Utrechts Nieuwsblad dinsdag 11 april 1967

NIEUWSBLAD 16 pagina's UTRECHTSCH ''^^.~ IBïïiM oplage 69.000 NIEUWSBLAD yh Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 11 APRIL 1967 74ste JAARGANG No 292 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.50 p Uw 90 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 EEG optimistisch over slagen Kennedy ronde GEBOORTE NIET DICHTBIJ LAGE VÜUBSCHE — Het bezoek dat professor Plate gisteren aan prinses Beatrix bracht leek voor de rondom Drakensteyn wachtende publiciteitsvertegenwoordigers even op een zonnestraal uit een grauwe hemel In korte tyd bereikte de spanning een nieuw hoogtepunt Later bleek de hoogleraar slechts een routine-onderzoek te hebben verricht De gezondheidstoestand van de Prinses was uitstekend zei hij Over het tgdstip van de geboorte kon hij geen enkele mededeling doen Daar werd niemand vee ] wijzer van Of het zou moeten zvjn dat de geboorte bepaald nog niet voor de deur staat Akkoord verwacht in chemische sector Van onze correspondent BRUSSEL — Voor het eerst sedert lange tijd kon men giste ren na afloop van de EEG-ministerraad over de „ Kennedy ronde " een wat meer optimistische toon vernemen Mr De Block de Nederlandse minister van economische zaken gaf als zijn mening dat „ het pessimisme aan het ver vagen was " en een totale mislukking van de onderhandelingen over de algemene verlaging van de handelstarieven in Geneve achtte de minister „ menselijkerwijze gesproken niet mogelijk " Reden van het officiële optimisme was de omstandigheid dat de zes van oordeel waren dat het hoofdstuk „ chemische pro dukten " één van de zeer belangrijke van de Kennedy-ronde hoogstwaarschijnlijk bevredigend zou kunnen worden afge sloten Zuster Swellengrebel naar Drakensteyn Verslag bewindvoerders Teixeira Kwart miljoen uit Zwitserland terug f^Qrootduitse ^^ schoolinfUtratie Benelux-initiatief inzake „ nonprol " BRUSSEL — IVIinister Luns heeft gisteren in de Europese minister raad te Brussel een Benelux ini-tiatief aangelcondigd om de menings verschillen tussen Euratom en de VS tej aanzien van het non-prolifera tieverdrag te overbruggen De Nederlandse bewindsman had daartoe vooroverleg gepleegd met zün Belgische en Luxemburgse col lega's Men vindt in Benelux-kringen vooral de Duitse redenering dat in ternationale controle op de nale ving van een „ nonproV'-verdrag „ economische spionage " zou zijn nogal stroef De Benelux-landen ho pen nu voorstellen te kunnen doen voor een aanvaardbare samenwer king tussen de controle-organen van Euratom en het Atoombureau van de VN te Wenen Geen van de zes EEG landen heeft zich aan het slot van de Brusselse discussie ech ter definitief uitgesproken over het ontwerpverdrag ADVERTENTIEJ POND LICHTER IN 10 DAGEN de maaltijd in één koekje IN DE SMAKEN VANILLE - CHOCOLADE verpakking voor 3 a 6 maaltijden 2,75 VERKRIJGBAAR SU APOTHEKER EN DROGISTEN AMSTERDAM — Uit het eerste drie maandelijks verslag van de bewind voerders van het in staat van defini tieve surséance verkerende Ban kiershuis Teixeira de Mattos blijkt dat er geen concrete aanwijzingen be staan over mogelijke belangrijke te goeden van dit bankiershuis en zijn voormalig beherende vennoot drs F ' n het buitenland Op nuramerreke " ingen van Z>vitserse banken stond in totaal ƒ 250.000 Die zijn reeds aan < le boedel ten goede gekomen De bewindvoerders spreken be richten tegen als zonden door de aanvraag van surséance van beta lin door de beherend vennoot drs ^•^ waardoor deze de hoedanigheid ADVERTENTIE DE KEUKENHOF IS een extra vakantiedag ^ méér dan waard ^' leer dan 4 miljoen Untebloetnen in ' s werelds nieest bewonderde Lentepark ^' laki Jieuw€nhuizen en J E Jongerius Maartensdijk Ruigenhoeksedijk 115 Jacoba P C d v C J Krouwel en C Onink Vianan Zomerdijk 5 An na W C d V C W J Vermeulen ïn C P A M Biegelaar Elbedreef 15 Astiid J d.v B H Baars en T J.M Middag lepstraat 18 Monique a d V W.H Schouwburg en T Taks Adr Mulderstraat 44 Overleden Petrus J van den Brink 68 jr wedr v J E Kaleu wee Radiumstraat 11 Aloysius UTRECH TSCH NIEUffSBL Een econi over dl 035 door prof dr ir H G v I D E Groningse hoogler economie dr F Hai laatste jaren bekendheid worven als eep bekwaam moeibaar strijder voor ee zonde woningpolitiek h weer in het weekblad licht laten schijnen op e financiële aspecten van li beleid Het gaat nu om de mf van de institutionele aan de financiering van tyoaw of liever om de oo het teruglopen van deze king gedurende de laatst Ook in de woningexplo schaalvergroting plaats een kleine middenstander penningen in een blok stak en zijn oude dag al melker " doorbracht is grote huizenexploitanten woordig de institutionele d.w.z spaarbanken leve ringmaatschappijen en fondsen Na de laatste oorlog is held geld van deze beleg durend toegenomen De t zijn sterk gestegen dooi nomen welvaart en de k pensioenverzekeringen door uitbreiding van pe lingen en fiscale voordele In de jaren tussen de reldoorlogen bedroegen ringen bij de spaarbankf cent van het nationale ir genwoordig drie a vier besparingen bij de lev ringen en de pensioenfo van 3 a 4 procent tot 4 Deze laatste groepen 2 belegging in woningen Nu is het een merkw menloop van omstandi in deze na-oorlogse jare de woningbouw een zaak urgentie is geword derztjds de institutionelf meer geld voor be schikbaar hebben De t pen dus parallel D E beleggers — aldu tog — „ zijn sterk seerd in beleggingsobjec ker waarde men ook v komst kan vertrouwer woninglwuw betreft steil al eisen van duurzaamh liteit die een minister huisvesting sterk zouden spreken " Men zou dus mogen dat de overheid al het doen om de besparinger stitutionele beleggers te naar de woningbouw Dit gebeurt echter deel onze overheid is lang bezig op politieke woningwetbouw die geh staat wordt gefinancierd ren en de omvang van liere bouw te beperkei die van de woningwe neemt Dit geschiedt enerzijds tingentering en het ste rijksgoedkeuringen ma veel sterker mate door ring die aan de woningv grote en kunstmatig geeft „ De institutionel worden dus " — aldus — „ niet allleen weggedr ook weggeconcurreerd Dit is een ontwikkelir zelf versterkt De kunsti verschillen ten gunste ningwetbouw vergroten vraag naar woningwetv daarmede ook de aandi breiding van het contins wetwoningen Zo gerake vicieuze cirkel die ook over deze zaken kan bes is namelijk gemakkelij dat de overheid die aan liere initiatief eerst het wel onmogelijk heeft volgens concludeert d schiet en dat zij zelf mate moet inspringen Prof Hartog ziet nie de overheid om de weer enigszins recht subsidiëring van de bou woningen en particulier gen wat heeft verruim Het is echter een wa politiek om eerst aan wetbouw hoge subsidie len om de particuliere drijven en vervolge " liere bouw door subsii te stellen de concurren ' te kunnen P ROF Hartog doet slotte uitiopen in die met elkaar de gezonde politiek kunnen ze suggesties verdiener aandacht omdat zij ni zijn van een organisati nemers of van een a gengroep doch van eer pelijk geschoold econi raar aan een economis Hier volgen ze dan Ie geen woningwe doca overdracht van aan de particuliere twijfel ontstaan of gent kan halen dan overheid met de inst leggers om dit door men's agreement op " 2e beëindiging van dru op de prijzen Wetwoningen zodat niet langer gedwonge manipulaties met gr anderszins 3e geleidelijke verh rente der woningwetvoc 4 procent tot het mai 4e het geld dat op aan voorschotten en 1 komt te bestemmen dering van de belastii Is dit alles Zijn de voudig En waarom dan niet Ja dat is Van politiek waarvooi nomen moeten zwijg 
t'TBECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 11 APRIL 1967 3 Paul de Groot drijft CPN richting Peking Teleurgesteld in de Russische leiders Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — De zuiveringen die partijvoorzitter Paul de Groot e " binnen de CPN heeft doorgevoerd ten koste van Vernu-directeur Hulst en Pegasus-directeur Van Seggelen bevestigen dat de communistische partij in ons land een Peking gezinde partij is geworden Het is de persoonlijke afkeer van Paul de Groot voor het Russische revisionisme die de CPN in de armeri van de Chinezen drijft Tegen de nieuwe partijlijn valt echter een groeiende oppositie te constateren dagbladen fusie aan ADVERTENTIE keuze uit spaarvormen met 4 % ^ 0 ^ e7o NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De bank waar u zich thuis voelt Lardinois van landbouw kon geen nee '' zeggen Een econoom over de 3429543 door prof dr ir H G v Beusekom D E Groningse hioogleraar in de economie dr F Hartog die de laatste jaren bekendheid heeft ver worven als eep belcwaam en onver moeibaar strijder voor een meer ge zonde woningpolitiek heeft thans weer in het weekblad Bouw zijn licht laten schijnen op één van de financiële aspecten van het woning beleid Het gaat nu om de medewerking van de „ institutionele beleggers " aan de financiering van de woning bouw of liever om de oorzaken van het teruglopen van deze medewer king gedurende de laatste jaren Ook in de woningexploitatie vindt schaalvergroting plaats De tijd dat een kleine middenstander zijn spaar penningen in een blokje huisjes slak en zijn oude dag als huisjes melker " doorbracht is voorbij De grote huizenexploitanten zijn tegen woordig de institutionele beleggers d.vv.z spaarbanken levensverzeke ringmaatschappijen en pensioen fondsen Na de laatste oorlog is de hoeveel heid geld van deze beleggers voort durend toegenomen De besparingen zijn sterk gestegen door de toege nomen welvaart en de kapitaal - en pensioenverzekeringen bovendien door uitbreiding van pensioenrege lingen en fiscale voordelen In de jaren tussen de beide we reldoorlogen bedroegen de bespa ringen bij de spaarbanken één pro cent van het nationale inkomen te genwoordig drie k vier procent De besparingen bij de levensverzeke ringen en de pensioenfondsen stegen van 3 a 4 procent tot 4 a 5 procent Deze laatste groepen zijn voor de belegging in woningen het belang rijkst Nu is het een merkwaardige sa menloop van omstandigheden dat in deze na-oorlogse jaren enerzijds de woningbouw een zaak van hoge urgentie is geworden en an derzijds de institutionele beleggers meer geld voor belegging be schikbaar hebben De belangen lo pen dus parallel D E beleggers — aldus prof Har tog — zijn sterk geïnteres seerd in beleggingsobjecten op wel ker waarde men ook voor de toe komst kan vertrouwen Wat de woningbouw betreft stellen zij voor al eisen van duurzaamheid en kwa liteit die een minister van volks huisvesting sterk zouden moeten aan spreken " Men zou dus mogen verwachten dat de overheid al het mogelijke zou doen om de besparingen van de in - - stitutionele beleggers te kanaliseren naar de woningbouw Dit gebeurt echter niet Integen deel onze overheid is nu al jaren lang bezig op politieke gronden de woningwetbouw die geheel door de staat wordt gefinancierd te stimule ren en de omvang van de particu liere bouw te beperken naarmate die van de woningwetbouw toe neemt Dit geschiedt enerzijds door de con tingentering en het stelsel van de rijksgoedkeuringen maar nog in veel sterker mate door de subsidië ring die aan de woningwetbouw een grote en kunstmatige voorsprong geeft „ De institutionele beleggers worden dus " — aldus prof Hartog — niet alUeen weggedrongen maar ook weggeconcurreerd " Dit is een ontwikkeling die zich zelfversterlct De kunstmatige huur verschillen ten gunste van de wo ningwetbouw vergroten namelijk de vraag naar woningwetwoningen en daarmede ook de aandrang tot uit breiding van het contingent woning wetwoningen Zo geraken we in een vicieuze cirkel die ook het denken over deze zaken kan besmetten Het is namelijk gemakkelijk denkbaar dat de overheid die aan het particu liere initiatief eerst het werken vrij wel onmogelijk heeft gemaakt ver volgens concludeert dat het te kort schiet en dat zij zelf dus in grotere mate moet inspringen " Prof Hartog ziet niet voorbij dat de overheid om de verhoudingen weer enigszins recht te trekken de subsidiëring van de bouw van eigen woningen en particuliere huurwonin gen wat heeft verruimd Het is echter een wat wonderlijke politiek om eerst aan de woning wetbouw hoge subsidies toe te spe len om de particuliere bouw te ver drijven en vervolgens de particu liere bouw door subsidies in staat te stellen de concurrentie beter aan te kunnen P ROF Hartog doet zijn betoog ten slotte uitlopen in vier suggesties die met elkaar de basis voor een gezonde politiek kunnen vormen De ze suggesties verdienen te meer de aandacht omdat zij niet afkomstig zijn van een organisatie van onder nemers of van een andere belan gengroep doch van een wetenschap pelijk geschoold econoom hoogle raar aan een economische faculteit Hier volgen ze dan Ie geen woningwetwoningen B doca overdracht van dit contingent aan de particuliere bouw Mocht er twijfel ontstaan of deze het contin gent kan halen dan overlegge de overheid met de institutionele be leggers om dit door een gentle men's agreement op te lossen 2e beëindiging van de excessieve dru op de prijzen van de woning wetwoningen zodat de gemeenten niet langer gedwongen worden tot manipulaties met grondprijzen en anderszins 3e geleidelijke verhoging van de rente der woningwetvoorschotten van 4 procent tot het marktpeU 4e het geld dat op de begroting aan voorschotten en bijdragen vrij komt te bestemmen voor vermin dering van de belastingdruk Is dit alles Zijn de dingen zo een voudig En waarom gebeuren ze aan niet Ja dat is een kwestie van politiek waarvoor zelfs de eco nomen moeten zwijgen Vijf gaan Van onze correspondent UTRECHT — Vijf r.k dagbladen De Gelderlander Het Arnhems Dag blad De Stem De Nieuwe Limbur ger en Het Centrum zullen volledig gaan samenwerken Dit hebben de uitgevers van deze bladen Neer landia N.V in Utrecht en De Gelder lander in Nijmegen besloten Opgericht zal worden de N.V As sociatie van uitgevers van dagbladen en tijdschriften ' Audet ' die als houd stermaatschappij zal optreden van de aandelen van beide uitgevers maatschappijen De fusie tussen beide uitgevers - NTS-journalist dient klacht in tegen politie AMSTERDAM — De NTS-journa list Wiebo van der Linden heeft gistermiddag een klacht ingediend tegen het optreden van de Amster damse politie van zaterdagavond Tijdens de ongeregeldheden bij het Spui waar het NTS-journaal op zfln aanwijzingen opnamen maakte kreeg lüj een paar Idappen van de marechaussee Gistermiddag consta teerde de huisarts een hersenschud ding Vorig jaar werd Van der Linden gearresteerd en anderhalve dag vastgehouden Zaterdagavond vroeg hij dan ook veiligheidshalve aan een politieofficier onder welke voor waarden gefilmd kon worden Als u zich aan de aanwijzingen houdt zal u niets gebeuren en kunt u uw gang gaan was het antwoord Toen de journalist zich op bevel verwij derde sloeg de marechasseé niet temin toe De heer Van der Lin den wil nu uitgemaakt zien onder welke voorwaarden journalisten filmers en fotografen bij zulke ge vallen hun werk kunnen doen In textiel meeste verkortingen van werktijd DEN HAAG — In de textielnijver heid gelden de meeste werktijdver kortingen Volgens de februari cij-fers van het CBS komen de metaal bedrijven op de tweede plaats In 89 textielbedrijven werd in februari door 7.500 mannen en 1500 vrou wen in totaal 412.000 uren minder gewerkt In de metaalindustrie wa ren er 85 bedrijven waarin door 4.500 mannen en 600 vrouwen in totaal 183.000 uren minder werd gewerkt Marilou Het verbaasde me dat de baas vanmorgen niets zei toen ik weer te laat kwam Ik hoop niet dat hij kwaad op me is maatschappijen betreft voorlopig fi nanciële en technische samenwei' king De redacties zullen zelfstandig blijven Ook zal de fusie geen ge volgen hebben voor het personeel In een mededeling van de bestu ren van Neerlandia en De Gelder lander wordt gesproken van ver sterking door middel van coördinatie van leidinggevende economische technische en financiële elementen om mede daardoor — ook in de ver re toekomst — aan de eisen van so ciale en technische ontwikkeling te kunnen voldoen Als directeuren van de N.V ' Audet ' worden genoemd dr H J A Hermens van Neerlandia en drs A V V Tummers van De Gelder lander '- De vijf bladen hebben een totale oplage van 256.000 tzi.&zerHrthun & Mededelingen en mtningen in deze rubriek binden alleen de inzenders die dan ook volledig of desnoods met initialen moeten ondertekenen Slechts om dringende redenen wordt een schuilnaam toegelaten De redactie blfltt verantwoordelflk voor de verspreiding en heeft dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te bekorten Strafexpeditie 5 Ernstig verbaasd ben ik over het feit dat Mr Kuitenbrouwer in zijn artikel het optreden van de marine jongens veroordeelt en meent dat een stelletje van slag - en stootwa pens voorziene terroristen die regel matig burgers treiteren intimide ren en molesteren recht hebben op politiebescherming Dit is te dwaas om waar te zijn Even dwaas als Gijsbert van Hall's op merking over het recht in eigen hand nemen " want iets wat er niet is kun je ook niet in eigen hand nemen Amsterdam toch al een rotte plek die de naam van Nederland tot ver in de wereld verpest heeft zal no ^ wel verder wegteren als ze het recept van onze U.N.-man vlijtig opvolgen als er meisjes lastigge vallen en oude heren omvergelopen worden moet je zo'n knaap lief over z'n kleffe kruUebol aaien hem ƒ 25 in de hand stoppen en zeggen en nu zoet naar huis gaan en niet meer doen hoor Zachte heelmees ters maken stinkende wonden Mr Kuitenbrouwer P de Bruijn Copemiousplein 42 Bilthoven P < Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — Het was Pierre Lardinois 42 de nieu we minister van landbouw en visserij niet ontgaan dat hij voor het ministerschap werd genoemd maar dat hij van de ene op de andere dag in de regeringsploeg van minister De Jong rolde heeft hem zelf ook verrast Liever was deze in Zuid Limburg geboren Bra bander nog een paar jaar par lementariër gebleven ' Maar als Kamerlid moet je echt wel gegronde redenen hebben om ' nee ' te zeggen ' is zijn opvat ting ' In principe moet immers elke volksvertegenwoordiger voor het ministerschap be schikbaar zijn ' Waarom dan die aarzeling toen hij door de heer De Jong werd gepolst Ik besefte dat het een moeilijke pe riode gaat worden " bekent hij op zijn departement in het Haagse Bezuiden hout Persoonlijke bezwaren waren er niet Landbouwkundig ingenieur Pierre Lardinois mag sedert hij bij de jong ste verkiezingen lijsttrekker voor Noord-Brabant was dan onder de grote rivieren geen onbekende zijn Koningin Juliana Tieeft maandag de gidsen die een opleiding van drie maanden hebben genoten voor de Nederlandse inzen ding van de Wereldtentoonstel ling Expo ' 61 op Soestdijk ont vangen ADVERTENTIE extra kamerbreed EEN KEIJZER TAPIJT vanaf 26 50 POSTBUS 39 - HILVERSUM Kerk'happening Van onze correspondent VENLO — Een geheel nieuwe vorm van „ happenen " werd door enkele jongelui in het Noordlim burgse plaatsje Lom,m uitgevon den De knapen stapten de plaat selijke parochiekerk binnen en ontstaken daar alle kaarsen Daarna bespeelden zij het kerk orgel en stelden zij vervolgens met vereende krachten de zware kerkklokken in werking De poli tie onderzoekt thans in hoeverre de jongens zich aan een straf baar feit hebben schuldig ge maakt daarboven is hij voor velen een nieuwkomer Wie zijn naam voor het eerst hoort denkt eerder aan een Franse middenstander of een lid van het kabinet Pompidou dan aan de opvolger van mr Biesheuvel op landbouw Een Franse naam is in Zuid-Limburg niet ongewoon " zegt de in Noorbeek geboren bewinds man zoon van een graanhandelaar Hij wijt dat aan het feit dat een deel van Zuid-Limburg voor de Na poleontische tijd Luiks gebied was Voorlopig WH hij met zijn vrouw en vijf kinderen drie meisjes en twee jongens in Eindhoven blijven wonen Niet omdat hij het kal:inet-De Jong de volgende week alweer ziet vallen maar omdat zijn gezin na veel heen en weer getrek daar nu is ingebur gerd Dat betekent dus een weekend huwelijk De nieuwe minister een van de jongsten in het kabinet weet niet of hij dat kan volhouden „ Af wachten " zegt hij Als volksvertegenwoordiger heeft ingenieur Lardinois al een belangrij ke staat van dienst „ Parlementa riër in Den Haag Brussel en Straats burg " noemde hij zachzelf tot dus ver graag In de Tweede Kamer trad hij op als agrarisch en Europees specialist van de KVP Hij maakte deel uit van de vaste com.nissie voor landbouw en visserij en is verder deskundig op het terrein van de han delspolitiek Als minister zal hij ook het Euro pese parlement vaarwel moeten zeg - Zo heeft de schrijver Theun de Vries lid van het partijbestuur zijn ongenoegen over de zuiveringen niet onder stoelen en of banken gestoken Hulst is weggezuiverd als partijlid omdat hij weigerde een eind te ma ken aan de reizen naar de Sowjet Unie en andere Oosteuropese landen die hij als directeur van het reis bureau Vemu organiseert Van Seg gelen werd ontslagen als directeur van de communistische uitgeverij Pegasus omdat hij revisionistische ' pro-Russische romans zou hebben uitgegeven Het merkwaardige van de situatie in de CPN is dat de man die in het partijbestuur voor het beleid van rcisbm-eau en uitgeverij verantwoor delyk is Marcus Bakker nog steeds in het zadel zit Bakker is leider van de vijfkop pige fractie in de Tweede Kamer en ingewijden zeggen dat ook hij met enige anderen genoeg heeft van de dictatuur van Paul de Groot in de partij Feit is dat Bakker een van de belangrijkste aanhangers van De Groot de journalist Joop Wolff naast zich in de Kamer heeft gekregen Wolff hoofdredacteur van De Waar heid schijnt voorbestemd om Bak ker op te volgen Het is duidelijk dat Paul de Groot binnen het partijbestuur nog altijd over voldoende aanhangers beschikt om de CPN met ijzeren discipline zijn stalinistische ideeën te kunnen opleggen Hij probeert de partij in al haar geledingen van revisionisten te zuiveren De verwachting bestaat dat de vereniging Nederland-USSR het volgende slachtoffer zal zijn en verboden terrein zal worden voor de leden van de CPN Waarom die afkeer van het revi sionisme Ingewijden leggen de oor zaak bij een aantal persoonlijke en politieke teleurstellingen die de CPN-leider van de Russen heeft on dervonden Hij is nooit vergeten dat Russische artsen hem in het begin van de jaren ' 60 na een in Moskou behandelde lichamelijke inzinking de raad gaven zich uit de partij terug te trekken Toen hij dat advies in de wind sloeg en zijn lichamelijke con ditie er desondanks niet slechter op werd beschuldigde hij Moskou van gen Hij gaat in de EEG nu aan de andere kant van de tafel zitten Dat lokt hem wel aan Vandaag beleeft hij zijn eerste marathonzit ting in Brussel Tegen de lange nachten kijkt hij niet zo zwaar aan „ Ik hoop dat ik er net als de heer Biesheuvel tegen kan > ver mijn gezondheid heb ik in ieder geval niet te klagen " Ir Lardinois is van plan op het ministerie van landbouw het beleid Biesheuvel in grote trekken voort te zetten maar dan met eigen accen ten P LARDINOIS een artsencomplot " Kritiek uit de Sowjet-hoofdstad op zijn beleid staafde zijn idee dat de Russen hem als leider van de Nederlandse com munisten liwijt wilden Een aantal jaren heeft Paul de Groot nog getracht zich in het geschU tussen Moskou en Peking op de vlakte te houden en een neutrale middenkoers te varen Hij greep die houding mede aan om de gedaalde invloed van de CPN in de communistische we reldbeweging weer wat op te vijzelen Maar toen Chroesjtsjow hem in 1964 als bemiddelaar weigerde be gon elke affectie die de CPN'er toen nog voor de Russen mocht heb ben te smelten als sneeuw voor de zon Het werd het sein voor de eer ste aanvallen op de politiek van de Sowjet-Unie Een tweede poging om een mondiale rol te spelen welke met instemming van Peking via Djakarta werd ondernomen strand de door de mislukte coup van de Indonesische communisten Sinds dien koerst Paul de Groot geheel op Peking aan Mijnopzichters worden herschoold Van onze correspondent HEERLEN —- Aan de Heerlense Mijnschool is een groep onder grondse mijnopzichters begonnen aan een uitieke herscholingscursus De groep zal in tweeëneenhalf jaar opgeleid worden tot exploratie-spe cialist Na afloop zullen de mijnop zichters ingeschakeld worden by - de onderzoekingen van de Noordzeebo dem De cusu die op hts-niveau ligt bouwt voort op de kennis en de er varing die de opzichters door hun vroegere studie en in de praktijk hebben opgedaan op het gebied van de geologie Het leerplan omvat een gecombineerde geologische geofysi sche een petro-fysische opleiding tot onder andere veldgeoloog geo logisch tekenaar landmeter mud logger " bodemonderzoek en seis moloog De mijnopzichters gemiddeld 35 jaar oud zijn nu al verzekerd van werk na het afronden van hun stu dies Directeur ir R Haverschmidt van de Heerlense mijnschool heeft voor ieder al een arbeidscontract bij de n.v Olexcon klaar liggen Tandartsen willen behandeling van slechte gebitten staken DEN HAAG — Jonge Nederlandse tandartsen overwegen nog slechts die patiënten te behandelen die ken nelijk prijs stellen op het behoud van hun gebit De Nederlandse maat schappij ter bevordering der tand heelkunde wijst er in verband met het tandartsentekort op dat de tijd die aan verwaarloosde tanden en kiezen wordt besteed beter kan wor den gebruikt voor onderhoud van goed geconserveerde gebitten De tandartsen klagen dat zij hun tijd besteden aan de laatst overge bleven tanden en kiezen van hun fondspatiënten die recht hebben op vullingen zolang er nog een tand over is Particulieren laten wegens de hoge kosten reeds eerder de res tanten van hun gebit trekken De maatschappij toont zich ook voorstander van een eigen risico voor fondspatiënten Om het tekort op te vangen zullen drie nieuwe op leidingsinstuten nodig zijn zo meent de maatschappij Voorlopig wordt aangenomen dat een faculteit meer het maximum is dat kan worden bereikt Jan Willem Pik overleden Van onze correspondent DEN HAAG — In een rusthuis in Rijswijk is op 92-jarige leeftijd over leden de heer Jan Willem Pik auteur van een reeks geschiedenis boeken voor het lager en middelbaar onderwijs Vooral zijn boeken voor het middelbaar onderwijs werden in de jaren 1920—1950 veel gebruikt Het eerste boek van de heer Pik lange tijd leraar aan een HBS ver scheen in 1905 bij de uitgeverij Tjeenk WiUink in Zwolle Het was ' t eerste gedeelte van een algemene geschiedenis bestemd voor de oplei ding voor de akte geschiedenis In totaal schreef de heer Pik ongeveer twintig geschiedenisboeken in veer tig jaar HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIMIIIIIIIIl Vertrouwen in „ Peking-Paul " wankelt Van onze correspondent AMSTERDAM — Uit de traditio neel sterk communistisch gezinde Zaanstreek komt de sterkste oppo sitie tegen CPN-voorzitter Paul de Groot of wel Peking-Paultje " zo als zijn tegenstanders hem noemen Maar ook andere afdelingen verzet ten zich tegen de pro-Chinese lijn van De Groot Zo heeft de afdeling Assendelft de heer Hulst ondanks zijn schor sing door de CPN-leidinj gehand haafd als lid van de gemeenteraad Een door partij-secretaris Hoekstra gedaan ber'oep op de partijdiscipline legden de Assendelftse communis ten naast zich neer Ook de afde ling Landsmeer heeft het vertrou wen in het partijbestuur opgezegd en naar verluidt wiUen enkele in Amsterdam hetzelfde doen De heer F Baruch geschorst als partijlid wegens kritiek op het boek van Paul de Groot De dertiger jaren " zei vanmorgen gehoord te hebben dat het bedankjes regent bij het partij secretariaat Bij de uitgeverij en boekhandel Pegasus is inmiddels ook de adjunct directeur de heer J Mendels ont slagen Meer ontslagen woi^en ver wacht omdat het grootste deel van het personeel zich tegen het ver dwijnen van de heren Van Seggelen en Mendels verzet Het commimistische dagblad De Waarheid levert vandaag in een ar tikel „ Bij de vitrioolkraan Anti communisten in Wildwest-stijl " com mentaar op de berichten over de moeilijkheden in de CPN Het blad spreekt van een zenuw achtige opwinding die kennelijk ver oorzaakt is door de vastbeslotenheid van de CPN om een autonome koers te varen en orde op eigen zaken te stellen De reorganisatie van Pe gasus een op zichzelf doodnormale zaak woi'dt opgeblazen tot propor ties die niets meer met de werkelijk heid te maken hebben aldus De Waarheid Het Tweede Kamerlid voor de CPN Marcus Bakker zei ons van morgen Zoveel stompzinnige smeerlapperij heb ik nog nooit bij elkaar gezien Mijn positie Die is uitstekend " Op de vraag of die po sitie pro of contra De Groot is zei hij Wat ik wilde zeggen heb ik al gezegd Verder geen commen taar " ADVERTENTIE een heerlijke sigaret pittig en toch zacht Celstraf voor Ambonezen Van onze correspondent DEN HAAG — De Haagse poli tierechter heeft gisteren zes jonge Ambonezen veroordeeld tot twee maanden en anderhalve maand ge vangenisstraf met aftrek van voor arrest Een zevende kreeg ' n maand voorwaardelijk en een achtste straf rechtelijk minderjarig kreeg een maand gevangenisstraf met aftrek van voorarrest waarvan 24 dagen voorwaardelijk De acht jongens waren vorig jaar bij een stormloop op de Indonesi sche ambassade in Den Haag slaags geraakt met de politie Witte weer burgemeester van Eindhoven DEN HAAG — Ir H B J Witte minister van Volkshuisvesting in het kabinet-Zijlstra is met ingang van 12 april herbenoemd tof burgemees ter van Eindhoven Ook voor zijn benoeming tot minister was de heer Witte burgemeester van deze plaats welke voor hem open is gehouden 
Qevolg van extra controle Viermaal zoveel verbalen voor te hard rijden Automohïlisten brengen parkeerschijf in gevaar Van een onzer verslaggevers UTKECHT — De verkeersdienst van de Utrechtse politie en de surveillancedienst hebben samen in de afgelopen maand extra controle uitgeoefend op de voorgeschreven snelheids beperking van motorvoertuigen in de bebouwde kom voor het grootste deel van de stad 50 kilometer en op enkele plaatsen — bij uitzondering — 70 kilometer De actie leverde viermaal zoveel procesverbalen op als in de voorgaande maand Waarde is rond f 5000 Van een onzer verslaggevers UTRECHT • Bij inbraken in bouw keten op verschillende plaatsen in de stad is in het afgelopen weekeinde voor een bedrag van rond vijfdui zend gulden aan gereedschappen en werktuigen gestolen Aangifte is gedaan door het cen tra!3 verwarmingsbedrijf van de fir ma Geitenbeek te Utrecht van in braak in een plaatijzeren werkkeet die gevestigd is op een bouwterrein aan de Moezeldreef hoek Rubicon dreef in Overvecht De daders heb ben zich toegang verschaft tot de keet door aan de achterzijde een der ijzeren platen los te wrikken en vervolgens open te buigen UTRECHT — Aan het hoofdbu reau van politie Paardenveld 1 zijn de volgende gevonden goederen aangegeven Goudkleurig dameshor loge met zwartgeel gestreept bandje chroom dameshorloge met zwart bandje etui met vulpen en ball point wit kinderschoentje 2 over hemden zwempak en BH poncho rode hondehalsband en riem over all met alpino en riem dames kraagje bruine kinderjas met ge breide kraag tas inhoudende beitel en trommeltje en 1 met regenkle ding bromfietsplaatjes No DXL 245 en FWR-587 ballpoint Bruine handtas inh plm ƒ 21 - portemon nees inh ƒ 18.67 ƒ 0,96 Komen aanlopen jonge herder zwarte poedel donkergrijsgestreept katje Gemengd koor dankzij twee heren VOOR DE EERSTE keer trad maandagavond in het gemeente lijk bejaardencentrum Tolsteeg te Utrecht een eigen gemengd koor op onder leiding van diri gent J den Hartog De gemeng de samenstelling bestaat uit 38 dames en 2 heren Het koor m,et een 91 jarige als oudste is twee maanden geleden opgericht Vol gende week treedt het voor het eerst buiten eigen huis op in een Baarns rusthuis Examens Utrechtse rijksuniversiteit UTRECHT — Aan de rijksuniver siteit zijn geslaagd Doctoraal exa men wiskunde J J F Bijsmans cum laude Heerlen B R ter Horst Utrecht Doctoraal examen natuurkunde M J Renne cum laude Utrecht A K V d Tuin Hilversum Kandidaatsexamen wis - en natuur kunde mej M E Jansen Rotter dam J G M Emonds Heerlen J W M H Stumpel cum laude Rotterdam N Abrahamsen Gouda H P Barendregt cum laude Am sterdam M O examen biologie B van der Wijngaard Rotterdam gaan aan cafébezoek Van de bijna ^ ƒ 29.000 i ^ geen cent meer over Van V wilde nogal eens graag flink doen en gaf bijvoorbeeld veel rondjes in het café De officier van justitie wil de in zijn eis rekening houden met de moeilijkheden die verdachte in zijn leven allemaal gehad heeft Ook de alcohol is daarin een groot pro bleem De eis was negen maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk De rechtbank zal uitspraak doen op dinsdag 25 april Drie weken cel voor mishandeling Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Iemand een bier glas in het gezicht duwen waar door hvj snijwonden in het gezicht oploopt is wel een van de gemeen ste streken die er zijn vond de Utrechtse politierechter mr J F J de Kort Hij veroordeelde de 25-jarige raessbedlende W J A H uit Driebergen Rijsenburg conform de eis tot een gevangenisstraf van zes weken waarvan drie voorwaar delijk H was wel een beetje dronken toen hij zijn daad beging In een café in Driebergen kwam hij in ge sprek met de hem volkomen onbe kende H de Ruiter Zonder duide lijke aanleiding vroeg verdachte aan hem of hij er soms behoefte aan had een bierglas in zijn,gezicht ge duwd te krijgen „ Als je dat leuk vindt moet je het doen " was het commentaar van De Ruiter die veronderstelde dat dit niet werkelijk zou gebeuren Maar hij had misgerekend Want een minuut later hing hij zwaar uit snijwonden bloedend over de bar Verdachte H was toen wel even ge schrokken Gelukkig had ' t glas niet het oog van het slachtoffer geraakt maar alleen de omgeving ervan H werd bij verstek veroordeeld ADVEHf-TÈNTIS fris inde wond 4 4373 Zodra u de frisse en zuivere smaak van dubbel gezuiverde Doublemint proeft merkt u hoe koel en aangenaam Doublemint nw mond en adem houdt Koop vandaag nog een pakje Doublemint - plezier voor twee - en ondervind zelf hoe Doublemint uw smaak ver frist Zaterdag 8 april Is weggelopen een wit met bruine kortharlge hond Het dier staat laag op de poten het is een rui van vier jaar Eigenares se is mevrouw Hardeveld Bokstraat 7 te Utrecht Een siamese kater nam vrijdag 7 april de benen Het tweejarige dier is van de heer Scheffer No lensstraat 37 in het Staatslieden kwartier te Utrecht en draagt een rood halsbandje met koperen ster ren Van mr L C van der Tas hui ze Vrederust te Vreeland telefoon 02943 1415 zijn weggelopen 2 rood bruine jachthonden Het zijn Hon gaarse staanders met wit bij de borst en geelbruine ogen Het zijn beide teven die woensdag 5 april de benen namen Aangevlogen is op zaterdag 8 april een gi'oene parkiet met gele kop De vogel verblijft thans in de kliniek voor kleine huisdieren aan de Alex ander Numankade 91 te Utrecht te lefoon 715544 UTRECHT — In het Stlchtsch Asyl zijn de volgende dieren binnen gebracht zwarte langharige hond met korte staart reu Schotse hals band zwarte hond klein witte streep op borst teef beige-zwart keesje witte tenen staande oren teef rode halsband grijs cyperse kater witte bef snoet en poten gev Blois V Treslongstraat wit te poes met twee verschillende ogen gev Croeselaan bruingele hond teef gele halsband met riem witte hond bruin om ogen en oren teef bruine bast boxer witte borst en tenen lange staart reu zwart hond je witte borst en poten witte punt aan staart reu groene halsband bruine hond 3 witte tenen teef zwart-witte poes gev Croesestr zwart met rode poes gev Leidse kade grijs cyperse poes witte bef en poten gev Koningsweg zwart witte kater kale plek op kop gev MontfoorÜaan vrij grote bruine hond zwart over staart reu ma ger zwart witte hond witte bles borst en poten en witte punt aan staart teef bruin-witte hond witte borst en poten witte punt aan de staart reu ca 4 mnd gestroomde boxer witte borst en tenen reu rode halsband witte hond bruin aan kop oren en kruis teef ca 3 mnd Dit keer zijn er 319 overtredingen geconstateerd tegen 78 in februari Verder staan genoteerd 305 verba len voor rijden door geel of rood licht wat een kleine verbetering in het rijgedrag zou kunnen betekenen omdat het de maand tevoren er 376 waren Parkeren is en blgtt het grootste probleem Juist waar het verkeer niet rijdt worden de meeste over tredingen gemaakt Bij elkaar ge teld leverden stilstaande voertuigen niet minder dan 1.037 verbalen op en 2.212 transacties samen 3.249 Gewone overtredingen van het par keerverbod door te parkeren waar dit niet mag betekenden 1.494 ver balen en transacties Maar dan blijkt het bij de schijfparkeerders — zoals steeds — ook niet lekker te zitten in de blauwe zone is 621 keer zonder schijf geparkeerd Van 39 automo bilisten was de schijf verkeerd in gesteld 152 overschreden de toege stane parkeertijd En dan waren er ook nog negen die hun schijf stiekem wilden verzetten zonder opnieuw aan het verkeer te hebben deelgenomen Meter wint van schijf Wonderlijk genoeg worden er bü parkeermeters minder overtredingen gemaakt Het zijn er nog te veel — 451 maal meter niet in werking ge steld en 127 keer buiten de vakken geparkeerd — maar het tjlijft vreemd dat waar het geld kost ihinder over treden wordt dan waar de automo bilist dank zij de praktische ver keersschijf gratis kan staan Hier mee bevorderen automobilisten dui - Universitaire henoemingen UTRECHT — Aan de rijksuniver siteit werden benoemd bij de faculteit der geneeskunde drs P D Baas 1942 tot weten schappelijk medewerker bij het La boratorium voor fysiologische che mie dr E Bleumink 1935 thans re search technicus T.N.O tot weten schappelijk medewerker Ie klasse bij de dermatologische kliniek bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen drs A van den Bergh 1938 tot wetenschappe lijk medewerker bij het organisch chemisch laboratorium bij de faculteit der letteren me juffrouw dra J E L Heideman 1939 tot wetenschappelijk mede werker bij het kunsthistorisch insti tuut EEN KOOLMEES is gaan broe den in de brievenbus van de fa milie R B J van Helden Mr Sickeszlaan 24 in Utrecht Van daar een bordje Vogelnest onder de brievenbus en een grote nieu we bus als tijdelijke deponeer plaats van correspondentie en krant Een vriendelijk gebaar van de bewoners dat in ler^tetijd op vele plaatsen is waar te ne men want m,enig nestelende vo gel zoekt een rustige broedplaats VANMORGEN is de verkoop ge start van de zomerzegels 1967 In het postkantoor aan de Neude in Utrecht kocht mevrouw L Mul ler-Doude Van Troostwijk de eerste zegels Bij het begin van deze verkoop waren onder meer aanwezig van rechts naar links de heer J W Bonsing chef van het postkantoor mevr mr B Kortenhof f Neppêres enmevrouw A M de Ranitz-de Brauw DINSDAG 11 APRIL 1967 delijk de invoering van meer meters en van het opschuiven nafr buiten en tenslotte het geheel opheffen van blauwe gratis parkeerzones Een overtreding die in de politie statistiek het aantal nul kreeg is het werpen buiten aanvang " Deze om schrijving is bedoeld voor het bij vullen van de meter zoals bü de schijf de omschrijving zonder op nieuw deelnemen " wordt gebruikt In ieder geval deed zich dit verwer pelijk werpen buiten aanvang voor zover uiteraard door het oog van een politieman of parkeerwachter gecon stateerd niet voor Rijden in verboden richting komt wel voor 360 keer En fietsers wil len nog wel eens vergeten hun voor lamp aan te doen een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang En 37-maal brandde er geen achterlicht Een duistere en voor henzelf en andere weggebrui kers gevaarlijke toestand ENT IB voor uw premiespaarplan ADV BRT Een OLVEH spfearplanpolis Negen maanden met aftrek geëist tegen bedrijfsleider Verduistering van f 28.000 Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Een verduistering van ruim ƒ 28000 bracht de 37 jari-gé bedrijfsleider Jacob van V uit Vleuten-De Meern dinsdag voor de Utrechtse rechtbank onder voorzit terschap van mr M B van de Werk Van V had in de functie van kas sier bij een meubelfabriek stelsel matig met tekorten te kampen In het begin zou hij geen enkel deel gehad he!)ben aan het veroorzaken daarvan Toch wilde h\j de direc teur niet van zijn ontdekking op de hoogte stellen omdat hy zelf nog in een proeftijd liep en mogelijk de verdenking direct op hem zou vallen Verdachte zuiverde in het begin zelfs de tekorten aan zoals hij ter zitting vertélde Maar al gauw kon hij dit niet bolwerken en verviel in een oude fout toen hijzelf geld be gon Weg te nemen Boekingen wer den niet of foutief gemaakt en ver dachte raakte steeds dieper in de put Hij vertelde met niemand open kaart te durven spelen Zelfs in een gesprek met de hoofddirectie in Breda wist Van V de werkelijke stand van zaken te verdoezelen De bedrijfsleider had wel een uit gebreide taak in het bedrijf Hij al leen beheerde het geld en hij werd zelden gecontroleerd Ook de boek houding viel uitsluitend onder zijn beheer en dat terwijl hij slechts „ op pervlakkig verstand van boekhouden hkd " De officier van justitie mr G W von Meyenfeldt merkte op dat het beter geweest zou zijn als ver dachte eens eerder op grondige wij ze gecontroleerd was Op deze ma nier treft het bedrijf toch ook wel schuld vond de officier Het geld is in zijn geheel opge - Gereedschappen in weekend gestolen In de keet bevonden zich vijf gro te houten kisten met gereedschap pen die met z.g kistsluitingen wa ren afgesloten Uit deze kisten zijn ontvreemd lasgereedschap ter waarde van ƒ 350 twee boormachi nes ter gezamenlijke waarde van ƒ 760 een boorhamer van ƒ 500 snij ijzerapparatuur ter waarde vain ruim ƒ 800 zes Zweedse pijptangen van ƒ 260 een schiethamer van ƒ 300 en verder gereedschap ter gezamenlijke waarde van ƒ 500 Verder is ingebroken In de in aan bouw zijnde kleuterschool behorend bil ' de Dr J W Gunningschool aan de Fockema Andreaelaan De inbre ke namen hier een elektrische zaagmacliine van ƒ 270 alsmede twee slijpmachines van resp ƒ 315 en ƒ 490 weg ten nadele van het Aannemingsbedrijf N.V H van de Vooren en Zoon te Utrecht Ook een bouwkeet van de N.V Nederlandse Franki maatschappij te Capelle aan de IJssel op een ter rein aan de Rubicondreef in Over vecht was het operatieterrein van de gereedschapdieven Door het for ceren van de toegangsdeuren heb ben de ongenode gasten zich toe gang verschaft tot deze keet waar bij de dieven zich meester hebben gemaakt van een aantal apparaten t.w een gasspanningsmeter en een zuurstofspanningsmeter ter waarde van vijf a zeshonderd gulden Chauffeur 18 hij hotsing zwaar gewond Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Met een schedelba sisfractuur en hoofdwonden is maan dagmiddag de 18-jarige l R uit Go rinchem overgebracht die ais be stuurder van een personenauto op het kruispunt Beneluxlaan Admi-raal Helfrichlaan Van Heuven Goed hartlaan geen voorrang had ' ver leend aan een vrachtauto bestuurd door de 35-jarige chauffeur J W van Dorrestein uit Utrecht Tengevolge van deze botsing ge raakte de vrachtauto van de weg schoot rechts de berm over reeds vervolgens over het fiets - en voet pad en kwam ten slotte tegen een boom tot stilstand Wonderlijk ge noeg kwam de heer Dorrestein on gedeerd uit zijn vrachtwagen te voorschijn „ Hoog-Katherijne " kost Bredero ƒ 270 miljoen Van onze financiële redactie UTECHT — In de jaarvergadering van Bredero Vastgoed die vandaag in Hotel des Pays-Bas werd gehou den heeft de directie van Verenigde Bedrijven Bredero over het plan Hoog Catharijne gezegd dat er voor ƒ 500 min in zal worden geïnves teerd Hiervan zal ƒ 270 min in eigen beheer worden besteed voor reke ning van derden komt ƒ 130 min ter wijl de gemeente Utrecht aan aan vullende werken etc ƒ 100 min moet uitgeven Zoals reeds bekend is van het totaalbedrag nu voor ƒ 100 min in uitvoering gekomen De maat schappij is voornemens om in haar jaarstukken van het lopende boek jaar afzonderlijke cijfers op te ne men over de activiteiten van N.V Hoog Catharijne ADVERTENTIE ADVERTENTIE Dat lekkere BUMS-brood komt van ÜTBECHTSCH NIECWSBLAD Journalisten protesteren bij Prinses LAGE VUURSCHE — Journalis ten en fotografen die bü Draken steyn wachten op de geboorte heb ben in een telegram aan prinses Beatrix en prins Qaus geprotes teerd tegen het optreden van de pa leisrecherche en de rijkspolitie Vanmorgen werd een fotograaf die vlak langs het terrein van het kasteel liep maar niet op verboden gebied geduwd en geslagen door een rechercheur Toen andere journalis ten zich ermee bemoeiden rukten meer politiemannen met honden aan Achteraf blijkt dat de rijkspolitie het consigne heeft gekregen stil staaft op de 300 Roedenlaan die langs het kasteelterrein loopt te verbieden als de Prinses in haar tuin wandelt Vanmorgen was dat het geval maar de journalisten en fotografen waren niet van het ver bod op de hoogte gesteld J Koops veertig jaar bij N.S UTRECHT — Vandaag is de heer J Koops Merwedekade 139 bis ge huldigd in verband met zijn veertig jarig dienstjubileum bij de Neder landse Spoorwegen De chef van het bureau goederenmaterieel is o.a gehuldigd door ir J C W de Jong afdelingschef van de dienst mate rieel en werkplaatsen Ook uit Amersfoort waarmee de jubilaris in zijn werk veel te maken heeft ont ving hii blijken van belangstelling en waardering Namens de N.S is hem een geschenk onder couvert overhandigd Vanmiddag heeft een deputatie van het personeel de heer Koops bij een ontvangst in zijn huis een draagbare radio als herinnering aan dit jubileum aangeboden ADVERTENTIE v ^ GEBROEDERS BROEKMAN anders dan elders Culotte-pakje f59 - Een leuk pakje uitgevoerd In vlot rultmotief Gemaakt van sterk Trevira/Kamgaren dus Ideaal voor ravottende zoonlief Leeftijd 8 jaar Lange Elisabethstraat20 Utrecht iMtHJi(K/eM-MeMleiêa4Seis / 01 con werd De bini tieci zet avond ontaardde i Zeer I maar t brokk i kans da men nacht man Johan de trokke om te een Boei hij • Ik nen stuk de de wa de 
IJTBBCHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 11 APRII 1967 5 Poolse land(mid)dag met * t theater Gest in de Cinecave D(X)R EEN IETWAT ongelukkige plaatsing van de monitors hebik gisteravond het programma Sportpeinorama van de AVROniet kunnen zien Dick van Dyke zag ik wel Het zal de aanhangersvan deze onverwoestbare serie interesseren dat een Engels zondags blad wist te melden dat Dick van Dyke is aangezocht of op de nomi natie staat voor de rol van president Kennedy in een film die aandeze zal worden gewijd Ik moet bij al mijn bewondering voor Dick van Dyke eerlijk toegeven dat ik niet als eerste aan hem zou denkenals niij gevraagd werd wie ik voor die rol het geschiktst acht Eenander interessant bericht kwam van Jaap van Meekren van AVRO'sl'elevizier Hij meldde aan het eind ervan dat de Van Harte actievan de VARA ten bate van het werk van Wiesenthal op dat momenteen bedrag van ƒ 232.853,99 had opgeleverd en hij ried belangstellen den aan om tien over half elf af te stemmen op de VARA Hilver sum-1 waar men nader zou worden ingelicht Dat is pas oecumene De AVRO bracht verder The Fugitive altijd raak altijd prijs en inde serie Klankklaar Nederlands een programma dat geheel gewijdwas aan Martine Bijl Met Martine Bijl heb ik het een beetje moeilijk.Je hebt wai de Nederlandse zangeressen betreft natuurlijk verschil lende categorieën Corry Brokken zit in een andere categorie dan Rita Reys die weer in een an dere categorie thuishoort danMartine Bijl die weer in een an dere categorie thuishoort dan doOT Tante Leen Martine Bijl zit in decategorie waar ook Liesbeth Listthuishoort en Elly Nieman ensoms Jasperina de Jong hoeweldie er een eigen categorie opnahoudt waarin ze eigenlijk nie mand naast zich hoeft te dulden.Maar goed laten we zeggen dat Martine Bijl en Liesbeth list totdezelfde categorie behoren Dat wil nog niet zeggen dat zij op elkaarlijken integendeel Uiterlijk verschillen zij als dag en nacht Martinedag Liesbeth nacht en ook wat interpretatie betreft is er geen groterverschil denkbaar Liesbeth zingt extravert gooit zich er helemaalin laat liever haar stem doorslaan dan dat zij ons iets te kort zoudoen aan emotie Martine daarentegen is introvert brengt al haarliedjes luisterliedjes werden zij ook genoemd op een zelfde afstan delijke toon zonder uitschieters maar allemaal met een gedempteondertoon van melancholie Dat is haar zwakke kant want zeKs eenliedje als Het Straatje van Plezier met regels als ' lachen is zogezond ' zingt zij op een terughoudende manier die eigenlijk niet bijde tekst past Het is een melodieus tingeltangelend soms precieusgezang ' zuiver ' in verschillende betekenissen en vaak een beetje'naïef ' in de betekenis die men daaraan in de schilderkunst geeft.Het heeft ontegenzeggelijk kwaliteit en wat belangrijk is voor luister liedjes elke zin elk woord is te verstaan want haar dictie is bijzon der lielder Henk van der Molen haar particuliere tekstschrijver,heeft precies dat simpele dat zij aankan Het Einde van de ZesdeDag bijvoorbeeld maar ook JeUe de Vries en Jules de Corte haddenenkele teksten bijgedragen die goed bij haar pasten terwijl de regievan Gidi van Liempd in zijn lichte precieusheid uitstekend asui sloot bij het genre van de liedjes IN AVllO'S TELEVrZIER had drs Hoogendijk een gesprek met dr Mansholt ter ere van het tienjarig bestaan van de EEG Ds Mansholt zei dat btj een zelfde loonstijging de prijzen van de produkten nog veel hoger zouden zijn komen te liggen als er geen gemeenschappelijke markt was geweest De handel tussen de EEG landen was gestegen met 60 procent in sommige gevallen met 70 pro cent en 100 procent een opgave die mij weinig zei want waarvoor gold dat en hij meende dat het Europa van de Zes op economisch gebied onvoldoende mogelijkheden heeft Na verklaard te hebben dat hij apaag nog door zou gaan met dit werk zei dr Mansholt dat de economische integratie hem na tien jaar EEG was meegevallen maar dat de politieke integratie een teleurstelling voor hem had betekend Astu naar Oldenzaal op pantoffels <»»*»•%»»** ^^' fc »^»^^^^^^^»' Nico Scheepmakes »%%»»»%*^*** ^ *»%%»»»»»»» >%%%^»^^^^»*%%%%'»%^^»^»»%%»»'.* ¦»^^%*^^^»»»»*^^»»»»»< ADVERTENTIE RADIO MAl GRET DE _ - MARIASTRAAT 49 TELEFOON 030-29278 BASF BANDEN 40 % KORTING ^ A man of all seasons ^ grote Oscar-winnaar het eerst in het openbaar sinds zQ door drie zware hartaanvallen byna het tydeiyke voor het eeuwige verwis selde Drinkt u graag koffie Maar reageert u slecht op coffeïne Slaapt u slecht als u ' s avonds koffie hebt gedronken Neem dan Koffie HAG Pittig rijk van aroma èn coffeTnevrij dus veilig voor hart en zenuwen maag Isver en gal Er is nu ' ook coffeïnevrije HAG Oploskoffie Handig om altijd in huis te hebben door Dick A van Buler UTRECHT — Een moeilijker pers conferentie dan die maandagmiddag icerd gegeven door de Poolse pan tomimegroep Gest is ondenkbaar De Gesters vielen maandag Utrecht binnen en werden ' s middags in Ci necave aan de conferentietafel ge zet om te vertéllen wat ze woensdag avond in K en W zouden gaan doen Het antwoord op iedere vraag ontaardde in een zeer artiusante to tale verwarring Babelse torenbouw Zeer genoeglijk om aan te zien maar de vertaalster zat met de brokken ' Ik krijg al zo weinig de kans Pools te spreken en dan déze stortvloed ' Het w&rd een Poolse Und(mid)dag Om 7.58 uur waren ze maan dagochtend in Oldenzaal aangeko men na een niet al te rustrijke nacht in de trein De groep van 22 man werd opgewacht door Astu's Johan Jongerbloed die zondagnacht de wacht aan de grens al had be trokken In vliegende vaart was hij om de laatste trein naar Oldenzaal te halen vertrokken uit Arnhem na een voorstelling van Lodewijk de Boers stuk De Verhuizing waarin hij een van de drie rollen speelt ' Ik liep op het perron nog te ren nen op de pantoffels die ik in het stuk draag Geen tijd om ze te ver wisselen ' Na de koffie in Qnecave vertrok de groep naar het gebouw van de Steenkolen Handels Vereniging voor de eerste warme lunch op Neder landse bodem Het Fentener van Vlissingen-fonds dat door de Astu was benaderd om een subsidie voor de tournee van de Polen door Ne derland kwam meteen over de brug duizend gulden De gemeente ADVERTENTIEJ TOMADO Tip voor yj ^ handiger huishouden ^ DE SNEUE SEDEEN - VEEGSGHAAL niet meer schuiven met gewichten Hoeveel is 100 gram boter 20 gram cacao Wat weegt een kopje rijst Zonder schuiven met gewichten leest u het onmiddellijk af op de Tornado Salter keukenweegsohaal Er zijn 6 typen met verschillend ' weegvermogen Stuk voor stuk " preoisie-snelwegers " Het afge beelde model is verkrijgbaar in wit te rode of blauwe kunststof Weegt tot 5 kg Bakje tevens " maatbeker " voor vloeistoffen Prijs f 29,75 An dere typen van f 10,50 tot f 39,75 f 29,75 wit u méér Hps Vraao uw winkelier om de ^ uitzoekfolder " Hartewensen "- Of sohrllf aan Tornado,Tomadohuls afdeling K Dordrecht TOMADO 2 11c 190 I.M • AMSTERDAM — De Nederlandse kunstenaars Theresia van der Pant en Piet Klaasse die onder auspiciën van het ministerie van cultuur re creatie en maatschappelijk werk eeri reis naar Israel maakten zullen tekeningen daar vervaardigd expo seren bij de kunsthandel Boer in Amsterdam De ambassadeur van Israel dr D Levin zal donderdag avond deze expositie openen Utrecht moet zoals bekend nog ' n beslissing nemen over al of niet toe kenning van subsidie Toren van Babel Om half twee terug in Cinecave waar de piano acuut weer werd bezet door twee Polen die er niet weg te branden waren Om 14.00 uur Nederlandse tijd moest de landdag beginnen Hetgeen zo ongeveer ge lukte met pijn en moeite Een uurtje later was de toren van Babel op z'n hoogste punt Het aantcil ton gen was drie Pools Frans Engels en dit dan vaak gemengd de leden van Gest waren zo bezield dat ze al lemaal wilden praten Voor Frans of Engels hadden de anderen zoveel respect dat ze even zwegen maar wanneer het Pools de overhand kreeg werd de situatie volslagen absurd De vertaalster raakte over spoeld een van de verslaggevers trok z'n colbert maar uit de Ne derlanders spitsten even de oren als er temidden van de Poolse vloed bekende klanken vielen Tomaszew ski Artaud Grotowski prawda Pandemonium Tot de koffie kwam Pauze voor het maken van foto's waarvan op deze pagina een speci men Dit leverde de tweede ' toe stand ' op want de heren vonden ' t maar een gekke boel om zich — op ons verzoek — op te stellen in een van de pantomime-situaties die ze gewend zijn Met Utrecht als ach tergrond ' Tja dat kan niet want we hebben onze kostuums niet aan en ' t gezicht moet geschminkt zijn ' Waarom Op deze nauwelijks wijsgerige vraag volgde diepgaande discussie in het Pools De aanwezige heren van Gest vonden ' t kennelijk gê nant om zich in dagelijkse kleding te wringen in de bochten die ge excuseerd worden door het werk tenue ' Good for the image Just for publicity ' werd er nog geroe pen maar Gest zag ' t niet helemaal zónder wit bekkie en zwart pak Hobby Deze gêne voor ' gek doen ' hangt ongetwijfeld samen met de zeer se rieuze opvattingen die de Gesters van hun werk hebben Een ernst die ook tot gevolg had dat iedereen zich wüde uiten Met als resultaat de Babylonische toestanden En dan is pantomime nog niet eens het dagelijks werk voor Gest maar een intens beoefende hobby het ztjn stu denten voornamelijk van de tech nische hogeschool in Wroclaw Een van de acteurs was ook direct bereid het mime-spelen te relati veren ' Voorop staat dat we er ge woon plezier in hebben het is een pauze in de studie waar we behoef te aan hebben omdat die technische studie niet zoveel mogelijkheden tot culturele ontwikkeling biedt Door het theaterwerk proberen we onze eigen innerlijke structuur te ont plooien Ons programma heeft ook veel invloeden van het studentenle ven ' Zware training ' Waarheen ' heet dit programma en dat slaat op de relatie van het student-zijn tot het maatschappelijk leven 22 Gesters houden zich op artistieke manier bezig met de pro blemen die deze polariteit oproept Zestien van hen zijn de acteurs die ook in Nederland optreden Vijf le den zijn er al vanaf het begin in 1961 21 tot 23 jaar oud Ze geven de verworvenheden van ' generatie op generatie ' door volgen een zwa re training klassiek ballet plastiek van het lichaam improvisaties etu des en sturen nieuw aangekomenen pas na twee jaar de Bühne op De grote inspiratiebron is geweest het professionele pantomimetheater van Tomaszewski in Wroclaw maar als het om ' voorbeelden ' gaat zeg gen de Gesters meer gehad te heb ben aan Marcel Marceau Ze zijn bij hem geweest in Parijs en heb ben z'n films gezien Ook alles van Chaplin trouwens Marceau heeft in ' 63 Wroclaw bezocht en Gest aan ' t werk gezien ' Wat hij er van zei We hebben er niet over gepraat over ' t vak ' ' Eerst vond de beroemde Tomas zewski het niet zo fijn om een pan tomimetheater te zien wortelschie ten naast het zijne maar toen hij merkte dat Gest zich in een andere richting ontwikkelde kwam hij kij ken en had ook lof voor de presta ties Er is nu geen enkele vorm van rivaliteit want Gest wil experimen teren in alle richtingen Het grote verschil is dat Tomaszewski een ADVERTENTIE KOFFIE HAE coffeïnevrij Einge leden van het Poolse pan tomimetheather Gest langs de Oudegracht actie uitbouwt tot een groot geheel een soort spektakel tenvjjl Gest het tegenovergestelde wU zeer di rect en zeer synthetisch iets weer geven Bij Tomaszewski zie je steeds meer bijkomende elementen muziek ballet en Gest werkt steeds korter steeds puntiger ' t gaat om de gebaren om ' t lichaam zelf " Meer orthodoxe pantomime Van groot belang vindt Gest ' t spel van licht en schaduw op de mens De mu ziek wordt vooral gebruikt als con trast met de actie die op het toneel ontwikkeld wordt terwijl die muziek in andere theaters voor al illustratie is zeggen de leden van Gest Klinkende naam Waarom hebben ze in heel Euro pa een klinkende naam gekregen Omdat ze zeer persoonlijk te werk gaan Het is Gest niet in de eerste plaats te doen om techniek maar om het uitdragen van een mentali teit Vanuit een bepaald geestelijk klimaat wordt gebouwd aan een ar tistieke prestatie van niets tot iets SANTA MONICA — Elizabeth Taylor de feeks van een huisvrouw uit Who's afraid of Virginia Wooll en Paul Scofleld de gemartelde Sir Thomas More uit A man of all seasons hebben maandagavond voor hun acteertalent de hoogste onder scheiding gekregen op de 39ste uit reiking van de Academy Awards CLAUDE LELOUCH f 2,30 KDFFIE VHAB met hart voor uw gezondheid m en door de persoonlijke inbreng in pantomime is Gest een groep die het adjectief uniek naar zich toe heeft getrokken Het is te ver gelijken met low-budget-films van de laatste jaren daarin gaat her niet om technische volmaaktheid maar om een mentaliteit die verfris send werkt en zo de filmerij nieuw leven inblaast Dit is een specialiteit van het Pool se studentenfheater dat door pu bliek en kritiek wordtbeschouwd als de avantgarde die lijnen uitstippelt Evenals in Nederland zorgen stu dentengroepen voor een bepaalde progressiviteit die in Polen ook op het professionele theaterbedrijf sti mulerend werkt Er zijn nogal wat Polen die als professioneel drama turg of acteur zoals de onlangs overleden filmacteur Zbigniew C^ bulski roem verwierven met acti viteiten die in studentengroepen zijn begonnen da4r kregen zij een zeer belangrijk stuk van hun artistieke vorming Woensdagavond kunnen UN-lezers tegen gereduceerde prijs zie de za terdag en maandag op pagina 5 ge plaatste advertentie in K en W waarnemen wat de avantgarde in Polen verricht A man of all seasons het verhaal van een man die met zijn geweten worstelt werd uitgeroepen tot de beste film van 1966 Zijn regisseur Fred Zinneman werd uitgeroepen tot de beste regisseur van 1966 Walter Matthau de advocaat die in Fortune Cookie een ziekenauto najaagt en Sandy Dennis de hyste rische vrouw van een leraar in Who's afraid of Virginia Woolf werden uitgeroepen tot de beste ac teurs van het tweede plan De Os car voor het beste liedje ging naar Bom Free van John Barry en Don Black A man of all seasons was duide lijk de winnende fUm van de avond in de gehoorzaal van Santa Monica Deze film van British Columbia kreeg bovendien prijzen voor Ro bert Bolt's scenario voor kostuum ontwerpen en cinematografie — in totaal bleek de fUm goed voor zes Oscars Op de tweede plaats kwam Virginia Woolf - met vijf Oscars — voor Eüzabeth Taylor en Samdy Den nis en voor art direction cenemato graief en kostuumontwerpen Geen van de vdnnaars van de voornaamste prijzen was " aanwezig Elizabeth Taylor is in Nice waar zij met haar man Richard Burton een nieuwe fUm maakt Scofield is in Engeland Hun prijzen werd resp door Anne Bancroft en Wendy Hit ler in ontvangst genomen Het was de tweede Oscar voor Eli zabeth Taylor die de prijs in 1960 won voor haar rol in Butterfield 8 Zinneman de rustige Wener die deze maand 60 jaar wordt had ook reeds eerder ' n Oscar behaald name lijk voor From here to eternity Voor Matthau was het een grootse gebeurtenis na zijn leven lang op de achtergrond gestaan te hebben Sommige critici gingen zelfs zover dat zij zijn rol in Fortune Cookie mooier vonden dan die van hoofd rolspeler Jack Lemmon " De 23 jaar oude Sandy Dennis was niet aanwezig Haar prijs werd in ontvangst genomen door haar regis seur Mike Nichols Ben populaire winnaar in de ca tegorie beste film in een vreemde taal was Een man en een vrouw D>i Oscar werd door Patricia Neal uitgereikt aan de Franse regisseur Claude Lelouch Zy verscheen voor Tekort op begroting VPRO-radio schrapt serie rubrieken Van een onzer verslaggevers UTRECHT — In verband met een aanzienlijk tekort op de begroting zal de VPRO met Ingang van 1 mei een reeks vaste radio-rubrieken schrappen waarvan de kosten te hoog worden geacht Tot verdwijnen gedoemd zijn al lereerst enkele zondagavond-rubrie ken die met een frequentie van eens in de vier weken worden uitgezon den Dat zijn Sater op Zondag een satirisch programma Gewoon An ders waarin „ gewone mensen " over zichzelf en hun hobby's aan ' t woord worden gelaten en Overstag Ook de op elkaar aansluitende programma's Mensen Geloven en Streeksgewijs waarin elke donder dag van omstreeks half twaalf tot half één een bepaalde streek in Ne derland wordt „ doorgelicht " en wekelijkse rubriek Informatie over Informatie van Han Lammers op vrijdagavond zullen na 1 mei niet terugkeren In de plaats van deze rubrieken komen platenprogramma's en her halingen Neemt de VPRO-radio deze maat regelen niet dan kan men er op re kenen eind deze zomer een tekort van vijftigduizend gulden te hebben wat drastische bezuiniging op de winterprogramma's tot gevolg zou hebben Bij de VPRO noemt men de op heffing van de genoemde rubrieken „ even ademhalen om straks weer de winter in te kurmen gaan " Nederlandse films onderscheiden in Oberh ernausen DEN ' oSk.G — De internationale jury van het festival voor de korte film in Oberhausen heeft in haar rapport speciaal de Nederlandse in zending vermeld Een hoofdprijs werd toegekend aan de Tsjech Jan Nemec voor zijn film Moeder en zoon voor hem in Nederland ge regisseerd en geproduceerd door Pim de la Parra en Wim Verstap pen De film duurt 11 minuten en geeft een beeld van de wrede gevolgen van overdreven moederliefde In Nederland zelf is hij nog niet te zien geweest Eveneens verwierf deze film een eervolle vermelding van de raad van kerken Een speciale ver melding kreeg ook de film Gebeds genezing van Jan Vrijman Lee Marvin reikt een Oscar uit aan de actrice Anne Bancroft die op de avond van de Academy Awards Liz Laylor vertegen woordigde Liz Taylor kreeg een Oscar voor haar rol in " Virginia Woolf De Nederlandse inzending bestond uit de films Moeder en zoon van Jan Nemec Body and soul van Bene Daalder Eiland van Erik Terpstra Gebedsgenezing van Jan Vrijman en Beppie van Joan van der Keuken Hors concours draaiden ook de ' Sad movies ' van Wim van der Linden en Blind Kind 2 van Joan van der Keuken TV " Staking in VS geèindigd NEW YORK — Maandagavond Is een eind gekomen aan de staking van nieuwslezers omroepers con ferenciers en technici Wj de drie grote Amerikaanse televisienetten die 13 dagen heeft geduurd Door het einde van de staking werd de uitzending van de jaarlijkse uitreiking van de Acadamy Awards in HoUywood mogelijk Dit gebeuren trok vorig jaar naar schatting 70 mUjoen kijkers • AMSTERDAM — In het Stede lijk Museum in Amsterdam zal van 14 april tot en met 28 mei een ten toonstelling worden gehouden van werk van de Amerikaanse wever en textielontwerper Jack Lenor Larsen Zijn tentoonstelling in Amsterdam is de eerste in Europa en geeft in vier zalen de ideeën weer waarop zijn werk is gebaseerd kleur struc tuur ^ tasie en gebruik In een vijfde zaal is een overzicht te zien van zijn belangrijkste ontwerpen DINSDAG Nederland 1 Reclame om 6.55 7.56 en 8.16 6.45 NTS Pipo de C3own 6.50 Nieuws 7.00 VARA Fanclub tiener programma met o.a Ju lie Felix en Van Mor risson 8.00 NTS Nieuws 8.20 Achter het nieuws ac tualiteitenrubriek 8.45 Mrs Thursday film serie 9.35 Mies en scène program ma rondom Mies Bouw man 10.40 Uitgerekend geldbespa ring bij het kopen 10.45 NTS Nieuws 11.00—11.30 Teleac Kern fysica DINSDAG Nederland 2 Reclame om 8.01 en 10.25 uur 8.00 NTS Nieuws 8.05 Première nieuws over films 8.40 Het huwelijk korte Rus - ¦ sische film 9.00 De onderdaan Duitse film 10.30 Nieuws DINSDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Op het spoor van zeld zame dieren film 9.00 Van de brug af gezien toneelstuk 10.35 Nieuws WOENSDAG Nederland 1 5.00—5.35 Kameleon pro gramma voor de jeugd ' Ciels de HoUande ' op festival van Cannes DEN HAAG — De leiding van het filmfestival van Cannes heeft op voorstel van de minister van CMl tuur Recreatie en Maatschappelijk Werk dr M A M Klompé de korte film Ciels de HoUande van John Femhout uitgenodigd aan dat festi v£il deel te nemen Deze film is op 70 mm-formaat speciaal vervaardigd voor vertoning tijdens de wereldten toonstelling in Montreóil Hij kon daarnaast niet voor het filmfestival van Cannes worden aangemeld om dat hij op een later tijdstip gereed kwam dan de voorwaarden van het festival eisen Het reglemenj echter opent voor de festivalleiding de mo gelijkheid om o.a films die niet aan de voorwaarden voldoen spe ciaal uit te nodigen 
DINSDAG 11 APRIL 1967 DTRECHTSCH NIISUWSBLAD ÜXBECHTSCH NIEÜWSBI Betonschuttingen geplaatst ƒ 28 — per meter 2 meter hoog Garages 6.30 X 3.20 met extra zUdew ƒ 1050 — 4.80 X 3.20 f 875 — Schuurtjes vanaf f 475 — AUes geplaatst Vraagt vrijblijvend inlichtin gen Vlotte levering door ge heel Nederland A en B BETONBOUW Eindhoven Kraayenhofstr 36 tel 040 - 37769 en 34643 iiAimmmmmiM vrijdag 14 april 8 uur zaterdag 15 april 8 uur NEDERLANDSE COMEDIE zondag 16 ' n Appel voor de dorst en dinsdag blijspel van Maroel Mithois 18 april met Mary Dresselhuys Joan Rem - 8 uur melts Paul Cammèrmans Karin Meerman WiUem Nijholt Peter van der Linden e.a Prijzen van ƒ 3 - tot ƒ 8.50 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Coupons geldig ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I f I I I I I NOTARISHUIS UTRECHT Gebouw Pieterskerkhof DONDERDAG 13 APRIL om 10.00 uur WEKELIJKSE VEILING van inboedels huisraad fietsen en bromfietsen boeken schilderijen antiek etc KIJKDAGEN woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en vóór de veiUng vanaf half negen mUCHTINGEN Kantoor van het Notarishuis Achter St Pièter 18 tel 030 - 10190 Gevraagd een LEERLING - en AANK VERKOOPSTER 5-daagse werkweek Fofobureau ' t Sticht steenweg 15 Utrecht Telefoon 11313 menu ƒ 6 ' Nu vanaf VLISSINGEN rechtstreeks naar ZUID-AFRIKA Utrecht Zeist en omstreken BEI8 - EN FASSAGEBUREAD j.-iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiitiiiniiMti ^ 1 Zaterdag 15 april hopen 1 onze ouders i 1 J A BROER 1 I H BROER-BOON | | de dag te herdenken dat = zij 25 jaar geleden in heti I huwelijk traden | = Hun dankbare kinderen i ï Leny i = Elly 5 I Rita I I Poortstraat 104 | flIlllUlllllllltrilllIIIIIIMIIIItllllllllllltlMIIIIIlfr Heden overleed tot onze grote droefheid zeer plot seling onze zorgzame vader grootvader zwa ger broer en oom HENDRIKUS GERARDUS VERHEUL weduwnaar van J M de Grijs op de leeftijd van 57 jaar Utrecht H G Verheul jr H J Verheul-Mayer W Verheul Den Haag A M Verheul Utrecht Wed J J Gleusteen-de Grijs Henk Utrecht 10 aprU 1967 Vijgeboomstraat 49 De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 14 april om 12.00 uur op de 3e Algemene begraaf plaats „ Tolsteeg " aan het Houtensepad te Utrecht Vertrek van het woon huis 11.45 uur Tot onze diepe droefheid nam de Heere heden in de Hope des eeuwigen Le vens na een kortstondi ge ziekte geheel onver wacht uit ons midden weg onze innig geliefde zorgzame moeder be - huwd groot en over grootmoeder MARIA KLASEVA VAN DEN BROEK weduwe van Hendrik van Laar in de ouderdom van ruim 89 jaar Psalm 68 2 berijmd Maartensdijk M A van Dijk - van Laar H van Dijk Haarzuilens A M Mulder van Laar W Mulder Soest G Klasens-van Laar K Klasens Soest G Veld Klein - en achter kleinkinderen Soest 9 april 1967 Staalwijklaan 8 Geen bloemen De rouwdienst zal gehou den worden vrijdag 14 april om 11.30 uur in het gebouw Rehoboth gelegen achter de Ned Herv Kerk te Westbroek waar na de teraardebestelling om 12.30 uur zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te West broek Heden overleed zacht en kalm mijn innig geliefde vrouw en onze lieve moe der behuwd groot - en overgrootmoeder GERRIXJE VAN CAPBLLEVEEN - ETTEKOVEN in de ouderdom van 86 jaar Zeist C van CapeUeveen De Bilt J van CapeUeveen W van Capelleveen-Veenhof Jac van CapeUeveen L A van CapeUe - veen-Aalten G van CapeUeveen W van Capelleveen-Middag klein - en achterklein kinderen Zeist 10 aprU 1967 Jacob van Lennepplein 8 Condoleantie adres Looydijk 16 De BUt Geen bloemen De overledene is opge baard in de rouwkamer aan de Laan van Beek en Royen 16 te Zeist Bezoek aldaar woensdag 12 april van 19.30 tot 20.30 uur De teraardebestelling zal plaatsvinden te De BUt op de begraafplaats Bran denburg " vrijdag 14 april om 14.30 uur Vooraf zal er een rouw dienst gehouden worden in de Opstandingskerk naast de begraafplaats welke aanvangt om 14.00 uur Vertrek van Looydijk 16 De Bilt om 13.30 uur DANKBETUIGING Met deze wiUen wij u allen hartelijk dank zeggen voor de belangsteUing bij ons 60-jarig huwelijksfeest welke voor ons tot een onvergete lijke dag is geworden F C Plomp A J Plomp - Wassink Utrecht april 1967 Ahomstraat 3 Tot ons leedwezen moeten wij U kennis geven van het overlijden op 70 jari-ge leeftijd van onze oud medewerker en collega de heer DIRK ALTENA Wij bewaren aan hem de goede herinnering als een bekwaam vakman en een prettig collega Moge hij rusten in vrede Utrecht 8 april 1967 ^ Directie en personeel Lubro bakkerijen VERKOOP BIJ EXECUTIE welke zal worden gehouden op woensdag 12 april 1967 te 11 uur ten laste van G van Rooijen wonende te Utrecht Madoerastraat nr 10 van enige roerende goe deren bestaande uit meubilaire goederen keukengereedschappen, glas - aardewerk De verkoop geschiedt a con tant zonder opgeld De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen De deurwaarder J M Heijnen „ Club 67 " onderjurken bijzonder mo dieus en elegant de moderne blouse-onderrok van schiesser bijzonder ge schikt onder cos tuums en op een rokje prijs 24,50 zif altijd correct rosy-doll onderjurk -|- bra jeugdig en ko ket en één geheel bijzon der praktisch en elegant onder pullovers prijs 26,7S mode-troef Italiaanse import lieflijke bloem pjes op een ro mantisch model Jong en zomers zachte linten prijs v.a 1S,7S I Y jupons v.a 5,75 <« s ^ ofvftete^Xe NACHTEGAALSTRAAT 16-18 UTRECHT UW ADRES VOOR nieuwbouw verbouw * ' betimmeringen en * onderhoudswerken N.V Oud'Zuilen UTRECHT Telelefoon 030 - 40918 030 - 44177 - 41696 THE AMERICAN LUNCHROOM CY F van Angeren VIESTRAAT 2 heeft plaats voor enige meisjes boven 15 jaar om via winkel of koffiebuffetten opgeleid te worden tot SERVEERSTER Gunstige arbeidsvoorwaarden 5-daagse werkweek Zon - en feestdagen vrij Pret Voogdüverenlging zoekt een KOST PLEEGGEZIN te Utrecht voor een jongen van 16 jaar leerling-verkoper De kos ten voor verzorging worden vergoed Voor overleg kunt u zich schriftelijk wenden tot de Vereniging Pieter de Hooch straat 18 Amsterdam ^ SHV SHV te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een leerllng-serveerster voor de kantine van het hoofdkantoor Onze gedachten gaan uit naar een meisje dat in de praktijk opgeleid wil wor den tot serveerster Leeftijd minimaal 18 jaar Sollicitaties kuni u richten aan hel Secretariaat van de SHV Rijnkade 1 te Utrecht met vermelding ID Voor inlichtingen of af spraken kuni u bellen 030 28111 toestel 220 uniekin zijn sporirubriek speciale aanbieding Regen mantels Trenchcoats polyester met katoen kreukher stellend Leuke sierstik sels Grège camel wit groen marine m.MO-164 Speciale lage prijs Jongens jacks Dubbel poplin van zware kwaliteit Met capuchon en Helanca manchetten Blauw groen bruin of beige Speciale prijs maat 146 26.90 maat 80 1690 4975 KH ^ uw Modehuis <^^< LEVERWORST meesterlijk gekruid kersvers 63 cent 250 gr SLAGERIJ RODENBURG OUDE DAALSTRAAT 6 Gevraagd ervaren CHAUFFEUR bij Veenbergen Autol^ndiensten p/a Utrechts Boden Centrum Zich te vervoegen bij box 64 B&E Centrale luchtverwarming op gas en olie voor huizen villa's bungalows gebouwen droge rijen mestkuikenbedrijven haUen enz In de capaciteiten van 20.000 K.cal./H tot en met 500.000 K,cal/H met zeer aantrekkelijke prijzen v.a ƒ 1.400 — Goedgekeurd door vele binnen - en buitenlandse in stanties o.a Gasinstituut en Arbeidsinspectie voor garages Vraagt inlichtingen aan Industrie - en Handelsonderneming B en E EVERS en ZN STERKENBURGERLAAN 12 — DOORN bekend door geheel Nederland Dag - en nachtservice tel 03438-2353 Nachtservice tel 030-715882 Prettige en gemakkelijke betalingsvoorwaarden IN UTRECHT ZIJN N06 VEEL GEZINSHELPSTERS N0DI6 De Hervormde Stichting voor Kerkelijk Sociale Arbeid is één van de organisa ties die GEZINSHELPSTERS uit sturen Gevraagd worden meisjes en vrouwen van 17 jaar en ouder P.G die voor hele of halve dagen de huisvrouw gedeelte lijk kunnen vervangen Salaris volgens Rijksregeling 5-daagse werkweek Atfe mlichtingen worden - geheel vrijblijvend - graag verstrekt op kamer 14 van het bureau Muntstraat 5 Utrecht bij voorkeur op het spreekuur dinsdags t/m vrijdags ' s-morgens van 9 tot 10 uur Een telefonische afspraak kunt U maken onder no 12360 of 14370 Voor vernieuwen en repareren van DAKEN DAK - V GOTEN en AFVOEREN TONEELGROEP CENTRUM DE THUISKOMST van Harold Pinter met Guus Hermus Ton van Duin hoven Ann Hasekamp Wim van den Heuvel AUard van der Scheer en John Koch j Dakdekkersbedrijf A ALEN i S Groenestraat 29 bis — Utrecht — Telefoon 19455 k TE KOOP NEDERLANDSE COMEDIE In wankel evenwicht van Edward Albee met Ank van der Moer EUen Vogel Bob de Lange e.a Unieke Marklin modelbaan Veel geld voor uvir meubelen bij aankoop nieuvt^e Rechtstreeks van fabriek aan particulier met volledige fabrieksgarantie Betaling in 6 - 12 of 18 mnd Vraagt vrijblijvend catalogus Postbus 638 • Den Haag 10 X 3 meter met 14 trafo's 31 loe's waaronder T.E.E Expresse en D.B.-800 nergens meer te koop Geheel compleet met 2 verlichte kabelbanen trani en bus baan en ondergrondse minitrixbaan Het ge heel verlicht met ca 250 lampjes en flats en huisjes 8 stations OLIE - en KOLENINSTALLATIES ELEO TRISCHE DRAAISCHIJF HIJSKRAAN OVER WEGEN ENZ 37 personenwagens — 30 goederen wagons 80 tons hijskraatt 82 brugdelen waaronder 10 boogbruggen 9 tunnels en bijna meter hoog rots gebergte Lichtbaken watertoren gasfabriek vüver en vele kerken lOOen pijlers lOOen raUs en lOOen masten met bovenleiding Geheel compleet in bedrijf te zien Op DONDERDAG - 13 en VRIJDAGAVOND 14 april van 7.00 tot 9.30 uur en zaterdag van 2.00 tot 5.00 u STADHOUDERSLAAN 4 — UTRECHT Modelbaanliefhebbers en fotografen wordt gelegen heid gegeven tot het maken van opnamen Indien niet in zijn geheel verkocht wordt deze baan per elk stuk afzonderlijk verkocht vanaf dinsdag 18 april ' s morgens 10.00 uur Te huur gevraagd GARAGE op Overvecht of Kana leneüand Vooruitbetaling geen bezwaar Telefoon 030 • 23160 Elbedreef 37 VINKENBURGSTRAAT 14 Gelegenheidskoopjes Laat die niet voorbügaan Te koop aangeboden een TUSSENWONING - SPIT En wilt u tóch blijvendoorlopen Gauw THBRMOGÈNE WATTEN weldadige J warmte doorstraaltuw spieren en ^ verlost u van die nare reumatische pünen '' f/ERMOGÈNf • STILT PIJN DOOR WARMTE - Ter overname JACHTWERF Inclusief gereedschap en telefoon Terrein is in pacht Koopsom in nader over leg Brieven onder no 2-8425 aan het bureau U.N in HARMELEN met zeer zonnige tuin In deUng woon-eetkamer — 3 slaapkamers — douche en ruime keuken Woon-eetkamer en vestibule zijn gedeeltelijk voorzien van houten wandbetimmering Vloer begane grond van parket en natuur steen Ruim voldoende opbergruimte aan wezig Direkt leeg te aanvaarden Vrije vestiging Vraagprüs ƒ 36.000 — vrij op naam Kan eventueel voor 100 % gefinancierd worden Te bevragen 030-80635 na 18.00 Uur ^^ X ^^^'^ Het antwoord wordt u geserveerd In Albert's Corner Deze en volgende week kunt u er smakelijk kennis maken met keuken-specialiteiten uit Hongarije Een evenement voor minnaars van gastronomische uitstapjes over de grenzen Deze week Gulyassoep Goelashsoep Borju Szelet Gebraden varkensschnitze met saus van paprika uien knoflook en specerijen Geserveerd met dopenA/tjes en patat frites of droge rijst Palacsinta Flensje gevuld met abrikozengelei en bestrooid met poedersuiker en hazelnoten a Ia carte Lecso ƒ 2.75 2 toostjes waarop pikante ragout van rundvlees met tomaat paprika en uien TOT ZIENS IN albert's corner HET RESTAURANT WAAR OOK KINDEREN GEWAARDEERDE GASTEN ZIJN INDUSTRIE TERREIN LAGE WEIDE UTRECHT maandag t/m zaterdag 6.00 ¦ 23.00 uur zondag 10.30 - 23.00 uur OUDE GRACHT 101-103 UTRECHT maandag t/m zaterdag 8.30-21.00 uur Voor inlichtingen en boekingen kunt'u zich wenden ' tot uw passage/reisbureau of tot ¦ UHtON-CASTLE STERK GEREDUCEERDE RETOURTARIEVEN VLiSSINGEN'KAAPSTAD minimum retourpassagetarief f 1420 - indien u reist met het m.s..„CAPET0WN CASTLE " één kiasseschip Heen van Vlissingen 12 mei 1967 Terug van Kaapstad 11 juli en 22 augustus 1967 2üVo REDUCTIE Generaal Agenten Dam 6 - Amsterdam - 020-248174 Van Vollenhovenstraat 50 j Rotterdam " - 010-111440 om uw familie of vrienden te bezoeken op de normale retourtarieven indien u reist met het s.s „ REINA DEL MAR " één kiasseschip Heen van Vlissingen 30 november 1967 Terug van Kaapstad 17 februari 1968 Minimum gereduceerd retourpassagetarief f 1527 - Terugkeer ook mogelijk op 1011 2411 3111 en 712 1968 van Kaapstad in de toeristenklasse of de categorieën H6 t/m H9 van de " S.A VAAL " I VAN 8592 UTRECHT Voorstraat 88 — flO t.o Boothsfraat Tel 030-11837 * b.g.g 12497-23121 Telex 47221 ¦ ZEIST Ie Hogeweg 24 - Tel 03404 - 17700 • 1122 ' " Donk confe ADVERTENTIE Machtig zo'n ja Sportief modieu De sterke stof i menk < Tëklenka en Jlfaratli creëerde het moe Enthousi verslag \ Humphr Van onze correspon WASHINGTON — Met re Is vice-president Hum ren In Washington ingeha bliksemtournee door W < President Johnson die ee rapport van Humphrey diens belevenissen zei phrey een beter begrip v ka in Europa had gekwe hij geloofde dat de bond Europa thans een helder ben In het Amerikaans Vietnam Indonesi door p Moet Soekoï Soeharto nu de wane Van onze correspc DJAKARTA — De afre Soekarno als de grote Ii leider heeft onder ander een wat verwarrende po log Waar het om gaat de portretten van Soekai heidsgebouwen en kantoi dere officiële instellinger maken voor die van Soeh Deze zijn al geruime t baar dus praktische prol nen er nauwelijks zijn gaat erom wie de kat aanbinden ' t Dagblad Ko de twijfelaars al een ty nesisché oplossing aan d daan ontdek dat de het portret hangt nodig verfje moet hebben en v volgens dat er een po gehangen Voor de vele particul ren waar ook een fot staatshoofd placht te han iets een bruikbaar advie de graag op instructies wachtende ambtenaren het probleem De aanpa per streek en soms pe militaire commandant tra luitenant-generaal heeft direct na de sluiti Volkscongres alle territo mandanten en gouvernei matra opdracht gegeven ten van Soekarno te vei Het secretariaat van h presidium heeft het echti tenaren minder gema m.aalrt Er is een voor h geldige bekendmaking ' waarin wordt gezegd da geringsgebouwen uitslui plicht is het staatswaper gen en dat het niet i een foto van het staatsh muur te hebben en dat deren van portretten Karno aan het beleid vai kenen wordt overgelater In Oost-Java is het den om portretten van verwijderen En om h completeren uit Pontiai bericht dat de territoria 
tJTBECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 11 APRIL 1967 Donkere wolken boven conferentie in Uruguay Repatrianten dakloze paria's Sprookje van het rijke buitenland is voor Spanje^s arbeiders voorbij ^ okn^on mist volmacht op financieel terrein Van onze correspondent WASHINGTON — President Johnsons reis naar Uruguay om de conferentie van Amerikaanse regeringsleiders in Punta del Este die van woensdag tot vrijdag gehouden wordt bij te wo nen vindt plaats onder een hemel vol donkere wolken Ten eerste lijkt Johnsons persoonlijke prestige in Latijns-Amerika gering Dit is een gevolg van de Dominicaanse interventie in 1965 die al te zeer herinnerde aan de periode vóór 1933 toen Amerika's Gunboat diplomatie de schrik was van elke Latijns amerikaanse staat die vooruit wilde NEW DELHI — Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties heeft maandag in New Dellii de Vietnamese oorlog „ de meest bar baarse uit de geschiedenis " ge noemd en aangedrongen op be ëindiging van de Amerikaanse bom bardementen op Noord-Vietnam als eerste stap ter oplossing van de Vietnathese kwestie Thant sprak op een diner te zijner ere gegeven door de Indiase premier mevrouw Indira Gandhi Indonesië wordt geplaagd door portrettenoorlog Londen zal nog meer op Aden en Riyad steunen ONDER DÉ LOEP rechter Soebha Rao — zal de Con - gres partij zich geen interne strijd meer kunnen veroorloven Zij zal zich eensgezind achter haar kandi daten voor de twee posten moeten stellen Deze kandidaten zijn gisteren aan gewezen Het zijn Zakir Hoesain de huidige vice president voor hef pre sidentschap en Giri voor het,vice presidentschap Dat Hoesain een mohammedaan is doet sommigen betwijfelen of deze kandidaat wel zal kunnen zegevieren HET aftreden van Radjakrisjnan komt misschien niet geheel on verwacht want de president had reeds in januari laten doorscheme ren dat hij er niet veel voor voelde om aan te blijven wat gezien zijn leeftijd — 78 jaar — ook wel begrij pelijk zou zijn Het is echter zo dat Radjakrisjnan ook toen al politieke bezwaren had Op de herdenkings dag van de republiek leverde hij duidelijk kritiek op de binnenlandse toestanden en wat er na de voor de Congrespartij zo ongelukkig verlopen verkiezingen is gebeurd heeft hem stellig nog meer teleurgesteld Hoe precair de situatie voor de Congres-partij is bleek vorige week eveneens toen bekend werd dat zij nu ook in de belangrijke deelstaat Oettar Pradesj — de geboorte-staat van wijlen premier Nehroe en de huidige premier mevrouw Indira Gandhi — de absolute meerderheid heeft verloren De stand van zaken is thans zo dat in acht van de ze - PfeSfiliinsfotffe " ADVERTENTIE Machtig zo'n jack Sportief modieus De sterke stof is menko en Marathon creëerde het model Enthousiast verslag van Humphrey Van onze correspondent WASHINGTON — Met veel fanfa re is vice-president Humhrey giste ren in Washington ingeliaald na zün bliksemtournee door West-Europa President Jolinson die een uitvoerig rapport van Huniplirey Itreeg over diens belevenissen zei dat Hum plirey een beter begrip voor Ameri ka in Europa had gekweel^t en dat Iiij geloofde dat de bondgenoten in Europa thans een helder inzicht heb ben In het Amerikaans beleid in Vietnam Moet Soekarno of Soeharto nu aan de wand Van onze correspondent DJAKARTA — De afrekening met Soekarno als de grote Indonesische leider heeft onder andere geleid tot een wat verwarrende portrettenoor log Waar het om gaat is moeten de portretten van Soekarno in over heidsgebouwen en kantoren van an dere officiële instellingen nu plaats maken voor die van Soeharto Deze zijn al geruime tijd beschik baar dus praktische problemen kun nen er nauwelijks zijn maar het gaat erom wie de kat de bel zal aanbinden ' t Dagblad Kompas heeft de twijfelaars al een typisch Indo nesische oplossing aan de hand ge daan ontdek dat de muur waar het portret hangt nodig een nieuw verfje moet hebben en vergeet ver volgens dat er een portret heeft gehangen Voor de vele particuliere kanto ren waar ook een foto van het staatshoofd placht te hangen kan zo iets een bruikbaar advies zijn maar de graag op instructies van boven wachtende ambtenaren zitten met het probleem De aanpak verschilt per streek en soms per stad De militaire commandant voor Suma tra luitenant generaal Mokoginta heeft direct na de sluiting van het Volkscongres alle territoriale com mandanten en gouverneurs van Su matra opdracht gegeven de portret ten van Soekarno te verwijderen Het secretariaat van het kablnets Presidium heeft het echter zijn amb tenaren minder gemakkelijk ge maakt Er is een voor het hele land geldige bekendmaking gepubliceerd waarin wordt gezegd dat het in re geringsgebouwen uitsluitend ver Plicht is het staatswapen op te han gen en dat het niet verplicht is « en foto van het staatshoofd aan de muur te hebben en dat het verwij deren van portretten van Boeng Karno aan het beleid van de betrok kenen wordt overgelaten In Oost-Java is het zelfs verbo den om portretten van Soekarno te verwijderen En om het beeld te completeren uit Pontianak komt ' t bericht dat de territoriale comman - In de tweede plaats gaat Johnson naar Uruguay zonder een ferme re solutie van het Amerikaanse parle ment dat de Verenigde Staten een grote extra financiële steun zullen geven als de Latijnsamerikaanse staten een economische integratie zullen nastreven en ernst zullen ma ken met de doeleinden van de in 1961 door Kennedy gestimuleerde Alliantie voor de vooruitgang " Desondanks heeft Johnson natuur lijk elke bevoegdheid om Latijns amerikaanse staten hulp toe te zeg gen en het Amerikaanse parlement te vragen over de komende vijf jaar anderhalf miljard dollar extra te mogen geven boven de reeds jaar lijkse steun van ruim een miljard dollar voor de AUiantie een bedrag dat hij al genoemd heeft Gemeenschappelijke markt Het belangrijicste agendapunt op de conferentie zal zijn de oprichting van een gemeenschappelijke marlrt voor Latijns Amerika die 250 mil joen mensen zou omvatten De Ame rikaanse regering is hier pal voor uitgaande van de theorie dat alleen het verdwijnen van nationale han delsbarrières in Latijns-Amerika voor de expansie zorgen kan die hoognodig is om de immense pro blemen van het gebied op te lossen Natuurlijk wordt in Washington beseft dat naast de tariefmuren ook het transport en de communi catieproblemen grote belemmerin gen vormen voor onderling Latijns amerikaanse handelsverkeer maar een gemeenschappelijke markt zou een zevenmijlsstap vooruit zijn zo denkt men De Chilese president Frel heeft onlangs gezegd dat het doel van de Alliantie de vorming van een dant van West-Borneo brigade-gene raal Ryacoedoe het ophangen van portretten van generaal Soeharto heeft gelast met dien verstande dat het portret van president Soekarno als volksleider en vrijheidsstrij der " moet blijven hangen ADVERTENTIE BAKEN OP RUIT VOOR til O UI I - % WIKKERS EN WEGERS IIEX7CA m O BETROUWBAAR Dit merk op de winkelruit brengt u binnen bij een specia - list woninginrichter EFFICIËNT Dit merk brengt u bij een Heuga dealer Dat betekent solide advies en prompte perfekte service DICHTBIJ Ui O UI 1 - Dit merk vindt u in uw naaste omgeving Het Hollandse Huis biedt u een royale lijst van Heuga dealers HEXTCA m % r liUi ADVERTENTIB rechtszekere stabiele democrati sche en dynamische samenleving nog even ver verwijderd is als vijf jaren geleden het geval was Ook dit feit hangt als een donkere wolk boven de conferentie en boven het hoofd van Johnson op wie waar schijnlijk vele Latijnsamerikaanse leiders de schuld voor eigen falen zullen pogen te laden Inmiddels is president Johnson vanmorgen uit Washington ver trokken naar Punta del Este Het presidentiële vliegtuig maakt een vlucht zonder tussenlanding naar Montevideo waar de president zal overstappen in een helikopter om zijn reisdoel te bereiken Johnson zal in Punta del Este dezeUde auto gebruiken waarin president Kenne dy op 22 november 1963 werd ver moord Gisteren is in Montevideo op nieuw een betoging gehouden tegen de aanstaande topconferentie Hon derd links georiënteerde studenten bekogelden de politie met stenen IN EEN VILLA bij Rome worden opnamen gemaakt voor de film Three steps to the delirium naar een verhaal van Edgar Allen Poe De hoofdrollen worden ver tolkt door Brigitte Bardot voor deze gelegenheid met zwart haar en Alain Delon Malaise in India D E malaise waarin de regerende Con - gres partij van India ver keert is het afgelopen weekeinde opnieuw tot uitdrukking gekomen President Radjakris.jnan heeft geen zin meer in de vervulling van een tweede ambts termijn Hö heeft ook gezegd waar om al trad hij niet in bijzonderhe -* den De recente ontwikkeling rond de bezetting van de twee hoogste posten in het land heeft hem zo verklaarde hij zeer onaangenaam getroffen Op 6 mei moeten nu voor de functies van president en vice president verkiezingen worden ge houden door het daarvoor aangewe zen kiescollege In het betreffende kiescollege waarin naast leden van het nationale parlement ook vertegenwoordigers van de deelstaatparlementen zitting hebben beschikt de Congres-party over een geringe meerderheid na meüjk 52 procent van de stemmen Aangezien de oppositie met een ge meenschappelijke kandidaat voor het presidentschap komt — opper - Ais u nog ' ns een reisje voor me weet Vietnamese oorlog i meest barbaarse Naar mijn persoonlijk gevoelen wordt er in Vietnam een zeer on gelijke strijd gestreden Deze oorlog bergt alle mogelijkheden in zich om tot een aanzienlijk groter conflict uit te groeien en de grenzen van Vietnam te overschrijden Premier Dudley Senanayake van Ceylon heeft een conferentie tussen de Zuidvietnamese regering het Nationale Bevrijdingsfront Viet cong en Noord-Vietnam voorge steld om te spreken over een wapen stilstand Dit is maandag gezegd in een nota van het ministerie van bui tenlandse zaken in Colombo over de besprekingen tussen Senanayake en secretaris-generaal Oe Thant De VN-secretaris-generaal die twee da gen op Ceylon is geweest is giste ren naar New Delhi vertrokken Volgens de nota heeft de Cey lonese premier zijn ambassadeur in Peking Robert Gunawardene naar Hanoi gezonden voor informele be sprekingen De Ceylonese regering gaat van het standpunt uit dat de binnenlandse aangelegenheden van een land uitsluitend een zorg zijn van het volk van dat land en dat generlei inmenging van buitenaf kan worden gerechtvaardigd Daarom heeft premier Senanayake voorge steld de binnenlandse aangelegen heden van Vietnam te laten regelen door de regering-Ky het Nationale Bevrijdingsfront en de regering van Noord-Vietnam Ceylon gelooft niet in kunstmatige verdeling van lan den aldus de nota waarin voorts wordt voorgesteld Ceylon te gebrui ken als een neutrale plaats van samenkomst indien deze gewenst wordt Pleidooi voor slagschip De voorzitter van de commissie voor de strijdkrachten uit de Ame rikaanse Senaat Richard Russell heeft er maandag bij president Johnson op aangedrongen een slag schip met 40 cm-kanonnen uit de mottenballenvloot te halen en te laten gebruiken voor bombardemen ten op Noord-Vietnam De door zo'n slagschip afgevuurde granaten kon den volgens de senator misschien wel 65 km overbruggen ventien staten van India de oppositie machtiger is dan de Congres-partij D E toenemende binnenlands politieke moeilijkheden hebben het is eigenlijk niet verwonderlijk ook een terugslag op het aanzienvan India in de wereldpolitiek Vol gens The Times stelde een hoogge plaatste Indiër onlangs de opheffingvoor van het ministerie van buiten landse zaken teneinde ^ een ¦ gro te hoeveelheid deviezen te besparenen het land ook heel wat moeite tebesparen op een terrein waar hettegenwoordig toch niet veel goedskan verrichten Natuurlijk werd deze suggestie bij wijze van grap — maar dan wel een bijzonder zure zo zouden wtj er aan willen toevoegen — gelanceerd Zo als zo vaak schuilt er echter ook in deze niet serieus gedane uitspraak een kern van waarheid India dat lange tijd als grootste democratie van < te wereld " en te vens als machtigste mogendheid in het kamp van de zogenaamde onge bonden landen een belangrijke rol in het internationaal politieke leven vervulde is sedert enkele jaren dui delijk afgezakt naaï een bescheide ner niveau Wij willen echter uitdrukkelijk vaststellen dat deze gang van zaken niet uitsluitend het gevolg is van de minder voorspoedige binnenlands politieke ontvrikkeling al ' is deze stellig wel van veel invloed ge weest De buitenlands-politieke concep ties van de regering in Nieuw-Delhi Van onze correspondent BARCELONA — Spanje is geen emigratieland ' meer in de strikte zin van het woord Er keren meer Spaanse arbeiders die in ' t buitenland zijn gaan wer ken naar het vaderland te rug dan er vertrekken Voor het eerst sedert tien jaar overtreft het aantal repa trianten de emigranten Het vorige jaar zijn er precies duizend méér naar huis ge gaan dan er zoekers naar een betere toekomst naar het buitenland vertrokken Nog 100.000 Spanjaarden waag den vorig iaar ' t avontuur van de emigratie Maar 101.000 keerden min of meer teleurgesteld terug De arbeidsmarkt in ' t rijke Europa raakt overvoerd Op 30 septem ber 1966 werkten er in Duitsland bijvoorbeeld 178.000 Spaanse ar beiders Vier maanden later op 1 januari van dit jaar waren het er nog 141.000 Meer dan 37.000 wa ren naar Spanje teruggekeerd Van die 141.000 waren er op dat moment meer dan 25.000 werke loos Het merendeel daarvan is in middels alweer naar Spanje te ruggegaan Voor Nederland zijn deze cijfers aanmerkelijk lager maar de verhoudingen zijn onge veer gelijk De meeste van die tetnigkerende Spanjaarden hebben in het buiten land een vak geleerd Zij hebben leren omgaan met de modernste apparatuur Zij hebben nieuwe ar beidsmethoden geleerd en zij heb ben wat geld gespaard Hoewel de Spaanse economie een grote opleving doormaakt ontstaat de vreemde situatie dat er voor een groot deel van die terugkerende geschoolde arbeiders geen werk te vinden is Anderen zijn van hun vak ver vreemd omda/t zij in het buiten land ander werk hebben gekre gen meestal als een schakel in ' n geautomatiseerd produktieproces Velen hebben zware lichamelijke arbeid verricht aangetrokken door de hoge lonen die daarvoor in Eiu opa worden betaald Een Spanjaard die graafwerk aan de metro van Frankfurt heeft ge - Van onze correspondent LONDEN — Het gisteravond in het Britse Lagerhuis gehouden debat over de situatie in Aden heeft wei nig verheldering gebracht Doordat de speciale missie van de Verenigde Naties ïich voortijdig uit het gebied heeft teruggetrokken is in Londen de algemene verwarring sterk toe genomen HoeweJ minister van bui tenlandse zaken Brown blijft hopen dat de missie — die thans in Oe - kregen een gevoelige klap toen bleek dat Peking de welwillende hou ding van India ten opzichte van communistisch China bijzonder slecht beloonde D AARNAAST wreekt zich tot de huidige dag dat India er niet in geslaagd is tot een herstel van goede betrekkingen met het dubbele buuriand Pakistan te komen Welis waar heeft de overeenkomst die begin vorig jaar onder Russische druk in Tasjkent tussen India en Pakistan werd gesloten belet dat er opnieuw vijandelijkheden ziJn uit gebroken maar tot vriendschappe lijke relaties laat staan tot oplos sing van de controversiële kwesties is het niet gekomen Wat het pro bleem-Kasjmir betreft schijnt de impasse zelfs dieper dan ooit Hierdoor duurt de wat vreemde idylle tussen Pakistan en China on verminderd voort ook al spruit deze dan ook meer voort uit Pakistans vijandschap jegens India dan uit de gemeenschappelijke Chinees Paki-staanse belangen BedenkeUik voor India is voorts dat de betrekkingen met Moskou wat losser worden door een ver minderde interesse van de Russen voor het Indiase subcontinent Daar komt nog bij dat de affaire met Sweüana Stalin de Russische sym pathie voor India zeker niet ten goede is gekomen al staat daar dan misschien nog wat meer Amerikaan se goodwül tegenover daan werd beloond met tenminste 1000 Mark in de maand Voor het zelfde werk in Spanje zijn nog handen genoeg t - vindt en het wordt daarom uiterst laaggehono reerd Werklieden aan de metro van Barcelona of vladrid verdie nen nauwelijks het equivalent van 300 Mark Geen huis En niet alleen dat Er is voor hen ook geen huisvesting Zij ver trokken jaren geleden omdat zij met hun gezmnen niet langer in krotten wUden wonen in de bui tenwijken van de grote steden of in de armelijke dorpen op het plat teland Nu zij terugkerei moeten zij opnieuw een onderkomen zoe ken in krotten want er zijn geen huizen voor hen De huizen die er zijn zijn veel te duur er hun spaargeld is niet toereikend Dat spaargeld raakt langzaam op omdat zij geen werk kunnen vin den en na enkele maanden in Spanje zijn zij veer even ver als toen zij vertrokken Van vele zijden wordt van de Spaanse regering een serie spe ciale maatregelen gevraagd om deze mensen op te vangen Maar de industriële opleving vai Spanje raakt op een hoogtepunt De meeste investeerders wUlen eerst de kat uit de boom kijken om te bezien hoe lang de welvaartsstij ging in Spanje stand houdt Er gaan veel geruchten ovei inflatie en zelfs devaluatie van de Spaan se peseta In verschillende Spaanse dag bladen wordt het een trieste zaak genoemd dat Spaanse arbeiders die in het buitenland werkeloos zijn geworden er de voorkeur aan moeten geven gebruik te ma ken van de sociale voorzieningen en werkeloosheidsverzekeringen in dat land omdat zij al van te voren weten dat zij in het vader land niet zullen worden opgevan gen In Spanje realiseert men zich heel goed dat het buitenland de gastarbeiders liever kwijt dan rijk is wanneer daar aan hun dien sten geen behoefte meer is Maar daarmee begint voor het vader land van de gastarbeiders een nieuw sociaal probleem De gast arbeiders dreigen een soort in ternationale paria's te worden nève verblijft — nog iets construe tiefs zal kunnen uitrichten zijn er maar weinigen die zijn optimisme delen Engeland dat zijn destijds door financiële paniek ingegeven over haaste politiek inzake Aden nu spaak ziet lopen zal zijn politiek moeten wijzigen Uit Browns opmerkingen was gis teren wel af te leiden dat de Britse regering meer dan tot nu toe op de Engeland welgezinde federale rege ring van Zuid-Arabië en op de rege ring van Saoedi-Arabië in Riyad zal gaan steunen De grote vraag is echter of de Britten zich thans later dan op 1 januari 1968 de datum waarop zij steeds zinspeelden uit het gebied zullen terugtrekken Een andere vraag waarop de regering het ant woord schuldig blijft of zij voor vol doende defensiehulp na hun vertrek zullen zorgen Vai de bezuiniging waarvan Londen droomde zal dan waarschijnlijk weinig terecht komen Het zijn trouwens voor Engeland uit financieel oogpunt toch al half slachtige maatregelen om Aden op te geven en zich voor onbepaalde tijd aan de Perzische Golf te gaan nestelen Ook aan Conservatieve zijde zijn er velen die als enige op lossing zien een zodanig geleide lijke Britse militaire terugtrekking uit het gehele Midden-Oosten dat de stabiliteit van dit kwetsbare ge bied niet in gevaar wordt gebracht ADVERTENTIE 
\ DINSDAG II APRIL 1961 CTBECHTSCH NIECWSBLiU pTBBCHXSCH Jan Maarten Voor ouders moet het een grote slag zijn als de dokter meedeelt dat hun kind achterlijk " is Toch komt dat op ongeveer 1 op de 1000 geboorten voor en het droevige feit zal moeten worden aanvaard Zo'n kind heeft recht op evenveel liefde en zorg als een normale peu ter Met goede verpleging en een goede behandeling — de levenskan sen van een mongooltje zijn slech ter — kan vaak nog veel worden bereikt Meestal zijn deze kinderen erg lief en ze kunnen — goed behan deld — waardevolle leden van het gezin worden Een bijzonder boek over een mon gooltje geschreven door zijn moe der is Jan Maarten van T de Vries Kruyt uitgegeven door contact Am sterdam-Antwerpen en verlucht met vele voortreffelijke foto's Als ondertitel kreeg het „ levens vaart van een rank schip " mee Voor hij één jaar was hadden zijn ouders hun verdriet geïncasseerd en zij lieten niets na om zich te oriën teren op de beste methoden om hun kereltje op te voeden Zo werd Jan Maarten een zegen in plaats van een ondraaglijke last een joch dat put uit een reservoir van blijmoedigheid en dat een bodemloos vertrouwen heeft in wat de wereld der volwas senen met hem voorheeft Ze hebben veel voor een ander over als wij ze niet bederven Als eeii bloem zonnen ze zich in goedkeu ring ze raken snel overstuur doo afkeuring en zijn over het geheel genomen zeldzaam gevoelig voor stemmingen Er valt in menig opzicht veel te ie ren van kinderen als Jan Maarten ' Na lezing van dit boekje zal dat dui delijk worden A P B Portugese staatspolitie vervolgt katholieken LISSABON — De Portugese staats politie de PIDE heeft alle vijf be stuursleden van de katholieke cul turele organisatie Pragma in de ge vangenis geworpen op beschuldiging van ondermijnende activiteiten " Volgens de PIDE zijn in het hoofd ' kwartier van Pragma publikaties van de Franse communistische partij gevonden Tegen de vijf man nen is reeds een gerechtelijk onder zoek gaande Een nieuw plantaardig produkt om snel slank te worden dat in vele landen leeds znet succes - wordt toegepast is Fuca excellent Heerlijkwerlcende slanlunakende Fuca dragéesl Neem ook Fuca-dragées u zult het zien en voelen Ook ü maken zij slank Fuca-dragées werken op 4 verschillende manieren Fuca dragées geven u uvf slankheid terug én zorgen ervoor dat u die ook houdt SLANIC Met Fuca-dragées verdwijnen hinderlijke vetkussentjes om de maag te zware heupen en dijen krijgen weef ^ harmonische proporties een onderkin wordt glacL Fuca-dragées stimuleren de werking van de darmen en bezorgen u een goede stofwisseling nieuwe firisheid en jeugd Regelmatig gebruik van Fuca-dragées bevordert ook de glanzende gezondheid van uw huid Fuca-dragées tn --,„- ^ «„ elegante verpakking f 2.90 f 4.90 ÜTRECHTSCH M NIEUWSBLAD topkra»t „ an Ridden - ' Nederland n ' Moderneteakhuiskamermetextragrootbergmeubel 2.15 mtr,breed dusenoriï veel bergruimte " De grote eettafel en de vier im leder bekledestoelen zijn evenals de kast van uitmuntende kwaliteit en een vreugde voorhetoog ¦- ^ 5 >« s „ 72Ö - excellent I Sportief en gemakkelijk voor het weekend Badstof - en Velours sweaters Kleuren marine bleu wit beige oranje cognac rood en groen Verschillende modellen met korte en lange mouwen Pracht kwaliteiten vanaf ƒ 16,25 GEBREroE SPORTVESTEN als kolbert te dragen Moderne tinten Bijzonder harmonieus van lijn is dit prachtig bankstel De verrukkelijke'zitvorm de kwalitatief superieure Dralon-bekleding en de fraaie afwerkingmaken het tot een begerenswaardig bezit Kapitale driezitsbank en tweevorstelijke fauteuils 1595 —¦ 62,50 Grote kollektie wollen en astralon coltruien en polo pulls in 8 kleuren Prijs van 22.50 tot 39.75 Waar Natuurlijk bij Speciaalzaak Queen Anne een bijzonder geliefde stijl Fraai getekend noten gedistin geerde satijnglans De sierlijke stoelenmet zuiver wollen velours bekleed Met de grote eettafel enhet wondermooie dressoir twee mtr.breed func - tioneelingedeeld o.a.drie ladenwaarvan'éénspeciaalbekleedvoarliestek Emmelöt N.V HET SPOORWEGBOUWBEORIJF Cathar^nesfai^el 40 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER Leeftijd max 30 jaar ADM MEDEWERKSTER Leeftijd max 25 jaar Typevaardigheid vereist STENO-TYPISTE Leeftijd max 25 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten tot de afdeling Personeelszaken aan bovenvermeld adres Telefonische afspraken voor een persoonlijk bezoek kunnen worden gemaakt tussen 9.00 en 12.00 uur tel 030 13841 toestel 08 Empire-eetkamer uitvoering hoogglans mahonie met prachtig Empire beslag afgewerkt Stijlvol dressoir 240 cm breed grote ovale tuimeltafel 1.70 mtr lang uitgetrokken 2.30 mtr vier prachtige stoelen met zuiver wollen Dralon velours-bekleding Een voortreffelijk geheel 1 Bijpassende hoekkast met vitrine 893 - 1830 »"" WAALWIJK GROTESTRAAT 299 TEU C04160 3355 MAASTRICHT Sint-Jacobsfcraat 4 ALMELÖ-Centr Grotesfxaat 33 APELDOORN Hoofdstraat 166 Franco thuisbezorging • Twee dagretours vergoed bij minimaal 500 gid aankoop Spreiding betaling mogelijk • Toonzalen ook op maandagen en zaterdagen geopend - Slaapkamervan puur pallssander Hijk door het verrukkelijk mooie mate riaal en deharmonlsche vormgeving Gi'ote vlerdeurskast breed 200 cm hoog 210 cm),bijzonder ruim tweepersoonsbed met prachtige toog aange bouwde nachtkastjes met gezellige verlichtingsornamenten en sierlijke toilettafel Let vooral ook op de prachtige laqué omlijsting CkA RJ — R.-K Technische School „ St Maarten''Johan de Meesterstraat 7 - Utrecht Gevraagd voor spoedige indiensttreding WERKSTER voor het schoonhouden van het schoolgebouw De werktUden zjjn ' s morgens van 7.00 tot 11.30 uur en ' s middags van 13.00 tot 16.30 uur De mogelijkheden tot tewerkstelling zijn alleen ' s morgens of alleen ' s middags of de gehele dag -• Een eventuele vrije middag in overleg te regelen Zaterdagmorgen vrij - Loon volgens rijksregeling voor 23-jarigen en ouder ƒ 3,05 per uur exclusief evt kinderbijslag Vakantietoeslag 6 % Door de schoolvakanties ruim aantal extra verlofdagen Werkkleding vifordt verstrelct Aanmelden aan de school van 8.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur uit gezonderd dinsdagmiddag NEDERUNDSE RADIO UNIE De Stichting Nederlandse Radio Unie vraagt voor spoedige indiensttreding een GEROUTINEERDE TYPISTE voor de Centrale Typekamer Leeftijd 21—25 jaar Geboden wordt een prettige werkkring goede honorering en uitstekende sociale voorzieningen Gegadigden die in het bezit moeten zijn van een M.U.L.O - en type diploma kunnen hun schriftelijke sollicitatie onder vermelding van RP/8 Zenden aan de NRU — afdeling Personeelsvoorziening Postbus 150 te Hilversum ' ê kan ik f ¦• ••/•• van u lenen Hebt u op korte termijn contant geld nodig Bel schrijf of kom persoonlijk even langs voor inlichtingen bij de ' Finata ' Bank N.V ^ 20 eigen kantoren in Nederland FINATABANKav Vil vraagt voor de pons - en adresseerafdeling De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van mutaties in het abonne mentenbestand FUCA Leeftijd ± 18 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling personeelszaken Drift 23 Utrecht VAN DAM'S ZITMEUBELFABRIEK KOEKOEKSTRAAT 38 — UTRECHT — TEL 030-23263 Wij vragen Prijs HALFWAS MEUBELSTOFFEERDERS LEERLING MEUBELSTOFFEERDERS voor spoedige indiensttreding Vast werk verzekerd Zeer aantrekkelijke voorwaarden STEENWEG 49—53 UTRECHT Telefoon 1 84 62 specialisaties o.m dakbedekkingen bedrijfsvloeren corrosiewering voegdichtingen cinduNA/EnkEnc vraagt voor haar sector bedrijfsvloeren een technisch-vertegenwoordiger De afdeling bedrijfsvloeren verzorgt door geheel Nederland de uitvoering van allerlei typen vloeren gietasfalt koudasfalt epoxyharsen e.d De technisch vertegenwoordiger heeft tot taak om in goed samenspel met de " chef uitvoering " de bestaande relatiekring uit te breiden Het wordt noodzakelijk geacht dat candidaten beschikken over een grote dosis commerciële feeling terwijl kennis op h.t.s.-niveau is vereist De functie waartoe ook het maken van voorcalculaties behoort wordt zeer zelfstandig uitgeoefend Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken Amsteldijk N 35 te Uithoorn uithoorn cinduNA/enkEno i Van onze Is één van pens, drijven thie en volking. ruim van de htin rol bij cieel lijkt vaak pen Geen zonder markt entegen een met handig heel eind De ke dag bloot bare stroom pen Niet schriften clame maar aan ten zich niet AUeen wie nanciële zwijken voor keljjke meestal eringsregel' niet nu betaal kan worden Wijlen cratische sidentschap eens gezegd te danken is genie der dit vraag men maar werking op ook het zoeken ring van het son Onzin Hier Is Jn te breng lijkt wel een Reclame in onzin op kopers nodige en markt in en tenslotte op bijgedragen denken en nale Het en dan clame tegen publiciteit dèn gelegd rookwaren suggereren sumeren zond stoer Zelfs schuwen de In hippe trasterende de • 10 11 en Hilversum leen bij bij vrijwel kleding die Leuh is sen en rode 
pIBECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 11 APBIt 196T een ioor teel ' oor Ie en BUSK Alleen Johnson en Rusk kunnen ongestoord speech houden JOHNSON Afscheid van Mona DE CHARMANTE FILMSTER die iedere woensdagavond in het NTS-^ogramma een nieuw avontuur beleefde met ' haar man ' de luchtmacht-sergeant Mike McCluskey gaat de Neder landse huiskamer verlaten Op woensdag 12 april ' van 19.00 — 19.25 uur op Ned I sluit de NTS deze serie af met de laatste af levering getiteld „ Een baby voor Mano en Mike " De foto toont de filmster Juliet Prowse die de rol van Mona speelde tij dens een kort oponthoud op Schiphol 5 Reclametelevisie tiranniseert pelijke wedijver met Avis werd be klemtoond Agressief Lufthansa heeft het voorbeeld van de agressieve reclame enigszins ge volgd met advertenties die luiden als Lufthansa meer steden in Duitsland bedient dan enige andere luchtlijn welke luchtvaartmaat schappij moet dan uw vracht naar Duitsland vervoeren KLM Sea board Panam " Het antwoord op al die rethorischevragen is uiteraard Lufthansa In teressant is dat Lufthansa's eersteadvertenties in deze stijl alleenK.L.M noemden Kennelijk omspanningen met de Hollandse con current te voorkomen heeft men i^Seabord en Panam toegevoegd » De reclame in Amerikaanse tijd schriften is vaak van uitstekende kwaliteit maar desondanks is er één tijdschrift nl de New Yorker dat eigen strikte maatstaven aanlegt ¦ voor elke advertentie die het op neemt De reclame in de New Yorker bereikt dan ook een hoge graad van waarachtigheid en stijl en vormt daardoor een uiterste dat zijn te genpool vindt in de lawaaiige vet gedrukte uitverkoopadvertenties in de couranten en de vaak onwaar schijnlijk banale en vulgaire recla me van sommige radiostations In Amerika de waarschumng op het pakje links en de uitdaging Ook met andere produkten pro beert het parlement wel eens de con sument te beschermen maar een wet om enige lijn te brengen in ver pakkingen etc heeft men nog niet aan kunnen nemen Een nog altijd bestaand gevaar is verder de genees middelenreclame die vaak miracu leuze successen toeschrijft aan pil len en zaUjes die nauwelijks enig effect hebben of in elk geval met verschillen van soortgelijke oude be proefde middeltjes Het meest onbescheiden dringt de televisiereclame in de Iiuiskamer door Praktisch alle programma's worden eens per vijf of tien minu ten onderbroken voor één of meer reclamestunts Alleen persconferen - Avis bond de kat de bel aan met een serie paginavullende kranten en tijdschriftenadvertenties waarin gezegd werd dat Avis nummer 2 was onder de verhuurbedrijven maar dat men daarom harder werk te beter service gaf en betere auto's had dan nummer 1 Lange tijd wist Hertz kennelijk niet hoe er geantwoord moest wor den Maar tenslotte huurde Hertz een nieuwe publiciteitsagent op New Yorks reclameboulevard Madison Herfist - en ^^ iitterniode in Florence Ontwerpers en industrie bikten elkaar de hand gen en soms een dun rolceintuurtje in de taille waaraan vaak een klein beursje bengelde De rok die nau welijks boven de knie reikte had flauw aangegeven plooien Ze maak te veel gebruik van jukstukken die door opvallende naden werden aan gegeven Niet goed op dreef Schuberth was kennelijk nog niel zo goed op dreef Zijn tailleurs en mEintels waren eenvoudig van lijn en VOOR MOOIE St Moritz-meisjes is dit zilveren ruimtevaart skir jack zijn de jonge „ shocking colours " te vinden Er zijn popun windjacks die be drukt zijn in hardturquoise met beige en oranje met rood Voor de modieuze wintersportster zijn er getaDleerde nylon lichtgewicht ano raks in neonroze gifgroen en zelfs zilver De jonge vrouw hoeft de ko mende vwnter geen kou te lijden in haar paarse oranje of licht olijf groene konijnebontjasje dat ook be drieglijk echt bedrukt kan zijn met tijgermotief Een vrouw hoeft wanneer ze iets warms aan wil niet meer onflatteus gekleed te gaan in zo'n wnjde kabel trui nee die worden gelukkig meer en meer verdrongen door strakke tricot pullovers Mooi zijn de après ski truien waarvan hals en mouwen afgebiesd zijn met Oosters aandoend ¦ ood-goud band Voor broekpakken en pantalons is 2orduroy in nieuwe kleuren als duif blauw appelgroen en azalea het populaire materiaal De „ military look " is vertegenwoordigd in de vorm van een marineblauw dames broekpak gegarneerd met gouden biezen en een „ guard tunic " heren - Van onze correspondent WASHINGTON — Reclame Is één van de belangrijkste wa pens waarmee Amerika's be drijven vechten voor sympa thie en kooplust onder de be volking Natuurlijk kwaliteit ruim aanbod originaliteit etc van de produkten spelen ook hun rol bij de slag om commer cieel succes maar reclame lijkt vaak het beslissende wa pen Geen goed produkt zal zonder goede publiciteit de markt veroveren terwijl daar entegen een slecht produkt het met handige reclame nog een heel eind kan brengen De Amerikaanse koper staat el ke dag bloot aan een onoverzien bare stroom aanmaningen tot ko pen Niet alleen com-anten en tijd schriften overspoelen hem met re clame maar ook radio televisie aanplakborden en lichtsignalen la ten zich niet onbetuigd Alleen wie heel sterk in zijn fi nanciële schoenen staat zal niet be zwijken voor één van al deze verlok kelijke aanmaningen tot kopen die meestal gepaard gaan met financi eringsregelingen waardoor het ge niet nu betaal later " werkelijkheid kan worden Wijlen Adlai Stevenson de Demo cratische kandidaat voor het pre sidentschap in 1952 en 1956 heeft eens gezegd dat de Amerikaanse levensstandaard voor geen klein deel te danken is aan het vindingrijke genie der reclame Niet alleen heeft dit vraag doen ontstaan en toene men maar het heeft door zijn in werking op de concurrentiestrijd ook stimulerende invloed gehad op het zoeken naar kwaliteitsverbete ring van het produkt aldus Steven son Onzin Hier Is natuurlijk weinig tegen in te brengen Stevensons uitspraak lijkt wel een aanvulling te hebben Reclame in Amerika heeft ook veel onzin op mouwen van goedgelovige kopers gespeld heeft heel wat on nodige en inferieure produkten de markt in gestampt heeft gevaren en onvolmaaktheden van allerlei aanbiedingen verdoezeld en heeft er tenslotte op dramatische wijze toe bijgedragen dat allerlei cliché's in denken en gedragspatronen natio nale verbreiding hebben gekregen Het Amerikaanse Congres doet nu en dan moeite om excessen in re clame tegen te gaan De sigaretten publiciteit is bijvoorbeeld aan ban den gelegd en de fabrikanten van rookwaren mogen nu niet langer suggereren dat men door het con sumeren van hun produkten oer-ge zond stoer en aantrekkelijk wordt Zelfs moeten zij het publiek waar schuwen dat roken schadelijk voor de gezondheid kan zijn Veel jonge kleuren op sportmodeheurs HILVERSUM — Trainingspakken in hippe kleuren afgezet met con trasterende tinten Dat is een van de nieuwtjes die te zien zijn op de Nederlandse sportmodeheurs die op 10 11 en 12 april in de Expo-hal te Hilversum wordt gehouden Niet al leen bij de trainingspakken maar bij vrijwel aUe sport - en vrijetijds kleding die op de beurs aanwezig is Leuk is deze combi-set jurk,kou sen en pet van mtte wol met rode roosjes ties van president Jolinson of minis ter Busk en enkele andere byzon dere politieke programma's blijven gevrijwaard van de conimerciële onderbreldngen Grappen Soms zijn de reclamefilmpjes pak kend en geestig en een welkome variatie op de gooi - en schietfilms die zij onderbreken De befaamde tijger die ESSO in de tank zegt te stoppen heeft bijvoorbeeld geleid tot een hele serie goede reclamegrap pen En de aanbeveling van een extra lange sigaret door een hele rij mannen te laten zien die respec tievelijk met hun rookwaar tussen de liftdeur beklemd raken ten gat branden in de courant of een baard schroeien is bepaald goed Maar er zijn tientallen reclames op de televisie die niet te genie ten zijn Vooral die waarin mond water haarcrème brillen kousen lipstick etc worden afgeschilderd als onfeübare middelen om een leuke juffrouw of een kwieke jonge man aan de haak te slaan zijn irri tant En kauwgumreclames die be weren dat plezier in het leven nauw samenhangt met malende kaken hebben ód even weinig aantrekke lijkheid Radio en televisie hebben kran ten en tijdschriften in Amerika niet beroofd van hun advertentie stand Soms is zelfs het tegendeel waar namelijk als de verschillende met elkaar concurrerende televisie stations advertenties in de kranten zetten om de aandacht te vestigen op speciale televisieuitzendingen Over het algemeen hebben Ame rikaanse couranten enorm veel re clamepagina's vaak met allerlei de tails en prijzen van aanbiedingen die via radio en televisie niet ge bracht kunnen worden Opvallender Soms is deze krantenreclame zelfs wel eens opvallender dan televisie reclame bijvoorbeeld in het geval van een advertentiestrijd zoals kort geleden is uitgebroken tussen Ame rika's twee grootste autoverhuurbe drijven Hertz en Avis Ben mooie après-ski trui afge biesd m,et Oosters aandoende band jasje in roze met cyclaam poplin met een helebo ^ gouden knopen Wat zegt u van een bikini die niet nat wordt Hij is gemaakt van een elastische satijnen stof in vijftien oplichtende kleuren Al bBjft men er een uur mee in het water dan nog neemt de stof geen water op Hoeden en petten blijven gewilde accessoires Vooral de cowboyhoe den in fijne kleurtjes gaan het hele maal doen deze zomer Leuk zijn de petten gemaakt van badstof een materiaal dat grote opgang maakt in alle takken van sport - en vrije tijdskleding Avenue en Avis kreeg de bal terug gekaatst Onze concurrent zegt dat hij slechts nummer twee is en wij zullen daarover bepaald niet met hem twisten aldus Hertz ' adverten ties die daarna opsomden waarom Hertz ' nummer 1 was en dacht te blijven Toch vond het grootste verhuur bedrijf de situatie kennelijk niet he lemaal prettig want na korte tijd verschenen er verzoenende adverten ties van Hertz waarin vriendschap - FLORENCE — Terwijl we de hele zomer nog voor de boeg hebben en de zon zich in Florence van haar beste zijde Iaat zienj valt het zwaar nu al aan de komende winter te moeten denken De Italiaanse ontwerpers die maan dag in het Vecchio paleis de eerste van een drie dagen durende raodefes tival hebben geopend hebben daar beslist andere gedachten over Zij heb ben hun ivoren torens verlaten en zich als gewone stervelingen tot de kle dingindustrie gewend die nu hun Ideeën gaat uitvoeren en vertolken Verwacht mag worden dat deze Italiaanse confectie naar modellen van beroemde ontwerpers ook in Nederland goed zal worden ontvan gen Op de eerste dag van de shows van herfst en winterkleding opende Emilio Pucci — gelukkig nog in zo merstemming — de rij met bad - en strandkleding gemaakt van bad stof waarbij zijn grote kracht het stofontwerpen weer duidelijk nasir voren kwam Het model is voor hem niet zo belangrijk wel weet hij op kunstige vwjze dessins met het model te ver werken Een grappige vondst was het uit twee loshangende flappen bestaande strandjurkje dat tevens als strandrok gebruikt kon Worden Ook voor het strand een dik stuk touw dat het haar bijeen hield en op kunstige wijze met een zonnebril verbonden werd Met MireUa di Lazzaro begon dan werkehjk de winter Sombere kleu ren en dikke stoffen Haar tailleurs hadden korte tot even op de heup vallende jasjes met opstaande kra - AFSPRAAK TUSSEN WASHINGTON EN PEKING OOST-BERLIJN — De ambassa deurs van China en de Verenigde Staten hebben in Warschau de ver zekering gegeven dat hun landen el kaar niet zouden aanvallen zo meldt het gezaghebbende Oostduitse blad Einheit het theoretische maandblad van de Oostduitse socialistische een heids communistische partij In een artikel over wat wordt ge noemd Amerikaanse politiek die ge richt is op het drijven van een vrig tussen de Sowjet-Unie en andere so cialistische landen in hun betrekkin gen met Noord-Vietaam schrijft Ein heit dat de Russische hulpleveran ties aan Noord-Vietnam in China ernstig worden belemmerd terwijl de Chinese en Amerikaanse ambas sadeurs elkaar in Warschau hadden verzekerd dat hun landen elkaar niet zouden aéinvallen De Sowjet-Unie en andere socia listische landen hadden op de Ame rikaanse pogingen geaïitwoord door hun solidariteit met het Vietaamese volk te versterken en het alle hulp te verlenen vielen alleen op doordat hij zijn stoffen op een knappe manier met het ontwerp verwerkt had Lancetti bracht een smaakvolle collectie met veel aandacht voor knopen naden klepjes en ceintuurs De op het jagerspak geïnspireerde broekpakken in fel groen en fel geel gecombineerd met grote baretten van Gregoriana oogstten veel suc ces Ook haar mantels eenvoudig van vorm met wijd uitlopende rug - Se » zwaar geborduurde cocktail japon is maandag tijdens de eer ste dag van de modeshows van Florence getoond door de gezus ters Fontana uit Rome Onder het brede aangerimpelde stuk eindigt de cocktailjurk in een soort Bermuda shorts panden en ronde opgestikte zakken kregen een welverdiend applaus Zij maakte veel gebruik van bedrukte stoffen in rood geel en groen voor haar tailleurs waarvan de taille door een kettingceintuur werd ge accentueerd Balestra hield zich aan één kleu rensysteem groen fraise geel en oranje Het enige waardoor zijn col lectie opviel Zijn rokken en tailleurs moesten het alleen van de kleur hebben Dior was kennelijk de inspiratie bron van Livoli want talrijk waren hier de zogenaamde babyjurkjes vertegenwoordigd Ook uniformstijl De Simone — afkomstig uit Napels — kon het ook nog niet zo goed met de winter vinden Zijn collectie be stond uit simpele in felle tinten be drukte korte hemdjurkjes van jer sey met bijpassende kousen Baldini gaf aan zijn collectie de uniformstijl met epauletten en af gebiesde randen Groen oranje geel en beige waren zijn favoriete kleuren Ferra Gamo zorgde voor een ver rassmg Haar collectie vertoonde stijl en orginaliteit De lange hesjés waaronder een kniebroek of korte plooirok werd gedragen vielen op door de kunstige wijze van de mouw inzet De sluiting liep vanuit de schouder over één mouw Ook wa ren de vierkante opstaande kragen erg origineel Haar favorieten kleu ren rood bruin en groen werden soms effen soms ook in ruit - en streepdessin verwerkt DE GAULLE ONDER EEG-TOPGESPREK PARIJS — President De Gaulle zou bereid zijn een topconferentie van de Zes in Rome bij te wonen als er vraagstukken worden behan deld die van wezenlijk belang zijn voor de ontwikkeling van de ge meenschappelijke markt Dit is gis teren in welingelichte kringen te Parijs vernomen na afloop van een gesprek dat het Franse staatshoofd op zijn verzoek met de Italiaanse ambassadeur Fornari had De top conferentie die door West-Duitsland en Italië werd voorgesteld ter her denking van het tienjarig bestaan van de EEG zou in de loop van de volgende maand plaats moeten vin den Volgens welingelichte Franse krin gen zal over de kwestie van een Britse toetreding tot de EEG wor den gesproken Daarnaast zou ook van gedachten worden gewisseld over niet Europese aangelegenhe den 
10 DINSDAG 11 APRIL 1967 CTRECHTSCH NIEUWSBLAD mÊ^Ë ^ ' J**^/M Je merkt ' t elke week je moet de > je moet de erbij heiaben j erbij hebben UTRECHT wasserij AURORA tel 1 1165 wasserij SNEL tel 1 6337 wasserij STAATS EN tel 11567 wasserij N.V DE STER tel 15639 Werk slechts enkele uren per dag GOEDE BIJVEEDIEN STE voor nette welbespraakte DAMES Betreft huis aan huis verkoop met demonstra tie van kwaliteitsartike len in zeer gunstige prijs klasse géén elektr art Eigen rayon onk.vergoe ding en hoge provisie Br Postbus 348 Apeldoom Fa VEENENDAAI & CC vraagt aBround stratenmakers en opperlieden Telefoon 030 - 18403 Bellen ' s avonds tussen T en Tienerette meisjesjndcje van vlug gewassen vlug droog Texolin In jonge voorjaarskleuren Maten 155-164 Vrolijk meisjesjnrkje van mooie kwaliteit poplin Diverse frisse kleurenkombinaties Maten 116-140 Maat 14016.95 Maat 116 13.95 Stoer jongensjack van Ter gal/cotton Revers zowel hooggesloten als open te dragen Geheel met nylon ge voerd Verstelbare manchetten In lichte multi-kleuren Maten 116 164 Maat 164 34.75 Maat 116 26.75 Slanke pantalon van Terlenka 55/45 met het beroemde rode etiket Uitstekend afgewerkt verstelbare taillewijdte en cein tuur Gegarandeerd plooihou dend Mooie streepdessins Maten 116-164 Maat 164 26.75 Maat 116 IgJS Uef kletiterjurkje van praktisch Terlenka 70/30 Verschillende zonnige voorjaarskleuren Maten 92-MO Maat 110 11,45 Maat 92 9.95 Warm klenteijack van strijkvrij Terlenka geheel met nylon ge voerd Helanca manchetten en dubbele capuchon Maten 92 116 Maat 116 27.75 Maat 92 23.75 Sportieve tuinpantalon van 100 % katoen in matting-struktuur Ide ale ravotbroek Diverse kleuter - kleuren Maten 92 116 Maat 116 13.25 Maat 92 9.90 Sportlef jack van praktisch Ter ienka/cotton Verstelbare man chetten en geheel met nylon ge voerd In mooie effen junior kleuren Maten 140-170 Maat 170 38.75 Maat]40 29,75 Slanke jongenspantalon van 15 % polyester en 85 % cotton Per - manent press dus strijken over bodig Twee ruime achterzakken Alleen in beige Maten 116 170 26.75 Maat 17014.75 Maat 116 9.75 0 ^ ' Ou VROOM & DREESMANN heeft van alles zoveel méér ¦^ NIEUW DAALDEROP ^ DRAAITOP-STOFZUIGER Drukkerij 17 iY boekwerk 19 NIEUW BOSCH FIX MIX 120 Bosch handmixer met 2 gardes en kneed - DAALDEROP SNELKOOKPAN spIralen.Krachlige 120 1 Watt motor met _ ' 3 standenschakelaars Normale PrlJsfJ9r — Onmisbaar voor de moderne huisvrouw AUTORAMA PRIJS f S5r - 1-4 personen Normale prijs f-TST AUTORAMA - ISVo f 67,25 DAALDEROP SERVEER - BRAADPAN n « ^ K^nr^nnn -^^^,^^ ^ OH slsrasd op Uw tafel PHILIPS HAARDROOGKAPPEN "^ „^^^ Nieuwste 1967 modeilenl Uiterst wendbaar door zwenl^^ Wie gelooft over voldoende ervaring op dit gebied te beschikken wordt verzocht te schrij ven aan de importeur van Margarete Astor J W Lahnemann N.V Postbus 52 Halfweg Drukkerij 17 iV periodieken Drukkerij U.N handelsdrukwerk in UW boodschappennetie En eet vis vaak verse vis voedzame vis verruicKe lijke vis voordelige vis Vorieerookmet VISCONSERVEN Gratis visrecepten in plastic mapje Aanvrage '' bij Produktschap Vis Was senaarseweg 20 OenHaag » 
UTRECHXSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 11 APBIL 1967 11 Jan de Vries opperhoofd van GEHO@RD EN ONGEHOORD tZ n ^ de z^^einnierij door Jan van Helsdingen AMSTERDAM — Na een enkele malen uitgestelde afspraak en een vaderlijke raad hoe hij te bereiken was is het er dan toch eindelijk van gekomen een interview met het opperhoofd van de Nederlandse en Europese zwemsport Jan de Vries 63 Zijn functies in deze sportwereld voorzitter van de KNZB bij na 100.000 leden president van de LEN de Europese zwem federatie voorzitter van de International Waterpolo Board en past president van de FINA het opperste zwem - en waterpolo college Deze kleine grote Nederlander staat bekend als de susser in de wereld van sportlieden waar nogal eens ruzietjes voorkomen U.N.-stadionloop ZATERDAGMIDDAG 15 APRIL 1967 bij het sladron Galgenwaard Ie Utrecht Georganiseerd door de Utrechtse atletiekverenigingen Athleta en l-lellas in samenwerking met het Utrechtsch Nieuwsblad en onder auspiciën van do K.N.A.U PRESTATIELOOP voor jongens van 14 t/m 16 jaar en voor heren van 17 jaar en ouder STARTS 14.30 uur 2200 meter scholieren 14 t.m 16 jaar 15.00 uur KNAU-leden junioren A-B 15.30 uur 6600 meter KNAU-leden A-B - - H veteranen 16.00 uur prestatleloop 2200 meter boven 40 jaar 16.30 uur prestatieloop 4400 meter 17 t.m 39 jaar Inschrijving alleen nog mogelijk op zaterdag 15 april vanaf 12.30 uur tot een uur voor de start aan de Stadionloketten ste instantie afgewezen maar later Itwam iemand anders met dezelfde voorstellen en die zijn toen we aangenomen " We hadden daarna wel haast om de regels goedgekeurd te krijgen want je moet ze een goed jaar vóór de O.S invoeren Daarom hebben zowel FINA als de International Waterpolo Board als de LEN de re gels in alle haast goedgekeurd zon der dat ze in de praktijk voldoende getest en uitgeprobeerd waren Maar we moesten kiezen Nu heeft de Eu ropese waterpolocommissie alle knel punten nog eens bekeken en er een protocol van opgemaakt Dat komt op 6 mei in Utrecht ter sprake als de International Waterpolo Board samenkomt " Kwalificatie Waarom Nederland zo nodig kwa lUicatiewedstrüden moet spelen ter wyi er toch een afspraak was ge maakt dat de nummers zeven en acht in Utrecht zich direkt voor de O.S zouden plaatsen „ De hele zaak berust op een mis verstand Drie jaar geleden in Leip - Veertien vfian ^^ huitenspeV ^ Televizier«-renners niet naar de Tour JAN JANSSEN „ We hehhen yy JAN DE VRIES kwam in de in ternationale zwemwereld terecht als waterpoloscheidsrechter Vooral op dit terrein heeft hij zijn sporen ruimschoots verdiend De KNZB-voorzitter werd in Amster dam geboren is getrouwd heeft drie kinderen is directeur van de cartonnagefahriek BacTcx in Am sterdam Woont Pieter de Hoogh straat 14 Is voorzitter van de Nederlandse cartonnage indus-trie Meent dat „ als je het druk hebt heb je altijd tijd " Heeft veel aan sport gedaan „ maar alles even slecht Ik speelde al leen met m,ijn hoofd " Sinds 1935 voorzitter van de zwemband Holland op zoek naar trainer UTRECHT — Het bestuur van de voetbalvereniging „ Holland " heeft het contract met trainer Leo de Kulve niet verlengd Dit betekent dat De Kulve aan het einde van dit seizoen de oranjehemden gaat verlaten en Holland mom nteel naar stig op zoek is naar een nieuwe oefenmeester voor het nieuwe sei zoen Over twee jaar stop ik er mee By ieflere vraag wil de heer De Vries weten in welke lioedaniglieid hij moet antwoorden „ De zit wel eens moeilflk omdat ik als voorzit ter van de KNZB heel anders over zaken denk dan als president van de LEN " Duidelijke recente voor beelden de onenigheid van Neder landse oöiclals met de LEN tijdens de Europese kampioenschappen verleden jaar in Utrecht en het kwalificatietoernooi dat het Neder lands zevental moet spelen om een reis naar Mexico te verdienen In Utrecht waren er moeilijkhe den rond het starten en het te lang zaam doorgeven van de tijden aan het publiek Protocol tijden Het organiserend land zorgt voor starters in dit geval waren het Ne derlanders Als zo iemand een val se start te laat opmerkt dan pas kan eventueel een voorzitter-kamp rechter affluiten Aan dat langzame doorkomen van tijden kun je niets doen Bij Europese kampioenschap pen en Olympische Spelen eist het protocol dat eerst alle tijdbriefjes worden ondertekend door de voor - zitter kamprechter Dat protocol geeft een zekerheid bij eventuele protesten Je kunt wel afgaan op de elektronische tijdwaarneming maar dan moet dat systeem onfeilbaar zijn En zoiets hebben ze nog niet uitgevonden " LEN een cluhje Ot de LEN niet een klein clubje van elkaar zeer welgezinde heren is „ Dat is positief niet zo De LEN kan niet altijd iedereen tevreden stellen Dat wij onze eigen — lands belangen — binnen de LEN laten preveleren boven algemene zwem belangen Ik geloof eerder het te gendeel je denkt te weinig aan je eigen land bang dat ze er iets van zullen zeggen " Dan het waterpoloprobleem Het waterpolo gaat ontzettend achteruit Er is een streven van het interna tionaal olympisch comité om tij dens de O.S teamsporten te laten vallen Waterpolo komt het eerst in aanmerking omdat er bij de O.S te weinig gespeeld en teveel gevoch ten wordt Direkt na Tokio hebben we in 1965 in Boedapest bekeken wat er nog te redden viel Ik had zelf een voorstel om geen spelers meer uit het water te sturen en om strafpunten in te voeren voor zwa re overtredingen Dat werd in eer - Belgische selectie BRUSSEL — De Belgische selec tiegroep voor de zondag 16 april in Antwerpen te spelen interland tegen Nederland bestaat uit de volgende zestien spelers Prudent Bettens Waregem Florent Bohez en Wil fried van Moer Antwerp FC Ver nand Boone en Johnny Thio FC Brugge Jean Gornelis Pierre Ha nen Georges Heylens Joseph Ju rion WUfried Puis en Paul van Himst Anderlecht Jean Nicolay Standaard Jacques Stockman en Albert SuUon FC Luik Jean Ver beyn Beerschot en Robert Willems Lierse zig werd besloten dat de nummers zeven en acht toen zonder meer naar Tokio mochten Er was name lijk niet zo'n grote animo voor het Olympisch polotoernooi We hebben als löJZB gewoon aangenomen dat dit voor Mexico ook gold maar er schijnt nu veel meer belangstelling te zijn Het was voor mij een zeer pijnlijke zaak omdat niemand kan bewijzen dat we in Utrecht dezelfde regels als in Leipzig zouden volgen In ' t LEN-bestuur was ik overigens de enige die tegen het toernooi was " Jan de Vries is een man die weet dat hij door een bepaalde groep als slappeling wordt gezien door een andere groep op handen wordt ge dragen als de enige man die de goedwillende maar dikvrijls voor club - of landbelang vechtende of ficials op diplomatieke wijze kan lei den Mijn systeem is met elkaar een team te vormen Pas in uiterste noodzaak moet je strenge maatre gelen nemen Ik weet wat ik wil en ik ben bereid om met overredings kracht en langs de weg der gelei delijkheid mensen bij elkaar te krij gen Elke voorzitter doet het nu een maal anders Ik heb het voorrecht gehad altijd goede en kundige men sen om me heen te hebben Over twee jaar als ik 65 ben houd ik er definitief mee op Niet omdat ik niet langer wil maar omdat het veel beter is " Kritiek verdragen Zijn laatste woord „ Je moet kritiek kunnen verdragen Je moet kunnen accepteren dat er anderen zijn die het veel beter weten dan jij " Dat is Jan de Vries Zaterdagvoetbal KNVB Van onze correspondent DEN HAAG — De verenigingen uitkomende in de 2e klas van de zaterdagcompetitie van de KNVB zullen zaterdag 3 juni in het sport centrum te Zeist aanvang ' s mor ' gens half elf in vergadering bijeen komen Punt van bespreking zal zijn „ invoering van de eerste klas " Drie Utrechters in B elftal DEN HAAG — Het Nederlandse B-elftal heren dat zaterdag 15 april in Beekhuizen tegen het vertegen woordigende hockeyteam van Rijn land-Westfalen uitkomt is als volgt samengesteld Doel Brederode HHIJC Achter Zijlstra Kievi ten Benninga Kampong midden Nico Spits Amsterdam aanvoer der Weemers HTTC en Bracuk man(Venlo Voor Hylkema(HMC Bender Kampong Frans Spits A'dam),Geensen(SCHC en Thole Lïiren ADVERTENTIE er meer AMSTERDAM — Veeröen ren ners van de extra-sportieve groepe ^ ring Televizier Batavus hebben van de stichting nationaal sportfonds Te levizier opdracht gekregen zich niet beschikbaar te stellen voor de Ne derlandse ploeg voor de Tour de France zolang die door Wout Wagt ' mans zal worden geleid Dit heeft het sportfonds maandag in een brief ook meegedeeld aan de sportconi ' missie van de K.N.W.U De betrokken renners zijn Gerben Karstens Henk Ntjdam Cees Haast Jos van der Vleuten Huub Zil verberg Huuh Harings Jan Ba rings Nol Kloosterman Bart Zoet André van Middelkoop Eef Dolman Cees van Espen Leo van Dongen en Cees Snep vangers De heer R van Rooij die namens de Stichting de brief heeft onder tekend zei desgevraagd dat in de contracten van de Televizierrenners een clausule is opgenomen waarin met zoveel woorden staat dat deze renners alleen in die wedstrijden mogen uitkomen die door of namens het bestuur zijn aangewezen Voorts zei hij dat het bestuur van de stich ting overweegt de renners indien zij niet - in de Tour starten — alleen wanneer de K.N.W.U alsnog een andere ploegleider zou aanwijzen zou het wel mogelijk zijn — financieel schadeloos te stellen door een an dere premieregeling in te stellen waarbij men bijvoorbeeld de presta ties over het gehele jaar zou kun nen belonen Reacties Enkele reacties van personen die min of meer rechtstreeks bij de zaak betrokken zijn Mr J P A van Ballegoyen de Jon „- voorzitter sportcommissie van de KNWU Ik vind het jammer dat ze niet mogen starten hoewel ik officieel nog van niets weet Of we nog een andere ploegleider zullen aanwijzen Dat nooit " Jan Janssen Ik denk wel dat ze nog zullen bijdraaien Ze moeten overigens niet denken dat we op hen zitten te wach ten Er lopen meer goede renners rond als Beugels Steevens en Sche pers Als de Tele vizieren niet mee doen zal Nederland worden verte genwoordigd door een jonge ploeg Ik weet dat Nijdam en Zilverberg graag zouden meegaan Ik ga al zou ik het bij wijze van spreken alleen moeten doen " Joop Middelink wegcoach KN WU Ze hadden nu een goede daad moe ten doen zodat waelerminnend Ne derland uitstekend voor de dag had JAN JANSSEN al moet ik alleen kunnen komen Met de Televizieren erbij zou Jan Janssen meer steun hebben gehad " Wout Wagtmans Wat erg voor de jongens van Televizier Zij zijn uiteindelijk de dupe Ik ben benieuwd hoe ze op dit bericht zullen reageren Overi gjns we hebben nog renners genoeg over " Judo-federatie verzet zich UTRECHT — De Internationale Judo Federatie heeft zich verzet tegen het voorstel om judo te krij gen op ' t programma van de Olym pische Winterspelen van 1972 te Sap poro De Federatie hoopt nog steeds dat het IOC judo zal plaatsen op de Zomerspelen van 1968 te Mexico City en München 1973 Die hoop zal wel ijdel blijken Moeizame zege van Lubbers ROTTERDAM — Rudy Lubbers door velen als het grootste Neder landse bokstalent beschouwd heeft maandagavond in de stampvolle Rotterdamse Rivièrahal moeten er varen dat zelfs voor een kampioen klasse alleen niet voldoende is De blonde Amsterdammer werd dan wel voor de derde achtereenvolgen de maal Nederlands kampioen in het halfzwaargewicht maar tegen Tommy Netten heeft hij een van de moeizaamste overwinningen uit zijn carrière behaald De vele Utrechters onder de aan wezigen kregen een teleurstelling te verwerken toen Wim Gerlach wei gerde een bijparöj tegen Joop Verbon te boksen met „ tien ons " handschoenen „ Dat muisje krijgt nog een staartje " zei Ben Bril Hetzelfde is het geval met de Jutfase bokser Ben Zwezerijnen die vorige week in Utrecht niet kon boksen omdat zijn tegenstander Wim Gerlach een oogblessure had Deze werd evenwel in de ring ge roepen om de derde prijs af te ha len Zwezerijnen en het ' bestuur van district Oost hebben een protest in gediend tegen deze gang van za ken ' mede omdat deze partij om de derde plaats nog moet worden ge houden Piet Mackaay van postduif naar kanarie „ Ik ben in DOS gekomen door wijlen Piet DuTnortier Hij was een broertje van mijn vrouw Die jon gen wilde graag voetballen en was dol op UW Piet ging zich ' aanmel den op de Lage Wei waar UW toen speelde maar werd geweigerd om dat hij op klompen liep De ver eniging Holland vond hem iets te jong Toen ik op een zondagmor gen Jo Schreuder ontmoette een ouwe schoolvriend van me die als „ de slang " in het eerste van DOS succes had vertelde ik hem over Piet die prompt lid mocht worden van DOS en de beste speler werd die de club ooit gekend heeft De zelfde techniek als een Ton v d Linden maar hij waagde m,eer en was feller " Dit zijn de woorden van de 65 ja-rige Piet Mackaay die onlangs veertig jaar lid was van DOS en over het wel en wee van de club een heel boek zou kunnen schrijven Mackaay voor vele oude DOS-ers nog altijd „ ome Piet " is nooit gewoon lid van de vereniging ge weest Hij werd als donateur geko zen tot bestuurslid en jaren later na een grote staat van dienst tot erevoorzitter benoemd „ De eerste vergadering van DOS die ik meemaakte vergeet ik nooit " zegt Mackaay „ Piet Dnmortier wilde er naar toe maar mocht niet alleen van zijn vader Hij zeurde net zo lang tot ik met hem mee ging Ik was toen nog geen lid al leen donateur Mijn echte liefde lag bij de postduiven Ik was voorzitter van de Utrechtse Postduiven Socië teit en vice-voorzitter van de Alge mene Fabrieksarbeiders Bond Bestuurslid Ik begreep dus wel wat van ver gadertechniek maar zoals het toen bij DOS toeging had ik het nog nooit m,eegemaakt Dat was nu echt op z'n jan-boere-fluitjes Notulen waren er niet een agenda ontbrak enfin het werd een enorme keet Een paar leden stelden me toen kandidaat voor het bestuur en ik werd staande die vergadering tot bestuurslid gepromoveerd " Mackaay mocht het ' n jaar probe ren als 2e penningmeester wat in hield dat hij zich op zaterdagochten den blauw fietste om de contributie binnen te krijgen Die bedroeg de kapitale som van 50 centen per maand een bedrag dat nu in een m,inuut wordt verteerd in de auto matiek m,aar toen allerminst De ene vrouw die aan de deur kwam zei „ M'n man heeft allang be taald " en de ander „ Ik geef m'n goeie centen niet voor dat stomme gevoetbal " „ Het loas toen moeilijk werken " zucht Mackaay „ maar je maakte toch ook prachtige staaltjes van clubliefde mee We speelden des tijds in de derde klas op een veld aan de Bembrandtkade dat door wijlen Geurt v.d Bergh met veel kunde steeds weer bespeelbaar werd gemaakt Op een gegeven m,oment was de bodem van de kas weer heel goed zichtbaar Gelukkig hadden we toen een belangrijke wedstrijd tegen UW voor de boeg waar heel wat publiek verwacht werd Het veld lag er keurig bij we hadden zelfs een paar oude hokjes gekocht van de Jaarbeurs als kassa's Nachtwerk Toen kwam de ramp Het begon op de zaterdag voor de wedstrijd te sneeuwen tot ' s avonds laat Maar die wedstrijd moest doorgaan want we hadden het geld nodig Geurt v.d Bergh zei We zoeken een stuk of tien flinke kerels bij el kaar dam halen we vannacht de sneeuw eraf ' We begonnen om 12 uur en rolden de sneeuw in grote balen naar de kant van het veld Toen het ochtend werd waren we klaar Het terrein lag er behoorlijk bij Maar we wa ren nog niet thuis of de regen viel met bakken van de hemel Een paar uur slapen en wij weer naar het veld Om 11 uur kon je er zwemmen Enfin met Geurt v.d Bergh hebben we net zolang ge knoeid en geprutst en zand er op gebracht tot het weer een beetje bespeelbaar was En toen maar in de zenuwen wach ten tot de scheidsrechter kwam Dat was ' n meneer Bosman ei'gens uit het Gooi vandaan Die had zo nu en dan last van evenwichtsstoor nissen en dan viel hij zomaar om Zette je hem dan overeind dan ging het weer Toch was het een prima scheidsrechter Met Boel Smelt de aanvoerder van UW en die meneer Bosman dan liepen we van doel tot doel Nou de modder droop onze schoenen in Hier kunnen we toch niet spelen ' zei Smelt tOveral ligt sneeuw maar hier niet Hoe kan dat ' vroeg de scheids rechter Nou ik vertelde hem dat we ' s nachts gewerkt hadden omdat de club erg verlegen zat om de cen ten Dan gaan we voetballen ' zei Bosman Het terrein levert geen gevaar op voor de spelers ' „ De slang " We waren gered want er kwam heel wat publiek De centen zaten dus goed maar de punten nog niet Met de rust was het nog O — 0 Man als de bal viel bleef hij niet alleen liggen je wist niet eens waar hij was Tot Jo Schreuder een aarts pingelaar als linksbuiten zijn bij naam „ de slang " eer aan deed zich langs iedereen heen slingerde en raak schoot Zo wonnen we met l-O Maar ik had een tijdje later toch genoeg van mijn baantje als pen ningmeester zeker toen er bestuurs - leden kwamen die vonden dat het mijn taak was om bepaalde arbiters om te kopen Je moet in de eerste helft de kleedkamer ingaan en 25 gulden in de schoenen van de scheidsrechter stoppen dan kan ons na de rust niets meer gebeuren ' zei den die Dat vertikte ik natuurlijk " Mackaay bedankte dus op de eerst volgende vergadering Maar de toen malige voorzitter Van Gils trok zich eveneens terug en zo kreeg Mackaay de voorzittershamer in handen Het bestuur in zijn geheel werd ook ver jongd Mental training „ Wij deden al aan mentale concen tratie voor de wedstrijd toen Karel Lotsy er nog niet mee was begon nen met het Nederlands elftal " zegt Mackaay „ We hadden in die tijd ook veel te danken aan trainers als Chris Boelofs en Jan Marree En we hadden een Technische Commis sie van liefst zeven man Maar on danks die grote Technische Commis sie wonnen we eens een belangrijke wedstrijd dank zij het advies van een adspirant van H jaar We speelden tegen Kinheim in Velsen en moesten winnen Een hele groep adspiranten en junioren was in regen en wind op de fiets naar Velsen gekomen Zo enthousiast wa ren ze toen nog Tien minuten voor het einde was het O — 0 Ik liep in m,'n zenuwen om het veld heen Zegt Dick Peeters later een speler uit het eerste maar toen een aap van H jaar tegen me Waarom zet u Piet Dumortier niet linksbuiten en „ slang " Schreuder midvoor Dumor tier wordt als midvoor door drie man gedekt ' Advies van adspirant Wat kan ons gebeuren ' denk ik en doe hst Piet geeft als linksbui ten twee afgemeten voorzetten en de „ slang " kopt ze er allebei in Zo winnen we met 2 — O dank zij het advies van een adspirantje Je moet als bestuurslid ook naar anderen kunnen luisteren Vandaag de dag schamen veel mensen zich er voor om een advies op te volgen geloof ik " Mackaay heeft véle grote m,omen ten meegemaakt met DOS Zo wa ren de kanaries pas gepromoveerd naar de 1ste klas en kregen als eer ste thuiswedstrijd Ajax en Feije noord Ze wonnen beide met 3 — 2 en 4 — 3 dank zij Piet Dumortier Gerard van Leur en Ko Siebes „ Die wedstrijden en het kam pioenschap van Nederland in 1958 waren wel de hoogtepunten uit mijn DOS-leven " vindt Mackaay die van oordeel is dat zijn club in spelers als Piet Dumortier Evert Veltmey er Gerard van Leur Piet en Ben nie van Luin Dick Peeters en na tuurlijk de vaak fantastische Ton v.d Linden gevjeldige voetballers heeft gehad En Ben van Leur maak te steeds maar de beslissende goals voor de promotie Dieptepunten Dieptepunten heeft Mackaay ook beleefd Vele persoonlijke drama's van zijn spelers en ook harde sla gen ¦ in eigen familie Piet Dumor tier stierf te jong Mackaay's enige zoon Piet overleed ook op jeugdige PIET MACKAAY veertig jaar ¦ lid van DOS leeftijd Diens zoon voetbalt nu bij Elinkwijk Hij krijgt van zijn groot vader al diens voetbalsouvenirs Ook de ondank van clubgenoten heeft hem pijn gedaan „ In de cri sistijd zorgde ons bestuur dat de spelers wat kleren konden kopen Die hadden niets meer Daardoor kwamen we in conflict met de am,a teurbepalingen De KNVB wilde nog wel een oogje dicht doen maar er kwam een brief uit onze eigen kring bij de bond mêt het verzoek om het bestuur alsnog te straffen Zo heb ik mijn vrienden en vijanden leren kennen Toch heb ik van die affaire nooit spijt gehad Je kan je eigen spelers toch niet in de zorgen laten zitten DOS ' 01 Waar ik wel spijt van heb gehad is dat ik in 1951 voor het betaalde voetbal heb gestemd We waren al lemaal gek gemaakt door die fantas tische verhalen over geldschieters En we hoeven maar naar de ama teurs van DOS ' 01 te kijken om te zien hoe het had kunnen zijn Die draaien financieel goed hebben een mooi paviljoen knap beheerd door Oor Luiten en Jan Krommert en ' Icennen een leuk clubleven Het betaalde voetbal gaat in Utrecht naar de bliksem als er geen fusie komt Niet dat je dan direct een veel beter elftal krijgt maar in de toekomst wel doordat je dan uit de jeugd van meer dan een club kan putten En hoeveel junioren zijn er niet uit Utrechtse clubs voortgeko men die nu in een andere stad spe len " aldus Mackaay „ Je moet de toeschouwers kwali teit bieden anders stappen ze in hun wagentje gaan naar Ajax of Feijenoord kijken en vergeten DOS Elinkwijk of Velox " 11 '< m ' Il ¦ iïi 31 ¦'- # 1 m M bil 
12 DINSDAG 11 APRIL 1967 CTBECHTSCH NIEUWSBLAD UTBECHTSCH NIEÜWSBLAl KLEINTJES fof 15 woorden ƒ 2.25 eik woord meer 15 cenJ Utrecht en omstreken Te koop ééngezinshuizen villa's flats en bungalows ook met vrije vestiging Eerste en tweede hy potheken alle verzekeringen Vraagt vrijblijvend Inlichtingen Makelaarskantoor Sijmons Dola-ta Beneluxlaan 16 Beneluxflat Utrecht Telef 36745 na 19 uur 25706 Te koop OPEL KAPITiN de luxe bj ' 60 motor ' 63 met trekhaak Zonstr 70 Drieber gen SIMCA 1300 L.S dec 1965 aan geboden door partic wegens ontslag km stand 11.900 beige rode skai slaapbanken Prijs ƒ 5250 A M de Jongstraat 5-III na 9 uur Een nette accurate POMPBE DIENDE gevr bij Tom de Groot Europalaan 33 Sollicita ties tussen 18 en 20 uur Van part FORD TAUNUS Car avan 12 M met 15 M-motor 1961 met grote nieuwe imperial en met garantiebewijs Zeer wei nig gelopen ƒ 1200 Br no 1-6441 bur UN Gevr voor de dag in gezin met 2 kinderen 5 en 16 jaar vrouw de gehele dag afwezig een zelf standige HULP in de HUISHOU DING Aanm s.v.p na 6 uur telef 713260 Wevelaan 91 Tuin - dorp Oost OPEL KAPITAN de Luxe bouw jaar I960 ' 61 met roldak en slaapbanken Is motorisch en mechanisch 100 <% pas gespoten en gekeurd Prijs 1650 Kan ge financierd worden Livingstone laan 591 Kanaleneiland Laat nu uw tuintje verfraaien met Limburgs SIEHGRINT ook compost met mest vermengd te gen concurrerende prijzen Fa Temso Nljenrodelaaa 10 Utrecht tel 44167 Royaal HOERHUIS met tuin en achterom te koop Gelegen Van Humboldtstretat Bev o.m En gelse kamer keuken w.c Ie verd 3 kamers 2e verd 4 ka mers Binnenkort leeg Koopsom ƒ 40.000 k.k Inlichtingen Make laardij Nic Rljksen Wlttevrou wensingel 53 Utrecht Telef 16012 en 30626 TE KOOP AANGEBODEN Uw boot of auto doorgeroest?Gebruik STAALPLAMUUR Ac cu-Rama HoUandia Lange Nieuwstr 55 Utrecht tel 16638 Voor direct gevr tweede klas DRUKKER en tweede klas zet ter Zo nodig een eerste klas zetter-drukker Telef melden 24192 of Ie Spechtstraat 21 te Utrecht Ingang poort Koop nu de allernieuwste WAS AUTOMAAT ol t.v U betaalt slechts ƒ 5 per week Telef 32330 BETONPLATEN schuttingen 2 meter hoog worden door ons voor ƒ 28 per strekkende meter geplaatst In Utrecht en omge ving beneden 10 m lengte 15 pet extra Verder garages en schu ren vanaf ƒ 500 Na opvraag te bezichtigen Van Donzel's sys teembouw Eindhoven Admetus laan 14 telef 040 - 37769 b.g.g 34643 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett All-risk verze kerd Te koop aangeb gebr AUTO BANDEN voor luxe auto's Alle maten In prima staat Gratis monteren Glldstr 91a Utrecht Te koop in bijzonder goede staat verlcerende automo bielen met schriftelijke ga rantie Renault B 10 1966 Ford Taunus 12 M 19662 Fords Taunus 12 M 19652 Fords Taunus 12 M 1964 Fiat 600 1964 Morris Glider 1964 Opel Bekord 1964 Ford AngUa 1964 Ford Cortina 1964 Renault L 4 1963 Flat 1100 1961 Opel Bekord 1961 BMW 8 cU I960 Garage Eimers DBAAIWEG 99 en 101 Utrecht — Tel 030 - 29666 Boekhandel J de Slegte Oude Gracht 121 Utrecht vraagt een flinke VERKOOPSTER leeftijd 16 20 jaar Vakkennis niet ver eist AAN - en VERKOOP van woon huizen en bedrijfspanden Leeg en verhuurd Makelaardij Nic Rljksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht telef 15012 30626 KUNSTLEDER voor autobekle ding enz reeds v.a ƒ 3.60 per m2 2e keus stof voor grondzei len H Gazenbeek jr Twijnstr 61 telef 16710 Utjeeht WERKSTER gevr voor 2 mor gens per week voor schoonhou den winkel Electra Potterstr S a telef 13296 Makelaardij Nic Rljksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 of 30626 — SPARTA BROMFIETSEN — Bromfiets Palels Freek Trap man Jr Wallesteinlaan 1 te Utrecht Zuilen Koop nu nieuwe MEUBELEN vloerbedekking enz U betaalt slechts ƒ 6 per week Tel 32330 BURGËRWOONHUIS te koop Omgev Amsterd straatweg In deling grote woon-eetkamer met groot raam voor - en achterzijde royale keuken douchecel en toi let Ie verd 3 slaapkamers overloop met grote kast daar boven vliering Binnenkort leeg Koopsom ƒ 19.000 Makelaardij Nic Rljksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Telef 15012 of 30626 KAPSTER of aankomend kap ster gevr Henk Agterberg Maarssen Telef 03408 - 1334 TOMOS BROMFIETSEN Brom fiets Paleis Freek Trapman Jr Utrecht Zuilen Wallestein laan 1 WITTE POMPEN Goedkope benzine van 10 tot 30 pet kor ting Benzinestation Kan.-eiland t.o Autorama Bij ledere keer tanken een verrassing De Stichting S.O.V.-kantines vr voor haar kantines te Utrecht KANTINEDAMES Vijfdaagse werkweek van 46 uur of minder Weekends vrij Goede arbeids voorwaarden plezierige werk kring Inlichtingen op woensdag 12 april a.s van 3 uur ' s mid dags tot 6 uur ' s avonds in de S.O.V.-kantine van H.G.B III der N.V Nederlandse Spoorwe gen Moreelsepark 1 te Utrecht U kunt ook schriftelijk sollici teren aan ons hoofdkantoor Hieronymusplantsoen 12 te Utr KOPPIE-KOPPIE Voor tieners is er maar één adres U S.A American Hall Potterstraat 26 Fa B Bollegraaf Lauwerecht 135 d koopt METALEN lompen en nieuwe textiel afvallen Ge opend dinsdags t.m vrijdags STOP Zijn uw meubelen op Bel nu nog 41017 b.g.g 33562 Vanaf ƒ 6 per week Geheimhouding verzekerd Ook levering van alle originele ONDERDELEN Bromfiets Pa leis Freek Trapman Jr Walle steinlaan 1 Utrecht Zullen Particulier vraagt ZILVER - of PORSELEINKAST kleptafeltje en pottenkastje mag beschadigd zij.n Br no 1-6403 bur UN Aan de Hooft Graaflandstraat kregen wij wederom opdracht tot verkoop van een zeer mooie uitstekende onderhouden MID DENSTANDSWONING met tuin schuur en uitpad Indeling door gebroken suite met prachtige Oud-Hollandse schouw waar de eigenaar trots op mag zijn een gezellige keuken met stalen aan recht hall gang w.c kelder » kast Ie verd 3 slaapkamers plus 2e keukens balkon Daar boven grote zolder De koopsom voor dit prachtige woonhuis be draagt inclusief de algehele z.g.a.n stoffering ƒ 45.000 k.k Makelaardij Nic Rljksen Witte vrouwensingel 63 Utrecht Tel 16012 en 30626 KO-MT DAT ZIEN alleen Oude gracht 10 Kamers tapijt gratis gelegd Bergostapljt ƒ 12,90 ka merbreed ƒ 59,50 bouclétapilt ƒ 5,95 kamerbreed ƒ 30 Nylon tapijt 390 breed ƒ 69,50 T.V defect Reparaties uitsluitend aan huis Met garantie Telefoon 17251 OPGELET Te koop gevraagd radio's bandrecorders pick-ups grammofoonplaten typemachi nes versterkers elektr appa raten In en verkoop Hopakker 7 bis ALLEEN OUDEGRACHT 10 Nu nog coupons Terlenka ƒ 1 per meter terlenkaval ƒ 0,98 katoenvitrage ƒ 1 keukenval ƒ 0,85 keukenbont ƒ 1,50 creton ne ƒ 1,99 zware - weefstof f 2,25 zware damasten ƒ 2,23 WÖ ma ken uw gordijnen ook naar maat Gevr 2 flinke MEISJES In de winkel in groente - en fruitbe drijf Leeftijd 15-17 jaar Goed loon Reiskosten buiten de stad worden vergoed Van Swinden straat 3 bis bij het Willem van Noortplein AUTO'S zonder chauffeur w.o V.W.'s V.W busjes met schuif deuren en bestelw Simca Opel Rekord Kadett Coupé en vier deurs All risk verz Wouter Ton Jr Wittevrouwenstraat 26 al leen ingang gele deuren ITelef 10.3.2.1 AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V luxe en bestelwagens Fol ders op aanvraag Vleutense vaart 10 telef 32945 MERK-PLASTIC OP VILT van ƒ 29 voor ƒ 13.50 en ƒ 14.60 per strekkende meter 200 cm breed Diverse coupons voor ƒ 11.60 per meter Nergens voordeliger Vrij blijvend inlichtingen onder post bus 206 Utrecht of telef 24528 Uitsluitend 12.30-1.30 tmr KOMT DAT ZIEN alleen Oude gracht 10 Alle soorten coupons export vocaleum ƒ 3 kokoslopers ƒ 4.95 tafelkleden ƒ 0,75 deur matjes ƒ 1,75 javakapokicu3sei,s ƒ 6,50 vocalux ƒ 4,25 stoelbe kleding ƒ 4,95 traploper ƒ 2,46 bedspreien ƒ 12,95 25 HUURAUTO'S Opel Kadett Rekord Kapltan Caravan Vauxhall Viva Ford Taunus Slmca Volkswagen Citroen 2 CV en bestelauto's Gratis all risk verzekerd Garage Vitesse Wilhelminapark Vossegatselaan 32 telef 12959 Huur een betere TELEVISIE nu ƒ 11.50 per maand met antenne Prima service Plaatsing direct Telef 38017 Aangeb 4-KAMERFLAT Gevr 4-kamerwoning - met kamer en suite of grote huiskamer met 2 slaapkamers Br no 1-6424 bur UN WOONHUIS met vrij uitzicht Gelegen H J Schimmelplein 21 te Utrecht Bev kamer en suite met aangebouwde serre bete gelde keuken w.c met voorpor taal Ie verd 2 grote slaap kamers overloop Daarboven zolder Direct leeg te aanvaar den Ko:psom ƒ 25.000 k.k Ma kelaardij Nic Rljksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 en 30626 MERK ALUMINIUM JALOE ZIEËN op maat gemaakt met 30 % korting b.v grootte 240x 150 kost nu ƒ 88 Nergens beter of goedkoper 5 jaar garantie Vrijblijvende prijsopgave onder postbus 206 Utrecht of telef 24528 uitsluitend 12.30-1.30 uur Te huur aangeb gestoffeerde WOONRUIMTE met wasgelegen heid en gebruik van douche Te bez na 7 uur Verl Hoograven seweg 120 Utrecht Aangeb 4-KAMERFLAT laag bouw eerste etage geheel cv Nataldreef Overvecht Huur al les inbegrepen ƒ 152 per mnd Event garage ƒ 26 per maand Gevr heel huis Br no 1-6389 bur UN KOMT DAT ZIEN illeen Oude gracht 10 Tweedeurs linnenkas ten ƒ 115 2-pers slaapkamers ƒ 109 polyeüiermatrassen f 26 tweepersoons ƒ 45 wentelbeddea ƒ 44,60 ombouwen ƒ 17,50 om bouwgordijnen J 12,50 interieur matrassen ƒ 46,50 2-pers ƒ 77,60 DOE HET ZELF uw auto pla muren en schuren onder toe zicht van onze chef elke avond V£m 8 tot 10 uur ook zaterdags wij spuiten hem voor u de kos ten ƒ 105 totaal Belt u ons even telef 03438 2990 Zoek de zon op met een caravan of tent van EDEK Verkoop van Kip caravans en HDL tenten verder verkoop van luchtbed den slaapzakken gastoestellen gaslampen bagagewagens Im perials enz enz Depot calpam gas en Camplng-gaz Edek Rijn hulzenlaan 21 Utrecht Telef 80898 Showroom Berkelstraat achter de nieuwe kerk zater dags geopend Andere dagen na afspraak Tevens nog enige ge bruikte tenten te koop Ook ver huur Te koop aangeb een tweewielig AANHANGWAGENTJE z.g.a.n merk Pick nick Lengte 1.45 m Breedte 1 meter diepte 0.45 cm gewicht 80 kg Tevens 5-pers bungalowtent met complete in ventaris De Weerdt Fortlaan 10 a Utrecht Noord ledere week nieuwe aanbiedin gen van woonhuizen en bedrijfs panden In alle prijsklassen Vr vrijblijvend lichtingen bij MA KELAARDIJ NIC RIJKSEN Wittevrouwensingel 53 Utrecht telef 15012 en bijkantoor Delius laan 2 Utrecht Telef 30626 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast SheU Kadett Taunus 12 M Telef 29410 ALLEEN OUDEGRACHT 10 komt dat zien Gewatteerde de kens ƒ 12,98 zware wollen de kens ƒ 13,95 bankstellen ƒ 346 bergmeubels ƒ 139 eethoektafels ƒ 45 bijzettafels ƒ 9,50 salonta fels ƒ 19,50 eethoeken ƒ 112,50 In één keer uw rijbewijs B-E of wij betalen uw her-examen Vr gratis proefles " VAMOR RIJ SCHOOL E.N.R telef 36454 b.g.g 80008 AUTO'S SPUITEN nu nog wln terprUs Heemskerkstr 1 Werk plaats Oostbroekselaan 62 te Utrecht Telef 715593 Onze voorjaarscollectie is ge weldig Terlenka jacks v.a ƒ 23.50 Jurken exclusief v.a ƒ 11.50 geklede regenmantels vanaf ƒ 32.60 in DIolen Tergal Onze reclame plastic regenjas sen maten 110 tot 140 vanaf ƒ 3.50 Lala-egenjassen 110 tot 140 v.a ƒ 7.50 Grote sortering combi-kinderwagens v.a ƒ 169.50 wandelwagens v.a ƒ 45 Kinder boxen kinderstoelen ƒ 38.95 Reiswiegen Bij PETROJAN ko pen is tevreden kopen Rozen straat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht WOONHUIS nabij Amsterd straatweg Parterre verhuurd voor ƒ 7.10 per week Ie verd leeg te aanvaaden Ind grote woonkamer slaapkamer keu ken overloop zolder Vraagprijs ƒ 8.000 Br no 1-6412 bur UN POLYETHER OORLOG Kinder matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbedden ƒ 86.60 wentelbedden ƒ 4L50 divanbedden ƒ 22.50 onderschuif bedden ƒ 36.50 blnnenverlng ƒ 41.50 dekens ƒ 5.45 Rechtstr Matrassenfabriek Lange Lau werstraat 46 Telef 030 - 26736 Naar LERARENCENTRALE voor goede mondelinge lessen Bijwerken leerlingen alle school vakken Conversatieles Frans Duits Engels Spaans Italiaans Handelscorrespondentie ook Spaans Middenstandsexamen analistenexamen enz Inlichtin gen Nassaustraat 36 Utrecht Telef 16037 BMW 700 Luxus 33.000 ion ge reden Ie eigenaar zeer goed onderhouden Geen handelaren Afrikalaan 85 telef 83405 Te huur aangeb omgeving Tol steeg een STALRUIMTE voor meerdere wagens Br no 1-6404 bur UN AUTO LEBO met de Unieke Ga rantie Uitsluitend automobie len welke onder onze bekende volledige garantie worden ver kocht 6 mnd of 15.000 km ledere auto met keuringsrapport ruime keuze eigen servicebedrijven Komt u zelf eens kijken in onze moderne showroom En laat u desgewenst verder voorlichten door een van onze verkopers Inruil en financiering met ƒ 500 eigen geld op 6 12 18 of 24 mnd ook ' s avonds geopend tot 22 uur ' s zondags tot 5.30 uur KLEUREN SANITAIR Zoekt u een KAMER Wij hel pen dagelijks tientallen kamer zoekenden Ook echtparen Wo ningbureau „ Standing " Ham burgerstraat 1 Utrecht GESCHAAFDE VUREN TE GELS 4,5 cm X 6,5 cm Ideaal voor het bouwen van zomerhui zen schuren volières etc Slechts ƒ 1 per meter Natuurlijk weer ' t Timmerhuijs " Waterstraat 89 bij het Paardeveld Gotische EETHOEK met 2 lage fauteuils modern bergmeubel met eethoek 2 moderne skai clubs met lioge rug moderne lage salontafel verchroomde brede traproeden Nieuw zwart skai bankstel met losse kussens Een wortelnoot salonkastje met huif en oude koperen 6-armige kroon Frederik Hendrikstraat 75 IPH VAN ÉERPÉN BILTSTR 8 TÉL 16188 NAAST OZE8I UTRECHT KRUIS Astroloog-occultist Voor lichting over uw lot en leven Discreet elk advies Spreekuur 2 9 behalve ' s woensdags ' s za terdags 2 6 uur Obrechtstraat 48 Utrecht Teiel 24018 Rustig a.s echtpaar zoekt met spoed gestoff WOONRUIMTE A van Dongen Mulderstraat 1 Utrecht ASBEST BLOEMBAKKEN in al le lengtes vindt u natuurlijk bij ' t Timmerhuijs " Waterstr 89 bij het Paardeveld BENEDENHUIS Omgev Poort straat Jnd woonkamer slaap kamer keuken tuin Binnen kort leeg te aanvaarden Boven huis verhuurd voor ƒ 10 per w Vraagprijs ƒ 16.500 Br no 1-6411 bur UN Nette zakenman zoekt keurig PENSION liefst met huiselijk verkeer Telef moet aanwezig zijn Br no 1-6492 bur UN FIAT 600 nov 1964 km-stand 30.000 Financiering mogelijk Prijs ƒ 2700 Telef 84940 Te koop aang OPEL REKORD 1500 bouwjaar 1960 Mechanisch en motorisch 100 % Verkeert in zeer goede en mooie staat van onderhoud Met hagelnieuwe banden en bekleding Prijs ƒ 1050 Kan gefinancierd worden Living stonelaan 591 Kanaleneiland T.V DEB'ECT Bel direct 1791U alle merken 3 maanden garan tie Ook ' s avonds PLAS'nC GOLFPLATEN in ver schillende kleuren en maten reeds vanaf ƒ 4,70 per vlerkante meter Natuurlijk weer ' t Tim merhuijs " Waterstr 89 bij het Paardeveld Voor vakman en doe-het-zelver steeds aUe HOUTMATERIAAL in voorraad Event precies op maat Wij bezorgen aan huis Zeer goedkope aanbieding hard board afm 140x78 cm 4 mm dik van ƒ 2.20 voor ƒ 1.85 per plaat BUtstraat 21 t.o Ozebi telef 25071 Jutfaseweg 92 tel 81392 Herenweg 60 tel 16830 Voor FINAIMCIERINü van auto's motoren scooters draglines brommers enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Marlahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Keurige heer b.b.h.h zoekt ge meub KAMER huur tot onge veer ƒ 125 per maand Telef 16881 overdag BURGERWOONHUIS nabij een drukke winkelstraat Ind En gelse kamer betegelde keuken en douche w.c plaats schuur Ie verd 3 slaapkamers Daar boven vliering Goed onderhou den Binnenkort leeg te aanv Vraagprijs ƒ 19.000 Br no 1-6413 bur UN CEMENT KALK GIPS mortel kortom alles wat u nodig heeft voor reparaties e.d Alles ge bruiksklaar verpakt Natuurlijk weer ' t Timmerhuijs " Water straat 89 bij het Paardeveld Net bescheiden meisje zoekt ge stoffeerde of gemeub KAMER huur van ƒ 75 tot ongeveer ƒ 126 per maand Tel 16881 overdag MEUBELREPARATIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit trljsopg 40 Jaar ervaring Van Basten's Stofleer bedrijf Pleter Nieuwlandstraat 26 Tumwljk Telef 710923 Te koop aang OPEL REKORD de Luxe 1700 bouwjaar dec ' 61 kleur wit Deze wagen verkeert in zeer goede en mooie staat van onderhoud met nieuwe ban den en bekleding ƒ 1750 Kan gefinancierd worden Living stonela^n 691 Kanaleneiland Keurig kinderloos echtpaar b.b.h.h zoekt WOONRUIMTE onverschillig waar of wat Huur tot ƒ 160 tot ƒ 200 per maand Telef 16881 overdag VLAK SLAPEN Zeggen de dok ters Maar zorg voor voldoende ventilatie Alleen onze vlakma tras zorgt door de duizenden gaatjes voor voldoende lucht Dat spaart uw gezondheid en uw bed Mie maten In voorraad Houtribo Herenweg 60 telef 16830 Biltstraat 21 t.o Ozebi telef 26071 Jutfaseweg 92 tel 81392 LIJMEN BEITSEN LAKKEN kleurcarboleum vindt u in een enorm assortiment Natuurlijk weer ' t Timmerhuijs " Water straat 89 bij het Paardeveld Jutphaas Pracht HOEKHUIS en grote tuin 3 slaapkamers en ged gestoff Vraagprijs ƒ 41.500 Inl J Tijssen telef 03483 - 1484 SNEL GELD NODIG Financie ring binnen een paar uur van uw auto caravan landbouw werktuigen etc Ook Indien reeds In uw bezit uw krijgt contant geld in handen persoonlijke le ningen Wij zijn ook des avonds en zaterdags geopend M G v Dijk financieringen Leidseveer 29 Utrecht Telef 030 13158 U.N.-redacteur 27 zoekt ge stoffeerde KAMER in centrum liefst met douchegelegenheid Prijs tot ƒ 125 Br no 1-6430 bur UN FABRIKANT overtrekt nu uw bankstel voor zeer lage prijs Vraag vrijblijvend huisbezoek Tel 01842 385 V.W BUS bouwjaar 1962-'63 met geel kenteken Van binnen geheel bekleed met radio en nieuwe motor kleur rood-wit Verkeert in zeer goede staat van onderhoud en is pas gekeurd Prijs ƒ 1850 Kan gefinancierd worden Livingstonelaan 591 Ka naleneiland In Bllthoven vrijstaand HUIS en garage uid grote kamer van 8x4 met serre 2 slaapka mers Direct leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 53.000 Inl J Tijssen telef 03483 - 1484 AMERIK IMP OLIE ƒ 1,05 per liter ƒ 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 tel 16657 Utrecht Een HOUTEN LIJST tegen het plafond Een gemakkelijk aan te brengen plint Glaslijstjes Welk profiel ook in onze enorme sortering vindt u het Houtribo Jutfaseweg 92 telef 81392 Bilt straat 21 t.o Ozebi telef 25071 Herenweg 69 telef 16830 Beschaafd net meisje 26 jaar zoekt betrekking als assistente in de HUISHOUDING met huise lijk verkeer voor dag en nacht waar meerdere hulp aanwezig Is Liefst artsengezin Br no 1-6396 bur UN GELD BESCHIKBAAR vool nieuwe en gebruikte auto's cara vans boten kampeertenten huis raai * enz alsmede persoonlijke leningen U krijgt Bet geld zeil in handen zodat u contant kunt kopen waar u wenst Ook ver strekken wt krediet op reeds In uw bezit zijnde objecten BI ] voertuigen geen all-rlsfc verzeke ring verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 uur Ook ' s avonds geopend van 7 tot 8.30 uur en op zaterdagmorgen tot 12 uur Stlchts ass - en tlnan cierJngskantüor Oude Gracht 309 hls telet IB345 4 lijnen In Harmeien worden gebouwd royale WONINGEN met 4 slaap kamers met en zonder garage plm ƒ 4000 eigen geld ƒ 178 per maand oplopend Inl J Tijssen telef 03483 - 1484 4-persoons AUTOTENTEN ook te gebruiken voor VW-bus ƒ 349 Nog enige gebruikte bungalow tenten 5 a 6-persoons van ƒ 600 voor ƒ 200 Edek Rijnhuizerlaan 21 Utrecht tel 80898 Verkoop en verhuur van alle kampeer artikelen TERBERG VOORDEEL t.m 22 april 1967 een „ TEN " AUTORADIO compleet ingebouwd met zij-antenne in uw Volks wagen kever Voor de prijs r ttUX van T * 3 «'»" KASTPLANKEN 26 30 35 40 46 en 50 cm breed Op iedere lengte gezaagd Aan huis be zorgd Houtribo Biltstraat 21 t.o Ozebi telef 25071 Heren weg 60 telef 16830 Jutfaseweg 92 telet 81392 Te koop riante zonnige WONING op het Kanaleneiland bev o.m grote woonkamer met parket vloer hal met natuursteen 4 slaapkamers badkamer tuin m schuur Aanvaarding indien ge wenst terstond Vraagpr ƒ 54.000 k.k Te bevr G Groeneveld makelaar onr goed Naxosdreef 33 Utrecht Telef 26467 Voor onze machinale brelerij zoeken wij nog enige mannelijke KRACHTEN Enige technische opleiding strekt tot aanbeveling Aanm van 8 tot 5 uur Cyane Ternatestraat 17 Utrecht Telef 36441 T.V.-APPARATEN vanaf ƒ 75 gereviseerde T.V apparaten met 2e net vanaf ƒ 200 met garan tie Fabrieksnieuwe apparafen met Inruil ƒ 675 Ook in huur koop Inbouw 2e net ƒ 75 Afspr demonstratie tel 714973 of 19302 Toonkamer Willem van Noort srtaat 39 Springweg 95 liillii Binnenkort komt op ons kantoor een plaats vrij voor een be schaafde JONGEDAME die in staat is de debiteuren boekhou ding op korrekte wijze te behan delen Zij moet goed lomnen ty pen en belangstelling hebben v de totale administratie van een handelsbedrijf Sol mondeling na telet afspraak 10088 of schriftelijk te richten aan Mado & Co Oude Gracht 119 Utrecht Bel voor LUXAFLEX jaloezieën A de Kelrk Utrecht Telef 710839 BOUWTERREIN te koop Te be vi'agen bij G H Hooyer Dorps straat 139 Scherpenzeel VERHUIZINGEN en transporten meubelopslag pianovervoer Joh de Paauw voorheen v d Vlist Tolsteegsingel 24 telef 14166 Laan van Chartrolse 137 telef 42239 Voor uw dames - heren - en kin derkleding Fa WITSON Oude Gracht 309 tel 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden dan naar AUTO'S MOTOREN SERVICE voor aUe merken auto's Prijzen vanaf ƒ 75 — incl bedrading en montage Klaar terwijl U wacht SPOTKOOPJES Financiering in één dag gereed o.a Tatmus 12 M 1965 NSU Prlnz 1964 NSU Prinz 1962 Ford Consul 315 ' 62 Fiat 600 1964 Flat 600 1962 VW de luxe 1962 Borgward Isabella 1961 Opel Caravan 1960 Ja guar Mk n 4 1960 DKW 1000 S 1960 enz enz Garantie finan ciermg en inruil Bolksbeekstr 63 tel 36785 NAPPA NAPPA NAPPA Man tels en mantelpakjes In elk ge wenst model en diverse kleu ren Reeds vanaf ƒ 180 Ben Sna tager Oude Gracht 242 DAMES ATTENTIE Laat uw permanent-wave thuis zetten ƒ 25 Modem gekapt Langer houdbaar Telef 030 • 42021 Jong MEISJE voor ' s morgens voor de huishouding meerdere hulp aanwezig ' s middags in de winkel Bemi Ahomstraat 42 Utrecht Tel 42079 Ze zijn er weer onze bekende Maxipan ROLFILMS k ƒ 1 per stuk Alleen bij Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Zoekt u goedkope degelijke KEUKENS Wij kunnen ze le veren vanaf ƒ 234 N van Halm N.V Woerden Telef 03480 - 2696 WEVO CAMPING N.V Utrechts grootste kampeer-spedaalzaak Europalaan 99 - Tel 81211 Kanaleneiland Ruime parkeergelegenheid THUIS/BIJVERDIENEN is ook uw zaak Zet uw vrije tijd om in guldens Schr Inlichtingen INCORA-17 Postbox 78 Roosen daal NIEUWE AUTOBANDEN ge monteerd en uitgebalanceerd 30 pet voordeliger op richtprijs Klaar terwijl u wacht Lekke banden reparatie ƒ 2 Tubeless ƒ 2,50 Grote voorraad UBO Re mould banden VIsser's Banden huis Van Egmontkade 4 telef 41989 hk Mamlxlaan bü ver keersrotonde Geopend van 8.00 20.00 uur ' s zaterdags van 8.00 16.00 uur CONTINENTAL BANDEN 25 % KORTING gratis montage VOOB ALLE MEBKEN AUTO'S UIT VOOKRAAD LEVEBBAAB Terberg's Autoshop Admiraal HeUrichlaan 6 Telefoon 030 - 13944 TELEVISIE RADIO Platen spelers bandrecorders t.v.-ta ƒ 150 Prima service Eigen re - paratie inrichting Betaling In overleg Oude Gracht 362 bi de Twijnstraat Geopend 8.30-17.30 u Telef 030 - 17427 Avonddemon stratie na afspraak Herenkapper vraagt BEDIEN DE Aanm liefst na telef af spraak herenkapsalon Tristan " Leldseweg 17 b Utrecht telef 36996 Het meest in aantal het meest gevraagd zijn in ons land de enige free lance steno TYPIS-TES Stenotyp Sinds 1947 De dames die werken volgens de werkwijze Stenotyp hebben een goed honorarium een unieke ziekengeldregeling een vak maandblad en zij kunnen deel nemen aan een denkspel van de Vereniging Minerva met ledere maand een hoofdprijs van ƒ 1000 èn tien gouden tientjes Instel lingen en bedrijven — waaron der de meest vooraanstaande — beoefenaars van vrije beroepen zaken en particulieren allen ma ken tot hun volle tevredenheid gebruik van de diensten van de dames die werken volgens de methode Stenotyp Werkgevers met personeelsproblemen Dames met kantoorervaring Het telefoonadres van Stenotyp in Utrecht is Maliebaan 121 telef 030 - 17978 SCHRIJF en TELMACHINES Keuze uit 200 nieuwe eï gebruik te met volle garantie Pieterse Nachtegaalstr 66 Utrecht tel 19770 Wegens omstandigheden prima WASMACHINE met wringer ƒ 55 Br no 1-6496 bur UN Te koop aangeboden Ford Taunus 12 M 1964 2850 — Renault L 4 1963 1450 — TELEFOON 030 - 71298T BATA VOETVERZORGING Een weldaad voor uw voeten Ook manicuren Bata Lange Vlestr 6 Utrecht Een z.g.a.n 4 - h 5-pers BUN GALOWTENT 2 slaapcabines blauw-oranje met alle toebeho ren 2 weken gebruikt Pamas susdreef 20 Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 58 telef 22683 heeft nog steeds de grootste sortering Marokkaanse pouls en kameel zadels GOED TEHUIS gezocht voor 3 jonge katjes dol op Fellx vls brokjes Goeman Borgesiuslaan 5 Utrecht Te koop aangeb TAUNUS 17 M Caravan bouwjaar 1961 Ver keert in zeer goede en mooie staat van onderhoud Banden bekleding en lakwerk 100 % Prijs ƒ 1850 Kan gefinancierd worden Livingstonelaan 591 Ka naleneiland BANKSTEL z.g.a.n teak en bijbehorende salontafel van echt paar zonder kinderen Telef 83581 - 030 MEVROUW uw hak beschadigd verouderd Nu nieuwste model len onbreekbaar Schoenmaker J V d Brul en Zn Kapelstraat 21 23 ' zijstraat Biltstraat Wegens voordelige aankoop kim nen wij u aanbieden nieuwe licht gewicht vrij arm zig-zag NAAI MACHINES gebruikte zlg-zag naaimachines tegen zeer voor delige prijzen Vrijblijvende de monstratie G A Witjens He renweg 33 bij Amsterd straat weg Telef 23968 Utrecht Te vens reparatie inrichting Alle bekende merken STOFZUI GERS reeds voor ƒ 10 p mnd.Inruil mogelijk DIjksterhuis Con stantijn Erzeijstr 63 Utrecht,tele foon 80828 Voor SPORT REGENKLEDING,dan natuurlijk naar Ü.S ^ Ame rican HaU Potterstraat 26 tel 25735 ¦ Wij zijn Importeur van alle Ame rikaanse SPIJKERBROEKEN o.a Wrangler Levis Lee rider Cowden Leiba Peycom U.S.A American Hall Potterstraat 26 te Utrecht Voor uw nieuwe woning of ka mer HEUGAFELT TEGELS,uit voorraad leverbaar ƒ 26.85 per m2 en zeer praktisch U belten WÖ komen vrijblijvend metstalen De Vloerbedekldngsspe list Koekoekstraat 47-49 telef 23862 buslijn 10 stopt voor ded eur E.E.G BROMFIETSEN ƒ 399 Volautomatisch hardverchroom de cillnderwand Uit voorraad leverbaar Utrecht's oudste en meest gesorteerde Mobylette dealer Ook onderdelen Jari Wie bes Kanaalstraat 87 Wij hebben voor u een AUTO van bouwjaar 1960 tot 1964 van ƒ 40O tot ƒ 3000 Garantie önan ciering Inruil Bolksbeekstr 63 telefoon 36783 Enkele MEUBELS tè koop Des avonds na 7 uur woensdag en donderdag Otterstraat 26 RUIMTE voor 6 tenen Schoe nen verlengen en/of verbreden met pasgarantie Schoenmaker J V d Brul en Zn Kapelstraat 21 23 zijstraat Biltstraat Verhuur van V.W wagens V W Busjes V.W Bestel V.W de Luxe 1200 1300 V.W Variant 1600 Opel Rekord en Opel Ka dett met radio All-risk verze kerd W A de Jong AUTO VERHUUR Volkerakstraat 29 telef 81714 Te koop goed spelende RADIO'S vanaf ƒ 20 In - en verkoop Hop akker 7 bis Mooie FORD TAUNUS 17 M Super 1963 radio kokosmatten imperial en hoes Obrechtstr 3 GELDKISTEN beschermen uw bezit Wij hebben deze in de beste fabrikaten met — of zon der cilindersloten Kom de kist die u nodig heeft uitzoeken bij Van Dillen — IJzerhandel Vre denburg 22 telef 18335 - 18336 Sinds 1889 VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A V d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telef 10608 DAF OCCASIONS met Daf dea ler garantie event met Daf fi nanciering in alle prijsklassen Autobedrijf Ravam N.V Europa laan WZ Utrecht telef 030 - 82921 Showroom ook ' s zater dags geopend Op ons modem atelier waar lichtgewicht kampeertenten en slaapzaltken worden gemaakt Is in verband met uitbreiding weer plaats voor enige leerling en/of ervaren NAAISTERS Wij bieden hoog loon en premieregeling 3 weken vakantie 5 snipperdagen bovendien is er gelegenheid In de vakantie gratis materialen uit de verhuurafdeling te gebrui ken tenten en luchtbedden Be langstellenden kunnen zich voor verdere inlichtingen vrijblijvend vervoegen bij Slee-Bultensport Mgr v d Weteringstraat 97 te Utrecht Telef 030 - 14230 Dage lijks van 10 tot 18.30 uur VOLKSWAGENS 1966-1967 Ver huur zonder chauffeur Hoefa Keulsekade 117 118 Utrecht tel 32233 31827 Mutsaerts KINDERWAGEN uit neembare bak in goede staat Fred Hendrikstraat 140 telef 16021 TRAPMAN OCCASIONS Opel Kadett type 1966 Ami Break 1966 Isuzu Bellet 1966 Austin Seven 1966 Alfa Romea 1600 Gulia Cabriolet 1965 Vauxhall Victor 1965 Fiat 600 Bianchina 1965 Ford Cortina de Luxe 1965 Peugeot 404 type 1965 Ford Ze phyr 6 1964 Lancia Flavla Cou pé 1963 Citroen Ideal 1963 V.W 1500 1963 Lincoln Continental bluaw 1963 Lincoln Clontlnental zwart 1963 V.W 1600 1962 Fiat 500 1962 Citroen Ideal met een schuifdak 1961 Leldseweg 123 a telef 030 - 36644 Tot 9 uur ge opend na 9 uur 710602 ' s Zon dags geopend van 1 tot 6 uur Inruil garantie en aHCiè5ƒu Inruil financiering en garantie VOOB ADTOMATERIAAL naar de AÜTOVRIEND Croeselaan 61 tel 31237 ONROERENDE GOEDEREN Modem Zeer goed onderhou den HOEKHUIS met voor - zij en achtertuin en garage Ligging nabij het park Transwijk Kana leneiland Bev o.m woon-eetka mer met betimmeringen 4 sl kamers douchelcamer Binnen kort leeg Koopsom ƒ 69.000 k.k Van EIjks automobielbedrijf te Utrecht biedt aan ruime keuze gerev AUTO'S met volledige schriftelijke garantie 4 x maal 1 servicebeurt gratis In de ga rantieperiode Bezichtiging In onze verlichte showroom Am sterdamsestraatweg 813 815 lede re dag van l"-20 uur Zaterdags en zondags van 11 tot 18 uur Beleefd aanbevelend van Eljks automobielbedrijf Tel 030-40541 Gevr op klein kantoor te Utrecht accuraat MEISJE voor bedle ning telefoon typewerk e.a kan toorwerkzaamheden Br met uit voerige inlichtingen no 1-6469 bur UN Bunnik Mooi HOEKHUIS met garage schuur voortuin en ach tertuin Ind woonkamer keu ken toilet drie slaapkamers douchecel zolder met vlisotrap Aanvaarding spoedig met vrije vestiging Verécos " Makelaar dij Prov weg 31 Bunnik 03405 1394 n » kantooruren 030-12384 MANNELIJKE en VROUWEUJ KE krachten gevr voor 3 avon den per week te Utrecht Schoon maakbedrijf Chemo N.V Maars sen tel 03408-2200 na 5 uur 1505 Te koop aangeb DAFFODIL 1962 59.000 km gelopen goed onderhouden autootje Na 18.30 uur telef 03405 - 2009 Te koop aangeb goed onderh PEUGEOT 203 Zambesiedreef 62 Nette MEISJES die schoon en prettig werk willen verrichten kunnen opgeleid worden tot cai ^ tonette Goede beloning en so ciale voorz Aanmelden bt Car tonnagefabrlek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht Flink MEISJE gevr voor de huishouding voor hele of halve dagen Aemm na 6.30 uur Nieuwe Gracht 1 Utrecht Flinke KANTOORJUFFROUW gevraagd leeftijd 16-20 jaar met enige ervaring en kunnende ty pen Br no 1-6464 bur UN N.V AEMAF Uraniumweg 7 Utrecht vraagt voor het onder houd van haar kantoren WERK STER Soil schriftelijk of tel o.n 030 - 44440 SPUITEN en ultdeuken en ver der alle carrosserie-reparaties Voordelige prijzen Bel op "' na 6 uur TE KOOP GEVRAAGD N.V AEMAF Uraniumweg 7 Utrecht vraagt wegens uitbrei ding der werkzaamheden Ie ELEKTROMONTEURS Schrifte lijke of mondelinge soil gaarne aan bovenstaand adres tel in formatie 030 - 44440 Te koop gevr kanariemannen en - poppen PARKIETEN en aga pomiden Merelstraat 35 telef 13617 POSTZEGELS verzamelingen losse zegels brieven gevr door particulier Telef 714611 of br no 1-6471 bur UN RANDSTAD uitzendbureau vraagt met spoed 10 TYPISTES TE HUUR AANGEBODEN 4 STENO TYPISTES WONINGRUIL 5 PONSTYPISTES U kunt zich Jagelijks aanmelden tussen 9.00 en 17.00 uur Huur TELEVISIE Bel 18983 Hoog netto uur tarief VoUe(Jige sociale voorzieningen Wekelijkse uit betaüng LESSEN RANDSTAD uitzendbureau Lijnmarl(t 29 tel 030-18246 ^ OiVEIiSEN TÉ HUUR GEYRAAGD Simon de Wit N.V heeft In een van haar filialen te Utrecht een vakature voor een leerling BE DIENDE of bediende tot en met 17 jaar Vakkennis wordt niet verlangd aangezien het be drijf een volledige opleiding ver zorgt Bij goede prestatie vlotte promotie Tevens eerlijke belo ning premies spaarfonds e.d Pers aanm bij de heer A Tel chef van het filiaal Burg Rel gerstraat 57 te Utrecht telet 16254 Gevraagd per 1 mei a.s nette JONGEDAME ongeveer 16 jaar voor lichte kantoorwerkzaamhe den Schriftelijke soil aan de N.V de Gouden Schoen Leidse weg 19 20 Keurslagerij de Roos vraagt ' n WINKELJUFFROUW Liefst met enige ervaring Twijnstr 40 te Utrecht N.V de Gouden Schoen vraagt per 1 mei a.s net MEISJE ong 16 jaar ter opleiding in het vak Aanm Leldseweg 19-20 telef 32990 Voor het afwerken van gebrei de bovenkleding zoeken wij nog enige THUISWERKSTERS Aan melden van 8-5 uur Cyane Ter natestr 17 Utrecht tel 36441 PERSONEEL AANGEB VAN VEENENDAAL'S SUPERMARKT vraagt een nette PERSONEEL GEVR Flinke HULP in de HUISHOU DING met huiselijk verkeer van 8 6 uur Aanm mevr Lande weer Biltstraat 74 bis Utrecht caissière Alleen meisjes die accu raat en vriendelijk kunnen werken komen hiervoor in aanmerking Aanmelden tot 6 uur aan de zaak Jan V Galenstraat 85-87-89 Na 6 uur om de hoek Hui zingalaan 6 Utrecht tele foon 713496 JONGEMAN gevr voor bezor ging en archlefwerkzaamheden Bromfiets beschikbaar Aanmel den bij Reclame Bureau v.h D y ALTA Kromme Nwe Gracht 94 Utrecht Uitzendbureau Steno typIsten-centrale " vraagt met spoed tij delijke TYPISTES en/of steno typistes voor enige dagen per week of langer Inlichtingen bij S.T.C Hooft Graaflandstraat 23 Utrecht Telef 80053 OVERHEMLENREPARATIE Nieuw boord ƒ 2.75 Nieuwe man chetten enz Nylonhuis Amsterd straatweg 34 telef 20617 Flinke WERKSTER voor 1 mor gen per week Wessels Jan van Scorelstraat 61 Gevr nette HUISH HULP voor maandag - en donderdagmorgen Von Weberstraat 40 tel 33187 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR RIJWIELFINANCIERING Is noK steeds Fa G C Westerveld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Telef 16953 Gevr Ie aank MONTEURS voor ophangen verlichting en kleine reparaties aan radio's Hoog loon 2e flinke verkoper voor verlichtingsafdeling Hoog loon Br no 1-6489 bur UN Met spoed gevr een net MEISJE voor halve dagen In de huishou ding in gezin met 3 kinderen RIjnenburglaan 17 telet 80306 Voor ons moderne wa genpark vragen wij een CHAUFFEUR in het bezit van de rijbewijzen B C-E Ervaring met trailers verdient de voorkeur VERMAGER met Graclal ƒ 2.36 bij apoth en drogist Hoog loon Goede socialevoorzieningen Werkkleding VAKANTIEVERBLIJVEN VAKANTIEVERBLIJF te huur Gezellige woonkamer met twee slaapkamers met str water Prachtige omgeving Br no 1-6493 bur UN Aanmeldingen graag na telefonische afspraak bij HOUTHANDEL „ UTRECHT " Reactorweg 31 Tel 44321 toest 32 HUWELIJKEN ENZv Ind.terrein Lage Weide Utrecht Jongeman 37 jaar zoekt PCEN NISMAKING met een lieve vrouw tussen 35-40 jaar 1 of 2 kinderen geen bezwaar Liefst met woning Br met pasfoto no 3-263 bijkantoor UN 2e Dorps straat 36 Zeist Met spoed gevr TYPISTE met enige ervaring kennis van de Engelse taal Is vereist Schrijf naar N.P.C postbus 64 Maars sen of bel 03408 - 2348 Dame 57 jaar in bezit van eigen bedrijf en huis zoekt KENNIS MAKING met nette heer Telef 030 - 27616 Voor direct gevr nette WERK STER in klein hotel van maan dag tot en met vrijdag van 9-1 uur Stationsdwarsstraat 2 alleSvoor een gezellig interieur LEEUWIN EEN ^ GRIP || NDS 1f2 MARllsTRA>|r 8 10 iJ-RECHT TEL BLAUPUNKT T.V GBOOTBEELD 65 cm SEVILLA voor uw oude T.V U befaalt 1398 — COSTA RICA 1298 - 400 — 998 — 400 Tij(delijk deze unieke BLAUPUNKT TOP-APPARATEN voor een zeer speciale prijs en Ned importeurs garantie 898 m iHlRAMOJMRSVElD Weerdsingel O.Z 1—3 Utrecht tel [ NÏËAF NM NEDBRLANDSCHE INSTRUMENTEN EN ELECTRISCHE APPARATEN FABRIEK vraagt een ELEKTRICIEN-MONTEUR Onze gedachten gaan uit naar een serieuze kracht die geheel zelfstandig de onder houdswerkzaamheden van verschillende fa brieksinstaUaties uit kan voeren daarnaast zal hij ook indien nodig assistentie moeten verlenen bij het bedraden van zwakstroom installaties Bezitters van een V.E.V diploma en/of L.T.S.-diploma met enige jaren ervaring genieten de voorkeur REVOLVERDRAAIER / INSTELLER U kunt mondeling of seluiftelijk solliciteren Mondelinge sollicitaties iedere werkdag van 9.00 — 17.00 uur en bovendien woensdagavond 12 april van 7.00 tot 8.00 uur aan ons bedrijf Jutfaseweg 203 Utrecht telefoon 81311 Voor een eventueel sollicitatiebezoek op een ander tijdstip kunt u telefonisch een afspraak maken Voor ons werk in het buitenland kunnen wij nog ¦ plaatsen ' TIMMERLIEDEN 1 EN Goede honorering goede verlofregeling Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan de N.V ¦ Salon en wagenbouw Wastwijkerdijk 58 Montfoort I Jong modem gezin R.-K vraagt Een meisje dat graag en goed met kinderen om gaat en dat gewend is zelfstandig te werken Zij krijgt een flink loon zonodig reiskostenvergoeding 5-daagse werkweek 3 weken vakantie BAYER herenkleding — Vredenburg 34 Utrecht tel 13741 WIJ VRAGEN ^ AUTOMATEIiVERZORGER Geen speciale scholing vereist liefst wel enig technisch inzicht Woonachtig in Utrecht of directe omgeving SoUioitaties aan JASKI - AUTOMATEN UTRECHTSEWBG 10 - HILVERSUM Wij vragen voor spoedige indiensttreding ASSISTEIÏTE IN DE BOEKHANDEL Leeftijd 1'?—21 jaar Prettige werkkring 3oed salaris Schriftelijke sollicitaties onder opgave van opleiding etc aan Boekhandel I.L.A JULIANALAAN 53 BILTHOVEN DRUKKERIJ DEN BOER & SMITS zoekt op korte termijn voor haar bestelwagen In het bezit van alle rijbevrijzen Sollicitaties te richten aan Jeruzalemstraat 8—12 Utrecht Tel 239 *'- I kanc i Winst door kt AMSTERDAM - Hef land N.V gaf in 1966 ir belangrijke groei te zie balanstotaal tot ƒ 7.605 16 procent De groei ko de deposito's op termiji een toeneming van r ƒ 3.172,4 min en een toe eens 13 pet tot ƒ 886.7 r Nu conf ec Voor een S stemming confectie-trie mag geen rede zoals RAI teur Var Meer eind week opmerkte in het kader komende Intercontex maar deze tak van bedrijf niet onj is voor de conjuncturele om heden is nu wel gebleken ui in het algemeen niet verwa ontslagen die Bendien in Aln in Emmen Nijmegen en Borr kondigde Er is één belangr schil met de firma Van Hee in Enschede die er zeer f mes in moet zetten Bij Ber er geen financieel problee liquiditeit is onbedreigd en I kan in ieder opzicht aan zi ] merciële verplichtingen void Dat is een plezierige bijk heid vanwege de afvloeiingsr die moet worden getroffen ei toe de directie bereid is E dien is het anders dan bij toen - rayon en linnensector een kwestie van een dalend De omzet van Bendien is ii gelopen jaren sterk terugi Met name in de sector vr kleding " Vier jaar gelede de aandacht juist in het bijzo deze sector gericht Een h geleden nog bestond 40 procs de totale produktie uit vrijel ding De directie van Bendie de ervaring opgedaan dat wi kleding " goedkoper kan won maakt door gespecialiseerde re bedrijven Hier komt bij dat'de detailli laatste tijd nogal terughoude in hun aankopen Al met al dien tot ingrijpende maatrege dwongen juist om het bedrij financiën gezond te houden e verder te kunnen laten groe V AN huis uit maakt Bend ren en jongensbovenklec vakkleding Tot die basis kee terug De produktie van vri kleding wordt overigens n ' heel afgestoten maar aang bij de produktie van het n kostuumassortiment een sec misschien wordt uitgebreid n lichtgewicht kostuum in de z pulaire klasse Het terugkeren tot de oud trouwde basis komt bij bed neringen meer voor In de r sector deed de Utrechtse Dem dergelijks waarbij werd teruj pen naar een verder terugli tijd Bij Bendien worden geer maatregelen genomen Tus 400 en 450 mannen en vrouw de 1350 moeten elders empl ken De sanering was bov al ingezet Eind november 196 Bendien de nevenbedriüSi'n in 1 Amsterdam en Klazienavec Emmen vloeide toen enig neel weg In totaal verliet werknemers het bedrijf Dez sen hebben inmiddels nieuw gevonden Of dat nu weer makkelijk zal gaan is de vrc Zoals ook elders betreft de nng vooral de werknemers c Qinggevende in de niet recht " V het produktieproces bet afdelingen magazijnen exi technische diensten enz H ^ al de doorlichting " door eei gevend bureau voor bedrijfs satie wel niet vreemd zijn I N hoeverre Bendien repr ^ tief is voor de gehele Ned se confectie-industrie is moe zeggen Tot voor kort waren tailomzetten in de confecti slecht In 1966 lag het prodt veau hoger dan in het jaar voor Maar er is nu stagnat lat kan aanleiding zijn tot „ doorUchtingen " Ten aanzien van de textie in haar geheel is er in alle k ongerustheid en onzekerheid pring de vakbeweging de Ke partijen vrezen meer dr begrijpelijk gezien de concu van buiten Europa de moeil nanciering en de onbevred nandelspolitiek van de EEG - ionder twijfel zal de door siandigheden afgedwongen sa t\y '°' ^^" '^ eter aangepas " eundustrie in ons land En geen reden de herstructurer ^ tuiten met kunstmatige mit vandaar dat het besluit van sering om Van Heek alleen pen wat de rendabele af de pp ' volkomen juist is Ma gevolg van de herstructureri " e textielindustrie de co « aaronder is een belangrijk schmvmg in de werkgelege l2,'."ame in Twente Dit Kwalitatief als kwantitatief A ^ Pest kan niet voorbij word Sdan met welwillende verkla ^' gaat om mensen die de Pin „„ ^"=' "^' Ugen opnieuv sinnen m Twente of elders moeter krijgen opnieuw 
l'TBECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAO 11 APRIL 1967 13 Can f »' Irnn [ niand N.U Int Nt C Shell an A • Ind Am e.nka A in Motors Am Had Am Smelt ü SS bieden =• laten rt gedaiir ^ fTi hl eden t s KeflHMn pn laten X = ex dividend i Alg ^ Bank Nederland groeide belangrijk Winst afgeroomd dooY kostenstijging Rikky Rekel Bod 320 pet op Walvisvaart AMSTERDAM — De Nederlandse Maatschappij voor de Walvisvaart N.V heeft een principiële overeen stemming bereikt met een nog on bekende koper(s over een binnen kort op de aandelen Walvisvaart uit te brengen bod van 320 procent Als bemiddelaars bij de transactie treden op de Nederlandse Overzee Bank N.V Pierson Heldring en Flerson en Mees en Hope De Mij Walvisvaart beperkt zich na de verkoop van de Willem Ba ren tsz " tot het houden van een pakket aandelen in twee Zuidafri kaanse ondernemingen de Atlantic Harvesters en de Wille.u Barentsz Ltd die nu het vangschip expIoi*e ren als drijvende vismeelfabriek Het is niet onmogelijk zo meent men in beurskringen dat het bod uit Zuid Afrika afkomstig is Com missarissen en directie van Walvis vaart menen dat aanvaarding in het belang van de aandeelhouders is Het geplaatste kapitaal bedraagt ƒ 3 miljoen De beurskoers was maandag 10 april 305—310 Vorig jaar werd op de aandelen Walvis vaart 80 procent terugbetaald Op de opriohtersbewijzen zal geen bod worden uitgebracht Nadere mededelingen volgen op korte ter mijn Dividendvoorstellen ASW Apparjitenfabriek N.V boek jaar 1966 20 pet onv N.V Gemeenschappelijk Bezit VRG Papier boekjaar 1966 18 16 pcf Jaarverslag medio mei Jaarver gadering op 1 juni Mulder's fabriek voor rolland mate riaal N.V boekjaar 1966 10 pcf onv Jaarvergadering op 1 juni N.V Rotterdamsche Verzekerink Sociëteiten boekjaar 1966 14 pet v.j 12 pet w.v 2 pet in stock de winst - en verliesrekening zyn ge bracht Geconstateerd wordt dat ondanks de inschakeling van computers en de steeds verdergaande automatise ring der administratieve handelin gen de noodzaak tot het verlenen vaii een goede en uitgebreide service een groot personeelsbestand blijft vragen Tevens brengt het aantrek ken van loon - en salarisrekeningen en in het algemeen de bewust geko zen richting naar het aantrekken van particuliere rekeningen in di verse vormen een gestage toene ming van het openen van — kleine re — kantoren met zich In de algemene beschouwingen van haar jaarverslag besteedt de directie aandacht aan de economi sche ontwikkeling in Nederland in 1966 Ongemerkt wordt dat de mate van vertraging in de conjunctuur ontwikkeling en het tijdstip waarop deze zou inzetten moeilijk voor spelbaar bleek Rond de jaarwisse ling was het niet met zekerheid te zeggen of de nadruk moest liggen op maatregelen die zich tegen het voortschrijden van de inflatie rich ten dan wel op het bestrijden van de toenemende werkloosheid Over de financiering van het be drijfsleven wordt geconstateerd dat de financiële voorwaarden voor het realiseren van een snelle groei de laatste jaren niet verbeterd zijn De mogelijkheden van interne financie ring zijn verminderd De conclusie wordt getrokken dat wij ons zullen moeten realiseren dat de handhaving en uitbreiding van de werkgelegen heid bij — in het bijzonder — de beslotfin vennootschappen alleen mogelijk is indien de in ons land toegepaste fiscale loon - en prijspo litiek de betrokken bedrijven in staat stelt de vereiste investeringen voor een zeer groot deel met eigen middelen te financieren " AMSTERDAM — Het bedrijf van de Algemene Bank Neder land N.V gaf in 1966 in binnen - en buitenland wederom een belangrijke groei te zien De stijging van het geconsolideerde balanstotaal tot ƒ 7.605 miljoen bedroeg evenals in 1965 circa 16 procent De groei komt tot uitdrukking in een stijging van de deposito's op termijn met circa 24 pet tot ƒ 3.069,9 min een toeneming van rekeningcourantsaldi met 13 pet tot ƒ 3.172,4 min en een toeneming van de spaargelden met even eens 13 pet tot ƒ 886.7 min „ Hier heb je de helft van m'n reep Jopie — dan houd ik de grote helft " Wall Street flink lager NEW YORK — Gisteren vonden er in WaU Street over een breed front dalingen plaats het Dow Jones ge middelde voor industriële waarden daalde met 10,91 punt tot 842,43 Dit is de grootste daling sinds 21 no vember 1966 toen zij 11,24 punt moest prijsgeven Deze reactie kwam vooral door ongunstig bedrijfsnieuws Du Pont heeft over het eerste kwartaal even veel verkocht als in het laatste kwartaal van 1966 te weten rond de $ 755 min De winst echter was rond 6 pet $ 5 min lager dan in die periode Dit resultaat van Du Pont houdt er bij de beurs de angst wel in dat de resultaten over het eerste kwartaal in het bedrijfsleven tegen zullen val len Verder vonden er ook veel ver kopen plaats in verband met de be lastingbetalingen die in deze tijd worden verricht Ten slotte valt er nog de nationale staking van vrachtwagenchauffeurs te noemen en een dreigende spoor wegstaking Deze laatste kan nog uit hoofde van de Taft-Hartleywet door de president worden „ ingevroren " voor een periode van 90 dagen AMSTERDAM A.N.P C.B.S 7/4 10/4 Int concerns 377,3 372,7 Industrie 307,2 307,4 Scheepv 114,7 113,4 Bank - verz.w ^ n 171,2 170,8 Handel eet 150,2 150,2 Algemeen 297,6 29d,7 WALL STU i"T Dow Jones 10/4 842,43 225,77 139,19 303,13 10,93 1,71 - f 0,29 2,72 30 industria'' 20 railroads 15 Utilities 65 stocks Nieuwe deelnemingen Ver * Bedr * Bredero ADVERTENTIE vraag verder dat de omzet voor de projekten waar V.B.B de ' manage ment ' over heeft ƒ 220 miljoen be loopt BANKPAPIER AMSTERDAM — De advleskoersen voor buitenlands bankpapi2r luiden Eng pond 10.06—10.16 Ara dollar 3.59 %— 3.63 % Can dollar 3.31—3.36 Fr frank 100 72.85—73.56 Belg Irank < 100 7.12—7.17 Duitse mark 100 90.60-91.10 Zweedse kroon 100 69.50—70.50 Zwlt frank 100 83.30—83.80 tal lire 10.000 57.00—59.00 Deense kroon 100 51.80 — 52.80 Noorse kroon 100 50.10—51.10 Oostenr schilling 100 13.96—14.06 Port escudo 100 12.57y2 — 12.721/2 Spaanse peseta 100 gr cp 5.95—6.10 UTRECHT — De Verenigde Be drijven Bredero N.V gaan deelne men in het kapitaal van de Franse bouw - en constructie-onderneming ' Entreprise FougeroUe ' S.A in Pa rijs De deelneming bedraagt rond ƒ 3 miljoen Het bedrijf beweegt zich op het gebied van tunnelbouw Waar schijnlijk zal Fou.gerolle ook in Ne derland activiteiten ontplooien De V.B.B neemt verder tegen be taling in contanten de technische maatschappij Wildschut N.V in Haarlem over Wildschut is gespe cialiseerd in de energievoorziening van gebouwen elektrische installa ties inbegrepen In de jaarvergadering van de V.B.B zei de president-directeur drs J de Vries in antwoord op een r--5-;GbêcI(e-.,v wijn is niet duur Winst Kon * Papier kwam iets laöer uit * OSLO — De rederij Feamley en Eger heeft bij de Japanse scheeps werf Kawasaki een tanker van 215.000 ton besteld Het schip wordt eind 1968 opgeleverd KOERSEN WALL STREET 38 55J 35 57 u^i 144 85 76é 43 9è 36 89 87 39 2?J 46 47 35 38j 55 35 55 14S 140 84 75 42 9 35 37 89 39 26 45 46 35 Sears Kueb Shell ÜU Soc Vacuum Stand Br Stand on N Studehaker rexax Instr Un Alri-ratt Mn t orp On Kruit IJ S Kiibhe U.S Steel Wesimgh. U Motor Wool worth KLM f6t 48 63 63 Chrysler City Bank Con b;disür DijutJl Air Dup de Nem KasI Kiidak ijen fcjiei't Jen Motors tiooa ' i'ear I Aniei Mutux Int Harvest Int Nli-kei Int I 1 Kennerot Mimlg Ward Kadlu t orp Kepuhl St Roval Dutrh 46 35 63 50 74 88 10 34 40 43 521 22 49 103 29J 631 89i 69S 54i 30j m 40 53 48i 62J 59 341 81Ï 351 83 29 63i 87 68J 53j 30i 40i 391 53J 48i 61 58 331 81j 35J 79i Atch Topeka Can Pacific Dllun tent N y Centi Pennsylvania South fat Un]nn Phc Atiie.s ' hem Am C.an A t ^ l Inü Am Siiieltin Am 1 i Am l'(ihac€-o Anai-onda Beth Stee ' Boeing 47 34 63 51 75 89 11 34 40 44 54 22 50 taal deels met de in België in 1967 gesloten leningen tot B trs 515 min Daar de besprekingen met de Spaanse regering gunstig zijn ver lopen zal met de bouw van een nieuwe fabriek in Algeciras binnen kort worden begonnen Op de deel neming door de Kon Papier 30 pet of ƒ 2,27 min hee.'t de direc tie in 1966 ƒ 570.000 gestort * HAIFA — Het vlaggeschip van de Israëlische koopvaardijvloot — het 24.000 ton metende passagier schip Shalom — is per november verkocht voor ƒ 54 min aan de Duit se Hamburg Atlaük-Lijn Het schip is in Frankrijk voor ƒ 75,6 min ge bouwd 1964 De vaart op New York bracht jaarlijks een verlies van ƒ 10,8 min op Omzet 8.110.000 ' H \ rhomson l'went kab I'w üverz H UbbinK Uavu ildenhout Unikap Unilev / pet UniIev 6 pet Uiiliev 4 pel Utermtthien iltr Asph 114 323 71 12 § 140 134 119 104 68 280 181 § 139 32 290 10 302 117 410 235 302} 180 151 432 69 296 O 177.5 86 38} 269 398 682 § 495 235 § 479 680 209 367 66 164 164 196 290 113 108 127 82 274 245 Kon.A.A'dam KNf K N l.U Zoul Ketjen Koieiischool Koudtls Kon Ver lap Kwatta Leeuw P Leid wol i.mdeteves Lijempl Lijm en Gel Macintosh Meeli.N B'^k Mees Bouw vleiaverpa Meleool Misset Musa M.illei Mi,in ' werken Naaiuexi Ch Gelii Naell " Medap ijfigii.aü Unit iNeo Dok Mi liixpnrl Pap Ned Kahei Ned Melk U Ned Scheepsl Nelli. Nelam Nieal Norlt Nyiua Mlverdal vjianjenooni üverz Gas l^!Mejiihang falthe l-'hilips t > pel Fleleisen i'oi.i Houth IJl Poorter Keesink Keinev KJV ^ Kuhaak Rljn-Sihelde RllsdBk 140 32} 290 10 294 118 41C 235 300 176 151 430 70 291 176.51 87 38 270 397 672 503 233 487 unilonds l'Jurunlon Valeurop 1 an Gen ' hem Kund Massach. f-'l E K t A dam Kijt ANIKM A.S W Beeren Beers Begemann Bensdorp Bei'g en J Berguss Uerkels F Bernet B Blaauwh. BlUdenst W Boer Druk Bols Borsuml ] Braal R'd Bred ' Mih I Bredere Brocades Biihriri ' let Bultlnger t-ii,)enkorl caivê Carp Ceiilr Suiker 1,,'rane Ned Curac H uaalüerop Uagra LJL-bseaux Uikkers Uorp UI Ov H Urie Hoefijz UllU Uuyvts t.löeviei liirtha fcJnkes i-..r(iai liiAi-elsloi H'igee h okkei Hord uazelie v'aii Gelder Gelder 1 leUlei'iiian Gerolahi. ueveke Gist eli Splt i irassc V d Grinteii rolsniederi,l ' ruyter 6 pn tlugeiii Halherg dar llatëiiia lanTv Uelneken's Hensen Mach Hero Hni'k s Mach Hole > Holl Kat Holl Beton Holl Consi Holl Melks Hoiijhurg Hoogenho - HiHjgensti Hodimeyer inaoheeni l.B B Interias Internatlf l.G.B Inventum longeneei Keinu Kempen Het Key HüuUi Klefl Smits Kiene Sulkei Pr«mi«l**nint»*'ii 171 50 530 168 49 540 323 71 § 12 § 140 134 § 104 68} 275 184 204 125 170 127 157 215 275 99 128 102 118 102 65 319 410 152 467 172 380 79 117 79 76 91 89 80 71 71} 75} 85} 89} 87} 85} 86} 1023 85} 8 '/ Alkiii 214 Ad CenA S I 51 2V2 La 66 1 214 ld 56 U 2 % 10 ' 6b 111 2'/4 ld 59 214 Breda 214 IJijTüi 21-4 Kinah 214 Kns » hfde 2V ^ s Gr.l 214 ld II 2'/2 K'daiM I 21i ld Il 214 ld 5 '/ 214 iitreiht 214 / Holl 57 2 ' ld ' 59 214 79 117 78 76 91} 89} 78} 72} 71 71} 74} 85 87}} 85} 84} 84} 100 84A 85 — 130 385 — 196 195 271 316 132 182 105 465 353 128 360 114 306 België 265 316 132 182 110 470 J54 128 175 151 148 170 151 149t Ommeren Rot Lioyd Scheepv Un Slotnotering van DINSDAG n april 1967 Actieve obligaties 10-4 11-4 Staatslnningen Duitsland Varossieau Vrfeno SI sp Veneta Vet Glas Ver Mach Ver louwl Veltewinkel VeM?tverw Vihaiiii3 Vorstenl i un 101 Vred Kuhh 122 Vries l.l¦^eI Vulcaansonrr 204 126 170 128 158 216 278 98(x 128 Niet actieve obligaties Prov iem publ lifhamnn Mannesm Un Miniere Dollarfniidsen certifleaten 68 67 115 305 § 200(x 268 265 308 308 231 A d A'd. R d 3'/ï 3H 52 I 4 '/ Intern instellingen 88 90 88 232 433 134 152 185 90 78 238 238 88 260 156 96 160 35 82 324 96.80 90 § 70 34.70 80 230 61 160 134 200 140 203 100 65 92 84 hJui Inv B Wrldh 55 3I/4 84 206 § 365 65} 163 164 190 290 115 126 82 276 234 Bank - krediet verz.wezen 133 152 88 77 244 236 87 262 § 155 159.50 35 81 323 97 91 69 34.50 80 225 62 159 135 198 139 210 141 52.50 26 189} 250 76,50 83 108 296} 97 177} 723 99} 40 197 87 153 257 100 Waiviöchv Wereldhaver. Wem Bet Wessanen Williin I ' BI Wyers 1 en H V Wilk en H / aalherg Zeeuwset om / iwanenh Org 310 152 470 175 382 Ned 66 1 7 ld 66 U 7 66 6(4 6 % 116 64 6 ^ 6 4'A 69 4^460 1 4 l/i6U 11 4 Mi ld 69 4'4 ld 60 i'A ld 61 4!4 ld 63 4ïi ld 62 4 ld st.l 47 3'A 105 105 105A 105 101 101 Kuropa 99 99 96 96 95 93 91 912 166 158 BNU 66 6 BN « 66 U ö BN(J 65 5 % BNC 66 11 &•¦> BNCi 66 5'.4 BNG 68 5V4 BNG 64 SU BNU 58 5 BNG 64 6 BNljwh 52 iV BNG r sh 62 ld ' 57 KKM 6S^^4 ld ' 68 6Ü Gl C.h ' 52 6 MIdd < r 4 % Midd cT 6 % Nat lnv.B.5 % Nal Inv B4 % 96 91 lOOf 101 § KGKS ï 6te BelKië 61 4 % Uortni HH 7 GelsenR 7 l'.HE(6i 414 Noorw 55 - IV - 91 lOOf 100 93} 92 98 98A 94-ft 92 90ft 89 90A 89 89A 86 86 87 84 74t 98A 98A 94 92ft 91 89ft 90 89 89ft 86 * 86 » 87 84J 73 86A 74 755 79 79 82 84 83 911 § 98 91 99 96 95 95 93 91 91 91 166 158 96i § 96 § 87è!i 95 95 96 % ATI Anaconda Atchison 1 Beth SI i ¦| i,-uthoum Ches a O ' hrvslei ritle S ' oluinh tias I ' urtis.s W IJoic-la -- ' Mil Uii Font fi'ore Motor ' ienerai E Gen Mot Greyhound 1 B M Int l''iaviH.i > tones a L Wenn ' opp viontg W Nat Can Nal Uair > Nat steel Penti Kail Philips Pel Prol a G Radio orp Rep Steel Nheii Oii South Ly SimlhcrnPai Stand Bl Stand 0 N J SludehakerP Sun M C I ex us Insti I'ide Watej union p K US Steel Western B < West Kler WiLsori Wiioiwnrth l*r«lnni>:Hti(>i 64 160 § 160 § 190.50 190.51 65 Afrika m 92 4 - AH 66 4 AARüev 4 % 92 224.50 225.5 150 148 Aliinbnuw nn Petrnleuin Convert obligaties 200 422 • 74 99 372 980 § 162 104 388 38 237 522 552 116 900 91 135 93 42 91 178 § 104 484 137 182 216 74 343 82 245 235 212 131 108 31.50 146 420 274 297 319 490 101 190 141 161 87i § 95 95 96 § 90 420 74} 99} 379 980 162 105} 392 236 520 552 116 908 90 135 93.50 41 90 178 110 494 138 A KM Bllliton i Bullion U KNP l-2(l < ld 6-2111 Maxwell F Moeara bS h ld opi hew ld 1 wliisth ld 4 winsth O BornciiMii 2750 27.10 581 582 510 511 88 89 104 105 87 87 90 91 98 99 90 91 A.K.U 414 Amstel B b % Borsutntl 3 % V Geld 4 % Huogov 6 % Sc holIcnH ld 53 Ml 3Vj 86 ld 48 3>4 74 ld 611 1-11 3'A 75 ld 54 1-11 SM 79 id 66 1 314 79 ld 66 II 3^i 82 ld 37 3 83 G B U 46 3 83 ldUüll.1,47 3 — ld Invt t 3 98 N Ind ' 37 A 3 91 Hypoth banken pandltrieven 97 114 115.80 152S 1530 2450 2510 2675 § 2705 Kr.Gl.Uw 6 ld UV 6 ld UU 414 ld UE-VE3W iiti KI 31i ld E EK.F.S West U 6 ld N.-O 3Vi 96 88 86 77 76 77 Niet actieve aandelen Banh krediet i verz.wezen 78 Bank - fcrtMlintw^zttii Seheepvaarl Schev iü ld 1966 Schcklielon B Scholten i:art 248 Si hollen H Schoppen S Si'hiitfersveia Slmon de Wit Simons Kmh Smit NUm Spaarnestad Stokvis StuliiIiSp lu Van Swaati Synres 53 26.50 186 MIJ 453 96 453 95 99 88 99 88 tiumess ' ostzee B.N.li 67 6 ld ' 58-59 4 % ld - 60 m/V'/a 87 — Scheepshyp banken KersteNSc^h 5 — 76 Handel Industrie en diverxe.n 257 653 50.50 327 79} 149} 182 483 110 575 187 90.50 179 480 168 259 651 50.70 387 332 81 149 183 '486 110 578 188 90 179 480 168 ABN AMfcJV c AMKÜ Stau K da.n Br Onr /,» kei - Cultuurh Gron Cr B H B U Holl Soc Kas A.ss N 1 B preJ Nat Ned Ned Cred S Ned Middst Ned Overzee KVS Slavenhurg Spoor en Traniu ueii Actieve aandelen 108 297 96 § 180 717 99 39 272 196 Oulturns Nederlandse Antillen Am Brouwei — — Ant Verflahi — 88 El Mti Aruba 130 130 Partieipatieliewü-zen A Hetin 4 Atiislei Br a Böenkürt 6 Co-up-7 ' o-op r.s.b Gasunie 5 % Hhil d.l 51 1 ld 48 3 Inlerunie Neto Kuhet* unttas Ver Hezii üiurupal 116 03 5i 164 76.50 93 91 93 § Kl.M t ld m Al aeVln Alg Har Avim 93 187 380 86} 116 94 187 376 86 116 H A.L Java C P « K L.M KNSM - ïlv Mil iNcci Nlev GuuO 165 164 201 6 01.5I 401 402 94.50 94.50 407 407 164 340 414 § 109 Spoor en l'rsn Ned Sp 4 % 92 109 92 lOOi-f 105t Nu confectie Voor een paniek ^ gS ^^ stemming in de IP ^^^ confectie indus-|Mi ^|| trie mag dan J M " geen reden zijn lK^^V zoals RAI-direc teur Van der Meer eind vorige week opmerkte in het kader van de komende Intercontex maar dat ook deze tak van bedrijf niet ongevoelig is voor de conjuncturele omstandig heden is nu wel gebleken uit de — in het algemeen niet verwachte — ontslagen die Bendien in Almelo en in Emmen Nijmegen en Borne aan kondigde Er is één belangi-ijk ver schil met de firma Van Heek & Co in Enschede die er zeer fors het mes in moet zetten Bij Bendien is er geen financieel probleem De liquiditeit is onbedreigd en Bendien kan in ieder opzicht aan zijn com merciële verplichtingen voldoen Dat is een plezierige bijkomstig heid vanwege de afvloeiingsregeling die moet worden getroffen en waar toe de directie bereid is Bij Ben dien is het anders dan bij de ka - toen rayon en linnensector alleen een kwestie van een dalende afzet De omzet van Bendien is in de af gelopen jaren sterk teruggelopen Met name in de sector vrijetijds kleding " Vier jaar geleden werd de aandacht juist in het bijzonder op deze sector gericht Een half jaar geleden nog bestond 40 procent van de totale produktie uit vrijetijdskle ding De directie van Bendien heeft de ervaring opgedaan dat „ weekend kleding " goedkoper kan worden ge maakt door gespecialiseerde grote re bedrijven Hier komt btj dat'de detaillisten de laatste tijd nogal terughoudend ztjn in hun aankopen Al met al is Ben dien tot ingrijpende maatregelen ge dwongen juist om het bedrijf en de financiën gezond te houden en weer verder te kunnen laten groeien V AN huis uit maakt Bendien he ren en jongensbovenkleding en vakkleding Tot die basis keert men terug De produktie van vrijetijds kleding wordt overigens niet ge heel afgestoten maar aangesloten bij de produktie van het normale kostuumassortiment een sector die misschien wordt uitgebreid met een lichtgewicht kostuum in de zeer po pulaire klasse Het terugkeren tot de oude ver trouwde basis komt bij bedrijfssa neringen meer voor In de metaal sector deed de Utrechtse Demka iets dergelijks waarbij werd teruggegre pen naar een verder terugliggende tijd Bij Bendien worden geen halve maatregelen genomen Tussen de 400 en 450 mannen en vrouwen van de 1350 moeten elders emplooi zoe ken De sanering was bovendien al ingezet Eind november 1966 sloot Bendien de nevenbedri^tliin in Nieuw Amsterdam en Klazienaveen In Emmen vloeide toen enig perso neel weg In totaal verlieten 200 werknemers het bedrijf Deze men sen hebben inmiddels nieuw werk gevonden Of dat nu weer zo ge malfkelijk zal gaan is de vraag Zoals ook elders betreft de sane ring vooral de werknemers ook lei dmggevende in de niet rechtstreeks °'] het produktieproces betrokken « delingen magazijnen expeditie technische diensten enz Hieraan ^ al de „ doorlichting " door een raad gevend bureau voor bedrijfsorgani satie we ] niet vreemd zijn T ^' hoeverre Bendien representa tief is voor de gehele Nederland se confectie industrie is moeilijk te zeggen Tot voor kort waren de de tailomzetten in de confectie niet slecht In 1966 lag het produktieni veau hoger dan in het jaar daar ¦^ oor Maar er is nu stagnatie En " 3t kan aanleiding zijn tot meer " doorlichtingen " Ten aanzien van de textielsector m haar geheel is er in alle kringen ingerustheid en onzekerheid De re Sering de vakbeweging de politie ke partijen vrezen meer drama's ^ rijpelijk gezien de concurrentie ^ an buiten Europa de moeilijke fi nanciering en de onbevredigende nandelspolitiek van de EEG Zonder twijfel zal de door de om ]' i""^'gheden afgedwongen sanering eiaen tot een beter aangepaste tex " eündustrie in ons land En er is seen reden de herstructurering te stuiten met kunstmatige middelen jandaar dai het besluit van de re gering om Van Heek aUeen te hei Pen wat de rendabele afdelingen gpv 1 ' ^°"^°"^ en juist is Maar hef gevolg van de herstructurering van textielindustrie de confectie ^ aaronder is een belangrijke ver cnuiving in de werkgelegenheid " et name in Twente Dit zowel ™ alitatief als kwantitatief Aan dat Pe=t kan niet voorbij worden ge Sjian met welwillende verklaringen reële =-« v uiii mensen aie de gimi ^°^^^ I krijgen opnieuw te be - Saat om mensen die aeter krijgen opnie in Twente of elders Bet De bruto resultaten van het bin nenlands bedrijf overtroffen in be langrijke mate die van 1965 dank zij een stijging der activiteiten in alle sectoren behoudens de effec tensector De gunstige Invloed van deze toeneming der inkomsten op de resultateii werd teniet gedaan door de eveneens belangrijke styging der kosten De geconsolideerde winst - en ver liesrekening vermeldt een toene ming van het totaal der baten van ƒ 223,3 min tot ƒ 245,7 mta ofwel met 10,1 pet Deze toeneming werd evenals vorig jaar praktisch teniet gedaan door ' n stijging der bedrijfs kosten met lb,9 pet van ƒ 137,2 min tot ƒ 156,4 min De directie spreekt in het jaar verslag haar onverminderde zorg uit over de sterke stijging der kos ten De groei van het bedrijf heeft niet geleid tot een overeenkomstige toeneming van de voor uitkering be schikbare resultaten waardoor de aandeelhouders relatief te weinig van deze groei profiteren Als netto winst resulteert ƒ 47,4 min tegen ƒ 47,2 min over 1965 Voorgesteld wordt op de gewone aandelen een onveranderd dividend van 14 pet uit te keren De stijging van de kosten wordt behalve uit de wederom sterk toe genomen personeelskosten o.ni ver klaard uit de verhoogde aanschaf fingsKosten van moderne adminis tratieve apparatuur en uit het feit dat bepaalde fusiekosten in tegen stelling tot 1965 direct ten laste van Produktie steeg met 10 procent MAASTRICHT — De Kon Nederlandsche Papierwaren fabriek NV heeft blijkens het verslag in 1966 10 procent meer geproduceerd dan in 1965 De produktie bedroeg 120.400 ton 109.600 ton Dit is te danken aan de invoering van de volcontinudienst voor de papiermachine no 5 als mede het continu doorwerken van de papiermachine no 6 gedurende geheel 1966 Van de totale produktie werd 52 pet geëxporteerd M pet in 1965 wederom voor het grootste gedeelte naar de EEG-landen De winst - en verliesrekening ver antwoordt een exploitatiesaldo van ƒ 28,71 n.j ƒ 27,49 min Diverse baten daalden tot ƒ 165.279 ƒ 220.8.54 Afgeschreven werd ƒ 11,06 ƒ 10,42 min De algemene kosten liepen op tot ƒ 5,9 ƒ 5,.S6 min Aan interest moest worden be taald ƒ 592.787 ƒ 833.519 Na een voorziening voor belastingen en bij zondere doeleinden ad ƒ 5,95 min ƒ 5,49 min resteert een saldo winst van ƒ 5,37 ƒ 5,6 min Divi dend 12 pet onv Aan de reserve wordt ƒ 1,2 min toegevoegd waarna deze ƒ 12,4 min bedraagt Het onverdeelde saldo winst af ƒ 1,07 min gaat naar nieu w rekening Door de samenwer king met IVIacmillan Bloedel and Power River Ltd Canada werd tot nom ƒ 16,88 min aan aandelen geplaatst waardoor het kapitaal steeg tot ƒ 46,88 min De prijzen van cellulose hebben zich voor het merendeel in 1966 ge handhaafd tervdjl de prijzen van houtslijp een lichte stijging ver toonden Het prijsniveau van de overige grond en hulpstoffen is eni germate gestegen Investeringen Voor de aankoop en installatie van gebouwen en fnachines in Maas tricht werd ƒ 10,1 min geïnvesteerd iWet de bouw van de nieuwe pro duktie-eenheid in Lanaken Belgisch Limburg is begonnen Gehoopt v.ordt met de produktie in het eer ste kwartaal 1968 te kunnen aan vangen In Lanaken werd voor ƒ 7,5 min geïnvesteerd Verwacht wordt dat de totale investering in gebouwen en machines ƒ 85 min zal vergen Door de bouw van deze nieuwe produktie-eenheid zal nieuwe werk gelegenheid worden geschapen voor ruim 400 man in de aanvangsfase De financiering van de investe ringsprojecten zal deels geschieden met midc...len uit hoofde van de uitbreiding van het aandelenkapi - Inkomenspolitiek noodzakelijk DEN HAAG — Het monetair co mité van de E E.G dat onder lei ding staat van jhr mr E van Lennep thesauriergeneraal bij het Nederlandse ministerie van Finan ciën acht het in verband met het bereiken van prijsstabilieit vol strekt noodzakelijk '' dat er een in komenspolitiek komt ' t Comité zegt dit in zijn jaarverslag Met name ten aanzien van Nederland noemt het E.E.G comité de inkomenspo litiek van bijzonder belang in het kader van een meer evenwichtig economisch beleid " Het monetair comité wijst er op dat een sterkere rem op de stij ging der produktiekosten noodzake lijk is indien men wil voorkomen dat de Nederlandse economie de ko mende jaren tegelijkertijd met infla toire spanningen en met een afne mende werkgelegenheid te kampen - krijgt ^ t Viel mee AMSTERDAM 11 april — De stemming voor de internationale waarden Is vandaag beslist meege vallen Dit vooral wanneer hierbij in aanmerking wordt genomen dat de NederlaniJse fondsen maandag in Wall Street lager sloten Uit de gedane koersen bij de opening van de internationale waarden blijkt dat de ondertoon voor deze fondsen goed genoemd mag worden Unilever reageerde op het jaar verslag met een opening op 89,70 te gen een voorgaande slotprijs van 88.60 Even zakte de koers in door winstnemingen tot 89,20 doch daarna trad weer een herstel in Zwitser land nam hier de stukken uit de markt terwijl er ook wat lokale vraag in Unilever aanwezig was Kon Olie verbeterde dertig cent tot 128 Ook hier was enige vraag aanwezig voor Zwitserse rekening Philips opende prijshoudend op 85,60 doch AKÜ moest dertig cent prijs geven op 52,10 Voor Hoogovens werd onveranderd 333 als advies koers opgegeven Later stegen de internationale waarden door aanhoudende lokale vraag Philips liep op tot 86,20 Kon Olie werd verhandeld op 128,90 en AKU op 52,30 De cultures waren gemakkelijker De scheepvaartsector was meren deels goed prijshoudend Na een kalme opening op lOOys steeg Van Nievelt tot 104y2 lOOVz Dit op lo kale speculatieve vraag in verband met gunstige dividendverwachtin gen De staatsfondsenmarkt was ho ger met weinig zaken Aandelen Walvisvaart werden ho ger geadviseerd Dit op een te ver wachten bod op deze aandelen van 320 procent KLM gaf 6 gulden prijs Tegen het slot van de markt werd Philips ver handeld op 86,50 Unilever op 89,60 en Kon Olie op 128,70 In de scheepvaartsector werd nog 105 voor Van Nievelt betaald In de eerste periode waren 5 punten ho ger Ddrukkerij De Boer en Chem Naarden Verder gingen omhoog Ned Kabel en Van Berkel 4 pun ten Kon Zout verbeterde 9 en Wal visvaart eveneens 9 punten De Spaarnestad gaf een koersavance te zien van 6 punten Lager waren Fokker 7 Heine ken 11 % Bührmann 5 Wessa nen 4 Van der Grinten 8 Ha venwerken 6 % De dividendverho ging van VRG-Papier viel blijkbaar niet in de smaak De koers werd 6 punten lager op 340 laten vastge steld 265 262 428 432 102 80 102.80 550 554 348 198 ^ 134 97 180 186 278 152 ¦ 344 ' 98 § 133 97 177 185 r52 § 9 18 16} 9 9 17 15}ï 9 Baiiiiiiens Band Kinlne B.Ht Aann iÏHteiihurg A 1 V Beek Bergh l.S'-.pr Biiekf en H tliinlekon A Braat Biiuwsl Bredero V ti 109 108 157 155 § Calve ep wd < ' harnntle IJ Lieii At.ieh 420 430 84 94 84 96 Uri^ge Duiker 54 53 Kdy KNU'l 60 13 i-;nic(.i)iayei Europa Azië lift 95 25ft 48 29ft 9 20 61ft 11 § M} 25}} 47} 29} 9} 20} 60 59 82} 28j 35 m 66 39 46 27 21 56 49 84} 75} 22} 447 48} 57} 38 26 31} .34} 47} 641 56} 81 44 45 63 27 29 35 64 50 32 124 72 40 43 31 52 66 22 5 138 137 283 281 Goudsmlt HaiioelM iiiiij ' Ipinekpn Bel 380 131 78 440 180 255 75 379 123 78 433 180 255 74.50 125 155 § 119 95 413 357 98 § 71 160 362 230 151 1 Heyhroek tiidusti MU 82 29 35 38 47} 28} 23 58 152 49 86 76 23 455 48 59 39 27 32} 34,'„ 48} 54 83 45 47 63 27 29 33 65 51 33 127 73 41 44 32J 53 68 22 4 Keiiipkes Ke \ en Ki Kliioi. Kondor Krasnapiil.sk\ i.lp ' Gispen 155 § 25} 118 96 416 353 § 97 § 75 159 362 230 151 195 106 505 430^ 99 477 254 125} 17 102 225 74 72 34fc 123 74 wlaiuhel vloluk H V Vluioel viiit ' r>M wn ^ eoi-i iiiirsl Ned Aann \ ea iiiiilw N Spriiigst NiHr.sliasz Nd tJul Hill ' Nutrtiia r Jleli.^lcin K Pori h'les Pliii si en B 08 507 UOli 97 478 i50 127 17 102 225 74 m i40 120 74 IlilllCU 1 Reeuwijk / hen K S Riihtt J I ' i.'i.enh ^< II aaiiiu 1 ichultenia -i.iTab 1)1 lexii llil   rii-i - pi iipl Wateri iiest ei H N 111 » K G Pap Vaveleii tilvch eiii liiM • Aft H hills Bele!>^inKsf Koweil n Shal a Arab AInat 7 » saitos n B Aires verb Amerskerk 8 460 m NO St Me.en » Ammon 8 v New Yoik n Aruba Amste dicp 9 e Sasebo AmsteidyK 8 JOG m Z fc Race Amstelh ek / - e a Aires Amste itieer 10 360 m WiW Ada - ' aide n Cev on Amste.mo e ' p 8 Kaap Recita Amstelstad 8 te B Aires Amstelveen 9 ¦« Yokohama Amsteiveld 10 200 m 2 Keeiung Amynta p 9 Gibraltar n Bremen Ana IsaSt 10 75 m 2 Chares'or Andfome-a 9 re Liverpoo Angolaku9 < 9 Amst te Rouaan Anne Ch istina 9 te Sete Anne Herfurth 9 te robroek Annenkerk p 9 Finisterre Arbon 8 V Rott n Haugetund Archimedes 8 1 60 m NO Guade loupa Ardeas 8 v Cadiz n Malta Argonaut p 10 Borkum n Roll Argos 8 v A.-ns-erdam n Malti Argus p 9 Kie n Mar.aoet Kopenhagen Arisiote as 9 le Paramaribo Arizona r 8 de Shatlands eil n « rneborg p 8 V iss n Dublin Ask 3 8 Tunsb n Stockholm i«I ° 8 Lo.,den t Rott Atlantic Trader 10 e Bermuda « ms 10 Antw te Hamburg A"Jep8 Kiei n Mantyiuoto ^ 1a " Hamburg te Rott Ave dyk 12 te Rotterdam verw Ami 8 Ï viis „ fiensbur ^ 
tTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 11 APRIL 1967 5 Marktberichten Z dr L G Wagenaar te Leeu Wcirden Geref kerken Beroepen te Drachten 7e pred pi L J Wolthuis te Woerden — te ' t Harde A Heuzeveldt leger predikant te Zeven Dl)—te Sneek vac G Clemens J CSoldschme ding te Dussen — te Alblasserdam H D Bakker te Emmeloord — te Murmerwoude P v Loo te Nieu wolda De eerste berichten van 10 april deden een wat vriendelijker stemming voor de afzet in het binnenland verwachten Ofschoon het verbruik in West-Duits land door handelsJcringen niet onbevre digend wordt genoemd drukt een ruim aanbod van Duitse eieren daar nog de markt Kopers blijven daar bij de be voorrading nog een grote voorzichtigheid in acht nemen Een bescheiden toename van de vraag zou echter het marktbeeld reeds aan merkelijk kimnen verbeteren ROTTERDAMSE VEEMARKT ROTTERDAM 11 april — Aanvoer to taal 4542 weekaanvoer 5712 gebruiks vee 933 slachtrunderen 275 graskaïveren 198 vette kalveren 200 nuchtere kalveren 2805 paarden 13 veulens 4 schapen ' of lammeren 63 weidelammeren 8 bokken of geiten 43 Prijzen extra kwal Ie kwal 2e kwal 3e kwal slachtrunderen et per kg 465—495 420-^66 380—400 340—365 vet te kalveren et per kg 240—260 230—240 210—220 200—210 stieren et per kg al le kwal 410—460 worstkoeien et per kg 330—356 kalt - en melkkoeien / per stuk 1076 tot 1525 vare koeien ƒ per stuk 860 tot 1300 vaarzen ƒ per stuk 676—925 pinken / per stuk 525 tot 650 graskalveren ƒ per stuk 400—500 nuch tere kalveren et per kg 120 tot 140 mestkalveren ƒ per stuk 65 tot 100 schapen / per stuk 85 tot 115 lamme ren ƒ per stuk 100 tot 120 GRAANBEURS GRONINGEN GRONINGEN 11 april — Rode-witte tarwe 33.35 36.76 bewerkt 35.35-37.00 ha ver 29.85 31.35 bewerkt 30.36-31.60 kar wijzaad 95.90 117.90 KAASMARKT BODEGRAVEN BODEGRAVEN — 11 april Aanvoer 9 partijen Goudse kaas Prijs 3.40—3.67 KERK en SCHOOL Ned Herv kerk Beroepen te Enkhuizen vac J A Visser toez G Boogaard te An dijk — te Diemen toez D Dub belman te Lijnden Bedankt voor Arnhem wijkgem J Aangenomen naar Geldrop B Aalbers te Dronten „ Voel je je niet goed knaap " ' „ Waar — waar zijn de anderen " „ Zij hadden ngg iets te doen lic heb gezegd dat we op eigen gelegenheid de weg wel konden vinden " Hij grinnikte Ik zag aan je dat het moest ophouden " ° Claymore sUkte Het rumoer van de muziek sterk ge dempt was nu draaglijker zijn hoofdpijn verminderde „ Ik was er niet lang meer tegen bestand geweest " " „ Ik ook niet jongen " Zü liepen naar de rand van de stad in de richting van de Dienarenverblijven De voormalige bankdirecteur sleepte zich met gebogen hoofd voort Hij trachtte een verklaring te vinden voor het gruwelijk bezoek dat zij juist hadden afgelegd Lydda had er de nadruk op gelegd dat de Heren de gasten van Yademos eervol wilden ontvangen deson danks had vrijwel niemand aandacht aan hem en Leary geschonken Claymore schudde moedeloos het hoofd de drijfveren van de Dienaren waren niet te doorgron den Het enige dat hij wist was dat het bezoek een luguber doel had gediend Hij keek naar de zelfbewust voortstappende vlieger Leary's magere lichaam be woog zich in kaarsrechte houding en zijn baard stak vooruit Claymore deed er een paar stappen bij en haalde hem in „ Je denkt toch dat we het halen Geoff Dat we er veilig uitkomen " Ik wel " Jlet bezorgde stem vroeg Claymore „ Je hebt je plan toch al klaar " „ Misschien misschien niet Hangt ervan af wat er morgen gaat gebeuren " Leary grinnikte en sloeg Clay more op de schouder Dus jongen vanavond maar eten drinken en vrolijk ziJn want morgen " Hij bul derde van het lachen toen de Engelsman hem doods benauwd aankeek zy stonden de volgende morgen vroeg op en Clay more kleedde zich vlug en schichtig in de slaapkamer Leary nam een uitvoerig bad Ziedend van ongeduld liep Claymore de slaapkamer op en neer wachtend op de Canadees Hoe Leary in het bad kon gaan zitten terwijl hij wist door de Dienaren bespied te kunnen worden ging Claymore's begrip te boven Maar Leary was vrolijk en galmde een van zijn nooit eindigende liedjes terwijl hij in het warme water ploeterde Aan het ontbijt troffen zij de laatste schikkingen voor het bezoek aan de terechtzitting Groniff de Tiende Dienaar en minister van Justitie zou hen begeleiden Groniff de kleinste en vrolijkste van de Dienaren werd een ogenblik ernstig terwijl hij de twee vliegers het laatste nieuws meedeelde „ Er is nog een mogelijke rebel aangegeven " zei hij Claymore schrok hevig maar Groniff praatte door als of hij niets gemerkt had Er zullen er dus drie be recht worden De vrouw komt het laatst aan de beurt " „ De vrouw " „ Helaas ja De derde aangebrachte Heer is een vrouw Het is lang geleden dat er hier een vrouw voor de rechtbank moest verschijnen " Hij zuchtte bleef een ogenblik ernstig voor zich uitkijken en herkreeg zijn gebruikelijke vrolijkheid De zitting begint om twaalf uur als u een uur voor die tijd aan de rand van Herpoli kunt ziJn hebben vrij ruimschoots de tijd onze Gerei gemeenten Tweetal te Scheveningen H Rijk sen te Gouda en B Schipaanboord te Apeldoorn Chr Geret kerken Tweetal te Deventer D Biesma te Aalsmeer en H W Eerland te Amersfoort Bedankt voor Onstwedde Th Rui ters te Nijmegen door Elisahcth Brozowska en de MEESTER-DRINKER ILAND ACHTER DE BERQEN plaatsen in te nemen " Het was alsof hij het over een bezoek aem de schouwburg had Na het ontbijt ging Brontvi ^ met de twee vliegers naar het toestel Toen zij het bereikt hadden zagen zij al een groep Heren op de grond zitten met lusteloze gezichten en lege oogopslag Er stond een wagentje met dekzeü onder de linkervleugel en Brontwy hield de twee vliegers aandachtig in het oog terwijl zij naar het dekzeil staarden „ Wat is dat " vroeg Leary achterdochtig en hij wees naar het wagentje Brontwy lachte en zei vliegensvlug iets in de schelle landstaal Dadelijk kwamen de Heren in actie Zij krabbelden op en dromden om het wagentje Scimen waar zij de touwen lostnaakten die het zeU op zijn plaats hielden Tenslotte trokken zij het zeil weg en ont hulden een motor waarvan elk onderdeel glom alsof het gepolijst was Leary staarde er vol ongeloof naar „ Dat is de nieuwe motor toch niet " „ Toch wel Gereed om in de gondel te worden ge monteerd " Claymore keek verdwaasd naar het glanzende metaal en een plotselinge vurige hoop stuwde het bloed bonzend door zijn lichaam „ Is — is hij goed " Zijn stem was een schor gefluister Hij greep Leary bij de arm Geoff Is die motor goed " „ Ziet er best uit volgens mij " De piloot streek met zijn vingers langs de motor en volgde de omtrek „ Ik kan het niet geloven " Hij keek naar Brontwy op die een kleurtje had en lachend toekeek Weet u zeker dat de motor goed is " „ Vanzelfsprekend " Zij had zichtbaar plezier in de sen satie die zij gewekt had Drommels ik kan het nog niet geloven " „ Misschien wel als de motor gemonteerd is De Heren zullen het boeiend vinden de motor te zien draaien " Leary's geestdrift verminderde „ Heefi de motor dan nog niet gelopen Is ej geen fabriekstesl geweest " „ Nee We hebben geen benzine en konden dus de motor niet laten lopen Maar er is geen reden tot bezorgdheid als de Heren iets doen doen zij het volmaakt U zuU merken dat er niets aan de motor mankeert " Dat help ik je hopen zus " mompelde Leary De vurige hoop die bij Claymore was opgekomen was inmiddels gedempt door koele voorzichtigheid Al les goed en wel de motor was nog binnen de beloofde tiJd klaargekomen aan de hand van wat hij zeU van de werktuigbouwkundige bekwaamheid van deze mensen had gezien en van wat Leary hem verteld had moest hiJ toegeven dat er weinig reden was aan Brontwy's woorden te twijfelen Maar het zou dwaasheid zijn haar volkomen te vertrouwen Ook al hadden de Heren het beste met hen voor zij konden ergens een kleine fout hebben begaan — een fout die Claymore het leven zou kosten nadat hij opgestegen was Wat Leary be treft was het minder erg die zou toch niet lang meer leven De motor zou getest moeten worden maar zij zou den daarvoor niet te veel benzine mogen gebruiken Bij hun vertrek van IJsland hadden zij volop brandstof gehad maar het viel niet te voorspellen hoe lang hiJ na het opstijgen van Yademos zou moeten rondvliegen eer hij zijn positie had gevonden en in de koers lag Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " UTRECHT — 10 april Radijs 34—47 per bos komkommers 30—61 per stuk sla 12—24 andijvie 45 — 130 per kg gekookte bieten 30—44 pos telein 140—180 prei 18—77 raapstelen 69—126 rabarber 50—78 snijbonen 550 — 600 sperziebonen — 690 spinazie winter 21—67 spinazie zomer 20—85 tomaten 100—260 witlof 40—190 selderie 5—37 per bakje peterselie 5—38 slauien 53 — 63 Tuinkers 160—230 aardbeien 170—260 per doosje Export Komkommers plus 75 58 tot 61 60—74 45 tot 48 50—69 41 tot 46 40—49 34 tot 36 35—39 31 tot 32 30—34 tot 30 krom 64 tot 65 per kg Tomaten A 1490—1560 per bakje C 1400—1450 CC — 1310 Sla 14—20 16 tot 18 per stuk 20—24 18 tot 20 24—30 20 tot 24 MARKTBERICHT VECE ENSCHEDE — 10 april De Coöp Verkoopcentrale voor Eieren G.A VECE deelt mede dat de groot handel in kippeëieren gedurende de week van 3 t.m 8 april 1967 werd gekenmerkt door een trage markt en verder afbrok kelende prijzen Donderdag 6 april deed zich enige op leving voor zodat — zij het bij voor de pluimveehouders onbevredigende prijzen — behoorlijk geruimd kon worden De vraag van de zijde van afnemers in West Duitsland werd toen ook wat gunstiger JOSEPHINE CAROL DAY door DAVID WRIGHT w-ia PANDA DE SUCCESSIE RECHTEN ZULLEN NATUURLIJK HOOSaUN ENU2ULT HIER EN DAAB WEL JA LOEZIE WEKKEN ^^ 0N - DOOR DE LUIDSPREKER HEDENAVOND HILVERSUM I — 402 m — AVRO IS.OO Nws 18.15 Akt 18.25 Promenade nrk eii soL romantische muz 18.55 Ge sproken brief uit Parus 19.00 Voor de kindi'ren 19.05 Over de Morele Herbe V apening 19.40 Mandoline - en accordeon " rk 20.00 Nws 20.05 Muz progr voor de militairen 21.15 De dame met de strolioed hoorspel 22.00 Satirisch progr 22.30 Nws 22.40 Akt 22.50 Stereo Da Capo opn klass en mod muz 23.55 — 24.00 Nws HILVERSUM II — 298 m — KRO ^^ vl stereo Country and Western Êx - pri' s 18.20 De Volkspartij voor Vrijheid in Democratie 18.30 Musicerende dilet tanten harmonieork 18.50 Nws en commentaren 19.00 Nws 19.10 Act lfl.30 Conciliepostbus 19.35 De zingende kerk 19.45 Katechlsmus voor volwasse nen 20.00 Promenade ork en zangsol Operafragmenten 20.50 Voordracht 21.05 23.35 Stereo Pianorecital gr mod muz 23.55—24.00 Nws WOENSDAG 12 APRIL HILVERSUM I — 402 m — VARA 7.00 Nws en gynmastiek 7.20 Strijdlied 7.23 Lichte gram muz en reportages 7.30—7.35 Van de voorpagina VPRO 7.55 Deze dag VARA 8.00 Nws 8.10 Lichte gram muz en reportages 8.30 - 8.35 Voor de huisvrouw 9.00 Roman tische ork werken gr 9.35 Water standen 9.40 Schoolradlo 10.00 Stereo Klass gewijde muz gr 10.45 Voor de kleuters 11.00 Nws 11.02 Voor de vrouw 11.40 Viool en piano mod muz 12.00 Hongaars zigeunerork gr 12.22 Voor het platteland 12.27 Meded t.b.v land en tuinbouw 12.30 Stereo Lichte gram muz 13.00 Nws 13.10 Akt en kalender 13.25 Stereo Kinderkoor met planobege leiding 13.50 Gesproken portret 14.05 Pianorecital klass muz 14.30 Altviool en piano mod muz 15.00 Voor de jeugd 16.00—16.02 Nws 17.00 Voor de zieken 17.30 Militair commentaar 17.40 Zangsol met instrumentaal kwartet HILVERSUM II — 298 m — NCRV 7.00 Nws en SOS-ber 7.10 Dagopening 7.15 Stereo Amus muz 7.30 Nws 7.32 Lichte gram muz 7.40 Radiokrant 8.00 Nws 8.10 Gewijde muz gr 8.30 Nws 8.32 Klass ouvertures gr 9.00 Voor de zieken 9.40 Voor de vrouw 10.30 Mor gendienst 11.00 Lichte gram muz 12.27 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Variant act reportages be richten en veel muz 13.30 Stereo Lichte gram muz 14.00 De familie Leenhouts hoorspel dl 26 14.25 Oude muz gr 15,20 Stereo Cello en plano mod muz 15.50 Bijbelvertelling voor de jeugd 16.00 Voor de jeugd 17.00 Five o'clock praat je 17.16 Jazz en Blues 17.50 Prettig wo nen in bejaardencentra Spreekster Mej Mr J M W Blonk HILVERSUM in — 240 ra FM kana-len en draadomroep 3e lijn — AVRO 9.00 Nws 9.02 Act 9.05 Kaleidoscoop gevar muz progr 10,00 Nws 10,02 Ar beidsvitaminen 11.00 Nws 12.00 Nws 12.20 Operette-varia 13.00 Nws 13.02 Act 13.05 Vrolijk platenprogr 14.00 Nws 16.00 Nws 15.02 Lichte muz voor een Hollands publiek 16.00 Nws 16.02 Toerbeurt platenprogr 17.00 Nws 17.02 A't 17.05 Rhythm and blues 17.35 — 18.00 Hillbilly time Country and Wes tern Music 4 Professor Kalker keek peinzend naar het huis dat hij op zijn weg vond „ Zou dit soms het nieuwe laboratorium ziJn waar naar ik op weg was " vroeg hij zich af In de eerste plaats kan ik me niet herinne ren dat eh of was het in de tweede plaats Wat was de eerste plaats dan " Terwijl de geleerde zo zorgelijk tobde had de bewoner van het pand het ook niet makke lijk Die had namelijk net een afrekening van zijn bank ontvangen die er helemaal niet prettig uitzag We hebben minder geld dan ooit JoUie pop " zei hij A1 m'n baantjes van de laat ste tijd hebben bijna niets opgebracht " Inderdaad meneer Panda " sprak de be - diende Maar ik heb het gevoel dat een keurige geldmakende mogelijkheid binnen kort in ons bereik zal komen Eh ver schoon miJ — ik meen dat ik een bezoeker hoor naderen " Inderdaad kwam iemand op dat moment de kamer binnen en die gaf de huisknecht alle reden om zich te gaan verschonen Süske scmi Tfalmm he Susk /(!// uitmihetvdlluilit Mhlo(it!SitOl£ldvsi5(en mwoede mtdmimiOn dachten ^ rdchti'?!nukdnjem ^ iwatjemt.hjH lUdSfhrneUM hni(}(e het -^ yimmt UT Posities NederIaiHl:9e schepen Aagiaksrk 9 e Bremerhaven Abbekerk 9 ^ Suez n Penang Ach es 10 * 9 Antofagasta Adonis 8 ' t m ONO Char « ston n Newport News Ado ' 10 V Dordrecht r « Londen Ad-astui 8 V Kaohsiuna n Yokoha - mB Aeg 9 » Gr Turk te Houston Aerdenhoijt 10 te Kotka Agne 8 V Amst n Londen Agua p 8 „ b..i ' ar n Venetlè A.qon p 8 V iss n Londen A b^on s 7 Southend n i\ntw A.cor p 8 Freetown n Kaaostad A'de-d L p 8 Hansthoim A.ei ' 8 ^ onderi te Antw A e "^'' Johanna 8 v S'iMoth n Falgn - mouth Agoab D ö Maceio n bantos A he a 9 V Sternen te Ron Aike 8 v Koweit n Shat a Arab Ainaf V Sai»os n B Aires « rb Amerïke.-k 8 460 m NO St Heien » Ammon 8 v New Vork n Aruba Amste di*.D 9 e Sasebo Ams e.dyK 8 iOO m Z k Rac * A!ns^elh;e ^ f - e B Aires Amste meef 10 360 tn WZW Ad «- ' 3 de n Cey on Ams'e mo e - o 8 t^aap Recit » A-nste.jtad 8 > B Aires Amsreiveen 9 e Yokohama ATisteiveld iO 2Ü0 m Z Keeiur.g Amyrita - B 9 Gibraltar o Breman A 3 UaSfc 10 75 Tl Z Chanes^or A.id-a-nere 9 ie uverpoo A soiaku »' 9 V Amst te Rouain Anne Ch istina 9 te Sete Anne Herfurt ^ 9 te robroek Annenkerk p 9 Finisterre Arbon 8 V Rott n Haug«5und Archmedei 8 160 m NO Guade - ¦ oupe Ardeas 8 i Cadiz n iVlaita Argonaut p lo Borkum n Roti Argos8 1 ATii'erdam n Maiti A.-gus p 9 Ki « n Manaaer K'ïpsuhageT Ans ote i £ 9 « Paramaribo Arizona r 8 de ShfiMands « il f Aneborgp 8 V ss n DubÜn MSK 3 8 - Tunsb n Stockholm Asrra 8 v Lo.iden t Rott Atiani-ic rradif 10 ' t Bermuoe AH-is 10 > Antw te Hamburg Auke p 8 K,e n Mantviuoto Ave-ir 9 V Hamburg ' e RoH Averdyk 12 t « Rotterdam « rw Axei 8 V Vliii n Flensburq Balt 9 V Genua te MarsfiMe Ba ong ü > D 300 m W Lissabon Sanda 10 i duer.aventura f « Paita Ra *-!.' ' i ta öai es Salaam Bawean 11 te Pénang Be,.atrix ü 180 m O Naoai * n Utt - ta'is Seiqa an ti V N\X iVlaunganul n Napier Sengka ' S b v rnpoli n Beyrouth Ben nkuït p 9 Pirvisterre n Dakar Beves er 10 *-(> V.aardingan Bintanc 10 « N O'-eans te Mobile Biscaya 9 v Parlt te Kott S.erum 8 V Cork te Rott Biitar 10 4 ' uez te Aden öoekan e 8 te Rotterdam Bonefqas Smits 8 te Antw 8ontek'>ning p 9 f^ehmarobeil Boreas 8 m Ma - sga te Cadiz Borneo 9 v Mam ia te llo lio öjvenKerk 8 » Rotf ïe 3remen dree He ' e 8 ^ Milos te Kott 3reet>opn S v Rott n Avonmoutti Sreewijd o 10 Öporto n 3o>ton Braeiano 8 v Orogheda n Dordrech ' Buks 8 i Londen te Amsl B'jrqund'8 O 9 Texe •> Gothenburg ^ ameroui-iKus ' 8 v Pijnta.enas n San luan uamphuvs 6 te Monioasa Candid * 10 te uonden Carasso o 8 Ancona n Tripoli larai/e ie 9 ¦* Rotterdam Carebeka p g Gibra^tAr Carmen 10 e Goo>e Catharina-.oider 9 tt Amst C.oth,,da M o 8 K.ie n Helstnaborg Coenraad K p 9 8runsburte < Congokus 9 ¥ P Ha.couri n Oouais Corne IB - 2 9 te Rort Corn Broere p 9 Kie Corn V d Srhoot o 9 K * t Vin cent Corne Broarc ii te Hamburg Lumü u « D 8 Kaao ^/ üiano ü.'-nia 9 V Kope;inagen te Am$t Daphr>is 9 v rHamburg te Antw De'¦adrechi 9 v Norfolk n Crlsto - ba üeneb 10 " e i-as Paimas Deo Graf ' as 6 te Rott Diana V b v Aon n Norwich Oiemerdvk 9 - Hamburg te Antw Oievertje M te k.i»«abon Diiige''t>a 9 te Antw Oman p 10 Kte > r NorrKopmg Dinteidyk 10 e Los Angelea Diogenes ö te Puerto Cor*e6 Oomburg -» 9 te New jrieans Don 9 V ^ iorwich te Getït Oracc 9 ¦ Aarius ' e Amst Dubhi p 10 Ki«i n Maimö Duivendrecht 9 10 Timor Dutch Mite p 8 Brunsb Ouurt o 10 Malta n HuK Ëdda 9 V Gcfie te Antw £ em and o 8 Beachy Hd n Santos Eemsborg p W Kiti n VIsby Samsmond 10 v V aardingen n Bostoo Sisa 7 1 Londen n Pasiiea Erasmusslnge 9 te Londefl Esma B 9 V Rott te Londen Eumaeus S op rede Belawen eaicon a 9 Kiel n t^redenkstad Fastnet tO te Temeuzen riducia i 9 • Boston rokkc de ong r te Rott rore ' o 8 Portland n Patnactcie ' rans tf Seumeren 10 v Am»i n Gooe GaasieroyK ^ V Antw te Hamburg Gaasterkeik p 9 Gibraltar Vaaster 410 8 v Fortaieza n Amst Garoet a 8 adi > n Marseille Gaze e 9 te Kooc e d Zaan Gee'l 9 « Londen te HuU Usests-U'ft 9 te Boston Geeststroorr 8 * e Aiitw Genca 10 te Maityiuoto Gau.bor « 0 ' e Maastricht ver>v G'eA ürqjtiarf o 9 Penland Flrtb n Oubl'R G.obt 9 vorr te Londen Giory 9 v Ron n iCJoge Goeree 8 Jp 160 m O Aden Gorredvk 9 i ^ ntw n New York Gravelai4 8 v RIo Grande n lts iahv Had » 2 8 V Fowey fe Amst Hagnc 9 v Oubün te Rott Harm o 8 fexe > n Bndgewater Hathot 9 V Sicmen te Amsterdan Heclot 8 V Cohnthe te Patrai - leemskerk 9 v Gdansk n Hambu ' Heenviiet n 10 K ia Nao n Bar - ee ona Heeiengrachi 10 re Bristol Helios 9 te Harimgen Hcnnca Thek a 9 ^ Bayonn * Beyrouth Hon'estrnom 10 re Londen Hoogkerk o 8 Muscat n Suez Huni^ebore 8 te Utrecht Huyberger 10 te Watcher Hyd -» 9 V Piymou'h te Gent lues 10 te Aniw Inea S 95 m NW Monrovia Ipsw.ch P oneer 9 te Peltxstow * Ipswieh Progress 9 te Rott Ipswch Purpose 10 te tpswkh tsis iO V Miami te Curacao ISIS M 5 I-e Zeebrugge tsoia 8 V 3os''on te Roti Ivoorkust P V Antw n New York racq Broere 11 te Blltingham Jacob Teekman 8 v Kott n Baifas ' Jagersttiit'ein 10 te Antwaroen Jans 8 V Amv te Londen Jason d « La Guaire ^ Trintdad lohanna Bd^'eaar 9 v V-aard'nger n K'apeda lolanda - > nirs p 9 K de Gat * lone > 9 V Rott te Londen Karimata 9 re Ureoiernaven « anmun 8 op 125 m W Colombo Katendrecht 10 en anket Muscil Ka'sedy * 9 v Rott a Hamburg Keizersgracht 8 ' e Bordeaux Kennemer « no 9 48S ti NW Azorer K e'drecht 10 te Por * Sudan Kilo 8 V Napels " e Cagliar Kinoerdyk 7 -^ N ÜHeans n Hous ton KorendyK ts sUU m NUV öermuds Kreor o op ' O m Z Sciuy KroonbO''g 9 re Oe>tziJl KwieM 9 V Sa bv te Roti abo'as - i 8 i^aap Paioa - abrador r a Ouessant Ladon 8 op 1060 m ZW Azoren - aer'es 10 / Ha>Tiburg ti Bremer - haven LBur erg er.hl 11 te Antw Leendert Broere 9 te Rott e.ykerK 9 i Hamburg ta Bremen Len'e p ci lex » n Husum Leonidas 8 v Bengnaz n Ban i.euvehave '^ 9 fe Ro't-erdan i.ibert-«v n c OuessanT L en 8 V Rott n i.onden wtnqebora o 8 Brunsb n Mantv'uo to Loosdrecttt p b de vzoren Lopparsum 8 v Rof te Bremen - ouise 10 te Kopennagen Lou se Smits 10 te Marseille Lup « 8 V Londen te Maarssen L'inbaansgrscht 8 v Norrsundct n BordMux Maarsbergen ¦^ te Llveroooi i/erm 12 n G asgow Maasdam i jp 600 m ONU K <&•.- Maga>i p tO r-jnsbutta n Roti Margriet Anja lO te uissabOD Maria A 11 te Houston Marian Maria Z ^ e Genua Mar e -> ODhie 10 95 m N t Vli - lano Markab 10 dw Monrovt * Maron 8 ' e 5t George Marijke Irene p 8 Napel * Mataram 10 600 m OZO Socotra Math ' 1de 9 120 m NO Cuba n Manzaiiuo Med t Sprin er 10 te Kaapstad Medon 9 op 140 m i^W Luba Meiks - N 8 100 m 2MJ Napels Mercunu * 8 ï5C > Ti NO Pto Rico Merwe L oya 10 te iuez Merwehaven o 8 K St Vtncen » n Bres Me'a 9 ' l^^swich te Rott Mtrzem N p ö Kenitra n Sete Mithras 8 v Ma ta te Tripoli Mitropa 9 8 Mizenhead n Antw Moerd'ik M 8 te Rotterdam Myruas o 10 OuessanI n Amst Myra D 8 VKss i Methll Myfem 8 / Gefie n Stockholm Naerebout p 8 Dover n \/ aienciï > Nanning Buisman 10 te Antvu Na^hira v Asuncion rt Montev/ ecchia Noordborg 10 ta Odense Moorden K'oon 10 re Bettas * verw Noordwy - £ op 200 m W Monro Mora 9 V Wes^ervik -- e DertziJI > Jor « lil te Bordeaux ' Jormandie verm 11 v Rouaan n Parib Jceaan 9 v Leixoes te Oover Ocaan Sprinfet o 9 > K Vlhano ieander 10 te lacksonvltle verwactï ' Jostebj.ob 10 te Kon Oostereems 8 te Rotterdam Oosterhout p 9 Tre eborg Osiris 8 ' Gona^ves i Ft LIbarte Ossendrecnt p 8 Maceio Ouwerkef-k P v Aiieooav te Cochin Pacific 9 r « Ron Palamede » 8 v Hamburg te Rott oar'-henon 8 » La Guaira n Frlni * dad *& l' a 8 ' Karstad n Kcistmeha < Peperkus 9 v Hamburg te Antw Per.ces 5 ce GuayaQull t'ergo p 8 Dungeness n Lelttt ^ ete - p 9 Kte n Slettin Phiietas t te Sarceione r'ieter W issTiiiis 8 * i Amst Pienc.us 7 te Ark ow Poeidyk - i 300 m ZO «^ ew rork Polydor - 8 75 m ZC Socotr » Pooi ster o S Istanbul 13 te Mosta * sanem verw Poolster vdM 8 te Rott Prins A exanaer 11 te Londen Print Cas mi ' 8 te Glasgow Prins de ' Nederianden 8 w Aruba A K.ngjton Prins Jon W Friso 10 te ueixoes t^nni Ph \ A/:..am 10 te Esbjerg Prins \ fJ ia Fred ^ 8 Malta n Antwe-Den Prins W em ^ 8 120 m 2W Ouessa.v Prins W'i em 5 9 v Roti n Liver pool Prinsenbeek 9 ie Koptng Prinsengracht 10 te Valencia Pnnse A^^na 8 1 30 m ZO K Race Prinse Ëmitie p 8 Oporto O Genua Pr nsef Margnet 10 te Rot^'erdam Prinses vlarie o 8 nzard n Mon - trea Prinsen W.ibe mina p 8 n üover Provemerssirige 10 te Kandia Prudenf-i » o 10 Moen n Bornholm Kandtonte n 9 v l Marques n Dur ban Kea.ta p fO Kiei n Treiiebors Regma Ida 1 1 te Genua Rempar-g 8 op 2üS m NW Penanp Repeto 8 Fremnington ' SoKïe Rn 7 V OeifZ'J n Gooie Robox o O Ouessant n Anew Rochsb 10 ' 50 m ZW Hav^nr^e - TaiTiM Roe of Buisman 10 re dampen Rosa o « K Sparfivento n Kiaror Rotte 9 V Yokohama te Nagoya Rotte datr 9 v Cristobat n New Yom Rowin 0 8 Sandettie n Three Rl * vers Kozenburgh lO " e issabon Rubicon 10 te Dublin < ynstroom 10 ¦# Shorehem saivinia o v i^issabon n Wisbech Sanienburgh 8 v Kemtra n Londen Sarart E':sabe*b 10 dw K Hat - teras n New Vork savonettfe < 25ü m N üanam » Sche>de uoyd p 8 M 9 V ISS n Ipswich St Anna mo 8 te Rott St Jans H-a 3 te Boston S * Ph lipsla.io 9 e Rochester Stad üe't 500 m O K Race Stad Den Haag 8 te Sibenik Stad Gouda 7 v Yokohama n Norto k Staa Kampen 9 te Kotferdanti 5 ad Utrecht 9 te Klnuura Stad V aa - dingen d 8 K de Gats starn&ias 9 te Tripoli Sta endaT 10 te Southampton Sta enlaa p 8 Beachv Head n B.-itonfeiry 3teenbergt.-n 7 v Havre n Bremen Steenkerk 10 v \/ enetië te Ryeke StQii » 8 v Gef'e n Haistavik Steiia An' arct 10 te uavrion Stella Fornax lO te Aalboro at-ei « Meris 11 re Preston StentO ' ' 7 Ouessant n Amst Straat 1 iment 7 te Melbourne Straa ' F^ anklin B 800 m ZW Oiegc Garcia Straa - Fm 9 re Rio Grande Straa _ e Maire 7 te Lytteiton Straat Madura 9 te New Plymouth Straar Ma akke 6 v Kobe n Hong - kong Straa * Kio o te Durban Straat rorres 8 v Port GentU n Kaaos'a'3 Streefker -* B v Bremen re Mamburi Subra 10 275 m ZO K Hatteras Sumatra 10 v Assab n Singapore Superior mjorter 10 te Vfaardln - gen Super-or trader 9 te Yarmouth Swit * p 10 Klei n Vei '" 5wi ** 3 1'J te Amst - rants / erm 10 v Hamburg n Rott ranny 10 v Dordrecht te Conden Taras p 8 Beachy Head 1 asmart 8 v Rot ' n Londen reistar p 9 Kie n t.oviss empo D 10 Ouessan * n Rouaan ¦ ero 8 t Norfolk n Europa Terschei ng 8 te Grangemouth Themis p 8 Dover n Curacao Theron 9 v Bremen t « Antw Tiny 10 te Grimsby TJiboda -- 8 V Mombasa n P Swet - tenham Tjiliwong d 80 m ZO Norfolk eil Togokust 9 j Monrovia n Freetown Trias Traoer 8 te Rotterdam Trica 10 c Monsteras Tridaie 10 te Kopenhagen frigon 10 •' e tonden Triumph 9 te Hamburg rubo 8 V Bremen n Preston Twee qebroedcrs 9 te Alicante Jbberger 8 dw CesaOianca Unites 9 f Deifziit te Rott Vaikenswaaro 8 600 m O Bombay n Marseille Van Brakel 8 te Viaardingen Van Ne.k 8 250 m ZO Singapore n New<:ast-sant n Boston tA/itmarsum 9 780 m ZO K Race Wo tersum 8 120 ii ZW K Hat - "¦ arss Wonosar 9 v Hamburg ce Koft Wubbtn » o 9 Ktei n Mantyluoto rseihaven 11 re Mohammediah verwach ' Zaa > kerk 8 115 m Z^W Ras Hafun Zaanstroim 10 te Huh Zeester S in Je Golf vBiscaje Zeevaar ' t 8 de Humber Zephy 9 v Pooie te Rot * Zuiderzee p 10 Oran Z\is p 8 Sicilië n vA/eston Point £ wvndi-erh + 8 550 m NO Bermuda Tank vaart Aci.a a V uibïdbon te Genua Alkmaa 9 v Martinez n Curacao Ameand 8 vStaniow n Rott Anc Spray 9 te Liverpool Area 8 ^ Conakry n Takoradi Avedrech 8 v Ras Tanura tc Suez Barendrech ' 10 te St Vincent KV Ca ¦' ex Amsterdam II te Singapore Caltex Otlfzvl 10 v Rott n Gett * Caitex Eindhoven p 8 Ras Fartak Caitex Leiden 8 210 m O Saigon Caitex Naples 8 110 m WZW Kreta Caife > Neder-aad 8 420 m ZW Bom - bay Caitex Roi^edam p 8 ue Havre Camilla 8 840 m NO Antigua Carib Trader 10 85 m Z Cochin Cinulia 8 v Curacao te Stanlow Daphne 9 v Bahrein ta Haiui Diadema 7 v Rott te Tnpoiis Düoïia 10 V tïott n Paiermo Doelwyk o 8 Aden n Genua Dosina s 8 Bizerta n Mena Esso Amsterdam 10 375 m W Bora bay Fo>-9St HiLl 9 te Grangemouth Forest Lake o 8 Dungeness n Prio o Forest Town 8 50 m Z Saba Guit Hansa 8 350 m Z Sydney Gulf Italian 9 te Pt Said Johannes Frans p 9 L Paimas Kaap Hoorn 8 v Miri n Singapore Kateiys a p 8 Kaap Comorin Keizerswaard 8 280 m ZO K Hat > eras 1 Phi adeiphia Kelietia 9 te Sundsvali Kenia 10 v Santo te Balboa Khasiel.a 9 800 m NO Pto Rico Koningswaad 8 v Rott n Bergen Kosicia S op 300 m ZW Landsend Kossmatella 8 v Invergordon n Ko penhagen Kryptos 8 Sabans n Perz Golf Kylix 9 60 m NW Pto Rico n Que bec Moordrecht 8 300 m Z Sable eil Mydrecht p 8 Algiers n Finnart Naess Caii'ler o 8 Khorya Morya Ondina lU op 100 m NO Tripoli Onooa 9 >/ D irban te Umm Said P G Thu n 8 1050 m W Monrovia Philidora p 8 Aden n Suez Phi.'ie 8 v Mena n Lavera Purmereno 10 v Stanlow te Rott Tahama p 8 Ouessant n Antw Tamara 10 op 310 m ZO Hongkonf Vasum 10 v Mena n Spezia Viden p 8 Algiers n Belfast Vttrea 9 ¦ Mena te Spezia Vivipara d 2S5 m ^ Bermuda Westertoren 10 330 ti ZZW Bombai Zafra 10 op 73 m W Adelaide Zaria 8 1 20 nr > ZZO Marques Zeesleepvaart Titan me ' Stentor o / Ouessant n Amst Witta Zee 10 t « Maassluis —^ 
> Leuke moderne kinderkleding sterk praktisch gemakkelijk in het onderhoud en heel voordelig Keuze te over in alle genres en alle maten voor babies kleuters jongens meisjes en tieners > „ Polyester " TSUenka katoen meisjes-regen jasje met hoofddoekje M 116-167 36.75-47.50 Flannel jongensblazer o.a in camel en groen M 116-167 19.75-29.75 „ Polyester " jongenspantalon met nylon knievoering en riem M 116-167 12.75-16.75 lOO'/o " T^ê/anaimeisjestino M 116-164 6.95-9.75 Bijpassend moderne meisjes pantalon shocking colours M 116-167 10.75-14.75 Speciaal voor de grotere meisjes dit moderne katoenen pantapak in shocking colours M 140-167 44.75-49.75 Katoenen kleuter pakje met leuke kontraststiksels M 92-116 a m 9.75 „ Polyester " Ten TëUe^tkd jongensjacket nylon gevoerd M 116-158 26.75-34.75 „ Polyester " iWenkd »/« jongenspantalon met riem.M 122 167 16.75-19.75 ^• * uj " i ^ ^ Super Feltine meisjes blazer M 116-167 26.75-34.75 „ Acryl " 100 % dralonD kiltrok in vele frisse ruiten M 116-167 10.75-13.75 Modern katoenen kleuterjurkje met leuke applicatie M 92-116 a m 9.75 Reversible anorak van T^Uaihi en nylon M 128-167 22.75-29.75 PoVjBStBfiWenhi " As jongens - pantalonmet knievoering in moderne streepdessinsl 34 - 16722.75 - 26.75 Katoenen velours sweater in velekleuren M 104-164 6.95-10.75 Jongens sportpantalon in ijzersterke katoenen twill M 122-167 12.75-17.50 10ü"/o nylon meisjes-anorak reversible M 116-167 26.75-34.75 Katoenen gabardine Drisil meisjespantaion M 116-167 9.75-11.75 \ f Badstof baby jurkje met broekje. M 74 86 a m 7.95 

Kranten

Ga naar