Utrechts Nieuwsblad zaterdag 20 mei 1967

28 pagina's Oplage 69.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 20 MEI 1967 75ste JAARGANG No 16 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.50 p kw 90 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 Bommen vlak bij Hanoi's centrum Washington geen invasie in Noord-Vietnam V N.-generaal Rikhye neemt afscheid van een IsraeUsohe ' politieman die o-p wacht staat bij een post aan de grens _ van Gaza VN-troepen uit Sinaï kritiek op Oe Thant en langs de gemeenschappelijke grens op het Sinaï-schiereiland maar vooral ook bij de havenstad EUat op de zuidpunt van het schier eiland Volgens het Israëlische le ger is het militaire evenwicht na het vertrek van de VN-troepen ver stoord Enkele Egyptische divisies waren de Sinaï reeds binnenge trokken Israel gelooft dat Egypte en Sy rië nooit tot dergeiyke troepencon centraties zouden hebben besloten als deze landen zich niet gesteund weten door de Sowjet-Unie Offici eel Russisch commentaar op de jongste gebeurtenissen ontbreekt nog Alleen de pers heeft enige aandacht aan de spannende toe stand gewTJd Vanmiddag komt in Cairo de Egyptisch-Syrische poli tieke bewindsraad bijeen om de toestand te bespreken en zoals werd medegedeeld een belang rijke beslissing te nemen " Politie verijdelde overval ROVERS NET OP TIJD GEGREPEN Israel is intussen ongerust Het gevaar schuilt volgens de Israeli niet alleen in de strook van Gaza Kostganger doodde 24-jarige vrouw RIJSWIJK — In Rijswijk is gis teren een jonge vrouw de 24-jarige ¥ L K door een kostganger om het leven gebracht De moordenaar de 29 jarigc A L de R werd in sa menwerking met de Delftse politie vannacht aangehouden Hij heeft ' n bekentenis afgelegd en is in hechte nis genomen Nadat de broer van het slacht offer gistermiddag bij de recherche te Rijswijk had gemeld dat zijn zuster met achterlating van haar 3-jarig dochtertje spoorloos was verdwenen werd onmiddellijk een uitgebreid onderzoek ingesteld Toen het onderzoek in de kamers van de woning van de vrouw aan vankelijk weinig resultaat oplever de werd het speuren in de kamer van een kostganger voortgezet Na forceren van een kastdeur in die kamer werd het lijk van de vrouw aangetroffen Het was verpakt in een militaire plunjezak Het enige motief dat de recher che heeft kunnen vinden voor de moord is ' n huurschuld van de kost ganger De vrouw die gehuwd is geweest met een man die thans in Arabië verblijft had met de kost ganger geen verhouding Vermoede lijk hebben de vrouw en de dader - enige tijd voor de moord woorden gehad over de huurschuld Patholoog-anatoom dr Zeldenrust stelde bij de sectie vast dat het slachtoffer door verbrijzeling van de schedel en wurging om het leven was gebracht Dr Soetendorp niet bij Vietnam demonstratie AMSTERDAM — De rabbijn van de liberaal-joodse gemeente in Amsterdam dr J Soetendorp heeft zich teruggetrolcken uit het Vietnam-comité dat vandaag een grote stille demonstratieve tocht door de hoofdstad heeft georga niseerd Rabbijn Soetendorp zou in de optocht meelopen en een der sprekers zijn op de slotbijeen komst in de oude RAI Het motief van de rabbijn voor zijn terug trekking is geweest de opdracht van de secretaris-generaal der Verenigde Naties Oe Thant om de V.N vredesmacht uit het grensgebied tussen Israel en Egypte terug te trekken De GauUe zou Europees leger willen stichten Van onze correspondent PAKIJS — In Parijs circuleren momenteel hardnekkige geruchten die willen dat ' t Franse staatshoofd generaal De Gaulle zijn vijf part ners van de EEG bij hun topconfe rentie in Bome aan het einde van deze maand een voorstel ter oprich ting van ' n nieuwe Europese defen siegemeenschap zou willen doen Generaal De Gaulle die op zijn jongste persconferentie de EEG als een instrument voor zijn eigen bui tenlandse ambities scheen te hante ren heeft zijn hoop op een politie ke bekroning van de Euromarkt nog altijd niet opgegeven De stichting van een Europees leger op niet ge-integreerde voet is derhalve in die zelfde lijn gelegen Oproer onder gevangenen in Veenhuizen Van onze correspondent VEENHUIZEN — Donderdagavond heeft het gevangenispersoneel van de gevangenis Esserheem gebruik moeten maken van traangas om de orde te herstellen toen ongfpveer 35 gedetineerden de slaapzaal weiger den binnen te gaan meubilair vernielden en ruiten insloegen Zij deden dit uit protest tegen de afzon dering van zes van hen De gevangenisdirectie was tot af zondering van de zes overgegaan door de toenemende onrust in de gevangenis na een klein brandje vorige week De brand die slechts weinig schade had aangericht ver oorzaakte bij vele gedetineerden een zekere mate van ongerustheid over liun veiligheid ' s nachts De Esser heem is namelijk een van de wei nige gevangenissen waar de gedeti neerden de nacht niet in de cel maar op slaapzalen in kooien doorbrengen AnVJüRTFlNTIE VETVLEKKEN-WEG uit kleding e.d met ORGA VLEKWEG VRAAG DE DROGIST Bevrijdingsleger neemt opengevallen plaats in GAZA/NEW YORK — Sinds gisteravond staan de tot de tanden bev/apende legers van Israel en Egypte en het Palestijn se bevrijdingsleger in de strook van Gaza en het Sinaï schier-eiland tegenover elkaar nadat de laatste manschappen van het vredeskorps der Verenigde Naties uit het gebied waren ver trokken Het Palestijnse bevrijdingsleger had zelfs zo'n haast de openvallende plaatsen in te nemen dat het op enkele posten de VN militairen gewoon wegjoeg Terwijl de tegenstanders in het Nabije Oosten een ware zenuwenoorlog via de ether voeren neemt intussen de kritiek op het besluit van Oe Thant om de troepen terug te trekken toe Nadat eerder Syrië Jordanië en Egypte enerzijds en Israel aan de andere kant hun strijdkrachten in volledige paraatheid hadden ge bracht is dit voorbeeld gisteravond ook gevolgd door Irak Saoedi Ara-bië heeft bij monde van onderkoning Abdel Aziz laten weten dat het bij agressie van Israel aan de kant van Syrië zal staan De Israëlische strijd krachten hebben „ veiligheidsmaat regelen " genomen om aan de nieu we situatie ontstaan door het VN vertrek het hoofd te bieden zo werd in Tel Aviv bekendgemaakt Intussen neemt de kritiek op het overhaast genomen besluit van Oe Thant toe De pogingen van de Ca nadese minister van buitenlandse zaken Martin om de beslissing on gedaan te maken vinden veel bijval met name van Britse zijde Volgens iVIartin is nu een bijzonder explosie ve toestand ontstaan in dit gebied waar de VN-troepen als stootblok tot nu toe veel onheil hebben kunnen voorkomen Oe Thant gaf gisteren in een spe ciaal verslag aan de Algemene Ver ^ gadering van de VN uitleg van zijn handelwijze Volgens hem bestond er geen andere mogelijkheid zonder de soevereiniteit van de Egyptische regering over haar grondgebied in het geding te brengen de blauw helmen " waren niet op Israëlisch grondgebied gelegerd Hij zei te hopen dat beide partijen hun kalm te en zelfbeheersing zouden bewa ren en hij sprak zijn diepe bezorgd heid uit over de mogelijke gevolgen voor de vrede in dit gebied uit Thant baseert zijn besluit op de volgende vier overwegingen De bestandstroepen kunnen nietter plaatse blijven zonder toestem ming van het gastland Egypte datom het vertrek vroeg Praktisch gezien kan het VN leger niet functioneren zonder demedewerking van Egypte Hij wil de contingenten niet ingevaar brengen Zij vormen ten slotte een vredebewarende eenheid,die er niet is om haar wil op te leg - 4 Met het oog op het verzoek tot terugtrekking ziet hij geen mo gelijkheid anders te handelen zon der de soevereiniteit van Egypte over zijn eigen gebied in het geding te brengen Ontbonden Gistermiddag is de vredesmacht officieel ontbonden In Erez een grensplaats in de Gaza-strook werd de blauwe VN-vlag gestreken na dat commandant Bikhye een slot parade had afgenomen De con tingenten zuUen direct worden ge repatrieerd SAIGON — Amerikaanse gevechts bommenwerpers hebben gisteren voor de eerste maal een bombarde ment uitgevoerd liinnen de stads grenzen van Hanoi Zij deden een aanval op een elektriciteitscentrale die 1,7 kilometer van het stadscen trum ligt Tijdens de actie schoten zij drie Noordvietnamese Mig jagers neer Hanoi maakte bekend dat negen Amerikaanse toestellen waren neer geschoten Eén er van liel in een straat van de Noordvietnamese hoofdstad Amerika en Zuid-Vietnam hebben de afgelopen achtenveertig uur eerst met de reeds gemelde inval in het zuidelijke deel van de gedemilitari seerde zone tussen Noord - en Zuid Vietnam en later met de luchtaan val dicht bij het stadscentrum van Hanoi twee belangrijke stappen in de intensivering van de militaire actie genomen Het ministerie van buitenlandse zaken in Washington deelde vrijdag echter mee dat de aanval op vijan delijke stellingen in de gedemilitari seerde zone een louter defensieve maatregel " betrof en in geen enkel opzicht een invasie in Noord Viet-nam inhoudt Woordvoerder McCHoskey zei dat Noord-Vietnam de zone reeds lang niet respecteerde en voegde daar aan toe Noord-Vietnam heeft de internationale controle-commissie nooit toegelaten tot de gedemilitari seerde zone De commissie was wel in de gelegenheid het zuidelijk deel te inspecteren maar de activiteit Vein de Noordvietnamezen was te gevaarlijk voor een permanente stationering van de leden van de commissie De bevelhebber van de Ameri kaanse derde mariniersdivisie ma joor Hochmuth zei niet te verwach ten dat zijn troepen in de zone zullen blijven Op een vraag of zij de Ben Hal zouden oversteken naar het noordelijke deel van de bufferzone antwoordde hij Ik weet niet wat mijn superieuren mij zullen opdra gen DE O.L Vrouw Hemelvaarts kerk in Breda wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuw winkelpand Vrijdag is de toren omgetrokken De val van de spits leverde een unieke foto op Ruhherfahriek afgebrand Schade ruim twee miljoen Van onze correspondent HEVEADORP — In nog geen half uur tijd is vrijdagmiddag in de poly ether-afdaling van de NV Rubberfa briek Hevea een dochtermaatschap pij van Vredestein in Heveadorp bij Arnhem door brand voor ruim 2 raln gulden schade aangericht Er zijn geen gewonden Tegen half twee sprong een vonk afkomstig van ' n lasapparaat in een hoeveeBield kunststofschuim die in ' t ¦ magazijn gereed stond om verzonden te worden naar een Anrhems waren huis Binnen een half uur brandde de hele afdeling waar het schuimplastic wordt gemaakt als eeii fakkel Onder de kop nieuwe misdaad " schrijft het Russische regeringsblad Izwestia dat het binnentrekken van de gedemilitariseerde zone in Viet nam door Amerikaanse troepen een nieuwe en zeer gevaarlijke stap in de Amerikaanse agressie " is Het Zuidvietnamese staatshoofd Ngoejen Van Thieu heeft besloten in de strijd om het presidentschap zich te verzetten tegen de kandidatuur van premier Ngoejen Cao Ky Hij heeft zich nu naast Ky kandidaat gesteld voor de verkiezingen die op 3 september moeten worden ge houden Door dit besluit kan de eenheid van de militairen van Zuid-Vietnam kwalijk ondermijnd worden op een moment dat de communistische druk sterk toeneemt Zondag jl heeft de miUtaire junta zich met 40 tegen twee stemmen voor een kandidatuur van Ky uit gesproken Toen hem vragen over de situatie werden gesteld zei Ky dat hij met Thieu zou moeten spre ken alvorens iets te kunnen zeggen Ky heeft onlangs verklaard zich te zullen terugtrekken als kandidaat indien Thieu besloot zich ook kandi daat te stellen ADVEBTENTIB Belg heeft plan hekend ROOSENDAAL — In een groot scheepse en snelle actie vrijdag avond omstreeks half tien heeft de Roosendaalse politie zes mannen vier Belgen en twee Nederlanders gearresteerd die op het punt ston den een overval te plegen op het hootdpostkantoor op de Markt te Roosendaal Een van de arrestan ten ' n Belg uit Borgerhout bij Ant werpen heeft bekend dat heit plan tot een overval op het postkantoor bestond De argwaan van de politie was gewekt door drie al maar rondrij - dende auto's —- twee Belgische en een Nederlandse — waarvan de in zittenden zich verdacht ophielden " Toen om ongeveer negen uur een van de wagens met drie mannen er in op de Markt voor het hoofdpost kantoor werd geparkeerd nadat de Nederlandse auto elders onbeheerd was aangetroffen grendelde de in alarmtoestand gebrachte politie het Marktplein in enkele minuten tijds aan alle kanten af Om half tien toen een van de inzittenden uitstapte en een café op het Markt plein binnenstapte achtte commis saris J Weinans het moment ge komen om in te grijpen Twee rechercheurs in burger arresteerde de man in het café de 59 jarige G van L uit Schore bij Goes tegelijkertijd werden de twee achtergebleven mannen gear resteerd door in een overvalwagen aangevoerde agenten Even later kwam de tweede Belgische auto een Citroen met de drie andere mannen erin de Markt opgereden Voordat ze er erg in hadden waren ook zij gegrepen en geboeid Een dertigtal politiemannen ge wapend met karabijnen en zelfs uit gerust met kogelvrije vesten heeft aan de arrestatie meegewerkt ADVERTENTIE ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^' i Europees weerrapport 1 g Zaterdag 7 uur v.m s = Max Neersl = = Station Weer temp afgeL = = ~ gisteren 24 u = = StüCklioIm regen 13 gr 0.1 mm = =- Oslo geh bew 13 gr 1 mm = = Kopenh regen 12 gr 1 mm = S Londen licht bew 13 gr 2 mm = = A'dam halt bew 12 gr 3 mm = = De Bilt licht bew 13 gr 1 mm = = Brussel onbew 16 gr 0.6 mm = = Luxemb zw bew 15 gr 0.4 mm = = Parijs onbew 19 gr 0.2 mm = = Bordeaux zw bew 18 gr O mm = = Grenoble zw bew 18 gr O mm = = Nice licht bew 21 gr O mm = = Berlijn geh bew 15 gr O mm = = München geh bew 15 gr O mm — = Zurich geh bew 17 gr O mm = = Geneve geh bew 18 gr O mm = = Locamo zw bew 23 gr O mm = = Wenen onbew 16 gr O mm = = Innsbrucli zw bew 16 gr O mm = = Belgrado geh bew 20 gr O mm = S Athene zw bew 26 gr O mm = =¦ Rome licht bew 20 gr O mm = = Barcelona licht bew 21 gr O mm = = Madrid half bew 22 gr O mm = = Mallorca half bew 23 gr O mm = = Lissabon onbew 22 gr O mm = = WATEKTEMPEKATÜUB = = De temperatuur van het water = =¦ in de open Utrechtse zweminrlch H = tingen was heden = = Noorderbad ISV » gr Liesbos = = 16 gr Den Hommel 21 gr De = = Kromme Rijn 14 gr = illlllllllllllinlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIli Eten voor India 5.160.000 gulden DEN HAAG — Tot op heden is er 5.160.000 gulden bijeen gebracht voor de actie Eten voor India " Op de girorekening van de Stichting „ Eten voor India " is een bedrag van ƒ 732.000 ontvangen terwtjl de inzamelingspunten in kerken en ge meentehuizen een bedrag van ƒ 4.450.000 opleverden Samen met de ƒ 710.000 die de Brandpuntuitzen ding van 3 maart opbracht heeft de Stichting nu de beschikking ' over ruim vijf miljoen gulden Dit is nog geen eindstand en verwacht mag worden dat het bedrag nog enkele tienduizenden guldens hoger zal liggen Later bleek dat de bende slechts een alarmpistool en drie patronen met een bedwelmend gas had De door de mand gevallen Belg verklaarde tegenover de politie dat het de bedoeling was de twee P.T.T ambtenaren die ' s avonds tussen ne gen en halftien het kantoor plegen te sluiten op te vangen en te dwin gen de kluis leeg te halen Was die opzet gelukt dan zou de buit waar schijnlijk toch nihil zijn geweest want op postkantoren gaat het geld voor zes uur de deur uit Brits protest bij China LONDEN — De Britse minister van buitenlandse zaken George Brown heeft vrijdag persoonlijk bij de Chinese zaakgelastigde in Lon den Sjen Ping krachtig geprotes teerd tegen de behandeling van de leden van de Britse diplomatieke missies in Peking en Sjanghai Brown zei Sjens weigering van 16 mei een protestnota aan zijn regering in Pe king door te zenden niet te kunnen accepteren Zui(iv^estelijke win(i WBBRSVEKWACHTING van het KNMI g:eldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Wisselend bewolkt met enkele buien voornanielUk gedurende de avond en nacht Blatige tot krachtige zuidwestelijke wind iets hogere middagtemperaturen DE BILT — Het KNMI deelt mede De afgelopen nacht passeerde ' n frontale storing ons land hetgeen vrijwel overal wat regen tracht De meeste neerslag viel in het noorden van Nederland namelijk 3 tot 5 mm Achter de storing ruimde de wind naar zuidwest tot west en stroomde onstabiele lucht van gematigde breedte West Europa binnen Het front dat nu over Duitsland en Denemarken oostwaarts weg trekt behoort bij een depressie die boven het zeegebied ten zui den van IJsland is aangekomen en zich nu langzaam verder naar Schotland verplaatst Een randr storing ervan zal in hoofdzaak vannacht enkele buien brengen Morgen wordt dan weer een wisse lende bewolking verwacht met enkele opklaringen en op de meeste plaatsen droog loeer De middagtemperaturen zullen iets hoger worden i i i 
cussieren kolonel J van land De liberal is een gezien personeel kritiek; leid heen WENSEN AAN WETHOUDERS OVERGEBRACHT Enquête onder bedrijven aan industrieterrein Lage Weide HET INDUSTRIETERREIN aan de Lage Weide De foto is genomen vanuit de süo van de Korenschoof ADVERTENTIE GHEM ISCH ¦ AGENDA^i UTRECHT Z.ITERDAG SCHOUWBURG 20 uur Ned Comedie Spoken in Spaanse kant MICHAËLSKAPEL Domtoren 19.30 en 21 uur Concert door Mirjam Meulen - belt Henk Knöps Anneke Pols Rienk Jiskoot GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Ver Tuindorps Belang bevrijdingsfeesl - avond met uitvoering van „ Valstrik voor een man alleen " GEBOUW TRIANON Oude Gracht 19.4 ' uur Feestavond Ver Ons Zeeland met toneelspel Een baby van duizend weken NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper OUD KATH KERK St Marie 19.30 u Vesper met avondgebed BOOTHSTRAAT 1 b 20 uur Rootie Tootie met The Mods LA GROTTA Oude Gracht 92 20 uur The Actions R.K INSTUIF Marco Pololaan 20 uur The Gipsy Five ST SALVATOR Adr van Bergenstraat 20 uur Squall KAJUIT ' 66 Bolksbeekstraat 20 uur Moez Moez and the Apples CLUBHUIS UTRECHT-ZUID Heycop - straat 20 uur Chunx PLUTODREEF 11 20 uur SE ' 66 Co - jeco OUDE GRACHT 135 20.30 uur Muzeval - theater cabaret Dat kan je In je zak steken ZONDAG DOMHOTEL Westerstraat 10.45 uur Bijeenkomst Vrije Gemeente voorgan ger E Frater Smid ERASMUSHUIS Oude Gracht 152 10.30 uur Hum Verbond alg gesprek om de tafel leider heer L B Groet PERSEPOLIS Oude Gracht 14.30 uur Beatmiddag DOMKERK 19 uur Intrede ds M G L de Boer wijkgemeente Abstede SCHOmVBURG 20 uur Ned Comedie In Wankel Evenwicht LA GROTTA Oude Gracht 92 20 uur Tiis Dg structors BOERHAAVEPLEIN Popstudio 20 uur Feature OUDE GRACHT 135 20.30 uur Muzeval theater cabaret Dat kun je in je zak steken MEREVELD 13.30 uur Courses Van Gend en Loosprijs MAANDAG JAARBEURS Irenehal 10-18 uur Expo sitie Zelfbediening 10 uur Opening door de heer G J Heyn 13.30 uur Opening Congres Zelfbe diening door de heer J C de Rijcke voorz V.Z.B SOCIËTEIT PHRM Janskerkhof 15.30 16.30 uur Receptie Senaat USO 119e dies UNIVERSITEIT 16.15 uur Oratie Dr V Brümmer SCHOUWBURG 20 uur Ensemble Je kunt het toch niet meenemen MARNIXZAAL Domplein 20 uur Volle Evangelie samenkomst B.B.-ACTIVITEITEN BWR kazerne op Groeneweg 19.30 ' uur Opl pompbed Vrüw WATEKHOOGTEN WEEKDSLUIS UTRECHT 20 mei — Bovenkant sluis 43 cm — N.A.P val 5 cm Benedenkant sluis 45 cm — N.A.P val 23 cm NNSEN Busverhinding onvoldoende Te weinig toegangswegen Gebrek aan huisvesting VEENENDAAL — Op de alge mene begraafplaats heeft vrödag middag onder zeer grot « belang stelling de begrafenis plaats gehad van de heer A Bakker lid van ge deputeerde staten van Utrecht en oud-burgemeester van Veenendaal De vlag op het gemeentehuis hing halfstok en toen de rouwstoet pas seerde werd één minuut stilte in acht genomen De sobere indrukwekkende plechtigheid begon met een rouw dienst in de herv kerk Sola Fide aan de Eikenlaan Onder het ge hoor van voorganger dr J G Thoomes bevonden zich tal van burgerlijke en kerkehjke autoritei ten onder wie de commissaris van de koningin in de provincie Utrecht mr C Th E graaf van Lynden van Sandenburg het voltallige ge meentebestuur van Veenendaal statenleden en burgemeesters uit omliggende gemeenten Dr Thoomes hield een toespraak naar aanleiding van Jesaje 40 vers 8 Over de persoon van wijlen oud burgemeester Bakker zei dr Thoo mes o.a „ Hij is een goed gaaf en nobel mens geweest Zijn burge meesterschap was de vervulling van een dierbare wens en Veenen daal heeft dan ook aan hem een onvergetelijke burgemeester ge had " Aan het slot van ziJn toespraak stelde dr Thoomes dat de overle dene een man was die geen ge zagsdrager hoefde te spelen „ Alle hoogmoed was hem vreemd en daarom is hij alöjd een eenvoudig en gelovig man gebleven In zijn leven is kritiek hem niet gespaard gebleven maar ondanks dat bleef In de week van vrijdag 19 mei 18 uur tot vrijdag 26 mei 18 uur hebben de volgende apotheken zaterdag - zondag en nachtdienst Kraal Ev Meysterlaan 33 tel 33033 Berents Bem Weerd O.Z 9 tel 10610 Stichtse Apoth Nieuwe Gracht 203 tel 17091 Zullense Apotheek ' Pr Bemhardlaan 22 tel 41468 ADVERTENTIE VOOR EEN LEUKE REPORTAGE van Uw huwelijk of jubilea è ƒ 1 - per opname NAAR FOTO VAN BOMMEL A'DAMSESTRAATWEG 202 - TEL 40129 PR HENDRIKLAAN 7 • TEL 16825 UTRECHT College van Ged * Staten V OOR de vervulling van devacature ontstaan doorhet overlijden van het lid van j ^_ _™ Provinciale Staten tevens lid || t JhU van het college van Gedepu - Hlf j^Q teerde Staten de heer A Bak - ker te Veenendaal staat als opvolger op de kandidatenlijst van de ARP de heer W Helms te Amersfoort Het is nog niet bekend of hij een benoeming tot lid van de Staten zal aannemen De benoeming tot lid van Provin ciale Staten is een formele kwestie die geregeld wordt door het Centraal Stembureau te Utrecht Heeft een politieke partij van zijn bij de verkiezingen ingediende kan didatenlijst op grond van de stembus uitslag b.v vijf leden naar de Staten mogen sturen en ontstaat er een va cature dan wijst de voorzitter num mer 6 op de lijst aan als opvolger Zou deze bedanken dan komt num mer 7 aan de beurt en zo voort De verkiezing van een nieuw Hd van het college van Gedeputeerde Staten — het dagelijks bestuur van de provincie — ligt geheel anders Dat is een zuiver politieke aungelegen heid omdat Provinciale Staten als hoofd van de provincie de leden van het dagelijks bestuur uit hun midden kiezen Voor de opvolging van de heer Bakker zal dat waarschijnlijk gebeuren in de vergadering van woensdag 21 juni D E vraag is of er nu een kans be staat dat de politieke samenstel ling van het college van Gedeputeer de Staten zal veranderen of niet Voor de beantwoording van die vraag moeten we terug naar de Statenver kiezingen van woensdag 23 maart ' 66 Toen bleek dat de ARP van 7 zetels was teruggevallen op 6 De VVD daarentegen kwam van 6 zetels op 7 Bij de nadien gehouden verkiezing van leden van het college van Gede puteerde Staten bleek de politieke samenstelling van dit college niet ge vsTjzigd Het bleef KVP 2 PvdA 2 CHUlenARPl Hoewel deze groepering van par^tijen in feite geen juiste weergavewas van de politieke samenstellingvan Provinciale Staten gaven defractievoorzitters van de grote par tijen als motivering dat zij in éénzetel winst bij de VVD en één verliesbij de ARP nu niet direct aanleidingzagen wijzigingen in het college vanG.S aan te brengen Ook wilde mende continuïteit van het bestuursbe leid handhaven Daarbij zal menmeer het oog hebben gehad op de fi ll guur van de heer Baldcer dan op die '- van zijn partij omdat door zijn her verkiezing het zittende college in zijngeheel als dageiyks bestuur kon te rugkeren N U er een vacature in het college van G.S is ontstaan lijkt ' t ons alleszins redelijk dat de politieke sa menstelling wèl een verandering on dergaat door het opnemen van een lid van de VVD Daarvoor ziji drie motieven In de eerste plaats zou de verldezing van een lid van de ARP de onjuiste afspiegeling die het college van G.S in zijn politieke sa menstelling ten opzichte van Provin ciale Staten is doen voortbestaan Het zou er voorts op lijken dat de verkiezing van leden van Gedepu teerde Staten eerder in het vlak ligt van de politieke erfopvolging dan in een vrije politieke keus Een derde punt is dat het prot.-christeltjk volksdeel reeds in het coUege van G.S is vertegenwoordigd door de aanwezigheid van een afgevaardigde van de CHU Het is dus volkomen volgens de democratische spelregels dat nu ook een liberale vertegen wTjordiging tot het college van G.S doordringt Van een onzer redacteuren UTRECHT — In een kortgeleden gehouden werkbezoek aan het in dustrieterrein Lage Weide hebben de wethouders mr A Looten eco nomische zaken verkeer en sport en T Harteveld openbare werken en volkshuisvesting kennis kunnen nemen van de wensen die er daar bü de industrie op tal van gebie den leven Op de Lage Weide zijn nu 45 be drijven gevestigd mei in totaal 2500 werknemers Daar het industrie terrein aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal wat geïso leerd van de stad ligt ziJn er tal van problemen gerezen die als ge meenschappelijke belangen van de totale industrie kunnen worden ge zien Bfl monde van het bestuur van de vorig jaar opgerichte Industrie Vereniging Lage Weide heeft de voorzitter de heer P J Jansen directeur van de N.V Philips Las stavenfabriek de wethouders deze gemeenschappelijke wensen en ver langens overgebracht Eén van de punten is de busver binding met de stad Alle bedrij ven — dat is gebleken uit een en quête — vinden die onvoldoende Er lopen nu slechts enkele bussen per dag zodat personeel dat bijv van de dokter komt of sollicitan ten en bezoekers het industrieter rein op vele uren van de dag niet kunnen bereiken Ook zou een rechtstreekse busverbinding met Overvecht op prijs worden gesteld Er ziJn voorts tal van zaken die in één centraal gebouw zouden kun nen worden ondergebracht Zo b.v de politie met het oog op betere surveillance en bewaking de brandweer de G.G en G.D en de P.T.T Een postkantoortje is van groot belang terwijl ook de moge lijkheid moet bestaan voor het in klaren van goederen Een moeiiyk punt blijft de huis vesting van de werknemers Met grote klem heeft het bestuur de wethouders verzocht hieraan vol ledige aandacht te geven omdat tal van werknemers niet In dienst kunnen worden genomen vanwe ge het ontbreken van huisvesting Ook werd de wethouders de vraag voorgelegd of er niet voor betere toevoerwegen en rijwielpaden kan worden gezorgd Er dient op korte termijn een goede wegbewijzering te komen en ook een duidelijke plattegrond aan het begin van het terrein zou voor bezoekers van veel ADVERTENTIE Lange Viestraat - Utrecht ' Koffie mét slagroom 0.34 overheerlijk ' Warme schotels vanaf l»SO nut kunnen zijn Het onderhoud van de wegen is gebrekkig en er zijn b.v bij de spoorwegovergang ge vaarlijke situaties De meeste van deze onderwerpen zijn naar voren gekomen tijdens een eerder gehouden vergadering van de vereniging en uit een en quête die er onder de leden bedrij-ven is gehouden Op tal van punten is samenwerking mogelijk Zo op Biosteöpein Dag 14.30 18.-45 en 21 uur Zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA tel 17708 E S 18 jr Vrijd en zaterd 33.15 uur De Levend-Doden 18 Jr CITY tel 14384 Goed geschoten Matt Helm 14 jr FILMAC ' tel 13178 Op jacBt onder wa ter Hamilton's Muziekfestival Woody Woodpecker en nieuws a.l Dag van 10 18.30 uur OLYMPIA tel 42602 dond t.m zond De 18e spion 14 jr Maand t.m woensd Het bloedritueel van de Zom bies 18 jr PALACE tel 13178 De gevangene van haar hartstocht 18 jr Dag 18.45 en 21 uur Vrijd en zat 23.30 uur Drijf zand der begeerte 18 jr REMBRANDT tel 12556 Sabotagecom plot gouden zeven 14 jr Dag 14.30 18.45 en 21.15 uur zond 13.46 16.15 18.45 en 21.15 uur zat 14.30 uur Turf in je ransel a.l SCALA 12461 Nick Carter keert terug 14 jr STUDIO tel 24428 Paranoia 18 jr Dag 14.45 19 en 21.15 uur Zond 14.30 16.45 19 en 21,15 uur VREEBURG tel 10552 Dokter ZJivago 14 jr Dag 14 en 19.30 uur Vrijd en zaterd 23.30 uur Het meisje en de twij felaar 18 jr Onderwijzersexamen UTRECHT — Voor het onderwij zersexamen zijn aan de St Jozef kweekschool te Zeist geslaagd De heren J G D de Bekker Utrecht J W Th J BlankenstiJn IJsselstein A F Bots Maarssen H L van den Broek Utrecht M W J J Did den Zeist J - A Doesburg-Smits Utrecht M M R Engberin Soest dijk W Th J de Gier Werkho ven A A M de Groot Utrecht G G M Gulikers Bunnik ' C L J van Haaf Zeist J L van Hamers veld BUthoven J M S Hendriks Utrecht W N G van den Hen gel Achterveld H M L Heuper man Utrecht N van der Horst Utrecht L M M Hulshof Zeist E Kaspers Bilthoven W C M Kloppenborg Utrecht W A van Kouwen Utrecht C 3 J de Kruif Maarssen C H G van Leusden Vreeswijk A J J v Ling Utrecht P S Loeffen Zeist P H Majoor Soestdijk B > f G M Meeuwen oord Zeist P J H Mentink Utr E J de Moulin Houten R Ch M Nieuwendijk Amersfoort A S L M Papendorp Utrecht B L J Pa pendorp Utrecht J M M Rotter Utrecht J van Spellen Utrecht G H A Sturkenboom Utrecht C K M Terlingen Utrecht R A Ter lingen Utrecht J C A M Timmer Bilthoven B J Verkleij Utrecht C M Voorn Zeist W A W van Walsttjn Utrecht J M WiUemsen Zeist H J de Wit Schalkwek A N M Zentveld Bunnik Geslaagden UTRECHT — Voor het diploma mannequin slaagden van een parti culiere opleiding mejiiffrouw E Friedel te Bilthoven mejuffrouw B Scholts te Houten mevrouw T van Kuik Groen te Montfoort me vrouw A Bensen-van Dockum me juffrouw L Beun mejuffrouw Y Dirker mejuffrouw B van Rossum en mejuffrouw G Verhoeven uit Utrecht en mevrouw T Hamman van Kuik te Zeist Apothekersassistent UTRECHT — Voor de commissie te Utrecht voor het examen van apothekersassistente zijn opgeroe pen acht kandidaten Geslaagd de da mes G W van der Grift Hoogland C Visser Tiel en M L M Tim mermans Roermond het gebied van de brandbestrijding de bedrijfs zelfbescherming en ge neeskundige hulp biJ ongevallen Van geheel ander karakter is de voorziening in de behoefte aan een trefcentrum voor zakenlieden Daar zouden gasten kunnen worden ont vangen ook b.v voor een zaken lunch zodat men niet steeds naar de stad behoeft te gaan Voor het personeel dient er een sportterrein met kleedkamers te komen Ook bestaat er behoefte aan een servi cestation voor de vele bedrijfs - en particuliere auto's en aan een res taurant met winkel De industrieën op de Lage Weide ziJn tot het oprichten van hun ver eniging gekomen — op 10 november van het vorige jaar —- omdat zij te kampen hadden met specifieke ge meenschappelijke problemen die voor allen op de Lage Weide gel den De voorzitter de heer Jansen zei ons hierover te hopen dat het optreden van deze industrievereni ging anderen in de stad zal stimu leren mee te gaan doen Er zijn nog vele onderwerpen die de gehele industrie aangaan en die ook nodig rneer aandacht moeten hebben Het heeft allen voldoening gegeven dat de oprichtingsvergadering geleid is door de voorzitter van de Kamer van Koophandel ir E D Cartier van Dissel Het bestuur is thans als volgt sa mengesteld voorzitter de heer P J Jansen N.V Philips Lasstavenfa briek vice voorzitter ir J J L Duyvendak Mach fabriek v.h Pannevis en Zn behandelt de be vordering van de contacten betref fende geneeskundige hulp bij onge vallen trefcentrum zakenlieden al gemene zaken als restaurant win - St Antonlusziekenhuis opent uitbreiding UTRECHT — De nieuwe polikli nieken en functi'^iafdelingen van het Sint-Antoniusziekenhuis worden vrij dag 9 juni officieel geopend Om 15 uur heeft in verband hiermee een bijeenkomst plaats in het audi torium van het ziekenhuis ISieuwe route in noordwest UTRECHT heeft sinds vrijdag middag een nieuwe verbinding gekregen tussen noord en west het viaduct tussen Sint Joseph-laan en Cartesiusweg Om vier uur werd er al geregeld gebruik van gemaakt Maar toen het spitsuur naderde zullen er wel automobilisten zijn geweest die er spijt van kregen want ' de file van west oostverkeer vulde nar genoeg de gehele rybaan tussen Amsterdamsestraatweg en tun nel De groenfase bleek voor dit verkeer bij de verkeerslichten yp de kruising met de Amster damsestraatweg veel te kort te zijn Gespecialiseerd in SUËDE JASJES ^^ ^^ V.OORS-TRAAT ll-iy '¦¦ ' HOEK BOOTHSTRAAT ' utrecht TELEFOON 178 65 kei en service-station penning meester H R Bredero 3obu N.V belast met de inldaringsfaciliteiten contacten met de Spoorwegen col lectieve brandbestrijding bedrijfs zelfbescherming en bewaking se cretaris mr G L A Mulder N.V Pegus lid O A F Horstman N.V Agam belast met het be handelen van de busverbindingen toevoerwegen onderhoud wegen en de P.T.T Grote belangstelling bij begrafenis van UJteerde Bakker hij een man wasu-op iedereen bou wen kon " Aan de groeve bad dr Thoomes het Onze Vader en bedankte een familielid van de overledene voor de betoonde belangstelling Op uit drukkelijk verzoek van de familie werden geen verdere toespraken gehouden Kastjesprimeur in Den Hommel UTRECHT — Zeer binnenkort zul len in zwembad Den Hommel gar derobekastjes van het type bewaar kluis worden geïnstalleerd Deze kastjes werken volgens zelfbedie ningssysteem en zijn bedoeld om de ondanlcs de vele voorzorgsmaatrege len toch veelvuldig voorkomende diefstallen definitief te voorkomen De installatie van deze kastjes is een primeur voor Nederland ADVERTENTIE keuze uit spaarvormen met 4 % ^^^ 6 % Apoiheken NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De bank waar u zich thuis voelt AOVBltrBNTIB Zekerheid met een OLVEH perfecte groeipolis I Jaarvers mi DEN toeristen Nederland plaatsen In 1966 langs de Dit is uit het mene Vreemde! bij ongevi vangsten de Nederl van 2,6 aantal hotelgaste het aantal doorbr Daar toeristen lijk zijn derland ristische miljoen Uit steeds de EEG-1 modatie hotels, bungalows In de 1964 vertoni overnachtingen totaal de van en 1966 genoteerd in het smds daling pet van kan dit teken men jaren 15 pro Hoteltekort nemende tie speler Verder de ANW en een provo' van dat klimaat süg is veel var lijkheid Daders V b AMSTERT Amsterdams natuurkunde jarige J G B bomaanslag nument te hebbe lopige den zi ] van heeft gevan dagen deze 
ÜTRECHTSCH NIUIUWSBLAD Z A T E B D AG 20MEI196Ï Officieren vragen om krijgsmacht nieuwe stijl Op vattihgen over de discipline verouderd LEEUWARDEN — Een aansporing om te denken en te dis cussiëren over de krijgsmacht vari de toekomst deed vrijdag kolonel J Sjoerds voorzitter van de vereniging van officieren van land en luchtmacht op de jaarvergadering in Leeuwarden De liberalisering en modernisering van het militaire apparaat is een vraagstuk dat op korte termijn om een oplossing vraagt gezien de voortdurende kritiek op de krijgsmacht Het beroeps personeel staat heden ten dage onder een zekere druk van die kritiek het is daarom nodig dat duidelijk wordt waar het be leid heen gaat V aiidaag eten tien Nederlandse meisjes hun zakdoekjes van de ze nuwen op de finalistes van de Miss Teenager 1967-verkiezing die georganiseerd is door een tienermaandblad in samenwerking met een fabrikant van tienerkleding Tien meisjes zijn vanochtend in hun hipste kleding en met hun mooiste gezicht op naar het Oude Tolhuys op de Weg naar Rhijnauwen in Utrecht gekomen waar de finale plaats heeft Daaronder bevinden zich de 17 jarige Yvonne Kramer uit Zeist rechts en de 19-jarige Conny Huisman uit Bilthoven links Zij hebben even als honderden andere meisjes een foto naar het organiserende tiener blad gestuurd en zijn door de lezers uitverkoren Yvonne donker knap gezichtje werkt als ponstypiste bij een bedrijf Vorig jaar heeft ze ook een foto ingestuurd maar toen heeft ze er niets meer van ge hoord Toch blijft ze volhouden want haar ideaal is al jaren foto model worden Haar ouders vinden het erg leuk dat ze finaliste is ge worden maar haar vriend is bang dat ze teveel fanmail zal krijgen Yvonne's hobby's zijn lezen en dansen Conny Huisman lang donker blond haar zelfbewust en goedlachs heeft een streepje voor op de andere meisjes Zij is sinds drie maanden WMnnequin bij een tiener modebedrijf en volgt een cursus Ze weet zich perfect op te maken en draagt zonder tranen valse wimpers Door aan de verkiezingen mee te doen hoopt ze meer aanbiedingen te krijgen zodat ze als free-lance fotomodel kan gaan werken Ze houdt veel van muziek maar politiek en literatuur zeggen haar niet zoveel Ze leest liever modetijdschriften Yvonne en Conny duimen dat ze tot Miss Teenager 1987 gekozen wor den en dan net zo'n carrière tegemoet gaan als Miss ' 66 de Utrechtse Liesbeth Smit Zij zit in Brussel en is daar een veelgevraagd fotomodel bovendien heeft ze meegespeeld in een Nederlandse film KVP steunt kabinet in ontslag mr Van Hall Van onze parlementaire redacteur DEN BOSCH — De fractievoor zitter van de KVP in de Tweede Kamer drs W K N Schmelzer heeft vanmorgen voor de partij raad van de KVP gezegd dat hij het ADVERTENTIEJ OVERAL WINNAARS IN DEéssq)TIJGERJACHT Kinderziekten jtiieuw Schiphol voorbij Alleen nog pYohlemen in vrachtloods Duizend gulden voor de heer J F Bijtjes Jongkindlaan 66 All(maar ' t Regent prijzen In de Esso TIJgerJachtJ En de prijzen vallen overall Elke dag heeft u kans op f J.OOO draagbare TV of autora dio Heeft u al5 kaartjes met de letters TIJGER Zie ze gauw te krijgen v^ant het einde van de Esso Tijgerjacht komt In zichtl VANG EN WIN ONDEfcDErÖEP Jaarverslag ANVV Buitenlanders mijden dure hotels DEN HAAG — Vele buitenlandse toeristen mijden bij hun bezoelï aan Nederland de grotere en duurdere plaatsen en zoeken goedkopere op in 1966 was dat vooral merkbaar langs de Noordzeekust Dit is een van de constateringen uil het jaarverslag van de Alge mene Nederlandse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer dat over ' 66 bij ongeveer gelijk blijvende ont vangsten in buitenlandse valuta voor de Nederlandse hotels een toeneming van 2,6 procent vermeldt voor het aantal geregistreerde buitenlandse hotelgasten en van 3,7 procent voor het aantal in Nederlandse hotels doorbrengende gasten Daar de uitgaven van Nederlandse toeristen in het buitenland aanzien lijk zijn toegenomen noteerde Ne derland in 1966 een tekort op de toe ristische betalingsbalans van ƒ 352 miljoen tegen ƒ 120 miljoen in 1965 Uit de cijfers blijkt verder dat steeds meer toeristen afkomstig uit de EEG landen van andere accom modatie gebruik maken dan van hotels bijvoorbeeld van pensions bungalows en kampeerterreineti In de tienjarige periode 1955 t.m 1964 vertonen de buitenlandse hotel overnachtingen een stijging van in totaal 87,6 procent of een gemiddel de van 6,6 procent per jaar in 1965 en 1966 werd resp 4,2 en 3,7 procent genoteerd De deviezenontvangsten in liet verslagjaar zijn voor het eerst sinds lange tijd gedaald Ofschoon de daling zeer gering is — met 0,6 pet van ƒ 999.000.000 tot ƒ 993.000.000 kan dit worden beschouwd als een teken aan de wand vooral indien men bedenkt dat de vijf voorgaande jaren een gemiddelde stijging van 15 procent vertoonden Hoteltekort prijsstijgingen en toe nemende internationale concurren tie spelen een rol Verder noemt het jaarverslag van de ANW de verminderde service en een aantal factoren als nozems provo's en vervuiling er de oorzaak van dat het algemene toeristische klimaat in Nederland minder gun stig is geworden en dat het land veel van zijn toeristische aantrekke lijkheid inboette Daders bomaanslag y Heutszmonuraent blijven in arrest AMSTERDAM — De 20-jarige Amsterdamse student in de wis - en natuurkunde Alex J M en de 25 jarige Rotterdamse provo Jan J G B die bekend hebben de bomaanslag op het Van Heutszmo nument te Amsterdam op 10 maart te hebben gepleegd blijven in voor lopige hechtenis Op 21 maart wer den zij gearresteerd De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft gisteren het bevel tot hun gevangenhouding dat telkens 30 dagen van kracht is wederom met deze termijn verlengd Marïlou Het tydstlp waarop Ik me het een zaamst voel is dat wanneer de tele visie staat warm te worden Kolonel Sjoerds gaf de weg aan om de komen tot een harmonie in de menselijke verhoudingen in de krijgsmacht Zo zei hij dat het he dendaagse militaire leiderschap meer en beter aangepast dient te worden aan de plaats die de dienst plichtige en de beroepsmilitair heeft in de burgermaatschappij dat de in terne structuur van de krijgsmacht de mentaliteit en de menselijke verhoudingen doorgelicht dienen te worden door een aantal wetenschap pelijke medewerkers De soldaat van heden is aanmerkelijk verstandiger dan menig commandant weet en misschien wel wenst Dit noopt tot aanpassing minder van rekruten dan van commandanten Hij vond dat de groetpliclit op korte termijn veranderd zou moeten worden in een modern gi'oetgebruik dat het gewenst en technisch moge lijk is de militaire treinen at te schaffen dat de paraatheidsregeling zichzelf heeft overleefd en aange past zou kunnen worden aan deze tijd en dat de verouderde opvatting van het begrip „ discipline " als zijn de een voortdurende illustratie en beleving van de ondergeschiktheid geen fundament meer is voor een militaire organisatie Castro en Moskou Van onze correspondent in Montevideo O ' iP de conferentie der drie conti nenten in de Cubaan se hoofdstad Havana is vorig jaar een revolutie passend in het kader van de klassenstrijd gepro clameerd die zou moeten worden uitgevoerd door de bevrijdingsbewegingen in Latijns Amerika Afrika en Azië Om de strijd in Latijns-Amerika tegen het „ Noordamerikaapse imperialisme " te coördineren werd tegelijkertijd opgericht de Organizacion Latino americana de Solidaridad OLAS In Havana wil OLAS eind juli haar eerste grote conferentie houden Al tijdens gesprekken over de sa menstelling van delegaties voor de ze conferentie is het gekomen tot verbitterde discussies waaruit weer eens blijkt hoe verdeeld de linker vleugel in Latijns-Amerika is De afgelopen weken hebben vooral de conflicten tussen de Cubaanse dic tator Fidel Castro en de communis tische partijen van Chili en Vene zuela de aandacht getrokken Toen Castro de Chileense presi dent dr Eduardo Frei een leugen achtige en vulgaire.kleine politicus Om de kloof tussen burger en mi litair te dichten deed kolonel Sjoerds de volgende suggesties de opvang introductie en acclimatisatie van de rekruut in de strijdkrachten dienen sterk verbeterd te worden de ex terne voorlichting moet verder ver beterd worden en de Stichting Volk en Verdediging dient grotere arm slag te lo-ijgen Kolonel Sjoerds vond dat zij die deel uitmaken van de krijgsmacht zich in het algemeen belang moeten onderwerpen aan hiërarchieke ver houdingen Anderzijds echter dient de defensieleiding en dienen alle commandanten ervoor zorg te dra gen dat de beperkingen van de per soonlijke vrijheid niet verder gaan dan die welke noodzakelijk zijn in het algemeen belang Hij meende ook dat vele van de moeilijkheden met betrekking tot de persoonlijke vrijheid op het terrein van de com municatie liggen De tijd is voorbij aldus de ver enigingsvoorzitter dat men over de krijgsmacht kan spreken en denken in patriarchale en feodale begrip pen Zijn conclusie was dat er ge leidelijk maar snel de verbeterin gen doorgevoerd moeten worden die nodig zijn om de krijgsmacht een gezicht van deze tijd " te geven een politieke prostituee en een ver wend kind van de imperialisten noemde reisde een delegatie van Chileense communisten die juist op bezoek was in Havana spoorslags terug naar het vaderland De Chi lenen lieten hun president niet op een zo grove manier beledigen En toen Venezolaanse communis ten hoog opgaven van de politieke moord op dr Julio Iribarren Bor ges een broer van de minister van buitenlandse zaken noemde Castro hen reactionairen lafaards en ver raders Hij deed dat in een toe spraak waarin ook de Sowjet-Unie het moest ontgelden omdat zij door haar economische hulp aan de La tijnsamerikaanse oligarchieën " in feite de revolutionaire stromingen in dit deel van de wereld zou dwarsbomen N V speelt Moskou inderdaad'n dubbel spel dat ook de commu nistische partijen in Latijns-Amerika die de Russische politieke koers varen in een lastig parket brengt De Russische afgevaardigde naar de conferentie der drie continenten heeft indertijd ingestemd met de op roep tot een revolutionaire klassen strijd en hij heeft zelfs aan de hand van Lenin betoogd dat steun dien de te worden verleend aan de na tionale - bevrijdingsbewegingen Ver De staking in België Fabriek blijft nog bezet Van onze correspondent LA CBOYÊRE — De stakende ar beiders van de metaalfabriek An glo-Gerniain in E.a Croyère b\j La Louvière ten zuiden van Brussel hebben de voorstellen van premier Vanden Boeynants naast zich neer gelegd Zij blijven de fabriek be zet houden Ze zijn vast van plan niet te wijken voor het besluit is gevallen dat de produktie in fabriek waar rollend spoorwegma terieel wordt vervaardigd zal wor den hervat Vrijdag hebben de zitstakers " de machnines van het bedrijf zorg vuldig ingevet Aan het eind van die dag hebben ze de door de re gering voorgeschoten lonen voor het laatst uitbetaald gekregen Uit de hele omgeving wordt proviand voor de fabrieks - bezetting " aan gevoerd Zonda'g zullen op de bin nenplaatsen van de fabriek kerk diensten worden gehouden Moeder en zoon heiden predikant DEN BOSCH — De 57-jarige me vrouw Mostert wordt op 7 juni sa men met een van haar zoons in Amsterdam toegelaten tot het ambt van predikant van de Evangelisch Lutherse kerk Mevrouw Mostert die moeder van drie kinderen en oma van negen kleinkinderen is is tot predikant beroepen in Den Bosch haar zoon in Oude Pekela eens is met het kabinetsbeleid in zake de kwestie Van Hall Amster dam en Nederland zo zei hij heb ben recht op duidelijkheid in dit gezagsvraagstuk Wij verwachten dat aan beide zijden nu alles zal worden gedaan om in de toekomst de verhouding tussen de hoofdstad en de regering positief te laten ont wikkelen In zijn toespraak tot de partij raad zinspeelde de heer Schmelzer voorts op nieuwe verhogingen van de indirecte belastingen Hij zei dat die alleen maar aanvaardbaar zijn als het uitgavenbeleid voor rang geeft aan overheidsuitgaven voor zwakke groepen en als min der urgente uitgaven worden ge matigd of afgeschaft De heei - Schmelzer zei erop tevertrouwen dat de regering op kor te termijn maatregelen zal nemenom de werkgelegenheid buitenwest Nederland te stimuleren Hjjdoelde in het bijzonder op facilitei ten voor bedrijfstakken die metstructurele problemen te kampenhebben v In navolging van de pauselijke encycliek Populorum Progressie " noemde de heer Schmelzer ver mindering van de defensielasten als een mogelijk middel tot ver groting van de ontwikkelingshulp al wilde hij deze oplossing niet zien als de reddende loopplank op korte termijn naar vergroting van de ontwikkelingshulp Verder vond hij dat onderzocht moet worden in NATO-verband of in de huidige toe naderingspolitiek tussen oost en west door wederzijdse ontwapening ruimte is te maken voor meer ont wikkelingshulp Eisenhower uit ziekenhuis WASHINGTON — De voormalige Amerikaanse president Eisenhower is gisteren uit het ziekenhuis ontsla gen Hij werd twee weken geleden opgenomen in verband met maag klachten De 76-jarige zit nu weer op zijn boerderij in Gettysburg in Pennsylvania schillende communistische partijen in Latijns Amerika spelen een grote rol in die bevrijdingsbewegingen Castro wil uitgaande van de be sluiten die op de conferentie der drie continenten zijn genomen de revo lutionaire activiteiten bedrijven zo wel tegen het rechtse militaire re gime van Brazilië als tegen het link se christelijk sociale regime van Chili Beide landen ontvangen echter economische hulp van de Sowjet Unie en de Chileense president heeft een invitatie ontvangen voor een of ficieel bezoek aan Moskou Castro's redenering dat het in consequent is om te streven naar de val van een regering wier sym pathie men met economische hulp tracht te winnen is niet zo heel erg onlogisch A FGEWACHT zal moeten worden hoe deze gecompliceerde situa tie op de komende OLAS conferen-tie in Havana uitpakt De commu nist Fidel Castro neemt openlijk stelling tegen de politiek van de Sowjet-Unie Volgens de traditie zou hij daarom als een zondaar moeten worden uitgestoten en zou zijn land de economische hulp van een mil joen dollar per dag moeten ver - liezen Als Moskou werkelijk afziet van Cycloon over Birma 100.000 daklozen RANGOON — Een cycloon heeft in de afgelopen 48 uur de zuid-west kust van Birma geteisterd In totaal zijn 800 dorpen verwoest en 100.000 mensen dakloos geworden Ten min ste zes personen zijn om het leven gekomen terwijl 16 anderen worden vermist De materiële schade wordt geraamd op ruim 7 miljoen gulden Drie miljoen werklozen in Indonesië DJAKARTA — De Indonesische minister van arbeid Awaloeddin heeft donderdag bekend gemaakt dat ' t aantal werklozen in Indonesië thans drie miljoen bedraagt Hij zei dat van de totale werkende bevol king in Indonesië van veertig mil joen mensen vijfenzestig procent op het eUand Java woont Hij voorzag dat de arbeidsvraagstukken tegen het einde van de eeuw als Java 150 miljoen inwoners telt zeer ernstig zullen zijn • NEW YORK — Het aantal rooms katholieken in de VS is tot bijna 47 miljoen gestegen — dat is ruim 23 pet van de totale bevolking In de afgelo pen 10 jaar is het totale aantal katho lieken in de VS met 12 miljoen toe genomen het gebruik van geweld om veran deringen tot stand te brengen en ernst wil maken met de vreedzame coëxistentie ook in dit deel van de wereld zal het zich van de guer rilla's moeten distantiëren Deze tre den juist de laatste tijd in Bolivia Columbia Venezuela en Guatemala versterkt op Zo'n besluit zou Fidel Castro ecl > ter nog slechts de keuze laten voor Washington te capituleren of geheel over te gaan naar Peking Beide ontwikkelingen zouden voor Mos kou al even pijnlijk zijn afgezien nog van het feit dat de Russen bij de Latijnsamerikaanse anti Yankees te boek zouden komen als verraders Dus zwijgt Moskou over de uitvallen van Fidel Castro De vraag is echter of in die hou ding kan worden volhard wanneer ook op de komende conferentie een aanval op ' t Russische beleid wordt gedaan De jonge fanatici in de bevrij dingsbewegingen zullen er op aan dringen dat de landen duidelijk stel ling nemen Vanuit hun standpunt be keken zuUen zij nauwelijks kunnen dulden dat de Sowjet'.nie en de communistische partijen die zo goed mogelijk de Sowjet-koers trach ten te houden hun revolutie zowel predikt als saboteert Van onze correspondent SCHIPHOL — Na de enigszins alarmerende berichten over velerlei storingen in het functioneren van ' t nieuwe Schiphol centrum blijkt thans nu de nieuwe luchthaven 14 dagen in gebruik is dat de kinder ziekten vrijwel zijn overivonnen Al leen in de vrachtvloot van de KLM blijkt de computer de zaken dusda nig in de war te hebben geschopt dat zich hier de komende weken nog wel problemen zullen voordoen „ De liften werken weer de buizen postinstallatie functioneert hef tele fonische verkeer is weer op gang gekomen " aldus ir Van den Berg coördinerend ingenieur van het sta tionscomplex „ U kunt dit gebou wencomplex niet zien als een ge woon gebouw dat je in gebruik kunt nemen als de aannemer het ople vert Het stationsgebouw zelf was op 8 mei wel gereed maar is in feite niet meer dan een jasje om een ingewikkelde apparaloiur te be schermen Die apparatuur loopt uiteen van te lefooninstallaties tot de computer voor afhandeling van de passagiers van buizenpost en telexverbindin gen tot de airconditioning van de liften en de transportbanden tot de technische voorzieningen in de ver keerstoren Het stationsgebouw is werkelijk meer dan een gebouw Er is voor meer dan 30 miljoen gulden technische apparatuur in verwerkt en het zou een wonder zijn als dat allemaal van de eerste minuut af zonder storingen zou werken " Dr Berghuis AR neemt op medisch advies rust UTRECHT — De voorzitter van het centraal comité van de ARP dr W P Berghuis zal het op me disch advies enige tijd kalmer aan moeten doen en zal zich daarom tot september van politieke arbeid ont houden Zijn taak als voorzitter van het centraal comité zal in die tijd worden waargenomen door mr A B Roosjen en dr A Veerman ter wijl de heer Algra als waarnemend voorzitter van de AR-fractie in de Eerste Kamer zal optreden Ampliilex ' 67 ontving 50.000ste bezoeker AMSTERDAM — De postzegel tentoonstelling Amphilex in de RAIin A'dam ontving gisteren z'n50.000ste bezoeker Het was de heerBartelings uit Rotterdam die ver gezeld was van zijn echtgenote Zijontvingen enkele series zeer bijzon dere postzegels en ieder een al bum Bombardement in Jemen 100 doden ADEN — De bevolking van het royalistische dorp Goedoefa in Je men is volgens in Aden ontvangen berichten twee dagen geleden door een nieuw Egyptisch bombardement nagenoeg uitgeroeid Een honderd tal Jemenieten zou zijn gedood Vier mensen zouden de luchtaanval heb ben overleefd Enkele dagen geleden is een lid van een rode-kruisploeg om het le ven gekomen toen een Egyptische toepolew-bommenwerper enkele am bulancewagens bestookte waarop ' t rode kruisembleem duidelijk zicht baar was Met het konvooi dat op weg was naar dorpen die met gif gas zouden zijn bestookt reisde de vertegenwoordiger van het interna tionale rode kruis André Rochat mee Uiteindelijk is het volgens hem allemaal wel meegevallen De heer D 3 M Koek hoofd van de vrachtafdeling van de KLM op Schiphol kan dit niet zeggen Ver geleken bij zijn problemen zijn de ongemakken waarmee men in het stationsgebouw heeft geworsteld maar een futiliteit In plaats van met trots te kunnen wijzen op een hypermodern ' vrachteentrum — de enorme loods met zijn automatische apparatuur en het negen verdiepin gen hoge kantoorgebouw welk com plex in minder dan twee jaar uit de grond is gestamt — moet de heer Koek toegeven dat de vrachtafhan deling in een chaos is vastgelopen Die chaos is niet te wijten aan de KLM Het is de computer geweest een apparaat van Amerikaanse ma kelij die onder invloed van een te hoge temperatuur een serie foutie ve opdrachten verstrelrte waardoor het opslagsysteem de mist inging Nadat de menselijke breinen dagen achtereen hebben getracht de kuren van het technische brein de baas te worden zijn de pogingen nu opge geven De KLM is tijdelijk terugge stapt op het oude systeem van vrachtafhandeling terwijl zeven uit Amerika overgekomen monteurs de computer van zijn kwaal zullen ge nezen Voorzitter hoger personeel Korter werken voorkomt ontslagen LÜNTEREN — De maatschappij is beter dan in vroeger jaren in staat crisisverschijnselen op te van gen Ben duidelijk voorbeeld hier van is het verkort werken Was vroeger bij noodzakelijke inkrimping van de produktie ontslag de enige mogelijkheid nu wordt het middel van de arbeidstijdverkorting op vrij grote schaal toegepast In maart was de werktijdverkorting 1.35,5.367 uren Dit betekent dat hiermee voor ongeveer T.SOO man ontslag is voor komen Dit zei de voorzitter van de Neder landse christelijke vereniging van hoger personeel ir B van der Lugt gisteravond in Lunteren bij de ope ning van de zestiende algemene vergadering van deze organisatie Over de positie Van het hoger per sonee zei ir Van der Lugt dat deze groep het begrip tussen werk gever en werknemer kan bevorde ren omdat ze zowel de moeilijkhe den van de ondernemer als die van de werlmemer kent Het hoger personeel kan volgens hem door de brugfunctie die het vervult zorgen voor een goed kli maat en waardevolle adviezen ge ven ter oplossing van vraagstukken als de verhouding werkgever-werk - nemer o verheid de medezeggen schap de integratie van handarbei ders en beambten de sociale ver - ' zekering de automatisering en haar gevolgen en de opleiding 
ZATERDAG 20 MEI 1967 DTRECaaXSCH NIEUWSBLAD Oude Demkabrug morgen weg Kwartet verdachten voor rechtbank „ komt in niemands Jcraam te pas " zenden teksten te beperken tot bij voorbeeld 12 tot 15 woorden per tekst Daardoor zullen kortere en meer puntige formuleringen ver kregen kunnen worden Pool wil toeterende meïkhoer aftuigen maar raakt kleuter Van een onzer verslaggeefster UTRECHT — De driejarige Ingrid Simons Thomas a Kempisweg 34 heeft vrijdag omstreeks het middaguur een slag met een stuk ijzer op haar hoofd gekregen waardoor zij een hoofdwond opliep De klap was echter niet voor haar bedoeld maar voor de 30-jarige melkhandelaar M A de Groot Thomas a Kempisweg 27 A die ruzie had met de 46-jarige Poolse elektricien M W De elektricien was Icwaad geworden op de melkhandelaar omdat deze de gewoonte heeft zijn klanten er met een toeter op attent te maken dat ztj melk kunnen halen Htj wilde de melkhandelaar met een hamer op zijn hoofd slaan maar de heer De Groot ontweek de slag M W ging daarop zijn huis binnen en kwam terug met een stuk ijzer waarmee hij de melk handelaar te lijf wilde gaan Deze wist de slag te ontwijken maar het stuk ijzer raakte het meisje dat stond toe te kijken Ingrid is door haar moeder naar het ziekenhuis gebracht waar zij werd verbonden Zowel de heer De Groot als mevrouw Simons hebben bij de politie aangifte gedaan van mishandeling Geringe buit bij vier inbraken ADVERTENTIEJ Exceptionele Veiling van PERZISCHE TAPIJTEN D C LEEK - DUTCH EAST INDIA CARPET WHOLESALERS • kantoor houdende in hef Noordeinde 148 te Den Haag telefoon 070-605284 veilt op last van SHERKAT SAHAMI ABAD te TEHERAN exporteurs teneinde aan dwingende financiële eisen te kunnen voldoen zijn gehele voorraad PERZISCHE TAPIJTEN die bestaat uit vele uitgezochte exemplaren van de fijnste kvi^aliteit Hier is de gelegenheid om tegen een ongelofelijk lage prijs een GEGARANDEERD ECHT HANDGEKNOOPT PERZISCH TAPIJT te ver werven Bij ieder tapijt een gewaarmerkt CERTIFICAAT van ORIGINE De veiling vindt plaats in de HANDELSBEURS Mariaplaats 13 te Utrecht op DINSDAG 23 MEI des middags om f4 uur t.o.v Deur waarder R Muller te UTRECHT ADVERTENTIEJ Lucas Bolwerk 13 Utrecht — Telefoon 030 - 14931 fq..BUHL£P vraagt voor spoedige indiensttreding • KAPPERS(STERS LEERLING-KAPPERS(STERS inniMiniHiHiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Utrechtse prediklieurten niiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii CVan een onzer verslaggevers UTRECHT — De oude spoorbrug over het Arasterdam-Rynkanaal in de lön Utrecht-Amsterdam wordt morgen weggehaald Twee bokken de Simson en de AtJas zullen de twee ïüllggers stuk voor stuk oppakken en naar het Uraniumkanaal slepen waar ze in afwachting van verdere sloop op de kant worden gezet Hoewel de scJieepvaart rekening moet houden met een stremming van ' s ochtends vier uur tot ' s avonds acht uur vertvacht Rijkswaterstaat dat al in de middag het hele karwei klaar komt In de afgelopen weken Is de brug voor een groot deel ont takeld en vrügemaafct vae de land hoofden zodat als morgenochtend om vier uur de laatste fase van de vervanging van de oude Demka brug begint er weinig meer over is dan de zöliggers die door de twee middelzware drijvende boicken in hun geheel worden opgehe sen en versleept Voor de scheepvaart in het Am - sterdam Rijnkanaal betekent de ver wijdering van de oude Demkabrug het eerste praktische resultaat van de jaren geleden begonnen spoor brugvemleuwingen Doordat de Demkabrug de middelste is van drie spoorbruggen die vernieuwd wor den heeft de scheepvaart van de twee meter hogere doorvaartope ning van de nieuwe Demkabrug nog niet het volle profijt Dat komt pas als over een paar jaar ook de brug in de spoorlijn richting Vleuten en de spoorbrug bij Weesp vernieuwd zljn Voorlopig sohuUt de winst bij Utrecht in de mogelijkheid eindelijk de flessehals te verwijden die het Am - Hond mishandeld Magazijnbediende veroordeeld Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Vrijdag stond voor de Utrechtse politierechter mr P J Klaver de 34-jarige magazijnbedien de G A van W uit Amersfoort te recht wegens dierenmishandeling in Amersfoort Hy werd veroordeeld tot ec.i boete van ƒ 100 en drie dagen gevangenisstraf voorwaardelijk De zaak draaide om een klein hond je dat zyn baas de magazijnbedien de was gevolgd toen deze op bezoek ging bij zijn zuster Een jongen en een meisje die juist het flatgebouw waar de zuster van de verdachte woonde verlieten bemerkten het jankende hondje Omdat het slecht weer was belden zij aan bij de flat waar ze de magazijnhediende zagen binnengaan Zijn zuster deed open maar zei dat die hond niet binnen mocht Toen verdachte dat hoorde rende iiij naar buiten en smeet het dier dat inmiddels tot de derde etage was doorgedrongen naar beneden De hond liep een versplinterde voorpoot op en raakte bewusteloos De man kwam naar beneden om de hond te halen maar et i agent hield hem aan De officier van justitie mr F G Wüstenberg vond deze misliandeling een bijzonder minne en laffe daad Hij vorderde een boete van ƒ IOC Mr P J Klaver legde behalve de boete ook drie dagen voorwaardelijke ge vangenisstraf op ADVERTENTIE Wüm^smt eêm Ned Herv Gcm Utrecht — Domkerk Domplein 8 uur ds C C G Visser en 10.30 uur ds Gerssen 19 uur ds Groe nenberg Janskerk Janskerkhof 10.30 uur ds Hasselaar Jacoblkerk bij Vreeburg 10 uur ds Warners en 17 uur ds W Ch Hovlus Buurkerk Steenweg 10.30 uur ds Van der Werf Nicolaikerk bij Tvvljnstraat 10 uur ds KooI ^ Nieuwe Kerk BoUenhofsestraat 138 10 uur ds De Bruïne en 17 uur mej In der Maör Oranjekerk to Jullanapark 10.30 uur ds Brinkman en 17 uur ds Van Ginkel Vredeskerk Kanaalstraat 10 uur ds Barbas en 17 uur ds Gerbrandy Julianakerk Rijnlaan 10 uur ds Bout Wilhelminapark Hobbemastraat 10 u ds A de Vries Willem de Zwljgerkerk Tuindorp 10.30 uur ds Van Endt Marcuskerk ' t Goylaan 10 uur prof dr G P V Itterson Mattheuskerk H v Tussenbroek 10.30 uur ds Jens Mariëndaal Pr Bemhardlaan 10 uur ds Greive Lucaskerk Bemadottelaan 10.30 uur ds L de Hu Triumfatorkerk 9 uur ds L de Ru Johanneskerk 10.30 uur ds W van Beem Fliednerzaal Huize Swellengrebel 10 uur ds Blok Ned herv kerk - Oud Zullen 10.30 uur ds Voorsteegh Ver gebouw Daalseweg 9 uur ds Voor steegh Kapel Com Roobolstraat 10 uur dhr C Witte Geref kerk — Oosterkerk 10 uur ds Strtfker en 17 uur ds Goeman Tuindorpkerk 10 uur ds Slerink en 17 uur ds Strflker Johanneskerk 9 uur ds Goeman en 17 uur ds Sierink sterdam-Rijnkanaal ter hoogte van Demka vertoont Behalve dat de ka naalinsnoering opgeheven wordt kan ook de scherpe knik in het ka naal nu een veel vloeiender verloop krijgen Het maken van de nieuwe boord voorziening is aanbesteed Verwacht mag worden dat met dit deel van de kanaalverbreding binnenkort be gonnen zal worden De doorvaartbreedte op de plaats van de oude Demkabrug is 40 me ter Dat is anno 1967 veel te weinig maar toen in 1890 de brug werd ge bouwd was het een voorbeeld van royale opzet Bij een bodembreedte van 20 meter had het toenmalige Merwedekanaal in het algemeen een spiegelbreedte van 30 meter E J * Oldenhof gehuldigd Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Vele woorden van waardering heeft vrijdag de heer E J Oldenhof opzichter-C van de gemeentelijke dienst voor openbare werken te horen gekregen in ver band met zijn zilveren ambtsjubi leum De heer Oldenhof die Koningin Wilhelminalaan 11 in Transwijk op het Kanaleneiland woont is bekend als opzichter bü tal van restauraties ö.a aan werfmuren in verband met monumentenzorg Hoofddirecteur J H Hogendoom stelde zijn kwali teiten van de jubilaris in het licht en overhandigde namens de ge meente een oorkonde en uit naam van het personeel een geschenk onder couvert In de namiddag ontvingen de heer en mevrouw Oldenhof in de vrien denkring van naaste medewerkers in het gebouw Lange Nieuwstraat van de afdeling monumentenzorg nog menige gelukwens AÜVBRTE-NTIE mmmmascot De familie Van Drielen Gasthuis straat 6 in Utrecht -^ ond vrijdag 19 mei een Schotse collie Het is ' n reu van ongeveer anderhalf jaar Vrijdag 19 mei is de bruinwitte Schotse coUie van de heer Her ber Adriaanstraat 57 te Utrecht weggelopen Het dier — een reu — is tien maanden oud en heeft een plekje nieuw haar op de rug Omstreeks 10 mei is weggelopen een Cypers katertje zonder wit Het één jaar oude dier is eigendom van mevrouw Van der Belt Lijserstraat 19 te Utrecht Het bruine gladharige hondje van de familie Koenheim Polderstraat 28 te Utrecht telefoon 24759 is op 19 mei laat in de avond weggelo pen Het hondje is een vijf jaar oude reu met een groene halsband en een krulstaart Woensdag 17 mei is btj de fa milie Van de Boogaard Morelstraat 38 te Utrecht een bruin pinchertje aangelopen Een ongeveer acht weken oud Cy pers katje met een witte streep op de neus een witte bef en witte voe ten is donderdag 18 mei aangelo pen bii mevrouw Martens Nieuw lichtstraat 45 te Utrecht telefoon 40404 Het katje is op 20 mei naar het asiel gebracht Westerkerk 9 uur ds Leuters en 17 uur ds Warner Pniëlkerk 10 uur ds Warner en 17 uur ds Leuters Lucaskerk 9 uur ds Meynen en 17 uur ds Van Oeveren Triumfatorkerk 10.30 uur ds Van Oeve ren en 17 uur ds Meynen Noorderkerk 10 uur ds Dijkstra en 17 u ds V d Spek Bethelkerk 10 uur ds v d Spek en 17 uur ds Dijkstra Zuiderkerk 10 uur ds Schut en 19 uurds Helnen Maranathakerk 10 uur ds Heinen en 17 uur ds Siertsema Immanuelkerk 10.30 uur Bijzondere dienst Ds R Siertsema organist H Seidenthuis Koor zingt o.l.v de heer Kapteyn 17 uur ds Schut Geref kerk vrügcm — Jeruzalem kerk Troosterlaan 9.30 uur ds W G Visser en 16.30 uur prof C Veenhof Rehobothkerk Tolsteegplantsoen 9.30 uur prof C Veenhof en 16.30 uur ds W G Visser Opstandingskerk R v d Hamkade 9.30 en 16.30 uur ds M J C Blok Chr geref kerk — Wittevrouwensingel 33 10 en 17 uur ds W v ' t Spijker idem Gebouw Waalstraat 81 10 uur lees dlenst en 15 uur ds W v ' t Spijker Chr Geref kerk — Adrlaan v Ber genstraat 10 uur leesdlenst en 17 uur ds G Bauw Eemdljk Oiid Kath Parochies — St Gertrudls Wiliemsplantsoen 2 8.10 uur hoogmis en 18.30 uur vesper St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 uur vesper met avondge bed zondag 8.10 uur hoogmis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 8.10 uur hoogmis en 18.30 uur vesper Holy Trinity Church — 9.15 uur holy communion 10.30 uur mattins 11.45 uur holy communion en 19.30 uur evensong Eglise Wallonne — 11 h pasteur J M Charensol Vröe Evang Gem — Boothstraat 7 10 en 19 uur ds H Raven Te veel lange teksten voor de cartoons UTRECHT — Voor de tweede car toon die In het kader van de prijs - vraag reinigingsactie is geplaatst bekroonde de jury de inzending van C J Ziermans Laan van Engels wier 7 met de eerste prijs Hij be dacht het onderschrift „ komt in niemands kraam te pas " en ont vangt hiervoor ƒ 50 De tweede prijs werd toegekend aan A de Groot jr Mr Treub straat 15 met de tekst was de reiningingscontroleur nu maar hier " waarvoor hij ƒ 25 ontvangt W Kooistra Spaarnestraat 61 won ƒ 10 met het vierregelig onder schrift lekker gegeten?/Niets ver geten / Lees dan eens goed,/hoe ' t moet " In totaal ontving de jury 392 tek sten vorige keer 355 die werden ingezonden door 249 personen vo rige keer 188 De jury had het nog moeilijker dan de vorige keer om uit de grote hoeveelheid inzen dingen drie te bekronen niet van wege het aantal teksten maar om dat er vele zo lang waren De organisatoren van de prijs vraag overwegen om bij de vier volgende rondes van de cartoon prijsvraag de lengte van de in te Verbetering van camping Johannapolder Van onze raadsverslaggever UTRECHT — Het lid van de PvdA in de gemeenteraad mevrouw J M Donia-Brugman heeft het college van B en W schriftelijk gevraagd mede werking te verlenen bij het aanbren gen van verbeteringen op de camping in de Johannapolder Naar aanleiding van het feit dat de ANWB de bondserkenning heeft ingetrokken omdat de camping niet voldoet aan de daaraan te stellen hy giënische eisen vraagt zij het college of het juist is dat de eigenaar betere voorzieningen wil treffen Zo ja wil het college daaraan dan zijn mede werldng verlenen Mocht de eige naar echter in gebreke blijven willen B en W dan zelf de nodige voorzie ningen tot verbetering treffen Verder geeft zij het college in over weging de ontsierende opstallen van de camping te doen verwijderen zo dat de kampeergelegenheid de toets der kritiek kan doorstaan Gi'aag zou zij zien dat bedoelde vei beteringen nog voor de zomer zullen worden ge realiseerd Anti-vuilactie in Hoograven UTRECHT — Zaterdag 17 juni be gint de tiende wijkweek van de vereniging Hoogravens Belang die dertig jaar bestaat Aan deze week voegt de wijkvereniging een anti vuilactie toe inhakend op de ge meentelijke actie Houdt uw stad schoon Wethouder W J Vergeer van be drijven zal om 10.30 uur de wijk week en anti-vuilactie openen op een bijeenkomst in het Marcuscen trum Vrue Evang ' gem — Lutherkapel 9.30 en 17.30 uur ds J Hamers Evang Luth Gem — Lutherkapel Cel siuslaan 11 uur ds K E E Heintze Kerk Hamburgerstraat 9 10.30 uur ds C C G Visser Wartburgkapel Kennedylaan 16 10.30 u dhr J K Schendelaar Wijklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 uur kinderkerk Doopsgez gem — 10.30 uur ds M J " V Hamel Remonstrants geref gem — Geerte kerk 1Ö.30 uur ds J G Paardekooper Ked Prot Bond en Vrüz Herv — Leeuwenberghkerk 10.15 uur prof dr M A Beek Baptistengem Silo — Herenstraat 36 10.45 uur ds J Reiling 19.30 uur zang dienst Kapel Daelwljcldaan 3 Zuilen 9.30 u ds J Reiling Jeugdzaal Silo 19.30 uur jeugddienst Geref gem — Catharljnekade 10.30 en 17 uur ds C Harinck Volle Bvang Gem Pinkstergem — L Nieuwstraat 2 diensten om 10 en 19.30 uur Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 11 uur mevr T Bosman Schurlnk Ned Ver v Spiritisten — Harmonia Ambachtstraat 12 10.30 uur dhr Ph J V Lieshout Jehova's Getuigen — Loeft Berchma kerstraat 18 bis samenkomsten te 16 uur Van Heutzstraat 2a 15.30 en 16.30 uur Joh Uitenbogaertstr 32 bis 16 en 19 u Clubhuis Margaretha Heycopstraat 15.30 16.30 en 16,30-17,30 uur Villandry 60 jaar oud UTRE(3HT — Herstellingsoord Vil landry een vereniging van spoor - tram - en buspersoneel die in Nij megen enige herstellingsoorden ex ploiteert gaat 21 augustus het zes tigjarig bestaan vieren De vereniging die reeds een aan tal jaren rond twintigduizend le den telt hield vrijdag in het N.V Huis de jaarvergadering Besluiten van ingrijpende aard ziin er niet genomen Gesteld werd dat het bestuur zal blijven streven naar een optimale benutting die Villandry op het gebied van de ge zondheidszorg aan het personeel van de vervoersbedrijven heeft te bieden BEZICHTIGING ZATERDAGAVOND ZONDAG MAANDAG DINSDAG Catalogus gratis aan de zaal Het Rozekruisers Genootschap — Munt straat 3 geen dienst Nieuw-Apostolische kerk — Gebouw Ire ne Keistraat 2 9.30 en 16 uur Werner Helmichstraat 3 9.30 en 16 uur Gebouw Hogere Zeevaartschool Jutfase weg 5 9.30 en 16 uur Woensag 20 uur Keistraat 2 en Jutfase weg 5 donderdag W Helmichstraat 3 Volle Bvangeliezending — Casino Paar denveld 10 uur de heer J Maasbach Leger des Heils William Booth — L Nieuwstraat 48 10 uur Heiligingssamen komst en 19.30 uur Verlossingssamen komst Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 u Heiligingsdienst en 18.45 uur Openiuchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk 19.30 uur Verlossingsmeeting Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur erediensten Ond Geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur ds Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Ridderhofstad 2 10 en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergaderirfff van Gelovigen — Breed straat 22 10 uur eredienst en 17 uur be diening des woords donderdag 20 uur bidstond Vrije Kath kerk — Herenstraat 27 10.30 uur dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 iedere zondag 9.30 uur Nederl dienst ledere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelse dienst iedere Ie woensdag v d maand 20 uur getulgenisdlenst Volle Evang Gem — Driebergen Ge-vatohal 10 uur dhr H Blankenspoor Hoofdman pleegde al 32 diefstallen Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Vier verdachten die eind december begin januari in verschillende combinaties een res pectabel aantal inbraken en dief stallen pleegden stonden vrijdag middag voor de Utrechtse recht bank Het waren de 22-jarige voeger H H de 20-jarige kelner W van R de 19 jarige koopman P C en de 20-jarige glazenwasser A V allen uit Utrecht H was bij alle gepleegde inbra ken betrokken Met C en Van R pleegde bij een inbraak bü een benzinestation aan de Utrechtseweg in Vleuten Dit gebeurde in decem ber van het vorig jaar de buit be stond uit 500 wedstrijdbenzinebon nen en een autoband Twee weken later op 3 januari reed H er weer heen om te zien of er nu wat meer te halen viel Nu was hij in gezel schap van Van R Weer vonden zij alleen waardebonnen Bij deze in braak is getracht een televisietoes tel mee te nemen Dit viel stuk waarna het in de sloot is gegooid Dezelfde avond haalden zij nog uit een automaat in Vleuten tien tallen pakjes sigaretten Waarom dit alles vroeg de president mr M B van de Werk „ We hadden geld nodig " was de unanieme verkla ring van de verdachten Geld voor namelijk om drank te kunnen be talen Een diefstal die H pleegde in gezelschap van C en de glazen wasser V bracht ƒ 921 op Het geld ging nog diezelfde nacht op aan het nachüeven in Amsterdam Het drietal had voor deze inbraak de groothandel Schellen aan de Bilt straat in Utrecht uitgezocht Via een muur op een schoolplein klommen zij in de achtertuin van het gebouw waarbij C voor ƒ 50 op de uitkijk stond Behalve het geld stalen H en V tientallen horloges stopwat ches ringen en wekkers Een deel hiervan is in een Amsterdams café verkocht H stond nog apart terecht voor diefstal van een fiets en een doos met dopsleutels Mr van de Werk vroeg H hoeveel diefstallen hii eigenlijk in totaal op zijn geweten had H dacht na Tweeëndertig edelachtbare " be kende hij Zijn maten waren iets minder vaak met de justitie in aan raking geweest hoewel allen een strafblad hadden De officier van justitie eiste te - KERK en SCHOOI Ned Herv kerk Beroepen te Varsseveld 3e pred pi H J Belier te Maasdük — te Hontenisse-Hulst toez mej H B de Meeling vic te Zuidzande — te Nijkerk buitengew in wording J Dol godsdienstlereer woonachtig te Smilde Aangenomen naar Hoorsterzwaag G Wassenaar te Hilversum — naar Medemblik J L Meesters te Kam pen MEI van 18 uur - 22 uur MEI van 10 uur • 22 uur MEI van 10 uur • 22 uur MEI van 10 uur - 13 uur Herst Apost Zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 uur diensten Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 aanstaande zater dag 9.45 10.45 uur Bijbelstudie aanslui tend eredienst Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr v d Heiligen der laatste dagen — Mag dalenastraat 14 bis 17 uur dienst The Bethel Pentecostal Temple Inc Pinkstergem — Zondag Waterstraat 10.30 uur eredienst vrijdag Spinoza plantsoen 18 20 uur bijbellezing de heer C J E Theys Gemeente van Christus — Bem Weerd O.Z 31 erediensten 9.30 en 19.30 u Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der laatste dagen — 17 uur avond maalsvergadering op de eerste zondag van de maand 11.45 u vasten - en getui genisvergadering 17 uur avondvergade ring B.K diensten — H Aloysius Adr van Ostadelaan 4 zaterdag 18 zondag 7.30 9 10.15 11.45 en 17.30 uur St Antonlus Kanaalstraat 200 zater dag 19 zondag 8.45 10 H 11.30 en 17.30 uur St Augustinus Oudegracht 69 zater dag 19 zondag 7 8 9 10 H 11.30 en 19 uur H Bernardus Cammlnghaplantsoen 18 zaterdag 19.30 zondag 8.30 10 11.30 en 17.30 uur H Catharina Nieuwegracht 81 zater dag 19.15 zondag 8.30 9.45 10.45 en 12.30 uur Christus Koning Marshalllaan 141 za terdag 19 zondag 8.30 0 11.15 en 19 u St Dominicus Palestrinastraat 1 za terdag 19.15 zondag 7.30 9 10.30 H 12 en 18 uur Emmaus Donaudreef 53 8.30 9.26 en 11 H Gerardus Majella Vleutenseweg 517 zaterdag 19 zondag 9.15 10.30 12 en 19 uur St Gertrudls Amaliadwarsstraat 2b zaterdag 19 zondag 8.10 H 11.45 en 17.45 uur H Hart van Jezus Oudwijk 21 zater - gen H voor de diefstal van de fiets en de inbraak bü Schellen een ge vangenisstraf van zes maanden Ook C hoorde wegens deze in braak zes maanden tegen zich ei sen Twaalf maanden met aftrek waar van twee voorwaardelijk en een voor waardelijke ter beschikkingstelling eiste de officier tegen H voor de overige inbraken in vereniging ge pleegd C hoorde voor deze inbraken twaalf maanden met aftrek tegen zich eisen waarvan twee voorwaar delijk Tegen Van R en V eiste mr Von Meyenfeldt twaalf maanden zonder aftrek waarvan twee voor waardelijk De rechtbank zal in al deze zaken vrijdag 2 juni vonnis wijzen Metaalbewerker krijgt een hersenschudding Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — De 62-jarige Utrechtse metaalbewerker H Spies heeft vrij dagmiddag omstreeks 6 uur een zware hersenschudding opgelopen biJ een aanrijding De man stak op de kruising Van Hoomekade-Ma > nixlaan volgens de politie plotseling met zijn fiets de rijweg over vlak voor een vrachtauto De negentien jarige chauffeur W H B uit Woer den kon een aanrijding niet meer vermijden en de Utrechter viel HiJ is naar het Academisch Ziekenhuis gebracht De politie verzoekt eventuele ge tuigen VEui dit ongeluk zich te mel den op het hoofdbureau van politie aan het Paardenveld Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Bij een inbraak in het kantoor van het zwembad De Liesbos aan de Zeehaenkade zijn 53 abonnementen twee gulden tele foongeld en ƒ 25 — kleingeld ge stolen De inbrekers hebben de ruit van het loketraampje vernield waarna zij naar binnen klommen In het vertrek werden alle kasten en laden doorzocht Uit een sigaret tenblikje werd het geld gestolen De gestolen abonnementen be staan uit 16 seizoensabonnementen nummer 64 tot en met 81 elk ter waarde van ƒ 12 17 abonnementen nummer 238 tot en met 254 van ƒ 7 en 20 abonnementen 169 tot en met 188 van ƒ 6 De inbraak is ge pleegd in de nacht van donderdag op vrijdag zo meldt de politie heden In dezelfde nacht zijn nog drie in braken gepleegd Bij Stigter en Mes semaeckers NV aan de Australië laan 6 is uit een metalen geldkist on geveer ƒ 20 gestolen De inbrekers zijn binnen gekomen door een glas ruit uit de spanning van de achter deur te halen De ruit en de losge sohroefde sponningen werden netjes naast de deur gezet Het hele gebouw werd doorzocht en uit het opengebroken bureau van de cassière werd de geldkist gestolen Deze is met behulp van een schaar en ' n schroevendraaier opengescheurd Bovendien werd uit een niet afgeslo ten bureaulade een doublé polshorlo ge gestolen Expositie in etalage van oud^archief UTRECHT — Van de kleine expo sitie die donderdag in ' t stadhuis was ingericht bij gelegenheid van de 4.000ste raadsvergadering wordt het grootste deel overgebracht naar de etalage van het oud-au-chief van de Voorstraat 5 Daar zal het gedu rende enkele weken te bezichtigen ztjn dag 19 zondag 9 10.30 KI Stichts da meskoor zingt o.l.v mevr v Werff-Loes 12 en 19 uur H Isidorus Van Bljnkershoeklaan 36 zaterdag 19 zondag 8 9.30 H 11 en 18 uur H Jacobus Prins Bemhardplein 40 za terdag 19 zondag 7.30 8.45 10 en 11.45 uur H Johannes de Doper Plettenburgplant soen zaterdag 19 zondag 8.45 9.30 11.30 en 17.30 uur St Joseph Draalweg 42 zaterdag 19 zondag 8 9 H 10.15 11.15 12.15 en 19.30 uur St Ludgerus Amsterdamsestraatweg 575 zaterdag 19 zondag 7.30 8.30 9.30 H 11 12 en 20 uur St Martlnus Oudegracht 403 zaterdag zie parochie St Catharina zondag 8.30 10 11.30 en 17.30 uur St Monica Oudenoord 4 zaterdag 19 zondag 7,45 9 10 H 11.30 12.30 en 18 uur H Nlcolaas Boerhaavepleln 2 zater dag 19 zondag 7.30 8.45 10 H 11.30 en 18 uur 0,L Vrouw van Goede Raad Bosboom Toussalntstraat 18 zaterdag 19 zondag 8,30 10 11,30 en 18 uur O L Vrouw ten Hemelopneming Bilt straat 121 zaterdag 19.15 zondag 8 10 H 12 en 18 uur St Paulus Linnaeuslaan 4 zaterdag 19 zondag 7.30 9 H 10.30 en 11.45 uur St Salvator Pionstraat 1 zaterdag 19 zondag 7.30 8.45 10 11.30 en 18 uur Wederkomst des Heren Marco Polo laan 116 zaterdag 19 zondag 8.15 10 H 11.30 en 18.30 uur Religieuze Broederschap Nieuw Leven Verenigingsgebouw Wattlaan geen dienst Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 uur Helilgingssamenkomst 18,30 uur muziek van korpszaal 19,30 uur verlossingssamenkomst Buitenpost Overveoht Wolgadreef 12 u Jeugdsamenkomst MEJUFFROUW M BOOT Ade nauerlaan 72 te Utrecht is on derscheiden met de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in brons Mr M A O Baats van de afdeling al gemene zaken van de gemeente secretarie heeft haar de ver sierselen behorende bij deze on derscheiding uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Mejuffrouw Boot werkt al iS jaar als huis houdster bij de Nederlandse Christelijke Agrarische Bedrijfs bond Mauritsstraat 45 Zij is daar zeventien jaar oud op 1 mei 1924 in dienst getreden In de direotiekeet van Bredero's Bouwbedrijf Nederland NV op het terrein van het homoepatisoh zieken huis Oudenrijn aan de Van Heuven CSoedhartlaan is tien gulden gestolen alsmede voor ƒ 70 aan piostzegels - twee pakjes sigaretten een vulpeii set ' en enkele ballpoints Bij een inbraak in een autonio bielherstelbedrijf van W Terstee gen Ravellaan 211 hebben inbre kers een afgesloten raam met be hulp van een schroevedraaier open gestoken In ' t gebouw werden alle kasten en laden doorzocht en uit het bureau van de boekhouder werd een geldkist gehaald Deze is met behulp van een nijptang openge scheurd De nijptang en de schroevedraaier bleken afkomstig te ziJn uit een ge reedschapskistje dat de inbrekers gestolen hebben uit een in aanbouw zijnde flat in de buurt van de Ravel laan ADVERTENTIE DIKKE DEUR BIJ 0^5 ^^/ Beschermde vogels in beslag genomen Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — In een huis aan de Vinkenkade hebben politiemensen van de afdeling bijzondere wetten een twintigtal kwartels in beslag ge nomen De beschermde vogels za ten in een hok op de binnenplaats van het huis Drie kwartels waren dood De vogels zijn in overleg met de officier van justitie in vrijheid ge steld in de bossen van Oud Amelis-weerd Tegen de bewoner van het huis zal procesverbaal worden op gemaakt ADVERTENTIEJ KENNISGEVINGEN Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat van 22 mei tot 22 juni 1967 ten provinciehuize ka mer 301 ter inzage ligt ' n aanvraag van het gemeentebestuur van Vleu ten-De Meem ter verkrijging van een ontheffing Ingevolge de Verordening waterverontreiniging Utrecht voor het aanleggen en hebben van werken dienende voor de afvoer van afvalwater naar de in de vo rengenoemde gemeente aanwezige rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Zandweg te De Meem Eventuele bezwaren tegen het ver lenen van de gevraagde ontheffing kunnen vóór 22 juni 1967 schriftelijk worden gericht aan gedeputeerde staten van Utrecht Achter St Pie ter 20 te Utrecht Zij die schrifte lijk bezwaren indienen kunnen ver zoeken in de gelegenheid te wor den gesteld hun bezwaren monde ling toe te lichten Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden dat de wethouders V d Vlist en Looten verhinderd zijn maandagmorgen 22 med a.s spreek uur te houden ADVERTENTIE NIJOÖKmBIJö ^^^^?/ 91 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 20 MEI 1967 5 Weens muziekfestival in teken van de Donau-buren fiiï-^SA-;wMïïïW;W;i - OVER HET PARODISTISCHE feestconcert in De Doelen dit in de zaal zitten of voor het hoUeboUegriJsglas van de televisie maak toch wel enig verschil uit Wie in de zaal zat in wandelkostuum of iets dergelijks een beetje opgeprikt in een nogal deftig-feestelijke omgeving op rijen in gezelschap van muziekgenieters mocht lachen sterker nog hij mocht het befaamde stadionlied over Piet Hein mee zingen en hi ] had dus een bijzonder plezierige avond in De Doelen Alle grotere en kleinere grappen die hij in de loop der jaren allengs had zitten verzinnen tijdens concerten die hem niet zo vreselijk ver mochten te boeien werden nu door vaklui in dat genre daadwerkelijk bedreven en als klap op de vuur - pijl kwam staatsgrappenmaker Toon Hermans nog even het or -' kest dirigeren op die leutige be schaafd blijvende manier die na ieder grapje weer extra werd onderstreept doordat Jiij er zelf ook hartelijk om bleek te moeten lachen Is het wonder dat de bezoeker zich kostelijk vermaakt heeft bij dat parodistische feest concert Meer zelfs nog dan ik mij vermaakt heb ouderwets onderuit gezakt voor het scherm in deze omgeving verwend met honderd grappen per avond en met in het achterhoofd nog steeds de burleske manier waarop Johnny Kraaykamp in Een Paar Apart Prokoöefs Peter en de Wolf dirigeerde Is het wonder DE NCRV VERVOLGDE de nieuwe serie over de handelingen van Christus ' apostelen Een goede aankoop niet alleen wegens het ondei werp maar ook door de manier waarop Er is natuurlijk sprake van versimpeling eigenlijk zijn de hoofdpersonen de adepten van Jezus een soort Ivanhoe's die niet versagen en hun rechters met open vizier en vlammende ogen tegemoettreden Maar al bij al is het toch een plezierige en aanvaardbare manier van bijbelles geven Respect verdient ook de zorgvuldige wijze waarop Attentie de proble men op de Antillen in een uitzending van drie kwartier heeft behan deld De verkiezingen maar vooral de voedselproblemen met alles daaromheen stonden in het middelpunt Daarbij werd niet geschroomd een officieel regeringsrapport waarin betoogd werd dat het wel mee viel met de aan hongersnood grenzende situatie in vele gezinnen in ernstige twijfel te trekken door vier tegengestelde meningen te laten horen en een interview met een kind dat vertelde niet iedere dag brood mee naar school te krijgen omdat het geld daarvoor ontbrak BELICHTTE ATTENTIE dus de problemen en noden van een hele bevolkingsgroep in Een Mens is maar een Mens was alle aan dacht gericht op Henk Ladiges gescheiden veertig jaar werkzaam bij de spoorwegen Wat onderscheidde hem van duizenden andere mensen die nooit op de televisie komen Ik vermoed niets en dat dat juist de reden is geweest om Henk ' Ladiges een keer op het scherm te brengen als vertegenwoordiger van wat wel eens de gewone man ' wordt genoemd Waarom ook niet voor een keertje was mijn eerste gedachte en mijn tweede was maar waarom zo lang 25 minuten achter elkaar door Nico Scheépmakev ^»»***%%»»*»»%%*^%»»»»< V.l.n.r de dirigenten Karl Bohm Leonard Bernstein en Rafael Kubelik Zij vertegenwoordigen een gedeelte van het westerse element op het Weense muziekfestival Wiener Festwochen dat tot 20 juni duurt Modern orgelwerk in de Nicolaïkerk AAN CATHY BERBERIAN ook wel ' de Callas van de avant-garde ' genoemd is het Signalement gewijd dat de VARA-tv zondagavond via Nederland 1 uitzendt Zij zal onder meer haar eigen Stripsody zingen die gebaseerd is op de stripklanken van b.v The Peanuts en de herkenningsmelodie van Batman Wereld-televisie via kunstmanen Canadese triomf voor Concertgebouworkest >%%»»^^^^^^»»*»%»^» >»^»»» i Janacek met vier werken aanwezig Van onze correspondent WENEN — Het festlvalverschün sel heeft zich weer van Europa meester gemaakt De serie werd geopend met het „ Paasfestival " in Salzburg onder leiding van Von Karajan en op 12 mei begon reeds de hoofdstad van Tsjechoslowakije niet de traditionele „ Muzikale len te van Praag " Daarop zgn de Wiener festwochen " gevolgd die tot 20 juni zullen duren Ofschoon de directie in Wenen ook vroeger wel solisten en orkesten uit de ronimunistische nabuurlanden had uitgenodigd heeft zij nu hele ope ra en balletenserables alsmede or kesten uit Tsjechoslowakye Hon garije en Joegoslavië volgens een vast plan weten te winnen Daarom staat het Weense festi val in het teken van naburen aan de Donau " Natuurlijk heeft men ook kunstenaars uit het westen uit genodigd maar de nadruk li ^ nu toch heel sterk op de oostelijke landen omdat men door nauwere en intensieve culturele samenwer king ook wil bijdragen tot een be tere politieke verstandhouding Bo vendien grijpt Wenen hiermee op een oude traditie terug vooral ten aanzien van Boedapest omdat de muzikale uitwisseling tussen deze twee steden reeds uit de tijd van de monarchie dateert en sinds de eerste wereldoorlog gehandhaafd bleef In de keuze van hun reper toire vertonen de drie nabuursta ten een gelijke tendens ze treden namelijk niet op met de algemeen bekende routine opera's maar brengen werken ten gehore die de uitdrukking zijn van de eigen na tionale muziek en die ook in de vertolking een eigen stijl vertonen Ballet Hongarije vraagt in de eerste plaats de aandacht voor de twee grootmeesters Bartók en Kodaly waarbij de nadruk op het ballet valt De balletkunst heeft onder de Invloed van het Bolsjoi-theater en onder leiding van enkele voortref felijke Russische choreografen een hoge vlucht genomen in Boedapest voornamelijk ook toen de Hongaar A von Müoss daar de vrije hand kreeg Men herkent zijn stijl nog altijd in de Hongaarse choreogra fie ofschoon Miloss intussen al lange tijd in Wenen heeft gewerkt on nu aan de opera van Parijs ver bonden is Het ensemble van Boe dapest voert in Wenen o.a de volgen de werken op Het houten beeld van de prins " en de meer bekende Wonderlijke mamdarijn " Als dirigent treedt de bekende Ferencsik op Van Kodaly wordt in Oostenrijk voor de eerste maal op gevoerd De spinkamer Li Zeven burgen " gevolgd door een ballet van Kodaly De opera Bloedbrui loft " van Szokolay werd behalve in Wuppertal nog niet in het westen opgevoerd De componist werd hier toe geïnspireerd door het bekende drama van Garcia Lorca terwijl hij voor zijn muziek folkloristische motieven verwerkte De opvoering in Wenen door het ensemble van Boedapest is een evenement Grote Tsjechen In tegenstelling tot Hongarije was het culturele contact tussen Wenen en Praag in het verleden veel zwak ker Het is namelijk 75 jaar gele den dat de opera van Praag als en semble in Wenen is opgetreden Dit gemis wil men nu weer goed maken door werken van drie grote Tsjechische componisten op te voe ren ADVERTENTIE 9999999 Balatred T.YInfomatie Balatred „ vinyl-op-vilt " heeft de praktische voordelen van harde vloerbedekking plusdebehage lijke eigenschappen van zacht tapijt '' t Is slijtvast vinyl op verend vilt Uw woninginrichter levert het in banen van 200 cm breed In vijf kwaliteiten van ƒ 9,25 tot ƒ 13,50 per vierkante meter Zeven heel mooie heel gezellige dessins en vele vele prachtige kleuren Ja - u kunt mooi com bineren met Balatred Koop het nu U heeft er jaren plezier van Balatred vanaTond op uw T.V Ned n na het nieuws van 20.00 n BALATRED Een produkt van Balamundi Nederland N.V - Huizen N JEï •^ liïïlFntred VINYL VUOeRBEOEKKINO Vooreerst de algemeen bekende populaire opera van Smetana De verkochte bruid " die door Kromb holc een van de beste musici wordt gedirigeerd Iets minder be kend is de opera „ Dalibor " van Smetana die nu ook in Wenen ten gehore wordt gebracht Het sterkst komt Janacek op de voorgrond met vier werken Uit een dodenhuis " volgens het gelijknamige boek van Dostojewski verder „ Het slimme vosje " Het geval Makropoelos " en de internationaal bekende opera „ Jenoefa " AUeen deze laatste wordt niet door het Praagse maar door het Ween se ensemble vertolkt De grote ver rassing is echter de opera Julietta " die in 1938 door Bohoeslav Martinoe werd gecomponeerd Volgens de di rigent Krombholc is dit het mooiste rijpste en meest indrukwekkende Boeiend slot van reeks concerten UTRECHT — De vier dagen van de feestelijke herdenking dat het Marcussenorgel in de Nicolaïkerk tien jaar in gebruik Is zyn voorbij Het laatste concert gisteravond bevatte de jongste orgelmuziek waaronder zelfs ' n wereldpremière De aandacht was dan ook vooral hierop gespannen Het werk van Ton Bruynèl getiteld „ Are " duurde 12 minuten en werd in opdracht van de NCBV geschreven Het vraagt behalve het orgel ook vier elektro nische klanksporen Bruynèl heeft bij het schrijven van dit werk terdege rekening gehou den met de mogelijkheden van deze Nicolai-kerk Er is weinig resonan tie in de ruimte van het gebouw zo dat de nagalm van het orgel niet de Mank van het geheel kan versto ren Veeleer is het orgel eèn leven de aanvulling op een „ prefabrica ted " elektronisch werk Dat het geheel een zeer homoge - Expositie voor hulp aan Vietnam AMSTERDAM — Op initiatief van ' t comité ' Kunstenaars helpen Viet nam ' wordt van 23 tot 27 mei in het Süudiotheater De Brakke Grond in Amsterdam een verkooptentoonstel ling van een 45-tal grafische werken foto's en plastiek gehouden De op brengst van de verkoop waarvoor 25 kunstenaars werk hebben afge staan is bestemd voor hulp aan het bevrjjdingsfront in Zuid-Vietnam De prijzen variëren van ƒ 35 — voor de foto's tot ƒ 400 — voor de grafieken De plastiek een leeuw in terra cotta moet ƒ 1500 — opbrengen De expositie loopt vooruit op een gro tere tentoonstelling die in de loop van dit jaar zal worden gehouden en waarvoor reeds negentig kunste naars hebben ingeschreven Jubileum Feike Asma MAASSLUIS — Feike Asma zal op 27 mei zijn 40-jarig jubileum als organist vieren door in de grote kerk te Maassluis een voor hem ge componeerd werk te gehore te bren gen nl Variaties op een Bach the-ma van de toonkunstenaar Paul Chr van Westering Ter gelegen heid van het jubileum zal verder een jubileum fotoboek met de titel Feike Asma worden uitgegeven Anna Blaman^prijs voorW * Wagener ROTTERDAM — De door het An jerfonds Rotterdam ingestelde Anna Blaman-prijs voor letterkunde en Hendrik Chabot prijs voor beelden de kunsten zijn voor 1967 toegewe zen aan de schrijver W A Wage ner en de beeldhouwer P A van Stuivenberg De uitreiking zal plaats vinden op donderdag 15 juni te 16.00 uur In het gebouw van de Rotter damsche kunststichting ' • ' S-HERTOGENBOSCH — Van 4 t/m 9 september wordt in de Bos sche stadsschouwburg Casino het jaarlijke internationaal vocalisten concours gehouden Op 13 september volgt dan het feestconcert m.m.v de prijswinnaars vein dit concours werk van deze Tsjechische compo nist Het thema ontleende iiij aan het gelijknamige toneelstuk van de Fransman Neveu in zijn muziek ver raadt hij weliswaar een zekere in vloed van Debussy maar als ge heel draagt het werk een alom per soonlijk stempel De hoofdfiguur is Julietta een geïdealiseerde droom gestcilte in een wereld van mensen die hun geheugen hebben verloren zodat ze geen werkelijke Julietta maar een gedroomde kennen Zo ge zien is de hier toegepaste surrea listische muziek ten volle verant woord Uit Joegoslavië treedt niet de ope ra van Belgrado maar die van Za greb op Ofschoon dit ensemble ook twee opera's opvoert concentreert het zich in Wenen toch voorname lijk op moderne folkloristisohé ballet ten Het hart van peperkoek " van ne combinatie werd was niet alleen te danken aan het gebruik van dicht op elkaar liggende toongroepen juist aangepaste registratie en goe de programmering van de toonban den maar vooral aan de combina tie van deze elementen door de com ponist die zelf de elektronische ap paratuur bediende Met belangstel ling kan men de resultaten van com posities tegemoet zien die deze Utrechtse componist binnenkort zal gaan maken in de Studio voor Elek tronische muziek van de Rijksuni versiteit De tweede belangrijke persoon van deze avond — Huub ten Hacken organist in Den Bosch — had ' t con cert geopend met een kort werk van Olivier Messiaen Tempo en regis tratie waren zoveel mogelijk aan de karakteristieke eigenschappen aan gepast hoewel eeij compositie met typisch Frans karakter als dit van Messiaen uiteraard niet klonk zoals de componist het zich moet hebben voorgesteld Het programma liet het publiek voorts nog kennis maken met een drietal eveneens eigentijdse werken waarvan slechts de „ Elementa " 1965 van EgU Hovland als een vol dragen compositie kan gelden Men hoort klanken welke tot voor kort nimmer aan het orgel werden ont lokt Het ongewone is gewoon ge worden De omkering van waarden heeft een eigen waarde gekregen Veel lof komt dan ook toe aan Huub ten Hacken die met een levendi ge vertolking deze eigentijdse taal op zijn toehoorders wist over te brengen Dat deze slechts weinig in aantal waren is jammer Het mag de organisatoren niet verhinderen eigentijdse orgelmuziek in program ma's op te nemen F.v R Agnes Spaak trouwt met regie-assistent VENCE — De Belgische filmster Agnes Spaak 23 een nichtje van de gewezen minister Paul-Henri Spaak is vandaag in het huwelijk getreden met Pierre Sciume 33 een Italiaanse regie-assistent Het paar leerde elkaar kennen tijdens het filmfestival van Cannes van vo rig jaar Van onze speciale verslaggever MONTREAL — Het Concertge bouworkest dat met drie concerten in de gloednieuwe Salie Wilfred Pel letier in Montreals uitgaanswijk rondom de Nederlandse dag acte de-prêsence geeft heeft een uitste kende pers gekregen Jacob Siskind van de Montreal Gazette schrijft dat er geen twijfel aan kan bestaan dal het orkest een « an de grootste en sembles van onze tijd is ' Het en semble heeft een warm rijk honing kleurig geluid waardoor ' t beroemd en sindsdien zo vaak geïmiteerd werd Het liet de muziek glanzen en benam soms de adem van de toehoorders de hobo-solo's in De bussy's La Mer zijn de moelltjkste van het hele repertoire maar de wijze waarop zij gisteravond werden gespeeld was zeldzaam van kwali teit Dit was groots spel in de beste orkestrale tradities ' Baranovic dan De spiegel " van de 40-jarige M Kelemen wereldpre mière 1959 in Parijs en Mensen in het hotel " van Papandopoelo een interessant ballet dat op de roman van Vicky Baum steunt en dat nu in Wenen zijn wereldpremière be leeft Dit zijn slechts een paar grepen uit het rijke programma waaruit duidelijk blijkt dat in de drie na buurstaten van Oostenrijk zowel ope ra als ballet nog altijd een natio nacil en volkskaraktervertonen Het Weense festival beperkt zich niet tot deze naburen en voert o.a ook werken van Mozart Verdi Strauss op en vooral van Haydn Orfeo ed Euridice " welke laatste opera van Haydn nu voor ' t eerst in Oos tenrijk kan worden gehoord Ook heeft men symfonische wer ken uit het westen in het program ma opgenomen waarbij o.a Bern stein Karl Böhm Kubelik Maazel als Pretre Madema en Sawallisch dirigenten optreden Maar ook bij de keuze van deze concerten staat een hoofdgedachte op de voorgrond Dit jaar wU men namelijk de bijzondere aandacht op Mahler vestigen door het vertolken van al zijn tien symfonieën en van zijn voornaamste liederen Das Lied von der Erde " Lieder eines fahrenden Gesellen " en zijn liederen uit Des Knaben Wunderhom " Mah ler is namelijk in Wenen groot ge worden en heeft als dirigent van de opera tien jaar lang het muzikale leven aldaar sterk beïnvloed Toch staat Mahler ook met Tsjechoslowa kije in verbinding want hij werd in Boheem Moravisch grensgebied geboren en Iiij heeft vooral voor zijn liederen veel motieven aan de volks liederen uit deze streek ontleend Het festival in Wenen biedt een unieke gelegenheid om in geconcen treerde vorm kennis te maken met de Slavische en Hongaarse muziek cultuur zoals deze door de eigen landgenoten wordt aangevoeld en vertolkt BBC contra Beatles4ied LONDEN — De BBC heeft de uit zendingen verboden van een lied.ie op een nieuwe grammofoonplaat van de Beatles Het liedje aldus de BBC zou niet onwelwillend staan tegenover het gebruik van verdovende middelen Het liedje A day in the life op de nieuwe Beatles-lp Sergeant Pep per's lonely hearts club band is het eerste Beatlenummer dat de BBC ooit verboden heeft In het liedje vertellen John Lennon en Paul McCartney hoe zij een bus pakken roken en gaan dromen Middeleeuwse sculptuur voor Centraal Museum UTRECHT — Het Centraal Mu seum in Utrecht heeft zijn collectie verrijkt met een zeldzaam sculptuur Het is een in eikehout gesneden groep voorstellende Anna te drieën De groep die tot een groter geheel — waarschijnlijk een altaar — moet hebben behoord is omstreeks 1500 vervaardigd door een Utrechtse beeldsnijder Het belang van deze aankoop ligt volgens de directie van het Cen traal Museum niet alleen in de hoge kwaliteit van het beeldhouwwerk maar evenzeer in het feit dat Utrechtse middeleeuwse sculptuur maar zelden op de markt verschijnt De Montreal Star plaatste de kri tiek van Eric McLean onder een drie kolomskop ' Nederlands orkest is superbe in Wereld-Festival con cert ' Deze criticus roemde de poli tiek van het Concertgebouworkest om met vaste dirigenten te werken — Bernhard Haitink is de vierde in een traditie van tachtig jaar — en hij omschreef de uitkomsten van deze stabiliteit als van vitaal belang hetgeen wordt gereflecteerd in alles wat deze musici doen Men hoort het in de schoonheid van het sna renspel en men hoort het in de moeiteloze samenwerking tussen alle delen van het orkest Er zijn andere orkesten die in onderdelen beter zijn de vioolsectie van het Philadelphia Orchestra bijv of de kopersectie van de Berliner Philhar moniker maar geen onder hen heeft zoveel gevoel voor ensemble als deze Amsterdamse musici KIESKEURIGE KIJKERS SHEFFIELD — Een psycholoog heeft met een stalen gezicht meegedeeld dat hij vier jaar lang het gedrag van hotten voor het tv-scherm heeft gade geslagen en tot de conclusie is gekomen dat ze niet houden van programm,a's waarin mensen de hoofdrol spelen Neil Rackham lector aan de universiteit van Sheffield ver - vier Van onze r.t.v.-medewerkster AMSTERDAM — De grootste wereldomvattende televisie-uit zending tot dusver dat gaat het programma Our World worden dat zondagavond 35 juni van acht tot tien uur Nederlandse tyd rechtstreeks aan televisiekijkers van dertig landen verspreid over vijf continenten voorgezet zal worden Negentien landen zullen aan dit programma waaraan geen enkele meter filmband te pas zal komen hun medewerking verlenen Daarbij wordt uitvoerig gebruik gemaakt van vier zowel Russische als Amerikaanse kunst manen die de beelden zullen uit zenden via de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan De kosten worden geraamd op achttien mil joen gulden Er zal gewerkt worden vanuit 42 lokaties Tienduizend technici zullen hun beste krachten geven om dit programma goed te laten verlopen Men schat dat de beel den die door ongeveer 300 ca mera's worden weergegeven door 600 miljoen mensen over de gehele wereld gezien kunnen wor den Dat betekent dat sommige klaarde dat katten het m,eest houden van tekenfilms en daarna van reclames Bij discussiepro gramma's vallen ze onmiddellijk in slaap RacKham heeft zijn conclusies gebaseerd op bestudering van twaalf geselecteerde katten die in de proefjaren geregeld naar de tv hebben gekeken Hij zei dat zij een duidelijke voorkeur hebben voor tekenfilms om de muisachtige bewegingen van de figuren Siamese katten zijn de meest hartstochtelijke kijkers van die t.v.-kijkers dan ' s nachts of ' s morgens zeer vroeg moeten kijken omdat er nu eenmaal grote tijdverschillen tussen oost en west en zuid en noord zijn Het programma probeert een beeld van de wereld van van daag te geven zonder daarbij in politieke onderwerpen te verzei len De uitzending begint met het schreien van vijf pasgeboren babies in Japan Warschau Me xico Samarkand en Montreal Men wU laten zien in wat voor wereld ze terecht zijn gekomen waar hun ouders leven en wer ken en hoe die wereld er voor hen over een aantal jaren uit zal kunnen gaan zien Eerst zal een der satelieten van een nog totaal onbekende plek ons een kijkje glinnen op een stukje van onze wereldbol Dan komen er beelden van de luchthaven van Swerdlowsk ver volgens zien wij de groei van Le ningrad staalfabrieken in Linsz dan Tunis de verkeersellende in Parijs tonijnvissen in Huelva Spanje de dierentuin van New York Verder kunnen we in dit onderdeel nog zien het omhakken van bomen in Vancouver de groentemarkt van Tokio de rij dende tram of het weerbericht uit Melbourne de Trans Siberian Railway in Wladiwostok en tot slot weer een kijkje in Swerd - i»r«)griiinnia's nederiandi 1 en 2 « M diiitsland 1 ZATERDAG Nederland 1 Voor middagprogrammia zie ook Nederland 2 Reclame om 3.31 en 3.57 3.30 NTS Nieuws 3.34 Weekjoumaal 4.00 AVRO The Monkees füm - serie 4.25 Dennis the menace 4.50 Spelevaren 5.00 5.30 Rikkie en Slingertje Reclame om 6.55 7.56 en 8.16 6.45 NTS Pipo de Clown 6.50 Nieuws 7.00 AVRO Moef Ga Ga tiener programma met o.a de Utrechtse groep Full House 7.30 De Dick van Dyke show 8.00 NTS Nieuws 8.20 Willy en WiU-eke muzikaal programma 9.10 De Weekend-show 10.00 The fugitive detectiveserie 10.50 NTS Nieuws ZATERDAG Nederland Z 2.30-4.45 Voetbal Chelsea-Tot - tenham Hotspur Reclame om 8.01 en 10.10 8.00 NTS Nieuws 8.05 KRO De zaak Cïouvemeur WaH serie gedramatiseer de beroemde Engelse pro cessen 8.55 Mik kolderiek programma 9.40 Kijk op kunst cultureel pro gramma 10.15 NTS Nieuws ZATERDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Geen angst voor grote die ren film 10.00 Lotto 10.05 Nieuws 10.20 Nacht der sterren gala avond in het Casino te Can nes met o.a Petuia Clark en Gert Timmerman 11.30 Nieuws ZONDAG Nederland 1 4.00-500 NTS Expo ' 67 reportage van het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de Wereldtentoonstel ling te Montreal 6.40 CVK-EKOR De uittocht van de Masaï filmreportage 7.05 Kerken Woord voor woord,bijbelvertelling voor de kin deren ^ 7.10 NTS Thierry serie voor de jeugd 7.35 NTS Sport 8.25 Nieuws 8.30 VARA De Souden Roos van Montreux David Frost over Engeland d.i heit bekroon de programma 9.00 Maigret en Pieter de Let tv-spel met in de hoofdrol Jan Teulings 10.15 Signalement cultureel pro gramma 10.55 NTS Nieuws ZONDAG Nederland 3 8.00 NTS Nieuws 8.05 Dr KUdare ölmserie 8.30 De goede oude tijd variété programma van vroeger da gen 9.10 Bevolkingsvraagstuk onze wereld documentaire 9.35 Robert Kennedy-Ronald Reagan in discussie met Europese studenten 10.10 Nieuws ZONDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Kleiner machen Leute amusementsprogramma 9.45 Het moderne Perzië reportage 10.30 Nieuws lowsk en een plaatje van een der satelieten Sport Aan de hongerende en over bevolkte wereld wordt ook aan dacht besteed Sportmensen van verschillend allooi uit Winnipeg Italië Zwe den het Tatragebergte en uit Frankrijk zullen aan uw oog voor bijtrekken Ook het artistieke kunnen van de verschillende lan den is niet vergeten van de Bayreuther Festspiele laten de Westduitsers ons de scène voor de kerk zien uit de Lohengrin van Wagner Jammer voor de Duitsers dat de hoofdrolspeelsters wel twee Amerikaanse zange ressen zijn Verder zien wij een paar tentoonstellingen in Frank rijk meneer Fellini in Rome aan de gang we krijgen een kijkje op Odessa beelden uit Tangle wood uit Mexico en uit Londen en dat zijn dan de Beatles Het laatste onderdeel van dit t^vee uur durende programma is dan de telescoop bij Jena de lanceerbasis op Kaap Kennedy het Russische ruimtevaarteen trum en de telescoop in Parkes Het hele programma zal worden gecoördineerd in Londen waar de centrale studio zal worden ingericht ¦^»»»%%^%%**»« 
ZATERDAG 20 MEI 1967 DTBECHTSCH NIEUWSBLAD Hef zal door ons zeer op prijs gesteld worden als wij U bij de Opening van onze vernieuwde zaak op MAANDAG 22 MEI a.s vanaf 14.00 uur onze grofe kolleklle IJZERWAREN - GEREEDSCHAPPEN - VERF en ELEKTRISCH INSTALLATIE MATERIAAL enz mogen fonen De verkoop begint dinsdagmorgen IJzerhandel H A Theunissen Utrechtsche Beleggingsmaatschappij N.V Oproep tot bijwoning van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op maandag 5 juni 1967 te 9.45 uur ten kantore van de Vennootschap Rijn kade 1 Utrecht Agenda ligt voor aandeel houders ter inzage Rijnkade 1 Utrecht Namens de Raad van Commissarissen W A Rasch president MYOPLASTiC KLEBER zonderveerofkut - • en soepel / tichr woibaar werkt als " hulp-spier " fer versteviging van de bulkwand houdt de breuk op haar plaats zonder bezwaren Kosteloos te proberen bl | de deskundige van INSTITUT HERNIAIRE OE LYON die zitting zal houden te Utrecht Drog Viel & Van Dijk K Jansstr 15 dinsd 23 mei 9—12 u Amersfoort Drog v d Poel Leusderweg 93 dinsd 23 mei 14—16 u Ede Drog Het Gouden Kruis Mej de Nooy Grotestr 15 dond 25 mei 14.45—16.45 u Hilversum Drog Siewe Hil vertsweg 70 maand 12 juni 14—16 u Inlichtingen I.H.L Postbus 89 Heemstede PARKET SERVICE TILBURG MAARSSEN 1967 HULST OPTIEK-FOTO TER GELEGENHEID VAN HET 3S-JARIG BESTAAN VAN ONZE FIRMA ONTVANGT IEDERE CLIËNT IN DE WEEK VAN 22 TOT 28 MEI BIJ AANKOOP VAN ƒ 5 - EENAARDIG GESCHENK Dr D W Gravendeel keel - neus - oorarts PRAKTIJK HERVAT Heden overleed tot onze grote droefheid zeer plotse ling mijn lieve man en onze zorgzame vader ARNDT HEINRICH NIJENHUIS op de leeftijd van 60 jaar M S M Nijenhuls-Roosen A C Nijenhuis B M Nü'enhuis-ter Burg C VOGELSANG K.N.O.-ARTS Leidseweg 115 AFWEZIG TOT 12 JUNI HoUandsche Rading 18 mei 1967 Spoorlaan 35 De teraardebesteUing zal plaats vinden dinsdag 23 mei om 12.55 uur op de 3e algemene begraafplaats Tolsteeg aan het Houtense Pad te Utrecht Vertrek van het woonhuis 12.20 uur Daar het ons helaas niet mogelijk is de zo tairijice en vaak ontroerende bewijzen van deelneming bij het overlijden van onze lieve Man Vader en Groot vader Prof Dr C D DE LANGEN met een persoonlijk schrijven te beantwoorden ver zoeken wij U langs deze weg onze hartelijke dank te willen aanvaarden Uit aller naam A de Langen-Wartena Zeist mei 1967 „ De Oldenborgh " flat 90 B0UK - lijders($ters RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Op het Laboratorium voor med Anatomie en Em bryologie der Rijksuniversiteit Utrecht lean worden geplaatst een portier/telefonist De werkzaamheden omvatten Aannemen van telefoon en geven van eenvoudige inlichtingen Bediening telefoonautomaat Bewaking ingang aannemen van post en goederen Ontvangen van bezoekers Eenvoudige administratieve bezigheden Bewaking van het gebouw d.m.v ronden bulten of ficiële werkuren Het incidenteel verrichten van hulpwerkzaamheden voor het wetenschappelijk personeel Dienstwoning staat ter beschikking Alleen personen met uitstekende referenties gelieven zich te melden Salaris naar bekwaamheid en leeftijd volgens Rijks regeling Sollicitaties te richten aan bovengenoemd Laborato rium Janskerkhof 3a Utrecht GEVRAAGD OPPERMAN STEIGERMAKER ELBEDREEF 37 tel 83160 Wegens gestadige groei van ons moderne bedrijf ¦ waarin o.a zonweringskonstrukties vervaardigd wor - ¦ den hebben wij plaats voor J Welk hartelijk gezin is bereid jongen van 12 jaar als pleegkind op te nemen Brieven onder no 2-8598 aan het bureau U.N BANKWERKERS - [ LASSERS \ en ¦ HALFWAS i BANKWERKERS I u N DRUKKERIJ die na gebleken geschiktheid in een prettige werk sfeer zelfstandig de daartoe benodigde konstruktie delen dienen te vervaardigen Geen massaproduktie boekwerk periodieken en alle foorten handelsdrukwerk Sollicitanten die bereid zijn zich volledig aan hun werk te geven bieden wij naast een goed salaris en buiten de wettelijke sociale voorzieningen om ook nog de mogelijkheid van opname in het eigen pen sioenfonds Reiskosten worden vergoed Voor degenen die hun vakbekwaamheid willen ver hogen is de mogelijkheid van gratis deelneming aan het Smecoma Ieerlingenstelsel aanwezig Sollicitaties dagelijks van 8.00—12.30 uur en 13.30 — 18.00 uur bij modoi'n I.M.A Ind Ondem betnouwbaai » GEORGE LEYS & CO CV NIJVERHEIDSSTRAAT 7T — GOUDA onafhankeiii/c objectief aotueel ' s Avonds en ' s zaterdags Fluwelen singel 76 AAN ONZE ADVERTEERDERS Om een vlotte verwerking van Uv ^ advertentieopdracht te bevorderen verzoeken wij U deze ali volgt te adreiseren ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD N.V Afdeling Advertenties POSTBUS « 9 — UTRECHT STICHTING OPLEIDING VERZORGENDE EN DIENSTVERLENENDE BEROEPEN Wilhelminapark 25 - Utrecht HEB JE het getuigschrift van de primaire opleiding of hef getuigschrift van een school voor v.g.l.o WIL JE in een verzorgend beroep dan KUN JE worden opgeleid tof "^ KLEUTERHULP duur 2 jaar met getuigschrift assistente 1 jaar PRAKTIJKOPLEIDING 3 dagen per week in gezin met baby en kleuters SCHOOLOPLEIDING 2 dagen per week aan een nijverheidsschool WEEKBELONING f 10 — tot / 15 — in handen INSCHRIJVING EN NADERE INLICHTINGEN Eerste en derde woensdag van de maand • van 9 lol 10 uur huishoudschool Henrica van Erpweg 2 De Bilt lel 61968 vrijdags van 2 lof 3 uur huishoudschool Burg Norbruislaan 476 Utrecht lel 41026 ADELAARSTRAAT 112 Wilt U snel en gedegen een taal Ieren spreken en schrijven Talenprakticum „ Utrecht " Cursussen Frans-Duits-Engels-Spaans-Italiaans - Zweeds-Portugees-Turks en Nederlands voor buiten landers Volgens de nieuwste methode bekend van radio en T.V teleac Snel succes verzekerd met onze speciaal ontworpen privé - les programmering Geen doelloos naspreken Alleen met deze ac tieve programmering leert u zelf zinnen te vormen Juist daarom gebruiken de grote bedrijven Rijks - en Gemeente-instellingen onze programmering Volkomen individuele behandeling U bepaalt uw eigen tempo en aanvangsdatum Geen achterstand door afwezigheid een aantal verzuimde uren mogen gratis worden ingehaald Studietijd bij 1 uur per week cursusduur 7 maanden bij 2 uur per week cursusduur 3 % maand Spoedop leiding 5 weken Binnenkort komen er weer enige cabines beschikbaar Vraag vrijblijvend inlichtingen Springweg 10 bis te Utrecht 5 minuten vanaf bussen en station Kan toor geopend van 13-22 uur Tel 030-19869 jSp^<^L ZATERDAG 27 MEI 5CJU EXTRA RIT ^^|| 7 naar de WILDE PAARDEN VANGERIJ in Duimen Duitsland Prijs inclusiefentree j IS — REISBUREAU EBATO-HAGENOUW UTRECHT MOREELSELAAN 37 TEL 16511 4 lijnen ««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H^l GBVBAAGD BEDRIJFSRUIMTE BESTAAND GARAGEBEDRIJF Jan Trapman — Leidseweg 121 — Telefoon S 51 83 u De Koninkifijke Nederlandse Jaarbeurs zoekt op tcorte lermijn een TYPISTE De laak zal beslaan uit hel iypen van stukken in de Nederlandse taal ge deeltelijk vanaf geschreven concept en gedeeltelijk door middel van dic ieerapparotuur Gedacht wordt aan jongedames die foutloos Nederlands kunnen schrijven en derhalve een U.LO - of gelijk waardige opleiding hebben genoten Leeftijd minimaal 21 jaar Salaris oplopend lol maximaal ƒ 700 per maand plus 6 % vakantie-uitke ring Met reeds gemaakte vakantie-afspra ken zal worden rekening gehouden Eigenhandig geschreven sollicitatie brieven — zo mogelijk voorzien van een recente pasfoto — te richten aan de Afdeling Personeelszaken Vreden burg 49 Utrecht UTRECHT 1932 HULST OPTIEK-FOTO UTRECHT TELEFOON 14171 Coöp Roerenleenbank KOCKENGEN Algemene ledenvergadering dinsdag 23 mei a.s Café Nederend 7.fö u AGENDA o.a verkiezingen - T uw KOOP RADIO DE HOOP I VONDELLAAN 55 TEL.S^IóS-UTRECHTJ U zag hem op de t.v maak nu zélf kant-en-klare foto's in 15 seconden De Polaroid Swinger Wij hebben hem in de winkel Voor slechts ƒ / fl-fÖO /|| OUDKERKHOF 34 < i > iDEBUS$Y & VOORDUIN UMMERTS VAN BUEREN ZADELSTRAAT 33 NACHTEGAALSTRAAT 14 HAMMARSKJOLDHOF 77 Kleine IBACH VLEUGEL wortelnoten gepolitoerd Prys ƒ 2.500 — TELEFOON 03403-5394 J A MONSTER N.V — VREESWIJK SCHEEPSARTIKELEN — IJZBRWAREN Op onze afdeUng scheepvaart kan geplaatst worden een FLINKE MEDEWERKER Bekendheid met scheepsartikelen strekt tot aanbeveling Hij zal belast worden met het klaarmakenvan bestellingen voor onze verkooppunten teJutphaas en Wijk bij Duurstede en tevensbehulpzaam zijn bij het splitsen van staal draad e.d - ' Leeftijd ca 22 jaar Goed loon met vaste werktijden en goede sociale voorzieningen waarbti t.z.t opname in eigen pensioenfonds Sollicitaties te richten aan de directie van J A MONSTER N.V DORPSSTRAAT 4Ï te VREESWIJK UTRECHT AMSTERDAMSESTRAATWEG 490 — TIBEROREEF i — UTRECHT PARKWEG 13 — MAARSSEN rJ > / ^ utrechts Conservatorium Directeur Johan van den Boogert Voordrachtsoefening door Conservatoriumleerlingen op woensdag 24 met 1967 in de aula van het Utrechts Conservatorium Aanvang 20 uur Liszt en Bartok Uitgevoerd worden werken van o.a Bach Beethoven Kaarten a ƒ 0,75 bel inbegr verkrijgbaar ' s avonds aan de zaal van 19.30 uur af Lange Nieuwstraat 2 Utrecht TEGELS WAND EN VLOER ook mozaïek TEGELUJM VAN DONGEN TEGELS N.V Dtrecbt - Tel töSSi St Bonifacinsstraat 6 Speciaal voor PARKETVLOEREN in exotische massieve hardhouf soorten in mozaïek en sfroken Dikfen van ± 9 f.m 22 mm v.a ƒ 23 — f.m ƒ 44 — p m2 Inclusief leggen Vraagt vrijblijvend prospectus Edisonlaan 372 — Telefoon 26621 — Tilburg KOSTENBESPAREND is de WARm-DRANKENAUTOMAAT ECA-1S0 voor koffie en cliocolademelk Reeds mogelijk bij 100 consumpties per week Automaat installatie en service zijn gratis P J Lnteqn Schoolstraat 8 Ctrecht tel 030 12719 PRUIKEN Fantasiestukjes en alle soorten haarwerk Segaran deerd echt haar elke donderdagmorgen DEMONSTRATIE Geheel vrijblijvend evt ook aan huis Ook permanenten kleuren en reinigen wij uw haar stukjes of posticlie Haarstukjes voor heren ook na afspraak SALON TUKKER LIJNMARKT 17 — UTRECHT — TEL 20317 LANGE SMEESTRAAT 19 - Utrecht - Tel 15179 Laat nu uw tuin/tuintje verfraaien met LIMBURGS SIERGRINT Ook compost met mest vermengd tegen concurrerende prijzen FA TEAISO MJENBODELAAN 10 — TEL 44167 A6 A6 H.H archltekten en huiseigenaren Wij spuiten gegarandeerd voor 10 jaar uw vocht - optrekkende muren waterdicht Gaarne vrijblijvend prijsopgave Ook particuliere verkoop voor de kwast Ideurloos Vele referenties aanwezig UTRECHTS SCHILDERS BEDRIJF Amsterdamsestraatweg 357 • Tel 41389 • Utrecht A6 A6 BROEIKASSEN VOOR DE AMATEUR-TUINDER l Topkwaliteit vervaardigd van origineel western red cedar — levering in prefab uitvoering 20 jaar garantie tegen verrotting Bezoekt onze demonstratietuinen te Vleuten en vraagt vrijblijvend inlichtingen bij de specialist op het gebied van amateur-broeikassen Firma DHR GRAAFLAND UTRECHTSEWES 37-39 — VLEUTEN TELEFOON O 3407 - 267 JON \ Sfuur mij vrijblijvend foldermateriaal I Naam 1 I Adres • | I Woonplaats U.N i V E en intr staan dit verschil den zijn aan zicht het en < Het bestaan verschil in " kom zijn bi zouden zijn dat negers Op de 104e Intellectueel blanke Voorts constant blijft universitaire zaak Maar door racisten andere observ eerste twee d slist de baas bonden aan ee Helaas onthrel een IQ-onderz seniele mens geleerden die ciale eigensch grootte gewicl vankelijkheid bepaald zijn raciaal kenmei fen wij een g dat intelligent faktoren beru en sociale W ] De kans is w heid net als vallen in Wij nemen ander opmerkj is namelijk een enorme keling van aan de gunsti glutaminezuur Ondervoede mensen verton gere inteffigeiti ter en norma op dieren meer dan ee Tevens is de hersens niet meer quate voeding generatie kan gevoeld Daar niet te verwor in de Ver Stat goed bedeelden re IQ vertone voede beter verdienende eens voor ae onderwikkelde gerende landei Een extra be rikaanse nog zijn derangs t moeilijk gen plooien hij niet in theoi toe Min of en zien wij bieden waar koloniale goed gedijen heersende Afgezien itests een wi de meting wij bij het en Shookley maken hebt juist te aan het zijn wij mei dities even ras levert ' n even groo geflankeerd klein aantal een even Dit lijkt ons kader van _ Nw Scientist 1967 Provo b veel Waar moet toe Tot hulde Fisc versity _ een provobroek met te pen een ben op normaal hiermee Dat de ging van testikels om aan een nadeli komt neer zogenaamde staat met tere kans sen waarin is ondergebri lisbreuken culaire teriaal ondeugdelijk hogen Het brengt netische maal vloeiend bronnen rassende ling Wat gevaren bedreigen jnaken de preve len Wie dat een broek onttrekt 967 ' t Kan Er is fen waar 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATEBDACf 30 MEI 1967 Voeding belangrijk voor ontwikkeling verstand Van een onzer verslaggevers Een intrigerende vraag is of er rassen be staan die knapper zijn dan andere Zou dit verschil in intelligentie dan erfelijk gebon den zijn aan het ras Zo ja dan zou in dit op zicht het ene ras superieur zijn aan het andere Het bestaan van een genetische basis voor dit verschil in intelligentie zou overigens zeer wel kom zijn bij sommige politici die erg gebaat zouden zijn met het wetenschappelijke bewijs dat negers minder snugger zijn dan blanken Op de 104e vergadering van de National Aca - demy ' of Sciences hebben twee geleerden blan ken overigens een objectieve zakelijke be schouwing van dit probleem gegeven Een feit echter dat als zodanig niet kan worden be twist zo luidt hun algemene conclusie is dat de intelligentie van negerkinderen in de Ver enigde Staten gemeten met behulp van de gangbare IQ intelligentie-quotiënt methoden op zijn minst een orde van grootte geringer is dan het nationaal gemiddelde Dit betekent dat de negerintelligentie 10 % lager ligt dan die der blanken Intellectueel gesproken haalt de neger het dus niet bij de superieure blanke Voorts is uit het onderzoek gebleken dat de achterstand onwrikbaar constant biyft gedurende de verdere studietijd waaronder begrepen de universitaire Dit niet-inlopen van de achterstand is zeker wel een kwalijke zaak Maar voordat deze feiten triomferend gehanteerd kunnen worden door racisten moet eerlyklieidshalve nog er aan worden toegevoegd dat andere observaties hebben aangetoond dat bij de geboorte en gedurende de eerste twee drie levensjaren de zwarte babies de blanke intellectueel be slist de baas zfln Is de intellectuele superioriteit of inferieurifeit soms ge bonden aan een stadium Een nieuwe stenen tafel van Sinaï Arabische verdeeldheid houdt Israel overeind Militaire eenheid is nog niet tot stand gekomen Van onze redactie buitenland UTRECHT — Een van de belangrijkste factoren die de Ara bische landen tot nu toe verhinderd hebben een gecombineerde en succesvolle aanval op Israel te doen is het ontbreken van een voldoend bewapende en goed georganiseerde strijdmacht Pogingen om een gezamenlijk Arabisch opperbevel in te stellen zijn tot dusver niet volledig geslaagd voo,ral omdat de leger bevelhebbers in de verschillende landen zich niet zonder meer ondergeschikt willen maken aan de legerleiding van het belang rijkste Arabische land de Verenigde Arabische Republiek Egypte GERECHTIGHEID Vroeger vonden we allerlei dingen heel gewoon de doodstraf vluchtelingen werkeloosheid we zei den och dat is nu eenmaal zo en we namen dat Kinderuitbuiting en kolonisatie dat was allemaal heel gewoon We hebben vroeger nooit geweten dat er zovéél zonde was O natuurlijk gebeuren al de genoemde dingen nog wel maar althans officieel achten we ons toch verplicht om ze verkeerd te vinden Zo is het ook met gerechtigheid " Er zal langzamerhand geen marxist humanist of welke - ist ook in de wereld meer zijn die het niet om de „ gerechtigheid " gaat Zelfs beide strijdende partijen in Vietnam gaat het nergens anders om dan om „ de gerechtigheid " Op ontstellende wijze wordt daarbij dan wel dui duidelijk dat ons gerechtigheidsstreven een norm nodig heeft m.a.w dat we het er langzamerhand ' n beetje over eens zouden moeten worden wat nu precies „ gerechtig heid " is Wie maakt dat uit Ook weer een vraag die door u wil worden beantwoord Tenslotte de invloed van de Geest-van-Jezus zou zijn dat Hij de wereld overtuigt van „ oordeel " Oordeel betekent niet ver-oorde ling maar oordelen is onderschei den hoe het werkelijk is Een rech ter zit er toch ook niet om te ver oordelen maar om te oordelen d.w.z om uit te maken hoe het werkelijk is En hebben we dat nu ook geleerd om in de we reld te onderscheiden hoe het werkelijk is Wat de échte waarden zijn en wat de échte machten zijn Vindt u dat de wereld nog altijd in de onwrikbare greep van het kwaad is Nu dat is dan een dood gevaarlijke mening De geest-van-Jezus probeert ons er van te over tuigen dat hoe ook het kwaad beslist niet meer het laatste woord heeft en behoeft te hebben in het wereldbestel. We kunnen er inderdaad tegen op ¦ Als we dat nu eens geloofden Ons uitgangspunt " an deze overpeinzing was leeft de wereld onder de leiding van de heilige Geest? Uw antwoord op deze vraag kan ik niet geven Alleen voor u al te hard „ neen " roept zo ver staanbaar en zo begrijpelijk zoudt u het boven staande eens kunnen wildten en wegen Na Pinksteren leeft de wereld dus onder leiding van de heUige Geest Als u het geloven wilt Voor u al te hard neen " roept een zo verstaan baar en een zo begrijpelijk neen — dienen eer lijkheidshalve toch twee dingen gewikt en gewogen Eerst wat bedoelen we precies als we spreken over de heilige Geest " — en dan en waarin zou die leiding van de Geest dan moeten bestaan Uit de bijbel krijg ik de indruk dat de heilige Geest niets meer of minder is dan de geest-van-Jezus Jezus leefde leerde en stierf in het begin van onze jaartelling in Palestina Wat is in de twintig eeuwen die sindsdien ver lopen zijn zijn invloed geweest Hebben zijn woor den en daden iets uitgewerkt in de wereld of niet Heeft de geest-van-Jezus in de wereld iets bete kent Men kan de vraag stellen toegespitst op de wijde wereldstructuren men kan ook vragen met het oog op de verhou dingen van het eigen persoonlijke leven In beide gevallen is er geen al gemeen geldig antwoord Het zijn open vragen Ze willen echter zo dacht ik wel ook door u worden beantwoord Bij het zoeken van dat persoon lijke antwoord zou het dienstig kunnen zijn om te weten waarin die invloed van Jezus in de wereld dan bestaat of zou moeten bestaan Ergens in de bijbel worden drie kernwoorden genoemd Er staat dan de Geest overtuigt de wereld van zonde van gerechtigheid en van oordeel Nu is één ding duidelijk en aan geen twijfel onder hevig nl dat we de laatste 2000 jaar een ander idee gekregen hebben van zonde Aan welke Geest of invloed - u dat toeschrijft zij nu daargelaten maar dat onze denkbeelden op dit punt zijn veranderd — wel dat lijdt geen enkele tvrfjfel De slavernij en het gebruik van folteringen in de rechtspraak in grijp maar twee dingen gingen we zonde " vinden Armoe en honger gingen we ervaren als schuld De ondergeschikte plaats van de vrouw de onge lijkheid van de standen onbeperkte bevolkingsaan was of gezinsomvang werden voor ons besef van deugden tot zonden En tenslotte zelfs de oorlog — ook de oorlog vin den we nu zonde Fabriek maakte te dure Seacats Defensie-schandaal in Engeland Ook Nederland gedupeerd Helaas ontbreken de resultaten van een IQ onderzoek bij de oudere en seniele mens Hoe dit zij er zijn geleerden die menen dat sinds ra ciale eigenschappen als llchaams grootte gewicht huidskleur en ont vankelijkheid voor ziekten erfelijk bepaald zijn ook de intelligentie een raciaal kenmerk is Daama.ast tref fen wij een groep aan die meent dat intelligentie niet op genetische faktoren berust doch op culturele en sociale Wie heeft er nu gelijk De kans is wel groot dat de waar heid net als in zo veel andere ge vallen in het gulden midden ligt Wij nemen nu de vrijheid op een ander opmerkelijk feit te WTjzen Het is namelijk gebleken dat de voeding een enorme rol speelt in de ontwik keling van het verstand Denk maar aan de gunstige beïnvloeding van glutaminezuur op de hersenfunctie Ondervoede of verkeerd gevoede mensen vertonen doorgaans een la gere intelligentie quotient dan be ter en normaal gevoede Proeven op dieren hebben deze instelling meer dan eens krachtig ondersteund Tevens is aangetoond dat ondervoe de hersens zich moeilijk of helemaal niet meer kunnen herstellen na ade quate voeding zelfs in de volgende generatie kan dit euvel nog worden gevoeld Daarom is het helemaal niet te verwonderen dat de negers in de Ver Staten die tot de minder goed bedeelden behoren een geringe re IQ vertonen dan de beter ge voede beter gehuisveste en beter verdienende blanken Dit geldt even eens voor de bewoners der onder onderwikkelde respectievelijk hon gerende landen Een extra belasting voor de Ame rikaanse neger vormt daarenboven nog zijn sociale status Als twee derangs burger wordt het hem heel moeilijk gemaakt om zich te ont plooien hij krijgt in werkelijkheid niet in theorie minder kansen hier toe Min of meer het zelfde zagen en zien wij nu nog in koloniale ge bieden waar de autochtonen onder koloniale druk intellectueel minder goed gedijen dan degenen uit de heersende klasse Afgezien van de twijfel of de IQ tests een ware maatstaf leveren voor de meting van de intelligentie en of wij bij het onderzoek van Kennedy en Shookley met zuivere gevallen te maken hebben Hjlrt het ons niet juist te veel waarde te hechten aan het gevonden verschil Wellicht zijn wij mensen onder dezelfde con dities even dom of even knap Elk ras levert onder dezelfde condities ' n even groot aanijcil middelmatigen geflankeerd enerzijds door een even klein aamtal domme anderzijds door een even klein aantal talentvollen Dit lijkt ons beter te passen in het kader van de logica der Natuur Nw Scientist dd 27 april en 4 mei 1967 Provo-broek onttrekt veel ellende aan ' t oog Waar moet het straks met ons naar toe Tot overmaat van ramp ont hulde Fischer van de Ohio State Uni versity onlangs dat het dragen van een provobroek d.i een kledingstuk met te nauwe en strakke broekspij pen een nadelige invloed kan heb ben op de ontwikkeling van een normaal nageslacht Want wat is hiermee aan de hand Dat de krapte een temperatuurstij ging van ongeveer 1 graad C in de testikels teweeg brengt voldoende om aan de vorming van zaadcellen een nadelige wending te geven Dit komt neer op een toeneming van de zogenaamde genen mutatie Er ont staat met andere woorden een gro tere kans op ondeugdelijke kernlis sen waarin het erfelijke materiaal is ondergebracht Men kan zo kern lisbreuken of wijzigingen in de mole culaire bouw van het erfelijke ma teriaal krijgen die de kansen op een ondeugdelijk nageslacht sterk ver hogen Het dragen van een provo-broek brengt derhalve volgens Fischer ge netische risico's mee die 100-1000 maal groter zijn dan die voort vloeiend uit verschillende stralings bronnen Zo waar een even ver rassende als onverwachte medede ling Wat is hieraan te doen Om de gevaren die ons leven nu eenmaal bedreigen niet overbodig groter te maken rest er niets anders dan de provo broek uit de mode te ha len Wie heeft ooit kunnen denken dat een onschuldig Ujkende smalle broek zoveel ellende aan het oog onttrekt Nw Scientist dd 4 mei 967 ' t Kan vriezen en dooien Er is altijd gedacht dat de stof fen waarop het leven stoelt eiwit - ten kernzuren in de voortijd ge vormd waren onder optimale om standigheden zoals tropische condi ties Maar een nieuwe vondst doet vermoeden dat de vorming der le vensstoffen " of gedeelten ervan juist aangezet wordt door lage tempera turen om en nabij - 10 graden C Rapporterend aan de American Che mical Society te Miami Beach zei Dr Ferris van het Salk Institute for Biological Studies te San Diego dat op grond van zijn onderzoekingen lage temperaturen noodzakelijk wor den bevonden voor de produktie van purinen uit zwakke oplossingen van cyaanwaterstof Ter informatie diene dat purinen de moederstof vormen lOGBOEK der wetenschap voor guanine aminoverbindingen en soortgelijke substanties zonder wel ke de gecompliceerde kern - of nu cleïnezuren levensstof bij uitstek niet kunnen ontstaan Velen nemen aan dat de aardse atmosfeer van 2 3 miljard jaar geleden grotendeels bestond uit methaan moerasgas stikstof en waterdamp die onderwor pen aan elektrische ontladingen bhk sem cyaanwaterstof cyanoacety leen en cyanogeen opleveren Met geconcentreerde oplossinge.n de zer verbindingen is het in het la boratorium mogelijk purinen te ma ken Maar de toenmalige oplossin gen ten tijde van het ontstaan van het leven waren naar alle waar schijnlijkheid zeer zwak Nu heeft Ferris ontdekt dat de voor de reac tie geschikte en noodzakelijke con centraties bereikt konden worden door vries en doolprocessen in het temperatuurgebied rondom 10 gra den C Als dit juist is dan zou de weg voerende naar de vorming van pu rinen en via deze groep naar de creatie van eiwitten en kernzuren open liggen SNL dd 29-4-'67 Aarde blijkt nog ouder Reeds eerder in deze rubriek plaat sten wij de opmerking dat de aarde steeds ouder " wordt Vroeger werd gedacht dat de planeet niet ouder was dan een paar duizend jaar la ter werd het een paar miljoeff jaar en nog later rekende men met hon derden miljoenen jaren In onze tijd klom de leeftijd der aarde dank zij de maatstaf verschaft door sommi ge radioactieve elementen tot ' n paar miljard jaar Indien wij ons niet vergissen waren het de Amerikanen die kort geleden op goede gronden de aardse leeftijd hebben vastgesteld op 4 % miljard jaar Hiermee namen de Russen geen genoegen Sinds kort herberekende dr Bara now van de Sowjetrussisohe Akade mie van Wetenschappen de leeftijd onzer planeet en stelde haar vast op niet minder dan zes miljard jaar Eveneils de Amerikanen en anderen maakten ze gebruik van de verval tijd van zware radioactieve elemen ten als uranium 235 en 238 Deze vallen namelijk in etappen uit een onder uitzending van stralingen en-of deeltjes om tenslotte hun rust te vinden in hun niet-radioaotieve ba - sis toestand lood bijvoorbeeld Dit uiteenvallen geschiedt steeds vol gens een star patroon en binnen een bekende vaste tijd Wij hebben de afzonderlijke tijden der etappen maar op te tellen om achter de leef tijd van een of ander gesteente te komen In tegenstelling met vorige onderzoekers hield Baranow reke ning met de aan de realiteit gren zende mogelijkheid dat het eindpro dukt van het vervalproces lood in de aardkorst gemengd is geweest met lood uit diepere aardlagen Hiermee rekening houdend kwam hij op de oudere leeftijd van 6 miljard jaar En hiermee is de antieke waarde der aarde met 20 pot gestegen SNL dd 15 4-'67 Vuurgevecht aan grens India Pakistan RAWALPINDI — Pakistaanse en Indiase troepen en grensbewa kingseenheden hebben gisteren in de omgeving van Sialkot in Kasjmier gedurende geruime tijd vuurcontact gehad Het vuren werd pas gestaakt na een gesprek tussen de plaatse lijke bevelhebbers Over gewonden is nog niets bekend Pakistan deelde in een verklaring mee dat Indiase troepen op Pa kistaans gebied waren doorgedron gen en het vuur hadden geopend door J M van Minnen Ljeeóieillke ouerpelnzlna Sinds Pakistan en India zich in januari 1966 op de conferentie van Tasjkent tot een staken van het vuren overeenkwamen is het ver scheidene malen tot grensincidenten en beschuldigingen over en weer gekomen Ook de oprichting van een Pales tijns Bevrijdingsleger een organi satie die vanuit Caïro opereert onder de politieke leiding van de Pales tijnse vluchteling Sjoekeiry komt niet van de grond Wel zijn zg com - mando groepen bestaande uit Pa lestijnse vluchtelingen die thans in Jordanië en Syrië wonen voortdu rend actief aan de grens met Israel In de laatste jaren zijn het deze El Fatach-groepen geweest die her haaldelijk de Israëlische grens over schreden daar boeren beschoten landmijnen legden en andere agres sieve daden pleegden die door Is rael als provocaties zijn gekenschetst en die ook de directe aanleiding zijn van de huidige crisis Deze invallen leidden er ondei meer toe dat op 13 november 1966 een Israëlische strafexpeditie tegen het Jordaanse dorp Samoea werd ondernomen een daad die door de Algemene Vergadering van de VN in ' n resolutie scherp is afgekeurd Israël De geregelde Israëlische strijd krachten omvatten thans naar schat ting ongeveer 71.000 man welke sterkte binnen twee tot drie dagen kan worden opgevoerd tot 275.000 man aldus het Institute of Stra tegie Studies " in Londen een par ticuliere instelling bestaande uit po litieke en mUitaire deskundigen Het Israëlische leger omvat vier brigades waarvan één een parachu - tisten infanteriebrigade is De land strijdkrachten beschikken voorts over een afzonderlijk pantsercommando ter sterkte van een divisie Vorig jaar had Israel naar schatting 600 tanks De Israëlische luchtstrijdkrachten omvatten 450 vliegtuigen voorna melijk van Franse makelij Volgens het instituut omvat de marine van Israel 3000 man en is zij uitgerust met torpedobootjagers onderzeebo ten en motortorpedoboten De V.A.R Egypte dat nu een gedeelte van zijn leger aan de grens met Israel heeft staan beschikt over een gere gelde strijdmacht van naar schat ting 190.000 man die onmiddeimk met 120.00 man nationale garde en reserve-eenheden kan worden aan gevuld Het leger bestaat volgens het Londense instituut uit 160.000 man waarvan ongeveer 50.000 sol daten in Jemen zijjn gelegerd De stootkracht van het Egyptische Ie ger wordt echter nog gering ge acht President Nassers luchtmacht be - Van onzQ correspondent LONDEN — De Britse regering stelt een onderzoek In naar de vliegtuigenfabriek Shortbrothers omdat deze firma de Britse rege ring vermoedelijk veel te veel heeft berekend voor de Seacat een lucht afweer-projectiel voor de marine dat acht jaar geleden werd ontwik keld en nog steeds in produktie is Het is bestemd voor destroyers en patrouillevaartuigen Vele landen waaronder Nederland hebben even eens 4it wapen aangeschaft Shortbrothers werd gedurende de oorlog voor een deel genationali seerd d.w.z dat een meerderheid van de aandelen namelijk 69%pct aan de Britse regering toebehoort Voor Soekamo presidentsuniform nog toegestaan Van onze correspondent DJAKARTA — Waarnemend-presi dent generaal Soeharto ' beeft een besluit uitgevaardigd waarin onder meer wordt bepaald dat ex-president Soekarno als hij op uitnodiging van de regering officiële plechtigheden bijwoont gebruik mag maken van het uniform van president en op perbevelhebber van de strijdkrach ten en de daarbij behorende rang onderscheidingstekens Soekamo heeft als verblijfplaats het paleis Bogor toegewezen gekre gen Daar zullen hem alle eerbewij zen worden gebracht waarop proto colair een staatshoofd recht heeft Intussen is er in Indonesië nog geen einde gekomen aan de portret tenoorlog De commandant van de vloot heeft uitdrukkelijk order gege ven portretten van Soekarno niet te verwijderen en ook bij de politie wor den de portretten nog in ere gehou den Het dagblad van de Nationalis tische Partij blijft doorgaan met het afdrukken van citaten uit de ge schriften van Boeng Karno Het blad zegt over de portrettenoorlog Men is nu al bang voor zijn portret laat staan voor de man zelf " staat uit ongeveer 500 vliegtuigen en 15.000 manschappen De Egypti sche luchtmacht omvat twee squa drons MIC5 21 ondersoheppingsja gers van Russische makelij Voorts heeft de VAR-luchtmacht vier es kaders MI(3 19 jagers 80 toestel len ongeveer 50 MIG 15-toestel-len 72 üohte bommenwerpers en 25 TU-16 middelzware bommen werpers Egypte beschikt ook over een af zonderlijke raketstrijdmacht van on geveer 4500 man met naar schat ting 100 raketten De marine van de VAR omvat 11.000 man uitge rust met torpedobootjagers onder zeeboten en kleinere vaartuigen De andere Arabische landen die betrokken zijn bij het „ Palestijnse probleem " hebben dezer dagen hun troepen gemobiliseerd en goeddeels in staat van paraatheid gebracht In het geval er een gewapend con flict tussen Egypte en Israel mocht uitbreken is het echter nog niet ze ker dat Egypte's bondgenoten zul len meedoen en Israel in de rug zul len aanvallen Vooral de medewerking van Jor danië is zeer twijfelachtig Dit land verzet zich tegen de socialistische opvattingen van de Egyptische pre sident en wil Nassers Arabische lei derschap niet aanvaarden hetgeen trouwens in zekere mate ook voor Irak geldt Ook de kans dat landen als Tunesië Koeweit Saoedi Ara-bië en Algerije aan de strijd zullen deelnemen is klein Libanon Irak Syrië en Jordanië hebben in totaal de beschikking over ongeveer 160.000 soldaten Alleen de lucht macht van Irak is van enige bete kenis By steun veiligheidsraad Bestuur ZW-Afrika door VN-raad NEW YORK — De Algemene Ver gadering der Verenigde Naties heeft gisteren besloten een VN-raad in het leven te roepen om het mandaatge bied Zuldwest Afrika te besturen hetgeen op het ogenblik door Zuid Afrika gebeurt Het besluit rept niet van de wijze waarop het dient te worden uitgevoerd De vergadering keurde het besluit goed met 85 stemmen voor en twee Portugal en Zuid-Afrika tegen Dertig landen onthielden zich van stemming waaronder Rusland de VS Frankrijk en Engeland Aange zien deze staten het recht van veto in de Veiligheidsraad hebben wordt eraan getwijfeld of deze VN instan-tie ertoe te bewegen is de ten uit voerlegging van het besluit te steu nen Het ontwerp-besluit was inge diend door 79 afrikaans-aziatische landen Dit betekent dat het onderzoek zich uitstrekt zowel tot de leiding van de fabriek als tot de ambtenaren die akkoord zijn gegaan met de prijs van het projectiel Indien het juist blijkt dat alle klanten zijn afgezet mag worden aangenomen dat ook de buitenlandse afnemers belang rijke bedragen kunnen terugvorde ren Dit onderzoek volgt op de onthul ling v£in vroegere schandalen bij mUitaire contracten waarbij Fer ranti en Bristol Siddeley waren be trokken Elk van de firma's heeft de regering een bedrag van onge veer 40 miljoen gulden moeten te rugbetalen De regering voelt op het ogenblik nog meer militaire leve ranciers aan de tand o.a RoUs Royce Westlands de Yeovil heli kopterfabriek en EMI de fabriek van elektronische produkten Er zullen mogelijk nog andere volgen UTRECHT IN ZEVEN DAGEN * * 0J S^es waRên VReeMt>E-* * **^ •% »< dschappen — machines EDIENDE Een goede kracht bie tend salaris 5-daagse als schriftelijk aan ons ITRECHT UVTOOR te DE BILT r 1 augustus of eerder CHT e is veelzijdig en ver van accuratesse en rkzaamheden bestaan n van de doorschrijf ntrole op uitgaande Jlo-diploma zijn voor ize gegadigden bieden aire arbeidsvoorwaar-tmogelijkheden jening worden gehou - nummer 030-760293 aan 3le - en Handels - ydjjk 166 De Bilt oep waarin in behoort voor jonge Duwelijke - ol om een rinen in de iktijk met ris terwijl rgoeding, theorie te chriftelijk voor een heden bij IMER el 01600 slaan 158 burg St Utrecht UTBECHT — Met het einde van de voetbalcompetitie in zicht begint het jaar in jaar uit te rommelen in ons voetbalwereldje De meest vreemde geruchten doen de ronde maar ook worden verbintenissen verbroken nieuwe contacten gelegd en contracten getekend Om te beginnen in Deventer waar het bestuur van Go Ahead kennelijk iets ziet in oud-scheidsrechters Na Wim Beltman die na een gerucht makende affaire van het toneel ver - ¦' i^^^^SlJ^^ï^W^Si^^iSiS ^ JOOP DE BUSSER naar AGOW dween heeft Go Ahead beslag ge legd op Andries van Leeuwen Hij heeft reeds aan scouting gedaan en zal nu in samenwerking met trai ner dr Fadhronc beslissen over de te verlengen contracten en het aan trekken van nieuwe talentvolle spe lers Iets verder van huis — in San Francisco pakt men een heel goede bekende Ferenc Puskas de man die het Hongaarse voetbal een ge zicht gaf en Real Madrid aan Euro pa en Wereld Cups hielp heeft zich voor drie jaar verbonden aan het in de „ wilde " Amerikaanse voetbal bond uitkomende San Francisco Puskas gaat optreden als speler trainer in navolging tot Amster damse Co Prins bij de Pittsburgh Phantoms Joop de Busser Er gaan nog meer trainers van werkgever veranderen Negen jaar leidde hij Elinkwijk speelde bij De Volewijckers en oefende daar het laatste jaar Joop de Busser H(j legde zich vast bij de Apeldoornse t\veede divisie club AGOW Het naar de tweede divisie gede gradeerde De Graafschap ziet trai - ner manager Evert Tennissen heen gaan Hoewel hij een contract had tot ' 68 voldoet het bestuur aan de wens van haar oefenmeester die De Graafschap vorig jaar in de eer ste divisie bracht De degradatie klap is bij de Doetinchemse Gra ven " zo hard aangekomen dat men de geplande reis naar Israel — voor lopig — heeft afgelast Even een stapje over de grens — naar Luik waar Standard de Hon gaar Nagy een verbintenis aanbood Nagy dook elf dagen geleden onder Opstellingen Elinkwük thuis tegen FeUenoord Cur clc Sulzie Van Tamelen Verkaik Blaauw Coté Van Hulssteden Van Laatum Oomens Van der Merkt Teu nissen tJVV thuis tegen DVSA Lazet Kraay maat Langerak Overeem Herber Ten Hoeve Abrahamsen Van Rooyen De Rijk De Klein Frlederlclis na de wedstrijd Anderlecht—Honved Boedapest Indien Honved niet toe stemt zal Nagy één jaar niet mo gen spelen In Leeds won The United de eer ste wedstrijd in de halve finales van de Jaarbeursbeker met 4—2 van het Schotse Kilmarnock dat 24 mei thuis gaat pogen de achterstand weg te werken 43.000 kijkers zagen alleen in de eerste helft doelpun ten Lot van Ajax Ajax zal op 5 juli vanuit Hotel Du Rhone te Geneve horen welke te genstander ze heeft geloot in de eer ste ronde van de strijd om de Europa Cup 1 Tot 30 juni kunnen de voetbal ' bonden hun kampioenen en beker winnaars inschrijven voor het der tiende toernooi om de Cups 1 en 2 Fusie tussen Xerxes DHC DELFT — De besturen van de voetbalverenigingen Xerxes Rotterdam en DHC ' 66 Delft hebben gisteravond in Rijswijk vergaderd en over stemming bereikt over een sa mengaan van hun stichtingen betaald voetbal volgend sei zoen De nieuwe combinatie gaat spelen in Delft op het sportpark Brasserskade en zal uitkomen in de eredivisie Jeugd klopte Engeland S^O LONDEN — Het Britse elftal waarin zes man zaten van de ploeg die vorige zomer de we reldbeker veroverde is gister avond door de Engelse jeugd ploeg met 5 — O verslagen Het elftal onder de 23 had bij de rust met 2—0 de leiding De nederlaag was een tweede slag voor het Britse nationale elftal dat vorige maand met 2—3 van Schotland verloor na een jaar lang ongeslagen te zijn geweest De doelpunten werden ge maakt door Rodney Marsh van Queen's Park Rangers 2 Allan Clarke van Fulham 2 en Les Barrett van Fulham Coach Ramsey leidt deze jonge spelers op het ogenblik op voor het nationale elftal Geen clubtitelstrijd in Wijk bij Duurstede UTREC3iT — Gisteren heeft voor zitter De Vries van De Volharding van de KNWU een schrijven ontvan gen waarin hem wordt medege deeld dat de jaarlijkse wielerreünie in Wijk bij Duurstede officieel de clubkampioenschappen van Neder land met ingang van heden niet meer dcxar De Volharding in Wijk bij Duurstede georganiseerd mogenwor den Na dertien jaar verdwijnt dit grootste wielerevenement van Ne derland naar de Flevo-polders om dat het daar veiliger rijden is Jam mer want de gezelligheid van Wijk was uniek Jammer in het bijzonder voor De Volharding dat nu met één briefje haar jarenlange inspannin gen wel heel schamel beloond ziet Wielrennen — De Nederlandse stayer Bert Romijn is vrijdagavond tweede ge worden In een wedstrijd achter grote motoren In Leipzig HU won de rit over 30 Itm maar moest in de daarna vol gende rit over 40 km zijn meerdere er kennen hl de Oostduitser Riedel De jeugdige ploeg van Zwemlust kon het gisteravond in het bui tenbad van Den Hommel niet bolwerken tegen het Eindhoven se PSV en verloor met 2 — 0 Het gebrek aan routine wreekte zich bij Zwemlust want na vlot op gezette aanvallen ontbrak de schutter Zelfs een strafworp bleef onbenut Voor PSV scoor de Ab Lindemans beide goals Zwemlust kwam uit met Henk Handelaar Martin van der Hei den Henk van der Linden Jan Spaans Wïlm Mulder Harm Drent John Steenbrink A van Wees en R van Zandwijk Goede coureurs uit buitenland AMSTEED.AM — De moeilükhe den rond de route van Olympia's Toer door Zeeland zijn alsnog op gelost In eerste Instantie wilde de rijkswaterstaat de organisatoren dwingen de etappe van Vlissingen naar Waalwijk na 30 km te neu traliseren om de deelnemers over het fietspad langs de provinciale weg tussen Goes en Woensdrecht te laten rijden De drukte op de provinciale weg zou tussen vier en half vijf te groot zijn om een af zetting mogelijk te maken Het is echter inmiddels tot de rijkswater staat doorgedrongen dat men meer moeilijkheden moet vrezen als men de wielrenners op het smalle fiets pad samenperst dan dat men ze op de grote weg laat rijden Der halve heeft men alsnog toestemming gegeven de provinciale weg te ge bruiken en gaat Olympia's Toer door zoals oorspronkel^fk was ge pland Olympia's Toer door Nederland is opnieuw wat gemoderniseerd In na volging van de Giro en de Tour de France zullen de volgers via een speciale radiogolflengte worden in gelicht over de gang van zaken on derweg Een nuttig hulpmiddel in deze steeds groeiende karavaan waarin ditmaal renners uit De nemarken Noorwegen Polen Bel gië en Nederland aan de start zul len komen voor een route over to taal 1090 km Overigens zidlen die nationale ploegen niet zo sterk zijn als Olym pia wel zou wensen Dat komt om dat op de internationale wielerkalen der Olympia nog geen eigen aparte HVV ' 67 in plaats van Tuhantia ENSCHEDE — De kans is groot dat de stad Hengelo ondanks de aangekondigde " terugkeer van Tu bantia naar de amateursector toch in het betaalde voetbal vertegen woordigd zal blijven Dat zon dan gebeuren door HW ' 67 afkorting voor Hengelose Voetbalvereniging voor de vorming waarvan een Inl tlatiefcoraité is opgericht dat met gebruikmaking van de licentie van Tubantia indien de KNVB toestem ming geeft en na goedkeuring van de plannen door de ledenvergade ring van deze club het semiprot voetbal voor Hengelo denkt te be houden Het comité beschikt zonder dat een beroep werd gedaan op de ge meente en/of de plaatselijke indus trie reeds over zodanige financiële middelen dat de heer C Schoonder woerd te Zwolle is gecontracteerd als manager De heer Schoonder woerd was tot voor kort in een soort gelijke functie werkzaam bij PEG ' Het is niet de bedoeling dat HW ' 67 een aparte stichting wordt Er blijft een bepaalde relatie met de amateurs bestaan Het hoogste team van Tubantia in het amateurvoet bal zal dan ook het derde elftal zijn HW zelf zal beschikken over twee elftallen Om de Davis Cup Bob Hewitt 3 X 6-0 DEN HAAG — In verschillende Euro pese hoofdsteden zUn vrijdag de wed strijden begonnen voor de tweede ron de van de Europese zone van de Davis cup Zuid Afrika dat in de eerste ronde Nederland met 3—2 uitschakelde had daarbij het gemakkelükste programma Monaco Toch had de nog lang niet in vorm zijnde Drysdale enige moeite met Patrick Landau 6—1 6—4 7—5 Bob Hewitt demonstreerde het Wasseverschil duidelijker HU zegevierde met driemaal 6 — O over Adrien Vivlani en bezorgde Zuid-Afrika daarmee op de eerste dag een voorsprong van Z—0 Ook bö vijf van de overige ontmoe tingen was er van enige spanning nauwelijks sprake Behalve de verrassen de vier sets nederlaag 6 — i 6—8 6-^2 6—1 van de Hongaar Istvan Gulyas te gen de Franse nummer twee Franpois Jauffret gingen alle andere partijen in drie sets De uitslagen waren Sofia Bulgarije—Groot-Brittannië 0—2 Klril Jaschmakoff — Roger Taylor 4 — 6 2—6 0—6 Kanguloff — Mike Sangster é — 6 2—6 a-6 Athene Griekenland — Chili O — 2 Ka logeropoulos — Rodriguez 4—6 1—6 1—6 Gavrlilides — Pinto Bravo 1—6 6-8 3—6 Fiacenza Italië — Luxemburg 2—0 Pietrangeli—Frank Baden 6—1 6—3 6—3 Giordano Majoli — Brasseur 6—1 6—0 6—2 ParUs Frankrijk^-Hongarije 2—0 Fransois Jauffret — istavan Gulyas 6 — i 6 — S 6—2 6—1 Pierre Darmon — An dreas Szlkszai 6—2 6 — i 6—3 Monte Carlo Monaco — Zuid-Afrika 0—2 Patrick Landau—Cliff Drysdale 1—6 4—6 5—7 Adrien Vlviani—Bob Hewitt 0—6 0—6 0—6 Warschau Polen — ^ Brazilië 0—2 No wicki — Mandarine 1—6 0—6 4—6 Ga slorek—Koch 3—6 2—6 1—6 Boekarest Roemenië — Spanje 1—0 Yon Tirlac—Glsbert 6—1 6—2 5—7 0—6 6—2 Nastax—Santana 6—0 3—6 3—6 2—3 atg Kopenhagen Denemarken — Rusland 0—1 Torben Ulrich—Lejus 2—6 1—6 6—3 1—6 Leschly—Metrevell 7—5 6—8 6—2 afg KORT Wielrennen —- De Volharding heeft ' n nieuw wielerparkoers toegewezen gekre gen aan de Mississippidreef op Over vecht Dinsdagavond om half zeven wor den de eerste wedstrijden gehouden Volleybal — Het Nederlandse militaire volleybalteam heeft vrijdagavond de vriendschappelijke ontmoeting tegen bet Belgische legerteam met 3—^1 verloren De setstanden waren 15—11 6—15 15—7 15—9 plaats heeft kunnen veroveren en nu bijvoorbeeld moet samendoen met Warschau — Berlijn — Praag Het Nederlandse aandeel In de ka ravaan in totaal starten er acht tien ploegen van zes man staat echter borg voor een verwoede stryd om de prijzenbuit die naar schatting de 25 mille benadert Er zijn enkele bijzonder sterke na tionale ploegen zoals die van Am stel met Fedor den Hertog Hennie Schouten Hans Eckelboom Joop Zoetemelk Henk Nieuwkamp en Daan Holst van Vredestein met Ri ny Wagtmans Ge van der Win den Harry Jansen Piet de Wit Gert Bongers en Marcel Pennings van Caballero met Leen de Groot Gaby Minneboo Jan Bols Henk Benjamins Ted Blom en Willy Ge raeds Smiths Acifit met Leo Duin dam René Pijnen Adrie van Hest Cees Rentmeester en Johnny Brou wer de zesde man moet nog wor den aangewezen en niet te verge ten de militaire formatie met Wim du Bois Jan van Katwijk Sander Douma Geert Leferink Cor Leunis en Richard Bukackl Maar ook in de andere ploegen schuilen renners als Piet Kettenis Wim Prinsen Ben Janbroers Henry van Rooy Bart Solaro Cees Zoontjes Hans Hesen Jan Boode Chris Pe pels en Matje Gerrits De bekende buitenlanders zijn de Denen Blauzun en Mogens Frey de Polen Stanislaw Gazda en zijn broer Kazimierz en de Belgen Lucien Lui paerts Herman Neckenbroeck en Gustaaf Vermeulen C33 Webb imponeert in stadion UTRECHT — Graham Webb ach tervolgingskampioen van Engeland heeft gisteravond op de Utrechtse wielerbaan laten zien waartoe hij in staat is Tijdens het sluitingsnum mer van een boeiende wieleravond waarin Karel van Nimwegen en Wim Klinkenberg de UN sprintprij-zen veroverden marcheerde de lan ge tanige Engelsman van zijn tegen standers weg naar een grandioze zege waarin hij iedereen ten minste een ronde achterstand bezorgde De wedstrijd ging over veertig ronden Na wat schermutselingen brandde de Engelsman via een ge wonnen premiespurt los Anton Wer ner kon hem nog het langste bij houden maar moest tenslotte bui gen voor het wielergeweld van Graham Webb Het werd een ware slachting die de Engelsman aan richtte en toen na veertig ronden de balans moest worden opgemaakt bleek dat alleen Werner en Jan maat slechts één ronde achter la gen nummer 4 en 5 Karel van Nimwegen en Piet van Schalk had den al twee lappen De overige uitslagen Adspiranten tien ronden 1 Hans Stekelenburg 2 Jan Frezen 3 Jan de Groot Sprint amateurs 1 Karel van Nimwegen 2 Graham Webb 3 Gijs Janmaat Sprint nieuwelingen 1 Wim Klin kenberg 2 Jan Vlastuin 3 Rijk IJzendoorn Afvalwedstrijd amateurs 1 Webb 2 Janmaat 3 Van der Tol Afvalwedstrijd nieuwelingen 1 Klinkenberg 2 Kotterer 3 Mater Adspiranten handicaprace 1 Fre zen 2 Stekelenburg 3 De Groot Nieuwelingen 20 ronden 1 Vlas tuin 2 De Koning 3 Voogt Alles hi ] het oude HOOGEZAND — In de tiende en voor laatste ronde van het internationale damtoernooi van Hoogezand vielen vrÜ dag vrüwel geen beslissingen Alle par tyen op één na eindigden in remise De uitslagen waren 10e ronde Mostovoy Fr — Deslauriers Canada 1—1 Koeperman Rusl.)—SJj brands Ned 1—^1 Roozenburg Ned Tsjegolew Rusl 1—1 Baba Sy Sene gal — ^ Andreiko Rusl - 1—1 Germain Haiti — Cazemir Zwits ï — 0 Le Qair VS)—Wiersma Ned 1—1 Stand 1 en 2 Roozenburg en Andreiko beiden 15 pnt 3 Koeperman 14 pnt 4 en 5 Si]brands en Tsjegolew beiden 13 pnt 6 Baba Sy 11 pnt 7 en 8 Wiers ma en Deslauriers 9 pnt 9 Mostovoy Fr 8 pnt 10 Germain 5 pnt 11 en 12 Le CHair en Cazemir 4 pnt ADV EBT ENT IB Sollicitatie via trainingsfilm van Garrincha Garrincha de eens zo beroemde buitenspeler van het Braziliaanse voetbalelftal is duidelijk op zijn re tour In eigen land wordt hij nau welijks nog ingezet Zelfs de Ame rikanen hebben hem op hun spelers jacht niet benaderd Garrincha heeft nu zelf in de Verenigde Staten ge solliciteerd en wel op een heel ori ginele manier Hij liet zich filmen tijdens de training bij de club Flu minense in Bio de Janeiro en stuur de die film naar Amerika om de yankees te bewijzen dat hij het voetbal-A.B.C nog wél degelijk be heerst In Brazilië verbleekt ook de ster van de beroemde Pele De meest bejubelde speler is nu Tostao van Cruceiro uit Belo Horizonte Dank zij deze Tostao won de „ club uit de provincie " in de eindstrijd om de beker-met 6 — 2 van Santos het elf tal van Pele „ Blanke Pele " Tostao die de „ Pele branco " de „ blanke Pele " wordt genoemd ver dient momenteel meer geld met reclame dan met voetbal Hij zet in grote warenhuizen handtekeningen De Joegoslavische voetbalbond zal de regelcommissie van de F.I.F.A voorstei len om de inworp te vervangen door een vrüe schop Verder willen de Joegosla ^ ven de corners niet meer laten nemen bü de hoekvlag maar op de plaats waar de bal over de doellUn is gegaan »»^^%»*%%»»^»^%»^%»»*»«.^% op zijn foto's en krijgt daar 200C gulden per dag voor Ja de voetballers in het buiten land kunnen kapitalen vergaren Zo betaalde LMis Suarez de voor Inter nazionale spelende Spanjaard in 1966 niet minder dan 90.000 gulden aan belasting Zijn teamgenoot Corso „ kwam " tot 46000 Hun baas chocoladefabrikant Angela Moratti die voorzitter is van Inter brengt ie der jaar een miljoen naar de be - i Als ik nog eens op ds wereld kom word ik een voetballen de chocoladefabrikant Maar het is in de voetbalwereld niet alles „ koek en chocola " Een 18-jarige Franse voetballer uit Me lun bij Parijs heeft een scheids rechter die een strafschop tegen zijn vereniging gaf zo met de vuis ten toegetakeld dat de arbiter een maand in het ziekenhuis moest wor den opgeknapt De Parijse recht bank veroordeelde de voetballer tot een jaar gevangenisstraf Film als bewijs Over strafzaken gesproken de Oostenrijkse voetbalbond heeft de film van een wedstrijd als bewijs materiaal laten gelden In het be kerduel LASK tegen Wiener Sport klub te Line viel een speler van de thuisclub Köglberger plotseling op de grond en begon daar te rollen van de pijn Zijn Weense tegen stander Norbert Hof werd daarop van het veld gestuurd Uit een van de wedstrijd opgeno men televisiefilm bleek echter dui - GARRINCHA sollicitatie per film delijk dat Hof de man uit Linz he lemaal niet geraakt had De We ner werd nadat de strafcommissie van de Oostenrijkse voetbalbond de film gezien had vrijgesproken en „ acteur " Köglberger kreeg een schorsing van een paar weken Als ook andere voetbalbonden films als bewijsmateriaal toelaten zal menige voetballer de televisie camera's met wantrouwen bezien En de scheidsrechters niet minder Blote cup'Voeten Een man die vandaag met wan trouwen naar de Engelse bekerfi nale voetbal zal kijken is Desmond Hackett sportscribent van de En gelse Daily Express Onze Londen se collega die - zijn mening nooit onder stoelen of banken steekt schreef maanden geleden dat hij op blote voeten van het Wembley Stadion naar zijn redactiebureau zou lopen als „ het waa^-deloze Chel sea " de cup won Wel Chelsea heeft de finale bereikt dus wie weet Hackett ging maar alvast in trai ning Gisteren stapte hij op blote voeten langs het strand bij Lan cing in Sussex In dat plaatsje lo geerde echter ook Chelsea Toen de sportredacteur terug kwam van zijn wandeling ivaren zijn kou sen en schoenen die hij op het strand had neergezet verdwenen De Chelsea spelers Harris en Boy lé hadden ze „ geleend " Hackett moest op blote voeten terug naar zijn hotel Daar zat de Chelsea ploeg op het terras en ontving hem met een „ opvallend hartelijk " ap ' s 
ÏO « ATEBDAG SO MEI 19B7 bruidstoiletten Niet alleen voorwielaandrijving maakt de Primula zo exclusief SPECIAALZAAK HILMO Catbar(jneslnge ] 18 a Tel 15402 - Ufarecht TE HUÏIB 200 m2 MAGAZIJN - RUIMTE Bereikbaar met grote auto's Groenekansevveg 51 De BUt tel 030-7608S1 Adverteerders Om vlotte verwerking van Uw advertentieopdracht te bevorderen verzoeken wij U deze als volgt te adresseren Utrechtsch Nieuwsblad N.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht I aiifnhianjJhJ ^^ Bm^JKo ^ I In z'n hart ' n acht * nat % De Primula is \ a exclusieve auto Al zou de prijs een gewone auto doen vermoeden Die exclusiviteit is een gevolg van geraffineerd fraaie styling en rfwerking Ontwerp Autobiandu ' s werelds meest progressieve carrosserie bouwers Het is óók een gevolg van ongelooflijk vaste wegligging en adembenemende bodit vaardigheid Want wat de voorwielaandrijving betreft Het is vandaag de dag geen kunst meer om ' n ïiuto met voorwielaandrijving te bouwen Het is wèl een kunst uit voorwielaandrijving zoveel praktische voordelen te halen VoorwlalaandrIJvIng dwarsgeplaatste motor 4 cil 1221 cc 59 pk 135 km/u vier en vijf deurs 62 pk 140 km/u Coupé 65 pk 150 km/u 4 schijfremmen remregulator voor remkrachlverdeling gescheiden oiiebad gesloten zeifdenkend koelsysteem met elektrische ventilator 5 banden met witte zijvlakken f 80 - ^ Vraag uihoerigeinfomiatlabIJ één van de Nederlandse dealers of bij de Flat ImporteuiJ.LounaraUngs Automobielbedrijven N.V - Stadhouderskade 113 - Amsterdam-Tel 020)730867 ook leverbaar als 3-deura » 73 »,- 4-deurs f7450 - s-deurs f7e50 - Coupé f9990 - r Utrecht e.c GARAGE GEBR WINKELMAN Leidseweg 117 f.e Oog In Al Tel 030 - 31143 Zeist BROEDELET-ZEIST CV Eersfe Oorpssiraal 16—22 Tel 03404 • 13444 Lopik GARAGE J KRAMER Lopikerweg wesl 3a Tel 03475 - 306 Utrecht e.o DOLF VAN DER MADE N.V Showroom Voorstraat 81—83 Tel 030 - 12609 Garage Botllraaf 28 Tel 030 • 17380 Rhenen '' GARAGE DE RHOTER Fred v d Paltzhof 2 Tel 08376 - 2000/2484 Bilthoven GARAGEBEDRIJF A C VAN HUCTEN Leijenseweg 16 Tel 03402 - 3923 Houten GARAGE S VAN LINGEN Heerenweg 2a Tel 03468 • 390 Lunleren GARAGEBEDRIJF F DEYS Dorpsstraat 109 Tel 08388 - 2200 AUTOBIANCHI-AGENT Ulrechf e.o.t INT AUTOMOBIEL CENTRALE K LANDEWEER Biltstraai 74 Telefoon 030-713114 JvonDEvnou * MDBE BISCHOT We d d A MSTERDAM maanden of snipperdag een vliegende van Eindhoven waardige bouwvs op de technisch van de mensheid aardige machine nemer kan spele ten doel hebben de produktie de wat er zoal meer chine aan het nemer is of niet begin op het spe bovendien nog Evol in laa decer ' N ANDERE BAAN | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii £ i Op onze afdeling 2 I POSGENPOHL-KEUKENINRICHTINGEN | i hebben wij plaats voor een = = Deze creatieve en bijzonder afwisselende werkkring = = behelst = H • ontwerp advies en bespreking van oom = = plete keukeninrichtingen met architecten en = 3 particulieren = = • verkoop en administratie en inkoop daar 1 = van = niet bang moeten zijn voor hard werken = zich ook in het Duits redelijk moeten kun - 1 nen uitdrukken = = Sollicitaties persoonlijk bij de directie tijdens de = 1 kantooruren 5 I STICHTS HANDELSHUIS N.V | i OÜDEGBACHT 337 — TEL nffll-iMÜ f I UTRECHT 1 fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii onze KLEINTJES hebben groot succes NIET MAAR Wanneer Uw huidige werkkring U eigenlijk niet helemaal nneer bevalt en U best weer eens wat anders wilt proberen neem dan niet „ 20 maar " een andere baan Als U tenminste 21 jaar bent Uw dienstplicht heeft volbracht en bijvoorbeeld twee jaar ULO heeft kunt U opgeleid worden tot kranten opmaker of machinezetter In het dagbladbedrijf Denkt U eens aan 20 een opleiding tot GRAFISCH VAKMAN Het spreekt vanzelf dat er tijdens deze opleiding een prima salaris betaald wfordt en dat U onder alle sociale voorzieningen valt Informeert U eens bij Opleidingscommissfe voor het Drukkersvak p/a Drift 13 UTRECHT ACCURATE JONGEMAN Op onre VERKOOPAFDELING hebben wij plaat singsmogelijlcheid voor een MEDEWERKSTER Haar taak zal voornameliik bestaan uit de administratieve verwerking van de binnenkomende orders Dit houdt o.m in dat zij dagelijks telefonisch kontakt heeft met vele van onze afnemers terwijl zij ook gedurende enkele uren per dag de verzendklare orders moet faktureren I ü zult 1 • Voor deze veelzijdige funktie gaat onze voorkeur uit naar een jongedame van ± 17 jaar met M.U.L.O - of gelijkwaar dige opleiding en type-vaardigheid i Kantooruren 8.00—12.30 uur = 13.30—18.00 uur ma t/m vr Sollicitaties schriftelijk of mondeling te richten aan onze afdeling Personeelszaken BATTERIJENFABRIEK HERBERHOLD N.V BALKSTRAAT 3-5 UTRECHT ERDAL CONCERN-AMERSFOORT Voor één onzer chefs in de adminisfrafieve sector vragen wij een ASSISTENTE Zij zal na een inwerkperiode met een grote mate van zelfstandigheid worden belaist met de corresponden tiebehandeiing alsmede hef bijhouden van het corres pondentiearchief Vereist zijn een goede schoolopleiding steno ervaring en een goede type-ervaring Een prettige gevarieerde funktie voor hen die secre - taresse eigenschappen bezitten en zich hiervoor verder willen bekwamen Sollicitaties met volledige inlichtingen worden ingewacht bij het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken Erdal Concern Brabanfsestraaf 17 te Amersfoort Ook telefonische afspraken mogelijk - telefoon 03490-16641 toestel 326 COÖ0 CO-OP NEDERLA^fD - de centrale organisatie van de verbruiks coöperaties in ons land - vraagt een CHEF PERSONEELS ADMINISTRATIE De personeelsadministratie is het uitvoerend apparaat van de personeels dienst en uit dien hoofde met de administratieve verwerking van het arbeidsvoorwaardenbeleid belast en voorts met de vastlegging en registratie van gegevens betrekking hebbend op ca 1200 personeelsleden De personeelsadministratie omvat voorts de loonadministratie het beheer van de pensioenadministratie en de uitvoering van de sociale verzekerings - en arbeidswetten Het voeren van de loonadministratie geschiedt met inschakeling van moderne electronische apparatuur computer Gezocht wordt een jonge actieve medewerker die leiding kan geven aan een groep jongere assistenten en die voldoende kennis van zaken bezit om deze afdeh'ng met succes te kunnen leiden Opleiding bij voorkeur H.B.S.-niveau met aansluitende vakstudie Belangstelling voor modem personeelsbeleid is strikt noodzakelijk Leeftijd 25 tot 35 jaar Sollicitaties te richten aan het hoofd van de personeelsdienst „ CO-OP Nederland " Postbus 6008 Rotterdam Wegens uitbreiding van onze verkoopstaf zoeken wij per 1 september of eerder EERSTE VERKOOPSTER voor onze afdeling confectie Wij zoeken contact met een ervaren ver koopster leeftijd 26 jaar of ouder welke onze clientele op prettige en deskundige wijze kan adviseren Wij bieden een interessante afwisselende werkkring in een modieuze zaak met prettige sfeer een uit stekend salaris met zeer goede sociale voorzieningen o.a 2 weken zomer - en 2 weken wintervakantie tan tièmeregeling 6 % vakahtieuitkering en mogelijkheid tot opname in het pensioenfonds Sollicitaties te richten aan Directie BISCHOT MODEZAKEN N.V Vredenburg 6 utrecht Telefoon 030 • 17546 In het psychiatrisch centrum WILLEM ARNTSZ HOEVE te Oen Dolder wordt gevraagd een secretaresse voor de Interne Afdeling die geheel zelfstandig de administratie en do cumentatie van de Internist kan bijhouden brieven kan concipiëren enz Vereist ten minste een M.U.L.O - of M.M.S - opleiding en het bezit van een type - diploma Salaris afhankelijk van diploma's ervaring en leeftijd nader overeen te komen vijfdaagse werkweek vakantie 15 werkdagen per jaar en 1 keuze dag vakantietoeslag 6 % van het bruto jaar Scüaris geen inhouding van A.O.W.-premie gunstige premiespaarregeling pensioenregeling Algemeen BurgerlijkPensioenfonds Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van huidige functie en bruto salaris te richten aan het hoofd van de afdeling personeelszaken Dolderseweg 164 te Den Dolder GAUTZSCH „ GIMEC ' N.V STRWKVIEBTEL 19 — DE MEEBN TEL 03406 1940 vraagt een ASSISTENTE voor de boekhoudafdeling Vereist typevaardigheid accuratesse Wü bieden haar een prettige goed gehonoreerde werkkring met vakantietoeslag en gratifikatie Reis kostenvergoeding indien buiten De Meem woon achtig Sollicitaties worden gaarne aan bovenstaand adres verwacht Gemeente Utrecht Burgemeester en Wethouders roepen sollicitanten op naar de betrekking van HELPSTER bij het openbaar kleuteronderwijs in deze gemeente Bruto salaris bij 18-jarige leeftijd ƒ 165 — per maand oplopend tot ƒ 215 — bij 23 jarige leeftijd Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige inlichtingen in te zenden binnen 10 dagen na de ver schijning van dit nummer aan de gemeentelijke in spectie van ' t kleuteronderwijs Wilhelminapark 27A Utrecht J F INANCIËLE doorgaans kenr ondernemers Wij geval twee fictief ondernemingen in rand van het failllsst Daarby werd de les de ondememersvvere om de harde wet rendement moet Uit de stroom die in deze weken bandjir aanneemt dat de meeste ond danks alle moeilijkhe lerlei gebied in legd er in slagen rentabiliteit van reiken Daarmede plaveid voor ver om nieuwe en steeds grotere ho schikking van de len waardoor de heid voor de werkner standhouden van verzekerd De harde wet maakt evenwel steeds heviger kan alleen het den als door het van steeds ingenieuze werktuigen meer produceerd Der kosten handenvol daarom niet te vele ondernemers de kat uit de boom opstellen van voor de komende Geld is duur V OORAL nu het is het zaak om nu toe is er geen bedrijfsinvesteringen maar als er nu den gemaalrt dan twee of zes of mee slag van worden onze verdere econ ing Juist dan zal bij de tijd te zijn Al staat president te trappelen van Engelsen met hun EVA-landen in de komen uiteindelijk van dat onze optioksen tegen de de Britse Scandinavisc EVA-industrieën Niet voor niets organisaties al komen om bij de voor wederinvoering investeringsfaciliteiten jaar geleden zijn de ir trek en de vervroegde mogelijkheden o conjunctuur uit lopen Weliswaar de afgelopen rapport van de voortgaande overb van de baan maai de jaren de draaiende te ho fiscale ankers om afdrijven te Dit Keldi niet dustrle doch boopvaardii die bedrflfstakken scheepsbouw en N.V Internationale Bel 
ADVEBTENTJE ^^^^ CREDIET EN EFFECTENBANK N.V V^Vi ^ Tel 030 15851 UTRECHT Postbus 93 Telex 47031 Postgiro 75651 Financiering van z i e k e n li u i z e n bejaarden instel ling e n scholen etc KOERSEN WALL STREET 18-5 19-5 unryslei 43 52 Sears Hoet > 54 53 ' it.v Bank 05 55 Shell Jll 86 66 Atrh Topeka 28 28 Ctin bdlsf>n 35 35 Sui Vai-uum 46 46 Can Paiific 65J 65i Duugi iVIcIJonri 39 40 Stand Br 37 37 llilun Lent 53 52 Uup de Nein 158 158 Stand 011 N 64 63 N ï Centr 76 77 Kas Kodak 134j 133 Studehakei 65 67 Pennsylvania 62 64 Jen Klefl 891 89 lexas Instr 76f 76 South fHC 32 32J Jen Motors 80 79 Un Aln-raft 100 102 Unlt»n Pae 40 39 ioort Year 1 43 42 Un Ciirp 10 lOJ Allies ' hem 39 39 Ainei Motor m 12 Un Fruit 38 38 Am Jan 57 571 Int Harvest m 37 U.S Kuhhet 39 40 A B c ma 53 52 tnt NlcJtei 90 90 U.S Steel 45 44 Arn Smeltin 61 62 Int Tl 93 + 93 Weslingh m 51 Am T I 57 57 Kennecüt 42 42 Ford Motor 24J 24 Am Tohacco 33 32 Montg Ward 25 25 Wool worth 5t 51 Anacimda 89 90 Kadlij vrQ 53 51 K.L.M 114 113 Betit Steel 35 34 Repuhl St 4b 44 Boeing 97 9Vi Royal Outcb 38 38 Omzet 10.560.000 Wet van gulden beheerst de ondernemerswereld Rentabiliteit blijft doorgaans gunstig ITO HET lEBRIJFSnEVEN Voorraden kleiner Beers en Zonen DEN HAAG — Beers Zonen NV handel import en vervaardiging van motorvoertuigen Kosten door gestegen omzet opgevangen en de integratie van Van Yperen NV gro tendeels verwezenlijkt Voorraden zijn sinds begin 1967 verminderd door de gunstige ontwikkeling van de verkopen Dp geconsolideerde cij fers Van Yperen is er dit jaar in verwerkt verantwoorden een bruto winst van ƒ 4,1 min Saldo winst ƒ 1,18 min ƒ 1,3 min Dividend 20 pet onv Hypothecaire lening ver hoogd tot ƒ 2 min om nieuwe ves tigingen en bedrijfsoutillage als mede voorraadvergroting te finan cieren Figee ondervindt veel concurrentie HAARLEM — Jaarvergadering N.V Haarlemsche Machinefabriek v/h Gebr Figee Scherpe Duitse concurrentie op de Nederlandse markt heeft een nadelige invloed op de gang van zaken in de afdeling staalconstructies Nederl Staalin dustrie in Rotterdam De vooruit zichten voor de bedrijven in Haar lem en Nijmegen zijn redelijk hoe wel de ontwikltelingen op de kranen markt bijzonder dynamisch zijn Dit dwingt het bedrijf tof het maken van kostbare ontwerpen om de concur rentie voor te blijven De ontwikke ling van het containervervoer doet de vraag naar kranen met groot hef vermogen toenemen maar men Van onze beurscorrespondent A MSTERDAM — Ongetwijfeld zullen er in de komende maanden vele duizenden Nederlanders een vakantie - en of snipperdag besteden om een bezoek te brengen aan het op een vliegende schotel gelijkende bouwwerk dat aan de rand van Eindhoven is verrezen In Het Evoluon zoals het merk waardige bouwwerk is gedoopt kan een blik worden geslagen op de technische 1 ontwikkelingen en mogelijkheden in dienst van de mensheid in verleden heden en toekomst Er is ook een aardige machine met behulp waarvan iedereen voor onder nemer kan spelen Door allerlei manipulaties aan knoppen die ten doel hebben veranderingen aan te brengen in de loop van de produktie de verkoopprijzen arbeidslonen investeringen en wat er zoal meer bijkomt in het ondernemers vak wijst de ma chine aan het einde van het spel uit of men een goed onder nemer is of niet Dat blijkt wanneer de gulden die er aan het begin op het spel is gezet na afloop even gaaf is gebleven en bovendien nog enige winst heeft afgeworpen Kennedy-ronde " persoonlijk succes voor Erie Wyndham White fsmm EBIG WYNDHAM WHITE in zijn slotwoord tot de „ Kennedy-ronde " de zes maanden waarvoor hij geko men was telkens opnieuw bemid deld voor dat goede doel Als het knarste van op elkaar botsende be langen en van de tanden der onder handelaars dan vond hij het juiste moment de juiste toon en het juiste tussenvoorstel om het wiel weer ge smeerd te laten lopen In een vijftal ' ronden ' van inter nationale handelsovereenkomsten werd de handelsvrijheid steeds ho ger gehesen Maar de laatste tijd dreigden de resultaten te worden verstoord door een nieuwe golf van protectionisme De deskundigen zijn het er over eens dat het nu onder auspiciën van de GATT in Geneve bereikte akkoord een krachtige te gengolf teweeg heeft gebracht met een sprong tot verdere liberalisatie Er is niet bereikt wat vwjlen pre sident Kennedy mocht nastreven van het congres halvering van de handelsbarrières Maar 80 landen hebben in principe een overeen komst aanvaard waarbij de douane rechten voor produkten tot een waarde van nu 40 miljard dollar in 5 jaar tijd omlaag zullen worden gebracht met gemiddeld 35 procent Zelfs voor de puzzels van landbouw en chemische produkten die heel wat voeten in de aarde hadden wer den oplossingen uitgedokterd Fietser In de praktijk heeft Wyn&am ADVERTENTIE mm^^mvEmommBAïmm ADVERTENTIE ^^^ TIONAAL ^ BELHGI ^,,^^^ erunie ^""¦^^^ ATIONAAL ^ BELEG IÏ^TE ^^^''' N.V Internationale Beleggings Unie „ Interunie " Postbus 617 Den Haag CITIC15CH1"SCH NlEtrWS I I Exolnsiev » bruidstoiletten I SPECIAALZAAK I HILMO Catharijnesingel 18 a Tel 15402 - Utrecht TE HUUB 200 m2 MAGAZIJN RUIMTE Bereikbaar met grote auto's Groenekanseweg 51 De BUt tel 030-760881 Adverteerders Om vlotte verwerking van Uw advertentieopdracht te bevorderen verzoeken wij U dere als volgt te adresseren Utreehtseh Nieuwsblad N.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht JVOOflOEVHKW E ttOT verkoopstaf zoeken wij PSTER confectie t met een ervaren ver jaar of ouder welke prettige en deskundige afwisselende werkkring prettige sfeer een uit de sociale voorzieningen eken wintervakantie tan jitkering en mogelijkheid nds irectie iKEN N.V cht Telefoon 030 • 17546 WILLEM ARNTSZ HOEVE resse administratie en do nist kan bijhouden iz U.L.O - of M.M.S bezit van een type - aloma's ervaring en amen per jaar en 1 keuze - an het bruto jaar - O.W.-premie geling. emeen Burgerlijk der vermelding van aris te richten aan g personeelszciken Ier MEG " N.V — DE ftlEEBN FE ling ratesse goed gehonoreerde en gratifikatie Reis - De Meem woon - bovenstaeind adres trecht epen sollicitanten op eronderwijs in deze ige leeftijd ƒ 165 — tot ƒ 215 — bö 23 - ities met volledige 10 dagen na de ver Ie gemeentelijke in / ilhelminapark 27A j Evolutie in laatste decennia F INANCIËLE redacteuren zijn doorgaans kennelijk geen goede ondernemers Wij hadden in leder geval twee fictief opgezette grote ondernemingen in korte f^d aan de rand van het faillissement gebracht Daarby werd de les geleerd dat in de ondernemerswereld alles draait om de harde wet van de galden die rendement moet afwerpen Uit de stroom van jaarverslagen die in deze weken de vorm van een bandjir aanneemt blijkt duidelijk dat de meeste ondernemers on danks alle moeilijkheden die op ve lerlei gebied in de weg worden ge legd er in slagen om een redelijke rentabiliteit van hun bedrijf te be reiken Daarmede wordt de weg ge plaveid voor verdere ontplooiing om nieuwe en betere produkten in steeds grotere hoeveelheden ter be schikking van de consument te stel len waardoor de bestaansmogelijk heid voor de werknemers en het in standhouden van het kapitaal zijn verzekerd De harde wet van de gulden maakt evenwel dat de concurrentie steeds heviger wordt en daaraan kan alleen het hoofd worden gebo den als door het gebruik maken van steeds ingenieuzer machines en werlrtuigen meer en beter wordt ge produceerd Dergelijke machines kosten handenvol geld en het is daarom niet te verwonderen dat vele ondernemers geneigd zijn om de kat uit de boom te kijken bij het opstellen van investeringsplannen voor de komende jaren Geld is duur V OORAL nu het geld zo duur blijft is het zaak om uit te kijken Tot nu toe is er geen stagnatie in de bedrijfsinvesteringen opgetreden maar als er nu geen plannen wor den gemaakt dan zal er over één twee of zes of meer jaren de terug slag van worden ondervonden bij onze verdere economische ontplooi ing Juist dan zal het nodig zijn om bij de tijd te zijn Al staat president De GauUe niet te trappelen van ongeduld om de Engelsen met hun aanhang van de EVA-landen in de EEG te verwel komen uiteindelijk komt het er toch van dat onze industrie moet gaan opboksen tegen de concurrentie van de Britse Scandinavische en andere EVA-industrieën Niet voor niets zijn de werkgevers organisaties al in het geweer ge komen om bij de overheid te pleiten voor wederinvoering van de fiscale investeringsfaciliteiten Een paar jaar geleden zijn de investeringsaf trek en de vervroegde afschrijvings mogelijkheden opgeschort omdat de conjunctuur uit de hand dreigde te lopen Weliswaar is blijkens het in de afgelopen week gepubliceerde rapport van de OESO de kans op voortgaande overbesteding nog niet van de baan maar om in de komen de jaren de investeringsmachine draaiende te houden moeten nu de fiscale ankers worden uitgeworpen om afdrijven te voorkomen BELEG IN DU eeldt niet alleen voor de In dustrie doch vooral ook voor de koopvaardij die net als sommige bedrijfstakken — textiel mijnen scheepsbouw en cultures — de ba - kens moet verzetten om op de golf slag van de nieuwe tijd te Inmnen meekomen Eigenlijk is de zeevaart een te kostbare aangelegenheid voor een volwaardig geïndustrialiseerd land zoals de Verenigde Staten heeft bewezen maar Nederland is nog lang geen volwaardig industrie land Import T erwijl in Groot-Brittannië maar 32,7 pet van de totale import be staat uit industrieprodukten is dat bij ons nog voor 60 pet het geval In Italië bestaat 35,4 pet van de in voer uit industrieprodukten in West Duitsland 42,9 pet in Frankrijk 46,5 pet in de Verenigde Staten 46.9 pet Deze vergelijking wijst uit dat wij hier nog heel waf meer industrie kunnen hebben alvorens de eigen voorziening aan industrieprodukten naar verhouding even groot is als bü de andere ontwikkelde landen Ook door de tariefsverlagingen welke uit de door allerlei compro missen toch nog uit de bus geko men „ Kennedy ronde " in de toe komst zullen voortvloeien zal het niet allemaal van een leien dakje gaan in de ondememerswereld Veel kans op vergroting van onze uitvoer van industrieprodukten naar de Verenigde Staten is er niet want al is er aan de overkant water in de wijn gedaan ten aanzien van de chemische produkten toch zal de tariefsverlaging niet groot genoeg zijn om onze chemische bedrijven voldoende armslag te geven bij het veroveren van een plaats op de Amerikaanse markt Als er een tarief wordt geheven van 40 pet en er gaat 30 pet van het tarief Elf dan betekent hef nog al tijd dat er een invoerrecht moet wor den betaald van 28 pet zodat de prijs waartegen de Europese indus trie haar produkten aanbiedt nave nant lager moet zijn om de tolbar rière te overwinnen Ook zal er in de toekomst veel van afhangen hoe de nieuwe tarieven worden gehan teerd Over andere boeg S teeds meer ondernemers zijn door de omstandigheden genoodzaakt hun bedrijf over een andere boeg te gooien De reders hebben de passa giersvaart grotendeels overboord ge zet en moeten steeds grotere snelle lijhschepen laten bouwen die van de nieuwste kostbare technische snuf jes zijn voorzien De Staatsmijnen zien uit naar het moment waarop de kolenwinnning geheel door de ver vaardiging van chemische produkten is vervangen Unilever ziet in de toekomst meer brood in het groeien de verbruik van diepvriesprodukten en andere levensmiddelen dan in dat van de margarine AKU gaat steeds meer over van de kunstzijde naar de nylongarens Koninklijke Olie heeft een heel ander produktiepakket dan een jaar of tien geleden Philips maakt nog wel miljarden gloeilam pen per jaar maar rekent op com puters en kleuren-t.v De Verenigde Machine Fabrieken behoeven de voortstuwing van hef bedrijf niet meer te laten afhangen van de afzet van de grote scheepsdieselmotoren en Billiton is van de tinwinning in de aluminiumproduktie terecht geko men Vrijwel elke onderneming heeft in de laatste decennia een merkwaar dige evolutie doorgemaakt waar van in het Eindhovense Evoluon al leen maar een bepaalde fase is te zien De haast eindeloze stroom van jaarverslagen toont de grote ver scheidenheid van bedrijven en on dernemingen aan en tevens de nood zaak om zuinig met het beschikbare kapitaal om te springen teneinde zo veel mogelijk voor de toekomst te kunnen bouwen Geen illusies Uit de ontwikkeling van de staats fondsenmarkt blijkt duidelijk dat de verhouding tussen vraag en aanbod in de kapitaalvoorziening nog erg labiel is De daling van de rentevoet is tot staan gekomen Vooral nu blijkt dat én Gasunie én Bank voor Nederlandsche Ge meenten én Staatsmijnen in actie zijn om zoveel mogelijk middelen bijeen te brengen terwijl vele par ticuliere bedrijven wachten tot het sein door de Nederlandse Bank op groen is gezet is het duidelijk dat men zich wat de financiering van de woningbouw betreft niet teveel illusies mag maken ten aanzien van de rente die daarvoor moet worden betaald Het gevolg van de rente-ontwikke ling is dat de aandelenmarkt weer een aarzelend aanzien heeft gekre gen Weliswaar is het rendement op tal van fondsen op grond van hef over het afgelopen jaar betaalde dividend bij de bestaande beurskoers erg aantrekI;eKjk maar de kapitaal verschaffers houden de hand op de zak als de ondernemingen nieuwe aandelen zou willen plaatsen Met ingehouden winsten en ge leend geld moeten de investeringen op gang worden gehouden Deze omstandigheid alieen al is aanleiding om op de aandelenmarkt geen grote koerssprongen te verwachten al is een geleidelijke voortzetting van de Van een medewerkster GENEVE — Voor één man is het akkoord in de Kennedy ronde een persoonlijk succes voor Eric Wyndham White de secretaris-generaal van de GATT de wereldhandels ' organisatie Het heeft de Brit dan ook niet aan complimenten ontbroken Zijn toewijding en fantasie en vooral de moed waarmee hy de onderhandelin gen heeft geleid werden door de delegaties hoog geprezen Eén gedelegeerde ging zelfs zover Wyndham White wegens zijn optreden in de Kennedy ronde waardig te noemen voor de Nobelprijs voor de vrede De hooggeprezene zelf toonde by al deze lof dezelfde minzaamheid waarmee hij de onderhandelaars diverse compromissen had ontwron gen En hij zwaaide hen op zijn beurt lof toe voor het resultaat dai hij noemde „ een passende herinne ring aan de grote president die te vroeg voor de wereld verloren is ge gaan " De gedelegeerden hebben al dus White gezameniyk een „ monu ment van internationale samenwer king " opgericht Wyndham White is al meer dan twintig jaar beroepsbemiddelaar in onderhandelingen over vaak onont warbaar lijkende economische pro blemen Hij is secretaris van de GATT sinds de oprichting in de win ter van ' 47—'48 in Havanna En voordien was hij al een jaar in de weer geweest met de voorbereidin gen van die algemene Overeenkomst van Handel en Tarieven Cïeneral Agreement on Tariffs and Trade Hij zag er al gauw een GATT " in nadat de toenmalige secretaris generaal van de Verenigde Naties ¦ Trygve Lie hem had gevraagd zich ' zes maanden ' met dit problemen pakket bezig te houden De opzet was het scheppen van zo danige regels en instellingen voor de internationale handel dat de wereld niet zou vervallen in een herhaling van het protectionisme van de jaren dertig In die periode trachtten de regeringen elk voor zich de depres sie buiten de grenzen te houden door hoge barricades van invoer rechten op te richten Het resultaat kon niet anders zijn dan totaal ave rechts De GATT moest na de oorlog zorgen voor de nodige liberaliseren de ' kicks ' Tuinman Als secretaris-generaal in een verre van overweldig geoutilleerde organisatie heeft Wyndham White ettelijke veelvouden volmakend van opgaande lijn van de afgelopen maanden wel mogelijk Dan zal Wall Street echter geen roet in het eten mogen werpen In de afgelopen week is dat wel het geval geweest want de Dow Jones-index voor industriefondsen heeft een flinke knauw gekregen Voor een deel is de koersdaling aan de New York Stock Exchange een uitvloeisel van het psychologische effect dat wij in de maand mei leven De laatste jaren is het namelijk ge woonte geworden dat in mei door WaU Street de rug wordt schoonge schud en de kleine speculanten uit de markt worden gedreven Daarom zijn de „ zwarte " dagen van de laat ste jaren bijna allemaal in mei ge vallen Winsten in V.S O f het nu ook tof zwarte dagen zal komen staat te bezien want het bedrijfsnieuws uit de Verenigde Sta ten blijft gunstig luiden De tof voor kort gehoorde uitlatingen over een mogelijke recessie zijn verstomd De winsten van de meeste bedrijven ko men hoger uit dan in de eerste drie maanden van 1966 De Financial Times gaf deze week de volgende cijfers van de winstont wikkeling van enkele grote bedrij ven American Tel and Tel -|- 4 Texaco - - 19 Radio Corporation of America - 1-8 Xerox - f26 en Inter national Tel and Tel -|- 14 Daarte genover stonden dalingen voor Gene ral Motors — 34 Dupont de Nemours — 23 General Electric — 11 U.S Steel - 18 Boeing — 26 werd een Dat het bij het Nederlandse be drijfsleven nog niet zo slecht is ge steld kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat van de 230 maat schappijen die in het tijdvak van 1 januari tot 18 mei hun dividend over het afgelopen boekjaar aankondig den er 79 waren die een hogere uit kering konden geven Door 116 maat schappijen werd het dividend op de oude voet gehandhaafd en door 3S werd het verlaagd V/hite niet meer met landbouw en chemische produkten te maken dan de doorsnee burgers met deze bij zonderheid dat hij heel wat kunst mest nodig heeft voor zijn privé bloementeelt in de tuin van zijn zo merhuis in het Franse Gex De 13 kilometer tussen zijn ' gewone ' wo ning in het Zwitserse Geneve en dat afgelegen domein legt hij meestal per fiets af Hij is een even harts tochtelijk fietser als tuinman zodat het vaak voorkomt dat de Zwitserse en Franse douaniers de slagbomen voor hem moeten opheffen Mis schien mag men dat zien als een symbool Verder houdt de man van de GATT van skieën van muziek en last but not least van zijn vrouw en twee dochters die de economische be slommeringen en de huiselijke zowel als de zomerhuiselijke vreugden met hem delen Hij heeft zijn vrouw Tina Gibson uit Worcester Massachu setts Ieren kennen in de periode dat hij de basis voor zijn huidige werk legde in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York Mevr Wyndham White is vroeger onder de naam Tina Thayer film actrice geweest in Hollywood Ver der mag niet onvermeld blijven dat Wyndham Wliite als student aan voerder is geweest van het golfteam van de Londense School of Econo mics waar hij later advocaat ge worden ook als lector heeft gefun geerd Na zijn advocaten - en lectors periode ging hy in de Britse buiten landse dienst ïn de tweede wereld oorlog maakte hij zich op de Britse ambassade in Washington verdiens telijk met het vervullen van taken op het gebied van blokkade en be voorrading Ontslag ^ Wyndnam White is nu 53 jaar In het verleden heeft hij wel eens met ontslagneming gedreigd als de part ners in handelsonderhandelingen on handelbaar bleken at bracht dan zo'n schrik teweeg dat r'j plots in bonden zeer tot welzijn i^an de in ternationale economie Vier jaar ge leden toen het touwtrekken van de Kennedy-ronde begon liet hij weten dat hij na afloop het douanegrens brekersbijltje werkelijk er bij neer zou leggen En in de lofuitingen van deze week kon men dan ook uitdruk Icingen beluisteren als de kroon op zijn levenswerk " Maar men zou zich kunnen voor stellen dat het succes van deze week dat Wyndham White zege vierend de duim deed opsteken naar do benieuwde verslaggevers hem tot betere gedachten brengt Ei valt nog het een en m^er te tuinieren in de wereldhandelshof Ein wie weet komt er op deze kroon van de GATT-man straks een nog grotere van wie weet wat voor revolutionai re rondes heeft er niet meer zoveel nodig Voor reseai'ch wordt dit jaar ƒ 0,1 min uitgetrokken De bedrijfsorgani satie is door het bureau Ydo sterk verbeterd dit bedrijf blijft nog een jaar hieraan werken Hoek^s Zuurstof niet pessimistisch ROTTERDAM — N.V W A Hoek's Machine en Zunrstoffabrie - ken verwachten geen sterke winst daling in de komende jaren Dit is meegedeeld op de jaarvergadering Bedrijf kampt met tijdelijke liquidi teitsmoeilijkheden maar de directie is niet pessimistisch de resultaten in het eerste kwartaal behaald ge ven daar ook geen aanleiding toe Men overweegt het zorgenkind " i.e de machinefabriek nog niet te sluiten hoewel het bedrijf verlies lijdt Het bedrijf levert namelijk vele halffabrikaten aan andere sectoren van de onderneming Over de omzet van gassen wil de directie niets zeggen omdat de con currentie van het buitenland zeer sterk is De loonsom incl sociale lasten over 1966 beliep rond ƒ 6,5 min De rentabiliteit van het ge investeerde vermogen is niet zo hoog maar hierbij speelt de omstan digheid een rol dat de nieuwe in vesteringen nog niet tot de winst bijdroegen De directie verwacht geen grote investeringen in de ko mende jaren Gunstig eerste kwartaal NDSM AMSTERDAM — De Nederlandse Dok en Scheepsbouwmaatschappij heeft in het eerste kwartaal van dit jaar betere resultaten geboekt dan in dezelfde periode van 1966 Het be stuur zei in de jaarvergadering dat de maatschappij op de goede weg is maar ze vond het moeilijk om iets over geheel 1967 te voorspellen Op nog lopende oude contracten die dit jaar op een schip na worden af gewerkt kunnen door de grote loon stijgingen in het verleden grotere verliezen worden geleden dan nu is geraamd Verder heeft de NDSM claims ingediend tegen verscheidene van deze opdi'achfgevers waarvan de uitkomst nog onzeker is De maatschappij streeft naar zoveel mogelijk nieuwbouw orders maar de directie wil eerst zor.gen voor personeel dat voldoende geschikt is om haar plannen te realiseren Het Aurora treedt toe tot groep Nedlloyd AMSTERDAM — De N.V Levens verzekering Maatschappij Aurora " treedt toe tot de Nedlloyd-groep Aurora heeft bekendheid verwor ven door de index-benaderingsver zekering Zij heeft de verzekerings index van deze polis gelijke tred zien houden met de stijging der kosten van levensonderhoud Het verzekerd bedrag is thans 33,3 procent hoger dan in 1958 toen deze verzekerings vorm werd geïntroduceerd Het verzekerde kapitaal van Nedlloyd Leven en Aurora bedraagt tezamen ƒ 850 mhi Binnen de Nedlloyd-groep zal Aurora als zelfstandige dochter blij ven vooi tbestaan De directeur van Aurora mr L I de Winter zal we gens zijn benoeming tot hoogleraar per 1 juli aftreden en als adviseur van de Nedlloyd-groep gaan funge ren De heer P A Zeven directeur van Nedlloyd zal optreden als di recteur van Aurora ^^^^^ s TJf^xWFT ^^ Ê WALL STREET Dow Jones 19/5 30 industrials 874.55 - 2.79 20 railroads 239.81 + 0.42 15 utilities 137.33 — 0.16 65 stocks 314.49 - 0.42 Dividendvoorstel N.V Stoomv Mij „ Wijklijn " boek jaar 1966,9 pot onv Vergadering 30 mei acquisitie-apparaat voor reparatie orders wordt verbeterd De bouw van grote tankschepen is de sterkste kant van de NDSM maar de ligging van de werf be perkt de tonnage tot max 210.000 Hembrug sluizen IJmuiden De werf Lisnave Lissabon heeft deze moeilijkheid niet de allergrootste tankers kunnen daar dokken De deelneming van NDSM in deze werf is 25 pet tot nog toe heeft ze er ƒ 4 min ingestoken De NDSM overweegt geen fusie zij voelt wel voor samenwerking De werf is benadert door het ontwerp bureau van de KNSM en de VMF de Sea Transport Engeneering voor de industriële bouw veui een ' Ünity' schip als opvolger van o.m da Liberty ' '- schepen Amerikaans bod op Duitse NSU STUTTGART — Van buitenlandse zijde is een bod uitgebracht op de aandelen van de Duitse autofabriek N.S.U Dr Dietrich Albers verte genwoordiger van de vereniging ter bescherming van kleine N.S.U aandeelhouders wilde echter niet bevestigen dat het bod van Chrysler afkomstig zou zijn Wel zei hij dat het een maatschappij is waarvan de aandelen op de Newyorkse effecten beurs zijn genoteerd De koers van de aandelen N.S.U is in twee dagen met 45 punten ge stegen op de effectenbeurs van Frankfort waar de slotkoers vrijdag 407 was N.S.U is in de belangstelling ge komen door de ontwikkeling van de wankelmotor Wall Street lager NEW YORK — WaU Sb-eet sloot gisteren lager hoewel de zilver - en andere nonferrometaalaandelen aan trokken Er is een grote buiten landse vraag naar Amerikaans zil ver na een bericht dat de Ameri kaanse schatkist de zilverkraan voor buitenlanders wil dichtdraaien De handel in Wall Street was levendig met een omzet van 10,57 miljoen tegen 10,27 miljoen donderdag Het Dow Jones gemiddelde voor indus triële fondsen zakte met 2,79 punt tot 874,55 De neerwaartse tendens was on regelmatig De verwikkelingen in het Midden Oosten werkten verwar rend Guldens waren in New York gevraagd dit in verband met een schaarste aan call money in Neder land Avondhandel AMSTERDAM — In hef telefoni sche effectenverkeer van gister avond te Amsterdam kwamen de volgende niet officiële noteringen tot stand vergeleken met de officiële van gistermiddag Kon Olie 132.30 132.50 133.60 Philips 91.30 92.10 Unilever 95.20-95.60 96.30 Daling in Londen LONDEN — Op de effectenbeurs van Londen maakten de industriële aandelen deze week hun grootste koersval sedert vijf maanden Het indexcijfer van The Financial Times voor industriewaarden zakte met 6 punt tot 346,5 De handelaren weten de daling aan onzekerheden in het politieke en economische leven De situatie in het Midden-Oosten en het antwoord van president De Gaulle op de Britse aanvraag voor het lid maatschap van de EEG maakte de stemming niet beter BANKPAPIIPR AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenlands hankpapler luiden Eng pond 10.02—10.12 Amer dollar 3.58'i — 3.02V2 Can Dollar 3.32 %— 3.62V Fr frank 100 73.20—73.70 Belg frank 100 7.19 7.24 Duitse mark 100 90.36—90.85 Zweedse kroon 100 69.40—70.40 Zwits frank 100 83.40 - 83.90 Ital lire 10.000 57.00 — B9.00 Deense kroon 100 51.70 — 52.70 Noorse kroon 100 50.00—61.00 Oostenr scnilimg 100 13.95—14.05 Port escudo 100 12.57%—12.721/2 Spaanse peseta 100 gr.cp 5.95—6.10 * ROME — Binnenkort komt er een Italiaans bankbiljet van 100.000 lire ƒ 600 Tot nog toe was het bil jet van 10.000 lire de grootste cou pure wat moeilijkheden gaf bij het betalen van grote bedragen s * ^^ § 
12 ZATERDAO JO MEI 1967 ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD 1 BTRBCHTSCH NU DAF uniek vol vaart ^ en dynamiek FOTO-OPTIEK VAN ÜCHELEN Slotlaan 175 Zeist vraagt voor de fotohandel een Ie of aankomende verkoper(ster Liefst met enige ervaring Sollicitaties na telefonisclie afspraak 03404-13880 na 6.00 uur 03430-3153 » rt»VV>VVV\/VVVV.VVAA.«\/VVX/V\>V\XVVA/VVVVV»V\»VVVVi ^/» JONGEMAN tot 20 jaar voor hulpvakarbeider mogelijkheid tot om scholing UTRECHT '«'\ A.V><'\A/'\A- DAVIO WRIGHT PANDA voor meerdere ontploffingen niet denkbeeldig We krijgen de indruk dat hiJ zich eh wel eens vergist " „ En toch is het jammer als we hem moe ten wegsturen " mompelde Panda terneer geslagen Wie weef wat we allemaal met zo'n verdwijndrank zouden kunnen doen We hadden er vast heel rijk mee kunnen worden 36 Ik zal die JoUiepop voor u zoeken ge neraal " sprak Agent 38 Hij staat buiten met Panda te praten Ik kreeg de indruk dat ze geldzorgen hebben " „ Het is zorgelijk " sprak JoUiepop op dat moment Als we niet spoedig enige gelden krijgen stort het huis nog boven onze hoof den in Met de geleerde Kalker is het gevaar Suske en Wiske Wmom d^til&k-Jffoujemt koest of 7 Wwlleif mlii!J?iiialdie[wte!s de hals ' VWeetf eet mrmiinVlm^N ^ V.''T^.»L.^t JU Q/y vooRhtrmsriiiPt Gmi^oms worn m simspn öf-1 // wf/y msse/f m wf^M mm f/y Tmn zmn Posities Nederlandse schepen Atlt-ii 18 V Londtn tê Rotterdam Aardtnburgh 18 ti NorrKopino Adm Ntlson 19 v Par te Amst Adonis 18 op 520 m WZW Lissabon Adrasttis 18 v Aden n Suez Aerdenhout 19 te Rott Afiena 1 7 v JVlalaga te Bristol Albert V 18 v Antw n Alberta 19 te Koog a.d Zaan Alfaion 17 V Antwerpen te Londen Alcetas p 18 Tunis n Malta Alchlba 19 tt Khorramshar Akor 13 te Zanzibar Alderd U 18 v Duinkerken n Sctu - bal AIctta Johsnni 19 te Teignmouth Alge 17 V Sremen te Groningen Algol pis Ouessant n Duinkerken Algorab 18 50 m N La Coruna Aii Damho p IS Vliss n Bromboro Alida 17 V KariJtad n 7 Alkes 18 op 65 m ZZW Azoren Almkerk 18 op 430 m W Minïkoy Atnati 19 V L Palmas te Rott Ainitak p 18 de Azoren Alpha 18 V Rotterdam te Hull Ampenan 18 140 m OZO Cap * North Amsteldiep 18 560 m WNW PorMan Amstelhoek 18 900 m WZW Coco » eilanden Amstelhof 19 t < Rotterdam Amstelsluij 18 710 m ONO Mauri - tius Amstelvtwi 19 tt Tokio Amyntas 19 v Amst te Rotterdam Anda 17 v Tegelen n Bergen Andromeda p 18 Mondego n Ceuta Andyk 19 v Tripoli te Genua Anna Drent p 18 Wight n Newcastle Anne Christina p 19 Gibraltar Anne Herfurth p 18 K Matapan Annemarie Bohmer 19 2S0 m Z Las Palmas Antarctica 16 tt Eüesmere Port Archimedes 18 v Saiaverry n Guayaquil Ardeas 18 v Rotterdam n Cadli Arendskerk 13 110 m ZW Sicili * Argos 18 v Malta te Antwerpen Argus 1S v Stockholm n Skutskar Aristoteles 18 v Curasao n Mara - caibo Arneb 18 op 90 m ZO Rhodos Arrow p 19 Vüss n Belfast Artemis 18 op 2S0 m Z Jsmaict Asmidiske 18 550 m O K Raca Aspera 18 v Ipswich n Bremen Asuncion 16 te New York Atlantic Pearl 15 te Bermuda Attis 16 V Kingston te Houston Audacia 19 v Rotterdam t « Huil Auriga G p 19 Moltenau Bah 18 op 180 m WZW Krtt * eatong p 18 Gibraltar n Barcelona Baltic 18 V Antw n Middlesbro Banda 19 v Honolulu te Keeiung Batav er 5 p 18 Kreta Batjan 18 op 1550 m O Tokio Bawean 18 v Toronto n Ashtabult Bengalen 18 op 1000 m NW Perth Bengkalis 18 t « Belawan Beninkust p 18 Kaap Blanco Berkelstroom 19 te Rotterdam Berkhout 18 te Port St Louis Bernina 18 te Den Helder Bernissè 19 dw Bergen Bierum 17 v Rotterdam te Cork Biscaya 17 te Ellesmere Port Blitar 19 v L Marques te Durban Bois$evain 19 te Lour Marques Bontekoning 18 te Bilbao Borneo 19 in Suezkanaal Bornrif p 18 Texel n Kotka Bovenkerk 19 v Suez te Aqabi Brandaris 18 v Sluiskii n Arklow Breewiid p 19 Ouessant n Huil Brittenburgh 18 t « Middlesbro Caiamares 18 85 m O Beiiza n Bremerhaven Calvijn p 18 Kiel n Domsjo Camerounkus * 18 90 m NO Fini - sterre Camphuys p 18 Mogadiscio n Beir » Capelia 18 v Hamburg n Whitby Caravel ie 19 te Antw Carebeka 3 18 v Kristiansand n Archangel Casana 19 te ben Helder Castaneda 18 250 m NW Lobito n Lissabon Cheetah p 18 de Azoren Chiron " 7 te Mew York Chrysant verm 20 v IJmuiden n Karlsha.iin Citadel 18 V Gent n Invergordon Clarissa 17 te Onega Clothilda M 18 te Gdynia Comtesse 18 te Rotterdam Con Brio 19 te Ruysbroeck Concepcion 18 tt Rotterdam Cornelia 8 2 19 te Runcorn Corn Broere 19 te Dordrecht Corrie Broere 19 tt Billingham Cresta 18 V P Talbot n Aarhus Dahomeykust 18 te Monrovia DaniB 18 v Amst te Kopenhagen Delft 18 222 m W Las Palmas Delfzijl 19 te Yarmouth Deo Duce 19 v Fowey te Kon Diana V 19 » Roft te Londen Dicky 20 V Par te Amsterdam DItmerdyk 18 100 m IM K Blanco Dievertie 19 te Antwerpen Dinah 19 te Delfzijl Dintelborg 18 v Amst n Jtide Dinteldyk 18 v Antw te Londen Diogenes 18 300 m WZW Madeira Dita Smits 17 te Marsaillt Dolfijr 19 te Boston Domburgh 19 te Port Arthur DonatB 18 te Vijf huizen Douwt S 20 te Kopenhagtn wtfW Draco 18 v Amst tt Aarhus Dubhe 16 t « St.-Malo Dutch Engineer 17 tt ttningraë varm 20 n Antwerpen Dutch Master verm 19 v Gothen burg n Rotterdam Dutch Ma^e 19 v Dublin n Gent Dutch Sailor 17 v Leixoes n Bordeaux Eagle 18 v Par re Antwerpen Echo 18 400 m ZZW Rio de Ja neiro Eemhaven 19 nm te Hamburg verw _.^ Eemlsnd 18 l20 m OiO Bahia Eems 18 185 m N K Villano Eemshorn 17 te Londen Eerbeek p 19 Vliss n Kotki Els Teekman 19 te Newtyn Embia 19 v Stockholm te Gefit Emerald Trader 18 v Hsriingtn n Hamburg ' Emmapolder 19 te Duinkerken Engeiina Broere 19 tt Billingham verw Eos 18 V Amst n Gandia Eumaeus 18 v Amst n Bremen Farmsum 18 op 100 m W Haiti Fedaia p 18 Gibraltar n Marseille Fes u 19 K Villano n Rouoan Fivelborg 18 v Rott n Bridgwater Flevo 19 te Grangemouth Frans v Seumeren 19 v Kristian sand n Friso p 17 tizard n GaasterdyK 19 v Rott re Antw Gabonkust 18 iSO m ZZW L Pa'mds Ganymedes 18 v Sta Marta n Curacao Gasse;te IS v Rott n Huil Gazelle 17 v Zaandam n Boston Geestdam 18 te Maassluis Geestdiet 19 te Ipswich Geestdijk 19 t * Yarmouth Geestland 18 v Preston n Barba - dos Geestsluis 18 te Maassluis Geeststroom 19 te Maassluis Glessenk«ik 18 330 m NW Died - dah n Abu Dhabi Globe 19 V Londen tt Antw Gloria Mans 18 80 m W Fastnet Grada Westers p 18 Brunsb n Faw.ey Graveiand 19 v Bremtn te Amst Grebbedyk 18 500 m OZO K Race Gronitas 18 tt Rott Guineekusf 19 v Antw tt Rott riado 17 V Cobh n Har Hans 19 v Amst n Huil Hasewint 18 <^ e Gooit Hathor 18 op 60 m NO K Malei Heemskerk 15 te Port Sudan Heemskerk V p 19 Vliss n Bantry Heenvlitt 17 v Rochester n Swansea Hercules 1 7 v DemerarB n Nicktrie Hermts H 19 tt Setubal Hilvtrsum 19 750 m W Lanosend Holendreohf 18 400 m Z Walvis baaj Hollands Burcht 19 te Hlrshima Hollands Diep 18 780 m ZO Guam Hollands Dreef 18 50 m Z Sutz Hollands Duin 17 tt Osaka Hontestroom 19 tt Amst Hoop 18 V Duinkerken n Horizon 18 v Harlingen n Helmond Hunztborg 17 te Londen Id ^ D 19 tt Rouaan Idanel 17 tt Londen ilias p 17 dt Casquttt n Rott Inca 20 te Lissabon Jpswich Progress 19 tt Rott Ipswich Purpose 19 tt Ipswich Isis V 17 te Zeebrugat Ittersum 18 600 m ZZO K - R«ce JacarandB 21 tt Rott Jacob Teekman 19 v IJmuiden n Londondtrry Jacq Broere 19 tt Billtnghtm Jaguar 18 te Famagugta jalta 19 V Rotf te Antw Jans 18 ^ Londen tt Amst Jantje Eppitna 17 t « Groningen Jason p 18 de Azortn n Amst Jenjo 19 V SoUthend tt Rott lohanna Suitelaar 19 te SheerneSi John V 19 V Rotf tt Londen Johnny 18 ÖOO m NO Azoren Jolanda Smits 18 v Casablanca n Hamburg Jonakind 18 V Huil tt Amst Jurjen de Vnes ^ 19 1 < Villano 22 tt Beverwijk verw Juvalt » 17 te Den Heldei Kamperdyk p 18 Portiand BUI Karachi 18 v Barcelona n Amst Karakorum 15 tt Mombasa Karimafi 18 v Ojeddah n Dji bouti Karimun 19 v Antw tt Amsterdam Katendrecht 18 120 m NNW Lis - sabon Kemphaan 16 250 m NO Las Palmas n Palermo Kinderdyk 18 v Hamburg n Antw Kirsten Smits 18 v Milft n Rott Kittiwakt p 16 Panamtktnail Kolga 19 v Glasgow tt Brussel Koudekerk 18 v Premantle n Aden Kreon 19 v Matanzas n Mobilt Kwiek 19 ft IJmuiden Labrador 19 v Londtn n Bilbao Lauwtrsborg 17 v Silloth n 7 Lttnder ^ Brotrt 20 tt Sarpsboro verwacht Ltkhaven 18 v Santos te Bahit Ltly 19 lts rt ZO K St VIncen ' Ltnit p 18 Ouessant n Pasajes Ltoreldas 18 V Genua n LIverno Lcuvehavan 19 v Koptnhigen n Rotttrd«m LIbtriskust 18 v Port Hareourt n Pointt Noirt Lireco 17 tt Preston Loosdrtch * 18 370 m ONO Btrmuda touist 19 V Otlfzlil n Varbtrs Lubox p 19 Bttchy Head Lydlt W 17 tt Newhsvén Maarsbergen 19 tt Newport Maas 17 v Rott tt Londen Maas Lloyd 18 75 m O Dar ts Saiaam Maasborg 19 tt Amst vtrw Madison Lloyd 17 v Kobe n Nagoye Madjoe 17 v Manchester n Lissa bon Main Lloyd 19 tt Hamburg Makkum 18 v Zaandam n Bristol Marathon 19 v Pte è Pif « n St Kift » Mare Siitntum 21 tt Dordt Margriet Anje 18 v Havre n Lissa bon Marian Mirii 19 tt Casablenit Mirio 17 V Poole n Pasajts Markab 18 500 m W Itrland Markborg 19 te Kotka Maron 18 v Cap Haitten n Baltimore Mars 17 V Haningen te Maimo Marva p 18 Ymuiden n Esbjtrg Marwit 17 v Runcorn n London - dtrry Mataram p 18 Dover n Marsaiile M'edit Sprinter 18 v Lis Palmas n Wfilvis Bay Medon 18 v Amst n Hamburg Memnon IS 1020 m W Kaap Verd til Menna 17 v Bilbao n Merak 19 rt Aarhuus Mercunus 19 tt Trinidao Mercurius H 18 60 m W Cor$ice n Rainham Mtrwt Lloyd 16 tt San Francisco Mickey Smits 19 te Slikkervetr Mies 18 V Arklow n Neith Minos 19 V Aiexandrie n Volos Mirzam N 18 dw Lissabon Mithras 19 v Tritst n Ryeka Moeidyk M 19 te Zeebruggt Möntferltnd 13 600 m W Azorei Mount Everest 18 tt Pasajes Myra 19 v Karlshamn n Sout - ha.-npton Nautlc 18 V Swansea n Amsterden Neder-Llngt t6 t « Yokohama Neder Rhone 18 v Beyrouth n Barce'ona Neder-Weser p 18 de Azoren Neeltie Brotre 19 te Billingham verwacht Nttr andia vtrm 20 v Ntuss <¦¦ ^ fast Ntstor 18 v Hamburg n Bremen Nttty 19 te Rotterdam - Ntutron 18 re Rotttrdtm Niagara 18 v Rott n Avilts Nieuw Amsterdam 20 te Eoldai - rus vtrw Nimrod p 19 Oovar n Rochesttt Nina 18 bij Ackllns tlland Njord 18 tt Casablanca Noord 18 100 m ZW Corsica n Plombino Noordsttr 19 tt Oottinchtm Noordwyk p It Oikar n Kitp « tad Nort 18v Hornefors n Dover Nusakan 19 v Muniken n Barry Nushaba p 19 Str Bonifacio Nykfk 18 op 220 m Z Dakar Uceaan 19 195 m NO K Viiiano Ocean Sprinter p 18 Flnisterre Oldekerk 19 540 m OZO Socotra Ommenkerk 16 te Port Elizabeth Oosterdiep 17 v Newross n Bremen g siris 18 op 900 m O Bermuda sstndrtch ' p 18 Detroit Ouwtrkerk 18 v Hannburg te Bremet Overysel 19 140 m ZO Madras n Colombo Pacific p 18 Sable til n Frederiks havft Pallas p 19 Kiel n Ventspilt Parklaan 19 te Duinkerken Parthenon 19 v Rott tt Amst Patria 18 tt uarvik Phoenix 19 v Sluiskli te Arklow Pieter Wnsemius 19 te Amst Poeldyk 18 op 280 m NO Bermuda Poinciana 15 te Bermuda Polaris 18 te Yarmouth Poollttr 20 tt New York Pres Tubman 18 325 m OZO 8e>-muda Prtnj Alexander 18 v Dttrolt n Mon - trttt - Prin » CasLimir 18 660 m W Inisb - trlhuli Prins Majrits 18 250 m W Lands end Prtns Ph Willem 18 v uauzon n Montrtal Prins Wilitm 5 18 v Montrttl H Livtrpool Prinstf Anna vtrm 19 v Londen n Hivrt Prinses Irtnt 17 v Norrkoplng n Prinses Margritt 18 480 m ZO K RtCt Prinsts Margritt I.V IB ttn inker Poolt Prinses Maria 18 te Londtn Proven trssinati 19 tt Kokura Realta 19 v Kopenhagen n Rouaan Rempang 19 tt Singaport Resul f 17 V Portsmouth n Bor - dtaux Rien Teekmin 19 v Par n Rott Robox 18 y Londen n St.-Malo Roelof Jan 17 tt Eastham Roerborg 17 v Par tt Antw Rossen 17 tt Vtlsftn Rottt 19 v Kowtit tt ShuiJba Roztnburgh 19 tt Leixots Ryn 18 600 m ZZO Kawasaki n Sydnty Rynborg 19 tt Delfzijl Rynstroo-Tt 19 tt Amst Stivinia i8 V Koptnhagan n Stettin Sandtnburgh p 18 Dovtr Sarpffdon 18 95 m WZW Ouessant Schttdyk 18 op 285 m Z K Ract SchoklMd 11 t « UMduIat Schoonebe&k 17 v Jakobstad n Bordeaux Seme Lloyd 18 v Papeete n 7 Sheratan 19 te Southampton Siaoe 18 v Siiigapore te Djakarta Simonskerk P 18 Alicante n Antw Skadi 18 op 300 m OZO K Raca Sliedrtcht p 18 Acapulco Socrates 18 v Paranam n Parama - Soestdyk 18 v New York n Phila delphia SonJB p 18 K Roca n Shoreham Sonsbeek p 18 Lizard n Rott Spaarneborg 18 v IJmuiden n Bel fast Spaarnekerk 18 te Nagoyi Sparta 19 v Danzlg te Londen Spes 19 V Swinemunde te Ymui - den Spirit 19 V ipswich te Antw Sporonia 18 ta La Nouvelle 5t Jans and 19 te Rott Stad Den Haag 18 105 m ZO Ra - cife Stad Gouda 18 te Montreal Stad Kampen 18 v Newhaven n Phiiadelphta Stad ZwoUe 17 v Montreal n Lakes Stanislas 23 te Benghazi verwacht Statendam 18 v New York n Ber muda Steady 19 v Newburgh n Londen Steenkerk 18 180 m N Dakar Stella 18 v Rouaan n Pitea Stella Antaies 18 te Brindisi Stella Fornax 19 te Fredericia Stella Marts 17 te Rundvik Straal Chatham 18 140 m ZO East London Straat Colombo p 18 Sabang n Co ombo Straat Cook 18 540 m NO ell Amsterdam Straa *^ Cjmb^riand 18 880 m NO til Amsterdam Straat Fremantle 18 230 m W Congo rivier Straat Madjra 16 te Ourbn Straat Magelhaen 18 te Freetown Straat Soenda 19 te Lour Marques Straat van Diemen 18 710 m OZO til Amsttrdam Subra 18 220 m NO Santa Marti Grande Swift p 19 Texel n Kopenhagen Sylvia 2 o 19 Ouessant uitr Talita 18 V Rosario n Paranagua Tara 18 50 m ZZW St Vincent KV Tartb p 18 Carthagena n Barcelona Tegelberg 16 v Kobe n Okinawa Telamon 18 v Bremen te Antw Thaletas 18 te ^ issabon Thallo 19 V Dublin te Rott Themis'15 v Miami n Aruba Theron 19 tt La Guaira Tjibantjet 18 200 m ZO Saigon Tjiliwong 18 220 m W Str Torres Tjinegara 17 v Geelong n Mel bourne Tjipondok 17 v Singaport n Hong kong Tjitarum 19 te Picton Tjltjalengka 16 te Kaapstao Tjiwangi 17 te Sydney Tookust 19 V Amst te Rouaan Transit 18 55 m NW Bona Triton 18 op 240 m NW Azoren Twee Gebroeders p 18 Flnisterre Ubbergen 17 te San Fellu verm 20 n Valencia Vaiiai>t 18 V Goole te Hamburg Valkenburg p^lB Gallta eil Van Brakel 18 te Lissabon Van Cloon 16 v Newcastle n Sydney Van der Hagan 21 te Hongkong verw Van Riebeeck 18 v Kowelt n Mu ' Icalla Veritas 17 te Newburgh Victory 19 v Rotterdam n Londen Vliestroom 18 te Amst Viistborg 17 tt Beverwijk Voortwaarts 19 te Duinkerken verw t/ryburgh p 19 Gibraltar Walcheren 19 370 m ZW Adeiaidt Waverstroom 18 tt Amst WegrO 18 te Pasajes Westland Producer 19 tt Whitstabit Westland Trader 19 te Vlaardingen Wieidrecht 18 110 m ZW K Blanco Willem Kotrts 18 200 m NO K Villano Willem Smits 17 v Kings Lynn n Kopenhagen Wilpo p 18 Brunsb n Ostrand Witmarsum 18 520 m NW Azoren Woemsdrechf 18 1300 m WNW Kaap - loorn Wonosobo 18 150 m Z New Orleans Yseihaven p 19 Wight n Casa blanca Ysseiboro 18 v Ymuiden n Shtrp * nes > Zaaniand 19 v Hamburg n Amst Zeevaart 19 v Rott n Selby Zephyr 19 te Blaye verwacht Zonnekerk 19 v Aden n Suez Zus 13 350 m ZO Venetië n Kos Zwaantiena p 18 Stornoway n Kopenhasen Zwyndrecht 18 100 m ZZW Vaien - tia Tankvaart Acmaea 18 op 700 m OZO Ber - muda Acteon 18 ten anker bij Wight Alkmaar 18 770 m W Kaap Vardt Ameland 19 ta Trinidad verw Anco Spray 18 300 m ZW Bermu - da Atys vtrm 20 v Hambit n Duin - kerken.Rotterdam Avedrecht 19 v Ras Tanura n ' Susz Barendrecht 18 150 m ZW Kanarl scht tU Caltex Amsterdam 19 te Ras Tanura Caltex Delfzyl 18 65 m ZW Sout hampton Caltex Gorinchem 18 te Hamburg caltex Madrid 18 90 m ZW Ras il Hadd Caltex Naples 18 300 m ZZO Suez Caltex Nederland 18 685 m O Aden Camitia 18 v Curacao n P Cardon Cartb Trader 18 300 m NO Beira Cinulia 18 v Rott n Stanlow Crania 16 op 125 m O Fortaiezi DalIIa p 18 Lissabon n Banias Daphne 18 v Rott te Pt Said Diadema 18 540 m O Mombasa Diloma 18 170 m ONO Mozam - bique Dione p 19 Muscat Doelwyk 19 op rede Suez Dosina 18 480 m ONO St Helen » Foresf Hill p 18 Ras Fartak Forest Lake 19 te Kopenhagen Guit Hansa 18 op rede Huelvi Gulf Hollander 18 450 m WNW Cochin Gulf Italian p 18 The Brothers a " Me na Gulf Swede 18 v Portland n Es - cravos Kaap Hoorn 19 250 m ZW Bombay Kalydon verm 19 v Teesport n Rott Kate'ysis 19 220 m ZO Makassar 22 te Singapore verw Keile*-ia verm 19 v Stocknolm n Gothe.iburg Kermia 18 207 m ZW Majorca 24 te Grangemouth verw Khasiella 18 400 m NO Pto Rico Koningswaard 18 te New York Korat'a 19 165 m NNO Singaport Korovina 18 te Danang daarna P Bukom Koslcia 18 op 470 m ZZW Recift Kossmattlla 18 te Rotterdam Munttoren p 18 Oporto Mydrecht d 18 K Bon n Augusta Naess Courif 18 400 m O Moga - discio Nrso 18 op 105 m 0 Malta Ondina IS 95 m ONO Mozambique P G Thulin 18 105 m N Dakar Philldora IS 230 m NW Kaap de Goede Hoop Philippia p IS Lissabon aepia 19 v Es SIder n Rott Tahama 18 v Lanorait te Trini dad Tamara 18 v Mem n Pto Marg - hera Vasum 18 265 m W Cocos ell Viana 18 op 8S0 m WZW Azortn VIdena p IS Natal n Curacao Vitrea 18 op 185 m NO Bermuda Vivipara p 18 K Blanco n C Lopez Vlieland 19 te Kharg Island Zafra p 18 Durban n Rott Zaria 18 09 100 m ZO Abidjan 
ï ^ ZATERDAG 30 MEI 1967 tJTRECHTSOH NBEtPWSBLAD MORGEN 14.00 UUR AMSTEROAM FERRY TERMINAL Ccoenhaven ] EERSTE INSCHEPING VOOR VAKANTIE IN NOORWEGEN Denkt u over Centrale Verwarming?Dan durven wij deze Davotherm advertentie verplichte lectuur te noemen.Want Sfafionsplein 22 Utrecht telefoon 20323 130 bureaus in Nederland Voor Fred Olsen boeken bij fi EEN NIEUWE SNELLE VERBINDING VOOR PASSAGIERS EN AUTO'S NAAR KRISTIANSAND TEGEN VERRASSEND LAGE PRIJZEN Morgen 2al de Noorse rederij Fred Olsen Lines deze nieuwe dienst openen met het prachtige m.s « Black Princet een cruiseschip van 10.000 ton pure luxe « Ruime salons gerieflijke hutten en voortreffelijke keuken tegen aantrekkelijke prijs » Regelmatige afvaarten tot begin september Na een overtocht van twintig plezierige uren komt U aan te Kristiansand gelegeft aan de Zuidkust van Noor wegen waar een nieuwe wereld voor U open gaat ü zet voet aan wal van een ongerept vaeantie-paradijs een sprookjesland van wouden bergen en meren Wat ook Uw bestemming in Noorwegen mag zijn Uw reis per « Black Prince » betekent « Uw vacantie goed beginnen en ook goed eindigen » Fred Olsen Lines biedt U een grote verscheidenheid van geheel verzorgde 11 - of 15-daagse vacantiereizen met of zonder Uw eigen auto vanaf fl 406 Zendt vandaag nog onderstaande bon in voor aanvraag van folders en brochures met volledige inlichtingen Tarieven BON TE ZENDEN AAN UW REISBUREAU OF HET TOERISTENKLASSE vanaf f66 Ie KLASSE vanaf f137 AUTOTRANSPORT vanaf f41 VEREENIGD CARGADOORSKANTOOR KONINGSPLEIN 15 A'DAM tel 020-248303 Zend mij a.u.b.gratis de volgende uitgave van Fred.Olsen Lines ZOMERVAKANTIE IN NOORWEGEN O NOORWEGEN PER AUTO D MINI-CRUISES ü 3 a AFVAARTEN EN TARIEVEN NAAM ADRES Fred Olsen LinesM Voor Fred Olsen boeken bij | f /^ |^ NI IVI WW E G E N utrecht Voorstraat 90 t.o Boothstraat • Tel 11.8.37 4 lijnen Telex 47221 Zeist Ie Hogeweg 24 — Telefoon 03404 • 17700 CEBUTO REISBUREAUS REISBUREAU ^ Gratis REISGIDS _ met 62 ¦ reizen door 8 landen 16290 en 15500 RKE — van een tot in de ii ••••••• VERZORGDE REIS begint bij Deurningerstr 16 Tel 05420 - 20320 ' 1 DAVOTHERMBIEDTMEER MOGELIJKHEDEN dan de klassieke cv-installatie Dat komt doordat de traditio nele ketel in-de-kelder is ver vangen door een decoratieve warmtebron-in-de-kamer De warmtebron staat bij een Davo therminstallatie dus in de woon kameren omvat een ketel èn een liaard Twee in één dus Twee warmtegevers in één om manteling Voorin de haard die de woonkamer tot in de verste lioeken beliaaglijk verwarmt Achterin de ketel voor voeding van de moderne plaatradiatoren in alle vertrekken van uw huis ' t UNIEKE VOORDEEL VAN DIE GESCHEIDEN FUNCTIES U hebt drie mogelijkheden U kunt alleen de haard stoken of alleen de ketel of beide Al naar gelang de omstandigheden Al naar gelang uw warmtebehoef te Eén kille avond in de zomer Een koude morgen in mei Even het haardgedeelte aan en de ka mer is heerlijk warm Een week end van huis in de winter Ketel en radiatoren houden uw huis op temperatuur Voor elke weersomstandigheid voor elke buitentemperatuur heeft Davo therm het juiste antwoord 2 DAVOTHERMISEEN STUK GEZELLIGER dan de gewone cv-installatie Want de warmtebron in de woonkamer heeft de vorm en afmetingen van een moderne gasconvector Even breed even hoog en even ondiep JVIet een grote glasruit IVlet een breed gezellig vuurbeeld Met een heerlijke stralingswarmte en een behaaglijke vloertempe ratuur Met perfecte hetelucht circulatie Haard èn ketel samen in één mantel hebben een netto capa citeit van maar liefst 19.000 kcal/u netto Dat is ruim vol doende voor alle kamers in mid denstandswoningen bunga lows flats maisonettes etc Haard èn ketel zijn volledigther mostatisch geregeld enthermo electrisch beveiligd Extra voor deel bij stroomuitval brandt de brander in het haardgedeelte door U zit nooit in de kou 3 DAV0THERM IS BELANGRIJK GOEDKOPER dan de klassieke cv-installatie Toch omvat Davotherm een complete moderne cv èn een volwaardige haard Gebouwd volgens de modernste verwar mingsprincipes en wellicht juist daardoor qua prijs zo aan trekkelijk Financiering is bo vendien mogelijk Extra voordeel doordat haard en ketel onafhankelijk van el kaar werken stookt u stukken zuiniger U haalt een maximum aan warmte uit elke kubieke meter aardgas Wist u tenslotte dat de hele installatie gemakkelijk en zon der breekwerk te monteren is Davotherm is een produkt van en wordt gegarandeerd door de n.v Verenigde Bedrijven Beckers Becking & Bongers U weet wel van Bocal Beckers en Velie Méér weten Bon invullen uit knippen op een briefkaart plak ken en opsturen aan DAVOTHERM EDESEWEG 147 BENNEKOM bon voor gedetailleerde kleuren folder Davotherm Edeseweg 147,Bennekom Naam Adres Plaats Ik heb belangstelling voor ' Davotherm Wilt u mij uw in formatiemateriaal toesturen inqcar vemwr MOTORSERVICE FINANCIERING REIS - EN PASSAGEBÜBEAÜ VAN NIMWEGEN utrecht Voorstraat 90 t.o Boothstraat - Tel 11.8.37 4 Ujnen Telex 47221 Zeist leHogeweg24 — Telefoon 03404 - 17700 TWENTE V.V.V Vakantieplan AUeeweg 2 Oldenzaal biedt 7-daagse geheel ver zorgde vakantie in ongerepte natuur Inclusief heen - en terugreis Trips door Twente Overijssel en Duitsland Vraagt folder Telefoon 3534 VALKENBURG 7,8 en 9 dagen per touring - car.hotel naar keuze geheel verzorgd v.a f 12S p.p.,waarin begrepen f 33.50 aan vrije excursies CEBUTO Reisbureaus Stationsplein 22 Utrecht,tel 20323 Reisbureau van Nimwegen Voorstraat 88-90 tel 23121 en Ie Hogeweg 24 Zeist tel 17700 de kan toren van Lissone-Lindeman en Intra-Holland Luxe moderne iouringcars voor verenigingen scholen enz 25-29-38-41-46 en 50 persoons Vraagt vrijblijvend offerte aan Correspondentie-adres St Ludgerusstraat 16 Al deze reizen boekt u bij Reisbureau RJCCO Mariastraat 30 Otre246 VERWARMING LUCHTBEHANDELING KOELTECHNIEK ^^^^^^^^^ SANITAIRE INSTALLATIES ELEKTROTECHNIEK LIFTEN EN TRANSPORTINRiCHTINGEN I N ZIJN niemve nmgsmantél" N.V heeft B binnenste buiten trale theme van gover er hier sprake is — is zijn in 1963 verse Marianne Philips boek „ Bezwarend hier in „ De Ko er sprake van een van beschuldiging verschil dan dat arts die als hooj draagt van een i ningsmantel zichz niet van wat de b zou kunnen aanre is een eerzaam lijk burger maar zijn onmacht om gerlijke eenzaamhe te zijn die hij ovei diepste levensovertn gijn zou móéten "'}" tpronkelijke waardi selijkheid geen gew Waarom is dokter een ' ander " waaror rol waarom doet allerhande schijnge ware ' ik " verbergen vut is wat hij weten te kunnen achterha de kronkelgangen vo dringen zich ten b keren en zichzelf Roest CroUlus ' psycho-analytische projectie van een van de eerste ord scherm van het zijn Verlangens zelfbedrog idealen krachten die in beroe ] bracht zodra de verh van het afschermen wordt doorbroken ' De Koningsmantel gedaante Daardoor een allegorisch karak overtuigende kracht overal ten goede kon fascinerend en beklen spel dat zich op de binnenste en buitenste voltrekt dW wel Maai van de opzet hóé u met de gedrevenheid tieke levensovertui Prozct ^ van T * T one BruUn Vlan oud heeft zich uitsluitend met beziggehouden Hij neelwerk — voornamel — en regisseerde links Vlaamse en Nedei schappen Het laatste hem zagen was Dalla regie door Ensemble Nu heeft deze ac de Podium-hoek die in meerdere volg van de Vijftiger zijn eerste bundel schijnen bij Nijgh en in de paperbackserie Boeken Het zijn 17 verdeeld in drie ' oean TONE biografische verhalen verhalen en Zuidafrikaai len Drie afdelingen nauwkeurige lezing kaar verschillen W < zich bezig met de keur met de outcast misdadiger etc beeld van zichzelf eigen ik terug te vi In een gelijkmatige een sterke Vlaamse zijn vaak ontstellend de gebeurtenissen spanning Maar het oppervlakte want stoorbare schil schuilt neel schrijver die is bij wat bijvoorbeeld Afrika gebeurt En ook stelling neemt Soms zijn de verha gebeurt er zo weinig sproken kan worden dotische aforisme handeling begint dat het verhaal is afg Het is een zeer " geworden waar het lofte voor de toekomst op van toepossing 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD De Koningsmantel van Roest Crollius meer getuigenis dan roman de gestalten gaan aannemen van sa menzweerders die hem tot hun ko ning uitroepen hem de koningsman tel omhangen en de kroon op het hoofd zetten Zowel zijn heerszucht als zijn hovaardigheid kunnen in dit schimmige spel rijkelijk genoeg aan hun trekken komen om het andere in hem wakker te roepen zijn ver langen naar ' verlossing ' naar ónt troning naar een inkeer tot zijn ongeschonden wezen zijn innerlijke natuurstaat In de zelfstrijd is hij verdachte en aanklager gevangene en bevrijder zondaar en onschuldi ge Hij waant zich soms dan ook in een sanatorium waar hij door een psychiater tot op het merg onder vraagd wordt hetgeen in de symbo liek van de roman natuurlijk bete kent dat hü zichzelf onverbiddelijk rekenschap vraagt van de diepste oorzaken van zijn onbehagen zijn verlangen Wehswaar doét dit sana torium zich voor als het hoofd kwartier van een leugenorganisa tie " maar het is een van de vele stadia die doorgemaakt moeten wor den evenals de herkenning van zijn gefrustreerde jeugd de ontgooche ling in zijn toenadering tot de prosti tuee de koningsrol van zijn zelfver heffing en machtswellucht zijn ver wachting van een uitkomst aan ge ne zijde van de moraalgrens " Confrontatie In geen van zijn geschriften heeft Roest Crollius een romanpersonage zo dringend geconfronteerd met het Christendom met de zin van het lijden voor het heil van het mens dom waarmee deze arts Molenaar zich in de doorworsteling van al zijn gewetensvragen diepgaand identi ficeert Htj deze Wim Molenaar zou een verlosser willen zijn niet alleen v&n en terwille van zichzelf maar om de mensheid van een ondergang te redden En als hij verraden door zijn vrienden aan het slot zijn kruis dood sterft dan is dat — al geeft de slotzin daaromtrent geen zekerheid — om zich in te schepen in het droomschip van zijn zielsverlangen dat eerder zijn verbeelding gaande maakte een schip dat „ vaart met razende snelheid over de golvende steenzee naar onbekende verten naar gedroomde eilanden van ge luk " waar de valse wetten van een zieke stad niet gelden " Er staan kernachtige uitspraken scherpe formuleringen genoeg in de ze roman Men moet ze losmaken van de overladen beeldspraak ont doen van de opzettelijke symboliek Ik ben me ervan bewust dat ik dit schr^jve^d vóór het getuigenis pleit en tegen de roman als creatieve compositie Maar zo zij het dan al is mijn sympathie bij de intentie van dit gekweld schrijverschap C J E DINAUX JL Alberti over mnziek O NDER de titel Het wonder der muziek verscheen van Luciano Alberti bij W Gaade Den Haag een boek dat niet alleen een overzicht geeft van de muziekgeschiedenis van de woegste tijd tot heden,maar en dat is ' t belangrijkste van dit werk de lezer nader tot de muziek zelf brengt Het boek is zeer instruc tief de schrijver heeft kans gezien dor~re definities aantrekkelijk te ver pakken en de opbouw van het geheel is logisch Na een inleiding over klank en ge luid waarin in eenvoudige bewoo ^ ^ dingen wordt uitgelegd welke ver ï schillen deze begrippen — kunnen — 11 inhouden vertelt Luciano Alberti ' t ï een en ander over toonladders en | reeksen en hun karakters terecht s gaat hij bierbij uit van de historische f ontwikkeling Pentatoniek grote | terts kleine terts enharmoniek do • dekafonie al deze begrippen wor den verklaard g Het muziekhistorisch overzicht is ¦ tamelijk anekdotisch geschreven maar munt uit door volledigheid in - zake het belangrijkste Feiten geven is geen kunst maar de ontwikke - ' ling van de muziekgeschiedenis zelf ¦ duidelijk te maken en daarbij een goed gebruik te maken van de logi ca die inherent is aan de actie en de reactie is dat wel En hoe goed Al - berti deze kunst verstaat moge blij - ¦ ken uit een citaat dat betrekking heeft op de dodekafonie ' De kla.s sieke vormen alle gebaseerd op de onderlinge samenhang der toonsoor ten en reeds ' verouderd ' in de tijd van de romantiek zijn nu onbruik baar Schönberg gevoelt de behoefte aan een strenge richtlijn welke de te ¦ grote vrijheid beperkt daartoe gaat ^ hij terug in de tijd hij wendt zich | S niet tot de muziek der ' klassieken ' t ' maar gaat nog verder hij keert te rug tot bepaalde vormen van de Vlaamse polyfonie tot symmetri sche thema's ' spiegelbeelden ' Maar welke thema's kan hij ge bruiken Ten einde de gelijkwaar digheid van de noten te respecteren ¦ blijft hem niet anders over dan the - fj ma's te componeren waarbij hij aUe 11 noten eenmaal toepast Zo ontstaat gï de REEKS een melodie van twaalf p verschillende klanken het fundar H mentele element voor de nieuwe ' klankconstructies volmaakt be heerst door de rede door de gedach te welke voortaan de bondgenoot van het ' hart ' het ' gevoel ' is niet *» IN ZIJN nieuwe roman „ De Ko ningsmantel " uitgeverij Heijnis N-VJ heeft B Roest Crollius het binnenste buiten gekeerd Het cen trale theme van het verhaal — voor zover er hier van een ' verhaal ' sprake is — is nauw verwant aan zijn in 196S verschenen en met de Marianne Philips^prijs bekroonde boek „ Bezwarend getuigenis " Ook hier in „ De Koningsmantel " is er sprake van een man die in staat van beschuldiging verkeert met dit verschil dan dat Wim Molenaar de arts die als hoofdfiguur de last draagt van een symbolische ko ningsmantel zichzélf beschuldigt niet van wat de buitenwereld hem zou hunnen aanrekenen want hij is een eerzaam dokter en fatsoen lijk burger m,aar van zijn tekort zijn onmacht om zich van die bur gerlijke eenzaamheid te ontdoen en te zijn die hij overeenkomstig zijn diepste levensovertuiging zou willen zijn zou móéten zijn om aan de oor spronkelijke waarde van zijn men selijkheid geen gewéld aan te doen Waarom is dokter Wim Molenaar een ' ander " waarom speelt hij een rol waarom doet hij zich voor in allerhande schijngestalten die zijn ware ' ik " verbergen en verminken D&t is wat hij weten ml en om dat te kunnen achterhalen moet hij in de kronkelgangen van zijn ziel door dringen zich ten binnenste buiten keren en xichzelf ontmaskeren Roest Crollius ' roman Is dus een psycho-analytische verkenning de projectie van een innerlijlc conflict van de eerste orde op liet beeld scherm van het menselijk bewust zijn Verlangens angsten afschuw zelfbedrog idealen demonen alle krachten die in beroering worden ge bracht zodra de verharde bovenlaag van het afschermende bewustzijn wordt doorbroken verschijnen in De Koningsmantel " in menselijke gedaante Daardoor krijgt het boek een allegorisch karakter dat aan de overtuigende kracht ervan lang niet overal ten goede komt Het is een fascinerend en beklemmend schouw spel dat zich op de grens van de binnenste en buitenste werkelijkheid voltrekt Akt wel Maar de symboliek van de opzet hóé uitgewerkt ook met de gedrevenheid van een authen tieke levensovertuiging leidt onver - Prozct-debuut van T » Brulin T one Brulin Vlaming en Ifi jaar oud heeft zich tot nu toe bijna uitsluitend met dramatische kunst beziggehouden Hij schreef wat to neelwerk — voornamelijk eenakters — en regisseerde links en rechts bij Vlaamse en Nederlandse gezel schappen Het laatste wat we van hem zagen was Dallas onder gijn regie door Ensemble Nu heeft deze actieve Belg die in de Podium hoek zit avant-garde die in meerdere opzichten een ver % olg van de Vijftiger-beweging is zijn eerste bundel proza laten ver - schijnen bij Nijgh en Van Ditmar in de paperbackserie Nieuwe Nijgh Boeken Het zijn 17 verhalen onder verdeeld in drie ' bedrijven ' Auto - TONE BRULIN biografische verhalen Fantastische verhalen en Zuidafrikaanse verha len Drie afdelingen die bij een nauwkeurige lezing weinig van el kaar verschillen Want Brulin houdt zich bezig met de ander bij voor keur met de outcast de neger de misdadiger etc als een spiegel beeld van zichzelf Hij probeert zijn eigen ik terug te vinden In een gelijkmatige verteltrant feen sterke Vlaamse traditie lijken zijn vaak ontstellend discrimineren de gebeurtenissen zonder enige spanning Maar het is slechts de oppervlakte want onder de onver stoorbare schil schuilt een emotio neel schrijver die sterk betrokken is bij wat bijvoorbeeld in Zuid Afrika gebeurt En in deze zaken ook stelling neemt Soms zijn de verhalen zo kort en gebeurt er zo weinig dat bijna ge sproken kan worden van een anec dotische aforisme De werkelijke handeling begint dan pas wanneer het verhaal is afgelopen Het is een zeer interessant debuut geworden waar het cliché ' een be lofte voor de toekomst ' al niet meer op van toepossing is rtz B ROEST CROLLIUS mljdeltik tot een ietwat geforceerde constructie die het psychische pa troon sluitend moet maken Die con structie verraadt te duidelijk de in tentie en - schreef een in de kunst analysë doorkneed musicoloog als Theodor W Adorno - „ het eigen lijke van een kunstwerk begint déar waar de intentie van de schrijver op houdt " Boodschap Roest Crollius is een ' geëngageerd ' auteur hij wil een boodschap bren gen hij verlangt van zijn schrijver schap dat het iets zal bijdragen tot een bevrijding van de mens uit zijn schijnwereld tot een ontdekking van zijn aanvankelijke zuiverheid Die neiging die tendens mag ik wel zeg gen vindt men in al zijn werken te rug en bovendien heeft hij er destijds in een dagbladartikel uitdrukkelijk melding van gemaakt Die inner lijke drang voortgekomen uit een diepe noodzaak heeft hem in zijn beste romans boven de ' bedoeling ' uitgestuwd en hem doen getuigen door het gehalte van het kunstwerk en niet door het zinnebeeldig be toog In „ De Koningsmantel " zijn er passages te over waarin de kracht van de verbeelding het wint van de allegorische opzettelijkheid maar herhaaldelijk komen storende ' stijl figuren ' of te zwaar aangezette symbolen tussenbeide die het effect bederven Dat is jammer voor een werk dat met zoveel vurige ernst is geschreven Barok Als Wim Molenaar zich waagt aan een verkennende terugtocht naar zijn jeugd zijn ouderlijk huis noteert hij - want hij is het die het beldem mend avontuur van de ' zelf ontdek-king ' op schrift stelt - zijn gewaar wordingen als volgt Rondom zwijgt een vochtig bos Mijn voeten zakken in de drassige bodem Ik vor der langzaam verwar mij in steke lig struikgewas Moerasgeuren stij gen omhoog zoetig walgelijk Mijn armen verkennen het aóirdeduister stuiten op natte stammen Ik dring door laat mij door afwerende tak ken niet weerhouden Lianen omslin geren me trachten me te wurgen Ze kunnen niet op tegen de ontzag lijke levenskracht die mij voort stuwt Mijn handen herkennen mans hoge varens Kille druppels slaan tegen mijn gezicht Mijn schuife lende voeten veroveren meter na meter " Dat is barokke symbo liek die woekert op de verbeelding en tot ' literatuur ' wordt tot woor den en beeldenspel verwordt In een ander fragment waarin de arts Wim Molenaar op een zolder kamer in gesprek is met een door hem geïdealiseerde prostituee sym boliek van de opperste sexualiteit als opperste godsbeleving " dat voor Molenaar-Roest Crollius het eerher stel van de mens in zijn oorspron kelijke ongeschondenheid betekent krijgt de gedachtenwisseling het karakter van een essayistisch be toog dat moeilijk te rijmen is met de psycho analytische allegorie die de auteur tegen de versteende en verziekte civilisatie uitspeelt Getuigenis Wat waarde aan deze roman geeft is het getuigenis los van zijn be trekkelijke betekenis als kunstwerk Het is lang niet onmogelijk dat juist dit het getuigen voor Roest Crol lius belangrijker is dan de gaafheid van een compositie dan het kunst werk-zèlf In al zijn werken heeft hij zijn levensproblematiek die identiek is met disharmonie van de moderne mens zo niet met het mens-zijn als zodanig omcirkeld gepeild ge varieerd in telkens andere maar gelijksoortige situaties De civilisa tie heeft de elementaire kracht ge temd de natuurlijke drift vervalst de kosmische eenheid verbroken de waarheid verminkt door de schijn de vrijheid geknecht tot een grimas de natuur verraden door de techniek het geweten verstard tot een moraal code het geloof ontzield tot een ver dord dogma - dat is wat ik zijn „ cen trale thema " noemde Dwangneurose In „ De Koningsmantel " nu heeft Roest Crollius de arts Molenaar in de situatie geplaatst van een dwang neurose Sociëteitsvrienden zijn in Molenaars gehanteerde verbeelding ZATERDAG 2 0 MEI 1967 E R is een tijd geweest dat schrijvers haar fijn wisten wat goed of slecht was links of rechts zwart of wit en van die wetenschap legden ze in hun geschriften getuigenis af In onze tijd spreken de schrijvers zich op dat stuk van de menselijke moraal en ethiek ook nog wel uit maar ze doen dat dan dikwijls als lid van een groep de existentialisten de absurdisten de aanhangers van de nouveau roman hoewel die misschien meer als stilisti sche dan als filosofische groep hij elkaar ho ren De lezer van vandaag moet vaak het per soonlijke getuigenis van de schrijver ontberen en daarmee ook de persoonlijke overtuiging Er zijn mensen die alle romans van Vestdijk hebben gelezen en nog niet kunnen vertellen welke levensbeschouwing de schrijver in kwes tie aanhangt gesteld dat hij er een heeft Kort om het engagement van Camus is principieel anders dan het engagement van Dickens wat er bij de een dik opligt moet bij de ander op gezocht worden en dan nog vaak met een handboek in de andere hand ALFRED K0S8MANN TWEEREISBOEKEN We kunnen de zaak ook omdraai en en zeggen de schrijver van van daag maakt'het zijn lezer op dat punt van de overtuiging minder makkelijk dan de schrijver van vroe ger De verschillen tussen goed en kwaad zijn hem wel degelijk be kend maar hü etaleert ze niet hij verkoopt ze onder de toonbank Nog een stapje verder de schrijver wantrouwt iedere overtuiging om dat de zijn geschiedenis hem heeft geleerd dat overtuiging niets anders is dan een deksel op een lege pot Of ander punt nog weer iiij is van mening dat het niet de taak van de schrijver Is de lezer overtuigin gen voor te houden In de Barbar bergroep Bennlef Schippers maar ook Buddingh ' vinden we de dra gers van die mening Ontkenning Alfred Kossmann hoort daar be slist niet bij al lezen we in zijn nieuwste reisboek C3ownsreis " al op bladzijde 12 „ Ik heb geen le vensbeschouwing en weet niet of ik het betreur " Zijn levensbeschou wing is er wel degelijk namelijk de ontkenning ervan of liever als het niet zo theatraal klonk Koss manns levensbeschouwing is het zoeken ernaar met het vooropge stelde doel niets te vinden Zijn reis lust is daarvan een symptoom of een begeleidend verschijnsel hij wil geen huis hebben geen vast punt om vanuit te gaan en naar terug te keren hij wil zich zoals htj zelf zegt „ niet zo thuis voelen " Deze in stelling verschaft de reisboeken van Kossmann datgene wat we in reis boeken - van Aafjes zo smartelijk missen de reiziger Aatjes ziet goed en veel en schrijft het lyrisch of in elk geval verrukt op maar het blijft een uiterlijk landschap Koss mann ziet evenveel en even goed maar levert er de intrigerende aan wezigheid van de reiziger bij de man die op weg is om zijn levens beschouwing op het spoor te komen In zijn geliefde Griekenland is hij er het dichtste bij daar vindt hij het landschap waar ik tegenover kan staan als man tegenover man " iets wat hem in dat andere stukje van onze culturele bakermat Italië niet lukt omdat daar de eigen er varingen al te zeer worden ver mengd met de interpretatie van an deren omdat de reiziger daar al meer te maken heeft met een spie gelbeeld dan met strikt persoonlijk beleefde werkelijkheid Levensbe schouwingen mag Kossmann dan niet hebben voorkeuren heeft hij wel degelijk Informatie Deze „ Clownsreis " is het vierde en blijkens de ondertitel Een epiloog " vermoedelijk laatste reis boek van een serie met als voor gaande titels Reislust " De smaak van groene kaas " en Reisverhaal " Met zijn vieren verschaffen ze heel wat informatie over de geziene landschappen voornamelijk Italië Griekenland en Noord-Afrika en „ Clownsreis " completeert bovendien het beeld van Kossmann zoals we dat uit de andere drie hebben le ren kennen Ik zou hem een aris tocraat willen noemen niet omdat hij in ztjn eentje nu ja met zijn vrouw op reis gaat in een tijd dat reizen een massaal vermaak wordt maar om de haast ouderwetse be scheidenheid waarmee hij zijn eigen weg gaat AAD NUI8 Hij is een eenling en hij wil het zijn maar zonder zich erop te be roemen hij is wars van iedere vorm van demonstratie hij pakt zeer bewust maar geheel onopvallend zijn koffertje en vertrekt Kossmann is voor alles ' n redelijk mens met een sterke behoefte tot relativering tot afstand nemen en dat heeft hij dan in deze „ Clownsreis " weer eens ge daan Aad Nuis langer — zoals in de romantiek — zijn ' onbuigzame vijand ' Het boek is magnifiek geïllus treerd Niet alleen zijn de reproduc ties voortreffelijk verzorgd ook de keuze ervan is origineel bij de tekst bijv over Antonio Vivaldi die leef de van 1675 fot 1741 en woonde en werkte in Venetië staat een afbeel ding van een schilderij van Canalet to 1697—1768 dat deze stad toont Bü en,hoofdstuk over opera het schilderij Orpheus en Euridyce van Roeland Sa very 15767—1639 waar bij in het onderschrift gewezen wordt naar de opera's van Monte verdi en Gluck die deze mythe tot onderwerp hebben enz Dit boek dat ook wat betreft ' tuiterlijk aan de hoogste eisen vol doet bevelen wij iedere muzieklief hebber van harte aan W.H.B Léon Bakst L'Après-midi d'un faune Illustratie uit het boek Het wonder der muziek van Luciano Alberti W Gaade Den Haag Een andersoortig re erslag vol overtuiging bovendien is de kro niek uit Oudnederlands Guinea " die Aad Nuis schreef onder de tegelijk exotisch en huiselijk klinkende ti tel De balenkraai " Nuis ' politieke overtuiging is algemeen bekend en die blijkt ook al meteen uit de eer ste zin van zijn boekje als hij spreekt over „ Nederlands ïaaste koloniale oorlogje " Hü heeft dat oorlogje zelf als dienstplichtig vaandrig moeten meemaken waarbü hü graag wil zien aangetekend dat hü onder pro test meeging Dat blükt dan in feite uit zün weigering zich als luitenant te laten inschepen en zün wens ge noegen te nemen met de lagere rang van vaandrig Voor mijn ge voel een wat wonderlüke vorm van protest want vuüe handen maakte hü toch al was hü als gemeen sol daat gegaan Maar we danken er in elk geval een voortreffelük hoofd stukje aan over de afstand tussen „ sterren " en strepen " een stuk observatie over de verhoudingen in het leger zelfs in tü'den van oorlog dait hij vermoedelük niet bad kunnen maken als hü uitsluitend onder de sterren had vertoefd Scherp In het algemeen trouwens is „ De balenkraai " een scherp en helder verslag van die Nieuwguineese tra gi-komedie waarover ' t doek al weer zolang geleden gevallen is dat er weinig emoties meer aan worden be steed In zekere zin komt Nuis ' boek je dus iets te laat het werkt niet prikkelend meer op de politieke in stincten wat ' t zeker wel deed toen het ten tüde van de gebeurtenissen in briefvorm in het weekblad Vrij Nederland verscheen Maar ' t toont nog wel even duidelyk de waanzin van oorlogvoeren of moet ik zeggen oorlogje spelen aan vooral als het ook militair gesproken om een vol strekt verwarde situatie gaat waar in vriend en vyand elkaar nauwehjks als zodanig herkende met alle ko mieke en dramatische gevolgen van dien De titel behoeft nog wel enige verduideUiking in Nieuw-Guinea komt een vogel voor die in plaats van fraaie trillers zoiets voortbrengt als braakgeluiden Nuis zelf noem de het dier de kotsvogel maar Jan Soldaat verzon de benaming balen kraai waarbü balen " moet worden verstaan als een soldaten-uitdruk king voor het mengsel van verve ling en woede frustratie en apa thie dat de dienst zo vaak oproept " WILLEM G VAN MAANEN Besproken „ Clownsreis " van Alfred Kossmann uitgave Querido Amsterdam en „ De balenkraai " van Aad Nuis uit gave Meulenhoff Amsterdam 19 komt komt ^ Ol Proefpagina 1 Tijdschrift en boek naderen el kaar steeds meer De blaadjes wor den dikker en steviger de boekjes slapper en dunner tot er een soort synthese komt zoals in Randstad het blad in boekuitgave oftewel de tijdschrift-boeket De Arbeiderspers heeft nu ' n andere formule gevonden om iets dergelijks op te leveren In de vorm van een grote ABG pocket brengt ze een reeks „ proef pagina's " uit die kort en krachtig werk van jongeren beoogt te bun delen en dan nog speciaal jonge ren die werk ter publicatie inzen den naar de Arbeiderspers De on - ' dertitel is veelzeggend genoeg een keuze uit het aanbod van een uit geverij Proefpagina 1 is kortgeleden van de persen gerold redelük uitge voerd en geeft een cyrve van jong talent te zien die nogal zwabbert Achttien jongeren debuteren er of vervolgen Jonge bekenden zün Ka rel Soudün juist gedebuteerd met een bundel poëzie Louis Ferron idem en W A Wilmink vorig jaar gedebuteerd met poëzie Drie namen uit de stal van de Arbeiders pers waarvan Soudün toch wel de meest opvallende is met ultrakor te poëzie die vriendelük lü'kt maar stekelige Barbarber neigingen ver toont onder de oppervlakte Tot de debuterende jongeren be ^ hoort de cineast Pieter Beek 25 die een duidelüke poëtische hekel aan Duitsers heeft Boven hun kuil/lagen negen afgeschroefde / houten benen/op een hoop/er ston den drieëndertig lege bierflessen / en grote volle potten worst/en de muziek zon/heimweh Een beetje te onverhulde poëzie die echter ook z'n charme heeft Peter Schuddeboom is een moei lijke jonge dichter uit Eindhoven Hü leidde het Eindhovense jonge renblad Manifest dat vorig jaar over de kop is gegaan Schudde boom gooit van die grote gaten in zün gedichten die de lezer maar moet opvullen Jammer is dat hü er meestal zelf invalt ' Dan voelen we meer voor Ton van Reen 26 die al een bundel poëzie en een roman achter de rug heeft Zün werk heeft een sterk sa tirische inslag en maakt gebruik van de anecdote Niet zo erg ori gineel allemaal maar toch wel de moeite waard Opvallend is ook de ballade " Franse Revolutie van L P A Soeterboek 50 die be paald geen jongere is maar hier zün comeback maakt met een soort van protest poëzie Bü de prozaïsten is het alle maal wat uitzichüoos Hans Brac 23 houdt niet van hoofdletters wel van korte zinnen en heeft even weinig te zeg gen Bert AUee 28 draagt een be - nauwd binnenkamer-verhaal bü Stilistisch veelbelovend maar ver der weinig opwekkend Dan nog bü dragen van Kordak Henk Meul man en enkele anderen Aardig maar niet om over naar huis te schrijven Wachten op Proefpa gina 2 Kentering We hebben Kentering 2 een beet je lang laten liggen Het was dan ook een speciaal censuurnummer en je weet nooit Kentering inven tariseert alle gevallen van censuur bü de pers tv radio literatuur e.d Veel nieuws staat er niet in en het overzicht is bepaald onvolledig Ook het artikel van Wim Hazeu over de zgn pica-index een inter nationaal onderzoek naar de pers vrijheid door de universiteit van Missouri hjdt aan het euvel van onvolledigheid Nederland staat we liswaar op de bovenste plaats — le ve de vrijheid — maar in een reeks artikelen in het vakblad De Journa list is duidelük aangetoond dat de gebruikte maatstaven bü deze pica index zeer instabiel en subjectief zijn Bü een omrekening met enke le toegevoegde factoren zou Neder land waarschünlük in de midden groep eindigen — in ieder geval on der de VS Kentering 3 heeft de omslag voorde dodenherdenking gereserveerd,de inhoud is mengelwerk Alleen inde kleine lettertjes wordt er fel ge reageerd tegen de WRC door MartinRos die de opvattingen die in deNRC over het werk van ErnstJünger veroordeeld We hebben eenen ander niet gevolgd maar uit decitaten die Ros geeft kan inder daad worden opgemaakt dat deNRC hier een levensgevaarlükeopportunist " verdedigt d'e notabe ne de tweede were'doorlog als eenburgeroorlog zag en met een mis dadig gemak voorbü gaat aan Hit ler en het nazisme rtz Besproken Proefpagina 1 — Arbeiders pers Amsterdam Kentering 2 en 3 — Nijgli en Van Ditmar Badliuisweg 232 Den Haag 
HJiiiiilliiiliiililiiiiiiiiiliiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiiiliiiiiiiilliiiiii ^ = Macliinefabrlel en Constructiewerkplaats = 1 JURG & DE BIE N.V | = vraagt voor spoedige indiensttreding RUBBERINDÜSTEIE VASTO N.V Parallelweg west 27 — Culemborg Telefoon 034508247 Bij ons kunnen nog enkele MEDEWERKERS geplaatst worden in onze produktie afdeling Diegene die ervaring bezitten in de rubber verwerkende industrie genieten de voor - keur Gelieve per brief aan bovenstaand adres te sollici teren 20 ^ Ho-Stop Berg uw wiziterkleding nog niet op Laat't eerst weer op adem komen bij de Zivltsersche Stomen - Wassen - Verven UTRECHT • Nachtegaalslraatr.tel 11545 • Amsterdamsestraatweg 210 Zuilen tel 41376 • Schimmelpennincklaan 31 Tuindorp massaverkoop bij VORST KAMGAREN EN TERLENKA HERENKOSTUUMS prijzen van 129 - 154 - 179 - nu allemaal 98.50 Alléén verkrijgbaar bij M Vorst kledingmagazijn UTRECHT STEENWEG 9 ^ iiiiiiMiiiiiiitiiriiiiiiiiiiiiiuMrnininiiiiiiMMiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiNiiiiniiriiiiiiiiniiiiiiiNiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiinrriii ^ I VOOR ONS HOOFDKANTOOR I gelegen In een bosrijke omgeving te Zeist f i vragen wij een | TYPISTE I Wij bieden | i tHoog salaris 1 = Goede arbeidsvoorwaarden i 1 Reiskostenvergoeding 1 i Er zijn uitstekende busverbindingen van Utrecht en = I andere plaatsen naar Zeist 1 1 Wanneer U afwisselend en zelfstandig werk zoekt in een prettige | i omgeving verzoeken wij U te solliciteren onder no 2-8589 aan f i het bureau U.N i iiniiiiiiinniiiniiiiiiiMiininiiinitiiHiMHiMinMiinHiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Op het FOM-Instituui voor Plasma-Fysica Is plaats voor een INSTRUMENTMAKER met diploma Bemetel of Leidsche Instrumentmakersschool Gegadigden worden verzocht zich schriftelijk onder vermelding van opleiding leeftijd en ervaring te wenden tot de Beheerder van het Instituut „ Rijnhuizen " Jutphaas ZATERDAG 30 MEI 1967 Uw gazon maaien zonder snoer-problemen dat gaat elektrisch met de Kabelf ix de enige gazonmaaier waarbij liet snoer automatisch op en afrolt In de Scandi navische landen is de Kabelfix zelfs als enige elektrische maaimachi ne voor de verkoop toe gelaten - vanwege zijn hoge veiligheid Verwisselbare gepaten teerde veiligheidsmes sen Werkbreedte 45 cm WOLF-gereedschappen bekende merkartikelen sinds 45 jaar zijn ver krijgbaar bij alles voor een mooi gazon l\/lanUS van BeUSekom oude Gracht 126-128 utrecht Fa Lekkerkerker ujnmarkt 25 utrecht U.N 20-5 Wij plaatsen uw zoon op een Toetistnk Ouders van jongens van 15 jaar en ouder staan voor een belangrijke beslissing er moet een basis gelegd worden voor een goede toekomst waarbij vakkennis hem in staat stelt spoedig op eigen benen te staan Welnu het Utrechfsch Nieuwsblad helpt u een handje Onder leiding van een speciale leermeester zullen binnenkort een aantal jongens een volledige opleiding krijgen in diverse onderdelen van het dagbladbedrijf Na gebleken aanleg volgt dan vakbekwaming in één onderdeel en mettertijd zal hij zich kunnen voegen onder de bekwame vakmensen van Utrechts grootste krant Deze opleiding wordt helemaal bekostigd door het Utrechtsch Nieuwsblad sterker nog uw zoon gaat direct al verdienen Wat n moet doen Neemt u eens contact op met de heer Versluis technisch bedrijfsleider van het IJtreehtsich Nieuwsblad Drift 23 in Utrecht telefoon 030-16431 hij vertelt u er alles van SHVERVOLG - EN LOSSE LESSEN ƒ 6.50 FONKELNIEUWE VW ' GEDIPLOMEERDE INSTRUCTEURS jC THEORIELESSEN MET KLEURENDIA'S * GRATIS HALEN EN BRENGEN 10 AUTORiJLESSEN TEVENSVERHUUR VAN FONKELNIEUWE VOLKSWAGENS UTRECHT Amsterdamsestraatweg 229 Tel 41086 UTRECHT Adriaan van Ostadelaan 93 Tel 23473 ZEIST Jagerlaan 23 Tel 16166 DE GROOTSTE COMBINATIE VAN AUTORIJSCHOOLHOUDERS IN NEDERLAND ' „ DECENTRALE Instelling werkzaam in de financiële sector bezits vorming vraagt energieke medewerker in de buitendienst Leeftijd boven 25 jaar Vereisten algemeen ontwikkeld van onbesproken gedrag bekend met acquisitie-werkzaamheden en gewend te pionieren Zéér lucratieve werkkring met uitstekende vooruit zichten Sollicitaties onder nr 2-8591 aan het bureau U.N RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Op het Anatomisch-Embryologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit Janskerkhof 3a Utrecht is een plaats voor een MEDEWERKSTER VOOR DE BIBLIOTHEEK Haar taak zal onder meer omvatten — DE AIEEBN STEIJKVIEBTEL 18o Utrecht lenen uitlenen en bestellen van boeken opnieuw indelen en rangschikken van boeken bijhouden van kaartsystemen typen en corrigeren van artikelen typen van brieven en stencils aanvragen van literatuur e.d Zelfstandigheid en nauwgezetheid zijn vereist 2 ervaren Het salaris is afhankelijk vsin opleiding ervaring en ELECTRISCH LASSERS leeftijd volgens Rijksregeling Sollicitaties kunnen gericht worden aan de Waar nemend Directeur Dr W J van Doorenmaalen = aankomende i MACHINESNIJDER iPERSONEN = voor eenvoudig boor - schaaf - en draaiwerk | = Geboden wordt = = hoog loon volgens C.A.O goede winst | 5 deling gratis bedrüfskleding reiskostenver | i goeding etc 1 1 Sollicitaties aan bovenstaand adres Telefonisch | I onder nummer 03406-2365 f ïilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli ^ VTBECHTSCH NIEUWSBLAD DE VERENIGING ' „ NEDERLANDSCHE HERVORMDE STICHTINGEN VOOR ZENUW - en GEESTESZIEKEN " Centraal bureau te Soesterberg f.b.v het beheer van een aantal psychiatrische ziekenhuizen en inrichtingen voor zwakzinnigen in Nederland vraagt een administratief medewerk(st)er Deze medewerk(sf)er zal op het kantoor te Soesterberg werkzaam zijn op de afdeling centrale administratie Hij/zij moet o.m aan de onderstaande eisen voldoen — U.LO.-dIploma — in het bezit van of studerende voor hef Prakfijkdiploma Boekhouden — kantoorervaring En een ervaren typiste — U.LO.-diploma of gelijkwaardige opleiding strekt tof aanbeveling De salariëring is afhankelijk van ervaring leeftijd diploma's e.d Goede arbeidsvoorwaarden en op 25-jarige leeftijd opneming in eigen pensioenfonds Met gemaakte vakantie-afspraken zal rekening worden gehouden Sollicitaties met vermelding van volledige personalia en verdere gegevens worden ingewacht bij de directeur van het centraal bureau der Vereniging Amersfoortsestraat 12 a te Soesterberg BIJ DEN DOM vraagt woningstoffeerder voor prima vakman levenspositie Met gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Sollicitaties Oudkerkhof Utrecht Tel 030 13957 FACULTEIT DER DIERGENEESKUNDE VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT By het Instituut voor Parasitologie en Parasitaire Ziekten kan wegens uitbreiding worden geplaatst een zoölogisch of medisch analist(e of laborant(e Betrokkene zal zich na een ruime inwerkperiode in hoofdzaak bezighouden met serologisch - en histolo gisch-parasitologisch werk Voor een verdere op leiding kan worden gezorgd Geen nacht - of week enddiensten Het instituut zal in de zomer van 1967 nieuwe labo ratoria in het universiteitscentrum De Uithof " be trekken Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tot ƒ 882 — per maand Vakantietoelage 6 % inhouding premie A.O.W voor rekening van de universiteit Met vakantie afspraken wordt rekening gehouden Sollicitaties met vermelding van volledige personalia en verdere gegevens worden gaarne ingewacht bij het Bureau van de Faculteit Biltstraat 172 te Utrecht onder vermelding van vacaturenr 170.310.003 Gemeente Utrecht ——¦ Voor het schoonhouden van het Stadhuis kunnen worden geplaatst enige VROUWEL KRACHTEN Werktijden van 6.00 tot 9.30 uur en van 17.30 tot 19.30 uur Belonnig ƒ 3.05 per uur voor 23 jarigenen ouderen de premie van ' 10.2 % voor A.O.W./A.W.W wordt NIET op het salarisingehouden maar komt voor rekeningvan de gemeente werkkleding wordt verstrekt 6 % vakantietoelage gunstige ziekengeldregeling BIJ HUWELIJK MOGELIJKHEID VAN UITKERING VAN IZ'/t VAN HET TOTAAL GENOTEN INKOMEN INDIEN DIENST TIJD KOBTEB IS DAN 7 JAEEN Aanmelden bij de afdeling Bedrijven kamer 16 Stadhuis J R B Polee internist uitsluitend voor maag - darm - en stof wisselingsziekten te Utrecht zoekt l.v.m vertrek van huidige secretaresse per 1 oktober a.s PART-TIME SECRETARESSE Met gedeeltelijk praktijkwerkzaamheden Full time erveiren praktijkassistente aan wezig Min leeftijd 21 jaar Op de hoogte van medische terminologie Geboden zelfstandige werkkring salaris naar erva ring 6 weken vakantie per jaar Brieven Koningslaan 11 Utrecht ÜTBECHTSCH D en Verh „ Zeg zullen n In het hout van wurm „ Maar i boekemvurm uil snugger zijn „ n jouw kast " Daar voelde de voor Meteen kn langs de rand ' naar de boeken 1 anders dan hout boekenwurm die een gaatje In hei kenkast te maken des " riep de bot Boeken ruiken ni inkt " En omdat zijn tanden toch i waren om in het gen zocht hij eer op waar hö pree kruipen Het was er wel nen in de boeken van de boekenwu aan gewend wart hoge trappen en hout „ Moet jij nii de hij een stem vli boekenwurm draa een dikke houtwui pluim op zijn kop de boekenwurm Ik lees Ik lees bi nu al m'n hele lev is dat hetzelfde als is geen werken " wurm Werken i en trappen graven Nooit gedaan " boekenwurm Ik kunnen M'n hoo naar En moet je r Daoht je nou 1 mee ook maar ' t 1 dat harde hout kan Nee dat zag d wel Maar houtv kunnen werken wo ven lang opgeslote mer Dat is een \ Eikenhout Ik zal moeten nemen wurm voelde hoe d de pluim hem in „ Stop " riep hij Ii ben ik geen houtw boekenwurm En in kan ik jullie koning len die hij nog nooit Dat leek de houi „ Verhalen vertellei ook een soort werl Ja " antwoordc wurm Boeken Ie vertellen is eigenlij allebei hard werk verzeker ik je " Pas nadat de boeke beloofd had niet w pen was de houtwui rustgesteld Samen weg naar de zaal va hout Laat je verhalen zei koning Eikenhout houtwurm met de hoord had Boeken lezen lijk werk ' t Is alleen jai ogen er niet geschil kan alleen maar hoi nog ' t'liefst oud hoi De boekenwurm gi gelijk bij de troon zitten en begon te vei verhaal na het a dü pa zi ze CATOOTJf PIFN en PETM iba doof ASiegénhetk 
¦ DTBECHTSCH NIEUWSBIiAD V De boekenwurm en de houtwurm Verhaal en tekening van Herman Focke de kunstmaan ^ r-r^r^i ic van professor LEPIDUo op de reis naar de maan zal dan een kunstmaem moeten zijn Je ziet ze » komen dus voor vele doeleinden best te pas " " Ikke eh heb dat van die getal len zoeven niet helemaal begrepen professor " bracht Robbie van Beek een beetje schuchter te berde „ Dat geeft niets vriendje " zei prof Lepidus glimlachend voor de meeste mensen zeggen cijfers niets zij moeten iets voor de neus heb ben Maar wacht ik zal het even voor je optekenen " EN vlug tekende prof Lepidus eenschetsje waarop hij alles nogeens haarftin bekijken kon „ Tja " zei Heintje Nieburg die al een tijdje had zitten peinzen te oor delen naar de diepe rimpel die zich op zijn voorhoofd aftekende „ maar hoe krijgt u die kunstmanen nu naar boven Ik begrijp wel dat wanneer zij op een bepaalde hoogte zijn aan geland blijven zweven omdat hun grootte en de afstand tot de aarde zodanig berekend zijn dat de aan - trekkingskracht van de aarde en de middelpuntvliedende kracht in de kunstmanen elkander opheffen maar zie ze daar maar eens te krij gen " „ Niets eenvoudiger dan dat " riep prof Lepidus uit Bij u is geloof ik élles eenvou dig professor " kon Heintje zich niet weerhouden op te merken Och " zei prof Lepidus beschei den het is alles maar een kwestie van even doordenken en gebruik ma ken van de middelen die er zijn Een uitvinding staat nooit op zichzelf De uitvinder maakt meestal gebruik van vondsten die anderen reeds ge daan hebben Soms eeuwen geleden maar hij denkt alleen maar scherp door over zijn probleem en kan dan in vele gevallen delen van vroegere uitvindingen voor zijn eigen doel ge bruiken Heus het is zo eenvoudig " Ja " hield Heintje vol „ maar met dat al weet ik nog steeds niet hóé u die kunstmanen nu naar bo ven krijgt " „ Wel " sprak prof Lepidus rus - wurm die moeite had om zich vast te houden Krak Daar viel met een klap een stuk vermolmd hout uit de kast Nou nou hij gaat wèl te keer " zuchtte de houtwurm Ik maak dat ik maar ' s binnen kom Dag hoor En het beste met je boeken " Dag houtwurm " riep de boeken wurm „ En zeg maar tegen jullie koning dat als hij nog meer ver halen wil horen hïj maar naar mij toe moet komen " De volgende dag werden alle boe ken stuk voor stuk uit de boeken kast genomen en in stapels op de grond gezet „ Die kast is opgegeten door de houtwurm " hoorde de boe kenwurm die veilig in één van de boe ken zat zeggen „ Alleen nog maar geschikt als brandhout " Er kwam een nieuwe boeken kast Niet een van hout maar van staal Véél sterker en nooit last van houtwurm " zei een handige me neer Alle boeken vonden weer een eigen plaatsje De boekenwurm zuchtte tevreden en begon maar weer eens aan een boek dat hij eigenlijk al vier keer gelezen had „ En tóch verveelt ' t nooit " mom pelde hij „ Zeg zullen we ' s ruilen " vroeg de boekenwurm aan de houtwurm die In het hout van de boekenkast woonde „ Mij best " antwoordde de hout wurm „ Maar wat Is dat eigenlijk ruilen " „ Nou kijk ' s " legde de boekenwurm uit die helemaal vergeten was dat houtwurmen niet erg snugger zijn „ ruilen dat betekent dat jij in mijn boeken kruipt en ik in jouw kast " tig „ dat zal ik je dan even uitleg gen Je zag me daarnet vuurpijlen afsteken in de tuin " Ja dat is waar ook professor " riep Robbie „ en u zoudt ons nog steeds vertellen waarom u dat deed " D E geleerde lachte en vervolgde vriendelijk „ Goed jongen luister Die vuur pijlen waren in werkelijkheid minia tuurraketten Daarmee heb ik in de afgelopen dagen uitgebreide proe ven genomen Thans ben ik ervan verzekerd dat mijn raketten op wa re grootte dan althans de kunst manen voldoende aanvangs-snelheid kunnen geven Deze raketten zullen bestaan uit drie etages De prijs be draagt ongeveer 4 miljard dollar maar dat speelt natuurlek helemaal geen rol De ' raket A die ik voor de eerste kunstmaan gebruik weegt 7000 ton en is 80 meter hoog en heeft een diameter van 20 meter Wij brengen eerst de kunstmaan „ B " omhoog tot 8.100 km dus waarvoor vrij een lading van 52 ton springstof nodig hebben Het afschie - De kunst Stop regen stop Hou toch eens op Spet ter spetter spat aUes is al nat Zo is het wel genoeg Hoor je wat ik vroeg Hou nu vxaax op Stop Stop Stop Maar de regen plenst en plast de hele dag door En Dada verveelt zich Mama wat moet ik doen " roept hij Hij heeft dat al wel tien keer gevraagd Mama heeft Het is feest Je vriendje of vriendinnetje is jarig en je doet leuke spelletjes Koekhap pen kennen jullie wel maar appelhappen nog niet De ap pel is in suiker en chocolade gedoopt en op een stokje ge - Daar voelde de houtwurm wel wat voor Meteen kroop hij uit het hout langs de rand van de boekenkast naar de boeken toe Dat ruikt héél anders dan hout " riep hij naar de boekenwurm die druk bezig was om een gaatje in het hout van de boe kenkast te maken Dat is nogal wie des " riep de boekenwurm terug Boeken ruiken naar papier en druk inkt " En omdat hij wel merkte dat zijn tanden toch niet scherp genoeg waren om in het harde hout te kna gen zocht hü een mooi rond gaatje op waar hij precies door heen kon kruipen Het was er wel donker daar bin nen in de boekenkast Toen de ogen van de boekenwurm er een beetje aan gewend waren zag htj overal hoge trappen en lange gangen van hout „ Moet jij niet werken " hoor de hij een stem vlak achter zich De boekenwurm draaide zich om en zag een dikke houtwurm met een grote pluim op zijn kop „ Werken " vroeg de boekenwurm dat doe ik nooit Ik lees Ik lees boeken Dat doe ik nu al m'n hele leven lang Voor mü is dat hetzelfde als werken " „ Lezen is geen werken " bromde de hout wurm „ Werken is graven Gangen en trappen graven " „ Nooit gedaan " antwoordde de boekenwurm „ Ik zou ' t niet eens kunnen M'n hoofd staat er niet naar En moet je m'n tanden ' s zien Dacht je nou heus dat ik daar mee ook maar ' t kleinste gaatje in dat harde hout kan maken " Nee dat zag de houtwurm ook wel Maar houtwurmen die niet kunnen werken worden hun hele le ven lang opgesloten in de torenka mer Dat is een wet van koning Eikenhout Ik zal je dus gevangen moeten nemen " De boeken wurm voelde hoe de houtwurm met de pluim hem in zijn nek greep Stop " riep hij In de eerste plaats ben ik geen houtwurm maar een boekenwurm En in de tweede plaats kan ik jullie koning verhalen vertel len die hij nog nooit gehoord heeft " Dat leek de houtwurm wel wat „ Verhalen vertellen Is dat soms ook een soort werken " vroeg hij „ Ja " antwoordde de boeken wurm „ Boeken lezen en verhalen vertellen is eigenlijk hetzelfde ' t Is allebei hard werken hoor Dat verzeker ik je " Pas nadat de boekenwurm plechtig beloofd had niet weg te zullen lo pen was de houtwurm helemaal ge rustgesteld Samen gingen ze op weg naar de zaal van koning Eiken hout Laat je verhalen maar ' s horen " zei koning Eikenhout toen hü van de houtwurm met de pluim alles ge hoord had Boeken lezen lijkt me een mooi werk ' t Is alleen jammer dat mijn ogen er niet geschikt voor zijn Ik kan alleen maar hout zien En dan nog ' t'liefst oud hout " De boekenwurm ging zo dicht mo gelijk bij de troon van de koning zitten en begon te vertellen Het ene verhaal na het andere Koning Eikenhout luisterde ademloos Als het een vrolijk verhaal was lachte hij zó hard dat er een regen van houtzaagsel naar beneden viel „ Geweldig " riep de koning toen er weer een verhaal uit was Maar nu eerst wat eten Want je zult wel honger hebben gekregen van al dat vertellen " Hü klopte met een houten hamer tegen de leu ning van zijn troon Onmiddellijk kwamen er boutwurmen met hoge witte mutsen op de koningszaal bin nen Ze droegen grote bladen met houten schalen er op Mahonie soep met zaagselballetjes roUade van beukenhout en notenhoutenpud ding " riepen de houtwurmkoks in koor terwijl ze met grote lepels zwaaiden „ Smakelijk eten " wenste koning Eikenhout Maar de boekenwurm vond het er helemaal niet smakelijk uit zien Was er maar een bordje papierpap bij " dacht hij En zijn maag begon te knorren alleen al van de gedachte er aan Geen trek " vroeg koning Eikenhout De boeken wurm schudde zijn hoofd Hü be gon terug te verlangen naar zijn boe ken Na het eten moest hij weer ver der vertellen Net zolang totdat de koning in slaap was gevaHen Eigen lijk was de boekenwurm ook dood moe Maar hij hield zijn ogen open en sloop op zün tenen de konings zaal uit Welke gang zou hij nu in moeten om weer uit de boekenkast te kunnen komen De boekenwurm hoorde in één van de gangen ' n geluid van stappen die dichterbij kwamen Zeker weer die houtwurm met de pluim " dacht htj met schrik Als die me ziet kom ik hier nooit meer vandaan " Maar het was de houtwurm met wie de boekenwurm geruild had 0h ben jtj het " zei de boeken wurm verbaasd „ Dat is ook toe vallig " Ik ben blij dat ik weer thuisben " zuchtte de houtwurm Dieboeken van jou dat is maar een dufgedoe Niets anders dan papier enletters waar ik toch niets van be grijp Ik heb er hoofdpijn van gekre gen En nergens iets te eten En ik zal blij zijn als ik hier uit ben " zei de boekenwurm Niets anders dan hout En een honger dat ik heb " Ja je moet ook maar gauw weer terug naar je boeken " vond de houtwurm Omdat hij wel begreep dat de boekenwurm nooit alleen de weg terug zou kunnen vinden bracht hij hem naar de uitgang toe „ Dat ruilen van jou vond ik maar niets " zei de houtwurm terwijl ze door de gangen liepen Dat had jij met al je boekenwijsheid toch zeker moeten weten " De boekenwurm zuchtte diep Gelijk heb je Jü hoort in het hout en ik hoor in de boeken En daar moeten we nooit iets aan ver anderen " Toen ze bij de uitgang waren ge komen kraakte de boekenkast zó erg dat het wel leek alsof hij in elkaar zou zakken De koning is kwaad " verklaarde de houtwurm Hü is natuurlijk kwaad omdat ik er vandoor ben gegaan Nou mist hij zijn verhalen " dacht de boeken - ZATIJBDAG 30 MEI 196 7 miiiiiiiiiiiiiiiminiiiinifniiiiiimiiiininiiiiiiiniiiiiiiriiii 34 lie jongens werden stil van -*-^ ontzag „ Maar profes sor " merkte Heintje op „ waar om laat u de kunstmaan „ B " dan ook niet op dezelfde hoog te rondcirkelen " „ Dat is helemaal niet dom opgemerkt " prees de professor „ maar helaas gaat bij het vertragen van de kosmische straling in het Cosmotron in Brookhaven zóveel energie verloren dat ik geen kans zie om deze opnieuw 42.000 km omhoog te zenden " P ROFESSOR Lepidus vervolgde docerend Vergeet ' niet dat de ze energie niet alleen 42.000 km naar boven gestraald zou moeten worden rhaar ook weer 42.000 km naar beneden Dat is bö elkaar welgeteld 84.000 km En dat kan Bruintje niet trekken " IIIINIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII|[|III!II1!IIII[II1IIIIIIIIIIIIIII „ Zonde van de energie die de kunstmaan „ A " voortdurend in het Cosmotron in Brookhaven toevoert Daar gaat toch ' n heleboel van verlo ren " vond Heintje die zoals ik al eens meer heb gezegd erg zuinig van aard was Weineen vriendje " zei prof Le pidus Die energie is helemaal niet verloren Wij voeden er een grote elektrische krachtcentrale mee die daardoor meer dan 50 pet aan kolen bespaart Op die manier worden de kosten nog een beetje goedgemaakt Ik heb het plan die kunstmanen te laten bestaan als de klimaten gewij zigd ziJn want ze kunnen de weten schap en de techniek nog geweldige diensten bewijzen Als we eenmaal de techniek beet hebben zal het ge makkelijk genoeg zijn om een derde kunstmaan aan te brengen Och het is allemaal heel eenvoudig Met drie van dergelijke kunstmanen moet het mogelijk zijn om een televisie programma door één enkele zender hier op aarde uitgezonden zichtbaar te maken over een gehele planeet De weerkundige dienst zou dolblij zijn met een dergelijke kunstmaan want men zou in één oogopslag alle wolkenformaties kunnen waarnemen die zich boven landen en zeeën ver tonen En dan niet te vergeten zouden onze kunstmanen uitstekend dienst kunnen doen als tussensta tion voor de ruimte-vaart Straks gaan de mensen tóch de maan be zoeken Dat staat voor mij als een paal boven water De eerste etappe Dada en Bibi een verhaal van Els Mazure om voor te lezen „ Eerst een kussen op de grond leggen " zegt mama Dan zet je je hoofd op het kussen " Dada doet het maar toch kan hij niet op zijn hoofd staan Telkens als hö gaat staan gaat zijn hoofd ook weer omhoog Het is anders " zegt mama 0p je hoofd staan is niet echt staan Het is je hoofd op de grond en je benen in de lucht " Mama doet het voor Dada moet er om lachen Wat een mooie kunst is dat Hij doet het na maar het lukt niet Hij rolt om Omrollen is ook een kunst " zegt mama „ Kopje duikelen Een üvee hoepla " Dat kan Dada Hoepla hoepla hoepla door de hele ka mer en weer terug Wat een pret De regen is vergeten Bibi moet ook kopje duikelen Hoepla hoepla hoepla En als Loesje van de buren komt spelen gaat ze ook kopje duikelen En als papa thuis komt doet hij ook mee Om en om rom bom-bom Pa pa mama Loesje Dada en Bibi rollen door de kamer Dan weet papa nog een kunstje Met je teen aan je neus kietelen " zegt pa pa Loesje doet het na Dada kan het ook Maar Bibi kan het niet Bibi is te stijf en hij heeft een veel te dikke buik van alles bedacht To rens bouwen met de blokken tekenen met de garage spelen of met de trein of neem het spel met de knikkers of ga plaatjes kijken Maar Dada heeft er geen zin in Hij wil naar buiten O regen regen hou op Mama wat kan ik nou doen " vraagt hij weer Nu weet mama het ook niet meer Ze maakt een grapje Zij zegt „ Ga maar op je duim zitten " Dada kijkt eens naar zijn duim Een duim is toch geen stoel Die duim is veel te klein om op te zitten HtJ pro beert het maar natuur lijk rolt hij om „ Mama ik kan niet op mijn duim zitten " roept hij Ga dan eens op je hoofd staan " zegt ma ma Maar een hoofd is toch niet om op te staan Je kan op de grond staan Je kan op het kleed staan en je kan op iemand z'n tenen gaan staan maar toch niet op je eigen hoofd Wie kan met twee tenen van twee voeten tegelijk aan z'n neus kietelen " zegt Loesje Pffff Dat valt niet mee Dada valt om Papa valt ook om Maar dat is juist leuk Wie zou er niet lachen om een omgeval len vader Dan weet Dada ook nog een kunst je Je neus tussen je oren zetten " roept hij Hij pakt zijn neus en schudt er aan Klaar " lacht hij En jawel daar zit zijn neus tussen zijn oren Daar zit je neus al tijd " zegt Loes Maar ze moet toch lachen om die kunst van Dada 21 écor MM m ér^twf ^ ten van dit projectiel zal plaats heb ben ergens aan de kust van de At lantische Oceaan niet al te ver van Brookhaven Het projectiel is zoda nig ingericht dat de twee eerste etages nadat de zich daarin bevin dende raketten opgebruikt zijn aan grote parachutes naar beneden komen Zij worden later opgevist en dan opnieuw gevuld voor de twee de kunstmaan De derde etage is van draagvlakken voorzien en zeilt later naar beneden geremd door wrijving in de atmosfeer De bere keningen moeten zo precies ztjn en de instelling moet zó precies klop pen dat men hiervoor gebruik zal moeten maken van electronische ap paratuur Nadat het projectiel de kunstmaan tot op een hoqgte van 40 kilometer boven het aardoppervlak zal hebben opgetrokken bereikt het ' n snelheid van 2 % km per seconde Dan laat de eerste etage los en de raketten van de tweede etage begin nen te werken Ik heb uitgerekend dat de eerste etage die aan ' n pa rachute naar beneden komt op ca 300 km van het punt van afschieten naar beneden zal komen Rekening houdend met de windrichting kunnen wij dus zorgen dat dit in een ver laten gebied plaats vindt Liefst bo ven zee want dan is de kans op anjgelufck engermg Dat dingetje vis sen wij er later wel weer uit De raketten van de tweede etage jagen de snelheid op tot 6 km per seconde tot op een hoogte van 64 km Dan laat ook de tweede etage los en daalt aan zijn parachute neer op een plaats die ongeveer 1.450 km van de plaats van afschieten gelegen zal zijn Acht seconden larter heb ben de raketten van de derde etage projectiel en kunstmaan reeds ge bracsht op een hoogte van 101 kilo meter en bedraagt de snelheid 8 km per seconde In de steeds ijler wordende lucht neemt de snelheid steeds meer toe Het materiaal waaruit de kunstmaan geconstru eerd is zal roodgloeiend ziJn maar ik zal hiervoor een speciaal licht roestvrij staal maken dat bestand is tegen zeer hoge temperaturen De kunstmaan zelf ziet er uit als een grote schijf met een doorsnede van 75 meter Wij zullen deze schijf een draaiende beweging moeten ge ven teneinde een kunstmatige zwaartekracht " te vormen Ik heb berekend dat de schijf in 22 secon den één omdraaiing volbracht moet hebben De dan bereikte „ zwaarte kracht " in de schijf bedraagt dan ongeveer een derde van de zwaarte kracht hier op aarde Een bekend professor aan de Technische Hoge school te Delft die zeer veel weet van zwaartekrachtmetingen heeft mij willen helpen en is druk bezig al deze cijfers te controleren " „ Als ik u zo hoor vertellen pro fessor " lachte Heintje Nieburg dan is het precies alsof u iemand uiüegt hoe hij de trein van Amster dam naar Amersfoort moet nemen Het klinkt allemaal zo simpel " Och " zei prx)f Lepidus beschei den zó gemakkelijk is het natuur lijk niet maar het is toch wel héél héél erg eenvoudig Het is alleen maar een kwestie van héél goed nadenken zie je " Wordt vervolgd prikt Wie hem daar het eerst vanaf heeft gehapt heeft ge wonnen Een van de kindéren is scheidsrechter en houdt het stokje met de appel vast Veel plezier maar denk om je neus Ml DORPSHUIS CATOOTJI PIEN PETRA door A.Süeg«nbttli dan zien dit ia >» BEAT-AVONÖ N HET HA Hl * pe itf - \ lit > to»tj Hif>fjers tl > '""* lit • v^'"-"'' » ' na ¦* ¦ ^^ ' MOMT cJls ledeteen waq is ^ verojTicteren Catoctje Picn en PeJtrcL gouw iets In hei aan.{atak6i L/et 
22 ZATERDAG 90 MEI 1967 UTBECHT8CH NIEUWSBLAD 4.KAMER HOEKFLAT MET PEGUS CV EN GARAGE aan dei Beneluxlaan Ind flinke woon-eetkamer 3 slaapkamers 2 balkons eetkeuken hall douche Leeg september a.s Vraagprijs ƒ 49.000 - Horizontaal eigendom Hypotheek mogelijk Vestiging ook voor 2 perso nen Bemiddeling door makelaars FA BEN DROST Hasebroekstraat 7 tel 31787 Gevraagd voor inpakwerk MEISJES van 15 tot 20 jaar Industrie ën Handelsonderneming MELCHIOR Lauwerecht 88 Tel 10900 WOERDEN - N.W gunstig gelegen t.o.v UTRECHT en AMSTER DAM aan de Pieter Mondriaanlaan-Dick Ketstraat Leo Gastelstraat EENGEZINSWONINGEN MET PREMIE A Woon-eetk ruime keuken zolder of zolderk Koopsommen na aftrek van premie ƒ 35.835 — v.o.n of bjj een door de overheid gegarandeerde hyp van 90 % en een eigen geld van ca ƒ 5200 — kunnen de hyp.lasten Ie jaar ca ƒ 102 — p.m bedragen Op verzoek zenden wij U gaarne technische om schrijving en tekening G DE REGT Paulus Potterlaan 10 Capelle a/d IJssel tel 01804-3654 en 3943 na kantoortijd 3058 VEILING Notaris B STASSE te IJsselstein zal In het openbaar tel kens in één zitting PUBLIEK VERKOPEN A ONDER IJSSELSTEIN op DINSDAG 30 MEI 1967 Uuur v.m in Hotel „ Ridder St Joris " Weidstraat 2 1 het WOONHUIS met schuur erf en tuin Hogebiezen 20 te IJsselstein de voorm Sluiswachterswoning Itad gem IJsselstein sectie B no 179 groot 2.50 are Verhuurd tot 31 dec 1969 voor ƒ 600 - p.j Aanv in genot der huur na betaling Bet uiterl op 30 juni 1967 2 de BERGPLAATSEN met erven Utrechtsestr 63 en 65 Servetsteeg te IJsselstein Itad gem IJsselstein sectie Fnos 1158 en 1159 groot 86 ca De percelen hebben recht van uitweg naar de Utrechtse straat Vaste lasten ± ƒ 55 - p.j Aanv VRIJ VAN HUUR en GEHEEL ONTRUIMD na be taling Bet uiterl op 30 juni 1967 Bezichtiging van beide Icopen op di en do 14-16 uur B ONDER VREESWIJK op dinsdag 6 juni 1967 2 uurn.m in Hotel Geurts " Lekstraat 5 Het WOONHUIS met schuur erf en tuin Julianaweg 46 te Vreeswijk kad gem Vreeswijk sectie B no 2305 groot 2.23 are Vaste lasten ± ƒ 140 - p.j Aanv VRIJ VAN HUUR en GEHEEL ONTRUIMD na be taling Bet uiterl op 4 juli 1967 Bezichtiging di en do van 14-16 uur Inlichtingen verstrekt de notaris telef 03478-1212 Bekend Amerikaans bedrijf VRAAGT TE HUUR WINKELHUiS klein of groot voor nu of later in of bij het centrum van Utrecht Brieven gaarne aan reclame-adviesbureau De Bussy Rokin 62 Amsterdam-C onder vermelding van nummer CE-53 op de enveloppe RUIME VILLA voorzien van C.V.-oliestook aan de Koningin Juliana laan te BUNNIK met garage schuur en flinke voor en achtertuin Indeling parterre grote suite bestaande uit zitka mer met open haard eetkamer hal W.C keuken kelder Ie etage 2 grote kamers 2 kleine kamers balkon badkamer met bad en toilet 2e etage 2 gro te kamers zolder met veel bergruimte Leeg te aanvaarden januari 1968 VRAAGPRIJS ƒ 85.000 Bemiddeling door de makelaars in onroerend goed H J C Pieters & Zonen te Utrecht tel 030-14906 en 03405-1385 Gevraagd in Utrecht Wij zoeken in Utrecht-stad op goede stand circa 400 m2 gebouw geschikt voor KANTOBEN met SHOWROOM Vloeroppervlakte eventueel verdeeld over enkele etages is geen bezwaar Bij voor keur huur doch ook koopaanbiedingen worden in overweging genomen KAKES ZAANDAM Aanbiedingen aan FA REINDER WESTZIJDE 262 B — TELEFOON 02980-64743 Te koop wegens gebrek aan opvolger PRACHTIG BEDRIJFSPAND in kleine snelgroeiende stad in centrum des lands Waarin gevestigd Timmer en aan nemingsbedrijf annex Hout board verf handel enz Beneden werkplaats magazijn kantoor douche toilet en groot open erf met hout loods Voor zowel achter met auto bereikbaar Boven ruime mooie woning met aparte opgang Totaal grondoppervlak ± 500 m2 Bedrijf kan worden voortgezet maar het pand is ook geschikt voor vele andere doel einden Aanvaarding van het geheel in nader over leg Brieven onder nr 2-8588 bur U.N TE HUUR te ZEIST aan de ANNA PAÜLOWNALAAN uniek gelegen met vrij uitzicht op bosrijke omgeving van het Kerckebos direlrt te aanvaarden 3-en4-KAMERFLATS voorzien van CV en liften VRIJE VESTIGING HUURPRIJZEN v.a ƒ 285 — p mnd excl service - en verw.kosten ad ƒ 35 — per maand Uitv inl in de MODELFLAT aan de ANNA PAÜLOWNAIAAN dagelijks ook zat van 13.30—16.30 uur en bij N.V ÜMACO WUhelmlna park 88 Utrecht tel 030)-11877 Na 19.00 uur 02950)-45982 TE KOOP TE OudrZuilen vrijstaand w^oonhuis met garage en grote tuin Direct gelegen aan de Vecht Indeling zit-eetkamer keuken hal toilet 3 slaapkamers douche Aanvaarding in overleg Koopsom ƒ 58.000 - k.k Bemiddeling door Plomp en v Scherpenzeei makelaars in onroerende goederen, MAARSSEN Tel 03408-2031 TE KOOP TE SCHALKWIJK groot vrijstaand HERENHUIS Jhr Ramweg 29 Solide gebouwd 1930 kamer en suite zijkamer hal vesti bule keuken bijkeuken kel der 4 slaapkamers allen met wastafel badkamer met ingebouwd bad bergkamer en zolder Garage en grote schuur 100 m2 Grondoppervl 1400 m2 Vrij te aanvaarden augustus 1967 ƒ 70.000 — TE KOOP aan de Anth Mattheuslaan een keurig onderhouden BENEDEN - EN BOVENHUIS waarvan het benedenhuis bevattende 3 kamers keuken w.c badcel en zonnige tuin spoedig in eigen gebruik is te aanvaarden en waarvan het bovenhuis is verhuurd voor ƒ 1320 — per jaar Koopsom ƒ 36.500 — k.k Inlichtingen verstrekt WALTMANN & CO Oudegracht 92 tel 18444 VEILING Notarissen Festen te Utrecht en Kool e te Woerden zullen op vrijdag 9 juni 1967 om 2 uur in het Notarishuis te Utrecht Achter Sint Pieter 18 publiek verkopen WOONHUIZEN te UTRECHT Krachtens rechterlijk bevel 1 ALBRECHT THAERLAAN 74 groot 1.48 are Terstond in eigen gebruik te aanvaarden behoudens toestemming G.H.B Lasten excl water ƒ 112,45 p.j Vrijwillig 2 LEEÜWERIKSTRAAT 13-13 bis groot 64 centiare Het benedenhuis terstond in eigen gebruik te aan vaarden behoudens toe stemming G.H.B De bovenwoning verhuurd voor ƒ 14,25 p.w Lasten incl water ƒ 271,57 p.j 3 VERENIGINGSSTRAAT 54 groot 64 centiare Verhuurd voor ƒ 9,35 p.w Lasten incl water ƒ 47.81 Pj Aanvaarding bij betaüng uiterlijk 21 juli 1967 Bezichtiging di en do 2 — i uur Bilj en inlicht tk.v Nots Festen Weerdsingel O.Z 17 Utrecht tel 19227 voor pand Albrecht Thaerlaan tevens t.k.v Nots Koole Westdam 2 Woerden tel 03480 - 4141 WEILAND MEERKERK BERICHT VAN INZET De Notarissen MR A P M M GEURTS te Utrecht en D H VAN NIEUWENHUI ZEN te Meerkerk maken bekend dat de PERCELEN WEILAND gelegen te Meer land aan de Nieuwesteeg nabij de Broekseweg Ifad gem Meerkerk sektie A nos 767 768 769 en 770 groot 2 hectare 79 Eire 77 centiare in eigen gebruik en vrü van pacht te aanvaarden bij betaling der koop - penningen zijn INGEZET op ƒ 26.000 — De TOESLAG blijft bepaald op woensdag 24 mei 1967 v.m des morgens om 10.30 uur in Café Het Brughuis " te Meerkerk Nadere inl t.k.v voorn No tarissen te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 88 tel 030 14594 en te Meerkerk Dorps plein 1 tel 01837 - 303 MAARSSEN Te koop zonnige 4-KAMERHOEKFLAT met een geweldig uitzicht over de plassen en polders bUjvend Gedeeltelijk gestoffeerd Aanvaarding in overleg Prijs ƒ 35.000 — k.k Ruime financiering mogelijk Lage transportkosten Bemiddeling door DE VECHTSTREEK iWakelaardij in Onroerende goederen N.V lid N.B.M Lange Gracht 34 Maarssen telefoon 03408 • 2079 Te koop te MONTFOORT 2 STUKS EENGEZEVS WONINGEN Indeling begane grond woon kamer keuken hal met w.c en provisiekast Eerste verdieping 4 slaap kamers douche Ruime vlieringzolder Koopprijzen ƒ 33.000 — k.k Inlichtingen G de Kamper te Montfoort tel 03483 - 282 Te koop te Utrecht aan de Obrechtstraat een mooi WOONHUIS Koopprijs ƒ 20.000 — Indien nodig ƒ 20.000 — hypotheek beschikbaar Alleen voor een gezin vanminstens 4 personen ofmeer Direkt ieeg te aanvaar den Brieven onder no 2-8592 aan het bureau U.N TE KOOP aan de Oemerstraat WOONHUIS met tuintje bevattende suite keuken droogcloset Ie verd 2 slaapkamers 2c keuken Aanvaarding terstond Koopsom ƒ 22.000 — Inlichtingen verstrekt WALTMANN & CO Oudegracht 92 tel 18444 Te koop aangeboden UTRECHT Tuindorp TUSSENWONING met tuin en achterom Indeling hal gang suite keuken kelderkast 2 grote en 2 kleine slaapkamers Grote zolder met vaste trap In goede staat van onder houd Koopprijs ƒ 49.000 — Inlichtingen Makelaarskantoor EVERS Tel 03407 - 818 of 030 - 37815 / 25.000 UTRECHT Te koop Bolksbeekstraat 31 31 bis waarvan boven huis 5 kamers enz leeg per 1 juni Huur benedenhuis ƒ 71 — per maand ' Inlichtingen Veendijk 22 Loosdrecht telefoon 02958 • 3392 HEEL HUIS J M de Muinck Keizer laan 41 Goede stand met vry uitzicht Voor - en achtertuin met ach terom Ind kamers en suite keu ken w.c kelderkast Boven 4 slaapkamers bal kon Zolder met vaste trap Direkt leeg Vraagprijs ƒ 39.000 - h.k Hypotheek evt tot 80 % Bemiddeling door makelaars FA BEN DROST Hasebroekstraat 7 tel 31787 Spoed gewenst Gevraagd door grote rijschool in Utrecht een VROEG-GEPENSIONEERD IEMAND 3 slaapk en grote dan wel iemand met zeer veel vrije tijd voor het geven van rijlessen bij ziekte dan wel vakantie van het perso - neel Br ond no 2-8595 bur U.N TE KOOP 2 beleggingspanden in Utrecht jaar Maandhuren samen ƒ 5100 — per Te bevragen bij G Brinkers Oud Loosdreehtse Dijk 217 telefoon 3356 Loosdrecht TE KOOP te LINSCHOTEN aan en nabij de STRICK VAN LINSCHOTEN - STRAAT op korte afstand van de rijkssnelweg richting Rotterdam—Den Haag en Utrecht zeer fraai gelegen MODERN WOONHUIS met schuur voor - en achtertuin Indeling beneden hal royale woon-eetkamer keuken toilet en ruime bergkast Ie etage 3 ruime sl.k met veel kastruimten gr badcel met compl douche en vaste wastafel 2e etage grote zolder bereikbaar met vaste trap Op deze woningen is de Rijkspremieregeling van toepassing Koopsom na aftrek rijkspremie ƒ 33.975 v.o.n Zeer hoge hypotheek beschikbaar VRIJE VESTIGING Inlichtingen in het verkoopkantoor caravan op het bouwplan aan de Strlck van Linschotenstraat ma woe en zat van 13.30 tot 16.30 uur en bij N.V ÜMACO WILHELMINAPARK 58 UTRECHT tel 030)-11877 Na 19.00 uur 02950)-45982 > DE BILT S Nieuwbouw HERENHUIZEN met centr ¦ jj verw Luxe afwerking Koopsommen v.a ƒ 62.500 — JJ Moderne HOEKWONING met garage en ¦ schuur Ind woon-eetk studeerk 3 sip ¦ kamers douche 2e toilet zolder met ¦ S kamer Vraagprijs ƒ 72.500 — i HARMELEN [ ¦ Aantrekkelijke NIEUWBOUWWONINGEN ¦ J met 4 slaapkamers Koopsommen vanaf ƒ 35.050 — J ¦ Te bouwen BUNGALOWS met garage ¦ ï Koopsommen ƒ 65.000 — S ¦ VREESWIJK ¦ MIDDENSTANDSWONINGEN met 4 ¦ 2 slaapkamers Koopsommen ƒ 45.430 — S BOUWTERREIN voor vrijstaande bun ¦ galow Opp ca 600 m2 Koopsom nader 2 overeen te komen ¦ S UTRECHT i 2 Ruime moderne MIDDENWONING met g schuur Ind grote woon-eetk royale ¦ keuken 3 slaapkamers douche zolder E met kamer Vraagprijs ƒ 46.000 — ¦ f VIANEN S ¦ Moderne MIDDENWONING met 4 slaap ¦ 2 kamers Vraagprijs ƒ 37.000 — g J HOERHUIS met 4 slaapkamers Vraag i ¦ prijs ƒ 39.000 — ¦ I IJSSELSTEIN ¦ In aanbouw zijnde HERENHUIZEN met ¦ 5 garage Ind woon-eetk 3 slaapkamers J douche zolder met kamer Koopsommen ƒ 50.650 — ¦ ¦ S Bemiddeling verlenen de makelaars in onr goederen ' [ Degenaaren Van den Hooff [ B HEZER ENGHWEG 29 en 98 — DEN DOLDER g ¦ TELEFOON 03402-5818 en 4948 B I ^^ • II Te huur of te koop gevraagd 3 a 4000 m2 bedrijfsruimte geschilit voor showroom kantoor en magazijn Brieven onder no 2-8597 aan het bureau van dit blad Warmte - en Elec+rotechnisch Adviesbureau J A VERHOEVEN N.V AMERSFOORT ROTTERDAM Voor de afdeling verwarming van ons bureau te Amersfoort zoeken wij een a AANKOMEND TECHNICUS voor het ontwerpen en berekenen véin warmte-technische installaties b ERVAREN TEKENAAR voor het nader uitwerken van bovenge noemde installaties Sollicitaties te richten aan ons bureau Utreohtse wêg 1 B Amersfoort WILLEM ABNTSZ HOEVE In hst psychiatrisch centrum te Den Dolder worden gevraagd ENKELE BEDIENDEN mnl of vri voor schoonmaakwerkzaamheden op de ver pleegafdelingen salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring 5-daagse werkweek 15 werkdagen per jaar vakantie en 1 keuze dag vakantietoeslag 6 % van het bruto jaarsalaris A.O.W.-premie komt voor rekening van het ziekenhuis gunstige premiespaarregeling pensioenregeling Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds Sollicitaties schriftelijk — onder vermelding van huidige functie en bruto salaris — te rich ten aan het Hoofd van de afdeling Personeels zaken Dolderseweg 165 Den Dolder of monde ling bij het Hoofd van de Huishoudelijke Dienst elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur of na telefonische afspraak — tel 03402-5341 toe stel 230 N K F STAAL alblasserdam NKF-Staal biedt U de kans om in Alblasserdam een nieuw/e toekomst op te bouw/en Grijp die kans nu III Er Is namelijk als gevolg van een grote bedrijfsuitbrel ding op korte termijn plaats voor o.a MONTAGE-ELECTRICIENS APPATENBANKWERKERS BANKWERKERS PIJPFITTERS KRAANDRIJVERS SMELTERS EN ONGESCHOOLD PERSONEEL voor opleiding In de produktleafdelingen Er wordt geboden Bij gebleken geschiktheid op korte termijn eenwoning Loon volgens C.A.O In de Metaalindustrie Extra toeslag voor zaterdag - en zondagarbeid Goede sociale voorzieningen Gunstige gratificatieregeling Vergoeding voor werkkleding Verantwoordelijk werk in ploegendienst Tegemoetkoming in verhuis - en inrichtingskosten Wij vragen energieke jonge mensen die vooruit willen komen leeftijd tot ongeveer 35 jaar Wilt U meer weten over lonen sociale voorzieningen e.d zendt de coupon dan geheel vrijblijvend naar de afdeling Personeelszaken Ons adres N.V Nederlandsche Kabelfabrieken afd Staalfabriek en Walserijen - Alblasserdam COUPON Graag wil ik meer weten over het werk bij NKF-STAAL Naam „ Adres „ Woonplaats Opleiding en praktijkervaring Geboortedatum handtekening 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 20 MEI 196 7 23 rn r'HBs r - 5 6 7 8 9 - 10 12 13 14 ^ B15 ¦ 16 17 18 m - ¦ 20 21 ¦" 23 H 24 ¦ 25 ^^^¦ 26 27 iBIH ^° 29 30 31 ^^ 32 33 34 ¦ 35 36 37 38 ¦ gKB 1 w ^ 39 40 41 4a ^^^^ 1 H»n43 44 - 46 47 48 49 HBSO HHH ^^ 1 r ^^ ^ H 1 ¦" 55 w 57 58 4 59 mr 61 HB|S2 63 64 ¦" 66 67 ^ Res 69 ¦ M70 ^¦ 71 \ >*******»»*»*%* *»^ »»%%%»»»*^»^^< MILIEU VAN MATADOREN Ton Sijbrands en Catherine dammen fn Hoogezand »»^*»^^^»^ »»»»•»•» •^ fc^^^^o ^ Kruiswoordpuzzel Kaasstad-perikelen Playboy Bobby Fischer in Monaco IN de wandelgangen rond de prach tige aula van de Dr Bosschool te Hoogezand waar het grootste In ternationale damevenement aller tij den plaats vindt circuleert het praatje dat Ton Sybrands en zijn uit het verre Zuid Franse stadje Alès overgekomen vriendinnetje Catherine Ozil voor en na het zware rondenwerk vele dampart^en met elkaar spelen O * deze „ trai ning " geheel op waarheid berust weten wfl niet Wel kan een ieder zien dat Catherine geen moment van Ton's zijde wijkt tydens zijn dagelijkse stryd tegen ' s werelds damprominenten Haar liemoedigen de woorden werken blijkbaar niet alttjd stimulerend want reeds in de eerste ronde moest Ton Sijbrands tot veler teleurstelling tegen de Franse kampioen George Mostovoy een nederlaag slikken Na ' n remise In de tweede ronde te gen landgenoot oud-wereldkampioen drs Piet Roozenburg herstelde de jonge Nederlandse kampioen zich evenwel in de derde ronde In een waarlijk heroïsch damgevecht zege vierde hü over de Senegalese grootmeester Baba Sy Daarop volg de een puntenverdeling tegen de Zwitser Cazemier en een prachtige triomf op de Haïtiaanse meester Paul Germain Resultaat twee pun ten achterstand op de koploper Met Monteverdi postaal herdacht Van een medewerker In Italië is een postzegel van 40 lire uitgegeven ter herdenking van de vierhonderdste geboortedag van de componist Claudio Monteverdi 1567-1643 De zegel draagt in het midden een medalilonportret van de componist links en rechts figuren uit diens opera „ Orfeo " Canada Ter gelegenheid van het bezoek dat koningin Elizabeth en prins Philip aan Canada brengen om de feestelijkheden bij te wonen voor het honderdjarig bestaan van Canada als natie zal op 30 juni een postzegel van 5 cents verschijnen De zegel toont het portret van koningin Elizabeth en het embleem van het eeuwfeest Indonesië heeft een serie van drie waarden het licht doen zien naar aanleiding van de Dag van de Lucht vaart 2.50 rp een piloot met op de achtergrond een straaljager 3 rp de staart van een vliegtuig op de achtergrond een stationsgebouw en 5 rp een vrachtvliegtuig en kisten met het embleem van het Rode Kruis erop Polen Als propaganda voor de Olympische Spelen 1968 is een serie van acht waarden verschenen 20 gr hardlopen 40 gr paardesport hindemisspringen 60 gr estafette voor dames 90 gr gewichtheffen 1.35 zl horden 3.40 zl paardtumen 6.60 zl hoogspringen en 7 zl bok sen Ook een ijlok dat een zegel van 10 -)- 5 zl bevat waarop een hard loper Frankrijk De tiende sterfdag van de raketontwerper Esnault-Pelterie 1881 1957 zal op 29 mei worden herdacht door de uitgifte van een zegel van 0,60 fr De zege ] vertoont diens portret een raket en een kunstmaan in de ruimte Oost-Duitsland Beschermde vo gels komen voor op een uitgegeven serie van zes waarden 5 pf kerk uil 10 pf kraanvogel 20 pf slecht valk 25 pf goudvink 30 pf ijsvogel en 40 pf scharrelaar Spanje De uitgifte van de serie klederdrachten zal op 12 juni voor den voortgezet met een zegel van 6 pts waarop de dracht van Badajoz is voorgesteld Oostenrijk Ter gelegenheid van de tentoonstelling „ Oude schatkamer van Salzburg " zal op 9 juni een postzegel van 2 s verschijnen met als voorstelling een met juwelen bezet kruis ADVBKTBNTIB JAN RIET POSTZEGELHANDEL AUe nieuwtjes steeds bü ons verkrijgbaar Minrebroederstr 4 Tel 2S338 Ton is echter alles nog mogelijk vooral omdat hij — op het moment dat wij deze rubriek gereed ma ken — de drie Russen nog tegen over zich krijgt Na vijf ronden leidt de Russische kampioen Andreiko De briljant spe lende jonge Let heeft uitstellende kansen op de eindzege vooral ook omdat hij zijn landgenoten wereld kampioen ir Koeperman en oud wereldlcamploen Tsjegolew reeds heeft ontmoet Deze avond weet u wie de grote winnaar is De grootste belangstelling gaat te Hoogezand uit naar de prestaties van de 3 Russische grootmeesters Hun gedragingen lopen sterk uiteen Wereldkampioen ir Koeperman is een voorbeeld vcui uiterste concen tratie en verwijdert zich hoogst zel den van zijn bord Andreiko en Tsjegolew lopen per ronde zeker 6 kilometer te ijsberen gedurende de tijd dat hun tegenstanders in ge dachten verzonken zijn Drs Roozenburg houdt gelijke tred met de Russen en staat na vijf ronden samen met de wereldkam pioen op één punt achterstand van leider Andreiko Het laat zich aan zien dat hij de vaderlandse dam eer zal hooghouden ZiJn kansen op de eindzege heeft Roozenburg vol ledig in eigen hand Spannende taferelen doen zich da gelijks voor In de vijfde ronde balanceerde leider Andreiko in zijn duel tegen Garry Leclair op de rand van een nederlaag De Ame rikaanse Icampioen dwong hem stuk winst af De Rus bood tot drie maal toe remise aan doch Leclair zag de winst gloren en weigerde terecht In een vreselijke tijdnood 19 zetten in twee minuten peuterde Andreiko er toch nog een puntenverdeling uit Voor onze lezers hebben wij een selectie van de volgende reportages gemaakt Mostovoy Frankrijk Sybrands Nederland Beide stellingen hebben hun posi tieve waarden doch wit is Itwets baar door de bezetting van de vel den 27 en 29 Een aanval op de zwarte lange vleugel is wit's enige mogelijkheid dus 29—24 19x30 35x24 14—19 40—35 19x30 35x24 18—23 45—40 9—14 33—28 14—19 40 35 19x30 35x24 13—19 ver plicht 24x13 8x19 39—34 wit heeft nu enig positioneel voordeel de on samenhangende zwarte stelling biedt wit perspectieven Zwart be sluit tot 2—8 waarna wit tot de zeer riskante variantrijke voortzet ting 27—^22 overgaat de enige voor zwart nog resterende goede ontwik keling was Sijbrands ontgaan doch Mostovoy niet Het spelverloop was verder 8—13 38—33 12—18 22—17 18—22 dit is de moeilijke situatie waarin Sijbrands zich in zijn berekeningen vergist heeft op 17—12 zou na 28x17 zwart's ant woord 16—21 volgen en na 17—11 bereikt zwart met 22—27 of direct stukwinst of een winnend eindspel wit offert een stuk 43—39 22x11 3& 31 13—18 31—27 16-21 zwairt brengt zeer juist een tegenoffer 27x16 11—17 en Sijbrands gaf op De overgebleven stelling is inder daad reddeloos Tsjegolew Sowjet Unie Deslauriers Canada Een stelling welke duidelijk de speelwijze van de Canadees demon streert Rechts een Iwetsbare aan valsstand en links een totaal inge sloten onproduktieve vleugel Zwart aan zet speelde op dit moment 8—12 Wit toch wel bevreesd voor zijn Ifwetsbare linie besloot tot de ruil 23—18 12x23 28x8 2x13 zwart heeft thans de beschikking over ne gen speelbare stukken wit slechts over zeven Met groot machtsver toon maakte de Rus nu in elf zet ten een eind aan de Canadese te genstand Dit ging als volgt 33—28 7—12 43—38 20—24 38—33 12—18 49 43 13—19 34—30 25x34 39x30 15—20 43—39 2(^25 39—34 9—13 50—45 4-10 45—40 10—15 28—22 15—20 en in deze 13 om 13 steUing capituleerde Marcel Deslauriers Deslauriers Canada Leclair Ver Staten Wit's laatste zet was 48—43 ken nelijk bedoeld tot de ruil 31—27 te komen Zwart speelde echter 21—26 waarop wit wel gedwongen was een dure damcombinatie te nemen a.v 35—30 24x44 34—30 26x37 29—24 20x29 33x2 waarna de Canadees zich de tevoren uitgerekende winst niet meer liet ontgaan 37—41 30 — 24 44—50 24—20 15x24 2x30 41 — 46 30—25 9—13 25—34 46-10 34—12 en de Amerikaan gaf op drs Roozenburg Nederland Deslauriers Canada Drs Roozenburg had de witte stel ling reeds geheel uit positie ge speeld De zes witte stuitken op de rechter vleugel staan er machte loos bij Wit meende het oprukken van het zwarte stuk op veld 22 te kunnen beletten en speelde 38—32 Roozenburg dwong nu op elegante wijze stukwinst af a.v 13--18 dreigt met 17—21 37—31 8—12 dreigt met 22—28 34—29 17—21 16x27 14--19 24x13 18x9 27x18 12x25 Voor de Nederlander voldoende voor partijwinst In zijn partij tegen Germain Haïti haalde drs Roozenburg een zeer oude opening van stal Zijn te genstander kende het grapje uit de theorie niet vloog er in kwam één stuk achter en verloor kort daarna de party Het verloop was drs Roo zenburg wit — Germain zwart 1 31—26 19—23 2 36—31 14—19 3 41—36 10—14 4 46-41 20—24 5 31—27 5—10 6 34—30 24-29 7 33x24 23—28 8 32x23 18x20 9 30—25 20—24 10 25—20 14x25 U 27—22 17x28 12 2&-21 16x27 13 38—32 27x38 14 43x5 9—14 enz Tot slot geven wij u de cijfer stand en de prachtige winst in het eindspel tussen Baba Sy wit en Sijbrands zwart Wit 5 stukken op 30 32 35 36 38 Zwart 5 stuk ken op 13 15 21 23 27 Zwart won op de volgende wijze 15—20 30—25 20-24 35—30 24x35 25—20 35—40 20—14 40—44 14—10 44—50 en Baba Sy gaf op omdat op 10—4 23—28 4x31 28x26 wits tegenstand gedecideerd ten einde is In Rusland bestaat een enorme belangstelling voor het internatio nale toernooi te Hoogezand Dage lijks worden de honderdduizenden damsupporters uitvoerig via radio en televisie over de prestaties van hun favorieten geïnformeerd Men is sneller en vollediger ingelicht dan in ons land P.S in de rubriek vari de vorige week zijn een tweetal zetfoutjes ge slopen Aan het einde van de voor laatste alinea in de eerste kolom plaatste de drukker „ vervelende guirlandes " terwyi de tekst moest zgn „ wervelende guirlandes " echt vervelend voor de componist Juist onder vraagstuk 313 moet voor „ zie publicaties " gelezen worden „ eerste publicaties " H J Hofman Door mr Ed Spanjaard SCHAKEN is een gokspel is en geliefkoosde uitlating van spelers die na een lange gelykop gaande strijd met onoverzichtelijke situaties plotseling het slachtoffer worden van een toevallig schijnen de vreemde constellatie van de grillige schaakfiguren W IJ willen ditmaal op die uit lating niet dieper ingaan Maar het is wel opmerkelijk dat de eerste grote schaakmanifestatie sinds lan ge jaren in Frankrijk daaronder Monaco begrepen juist plaatsvond in Monte Carlo Vroeger was Frankrijk een schaakcentrum maar in de 20e eeuw werd het wat dat betreft een achtergebleven gebied Wij kunnen nauwelijks veronderstel len dat hier enig verband ligt met het geboortencijfer in Franlmjk zeer laag zonder nochtans de wer kelijke oorzaak te kunnen bevroe den Wat van dit alles ook zij ter wijl in Nederland financiering van schaakgebeurtenissen uit de sport toto een vrome wens blijft omdat schaken geen „ sport " zou zijn in Monaco is er blijkbaar voldoende verband tussen roulette en schaak spelen gevonden om daar een toer nooi te organiseren dat Idonk als een klok Waarmede o,i bewezen werd dat schaken toch een gokspel is Enige feiten USA-playboy Bobby Fischer acht maal achtereen lands kampioen speelde voor het eerst sinds jaren buiten Amerika onder de rook van Monte Carlo's speel zaal Zijn talentvolle landgenoot Lombardy eens jeugdwereldkam pioen was ook van de partij De Sowjet-Unie stuurde ex-wereldkam pioen Smyslow en Geiler Joegosla vië Gligoric en Matanovic en West Europa's eerste man de Deen Lar sen liet er zelfs het zonetoernooi voor schieten Naast deze grootmeestergroep DB omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt HORIZONTAAL 1 Familielid 3 Mondeling of schriftelijk bericht 11 Persoonlijk voornaamwoord 13 Vr munt 15 Gedenknaald 16 Afge mat 17 Zangstem 19 Herkauwend dier 20 Soort van hert 22 Glazen klok 24 Kruipend dier 26 Euro peaan 27 Boom 29 Europeaan 32 Acrobatische toer met een vlieg tuig 35 Rivier in Rusland 37 Bij belse figuur 39 Hoefijzervormig be vestigingsmiddel 40.'Boosr 41 Tüd dat er weinig of geen regen valt 42 Hoekpilaster 43 Deel van een schip 44 Landtong 45 Individueel optre dende musicienne 50 Tijdrekening 51 OnheUsgodin 52 Prent 54 De as omsluitende metalen 56 Schoei sel 59 Germaanse godheid 60 Vordering 62 Buit 64 Vlaktemaat 65 Deel van het skelet 68 Mand 69 ' s Voormiddags 70 Makelaar voor weddenschappen bij harddra verijen e.d 71 Eenheid van ar beidsvermogen VERTICAAL 1 Insekt 2 Griek se oorlogsgod 4 Deel van het oor 5 Rivier in Siberië 6 Deel van een schip 7 Gulzlgaard 8 Compagnie afk 9 Aanduiding voor beneden woning ' achter het huisnummer nog twee meestergroepen en een reeks open " toernooien Voorwaar een goede belegging van de op brengsten van het gokken in een ander soort gokspel Fischer bewees opnieuw dat hü ' s werelds grootste kanshebber is om een gooi te doen naar Petro sians troon Reeds vóór de laatste ronde was hij zeker van de eerste prijs Hieronder een treffend staaltje van zijn enorme openingskennis Zijn tegenstander de Fransman dr Bergraser kiest tegen hem de Scandinavische verdediging welke uiterst zelden in de pralctijk wordt toegepast maar door Bergraser in tal van correspondentiepartüen werd getoetst Niettemin komt de Fransman — specialist in die ope ning — reeds na luttele zetten ' in het nadeel Wit Fischer Zwart dr Bergraser Scandinavisch Marshall-gambiet 1 e%—ei d7—d5 2 eixdS Pg8 — 16 Het Marshall-gambiet Wit kan het zich nu gemakkelijk maken door de pion terug te geven maar niet aldus Bobby Hij neemt tegen de Scandinaviër-specialist de hand schoen op en speelt op behoud van de pion een gevaarlijke tactiek welke Fischer zich echter kan ver oorloven 3 Ril—bSt Rc8—d7 4 Rb5—c4 Rd7—g4 5 12—13 Con sequent op behoud van de pion ge speeld 5 Rg4 — 15 6 g2—g4 R15—c8 7 Pbl—c3 Tot zover in Euwe's Openingen te vinden waar verder staat 7 c6 8 dc6 Pc6 en zwart heeft behoorlijke compensatie voor de pion 7 Pb8 — d7 De modernste versie 8 g4—g5 Pd7—b6 9 Rc4—b5t Pf6—d7 De „ Losbladige " geeft nu aan 10 d4 a6 11 PMS Pb8 12 Re7 met be houd van de pion echter btj zeer onduidelüke stelling Het blad „ Europe Echecs " noemt nog 10 Pge2 gespeeld in een correspon - 10 Naar vervelend U Klankbek ken 12 Plechtige verklaring 14 Stek 16 Persoon 18 Vrouwelijk dier 21 Soort van vernis 23 Vóór Latijn 24 Japanse munt 25 Wa penstilstand 28 Javaans orkest 30 Zijrivier van de Rhone 31 Fier 33 Muziekinstrument 34 Rivier in Azië 35 Drinkgelag 36 Mannelijk dier 38 Vlaktemaat 39 Etenberei der 45 Ruimtelijk in samenstellin gen 46 IJzerhoudende grondsoort 47 Vertrouwelijk 48 Ogenblik 49 door H W Filarski I N Alkmaar werd onlangs voor de tweede maal ' t door de RKABC georganiseerde Kaasstad bridgetoer-nooi gehouden Een gezellig goed georganiseerd gebeuren waarbij hel aantal deelnemende paren toch wel wat groter had mogen zijn Het blijkt steeds lastiger te worden groot op gezette toernooien vol " te Icrijgen kennelijk is de Nederlandse bridge markt met ziJn jaarlijkse lawine van wedstrijden verzadigd Bovendien signaleerde ik ook in Allanaar weer de typische organisatie met een za - dentiepartij met Bergraser als zwartspeler Fischer vindt een ge heel andere methode voor wit 10 13—14 Ziet er goed uit De gedachte is na 10 a6 11 Rfll te spe len om vervolgens de omstreden pion met Rg2 op harmonische wijze te dekken en tevens de verzwakte witte koningsvleugel een steuntje te geven 10 Pb6xd5 11 cSxdS c7—c6 12 Rb5—c4 c6xd5 13 Rc4x d5 Br Bergraser aan zet M ^ * iwJ é Pi M 1 Mam 1 m ^ ta ^ p • 1 ïï B O 5 m wm > löf fSf Fischer Reeds een kritieke stelling Wit heeft de pluspion behouden maar zijn stand vertoont gaten " en Rd5 hangt " Volgens Europe Echecs " liad zwart nu moeten proberen met 13 e5 het spel te openen Fischer wilde dan 14 Pf3 spelen doch na Da5 15 Rb3.en e4 16 De2 Pc5 behoudt zwart tegenkansen Jammer dat zwart in de diagram stand de draad kwijtraakte 13 Pd7—e5 14 Rd5—e4 Rc8—g4 15 Fgl — 13 Pes — c6 16 d2—d4 Van hier af slaat Fischer onver biddelijk toe Na slaan op f3 en d4 stelt wit zich met duidelijk voor deel schadeloos op b7 16 e7—e6 17 c2—cS Dd8—c7 18 Ddl - Dagmars 51 Turkse titel 53 Plaag geest 54 Vadsig 55 Plaats in Over ijssel 57 Zeehond 58 Gerecht 59 Spoedig 60 Ieder 61 Plaaits in België 63 Deel van een fuik 66 Soort van onderwijs 67 Merk op maten en gewichten Oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden Ze moeten uiterlijk donderdag a.-s met de eer ste post in ons bezit zijn geadres seerd aan Opperpuzzelaar van het UN Drift 23 te Utrecht Er worden uit de goede oplossingen zeven prij zen geloot nl één van ƒ 10 één van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 Over de toe kenning der prijzen kan geen cor respondentie worden gevoerd De oplossing van vorige week luidt HORIZONTAAL 1 Kreeft 7 Ge volg 13 Wezer 14 Roe 16 Loper 17 Aken 18 Leeds 20 Oene 21 Relmuis 22 Daarnet 23 TL 24 Staal 25 R,I 26 Bard 28 Odin 31 Boleet 33 Snater 35 Lid 36 Are 37 Dus 38 Geheel 41 Tro pen 45 Mals 46 Isar 48 Eb 50 Samba 53 je 54 Minaret 56 Uni form 58 Eden 59 Nooit 61 Olie 62 Leens 64 Lok 65 Süer 66 Strand 67 Prompt VERTICAAL 1 Kwarto 2 Rekel 3 Ezel 4 Eenmaal 5 Fr 6 Koe 8 El 9 Vooruit 10 Open 11 Le ner 12 Gretig 14 Rest 15 Edda 18 Lisse 19 Salon 26 Bodem 27 Regel 29 Da vos 30 Neder 31 Big 32 Tal 33 Set 34 Run 39 Havan na 40 Essen 42 Riant 43 Pas foto 44 Hemels 47 Gemert 49 Bi det 51 Atol 52 Buik 53 Griep 55 Neer 57 Olim 60 Oom 63 Sn 65 Sr terdagse voorronde en een zondagse finale Op de laatste dag bleven slechts 48 paren voor de eindstrijd en dus de belangrijkste prijzen over Wedstrijdtechnisch mag men dit een geslaagde vorm vinden brid gers die vaak van zeer ver komen om mee te spelen vinden het hele maal niet leuk er de tweede dag eventueel voor spek en bonen bij te zitten In de Kaasstad heeft men dit ook reeds ingezien en al officieel aangekondigd dat men het volgen de jaar het toernooi over twee da gen en met een algemene topscore zal doen verspelen a4 17—16 Tegen Pe5 19 Thl—gl Rg4xl3 20 Be4xl3 0—0—0 21 Da4^ c4 Kc8—b8 22 Rel—e3 Gevaarlijk ware De6 gezien de open e ltjn 22 Rlg—d6 23 g5xl6 g7xl6 24 R13xc6 Wit ruilt zijn mooie loper om de f-pion te kunnen dekken Met een pion méér is de rest voor Fischer „ tech niek " Er volgde nog 24 bcfi 25 Til eS 26 Ie5 le5 27 O—O'—O This Een blunder welke het einde alleen maar verhaast 28 T18 T18 29 de5 Re5 30 Dblf en zwart gaf het op daar Tf8 valt Zo te zien is schaken toch eigen lijk géén gokspel Antwoord op bridgevraag De vraag werd me toegezonden door een lezer die met drie harten open de Noord bood vier harten op B62¥HV10 4H742*A93 en er werd natuurlijk zes gemaakt Aan wie de schuld Geen schuld — slechts een weinig ondernemende tegenpartij Als harten 2:0 zit en ruitenaas achter de heer dan zitten OW heel dicht bij zes schoppen Opent men het zuidspel met één of twee harten dan gaat die tegen stander op dat lage niveau natuur lijk veel eerder bieden Het goede bod van zuid is vier harten en maar afwachten wat er gebeurt Men kan voor een spel met een achtkaart en een vijfkaart geen apart biedsys teem maken om tot slem te kunnen komen tegenover het gegeven noord spel Misschien kan men het wel maar dan zal men toch weer een jaar of twaalf moeten wachten voor er wéér zo'n spelletje voorkomt Hoog openen met een bizar spel en een zeer lange kleur is nog altijd een uitstekend advies Al mist men zoals hier soms eens ean slem men houdt de tegenpeuilj vaak genoeg van een goed contract af En men kan niet alles willen hebben RUIMTEVAART D E tweede natuurwet die Jo hannes Kepler afleidde uit de bewegingen van de planeten om de zon behelst dat de verbin dingslijn tussen de zon S en een planeet P in gelijke tijden gelijlje sectoren doorloopt Een sector in de tekening ge arceerd aangegeven is dat deel van een cirkel of een eHips dat wordt begrensd door twee stra len en het daarbij behorende ge deelte van de omtrek Om te begrijpen wat Keplers „ tweede wet " bedoelt beldjken we de afbeelding van een vrij sterk-excentrische planeetbaan om de zon Kepler zegt nu dat de verbindingslijn tussen de zon en die planeet die beweegt in de richting van de pijl in gelijke tijden gelijke sectoren doorloopt Met andere woorden de opper vlakte van de sectoren SAB en SCD is gelijk Dit betekent dus dat de planeet voor het afleggen van het boogje AB evenveel tijd nodig heeft als voor het afleggen van het boogje CD We zien ech ter duidelijk dat de afstand AB groter is dan de afstand CD Worden ze beide in gelijke tijden doorlopen dan moet daaruit vol gen dat de snelheid van de pla neet tussen A en B groter is dan tussen C en D Uit de tekening is zonder moeite af te lezen dat de planeet P haar baan sneller doorloopt wanneer zij zich dichter bij de zon bevindt en langzamer wan neer haar afstand tot de zon gro ter is Op grond van dezelfde natuur wet is ook de omloopsnelheid van een satelliet in een lage baan dicht bü de aarde groot ter wijl een satelliet op grote afstand van de aarde langzaam loopt Van een satelliet in een cirkel baan is daarom de omloopsnel heid constant Een satelliet in een ellipsbaan heeft een varië rende snelheid en die variatie is des te sterker naarmate de el lips langgerekter is Voorbeelden een bemande capsule op enkele honderden ki lometers boven het aardopper vlak heeft een grote omloopsnel heid en een lileine omlooptijd circa anderhalf uur Een § yn com op 36.000 km hoogte loopt langzaam en doet er 24 uur over De prijswinnaars De winnaars van de vorige week zijn de heer J B van Oort Otter straat 57 bis Utrecht ƒ 10 — de heer P Wielaard MereUaan 6 Bilt hoven ƒ 5 — de heer T L v d Weele Julianalaan 45 Vleuten de heer M J Karman J Overdijk straat 49 Utrecht mevrouw Smit Ln V N Guinea 37 bis A Utrecht mevrouw T van Hilten Albr Thaer laan 29 Utrecht mevrouw M P v Vliet Copernicusplein 10 Biltho ven allen ƒ 2,50 ^??^»** i >»%* %%»•»»*%< Opwindende dingen la-eeg ik aan de bridgetafels weinig te zien Een hoogtepunt " vormde ' n groep mus sen die in de comfortabel ingerich te veüingha ] luid Icwetterend hoog boven de bridgetafels vlogen He laas heb ik niet vernomen dat zij ook iets op de tafels hebben laten vallen — het zou een zeldzame bridge-gebeurtenis zijn geweest Een partijtje waarover menigeen uitgleed zag er tijdens de finale als volgt uit B 7 6 V B 7 4 3 2 H B 10 4 2 4 — AH 8 5 4 3 V 10 985 N VAV6 10 8653W 0*AV94 < AV98 Z 4^3 A V 10 9 2 V H 2 H B 74 ^ 7 6 5 Noord gever allen kwetsbaar Dit spel zag ik door een OW-paar spelen in twee gedoubleerde ruiten Kennelijk hadden NZ in jeugdige overmoed hun tegenstanders twee oudere dames onderschat waarvan het doublet het gevolg was Hoewel er nog wel een slagje bleef liggen slaagde oost er in acht slagen bin nen te halen Later zag ik het spel nog eens in drie ruiten slagen maar NZ hadden het wijselijk niet gedoubleerd Amusant was het biedverloop waarbij de oostspeler van een sterk jeugdpaar opende met één schop pen Mevrouw zuid keek verbaasd en doubleerde met klem west twee ruiten noord paste oost drie ruiten zuid en west pasten Noord meen de nu dat het tijd was om drie har ten te bieden waarna dus de top score voor OW klaar lag Oost was echter meer technicus dan psycho loog en ging door met vier ruiten waarna iedereen paste Zuid infor meerde vóór dat noord uitlcwam of oost inderdaad met één schoppen had geopend doch noord negeerde deze duidelijke en ethisch ongeoor loofde wenk en startte met klaver viertje Het contract is nu te win nen als wes * voorlopig maar van troef afblijft bijv direct harten tien speelt en snijdt NZ krijgen dan niet meer dan één hartenslag en twee ruitenslagen Door ontijdig echter twee malen troef te spelen ging west één down zodat NZ er 100 punten wijzer van werden Ik ben daarna maar lekker een broodje mef kaas gaan eten Bridgevraag dezer week Zuid ge ver allen kwetsbaar viertaUenwed strijd Zuid hpeft - AB986432 — * V B 10 8 2 Wat opent u met dit bizarre spelï Antwoord elders op deze bladzijde 
24 ZATEBDACf SO MEI I9CT ÜTBEOITSCH NIBCWSBI^D OTBECHTSCH Met een jaarinkomen van 40 mille kan hij nu een leuk kajuitjachtje houden Maar straks als hij 65 is Eerst kij Bijna elk weekend Iaat hij zijn zakelijke zorgen verdrinken in het kielzog van zijn boot De rust van wijd water en ruisende rietkragen zijn hem zeer vertrouwd ge - worden Maar straks Kan hij met een gekrompen'pensioen inkomen en AOW dezelfde „ waterman " blijven De kans is groot dat er minder geld binnenkomt als er meer vrije tijd beschikbaar is Zo gaat dat vaak Tenzij men zich bijtijds realiseert dat daar iets aan gedaan kan worden Door middel van een levensverzekering De Eerste Nederlandsche is daarbij een zeer betrouwbaar kompas Daar kunt u op varen De Eerste Nederlandsche kan u op dit gebied een grote variëteit van deskim dige adviezen geven Die kunnen vaak gepaard gaan met aantrekkelijke fiscale voordelen Zo'n advies is altijd volstrekt individueel Het is steeds gebaseerd op uw persoonlijke cijfers en omstandig heden Uw verzekering moet namelijk üw optimale profijt beogen vindt de Eerste Nederlandsche N De Eerste Nederlandsche.is een der grootste ver zekeringsmaatschappijen van ons land Elke verze keringsman kan u alles vertellen over de polissen van de E.N EersteNederlandsche beschikbaar In de klassen Kurler 60 pk Garant 70 pk en Markant 80 pk De Kurier desgewenst met benzine motor Is ook verkrijgbaar in een aan gepaste uitvoering voor BE-rijbewijs HANOMAG heeft mogelijkheden naar maat Vraag ons mi om de HANOMAG oplossing van uw vervoerstaak Wij staan voor u klaar HANOMAG maakt vrachtwagens die er slag van hebben om 2 tot 3 % ton nuttige lading vlot te vervoeren Dat komt door hun pittige dieselmotoren goed gekozen versnellingen directe besturing en prima wegligging Grote gesloten bestelv/a gens met ruime deuren of chassis met ontelbara opbouwmogelijkheden zijn HANOMAG A Automobielbedrijf 1 * [ AutomobieFbedriJf Arijjansen & Co - | W - J Pordon Nachtegaalstraat29c.TeI.030-19852 P I Keulsekade 5 Tel 030-36145 Fa C J den Daas en Zn grossier In bananen en zuidvruchten vraagt een zeer accurate en energieke ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER boven de 30 jaar Geboden wordt goede honorering pensioen voorziening zelfstandige funktie Met vakantie afspraken zal rekening wor den gehouden Sollicitaties te richten aan bovengenoemde firma Topaaslaan 16 te Utrecht Telefoon 030-34879 STAALCONSTRUCTIES INDE VOORHOEDE VAN DE TECHNISCHE VOORUITGANG Op het Constructiebureau van de produktengroep Staalconstructies is plaats voor een ervaren CONSTRUCTEUR en TEKENAAR-CONSTRUCTEUR Werkspoor-Staalconstructies ontwietp en/of vervaardigde onder meer vaste en beweegbare bruggen vanallerlei typen constructies voor gebouwen waterbouwkundige staalconstructies centrales radiotelescopen Gaarne zijn wij bereid u in een persoonlijk onderhoud nadere informaties te verschaffen U gelieve zich daartoe te wenden tot de afd Personeelszaken van Werkspoor-Utrecht N.V Julianaparklaan 030 42727 toestel 305 N-V - Noord-Braband ^ MAATSC-HAPPIJ VAN VERZEKERING OP HETLEVEN ^ WAALWIJK BRUSSEL Voor een bestaand assurantie-agentschap in Utrecht vragen wü een vertegenwoordiger die bereid is zich geheel in te zetten voor de verdere uitbouw van dit rayon Geboden wordt een prettige zelfstandige werkkring met een minimum inkomen salaris en provisie van ƒ 8.500 — per jaar welk bedrag — bij gebleken ver koopresultaten — reeds in het eerste jaar belangrijk kan worden verhoogd Daarnaast bieden wij een premlevrij pensioen prima sociale voorzieningen vakantiegeld en ruime onkostenvergoeding WERKSPOOR-UTRECHT N.V Deel uitmakend van het VMFySlork Werkspoor concern Aktieve krachten minimum leefttjd 25 jaar die naast enig administratief inzicht en aanleg voor de verkoop beschikken over enthousiasme en Over en bereid zijn in de avonduren te werken kunnen zich voor nadere inlichtingen en sollicita tie wenden tot de inspecteur de heer P Wortel Nimrodlaan 28 Bilthoven tel 03402 ' 5306 Bij aanstelling ontvangt U van ons bedrijf een vakopleiding en zonodig enige administratieve scholing In Uw werk kunt U rekenen op blijven de steun van de Inspecteur De krant kunt u niet missen geen dag De BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE GEZOND HEID GEESTEUJKE en MAATSCHAPPEUJKE BELANGEN te UTRECHT heeft plaatsingsmogelijk heden voor administratieve medewerker$(ster $ Zij die belangstelling hebben voor de Sociale Verzekeringen of zich verder willen ontwik kelen op administratief gebieden kunnen wij bieden goede salarisregeling afhankelijk van op leiding leeftijd en ervaring volledige reiskostenvergoeding buiten degemeente Utrecht met reeds gemaakte vakantie-afspraken zalrekening worden gehouden Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden gaar ne ingewacht op ons kantoor Admiraal van Gent straat 33—35 Utrecht /^ ^ GEZINSKREDIET Huis inrichten kleding kopra auto aanschaffen vakantie Doe ' t met contant geld Kredieten voor ambtenaren en andere vaste werknemers Zonder borg Snel en discreet Desgewenst schriftelijk Kwijtschelding bij overlijden Wettelijke voorwaar den Vraag inlichtingen bij ^ r3S/g ^ N.V NATTONAU VOLKSBANK Den Haag Riviervismarkt 4 tel 639586 Tevens in Amsterdam en Kotterdam CEZINSCBEDIET1928 DE BANKIER VAN t/W GEZIN I.F.F NEDERLAND N.V Reuk - en smaaksfoffenbedrijf te Hilversum vraagt voor haar afdeling mechanische adminisfrafie een MEDEWERKSTER die opgeleid wil worden fot ponsster Schoolopleiding enkele jaren ULO of gelijkwaardige opleiding Leeftijd 16—20 jaar Eigenhandig geschreven soliicitafiebrieven onder ver melding van leeftijd opleiding en ervaring te richten aan afd Personeelszaken INTBRNATIONAL - FLAVORS & FRAGRANCES I.F.F NEDERLAND N.V LIEBERGERWEe 72 9S HILVERSUM «^^^¦^" PMnpv^FVWV^P^WV'l^'WW^FV'q r Rouppe van der Voort's industrie - en meiaalmaatscliappij IV.V vraagt voor haar „ de Wild " kanfoor in Utrecht een DESKUNDIGE FUNCTIONARIS die commercieel en administratief leiding zal moefen geven aan de afdeling interne verkoop Hef verkooppalet van deze afdeling bevat o.a huis - houdelijke verwarmings land - en tuinbouwarfikelen draadmaferiaal was en kookapparaten Ter zijner fijd is opname in het pensioenfonds mogelijk Met lopende vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Soil te richten qan afd personeelszaken Oudenoord t Utrecht na^dÉÉft^ÉÉÉÜifcÉÉÉtilii^iéifcii üÉ rtlM^É Éi 1 Voor onze grote omvang beschaafde Als U zich leans dat U wordt Eerste ervaring beschikt Tiel is een wikkelde Het spreekt in uw funktie vakantiereg gewenst kunnen Als u hiervoor schrijf ons dan E Op het bureau van „ HET GROENE wordt voor spoedige JONGE Haar taak zal heden verband Enige vaardigheid Honorering — heid — volgens ± f 300 — tot ± ƒ Schriftelijke de Secretaris van Boothstraat 15 te ACCO BREDEWEG I — fabrikante van vraagt voor Ons drijf de Het maar wa •• kring in ¦ Met ning Schriftelijke "' ' aan bovenstaand HET is de Nederland op astmabestrijding Onze organisatie ons — met een jonge De de ¦• houding Voor functie Wü vuld met Eigenhandig directeur 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD CTBECHTSCH NIEUWSBLAD Eerst kijken bij S.K.D STOFFENHUIS Lange Elisabethstraat 28-30 BIJ HET VREDENBURG RIJKSWEG ' NAARDEN TEL 029S9)-11551 - 3 LIJNEN c ledere dag wisselende voorraad in Nederlands grootste showroom GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UIT 250 VVAGENS ^ Witte BRUIDSJAPON lang met sleep maat 36 na 6 uur Kal verstraat 5 bis A Utrecht Ter overname aangeboden 2 le ren club fauteuils DRESSOIR eiken kindertafelstoel vijfarmi ge kroon handnaaimachine twee slaapkamerstoelen eiken nacht kastje rustbank met spiraal tussen 10 en 6 uur Choorstraat 42 „ VOX " GUITAAR versterker 40 watt 6 maanden oud model van ƒ 1796 vraagprijs ƒ 1200 Telef 80013 WIEG ƒ 45 wieg ƒ 25 kinder wagen ƒ 45 Citroen 11 sport ƒ 160 Predikherenstraat 19 bis B ingang Kalverstraat COUPONS skai en suède ook voor de handel Hobbyshop F C Dondersstraat 58 telef 712682 Reclame - stencil - en fotoco pieerinriehting „ GRAJON " biedt u uiterste discretie t.a.v uw vertrouwelijke stukken Telef 030 - 715030 OCCASION wegens inruil ver kregen z.g.a.n speelboat met nieuw Penta b.b.-motor 20 pk met afstandsbediening prijs compleet ƒ 3600 event finan ciering mogelijk max 36 maan den N.V Emito Jutfaseweg 230 Utrecht Telef 82085 - 12083 Te koop aangeb 1 GASCONVEC TOR aardgas nieuw tegen elk aann bod 1 huisorgel 11 reg ƒ 30 1 salontafeltje ƒ 30 1 Idnderlediltantje ƒ 7.60 en 1 nieuwe schoolbank ƒ 10 Priok straat 4 Utrecht i PENSEELAAPJES moeten weg winkelwaarde ƒ 120 nu ƒ 50 Telef 030 - 44006 6 EETKAMERSTOELEN be kleed met gele dralon velour ronde tafel langzaam wasser Miele en bureau Maliesingel 30 Te koop moderne KINDERWA GEN in goede staat merk Mut saerts Te bevr Om ' t Hof 7 Montfoort Van particulier PAPEGAAI met kooi handtam spreekt en fluit Oude Gracht 346 5 POEDELTJES middelslag bruin en zwart B F Surman straat 23 bis Jonge HERDER te koop 5 % maand teef M van Hongarije dreef 54 Utrecht BUITENBOORDMOTOREN Johnson Penta West Bend etc van 1 10 pk v.a Q 125 le Achter straat 8 a bij de Zandbrug al leen zaterdag en zondag van 13 17.30 uur SoUde VOUWCARAVAN flink formaat torsie-as Mercedes wielen ƒ 1280 Numbusweg 2 De Bilt Telef 761462 ING VOOR DE GEZOND en MAATSCHAPPELIJKE T heeft plaatsingsmogelijk - tratieve rkers(sters Hing hebben voor de Sociale zich verder willen óntwik istratief gebieden kunnen eling afhankelijk van op - n ervaring stenvergoeding buiten de it ikte vakantie-afspraken zal gehouden I sollicitaties worden gaar - itoor Admiraal van Gent - IREDIET kopen auto aanschaffen itant geld Kredieten voor aste werknemers Zonder Desgewenst schïiftelijlc den Wettelijke Voorwaar ij TONALE VOLKSBANK Riviervismarlct 4 iel 639586 Amsterdam en Rotterdam KIER VAN VW GEZIN O N.V te Hilversum ndminisiratie een STER fof ponsster ijkv/aardige opleiding 6—20 jaar I onder ver 3 fe richten neelszaken • RLAND N.V > HILVERSUM ^ orfs appij N.V r in Utrecht een ARIS ding zal moeten bevat o.a huis-jinbouwartikelen n snfonds mogelijk ¦ ekening worden n Oudenoord 1 Defaiizaak op het gebied van woninginrichfing en fexfiel vraagt ENERGIEKE VERKOPER voor het rayon Zeist/Driebergen Wij zoeken een man die het klappen van de zweep kent en weet wat een buitendienst inhoudt Hij mag tussen de 25 en 45 jaar oud zijn en moet in het bezit zijn van het rijbewijs BE Voor de juiste man zijn goede toekomstmogelijkheden aanwezig Uw uitvoerige sollicitatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld U gelieve te schrijven onder nummer 2 8587 bureau van dit blad Voor onze gespecialiseerde dameszaak van grote omvang zoeken wij een zeer bekwame beschaafde EERSTE VERKOOPSTER Als U zich verder wilt ontwikkelen bestaat de kans dat U mettertijd cheffin van een afdeling wordt Eerste vereiste is dat U over de nodige ervaring beschikt in de betere dameskleding Tiel is een streekcentrum met een zeer ont wikkelde winkelstand Het spreekt vanzelf dat de arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met het belang van uw funktie Ook uw eventuele reeds getroffen vakantieregeling kan normaal doorgaan Des gewenst kunnen wij ook voor een woning zorgen Als u hiervoor voelt en eens kennis wilt maken schrijf ons dan aan onderstaand adres E van Blijdesteijn N.V VOORSTAD 34 TIEL Op het bureau van de Vereniging „ HET GROENE KRUIS " TE UTRECHT wordt voor spoedige indiensttreding gevraagd een JONGE ADMINISMTIEF ASSISTENTE Haar taak zal voornamelijk bestaan uit werkzaam heden verband houdende met de ledenadministratie Enige vaardigheid in het typen is vereist Honorering — afhankelijk van leeftijd en geschikt lieid — volgens een salarisschaal lopende van ± ƒ 300 — tot ± ƒ 500 — Schrifteltjke sollicitaties te richten aan de Secretaris van de Vereniging „ Het Groene Kruis " Boothstraat 15 te Utrecht ACCO NEDERLAND N.V BREDEWES I — COTHEN/UTRECHT fabrikante van Kantoor - en Schoolbenodigdheden vraagt voor spoedige indiensttreding DIBEGTIE SEGRETABESSE Ons sterk internationaal georiënteerd be drijf vereist ervaring en goede kennis van de moderne talen Het Schoevers-diploma is geen vereiste maar strekt wel tot aanbeveling Wij bieden u een zeer afwisselende werk kring in een prettige omgeving • Met vakantie-afspraken houden wij reke ning reiskosten worden door ons vergoed Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht aan bovenstaand adres HET NEDERLANDS ASTMA FONDS is de overkoepelende organisatie in Nederland op het gebied van de astmabestrijding Onze organisatie groeit zeer snel Daardoor is er in ons — met overtuiging werkende — team plaats voor een jonge ACCURATE BOEKHOUDKUNDIGE ASSISTENTE De functie omvat naast het registreren van de financiële gegevens doorschrijfboek houding gevarieerde werkzaamheden Voor iemand met eigen initiatief en ver antwoordelijkheidsgevoel betreft het een functie met uitstekende perspectieven Wij vragen ULO-niveau zo mogelijk aange vuld met praktijkdiploma boekhouden Eigenhandig geschreven brieven te richten aan de ' directeur Erasmuslaan 5 Utrecht CHEVROLET IMPALA 4-deurs 6 ciL 40.000 km ' 65/'66 1t.000 CITROEN DW 19 30.000 km ' 66 10.000 FORD CONTINENTAL ' 62/'63 8.500 FORD TAUNUS 20 M Station car 30.000 km ' 66 8.2Ï0 TRIUMPH 2000 ' 64 6.750 3 BUICKS Special ' 64 ook Coupé 8.500 MERCEDES 190 ' 65 9.500 JAGUAR MK 10 ' 62/'63 8.500 3 BMW's 1800 ' 65 ook Tl 7.500 ALFA ROMEO GIULIA Spider 1600 ' 65 16.000 km 8.000 MG MIDGET ' 66 10.000 km 7.500 LANCIA FLAVIA ' 62 3.500 BUICK Le Sabre ' 62 5.000 CHEVROLET CORVAIR ' 63/'64 5.000 10 CHEVROLETS ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 3.000 10.500 CITROËNS ID ' 62 1.500 DAF ' 61 ' 64 ' 65 1.000 3.500 FIAT 500 ' 63 2.000 5 FIATS 1800 en 2300 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 5.500 FIAT 1300-1500 ' 63 ' 64 ' 65 3.750 5.500 20 FORDS TAUNUS 17 M ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 2.7S0 5.750 FORD FAIRLANE 500 ' 65 7.750 FORD GALAXIE Cabriolet ' 63 5.500 FORDS TAUNUS 20 M 2 - en4 deurs ' 65 6.500 7.250 FORDS TAUNUS Stationcar ' 61 ' 63 ' 64 2.500 4.500 15 FORDS TAUNUS 12 M ' 63 ' 64 ' 65 3.500 4.500 3 FORDS CORSAIR ' 63 ' 64 ' 65 4.250 5.500 8 FORDS CORTINA ' 63 ' 64 ' 65 3.500 4.500 5 FORDS ZEPHYR ' 60 ' 61 ' 63 ' 64 ' 65 1.500 6.000 7 FORDS CORTINA Station car ' 63 ' 64 ' 65 3.500 4.750 HILLMANN IMP ' 65 3.500 8 MERCEDES Diesel 190 ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 ' 66 6.500 12.000 MORRIS OXFORD Diesel Stationcar ' 65 6.000 MORRIS 1100 ' 63 ' 64 ' 65 3.500 5.000 OLDSMOBILE F 85 en CUTLASS ' 63 ' 64 6.500 8.500 OPEL KAPITXN ' 63 ' 65 4.000 8.500 OPEL CARAVAN ' 64 ' 65 4.500 5.500 15 OPELS REKORD ' 61 ' 62 ' 64 ' 65 ' 66 2.750 7.000 OPEL KADETT ' 65 4.500 PEUGEOT Injection ' 64 ' 65 6.500 7.000 PEUGEOT 404 ' 62 ' 64 ' 65 ' 66 3.000 7.000 ROVER 3 liter ' 61 ' 63 3.000 6.000 SIMCA 1000 coupé 20.000 km ' 65 6.750 SIMCA 1300 G.L ' 65 5.250 STUDEBAKERS ' 60 ' 61 ' 63 3.000 3.500 TRABANT ' 65 2.500 VOLKSWAGEN 1600 L Variant 10.000 km ' 66/'67 7.000 VOLKSWAGEN BUS 9 pers ' 64 ' 65 4.500 5.500 5 VOLKSWAGENS ' 61 ' 63 ' 64 ' 65 2.750 4.500 VOLVO 544 ' 64 5.500 Bestelwagens VOLKSWAGENS Bestel en Piek Up ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 1.500 4.000 OPEL BLITZ kraanwagen 32.000 km 3.000 RENAULT GOULETTE 2750 kg open laadbak ' 65 4.500 OPEL BLITZ gesloten laadbak 2000 kg ' 64 4.000 FORD THAMES TRADER open laadbak 3250 kg ' 62 3.500 Inruilwagens van ƒ 100 — tot ƒ 1.000 — zonder garantie Inruilen financieren en echte garantie op onderdelen en arbeidsloon Verlofgangers levering met terugkoopverklaring Zaterdags en zondags geopend tot 6 uur n.m Op overige dagen tol 10 uur n.m TYPISTE BEL 1 UITZENDBUREAU UTRECHT BANKETBAKKER zoekt per 1 juni plaatsing in bedrijf waar goede sfeer heerst en waar het prettig werken is Gewend leiding te geven Brieven onder nr 2-8593 aan het bureau U.N MEER DAN 160 UUR ACHTEREEN VRIJ dat kan alleen als nachthoofd Zonnegloren te Soest zoekt kontakt met een verpleeg ster die bereid is als nacht hoofd in het ziekenhuis na iedere 6 vrije nachten er steeds 15 te waken Verdere inlichtingen worden graag verstrekt door de Adjunkt Direktrice Soesterbergsestraat 125 Soest Telefoon 02955 - 5351 GAKl U GRAAG MET BO£K£N OM Bij de A.P BOEKHANDEL steenweg 66—68 Utrecht Telefoon 13883 is plaats voor EEN ASSISTENTE voor winkelverkoop en boekhouding ^ Leeftijd 17—20 jaar Voor deze functie is MULO of daarmee gelijk te stellen opleiding vereist Ook jongelui die nog eindexamen moeten doen kunnen in aanmerking komen 5-daagse werkweek Geboden wordt een goed salaris met uitstekende sociale voorzieningen Met eventuele vakantie-afspraken ' wordt rekening gehouden Sollicitaties te richten aan de heer A Wamsteeker Chef Boekhandel Protestants Christelijke Bond van Vervoerspersoneel vraagt een CHEF DE BUREAU Naar deze betrekking kunnen solliciteren zij die len minste de diploma's M.U.L.O Ned Handelscorrespondentie en Boekhouden bezitten Het aanvangssalaris wordt in overleg vast gesteld ' rekening houdende met ervaring en bekwaamheid Sollicitaties met volledige gegevens kunnen worden ge zonden aan de secretaris van de Bond Kromme Nieuwe Gracht 50 te Utrecht telefoon 15963 »^*^*%*»»^»^**»%»****< KIEIIVTJES fof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent TE KOOP AANGEBODEN AUTOGARAGES ƒ 3BU schuur tjes ƒ 185 vakantiehuisjes J SU Vraagt gratis prospectus Hout bouw Ubarhs/Kerkrade ADLER TRIUMPH KOFFER SCHRIJFMACHINES In 4 mo dellen en 5 schriftsoorten vanaf ƒ 250 Telmachines met controle strook reeds vanaf ƒ 385 hand model elektrisch vanaf ƒ 460 Ukabé Herenstraat 23 telef Utrecht Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telet 24Ü36 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden 1 DAMES - en HERENSPORT FIETS Juncker geen handrem ƒ 75 per stuk Const Erzeystraat 4 1 Merk aluminium JALOEZIEËN op maat gemaakt door uitcoha keling tussenhandel nu 30 pet goedkoper waardoor het laagst in prijs 5 jaar garantie b-v maat 200 x 190 kost nu f S4 Vrijblijvend inlichtingen bij de prijsbreker an Utrecht Home vloerbedekkingpaleis postbus 206 ot telefonisch 24528 uitslui tend tussen 12.30 en 1.30 uur ol bezoek toonzaal Linnaeusstraat 2 bij Demita geopend dagelijks ' s avonds van 19-2 '" uur ' s za terdags 14 17 uur Een bijna afgebouwde nieuwe SPEEDBOAT polyester lengte 4.20 m kleur wit met kunst leer Tegen eik aann bod Inl telef - 030 - 30315 weekend 04188 BRINCO TREKHAKEN AMERIK IMP OUE f 1,05 per liter ƒ 1000 beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en idelne verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 tel 16657 Utrecht gemonteerd incl bedrading en stekerdoos V.a 65 - Klaar terwijl u wacht KOM DE TRAP OP Op de le etage hebben we een speciale afdeling geopend met goedkope langspeelplaten Grote sortering Kom eens snuffelen bij muziek Staffhorst Drieharingstr 5 TREKHAKEN SERVICE NIEUWSTBAAT 88 DE BILT — TEL 61690 Reeds voor ƒ 198 hebt u eenechte Silo KOELKAST ƒ 13 permnd zonder aanbetaling alléénbij Fa Dijksterhuis Const Er zeijstr 63 Utrecht tel " Mooie KINDERWAGEN half hoog met matrasje ultneemb ƒ 40 Linschotensingel ll-I telef 80787 DEKKLEDEN in alle maten zeer goedkoop Hobbyshop F C Dondersstraat 5S tel 712582 AFDEKZEILEN voor imperial zilver skai voorzien van kope ren ringen 150x150 ƒ 13,60 190x 190 ƒ 15,50 Hobbyshop F C Dondersstraat 58 telef 712582 Wij maken alle KUSSENS voor meubelen caravans boten etc Tegen spotprijzen materiaal skai en poiyether Hobbyshop F C Dondersstraat 58 telef 712582 Verse GRASZODEN van mooi geweekt gras ƒ 3 per vierkante meter Graszaad fijne en grove mengsels vanaf ƒ 4.75 per kg vruchtbare zachte grond ƒ 19.50 per ioibieke meter los gestort Alles franco thuis ten minste in de stad Grasmachines tegen aantrekkelijke prijzen o.a Flymo motormachine op luchtkussen alleenverkoop Aanbevelend Zaadhandel Firma Corns van Beusekom alles voor uw tuin Adres Utrecht Westerkade 2 t.o Ledig Erf Telef 13131 Geen parkeermoeilijltheder VOOR DOE HET ZELVERS alle soorten coupons en materi alen voor uw woning Bekleden van trappen van ƒ 125 - Vrijblij vend prijsopgaaf stotteerwerk Alle leveringen en werkzaam heden op woninggebied Com plete woninginrichting ' t Cou ponhuis " Lange Smeestraat 13 tel 27532 - i|Bèïeriüistëren / /^-?^ ¦¦" mefdèv POLYESTEE JOLLEN v.a ƒ 2.96 Tel 030-81104 Licht eiken SLAAPK AMEU-BLEMENT Amsterd straatweg 967 Tel - 40913 - faiandirêcörder ^ réedi ^ Vanaf ^ SS ^-' RADIO PERFECT SPRITE 400 met gesloten voor tent en druktank ƒ 3000 Te vens nog enkele occasions en overjarige caravans Bonds ver-huur Caravanbedrljf „ Erica " Jagerlaan 3 en Camping „ De Krakeling " Woudenbergseweg 17 Zeist Tel 03404-12598 en 15374 ' s Zondags geopend HERENWÉG 45 UTRECHT - TEL 16006 MÜRKLIN HO SPOOR compl Fleischmann Ho spoor compl Faller autobaan compl Nic Ruyghaverstraat 23 Utrecht Noord Nestje zeer kleine DWERGPOE DELS reutjes Vader White Prins van Rozensteln kampioen in Frankrijk en 6 maal reserve kampioen Moeder zeer goed en hoogte 29 cm Tevens 1 zwart dwergpoedelreutje 8 weken oud Vader Cherry von Wilden Kei zer Kampioen te Leeuwarden Moeder beste In Hilversum Me vrouw Cymbala Da Costakade 68 Utrecht Telef 36834 Een in zeer goede staat verke rende WASMACHINE combina tie Schart ƒ 175 Tel 713634 Te koop pracht nest COCKER SPANIELS geb 14-3-'67 zwart en bruin teef en reu moeder Tinko Vader Sandor v d Bo gaard zoon van Fleldstone's Dreamer prijs ƒ 200 G Pouw A V Lalainglaan 121 Culem borg i nieuwe laaic ' > lENSlNf KANAALSTRAAf 6 ^ c,-:-t.rtel."3'»557''.v -| GASHAARD 9-staafs voor aard gas ƒ 55 eiken boekenkast ƒ 65 2 eiken ledikanten 0,90 breed met Auplngspiraien ƒ 25 samen dlvankleed ƒ 7,50 kolenkacheltje ƒ 3 1 stel velour overgordijnen wijnrood 2 meter x 3,60 me ter ƒ 15 Eiken commode met spiegel ƒ 10 gevelltachei met toebehoren ƒ 50 Nieuwe Gracht 80 Gratis afhalen klein rood KA TERTJE S,v,p goed tehuis Koelen Lichte Gaard 6 Volautomatische VAATAFWAS MACHINE Roestvrlj staal Merk,,De Mobile Maid " Prijs ƒ 665 Koopje Harwijnen Griffen - steijnseplein 39 Zeist Telefoon 03404 12233 Tussen 12.30-14.00 uur 17,30 19.00 uur BUNGALOWTENT kleur blauw i,p.st ƒ 150 Balijelaan 3 bis na 18 uur Wegens verhuizing Coleman OLIEHAARD met Ingebouwde tank z.g.a.n ƒ 100 pendule ƒ 15 1-vlams aardgaskomfoor met blad nieuw ƒ 5 Weth Plomp straat 15 telef 40136 Te koop een Koelstra KINDER WAGEN lichte kleur Zambesi dreef 104 WITTEVEEN aardgasL centr verwarming gashaarden WItLEM ABNTSZKADE 57 Teletoon 030 - 715496 Voor al uw ZONWERING mar kiezen Luxaflex roischermen het aangewezen adres Van Bree men Waterborg Amsterd str weg 230 232 telef 40915 Utrecht Jachtwerf De Klop Fortlaan 8a telef 41878 Utrecht KLOP VLETTEN 4,80 5,60 6,30 en 7 meter Dealer Jamaha en John son buitenboordmotoren Inbouw Solo - en Voivo-motoren Repara ties betimmeringen occasions Zoekt u goedkope degelijke KEUKENS Wij kunnen ze le veren vanaf ƒ 234 N van Halm N.V Woerden Telef 03480 Te koop BAGAGEWAGEN Al pine Kroostweg 50 Zeist Te koop DWERGPINCHER 8 weken oud prijs ƒ 70 Hazelaar straat 51 2e hands toer - en STACARA VANS alle merken ook op zon en feestdagen geopend Oosl broekselaan 39 Utrecht-Oost te lefoon 030 - 762936 Rijksweg Utr De Bilt bij koffiebar Johanna polder rechtsaf Te koop prima TUINAARDE en stalmest Thuisbezorgd Adres M R van Vulpen Voordorpse dijk 12 Blauwkapel Telef 030 - 713580 TV DEFECT Reparaties uitsluitend aan huis met garantie TELEFOON 17251 b.g.g en na 18.00 uur 16370 TELEVISIE radio reparatie Aangesloten bl ] de NAVO verz Erkende Philips Service Vlotte afwerking N,T.R.B Catharijne singel 16 Utrecht Telef 25001 OCCASIONS Televisie-apparaten vanal ƒ 125 Door inruil verkre gen Geheel gereviseerd met ga rantie N.T R.B Catharijnesin gel 16 Utrecht Telet 26001 MERK VINYL OP VILT geen vulstof met fotolaag doch door en door vinyl van ƒ 29 voor ƒ 14,50 per meter 200 cm breed Nergens beter of goedkoper Verder uitsluitend alle goede soorten kamerbreed nylon tapijt enz tegen scherpe prijzen Merk nylonvllttapljt van ƒ 68 voor ƒ 34 per 200 cm breed Vrij blijvend deskundige voorlichting bij de prijsbreker van Utrecht Home Vloerbedekkingspaleis postbus 206 of telefonisch 24528 uitsluitend tussen 12.30 en 1.30 uur of bezoek toonzaal Lin naeusstraat 2 btj Demka Ge opend dagelijks ' s avonds van 19 21 uur ' s zaterdags 14-17 uur Te koop aangeb KINDERWA GEN In prima st Tamraenga Stanleylaan 101 Utrecht U kunt bet nodig hebben daar om voor CEMENT zand - en grlntbeton metselspecle muur üpede pleisterkeilk scnuurspe cle decoratlegtps mortel kluit kalk zilverzand stucadourglps wand - en muurplaten decoratie ve gipstegels enz naar Bouw materialen J H van Leusden en Zonen opslagplaats terrein Korte Lombokstraat Utrecht Tel 36641 en 36642 Uit onze nieuwe NAAIMACHINE COLLECTIE kunnen wt u aan bieden Husqvarna Élna Ber nlna Melson Fridor Necchl Kötler Lowensteln Vesta enz Tevens reparatie inrichting be taling In overleg Vrijblijvende demonstratie Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 bl ] de Amsterd straatweg telefoon 23968 Utrecht BETONNEN KOLENKISTEN open haarden trottoirtegels ga zontegels flagstones haard steentjes rijwielblokken wand en vloertegels zand en grind plastic folie breed 3 m Bestel lingen franco thuis P W Walt mann Bouwmaterialen Beton waren Leidseweg 97-98 Utrecht Tel 31641 SNELWEGERS in - en verkoop reparatie met garantie Herijken van snelwegers Winkelmachine service A de Nijs Queerkhoven plein 8 Utrecht tel 030-44403 2e Hands toer - en STACARA VANS bij Caravanhandel De Uithof " Engelse Import prij zen v.a ƒ 1600 elke dag geopend ook zon en feestdagen Weg tot de Wetenschap 3 Utrecht-Oost Tel 030 15423 Volgt uithangbor den Het Oude Tolhuis KINDERLEDIKANT prima lak ƒ 59,75 babycommode met lade en deurtjes ƒ 108,50 poiyether matrasje 7 cm dik ƒ 13.95 H v Seumeren Amsterd straatweg 16 22 Grote ROTANWIEG binnenbak en sluier ƒ 69,76 terlenka de kentje 80x100 ƒ 9,95 half wollen dekentje 100x150 ƒ 9.95 H van Seumeren Amsterd straatweg 16 22 KINDERSTOEL verchroomd staal en tafel compleet ƒ 44.90 Massief box met bodem 80x100 ƒ 26.90 boxkleed gevuld met plastic schuimplaat ƒ 6.95 Plas tic babybadjes ƒ 6.95 H van Seumeren Amsterd straatweg 16 22 Terlenka GLASGORDIJNEN per m 100 br ƒ 1.25 120 br ƒ 1.69 ISO br ƒ 3.49 300 br ƒ 4.95 H van Seumeren Amsterd straat weg 16 22 Poiyether BEDDEN 80 br 10 cm dik ƒ 29.90 120 br 10 cm dik ƒ 79.60 1-pers spreien met volant ƒ 9.95 2-pers terlenka spreien met volant ƒ 34.90 H van Seumeren Amsterd straat weg 16 22 Glasheldere platen PERSPEX tot 25 mm dik Vele kleuren 3 mm dik Ook op maat Fa W Groenendijk Van Speilkstraat 22 Utrecht Telef 711968 Triumph K0FF2RSCHRIJFMA CHINES vanaf ƒ 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge Herm Hennlk Moderne Kan makkelijke betalingscondities toorinrichtlng Nachtegaalstraat 60 telef 14764 Utrecht BUDDYSEATS Wij bekleden en repararen zeer voordelig Hob byshop F C Dondersstr 58 tel 712582 KUNSTLEER skai of suvrtde voor alle doeleinden vanaf ƒ 3 per meter Breed 1,35 meter Hobbyshop F C Dondersstraat 58 Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw horlo ge Vraagt Zwitsers Robijn An ker vanaf ƒ 35 Sola en Keltum CASSETTES P J M de Jong Twljnstraat 44 WITTE POMPEN Goedkope benzine van 10 tot 30 procent korting Benzinestation Kanalen eiland t.o Autorama Bi ] iedere keer tanken een verrassing LETTERS Plastic letters ge velletters zelfklevende plaklet ters in 6 verschillende kleuren geschikt voor alle doeleinden ook fluorlserend Goldwin Kiel ne Singel 43 Utrecht tel 27434 DIEPVRIEZERS voor iedereen nieuwe en gebruikte alles on der garantie en prima service Zeer gemakkelijke betaling Tel 030 - 4008L Aangevolen een lekker balletje vers gemalen GEHAKT 600 gr 180 et Slagerij Rodenburg Oude Daalstraat 6 STOP Ztin uw meubelen op Bel nu nog 41017 b.g.g 33552 Vanaf ƒ 5 per week Gehelmhoudmg verzekerd H.H HENGELAARS let op Nu bl ] aankoop van ƒ 10 hengel sportartikelen een telescopisch schepnet voor ƒ 8 alleen bij De Natuur Amsterdamsestraatweg 223 telef 41964 Het Mitschell huis Damstraat 25 telef 35605 Utrecht BUNGALOW - en tentenverhuur bespreek vroegtijdig om teleur stelling te voorkomen Weekend aanbieding windscherm 4.20 mtr ƒ 19,75 luchtbed gebr ƒ 12,50 kampeertafel ƒ 16 parasol voor strand en tuin vele prachtige dessins v.a ƒ 44,60 campingbed ƒ 15.50 gaskomfoor 2-pits ƒ 23.60 Tilly lamp petroleum vergasser ƒ 58,50 matras 4-delig m hoofd kussen ƒ 16,75 windschermdoek ƒ 3 markiesdoek ƒ 5 per meter Alléén bl ] Het Dekkledenhuis Veemarktplein 1 2 Utrecht tel 030 31731 Verhuur van dekkle den tenten luchtbedden kam peerbedden butagas AARDAPPELS DUURDER niet bij Ons Meerlanders afgehaald ƒ 16 per mud thuis bezorgd ƒ 17,50 Herenweg 29 Maarssen telef 03408 2128 ZEILKRUISER geh staal 4-5 slaappl 9.00 x 2.60 x 1.45 m 36 m2 zeil 3 fokken Albin 10 pk hulpmotor elektr startend winterdekzell alles in uitsteken de staat ƒ 27.000 Br no 1-6376 bur UN KANARIES mannen en poppen Japanse nachtegalen Chinese dwergkwartels Mexicaanse pest vogels rode kardinalen enz Zandhofsestraat 30 telef 27101 ook op zondag UNIEKE AANBIEDING 400 kinderjurkjes ƒ 2,95 ƒ 3.60 ƒ 5 Damesvesten wol ƒ 7,50 4-delig strand-set ƒ 17,50 2-delig ƒ 9,76 badstof sweaters ƒ 5.75 velours sweaters ƒ 7,50 Leacril japon ƒ 20 Trevira deux-pieces ƒ 39 Nog enkele damesregenjassen moordkoopje ƒ 29 Oudegracht 242 POLYETHER OORLOG Kinder matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbedden ƒ 66.50 wentelbedden ƒ 41.50 di vanbedden ƒ 22.50 onderschulf bedden ƒ 36.50 blnnenverlng ƒ 41.60 dekens ƒ 5.45 Rechtstr Matrassenfabrlek Lange Lau werstraat 46 telet 030 26736 Koop nu meuwe MEUBELEN vloerbedekking enz U betaalt slechts ƒ 5 per week Tel 32330 Hohner ACCORDEON pianokla vier in prima staat ƒ 120 jon gensfietsje ƒ 15 Hennevelt Ma ria Theresladreef 67 Aluminium ZONNESCHERMEN merk Geru voor de helft van de normale pros Te bevragen of schriftelijk Obrechtsstr 47 Wij hebben enkele suède nap pa en antlka jasjes MANTELS etc met fabrieksfoutjes Deze gaan ver beneden de prijs weg ook grote maten Ben Snatager Oudegracht 242 Uw TRAP BEKLEED met Tapl flex of Balatred en rubber strip ƒ 12 per tree compleet tel 40764 CARAVANS Constructam " de onovertroffen tour caravan Ruim elegant degelijk Diverse mo dellen van 4 tot 7 personen solide 3 4 persoons caravan prijs van ƒ 4045 voor ƒ 3895 Compact vouwkampeerwagens verlaagde prijs van ƒ 2045 voor ƒ 1895 Bagagewagens reeds v.a ƒ 460 Enige mooie occasions Hoka"-Caravanbedrljf Gen Winicelmanstraat 93 Soester berg Elke dag — behalve zon dags — geopend tot 19.30 uur Telef bereikbaar ' s avonds van 20 22 uur 03402 - 3195 Te koop aangeb AAIMHANG WAGENTJE 100x160x60 met trekhaak V.W 1200 ƒ 300 Drle lenborchdreef 18 Utrecht Van fabriek naar u Wl ] leveren u een prima terlenka of kam garen HERENKOSTUUM voor ƒ 89 alle maten Wij komen u aan huis bezoeken geheel vrij blijvend ook ' s avonds en zater dags Stuur kaart graag met tijd en uur van bezoek naar Ka balt Confectiebedrijf Postbus 2 ' Driebergen BETONPLATEN schuttingen 2 meter hoog worden door ons voor ƒ 28 per strekkende meter geplaatst in Utrecht en omge ving beneden 10 m lengte 15 pet extra Verder garages en schuren vanaf ƒ 600 Na opvraag te bezichtigen Van DonzeI's sys teembouw Eindhoven Admetus laan 14 telef 040-37769 b.g.g 34643 Aangeb SKELTER In goede st Van Ostadeplein 9 Bilthoven Telef 03402 - 6700 KOMT DAT ZIEN alleen Oude gracht 10 Alle soorten coupons export vocaleura ƒ 3 kokoslopers ƒ 4.95 tafelkleden ƒ 9.75 deur matjes ƒ 1,75 javakapokkussens ƒ 6.50 vocalux ƒ J,25 stoelbekie ding ƒ 4,95 tiaploper ƒ 2,45 bed spreien ƒ 12.95 TV-ANTENNE INSTALLATiES A.B.T.S Briljantlaan 120 Tel 29791 - 83345 - Utrecht ALLEEN OUDEGRACHT 10 Nu nog coupons Terlenka ƒ 1 per meter terienkaval ƒ 0,98 katoenvitrage ƒ 1 keukenval ƒ 0.85 keukenhont ƒ 1.50 creton ne ƒ 1.99 zware weefstof ƒ 2.25 zware damaslen ƒ 2,25 W(1 ma ken uw gordiino.i ook naar maat KOMT DAT ZIEN alleen üude gracht 10 Tweedeurs linnenkas ten ƒ 115 2-pers slaapkamers ƒ 109 polyethermatrassen ƒ 26 tweepersoons ƒ 45 wentelbeddcn ƒ 44.50 ombouwen ƒ 17.50 om bouwgordünen ƒ 12,60 interieur matrassen ƒ 46.50 2-pers ƒ 77.50 KOM'r DAT ZIEN alleen Oude gracht 10 Kamers tapijt gratis gelegd - Bergosiapijt ƒ 12,90 ka merbreed ƒ 69,50 bouoiétapljl ƒ 5.95 kamerbreed ƒ 30 Nylon tapijt 390 breed ƒ 69.50 ALLEEN OUDEGRACHT 10 komt dat zien Gewatteerde de kens ƒ 12.98 zware wollen de kens ƒ 13,95 bankstellen ƒ 345 bergmeubels ƒ 139 eethoekla fels ƒ 45 bijzettafels ƒ 9.50 sa lontafels ƒ 19.50 eethoeken ƒ 112.50 Serieuze verkering Verloofd Jonge mensen die serieuze ver kering hebben of reeds verloofd zijn ontvangen binnen enkele weken geheel gratis een fraai etui met o.a geschenkenboekjes van Tornado en Brabantia Te vens een dertigtal prachtige kleurenfolders van diverse be kende eet en drlnkservlezen cassettes keukensets enz S.v.p advertentie uitknippen In enve loppe doen en adresseren aan „ PERMA-EXPO " Postbus 170 Zeist BROODSNIJMACHINES en alle snijders met roestvrlj stalen mes vanaf ƒ 16-96 - Alleen bij Crum Amsterd - straatweg 282 Komt dat zien Roestvrlj stalen PEDAALEMMERS v.a ƒ 24.50 broodtrommels roestvrlj staal ƒ 38.50 Crum Amsterd straat weg 282 Nog 2 demonstratie Tiroler CA RAVANS te koop voor interes sante prijs Timmers Oude Post weg 31 a Austerlitz Te koop STAPELLEDIKAN TEN 17 50 divanbedden 15-00 stoelen staal 7.50 Geerts Grut tersdljl 23 telef Te koop grote partijen WERK KLEDING o.a kielen broeken jumpers leren jassen laarzen schoenen enz Alles gebruikt Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Voorlichtingscentrum AARD - GASVERWARMING Dagelijks demonstratie met Bocal Beckers DRU Frlsia Jaarsma Nobel Veli enz Schoonheljm Vleuten seweg 79 Utre;;ht tel 35762 VISSEN Ja wij kunnen weer Maar nu met de nieuwste nylon Nacrlta 30 pet meer trekkracht bijvoorbeeld 8 pet 450 gram klosje van 25 meter ƒ 10 Alleen verkrijgbaar bij De Natuur Am sterdamsestraatweg 223 telefoon 41964 Het Mitsehellhuis Dam straat 25 tel 35605 Utrecht Te koop CONCERTVLEUGEL merk Bechstein t.e.a.b J v d Voort Paardenveld 8 IJtrecht l.V - APPARATEN vanat f Ib gereviseerde T.V.-apparaten met 2e net vanal ƒ 200 met garan tie Fahrieksnleuwe apparaten met inruil ƒ 676 Ook In huur koop Inbouw 2e net ƒ 75 Afspr demonstratie tel 714973 ot 19302 roonkamer Willem van Noort straat 39 Springweg 95 Koop nu de allernieuwste WAS AUTOMAAT of t.v U betaalt slechts ƒ 5 per week Telef 82330 ONROERENDE GOEDEREN utrecht Spoedig leeg te aan vaarden 1 Prima onderhou den 3 KAMERFLAT met badka mer met ingebouwd bad Pegus verwarming lift balkon enz aan de Livingstonelaan Blijvend vrij uitzicht over park en water partij Vraagprijs ƒ 45.000 Hypo theek groot ƒ 30.000 a 6 % be schikbaar 2 Gunstig gelegen 4 kamertlat met badkamer met ingebouwd bad Pegus-verw lift balkon enz Vraagprijs ƒ 65.000 Hypotheek beschikb Alle inl Makelaarskant Voor hoeve Oranje Nassaulaan 43-45 Zeist Telef 03404 - 15285 Wij vragen te koop voor onze relaties HERENHUIZEN mid denstandswoningen flats arbei derswoningen Opgaven aan het maltelaarskantoor N,V UMA(!;0 Wilhelminapark 58 Utrecht tel 030)-11877 na 19 uur 030 — 27013 GELDBELEGGING Te koop aan de Cremerstraat beste ge deelte direct van eigenaar een blokje van 5 zeer goed gebouwde middenstandswoningen bouwjr circa ' 38 Uitstekend onderhou den en bewoond Huuropbrengst circa ƒ 6000 Serieuze gegadig den te schrijven onder no 1 6248 bur UN Maarssen Vrije vestiging mo dern WOONHUIS met grote kel derruimte onder het gehele huls Ind woon-eetkamer keuken W.C verdieping 4 slaapkamers complete badkamer zolder met grote kamer Direct leeg te aan vaarden ƒ 55.000 Inl Mak kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Tel 030-32247 De Bilt Vrije vestiging nieuw bouw WONINGEN met cv met en zonder garage Spoedig te ba trekken Prijzen v.a ƒ 62500 Doom Halve VILLA met ga rage en cv ƒ 96.000 Soest Modem WOONHUIS met vrij uitzicht ƒ 62.500 Inl Mak kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Tel 030-32247 Te koop leeg te aanvaarden WOONHUIZEN en FLATS te Utrecht Zandhofsestr ƒ 19500 Van Eyslngalaan ƒ 45.000 Det moldstraat ƒ 68.000 ruime flats Smaragdplehi ƒ 30.000 4 kamer-flat Diekenslaan ƒ 35.000 Inl Mak.kant H A Jansen Mo lièrelaan 36 Utrecht tel 030 32247 HUIS te koop direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 17.000 k.k inl tel 02950-46083 Te koop goed onderhouden MID DENSTANDSWONING met vrij uitzicht op plantsoen In Tuin dorp Ind kamer en-suite keu ken toilet tuin met schuur en achteruitgang 4 slaapkamers badkamer zolder Vraagprijs ƒ 57.500 Inl Makelaarskantoor B van Bokhorst Stadhouders laan 5 tel 26250 Utrecht Te koop te Harmeien een vrij staande BUNGALOW voorzien van cv olie plm 80O m2 grondopp Ind woon - en eetka mer met parket en open haard i slaapkamers badkamer toi let keuken terras met open haard garage Vrij uitzicht Vraagprijs ƒ 85.000 Inl Make laarskantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 teL 26250 Utrecht Te koop goed onderhouden 4 kamerflat op de le woonlaag na bij de Mr Trlpkade Voorzien van cv Horizontaal eigendom Ind ruime hall woon eetka-mer royale keuken toilet en douche grote berging Koopsom ƒ 39.000 Inl Makelaarskantoor E van Bokhorst Stadhouders laan 5 tel 26250 Utrecht Te koop een direct leeg te aanv ÉÉNGEZINSWONING aan de Adelaarstraat Vraagpr ƒ 40.000 Indeling woon-eetkamer keu ken zijkamer 5 slaapkamers badkamer balkonplat Inl Ma kelaarskantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 6 tel 26250 Utrecht Te koop GARAGE aan de Li vingstonelaan Koopsom ƒ 6.700 Inl Makelaarskantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 tel 26250 Utrecht BENEDEN - en BOVENHUIS waarvan benedenhuis leeg te aanvaarden gelegen bij de Am sterdamsestraatweg Bev zit eetkamer slaapkamer keuken tuin koopsom ƒ 12.500 Te be vragen H A van Schoonhelm Prof L Fuchslaan 1 tel 713015 Plm 14.000 m2 WEILAND en boomgaardgrond in agrarische omgeving 8 km v.a Utrecht met stenen schuur Voor vole doeleinden geschikt Koopprijs ƒ 30.000 Te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstr 11 Utrecht Tel 020-16086 b.g.g 03436 292 Vleuten Ruime TUSSErJWO NING Ind zit - eetkamer 8 bij 3.80 meter betegelde keuken 3.60 bij 2.10 betegelde gang en toilet 3 slaapkamers met 4 kasten en v.w douche Royale zolder vaste trap en dakraam Als nieuw prijs ƒ 44.500 Inl Makelaarskantoor Evers tel 03407 818 of 030-37815 1ste en 2de en top HYPOTHE KEN Op nieuwbouw tot 80 pot.koopsom Op bestaande pandentot 90 pet V d tax Inl Hypo thekenbur Universeel " JohanGeradtsweg 132 Hilversum teL 02950 43474 na 17.15 en ' s zater dags 17976 Op uw verzoek ko men wij u gaarne persoonlijkbezoeken Te koop WOONHUIZEN flats bungalows en beleggingsobjec ten in Utrecht en omstreken v.a ƒ 20.000 Reeds met ƒ 5000 eigen geld een eigen woning Verzor ging van hypotheken en assu rantiën Inl Ass kant M A Aarendonk Hogeblezen 15 IJs selstein U tel 03478-1798 Verk i.s.m mak kant Sljraons Dola-ta Utrecht AAN - en VERKOOP van woon huizen en bedrijfspanden Leeg en verhuurd Makelaardij Nic Rijksen Wlttevrouwenslngel 53 Utrecht Telef 15012 - 30626 Wegens verkoop van een groot aantal verhuurde HUIZEN In Utrecht beschikken wij voor zeer veel gegadigden die koop woningen zoeken voor direct of binnenkort te betrekken Mocht u het voornemen hebben uw wo ning te gaan verkopen verzoeken wij om mededeling Conf gew Makelaar C v d Stok Prof v Bemmelenlaan 26 Utrecht-Tuin dorp Te koop van part leeg te aan vaarden heel HUIS in Hoogra ven Ind beneden doorgebroken kamer hal gang w.c en keu ken grote tuin m stenen schuur en achterom Boven 3 slaapka mers met douchecel Grote zol der met een slaapkamer Prijs ƒ 39.500 Te bevr Ampèrestr 2S bis Te koop wegens gevorderde leef tijd SIGARENZAAK bij Centrum te Utrecht met parkeergelegen heid 17 vaks automaat good will en goederen met ƒ 16.000 te aanvaarden Rest in overleg Ruime vierkamer woning met magazijn op het zuiden Vrij uitzicht Br no 1-6985 bur UN Van part te koop beneden - en BOVENWONING waarvan be neden verhuurd voor ƒ 65 per maand Boven leeg te aanvaar den Gelegen bij de Amsterdam sestraatweg Zuilen Prijs ƒ 26.000 te bevr Ampèrestraat 28 bis Te koop gevr een WOONHUIS InUtrecht of omgeving Aangeb ' nhuurwoning te Harderwijk Huur ƒ 87 per maand Br no 1-6119 bur UN Te koop HERENHUIS W Ba rentzstraat Utrecht 1ste en 2e etage direct vrij te aanv Prijs n.o.t.k Telef te bevr Bilthoven 03402 2871 Te koop aangeboden boven - en benedenhuis Benedenwoning di rect leeg te aanvaarden Boven etage verhuurd voor ƒ 8,85 per week Totale kooprijs ƒ 13.000 Makelaardij Rijpstra Driebergen Hoofdstraat 181 tel 03438-5254 Een in goede staat verkerende beneden - met afz bovenwoning nabij de Vleutenseweg Boven woning verhuurd voor ƒ 800 per Jaar BENEDENWONING op 1 Juni a.s leeg te aanvaarden In deling voorkamer achterkamer keuken serre en badk Tuin tje stenen schuur en kolenhok Jitstekend geschikt voor Jong echtpaar Vraagprijs ƒ 28,000 Nadere inlichtingen Makelaar dij Nic Rijksen Wlttevrouwen slngel 53 Utrecht telef 030 16012-30626 Arnold Rotterdamstr Te koop enige verhuurde WOONHUIZEN voor lat zelfbew Koopsom per stuk ƒ 16.000 huuropbr per Jaar ca ƒ 1,000 huurverh van 1 ju li mag toegepast worden Hyp ad circa ƒ 10.000 k ƒ 11.000 ter beschikking Nad inl Fa Brou wer Soestdljk Jac v Looy laan 18 tel 02965-4410 Te koop aangeboden WOON ARK op betonnen casco 3 ^ Jaar oud plm 15 km van Utr afm 19,50 bij 4,65 m kamer breedte 3,75 m Ind drie slaap kamers douche met toilet gang woonkamer met eethoek keu ken schuur en terras geheel gestoffeerd eventueel met lig plaats prijs nader overeen te komen Br no 1-5937 bur UN ïli 
26 _ ZATERDAG ' 20 MEI 196Ï ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD rTBEOHTSCH NIEUV Te koop aangeb FORD ANGLIA bouwjaar 1963 in zeer goede st Kan gefinancierd worden Hoen diepstraat 44 Te koop aangeb VOLKWAGEN BUS bouwjaar 1962 met ban ken en ruiten en geel kenteken In zeer goede staat Kan gefinan cierd worden Hoendiepstraat 44 AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02958-1461 Biedt U CITROEN A.Z.U Weekender 1965 personen ƒ 2450 - Financiering en inruil mogelük Te koop aangeb van Ie eigenaar V.W 1200 40.000 km gelopen met roldak en Blaupunkt transis tor radio prijs ƒ 3000 Koolho venstraat 83 V.W de Luxe met roldak loopt prima ƒ 276 Rijnlaan 176 OPEL CARAVAN bouwjr 1962 ' 63 verkeert in zeer goede st prijs ƒ 1850 Inruil en financie ring mogelijk Rijnlaan 176 AUTOBEDRIJF „ OUD LOOSDRECHT " Oud-Lnosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02958-1461 Biedt U OPEL CARAVAN 1962 Pr staat ƒ 18.50 - Financiering en inruil mogelijk Preffige zelfstandige werkkring en wij houden mef Uw Vdkanfie-afspraken rekening Brieven te richten aan ons kantoor fe Utrecht TELEFOON 030-17132 AUSTIN A 35 1968-'59 leuk zui ni ^ wagentje prijs ƒ 650 Rijn laan 176 Te koop in prima staat FORD ZEPHYR 6 bouwjaar 1964 Ford Taunus 17 M bouwjaar 1965 Ford Cortina bouwjaar 1963 Ga rage Sanders telef 03471 - 216 Te koop In goede staat FIAT 1300 bouwjaar 1963 Telef 40708 RENAULT DAUPHINE bouw jaar 1061 is gaaf prijs ƒ 475 Werner Helmichstraat 65 AUTO'S AUTO'S Peugeot Sta tioncar 1961 deze wagen is gron dig nagezien koopje ƒ 1550 Sim ca Aronde 1962 ruime en zuinige wagen ƒ 1650 Simca Ariane 1961 mooie staat ƒ 1150 Taunus 17M Super Stationcar 1962 ƒ 2150 Harselaar Van Marumstraat 7 ' Tuinwijk telefoon 710385 AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02958-1461 Biedt U MERCEDES SPORT 190 S.L 1961 met zomer - en sta len winterkap radio pr.st ƒ 6250 - Financiering en inruil mogelijk AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02938-1461 Biedt U OPEL REKORD 1961 Goede staat f WHO - Financiering en inruil mogelijk Te koop in goede staat een RENAULT DAUPHINE bouwjr 1962 prijs ƒ 576 Werner Hel michstraat 66 FIAT 600 model Bianchi 28.000 km bj ' 64 ƒ 1700 Spieghelstraat 63 tel 38796 BORGWARD ISABELLA laatste model slaapbanken mistlam pen passeerhoom veiligheids riemen radio Afrikalaan 139 Zeer goed onderhouden RE NAULT DAUPHINE bouwjaar 1962 Spotprijs ƒ 775 Inruil mo gelijk Corn Roobolstraat 87 AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " IS GEOPEND VAN 9 TOT 9 UUR ' s ZONDAGS VAN 12-6 UUR OUD-LOOSDR.DIJK 180 OUD-LOOSDRECHT 02958 - 1461 Zeer goed onderhouden RE NAULT 4 L export 1966 38.000 km gelopen Prijs ƒ 3200 Mau ritsstraat 11 tel 19316 AUTOBEDRIJF „ OUD LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02938-1461 Biedt U VOLKSWAGEN PERSONENBUS 9-pers 1961 Prima cond ƒ 1750 - Financiering en inruil mogeiyk OPEL REKORD 1700 bouwjaar 1964 mooie auto kleine plaat schade ƒ 3200 N.V Ramu Austin Dealer Lange Nieuwstraat 10-14 Utrecht FIAT 1800 1962 in pracht con ditie wegens omstandigheden Motorisch en mechanisch in pri ma staat Johan van Oldenbarne veltlaan 70 Zeist Telef 16538 Te koop aangeboden OPEL KA DETT Caravan bj 1966 24.000 km Garage Vitesse Tel 12959 RENAULT ONDINE bouwjaar 1962 in zeer goede staat en nieuwe banden prijs ƒ 1000 Ook te financieren Schaerweydelaan 89 Zeist Telef 03404 - 10408 FORD TAUNUS 12 M type ' 66 21.000 km gelopen In staat van nieuw ƒ 3860 Prof A^lbersehi 9 Zeist AUTOBEDRIJF „ OUD LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02958-1461 Biedt U TRABANT Combi 601 1966 7.000 km gelopen Eennieuwe wagen voor halveprijs ƒ 29.50 - Financiering en inruil mogelijk Te koop aangeboden SIMCA 1000 bouwjaar ' 63 in prima staat Garage Hoogeveen Oude Mans straat 2 Utrecht tel 715904 AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02938-1461 Biedt U SIMCA ETOILE ARONDE 1961 Pr techn cond ƒ 1250 - Financiering en inruil mogelijk Te koop Helnkel SCOOTER crème met sierbeugels en wind scherm Hollende Wagenweg 15 Werkhoven OPEL REKORD 1961 zwart met wit dak Werkelijk iets moois ƒ 2250 Opel Rekord 1959 moto risch mechanisch in fantastische staat ƒ 1100 Garantie en finan ciering Arnhemse Bovenweg 19 Zeist bij Kerckebosch Ook ' s zondags Telet 03404 - 11731 Te koop aangeb Lambretta SCOOTER 175 cc bouwjaar 1960 in prima staat vraagprijs ƒ 250 Te bevr Joh de Kruyf straat 17 Bunnik Telef 03405 • 1352 AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " Biedt u OPEL BESTEL 1961 62 / 12.50 Financiering en inruil mogelijk Te koop R 4 L de Luxe 1963 nieuwe skai bekleding ƒ 1300 Ook scooter Vespa ' 1965 ƒ 560 Heeft 600O km gelopen van par ticulier Amsterd straatweg 967 tel 40913 AUTOBEDRIJF „ OUD-LOOSDRECHT " Oud-Loosdrechtsedijk 180 Oud Loosdrecht 02958-1461 Biedt U CHEVROLET CONVAIR 1960-61 Wit met rode be kleding Pr St ƒ 2450 - Financiering en inruil mogelijk FORD TAUNUS BESTELBUS bouwjr 1960 prijs ƒ 500 Schaer weydelaan 89 Zeist Telef 03404 - 10408 OPEL REKORD bouwjaar 1960 In zeer goede st van onderhoud prijs ƒ 950 Schaerweydelaan 89 Zeist Telef 03404 - 10408 FIAT 1600 Sport 1965 km-stand 23.000 ƒ 6700 Telef 030 - 713604 Te koop SCOOTER Puch RLA 125 elektr starter en reserve wiel Wegens klein defect aan het startrelais slechts ƒ 80 Dommeringdreef 278 Utrecht Te koop SIMCA 1000 kleur Ucht blauw geheel in zeer goede staat Prijs ƒ 1860 Oudegracht 268 tel 11594 Te koop AUSTU ^ SEVEN bouwj 1961 in zeer goede staat met nieuwe motor 15.000 km gelo pen te bevr Fa Collewijn Kon Wilhemlnaweg 447 Groenekan tel 03401 1441 RENAULT DAUPHINE bouw jaar ' 60 met zo goed als nieuwe motor prijs ƒ 500 Zien is kopen Wil ook ruilen met bromfiets Na 5 uur Korte Rozendaal 5 telef 030 - 26787 I.v.m aanschaf ' auto aangebo den HEINKEL TOURIST bouw jaar 1966 zo goed als nieuw 10.000 km Met veel accessoires billijke prijs tel 030-61983 Aangeb M.G MAGNETTE eind 1956 2 carburateurs toerentel ler enz Telef 40841 tussen 6 practlsch nieuwe auto '$ * voor de koop volledig getest - k segarandeerd juiste km-stand * Bovag-garanlie * keuring toegestaan door A.N.W.B K.N.A.C en V.V.A.A * financiering « n inruil mogelijk met korting tot 50 % + hoge inruilwaarde FIAT 1600 SPIDER ' 66 wit met rood interieur en vijf versnellingsbak 20.000 kilometer BUICK BIVIÈRA silver metallic met echt zwart leder tegenover slechts 20.000 km staat ƒ 18.000 — korting PLYMOUTH BARRACUDA 1966 rood met zwart interieur 8 cyilinder motor en radio praktisch nieuw deson danks met grote korting OLDSMOBILES CUTLASS 1965-1966 ƒ 6.009 — korting MERCEDES BENZ 250 S en SE 1966 stuur en rembekrachtiging schuifdak ƒ 5.000 — onder nieuwprijs ROVER 2000 1966 met radio en veiligheids - riemen ƒ 7.000 — onder de prijs FORD TAUNUS 20 M TS COUPÉ 1965 goudbrons radio 24.000 km ƒ 4.000 — korting PEUGEOT 404 INJECTION 1966 donkergroen schuifdak slaapstoel OPEL KADETT SUPER ' 66 blauw schuifdak radio 6.000 km grote korting Silvermetallic 1 10.000 — onder loguswaarde. CHEVROLET MONZA 1966 Maroon rode tweedeurs sportcoupé 20.000 km gro te korting FORDS MUSTANG gebroken wit donkergroen en bordeaux rood 6 en 8 cilinder radio ralleypack met grote korting 1966 PLYMOUTH BARACUDE 1966 V-8 motor radio veilig heidsriemen 16.000 km n beige de cata - ALS EERSTE IN NEDERLAND kunnen wij nu reeds di rect leveren de nieuwe VOLVO'S 144 S rood met zwart Interieur B.M.W 2000 1967 Kleur wit weinig gereden belangrijke korting PORSCHE 1600 C slechts 25.000 km prijs toch ƒ 10.450 — MG B 1965 20.000 km spaakwielen overdrive radio ƒ 5.000 — onder de nieuwprijs Open 8.30 - 21.00 uur zaterdag 9.30 • 18.00 uur zondag 12.00 - 17.00 uur DE 8ILT 030-762811 4 lijnen Rijksweg Utrecht De Bilt MOLENSCHOT 01601-224;421 Rijksweg Breda-Gilze-Rijen AMSTERDAM 020-720840 1 Havenstraat 12 bij Haarlemrnerm station SON binnenkort geopend Verder nog ruime keuze uit alle typen o.a FORDS TAUNUS 20M TS 17M 12M coupé TS CORSAIR CORTINA STA TIONCARS Alle typen OPELS DIPLOMAT AMIHAL KA PITAN REKORD KADETT CHEVROLETS ALFA ROMEO'S OLDSMOBILE F85 1965 DODGE DART GT 1965-1966 MER CEDES 200 1966 SIMCA'S 1000 1300 l.'OO en tourist VOLKS ¦ WAGENS FIATS o.a 850 SPIDER 1966 SAABS PEUGEOTS 44 Injection 1965-1966 VAUXHALLS DAFS enz enz DEKO diepvries vraagt voor haar kantoor te Utrecht een OUDE GRACHT 271 — typiste/telefoniste DYNAMO auto-elektricltelt re paraties starters d.vnamo's accu's Nieuwe Koekuekstraa 67 poort Utrecht Telet Ü3Ü 14192 Geopend tot 6 uur ook zater dags KLEINTJES Eerste eigenaar PEUGEOT 404 1965 aanrijdingvrij muisgrijs lederen bekleding geheel nog nieuwe staat Inruil financie ring mogelijk uitsluitend gese lecteerde occasions geen im portauto's verkoop Dr Brevee straat 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 zondags open f of 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Aan de Alex Numankade een HERENHUIS parterre ver huurd Ind boven L-vormige woonkamer achterkamer keu ken toilet en balkon 2e étage Grote slaapkamer en zolder ruimte zeer geschikt voor ouder echtpaar Vraagprijs ƒ 50.000 In clusief stoffering en gedeelte lijke meubilering Onmiddellijk te aanvaarden Inl N.V Umaco Wilhelminapark 58 Utrecht tel 030 11877 na 19 uur 030)-27013 ONROERENDE GOEDEREN Eerste eigenaar FIAT 600 1965 aanrijdingvrij lichtblauw 33.000 km gereden zeer mooie auto Inruil financieren uitsluitend geselecteerde occasions geen importauto's verkoop Dr Bre veestraat 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 zondags open Te koop te De Meern mod HOEKHUIS 3 zijden tuin Ind.gr wooneetkamer ruime keu ken k.k Verd 2 gr slaapka mers 1 kl slaapkamer metbalcon 2e toilet ruime douclieen v.w 2e verd vaste trap)gr kamer ruime zolder Prijs ƒ 45.000 k.k Br no 1-5954 bur UN In de F.C Dondersstraat een royaal HERENHUIS met zeer grote tuin Indeling Souster rain met twee kamers douche cel met twee bergruimtes Par terre Hal gang toilet keuken grote woonkamer met parket vloer en serre Ie étage 4 si kamers badkamer met tweede toilet - Aanvaarding in overleg Koopsom n.o.t.k inl N.V Uma co Wilhelminapark 58 Utrecht tel 030 11877 na 19 uur 030 27013 Eerste eigenaar VAUXHALL CRESTA 1965 aanrijdingvrij pookversnelling lederen bekle ding zilver metallic nieuwe ra diaalbanden buitengewoon mooie auto Inruil financiering moge lijk Uitsluitend geselecteerde occasions Geen import Dr Bre veestraat 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 Zondag open Te koop gevr brede BENE DENWONING met 1 of 2 bo venwoningen en tuin beneden woning moet leeg te aanvaar den zijn Desgewenst huurwo ning beschikbaar Br no 1-5923 bur UN Eerste eigenaar BMW 1800 1964 aanrijdingvrij radio grafietgrijs sportieve en mooie auto Inruil financieren uitsluitend geselec teerde occasions geen Import awto's verkoop Dr Breveestr 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 zondag open AUTO'S MOTOREN RENAULT 4 L de luxe ruime auto laagste belasting weinig verzekeringskosten zeldzaam mooi onderhouden koopje ƒ 1950 Amsterdamsestraatweg 160 tel 42309 2000 m2 RECREATIE-TERREIN midden in de bossen van Huis ter Heyde met prachtige sta caravan Water en lichtvoor ziening aanwezig Ideaal voor vakantie en weekendverblijf Koopsom ƒ 20.000 Serieuze ge gadigden kunnen een afspraak maken bij S F Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 11 Utrecht Tel 030 16086 b.g.g 03436-292 Eerste eigenaar VAUXHALL VICTOR 1964 aanrijdingvrij radio bronsmetalllc orig 40.000 km gereden geheel nog nieuw Inruil financieren uitsluitend geselecteerde occasions geen import-auto's verkoop Dr Bre veestraat 13 Bunnik Tel 03405 - 1882 zondag open Heeft u LAS - PLAAT - en SPUIT WERK aan uw wagen Kom bij van Es billijke prijs opvragen Tel 030 26820 Vereeniglngsstraal 82 PEUGEOT 404 1963 aanrijding vrij met radio zilvergrijs me tallic zeer mooie en goede auto Inruil financiering uitsluitend geselecteerde occasions geen import-auto's verkoop Dr Bre veestraat 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 zondag open Centrum Stad bij de Biltstraat groot WOONHUIS geschikt voor gezin en kamerverhuur Bevat beg gr ruime woonkamer keu ken si kamer serre en bad kïimer 1ste verd 3 kamers Èeuken 2e verd 2 kamers en keuken Direct leeg te aanvaar den Koopsom ƒ 26.000 Te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 11 Utrecht Tel 030 16086 b.g.g 03436-292 In prima staat verkerend WOONSCHIP met vaste lig plaats Prijs nader overeen te komen Tel 030-38710 SPRONK Croeselaan 47 Tel 31605 Aangeboden te Bussum ZAKEN PAND met grote woning vrij te aanvaarden Prima punt prijs ƒ 66.000 Te bevragen Soest kerkstraat 59 Tel 02955-6278 Nieuwe Daalstraat 3 DAFFODIL 860 aanrijdingvrij van binnen en bulten In Werke lijk zeer mooie staat een aparte aanbieding Inruil tlnancierlng uitsluitend geselecteerde occa sions geen importauto's Dr Breveestraat 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 zondag open Telefoon 19970 Utrecht VRIJE VESTIGING Te koopvan particulier moderne roya le middenstandswoning met ga rage en schuur Indeling hal,gang w.c kelder keuken ka mer 9 X 3.70 m Eerste verdie ping 4 slaapkamers en douche cel Tweede verdieping 2 slaap kamers vaste trap naar zolder.Leeg te aanvaarden IJssel deScheperstraat 3 Bunnik Accu's en kentekenplaten verder X)k voor al Uw verdere automaterialen O.a Uitlaten en sport uitlaten Te koop aangeb TAUNUS 17 M 1960 nieuw gespoten kleur blauw met belasting in goede staat Inruil mogelijk Priokstr 4 Utrecht FORD TAUNUS 12 M 1966 met radio prima staat kleur wit Met Bovag garantie Garage Elmers Draaiweg 99-101 Utr Telef 030 - 29666 A.s zondag geopend Te koop gevraagd HUISJE hofje of eventueel onbewoon baar verklaarde woning voor bewoning door student Brieven Lange Nieuwstraat 22 Utrecht Bignami Abarth Bosi Felst Mille Miglia Super Spiegels in alle mo gelijke soorten ook in sportuitvoering DKW 175 cc 1956 ƒ 175 leren Jas en helm ƒ 25 Turkooislaan 166 telef 030 - 82018 BENEDENHUIS omgeving Wil helminapark terstond lee ^ te aanvaarden Geschikt voor al leenstaande of echtpaar z.k Be vat 2 kamers en suite keuken w.c 1 kl slaapk ruimte voor douche en zonnig gelegen tuin tje Keurig onderh bovenhuis verhuurd voor ƒ 72.55 p mnd Koopsom voor het geheel ƒ 21.000 Inlichtingen verstrekt H Rijk sen jr makelaar-taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht tel 14621 AUlUKlNANCiEKlNG Laat de financiering van uw auto dis creet verzorgen dooi hel assu rantlehedriir Jan Netlsens Wil helminapark 25 tel 16571 Te koop DKW JUNIOR 1964 en tevens Opel Kapitan 1961 V.W bestel 1961 Opel Rekord 1961 en Austin 1968 Garage Elmers Draaiweg 99-101 Utrecht Telef 030 - 29666 A.s zondag geopend AUTO'S te koop gevraagd vanaf 1962 tel 03490-18148-15276 VAN EIJK'S AUTOMOBIELBE DRIJF 3 mnd garantie Inruil mogelijk Amsterd straatweg 813 815 Te koop prachtige OPEL RE KORD 1964 met Bovag garantie Dus bel nu Garage Elmers Draaiweg 99-101 Utrecht Telef 29666 A.s zondag geopend STARTMOTOR dynamo defect Releo helpt direct Ruilsysteem 10.000 k of 1 jaar garantie Tes ter met nieuwe Prufex en Bosch apparatuur Ridderschapstraat 31 Utrecht tel 27700 zaterdags geopend Te koop DKW F 102 1966 voor zeer lage prijs met Bovag ga rantie GARAGE EIMÈRS Draaiweg 99 101 Utrecht Tel 030 - 29666 A.s zondag geopend UW ADRES VOOR nieuwbouw verbouw ^ betimmeringen en * onderhoudswerken n.v OUD-ZUILEN UTRECHT Telefoon 030 40913 030 • 44177 — 41696 BURGERWONING aan de Mid dellaan te Utrecht Bevat woon eetkamer keuken w.c voorts 2 slaapk overloop en vlieringKeurig verbouwd Koopsom Zoekt u een leuke en toch niet zo'n grote auto Bel dan Garage Elmers Wij hebben voor u een FORD ANGLIA 1964 met Bovag garantie Draaiweg 99-101 Utr Telef 030 - 29666 A.s zondag geopend ƒ 12.500 Inl verstrekt H Rljk sen jr makelaar-taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 Wacht niet maar koop nu bJj Garage Elmers prachtige FORD TAUNUS 17 M 1965 kleur blauw Met Bovag garantie Draaiweg 99 101 telef 030 - 29666 A.s zondag geopend WINKELWONING nabij Jutfa seweg Ind winkel huiskamer,keuken w.c boven grote zol ƒ 14.000 Vrije vestiging Inl.Tder met dakkapel Koopsom ƒ 14.000 Vrije vestiging Inl ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht tel 14621 AUTO'S AUTO'S Ford Taunus tvpe 1952 ƒ 1550 Fiat 1100 bouw jaar 1961 ƒ 10.50 Daf 750 bouw jaar 1962 ƒ 1275 Daffodil bouw jaar 1962 ƒ 1450 V.W bouwjaar 1964 met schuifdak ƒ 3250 Ford Cortina bouwjaar 1963 in goede staat ƒ 2750 NSU Sport Prinz bouwjaar 1964 ƒ 3750 Peugeot 404 in staat van nieuw met zeer vele accessoires bouwjaar 1965 ƒ 5950 Citroen Ideal bouwjaar 1969 ƒ 350 Inruil en financiering mogelijk zonder aanbetaling Th Kraay Pandoradreef 10 Over vecht post Blauwkapel telef 030 - 714328 Te koop een prachtige FORD TAUNUS 12 M 1966 voor lage prijs met Bovag garantie Ga rage Eimers Draaiweg 99-101 Utrecht Telef 030 - 29666 A.s zondag geopend FORD TAUNUS 17 M wit 1966 km stand 18.000 zien is kopen Vs jaar schriftelijke garantie Garage Eimers Draaiweg 99 - 101 Utrecht Telef 030 A.s zondag geopend WOONHUIS nabij Blauwkapel seweg Ind entree wc gang doorlopend naar Ie keuken tuin tje twee kamers en suite Bo ven 3 slaapk en zolder over ' t geheel koopsom ƒ 17.000 k.k Omstreeks aug leeg te aanv beh goedk GHB Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxa teur o.g Rembrandtkade 46 te Utrecht Tel 14621 Te koop FORD TAUNUS 17 M 8 maanden oud originele km stand 16.000 kleur rood half jaar schriftelijke Bovag-garantie Garage Eimers Draaiweg 99 101 Utrecht Telef 030 - 29666 A.s zondag geopend VLOEKEN HELPT NIET Maar wij helpen wel EERSTE UTRECHTSE AÜTOGT-ASS KR VICE staat dag en nacht voor u ter beschikking voor ' t monteren van alle autovoorruiten HUEFA Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Tel 32233 - 31827 BENEDENHU6S nabij RHnlaan leeg te aanv Ideaal voor jong echtpaar Ind 2 kamers en suite keuken w.c ruimte voor douciie Voorts 2 slaapk Boven huis verhuurd voor plm ƒ 800 per jaar koopsom voor het ge heel ƒ 24.000 Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur o.g Rembrandtkade 46 Utrecht tel 14621 Te koop FORD TAUNUS 20 M 1966 niet van nieuw te onder scheiden Originele km-stand 20.000 kleur lichtblauw pracht auto 1/2 jaar schriftelijke Bovag garantie ' Garage Eimers Draai weg 99 101 Utrecht Telef 030 - 29666 A.s zondag geopend BORGWARD ISABELLA T.S bouwjaar 1959 slaapbanken rol dak ƒ 850 B F Suermanstraat 23 bis BENEDEN - en BOVENHUIS a.d van Noortstr Voor geld belegging of toekomstige zelfbe wonlng Huuropbr ca ƒ 2060 perjaar Vraagpr ƒ 23.000 k.k In lichtingen verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur In o.g..Rembrandtkade 46 Utrecht tel 14621 OPEL REKORD bouwjaar 1960 ƒ 950 Citroen ID bouwjaar 1961 met radio ƒ 1250 Taunus 17 M,bouwjaar 1969 ƒ 560 Leidsekade 19 bij de Damstraat Ook zon dag open ^ Gemoderniseerd WOONHUIS in wijk Wlttevrouwen ind woonk keuken bijkeuken w.c en tuin tje Ie verd 3 slaapk en dou che 2e verd 2 slaapk Prima onderhouden 1 juli leeg te aanv Vraagprijs ƒ 27.000 Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxa teur in o.g Rembrandtkade 46 Utrecht tel 14621 V.W 1600 1962 kleur wit fan tastisch goed Kan gefinancierd worden Berezinadreet 46 OPEL 1500 1963 aanrijdingvrij een mooie en gave auto de Ideale vakanüe auto zuinig in gebruik Inruil financiering uit sluitend geselecteerde occasions Dr Breveestraat 13 Bunnik Telef 03405 - 1882 Zondag open Te koop OPEL REKORD 1962 ' 63 met gereviseerde motor en nieuwe banden Verenigingstraat 24 Utrecht Te huur luxe 4-KAMERFLATS met cv en badkamer te Over vecht Vrij uitzicht over brede verkeersweg Huurprijs v.a ƒ 265 excl service - en verwarmings kosten Inl Makelaarskantoor E van Bokhorst Stadhouders ïaan B Tel 26250 Utrecht Te koop aangeboden SIMCA 1000 van part bouwjr ' 62 Te bevr Gerard te Borchstraat 38 Maars - CITROëN 2 CV 1957 motor ' 62 Tegen elk aannemelijk bod Te vens piano merk Ibach Telef 81099 Detmoldstraat 73 Utrecht AUTOHANDEL „ JANSVELD"Jansveld 49 hoek Voorstraat)biedt aan Jaquar MK 2 met ra dio bouwjaar 1961 pracht wa gen Simca 1300 Grand de luxetype 1964 Ford Taunus 17 Msuper met 4 versnellingen bouw jaar 1965 Ie eigenaar FiatNeckar speciaal met slaapban ken bouwjaar 1964 Peugeot 404 met schuifdak en slaapbankenbouwjaar 1962 buitengewoonmooie wagen Simca 1000 s su per bouwjaar 1966 Ie eigenaar.Simca 1000 S bouwjaar 1963 pracht wagen En meerdere aan biedingen van uitsluitend goedekwaliteit welke schriftelijk wor den gegarandeerd Inruil en fi nanciering mogelijk Autohandel..Jansveld " Jansveld 49 hoekVoorstraat Telef 14570 b.g.g 41799 ' s Avonds tot 9 uur ge opend Wegens sterfgeval te koop SIM CA 1000 1966 vraagprijs ƒ 4600 te bevragen dhr Van Dongen tijdens kantooruren 030-13963 Te koop V.W gebr wit bouw jaar eind ' 61 ƒ 1900 Otterstraat 43 bis Utrecht NSU PRINZ 1962 spotkoopje nieuwe motor en belasting van part ƒ 675 Jacob Geelstraat 17 Te koop aangeboden RENAULT 4 L mét open dak in goede staat Te bevr na 6 uur bij Van Eijk Bellamystraat 31 2 CV te koop ƒ 500 Otto van Reeslaan 23S Jutphaas Te koop ROVER 90 1969 In zeer goede staat ƒ 2.000 telef 030 23440 Te koop AUSTIN A 40 in zeergoede staat bouwj ' 61-'62 prijs ƒ 1160 Marsstraat 43 Te koop aang OPEL REKORD bouwj ' 60 61 4-deurs in prima staat Van Leeuwenhoeckstraat 3 Te koop aang RENAULT DAU PHINE Nieuwe banden Nieu we accu Vraagprijs ƒ 475 Co lumbuslaan 345 Kan eil Amerikaanse OPEL REKORD 1969 tegen elk aannemelijk bod.Papaverstraat 38 TRABANT b.j 1965 20.000 km gelopen Met schuifdak en veel accessoires Te bevr Dadelstraat 9 A na 8 uur Te koop VRACHTWAGEN FORD Diesel type F 500 bouwjr 1960 Na 7 uur te bevr Keukenstr 66 Te koop VESPA SCOOTER 1959 Prijs billijk Bloesemstraat 33 Oudwijk Te koop goede ONDERDELEN voor Peugeot 403 Galileiplein 38 Bilthoven Ev afspraak telef 03402 4571 Te koop aangeb FIAT 500 ' 62 in goede st Rooseveltlaan 496 tel 36603 FIAT 600 bouwj 1964 rood le deren bekl schuifdak 19.000 kmgelopen Prijs ƒ 1800 N.V Ruma Austin Dealer Lange Nieuwstr 10 14 Utrecht Zeer mooie FORD TAUNUS 12 M bouwjr 1966 weinig gelo pen rood met zwart kunstieder ƒ 4450 N.V Ramu Austin Dealer Lange Nieuwstraat 10-14 Utr FIAT 600 bouwjr 1963 goed wagentje ƒ 1800 N.V Ramu Aus tin Dealer Lange Nieuwstraat 10 14 Utrecht V.W 1300 1965 met radio ƒ 3750 W Helmichstraat 43 Te koop V.W 1200 1958 ƒ 1250,telef 23356 na 6 uur VRi^CHTWAGENS DIESEL IN TER uitmuntende staat cab chasis laadbaklengte 7,5 meter,,frontstuur BMC nieuw W.B 533 laadbaklengte plm 7 meter,stuurbekrachtiging 5 versnel-lingsbak 2 speed achteras 8 tonop het kenteken Zeer specialeprijs BMC type 404 gebruikt 41/2 Brllo prima staat telefon.te bevr 030-37560 Te koop aangeb prima JAWA Bohème scooter 175 cc m'et re servewiel helm hoes Balkstr 8 Utrecht telefoon 19281 na 6 uur PRUIMBOOM'S OCCASIONS grote keuze wisselende voor raad Inruil financiering moge lijk over 6-12-18-24 mnd Middel wijkstraat 23 25 Soest telef 02966 4533 biedt aan o.a Peu geot 204 1966 van Ie eigenaar gelopen 24.000 km kleur groen ƒ 6150 Tord Taunus 12 M pracht sedan ƒ 3000 Triumph Herald 1200 1962 in zeer goede staat ƒ 2750 Trabant 601 1964 roest vrije carrosserie nieuw model ƒ 2000 Glas 1204 1964 zeer snel en zuinig ƒ 3450 Austin Seven pracht auto ƒ 3450 Fiat 1500 1964 met schuifdak van Ieeigenaar ƒ 3450 V.W 1200 deluxe 1962 in zeer goede staat,kleur gebroken wit ƒ 2650 Mor ris 1100 type Glider 1963 metradio zeer mooie auto ƒ 36o0.Renault R 8 Major 1964 in zeermooie staat ƒ 2750 V.W 1550 S als nieuw voor zaken engezin ƒ 4600 Peugeot 404 1965 kleur groen prachtwagen ƒ 4860 Opel Kadett coupé type 1966 kleur rood mooie auto ƒ 4500 Wolga diesel M 21 pracht se dan ƒ 2750 N.S.U Prinz-4 1964 in zeer mooie staat 29.000 kmgelopen ƒ 3350 Ford Cortina,sept 1965 als nieuw ƒ 4160 Sim ca 1000 1963 in zeer goede staat ƒ 2860 N.S.U sport Prinz 1963 zeer sportief ƒ 3000 Mercedes 190 D type 1963 nieuwste modelƒ5500 B.M.W 700 L.S 1963 inprima staat ƒ 2250 Mercedes 190 S.L cabriolet 1962 met zo mer en winterkap pracht wa gen ƒ 5750 Chevrolet Monzaspider cabriolet 1962 pracht wa gen ƒ 4750 Opel Kadett type 1966 nieuwste model pracht wagen ƒ 3760 N.S.U Prinz 1000 1966 kleur rood met schuifdak ƒ 4660 Renault Major type R-10 model pracht wagen ƒ 4150 Fiat 600 D 1965 10.000 km gelopen,als nieuw ƒ 3450 Triumph He rald 1200 stationcar 1964 zeerexclusief ƒ 3760 N.S.U Prinz 4 sept 1965 kleur rood 19.000 km ƒ 3750 Simca 1000 model 1966 zeer luxe uitgevoerd ƒ 3950 DKW F 102 1965 type Audi.pracht wagen ƒ 4000 Renault R 8major 1964 ƒ 2260 Mercedes220 S type 1963 in zeer mooiestaat zien is kopen ƒ 5750 Ci troen Azam 6 1965 zelfzaammooi van Ie eigenaar ƒ 3500 B.M.W 1800 T.I 1965 dezewagen is niet van nieuw te on derscheiden nieuwe radiaalban den enz ƒ 7250 Morris 850 1964 in zeer goede staat ƒ 3350 OpelKadett Caravan 1964 in zeermooie staat ƒ 3350 Citroen Ideal Break 1963 in prima staat,goede auto ƒ 2750 Fiat 1500 COMFORT 1966 met schuifdak ƒ 4800 Fiat 1300 1965 zeldzaammooi zien is kopen ƒ 4450 Fiat 600 1964 in prima staat ƒ 2460 Fiat 500 1961-62 pracht wagen tje ƒ 1050 Ford Taunus 17 M,super T.S 1964 in prima staat,van Ie eigenaar ƒ 4160 AustinA 60 Cambridge diesel 1963 in prima staat ƒ 3000 Daffodil deluxe 1964 65 pracht auto weiniggelopen ƒ 2850 Opel Rekord type 1960 in prima staat ƒ 1000 DKWjunior 1961 leuke vakantieauto,ƒ1350 Opel Rekord 1961 mo del 1962 ƒ 1750 Daf 600 1961 mot en mech in prima staat ƒ 600 Ook ' s avonds en zondagsgeopend Te koop aangeb Vespa SCOO TER Grand Luxe bouwjaar ' 62 Ptolemaeuspleln 13 Bilthoven GLAS 1204 bouwjr 1964 nieuwe banden radio veillgheldsrlemen kokosmatten H A J Koot Stroyenborchdreef 231 Utrecht Te koop aangeb tn zeer goede staat zijnde OPEL REKORD 1961 Te bevr van maandag t.m donderdag na 7 uur ' s avonds Slotemaker de Bruïnestraat 3-1 OPROEP Aan alle mensen die plan nen hebben om een ge bruikte auto aan te schaf fen Kom eerst eens in ons nieuw opgezet bedrijf kijken of de auto van uw keus aanwezig is Want dat biedt voor u versciiil lende voordelen Hierbij eerste een uiteenzetting van de opzet van ons be drijf dat is samengesteld uit verschillende grote garagebedrijven die uiter aard op hun nieuwkoop verschillende auto's in ruilen Vroeger werd hierop dan nog door diverse tussen personen een winst ge maakt van ƒ 1.000 — Daf geld betaalt U te veel Dat hoeft nu niet meer want wij schakelen nu deze tussenhandel volko men uit Want wanneer wij onze inruilprijzen te rug krijgen is dat voldoen de zodat U tegen de NORMAAL geldende prij zen een goede betrouw bare auto kunt kopen Vli'i gaan nog verder Op alle auto's nu gekocht krijgt U ja dit is uniek in Nederland de normaal geldende FABRIEKSGARANTIE waarvan U natuurlijk een schriftelijk bewijs ont vangt een bewijs dat U niet te veel betaalt wordt U ook overlegd Onze voorraad is zeer uit gebreid Alles op te noe men zou te veel zijn Hier dan een kleine greep uit onze collectie FORD 17 M SUPER bj 1964 Km-stand 50.000 Kleur rood nieuw ƒ 3900 — FORD 17 M SUPER bj 1964 Kleur geel prima ƒ 3600 — FORD 12 M bj 1965 Kleur blauw zeer mooi ƒ 3900 — FORD 12 M bj 1964 Kleur wit als nieuw ƒ 2900 — OPEL CARAVAN type 1964 Zeer gaaf kleur beige ƒ 4250 OPEL SPORT COUPÉ bj 1965 Met slaapbanken ƒ 5300 — OPEL REKORD bj 1964 Kleur blauw ƒ 2500 — FIAT 1500 bj 1963 Zeer sportief ƒ 2850 — FIAT 130O bj 1963 Zeer weinig gelopen ƒ 2850 — FIAT 600 bj 1964 Kleur rood ƒ 2600 — FIAT 1200 SPECIAAL bj 1964 Kleur rood ƒ 2750 — B.M.W 700 L.S bj 1965 Als nieuw ƒ 2900 — B.M.VV 700 L.S de Luxe bj 1962 Kleur blauw ƒ 2000 — N.S.U PRINZ 4 bj 1964 Zeer gaaf ƒ 2500 — N.S.U PRINZ bj 1963 Als nieuw ƒ 2400 — RENAULT R 8 type Major bj 1966 Km-stand 30.000 dus net goed ingere den Kleur rood met leren bekleding ƒ 3900 — PEUGEOT 404 bj 1962 Goedkoper kan niet ƒ 2000 — SIMCA ARIANE bj 1961 met de sterke kleine racemotor ƒ 1100 — V.W DE LUXE bj 1964 Kleur ivoor-wit gelijk nieuw ƒ 3200 — OPEL REKORD 4-deurs L 1964 ƒ 3000 — OPEL REKORD 1965 ¦ ƒ 2750 — OPEL liAPITAN 1962 ƒ 1750 CITROEN IDEAL 1962 ƒ 1650 — STÜDEBAKER LARK60 S 1962 ƒ 1250 — STÜDEBAKER LARK 1961 ƒ 8.50 — KARMANN GHIA 1959 ƒ 1000 — TAUNUS 17 M 1960 ƒ 525 — TAUNUS 12 M 1960 ƒ « 5 — V.W DE LUXE 1961 ƒ 1100 — OPEL REKORD 1958 ' 59 ' 60 vanaf ƒ 500 — TAUNUS 15 M 1956 met roldak ƒ 150 — D.K.W 1000 S 1961 ƒ 675 — Zeer soepele financiering reeds met ƒ 250 — hand geld mogelyk Zaterdag en zondag de gehele dag geopend W.v.d.Zand Blois v Treslongstraat 35 Telefoon 41959 V.W BUS met ruiten bouwjr 1965 met geel kenteken Fijne motor en goede banden Moet aan gewerkt worden prijs ƒ 250 Schaerweydelaan 89 Zeist Tel 03404 - 10408 Wij hebben voor u een AUTO van bouwjaar 1960 tot 1964 van ƒ 400 tot ƒ 3000 Garantie tiaan clerlng inruil Bolksbeekstr 63 telefoon 36785 Aangeb FORD TAUNUS 12 M combi 1500 motor bj ' 65 van Ie eigen km-stand 36.000 kleur grijs geheel in prima staat tel 762072 SIMCA 1000 in goede staat ben zine 1:16 1964 ƒ 2350 Loolaan 51 Driebergen DAF 750 bj ' 63 met veel plaat en weinig motorschade ƒ 350 Min Talmastr 85 I Utrecht HEINKEL scooter Tourist 27.000 km met alle accessoires in ab soluut nwe staat prijs ƒ 800 Schokkingstr 12 Maarssen OPEL KAPITAN 1960 met ra dio en slaapbanken in - en uit wendig in goede staat olievrij ƒ 1360 Loolaan 51 Driebergen VAN EIJK'S AUOMOBIELBE DRIJF Utrecht biedt u met 3 mnd volledige garantie met 4 gratis service beurten in 2 goed verlichte showrooms op de Am sterdamsestraatweg 813 815 te genover Demka een groot assor timent gerevis auto's aan die alle met zorg en vakmanschap zijn klaargemaakt Onze prijzen zijn van plm ƒ 1500 tot plm ƒ 4000 Eigen werkplaatsen spuit en beklederlj Wij bieden u alleen voor onze cliënten na de garan tieperiode een nazorgdienst te gen sterk verlaagde kosten Vr vrijbl inlichtingen Wij staan ie dere dag van 10.00 tot 22.00 uur voor u paraat En van een cor recte en eerlijke behandeling kunt u verzekerd zijn Onze klan ten zijn onze propagandisten waarvan u adressen kunt krij gen Inruil en financiering ƒ 260 handgeld gewenst Zaterdag en zondag van 11.00 tot 18.00 uur telef 030 40541 Utrecht AUTOSHOW AUTOSHOW Plm 30 auto's v.a 1961 tegen sterk concurrerende prijzen Gebruik van smeerkdil en proefrijden toe gestaan Kijk en vergelijk dit vindt u alleen bij Van Eijk Vol waardige garantie inruil finan ciering met 4 gratis servicebeur ten ƒ 250 handgeld gewenst van Eijk's Autoshowrooms t.o de Demka Amsterdamse straatweg 813 815 Utrecht Elke dag van 10.00 tot 22.00 uur Zaterdags en zondags van 11.00 tot 18.00 uur telef 030 40641 AUTO LEBO Waar U echte ga rantie krijgt van 6 mnd of 16.000 km volledig Opel Re kord ' 65 kleur lichtgrijs met luxueuze bekleding van Ie eige naar bijzonder mooie automobiel ƒ 4600 Opel Rekord ' 65 kleur diepgroen Ie eigenaar lage km stand prachtige auto ƒ 4500 Opel Rekord ' 65 kleur wit met blauw dak schuifdak skai leren bekleding iets moois ƒ 4275 Opel Rekord ' 65 kleur bordeaux rood 36.000 km gedraaid en ver keert dus in ' een prachtige staat ook interieur ƒ 4600 Opel Re kord ' 64 kleur diepgroen met nieuwe skai leer bekleed auto ziet er geweldig goed uit ƒ 3800 Opel Rekord ' 64 met blauw dak met nieuwe skai bekleding Ie eigenaar mooie auto ƒ 4160 Opel Caravan ' 64 mooie automobiel en van Ie eigenaar Ideaal voor zakenman en vakantie ƒ 4300 Opel Rekord ' 62 kleur wit met luxueuze bekleding en gerevi seerde motor ƒ 2800 Opel Re kord ' 62 kleur diepzwart met rode bekleding zeer goede auto ƒ 2600 Opel Rekord Caravan ' 63 gebr wit met luxueuze bekle ding en skai ƒ 2650 Opel Rekord Caravan ' 63 gebroken wit met luxe skai bekleding voorzien van originele imperial ƒ 2850 V.W de Luxe 1200 ' 62 kleur geel met roldak in prima staat met skai bekleding ƒ 2660 V.W 1200 de Luxe ' 62 met roldak kleur gebroken wit en rood skai leren bekleding ƒ 2600 Austin Healy sprite cabriolet sport ' 63 iets aparts gereviseerde motor 1 proefrit doet wonderen ƒ 4450 Opel Kadett Caravan ' 65 licht grijs van kleur Ie eigenaar magnifieke auto moet u echt eens bewonderen ƒ 4100 en nog div andere automobielen in ver schillende prijsklasse welke uit sluitend onder de bekende LEBO volledige garantie worden ver kocht Tot slot nog een paar zéér belangrijke punten uit ons verkoopsucces Ons wordt wel eens de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat Auto Lebo zo ontzettend veel automobielen verkoopt en dan nog wel door geheel Nederland Aan al deze vragenstellers en gerust ook onze collega's autohandelaren willen wij dit succes wel ver klappen Ten eerste iedere auto mobiel wordt door autoLebo voor hij te koop wordt aangeboden algeheel nagezien en div onder delen ervan gereviseerd Daarna wordt hij eer.st geheel gekeurd door een Rijksinstantie Rijks dienst wegwerken Dus uitslui tend verkoop met keuringsrap port Dan komt zo een goed gekeurde auto in onze goed ver lichte showroom te staan Wan neer een cliënt ons bedrijf met een bezoek vereert wordt hij door een van onze verkopers vakkundig en duidelijk ingelicht ook wat betreft eventuele inruil en financiering Wanneer de koop gesloten is volgt nog het allerbelaiigrijkste onderdeel na melijk onze bekende volledige garantie van 6 mnd of 15.000 km Volledig zegt eigenlijk al genoeg doch Auto Lebo wil dui -» delijk zijn bij eventuele garan ties behoeft de cliënt zelf niets mee te betalen Geen arbeids loon of onderdelen Maar nu iemand die 100 of 200 km van ons bedrijf woont die kan toch moeilijk helemaal naar Utrecht komen Bij Auto Lebo is dat ook niet nodig Cliënten van buiten Utrecht kunnen na telefonische mededeling aan ons bedrijf die gebreken in hun eigen woon plaats laten verhelpen Uiter aard op kosten van ons bedrijf Ook interessant voor vakantie gangers naar het buitenland Wat het resultaat hiervan is Uitsluitend tevreden cliënten en daardoor ook vaste cliënten Bij ons bedrijf behoeft U geen sla peloze nachten te hebben om dat U geen gebruikte wagen aan wilt schaffen Deze angst is be grijpelijk De 2e hands autowe reld heeft zich niet zo'n beste reputatie verschaft Zeer jam mer overigens Wij hebben zeer veel te maken met mensep die de droom van een eigen autootje uit zagen komen in een wrak en hun spaarbankboekje geplun derd U kunt er zelf aan mee werken dat U dit niet overkomt Wanneer U tot de aanschaf over wilt gaan Let U dan op boven staande punten Auto Lebo ver wacht U gaarne met een bezoek aan onze moderne en goed ver lichte showroom Maak eens kennis met ons gehele bedrijf Dan oordeelt U zelf Ook zijn wij ' s avonds geopend en des zondags de gehele dag Inruilen en financieren met ƒ 500 eigen geld op 6-12-18 of 24 maanden Tel 030 14760 Lange Nieuwstr 84 Utrecht nabij de Dom NIEUWE AUTOBANDEN ge monteerd en ultgehalanoeerd 30 pet voordeliger op richtprijs Klaar terwlll u wacht Lekke banden reparatie ƒ 2 Tuheless ƒ 2.50 Grote voorraad UBO Re mould banden Vlsser's Banden huis Van Egmontkade 4 telef 41989 hk Mamixlaan b|J ver keersrotonde Geopend van 8.00 20.00 uur ' s zaterdags van 8.00 16.00 uur TAUNUS TRANSIT BUS okt ' 63 met banken tafel en schuif dak geheel als nieuw ƒ 2400 Genegen te ruilen tegen perso nenauto Telef 11776 ha 18 uur 31297 SIMCA MONACO 2-deurs hard top met Rush H super motor en prima banden prima auto bj ' 63 ƒ 1450 Jas'mynstr 26 Utr ' en 7 uur AUTO JORDAN OCCASIONS zijn veelal van eerste eigenaar Alle in eigen werkplaats gecon troleerd en met 10.000 km ge garandeerd Ford Cortina ' 63 gebr wit ƒ 2850 Taunus 17 M super ' 63 4-deurs blauw ƒ 2950 Simca 1500 de luxe ' 64 donker groen ƒ 3650 Peugeot 404 1964 crème kleurig ƒ 4350 VW de luxe ' 65 blauw ƒ 3650 VW ' 61 blauw ƒ 2050 VW ' 61 rood ƒ 1975 Fiat 600 D ' 64 Ivoorkleurig ƒ 2160 Daffodil ' 63 grijs ƒ 2150 Opel Rekord ' 64 gebr wit ƒ 3950 VW 1500 1963 blauw ƒ 3160 Taunus 12 M ' 64 gebr wit ƒ 3450 Rp nault Floride cabriolet 1962 bronskleurig zomer - en winter kap ƒ 3260 Ingeruild Ford Pre fect ' 68 ƒ 600 Opel ' 60 ƒ 900 Opel ' 59 ƒ 750 Daar het kopen van een gebruikte auto bepaalde risico's met zich meebrengt doet u er goed aan er op te letten of het bedrijf waar u wilt kopen in staat is ook service te verlenen bij event garanties Het Is altijd spijtig later te moeten merken dat ' t bedrijf alleen was inge richt te verkopen Als erkend Bovag garantiebedrijf zijn wij er op ingericht u ook na de koop service te blijven verlenen bl het onderhoud van uw auto Ooli na de garantietermijn van drie maanden of 10.000 km Elke wa gen wordt bij aflevering doorge smeerd en olleververst Soepele financiering mogelijk ' s Avonds tot 9 uur geopend Zondags van 11 tot 6 uur Garage Jordan Eykmanlaan Tuindorp-Oost tel 714767 Utrecht Eindpunt lijn 9 DAF OCCASIONS met Daf dea ler garantie event met Daf fl nanciering in alle prijsklassen.Autobedrijf Ravam N.V Europa laan WZ Utrecht telef 030 82921 Showroom ook ' s zater dags geopend ^ Aangeb OPEL CARAVAN bouw jaar 1963 30.000 km gelopen niet van nieuw te onderscheiden inruil en financiering Te bevr Loeven Houtensedijk 25 CHEVROLET CORVAIR in pri ma staat bj ' 61 ƒ 1850 Inruil mogelijk ' s avonds en zondags geopend Vleutenseweg 88 Pracht CHEVROLET IMPALA ' 60 en Chevrolet Corvalr ' 61 Colt ruilen Poortstr 23 OPEL KADETT 1966 VW 120li 1965 Fiat 600 1965 Flat 500 1965 Al deze wagens verkeren in onberispelijke staat financie ring mogelijk Autohandel A V ' Verburg Paltzerweg 42 Biltho ven telet 03402-4029 OPEL CARAVAN bj ' 61 van J.e eigenaar Opel Rekord 17fi0 bj ' 62 in goede staat ƒ 190ii Renault Dauphine bj ' 63 van Ie eigenaar ƒ 1000 DAF bouw.i ' 60 redelijke wagen ƒ 1400 Inruil en financiering mogelijk Van Tuyllplantsoen 5 dorp Oud-Zui len VW 1500 VARIANT wegens over compleet in prima staat van Olrt ' 64 Tel 42247 Te koop MERCEDES 220 bouwj ' 56 zeer mooi en prima lopend prijs ƒ 950 Te bevr Maarssen na 6 uur telef 03408-1774 GOEDKOPE AUTO'S Flnandp ring in een dag gereed o.a Chevrolet Impala 2 deurs hard top m schuifdak en radio prijs f 2750 VW's van 1960 tot 1964 v.a ƒ 900 Opel Rekord en Car avans v.a ƒ 1000 Taunus 17 - M combi 1962 ƒ 1860 Borgward Isabella 1961 m radio ƒ 950 Garantie fin inruil Bolksbeek straat 63 Telef 36785 Te koop aangeb FIAT 600 t.e.a.b Tevens alle soorten onderdelen van Fiat Nicolaaswcg 118 VW 1960 VW 1962 Austin Seven bestel 1961 Rijksstraatweg 66 De Meern AUSTIN SEVEN stationcar de luxe juli ' 63 met opgevoerde motor sportuitlaat radiaallian den drukknopautoradio ruiton sproeiers enz Loopt zeer snel Thorbeekelaan 16 De Bilt MOOIE AUTO'S TE KOOP VW 1600 1963 ƒ 2950 VW 1600 lürtl ' ƒ 2600 VW 1200 1962 ƒ 2150 VW 1200 1961 ƒ 1960 VW 1200 19 - me ^ grote ruit ƒ 1000 Peugeoi 404 stationcar 1963 ƒ 3500 Fonl Taunus 17 M super ' 62 ƒ 230(1 Ford Consul Corsair met kuip stoelen en pookversnelling 1964 ƒ 3950 Ford Taunus 12 M 196 ƒ 2300 Studebaker Hawk grand de luxe 1963 ƒ 4400 Daffodil 7,"iij 1963 ƒ 1750 Daffodil 750 1962 ƒ 1600 BMW 700 S.L 1961 ƒ 1100 Fiat 500 1964 ƒ 1750 Fiat 500 1963 ƒ 1700 Fiat Pick-Up ' 65 ƒ 2600 Simca 1000 1963 ƒ 2200 Simca Aronde 1962 ƒ 960 Re nault Dauphine ' 65 ƒ 2100 Re nault Gordini 1961 ƒ 900 Renault Dauphine 1960 ƒ 600 Renault Dauphine 1960 ƒ 750 Renault iL 1963 ƒ 1300 Renault 4L 19ii2 ƒ 1150 Al deze auto's verkeren zowel mot als mech in prima staat Inruil en financiering mn gelijk A Oudhof Herenweg tl6 Maarssen telef 03408-2266 Te koop OPEL REKORD 19i;2 ' 63 met gerevis motor en nv\e banden Vereenigingsstraat 24 Te koop aangeb OPEL OLYM PIA bj ' 57 prijs ƒ 500 Te ht-w Columbuslaan 343 Kan.-eiland Te koop CITROEN 2 CV in on berispelijke staat 47.000 km lil wit van part tel 03473-178 " V.W BUS bouwjaar 1962 ver keert in prima staat met ban ken en geel kenteken Inruil en tinaciering mogelijk Van Tuyll plantsoen 5 dorp Oud-Zuilen Gave 2 CV 1960 motordeksel moet bijgespoten worden Han.sa 1100 1960 zonder kenteken met nieuwe motor Citroen ID I9G0 goede gave auto Boorstraat 18 Utrecht Te koop V.W in zeer goede si bouwjaar 1958 Koopprijs ƒ 97a Renault Dauphine bouwjaar o9 ƒ 260 Telef 16768 Te koop van partlc OPEL KA PITAN 1963 met schuifdak rembekrachtiging nieuwe ban den mistlampen radio enz zonder gebreken leder onderz toegestaan Te bevr Billitonkaae 82 telef 30275 Van particulier wegens IieuP " operatie te koop DKW Hardtop goede auto mooi in de lak ƒ 8.i0 Geen handelaren Br H 9 Adv Bur Havekotte Bilt hoven AUTO'S AUTO'S AUTO'S Ford Taunus 17 M Super 1963 Ford Taunus 17 M Super 196 Ford Galexy automaat 196 - Ford Cortina 32.000 km gelo pen 1963 Ford Consul 1962 Ford Taunus 12 M Stationcar 1964 Ford Taunus bestel met zijruiten 1965 2 Skoda's 1964 Opel Ke kord 1700 1962 Opel Rekord coupé 1700 1962 Opel Rekord 1700 1964 DKW 1000 1960 Ope Kadett stationcar 1964 Opel Kadett stationcar de Luxe 1964 Inruilen en financiering 3 rond garantie Hub Duyfhuysstraal 21 ook zondags geopend AUTOMOBIELBEDRIJF VANROOYEN biedt aan Taunus JïM T.S de Luxe 1963 ƒ 3100:Opel Kadett 1000 Caravan 1964 ƒ 2900 Opel Rekord 1700 1963 ƒ 2400 Opel Rekord 1200 1961 ƒ 1250 Ingeruild Opel Rekord 1968 ƒ 426 V.W bus gesloten 1958 ƒ 400 V.W de Luxe 1950 met radio ƒ 100 Panhard 1959 Sportcoupé ƒ 275 Garantie fi nancieren 12 18 en 24 maanden.Seringstraat 28 achter Olyropja bioscoop Telef 41632 Peugeot 404 1966 1964 1963 e " 1962 Peugeot 403 1962 1961 19 ^ en 1964 Ford Corsair 1964 Ford Consul 1969 Simca 1500 196 Lancia Flavia 1961 Ford Anglia 1960 Renault Dauphine I960 1968 Isar 1961 Old-tlmers A Ford 1928 en 1930 Gereviseerde ruilmotoren Peugeot 403 ver koop onder Bovag garantiebe palingen Gunstige financierings regeling Inruil event terug koopverklaring EXPERTISE BUREAU STOUTJESDIJK Amersfoortsestraat 95 a Soester berg Telef 03490 ¦ 15529 KLEI f of 15 woorden ƒ 2 AUTO'S MOTORE Van partic OPEL REKOI met radio motor beslis vrij Financiering mogelljl teslusweg 79 ook zondas PKW JUNIOR de Luxe kleur wit met grijs dak ma staat Wil ook ruller gefinancierd worden Be dreef 46 AUTOVERHUUR AUTO'S ZONDER CHAUFw.o V.W.'s V.W busje!schuifdeuren en bestelwSimca Opel Rekord t Coupé en 4-deurs All rtskWouter Ton Jr Wittevnstraat 26 Alleen Ingangd euren Telet 10321 ÖOSTRUM AUTOVERFuitsluitend nieuwe OpeisKadett en Rekord Vraagtvenkaart Robijnlaan 11 80555 GRATIS BENZINE en ve ring V.W klelnbus 20 cei km Opel Kapitan 17 eer km V.W de Luxe 15 eer km Opel Kapitan 17 eer kiu Speciale tarieven vooi vertegenwoordigers en voo voer personeel Fa C J ton Loeff Berchmakerstra 26 tel 10855 b.g.g 61320 AUTOVERHUUR BRILJBriljantlaan 11 Hoogrinaast Shell Kadett Taun M Telef 29410 AUTOVERHUURBEDRIJF C Jongerlus Detmoldstraitelef 82724 V.W Variant de Luxe V.W busjes Ope kord en Kadett All-risk \ kerd Verhuur van V W wagens;Busjes V.W Bestel V.W Luxe 1200-1300 V.W Vi 1600 Opel Rekord en Ope dett met radio All-risk \ kerd W A de Jong A VERHUUR VoUcerakstraa Telef 81714 AUTOVERHUUR VERK Peugeot 404 Taunus 17 M 1300 Opel Rekord Opel Ke Simca 1300 en 1000 AU-rlsk Goedestr aat 47 telef 15'26 25 HUURAUTO'S Opel KiRekord Kapitan Caravan i hall Viva Citroen 2 CV Taunus Volkswagen Simcbestelauto's Gratis Krediel ANWB Garage Vitesse V gatselaan 32 bij Wilhelmina Telef 12969 AUTOHUUR VAN SEUMK N.V luxe en bestelwagens ders op aanvraag Vleut va art 10 telef 32945 VOLKSWAGENS 1966-'67 Ni weer V.W bus Verhuur ze chauffeur - Hoefa Keulse 117 118 Utrecht Telef 32 31827 FIETSEN BROMFIETS Te koop gevr z.g.a.n BFFIETSEN zeer hoge priVraagt u even prijs op De V Bromfietshandel Lauwereeh telef 22658 1 DAMESSPORTFIETS Gaƒ85 1 Union damessport ƒ 75 1 Germaan damessportƒ90 1 damessportfiets hremmen 2 weken oud nu ƒ Zambesid reef 160 1 Puch BROMFIETS wit ƒ 1 Rap Sport Speciaal ƒ Zambesidreef 160 Aangeb 2~BRmÏFÏBTSË5 Berini Pluvier en 1 Solex verzekering beide klein de samen ƒ 60 of ƒ 35 per stul typemachine prima met b wagen ƒ 45 Te bevr naai heer v d Hoeff Soerabajast 12 bis Utrecht Te koop RACEFIETS In pi staat met 10 versn prijs ƒ Bovendien 3 witte Angora k nen 9 weken oud Alleen ' s i dags en ' s avonds Groent 37 De Meern SOLEX-OTO praktisch ni Compleet ƒ 150 Harpstraat GEBRUIKTE BROMFIETS 2 Honda's 1 Sparta 3 M.lettes en diverse goedkope inbromfietsen bij het Bromtpaleis Freek Trapman Jr Wisteinlaan 1 Utrecht Zuileindpunt lijn 6 Financieringgelijk Wegens omstandigheden 1 EEG 1967 met voortelesc nieuwprijs ƒ 600 voor ƒ 385 1 foedreef 221 bij Moezeldree BROMFIETSONDERDELEl voor Doe het Zelvers " de di ste Iwls gouden ketting 96 S kels Wlnkelprijs ƒ 6.70 ^ ƒ 4.98 v d Zand Amste straatweg 160 TE KOOP GEVRAAGD SCHOONMAAKTIJD romme aan Joop de Lor kan je a kwijt De hoogste waarde g alleen Joop de Lor Telef 26i Voor OUDE METALEN envalprodukten betalen wij u e>hoge prijs Fa J van BuurenZonen Groot en KleinhaniKrommerijnstr 2 hoek Not < menlaan tel 15391 Kapteyn geeft ae HOOGSWAARDE voor uw oud paplompen en metalen oud ü:Topprijzen Kromme Rijn 13 16305 na 6 uur 23094 Oude SPEELDOOS of dR orgeltje gevr door verzamela Br no 1-6129 bur UN Te koop gevr complete SLO(AUTO'S moeten gebracht viden Metaalbedrijf J A Up]schoten telef 711644 Weerdi gel OZ 99 Utrecht DUIVEN sier - en post - fazanen jonge konijnen Vechtc 144 a Utrecht BOEKEN waar u niet naar o kijkt vnllen vrij vaak gaai kopen Kom of bel even Curii Voorstraat 55 telef 23895 BEL BEL 29939 Wij kopen les Wij adverteren niet r Particulier vraagt te koo ] nee wij gaan op de man Wij zijn kooplui en wensen oi haam hoog te houden zonder driegerij Zonstraat 35 Utree KNOPACCORDEON 5 rij bas 4-korlg Geen vooroorlog W Visch Harpstraat 62 TE HUUR AANGEBOOEI Te huur te Maarssen vrij HLihet garage met gunstige 1 fmg voor ƒ 416,68 per maafop huurkoopbasis Wordt aubiatlsoh uw eigendom Geeigen geld benodigd Inl Boh!Briglttenstraat 17 Utrecht T ^ 0 - 23341 Huur een betere TELEVISIE f 11.50 per maand met anteni Prima service Plaatsing dlre Telef 38017 Verhuur nieuwe KIP-C.AR VANS Roadmaster vouwka Peerwagens en bagagewagei Hoka"-Caravanbedrijf Gei raal Winkelmanstraat 93 Soi terberg Elke dag — behal zondags — geopend tot 19.30 ui lelef bereikbaar ' s avonds v g> 22 uur 03402 - 3196 Kleine zonnige KAMER met e warm en koud str water J^brulk van Kookgelegenhe J75 per maand Br no 1-6 bur UN Grote ZOLDERKAMER met i " ruik van keuken voor een r • belsje Br no 1-6133 bur I 
TBECHTSCH NIEUWSBLAD imSEOHTSCH MIECWSBLAD ZATERDAG 20 MEI 196T 27 Per 1 juni 2 zonnige KAMERS met gebruik van douche geen kookgelegenheid Voor dame of heer P.G geen studenten prijs ƒ 130 incl cv per maand Br no 1-6076 bur UN 1 grote ZIT-SLAAPKAMER en 1 kleine zit-slaapkamer Geen buitenlanders Beslist voor nette mensen Br no 1-6085 bur * UN KAMER met gebruik van keu ken voor werkend of studerend meisje Uitsluitend schriftelijke inlichtingen Nieuwe Gracht 34 Utrecht GARAGE voor personenauto of caravan in Utrecht-West over zijde A'dam Rijnkanaal Bevr J Sneep Petrlstraat 11 telef 32819 2 gemeub ZIT-SLAAPKAMERS te huur voor net meisje Geen echtparen Joh Camphuysstraal 19 bis Te huur aangeb te Soestdijk op goede stand een ruime WO NING in zeer goede staat Voor de periode van ca 1 & 1 ^^ jaar Event gestoffeerd Br no 1-6138 bur UN Diverse droge BERGRUIMTEN te Utrecht Oost aangeb voor goederen archieven meubelen enz Parkeerruimte en bewaking aanwezig Inlichtingen tel 03405 - 1395 Grote ZOLDERING te huur voor net meisje genegen zelf op te knappen G C Kool Wittevrou wensingel 94 bis a tussen 6 en 7 uur Verhuur van TENTEN en bun galowtenten luchtbedden en butagasapparaten Sport Cam ping Shop Voorstraat 39 telef 16334 Utrecht ANWB Bonds tentenverhuurder Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb ben wij mooie ZALEN hesc nik-baar tot plm 350 personen Nwe Gracht 49 telef 10301 ot 11221 TELEVISIE te Buur v.a / 13 M per maand met antenne Ook buiten de stad OudwHkerveld straat 3 b telef 26(198 KAMER in binnenstad graag gemeub of ongemeub door rus tige student Br Lange Nieuw straat 22 Gevr gemeub ZIT-SLAAPKA MER voor student omgeving Biltstraat Br no 1-6183 bur UN Zakenman 49 jaar zoekt goed verzorgd PENSION met huise lijk verkeer Telef te bereiken 24192 of br no 1-6263 bur UN Heer gehuwd zoekt net KOST HUIS met huiselijk verkeer geen beroeps Br no 1-6191 bur UN Nette jongeheer zoekt ongem KAMER Ondiep of omgeving Br Frambooïstraat 8 Utrecht Secretaresse zoekt per 1 juli of eerder vrije kamer ot ETAGE Br no 1-6086 bur UN Wie heeft WOONRUIMTE te huur voor echtpaar zonder kin deren bev 2 kamers met kook gelegenheid of gebruik van keu ken in Utrecht of naaste omgev Br no 1-6131 bur UN Student biologie zoekt KAMER in binnenstad omgev • Wilhel minapark Br no 1-5944 bur UN Student zoekt per 1 juni KAMER centrum of omgev Wilhelmina park Liefst met volledige vrij heid Br no 1-5946 bur UN Aankomend studente zoekt rui me KAMER centrum of omgev Br richten aan Dr Dunselman Warandelaan 27 Helmond 2 verpl zoeken voor 1 sept een ETAGE met 2 ongemeub ka mers Omgev Acad Ziekenhuis Br no 1-5966 bur UN Jong echtpaar zoekt per 1 juni zeer dringend WOONRUIMTE met kook en stookgelegenheid Br no 1-5916 bur UN Administrateur zoekt gedeelte lijke DAGTAAK In provincie Utrecht Br no 1-6417 bur UN Twee SCHILDERS bieden zich aan voor binnen - en buitenschil derwerk saus en behangen In de avonduren Br no 1-6361 bur UN SCHILDER heeft nog tijd over voor goed duurzaam schilder werk tegen billijke prijzen Vrij blijvend prijsopgave Br no 1-6079 bur UN METSELAAR/TIMMERMAN zoekt KARWEITJES Kamers uitbreken binnen en buiten schoorstenen schu ren bacicellen enz Speciaal riolering Brieven onder no 2-8584 bur U.N of tel 030 - 42525 Nette heer 39 jaar zelfstandig werkzaam in cafetariabedrijf zag zich gaarne geplaatst als BEHEERDER of pachter kan tine o.i.d of depothouder brood banketzaak in Utrecht of omgev Br no 1-6082 bur UN JONGEMAN 29 jaar zoekt werk voor 4 dagen per week maan dag t.m donderdag Br no 1-6061 bur UN STUDENT zoelrt werk voor halve dagen ' s middags Br no 1-6069 bur UN Nette wedn niet onbemiddeld handelaar zoekt KENNISMA KING met alleenstaande - vrouw P.G leeftijd plm 68 tm 66 jr Die ook de eenzaamheid moe is Wonende in een gezellig huis dat aan alle verwachtingen voldoet met tuin Br no 1-5987 bur UN Jin Jersey Ind N.V Vrleslant iaan 6 Kan.-eiland eindpunt Ujn 7 telef 82611 Wij vragen op onze moderne ateliers dames bovenkleding JONGP MEISJES in de leeftijd van 15—21 jaar als stikster lorJsster knipster en strijkster handwerkster Onge schoolde krachten worden door ons vakkundig opgeleid op de tingen worden u vrijbiUvend ver strekt van 8-18 uur aan boven staad adres behalve zaterdags Nette werkman ongehuwd 48 jr zoekt KENNISMAKING met een nette vrouw P.G Kinderen geen bezwaar Br no 1-5913 bur UN Nette weduwe ruim 70 jaar zoekt KENNISMAKING met een nette man 70-75 jaar voor ge zellige omgang en uitstapjes Huwelijk niet uitgesloten Br no 1-5924 bur UN EMIGREREN Wij verzorgen al uw emigraties snel en vakkun dig Gratis inl Reis - en Pas sagebureau V Nlmwegen Voor straat 88 90 t.o Boothstraat Telef 23121 en 12497 Alleenstaande vrouw 49 jaar,met eigen woning zoekt KEN NISMAKING met nette heer.Br no 1-6073 bur UN BIJVERDIENSTE TIPPEN o.a vouwen plakken sorteren fol ders bezorgen enz Inl „ De Tip gever " Postbus 21 H I Am bacht Jongeman leeftijd 31 jaar ge scheiden eiser in bezit van woning zoekt KENNISMAKING met nette jonge vrouw kind geen bezwaar Br met foto on der erewoord retour no 1-6068 bur UN Drogisterij De Zwijger Voor zo spoedig mogelijk gevr een flinke vrouwelijke KRACHT die met ' t vak bekend is Eventuele afspraak gemaakt voor vakantie kan geregeld worden Goede sa larisregeling Aanmeldingen aan de zaak of per telefoon Drogis terij „ De Zwijger " Willem de Zwijgerstraat 31 Utrecht tel 11513 Huwelijk bemiddelingskantoor „ METROPA " anno 1945 Ma thenesserlaan 458b telef 250813 Rotterdam Eenzaam zijn is een ondraaglijke last en uw leven gaat leeg en ffoelioos voorbl Aarzel niet ip.ïi'^er en ret uw eerste stap op du weg naar uw geluk Een Etap die reeds tal lozen voor u durfóen te doen en waardoor zlJ f-en partner voor het leven vonden In ons bi.tna 25 jarig bestaan zijn reeds dui zenden in een gelukkig huwelijk geslaagd Wendt u dus voor goe de betrouwbare bemiddeling tot een sinds lang gevestigd en serieus kantoor Inlichtingen in blanco couvert Huisbezoek door het hele land Chalet Den Hommel vraagt net te zelfstandige werkende OCH TENDWERKSTER boven 23 jr van 7.30-12.30 uur Hoog loon Goede sociale voorzieningen Aanmelden Pijperlaan 1 bus 4 tel 31400 Robbers N.V vraagt SCHOON MAAKSTERS(KERS werktijd 17.30 20.30 uur Inl Wijde Be gijnestraat 8 AUTO JORDAN OCCASIONS 2t|n veelal van eerste eigenaar AUe in eigen werlcplaats gecon troleerd en met 10.000 km ge garandeerd Ford Cortina ' 63 gebr wit ƒ 2850 Taunus 17 M super ' 63 4-deurs blauw ƒ 2950 Simca 1500 de luxe ' 64 donker groen ƒ 3650 Peugeot 404 1964 crème kleurig ƒ 4350 VW de liixe ' 66 blauw ƒ 3650 VW ' 61 blauw ƒ 2050 VW ' 61 rood ƒ 1975 Fiat 600 D ' 64 ivoorkleurig ƒ 2150 Daffodil ' 63 grijs ƒ 2150 Opel Rekord ' 64 gebr wit ƒ 3950 VW 1500 1963 blauw ƒ 3150 Taunus 12 M ' 64 gebr wit ƒ 3450 Re nault Floride cabriolet 1962 bronskleurig zomer - en winter kap ƒ 3250 Ingeruild Ford Pre fect ' 58 ƒ 600 Opel ' 60 ƒ 900 Opel ' 59 ƒ 7S0 Daar tiet kopen van een gebruikte auto bepaalde risico's met zich meebrengt doet u er goed aan er op te letten of tiet bedrijf waar u wilt kopen in staat is ook service te verlenen bij event garanties Het is altijd spijtig later te moeten merken lat ' t bedrijf alleen was inge riciit te verkopen Als erkend Bovag-garantiebedrijf zijn wij er yp ingericiit u ook na de koop service te blijven verlenen bij iet onderhoud van uw auto Ook ia de garantietermijn van drie ntiaanden of 10.000 km Elke wa en wordt bij aflevering doorge imeerd en oiieververst Soepele ' inanciering mogelijk ' s Avonds ot 9 uur geopend Zondags van LI tot 6 uur Garage Jordan Svkmanlaan Tuindorp-Oost tel f14767 Utrecht Eindpunt lijn 9 DAF OCCASIONS met Daf dea er garantie event met Daf fl lanciering in alle prijsklassen iangeb OPEL CARAVAN bouw aar 1963 30.000 km gelopen liet van nieuw te onderscheiden nruil en financiering Te bevr jOeven-Houtensedijk 25 hevrolet CORVAIR tn prl na staat bj ' 61 ƒ 1850 Inruil nogelijk ' s avonds en zondags eopend Vleutenseweg 88 ' racht CHEVROLET IMPALA 60 en Chevrolet Corvalr ' 61 Ook uilen Poortstr 23 PEL KADETT 1966 VW 1200 965 Fiat 600 1965 Fiat 500 965 Al deze wagens verkeren n onberispelijke staat financie ing mogelijk Autohandel A W ferburg Paltzerweg 42 Biltho en teief 03402-4029 PEL CARAVAN bj ' 61 van e eigenaar Opel Rekord 1700 j ' 62 in goede staat ƒ 1900 tenauit Dauphine bj ' 63 van e eigenaar ƒ 1000 DAF bouwj 50 redelijke wagen ƒ 1400 Inruil Il financiering mogelijk Van ' uyllplantsoen 5 dorp Oud-Zui - ¦ W 1500 VARIANT wegens over ompleet in prima staat van kt ' 64 Tel 42247 ' e koop MERCEDES 220 bouwj > 6 zeer mooi en prima lopend rijs ƒ 950 Te bevr Maarssen a 6 uur telef 03408-1774 iOEDKOPE AUTO'S Flnancie ing in een dag gereed o.a ' hevrolet Impala 2 deurs hard p m schuifdak en radio prijs 2750 VWS van 1960 tot 1964 a ƒ 900 Opel Rekord en Car vans v.a ƒ 1000 Taunus 17 M ombi 1962 ƒ 1850 Borgward sabeila 1961 m radio ƒ 960 larantie fin Inruil Bolksbeek Taat 63 Telef 36785 e koop aangeb FIAT 600 t.e.a.b evens alle soorten onderdelen an Fiat Nicolaasweg 118 W 1960 VW 1962 Austin Seven estel 1961 Rijksstraatweg 66 e Meern ^ USTIN SEVEN stationcar de ixe juli ' 63 met opgevoerde lotor sportuitlaat radiaalban sn drukknopautoradio ruiten Droeiers enz Loopt zeer snel horbeckel aan 16 De Bilt [ OOIE AUTO'S TE KOOP VW iOO 1963 ƒ 2950 VW 150O 1962 2500 VW 1200 1962 ƒ 2150 VW 00 1961 ƒ 1950 VW 1200 1957 le ^ grote ruit ƒ 1000 Peugeot 14 stationcar 1963 ƒ 3500 Ford aunus 17 M super ' 62 ƒ 2300 ord Consul Corsair met kuip oelen en pookversnelling 1964 3950 Ford Taunus 12 M 1963 2300 Studebaker Hawk grand ï luxe 1963 ƒ 4400 Daffodil 760 163 ƒ 1750 Daffodil 750 1962 1600 BMW 700 S.L 1961 1100 Fiat 500 1964 ƒ 1750 Fiat O 1963 ƒ 1700 Fiat Pick-Up ' 65 2600 Simca lOOO 1963 ƒ 2200 mca Aronde 1962 ƒ 950 Re mit Dauphine ' 65 ƒ 2100 Re lult Gordini 1961 ƒ 900 Renault auphlne 1960 ƒ 600 Renault auphine 1960 ƒ 750 Renault 4L 63 ƒ 1300 Renault 4L 1962 1150 Al deze auto's verkeren wel mot als mech in prima aat Inruil en financiering mo ' lijk A Oudhof Herenweg 66 aarssen t elef 03408-2266 i koop OPEL REKORD 1962 J met gerevis motor en nwe inden Vereenigingsst raat 24 koop aangeb OPEL OLYM a bj ' 57 prijs ƒ 500 Te bevr lu mbuslaan 343 Kan.-eiland ¦ koop CITROEN 2 CV in on rispelijke staat 47.000 km kl t van part tel 03473-1787 W BUS bouwjaar 1962 ver ert in prima staat met ban n en geel kenteken Inruil en laciering mogelijk Van Tuyll intsoen 5 dorp Oud Zuilen ive 2 CV 1960 motordeksel 3et bijgespoten worden Hansa)0 1960 zonder kenteken met suwe motor Citroen ID 1960 ede gave auto Boorstraat 18 recht koop V.W in zeer goede st uwjaar 1958 Koopprijs ƒ 975 ^ nault Dauphine bouwjaar 58 150 Telef 16768 _ koop van partic OPEL KA TAN 1963 met schuifdak mbekrachtiging nieuwe ban n mistlampen radio enz ider gebreken leder onderz ïgestaan Te bevr Billitonkade telef 30275 _ in particulier wegens heup sratle Ie koop DKW Hardtop ede auto mooi in de lak ƒ 850 en handelaren Br H 9 Adv r Havekotte Biltho ven ITO'S AUTO'S AUTO'S rd Taunus 17 M Super 1965 rd Taunus 17 M Super 1963 rd Galexy automaat 1963 rd Cortina 32.000 km gelo n 1963 Ford Consul 1962 Ford unus 12 M Stationcar 1964 rd Taunus bestel met zijruiten 5 2 Skoda ' s 1964 Opel Re • d 1700 1962 Opel Rekord ipé 1700 1962 Opel Rekord C 1964 DKW 1000 1960 Opel dett stationcar 1964 Opel dett stationcar de Luxe 1964 uilen en financiering 3 mnd rantie Hub Duyfhuysstraai ook zondags geop end TOMOBIELBEDRIJF VAN OYEN biedt aan Taunus 17 T.S de Luxe 1963 ƒ 3100 51 Kadett 1000 Caravan 1964 300 Opel Rekord 1700 1963 iOO Opel Rekord 120O 1961250 Ingeruild Opel Rekord S ƒ 425 V.W bus gesloten 8 ƒ 400 V.W de Luxe I960 t radio ƒ 100 Panhard 1959 irtcoupé ƒ 275 Garanüe ti icieren 12 18 en 24 maanden,ingstraat 28 achter Olympia scoop Telef 41632 igeot 404 1966 1964 1963 en 2 Peugeot 403 1962 1961 1958 1964 Ford Corsair 1964 Ford isul 1959 Simca 1500 1965 icia Flavia 1961 Ford Anglia 3 Renault Dauphine I960 i Isar 1961 Old-tlmers A ' d 1928 en 1930 Gereviseerde motoren Peugeot 403 Ver p onder Bovag garantiebe ngen Gunstige financierlngs eling Inruil event terag pverklaring EXPERTTSE IREAU STOUTJESDIJK ersfoortsestraat 95 a Soester 5 Telef 03490 - 15529 KLEINTJES fol 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl AUTO'S MOTOREN Voor nette heer ZIT SLAAPKA-MER met gebruik van douche Charmantedreef 36 bt Boden centrum Utrecht Van partic OPEL REKORD ' 62 met radio motor beslist oUe \ ri ] Financiering mogelijk Car tesiusweg 79 ook zondag DKW JUNIOR de Luxe 1963 l;leur wit met grijs dak In pri ma staat Wil ook ruilen Kan gefinancierd worden Berezina - dreef 46 AUTOVERHUUR AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR iv.o V.W.'s V.W busjes met scliulfdeuren en bestelwagens Simca Opel Rekord Kadett Coupé en 4-deurs AU-rlsk verz Wouter Ton Jr Wittevrouwen straat 26 Alleen Ingang gele deuren Telef 10321 OOSTRUM AUTOVERHUUR „ aslultend nieuwe Opeis 1966 Kadett en Rekord Vraagt tarie venkaart Robijnlaan 11 telef S0 555 GRATIS BENZINE en verzeke ring V.W klelnbus 20 cent per lini Opel Kapltan 17 cent per km V.W de Luxe 15 cent per km Opel Kapitan 17 cent per km Speciale tarieven voor H.H vertegenwoordigers en voor ver voer personeel Fa C J Llng ton Loeff Berchmakerstraat 11 ¦ X tel 10855 b.g.g 61320 AlTOVERHUUR BRILJANT.Briljantlaan 11 Hoograven,naast Shell Kadett Taunus 12 M Telef 29410 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W.de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett All-risk verze kerd ^ \' erhuur van V W wagens V W.Busjes V.W Bestel V.W deLuxe 1200 1300 V.W Variant 1600 Opel Rekord en Opel Ka dett met radio AU-risk verze kerd W A de Jong AUTO \ E RH UUR Volkerakstraat 29 Telef 81714 \ TOVERHUUR VERKERK Peugeot 404 Taunus 17 M V.W lluO Opel Rekord Opel Kadett Simca 1300 en 10(10 AU-risk verz cnedestraat 47 telef 16265 TE HUUR GEVRAAGD - HUURAUTO'S Opel Kadett Rekord Kapitan Caravan Vaux liall Viva Citroen 2 CV Ford Taunus Volkswagen Simca en bestolauto's Gratis Kredietbrief ANWB Garage Vitesse Vosse gatselaan 32 bij Wilhelminapark Telef 12959 AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V iuxe en bestelwagens Kol ders op aanvraag Vleutense vaart 10 telef 32945 VOLKSWAGENS 1966-'67 Nu ook weer V.W bus Verhuur zonder cliauffeur Hoefa Keulsekade 117 118 Utrecht Telef 32233 31Ö7 iFIETSEN BROMFIETSEN Te koop gevr z.g.a.n BROM FIETSEN zeer hoge prijzen 1 DAMESSPORTFIETS Gazelle i ' 85 1 Union damessportflets f 75 1 Germaan damessportflets 90 1 damessportflets hand remmen 2 weken oud nu ƒ 110 ' ambesidreef 160 1 Puch BROMFIETS wit ƒ 180 1 Rap Sport Speciaal ƒ 120 •.¦ ambesidreef 160 AanKeb 2 BROMFIETSEN 1 Berini Pluvier en 1 Solex met Te koop RACEFIETS In prima staat met 10 versn prijs ƒ 125 Bovendien 3 witte Angora konij nen 9 weken oud Alleen ' s mid dags en ' s avonds Groenedijk 17 De Meem SOLEX-OTO praktisch nieuw rompleet ƒ 150 Harpstraat 62 PERSONEEL AANGEB CEBRUIKTE BROMFIETSEN J Honda's 1 Sparta 3 Moby lettes en diverse goedkope inruil bromfietsen bij het Bromfiets paleis Freek Trapman Jr Walle steinlaan 1 Utrecht Zuilen eindpunt lijn 6 Financiering mo gelijk Wegens omstandigheden type VA'Ai 1967 met voortelescoop nieuwprijs ƒ 600 voor ƒ 385 Kor loedreef 221 bij Moezeldreef BROMFIETSONDERDELEN voor Doe het Zelvers " de duur sti > Iwls gouden ketting 96 scha kels Winkelprijs ƒ 6.70 voor / 4 98 V d Zand Amsterd straatweg 160 TE KOOP.GEVRAAGD SCHOONMAAKTIJD rommeltijd aan Joop de Lor kan je alles kwijt De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Telef 25627 \ Voor OUDE METALEN en af vaiprodukten betalen wij u extra hoge prijs Fa J van Buuren en Zonen Groot - en Kleinhandel Krommerijnstr 2 hoek Notebo menlaan tel 15391 Kapteyn geeft ae HOOGSTE WAARDE voor uw oud papier lompen en metalen oud flzer TopprUzen Kromme Rijn 13 tel 16305 na 6 uur 23094 Oude SPEELDOOS of draai orgeltje gevr door verzamelaar Br no 1-6129 bur UN Te koop gevr complete SLOOP AUTO'S moeten gebracht wor den Metaalbedrijf J A Uppel schoten telef 711644 Weerdsin gel 02 99 Utrecht PERSONEEL GEVR DUIVEN sier - en post - fazantenm jonge konijnen Vechtdijk 144 a Utrecht BOEKEN waar u niet naar om kijkt willen wij vaak gaarne kopen Kom of bel even „ Curio " Voorstraat 55 telef 23895 BEL BEL 29939 Wij kopen al ' fs Wij adverteren niet met Particulier vraagt te koop " lee wü gaan op de man af " ij zijn kooplui en wensen onze naam hoog te houden zonder be utiegerB Zonstraat 35 Utrecht KNOPACCORDEON 5 rij 120 oas 4-korlg Geen vooroorlogse w Visch Harpstraat 62 TE HUUR AANGEBODEN Te huur te Maarssen vrij HUIS " let garage met gunstige lig f ng voor ƒ 415,68 per maand ' op huurkoopbasis Wordt auto ¦" atisch uw eigendom Geen « igen geld benodigd Inl Bohan Brigittenstraat 17 Utrecht Tel « 30 - 23341 Huur een betere TELEVISIE nu ni.50 per maand met antenne Prima service Plaatsing direct Telet 3S017 J^erhuur nieuwe KEP Ci^RA-«ANS Roadmaster vouwkam Peerwagens en bagagewagens...Hoka" Caravanbedrlif Gene faal Winkelmanstraat 93 Soes terberg Elke dag — behalveTOndags — geopend tot 19.30 uur.lelef bereikbaar ' s avonds van ^ 2 uur 03402 - 3195 Kleine zonnige KAMER met cv ''¦ arm en koud str water en Rrtruik van Kookgelegenheid '= per maand Br no 1-6258 " ur UN [ Jrote ZOLDERKAMER met ge " nilk van keuken voor een net " eisje Br no 1-6133 bur UN Spar Supermarkt A E Oskam Arnodreef 42 46 Utrecht telef 030 714462 Gevr CASSIERE die de klanten vriendelijk en voor komend wil helpen aan de kas sa Liefst van 17 jaar of ouder Met reeds gemaakte vakanUe afspraken kan rekening worden gehouden Voor goede kracht prima loon 5-daagse werkweek Aanmelden aan de supermarkt of na 18.30 uur Arnodreef 118 of telefonisch BIJVERDIENSTE Thuiswerk Verdiensten tot ƒ 500 p maand Inl Nordhel 24 Postbus 1 Val burg O.B Antwoordzegel inslui ten Wij vragen voor onze luxe af deling aktieve VERKOOPSTER Wlj bieden U een prettige werk kring en een prima salaris Fa Koppelman Biltstraat 37 Faad&Oaad vraagt voor directe uitzending STENO TYPISTES ADMIN KRACHTEN e.a kantoorpersoneel Aanmelden Vleutenseweg 23,5 ütreflht Tel OaO - 3,S06,5 en 33779 Gevr HULPVERKOPER voor zaterdag Sollic na tel afspr Hij Herenmode Steenweg 45 Tel 16971 Gevr POMPBEDIENDE tevens voor kleine garagewerkzaamhe den Caltex servicestation Wil lem Barendszstraat 31 telefoon 712697 Gresnigt Schoenen Gevr Ie VERKOOPSTERS Aank ver koopsters verkoopsters voor de zaterdag Aanmelden Amster damsestraatweg 128 TeL 13207 tot 7.30 uur ' s avonds Gevr nette Ie KAPSTER Dlan to Biltstraat 86 Tel 13030 Aanmelden voor 6 uur Van Tussenbroek's roUuIkenfa briek vr ZEILMAKERS mar kiesbekleders constructiebank werkers Aanmeldingen schrif telijk of mondeling Rieterstraat 8 12 Utrecht 9 UITZENDBUREAU ^ UTRECHT vraagt een flink aantal TYPISTES STENO TYPISTES ADM KRACHTEN om direct in prettige banen te worden ingezet op haar bekende kantoren U verdient hiermede tol ƒ 180.80 per week Volledige sociale verzeke ringen Komt u eens met ons praten Ons adres is NIEUWE GRACHT 15 A Tel 19050 Utrecht A Flinke vrl KRACHT voor het klaarmaken en uitdelen van thuiswerk Gehuwd geen be zwaar Hele of % dagen Hoog loon en prettig zelfstandig werk Aanmelden van 8.00 tot 5.00 uur Cyane Ternatestraat 17 Utrecht Tel 36441 Voor onze Albert's Corner Atoomweg 2 te Utrecht vragen wij voor spoedige Indiensttre ding SERVEERSTERS Tollet juflrouw Aanmelden bij de ma nager de heer P Manasse tel 44240 Ie KAPSTER gevr 2e kapsteren aankomend kapster Pretti ge werkkring goed salaris Br no 1-6144 bur UN Gevr net DAGMEISJE zelfst kunnende werken niet beneden 18 jaar Aanm tussen 7 en 8 uur telef 20233 Mevr Groen Van Hogendorpstraat 25 Utrecht Gevr flinke JONGSTE BEDIEN DE vrl liefst enige jaren Mulo Schri lelijke sollicitaties reis en passagebureau van Nlm wegen Voorstraat 88-90 Utrecht Dameskapsalon Elisabeth Poort straat 74 Utrecht Telef 714551 vraagt Ie en 2e KAPSTER Hoog loon Met vakantie-afspra ken wordt rekening gehouden HUISH HULP gevr voor twee ochtenden per week flinke hulp gevr Mevr De Ruiter Van Eysingalaan 5 Kanaleneiland Telef 36693 Cojabé Fabriek in chemische produkten Eigendom 102-104 te Soest vraagt actieve ADMINI STRATEUR-adminlstratrice ac tieve typiste facturlste leeftijd boven 22 jaar ongehuwd ook event voor halve dagen Br no 600 personeelszaken 2 nette WINKELMEISJE gevr voor slagerij Meerdere hulp aanwezig Tevens een slager met het vak bekend Vijfdaagse werkweek hoog loon bedrijfskle ding 14 dagen vakantie pret tife werkkring Toon Hermans Van Hoomekade 83 Utrecht Telef 42614 Na 6 uur 03402 ¦ 5320 Gevraagd loodgieters en gas - en waterfitters voor utiliteitsbouw en burgerwerk. Linschoten-Schram N.V afdeling loodgieters - \ bedrijf Mgr van de Wetering straat 15 17 Utrecht Telefoon 10959 Wij vragen voor onze afdeling werkplaats flinke SLAGERS Voor vakbekwame krachten hoog loon Fa Keizer Adm Helfrich laan 38 Utrecht Kanaleneiland tel 35541 na 6 uur 32857 Gevr net MEISJE tot 15 jaar werktijd v..n 9 tot 4 uur met tussenpauze Br no 1-6398 bur UN Malson Nelly vraagt nette aan komend KAPSTER voor zo spoe dig mogelijk Bllderdijkstraat 11 telefoon 37309 MEISJE gevr voor halve dagen als hulp in de huishouding of een werkster voor 3 a 4 morgens per week door mevr Rutgers Park Arenberg 69 De Bilt tel 760152 Gevr net WINKELMEISJE In of extern Prettige werkkring Keurslager Joh Blonk Dorps straat 31 De Bilt tel 030-46003 Gevr voor zo spoedig mogelijk een net MEISJE om behulpzaam te zijn In ons modem verbouwd hotel-café-restaurant Meerdere hulp aanwezig Prettige werk kring 5 daagse werkweek Os sendrijver Plein 25 Houten Tel 254 Gevr SLAGERSBEDIENDE te vens bekend met worstmakerij Hoog loon zaterdag de gehele dag vrij Met vakantieafspraak wordt rekening gehouden Het vleespaleis Vaartweg 15 Hil versum tel 02850-14092 Fa J Cornellssen „ Orthofex " Groothandel In orthopedische artikelen vraagt Ie accurate FACTURIST(E min leeftijd ca 20 jaar die goed kan typen eenv correspondentie kan ver zorgen en de telefonische or ders netjes kan opnemen 2e in strumentmaker voor diverse werkzaamheden Aanmelden niet op zaterdag Hamburgerstraat 8 tel 030-13592 Utrecht Klein sanatorium te Zeist zoekt een flinke VERPLEEGHULP Goede sociale voorzieningen Eigen kamer 3 weken vakantie en 6 erkende feestdagen Meis jes die van een beschermde om geving houden waar zfl bulten hun werk veel gezeUIgheld kun nen vinden kimnen hierop solli citeren Soil te richten aan de adj.-directrice Laantje zonder Einde 2 Zeist Metaalbedrijf J A Uppelscho ten vraagt ongeschoolde jonge ARBEIDSKRACHTEN Chauf feur rijbewijs C Aanmelden Weerdsingel O.Z 99 Utrecht tel 711644 Manl of vrl KRACHTEN ge vraagd voor het onderhouden van tuinen In de stad Utrecht Eventueel als bijverdienste Aan melden Tuincentrum Hendriksen Tolakkerweg 120 MaartensdHk tel 02957-426 WERKSTER gevr voor 1 och tend in de week De Sitterlaan 11 Tuindorp Oost Tel 715675 OPPERMAN gevr door firma J Peelen Ruiterstraat 8 De Meem Aanmelding na 6 uur Gevr flinke WERKSTER In zelf bedlenlngswassalon van 6.30 tot 8.30 uur ' s morgens ƒ 3 — per uur Aanmelden tussen 10 en 12 uur Ant Mattheuslaan 76 WERKSTER gevr voor maan dag en vrijdag Mevr Swart Jaap Edendreef 132 De firma C van Wllllgenburg Oude Gracht 168 tel 13616 zoekt voor het schoonhouden van haar kantoren en winkel een WERK STER voor 2 avonden In de week Gaarne tel of persoonlij ke aanmelding op bovenstaand adres WERKSTER gevr voor 2 och tenden per week ƒ 2,50 per uur Bij mevr Wikler Karel Door manlaan 61 tel 712002 NAAISTERS gevraagd Gezellig atelier Hoog loon Aanmelden Utrechtse Lingerie en Confectle fabrlek Prof RItzema Boslaan 41 Utrecht tel 710002 Na 6 uur mej G Visser Hogenhorst dreef 8 tel 714855 Gevr vakbekwame SCHILDERS Aanbiedingen aan J E Klaucke Dorpsstraat 5 Nieuwer Ter Aa tel 02943 1369 Wegens In militaire diensttreding van de tegenwoordige vragen wij Ie 2e en 3e BEDIENDE Ook is er plaats voor enige leer lingen Vakantieafspraken wor den geregeld Malson Van Re nen banketbakkerlj kokerij Slot laan 287 Zeist tel 12229 Gevr nette WERKSTER van maandag t.m zaterdag van 7.30 tot 14.30 Aanmelden Ganzen liiarkt 2 -- Gevr nette café-^restaurant KEL NER Beslist van goede getuigen voorzien Van maandag t.m za terdag jaarbetrekking Aanmel den Ganzenmarkt 2 Ben Bril restaurant-snackbar Vredenburg 31 Utrecht telef 030 14400 Geplaatst kunnen wor den 1 WERKSTERS werktij den van 8 tot 14.00 uur 2 Juf frouw voor toezicht toiletten werktijden van 9.30 tot 14.00 uur en van 17 tot 20 uur Zondags vrij 3 mnl bedienden voor ma gazijnwerk Goed loon Aan meldingen Vredenburg 31 van 14.00 tot 19.00 uur Herenkapsalon De Graaf De Meem tel 03406 - 1377 vraagt 2e BEDIENDE OF AANKOMENDE Vakantie wordt geregeld Ben Bril restaurant-snackbar Vredenburg 31 Utrecht telef 030 14400 Gevr MEISJE voor buffet/winkel Aanmelding Vre denburg 31 van 14.00 tot 19.00 uur Met spoed gevraagd een C3IAUF FEUR en een noodhulp chauf feur voor de maand juli Br onder nr K-7309 Adv Bureau Alta Pausdam Utrecht Dravo " N.V Groeneweg 150 Bunnik vraagt voor haar kan toor vrl ADMINISTRATIEVE KRACHT Aanmelden dagelijks aan het kantoor van 9-17 uur tel 03405 1724 Wij vragen jonge MEDEWER KERS in het bezit van Mulo diploma die wensen te wordenopgeleid voor de functie vanAcceptant/correspondent op onzeafdeling Motorrijtuigenverze - kering of afdeling Brandverze kering N.V Zwolsche Alge meene Verzekerings Mij Mo reelselaan 39 telef 19844 toe stel 15 „ Dravo " N.V Groeneweg 150 Bunnik vraagt voor haar fa briek enige jonge MNL KRACH TEN Aanm dagelijks aan de fabriek van 9-17 uur telef 03405 - 1724 Gevr LEERLING VERKOOP-STER 5 Daagse werkweek be drijfskleding vrij G A van Beurden Delicatessen Vreden burg 7 Utrecht ' s Avonds tus sen 7 en 8 uur Handelstraat 61-1 Utrecht tel 35717 Gevr eerste KAPSTER en 2de kapster Wij bieden hoog loon en provisie Met vakantieafspra ken kan rekening worden gehou den Kapsalon H A Deun Am sterdamsestraatweg 303 na 6 uur Amsterdamsestraatweg 309 bis a Voor Nederlandse Corresponden tie vragen wij een TYPISTE bij voorkeur met Mulo of gelijk waardige opleiding N.V Zwol sche Algemeene Verzekerings Mij Moreelselaan 39 tel 19844 toestel 15 Een HANDIG MEISJE als as sistente in de postkamer Afwis selend werk N.V Zwolsche Al gemeene ' Verzekerings Mij Mo reelselaan 39 tel 19844 toestel 15 Onmiddellijk kan op ons kantoor worden geplaatst een GEPEN SIONEERDE jonger dan 65 jaar voor het verrichten van archief werkzaamheden Ervaring strekt tot aanbeveling N.V Zwolsche Algemeene Verzekerings Mij Moreelselaan 39 telef 19844 toestel 15 Gevr een nette WERKSTER 1 of 2 ochtenden per week Aan melden maandag of dinsdag des avonds na 7 uur Alb Neuhuys straat 13 I tel 20033 WERKSTER gevr voor het schoonmaken van klein kantoor voor 2 middagen per week van 12.30 15.30 uur i ƒ 4 - per uur Aanmelden maandag van 9-12 u Marmer - en natuursteenindustrie Linschoten N.V Croeselaan 24 Utrecht Pannekoekenrestaurant De Oude Muntkelder Werf Oude Gracht onder Hoofdpostkantoor vraagt besUst nette JONGEMAN leef tijd 18 tot 21 jaar voor werk In de keuken Aanm ' s avonds van 8 tot 9 uur N.V Cemsto vraagt enkele nette MNL ARBEIDSKRACHTEN voor het verrichten van schoon maakwerkzaamheden Werktij den van 7 tot 17 uur Aanm da gelijks bij N.V Cemsto Vee marktplein 5 telef 30741 Suma Zelfbediening vraagt BE DIENDE plm 18 laar en aan komend bediende Hoog loon 5-daagse werkweek Vrije be drijfskleding Sollicitaties na 19.30 uur Van Humboltstr 51 of na tel afspraak 24437 Gevr een aank SERVICEMON TEUR 16 tot 21 jaar De werk zaamheden bestaan uit het aan leggen van leidingen voor gas verwarming geisers enz en het plaatsen en onderhouden van door ons verkochte gas - en elek trische apparaten Aanmelden tussen 9 en 18 uur H den Dek ker & Co Amsterdamsestraat weg 467 Tel 42617-42657 Gevr CHAUFFEUR in bezit van alle rijbewijzen leeftijd 22-30 jaar hoog loon 5-daagse werk week woning beschikbaar Br no 1-6386 bur UN Groothandel in dranken vraagt CHAUFFEUR voor 4-tons vracht wagen Leeftijd plm 30 jaar Wij zoeken een nette kracht die met een bijrijder onze artikelen op de juiste wUze bij onze af nemers kan bezorgen Aanmel den Verwoolde Wolvenstraat 14 LOODGIETERSLEERLING ge vraagd Minimum leeftijd 16 jr Fa J Smit Oude Gracht 291 Wij hebben In onze zaak nog plaats voor een nette WINKEL BEDIENDE van plm 16 jaar Prettige werkkring en 5-daagse werkweek G Broekmans groen te en fruitzaak St Jacobsstr 11 Aannielden na 19 uur Weerd singel W.Z 28 Utrecht Voor magazijnwerk gevraagd MEISJES van 16 jaar en ouder Aanmelden dagelijks na 19 uur Bekkerstraat 126 M M van der Stam THUISWERKSTERS gevr in be zit van naaimachine Brieven onder no O7307 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Restaurant Van de Heyde van Dijk Leldseweg 12 vraagt man nelijke HULP in de KEUKEN Dameskapsalon Elisabeth Poort straat 74 Utrecht telef 714551 vraagt Ie en 2e KAPSTER Hoog loon Met vakantie afspraken wordt rekening gehouden Restaurant Den Hommel vraagt nette mannelijke of vrouwelijke HULP In de afwaskeuken bo ven 23 jaar Hoog loon Goede sociale voorzieningen Aanmel den Pijperlaan 1 bus 4 telef 31400 Moolenbeek's bakkerijen vraagtvoor een van haar filialen eenvlotte VERKOOPSTER of Iemand die hiervoor opgeleid wil worden Tijdens de vakantie hebben wij nog plaats voor ' en kele flinke jongedames om onze verkoopsters te vervangen Aan melden voor 6 uur Nieuwe Gr 125 tel 11368 SERVEERSTER tussen 20 en 30 jaar Voor 8 uren per dag bt chinees-restaurant " The Garden of China Vasco da Gamalaan 9 Bij ons is plaats voor een vlot WH^KELMEISJE haar taak zal bestaan uit de verzorging van vlugklaar artikelen gebraden vlees en sausen salades en vlees waren Ervaring wordt op prijs gesteld echter niet vereist Met vakantie kan eventueel rekening worden gehouden Keurslager Boogaard BUderdijklaan 110 Bilthoven tel 03402-2163 Met spoed gevr nette MEISJES voor Inpakwerkzaamheden In sul kerwerkfabrlek U wordt ge haald en gebracht met nieuw Ford busje voorzien van radio Hoog loon U kimt zich wenden tot de heer J Driezes Kwango dreef 116 Utrecht vlakbij eind punt buslijn 5 zaterdag en zon dagsmorgens tussen 10 en 12 uur Hotel Centraal vraagt jongste BUFFETBEDIENDE Aanmelden Stationsplein 9 Banketbakkerij A Wagemakers Lange Jansstraat 28 vraagt net te HULP IN DE HUISHOUDING tel 26683 Gevr een leerling WINKEL MEISJE In luxe en huishoude lijke art Aanmelden na 6 uur bij Crum Amsterdamsestraatw Chalet Den Hommel vraagt nette mannelijke of vrouwelijke HULP in het buffet leeftijd bo ven de 18 jaar Hoog loon goe de sociale voorzieningen pret tige werkkring Aanmelden Pij perlaan 1 bus 4 tel 3140O Chalet den Hommel vraagt er varen CAFé RESTAURANTKEL-NER Kennis der moderne talen strekt tot aanbeveling Jaarbe trekking Goede verdiensten Goede soc voorzieningen Aan melden Pijperlaan 1 bus 4 tel 31400 Gevr NAAISTERS en aanko mende stiksters op ons tenten atelier Prettige werkkring goed salaris 4214 urlge werkweek Melden bij „ Het Dekkleden huls " Strawinskylaan 80 K«na leneilandOudenriln Utrei-ht Telef 32641 ot na werktijd hl] IVlevr H J Kleton-Braakman Jac Catsstraat 6 hls Utrecht Teler 38137 WÜNIN6RUIL Prachtige 4-KAMERFLAT met ruim berghok parterre hoek huis aan de Van VoUenhoven laan Gevr huurhuis of 3 ka-merflat waarna koopsom zal worden vastgesteld Br no 1-6416 bur UN Te koop aan de Fregatstraat een mooie zonnige HELE WONING bev kamer keuken schuur en achterom boven badkamer bal kon 2 slaapkamers zolder en kamer Gevr hele huurwoning of 4 kamerflat in of buiten Utrecht Br no 1-6080 bur UN Aangeb in DEN HELDER rui me zonnige 3-kamerflat Huur ƒ 88 per maand Gevr soortge lijke flat In Utrecht of oingev Br no 1-5939 bur UN Wie wil rullen VRIJ HUIS goed onderhouden boven 3 slaapka mers zolder grote overloop beneden 2 kamers en keuken grote tuin schuur achterom gang en w.c Gelegen in Ie blok van Ondiep bU Amsterd straat weg Br no 1-5947 bur UN Te ruil WOONARK bev 3 slaap kamers keuken w.c en hal voor salonwagen prijs nader overeen te komen Te bevr G Poüw Utrechtseweg 93 Vleuten Telef 03407 - 366 b.g.g 030 - 42420 Aangeb in Utrecht Overvecht 3-KAMBRFLAT parterre cv mooi uitzicht huur incl cv en servicekosten ƒ 163 per maand Gevr te Utrecht of omgeving ééngezinswoning beslist niet In de binnenstad Br no 1-6241 bur Aangeb DOORWERTH Veluwe zoom 4 kamerflat huur ƒ 90 permaand Gevr flat of woning teZeist Hogere huur geen bezw.Br no 3-390 bijkantoor UN 2eDorpsst raat 36 Zeist VEENENDAAL omgeving Utr Aangeb luxe flat 4 kamers huur ƒ 34 nieuwbouw te Vee nendaaL 3evr kleine ééngezins woning omgev Utrecht plm 12 km Br Boompjesgoed 9 te Veenendaal Voor alle RIJBEWIJZEN naar Wim Bothof Houtensepad 8 tel 25628 Utrecht Bonds AUTORIJSCHOOL v d Vaart Les in V.W en vrachtwa gen door instructeur met rijks certlficaat examinator Eigen theorielokaal IJsselsteinlaan 61 telef 82649 ANWB Bondsautortlschool AM MERLAAN gediplom KNOP en Vamor Plutolaan 72 De Bilt Bilthoven Telef 030-61692 Wij lessen In Opel Kadett en Volks wagen Autorijschool KNAPPSTEIN Va mor gedipl Les met Daf en Cor tina Steijnstraat 23 bis Utrecht Telef 32369 MERCURIUS CURSUSSEN Nieuwe Daalstraat 40 Utrecht Telef 24124 Degelijke opleiding voor de praktijkexamens boek houden ook M.B.A Midden standsdiploma Talen handels correspondentie en conversatie Stenografie Vraagt prospectus AU'l'ORlJLES in Kadett en Cor tina Bevoegd uw examen nij te wonen Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24095 Heden Inschrijving dag - en avondcursus MACHINESCHRIJ VEN Instituut Van ielder Mo reelselaan 31 Utrecht Telef 1.5451 Voüt ai uw rijbewijzen naar POUWS RIJSCHOOL Leldse veer 100 2 min van bet Centr Station Telef '' SS BIERMA VOOR RIJLES Toch ook voor D Voordeliger dan waar ook Geslaagdenperc 80 % CATHARIJNESINUEL 128 Telefoon 18408 • 30762 Voor betere AUTORIJLESSEN naar Autorijschool Overvecht sinds 1963 de eerste erkende Rijschool van Overvecht Wij les sen met Opeis Theorie-avonden met kleurendia's Donaudreef 56 telef 711663 Voor goede RIJLESSEN in Fiat 600 1300 1500 naar Sam van Lingen Erkend en gediplomeerd telef 030 36831 03468-390 Service en verkoop officieel Flat-C-agent AUTORIJSCHOOL MEUNEN Erkend en gediplom Instructeur Queridostraaf 17 Utrecht bil ' t Majellapark tel 32295-32710 TYPEN steno alg praktische kantooriiennis Nederlandse Han deiscorrespondentie en Engels Verkoop en verhuur van koffer schrijfmachines Utrechts Type bureau Meentweg 100 De Meem J P Coenstraat 115 A Utrecht tel 33262 b.g.g 03406-2039 Anton Louw AUTORIJSCHOOL Gedipl Vamor Bevoegd uw exa men bij te wonen Nieuw lesma teriaal tel 37574 b.g.g 34376 RIJSCHOOL BARBARA vooi alle rijbewijzen Vamor gedipl Bevoegd uw rij-examen bij te wonen Rijlessen op de dag de Ie 10 volle uren ƒ 10 voordeliger Kanaalstraat 203 Utrecht Tel 37190 b.g.g 30678 MIDDENSTANDSDIPLpMA Ge subsidieerde cursus laag lesgeld L Verhoef v d Mondestraat 78 telet 713323 A H H Len stra Boekelaan 39 tel 715947 U slaagt of wil betalen uw her examen Het kan nog voor uw vakantie Nu nog per les ƒ 6.80 Bij 10 één bt 20 drie lessen gra tis Gratis proefles VAMOH autorljschooJ E.N.R Van BlJn kershoeklaan 193 Utrecht Telef 36454 b.g.g 80008 AUTORIJSCHOOL „ REKORD " sinds 1965 Rijlessen met Volks wagen Opel en Vespa vanaf ƒ 6.76 Theorie In eigen leslo kaal Gedipl KNAC en Vamor Let op gewijzigd adres Croese laan 240 telef 32673 1 ' autorijlessen voor ƒ 47.50 ver volg en losse lessen ƒ 6.50 Fon kelnleuwe V.W.'s gediplom in structeurs Theorielessen met kleurendia's GraUs halen en brengen - BONDSAU'l'ORIJ SCHOOL DE CENTRALE " Aanmeldingsadressen Amsterd straatweg 229 Utrecht telef 41086 Adr van Ostadelaan 93 Utrecht telef 23473 Jagerlaan 2.S Zeist teief 16166 Tevens ver huur V.W.'s 1967 K.N.A.C AUTO-SCüüTKRRIJ SCHOOL van Zullen De naam zegt genoeg U wordt gehaald en gebracht vamor gediplom Swe der van Zuylenweg 106 telef 44642 DIVERSEN VERHUIZINGEN en transporten meubelopslag planovervoer Joh de Paauw voorheen v d VItsl l'olsteegsingel 24 telel 14166 Laan van Chartrolse 137 telef 42239 Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ver meulen gediplom HOKl-OUER Westerkade 16 telet 25374 Alle bekende uierlthorloges op ter mtlnbetallng 1 laar si'hrltleltlke garantie Geen rente geer kos ten Koekoeksklokken pendules gouden ringen Vanaf f ' J per w Ze zijn er weer onze bekende Maximpan ROLFILMS è ƒ 1 per stuk Alleen bt Fotobureau ' t Sticht Steenweg 16 Utrecht Bel voor LUXAFLEX A de Klerk 030 - 710839 Goede VR1END(1NN)EN vindt u bt de Algemene Correspon dcntiei-iub Inlichtingen gratis Box 6077 Rotterdam Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MÜTOR RIJWIELFINANCIERING Is nog steeds Fa G C Westerveld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Telet 16953 Permanent ' ƒ 12 — volle garantie Voor individuele coiffures Liefst na^qfspraak " KAPSALON 1 Hamburgersir 17 Tel 22451 t.o Gerechtsgebouw VLIEGENSVLUG keurig te rug Volledig chemisch reinigen dry cleaning en vllnderlli'ht modelpersen Stomerfl Kropman Amsterd straatweg 314 telef 4n.')ü4 U helt wti komen HELDERZIENDE magnetiseuse Mevr Tripplaar Rotteveel Gedi plom verpleegster Fred Hen drikstraat 46 Spreekuur dins dags van 2-7 uur donderdags van 7 9 uur verder teief afspr 22598 zonder tariefsverhoging HELDERZIENDE J G Burge meester M A de Ruyterstraat 19 bis telef 715240 lijn 9 halte Poortstraat Consult maandag en vrijdag 2-.4.30 uur dinsdag woendag donderdag 2-4.30 en 6.30 8.30 uur Heeft u oude verbleekte of be schadigde FOTO'S Kom bl ons Wij maken ze weer als nieuw voor u i'OTO VAN DER LEIDE Voorstraat 64 tel 18236 Utrecht DE SLEUTELKONING Specia list in het vervaardigen van brandkastsleutels huisdeur - en autosleutels „ Klaar terwijl u wacht " Wittevrouwenstraat 18 Utrecht Telef 030-14839 VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor Inboedels Fa C A V d Lee en Ca kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telef 10508 KRUIS astroloog-occultist Voor lichting over uw lot en leven Discreet elk advies Spreekuur 2 9 behalve ' s woensdags ' s za terdags 2 6 uur Ohrechtstraat 48 Utrecht Telef 24018 Kindje blij zegt ta ta ta ' t heeft een PLASTICBROEKJE SG.A Expedltl^bedrljt „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Verhui zingen transporten kamerver Huizingen planovervoer speciale afhaal - en besteldienst Goede service en billijke prijzen Voor LEESPORTEFEUILLE ook buitenlandse en Duitse kunt u het beste terecht bij A.P.B Rea ding Service Biltstraat 156 A te lefoon 23468 HET NYLONHUIS voor heren kledingreparatie pantalons smal ler korter enz Amsterd slraat weg 34 telef 20617 Gezelligheidsvereniging-dansclub voor ongehuwden boven 26 jaar vraagt beschaafde DAMES -- en HERENLEDEN Br no 1-6074 bur UN GOED TEHUIS gezocht voor 2 jonge poesjes Lange Nleuwstr 54 Utrecht CORRESPONDENTIECLUB Vriendschap " Gegevens en wensen naar Postbus 422 Gro ningen Jongeman 23 jaar i.b.v Fiat 1300 zoekt REISGENOOT(E om mee op vakantie te gaan naar Italië of Spanje Br no 1-6060 bur UN DIERENVRIENDEN OPGELET Stichting Amivedi registreert ook in Utrecht kosteloos gevonden en verloren huisdieren Adres voor opgave mevrouw L H Vliegenhart Oosterkade 12 tel 14439 Dieren kunnen niet wor den opgenomen 50 gulden BELONING voor die gene die mijn Mobylette nummer HNV 166 kleur grijs terug kan bezorgen Ik ben erg gedupeerd Telef 762055 GELD BESCHIKBAAR voul nieuwe en gebruikte auto's cara vans boten kampeerlenten huis raad enz alsmede persoonlijke leningen U krijgt het geld zeil In handen zodat u contant kunt kopen waar u wenst üok ver strekken wt1 kredie * op re'^ds In uw bezit zijnde ohjerien Uü voertuigen geen all-risk verzeke ring verplicht Ulsi-rete en vlotte afwikkeling binnen 24 uur üok ' s avonds geopenu van 7 tot 8.30 uur en op zaterdagmorgen tut 12 uur Stlchts ass - en financie ringskantoor Oude Gracht 309hls telef 16345 4 lltnen l.V UEKECT '/ t direct 179IU alle merken 3 maanden garan Me üok s avonds MEÜBELREPAKAl'lE Meuhe len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 40 Jaar ervaring Van Basten's Stoffeerhedrijf Pleter Nieuw landstraat 25 Tuinwijk Telet 710923 Voor al uw WIT - en BEHANG WERK staalboek ter Inzage Vooruit prijsopgaaf Teief 16390 Voor FINANCIERING van auto's motoren scooters draglines brommers enz naar Ass.-kan toor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Tel 13471 en 23295 Alle verzekeringen VAKANTIEVERBLIJVEN Zoek de zon op met een caravan of tent van EDEK Verkoop van Kip caravans en HDL tenten verder verkoop van luchtbedden slaapzakken gastoestellen gas lampen bagagewagens impe rials enz enz Depot calpam gas en Camplng-gaz Edek Rljn hulzenlaan 21 Utrecht Teief 80898 Showroom Berkelstraat achter de nieuwe kerk zater dags geopend Andere dagen na afspraak Tevens nog enige ge bruikte tenten te koop Ook ver huur GEULHEM - Houthem bij Val kenburg Hotel Lamerichs Geul hemmerweg 27 Rustig gelegen in bosrijke helling der Geulvallel Verzorgt voor u 7 dagen va kantiereis per luxe touringcar heenreis en temgreis naar of in de buurt van uw woonplaats 2 buitenlandse dagtochten 7 da gen en nachten volledig pension geheel centraal verwarmd Prijzen vanaf ƒ 115 voorseizoen e-i ƒ 135 hoofdseizoen Vraagt reisschema en prospectus telef 04406 - 2555 en 3715 PORTUGAL Villa's en appar tementen te huur aan de kust Br Marques - Av 5 Out 113-4e E-Lissabon VOÜRTHUIZEN VELUWE Ue Zeven Bergjes " Zevenherg jesweg 3 telef 0.3429 - 1500 Sei zoenplaatsen voor tent of cara van Eigen tukje grond ƒ 175 per seizoen Nog enkele leuke bungalows tot 1-7 na 5-8 Welke automobilist kan tegen 26 juni 2 dames met bagage meenemen naar SPANJE Pro vinz Asturias Gijou retour 24 è 26 juli tegen vergoeding Br mevr Fris Gerard Doustraat 30 Aangeb aan de IT RIVIERA Rapallo kamer ƒ 9 per dag per persoon alleen slapen vrouw spreekt Hollands Inl Mevr Vignala Via Bettl 73 c 2 Rapallo 5enua Italia Wegens annulering vrijgekomen 15-daagse vliegreis naar MAL LORCA Vertrek 1 juli a.s ƒ 499 Geheel verzorgd zeer goed ho tel direct aan het strand 22 daagse vliegreis geheel ver zorgd ƒ 550 Vertrek 2 juli a.s Tevens nog andere mogelijkhe den voor vlieg - trein - autocar en bootreizen in juni juli en aug Bontours Reisbureau Jan sen Voorstraat 110 Utrecht reclit tegenover de City Bio scoop Telef 24235 TERSCHELLING Gezellige va kantieboerderij 6 pers te huur Gas waterl elektr en verwar ming aanwezig Nog vrij van 10 17 juni en vanaf 12 aug Inl telef 05178 - 3102 Te huur 4-pers CARAVANS standplaats strand Harderwijk Inl Groenekanseweg 112 De Bilt Te koop ZEILBOOT type „ Solo " niet geklasseerd in zeer goede staat Te bevr Jachtwerf Wieg mans Scheendijlc Breukeien Te huur Gorssel Gld ruim stenen ZOMERHUIS 6 perso nen zitkamer 3 slaapkamers keuken Telef na 6 uur 030 - 32431 VAKANTIEHUISJES Nog vrij enige gemeub vakantiehuisjes 2 a 5 pers omgev Doom Juni aug sept Teief 03430 - 2223 br Postbus 130 Utrecht VAKANTIEHUISJE te huur in Gelderse Achterhoek zeer mooi gelegen in bosrijke omgeving voor 6 personen Telef 05443 • 1333 na 19 uur Te huur van 10 juni t.m 25 juni Flat te DOORWERTH Veluwe zoom geschikt voor 3 personen Br no 3-391 bijkantoor UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist HUWELIJKEN ENZ TRAIT-D'UNlüN Het Instituut voor huweltjksbemlddellng dat officieel is ingeschreven in hel Handelsreg van de K v K en Fabr onder no 15965 Weten schappelijk gevormde staf met eigen grafologe Kantoren in het gehele land Door vele leden in alle kringen onbeperkte contad mogelUkheld Strikte discretie Keuze uit schriftelijke -'- per sooniake bemiddeling Uitv Inl in blancocouvert worden u graag kosteloos en vrijblijvend gezon den Hooldadm Postbus tl8 te Schiedam Kantoor Utrocht Mi losdreef 73 teief 030 715788 VRIENDSCHAP kennismaking Schrift contact naar elke wens Ned Correspondentiecentmm Postbus 6950 Den ' Haag Uitv inl kosteloos Heer 44 jaar gescheiden eiser zoekt serieuze KENNISMAKING met nette vrouw tot 38 jaar 1 of 2 kinderen geen bezwaar Br met foto op erewoord retour no 1-5999 bur UN Levenspositie voor ACTIEVE JONGEMAN Leeftijd 20—24 jaar in het bezit van M.U.L.O-diploma of gelijkwaardige oplei ding kantoorervaring gewenst Wij bieden wordt rekening Goed salaris 6 % vakantietoeslag Tantième Vergoeding reiskosten Zelfstandige werkkring Premievrij pensioen Met vakantie afsprakengehouden Schrift soil te richten aan Levensverz Mij UVB F C Dondersstraat 1 Utrecht DOORNBOS DE BREY SPITS & CO ACCOUNTANTS I ^ vragen voor hun kantoor te Utrecht een oudere k ADMINISTRATrEVE KRACHT mnl « ^ Voor deze funktie komen ook gepensioneerden in aanmerking S I Geboden wordt een goed salaris met gunstige secun - S daire arbeidsvoorwaarden ' Schriftelijke sollicitaties te zenden aan I WILHELMINAPARK 45 — UTRECHT s ^ iiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirriiiiiiii ' 1 Aluminium Veredeling Industrie = „ ALVEB " n.v | een jong expansief bedrijf en - be 1 horend tot een financieel sterk = concern vraagt op korte termijn i een = BOEKHOUDER Deze medewerker zal belast worden met alle voorko mende boekhoudkundige werkzaamheden waaronder het samenstellen van periodieke exploitatie-rekenin gen Bij geblekefi geschiktheid zal hü als naaste medewer ker en plaatsvervanger van de administrateur moeten optreden S Vereist = • gedegen praktijkervaring in soortgelijke = S functie en beschikken over een akkura = = te wijze van werken = i • diploma M.B.A zo mogelijk S.P.D I g S • energieke persoonlijkheid met doorzet = 5 tingsvermogen en initiatief S I • leeftijd 25—30 jaar | = Geboden wordt = • interessante vertrouwelijke werkkring = die gelegenheid biedt eigen initiatieven i 1 te ontplooien = 1 • salaris - en arbeidsvoorwaarden in over S 1 eenstemming met gestelde eisen 3 i • indien nodig hulp bij het verkrijgen 1 = van een passende woongelegenheid 3 5 Eigenhandig geschreven sollicitaties met volledige in = 1 lichtingen te richten aan Direktie 4LVER " n.v - § = Placotiweg 6 te Vianen 3 flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)llllllllllliillllllllllllliii ST ELOY Katholieke bond van werknemers in het metaal - en het electrotechnisch bedrijf en in aanverwante bedrijven vraagt a een ADMINISTRATIEVEMEDEWERKER in de functie van hoofd ledenadministratie b een ADMINISTRATIEVEMEDEWERKER Naast belangstelling voor het werk van de vakbewe ging dienen kandidaten voor de onder a genoemde functie in het bezit te zijn van het diploma M.B.A of daarvoor studerend en voor de onder b genoemde functie een opleiding op Mulo-niveau te hebben ge noten Geboden wordt een afwisselende werkkring met toekomst mogelijkheden een goede salariëring en uitstekende verdere rechtspositie volgens C.A.O voor het administratieve personeel van het Nederlands Katholiek Vakverbond en bonden en instellingen van het N.K.V Sollicitaties die strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld te adresseren no 2-8583 aan bur U.N Huwelijk But DE ELF PRO VINCIËN Schotersingel 87 te Haarlem Sinds 1960 Tel 51894 Detective echtpaar De Vries he kend door radio pers en tele visie Vrijblijvend Inlichtingen In blanco couveri Jonge middenstander 26 jaar zelfst ongehuwd niet onbemid deld zoekt serieuze KENNIS IMAKING met een degelijk lief meisje Contact ultsl via TRAIT D'UNION kantoor Utrecht Mi losdreef 73 telef 030 - 715788 Voor serieuze contactbemidde ling hel NEDERLANDS BEMID DELINGSCENTRUM bekend door radio pers en tv en huis houdbeurs 13 samenwerkende afdelingen in het gehele land Afd Utrecht Hartingstr 20 bis Vraagt brochure in blanco cou vert N.B.C Postbus 6037 Am sterdam R.K Academicus 34 jaar enN.H onderwijzer 31 jaar zoe ken kennismaking door INTER NATIONAL Het succesvolle,oudste en grootste instituut.Soest Hlldebrandlaan 27 telef 02955 - 3118 Weduwe met 2 kinderen zoekt serieuze KENNISMAKING met nette heer plm 45 jaar Br met foto en inlichtingen op ere woord retour no 1-6081 bur UN Vrijgezel ambtenaar 28 jaar serieuze levensopvatting huise lijk zoekt KENNISMAKING met degelijk meisje uit eenvoudig goed milieu Event contact na familie-akkoord Br no 1-6963 bur UN Beschaafd heer 70 jaar zoekt KENNISMAKING met fatsoen lijke vrouw vanaf 60 jaar om nog gezamenlijk verder en gezel lig te leven Bezit een mooi huis Br no 1-5964 bur UN Weduwe 42 jaar eigen huis mettuin eigen auto enz N.H alg.ontw vlot charmant zoekt se rieuze kennismaldng Contactultsl vla TRAIT-D'UNION kan toor Utrecht Mllosdreef 73 tel 030 - 715788 Weduwe zoekt KENNISMAKING met nette heer zonder kinderen leeftijd 58 tot 60 jaar en in be zit van auto Br no 1-6064 bur UN 
TERDAG 20 MEI 1967 ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD 15 juni 1967 INFORMATIESTROOK als brief venenden aan het Hoofd van de afdeling Peraoneelspubllclteit van het Ministerie van Defensie Grote Marktstraat 40 Den Haag Verzoeke mij de brochure ' Inlichtingen KMA 1967 ' te zenden * thuis te bezoeken voor een Informatiegesprek * ZK i::7 naam adres n plaats geb.datum bezit het diploma Gymnasium H.B.S H.T.S * hoopt het dipl Gym H.B.S H.T.S In 19 te behalen " " doorhalen v/at nief van toopassing Is — X 1 "^ tVt Psych Ziekenhuis ^^ oliheze „ Ver tot Chr Verzorging van Geestes - en Zenuwzieken " Wolfheze bij Arnhem Tel 08308-241 Veel geld voor uw gebruikte meubelen bij aankoop nieuwe ¦ Rechtstreeks van fabriek an particulier met volledige fabrieksgarantie Betaling in 6 ¦ 12 of 18 mnd Vraagt vrijblijvend catalogus Posltius 538 - Den Haag GOEDEREN " SNEl " VERVOER VAN EN NAAR Amsterdam - Rotterdam Den Haag e.o - Haarlem e.o Zandvoort - Utrecht ' t Gooi - Zeist HYPOTHEKEN RENTELAST 51/2 % J - bij een bedrag tot 509J van de taxatiewaarde woon/woon-winkelhuizen geen flats Indien méér hypotheekgeld wordt ge wenst rente vanaf ii'kio over het gehele bedrag Bij nieuwbouw tot ƒ " iS.OOO eventueel 90 % hypotheek mogelijk Voor academici en voor allen die tot de hogere inkomensgroepen behoren is 100 % woning financiering mogelijk Ook 2e hypotheken en bouw-leurtenissen op 13 en betreffen als louter inc den kunnen worden bi daarin wellicht op ^ ii geen aanleiding meer ben gevonden om op de ter een beroep te doen ter beschikking te stelle publikatie van het rap positie van de burgemee lijken en het vertrouwe leid inzake de openbai verder aantasten Daan kabinet het noodzakelijk blikatie het heengaan v Hall te verzekeren Te lang Minister Beernink 1 zaken nodigde mr Va mei mondeling uit voor met hemzelf en met mi ADVERTEJNTI Vrüdag 26 mei 21.15 ii Galgenwaarc mm TAPTOE 1 Ü.N.-I,EZEBS RED Zie advertentie U.N 1 PANTSEREENHEDEl Israëlische leger zijn scheideiw plaatsen dn oefenen Egypte heeft de militaire reserve seerd uniek in zijn sporirubnek 08?2455920??0173526?86 ^ mm 

Kranten

Ga naar