar Alcetas 18 150 m N Benghazi Alchiba 19 op rede Djeddah Alcor W 18 te Southampton Alcyone IS v Manchester n Pen - maenmawr Alderd L p 20 Hanstholm n Dene - marken Algol 19 220 m ONO L Marques Algorab 19 600 m 22W Kaap Ver - dische eilanden Alkes 19 400 m NNW Kaapstad n Dubai Allerta 19 200 m NO K VilJano Alnitak 19 215 m ONO Mozambi - que Aludra 19 op 1100 m N Natal Ammon 19 op 380 m NO Azoren Ampenan 19 v Montreal 7 nov te Kaapstad » Amstelhof 19 ISa m NO 8 Papen Amstelkroon p 19 Formosa Amstelmeer 19 800 m O Ceylon Amstelpark 20 te Mobile Amstelsluis 19 650 m N Midway Amstelstad 20 v Tobata n Westlt USA Amstelveld 19 380 m NO Darwin Anda 18 v Knarrevik n Zwolle Andyk p 19 Tanger n Genua Angolakust 19 v Abidjan n Sinoe Anholt 20 V Par te Antwerpen Anna Broere 21 te Anïvs Anne Herturth verm 20 v Capelle au Bois naar Rotterdam Annemarie BÖhmer 22 te Alexan - drie verwacht Annenkerk 19 130 m ZZW Mozaml que Annie G 19 V Shoreham n Vlaardin - gen Antilla 20 v Ipswich te Rotterdam Archimedes 19 220 m NNO Azoren Ardeas 20 v Rotterdam n Malta Ardito 18 te La Coruna Arendskerk 19 v Durban n Las Paimas Argos 19 v Genua n Pireaus Arrow 19 v Antw te Londen Artem.s 20 v Rott n Gibraltar Aruba 20 te Londen Arvo 18 V Londen n St Valery Asmidiske 19 vNorfolk n Avon - mouth Aspera p 19 Hoburg n Hamina Astra 19 v Londen te Rotterdam Atlantic Cornet 17 te St Croix Atlantic Star 17 te Grenada AMantide 20 te Savona ^ Attis 20 V Miami te Kingston Audacja p 20 Cromer LS naar Audrey Johanna p 19 Brunsbutte Aukes 20 te Kenitra fianggii 20 t « Tandjong Mani 
CHTSCH NIEUWSBLAD I7TBGCHTSC9H NIEUWSBLAD ZATEBDAO * 1 OKTOBEB 1963 13 VEEMABKT LEEtlWABDBK LEEUWARDEN 20 Oktober — Aanvoer gebruiksvee 1370 slachtvee 850 gras - en vette kalveren 753 nuch tere en mestkalveren 736 schapen en lammeren 779 varkens en biggen 12 bokken en geiten 57 paarden 90 veu lens 10 totaal 4656 s'Juks vee Prijzen in guldens melk - en kalfkoelen 1275—1400 guste koelen 800—925 pinken 650—700 enterstieren 950—1275 alles per stuk koeien per kg slacht gew 3.80 — 4.20 3.30 3.55 korstkoelen per kg slacht gewicht 2.50—3.00 stieren per kg slacht gewicht 4.—4.20 graskalveren per stuk 200—600 graskalveren per kg slachtgew 3.60—4.10 vette kalveren per kg lev gew 2.70—3 — nuchtere kalveren per kg lev gew 1.50—1.60 nuchtere kalveren per stuk 40—66 mestkalveren per stuk 150—206 fokschapen per stuk 125—140 vette schapen per kg slachtgew 2.60 — 3 — lammeren per kg slachtgew 6.20 — 6.80 lammeren per stuk 86—110 oudera paarden per kg slachtgew 2.70—2.90 jonge paarden per kg slachtgew 3.30 — 3.50 werkpaarden per stuk 1350—1725 veulens per stuk 475—600 bokken en geiten per stuk 25—45 bokken en geiten per kg slachtgew 2.—2.20 PLUIMVBEMAEKT ' S-HBETOGENBOSCH ' s Hertogenbosch 20 oktober Aanvoer 21.000 stuks Notering rode kippen ƒ 1,30 tot 1,36 per kg levend ge wicht witte kippen ƒ 0,95 tot ƒ 1 — per kg levend gewicht zwarte kippen ƒ 0,90 tot ƒ 1 — per kg levend gewicht Oude hanen ƒ 2,50 tot ƒ 3,60 per stuk Tam me konijnen ƒ 4,25 tot ƒ 9,50 per stuk tualiteiten 13.07 Knalmuz 14.00 Nws 14.02 Kick muz en sport 15.00 Nws 15.02 Swing-time 16.00 Nws 16.02 pla tenshow 17.00 Nws 17.02 Actualiteiten 17.07—18.00 Verzoekpl progr IGDRAAD RIS(ESSE ijgen het it van commis - en op plaatse werking tussen n aan instellin Iservice bezig - ur over jeugd - functie wordt / ikkeling het gebied van en organisato - de Utrechtse Silthoven ANDIA Hing voor de baan STE et volledig verzor e en het typen van die naast haar op 5 functie goed te Ie directie Kromme CURIUS N.V 5TERS oede sociale voor - arderwijk 1:03430 3528 \ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl AVAM N.V « lenautomobielen stiging aan de Europa V.Z tIBEDIENDE Je chef bij de ontvangst Tdelen IJKE ^ CHT Jministratle Ifstandig en gevarieerd onorering is verbonden ht schriftelijk aan ons of tel ond nr 38041 NTOOR \ N VEGTEN echt toeding ld assistent n ons kantoor Oude - Afgelopen Wanneer zullen zij weer eens allemaal weg zijn Misschien nooit meer Dagelijlcs de gloeien de straal voelen tussen Thamars ogen en de zijne Dagelijks zien hoe haar borst opgewonden stijgt en daalt cds zij met hem spreekt Dagelijks de wanhopige blik van de arme Sara zien als hij haar wil opvro lijken Dagelijks door Coonrod uitgescholden en ge ranseld worden door de opzichter gedwongen de vuil ste karweitjes te verrichten Ira pakte zijn pistool en spande de haan Neen — neen — leven Ik ben jong Leven Voor de tweede maal de derde maal te zijn geboren om door eigen hand te sterven Neen ik wil leven vrij zijn Help mij Jezus help mij vader — help mij goden Hijgend rende Ira naar het huis toe en sloop door een deur naast de keuken de bediendenkamer binnen Vlug — niemand mocht hem zien — niemand zijn tranen zien Hier waren de drie livreien Vlug trok hij een blauwe met zilveren knopen aan greep de hoge hoed met de kokarde de schoenen de hand schoenen Alles paste Hij stapte naar buiten Er was niemand te zien ze waren blijkbaar weer in huis teruggegaan om op hem te wachten Hij ging op de bok zitten en pakte de zweep Daar Icwam de familie het huis uit mevrouw Law son een kanten sjaal om haar dikke vlechten haeir man de dochters de twee vrienden Lawson gaf Ira een wenk Kijk eens wat een elegante koetsier wij hebben " lachte mevrouw Lawson De paarden zetten aan de victoria rolde de weg af en de plantage uit Daar was de brug die Ira destijds toen hij naar Stokes ging uit de verte gezien had Met veel la waai reden de wagen en een gesloten koets erover Ira zag de eerste huizen Vreemd ze stonden niet elk apart maar veel waren aan elkaar gebouwd grote en kleine vele met zuilen en trappen Het was de stad de hoofdstad van het land Hier en daar brandde een olielantaarn Het hotste dreunde en ratelde in zijn hoofd Alsof het rijtuig op hol was geslagen Achter hem gaven stemmen die van Philipp Lawson en Thomas de richting aan waarin de koetsier had te rijden Links " — Over het pleintje Ira " — Langs de ruiters rechtsaf " Achter hem staarden vier ogen naar zijn rug Was het verbeelding dat hij de blikken meende te voelen Deze elegante koetsier " in zijn blauwe pak heeft met zijn lippen mijn wang aangeraakt en mij woorden van troost toegefluisterd dacht Sara misschien Nooit meer zou hij dat doen Had zij naar hem moeten spuwen En Thamar dacht misschien aan wat de koet sier gezegd had dat hij alleen een negerin kon lief hebben een negerin kon trouwen Alle mensen zijn arm " had zij gezegd Wij zijn aUebei arm " Ja wij zijn heel arm Theunar omdat wij elkaar niet mogen liefhebben niet mogen bezitten God Allerhoogste help mij help ' ons beiden Een lange weg „ Louisana Avenue " riep iemand in het rijtuig Verder weg was het licht er brandden veel lantaarns Daar boven ligt de schouwburg Ira " zei Thomas luid Waar die wagens en paarden staan " Verscheidene voertuigen rolden tegelijk met de vic toria naar het plein voor het mooie gebouw Uit de schouwburg drong geel licht door de hogeftjoogvensters Gekleurde en blanke bedienden namen koetsen en rij paarden over en bonden ze aan ijzeren palen De familie stapte uit Philipp hielp Thamar Thomas de twee andere dames bij het uitstappen ' s Zomers waren wij hier niet allemaal levend aangekomen " lachte Philipp wij zouden gestikt zijn — met zijn zessen in een victoria Ira was de enige overlevende geweest " Thamar keek Ira aan die licht buigend met de mantels naast de wagen stond Haar gezicht was met rijstmeel bestoven en zo licht en donzig dat het leek alsof het zich elk ogenblik zou oplossen als schuim als sneeuw Ze lachte niet om Philipps scherts Ook Sara lachte niet Haar mager gezicht was ook ge poederd haar zwarte haar in veel la-uUetjes gedraaid het sprong onder haar hoed uit en haar mond was rood als bloederig vlees — zij zag er anders uit dan gewoonlijk bijna meisjesachtig Ira's meesters betraden de grote heil tegelijk met Suske en Wiske 54 veel door elkaar roepende diingende groetende la chende mensen Daarna gingen zij een trap op en kwa men zij in een gang met veel deuren „ Hier — loge vier " zei Lawson terwijl hij een be diende een kaartje liet zien De familie ging naar binnen Leg de mantels op de sofa " zei mevrouw Lawson tegen Ira en Philipp zei na een blik op Thomas Ik geloof dat we Ira niet meer nodig hebben is liet niet Ga vlug naóu beneden op het balkon waar je collega's staan — en amuseer je mijn zoon " Ira knikte en verliet de loge Toen hij de deur sloot hoor de hij nog Thamar gedempt roepen Veel plezier Ira " Hij liep door de gang daarna een trapje op Het gezoem van talloze stemmen drong tot hem door Nu had hij kunnen vluchten Hij had zijn zakken onder de wagen kunnen verstoppen en was er na het toneel stuk niet meer geweest — Te laat Daar stonden de gekleurden die niet bij de rijtuigen moesten wachten achter de loges en balkonzitplaat sen ongeveer twintig jonge en oude mannen Kende Ira een van hen Ja de grijsharige Israel van de Fitzhughs gaf hem een wenk Kom hier staan ben jij niet nikker van Lawson " zei hij Als het donker wordt kan je hier op de grond gaan zitten slapen " Ira keek om zich heen Als hij nu met zijn lege wagen in galop terugreed zijn zakken en het pakje haalde en spoorloos verdween — de voorstelling duur de zeker twee uur — vóór zij thuiskwamen — drie uur voorsprong — allemaal dwaasheid — de bediende buiten zou hem het rijtuig niet geven Wat betekende die kleurige tekening daar beneden die de grote ruimte afsloot waarin de toeschouwers za ten Meisjes in doorzichtige gewaden met vleugels ge baarde mannen met bokspoten overal maskers De lucht was blauw van de kaarserook de gele vlammen flakkerden de mensen wuifden elkaar toe wrongen zich langs de rijen en lazen in papieren Het was heel warm het rook naar was bisambont en stoffige kle ding Die gekleurde afbeelding zou wel het gordijn zijn waarover Thamar verteld had Juist keek zij omhoog naar het balkon en glimlachte zij naar Philipp Sprak zij over Ira de zwarte koet sier die voor het eerst in de schouwburg was „ Veel plezier Ira " had zij geroepen Zij zat met haar beide aanbidders in een loge — de man die haar beminde die haar zo liefhad dat hij de schouwburg in brand zou kunnen steken om haar te mogen redden stond tussen de andere slaven tegen de tegelmuur — daar tussen een diepe afgrond „ Ben jij koetsier " vroeg Israel terwijl hij Ira met zijn vermoeide oude ogen aankeek Ira knikte ja de koetsier Hoe is eten bij Missus Lawson Zij is goed voor nikkers weet ik " Mooi stralend gezicht daar beneden met de roze lippen — een roze wolkje voor de in het avondlicht opkomende maan Ons eten ook goed De twee blanke opzichters stelen Maar goed voor nikkers Massa Fitz hugh vaak weg Reizen Veel eten voor nikkers Oude Israel is in huis Mooi huis Vier nikkers drie blanke bedienden vier diensters " Hij knikte met zijn grafiet grijze hoofd en grijnsde „ Een goed leven — Israel is tevreden bij Massa Fitzhugh " Wat betekende dat bellen De oude man babbelde door — het doffe gonzen en ruisen van beneden werd luider Nu en dan een op zichzelf staand gedruis een stem een lach de roep van limonadeverkopers Het was zoals in het woud thuis — de muggen en vliegen en kevers en daartussendoor de roep van een vogel het brullen van een roofdier Weer luidde de bel Ira keek snel naar de deur Zou hij toch proberen het rijtuig te krijgen Neen het waren blanke bedienden zij zouden hem dadelijk verdenken En als hij zei dat hij iets van thuis moest halen en dat hij de dames en heren na de voorstelling zou afhalen Zou niemand geloven Zou hij het toch proberen De was kaarsen trilden De blauwe damp was als de rook van het offervuur De oude Israel vertelde iets — van Fitzhugh junior en een kerstgeschenk — het smolt samen met de hete lucht het gezoem het roepen der verkopers Weer ging de bel Markibëï^ichien DOOR DE LUIDSPREKER de ASVA 20.20 CabaretachUge notities AVRO 20.30 Gevarieerd progr voor de jeugd 21.35 Stereo Radio Kamerork en sol klass en mod muz 22.30 Nws 22.40 Actualiteiten 22.50 Licht pi progr 23.55—24.00 Nws HILVERSUM n — 298 m — KRO 8.00 Nws 8.15 Badinerie klass pi progr 8.55 Inleiding Hoogmis 9.00 Eucharistie viering 10.00 Nws en waterstanden 10.15 Stereo Mod en klass gewijde muz 11.00 Limburgs Symphonie-ork Promenade concert 11.50 Buitenlands commentaar NCRV 12.00 Stereo Kerkorgelconcert 12.40 Klass pi progr 13.00 Nws 13.07 Voor de kinderen 13.30 Stereo Klass strijkkwartet 14.00 Stereo Klass gitaar muz 14.05 U groeten de Heiligen NRU 14.30 Sportrep en - uitslagen en lichte gram muz CWK 17.00 Geref kerk dienst 18.00 Gewijde muz IKOR 18.30 Waar blijft het Wilde Ganzen-geld 18.45 Kerk veraf en dichtbij NCRV 19.00 Nws 19.07 Stereo Klass gewijde muz 19.30 Geboorteptinen van de reformatie 19.45 Stereo Klass gram muz 20.10 Geeste lijke liederen KRO 20.30 Licht pi progr 21.00 De Spelbreker 21.25 Stereo Me tropole-ork en sol 22.00 Populair progr over actuele godsdienstige vraagstukken 22.30 Nws 22.40 Overweging 22.45 Mu zikale informatie voor kenners en liefheb bers 23.55—24.00 Nws HILVERSUM m — 240 m en FM kana-len draadomroep 3e lijn — AVRO 9.00 Nws 9.02 Licht pi pogr 10.00 Nws 10.02 Juist op zondag 11.00 Nws 11.02 Muz Mozaïek VARA 12.00 Nws 12.02 Ver zoekpl progr 13.00 Nws 13.07 VARA's Popshow 13.45 Lichte gram muz NRU 14.00 Nws 14.02 Progr voor de buiten landse arbeiders 15.00 Nws 15.02 Progr voor de buitenlandse arbeiders AVRO 16.00 Nws 16.02 Rhj'tm and blues op namen 16.35 Country and Westem-muz 17.00 Nws 17.02 Sport 17.05—18.00 dans muz MAANDAG 2S OKTOBEB 1967 HILVERSUM I — 402 m — VARA 7.00 Nws en ochtendgymnastiek 7.20 So cialistisch strijdlied 7.23 Lichte gram muz 7.30—7.35 Van de voorpagina VPRO 7.55 Deze dag VARA 8.00 Nws 8.10 Actualiteiten 8.20 Actualiteitenshow met verzoekpl progr 9.35 Waterstan den NRU 11.00 Nws 11.02 Radio Fil harmonisch örk VPRO 12.00 Gevari eerd progr 12.27 Mededelingen voor land en tuinbouw 12.30 Stereo Muzikale aan winsten 12.50 Tien voor één 13.00 Nws 13.10 Informatie — Ontwikkelingshulp 13.20 Pro memorie 13.25 Semiklass gram muz 14.25 Schoolradio NRU 14.46 Cabaretprogr AVRO 16.00 Voor de vrouw 15.40 Stereo Lichte ork muz 16.00 Nws 16.02 De wereld van de ope ra 17.46 Den Haag aan de lijn HILVERSUM n — 298 m — KRO 7.00 Nws 7.10 Het levende woord 7.15 Badi nerie klass pi progr 7.30 Nws 7.32 Actualiteiten 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.30 Nws 8.32 Voor de huisvrouw 9.25 Conciliepostbus NRU 10.00 Het muziek leven In Nederland van vóör 1940 KRO 11.00 Nws 11.02 Voor de zieken 11.30 Bejaardenprogr NCRV 12.00 Lichte gram muz 12.22 Voor boer en tuinder 12.27 Mededelingen voor land - en tuin bouw 12.30 Nws 12.40 Actualiteiten 12.50 radiosnelbuffet 13.30 Stereo Lichte ork muz 13.50 Schoolradio 14.15 Stereo Ope - ra aria's 16.00 Godsdienstige uitzending NRU Muz progr en wetenswaardighe den uit de provincie Overijsel 16.00 — 16.02 Nws 17.20 Suriname-journaal Spreker mr dr H J Roethof NCRV 17.30 Voor de kleuters 17.46 Voor de kin deren HILVERSUM in — 240 m en FM kana-len draadomroep 3e lijn — NCRV 9.00 Nws 9.02 Gevarieerd pi progr 10.00 Nws 10.02 Pop-muz 11.00 Nws TROS 12.00 Nws 12.02 Actualiteiten 12.10 Ver zoekpl progr KRO 13.00 Nws 13.02 Ac - HEDENAVOND HILVERSUM I — 402 ra — VARA 18.00 Nws en commentaar 18.20 Oude platen 18.45 Klass verzoekplatenprogr 19.30 Nws 19.35 Artistieke staalkaart 20.15 Promenade orkest en solist 20.45 Buiten mijn tuin Is de wereld hoorspel 22.00 The American Brass quintet 22.30 Nws 22.40 Franse chansons 22.55 Licht progr uit Amsterdam 23.55-24.00 Nws HILVERSUM II — 298 m — KRO 18.30 Nws 18.45 Act 19.05 De Bisschop pensynode in Rome 19.10 De Spring plank jonge artiesten met orkestbege leiding 19.30 Progr voor twintigers 20.00 Verzoekplatenprogr 21.50 Wegen door de wildernis 22.00 Licht program ma 22.30 Nws 22.40 Overweging 22.45 Muzikaal sportprogr met commentaren reportages en lichte muziek 23.55-24.00 Nieuws ZONDAG 22 OKTOBEB 1967 HILVERSUM I — 402 m — VARA 8.00 Nws en socialistisch strijdlied 8.18 Voor het platteland 8.30 Weer of geen weer 9.00 Sportmededellngen 94.5 Hu manistisch Verbond toespraak door prof dr Libbe van der Wal IKOR 10.00 Kin derdienst 10.30 Herv kerkdienst 11.30 Vraag en antwoord 11.40 De Open Deur AVRO 12.00 Muzikaal Onthaal bonte muzikale show 13.00 Nws 13.07 Jour naal met o.a Dat andere Duitsland wat moeten wij er mee De toestand In de we reld 13.25 ' n Programma voor alle weg gebruikers 14.00 Stereo Licht instrumen taal ensemble NRU 14.15 Stereo Con certgebouwork en zangsol Om 15.05 — 15.25 Tot beter begrip VARA 16.30 Ste reo Lichte ork muz 16.55 Lichte gram muz 17.15 We moeten het zelf weten 17.50 Nws NRU 18.05 Sportrep en be schouwingen VARA 18.30 Cabaretprogr NRU 18.50 Bij nader inzien VPRO 19.30 Nws 19.35 Volksmuz en verder 19.65 Verslag van een debatavond van CAROL DAY PV/AASHHP.IKZAL HIER WOETEN VERZOEKEN JE ZO GAUW MO ¦ UJK N^aR BABRietA TE VERGE ' I HU KENT DIE LONDOS PANDA en de MEESTER-VER VALSER gaat leiden " prevelde deze Men is nu een maal niet gewend aan vliegende schotels in deze omgeving Ik vraag me af of dit nu wel nodig is Het heelal-baaske schijnt be kommerd te zijn over een fluts of zoiets maar zijn bezorgdheid gaat wel ver " Al spoedig bleek dat hij gelijk had Een oplettende wandelaar was de eerste die het naderende voorwerp in de lucht ontdekte Zijn 21 Astral schudde vastberaden zijn hoofd en maakte zich gereed om zijn vliegende schotel te laten komen „ Mooie juwelen mogen niet fluts doen " ver klaarde hij Daarom tuigvlieger hierheen " Met die woorden drukte hij het knopje in zonder op het zorgelijke gelaat van Joris te letten Ik ben bang dat dit tot grote moeilijkheden opgewonden kreten deden andere voorbijgan gers opkijken — en binnen korte tijd ontstond er een grote opschudding „ Een vliegende schotel " riep men „ Een invasie van Mars We zijn verloren f ' y «^ Maar de schotel parkeerde vreedzaam mid den op straat zonder dat er iets naars ge beurde Alleen het verkeer raakte natuurlijk wat in de war ÖfitwM fettm msi/fL moet toch mt eiM mmen ffHoncfermtetinfm nüisere^tMinetocn - r ff/ets y —-" ¦ - Or '<^ V'i".VV ^ latsen fweïkster schoolopleiding en niet leid m plezierige werkkring irecteur van de Stichting sbedryf Ramstraat 39 UTRECHT eibelichter ekt tot aanbeveling itelüke voorschriften chrifteUik bij de directie tracht Lucasbolwerk - 5 »- huis ht funirtie van M KRACHT apotheek hekersassistente zal a ' ich is niet strikt vereisi in leeftijd opleiding fjj directeur-econoom Posities Nederlandse schepen Aaltje 20 v Rotterdam n Londen Aardenburgh 20 te Antwerpen Abbekerk vemn 20 v L Marques n Beira Achilles 20 te Valparaiso Adara 19 te Montevideo Adm Courbet 19 te Lissabon Adonis 20 v Rott te Amsterdam Aeneas 19 v Haifa te Patras Ai'amak 19 750 m ZW Kaap Verd eilanden Alberta 18 v Gothenburg naar Alcetas 18 150 m N Benghazi Akhiba 19 op rede Ojeddah Alcor W 18 te Southampton Alcyone 18 v Manchester n Pen - maenmawr Alderd L p 20 Hanstholm n Dene - marken Algol 19 220 m ONO L Marques Algorab 19 600 m ZZW Kaap Ver - dlsche eilanden Aikes 19 400 m NNW Kaapstad n Dubai Alletta 19 200 m NO K Vlllano Alnitak 19 215 m ONO Mozambi - que Aludra 19 op 1100 m N Natal Ammon 19 op 380 m NO Azoren Ampenan 19 v Montreal 7 nov te Kaapstad • Amstelhof 19 15d m NO B Papan Amstelkroon p 19 Formosa Amstelmeer 19 800 m O Ceylon Amstelpark 20 te Mobile Amstelsluis 19 650 m N Midway Amsteistad 20 v Tobata n Westk USA Amstelveld 19 380 m NO Darwln Anda 18 v Knarrevik n Zwolle Andyk p 19 Tanger n Genua Angolakust 19 v Abidjan n Sinoe Anhoit 20 V Par te Antwerpen Anna Broere 21 te Antvi Anne Herfurth verm 20 v Capelle au Bois naar Rotterdam Annemarie Böhmer 22 te Alexan - drie verwacht Annenkerk 19 130 m ZZW Mozambi que Annie G 19 v Shoreham n Vlaardin - gen Antilia 20 v Ipswich te Rotterdam Archimedes 19 220 m NNO Azoren Ardeas 20 v Rotterdam n Malta Ardito 18 te La Coruna Arendskerk 19 v Durban n Las Paimas Argos 19 v Genua n Plreaus Arrow 19 v Antw te Londen Artem.s 20 v Rott n Gibraltar Aruba 20 te Londen Arvo 18 V Londen n 5t valery Asmidiske 19 vNorfolk n Avon - mouth Aspera p 19 Hoburg n Hamina Astra 19 v Londen te Rotterdam Atlantic Cornet 17 te St Croix Atlantic Star 17 te Grenada AHantide 20 te Savona Attis 20 V Miami te King'ston Audacja p 20 Cromer LS naar Audrey Johanna p 19 Brunsbuttel Aiikes 20 te Kenitra fianssn 20 tt Tandjong Mani Barbara 17 v New York n Port Limon Batavier 5 p 20 Dakar n Las Pai - mas Batjan 19 565 m OZO yokohama Bawean 19 930 m WZW Las Paimas Bengalen 19 450 m NO St Helena Bengkalis 20 te Port Swettenham Berkelbora 19 v Amst n Narvik Berkelstroom 20 te Rotterdam Bern 19 v Amst n Avonmouth Bernard John 21 te Middtesbro Bernin » * 75 m Z Azoren Beta 20 in Falmouth Bay Bevesier 19 te Rotterdam Bierum 20 v Rott te Antwerpen Btntang 19 v Ras Tanura n Bom bay Biscaya 20 v Antw te Rotterdam Bonalide 20 te Oagenham Boreas 19 v AMcante n Cartnagena Borelly 18 v Norrkoping naar Borneo 19 v Dumaguette te Cebu Bothnia p 20 Kiel n Skutskar Bovenkerk 19 v Antw te Hamburg Breehees p 19 Sandettie LS Bree Helle 19 90 m W Ouessant Bresvryd 20 v Antw te Rotterdam Brinda 20 v Wemeldinge te Leith Brinio p 19 Kiel n Oulu Britsum 19 op 910 m OZO Tokyo Brouwersgracht 19 v Hamina naar Bordeaux Buks 20 V Londen te Zaandam Calamares 19 op 450 m W Azoren Calchas 19 v Ryeka te Catania Capella 20 te Soderhamn Carasso p 19 Üdsira n Bremen Ceres S 19 te Terneuzen verm 20 n Zierikzee Charis 18 75 m NNO Santiago de Cuba n Aruba Chiron 18 te New York Con Brio p 19 Ouessant Confid 19 te Colchester Contact 19 V Rott n Bergen Coria 19 te Delfzijl Cornelia B 1 21 te Houston Cornelia B 2 20 v Runcorn n Rott Cornelia B 3 22 te St Lucia Corn Broere 20 te Brunsb Corona 19 v Rott te Hul Cresta 20 te RouaftH Oaje Böhmer 19 300 m Z K Hat - teras Deltadrecht 19 350 m ZZO San José de Guat Deo Gloria 20 v Rouaan n Leixoes Despatch 20 te Rochford Diemerdyk 19 v Hamburg n Antw Dietcrt p 19 Brunsb n Bridgeport Diligentia 20 te Antwerpen Uina 18 V Rochester te Londen Dinah 20 v Rott n Norrkoping Dintelborg 20 te Amsterdam Ointeldyk 19 te Vancouver Diogenes 19 v Buenaventura n Guayaquil Dirk D verm 20 v Colchester n Rotterdam Dongeborg 18 te Milfordhaven Dordrecht 19 op 130 m ONO Ba - hama Draco 19 v Rotterdam n Bilbao Dutch Mate 20 te Rotterdam Echo 15 v.d rede te Kaapstad Eddystone p 19 Dungeness Eemhaven 19 60 m ZO Eist Lon don Eems 22 te Gent verwacht Eemsmond 20 te Boston Eerbeek 19 v Walkom n Cala's Electron 19 te Amsterdam Elizabeth Broere 20 te Brunsbuttel - koog Els Teekman 20 te Chepstow Elsa 20 V Amsterdam n Delfzijl Embia 20 v Rott n Amsterdam Emerald Trader 20 te Gent Empire 20 v Londen te Rotterdam Engelina Broere 20 te Antwerpen Esperance 20 v Harlingen n Fal - kenberg Favoriet 20 v Rott n Immingham Fem 19 Larvik te Franeker Flevo p 20 Hornsrif n Halden Flevoland 20 te Harlingen Frans Böhmer 20 te Rotterdam Frans \ Seumeren 19 v Amst n Kalundborg Frigro 19 te Hamburg Gaastértand p 19 Fernando No - ronha Ganymedes 19 v Calloo n Matarani Gazelle 20 te Koog a.d Zaan Geertje Buisman 19 420 m W Fini - sterre Geestdam 20 te Ipswich Geestdiep 20 te Maassluis Geestsluis 19 te Maassluis Geeststar 19 v Barry n Barbados Genca p 20 Gotland Giessenkerk 19 v East London n Port Elizabeth Globe 20 V Rott te Boston Gorredyk 18 te Lake Charles Grada Westers 18 v tJmuiden n Bridgwater Graveland p 19 Kaap Verd eil Grebbedyk 20 v Rott n Hamburg Gronitas 20 v Rott n Greenwich Grootekerk 19 520 m O Socotra naar Durban Hathor p 19 de Burlings n Antw Heemskerk 19 200 m W Conakry Heerengrscht p 19 Ouessant Helena p 19 Malta n Benghazi Helios 19 te Newport Mon Henrica Ttiekia 19 v Bayonne n Antwerpen Hermes 19 op 420 m ZW Azortn Herta 18 v Halmstad naar 7 Hilversum 19 150 m NNW Azoren Hinde 18 v Newport te Barry Hoendiep 18 v.d Duins naar Holchart 19 te Esbjerg Hollands Dreef verm 24 v Brisbane naar Singapore Hollands Duin 20^375 m NO Sin gapore n Yokohama Hoogkerk 19 v Tanga te Zanzibar Hoop 19 V Glasgow te Antwerpen Horizon 18 te iJstad Houtman 19 v Singapore n Moga discio Huybergen 19 te Dakar Ida D 21 fe Amsterdam ¦ „ Ida Jacobs 19 650 m ZW Socotra imbet 19 50 m N Porto Rico Ipswich Pioneer 20 te Yarmouth Ipswicn frogress 20 te Rott Ipswich Purpose 20 te Ipswich Isis 19 op 470 m W Ouessant Ittersum 23 te Amsterdam verw Jacaranda p 20 Ouessant Jacob Teekman 18 v Londonderry naar Arklow Jacq Broere 20 te Rott Jaguar 19 in Perz Golf n Colombo James Benedict 19 250 m NW Lima Jannie 19 v Skoghall te Amsterdam Jans 20 v Amsterdam te Londen Jean E 20 w Londen te Amsterdam Jell 19 V Delfzijl te Hamburg Jetty 17 te Norrsundet Johannes p 19 Borkum n Sodertelje Jolanda Smits p 19 K St Vincent Jonet 18 V de Duins schuilen Jupiier 18 te Bilbao Jurjen de Vries 20 v Rott n Londen Juvalta p 20 Finisterre Kamperdyk 19 100 m ZZW K Hst - teras Karimun 19 170 m Z Nicobaren Katendrecht 20 v Rott te Hamburg Keizersgracht 20 te Jersey Kemphaan 24 te Famagusta verw Keyser 19 v Duinkerken n Casa blanca Kieldrecht 19 240 m NO Mauritius Klaziena 20 v Visby te Gent Kreon 19 op 160 m ZW Landsend Kwiek 19 V Rott n Aberdeen Labotas 19 v Oporto n Gibraltar Labrador 20 v Rott n Bayonne Langkoeas 20 v Belawan te Padang La Palomfi 20 te Londen Laura Christina p 20 Ouessant Lauwersborg 19 v Ymuiden n Ply mouth Leemans 20 te Honfleur Leenderf Broere 21 te Coieraih * LeiderkerK verm 21 v Mtwara n Rott Lely 19 te Kenitra Lelykerk 19 v Kaapstad n L Paimas Leonard Böhmer p 20 K Villano Leonidas 20 v Amst te Rotterdam Leuvehaven 20 v Aarhus n Rott Leuve Lloyd 19 415 m W Ouessant Libertas 18 v Tripoli te Benghazi Lifana 19 165 m NO K Villano n Rotterdam Limburg 19 v Bombay n Karachi Lingeborg 19 te Utrecht < oire Lloyd 18 te Napier Loosdrecht 19 150 m NNO Comoro eil Louise 19 v Grouw te Amsterdam LubOK 19 te Vlissingen Lukas M 19 v Londen naar Lumey 19 v Sundsvalt te Groningen Luther 18 te IJmuiden Lycaon 20 v Bremerhavcn te Antw Maarsbergen 20 te Avonmouth Maasdam 19 op 600 m O St Helene Madison Lloyd 19 170 m OZO Durban Main Lloyd 19 120 m ZZO Golf de Du Ice Makkum 18 v Darlowo naar 7 Marconi 19 te Bagnoli Mare Iratum p 20 Kiel n Kopenha gen Mare Liberum 20 v Rott n Gunness Margaretha Smits 20 te Rott Marian Maria p 19 Elba Man-Ann p 19 Wight Marie Sophie p 18 Lizard Mariscal Lopez 20 155 m ZW Oues sant Marne Lloyd 19 190 m N Fortalcza Martinistad p 19 Lynas Point Marva 19 v Haifa te Galatz Maryke Irene 20 te Genua Maud p 19 Kiel n Gdynia Medit Sprinter p 20 K St Vincent Meerdrecht 19 330 m WZW Lands - end Mees Cremer 20 te Varmouth vanv Meeuw 19 v Par te Antw Memnon 16 v Houston n N Orleans Mentor 19 op 150 m O Sicilië Meppel 19 v Vlissingen naar Mercunus p 19 de Casquets Mercurius 20 te Vlissingen Mersey Lloyd 19 180 m NO Mau - ritius Meteoor p 20 Kiel n Norrkoping Minoi 19 V Bremen n Rott Missis.ppi Lloyd 19 140 m NO K Hatteras n Cabinda Mithras 20 v Amst te Rotterdam Mitropa 16 te San Juan PR Moerdijk 19 op 630 m WZW Scilly Moerdyk M 20 te Selby Musi Lloyd 19 v Ojeddah n Cal cutta Mytem p 20 Kiel n Stockholm Mynias 20 te Napels Nassauhaven 20 te Rott Neder Ebro 20 te Beira Neder Eems 19 220 m WNW Aca - pulCQ Neder Uinge 20 te Timaru Neder Rhone 20 v Hamburg n Bre - merhaven Neder Ryn 17 te Osaka Neder Weser p 19 Comoro eil Nederland 20 v Strelsund naar Neeltje Broere 20 75 m ZW Oues - sant Mepiunus 20 te Lowestoft Netty 20 te Bremer Neutron 20 te Yarmouth Nimrod 20 te Sheerness Nine 20 v Patres te Rott Noord p 20 Dungeness n Cardiff Noordwyk 19 te New Orleans Nore 19 v Newcastle n Stockholm Nusakan 20 v Rotterdam n Mostyn Nushaba p 19 K Spartivento Nykerk 19 v P Elizabeth n East London Oldambt 19 te Winschoten Olive 20 V Londen te Dordrecht Olympia 20 v Kenitra te Velsen Oosterdiep verm 20 v Dieppe n Gravesend Oosterhout 20 te Newport Mon Oranje Nassau 19 te Paramaribo Osiris 19 op 125 m ZW Miami Ouwerkerk 19 200 m NO Las Paimas Overysel 19 v Singapore n Shanghai Pallas p 19 Oporto n VIgo Parisia 19 v Parijs n Rouaan Parthenon 19 op 480 m ZW Azoren Paul Westers 18 v Silloth naar Pergo 20 te Amsterdam Pencles 20 te Guayaquil Peter p 20 Kiel n Stralsund Phidias 19 v Rott te Hamburg Pirola p 19 Cromer n La Coruna Plancius 20 v Londen naar Poeldijk 19 op 590 m O.K Race Polydorus 20 te Makassar Poolster 19 V Tokyo n Balboa Primus p 19 Oran n Bayonne Prins Alexander 19 56 m ZW Belle Isle Prins Ph Willem 19 te Rotterdam Prinses Anna 19 310 m WNW Landsand Prinses Emilia IS v Milwaukee n Montreal Prinses Margriet 19 480 m OZO K Rare Prinses Margriet I.V 20 te Amst Prinses Wilhelmina 19 te Par Proton 19 te Felixstowe Provenierssingel 19 300 m ZW Reunion Prudentia 20 te Wells Queen of Sheeba p 19 Toulon naar Assab Rakei 18 v Londonderry n Roches ter Ranoiontein p 19 Finisterre Reggeborg 19 te Colchester Regina 20 v Stralsund te Weill Regina Ida 20 te Londen Reiger 20 v Duinkerken te Antw Rempang 20 op 52 m N Belawan Res Nova 20 te Wells verm 21 n Selby Rhone 19 v Glasgow te Rouaan Rini 19 V Goole te Delfzijl Robox 20 V Algiers te Avonmouth Rochab 19 v Iskenderun n Beyrouth Roelof Buisman 19 v Whitehaven n Rotterdam Roelof Jan 19 te Kotka Rondo 20 150 m ZW Ouessant Rose 19 125 m W K Matapan Rotterdam 21 te New York ¦ Rotti 19 op 320 m N Guam Rowin 20 te Ponce Ruys 17 V Hongkong n Keelung Ryn 18 v Newcastle NSW naar Rynborg 19 te Kirstinehamn Ryndam 20 v New York te Lis - sabon Sabang 20 te Singapore Sanana 16 ten anker K St Jac - ques Sandenburgh 19 v Rott n Fowey Santa Margherita p 19 Dungeness naar Ferrol Schiedyk 19 3ë0 m ZW Azoren n P Cabello Schoonebeek 19 v Shoreham n Kot-ka Schouwen verm 20 v P Elizabeth naar Middtesbro Seabreeze 19 v Londen te Antw Sea Wyf 18 v Torbay naar Seine Lloyd 20 te Suva Senang 20 te Teignmouth betas 20 v Vlaardingen n Ipswich Sheratap 18 te Liverpool Siaoe 16 op icde Singapore Silva p 20 Kiel n Ornskoldsvlk Silvaplana 20 te Rotterdam Silvretta 19 te Rotterdam Simonskerk verm 20 nm v Amst n Kaapstad Sinon 20 v Curacao te La Gualra Skadi 19 op 320 m N Belem Socatres 19 v Nickerie n Rott Sont 20 V Londen te Roti Spaarneborg 22 te Bridgwater verwacht Spsarnekerk 19 v rede Kaapstad naar Las Paimas Speed p 19 Brunsb n Holland bpes Major 19 v Hufl naar 7 bpica p 19 Brunsb n Middlesbro Spolesto 18 V Rott te Dublin E ^ Annaland 17 ta Durban Stad Kampen 19 175 m Z Lissabon Stad Maastricht 19 60 m O Augusta Staffan p 19 Ameland Stanislas 20 135 m ZW Ouessant Statendam 20 190 m NNO Okinawa naar Honghong Statenlaan p 19 Cherbourg n Rott Steady 19 v Grangemouth n Lon donderry Steenkerk 19 op 172 m Z Dakar Steenwyk 19 te St Vincent KV Stella 19 V Kalmar te Gefie Stella Maris t 19 te Londen Steven 19 300 m W Jamaica Straat Chatham 19 v Kaapstad n Fort Dauphin Straat Clarence 19 op 250 m N Darwin Straat Cook 18 te P Elizabeth Straat Fiji p 19 Addu Atol n Sin - gapore Straat Frazer 21 ta Singapore verwacht Straat Putami 19 v Rio Janeiro n Kaapstad Straat Fushimi 17 te Yokohama Straat Ie Ma're 17 te Lagos Straat Lombok 20 te Portland Straat Luanda 20 te Hobart Straat Mozambique 19 360 m Z Cey lon Straal RIo 19 v P Gentil n Loan - da straat Soenda 20 te Hongkong Strebo p 19 Beachy Head Subra 19 150 m NO Natal Sumatra 19 SO m O Gibraltar Sylvia 2 19 te Zwijndrecht Tanny 21 v Londen n Vlaardingen Tare p 19 Guernsey n Recife Taras 19 lOO m ZW Ibiza Tegeiberg 21 te Hongkong • Telamon 20 v P Barrios n fffclfn Ihea p 17 Lizard n Pasajes Themis 20 te Puerto Plata Theodora IS v Stanlow n Douglas Theron 20 v Amst n Demerara Thuredrecht 19 750 m NO K Race Tilly 20 te Zaandam Timo vertn 20 v King's Lynn n Rotterdam Tjikampek 20 540 m NNO Sey chellen Tjiluwah 19 v Sydney n Brisbana Tjimanuk 20 € 0 m NNW Cape Reln - ga Tjinegara 20 400 m NNW Gcraldton rjipondoK 17 te Shimizu Tiinitas 20 v Poole naar Trio 19 Tn Barnstaple Bay Triton 19 V San Lorenzo n Balboa Tromp 19 V Casablanca te Leixoes Tubo 20 te West Hartlepool Tugro 20 v Bordeaux te Antwerpen Twebro 18 te Gustafsberg Twee Gebroeders p 19 Ceuta Tyro 20 V Havre ta Rott Utrecht 16 v Vancouver n Los An geles Valkenburg 18 v Londonderry n Aiexandrië Valkenswaard p 19 de Theems Van Brakel 18 te Newport Mon Van Cloon IS v Singapore n Mel - bourne Van Noort 20 t « Devonport Vanda p 20 Vlissingen naar Vclox 19 v Rott n Newcastle Veritas 20 v Immingham ta Parth Vesta B IS te Dagenham Vesta S 19 V Stockholm te Gefle Victory 20 v Hull te Antwerpen Victress 19 v Rott te Hull Villarrica 19 300 m ZW Bermuda Vllestroom 20 ta Amst "~ Volente 19 v Rott te HuU Walcheren p 20 Okinawa n Muroran Walenburgh 20 te Bordeaux Waterland 19 te Hamburg verm 20 naar Bremen Wegro 20 te Flixboro Westland Trader 20 te Vlaardingen Westropa 19 450 m NO Sombrero Willem Fortuin p 19 Kiel n Karls - krona Willem Koerts p 20 Ceuta n Felix - stowe Willy 19 V Treport n Newport Wilpo 18 te Stugsund Wim 2 19 100 m ZW Ouessant Witmarsum 19 v Havre n Antwer pen Woensdrecht p 19 de Azoren Woltersum 19 v Rott n New Orleans Wonogirj 20 155 m NNO Sydney Wonosari 19 rede Abu Dhabi Wuta 19 v Delfzijl n Ahus Ysel 19 V Londen te Amsterdam Yselhaven 20 v Brest n Casablanca Zaankerk 19 180 m O Madeira Zaanland 20 te Lake Charles Zephyr 20 v Dover te Rotterdam Zonnekerk p 19 Kaap St Vincent Zwartewat-er p 20 Calais n Treport Tank vaart Abida 19 op 500 m WZW Seattle 22 te Anchorage verwacht Acila 19 V Lavera te Rotterdam Acmaea 19 op 330 m W Gamba 31 te Curacao verwacht Acteon 19 op 850 m W Finisterre Ameland 19 op 70 m NO Azoren Area 20 v Teesport te Rottordam Atys 21 le Trinidad « Avedrecht p 19 Cochin n Perz Golf Caltex Amsterdam 19 430 m N Pto Rico Caltex Arnhem p 19 Kaap St Vin cent n Brunsbuttel Caltex Eindhoven 19 940 m ZW Azorfln Caltex Gorlncham 19 45 m W H v Holland Caltex Madrid 19 70 m ZO Mossel - baai Caltex Naples 20 te Kopenhagen Caltex Nederland p 19 Lissabon Carib Trader 20 ten anker Marsa el Brega Chevron the Hague 20 440 m WNW Bombay Ctnulie 19 v P Cardon n de Mer - sey Crania 19 op 1500 m W Gibraltar Dallia 20 v Kharg Isl te Kaapstad Üaphne 19 650 m NNO St Helena Oiadema 21 te Lavera daarna Es Sider - Rorrerdam Dilome 20 op 280 m Z Sydney Dione 19 op 360 m W Sabang Doelwyk 19 480 m ZW Mossamedes Dorestad p 19 Finisterre n Stan-low Dostna 20 op 195 m W Sabang 28 te Kharg Island verwacht Esso Rotterdam 19 v Amuaybaal naar Havre Forest Hill 19 1170 m ZW Azoren Forest Lake 19 100 m Z Socotra Forest Town 19 500 m ONO Bar bados Gulf Hansa 19 90 m ZO Mozam - bique Gulf Italian 19 130 m NO Socotri Gulf Swedfe 19 215 m Z Socotra naar Mena Kaap Hoorn 19 600 m NW Fini - sterre Ksbylia 19 te Curacao daarna Kaapstad - P Bukom Katelysia 19 940 m NO Barbados Kelletia 19 op 50 m W Oporto Kenia 19 v Aalborg n Petit Cou - ronne Khasiella 19 830 m OZO Bermuda Kopionella 19 te Gothenburg ' Koratia 19 v B Papan n Singapora Vietnam Korovina p 19 Ouessant n Rott Kosicia 19 V Tripoli n Spezia Krebsia 19 op 524 m WZW Lands-end Kryptos verm 20 v Thameshaven n Klllingholme - Rotterdam Kylix 19 V Curacao n Nassau - Ba hama Moordrecht p 19 Cabot Str Munttoren 20 te Bandar Shapour Mydrecht 19 v New York n Aruba Naess Lion 19 250 m ZO Oar es Salaam Niso 19 op 330 m W Walvisbaal Ondina p 19 Durban n Mena Onoba 19 op 430 m O Mombasa P G Thulin 19 97 m WZW Fini - sterre Purmsrend 19 v Aden te Durban Schelpwyk 19 360 m W Landsend Sepia p 20 Comoro eil n Mena Tahama 19 v Isle of Grain n Hel - singborg Tamara 19 op 200 m NO Curacao Vasum 19 op 520 m O B Aires Videna 19 v Rott n Las Paimas i/itrea 18 te Puerto Miranda Vivipara 19 600 m ZO Bermuda Vlieland 19 130 m Z Luderitzbaal Westertoren 19 100 m WNW Swan - sea Zafra 19 460 m ONO St Helena Zaria 19 op 150 m Z Majorca Zeesleepvaart Barentsz Zee 20 te Curacao Clyde met booreiland 19 100 m Z Takoradi Elbe 20 nog te Seria Hudson met 2 zuigers 18 325 m Z Socotra Loire met „ Artlmida " 20 ta Sin gapore Maas met baggermateriaal p 20 Cherbourg Mississippi 19 in Perz Golf Noordzee met „ Artemida " 20 ta Singapore Oceaan met 2 pass schepen 18 625 m WZW Freetown Oostzee met baggermolen en 2 bakken 18 300 m NO Paramarib » Tasman Zee 20 nog te Malta Thames 20 nog te Sfefle Witte Zee met sloopschip 18 575 m ZW Azoren Zwarte Zee met 2 bakken 18 140Ö m W Galapagos ell 
14 KATEBDAO tl OKTOBER 1967 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD BOI^TMANTELS STOLA'S NERTSKRAVATTEN STELT U PRIJS OP EEN GOEDE BONTMANTEL EN PRETTIGE BEDIENING WIJ BIEDEN U DAT In ons 25-]arig beslaon als speciaal-bontzaak hebben wij duizenden bontmantels ver kocht met de zekerheid dat de dames ook echt geslaagd waren Wij zijn dan ook aangesloten bij BONT WAARBORG dit geeft U de garantie dat U niet teveel betaalt en een goede aankoop doet Met onze sortering van honderden bontmantels heeft U een keus die U nergens vindt KOMT U EENS VRIJBLIJVEND ONZE KOLLEKTIE INZIEN HET VERPLICHT U TOT NIETS RonApaleisi Rontanie WITTEVROUWENSTRAAT 5 UTRECHT — TELEFOON 17752 ^ fiS ALS Pijlsnel Continu gas op de plank 123 km/u - Daf kan het heb ben met zijn vinnige 40 pk Acceleratie fan tastisch van 0-50 km/u in 6 seconden DAF heeft alles plus Leuk en gezellig maar het mooiste cadeau dat u uw familie kunt geven is - uw eigen aanwezigheid Doe mee met die honderden andere St Nicolazen die hun familie in dat verre Canada gaan verrassen Vraag uw reisbureau om inlichtingen over de St Nicolaasvluchten van de Canadian Pacific Airlines Moet u gewoon voor zaken naar Canada Geen probleem Ook voor u hebben we een mijter en een baard klaarliggen St Nicolaasvluchfen Zeker Wij njn een Cana dese luchtvaartmaatschappij die Nederlanders over vliegt naar Canada Hier in Holland hebben wij uw gezellige Sinterklaasfeest „ ontdekt " En wij wiUen u nu graag helpen om die fijne sfeer over te brengen naar uw familie in dat verre Canada Al onze snelle non-stopvluchten heten daarom in de maanden oktober november en december St Nico laasvluchten can MCANADIANP Dat is niet alleen maar een naam Als u met een van onze comfortabele Jet vliegtuigen de kilometers overbrugt naar uw lang-gemiste familieleden geven we U bijvoorbeeld uw eigen mijter en baard CANADIAN PACIFIC AIRLINES Dat geeft een leuke ontspannen sfeer in het vlieg tuig en u kunt vast oefenen voor Sinterklaasavond in Canada Hirsch-gehom ' teidseplein Amsterdam Tel 020-235062-224444 Weslblaak 10 Rotterdam Tel 010-120035 Om de St Nicolaasstemming erin te houden wordt er bovendien met gulle hand strooigoed rondgedeeld JJw CPA'kerstreis ' 67 voor o.a 3'weeks familiehezoek 21 dec ' 67-10 jan ' 68 tegen het speciale tarief ad » f862 - p.p » plus verpL IT-toesïag ad ƒ 255 ' voor verblijfskosten wordt georganiseerd door Reis ' en passagehureau VAN NIMWEGEN UTRECHT Voorstraat 88-90 t/o Boothstraat Telef 030-11837 * b.g.g 12497-23121 Telex 47221 voor reizen met service ZEIST Ie Hogeweg 24 Tel 03404-17700/11221 NEERIBKOSEEHSTEHEISBUREJU Lissone Lindeman iBOEKUWl Lissone Lindeman ZAKEN - VAKANTIE EN BEZOEKREIZEN BIJ F D Rooseveithuis te Doorn Het in aanbouw zijnde diakonaal recreatiecentrum van de nederlandse hervormde kerk speciaal inge richt voor gehandicapten vraagt per 1 december a.s ASSISTENTEN IN DE HUISHOUDING EN IN DE KEUKEN Geboden wordt een afwisselende werkkring met een 5-daagse werkweek Een ruime zit-slaapkamer is beschikbaar De salarissen zullen afhankelijk van leeftijd en ervaring nader worden overeengekomen Sollicitaties kunnen worden gezonden aan de direc trice Maliesingel 26 Utrecht tel 030 - 13925 Wij zoeken voor onmiddellijke indiensttreding een VERTEGENWOORDIGER voor de verkoop van onze afdeling stalen buizen en aanverwante artikelen in de provincies Utrecht Gelderland en omstre ken Wij bieden een goed salaris aangename werkkring met auto Zij die reeds in deze branche enigszins in gewerkt zijn gemeten de voorkeur Sollicitatiebrieven eigenhandig geschreven te rich ten aan Adr van der Foort n.v BOVENDIJK 36 KWINTSHEÜL gem Wageningen waarom rijdt u DAF44 Dit vroegen wij vorige week 98 DAF 44 bezitters • ingenieurs 12 architecten 6 automonteurs 7 kantoorbedienden 20 tuinders 2 persfotografen 3 adjunct directeuren 3 restaurateurs 6 programmeurs 4 kulkensexers 1 mannequins 4 hostesses 7 wereldreizigers 1 technici 13),autojournaiisten 5 garagehouders 2 sleepbootkapiteins 1 zangers 1 Antwoorden die veel overeenkomst vertoonden zijn uit overwegingen van ruimtebesparing samengevoegd tot één antwoord Garantie Een vol jaar garantie on geacht het aan tal kilometers en bovendien een netwerk van 1500 dealers in heel Europa - wat ' n zekerheid Safe En door het geweldige uitzicht én door het feit dat Je dankzij de Variomatio niet wordt afgeleid kun je je helemaal ¦ concentreren op het verkeer Accessoires Geen flauwekul van extra betalen voor dit extra voor dat Bij de Daf 44 zijn al die dingen inclusief Behalve het schulf > dak maar dat is normaal I\^axi-grip Daf Variomatic volautomatische transmissie con tinu variabel tussen 15,44:1 en 3,87:1 met vol - automatische redul^tleregeling Robuust Ondanks zijn sier lijke lijn is de Daf 44 zo robuust als je maar kan verwachten van een fabrikant die ook vracht wagens maakt Ruimte ruimte Ik reis met één geweldig grote koffer die ik op rriaat heb laten maken voor de enorm grote kofferruimte van Zorgeloos Géén water géén antivries géén doorsmeren géén zorgen over controle en onderhoud - alleen maar lekker rijden Elegant Het koetswerk van Michelotti is een juweel van vormgeving Van mij krijgt hij de Grand Prix d'Elégance hoor mijn Daf-44 130x90x40 cm Wendbaar Onze straat is minder dan tien meter breed daarkanikinéén keer draaien plus het pienterste pookje ter wereld automatic / variomatio Ontdek wat scherp intelligent autorijden is test'm zelf U kunt pas over de DAF praten als u er in gereden iiebt Wij nodigen u uit dat te doen Bel de DAF dealer in uw omgeving en maak een af spraak voor een uitvoe rige vrijblijvende " test-^m-zelf rit " Indien u deze coupon invult sturen wij u nadere Informatie * stuur mij zonder enige verplichting informatie over DAF 44 DAF 33 DAF bestelwagen DAF piek - up onderstrepen wat u wenst g Naam Straat Plaats In enveloppe verzenden aan DAF Eindhoven Frankeren als brief Ezm f6.250 - af fabriek EzaaiaL's >€ Door Hans Veldhuis DEN HAAG — Samen met 1 weerofficier B Jonkman zitb in een oude Ford Consul welki ste gang naar de sloper nog voor het goede doel is uitg Kikvorspak aan duikbril o voorhoofd ademslang van de long voor de borst Jonkman l motor grommen duildeider brandmeester C J van Da maakt buiten een gebaar „ aan " en het Fordje schiet mi sprong vooruit Aan het eind % aanloop zien we uit een ooghoi de snelheidsmeter op vyftig We zetten ons schrap bonzei een klap over de walkant en ei dan in een oorverdovende dat het water bij die snelheid goed beton had kunnen ziji motorkap is losgeschoten onze bank is verschoven er drijf koplamp in het water En wij drijven ook wonder wonder De raampjes zijn V voorschrift gesloten en gedu de paar minuten ronddobber een wagen waarin het watei venijnige straaltjes binnend verbazen we ons over het g van de klap en maken we om lijk over de angstige gezichtei de kant Rusig wachen de ' beldruk binnen en buiten gelijk de portieren open Zo stond he minste in het boekje De eerste aanvwjzing dat het je niet alles vertelt krijgen vi de neus van de Consul steeds v gaat zakken Het water spu borelt nu alleen aan de voo binnen stijgt dan tot onze s ders zodat we over de rugle van de voorzitting naar aeh moeten kruipen Achter de lu aan die door zijn opwaartse dr auto steeds meer in een ver positie brengt Onverwacht kraakt er iets i dak dan een dof klik-klak g Het dak knikt scherp naar bi Jonlunan krijgt nog juist een duw tegen zijn rug die do luchtcilinder wordt beschermc sclirikt nauwelijks wringt zich de achterbank en grinnikt laco „ Nou weten we gel^k hoe dal zo'n dak gaat " Dat is het ste wat hij kan uitbrengen plotseling ontwijkt onze mooie bel langs de achterbank door d ' erruimfe naar buiten bruis water binnen en wordt alles z Op de tast grijpen we het r stuk blazen het leeg ademe vertrouwde perslucht in zett £ bril op Na enig rondscharrelen in zijn kop neergekomen wager door het ingedrukte dak benau '< lein is geworden vinden we portier stijgen naar de opperv i.Mooie luchtbel " moppert Jonl als we heelhuids en druipend i • sade staan Oude auto's Het heeft een • respectabel a oude auto's en vele weken tij test om een gelijk te bewijzei eigenlijk al bij voorbaat onomstc vast stond Iedereen die ooit auto het water in heeft zien i of er een langzaam heeft zier l^en heeft het geweten maar wust geweigerd om er de enige conclusie aan te verbinden E " ïoet luiden Slechts in zeer bijzondere ge ^ " ntstaat boven de hoofden va inzittenden een luchtbel waar • tunnen ademen tot ze in staa w » de wagen te verlaten Indi gevolgtrekking het is levensge ' Üb om er op te rekenen da • ïergeBjke luchtbel aanwezig zai * Iet andere woorden de alge ongeraden methode om uit eei « ende auto te ontsnappen is o ] zachtst gezegd hoogst riskant Toch wordt die methode in Nederland en ook buiten onze ^ en geestdriftig aanbevolen er ^ ele honderden automobilister " nstrueerd met behulp van c cabines die in zwembaden w " eergelaten Het voortreffelijk 
STSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 LA'S tEDIENiNG bontmantels ver eslolen bij BONT doet IIETS lie ALS EEN RAT IN DE VAL ^ voor fbrandweei De reportage op deze pagina wordt verant woord door de ernstige twijfel aan de be kende „ overlevingsmethode " die na de brandweerproeven bij de ingewijden is ge rezen De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen heeft eveneens met bezorgdheid kennis genomen van de gevolgtrekkingen waartoe het onderzoek zeer sterke aanwijzingen verschaft De bond voelt zich ' verplicht om de automobilisten die volgens de „ klassieke " theorie zijn geïn strueerd bij wijze van nascholing op de hoogte te brengen met de nieuwe inzichten die op de recente proeven zijn gebaseerd AUTORAMEN ' Meningen Nautilus van gezonken auto's zeer ver inge deukt De oorzaak van deze vervor ming en het tijdstip waarop deze ontstaat werden pas tijdens proe ven met bemande auto's ontdekt De gevolgen zijn voor de inzitten den van de auto zo mogelijk nog gevaarlijker dan de vreemde stand van de wagen als deze onder water verdwijnt Onveriiiijdelijk Want dit gebeurt onvermijdelijk als een auto langzaam naar de bo dem zinkt met gesloten raampjes om het water slechts langzaam te laten binnenstromen zoals de lande lijke theorie voorschrijft de wagen zakt schuin vrijwel in verticale stand met de motor naar beneden eerst drag van een oefencabine de motor de motorkap dan stukje bij beetje de cabine Dank zij de gesloten raampjes en de geringe lek stijgt het water binnen minder snel dan buiten Op een bepaald moment als het dak meer dan halverwege onder wa ter is zijn de omstandigheden gun stig voor het onstaan van een kri tieke situatie Biimen is de druk geringer dan buiten reden waarom de deuren ook nog niet kunnen wor den geopend Dit is tussen twee haak jes een van de weinige punten van overeenkomst met de theorie " De kans is zeer groot dat de waterdruk tijdens deze relatief snelle fase van het zinken het dak naar binnen ledienden 20 mannequins i zangers 1 ' oord Accessoires een flauwekul van extra betalen voor dit extra voor dat BIJ de Daf 44 zijn al die dingen inclusief lehalve het schuif - dak maar dat is normaal atic/variomatic Door Hans Veldhuis DEN HAACr — Samen met brand weerofficier R Jonkman zitten wij in een oude Ford Consul welks laat ste gang naar de sloper nog even voor het goede doel is uitgesteld Kikvorspak aan duikbril op het voorhoofd ademslang van de aqua long voor de borst Jonkman laat de motor grommen duikleider hoofd brandmeester C J van Dashorst maakt buiten een gebaar „ rustig aan " en het Fordje schiet met een sprong vooruit Aan het eind van de aanloop zien we uit een ooghoek dat de snelheidsmeter op vijftig staat We zetten ons schrap bonzen met een klap over de walkant en ervaren dan in e e n oorverdovende dreun dat het water bij die snelheid net zo goed beton had kunnen zijn De motorkap is losgeschoten onze voor bank is verschoven er drijft een koplamp in het water En wij drijven ook wonder boven wonder De raampjes zijn volgens voorschrift gesloten en gedurende de paar minuten ronddobberen in een wagen waarin het water met venijnige straaltjes binnendringt verbazen we ons over het geweld van de klap en maken we ons vro lijk over de angstige gezichten aan de kant Rusig wachen de lucht heldruk binnen en buiten gelijk dan Ac iiortieren open Zo stond het ten minste in het boekje De eerste aanwijzing dat het boek je niet alles vertelt krijgen we als de neus van de Consul steeds verder gaat zakken Het water spuit en hort'lt nu alleen aan de voorkant binnen stijgt dan tot onze schou ders zodat we over de rugleuning van de voorzitting naar achteren moeten kruipen Achter de luchtbel aan die door zijn opwaartse druk de auto steeds meer in een verticale positie brengt Onverwacht kraakt er iets in het dak dan een dof klik-klak geluid Het dak knikt scherp naar binnen Jonkman krijgt nog juist een fikse dmv tegen zijn rug die door de luchtciilnder wordt beschermd Hij schrikt nauwelijks wringt zich naar de achterbank en grinnikt laconiek i.N'ou weten we gelyk hoe dat met zo'n dak gaat " Dat is het laat ste wat h(j kan uitbrengen want plotseling ontwijkt onze mooie lucht bel langs de achterbank door de kof ferruimte naar bulten bruist het water binnen en wordt alles zwart Op de tast grijpen we het mond stuk blazen het leeg ademen de vertrouwde perslucht in zetten de bril op Xa enig rondscharrelen in de op zijn kop neergekomen wagen die door het ingedrukte dak benauwend Wein is geworden vinden we een portier stijgen naar de oppervlakte i.llooie luchtbel " moppert Jonkman 3ls we heelhuids en druipend op de fede staan Oude auto's Het heeft een • respectabel aantal oude auto's en vele weken tijd ge kost om een gelijk te bewijzen dat eigenlijk al bij voorbaat onomstotelijk Vast stond Iedereen die ooit een auto het water in heeft zien rijden of er een langzaam heeft zien zin • fen heeft het geweten maar onbe wust geweigerd om er de enige juiste conclusie aan te verbinden En die " loet luiden Slechts in zeer bijzondere gevallen " ntstaat boven de hoofden van de uzittenden een luchtbel waarin zij « innen ademen tot ze in staat zün " i " de wagen te verlaten Indirecte gevolgtrekking het is levensgevaar " jk om er op te rekenen dal een "^ rgelijkc luchtbel aanwezig zal zijn '' et andere woorden de algemeen ongeraden methode om uit een zin ™ nde auto te ontsnappen is op zijn Zachtst gezegd hoogst riskant Toch wordt die methode in heel ¦ Nederland en ook buiten onze gren ^^ 1 geestdriftig aanbevolen en aan ^^ Is honderden automobilisten ge ïnstrueerd met behulp van oefen '^ aWnes die in zwembaden worden "^« gelaten Het voortreffelijk func - De landelijke gepropageerde standaardme thode voor het verlaten van een te water geraakte auto kan vaak averechtse resulta ten hehben voor degenen die daar in noodge vallen hun hoop op vestigen Dit is gebleken na vele vergelijkende proefnemingen die het duikhedrijf van de Haagse brandweer zo realistisch mogelijk onder uiteenlopende om standigheden heeft uitgevoerd Wij zijn ten nauwste bij deze onderzoekingen betrokken geweest vooral omdat ook Utrecht over weegt duikers in dienst bij de brandweer op te leiden In zinkende auto betekent luchtbel niets en deukt druk van water dak diep in oude theorie van redden dient te worden herzien water dringt aan die zijde binnen en de lucht verzamelt zich aan de tegenovergestelde kant Die situatie handhaaft zich korte tijd maar het evenwicht wordt ten slotte toch door de zwaarte van de motor beslist Gevolg het gewicht van de motor en de drijfkracht van de luchtbel werken samen om de auto in een verticale stand te dwin gen Dus motor voorin achterkant omhoog motor achterin neus om hoog Het onvermljdelflke resultaat van deze positie is dat de levens reddende lucht zich of onder de ach terruit of ergens In de buurt van het dashboard of zelfs eronder bevindt Geen van beide situaties is bevor derlijk voor het bewaren van de koelbloedigheid zeker als er in zo'n onoverzichtelijke positie ook nog naar een portierkruk moet worden gezocht ' Deze en andere van de „ theorie " afwijkende verschijnselen zijn over duidelijk vastgesteld door de Haag se brandweer die bij de opleiding van haar kikvorsmannen in open water al de indruk had gekregen dat een in horizontale stand zinken de wagen een fictief begrip is Bij die oefeningen en ook bij echte reddingen was overigens nog iets merkwaardigs gebleken dat pas in de afgelopen maanden na uitvoe rige proefnemingen kon worden ver - klaard Veelvuldig zijn namelijk de daken tioneren van deze namaak autoca-bines berust echter op een denkfout die overigens volkomen te goeder trouw is gemaakt De cabines hebben namelijk heel weinig met een echte auto ge meen Zo ontbreekt bij ifoorbeeld de motor of een overeenkomstige verzwaring aan de lichte construc tie Dientengevolge zinkt een der gelijke cabine keurig — onderkant beneden dak omhoog — naar de bodem en er blijft onder het op zettelijk overdreven bol gecon strueerde dak een flinke luchtbel over zodra er genoeg water door kieren of gaatjes is gestroomd Het verlaten van een dergelijke ideale duikerklok is dan ook kin derspel Verraderlijk Een heuse personenwagen ge draagt zich echter heel anders — een ook veel verraderlijker Zodra de auto in het water dobbert wordt duidelijk dat de motor het eerst on der de oppervlakte verdwijnt en dan de rest van de auto langzaam volgt Bij auto's met voorin gemonteerde motor duikt dus de neus het eerst onder Bij wagens met de motor achterin - ^ vanzelfsprekend de achter kant Naarmate de carrosserie verder wordt ondergedompeld treedt een dramatisch verschil op met het ge trekt de wagen naar beneden het perst soms bijna tot de rugleuning van de voorbank Het effect van een dergelijke ge ^ leurtenis op de gemoedsstemming van de inzittenden is vanzelfspre kend afschuwelijk Ze zien hun be wegingsvrijheid plotseling sterk be perkt en bovendien schiet de over blijvende lucht negen van de tien keer gelijktijdig door de koffer ruimte naar buiten De kans om dan nog levend de wagen te verlaten is dan wel heel gering geworden Veiliger Voorlopig hebben de experimen te_n van de brandweer aangetoond dat er ten minste één veiliger ma nier is om uit een zinkende wagen te ontsnappen dan de tot nu toe ge propageerde theorie voorschrijft Die manier Is kort en goed sluit t ij d e 1 ij k alle ramen en ventUa tie-openlngen om na de harde klap op het water even van de schrik te bekomen Onderdruk uw paniek en die van uw passagiers er is tijd genoeg want een normale auto drijft zeker een paar minuten Open dan — zodra de hoofden zijn geteld en ledereen weet wat hij moet doen — zo mogelijk gelijktijdig aan beidezyden raampjes om een eventueeldrukverschil tussen binnen en bul ten op te heffen Het water stijgtdan snel houd de hoofden droog enpak een portierkruk Als het watertot het onderste raamkozijn is ge stegen is de ergste stroming voorbijen moet u uw l)ortier opendrukkeu(u kunt er al tevoren tegen leunenom het juiste ogenblik te bepalen)en snel naar buiten gaan Als u het goed doet kunt u eruit zijn voor de wagen onder water is Haalt u het niet dan is nog niet al les verloren wat het dak kan niet meer indeuken geen drukverschil en de wagen is dank zij het snel binnenstromende water bijna hori zontaal gezonken Vrijwel altijd is er dan wel een luchtbel onder het dak die u voldoende lang in leven houdt om alsnog een poging te wa gen Toeteren en lichten ontsteken zo lang de wagen nog boven water is — zoals de reddingsbond terecht ad viseert — kan natuurlijk nuttig zijnom aandacht van de wal te trekken.Bedenk ten slotte dat één van deportieren kan klemmen door eenvoorafgaande botsing of een klapvan de walkant tegen de onderzijde.Probeer dan — zoals gezegd — eenander portier of een toch reeds ge opend raam Deugdelijk Bovenstaande methode is door een brandweerofficier en een onzer re dacteuren enige malen inde praktijk beproefd en deugdelijk bevonden Zonder gebruikmaking van veilig heidshalve meegenomen perslucht apparatuur kon de wagen steeds zeer kort na het te water raken worden verlaten Het eensluidend resultaat van een groot aantal proeven heeft aangetoond dat de „ er kende " methode duidelijk veel minder kans op een gelukkige afloop biedt Niettemin zijn nog niet alle alternatieve mogelijk heden en situaties schuifda ken onderzocht Op dit ge bied ligt een taak voor organi saties als de Bond tot het Red den van Drenkelingen bij voor beeld door het aandringen op een zo wetenschappelijk moge lijk uit te voeren grootscheeps onderzoek UN opleiding tot kikvor strum ï vergt 2 jaar ¦ VT.'mXtS'F — tkt t«mtol tf-afls « Klea vao i^üviuiHijkii alt^tKa vim i pK-trfi-iiJKrrttM * imS'-isirte ' liR « Jtfjr Aa l««iF»agt ötans M if.r y;l - door J A Ruizeveld UTRECHT — „ De algemeen aangeraden methode om uit een zinkende auto te ontsnappen is gebaseerd op proefnemingen met in evenwicht gebrachte kablnes in bijvoorbeeld zwembaden Van kantelen is daarbij geen sprake Zal in dergelijke gevallen meestal wel een luchtbel ontstaan en niet van plaats veranderen in de praktijk spelen hier zovele facto ren een rol dat inderdaad de oude theorie van het ontsnappen her zien moet worden " Dit is de me ning van C Wallaart uit De Bilt ir R Rozendaal uit Leersum en G B Heuvelman te Utrecht res pectievelijk hoofdtrainer secre taris en chef materialen van de Utrechtse onderwatersportvereni güig duikteam Nautilus Er is geen standaardpatroon te geven is hun mening Elke wagen kan anders reageren waar be vindt zich het motorblok Wat is de diepte van het water waarin de auto is gereden en hoe is de sa menstelling van de bodem hard of zacht blubber Is de auto ernstig vernield of onbeschadigd te water geraakt en op welke wijze Maar ook hoe reageert de inzittende n Paniek kan een mensenleven kosten Hoofdtrai ner Wallaart Ik kan me paniek goed voorstellen Mensen die ge wacht hebben op de vorming van een luchtbel en deze dan plot seling zien verdwijnen " Als inderdaad de oude theorie over ontsnapping herzien dient te worden wat moeten inzittenden van te water geraakte wagens dan doen Het advies van de drie Utrecht se duikers is gelijk Elke auto zal na de klap op het water enige tijd drijven soms vrij kort zoals bij een ernstig vernielde of niet goed afgesloten voertuig maar in andere gevallen aanmerkelijk langer Ja het kan zelfs enkele minuten duren Probeer in die periode te ont snappen via de ramen draai de zijramen omlaag Kapot slaan is moeilijk maar ook het proberen waard De heer Heuvelman vult aan Met het volle gewicht du wen tegen de sponning van de grote voorruit Uiteraard drukt het water aan de buitenzijde hier ook geweldig tegen maar het is allemaal meer aan te bevelen dan pogingen om portieken te openen Dit is praktisch onmogelijk Zelfs in een later stadium en bij het gunstige geval dat de wa gen op zijn wielen op de bodem staat is een portier openen bij zonderlijk moeilijk Dan mag de druk van het water binnen en bui ten de auto gelijk zijn dan nog moet het portier als een soort sluisdeur " een grote hoeveelheid water wegdrukken en dat is uiterst inspannend Lukt het de inzittende n niet tijdig te ontsnappen voordat de wagen onder de waterspiegel ver dwijnt dan ziin de overlevings kansen niet geheel verdwenen De vorming van een luchtbel kan deze kansen zelfs vergroten De lichamelijke en geestelijke toestahd van de betrokkene n is in dit verband doorslaggevend Bijzonder gevreesd is trommel vliesbreuk waardoor evenvrichts stoomis optreedt De positie van de inzittende van de verongelukte auto is dan vrijwel hopeloos om dat hij elk gevoel voor richting kwijt is Alleen uiterst snelle hulp van buitenaf zou dan moge lijk nog kunnen baten Trommel vliesbreuk kan reeds ontstaan bij een diepte van drie tot vier me ter uiteraard afhankelijk van de gevoeligheid van het gehoor Ook als de auto op de bodem staat kuimen ontsnappingspogin gen worden gedaan Is er een luchtbel dan kunnen bovendion deze pogingen enige tijd vergen vwirrtfti kilt fale gc-vui ^ vtin - d ¦ sto ifebamöijlc sfx getsteitjk te fen ihfta & rtrt Iwt s:xnx>[gii'.i gfjlx-j:rJ I*s 1.8 v vsrgfegMj zfjofrt of v^JT i'!.f;t:ïn»..''rtft f>p vr K' fcif.'t b'j het tferot;ii;s«fS VIA Ook kan intussen een reddings actie vanaf de vaste oever zijn gestart In Utrecht en de directe omge ving hebben wij te maken met diepte van drie tot vijf meter aldus de vertegenwoordigers van Nautilus Enkele plaatsen in het Amsterdam-Rijnkanaal zijn goed zes meter diep maar dat zijn toch wel uitschieters Hierdoor kunnen wagens wel schuin naar de bodem duiken maar komen vaak vanwege de betrekkelijk geringe diepte op hun wielen terecht De aanraking met het water is inderdaad vrij hard Bijna in alle gevallen waar Nau tilus dit jaar hulp verleende had den de duikers te maken met auto's waarvan de voorruit was weggeslagen Ervaring Ir Rozendaal De brandweer In Den Haag heeft op dit gebied een geweldige ervaring Immers zijn hebben reeds jaren kikvors mannen in dienst die hun ken nis door gegevens bij ongeluk ken maar ook by opleiding kun nen aanvullen Deze mannen kle den zich na een melding In wa gens om en kunnen op de plaats van het ongeluk onmiddeliijk te water gaan Er zijn mensen ge red en dat Is een resultaat waar voor geen enkele inspanning te veel is " De Utrechtse onderwatersport vereninging Nautilus heeft door zijn assistentie bij ongelukken in Utrecht en in de directe omge ving ondermeer enkele weken geleden in Jutphaas in brede kring bekendheid gekregen De Utrechtse politie schakelt sinds korte tijd de leden van Nautilus in bij ongelukken zoals verdrinkingen vermiste perso nen langs water e.d Dadelijk na een melding komen mannen met hun volle uitrusting naar de aan gegeven plaats Zij stappen in het water en verrichten vervol gens het inspannende en men taal zware werk zonder enige vergoeding Zelfs een regeling om eventue le schade aan uitrusting te ver goeden is er niet de leden de vereniging of in een gunstig ge val via financiële bijdragen moet dan de schade herstellen Boven dien moeten alle leden van Nau tilus hun gewone werkzaamheden onderbreken om te assisteren bij ongelukken Zijn doen dit graag omdat zij hopen door hun werkzaamheden mogelijk een mensenleven te kunnen redden Utrecht kent geen kikvorsmannen Nog niet In het voorjaar stelde het U.N een dringende vraag naar de wenselijkheid van kikvorsman nen In februari is in de Utrecht se raad dit onderwerp behandeld maar men zag geen aanleiding tot directe aanpak van dit urgen te probleem Wel is er overleg geweest in het college van b en w met politie en brandweer In de aanbiedingsnota van de begroting 1968 komt dit belang rijke onderwerp gelukkig wel voor De aanwijzing en opleiding tot kikvorsman kan als gevolg van de zowel lichamelijk als geestelijk te stellen eisen aan het personeel van de brandweer niet zonder meer dwingend worden opgelegd de leden dienen op een / vrijwillige basis bereid te zijn zich voor het verrichten van deze taak in te zetten De op leiding zal bij voldoende deelna me circa 2 jaar vergen voordat tot de officiële instelling van een duikploeg kan worden overge gaan aldus de nota Wij willen best anderen op leiden " zeggen de drie Utrecht se duikers Bovendien beschikt onze vereniging over voldoende mannen die lichamelijk een gees telijk dit zware werk kunnen verrichten " Zij willen graag hel pen anderen te redden Maar zij moeten hun dagelijks werk onderbreken en er is geen schade - noch vergoedingsrege ling Wil een organisatie perfect draaien dan zal niet alles van één kant moeten komen 
16 ZATËBDA » 21 OKTOBER 196T Magnaat „ witte " benzine Wat moet ik met 3 miljoen ÜTRECHTSCH NIEÜWSBtAD ÜTRECHTSCH NIEOWSBLA door Han Wielick OOSTERBfiEK — Zes jaar geleden wilde Gerrit Driessen 39 vertegenwoordiger worden bij de oliemaatschappij waarbij hij als tankwagenchauffeur werkte Het kon niet Reden Hij had geen HBS diploma Hij was een uiterst bekwaam chauffeur zei men meer niet Gerrit Driessen nam het niet Wat hij wel nam was ontslag Hij begon voor zich zelf en bleek meer dan een uitstekende verkoper Hij verkocht miljoenen liters benzine petroleum en stookolie en ontketende een benzine-oorlog in ons land zoals er nog nooit een gewoed had Enkele maanden geleden vierde Ger rit Driessen het vijfjarig jubileum van zijn zaak Bijna alle directeuren van de grote oliemaatschappijen kwamen hem de hand drukken Tevoren hadden zij gezamenlijk een bod op zijn bedrijf gedaan „ Drie miljoen gulden contant in het handje " zoals Driessen zegt VOOR DE SPORTIEVE vrouw die zéli scooter rijdt of die zich door haar vriend op de duo laat tneenemen is deze motorhelm bestemd De blonde lokken be staan uit een korte pruik die met een ritssluiting aan de helmrand bevestigd is Deze korte haar gordijntjes die het eigen haar en de nek van het meisje beschermen bij slecht weer kunnen in drie kleuren — blond bruin en kastanje — wor den gekocht Ze kosten ongeveer zeven gulden per stuk De helm met pruikje compleet kost ruim 35 gulden De pi^ikjes zijn ver vaardigd van een soort kunst fiber dat gewassen gekamd en gedrooogd kan worden zonder dat het de krul verliezen reed me suf Van Rotterdam naar de Achterhoek waar mijn eerste klant zat Had ik de rit volbracht dan had ik acht hele guldens ver diend Dan had ik de afschrijving voor de auto nog niet eens bere kend Deed ik dat dan moest ik geld meebrengen Ik reed dag en nacht Zondags sliep ik de gehele dag voor de rest bij het laden en lossen — dat duurt een kwartier — in mijn wagen " Dag en nacht stond Gerrit Dries - Boeken bij de bijbei Door Bosch en Keuning te Baam is in de serie boeken bij de bij bel " B.B.B een boekje uitgege ven dat samengesteld is uit voor drachten en artikelen van Dr Eugene Carson Blake secretaris generaal van de Wereldraaad van Kerken De titel „ De kerk in de komende tien jaar " is een goede vertaling van de oorspronkelijke titel The church in the next decade " maar dekt nu met ineleen üö uiiiuud van het boek Het is een serie opstellen die Dr Blake in de laatste tien jaar heeft geschreven en hij is te veel pragmaticus om zich met visi oenen bezig te houden Het merendeel van de essays schreef hij vóór zijn benoeming tot secretaris-generaal in zijn functie als hoofd van de United Presbyte rian Church van de V.S Hoofdzakelijk gaat het dan ookover de verhouding van zijn kerktot de vele aspecten van de Ameri kaanse samenleving Wat hij daar over zegt is interessant en actueelgenoeg om de titel op de koop toete nemen v d W een anders Aangezien voor de kussiens elas tische materialen worden gebruikt is er toch vol doende speling om tot een gemiddelde te komen Wat de diepte betreft die het rugkussen op de zit plaats overlaat zal in de regel 50 cm voldoen Al leen zéér lange mensen hebben 55 cm nodig maar dat is dan ook het maximum Met de zit hoogte luistert het voor een dergelijke bank min der nauw Er is tegen - koopt weet welke hard heid u daarvoor nodig heeft Vóór het stofferen wordt het materiaal over trokken met zwarte ka toen Dit voorkomt dat de bekledingstof ' aan de onderzijde als het ware kapot wordt gestuft Vooral moderne meubel stotfen in platbinding zijn daar gevoelig voor De donkere overtrekkleur be schermt de rubberlaag ook beter tegen de inwer king van het daglicht Om de ogenschijnlijke ruimte die het meubel in neemt niet groter te ma ken dan nodig is kan men voor de bekleding het best een effen even -' tueel gemêleerde stof kie zen Een goedkope ster ke stof is ribfluweel Na enige tijd ziet dat er een tikkeltje nonchalant uit maar dat is niet onple zierig DE POTEN Het meubel staat of valt letterlijk met de poten Er zün losse pootjes te koop die zo onder de zit plank geschroefd kunnen worden U kunt er echter op rekenen dat die na enige tijd losgaan Veel beter is het in een con structiewerkplaats bij de smid een frame van vierkante buizen van 2 % bij 2 % cm te laten lassen en dat halfmat zwart te laten moffelen Eerst in een paar bedrijven om een prijsopgave vragen aan de hand van uw teke ning met de maten Elk tafeltje bestaat uit een dergelijk frame en een blad van draadglas natuursteen of hout Draadglas is tegen bijna alles bestand Sommige natuursteensoorten zijn erg gevoelig voor zuren zoals die onder meer in fruit voorkomen leisteen kan daar goed tegen Het is raadzaam de poreuze natuursteen met was of teakolie te behandelen Houten bladen kan men een hard oppervlak geven met een moderne twee componentenlak Desgewenst is het zitje uit te breiden met een kleine bank bestaande uit kussen op frame Wil men het bankjs een vast rugkussen geven dan moeten de poten aan de achterzijde Van het frame naar boven toe zo ver doorlopen dat de plank voor het rugkussen daar van achter af tegenaan geschroefd kan worden Een dergelijke zitgroep verdraagt overigens ook fauteuils van andere vor men een ronde bijvoor beeld Voor het rugkussen dat minder zwaar belast wordt kan men desge wenst met een moderne schuimplasücsoort als polyether volstaan Dat rugkussen moet aan de onderkant dikker zijn dan aan de bovenkant Anders zou men een grotere zit diepte nodi " hebben en toch steun in de lendenen missen Bovendien zou men bij het gaan zitten het hoofd tegen de muur kunnen stoten Daarom en ook voor de stevigte — en om de hoeveelheid benodigde vulstof te be beperken — wordt het rugkussen op een frame van spaanderplaat ge - • bouwd dat de schuine vorm aan het kussen geeft Voor het zitkussen kan men gewoon schuimrub ber op een plank van 2 cm dik spaanderplaat of meubelplaat lijmen en dan overtrekken Iets kostbaarder in het begin maar voordeliger op den duur is een keerbaar kussen los op de plank want het slijt altijd eer der dan het rugkussen De randen van de schuim rubber of schuimplastic vuUing moeten worden verstevigd met een har dere laag van hetzelfde materiaal van ca 3 cm dikte De handelaar bij wie u het materiaal Kilometers lange rijen stonden bij mijn pomp Tegelijk leverde ik aan vrije benzinepompen overal in het land Pomphouders zonder een con tract met een benzinemaatschappij Een vertegenwoordiger van de maatschappijen belde mij op en zei dat ik de prijs op 52 cent moest brengen Ik weigerde Al had ik schatrijk kunnen worden in een paar maanden want dan verdiende ik 15 cent aan elke li'ter " Kraan dicht „ Toen draaiden ze In Pernis de kranen voor mij dicht Ik we ten einde raad want ik wilde niet ver liezen Al had ik toen al zoveel ver diend dat ik het echt wel rustiger aan had kunnen doen Ik reed 1800 km in twee dagen door West-Duits land Kocht twintig miljoen liter benzine Maar tekende geen contract " „ Mannen van de oliemaatschap pij volgden onze wagens als bloed honden om te weten te komen waar mijn benzine vandaan kwam Het resultaat was dat toen ik vier miljoen liter afgenomen had van de plas van twintig miljoen de kraan leeg was Een grote Nederlandse maatschappij had de resterende zestien miljoen liter gekocht en con tant betaald " Miljoenen Ik vloog naar Engeland toen naar Ierland en kocht daar miljoe nen liters benzine en olie Ik hnur de een tankboot van 200 ton en een tank in de Amsterdamse haven Daar maakten myn auto's ze leeg Chauffeur Gerrit Driessen bleek toch goede verkoper woordig een voorkeur vooT lage zitmeubelen maar voor bejaarden mag dat niet te ver gaan anders hebben ze moeite met het overeind komen DE KUSSENS Als elastisch materiaal voor de kussens is schuim rubber nog steeds te ver kiezen boven schuimplas tic Het heeft een langere levensduur en betere elastisch eigenschappen Het geheim van de bank losse delen VARIA.NT OP HET THEMA VROUW van C J Kelk uitg L J Veen Amsterdam Een herdruk in de Amstel Literaire Vierkanten be staande uit twee verhalen waarvan het eerste doet denken aan een sprookje terwijl het tweede een rea listisch ontvoeringsverhaal is De titel van het eerste stuk is tevens de titel van het boek MEESTERS DER SCHILDER KUNST Rembrandt en Picasso resp H W Grohn en A Martini Uitg Meulenhoff & Co Amsterdam Het is de bedoeling van de uitgever iedere maand twee afleveringen vem deze serie te doen verschijnen tegen een billijke prijs Het grote formaat is misschien niet zo handig maar de uitvoering is bijzonder mooi Het kunstboektijdschrift heeft omstreeks 25 bladzijden waarvan 16 met fraaie kleurenreprodukties de voorgaande bladzijden ajn gewijd aan een be schouwing van de betreffende schil der in zijn tijd Gerrit weigerde „ Wat moet Ik met drie miljoen Ik heb genoeg geld verdiend om de grootste en duurste bungalow hier in Oosterbeek te kun nen kopen Ik kan mij alles permite ren Al heb ik weinig zin om iets zomaar te kopen Moet ik — nog geen veertig jaar oud — nu al gaan stilleven Sinterklaas spelen voor de belasting die in de afgelopen ja ren toch al een kantoor van mij alleen heeft kunnen onderhouden Ik kan niet zonder werken En hele maal niet zonder vechten " Ja vechten dat kan Gerrit Dries sen Dat ondervonden concurrenten in zijn woonplaats die zich niet aan een afspraak met de blozende man hadden gehouden Dat ondervonden ook de oliemaatschappijen waar voor Gerrit Driessen zijn drieste kop niet wilde buigen Na zijn ontslag kon hij werk ge noeg krijgen Als jongen had ik bij mijn vader in Arnhem in de groen te gewerkt Na mijn diensttijd in Indonesië bij de A.A.T had ik steed.s op vrachtwagens gereden Daarna op de Arnhemse stadsbus Voor een laatste verzoeningsgesprek moest ik naar Zwolle komen Onderweg zag ik op een dump een taiütwagen staan Wat kost dat ding vroeg ik Na veel loven en bieden kreeg ik hem voor ƒ 1500 Ik had ƒ 100 bij mij Thuis had ik nog een paar honderd gulden spaargeld de spaarpot van mijn zoon en een kans je wat te lenen van mijn oom Ik kocht de wagen Het gesprek lever de niets op en de volgende dag ging ik de tankwagen halen Er zat geen rem meer op geen stoel meer in Ik moest op een kistje zitten sturen Het mos groeide op de bumpers " Winstje „ Achter ons huis knapte ik de wa gen op Eigenlijk nog helemaal niet met uet idee er zelf olie of benzine mee te gaan halen maar om hem met een winstje te verkopen „ Doordat ik in contact kwam met een oliegrossier besloot ik toch de sprong te wagen en voor mezelf te beginnen Olie uit Rotterdam halen en dan in het land verkopen Ik Provadya in Utrecht Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — De Kargadoor haalt Provadya het ' kosmische ontspan ningscentmm ' uit Amsterdam naar titrecht Provadya gaat in Utrecht van start op zaterdag 21 oktober ' s avonds om 8 uur in het Erasmus huls Oude Gracht 152 Het programma bestaat uit het op treden van de beatgroep Truce het Gezelschap voor moderne muziek met composities van Jack Brackten ' voor piano fluit klarinet speel goed en geestelijke ' fUms op reflec terend materiaal van de New Elec tric Camera een akt door een als pastoor gekleed persoon en het da mesdansclubje Kunst Baart Kracht met medewerking van Phil Bloom Justa Joke Madeion en Alma Er worden constant filmpjes vertoond en dia's geprojecteerd het pas op gerichte stripschap zal een stand verzorgen met stripverhalen en - boeken Er zullen ook kraampjes met posters bloemen en kleren zijn Provadya zal maandelijks in het Erasmushuis plaatsvinden De eerst volgende data zün 18 november en 16 december pen In oktober begon het te lopen en stond het niet stil tot de daarop volgende lente Vier cent goedkoper dan elders verkocht ik de olie " Oorlog „ In het voorjaar gooide ik me he lemaal op de benzine Ik huurde een klein pompje bij Velp en be gon toen de strijd De oorlog want dat werd het " Een klant die eerst met mij sa men zou doen en bij wiens pomp ik een tank had laten ingraven liep naar een oliemaatschappij die hem een contract van tien jaar aanbood Vlak daarbij begon ik nu Hij ver kocht tegen een scherpe prijs ƒ 0.48 per liter Ik startte de verkoop met ƒ 0.45 De eerste dag verkocht ik elf liter de tweede 45 de derde 387 aan het einde van de week had ik al meer dan 10.000 liter verkocht De pomp van de oliemaatschappij verlaagde zijn prijs tot 44.9 Ik las zijn advertentie en gooide meteen een nog grotere annonce in de krant en een vliegtuig met een spandoek de lucht in 42 cent per liter Dat kon hij nooit want hij moest 44.3 cent inkoop betalen terwijl ik aan de 42 cent nog vijf cent overhield sen klaar Dat was de kracht van deze selfmade man „ Midden in de nacht belde iemand die 10.000 liter olie nodig had De grote maatschap pijen waren gesloten Ik stapte mijn bed uit en bezorgde de olie en had er meteen een klant bij " Toen kwam de grote ontdekking benzine „ Mijn vaste garage wilde zaterdagsmiddags mijn auto niet doorsmeren Dan koop Ik hier ook geen benzine meer zei ik Ik reed naar Rotterdam en daar deed ik de vondst van mijn leven De benzine kon ik daar aan de raffinaderij 10 cent goedkoper krijgen dan aan de pomp Ik tankte zelf natuurlijk vol en nam op de rand van de wagen een stelletje blikken mee ¦ V-:-S^.-.j:-;->:-w.:<.ï ¦:-:-:- iJ;-:.st >:.-»;-:- ^:¦ v:^¥:(:^¦:-:«•w:¦:¦;ö::^Sï^::¥^:<¦^;:^::s.^^r^:¦>^¦¦:¦:W ¦ ¦ nï1ïjwe:B0Eicenj Mijn zwager was mijn eerste ben zineklant Maar binnen een paar dagen stond mijn vrmiw bijna de gehele dag blikken leeg te schetv ken in de autotanks Bom „ Dat is het dacht ik vooral toen de winter afliep en het olieverbruik ging dalen Ik kocht een oude be stelwagen en reed dagelijks drie keer naar Pemis Duizend liter per rit Achter het huis had ik een tank gezet van 1200 liter plus mijn wagen vol benzine Dat deed ik de gehele zomer Maar toen kwam de brand weer Jij leeft op een bom zeiden ze Binnen achtenveertig uu moest al les weg wezen " „ De redding waren de Nederland se Spoorwegen Ik kon een tankwa gon 36.000 liter en een stukje grond dicht bij Arnhem voor ƒ 400 per jaar huren en daarin een tank laten mon teren van 50.000 liter Ik deed het al kwam ik tot ver over mijn oren in de schuld te zitten Te meer daar ik niet lang daarvoor een DAF tankwagen van ƒ 43.000 had gekocht Daar ging ik toen petroleum verko - en reden dag en nacht de benzine naar myn klanten " A1 had ik de olie en benzine uit Egypte moeten halen ik had het g:e daan De directeuren van de olie maatschappijen kwamen hier aan de deur In de stoel waarin u nu zit heeft er een van elf uur ' s mor gens tot diep in de nacht zitten pra ten Laten we een status quo sluiten " zei hij maar Ik zei „ Ik weet niet eens wat dat woord betekent maar als u bedoelt dat ik moet ophou den dan heeft u het mis Ik vecht tot de laatste cent Het is nu een soort sport voor mij geworden Ik behoef geen 12 of 15 cent aan een liter te verdienen " Toen hebben ze de strijdbijl begraven Er bleek niet met mij te praten Gelukkig maar voor de automobilisten want door de witte pompen waarvan er nu zo'n honderd zijn — het is een soort merk geworden — waarvan ik er zelf drie heb is de benzine goed koper geworden Gewoon Ik mag nu weer gewoon in Per nis kopen Al weten ze dat ik de normale benzine voor 46 en de super voor 48 cent verkoop in mijn pom pen " „ Ik heb negen tankauto's en voel mij gelukkig Dit jaar gaan wij voor de eerste keer in vijf jaar met vakantie Want die is er in die oorlog bij ingeschoten Op mijn ju bileumreceptie waren verschillende directeuren van grote oliemaat schappijen Ze drukten mij de hand en zeiden dat ze bewondering had den voor mijn doorzettingsvermo gen " „ Nee ik stop er beslist niet mee wat zou ik met mijn tgd moeten doen H \ zou weer een oude tank wagen kopen ei ^ er op gaan zitten " zegt zijn echtgenote „ Dat doet hö zo nu en dan toch nog wel eens " Gerrit Driessen de man die in vijf jaar een bliksemcarrière maakte Wonen nu Door P Vroon en N A Schouten Ook als het zelfdoen niet uw hobby is moet u er weleens aan geloven Alles is te koop maar niet alles is betaalbaar of naar maat voor uw kamer Wilt u méér doen met het geld en met de beschikbare ruimte dan is vooral met de zithoek wat te bereiken ogen schijnlijke en werkelijke ruimtewinst aanpasbaar heid bij verhuizing een reserve-slaapgelegenheid En dat alles op een solide ondergrond die u moet laten maken want anders zou u valwerk moeten kunnen leveren Met eenvoudige midde len kunt u een volwaar dige zithoek naar maat verkrijgen — een zitgroep eigenlijk want het is niet gezegd dat dit meubilair altijd in een hoek moet staan Vooral in het groeiende gezin zijn de woonbehoeften verander lijk Het gaat er dus om spullen te hebben die zo veel mogelijk gelegenheid tot schuiven " laten Een groep bestaande uit een bank en twee ta feltjes biedt veel moge lijkheden De bank heeft een los tegen de muur ge plaatst rugkussen Als men dat verwijdert blijft een divanbed over dat een minimale lengtemoet hebben van 1 meter 80 Dat is precies de maat die aan drie personen de vereiste zitbreedte biedt van 60 cm de man Dat is als zitplaats onbekrom pen De ideale zithoogte en zitdiepte zijn voor ieder - Camouflage I TT ET WAS op een zaterdag In ri het middaguur Ik stond ti » '.¦ wachten bij de oversteekplaats '] Drilt—Janskerkhof met de be doeling naar de bloemenmarkt tp gaan Op het moment dat ik dr zebra bereikte waren de ver keerslichten voor mij op rood ge sprongen eh dan heb je een help poos de tijd om het langs je heen jachtend verkeer te observeren Ik deed dat Het viel me op dat een aan I zienlijk percentage van de fiet sers en bromfietsers uit jony > ¦] mensen van beneden de twlnlis bestond Het kan toeval geweest zijn of misschien moesten ze e - gens naar toe of kwamen ze or gens vandaan in groepsverband Er waren zowel jongens als meisjes bij en vaak zaten ze niet hun tweeen op één vervoermid del Ze onderscheidden zich door ' onconventionele kledij kleurig en nonchalant én door een weelden I ge haargi-oei Nu is lang haar ook voor jon * gens op zichzelf niet iets waar ik me aan erger Ik he \ 7^A'W ^ schouw het meedoen - '^-'- ' aan deze mode als een onschuldig soort distinctiedrift die over het algemeen met de jaren snel slijt Maar ik dacht opeens hoe vreemd het eigenlijk was al die door baarden snor ren en voor de ogen vallend lan hoofdhaar gecamoufleerde Jonge gezichten juist in een tijd waarin de jeugd prat gaat op haar open heid en eerlijkheid Terwijl de hen voorafgaande generaties de ouders en groot ouders dus die door hun nazaten nogal eens voor huichelachtiee fatsoensrakkers worden uiti ^ maakt het juist wel aandurfden de wereld hun naakte gezicht te laten zien en zich zelfs tot deze mode bekeerden na eeuwen van Icirige lokken baarden snon-en pruiken bakkebaarden toclit latjes enz Wonderlijke tegenstrijdigheid Ook al omdat deze jeugd wat cle rest van het lichaam betreft zicii graag zo naakt mogelijk vertoont Het leek bijna of al dat haar in deze tijd van open en bloot focii iets als beschutting moest bieden Ik geloof overigens niet dat onze hedendaagse jeugd zo ont ^^ zaglijk veel eerlijker oi TrTTl ~ oneerlijker is dan X J.J 1 ^ jeugd van - vroeger Er ' hebben verschuivingen plaats gehad ze hebben het een en an \ der omver geschopt enige taboes doorbroken een aantal heilise \ huisjes niet meer gerespecteerd De familie het gezag de gods dienst de seksuele moraal liel > \ ben het o.m moeten ontgelden Het waren trouwens instellingen die toch al tamelijk wankel ston den want het is heus niet zo dal we pardoes van de Victoriaanse ' tijd naar de tweede helft van de \ twintigste eeuw zijn overgestapt Ook in mijn eigen prille jeugd lang voor de tweede wereldoor log werden starheid belirom penheid huichelarij onrecht op al deze gebieden al fel aangeval ' len Maar goed de hedendaagse jongeren hebben het al ' T'(^T les nog scherper ge - - *¦ ^-^ -*¦ steld en vooral hel protest in vrijder kring doen door dringen In de plaats van de waarden waar vorige generaties zich nog min of meer aan vast klampten hebben zij onvervaard hun ei?en zedeleer gesteld die zo ongeveer inhoudt dat alles wat vroeger niet mocht nu wel mag en als ' je in hun wereld geaccepteew wilt worden zelfs móet Daarbij past dan een voorkeu ' voor wat aandoet als ongecivi - liseerd ruw onwellevend o.a \\ voor ongekuist taalgebruik Ei ' dit alles tezamen noemt W dan eerlijkheid Ik geloof evenwel niet dat ii » mogelijk is eerlijk te zijn zo lanS je het niet aandurft in aanzie »' lijke mate eerlijk te zijn ten oP ' ¦ zichte van jezelf Anders zie ' I de hele wereld vertekend Tal ' \\ loze jongeren zoeken op J ' ogenblik hun toevlucht in I'S ' massale demonstraties beat ' avonden teach - love - en ^ dere ins relletjes Als ik zie V ze braaf achter hun voorschre * wers aanschreeuwen TIJD 1 # hetzelfde beweren ze zich allemaal op precies iJ ^ zelfde manier opdoffen hoe J verdwaasd hun idolen aanW ' den de popzangers de bea ' groepen de seksbommen en >« dies meer zij hoe ze zich uit'f ' ven in lawaai snelheid ses - dan vind ik in dit alles weim » eerlijkheid Het lijkt er meer op of zij onder al dat wild gerU '°' hun gevoelens van angst oW ' kerheid onmacht onlust traw ten te verbergen Zoiet:s i fluiten in het donker Camouflage dus En zo | ' zien is het niet eens zo gek " de mode van het lange en va ^ haar juist in déze tijd z " " door de jeugd werd aanvaar Twee wensen worden erdoor v vuld ze vallen op en ze verwi \ gen hun ware gezicht hoe ze allemaal pre * ' Little Sigma ' staat o.a < oude sigarenfabriek aan Wyckstraat 23 in Amersfoo van het pand dat al jaren manente soosruimte geo naamd naar de bijnaam \ er vroeger gemaakt werd ^ tend Probeer Liever Ande Sinds enkele weken kan jeugd er komen trouwe heinde en ver daar led ' s maandags van ' s ochtei ' s avonds half twaalf tu van 5—7 uur verpozen Er is een dansruimte i dus weinig meubilair en g een expositieruimte waar i S J een Vietnam-fotoëx twee vergaderruimtes Er waar tegen zeer lage pri genuttigd kunnen worden stoeltjes om op te zitten k ningen en effektlichten semse boel is door de Ai zelf opgeknapt Vorige week vrijdag is in gi gracht 324 in Amsterdam na bereiding ttissen „ Jeugd en m enkele Hitweekfiguren de ee Jdup geopend Op en ora dive dans theater oude films San Francisco optredens van nieuwste nog niet uitgebrachl pop van de Amerikaanse Provadya is het scheppen vai van alle dag " kan vergeten \ uitgedoste menigten Amsterda ne belletjes bloemen wieroo en omstreken nog steeds niet i We hier niet Schaamt men e ledere vrijdagavond open Ga ƒ 1,20 En vergeet het niet Prov misschien wekelijks naar Utr Oude Gracht 152 gevuld mi lichten wierookgeuren en me Het programma bestaat uit o voor Moderne Muziek het da met Phil Bloom Alma Nettei Toegang twee gulden geen g < ^ ^^ 
[ TSCH NIEmVSBLAD I7TBECHTSCH NIEUWSBLAD Z A TE BD AG SI O'KTOBEB 1967 iê^^^^^^if^^ÜSi ^^ INDECONTRA UTRECHTSE TOP-XEGEX 1 Excerpt from a teen age opera Keith West 2 Itchycoo Park-Small Faces 3 Massachussets-Bee - gees 4 The day I met Mary aiff Richard ' 5 Soul finger-Bar-kays 6 Flowers in the rain - The Move 7 A hole in my shoe Traffic 8 The letter-Box Tops 9 Time Seller-Spencer Davis 1 Ga zo door er zijn nog vader harten schwarze violen blonde pruiken niet schommelende barkrukken al dan niet uit Hawai of Oporto Op naar het volgende biljart ^ ^^ Uit een groep van zeventig meisjes is de Amsterdamse Yvonne van Zuiden gekozen tot presentatrice van VARA's tie nermagazine Fenklup Zij is 19 jaar en heeft zojuist aan de MMS in Amsterdam eindexa men gedaan Yvonne van Zui den die tot dusver geen tele - visie ervaring heeft zal op 27 oktober VARA's Fenklup voor het eerst presenteren In Fenklup zal bovendien iedere maand naast Yvonne van Zuiden een gast presenta-tor(trice optreden Dat zal iemand zijn die op dat moment in de aktTaaliteit staat bijv een sportman of - vrouw een nieuwe zanger een gouden plaat vrin-nares enz goede Davy Jonas Enne hetpubliekachtergrondje doet niet ge forceerd aan tef * ** Beste vrienden hier moet even geplugd en gepoesjt worden Wie pluggen De Mothers of invention Wat pluggen Hun eerste album Freak Out waarvan er hier vier duizend verkocht zijn Veel te wei nig Freak Out moet net als Ab solutely free maar dat hebben we als eens uitgeschreeuwd door iede re popliefhebber uit handen van de platenbaasjes gegrist worden Denk nou niet neem AF doe een stapje terug en je krijgt een slap aftrekseltje dat Freak Out heet " Niet waar vrienden FO is óók ge weldig De kritiek is hier niet zo beestachtig vernietigend maar ge matigd hatelijk Muziek is minder ondergeschikt dan bij Absolutely free en staat zelfs vaak op de voorgrond Vooral in nummers waarbij Freaking Out op de voor grond staat een van Oosterse dis cipline getuigend proces van be wus'.>wording Een ontsnapping uit modetoestanden en sociale slaver nij dankzij muziek en dans Op Freak Out tot uitdrukking gebracht in The return of tho son of monster magnet en Help I'm a rock Politieke zaken worden door de Zappa-Boys aangepakt in Hungry Freaks daddy en Trouble comin ' every day De termen " Great So ciety ' en ' plastic ' - nutteloos bur gelijk en robotachtig zijn weer niet van de groef Who are the brainpolice ^ s een Zappa-nachtmerrie die hem rog beangstigt Volgens Kenn^ars een voorbeeld van iets psychedelisch what ever tliat may be Motherly love het handelsmerk van de Mof I moet de vrouwelijke fans wegjagen Wowie Zowie de twaalfjarigen aan trekken WZ is de meest vernie tigende uitspraak die er over slech te Amerikaanse pop Four seasons etc gedaan kan worden Verder nog vier ijzersterke ge beurens met Stones - en molidieu ze Drifters Impressions - invloe den Freak Out is een plaat om te heb ben Naast Absolutely free de twee de onontbeerlijke steun om het hoofd overeind te houden Temid den van verderflljke invloeden Goed dat er Moeders zijn tef • uf lage AS op een zaterdas In niddagiiur Ik stond tt > bij de oversteekplaats tskerkhot met de be lar de bloemenmarkt te het moment dat ik de eikte waren de ver en voor mij op rood ge efa dan heb je een hele id om het langs je heen verkeer te observeren at 1 me op dat een aan ercentage van de fiet bromfietsers uit jonge an beneden de twintig \ iet kan toeval geweest sschien moesten ze er - f • toe of kwamen ze er - \ Jaan in groepsverband,n zowel jongens alsij en vaak zaten ze metën op één vervoermid iderscheidden zich doorüonele kledij kleurig enit én door een weelden roei mg haar ook voor lon zichzelf niet iets waar ik me aan erger Ik be schouw het meedoen aan deze mode als een g soort distinctiedrift het algemeen met de 1 siyt Maar ik dacht 3e vreemd het eigenlyk iie door baarden snor lor de ogen vallend lang [• gecamoufleerde jonge juist in een tijd waarin prat gaat op haar open erlijlcheid de hen voorafgaande s de ouders en groot is die door hun nazaten ns voor huichelachtige akkers worden uitge let juist wel aandurfden a hun naakte gezicht te n en zich zelfs tot deze keerden na eeuwen van ken baarden snorren bakkebaarden tocht z ¦ lijke tegenstrijdigheid mdat deze jeugd wat de het lichaam betreft zich naakt mogelijk vertoont bijna of al dat haar in van open en bloot toch eschutting moest bieden x)f overigens niet dat iendaagse jeugd zo ont zaglijk veel eerlijker of oneerlijker is dan de jeugd van vroeger Er verschuivingen plaats e hebben het een en an 3r geschopt enige taboes en een aantal heiüKS liet meer gerespecteerd lie het gezag de gods le seksuele moraal heb o.m moeten ontgelden en trouwens instellingen al tamelijk wankel ston it het is heus niet zo dat oes van de Victoriaanse • de tweede helft van dee eeuw zijn overgestapt mijn eigen prille jeugd.)r de tweede wereldoor rden starheid bekrom - huichelarij onrecht oP gebieden al fel aangeval ir goed de hedendaagse jongeren hebben het al les nog scherper ge steld en vooral het n wijder kring doen door plaats van de waarden irige generaties zich nog meer aan vast klampte " zij onvervaard hun eigen gesteld die zo ongeveer dat alles wat vroeger cht nu wel mag en als un wereld geaccepteerd - den zelfs móet tj past dan een voorkeur it aandoet als ongecivi ruw onwellevend o.a gekuist taalgebruik En s tezamen noemt men lijkheid oof evenwel niet dat het is eerlijk te zq'n zo lang üet aandurft in aanzien ite eerlijk te zijn ten oP an jezelf Anders zie je wereld vertekend Tal ngeren zoeken op "^ hun toevlucht in " y demonstraties beai teach - love - en an relletjes Als ik zie H "*' ¦ achter hun voorschreeu wers aanschreeuwe "' hoe ze allemaal precies hetzelfde beweren W ^ allemaal op precies c ^ nanier opdoffen hoe isd hun idolen aanb» e popzangers de bea de seksbommen en wa er zü hoe ze zich uitie lawaai snelheid seK • d ik in dit aUes weinij id Het lijkt er meer w ider al dat wild geru^w melens van angst onz onmacht onlust tra " verbergen Zoiets n het donker uflage dus En zo 8 het niet eens zo gek a e van het lange en v'^J ist in déze tijd zo ^ I jeugd werd aanvaai^^ ^ nsen worden erdoor v > vallen op en ze verbei 1 ware gezicht ' Little Sigma ' staat o.a op de gevel van de oude sigarenfabriek aan de Van Asch van WUckstraat 23 in Amersfoort In een gedeelte van het pand dat al jaren leeg staat is per manente soosruimte geopend Sopla ge naamd naar de bijnaam van de sigaren die er vroeger gemaakt werden Stinkt Ontzet tend Probeer Liever Andere Sinds enkele weken kan de Amersfoortse jeugd er komen trouwens mensen van heinde en ver daar iedere dag behalve ' s maandags van ' s ochtends half twaalf tot ' s avonds half twaalf tussentijds gesloten van 5—7 uur verpozen Er Is een dansruimte in Engelse sfeer dus weinig meubilair en gekleurde lampen een expositieruimte waar op dit moment de S J een Vietnam-fotoëxpositie houdt en twee vergaderruimtes Er is een grote bar waar tegen zeer lage prijzen consumpties genuttigd kunnen worden er zijn zeer kleine stoeltjes om op te zitten kleurige niuurteke ningen en effektlichten En de hele blik semse boel is door de Amersfoorter jeugd zelf opgeknapt En hoe is dit kleine Sigma tot stand ge komen Door onderling contact van de jeugd - en semi-jeugdorganisaties die ge zamenlijk aan de gemeente een ruimte heb ben gevraagd „ En toen konden ze geen nee meer zeggen " aldus Frans Bühl een van de initiatiefnemers Het wordt tijd dat er ook eens zo'n contact ontstaat tussen de Utrechtse jeugdorganisaties Want de Utrechtse jeugd van 15-21 jaar snakt al jaren naar zo'n ruimte Het voorlopige programma van Sopla voor de komende weken oktober vanavond Zipps oktober morgenmiddag Short ' 66 28 oktober ' s middags lx de film Helza Poppins 29 oktober Rob van Leeuwens Shocking Blues 7 november John Mayall Daar Sopla een stichting is mag er geen winst gemaakt worden dus toegangsprijzen voor de diverse evenementen zijn belache lijk laag I II I lil III 111111111 IB ^^^^^——— ADVBKTBNTIE Voor de TOPNEGEN en andere platen naar MAX VAN PRAAG A'damsestraatweg 148 A Telefoon 42633 Steenweg 35 - Telefoon 10885 BEATAGEXDA ZATERDAG 21 OKTOBER Rlvel-In R.K.-Verenigingsgebouw Schallcwijk Contactmiddag Nederlandse Adamo Fanclub Mar cuscentrum ' t Goylaan The Small Faces Les Baroques Test Ekseption Adam's Recital Dirty Underwear en de Afro Beatgirls N.V Het Dingetje Veenendaal The Reflections EI Paradise Amersfoortsestraat 78 Soesterberg The Steps Tongerenkontakt St Joseph Grave vanSolmsstraat ^ Flash en de Ki Ki Girls La Grotta kelder Oude Gracht 92 The Caverns Club 23 Voorstraat 23 R & B discotheek Persepolls Oude Gracht 205 Provadya zie artikel elders Erasmushuis SE ' 66 Club Popstudio Den Brielstraat 25 bij Noorderbad Fate Schuttershof Burniik Anno 66 Dorpshuis Cothen The Selfkick Kasteel van Antwerpen Baarn Zipps Sopla Van Asch van Wijckstraat 23 Amers foort ZONDAG n OKTOBER Riggish Teener Society Tallnglaan 10 BUthoven Beatmiddag Persepolis Flash La Grotta Short ' 66 Sopla Amersfoort Incredible El Paradise Soesterberg Fullhouse Club 23 Flash & Kikl Girls La Grotta Incredible El Paradiso Highlanders Taveno Pastoor Schlltehuis Willl - brordusstraat The Canyons Soc Doback Vlanen 2.00 uur 2.00 uur imBïiék » Wtlttó HliM«l»t « fipt^Hn ' ï3*.S » rtrt«fe«r Ï9aw 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.0O uur 8.00 uur 8.00 uur 8-0O uur 8.0O uur 8.00 uur 8.00 uur vT ^ ^ *• 2.00 uur 2.30 uur 2.30 uur 3.00 uur 3.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uur 8.00 uurt DINSDAG 24 OKTOBER 8.00 uur Kwartet Dave Brubeck Kurhaus Scheveningen ^ DOORLOPEND Woensdagavond 7 uur en 8.30 uur BeatbaUet van Helen Leclerq vrijdagavond 7.30 uur Xoelapepel op Pieterskerkhof 10 a Hennie Oliemullerkabarèt Lief zijn voor de muls " donder - dag vrijdag en zaterdagavond in de Muzevai kelder Oude Gracht 135 om 9 uur Dagelijks dansen in Gracht 45 Oude Gracht 45 Club 23 Hoelahut Catacomben Diskobar 1875 Alpha en Metro dagelijks geopend \' orige week vrijdag is in gebouw Felix Meritls aan de Keizers gracht 324 in Amsterdam na een vruchtbare periode van voor bereiding tussen „ Jeugd en muziek " Sigma dat bestaat nog en enkele Hitwcekfiguren de eerste Nederlandse UFO-achtige pop klup geopend Op en om diverse podia is van alles te doen jazz dans theater oude films lichteffekten met een installatie uit San Francisco optredens van popgroepen enz Er worden de aller nieuwste nog niet uitgebrachte platen gedraaid en bovendien veel pop van de Amerikaanse Westkust Belangrijkste doel van Provadya is het scheppen van een sfeer waarin men de „ zorgen van alle dag " kan vergeten Voor die sfeer zorgen ook de exotisch uitgedoste menigten Amsterdammers én de nog steeds erg moder ne belletjes bloemen wierook en andere geuren die in Utrecht en omstreken nog steeds niet in zwang zijn Waarom niet Durven « e hier niet Schaamt men er zich voor Provadya is voortaan iedere vrijdagavond open Ga er eens kijken De toegang is maar i 1,20 En vergeet het niet Provadya komt ook maandelijks later misschien wekelijks naar Utrecht Vanavond is het Erasmushuis Oude Gracht 152 gevuld met vrolijke klanken psychedelische lichten wierookgeuren en mensen in de meest gewaagde kleren Het programma bestaat uit optredens van Truce het Gezelschap voor Moderne Muziek het damesdansclubje Kunst Baart Kracht niet Phil Bloom Alma Netten Justa Joke en Madeion etc etc loegang twee gulden geen geld als je het wel beschouwt ièti^^^S ^» «««^«^^^ MARIAX XOBEL Door Frits Koffijberg GORINCHEM — Platenmaat schappijen zijn toch al niet kin derachtig in het opsmukken van verhalen over hun zingende en musicerende pupillen maar een kras staaltje vormt toch wel het bio-tje dat Negram-Delta on langs de wereld inzond ter ge legenheid van het platendebuut van ene Marian Nobel We citeren even ' Marian is bijzonder onder de indruk van de dood van haar moeder twee jaar geleden en bezingt dat op een manier waardoor ook de luisteraar onder de indruk komt Haar overtuigingskracht is gewoon grandioos en dat is dan eigenlijk ook haar ' handels merk Bij de zeer vele optre dens die ze op dit moment al om in den lande maakt komt het meerdere malen voor dat haar de tranen over de wangen biggelen ligt dat soms aan het feit dat ze van Spaanse Eif komst is ' Gaan we dus naar Gorkum met ideeën over een somberogig meisje dat gewend is haar leed vrijelijk de loop te laten en ko men we te zitten tegenover een doodnuchtere lacherige jonge vrouw 21 die de frekwent big gelende tranen afdoet met ' Dat is me één keer overkomen ik weet niet waardoor bij een op treden in Gorkum anders nooit ' De Spaanse kom-af klopt wel ' Van grootmoederszijde stam ik van Spaanse zigeuners af ' ver telt Marian Vroege Vroege ' Ja de naam Nobel heeft de maatschappij mij gegeven Ik vind ' m niet leuk te nobel Ik had liever mijn eigen naam ge houden maar die was een beet je moeilijk voor Engeland zei den ze ' Lachend ' Ik denk niet dat ik daar ooit terechtkom ' Heeft zij het dan nu al te druk met het bereizen van Neder land Welnee De ' zeer vele op tredens alom in den lande ' waarvan het bio-tje gewaagt blijven beperkt tot een of tvi^ee optredens in het weekeinde meestal in Twente ' daar heb ik mijn grootste bekendheid ' die niet genoeg opbrengen om van te leven Daarom gaat Marian ' s avonds uit werken kantoren schoonmaken Ze denkt dat voorlopig wel te zuDen blijven doen want ze ver wacht allerminst gouden ber gen van haar eerste plaat met twee eigen composities waaron der My Mother ook al is deze volgens het Negram-epistel ' een plaat die de Top Veertig zal gaan halen Insiders die de plaat al vele malen hoorden vinden deze verwachting zelfs nog te laag aangeslagen ' Marian zelf daarentegen te hoog De plaat is al bijna drie maanden uit en nog steeds geen topper ' En dat wordt-ie niet ook ' zegt zij lakoniek en daar heeft ' ze vrede mee Marian heeft de plaat zelf niet gekocht toen ze hem van haar maat schappij niet kreeg Waarom zouden anderen dus wel ' Dat liedje heb ik wel duizend keer gebracht is doodgezongen en dat kun je wel horen ook ' en de begeleiding Negram ' met een zeer fijne qrgelpartij die het zeker in deze tijd zeer goed zal doen ' noemt zij een misser Haar commentaar op het Negram-geschrijf ' Nederland heeft er weer een topster bij ' is ¦ bondig ' Zo overdreven ' Ze weet ook wel wie er verant woordelijk voor is ' Een jonge man die helemaal gek van me is Elk optreden van mij woont hij bij Volgens hem is er geen betere zangeres dan ik ' RO-D-YS ' JUST FANCY ' NEDERLANDS JONGSTE TOPGROEP BEVESTIGT MET DEZE ELPEE HET ENORME TALENT VAN HARRY RIINBERGEN TEKST EN MUZIEK VAN ALLE SONGS VOORAL ' WHEN YOU HEAR THIS SONG ' IS GROOTS ANDERE TOPPERS O.A JUST FANCY GODS OF EVIL EN BAD BABE PHIUPS XPY8550M STEREO N.YPHONOGRAM ' Ik ben ook nog bij Joost de Draayer geweest Die zei je moet wat commerciëler worden zoiets als de Heikrekels dan zal ik wel Nederlandse teksten voor je schrijven Ik heb toen gezegd schrijf die maar voor een ander Nietwaar Bob Dylan is er ook wel gekomen ' Geven we het laatste woord aan Negram ' Marian Nobel is een meisje waarvan we nog heel verschrikkelijk veel van gaan horen ' Marian Vroege is daar nog niet zo zeker van o o wat zou het fijn zijn als Ike en Tina Turner'eens naar Nederland zouden komen voor een optreden Want die mensen geven een show weg die je niet voor mogelijk houdt Er zijn negentien mensen waar ze mee optreden hun band The Kings of Rhythm de bekende backing-meisjes de Ikettes en twee zan gers Prince Albert en Jimmy Thomas die dan meestal de show openen Als de zaal dan al opgewoncJen is en meeklapt komt Tina de ' Bronze Bombshell ' het toneel op Ze zweept de zaal op en gunt zichzelf en het publiek geen adempauze Het hele podium swingt de deur uit met dreunende muziek dansende meisjes en als middelpunt Tina die de nummers uit schreeuwt en rondwervelt als een derwish Ike en Tina Turner maakten onlangs een nieuwe plaat opvolger van hun succes River deep moutain high I'U never need more than this Weer zo'n geweldig nummer Beloning - een miljoen „ Haal jij nog even een plattootje drinks " Obers 3oen zenuwachtig op het moment iat een vervelen(i ban(ije — dat van minuut tot minuut vervelender wordt — Lang zal die leven speelt Plaats van handeling de Amstelveen se molen De Dikkert een pseudo-gezellig intiem geval waar je in geval van trouwrecepties voor je dure geld door een stokoude Rolls Royce naar toe - wordt gebracht Tijdstip van handeling is vrijdagmiddag 20 oktober 1967 kosten noch moeiten zijn gespaard om aan aktuele be richtgeving te doen Het is mooi weer Iedereen doet nerveus vooral prodjoeser - van - evenementen Fred Hartogs die met een club je trawanten naar de einder staart waar dan eindelijk - vijf voor half zes later dan op de supergeweldig-dynamische uit nodigingskubus vermeld - het middelpunt van het feestje voor show - en andere lichte pagina riërs arriveert nog ruikend naar de platenstudio's Gert Timmerman met in zijn kiel zog zijn trouwe Hermien zon der grijze haren toch eerbied waardig De Enschedese ex voormanrijtuigpoetser van de spoorwegen verovert de snacks happende wachtenden met le nige zwaaigebaren een veren de tred en houtsnijdende be groetingskreten „ Hoi Marie Dag jongens leuk dat jullie er bent " ^ ti Ex-FuUhousezanger Sjoerdv d Duim is weer terug bij degroep die hij een jaar ge leden verliet de eertijds vooralin Duitsland populaire Arnhem se Moans die het afgelopen jaaropgegaan waren iri de Sound Magics Onder de naam ' Moan ' maakten ze een eerste single Everyday is is just the same tome " Het is een van de besteNederbeatplaten geworden vanhet afgelopen jaar De eerste plaat van Truce komt over 2 weken uit De jazzavonden die La Grot ta de komende weken op vrij dagavonden zou houden zijn defi nitief afgelast Reden van de aanwezigheid van hapjes en schnapps jes nette pakken bakkebaarden snorren en fototoestellen is het memorabele feit dat Gert voor een deel samen met Hermien 1.000.000 één miljoen platen de CNR fabriek heeft uitgezon gen Beloning voor de gouden zilveren en platina schommel-stoelen moederharten weisse gitarren grijze hai-en bloemen uit Thaïti heimwee uit Barce lona olés uit Mexico en andere romantische groeven vormen twee vouwfietsen een voor Hermien een kleurentelevisie een wanstaltig grote zoete koek bloemen en hulde hulde hul de En een wand versiering op gebouwd uit gouden platen die samen het magische getal vor men Hoezee Gert Gelukgewenscht / ADVERTENTIE FIRST WITH THE HIT Muziek Staffhorst Drieharingstr 5 Nachlegaalstr 9 ^' TWEE PLATE Davy Jones een vriendelijke humoristische super spontane rhytlim & bluesjongen uit Canada werd in de winter van ' 66 door het duo Luc Penninx-Jean Ruiter naar Nederland gehaald als extra attrac tie voor het weergaloze reizend beat - en modecircus Tent 67 De eerste Tentavond in Amsterdam maakte Davy het helemaal samen met HET Tent 67 bleek een am bitieus tiasco en verdween naar de achtergrond van de popscène Zo niet Davy Jones HET werd om gevormd tot Pocomania samen to gen ze met succes op pad langs sNederbeatwegen die toch altijd ondoorgrondelijk blijven ¦ Meneer Jones-Pocomania ver huisde naar manager John B van Setten VVally en de Outsiders Short 66 het succes werd groot groots grootser en supersuper Het bevalt Davy hier best Een paar singles volgekweeld met melodieuse deuntjes deden het ïïiet geweldig DJ is in het begin sel niet de man-van-de-plaat maar dé koning van-de-act Een jongen die de meest duïfe troep gek maakt met zijn ruig geluid zijn gesprlng zijn uitgevloerde posities languit op de vloer en zijn pur sang podium zweet Die Davy Jones komt er nu ein delijk eens fijn op de plaat uit Op Davy Jones live at the Lucky Star een langer die Soulsound Iramac opnam in Amsterdams oudste hip - pe tent Geen super zoet gedoe maar gewoon ' n luistertoestand ge maakt van een waarschijnlijk zeer fijne show Rechttoerechtaan zon der franje opgenomen veel herrie op de achtergrond Davy Jones doet een jofele Ray Charlesachtige de echte Ray niet de zoetgevooisde toer Hij zingt van diens repertoire Teil the trutli Early in de morning en The night time is the right time Verder een vreselijk beste Tobacco road en een Hound dog die zelfs Elvis niet terug kent Pocomania speelt erg goed wat wil je met vaktoete raars als Ray Kaart en instrumen taalt lekker in Wade in the water en Soul samba Turn on your love light is een prima uitsmijter Meer dan driekwartier luisterple zier Davy kunnen we nu als Ne derblues confisceren die een goed gehoorbeeld geven van de gruweiyk i ^^^':|| m m m m m 3 ¦ ff ' M w M ' m I te 
ZATE-RDAO SI OKTOBE1B 19«T ÜTRECHTSCH NIEDWSBLAÖ N.V PHILIPS ' PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE BAARN Voor onze elektro-akoestische afdeling zoeken wij een Instrumentmaker Deze vakman met liefst enige jaren ervaring zal tewerk gesteld worden in een fijn-mechanische werkplaats Zijn taak zal zijn het ontwikkelen en/of onderhouden van fijn-mechanische apparatuur voor ons internationaal grammofoonplatenbedrijf Wij bieden u een interessante werkkring met een u Jaarbeurs Restaurants AFD CROESELAAN Voor de MEUBELBEURS van 6 t.m 11 november a.s vragen wij DAMES in de huishoudelijke dienst afwas ophaaldienst afruimster broodjeskamer IVIANNËN in algemene dienst afdelingsknecht BUFFETPERSONEEL koffiejuffrouw buffethulp KEUKENPERSONEEL groentekeuken pannenwasser AVONDWERKSTERS voor schoonmaak van restaurants RESTAURANT PLAATSAANWIJZER Voor zaterdag 11 november DAIVIES in de algemene dienst voor afwas en ophaaldienst Werktijden dagelijks van 8.00—17.00 uur vrydag 10 nov tot 22.00 uur GOED LOON Aanmelden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau sectie Horeca Breedstraat 26 van 9.00^12.00 uur en van 14.00—16.00 uur Telefoon 030 - 11841 Het WILHELMINA KINDERZIEKENHUIS Nieuwe Gracht 137 • Utrecht vraagt voor de huishoudelijke diensten wegens huwe lijk van enige personeelsleden assistente in de eetzalen assistenten in decentrale keuken assistenten voor schoon maakwerkzaamheden op deafdelingen Voor de funkties onder a en b strekt INAS-opleiding tot aanbeveling doch is niet vereist Vijfdaagse werkweek Goede salarisregeling en ver dere arbeidsvoorwaarden Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak te richten aan de directrice van bovenge noemd ziekenhuis Telefoon 030 - 20541 MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Cultuurtechnische Dienst vraagt CHEFFIN TYPEKAMER leeftijd ± 30—40 jaar Vereist diploma Mulo en typen Taak a leiding geven aan 10 a 15 typistes b vervangen van hoofd type - en verzend afdeling in voorkomende gevallen Aanvangsalaris bij 30 jaar ƒ 759 - per maand maxi maal bereikbaar ƒ 840 - per maad Geen inhouding AOW/AWW-premie 6 % vakantiegeld Goede sociale voorzieningen Sollicitaties te richten tot de Directeur van de Cul tuurtechnische Dienst Maliebaan 21 Utrecht Telefonische inlichtingen 030-26751 toestel 99 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Wegens vertrek van één der twee functionarissen van de bibliotheek van het Mathematisch Instituut dat binnenkort naar „ De Uithof " verplaatst zal wor den wordt gezocht een ervaren administratief medewerkster die de moderne talen redelijk beheerst en zo mogelijk een speciale opleiding in en ervaring over het biblio theekwezen beschikt Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling 6 % vakantietoelage A.O.W premie voor rekening van de Universiteit Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Hoog leraar/Beheerder van het Instituut Boothstraat 1 c te Utrecht LISSONE-LINDEMAN N.V vraagt voor haar kantoor te Uirecht een ADMINISTRATIEVE KRACHT vri Leeftijd 20—24 jaar Opleiding ten minste op MULO-niveau Voor deze zuiver administratieve functie zoeken wij een accuraat meisje aan wie na de inwerkperiode een ge heel zelfstandige taakuitvoering moet kunnen worden opgedragen Boekhoudkundig inzicht vereist MOOLENBEEK'S BAKKERIJEN N.V vraagt voor spoedige indiensttreding een VAKKUNDIGE DEEGMAKER Aanmelden Nieuwegracht 125 tel 11358 Uitvoerige sollicitaties zo mogelQk met recente pas foto uitsluitend schrif to mk aan het hoofdkantoor afdeling Personeels zaken Pletter^kade SO Den Haag KEÜtUNOS EERSIE SEISBUREAÜ Lissone Lindeman Met spoed WERKNEMERS gevraagd voor rioleringswerken Aanmelden op ons werk aan de Mineurslaan hoek Leidseweg of telefonisch onder nr 03468 - 472 Na 18.00 uur 03402 - 3188 N.V AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ H P C PEEK Koningsweg 117 Utrecht kraam - en kinderafdeling helpen schoonhouden Sollicitaties aan de adjunkt-directrice van Zonnegloren Soesterbergsestraat 125 Soest Tel 02155 - 5351 18 Thans Pipo de Clown actueler dan ooit Pipo met al zijn vriendjes wachten met hun circuswagen bij Ascot om Uw kinderen te verblijden Dat mag U niet missen Pipe's wandfiguren slechts 55 et Pipo's circuswagen onderhoudend knip-en-plak-maar-spel vormt een attractieve versiering in de kinder kamer Compleet voor slechts 1,75 Wellicht ten overvloede ze zijn uit sluitend verkrijgbaar bij " een op dracht japon deux pièces topper costumn 2 dig mantel mantel-costuum Mits gebracht en gehaald in één onzer winkels Verzekering 10 et per 3 stuks asGot SNEL i Zó goeden toch niet duur REINIGING N.V NASFA SCHROEVENFABRIEK UTRECHT Tel 33993 Steenovenweg 1 vraagt BEKWAME JEUGOrG PERSONEEL Aanmelding tussen 8.30 en 17 uur of schriftelijk WELKE MAN tot 50 jaar komt de chirurgische afdeling van Zonne gloren schoonmctken en schoonhouden Wij betalen hem graag een weekloon van plm 145 gulden voor 5 dagen per week van 9 uur Sollicitaties te richten aan de Adjunkt-Direktrice van Zonnegloren Soesterbergsestraat 125 Soest Tele foon 02155 - 5351 \ RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT De Bjiksuniversiteit te Utrecht vraagt voor het Bureau van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 en het Academiegebouw Domplein 29 CHEF INTERNE DIENST Taakinformatie De Interne Dienst omvat o.a de onderdelen reproduktie magazijn voor kantoor - en schoonmaakbehoeften de huishoudelijke en onder houdsdiensten In de dienst zijn ongeveer 30 personen werkzaam Functionaris zal de dienstverlening van de Interne Dienst steeds af moeten stemmen op de behoeften van de verschillende afdelingen die in genoemde peinden gevestigd zijn Hij zal attent moeten zijn op de doelmatigheid van de te verlenen diensten en tevens rekening moeten houden met de financiële mogelijkheden Oeboden Een verantwoordelijke en afwisselende werkkring met contacten op verschillende niveau's vein de organisatie Salaris max ƒ 1.004 — per maand afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring Gevraagd Een functionaris van circa 40 jaar Ge wend om leiding te geven en in staat om makkelijk contacten te onderhouden Opleiding op Mulo-niveau Inzicht in administratieve en organisatorische problemen WELK MEISJE Ervaring in een soortgelijke functie of onderdelen daïirvan vereist wil de Kandidaten dienen bereid te zijn deel te nemen aan een psychologisch onderzoek Sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Alge mene Dienst De Uithof " waaronder de Interne Dienst ressorteert Transistorium Leuvenlaan te Utrecht Voor telefonische inlichtingen is het Hoofd van de Alg Dienst te bereiken onder nummer 511811 te Utrecht beloning overeenkomstig ervaring en opleiding U kunt telefonisch een afspraak maken onder num mer 02154-3551 toestel 362 Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Sociale Zaken Torenlaan 19 te Baarn onder nr K36 KLÖCKNER - BAMACO N.V dochteronderneming van belangrijk Europees handelsconcern ] vraagt a VERKOPER voor grondverzet - en wegenbouwmachines Wij prefereren een enthousiast zakenman tussen 25 en 40 jaar mef zo mogelijk ervaring en goede resuHafen in de verkoop van bovengenoem de machines of ander zwaar materieel voor ons rayon in hef centrum van het land b MNLof VRL BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT voor onze afdeling administratie Wij denken aan een accuraaf werkende medewerker(sfer tof ca 30 jaar mef de nodige ervaring op een handelskantoor Minimum eisen Mulo - I - prakfijkdiploma boekhouden -|- fypevaardigheid c TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER(STER Voor deze betrekking verlangen wij een acfieve kracht mef belangstelling voor de techniek doch vooral mef kennis van de moderne falen Een interessante betrekking voor een jongeman of - vrouw tof ca 25 jaar met minimaal Mulo-opleiding en met typevaardigheid Ervaring op een handelskantoor is gewenst d GEROUTINEERDE SERVICE-MONTEUR voor grondverzet - en wegenbouwmachines Woonachtig binnen een straal van ± 20 km rond Soest Ook ervaren diesel - tractor - en vrachtwagenmonfeurs krijgen royaal de gelegenheid zich in deze interessante materie fe bekwamen waarbij vanzelfsprekend hef salaris overeenkomstig de kwaliteiten zal worden gewaardeerd Schriftelijke solllcifaiies aan ons adres Dorresteinweg 58 a Zij die een sneller contact tot stand wensen fe brengen staat de weg open de telefoon fe nemen en contact met ons op fe nemen voor een eventuele nadere afspraak Ons telefoonnummer 02155-4054 Voor onze afdeling Publiciteit en Reclame zoelcen wij ' op korie termijn een ADMINISTRATIEVE KRACHT [ vrL ] De taak omvat administratieve werkzaamheden van uiteenlopende aard en hef verzorgen van hef typewerk Vereisf Mulo-diploma of enige adminisfrafieve ervaring alsmede fypevaardigheid Schriftelijke sollicifafies aan hef l-loofd van de afdeling Personeels zaken van de N.V Gerofabriek Geroplein 1 fe Zeist Op onze interne Accountantsafdeling te Utrecht is plaats voor een ASSISTENT-ACCOUNTANT Voor deze funktie is liet bezit van het Praktijkdiploma Boekhouden vereist Zij die reeds ervaring opdeden in een dergelijke funktie genieten de voorkeur Leeftijd ± 21 jaar Schriftelijke sollicitaties worden ingewaclit op onze afdeling Personeelszaken Postbus 2 te Utrecht DOUWE EGBERTS ' iS^^^^^.\!i ^' CTBECHT8CH NIEUIVSBLAD W einig gebeurteni ste eeuw zo die ] Het revolutionaire dra vorming van een totai gebaseerd op de begins hebben de cominunisti volutie naar andere lai hun ideologie te doord ningen die de internat daag voor een groot de dat het jaar 1917 een 1 met de negentiende eet Rusland viejt nu de lutie Het land had in J dagen bij de Gregoriaa goriaanse tijdrekening tie is gehandhaafd v ber-revolutie moeten h 1917 1967 ' n hcdve eeuw geleden hegon RU U TRECHT — De Russi Oktoberrevolutie is op zich zelf staande gebet nis geweest maar een sch - zij het een zeer belangrij in een revolutionair pn dat met de omwenteling maart 1917 op gang was g men De Maartrevolutie groeid uit een oproer van beiders en soldaten had leid tot de val van het tsari en de vorming van een v lopige regering Dit bur lijk liberaal bewind had tot doel gesteld Rusland hervormen tot een democi sche staat naar Westeuro ] model Van het begin af aan onder de voorlopige regering echter grote tegenwerking van de Sa de Baad van afgevaardigden arbeiders en soldaten die tij de dagen van de revolutie spon was gevormd De Sowjet had tot taak gesteld de regering e tief te controleren en op alle g * den van het openbare leven democratisering door te zetten Om dit te bereiken trad enerzijds op als een soort parlei tair orgaan anderzijds als een voerend comité dat allerlei or uitvaardigde die de arbeiden soldaten opvolgden Ten aar van tal van kwesties zoals het stel van de orde de economisch sociale hervormingen en de vi zetting van de oorlog namen voorlopige regering en de So een diametraal tegenovergei standpunt in Aangezien de voorlopige rege voor de uitvoering van haar b < aangewezen was op de steun va Sowjet moest zij steeds meer cessies doen In mei werden schillende socialisten in de rege opgenomen van wie Kerenski minister van oorlog weldra eer langrijke rol ging spelen Binnen de Sowjet die was sar gesteld uit socialisten van vers lende richtingen bestond echter geen eensgezindheid over de te gen politiek tengevolge waarvai lerlei tegenstrijdige orders ' den uitgevaardigd die niet a ] het beleid van de regering c kruisten maar ook de verwar onder de arbeiders en soldaten den toenemen Door deze dyar tweehoofdige regering van v lopige regering en Sowjet gro in de loop van de zomer van de chaos en dreigde de Russi maatschappü in een volslagen a chie te vervallen LENIN Van deze onderlinge tegenstt se » en halfslachtige politiek éé » man handig profijt te trek Lenin Na zijn terugkeer uit bal schap op 16 april ' 17 was hij be " en de bolsjewistische partij h te organiseren Zijn doel de lewiki aan de macht te bren wilde hij bereiken door de rei tionaire stemming onder de a ders systematisch aan te wa '¦ en en te leiden E)aarin is hij door zijn felle o ] « ea zijn onverzoenlijke houding genover de voorlopige regerin andere socialisten in de Sowje ooor zijn slogans „ alle macht aa 
rSCH NTEÜWSBLAÖ ling der num - afdeling r nr K36 andelsconcern ] I 40 jaar met zo an bovengenoem • n in het centrum KRACHT ir tot ca 30 jaar lypevaardigheid net belangstelling erne talen jw tot ca 25 jaar CTBECHTSCH JVmUWSBLAD W einig gebeurtenissen hebben de geschiedenis van de twintig ste eeuw zo diepgaand beïnvloed als de Russische revolutie Het revolutionaire drama dat zich in 1917 voltrok leidde tot de vorming van een totaal nieuwe Russische staat en maatschappij gebaseerd op de beginselen van het communisme Van meet af aan hebben de communistische machthebbers echter geprobeerd de re volutie naar andere landen uit te breiden en de gehele wereld met hun ideologie te doordringen Daardoor ontstonden ernstige span ningen die de internationale verhoudingen tot op de dag van van daag voor een groot deel bepalen Er is dus alle reden om te stellen dat het jaar 1917 een keerpunt in de historie is geweest een breuk met de negentiende eeuw en het begin van een nieuwe tijd Rusland vieyt nu de vijftigste verjaardag van de Oktober revo-lutie Het land had in 1917 nog de Juliaanse kalender die toen 13 dagen bij de Gregoriaanse ten achter was In dit artikel is de Gre goriaanse tijdrekening gebruikt alleen het begrip Oktober revolu-tie is gehandhaafd volgens onze tijdrekening zou ze de Novem ber-revolutie moeten heten 1917 1967 ^ n halve eeuw geleden hegon Dr Th H J Stoelinga auteur van onderstaand artikel promoveerde op 16 juni van dit jaar aan de Rijksuni versiteit te Utrecht tot doctor in de letteren op een proefschrift getiteld „ Russische Revolutie en vredesver wachtingen ' in de Nederlandse pers maart 1917 — maart 1918 " In deze dis sertatie werden de reacties in de Ne derlandse pers op de dramatische revolutionaire gebeurtenissen in Rus land onderzocht en geanalyseerd Het oordeel over de omwentelingen zoals dat in de Nederlandse kranten uit die jaren naar voren kwam werd wezen lijk bepaald door ideologische voor onderstellingen en vooringenomenhe den Bovendien werden de reacties in onze pers toen belangrijk beïnvloed door het sterke verlangen naar we reldvrede aldus dr Stoelinga in zijn proefschrift RUSLAND ZATEBDAG 21 OKTOBEB 1967 VOLUTIE 19 Bestorming van het Win terpaleis van de tsaar in Petrograd Foto's midden Lenin ' links en zijn te genspeler Kerenski Bene den het voorlezen van nieuwe orders aan de ar beiderstroepen in Smdlnij 1917 EUR st krijgen royaal de kwamen waarbij sifen zal worden de weg open de eventuele nadere p korte termijn [ [ vrlJ uiteenlopende iring alsmede ng Personeels t afdeling te TANT it van het reist en in een Dorkeur ingewacht Postbus 2 N I N K L I J K E RIEKEN N.V U TRECHT — De Eussische Oktoberrevolutie is geen o\i zich zelf staande gebeurte nis geweest maar een schakel - zij het een zeer belangrijke - in een revolutionair proces dat met de omwenteling in maart 1917 op gang was geko men De Maartrevolutie ge groeid uit een oproer van ar beiders en soldaten had ge leid tot de val van het tsarisme en de vorming van een voor lopige regering Dit burger lijk liberaal bewind had zich tot doel gesteld Rusland te hervormen tot een democrati sche staat naar Westeuropees model Van het begin af aan ondervond ie voorlopige regering echter een grote tegenwerking van de Sowjet de Raad van afgevaardigden van arbeiders en soldaten die tijdens de dagen van de revolutie spontaan iras gevormd De Sowjet had zich tot taak gesteld de regering effec tief te controleren en op alle gebie den van het openbare leven een democratisering door te zetten Om dit te bereiken trad zij enerzijds op als een soort parlemen tair orgaan anderzijds als een uit voerend comité dat allerlei orders uitvaardigde die de arbeiders en soldaten opvolgden Ten aanzien van tal van kwesties zoals het her stel van de orde de economische en sociale hervormingen en de voort zetting van de oorlog namen de voorlopige regering en de Sowjet een diametraal tegenovergesteld standpunt in Aangezien de voorlopige regering voor de uitvoering van haar beleid aangewezen was op de steun van de Sowjet moest zij steeds meer con cessies doen In mei werden ver schillende socialisten in de regering opgenomen van wie Kerenski de minister van oorlog weldra een be langrijke rol ging spelen Binnen de Sowjet die was samen gesteld uit socialisten van verschil lende richtingen bestond echter ook geen eensgezindheid over de te vol gen politiek tengevolge waarvan al lerlei tegenstrijdige orders wer den uitgevaardigd die niet alleen het beleid van de regering door Ittuisten maar ook de verwarring onder de arbeiders en soldaten de den toenemen Door deze dyarchie ' tweehoofdige regering van voor lopige regering en Sowjet groeide in de loop van de zomer van 1917 de chaos en dreigde de Russische maatschappij in een volslagen anar chie te vervallen LENIN Van deze onderlinge tegenstélUn seii en halfslachtige politiek wist ^ n man handig profijt te trekken ^ enin Na zijn terugkeer uit balling ^ ohap op 16 april ' It was hij begon nen de bolsjevnstische partij hecht te organiseren Zijn doel de bols KKiU aan de macht te brengen wüde hij bereiken door de revolu timaire stemming onder de arbei ders systematisch aan te wakke fen en te leiden Daarin is hij door zijn felle optre ^^\ zün onverzoenlijke houding te genover de voorlopige regering en andere socialisten in de Sowjet en door zijn slogans „ alle macht aan de sowjets " en „ brood eci vrede " voor treffelijk geslaagd Hij profiteerde daarbij bewust van de besluiteloosheid van de andere partijen en sloeg munt uit het vre desverlangen dat onder arbeiders en soldaten leefde Het gevolg was dat in juni de bolsjewistische partij ruim 200.000 leden telde in april nog maar 80.000 terwijl de aan hang onder de arbeiders in de hoofd stad Petrograd het tegenwoordige Leningrad enorm gestegen was Toen maakte de grote revolutionai re strateeg die Lenin was een ern stige fout die de bolsjewistische ' partij bijna noodlottig werd Van ' n stakingsoproer dat in de loop van juli onder de arbeiders van Petro grad was uitgebroken wilde hij ge bruik maken om de macht in han den te nemen Het moment was ech ter te vroeg gekozen want de voor lopige regering kon nog juist op tijd door gebruik te maken van loyale troepen de opstand onderdrukken Voor de bolsjewiki waren de ge volgen zeer ernstig De partij werd verboden en verschillende leiders o.a Trotski gevangen gezet Lenin slaagde erin aan arrestatie te ont snappen en te ontkomen naar Fin land „ DICTATOR " De juli-opstand had tot rechtstreeks gevolg dat detpositie van Kerenski zeer versterkt werd Eind juli werd hij minister president van een nieu we coalitieregering waarbij hij zeer grote bevoegdheden kreeg om de orde in het land te herstellen Zijn belofte om een krachtig bewind te voeren kon de „ dictator " Kerenski niet waar maken enerzijds omdat hij het nodige politieke inzicht m,is te en voortdurend verviel tot radi cale maar holle redevoeringen arir derzijds omdat de rechtse partijen hem wantrouwden en hem geen steun gaven Om uit de impasse te geraken riep Kerenski eind augustus in Mos kou een conferentie bijeen waar alle politieke partijen — met uit zondering van de bolsjewiki — vei ^ tegenwoordigd waren en ' n politiek van nationale eenheid uitgestippeld zou worden Op deze conferentie bleek pas goed hoe groot de verdeeldheid tussen de partijen was De enige die een krachtig geluld liet horen was de Kozakkengeneraal en opperbevelhebber van het leger Kornilow die eiste dat onmiddel lijk de doodstraf weer zou worden ingevoerd om de desertie onder de soldaten tegen te gaan Kerenski willigde deze eis in wat hem het ongenoegen van alle socialisten op de hals haalde Het resultaat van deze conferentie was een nog grote re verdeeldheid dan te voren en een ernstige verzwakking van de posi tie van Kerenski Van deze situatie wilde Kornilow in september gebruik maken om als Napoleon een greep naar de macht te doen en de orde te herstellen De ze staatsgreep mislukte voordat hij was begonnen maar Kerenski had de arbeidersmassa van Petrograd moeten bewapenen en zelfs de bols jewiki te hulp moeten roepen om de dreiging te keren Daarmee had hij het vertrouwen van de burgerlijke partijen grondig verspeeld Om anderzijds het vertrouwen van de Sowjet te behouden moest hij steeds meer concessies doen aan de radicale groeperingen Tegen al de ze moeilijkheden was Kerenski niet opgewassen Langzaam maar zeker zakte Rusland af naar een volsla gen chaos en anarchie VOORBEREIDING Van deze toestand wisten de bols jewiki handig profijt te trekken door hun invloed op de arbeiders en sol daten te heroveren Eind septem ber behaalde ze bij de verkiezin gen een meerderheid in de Sowjet van Petrograd en kozen Trotski tot voorzitter ervan Tegelijkertijd be gonnen ze met de voorbereiding tot de staatsgreep die hen in novem ber aan de macht zou brengen Bij de vooorbereiding en-uitvoering van de revolutie heeft Trotski een zeer belangrijke rol gespeeld voor al omdat Lenin die nog in Finland in ballingschap vertoefde niet in staat was persoonlijk de leiding op zich te nemen Pas sinds de zomer van 1917 be stond er een hechte samenwerking tussen beide mannen die elkaar op voortreffelijke vvijze aanvulden Was Lenin vooral de koele on verstoorbare strateeg die de gave bezat zijn ideeën op heldere wijze voor eenvoudig publiek uiteen te zetten Trotski was meer het emo tionele type dat over een sterke verbeeldingskracht en een meesle pende welsprekendheid beschikte Beiden hadden een grote intelligen tie organisatietalent en overredings kracht Bovendien waren ze enorm energiek en nagenoeg onvermoei baar Ondanks kleine meningsver schillen van taktische aard werkten ze eendrachtig samen teneinde de dictatuur vsm het proletariaat " te vestigen Na een periode van uitgebreide propaganda onder revolutionair ge zinde regimenten en fabrieks sow-jets en geheime voorbesprekingen kwam op 23 oktober het Centraal Comité van de bolsjewistische par tij bijeen Op deze bijeenkomst waar ook Lenin die heimelijk naar Petrograd was teruggekeerd aan wezig was werd besloten de staats greep uit te voeren op de vooravond van het tweede Al-Russische Sow jetcongres een congres van verte genwoordigers van de sowjets uit geheel Rusland dat op 7 novem ber in Petrograd zou plaats hebben In de laatste dagen van oktober richtte de Sowjet een militair-re volutionair comité op dat de ver antwoording voor de verdediging van Petrograd tegen een eventuele Duitse aanval kreeg en de supervi sie over aUe regimenten in en rond om de hoofdstad Trotski werd voor zitter van dit comité waardoor de bolsjewiki het militair apparaat be heersten Spoedig begonnen geruchten over de staatsgreep de ronde te doen als gevolg van enkele publicaties in bolsjewistische kranten die open lijk op de actie zinspeelden Daar op besloot Kerenski die nauwelijks nog enig gezag genoot een laatste poging te doen om de staatsgreep te verhinderen Op 6 november riep hij het voorlopige parlement bijeen en vroeg om een motie van ver trouwen en aanvaarding van een re solutie waarin de staatsgreep die de bolsjewiki voorbereidden werd veroordeeld Deze resolutie werd aanvaard maar tegelijkertijd werd het regeringsbeleid afgekeurd ACTIE Kerenski kondigde hierna een ver schijningsverbod voor enkele kran ten af in de hoop paal en perk te stellen aan de ondermijnende praktijkenvan de bolsjewiki Dit was voor Lenin en Trotski reden om tot actie over te i-aan Vanuit het Smolnyinstituut een voormalige meisjeskostschool nu het hoofdkwartier van de bolsjewi ki gaf Lenin het sein tot de aan val In de loop van de avond van 6 november bezetten arbeiders en soldaten zonder op enige tegenstand van betekenis te stuiten de belang rijkste gebouwen in de stad zoals ¦ stations post - en telegraaf kantoren ministeries en bruggen Dit was mo gelijk omdat Trotski het garnizoen van Petrograd bevolen had in de kazernes te blijven en revolutionair gezinde matrozen uit Kronstadt naar het centrum van de stad had gedi rigeerd In de nacht van 6 op 7 no vember maakten de bolsjewiki zich zodoende zonder bloedvergieten meester van de macht in Petrograd De staatsgreep werd zelfs zo per fect uitgevoerd dat er nauwelijks geschoten werd Het theater - en nachtleven vond gewoon doorgang en pas de volgende ochtend be merkten de ' bewoners van Petro grad dat er iets aan de hand was toen de belegering van het Winter paleis begon het enige punt in de stad waar verzet geboden werd Dit paleis waarin de ministers van de voorlopige regering een heenkomen hadden gezocht werd verdedigd door een groep kadetten en een vrouwen bataljon Van aUe kanten namen de bolsje wiki het paleis onder vuur en in de Zate avond van de 7e november ga ven de verdedigers zich over De ministers werden gearresteerd en overgebracht naar de Petrus en Pau lus-vesting gelegen op een eilandje in de Newa Alleen Kerenski wist te ontsnappen en trok naar het front om troepen te verzamelen voor de strijd tegen de bolsjewiki Inmiddels was op de avond van 7 november het tweede Al-Russi sche Sowjetcongres bijeengekomen De mensjewiki en de socialisten-re volutionairen verlieten echter on middellijk na de opening de zaal uit protest tegen de opstand van de bolsjewiki Daardoor kreeg Lenin vrij spel Het Sowjetcongres — waarin nu al leen nog bolsjewiki zaten — keurde bij acclamatie de machtsovername goed De volgende dag werd de sa menstelling van de nieuwe revolu tionaire regering bekend gemaakt die de naam van Raad van Volks commissarissen kreeg Lenin werd voorzitter en Trotski kreeg het be heer over buitenlandse zaken ter wijl Stalin volkscommissaris voor nationsiliteitsvraagstukken werd DEKRETEN Onmiddellijk vaardigde Lenin twee dekreten uit die door het Sow jetcongres werden goedgekeurd Het eerste dekreet behelsde ' t voor stel alle oorlogvoerende partijen uit te nodigen tot onderhandelingen over een „ democratische vrede " in het tweede dekreet werd alle grootgrond bezit afgeschaft en verdeeld onder de boeren Hiermee verzekerde Le nin zich — althans voorlopig — van de steun van de grote massa van boeren en arbeiders Op dit moment was de revolutie in Petrograd voltooid De bolsjewiki hadden praktisch zonder bloedver gieten de macht in handen gekre gen Nu stonden ze voor de taak hun macht te consolideren en uit te breiden In allerijl werd de hoofd stad in staat van verdediging ge bracht tegen de verwachte aanval van Kerenski die naar Petrograd oprukte Tot een werkelijke aanval is het evenwel nooit gekomen omdat de troepen van Kerenski naar de re volutionairen overliepen of in hun opmars gestuit werden door spoor wegarbeiders die de treinenloop stagneerden Al spoedig moest Ke - rensfci zijn verzet opgeven en de wijk nemen naar het buitenland Intussen was de revolutie over geslagen naar andere delen van het land In korte tijd maakten de Bolsjewiki zich praktisch zonder te genstand te ondervinden meester van de macht inaUebelangrijke Rus sische ' steden Alleen Moskou was het toneel van felle strijd tussen de bolsjewiki en hun tegenstanders Na ongeveer een week was het verzet gebroken en beheersten de revolu tionairen ook Moskou Als helden van de revolutie wer den de ongeveer 500 gesneuvelden van bolsjewistische zijde onder de klanken van revolutionaire treurmu ziek bijgezet in een massagraf op het Rode Plein vlak onder de muur van het Kremlin Op 15 november hadden de bolsje wiki dus in het grootste deel van Rusland de macht in handen Daar mee was de revolutie echter niet voltooid In de volgende maanden stonden de bolsjewiki voor de gigan tische taak hun bewind te consoli deren en de basis te leggen voor de communistische staat Daarbij stootten ze op een ster ke oppositie die slechts bedwon gen kon worden door een keiharde terreur Ook de tegenstanders in eigen kring die het niet met Lenin eens waren omdat hij weigerde sa men te werken met andere socialis tische partijen werd met harde hand het zwijgen opgelegd Al spoe dig werd een bureau tot opsporing van contra revolutionairen opge richt waaruit de geheime staats politie de Tsjeka ontstond die na korte tijd een waar schrikbewind begon uit te oefenen DICTATUUR In de loop van de winter 1917 1918 groeide op deze wijze de „ dic tatuur van het proletariaat " uit tot een partijdictatuur voorbode van de persoonlijke dictatuur van Sta lin in de jaren dertig Onmiddellijk na de revolutie be gonnen de bolsjewiki ook maatrege len te treffen om het economisch leven geheel te socialiseren Het lómd werd overspoeld met dekre ten die het beheer over de indus trie en het bankwezen aan parti culieren onttrokken de lonen ver laagden de staatspensioenen af schaften en het grootgrondbezit aan de boeren gaf Al deze maatregelen veroorzaak ten echter een zodanige desorgani satie van de economie dat een hongersnood dreigde De politieke terreur en het economische wanbe heer van de bolsjewiki wekten na verloop van tijd een zo groot ver zet dat het land rijp werd voor een burgeroorlog tussen de Roden en de Witten die in de loop van 1918 uitbrak In één opzicht echter hadden de bolsjewiki hun beloften van voor de staatsgreep waar gemaakt Na moeizame en langdurige onderhan delingen sloten zij op 3 maart 1918 te Brest-Litowsk vrede met de Cen tralen een zeer vernederende vre de evenwel Rusland moest Finland de Baltische landen Polen en de Oekraïne prijsgeven en verloor daarmeje o.a 25 pet van zijn grond gebied 25 pet van zijn landbouw gronden en 70 pet van zijn ijzer - en kolenindustrie Economisch en terri toriaal zwaar verminkt en ten prooi aan een innerlijke tweespalt ging Rusland een uiterst onzekere toe komst tegemoet 
20 ZATERDAG SI OKTOBER 1967 CTRECHTSCH NIEUWSBLAD Provincie Utreciit Bij de sector Gemeentelijke Plannen van de Provin ciale Planologische Dienst van Utrecht kan worden geplaatst EEN MEDEWERKER voor de uitvoering van administratieve werkzaam heden die verband houden met structuur - en be - stemmingsplannen Vereisten diploma middelbare school of u.I.o Enige kennis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of ervaring op een bouwkundig of stedebouwkundig bureau strekt tot aanbeveling Salaris van ƒ 6384 - tot ƒ 10.728 - in de rang van adjunct-commies AOW/AWW.-premie komt voor rekening van de pro vincie 40 urige werkweek gunstige vakantieregeling eventueel vergoeding van reiskosten Sollicitaties binnen 2 weken na verschijning van dit blad aan de directeur van het bureau van de provin ciale planologische dienst Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht met vermelding soil SG Ten behoeve van het Secrefariaal van hef NRU-Besfuur zoeken wij konlakt mef belang stellenden voor de funktie van j ASSISTENTE Voor een goede vervulling van de taak is een middelbare schoolopleiding vereist In ver band met de Internationale kontakten van de afdeling is ervaring in het opnemen en uitwerken van alle voorkomende stukken ook van eenvoudige correspondentie In de moderne talen noodzakelijk Geboden wordt een prettige werkkring mei uitstekende sociale voorzieningen en een aantrekkelijk salaris Schriffelijke sollicitaties onder vermelding van RB/3 kunnen gezonden worden aan de NRU afdeling Personeelvoorziening Postbus 150 te Hilversum MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ g ] Cultuurteclmisclie Dienst NEDERLANDS-ZWITSERSE ALUMINIUM VEREDELING INDUSTRIE 99 vraagt U.T.S.-er Funktle-lntormatle Onze onderneming gespeciali seerd in galvanische processen wil in kontakt komenmet energieke kracht die aanvankelijk belast zalworden met de bediening van een installatie en metde laboratoriumcontrole ^ Vereist if Diploma U.T.S of gelijkwaardige opleiding bij voorkeur in de chemie ¦ yt Praktijkervaring in een dergelijke funktie if Doorzettingsvermogen en zelfstandig kun nende werken i Leeftijd 25—30 jaar Geboden wordt Salaris en arbeidsvoorwaarden in overeen stemming met de gestelde eisen Schriftelijke sollicitaties te richten aan Afd Perso neel Postbus 10 Vianen -* s-fis.»è?.-HS Bij de centrale directie te Utrecht kan worden ge plaatst financieel-administratief medewerker in het bezit van diploma 5-j H.B.S en Praktijk diploma Boekhouden Leeftijd ± 25—35 jaar Aan kandidaat met leidinggevende capaciteiten en studiezin M.B.A e.d kunnen goede toekomstmoge lijkheden in uitzicht worden gesteld In de studie kosten wordt een tegemoetkoming verleend Afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring ge schiedt aanstelling in de rang van administratief ambtenaar B2 of BI ƒ 501 - tot ƒ 1.004 - per maand Geen inhouding A.O.W./A.W.W.-premie Sollicitaties te richten aan de directeur van de Cultuurtechnische Dienst Maliebaan 21 Utrecht V/e w^illen graag eens mef U praten als U uitkijkt naar een goede baan in de administratieve sector Op onze afdeling INKOOP is n.I een plaats vrij voor een ACCURATE MEDEWERKSTER van ongeveer 20 jaar Een MULO-opleiding en een typediploma zijn echt wel nodig voor deze functie • Wat Uw en onze condities zijn kunnen we het best bepalen in een persoonlijk ge sprek waartoe we U — na de ontvangst van Uw brief — graag zullen uitnodigen DALCO AFDELING PERSONEELSZAKEN SOESTDUINEN NEDERLANDSCHE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE N.V SOESTDUINEN ^ daIco Op korte termijn zoeken wij contact mef een JONfi RECLAMEMAN Onze gedachten gaan uit naar een dynamische persoonlijk heid in de leeftijd van 23 - 30 jaar die de volledige verant woordelijkheid op zich kan nemen voor de publiciteifsvoering van de gezamenlijke Raiffeisenbanken fe Bunnik - Cothen - Houten en Schalkwijk In deze functie is een grote mate van eigen initiatief vereist De vooropleiding zal op middelbaar niveau dienen te liggen De salariëring is evenredig aan de belangrijkheid van deze functie Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directie van de Coöp Raiffeisenbank Houten Plein 23 Houten COOP CENTRALE RAIFFEISEN BANK RECREATIECENTRUM „ HET GROTE BOS " uitgaande van de St Recreatiecentra der ned herv kerk vraagt voor zo spoedig mogelijk een directie-secretaresse aankomend die als rechterhand kan en wil optreden niet schrikt van diverse en uiteenlopende werkzaamheden bereid is te werken in een plezierige sfeer met wisselende diensten en over initiatief verantwoordelijkheids gevoel en organisatievermogen beschikt Middelbare schoolopleiding is gewenst Sollicitaties mondeling na telefonische afspraak of schriftelijk te richten aan de directeur van „ Het GROTE BOS " Hydeparklaan 24 Driebergen tele foon 03438 - 3644 PeDe PETER DIENES INTERNATIONAL N.V METAALWARENFABREEK STRAATWEG 20 - BREUKELEN vraagt ALVER " n.v SECRETARESSE TYPISTE Gevraagd wordt goede praktische kennis van de moderne talen Vaardigheid in steno en typen Gewenst is enige praktijkervaring Geboden wordt een aantrekkelijke baan in een plezierige omgeving met interessante salariëring en een mnl of vri assistent voor de afdeling verkoop Gevraagd wordt Mulo-opleiding niet vereist Geboden wordt een afwisselende Taaan met mogelijkheden aantrekkelijk salariëring Sollicitaties kunnen worden gericht aan bovenstaand adres voor de Rijkswaterstaat Arrondissement Utrecht II administratief medewericer voc.nr.72337/1587 voor het behandelen van algemene zaken waaronder verhuren en verpachten van gronden en woningen behandelen van schadevaringen aan objecten zoals bruggen en sluizen verzorgen van de overdracht van overcomplete materialen aan andere waterstaatsdiensten en de dienst der Domeinen verzamelen en bewerken van gegevens voor diverse jaarverslagen ca Verslag Openbare Werken en Rijnvaartverslag opmaken van eenvoudige vergunningen e.d Vereist diploma Mulo of gelijkwaardige opleiding enige redac tionele vaardigheid vermogen om zelfstandig te werken en initiatief te ontplooien Standplaats Utrecht Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring max f894 - per maand voor het Ministerie van Justitie bij de Rijksinrichting voor jongens „ Eikenstein " te Zeist administratief medewericster voc nr z.uos/iss wier taak zal bestaan uit het typen van de correspondentie en de observatierapporten Vereist opleiding op MULO-niveau en vlot kunnende typen leeftijd 20 jaar of ouder Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring max f732 per maand voor het Ministerie van Verlteer en Waterstaat t.b.v het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut te De Bilt secretaresse vac nr lAmimi Vereist middelbare schoolopleiding steno-typen goede kennis van de moderne tulen in het bijzonder Engels Een diploma van een erkende secretaresse-opleiding strekt tot aanbeveling Salaris volgens Rijksregeling voor het Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappeliji < Werlc t.b.v de Afdeling Landelijk Contact voor het provinciale bureau te Utrecht administratief medewericster vae nr 7.2349/1537 met MULO-opleiding en typen Solaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring max fdSl per maand voor de Rllkswaterstaat Arrondissement Utrecht il typiste voc nr 7-2338/1587 voor het verrichten van alle voorkomende typewerkzaamheden Vereist t/pediploma bij voorkeur MULO - of gelijkv/aardi'ge opleiding Standplaats Utrecht Salaris afhankblijk van leeftijd en ervaring max f 651 - per maand Persoonlijke sollicitaties aan het adres Maliebaan 18 Utrecht AOW-premie voor rijksrekening De salarissen zijn exciusieff 6 % vakantieuitkering Schriftelijke tollicltaliet indien nie anders aangegeven onder liet bij de gewenste functie vermelde vacaturenummer voor elke vacature een afzonderlijke brief zenden aan Bureau Personeelsvoorzieninc en Bemiddeling van de Rijks Psychologische Dienst Prins MaurHslaan 1 ' s-Gravenhage derijksoverlieiil biedt de grootste verscheidenheid aan werk studiemogelijkheden • promotiekansen NEDERLANDSE RADIO UNIE N.V KONINKLIJKE HAARDENFABRIEK heeft direct plaats voor AANKOMENDE EN GESCHOOLDE HAARDENMONTEURS Voor een prettige werkkring mag de afstand geen bezwaar zijn temeer omdat voor degenen die buiten Hilversum wonen de reiskosten volledig vergoed worden en de werktijden gunstig zijn 7.15 uur lot 12 uur en van 13 uur lot 17 uur Spring meteen op uw brommer en kom ook even langs De afdeling Personeelszaken geeft u alle gewenste inlichtingen LIEBERGERWEG 28 - HILVERSUM N.V PHILIPS ' TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM tieeft plaats voor mannelijke krachten tot 45 jaar voor werkzaamheden in de Pakkerij en de Montage-afdeling van Telefonie-apparatuur Technische voor-opleiding en ervaring zijn niet vereist V/ilt U er meer over weten U bent welkom op onze voorlichtingsavond a.s maandag van 19.00 tot 20.00 uur te UTRECHT in het Haagsche Koffyhuis Vredenburg 28 Bovendien kunt U terecht op onze afdeling Personeelszaken te Hilversum ingang Meteorenstraat;elke werkdag van 9-12.00 en van 2-5 uur Schriftelijke sollicitaties te richten aan onze afdeling Per soneelszaken Postbus 32 te Hilversum KONINKLIJKE MARINE Bewapeningswerkpiaatsen Den Helder Op de tekenkamer werktuigbouw kunnen worden geplaatst WERKTUIGKUNDIGE TEKENAARS die zullen worden belast met het onder toezicht van een groepschef maken van nieuwbouw constructies reparatie - bestel - en revisietekenin gen van bewapeningsmaferieel Eisen UTS-werktuigbouw of gelijkwaardige opleiding enige jaren tekenervaring diploma of gevorderde studie PBNA machine-tekenaar constructeur strekt tot aanbeveling leeftijd vanaf 25 jaar Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring tot maximaal ƒ 813 — per maand Promotiemogelijkheid aanwezig Schriftelijke sollicitaties aan het Hoofd Personeelszaken Bewapenings werkplaatsen Het Nieuwe Diep Den Helder 
UTSECHISCH NIEUWSBLAD TOM MANDERS 1 ]¥ ROTTERDAM 2AI£RDAO 31 OKTOBER 1967 21 "^•^ ölVi^NI p £^« TOM MANDERS — dit hele interview bevalt m,ij niet — schouwd Maar natuurlijk kun je je met al je mooie theorieën ontzet tend vergissen Rotterdam had voor de oorlog een verschrildceltjk belang rijk amusementsleven De belang stelling voor goed amusement is hier niet gedaald De mensen bleven al leen thuis omdat er gewoon te wei nig was " Manders heeft zijn leven ingedeeld in perioden van vyt jaar Van zyn 4Sste tot zijn vyttigste wil hQ in Rot terdam biyven En daarna „ Ach misschien bedenk ik me nog we en biyt ik hier tot m'n AOW " LEO MOE Van onzèrtv-medewerkster AMSTERDAM — Leo Moen is een opmerkelyk man in Bus sum Hij is regisseur bij de afdeling documentaires van de NCRV heeft in de twee jaar dat hij er werkt enkele zeer goede uitzendingen op zijn naam staan zoals het programma over buitenkerkelijken Ik Geloof Het Wel het verhaal over en met eenzamen Desondanks en van recenter datum de doctunentaires Ping An en Teinpo Doeloe maar toch kennen weinigen zijn naam En dat is bepaald opvallend te noemen in een sector waar mindere goden toch vaak harder schreeuwen dan even redig is aan hun talent gegaan door Nieuwe Lied jes zie foto Spaanse folklore en de tweede af levering van Een Zekere Jozefien deze keer met o.a Jan Blaaser als zee man ZONDAG • Op Nederland 1 begint de NCRV zondagavond met de nieuwe serie Kent U Mjjn Vrouw uit het Engels vertaald en bewerkt door Jaap van der Merwe die ZATERDAG De KRO presenteert van avond vla Nederland 1 heteerste Gulden Schot nieu we styi Die styivemleu wlng houdt vooral in datIn deze zeventig minutendurende sclüetshow descliietvaardigheid niet meer zo belangrijk is aldus de kern van een KRO-persbericht Een fototest en het imiteren van een a«t zuilen voort aan mede doorslaggevend een soortgelijke inbreng had in Stiefl)een In deze serie draait alles om Bart en Phien de Haan die een gelukidg huwelijk hebben met de gebruikelijke njoei Hjkheden Het echtpaar wordt gespeeld door Nell Koppen en Wim van den Brink die ook in het wer kelijke leven getrouwd zijn De NCRV heeft twee jaar op dit acteursechtpaar ge wacht om hen het tv echt-paar te kunnen laten uit beelden Nieuw is ook het NCRV progranima Tweekamp een quiz tussen studenten teams van de diverse uni versiteiten in Nederland In deze eerste uitzending gaat de strijd tussen Utrecht en Leiden Kijken dus ter aanmoediging Op het tweede net brengt de AVRO de Duitse pro duktie Het Arrangement een dramatisch spel over een nonconformistisch hu welijk waarvan de part ners hebben beslaten el kaar ' vrij ' te laten De AVRO besluit haar avond riiet een portret van prof dr 2esina van der Molen In NTS-Sport Neder land 1 wordt o.a aan dacht besteed aan de voetbalwedstrijden NEC — Sparta en Go Ahead — Sit tardia de internationale schaatswedstrijden in Hee renveen de hockey inter-lands India—Palcistan en Nederland — ^ Nw-Zeeland in Londen de korfbalwed strijd Nederland — ^ België in Utrecht en de draverijen op Mereveld In het zondagmiddag programma Monitor zal behalve Paulus de boska bouter en De Eenzame Ruiter nog iemand ver sciïijnen voor wie de kinde ren grote belangstelling hebben Klukkluk de In diaan overbekend uit het Ideuterprogramma Pipo Klukkluk zal zijn wigwam in de studio plaatsen en daar twaalf kinderen ont vangen die hem allerlei vragen mogen stellen Leo Moen komt oorspronkelijk uit de technische hoek Hij is ontwer per van elektronische laag frequen-tieapparatuur Na de techniek is hij zich met füm gaan bezighouden Hij maakte onder meer een film over het Concertgebouworkest en over ' Magie in Holland ' waarin zo wel de wetenschap als Fred Kaps aan bod kwam Daarna verhuisde htj naar de Wereldomroep waar hij zich gewijd heeft aan de televisie programma's voor de West een maandelijkse produktie vóui een half uur Nog steeds maakt Leo Moen veel gebruik van fUm het cineastische aspect is belangrijk gebleven bü hem maar de aanpak is nu in zo verre veranderd dat de nadruk op het journalistieke idee en op de hu man touch is komen te liggen Over het onbekend zijn zegt hij dit ' Inderdaad men ziet mij wei nig — het publiek ziet mij eigenlijk helemaal niet Ik vind de confron tatie met de Idjkers niet belangrijk Alleen de vragen die ik stel en de antwoorden die ik krijg zün be langrijk Ik hoef niet zo nodig zelf bekend te worden ' Süjl Het bevalt hem best op zyn stoel by de NCRV ' Documentaires ma ken is verre van sta^tisch Er Is al leen één ding je moet beslist een duideiyke affiniteit hebben tot je onderwerp anders Inin je er niets van maken Je hoeft niet altyd deskundige te zijn Het voordeel van het leek zijn op bepaalde gebieden is dat je uit je onderwerp d^t leunt destilleren wat voor andere leken interessant is Maar dat houdt na tuurlijk wel in dat je als program mamaker voldoende achtergrond kennis moet hebtien anders zit je voortdttrend bezyden de waarheid ' ledere regisseur doet altijd moei te zijn eigen stijl te ontdekken Wat is de styi van Leo Moen ' Ja eh die kan ik moeiüjk zelf bepalen Die moeten de kijkers maar ont - chef ' n - aa \ ngs - 7n deze stad gebeurt hef Van een onzer verslaggevers Tom Manders is boos Nijdig trekt hy aan zijn zoveelste siga ret en zegt „ Die vraag bevalt me niet Het hele interview bevalt me niet Al honderd keer hebben ze me gevraagd waar om Ik hier met onbekende men sen werk Ik geef er geen ant woord meer op Laten we maar een einde maken aan dit ge sprek " Even later trekt hy bij Hy zegt „ Sorry dat Ik zo uitviel Ik ben nog al moe zie Je Bovendien ik heb al zo vaak moeten vertellen dat het mannetje Dorus my na vyftien jaar nog steeds niet tegenstaat dat ik Rotterdam de stad vind waar het gaat gebeuren en dat de Rotter dammers het beste theaterpubliek vormen dat er bestaat althans in het amusementsvlak Je raakt er „ Lek - druppeltjes op zijn voorhoofd,ker " zegt hij / Een uur later staat hij als Dorus op het toneel Onherkenbaar ge transformeerd Een sjofele dwaas met een tovermiddel de ontwape nendste oogopslag ter wereld Tom Manders heeft gelijk het man netje Dorus hoort niet minder bij Rotterdcun dan bij Amsterdam Het hoort overal bij Dorus is om met Manders te spreken een univer seel zwervertje een vagabondage figuur uit een voorbij tijdperk wiens clownerie blijft aanspreken Wat Manders over de Rotterdam mers heeft gezegd blijkt ook juist Er wordt ingehaakt en meegezon gen Dankbaarder publiek bestaat niet Dorus weet er wel weg mee Hy vraagt „ Vindt u Feyenoord nu wer keiyk zoveel beter dan Ajax " De Rotterdammers roepen luide „ ja " Manders Hagenaar van geboorte concludeert „ Nou dan zyn we het eens " Dorus het universele zwervertje past zich uitstekend aan De Rotter damse chauvinisten krygen waar voor hun rgksdaalder Oude fietsen DORUB — universeel swervertje — over uitgepraat Trouwens ik werk liever dan dat ik over m'n werk praat " Regen daalt neer op Rotterdam Manders staat op het terras van zijn theater en laat zich nat worden ' t Regenwater mengt zich metdezweet - De show van Dorus en zijn Jonge tien " speelt zich af binnen de mu ren van een oud pakhuis dat met bescheiden middelen is verbouwd tot een gezellige café-chantantzaal Langs de rand van het balcon han gen ter versiering bont gekleurde oude fietsen De vloer van de zaal is van nuchter beton Het publiek zit op simpele stoelen of gestoffeer de kistjes Luxe ontbreekt ten enen male Maar in een sjieke omgeving zou Dorus ook niet tot zijn recht komen Het Dorus-theater naast de Rot terdamse Schouwburg draait met een gemiddelde van rond 2.500 be zoekers per week van twaalf voor stellingen Dat betekent vrijwel al tijd een volle of zelfs uitverkochte zaal Manders zegt „ Ik rekende hier op De verhuizing naar Rotterdam heb ik nooit als zo'n grote gok be - zyn Na'het Schot Brand - punt en een korte thriller In de serie Alfred Hitch cock Presenteert Op het tweede net gaat de VARA om kwart over negen twintig minuten Bij Dorus Op Schoot Volgens een zegsman van deze om roep een ' ontroerend fijne ' reportage van een kinder voorstelling uit het caba ret van Tom Manders in Rotterdam hoe Manders daar reUt en zeilt kunt u elders op deze pagina Ie » zen Dorus wordt vooraf - WCO KNAPPER leidt vanavond Nederland Z de camera's voor het programma Nieuwe Liedjes De meisjes en jongens die deze liedjes zingen en zichzelf op de Bitaar begeleiden zijn voor het merendeel geen onbekenden Thera Coppens Floor * K Klomp Rikkert Zuiderveld Odile Janse Henk Batenburg Leny Kuhr Dick Poons Elly Nieman Joost Nuissl en Robert Smit Zij worden muzikaal nog bijge •*«»• door gitarist Eddy Esser en bassist Bob Langereis • k Terwijl de najeiarsbuien ons om de oren jagen zit Liesbelh List al hoog en droog in Rio de Janeiro zoals bekend een niet onbelangrijlre \ plaats in BrazUië i Droog mag het er j wel zijn want het internationale song festival dat er ko mende week plaats - | grijpt wordt gehou den in een stadion • k Liesbeth heeft het eerlijk toege geven ze denkt niet veel kans te maken met zulke sterke concurren ten als Catarina Valente Nana Mouskouri Tom Jones en Udo Jür gens Maar twee supporters heeft zij edvast Cees Nooteboom en Frans Mijts resp tekstdlchter en componist van Speel Niet Met Mij die met haar zjjn meegereisd naar Rio i In totaal nemen 32 zangers en zangeressen aan het Rio-festival deel afkomstig uit 25 landen waar onder Rusland Israël en Japan Er vaUen aardige geldprijsjes te win nen zo krijgt de componist van het Liz niet naakt POBTE CONTÉ — Het is tot een uitbarsting gekomen tussen Elizabeth Taylor en de regisseur van haar nieuwste film Joseph Losey Elizabeth weigerde naakt in een scène te spelen Joseph Losey die de buitenop namen op Sardinië regisseert voor de film ' Go Forth ' legde Elizabeth uit dat de scène voor namelijk in de schaduw zou wor den opgenomen Liz bleef echter bij haar neen In het draaiboek dat van de hand van Tennessee Williams is komt een scène voor die moet leiden tot de naaktopnam,en waarin Liz tegen een gast ge speeld door haar man Richard Burtmi zegt ' mijn slaapkamer is vol schatten - ik zélf ben er een van ' Liz zei tegen Losey „ Naakt scènes in films vipd ik ronduit absurd Trouwens ik vind het ook nogal vreemd dat vrouwen zelfs fatsoenlijke vrouwen zich uitkleden voor foto's in tyd schriften " opmerk:elijke tv-regisseur wiens naam weinigen kennen spectaculaire Ik heb nu weer twee nieuwe documentaires op stapel staan die hebben als basis ' t goed le zen van kranten en het bijhouden van het nieuws De ene die er op 7 november uitgaat heeft als on derwerp de gravendienst van het Nederlandse leger De menseö van deze dienst doen niet anders dan het identificeren van oude oorlogs vliegers soldaten uit de laatste wereldoorlog en slachtoffers van concentratiekampen De andere do cumentaire die op 9 december uit gezonden wordt g^at over het ver dwijnen van het plaatsje Nieuwe Sluis dat als slachtoffer van het Europoortproject valt ' Tevreden Filmt Leo Moen zelf nog weleens ' Nee beroepshalve tenminste nooit meer Het regisseren vind ik al moeilijk genoeg Ik neem altijd een camera-man mee Het enige wat ik doe is door middel van een ca mera aan mijn camera-man laten zien wat ik als ik het niet hel der onder woorden kan brengen nü exact bedoel met een bepaald shot Een goed contact en begrip over en weer tussen regisseur en came - ra man is namelijk erg belangrijk Als je een • reportage maakt van een actueel onderwerp komen je beelden er misschien iets minder op aan maar moet je je bedoe ling zoals nu eenmaal bij documen taires het geval is door middel van beelden duidelijk maken dan moet die camera-man ook in je bedoelingen Icunnen geloven — an ders kun je er beter meteen mee ophouden Daarom he'b ik zo'n hekel aan steeds weer een ander gezicht om mee te werken Dat kan ik niet en dat doe ik ook niet Ik heb een paar cameramensen met wie ik bij zonder goed kan opschieten Wij spreken eikaars taal en met hen ben ik dik tevreden ' Henk Elsink doet bod op Koopermoolen dekken Ik kan alleen maar zeggen dat de filmische aspecten mtj boeien Ik wil zodra de mogelijkheid zich voordoet filmisch gaan spelen En voor de rest kan ik nog dit zeg gen ik voel altijd aan de ene kant het plezier van het maken van een produktie maar aan de andere kant weegt toch het belang van de men sen ergens op te kunnen wijzen haast even zwaar ' Op stapel Hoe komt hij aan zijn ideeën ' Bij Tempo Doeloe bedachten wij ons dat er eigenlijk nog nooit aandacht was besteed aan de laatste koloni ale periode van Nederlandsch-Indië die werd afgesloten als een bravour stukje van zeesleperswerk Dat het schip niet vlot te trekken was en op het strand afgeVoken moest worden was eigenUjk een tegenval ler hoewel dan wel weer een erg AMSTERDAM — De Nederlandse cabaretier Henk Elsink heeft een bod van ƒ 150.000 gedaan op zijn eigen theater restaurant De Koo permoolen dat op 23 augustus door de Amsterdamse rechtbank faiUiet werd verklaard Inmiddels is het theater-réstaurant onder dezelfde naam voort blijven bestaan Het theater-restaurant was eigen dom van de gelijknamige naamlo ze vennootschap die door een min der gelukkig beheer van de zake lijke leiding in financiële moeilijk heden was geraakt De N.V De Koopermolen ging failliet het thea - ter restaurant werd met inventaris en goodwUl ter verkoop aangebo den Thans heeft de cabaretier zelf voldoende financiële middelen ge vonden om een bod uit te brengen op het theater dat door hem vorig jaar werd opgericht winnende liedje 5.000 dollar en de zanger(es 2.500 dollar Voorzitter van de jury is Frank Sinatra ¦^ Had u ook zo graag iets gehad wat des Elvis ' is geweestt Zorg er dan voor dat u op 4 november op Elvis Presley's Circle G ranch in Mississip%A u weet wél bij het Hornmeer bent Dan wordt er een groot aantal goederen van Presley geveild waaronder vijf caravans televisietoestellen een koffiebar en landbouwgereedschappen Zit Elvis dan in geldnood Wélnee hij heeft alleen m,aar besloten zijn veebedrijf om te zetten in een paardenfokkerij en daar kun je natuurlijk geen oude caravans en tv-ontvangers bij ge bruiken ¦ j Uit een kykonderzoek van Into mart is gebleken dat de belangstel ling voor de Forsyte Sage van afle vering tot aflevering met zo'n Icwart miljoen kijkers toeneemt Naar de eerste uitzending keek 39 procent van de Nederlandse tv be-zitters ouder dan 15 jaar en naar de vierde S3 pet 3,7 miljoen men sen Zo doorredenerend moet afge lopen donderdagavond dus 56 pet hebben gekeken Niet mis Maar het is nog geen Liverpool — ^ Ajax PRINSES LEE RADZIWILL de 3^-jarige zuster van Jacqueline Kennedy zal in november haar televisie-debuut maken Onder de naam Lee Bouvier zal zij op treden in het stuk Lama van de Amerikaanse schrijver Truman Capoote Zorha-cultus op Kreta IRAKUON KRETA — Tien jaar na ziln dood is Nikos Kazantzakis de auteur van Zorba de Griek het middelpunt geworden van een cul tus in zijn geboorteland Kreta Tientallen buitenlanders beklimmen dagelijks het Marinengo Bastion een overblijfsel van de Venetiaan se bezetting in de 16de eeuw om een bloem neer te leggen bij het eenvoudige graf van de Griekse romanschrijver De Kretenzen doen het ook hoewel meestal op zondag omdat zij dan kosteloos een voetbalwedstrijd kun nen zien die op een terrein in de laagte plaats vindt Tengevolge van zijn wat onortho doxe geloof en geschriften heeft de Griekse kerk geweigerd Kazantza kis met de volledige riten te be graven Htj ligt nu onder een grote maar eenvoudige i^uwe steen waar op een houten kruis staat dat bij elkaar gebonden is met roestig draad Op de steen staat een in scriptie uit zijn werk ' Ik hoop nergens op ik vrees niets ik ben vrij ' Het Bastion kijkt uit op de haven stad Iraklion waar Kazantzakis in 1883 geboren werd Hij verliet Kreta als jongeman maar kon zich er nooit van losmaken De bewo ners van Iraklion spreken nog steeds over de begrafenis in 1957 van de auteur alsof deze gisteren heeft plaats gevonden De bas tions stonden propvol mensen ' al dus een kelner ' De stoet bestond uit twee dozijn Kretenzen elk met een boek van de auteur in de hand Meisjes en jongens in folkloristi sche klederdracht dansten op de heuvel In jaren is er niet zo'n vrolijke begrafenis geweest ' Sommige toeristen vragen nasir de auteur van Zorba vanwege de füm die ervan gemaakt werd Maar de meesten vragen naar het fascine rende muziekthema uit 4e Zorba füm De plaatselijke musici kijken echter leeg voor zich uit na het verzoek dit te spelen daar de jun ta dit verbiedt 
22 CTRECHT8CH NIEUWSBLAD BIJ HET VREDENBURG Pracht TAUNUS 12 M ' 68 ƒ 1780 Ook rullen Poortstraat 23 OPEL KAPITSN de Luxe 1961 zeer mooie en ook mechanisch prima w^gen Met rijksgoedkeu ring Merwedekade t.o 174 woonark Taling SPORTWAGEN Renault Florida met zomer - en wlnterkap in goede st met veel accessoires bouwjaar 1962 Inruil en linan cierlng mogelijk Prijs ƒ 2500 Te bevr Gildstraat 190 OPEL 1960 V.W 1959 Johan van Andelstraat 7 bis TAUNUS TRANSIT bestel type 1962 30.000 km gelopen als nieuw genegen personenwagen in te ruilen Telef 11776 na 18 u 31297 Te koop van partlctüier OPEL REKORD bouwjaar 1960 motor 100 pet goede banden prima bekleding Tulpstraat 32 bis Te koop MORRIS 850 1964-'65 km-stand 45.500 Prijs ƒ 2950 Parkweg 44 Maarssen Telef 03408 - 1601 AUTO JORDAN - OCCASIONS zijn veelal van Ie eigenaar alle in eigen werkplaats gecontro leerd en met 10.000 km gegaran deerd Opel Rekord 1964 ge broken wit ƒ 3450 Ford Taunus 12 M 1965 4-deurs gebroken wit ƒ 3760 Ford Taunus 12 M 1965 grijs ƒ 3760 Peugeot 404 bouw jaar 1965 groen ƒ 4960 Simca 1500 GLS type 1966 groen ƒ 5150 Austin 1100 Glider 1964 groen ƒ 3700 Opel Kadett L Coupé ' 65 gebroken wit ƒ 3750 Opel Rekord Coupé 1962 zil vergrijs ƒ 2750 Flat 600 1965 blauw J 2850 Renault Dauphine ¦ 64 grijs ƒ 1630 Ford Taunus 17 M Super ' 65 blauw ƒ 4650 Ford Cortina 1200 ' 63 blauw ƒ 2650 VW 1500 i963 groen ƒ 3450 Triumph Herald sportcoupé ' 62 rood m zwart dak ƒ 3150 Wart burg de Luxe ' 65 gebroken wit ƒ 2160 Als erkend Bovag garage-bedrljt zijn wij er op Ingericht u ook na de koop service te blij ven verlenen bij het onderhoud van uw auto Ook na de ga rantietermijn van 3 mnd of 10.000 km Soepele financiering mogelijk Des avonds tol 9 uur geopend zaterdags en zondags tot 6 uur Garage Jordan Eyk manlaan Tuindorp Oost Telef Utrecht 714767 Te koop OPEL KAPITAN bouw jaar 1959 CJoede auto Verkeert In prima staat Prijs ƒ 675 Ook ruilen Sparstraat 39 Ondiep Zondags thuis Te koop V.W de Ltaxe bouwjr 1959 Van der Meyden Bekker straat 70 MENSEN OPGELET Heeft u pech aan uw auto Groot of klein kom bij ons en u hoeft niet meer bezorgd te zijn Dus loop niet langer te eigenwijzen Wij repararen voor zeer lage prijzen En heeft u een gebruikte auto nodig Naar een ander lopen is overbodig Korte Smeestr 16 FIAT 1600 de luxe in prima staat bj ' 62-'63 ƒ 1575 Skoda 1000 MB bj ' 65 deze auto heeft pas 30.000 km gelopen in staa * van nieuw ƒ 2250 Autohandel Schol ten Sumatrastraat 1 ook des avonds en '« zondags geopend AUTOS Ford Taunus 17 M kulp model bj ' 61 mot en mech prima Prijs ƒ 1600 Citroen ID 19 bj ' 61 loopt prima ƒ 650 Opel Rekord type 1700 bouwjaar 1981 ƒ 1600 Skoda 1961 ziet er prima uit ƒ 550 Dagelijks te be zichtigen Inruil en financiering mogelijic zonder afbetaling Bur gem Huydecoperweg 28 West broek gem Maartensdijk teL 03469-3M 7 km van Utrecht NlEuWE AUTOBANDEN ge monteerd en ultgebal'anceerd 30 pet voordeliger op richtprijs Klaar terwijl u wacht Lekke banden reparatie ƒ 2 Tubeless ƒ 2.30 Grote voorraad UBO Re mou'n banden Visser's Banden huis Van Egmontkade 4 teiel 441.'j89 hoek Marnixlaan bij ver keersrotonde Geopend van 8,00 — 20.00 uur ' s Zaterdags van 8.00 - 13.00 uur BMW 1600 1964 ƒ 3250 Ford Tau nus 17 M 1963 ƒ 2750 Ford Tau nus 17 M T.S 1964 met kulp stoelen en schuifdak ƒ 3250 Flat 1200 Europa 1963 met radio ƒ 1660 Flat 1200 Europa 1962 ƒ 1130 Opel Rekord 1963 4 deurs L ƒ 2260 Opel Rekord ' 62 ƒ 2000 Opel Rekord 1961 met schuifdak ƒ 1460 Renault R 8 1963 ƒ 1450 Volvo Amazone 1961 ƒ 1950 Mer cedes sport 190 SL met zomer en wlnterkap Taunus 12 M 1964 enz enz Garantie financiering inruilen Ook diverse inrullwa gens DKW 3-6 1961 ƒ 350 Tau nus 12 M 1960 ƒ 350 Renault Dauphine 1962 ƒ 200 enz enz W V d Zand BIols v Treslong straat 36 tel 441969 UAF OCCASIONS met Dal dea lersgarantie eventueel met Daf financiering in alle prijsklassen Autobedr Ravam N.V Europa laan WZ Utrecht Telef 030 — 82921 Showroom ook ' s zater dags geopend Inkjop loop en SLOOPAUTO'S lever.s voor onderdelen Telef 26332 WIVABA AUTOMOBIELBE - DRIJF Geachte menSen mis schien is nu het moment aan gebroken dat u een beslissing neemt En aan wie u uw ver trouwen geeft want dat is het toch me waar Een auto kopen is een zaak van vertrouwen Als u de kranten naleest dan zult u ook wel net als iedereen niet weten waar u aan toe bent De een belooft nog meer dan de an - der wanl heus beloven kost niet veel Maar het nakomen van gedane beloften kost tets meer Heus mensen ook al betaalt u uw auto niet contant betalen moet u toch want het geleende geld moet u tot de laatste cent aan de bank terugbetalen ook al deugt de door u gekochte auto in geen enkel opzicht Want het financieringskantoor geefr geen enkele garantie en de han delaar heeft zijn of eigenlijk uw centen in zijn zak Ja mensen dit zijn harde woorden maar dit moest gezegd worden om on eerlijke concurrentie tegen te gaan Geachte mensen mag ik u een vraag stellen Als u een pond vlees gaat kopen waar gaat u dan naar toe Juist naar da slager dus als u een auto gaat kopen dan gaat u in eik geval toch ook naar een er kend bedrijf WIVABA ts zo'n erkend bedrijf want alle verels te diploma's zijn in ons bezit en dat alleen al is een garantie voor alle gedane beloften En onze beloften ziln Dat u 3 mnd of 10.000 km In die 3 maanden volledige garantie krijgt op on derdelen en arbeidsloon ziezo genoeg gepraat wli geven u ons vertrouwen als u nu ons uw ver trouwen geeft dan kunnen wij u uitnodigen In onze moderne verlichte showroom waar deze week de volgende mooie auto's te koop staan Volkswagen 1500 Super type 1965 zeer mooi ƒ 3950 Volkswagen Variant in luxe uitvoering kleur maroon rood ƒ 3750 type 1963 Ford Cor tina bouwjaar 1964 deze popu laire Ford kost ƒ 3600 Ford 17 M bouwj 1963 type 4-deurs ƒ 2900 Ford 17 M TS type 1964 met kulpstoelen en stalen schuifdak ƒ 3250 Ford 12 M bouwjaar 1963 ƒ 2850 Ford 12 M type 1964 heeft pas 30,000 km gelopen ge lijk nieuw ƒ 3260 Opel Rekord bouwjaar 1963 zeer mooi condi tie prima ƒ 33,60 Opel Kadett bouwjaar eind 1964 km-stand 60,000 is gelijk als niemv ƒ 3300 VW 1200 bj ' 64 40.000 km sta len schuifdak trekhaak voor caravan Ie eigenaar ƒ 3400 VW bj ' 62 met roldak Amerikaan se bumpers ƒ 2400 VW bj eind ' 61 met gereviseerde motor prijs ƒ 2200 Flat 1500 bouwjaar eind 1964 kleur donkerblauw ƒ 3400 Fiat 1500 bouwjaar 1963 met radio kleur wit ƒ 2750 Flat 120O Europa type ' 64 als nieuw stalen schuifdak siaaphanken enz ƒ 2700 Flat 850 zeer mooi met race splegels Abarth uit laat enz ƒ 3400 ' 65 Renault R 8 Dj ' 63 in staat van nieuw ƒ 2700 Volkswagen 1600 met ge reviseerde motor tvpe ' 63 kleur wit ƒ 3300 Fiat 1800 B bouwr jaar 1964 in zeer mooie uitvoe ring deze,auto is voorzien van rembekrachtiging gescheiden remcircult veillgheidsriemen air-condltionlng enz deze auto die door een particulier chauf feur is gereden en donkergrijs van kleur Is en slechts 60.000 km heeft gelopen dus In staat van njeuw is kost slechts ƒ 37.50 In geruild een Simca Aronde bouwjaar 1960 ƒ 350 Financiering reeds met ƒ 250 handgeld Lud geriisstr 4 blJ de R.K kerk Amsterdamsestraatweg Utrecht tel 41847 Geopend des maan dags t.m vrijdags van 10-9 uur zaterdag en zondags van 10-6 uur ALFA ROMEO GUILIA 1600 TI 1963 met nieuwe motor Pracht wagen VW 1965 nog nieuw Am uitvoering VW 1964 met radio VW 1962 in prima staat van on derhoud Autohandel A W Ver burg Paltzerweg 42 Bilthoven tel 03402 4029 Financiering en inruil mogelijk Te koop Volkswagen bouwjaar 1967 met 30 pk motor mecha nisch in goede staat ƒ 375 tevens te koop een losse V.W motor 30 pk Te bevragen Dongestraat 5 of Schaapstraat 18 Utrecht Te koop VOLKSWAGEN de luxe bouwjaar 1968 Prijs ƒ 650 Borg ward sport coupé Prijs ƒ 1450 Chrysler Valiant bouwjaar 1961 prtls ƒ 950 Inruil en financiering mogelijk Hoendiepstraat 42 Ri vierenwijk Wegens ruimtegebrek moet par ticulier zijn in prima staat zijn de OPEL REKORD 1961 met radio en schuifdak voor 1 nov tegen elk aann bod verkopen Te bevr Slotlaan 293 Zeist Telef 03404 - 12189 FORD ANGLIA de Luxe bouw jaar 1961 met olievrije motor gebruik 1 op 14 prijs ƒ 1050 Van Eechoudlaan 4 ' Te koop aangeb OPEL COUPÉ 1963 in goede staat Prijs na der overeen te komen Billlton kade 78 Niet aan handelaren Particulier biedt aan zijn in zeer goede staat verkerende FORD TAUNUS 12 M bouwjaar aug 1965 ƒ 3100 Inl telef 12027 AUTO LEBO waar u echte ga rantie krijgt Ruime aanbie ding van Opel Rekord VW 12üO,VW 1500 Flat 850 Ford Tau nus 12 M 17 M Ford Cortüia,Opel Kadett Caravan enz Uit sluitend bij ledere anto ' n keu ringsrapport Inruil financieringmet ƒ 500 eigen geld op 6 12,18 of 24 maanden zonder dureall risk verzekering 6 mnd of 15.000 km volledige garantie enschriftelijk op papier bevestigd.Dit betekent dus bij eventuelereparaties behoeft u geen centmee te betalen Komt u eensgeheel vrtiblijvend kijken en laatu zelf In een van onze tweebedrilven door onze verkopersvakkundig voorlichten lederedag geopend van 8.00 ' s morgenstot 9.3(1 uur ' s avonds ' s Zon dags ook de gehele dag geopend.Tel 030 14760 Lange Nleuwstr 84 bij de Dom Utrecht oJ inonze nieuwe zaak Van Egmont kade 6 telef 030-444876 nabijverkeerscircuit Mamixlaan ^ CÏÏtvoering van OlTDEUK - en SPUITWERK met minimale wachttijd Opmaken schaderap porten Volledige schaderegeling met uw verzekering Garage San gecs Kerkveld 56 JutphaaSj Wij halen geheel gratis uw oude SLOOPAUTO Telef 03408 • 2026 AUTOHANDEL „ JANSVELD",Jansveld 49 hoek Voorstraat)biedt aan BMW 1800 met ra dio schuifdak Ie eigenaar bj 1964 buitengewoon mooie wagenN.SU Prlnz bj ' 67 type 1000 Skleur rood zeldzaam mooie wa gen DKW F 12 bj ' 66-'66 ziet erfantastisch uit Fiat 1200 Neckarspeciaal met gerevls motor,prachtige wagen bj ' 64 Simca 1000 S snel en zuinig bj ' K.Flat 850 type ' 65 met gerevis,motor VW 1200 de luxe metroldak type ' 62 Flat 1300 kleurgebroken wit bj ' 63 Ford Tau nus 17 M super met schuifdak.Ie eigenaar plm 60.000 km ge lopen Opel Caravan bj ' 62 fan tastisch mooie wagen IngeruiloRenault Florlde met zomer - enwlnterkap en radio nieuwe ban den en Abarth uitlaat verkeertin prima staat voor slechts ƒ 1915.Mercedes 220 S type ' 62 Enmeerdere aanbiedingen van ui sluitend goede kwaUteit weWschriftelijk worden gegarandeeraInruil en financieren mogelijk Slechts met ƒ 500 aanbetalingmogelijk Autohandel „ JansveldJansveld 49 tel 14570 Pnv*Bdisonstr 19 tel 441799 Lelwel op het juiste adres en m 49 Monteren en repareren van uw uitlaat Klaar ter wijl u wacht bij de Uïtlaatserviee ook voor sportuitlaten liefst na tel afspraak Garage Schoonhoven Bu.^iendyk Keukenstr 9 Utrecht tel 030 - 22232 b.g.g 10872 tussen Nwe Gracht en Servaas Bolwerk PEUGEOT 404 met schuifdak bj ' 62 prima wagen ƒ 1850 Opc Rekord de luxe 1700 bj 61 mei nieuwe blauwe skal bekledmg kleur blauw wit ƒ 1250 In ™' finaticlering mogelijk met Kleine aanbetaling Chrysantstraat »;_^ Te koop V.W 1962 wit met rol dak Prijs ƒ 1900 en diverse Citroen ID onderdelen Nieuw lichtstraat 39 telef 440063 CHEVROLET NOVA SPORf * 1962 sportcoupé hardtop weui goudbrons met radio eii scniui dak kleine snelle Amerikaan ni 6 cil.-motor verbr 1:10 « ef versn.bak een werkelijk aparre automobiel en geheel verkeert » nieuwe staat Inr fin gar - j^J Breveestr 13 Bunnik tel 034us 1882 Geen importauto's Zonaa » open V.W 1960-'61 nieuwe motor radio mistlampen enz Finan ciering mogelijk Cartesiusweg 79 Utrecht 2 CV CITROEN 1963 luxe uit voering model 1964 in prima onderhouden staat ƒ 2100 Telef 10520 PEUGEOT 204 1965 van eerste eigenaar aanrljdlngvrij orgmec 48.000 km gelopen kleur f«' wit met blauw skal ln'«"^,ï ' schuifdak Ie eigenaar IM -' ' r gar Dr Breveestr 13 Bunrtii ' el 03405 1882 Geen Importauto s zondag open Te koop RENAULT 4 1958 als nieuw Spoordijk 19 Spoorwagen Utrecht Te koop OPEL CARAVAN bj 1962 niet van nieuw te onder schelden ƒ 1376 Korte Smee straat 16 VERVOLG „ KLEINTJES " pagina 24 Te koop PEUGEOT 203 bouw jaar 1954 Prins Hendriklaan 78 na 18 uur ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 Eerst kijken bij S.K.D STOFFENHUIS I^ange Elisabethstraat 28-30 4 mooie haardstoeltjes ƒ 60 blank eiken EETHOEK ƒ 56 Te bez ' s avonds na 6 uur I J Bergsraa Koningstr 11 Schaak wijk Telef 711486 2.80 meter JABO kamerbreedte als nieuw ƒ 45 en schriftelijke cursus Engels ƒ 20 Tel 715519 BUDDYSEATS Wij bekleden ruilen en repareren zeer voorde lig Hobbyshop F C Dondersstr 58 telef 712582 geopend maan dag t.m vrijdag van 9.30-16.30 u VAN EIJK'S AUTOMOBIELBEDRIJF Amsterdamsestraalweg 813-815 — Utrecht Telefoon 030 - 43768 Geopend dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur Zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur KLOMPEN klompschoenen slotjes hebben wij alttjd in voor raad Evenals regen - en/of werk kleding in vele soorten Spe ciale aanbieding bij aankoop van 1 paar laarzen of klompen de echte Noorse sok voor slechts ƒ 3 p.p Alléén bij Het Dekkle denhuls Veemarktplein lr2 tel 31731 Utrecht Verhuur en ver koop van dekkleden tenten vlaggen luchtbedden en butaan gas KLEINTJES Te koop aangeb DUITSE HER DER met stamboom 2V4 jaar oud prijs ƒ 76 Adres Natal dreef 29 Te koup gevr zo goed als nieuwe BROMFIETSEN geen gestolen maar wel eerlUke bromfietsen dan geven wij zeer hoge prijzen Bromfietshandel De Witte Lau werecht 65 Utrecht Tel 22558 fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl INSTRUMENTMAKERSDRAAI BANK geheel compleet met hulpstukken Te bezichtigen al leen op werktijden Voorstraat 46 Utrecht TE KOOP AANGEBODEN BROMFIETSONDERDBLEN groot of klein bij De Witte moet je zijn Vooral in deze dure tijd trek daarom profijt van onze grote collectie sloopbromfietson derdelen waaronder sportuitla ten carburateurs cilinders ban den hendels enz Te veel om in deze hele krant te zetten Grootst gesorteerde bromfietssloperij van geheel Nederland De Witte Lauwerecht 65 Utrecht Telef 22558 AMERIK IMP OLIE ƒ 1,05 per liter ƒ lUUO beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten In grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achtei d e Dom B tel 16SÓ7 Utrecht Fabrikant OVERTREKT nu uw bankstel en andere meubelen zeer voordelig Vraagt vrijblij vend huisbezoek en inzage sta len collectie Teleï 0184MS5 Spectrum TAFEL Formica bo venblad met 2 aanzetbladen ƒ 130 Telef 14409 HET KINDERPARADIJS Spe ciaalzaak voor het betere speel goed Nachtegaalstraat 9 Utr Telef 15676 Polyether BEDDEN 80 br 10 cm dik ƒ 29,90 120 br 10 cm.dik ƒ 79,50 1-pers spreien metvolant ƒ 9,95 2 pers terlenkaspreien met volant ƒ 29.90 H v.Seumeren Amsterd straatweg 16 22 ^ Aangeb een BOOT met ligpl in Utrecht ook in huurkoop Telef afspraak 715313 " TY-ANTENMES Dit is de Heer H van Oort Anjelierstraat 5 Utrecht die ons de volgende brief toestuurde Dit is uw kans Prima HANC3 en LEGKASTEN 100 cm breed geheel blank berken Als bouw pakket binnen 30 minuten in el kaar te zetten Geheel compleet voor slechts ƒ 79.50 per stuk Natuurlijk weer ' t Tlmmer huys " Waterstraat 89 bij het Paardenveld Oude eikehouten KAST metschrijfblad en secretaire inde ling IJsselsleinlaan 34 telef 80525 Z.g.a.n TWEELING KINDERE WAGEN en ledlkantje vraag prijs ƒ 165 Te bevr Seringstr 112 tussen 6-7 uur SPEEDBOOT met bultenb mo-tor 4 pk 3.60 bij 1.60 m prijs f 450 Prins Bernhardstraat 13 Montfoort Na 19 uur Sparta BROMFIETS In zeer goede staat IJsselsteinlaan 5-III telef 80930 Nederland 1 en 2 Duitsland 1 2-3 slechts één kahel A.R.T.S De ant.specialist Tel 29791-81322 • Utrecht MERK-NYLON-TEGELS 50 x 50 met rubber onderlaag waardoor de beste op de markt Normale prijs ƒ 9 — bij ons ƒ 5,50 per stuk Bezoek vrijblijvend de toon zaal van HOME vloerbedekking-paleis Linnaeusstraat 2 bij Demka dagelijks geopend van 19 21 uur ' s zaterdags van 14-17 uur Ook vrijblijvend aan huis bezoek na telefonische afspraak onder 24538 tussen 12.30—1.30 uur MËRK-NYLON-TAPIJT 3S0 cm breed ƒ 67 ƒ 72 - ƒ 75 — Merk-vin\l-op-vHt van ƒ 29 — voor ƒ 13.50 en ƒ 14.50 Verder diverse tuerk tapijten met 10 15 % kprting en alle kamerbreed gratis gelegd Bezoek vrijblijvend de toonzaal van HOME vloerbe-dekkingpaleis Linnaeusstraat 2 bij Demka dagelijks geopend van 19—21 uur ' s zaterdags van 14—17 uur Ook vrijblijvend aan huls bezoek na telefonische af spraak onder 24528 tussen 12.30 — 1.30 uur BROMFIETSEN in zeer goede staat Mensen het is heus geen gepraat Inkoop en verkoop rul len en garantie Ja u raadt het al Bromfietshandel De Witte Lauwerecht 65 Utrecht Telef 22558 MEUBELPLAAT of spaanplaat zagen wij voor u op maat te gen scherpe prijzen Natuurlijk weer ' t Tlmmerhuys " Water straat 89 bij het Paardenveld KINDERSTOEL verchroomd staal en tafel compleet f 44.90 Massieve box met bodem 80x100 ƒ 25.90 boxkleed gevuld met plastic schuimplaat ƒ 6,95 Plas tic babybadjes ƒ 6,95 H van Seumeren Amsterd straatweg 16 32 2 KINDERLEDIKANTJES met matras en een kinderwagen halt Engels Van Oostrom Spar straat 16 WITTE POMPEN Goedkope benzine van 10 tot 30 pet korting Benzinestation Kanaleneiland Zeehaenkade terrein trallerbouw Noteboom langs het water Bij ledere keer tanken een verras sing Mijne heren ANTHACIET SUPER DIA IV m parel « Q " ïfl per 10 HL lliOa^'V JACQUES OQSTERVEER Sinds 1870 WAGENSTRAAT 19 TEL 29171 ANTRACIET SUPER DU IV m parel per 10 HL Zoekt u goedkope degelijke KEUKE.MS Wi,i kunen ze le veren vanaf ƒ 234 N v ' Halm N V Woerden tel 03480-2696 Nehbellng Stadhouderslaan 4 te Utrecht telef 030 - 20767 het adres voor NAAM - en RE CLAMEPLATEN losse plastic letters en cijfers van 10 mra tot 15 cm en In 10 verschillende kleuren uit voorraad leverbaar Steeds parkeerruimte Door onze inruilcampagne kun nen wij u aanbieden 1 lAND-NAAIMACHINES v,a ƒ 35 trap naalmachlnes in salonkast van ƒ 30 elektr naaimachines In koffer ƒ 95 Betaling in overleg Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bil Amsterdamse straatweg tel 23968 Utrecht Tevens reparatie Inrichting Kennel De trouwe Herder " heeft voor dierenvrienden jonge DUITSE HERDERS met prima stamboom eigen kweek ingeënt tegen ziekte Spinozaweg 70 128.S0 JACQUES OOSTERVEER Sinds 1870 1 WAGENSTRAAT 19 1 TEL 29171 I POLV ETHEROORLOG Kinder matrassen ƒ 5 matrassen ƒ 10 kussens ƒ 3.50 stapelbedden ƒ 56.30 wentelbedden ƒ 42.50 divanbedden ƒ 22.50 onderschuif bedden f 36.50 binnenverlngen ƒ 41,50 dekens ƒ 5,26 Recht streeks matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 tel 030 - 26736 Vanaf ƒ 1,50 per week Ad Ver Meulen gediplom HORLOGER VVesterkade 16 telet 23374 Alle bekende merkhorloges op ter mijn betaling 1 jaar schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoeksklokken pendules gouden ringen vanaf ƒ 2 p.w Ruim vier maanden geleden heb ik een rode V.W 1500 bij u gekocht Van deze auto heb ik heel veel plezier ik heb er namelijk gedurende de garantietijd geen Hosten aan gehad Om mijn auto echter in goede staat te houden heb ik ondanks dat de garantieperiode voorbij was enkele onderdelen bij u laten vernieuwen het welk in één dag gebeurde tegen gereduceerde prijs wat voor mij een bewijs is dat uw bedrijf ook na de garantietijd de klant als konimg blijjt beschouwen Als tegenprestatie wens ik u veel succes met uw actie en hoop d.m.v deze brief en mijn foto een steentje te kunnen bijdragen Te koop BOXER 3 mnd reu met zwart masker ƒ 150 Telef 611762 We.-jens aanschaf cv zeer mo derne AARDGASHAARD auto matisch thermostaat enz Nog garantie gekost ƒ 655 alleruiter ste prijs ƒ 350 Oliestook met voorplaat tankje ƒ 75 Zeer mo dem 2 pers slpmeubel ook op klapbaar ƒ 150 Keurig skai bank stel rug zwart zittingen zwart met wit ƒ 100 Park Arenberg 92 De Bilt Grote sortering REGENKLE DING voor fiets en brommer Regenbroeken 5.95 10.75 dubbèl tex met voetje 15.93 nylon re genbroek 12.95 poncho's 5 95 8.75 In ruit 9.73 zuidwesters 3.95 Regen - en zeilpakken In geel groen en blauw ook In kindermaten 22.95 24.95 TOR PEDO Lange Elisabethstraat 32 Nachtegaalstraat 33 KINDERLEDIKANT prima lak ƒ 59.75 babycommode met lade en deurtjes ƒ 108.60 polyether raalrasje 7 cm dik ƒ 9.98 H van Seumeren Amsterd straatweg 16 22 DIEPVRIESKISTEN Groko Koeltechnisch bedrijf Amsterd straatweg 101 telef 25068 Dlep vrlesklst 330 liter öjdelljk van ƒ 870 voor ƒ 765 Dat was wat wij u wilden laten weten U krijgt natuurlijk bij ons precies dezelfde prettige be handeling U weet toch ook ons parool luidt Voor uw dames - heren en kin derkleding FA WlTSÜN Oude Gracnt 309 tel 24036 Desge wenst op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden Grote ROTANWIEG binnenbak en sluier ƒ 59,75 terlenka - de kentje 80x100 ƒ 9,95 half wollen dekentje 100x160 ƒ 9,96 H van Seumeren Amsterd straatweg 16 22 VOOELLIEFHEBBERS Jonge mankanarles vanaf ƒ 12.60 In diverse kleuren Een keuze uit ruim 1000 tropische vogels en parkieten o.a Oranjewevers en paradljswida's Luxe witte ko perkleurige en staande vogel kooien Tropische vissen en hon denartlkelen Ruime parkeerge legenheid Borneman Merelstr 36 telef 13617 NYLONTAPIJT gratis gelegd Alle merken direct leverbaar Prijsopgave bij u thuis Woning inrichting Siegelaar telet 17087 AUTO'S MOTOREN WERF EEN NIEUWE KLANT ALLEEN MET VERSTAND WANT EEN ZAAK OPBOUWEN KAN ALLEEN MET VERTROUWEN Grote ROTANWIEG binnenbak en sluier ƒ 49.75 H van Seume ren Amsterd straatweg 16-22 Wij OVERTREKKEN snel en voordelig uw meubilair Bel 13705 A de Klerk Oude Gracht 210 Utrecht bil de Hamburger straat BREIJ'S AUTOHANDEL biedt aan Ford Taunus 12 M type 1966 van Ie eigenaar keurige auto ƒ 3450 Opel Rekord 170O L 4rdeurs bouwjaar 1964 ƒ 2750 Simca 1000 bouwjaar 1963 met zeer weinig km ƒ 2575 Renault Dauphine bouwjaar 1966 van Ie eigenaar ƒ 2460 BMW 700 de Luxe bouwjaar 1964 tleur wit met rood leren bekleding ƒ 2260 Citroen Ami bouwjaar 1964 kleur zandbeige met wit dak ƒ 1950 Flat 1100 Urrovia bouw jaar 1963 kleur Bordeauxrood ƒ 1860 BMW 700 L.S bouwjaar 1964 ƒ 1660 Ingemild Fiat 60O ƒ 850 Inruil en financiering mo gelijk vanaf ƒ 100 eigen geld De gehele dag en avond geopend ook het weekend Morelstraat 56 bis Utrecht N Telef 0,30 - 444801 vanaf de Amsterd - straatweg het Ondiep in en on het eind 2x li nks AUTOVERZEKERING Jaarpre mie v.a ƒ 90 Betaling In ter mijnen mogelijk Assurantiekan toor R de Boer Mr Slckesz laan 16 Utrecht telef 712724 Antiek en modern MEUBEL BESLAG vindt u in een groot assortiment bij de speciaalzaak voor vakman en doe-het-zélver ' t Tlmmerhuys ",' Waterstraat 89 bij het Paardenveld Caravan - en kampeer MATRAS SEN polyether ƒ 12,50 per st Hobbyshop F C Dondersstraat 5 £ telef 712582 Daar onze actie nog steeds overweldigend veel succes boekt en er naast de vele gelukkigen nu ook de winnaar van de ƒ 1.000 — bekend gewor den is gaan wij nu door met onze LUXAFLEX JALOUZIEëN Belvandaag nog 14775 en wlJ komenvoor maatnemen en prijsopgaveWoninginrichting Broekman Catharllneslngel 1 Wegens overcompleet 2 pracht smeedijzeren tafeltjes en een be slist goede TRAPNAAIMACHINE in salonkast leuk meubelstuk tegen zeer j)lllljke prijs Abra ham Bloemaertstraat 3 KOMi DAT ZIEN Alleen OudeGracht 10 2-pers slaapkamers ƒ 109 divanbedden ƒ 24,50 wen telbedden ƒ 44.50 stapelbeddenƒ69.51 ' Pülyethermatrassen ƒ 26,60 2-ers ƒ 46 interieurma trassen met zomer - en winter kant ƒ 59,60 bedbanken ƒ 55 1 deurs linnenkasten ƒ 72,50 Wij maken alle KUSSENS voor meubelen rotanstoelen cara vans boten etc tegen spotprij zen materiaal skal en polyther of eigen textiel Hobbyshop F C Dondersstr.-58 tel 712582 geopend maandag t.m vrijdag 9.30 tot 16.30 uur OKTOBER AUTOSHOW GLASSERVICE start met Phi lips ventilatoren vanaf ƒ 49.95 Voor hei glassnijden In uw eigen ruit betaalt u maar ƒ 3,60 Tel 44410 Terlenka GLASGORDIJNEN per m 100 br ƒ 1,25 120 br ƒ 1.69 180 bv ƒ 3.49 300 br ƒ 4,95 H van Seumeren Amsterd straat weg 16 22 Iedere 5de koper krijgt eei VOUWFIETS PLASTIC LETTERS gevellet ters zelfklevende letters steek letters op mbberpanelen voor verwisselbare tekst Goldwln Klei'ie Singel 43 tel 27434 Wegens opening van onze zaak antiek oud en nieuw geven wij als reclame ter kennismaking tien dagen lang oud-Hollandse EETHOEKEN voor ƒ 195 Ook als reclame olielampen vanaf ƒ 66 en nog vele andere antieke koperen d)ngen De Koperen Kan Lange Nieuwstraat 35 tel 29724 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Kamers tapijt gratis gelegd Coupons Bonaparte ta pijt vari # 104 voor ƒ 79.50 ny lontapijt 380 breed ƒ 69,60 Bou de tapijt ƒ 5.95 bouclé tapijt 380 breed ƒ 30 Bergos tapijt meter breed f 12.50 380 breed ƒ 59,50 Televisie defect WIJ KOMEN DIRISKT Wij geven ruime garantie T.V SEBVICK Verbeteren en goedkope reparaties Telefoon 80515 Juliana weg 287 — Utrecht AUrouARAGES ƒ 350 schuur tjes ƒ 185 vakantiehuisjes ƒ 950 Vraagt gratis prospectus Hout bouw Ubachs Kerkrade gratis De 50e koper krijgt zijn auto tegen ü kunt het nodig hebben daar om voor CEMENT zand - engrmtheton metselspecle muur specie plelsterkalk schuurspe cie decoratlegips mortel kluit kalk zilverzand stucadoorglps,wand en muurplaten decoratie ve gipstegels enz naar Bouw materialen J H van Leusden enZonen opslagplaats terrein Kor te Lombokstraat Utrecht telef 36641 en 36642 COUPONS skai en suwiede ook voor de handel vanaf ƒ 3 per meter Hobbyshop F C Don dersstraat 58 telef 712582 ge opend maandag tot en met vrij dag 9.30 4.30 uur KILOPRUS ALLEEN OUDE GRACHT 10 Jabo matten 200x300 ƒ 60 huis kamerkarpetten ƒ 85 ook grote maten salonkarpetten ƒ 39,50 grore tafelkleden ƒ 12.50 export vocaleum ƒ 2,50 Vocalux ƒ 4 Balatrét van ƒ 26 voor ƒ 15 dit geldt alleen voor een auto onder ƒ 2.500 — Wat wij u bieden vindt u nergens want let op ALPENKREUZER sr type 1968 tel 714029 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Eethoeken ƒ 112,50 salontafels ƒ 19.50 bijzettafels ƒ 9.5u eethoektafels ƒ 45 berg meubels ƒ 139 bankstellen ƒ 360 enz Wil maken uw gordijnen ook naar maat Black en Decker BOORMA CHINE nieuw van ƒ 169 voor ƒ 109 butagaskacheltje nieuw ƒ 32.50 Rijnhuizenlaan 21 Utr.Telef BRUIDSCOMPLET bestaande uit lange satijnen jurk jas met sleep en bonteol geen confectie maat 36 niet in Utrecht ge dragen Te bevr Jutfaseweg 25 SIMCA 1301/1501 BRINCO TREKHAKEN gemon teerd incl bedrading en stekker doos vanaf ƒ 65 Klaar terwijl u wacht Trekhaken service Nieuwstraat 88 De Bilt Telef 761690 CARAVANS Nog enkele tour caravans met gesl voortent v.a ƒ 1450 Pandoradreel 2 Utrecht KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Alles per meter ko kosloper ƒ 3.25 traploper ƒ 2,45 terlenkaval ƒ 0.75 imit ska ƒ 2.50 cretonne ƒ 1,99 keuken bont ƒ 1.60 keukenval ƒ 0,75 coupons terlenka ƒ 1 zware weeistoffen ƒ 2,25 zwar « da masten f 2,93 Alle soorten cou pons SNELWEGERS in - en verkoop reparatie met garantie Herijken van snelwegers Wlnkelmachine service A de Nljs Queeckho venpleln 8 Utrecht Telef 030 44403 Te koop aangeb BANKSTEL Donaudreef 6 bus lijn 1 HUISORGEL in goede staat 13 registers 3-spels prijs ƒ 176 Snelwasmachine met wringer en dompelaar A Woning Van Bijn kershoeklaan 279 Butagaskacheltje ƒ 32.50 BUTA GASFORNUISJE met oven en grill enz van ƒ 800 voor ƒ 150 Alles nieuw Rijnhuizenlaan 21 Utrecht Telef TELEVISIE radio reparaue Aangesloten bij de NAVO verz Erkende Philips Service Vlotte afwerking N.T.R.B Catharljne singel 16 Utrecht tel 2500L KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens ƒ 12,98 zware wollen dekens ƒ 12.50 zuiver wollen dekens ƒ 32.50 bedspreien ƒ 12.50 om bouwen ƒ 17.60 ombouwgordij nen f 12.50 ALUMINIUM HOUT of plastic afzetlijsten kunt u vinden bij de speciaalzaak ' t Timmerhuys " Waterstraat 89 bil het Paarden veld BLOEMBOLLEN voor kamercul tuur zet men nu op en bloeien deze in de komende winter Ge niet van de groei en bloei dezer bollen en zet nu potjes of bakjes met hyacinthen tulpen krokus sen scilla's irissen enz Bij een goede behandeling heeft u met onze kwallteitsbollen zeker suc ces Manus van Beusekom Oude Gracht 126 telef 14660 U KUNT DE WAGEN ONMIDDELLIJK MEE NEMEN ALS U 25 PROCENT VAN DE CON TANTPRIJS VOLDOET MITS U NATUURLIJK KREDIETWAARDIG BENT OOK MET ƒ 200 — HANDGELD KUNT U BEZITTER VAN EEN AUTO WORDEN BINNEN 1 DAG IEDERE NIEUWE CLIËNT KRIJGT GRATIS 3 MAAN DEN WEGENBELASTING IEDERE 5DE NIEU WE CLIENT IN DE MAAND OKTOBER KRIJGT EEN GLOEDNIEUWE VOUWFIETS GRATIS TER.WAARDE VAN ƒ 200 — DE 50STE KOPER KOOPT ZIJN AUTO TEGEN KILOPRUS DE PRIJS PER KILO IS ƒ!,- DIT GELDT ECHTER ALLEEN VOOR EEN AUTO ONDER ƒ 2.500 — DE GELUKKIGEN WORDEN AAN HET EIND VAN DE MAAND BEKEND GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN EEN ADVER TENTIE IN DIT BLAD üCt ASIONS Televisie-apparaten vanaf f 125 Door inruil verkre gen Geheel gereviseerd met ga rantie N.T.R.B Catharljnesin gel 16 Utrecht telet 2.Ö001 Maak een proefrit bij TE KOOP GEVRAAGD HOBBYSHOP Voor kunstleer slcai en suwlde schuimplastlc dek - en imperlalzeilen F C Dondersstraat 58 telef 712582 geopend maandag t.m vrijdag van 9.30 16.30 uur Voor DOE HET ZELVERS alle soorten coupons en materialen voor uw woning Bekleden van trappen van ƒ 125 Vrijblijvend prijsopgaaf stofteerwerk Alle le veringen en werkzaamheden op woninggebied Complete woning inrichting t Couponhuis " Lan ge Smeestraa * 13 tel et 27532 20 hands TOER - en STA CARA-VANS vanaf ƒ 1600 Caravanhan del „ De Uithof " Weg tot de Wetenschap 3 Utrecht-Oost Tel 030 - 15423 ook zondags Bezoekt ons magazijn lage kos ten dus lage prijzen HEREN REGENJASSEN met uitritsbare wintervoering ƒ 49 heren terlen ka gabardine regenjassen ƒ 45 dames terlenka regenmantels ƒ 55 jongens - en meisjesjasjes ƒ 17.50 Geopend van 9 tol 18 u ' s maandags gesloten P J v Buuren Leidseweg 38 gesloten huis Jongerius WITTEVROÜWEN SINGEL 95 UTRECHT Tel 03012690-16914 Een groot concern zoekt een WONING of wlnkelhuis In Utr BD voorkeur In Zullen en Over vecht Opgave van indeling en vraagprijs Spoed gewenst Br no 1-8546 bur UN IEDERE AUTO WORDT VOORZIEN VAN NIEUWE MATTEN EN EEN SCHRIFTELIJKE GARANTIEBEWIJS MET 4x1 SERVICEBEURT GRATIS IN DE GARANTIEPERIODE DAT ONS ZEER SNEL GROEIEND BEDRIJF BETROUW BAAR IS WIJZEN DE VELE DANKBETUIGIN GEN WEL UIT Reclame TUINKROKUS in 5 kleuren gemengd per 100 ƒ 5.95 Blauwe druifjes blijven ook ja ren lang vast staan topkwali teit per 100 ƒ 6.95 Haast u nu planten Manus van Beusekom's Zaadhandel Oude Gracht 126 telef 14560 Kapteyn geeft de H00(3STE WAARDE voor uw oud papier lompen en metalen oud flzer Topprijzen Kromme Rijn 13 tel 16306 na 6 uur 23094 WAT WIJ U BIEDEN IS NIET EERST OP DE PRIJZEN GEZET MAAR IS ECHT BEDOELD ALS EEN GROTE RECLAME-ACTIE WANT KIJK EN VERGELIJK DIT VINDT U ALLEEN BIJ VAN EIJK Te koop CARAVAN Sprite 400 de Luxe Bos Kroostweg 50 te Zeist Telef 10940 CLEMATIS de prachtige vaste klimplant met de grote blauwe rode-rose of witte bloemen moe ten nu geplant worden Na en kele jaren versieren zij uw huis met een weelde van bloemen bloeien in mei en juni per stuk ƒ 3.50 in pot voor uw gekweekt Manus van Beusekom's Zaad handel Oude Gracht 126 telef 14560 EENHEIDSPRIJS ƒ 2.350 — Wij geven de HOOGSTE WAAR DE vooi lompen metalen Ijzer oud papier Jacob Hobo Stroo steeg 7 Utrecht Telef 030 - 22301 Lange mod satijnen BRUIDS JAPON maat 40-42 Ronde teak tafel z.g.a.n Woonark Hebbes " tegenover 34 Billltonkade DYNAMO auto-elektrlclteit re peiraties starters dynamo's accu's Nieuwe Koekoekstraat 67 poort Utrecht Telef 030-14192 Geopend tot 6 uur ook zater ^ JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen en on geregelde goederen enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van smigran ten Zolder kelder - en wlnkel opru:mingen machines gereed schapper en slopingen De hoog ste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstraat 40 telet 25627 Voor al uw ZONWERING mar kiezen Luxaflex rolschermen ' t aangewezen adres Van Bree men Waterhorg Amsterd straat weg 230 232 telef 40915 Utrecht Triumph KOFFERSCHRIJFMA CHINES vanaf ƒ 25 per maand.Ook gebruikte portables op ge makkelijke betallngscondltles.Herm Hennlnk Moderne Kan loorlnrlchting Naolitega.nlstraat > 0 tel 14764 U'.reohl Alle soorten 2e hands CAR AVANS v,a ƒ 160O Ook zondags,Ooslhroekselaan 39 Utrech ' lel 030 762936 Rijksweg Utrecht DeBilt bij koffiebar Johannapolderrechtsaf SÏÏPP-HOSE STÊUNKOUSEN speciaal tegen vermoeide benen en voeten en 10 li - korting Elas tieken kousen 10 % korting ideaal voor uw benen en voeten Stel niet uit Volledige pedicure behandeling ƒ 4.75 Behandeling bij u thuis A Noz Hugo de Grootstraat 32 bis Utrecht Tel 10860 AUTOFINANCIERING Laat de financiering van uw auto dis creet verzorgen door het assu rantlebedrijf Jan Nelkens WU helmlnapark 25 telef 16571 AUTO'S te koop gevr v.a ' 62 Telef 03490—17000—15276 TV DEFECT Reparaties aan huis mei garantie TELEFOON 510944 Te koop 2e hands TOUR - en STA-CARAVANS Prijzen vanaf ƒ 1650 Elke dag geopend van 9 tol 20 uur Ook zondags Kroostweg 78 Zeist Tel 03404 ¦ 10892 Opel Caravan rood-wit 1962 Opel Caravan bruin 1962 Opel Rekord wit 1962 Opel Rekord wit 1962 Opel Rekord groen 1962 Opel Rekord rood 1962 Opel Rekord metallic-groen 1962 Opel Rekord blauw 1962 Ford Galaxie 6 cil 1962 Volkswagen geel 1962 Taunus 17 M 1962 Vour OUDE METALEN en at valprodukten betalen wil u ex tra hoge prijs Fa J v Buuren en Zonen Groot - en Efleinhan del Krommerijnstr 2 hk Note bomenlaan tel 15391 TAUNU & 12 M TS te koop In onderdelen tel 03402-5279 Voorlichtingscentrum A.^RD - GASVERWARMING Dagelijks demonstratie met Bocal Beckers DRU Frisia Jaarsma Nobel Veli enz Schoonheijm Vleuten sewes 79 Utrecht Telet 35762 EENHEIDSPRIJS ƒ 1.750 — ' Volkswagen wit 1961 Volkswagen crème 1961 Opel Rekord 1200 1961 VOLKSWAGENS geen import mooi en goed tot bj ' 66 van ƒ 2250 tot ƒ 3750 regelmatig voor radig Inrullwagens o.a Opel van ' 62 tot ' 64 ƒ 1650 v d Zand Amsterdamsestraatweg 160 tel 442309 Te koop een eiken kniissnarige Duitse PIANO prijs ƒ 250 Br no 1-9480 bur UN Ingebonden JAARGANGEN We reldkroniek Leven Prins enz Losse nummers van Signaal Hamer Lach Electronlca Ra diobulletin koopt Curio Voor straat 55 telef 23895 EENHEIDSPRIJS ƒ 4.500 — Opel Rekord wit 1965 Eiken spiegelkast divanbed 3 zlts B.ANK ouderwets Velveto vloerbedekklng oliekachel met buitenvat 4 houten stoelen Van Hoornekade 39 Brom DOUGH EB-i^K ƒ 50 Idem com pleet met mengkraan en hand sproejei ƒ 97.50 zitbaden vanaf ƒ 8.T aanrechtbladen vanaf ƒ 55 complete vaste wastafel vanaf ƒ 50 complete lieuken v.a ƒ 136 Reitdiepstraat a 62 STARTMOTOR dynamo defect Relco helpt direct Ruilsysteem lO.OtK km of 1 jaar garantie Tes ten mei nieuwe Prufex en Bosch apparatuur Ridderschapstraat 31 Utrecht telef 27700 zater dags geopend EENHEIDSPRIJS ƒ 2.950 — Taunus 12 M wit 1964 Aangeb antieke wortelnoten Amsterdamse STAANDE KLOK z.g horloge Br no 1-9500 bur UN Te koop gevr partij ongeregelde goederen WINKELOPRUIMIN GEN en schadegoederen Telef 020 - 226985 Uitzoeken Nu PICK-UP en versterker op batteriien Phllitina met Phllips garantic ƒ 39,95 Muziek S' atf-horst Drleharingstraat 7 telef 35450 Utrecht Te koop aangeb lONDERWA GEN wandelwagen wieg To taal ƒ 90 Ook afzonderlijk In zeer goede staat gaskomfoor 3 plts Comforta ƒ 25 Zaterdag middag na 5 uur te zien J Schreifer Hooft Graaflandstraat 102 11 Zoekt u een rashond Dan naar RIANZA Dobermans ƒ 125 Ier se setters ƒ 110 kort - en lang harige teckels ƒ 75 en ƒ 85 dwergpoedels zwart ƒ 126 wit ƒ 150 zilvergrijs vanaf ƒ 170 gold-spaniels ƒ 110 Basset Grif fon Vendee ƒ 225 pekinezen ƒ 125 chows-chows ƒ 160 mid delslagpoedels ƒ 85 Duitse staan ders ƒ 65 Duitse herders vanaf ƒ 55 dwergplnchers vanaf ƒ 65 dwergkeesjes ƒ 65 Schotse col lies ƒ 75 boxers ƒ 125 Shelties dwergcolUe ƒ 110 gekruiste hon den ƒ 35 Franse buldogjes ƒ 250 Siamezen ƒ 55 Angora katjes vanaf ƒ 35 Inenting wordt bere kend Zondags geopend Ie Daal sedljk 246 telef 24065 Te koop gevr een in goede st verkerende DIEPVPJESKAST of kistje 2 kampeerbedden Ame land 20 Breukelen Inruilauto's ƒ 0,25 per kilo Voor deugdelijk AUTOSPUIT WEPJC en plaatwerk naar A v.d Waal jr Anth Matthaeuslaan 74 tel 712778 Te koop aangeb allt 2 CV-on derdelen Hoogravenseweg 9 Utr Allemaal goed lopend TAUNUS 17 M OPEL REKORD PEUGEOT 403 CITROEN ID FORDANGLIA TAUNUS 15 M Door inruil hebben wij nog en kele gebruikte WASMACHINES.o,a I'am wasm ƒ 38 1 Combimet verwarming ƒ 148 1 snel wasser met centrifuge ƒ 88 enz,.Starfhor,=it Drleharingstraat 7 te let 25450 Door Inruil hebben wij een prach tige Revox RECORDER als nw van ƒ 149S voor ƒ 868 Volle ga ranlio Staffhorst Drleharlngstr 7 Utrecht tel 35450 PRIJSVERLAGING Sony recor der Stereo T C 300 Compleet plus band ' met muziek snoeren plus 2 microfoons Muziek Staff hors;t N.V Drieh-.ringstraat 7 telet 25450 FIETSEN BROMFIETSEN OPEL REKORD RENAULT HISTOR VERVEN altijd goed glansverf ' satijnverf matverf muurverf grondverf Alabastine gips plamuur kalk cement kwasten gereedschap enz enz N.V Rietveld Lljnmarkt 39 tel 18474 filiaal Dollardstraat 16 telef 82918 Nieuwe SOLEX bromfiets kwi tantie met tassen slot be schermbeugel rondom enz ƒ 200 Wieringa kamer 18 hotel Wil lems in Rijsenburg aan de weg Utrecht-Arnhem van 10-12 en 18 20 ook zondag óf telef af spraak met hotel Van partic te koop CITROEN ID 19 bouwjaar 1963 met radio en jodiumlampen Financiering mogelijk Kantonnaieweg 61 te Maarssen DAUPHINE BORGWARD Te koop AUSTIN SEVEN de Luxe 1960 Zaterdag tussen 2 en 6 uur Hoeufftlaan 10 Vianen Telef 03473 - 1416 Een nieuwe Davo aardgas GE VELCONVECTOR 3250 k.-cal elektr ontsteking en thermostaat van ƒ 425 voor ƒ 275 Calmix elelctr petroleumkachel in pri ma staat ƒ 125 Herenstraat 23 Utrecht Telef Kreldler BROMFIETS in zeer goede staat bouwjaar 1965 Na 5 uur Achterom 20 bij houten Tivoli Te koop aangeb van particulier PEUGEOT 404 Injection model 1966 km-stand 27.000 zo goed als nieuw Vraagprijs ƒ 6250 Telef 29734 na 18 uur ARABELLA OPEL REKORD Te koop in prima staat zijnde„Miele " WASMACHINE metAcmé wringer Van Koetsveld straat 74 Utrecht ' Prima DAMESSPORTFIETS met trommelr 3 versn Meis jesfiets en jongensfiets Aphro ditedreef 1 VAN EIJK'S AUTOMOBIELBEDRIJF WINDSOR EETHOBKEN ƒ 200 Broodkasten zware eikehouten salontafels Oud HoUandse stoe len ƒ 27.50 eiken broodspinde ƒ 185 en vele leuke oude din gen naar Gebouw de Zon Pie terskerkhof 21 10-5 uur ' s maan dags gesloten Stereo ' RADIOCOMBINATIE Compleet met decoders ƒ 585 Muziek Staffhorst N.V Drle harlngstr 7 Uurecht Te koop VESPA SCOOTER 150 cc Te bevr mej Van Hoof F C Dondersstraat 66 souter rain 2x bellen Alleen maandag en dinsdag na 8.30 uur n.m Prima GITAAR en koffer te koop plm ƒ 300 Livingslone laan 624 telef 84591 Amsterdamsestraatweg 813-815 ' — Utrecht Telefoon 030 - 43768 Te koop Sparta BROMFIETS,Sport Vraagprijs ƒ 400 Stroom straat 23 Sloop Puch Kreldler en Zün dapponderdelen voorradig In staat van nieuw Voorvorken frames wielen motorblokjes enz Kom even kijken u slaagt beslist BROMFIETSSLOPERIJ De Witte Lauwerecht 65 telef 22568 Utrecht "• Geopend dagelijks van lO.OO tot 21.00 uur Heelt u TAPIJT een eethoek bankstel of slaapkamerameu blement nodig en geen geld Vanaf ƒ 5 per week leveren wij aan solide ^ adressen Schrüf ge rust aan postbus 2309 te Utrecht Geheim.houding verzekerd Wegens omstandigheden aangeb 3 mnd oude Fender B.ASGITAAR nieuwprijs ƒ 1000 nu voor ƒ 700 Te bevr Boulevard 21 Zei.'t of telef 03404 - 14791 RENAULT R 8 juni 1963 km stand 70.000 in redelijke staat Rooseveltlaan 496 telef 36603 KINDERLEDIKANT prima lak ƒ 59,73 babycommode met lade en deurtjes ƒ 108,50 polyether matrasje 7 cm dik ƒ 9.98 H v Seumeren Amsterd straatweg 16 22 Te koop FIAT 1100 bouwjaar 1960 ƒ 350 Esdoomstraat 73-1 Te koop langharige TECKELS dashondjes 10 weken oud met stamboom B Havestraten Sterkenburglaan 7 Doorn Zaterdag en zondag van.11.00 tot 18.00 uur UW TRAP bekled met Balatred of Tapiflex compleet ƒ 11.60 per tree Telef 440764 HONDA 305 cc 2 cil juli 1960 als nieuw ƒ 700 Willem Barentsz straat 58 AANTREKKELIJKE BIJVERDIENSTE Te koop z.g.a.n EEG BROM MER en Florett Kreidler Marg van Parmadreef 23 POLYETHER BEDDEN 80 br 10 cm dik ƒ 29.90 120 br 10 cm dik ƒ 79.50 l-pers spreien met volant ƒ 9.95 2-pers terlenka spreien met volant ƒ 29.50 H v Seumeren Amsterd straatweg 16 22 Voor Itnutselaar nog enkele ge bruikte 43 cm T.V.'s vanaf ƒ 23 Telef 20617 na 6 uur 22565 Antiek en modem MEUBELBE SLAG vindt u in een groot as sortiment bij de speciaalzaak voor vakman en doe-het-zelver „' t Tlmmerhuys " Waterstraat 89 btj het Paardenveld Pracht OPEL REKORD 1964 ƒ 3230 Ook ruilen Poortstr 23 Voor o.a Incassowerkzaamheden in Zeist Den Dol der en omgeving wordt een goede bijverdienste aemgeboden Wegens been mlssing KAPTEIN MOBYLETTE tegen elk aann bod of rullen met een dames sportöets Br no 1-9496 bur UN OPEL REKORD bouwjaar 1958 in prima staat ƒ 400 Telef 030 - 16768 Te koop 5 gegalvanis GOLF PLATEN 3.10 m lang z,g.a.n Prof I>ieperlncklaan 4 Inl P W J V d Veer Vader Ründreet 44 Utrecht Telefoon 030 • 712934 jDTSECHTSCH NBEÜWSBLAD Carel Willink in galen Viruly AMSTERDAM — De me realistische kunstscMlder Wülink exposeert tot en met vernber in galerie Viruly Kc laan llf werken uit zijn vr en jongste jaren Het blijk evenement de vernissage 7 ber werd uitermate druk be stellig ook omdat de voordraa Ton L/uts bij die gelegenheid van Maramans gedicht over Bi een bijna magische allure hc Is Carel Willink nog altijd d gisch realistische schilder zoa hem twee en een half jaar gi noemden toen hij zijn werk te • stelde voor de Utrechtse I Dat was een imposante exp zeventien werken groot waai de reeds oudere ' Melpomene ' collectie Vcin jhr De Ranitz actuele ' wanden uit het The museum ' te Rome Wülinks realisme in deze se ringen is beslist geen surreaj Hij heeft daarvoor geen bew ring behalve dan voor het wer Dali naar hij zegt de Italiaat rico die in de eerste jaren vóin eeuw een herfstmiddag op een in Florence schilderde en een huiverde Place d'Italië is bas ker van de ' pittura metafi Zijn invloed hebben we onder zei Carel Willink ons Verzorgd De Amsterdamse schilder Ii dien zijn eigen weg gegaan i mate consciëntieus in zijn n ste werken zijn de ietóiils nog verzorgd Maar alles is bo ' dienstbaar aan de schUderkuni Een treffend werk op de expi van de Utrechtse kring was hel tret van Mathilde 1964 Wil tweede vrouw Nu staat ze ti de monsters op een groot doe 1966 waarbij ze als het ware 6 zichtelijkheid van de gedrochten der van stemming maakt W heeft ze meer licht gegeven voordien Hij is eigenlijk altijd bewonderaar van licht zoals 1 uit ' Beeld op terras ' 1943 en ' L tje met bomen ' 1936 Het la schilderij was pas gerestaureen dus WiUink maar vóór het ve sen was niet het stof verwijt Daard(X)r is de tint donkerdei worden en van het licht ontdat Wiülrik houdt van licht de ' Jobstijding ' had nog iets var beloofde licht al konden we dit van ganser harte zeggen van de laarheilige ' Simeon op de zui midden van een ruïneuze omge \ Ellende Op deze expositie is een doel 1965 met op de achtergrond ' n v waarheen mannen in asbes snellen Willink toont ermee 1 complexlef de triestheid onzer reld maar hij heeft er niettemin lossere penseel aan gewijd Hij h zich bij zijn monsters van Bom met hun toonbeeld van ellende vernieling maar Mathilde s daar in haar zuivere gave na heid - — prachtig geschilderd — genover Men beziet het magisch-rea ] sche — hoe men er ook over rr filosoferen — toch in het kader de schoonheid van de schilderi waarin Carel WiUink een ambac lijkheid betracht die verbijstei s Geen lijntje of veegje of Is doordacht Technisch zo knap schilderd dat het lijkt als alsof net slechts om de virtuositeit h wülen aanleren Maar de schilder WiUink — dii Weer dan een halve eeuw oefenl leert —- gaat verder en schept ki 1 ^'^* ^" woorden te vatten is Slechts met het oog te vermoec zoals thans in galerie Viruly aan vroege en nieuwste oeuvre te stateren is G vai CAREL WILLINK 
ZATBRDAO % X OKTOBER 11967 Boven Collage van aquarel en inkt 58,5x/73,5 cm getiteld Sth street 1966 Onder een samenstelling van aquarel en inkttekening getiteld Chrysler Building 1966 Grootte 58,5af!3,5 cm Voor de tweede maal expo seert de Amerikaanse te kenaar Saul Steinberg in Ne derland Stelde Mj in de zomer van 1953 zijn werk in Amster dam ten toon ditmaal expo seert Mj in Rotterdam in het ningen Saul Steinberg werd foekend en beroemd door zijn tekeningen in het blad ' The New Yorker Magazine ' waarin liij sinds 24 oktober 1941 vrijwel onafgebroken hee;ff gepubli ceerd Na de tweede wfèreldöorlog begon hij met het uitgeven van al - Op DE BUCHMESSE in Frankfurt valt dit jaar niet veel te beleven Groot is de belangstelling voor een bij S Fischer verschenen roman van de 45-jarige Paul Schal lück „ Don Quichotte in Köln " De sinds vele jjuren in Keulen levende schrijver Schallück is bui ten Duitsland minder bekend On derschat werd zijn acht jaar gele den gepubliceerde roman „ Engel bert Reineke " deze Reineke wil bewust gaan leven en niet langer zwijgen omdat zwijgen in dit Duits land liegen is en nieuwe leugen ^ baart Hij wil niet langer alleen zijn omdat hij doordrongen is van het gevoel dat niemand verloren is De titel van zijn eerste boek „ Wenn man aufhören konnte zu lü gen " de laatste woorden van een andere roman „ loh will nicht mehr allein sein " En op de laat ste bladzijde van zijn „ Don Qui chotte in Köln " lezen wij „ Ich werde wedter suchen " De positieve figuren in SchaUücks boeken ver foeien de leugen zij wilien de an deren overtuigen zij geven zlcb niet gauw gewonnen Kroniek Dit Is dan ook het thema van de nieuwe roman in de vorm van een „ Berichterstattung " van een kro niek die een r«eks verhalen over peinzingen grappen interviews tv en radio reportages demografische situatie-schetsen van Keulen histo rische beschouwingen bevat Waar om en „ ten dienste " van wie trekt Schallück zo veel registers open Ten tonele wordt Herr Anton Schmitz gevoerd die gedreven door afkeer van zijn werkelijkheid een andere werkelijkheid de „ ech te " werkelijkheid zoekt Hij heeft als redacteur van de af deling Kulturelles Wort " bij de Westdultse radio omroep voor mas « a's sprekers gezorgd hijzelf heeft Pastel en inkttekening getiteld Co nutrjf Allegory 1966 Grootte ' 73,5x58,5 cm bums met tekeningen die hem in de hele wereld beroemd gemaakt hebben Satiricns Steinberg is in de eerste plaats satiricus ' De maatschappij moet ruimte hebben voor de satire ' zo stelt hij ' anders valt er in die maat schappij niet te leven Mijn werk bestaat dan ook in het vernietigen van vooroordelen en clichés ' Steinberg valt clichés aan door middel van clichés Zijn ' maskers van typen ' zijn dodelijk in hun een voudige hardheid De coUagetech - ÜH NIBUWSBLAD ENBURG NUS 12 M ' 68 ƒ ITSa Po ortstraat 23 EN Renault Florid» en wlnterkap In iet veel accessoires 162 Inruil en finan gelljk Prijs ƒ 2500.dstr aat 190 n particulier OPEL louwjaar 1960 motor lede banden prima rulpstraat 32 bis ORRIS 850 1964-'65 5.500 Prijs ƒ 2950 1 Maarssen Telef EL KAPITiN bouw ïoede auto Verkeert aat Prijs ƒ 675 Ook irstraat 39 Ondiep lis ^ W de Luxe bouwjr Ier Meyden Bekker - 3PGELET Heeft u uw auto Groot o bij ons en u hoeft bezorgd te zijn Dus inger te eigenwijzen ren voor zeer lage heeft u een gebruikte Naar een ander lopen K orte Smeestr 16 de luxe in prima - ' 63 ƒ 1575 Skoda 1000 deze auto heeft pas selopen in staat van 0 Autohandel Schol rastraat 1 ook des s zondags geopend ird Taunus 17 M kulp ' 61 mot en mech s ƒ 1500 Citroen ID loopt prima ƒ 650 d type 1700 bouwjaar Skoda 1961 ziet er ' 550 Dagelijks te be nrull en « nanclerlng > nder afbetaling Bur ecoperweg 28 West - 1 Maartensdijk tel k m van Utrecht 1964 ƒ 3250 Ford Tau 963 ƒ 2750 Ford Tau T.S 1964 met kuip schulJdak ƒ 3250 Flat Da 1963 roet radio ' i 1200 Europa 1962 Rekord 1963 4 deurs pel Rekord ' 62 ƒ 2000 d 1961 met schulfdak ault R 8 1963 ƒ 1450 one 1961 ƒ 1950 Mer 190 SL met zomer ip Taunus 12 M 1964 iarantie financiering,ok diverse Inruilwa/ r 3-6 1961 ƒ 350 Tau 1960 f 350 Renault 962 ƒ 200 enz enz W l Blois V Treslong 1 441959 ÜEO GUILIA 1600 TI lieuwe motor Pracht 1965 nog nieuw Am VW 1964 met radio prima staat van on utohandel A W Ver lerweg 42 Bilthoven 029 Financiering en lljk Volkswagen bouwjaar 30 pk motor mecha 3de staat ƒ 375 tevens 1 losse V.W motor 30 tragen Dongestraat 5 traat 18 Utrecht JLKSWAGEN de luxe 958 Prijs ƒ 650 Borg t coupé PrUs ƒ 1450 aliant bouwjaar 1961 Inruil en financiering loendiepstraat 42 Ri - imtegebrek moet par 1 In prima staat zijn - REKORD 1961 met chultdak voor 1 nov aann bod verkopen Slotlaan 293 Zeist 4 - 12189 GLIA de Luxe bouw met olievrije motor p 14 prijs ƒ 1050 Van in é ^' angeb OPEL COUPÉ oede staat Prijs na ¦ n te komen Billlton Niet aan handelaren biedt aan zijn in zeer it verkerende FORD 12 M bouwjaar aug 0 Inl telef 12027 BO waar u echte ga gt Ruime aanbie pel Rekord VW 1200 Fiat 850 Ford Tau - 17 M Ford Cortina tt Caravan enz Ult J ledere anto ' n keu rt Inruil financiering eigen geld op 6 12 maanden zonder dure ïrzekering 6 mnd of volledige garantie en op papier bevestigd nt dus bij eventuele behoeft u geen cent etalen Komt u eens blijvend kijken en Iaat een van onze twee door onze verkopers voorlichten ledere ld van 8.00 ' s morgens ur ' s avonds ' s Zon Ie gehele dag geopend 1760 Lange Nieuwstr Dom Utrecht of in ve zaak Van Egmont telef 030-444876 nabij rcuit Mami xlaan ~^ ÜITDEUK - en RK met minimale Opmaken schaderap illedige schaderegeling verzekering Garage Cer kveld 66 Jutphaas geheel gratis uw oude TO Telef 03408 • 2026 [ DEL TjANSVELD ^ 49 hoek Voorstraat BMW 1800 met ra tdak Ie eigenaar bj igewoon mooie wagen 2 bj ' 67 type 1000 S zeldzaam mooie wa ' F 12 bj ' 65-'66 ziet er 1 uit Fiat 1200 Neckar met gerevis motor wagen bj ' 64 Simca el en zuinig bj J '- ype ' 65 met gerevis N 1200 de luxe met e ' 62 Fiat 1300 kleur wit bj ' 63 Ford Tau - super met sehuifdaK ir plm 60.000 km ge il Caravan bj ' 62 fan looie wagen Ingeruua ' lorlde met zomer - en en radio nieuwe ban jarth ulUaat verkeert taat voor slechts ƒ l9i • 220 S type ' 62 E.n aanbiedingen van ui ' oede kwaliteit welke worden gegarandeero financieren njogelO» iet ƒ 500 aanbetaling Autohandel J?nsveW 49 tel 14570 Pr'vé 19 tel 441799 Let t juiste adres en no ¦¦ 404 met schuifWkj ma wagen ƒ 1850 OPf ¦ luxe 1700 bj 61 " f auwe skal tekl^mng w wit ƒ 1250 - »^ Xé g mogelijk met Weine g ChrysanWtraat _» ^^ ET NOVA SPORT m tcoupé hardtop Weur met radio en schiui snelle Ameriltaan m or verbr 1:10 gfjji een werkelijk aparte 1 en geheel verkeert m lat Inr fin S&r.v^ 13 Bunnik tel 03406 importauto's Zondag ' 204 1965 van eerste aanrijdingvrij « 8 ]"^ gelopen kleur gem blauw "^ skal in'f'^(S Ie eigenaar Inf-''Ji Brevelstr 13 Sf ^^ 882 Geen Importauto to „ KLEINTJES " > aglna 24 UTKECHTSCH NIEUWSBLAD Caret Willink in galerie Viruly AMSTERDAM — De magisch realistische kunstscMlder Carel WUlink exposeert tot en met 1 no vember in galene Viruly Konings laan llf werken uit zijn vroegere en jongste jaren Het blijkt een evenement de vernissage 1 okto ber werd uitermate druk bezocht stellig ook omdat de voordracht die Ton Lutz bij die gelegenheid hield van Marsmans gedicht over Bredero een bijna magische allure had ' Is Cïirel Willink nog altijd de ma gisch-realistische schilder zoals wij hem twee en een half jaar geleden noemden toen hij zijn werk tentoon stelde voor de Utrechtse Kring Dat was een imposante expositie zeventien werken groot waaronder de reeds oudere ' Melpomene ' uit de collectie van jhr De Ranitz en de actuele ' wanden uit het Thermen museum ' te Rome WUlinks realisme in deze schilde ringen is beslist geen surrealisme Hij heeft daarvoor geen bewonde ring behalve dan voor het werk van Dali naar hij zegt de Italiaan Chi rico die in de eerste jaren van deze eeuw een herfstmiddag op een plein in Florence schilderde en een door huiverde Place d'Italië is baanbre ker van de ' pittura metafisica ' Zijn invloed hebben we ondergaan ' zei Carel Willink ons Verzorgd De Amsterdamse schilder is na dien zijn eigen weg gegaan uiter mate consciëntieus in zijn nieuw ste werken zijn de details nog meer verzorgd Maar alles is bovenal dienstbaar aan de schilderkunst Een treffend werk op de expositie van de Utrechtse kring was het por tret van Mathilde 1964 WUlinks tweede vrouw Nu staat ze tussen de monsters op een groot doek uit 1966 waeu bij ze als het ware de af zichtelijkheid van de gedrochten mil der van stemming maakt Willink heeft ze meer licht gegeven dan voordien Hij is eigenlijk altijd een bewonderaeu van licht zoals blijkt uit ' Beeld op terras ' 1943 en ' Laan tje met bomen ' 1936 Het laatste schilderij was peis gerestaureerd al dus Willink maar vóór het vernis sen was niet het stof verwijderd Daardoor is de tint donkerder ge worden en van het licht ontdaan Willink houdt van licht Zelfs de ' Jobstijding ' had nog iets van het beloofde licht al konden we dit niet van ganser harte zeggen van de ' Pi laarheUige ' Simeon op de zuil te midden van een ruïneuze omgeving Ellende Op deze expositie is een doek uit 1965 met op de achtergrond ' n vuur waarheen mannen in asbestpak snellen Willink toont ermee bijna complexief de triestheid onzer we reld maar hij heeft er niettemin een lossere penseel aan gewijd Hij houdt zich bij zijn monsters van Bomarso met hun toonbeeld van ellende en vernieling maar Mathilde staat daar in haar zuivere gave naakt heid — prachtig geschilderd — te genover Men beziet het magiseh realisti-sche — hoe men er ook over moge filosoferen — toch in het kader van de schoonheid van de schilderijen waarin Carel Willink een ambachte lijkheid betracht die Verbijsterend is Geen lijntje of veegje of het is doordacht Technisch zo knap ge - schilderd dat het üjkt als alsof hö het slechts om de virtuositeit heeft willen aanleren Maar de schilder Willink — die al ¦ neer dan een halve eeuw oefent en leert — gaat verder en schept kunst die niet in woorden te vatten is en slechts met het oog te vermoeden zoals thans in galerie Viruly aan zijn woege en nieuwste oeuvre te con stateren is G van R CAS.EL - WlhhmK " K \ ¦^¦ Steinberg in otterdam niek waar hij in deze werkstukken gebruik van maakt legt nog eens de nadruk op het opgelegde van tal loze levensvormen Zijn pentekeningen hebben een heel ander karakter Het zijn noti ties over situaties die door de kun stenaar een nieuwe dimensie krij gen Hij spuit zijn ideeën over de menselijke situatie door middel van ' n haast stenografisch aandoend handschrift In deze tekeningen komt ook die aanval op de cliché achtige levensvormen naar voren maar daarnaast probeert hij een zekere poëzie toe te voegen Met bitter W f ^^ ^$ Steinberg is geen satiricus van de bittere soort Hij noteert de be lachelijkheden die nu eenmaal de mens eigen zijn en voegt daaraan toe de mogelijkheid tot een glim lach De tentoonstelling in museum Boymans-Van Beuningen omvat werken uit de periode 1959-1967 en geeft derhalve het beeld van een gerijpt zo niet gearriveerd kunste naar Dit element van gearriveerd zijn wil nog wel eens hinderen In vele gevallen geeft dit aanleiding tot een manierisme dat nu een maal eigen schijnt te zün aan een veel geld verdienende Amerikaanse kunstenaar Grootse visie Dit neemt overigens niet weg dat op deze tentoonstelling een aantal prachtige prenten te zien zijn De grote panelen die hij voor de we reldtentoonstelling in Brussel ont wierp en waarin hij een beeld geeft van het cliché-achtige van de Ameri kaanse samenleving zijn groots en getuigen van een doordringende vi sie De maskerachtige gezichten op zijn paneel ' Cocktailparty ' cat no 62 zijn griezelig door hun leegheid en daardoor juist overtuigend De opeengepakte huizen en measen op zijn paneel ' Downtown ' cat no 61 zijn beklemmend en getuigen van een intens meegevoel met de mens Er zouden nog talloze andere wer ken genoemd kunnen worden het zijn echter stuk voor stuk — onder het bovengenoemde voorbehoud ove rigens — bevestigingen van een merkwaardig en groot talent JACQUES BESANCON 23 Homofilie in werk van Isherwood en Michael Campell H ET is wel toevallig dat ik nu net na elkaar twee romans heb ge lezen die beide een zelfde aspect van de lichamelijke liefde narnelijk die welke onder rnxmnen bedreven wordt als hoofd en neventhema voeren Eveneens toil liet toeval dat dit on derwerp van de homoseksualiteit door beide auteurs verantwoord kies en bovenal natuurlijk hoe pa radoxaal dit ook klinken moge is beschreven en de stier weliswaar onorfiwonden doch zonder een zweem va/n sensatielust bij de ho rens wordt gepakt De naam en het schrijverschap van Christopher Isherwood staan voor een eerlijke benadering van de ze stof borg het schrijftalent vein Michael Campbell mij tot voor kort nog onbekend blijkt van zulk een niveau dat het de analyse van een zo netelig vraagstuk wettigt Christopher Isherwood zoekt er door middel van de personages uit zijn werk geen verklaring voor Hij gaat niet tot ontleding over niets wordt met nadruk vermeld niets wordt van het heden ten dage zo favoriete pittige commentaar voor zien hij constateert eenvoudigweg van een bepaalde levensopvatting en vorm het bestaan en dientenge volge constateren ook wij Het oor deel of vooroordeel van de lezer laat hij hun die kennis wUlen nemen van zijn werk hij beschuldigt de an dersdenkende maatschappij noch verontschuldigt zich Michael CampbeU daarentegen gaat wel tot de analyse over Hij zoekt het hoe en waarom van de op het eigen geslacht ingestelde mens en komt tot een weliswaar misschien wat al te simpele maar voor dit verhaal alleszins verant woorde verklaring die zonder meer kan worden geaccepteerd & x •%» Methuen Londen in India een kloos ter betrekken waar Patrick hem be zoekt deels uit curiositeit deels uit decadente overwegingen om Oliver uit zijn nieuw verworven sereniteit weg en het leven in te lokken Wat beide mannen overkomt hoe hun verhouding is ten opzichte van el kaar hoe Oliver de mystiek van ' t Oosten ondergaat hoe Patrick's hu welijk is en de omgang met zijn vriend komen we te weten door middel van enkele dagboekfragmen ten van de monnik en brieven van Patrick aan zijn minnaar en zijn vrouw In opzienbarende onthuUige legt Patrick zij schizofrene zieltje bloot hij verdraait en liegt met de overtuiging van de snoodaard die maar al te goed beseft dat hij man én vrouw bekoort Totdat hiJ op de vooravond van ' t afleggen van Oli ver's kloostergeloften het besluit neemt het saaie pad der deugdelijk heid te betreden en de reis begint door met zijn kameraad te breken in een brief vol leugens V > ^ „ A meeting by the river " is een verrassend boek gebleken niet slechts vanwege de fijngeslepen fa cetten die dit schrijverschap zo boeiend maken maar ook vanwege de in zijn werk altijd aanwezige ernst die ditmaal echter schuil gaat onder ' t masker van de scherts Lord dismiss us Biseksueel „ A meeting by the ' river " het jongste werk van Christopher Isher wood wijkt van zijn vorige A single man " in die zin af dat Pa trick als een der beide hoofdperso nen uit eerstgenoemde roman in plaats van op alleen zijn eigen sekse op alle twee is ingesteld en hij als biseksueel de vereenzaming van de wezenlijke homoseksueel nïet kent Op zichzelf is dit feit voor de schrij ver niet van zulk belang wel be langrijk is dat Isherwood nu hij Pa trick twee kanten uit laat gaan de lezer ook een andere schrijver laat zien Niet de introvert van A single man " maar een extrovert die met zelfsix)t en humor de draak steekt met een volgens gangbare menin gen vrijwel niet te genezen handi cap Zoals eenmaal Isherwood zelf het verlangen heeft gekoesterd zich uit de wereld terug te trekken laat hij zijn andere hoofdpersoon Oliver ' uit „ A meeting by the river " uitg „ Lord dismiss us " het derde boek van de eveneens in Engeland ge boren Michael Campbell en dat uit gegeven werd door Heinemann in Londen ontleent zijn titel aan de hymne Lord dismiss us with thy blessing-thanks for mercies past receive " die de leerlingen van Wea therhill public school aanheffen aan de vooravond van hun vertrek Som migen van hen zullen na de vakan tie terugkomen anderen die de school met goed gevolg hebben doorlopen worden losgelaten op het leven Maar heeft deze besloten mannenwereld waarin de enige vrou wen de huishoudster de vrouw en de dochter van de directeur zijn waar hun alles wordt bijgebracht wat het lesrooster vermeldt met in begrip van emotionele belevenis sen die niet in het leerplan zijn op genomen hen ook werkelijk klaar gestooriid voor de maatschappij Het antwoord op deze vraag wordt ons ten dele verschaft door een der centrale figuren uit dit verhaal de 18-jarige Carleton die de school voorgoed verlaten zal Vergeleken btj veel van zijn medeleerlingen waarvan de meesten duidelijk waar neembaar gebukt gaan onder ver schijnselen van de puberteit die op verschülende wijzen tot uitdrukking worden gebracht is Carleton na het smartelijk pad van een onbestendi ge liefde voor een jongere knaap Schaïlücks ^ n modieuze houtique ook gepraat gepraat gepraat door de heilige microfoon over alles en nog vvat Het werd een oneindige keten van monoloogjes die vooral glad moesten zijn en beheerst en conformistisch Het bleef zonder echo zonder antwoord Herr Schmitz gordt ziich dus ten strijde fietsend trekt hij door zijn „ Kölle " Keulen dat zo humoris tisch en lief en naïef kan doen maar dat zich eils een bikkelharde stad ontpopt die voor non confor-misten slechts een schouderklopje slechts spot over heeft Hij loopt uit het gared de gevol gen moet hy dan maar dragen men tot verschillende reacties en conclusies Vergeefs Schallück haalt veel overhoop Akkoord waarom niet Maar het is jammer dat al de moeite ver geefs was Een enkel fragment springt er uit zoals de bittere mo noloog over Keulen en zijn — ver moorde — joodse burgers of de uitmuntende beschrijving van het hoerenstraatje Voor het overige liet de heer Schmitz met zijn esca pades die niet zo bijster schokkend zijn mij helaas koud CHRISTOFHEB ISHERWOOD te zijn gegaan een t,-ter en een spoedig uitkomst biedend lot be schoren Aangemoedigd door zijn le raar Frans die artistieke gaven in hem meent te ontdekken en wiens belangstelling voor de jongeman er niet uitsluitend op is gericht om diens kennis van de Franse taal en letterkunde te verrijken besluit hij zijn leven te stellen ten dienste der fraaie letteren Of hem dit lukken zal vermeldt de historie niet maar dit is ook niet van gewicht daar het de schrijver te doen is geweest het leven op een jongensschool te schilderen met al zijn draaglijkheden en ondraaglijk heden ziJn wreedheden spotternij en haat zijn humorvolle en humor loze situaties gevat in een dagelijks weerkerende vmrgende sleur Ook Paul Schallück was zoeken de naar een onderwerp uiter aard naar een nieuw concept en een nieuwe stijl De lezer denkt niet zo zeer aan het illustere voor beeld aan Cervantes ' Don Qui chotte " hij wordt te vaak herin nerd aan Grass aan Bölls CJown en aan zijn briljant verhaal „ Mur kes gesammeltes Schweigen " SchaUücks satire op instituties als de Westdeutsche Rundfunk blijft mat en weinig oorspronkelijk 99990 Hy heeft te veel uitgestald Wilde Wj laten zien welke vormen van vertelkunst Mj zoal beheerst ZiJn „ Engelbert Reineke " deed eerlijker aan was overtuigender omdat de auteur geen acrobatische toeren verrichtte om originaliteit te de monstreren Zijn Don Quichotte In Köln " werd een boutique die meer modieus dan modem is H WIELEK Hij wH de goede medeburgers tot de dialoog dwingen Hij provoceert hen — op zijn manier Hij neemt deel aan happenings ja htj veroor zaakt happenings hij richt het woord tot anti oorlog-demons^an-ten door zijn schuld ontstaan op stootjes Hij blijft fietsen hij blijft zich verbazen hij blijft zoeken Hij zoekt rechtvaardigheid menselijk heid en bovenal de ideale vrouw Claudia „ ziJn " Claudia Zijn jacht per fiets wordt door drie zeer ver schillende zeer nieuwsgierige Kei" lenaars op de voet gevolgd ZiJ ko - Distantie En dit is Michael Campbell on danks het wat moeizame begin van wege de vele personages die mees tentijds met hun bijnaam worden aangeduid en dientengevolge aan vankelijk moeilijk van elkaar te on derscheiden zijn wonderwel gelukt NICK FUNKE BORDEWIJK • DEN HAAG — Dit seizoen zullen drie premières plaats vinden van nieuwe composities van Marius Mon nikendam De in opdracht van de Johan Wagenaarstichting geschre ven Sonate Biblique voor piano è quatre mains wordt 21 december door de NCRV-radio uitgezonden De KRO heeft dezer dagen een opname gemaakt van een nieuw Magnificat uitgevoerd door het omroepkoor en - orkest dat rond Kerstmis uitgezon den wordt Van drie in regerings opdracht geschreven madrigalen voor klein koor en enkele blazers zullen de collegia musica van Heer len en Amsterdam dit seizoen een eerste uitvoering geven 
ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 CTRECHTSOH NIEtMSBLAIl ÏITBECHTSCH OTEUWSBLAD CITROEN IDEAL 1964 aanrij dlngvrij kleur wönrood m zwart dak rembekrachtiging buitenge woon mooi en gave automobiel voor kenner een zeer speciale aanbieding inr lin gar Dr Breveestj 13 Bunnik telefoon 03405 1882 Geen importauto's Zondag open Te koop VAUXHALL VIVA de luxe ' 65 in goede staat 28.000 km gelopen Ravellaan 46 tel 32110 3oed onderhouden OPEL KAPI TAN de Luxe te.a.b Tulpslr 9 FORD CONSUL 1700 b.j 1959 ' 60 Prima wagen Prijs ƒ 525 Inruil mogelijk Rijnlaan 176 DAF 1961 motor en banden 100 pet ƒ 450 Tel 26712 Te koop van part een boven en benedenhuis waarvan BO VENHUIS leeg te aanv Ind liuiskamer 3 slaapk keuken hal gang toilet totale huur waarde ca ƒ 1500 p.J Koopsom incl stoffering ƒ 25.000 vrij op naam Br no 1-9240 bur UN ONROERENDE GOEDEREN Aan - verkoop taxaties hulzen beheer Makelaardij Nic Rijk sen Wlttevrouwensingel 63 te Utrecht Telef 15012 of 30626 Te koop NIEUWBOUWOBJEC TEN te Utr ƒ 58.000 Praktijk huizen ƒ 87.750 De Bilt ƒ 62.500 De Meem ƒ 60.000 Zeist ƒ 79.000 Maarssen ƒ 48.000 Odijk ƒ 54.000 Makelaarskantoor E van Bok horst Stadhouderslaan 6 Télef 26250 Utrecht iste en 2de en TOPHYPOTHE KEN Op nieuwbouw tot 80 pet koopsom Op bestaande panden tot 90 pet v d tax Inl Hypo thekenbur Universeel " Johan Geradtsweg 132 Hilversum tel 02160 - 43474 na 17.15 en ' s zater dags 17976 Op uw verzoek ko men wij u gaarne persoonlijk bezoeken MIDDENSTANDSWONING met flinke tuin te koop Omgeving W van Noortplein Bev o.m grote kamer en suite Ie verd 2 grote en 2 kleine kamers Daarboven grote zolder Direct leeg je aanvaarden Vraagprijs ƒ 38.000 Makelaardij Nic Rijk sen Wlttevrouwensingel 63 Utr Tel 16012 of 30626 BURGERWOONHUIS te koop nabij Blauwkapelseweg Ind flinke suije gang w.c keuken Ie verd 3 kamers 3rote zol der Oplevering direct voor eco nomisch gebondene Koopsom ƒ 16.600 Makelaardij Nic Rijk sen Wlttevrouwensingel 53 Utr Tel 15012 of 30626 Wegens omstandigheden FIAT 1500 van ' 64 60.000 km gelopen,slechts ƒ 2675 Fred Hendriklaan 44 Zeist Te koop mijn goed onderhouden 2 CV 1961 ƒ 1200 Jacob Cats straat 7 tel 37293 G H Kol len veld Te koop FIAT JAGST b.j ' 61 l.g.st Van Spanjelaan 23 ^ Wegens beëindiging verlof van zendeling te koop V.W 1200 b.j 1965 km.-st 53.000 I.z.g.st Prijs ƒ 340O Da Costakade t.o 74 Te koop goed onderhouden FORD ANGLIA 1960 ƒ 475 Dorpsstraat 4 De Bilt ' Tel 761291 Te koop BORGWARD type 2300 van particulier In prima staat Prijs ƒ 180O Simon Stevinlaan 50 Soesterberg tel 03463-1928 ' Te koop 2 CV ' 60 in goede staat ƒ 500 Kweekstraat 7 Na 7 uur Ook ' s zondags OPEL CARAVAN 1961 donker blauw met vaste Imperial goe de gave auto geen import Vraagprijs ƒ 1400 geen handela ren Magelhaenlaan 118 na 3 Wegens omstandigheden te KOOP AUSTIN 850 Vraagprijs ƒ 4750 kleur groen 1966 Fi nanciering mogelijk Van Wal stem Margareta van Parma dreet 23 Te koop aangeboden TAUNUS 12 M 1966 zeer goed onderhou den Kilometerstand 50.000 Prijs ƒ 3850 Tel 715174 Te koop een FIAT 1100 Europa b.J ' 62 het geheel in zeer goe de staat Te bevr na 7 uur Van Diemenstraat 17 Omg Kanaal straat ' s Zondags afwezig TAUNUS 17 M Stationcar b.J 1959 met nieuwe motor 32000 km gelopen goede banden en nieuw gespoten Tegen elk aan nemelijk bod Bellamy straa'j 32 tel 29866 V.W 1500 b.j 1962 eerste eige naar in uitstekende staat van onderhoud Prijs nader overeen te komen Van der Helstlaan 18 Bilthoven Tel 2763 AUTOSCHADE VoordeUg en vlug hersteld Jan Trapman Leldseweg 121 telefoon 35183 Werkplaats Abstederdijk 37 Utr Te koop aangeb arlistieke OPEL ' 58 in zeer goede staat zowel uiterlijk als technisch ƒ 650 Kloosterweg 9 Harmeien tel 03483 1666 Na 6 uur FORD CORTINA ' 63 1200 in zeer goede staat t.e.a.b Voor 6 uur ' t Goylaan 96 Hoograven daarna Nijeveldsingel 64 telef 80104 FORD TAUNUS 17 M bj ' 60 prima motor en prima banden Heeft aanrijding gehad ƒ 350 Prof Dleperlnklaan 4 SIMCA MONTHLÉRY ' 60 goe de staat 2 kleuren razendsnel zeer veel extra's o.a pookver snelling vr.pr ƒ 1200 Telefoon 711486 In zeer goede staat verkerende ¦ VW bj ' 57 model ' 69 prijs ƒ 650 Schaerweijdelaan 77A Zeist HET WITTE HUIS SOEST Middelwijkstraat 23-25 — Telefoon 02155 - 4533 FORD TAüNÜS 17 M 1965 nieuw model 4650 - AUSTDf SEVEN 1963 zeer snel Ie eigen 2450 - MEBCEDES 190 benzine 1962 nieuw model 3850 - AüSTm Westminster type 1963 exclusief 2250 - CITROËN D.S 19 type D.W iets aparts 3650 - PONTIAO TEMPEST 1962 Compact Car aut 2250 - CITROÏIN Aan 6 Break Combi type 1966 3750 - BENAULT R8 type 1966 als nieuw 3250 - FIAT 2300 1964 radio schuifdak enz 3250 - MOR BIS 850 1963 met radio leuke auto 2450 - CITROfiN 2 CV 1963 in prima staat 2000 - MORBIS 1100 type Glider 1964 iets moois 4250 - OPEL KADETT Combi 1964 zeer goed 2750 - FORD CORTINA 1964 zeer mooie auto 2850 - V.W 1600 TL 1965/'66 zeer mooi als nieuw 5250 - V.W 1200 DE LUXE apart uitgevoerd 2450 - FORD TAUNUS 17 M Super 1964 Ie eigen 3860 - MORRIS 1100 1963 type GUder Ie eigen 2750 - V.W 1500 1962 in prima staat Ie eigen 2450 - V.W DE LUXE 1963 zeldzaam mooie auto 2600 - V.W 1500 Variant voor zaken en gezin 2450 - OPEL KADETT 1964 zeer mooi en zuinig 3250 - FIAT 850 type 1965 beige Ie eigen 3150 - MEBCEDES 190 D type nieuw model 3850 - PEUGEOT 404 1965 zeer mooi Ie eigen 5250 - TRIUMPH HERALD ' 63 als nieuw Ie eigen 3250 - MERCEDES 220 S type 1963 radio schuifd 5250 OPEL KAPITAN DE LUXE 1965 nieuwste model met vier-versnellingsbak 6750 - FORD TAUNUS 12 M 1965 pracht sedan met 1500 cc motor Ie eigenaar 4250 - CITROÊN AMI 6 Grand Comfort 1965 zeld zaam mooi Ie eigenaar 3250 - B.M.W 700 LS Coupé 1962 in zeer mooie staat zeer zuinig 1850 - MERCEDES 220 S type 1963 met radio schuifdak enz 5250 - FIAT 1500 Sport 1966 zeer mooie auto 5750 - PEUGEOT 204 klein model 1965 als nieuw 5250 - B.M.W 1800 DE LUXE 1964 Ie eigen 4750 - FIAT 850 Coupé 1965 met radio zeer mooi 5250 - CITROËN D.S 19 type D.W 1964 Ie eigen 4450 - TRIUMPH SPITFIRE 1964 Sport rood 4750 - OPEL REKORD 1964 pracht sedan Ie eigen 4250 - TBIÜMPH SPITFIRE 1965 in mooie Staat 5250 - OPEL KADETT Combi Super 1965 Ie eigen 3450 - SIMCA 1580 GL 1964 kleur blauw Ie eigen 3750 - OPEL KADETT 1964 de Luxe met radio 3450 - RENAULT L 4 1965 de Luxe rood zuinig 2250 - OPEL REKORD 1965 type 1700 de Luxe grijs 4450 - FIAT 1300 1964 zeer mooi Ie eigen 3500 - D.K.W F 102 1965 de Luxe mooi apart 3450 - M.G 1800 B 1963 Sport Cabriolet zeer snel 5500 - CITROËN 2 CV 1964 de Luxe van Ie eigen 2550 - M.G 1800 B Sport 1963 kleur groen Ie eigen 5450 - PEÜGEOT 404 1961 met radio leuke auto 1250 - BORGWABD Arabella 1962 zeer zuinig 1250 - OPEL CARAVAN 1960 in goede staat 850 - FORD ZEPHYR 2500 de Luxe leuke sedan 1000 - OPEL REKORD 1956 in prima staat 350 - CITROËN 2 CV 1961 nieuwe motor versnel lingsbak kruiskoppeling enz 1250 - CHRYSLER VALIANT Combi Compact Car 1961 prima Americain 2000 - Aanbetaling vanaf ƒ 500 - eigen geld Garantie - Inruil - Financiering 6/30 maanden Keuze uit meer dan 100 goede automobielen Ook ' s zondags geopend Wij zoeken wegens uitbreiding per 1 nov of 1 dec ervaren VERKOOPSTERS en een aankomend VERKOPER Zij die in staat zijn onze cliënten op pretti ge en vakkundige wijze van advies te dienen gelieven te solliciteren Geboden wordt prettige werkkring en goede salariëring Schoenhandel HET PANTERHUIS Amsterdamsestraatweg 539 Utrecht Telefoon 440829 LOKHORST AUTO'S N.V RIJKSWEG • NAARDEN TEL [ 02159]-n551 - 3 LIJNEN ledere dag wisselende voorraad in Nederlands grootste showroom Betere auto's met volle garantie GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UIT 350 WAGENS FORDS CORSAIR ' 64 ' 65 ' 66 4.000 6.250 FORDS CORTINA ' 63 ' 64 3.000 3.500 5 FORDS ZEPHYR ' 63 ' 64 ' 65 2.750 6.000 LANCIA FLAMINIA ' 63 6.000 MERCEDES 190 D ' 62 ' 64 ' 65 4.000 8.500 MORRIS 1100 ' 64 ' 65 4.250 5.250 MORRIS OXFORD Stationcar ' 63 3.750 NSU 1000 ' 66 30.000 km 5.000 OLDSMOBILE 88 ' 62 4.500 OLDSMOBILE F 85 en Cutlass ' 63 ' 64 6.500 8.500 OPEL KADETT Stationcar ' 64 ' 65 ' 66 3.750 5.000 OPEL ADMIRAL ' 65 7.000 3 OPELS KADETT ' 64 ' 65 ' 66 4.000 5.000 15 OPELS REKORD ' 63 ' 64 ' 65 ' 66 3.500 6.750 PEUGEOT 404 diesel ' 67 9.750 PEUGEOT 404 ' 64 ' 65 4.500 5.750 RENAULT 4 L ' 64 ' 65 2.250 3.000 RENAULT R 8 ' 64 3.500 ROVER 3 liter ' 63 ' 64 5.750 7.500 SAAB ' 64 ' 65-'66 ook speciaal 4.250 6.750 SIMCA 1000 coupé 20.000 km ' 65 6.750 SIMCA 1300 G.L ' 63 ' 65 3.750 5.150 STUDEBAKERS ' 60 ' 61 ' 63 1.000 3.500 TRIUMPH HERALD ' 66 5.150 TRIUMPH VITESSE ' 66 6.500 3 VOLKSWAGENS 1600 TL ' 66 6.250 6.500 5 VOLKSWAGENS ' 61 ' 63 ' 64 ' 65 ' 66 2.000 4.500 Bestelwagens VOLKSWAGENS Bestel en Piek Up ' 61 ' 63 ' 64 65 1.500 4.000 CHEVROLET CORVETTESTING RAY ' 65 15.000 ROVER 2000 TC 14.000 km ' 66/'67 14.500 MERCEDES 150 SE ' 66 25.000 km 17.500 PLYMOUTH BARRACUDA ' 66 30.000 km 14.500 MERCEDES 190 D Stationcar ' 65 11.750 DODGE DART 270 ' 66 10.500 MERCEDES 200 D ' 66 10.500 CHEVROLET CHEVELLE ' 66 10.000 OPEL ADMIRAAL ' 66 10.000 BMW 2000 Tl ' 66 40.000 km 9.500 MORRIS 1800 14.000 km ' 67 9.000 FORD CONTINENTAL ' 62/'63 8.500 SUNBEAM ALPINE Sport ' 65 8.500 OPEL REKORD 19.000 km ' 67 7.750 PEUGEOT 204 14.000 km ' 67 7.000 FIAT 850 coupé ' 66 5.500 BMW 1800 ' 65 6.500 7 BUICKS SPECIAAL ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 ook coupé 2.500 10.000 10 CHEVROLETS ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 3.000 10.000 CITROEN IDEAL DW ' 64 ' 65 5.500 7.500 CITROEN AMI Stationcar ' 66 4.750 DAF ' 63 ' 64 2.000 2.500 FIAT NECKAR 1200 Sport ' 65 28.000 km 5.750 5 FIATS 1800 en 2300 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 5.500 FIAT 1300 en 1500 ' 62 ' 64 ' 65 ' 66 3.000 5.500 FORD TAUNUS 20 MTS ' 65 7.000 10 FORDS TAUNUS 17M ' 62 ' 63 ' 64i ' 65 2.750 5.750 f FORDS TAUNUS 12M ' 63 ' 64 ' 65 3.000 4.500 Inrullwagens van ƒ 100 — tot / 1.000 — zonder garantie Inruilen financieren en echte garantie op onderdelen en arbeidsloon Verlofgangers levering met terugkoopverklarlng Zaterdags en londags geopend tot 6 uur n.m Op overige dagen tot 10 uur n.m Woninginrichting P W BOUWHUUZEN & ZN Amsterdamsestraatweg 67-73 Utrectit Tel 030 - 197 98 Kom gerust eens bij ons kijken Grote sortering in TEAK en PALISSANDER meubelen 400 M2 TOONKAMERBÜIMTE KLEINTJES ioi 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl AUTO'S MOTOREN OPEL Coupé bj ' 62 z.g.a.n fi nanciering mogelijk Roosevelt laan 356 CHEVROLET CHEVY 2 NOVA de Luxe sportcoupé met radio en belasting in staat van nieuw bj ' 64 t 3250 Inruil mogelijk Ook ' s avonds en zondags geopend Sumatrastr 1 Utrecht MORRIS 1000 ' 60 prima motor en banden t.e.a.b Baanstr 23 Utrecht OPEL REKORD 1965 type 1700 lieett org 55,000 km gel aanrij dingvrlj Ideur Bordeauxrood m zwart grijs skai binnenbeid de ze automobiel verkeert in zijn gelieel in zeer mooie staat Dr Breveestr 13 Bunnik ' telefoon 03405 1882 Geen importauto's en zondags open ONROERENDE GOEDEREN CHEVROLET IMPALA 1962 hardtop 2 deurs aanrijdingvrü 6 cil gew versn.bak nieuwe banden Delco radio schuifdak Auto verkeert in zijn geheel in zeer mooie staat Inr fin gar Dr Breveestr 13 Bunnik ' tel 03405 1882 Geen importauto's zondag open AUTO'S AUTO'S AUTO'S Opel Rekord de luxe met schuifdak bj ' 62 type ' 63 een pracht wa gen ƒ 1850 Opel Rekord 1700 de luxe met schuifdak bj ' 61 ƒ 1250 Borgward T.S de luxe met sl banken bj ' 60 ƒ 650 Taunus 17 M combi bj ' 59 met prima mo tor versn defect ƒ 350 Inruil financiering mogelijk met kleine aanbetaling v d Marckstraat 1 bis Utrecht-Nrd AUTO'S AUTO'S AUTO'S 2 Trabanten ' 65 weinig gelopen kleur rood en blauw 3 Opeis Rekord 1700 61 en 62 Meur to maatrood blauw zwart met wit dak VW bus 62 kleur rood van binnen en van buiten als nieuw VW 66 goede auto kleur groen /- 500 2 Austins Countryman A 40 64 en 66 Ford Consul 1700 62 Peugeot 404 63 Peugeot 403 57 ƒ 300 Inruil en financiering zonder aanbetaling bij De Vre de Hub Duyfhuysstr 21 Zuilen Ook zaterdag en zondags de ge hele dag geopend 2e HYPOTHEKEN rente + eiflossing in 5 jaar per ƒ 1000 — ƒ 23.15 p.m PERS LENINGEN N I V H Oude Graclit SS5 bis Utrecht - Telef 030 - 23521 AUTOBEDRIJF A DEN HAR TOG Wij geven geen cadeau maar hebben dit al in de prijs verwerkt ledere auto is een cadeau op zichzelf Vergelijk on ze prijzen dan de auto verge lijk daarna de kwaliteit en u zult verbaasd zijn hoe u zo'n mooie auto TOor zo'n lage prijs kunt kopen Taunu » 20 M model tou ringsport bj ' 67 slechts even gelopen voor uitzonderlijk lage prijs van ƒ 7150 Dit komt zeWen voor een nieuwe auto voor een oude prijs VW de Luxe slechts 7000 km gelopen model 1300 m vele ace kostprijs ƒ 6500 voor slechts ƒ 3500 voor iemand die rekenen kan Is het iets bijzon ders Opel Rekord ' 61 ƒ 1650 DKW Jun de luxe ƒ 1150 Ara bella zeer mooi nieuwe ban den donkergrijs ƒ 1200 BMW 700 bj ' 62 ƒ 1500 NSU Prinz 1959 loopt goed ƒ 250 Chrysantstraat 19 achter Olympia bioscoop tel 440871 OPEL REKORD 1959 ƒ 550 Opel 1200 1960 ƒ 600 Fiat 500 combi natievvagen 1961 ƒ 450 VW on-derdelen en VW-busbanden van Hoornekade 20 bis a telefoon 443087 Te koop MORRIS MINOR B.j 1982 4-deurs in - prima staat Prijs ƒ 875 DoUardstraat 20 bis Utrecht HUIS in centrum te huur of te koop gevr Br no 1-9349 bur UN Aan de v d Swlndestraat Utr ' n pracht MIDDENSTANDSWO NING met tuin Ind hall gang keuken 1 grote kamer Ie etage 4 slaapk Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud koop prijs ƒ 33.500 Inl tijdens de kant.uren Mak P P Kraaije veld Parkstr 20 Utrecht telef 030 16140-15148 Te koop royale EENGEZINS WONINGEN met 4 slaapkamers en centrale verwarming In Ha mersveld grenzend aan Amers foort ¦ Benodigd eigen geld ƒ 6109 - Maandelijkse aanvangs termijn van ƒ 247 Inl N.V Bouwfonds Nederlandse Ge meenten Regentesselaan 14 Amersfoort tel 03490 - 18841 en Voorstraat 100 Utrecht tel 030 - 20500 - 20501 tot ' s avonds 10 uur Te koop Utrecht BENEDEN WONING met 3 kamers etc Leeg te aanvaarden Aparte bo venwoning is verhuurd voor ƒ 67,55 per maand Vraagprijs ƒ 25.000 Bemiddeling door Ma kelaardij Walraven Slotlaan 102 Zeist Tel 03404-12000 Te koop WOONFLAT Plesman laan 54 II Utrecht 4 kamers badkamer met lavet keuken bergbox Prima onderhoudsst Vraagprijs ƒ 32.000 k.k Te be vragen Makelaars In onroeren de goederen Joh H Koppert Bvronstraat 38 Utrecht Telef 030 33360 Gróter dan soortgelijke WO NINGEN en toch niet duurder Eindwoning Padangstraat direct leeg te betrekken met Eng woonkamer keuken 3 slaapka mers douche tuintje zij-ingang Vraagprijs ƒ 26.000 Inl 030-13758 - 716585-39965 Royale EENGEZINSWONING 5 slaapkamers Heljermansstr Majellapark goede staat bin nen 3 maanden leeg te aanvaar den Inl Van der Plaats ' wo ningbureau tel 030-13758 Nog enkele PREMIE WONIN-GEN m De Meem Vraag do cumentatie over deze royale woningen met 4 slaapkamers badkamer zolder etc Kooppr ƒ 45.700 Vrij op naam waarvan de Rijkspremie nog afgaat Op levering plm augustus ' 68 Be nodigd eigen geld 10 pet hypoth met Gemeente garantie moge lijk Verkoop uitsluitend via ma kelaarskant Van der Plaats Spoorstraat 11 Utrecht Telef 13758 716585-39965 MIDDENSTANDSWONING te koop op Hoograven Inhoudende bovenverdieping met 5 kamers grote plaats met tuin plus ach terom Prijs ƒ 13.500 Te bevra gen W Bus Jutfaseweg 103 Te - koop MIDDENSTANDSWO NING ^ geheel in prima staat v onderhoud Ind kamer en suite serre tuin met schuur 4 slaap kamers badkamer zolderruim te Binnenkort leeg te aanvaar den Te bezichtigen A v Beijer kade 19 Koopprijs ƒ 44.000 Ver dere inl bij H A van Schoonho ven Prol L Fuchslaan 1 Tel 713015 Te overname van part OPEL REKORD 1700 4 deurs ' 60 2eer goede staaj Koningsweg 68 tel 510S03 vonal maandeig na 18 u Te huur of te koop gevr plm 500 1000 m » GROND Utrecht ol omgeving Ugefa Hollantlaan 9 Tel SlOöè KANTCXDRRUIMTE In Utrecht te koop of te huur gevraagd Minimaal 2 kamers Aanbiedin gen Makelaardij Nic Rijksen Deliuslaan 2 Utrecht Tel 30626 Direct te aanv Geheel gemo derniseerde WONING Vereni gingstraat 38 Beneden kamer keuken bijkeuken toilet douche met lavet en tuin boven drie slaapk met dakkapel daarboven grote vliering prijs ƒ 27.000 Tel 03468 294 Te koop voor latere zelfbewo nlng HULSSTRAAT 13 en 19 ƒ 4.000 en ƒ 4300 Alphenstraat 21 ƒ 9.200 Huren ƒ 633 ƒ 633 ƒ 1066 per jaar M Links W Arntsz kade no 1 telef 22527 Kan.-elland ruime zonnige WO NING met onder meer grote keuken 4 slaapk en douche tuin en schuur Prijs n.o.t.k Te bevr makelaar G Groeneveld Naxosdreef 33 tel 030-26467 Te kooj » aangeb in centrum van de stad SIGARENZAAK m mooi bovenhuis huurhuis Indien mo gelijk gaarne met woningruil Pand ook geschiirt voor andere doeleinden telef 27307 Middelgroot of groot HOTEL CAFé-RESTAURANT te koop m het pand waarin het bedrijf ge vestigd is Papieren en contan ten aanwezig Aanbiedingen post bus 2175 Den Haag Telef na 19 uur 01751-8318 PRAKTIJKWONINGEN te koop in Tuindorp Oost Voorzien van cv Mogelijldieid tot individuele Indeling Zeer degelijke bouw en afwerking Ruime vestigingsmo gelijlcheden Koopsom vanaf ƒ 98.500 Thans lage overschrljf kosten Hoge hypotheek moge lijk Inlichtingen Makelaardij Nic Rijksen ' Wlttevrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 of 30626 Zeist LANDHUIS met garage en grond groot 20 are gelegen aan de Boulevard Bev vesti bule hal keuken 2 kelders ka mers en suite met uitbouw bad kamer 4 slaapk CV olie prijs ƒ 150.000 vrij op naam Drieber gen alleenstaande seml bunga-low met garage bev 4 kamers CV olie vr.pr ƒ 85.000 Inlicht verstrekt Th Bolwijn makelaar Prof Lorentzlaan 181 Zeist tel 03404rl2766 Houten Te koop aangeb een comfortabele BUNGALOW met garage cv en grote tuin Ind hall L vormige woon-eetkamer 2 slaapk badk toilet Zeer goed onderh Spoedig te aanv Vr.pr ƒ 82.500 Voor inl en be ziclltiging N.V Umaco Wilhel minapark 58 Utrecht tel 030 11877 Na 19 uur 030-27013 Te koop aangeb aan de Bene luxlaan een royale 5 KAMER-FLAT voorzien van alle com fort Spoedig te aanv Vraag prijs ƒ 63.000 Voor inl en be zichtiging N.V Umaco Wilhel minapark 58 Utrecht tel 030 11877 Na 19 uur 030-27013 Te koop te Eist Utr BUNGA LOW met garage en tuin ka mer 5x4 m 2 slaapk keuken en geheel bevloerde zolder Zeer geschikt voor ouder echtpaar Prijs ƒ 37.500 Te Amerongen ruim huis met garage schuur en 3600 m2 grond met vrucht bomen beneden 3 kamers en keuken boven 6 kamers en keu ken gebouwd in 1913 Vraagprijs ƒ 75.00i Te Amerongen 2 gun stig gelegen percelen bouwter rein waarvan 1 met vergunning voor bungalow Inl makelaar Den Hartog te Amerongen tel 03434 1307 Diverse NIEUWBOUWWONIN GEN Tuindorp O Zeer royale praktijkwoningen met centr ver warming ƒ 98.500 Luxe won m c.v garage en vrij uitzicht in Overvecht ƒ 72.600 Royale woon huizen met cv te Odijk ƒ 53.500 royale woonhuizen te De Meem ƒ 60.000 Inlicht Mak kantoor H A Jansen Molièrelaan 36 te Utrecht tel 030 - 32247 Soesterberg Te koop aangebo den een modem WOONHUIS voorzien van elektr verwarming Ind woon eetk keuken toilet voor - en achtertuin met berging Ie verd 3 slaapk douchecel 2e verd 2 slaapk Spoedig te aanv Vr.pr ƒ 57.000 Voor inl en bezichtiging N.V Umaco Wil helminapark 58 Utrecht tel 030 11877 Na 19 uur 030-27013 Te koop goed onderhouden 3 KAMERFLAT aan de Livingsto nelaan Kan elland Ind woon eetkamer keuken toilet badka mer litiet kulpbad slaapk voor zien van cv Vrij uitzicht over brede verkeersweg en fraai park Luxe afgewerkt Vr.pr ƒ 31.000 M mak kantoor E v Bok horst Stadhouderslaan 5 telef 26230 Utrecht Te Icoop boven - en benedenhuis nabij de Burg Reigerstr BO VENHUIS leeg te aanv Indeling royale kamer en suite serre keuken zijkamer met vaste was tafel toilet Ie verd 3 slaapk 2e keuken douche 2e verd zol der met 2 kamers Benedenhuis verhuurd voor plm ƒ 1000 p ] Vr.pr ƒ 45.000 Inl Makelaars kantoor E van Bokhorst Stad houderslaan 6 tel 26250 Utr Keurig onderhouden 3 KAMER-FLAT op Ie woonlaag met ber ging Van alle comfort voorzien Vrij uitzicht over plantsoen koopsom ƒ 88.000 Tevens grote autobok ƒ 6.000 Inl verstrekt H ïlijksen Jr makelaar-taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht telef 610382 Keurig onderhouden WOON HUIS omg watertoren Amster damsestraatweg Indeling woon Icamer keuken plaats 2 slaapk en ruime overloop met diverse mogelijkheden Zeer spoedig leeg koopsom is ƒ 17.000 Inl ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht tel 510382 Te koop modem en goed onder houden heel HUIS nabij de Ho meruslaan Ind woon-eetkamer keulten toilet 3 slaapk zolder met 1 kamer Voorzien van nwe gas - water en elektrische lei dingen Inl mak kantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 6 tel 26250 Utrecht Woerden aan brede laan Mo derne EENGEZINSWONING vrije vestiging 4 kamers bal kon douche voor - en achtertuin schuur veel kasten Door om standigheden lage koopprijs in clusief vloerbedekldng ƒ 35.000 k.k Spoed gewenst December leeg Br no 1-9477 bur UN Gildstraat Utrecht geheel ge moderniseerde EENGEZINS WONING bevat o.a 3 slaapka mers douche enz Vraagprijs ƒ 26.000 Br no 1-9506 bur UN Gevraagd te koop of te huur KOLENHANDEL met woning om Utrecht Brieven mei in lichtingen en koopsom onder no 1-9492 bur UN Te koop leeg HUIS in Oog InAl ƒ 49.000 Eventueel ruime hypo theek Br no 1-9497 bur UN Te koop gevraagd BOERDE RIJTJE of oud huis tot 15 km van Utrecht Mag vervallen zijn Met min 1000 m2 eigen grond Beschrijving gaarne onder nc 1 9501 bur UN Te koop te Utrecht nabij Vee artsenijkundige Hogeschool een comfortabele riante WONING met toekomstwaarde gelegen op een hoek met voor - en zijtuin royaal fraai aanzicht achter de woning direct van de straat be reilïbaar een ruime dubbele ber ging bouwjaar 1939 dus dege lljker dan nieuwbouw schitte rend uitzicht op water en plant soen Moderne indeling vier ka mers en keuken Direct leeg te aanvaarden Koopprijs slechts ƒ 35.000 Hypotheek van ƒ 30.000 beschikbaar Rente en aflossing plm ƒ 225 per maand Dit be drag wordt jaarlijks lager in te genstelling tot huur die na elke huurverhoging hoger wordt en waarbij na tien Jaar huur beta len nog geen pan van het dak ' uw eigendom Is Br no 1-9503 bur UN Gevraagd stukje GROND met woning omgeving Utrecht Br no 1-9491 bur UN of tel 010 163937 Parelstraat Utrecht eengezins WONING direct leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 10.000 Br on der no 1-9607 bur UN Te koop wegens liquidatie een in een goede staat verkerend BLOK HUIZEN bouwjaar om streeks 1930 koopsom ƒ 66.000 jaarhuur ƒ 6086 Br no 1-9511 bur UN De Bilt Pracht SIGARENZAAK met mooi woonhuis hoekhuis en grote tuin Zaak met goodwill en woonhuis ƒ 50.000 Direct leeg te aanvaarden Br no 1-9510 bur UN Singeldwarsstraat Utrecht be nedenhuis verhuurd voor ƒ 950 per jaar En apart bovenhuis BOVENHUIS direct leeg te aan vaarden het geheel verkeert in goede staat van onderh vraag prijs ƒ 19.500 Br no 1-9609 bur UN MIDDENSTANDSWONING In Montfoort op goede stand gele gen aan de IJssel te koop leeg te aanvaarden Indeling zitka mer woonkeuken 4 grote slaapkamers douchecel 2 toilet ten cv garage tuin voor en achter Te bevragen tel 03484 ^ 321 Oog in Al Jos Haydnlaan rond weg Modem HERENHUIS met cv Woonkamer 10x4 4 slaap kamers tuin 2 balkons zéér grote zolder Staat leeg Vr prijs ƒ 67.000 Vri]-op-naam Be zichtiging via de makelaar L J V d Plaats tel 030-13758 — 715585 De Bilt vrije vestiging NIEUW BOUWWONINGEN met cv met en zonder garage spoedig te be ' rekken ƒ 62.600 Soest modem woonhuis met vrij uitzicht prijs ƒ 58.000 Inl Mak kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht tel 030 32247 Te koop leeg te aanv WOON HUIZEN en flats te Utrecht Beethovenlaan Oog in Al ƒ 45.000 Van Eijslngalaan hoekhuis ƒ 49.500 Zandhofsestraat ƒ 19.500 Coomhertstraat boven en bene denwoningen bovenwoning leeg te aanv ƒ 25.000 Detmoldstraat ƒ 58.000 4rkamerflat Dickensl Oog in Al ƒ 35.000 parterre 3 kamerflat met cv Livingstone laan ƒ 42.500 ruime 3-kamerflat Burg Norbruislaan ƒ 33.000 incl vloerbedekking Makelaarskan toor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht tel 030-32247 BENEDENHUIS aan de Van Speykstr leeg te aanv Bevat 2 grote kamers grote kelder w.c en keuken Bovenhuis ver huurd voor ƒ 795,60 p.j Vraag prijs voor het geheel ƒ 22.000 In lichtingen verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur o.g Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 510382 Te koop gevraagd FLATWONINGEN MIDDENSTANDS-WONINGEN HERENHUIZEN Bemiddeling W v Loon makelaar in onr goed De Sitterlaan 5 Tuindorp-Oost Utrecht Tel 715802 Aan bosrijke zijde van Utrecht te Maartensdijk een mod WOONHUIS met garage en gro te tuin Bev woon-eetkamer 3 slaapk douche zolder enz Zo nodig terstond leeg op te leve ren Vrije vestiging koopsom ƒ 50.000 Inl verstrekt H Rijk sen jr makelaar-taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht tel 510382 Te koop aan de Othellodreef lu xe 4rKAMERFLAT met c.v Ind ruime hall woonkamer plm 28 m2 met balkon grote keuken 1 grote en 2 kleinere slaapkamers ruime badcel beneden berging Veel vaste kasten en blijvend vrij uitzicht Vraagprijs ƒ 41.000 k.k Spoedig leeg te aanvaar den Bemiddeling W v Loon maltelaar in onr goed de Sit terlaan 5 Utrecht tel 71B802 Te koop in de Mgr v d Wete ringstr.'BOVEN - en BENEDEN HUIS waarvan de bovenwoning spoedig leeg is te aanvaarden Ind woonkamer 8x3,80 m m 3 vaste kasten grote keuken w.c 3 ruime sl.pkamers en groot plat Koopsom ƒ 32.000 k.k Bemiddeling W v Loon ma kelaar in onr goed De Sitter laan 5 Utrecht tel 715802 Wegens bijzondere omstandighe den te koop te Jutphaas een rus tig gelegen HOEKHUIS m voor en achtertuin grote garage en cv Ind hall w.c grote woon kamer luxe keuken met door geefkast 1ste verd 3 grote sl kamers met vaste kasten bad cel 2e verd grote zolder met vaste trap Vraagprijs ƒ 64.000 k.k Financiering tot ƒ 51.000 te gen zeer gunstige voorwaarden is mogelijk Leeg te aanvaarden In december a.s Bemiddeling W V Loon makelaar in onr goed De Sitterlaan 5 Utrecht Te koop HERENHUIS aan de Oudwijkerlaan Direct leeg te aanvaarden Ind kamer en sul te serre keuken toilet vesti bule kelder tuintje Ie verd 3 sl.-kamers badkamer 2e toi let balkon 2e verd grote zol der met 2 sl.-kamers Inl Ma kelaarskantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 tel 26250 Utrecht Te koop voor eventueel toekom stige zelfbewonlng of geldbeleg ging heel HUIS nabij de Balije laan Momenteel verhuurd voor ƒ 1040 per jaar Koopsom ƒ 17.000 Inl Makelaarskantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 tel 26250 Te koop goed onderhouden EEN GEZINSWONING aan de Rijn laan 218 Woon-eetkamer mod keuken toilet kelderkast tuin met schuur en achteruitgang 3 badkamer met kulpbad zolder sl.-kam.ers zojuist vernieuwde badkamer met kulpbad zolder met 1 kamer Nieuwe gas - wa ter en elektrische leidingen Koopsom ƒ 42.000 Inl Make laarskantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 tel 26250 Utrecht Grijpt Uw kans Pracht PRE MIEWONINGEN v.a ƒ 45.700 garage ƒ 4.000 Rijkspremie Hy potheek 90 pet Ass bem kant De Dom Utrecht W Helralch straat 52 tel 443189 Verk Mak V d Plaats Te koop te De Bilt mod PRAK TIJKWONING met garage envoorzien van c.v Direct leeg teaanvaarden Vrije vestiging Vr prijs incl stoffering ƒ 79.000 In deling Parterre voorkamer zij kamer vestibule garage cv ruimte open trap Ie verd.:grote L vormige woon eetkamer(40m2 keuken balkon voor enachter 2e verd 3 sl kamers,badkamer balkon Inl Make laarskantoor E van Bokhorst,Stadhouderslaan 6 telef 26250 Utrecht Te koop beneden - en BOVEN HUIS aan de Vleutenseweg Be nedenhuis leeg ' aanvaarden.Ind voorkamer tussenkamer,achterkamer keuken toilet sl kamer tuin met schuur Boven huis verhuurd voor ƒ 72,50 p.m Koopsom ƒ 28.000 Inl Make laarskantoor E van Bokhorst,Stadhouderslaan 5 tel 26250 Utrecht Te koop voor eventueel toe komstige zelfbewonlng of geld belegging heel HUIS te Tuin dorp Momenteel verhuurd voor ƒ 120O per jaar aan bejaarde da me Vraagprijs ƒ 36.000 Inl Makelaarskantoor E van Bok horst Stadhouderslaan S WOONHUIS te koop omg Wit tevrouwen vrij van huur Vraag prijs ƒ 13.500 Br no 1-9499 bur UN WONINGRUIL Ter overname gevr SIGAREN ZAAK te Utrecht met huurhuis beschikbaar nieuwe 3 kamerwo-ning met douche Br no 1^9471 bur UN HUIZEN te koop Kanaleneiland Oog in Al Zuilen Hoograven enz enz Bel ass bem kantoor De Dom Utrecht tel 443189 Verk Mak v d Plaats APELDOORN—UTRECHT Wie ruilt ééngezinswoning 4 kamers incl cv ƒ 176 per maand voor woning in Utrecht of omgeving P C Oostlander Laan v Orden 272 Apeldoom Aangeb 3-KAMERFLAT bo venste woonlaag 4 begin Hoog raven vrij uitzicht ƒ 98 per m met event te huren garage Ge vraagd heel of benedenwoning Zullen of Utrecht-Noord Br no 1-9360 bur UN TE HUUR AANGEBODEN KANTOORRUIMTE te huur op goede stand nabij Wilhelmina park Bevat o.a 7 vertrekken toiletten en ruime archiefzolder Geheel voorzien van c.v Goede parkeergelegenheid Inl verstr H Rijksen jr makelaar-taxa teur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 610382 STAANPLAATSEN bij huur en verhuur voor salonwagens en caravans voor permanente be woning Vrij zicht Te bevr tel 03471 - 260 2 gemeub ZIT-SLAAPKAMERS met balkon met gebr van keu ken en douche direct te aanv ƒ 200 per mnd incl gas en licht voor 1 of 2 personen Telef 12682 Corn Evertsenstraat 27 Mooi gemeub ZIT SLAAPKA-MER te huur Kanaleneiland Telef 81819 Gemeub KAMER met vrije keu ken te huur ƒ 120 per ijind Om geving Aakplein Lijn 9 Te huur PAKHUISRUIMTE met kantoor erboven In het centrum van Utrecht Telef 030 - Voor net meisje b.b.h.h ZIT en SLAAPKAMER met keuken in liet centrum van Utrecht per 15 nov Br no 1-9472 bur UN Te huur aangeb te Hoograven een ZIT SLAAPKAMER gem met V.W en kookgelegenheid aparte ingang Br no 1-9466 bur UN Te huur per 1 nov of later gem ETAGE ƒ 250 per maand Br no 1-9484 bur UN Ongestoff SOUTERRAIN te huur aangeb Lage huur Br met uitvoerige inl no 1-9483 bur UN Gestoff 4-KAMERFLAT met c.v Te huur voor 3 Jaar Direct té aanvaarden ƒ 300 per mnd excl verwarming Br no 1-9489 bur UN Aangeb voor direct grote on gemeub KAMER ' Centraal ver warmd Klein keukengebruik Gebruik douche Br no 1-9490 bur UN Flinke WINKELRUIMTE te huur op heel mooi punt in centrum van de stad ook zeer geschiirt voor bijkantoor van bankgebouw Br no 1-9519 bur UN Aangeb vrije KAMER met vol ledig pension en hulselijk ver keer Br no 1-9516 bur UN In klein rusthuis wordt voor echtpaar of rustbehoevende na ziekte voor herstel een goede VERZORGING aangeb Alles met volledige verzorgüig en ver pleging indien nodig Tegen ƒ 12.50 per dag per persoon Br no 1-9617 bur UN Te huur aangeb TELEVISIE vanaf ƒ 13,60 p mnd met an tenne Ook buiten de stad Oud wijkerveldstraat 3 telef Droge BEDRIJFSRUIMTE aan Oude Gracht nabij Lange Smee straat Begane grond plm 200 m2 Benevens flinke archief ruimte kantine 3 toiletten Voor veel doeleinden geschikt Geheel centr verw Oplevering ter stond Huurprijs ƒ 760 per maand Inl Makelaar Nic Rijksen Wittevrouwenshigel 53 Utrecht Tel 16012 of 30626 Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb ben wij mooie ZALEN beschik baar tot plm 350 personen Nieuwe Gracht 49 teU 10301 of 11221 Grote ZIT-SLAAPKAMER met c.v en balkon voor oudere dame of heer beslist goed ter been met volledig pension aan een der mooiste lanen van Utrecht Br no 1-9431 bur UN Huur een betere TELEVISIE nu 1 11,50 per maand met an tenne Prima service Plaatsing direct Tel 38017 HUUR TELE'VISIE Voor aUe beeldgrootten en programma's met de correcte service Van Vcller Beerzestraat 2 bis telef 25256 AUTOVERHUUR AUTOHUUR UTRECHT N.V Luxe en bestelwagens Folders op aanvraag Vleutensevaart 10 telef 38041 LUXE AUTO'S te huur 15 cent per km gratis benzine Ling ton's Garagebedrijf Loeff Berch malserstraat 11 en 26 Tel 10855 en b.g.g 761320 AUTOVKKHUUK BKILJAJMl Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell Kadett Taunus 12 M Telef 29410 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Rekord en Kadett AU risk verzekerd Verhuur van V.W wagens V.W busjes VW bestel VW de luxe 1200—1300 VW Variant 1600 Opel Rekord en Opel Kadett m radio All risk verzekerd W A de Jong AUTOVERHUUR Vol kerakstraat 29 telef 81714 VERKERK'S AUTOVERHUUR Peugeot 404 Taunus 17 M Opel Rekord Opel Kadett Simca 1000 VW de Luxe bestel en bus All risk verz Goedestraat 47 telef 16265 VOLKSWAGENS 1966—'67 Nu ook weer VW bus Verhuur zon der chauffeur Hoefa Keulseka de 117 118 Utrecht Telef 32233—31827 TE HUUR GEVRAAGD Heer 27 jaar zoekt in Utrecht of omgev een leefbare RIJIMTE van 4y2x4y3 m zonder pension Wel of niet gemeub Br met prijsopgave te richten aan J Wortel Narcisstraat 58 Den Hel der Ouderejaarsstudent zoekt een KAMER in Utrecht event voor 3 maanden Br aan M J van Noordennen Dorp 119 Hoornaar Z.H Gevr gestoff.-gemeub WOON RUIMTE voor a.s echtparen Huur tot ƒ 200 per maand Aanb aan Rijksen's Bemiddelings - en Adviesbureau Wulverhorstlaan 16 1 Utrecht Telef 80796 2 verpleegsters zoeken kamers of ETAGE omgeving Ant Zie kenhuis Zr Hester St Anto nius ziekenhuis Utrecht Rustige Surinamer zoekt KAMER liefst met kookgelegenheid Tel 443126 Utrecht Jongeman zoekt gemeub KA MER « Overvecht Biltstr Aan biedingen Dalton Zonnebeekweg 30 Enschede Leerlinge Fysiotherapie zoekt KAMER Prinses Irenelaan 101 Utrecht Telef 04132 - 2767 Een jong net echtpaar zoekt een KAMER met kookgelegenheid of eigen keuken Prijs ca ƒ 160 per maand Br aan H C Grünberg Cortezlaan 1 Utrecht Tel 83646 Werkende heer b.b.h.h zoekt WOONRUIMTE met kookgele genheid en douche liefst cen trum Voorstraat 73 Besch rustig meisje b.b.h.h zoekt per 1 dec KAMER met kook - en stookgelegenheld Br no 1-9470 bur UN Heügymnaste-masseuse Sazu zoekt ETAGE of grote gestoff kamer met stook - en kookgele genheid beslist in het centrum Br no 1-9465 bur UN Per 1 dec a.s aangeb ruime ZIT SLAAPKAMER goed gem met vaste wastafel en gashaard In centrum stad Telef aanwe zig Geen beroepspension Huur prijs ƒ 125 Br no 1-9482 bur UN Nette rustige heer zoekt goed en degelijk PENSION liefst geen beroepspension Br no 1-9481 bur UN Gevr 1 dec of later in omgev Utrecht cen WONING met tuin beneden wonen boven slapen huur plm ƒ 200 per mnd Br no 1-9502 bur UN 2 beslist rustige nette meisjes vaak afwezig zoeken met spoed KAMERS ontvangen weinig be zoek Telef 29866 WINKELPAND te huur gevr Telef 27879 PERSONEEL AANGEB Uw STENCILWERK wordt bij ons op snelle en accurate wijze verzorgd discretie verzekerd Bur voor Postreklame Postbus 2039 Utrecht Telef 030—37260 Onderaannemer heeft nog tijd voor ONDERHOUDSWERK rio leringen schoorstenen kamers uitbreken voor gevelkozijnen plaatsen lekkages enz Vrijblij vend prijsopgave Weldam Dol lardstraat 20 bis telef 83168 Gedlplom VERPLEEGSTER B zoekt werk voor 4 dagen per week Geen week-ends Br no 1-5568 bur UN of telef 30413 na 6 uur Voor al uw behang - schilder - en witwerk BEHANGEN ƒ 2 per rol a 3 banen met levering be hang Jongerius Bokstraat 63 Utrecht Telef 11231 SINT-NICOLAAS en 2 Zwarte Pieten van 2 dec tot 6 dec Verlengde Hoogravenseweg 166 Utrecht Touringcarchauffeur 23 jaar biedt zich aan als CHAUFFEUR op olietankwagen of iets derg Telef 17189 tussen 5-7 uur Metselaar/timmerman zoekt KARWEITJES Kamers uitbreken binnen en buiten schoorstenen schuren badcellen enz Speciaal riolering Ook spoedopdrachten Tel 39656 SCHILDER b.z.a voor onder houdswerk aan fabrieken en der gelijke Als zodanig werkzaam Prima getuigschriften Br no 3-825 bijkantoor UN 2e Dorps straat 36 Zeist JONGEMAN 21 Jaar studeert M.O Engels zoekt geschikt werk voor halve of hele dagen Br no 1-9469 bur UN Zakenman 49 jaar algem ont wikkeld diploma 5 Jaar handels school en kruidenlers vakdiplo-ma moderne talen sprekend be zit rijbewijs zoelrt een passende WERKKRING bijv concierge bode controleur keurmeester enz Br no 1-9468 bur UN CHAUFFEUR 31 Jr alle rijbe wijzen zoekt voor 1 & 2 dagen per week bijverdienste event ' s avonds Br no 1-9478 bur UN THUISWERK £ evr voor 2 da mes type of schrijfwerk Br no 1-9475 bur UN Jonge VROUW 40 jaar dipl Mulo-A en typen Engelse spreek " vaardigheid enige kantoor - rui me verpleegervaring zoekt werk voor 3 è 4 dagen per week event halve dagen Br no 1-9485 bur UN Weduwe 60 Jaar b.z.a bij een dame alleen voor GEZELSC3IAP Br no 1-9487 bur UN Zoekt u een zelfstandige HULP voor enkele ochtenden of midda gen liefst in Hoograven of di recte omgeving Br no i-9496 bur UN Net MEISJE 17 jaar zoekt werk voor ' s middags liefst sla gerij geen sociale lasten Br no 1-9494 bur UN DAME-HUISHOUDSTER z.z.g.g per 1 dec bij dame of heer al leen intern waar meerdere hulp aanwezig is Br no 1-9493 bur UN DAME zoekt type - en/of lichte huish werkzaamheden event koken tegen vrije etage Br no 1-9498 bur UN SCHILDER vraagt binnenwerk tegen scherp concurrerende prij zen Telef 440632 SCHILDERSBEDRIJF kan nog enige opdrachten uitvoeren Te gen zeer scherp concurrerende prijzen Tevens uw adres voor doorslaande buitenmuren geheel kleurloos Vrijblijvend prijsopg telef 030 - 27940 H.H HUISEIGENAREN Wij re pareren schoorstenen Alle soor ten dakreparaties rioleringen en waterdicht maken van kelder Inlichtingen telef 36478 Voor schilder - wit en BEHANCÏ WERK naar R B Wesselo Co lumbuslaan 225 telefoon O30 — 84503 PERSONEEL GEVR NAAISTERS gevraagd GezelUg atelier Hoog loon Aanmelden Utrechtse Lingerie en Confectie fabrick Prof Ritzema Boslaan 41 Utrecht tel 71ÜÜ02 Na 6 uur mej G Visser Hogenhorst dreef 8 telef 714865 Gevraagd een goede BROOD BAKKER Aanmelden Bakkerij De Raad Lauwerecht 30—36 Utrecht tel 13863 KEUKENHULP voor de avonduren Café-Restaurant FLORA Lucas Bolwerk 1 Utrecht Jin Jersey industrie N.V Vries lantlaan 6 Kanaleneiland eind punt lijn 7 telef 82611 vraagt op haar modern Ingerichte ate lier damesbovenkleding KNIP STERS lockers stiksters kette laarsters handwerksters en strijksters Jonge meisjes worden door ons vakkundig opgeleid Goed loon met aantrekkelijke premieregeling Aanmelden da gelijks a£in bovengenoemd adres Gevr voor onze afdeling Cor respondentie een ervaren TY PISTE Opleiding op Mulo-ni veau Persoonlijke of schrifte lijke sollicitaties bij onze afd Personeelszaken UBO N.V Bandenvemieuwing - en Rub berindustrie Kanaalweg 69 Utr tel 030 32141 toestel 13 Op klein gezellig atelier kan nog een MEISJE geplaatst wordej als leerling modlnette Aanmel den van 9 tot 6 uur Mevr Einj hoven Beekstraat 4 tel 27716 Voor ons modem atelier zoekenwIJ nog enige KNIPSTERS lock sters stiksters kettellaarsters eileerlingen Hoog loon prettliwerk aanm van 8 tot S uia2yane Ternatestraat 17 Utredit tel 36441 * EEN GOEDE BAAN „ Stlchtinj Boven de 40 " A Boersstraat u Amsterdam Telef 020-720675 Vraagt proefnummer 75 et aaipostzegels bijvoegen ^ EMIGREREN WIJ verzorgen uw emigraties snel en vakkun dig Gratis inl Reis - en Passa gebureau van Nimwegen Voor straat 88 90 t.o Boothstraati Telef 23121 en 12497 BIJVERDIENSTE Ook thuis werk Verdiensten tot ƒ 600 pei mnd Inl Nordhel-24 postbus i Valburg Antwoordzegel tnslu ten Gevraagd net MEISJE voor lit Ie of halve dagen Zelfbedienlni J Veen Fregatstraat 97 Utrecli tel 37985 Gevraagd free-lance steno TYPISTEN en ander kantoor personeel mnl of vrl Gelijk sodaie voorzieningen als In va $ te betrekking doch grotere v4 held De hoogst mogelijke tarii van Biu:eau Kantoorhulp School straat 8 Utrecht telefoon 1271 Mevr Van Melle Bosboomsti 3 vraagt tegen 1 novemberlater een ASSISTENTE inhuishouding Of voor dag t nacht of voor de dag Eve » tueel ook voor halve dagen Tel 030 511844 * Vrumona N.V te Bunnik heel plaats voor enige WEBi KRACHTEN in de produl^ H Koppert Byronstr 38 Ulr |_ PEUGEOT DIESEL 404 F.tf LIALE bouwjaar ' 64 Deze « y gen verkeert in bijzonder g * de staat en is uitgerust _ 5j zeer veel accessoires Pr j'^f Inruil mogelijk Telef 031 15276 en 17000 CHACf Gevraagd tankwagen FEUR voor het bezorgen iJ haardbrandolie in de stad W Van der Neud te Groencl » tel 03401—1213 1 In een gezin met drie kindere wordt een flinke wat ouW VROUW een goede betrekt aangeboden als hulp in de » i houding AUe moderne coni * en een goed salaris m «™ hulp aanwezig tel Bilt »'' 03402—4004 I Gevraagd voor vijf ochteniien de week een Jong MEISJt | 1 hulp in de huishouding •' vrouw H N J Kuijer w »^ laan 19 Utrecht Gevraagd voor twee ocMen'j per week een HULP in iij ^^ houding Mevrouw H ¦^ Kuijer Robijnlaan 19 Utrfg Met spoed gevraagd u»J WERKSTERS voor hulp 1 »^ keuken voor de afwas en sowj maak Van 4 tot 10 uur s aj»- Adres Rest Kota Radja Ste' weg 37 tel 29373 Utre ^ M ^ Nette JUFFROUW « Ie " «»' 18 jaar voor hulshouding en » achter de bar Café-rest ü Voorthuisen Vleutenseweg tel 31974 ^ i Gevraagd zelfst HULP '"-_ huishouding eventueel n » min leeftijd 18 Jaar " L Brand p.a Babyhuls Mira '^ Amsterdamsestraatweg ^^" 320 H tel 442217 tussen » 15 uur — --^ Restaurant van Angeren,Jfjseweg 4 Utrecht vraagt v»':reet restaurant SERVEEBJJ ^ en werksters van 8—1 * " 14—18 uur ^ Woninginrichting Serre " 2 gracht 161 Utrecht vraagt ^ spoedige Uidiensttredin j STENO-TYPISTE Le.^W fe 18 jaar Goede salariëring ' jj üge werksfeer Sehnfteipe jji of mondeling na telef aisj 030—29041 toest 08 ^__^ DAGMEISJE « evjaagu oris huwelijk der t^lfSdt * Aanmelden na 7 u StaWou " laan 3 of telefonisch ISW ' VERVOLG „ KLEINTJES " pagina 26 et m SC Verhaal en tekeningen vi Herman Focke J ullie hebben vast en wel eens een masker netje gezien Op 3e mees verwachte ogenblikken k ze ergens opduiken die h mannetjes achter hun g grappige maskers En als ziet dan moet je wel lachi je wil of niet Soms kar echt wel eens héél vervi zijn W ANT de maskermannetje men juist altijd op een blik dat je eigenlijk helemaa lachen mag Bijvoorbeeld als school over een moeilijke so na te denken Of je moet vc moeder een stapel borden i kast zetten Dan zie je er plot eentje van onder de kast glure lacht om dat malle masker pats daar liggen alle borden grond Je moeder kwaad jij ka huilen en het maskermannel meteen verdwenen Je kunt tuurlijk wel gaan zoeken vinden doe je hem toch nooit Het gebeurt wel eens dat de kermannetjes iemand hebben zocht die ze eens goed te pa willen nemen Dan komen ze zomaar eens een enkel kei maar iedere dag en zelfs wel een paar keer per dag Zo gebeurde het tenminste t schatkistbewaarder van de rijk Hing Die was zó rijk dat hij ii gouden paleis woonde met \ kristallen badkuipen er in Net toen de schatkistbewa!negenduizend en negenennegehonderd goudstukken had g(kwam er een maskermannetjeeen stoelpoot gluren Oh oh,moest de schatkistbewaarder om lachen Alle goudstukken vop de grond en hij was helede tel kwijt Dat was de eersteuie dag De tweede keer dat eimaskermannetje tevoors sprong was net op het ogenbli oe schatkistbewaarder bij de k moest komen „ Hoe rijk ben ik oaag geworden " vroeg de ko En dat was een ernstige vi waar _ de schatkistbewaarder « nstig antwoord op moest g ™ J fronste zijn wenkbrauwen te zijn bril wat vaster op zijn en schraapte zijn keel Maar J?-g hij dat brutale maskerma yp - Hy moest lachen of hij wilt niet „ Wat valt er te lach ^ roeg de koning en hij keek '' aasd naar de luid schater schatkistbewaarder die hakfo CATOOTJE PIFN en PETRA dooi " 4o 
HTSCH NIBCWSBLAD FTEEC3HTSCa NIEUWSBLAD 25 in gezellig atelier kan no EISJE geplaatst wordet erling-modlnette Aanmel ai 9 tot 6 uur Mevr Eln4 Beekstraal 4 tel 27716 Het maske TEKST en ILLUSTRATIES GEORGES MAZURE jns modem atelier zoekerg enige KNIPSTERS lock sUksters kettellaarsters etgen Hoog loon prettljaantn van 8 tot 5 nxa Ternatestraat 17 Utrecht 1441 ¦ GOEDE BAAN „ Stichtlni de 40 " A Boersstraat U Tdam Telef 020-720675 t proefnummer 75 et aai gels bijvoegen REREN WIJ verzorgen nlgratles snel en vakkiin ïratls Inl Reis - en Passa ïau van Nimwegen Voor 88 90 t.o Boothstraat 23121 en 12497 SRDIENSTE Ook thuis Verdiensten tot f 600 fa Inl Nordhel-24 postbus 1 rg Antwoordzegel Inslul SIMMETJE OP DIEVENJACHT lagd net MEISJE voor he halve dagen Zelfbedienlm en Fregatstraat 97 Utrech 7985 lagd free-lance steno STEÏJ en ander kantoot leel mnl of vrL Gelijk e voorzieningen eüs In vas trekking doet grotere vrt De hoogst mogelijke tarle Jureau Kantoorhulp School 8 Utrecht telefoon 1271 lopen maken over de afloop van dit avontuur Maar gezien het uitbundi ge gezwaai en de dwaze bokkespron gen van zijn naderende vriend scheen de hele escapade geslaagd te zijn Hoe geslaagd dat hoorde hij even later toen Simmetje in geuren en kleuren van zijn wedervaren vertel de Sjoerd viel hem niet één keer in de rede Met bewondering luis terde hy naar de vindingrijke ma - stad de auto kwam In een paar uur zou hij dan op de plaats van bestemming ziJn Het was verleide lijk Maar één ding Meld Simme tje tegen Hij wist dat zijn vader en moeder het ' beslist niet wilden hebben Eén keer was hij met een auto meegelift Niet eens ver - van uit Monnikendam een afstand van zeven acht kilometer Maar tjonge wat was zijn vader tekeer gegaan en toen zijn woede bekoeld was had hü Simmetje haarfijn uitgelegd wat de risico's van liften wajen Afge zien van het feit dat je andere men sen lastig viel dat je ronduit bedel de — want anders kon je toch de bus nemen — had je de kans dat er een ongeluk gebeurde Als een lifter tijdens de rit iets overkwam — je kon toch nooit weten nietwaar — dan bleef de vriendelijke automobi list die hem had meegenomen zijn leven lang aansprakelijk voor hem Dan kon de man die zo aardig was geweest om je te laten instappen — óók al was het ongeluk helemaal zijn schuld niet — alle ziekenhuis kosten betalen en als je invalide bleef dan moest die man ook daar de financiële gevolgen van dragen Alleen omdat hij zo vriendelijk was geweest en omdat jij langs de kant van de weg had staan bedelen of je ' n eindje mee mocht rijden Simme tje had van het hele gesprek wel zoveel begrepen dat hij zich voor - lenT'i zeer-^oïe'cöncüTrenT van ^" f " °- rd ' ïü'^JlEf.ül °?!^ Van Melle Bosboomsti aagt tegen 1 november o een ASSISTENTE In i suding Of voor dag e of voor de dag Even ook voor halve dagen Te 1844 ona N.V te Bunnik heel 5 voor enige WERK HTEN In de produktit ng schoon fris en va Wt geven een goede b en moderne sociale vooi Lgen reiskostentoelage vrije werkkleding produi rstrekklng opname per fonds enz MogeltjMel uimelden en informatie va tot 17 uur daarbuiten a na telef afspr 03405-2344 Verhaal en tekeningen van Herman Focke ullie hebben vast en zeker wel eens een maskerman - netje gezien Op de meest on - KVRouw _ gevr ^ ^ enmaij verwachte Ogenblikken komen ze ergens opduiken die kleine mannetjes achter hun grote grappige maskers En als je ze ziet dan moet je wel lachen of je wil of niet Soms kan dat echt wel eens héél vervelend zijn I ' 14 dagen 3 uur Belonln Tel 16431 toestel 63 De Is 29368 in VIVO zelfbediening ne MEISJE van 15-16 ji lal per 14 dagen zaterdag Aanm na half 7 Wallesteyr 3 Zuilen Utrecht teleloo 2 Beeldonderwijs N.V zoei SECRETARESSE met m.o 3ing en goed kunnende stf iferen leeftijd niet bove jar eventueel voor halv " Aanm Utrechtseweg 61 ieist telef 14936 W ANT de maskermannetjes ko men juist altijd op een ogen blik dat je eigenlijk helemaal niet lachen mag Bijvoorbeeld als je op school over een moeüijke som zit na te denken Of je moet voor je moeder een stapel borden in de kast zetten Dan zie je er plotseling teentje van onder de kast gluren Je lacht om dat malle masker en pats daar liggen alle borden op de LTond Je moeder kwaad jij kan wel huilen en het maskermannetje is meteen verdwenen Je kunt na tuurlijk wel gaan zoeken maar vinden doe je hem toch nooit Het gebeurt wel eens dat de mas kermannetjes iemand hebben uitge - ERDIENSTE aangeb Gee irtage geen thuiswerk H erdienste RHsdijk Peeter 7 Utrecht telef 714503 een VERKOOPSTER mi ie leeftijd 20 jaar Ervi in de textielbranche ve ZIJ die onze Wanten pre / ensen te assisteren kunne Jteren bij Textiel - en Moiii ' t Anker " v.h Steunhui lelstraat 59 telefoon 3 in Al na 19.30 uur se werkweek Goede social ïieningen ¦ nette JONGEMAN va Jaar voor kantoor en mi nwerkzaamheden In bez goede getuigschriften Pre werkkring en goed looi ita*jes mondeling of schri aan Fa Ratewa N.V ngsweg 135 B Utrecht te laidraaierlj Rokem NV Ju veg 217 Utrecht tel 03 I vraagt een REVOLVER AIER Ook gepensioneerde en hiervoor in aanmerking MS enkele Jongens die wl worden opgeleid in het mf rak Aanmelden dagelijk na 17 uur nieren waarop Simmetje te werk was gegaan En zo weet ik nu dat-ie Holz - mann heet dat-ie waarschijnlijk in Essen woont dat-ie best een Duitser kan zijn en dat-ie héél toevallig pre cies verleden week donderdag het hazepad heeft gekozen de och tend na de overval op oom Jaap is t-ie uit zijn pension vertrokken " eindigde Simmetje het lange ver haal „ En je weet nog meer " vulde Sjoerd nadenkend aan iets heel belangrijks " „ Wat dan " vroeg de jongen ver baasd — nieuwsgierig „ De bijzondere eigenschap van die man — of eigenschap is niet hele maal juist —," legde Sjoerd uit er is iets opvallends aan het licht ge komen bü jouw onderzoek een eigenaardige gewoonte van die man en dat is een punt waar de politie altijd bijzonder scherp op let " „ Bedoel je soms dat hij alles steeds omdraait Dat-ie inplaats van op nummer 16 op nummer 61 woonde en dat hij inplaats van Steenman Holzmann heette " begreep Simme tje slim Precies " beaamde Sjoerd Dat zijn bijzonderheden of eigenaardig heden — hoe je het noemen wilt — Wciar de politie veel waarde aan hecht Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand door zo'n vreemde gewoonte in de val liep Stel je maar eens voor dat je hem onver wachts tegen het lijf loopt en dat je hem uiterlijk niet herkent " Die herken ik uit duizenden " viel Simmetje hem uitdagend in de rede Behalve als meneer onder tussen bij een plastisch chirurg is geweest en ziJn neus kleiner heeft laten maken en zijn voorhoofd la ger kortom als-t-ie zich inmiddels een geheel nieuw gezicht heeft aan geschaft dan loop je hem straal voorbij denk je ook niet " „ Ja dan " gaf Simmetje toe Maar wat ik zeggen wilde is dit als die onlierkenbare meneer tegen iemand zegt Ik logeer in hotel De Zon en jij ziet hem even later bij hotel De Ster naar binnengaan dan heeft-ie zichzelf verraden want tien tegen één dat jij dan onmiddellijk denkt aan de nummers 16 en 61 en aan de namen Steenman-Holzmann begrijp je " voor spoedige indiens ng een leerl KAPSTEI aan Dameskapsalon Vos P vee 30 Den Dolder telefoo - 4820 lonmaakbedrljf „ Het Anker g voor direct nog enif GLAZENWASSERS of hal glazenwassers Aanmeldt lloobolstr 126 bovenste b s morgens tussen 10 en Rljnkade 21 kster Uitgeverij Het Spei 1 Park Voorn 4 De Meer igt voor de uitbreiding va ¦ huishoudelijke dienst aa • moderne huis aan de ran Utrecht een WERKSTEI ktljden 7 9.15 uur en 5-8 i 1 salaris met alle social zienlngen Tel 03406-1541 ts ^ KOOPSTERS gevr leeft r J 5-daagse wertovee 1 loon Bata Smaragdplel telef 81842 klein kantoor In Oog in i lutlneerde en accurate H rE Nederlands die tever bijbehorende algemene kaï werkzaamheden w.o tel verkeer en eenvoudige co ondentie kan doen Hoog s [ voor bekwame kracht Sca onder opgave van referci en verlangd salaris a £ ertise - en Taxatiebur Jol Soppert Byronstr 38 Utr ^ JGEOT DIESEL 404 FAMLE bouwjaar ' 64 Deze wverkeert in bijzonder S " staat en is uitgerust mj ¦ veel accessoires Pr ƒ ='» lil mogelijk Telef 0349 6 en 17000 raagd tankwagen CHAU ' JR voor het bezorgen « rdbrandolie in de stad Ui der Neud te GroeneKa 03401—1213 en gezin met drie kindere dt een flinke wat ouac DUW een goede betrekki geboden als hulp in de t ^"' aing Alle moderne coniio een goed salaris meerte aanwezig tel Bjlthove | 12—4004 raagd voor vijf ochtenden week een Jong MEISJt » in de huishouding ' m H N J KuUer RoMI 1 19 Utrecht ¦ raagd voor twee ochtcnij welk een HULP lij i «'"^ ding Mevrouw H ^¦ Ier zocht die ze eens goed te pakken willen nemen Dan komen ze niet zomaar eens een enkel keertje maar iedere dag en zelfs wel eens een paar keer per dag Zo gebeurde het tenminste bij de schatkistbewaarder van de rijke ko ning Die was zó rijk dat hij in een gouden paleis woonde met vijftig kristallen badkuipen er in N'et toen de schatkistbewaardernegenduizend en negenennegentig honderd goudstukken had geteld,kwam er een maskermannetje omeen stoelpoot gluren Oh oh watmoest de schatkistbewaarder daar om lachen Alle goudstukken vielenop de grond en hij was helemaalde tel kwijt Dat was de eerste keerdie dag De tweede keer dat er eenmaskermannetje tevoorschijn sprong was net op het ogenblik dat de schatkistbewaarder bij de koning moest komen „ Hoe rijk ben ik van daag geworden " vroeg de koning En dat was een ernstige vraag waar de schatkistbewaarder een ernstig antwoord op moest geven Hij fronste zijn wenkbrauwen druk te zijn bril wat vaster op zijn neus en schraapte zijn keel Maar toen z?g hij dat brutale maskermanne ' ie Hij moest lachen of hij wilde of niet „ Wat valt er te lachen " yroeg de koning en liij keek ver baasd naar de luid schaterende schatkistbewaarder die hakkelend Mevrouw "• -^ i Robijnlaan ig^üt "* spoed gevraagd RKSTERS voor hu'PjSoo ken voor de afwas en scnu Ik Van 4 tot 10 uur s avon es Rest Kota RadjaJrt = 37 tel 29373 Utrec bt ^__ te JUFFROUW ^ plf ' °"/„ aar voor hulshouding en " ter de bar Café-rest «• ^ 3 rthuisen Vleutenseweg » 1 31974 __- - raagd zelfst HULP » r _ ihoudlng eventueel "' I leeftUd 18 ja?;:.At nd p.a Babyhuls MarW 1 sterdamsesUaatweg 3 ^" H tel 442217 tussen » uur -- taurant van Angeren W | ¦ eg 4 Utrecht vraagt vw^j £ restaurant-SERVEEKSi werksters van o — ^^ - 18 uur ¦ "^ ^ — "^ Oü " linginrichtlng Se^re „ cht 151 Utrecht yraagi ^^ edige indiensttreding SNO TYPISTE LeeftUa V laar Goede salarlerm | f ' werksfeer SchrlfteI«W mondeling na telef ai "»' -^ - 29041 toest 08 GMEISJE gevraagd we || eiljk der tegenwM "^ imelden na T u Staw ™ tt 3 of telefonls^Weui ^ ERVOLO „ KLEINTJES pagina 26 CATOOTJE PIEN PETRA Als ze laa ± op njxar / xuis QQ£iJn zyn > te tot de volgende konkLusie^ekonxen = Wü l^UNNEN DirzMKJE BETER OPKNAPPEN DAN I>E POLITIE WANT DAAR6AAT DIE VENT VOOR ÓP J>E LOOP EN VOOR ONS NIET - V^ü MOETEN ALLE VERDACHTE VREEMDELINGEN IN DEGATEN HOUDEN - doof L _ 16 D E kunstschilder stond op de voorplecht van de Botterik op de uitkijk Hy grijnsde opgelucht toen hij de jongen zag aankomen Meer malen die dag had hij zichzelf verweten dat hy niet mee was gegaan naar Amsterdam Stel je voor dat Simmetje werkelijk oog in oog tegenover dat heer schap Steenman kwam te staan Wat zou er dan gebeu ren TIEN tegen één dat die kerel met een doorhad dat Simmetje om ' bepaalde ' redenen achter hem aan zat Vooropgesteld natuurlijk dat hij inderdaad iets met die misdaad te maken had Iets of aUes Als dat zo was dan zou hij Simmetje onmid dellijk herkennen Hij had hier im mers twee volle dagen rondgeschar reld om het terrein te verkennen Het terrein — de geheime schuur — de plaats waar alleen Zwartbroek en Simmetje toegang hadden Van zelfsprekend had die snuiter zijn slachtoffers eens goed bekeken En daar hield Simmetje waarschijn lijk geen rekening mee Die zou de man het een of andere smoesje pro beren wijs te maken en dan Sjoerd had zich de hele dag zorgen ZATERDAG X 1 OKTOBER 1961 rmannetje schatkistbewaarder dat er geen kwade lieden komen die zo graag wat van de rijkdom van de koning willen meenemen antwoordde 0h sire het is toch zó mal hahahaha " DE koning die dacht dat de schat lüstbewaarder daarmee zijn rijkdom bedoelde werd liéél erg kwaad Het scheelde maar weinig of hij had hem een draai om zijn oren gegeven „ Je krijgt vanavond geen slag - E N juist die nacht was Slimme Joop op weg gegaan naar het paleis van de rijke koning Niet om hem welterusten te wensen of hem te bedanken voor alles dat hij voor het land deed Nee Slimme Joop wilde één zakje vol goudstukken meenemen Eén zakje maar Hij wist waar de goudkist stond en hij wist ook hoe je die open moest krij gen De twintig sleutels lagen onder het hoofdkussen van de schatkist bewaarder Maar Slimme Joop had die sleutels niet nodig Met de blik opener die hij bij zich had kon hij wonderen doen Na een paar mi nuten al wist Slimme Joop het dek sel zover op te lichten dat hij het goud kon zien blinken Maar hij zag ook nog wat anders Het malle maskermannetje En Slimme Joop moest lachen Of hij wilde of niet Hahaha " klonk het door het slapende paleis De eerste die wakker werd was het koksmaatje Maar die sliep meteen weer in omdat hij net had gedroomd van een grote taart ge vuld met muizen En dat was zoiets grappigs dat hij dacht dat hij zelf in zijn slaap zo hard gelachen had De tweede die wakker werd was de schatkistbewaarder Jou heb ik " riep iiij toen hij zag wat er aan de hand was Hij pakte lachende Slimme Joop stevig beet en vroeg hem „ Wat was jij van plan manne tje " Slimme Joop wees hikkend van het lachen op de goudkist Zo " mompelde de schatkistbe waarder „ als jti dat zo grappig vindt dan weet ik nog wel iets dat grappiger is " „ Bestaat niet " lachte Slimme Joop Dat masker Hahaha Dat is het grappigste wat er is " roompudding " riep hij en hij stamp te met zijn gouden laarzen op de grond Nu betekende dat voor de schatkistbewaarder een grote straf want slagroompudding was juist iets waar hij dol op was Die dag liet zich een maskermannetje nog voor een derde maal zien Dat was toen de schatkistbewaarder dood moe van al het tellen in zijn bed stapte om heerlijk te gaan slapen Wéér moest hij lachen zodra hij het malle masker zag En wég was aUe slaap Maar omdat hij het dit keer zo'n leuk masker vond dat hij het graag zelf eens had wUlen opzetten greep hij op hetzelfde ogenblik in de rich ting van het maskermannetje En wat nog nooit iemand was gelukt lulrte de schatkistbewaarder wèl Hij kreeg het maskermannetje te pakken Pas toen hij het goed be keek zag hij dat er achter het mas ker een klein mannetje verborgen zat „ Zo zo " mompelde de schat kistbewaarder „ Jij ziet er wel mal uit en ik moet om je lachen maar dat gebeurt net altijd als het mij riiet uit komt Vóórdat je me dat nog eens lapt zal ik je maar eens voer een poosje goed opsluiten " Met twintig sleutels maakte hij de goudkist open en zette het masker - mannetje boven op de goudstukken neer Met een klap liet hij het dek sel er weer op vallen en toen draai de hij alle twintig sleutels weer goed om Ik mag een kleihaas zijn als dat mannetje hier uit weet te ko men " dacht hij geeuwend En toen hij zijn bed weer had opgezocht duurde het echt niet lang of hij sliep als een roos in een glazen doos Iets dat een schatkistbewaarder nooit mag doen want die moet er nu eenmaal altijd goed voor waken N U begreep de schatkistbewaar der wat er gebeurd was Het maskermannetje had Slimme Joop verraden Als dat niet in de kist had gezeten dan zou Slimme Joop rustig zijn gang zijn gegaan en een zak vol goudstukken hebben mee genomen En dan had hij als schat kistbewaarder natuurlijk de schuld gekregen omdat hij niet goed zou hebben opgelet Hij zocht tusssen het goud of hij ' t maskermannetje nog vinden kon want hü had het graag willen be danken Maar natuurlijk was het al lang verdwenen En dat maskermannetje heeft de schatkistbewaarder ook nooit meer gezien Wèl een ander Maar dat is dan ook een ander verhaal GEHEIM D e mensen die alleen maar steeds hoerenkool thuis eten Die kunnen dit niet lezen En ze zullen ' t dus nooit weten Wat zullen ze niet weten dan Wat kunnen ze niet lezen ' t Geheim van de savoyekool De witte en de rooie kool En wat er meer mag wezen l N ou alsjehlieft Dat is me watl Méér dan je ooit kon weten Méér ook dan zij die steeds maar weer De boerenkool gaan eten l En wat het is wat het dan is Ik weet het niet want ach Ook ik eet thuis steeds boerenkool Geregeld elke dag >%»%»^^^^^*»* Filadiclyfc Lukt Kct kun Pie tje kvvytte i-aU^n Het IS h)ed.i:^d yccr hem vcirstcLn-djg praten Het is waar De politie heeft eeiTL tip gekregen dat één van de daclet-s van de tmlniroof waar oILe krcLyxtcn Vol van stonden ^ xich in.d.ebuurt van het dorp Zou schu'tih.cucLe.irL Verdraaid ja Je hebt gelijk Ik zal dat foefje van ' m goed onthou den " lachte Simmetje best moge Bjk dat ' t me te pas komt want voor lopig heb ik ' m nog niet Ik zit er hard over te denken om op de een of andere manier naar Essen te gaan maar wat ik daar dan moet beginnen Zou hij Essen ook om gedraaid hebben Dan woont-ie in Nesse " Dat denk ik niet " zei Sjoerd nuchter hij heeft telefonisch Essen aangevraagd en je kunt niet ver wachten dat de telefoonjuffrouw zijn grapjes kent en hem dan met Nesse in verbinding stelt Nee dat zal wel Essen zijn " ZWIJGEND zaten ze een tijd lang naast elkaar over het water van het IJselmeer te staren „ Zeg " Sjoerd sprong overeind en dook hals overkop het vooronder in waar hü weer uit te voorschijn kwam met een verfomfaaid stuk krant „ Dat vergat ik je bijna te zeggen Moet je dit ' ns lezen dat zal je wel interesseren " DtJSSELDORF " las Simmetje „ Van onze correspondent De Duit se firma Wagen is erin geslaagd ' n klein model aircar te ontwerpen en zal een dezer dagen aan de bouw van het eerste proefexemplaar be ginnen ' t Nieuwe voertuig dat we de Volkswagen zou kunnen wor den zal zich niet op wielen maar op luchtkussens voortbewegen " „ Je hebt me nooit verteld dat je oom aan een aircar bezig was " drong Sjoerds stem van veraf tot Simmetje door maar uit je verha len over die uitvinding meende ik nu toch dat het zoiets moest zijn " Wezenloos knikte Simmetje Da dat was het " gaf hij ver slagen toe Hij beet op zijn lippen om zich goed te houden Hij haalde een paar keer diep adem en viel dan onbeheerst uit En alleen door die ene vent die schoft die smerige ge mene laffe dief komt het dat nu die Duitse firma met de eer gaat strij ken anders was oom Jaap de éér ste geweest en vast en zeker was die van oom Jaap beter een véél betere kwaliteit De nare hufter de smiecht de de " Sjoerd liet hem rustig uitrazen Htj begreep hoe de jongen zich voe len moest Het viel niet mee zo'n domper op je enthousiasme te krij gen Nou had hij vandaag eindelijk ' n beetje succes gehad en nu zou het nög te laat zijn Het was moeilijk te verwerken dat alleen door het toedoen van de één of andere schurk al je werk de grond in werd ge boord Weliswaar was het ' t werk van Zwartbroek maar S.joerd be greep best dat Simmetje zich er nét zoveel mee verbonden voelde als zijn oom Misschien krijg je die knaap toch nog op tijd te pakken " troostte hij „ als je eenmaal de blauwdrukken te rughebt dan wordt je oom vast en zeker de éérste uiteindelijk moe ten die Duitsers nog aan hun proef exemplaar beginnen en dat van jul lie is bijna klaar " Ik zal hem vinden " antwoordde Simmetje verbeten „ we moeten de eerste worden het is ónze uitvin ding " TOEN Simmetje van de eerste schrik bekomen was en weer lo gisch nadenken kon zon hij op een middel om naar Essen te komen Want dat stond vast voor hem daar moest hij heen om de draad van zijn onderzoek weer op te ne men Maar als je veertien jaar bent hoef je heus niet bij je ouders aan te komen met de mededeling dat je even naar Duitsland gaat Ze zien je aankomen Toen nou Met een warme kruik en kalme rende middelen zouden ze je onder de wol stoppen Nee zo eenvoudig ging dat niet Bovendien was Sim metjes spaarvarken niet zo vet dat daar een treinkaartje plus verblijfs onkosten voor een dergelijk uitstap je inzaten Tóch moest en zou hij daar komen Maar hoe Hij kon natuurlijk gaan liften De een of andere automobilist zou hem heus wel meenemen En als hij op de uitvalsweg van Amsterdam ging staan dan was het een klein kunstje om een Duitse wagen aan te hou den die regelrecht naar Essen ging Dat was het voordeel van het Duit se nummerbordensysteem Je kon vanuit de verte al zien uit welke al vond hij het bar overdreven om meteen aan eventuele ongelukken te denken Nee Liften dus niet Wordt vervolgd De betoverde prinses M IDDEN in een heel mooi bos lag een pracht van een paleis Het paleis was van Koning Krie bel Koning Kriebel was een zeer goede koning en daarom mochten de mensen hem graag Maar het rneest hielden de mensen wel van zijn dochter prinses Zonneschijn Ze was het mooiste meisje van het land Maar ergens diep in de bos sen van dat land woonde een heks een heel kwade heks Ze probeerde van aUes om de prinses lelijk te maken omdat ze jaloers was Maar lukken deed dat haar niet Totdat op een dag de heks blij uitriep Ik heb het gevonden ik weet hoe ik de prinses lelijk moet maken En vlug begon zij allerlei busjes fles jes en doosjes bij elkaar te zoeken Ook pakte zij een grote pan en zet te die op het vuur En nu een beetje ourekwamklapseldrieën een ietsepietsie taracoinktzwammen gruis en dan nog wat eUoekoeroe kwamklapsie en nu nog een beetje door laten borrelen ha hi ha hi ha hi " mompelde de heks Blub blob blieb blied deed het zalfje In de tijd dat de zalf had staan borrelen had de heks zich al om gekleed in een koopvrouw „ Zo en nu op naar de prinses " zei de heks Ding dang dong deed de bel van het paleis en de prinses deed zelf open Hallo " zei ze vriendelijk „ wat is er " „ Wilt u a.u.b een doosje zalf van een arme oude vrouw kopen " Wat is het voor zalf " zei de prin ses „ Een zalfje dat uw huid nog zachter maakt dan zij al is " De prinses die dat geloofde kocht een doosje En ' s avonds deed ze de zalf op Maar de volgende dag ontdekte zü dat ze vresehjk lelijk was geworden Ze had een wrat op haar neus en.haar huid was ruw en hard Haar vader loofde een beloning uit voor wie haar weer mooi kon maken De een na de ander pro beerde het maar het lukte niet Tot dat er op een dag een jongen kwam die haar weer mooi maakte Hoe heb je dat toch gedaan " vroeg de prinses „ Ik ben naar de heks in ' t bos geweest en ik heb haar het toverboek afgepakt Toen ik het zalfje wist om u weer mooi te ma ken heb ik haar toverboek ver brand zodat ze geen macht meer heeft " „ Jij bent een moedig man met jou wil ik trouwen " riep de prin ses En ze trouwden En ze leefden nog lang en gelukkig Een verhaal van Henny Vooges Min Talmastraat 98 I leeftijd 11 jaar Utrecht-Zuilen 
26 ZATERDAG 31 OKTOBER 1967 tJTRECHTSCH NIEÜWSBIJUl KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl PERSONEEL GEVR Aankomend BROMFIETSHER SÏELLER plm 18 jaar melden Knopstraat 65 tel 442401 Studentenvereniging Veritas Kromme Nieuwegracht 54 vraagt 2 WERKSTERS voor de zaterdag en de zondag Plm 3 a 4 uur Aanmelden maandag tot en mej vrijdag van 6—8 uur Gevraagd net MEISJE voor snackbar en caféwerl^zaamheden Werktijden van 8 tot 5 uur 5 daagse werkweek Loon netto ƒ 65 tel 03404—12330 Net jong MEISJE voor halve da gen in klein gezin gevraagd Wa terweg 130 De Bilt ^ tel 761809 VERTEGENWOORDIGERS STERS gevr voor de verkoop door een grote moderne club voor boeken en grammofoonpla ten Vaste beloning provisie onkosten sociale voorzieningen Br no 1-9514 bur UN Het Kon Ned Gasthuis voor Oogitiders F C Dondersstraat 65 Utrecht Tel 030 - 712424 vraagt enkele HUISH WERK KRACHTEN Salaris afhanke lijk van leeftijd tot maximaal ƒ 643,37 bruto per maemd excl onregelmatigheids - en vakantie toeslag Solliciteren bij de ad junkt-direktrice Voor een familiefeestje op 9 dec a.s zoeken wij voor verzorging goede dansmuziek van 20.00 uur to 2 uur een 3-MANS ORKEST JE Br met prijsopgave nr 1 9473 bur UN HULP IN DE HUISHOUDING in Hollands Amerikaans gezin met drie kinderen wonende te Bilthoven Vijfdaagse werl ^ Élh 50 51 H " ^* pr fee w > r 60 B " ¦¦ 62 - 63 ^¦ 65 m ^ - 68 T - ÜTRECHTSCH NIEÜWSBIAD ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 Pover resultaat in Moskou van Oranje damtiental " D Door H J Hofman ' ^ egta augustus jl reisde een Nederlands vertegenwoordigend damtiental voor een drie-rondlge interland naar Moskou Hoewel onze ploeg zich beslist geen illusies had gemaakt en eigeniyk zich bij voorbaat reeds kansloos achtte is de klap die de Russische dammers — op volle sterkte — uit deelden wel erg hard aangekomen De drie ontmoetingen met telkens dezelfde tegenstanders eindigden in 12—8 16—1 en 12—8 nederlagen De totaal-score van deze krachtmeting tussen de twee sterkste damnaties gaf derhalve een 40—20 stand aan Zeker onze Nederlandse prominenten hadden in enige partijen juist niet vol doende de wind mee om tot een gunstiger uitslag te komen maar zelfs zonder tegenwind was de weegschaal ook zeer gedecideerd naar de zyde van de Sovjet-Unie doorgeslagen KANSLOOS ^^^^^^?^^^^^^^ LANDSKAMPIOENSCHAP TWEEDE AKTE Door mr Ed Spanjaard T assen de eerste en de tweede akte van het theaterstuk landskampioen schap — meer een drama dan een blijspel — ligt niet de gebruikelijke toneel-koffiepauze doch een interval van ruim drie maanden Men zal zich herinneren dat Bouwmeester en Ree in juli t « Zierikzee de eerste plaats deelden Op 30 oktober begint na de tweekamp van in beginsel vier partijen met een verlenging van ten hoogste twee è la Real Madrid — Ajax te spelen in het Caltex gebouw in Den Haag Akkerhoorn Akkerhoornbloem of cerastium doet het goed ook in de kleine tuin Hetgewas groeit meer over de grond heen en vroeg in de voorzomerkan het dan een weelde van witte bloemen geven Die doen het primategen het grijs-groene loof Vooral op de voorgrond in de border zaleen plek cerastiumvoldoen Overigensmoet men er voorzorgen dat de hoe veelheid wit niet tegroot wordt wantwit is een koudekleur en doet hetniet zo best in detuin In de rotstuinkan men ook enke le planten zetten.Ze groeien enormin de breedte uit Ms ze eenmaal ' npaar jaar staan,ian zal men steedsmet het mes moe ten werken Afsnij den en wat in debreedte inperken,want op den duurzullen ze alle ande re planten over woekeren Datdient u dus te voor komen Akker hoornbloemen zijn volkomen winterhard het is dus niet nodig ze af tedekken Voortkweken door middel van scheuren gaat heel goed Da*kunt u direct na de bloei doen docht ook in de late herfst Bijzondere uitgifte van Ver Naties Van een medewerker D E postdienst van de Verenigde Naties geeft 17 november een postzegel van 6 cents uit waarop een detail van het gebrandschilder de raam van de Russisch-Franse loinstenaar Mare Chagall is voorge steld Het raam dat in het hoofd kwartier van de V.N te New York de herinnering aan wijlen secreta - ris generaal Dag Hammarskjöld levend houdt werd in 1964 door Cha gall tezamen met leden van het UNO-secretariaat aan de volkeren organisatie geschonken Ook zal een miniatuurvelletje worden uitgege ven dat zes waarden van 6 cents be vat die tezamen het gehele kunst werk uitbeelden De zegel en het velletje zijn gedrukt bij Joh En schedé en Zonen te Haarlem Oostenrijk Ter herinnering aan het feit dat 450 jaar geleden de Reformatie begon zal op 2.3 oktober een postzegel van 3.50 s in circula tie worden gebracht Afgebeeld zün een opengeslagen bijbel on een rots in de zee waarboven het alziend oog Polen Schilderijen zijn gerepro duceerd 00 een serie van acht waar den die in november zal verschij nen 20 gr Het mMsie met d » her melijn — van Da Vinci 1452—1519 40 gr De Poolse vrouw — van A Watteau 1684 1721 60 gr De strijd tussen de hond en de reiger — van A Hondius 1639—1692 2 zl De gitarist — van J B Greuze 1725 — 1805 2.50 zl De belastinggaarders - van M van Reymerswaele ca 1495—1566 De originele schilderijen bevinden zich in de nationale musea van Warschau en Krakau Finland Met toeslag ten bate van het Finse Rode Kruis zal 24 novem ber een serie van drie waarden ver krijgbaar worden gesteld 0.20 / 0.03 mk paardenambulancewagen 0.25 / 0.04 mk moderne ziekenauto en 0.40 / 0.07 mk het embleem van het Rode Kruis Cookeilanden Op 23 oktober zal een serie van zes waarden in cir culatie worden gebracht met afbeel dingen van Zuidzee-schilderijen van de Franse schilder Paul Gauguin 1848-1903 1 c „ Ia Orana Ma ria " 3 c Ruiters op het strand " 5 c Stilleven met bloemen " 8 c Gefluisterde woorden " 15 c Moe derschap " en 22 c „ Wat bent u boos " West-Duitsland Als propaganda voor de bisschoppelijke actie Ad veniat " die onder de Duitse katho lieken wordt gevoerd voor hulp aan de Kerk in Latijns-Amerika zal 17 november een postzegel van 30 pf verschijnen Het ontwerp bestaat uit een kruis voor een aardglobe en ie omtrekken van de kaart van Zuid-Amerika ADVERTENTIE POSTZEGELHANDEL Alle nieuwtjes steeds bij ons verkrijgbaar Minrebroederstr 4 Tel 25338 »^ ^^ ^^^?^ Antwoord op bridgevraag De partij kwam voor te Dublin tijdens de match Frankrijk—Zwitserland Het is duidelijk dat west tenminste vijf harten en tenminste vijf klave ren heeft en gezien zijn ontkenning van enige schoppensteun zeker iets meer dan één schoppen Komt noord niet met ruiten uit dan dreigt het gevaar dat west ruiten weggooit op oosts vrije of vrij te spelen schop penkleur Begint noord met ruiten dan zouden NZ twee slagen in die kleur alsmede klaveraas hebben ge kregen Ook klaver is nog goed mits zuid dan ruiten natrekt Het is goed zich te realiseren dat oosts bod van twee ruiten niet geheel echt " behoeft te zijn doch als ' vierde kleur ' slechts een dwang bod is om de bieding gaande te houden In de praktijk kwam noord uit met schoppen — west had schoppenheer sec en kreeg tijdig de kans één zijner twee ruitens op te ruimen op het schoppenaas van oost PRIJSWINNAARS De prijswinnaars vsm onze puzzel van vorige week zijn Mevr A Willems Molenweg 18 te Scherpenzeel ƒ 10 — J v d Horst V Limburg Stirumstraat 11 te Utrecht ƒ 5 — E de Groot Vis sersplein 5 bis A mevr P A Ja ger Oudekerkstraat 3.2 mevr Kerk hof Boterstraat 26 b en J den Ouden J P Koenstraat 62 bis te Utrecht alsmede ir W Th H Stib be De Oldenborgh " flat 22 te Zeist aller ƒ 2,50 DE helft van het Oranje-tiental was tegen de Russen opge wassen Sijbrands drs Roozenburg Van der Sluis en Bronstring speel den driemaal remise resp met ir Koeperman Andreyko Mansjien en Sjkitkin Varkevlsser won en verloor van Sjawel tenvijl hun der de duel in remise eindigde De Ha genaar Jan Weerheijm zag geen kans oud wereldkampioen Tsjego lew ook maar één punt te ontfutse len De Utrechtse kampioen Jan Bom de Leidse crack Van Leeu wen en de Rotterdamse routinier Van der Staay zagen ieder kans slechts één winstpunt te veroveren Harm Wiersma verloor éénmaal en remiseerde in twee partijen tegen de sterke Kaplan Naast de cijfers van de smadelij ke nederlaag tekent het aantal ge wonnen en verloren partijen het echec nog duidelijker af Van de dertig partijen zag slechts éénmaal een Hollander kans tot een zege te komen tenvijl elf partijen verloren gingen Als verontschuldiging kan wor den aangevoerd dat de Wagenin ger ir Geevi van Dijk ontbrak Met ir v Dijk in de gelederen had het team beslist aan kracht gewonnen Hij was echter verhinderd de ze Moskouse damslag mee te maken Niettemin ook met ir v Dijk was aan een duidelijke neder laag niet te ontkomen geweest De Russen kunnen nu eenmaal putten uit een veel groter arsenaal van topspelers hetgeen niet te ver wonderen valt gezien het enorme aantal georganiseerde dammers circa twee en een half miljoen en bij ons slechts ruim 10.000 Allerlei faciliteiten maken het klimaat " bovendien heel wat gunstiger dan in ons land Hieronder laten wij U de notaties zien van het fraaie damgevecht tussen de Russische meester Maks Sjawel en Cees Varkevlsser wat leidde tot de enige Nederlandse ze ge Wit Maks Sjawel Minsk Zwart Cees Varkevlsser Kat wijk - ^ Y 1 3è—2'8 0^21 2 31—26 18 — 22 Sijbrands speelde op dit mo ment 11—16 in plaats van 18—22 en werd door Bronstring met een la - boratorium variant t.w 28—23 enz verrast 3 38—32 één van de ver dedigingssystemen tegen de Róo - zenburg-opstelling 3 11—^16 4 43—38 7 — U 5 49—43 1—7 6 37—31 21—27 is wel verplicht ten zij zwart de met 31—27 enz drei gende vleugelopsluiting wil accep teren 7 32 X 21 16 X 27 8 42—37 wit valt nu met vijf stukken de zwarte voorpost op veld 27 aan ter wijl de zwarte verdediging slechts uit vier stukken bestaat zwart zal zijn strategische plannen dus moe ten bijsturen 8 11—16 9 37 — 32 16—^21 zwart gaat op dit mo ment over tot de z.g partie Bon nard " een riskante doch ook kans rijke speelrichting die vele tiental len ondervarianten mogelijk maakt de Fransman Marcel Bonnard ont - WIE het gaat winnen Schaak professor Bouwmeester de man die „ alles " van het spel weet of de onbevangen jeugdige impro visator Ree spelende uit de losse pols " gelijk men pleegt te zeggen Bij zo een korte match is dit niet te voorspellen Eén onverwachte complicatie één ongelukkige mis greep kan al doorslaggevend zijn In Zierikzee zagen we de grote in vloed van het verrassingselement Reeds de eerste ronde bracht zo een verrassing Favoriet grootmees ter Donner verloor met wit nog wel van outsider Krabbé een gewone hoofdklasser Door een kleine non chalance bedierf hij een veelbelo vende stelling Gezegd dient te wor den dat het allemaal zo eenvoudig niet was en dat Krabbé de geboden kans uitstekend waarnam Krabbé If 11 IB ¦ l mi 1 ^^ ^»^ ^ P ^" '& ffM lg msm a.m Ws WsiH m i I ¦ BS KJ Donner aan zet Wit aan zet Stelling 19 Kg8x g7 De vakman herkent aanstonds de Joegoslavische variant van het Konings-Indisch Wit heeft bepaald voordeel Meer ruimte mogelijk heid tot de opmars e4—e5 Voorts dekte dit complex van varianten paste deze veelvuldig toe en heeft er vele jaren van studie aan ge wijd Cees Varkevlsser Katwök Maks Sjawel Minsk 10 41—37 20—24 11 47-42 14 — 20 12 34—29 10—14 zwart houdt de stellingen nu consequent geslo ten 13 40-34 13—18 14 44-40 8—13 15 50—44 3—8 de tempi ra ken nu uitgeput en wit moet wel be sluiten tot een liquidatie wat enige zetten later zonder stukverlies niet meer zal lukken leuk is dat op dit moment bijv 28—23 19x28 32x23 verhinderd is door 27—32 en 20—25 enz ook 34—30 is voor wit dodelijk want er zou volgen 18—23 29x18 12x23 en wit heeft geen enkele res source tegen 7—11 en vervolgens 24—29 Wit's verplichte ruiling van stukken ging a.v 16 35—30 24x35 17 29—23 18x29 18 33x24 20x29 19 32x23 22x33 20 31x11 7x16 21 26x17 12x21 22 38x29 19x28 32x23 wit heeft nu een lastigevoorpost overgehouden die steedszorgen blijft geven zwart gaat hier van keurig profiteren 23 8—12 36-31 6-11 25 37—32 21—26 26 32—28 op 31—27 zou 26—31 12 — 18 en 11—17 zwart direct doen win nen 26x37 27 42x31 13—18 28.31—27 11—17 29 43-38 9—13 30.40—34 een begrijpelijke doch welsimpele fout van de Rus de wittestelling staat echter bloot aan aller lei dreigende omknellingen 30 35-40 31 44x35 18—22 32 27x20 15x44 33 35—30 wit kan hier met 23—18 12x43 48x50 het naar veld 44 doorgebroken zwarte stuk onschadelijk maken doch taxeerde de daarop volgende zwarte aanval met de stukken op 16 en 17 tegen het resterend verdedigingsstuk op veld 46 terecht op verlies 33 44-49 34 38—33 2-8 35 33—29 49—44 36 23-19 44x22 37 19—14 16—21 38 29—24 21—27 39 30-25 27—31 40 25—20 22—28 41 14—9 4x13 42 20—15 31—36 43 24—20 28—22 hoewel wit nog tot de 62e zet tegenstand bleef bieden is de stelling na de 43e zet zodanig dat wit niet meer aan verlies kon ont komen Een interessante partij waarin tevens duidelijk geïllustreerd wordt op welke wijze deze getrainde en onderlegde Russische meesters zo wel in moeilijke als voor hen nade lige stellingen hun „ mannetje " staan Volgend jaar wordt in ons land de returnmatch gespeeld staat Pa5 buiten spel Maar scha ken is moeilijk 20 Tfl — el Het is niet duidelijk waarom Don ner hier niet Tael speelde De witte torens staan dan centraal Boven dien waren dan de komende takti sche grapjes gebaseerd op de „ han gende " stand van Tal niet moge lijk geweest 20 Dd8—f6 Ob jectief beter was 20 f6 om de opmars e4 — e5 zo lang mogelijk tegen te gaan Maar het betere is vaak de vijand van het goede 21 e4 — e5 Nog steeds gunstig voor wit 21 d6xe5 22 f4—e5 Na deze voor de hand liggende zet komt wit merkwaardigerwijs in het nadeel Juist was 22 Pe4 b.v Db6 23 Dc5 en wit houdt de beste kan sen vooral door de afzijdige stand van Pa5 22 Te8xe,5 23 Dc2xc5 Te5 — e2 Het eerste taktische grap je Zie a 24 Te2 Dal:t - 1 - Re2 24 Da5 Df2t + Dg2 mat 24 Tfl Db2 met sterke druklangs de tweede lijn b.v 25 TadlTg2:t 26 Kg2 Rdl 27 Tdl Tb5!(deze tussenzet is telkens zeersterk en wit verliest tenminstepion d5 daar op 28 Dd6 krachtigDd4 volgt Een poging om inplaatsvan 25 Tadl eeuwig schaak te hou den met 25 Tf7:t faalt wegens Kf7 26 Dc7t Te7 27 Tat'Rf5 enz 24 Pd2—e4 Te2xg2 25 KglxgZ Rg4—f3t 26 Kg2—gl RI3xe4 Nu faalt 27 Da5 op Dd4t 28 Kfl Tb5 29 Dc7 Td5 benevens Tf5t enz Natuurlijk gaat 27 Te4 niet we gens de bekende wending Dal t enz 27 Tal—dl Tb8—b5 28 Dc5—a7TbSxdS 29 TdlxdS Re4xd5 30 Tel—fl Anders vernietigend Df3 30 Df6—b2 Dreigt Dg2 mat 31 Da7—f2Db2xf2t en zwart won met tweestukken - f pion tegen toren het eind spel Kruiswoordraadsel D E omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt HORIZONTAAL 1 Wegverbin ding tussen twee plaatsen 6 Spel benodigdheid bij het deunmen 12 Dun weefsel l3 Kolom 14 Cïe wicht 16 Tweewielig rijtuigje Indon 18 Prooi 19 Lidwoord 20 Halsbont 22 Zenuwachtig 23 Franse stuiver 24 Plaats 26 Deel van een mast 27 Bijwoord 28 Vadsig 29 Plaats in Noord Bra-hant 31 Gevangenis 33 Bekwaam heid 34 Boom 36 Zeker 37 Nauwe doorgang 39 Apparaat tot het opzamelen van elektrische ener gie 41 Engelse titel 45 Deel van een etmaal 47 Insekt 49 Opzwel ling van de huid door een etterige ontsteking 51 Zijrivier van de Rijn 52 Voertuig 53 Eenheid van licht sterkte afk 55 Vaste stof ter vervanging van spiritus 56 Zang stem 57 Morele druk dwang 59 Gemalin van Aegir 60 Militaire rang 61 IJzeren mestvork 62 Uit stapje 64 Met dank afk 65 Smadelijke bejegening 66 Eetlust 68 Rangtelwoord 69 Sprookjesto neel VERTICAAL 1 Trommelslager 2 Administratietroepen 3 Vlees nat 4 Vuur geestdrift 5 Boom 7 Hemelsblauwe kleur 8 Knaag dier 9 IJzeren mondstuk voor paarden 10 Aardrijkskundige aan duiding 11 Klein kind 15 Afvoer kanaal 17 Plaats in Afrika 18 Roofdier 19 Gestorven 21 Genees heer 23 Zeestraat tussen Noord en Oostzee 25 Telegram 28 Vijf jarig tijdvak 30 Achter 32 Dier lijk vet 33 Vogel 35 Mannelijk dier 36 Huid 38 Jaarboeken 39 " Telwoord 40 Nederlandse munt 42 Voorzetsel 43 Beest 44 Be risping 46 Mestvocht 47 Gierig aard 48 Plaats in Overijssel 50 Deel van een boom 52 Roofvogel 54 Altijd groene heester 57 Schaak stuk 58 Ierland 61 Vlaktemaat 63 Wortel 65 3evricht 67 Vreem de munt Oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden Ze moeten uiterlijk donderdag a.s met de eer ste post in ons bezit zijn geadres seerd aan Opperpuzzelaar van het UN Drift 23 te Utrecht Er wor den uit de goede oplossingen zeven prijzen geloot nl één van ƒ 10 één van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 Over de toekenning der prijzen kan geen cor respondentie worden gevoerd De oplossing van ons kruiswoord raadsel van de vorige week luidt HORIZONTAAL 1 Verzuim 6 Greppel 12 Wenk 14 Eros 15 In 17 Si 18 Aas 20 TL 21 M.s 22 Eed 24 Eerloos 27 Lot 28 Glad 30 Degen 31 Boer 32 Ko ren 34 Straf 36 Ra 38 Mal 40 MEER geluk dan Donner had Bouwmeester tegen de andere outsider Rosenthal Dat was een merkwaardige geschiedenis Bouw meester in opmars naar de lands titel moest natuurlijk proberen te winnen maar Rosenthal gaf met wit geen enkel houvast Op een zeker moment bood Rosenthal remise aan hetgeen Bouwmeester weigerde al had hiJ geen objectief voordeel Even later na 36 Kg2—f2 ont stond de volgende stelling Bouwmeester aan zet ^ i IS ' m Wm A mt lel a ' 3 m Rosenthal Rosenthal verkeerde in tijdnood vandaar dat Bouwmeester è tempo verder speelde 36 Pa5 — c4 De gedachte is dat zwart na b.v 37 Rg4 beschikt over de tus senzet Pe3 38 Re6 Pc2 met stukwinst In werkelijkheid is de tekstzet een ernstige fout wegens 37 f5 Pe3 38 fe6 Pc2 39 e7 met onmiddellijke vrinst voor wit Bouwmeester zag het aanstonds na dat hij zijn 36e zet had uitgevoerd en stelde met zijn zoetsappigste ge zicht nu van zijn kant remise voor Rosenthal begreep toen dat er iets mis moest zijn voor zwart en wees het voorstel af hoewel hij nog slechts 1 of 2 minuten had voor de resterende 4 zetten Dit werd hem noodlottig In zijn zenuwen bewoog hij zijn loper naar g4 zonder het stuk los te laten zag toen de wen ding 37 Pe3 en speelde toen RUIMTEVAART Zoals men bij het lanceren van een kunstmaan snelheid ca deau kan krijgen door de satel liet in oostwaartse richting op te laten de oostv/aarts gaande as wenteling van de aarde werkt dan mee zo kan men ook bij het lanceren van een sonde naar een andere planeet bijvoorbeeld Mars van een natuurlek gege ven profiteren Onze aarde doet zoals bekend een jaar over een omloop om de zon In dat jaar legt zij een af stand af van ongeveer 900 mil joen kilometer en men kan dus uitrekenen dat dit gebeurt met een snelheid van bijna 30 kilo meter per sekonde Das 41 LM 42 La 43 Kwartet 44 De 45 Km 46 Dee 47 Koe 49 P.k 51 Dolik 53 Akela 55 Koor 57 Santé 59 Krab 61 Erf 62 Esdoom 64 Aai 65 Te 66 TV 67 Iel ' 68 Ob 70 L.S 71 Ziel 73 Kroon 75 Ereprijs 76 Maraboe VERTICAAL 1 Vlieger 2 R.W 3 Zes 4 Unie 5 Ik 7 Re 8 Erts 9 Pol 10 P.S 11 Lustrum 13 Balg 16 Nel 18 Aren 19 Soes 21 Moe 23 Dak 25 Edel weiss 26 Ontdekker 27 Lof 29 Dom 31 Bas 33 Rakel 35 Ratoe 37 Alm 39 Arm 41 Iep 45 Kake toe 46 Dor 48 Elk 50 Kubisme 51 Dof 52 Kadi 53 Atol 54 Ara 56 Öre 58 Noen 60 Aal 62 Ever 63 Noor 66 Trip 69 Boa 71 Ze 72 Lij 73 Ka 74 N.B ijlings 37 Rf3—g2 waarna Bouw meester zich redden kon met 37 Pe3 en tenslotte het eindspel zelfs nog won Van zulke seconden kan een landskampioenschap afhangen V OOR Rosenthal werd de gerech tigheid hersteld tegen Donner Na wits 28e zet was de volgende boeiende stelling ontstaan Rosenthal aan zet IHIi i ¦^ ¦ * ï ¦ ¦ ' W > IfJ ifii il B 1 B 1 ¦ 1 \ ' M B B ^ H H B i i ¦ fi ¦ s 1 W B B < ^ 11 ^ H % ¦ Hl ¦ ïïHf 1 H ¦ ¦ ¦ a ^¦ Donner Wit staat gereed voor e4 — e5 b.v de5 Rc5 en de verbonden vritte pionnen op c - en d-lijn kunnen ge vaarlijk worden Opgemerkt ziJ dat 28 De4 een grove fout WcU:-e wegens 29 Pfe5 met damevangst midden op het bord Rosenthal vindt echter een venijnige verdediging 28 Tb8—b3 29 e4—e5 en onze grootmeester loopt er regel recht in 29 PcTxdS Nu faalt 30 d5 op Rd3 -\- Rc2 en zwart heeft kwaliteit - f - pion buitgemaakt 30 Re3—gS De7—a7 31 P13—d2 Tb3xd3 32 De2xd3 Pd5—b4 33 Dd3 b3 Pb4xc2 34 Db3xc2 RaO—b7 en zwart bleef een gezonde pion vóór die voldoende was voor de winst Door deze twee ongelukkige nul len bleef Donner 1 % punt achter op Bouwmeester en Ree terwTJl daar entegen Bouwmeester's narrow es cape hem op de gedeelde eerst plaats bracht Nog 9 nachtjes slapen en het woord is aan de heren zelf om een einde te maken aan onze spanning Mars beschrijft een wijdere baan om de zon en doorloopt die met een iets geringere snelheid dan wij namelijk ongeveer 24 kilometer per sekonde wel loopt Mars in dezelfde richting om de zon als de aarde Het zal dus duidelijk zijn dat de aarde in haar binnenbaan de iets tragere Mars in zijn bui tenbaan voortdurend aan het in halen is Het passeren valt om de ongeveer twee jaar Wat wij nu proberen wanneer we Mars willen „ raken " komt ongeveer neer op hetzelfde dat iemand probeert die zittend in een draaiende zweefmolen op de kermis tracht een voorwerp er gens buiten die zweefmolen met een steen te treffen Hij zal daartoe een moment afwachten waarop hij zijn doel recht voor zich uit ziet w£int dan Door H W Filarski D E zeer sterke speler weet vaak contracten te winnen die er — met open kaart — feitelijk niet in zitten Hij weet In zulke gevallen soms van de kleinste kansen ge bruik te maken en wanneer de min der sterke tegenpartij hem maar even een kansje biedt vist hij het hachelijke contract uit het troebele water E EN van de zaken die opviel bü ' het aanschouwen van het dames bridge in de Europese kampioen schappen was dat het overgrote deel der speelsters wel aardig kan afspelen doch daarbij elk raffine ment mist Een typisch voorbeeld ontleen ik aan de dameswedstrijd lerland-Nederland Reeds in het eer ste spel van die match had de Ne derlandse westspeelster haar tegen partij voor véél grotere problemen kunnen stellen V9865 VB ' 4853 i ^ A965 4 10 4 3 4kAII7 VH108 4 AVB * B 10 7 2 VAV9 763 N H72 W O 4^3 z 4B2 V542 10 9 6 4 HV84 Noord gever niemand kwetsbaar Aan tafel I waren de Ierse speelsters in OW niet verder gekomen dan vijf Oplossingen van schaakrubriek B Kieboom Tweezet Wit Kei Tal—g4 Rgl—h7 Pa5 — f6 Zwart Kd3 Rh5 pion c3—d5—e4 Oplossing 1 Tg4xe4 dreigt 2 Td4 mat Zie a 1 Kc2 2 Te2 mat dubbelschaak 1 Rg6 2 0—0—0 mat.Thans mogelijk nu de zwarte loperdl fiiet meer dekt 1 c2 2 Ta3 mat Een pluim voor de nieuwbakken componist Wit Kh5 Zwart Ke8 Wit zet zijn laatste zet 2 Kg6x Th5 terug Zwart zet ziJn laatste zet 1 Th8xDh5 terug In de dan teruggedraaide stand wit Kg6 Dh5 Zwart Ke8 Th8 speelt zwart aan zet inplaats van 1 Th5 1 0—0 2 Dh7 mat kan hij de steen met de minste inspanning de grootste snelheid geven hij krijgt op dat moment precies de snelheid van de zweef molen cadeau In werkelijkheid is de zaak nog ingewikkelder want niet alleen wij zelf op onze rondvliegende aarde maar ook het doel waarop wij mikken Mars aan de buitenkant of Ve nus aan de binnenzijde is in be weging Er zijn daardoor maar van tijd tot tijd enkele korte perioden waarin het mikken op een buur planeet de gunstigste kansen biedt Het is dan ook niet toeval lig dat de Amerikaanse Mariner V en de Russische Venus-4 in juni 1967 met slechts een tussen tijd van enkele dagen werden ge lanceerd - in die dagen stond het Venusvenster open - zoals de ruimtevaartterm luidt harten welk contract precies werd gemaakt Aan tafel n opende west in de vierde hand met één harten — noord één schoppen — oost twee schoppen — NZ pasten verder — west drie harten — oost vier har ten — west vier SA azenvraag — oost vtjf ruiten — west zes harten Zes harten is een onfortuinlijk con tract — een schoppentje minder bij oost en het is ' voor het neerleggen ' Nadat noord met klaveraas was uit gekomen en de spelleidster west de tafel zag had zij weinig reden tot blijdschap het leek dat altijd een slag in klaver alsmede een slag in schoppen verloren moesten gaan In de tweede slag speelde noord klaver vijf na en nu wil ik eens twee mogelijkheden met u bespre ken Stel dat zuid in slag 1 de kla ver acht ' ter aanmoediging ' heeftbijgespeeld In slag 2 hoeft er danvoorlopig niet méér te gebeuren,dan op tafel west de klaver ze vend te leggen Met deze ' snit te gen de negen ' is zuid niet alleenverplicht op klaver zeven de vrouwof de heer te spelen west zal óókhet contract winnen Want nadatklaverheer is afgetroefd kan na drieronden troeftrekken de klaverboervan tafel oost worden gepresen teerd Zuid moet dekken west troeftaf en kan daarna een schoppentjekwijt op klaver tien Stel dat zuid in slag 1 kla ver vier bijgespeeld heeft en datnoord in slag 2 klaver vijf vervolgt.Ook nu moet — als wanhoopsmaat regel — in oost de klaver zeven bij gespeeld worden Inderdaad zuidzou klaver acht kunnen leggen maarmet dichte kaarten moet ik nogzien dat dit gebeurt — en ik geef uvijf tegen één dat het door de Iersezuidspeelster niet gedaan zou zijn.Legt zuid in slag 2 een klaverhon neur dan kan west het contractwinnen als omschreven onder A).Slaagt zo'n partijtje dat zit daarbehalve een groot aantal winstpun ten een ander voordeel aan vast:de tegenpartij is aanzienlijk minderzelfverzekerd dan na een troosteloosmislukte onderneming Volledig heidshalve onze west maakte hetcontract niet Bridgevraag dezer week Oost gever NZ kwetsbaar viertallenwed * strijd De noordspeler heeft 943 VVB83 A84 * 10 32 NZ passen en OW bieden west een harten — oost een schoppen — west twee klaver — oost twee ruiten — west drie klaver — oost drie schop pen — west drie SA — oost vier klaver — west vijf klaver Waarmee moet noord uitkomen Antwoord el ders op deze bladzijde fc ^»»^^< i ' i|i /< 
28 ZATERDAG 21 OKTOBER 1967 XJTBEUHTSCH JSIEUWSBLAD bedden voor reuzen en hele kleine duimpjes VOLVO SHOW in de kleine foyer van gebouw Tivoli - Lepeienburg te Utreciit op 28-29-30 olKranten

Ga naar