Utrechts Nieuwsblad donderdag 10 november 1966

J3 32 pagina's UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.L Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhnis DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 74ste JAARGANG No 164 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ah.prijzen ƒ 11.00 p fcw 85 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 Meer dan helft personeel GESPREK VAN DE DAG Na afloop van de directieverJda ring van Demka stonden vanoch tend voor het hek groepjes merk nemers na de praten Demka moet weg In drie maanden zcd 1150 man afvloeien Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Demka beëindigt de produktie van roestvrijstaal waardoor een aantal afdelingen van het Utrechtse staalbedrijf moet sluiten en 1150 van de nu bestaande ruim 2000 arbeidsplaat sen vervallen Dat is de voornaamste inhoud van de mededeling die directie en commissarissen van Demka vanochtend om tien uur gedaan hebben aan de in drie groepen bijeengeroepen werkne mers Een deel van de in Utrecht overtollig geworden perso neelsleden kan worden overgeplaatst naar de Hoogovens moe derbedrijf van Demka of naar andere dochterondernemingen Het aantal werknemers voor wie een ontslagaanvraag wordt inge diend is nog niet bekend Het is de bedoeling de sluiting van de afdeling speciaalstaal binnen drie maanden haar beslag te laten krijgen Heffing op woningwet huizen bij inkomens boven de f 12.750 Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Minister Bogaers volkshuisvesting heeft thans het reeds eerder aangekondigde wetsontwerp ingediend dat de meer draagkrachtige bewoners van woningwetwoningen een jaarlijkse heffing wil opleggen De heffing bedraagt bij een in komen van ƒ 12.750 tot ƒ 15.000 ƒ 260 van / 15.000 tot ƒ 18.000 ƒ 390 van ƒ 18.000 tot ƒ 24.i900 ƒ 650 van ƒ 24.000 en meer ƒ 910 Arbeidsbemiddelaars in Demkafabriek niiiiiifiiitniiiiiiiiniiiiiMiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiii Demka D E reorganisatie bij de Demka komt niet als een verrassing Sinds 12 oktober was bekend dat er iets moest gebeuren om aan de ver liezen een einde te maken om de rentabiliteit te herstellen De mede werkers hebben vanochtend dan ook rustig de mededelingen van de direc tie aangehoord hoe ingrijpend ze ook zijn 1150 man dat is meer dan de helft van het personeel moet zich voorbereiden op ander werk en dat betekent andere levensomstandighe den De gang van zaken mag dan niet meer verrassen ingrijpend is zij voor iieel Utrecht wel Wat is de oorzaak Kort gezegd dat de verwachting dat het vervaar digen van hoogwaardige soorten spe ciaalstaai wel lonend zou zijn niet is uitgekomen In 1961 werd besloten het accent op deze produkten te leggen Roestvrij staal hittebestendig staal en gereedschapsstaal moesten zorgen voor een redelijke winst die uit mas - - •> s[aal " niet meer viel te behalen i.Kii ' de te grote concurrentie Daarbij ' loel in het oog worden gehouden dat emka van hoe groot belang ook ' « r de stad Utrecht toch maar een it'trekkelijk klein bedrijf in haar sKttt is Zoals gezegd de verwachting kwam il;et uit De kostenontwikkeling aan ¦ ie ene kant en de prijsontwikkeling rian de andere kant leiden tot de con clusie dat tot na 1970 geen lonende exploitatie mag worden verwacht Ken reorganisatie kan daai'om niet uitblijven Men zou kunnen stellen dat de di rectie heeft gefaald in haar specifieke ondememerstaak het zoeken naar en vinden van neue Kombination " Dat is een wellicht te ^ hard oordeel Het plan was stellig in principe niet - • loeiii eén andere mogelijkheid zal er niet zijn geweest en dat vrij spoe diET de omstandigheden tegenzaten — met voor het eerst in de geschiedenis van Demka — kon waarschijnlijk niet of niet geheel worden voorzien Ach teiai js het natuurlijk allemaal duide lijl en had het anders gemoeten Het heeft overigens weinig zin schuldigen te zoeken Het gaat er om wat er nu gaat gebeuren En dan kan ii;cn niet anders dan waardering heb hen voor de aanpak van de zaak Al in een betrekkelijk vroeg stadium werd gewaarschuwd dat er iets zou gaan gebeuren Op dit moment wordt druk naar mogelijkheden om binnen liet concern van de Hoogovens waar van Demka sinds twee jaar een on derdeel is personeel over te plaatsen Dat zal voor hen-niet prettig zijn maar toch heel wat aangenamer dem omslag Met de vakbonden is er een esprek aan de gang over de sociale consequenties voor hen die niet bin nen het concern kunnen worden oyer - eplaatst Met het ministerie van Economische Zaken is overleg gaan de evenals met het arbeidsbureau terwijl het gemeentebestuur weet wat er gaande is De vakbonden noemen de sfeer van het overleg tot nu toe goed Een geluk bij het ongeluk — want dat is het — is dat er in ons gewest en in onze stad nog een redelijke ^ Taag is naar vakbekwame mensen Dat is de grote geruststelling voor het personeel van de Demka dat indivi dueel nog niet precies weet waar het aan toe is Maar voor de betrokkenen Wyft het een bittere pil ADVERTENTIE DAALOEROP-TIEL ELOORISCHE BOILERS Met de vakbonden heeft de Demka-directie over de al lange tijd in voorbereiding zijnde be drijfssanering en reorganisatie intensief contact gehad De ge sprekspartners zijn het er over eens dat dit overleg in een goe de verstandhouding gevoerd is Het gesprek over de details van de afvloeiingsregeling zelf moet overigens nog beginnen Formeel is/de beslissing over Dera ka's toekomst pas sisteravond geval len Dat gebeurde - in eèn vergadering van de raad van commissarissen van ' de Hoogovens Het verlies dat over 1964 ƒ 6,3 mil joen en over 1965 ƒ 9,8 miljoen be droeg is voor 1966 geraamd op ƒ 15 miljoen Omdat tot na 1970 geen lo nende exploitatie viel te ' verwachten wordt de produktie gestaakt van wat de kurk had moeten worden voor het blijven drijven van Demka het roest vrij staal Instandhouding van de slaaf - on draadwalserij in nauwe saraenwer - Beel wacht op nadere informatie Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — De Informateur i!r L.-J M Beel heeft zijn arbeid een dag opgeschort In afwachting van nadere gegevens die hem gisteren door het kabinet-Cals zijn toegezegd De gegevens die vrijwel zeker be trekking hebben op de economische situatie hoopt hij vanavond in zijn bezit te krijgen Dr Beel heeft zich vandaag verder niet met de infor matie beziggehouden Vanmiddag was hij zelfs voor particuliere zaken de stad uit Aanduiding voor de aard van de gegevens waarop dr Beel wacht vormde de bijeenkomst die een aan tal kabinetsministers welke samen de raad voor economische aangele genheden vormen vanmorgen hield met de directeur van de Nederland sche Bank en de directeur van het Centraal Planbureau Aangenomen wordt dat in dit overleg ook het half jaarlijkse SER rapport is betrokken dat juist gisteren tot stand is geko men Voorts zal stellig ook de toene mende inkrimping van de industriële hiedrijvigheid waarvoor de situatie bij de Demka een symptoom is aan de orde zijn gekomen Opnieuw uitstel voor Gemini'12 CAPE KENNEDY — De lancering van de Gemira-12 met de ruimtevaar ders Jim Lovell en Buzz Aldrin is op nieuw 24 uur uitgesteld tot vrijdag Oorspronkelijk zou het imimtevaar tuig woensdag de lucht ingaan maar moeilijkheden met het automatisch besturingssysteem van de Titan aan-drijfraket noopten tot een uitstel van 24 uur Er zijn nu echter nieuwe moei lijkheden met een ander deel van het systeem De lancering is nu gesteld op morgenavond kwart voor tien king met de staaf - en draadwalserij van Hoogovens wordt verantwoord geacht Ook vinden directie en commissarissen het verantwoord de staalgieterij en enige elektro-ovens in bedrijf te houden in het bijzon der als in deze afdelingen nog een paar miljoen geïnvesteerd wordt Op die manier wordt inclusief de staf - en hulpdiensten voor circa 850 man kerkgelegenheid behouden al dus de directie GeSlötcii worden He afdelingen smederij smelterij noord walserij noord bloicwals en de afdeling koudbewerking Ook de bezetting van < Ie stafafdelingen wordt ver minderd De fabriek voor draartbe werking in Blerick winstgevend blijft normaal in bedrijf Plaatsing van Demka-personeel bij Hoogovens of de dochterondernemin gen van het concern zal zoveel mo gelijk gebeuren in een gelijkwaardige Onder voorzitterschap van de heer P B Bentz van den Berg in het m,idden voorover leunend gaf Demka's raad van commissaris sen donderdagochtend nadat het personeel was ingelicht de pers opening van saken ADVERTENTIE De echte zig-zag LEWENSTEIN sta ndaard 1 naaimachine tijdelijk 315 utrecht Lange Jansstraat 4 tel 11593 Tramongeluk ZURICH — In Zurich is vanmorgen een tram tjokvol mensen die op weg naar hun werk waren uit de rjiÜs ge lopen Het voertuig boorde zich in een huis Eén passagier kwam om het leven en veertig werden gewond functie Zo nodig zal de betrokkenen de mogelijklieid van herscholing wor den geboden In overleg met de vak organisaties zal een overbruggings regeling worden getroffen voor werk nemers die na plaatsing binnen het concernverband injnkomen achteruit gaan In concernverband is een vakature stop van kracht personeel van Dem ka krijgt voorrang Voortdurend verlies De beslissing op de commissarissen vergadering van gisteravond rondde het onderzoek af dat de directie van Demka sinds geruime tijd in overleg met de Hoogovendiréctie voert om een eind te maken aan de verUes situatie bij het Utrechtse staalbedrijf Gebleken is dat de geleidelijike verschuiving van de produktie van massa-staal naar speciaalstaal met name roestvrij hittebestendig en gereedschapsstaal een mislukking geworden is Voor het verkrijgen van de tech nische en comnierciële kennis is in 1961 een overeenkomst aangegaan met het Amerikaanse speciaalstaal bedrijf Carpenter Stee Company Zo leek een nieuwe basis voor Demka gevonden te^zijn Mede in verband met de hoge in vesteringen die nodig waren heeft Hoogovens in 1964 zijn aandelenbezit van 51 tot nagenoeg 100 pet opge voerd Vervolg pag 3 kolom 2 Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Volgens mr Th J van der Pijl plaatsvervangend direc - teur generaal van de ArbeidsA"Oorzie nlng is het „ een geluk btj een onge luk " dat Demka ligt in een gebied met een nog steeds zeer gespannen arbeidsmarkt De werkloosheid be draagt in de provincie Utrecht slechts acht promille van de afhankeiiijke mannelijke beroepsbevolking Het aanbod omvat 1400 mensen de vraag 4100 Met het oög op de dreigende ge beurtenissen bij Demka zijn er in Utrecht enkele voorzorgen genomen Zo is de toeloop van nieuwe buiten landse arbeidskrachten afgeremd en is er een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan metaalarbeiders Deze is voor heel Nederland 33.000 in de stad Utrecht 1095 in de pro vincie 2049 in Hilversum 250 in Bus sum 146 en in Amsterdam 1890 De plaatsing van geschoolde metaal arbeiders zal naar verwachting dan ook weinig moeilijkheden geven Meer problemen daarentegen levert ongetwijfeld de tewerkstelling van de beambten en de niet-geschoolden op Het Gewestelijk Arbeidsbureau zal al les in het werk stellen om deze men sen snel aan ander werk te helpen Een speciaal team van arbeidsbemid delaars slaat binnenkort zijn tenten op in de Demka-fabriek en zal daar voorlichting gaan geven over plaat singskansen migratieregelingen om scholingsmogelijkheden enzovoort In Nederland zijn 25 centra voor vak - opleiding van volwassenen Eén daar van is in Utrecht gevestigd Het cen tx-um biedt plaats aan bijna tweehon derd leerlingen Er zijn er op het ogenblik 110 In hoeveel gevallen het arbeids bureau zal moeten bemiddelen is nog een open vraag De Hoogovendirectie stelt dat nog steeds niet exact te lie rekenen valt hoeveel Demka werkne-mers binnen het concern ^ an ander werk geholpen kunnen worden Toen duidelijk werd dat een ge deelte van het Demka-bedrijf zou wer den gesloten is in concernverband be gonnen met het reserveren van vaka tures Op het ogenblik zijn dit er honderden Vrije arbeidsplaatsen zijn er bij de Hoogovens in IJmuiden bij de aluminiumfabriek in Delfzijl en in Vaassen Aanvragen zijn voorts bin nengekomen van de Verenigde Kunst mestfabrieken in Pemis rJe afdelingen waarover het slui tingsbesluit is gevallen gaan succes sievelijk dicht binnen een periode die volgens de directie globaal kan wor den gesteld op enkele weken a enkele maanden Het tijdstip hangt af van de orderportefeuille Lopende orders zullen in overleg met de afnemers zo veel mogelijk worden uitgevoerd In het Demka-bedrijf komen op de loonstaten de namen voor van 280 a 290 buitenlanders Nog geen hon derd werken op contract Uit de woorden van de Demka - en Hoog ovendirecties valt op te maken dat de buitenlanders bij eventueel ontslag in het algemeen met de Nederland se arbeiders over één kam geschoren zullen worden De heffing geldt niet voor de cate gorie woningwetwoningen B de z..g voorhoedewoningen De heffing wordt verminderd met ƒ 50 voor het vijfde en ieder volgend kind waarvoor kin deraftrek wordt genoten De inko mensgrenzen worden herzien als het loonindexcijter met 5 procent is ge stegen of gedaald Geen bijdrage is verschuldigd over ' het jaar waarin men de woningwetwoning verlaat Het is de bedoeling dat de maatregel ot 1 januari ingaat De opbrengst van de heffing die in de schatkist vloeit » wordt voor 1967 geschat op ƒ 70 miljoen De maatre gel is tevens bedoeld om de meer draagki'achtige bewoners een prikkel te geven door te stromen naar duur dere huizen zodat er woningwetwo ningen vrijkomen voor huurders met lagere inkomens Drs Bogaers zegt in zijn toelichting op het wetsontwerp dat zeker 30 procent van de bewoners van wo ningwetwoningen een inkomen heeft dat boven de welstandsgrens ligt Als hier niets aan wordt gedaan komt het beschutte klimaat dat de overheid bewust om deze woningen creëert steeds meer ten goede aan huurders waarvoor deze beschut ting niet is bedoeld schrijft hij Bijdrage Volgens de demissionaire minister van volkshuisvesting is het allerminst onredelijk dat bewoners van woning wetwoningen die behoren tot een be volkingsgroep waarvoor deze huizen niet zijn bestemd gedeeltelijk afstand doen van de niet voor hen bedoelde financiële faciliteiten Hij wijst erop dat de heffing tevens moet worden be schouwd als een bijdrage in de lasten welke de rijksoverheid zich jaarlijks voor de bouw en exploitatie van wo ningwetwoningen getroost Voor 1967 is alleen al aan leningen een bedrag uitgetrokken van 2026 miljoen gulden en voor bijdragen ruim 130 miljoen gulden De minister ziet voor de maatregel te meer reden nu hij zijn woningwet programma 1967 met 2500 heeft moe ten verlagen als gevolg van budget taire moeiüikheden Hij meent dat op deze wijze een wezenlijke verlichting van die jaarlijkse last kan worden verkregen Voor zijn wetsontwerp heeft drs Bogaers de grootst mogelijke meer derheid in de Raad voor de Volks huisvesting achter zich gekregen De ADVERTENTIE St nicolaas tsonbons van JAMIN niet duur wel heerlijk minderheid constateert echter dat de heffing geen verband legt met de be taalde huur en de waarde van het voordeel dat de betrokkene geniet Zij meent dat er daarom sprake is van een huurlselasting die in strijd is met het fiscale gelijkheidsbeginsel De mi nister vindt echter dat moeilijk van een belasting kan worden gesproken als men iets terugvraagt van wat iemand in strijd met de bedoeling ge niet ADVERTENTIE HOOFD SCHOTEL VLEES Lust u ook we eens wat anders bij de lunch Serveer boerepannekoeken Bak kleine stukjes spek gesnipperde ui kleingesneden worteltjes en ' aardappelen in de koekepan lichtbruin Doe er het panne koekbeslag hij tot de bodem goed bedekt is Daarna op een zacht vuur gaar bakken tot de pannekoek lekker faros is Kostelijk £ iiiiiiiiiiiri[MiiiiiiMiiiniiiMiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiniiiiniiiiii || 1 Piaatseliik lichte ihS ' = ¦* ' s *'»'!" I vorst I = WEERSVERWACHTING van het 1 = KNMI geldig tot vrödagavonfl = = opgemaakt te 11.15 uur = = Opldaringen maar ook plaatse - = = lijk enkele buien Zwakke tot mati - = ^ ge noordwestelijke wind Iets kou - = = der met vannacht in het binnen - ^ = land plaatselijk lichte vorst = 1 ZON EN MAAN 1 = Vrijdag Zon op 7.52 zon = = onder 16.56 Maan op 6.06 maan = = onder 16.27 - 1 Europees weerrapport i = Donderdag 7 uur v.m H Max Neersl temp afgel gisteren ' J4 u gr 8 mm 10 gr O mm gr 2 mm 10 gr O mm 10 gr 23 mm 10 gr 17 mm gr 17 mm 8 gr 12 mm 15 gr 16 mm 15 gr 0.1 mm 20 gr 12 mm 19 gr 2 mm 11 gr O mm 10 gr O mm 16 gr O mm 12 gr 8 mm 7 gr 2 mm 9gi O mm 21 gr O mm 15 gr O mm 18 gr O mm 20 gr 5 mm IS gr O mm 14 gr 0.5 mm 19 gr 1 mm 18 gr O mm Weer regen mist regen onbew regenbui licht bew geh bew 2w bew onbew. onbew regen geh bew geh bew onbew regen regen zw bew zw bew onbew halt bew hall bew regen licht bew zw bew licht bew onbew = Station = Stockholm = Oslo = Kopenhagen = Londen = r Amsterdam = De Bilt = Brussel = L,uxeraburg = Parijs = Bordeaux = Grenoble = Nice = Berlijn = München = Zurich = Geneve — Locarno = Wenen = Innsbruck = Belgrado = ' Athene = Rome = Barcelona = Madrid = Mallorca = Lissabon ^ lllillilllllllillllllllllilliiiililllllillllillllllllllllllllllllllilliliS 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 196S CTBECHTSOH NIEUWSBLAD Demka is sinds 1915 met stad Utrecht verbonden Ontwikkelinghedrijf werd vaker door de economie helemmerd KRING MIDDEN-NEDERLAND ADVERTENTIE Negen gemeenten zullen in januari ontwerp regeling behandelen BRIXON HERENKLEDING VAN WERELDKLASSE Zoekt U voor intensief ge bruik een extra goed kos tuum waarmee U altijd en overal een verzorgde Indruk maakt Kies dan uit onze kollek lle kostuums in originele Engelse en Schotse kam garens w.o Wilson & Glenny v.a 169 Reid & Taylor 375 - Brixon kostuums v.a 189 exclusief bij Van onze financiële redacteiir UTRECHT — De Demka is sinds juni 1915 nauw met de stad Utrecht verbonden In die maand begon de heer J M de Muinck Keizer in Zuilen met twee convertors en ruim 200 man personeel waaronder 50 geïnterneerde Belgische militairen de staalproduk tie Hij was al eerder in 1902 in het Groningse Martenshoek als eerste Nederlander gestart met de vervaardiging van wat hij „ reformijzer " noemde maar in feite staal was Twee jaar na het overplaatsen van zijn fabriek naar het centrum van het land be droeg de produktie van vloeibaar staal al 4.300 ton En het genoot een goede reputatie en dan weer niet Ook met de blok baan " wilde het in die tijd niet vlot ten Alleen de staalgieterij behaalde bevredigende resultaten Op sociaal gebied werd er een en ander gedaan In 1927 kwam de fabriekskern tot stand Alle verwachtingen werden echter bij de beurskrach van 1929 getorpedeerd Demka-personeel heeft het zien aankomen Mededelingen rustig ontvangen en personeel 10 min » BURGERLIJKE STAND van UTRECHT Raadsleden stellen vragen over DEMKA Van een onzer verslaggevers ¦ UTRECHT — Kunnen Burgemees ter en Wethouders meedelen wat de bUJvende invloed zal zijn op de werk gelegenheid in Utrecht van het bü de DEMKA N.V aangekondigde ontslag van enkele honderden werknemers Deze vraag stellen de leden van de gemeenteraad de heren Kieboom en Pot beide Pv.d.A het college Wan neer uit uw antwoord op de vorige vraag blijkt dat voor een deel van de Utrechtse beroepsbevolking de werkgelegenheid blijvend in gevaar komt is het college dan van oordeel dat pogingen in het werk moeten worden gesteld om op korte termijn tot vervangende werkgelegenheid te komen zo vragen zij verder De heren Kieboom en Pot willen van B en W weten of zij eventueel bereid zijn bij de regering stappen te ondernemen die ertoe zouden kun nen leiden dat in vervangende werk gelegenheid wordt voorzien Voorts of de nog in Utrecht aanwezige in dustrieiterreinen voldoende mogelijk heden bieden voor de vestiging van nieuwe bedrijven Als deze vraag ont kennend moet worden beantwoord zijn B en W dan bereid om in over leg te treden met de gemeenten van de kring Midden Utrecht met het oog op de vestiging van nieuwe bedrijven in randgemeenten die voor vervan gende werkgelegenheid zorg kunnen dragen Tenslotte willen de vragenstellers weten of naar het oordeel van het college van B en W het huidlg jndustriële patroon in de stad Utrecht kans biedt dat in de naaste toekomst de werkgelegenheid blijvend op een redelijk peil zal zijn verzekeivl Zo neen wat stelt het college zich voor te doen om hierin in positieve zin wijziging te brengen ADVERTENTIE KUIJPER'S HOBBY-HUIS D * spacUllit voor hti baimrm speelgoeJ Een goed adres Nee het beste adres voor de aankoop van Uw elektrische treinen MINIEIItOEDEIlSTRAAr36 - UTIIECHT ¦ lELISSOS Van een onzer verslaggevers UTRECHT — In de ringhal en de smelterij van Demka en in een hal aan de andere zijde van het kanaal Demka-Noord ver nam een deel van de werkne mers vanmorgen om tien uur of ficieel van de directie datgene wat men al via publicaties ge lezen had en wat velen al lange tijd vermoedden Dat Demka zijn personeel met 1150 man zou gaan inkrimpen hadden de me taalarbeiders niet verwacht Veelal dacht men aan twee - a driehonderd ontslagen De mededelingen van de directie ROOFOVERVAL IN IJSSELSTEIN VOOR DE RECHTER UTRECHT — De spectaculaire over val van donderdag 1 september op de Nederlandse Middenstandsbank te IJsselstein — waarby de overvallers met een auto en motorboot ontsnap ten met een buit van ƒ 41.557,50 maar na een achtervolging van enige uren werden gegrepen — wordt dinsdagmid dag 15 november om 13.45 uur voor de meervoudige kamer van de arron dissementsrechtbank behandeld President van de rechtbank is mr J W van Eek officier van justitie mr G W von Meyenfeldt De 24 ja-rige autohandelaar C B de 29 jari-ge kelner W J van den T en de 23-jarige kelner J van R allen uit Amsterdam wordt ten laste gelegd diefstal in vereniging vergezeld of gevolgd door geweld althans bedrei ging met geweld Zij hebben gemas kerd en met geladen pistolen het per soneel van de bank bedreigd Verdach te C B wordt nog ten laste gelegd dat hij een vrouw die de bank wUde binnengaan opzij duwde en daarbij dreigend een schot loste Om „ Slemens-Martin Staal " te kun nen maken moest de heer De Muinck Keizer kapitaal aantrekken Enkele belangryke afnemers en bankiers za gen er wat in en op 30 januari 1917 werd de privêzaak omgezet in de N.V Nederlandsche Staalgietery v.h 3 M de Muinck Keizer met ais di recteuren de oprichter en zyn twee zoons Menzo en Alle Sytze Het zat meteen niet mee want door de oorlogsomstandigheden lie pen de stichtingskosten van de S.M ov°ns op tot driemaal het gecalcu leerde bedrag zodat de plannen niet dadelijk konden worden verwezen lijkt Om ons land voor bepaalde grond stoffen minder afhankelijk te ma en van het buitenland werd in 1918 de N.V Kon Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken in IJmuiden opgericht Hoogovens die in de zomer van 1964 de moe der " van de Demka werd is dus jonger dan haar „ dochter " De sa menwerking tussen beide bedrijven heeft van het begin af bestaan Al ver voor het overnemen van de aandelen nam Hoogovens in het ka pitaal van Demka deel waardoor de expansie van het Utrechtse be drijf werd gediend De Siemens-Martin-ovens kwamen in het voorjaar van 1921 gereed Ook toen zat het weer niet mee De eco nomische toestand was * op dat mo ment zo ongunstig dat voorlopig van het gebruik van de ovens moest wor den afgezien Wel kon in mei 1921 de prpduktip van staal teij hand wor den genomen met een vier-tons Elek tro-oven De convertors uit 1915 had den daarmee uitgediend Sombere tijd In het begin van de jaren dertig ontkwam ook de Demka niet aan de gevolgen van de economische ma laise De oprichter van het bedrijf die in 1925 het directeurschap verwis selde voor een commissariaat over leed in 1932 in een zeer sombere tijd In de jaren twintig was de export naar België Frankrijk en Engeland op gang gekomen maar de beide S.M.-ovens werkten dan wel zijn vanmorgen rustig ontvangen Er zijn geen vragen gesteld zodat de bij eenkomst slechts tien minuten duur de De arbeiders van de ochtendploeg waren ervoor uit hun werk gekomen de middagploeg en de avondploeg waren van huis gekomen na een woensdagmiddag om 16.00 uur via aanplakbiljetten in het bedrijf ge richt verzoek In de ringhal sprak directeur drs G van de Plassche zijn teleurstelling uit over het feit dat de produktie van roestvrij staal niet ge noeg lonend was gebleken Ook be treurde hij het dat het bericht van de ontslagen voortijdig in de publici teit was gekomen De metaalarbeiders toonden zich vol lof over " de manier waarop de directie de hele affaire heeft opge vangen De tweede teneur van de gesprekken bulten de fabriekspoort aan de Muyskenweg was de tegenzin om overgeplaatst te worden naar de Hoogovens in Velsen „ Laat Velsen maar naar ons toekomen " werd er onder meer gezegd UTRECHT — Geboren Edwin R z v R A Snijders en H J Broekliuijsen Jaap Edendreef 148 Johannes J z v J Groenendaal en C S Danklof Kapelstraat 19 bis Anton z V A v den Dorp en J M Kars Lange Smeestraat 34 Marthin A z * H Henken en H W v Rhee Driebergen-Rijsenburg Jac v Groes beeklaan 16 Mare z v J Th Koldijk en A C M v der Lugt Stempelslaan 4 Gerardus A J z v A G J Verhoef en A M den Kou dijker Bremstraat 62 Marcus z v P Noordmans en J W Westerink Nansenlaan 45 René A J z v A A Montijn en N van Hasselaar Kneppelhoutstraat 2 Jacqueline F M d v J D Veer man en H J M v Wegen Lange Koestraat 15 Barbara d v R Stof feisen en R B v der Werf Smaragd plein 56 Christina H d v H Grif fioen en C H Loef Steynstraat 1 bis Margaretha d v G Barkmeijer en C M V Drie Nachtegaalstraat 81 Cathy N d v J Vrielink en C Alberts Breukelen Schepersweg 16 Ondertrouwd John C v den UDVERTENTIE arttóbffm © ormo „ ar „ artöori idbm © Wonen - of alleen maar onder dak zlin Het verschil is Arti domo Artidomo verkoopt geen meubelen maar geeft gestalte aan v^oonldeeèn Liefst uw idee en maardat moeten dan goede Ideeën zijn de stoel waarop u uw zinnen hebt gezet moet ook werkelijk " uw " stoel zijn Anders gaat de koop niet door Wat dat betreft zijn wij - van Artidomo - slechte zakenlieden ara MABIAPUATS2 TEL 030/18900 UTRECHT KOBTE LIJNBAAN 2f TEL 010/112955 ROTTERDAM GROTE MABKtSTa 5 TEL 070/^16162 DEN HAAG BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER Bromfietser gewond bij een botsing UTRECHT — Op de Rijnlaan ter hoogte v^h perceel 15-17 stak een 9 jarige Utrechtse scholiere toen zij uit de bus kwam woensdagmiddag zonder op of om te kijken het rijwiel pad over De 57-jarige kantoorbedien de S Dijk uit Utrecht kon een bot sing niet vermijden met het gevolg dat hij kwam te vallen Hij moest met hoofdletsel schaafwonden en een wond aan de linkerenkel worden over gebracht naar ' t homoeopathisch zie kenhuis Het meisje kreeg geen let sel Broek en Gerrardina J J Verkerk Hendrik J Broens en Christina E Delf gou Jan Broersma en Gerkje R Tiesema Johannes F Bun en Jo hanna B M Klippers Johannes H Compaan en Irene M Pieters Hen drik V Eijndt en Petronella H Viset Richard B Gaasbeek en Regina V M Stuij Antoon J G v Gerven en Nicolette Y M Th de Vreede Come lis G Godée en Catharina Claessens Nicolaas Gijben en Cathairina Blan kenstein Gerard P de Heus en Catha rina A Enkelaar Hendrik W v Hoek en Eüsabeth M v Lint Jacob J B den Hollander en Marijke E v Heus den Adriaan de Jong en Alie Maar schalkerweerd Harm G G Kei en Maria L v Donselaar Theodorus G W Koelewijn en Wilhelmina Bloemen daal Hendrik Kooij en Mar ja P Szulc Thomas A Kooij en Maria M SchuUer Pieter v der Kruit en Johanna v Miltenburg Johannes L Kuipers en Elisabeth J C Hemmel der Theodorus C v Lingen en Hen drika W.M.Agterberg Engbert Meijer In 1933 keerde voor de Demka het getij de afzet van walserijprodukten nam toe beide S.M.-ovens konden spoedig daarna weer doorlopend pro duceren De staafwalserij kon wor den gemoderniseerd en geschikt ge maakt voor het walsen van draad Uit Engeland kwamen grote orders voor de afdeling staalgietwerk De financiën werden gesaneerd en over 1937 kon voor het eerst sinds jaren weer dividend worden uitgekeerd Een afdeling koudwalserij kwam tot stand en de blokwalserij werd uitge breid De capaciteit van de snelbaan werd vergroot door de bouw van een nieuwe knuppeloven Al met al kunnen de jaren 1937 — 1940 als een bloeiperiode van de Demka worden beschouwd Het per soneel was uitgegroeid tot ongeveer 1.100 man Hun lonen konden worden opgetrokken Er konden pensioen - en steunfondsen worden ingesteld Koninklijk De bezettingsjaren brachten ook de Demka grote moeilijkheden De pro duktie liep voortdurend terug Een bombardement en het wegsiepen van machines en voorraden door de be zetters zorgden ervoor dat bij de be vrijding de Demka gedesorganiseerd was Maar door de inzet van het per soneel vloeide al in oktober 1945 het eerste staal uit één der S.M.-ovens Een jaar later produceerde ook de tweede oven In 1947 werd de pro duktiecapaciteit uitgebreid door het in gebruik hemen van ' n nieuwe hoofd frequent-oven en van Elektro-oven II In de jaren die volgden tot 1958 von den talrijke uitbreidingen en vernieu wingen plaats Het vijfjarig jubi leum in 1952 kon opgewekt worden ge vierd De onderneming werd „ Konink lijk " Twaalf jaar na het einde van de tweede wereldoorlog waren de re sultaten ook in commercieel en fi nancieel opzicht gunstig Belangrij ke investeringen konden uit eigen middelen worden gefinancieerd Ge brek aan personeel was het grote probleem Ook in het bedrijf in Ble rick dat Deml5a ln.il948«zwaarbe-schadigd overnam én moderniseer de ¦ Maar weer begon het tegen te zit ten In het voorjaar van 1957 begon nen de eerste symptomen van een economische teruggang zich te open baren De omzet van Demka liep sterk terug de stijgende voorraad halfprodukten noopte toen tot produl tiebeperking een vervelende zaak die de Utrechtse bevolking zich nog zal herinneren In september ' 58 kon ech ter in de walserij weer in drie ploe gen worden geproduceerd Dat jaar werden toch nog redelijke financiële resultaten bereikten Er kwamen weer uitbreidingen voor de nieuwe hal op Terrein-Noord bijvoorbeeld ^ Demka vooruit Het ging steeds beter In 1960 werd ' n imposant bouwprogramma bekend onder de optimistische naam „ Demka vooruit " Op het nieuwe industrieter rein ten westen van de spoorbrug Utrecht-Amsterdam werd een groot stuk grond voor uitbreiding aange kocht Voor de financiering vond een emissie van aandelen plaats 1960 was niet alleen een jaar van grootse plan nen doch ook van goede iresultaten De totale afleveringen van Demka be reikten een record Het accent kwam te liggen op speciaalstaal En weer begon het tegen te zitten Tegen het einde van 1961 werd het duidelijk dat het hoge tempo niet vol kon worden gehouden in onze gehele economie niet en bij de Demka niet De Europese staalmarkt werd er niet florisanter op De expansie ging nog wel verder maar in juli 1964 moest de directie melden dat voor de ver dere ontwikkeling een samengaan met de Hoogovens wenseiyk was Er werd door Hoogovens een bod op de aan delen uitgebracht Hoogovens had op dat moment overigens ai 51 procent van de aandelen tn handen De rest is snel verteld Op 12 ok tober kwam het bericht dat de Demka moet saneren omdat — zoals toen trouwens al bekend was — de be drijfsresultaten al geruime tijd zeer veel te wensen over laten " Aan de verliezen moet een einde komen en Sonja Molenaar Adrianus J van Oosterhout en Elisabeth A E M Bogaard Antonius A Peters en Thea Aalsloot Arie J H Prevo en Jitske Molenaar Marinus J Roepers en Cornelia J Schouten Dirk G B H V Rossem en Geertruida J Schol ten Hans Rozema en " Wilhelmina P V de Pol Johannes M v Schalk en Pieternella v der Straten Leffert Smit en Tineke A J Jansen Wil lem A Verburg en Willempje v Beek Johannes H v de Water en Wilhel mina J H Wernert Jan Aarsen en Wilhelmina M Veerman Pieter M A v den Bogaard en Paulina M P M Lutters Peter W H Homburg en Wilhelmina v Leeuwen Jan H Olie kan en Wilhelmina A Tielens Eddy Wiekenkamp en Yvonne E de Mol Lambertus J van Wijk en Maria J Verbeek Anthon W P Colee en Regina A Bruinsma Petrus H v Kuik en Johanna M de Keijzer Cornells Zaal en Gerarda C P v der Stroom Pieter Boer en Loük J Gerlings Pieter J van Alphen en AF^JANSEN Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Het ontwerp-gemeen schappelijke regeling waarbij de ne gen gemeenten van de kring-Midden Utrecht zijn betrokken en met welke regeling de colleges van burgemees ters en wethouders zich hebben kim nen verenigen zal binnenkort aan de gemeenteraden ter goedkeuring wor den aangeboden Dat is woensdag be sloten op een bijeenkomst van ge noemde colleges van Bunnik Houten Jutphaas Maarssen Maartensdük Utrecht Vleuten De Meem Vrees wijk en IJsselstein UTRECHT - VREDENBURG 23 VHERTOGENBOSCH NIJMEGEN ADVERTENTIE ïjitiiiiiiuiiiiiiiiiHtiiiiiiniiitiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiininiiiniiiiic TROUWEN = Zwart pak in huur f7.50 1 UTRECHTS MAATKLEDING BEDRIJF I Amsterdamsestraatweg 144 g | 1 Utrecht tel 18840 | SiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir Het ontwerp dat nu voorligt houdt een reglementering in van het over leg dat er tussen de gemeenten zal worden gevoerd op het stuk van verschillende gemeenschappelijke be langen Er zullen geen bestuurs bevoegdheden worden overgedragen zoals in het eerste ontwerp was ge suggereerd Of diit nodig zal zijn zal in een periode waarin de nieuwe re geling van kracht is - tot 1 januari 1971 - moeten worden onderzocht aan de hand van de opgedane ervaringen De tijd tot 1971 zal aldus het ont werp door de gemeenten voorts wor den gebruikt om door overleg en advi sering tot meer bestuurlijke coördi natie en samenwerking te komen op het gebied van de ruimtelijke orde ning en hetgeen daarmee nauw sa menhangt teneinde een evenwichtige Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Een groot deel van de 3500 Demkanen heeft het aan zien komen Ook zonder dat ze in de direc tie of de ondernemingsraad zat«n „ Het ging niet goed met het project Minerva " zegt een voorman die al tientallen jaren zijn brood verdient aan Demka staai Het ging hele maal niet goed En vooral sinds iialf oktober de directie saneringsmaat regelen aangekondigd had wisten we dat de bom moest barsten Met dat speciaal staal wilde het maar niet " Project Minerva - seotoi speciaal staal nachtmerrie voor Demka directie èn personeel Overdreven dat laatste Moeilijk te zeggen Op de vooravond van de dag waarop in de grote Blokkenhal twee eneenhalfduizend Demka mannen van hun directie horen hoe Demka gehal veerd gaat worden liggen rond de ontwortelde staalfabriek de Zuilense huizenrijen zo stil als op elke andere regenachtige novemberavond Achter veel ramen gloeit blauwig het televisie oog Via die televisie hebben de mensen nog eens kun nen horen wat ze tevoren al fiad den kunnen lezen in het U.N in deze zelfde avondlijke uren beslis sen formeel en definitief de com missarissen van het concern over de toekomst van het Utreclitse staalbedrijf ADVERTENTIE Er lopen geen mensen te hoop in de straten die nat en leeg en donker zijn Ook niet in die straten waar bii na huis aan huis Demka-gezinnen wo nen Misschien zijn de straten er t e nat voor te herfstig donker IVnk ^ Maar in de warme kamers breekt als een zucht de zorg open Een breiende huisvrouw laat haar pennen even rusten en zegt Gek hè ik nioet telkens denken aan de jaren ' 30 CORSETTERIB - UNGEBIB Een man zegt we moeten maar af wachten wat kunnen we anders Wéten doen we niks En een andere man zegt De stem ming in het bedrijf is rustig Wel down al een hele tijd maar rustig De directie die we tegenwoordig heb ben staat veel dichter b \] ' t volk dan de Werkspoor directie dat maakt een heel verschil Alleeii gevestigd VISMARKT 13 Keus uit de volledige WALA COLLECTIE Praten met Demkanen in die uren waarin de beslissing valt is praten met mensen die zorgelijk zijn en dat tonen maar die aan de andere kant vertrouwen hebben en dat óók tonen Vertrouwen in de bedrijfsdirectie vertrouwen in de vakt)onden Zoals die op hun beurt een zelfde vertrou wen in elkaar tot uitdrukking hebben gebracht Een Demka-man vertaalt de be - ADVERTENTIE han A G v der Steur en Hanna V Vaandrager Gehuwd L G M Stekelenburg Schoonhoven Lopikerstraat 5 en G C M Rog De Lessepsstraat 17 W M van Leeuwen Huijgensstraat 9 en ' V O M Klingers Scheldestraat 41 C Kroon en H Tieland J S de Rijkstraat 72 D E van Zoelen Everard Meijsterlaan 38 en J M Sier Von Weberstraat 8 M Mar coglou en H M Lauteslager Oud wijkerlaan 13 C van Saane en L C V Benthem TrumaWaan 5 H Schuring en R.M Ruiter Van Heuven Goedhartlaan 87 A W Schenk Ot terstaat 51 en G W M Kwakman Camera Obscuradreef 123 B M A Uiterwaal Bellamystraat 25 bis en E T T van Raaij Staringstraat 8 bis G J de Wit en H P v Wouden berg Huijgensstraat 7 bis G van As selt en G J Heeringa Dordrecht Mauritsweg 15 Overleden Christianus H van Oss 47 jr geh m M W Schel De Lier Hoefweg 5 Simon Pols 71 jr geh m M C Reuling Van Mus schenbroekstraat 37 Clazina v Doom Osman Arif en Ire - ne M de Caes Cornells Batavier en Annigje G v der Rijst Andries J Beukers en Johanna H L Kroezen Gijsbert v Brenk en Johanna A M V den Brink Cornells J P Goes en Paulina Rozengarden Lawrence R Harris ert Marianna S de Koster Joost d Jong en Ina V E Thomas Willem J Baas en Marianne Volkers Hendrikus C Bakker en Louisa M Arkel Roelof C M v der BUt en Maria Th Appelhof Wilhelmus S v Bladel en Anna M Boon Gerben H Bruinsma en Paulina M A M v Rooij Jan v der Burg en Wilhelmina de Gooijer Cornells A G v Eijk en Elize Ch A den Dikkenboer Hendrik C Greven en Johanna E Burg Pie ter J B Kwint en Alberta M Ach terberg Celsio J Mook en Alouise de Bruijn Cornelius J M Ransdorp en Adriana M Bonouvrie Willem J J V Rijnsoever en Christina J M de Vries Robert F M Sidler en Johan na C M Oostveen Harry Tersteeg en Theresia J.A Schouten Dirk de Vries en Nizette Jansen Frederikus A C Wolvers en Theodora 5 Meijers Pie ter Linschoten en Willie Exalto Jo - ontwikkeling van het gebied Midden Utrecht te bevorderen Met name zal worden gestreefd naar het opstellen van een ontwerp-planologische ont wikkelingsprogramma voor Midden Utrecht De kring die aamvantoelijk elf ge meenten telde is teruggebracht tot negen De Bilt en Zeist wensen zich ook van deze regeling afzijdig te hou den Zij blijven bereid tot samenwer king in incidentele gevallen Ver wacht wordt dat de hègen gemeen teraden in januari op een zelfde avond het onderwerp van het ont werp gemeenschappelijke regeling zullen behandelen Wielrijdster lette niet op verkeer UTRECHT — Op het kruispunt Oudenoord — Kaatstraat — Heren weg is de 39-jarige mevrouw T M M.-B woensdagavond aangereden door een personenauto bestuurd door de 20 jarigè kantoorbediende G J J M Wagenaar uit De Bilt De wielrijd ster sloeg plotseling links af zonder op het verkeer te letten Zij moest met een hersenschudding en een hoofdwond worden overgebracht naar het Academisch ziekenhuis drjjfsmoeilijkheden heel simpeltjes zo Dat speciale staal van ons is goed van kwaliteit maar we leveren ' t te duur omdat we te oneconomisch gewerkt hebben Daarbij lijkt aan te sluiten hetbetoog van een ander dat Demkaop 2500 personeelsleden 600 beamb ten telt Dat is op elke drie arbei ders in de direct produktieve sec tor één man in de administratievesector Vandaar - aldus dat be toog - dat bij de 1200 man die at moeten vloeien 500 beambten Ajn:er zouden volgënS de plannen mS'ar 100 beambten overbleven En wie 60 jaar of ouder Is gaat vervroegdmet pensioen j Het zijn op dat moment In feite nog maar grotendeels gissingen Vandaag moet beslissingen brengen Al bete kent dat bepaald niet dat Zuilen " op deze dag uitsluitsel verwacht in de zin van die wèl er Uit die niet Dat komt pas later aan de orde na detail overleg tussen directie en vakbon den En als het gesprek van deze woensdagavond weer aangekomen is op het onvermijdelijke thema wie wel en wie niét is er telkens in verschillende toonaard een zelfde geluid te horen Ik gelóót eenvou dig niet ih een massa-ontslag Niot bil ons Niet bij deze directie Zo gaat rondom de staalfabriek tus sen de Amsterdamsestraatweg en het kanaal Zuilen nee Utrecht de nacht In met gemengde gevoelens Vertrouwen En zorg En dat ook van haar kant de be drijfsleiding naast algemene zorgen en naast vertrouwen bepaalde detail zorgen heeft kan blijken uit een ad vies aan een aantal functionarissen de auto donderdag liever thuis te la ten Dan kan hij ook niet beschadigd raken als ' t op de Muijskenweg of omgeving onrustig wordt als tweeën eenhalfduizend Demkanen in de Blok kenhal het vonnis hebben gehoord Maar naar dergelijke onrust ziet het donderdagochtend allerminst uit In alle rust gaan de Demkanen naar hun adbeidsplaatsen ADVERTENTIE de GRATIS TOP-FORM i catalogus 1966 ^ ligt vooi U klaar ' orm Beklik de complate TOP-FORM collectie 1966 van all * kanten I Direct doen - stuur een kaartje of kom even langs u krijgt de fraai geïllustreerde tneubelcalalogus ge heel gratis uitsluitend bij zwoniNGINRICHTIngÈ OUDE GRACHT 151 NACHTEGAALSTRAAT 2 - 6 - 8 en 51 TELEFOON 29041 4 L Officieel TOP-FORM adviseur 0TRECHTSC3H hulp Rijk aan de gen een Daardoor kunnen woningen lager ' normale toegepast in de een voortdurende ren van deze Die huizen het sinds het wereldoorlog de eenvolgende is geweest de Dat was onderdeel dat in dienst van de industrieprodukten veel nieuwe ' te concurreren op markten Ietwat met onze lage industrialisatie aardig gezegd de ningnood is de prijs se industrialisatie -'-' gevoerd om die door het danig te v huizen konden mensen met van de huren Natuurlijk dient een de toekomst erop te deze subsidies af toestand te krijgen huurverschiUen we woningen zijn eenvolgende in het verleden gen en het beleid sionaire minister doel ook na De tekortkoming in in dat van zijn der is vooral dat beerd is en vooral te leerd het sparen eigen woningbezit ofschoon minister richting plannen M aar helemaal is op het dat in deze wonen die een " niet of niet meer voor hen een Andere woningen zijn te bieden Vaak zijn te duur Maar " meenschapsgeld die dat niet nodig En dat minister een einde wil maken T«ijn wetsontwerp tot een heffing op deze ^> ïnet het inkomen ^ te noemen dan een maatregel Dat die maatregel den beschouwd als heid op het gebied huurbeleid blijkt hierboven hebben grotere vindingrijkheid deren van eigen van de belangrijkste Maar dat mag geen rechtvaardige Ik weet niet wat tb ven Noem jg eens buitenlandse woorden die veel plaats " 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 DEMKA KRIMPT PERSONEEL IN Veldkamp waarschuwt fondsen en huisartsen Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM — Minister Veld kamp sociale zaken en volksgezond heid heeft In een rede vanmiddag ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan »^*»»»**< „^ cademlóclt tacktfeckt in dlócuóóle [ 1 / Grenzen voor ingrijpen zijn vaag dubbele straf mogelijk ten opstookten om de ruiten bij een weinig beminde collega in te gooien In de Franse tijd werd het voorrecht bij keizerlijk decreet afgeschaft en sindsdien is er alleen sprake van een bijzondere vorm - van groepsrecbt naast het gewone straf)recht Dit is heden ten dage een van de belang rijkste kenmerken van ieder tucht recht dat zich overigens moeilijk in een algemene omschrijving laat van gen Het komt dan ook voor bij groe pen zo verschillend als artsen en ge zinnen advocaten en gevangenen In ieder geval zijn tucht - en straf recht in zoverre verschillende groot heden dat het strafi-echt zich richt op het geheel van de maatschappe lijke orde terwijl het tuchtrecht het groepsbelang en - doel op het oog heeft Het tuchtrecht vraagt dan ook een positievere instelling van de men sen dan in het strafrecht heeft me de daardoor vagere normen en mist de processuele waarborgen van het gewone strafrecht Dubbele justitie is dan ook wel de gelijk mogelijk al wordt het veelal als onbillijk gevoeld Duidelijke gren zen zijn overigens steeds moeilijker te trekken nu het strafrecht zich ont wikkelt In de richting van normver vaging bijzondere wetten en gedif - soa N1BUW8BLAD RLAND zullen erp - lelen Ji het gebied Mldden rderen Met name zal fd naar het opsteDen rp-planologische ont • amma voor Midden - aaiwankelök elf ge ls teruggebracht tot en Zeist wensen zich sgeling afzijdig te hou bereid tot samenwer mtele gevallen Ver at de negen gemeen nuari op een zelfde lerwerp van het ont schappelijke regeling len dster lette p verkeer — Op het kruispunt Kaatstraat — Heren arige mevrouw T M lagavond aangereden nenauto bestuurd door ntoorbedlende G J J Ut De Bilt De wielrijd seling links af zonder r te letten Zij moest senschudding en een • den overgebracht naar h ziekenhuis leeft len leden heel simpeltjes ïiale staal van ons is iliteit maar we leveren dat we te oneconomisch en ijlrt aan te sluiten heteen ander dat Demkasoneelsleden 600 beamb it is op elke drie arbei direct produktieve seon in de administratievendaar - aldus dat be bij de 120O man die afeien 500 beambten / liin:ralgens de plannen mSarten overblijven En wieouder is gaat vervroegden i dat moment in feite nog leels gissingen Vandaag ingen brengen Al bete aald niet dat „ ZuUen ' op tsluitsel verwacht in de wèl er Uit die niet Dat er aan de orde na detail en directie en vakbon het gesprek van deze vond weer aangekomen onvermijdelijke thema 1 wie nlêt is er telkens lende toonaard een zelfde lioren Ik gelóóf eenvou een massa ontslag Niet iet bij deze directie ndom de staalfabriek tus nsterdamsestraatweg en Zuilen nee Utrecht de et gemengde gevoelens En zorg k van haar kant de be naast algemene zorgen rtrouwen bepaalde detail t kan blijken uit een ad ' n aantal funcüonarissen derdag liever thuis te la n hij ook niet beschadigd t op de Muijskenweg ot tirustig wordt als tweeën mÓL Demkanen in de Blok vonnis hebben gehoord dergelijke onrust ziet het chtend allerminst uit In an de Demkanen naar hun tsen DVBRTENTIE CTBECHTSCH NIRUWSBIiAD Huur correctie VI / oningwetwoningen wor '' den gebouwd met be hulp vem leningen die het Rijk aan de gemeenten verstrekt te gen een uitzonderlijk lage rente Daardoor kunnen de huren van deze woningen lager zijn dan wanneer het normale kostprijsbeginsel zou worden toegepast in de lage rente schuilt een voortdurende subsidie op de hu ren VEUi deze - huizen Die huizen worden gebouwd omdat het sinds het einde van de tweede wereldoorlog de politiek van aUe op eenvolgende Nederlandse kabinetten is geweest de huren laag te houden Dat was onderdeel van een loonbeleid dat in dienst gesteld moest worden van de mogelijkheid met Nederlandse industrieprodukten — en daaronder veel nieuwe industrieprodukten — te concurreren op de internationale markten Ietwat gechargeerd gezegd met onze lage huren hebben wij de industrialisatie betaald Iets minder aardig gezegd de Nederlandse wo ningnood is de prijs voor de na oorlog-se industrialisatie D e woningwetwoningen zijn dus in gevoerd om de marktverstoring die door het huurbeleid ontstond zo danig te verzachten dat én nieuwe huizen konden worden gebouwd én mensen met lagere inkomens daar van de huren zouden kunnen betalen Natuurlijk dient een goed beleid voor de toekomst erop te zijn gericht van deze subsidies af te komen en een toestand te krijgen waarin de grote huurverschillen tussen oude en nieu we woningen zijn opgeheven De op eenvolgende huurverhogingen hebben in het verleden daaraan al bijgedra gen en het beleid van de nu demis sionaire minister Bogaers streeft dat doel ook na De tekortkoming in dat beleid maar in dat van zijn voorgangers niet min der is vooral dat te weinig gepro beerd is en vooral te weinig gestimu leerd het sparen ten behoeve van eigen woningbezit te bevorderen — ofschoon minister Bogaers ook in die richting plannen heeft M aar helemaal afgezien daarvan is op het ogenblik de toestand dat in deze woningwethuizen mensen wonen die een inkomen genieten dat niet of niet meer zodanig is dat voor hen een huursubsidie nodig is Andere woningen zijn hen moeilijk aan te bieden Vaak zijn die ook net weer te duur Maar intussen wordt ge meenschapsgeld betaald aan burgers die dat niet nodig hebben En dat minister Bogaers daaraan een einde wil maken met behulp van zijn wetsontwerp tot het instellen van een heffing op deze huren stijgend met het inkomen dat is niet anders Ie noemen dan een rechtvaardige maatregel Dat die maatregel niet moet wor den beschouwd als de hoogste wijs heid op het gebied van het Iwuw - en huurbeleid blijlrt wel uit wat wij hierboven hebben betoogd Een wat grotere vindingrijkheid bij het bevor deren van eigen woningbezit is een van de belangrijkste wensen Maar dat mag geen reden zijn deze reclitvaardige correctie af te wijzen Marilou _ PIB CnfEKI1(G[l < Ik weet niet wat Ik Tom moet schrij ven Noem jy eens wat moeilijke buitenlandse woorden liefst lange die veel plaats innemen e Vervolg van pagina 1 Opstelling van een nieuw program ma voor vermelde omvorming van Demka tot producent van speciale staalsoorten heeft niet geholpen Gebleken is dat de verwerving van de nodige technische kennis meer tijd vraagt dan geraamd was Ook de prijsontwikkeling zat tegen Demka heeft weinig succes met speciaal staal UTRECHT — De heroriëntering van het staalbedrijf Demka in Utrecht komt neer op een variant van het begin 1966 reeds in hoofdlijnen door het moederbedrijf Hoogovens voor Demka opgestelde ontwikkelingsplan Daarmee was een investering ge moeid van 30 miljoen gulden Dit plan ging uit van een versnelde speciali sering van het Utrechtse bedrijf Tegenover een geleidelijke daling van de produktie van laagwaardige staal soorten zou een toenemende produktie van speciaal staal moeien staan Door diverse oorzaken is deze om schakeling met aanzienlijk grotere verliezen gepaard gegaan dan was voorzien De resultaten zijn tot nu toe beneden de prognose gebleven Het geproduceerde massastaai dat naar tonnage gemeten steeds het grootste deel van de totale Demka produktie is geweest ontmoette dit jaar een nog verder verslechterde markt Het roestvrij staal verreweg het belangrijkste produkt in de spe ciaal staalsector Invam terecht in een tijdelijk slectitere marlrt Niette min is de directie van Demka over deze sector niet pessimistisch ge stemd de afzet van roestvrij staal zal naar haar verwachting dit jaar na een verdubbeling in 1965 weer belangrijk toenemen Aanvankelijk werd aangenomen dat de verliezen in 1966 beperkt zouden kunnen blijven Als gevolg van de slechte staalmarkt en de hernieuwde kostenstijgingen die de verwachtin gen heblsen overtroffen zijn de resul taten echter bepaald slecht De om schakeling van het Demka-bedrijf ge schiedt dan ook onder de allermoei lijkst denkbare omstandigheden bij e^n dieptepunt van de markt Met haar traditionele produkt het masscistaal kan Demka zo langza merhand niet meer meekomen in de concurrentiestrijd met de grote be drijven van het EGKS-gebied De reorganisatieplannen van het Demka bedrijf voltrekken zich op een mo ment dat de afdeling st-ialgieterij van dit Utrechtse bedrijf bezig is zich te herstellen Na een aanpassing zijn er voor deze afdeling waarschijnlijk be hoorlijke mogelijkheden Categorale hond Verlies NS volgend jaar 150 miljoen UTRECHT '— De categorale federa tieve spoorweg vakvereniging FSV heeft het N.S.-personeel vandaag in een paratiet laten weten dat de Ne derlandse Spoorwegen volgend jaar ' n verlies van naar schatting 150 min gulden zullen lijden Het staat vast dat het voor N.S onmogelijk is onder de huidige om standigheden winst te maken De re gering zal van nu af aan alle verlie zen geheel voor haar rekening nemen of N.S op andere wijze in staat stel len winsten te maken aldus de F.S.V In het pamflet wordt een reeks grie ven en eisen van de B.S.V herhaald het N.S personeel heeft een loonach terstand van 20 tot 40 pet die moet worden ingehaald het aantal maatre gelen voor 1967 ter verbetering van de positie van het N.S.-personeel is vol strekt onvoldoende de promotierege üng bij N.S vertoont een groot gebrek aan objectiviteit en realiteit een vol ledige herziening van de lagere en middentaakgroepen moet spoedig tot stand worden gebracht de FSV dient op korte termijn door de directie te worden erkend en dient toegelaten te worden tot het overleg over lonen en andere arbeidsvoorwaarden De marktprijs van de door Demka vervaardigde produirten is sinds 1961 met 15 procent gedaald de loonkosten per man zijn in dezelfde periode met 70 procent toegenomen Half oktober juist in de dagen waarin Utrecht in opschudding werd gebracht door een ontslaglijst met tweehonderd namen bij Werkspoor bleek uit '' een mededeling van de Demka-directie aan het personeel dat het staalbedrijf saneringsmaatregelen overwoog waaruit eveneens mogelijk ontslagen zouden kunnen voortvloeien Over de sociale consequenties van de beraamde saneringsmaatregelen is sindsdien overleg met de vak bonden gepleegd De sfeer waarin die gedachtenwisseling heeft plaats gehad wordt voortreffelijk ge noemd De kleine commissie uit de onder nemingsraad is een week geleden op de hoogte gesteld Dinsdag is de on dernemingsraad ingelicht maar in verband met de formele beslissing over het project door de raad van commissarissen van het Hoogoven cofacem op woensdagavond kon de Demka-directie het personeel niet eerder inlichten dan donderdag De werkgelegenheidscommissie die in oktober in verband met de dreigen de Werkspoorontslagen op initiatief van burgeriieester en wethouders yan Utrecht is ingesteld was vorige week op de hoogte gebracht Het personeel van Demka kreeg woensdagmiddag tegen vijven door publikaties op de aanplakborden in het bedrijf de aan kondiging dat donderdagochtend na dere mededelingen gedaan zouden worden Aanklacht tegen Koekoek ingediend - Van onze correspondent HARDERWIJK — Mr H C Vos oud-burgemeester van Harderwijk heeft bij de officier van justitie in Arnhem een aanklacht ingediend te gen de leider van de Boerenpartij Tij dens een radiouitzending heeft Koe koek maandag mr Vos beschuldigd van collaboratie met de Duitsers tij - dens de bezetting Reeds eerder had Koekoek deze beschuldiging geuit tij dens ' n Tweede Kamer-debat Hij had toen de naam van mr Vos in een adem genoemd met het Kamerlid Ze gering Hadders Naar aanleidingdaar van wilde mr Vos indertijd geen aan Idacht indienen omdat de beschuldi ging in^de Kamer was geuit Nu Koe koek de aantijging voor de microfosn publiekelijk herhaald heeft is mr Vos ertoe overgegaan om een aan klacht in te dienen Door mr F Kuitenbrouwer UTRECHT — Het academisch tuchtrecht - ^ onlangs in Utrecht toegepast tegen vier studenten die wandaden hadden gepleegd in instituut en sociëteit — staat de laatste tijd in de kritische belangstelling Sinds de Neder landse Studenten Raad vorig jaar een tamelijk drastische her ziening van het tucht-artikel 53 van de Wet Wetenschappelijk Onderwijs bepleitte zijn ver schillende malen protesten geuit tegen toepassing Utrechtse zaak of niet-toepassing Tres affaire van deze traditionele bevoegdheid van de academische overheid Op zichzelf is dat niet opzieiiba rend tenminste vergeleken met het rumoer waartoe studenten in het ver leden in staat bleken Met name de „ naties " de stads - en streekgezel schappen de pest der hogescholen " stonden op hun vrijheden en hadden maling aan de academische plackae ten ter destructie " tóat staem aan tuchtrechtelijk vermasm Hët was beslist niets unieks toen de senaat van de Franeker universir teit in 1627 gewapende hulp inriep tegen muitende studenten Dat was nog wel iets anders dan de keurig verwoorde resoluties van de heden daagse studentenraden Maar alle gekheid op een stokje in deze tijd van snelle sociale ver anderingen in en rond de studenten maatschappij is er aUe reden om de functie van het academische tucht recht ter discussie te stellen Die functie is in de loop der eeuwen trou wens al ingrijpend veranderd In oor sprong was het academisch tucht - Hoewel het gesprek over de af vloeiingsregeling in feite nog moet beginnen waarbij allerlei mogelijk heden nog onder ogen moeten wor den gezien hebben de vakbonden de indruk dat een redelijk overleg mogelijk is Sommige val^bonds functionarissen gaven na het maan dag met de Demka-directie gevoer de informatieve gesprek als hun oordeel „ Met deze directie valt te praten " Vandaag is dat door de heer A Groenevelt districtsbestuurder van de ANMB nog eens tot uitdrukking ge^bracht toen hij in aansluiting op verklaringen van de Demka-leiding zei dat de besprekingen tot pu toe harmonieus verlopen zijn en dat dë sfeer tot op dit ogenblik voortreffelijk is 0f dat morgen nog zo is hangt af van de verdere ontwikkelingen " verklaarde hij In de speciaalstaalsector van Dem ka is in totaal voor ongeveer tien miljoen geïnvesteerd Wat er met de gebouwen en installaties zal gebeu ren is nog niet beslist Mr Th J van der Pijl plv.direc teur-generaal van de arbeid bij zijn uiteenzetting over de arbeidsgele genheid in Utrecht en omgeving „ Toekomst niet somber " recht — een van de privilegiën waar men in de late middeleeuwen over struikelt — een verregaand voorrecht van forum privilegiatum " speciale rechtspraak dat aansloot bij de idee van liet gildewezen Voor een deel was het gewoon een kwestie van klantenbinding " ter wille van de ook voor de docenten economisch belangrijke toeloop van studenten waaronder nogal wat bui tenlanders wilde men hen niet te hard aanpakken als ze in de saaie meest kleine universiteitssteden de boel op stelten zetten Daarbij kwam dat de gemiddelde leeftijd van de stu denten veel lager was dan nu De jurisdictie van de academie bleef bepaald niet beperlrt tot de mores van de universiteit studenten waren bijvoorbeeld verplicht een eerbiedige houding " aan te nemen op college en op straat maar strekte zich ook uit tot het gebied van het gewone recht Juist hier werkte het privilege als een buffer tussen onbezonnen jonkheid " en kille maatschappij " — overigens niet altijd even geslaagd De academische kerkers konden vaak bijzonder gezellig zijn en het had ook niet vee zin om over tucht te praten als — wat voorkwam — hoogleraren op college hun studen - ADVERTENTIE Smarties ' eikchocolade dragees ' nHele boel voor maar één kwartje van de Ziekenfondsraad gezegd dat de basis waarop het ziekenfondsbestel in Nederland berust de wederzijdse bewuste wil tot samenwerldng is „ Wanneer de wil tot die samenwer king verdwijnt " zo waarschuwde de minister „ dan zet men de grond slagen van de maatschappelijke ge zondheidszorg op het spel Dan dreigt — zonder ingrijpen van de over heid — een maatschappelijk gezond heidsbestel af te glijden naar een in dividualistisch gezondheidsbestel " _ Na deze ernstige waarschuwing aan ' t adre « van de onderhandelende partijen in het conflict tussen de zie kenfondsen en de huisartsen wijdde minister Veldkamp enkele woorden aan de premiedruk Wanneer de ar beidsongeschiktheidsverzekeringen de volksverzekering tegen zware genees kundige risico's zullen zijn ingevoerd is volgens de minister de grens van de premiedruk bereikt „ Het vraagstuk van een zeker eigen risico dient nu dan ook tot een oplos sing te worden gebracht Als men meer geneeskundige sn sociale risico's wU dekken moet of de premie om hoog of er moet meer uit de algemene middelen bijgepast worden Het ge volg daarvan is de moeilijke keuze tussen hogere belastingen én de be perking van andere overheidstaken " aldus de ministers De Nijmeegse hoogleraar in de so ciale geneesloinde prof dr A Mer tens merkte in een rede over het eigen risico in de sociale voorzienin gen op dat het nu te vroeg is om dat in te voeren Hij hoopte wel dat over 10 of 20 jaar de lagere inkomens - / /¦ >»^*»^*»^»%»^»^^^ ferentieerde aanpak Een apdere com plicatie is dat in het tuchtrecht de elementen berechting van bovenaf " en onderlinge vereffening " nogal eens door elkaar lopen Tegen deze algemene achtergrond presenteert zich artikel 53 Wet WO Dit belast de rector magnificus met het handhaven van de tucht onder de studenten „ Indien daar aanleiding toe bestaat " legt hij de lichte straffen van ijoaarschumng en berisping op Bovendien speelt hij de hoofdrol in vooronderzoek en vervolgingsbeleid Van hem hangt namelijk af of de ernstigere zaken worden voorgelegd aan het college van rector en assesso ren toekomstige rectores die met mogelijkheid van beroep op de minis ter een student voor ten hoogste 5 jaar kunnen verwijderen Deze opzet werpt wel enkele vra gen op waarvan de belangrijkste is wanneer is er zoals de wet zegt aanleiding " om het tuchtrecht toe te passen Deze vraag is zoals de toenmalige minister Cals bij de be handeling van de Wet WO opmerkte „ in zijn algemeenheid moeilijk te be antwoorden " Een dergelijke dood doener illustreert hoe weinig houvast Weer ruim 200 graven beklad in Limburg Van onze correspondent BLERICK — In de nacht van dins dag op woensdag zyn in Limburg op nieuw graven geschonden Ditmaal gebeurde dat op de algemene be graafplaats te Venlo en op de rooms katholieke begraafplaats to Blerick In Venlo duwden de onbekenden vijf grafkruizei ondersteboven Voorts werden enkele grafstenen voorzien van de woorden „ Heil Satan " In een enkel geval werd op een kruis een hakenkruis geschilderd In Blerick werden geen graven of stenen beschadigd er werd althans niet omgeduwd Wel werden twee honderd grafstenen voorzien van een hakenkruis ' trekkers in staat zouden zijn de eer ste 1 of 2 weken_van ziekte gedeel telijk voor eigen rekening te nemen Hij achtte het onjuist dat over eigen risico slechts wordt gepraat in ver band met de stijgende kosten van de medische voorzieningen Invoering van eigen risico mag volgens de hoog leraar niet ten koste gaan van de kwa liteit van de gezondheidsverzorging maar dient die juist te stimuleren Prof Mertens voorzag overigens geen spoedige invoering van deze eigen me dische risico's en betwijfelde of de verwijdering van enkele onderdelen uit het ziekenfondsenpakket de pre mielast merkbaar zou verlichten Zaak-Van der Molen 30 november voor VMSTERDAM — Het ambtenaren gerecht in Amsterdam zal op woens dagmiddag 30 november om 14.15 u ' het beroep behandelen dat de oud hoofdcommissaris van politie in Am sterdam de heer H J van der Mo len heeft aangetekend tegen het hem op 16 juli j.l verleende eervol ont slag De zitting zal in verband met de te verwachten grote belangstelling gehouden worden in de grote zaal van het gerechtshof in het paleis van justitie aan de Prinsengracht Voor zitter van het ambtenarengerecht is mr C J C M Schneider en leden prof mr J van der Hoeven rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam waaraan hij hoogleraar is in hef Nédeïlands staatsrecht en mr W L Schenk raadsheer in het gerechtshof in de hoofdstad ^ »%»^***< de ^ grondslagen van het tuchtrecht in deze bieden Er is echter een ander en prin cipieel uitgangspunt de student is voor alles als ieder burger ver antwoordelijk voor het gewone strafrecht en dit moet zelfs in be langrijke " mate exclusief werken ten aanzien van tuchtrechtelijk ingrij pen Dubbele justitie is immers wel for meel mogelijk maar wordt niet on verdeeld gunstig ontvangen Ook wie niet zo ver wil gaan als de NSR — die iedere samenloop wU uitsluiten — is liet er over eens dat een univer siteit wel heel goede redenen moet hebben om in te grijpen op het ge bied van het commune recht — en dat is tegenwoordig erg groot en ver scheiden Hét ligt ' t meest voor de hand om die redenen te zoeken in de doelstel ling van de universiteit als gemeen schap groep De Wet WO omschrijft die als tweeledig wetenschappelijke vorming en liet bevorderen van „ maatschappelijk verantwoordelijk heidsbesef " Het eerste levert een vrij duidelijk criterium op voor toe passing van het tuchtreclit namelijk verstoring van de „ orde van het on den ijs " Dat is dus ongeveer het toebrengen van schade aan anderen in hun functie van deelhebber aan het universitair onderwijs Op dit gebied van bijvoorbeeld examenfraude knoeien met formulie ren of vernielingen in een laborato rium is tuchtrechtelijk optreden een aangewezen middel kan het soms zelf » beter geëigend zijn dan ingrij pen van de justitie maar is soms ook dubbele straf op zijn plaats Een dergelijke regeling vindt men overi gens ook a bij andere soorten van onderwijs De vraag is aUeen of van de student niet nog iets anders ver wacht wordt dan van een scholier ADVERTENTIE ifeweon een onn compiste TOP-FORM colleotia til * kanten I Direct doen stuur e o < kom even Ungs u krl)gt d » islreerd * meubelcatalogus ge - sluitend bij f *» taleetn /^ « P oe «^ e ^ elk irerv ' Fiat 650 - laadverm incl laadbak ± 7750 kg - TGG 10950 kg 6 cilinder - 4,6781-110 pk 3000 t-31,5kgm/1700t chassis + cabine compleet f 22.950 - m ^ ' INeiNRItHIlNc = = IACHT 151 „ 3AALSTRAAT 2 - 6 - 8 en 51 IN 29041 4 L ef TOP-FORM adviseur FIAT-AGENT >''«»'»" <''"»'''*> \ i\l%ll GARAGEBEDRIJF VAN HEES N.V SCHOOLSTRAAT 35 • TEL 03407-203 privé telefoon 03406-2156 
Donderdag lo november i966 CTREOHTSCH NIEUWSBLAD Jubileum centraal comité beroepskeuzevoorlichting Staatssecretaris Basis voor veel levensgeluk Overheid heeft geen vrees voor uitbreiding ontslagen DIT IS d ^ Keer B P Wateier Prins Bernhardplein 46 in Zuilen te Utrecht die per maandag lif november tot directeur van het postkantoor te Tiél is benoemd De heer Wateier werkte sinds « es jaar na een carrière bij het tele foondistrict Amsterdam als refe rendaris bij het postdistrict Utrecht woord dat het GEVU niet eerder dan vrijdag de klacht zou kunnen behan delen De massa aanvragen leidt tot vertraging in de afdoening Volgens de gemeente behoeven de ^ klagers niet CHigerust ' te zijn Op de ' vraag hoe dat zonder nader onderzoek gezegd kan worden werd geantwoord dat dit een kwestie van ervaring is > Over het Eilgemeen zijn het kleine lekken die de overlast veroorzaken Er zou geen gevaar van explosie zijn Een aantal klagers houdt intussen de ramen open gebruikt zo min moge lijk vuur en zit voor een deel in de kou omdat zij hun gasverwarming niet durven gebruiken UTRECHT — De arrondissements rechtbank te Utrecht heeft op 9 no vember 1966 in staat van failisse ment verklaard G Legemaat wonende te Auster litz gemeente Zeist Marmontweg 10 rechter commissaris mr C Laan rechter in voormelde rechtbank cu rator mr W Dommering advocaat te Driebergen Rtjsenburg Rosarium laan 12 B Bakker wonende te Kockengen Wagendijk 42 rechter-commissaris mr J F J de Kort rechter in voormelde rechtbank Curatrice mej mr Ph H van Noord advocate te Utrecht Wittevrouwensingel 3 Rookkolom in Utrecht west Van een onzer verslaggevers ADVERTENTIE TAKKEN n.v utrecht Wittevrouwensingel 85 telefoon 030 - 15861 5 lijnen HAARDEN UTRECHT — Omstreeks kwart voor twee begon het telefoontjes te rege nen uit Utrecht-west met de vraag Waar is de brand Hoge rookkolom men trokken de aandacht De brand weer rukte onder leiding van com mandant J Das uit Volgens de eer ste gegevens zou de firma Kraal die een opslagplaats heeft aan de Oroenedijk in De Meern oude auto banden aan het verbranden zijn kolenhaarden oliehaMden gashaarden Showroom Kleine Singel 3 UTRECHT — In een bijeenkomst in Esplanade te Utrecht ter gelegenheid van de herdenking van het veertig jarig bestaan van het centraal comi té samenwerking beroepskeuze voor lichting heeft de staatssecretaris van sociale zaken eh volksgezondheid dr J F G M de Meijer vanmor gen verklaard dat de bijzondere en gemeentelijke beroepskeuze-instel lingen die in het centraal comité zgn verenigd met dit jubileum het be wijs hebben geleverd dat zy in de Nederlandse samenleving een vaste en belangrijke plaats bezetten Een goede beroepskeuze steunend op ver kregen voorlichting is een hechte ba sis voor veel levensgeluk aldus dr Dtj Meijer Vervolgens besteedde de staatsse cretaris aandacht aan de vruchtdra - Utrecht bereidt in iieamhtensector 47 Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De Utrechtse werk gelegenheidscommissie die in oktober ingesteld is naar aanleiding van de moeilflkheden bij Werkspoor is met het oog op de ontwikkeling bij Demka begonnen met een inventarisatie van de mogelijkheden in de gemeente Utrecht voor plaatsing van hoofdar beiders De bedoeling is de moeiUjkst plaatsbare gedupeerden — de werk nemers in de administratieve sector — door middel van de sociale werk voorziening voor hoofdarbeiders zo snel mogelijk terug te brengen in het arbeidsproces Het Gewestelijk Arbeidsbureau Utrecht weet op dit moment nog niet wie bij Demka op de afvloeiings lijsten zullen staan wat zij in hun mars hebben en hoe zij voor zover zij arbeidsbemiddeling nodig hebben plaatsbaar zijn De openstaande vraag naar arbeidskrachten kan in de metaal sector op ruwweg duizend man ge raamd worden Juist naar aanlei ding van de gebeurtenissen bij Werkspoor is een vrij groot aantal aanvragen om personeel bij het arbeidsbureau binnengekomen ook van buiten het gebied van het Ge westelijk Arbeidsbureau Utrecht Zoveel en zo snel mogelijk zullen afvloeiende Demka werknemers wor den ondergebracht in die bestaande vakatures Voor handarbeiders - zo wel ongeschoold als geschoold - wor den daarbij geen onoverkomelyke itioeilijkheden verwacht maar voor de administratieve beroepen zullen waarschijnlijk speciale maatregelen nodig zijn Die worden nu voorbereid door de werkgelegenheidscommissie Het gaat daarbij in de eerste plaats om de grote groep beambten onder de circa 1200 afvloeiende Demka-werk nemers Dat aantal wordt door het Gewestelijk Arbeidsbureau geraamd op 400 dat is een derde van hef totale aantal betrokken werlmemers De werkgelegenheidscommissie wordt gevormd door de wethouders mr A Looten en A P G van Koningsbruggen de plaatsvervan gend directeur van het Gewesteliik Arbeidsbureau Utrecht en ir E D Cartier van Dissel voorzitter van de Kamer van Koophandel en presi - dent commissaris van Demka ADVERTENTIE Voor uw jongens groene jagersloden jassen met rugplooi kleine stijging per maai 49.50 Sportieve mohair coats 39.50 - 49.50 Heren loden jassen grijs + groen 98.50-119.50 M VORST kledingmagazijnen Onze juiste adressen STEENWEG 9 en 18 UTRECHT f gende contacten die er in ' de loop van deze veertig jaren zijn geweest tussen het centraal comité en de rijksoverheid alsook aan de samen werking die er in de tweede helft van deze periode is gegroeid tussen de bijzondere beroepskeuzevoorlich ting en de openbare voorlichting van rijkswege Een belangrülc deel van de voor - lichting bij beroepskeuze is de beroepenvoorlichting Met waarde ring voor hetgeen door versciiillende instanties waar onder de geweste lijke arbeidsbureaus reeds wordt ge daan constateerde dr De Meijer nog veel onvervulde wensen De gesubsi dieerde bijzondere beroepskeuze - in steUjngen zullen zo mogelijk enige fa ciliteiten verkrijgen voor het geven van beroepenvoorlichting De aanbeveling van de E E.G wijst verder onder meer op de noodzaak van het verrichten van speurwerk De staatssecretaris noemde in dit kader verschillende onderzoeken waarvoor door het ministerie van sociale zaken eii volksgezondheid opdracht is ver leend of zal worden verleend De E.E.G.-aanbeveling legt er voorts de nadruk op dat de voorlichtings en adviesinstanties niet alleen bij de overgang van het basisonderwijs naar ' t voorgezet algemeen vormend onder wijs doch ook bij de overgang van het algemeen vormend naar het be roepsonderwijs bii de intreding in het arbeidsproces en eventueel later bij beroepsverandering een ieder de nodige hulp zullen dienen te bieden Prof dr S Wiegersma buitenge woon hoogleraar in de psychologievan beroep en beroepskeuze aan deuniversiteit van Amsterdam sprakvanmiddag over „ De beroepskeuzevan morgen " ^ De hoogleraar onderstreepte aller eerst verschillende functies van de beroepsuitoefening de mogelijkheid om te komen tot economische zelf standigheid het zinvol bezigzijn de mogelijkheid van sociaal contact de mogelijkheid tot identificatie ieder y\G£/\/D/Vl UTRECHT UNITAS-LUSTRUM Schouwburg 20.30 uur Galavoorstelling Het Grauwse Diep " voor leden en ge nodigden Symposion 20.30 uur Poppenspel Jan Nelissen: Esplanade 23 uur Galabal TIVOLI 20 uur U.S.O jeugdconcert o.l.v David Zinman Una O'Donovan Iiarp HOTEL DES PAYS BAS 20 uur Studie centrum V Esoterische Philosophle Dr K Freitag Het lied van de parel " DSrST V THEATERWETENSCHAP Rl.1n kade 1 a 20.15 uur Genootschap Neder - land Duitsland Hermann Kesten spreekt over eigen werk NEUDEFLAT 20 uur Utr Kring dr D Hlllenius Agressiviteit in de Neder landse letteren " WIJKGEBOUW Croesestraat 20 uur Ds H van Bemmel van Oldenbroek UNIVERSITEITSHUIS 20.30 uur Studen ten Filmliga Buster Keaton rides again " GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond damver Ons Ge noegen VMJDAG JULIANAHAL Graadt van Roggenweg 9.30 17 en 19-22 uur Vakbeurs Tuin en Park Lezingen 10 uur Nieuwe bestrijdings middelenwet 11.30 uur Grassoorten voor sportvelden en gazons 14 uur Beplanting en luchtzuivering 16 uur Bloemschikwedstrijd voor leerlin gen middelbare scholen demonstratie Japans bloemschikken om 10 1S.30 en 20 uur UNITASLUSTRUM Symposion 14 uur ActlvUeiten van de subvereniging Schouwburg 20 uur Openbare voorstel ling Het Grauwse Diep " Symposion 20.30 uur Jan Nelissen pop pentheater LIVINGSTONELAAN 15.30 uur Bijeen komst t.g.v voltooide dakconstructie R.K Huishoudschool TIVOLI 20 uur Vergadering N.V.V.-Be stuurdersbond GEERTEKERK 20 uur Jeugd en Muziek concert jeugdorkest en koor o.Lv Ber nard van Beurden OUDE GRACHT 101 20 uur Sociëteit voor Alleenstaanden gespreksavond o.l.v mevr E Franken-Liefrink TOLSTEEGPLANTSOEN IS-H 20 uur Openbare gespreksavonds Baha'i Wereld geloot PAROCHIEHUIS Adrlaanstraat 24 b 19.30 uur Clubavondschaakclub De Dom ¦ LEEUWENBERGHKELDER Jeugdsocië telt De Leeuwenkuil 2Ö uur Ronnie Potsdammer zingt CASINO Paardenveld 21 uur Stichting Carnaval De Muilezels met de Boeren kapel en cabaretgezelschap Mas-Bes WERFKELDER Oude Gracht 301 20^30 uur Cabaret De Muzeval o.l.v Henny Ollemuller VASCO DA GAMALAAN en DE RIJN BAAJsr 19 uur Vertrek Sint Maartens optocht Kanaleneiland PASTOOR SCHILTEHUIS 20 uur The beat dancinggroup The Go Go Girls Quintijnsbrug wordt morgen afgesloten UTRECHT - — Met ingang van morgen wordt de Quintijnsbrug — Zuilenstraat — Schallswtjkstraat voor enkele dagen afgesloten voor alle ver keer Dit geschiedt in verband met de aanleg van een Pegus-leiding mens vereenzelvigt zich met zijn ar beidstaak en omgekeerd wordt ook de arbeid geïndentificeerd met de wer ker en de mogelijkheid tot zelfver vulling Prof Wiegersma zei dat het be roep in de toekomst door de maat schappelijke ontwikkeling toenemen de urbanisatie en grotere mobiliteit van de mens als identificatiemogelijk heid aan betekenis zal veriiezen Per soonlijk vindt hij het niet erg dat de zeer grote ' traditionele statusver schillen en met name de ^ afstand tussen hoofd en handarbeiders aan ' t afnemen zijn De hoogleraar zei ook dat naar mate de arbeidstijd inkrimpt de mo gelijkheden tot zelfexpressie in het beroep en tot verwerkelijking van een levensplan steeds geringer worden Een struktuurwijziging die een ver schuiving inhoudt van de zingeving via arbeid naar zingeving via de vrije tijd Overigens verwacht hij niet dat de betekenis van de arbeid in het beroep binnen afzienbare tijd tot te verwaarlozen proportijss ineen zal schrompelen Daarom zal de beroeps keuze voorshands een belangrijke le vensopgave blijven een beslissing waarbij hulpverlening de moeite waard is ADVERTENTIE TAKKEN n.v UTRECHT Wittevrouwensingel 85 telefoon 030 - 15861 5 lijnen OLIE Haardolie per slang of in bussen Huisbrandolie voor centr verwarming Automatische bevoorrading Stroom van klachten bij Gevu over gaslucht Van een onzer verslaggevers UXBECHT — Sinds dhisdag stroomt het klachten bij het gasbedrijf van het GEVU Gemeentelijk Energie - en Vervoersbedrijf Utrecht over gaslucht in woonhuizen Utrechters die het gas bedrijf hier ' s avonds over bellen krij gen ' te horen dat ze geduld moet- ¦• dere ontwikkeling van het hoofdmo - ^ CCTnouJlage A I ¦??^^?^»*%^»»%*^ »**»?** *^* Dvorök^s ceïloconcert persoonlijk vertolkt UTRECHT — Wederom heeft de Russische cellist Mstislaw Rostropo wltsj het Utrechtse publiek In extase gebracht Schreven wij gisteren in het VS in lovende termen over zijn re cital in de Geertekerk nu getuigen we graag van onze bewondering voor z'n interpretatie van Antonin Dvoraks concert voor violoncel en orkest in b kleine terts opus 104 dat liij woens dagavond met het ÜSO in Tivoli heeft gespeeld Dvorak componeerde dit concert tijdens zijn tweede bezoek aan de Verenigde Staten Hoewel er invloe den zijn te bespeuren van de Ameri kaanse volksmuziek overheersten toch de folkloristische elementen uit zijn eigen land Tsjechoslowaldje Mede daéurom is dit werk zo geliefd Het brengt alles wat een cellist de kans geeft zich uit te leven heerlijke can tilenen virtuoos te spelen gedeelten en opwindende ritmiek Rostropowitsj heeft er een zeer per soonlijke vertolking van gegeven hij gaf de cantabile-delen in een soms haast per maat aangepast en dus het ideale huwelijks geschenk Rostropowitsj op plaat Een ruime keuze vindt u bij REINDERS Oudkerkhof 35 Utrecht Tel 24689 fADVERTENTIE / waarom I Koffie Hag m Drinkt u graag koffie p Maar reageert u slecht p op coffeïne Slaapt u p slecht als u's avonds p koffie hebt gedronken P Neem dan Koffie HAG p Pittig rijk van aroma èn p coffeïnevrij dus veilig m voor het hart en zenuwen p maag lever en gal Er is p nu ook coffeïnevrije HAG P Oploskoffie Handig om ¦ altijd in huis te hebben ADVE'RTWjNTIE rico de grootste kaa$makers van Europa AL ZOU niemand van me kunnen verlangen dat ik in een kroniek over Simon Vestdijks jongste roman „ Het spook en de schaduw " Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar voor de zoveelste keer de uitzonderlijke kwaliteiten van zijn schrij verschap en compositorische vingervlugheid omschrijf helemaal er aan ontkomen kan ik toch niet Telkens opnieuw voel ik me verrast zo niet begoocheld misschien ook wel overdonderd door het technisch raffinement waarmee Vestdijk met het gegeven van zijn keuze omspringt al weet ik heel goed dat er veel ' cache cache ' van de goochelaar veel truukwerk dus aan te pas komt Maar goed je moet het maar kunnen En bovendien het is afgezien van het vertelde verhaal een hoogst in trigerende bezigheid zieh reken schap te geven van de talloze kunst grepen de kneepjes en de knipoog Jes naar de lezer achter de rug van de romanfiguren om de dubbel zinnige tóespelingen de plagerig opzettelijke misleidinkjes die een ander dan het verwachte verloop bü wijze van verrassingselement beogen de gewiekste regie van de afgaande en opkomende figuren de verstopte aanduidingen de vermom de boosaardigheidjes de binnen pretjes de taalgrapjes het spel van verzwijgen en meedelen de haast ADVERTENTIE Filmliga met Buster Keaton tief het sleutelthema bezint soms tot ongeduld of misschien wel een zekere geprikkeldheid van de lezer die de ' beschrijvende ' passages voor afleidende omwegen houdt voorts Maar zo is het meer dan genoeg om de vraag te stellen wie is het die dat allemaal vertelt tientallen romans lang Is het het mirakel van Doom Laten we het op ' de geest der vertelling ' houden waarop Tho mas Mann zich in Der ErwSWte be riep om ' overal tegelijk te kunnen zijn ' in aUe gestalten in aUe tij den in alle menselijke si tuaties zonder zelf in het geding te komen Vestdijk-zelf schrijver van de uiterste distan tie lïoudt zich in het verst gelegen domein van de skepsis van het mo gelijk-onmogelijke en het onmoge lijk-mogelijke schuil vanwaar hij het menselijke bedrijf uit verschillende gezichtshoeken ' kan bespieden om zijn fantasma gorische en zeer plooibare ver beelding aan het werk te zetten Inval UTRECHT — De filmliga presen teert vanavond om 20.30 uur in het U-huis Lepelenburg een program ma van en over Buster Keaton Be halve ' n oudere Keaton " zijn Sher lock jr uit 1924 komt het boeiende portret Buster Keaton rides again " van de Canadese regisseur en ca meraman John Spotton naar Utrecht Dit fraaie werkstuk dat speciale vertoningen beleefde op de festivals van Venetië en Cannes werd door Spotton gemaakt tijdens de opnamen van Keatons laatste film „ The RaUrodder " 1965 Buster Keaton overleed 1 februari van dit jaar Woensdag 16 november vertoont de filmliga voor de zoveelste keer de beroemde Jeanne d'Arc " van Carl Dreyer Hoewel er zeer veel bezwa ren mogelijk zijn tegen een dergelijk afgezaagde keus blijft de film nood zakelijk in de standaardbepakking " van iedere cinefiel Een ' inval ' geïnspireerd op een waarneming is genoeg om het in " gewikkelde en geperfectioneerde ro manapparaat in hem in beweging te brengen Honderdduizenden jon gemannen die doodgewaand waren zijn na jaren teruggekeerd uit de oorlog en uit de gevangenkampen Niet allen manifesteerden zich tij dens hun vermeende dood als spook en als een enkeling zich daartoe mocht verstouten was er buiten de wetenschappelijke parapsychologen en practiserende spiritisten weinig voor nodig om zo'n verschijning ijlings naar het pathologische rijk van de hallucinaties te ver wijzen Vestdijk laat zich zo'n spook niet ontglippen daar steekt een ro man in Laat Peter Höllriegl zich nu maar gerust uit het hiernamaals als spookverschijning kenbaar ma ken in zijn ouderlijk huis een ho telletje in een Tirools bergdorp ADVERTENTIE UG \ KRACHTIGE KOST VOOR HET KINDli RITA EN HAAR FAMILIE Ik moest tydens de vorige les ook al staan mag ik nu een stoel dat ingesloten ligt tussen de ketens van een tóch al wat spookachtig of voor spookachtig te houden kalk gebergte Dat is voorlopig stof ge noeg om een sfeer van geheimzin nigheid op te roepen waarin de weduwe Höllriegl een listig korda-te tante haar dochter Antonia de inwonende alcoholische zwager Jeneweln kunnen worden ingekap seld met een tweetal tegen wU en dank belangstellende buitenlandse toeristen te weten de Rijnlandse professor in de geologie Genzmer en de Hollandse half-jurist en ' le vensdilettant ' Holk Voorlopig op de achtergrond het klooster Maria Erlrast de bergen de bossen de sneeuw de nevels de onherbergzaamheid Op de voor grond behalve genoemde personages twee Engelse meisjes hotelgasten in de Gerhartshof van Frau Höll riegl wat malle gevallen waar van de spiritistisch gezinde lerares Mary Lewis straks haEu rol kan en zal krijgen En dan achterdehand ' het spook ' wie De dode Peter Höllriegl voor wie op het ' helden kerkhof ' van het dorpje Welfs een kruis staat opgericht een kruis met pseudo-as in ' fiolen van violet glas ' omdat er bij ontstentenis van be gravenen toch iets spectaculairs moet zijn voor de toeristen Stof genoeg zei ik voor de in troductie de verberging van het hoofdmotief de gecamoufleerde voortekenen van een naderend on heil de toespelingen op meer dan een banale spookgeschiedenis Men schuift dicht bij de haard men luis tert gespannen Vestdijk is een aarts verteUer die zijn toehoorders - tot hun genoegen bij de neus neemt op dwaalsporen brengt in het de - cor landschap van zijn verbeelding en inmiddels zijn strikken uitzet en valkuiltjes graaft Hij maalct lustige trülertjes met de rechterhand woelt met de linker in duistere akkoor den en bereidt zodoende haast onge merkt voor op het hoofdmotief Daar is dan ineens het spook in levende lijve Peter Höllriegl na vijf jaar — we schrijven 1950 — teruggekomen uit Russische krijgs gevangenschap Wie is die Peter Frau HöUriegls zoon Een gemate rialiseerde spookverschijning Een ander De schaduw van zichzelf Hij zwijgt — alles is dus mogelijk want de spookverschijning laat zich niet in de luren leggen Nu kan ik niet gaan samenvatten wat er voor schrikwekkends in en om de zwijgen de Peter gaat gebeuren het lees plezier dat deze variatie op het thema spook en oorlogsrevenant mij verschafte zou ik voor de Vestdijk lezers ermee bederven Als ik ver raad dat de spookverschijning de zefde vooruitgeschoven onderlip ver toont als de arme Peter en in het wazige een militaire pet laat ver moeden zeg ik eigenlijk al te veel Mer begrijpt wel dat Peter ' iets heeft ' dat er iets ' met hem is ' Dat ' iets ' wordt door Vestdijk in aller hande toonaarden omspeeld omcir keld rakelings benaderd Aanwij zingen genoeg achteraf bekeken Zij zijn als in ouderwetse zoekplaatjes verstopt in beschrijvingen van het landschap in kwasi-achteloze geba ren in een gesprekspassage een ge sprekspauze een lichamelijke eige naardigheid het scheefgehouden hoofd van Peter Ze treden wat meer uit de schimmige spokerigheid te voorschijn tijdens een nachtelijke spiritistische séance tijdens een uit stapje naar de naastbijgelegen stad en worden bijna tastbaar in het bor deel Weisses Lamm vanwaar een demonische draad wordt gesponnen naar de weer optredende Verschij ning en het klooster Maria Erlrast waar broeder Jakobus zich ontfermd heeft over de al of niet zenuwzieke Peter die wel eens zijn eigen me dium zou kunnen zijn Dwarsver bindingen geheime schakels van het ene tafereel naar het andere te over Cache - cache En wij lezers over de kunstig op geviJde leegten van enkele passages meegesleurd door ingenieuze impro visaties waarbij we om de hasird wat kunnen gaan verzitten laten ons bespelen door de tovermeester waarbij we hem op de vingers kijken om de vliegensvlugge ' cache-cache ' te achterhalen — een wedloop tus sen verteller en toehoorder met de nodige gespannen blikken ongelo vige blikken pinkelende blikken el kaar voetstootjes gevend van ' nou komt het ' bij een onverwachte wen ding en dan weer geboeid ons over gevend aan de ban van al dit spook achtige Als dit zijn hoogtepunt be reikt in ' t klooster Maria Erlrast en het pandemonium vrij spel krijgt — een waie holderdebolder van vele spoken — zijn we ondanks alle dwjirsverbindingen diè met broeder Jakobus beschermelinge Anni Tol linger incluis nog steeds in het on zekere maar dat het met Peter niet goed kan aflopen is buiten kijf Een servies dat Jarenlang wordt gebruik » mag niet aan " mode " onderworpen zijn Juiste keus Is zeer belangrijk Arzberg porselein bekroond met goud voor vorm en afwer king " ¦ In diverse decors verkrijgbaar corner house Pofferstraat 28 — Utrecht Voor Uw gedekte tafel Nu hij stort zich tijdens een berg tocht in een afgrond of hij laat zich gewillig vallen • DEN HAAG — Minister Vrolijkheeft de staatsprijs voor beeldendekunsten en architectuur 1966 toege kend aan de schilder Jaap Wagema ker voor ziJn gehele oeuvre Dit is de eerste maal dat de staats prijs voor beeldende kunsten en ar chitectuur is toegekend • UTRECHT — Zondag 13 novem ber zal het Utrechts Byzantijns Kooro.I.v dr M Antonowycz de gezangenverzorgen tijdens de liturgieviering inde byzantijns slavisohe ritus om 9 30 uur in de Sint-WiUibrorduskerk aande Minrebroederstraat Het slotpaneel van dit drieluik ont hult de achtergrond van Peters on herstelbare trauma de achterzijde dus van zijn scheefgehouden hoofd Gegeven was het spook te bewij zen was de tragiek Nu die is er wel Die is er honderdduizendvou dig Geweten schuld médeschuld oorlog en wat des oorlogs is werkt daar niet scheutig mee Maar vóélen we nu ook die tragiek of wordt ze overspeeld door Vestdijks fabelach tige techniek Ik ben er niet hele maal zeker van dat het niet meer om het spel dan om de knikkers ging Dat spel is trouwens meesterlijk ge noeg Ik was ditmaal wat geheimzinnig Dat kon niet anders Vestdijk moet zélf uit zijn school klappen C J E DINAUX wisselend tempo weer daarbij excel lent begeleid door dirigent David Zinman die het orkest perfect en in goede samenwerking — vooral rit misch — met de solist liet meespe len Rostropowitsj ' spel was ook nu weer technisch volmaakt wederom ons diep respect voor zijn fraaie pla nissimo-toon en zijn magistraal vaak overrompelend forte dat hoe ¦ hard ook altijd zijn glans behoudt Vooraf dirigeerde David Zinman met veel elan Smetana's vonkenspattende Slavisch-vurige ouverture tot de ope ra De verkochte bruid de Boheem se levensvreugde overspoelde de zaal Na de pauze bracht Zinman eerst de Mstislaw Rostropowitsj heeft vele grammofoonplaten gemaakt Op di verse merken want liij heeft nimmer een monopolie contract afgesloten met een platenmaatschappij Philips heeft onder nummer A 02307/08 L mono en 855 182/83 AY stereo de vijf sonates voor piano en cello uitgebracht ge speeld door Rostropowitsj en Swja toslaw Richter die reeds tijdens bun studietijd aan het conservatorium te Moskou samen optraden Hun samenspel is dan ook perfect Maar meer nog bewonderen wij de manier waarop beide solisten steeds de juiste intensiteit aan hun spel ge ven en steeds zo indringend en toch bescheiden de inhoud interpreteren van deze sonaten die nooit vervelen en elke keer de hoorder meer te zeg gen hebben Op Decca BR 8503 speelt de be roemde celhsf de Sonata in C for cello and piano van Benjamin Britten Hij wordt begeleid door de componist die ' t werk ook aan Rostropowitsj heeft opgedragen Britten is nl een groot bewonderaar van het spel van de Rus De sonate hoe meesterlijk ook ge speeld kon ons niet boeien maar wij zijn geen liefhebber van Brittens wer ken De sonate is zeer degelijk ge construeerd en voor hen die Britten bewonderen is deze plaat zeer aan te bevelen Op de tweede kant van deze schijf is nog vastgelegd de So nate in C van Debussy met hart voor uw gezondheid KDFFIE Een andere plaat van Decca SXL 6138 stereo bevat werken van Rostro powitsj en Britten samen de laatste dirigeert het English Chamber orches tra in zijn Symphony for ceUo and orchestra opus 68 eveneens opgedra gen aan Rostropowitsj die hier de cellopartij vertolkt Dat dit drama tische werk onder leiding van de componist en met zo'n virtuoos als Rostropowitsj op de enig juiste wijze verklankt wordt is duidelijk Op de andere zijde van deze plaat staat Haydns Celloconcert in C dat iets te zwaarwichtig gestalte heeft gekregen ' t mist de esprit die de Weens klas-sieke muziek kenmerkt DGG 138674 stereo ten slotte is een plaat waarop Rostropowitsj samen werkt met een Russisch orkest en een Russische dirigent het filharmonisch orkest van Leningrad onder leiding van Gennadi Rozhdestvensky Opge nomen zijn het concert voor cello en orkest in a moU opus 129 vóui Schu mann en Tsjaikowsky's Variaties over een rococo thema voor cello en orkest Fricolelta „ dat is pas smeerkaas " suite Ma mere l'Oye van Maurice Ravel De tintelende sprankelende instrumentatie deed hij met Franse spiritualiteit volledig recht Tot slot weerklonk de Danssuite voor orkest van Béla Bartók Dit werk schreef de componist in opdracht ' t diende ter opluistering van een jubileum van de stedenvereniging Pest en Boeda en de nationale volksmuziek moest erin vei-werkt zijn Zowel de melancholie als ' t ritme van de poesta vindt men erin terug David Zinman heeft deze compositie met ware hartstocht ver klankt en zo voor een briljant slot van dit concert gezorgd W.H.B opus 33 Speciaal in laatstgenoemdwerk komt de prachtige cello toon,die zoveel kleurschakeringen kent totuiting Beide kanten van deze plaatzijn qua opnametechniek bijzondergoed Rozhdestvensky interpreteertbeide composities zeer romantisch.Van harte aanbevolen W.H.B Jeep wint in 3e ronde van koe DEN HAAG — Een koe die gis teren in een moddersloot was ge raakt heeft de Haagse brandweer en politie een zware taak bezorgd bij pogingen haar te redden Het dier dat aan de rand van de bebouwde kom van de wijk Maria hoeve te Den Haag in moeilijkhe den raakte werd aanvankelijk door de politie bijgestaan die op haar beurt de brandweer te hulp riep Een kraanwagen van de brand weer zakte echter weg in de dras sige weidegrond Een jeep nam het over Nadat de koe met behulp van een lange ketting uit de sloot was gesjord bleek ze zo over haar toe ren dat ze in een boog kringetjes ging hollen rond de jeep Drie brandweerlieden werden door de rondzwaaiende ketting gevloerd een andere werd tussen jeep en ketting va^tgekneld De m,an raak te evenwel niet gewond De jeep werd beschadigd De koe loopt weer in de wei Herfstseminarium Joodse studenten SCHEVENINGEN — Het herfstse minarium van de World Union of Jewish Students " zal dit jaar in Scheveningen plaatsvinden in het Badhotel van 10 tot 13 november ' n merkprodukt van % JJ • UTRECHT — B en W van Utrecht hebben met ingang van 1 januari 1967 benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Collegium Musieum Ul trajectinum mr J H des Tombe Deze stichting is een sinds jaren be staand college van contact en advies op muzikaal gebied in Utrecht het secretariaat ervan is gevestigd Rijn kade IA »»^^^%%*%»»»»»***»»*»***^* DONDERDAG Nederland 1 NTS Nieuws Pipo de Clovra 7.05 De verrekijker 7.15 Van gewest tot gewest 7.35 J^ensen in de sport 8.00 NTS Nieuws 8.20 VPRO Speciale bericht geving beeldverslag over de leiding van staat en partij in Joegoslavië 8.45 Vorm en functie 9.20 Ryder gaat mee naar huis toneelstuk van Johnny Speight 11.00 Nieuws 11.05 TELEAC Geprogram meerde instructie DONDERDAG Nederland 2 NTS Nieuws NCRV Geen beter levendan buitenleven 8.25 Internationaal Rendez vous feiten en gebeurte ^ nissen uit het buitenland o.a een gesprek met Paul de Lussanet 9.35 Attentie actualiteiten rubriek 9.55 Overdenldng 10.05 Nieuws DONDERDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 TV-rechtbank 9.50 Ex libris nieuws over boe ken 10.35 Nieuws 10.50 Ter herdenking van Fritz Wunderlieh VRIJDAG Nederland 1 10.45 NOT-NTS Christus voor alleman 11.10 Mens en maatschappij 12.00 TELEAC De boerderij als onderneming Onderzoek toelagen bij geschiedenis-instituut UTRECHT — De instituutsraad van het Instituut voor Geschiedenis heeft het initiatief genomen tot een onderzoek bij de studenten in de ge schiedenis die een rijksstudietoelage hebben aangevraagd Gevraagd wordt aan de studenten hoeveel zij hebben aangevraagd wat zij hebben gekregen en of er een noodsituatie is ontstaan Met studenten die in een moeilijke financiële positie zijn geraakt zal uitgebreid worden ge sproken en met het bureau studen tenbelangen zal dan worden overlegd om tot een oplossing te komen ADVERTENTIE IMAGE Een modewoord uit de reclamewereld die zegf dat Uw image de in druk die ' men ' van U heeft dikwijls beslis send is voor Uw succes In het leven Een be langrijk onderdeel van Uw image Is Uw kle ding Onze kostuums dragen bij tot een ge slaagd IMAGE LlH OUDKERKHOF 1-3 ^ W UTRECHT TEL 10965 Clothes of distinction J L LEEUWARDEN 
DONDERDAG 10 NOVEMBER 1988 IJTRECHT80H NIEUWSBLAD jtiiniiiniiiiiitiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiriiiiu I Op 19 november a.s hopen onze geliefde ouders | I en schoonouders | I de heer G J HENDRIKS | I en I I mevr L HENDRIKS-KOOY | I Prooststraat 16 te Utrecht hun SB-jarig huwelijks - f I feest te vieren | I Uw dankbare kinderen Bep | 1 Jacques 1 1 Ria I I Bart I I Gelegenheid tot feliciteren op bovengenoemd | I adres van 15.00 tot 17.00 uur | ~ iMiiniiiiiniltiiiiiiiiiiiiriiii)iiittilliiniiiiiMniiiiiiiiiiliitiinniiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiltiiillltf De Raad van Commissarissen van de N.V „ het N.V.-Huis " geeft met leedwezen kennis van het overlijden op 8 november jl van de directeur van „ het N.V Huis " de heer L Th VAN WEZEL Lange tijd heeft hij trouw de belangen van het N.V.-Huis gediend De begrafenis vindt plaats op vrijdag 11 november 1966 ' s middags om 12.00 uur op de 3e Algemene Begraafplaats Houtensepad te Utrecht Op verzoek van de familie geen toespraken De overledene is opgebaard In huize „ St Barbara " Amsterdamsestraatweg 143 Bezoek woensdag en donderdag van 17.00—18.000 uur Nederl Ver van Spiritisten „ Harmonia " Vrijdag It nov 20.00 uur Openbare bijeenkomst Psychometrische en helder ziende experimenten In ge bouw Ambachtstraat 12 Medium Mevr Ch Kok-Lindeboom Nijmegen Alleen behandeling van voor werpen van overledenen Toegang ƒ 1,50 Leden ƒ 0,50 Zaal open 19.30 uur Het bestuur Door het verbindend worden der uitdelingslijst is het fail lissement van E NELLESTEIN wonende te Soesterberg ge meente Soest geëindigd Alkmaar 9 november 1966 de curatrice mr M G W Otterspoor-Kousemaker Van de Veldelaan 25 I Enorme kollektie WARME WINTERJACKS met „ BORG " gevoerd in terlenka en nylon Verschillende nieuwe kleuren uw gouden gebaar is immers 39,75—69,50 79,50—85 — V.af 27,50 van huisman vredenburg 33 lange elisabethstraat 37-39 utrecht Emmelót STEENWEG 49-63 UTRECHT Telefoon 18462 Voor uw deelneming betoond na het overlijden van onze lieve man vader en groot vader betuigen wij onze hartelijke dank Uit aller naam S J Spreij van Ghesel Grothe Soest november 1966 Nieuweweg 98 groot Heden overleed zacht en kalm na een kort ziek bed onze lieve vader behuwd - groot en over grootvader WILLEM VRIESENDORP weduwnaar van Geertruida Maria Staring in de ouderdom van 85 jaar Dordrecht F Vriesendorp M D Vriesendorp-Gelderman Oostvoome, M Vriesendorp H Vriesendorp - van Aalderen De Bilt C van Oostveen - Vriesendorp J Chr van Oostveen Klein - en achterkleinkinderen Bilthoven 8 november 1966 Ruysdaellaan 15 Corr adres Singel 284 Dordrecht De overledene is opge baard in de rouwkamer van het ziekenhuis „ Berg en Bosch " te Bilthoven De rouwkamer is geopend van 10—12 uur en van 15—17 uur ' De teraardebestelling zal plaatshebben zaterdag 12 november om 11 uur op de Algemene Begraaf plaats Dubbeldamseweg te Dordrecht Heden ging tot onze droef heid onverwacht van ons heen onze lieve moeder schoonmoeder en groots moeder TANNETJE EUSABET GEERTRUIDA JOHANNA LEGERSTEE weduwe van H A P M Tervooren op de leeftijd van 78 jaar Prijs Dames Heren Kinderen Utrecht E F M de Groot-Tervooren E Th de Groot Amsterdam, Mr W H J A Tervooren en kleinkinderen Zandvoort Waar Natuurlijk bij speciaalzaak 8 november 1966 Brederodestraat 108 flat 8 Correspondentie-adres Mevrouw E de Groot - Tervooren Rijnkade-4 Utrecht De overledene is opge baard in de rouwkamer van het ziekenhuis de Mariastichting Gelegenheid tot bezoek van 2.30 tot 3.30 uur en ' s avonds van 6.30 tot 7.30 uur onze De crematie zal plaats vinden maandag 14 no vember in het cremato rium te Velsen na aan komst van trein 10.58 uur halte Driehuis Wester-veld kleintjes hebben Vertrek van Brederode straat 108 Zandvoort om streeks 10.00 uur Gevestigd Met ingang van 15 NOVEMBER a.s A F M BOOTZ ARTS MABELAAN 38 succes DE MEERN tel 2174 Spreekuren ma t.m vr 8-9 uur v.m do 19-20 uur en volgens afspraak tr rr tussederusse presenteert RUSSISCH STAATSCIRCUS MOSKOU JAARBEURS-UTRECHT MARGRIETHAL - CRDESELAAN ledere avond 8 uur Matinees zond 4 maand 5 en zond 11 december Voorverkoop v.a 15 nov kassa's Vredenburg Utrecht tel 030-27094 Vanaf heden • UTRECHT Sig mag Ben van Leur Nachtegaalstraat 11 tel 030-18721 • Reis bur " de Magneet " NobeUtraat 28 tel 030-23070 • NOZ Zelfbed Amsterdamsestraatweg 509 tel 030-40880 • Sig mag " de Diplomaat " v Heuven Goedhartlaan 153 de Rynbaan tel 030 34125 • AMERSFOORT Sig mag Dap Ruitenberg Utrechtsestr 7 tel 03490-14932 t Reisbur " de Magneet " Zuidsingel 57 tel 03490-20723 • APELDOORN Sigaienmag Cor van Werven Raadhuisplein 4 tel 05760-13416 • BAARN Sig mag " Crescendo " Brinksttaat 3 tel 02954 2882 • BILTHOVEN V V V Julianalaan la tel 03402-2721 • BODEGRAVEN Boekh Karssen Wilhelminastraat 1 tel 01726-2138 « BUSSUM Sig mag P Voet Kerkstraat 26 tel 02959 15686 • CULEMBORG Sig mag L Stavast Markt 16 tel 03450-2651 • DOORN Sigaren mag ' t Moortje Dorpsstraat 14 tel 03430-2238 • DRIEBERGEN Sig mag Westeneng Traai 81 tel 03438 3002 • EDE Reisbur yan der Kolk Grotestraat 50 tel 08380-8030 • GELDERMALSEN Sig mag A Verhagen Marktplein 3 tel 03455-1229 • GORINCHEM Fa G.I.C de Klein Langendijk 9 tel 01830-3013 • HILVERSUM Sig mag K v.d Poel Groest 27 tel 02950 44030-45252 • Reisbur " de Magneet " Gijsbrecht van Amstelstraat 97 • ' s-HERTOGENBOSCH Sig mag Prinsen Hoge Steenweg 17 tel 04100-31215 » LEERDAM Maison de Veer Vliets kant 45-47 tel 03451-2684 • MAARSSEN Sig mag van Kooten-v Rossum Breedstraat 12 tel 03408 1670 • SCHOONHOVEN Boekh C de Gmyter Lopikerstraat 2 tel 01823-2490 • SOEST Sig.mag Smit Steenhoffstraat 15a tel 02965-2761 • TIEL Sig.mag Lathouwers Watetstr 10 tel 03440-3870 • VEENENDAAL " The American Shop " Hoofdstraat 15 tel 08385-2869 • WAPENINGEN Sig.mag Jansen Hoogstraat 107 tel 08370-2709 » Reisbur v.d Kolk Gen Foulkesweg 12 tel 08370-4544 » WOERDEN Sig mag " de Sport " Voorstraat 33 tel.03480 3134 • ZEIST Reisbur Stevenaart Slotlaan 231 tel 03404-17043 gracieus lijnenspel in 18 krt goud met briljant f.595 — dit moderne ontwerp f 68,50 ook zijn er briljanten broches v.a f.150 — gouden broches v.a f,18,50 ' goud ' waarmee u dat alles zegt S EXTRA EN OPEN VOORSTELLING ¦ i s [ Jet Grauwse Diep " [ s a van Leo Vroman ¦ S ¦ Regie Erik Plooijer J S STADSSCHOUWBURG vrijdagavond 8 uur S ' Kaarten verkrijgbaar aan de zaai van 10-3 uur ¦ ¦ ¦ SninnumHHunnaBHHUinmmHril iB9 86 tivölt i^genda Maandag 14 november — Aanvang 20.15 uui Derde concert maandagserie serie B UTRECHTS SYMFONIE ORKEST Dirigent DAVID ZINMAN Solist WILLEM NOSKE viool Programma Beethoven Ouverture „ Egmont " — Mozart Vioolconcert A gr t K.V 219 — Strawin - sky Petroesjka ToegangsprQS ƒ 6.50 Kaartverkoop en plaatsbespreking vrijdag 11 nov en maandag 14 nov aan kassa Tivoli Woensdag 16 november - Aanvang 20.15 uui Vakbondconcert UTRECHTS SYMFONIE ORKEST Uitsluitend voor leden der vakbonden Kaartverkoop van I O tot 3 uur Telefonisch van I 1 tot 3 uur no I 52 42 DANCING QRCUSRESIDENTIE TONI BOLTINI SOESTERBERG Vrijdag 11 november ROB DE NTJS en THE JUMPING POP-IN ZELFBEDIENINGSBEDRIJ VEN DAMSTRAAT - GOEDESTRAAT Zaterdag 12 zondag 13 november ROB DE NIJS en THE LORDS Verder elke vrijdag zaterdag en zondag in de maand november ROB DE NIJS en THE LORDS SPECIAAL SCHOENEN Ook voor GEVOELIGE of MOEIUJKffi VOETEN In de provincie UTRECHT te koop of te huur ge vraagd FABRIEKSPAND Grootte max 2500 m2 Direkt of binnenkort leeg te aanvaarden Eventueel alleen 2500 m2 bouwgrond AanbiPdingen onder nr 2-9360 bureau U.N zyn er elegante schoenen Met ingebouwde steun of voor losse steunzolen VOOR ALLE VOETTYPEN H CnillllP NACHTEGAALSTR 5 — Utrecht • CDDIilU hy de Maliesingel - Telefoon 14728 VOETKUNDIG SCHOENWINKEUEK C onipieel iuciei l'i rl-C^*preó 1 Alléén vrijdag en zaterdag zuiver wollen herencostuum 98 - Sensationele aanbieding kamgaren costuums onbe rispelijke coupe en afwerking moderne kleuren Normaal 139.50 169.50 slechts 2 dagen 98 - f lausch mohair overjassen 3950 Fantastisch lage prijzen voor overjassen en spor tieve autocoats in zuiver v/ollen flausch mohair Normaal 110 - 159.50 slechts 2 dagen 89.50 Autocoats 79.50 regenjas met losse voering 69 i7S Italiaanse regenjassen in Terltal/katoen met uitknoop - bare wollen plaidvoering èn regenpet Ideaal voor ' t hele jaar Normaal 89.50 slechts 2 dagen 69.75 GELDLENINGEN VÜOK IEI>1<;KKKN - VUOK KJ.K DOEL Binnen 2 da^en ontvangt U bpricht FINAN(;iA NKÜKKIJ\NÜ N.V LrVINGSTONELAAN 48A - TELEFOON 80327 UTRECHT 
I7TRBCHTSCH NIECWSBLAD DONDBBDAO 10 NOVEMBER 1966 Democraten zijn thans minder populair ADVEBTENTIWJ Johnsons programma ADVERTENTIE trok geen kiezers Van onze correspondent WASHINGTON — Nu de uitslagen van Amerika's tussentijdse verkiezingen die zulk een grotere overvs^inning voor de Republi keinen dan verwacht werd opleverden vandaag meer in details binnen zijn is het nuttig om de rekening op te maken en vast te stellen wat uit de uitslag te lezen is over de politieke gevoelens van de Amerikaanse bevolking Het voornaamste verschijnsel lijkt te zijn dat de Democratische partij onder president Johnson slechts beperkte sympathie bij de bevolking geniet en dat de Republikeinse partij kans heeft gezien steeds daar te winnen waar een aantrekkelijke kandidaat werd opgesteld Een levensverzekering beschermt uw gezin en helpt u sparen elk jaar neemt het Rijk 20 % van de premie voor zijn rekening zekeringspremie betaalt krijgt u begin 1971 de spaar » premie van f 100 — Het betaalde bedrag jnag natuur lijk ook minder zijn dan ƒ 500 — de spaarpremie is altijd 20 % Op die manier kunt u vanaf 1971 ieder jaar de spaarpremie verdienen zolang als u aan uw verzekering betaalt De bijdrage van het Rijk kan zo in de loop van de jaren tot een flink bedrag oplopen Wie U kunt aan het Premie Spaarplan deel nemen als uw belastbaar inkomen in het voorafgaandejaar ten hoogste f 15.000 — was u ten minste 21 en nog geen 60 jaar bent enniet reeds deelneemt aan de Zilvendoot Waar Bij de Levensverzekeringmaatschappijen en de Assurantie-tussenpersonen Vraag de gratis brochure PREMIE SPAARPLAN BASIS VOOR PERSOONLIJK BEZIT Kiesinger kansrijk Gerstenmaier af Deze keer geen oplossing van controverse Twijfel waarde rond op OAE conferentie Van onze reisredacteur mr H L Leffelaar ADDIS ABEBA — Met een marathonzitting van zestien uur die woensdagmorgen om vijf uur werd afgebroken en in de mid dag werd voortgezet kwam de derde topconferentie van de Orga nisatie voor Afrikaanse Eenheid tot een eind Maar of dit einde goed genoeg is om alles goed te maken is een vraag waarop het antwoord op zijn minst dubbelzinnig moet zijn K^g|Pg^|_OER Het verschil van dat incident met de ontwikkelingen op deze topconfe renite is echter dat terwijl het con flict in 1964 werd opgelost de huidige controverse niet aan een oplossing is toegekomen en dat er nu in de O.A.E gekwetste gevoelens bestaan zowel over de onwillige houding van presi dent Sekou Touré als over ' t onheuse huzarenstukje van de Ghanese rege ring Overigens betekent dit niet dat ex president Nkroemah bezig is asm een come back in Ghana maar we ] dat Touré zonder er met zoveel woorden iets over te zeggen ervoor heeft ge zorgd dat men niet vergeet dat Nkroemah nog steeds bestaat En daarmee komt een neven-kwes tie aan de orde die niet en waarschijn lijk nooit op de agenda van de O.A.E zal voorkomen maar zonder twijfel het belangrijkste punt zal gaan uitma dictatoriale gezag van de oude man!slagen vastgelopen politiek stelsel I ken op de agenda van Afrika's toe - Vannuafaanbeetliliii Bostikl f1.15 Bostik 1 In extra grote tube met ' handige uitsmeerdop omii iVm meer aan uw vinsera Hoe is dat mogelijk Het antwoord melange-dekblad Dit nieuwe dekblad - een melange van het beste uit de fijnste tabakken - maakt volledig automatische ver vaardiging mogelijk Daarom is de prijs van Wascana ongelooflijk laag WASCANA met melange dekblad extra licht extra geurig BONN — Indien de Westduitse CDU / CSU na de coalitiebreuk met de libe ralen en na het „ wegsturen " van bondskanselier Erhard de kans krijgt ora Erhards opvolger aan te wijzen de partij heeft geen meerderheid meer in de Bondsdag waardoor een socialistische kanselier — met liberale medewerking — niet tot de onmoge I^kheden behoort dan kan zg sinds gisteravond kiezen uit minister van buitenlandse zaken Schroder fractie voorzitter Barzel en de premier van de deelstaat Baden-Württemberg Kiesinger De vierde gegadigde Bondsdagvoorzitter Gerstenmaier trok zich namelijk terug Gerstenmaier denkt door zijn te rugtrekking de keuze voor de CDU die mogelijk in de loop van vandaag nog gemaakt zal worden te verge makkelijken De CDU vergaderde in Lynch gekozen tot premier van Ierland DUBLIN — De regerende Ierse Fian na-Failpartij heeft woensdag op een speciale partijbijeenkomst minister van financiën Jack Lynch als leider gekozen om de ^ 7-jarige Sean Lemass op te volgen die vandaag als pre mier aftreedt Hij wordt daarmee au tomatisch de nieuwe eerste-minister van de Ierse republiek Op een bij eenkomst van het parlement waarin de Fianna Fail een meerderheid heeft zal Lynch formeel als opvolger van Sean Lemass worden voorgesteld Le mass is sinds 1956 regeringsleider Zijn gezondheid was het afgelopen jaar niet goed Voor neo-nazi's twee jaar KARSLRUHE — Het gerechtshof In Karlsrulie heeft woensdag de 24-jarige Amerikaan Reinhold Ruppe en de 34 jarige Duitser Erich Lindner tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld we gens pogingen om een nieuwe nazi party in Duitsland op te richten en samenzwering om aanslagen te ple gen op leidende politici en op het cen traal bureau voor onderzoek naar na zimisdaden in Ludwigsburg Het tweetal was onder meer van plan dr Frits Bauer de openbare aanklager van Frankfort die verant woordelijk is voor veel processen te gen nazi misdadigers te vermoorden Ruppe had gezegd naar de West duitse bondsrepubliek te zijn geko men om herstel van het nazi-bewind te bewerksteUigen Vietnam-crisis CANADEES BEZOEK AAN MOSKOU Van onze correspondent MOSKOU — Na een officieel bezoek aan Polen is de Canadese minister van buitenlandse zaken Martin woensdag in de Sowjet-Unie aange komen wóiar hij vijf dagen zal blijven De gesprekken die hij met zijn Rus sische collega Gromiko zal voeren zullen vooral in het teken staan van de Vietnam crisis Als lid van de internationale controlecommissie voor Vietnam toont Canada grote belang stelling voor het bijleggen van dit conflict Zondag zal Martin Moskou weer verlaten en het vliegtuig nemen naar Rom « Met andere woorden het twee partijensysteem in de Verenigde Sta ten is nog hoogst vitaal en er is geen spraice van dat de verpletterende Republikeinse nederlaag van 1964 een ontwikkeling inluidde waarbij Ameri ka naar een éénpartgenstelsel zou zyn toegegroeid Verder is het overduidelijk dat de Amerikaanse kiezers sceptisch staan tegenover president Johnsons pro gramma tot stichting van „ een groot se samenleving " en dat zij de be moeienis van de federale overheid in vele gevsiUen graag gereduceerd zou den zien Anders kan men tenminste onmogelijk de verkiezing van zovele Republikeinse kandidaten verklaren de middag om zo spoedig mogelijk tot een kandidaatskeuze te kunnen komen De papieren voor Kurt Georg Kie singer zijn beter komen te staan nu de Beierse vleugel van de CDU de CSU van Franz Joseph Strauss hem volledige steun heeft toegezegd De CSU telt 49 van de 245 afgevaardigden in de gecombineerde partij hetgeen een stevige basis betekent voor Kie singer In Bonn gelooft men dat Bar zel en Schroder te veel politieke tegenstanders hebben om Kiesinger veel in de weg te kunnen leggen Kiesinger door de CSU-steun al meteen besmet met een pro-Franse kleur heeft beschuldigingen betref fende zijn oorlogsverleden ongegrond genoemd Hij was in 1933 lid van de NSDAP geworden maar had nooit behoord tot SA of SS zo zei hij Na de Roehm-putsch was hij zich tegen Hitler en de nazi's gaan verzetten Niettemin werkte hij gedurende de oorlog op het ministerie van buiten landse zaken van Joachim von Rib bentrop De bewering dat hij als con tactman had gefungeerd tussen von Ribbentrop en Goebels was ' n leugen aldus Kiesinger die nu sinds 1958 al premier van de deelstaat Baden — Württemberg is Het staat echter in het geheel niet vast dat de nieuwe bondskanselier een lid van de CDU zal zijn De socia listische SPD overweegt omdat de kans niet uitgesloten is dat zij het straks voor het zeggen krijgt Ber lijns burgemeester Willy Brandt als zwaar geschut in stelling te brengen Morgen zal een SPD-vergadering be legd worden Erhards vertrek L UDWIG Erhard kan gaan De massale heksenjacht van libe ralen socialisten en een groot aantal eigen christen - democraten lieeft de kanselier op de ¦ politieke brand stapel gebracht Zijn mogelijke opvolgers staan al klaar Gedrieën mogen Schroder Kie singer en Barzel proberen Er hards nalatenschap te bemachtigen Sinds gisteren liggen de kaarten wel wat duidelijker in het chaotische poli tieke Bonner bedrijf Voor het eerst leed de CDU/CSU in haar zevenlien jarige Bondsdaggeschiedenis een dui Jelijke nederlaag doordat de liberale BDP die zijn coalitiepartner kort te voren had verlaten nu en bloc met de socialistische SPD meestemde over de resolutie waarin Erhard werd ver zocht de vertrouwenskwestie te stel len De kanselier weigerde Onder applaus van zijn eigen partij Dezelf de Ca^U mat zich een paar uur later de Judas rol toe toen ze Erhard te verstaan gaf dat hij toch maar moest vertrekken in opvolgingskandidaten was al voorzien Opnieuw dringt zich de verge lijking met Ne derland op Hier liggen de opvol gers dan wel niet voor het opscheppen de rol ' van KVP - fractieleider Schmelzer te genover ore mier Cals kan zondermeer naar het Bondsdag-spelletje van de CDU wor den overgeheveld Cals en Erhard zijn verschillende grootheden beiden kan echter een aanzienlüke staat van ver - die locaal zeUbeschikkingsrecht in hun blazoen hadden geschreven Wat de rassensituatie betreft levert de uitslag van gisteren een verdeeld beeld op Het is zeker niet waar dat tientallen verkiezingsuitkomsten be paald werden door blank ongenoegen met de negerstrijd voor gelijkwaardig heid en integratie een ongenoegen dat vooral sinds afgelopen zomer met al zijn rassenreUen groeiende leek Anderzijds is het onloochenbaar dat anti-negergevoelens in sommige ge vallen bijdroegen aan Republikeinse overwinningen zoals in CaUfomië en niinois Vietnam Voor die waarnemers die speciaal hun aéuidacht op Vietnam richtten leverde ten slotte de verkiezing geen klare antwoorden op Als men de nieuwe samenstelling VEin het parle ment thans bestudeert üjkt ' de Senaat wat Vietnam betreft iets naar links geschoven te zijn door de komst van Hatfield Percy en Brooke alle drie Republikeinen met twijfels aeui de juistheid van Johnsons militaire escalatiebeleid Het Huis van Afge vaardigden üjkt daarentegen krijgs zuchtiger " geworden te zijn evenals het coUege van gouverneurs waarin door het toestromen van conserva tieve Republikeinen zoals Reagan Cirk WilUams Levandre en Laxalt bepaald geen milde verzoenende wind hjkt te zullen waaien Definitieve uitslag Het definitieve resultaat van de Amerikaanse verkiezingen is dat de Republikeinen in het Huis van Afge vaardigden 47 zetels op de Democra ten hebben gewonnen Laatstgenoem den houden met 248 oud 295 echter nog een royale voorsprong op de Re publikeinen 187 oud 140 De Senaat bestaat nu uit 64 67 Democraten en 36 33 Republikeinen Bij de gouverneursverkiezingen was de winst van de Republikeinen het hoogst namelijk 8 en het kan zelfs 9 worden In dat geval zouden 26 van de 50 staten een Republikeinse gouverneur hebben dienste niet worden ontzegd voor hei den blijkt het ook moeilijk een ade quaat alternatief te vinden Men heeft in de bondskanselier een zondebok gevonden voor een alge meen onbehagen over het gehele po litieke bostel een onbehagen dat zich beslist niet alleen manifesteert in de huiveringwekkende winst van de extreme neo nazi's Tekenender is na melijk de verdeeldheid in de regeren de partij Niettemin demonstreert de CDU ' n ongegrond optimisme Men kan dan wel opvolgingskandidaten voor Er hard aanwijzen het is nog maar de vraag of er van opvolging sprake kan zijn Waar denken de christendemo craten eigenlijk de vereiste regerings meerderheid vandaan te halen Nu de liberalen zich onomwonden tot de socialisten hebben gekeerd blijft ar van een CDU-meerderheid in de Bondsdag niets meer over En de Bondsdag is nog altijd de instantie die zich over deze opvolgingskwestie moet uitspreken Het woord is dus volledig aan de FDP D E drie kroonprinsen van wie de premier van de deelstaat Baden Württemberg Kiesinger een goede kans schijnt te maken jagen op een trieste erfenis ' t Ongeschreven testa ment van ' n man aan wie Duitsland in zekere zin zijn huidige welvaart peil te danken heeft Een levensverzekering geeft u en uw gezin zekerheid Met periodieke betalingen waarvan u zelf de hoogte bepaalt vormt u waardevol bezit Het Rijk geeft hierbij daadwerkelijke steun met het Premie Spaarplan Hoeveel Over maximaal f 500 — Jaarlijks aan ver zekeringspremie ontvangen u en uw vrouw ' — na vier volle kalenderjaren — een belastingvrije spaarpremie van 20 % dus maximaal ƒ 100 — ^ Hoe Bij uw betalingen laat u eenvoudig aan tekenen dat u en uw vrouw deelnemen aan het Premie Spaarplan Na verloop van 4 jaar krijgt u de spaarpremie uitgekeerd Voorbeeld Als u dit jaar f 500 — aan ver - ^ Per * deelnemer maximaal f 250 — ^ ^ Spaarpremie per deelnemer maximaal f SOr-h f 20.000 ' huur per dag NATO-raad in Brusselse torenflat Var onze correspondent BRUSSEL — De NATO-raad zal te Brussel waarschijnlijk onderdak vin den in een 24 verdiepingen tellende torenflat aan de Naamse Poort Dat is gebleken uit verklaringen die de secretaris-generaal van de NATO IVIanlio Brosio gisteren te Brussel heeft afgelegd Want ondanks de talrijke redevoe ringen resoluties en lange uren koer ste de conferentie onder de zwarte ster van het conflict waarmee het be gon En daarmee rees opnieuw de twijfel aan het praktische nut van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid en in laatste instantie aan de juist heid van de gedachte waarmee zij werd geconcipieerd Van meet af aan stond de bijeen komst in de Ethiopische hoofdstad minder in het teken van de aanwezige staatshoofden en regeringsleiders dan in dat van twee prominente afwezi gen president Sekou Touré van Gui nee en Kwame Nkroemah de afgezet te president van Ghana die sinds de staatsgreep vvellie hem ten val bracht politiek asiel geniet in Guinee De schim van ex-president Nkroemah was het ironische bijprodukt van de ondoordachte beslissing van de nieuwe Ghanese regering om in ruil voor de in Guinee „ tegen hun wil " verblij - HU was in gezelschap van een twin tigtal permanente vertegenwoordigers bij de NATO naar Brussel gekomen om verscheidene huisvestingsmoge lijkhede.i voor het ongeveer 2000 man sterke personeel van de raad in ogenschouw te nemen Het torengebouw dat men thans hoogstwaarschijnlijk zal betrekken is eigendom van een aannemerscombi natie Het doet ongeveer ƒ 20.000 huur per dag it de Bondsrepubliek kreeg zijn kri tiek op Erhard precies genoeg ge wicht om het economische aureool van Erhard blijvend aan te tasten N U dient overigens gezegd dat Erhard nooit heeft uitgeblonken in politieke vindingrijkheid Sinds zijn komst is er ten aanzien van Oost Duitsland vrijwel niets veranderd en enige zekerheid omtrent Duitslands positie tussen Frankrijk en de Ver enigde Staten heeft de Westduitse kie zer nimmer gekregen Gebrek aan duidelijkheid kan ook als gedeeltelij ke oorzaak worden gezien voor het onplezierige succes van de extremis ten Maar in feite is van dat alles niet alleen Erhard de schuldige Evenals hier te lande is het Westduitse par tijwezen aan een radicale vernieu wing toe Als eerste de CDU die binnen een confessionele kooi " vo gels van vrijwel elke politieke pluima ge herbergt Van een rechtlijnig pro gramma kan daarin nauwelijks meer sprake zijn Die vernieuwing staat mogelijk voor de deur nu het „ eeuwi ge bewind " van deze partij op het punt staat te eindigen De teruggang in stemmen is een doorlopende zaak Daarom is de val van Ludwig Er - Op de gedenkwaardige 2ü-ste juni 1948 verklaarde hij als directeur van het economische bestuur der weste lijke bezettingszones dat van nu af de enige distributiebon de nieuwe Duitse Mark was " Kort tevoren had elke Duitser veertig marken in de hand gedrukt gekregen Ondanks alle tegenkanting kreeg de grondlegger van het Wirtschaftswunder gelijk hamstergoederen kwamen terug op de markt de prijzen werden stabiel en de produktie kwam op gang Als econoom heeft de Beier zeker zijn sporen verdiend Het opmerkelijke is dat economische moeilijkheden hem nu in eerste instantie de das hebben omgedaan Maar in de georganiseerde hetze tegen de zich moeilijk verdedigende kanselier kwam vooral het verwijt over algemene politieke beleidschaos in binnen en buitenland naar voren Dit brevet van onvermogen krijgt Er hard niet voor het eerst Het is eigen lijk zijn persoonlijke tragiek dat hij door zijn bikkelharde en ijdele voor ganger — Konrad Adenauer — al bij voorbaat als een tot mislukking ge doemde stumper de politieke arena was ingestuurd Der Alte heeft nooit nagelaten zijn opvolger af te breken Het is overigens ^ en publiek geheim ADVERTENTIE dat Adenauer niemand waardig 1 hard voor hemzelf en op zichzelf wel zou hebben geacht zijn post over te iswaar een trieste affaire ze k a n nemen Maar door het onmiskenbare leen kentering betekenen in een vol - vende Ghanezen de Guinese O.A.E delegatie onder wie de minister van buitenlandse zaken in Accra te on derscheppen en te detineren Na de bemiddeling van keizer Haile Selassie president Nasser en presi dent Tubman van Liberia waardoor de delegatie werd vrijgelaten leek het er een ogenblik op dat het geschil zou worden bijgelegd Maar door de weigering van president Sekou Touré om ondanks een door president Nas ser speciaal gestuurd vliegtuig de topconferentie bij te wonen kreeg het conflict een andere wending Vanaf dat ogenblik betekende de weigering van president Touré meer dan een houding van verbolgenheid over een onheus diplomatiek incident Het betekende dat hij niet van zins was zich met de huidige Ghanese de legatie aan een topconferentie-tafel te scharen en gezamenlijk deel te ne men aan de onderhandelingen met een regering wier afgezette president hij eens met pathos uitriep tot mede-lei der van zijn land Het is niet de eerste keer dat de O.A.E te kampen heeft met een con flict dat de deelnemende landen in de ongemakkelijke positie plaatst kleur te moeten bekeiinen en zich aan deze of gene zijde te scharen In juli 1964 kondigde ex-president Tsjombe van Katanga aan de toenmalige Kon golese president Kasavoeboe naar de topconferentie van de O.A.E te ver gezellen Ghana Marokko en Algerije vei'zet ten zich toen tegen Tsjombes deel name President Kasavoeboe werd vervolgens bijna unaniem verzocht Tsjombe niet mee te nemen waarop de Kongolese president besloot zijn delegatie terug te trekken en niet aan de topconferentie deel te nemen Geen oplossing komst Dit is de kwestie langs welke Ujnen de legpuzzel van Afrika uitein delijk zal uiteen vallen conservatief neutraal of progressief-socialistisch Het Guinee-Ghana incident levert in zoverre een mini-sleutel op dat een duidelijker inzicht in de siructuur van het Afrikaanse politieke spectrum pas verkregen zou zijn wanneer Ghana geweigerd had de Guinese delegatie vrij te laten en de landen van de O.A.E zich hadden moeten uitspre ken over een eventuele verwijdering van de Ghanese delegatie uit de orga nisatie Het is niet waarschijnlijk dat een meerderheid voor deze uitzetting zou zijn geweest Het is wel waarschijn lijk dat een stemming daarover het voortbestaan de O.A.E zeer zou heb ben bedreigd en dat wensen voorals nog noch de conservatieven noch de neutralen noch de progressief socia-listen Rhodesia Het is in elk geval interessant dat president Sekou Touré na zijn weige ring naar Addis Abeba te komen een afvaardiging zond van vier leden onder leiding van Leon Maka voor zitter van de Guinese nationale assem blee om die landen te bedanken die hem in het conflict met Ghana hadden gesteund Wat de concrete resultaten van deze topconferentie betreft is het enige werkelijk opmerkelijke feit dat in tegenstelling tot de hooggespannen verwachtingen een resolutie ten aan zien van de Rhodesische kwestie is aangenomen die weinig meer bevat dan een verzoek aan Engeland om desnoods gewapenderhand op te tre den tegen het regime van lan Smith Grote kans op toetreding van Engeland tot EEG Van onze correspondent LONDEN — Verwacht wordt dat het Britse kabinet vandaag nog zijn goedkeuring zal hechten aan het plan om Engeland aan te melden voor het lidmaatschap van de EEG Gister avond hebbeu de ministers gedurende meer dan 3 uur de kwestie bespro ken Men gelooft in Londen dat zij thans gereed zijn om die historische beslissing te nemen Indien dit inderdaad het geval is zou premier Wilson in de namiddag in het Lagerhuis een speciale verkla ring afleggen Hij is van plan mor genavond over ' t onderwerp een grote rede te houden in de Oostlondense voorstad Poplar welke door de tele visie zal worden uitgezonden Engeland heeft reeds in 1961 ge tracht zich bi de EEG te voegen toen Harold Macmillan premier was De onderhandelingen met „ de zes " diu geleid werden door de tegenwoor dige oppositieleider Edward Heath duurden tot januari 1963 toen presi dent De GauUe zijn veto uitsprak over Engelands toetreden De Nederlandse minister van bui tenlandse zaken mr Luns die vori ge week door zijn collega George Brown over de EEG was geraad pleegd sprak toen al de verwachting uit dat misschien over enkele dagen het belangrijke besluit zou worden genomein - jï --» 
8 DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 OTRBCHTSCH NIEUWSBLAD UXWECHTSCH NIEÜWSB GASCONYECTOR BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Veenendaal ^ maken bekend dat de Provinciale Utreclitse Electrlciteits Mij n.v te Utrecht bij hen een aanvraag heeft ingediend om vergun ning tot het gedeeltelijk ver anderen en uitbreiden van een districtskantoor op het perceel grond plaatselijk ger merkt Kerkewijk 61 kada straal bekend gemeente Veenendaal sectie C ru 1804 Het bouwplan wijkt af van het ter plaatse geldende be - stemmingsplan De gevraagde vergunning kan met toepassing van arti kel 20 van de Wederopbouw wet worden verleend Belanghebbenden kunnen vanaf 10 tot 19 november 1966 hun eventuele bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning schrif telijk en gemotiveerd bij hun coUege indienen De hiervoor bedoelde bouw aanvraag met de daarbij be horende stukken liggen tot laatstgenoemde datum ter inzage op de gemeente-secre tarie 2e afdeling Hoofd straat 92 alhier Veenendaal 10 november 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd GEMEENTE JUTPHAAS De burgemeester van Jut phaas brengt ter voldoening aan het bepaalde bij artikel 22 der Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken nis dat ter gemeentesecreta rie kamer 15 voor een ieder ter inzage is gelegd het raadsbesluit van 27 oktober 1966 nr 66-12-4 inhoudende een verklaring dat bestem mingsplannen worden voor bereid voor a het gebied der gemeenteJutphaas hetwelk met eenrode begrenzingslijn isaangegeven op de bij ditbesluit behorende tekenin gen gemerkt J-8-593 enJ 8-765 b het gehele grondgebiedder gemeente Jutphaasmet uitzondering van hetonder a bedoelde gebied Jutphaas 10 november 1966 De burgemeester,van Jutphaas De Smeth KOSTELOOS Bij vonnis van de Arron dissements-Rechtbank te Utrecht van 2 november 1966 zijn in staat van faillissement verklaard JOHANNES HENDBIKUS VAN LEEUWEN feitelijk verblijvende in het Huis van Bewaring I te Utrecht, en: zijn gescheiden echtgenote GEBRITJE JOHANNA VAN LEEUWENPIEKEMA wonende te Utrecht aan de Blauwkapelseweg 97 met be noeming van de Edelacht bare Heer Mr K S Bleger tot Rechter-Commissaris en van ondergetekende tot cura trice Utrecht 8 november 1966 De curatrice Mr Marianne Nuyten Maliesingel 25 KOSTELOOS ingevolge beschikking van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht vap 28 juli 1966 De curatrice brengt ter ken nis dat het faillissement van JACOBUS HARTMAN gewoond hebbende Edison straat 70 te Utrecht thans wonende Maasbroeksedijk 25 te Maarssen is geëindigd door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst Utrecht 8 november 1966 De curatrice Mr Marianne Nuyten MaUesingel 25 SCHITTEREND VAN VORM EN KLEUR « GEZELLIG GROTE GLASDEUR'OERDEGELIJKE FABER CON STRUCTIE » SUPER VEILIG MET GIVEG KEUR » ZEER ZUINIG IN VERBRUIK'SLECHTS 29CM DIEP FABER GAS-GEVELRADIATOR Te plaatsen in elk vertrek met buitenmuur Kleine muurkoker is voldoende schoorsteen over bodig Gesloten circuit Thermo magnetisch beveiligd StraÜngs en convectiewarmte Moderne vormgeving zendt ons gratis kleurenfolder over FADER gasconvector NAAM ADRES PLAATS FABER GASCONVECTOR 40 ƒ 480 FABER GASCONVECTOR 50 ƒ 530 - 8.000 kal/u 10.300 kal/u 2 „ warmtekampioen in alle categorieën " s.v.p op briefkaart plakken I extra voor modulerende thermostaat ƒ 65 - FABER HAARDENFABRIEK N.V LEEUWARDEN Tel 05100/22248 i i Feest om de 10.000 000ste fles CO-OP koffiemelk Huisvrouwen kochten in korte tijd tiep miljoen flessen koffiemelk bij CO-OP Het beste be wijs dat CO-OP koffiemelk gewaardeerd wordt Om dit geweldige succes te vieren een paar verrassingen Haal een fles CO-OP koffiemelk fen kijk onder de kroonkurk ^^ Gratis vakantiereis van f999 - Zit er een M onder de kurk Dan hebt u de 10 miljoenste fles CO-OP koffiemelk te pak ken Gefeliciteerd CO-OP biedt u een gratis vakantiereis ter waarde van ƒ 999 - aan Zoek hem maar uit in de reizenfolder Gratis pak brandverse GQ-OP koffie Zit er een K onder de kurk U hebt een van de laatste duizend flessen die de 10.000.000 I volmaken Neem de K-kurk mee en lever hem in voor een gratis pak CO-OP koffie Kijk op de rug van de fles Op de rug van iedere fles CO-OP koffiemelk vindt u een wedstrijdformulier Nu kunt u mee doen aan een gemakkelijke leuke wedstrijd En ook daarmee kunt u een heerlijke vakantie reis ter waarde van ƒ 999 - winnen Koffiemelk PER REUZENFLES 1000 GRAM CO-OP biedt u de meest unieke wijnkaart van het jaar Wijnen die voor iedereen interessant zijn tn door eigen import grote aankopen bij beroemde wijnhuizen en samenwerking met consumenten-organisaties in andere landen zijn óók de prijzen voor u bijzonder interessant UIT EiOEN IMPORTEN ' SPECIAAt AANBEVOLEN Jimenez slierry Jimenez port Fiorelli vermouth Rondelle landwijn Vin perlé lUoselblümclien Riesling sylvaner Vin rosé Zoete Spaanse wijn ^ ï^:SS'Joo "" DE ZWARTE KIP VAN3^5V00R Frambozen bessenwijn Cavallo vruchtenwijn CO-OP Jus d'Orange grote fles 1.19 Jus de Cassis zwarte bessendrank 1,09 Cirkel vacuum koffie roodmerk blik van 2.14 voor l.OO Pally chocoladerepen on 7 stuks van iX>o voor o tl CO-OP chocoladedrankuTERFLESQ van 92 VOOR ÖD Lunchworst buk a 200 gram 69 i UIT EIGEN BANKETBAKKERIJ i Sylvester vruchtenwijn 0.3 LITER Advocaat HELE FLES Martini vermouth HALVE FLES Martini vermouth Saranto vruchtenvermouth"''T,T ''' Samos E'ö^N IMPORT L.ECOQ ROUGE WIJNEN IN VELE CO-OP WINKEL.S Beaujolais Bordeaux JUWEEL Bourgogne Cassettetaartje Chateau neuf du pape Graves superieur 4.25 2.50 2.25 Bossello vruchtenvermouth « qk R.M belegen kaas ^«> gram 49 1 Belegen boerenkaas k » gram 59 f Kaaskoekjes zakje Q9 | - BLIXIE h m GRAM AA | Borrelworsties van 14 9 voor 991 CO-OP zoute pinda's zakjizsogram 851 HAZELNOOT VAN 3.75V00R 4.93 CHOCOLADE Specuiaas GROOT ZILVERPAK | g | ^^ Bloedwijn 5.25 Landwijn rood of wit2.35 tweede fles 2.00 Douro port rood of wit 6.25 Sherry van g.2s voor 5.75 Kleintje landwijURooo ofwitivan 75 voor 65 Kleintje Vin rosé van 95 voor 75 Deei mee in de winst bij CO-OP ONZE WINST IS VOOR U OP VRIJWEL ALLE ARTIKELEN GRATIS ZEGELS VOOR UW WINSTAANDEEL Prijzen geldig t/m 16 november wijzigingen voorbehouden CA 66-46 B.+++/A De winst die wij bij CO-OP maken wordt uitgelv 
OW8BLAO UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDEBDAO 10 NOVEMBER 1966 9 VELEN MEEGESLEEPT IN VAL „ Gied " Joosten waaghals die z'n miljoenen verloor Directeur Vascomij werd hijna gelyncht ook het einde van de Vascomij Heerlen Van een onzer verslaggevers HEERLEN — Op 24 september van dit jaar gingen de vlaggen uit in Heerlen Een van de fraaiste winkelcentra die in Nederland zyn gebouwd werd feestelijk in gebruik genomen Het idee was van Egidius Joosten Limburgs „ grote man " wiens geniale inval len velen enthousiast hebben gemaakt Hij bouwde in de mgn stad die hy reeds met enige duizenden goedkope woningen en een stadsschouwburg had verrykt een grote ondergrondse par keergarage met daarop twintig moderne winkelpanden een charmant gastheer die hier tal lozen heeft onthaald in zijn weivoor ziene huisbar De gasten die zich nu aandienen zijn meest journalisten en zij worden niet ontvangen deelnamen bleek 94 procent ge huwd te zijn Voor Nederland was dit percentage het hoogst namelijk 96 Bijzonder opmerkelijk was het vrijwel voor alle betrokken landen geldende percentage van plm 30 procent voor degenen die met een verpleegster of met een medisch studente zijn ge huwd resp 23 procent en 8 procent In Finland Zweden Noorwegen en in mindere mate ook in België helpt de vrouw in de meeste gevallen niet in directe zin in de praktijk In Duits land Denemarken en Ierland en vooral in Nederland 65 procent en Engeland 70 procent is dat in meer derheid wel gewoonte In Nederland heeft 39 procent van de praktijken een betaalde vrouwelijke hulpkracht en staat daarmee bijna onderaan de lijst van de negen landen waar gemiddeld 61 procent van de artsen over een be taalde kracht beschikt Wat het in de praktijk toepassen van afspraalcsystemen betreft hetzij voor alle patiënten dan wel uitslui tend voor fondspatiënten of particu liere patiënten staat Nederland on deraan Volgens de Nederlandse deel nemers aan de opiniepeiling wordt slechts in 25 procent van de gevallen een afspraaksysteem gehanteerd voor alle patiënten In België is dat bij 51 procent het geval en in Zweden bij 76 procent van de artsen Met een negenlanden-gemiddelde van 60 pet wijzen de deelnemers 2000 patiënten aan als het optimale aantal in een huisartsenpraktijk Daarnaast is 27 procent zelfs van mening dat dit op timale aantal bij 1001 ligt Steun van overheid in drama Vascomij ADVERTENTIE ' n geschenk voor vader iets voor z'n fiets MAKING en wethouders ml bekend dale Utrechtse Mij n.v te een aanvraag nd om vergun edeeltelijk ver uitbreiden van kantoor op het plaatselijk ge wijk 61 kada nd gemeente sectie C nr wijkt af van geldende be de vergunning lassing van arti-Wederopbouw-verleend nden kunnen t 19 november ntuele bezwaren erlenen van de gunning schrif lotiveerd bij hun nen bedoelde bouw de daarbij be kken liggen tot ide datum ter gemeente-secre-ifdeling Hoofd hier 1966 leester en iers voornoemd lE JUTPHAAS eester van Jut ' t ter voldoening aalde bij artikel de Ruimtelijke openbare ken meentesecreta 15 voor een age is gelegd het van 27 oktober 12 4 inhoudende ing dat bestem n worden voor - d der gemeente hetwelk met een grenzingslijn is en op de bij dit horende tekenin nerkt J 8-593 en ele grondgebied neente Jutphaas ondering van het bedoelde gebied november 1966 3e burgemeester,7an Jutphaas 3e Smeth STELOOS van de Arron - Rechtbank te 2 november 1966 van faillissement S HENDBIKÜS LEEUWEN blijvende in het Bewaring I te iden echtgenote JE JOHANNA JWENPIEKBMA Utrecht aan de Iseweg 97 met be an de Edelacht Mr K S Bleger r-Commissaris en etekende tot cura - november 1966 jratrice Marianne Nuyten ssingel 25 STELOOS jeschikking van de menls-Rechtbank vap 28 juli 1966 ce brengt ter ken het faillissement DS HARTMAN hebbende Edison te Utrecht thans ilaasbroeksedijk 25 sen is geëindigd verbindend worden ge uitdelingslijst november 1966 uratrice Marianne Nuyten esingel 25 Op 24 september zijn voor de heer Joosten en zijn Vascomaat schappij de laatste maal de vlag gen uitgegaan Het winkelcen trum zou worden geopend door Toon Hermans die echter toen een warenhuis dit vroegtijdig bekendmaakte liet weten dat hij niet kwam Hij zal er achteraf geen spijt van hebben hij zou immers ongetwijfeld tot de cre diteuren van Vasco zijn gaan be horen • In tegenstelling tot het september feest spreekt men in Heerlen nu van de fiasco maatschappij De luxe flats die op het winkelcentrum zijn gebouwd zijn nog niet klaar De twee miljoen gulden om de woningen af te werken zijn er niet Elders in Heerlen zijn 440 woningen in aan bouw maar niemand weet of ze ooit worden afgebouwd Joostens neven bedrijf Vascobau in Aken heeft op vijf plaatsen in Duitsland 470 wonin gen in aanbouw in de steek moeten laten Vascobau in Aken heeft zijn 250 Limburgse pendel-arbeiders moeten ontslaan De schuldenlast is gestegen tot 20 miljoen gulden en geld om het loon van de laatste dagen uit te be talen is er niet De Vascomij in Heerlen is begonnen met aUe 220 bouwvakkers op straat te zetten Daar zijn 60 van de 90 administratie ve medewerkers aan toegevoegd De schulden zijn niet te overzien de directe schuld is de 16 miljoen gul den reeds gepasseerd Toeleverings bedrijven en onderaannemers worden in het kielzog van het Vasco-debacle meegesleept in Duitsland zijn 20 en in Nederland 15 bedrijven in gevaar waardoor wordt verwacht dat nog maals 500 werknemers de dupe wor den van Vasco's wanbeleid Egidius Marie — Gied " voor de Limburgers — Joosten 50 het af gezette hoofd van het Vasco miljoe-nenrijk heeft zich opgesloten in zijn kapitale villa aan de Beatrixstraat te Geleen De afgelopen jaren was hij ADVBRTENTlEf ADVERTENTIE dè jas Slankmakend en perfect-select gesneden Uiterst comfortabel Een meesterwerk van snit en stof GRONINGENr TeUenka ' Op vulkaan concern werden ingenomen door de vader en de drie broers van direc - teur Joosten Toen zijn oudste doch ter trouwde met Rob Rottier — zoon van de president-directeur van de staatsmijnen — werd ook deze in het bedrüf opgenomen Aanvankelijk werd het evenwicht in de leiding ver kregen door de aanwezigheid van compagnon aannemer Reumkens die de commerciële belangen waarnam tejrwijl Joosten de technische leiding had Toen de heer Reumkens zich we gens een hartkwaal steeds minder met de leiding kon bemoeien deed Joosten het alleen Hij besefte niet dat hij dynamischer was dan de we reld om zich heen Om ziJn doel te bereiken nam hij risico's waarover men zich achteraf kan verbazen Ter wijl de daling van het aantal orders en de krapte op de kapitaalmarkt iedere ondernemer tot waakzaamheid en voorzichtigheid zou manen ging Gied Joosten onverdroten voort met de realisering van zijn drieste plan nen Dat is zijn einde geworden Gied Joosten is niet meer in staat om iemand te ontvangen Hij is een gebroken man Het laatste jaar heeft hij op een vulkaan geleefd die hij overigens zelf in werking heeft ge steld Te laat heeft hij ingezien dat hij zijn ideeën en zijn enthousiasme in de leiding van ' het bedrijf niet in evenwicht heeft laten brengen door nuchtere adviseurs Met leningen steeds meer leningen tegen steeds ho gere renten is het bestaan van Vas comij gerekt Tenslotte heeft hij al zijn persoonlijke bezittingen tot en met zijn vUla en zijn destijds voor drie ton gekochte privé hefschroef-vliegtuig als garanties voor de lenin gen ingebracht Het rijk van Joosten is ineenge stort Gied Joosten heeft aan zijn Idealen alles opgeofferd het geld van tal van particulieren het gemeen schapsgeld waarmee Heerlen garant stond zjjn honderden werknemers het lot van de toeleveringsbedrijven en onderaannemers met hun perso neel maar ook zichzelf zijn gezin van vijf kinderen zijn vader en zijn drie broers Gied Joosten is even arm als zijn eigen arbeiders Hij heeft zichzelf en zijn familie tot de bedelstaf gebracht De ex-directeur van Vasco stu deerde in het begin van de oorlog aan de Technische Hogeschool te Delft voor civiel-ingenieur Hij wei gerde echter de door de Duitse be zetter geëiste loyaliteitsverklaring te tekenen keerde terug naar Limburg en werd daar een der leiders van het verzet Exploitatie In zijn idealisme maakte Joosten vele fouten ZiJn in Aken gevestigde Vascobau die grote projecten in op dracht van particulieren en overhe den uitvoerde was in wezen een ge zond bedrijf dat goede winsten af wierp De Vascomij in Heerlen ech ter bouwde niet alleen maar exploi teerde de woningen ook En omdat Joosten zich verbond om lage huren te vragen — op grond waarvan hij toestemming kreeg ziJn woningen te bouwen — gingen de winsten van het bouwbedrijf voor een groot deel te loor in de exploitatie van de wonin gen Van de 2100 huizen die Vasco in Heerlen bouwde zijn de meeste in eigen beheer gebleven Er moest geld komen om de gaten te stoppen Aanvankelijk gebeurde dat via langlopende leningen Later vla kortlopende leningen waarbij er banken zijn geweest die de noodsi tuatie waarin Vasco verkeerde heb ben uitgebuit Een van de laatste le ningen bijvoorbeeld werd belast met een rente van 11 % procent Niet alleen de winsten van de Duit se Vascobau vloeien naar het Ne derlandse bedrijf af tenslotte werden ook gedeelten van het werkkapitaal naar Heerlen overgemaakt Moeilijk heden in Aken bleven dan ook niet uit zo konden tenslotte de sociale premies voor de werknemers niet meer worden betaald en bleken de cheques waarmee het personeel werd uitbetaald ongedekt Liquiditeitsmoei lijkheden betekenden uiteindelijk Na de oorlog stapte hij in het klei ne aannemingsbedrijfje van zijn va der Hij werd hier de stuwende kracht Zijn idee om in de woningwetbouw een nieuw sys.teem van beton en aluminium toe te passen trok grote aandacht Voetbal Meer aandacht kreeg echter de rol die Gied Joosten speelde biJ de ge boorte van het betaalde voetbal in Nederland In 1953 richtte hiJ de Ne derlandse Beroepsvoetbalbond op Een jaar later had Joosten zün doel bereikt zijn bond fuseerde met ie KNVB en het betaald voetbal kon zich verder vrij ontwikkelen Joosten bleef actief in de sportwe reld Hij richtte de N.V Panta Rei op een maatschappij die zich bezig houdt met aanleg verhuur en ver koop van sportcomplexen en het be vorderen van de sport in het alge meen Deze n.v exploiteert o.a de door Joosten in het leven geroepen voetbalclub Fortuna ' 54 de eerste club in Nederland die een pensioen regeling trof voor beroepavoetbal lers Een idealist een genie een crea tieve persoonlijkheid dat is Joosten voor vele Limburgers Hij was zijn tijd ver vooruit vakantiereizen met personeel naar Oostenrijk en de rü vièra en wilde baanbrekend werk verrichten op liet terrein van de so ciale woningbouw Vasco-woningen werden tegen lagere huren aangebo den dan soortgelijke typen Defensie geeft 14 mille voor idee DEN HAAG — De minister van defensie de heer P J S de Jong heeft vanmorgen in de Trèveszaal van het Binnenhof de hoogste tot nu toe verleende premie van de Rijks ideeënorganisatie uitgereikt aan en kele personeelsleden van de Konink lijke Luchtmacht De prijs groot ƒ 14.000 is verstrekt voor een ontwerp van een ijsbestrijder " voor start - en landingsbanen De prijs werd in ontvangst genomen door de echtgenote van de inmiddels overleden sergeant majoor C F Lang broek mevrouw Langbroek-Balvoort en door vier sergeanten Ie klas de heren G A Coppens A Koopmans J A Beekwilder en W J Stoop Mevrouw Langbroek ontving ƒ 4.000 de vier medewerkers van wijlen haar echtgenoot ieder ƒ 2.500 Soms struikelde hij in zijn enthou siasme Zo is het sportblad „ Run " dat hij financierde en leidde nooit van de grond gekomen Het staakte de verschijning met een groot tekort Jarenlang was Egidius Joosten een gevierd man en voor z>jn werkne mers een fijn mens " Maar vorige week toen hij geen geld had om zijn personeel van Vascobau te betalen werd htj op het kantoor te Aken bij na gesmoord door twee arbeiders die hem bij de stropdas grepen En maandagmiddag toen hiJ zich even liet zien op het Vasco-kantoor te Heerlen greep een tiental wanho pige personeelsleden hem naar ie keel Vakbondsleider Nijhuis en tijde lijk directeur Frantzen wisten te voorkomen dat hij werd gelyncht De rol van Gied Joosten is uitge speeld Hij heeft zich opgesloten in zijn huis waar hij zijn verdriet ver borgen houdt voor de buitenwereld De kritiek op het beleid van Joos ten is overigens niet nieuw Zijn naaste omgeving erkende wehswaar zijn vele goede eigenschappen maar verweet hem vaak dat hij zich niet door deskundige medewerkers wilde laten adviseren en dat hij steeds de fout maakte de verkeerde mensen om zich heen te verzamelen Bij de keel De Koninklijke Luchtmacht heeft voor de bestrijding van sneeuw en ijs op haar startbanen de beschikking over een drietal wagens van eigen fabrikaat die werken met straal motoren Deze apparaten zijn ge stationeerd op de vliegbases Volkel De belangrijke posten In het Vasco 1 Leeuwarden en Twenthe 1x1 het Vasco-kantoor aan Het Loon te Heerlen zitten thans twee tijdelijke directeuren Zij hebben de afgelopen week per dag gemiddeld 18 uren ge werkt om te redden wat er te redden valt Zij werken onder een zo hoge druk dat men zich nauwelijks kan voorstellen hoe zij die overige zes uren rustig kunnen slapen Zö ziJn alleszins bekwame man nen om de mogelijkheden die Vasco wellicht nog heeft te onderzoeken en te onderkennen Ir A L G Hoef nagels directeur van openbare-wer ken te Heerlen is vroeger als be drijfsingenieur aan een grote bouw maatschappij verbonden geweest en heeft de technische kant onder de loep genomen De heer J W H Frant zen adjunct directeur van de woning vereniging Ons Limburg " te Sit tard is een deskundige op het ge bied van de woningexploitatie oos Slapel Een man die de afgelopen dagen ook enige malen in het nieuws is ge weest is Heerlens burgemeester drs F Gijzels Hij was een der eersten die werden geconfronteerd met de problemen bij Vasco Drs Gijzels die destijds staatssecretaris van econo mische zaken was werd drie jaar ge leden tot burgemeester van Heerlen benoemd waarbij hij zelf wellicht had gehoopt het wat rustiger aan te kun nen doen Hij wist toen niet dat hij een erfenis van zijn voorganger over nam die hem vele slapeloze nachten zou bezorgen Burgemeester Gijzels en zijn ge meentebestuur zitten met de enorme last van 31 miljoen gulden aan ga ranties die in de loop der jaren aan Vasco zijn verstrekt Zij zitten ook met de problemen die zich zullen voordoen op de arbeidsmarkt Oost Limburg is bij de herstructurering van Zuid-Limburg toch al niet erg goed bedeeld Er zijn geen industrieën waar de werkzoekenden snel kunnen wor den ondergebracht De burgemeester wijst alle mede aansprakelijkheid van de gemeente voor het wanbeleid bij Vasco van de hand En niet geheel ten onrech te want wie de beschuldigende vin ger richt op de gemeente moet dat ook doen op gedeputeerde staten van Limburg die alle raa:dsbeBluiten be treffende de garanties aan Vasco heb ben goedgekeurd Vijfhonderd ontslagen straks mis schien 1000 Het zijn even zovele dra ma's in de betrokken gezinnen Maar Heerlen is een stad met 80.000 in woners en heeft gelukkig meer be nen om op te staan Het Vasco fi-asco is daarom geen ramp voor stad en streek Wel voor de bouwvakkers van wie een groot deel naar andere minder-betaalde beroepen zal moeten uitzien Stroom van \ ontslagen houdt aan Van onze correspondent HEERLEN — Zowel de rege ring als de gemeente Heerlen zullen financieel bijspringen in het Vascodrama Staatssecretaris dr J F G de Meyer van Sociale Zaken heeft gisteren meegedeeld dat de regering de bedragen op tafel zal leggen die nodig zijn voor de uitbetaling van lonen over de periode van 31 oktober tot en met 7 november Na deze datum komen alle ontslagen em ployees in Heerlen en Aken in aanmerking voor werkloosheids uitkeringen De gemeente Heer len op haar beurt heeft gister avond een krediet van 400.000 gulden beschikbaar gesteld voor de afbouw van 76 Vasco-wonin gen Intussen regent het ontslagen Gis terenmorgen heeft de waarnemende directie van de Vascomij 67 beambten ontslagen terwijl zij tevens de 220 reeds gevallen ontslagen bfl Vascobau in Aken bekraphtigd heeft Bij de on deraannemers van de Vascomij is gis teren op staande voet ontslag aange zegd aan 25 arbeiders Zij komen di rect in aanmerking voor werkloos heidsuitkeringen Van vakbondswege wordt verwacht dat dit aantal nog op zal lopen tot 300 man Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gisteren meegedeeld dat het op zeer korte termijn in de oostelijke ADVEBTENTIEJ RENTE DOMINEERT NU \ NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK 5y2 % ligt voor u op tafel Dat is nu de spaarvorm met de dominerende rente opzegtermijn tot f 10.000 — slechts 6 maanden daarboven 12 maanden Ook wanneer deze ter mijn u minder goed past hoeft u nog niet te „ passen " U kunt doorgaan met 4V2 % of 3V2 % '' ente met korte lot zeer korte opzegtermijn De NMB heeft altijd de juiste spaarvorm voor u De batik waar u zich thuis voelt utrecht Achter St.Pieter 8 Rijnlaan 11 Voorts vestigingen te Breukelen Bunnik Driebergen Harmeien Houten Langbroek Loenen a/d Vecht Soost Veenendaal.IJsselstein en Zeist v/h Stichtse Boaz Bank Meeste Europese artsen tegen Nederl systeem Meerderheid wil geen vast hedrag per jaar AMSTERDAM — Van de Nederland se artsen geeft 26 pet de voorkeur aan een directe en volledige betaling door de patiënt 32 pet geeft de voorkeur aan ziekenfondshonorering per ver richting 34 pet wenst handhaving van het vaste jaarbedrag per ziekenfonds patiënt en tenslotte is er nog een kleine minderheid van 8 pet voor een ADVERTENTIE vast jaarsalaris Dit is een van de uitkomsten van een opbiiepeiling door Pulse International onder praktize rende artsen in negen Europese lan den Zij kregen in het voorjaar van 1966 geiyktijdig een identieke en in hun eigen taal gestelde vragenlijst toegezonden Van de 117.000 artsen die de lijst kregen toegestuurd hebben 19.951 haar ingevuld teruggezonden Het percentage huisartsen bedroeg 78 pet In Nederland deden 1626 art sen aan de peiling mee 1 Snoep verstandig eet'n appel mijnstreek aanvullende werkgelegen heid zal proberen te scheppen om de ontslagen Vascomij employés op te kunnen vangen Uit vakbondsberekeningen is inmid dels gebleken dat de ontslagen em ployés nog een vordering hebben op de Vasco vein 24.778 gulden aan ach terstallig salaris over de periode ju ni-september Ook staat er nog een vordering van 18.990 gulden aan va kantiegelden open Gedwongen service van caféhouder ROODESCHOOL - Gisternacht te gen twaalf uur hebben twee mannen een inval gedaan in het café van de 73-jarige heer P Mulder in Roode school Op dat moment was er een landbouwer als gast aanwezig en de indringers wachtten met hun werk tot d-^ze was vertrokken De mannen wa ren gewapend met een breekijzer waarmee ze de caféhouder bedreig den Ze braken een kast open en haal den het daar aanwezige geld er uit een bedrag van ƒ 2.400 — Bij het doorzoeker van het café vonden ze verder nog gouden tientjes Met hun buit gingen ze naar een gereedstaan de auto Deze wilde echter niet star ten De indringers dwongen de café houder te helpen de wagen op gang te duwen De rijkspolitie heeft de zaak in on derzoek ADVERTENTIE Een honorering op een vast jaar bedrag per ingeschreven fondspatiënt heeft volgens dez ^ peiling slechts in Nederland en Engeland een aanhang van enige betekenis Veelbetekend wordt genoemd dat ook in deze beide landen — de enige van de negen waar dit systeem wordt toegepast — de meerderheid van de artsen er blij kens de enquête niet voor is In Duits land waar dit systeem is afgeschaft verlangt slechts 3 pet van de artsen er naar terug De artsen in Zweden België Finland en Ierland spraken zich duidelijk uit voor directe volle dige betaling door ae patiënt terwijl in Duitsland Denemarken Noorwe gen en Engeland een betaling door fonds of gezondheidsdienst maar op basis van een honorering per verrich ting de meeste stemmen kreeg 1 Snoep verstandig eet ' n appel Voorts bhjkt uit de gegevens dat in vijf van de negen landen waaronder Nederland meer dan de helft van de artsen het normale praktijkinkomen aanvult met inkomsten uit ander me disch werk zoals keuringen Van de artsen die aan de peiling ADVERTENTIE eens wat meer deze week ^^ Deze week in • AVENUE DickHolthaus presenteert herenmode voorjaar 1967 ADVERTENTIE 1 REVU Burton temt Liz Taylor LIBELLE Mode in ' t Zilver PANORAMA Ontvoerd door een vliegende schotel MARGRIET Het leven van de Italiaanse tw/eeling Snoep verstandig eet ' n appel na hun scheiding MADELEINE 67 knippatronen en gratis raderblad SUPERMAN Compleet Batman verhaal ROSITA Abby lost miniproblemen op VRIJE TIJD Maak zelf een pakhuis voor pakjes - avond Verras uw kinderen eens met een fijn blad zoals DONALD DUCK SJORS KUIFJE of PEP BIJ MEER DAN 4000 VERKOOPPUNTEN EEN PUBLIKATlEVAN.N.V.tALDIP.RESS EN DE DAARIN SAMENWERKENDE UITGEVERIJEN 
IQ VXSBOHTSCIB NIKUWSBLAO IJTRECHTSCH UTRECHT KUNTU ZO WONEN // "¦" X 4 Legio bouwmogelijkheden In ds provlnda Utrecht eengezinswoningen en bungalows passend In leder budget Niet langer wachten nu Inlichtingen vragen over bouw en financiering die vérgaand aan uw per * soonlijke omstandigheden kan worden aangepast ledere vrijdag in MOTORESTO Bunnik aan ds enel » weg Arnhem-Utrecht van 9.30-12.30 en van 14.00 > 17.30 uur bent U hartelijk welkom Tevens iedere vrijdagavond op ds zitting in het CASINO Paardeveld 8 Utrecht naast het hoofd bureaifvan Politie van 19-21 uur Schr Inlichtingen BG-kantoor Amersfoort Regentesselaan 14 tel 03490 18841 N.V Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de veilige weg naar het eigen huls SCHUURMAN DEMONSTREERT hoe U het meeste gemak en genoegen van al deze apparaten kunt hebben Gratis bij Brylcreem Geschenken voor mannen die graag de voetbalpool willen winnen Speciaal voor St Nicolaas zijn er nu 2 unieke geschenken bij Brylcreem voor mannen die graag de voetbal-pool willen winnen 2 Bij de reuze pot Brylcreem van f 3.95 gratis het exclu sieve Brylcreem Toto-wheel Even rollen en het stopt bij het cijfer dat u kunt invullen Bij de grote pot Brylcreem van f 2.25 gratis de nieuwe Brylcreenj Toto tol Draalen en het invul-cijfer ligt voor u Speciaal voor Brylcreem-mannen waar vrouwen gek op zijn de BRYLCREEM Home Dispenser Regelrecht uit Engeland reuze gemakkelijk voor jaren Brylcreem plezier ' n Druk op de knop en de Home Dispenser geeft de juiste hoeveelheid Brylcreem Een fraai cadeau voor mannen die prijs stellen op goed verzorgd haar f 5.95 BRYLCREEM het geschenk voor mannen waar vrouwen gek op zijn U vindt al deze praktische PHILIPS produkten bij Schuurman ¦ fl^^X \- w -:™ ^ WPWïïm »:^ Philips lichtgewicht snelstrijker ^^ Open handgreep Gemakkelijk voor strijkenvan mouwen en nauwe openingen Snel t'eagerende temperatuurregelaar 34,25 Ook verkrijgbaar Philips lichtgew'ichtstoomstrijker voor stoomstrijken èn ge woon strijken twee strijkers in één).Ideaal voor alle stoffen eg qc Philips messenslijper Geen botte messen of scharen meer in uw huis Slijp ze zelf snel en eenvoudig Een leuk cadeau 21 — Maak uw kamer in een wip betiaag/ijk warm Philips handsteel-stofzuiger U zuigt zonder te bukken Eenvoudig opte bergen en altijd klaar voor gebruik.Geschikt voor papieren stofeak hygiënisch 129 - Philips raamventilator m III r / Houdt uw huis altijd fris doet etensluchtjesen rook verdwijnen Geen geruis eenvou dige montage 79,50 Compleet met schakelkastje voor 2 snelhe den en 2 draairichtingen 99,50 Nieuw Philips 185L ruimtewinsl koelkast 185 literinhoud en tóch een tafelmodel!Bovenblad van krasvrij en hittebestendigmateriaal Circulatie koeling en geëmail leerde binnenkast 439 _ Philips ventilatorkachels Compact model met veilig-heidsthermostaat Capaciteit 1000 of 2000 W 49,95 Robuust model Capaciteit voor 700 1300 en 2000 W Met veiligheidsthermostaat 59,95 Philips centrifuges y ^ OUDEGRACHT 260 - TEL 1 38 11 kanaleneiland - g'rootwinkelcentrum ST JACOBSSTR,53-TEL 1 31 33 HAMMARSKJÖLDHOF S3 - 63 ' - tel 3 65 59 -' ' t GOYLAAN 75 - TELSOSOS ZEIST,VOOSHEUVEL60 - TEL.l 3029 Met geriTsanneerde trommel veiligheidsdeksel en automati sche rem Drogen ca 3 kg wasgoed in één keer Fantas tisch droogresultaat dank zij hoog toerental van 2800 toe ren p.m Rond model 199 Vierkant model 239 Rond model voor 4 kg wasgoed 249 - BERING BEZORGING EN SERVICE IN STADEN PROVINCIE UTRECHT * Knipogen tegen het leven Je prettig voelen fit ' t Begint met gezond eten En gezond eten begint met Brio Wy.]:^^Xfi''yy- LAMMERTS VAN BUEREN N.V Zadelstraat 33 — Utrecht 4 ^ 35 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Het Instituut voor Klinische en Industriële Psycholo gie van de Rijksuniversiteit te Utrecht vraagt zr ' " spoedig mogelijk een vrouwelijke administratieve kracht die o.a zal worden belast met inventarisatiewerK het administreren van lopende projecten assistentii bij het geschikt maken van materiaal voor computer verwerking en Je feitelijke verwerking van dit mate - riaal Vereist Mulodiploma en typevaardigheid Salaris volgens Rijksregeling afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring Sollicitaties aan de Beheerder van het Instituut Trans 14 te Utrecht Revlon's nieuwste vondst « wet lipstick » een volkomen nieuwe samenstelling Droge lippen nu voorbij Luisterrijk fonkelend flonkerend Een lipstick die op Uw lippen glijdt vanzelf gaaf gemakkelijk Hartveroverend betoverend worden Uw lippen Zacht zacht zacht Opwindend verleidelijk Dit is " The Big Change " in lipstick die wel komen moesi ' En natuurlijk is het Revlon die als eerste deze sensatie brengt Vraag ons niet hoe Laat Uw lippen spreken Nieuwe « moondrops wet lipstick » van Revlon m 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 15 Alléén vrijdag en zaterdag dralon en halfwol damesliemcljes jw Heerlijk warme hemdjes voori hef koude jaargetijde jacquard gebreid In dralon of halfwol Norm 5.50 slechts 2 dagen zo sensationeel voordelig 3.95 2 stuks 7.50 Sijden in een Eapitan is een Toorrecht Reeds een demonstratierit laat u zien dat rijden in een Kapitan iets héél anders is Deze wagen is zoveel ruimer com fortabeler de afwerking is zo perfect Waarom zoudt u er niet rond voor uitkomen dat u zich dit voorrecht verworven hebt Waarom zoudt u geen Kapitan rijden als u dat doen kunt Een afspraak is zó gemaakt en wij rijden graag bij u voor Kapitan biedt u o.a 142 pk-motor met zevenmaal ge lagerde krukas - ook leverbaar met vloerschakeliüg of volautomatische versnelling - gescheiden remcircuits schijfremmen vóór en rembekrachtiging op alle wielen - top 170 km/u van 0-100 in 13.9 sec - grote spoorbreedte uiterst rustige wegligging * Stelt u prijs op bepaalde extra luxe BeMjkt u dan vooral de A&iiral Uw Opel Kapitan en uw Opel dealer twee die voor u klaar staan -'^^ dralon en half wol amespantalons 15 Dealer voor Utrecht en omgeving Garage Honders N.V NACHTEGAALSTRAAT 49 - UTRECHT TEL 030 - 29641 Dealer uitsluitend voor De Bilt Bilthoven Maartensdijk Groenekan en Westbroek Autobedrijf J Raasveid N.V HESSENWEG 200 — DE BILT TEL 030 - 62091 In dezelfde sublieme kwaliteit bijpassende pantalons met halflange pijpjes heerlijk warm Maten 42-48 Normaal 4.95 slechts 2 dagen extra lage prijs 3.25 2 stuks 6 stretch nj breeches i II LILj " timam aanu ¦« Helanca broekjes met lange pijpjes prachtige kwall feit stretch nylon Zeven kleuren maten M,'L en XL ifö^^-^'^^^'s 2 dagen extra laag 3.95 2 stuks 7.50 & m ' ¦ 3 stuks 9.75 ^^ uw MODEHUIS Htm MEVROUW GA OOK NAAR DE SUMA Telefoon 17708 PREMIERE NEDERLAND EEN FILM VAN COLUMBIA-INTl presenteert mm ZELFBEDIENING VOOR DIE LEKKERE JONGE BRAADHAANTIES Zd zlin zo voordeligper 500 gram 1.39 STUDIO - ^ POEDEEKOFFIE potje NU voor 0.98 Lekkere BABYPEERTJES IlterbUk NU 0.89 Unox Weense KNAKWOKST Wik NU 0.89 Italiaanse VERMOUTH Uterfles 4.25 2e fles voor 1.98 Grote CHOCOLADELETTERS 0.75 2e letter halve prijs 0.38 ANTIVRIES HterbUk 2.39 2 blikken 4.50 Gekookte MAGERE HAM 150 gram 0.87 Berliner LEVERWORST 150 gram 0.69 Gebraden GEHAKT 150 gram 0.59 PALINGWORST 150 gram 0.79 Van Humboidtstraat 32 - Utrecht By Tuinwyk — Telefoon 24437 TEL 24428 Première Nederland VUURPAARDEN - FILM NAAR HET BOEK VAN etmue - IN MODERNE VERSIE VAN jeancaa EN vadim DIALOGEN jeancau MET jacacies monod mmim maRceau cocinoR PRODUCTIE TOEGANG 18 JAAR CITY Telefoon 14384 Aanvang dagelijks 2.30 — 6.45 — 9.15 uur Zondag 1.45 — 4.15 — 6.45 en 9.15 u Dt Rantc orginiiilie prtienlterf éen Bentan Filn produktit de SiJ'pijl schiet raak een modieuze winterjas van import shetiand-stof en origineel Harris Tweed keus uit moderne diagonaal en visgraatdessins in grijs-bruin-biauw voor de rake prijs van KIRK DOUGLAS RICHARD HARRIS ANTHONY MANNS UTRECHT STEENWEG 45 AMERSFOORT - LANGESTRAAT 45 HILVERSUM • KERKSTRAAT 6a Wl/RPAARP£Af IWAN • I MIKOIAJTSJOEK MARITSIKA • LKADOTSINIKOWA kogdrallM Iwan I Dzjoera Maritsjka W Glanlko 5,^1 S.r«*lm e -» Wh »- Uri * H-a -*» ' Toegang 14 jaar ULLA JACOBSSON MICHAEL REDGRAVE TECHNICOLOR * PANAVISION ¦ Seinni IVAN MOFFAT n BEN BAIiZMAN tfUBi > S BENIANIN FISZ Ié,H ANIHONT MAKN TOEGANG 14 JAAR 
DONDERDAG 1 * NOVBMBEB lt6 « € TREiCHTSCH NIEUWSBLAD USB IHB.8K.93 ïunoi I ERWTENSOEÉ OP DIE LEKKERE STEVIGE Unox erwtensoep 10 cent korting TIJDELIJK 98 CENT IN PLAATS VAN f 1.08 ^ i v <^ GRATIS FRANSE SCHAAL Bij alle UNOX soepen en UNOX Keurpak Rookworst vindt u een spaar zegel Voor 30 zegels komt u In het bezit van een prachtige ovenvaste schaal met deksel uit het vermaar de Franse Digoin Inhoud 1.8 liter Handig voor soepen en stamppot U spaart toch ook Vraag uw leverancier de bestel kaart met alle bijzonderheden Voor PUCH BROMFIETSEN Puch-servlce-ctatloB C BOS & ZONEN N.V Amsterdamseetr.weg 9S9 Tel « 177S — Dtreoht # UITZENDBUREAU | UTRECHT vraagt voor uitzending TYPISTES en STENO-TYPISTES Hoog honorarium Directe ifrekening NIEUWE GRACHT 15 A Utrecbt tel 19050 M BIENUEN(DO LOS PULLOUERS MEXICANOS 11 Mexico - het land waar de nieuwe voorjaarsmode Kaar inspiratie vond Nu al heeft uw warenhuis pullovers in de zondoorstoofde Mexicaanse kleuren Pullovers van Leacril met originele zadelschouder Maille renversée de linkse steken aan de buitenkant In uitbundige kleurenkombina ties geel met lila framboos met marine paars met lila en groen met framboos 22.75 VROOM & DREESMANN heeft van alles zoveel méér Voor onze HERENZAAK zoeken wl ] VERKOOPSTER HEREN-MODE Wij bieden een prettige werkkring met een goed salaris en uitstekende nevenYoorzienlngen Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan de Filiaal directie Telefonisch kan een afspraak gemaakt worden onder no 11961 DE PIJL WIJST U VOORTAAN OP WELLICHT BESTE BOORD OOIT OP SHIRTS GEMAAKT 161 - UTRECHT EL-MIOR m ^ Oudegracht 1 tammmmmmm 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDEBDAQ 10 XOVEMBCIB 1966 17 Qrote attractie voor treinreizigers Keertunnels als ware technische wonderen >*^»%«< fc »»**»%%»»%»%%%**%%*^*^»< ^¦»**»»%»*»*»*%%»»*»^»»%%*%*»»»< »^^» ifc*»%%»*»»*»%*#»»»»^^i et w/eekend wenkt De dirigent David Zinman die v/i/navond maandag en woensdag hetU.S.O zal dirigeren ^ ^ f^^'^M - Vimmmki Vrijdag 18 november utrechtse Rederijkerskamer Nic Beets besloten voorstelling Zaterdag 19 november De Utrechtse Operette Das Dreima derlhaas op muziek van Fr Schu bert met Ans van Leersum An van Ouwerkerk Jos Brekelmans Rien ^?^??^^??^ i »-»^^ Tentoonsitelliiigc^ii in I^ederland AMSTERDAM Stedelijk Museum schil derijtjes van Bill Copley tm 20 növ tent Atelier 4 t.m 4 dec Tent schilderijen en gouaches vanCorneUIe tm 11 dec • • Hist Museum De Waag Amsterdam in z'n element t.m 15 jan Bols Taverne Rozengracht 106 tent Ned kunstenaars tot 5 dec Galerie Jelle de Boer Rozengracht 50 Impressionistes Francaises tot 1 dec Galerie De Sfinx Oude ZIjds Voorburg wal 241 schilderijen van J.C van Scha gen tot 27 nov tent grafisch werk vanG F Dekker en B J J d'Armagnacde Castanet ' Rijksmuseum tent v Venetlaanse gra fiek V d ISe eeuw Tot 15 nov Galerie D'Eendt nv Spulstraat 270 — 272 tent schilderijen v Edith van Leckwljnk en beeldhouwwerken v Ma rius van Beek tot 17 nov Galerie Swart Keizersgracht 478 werk v Jo ^ Manders tot 14 nov Heineken-etalage hoek Ferdinand Bol straat-QuelHInstraat wandkleden van Helga en beelden v Hesselius tm 14 november Galerie Krikhaar Spuistr 330 tekenin gen van Constant tot 27 nov Museum Willet Holthuysen verzame ling Weesper porselein Galerie Mokum Galerie de 3 Hendricken Bloemgracht 89 beeldjes tekeningen en schilderijen van Herman Karel Octaaf Ysebaert tm 25 nov G H Bührmann's Papiergroothandel N.V Keizersgracht 28-46 ' typografie decor en costuum-schetsen van de ar chitect H Th Wijdeveld tm 9 dec Kunsthandel Santee Landweer Prinsen gracht 608 tent werk van Lex de Bruijn tot 26 nov ZaaJ Vlieger Amstel 46 werk van K Bemink tot 26 nov tel en Anne - Wortel-van der Waer - REMBRANDT tel 12656 Brandt Pa - rijs met Leslie Caron Kirk Douglas Jean-Paul Belmondo Gert Fröbe e.a 14 jr Dag 14 en 20 uur SCALA tel 12461 Arabesque met So phia Loren en Gregory Peck 14 jr Dag 14.30 18.45 en 21 uur Zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur Zondagmorgen 10.30 uur Der Zigeunerbaron met Car los " Thompson Heidi Brühl Willy Mll lowitsch Muziek Johann Strauss a.l STUDIO tel 24428 De vuurpaarden 14 j Dag 14.45 19 en 21.15 uur Zond 14.30 16.45 19 en 21.15 uur ™ Bi™.'51'"£^^JE '"^'"^''^^^ ^- ''^^^" ™ VREEBURG tel 10552 Een slippertja « naar Mexico met Frank Sinatra De - borah Kerr en Dean - Martin 14 j Dag 14.30 18.45 en 21 uur Zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur Vrijd en zaterd 23.15 uur Tarzan en Tanya met Johnny Weissmuller 18 j Musea Ned Spoorwegmuseum MaliebaanstaUon dinsdag tm zaterdag 10—17 uur Zon dag 13—17 uur maandag gesloten Nat Museum Van Speeldoos tot Piere ment Lange Nieuwstraat 38 Geopend zaterdag zondag en woensdag van li -^ 17 uur met rondleiding over histo rische afdeling en donderdagavond or gelconcert 20 uur Speciale rondleiding op aanvraag tel 713458 Ned Goud - Zilver - en Klokkenmuseum Lange Niéuwstraat 38 Geopend dage lijks 10—12 n 14—17 uur Zondag 14 — 17 uur Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst Lange ' Nieuwstraat 38 stfd moderne kunst van het Aartsbisschoppelijk Mu seum Geopend dagelijks 14—17 uur Ou $ Katholiek Museum voor Kerkelijke Kunst Mariahoek 9 Winterseizoen tot 15 april 1967 geopend woensdag zater dag en zondag 14---17 uur Universiteitsmuseum Trans S dagelijks 14—17.30 uur zondags gesloten Dier geneeskundige Afdeling Biltstraat 1 aanvragen bij de portier Tandheelkim dig afd Jutfaseweg 5 woensdag en vrijdag 10—12 en 14—16 uur Automuseum Driebergen Buntlaan ge opend dagelijks 9—18 uur Centraal Museum Stedelijk aartsbls schoppeiyk en Archeologisch Museum ^ gnietenstraat 1 Fentener van Vlis singenhuis Maliebaan 42 afdeling Mo derne Kunst maandag t,m zaterdag 10—17 uur zondag 14—17 uur Slot Zuylen dag 9 — 12.3Ü 13.30—17.30 Zondag 13—17.30 u maandag gesloten Huize Doom te Doom geopend maan dag tm zaterdag van 10—17.30 uur zondag van 13—17,30 uur dood op Soemba Wah een landbouwgemeenschap in de Pandjab tot 1 jan Museum Boymans v Beuningen Ma thenesserlaan 18 20 werk v Bert Niem huis tot 11 dec Prentenkabinet tent Leerrijke reek sen tot 11 dee Kunstzaal Zuid Zuidplein 120 schilde rijen van Maria en Marga Carlier tm 13 nov RKIi Witte de Withstraat 35 werken van Ans Wortel en Erwin de Vries tm 13 nov ' t Venster Gouvemestraat 129 schil derijen van Nic Blans tot 25 nov SCHIEDAM Sted Museum werk van Hans Koetsier Ad Dekkers en Marie Antonie tot 14 nov WASSENAAR Kunstzaal Heuff naald werk van Hanne Meijer-De Heer en droogbouquetten van Marijn Eschau zier t.m 24 nov Bioseopc^n UTRECHT — Bioscoopprogramma's voor de week van 10 t.m 16 november CAMERA tel 17708 La Curee met Jane Fonda Peter Mc Enerv en Michel Piccoli 18 ] Dag 14.30 18.45 en 21 uur zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur Vrijd en zaterd 23.15 uur Billy Liar met Tom Courtenav en Julie Christie IS j CITY tel 14384 De Helden van Tele mark met Kirk Douglas Richard Har ris Ulla Jacobsson en Michael Red grave 14 j Dag 14.30 18.45 en 21,15 uur zond 13.45 16.15 18.45 en 21,15 uur i^ILMAC tel 13178 Deel 1 \ an De Haaienjagers van Moana Nieuws en tekenfilms a.l Dag 10—18.30 uur tent Daimond OLYMPIA tel 42602 Dond t.m zond Vlak bij de Via Mala ligt als grote tegenstelliiig de nieuwe route naar Thusis ï°j ¦;'^'~'''- V '/' >• - st-tóiMt'ïiïrï route is ook al weer meer dan 140 jaar oud en dus niet modern Maar juist omdat vele automobilisten een beetje een hekel hebben aan de las tige Spiügenpas missen zij een na tuurwonder van de eerste orde Toe gegeven Zwitserland heeft vele prachtige watervallen en meerdere kokende en bruisende rivieren die zich door kloven of andere rotsbreu ken persen zoals bv de Aareschlucht of de Taminaschlucht maar toch nauwelijks een als de Via Mala Deze slechte weg " loopt door een nauwe Zuinig omspringen itiét natuurschoon ARNHEM Gemeentemuseum mes-teke ningen van Harry Disberg tot 27 nov Tent leden Hollandse Aquarellisten kring tot 20 november DE BILT Galerla Picardo " Burge meester De ' Withstraat U werken v Jits Bakker en Jop Goldenbelt BUSSUM De Berenkuil Nassaupark 4a tent werk v Thea en Jan Gregoor tm 17 nov DELFT Het Prinsenhof ' 66 van 13 nov tot 19 dec EINDHOVEN Sted van Abbemuseum tent Kunst Licht-Kunst tg,v 75-jarig bestaan Philips tm 4 dec GOUDA St Museum Het Catherina Gast huis tekeningen van J A Philipszoon tm 20 nov ' s-GKAVE.f'IHAGE Gemeentemuseum Stadhouderslaan 41 Historische schat ten uit de Sowjet-Unie tm 20 nov Museum voor het Onderivfls Hemster - huisstr 2E tent Van delfstoffen tot kunststoffen tent Het moderne bedrijf van Staatsmtinen Kon Penningkabinet Wat deden zij met hun geld De munt in de 17e eeuw tof 31 dec Haagse Kunstkring Dennenweg 64 beeldhouwwerker V Jaroslawa Dan - kowa en tekeningen v Peter Blokhuis tm 20 nov Hoofdkantoor De Nederlanden v 1845 werk v Jan Roede tot 15 nov Het Kunstcentrum Molenstraat 16 werk van W Sinemus tm 3 dec GRONINGEN Groninger Museum aqua rellen en schilderijen van Gerrit van Houten 1866 — 19.?4 Amerikaanse Schilderijen en collages tm 11 dec Tekeningen van Hendrik de Vries tm 1 ] dec Kunstlievend Genootschap Plctura St Waihurgstraat 1 werk van Groninger beeldhouwers en ceramisten tot 13 nov HILVERSUM Gools Museum Kerkbrink 6 kleurenhoutsneden van Geerhard Kuipers tot 5 dec Schilderijen gouaches tekeningen gra fiek en kleinplasöc van Erik Clau ^ SPORT EN CAMERA Niewii^e fotowedstrijd Van onze medewerker voor toerisme Z WITSERLAND met zijn uitstekend net van trein - en postauto-verbindingen stelt de automobilist altijd weer voor een moeilijke keuze Speciaal de bestuurder van de auto krijgt te maken met een dilemma Het is n.l een open vraag of men bepaalde tochten in het bergland met de auto of met de trein c.q met de postauto moet doen De keuze is zo moeilijk omdat het ontegenzeggelijk waar is dat men bij een tocht over de pas veel meer ziet dan bij een rit door de tunnel over woeste en schuimende bergstro men 390 bruggen bouwen Het be roemde Landwasser viadukt 130 m.lang en op een hoogte van 65 mtr.is er daar één van Een van demooiste gedeelten dat van Bergünnaar Preda bereist men puur voorzijn genoegen De afstand is maar 11 km doch door middel van keer tunnels klimt de trein op deze korteafstand van 1384 meter naar 1757 m en overwint dus een hoogte verschil van 373 mtr Het blauwewater in het prachtige zwembadvan Bergün is het goede oriënte ringspunt als men weer een keer tunnel achter zich heeft Op de te rugrit van Preda naar Bergün hettreintje doet er maar 20 minutenover ziet men het wonderlijke pa norama nog eens van de anderekant ' Oude pasweg E EN uitstapje dat u zowel " per postauto als met eigen wagen kunt maken is dat zowel van Thusis komend van Chur in de richting van de Spiügenpas Het is een heel oude pasweg reeds bij de Romei nen in gebruik de tegenwoordige Zwitsers zijn experts in kunstwerken Z o gezien zou dit pleiten voor au to of postauto Maar ilc kan me tocli goed voorstellen dat de au tomobilist die ten noorden van bijv de Gotthard een vakantieverblijf heeft gevonden er in de zomermaan den als er een enorm verkeer over de pashoogte is tegenop ziet om naar 2100 mtr te gaan klimmen en daarbij het vooruitzicht heeft dezelf de weg nog eens in omgekeerde richting te moeten rijden Het ge noegen zal in de meeste gevallen wel voor de inzittenden van de au to zijn want de bestuurder heeft in dat verkeer zijn aandacht wel voor iets anders dan liet omringende na tuurschoon nodig Hoe geheel anders wordt voor alle partijen het uitstapje indien het per trein wordt gemaakt Het in drukwekkendste dal van Zwitser land dat van de Reuss de noorde lijke oever van de Vierwaldstat ter See de in de rotsen uitgehou wen Axenstrasse vormen pas het begin van deze prachtige spoorweg route Bij Altdorf begint echter de bergroute die langs watervallen stroomversnellingen rotsen en tun nels van het ene dal naar het an dere loopt De treintoerist krijgt de kans van zijn leven om zich een goed beeld te vormen van de zg keertunnels Omdat de hellingen te steil zijn hebben de spoorweginge genieurs de spoorbaan in lussen ge legd en tegelijkertijd door tunnels gevoerd Iedere keer als de trein uit een tunnel komt ziet men het landschap van een..«ndere kant en op een andere hoogte Dit techni sche wonder ziet men het duidelijkst bij Wassen waar men het beroem de kerkje hoog boven de spoorbaan zal ontdekken De ie keertunnel ligt op 775 mtr de tweede op 900 en de derde op bijna 1.000 m Na het verlaten van de diverse tunnels komt men tot de ontdekking dat men het ene moment reeds op gelijke hoogte met de kerk is en dat na de laatste keertunnel het kerkje diep onder de spoorbaan ligt Een scher pe opmerker kan op een bepaald moment onder zich twee spoorlij nen zien terwijl hijzelf op de derde en bovenste rijdt Tunnels en bruggen B IJ Geschenen begint de 15 km lange spoorwegtunnel in 8 jaar tüds door Louis Favre door de Gott hard gebouwd maar dit is er maar - één van de 76 die vpor het doorbo ren van de Alpen nodig waren af gezien van bijna 100 bruggen en via ducten Een ander voorbeeld van het gebruik van interessante keer tunnels vormt de prachtige Rhati sche baan in Graubünden die van Chur over Thusis Tiefencastel Fi lisur Saiïiedan naar St Moritz en Pontresina loopt Het gedeelte'tus sen Thusis en St Moritz draagt de naam Albulabaan De gehele rou te is 277 km Ook deze baan is een technisch wonder want in 6 jaar boorde men 82 tunnels en moest men / ADVERTENTIE I Vraag uw slijter om de beste vermouth en hij geeft u Cinzano zano gedronken Wacht u maar tot u thuis bent dan proeft u wel wat ik bedoel als ik zeg Cinzano is de ver mouth met de meest afgeronde volle smaak " Drink ook Cinzano Waar om zou u met minder genoegen nemen Nou dan Cin Cin Cinzano ' Ja dan geef ik Cinzano " zegt de heer P J van Alten van Wijnhandel J W Jonker Prinsengracht 598 Amsterdam " Zó zonder enige aar zeling Weet u veel mensen denken nog altijd vermouth is vermouth Maar dan hebben zp nog nooiï Cin - rotskloof waarin nauwelijks dag licht doordringt Een tunnel heeft de tocht wat gemakkelijker gemaakt maar de woeste stroom ligt bijzon der diep de trap die naar beneden voert heeft 250 treden en men moet er wel iets voor over hebben om bü de stuivende waterval te ko men Over de kloof liggen drie brug gen Zodra men de Via MsJa heeft verlaten waar de rotswanden op enkele punten een hoogte van meer dan 500 mtr bereiken wordt het landschap lieflijker en later gaat de route zelfs door bossen Vóór Splü gen komt men nog aan de Rofflasch lucht maar na de Via Mala kan dat weinig indruk meer maken Veel in teressanter dan een tocht over de Spiügenpas is dan een rit door het dal van de z.g „ Hinterrhein " want dat is een prachtig stuk natuur Hooggebergte H ET is er volop hooggebergte met 9 maanden sneeuw maar na de pashoogte 2065 mtr van San Bernardino volgt onmiddellijk de grote tegenstelling het dal van Mesolcina waar men reeds de in vloed van het warmere Italië be speurt de bevolking spreekt er ook Italiaans De hoofdplaats van het dal is Mesocco bekend om een der grootste kastelen van Zwitserland de ruïne van het kasteel Misox Het Val Mesolcina is bij Nederlandse toeristen nu nog vrijwel onbekend ook bij de automobilisten die naar Locamo en Lugano gaan maar dat wordt te zijner tijd wel anders Er is namelijk een tunnel in aanbouw van het dorpje Hinterrhein in de richting van het plaatsje San Ber nardino en volgens Zwitserse zegs lieden zal zodra die gereed is meer dan 50 pet van het verkeer van de overbelaste St Sotthard door het dal van Misox naar de Zwitserse me ren gaan Een en ander zal nog wel iets eisen op het gebied van we genverbetering en kunstwerken maar dat is de Zwitsers best toe vertrouwd DOORN — Oud-notaris WÏ ' tVte-clercq uit Doom vindt dat het hoog tijd wordt dat er in het gebied van de Utrechtse heuvelrug en de Krom me Rijn zuiniger wordt omgespron gen met natuurschoon Er moet te veel wijken voor woningbouw en wegaanleg Met meer overleg moet het mogelijk zijn de steeds kost baarder wordende ongeschonden plekjes bos te behouden Daarom wordt als de plannen van de vorig jaar bij het bereiken van de 65 ja-rige leeftijd uit zijn ambt gestapte Amsterdamse notaris doorgaan za terdag 19 november in hotel Pabst te Doorn een „ Stichting ter bevor dering van dorps - en landschaps schoon in Zuidoost Utrecht " opge richt Het idee voor oprichting van een stichting is ontstaan vertelt de heer Leclercq toen de heer Van de Valk uit Leersum in de plaatselijke krant in enkele ingezonden brieven aan dacht vroeg voor behoud van dorps en landschapsschoon De notaris nam contact op met de brieven schrijver Deze vroeg de Doornaar uit de Van NagelUaan 15 de moge lijkheden tot het oprichten van een vereniging of stichting te onderzoe ken Inmiddels heeft de heer Van de Valk zelf een vereniging in Leersum opgericht maar ik vermoed wel dat hij tot de stichting zal toetre den " Aanleiding voor de heren Van de Valk en Leclercq waren na een on derzoek de saaie woonwijken die in alle dorpen van Nederland worden gebouwd zg waren van mening dat het niet slecht zou zijn plantsoenen diensten wegenaanleggers en ont werpers van plannen eens te atten deren op de onrust die er bij de be volking van dorpen leeft ¦ dat „ het een na het ander verdwijnt " Notaris Leclercq die nu een jaar in Doom woont is daarna gaan pra ten met alle lichamen " die met de ontwikkeling van woongebieden te maken hebben de provinciale planologische dienst de Bond Heem - Unitas Het Grauwse Diep • Centrum Angst en ellencie Neudeflat N9 Elektronische muziek USO met Willem Noske TONEEL STADSSCHOUWBURG Donderdag 10 november Unitas-lustrum besloten gaJavoorstel - ling Het Grauwse Diep door Leo Vro - man regie Erik Plooyer Vrüdag 11 november Openbare voorstelling Het Granwse Diep Zaterdag 13 november Toneelgroep Centrum Angst en ellende van het Derde ' Rijk van Bertolt Brecht met Elisabeth Andersen Sara Heybiom Nell Knoop Marja Kok Lettie Oosthoek Ton van Duinhoven Broes Hartman Ben Hulsman John Koch Jeroen Kraljbé Hidde Maas Piet Romer Ferd Stemeberg Regie Walter Kous vertaling Nel Bakker 3Iaandag 14 november Geen voorstelling Dinsdag 15 november 14 en 20 uur Gem Utr Schoolvoorstelling van het Nationale Ballet Woensdag 16 november Geen voorstelling Donderdag 17 november Nederlandse Comedie De dame uit aia xim van G Feydeau met Hans Bos winkel Guus Oster Ellen Vogel Ju les Croiset Bob de Lange Dick Swid de Peter v d Linden Yoka Berret ty Peter Hoeksema Willem Nijholt Pierre Myin Huib Broos Cor Witsch ge Jan Hundling Bob Goedhart e.a Regie en vertaling Bob de - Lange decor kostuums en belichting Nic Wijnberg »^^.< UTRECHT Permanente exposities Werikelder Oudegracht 241 Christine Langerhorst houtbewerking Werfkelde'r Oudegr bfl Viebrug Edda Naetf en Gerrit Veenhuizen Genootschap Kunstliefde Nobelstraat 12a najaarstent 1966 t.m 28 nov Ge opend van 11-17 uur Op zondagen van 13 17 uui Utr / Kring Neudeflat 9e etage plastie ken van Otto-Herbert Hajek t.m 4 dec Dag 11-17 zqndags 14-17 uur Utrechts Universiteits Museum Trans 8 moderne Russische Grafiek t.m 17 nov A.MERSFOORT M3 Zuidsingel werk van Douwe van der Zweep t.m 27 nov Het Kapelhuis Krankeledenstraat 13 plastieken en tekeningen v Wout Ma ters tot 13 nov Zonnehof Zonnehof 8 Hee zie je dat " foto's van Ed van der Elsken t.m IS dec schut de ANWB de stichting Na tuurmonumenten de Utrechtse Heu velrug de Algemene hengelaars bond het Utrechts Landbouwgenoot schap de rijksconsulent voor het midden - en kleinbedrijf de bond van tuinarchitecten en de algemene bond van architecten Zij vonden het streven van de heer Leclercq • bewonderenswaardig Al deze instel lingen en bonden zuUen naar de no taris hoopt zitting nemen in het zaterdag 19 november te vormen algemeen bestuur van de in oprich ting zijnde stichting Het dagelijks bestuur dat uit een man of zeven zal bestaan zal als belangrijkste taak krijgen het con tact opnemen met gemeentebestu ren om te kunnen adviseren bij het ontwerpen en ontwikkelen van plan nen „ De gemeenten willen vrij blij ven dat is logisch Maar van de planologische dienst van provincia le staten weten we dat het graag open zal staan voor suggesties uit de burgerij zelf " Die burgerij heeft overigens wei nig in te brengen in de stichting die geen leden maar aHeen begun stigers kent De oud-Amsterdammer verheelt dan ook niet dat het stre yen van de stichting niet iedereen even gemakkelijk aanspreekt „ Maar misschien dat wanneer wij hier en daar wat succesjes behalen de burgerij ons dan zal steunen " Zijn liefde voor de natuur is no taris Leclercq al vroeg ingegeven Hij is geboren in Limburg In 1932 schreef hij een boek over bomen en bosbouw „ Ik had toen spijt dat ik geen houtwerker ben geworden " Het boek heeft inmiddels de vierde druk gehaald Erg veel zin om in het dagelijks bestuur zitting te nemen heeft de heer Leclercq niet „ Laat de jonge ren dat maar doen ik vind mezelf er een beetje te oud voor En ik wU voorkomen dat men zegt Die oude knarren begrijpen deze tijd niet als ze de natuur trachten te be houden " UTRECHT Hesselberth Anne Meyer e.a verder met ' operette - en kinderkoor regie Bert Achterberg Zondag 20 november Toneelgezelschap Ensemble De wacbt by het Bofors Kanon van John Mc Grath met Arnold Gelderman Cor " Jan Guppen Fedde de Jong Theo Ros en J os Rovers tot 5 dec Kantine I.F.F werken van John Wor - van Rijn Herman Vindt Rudi Fal - den tm 18 nov Kerkbrink 25-27 Winterexpositie tm 31 dec HAARLEM Kunstcentrum „ De Ark " % verken van Ben Andrea tot 3 dec LAREN Singermuseum Noorse land schappen en recente werken van Jacob Dooyewaard tm 11 dec RHENEN Streekmuseum werken van Gert Hesseling en Ben Laamers t.m Sioux in de Hinderlaag met Tom Tryon en Jeanne Cooper 14 jr Maand t.m woensd Commando des doods met Ste - ROTTERDAM Museum voor land - Van onze correspondent A.MSTERDA.M — De stichting ter bevordering van de amateur-foto grafie is een nieuwe actie begon nen Onder het motto Sport en ca mera gaat zij naar ver\vachting 10.000 amateurfotografen en - filmers in de gelegenheid stellen tot het verslaan van sportwedstrijden De actie is opgezet in samenwerking het de Nederlandse Sport Federa met de Nederlandse V<»-eniging van Fotojournalisten Het is de bedoeling aan belang stellenden een „ camera-paspoort " uit te reiken waarmee men toegang krijgt tot een bepaalde sportwecj striijd Al naar gelang de omstan digheden dit toelaten krijgen de houders van een dergelijk paspoort kenhagen John Leddy Dlck Schef fer Eric Schuttelaar Jan Apon Ewout Quispeï Gerard Doting en Dick Heinz Regie Ronald Eyre ver taling Alfred Pleiter decor Colin Winslow HUZXEK TTVOLI Donderdag 10 november USO Jeugdconcert o.l.v Davld Zin man soliste Una O ' Donovan harp Smetana ouv De verkochte bruid Handel Harpconcert Ravel Suite Ma mère l'Oye Bartók Danssuite GEERTEKERK TrUdag - 11 november Uitvoering Jeugd en Muziek dirigent Bemhard van Beurden solisten or ganist Jaap de Haan bariton Cor Niessen sopraan Maria Boender te nor MarJus van Altena Werken van Buxtébude Mozart Andriessen en Bach KELDER OUDEGRACHT 205 Zaterdag 12 november Tazzclub PersepoUs Theo Loevendie Trio met Simon Vinkenoog TTVOLI Maandag 14 november U.S.O concert dirigent David ZInman solist Willem Noske viool Beetho ven ouverture Egmont Mozart Vioolconcert en S&awlnsky Pe troes Jka - NEUDEFLAT Maandag 14 en dinsdag 15 november Studio voor Elektronische Muziek van de Rijksuniversiteit elektronisch con cert TIVOLI Woensdag 16 november U.S.O Vakbondenconcert dirigent Da vid Zinman solist Willem Noske viool Programma als op 14 nov LEZINGEN BOT LAB L NIEUWSTRAAT 106 Donderdag 10 november Oestênreichiseher Alpenverein de heer H Streefkerk lezing over de Adamel logroep de Brenta en Kamische Al pen met dia's en de heer A Roosing over Joegoslavië CATHARUNESINGEL 59 Dinsdag 15 november Kon Ned Natuurhistorische Ver de heer J Veen over Vogelleven op het eiland Griend BOEKHANDEL BROESE Nachtegaalstraat Woensdag 16 november Prof dr S Dresden Dr P J Meer tens en Andr Middeldorp over Lite raire en buiten-literaire aspecten van Achterberg's gedichten HOTEL SMITS Donderdag 17 november Nederl Vrljgezellenbond mevrouw C Ozinga over Rembrandt HOTEL DES PAYS BAS Vrüdag 18 november Genootschap Nederland Engeland mr Malcolm Frewtrell The great train robbery ^?^^^????•* wart Granger • en Raf Vallone 18 j Dag 18.45 en 21 uur woensd ook 14.30 Zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur PALACE tel 13178 Oh wat een be lofte met Jayne Mansfield 18 3 ' Dag 18.45 en 21 uur Vrijd en zaterd 23.30 uur Distant Drums met Cary Cooper en Richard Webb 18 j zoveel mogelijk faciliteiten Voor waarde tot het verkrijgen van een camera-paspoort is de oplossing van een prijsvraag Hierbij dient men een derde regel aan een rijmpje toe te voegen De organisatoren verwachten 100.000 inzendingen waarvan er ongeveer 10.000 met een camera paspoort gehonoreerd kunnen worden Op 31 december zal de Stichting ter bevordering van de amateur fotografie in aansluiting op de ac tie Sport en camera een nationale foto - dia en filmwedstrijd uitschrij ven Daarmee zijn reizen naar be langrijke sportevenementen in het buitenland te winnen De Nederland se Sportfederatie heeft het plan uit de inzendingen van de prijsvraag een tentoonstelling ssmien te stellen 
18 DONDKBDA » 10 NOVEMBER 1966 CTBECHTSCB NIECWSBLAT 6 stuks in een doosje van 3S cent zo gezellig zo sfeervol WaxineVicMen hebben e^ii lange brandduur en een 71376 29 ' wa;;ine ^/&^ hcük theelichten 5348234853484823234853234848 6443568554713029556156 6 Geniet nu van zeeverse iglo vis zonder kans op graatjes zo op tafel Iglo maakt het moeder gemakkelijk Met malse blanke zeeverse vis die in 5 minu ten kant en klaar is Zo uit het pak in de pan dat kan Zonder schoonmaken En zelfs zonder baklucht in de keukenl Ver ras ze met zo'n heerlijk maal-zo-uitrde-zee 399999995 73 Pril is streng voor vuil - mild voor uw handen I Als liet Kwaliteit in e!k onderdeel dat is Philips perfectie Dat kunt u zien aan het haarscherpe beeld Dat kunt u horen aan het natuurgetrouwe geluid Dat kunt u ervaren bij de uiterst gemakkelijke bediening door de vele automatische handelingen die het toestel zelf verricht Als u dat allemaal In onze zaak gezien en gehoord hebt staat uw besluit vast ' n Philips TV ' Altijd variatie Kabeljauw Zo mals blank Schelvis De mooiste l Koolvis Heerlijk om te bakken Groot pak 400 g 1,95 Zo mals blank eh vers vindt u ze nergens Groot pak 400 g 2,15 De mooiste blankste lekkerste filets Groot pak 400 g 1,55 in wi grol bij land schc Philips super-ontvanger 59 cm beeldbuis Met tal van automatische functies fijn afstemming voor de kanalen 2-11 druk - knop afstemming voor 4 UHF voorkeuze-stations horizontale en verticale synchro nisatie Teak 1019 — Donker of naturel 999 - Philips super-ontvanger met 48 cm beeldbuis Automatischefijnafstemming voor de kanalen 2 11 automatische synchroni satie Naturel 699 - \ moet zijn ¦ is er maar f PhiUps super-ontvanger 59 cm beeldbuis Automatische fijnaf stemming Toor de kanalen 2-11 automatische synchronisatie Teak 819 — Donker of naturel 799 Aansdiro^fbare polen 30 - extra » één merk PHILIPS TV PHILIPS joec '\ n t\0 ^ 5ie \ * Ymagt / n/ieWingen I I I I I I I I I I tutvoet BURG REIGERSTRAAt 21-23 - UTRECHT - TEL 030-17714 Over 25 dagen is het Haak in op dè GRATIS 5000 gulden etalage prijsvraag Deelname formulieren aan onze zaait verkrijgbaar I J I I I I I I I I I I I 3 apart verpakte moten handig en hygiënisch in één pak Vol vi taminen en mineralen Ontdooien niet nodig 5 minuten later een voedzaarai èn licht verteerbaar feestmaal 3 in een pak 1,69 CALTEX PETROLEUM MAATSCHAPPIJ NEDERLAND N.V vraagt voor de bouwkundige diens een BOUWKUNDIG OPZICHTER TEKENAAR voor een periode van 1V > jaar om zelfstandig toeziclit te liouden op en liet tekenwerk te verricliten voor liet bouwkun dig gedeelte van een te bouwen opslagplaols voor aardolie produkten in de provincie Utrecht Scliriftelijke sollicitaties Ie richten aan afd Perso neelszaken Postbus 62 Den Haag CALTEX GROEP IN NEDERLAND uur lustr met Vron aur m rant iet In sclie van ten Delti al 8 feest der cow de lijk 19 ma 20 van Vron iS an dar muziek 
iH MIECWSBL/.n VTBBCmSCai WCEimSBSAD DOKDKBDAO 1 » NOVEMBüB 1988 ADVERTENTIE KOM KIJK IN ONZE VOORBEELDWONING HOE IN-GEZELLIG RINGVERWARMING IS • If iS^aiIEKEË YAS JOMY tevens de warmtebron is is leverbaar in diverse modellen waaronder een zeer exclu sieve moderne haard van edelhout De vier kante buizen slechts " 2 cm in doorsnee worden vrijwel onzichtbaar weggewerkt Kom kijken Zonder enige verplichting in een van onze vele voorbeeldwoningen die geheel met Ringverwarming verwarmd zijn ' kelders 29-35-leeuwarden-tel.05100-4S123 Ringverwarming — de gezellige centrale verwarMing Goedkoop in het gebruik aardgas > Lage aanschaffingsprijs Korte montagetijden daar de fabriek het gehele leidingwerk in voormontage aflevert Wat is Ringverwarming precies Een gezellig CV systeem De haard welige ringverwarming nederland n.v Unieke verwarmingS ' voorlichting Gedurende 3 dagen heeft iedereen de kans persoonlijk kennis te ma ken met een werkelijk uniek cen - deel noemen Wij bevelen u een bezoek aan deze voorbeeldwoning van Ring verwarming van harte aan Het adres is Utrecht Piiarroloan 27 Ka naleneiland eindpunt lijn 71 10 en 11 nov 14.30-17.00 uur en 19.00 22.00 uur 12 nev 14.30 17.30 uur HANDBALTOERNOOI UD ESCA VC zondag de grote favoriet Sterke Duitse zeventallen JETAAmCMCIIJK ADVERTENTIE Want Dorex is zo zacht zo helemaal Zweeds toiletpapier 300 dubbelvellen lang heeft ' t de echte tissue-kwaliteit Zacht en sterk Dat doet de deur dicht Daar zijn geen woorden voor Alleen Dorex OISTRIPUTEUR VOOR NEDERIAND N.V UTERMOHLEM NoreX Stoi6 [ cloreX ^ MADE BY MABELPAI » ris tjes jk Met 5 minu k in de en En n Ver rde-zee O gr 1,95 ergens O g 2,15 ts O ë 1,55 MAATSCHAPPIJ D N.V dienst een EKENAAR an V/l ioar I Ie houden op en het n voor het bouwkun bouwen opslagplaots ten in de provincie chten aan afd Perso Haag IN NEDERLAND Aooa lOPHt < DEJi;OCIOK Joeri Fedosioék UN's Russische verslaggever • t TT TT ^ ZOU me hier in Hol y iJLJL ' 3nd wel in kleine stuk jes willen verdelen om tegelijkertijd al wat interessant is te kunnen zien en horen Als een en dezelfde persoon kun je on mogelijk van aUes tegelijk ge nieten Nu ben ik hier weliswaar niet alleen maar - vrij Russische gasten van het Tussederusse festival bewegen ons langs ver schillende wegen en banen en we komen maar zelden bij elkaar voor een gedachtenuitwisseling Komt het daar toch toe dan benijdt ieder de ander om hetgeen hij gezien heeft Het rijke en veelzijdige pro gramma van het festival biedt vele mogelijkheden om uw land en mensen van alle kanten te leren kennen We kunnen nu al tot de voorlopige slotsom komen dat vve in deze tien dagen heel veel gezien en bestudeerd hebben Gastheren hartelijk bedankt - Dinsdag kruisten de wegen van mij en onze Russische studenten elkaar eindelijk eens Dat ge beurde bij de ontvangst bij de Utrechtse studentenfaculteit Ont vangst is eigenlijk een veel te dik woord voor dit vriendschappelijke en ongedwongen samenzijn Overi gens is de ver ontwikkelde en in vloedrijke vorm van zelfbeheer " bij de studenten in Utrecht voor ons iets interessants Wat dit be treft kunnen wij nog heel wat nut tigs van de Hollanders leren Bij ons is deze vorm van studenten autonomie eigenlijk niet toerei kend en daarover wordt de laatste tijd niet weinig gediscussieerd Heel wat professoren bij ons be schouwen een student nog als een schooljongen Hoogst interessant in dit verband was een onlangs ge publiceerd interview met de minis ter voor het universiteitswezen professor Stoljetow Hij was van mening dat de deelneming van de studenten in de leiding van de hogescholen vergroot diende te worden Maar zo benadrukte de minister dit proces moet niet van bovenaf bevolen worden doch zich direct in de hogescholen zeU ont wikkelen En zo dacht ik als zelfs een minister aan zoiets zijn zegen " geeft zullen er niet gauw grote moeilijkheden bij ontstaan Natuurlijk zullen de vormen van zelfbeheer der studenten bij u en bij ons verschillend blijven Elk land en elke studentengemeen schap heeft zijn eigen kenmerken DONDERDAGAVOND Om 20.30 aur bereikt het tussederusse lustrum een cultureel hoogtepunt met de wereldpremière van Leo Vromans Het Grauwse Diep " Elf iur ' s avonds begint het galabal n sociëteit Symposion en restau rant Esplanade De spanning is dat iet duurt tot 4 uur in de morgen In de avonduren zijn ook de Russi sche studenten terug in Utrecht van een excursie naar een SheU laboratorium in Delft VRIJDAG De Russische studen ten brengen hun tijd door bij de Deltawerken ' s Avonds laat van af 8 uur ziin ze op het Strigwaf feest de meisjes van Unitas on der het motto „ Midnight in Mos cow " Vrijdag is ook een dag voor de oud leden Er wordt gezamen lijk gegeten en gedronken Vanaf 19.30 uur vermeldt het program ma een soort diner-dansant Om 20.00 uur is er een heropvoering van „ Het Grauwse Diep " van Leo Vroman De avond van het mid Jerdemachtelijk feest in Moskou is op zich al opwindend met films in wodka klassieke muziek buik Sanseressen en speciale Russische muziek kenmerken waaraan men » niat voorbij moet zien De Russische studenten hebben me trots verteld dat zij wél al in Amsterdam en Zaandam zijn ge weest ik niet Ik was jaloers Aan de vooravond van onze natio nale feestdag de zevende novem ber Icwam het in Zaandam tot een Ideine gemeenschappelijke feest demonstratie met aan het lioofd een Nederlandse militaire kapel onder aanvoering vein een tam - boer majoor Fantastisch idee de oude Zaandammer " Peter de Grote zou met zo een optocht on getwijfeld bijzonder ingenomen zijn geweest en zou waarschijnlijk zelf met een trompet voorop hebben gelopen Maar ook zonder tsa/ir Peter was deze Hollands-Russische inanifestatie hartveroverend Op 7 november zijn onze studen ten samen met de Unitariërs aan de boemel geweest tot diep in de nacht Zo ging de Russische natio nale feestdag ook in Utrecht dus niet ongemerlrt voorbij Unitas zorgde ervoor dat haar gasten zich ook deze dag als het ware lliuis waanden ^^ 1 de ontvangst bij de Studer faculteit werden de Sowjet studen-?«n uitgenodigd voor de middag maaltijd in de mensa De manier van zelfbediening met plateau in de hand is ook in de kantines en studentenmensa's in de USSR al sterk ingeburgerd Daarom was het beeld VEin deze maaltijd voor ons al de gewoonste zaak van de wereld en deed ze ons ook prettig aan ' s Avonds organiseerde Uni tas in Kunsten en Wetenschappen een forumbespreking over de Communicatie tussen Oost en West Zie ook U.N van gisteren - red Er werd weliswaar voor lameUjk Hollands gesproken maar het bij herhaling vallende woord communicatie " was alle aanwe zige Russen zondermeer duidelijk hoewel communicatie in het Rus sisch op iets anders slaat alleen zuiver materiële verbindingen zo als transport water - en gasleidin gen enz vallen bij ons onder dit begrip Voor verbindingen op gees telijk niveau hebben wij een an der woord Maar we hebben ons dit woord ook in de HoUandse be tekenis snel eigen gemaakt en di verse Russen gebruikten het xelts in hun in het Russisch gestelde opmerkingen Men zou veel kunnen opschrij ven over de langdurige en inhouds rijke discussie Het was allemaal erg verduidelijkend Zoals bij elke soortgelijke discussie was er veel verstandigs maar ook veel onzin te horen Wat mij opviel bij het algemene motto dat de Oost-West verbindingen beter moeten wor den dus dat van beide zijden meer begrip en tolerantie moet worden opgebracht werden er toch teveel onjuistheden over mijn land verkondigd Met andere woorden de pralrtijk kwam bij sommige heren niet overeen met de theorie Sommige Hollandse sprekers die ons land nog nooit UTRECHT — Behalve de fakkel dans om de drie maagden wie is vruchtbaar de gebruikelijke Goudse pijpen en oliebollen kwam Max Tailleur deze oudejaarsvie ring nog wat opluisteren Het eer - « M » hadden gezien spraken er niette min over op het toontje van iemand die altijd-aUes-het-beste-weet en deden hun best het voor te stellen alsof hun alles bekender en vertrouwder was dan ons in lieemsen " Dat deed natuurlijk een beetje komiek aan Stelt u zich eens voor beste lezer dat u na,ar de Sowjet Unie komt en dat de een of Eindere met zich zelf inge nomen Rus die nog nooit in uw land is geweest en zich tevreden stelt met slechts uiterst spaar zame en tendentieuze informaties daarover u wil bewijzen dat hij uw land beter kent dan u zelf geboren Hollander Afgezien van deze bijverschijn selen was de discussie volgens mij toch wel zeer nuttig Ongetwijfeld was het ook een stap op de weg naar wederzijdse toenadering En de gemeenschappelijke slotconclu sie - namelijk dat we elkaar beter zouden moeten leren kennen - lijkt mij het belangrijkste Over de ma nier waarop de moeilijkheden overwonnen moeten worden de ervaringsuitwisseling verrijkt en de contacten gelegd kan nog gediscussieerd en doorgedacht worden In ieder geval leverde de discussie zelf evenals trou wens het gehele Russische festi val het bewijs voor de goede mogelijkheden Aan het eind van de discussie stelde een Hollandse perscollega mij de vraag vrelk volk volgens mij beter Was het Russische of het Nederlandse Slimme vraag had ik gezegd de Rus " dan zou ik weerstanden hebben opgeroe pen bij het ' publiek dat me als onbeschofte gast zou hebben ge kwalificeerd had ik gezegd „ de Hollander " dan zou dat niet yia triottisch en beledigend voor mijn eigen land gevonden wordeh Zon der elke vorm van diplomatielce handigheid zou ik willen zeggen dat de vraag op zichzelf verkeerd is en voor ons Sowjet-burgers bevreemdend Volgens ons zijn al le volken goed hoewel elke natie op historische gronden gebaseerde negatieve kanten heeft Maar er is geen elelrtronisch meetapparaat dat de voor - én nadelen van het ene of het andere volk zou kun nen afwegen en een ranglijst zou kunnen opstellen van aUe volken op grond van hun totale kwalitei ten Dergelijke pogingen zouden verderfelijk zijn omdat ze leiden tot nationalisme en volkerenhaat en de theorieën over hoge en lage rassen nieuw leven zouden inbla zen Daarom is mijn antwoord het Hollandse en het Sowiet Russische volk en elk ander volk is goed slechte mensen zijn er wel slechte volkeren niet De opgave die elke goede verant woordelijke burger heeft is de goede kanten van zijn volk te ont wikkelen en te bevorderen en de slechte te helpen opruimen en zichzelf daarbij vooral niet te ver geten daar niemand een engel is Laten wij Hollanders en Russen elk in zijn eigen land daar dus voor zorgen ste wat we van hem zagen was een enorme bontmuts direct daarna de meest uitstekende delen van zijn gezicht Terecht was hij aan gekondigd als Maximov LEO — Dit is dan eindelijk een 3chte foto van Leo Vroman na de twee getekende portretten die we / an hem gaven UTRECHT — Bij de boerenkool maaltijd ging het weer ouderwets toe van je heisasa en je hoppeka dee Pas toen de berg groen zo hoog was dat je Jan aJ lang niet meer hoorde was de brullende meute tevreden Bij de uittocht alles in het zwart natuurlijk zongen we het van je ene tweeje drie vier en moeder blaast de kaarsjes uit en wtj dansen van plezier UTRECHT — Op 1 december a.s zal het Staatscircus van Moskou zijn reeks voorstellingen in Utrecht beginnen Op het ogenblik treedt dit circus op het iJs in Amsterdam op dat de primeur heeft van de Nederlandse toumep en — vol gens de perschef van dit circus de heer Jan Kersten — bestaat er in Amsterdam waar in de ApoUohal thans voorstellingen worden gege ven een ontstellend grote belang stelling Het is niet de eerste maal dat een Russisch Staatscircus naar Nederland komt Ook in 1960 was dit reeds het geval maar toen veroorzaakte dit optreden waar iedere avond zesduizend toeschou wers de fenomenale prestaties van de Russen volgden een ware pa niek onder de directies van de Nederlandse circusondernemingen zo vertelt ons de heer J Kersten ^ perschef van het Russische Staats circus De gevoerde actie had tot gevolg dat de Russen een verder optreden in Nederland werd ver boden zodat het Russische Staats circus de reeks voorstellingen moest afbreken Het was dus geen gemakkelijke taak aldus de heer Kersten de Russen weer naar Nederland te Krijgen „ Ik heb vier jaar lang Jaarvoor geijverd maar mijn pogingen werden niet met succes oelo'oond Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben zelf laar Rusland getrokken doch ook leze pogingen hebben schipbreuk jeleden Maar dank zij het dooi - ettingsvermogen van de Utrechtse Studentenvereniging Unitas Studio iorum Rheno Traiectina is het ge lukt de Russen weer naar Neder land te trekken Er zijn voorstel lingen in Brussel gegeven in sep tember van dit jaar en Amsterdam heeft nu eigenlijk de première voor Nederland Er worden voorstellingen gegeven in de ApoUohal in Amsterdam zuid maar op 1 december zal het circus uit Moskou zijn Utrechtse première geven in de Margriethal van de Jaarbeurs aan de Croe selaan tenzij mocht blijken dat deze hal niet aan de gestelde ver ivachtingen voldoet tn dat geval lullen de Russen - in een andere tneer geschikte hal optreden Ofschoon in september door de Belgische televisie een opname werd gemaakt van de gehele voor stelling zal men geen Russisch circus op de beeldbuis kunnen zien aangezien geen toestemming is gegeven voor de uitzending in welk land van Europa dan ook Alle optredende artiesten van het circus van Moskou zijn staats ambtenaren zoals trouwens iedere ircusartiest in Rusland Men be schikt in de Sowjet-Unie over on geveer 120 vaste circusgebouwen ivaar ongeveer 10.000 artiesten op leden In twee van deze honderd circussen worden de beste arties ten gebundeld om als culturele imbassadeurs uit te vliegen naar Europa en Amerika Het Russische staatscircus wordt SCHAATSEN — Altijd hebben we gedacht dat het schaatsen bij Broekman ophield Dat veranderde met Van der Grift Dat werd nog oeter met Schenk en Verkerk of mdersom En nu hebben we dan 3e schaatsende beren dus gerecrateerd - uit de hoge school der circuskunst De geselecteerde artiesten reizen reeds 10 a 12 jaar rond in alle delen van de wereld en de Russen zijn in die jaren vermaard ger worden door hun bijzondere pres taties Reeds jarenlang leidt het klas sieke circus in Europa een zorge lijk bestaan zo vertelde ons de heer Kersten door een te'frequent bezoek van verschillende circus Dndernemingen daarom komt Rusland de eer toe dat het een nieuwe vorm van ci^rcuskunst heeft jevonden dat voor 100 procent circuskunst garandeert Deze voor stellingen worden niet gegeven op een vloer van zand en zaagsel doch op een spiegelgladde ijs vloer AUe artiesten zijn in Rusland geselecteerd en opgeleid Er wa ren èr bij die nog nimmer op de schaats hadden gestaan Dat er aan een dergelijk tournee bijzonder hoge kosten zijn verbon den moge blijken uit de nuchtere cijfers dat aUeen het transport van en naar Moskou het Ueve sommetje van ƒ 160.000 kost Waar bovendien in Nederland als enig land in Europa 25 procent aan belastingen wordt geheven is het begrijpelijk dat de toegangsprijzen voor deze voorstellingen aan de hoge kant Uggen en aldus variëren van ƒ 4,50 tot ƒ 17,50 Dank zij het feit dat de lustrum commissie van Unitas het optreden van het Russische circus sub sidieert ii.et een bedrag van ƒ 20.000 zullen enkele middagvoor steUingen tegen lagere prijzen voor financieel minder draagkrachtigen toegankelijk zijn Zo zal er op sinterklaasmiddag tegen verlaagde prijzen een speciale matinee voor de jeugd worden gegeven waar Sinterklaas vergezeld van een groot aantal zwarte Pieten acte de presence zal geven Op de avond van de vijfde december zal — wanneer er daarvoor voldoende belangsteUing bestaat — voor bui tenlandse • arbeiders eveneens tegen sterk verlaagde prijzen een voorsteUing worden gegeven Zaterdag 10 december zal er weer een extra voorstelling ivorden gearrangeerd voor kinde ren en bejaarden als een herha ling van de matinee van 5 decem ber De gewone matinee's zijn ge pland op de zaterdag - en zondag middagen met uitzondering van de eerste zaterdag dus op zater dag 3 december Onze speciale verslaggever die de Brusselse première van 16 sep tember bijwoonde in het Brusselse circusgebouw heeft reeds een en ander gemeld over de kwaliteiten van het programma dat door jonge Russische artiesten — de jongste is 17 jaar en de oudste is 22 jaar met uitzondering van de beren temmer Anatolii Maiorov ¦ die in de veertig is en vrijwel zijn ge hele leven met het dresseren van beren heeft doorgebracht — was vol bewondering voor het optreden van deze circusartiesten die een programma brengen dat een om wenteUng betekent op het gebied van de klassieke circuskunst die tot dusverre gebracht werd op de vertrouwde bodem van zand en zaagsel J POHLOWITSCH trale-verwarming-systeem In een normaal woonhuis is-deze centrale verwarming aangebracht U kunt daar zèlf üw oordeel vellen over deze centrale verwarming Wij zijn van mening dat wij nog nooit een centrale-verwarming-systeem hebben ontmoet dat zoveel exclu sieve voordelen biedt En dan wil len wij de aantrekkelijke prijs nog niet eens als belangrijkste voor - UTRECHT — Het roemrijke Esca VC favoriet voor het Nederlandse zaalbandbalkampioenschap 1966/67 verschijnt a.s zondag met al zijn grootheden in het openings-toeTnooi dat UD in de Bernhardhal organi seert Compleet zijn betekent voor de Arnhemmers ' het halve Nederlands elftal binnen de lijnen brengen met George van Noesel in het doel de befaamde afstandsdrelging van Ap pIe-„loei"-Veenhulzen en Gijs van Koppenhagen de uiterst gevaarlijke Piet Vennik en Wim Budding als mede Kees Verheyen Ben Kooyer Hennie Berkhout Piet en Jan ter Horst en Henk Meyer Deze ESCA-ploeg die al enige maanden driemaal per week keihard traint om nu eindelijk eens beslag te leggen op de nationale titel krijgt zondag in de Bernhardhal om 14.28 uur op veld 5 eerst Sportclub Viktoria 04 uit Keulen tegenover zich daarna om 15.24 uur op veld 5 de grote Utrechtse favoriet AttUa en tenslotte om 16.20 uur weer op veld 5 de T.V Bochum-Brenschede Vooral de wedstrijden tegen de twee Duitse ploegen beloven een aan trekkelijk kijkspel te worden omdat de oosterburen er in zaalhandbal nu eenmaal hard tegenaan plegen te gaan De Turnverein Bochum-Brenschede komt met een paar knappe spelers naar het UD-toemooi In het doel staat Ulll Jewan die een van de beste zaalhandbal keepers y Westfa len wordt genoemd In het veld is aanvoerder Horst Elshoff de grote man Hij speelde verscheidene jaren in de Duitse kampioensploeg FA GOppingen waarmee hij tweemaal het winnen van de Europa Cup beleefde Bovendien beschikt T.V Bochum in Karl Heinz Kammer over een uiterst gevaarlijke cirkel loper Het Utrechtse AchiUes heeft de vooral verdedigend uitstekende T de Groot weer terug De Utrechters ko men zondag a.s in het UD-toernooi met o.m Bob Kreugel in het doel en in het veld Ton de Lijster Rob Meurs Freek van Essen Arnold den Har tog Johny Stomp Kees Spaargaren AchiUes begint om 14 uur op veld 3 met de wedstrijd tegen de Aachener Turn Gemeinde 1862 Deze ploeg heeft in doelman Stephen Weyer een speler die voor enkele jaren tot de nationale Duitse selectie behoorde terwijl de aanvaUers Kaier Hauten en'Cu je re gelmatig voor het vertegenwoordigend elftal van Aken uitkomen Om 15.52 uur zal - eveneens op veld 3 — het Utrechtse Spirit ook tegen de Aachener Turn Gemeinde uitko men Atlileta wil na de wat teleursteUen de resultaten in de veldcompetitie thans in de zaal proberen de hoofd klasse te bereiken De kansen zijn daartoe zeker aanwezig want de Utrechtse damesploeg heeft in Gien van Maanen niet aUeen een keepster van internationaal formaat maar Ria Hoever.s en Teuni Zwanenburg ma ken al een half jaar deel uit van de Nederlandse ploeg die in training is voor het wereldjeugdtoemooi dat in maart wordt gehouden Athleta heeft danook dankbaar ge bruik gemaakt van dit openingstoer nooi en de blauw-witten proberen zon dag in de Bernhardhal in de wedstrij den tegen ESCA Spirit en Sport Ver eent de navolgende speelsters Gien van Maanen Annie Boere Ria Hoe vers Margriet Schouten Teuni Zwa nenburg Ria Qoo Joke v d Groene kan Ria Huberts Corrie van Dijk Seorg Schurgers en Marianne v d Velden TAFELTENNIS """ SVE op bezoek bij Wibats UTRECHT — SVE dat in de ere klas tafeltenniscompetitie nog niet ge heel kansloos is voor de belangr^ke tweede of derde plaats om in januari opnieuw ingedeeld te kunnen worden met de sterkste teams uit de andere ereklasgroep moet op bezoek bjj Wi bats in Den Haag In Utrecht werd het 9—1 voor Wi bats maéu intussen raken Piet Luteyn CS wat meer ingespeeld en zijn er kansen op een draw De reserves van SVE moeten op be zoek bij De Treffers in Roelofarends veen en keren met een nederlaag huis waarts Zeist behaalde in de uitwedstrijd te gen WGA 2 een benauwde 6—4 over winning Nu de Zeistenaren thuis spe len moet minstens eenzelfde resultaat verwacht worden C Sportagenda | Utrecht ZATEBDAG Autosport Puzzlerit MAC ' t Sticht 14.30 uur Café Flora Oude Rijksstraatweg te Doom Zwommen Nationale zwemkampioen schappen De Veclitstreels 19.00 uur Den Hommel Badminton löuna II — L,eerdam Opzomer straat 19.00 uur Iduna in—Dulnwyck 7 19.00 u Trumanlaan 56 DTS — EBGG 16.00 uur Kromlioutkazerne Worstelen De Halter I — SDZ I De Halter 2 — Olympia Rotterdam De Halter ï — KDO Deventer Alle wedstrijden worden gespeeld in de BoUenhofsestraat Aan vang 20.00 uur Turnen DOO—TUS 1864 Velbert dames Den Hommel Autosport Wildrit De Slotridders 20.00 uur Jagèrsiiuis Jagerssingel Basketbal AUe wedstrijden in de Beatrix hal Midland—ROVS d 19.00 uur Ta veno A—SVE A 19.00 uur Midland B — SVS A 19.00 uur Taveno—Vodo 20.10 uur ABC—Golddjggers d 20.10 uur Flintstones A—Cangeroes A 20.10 uur SVE 2 — Flintstones 21.20 uur Cangeroes — BCH 21.20 uur Midland A—UW A 21.20 uur Korfbal SMS — Oranje Nassau ZuUense laan 15.00 uur DVS 2 — Climax 15.00 uur Herculeslaan - HKC — MIA Overste den Oudenlaan 15.00 uur Voetbal SSVU—SSC ' 55 15.00 uur Ko ningsweg ZONDAG Handbal Internationaal Zaalhandbaltoer nooi georganiseerd door UD 9.30 tot 19.30 uur Bernhardhal Croeselaan In gang van Zeistweg Aanvang hoofdpro gramma 14.00 uur Motorsport Motorcross 12.00 uur In dustrieterrein Lage Weide Georgani seerd door Motorcrossvereniging Utrecht Wielrennen 2e rït najaarscompetitie 12.30 uur Vleuten Basketbal Alle wedstrijden in de Beatrlx hal UW—Te Werve d 19.00 uur UW 2 — Golddiggers 19.00 uur Red Stars A—BCH A 19.00 uur UW—Jum pers 20.10 uur Taveno—BCH d 20.10 uur SVE—UW 2 d 20.10 uur USS — Leguana 21.20 uur Cangeroes 2 — Mid land 2 21.20 uur UW 3 — USS 2 21.20 uur Voetbal EUnkwIjk—Sittardia 14.00 uur Amsterdamse Straatweg Velox — ^ Hol land Sport 14.00 uur Koningsweg BVC — JOS 14.30 uur Sportpark Larenstein Bilthoven Celeritudo—OWO 14.30 uur Koningsweg Hercules — 2eeburg\a Sta dion Galgenwaard 14.30 uur UW — VVOG 14.30 uur Hoge Welde HMS — Ultrajectum 14.30 uur Thorbeckelatm Utrecht—APWC 14.30 uur Grebbelaan DOS ' 01 — NSC 14.30 uur Thorbeckelaan JSV—Zwaluwen Vooruit 14.30 u Sport park Rijnhuizen Jutphaas i ^»^ 
20 DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 17TBE0HTSCH NIEUWSBLAD ÜXBECHXSCH NIEUWSB ] ¦ W Kom naar Albert Heijn Profiteer van deze grote Kof f iereclame In de nieuwe p&e Wa KOOKBOEK RATI w êê^^^B4S >- W '^^ '%:'¦ In totaal 150.000 boeken beschikbaar Meer dan 300 culinaire avonturen met koffie recepten voor koele of warme dranken sausjes dressings desserts enz Totaal 129 paguia's GRATIS tegen inlevering van spaar kaart waarop 6 Café Fantasia pun ten zijn geplakt U vindt die punten op elk pak of Wik Albert Heijn Koffie Boven adjudant-vlieger P hoven die onder naar d Tot en met zaterdag in alle AH-SuperWlarts en in enkele AH-ZelfbedleningszaKen Tot en met woensdag in alle AH-SuperWIarts Varkens Prijzen per 500 gram ' Rode Eool vacuum - verpakt _„ « Wte * j » vacuum-verpakt m WMmW&rïï i^jheerJijk gekruid ifarkensIsTOr W'Om te koken of e bakken 500 gram 500 gram 78 Boerenkno ¦ Wortaitiei geschrapt ' Ook fn een groot aantal AH-ZeHbedienlngszaken WMê ^- Blitz sportcolbert wollen tweedl 2-rij ' 8 knoops.Iets getailïeerd+diepe achtersplit Lang model Doorgestikte kanten ' n Fijne prijs ¦;' 69.75 En natuurlijk hebben wij altijd de juiste bij passende pantalon Gord kostuum van inne Tinneroy 2-rij 6 knoops Diepe zijsplitten De pantalon eveneens in zeer moderne stijl ' n Heup model met riem Kolbert 79.75 Broek 39.75 Een AH-SuperMart l « een Zeltbedleningszaak waar behiiifi hruldenlerswaren minstens ook groenten en vlees worden verkocht Cd albert heiin peek&cloppenbun SaJS ffiode tot uw dienst w ¦»»»»% *^^^»^^»^»^»**'* uniek in zijn spodrubriek Coöperatieve Apothekers Vereeniging " De Onderlinge Pharmaceutische Groothandel " G.A Europalaan 2 - Utrecht - Telefoon 82511 vraagt voor de afdeling Inkoop MNL EN YRL KANTOORBEDIENDEN Leeftijd f of 19 jaar Enige jaren U.LO - en/of Handelsavondschool-opleiding ifrekken fot aanbeveling Tevens voor de afdeling Boekhouding EEN YRL JONGSTE BEDIENDE Leeffijd tof 17 jaar U vindt bij ons in een goede sfeer een prettige werkkring Wij hebben goede secundaire arbeidsvoorwaarden Aan hen die buiten Utrecht woonachtig lijn verstrekken wijreiskostenvergoeding Zowel schriftelijk als persoonlijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij d « afdeling Personeelszaken Vs De STICHTING „ DE OPBOUW " algemene instelling voor Kinderbeschertning vraagt voor haar tehuis voor normale kinderen Huize „ Dennenoord " te Doom een tweede kookster Bezit van het diploma Inas is vereist Gunstige salaris regeling Vijfdaagse werkweek Vakantie 18 werkdagen per jaar Vakantietoeslag 6 % Eigenhandig geschreven brieven te richten aan het bestuur Borg Belgerstraat 86 te Utrecht Voor direkt of later hebben wij plaats voor DEBITEUREN BOEKHOUDSTER Naast het nauwlettend toezicht houden op de debiteurensaldi en de krediettermijn behoort tevens het behandelen van de korrespondentie met de binnen - en buitenlandse debiteuren tot de taak Daarom is bekendheid met de Engelse taal en enige boekhoudkundige kennis gewenst Goed kunnende typen TYPISTES met minimaal M.U.L.O.-opleiding Leeftijd 18—23 jaar Zij moeten tevens enige administratieve werk 2aamheden kuimen verrichten Geboden wordt Goede salariëring Goede vakantieregeling Prettige werkkring Eventueel tegemoetkoming in studie en/of reiskosten Ruime mate van zelfstandigheid Voor deze plaatsen komen ook gehuwde dames in aanmerldng Belt u voor een afspraak nummer 030-12146 toestel 03 of schrijft u aan A OOSTHOEK'S UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V DOMSTRAAT II — 13 UTRECHT v de Lingen's CV Transportwerktuigenfabriek L.T.F Zandweg 28 te Maarssen Voor het vervaardigen van interne transportmiddelen hebben wij nog ' plaatsingmogelijlchejd voor 1 BANKWERKbR en enige LEERLING - en AANKOMENDE BANKWERKERS Sollicitatie dagelijks van 8.00—17.30 uur aan boven staand adreS of eventueel telefonisch onder no 03408-1444 A-l GEBRUIKTE WAGENS MET SCHRIFTELIJKE GARANTIE VOOR 10.000 KM / 3 MAANDEN V.W 1200 Anglia Torino Corsair Zephyr „ 6 " Mustang Hardtop Taunus 12 M Taunus II M ' 64 2-drs 40.000 km ' 66 2-drs 14.500 km ' 66 2-drs 13.000 km ' 65 4-drs 35.000 km ' 66 2-drs 16.000 km ' 66 2-drs 15.000 km ' 65 2-drs 62.000 km Taunus 12 M Kombi ' 66 3-drs 13.000 km Taunus 17 M Kombi ' 66 3-drs 1 4.t)00 km SiichiseAutomobiel Maatschappij nx AFDELING A-1 GEBRUIKTE WAGENS AMSTERDAMSESTRAATWEG 565 - UTRECHT TELEFOON 030 42 O 76 ' BB^Mk zoekt voor het acquireren van electro-technische installaties in het Gooi Utrecht en omgeving een jong ambitieus vertegenwoordiger Vereist Is een behoorlijke algemene ontwikkeling beschaafde omgangsvormen enige praktische ervaring in een instal latiebedrijf een opleiding op E.T.S.-niveau leeftijd tot ca 30 jaar Uitvoerige sollicitaties welke vertrouwelijk zullen worden behandeld gaarne te richten aan STER WEC3Ï Postbus 60 Zaandam K^ompleel óucceó 14 fi-C^Jtvreó IJAKO geeft St Nieolaas geschenken BIJ AANKOOP van 10 - EEN PAAR NYLONS OF ANKLETS van 25 - EEN FELIGOL BADDOEK van 50 - EEN NICOLIENTJE TAFELLAKEN BRUSHED NYLON IS IN Brushed DAMES NACHTHEMD 8i95 Brushed DAMES NACHTHEMD g ^ -._ lange mouw 9a99 Brushed DAMES NACHTHEMD ^ ^ - _ gebloemd lZa90 Brushed DAMES PYAMA ^ ^ g ^ met kantgarnering lOaSO Brushed MEISJES NACHTHEMD v.a 6a50 Brushed MEISJES PVAMA v.af 7.95 FLANEL DAMES PYAMA 7a50 FLANEL VOOR HEREN EN JONGENS FLANEL HEREN PYAMA 9.95 SATIN FEUTRE HEREN PYAMA 16>90 FLANEL JONGENS PYAMA v.af 4.95 Nog steeds verkopen wij Ecru m t%n FLANELLEN LAKENS voor 5i9o I A ht ^\ BILTSTRAAT 33 •# r ^ m \ V ^ UTRECHT AANGEBODEN in de direkte omgeving van UTRECHT aan de autosnelweg E 34 DROGE LOODSRUIMTE 600 mZ — 3750 mS Inslag opslag en uitslag van koopmansgoederen Verzending op afroep naar alle bestemmingen in bin nen en buitenland Alle voorkomende expeditiewerkzaamheden Brieven onder nr 2-9359 aan het bureau U.N Doe mee aan het Pr bewijzen Verdien e tekent f 50 - per je Bovendien rente - spaar Afcent financi school in Brunss BRUNSSUM - Burgemeestei •^ Jint van Brunssum heeft beli njaakt dat in de stedebouwk plannen van de gemeente rui ^ jgehouden voor een inte nale schoo ' voor duizend kinder zeven verschillende nationa Van het NATO-personeel De fii nig van de te stichten schc ° oor „ Afcent " zelf geregeld w Burgemeester Quint is verdi " lening dat zich volgend jaa tember ongeveer 150 Afcent-ge ' n Brunssum zuUen hebben tigd 
VIBECHISCH NIEUWSBLAD DONDBBDAO 10 NOVSMBEB 1966 21 Kaviaar en ivodka na redding Wachten op het teken Door Joan Kloosterman B tot kort voor zonsondergang een Alouette IIhelicopter gereed „ Stand by " heet dat in lucht machttermen wat zoveel betekent als „ vlicg klaar gereed om te starten " Adjudant vliegerPiet V d Burgt 37 jaar en 4200 vlieguren,waarvan 2200 op hefschroefvliegtuigen enboordmonteur redder sergeant eerste klas Dick Westerhoven 36 jaar vormen een van dieAlouette bemanningen die elkaar regelmatigop Terschelling aflossen Dag in dag uit wach ten ze op het teken „ scramble " de alarm start ETER tien keer voor niets dan een keer tt ''~^ niet of te laat In die ene keer dat men vergeet een beroep op ons te doen kunnen - volslagen onnodig - mensenlevens verloren gaan Als er mensen dreigen te verdrinken vliegen we " Met deze kernachtige woorden manifesteert zich Search and rescue SAR de helicopter zeereddingsdienst van de Konink lijke Luchtmacht gestationeerd op het Waddeneiland Terschelling Op een klein tegel plateau nog binnen de bebouwde kom van de plaats Terschelling staat van ' s morgens vroeg meeste spoed moeten worden geope reerd of aanstaande moedertjes bij wie complicaties zijn ontstaan en specialistische hulp hard nodig heb ben Adjudant v d Burgt vertelt We hebben eens een huzaar over gevlogen die door ' n tank was over reden En eigenlijk zitten we te wachten op het moment dat er tij dens een vlucht naar Leeuwarden eens een baby zal worden geboren Tien tegen een dat we het adopte ren Je ziet ze hier met weeën en al aan boord komen maar we zijn de dans kennelijk altijd nog ont sprongen " Redding hij paal 8 V ooral in de wintermaanden als andere vervoermiddelen ont breken en de Waddeneilanden door de ijsgang geïso leerd liggen van het Friese vaste land is de aan wezigheid van ' n helikopter een geruststellend iets De bevolking ervaart dat in die tijd ook wel zo ui komt ze er niet altijd even openlijk voor uit In de zomermaanden als Ter schelling een goudeiland " is dis tantieert ze zich wat van het mili tair ongerief De Alouette maakt nu eenmaal een razend lawaai en als dat ding " vliegt betekent dat tege lijkertijd dat er straaljagers in de buurt zijn van de range op Vlieland maar ook bij die van Terschelling zelf Men is er iver de eerste jet" schrik heen De autochtone bevol king is snel gewend geraakt aan de F-194's en de Alouette In de druk bevolkte vogelreservaten is geen vogel weggebleven zelfs niet na een • scheervlucht op 50 meter van twaalf Starfighters En dat wil wel wat zeggen Search and rescue gaat bijzonder prat op een geslaagde zeereddings operatie die met gouden " letters 99 Boven adjudant-vlieger P v d Burght en sergeant Ie klasse D Wester hoven die onder naar de Alouette spurten ADVERTENTIE Het nieuwe Premiespaarplan Grijp de kans Die „ scramble " kwam bijvoorbeeld in oktober 1959 toe de helikopter zeereddingsdienst nog op Vlieland was gestationeerd De westelijke uit loper van dit langgerekte Wadden eiland is voor burgers verboden ge bied er staan borden „ Betreden van dit gebied is levensgevaarlijk " Op die droog gevallen zandplaat Vlie hors geheten is de schietrange van de NATO luchtmachten gevestigd Nederlandse Belgische en Duitse Starfighters en Thunderstreaks Franse Mirages en F-lOO's en Britse Canberra's komen er bijna iedere dag schieten en bombarderen op kleine rode doellappen die tussen de zandduintjes nruwelijk te zien zijn Bij goed weer wordt er intensief ge vlogen De kans dat er dan iets mis kan gaan is dan ook groter Eén te lefoontje van de vuurleider op de Vliehorst of de verkeersleiding van de vliegbasis Leeuwarden is voor de helikopter-crew al voldoende Dat telefoontje kwam — zoals ge zegd — in oktober 1959 nadat de op Leexmarden thuishorende Hunter vlieger sergeant Kramer een zoge naamde strafing run op de doelen van de Vliehors had gemaakt De vier dertig millimeter kanonnen in de neus van de Hunter braakten nauwelijks één seconde gericht vuur een reeks kleine zandwolkies groe peerde zich rondom de rode vier kantjes en niets wees er op dat deze aanval die met zo'n zevenhonderd kilometer per uur werd uitgevoerd zich zou onderscheiden van de vele andere die op die dag waren ge maakt Maar een fractie van een se cond na het roffelen van de kanon nen optrekkend uit de scheervlucht gebeurde het mysterieuze waarvoor men op de Vliehors meer dan bang is Eén van de dertig mUlimetei granaten was van het harde zand ge ricocheerd en had zich in het mo torcompartiment van de Hunter ge boord Op datzelfde moment viel ' t motorvermogen weg Sergeant Kror ¦ m,er rapporteerde aan de vuurlei ding „ flame out bailing out " motor valt uit ik spring er uit De bemanning van de vuurlei dingstoren op de Vliehors zag de jager hoogte verliezen en na een wij de bocht in de richting van het Frie se vasteland in zee storten In de blauwe lucht ontplooide zich de pa rachute van sergeant Kramer Shock opgelopen D E Alouette-bemanning reageert dan bliksemsnel Adjudant v.d Burgt vertelt Binnen drie minu ten hingen we in de lucht Ik had van de vuurleider de koers opge kregen en we keken scherp uit Op een gegeven moment zagen we on der ons iets wits Dat was de para chute van Kramer Een eind verder op zagen we hem tussen de golven met zijn dinghie knoeien We pikten hem met de lier uit het water nog voordat hij gelegenheid kreeg in zijn bootje te klimmen Boordmonteur redder sergeant Dubbelaar lierde hem netjes binnenboord eerst ver rekte die lier het nog wel we heb ben er toen maar een harde klap op gegeven Hij deed het daarna nog ook We hebben Kramer die een shock had opgelopen maar direct overgevlogen naar Leeuwarden De hele operatie duurde nog geen der tig minuten " Adjudant v d Burgt vertelt zijn verhaal op een toon alsof het de een voudigste zaak van de wereld is De praktijk is vaak anders Het blijkt uiterst moeilijk een boven zee ge crashte vlieger op te sporen welis waar beschikt de drenkeling meest al over een radio-apparaatje waar op de helikoptervlieger een peiling kan doen maar de drenkeling zelf is vooral in een hoge zee moeilijk te ontdekken Bovendien moet de Alouette tijdens de reddingsoperatie precies bovpn de drenkeling worden gehouden zegt v d Burgt Dat is verdraaid lastig want je hebt op zee geen aanknopingspunten Boven dien moet je oppassen dat je met je rotor de dinghie van de vlieger niet steeds wegblaast Dat betekent tot op de centimeter nauwkeurig ho veren " Ook voor burgers S earch and rescue heeft het er — gelukkig — niet druk mee De vliegveiligheid is bij de NATO-lucht machten optimaal te noemen uit gezonderd bij de Duitse Luftwaffe wier jonge Starfighterpiloten voor veel moelijkheden zorgen Ondanks het feit dat we meestal niets te doen hebben leef je toch voortdurend in spanning " verklaart de vlieger van de H 208 Ieder ogenblik kan er een telefoontje komen en onbewust ach tervolgt je dat overal " Overigens behoeft die scramble " niet slechts van militaire zijde te komen Ook de burgerij en de vele duizen den vakcuitiegangers op Terschelling kunnen in noodgevallen met tussen komst van de burgemeester die de urgentie ervan samen met een arts bepaalt gebruik maken van de Alouette Dat gebeurt ook regel matig In de meeste gevallen zijn het verkeersslachtoffers die met de Oefenen in het hoveren doen de helikopterbemanningen op het droge Boordmonteur-redder sergeant Westerhoven laat zich hier„oplieren " SCR staat geboekstaafd iri zijn annalen het oppikken van drie Russische zeelieden in februari van dit jaar Dat gebeurde in ' n feUe zuidwester storm die van de operatie ren bar en boos epos maakte In die harde storm van zeker windkracht 7 of 8 hadden drie Russische zeelieden hun schip dat bij paal 8 voor de kust van Terschelling was gestrand met een kleine reddingsloep verlaten Op weg naar het strand door de branding sloeg het fragiele vaar tuigje om de drie drenkeüngen slaagden er ternauwernood in zich aan de kiel vast te grijpen Daar wachtten ze de dingen aif die komen zouden Adjudant v d Burgt doet het verhaal „ De man op de vuur toren De Brandaris was getuige ge weest van het drama Direct waar schuwde hij de helikoptervlieger sergeant A F Manche die met zijn boordmonteur-redder sergeant Hors - meier binnen zeven minuten oi weg was naar de plaats vaii de schip breuk Kaviaar en wodka H et bleek een kwestie van slechts luttele minuten om hen aan land te brengen De Russen hadden een dergelijke redding kennelijk al eens eerder meegemaakt of geoefend Een van de Russeri zei toen hij aan land was gebracht Ik had me geen vijf minuten langer meer kun nen vasthouden Jullie kwamen net op tijd " De Russen hebben deze ge slaagde redding niet vergeten Een paar weken nadien kwarn er per post kaviaar en wodka van de re derij waarvoor de Russ^-n voeren Weer een paar maanden later wer den de Luchtmachtredders samen met hun commandant majoor v d Akker op de Russische ambatsade ontboden gehuldigd en gedecoreerd met een Sowjet-heldenmedaille en een levensgrote oorkonde Op de heldere perspex Kap van dè ' Alouette II H-208 zijn drie figuurtjes geschilderd de drie geredde Rus sen drie succesvolle reddingen maar het hadden er meer kunnen zijn De Alouettebemanningen heb ben verscheidene vergeefse vluchten moeten maken in de tijd dat ze de Waddeneilanden bewaken Zoals die keer toen er zo'n veertig a vijftig mijl ] op de Noordzee een Belgische Thunderstreakvlieger zijn toestel had moeten verlaten De helikopter bemanning pikte hem dood uit het water op hij was verward geraakt in de lijnen en het harnas van zijn parachute en verdronken In die gevallen moeten mannen als adjudant v d Burgt en sergeant Westerhoven een grote teleurstelling verwerken Als hij nou zó en zó ge daan had dan hadden we hem uit het water kunnen pikken " zeggen ze maar ze beseffen zelf hoe relatief dat allemaal is omdat er in een neerstortende straaljager zo ontzet tend veel kan gebeuren dat niet vol gens het boekje gaat Niemand beter dan zij weten van hoeveel dingen een geslaagde reddingsoperatie af hangt en hoe hard hun vak kan zijn Proefschrift „ Noden der hejaarden ^^ Alleen hogere pensioenen heffen massale armoede op ADVERTENTIE Tegen rugpijn Een nieuwe sneiwerkende interne beliandeling met duurzaam effel(t zal U verbazen hoe goed U zich gaat voelen U bent in staat om te werken U vrije|ijk te bewegen U kunt gemakkelijk bukken zonder scheuten van pijn in één woord U herleeft U hebt Uw vitaliteit en levenskracht hervonden Wacht niet langer met het ver lichten van Uw pijnen Vraag nog vandaag de nieuwe Foster's Pillen bij Uw apotheker en drogist NIEUWE RUGPIJN RHEUMATIEK PILLEN i Doe mee aan het Premiespaarplan Spaar in spaar bewijzen Verdien een premie van 20 % Dat be teltent f 50 - per jaar extra Echtparen f 100 - Bovendien rente - op - rente Inlichtingen bij de mi spaarbank en alle bankzaken Afcent financiert school in Brunssum BRUNSSUM — Burgemeester J W Quint van Brunssum heeft bekendge maakt dat in de stedebouwkundige plannen van de gemeente ruimte is wijgehouden voor een internatio nale school voor duizend kinderen van zeven verschillende nationaliteiten Van het NATO-personeel De financie fng van de te stichten school zal öoor „ Afcent " zelf geregeld worden Burgemeester Quint is verder van Wening dat zich volgend jaar sep tember ongeveer 150 Atcent-gezinnen in Brunssum zullen hebben geves tigd Van een onzer redacteuren TILBURG — De pensioenen in Nederland dienen zo hoog opgetrokken te worden dat on ze bejaarden er even welva rend van kunnen leven als van het inkomen dat zij voorheen verdienden Deze niets aan duidelijkheid en sociale bewogenheid te wen sen overlatende stelling kan men - vrij vertaald - lezen in ' t proefschrift „ Noden van de bejaarden " Op deze disserta tie promoveerde vandaag don derdag 10 november in Til burg de heer W J M Mulders Het proefschrift vervolgt „ Het recht op een dergelijk pensioen ont lenen zij de gepensioneerden aan het feit dat zij de grondslag gelegd hebben voor de huidige welvaart De plicht die hier tegenover staat is dat de actieve bevolking de niet meer actieve bevolking evenwaardig laat delen in de welvaart " De con clusie van dr Mulders is dan ook dat aan deze voorwaarden slechts voldaan kan worden raet een wel vaartsvast pensioen Dr Mulders is tot de bevinding ge komen dat de helft van onze momen teel bejaarde bevolking onvoldoende inkomen heeft terwijl 25 % kan bo gen op voldoende tot ruime inkom sten De andere 25 % heeft de beschik king over financiën die voldoende noch onvoldoende genoemd kunnen worden dat wil zeggen de inkom sten zijn zeer wisselvallig deze groep leeft van de hand in de tand " en zet de tering met wisselend succes naar de nering De Algemene Bijstandswet is vol gens de schrijver volstrekt ontoerei kend voor de leniging van deze mas sale armoede Als tijdelijke oplossing is die voor hem alleen acceptabel als de beoordelende instantie genoe gen neemt met de belastingindi catie en geen persoonlijk onderzoek instelt Als enige definitieve oplossing ziet dr Mulders echter een toereikende pensionering zoals die in zijn defini tie staat omschreven Een dergelijk pensioen zou respec tievelijk T0 % en 45 % moeten bedragen van het in de actieve période ver diende inkomen van de gehuwde res pectievelijk ongehuwde bejaarden Als men afstapt van het systeem van fondsvorming en overgaat tot een omslagstelsel zoals dat ook toe gepast wordt bij de andere sociale voorzieningen zal voor toereikende pensioenen een extra belasting van ' t primaire inkomen van 17 % nodig zijn In meer-produktiviteit uitge drukt betekent dit per week per werkende persoon in Nederland een extra arbeid van 7 % uur Hoewel deze belasting ook door de schrijver als zeer zwaar wordt gezien vraagt hij zich af of de huidige ac tieve bevolking dil offer toch niet moet brengen met het oog op haar eigen dan bejaarde toekomst Mo menteel trekt de gehuwde bejaarde gemiddeld slechts 27 % van zijn vroe gere primaire Inkomen en de onge huwde bejaarde zelfs niet meer dan 17 procent Huisvesting De studie van dr Mulders strekt zich uiteraard ook uit tot het terrein van de bejaardenhuisvesting Bejaar den zijn veelal teleurgesteld in hun verwachtingen ten aanzien van de aan gepaste huisvestingsvormen In ver band hiermee bepleit dr Mulders dat bejaardenwoningen in het kader van een totale visie op het huisvestings beleid onder de wet op de bejaar denoorden worden gebracht Dr Mul ders bepleit in zijn proefschrift een complex van huisvestingsnor - men met een aantal hulpinstituten waarin de bejaarde een eenheid vindt van wonen verzorgen en verplegen " Zonder noemenswaar dige verhuizingen en omschakelin gen kunnen bejaarden voor wie zulks nodig blijkt dan van de ene woontoestand in de andere overge bracht worden De bejaarden overplaatsen van Hier is eindelijk het middel voor hen die lijden aan spit ge wrichts en rugpijn Foster's nieuwe Rugpijn Rheumatiek Pillen die snel en afdoend ver lichting geven bij rheumatische pijnen De nieuwe Foster's Pillen die " paracetamol " en natrium salicilaat bevatten met ver bazingwekkend actieve eigen schappen bestrijden de pijn snel en duurzaam Neem Foster's Pillen en het FOSTER'S het ene instituut naar het andere zal dan verleden tijd zijn niet de be jaarde moet naar de specialist maar vice versa In zijn overzicht betreffende liet sociaal welbevinden der bejaarden " stelt dr Mulders dat slechts 10 pro cent der bejaarden last heeft van ' n acuut vrijetijdsprobleem De overige 90 procent neemt in volle vrijheid aan het maatschappe lijk verkeer deel " De oplossing voor het algemene tijdbestedingsprobleem moet volgens dr Mulders primair ge zocht worden in een mentaliteitsver andering waarin de arbeid niet meer wordt beschouwd als enig zinvol " De jonge doctor komt tot de al gemene conclusie dat de bejaarden zelf een grote taak hebben bij de or ganisatie van de tijdsbesteding om dat de bejaarden zelf milieu - cul tuur en generatiegebonden zijn Met name worden de niet-bejaarden ge waarschuwd de privacy der bejaar den om redenen van menselijke waar digheid te erkennen ¦ MMéSMÊêÊS^^^SSi^i ££ ttB 
22 DONDERDAG 10 NOVEMBER 1968 UTBECHISCH NIEUWSBLAD Taveno krijgt bezoek uit Venlo Vodo Zondagavond UW-Jumpers Huntertrials in Blaricum Triest afscheid van Duindigt BLARICUM — Voor de twaalfde keer in successie zal op zaterdag 19 november op de terreinen van de Meent de Blaricumse Huntertrials worden gelionden Alvorens men om half drie begint aan de Huntertrials zal in de ochtend uren een slipjacht achter de meute van de KNJV worden gehouden waar ' aan de deelnemers en deelneemsters aan de Huntertrials moeten deelne men De meet voor de slipjacht is om twaalf uur bij het St Janskerk hof te Laren nabij de rijksweg Amers foort-Amsterdam De kill vindt plaats op de Blaricumse Meent Het parcours voor de Huntertrials is ongeveer 1500 meter lang ' en zal lopen over weilanden waarop enkele jachthindernissen zullen worden aan gebracht De zwaarte van het parcours is zo danig dat elk jachtpaard het par cours kan volbrengen Er zal in paren of — indien er veel inschrijvingen zijn — met drieën wor den gereden Elk van de deelnemers zal een deel van het parcours voor aan moeten rijden De wisselplaatsen zullen duidelijk aangegeven worden Hockeyclubs spelen uit UTRECHT — Na de bekerwedstrij den zondag weer een volledig coinpe tltleprogranima voor hockey dat voor Karapong de uitwedstrijd tegen Togo voor SCHC de thuiswedstrijd tegen HHYC en voor Voordaan dames de uitwedstrijd tegen HDM bevat Schaerweyde moet in de Overg klas A in Delft van het onderaanstaande DSHC kunnen winnen waarvan in Zeist met 2—0 werd gewonnen Eindigde HIC 2 — Voordaan in de Prom klas D met 1—1 de return in eigen home moet Voordaan dat er goed ingekomen is kunnen winnen Afgaande op de 5—2 waarmede Phoenix op eigen veld van Gooi 3 won moet de ploeg in staat zijn de return in Bussum tot een goed einde te brengen In de Prom klas B de dames derby SCHC — Kampong waarin we het op Fuus Verloop c.s houden Wat Soest — SCHC 2 en Kameleon — Schaerweyde betreft de kansen van de thuisclubs staan o.i iets hoger genoteerd KORT Voetbal — Het Nederlandse amateur elftal heeft woensdag te Heerlen voor slechts 300 toeschouwers in een steerloze oefenwedstrijd het team van Mlttelrheln W Dld met 2—0 verslagen De Ridder en ' Sptkerman scoorden Engels voetbal — In dt Engelse eerste divisie is woensdagavond één voetbalwed strijd gespeeld Liverpool—Burnley 2—0 Tafeltennis — Het Nederlandse jeugd ' ¦ ' eltennisteam beeft woensdagavond in imegen een Interland tegen de West aititse jeugd met 5—2 gewonnen Driebanden — Voor de driebanden '••¦ mpetitie van de KNBB won Telstar I et 5—2 van Intiem 1 Voor winst zorg den Schipper Veuger en Klelnschmidt De maximale tijd voor het afleggen van het parcours is vijf minuten Snel ler rijden betekent beslist geen winst De paarden zullen op gangen en ter reinwerk worden beoordeeld terwijl voor de slipjacht aan de meet een typekeuring zal plaatsvinden Deze be gint reeds om kwart over tien in de ochtend Deelname aan deze Huntertrials en slipjacht staat open voor allen die ou der zijn dan 18 jaar terwijl ook jeugd ruiters voorzien van rijvergunning der NHS die hiertoe capabel zijn zuUen worden toegelaten De wisselprijs de grote zilveren Blaricumse Vos " vorig jaar gewon nen door mevr B Jurgens uit Was senaar is uiteraard de fraaiste en meest begeerde uit de grote reeks prijzen Tot uiterlijk 14 november kan men voor deze Huntertrials inschrijven bij de heer Fr Schuddeboom Noord Crailoseweg 17 Huizen post Bussum EUROPA CUP 2 Vasas bijna in kwartfinales UTRECHT — In het Europa Cup toernooi voor bekerwinnaars werden gisteren een aantal wedstrijden ge speeld voor de achtste finales Het Hongaarse Vasas Gyor klopte het Por tugese Sporting Braga met 3 — O door goals van Szalo Bibeiro eigen doel en wederom Szalo De return is 8 december in Portugal Rapid Wien sleepte uit Moskou een punt weg bij Spartak door 1—1 te spelen Doelpunten Bjorregard en Khusainov Ook hier is de return op 8 december Bayern München speelde eveneens zijn eerste wedstrijd 1—1 in Dublin tegen Shamrock Rovers Koulmann opende de score waarna Dixon gelijk maakte Deze wedstrijd moest enkele minuten onderbroken worden omdat toeschouwers vuurwerk op het veld gooiden De scheidsrechter liep ' t veJd af en sprong achter de microfoon om het publiek tot kalmte te manen daar hij anders de wedstrijd zou sta ken Het hielp Real Zaragossa versloeg in Spanje Everton met 2—0 Bridgedrives UTRECHT — Ook dit jaar worden in de maanden november en december weer de Martini-bridge-drives in Utrecht en omgeving gehouden Men behoeft geen lid van de Ned Bridge bond te zijn om hieraan deel te ne men zodat een ieder nog kan inschrij ven voor de volgende wedstrijden te Woerden opdonderdag 10 nov om 19.30 uur te Geldermalsen op donderdag 17 npv om 19.30 uur te IDoorn op zaterdag 19 nov om 19.30 uur te Utrecht op woensdag 23 november en 14 december om 19.30 uur en te Cu lemborg op donderdag 22 december eveneens om 19.30 uur Men kan zich aanmelden bij de heer M J Vorst W v Noortplein 14 te Utrecht telef 712247 of bij dr J van Gogh Brucknerlaan 41 te Utrecht te lefoon 35918 Go Ahead gewipt DEVENTER — Go Ahead heeft zich woensdagavond in Deventer niet we ten te plaatsen voor de halve finales van de intertotocompetitie Hoewel de Deventenaren de tweede wedstrijd uit de kwartfinales tegen het Tsjechische Inter Bratislava met 3—^1 wonnen door doelpunten van Adelaar Kattestaart en invaller Schneider kwalificeerden de Tsjechen die in de eerste wedstrijd met 3 — O zegevier den zich dank zij een beter doelge middelde Inter Bratislava zal in de halve finales uitkomen tegen het Haagse ADO Margaret Smith stopt met tennissen PERTH — Margaret Smith de Australische koningin van de tennis banen heeft woensdag haar afscheid aangekondigd van de wedstrijdsport Daarmee is een einde gekomen aan een van de meest opmerkelijke sportcarrières uit de geschiedenis Royal Hanover zegeviert Door Gerard van Maarseveen WASSENAAR — Duindigt heeft een triest afscheid genomen van het sei zoen 1966 de regen die aan éên stuk door viel heeft de laatste meeting grondig bedorven en het een displei zler gemaakt de koersen buiten te volgen wat de rechtgeaarde liefheb ber het liefste doet Royal Hanover heeft ztjn eerste koers in Nederland gewonnen De nu vijf jaar oude Amerikaanse hengst had als driejarige in Amerika een mankement opgelopen linksachter waarvan hij nu blijkbaar weinig last meer heeft Hij wordt voorzichtig be handeld en zal het nog wel aanzienlijk verder brengen De hengst die eigendom is van Stal Middenmeer zal binnenkort gezel schap krijgen van drie Amerikaanse tweejarigen die de heer J Schoonder woerd uit De Bilt in samenwerking met de heer P Dijkhuis in Amerika heeft aangekocht Het zijn klasse paarden wazu^van er een al 1.18.5 heeft gelopen Ook Stal Marion uit Venlo heeft Amerikaanse paarden ge kocht en wel een jaarling twee twee jarigen en een driejarige De uitslagen zijn Tosca^prijs 2140 m 1 Dalver L W B van Overeen 1.34.1 2 Donar Spencer 3 Ecce van Akerendam Win 4 pi 1.70 3.40 5.60 kop 27.B0 cov 21 Kolo-prüs 2140 m 1 Benjamin A T UTRECHT — Na 14 dagen op non actief te zyn geweest komen ook de basketball rayonvertegenwoordigers weer eens in het veld ABC en Nijerode bij de heren en de Break Out dames zullen in uitwed strijden moeten trachten de winst te behalen terwijl de UW dames zo wel heren Taveno en de Midland da-mes het in thuiswedstrijden moeten proberen De Midland dames zullen het op moeten nemen tegen ROVS uit Vlaar dingen dat evenals Midland in de da mes eredivisie heeft gespeeld Het voordeel van eigen zaal kan daarom wel eens doorslaggevend zijn Taveno krijgt zaterdagavond ' t niet bijster sterke Vodo op bezoek zodat er haast wel zeker winst voor hen in - zit SVE 2 zal haast wel zeker het onder spit tegen het Amerikaanse Flint stones moeten delven en krijgt Can geroes gelegenheid de nederlaag te wreken die zij afgelopen week op liepen tegen BCH Knijnenburg 1.26.8 2 Esmeraud 3 Eva llne Norton Win 5 pi 2 3.60 1.40 kop 32.70 cov 16.40 trio 464.60 Mitchonfca-prüs 2140 m 1 Elite Mac W J Lange 1,30.7 2 Daimler 3 Esta fette Win 1.90 pi 1.30 1.90 2.10 kop 5,80 cov 380 rentzer-prüs 2140 m 1 Charles H J Wagenaar jr 1,26.6 2 Cash Six 3 Bubby Six Win 3 pi 2.20 4 11 kop 8.40 cov 14.30 trio 1,250.50 SIuitings-prBs 2120 m 1 Boyal Hanover S J van Leeuwen 1,26.2 2 Axklt Hol landla 3 l'Espoir B Win 2 pi 1.60 2,10 1.80 kop 4,40 cov 4,50 Jolïe fleur des touches-prUs 2140 m 1 Zingly Sister J Wagenaar jr 1,27,2 2 Zaïta Hanover 3 Double v d Lente Win 1.90 pi 1,20 2,10 1,90 kop 1.70 3.20 cov 4,40 4,10 Rennen Elegant-prus ca 1800 m 1 Magmasplc G C Dekkers 2,13.7 2 Antara 3 Tou raando Win 5,60 pi 2,10 5,50 4,60 kop 15 cov 13.70 Fokkerü-prüs ca 1900 m 1 Pawnee 2 Cambronne 3 Patricia Win 13.10 pi 3.B0 2,50 2.10 kop 7.50 cov 6.80 Tweede afdeling 1 Rolanda P Per kins 2.17.4 2 Podarga 3 Hurricane Win 3 pi 1.80 2.80 kop B.80 cov 3.90 trio 143.20 TotaUsator-omiet ƒ 131.679,50 Manuel Santana geopereerd MADRID — De Spaanse Wimbledon winnaar Manuel Santana is aan de enkel geopereerd en zal tot april niet kunnen spelen Santana raakte twee jaar geleden aan zijn rechterenkel geblesseerd maar had sindsdien niet voldoende tijd om een afdoende in greep te ondergaan De opepatie slaagde uitstekend Maar liefst vijf UW-teams komen zondagavond in het veld De belang rijkste is ongetwijfeld die van het eer ste herenteam tegen Jumpers dat te gen Nijenrode een bijzonder goede in druk achter liet Hofmans c.s zul len er daarom goed aan doen de wedstrijd niet bijvoorbaat als gewon nen te beschouwen De UW-dames zullen het om 7 uur zeker niet gemakkelijk krijgen tegen te Werve Ultra in derby tegen HMS UTRECHT — Na de rustdag weer een volledig programma voor de amateurvoetballers met de stedelijke derby HMS—Ultrajectum en de streekderby JSV — Zwaluwen Vooruit Voor de Ie klas A speelt BVC thuis tegen JOS Beide staan met 9 punten uit 8 wedstrijden genoteerd De krach ten zullen elkaóur dus niet veel ont lopen maar we verwachten dat het terreinvoordeel de balans naar BVC zijde zal doen overslaan In de 2e klasse B kan Hercules na de zege op Quick A wat vrijer adem halen en zondag moeten de blauw witten weer 2 punten rijker kunnen worden nu liet onderaan staande Zee burgia naar Utrecht komt Celeritudo zal waarschijnlijk de meerderheid van kampioensgegadigde OWO moe ten erkennen Ook bij UW en WOG zullen de krachten elkaar niet veel ontlopen Het voordeel van eigen ter rein doet o.i de geblokten winnen In 3 D de derby HMS—Ultrajectum Ultrajectum is er na een aarzelend begin goed ingekomen en een verde ling der punten kon er wel eens in zitten HoUand moet in staat zijn SEC in Soest te verslaan Utrecht gaat voor de 4e klas G in eigen huis van APWC winnen even als DOS ' 01 van NSC PVC krijgt het ongetwijfeld moeilijk uit tegen Muiderberg maar moet toch in staat zijn die klip te omzeilen De resultaten van de in de 4e klas H te spelen wedstrijden laten zich moeilijk voorspellen Midlandia lijkt iets betere kansen te hebben tegen SVF maar dat sluit momenteel de rij en zal er dus alles aan doen om daar in verandering te brengen JSV—Zwa luwen Vooruit kon wel eens een ge lijk spel worden en al zal^pp heftige tegenstand moeten worden gerekend wat EMS—KDS betreft zijn we ge neigd de Utrechters iets betere kan sen toe te kennen JAARBEURSCUP Grote zege van Frankfurt UTRECHT — In de strijd om de Jaarbeursbeker tweede ronde heeft Eintracht Frankfurt met 5—1 gewon nen van het Deense Hvidovre en in Turijn bleef Juventus met 3—1 baas over het Portugese Gvitoria Setubal Beide wedstrijden krijgen nog een re turn Boereboom's Supermarket Voorstraat 66—68 — Telefoon 17713 — Utrecht Magere VABKENSFBICAMDEAU 9 OO geen 3.78 maar 500 gram *¦**• Magere VABKENSLAFPEN populair 500 gram 2.S8 1.98 0.89 0.99 HACHËVLEES 500 gram of doorregen RUNDERIAPPEN 500 gram of 500 gram doorregen BUNDER - POULEX 150 gram brede fijne PLOCK - VVOBST of 250 gram overheerlijke AMSTEBD LEVERWORST of 3 pakjes MARGARINE Elke 2e fles FRAMBOZEN BESSEN van 2.95 of 1 paar prachtige NBTNYLONS van 1.29 of 1 % kilo COX ORANGE of 1 heerlijke BANKETSTAAF geen 1.25 maar Bi 10 — boodschappen 1 fles MONTANIA VER - - _ j | MOUTH van 3.95 voor O.ao Vleesprijzen gelden ook voor de filialen Oudwijkerdwarsstraat De Mulnck Keyzerlaan REKKEN VOL VOOR KLEINE Rz3.KKExiio Ze zijn nog leuker uw peuters als ze er schat tig uitzien In comfor tabele modieuze kleer tjes Praktisch warm ea móóil U kiest voor kinde ren t/m 6 jaar naar hartelust bij de specialist Moeders en Oma's kijken er hun ogen uit afdelingen vol kleutermode babyuitzetten tweeling-ser vice en leuke snufjes voor baby - en kinderkamer Waar In Utrecht bij 082654617360863?089???98?0 B.+2 ++ 0090532348485302005389020000010200000102 STEENWEG 60 • SMARAGDPLEIN 233 HAMMERSKJÜLDHOF 20 - UTRECHT 232353482323485353534823232348485353 ' s"-i ELECTROSTOOM heeft in verband met verscheidene zeer grote en interessante op drachten op iange termijn de mogelijkheid de montage-afdeling verder uit te breiden met elektromonteurs aank elektromonteurs met enige ervaring op het gebied van inscailatlewerk minimum leeftijd ca 20 jaar monteurs op de hoogte met bedradingsvs^erkzaamheden bankwerkers voor montage - en constructiewerkzaamheden ook voor het verv/erken van staf - en profielrailkoper De werkzaamheden van deze afdeling omvatten de montage van hoog en laagspanningsinstallaties in elektrische centrales verdeel stations en bij de Industrie zoals walserijen papier - en textiel fabrieken voedingsmiddelenbedrijven enz door het gehele land Voor mondelinge sollicitaties kan men zich vervoegen op VRIJDAG 11 NOVEMBER a.s tussen 20.00 en 22.00 uur en op ZATERDAG 12 NOVEMBER a.s tussen 10.00 en 12.00 uur In UTRECHT Café-Rest „ De Poort van Kleef " Mariaplaats 7 Eventuele reiskosten worden vergoed in bepaalde gevallen kunnen jongeren met trouwplannen en in wonende gehuwden binnen afzienbaie tijd aan een woning in de omgeving van Rotterdam worden geholpen Goede eigen pensioenvoorziening Schriftelijke sollicitaties te richten aan ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ ELECTROSTOOM N.V nOTTERDAM - ELEKTROWËG 22 - POSTBUS 30I.TEl_iaO 280 72 Natrena smaakt evengoed eniscalorievrij Het nieuwste zoetmiddel zonder enige bij - of nasmaak 4c handig zakdoosja 100 tabletjes 0.90 4 elegante tafelverpakklng 500 tabletjes 3.50 | e ideale keukenflacon 150 cc Natrena-vloeibaar 2.75 GRATIS PaOEFfUCON jfeê ® narena op luj Tijdelijk gratis monsterflesje Natrena-vloeibaar bij een tafelverpakklng van 500 tabletten ha ndehdr'ukkerij drukwerk van formaat goedgekeurd door de N.V.S dat 
b^mECHTSCB NISUWSBtAO DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 lost west noord 1 S 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 S 2 3 2 1 3 3 1 1 1 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 ADVERTENTIE SERVETTE KLOPT SPARTA MET 2-0 IN DRAMATISCHE WEDSTRIJD Rotterdammers spelen duel met negen man | iiiiiiiiii!iiiiiiiriiiiiiiiniiiiiiiiin[iniiinii!Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiniiiniiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiii[iuiË I UN toto-tips nr 19 PTT POSTSPAARBANK RENTE TOT 5 % Buitendijk en Ter Horst in hospitaal Van onze speciale verslaggever GENèVE — De wedstrijd Servette — Sparta voor de Europa cup 2 is een van de grootste voebaldrama's geworden van de laat ste tijd Hierbij vergeleken was Nederland—Tsjechoslowakije nog een gezapig wedstrijdje Binnen 5 minuten hadden de Rotterdam mers twee spelers verloren Ter Horst zware hoofdwond en Bui tendijk een gebroken been Met negen man heeft Sparta de wed strijd praktisch uitgespeeld Even voor het einde kwam Ter Horst nog terug met een verband om het hoofd Met negen man heeft Sparta de nederlaag tot 2 — O beperkt weten te houden Het is hierbij niet altijd zachtzinnig toegegaan Tegen het einde laaide de strijd weer zo hoog op dat de Zwitser Heuri het veld uit werd gestuurd omdat hij Doesburg in de onderbuik trapte en ook Vermolen heeft nog een openbare waarschuwing gekregen van de Italiaanse scheidsrechter Francescon die zich als een kraan heeft gedragen = Excelsior—ZFC 1 1 1 3 = liiiiiiiiiiiiiiiiiiiin I iiiiiiii iMi iiiiMiiMitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiriiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii in ^ UTRECHTERS UIT JAARBEÜRSSTRIJD DOS sneuvelt tegen veel sterker West Bromwich Drie goals van de sndle Brown door Jan Boerop BIRMINGHAM — „ Zijn het nu echt semi-profs " Ma nager Jimmy Hagan de man die niet alleen de aanval van Sheffield United maar ook vele jaren die van het Engelse elftal heeft geleid schudde ongeloofvs^aardig zijn hoofd „ Die knapen spelen te goed om zich nog met an dere zaken dan met voetbal bezig te houden Ik vind het geweldig zoals ze vanavond hebben gespeeld " Vijf-twee eervol De alwat grijzende manager van West Bromwich Albion stak zijn lof over het elftal van DOS dat toch met maar liefst 5—2 had verloren daardoor de derde ron de van het toernooi om de Jaar beursbeker misliep niet onder stoelen of banken Een groter compliment konden de wat ont moedigde knapen niet krijgen Goed de cijfers spreken harde taal maar enkele malen balanceerde West Bromwich op de rand van uitschake ling En toen DOS zich na de eerste tegengoal van Leo de Vroet ging op maken om de score van 2—1 recht te trekken drukte de „ hoop " van Bir mingham zijn stempel op de wedstrijd Rechtsbuiten Tony Brown werd spe ciaal voor deze wedstrijd ingezet om dat de Engelsen het zaakje na het gelijke spel in UtrecM niet meer ver trouwden Met dri^doelpunten gaf hij zQn 19693 koppige aanhang reden ADVERTENTIE VERKOUDEN Zijn is bar vervelend Je helit er niets aan Dus IVIeteen bestrijden - met Rheumin Heerlijlt gevoel als uw hoofd weer helder wordt Ja Rheumin-tabletten helpen snel 20 tabletten 68 cent ADVERTENTIE Schep sfeer schenk " Jonge"S & B of " Oude " De Waarzegster op uw kaartavondjes op uw feestjes of zomaar voor de gezelligheid Jenever S & B heerlijk ais " tic " In een long-drink SCHADE&BUYSING SCHIEDAM Servette We komen niet naar R'dam Francescon blies onder een afgrij selijk tumult af Enkele minuten te vroeg Wie zal het hem kwalijk heb ben genomen Er was niet meer nor maal te voetballen Charlie Bosveld stond met het schuim op de lippen tegenover Bela Guttmann Ben reser - ve speler wUde op de vuist met Bou man Het was een pandemonium Het j-ubliek slingerde de scheidsrechter en de Rotterdamse spelers de ijselijkste verwensingen naar het hoofd In de kleedkamer van Sparta woedde de oorlog na ' Viezerikken smeerlappen ' De spelers zagen wit van woede en moeheid De Rotterdamse trai ner Wil Cörver gaf Vermolen een uitbrander ' Had je rustig gehou den nu ben ik misschien de vol gende week nog een man kwijt ' Iedereen had het hoogste woord ' Die vent schopte me bijna een ongeluk terwijl ik met de bal op de grond lag ' Midden in de opwin ding kwam bestuurslid Aarse de kleedkamer binnen Ook wit ner veus ' Ik ben even aan de over kant geweest De Zwitsers gingen verschrikkelijk tegen de scheids rechter tekeer Ik heb hem bedankt en gefeliciteerd met de leiding En terwijl ik dat deed schreeuwde ' n bestuurslid van Servette ' We ko men niet naar Rotterdam we wil len niet meer tegen jullie voetbal len ' Jammer ' Jammer ' zei Bosveld ' Ik had graag die Bela Guttmann de bril van zijn neus geslagen ' ' Kalm Charlie ' werd er geroepen Meteen bemoeiden zich weer anderen er mee ' Hebben jullie gezien hoe Guttmann Buiten dijk in zijn zij stond te trappen ter wijl de jongen met een gebroken been op de grond lag Wat een ouwe vie zerik Ik had hem graag ' ' En hebben juUie niet gehoord wat hij allemaal tegen Cörver ge schreeuwd heeft Schweinhund heeft hij geroepen ' Wie weinig zei was de back Ter Horst die van deze voetbaloorlog het eerste slachtoffer werd Zijn hoofd he lemaal in verband waaruit zijn rech teroog tevoorschijn kwam dik opge zwollen als na een bokswedstrijd Maar ook Ter Horst kwam los ' Eerst wilde ik hier geholpen worden majir dat mocht niet Ik moest met Buiten dijk naar het ziekenhuis Daar hebben ie me laten wachten wachetn en toen mmmmmM Zo hegon het Hans Buitendijk brak zijn been ik dan eindelijk geholpen was wilden ze me laten wachten wachten en toen zelf een taxi besteld en ben hier naar toe gereden ' Ter Horst was van me ning dat ook de doktoren van het ziekenhuis In het complot waren om Servette te laten winnen Het was een compleet gekkenhuis Een ongeluk En dat hele voetbaldrania om wat wij toch nog steeds blijven zien als een noodlottig ongeluk Rechtsback Ter Horst had de opdracht van zijn trainer om linksbuiten Schindelholz als een van de gevaarlijkste mensen van Servette te dekken Na enige minuten werd Schindelholz de bal reeds toegespeeld Ter Horst snelde toe maakte een omlaagkoppende be weging terwijl de Zwitser de schoen omhoog bracht en de Spartaan stort te bloedend ter aarde Naast het rechteroog een gapende wond Ondersteund door de masseur en de trainer moest hij het veld verla ten De wedstrijd ging verder Nog geen minuut later ging de bal naar Schindelholz De kleine Buitendijk stormde op hem af met vooruitge stoken been en waarschijnlijk revan - che gedachten in het hoofd De Zwit ser maakte tegelijkertijd een trappen de beweging en de tweede Spartaan stortte ter aarde De klap van het been dat brak was op de tribune te horen Het volgend ogenblik een com plete vechtpartij van Rotterdammers er Zwitsers en hierin moet dan vol gens verklaringen van de Rotter dammers ook Bela Guttmann zich op een weinig fraaie wijze hebben ge mengd Hoe de Italiaanse scheids rechter Francescon het klaar speelde weten we niet maar de wedstrijd ging verder Sparta met negen man omdat in een wedstrijd voor de Euro pacup geen invallers zijn toegestaan Hot had er alle schijn van dat Spar ta tegen zo'n overmacht een zware nederlaag tegemoet ging Maar wie zo dachten niet de spelers van Spar - ta Cörver de trainer moest eerst nog wel naar Laseroms schreeuwen dat hij zich kalm moest houden maar de oorlog dreigde meteen weer op te vlammen toen Bouman door Mocellin werd neergelnvalit en met zgn handen naar zijn hoofd greep De spelers van Servette waren ken nelijk ook de kluts kwijt Want in plaats van dat heel Sparta in de ver dediging ging kwamen er nog aan vallen Van Vermolen en Bosveld die een loeier van een schot net naast liet gaan Vooral Bosveld speelde tegen de geweldige overmacht van de Zwitsers een sublieme partij waar aan geen speler van Servette kon tippen Met een 01e Madsen op de spits in plaats van de jonge onerva ren Vermolen was er misschien nog wel een doelpunt van gekomen Vechtpartij Tegen het slot laaide de strijd op nieuw hoog op Toen Firn Doesburg zich zes minuten voor het einde van de ontmoeting voor de voeten van een aanstormende Zwitserse aanval ler wierp trapte zijn tegenstander hem in de rug Een handgemeen tus sen de spelers was het gevolg waar na opnieuw toeschouwers het veld opkwamen De ongeregeldheden had den tot gevolg dat scheidsrechter Francescon de Zwitser Heuri van het veld zond * lwë ^::' EDDY ACHTERBERG hands Voor de wedstrijd hervat werd vie len er nog meer klappen tussen beide partijen en de Nederlanders vielen vervolgens een Zwitserse fotograaf zuid Ajax — ^ Feijenoord 2 GVAV— I o TERBERG BULLETIN Juist nu is liet extra aantrekkelijk om bij Terberg een gebruikte Volkswagen te kopen Het prijsverschil tussen „ gebruikt " en nieuw is immers nog groter geworden Aan dit financiële voor deel koppelt Terberg bovendien een ijzersterke garantie van drie maanden tot 5.000 kilometer en de zekerheid van een door en door betrouwbare gecontroleerde wagen lEUNGPAK I I Ö O ü ü O Met volledige garantie VW de Luxe 1200 1961 VW de Luxe 1200 1962 VW de Luxe 1200 1963 VW de Luxe 1200 1964 VW de Luxe 1200 1965 VW Bestel gesl 1963 VW Bestel gesl 1964 VWKleinbus ¦ 1963 1 VW Beste m.r 1964 1 VW 1300 1966 1 VWPick-up 1962 1 VWPick-up 1965 1 VW Combi 1962 3 VW Combi 1963 1 VW 1500 Variant 1964 1 VW 1500 A 1966 1 VW Pick-up dubb cab 1964 1 VWKleinbus 1964 Speciale aanbiedingen 1 VW Bestel m.r 1 VW1500N 1 VW Bestel gesl 1963 1963 1962 OVERIGE MERKEN 1 OpelKapitan 1962 l Opel Rekord 1700 1966 1 Opel Rekord Coupé 1900 L 1965 > t o ¦ 4 -» 1 W»rtburg type 311 He Luxe 1964 1 SimcïlOOO 1962 1 Fiat 1500 1964 1 VW 1200 met Saxomat-koppeling autom 1963 AUTOMOBIELBEDRIJF W.G.TERBERG & ZN - IJSSELSTEIN N.V Industrieweg 1-3 IJsselstein Tel 03478-1744 Verkoop occasions Utrecht Adm Helfrichlaan 6 Openingstijden Ell(e werlanse regering een wetsvoorstel wijziging van de statuten van de F ie etfectenfirma's heeft aangenor Het belangrijkste onderdeel vai ' erder dit jaar goedgekeurde hei ning van het effectenwezen in Fr ijk is de oprichting van'n makela irma ter bundeling van de acht taande beurzen Parijs Horde Marseille Rijssel Lyon Nancy 1 es en Toulouse Verder zal de firma's worden restaan fusies aan te gaan Dit Ie provinciale beurzen een grote n de effectenhandel te laten i en • Op het ogenblik zijn er 126 ei i enfirma's in Frankrijk waarvai " Parijs dat ruim 95 procent vai landel in aandelen voor zijn rekei leemt I Het Franse kabinet heeft verder fantai besluiten genomen die ten febben internatonale fiscale en I felstransacties te liberaliseren ril hiermee bereiken dat Parijs fositie van internationaal financ | entrum herwint In het kort komen de voorste - rop neer dat buitenlandse etfe Knoteerd kunnen worden aan arijse beurs en dat Franse g ichieters meer vrijheid krijgen ansacties met het buitenland 5 lantal beperkende ma&tregelen l ' chter van kracht ' Invoering „ interim bij Nat Nederlandi DEN HAAG — Op 23 november i pande zal in ' s-Graverihage een pgewone algemene vergadering andeelhouders van Nationale-Ne » nden N.V worden gehouden D 91 een voorstel tot wijziging van tatuten worder behandeld om de * ing van interim-dividenden m ' Ik te maken 
lEim'SBI.AD üTBECHTSCa NIEUWSBLAD DONDERDAG 10 NOVEMBER 1966 25 Winst Unilever in derde ADVERTENTIE Rolincoy kwartaal 12 pet hoger Eei bouwende mnd 1966 1965 Kruideniers bediening 7 10 zelfbediening 10 13 Slagers 5 5 Textiel 7 9 Schoeisel 6 8 Schoenreparatie — 2 — 1 Banketbakkers 10 12 Aard groenten fruit 11 16 Kantoorboekhandel 10 12 Melk en zuivel 6 10 Huish artikelen 14 13 Bakkers 11 10 Tabaksartikelen 11 14 Meubelen etc 9 14 Slijterijen 5 19 Drogisten 10 13 Kappers 10 9 Boekhandel 11 S Parfumerieën 13 13 Goudsmeden 11 15 Chem Ij-und c 16 16 Massach inv trc 14 15 Television EFC m 8 Bank - krediet en verz wezen Alg Bank N 232j 230 AMEV nrc 503 501 AmroBank 44.10 44 Cultuurbank 59 59 Gron 1 Cr B 142L 141 H.B.U eert 177 177 HoU Soc 405 400L Kas Associatie 107 107 Nat Inv B prei 82B — Nat Nederl eert 443 » J2 Ned Cred B 1751 1751 Ned Middenst B 82.50 82.50 Ned Overzee B — 166 RVS eert 167 380B Slavenburg's B 167 167 Ver Bankbedr 166 166 Cultures Ngombezi Cult 57 57 Handel Industrie en div Alben Hetln 735 — Alg Hand M 163 —• Avim 165B — Amstel at nrc 303 303 Amsterd Ball 294 290 Amsterdam Dr 68 OSL Amsterd R«t 170 170 ANIEM N.B 31 30 Apeld Netter _ — 4 S W — 319 Beeren Tricot 45B 451 Beers ' Zonen 255L 2551 Bensdorp 385 385 Berg en Jurg 2111 211 Bergoss 260B 260 Berkels Patent 1841 182 Bemet B 145 144 Blaauwhoed 362 ¦ 360 Blüdenst W n.r.c 76 76 Boer de Dr 225 227 Bols Lucai 169.50 169 Borsimii W eert 67 67 Braat R'dam 27B _ Breda Mach t 245 245 Bredere n.r.a 310 300L Brocades-St 651 645L Bührmann-Tet 488 485 Buttinger 244 244 Bijenkorf n.r.c 436 427 Calvé eert 580 583 Carp's Garen _ 202 Centr Suiker 297 293 Crane Ned 51 51 Curac Hand 140 141 Daalderop B 161 B 160 Dagra 175L 169 Desseaux 251 250 Dikkers en Co 106 105 Dorp en Co 103 * 103 Dr Ov Hout 115 117 Drie Hoelijzers e 75 74.80 DRU 251 246 Duyvis 20 - 204 Bisevier uitg 189 188.50 Emba 135 125 Enkes 160L Enthoven Plet _ — Erdal Mij 390 385 Exelsior met 61 60B Fokker 276 280 Ford 933 931 GazeUe 206 207 Van Gelder 88 8 Gelder T n.r.c B 362 361 Gelderman 381 40 Gerofabr n,D — ïeveke en Co 492 480L ¦ 1st - en Spir 416 412 - asso 130L 130 1 der Grinten 830 < 9.1 jrofsmederü 75 75B Gruyter 6 pet pre 112 llui Hagem en Co 92.20 91.50 Hart 80 276 Hatema 172 172 Havenwerken 1161 115 Heineken's ^ — Hensen Mach 941 95 Hero 194 192 Hoek's Mach 417 Holec 178 176 Hollandla Kat 80 81B L = laten t = gedaan en laten B s bieden • = gedaan en bieden Nederlandse tak zorgde voor hetere resultaten ROTTERDAM — De netto-winst van het tJnilever-concern steeg In het derde kwartaal van dit jaar met 12 procent waardoor de winstdaling In het eerste halfjaar kon worden Ingelopen en zoals gisteren bekend werd de netto-wlnst van het concern op praktisch onveranderd ƒ 492 miljoen In " Ie eerste negen maanden van dit jaar uitkomt Er wordt een onveranderd Interimdividend van ƒ 2,53 per aandeel van ƒ 20 nominaal Unilever N.V Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat de Nederlandse tak van Unilever voor het goede resultaat van het derde kwartaal zorgde De netto-winst van de Engelse tak was Iets lager verlies van ƒ 10 resp ƒ 2 verlies ƒ 9 resp ƒ 4 min Het aandeel van derden In de win sten van onderhorige maatschappijen bedroeg over de eerste negen maan den ƒ 14 ƒ 17 min waarvan over het derde kwartaal ƒ 4 ƒ 4 min Bij N.V bedroeg dit aandeel ƒ 11 resp ƒ 3 ƒ 12 resp ƒ 3 min en bij Limi ted ƒ 3 resp ƒ 1 ƒ 5 resp ƒ 1 min Netto De geconsolideerde nettowinst be droeg dus In totaal over de eerste negen maanden ƒ 492 ƒ 490 min waarvan over het derde kwartaal ƒ 167 ƒ 149 min Deze winst bedroeg voor N.V ƒ 274 resp ƒ 96 ƒ 260 resp ƒ 79 min en voor limited ƒ 218 resp ƒ 71 ƒ 230 resp 70 min Het dividend op preferent kapitaal bedroeg in totaal over de eerste ne gen maanden ƒ 25 ƒ 30 min waar van over het derde kwartaal ƒ 5 ƒ 10 min Bij N.V bedroeg dit dividend ƒ 11 resp ƒ 4 ƒ 11 resp ƒ 4 min en voor limited ƒ 14 resp ƒ 1 ƒ 19 resp ƒ 6 min De winst toekomend aan de houders van het gewone kapitaal bedroeg dus in totaal over de eerste negen maan den ƒ 467 ƒ 460 min waarvan over het derde kwartaal ƒ 162 ƒ 139 min Hiervan betrof N.V ƒ 263 resp ƒ 92 ƒ 249 resp ƒ 75 min en limited 204 resp ƒ 70 ƒ 211 resp ƒ 64 min Het interimdividend op de gewone aandelen zal van 9 december a.s af verkrijgbaar zijn De interimdivi denden van N.V en Limited zijn in geldswaarde geüjk overeenkomstig de in de egalisatie-overeenkomst voorge schreven berekeningswijze Lager resultaat verwacht bij Lips en Gispen DORDRECHT — Bij de werkmaat schappijen van Lips en Gispen N.V in Nederland en België is de omzet tot dusverre in 1966 gestegen maar niet aUe produkten behaalden een gunstige afzet Zodoende is de totale stijging van de omzet minder groot dan in 1965 Daardoor is men er niet geheel in geslaagd de wederom sterk gestegen lonen en kosten volledig te compen seren Hierbij dient te worden bedacht dat de hoge kosten voor de voorberei ding en introductie van een geheel nieuw assortiment plaatstalen kan toormeubelen ten laste van dit jaar zijn gebracht Tengevolge van de langzame verbetering der economi sche situatie in Italië biedt perspec tief om van een duidelijk herstel te kunnen gewagen Door de jongste gebeurtenissen in Italië zal djt perspectief zeker niet gunstiger zijn geworden Red Alles bijeen genomen wordt ver wacht dat het resultaat van Lips en Gispen N.V over het lopende boek jaar lager zal uitkomen dan dat over 1965 Voor de toekomst worden goede re sultaten verwacht van de thans ge realiseerde assortimentvernieuwingen In de Nederlandse en Belgische be drijven is de orderportefeuille over het algemeen bevredigend en voor en kele artikelgroepen zelfs bijzonder gunstig Kleinere omzetstijging bij middenstand Van onze financiële redacteur DEN HAAG — De geldomzetten van de middenstandsbedrijven zijn in de eerste negen maanden van dit jaar minder gestegen ten opzichte van de zelfde periode van 1965 dan de om zetten in 1965 stegen ten opzichte van het voorgaande jaar Volgens de cij fers van het Economisch Instituut voor het Midden - en Kleinbedrijf na men de geldomzetten — in procenten — per branche als volgt toe 1ste negen Geh Jr Het verschil tussen de stijging van de omzet bij kruideniers-bedienings zaken en btj zelfbedieningszaken kan schuilen in de uitbreiding van het as sortiment in de zelfbedieningszaken Uit de gegevens van de EIM kan worden berekend dat van de aan het instituut gegevens verstrekkende mid denstandbedrijven 19,3 procent de geldomzetten zag dalen terwijl voor 15,2 pet de omzetstijging in guldens niet boven de vijf procent uitkwam Een geldomzetstyging tussen de vijf en tien procent noteerde 21,5 pet van de middenstandszaken 18,2 pet zag de geldomzet stijgen tussen de tien en vijftien procent voor ruim een kwart van de bedrijven — 25,3 pet — kwam de stijging van de geldomzet uit boven de vijftien procent Uit de gegevens van het EIM valt verder nog op te maken dat omzet stijging bij de middenstandszaken in de grote steden in het westen des lands Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht en Haarlem in het silgemeen kleiner was dan bij de mid denstandszaken elders J * BRUSSEL — Denemarken heeft er bij de EEG op aangedrongen aan dacht te schenken aan de Deense ex portbelangen wat betreft vis en rund vlees Denemarken is de belangrijk ste leverancier van vis aan de ge meenschap Verder is de Deense uit voer van vee praktisch lamgelegd door de groeiende uitvoer van vee door Oosteuropese landen naar West Duitsland Over alle branches gerekend zetten de middenstandszaken in ons land in de eerste negen maanden van dit jaar gemiddeld 8,75 procent meer om dan in de eerste drie kwartalen van het vorig jaar De gemiddelde stijging van de geldomzetten beliep in het ge hele jaar 1965 10,9 pet Bij het beoordelen van deze cijfers moet er aan worden gedacht dat zich ook dit jaar weer prijsstijgingen heb ben voorgedaan waardoor de omzet stijging naar hoeveelheden gerekend geen gelijke tred kan hebben gehou den met de toeneming van de geldom zetten Wat betreft sterk-alcoholische dranken is na de accijnsverhoging van 1 januari 1966 zelfs de conclusie ge wettigd dat de in de eerste negen maanden verkochte hoeveelheid aan zienlijk beneden die van hetzelfde tijdvak van 1965 is gebleven Bewindvoerders wachten actie van hulpcomité Teixeira rustig af OQtrr \ O * < o § I O * Atoh Topeka BaltliiKire Can Paolflc llllun Cent N V Centi Pennsylvania SouUi Pau Union Pac AUies Chem Am Can A F C Ind Am Smeltin Ara 1 X Am Tohacco Ananonda BeUi Steel Boeing Cockerill-Ougrée en Providence gaan samen BRUSSEL — De raad van beheer van de NV Forges de la Providence zal aan de aandeelhouders een fusie met de N.V Cockerill-Ougrée voor stellen Drie aandelen Providencejvergadering van schuldeisers o.m be sproken zal worden wat teger het be leid van bewindvoerders zou kunnen worden ondernomen „ De bewindvoerders zullen gaarne de uitkomst van de vergadering af wachten " aldus de heer Burghard In de loop van de volgende week als de krediteurencommissie officieel als zodanig zal kunnen optreden zullen bewindvoerders voor het eerst een be spreking met de commissieleden heb ben 0|j 19 november Het hulpcomité gedupeerden Teixei ra de Mattos " heeft alle schuldeisers van het bankiershuis opgeroepen tot bijwoning van een vergadering op za terdag 19 november om 10.00 uur in het Amsterdamse Krasnapolsky zo deelde het bestuurslid de heer J G Larrewijn mede Een uitnodiging voor deze vergadering is tevens ge stuurd naar de door de rechtbank aan gewezen krediteurencommissie waar mee het comité deze week nog een bespreking wil hebben Hoewe de agenda pas tegen het einde van deze week zal worden op gesteld vertelde de heer Larrewijn d?t het in elk geval de bedoeling is in de vergadering de mening van ge dupeerden te peilen over het tot dus ver gevoerde beleid in de surséance met name dat van de bewindvoer ders Besproken zal worden wat te gen dit beltid zou kunnen worden on dernomen en op welke wijze elders recht voor schuldeisers te verkrijgen is Daarnaast wil men nieuwe moge lijkheden bestuderen om hulp voor de slachtoffers te krijgen Volgens de heer Larrewijn is dit de eerste gelegenheid die de gedupeerden word * geboden om nu eens openlijk van gedachten te wisselen over de Teixeira-catastrofe Het comitélid is van oordeel dat dit in de op 14 oktober gehouden krediteurenvergadering in het Tropeninstituut niet mogelijk is geweest Naar het hulpcomité ver wacht zullen er circa 150 a 200 ge dupeerden van de uitnodiging gebruik maken AMSTERDAM — „ Het lijkt wel of m'ï'n vindt dat wij iets misdaan heb ben Daar is echter geen enkele re den voor want wij werken als paar den " Zo luidde desgevraagd het com mentaar van één der bewindvoer ders in de definitieve surséance van betaling van Teixeira de Mattos de heer H M Burghard op de mede deling van het hulpcomité gedupeer den " van het bankiershuis dat in een i 89 8513 5 % 89 i % 85 Nat Inv B Nat iTiv B Hypoth banken pandbrieven 6 901B 83 4 % 811 3Vi 70 83 3 « 70 90 82 81 70 Fr.Gr.h.b.Dw ld DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp KL ld E EE.F West Hyp U ld N O mikte f'en voor e van n een 821 70 SlOTMOTERIMG van donderdag 10 november 1966 9 11 10-11 Actieve obligaties staatsleningen Scheepshyp banken Eerste N Sch 6 82 Premieleningen iiutmaar ' BB 2 % 70]V A'dam CenA 3 122 Idem ' 51 2 % — Idem ' 56 1 2 % 75 Idem ' 56 n 2 % 81 Idem ' 66 m 2 % 81 Idem ' 69 2 % 81 Breda ' 64 2^4 70 Dordrecht ' 56 2 % 69 71 112 76 73 81 80 81ft 71 74 70 ^ 84 84 86 84 84 106 84 87 102A 961 91 91 88A 86 7 iF * 5 % 91 Sïi 88 5 86 4 % 88 4 % 8 * i'/i 86 4^è 83 414 85 4 % 82 i % 82 4 % 81 4 79 3 % 68 m 81 S'i 68 8 3>4 70 S i 74 3 % 731 3 % 78 3 81 3 81 3 87 3 97 3 88 Ned - 66 « L ' 66 ld ' 65 ld ' 65 n Xd ' 64 ld ' 64 ld ' 58 ld ' 59 la ' 60 1 ld ' 60 n ld ' SS ld ' 60 ld ' 61 ld ' 63 ld - 62 ld st 1 ' 47 ld ' 53 i-n ld - 4 » Ned.'60 Hl ld 54 i-n ld ' 55 I ld ' 55 n ld 37 G.B.O ' 46 ld DoU 1 ' 47 ld Invest c N Indlë ' 37 A 2 % 741 2 % - 2 % — 2V4 85 2 % 851 2 % - 214 82 214 105 2 % _ 2 % 87 h;indh ' 64 Enschede ' 54 ' s Grav ' 62-1 Idem ' 62-n Rdam ' BZ-I Idem ' 52 11 Idem ' 57 Utrecht ' 62 Z HoUajid ' 67 Z Holland ' 69 861 83} 85 lit 79J 6811 81 6818 70 74 • 73 78 81 81 87 97 88 Bandel Industrie en div Alb Heijn wo 4 — 730L Amstel Br S — — Bijenkort 6 98L — Co-op-B-7 106 C-op r.s.b 135B Gasunie 5 % 91 PhUlps d.L 61 4 81 ld ' 48 314 91 ld d.l ' 49 3 % 931 Pegem 1-3 - ' 57 6 92 Pegem ' 52 4 % — PEGUS 67 6 97 PGEM ' 57 6 921 ld ' öl-'BS 4 % _ Scheepvaart en Luchtvaart 1061 1964 Q 1966 5 * 1962 TT 1965 « 1962 '-' 1963 Hy 1964 ^ 1966 ^ 1964 Q ^ a > 1963 p 1962 1966 #— I L 1965 *— 1 O - PT N.V I 18 uur 81 91 931 97 93 Bank - kredietwezen 6 94 m 84 4 % 85 94 B.N.G ' 57 ld ' 68-59 ld ' 60 ra/V 89 88 KLM 15 ir ld - 20 ir 6 891 4 % 88 Actieve aandelen Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 67 4 % 891 Convert Ubligaties A.K.U 414 911 Amstel Bier 6 % 106 Borsumti 3 % 821B Van Gelder 4 % 83 Hoogovens 5 % 90 Scholten Honig 88 Caltnres Amst Rubber HVA 67 120 » 651 117 89iB llikk > ISf^kti^l Handel Industrie en div AKU 56.60 57 70.10 274 80.90 80.60 911 106 82 831 901 Dell Mö eert Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever Cv A 2761 81.90 79 Vluniiuuw en Petroleum Dordt Petrol 613 [ d 7 pet Pret 612 Kon Pet 50-20 I32.30t Seheepvaart en Luchtvaart H.A.L " 0 ' Java-Ch P nrc 166 K.L.M 323 KNSM nat Dez 72 Kon Paketv — Stv Mtj Ned 108 Niev üova nrc 81 Van Ommeren c 155 Rot Lioyd 128 Srheepv Unie 127 Intern instellingen Eur Inv B Wereldb ' 55 616 615 133t 881 3 % 83 Europa E.G.K.S i België ' 61 Dortm H.H GelsenK Bgw Cere H E 6 Noorw ' 56 1001 166 326 72 107 81 153 128t 125 614 95 i % 8d 7 98 7 98 4 % 95B 41i 881 98 95B Afrika U.v.Z.-Afr ' 55 A.A.R dev 4 91 414 86A 91 86A Niet actieve obligaties Prov Gem publ lichamen A'dam 47 3 % 86 — A-dam 48 3 % 86 86 R'dam ' 52 1 m — — Bank - k^edie ^ un verz wezen s 93 92 R 93 92 Niet actieve aar.delen ParticipatiebewUzen Alg Fonds in 965 Converto 1/1 955 H.B.B beL d Holland Fund Interbonds Intergas Wereldenergie 960 957 630 380 624 371.50 240 635 381 624 373 239 B.N.G ' 65 B.N.G ' 66 n B.N.G 65 B.N.G ' 65 n B.N.G 65 B.N.G ' 58 B.N.G ' 64 B.N.G ' 58 B.N.G ' 64 B.N.G wb 62 B.N.G r.spb ld ' 57 EX.-1 Mt ' 58 Ex t Mt ' 68 Gr 1 C.b ¦ 52 Midd cr ' 67 Mldd cr ' 66 Midd.cr '« « STRATIE a correspon woord staan n dand In belegging.smUen A.B.M ƒ 60 106.50 D.I.F 98.50 Intermüe ƒ 60 157 Neto I 50 71.50 Robeco ƒ 60 189.90 Unitas ƒ 50 414 Ver Bezit ƒ 60 90.50 Europafonds 1 10 426 ünifonds 20 pb 424 Euninion 10 pb 103 2 » Valeurop 10 pb 560 Can Gen F.c 7 6 % 90 6 % 86 6 85 5 85 4M 87 55 174 146 5W 95 iVt 94 5 — 4 % 99 U 89 106.50 98.50 158 71.50 189.80 413 90 426 432 102.80 558 S 871 174 147 95 94B 99A i N«V*f „ PsssBl 2.eg pa geel me es gauw een riksdaalder Ik heb lopen opscheppen dat je zo BUK bent " ' 66 Het plan van Unilever Limited tot intrekking van preferente aandelen en tot uitgifte van obligaties is thans door de Engelse rechter bekrachtigd Van het derde kwartaal van 1966 af leidt dit ertoe dat enerzijds een hoger in terestbedrag in mindering van de winst komt dat evenwel bü de be rekening van de belastbare winst kan worden afgetrokken en dat anderzijds voor de uitkering van de preferente dividenden een lager bedrag nodig is Vóór belastingen De winst vóór belastingen bedroeg Beuth Leiden gaat sluiten Van onze correspondent LEIDEN — De N.V Fabrieken van kapok bedveren gewatteerde en don zen dekens v.h R M Beuth zal in het voorjaar van 1967 haar bedrijf sluiten Een en ander is het gevolg van de slechte bedrijfsresultaten in de afgelopen jaren In overleg met de vakbonden is een gunstige regeling getroffen voor het 36 man tellende personeel waaronder zich 12 vrouwe lijke werkkrachten bevinden Geveke verwacht winstdaling AMSTERDAM — De resultaten van Geveke Technische Ondernemin gen N.V over de eerste 9 maanden van het lopende boekjaar wijken wei nig af van die over de overeenkom tige periode van 1965 Er zijn toene mende aanwijzingen dat de voortdu rende kostenstijging niet meer geheel door omzetverhoging kan worden op gevangen De netto-winst over het laatste kwartaal van dit jaar zal dan ook de uitzonderlijk goede resultaten over het laatste kwartaal 1965 waarschijn lijk niet evenaren Obligatielening Gr Ind Crediet AMSTERDAM — Op vrijdag 18 no vember staat bij de HoUandsche Bank-Unie N.V de vrije inschrijving open op ƒ 7.000.000 7 % procent • jarige obligaties in coupures van ƒ 1.000 ten laste van de Groninger Industrieele Crediet Bank N.V Zulks tot de koers van 98 pet De aflossing der obligaties vindt plaats in vier gelijke achtereenvol gende jaarlijkse termijnen waarvan Ie eerste termijn vervalt per 1 de ember 1971 Vervroegde aflossing is niet toegestaan De datum van storting is donderdag 1 december Hervorming Franse effectenbeurzen PARIJS — De Franse minister van voorlichting Y Bourges heeft op een persconferentie na afloop van een ka binetsvergadering meegedeeld dat de franse regering een wetsvoorstel voor jwijziging van de statuten van de Fran se cffectenfirma's heeft aangenomen Het belangrijkste onderdeel van de ferder dit jaar goedgekeurde hervor ming van het effectenwezen in Frank rijk is de oprichting van ' n makelaars firma ter bundeling van de acht be staande beurzen Parijs Bordeaux Marseille Rijssel Lyon Nancy Nan tes en Toulouse Verder zal de firma's worden toe gestaan fusies aan te gaan Dit om ^ e provinciale beurzen een grote rol in de effectenhandel te laten spe len Op het ogenblik zijn er 126 eftec [ enfirma's in Frankrijk waarvan 83 in Parijs dat ruim 95 procent van Je iiandel in aandelen voor zijn rekening leemt. Het Franse kabinet heeft verder een ' antal besluiten genomen die ten doel lebben internatonale fiscale en han delstransacties te liberaliseren Zij *' il hiermee bereiken dat Parijs ziJn wsitie van internationaal financieel tentrum herwint In het kort komen de voorstellen wop neer dat buitenlandse effecten genoteerd kunnen worden aan de Parijse beurs en dat Franse geld schieters meer vrijheid krijgen bü transacties met het buitenland Een ' antal beperkende maatregelen blijft echter van kracht ' In bij ÖEN HAAG - Op 23 november aan f'aande zal in ' s-Graverihage een bui ewone algemene vergadering van ' andeelhouders van Nationale Neder-anden N.V worden gehouden Daar ¦' 1 een voorstel tot wijziging van de * atuten worder behandeld om de uit i*'ng van interim-dividenden moge * te maken voering „ interim " Nat.-Nederlanden in totaal over de eerste negen maan den ƒ 938 ƒ 908 min waarvan over het derde kwartaal ƒ 310 ƒ 278 min De winst vóór belastingen was voor N.V ƒ 527 resp ƒ 181 ƒ 497 resp ƒ 153 min en voor Limited ƒ 411 resp ƒ 129 ƒ 411 resp ƒ 125 min De naar de winst geheven belastin gen beliepen in totaal over de eerste negen maanden ƒ 417 ƒ 392 min waarvan over het derde kwartaal ƒ 136 ƒ 122 min Voor N.V bedroe gen deze belastingen ƒ 237 resp ƒ 81 ƒ 225 resp ƒ 72 min en voor Li mited ƒ 180 resp ƒ 55 ƒ 167 resp ƒ 50 min De winst na belastingen beliep dus in totaal over de eerste negen maan den ƒ 156 ƒ 516 min waarvan over het derde kwartaal ƒ 174 ƒ 156 min Voor N.V bedroeg deze winst ƒ 290 resp ƒ 100 ƒ 272 resp ƒ 81 min en voor limited ƒ 231 resp ƒ 74 244 resp ƒ 75 min zullen worden verwisseld in vijf aan delen Cockerill Ougrée CockeriU-Ougrée-Providence zoals de nieuwe N.V zal gaan heten zal een produktiecapaciteit van 5 miljoen ton staal hebben waarmee de nieuwe firma tot de grote Europese produ centen zal gaan behoren De raad vah beheer van Providence verklaart in zijn fusie-voorstel dat de operatie tegemoet komt aan het streven van de Belgische overheid en de Hoge Autoriteit der EGKS naar nationalisatie Tabaksgrossiers bundelen krachten in „ Tabaksexpres " ZEIST — In Zeist is opgericht de Tabaksexpres " Coöperatieve Ver eniging van Tabaksgrossiers GA In deze organisatie willen een 20-tal vooraanstaande grossiers in tabak.s fabrikaten hun krachten bundelen om door een commerciële aaneenschake ling van regionale grossiersbedrijven te komen tot een landelijk distribu - tie apparaat dat een optimale sprei ding " paart aan minimale distributie kosten De jaarlijkse omzet van de aange sloten grossiers overschrijdt de ƒ 250 miljoen hetgeen ruim 25 pet van de totale groothandelsomzel betekent De nieuwe organisatie bestrijkt ca 19.500 verkoopplaatsen van tabaksfabrika ten Directeur van het bureau van de organisatie is de heer B Muysson in Zeist Buitengewone winsten en verliezen leverden per saldo over de eerste ne gen maanden een verlies op van ƒ 15 verlies ƒ 9 min waarvan een ver lies van ƒ 3 verlies ƒ 3 min over het derde kwartaal Voor I^.V lever den deze buitengewone winsten en verliezen per saldo een verlies op van ƒ 5 resp ƒ 1 winst ƒ 0 resp ƒ 1 min en voor Limited per saldo een illliSitltilttto Unilever hoger AMSTERDAM 10 november — De geconsolideerde nettowinst van het Unilever concern bedroeg over het derde kwartaal ƒ 167 min ƒ 18 min hoger als dat van het derde kwóirtaal 1965 De beurs reageerde hierop gis teren nabeurs al onmiddellijk met ho gere koersen voor Unilever De ope ningskoers was vanmiddag in de Uni leverhoek 81 het hoogste niveau van dinsdagavond en 2,20 boven het voor gaande slotniveau Door winstnemin gen daalde de koers later op de mid dag tot 80,60 Het publiek toonde flinke belangstelling in deze hoek waarbij de handel aan de ruime kant was Kon Olie ging ruim een gulden om hoog tot 133,40 met kalme handel Philips moest Amerikaans aanbod verwerken waardoor de koers daalde van 81,50 tot 81 81,80 AKU ging 60 cent omhoog tot 57,10 De ingrijpen de sanering by de Demka Staalfa brieken behorend tot de Hoogovens waar rond duizend werknemers moe ten afvloeien lokte aanbod in de Hoog ovenshoek uit In de morgenuren werd 267 tot 270 in Hoogovens gedaan te gen een officiële koers van 276 % op woensdag In Wall Street zijn woensdag de ver kiezingsuitslagen gunstig ontvangen De beurs aldaar reageerde hierop met hogere koersen Het Dow Jones ge middelde voor industrie-aandelen steeg er bijna acht punten tot 809,91 KLM verbeterde 2 % dollar waardoor dezff " stukken vanmiddag in Amster dam hoger werden gewaardeerd Dit geldt ook voor de claims KLM 481 67 47f 34 68 33 73 75 8 29 43 38 49 19 41 92 671 471 35 67 32J 73 70 281 43 41 49 19 381 90 KOERSEN WALL STREET 9-11 Chrysler 32 32 Sears Koen 29 29 City Bank 541 54 SheM OU 27 27è Cun Bdisun 331 321 Son Vai-uum 48 481 Dougl Air 34i 35 Stand Bi 68i 69 L)up de Nem 1581 162 Stand OU N 64 64 East Kudak 119 12U Studehakei 50 50 Gen Elei-t 95 96 Texas Insti 29i 29 Gen Motors 72 73 Un Alrrraft 37i 39i Good Yeai 1 48 48 Ua Corp 341 341 Ainer Mutor 81 8 Un Fruit 501 50 Int Harvest 36 38 US Kuntiei 40 41 Int NIcke 77 79 U.S Steel 58 59 Int T 1 691 691 Westlngn 555 561 Kennewt 35 35J Ford Motor 32 32 Montg Ward 221 22 Woolwortb 77 78 Radio Corp 47 48 K.UM 30è 29 RepuW St 36 361 56 58 Royal DutPü 37 371 Omzet 8.39 232 297 208 267 200L 130 108 33 345 212 295 1831 255L 444 286B 198 168 153 70 172 55 423 195 126 405 233 295 209 266 198L 130 Ver Mach t 113 Ver TouwfabE 262 Vettewinkel 252L Vezelverw N.I 118 VUiamIj 112 Vorstenl Cult 130L Vred Rubb eert 1144 De Vries IJzer _ Vulcaansoord _ Walvisenvaart 238 Wereldhaven — Wemlnk's Beton 135 Wessanen 398 Wilton-F.-Br 157 Weyers I en H 399 V Wijk en H _ Zaalberg 68 Zeeuwse Conl 195 Zwanenherg Org 164,80 aiünbiiuw en Petroleum 242 118 110 114 90 51 230 1351 398 155 395 90L Holl Beton HoU Const A.B Holl MeUcs t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer 31.30 125 345 218 295 184 Indoheem Ing bur Bouwn Interlas Interna tlo Ing Gew Beton Inventum Jongeneel 439 198 166 152 70B 174 55 4171 126 405 31 B 31B 476 471 420 416 131 K«uiu corsett » Kempen Beg Key Houlh Kleöii.ü Smits Kiene Sulkerw Kon A A dam Kon Ned Pap K.N.T.U c Alg Expl Mö Billiton I Billiton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-50 MaxweU P Moeara Enim a ld c opr bew ld 1 winstb ld 4 winstb Oost-Bomeo MIJ 116B 3450 9Öb 115 760 Zout Ketjen nrc Korenschoof Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatta 260 305 117 143 104 442 307 102 121 255 240L 290 220L 357 123 1411 178 74 76 268 209 70 242 146 87 162 451 72 230 83 95 65 35 50 85L 1851 36 129L 1361 198 122 157 260 303 115 146 101 441 298 103 286 123 257 290 218L 359 124 141 721 75L 262 209 70 245L 150 87 160.50 45 72 2291 83 Leeuw Pap L 90B Leid wol Lindeteves Lijempl Scheepvaart Fumess Oostzee Lijm en Gel eva 445 88 Spoor - en ' framwegenGeld Tram — Nederlandse Antillen AnUl Brouwera — — Ant Verttabr 69 69 El Mt Aruba 125 125 ivlauülu£.h MeeU n Bak c Mees Bouwn 8 Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Mullei N B Mtinh werken c Naarden Ch t Gebr Naeff BelgiS Gevaert 90 94,50 Nedap Ned Dagblad U Ned Dok Mij Ned Export Pap Ned Kabel Duitsland Ned Melh u,c Ned S(heep.sb Nelle wed 3 v Netam B Nleai Norit Nyma rert Nijverdal Oranjeboom nra Overz Gas NB Palembang Pal the Philips 6 pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Heesnik Reinev mach RIVA Ruhaak Rijn-Schelde Rönstaal Rösiiijk Scnev i im > Suhükheton B Schollen cart Scholten-Honig Schuppen Sajet Schutter,<=veld Simon de Wit B Simons Emb Smit Transt Spaarne.citad v,b Stokvis Stoomspui 1*w VanSwaai] Synres lauaü PUI fh B Marljnen recJia Unie rexoprim rhomass en Oc Thomson eert Fwentsche kab Tw Overz H Mannesm eert 103 Uollartünd,ien certificaten 51 53 8 83 20 39 32A 8A 14 59 56 78 28 30A 41 621 48 251 521 53 81 851 20 ^ 401 81 14 59 57 79 28 29 4iB 32 47} 25 17}B 37 167 41 96 73 17 359 60 48 106 231 381 40 50 52 751 48 36 67 30 331 681 66 34.50 S5L 186 37 125L 1371 197 123 155 118 136 175 278 80 Can Pac Imp Oü Inland N.G Int Nick C SheU Can A,C,F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am ' 1 ' and T Anaconda Atchison T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Ctolumb Gas Curtiss W 3618 164 41 95 721 16 347 57 49 1061 22 37 40 49 741B 47B 35 67 30 30 34 Douglas Aire 134 175 278 82 109L 116L 230 90 202 602 99 43 256 170 Du Pont Ford Motor General E Gen Mot Greyhound LB,M Int Flavours a.F 230 89 200 600 94 421 255 170 HOL 131 831 77,50 148 292 77 Jones a L Kenn Copp Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail PhlUps Pet Proct a G 131 262B 84 77,70 145 292 781 Radio Corp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand OU N.J Ubblnk Davo Jdenhout 20 125 201 124 Studebaker P Sun M.C 321 29 32 29 Unilever 7 pot 110 110 Jnllever 6 pet — 96 l'exas m;it 107 W ",'' Jnilever 4 pet 66 65 Tide Water 62 tli " Union Rijwiel _ Union P.R 37j 39 Utermfihlen 275 _ U.S Steel ^ — [ Itr Asnh t 149 146 Western B C 29 29 West Elec 49 50 Varossieau B 180L Wilson 471 48}B Veend St sp 130 130 Woolworth 19 19 » Veneta 166 166 Un Miniere 330 340 Ver Glas N.R 108 107 Prolongaties 51 5 
26 DONDBBDAO 10 NOVEMBER 1966 UTBECHTSCH NIEDW8BLAV • ' ÜTKECHTSCH Sommigen denken dat wij in gebreide iuricjes de grootste icoiieictie van het land iiebben Dat is niet zo * We hebben alleen maar de leukste en modernste * De leukste en modernste de vlotste en gedurf dste Kijk ineens is er nieuws in de gebreide jurkjesmode Jurkjes zoals grootmoeder ze met de hand breide twee rechts twee averechts zijn in elegant snobistisch Parijs helemaal ' in ' En wat Parijs durft durven wij ook Overtuigt u maar.Deze week Nieuw de extra handige verpakking Onveranderd uw vertrouwde verpleegster cacao de allerfijnste Coldstream haalde eind „ Ik meende dat de ambassadeur " Tse-toeng in China i Aziatische landen bewijzen ben ik begonnen zijn met dringen in de dorp stap over te gaan "" ¦ van buitenaf " De ambassadeur weloverwogen voor uw inlichtingen helpen de ambassade idee heb van wat u komen en zo welwillen dingen die u zouden op de hoogte ben Adolph Cogswell sie van de president dat achter mijn rug 0 " Coldstream kon Ambassadeur Bri ren en zei U b In elk geval dank Coldstream boog P'at ili " de eerbiedl neemt van een hoge am De ambassadeur boe dezelfde groet waarme generaal Hajn „ Tai Coldstream liep zijn buikspieren stondei geval heeft hij tenmin hoogedele ambassadeur hoorlijk als dweil gel Een half uur later McCauley keek en vroeg kortaf „ W Toen Coldstream derhoud zei McCauley Een uitgesproken ezel „ We moeten Cogs Met alle bijzonderheder Edward alles van heel dichtbij rusteloos Denk vroeger nooit zó n waren wisten we verrader was wie Maar nu zijn de dingen Coldstream liep een DOC HEDENAV HILVERSUM 1 — 402 18.10 Sportrubriek 18.30 twintigers 19.00 Nws en w Radiokrant 19.30 Klass Praatje 19,50 Gevar De familie Leenhouts avondprogr 22.00 Stereo loonmuE 22.15 Internat « ending en oecumene - Boekbespreking 22 45 klass muz 23.15 Hedenda Stereo Licht kwintet 23 - HILVERSUM a — 298 Nws 18.15 Act 18.20 Kath Volkspartij 18.30 Voor de kleuters 19.00 19.05 Klass vrouwenligure kamermuz IKOR 19,30 Av Kerk verat en dielitbl ] AV 20.05 Stereo Omroeporkest Kosmonaut in nood hoors 22,40 Act 22.55 Stereo Ni loonplaten 23.55-24.00 Nieu Wij hebben de Swinger ^ m Hier is de nieuwe Polaroid Camera die u in 15 seconden een l Op de afdeling leden-administratie van de Vereniging „ HET ZONNEHUIS " Chr ver tot verpl van langdurig zieken komen wegens huwelijk en vervulling van militaire dienst plicht twee funkties vacant name lijk een administratieve kracht vrl Ter direkte assistentie eventueel vervan ging van de afdelingschef Voor gevarieerd bureau - en boekingswerk Met MULO diploma en minstens enige kennis van boek houden Vlot typiste Niet beneden de 20 jaar En een AANKOMEND administratieve kracht mnl voor alle voorkomende en eenvoudige bureauwerkzaamheden bediening van adresseer - pons - en stencilmachines en eventueel bijstand bij expeditiewerk IVIULO-diploma gewenst niet noodzakelijk Leeftijd 16—19 jaar Voor beide functies geldt salariëring naar leeftijd en bekwaamheid Het werk wordt verricht in een ruime lichte en modem ingerichte kantoorruimte met kleine bezetting Sollicitaties spoedig aan de direktie van het Ver enigingsbureau WiUem Barendszstraat 15 Utrecht Telefoon 7112 24 DI^QSTE U cacao altijd welkom '?^ Wii vragen uw mening en u krijgt van ons gratis een grote i(aniliji(oei Wij willen graag weten wat de-Nederland se huisvrouw van Arks bescliuit vindt Schrijf ons uw mening over Arks beschuit Geef deze mening eerlijk en ronduit in maximaal 10 woorden ledere inzendster ontvangt gratis een grote heerlijke Arks kandijkoek De voor ons meest waardevolle meningen worden beloond met Waf u moet doen Schrijf ons uw mening over Arks be schuit in niet meer dan tO woorden Voeg bij uw inzending 20 blauwe aktie bonnen van Arks beschuitroiien Vermeld uw naam en adres en de naam van uw winkelier Blokletters svp Adresseer uw inzending aan ARKS FABRIEKEN N.V HEERDE GId In de linkerbovenhoek van enveloppe ver melden „ Meningonderzoek " Hoofdprijs f 1.000 - 2e prijs f 500 - 10 3e prijzen van f 100 -> 10 prijzen van f 50 - en talloze troostprijzen per 25 Inzend'ngen 1 troostprijs winkel waarde f4,50 Sluitingsdatum van inzending 30 decem ber 1966 De meest originele inzendingen komen voor de prijzen in aanmerking In januari 1967 ontvangt u uw kandijkoek en misschien uw prijs Neem nRK5 ^ beschuit ^ punt uit Suske en Wiske Posities Nrderla 81'hepen Abbokerk b s Port Sudan Acbilie 8 400 m WNW Mm Nelson 9 nog tt Ador 7 V Dordrecht te L Adrastus 8 v Singapore n Advent p 8 Brunsbullel n Aeneas p g Kaap St Rotterdam Aerdenhout 8 v Walltom n Ahoy 9 V Hcrnosand te Aiglon p 9 Vlissingcn n Alamak p 8 Ras Tanura n A bert V p 9 Brunsbuftel n Alberta 9 v Antwerpen te Aleliiba 8 v Port Said 1 seille verwacht *|'' l""„l 8 V Hamina A ert 9 te Southampton Age 10 te Rotterdam A hena 8 v d rede te Santo All 7 V Helsinki n Al Damhof 8 v Bordeaux A ja V p 8 Brunsbuftel A me 8 V Antwerpen n Dul * "' 7 '' 8 160 m o Gibra A nitak 9 v New Vork te A pha 8 V Dundee n Rolt Aludr » 8 op 450 m ifl/NW Ampenan 9 1500 m NO Amstaldiep 8 75 m w Amsteldyk 8 te Houston Amslelhoek 8 480 m NW Amstelland p 8 Finisterre Amyntas 9 v Amst te Rott Ank T 8 V Geile n Gunn Ank lA/insemius 6 te Huil Anna p 8 Kiel n Karsket Anna Broere 9 te Billlngh Anne Christina 9 te Lattak Anne Herturtb 13 te Gent Annenkerk 8 te Singapore Areas o 8 Finisterre n Oc Ardeas 8 70 m NW Kaap Ardito 7 V Londonderry - Argonaut 9 te Barcelona Argoi p 8 Gibraltar n A Arms 8 V Koping n Kampe Arion 9 te Bremerhaven Arnhem p 9 Vllssingen n Arrow 11 te Pescara ver »« Artemis 8 op 180 m zo Aryo 8 v Duinkerken n St Ask 9 V Antwerpen te R Aspen 8 v Skelskor n Ale Astcrope S 765 m 20 Groi Astra 9 V Rotterdam te Lo Asuncion 8 v llheus n N Attls 9 V La GuBira te Audacla 9 te Wells Auriga G S te Odense Avanll 8 v Hamburg te C Belong 8 v Livorno n Nac Bara 9 te Teignmouth Batavier I 9 t Londen Batavier S 9 t < Halmstad Bavyean 8 op SOO m OZO Beliairix 8 te Casablanca Bengkaiis 8 OD 100 m Ortcani Beihhout p 9 Gotlano n Bavesier 9 te Ravenna Beyeriand 10 t < Ltith 
UTRECHTSCH NIEÜWSBIAD DONDERDAG NOVEMBER 1966 27 OH.IKGELOOF DATDEMEESTÊ DIN GEN BOVENNATUURLWKZWNTOTWE ze BEGRIJPEN.HL,^OOET ME DENKEN AAN >^^ UA.DAARDATSEVAL.AIIEL J^OAWTKOOK IN DE KONSO ^ At AAN EENBUNA IN ' 31 _^^ t 6EUJKS00Rtie ¦ GEVAL ¦ ÖH " HEMEL.ER WORDENWEER] 'DIERBARE AFRI KAANSE - HER-IMNERINSEN ^ Jj^OPSEHAALD » « 1 Coldstream haalde zijn schouders op en kwam over eind „ Ik meende dat ik een poging moest doen mijnheer de ambassadeur " zei hij „ Ik heb de methode die Mao Tse-toeng in China heeft toegepast in een half dozün Aziatische landen zien gebruiken Zonder dat ik het kan bewijzen ben ik ervan overtuigd dat de communisten begonnen zijn met hun eerste fase — zich politiek in dringen in de dorpen Nu zijn ze bezig tot de volgende stap over te gaan Het gevaar komt van binnenuit Niet van buitenaf " De ambassadeur aarzelde even bij de deur en zei toen weloverwogen Ik dank u zeer overste Coldstream voor uw inlichtingen en voor uw aanbieding mij te helpen de ambassade te leiden Ik meen dat ik enig idee heb van wat u ertoe gebracht heeft hierheen te komen en zo welwillend te zijn Misschien weet ik wel dingen die u zouden verbazen Bijvoorbeeld dat ik ervan op de hoogte ben dat u inlichtingen gestuurd hebt aan Adolph Cogswell het hoofd van de persoonlijke commis sie van de president voor Sarkhan — heel onbeleefd dat achter mijn rug om te doen " „ O " Coldstream kon zijn verbazing niet verbergen Ambassadeur Brown liet zijn korte prettige lachje ho ren en zei U bent benieuwd hoe ik dat weet hè In elk geval dank ik u voor uw bezoek " Coldstream boog op Sarkhanese manier en zei Koem p'at ili " de eerbiedige groet wanneer men afscheid neemt van een hoge ambtenaar De ambassadeur boog eveneens en antwoordde met dezelfde groet waarmee hij afscheid genomen had van generaal Hajn Tai wah khin soem koen " Coldstream liep door de gangen van de ambassade zijn buikspieren stonden gespannen van woede In mijn geval heeft hij tenminste de juiste groet gebezigd De hoogedele ambassadeur Spratt Brown heeft me wel be hoorlijk als dweil gebruikt Een half uur later was Coldstream weer thuis McCauley keek even naar het gezicht van zijn vriend en vroeg kortaf Wat is er gebeurd " Toen Coldstream verslag had uitgebracht van zijn on derhoud zei McCauley Die ambassadeur is een idioot Een uitgesproken ezel " We moeten Cogswell vertellen wat er gebeurd is Met alle bijzonderheden " Edward alles wat je gaat doen zal van nu af aan van heel dichtbij bekeken worden " zei Taja Ze was rusteloos Denk daar asjeblieft aan Ik heb Sarkhan vroeger nooit zó meegemaakt Toen de Japanners hier waren wisten we precies wie op wie lette wie een verrader was wie spioneerde wie onbetrouwbaar was Maar nu zijn de dingen verward onzeker " Coldstream liep een poosje de kamer op en neer en 47 zei „ We kunnen Cogswell morgen een telegram stu ren " Als je hem een telegram stuurt weet iedereen in Sarkhan dat morgen De enige manier is naar Washing ton te vliegen " zei Taja Taja's geiicht was rustig en onverstoord maar ze klemde haar slanke vingers in elkaar Ze had Cold stream nog nooit eerder aangespoord op reis te gaan Ze was bang tijdens zijn lange tochten onzeker van de resultaten ervan en ongerust als hij weg was „ Ze heeft gelijk " zei McCauley „ Ik stel me niet al te veel voor van wat we in Washington zullen bereiken Maar het is onze beste kans " Hij grinnikte „ Het wordt bovendien eens tijd dat ik persoonlijk kennismaak met dat genie achter de schermen Cogswell om te beoordelen of hij mijn schitterende rapporten wel waar dig is " Coldstream keek verbaasd naar McCauley Gewoonlijk hield die zich afzijdig " van politieke kwesties Toen wendde hij zich tot Taja „ Taja stuur onze agent in Hongkong een telegram om hem te vertellen dat ik daar tien dagen zal doorbrengen om landbouwwerktuigen te kopen en laat hij voor professor McCauley en mij ka mers reserveren Sein ook aan het Hongkongs Historisch Genootschap dat professor McCauley tijdens zijn ver blijf in Hongkong graag gebruik zou maken van hun ar chief " McCauley toonde een vermoeid glimlachje en zei „ Dat zal de agent van de ambassadeur interesseren En we zullen gemakkelijk een vliegtuig van Hongkong naar San t'rancisco kunnen krijgen " „ Edward " zei Taja het eerstvolgende vliegtuig naar Hongkong vertrekt morgenmiddag " Hij knikte en ging de kamer uit om te pakken hij was al achtduizend kilometer ver weg Taja keek hem na maar bewoog zich niet McCauley keek naar Taja en voelde de droefheid in het vertrek aan HOOFDSTUK XHI De raadgevers van de ambassadeur Ambassadeur Brown riep een vergadering bijeen van vier mensen tegen tien uur die avond dokter Theo bald de arts van de ambassade Jerome Klein de ambtenaar van de voorlichtingsdienst Thomas Johnson van de politieke afdeling terwijl de vierde man Marcus Coit was de uitgever van de Haidho Gazette en al jarenlang de vertrouwde raadgever van de Amerikaan se ambassade in Haidho De aanwezigheid van Coit was bijna een traditie ge worden Hij woonde al veertig jaar in Sarkhan Tijdens de paniek in de eerste dagen van de Japanse invasie in 1941 was de Amerikaanse consul Coit vergeten waar schijnlijk omdat deze aan zijn rolstoel gekluisterd was CAROL DAY < ooi - DAVID WRIGHT WEL PROFESSOR SKVES.WATISUW VER KLARINS IKZAGDAT DING BIJ DE GROEVS 6NADAM NIET,,.MAAR HET WS ER HEUS HET AF6IETSEL BEWIJ4T DAT AS HET IETS BOVENNATUURLIJKS - EENGEBST JOSEPHINE PANDA KERK en SCHOOL Ned Herv Kerk Beroepen te Medemblik toez H D Hoogstraten vicaris te Utrechtj te Oud Beijerland vac W H van Kooten J v d Velden te Amers foort te Brakel B Haverkamp te Blauwkapel-Groenekan te Ruurlo toez H E K Vegter te Borger Gerei Kerken vrijgemaakt Bedankt voor Burlington Ontario Canada en voor Hengelo O M Brandes te Meppel BeroepbaarsteUing De classis Kam pen heeft praeparatoir geëxamineerd en beroepbaar verklaard de heer J Kranenburg Ganzendiep Kampen [ WILTUTPNS VE ^^^ JE OOMENIKWARENOP ONDEft IH.LEN"?^<(!j(JjS!r 20EKINSST0CHT KWAMEN INEEN DORP WAAR EEN HVSTERISCH MEIS vwss«mvmm\m\viivmW'J£WAS ZE ZABVISIOENEN^^giff»SaPff¥\>Wm™*« VANDE DOOD ENZO door Elisabeth Brozowska en de MEESTER-ETER DOOR DE LUIDSPREKER HEDENAVOND HILVERSUM I — 402 m — NCRV 18.10 Sportrubriek 18.30 Progr voor de twintigers 19.00 Nws en weerpraatje 19.10 Radioltrant 19.30 Klass gram.muz 19.45 Praatje 19.50 Gevar platenprogr 20.10 De familie Leenhouts hoorspel 20.36 Ster avondprogr 22.00 Sterea - Lichte gramino foonmuz 22,15 Internat oriëntatie in Il Aiglon p 9 Vlissingen n Londen Alatnak p 8 Ras fanura n Dammam Albert V p 9 Brunsbuttel n Sodertelio Albert » 9 v Antwerpen te R'dam Alchib » 8 V Port Said 13 t » Mar seille verwacht Atderd L 8 v Hamtne Alert 9 te Southampton Alge 10 te Rotterdam Aihena 8 v d rede te Santos Ali 7 V Helsinki n All Damhof 8 v Bordeaux n 7 Alja V p 8 Brunsbuttel Alme 8 v Antwerpen n Dublin Almkerk S 160 m O Gibraltar Alnitak 9 v New York te Beyrouth Alpha 8 V Dundee n Rotterdam Aludra 8 op 450 m WNW Azoren Ampenan 9 1500 m NO Guam Amsteldiep 8 75 m W Key West Amsteldyk 8 te Houston Amstelhoek 8 480 m NW Aioren Am$tell3nd p 8 Pinisterre Amyntas 9 v Amst te Rotterdam Ank T 8 V Gerie n Gunness Ank Winsemius 6 te Huil Anna p 8 Kiel n Karsksr Anna Broere 9 te Sillingham Anne Christina 9 te Laltakia Anne Herfurth 13 te Gent verwacht Annenkerk 8 te Singapore Areas o 8 Pinisterre n Oporto Ardeas 8 70 m NW Kaap Bon Ardito 7 V Londonderry n 7 Arifonaut 9 te Barcelona Argos p 8 Gibraltar n Antwerpen Arqus 8 V Koprng n Kampen Arion 9 te Bremerhaven Arnfiem p 9 Vlissingen n Kotka Arrow 11 te Pescara verwacht Artemli 8 op 180 m ZO Bermuda Arvo 8 V Duinkerken n St Valery Ask 9 V Antwerpen te Rotterdam Aspera 8 v Skelskor n Ala Asterope 8 765 m ZO Groenland Astra 9 v Rotterdam te Londen Asuncion 8 v llheus n New York Attis 9 V La Guaira t « Guenta Audacia 9 te Wells Aurig » G 8 te Odense AvantI 8 v Hamburg te Cork Balong 8 v Livomo n Napels Bar » 9 te Teignmouth Batavier 1 9 te Londen Batavier 3 9 te Halmstad Bawean 8 op 600 m OZO Socofrs Bellatrix 8 te Casablanca Bengkalis 8 op 100 m ZO New Orleant Beikhout D 9 Gotland n Jakobstaa Bavesiar 9 te Ravenna Beyerfand 10 t * Leith Siak 9 V Weston Point 12 te Rot terdam verwacht Siinton 8 V Penang t « Singapore Bonafide 8 te Dublin Bonefaas Smits 7 v Kenltra n La Nouvelle Boreas 9 v Rott te Amsterdam Bornrif 9 te Port Talbot Bothniaborg 8 tf Sarpsborg n T Breeveld 8 te Rotterdam Brinio 9 te Harlingen Brittenburgh 8 te Middelburg Buka 9 V Amsterdam te Londen Camphuys 8 op 140 m ZZO Belra n Durban Canada 8 te Amsterdam Carasso 8 te Middelburg Caravelle 7 te Scarboro Cartago 8 te Avonmouth Castaneds 5 v Lobito n Lissabon Castor 9 te Londen Catharine 7 te Plymouth Catharine F 9 te Rotterdam Catharina W 7 ta Londen Catharinapolder 7 te Leith Ceres fS 11 te Rotterdam verwacht Chat-is 8 V P Esauivel n Port au Prince Chiron 8 v Kingston n Charleston Chrysant verm 9 v Aalborg nae ' Skutskar Cito 9 te Rotterdam v e r / - a vh t Claudia p 8 Brunsbuttel n Hult Coccinelle 10 te Rouaan Coanraad K 6 te Landskronv Conqokust 8 v Port Harcourt n Douala Coria 9 nm te Delfzijl Cornelia B 2 9 v Runcorn n R'dsn Corn Broere 9 te Great Yarmouth Corrie Broere 9 te Donges Cresta 8 v Londen n Danzig Cumulus p 9 SciHv n Lissabon Oanla 8 V Amst n Kótientiagen Daltadreeht 7 v Palua n Baltimore Oeifzli ' 8 V Antwerpen n Kintt * Lynn Deo Ducc 8 v Amsterdam n Par DenenHanee 8 v Kopenhagen nee ' Wismar Diana V 6 te Colchester Dicky verm 10 V St Mato n Dordt Dietert 8 v Belfast n Rotterdam Oiligentia 10 te Amsterdam Oinkelstroom 9 t » Londen Dinteldyk 8 v Bermuda n Cristobal Dlo^tenes 9 v Rott n Bremen DoMard 9 ta Rotterdam Domburgh p 8 Kaap BougaronI Donate 6 te Colchester Donau p 7 Lizard n Irvine Oonaeborg 8 v Malmo n Draco 8 V Vigo te Amsterdam Drake 9 v Whitby n Drenthe 8 v Slite n Duivendrechf 8 rede Bale Cemesu Dutch Engineer 8 te Rotterdam Duurt 2 9 75 m O Gibraltar Echo 8 500 m ZZW Kaap Vcrd ell Edd » 9 V Amsterdam te Pelixstowt Eddystone 8 te Prederiksvaerk Eemhavan 9 te Maracaibo Eemt 9 v Wicklow te Vlaardingcn Eemsborg 9 te Utrecht Eenhoorn 9 « Hamburg te Antw»iM«n El * Teekmin 8 te Vlissingen Elsa 8 V Zaandam n Delfzijl Emerald Trader p 9 Pendean naar Landsend Emmapolder 10 te Mombasa Engetina p 8 Kiel n Karlskrona Eiigelina Broere 9 te BiMingham Eos 8 v Piraeus n Izmir Equator 9 te Rotterdam Erasmussingel 9 te Londen Europa 6 v Rotterdam te Londen Euertsen 7 te Preston Fambo 7 v Preston te Liverpool Fes p 9 Finisterre n Casablancs Fiducia 2 9 te Boston Fiona 7 v Yxpila te Boston Fokke de Jong 9 te Boston Forel 8 te Antwerpen Forfo 9 te Itzehoe verwacht Frans van Seumeren verm 9 v Am sterdam n Newcastle Friesland 8 op 100 m O Trinidad Frisia 7 v Gothenburg n Ganymedes 8 70 m NW Pinisterre Garoet 8 v Matarani n Pisco Gasselte 8 v Yarmouth n Sunderland Gazelle 8 te Rochester Ge » M 11 te Rotterdam verwacht Geertje Buisman 8 v Montreal n Detroit Geestdiep 8 te Maassluis Geesldijk 9 v Rochester re Boslo ' Geestland p 8 de Azoren n Barbado ' Geestsluit 9 te Ipswich Genca p 9 Kiel n Nystsd Gerry S 9 y Rotterdam te Gent Gersom 9 te La Corune Geulborg 10 te Utrecht niobe 10 te Le Havre Goeree 8 op SO m NNO Recife Gooiland p 8 Fmisterre n Ams'erfiai » Gouvueborg 8 v Kotka n Graveland 8 v Santos n Itetahy Grcbbedyk 8 op 480 m W Landsenr Greta 10 te Londen Groningen 6 v Casablanca n Gronitas 6 te Colchester Gruno 10 te Hull Hans 6 te Runcorn Hardenberg 9 te Barbados Hathor 4 tt Santo Domingo Hebe Nobel 9 te Londen Hector 9 v d Elbe n Bremen Heemskerk 8 v Rostock n Gdansk Heenvltet 8 v Shoreham n Newpc ' Heerengracht 9 v Dsnzig n Abo Hendrik Holwerda p 8 K VHIanc n Itzehoe Hendrika Maria 9 350 m NO Azortr Henny J 9 t * Londen Hercules 9 t » Demerar » Herman Bodewes p 8 de Smalle Hermes 9 v Antw te Rotterdarr Hind » 9 v Amsterdam t » Londen Holchart 8 400 m W Straat Soendr Hotlandie 8 v Antwerpen n Dublin Hollands Oiap 8 700 m W Adelaide Hollands Dreef 8 550 m ZO Socotre Holland Duin 8 1020 m NW Haweli Hoogkerk 9 v Aden tt Suez Hoogvliet 8 v Poole n Seville Hoorneboeo 8 v Mantvlyoto naa > Leningrad Horiion 7 v frelleborg n 7 Hunter 9 te Colchester Id » D S ta Bordeaux Ida Jacob » p 9 Gibraltar Ilias B V Barcelona n Tarragona Imke a v Swansea tc Ceuta inc » 8 100 m O Guadeloupe Inctkabir 7 v Preston n Dublin Ipswich Progress 9 te Rotterdam Ipswich Purpose 9 te Ipswich Irene S 7 v Porto Torres te Sete Isis 3 op 750 m NO St Vincent Isola 9 V Rotterdam te Boston Ivoorkust 8 V Bordeaux n Dakar lacaranda 10 te Rotterdam Jakob Teekmen 8 v Bristol n Par Jacqueline Broere 9 te DuinkerKen James Benedict 8 op 1200 m ZO Bermuda Jane 10 te Brest Jenny 8 v Rotterdam n Southampton John V 7 V Weston Point n Jonet 8 V Londen te Rotterdam Jrniikind 7 te Manchester Joost 9 V Zweden te Zaandam Jupiter 8 V Dublin n Par Kamperdyk 9 v Hamburg te Bremen Karimata 8 v Duinkerken n Antw Karimun 8 140 m NW Kaap Leeuwin ICatendrecht 8 v Genua n Vllsstnaer Katsedyk 8 * t Mobile Kemphaan verm 10 v Felixstowe r Duinkerken en Cadi Kenitra 11 te ^ aiiao verwacht ' fetksinael 9 te Par Kevser 8 v Rotterdam n Oomsjo ' ieldrecht 9 v Aqaba n Port Sudan Kilo D 8 Kaap Wrath n Oslo ii-cfnn Smits 7 v Casablanca naa - Sete Klooslerdyk 8 420 m NNO SermutJc Korendyh 8 op 60 m Z Azoren roonbor9 B ^* Hudïksvall Laarderkark 8 v Hamburg n Amst Labotas 9 v Genua te LÏvorno Labrador p 8 de Cesquett Ladon 9 v Amst te Curacao Langkoeas 8 v Londen n Marseille La Palomi 9 te Favershim Laura 8 v Bordeaux n Casablancr Laura Christin » 8 v Piraeus naa ' GandlB Leendert Broere 9 te Rotterdam Lery p 8 Finisterre n Londen Lelykerk 6 v Muscat te Dubal Leonidas 8 v Rott te Cadiz Leuvehaven 9 te Antwerpen Liberiakust 9 v Antw te Hamburo Liberty 9 tc Rotterdam Lies 9 te Vlaardingen ' imburg 9 te Khorramshar ' Jnde 6 v Preston te Dublin - Ingeborg 8 te Utrecht tireco 8 v Preston n Oouglas '- ooiersgracht 8 */ Valencia n Burrianr oosdrecht 9 t9 Mobil * Louise Smits p 8 Kaap St Vlncen Luc p 8 SrunsbuHel n Waterford Ludo 9 V Fowey tc Viaardingen Lukas M 8 te Vlfssingen Lycaon p 8 Djeddah n Sucx l-'dla 9 t » Wemeldingc ' linbaansgraeht p 9 Gotland Maas Lloyd 8 v Eed London n Durban Madison Lloyd 9 te Hamburg Mam Lloyd 10 tc Shlmlzu Mikkum p 9 Vlieland n Ninta » Mare Bonum 8 v Livomo n Londen Mare Liberum 9 op de Theems Mare Magnum 8 tc Gothenburg Margaretha Smits p 8 Cherbourg Margot 8 te Piraeus Marian Maria verm 9 v Marseille n Famagusta Mariscal Lopez p 9 Oporto Markab T 9 te Groningen Marne Lloyd 8 op 150 m iO Call - fornl * Maron 8 v La Gusira te Trmidad Martenshoek 8 v Rundvlk n 7 Mascotte p 8 Portland Bill naar Yarmouth Maud p 8 Gotland n Danzig Medit Sprinter 10 te Ceuta Medon 8 op 825 m ZW Aroren Meerdrecht 7 te New Vork Megrer N 12 te Limace /^' - erwactï ' Menkar N 8 te Saloniki Mentor p 8 Wigh ' - i ^ amburo Merak 9 te Southampton ^ 1erc1lriu9 H 8 150 m ZW Oiiessani Meres N 8 v Valencia n Marseille Merweborg 8 v Skutskar n Marwehaven 9 v Ken'^rs n Casablanca Mertve Lloyd p 8 Malta Met » 10 te Ams'^^^'-m ^ letre 7 te Liverpool Minerva 2 8 v Rotterdam n Gooit Minos 8 op 225 m OZO Malta '\'' ntaka N 7 v S"ffl n Mantes en BorHeaux Vlirarh N R V Barcelona n Sete Mirzam M 8 te Marseille Moerdijh M 9 v Londen n R'dam Mof.''«r)and 8 » Chareston n Vera Cruz Mount Everest 9 re Bordeaux Mushetler 9 te Rotterdam Mvra verm 9 v Mostyn n Per Naerebout 8 te Kllrush Narwat 8 v Middlesbro te Hull Nassauborg 8 v Delfzijl n 7 Naasaubaven 8 v Kopenhagen n Odensc Nader-Ebro 8 v San Francisco n Los Angeles Neder-Rhone 8 tc Dilboutl Neder iVaal 9 v Hamburg n Bremer haven Neder Weser 8 op 180 m O Bahrein n Mombasa Nederland 8 v Yarmouth n Neeltif * Broere 11 te Antwerpen ver wacht Neer isnrfi » 8 v Jersey 11 te Pasales verwacht Neptunus 10 ta Londen Netty 9 v Huil n Wellt Neutron 8 tt Amsterdam Nike 9 V Goole te Rotterdam Noblesse 9 te Terneuzen Moordborg 8 v Viïby n t Noorderhaven 9 te Londen Noordkaap 9 te Delfzijl Noordster p 7 Gjedser n Abo Moordzee 8 v Nakskov n Burgstake < Nora 9 V Par te Grayeilnes Nore 9 v Antwerpen te Rotterdam Nushaba verm 9 v Tripoll n Marseille Nusakan 9 150 m ZO Triest naar Rouaan Nykerk 8 v Bremen tc Hamburg Ocean Sprinter 8 230 t NO Madeira Ommenkerk 9 ta Kaapstad Ootterbunb S ta Rotterdam Ooffardiep 8 v Lulea n Sandvik Oosterhout 8 v Bayonne n Hamina Oranjeborg 9 te Delfzijl Oranjetontein 8 tc Port Elizabeth Oranjestad 8 370 m ONO Azoren Ouwerlcerk 6 t « Khorramshar Pacific 8 120 m ZW Kaap Ghir Pallas p 9 Kaap Tenez n Tunis Pamir 8 v Rotterdam n Upsala Parma 8 v Londen n Benghazi Parthenon 8 tc Baltimore Patri » 8 v Perth n Middlesbro Pavonis 9 te Terneuzen " eperliusl 9 te Amsterdam Pericles 8 v Bilbao n Curasao '¦ crreqaux 8 V Leixoes n Moham mediah t>cle ' 8 V Amsterdam tc Gent Phecds verm 9 v Beyrouth naar Benghazi Phidias 8 w Haifa tc Malt » Pbiletas p 8 Lissabon Phoenix p 9 de Casquets n Pasajes Poeldyk 8 v Rott n Ver » Crui Polydorus 9 te Dieddah Polyphemus 7 v Suez n Aden Poolster 9 op rede GandiB Pres Tubman p 8 Casablanca Prill * Alexander 7 u Greenbay n Mon treal Prinb Casimir p 8 Kaap St Vincent Prins Fred Willem 8 op 420 m W Ma'inhead f'rins Joh w Frtso 7 v Cleveland n Montreal Prins Maurits verm 10 v Londen n Liverpool Prins Ph Willem 8 te Bay City Prins W G Frcd verm 9 v Chicago n Montreal Prln * Willem 3 p 8 de Casquets Prinsengracht 8 v Raumo n Bordeaux Prinses Irene 9 te Vlissingen Prinses Margriet 8 op 130 m ONO Kaap Race i>rudentiB 9 tc IJstad Radja 8 op 200 m ZW Saigon Randtontein 8 op 480 m ONO St Hiena Reestborg 8 v Delfzijl n Skoghall Rempang p 8 Finisterre n Port Said Ras Nova 8 v Londen n Steenwijk Rcx 8 v Rochester n Rouaan Rien Teekman 8 te Glasgow Riet p 7 Gothenburg n RIouw 8 op 155 m O Aden Robox p 8 Oporto n Tarragona Rochab 8 v Venetië n Constanza Roelof Buisman 9 te Gent Roepat 8 te Antofagasta Roerborg 8 v Holmsund n 7 Roerdomp verm 9 v Hartingen n Delfzijl Rose p 8 Start Point n P Marghera Rotterdam 9 v New York n San Juai Ruby 9 tc Ipswich verwacht Ruys 8 v Rio Janeiro n Kaapstad Ryn 8 op 100 m ZO Kaap de Goede Hoop Rijnborg 8 v Ahus n 7 Rynstroom • v Amsterdam n Shora - ham Sarah Elisabeth 8 v Port LImon n Puerto Cortez Sehtlda tloyd d 9 Ou*ts»it Sehieborg 8 t « Amsterdam Schiedyk 8 op 300 m VV Landsend Schiehaven verm 9 v Casablanca n Safi Schokland 9 te Vlaardingen Schoonebeek 8 v Hamina n Grimly Schouten p 8 Oran n Brnnen Schouwen 8 op 360 m Z Yokohahia Seabreeze 8 v Antwerpen te Gent Seine Lloyd 9 te Hamburg Senegalkust 8 420 m Z Las Palmas Senior 9 v Boston ta Antwerpen Serooskerk 8 125 m W Lissabon Setat 9 V Kopenhagen ta Gdynia Siaoe 7 ' op rede Singapore Silindoeng S v Singapore n Calcutta Silvretta 8 tc Kopenhagan Sinon 8 v Turks cil n Fraeport Sinoutskerk 10 t « MsniNa Sirius 10 te St Valery Situla verm 9 v Bordeaux naar Ca - sablanca Skum 8 V Rotterdam n St Valery Slamat p 8 Alicanta n Marsetlla Slledrecht 8 160 m ZZW Miquelon Sloterkcrk 8 te Marseille Socrates 8 op 1060 m ZW Azoren Soeütdyh 8 op 180 m ZW Kaap Race n Antwerpen Soion p 8 Santo Domingo Sonja 8 95 m KIW Damietta n Triltl Sonabetk 10 te Rotterdam Sont 8 V Londen n Zaandam Spaarnestroom 9 v Amsterdam n Huil Sparta 8 v Dublin ta Irvffic Speed 7 v Torbay n 7 Spetanza 6 v Brussel ta Gooi * Spes 7 V IJmuiden Spirit 8 V Antwerpen te Ipswich Spolesto p ö Lizard n Cork St Annaland 10 te Rotterdam St Jansland 10 te Rotterdam St Philipsland 9 te Rochester Stad Delft 9 te San Fernando Stad Den Haag 8 130 m NW Malta Stad Kampen 7 re Baltimore verm 9 n Joegoslavië Stad Vlaardingen 8 op 700 m ZZO Kaap Race Stad Zwolle 8 op 92 m ONO Algicre Stanislas 8 te Benghazi Statendam 9 ta Pago Pago Statenlaan verm 9 v Silloth n LIver pool Steady 8 v Delfzijl n Londen Steenbergen 8 v Bordeaux n Havre Steenkerk 8 OP 700 m NO Seychal * len Stecnwyk 8 Op 310 m N Maurttlue Stella Antare * 9 tc Halt * Stelle Fornax 9 te Aberdeen Stentor p 8 Finisterre n Benghazi Stern 8 v Yarmouth n Granqemouth Straat Clement 9 tc Durban Straat Colombo 6 te Brisbane Straat Florida 8 v Hongkong n Kobe Straat Fr&nklin 10 te Sassandra verw Straat Frazer 8 v Moji n Yokotiama Straat Freetown 6 te Durban Straat Fushimi 9 te Kaapstad Straat Mozambique 8 v Lagos n Takoradi Straat Rio S v Lourengo Marques n Durban Straat Soenda 8 op 420 m WNW Chagros all Straat Towt 6 ta Lour Marques Strab » % V Amsicrdun n Aarhuut Streefkerk 9 v Mombasa ta Aden Swift 3 12 ta Caen verwacht Sumatra 8 op 330 m O Guardafui Superior Producer 8 v Rotterdam n Portsmouth Swift 8 t * Kopenhagen Sylvia p 8 Goeree n Hamburg Tarz»n 9 ta Shoreham Telstar 6 v Portsmouth ta Truro Tcmar p 9 de Theems n d Firth of Forth Tcro 8 op 530 m ONO Kaap Ken nedy n Port Alfred Texcistroom 7 te Liverpool Thaleta » 8 155 m W Half » Theano 8 tt Amsterdam Theodor » 8 v Ardrossan n Belfast Theron 8 v Bremen te Antwerpen Tilly 8 V Ostrend n Gefie Timo 9 v Antwerpen n Brugga Tjibantjet 8 op 500 m O Seychellen Tjikampek 8 op 160 m NO Hong kong n Kobe T imanuk 5 v Auckland ta Manilla T inegara 6 v Allepey n Colombo T itarum 9 v Suva n Auckland T itjalcngka 9 480 m N>NW Tristan da Cunha Togokust 9 V Tema ta Lome Tom V d Heid * 9 nog te Sevilla Trica p 8 Dover n Raumo Trigon 9 v Rotterdam tc Gent Trio 9 t * Londen verwacht Triton 8 op 420 m NO Pto Rico n Antwerpen Triton B 10 tc Shoreham Tromp 8 V Rouaan n Southampton Tubo 11 te Leixoes verwacht Ulyssat 9 v Amsterdam te Bremen Unitaa 7 te Arendal Uranuf B 6 ta Liverpool Van Riebaeek S v Kowelt n Basrah Van Spilbergen 9 ten anker Mauritius Vanda 10 te Honfleur Velox 10 te Amsterdam Veritas 8 ta Rotterdam Victory 9 te Londen Vietreta 8 tc Amsterdam Villarica 8 200 m ONO Montevideo Volharding 8 v Belfast n Antwerpen Voorwaart » 9 te Bilbao verwacht Walcheren 8 op 105 m O Taiwan WataHand 9 te Buenos Aires Wega 9 v Yarmouth te Rotterdam Westland Producer 9 te Sheernesf Westland Trader 9 te Maassluis Wastropa 7 v Matanzas n Wialdrecht 8 630 m ZZW Calcutta Wilja 8 v Rotterdam te Terneuzen Willem Fortuin 8 te Rotterdam Wilpo 8 V Karskar n Borga WItmarsum 8 op 260 m N Azoren Wonosarl 8 v Albany n FremantI * Wuta p 8 Kiel n Malmo Wijmers 8 v Newcastle n d Humber YsaI 9 V Huil ta Leith Vselhaven 9 te Duinkerken IJsseiborg 8 v Cuxhaven n Utrecht IJstroom 10 ta Leith Zaanborg 8 ta Haparande Zaanland 8 135 m NNW FInIstarr * Zaanitroom 9 tc Goole Zanzibar p 8 IJmuiden n StettiR Zcaburah S ta Vaattru Zeeland 9 op 840 m ZO Luzon Zephyr 8 v Flensburg n Bergen Zonnekerk 8 op 360 m NO Les Paimas lank vaart Abid » 8 100 m O Rio Janeiro Acila verm 8 v Curacao n Rott Acmaea 9 v Rotterdam n Eastham Ameland 8 400 m ZZO St Helena Area 14 ta Curacao verwacht Atyi 8 te Napels daarna Piraeus * Spezia-Berre-Lavera-Rotterdam Avedrecht p 3 Kaap de Garde Barendrecht 8 te Amsterdam Caltex Amsterdam 9 op 13:0 m NiNW Perim Caltex Arnhem p 9 Massawah Caltex Naples 8 60 m OZO Socotra Caltex pernis 8 op 65 m O Billiton n Duma Caltex Rotterdam p 8 Ouessant Camitia 8 op 105 m ONO St Eustatius Carib Trader 8 op 180 m W Fra *< town Dladema 8 op 140 m Z Socotra Dorestad 8 op 390 m ZW Azoren Dosina 8 op 60 m O Algiers Esso Amsterdam 8 op 450 m O Kaap Kennedy n Norfolk Esso Den Haag 9 te Milfordhaven Esso Rotterdam 8 op 600 m N'NW Seychellen Forest Hill 11 tc Auckland verwacht Forest Town 7 v Kharg Island n Bizerta Gulf Hollander 8 50 m Z Abidjan Gulf Swede p 8 Dakar Johannes Frans 8 op 300 m NW Paramaribo Kaap Hoorn 8 op 144 m O Saigon n SingaporeKalydon 8 v Lagos ta Pt ft PiarraKatelysia 9 nm te Stanlow j Kelleti » 9 v Rott te Amsterdam Kermia 10 te Bangl^ok Khasiella 9 te Port Rhoades daarna Curacao-Pto Miranda-Stan - low Korovin » 8 nog ten anker Danang Kossmatella 8 op 1340 m ZW Pitcairn ail Krcbsia 8 op 480 m W Madeira Kryptos 9 v Abad^an n Singapore Kylix 9 v Abadan n Slngapora - Sukarnopura-Biak Moordrecht p 9 Brunsbutlcl n Perz Golf Munitoran 8 op 80 m Z Haiti Ondina 8 op de Thames 12 ta Thameshavan verwacht Onoba p 8 Kaap St Vincent 13 ta Rotterdam verwacht Philtdora p 8 Ras Fartak 13 tc Suez verwacht Philine p 8 Ras Fartak n Mena Purmerend 8 te Puerto Miranda Sepia 8 op 110 m W Finisterre Tahama 8 115 m WNW Port Said Tamara 8 v Tripolls n VenetlS Vitrea 8 op 300 m W Cochin Vtvipara 8 op 200 m O Albany Zarla 8 op 525 m NW FremantI * Zees leep vaart Nestor 9 v Umuldan « a Boin«f 
28 DONDEBDAO 10 NOVEMBER 1»66 CTBECHT8CH NIEIMSBLAD ÜTREM3HTSCH NIEUWSBL l UBRO Voor de leiding van onze debiteuren-afdeling zoeken wij DE JUISTE MAN OP DE JUISTE PLAATS " Beschikt u over veel verantwoordeliikheids gevoel en over organisatietalent Bent u boekliouclkundig geschoold en hebt u voldoende psychologisch en commercieel Inzicht om voor een doeltreffende debiteu renbewaking zorg te dragen Dan bent u de man die wij zoeken en in dat geval verwachten wij gaarne spoedig uw uitvoerige sollicitaties De in aanmerking komenden ontvangen een oproep voor een onderhoud met de directie Met de juiste man worden we het over de arbeidsvoorwaarden zeker eens Brieven onder no 2-9358 aan het bureau U.N 91 Bij het Depot Algemeen-Technisch en Intendance-Materieel Jesserunkamp De Beaufortlaan 33 te SOEST DUINEN kunnen worden geplaatst SCHRIJFMACHINEMONTEURS 6-5354 Ook zij die geen ervaring hebben in deze funktie doch in het bezit zijn van het diploma LTS fijnbankwerker-instrumentmaker komen voor de vervulling vóin deze vacature in aanmerking Leeftijd tot 50 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan de comman dant van het Depot Persoonlijke aanmelding aan bovengenoemd adres maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur Teletoon 03463 - 1844 toestel 31 ALLEEN OP VR IJ DAG 0.98 VERS KRENTENBROOD i van 1.30 voor UBRO Zijn de General Electric afwasautomaten speciaal voor vaders gemaakt Xekkere koffie zetten kan op véél manieren Maar hoe u de koffie ook zet het komt er op aan uw merk met zorg te kiezen Echt lekkere koffie dat is Douwe Egberts Koffie Het fijnste van de plantages op speciale manier gebrand en door de grote vraag altijd vershi ] uw winkelier verkrijgbaar Logisch dat sommige attente vaders dat denken General Electric verlost hen immers van hun keukentaak al wordt die nog zo „ graag gedaan " Toch staat voor General Electric de huisvrouw voorop Haar ervaringen en wensen zijn verwerkt in het perfecte afwassysteem de voedselrestenvernietiger de zelf reinigende kuip en de wetenschappelijk uitgekiende rekken die de afwas van de gehele dag van een middelgroot gezin kunnen bergen En voor elke keuken elke wens en elke beurs heeft General Electric het juiste model voorlader of bovenlader met en zonder waterontharder General Electric adviseert u uit niet minder dan 11 uitvoeringen Vraag uw handelaar een demonstratie thuis Er is reeds een General Electric afwasautomaat voor f 995 - zonder verdere kosten * Het automatische koffiezet-apparaat " Wigomat de Luxe " is verkrijgbaar tegen minimaal 3000 D.E.-punten metbijheta ling Bestelnummer 423 voor 125 volt bestelnummer 422 voor 220 volt Nadere inlichtingen:Douiue Egberts afdeling Reclame Postbus 2076 Utrecht Voorlader SD 322 Doordat de rekken bij het openen soepel naar voren glijden wordt u het inladen bijzonder gemakkelijk gemaakt De waswerking is 3 dimensionaal dat wil zeggen dat het reinigende sop de vaat van drie kanten tegelijk overspoelt Een programma van zes bewerkingen maakt uw vaat glanzend schoon u kunt ook één of meer fases overslaan voor een klein afwasje Vrijstaand model ƒ 1695 - Inbouw ƒ 1575 - Met waterontharder xesp ƒ 1895 en ƒ 1775 - GENERALS ELECTRIC X^^J ^^* Gedeponeerd handelsmerk van General Electric Co U.SA Importeur voor Nederland Mijnssen & Co N.V Keizersgracht 205 Amsterdam tel 020-64876 MINISTERIE VAN DEFENSIE Het salaris bedraagt voor 25-jarigen en ouderen ƒ 616.37 per maand bevordering met een daar aan verbonden seüaris v£in max ƒ 655.51 per maand is niet uitgeslolen premie A.O.W voor rijksrekening 3 weken vakantie pei jaar met 6 % vakantie uitkering welvaartsvast pensioen reiskostenvergoeding volgens de geldende bepalingen FIJNE DESSERT 250 g 2.14 ROODMERK 250 g 1.92 PAARS MERK 250 g 1.68 Vroom 6e Dreesmann Ufrechf vraagt fer opleiding 1 E LEERLING SERVEERSTERS Wij denicen aan neffe meisjes met een goede ver - 1 schijning die na een opleidingsperiode als vol - 1 waardige serveersters in ons bestaand team inge - 1 past kunnen worden 1 Tevens hebben wij plaatsingsmogelijkheid op kor e 1 termijn voor een 1 m BANKETBAKKER Voor deze tunctie is ervaring en opleiding in de e i branche een vereiste 1 Sollicitaties voor beide functies te richten aan de 1 Afdeling Personeelszaken Vroom & Dreesmann | Utrecht N.V Oude Gracht 77 bij het Rembrandt 1 Theater - tel 030-11826 1 VROOM & DREESMANN UTRECHT N.V | KLEI fot 15 woorden ƒ 2 TE KOOP AANGEBODEN E^LHAARDOUE nodig B Echt suède WANTEN ƒ 3 9 ƒ ° j95 leren motonvanten ƒ 9.S - ƒ 12.50 leren motprhandscho nen ƒ 14.95 -/ 19.7B wanten mi Ï'?L3°."L -^^ 2 handwarme ^ ƒ 3 50 -/ 6.95 Torpedo Lange El sabethstraat 32 ' Nachtegaal 33 Utrecht Rode mankanarles vanal ƒ 2 £ zangkanaries vana£./12.50 Zes ¦¦• grofe sortering tropische voge vanaj ƒ 4.50 p.p o.a Oranje Wi vers rode Bombeevlnkei gordelgrasvlnken mozambiq sijsjes papegaal amadinen Mc derne ronde en staande voge kooien honderiemen Ruime keergelegenheid BORNEMAT Merelstraat 35 telef 13617 Het mooiste ST.-NICOLAAE OADEAU Is een kinderserie vergroting gemaakt door Domstad Zadelstraat 34 19724 ook aan huis EDELHAARDOLIE nndlg Bi 30404 BONTMANTEtS Event maat Alle bontsoorten ling 25 pet bö levering 12 maandelijkse termijnen blijvend bezoek aan huis collectie N V London Hemorylaan 26 Amsterdam lefoon 020 794761 Alle bekende merken STOFZir GERS o.a Philips Erres en Holland Electro ƒ 10 pi zonder aanbetaling Koopt prima stofzuiger bij een trouwd adres Inruil moge Fa Dijksterhuls Const straat 63 Utrecht T elef > Te koop aang gebruikte 3ANDEN voor luxe auto's maten In prima staat monteren Gildstraa t 91 a MAATKLEDING confectieko tuums winter en regenjasser Suède kleding voor dames en he ren ook naar maat De betailn kunt u regelen Vraagt coupeur bezoek met uitgebreide coilecti N.V The London Style Hemonj laan 26 Amsterdam Telei 02C 794761 SCHRIJF - en TELMACHINESKeuze uit 20O nieuwe enbruikte met volle garantie terse Nachtegaalstr 66 UtrecW tel 19770 Voor uw dames - heren en kir derkleding FA WITSON Oud Gracht 309 telef 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden T.V.-APPARATEN geheel gere viseerd 43 cm vanaf ƒ 225 63 en vanaf ƒ 375 aUes met volledig garantie en prima service Valf Kundig geplaatst met antenne ook In huurkoop Willem vaj Noortstraat 39 telef 19302 Olie en plakkaatverven pense len borstels sohilderslinnen e siccatieven in diverse kwalltei ten VERFKEIZER Voorstr 94 „ Soloray " de veilige Amerikaan ¦ se ELEKTR DEKEN met auto matlsche temperatuurregeling schakelkastje 1 pers ƒ 89 2-pers ƒ 99.50 1 jaar garantie Orthofex " Hamburgerstraat telef 13592 Heerlijk warm ' s morgens zo'izuiver wollen DUSTER Behagelijk en toch licht In prachtlge aparte tinten Corsctteri Lotus " A'damsestraatweg 219 Utrecht AQUARIUMLIEFHÉBBERS re dame-aanbieding zolang d voorraad strekt 3 paar Zwart neons voor ƒ 8,50 en 3 paa vuumeons voor ƒ 5,50 De Vo gelvrlend Lijnmarkt 37 Ut recht VOGELLIEFHEBBERS SpeciaIe aanbieding halsbandparkiete ƒ 15 p.p Pruimkopparkifiten ƒ 2 p.p Baardparkieten ƒ 45 p.pLoodbekjes ƒ 4 p.p Tljgervinkjzangers mannen op kleur ƒ St De Vogelvriend LIjnmark 37 Utrecht SPECIALE AANBIEDING EZC keuken 174 cm lang met Zweed stalen blad ƒ 275 af magazijn Slagt Bouwmaterialen Utrecht Verl Hoogravenseweg t.o 280 telef 030 - 81921 Wegens voordelige aankoop tkoop aangeb een vrije arm zlgzag NAAIMACHINE vem Europees fabrikaat iets licht beschadigd Van ƒ 465 voor ƒ 375 Betaling in overleg Vrijblijvende ^ ' monstratie Te bez G A Witjens Herenweg Teief 23968 Utrecht Tevens reparatle-inrich tmg STALEN STELLINGEN hoogt 185 cm br 100 cm diepte 40 en prijs ƒ 35 5 legborden Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Te koop aangeb WINTERAARD APPELEN ƒ 17 per mud Thuis bezorgen T elef 27940 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Met garantie wenteibeddei ƒ 44,50 twee pers slaapkamer 1 119,50 interieurmatrassei ƒ 46,50 tweepers ƒ 77,50 divan bedden ƒ 24.50 gewatteerde de kens ƒ 12,98 poiyethermatrassei ƒ 28,50 polyethervlokmatrassen ƒ 28,75 bedspreien ƒ 13.95 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Gratis genaaid en gelegd bouciétapijt ƒ 7 Bergostapijt ƒ 15.90 kamerbreedtetapljt ƒ 31.60 res tam karpetten ook grote matenTweedeurs linnenkasten ƒ 115 Ombouwen ƒ 16,60 Kapolckussen ƒ 6.50 KOMT DAT ZIEN alleen OudGracht 10 Export vocaleum ƒ 3 traplopers ƒ 2,45 deurkleedj ƒ 3,50 tafelkleden ƒ 9,90 raicompleet ƒ 1,10 vocapiast tafelzeil ƒ 2,75 pasklare ombouwgor dtjnen ƒ 12.50 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Nu nog zuiver wollen merkde kens ƒ 32,50 wollen dekens ƒ 13 kampeerdekens ƒ 5.95 skal me llnnenrug ƒ 5,95 terlenkaval 9 et keukenval 75 et terlenka 15 breed ƒ 2 cretonne ƒ 1,99 zwar Weefstoffen ƒ 2,25 dikke dainas ten ƒ 2,98 dobbystoffen ƒ 2.98 KOMT DAT ZIEN alleen Oud Gracht 10 Bankstellen ƒ 32E bergmeubels ƒ 139 eettioeke J 129.50 eethoektafels ƒ 45 bi zettateitje ƒ 9,50 salontafel ƒ 19 95 Koopt nu nieuwe MEUBELEl ^ Of T.V U betaalt slechts ƒ 5 pe week Telef 32330 AMERICAN ELECTRONIC;SERVICE Uw radio t.v of artenne defect Bel 14057 en wkomen direct Ook gebruikte tv ' vanaf ƒ 50 met garantie TRUIEN vesten pullovers l alle maten tegen ongelooflijke la 8e prijzen Komt kijken en TOOpt beslist Snatager Oud Gracht 242 Itho GLASVENTILATOREN v £ 59.50 Gratis geplaatst in eige « las Natuurlijk Glasservice G « ranlumstr 44 Telefoon 44410 S^TONS VRACHTWAGEN mer - hevrolet ' 56 geheel nog In pr ™ a staat Tegen elk aannem < « jk bod Gebr Oly Keulsekad 218 Tel 33323 Te koop T.V 59 cm beeld me i%^J ^ 2e programma als tileui ' a'5 Radio of bandrecorder ka « vent ingeruild worden Hopal ^ er 7 bis Onze luxe KUNSTSTOFKEI liENS maken kleine keuken SfootCs Vraagt vrijbltlvend a ^ es Slagt bouwmaterialen Ver SSF^'^^^seweg t.o no 280 te 030 81921 ' s Avonds 03404-14 ' 
CnntECHTSCH NIISUWSBLAD DONDERDAG 10 NOVEMBSTB 1966 29 KLEINTJES f of 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 ceni ^ s ^^^ ACCU'S De oudste speciaalzaak accu'S De oudste speciaalzaak voor accu's vindt U op de Lg Nieuwstraat S5 te Utrecht bij Hollandia Alleen verkoop van Tudor-accu's achttien maanden garantie Telefoon 16638 Verhuur van V.W wagens V.W Busjes V.W Bestel V.W de Luxe 1200 1300 V.W Variant 1600 Opel Rekord en Opel Ka dett met radio All-risk verz W A de Jong AUTOVERHUUR Volkerakstr 29 tel 81714 Te koop aangeboden een DON-KERE-KAMER-INSTALLATIE met o.a een vergrotings appa-raat vergrotingsbord glanspers Doka-lamp ontwikkeltank en schalen Totaal ƒ 160 C Stolk van Heuven Goedharüaan 83 Voor deugdelijk AUTOSPUET WERK en plaatwerk naar A v d Waal Jr Anth Matthaeuslaan 74 Utrecht Na 18.30 uur AUTO'S zonder chauffeur w.o V.W.'s V.W.-hus.1es met schuif deuren en hestelw Simca Opel Rekurd Kadett Coupé en vier deurs All risk verz Wouter Ton Jr Wittevrouwenstraat 26 al leen ingang'gele deuren " Telef 10.3.2.1 Stalen TAB''ELFRAMES in de gewenste uitvoering en afmetin gen levert SCHIPPERS Fortlaan 6c telef 42025 ONROERENDE GOfQËRtN Wegens opheffing bedrijf te koop Fiat gesloten BESTELWAGEN 1966 in zeer goede staat 1360 ke laadvermogen 17.000 km ge reden Rechts stuur Zeer ge schiirt voor bezorgdienst Vraag prijs ƒ 2600 W J de Rooy Nijeveldstraat 10 De ' Meem Tel 03406 - 1848 - Te Koup Le ULftjuni iii luiiiuuiy oost een prachtig HJLKJiiNiiUid met voor en achtertuin garage en vrij uitzicht Ind vestibule gang toilet keuken 1 grote Eng kamer le verd 3 siaapk en badk 2e verd 2 siaapk en berg zolder Het geheel verkeert in prima staat Direct leeg te aanv JrTijs n.o.tk Br no 1-1063 bur UN Te koop OPEL REKORD 1700 bouwjaar 1961 70.000 km gelo pen ziet er uit als nieuw DKW Junior bouwjaar 1962 60.000 km gelopen zeer goede staat twee stuks Austin A 40 Countryman in zeer goede staat Bouwjaar 1963 Austin Cambridge bouw jaar 1960 Mercedes 190 Benzine model 1960 Ziet eruit als nieuw Opel Rekord bouwjaar 1968 Al deze auto's zijn van eerste eige naars Inruil en financiering mo gelijk Vosstraat 17 telet 12402 Te koop in utrecht een prachtig PAND hoelchuis op 3e stand be staande uit een benedenwünmg en ' n aparte bovenwoning bouwj 193Ü waarin gevestigd is een sinds jaren bestaande sigaren zaak Omzet ƒ 16ÜÜ p w De be nedenwoning best uit 1 woonka mer 2 siaapk keuken enz met winkel Direct leeg te aanvaar den Bovenwoning is verhuurd voor ƒ 750 p j Vrije vestiging Vraagprijs totaal ƒ 38.000 vBr no 1-1062 bur UN SAAB bouwjaar 1961 kleur rood met radio en duizend-en-èén accessoires werkelijk een praal auto zien is meenemen prijs ƒ 2850 Morelstraat 66 bis Utr Noord Telef 030 - 44801 WOONHUIS aan Herenweg Het woonhuis bestaande uit 2 flinke kamers keuken toilet met dou che plaats leeg te aanvaarden behoudens toestemming G.H.B Aparte bovenwoning verhuurd ƒ 660,40 per jaar Benodigd eigen geld ca ƒ 5000 Geschikt voor a.s echtpaar Bemidd Makelaar Joh F W V Bronswijk Nieuwe Gracht 34 telef 030 - 26.2.36 èt b.g.g 03471 - 660 GOEDKOPE AUTO'S Opel Ca ravan 1961 blauw met imperial ƒ 1960 Mercedes Diesel 1960 zwart ƒ 1960 Ook rullen tegen Opel Rekord 1965 Garage Vites se Vossegatselaan 32 OPEL REKORD 1964 in prima staat met 4 versn bak 1700 motor stalen schuifdak lucht hoom Fiat 650 1964 met radio ƒ 2700 Gooyendijk 51 Drieber gen Te EVERDINGEN ca 20 km van Utrecht gelegen dicht aan de grote weg Utrecht-Den Bosch wordt l>innenkort begonnen met de bouw van fraaie woningen m garage Koopprijs ca ƒ 28.000 vrij op naam Vrije vestiging tot 90 % hypotheek Inlichtingen As surantiekant Witkamp Hoeufft laan 51 Vianen Telef 03473 - 1229 RENAULT R 4 1962 van partlc Km-stand 58.000 ƒ 1450 Na 6 uur W Amtzskade 17 tel 17431 MORRIS IIOO type GUder 1964 met veel accessoires Looydijk 74 De Bilt Na 6 uur Te koop voor zelfbewonlng een beneden en een afzonderlijk bo venhuis nabij de Croeselaan Het BOVENHUIS met 4 mooie kamers keuken 2 balkons is in prima staat van onderhoud Koopsom ƒ 36.000 Te bevragen G de Jong Weerdsingel OZ 79 Utrecht Telef 20220 AUTOHANDEL '- GRAVENSAN-DE biedt aan Taunus 12 M 1962 in prima staat ƒ 2660 Tau nus 17 M 1962 ƒ 2650 Taunus Combi 17 M 1962 ƒ 1350 Taunus Stationcar 1961 ƒ 1750 Ford Ze phyr 1961 ƒ 1450 Morris Oxford Travelier 1961 ƒ 140O Triumph Vitesse 1963 leuke spoirtieve auto ƒ 2950 Opel Rekord 1961 ƒ 1960 Opel Kadett 1964 in staat van nieuw 25.000 km gereden ƒ 3260 Fiat 600 1962 37.000 km gelopen ieuk zuinig autootje ƒ 1960 2 CV 1959 ƒ 900 VW Karmann Ghia 1959 leuke sportwagen ƒ 2.000 Triumph Herald Sportcoupé 1962 ' 63 leuke sportieve auto ƒ 2950 VW de Luxe In staat van nieuw 1964 ƒ 2950 VW de Luxe 1964 in staat van nieuw ƒ 3150 Ci troen ID 1960 In prima staat ƒ 1000 Inruil en financiering Ge opend 8.30 21.00 uur Zondags van 13 17 uur v ' s-Gravesandestraat 25 Utrecht telefoon 24138 Te koop voor zelfbewonlng nabij de Munt een beneden - en afzon derlijk bovenhuis Het BENE DENHUIS met achteromgang is leeg te aanvaarden Het geheel verkeert in prima staat van on derhoud Koopsom ƒ 29.500 Te bevr G de Jong Weerdsingel OZ 79 Utrecht Telef - 20220 Te koop voor waterllefhebbers prachUg ZOMERHUISJE met vaste standplaats aan de Loosdr plassen Telef 020 - 796696 jutphaas diverse FLATS met c.v en garage 3 en 4 kamers Prijzen vanaf ƒ 32.500 Inl J Tijssen telef 03483 - 1484 Te koop aangeb NSU 1000 1966 Capri blauw met accessoires 10.000 km gelopen met radio en verzekering Te bevr nr 83163 Harmeien BUNGALOWTJE m garage 4 kamers mooie tuin Vraagprijs ƒ 49.900 Inl J Tils sen telef 03483 - 1484 ƒ 3650 vraag ik voor mijn blau we VW de luxe van sept 1964 Tel 030-24919 Ramstraat 29 Oog In Al Prachtige WOONARK met ligplaats de mooiste ark met 2 slaapkamers ƒ 24.760 Inl J Tijssen telef 03483 1484 Te koop FORD CONSUL in goe de staat ƒ 760 Na 6 uur Ooft straat 2 Utrecht Harmeien Prachtig HUIS roet mooie tuin woon-eetkamer 7.35x 3.70 met 3 slaapkamers en een douche Vrije vestiging ƒ 37.500 Inl J Tijssen telef 03483 - 1484 Te koop wegens aanschaf gro tere auto 2 CV bestelwagen van februari ' 65 20.000 km gelopen Na 7 uur telefoon 16263 • < Harmeien Pracht HUIS met vrij uitzicht Grote kamer 8x4 met 4 slaapkamers grote keu ken ƒ 43.750 Inl J Tijssen tel 03483 - 1484 VERVOLG KLEINTJES PAGCf A SI TE KOOP AANGEBODEN EDELHAARDOLIE nodig Bel 30404 Echt suède WANTEN ƒ 3.95 ƒ 6.95 Ieren motorwanten ƒ 9.95 - ƒ 12.50 leren motorhandschoe nen ƒ¦ 14.95 ƒ 19.75 wanten met echt bont ƒ 22 handwarmers ƒ 3.50 -ƒ 6.95 Torpedo Lange EU sabethstraat 32 Nachtegaalstr 33 Utrecht Rode mankanaries vanaf ƒ 25 zangkanaries vanaf ƒ 12.60 Zeer grote sortering tropische vogels vanaf ƒ 4,50 p.p o.a Oranje We vers rode Bombeevlnken gordelgrasvinken mozambique sijsjes papegaai amadinen Mo derne ronde en staande vogel kooien honderiemen Ruime par keergelegenheid BORNEMAN Merelstraat 36 telef 13617 Het mooiste ST NICOLAAS-OADEAU is een kinderserie met vergroting gemaakt door Foto Domstad Zadelstraat 34 telef 19724 ook aan huis EDELHAARDOLIE nodig Bel 30404 BONTMANTELS Event naar maat Alle bontsoorten Beta ling 26 pet bij levering rest in 12 maandelijkse termijnen Vrij blijvend bezoek aan huis met collectie N V London Style Hemoryiaan 26 Amsterdam Te lefoon 020 794761 Alle bekende merken STOFZIII GERS o.a Phiiips Erres Ruton en Holland Eiectro ƒ 10 per m zonder aanbetaling Koopt nu ' n prima stofzuiger bij een ver trouwd adres Inruil mogelijk Fa Dijksterhuis Const ErzeiJ straat 63 Utrecht Telef 80828 Te koop aang gebruikte AUTO BANDEN voor luxe auto's alle maten in prima staat Gratis monteren Gildstraat 91 a Utr MAATïCLEDING contectiekos tuums winter en regenjassen Suède Ideding voor dames en he ren ook naar maat De betaling kunt u regelen Vraagt coupeurs bezöek met uitgebreide collectie NV The London Style Hemony laan 26 Amsterdam Telef 020 794761 SCHRIJF - en TELMACHINES.Keuze uit 200 nieuwe en ge bruiirte met volle garantie Pie ' terse Nachtegaalstr 66 Utrecht tel 19770 Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telef 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden T.V.-APPARATEN geheel gere viseerd 43 cm vanaf ƒ 226 53 cm vanaf ƒ 375 alles met volledige garantie en prima service Vak kundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 telef 19302 Olie - en plakkaatverven pense len borstels schilderslinnen en siccatieven In diverse kwalitei ten VERFKEIZER Voorstr 94 Soloray " de veilige Amerikaan se ELEKTR DEKEN met auto matische temperatuurregeling en schakelkastje l pers ƒ 89.50 2 pers ƒ 99.50 1 jaar garantie Orthofex " Hamburgerstraat 8 telef 13692 Heerlijk warm ' s morgens zj'n zuiver wollen DUSTER Beha gelijk en toch licht In prach tige aparte tinten Corsetterie „ Lotus " A'damsestraatweg 219 Utrecht AQUARIUMLIEFHEBBERS re - clame aanbieding zolang de voorraad strekt 3 paar Zwarte neons voor ƒ 8,50 en 3 paar vuumeons voor ƒ 6,60 De Vo gelvriend Lijnmarkt 37 Utrecht VOGELLIEFHEBBERS Specia le aanbieding halsbandparkleten ƒ 15 p.p PruImkopparki«ten ƒ 25 p.p Baardparkieten ƒ 45 p.p.Loodbekjes ƒ 4 p.p Tijgervinkjeszangers mannen op kleur ƒ 5 p St De Vogelvriend Lijnmarkt 37 Utrecht SPECIALE AANBIEDING EZO keuken 174 cm lang met Zweeds stalen blad ƒ 276 af magazijn Slagt Bouwmaterialen Utrecht Verl Hoogravenseweg t.o 280 telef 030 - 81921 Wegens voordelige aankoop tekoop aangeb een vrije arm zig zag NAAIMACHINE van Euro pees fabrikaat iets licht bescha digd Van ƒ 465 voor ƒ 376 Beta ling in overleg Vrijblijvende i > monstratie Te bez G A Wlt jens Herenweg Telef 23968 Utrecht Tevens reparatie-Inrich ting STALEN STELLINGEN hoogte 186 cm br 100 cm diepte 40 cm prijs ƒ 35 5 legborden Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Te koop aangeb WINTERAARD APPELEN ƒ 17 per mud Thuis bezorgen Telef 27940 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Met garantie wentelbedden ƒ 44,60 twee pers slaapkamers ƒ 119,50 interieurmatrassen ƒ 46,60 tweepers ƒ 77,50 divan bedden jf 24,60 gewatteerde de kens ƒ 12,98 polyethermatrassen ƒ 28,50 polyethervlokmatrassen ƒ 28,76 bedspreien ƒ 13.95 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Gratis genaaid en gelegd bouclé tapijt ƒ 7 Bergostapijt ƒ 15,90 kamerbreedtetapijt ƒ 31.50 res tant karpetten ook grote maten Tweedeurs linnenkasten ƒ 115 Ombouwen ƒ 16,50 Kapokkussens ƒ 6,50 KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Export vocaieum ƒ 3 traplopers ƒ 2,45 deurkleedjes ƒ 3.50 tafelkleden ƒ 9,9U rail compleet ƒ 1,10 vocapiast tafel zeil ƒ 2,75 pasklare ombouwgor dljnen ƒ 12.60 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Ku nog zuiver wollen merkde kens ƒ 32,60 wollen dekens ƒ 13.96 kampeerdekens ƒ 5,96 skai met linnenrug ƒ 5,95 terlenkaval 98 et keukenval 75 et terlenka 160 breed ƒ 2 cretonne ƒ 1,99 zware weefstoffen ƒ 2,25 dikke damas ten ƒ 2,98 dobbystoffen ƒ 2,98 KOMT DAT ZIEN alleen OudeGracht 10 Bankstellen ƒ 325 bergmeubels ƒ 139 eethoekenƒ129,50 cethoektafels ƒ 45 bij zettafeltje ƒ 9,50 salontafels 1 19 95 Koopt nu nieuwe MEUBELEN 01 T.V U betaalt slechts ƒ 5 per yeek Telef 32330 A.MERICAN ELECTRONICA SRRVICE Uw radio tv of an tenne defect Bel 14057 en wijkomen direct Ook gebruikte tv's vanaf ƒ 50 met garantie TRUIEN vesten pullovers In alle maten tegen ongelooflijke ia Ke prijzen Komt Idjken en u koopt beslist Snatager Oude Gracht 242 Itllo GLASVENTILATOREN v.a ƒ 59.50 Gratis geplaatst in eigen 8las Natuurlijk Giasservice Ge ranlumstr 44 Telefoon 44410 5-TONS VRACHTWAGEN merk Chevrolet ' 66 geheel nog in pri ma staat Tegen elk aanneme lijk bod Gebr Oly Keulsekade 218 Tel 33323 Te koop T.V 69 cm beeld met Ie en 2e programma als nieuw ƒ 375 Radio of bandrecorder kan event Ingeruild worden Hopak l'er 7 bis Onze luxe KUNSTSTOFKEU KENS maken kleine keukens root(s Vraagt vrHbHlvend ad vies Slagt bouwmaterialen Verl Hoogravenseweg to no 280 tel 030 81921 ' s Avonds 03404-14769 Nu meer verkopen door draaien de presentatie DRAAIPLA TEAU'S doorsnede 19 cm ge ruisloos lopend zeer solide gun stige prijs Inlichtingen Handels onderneming West " Hazelaar Iljaan 26 Ameide Telef 01836 - 441 Te kqop ACCORDEON 2-korig 80 " bas Boerhaaveplein 6 bis te Utrecht Ruime sortering 2e keus SKAI LEDER om uw meubels te ver nieuwen H Gazenbeek jr Twijn straat 61 telef 16710 Utrecht Altijd een goedkope VERFAAN BIEDING Kijk eens binnen bij Verfkeizer Studio Voorstraat 94 Utrecht Exclusieve SALONTAFELS mar mer natuursteen Iets aparts Rechtstreeks uit fabrieksshow room Oude Gracht 276 tegen over N.V Huis POLYETHER OORLOG Kinder matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3,50 stapelbedden ƒ 56,50 wentelbedden ƒ 41,50 dl vanbedden ƒ 22.60 onderschulf bedden ƒ 36.50 blnnenverings ƒ 41,60 dekens ƒ 5,45 Rechtstr Mafassenfabriek Lange Lau werstraat 46 Tel 030 26736 Te koop aangebden blank eiken EETHOEK koopje Tel 414443 na 8 uur ' s avonds ST.-NICOLAASGESCHENKEN Regenpakken voor werk en vis ser v.a ƒ 24,50 Vlaggen voor de komende feestdagen Gereed schappen ijzerwaren camping arükelen volop keus bij Het Dekldedenhuls Veemarktplein 1 - 2 Utrecht Tel 030-32641 Ver huur van deickleden tenten vlaggen butaangas Te koop aangeboden langwerpig NOTENHOUTEN TAFELTJE Zeer modem zo goed ais nieuw van ƒ 226 voor ƒ 70 Oudegracht 126 Te koop jong SIAMEES POES JE gereg ƒ 30 Tel 82139 Te koop aangeboden z.g.a.n modem BANKSTEL Wollen be kleding.'St Janhovenstr 16 bis Sinterklaas rijdt ook voor baby'sBOX met vaste bodem ƒ 32.50 Kinderstoel diverse kleuren ƒ 39,76 Wandelwagen ƒ 49,75 Kinderledikant ƒ 56 Sluiers ƒ 12,76 Wieg bekleed ƒ 64 Gro te sortering wieg - en ledikant dekens v.a ƒ 5,90 Relswiegen grote maat ƒ 37,50 Autostoel tjes ƒ 14,50 Grote sortering ba by-kleding Complete babyuitzet ƒ 89 Alle artikelen worden op de dag van aankoop thuisbezorgd Ook ' s zaterdags Het Bedden en Babyhuis " J W Schaatsen berg Damstraat 13-15 Utrecht Prima grote KOLENCONVEC TOR Etna ƒ 100 Dameskledlng maat 46 billijk Loderlaan 20 Kanaleneiland Te koop aangeboden grote COM MODE met ingebouwd blad ƒ 75 omtrek orgel t.e.a.b wasmachi ne ƒ 75 Wasmachine ƒ 75 Box nieuw ƒ 25 Mr Tripkade 17 na 6 uur Te koop aangeboden AQUARI UM op statief 125x40x40 geheel compleet Alexander de Grote laan 90 Kanaleneiland MODELVLIEGTUIG nieuw vleugellengte 102 cm zijden be spanning prachtig vliegend CpL met 2 % C.C gl kopmotor % p.k bi ] 19.500 Rpm start-accu 21 m stuurlijn % 1 brandstof prijs ƒ 95 Vechtplantsoen 320 Utrecht OCCASIONS Wegens teleurstel ling tapijten 2:26x3.25 Super Smyrna ƒ 225 Kashmir ƒ 285 Af ghan ƒ 350 Domstraat 27 Te koop £ iangeboden z.g.a.n Fal ler AUTOBAAN met toebehoren ƒ 26 R Post Koningsweg 288 Utrecht Wegens plaatsgebrek een Bech stein CONCERTVLEUGEL ge heel gereviseerd Tegen elk aan nemelijk bod J v d Voort Paardenveld 8 Tel 26819 Utr KNIP UIT De Sleutelkoning Voor spoedgevallen voor het openen van deuren tel 14839 na 6.30 uur 713773 of 714422 T.V defect Repctraties uitsluitend aan huis Met garantie Telefoon 17251 Weinig personeel Onze REKEN AUTOMATEN doen mannen werk Vanaf ƒ 1075 een extra werkkracht Ook gebrullrt Even een telefoontje en we komen de monstreren Zaterdags geopend Frans Hoffschiag Kantoormachi nes Minrebroederstraat 24 Tel 030 13268 Utrecht Te koop een Gotische BOEKEN KAST ƒ 30 Muiderslotplantsoen 16 Tel 41681 Aangeboden een DRESSOIR ' te gen advertentiekosten ' Thomas a Kempisweg 11 Te koop pracht KOLENCON VECTORS Bronco Pasja Jaars ma Bocal televlsieruit Intemo kleine Beckers Jaarsma Cesar Super Linco k.-cal van 14.500 tot 18.000 Zwarte ronde Inferno Spinozaweg 74 Utrecht Te koop aangeboden goed onder houden TWEELINGKINDER WAGEN Te bevragen tel 34241 na 19.00 uur Door inruil 3 stel VERLOVINGS RINGEN vlak bol en kogel model van ƒ 170 voor ƒ 85 J Luyten Muntstraat 10 Utrecht Door inruil stalen HERENHOR LOGE Omega ƒ 45 Goud da meshorloge Omega ƒ 76 met 1 jaar garantie J Luyten Munt straat 10 Utrecht fltUtotiaTV demonstratie aan huis - Bel RADIO LENSINK Leeuwstraat 25 Utrecht tel 19774 ¦ KANAALSTRAAT 67 Telefoon 31557 Lieve Sint geef Vader eenBUREAUSTOEL draaibaar verstelbaar goed voor z'n rug en niet zo duur als u denkt Vanaf ƒ 110,60 Zaterdags ge opend Frans Hoffschiag Kan toormachines Minrebroederstr 24 Tel 030-13268 Utrecht Te koop een T.V 43 cm metingebouwde radio eventueel ook2e net Te bevragen Trumanlaan 325 Tel TIJDELIJK AANBOD AEG Tumamat van ƒ 1095 voor ƒ 798 af winkel beperkte voorraad Bel direct Suyver en Roosen N.V Tel 020-63977 toestel 004 Te koop aangeboden 1 GOUDEN SCHAKELKETTING nieuw 150 gr 24 krts ƒ lOfO Br no 1-1042 bur UN Wegens verhuizing BROEDMA CHINE 100 eieren met kunst moeder ƒ 25 Motor 2 pk 280 V ƒ 25 Otterstraat 27 Te koop aangeboden GARRARD WISSELAAR met versterker plm 90 platen te.a.b Tulpstraat 32 bis Utrecht ^•#•^•# 9 gfi John Moir erwtensoep Profiteer van de tijdelijke f korting Vani28^^oor 98 et d et voordeel •^••^••^••^••« F««A*®«A*e * AUTO'S MOTOREN VW de Luxe 1965 de Gasperl laan 20 telefoon 38757 Te koop aangeb BORGWARD ISABELLA 1959 tn goede staat J B van Wijk Bredeweg 14 te Cothen AUTOSTRi^DA BUNNIK FORD TAUNUS 12 M 4-(deurs FORD TAUNUS 20 M 4-(deurs OPEL REKORD 1700 4-cJeurs OPEL REKORD 1900 OPEL KADETT COMBI AUTO LEBO met volledige ga rantie Uitsluitend automobie len welke een rijkskeuring heb ben doorstaan dit mag niet lan ger dan 14 dagen geleden ge beurd zijn ledere verkochte auto wordt door ons bedrijf zes mnd of 15.000 km gegarandeerd ongeacht welke reparaties er ook aan mochten komen Scherp con currerende verkoopprijzen mede door onze inkooppoiitiek Komt u eens geheel vrijblijvend kijken en praten in onze nieuwe showroom en overtuigt u zelf Inruilen en financiering met ƒ 450 eigen geld tegen de laagste rente en op 6 12 18 of 24 maanden Telef 14760 Lange Nieuwstraat 84-84 bis bij de Dom ' s Avons geopend AUTOMOBIELBEDRIJF VAN ROOIJEN biedt aan Opel type 1700 1963 kleur wit als nieuw ƒ 2860 Opel 1700 1962 kleur geel met radio ƒ 2700 Opel 1700 1962 ideur rood 4-versnellingsbak zeer zuinig ƒ 2750 Opel 1700 1963 ge broken wit ƒ 2950 Opel 1700 1962 kleur grijs " ƒ 2400 Opel Kadett type 1000 caravan 1965 ƒ 3460 Simca 1000 1964 ƒ 2600 Volkswa gen Variant 1963 ƒ 3250 Volks wagen 1200 1962 met radio ƒ 2450 V.W 1200 1961 als nieuw ƒ 1760 Fiat 1800 in staat van nieuw met radio en veel asseccoires ƒ 2600 Taunus 17 M T.S de Luxe 1963 schijfremmen en sta len schuifdak ƒ 3760 Renault Dauphine 1959 ƒ 650 Al deze wa gens zijn gekeurd en in prima staat Garantie Financieren 12 18 en 24 maanden Seringstraat 28 Achter Olympiabioscoop te lefoon 41632 1865 AUSTIN DIESEL CHEVROLET BEL AIR 4-(dei;rs D.K.W F12 FORD TAUNUS 17 M 25 HUURAUTO'S Opel Kadett Rekord Kapitan Caravan Sim ca riMW Ford Taunus Volks wagens Citroen 2 C.V en be stel Gratis all-risk verzekering Garage Vitesse Vossegatselaan 32 Wilhelminapark telef 12969 4-cleurs FORD TRANSIT MERCEDES 190 MORRIS 850 MORRIS 850 OLDSMOBILE AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell Station Opel Kadett V.W Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 COMPACT OLDSMOBILE NINETY AUTOHANDEL JO BOS biedt aan Fiat 1800 stationcar 1962 met nieuwe motor Fiat 1300 Fiat 850 1965 Flat 1962 1964 en 1966 Opel Car avan 1961 VW de Luxe met rol dak 1962 Borgward Isabella ' 61 VW bestel met ruiten 1962 Peu geot 403 diesel 1962 met nieuwemotor Opel Kadett 1964 Daffo dil de Luxe 1964 Citroen 2 CV 1965 Renault Ondine 1961 Fiat 2100 1961 Garantie financierenen inruilen Groeneweg 96 Utr EIGHT OPEL KAPITAN OPEL REKORD RENAULT DAUPHINE SIMCA 1000 SKODA 1000 M.B WARTBURG 1964 FIAT 860 1960 km-stand 13.000 Fiat 600 1966 km-stand 14.500 Simca 1000 1965 km-stand 40.000 Ingeruild Flat 500 Caravan 62 en een VW 1969 Garage Peters Blauwkapelseweg 17 teL 712041 bij Shell tankstation Automobielbedrijf v EUk UW AUTO DEFECT wö helpen di rect ' Tevens in - en verkoop In ruil en financiering Voll garan tie le DasüsedUk 27 v 8-6 uur na 6 uur Vosstr 19 Zat en zond tot 2 uur Naxosdreef 1 Over vecht B.M.W 1800 FIAT 1100 FORDTAUNUS 12 M GLAS 1204 PORSCHE 1600 RENAULT R 8 VOLKSWAGEN 1200 1963 OPEL REKORD Te koop aangeb PEUGEOT 403 1959 in zeer goede staat Shaplra Cathalijnesingel 68 Inruilwagens OPEL REKORD 1962 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett All-risk verze kerd FINANCIERING - INRUIL - GARANTIE VOLKSWAGENS 1966 ook bus Verhuur zonder chauffeur Hoefa Keulsekade U7 118 Utrecht tel 32233 - 31827 Dag van 10-20.30 uur zaterdags van 10-17 uur zondags van 12 16 uur ' Koop thans uw auto ZONDER vooraltbetaling Wl ] verzorgen deze aankoop Voor ' n auto ter waarde van bijvoorbeeld ƒ 3000 moet u per qaand terugbetalen ƒ 160 Srlirijt ons welk merk en bouwjaar u wenst Postbus 3016 Utrecht Autostrada N.V Gelegen achfer Mofel Bunnik Tel 03405-1991 um JNEN Perfect herstel v autoschade Doorsmeren 8-23 u Antivries en teotlleren Garage Elmers Draalweg 99 tel VW 66 te koop schuifdak Am bumpers in staat van nieuw Tom Jelles Hardebollenstr 13 telet 17633 WIJ DOORBREKEN ALLE PRIJZEN TéVé ' 67 PHILIPS BLAUPUNKT TELEFUNKEN enz 59 cm Off waarde vanaf Automatic Alle zenders 578 Betaling evi 3 6-12-18 ¦¦ maanden met inruil VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE 498 5 kg Boestvrij Aut zeeptoevoer Geruisloos centrifugeren 12 mnd Ned garantie - f Servië. WINKEL WAARDE 7tS - RONDO-BICO-PHILIPS WASCOMBINATIE AUTOMATISCH 12 mnd garantie 5 kg Boestrry G 839 - [ AX " ^ i ^ ^^^ ^^ ¦ CENTBIFUGB 2800 toeren Verrijdbaar 12 wasprogramma's Off 1095 - Type „ TDBNAMAX ' AEG RADIO STEREO BAND RECORDERS ELEKTR HUiSH APP 20 40 % KORTING CENTRIFUGE 2800 toeren 3 % kg Roestvrij Beveiligd Off 235 - 149 - AEG woensdag donderdag vrijdag 8—10 uur Hl VOORSTRAAWS 1 UTRECHT TEL15116 ai nu in AMERS L A A P K A M E R S - EETK BANKSTELLEN E R I MEUBELEN I w LANDZAAT G M 1000 m ' SHOWRUIMTE E U B Geopend maandag t.ra zaterdag van 09.00—17.30 uur Elke vrijdagavond van 19 00—21.30 uur Levering vla de handel E LANDZAAT's Meubelloonzalen N.V GANZENMARKT 4 UTRECHT hoel Oudegracht L S ^'*'*****' " *****»» ***¦»•• ' - -<¦» » l tl.,.t.l Drukkerij IJ.IV voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk -*" ¦--¦*--¦'¦ '-^ T1 >>» % ¦*******»»**• «^^^^^^^^ %» » »» 
30 1 DONDERDAG 10 NOVEMBER 19 6 « UTBECHTSCH NIEUWSBLAD DTBECHTSOH NIEÜWSB klei fot 15 w/oorden ƒ 2.25 VERVOLG VAN PAGINA 29 AUTO'S MOTOREN VESPA G.L m zeer goede sta zowel in als uitwendig Goe < straat 90 OPEL REKORD I960 Besl S rima en betrouwbaar ƒ 11 ' [ C V Halstr 17 Vianen Sunlight FAMILIE C9 ZEEP De zuivere toiletzeep voor het hele gezin sunlight ^ FAMILIEZEEP Met een heerlijke frisse geur Met rijker zachter schuim SUNLIGHT FAMILIEZEEP de milde zuivere toiletzeep Om je goed en lekker mee te wassen STUKKEN CT 55 VOOR Sunlight FAM I LIEZEEP-DE MILDE,ZUIVERE ZEEP nieuw DE BËTimT VRUCHTENSAPPEN PURE FRISHEID VAN ZOMERS FRUIT Origineel Oostenrijks Loden JAGERS JASSEN voor dames en heren in diverse kleuren en modellen Grote sort«ring WINTKKJASSKN Org Engelse universiteits shawls flannel P GONEMANS Dames - en berenkfeding MAKIAPLAATS 8 IJiRKCHI TelRfoon 080 ¦ 2Ü8S7 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van midden Nederland m Koninklijke Fabrieken C J Van Houten & Zoon N V Weesp vragen meisjes jongens mannen Kom eens praten op onze contactavond in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats 3 te Utrecht ' op donderdag 10 november a.s van 7 tot 8 uur TE KOOP GEVRAAGD BRANDKAST gevr Aanm tl merli hoogte en prijs aan Po bus 6 te Soest Telef 02966 ¦ 4ï Te Icoop gevr POPPENWAGE J Stroes Lod Napoleonplar soen 24-1 telet 27734 BEL - BEL Eerste Utredit Athaalcentrale 030 - 29939 H kan zo gek niet zijn w « koD < alles TE HUUR AANGEBODEN CENTRIFUGE te huur è ƒ 3.1per week In één jaar elgendor Telef 32422 TELEVISIE te huur ƒ 20 I ' maand Plaatsing direct o < buiten Utrecht Bel 0 30-34559 Christen Jonge Vrouwen Feder tie heeit nog VERGADERRUISTE beschikbaar ook lunches cdmers F c Dondersstraat 2 telef 715525 WASMACHINES met centrlJugi in vaste verhuur ƒ 3 per wee Telef 32422 Te huur aangeb 1 grote gen KAMER voor 1 of 2 dames Hut Duyfhuysstr aat 43 bis Bem Bureau U en O biedt aan diverse KAMERS in Utrecht e omgeving Te bevr Wittevroi wensingel 94 bis Klein BEJAARDENPENSION o goede stand heeft grote zli slaapkamer beschikbaar voor ' cuder echtpaar dame of heei Cv grote tuin Inliclitingen per sion „ Rustoord " Buntlaan If Driebergen Telef 03 438 - 369 ] Gemeub ZOLDERKAMER thuur voor net meisje Niet kcken niet Wassen ƒ 80 per mnd Br no 1-967 bur UN Te huur gemeub SLAAPKAMER met wastafel voor heer ƒ 66 per maand Niet koken Br no 1-976 bur UN Gezellige kleine ZOLDERKA MER met cv en warm en koui water ƒ 75 - Telef 71 5083 AÏÏïröiiJÜR~vSr'siÜMiRiif N.V Luxe - en bestelwagens Folders op aanvraag Vieuten.se vaart 10 telef 32945 Europalaai WZ telef 81219 Huur een betere TELEVISIE nv ƒ 11.50 per maand met antennePrima service Plaatsing direct Telet 38017 Zoekt u een KAMER Wij helper dagelijks tientallen kamerzoeken den ook echtparen Woningbur ^„ Standing " Hamburgerstraat 1 Utrecht TELEVISIE te huur ƒ 10 pei maand met antenne en volledi ge service tel 18983 Te huur Peugeot 4U4 Opel Ke kord Kadett Volkswagen 1200 1500 All risk verzekerd VER KERK Goedestraat 47 telef 15265 TE HUUR GEVRAAGD POLY-COLOR Crème Shampoo Pastell in 20 tinten om-met een gewone haarwassing-Uw haarkleur op te frissen grijze haartjes de kleur terug te geven of een nieuwe modieuze tint te bereiken POLY - Sethaarversteviger om Uw kapsel keurig in model te hou - ^ S | den om Uw haar verrassend handelbaar ^»»»* te maken Deze twee topproducten uit de haarcosmetica tijdelijk samen van OKQ drie gulden voor ^ Dame med analiste zoekt een KAMER weekend meestal af wezig Mej R Prieitartz p.a Haverstraat 35 Utrecht Te huur gevr 2 gemeubileerde KAMERS en keuken plus badk voor plm 1 Jaar Br aan Dr Block Hotel Terminus Stations plein 3 Utrecht Keurig kinderloos echtpaar b b.h.h zoekt WOONRUIMTE onverschillig waar of wat huur max ƒ 200 per mnd Tel 16881 ¦ overdag Net bescheiden meisje zoekt ge stoffeerde of gemeub KAMER genegen hoge huur te betalen Telet 16881 overdag Keurig heer b.b.h.h zoekt ge meub KAMER Huur tot onge veer ƒ 125 Telef 16881 over dag Te huui gevr met spoed AUTO BOX of magazijnruimte omge ving watertoren Amsterdamse straatweg tel 44410 Met spoed KAMER in het cen trum gezocht Br no 1-973 buï UN Spoed PENSION gevr voor oudere dame 60 Jaar in Utrecht of omgeving Br no 1-974 bur UN Te huur gevr in Utrecht stad WINKELPANDJE geschikt voor boutique Telef 18140 Heer zoekt PENSION of kamermet str waiter en verwarming,b.b.h.h voor direct Br no 1 1000 bur UN Ouderejaars medisch studentzoekt KAMER in het centrumvan Utrecht Br aan R F M.Schaper Laan van Chartroise 86 Utrecht Jongeman zoekt gemeub KA MER(TJE Borkent Singel dwarsstraat 32 bis Heer zoekt een KOSTHUIS bijweduwe of gescheiden vrouw Er no 1-1044 bur UN Journalist ongehuwd zoekt on gemeub KAMER in de stad Utrecht Br no 1-1045 bur UN Echtpaar met kind 1 jaar echt genoot leraar momenteel dienst plichtig officier zoekt ten min ste 2 KAMERS met keuken in of bij Utrecht Verlaoost Oranje straat 40 Assen Secretaresse zoekt WOONRUIMïÜ TE per 1 dec Br no 1-1179 bur UN PERSONEEL AANGEB THUISWERK gevr Telef 14277 Attenüe 2 SCHILDERS hebben In de avonduren en zaterdags nog tijd voor schilderwerk en binnenwerk voor bijverdienste Br no 1-991 bur UN Nette WERKSTER Wedt zich aan voor 1 a 2 ochtenden per Week Bij voorkeur In Tuindorp ' Overveeht Br no 1-1043 bur UN SECRETARESSE 29 jaar zou H ~ 8^?,a8 per 1-1-1967 van werkkring willen veranderen Br no 1-1018 bur UN Echtp b.z.a voor het SCHOON HOUDEN van kantoren en scho « n Br no 1-1177 bur UN Voor al uw TIMMERWERK DeJong Westerkade 13 bis telef 030 - 26875 Voor schilder - wit - en BEHAN ^ WERK naar R B Wesselo Pr Hendriklaan 23 Utrecht Telef 030 - 15706 PERSONEEL GEVR Pientere JONGEMAN om opge leid te worden tot naaimachine monteur Brommer beschikbaar flail Naalmachinehuis Steen weg 47 utrecht Telef 15523 Galeries Modemes Utrecht heeft nog plaats voor enkele CAIS aièRES voor haar supermarkt Aanmelden dagelijks behalve zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur Cen trale Personeelsdienst Oudegr • 6 4 « « tage 
CTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 10 NOVEMBER 1968 31 T KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl T T BANDEN ' V CALTEX aansteker GAS circa 20 vullingen fl 2.75 stichtse • b D hat toeft zaïr doH do « h«t dan gotd nü een merk - stüntjes it BORON Cocktallplaat GRATIS ulini 11 « gorriid itnkt lO.OSIESLEDTEL omclAl ^ DEALER VERGEET NIET BIJ HET TANKEN AAN DE „ STICHTSE STUNTIES " TE DENKEN ffTfTf AUTOMATISCH OPNEMEN PHILIPS BANDRECORDERS UITVERKOOP WEGENS OPHEFFING Philips automatische bandrecorder Automatische opnamesterkte regeling dus altijd goede opnamen Bandsnelheid 9,5 cm/sec Twee-sporenteohniek Pauzetoets en toonregeling Extra luidspreker-aan sluiting Afmetingen 36 x 25,5 x 12,5 cm Compleet met microfoon 13-cm spoelen 270 m langspeel band en verbindingssnoer 379 - VAN DE WINKEL - EN MAGAZiJNVOORRADEN DOORLOPEND DEMONSTRATIE CATHARIJNESINGEL 28 - UTRECHT BANKGARNITUREN - EETHOEKEN - DRESSOffiS - BERGMEUBELEN IN PALISSANDER EN TEAK - SALON - EN EETKAMERTAFELS - CLUBS - COMPLETE LAQUé SLAAPKAMER - BUREAUS - SPIRAAL BEDDEN - MATRASSEN - LAMPEN - AUTHENTIEKE OUD-HOLLAND SE KASTEN - KUSSENKAST - RANKENKAST - SCHILDKAST - VELE KLEINMEUBELEN ZOALS MIMI'S - BIJZETTAFELTJES ENZ ENZ Zuiver woilen dekens in aile maten en dessins 24Ü X 220 cm van ƒ 154 — VOOR ƒ 98 — 220 X 200 cm van ƒ 128 — VOOR - ƒ 80 — 200 X 150 cm van ƒ 98 - VOOR > - ƒ 60 - ZOMERDEKENS van ƒ 39,50 VOOR • ƒ 19 - Vloerbedekking van vele fabrikaten TOT 4 METER BREED IN WOLLEN - EN NYLONKWALITEIT DELFORT TAPIJT 1 M BREED BOUCLé IN DIV BREEDTEN PLASTIC-OP VILT VOOR KANTOREN ZALEN BADKAMERS TRAPPEN ENZ KAMGARENWOLLEN LOPERS »*>*-» n t r b CATHARIJNESINGEL 16 UTRECHT - TELEFOON 25001 kkkkkkkkkkkkLkkkkkkkkkkkkkkk 14 grote PERZISCHE TAPIJTEN huiskamermaten zijn allen voor decoratie gebruikt moeten weg 31 BELOUDJISTAN TAFELKLEDEN van / 195 f245 — m ] UITZOEKEN VOOR f 140 - per stuk KAMGARENWOLLEN KARPETTEN TOT 400 x 300 CM VAN ƒ 688 — VOOR ƒ 400 — SLECHTS 7 STUKS VAN ƒ 548 — VOOR ƒ 325 — 350 x 250 cm VAN ƒ 494 — VOOR ƒ 275 — 325 x 225 cm VAN ƒ 432 — VOOR ƒ 235 — 300 x 200 cm PARTIJ HEUGAFELT-TEGELS GEBRUIKT IN ONZE ZAAK CA 300 M2 ONDERTAPIJT MATRASDEKKEN RAILS FOURNITUREN CA 150 COUPONS GORDIJNSTOFFEN ENZ ALLES ZOLANG DE VOORRAAD STREKT II De totale uitverkoop begint op vrijdagmorgen 11 nov.om9u SCHOONMAAK - en OPRUIM DIENST voor zolder tuin en ter rein In bezit van vrachtwagen.Telef SLAGERIJ VAN BEEK Keuze uit pim 15 verschillende soorten goedgekeurd en dagelijks vers vlees voor uw hond of poes Prij zen vanaf 25 et per % kg Don kerstraat 13 zijstraat Steenweg SINT en PIET bestellen 37137 bellen Prijs ƒ 10 t.b.z SCHOENREPARATIE beter ver zorgd en morgen nog klaar Hak ken klaar terwijl u wacht Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Blits traat De echte SINT NICOLAAS bij u aan huis voor ƒ 7.50 per bezoek Vereniging ƒ 20 W ' B v Ooyen LeUestraat 21 Utrecht Jongeman 18 jaar met ¦ bril zoekt VRIENDIN geen danstype Br met foto op erewoord re tour no 1-981 bur UN Weduwnaar met woning in Gel derland bouwvakker van beroep met behoorlijk bestaan zoekt KENNISMAKING met juffrouw of weduwe Br no 1-1004 bur UN Heer 40 jaar niet gehuwd ge weest niet in de gelegenheid met dames in contact te komen goede positie zoekt KENNISMA KING Uiteraard geen avontuur Geheimhouding verzekerd Br no 1-1007 bur UN HELDERZIENDE mevrouw De Bruin consult dagelijks van 2 tot 7 uur Zandhofsestraat 58 hoek Goedestraat winkelpand t.o Apotheek Meisje zoekt leuke VRIENDIN om te zwemmen en dansen Geen provo of straattype Br no 1-1052 bur UN Weduwnaar nog vitaal met pen sioen boven de 65 jaar met eigen Inboedel en woning zoekt KENNISMAKING met nette we duwe of gescheiden vrouw Leef tijd 50 tot circa 60 jaar Huwe lijk niet uitgesloten Br no 1-U89 bur UN HET NYLONHUIS voor cein tuurs stofknopen knoopsgaten pllsseren enz Amsterd straat weg 34 telet 20617 VERVOLO VAN PAGINA 29 AUTO'S MOTOREN VESPA G.L in zeer goede staat zowel in als uitwendig Goede straat 90 OPEL REKORD 1960 Beslist prima en betrouwbaar ƒ 1125 M C V Halstr 17 Vianen TE KOOP GEVRAAGD BRANDKAST gevr Aanm met merit boogte en prtjs aan Post bus 6 te Soest Telet 02956 ¦ 4240 Te koop gevr POPPENWAGEN J Stroes Lod Napoleonplant soen 24 1 telet 27734 BEL - BEL Eerste Utrechtse Afhaalcentrale 030 - 29939 Het lean zo gek niet zijn wU kopen alles TE HUUR AANGEBODEN CENTRIFUGE te huur è ƒ 3.60per week in één Jaar eigendom Telef 32422 TELEVISIE te huur ƒ 20 i r maand Plaatsing direct ook bulten Utrecht Bel 030-34559 Clirlsten Jonge Vrouwen Federa tie heeft nog VERGADERRUIM TE beschikbaar ook lunches en dmers F C Dondersstraat 23 telef 716625 WASMACHINES met centrifuges in vaste verhuur ƒ 3 per week Telef 32422 Te huur aangeb 1 grote gem KAMER voor 1 of 2 dames Hub Duyfhuysstraat 43 bis Bem Bureau U en O biedt aan diverse KAMERS in Utrecht en omgeving Tc bevr Wlttevrou wensingel 94 bis Klehi BEJAARDENPENSION op goede stand heeft grote zlt slaapkamer beschikbaar voor ' n cuder echtpaar dame of heer Cv grote tuin Inlichtingen pen sion „ Rustoord " Buntlaan 16 Driebergen Telef 03438 - 3691 Gemeub ZOLDERKAMER te huur voor net meisje Niet ko ken niet wassen ƒ 80 per mnd Br no 1-967 bur UN Te huur gemeub SLAAPKA MER met wastafel voor heer ƒ 65 per maand Niet koken Br no 1-976 bur UN GezeUige kleine ZOLDERKA MER met cv en warm en koud water ƒ 76 - Telef 715083 AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V Luxe en bestelwagens Folders op aanvraag Vieutense vaart 10 telef 32945 Europalaan \ VZ telef 81219 Huur een betere TELEVISIE nu ƒ 11.50 per maand met antenne.Prima service Plaatsing direct Telet 38017 Zoekt u een KAMER Wij helpendagelijks tientallen kamerzoeken den ook echtparen Wonlngbur Standing " Hamburgerstraat 1 Utrecht TELEVISIE te huur ƒ 10 permaand met antenne en voUedl ge service tel 18983 l'e huur Peugeot 404 Opel Ke kord Kadett Volkswagen 12ÜU 1500 All-risk verzekerd VER KERK Goedestraat 47 telef 15265 TE HUUR GEVRAAGD Dame med analiste zoekt een KAMER weekend meestal af wezig MeJ R Prickartz p.a Haverstraat 35 Utrecht Te huur gevr 2 gemeubileerde KAMERS en keuken plus badk voor plm 1 jaar Br aan Dr Block Hotel Terminus Stations plein 3 Utrecht Keurig kinderloos echtpaar bb.h.h zoekt WOONRUIMTE onverschillig waar of wat huur max ƒ 200 per mnd Tel 16881 overdag Net bescheiden meisje zoekt ge stoffeerde of gemeub KAMER genegen hoge huur te betalen Telef 16881 overdag Keurig heer b.b.h.h zoekt ge meub KAMER Huur tot onge veer ƒ 125 Telef 16881 over dag Te huui gevr met spoed AUTO BOX of magazijnruimte omge ving watertoren Amsterdamse straatweg tel 44410 Met spoed KAMER in het cen trum gezocht Br no 1-973 bur UN Spoed PENSION gevr voor oudere dame 60 jaar in Utrecht of omgeving Br no 1-974 bur UN Te huur gevr in Utrecht stad WINTCELPANDJE geschikt voor boutique Telef 18140 Heer zoekt PENSION of kamer met str w^ter en verwarming b.b.h.h voor direct Br no MOOO bur UN Ouderejaars medisch student zoekt KAMER In het centrum \ an Utrecht Br aan R F M Schaper Laan van Chartroise 86 Utrecht Jongeman zoekt gemeub KA MER.(TJE Borkent Slngel ilwarsstraat 32 bis Heer zoekt een KOSTHUIS bij weduwe of gescheiden vrouw Iir no 1-1044 bur UN Journalist ongehuwd zoekt on peraeub KAMER in de stad Utrecht Br no 1-1045 bur UN Echtpaar met kind 1 jaar echt genoot leraar momenteel dienst rüchtlg officier zoekt ten min ste 2 KAMERS met keuken In o bij Utrecht Verkroost Oranje sTaat 40 Assen Secretaresse zoekt WOONRUIM TE per 1 dec Br no 1-1179 bur PERSONEEL AANGEB THUISWERK gevr Telet 14277 A.ttentie 2 SCHILDERS hebben in de avonduren en zaterdags "¦ og tijd voor schilderwerk en oinnenwerk voor bijverdienste Br no 1-991 bur UN Xette WERKSTER biedt zich aan voor 1 è 2 ochtenden per week BI ] voorkeur in Tuindorp of Overvecht Br no 1-1043 bur UN - SECRETARESSE 29 jaar zou graag per 1-1-1967 van werkkring Killen veranderen Br no 1-1018 bur UN Echtp b.z.a voor het SCHOON HOUDEN van kantoren en scho len Br no 1-1177 bur UN Voor al uw TIMMERWERK DeJong Westerkade 13 bis telef 030 - 26875 Voor schilder - wit - en BEHANG V.-ERK naar R B Wesselo Pr Hendriklaan 23 Utrecht Telef 030 - 15706 PERSONEEL GEVR Pientere JONGEMAN om opge leid te worden tot naaimachine monteur Brommer beschikbaar Ptaff Naaimachlnehuis Steen weg 47 Utrecht Telef 15523 " Saleries Modemes Utrecht heeft \ oi plaats voor enkele CAIS MèRES voor haar supermarkt Aanmelden dagelijks behalve zaterdags van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur Cen trale Personeelsdienst Oudegr S5 4i stage Metaalbedrijf J A Uppelscho ten vraagt CHAUFFEUR Rtl bewljs C voorzien van goede getuigschriften Bijrijder Jon gens voor div afdelingen Aan melden Weerdsingel 0.2 99 Utrecht Tel 711644 JONGSTE MEDEWERKER voor lichte adm werkzaamheden Ca 16 jaar Aanmelden Meelfabr De Korenschoot Kaatstraat 4 Utrecht Tel 16815 Gevr WERKSTER voor ' n paar uur ' s morgens Tevens gevr meisje voor de keuken Aanmel den café restaurant de Vink Bilt sestraatweg 102 Utrecht telef 60337 Gevr nette WERKSTER voor schoonhouden kantoor circa 10 uur per week è ƒ 3 per uur MaUesingel 16 a Utrecht Telef 13939 MEISJES gevr Wasserij Auro ra Koningsweg 108 Schoon en echt vrouwelijk werk Gratis be drijfskleding Koffie en theepau ze Goede toonregeling Let op wasserij met lichtreclame Aankomend ELEKTROMON TEUR gevraagd voor reparatie van kleine elektrische appara ten Aanmelden bij Schuurman Oudegracht 260 Tel 138U bevraagd in klein rusthuis In Baam BEJAARDENVERZ0R(3 STER intern zelfstandig kun nende werken Minimum leef tijd 20 jaar Tel 02954-3485 wa vragen een zelfstandige WERKSTER Voor de morgen uren behalve zaterdag Fa Kei zer Adm Helfrichlaan 38 Utr Kanaleneiland tel 35541 na 6 uur 32857 De Natuurvriend zoekt een flink \ ov.i MEISJE Donkere Gaard 5 7 Utrecht Spoed gevraagd WERKSTERS voor schoonmaak Goed loon Chlnees-Indlsch Restaurant Ko taradja Steenweg 37 Utrecht Gevraagd net WINKELMEISJE Slagerij K J G Balvoort Am sterdamsestraatweg 208 Telef 40488 Gevr een CaiAUFFEUR voor bestelwerk Fa Keizer Adm Helfrichlaan 38 Utrecht Kana leneiland Tel 35541 na 6 uut 32857 WtJ hebben prettig en schoon werk voor HANDIGE JONÜHI MANNBN met gevoel voor ma chines Meisjes en jonge vrou wca tot 30 jaar Warendorf-Pa piet Oudeg racht 334 Utrecht Gevr BANKETBAKKERSLEER LING Bakkerij G Boonzaaöer Laan van Chartroise 1 Utrecht teL 40646 De LUIERCENTRALE verzorgt uw babywas Vraagt Inl onder telef 10035 ' N.V Emi vraagt mnl en vri PERSONEEL Inl Fentener v Vllssingenkade 1 4 v.h Munt kade Utrecht tel 030-32441 • Randstad • uitzendbureau vraagt voor uitzending naar bedrijven in Utrecht en om geving TYPISTES STENO TYPISTES en ADM PERSONEEL Wekelijks ontvangt u uw volledige netto honora rium VOOR DE INSPRING KBACtrr DIB BR UIT SPRINGT Randstad uitzendbureau Lïjnüsarkt 29 ® tel 030-18246 # Dameskapsalon van Wijngaarden vraagt leerl KAPSTER Een ge zellige werkkring in een moderne salon waar voor een uitstekende opleiding wordt gezorgd Telef 12912 HULP in de HUISHOUDING voor 1 of 2 halve dagen per w Mevr Snijders Lamèrislaan 11 telef 714700 Gevr voor werk In Amsterdam SJOUWERLIEDEN en beton tlmmerlieden ook halfwas Aan melden v d Boschstraat 8 tel 37289 WERKSTER Gevr een werk ster van maandag t.m vrijdag ' s ochtends van 8 tot 12 uur Voor het schoonhouden van onze kantoren op het Kanaleneiland en het zetten van koffie Telet 23945 Wij vragen met spoed een TYPISTE moet ook in staat zijn zelfstandig de buiten landse corresponden tie te voeren A VAN ASPEREN N.V Stationsstraat % X Utrecht Huize Het Oosten modem rust ruis voor bejaarden te Bllthoven vraagt voor intern een HULP In de HUISHOUDING en een ver pleeghulp 45 urlge werkweek Soil adres Rubenslaan 1 Blltho ven Telef 03402 - 3745 Een MEISJE voor de vleeswa renafdeling Spar Supermarkt Vasco da Gamalaan 11 Utrecht Telef 83879 Gevr flinke HtFLP In de HUIS HOUDING voor 5 ochtenden per week van half 9 tot half 1 Mevr Fieren-Van Doom Om steinsingel 28 Utrecht Telet 713602 ¦ Asinm S ¦ Mevr Van Vreeswyk j | ¦ Jasmijnstraat 29 Utrecht.J &¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦£ Gevr nette WERKSTER voor 1 middag per week Aanm van 5 9 uur Eijkmanlaan 391 telefoon 710902 Mevr Verheljen Emmalaan 7 tel 11532 zoekt nette WERK STER voor maandag - woensdag en vrijdagmiddag Aanm na 7 uur ' s avonds Leefsma Utrecht N.V grossier in woningtextiel vraagt voor haar afdeling archiet een aan komende ASSISTENT(E Soil St Jacobsstraat 23 Utrecht ' Tel 26501 Leefsma Utrecht N.V grossier in woningtextiel vraagt voor haar afdeling debiteuren een CORRESPONDENTE/TYPISTE. Sollicitaties St Jacobsstraat 23 Utrecht Telef 26501 Leefsma Utrecht N.V grossier in woningtextiel vraagt voor haar afdeling mechanische ad ministratie twee ADMIOTSTR KRACHTEN voor afwisselend controlewerk alsmede een pons typiste Soil St Jacobsstraat 23 Utrecht Telef 26501 Leefsma Utrecht N.V grossier • te woningtextiel vraagt voor de crediteer en factureerafde ling een ADMINISTR KRAC3IT SoUicitaUes St Jacobsstraat 23 Utrecht Telef 26501 Nette WERKSTER gevr voor 1 of 2 dagen per week Mevr V d Stok v Bemmelenlaan 26 Tuindorp Hotel Rhenomare Meerndljk 1 De Meem tel 1208 vraagt MEISJE NOODHULP KAPSTER Welke gehuwde kapster heeft interesse om voor een of twee dagen in de week weer haar eigen be roep uit te oefenen Zij die hier voor belangstelling hebben wor den verzocht om onder opgave van vakgegevens te solliciteren no 1-1016 bur UN Gevr 2 WINKELMEISJES voor de slagerij 5-daagse werkweek Loon ƒ 75 per week Slagerij Maaskant Marco Pololaan 85 telef 83798 Chlnees-reêtaurant Tong-Kwong Lijnmarkt 8 vraagt MEISJE van 9 2 uur Gevraagd net MEISJE voor dag en hacht zaterdags en zondags vrij Telef 01726-3850 Het Kon Ned Gasthuis voor Oog lijders F C Dondersstraat 65 Utrecht vraagt ongehuwde VERPLEEGHULPEN of zieken verzorgsters Goede salarisrege ling en vijfdaagse werkweek Aanmelden bij de adjunct-direc trice Gevr LOODGIETER zelfstandig kunnende werken W van Hat tem & Zn Haverstr 8 Utrecht Voor spoedige Indiensttreding vragen wi ] een beschaafde CHAUFFEUR-BEZORGER voor 5 ochtenden per week tevens genegen andere werkzaamheden te verrichten Telefoon 11835 Nette WERKSTER gevraagd van 9 12 uur 1 maal per week Maliebaan 50a Mevr C Fonvillé Zonstr 102A Utrecht vraagt nette huishoude lijke HULP voor ca 8 uur per week of 1 dag of 2 ochtenden of 2 middagen WERKSTER voor 3 maal In de week Aanm fam Belderbos Kromme Nieuwe Gracht 19 te Utrecht van 8-9 uur ' s avonds Een kapster vraagt een MODEL met kort haar voor de maan dagmiddag van 14.00-16.00 uur Joke V d Voort Paardenveld 8 Utrecht telefoon 26819 Voor onze moderne kantoren vragen wij nette WERKSTER Aanm Buys BaUotstraat 48 tel 711044 711045 Hotel Smits Vredenburg 14 te Utrecht vraagt een HUIS KNECHT voor hotelwerkzaam heden SoIl ' s morgens tussen 11 en 12 uur bl ] de directie Hotel Smits Vredenburg 14 te Utrecht vraagt voor de avond uren een SPOELKNECHT Te vens voor volle dienst een keu kenknecht Aanmelden bij de di rectie WERKSTER gevr voor 8 uur twee ochtenden voor ƒ 20 Telef 15431 MEISJE of Juffrouw gevr voor licht hulshoudelMk werk bB echt paar 56 j Loon tot ƒ 63 netto Weekends vrij Br no 1-982 m,r UN Wl ] zoeken voor prov Utrecht VERKOOPSINSPE(jrRICE bui tendienst i b.v auto Fa Nleuw lands Krulsherenstr 28 Tilburg telefoon 04250 71263 Gevr een nette WERKSTER 3x per week A Schot Rhodosdreef 7 Utrecht Voor ons atelier zoeken wt nog enkele LOCKSTERS en leerUn gen Hoog loon Prettig werk Aanm dagelijks van 8-5 uur Cyane Tematestraat 17 Utr Telef 36441 Woninginrichting N.V Intetieurverzorging WONtNGRUIL DE MEERN Hoekhuis langs de Rijn Indeling kamer en suite 3 slaapkamers zolder grote keu ken enz In ruil voor heel huisje in Utrecht Vraagprijs ƒ 32.500 Br no 1-969 bur UN Gevr woning met ten minste 5 kamers waarvan 1 kamer op begane grond kan dienen als slaapkamer voor Invalide Huur tot ca ƒ 250 per maemd In Utr of omgeving Aangeb BENE DENHUIS met o.a grote woon kamer en 3 slaapkamers dou checel schuur achterom grote tuin vrij uitzicht wijk Pijlsweert bouwjaar 1950 Huur ƒ 76 per maand Telef 030 - 40795 Aangeb moderne 4-kamerflat cv in PAPENDRECHT blJ Rotterdam Gevr 4-kamerflat of vrije woning tn prov Utrecht Br J Schreljers Arth v Schen delstra at 32 Papendrecht Heden Inschrijving voor de cur sussen praktijkexamen machine schrijven stenografie Nederl.en moderne talen Dag - en avond cursussen INSTITUUT VANGELDER Moreelselaan 31 tel 1S451 Utrecht KNAC Rijschool „ REKORD " staat garant voor een betere oi> leiding voor uw rtlbewBs Wt lessen met Opeis Rekord en Ka dett Theorie avonden met film projectie VAMOR erkend Kwar telstraat 48 B tel 16729 10 voUe uren AUTORIJLES f 47.60 Vervolg - en losse les sen ƒ 6,50 Fonkelnieuwe Volks wagens Gediplom Instructeurs Erkende bondsautor'school „ De Centrale " Aanmeld-adressen Utrertht - Amsterd straatweg 229 telef 4)086 Utrecht Adr van Ostadelaan 93 tel 23473 Zeist Jagerlaan 33 telef 16166 DIVERSEN RIJSCfiOOL BREUGHEL De eerste en enige bonafide rti school van Overvecht Wij lessen met Simca en Dauphine Maria van Hongaraedreef 124 telefoon 713872 Huur tijdig uw St.-Nlcolaas en Zwarte Piet PAKKEN Afspra ken en inlichtingen kunt u ver krijgen bij Lange GracKl 49 te Maarssen Nassaustraat 84 tel 03408 - 1253 Julianaweg IS te - Maarssen CHAUFFEUR gevraagd voor vracht wagen Transportbedrijf H VAN KEULEN Kerkstraat 42 Westbroek telefoon 03469-220 SCHOONMAAK - en OPRUIM DIENST voor vuil puin en af valstoften In bezit van vracht wagen Telef 23086 Vanaf 71,60 per week Ad Ver meulen gediplom HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jaar schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen Vanaf ƒ 2 per w FACULTEIT DER DIERGENEESKUNDE VAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT Veterineilre Bij het Laboratorium voor Medisch Chemie Itan worden geplaatst een Wtj verstrekken GELD voor al uw aankopen Een vaste betrek king Is voldoende Een auto fi nanciering Is bij ons binnen 24 uur gereed Ass.-Kantoor C v d Hoeven Livingstonelaan 641 Utrecht Telef 030 - 81709 klinisch analist(e Ook zü die in het bezit zijn van het eerste deel van het analistendiploma lornnen reflecteren VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag pianovervoer Joh de Paauw voorheen v d VUst Tolsteegsingel 24 tel 14165 Laan van Chartroise 137 telef 42239 Betrokltene zal na een invverkperiode medewerken aan het biochemisch onderzoek van de landbouw - huisdieren o.a hematologiscb werk Laat voor stempels groot of klein MOSTERT uw leveranrter toch zijn AUes gemonteerd op sponsruhber Mostert's Kantoor boekhandel Voorstraat 44 AANRIJDING door andermans schuld Wg verhalen uw schade Alléén kosten bij succes Assu rantiekantoor R de Boer Mr Sickeszlaan 16 Utrecht telefoon 712724 Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen ƒ 541 — en ƒ 822 — per maand Vakantie-toelage 6 % inhouding premie * OW voor rekening van de Universiteit Sollicitaties met vermelding van volledige personalia en verdere gegevens worden gaarne ingewacht bij het Bureau van de faculteit Biltstraat 170 te Utrecht met vermelding van het vacature-nummer 623.507 DAMES ATTENTIE l,aat uw permanent-wave thuis zetten ƒ 25 Modem gekapt Langer houdbaar Telef 030 - 42021 Nylon » V » M c » BepsraUee Edelon'8 10 - Hl Automaten Sapp hose Knoopsgaten Stofceintuure Knopen.Gespen Overhemdenrep AUe stoppages M « spaarpnnten Import-EngTos „ Perfect " Kouscnservlc Perfect " Eomenservlce „ Perfect " Konsenservice „ Perfect " KoDsenservlce „ Perfect " Kouaenserrice „ Perfect " KiïDBeiiservlce Heren Uw haar wordt goed ge kapt bij KAPSALOr MAKKINK Bekkersuaat 88 Utrecht Telef 287899 MEUBELREPARATIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopg 39 laar ervaring Van Basten's Stoffeer bedrijf Pieter Nleuwlandstr 25 Tuinwijk Telef 710923 T.V DEFECT Bel direct 17910 alle merken 3 maanden garan 1e Ook ' s avonds Voo - FINANCIERING van auto's motoren scooters drag lines brommers enz naar Ass kantoor C M Witjens Marfa hoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen LICHTE GAABDl — TEU'-fUM American ELECTRONICA SER VICE Uw wasmachine wasauto maat strijkijzer centrifuge stof zuiger of andere elektr appara ten defect Bel dan 14057 en wij komen direct GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waarbij u het geld desgewenst zelf In han den krijgt jm de auto contwl te kunnen kopen Ook verstrek ken wij geld op reeds In uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all risks verzekering ver pUcht Discrete en vlotte afwik keling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zater dag tot half 1 geopend Oude Gracht 309 bis telef U276 HUWELIJKEN ENZ Jongeman van 34 jaar R.K zoekt KENNISMAKING met een lie meisje van 33-36 jaar R.K Br no 1-1120 bur UN Het Utrechts Cabaret Gezel schap heeft in haar Jubileum revue nog plaats voor enkele jonge MEDEWERKERS Gaarne schriftelijke aanbiedingen aan Jack Combee Larixstraat 43 of telef tussen 19 en 20 uur no 42195 VERKRIJGBAAR BIJ ONZE ' CALTEX SERVICE-STATIONS 6EREEDSCHAP ETUI nil alles netfet bij elkaar Vondellean hoek raadwlik)W«g dof Verenigde naties rotonde)Zamenhoffdreef OvervechODickenjplaals Oog In Al)Koningsweg 27V Hoornekade S3-SS Leldseweg 12S V "^ 114^9 Oudenoofd 8 Catharijnesingel a-9 Amsterd.itraatweg SSS Voor zeer spoedige indiensttreding zoeken wij in ons gemengd textiel bedrijf voor het rayon Zeist/Driebergen een INCASSEERDER/VERKOPER WU vragen betrouwbaarheid grote werldust goede omgang met pubUek bekendheid met verkoop „ langs deweg " leeftüd tussen 25 en 40 jaar rijbewijs B E.Wy bieden bij gebleken geschiirtheid levens positie Brieven met uitvoerige gegevens terichten onder nr U-6979 Adv Bur " LTA Pausdam Utrecht Op de polikliniek van „ De Lichtenberg " Hellestraat 24 Amersfoort wordt gevraagd een vrouwelijk hoofd huishoudelijke dienst die leiding kan geven aan het schoonmaakpersoneel de linnenafdeling de koffiekamer Minimumleeftijd 25 jaar salaris in overeenstemming met oplei ding en ervaring Schriftelijke sollicitaties te richten aan de directrice van het prot.-chr ziekenhuis „ DE LICHTENBERG " Utrechtseweg 160 Amersfoort 
3Z DONDBBDAO 10 NOVKHBSB l*«l CTBECHISOH NUEUWSBLAD 136 pagina's I UTF T.E JoK de Liefde N.V l I Drift 23 — Telefoon n DIT MINISTER VELDKAMP he IcmdelijkB xiekenfondsorganii enigingen ontvangen Op de delegatie de heer J Hendril xijn bezoek Ja dit wordt cake voor de echte fijnproevers zélf gemaaict Sssst met de Tornado Klopmix Er gaat niets bovea zelf kokkerellea Maar als je goede resultaten volt bereiken dan moet je beginnen met prima apparaten De Moulinex Tornado Klopmix is zo'n apparaat Sausjes mayonnaise puree enbeslagmaken deeg kneden eieren en room Moppen alles doe ik met de Tornado Klopmix En omdat het zo ge makkelijk gaat kom je er ook eerder toe om meer variatie in het menu te brengen MooI&ieK Tornado KI(^nix Met 2 stel garden 1 stel dee^akea efl siatis mengkom ~ 3 melhedea Klopmix met gebniilaaanwijzittg enreceptenboelge in geschenkdoos f 49,50 Standaaid f 22,50 Klopmis en standaard f 69,50 Tornado naakt nog bondoden asOat bandje aitiketen voor modcn hoisboaden Vraag BW T»üikeKer om de folder rHartewwaen » of « dii ^ wn Tornado TMMdotads afd K I ^^ < se to de beste en de vo ordeligste koffiemelk GOUDBAND in de literfles van 1080 gram Gebruik " Friesche Vlag " GOUDBAND koffiemelk in Uw met zorg gezette kopje koffie en U weet tegelijk wat de beste en de voor deligste koffiemelk is Een klein scheutje in het kopje en proef maar zo smaakt Uw kopje koffie extra lekker Meer aroma voller van smaak geuriger En dat met heel weinig koffiemelk dus erg voordelig Nóg voordeliger in de grote literfles van 1080 gram ATTENTIE GOUDEN HORLOGE-ACTIE EINDIGT 31 DEC 1966 Gebruiksters van " Friesche Vlag " GOUDBAND koffiemelk die sparen voor een 14-karaats gouden Zwitsers horloge voor de helft van de vergelijkbare winkelwaarde maken wij er op attent dat deze actie per 31 december 1966 zal worden beëindigd Zorgt u s.v.p voor tijdige aanvrage U kCint nog een spaarkaart aanvragen bij uw winkelier of bij de C.C.F Postbus 345 te Leeuwarden FRIESCHE VLAG GOUDBAND de meest gebruikte koffiemelk in Nederland Minister Vele „ VERLO VOOR Van een onzer verslaggevi AMSTERDASI — De voortg de onderhandelingen tussen huli en ziekenfondsen zitten nog muurvast als maandag to i breuk zyn beslag kreeg De bemiddelingspoging die c griep geplaagde Leidse hiooj Muntendam gisterochtend orga de is zonder enig resultaat geë De partijen verklaarden niet tot elkaar gekomen te zijn ol alle kaarten op tafel waren men " Gisteravond heeft de minist « ociale zaken en volksgezondhe Veldkamp de artsen en de f afzonderlijk ontvangen Na aflo deze besprekingen werd door partyen in gelijkluidende bew gen meegedeeld dat zij het ni gelijk achtten per 1 januari 1 I een nieuwe overeenkomst n andere partij te komen De minister en staatssec Bartels die het beraad ook ADVERTENTI E NIEUW VOOR NEDERLA Suède vachtjassG 191 voor dames en heren heerlijk warm en licht LanSe suède damesmai 191 in div tinten bruin ook in de nieuwe modekleur TURQUOISE Tevens een bijzonder uitgel de collectie suède en naj kleding voor dames en he Ook in HANDSCHOENEN i dames en heren ongevo zijdegevoerd tricot en va voering PARAPLU'S LI DAMESTASSEN en SHA ^ hebben wij een enorme se ring HANDSCHOl TOM AD O lok in xijn SfloriruhHek SUEDE EN NAPPAKIE AMSTERDAM NIEUWENDIJK KINKERSTRAA HILVERSUM KERKSTRAAT UTRECHT POTTERSTRAA 

Kranten

Ga naar