Utrechts Nieuwsblad maandag 3 oktober 1966

NIEUWSBLAD JO pagma'a UTRECHTSCH oplage 68.000 NIEUWSBLAD ju JoH de Liefde N.V Utrecht pjjft 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Eoemans Drs J R Nieuwenhais MAANDAG 3 OKTOBER 1966 74ste JAARGANG No 131 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.00 p kw 85 cL p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 Novum in vijandschap China - So wjet-Unie Diplomaten liepen hoos weg van eretribune Van onze correspondent MOSKOU — In de korte geschiedenis van de vijandschap tussen de tw^ee communistische grootheden met haar ideologische beledigingen politieke verdachtmakingen en diplomatieke ontsporingen heeft zich — het leek nauwe lijks meer miogelijk — een geheel nieuw soort incident voorgedaan Wat de Russische kranten hun lezers over de massa bijeenkomst van zaterdag in Peking waar de zeventiende verjaardag van de Chinese volksrepubliek werd gevierd wisten te vertellen was een absoluut novum ' Onthullingen ' in proces tegen dr Soebandrio Caraïbisch gebied en Oost-Pakistan door orkanen geteisterd Resp 1300 en 450 doden Van een onzer verslaggevers DEN HAAG — De minister van Fi nanciën heeft aan een aantal belang hebbende deskundigen een vooront werp voor de nieuwe Onteigeningswet gezonden waarin een bepaling is opgenomen dat de rechtbankdeskun digen die adviseren over onteige ningszaken bij hun advies er van moeten uitgaan dat de onteigenende overheid de enige gegadigde voor de grond is De consequentie van deze bepaling is duidelijk Wordt deze regeling in derdaad in de definitieve wet opge nomen dan zal dat de prijzen van de te onteigenen gronden drukken De deskundige mag immers geen rekening houden met wat eventuele andere gegadigden zouden willen be talen Naar verhouding zal overigens de strop voor de onteigenden groter zijn dan het extra voordeel voor de ont eigenende instantie Rijk provincie of gemeente Wanneer bijv de prijs zou zakken van 3,5 gulden tot tach tig cent per vierkante meter zou de onteigende nog geen kwart ^ rjj gen van wat hij anders had gekre gen Het bouwrijp maken van gron den kost de gemeenten echter zoveel 3 t.m 7 oktober KVP-jongeren Utrecht willen één lijsttrekker BAAKN — De jongeren van de Ka tholieke Volkspartij in de provincie Itrecht willen ook voor de KVP één persoon die in het hele land als Ujst Irekker optreedt bij de volgende Ka merverkiezingen Tevens zullen de Jongeren bij de KVP-Kamerfractie er op aandringen te waken voor uitwas sen die de uitbouw van sociale zeker lieden huns inziens nu eenmaal met jlch meebrengt Aldus is zondag be sloten op een vergadering van de jon gerengroep Utrecht t » Baam De jongeren hebben echter nog meer wensen zij willen het politie beleid onder toezicht van de gemeen teraad stellen en voor de studenten hoven de 21 jaar een overheidsver goeding invoeren mits redelijke stu dieresultaten worden behaald De jongeren willen de studenten on afhankelijk zien van hun ouders Ver ontrusting bestaat er over het terug draaien van het woningbouwbeleid Vele politici in de KVP verwijten ze een te geringe belangstelling voor ge meentelijke en provinciale belangen ADVEBTENTIEJ Aan onze kwariaalabonnees Kwartaalabonnees die prefere ren het abonnementsgeld ad ƒ 11 — over het vierde kwartaal 1966 per giro nr 154949 over te maken verzoeken wij zulks op een zodanig tijdstip te doen dat de gelden vóór 8 oktober a.s in ons bezit zijn met ver melding van het BEZORG ADRES Na genoemde datum zal per kwitantie eventueel verhoogd met incassokosten over het abonnementsgeld worden be schikt In verband met mechanisering van onze administratie zouden wy het op prijs stellen indien C tot automatische afschrijving van abonnementsgelden wilt overgaan Op Uw verzoek zen den fvij D gaarne de hiertoe dienende machtiging toe De abonnees die ons reeds machtigden tot automatische afschrijving verzoeken wij geen normale overschrijvingen in te zenden Ab.afd U.N JHAJIl — De orkaan Inez die eind vorige week een rampzalig spoor ' fok door het Caraïbisch cebied en naarby met name Cuba de Domlnl Manse Republiek Haitt en Guade " upe teisterde heeft gisteren in een ' wtste stulptrekkhig ook nog onheU gesticht op de Bahama Eilanden en J?t zuiden van de Amerikaanse staat Florida Het totale aantal doden tengevolge ^''"^ e orkaan wordt thans geschat 7 "™- Gewonden zijn ef in hon " emtaUen Het aantal daklozen loopt ADVEBTENTIEJ bankel JAMIN niet duur wel heerir|k ADVERTENTIES CENTRALE VERWARMING MET VOLAUTOMATISCHE OLIE EN AARDGASKETELS KORSTANJE ISrV-ZEIS ' OSTBUS 80 TEL 1 23 63 O 34 04 Nooit eerder zo schreven de bladen eenstemmig is het voorgekomen dat vanaf de eretribune bij de „ Poort van de Hemelse Vrede " een directe aan val werd gedaan op de Sowjet-ünie De Chinese minister van defensie Lin Piao verklaarde zaterdag in aan wezigheid van Mao Tse-toeng dat Moskou in het Vietnamese conflict collaboreert met de Verenigde Staten Die natuurlijk niet geheel nieuwe beschuldiging was voor de aanwezige aml>a8sadeurs en zaakgelastigden van de Sowjet Unle Bulgarije Tsjecho slowaldje Oost Duitsland Polen Hon garije en Mongolië aanleiding om de monstratief de eretribune te ver laten Het is niet oninteressant vast te stellen dat in deze lij de vertegen woordigers van Roemenië Noord Vietnam Noord Korea Cuba Joego slavië en uiteraard Albanië onver meld gebleven zijn Men trekke daar uit echter niet onmiddellijk gevolg trekkingen voor de politieke verhou dingen Eerder gaat het in die ge vallen om wat meer hoffelijkheid tegenover de Chinezen Het front tegen China heeft zich namelijk al lang duidelijk afgetekend In totaal verlieten overigens meer dan vijfüg diplomaten dikwijls met echtgenotes de tribunes in Peldng Terwijl dus in de Chinese hoofdstad de eens zo geprezen eeuwige vriend schap " ten aanschouwe van 1,5 mil joen Chinezen tot een farce werd ge degradeerd probeerde men in Mos kou de schijn van vriendschap nog enigszins op te houden Er werd ge - in de tienduizenden Nauwkeurige cij fers zijn nog niet te geven aangezien in de getroffen gebieden vrijwel ïille verbindingen zijn verbroken Op Guadeloupe heeft de storm 33 doden en honderden gewonden geëist De schade wordt geraamd op 4 mil joen dollar Suiker - en bananenplan tages werden verwoest Ongeveer 30.000 mensen zijn daar dakloos In de Dominicaanse Republiek zijn 67 doden geteld en 25 gewonden De schade aan de plantages wordt ge schat op 1,5 müjoen dollar Cuba telde één dode en 30 gewon den In de provincie Oriënte zijn 500 huizen verwoest Ook hier grote schade aan suikerplantages Het zwaarst getroffen is tot nu toe Haiti Volgens voorlopige schattingen zijn daar zeker 1100 doden gevaBen Met n£une de stad Jacmel zou hon derden slachtoffers teUen Een groot aantal perscKien wordt nog vermist Gisteren en vanmorgen begon Inez opnieuw nadat aanvankelijk werd gedacht dat de storm al weis uitgerEiasd Nu zouden in het weste lijk deel van de Bahama's honderden huizen zijn vernield evenals in Flo rida Een groot deel van Nassau kwam blank te staan en honderden mensen hebben geen dak meer bo ven hun hoofd In Los Angeles sloeg de mensen de schrik om het hart toen daar zater dagavond een lichte aardbeving werd gevoeld De schade bleef echter be perkt Los Angeles werd in 1933 door een zware aardbeving getroffen Oost'Pakistan Ook Oost-Pakistan is weer eens ge troffen door werveistormen Vrijwel ieder jaar o.mieuw vallen hier in dit jaargetijde honderden doden Ditmaal zou in de omgeving van Chittagong welke stad onder water staat een groot aantal doden zijn gevallen Voorzichtige ramingen gaan tot 490 maar gevreesd wordt dat met name op enkele eilandjes voor de kust het aantal slachtoffers kan oplopen tot duizend sproken en gemusiceerd ter herden king van de overwinning der Chinese revolutie Toen zaterdag de Chinese zaakgelastigde een ontvangst hield verscheen weliswaar een Russische plaatsvervangende premier maar het aantal gasten gewoonlijk ongeveer 2000 bedroeg nu slechts 500 Toe spraken en heilwensen bleven achter wege en de aanwezige Russische ^ iinii|iiniiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiinii|iiiiniiujMiiiinjinii >^ I Vrij warm | i WEERSVERWACHTING van het 1 = KNMI geldig tot dinsdagavond s = opgemaakt te 11,15 uur = = Zwaar bevolkt en tijdelijk regen = = Matige tot krachtige zuidelijke wind = 5 Vri warm = I ZON EN MAAi a voor iteiten n het jongerencentrum Arjos en de PSJW Hoe iatiefnemers Carina Mul Moubis Ton van Mourik Duinen en Arnold vaiï iks gerichte politieke op ebben wil dit niet zeggen h alleen met linkse activi bezighouden ledere orga - zich actief met politiek kan meedoen vivisectie met ld op Neude T — De anti vivisectie-aat dinsdag 4 oktober — ndag — met een stand oploek postkantoor van 8 totEr wordt zo meldt me van Dillewijn HeUings,ïtscommissaris voor Kjrlichting gegeven en lec ïnt-vivisectie verkocht ng Utrecht van de Neder - - eniging tot bescherming stond zaterdag reeds met op de Neude in verband ddierendag Er was veel ing voor PWERKZAAMHEDEfi in raat te Utrecht ten béhoe e uitvoering van de wer - aanleg van de tweede ^ rtnnnel vorderen gestel ene oude huis na het ande - gesloopt ecten van istijshanen de Ni - TT - Donderdag 6 oktober ifdeling Utrecht van • lands instituut van register en afgestudeerden van »» lische scholen een b«een er fysische en koeltechm eten van kunstijsbanen W ictavond die om 20 uur be ekt ir J Romtin lid ^ an echnisch bureau over o'l \ over de NATO HT - Het bestuur va " ^ e Jtrecht van de Pacifif ^^ che Partij is gewijzigd ^ ling is nu voorzitter J-fV retlris J Moubis pof "^ ingmeester F de Weet e rouw M Aarts-Franken E Verhoeven-Spans p ig 5 oktober houdt de r ^ dering in ^ otel Smits om ^^ eer A G van der Spe »^ lerste Kamer spreekt o \ als dooddoener jte prijs voor 1 It'CaecUia ^ HT - Tijdens een oP zo HeUoo gehouden naOona * uziek - en solistencoficou ^ Irumband van het r --"- ^ j st St Caecilia in de «^^^ ^„ ^ o,.cto nriis behaald ni « Rekenfoef Vervolg van pagina 1 Maar wat ons vooral interesseert Is dat de regering in de Miljoenen nota met veel trots — inlossing van belofte van regeringsprogramma — heeft aangekondigd dat er een belas tingverlaging zou komen voor onge huwden boven 40 jaar tot een totaal bedrag van 37 miljoen Nu zijn het voornamelijk die ongehuwden boven 40 jaar die inkomens zullen verdienen waarbij de verhogingen van de zie kenfondspremies nogal aanzienlijk zijn Maar dat tegenover die verlaging van inkomstenbelasting zo trots open baar gemaakt in een van de eerste wetsontwerpen die de regering na de Derde Dinsdag indient een belasting verhoging staat — al draagt die dan de naam van premie — dat moet de burger dan maar zelf ontdekken Die methode noemen wij geen re kenkunst meer maar een rekenfoef Of > werkdagen van 4 tot 8 Via Vreeswijk niet meer naar Lekbrug DEN HAAG — BQkswaterstaat heeft een aantal maatregelen geno men om de verkeersstremmlngen by de Lekbrug in Vianen zoveel mogelijk te beperken Met ingang van woens dag 5 oktober Is op werkdagen de toerit naar de Lekbrug vanaf Vrees wijk voor alle verkeer gesloten van 16 tot 20 uur Wanneer dat nodig is zal ook de toerit naar de rijksweg in IJsselstein worden afgesloten voor het verkeer dat uit de richting Benschop komt en in de richting Lekbrug gaat Ook voor deze afsluiting is de tijd gesteld van 16 tot 20 uur De te volgen routes wanneer de we gen afgeloten zijn zullen in de verre omtrek door Rijkswaterstaat 5n sa menwerking met de ANWB worden aangegeven Herdenking van gevallenen DEN HAAG — Op het terrein van de cellenbarakken van de Scheve ningse strafgevangenis die tijdens de tweede wereldoorlog Oranjehotel heet te hebben oud-gevangenen en nabe staanden van oud-gevangenen als mede tameiük veel jeugdigen zater dagmorgen een herdenking gehouden Daarna werd gedefileerd langs de dodencel nummer 601 naar het monu ment in de gevangenismuur aan de Van Alkemadelaan Zowel b(j cel 601 als bij het monument werden tal van bloemen gelegd Tijdens een reünie in het Kurhaus van oud-gevangenen en nabestaanden van omgekomen ver letsstrijders werd o.m gesproken door de heer J Smallenbroek oud voorzitter van de Stichting 1940-'45 Op het terrein van het Oranjehotel sprak de voorzitter van de gelijk namige stichting jhr mr C J A de Ranitz die in zijn herdenkings woord duidelijk maakte dat het be langrijk en een plicht is door te gaan wet de jaarlijkse herdenking in het Oranjehotel en met de jaarlijkse reünie Hij had onder zijn gehoor onder anderen de minister van justi - Marïlou « werd op flat moment zo ^ waad op j^m dat ik het meteen uitgemaakt « on hebben als het aan was geweest UTRECHT — De voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond de heer P J Mer tens heeft zaterdag felle kritiek getut op de nota van de Raad van Bestuur in Arbeidszaken over de kostenstijging voor de sociale verzekeringen De raad waarin de centrale werkgevers - middenstands - en landbouw organisaties samenwerken heeft deze nota zoals bekend enkele dagen geleden toegezonden aan de leden van de Tweede Kamer De heer Mertens zei dat de Baad door de wijze van presentatie van de nota en de bewust gewilde suggesties die ervan uitgaan het gehele Neder landse volk in paniek schijnt te wil len brengen voor een rampsituatie die ons boven het hoofd zou hangen Het is niet zo moeilijk om met cij fergegoochel in de ingewikkelde mate rie der sociale zekerheid vrijwel ieder een in onzekerheid te brengen aldus de N.K.V voorzitter die de nota „ een frontóile aanval " op het kabinet noemde Bijzonder grof vindt hij het dat de Raad minister Veldkcimp in de schoenen probeert te schuiven dat hij bewust onjuiste en onvolledige voorlichting heeft gegeven Ddit is zelfs zo grof dat het een duidelijke onderschatting inhoudt van het bevattingsvermogen van de leden der volksvertegenwoordiging zo voeg de de heer Mertens hieraan toe Volgens hem hoeven de Tweede Kamerleden van de regeringspartijen maar een vergelijldng te maken tus sen de verkiezingsprogramma's en datgene wat minister Veldkamp heeft doen realiseren en op stapel heeft staan om hem dankbaar te zijn Minister Veldkamp heeft in naam van de economisch zwakken niet verdiend zo bejegend tie worden aldus de heer Mertens Pluim De Raad van Bestuur in Arbeids zaken vreest dat de politiek die de tie dr I Samkalden de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Gene-raal prof dr ir J P Mazure en mr J A Jonkman de oud-voorzitter der Eerste Kamer Kamerleden en andere autoriteiten Jhr De Ranitz herdacht in de Kur zaal het heengaan van leden van de stichting „ Oranjehotel " onder wie prof dr N A Donkersloot de dichter Anthonie Donker Govert Ritmeester die burgemeester van Den Helder was en kolonel Karel Engel die be stuurslid van de stichting „ Oranje hotel " was De heer Smallenbroek die op 6 mei 1945 werd vrijgelaten uit de cel 606 van het Oranjehotel vond het nood zakelijk dat ons volk regelmatig ver neemt van wat de nationaal-socialis tische beginselen hebben betekend en betekenen Htj meende dat er velen zijn die de verderfelijke na - tionaal socialistische beginselen ook nu nog niet begrijpen Hij onderken de dat de Nederlanders als volk in de tweede wereldoorlog meer hadden kunnen doen voor de Joodse landge noten „ Wij hebben voor hen te weinig gedaan " aldus de heer Smallenbroek Ons volk had in het begin niet vol doende inzicht in het nationaal so-cialisme " Hij vestigde er de aandacht op dat het ook thans zaak is wakker te blijven Hij zou graag iets zien terugkeren van de trouw en solari deit die de Nederlanders in de jaren 40-'45 betoonden Over de stichting 1940-'45 zei hij dat zij haar taak nog niet kan be ëindigen Er is wel gesuggereerd de Stichting en haar taken over te dra gen aan een verzekeringsmaatschap pij „ Liquidatie van de Stichting 1940 ' 45 zou betekenen afstand doen van een aanvaarde plicht die de ver zetsstrijders op zich hebben genomen om de nagelaten betrekkingen van de omgekomen verzetsstrijders te voor zien " aldus de heer Smallenbroek Tochtje per autoped van 40 km STADSKANAAL — Zondagmorgen hebben vijf jongemannei ^ waarvan de oudste 36 jaar is het traject Stads kanaal-Groningen ca 40 km per autoped afgelegd Ze deden er inclu sief een koffiepauze van een halt uur drie en een half uur over De tocht van het vijftal trok veel belangstelling In enkele plaatsen werden zij luid aangemoedigd en op de rijweg stopte menig automobilist De Grote Markt in Groningen was de finish Tijdens de tocht behoefde de verzorgingsauto geen dienst te doen De laatste 15 kilometer zijn in pre ' cies één uur afgelegd afgelopen jaren ten aanzien van de sociale verzekeringen is gevoerd op korte termijn moet vastlopen Als mo tief voert ztj daarvoor aan dat van de bevolldng thans heffingen worden gevraagd van meer dan tien miljard gulden hetgeen overeenkomt met de helft van de rijksbegroting Alsof zo zei de heer Mertens deze cijfers in een bepaalde afgebakende relatie met elkaar zouden moeten staan De nota suggereert volgens hem dat de bevolking een grote beste 4ingsdwang wordt opgelegd Nog er ger vindt hij het dat in de nota in negatieve zin wordt gesproken over een groei van het nationale inkomen in de periode Veldkamp 1961-1967 met 85 procent en van de sociale ver zekeringen met 190 procent In we zen aldus de heer Mertens is het constateren van het procentuele ver schU een duidelijke pluim voor het ge voerde sociale beleid „ uit de stij ging van het nationaal inkomen heb ben we aan de sociaal zwakken een extra verhoogde uitkering gegeven en gegarandeerd dank zij minister Veld kamp " Kritiek uitte de heer Mertens ook op het Katholiek Werkgeversverbond dat in zijn blad van 28 september on der meer heeft geschreven dat de solidariteit van de vakbeweging juist daar waar zij zou moeten beginnen ophoudt De N.K.V.-voorztter noemde dit een pertinente leugen „ uit eigen huis " Vuurwerk op het Spui Van onze correspondent AMSTERDAM — Een reportage ploeg van de Beierse televisie heeft zaterdagavond in Amsterdam ' n aan tal provo's omgekocht om een hap pening op het Spui biJ het Lieverdje te houden De provo's kregen een ho norarium betaald voor hun provoce rend optreden Er werd vuurwerk af gestoken wat voor de politie het sein was om de straat schoon te vegen Op dat moment hadden de tv-mensen gewacht Het politieoptreden werd op filmband vastgelegd De politie is zeer verbolgen over de handelwijze van de Duitse tv-mensen Sinds enkele weken is het namelijk op zaterdagavonden rustig in de Amster damse binnenstad De provo's hebben hun werkterrein van het Spui en Leidseplein verlegd naar ' Frascati ' het vet gaderzaaltje in de Nes waar iedere zaterdagavond naar hartelust wordt gedebatteerd De Duitsers maakten hier opnamen voor hun tv reportage maar wilden hun kijkers ook iets laten zien van de rumoerige situaties dde zich de afgelopen zomer in de Nederlandse hoofdstad voor deden Naar verluidt werd een be drag van 2000 mark geboden om btj ADVERTENTIE Brandend maagzuur Renniesj helpen direkt *% Marokkaan maakt amok vier gewonden DSN HAAG — Een amok makende Marokkaanse keukenknecht de S8 ja-Tige P M B A M heeft zondag in restaurant Minangkaubau in het Haagse Bos vier personen gewond van wie één levensgevaarlijk De man Is ingesloten Twee gewonden verblij ven nog in ziekenhuizen De Marokkaan die pas enkele maan den in ons land is wiens gezin in Marokko verblijft en die alleen Ma rokkaans spreekt had aanpassings moeilijkheden Bovendien lokte zijn werk kritiek uit Toen hij zondag middag weer een standje kreeg greep hij plotseling een hakmes en ging daarmee de keukenchef te lijf die ernstig aan het hoofd werd gewond Vervolgens koelde hij zijn woede op de kokkin een ruim 70-jarige Indo nesische vrouw die naar buiten vluchtte In de tuin werd zij neerge slagen Met levensgevaarlijke ver wondingen aan hoofd en armen is zij naar een ziekenhuis overgebracht Een ober die de vrouw wüde ontzetr ten liep verwondingen op aan hoofd en borst doch kon na behandeling in een ziekenhuis naar huis In de keu ken werd voorts een kok licht gewond Toen de politie arriveerde was de Marokkaan intussen overmeesterd Zandvoortse roulette in beslag genomen ZANDVOOBT — De Zandvoortse politie heeft zondagavond een inval gedaan in de speelzaal van het Bad hotel waar in besloten kring roulette werd gespeeld De vijftien aanwezige leden van de bewuste vereniging „ De gouden haring " werden naar het po litiebureau overgebracht Tegen de vereniging werd proces verbaal opgemaakt en al het speel materiaal werd in beslag genomen De vijftien gearresteerde leden wer den na verhoor vrijgelaten het Lieverdje een happening te hou den Enige tientallen provo's trokken daarop naar het Spui Bij het Lieverd je werd een interview met Rob Stolk opgenomen Vervolgens stak provo Peter B vuurwerk af Dit trok enige honderden mensen naar het Spui Een mobiele eenheid van de politie arres teerde Peter B en joeg mi,t de wa penstok de menigte uiteen Een 20 jarige jongeman die de politie uit schold werd eveneens voor een pro - ces verbaal meegenomen Directeur Inventum door boomtak dodelijk verwond Van onze Zeister redacteur ZEIST — Aan de gevolgen van een tragisch ongeval is zondagmiddag om half viJf in het Algemeen Ziekenhuis te Zeist overleden de 61-jarige direc teur van de N.V Koninklijke Fabriek Inventum te Bilthoven de heer G C J Schoemaker De heer Schoemaker was ' s middags met zijn schoonzoon in de tuin van zijn woning aan de Sweelincklaan 81 in BUthoven aan het werk Omstreeks half vijf is een tak op zijn hoofd ge vallen Hy werd ernstig gewond naar het Algemeen Ziekenhuis te Zeist ver voerd waar hij direct na aankomst is overleden Tragisch bijkomstigheid is dat de echtgenote van de overledene reeds voor een ernstige hersenopera tie in het ziekenhuis verbleef De heer Schoemaker was lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken voor het departement Utrecht van de Neder landse maatschappij voor nijverheid en handel Blitse dame twee maal aangereden Van onze Blitse redacteur DE BILT — Op Rijksweg 85 ütr weg is zondagavond om vijf over half zes de 75-jarlge mevrouw L M A Visser uit Utrecht tweemaal aange reden door een auto Hoewel zij uiter lijk niet zwaar gewond was is zij di rect na aankomst in het St Antonlus ziekenhuis in Utrecht overleden Me vrouw Visser is vermoedelijk te vroeg uit de NBM-bus gestapt Zij was op weg naar de omgeving van de BUthovenseweg in De BUt waar eveneens een halte is Ze stapte echter eerder uit bü de bushalte langs de zuidelijke rijbaan van de rijksweg ter hoogte van het sluisje Tijdens de hevige slagregens wilde mevrouw V de drukke rijksweg oversteken in de richting van Park Arenberg Zij werd aangereden door de 44-jarige auto mobilist J de G uit Zeist die in de richting Zeist reed Mevrouw V sloeg over de motorkap van de auto van G waarna zij voor de wielen van de op de inhaalstrook passerende auto bestuurd door de 21-jarige N M R uit De Lier viel HEESCH — Zondagavond heeft zich omstreeks half twaalf op rijksweg no 55 op de kruising ' s Hertogenbosch-Grave en de kruising Burgemeester Woltersstraat-Broekhoek een gecom pliceerd verkeersongeval voorgedaan waarbij de twintigJEu-ige A van der Lees uit Nuland om het leven is ge komen en drie personen ernstig en enkele licht gewond werden Bij het ongeval waren vier auto's betrokken Men veronderstelt dat het slachtoffer zijn auto aan de kant van de weg op slot wüde draaien Daarbij werd hij door een uit de richting ' s-Hertogen - JONGEREN demonstreerden za terdag in Amsterdam tegen de oor log in Vietnam Zij hadden toe stemming voor de demonstratie gevraagd en gekregen In twee dagen Twintig gevallen van kolendamp EMMEN — In Emmen zijn in het afgelopen weekeinde twee vrouwen door koolmonoxyde vergiftiging om het leven gekomen Het waren de 76 jarige weduwe F Bakker-de Vries en haar 30 jarige ongehuwde dochter die bij haar inwoonde Ze werden zaterdagmorgen leven loos in de kamer aangetroffen De kolenkachel bleek te ver te zijn afge sloten waardoor koolmonoxyde in de volksmond kolendamp genoemd ont stond Er werden het afgelopen week einde niet minder dan 20 mensen die dezelfde vergiftigingsverschijnselen vertoonden in ziekenhuizen te Em men en Ctoevorden behandeld ELL — In Hunsel L is gister middag de 16-jarige bromfietser Blijenberg op de provincale weg Swartbroek-Hunsel frontaal tegen een auto gebotst en gedood De jonge man die van de kermis kwam reed links van de weg Zijn duopassagier een 14 jarige jongen werd ernstig ge wond bosch komende personenauto aange gereden en vijftig meter meegesleurd EINDHOVEN — Door onbeköide oorzaak raakte gisteravond de 18 ja-rige W A Lamers uit Eindhoven op de Bayeuxlaan met zijn motorrijwiel van de rijbaan waarna hij tegen een rechts van de berm staande licht mast botste Vannacht is de jonge man in het St Joseph-ziekenhuis aan zijn zware verwondingen overleden DEN HAAG -— In de gemeente Landsmeer onder Watergang op de weg Amsterdam Purmerend is zater dagavond een Volkswagen op nog on verklaarbare wijze van achteren on der een langzaam rijdende melkauto gereden met het gevolg dat een der inzittenden van de Volkswagen ter plaatse overleed Het was de 81 ja-rige in Purmerend woonachtige moe der van de bestuurder die slechts licht gewond werd NOORDWIJKERHOUT — In de nacht van zaterdag op zondag von den jeugdige bromfietsers op het rij wielpad langs de ' s-Gravendeelseweg in Noordwijkerhout een bewusteloze en ernstig aan zijn hoofd gewonde be jaarde man In zijn nabijheid lag een bromfiets In het Academisch Zieken huis In Lelden waarheen de man werd vervoerd is hg enige uren later overleden Blijkens het onderzoek van de rijks politie is het slachtoffer de 68-jarige ongehuwde bloemboUenkweker C F de G uit Noordwijk-Binnen De juiste toedracht van het ongeval is nog niet bekend BOXUM — In Boxum Is zaterdag middag de 11-jarige Rixt dochtertje van de veehouder S Kingma ver dronken Het meisje zat op een melk wagentje dat werd getrokken door een neefje Toen het wagentje teveel vaart kreeg moest het jongetje loslaten waardoor het wagentje in de sloot te recht kwam Het meisje raakte er on der en kon pas na enige tijd worden bevrijd Ze bleek reeds te zijn over leden DRAC3ITEN — In Drachten'is za terdagmorgen het 8-jarig meisje Ineke Daniels bij een verkeersongeluk ge dood Het meisje stak op haar fiets plotseling de weg over vlak voor een tegemoetkomende auto De bestuur der kon een aanrijding onmogelijk voorkomen Het kind werd ernstig ge wond en is enige tijd later in het zie kenhuis overleden HAARLEM — Zaterdagmiddag is de 10 jarige jongen Frank Pauwei uit Haarlem Zuid bij het oversteken van de Jan Gijzenkade door een auto aangereden Met een schedelbasis fractuur werd hij naar een ziekenhuis overgebracht en is daar enkele uren later overleden BELLINGWOLDE — De 48-jarige A Harms uit HeUigerlee is zaterdag avond bij een verkeersongeluk in BeUingwolde zo ernstig gewond dat hij in de loop van zondag in het Stads en Academisch Ziekenhuis in Gronin gen is overleden Met zijn bromfiets botste hij tegen een meisje op dat voor hem uit liep Hij kwam toen ernstig te vallen PvdAJeden bezorgd over de partij Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — ' Opinie ' ' t Wad van de Partg van de Arbeid heeft een brief afgedrukt van 44 partijleden die zich ernstige zorgen maken over de toekomst van de PvdA Er is naar him mening een vertrouwenscrisi die moet worden toegeschreven aan het ontbreken van ' n duidelijke politieke lijn en aan het ontbreken van een krachtige leiding en een eigentydse presentatie De schrijvers van de brief wensen wat de landsjxjlitiek betreft ' n finan cieringsplan waarbij een verdere groei van de gemeenschapsvoorzienin gen wordt gewaarborgd Zij pleiten in dit verband voor hogere belastin gen op vermogens op excessieve winsten en op het erven van grote vermogens en onder meer ook voor verlaging van de defensie-uitgaven Verder wensen zij een duidelijke in komenspolitiek waarbij de stijging van de welvaart in de allereerste plaats ten goede moet komen aan de lagere inkomensgroepen Een en ander houdt naar hun me ning in dat de partij zich duidelijker dan tot nu toe het lot aantrekt van de economisch zwakkeren en zich ster ker identificeert met het linkse den ken De briefschrijvers wensen binnen de PvdA de instelling van een politiek toporgaan van bekwame personen dat in voortdurend overleg met de par tij de politieke Ujn vaststelt Tegelij kertijd zal moeten worden gezorgd voor een reservoir van politieke op volgers Om het gezicht van de partij als volkspartij te onderstrepen bevelen zij een proef aan met het systeem van voorverkiezingen naar Ame rikaans voorbeeld Saamtrek in Utrecht Vam een oneer redacteuren U TRECHT — We waren offideel uitgenodigd voor de jaarlijkse Saamtrek van de vrienden van Zuid Afrika in Nederland Alleen al uit het district Utrecht — Zeist van deze ver eniging die de naam draagt van Stichting Nederlands Zuid Afrikaanse Werkgemeenschap NZAW vullen die vrienden zaterdagmiddag de blau we zaal van Esplanade tot in alle hoeken Zeer speciale vrienden Als persvertegenwoordigers worden we beleefd vlak voor het spreekgestoel te op gereserveerde plaatsen gezet Van achter onze rug „ Bent u van de pers * Na bevestiging „ O dan bent u ook een persmuskiet hahaha " Dan voelt men zich pas écht officieel uit genodigd Een Utrechtse zaal vol vrienden van de apartheid Zou apartheid dan toch een fabel zijnf Zoveel aanhan gers van wijlen premier Verwoerd en van Vorster in eigen land vormen in hun totaliteit toch geen quantité négligable Nu zitten wij van de pers apart D OMINEE G J H Gijmink NH landelijk voorzitter der vrienden van Z A wil dat wél onderstrepen die pers apartheid Hij moet een cri de coev/r kw^t Hier zonder tegen spraak voor dit forum van louter vrienden Want in de pers die halve waarheden verkondigt over Zuid-AfrU ka en in een niet aflatende interna/ tionale hetze leugens verkoopt in een volslagen eenzijdige voorstelling zegt hij heeft hij geen kans op een weder woord Geen enkel Nederlands blad neemt immers ingezonden stukken op heeft de UN-lezer óóit een Lezers tribune in deze krant gezien Dicht onder het spreekgestoelte wor den wij vervolgens verondersteld in onze schulp te kruipen In een soort journalistieke bantoestan op de eerste rij van de blauwe zaal Trouw NRG radio en beeldbuis en „ al die an dere m.assa<;ommunicatiemiddelen " begrijpen er niets van „ Die beweren dat wij Zuid-Afrika en zijn vele vrienden dertig jaar bij Neder land achterlopen Daar zijn wij het mee eens " Verbaasd geschuifel aan de perstafels „ Wij lopen inderdaad dertig jaar achter op de weg naar de hel " Geruststelling bij ons geen geschuifel meer Ds Gijmink wil de vrienden nog wel even bezweren dat de NZAW geen stichting van apartheidsmaniakken is Begrip is nog geen instemming Men is ook niet extreem rechts Een NZAW — bestuurslid dat insignes van de Boerenpartij op de revers draagt knippert niet eens met de ogen Men zoekt alleen maar naar de waarheid over Zuid Afrika met geldmiddelen uit eigen zak na de Saamtrek liggen er muntbïljeten in de schalen nog even en meen heeft ook hier „ Een ton d'r Op " Daarna een betoog van bantoe do-minee Ntoane in het Afrikaans waar om iedereen kan lachen omdat het zo lekker simpel is uit de hoek der eenvoudigen valt weinig gevaar te verwachten zeker niet als deze do minee een ooggetuigeverslag wil ge ven van de rouwdiensten die de be droefde bantoes hielden bij de dood van hun geliefde Verwoerd H OOFDSPREKER is prof dr J van der Meulen hoogleraar aan de universiteit van Stellenbosch Z-A Na een als „ rauw " aangekondigd filmpje dat hoofdzakelijk zebra's en wilde beesten liet zien en waarjjij het rauw feitelijk alleen in het commen taar van spreker lag ging ook deze verdediger der apartheidspolitiek over tot de orde van de dag kritiek op Nederland in het algemeen en op de openbare mening hier in het bijzon der Hoofdzondaars zijn uiteraard we derom pers radio en televisie Prof van der Meulen ontzenuwde even ironisch enkele misvattingen over apartheid over het Zuidafri kaanse gevangeniswezen de kansen der bantoes en over de angst der blanken aldaar die overigens in het geheel niet aanwezig was Zijn voor naamste tegenargumenten stoelden op uitlatingen van zijn veertienjarig dochtertje die niets begreep van de gevestigde meningen in Nederland Een kind kan de vuile was doen meende prof van der Meulen W IJ vroegen ons alleen af waar hier nu eigenlijk de vuile was ligt opgetast Deze Zuidafrikaanse vriendenkring die zich bij herhaling beroept op het gepleegde verzet in de jongste wereldoorlog en „ nu tegen eenzelfde verdorven tijdgeest " zegt te kampen met welke vergelijking alle andere Nederlanders het wel kun nen doen doet het voorkomen of het heil van de wereld bij rassen scheiding begint mooier gezegd bij zelfstandigheid voor bantoes in eigen afgescheiden gebieden waar erosie de grond onvruchtbaar maakt Toegegeven ook wij kennen het al ternatief voor Zuid-Afrika nog niet maar kennen het gebrefskige van de huidige oplossing wel Voor een rus tige beschouiving over deze proble matiek was er bij deze Saamtrek geen enkele gelegenheid Met be grip kweken voor Verwoerds en Vorsters politiek alléén komt ook een NZAW er niet Wat ze meer wil en is blijft ons een raadsel We kregen de wrange indruk dat zich hier slechts iets manifesteerde dat veel lijkt op zelfbevrediging van politiek en ko - loniaal historisch ontevredenen Die zelfbevrediging geschiedde lou ter en alleen door het aanhoren van wrange negatieve opmerkingen aan het adres van „ persmuskieten " en de rest van ons volk dat het niet met d - NZAW of de apartheid eens is Nederland werd alweer achter onze rug een „ moeras der provo's " ge noemd Iets positiefs voor de toehoorders hebben we niet vernomen En toch was men voldaan met dit negativisme getuige het uit volle borst meezin gen van 1 Het Zuidafrikaanse volks lied en e het zevende couplet van on Wilhelmus waarin met name de tirannie luidkeels verdreven werd We verlieten een beetje confuus deze zeer „ aparte " Saamtrek Buiten zagen we de klaterfontein voor de Esplanade en geen standbeeld va » Hendrik Verwoerd Dus tóch Ne derland 
4 MAANDAG S OKTOBER 1966 tTTRECHTSCH MIECWSBLAtI ADVERTENTIE Spoorbrug 20 meter opzij Voor alle PHHIPS producten naar het Philips-centrum van Utrecht ^ JAAR de speciaalzaak '- ^ x ^^ van service en vertrouwen ADVERTENTIE KENNISGEVINGEN Tot 15 september reeds 7000 Weer stijging aantal verkeersongevallen Vijfhonderd ton staal na uren werk onderdeel van hulphaan over kanaal NOG EEN KLEIN rukje opz ^ de spoorstaaf op de brug bij de rech tervoet van de in lichte overall ge ldede man in het midden is bijna op gelijke hoogte als de overeen komstige spoorstaaf op de hulp baan links van de man op de voor grond Een spinneweb van kabels uitgaan de van Heren op de bakken verbon den met ankerpunten op de wal en in het water maakte het mogelijk bak ken plus isrug langzaam te verplaat sen ruim twintig meter in noordelijke richting vijf meter naar het westen Op de hulpbaan zullen de treinen met beperkte snelheid de bouwplaats van de nieuwe brug passeren Eerst DE BESTEMMING is vrijwel be reikt Nog een paar decimeter en de Vleutense spoorbrug rust op de oplegpunten van de tijdelijke land hoofden in de hulpbaan Bedankt voor beroep chr gereformeerde kerk Utrecht noord UTRECHT — Ds A Hilbers uit Zvrolle heeft bedankt voor het beroep van de christelijk gereformeerde kerk Utrecht-Noord Adriaan van Bergen straat Opening filiaal openbare leeszaal UTRECHT — Wethouder H van der Vlist zal donderdag 20 oktober om 15 uur het filiaal KanÈdeneUand Ber nadottelaan 3 van de openbare lees zaal en bibliotheek officieel openen Eervol ontslag jhr dr D J V Lennep UTRECHT — Eervol ontslag is ver leend aan jhr dr D J van Lennep als gewoon hoogleraar in de faculteit der sociale wetenschappen aan de rijksuniversiteit om onderwijs te ge ven in de industriële psychologie met ingang van 1 januari 1967 Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Honderden toe schouwers op de Vleutense ver keers)brug over het Amsterdam Rijnkanaal en bij de Logger straat hebben in de nacht van zaterdag op zondag staan kijken hoe negentig man in een paar uur tijd de vijfhonderd ton zware Vleutense spoorbrug 20.50 meter in noordelijke richting Zitting politierechter Recidivist pleegt in een maand tij ds vier inbraken Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Een hele serie dief stallen waarvan sommige na Inbraalc had de 21-jarige J A G uit Luntereii gepleegd na de dag waarop hii met proefverlof gezonden was Deze jeug dige verdachte die op de zitting van de Utrechtse politierechter mr P J Klaver beschreven werd als een man waarvan zonder begeleiding niets te recht komt stond nu terecht wegens diefstal van een aantal horloges en een broche uit een Amersfoortse ju welierszaak Bji zün laatste veroordeling was hij ter beschikking gesteld van de rege ring wat betekende dat hij In de In richting Groot Batelaar opgenomen werd De raadsman van de inbreker mr J P Wijn sprak er toen dit ter sprake kwam zijn verbazing over uit dat men zijn cliënt tijdens de week ends naar zijn ouderlijk huis had la ten gaan Dat was volgens hem zon der meer funest geweest Ook na zijn voorwaardelijk ontslag uit de inrich ting was zijn cliënt naar huis en op het slechte pad gegaan Vier inbraken in één maand waren onder meer het resultaat De officier van justitie mr G H W von Meyenteldt achtte de beste oplossing dat de verdachte zo spoedig mogelijk weer ter beschikking van de regering wordt gesteld Daarom eiste hij 12 weken gevangenisstraf met af trek van 10 weken voorarrest en opnieuw T.B.R Mr Klaver hield de verdachte voor dat hij de kansen die hem nu nog geboden worden met beide handen aan moet grijpen „ Anders mislukt uw leven finaal U staat nu op de twee sprong in uw leven " Hij vonniste con form de eis Mevrouw Van Nieuwpoort Johan Brouwerlaan 45 in Utrecht mist sinds 30 september haar Schotse collie bruinwlt witte bef en buik vier wit te poten Het is een reu van een jaar Pico een zwart poedeltje een reu van vijf jaar die een gele halsband draagt is reeds sedert 5 september spoorloos Het dier is van Han Buiten dijk Molièrelaan 26 telefoon 35104 te Utrecht Bij de heer Elzendoom Niftarla keplantsoen 12 telefoon 42224 in Utrecht is op 29 september komen aanlopen een donkergrijs getijgerd poesje van ongeveer vier maanden Het dier is iets wit onder de kin Een lichtrode kater met wat wit is op 1 oktober komen aanlopen bij mevrouw Van Leur Lodewijk Napo leonplantsoen T6 telefoon 26993 in Utrecht Omstreeks 1 september is bij me vrouw Burg Dahliastraat 3 in De Bilt komen aanlopen een zwarte ka ter van Zk i jaar oud Rechter voor poot wit en vier witte voeten Op 30 september kwam bö mevrouw Burg een poes aanlopen Lichtbruin cypers van ongeveer 8 maanden verplaatsten De verschuiving van de brug - die tussen één en drie uur ' s nachts haar hoogte punt beleefde - verliep vrijwel precies volgens schema De aan sluiting van de brug op de hulp baan nam daarna nog verschei dene uren in beslag Om 10.43 uur zondagochtend kon één spoor in dienst worden gesteld om 13.40 uur waren beide spo ren in dienst Het voornaamste knelpunt voor de verplaatsing van de Vleutense spoor brug vormde de afgelopen maanden de financiële onzekerheid De bakken die de brug van de oude opleggingen moesten optillen en naai zijn nieuwe plaats varen dienden zes maanden van tevoren te worden gereserveerd Maar vrijwel het hele afgelopen jaar waren de werken door financiële re geringsmaatregelen geblokkeerd en pas een paar weken geleden kregen de Nederlandse Spoorwegen bericht dat het werk kon doorgaan Op de in goed vertrouwen tijdig gehuurde bakken — gevuld met in totaal 950 m3 water — was een sta len draagconstructie getouwd die zaterdagavond stijf tegen de onder kant van de brug geplaatst werd Wegpompen van water uit de bak ken leidde er toe dat de draag constructie met steeds grotere kracht onder tegen de brug aan drukte zodat deze vrij kwam van de opleggingen Ds.M J.C.Blok viert 25-jarig jubileum UTRECHT — Ds M J C Blok predikant van de vrijgemaakte gere formeerde kerk Opstandingskerk aan de Royaards van den Hamkade in Utrecht-noord heeft zondagmorgen — ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum een herdenkingsdienst gehouden Woensdag 5 oktober zal In de Op standingskerk een jubileumbijeen komst worden gehouden waarbij het niet aan blijken van belangstelling zal ontbreken De samenkomst begint om 19.30 uur UTRECHT MAANDAG JULIANAHAL Croeselaan 9.30-22 uur Vakbeurs Het Kind PALMSTRAAT 22 15 uur Officiële ope ning School voor de Journalistiek UNIVERSITErr 16 uur Promotie van de heer G v Nigetevecht fac wis - en natuurkunde SCHOUWBURG 20 uur Gem Utrechtse schoolvoorstelling Nieuw Rotterdams Toneel „ De dood van een Hemdelsrel - TH^OLI " 20.16 uur U.S.O concert diri gent Paul Hupperts solist Herman Kreb bers viool „„ MARNIXZAAL Domplein 20 uur Volle Evangelie samenkomst BB.-ACTIVITEITEN Oude Gracht 290 19.30 uur Cursus E.H.I.O pllchtnoodw en Inhjven pllchtnoodw provinciaal DINSDAG JULIANAHAL 9.30-22 uur Vakbeurs Het Kind S.S.R LUSTRUM 13.30 uur Sportdag 20 uur Waterwedstrijd in sluis 23 uur Sociëteit S.S.R cabaretgezel schap Bitterbal SCHOUWBURG 20 uur Ned Comedie Wie is bang voor Virginia Woolf GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Utr Kring concert door Ned Kamerorkest DE KARGADOOR Mamlxlaan 322 20 u Start Charmlngschool HERV WIJKGEBOUW Eykmanlaan 431 19.30 uur Clubavond schaak - en dam dub Tuindorp BOGERMANHUIS Van Asch van Wljcks kade 19.30 uur Clubavond Utr Chr Schaakver BOGERMANHUIS Van Asch van Wljks kade 19.30 uur Contactavond Alg Ned Invalldenbond B.B.-ACTIVITÊITEN Bureau BB Lange Nieuwstraat 63 19.30 uur Cursus brand wacht bedrljfszelfb en cursus verpleeg kunde Dienst Soc Verz Bedrijfsbrandweren houden wedstrijd worden de oude landhoofden gesloopt en nieuwe gebouwd verder uit elkaar en hoger Op de plaats van de bui tendienst gestelde spoorbaan aan de stadskant wordt de nieuwe brug ge bouwd Het staal daarvoor moet ove rigens nog gekocht worden Begin 1969 moet de nieuwe brug op zijn plaats gebracht en in gebruik geno men zijn De nieuwe brug krijgt een overspan ning van 117.60 meter de oude brug is 64.30 meter UTRECHT — Zaterdag 8 oktober organiseert de contactgroep bedrijfs brandweren in de provincie Utrecht de jaarlijkse wedstrijden veui 9.30 tot 16 uur Ze worden gehouden op het terrein van Philips ' lasstavenfabriek aan de Neutronweg In de Lage Weide Ruim twintig groepen nemen deel Zij komen uit in de klassen A en B Vrouwenbond CNV een komt bij UTRECHT — Woensdag 5 oktober om 20 uur spreekt de heer J M Westerhout personeelschef van de Willem-Amtszstichting voor de vrou wenlx>nd van het Christelijke Natio naal Vakverbond over Van psychia trische inrichting tot psychiatrisch centrum Aanvang 20 uur in het ge bouw C.S.B W G.Hotke(71jaar overleden Ap<^henoemd met ingang van de dag waarop hij zjjti ambt zal aanvaar den dr A Poslavsky tot buitenge woon hoogleraar in de faculteit der sociale weftenschappen om onderwijs te geven in de pathopsyohologie Dr Poslavsky werd 7 maart 1919 te Bisbee Ariz U.S.A geboren 7 juli 1941 behaalde liij het doctca:aal examen geneeskunde en 8 maart 1946 het artsexamen 19 oktober 1949 werd hij ingeschreven in het specialis tenregister van de Koninklijke Maat schappij tot bevordering der Genees kunst voor het specialiisme zenuw - en zielsziekten Da heer Poslavsky promoveerde te Utrecht 17 maart 1953 op het proef schrift „ Over het gebruik van pen tothal in de psychiatrische klirjek " promotor was prof dr H C Rümke Van 15 juni 1947 tot 15 december 1957 was hij werkzaam bij Prof Rümke 2 novemiber 1953 werd hij toegelaten als privaatdocent in de medische psychologie aan de rijks universiteit te Utrecht Van 1 novem ber 1954 15 december 1957 was hij directeur van het instituut voor medische psychotherapie te Utrecht 1 februari 1958 kreeg hij opdracht om in de faculteit der letteren en wijsbegeerte onderwijs te geven ih de pathopsychologie Met ingang van 16 december 1957 werd dr Poslavsky benoemd tot ge - neesheer directeur bij de Willem 4m)tsz Stichting te Utrecht en belast met de leidüig van de WiDem Amtsz Hoeve te Den Dolder Met in gang van 1 januari 1961 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Utrechts Universiteitsfonds bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht om onderwijs te geven in de paithopsy chologie Examens Utrechtse rijksuniversiteit Semi-arts examen N F de Pij per Utrecht mevr A C Wassink Van der Vlist Utrecht Arts examen A F M Bootz Utr H M Keur Utrecht Doet ex sociale geografie F de Nooij Utrecht H Th M Wagen buur Den Haag Doet ex geneeskunde J F M de Jong Breda C C M van der Kar Prinsenbeek D Kok Utrecht F G B Smeets Heerlen H Sonnega Utrecht mej H J M van der Vliet Utrecht Doet ex Engelse taal - en letter kunde M J Noordijk Utrecht Kand ex Spaanse taal - en letter kunde K S Wellinga Nunspeet Doet ex theologie G van den End Kootwijkerbroek Kand ex niet-Westerse sociologie H Kroon Amersfoort Doet ex klassieke letteren mej G Hesselink Daarlerveen J H Del maar Soest Kand ex Duitse taal en letter kunde Chr T A vein der Linden Utrecht WATEBHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 3 okt — Bovenkant sluis 44 cm + N.A.P val 6 cm Benedenkant sluis 26 cm — N.A.F wal < cm UTRECirr — Aan de rijksuniver siteit te Utrecht zijn geslaagd Doet ex rechtsgeleerdheid Jkvr F M Elias Utrecht F J P M Hoefnagel Den Bosch Doet ex rechtsgeleerdheid vrije studierichting mej B H Vastenholt Apeldoorn Doet ex notariaat S P Dijkstra Breda Kand ex tandheelkunde B C Ba rel Dordrecht F Beenhakker Amersfoort F van den Berg Rotter dam H J Bijvoet Bussum J van Cleef Breukelen A van Dalen Bad hoevedorp E A M Domsdorf Uti-echt mej P M van Donkers goed Bilthoven F W Filedt Kok Amsterdam M J de Graaf Voor burg E E Hoogendoom Gtoes R J Koning Amsterdam P A Kool Wageningen P J Kortland Utrecht C Kuit Arnhem L A Lamers Den Bosch H L Heyster Utrecht J M M Leurs Weesp J H E M Lind ner Eindhoven C B C Le Nobel Leiden T A Que Rotterdam F J van Straaten Amsterdam Half-weg A E M Temmerman Ulven hout J van Vegten Kamerik Doet ex sociale geografie S G B van der Meer Arnhem Kand ex geschiedenis J J P de Jong Utrecht C Fahner Nunspeet De Burgemeester van Utrecht maakt bekend dat tot 18 oktober 1966 ter gemeentesecretarie kamer 45 ter in zage ligt een plan tot het oprichten van een tijdelüke loods op een bin nenterrein aan de Blauwkapelseweg kadastraal bekend gemeente Abstede sectie B nr 4583 ten behoeve van het aannemersbedrijf W Verkaik & Zn alhier Het bouwplan wijkt af van het vi gerend uitbreidingsplan in onderdelen „ BUtsche Grift 2e herziening " Burgemeester en Wethouders zün voornemens met gebruikmaking van hun bevoegdheid krachtens artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke drie personen gedood waaronder een kind van 2 jaar en 234 gewond In totaal waren 53 kinderen bij deze on gelukken betrokken In het overzicht staat ook dat geen voorrang verlenen nog altijd de voornaamste oorzaak van een ongeluk is namelijk 228 keer in augustus Op de tweede plaats file rijden 160 keer Foutief inhalen passeren of snijden is de derde belangrijke oorzaak 83 In 45 gevallen veroor zaalrte achteruitrijden een ongeluk en 31 respectievelijk 30 keer onvoor zichtig wegrijden of oversteken Een dier op de rijbaan zorgde in augustus 7 keer voor een ongeluk Bü deze ongelukken waren 1020 personenauto's betrokken 251 brom fietsen en 112 vracht - en 105 bestel auto's Voorts 82 fietsen en 37 voet gangers waarvan 6 op en 2 vlak bij een zebrapad Op de rotonde Smak kelaarsbrug gebeurden 15 ongelukken in augustus vorig jaar 13 en op het verkeersplein Oudenrijn 9 12 Op het gevaarlijke punt Omloop Laan v Chartroise en Anton Geesinkstraat kwamen in augustus 6 ongelukken voor Scooter en auto gestolen Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — D & 22-jarige Utrech ter J D J Pryt heeft bij de poUtie aangifte gedaan van diefstal van zijn scooter gekentekend UL 51—44 Deze is zaterdag 1 oktober van de Kanaal weg gestolen Een auto ter waarde van ƒ 600 is in de nacht van vrijdag op zaterdag gestolen Het is ' n Chevrolet Bel Air met kentekennummer VP 16-26 en be hoort toe aan de 20-jarige chauffeur W H J Falk De wagen stond ge parkeerd aan de Reactorweg Giften voor UN-actie UTRECHT — Bij de portier van ' t rotatiegebouw Utrechtsch Nieuwsblad aan de Keizerstraat gaf mevrouw N N ƒ 3 - af voor de invalidenwagenac tie van het UN Mevrouw H v L en mevr R P L overhandigden elk ƒ 2,50 aeui onze halportier aan de Drift 23 De heer M J schonk even eens ƒ 2,50 BIJ EEN BOTSING op het kruis punt Drift en Nobelstraat werd deze auto bestuurd door de negen tienjarige scholier A van Rossum uit De Bilt ernstig gehavend De heer Van Rossum wilde omstreeks 20 uur de Nobelstraat oversteken De verkeerslichten brandden niet en dus had hij voorrang Hij kreeg deze ook van epn personenauto Plotseling schoot echter langs deze stilstaande auto een bestelwagen bestuurd door de 4S-jarige Utrecht se vertegenwoordiger J B van der T Een botsing volgde Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor maar de materiële schade was groot Ordening een tijdelijke vergunning te verlenen voor de duur van vijf jaren Alvorens hiertoe over te gaan wor den de rechthebbenden op aangren zende en nabij gelegen gronden in de gelegenheid gesteld eventuele bezwa iren daartegen vóór de hierboven ge noemde datum schriftelijk bij het Col lege van Burgemeester en Wethou ders in te dienen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de be langhebbenden dat van 3 tot en met 10 oktober 1966 ter gemeentesecreta rie kamer 45 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot ho oprichten van een gebouw op een terrein behorende bij het perceel Ma liebaan 81 kadastraal bekend gem Abstede sectie C nr 6638 Dit bouwplan is in strijd met het bepaalde in artikel 2 lid 4 van de verordening „ Voorschriften voor de bebouwde kom 1958 " in verband waarmede het noodzakelijk is de ver eiste bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de We deropbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwaren daartegen vóór 12 oktober 1966 schriftelijk bij hun College in te dienen Hondenbelasting Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen het volgende ter al gemene kennis houders van één of meer hon den die voor het belastingjaar 1966 nog geen aangifte hebben gedaan zijn verplicht deze aangifte ten spoedig ste te doen aan het kantoor der ge meentebelastingen Ganzenmarkt 7 loket 22 Zij die in de loop van dit jaar houder van één of meer honden wor den moeten daarvan binnen 7 dagen op de onder 1 omschreven wijze aan gifte doen ook pasgeboren nest honden moeten worden aangegeven Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden dat wethouder De Nooij verhinderd is dinsdagmorgen 4 oktober a.s spreekuur te houden Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden dat wethouder Ver geer verhinderd is maandagmorgen 3 oktober a.s spreekuur te houden Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden dat van 4 t/m 11 ok tober 1966 ter gemeenteseeretarie kamer 45 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gelegen gron den ter inzage liggen twee plannen elk betrekking hebbende op de bouw van een woning met praktijkruimte op een terrein gelegen aan de Plato laan kadastraal bekend gemeente IJtrecht sectie N nr 37 ged Bü de uitvoering van deze bouwplan nen zal de ter plaatse geldende voor gevelrooilijn worden overschreden in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de voren bedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwaren daar tegen vóór 13 oktober 1966 schriftelijk bij hun College in te dienen FAABDENMARKT tl'BliCHT Utrecht 3 oktober Op de Utrechtse paardenmarkt zijn van daag 388 dieren aangevoerd De prijzen waren voor luxe paarden ƒ 1200 tot ƒ 1600 werkpaarden ƒ 1100 tot ƒ lBOO oude oaarden ƒ 800 tot ƒ 1200 J jarige paarden ƒ 750 tot ƒ 1100 2-]ange paarden ƒ 700 tot ƒ 900 veulens ƒ 300 tot ƒ 625 hitten ƒ 660 tot ƒ 826 slachtpaardcn ƒ 800 tot ƒ 1200 slachtpaarden per kg ge slacht gewicht van ƒ 2,30 tot ƒ 2.70 Jonge slachtpaarden per geslacht gewicht van ƒ 2,70 tot ƒ 3,60 ^ De handel was rustig [/ GBAANBEUBS BOiTTEBDAM Rotterdam 3 oktober 1966 Heden werden op de Rotterdamse graanbeurs de volgende prijzen genoteerd franco Rotterdam nieuwe oogst gJ'J '™' erwten tot ƒ 45.00 schokkers tot ƒ « ou eapucijners tot ƒ 65,00 bruine bonen — boerensehoon — tot ƒ 95.00 
fjTBECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG S OKTOBER 196 < ' 5 PEN-CONGRES IN ARNHEM Toneel meer en meer zaak van regisseur en directeur Arthur Miller sprak tijdens de slotzitting ARNHEM — Het resultaat van de tweedaagse Ronde Tafel conferentie verbonden aan de vergadering van het Executieve Comité van P.E.N.-Intemational werd zaterdagmiddag tijdens de slotzitting in de foyer van de Nijmeegse Schouwburg door Arthur Miller samengevat Het toneel wordt meer en meer een zaak van regisseurs en directeuren waarbij het werkstuk van de auteur ondergeschikt wordt gemaakt aan de doeltreffendheid van de voorstelling Er blijft dan een minderheid die zich zal handhaven als het z.g literaire toneel Aan deze conclusie was een dis cussie voorafgegaan waarin ' n deel der deelnemers er waren dertig landen vertegenwoordigd onder lei ding van de Fremsman Jean de Beer die in feite het l'art pour l'art principe huldigde Dit stand punt vond een tegenpool in het be toog van Jirl Mucha uit Tsjeeho slowakije die stelde dat de toneel schrijver zonder bepaalde opdracht overigens het publiek diende te con fronteren met de vraagstukken die in de tijd waarin hij leeft aan de orde komen De geschiedenis van het drama vwjst uit dat het nim mer anders is geweest van de klas sieken tot de absurdisten van nu is het engagement onvermijdelijk ge bleken Deze stelling leidde al spoedig naar de vormgeving en naar de radicale opvatting die Karel Mul ler dramaturg van Theater te Am hem naar voren bracht toen hij veel dierbare eerbied voor het woord van de auteur de heiligheid van de persoonlijke creatie overblijfsel uit de romantiek overboord zette en betoogde dat de voorstelling het resultaat het enige was dat interes sant was en hem interesseerde Mil ler begreep dit standpunt maar ge tuigde uit ervaring dat hier geen tegenstelling behoefde te ontstaan Paul van Vliet een ondankbare taak Nuts gemaakt roomcaramel hele hazelnoten en dikke volle melk chocolade Action'painting ] azz en Simon Yiv^noog lijk toe en mijn buurman legt uit dat de musici naar het niets " toe wer ken Ik koester mij in onwetendheid Ondertussen drukt schilder George ter Horst hiJ exposeerde in de Cine cave zijn tubes op het doek uit Honderd gulden is later de start bij de verkoping Als je goed kijkt zie je op het doek de kop van een verschrik kelijke man Oldiepoes is lekker gek en jong en erg serieus en eerbiedig waar het kunst betreft Misschien moet er wat meer gelachen worden Met Bud dingh ' bijvoorbeeld of de dichters rond Barbarber Maar hoe dan ook Zeist vaart er wel bij En het is ten minste wat anders dan industrie rtz RITA EN HAAR FAMILIE TER GELEGENHEID van zijn vijf tigste verjaardag maakte de NBG een televisieprogramma rond Frank Sinatra De NCRV zendt deze vijftig minuten durende show vanavond uit op Nederland I Waarom vroeg hij zich at In de socialistisch geregeerde landen bleek het succes te danken aan de aanval op het kapitalisme dat in het stuk zou steken In Madrid echter kwcun het succes omdat hij MU ler duidelijk had gemaakt dat de mens zonder God zichzelf vernie tigde In Amerika zag men het stuk als een sociaal drama en werd het als een realistische verbeelding van eigen dagelijks leven herkend Maar wat heb ik er eigenlijk zelf mee be doeld vroeg hij zich af Miller was ook telkens degene die de soms naar diepliggende prin cipes afglijdende betogen opving en met een kalme nuchterheid de spre kers met de voeten op de grond zette Zijn stukken zijn onder de grootste regisseurs der wereld Kazan Peter Brooke op de planken gebracht zonder ooit tot conflicten tussen hem en zijn regisseurs te hebben geleid De heer W Pos oud-directeur van de Amsterdamse toneelschool stelde rustig vast dat Karel Muller de tekst van de schrijver tot een pretext een voorwendsel maakte ten dienste van het resultaat n.l de voorstelling zelf Absurdisme Over het absurdisme is veelvou dig gediscussieerd MUler zei „ het absurdisme is oud Het begint bij het boek Job " Hij geloofde niet in de houdbaarheid van deze verbeel ding zoals deze zich in de wereld van vandaag voordoet De figuren in de stukken van Beckett en lonesco zijn onderling verwisselbaEir Er is geen karakter en geen persoonlijk heid te onderkennen Hij sloot zich aan bij Tolstoi die stelde dat de toeschouwer altijd weer op zoek gaat naar de ziel van de schrijver naar de herkenning van de andere mens Een treffend voorbeeld van absur disme toonde hij aan in zijn erva ring met De dood van een han delsreiziger " Het stuk werd overal in de wereld een groot succes De Amerikaanse schrijver Irwin Shaw deed een voorstel dat door het Internationaal Bestuur werd overgenomen n.l om een instelling binnen de P.E.N te vormen die de uitwisseling van toneelstukken en hun vert^ingen mogelijk zou ma ken In een onderhoud met MUler ver leden jaar in het congres te Bied werd de opmerking gemaakt dat de algemeen menselijke schuld en de algemeen menselijke verantwoorde lijkheid in de stukken van MUler zulk een centrale plaats innamen en dat deze „ spreiding " weleens irrite -| rend werkte Deze man zei Ik voel me helemaal niet schuldig aan de mishandelingen die talrijke art sen aan taUoze vrouwen verrichtten toen ze deze slachtoffers in de con centratiekampen aan hun schande lijke proefnemingen onderwierpen " MUler zweeg en zei toen plotse ling „ Await my next play " Over dit nieuwe stuk heeft MUler niets willen zéggen natuurlijk AUeen de titel heeft hij genoemd „ It is you Victor " Dat kan een rechtstreekse beschuldiging zijn We zijn bijzon der belangsteUend naar de inhoud van dit stuk dat weldra in New York in première zal gaan Veel overhoop ADVERTENTIE Uit dit korte en zelfs onvolledige overzicht want er is ook zo het een en ander gezegd over de jeugd over de jongere generaties schrijvers zo wel als toeschouwers en over het zogenaamde nieuwe publiek mag duidelijk zijn geworden dat er tij dens deze conferentie veel overhoop is gehaald Dat is nog nooit anders geweest als men over de magie van de kunst ging praten In de oudheid hebben Griekse schrijvers eikaars inzichten al in discussie gebracht Maar ook in deze conferentie ont brak het waarlijk niet aem verschil van inzichten De speciale betekenis vem telkens weer deze soort confe - Vein onze rtv-medewerkster AMSTERDAM — Tegen zes uur in de ochtend sloot zondag de nieuwe RAI in Amsterdam de deuren achter de laatste feestgangers die vermoeid maar kennelijk voldaan het platenbal van de CCGC verlieten En daarna was dan het zesde Grand Gala du Disque populaire weer verleden tijd Het is dit jaar een bijzonder plezierige bedoening geweest minder rumoerig wat praatjes over en weer en wat de muziek betreft strak en vlot van regie goed van organisatie En dat is toch wel een compliment voor tv regisseur Ben de Jong en voor de heer P Beishuizen directeur van de CCGC die voor het eerst het Grand Gala voorbereid heeft Hü heeft het overigens moeUijk gehad de congreszaal van de nieuwe RAI kan wel veel maar niet aUe mensen Barokmuziek in de Michaelskapel UTRECHT — Sfeervol en hartver warmend werd er zaterdag gemusi ceerd op het concert in de Michaels kapel Op dit laatste concert van de serie speelden drie jonge musici de hoboïst Piet Dhont de violist Henk Emmelot en de celliste Ellen Alma Chris Bos speelde aan het clavecim bel de continuopartyen Wie misschien vreesde dat vier maal de naam Telemann op het pro gramma te weinig afwisseling bete kenen zou kw2im bedrogen uit Niet alleen hoorde men elk der instrumen talisten solistisch het ensemble liet zich ook als geheel horen ter opening en afsluiting Vivaldi's vioolsonate en De Fesch's cellosonate bleken boeien de composities die het nodige con trast rijkelijk boden De Fesch schreef zijn sonate in Londen waar hij na zijn verblijf in Nederland en Antwerpen zijn verdere leven werk zaam was De sonate in d komt uit zijn laatste opus nr Xm en is één van zijn rijpste werken Ellen Alma speelde levendig maar beheerst deze dankbare speelmuziek Solistisch te prijzen waren minder de hoboïst en de violist soms waf onbesuisd toch steeds respect af dwingend Chris Bos kent men als een betrouwbaar begeleider en muzi kaal vertolker Ook in het ensemble spel hoorde men éénzelfde gedegen aiwerklng en spontaneïteit waardoor dit gehele concert tot een feestelijke We hebben ons rapport nog niet meegehad maar ik wUde een voonchotl afsluiting van de Miohaëlskapel-serie 1 ^ V d H op myn zakgeld renties wordt bepaald door de per soonlijke contacten die in persoon lijke gesprekken veel sneUer tot we derzijds begrip leiden dan het be luisteren van breedvoerige uiteen zettingen voor het front van de ver enigde deelnemers Er waren twee Russische schrij vers als waarnemers overgekomen Konstantin Simonow en Afanasy Sa lynsky begeleid door een feUloos Engels sprekende tolk Nu mag men niet afgaan op hetgeen beide schrij vers in de discussie bijdroegen Dat was bepaald niet belangrijk en ze ker niet verantwoord om ervoor uit Moskou te komen Belangrijker was het gesprek met het Internationaal Bestuur Wij behoeven waarlijk niet uit de school te klappen als we vaststellen dat juidt dit onderhoud dat het contact tussen Oost en West zuiverde van veel groter gewicht was Daarvoor waren de 2 auteurs Simonow kenden we reeds uit de congressen in Boedapest en Bied overgekomen want er bestaan al reeds sterker neigingen de culturele verbindingen tussen beide halfron den vriendschappelijk en in de zin van wederzijdse coUegialiteit te ver sterken JAN H DE GROOT bevatten die er graag ingewUd had den Velen konden niet de avond zelf bijwonen maar slechts het bal Hier en daar kon men wel het gerucht op vangen over zwart verkochte kaarten waarbij bedragen genoemd werden van 100 gulden of meer een fors be drag ook al vindt men het belangrijk om gezien te worden De algemene stemming onder de deelnemende ar tiesten en onder hen die met de or ganisatie iets uitstaande hadden was goed Paul van Vliet Ik heb het een beetje moeiUJk gehad Om als cabaretman een zaal op te warmen is een ondankbare taak Al heb ik de mensen dan wel aan h'et meezingen Idappen en lachen gekregen het is me desalniettemin niet mee geval len " De Peanuts op het bal gestoken in fraaie kimono's „ We hebben het geweldig gevonden Het is een fijn publiek hier in Holland " Al Hirt Ik moet iets vaker naar Nederland komen zit ik me te be denken Ik heb het hier enorm naar rnijn zin gehad " Mevrouw Stolz Complimenten voor de regisseur Ik heb van mijn leven heel wat van dergelijke evene menten meegemaakt maar dit over trof toch werkelijk alles Wat een vaart wat een goede muziekkeuze wat een charme en wat een fijne artiesten " Ramses Shaffy ster van de avond Heerlijk heerlijk heerlijk " Tony Bennett Ik heb aUe be wondering voor Dolf van der Linden en zijn orkest Wat zou ik graag op namen wUlen maken met die mensen Ik begrijp eigenlijk niet waarom ik hier niet eens eerder naeir toe geko men ben Judy Garland heeft gelijk dit is een fijn land met fijne mensen " Piet Beishuizen „ Tevreden Ja toch wel Het had beter gekund maar het had beslist ook veel slechter ge kund " Voor de rest was het platenbéJ een genoegUjk festijn Naast de vraag Waarom is die of die er niet VEin avond " — en dat waren meestsil jonge artiesten die over het algemeen schitterden door afwezigheid — werd overal de uitroep gehoord ' Wat zie jij er geweldig uit ' De meeste feest vierende dames hadden dan ook erg hun best gedaan de show van Yves Saint Laurent zonk haast in het niet bij wat men aan modieus geklede dames in de gangen en in de zeilen zag ronddwarrelen ook hier zilveren en gouden kousen gUmmende mini - Het Huis van Bemarda Alba in Utrecht Van onze kunstredactie UTRECHT — Het „ Huls van Ber narda Alba " kwam zondagavond in zijn beklenmiende luguberheid over het voetlicht van de Stadsschouwburg die voor deze reprise — première slechts matig bezet was In het TJ.N van zaterdag jl schreven wij uitvoe rig over dit uit 1936 daterende drama van de Spaanse schrijver Federico Garcia Lorca dat In een nieuwe ver taling van Hugo Claus en onder regie van Ton Lutz door de Nederlandse Comedie wordt gespeeld Van de twee belangrijkste rollen die het stuk bijeen moeten houden beviel cms gisteravond de dienstbode van Nel Koppen beter dan de ver beten moeder van Ank van der Moer In de emotionele scènes waren Kitty Courbois als de jongste dochter en Marja Habraken als de mismaakte dochter beter op hun plaats dan Ani ta Menist die verder zeer ingetogen gestalte gaf aan de oudste Els Hoy tink Bruni Heinke en Els Bouwman gaven goed spel te zien bonnen de beperkte ruimte van hun rollen Jac queUne Rooyaards beeldde een door krankzinnigheid verworden grootmoe der uit Nic Wijnberg ontwierp de costuums en het sobere maar indruk wekkende decor Uit ' t applaus bleek warme waardering voor de actrices die fraaie bloemen kregen aan geboden ' Operettekoning ' Robert Stöls werd gehuldigd door Grand Gala du Disque-organisator Piet Beishui zen jurkjes en opvaUende avond-lange broekpakken wat een kelner de kreet deed slaken „ Je komt aan werken haast niet meer toe zoveel moois loopt Kier rond " Op 27 oktober wordt het zesde klas sieke Grand Gala gehouden Dat vindt dan plaats inliet Concertgebouw Hier worden wel Edisons uitgereikt maar dit voor de liefhebbers ' t blijft een serieuze aangelegenheid zonder feest en zonder bal ZEIST — Zaterdagavond en het re gent Goed weer voor poëzie Simon Vinkenoog doet „ poetry and jazz " met het kwartet Jaap Drupsteen bas en George ter Horst gaat zich ten buiten aan action-painting in het Zeister mikrotheater Oldiepoes Van Doorneweg 31 Iedereen die er hoort te zijn is er Zeister provotariaat vriendelijk rustig en gekleed zoals verwacht plaatselijke studenten en verder familie en vrienden van de musici Het regent nog steeds Simon roept op „ een voor aUen " een schreeuw om de jeugd voor vrede en liefde en geleid door Boeddha Jaap Drupsteen strijkt en trekt voortreffelijk aan zijn bas is zelfs de meest interessante kunstenaar van de avond technisch nog niet helemaal volmaakt maar zeer inventief en met groot gevoel voor humor Gebrek aan techniek heeft ook Peter Bennink op tenor-SEix al doet hy soms aardige dingen Henk Hajunga aan de drums is vooral ir ritant door zijn onbegrip voor de andere musici De pianist Julius Ament speelt onopvaUend maar be geleidt lekker Simon Vinkenoog is tevreden Ze deden het fijn Merk je dat ik mijn gedichten aanpas btj hun muziek Ik maak ook pas een keuze uit mijn poëzie als ik de musici heb horen spelen " Ook mikro-organisatoren Paul Klab bers en Edo Dauma zijn tevreden Ze hebben zelfs meer kaarten verkocht dan er plaatsen zijn en het loopt uit stekend Het gangpad zit overvol en de kasten zijn tot de laatste plaats bezet Ook onder de piano Ugt nog iemand „ Ik verdrink in de muziek " fluistert een meisje mü hartstochte - M ENSEN mensen wat een weekend Zondag was het op de dag af 15 jaar geleden dat de NTS haar eerste uitzending had wat werd gevierd met het eerste niet-incidentele zondagmiddagprogram ma en ' s avonds met een volwaardig sportprogramma van bijna een uur Om het jubileum extra feestelijk te maken mocbt de TROS ' s avonds ook haar eerste uitzending verzorgen terwijl „ Opspraak " bekend als het beste discussieprogramma op de tv eveneens een nuttige „ feest lifting " had ondergaan doordat men het Friese socia listische foruRüid uit de strijd had genomen »»»»**••»»•»»% •¦^¦¦»»>« I ' ' ' <»•« door Mico Sche^moker Maar over deze programma's straks iets meer eerst dient er iets gezegd te worden over het Grand Gala du Disque het monster programma van de lichte muze dat in de loop der jaren enigszins in een kwade geur is komen te staan wat dit jaar voorkomen werd doordat men de parfumfabrikatie van Yves Saint Laurent via de omweg van een mode-show tijdens het Grand Gala liielp introdu ceren Maar los van aiUe parfum die trouwens niet eens ter sprake kwam dit Grand Gala was het beste dat we in de loop der jaren op ons scherm te zien hebben gekregen zowel kwalitatief als orga nisatorisch Wat het laatste betreft komt Piet Beishuizen natuurlijk de meeste eer toe en wat het eerste betreft waarschijnlijk ook De ster van de avond bleek niet Tony Bennett die vier liedjes zong voor een bedrag — 40.000 gulden — dat tweemaal zo hoog was als waarvoor Sammy Davis jr enkele jaren geleden nog een uur vol maakte maar onze bloedeigen Ramses Shaffy die samen met de enige andere uitgenodigde Nederiandse artiesten Liesbeth list en Louis van Dijk het ensemble Shaffy Chantant uitmaakt De deceptie van de avond was Paul van Vliet die gelukkig nog ein digde met een geslaagd liedje maar wiens conference even zouteloos was als de vorige keer toen hü echter een williger en dankbaar der publiek trof Een teleurstel ling was ongetwijfeld ook de aangekondigde verrassing " wat uitdraaide op Gert Timmerman Had die zich alleen beperkt tot zijn verrassend goede klarinet spel dan was er nog geen man overboord geweest maar het liedje dat hij daarna zong haalde het in dit kader niet waardoor hij zich onverdiend enig boe-geroep op de hals haalde Voor het overige was het al kwaliteit dat de klok sloeg met Al Hirt als de grootste voltreffer samen met Ramses dan Leo Ferré als indrukwekkende nonconformist en de mode show als plezierig intermezzo In de pauze nog een verrassing een herboren Dorus in een pro gramma dat dank zij de medewerking van Hans " Tiemeyer als DoUevie ZaJlevie ook Meneer PuntiUa en zijn knecht " had kunnen heten Vindingrijke regie van Peter van Halm verzorgde muzikale omlijsting het koortje zette op aUe i's een sierpuntje en vooral een verstandige terugkeer naar het klassieke komische genre zoals dat door Chapün Laurel en Hardy werd beoefend Z ONDAGMIDDAG verraste Ageeth Scherphuis nog heviger méthet programma Monitor " dat zü samen met Philip Bloemen dal Neerlands meest-geschoolde stem presenteert Het werd hetsoort programma dat iedere journalist droomt eens te mogen maken,met een grote stunt een directe uitvrisseling van beelden via EarlyBird tussen Brooklyn en Breukelen en tussen New York en Amster dam met de resp burgemeesters Lindsay en Van Hall als beschaam de grapjesmakers enkele goede interviews met Arthur MiUer en Alfred Hitchcock twee nationale stuntjes interviews met het dans echtpaar Holshuijzen en met mr Landré en Karin v£in Wamelenover de TROS en een paar flitsen van de voetbalwedstrijdenDWS — ^ ADO en DOS — Telstar die op dat moment gespeeld werden.Nieuwsberichten verkeersmededelingen en een kunstagenda derust en eindstanden in de competitie waren het cement van dezeuitzending die ook nog een impressie van het platenbal bevatte eneen aanstekelijke reportage van een Jordaanse bruiloft door RoelandKerbosch De enige smet die op dit overigens schier volmaakteprogramma rustte was dat Frits vsin Turnhout op zich liet wachtenmet de einduitslagen Maar ook dat had een oorzaak „ We zien hemhier vandaan voor de spoorbomen staan wachten " moest Ageethmededelen Z OU de TROS zich tegen zoveel kwaliteitsgeweld staande kunnen houden vroeg men zich af Het eerste programma Een beetje vieren " bleek een grote meevaller Karel Prior als employé van Benny Vreeden-produkties had er een kaleidoscopisch ver stróoiingsprogramma van gemaakt met vi'elgeteld 1600 deeltjes die soepel in elkaar pasten Typische TROS-onderwerpen " leken me Johan Kaart met As ' t effe kan " de Mounties tweemaal de dierenbescherming en Rika Jansen met een beetje flauwekul er omheen Maar daar stonden minder typische TROS-onderwerpen " tegenover het studentencabaret Cantater met een aardig opgezet liedje pianist Louis van Dijk en het gedicht „ Jazz " van Maarten VroBjk niet een van zijn besten overigens Piet van Egmond met het Amsterdams oratoriumkoor was een twijfelgeval Toch ook wel „ TROS " dacht ik Neutrale onderwerpen wj-en wel zanger Job Pannekoek niet onverdienstelijk het zangeresje Patricia verdien stelijk en de filmgrapjes Het hoofd van de TROS mr Landré ver telde ultra kort dat de TROS uit verzet getioren is een zeer strijd bare organisatie was en een eigen gezicht zal laten zien maar dat zal nog moeten blijken Later op de avond in het eerste radio programma van de TROS toonde hij zich al heel wat strijdbaarder al kreeg ik niet de indruk dat Wj over betrouwbare zegslieden be schikt In het televisieprogramma bleef alles vriendelijk aangenaam en onpersoonlijk maar een afgang werd het zeker niet Ook echter geen blijde verrassing geen andere toon of aanpak Dat kan nog komen natuurlijk alleen is het de vraag of de regelmatige terugkeer van een Job Pannekoek een Patricia en een Cantater na een paar keer de armoede aan kwaliteit niet al te evident zal maken In „ Monitor " heeft mr Landré al gezegd dat de TROS heel arm " is We wachten maar rustig af in de hoop dat het waar is wat men wel eens zegt dat de grootste kunstwerken geschapen worden in bittere armoede op een tochtig zolderkamertje MAANDAG Nederland 1 7.00 NTS Nieuws 7.01 Pipo de olown 7.05 Kerken Kenmerk infor - matierubriek 7.35 NCRV ' t Is zo bij de luchtmacht vrolijke serie 8.00 NTS Nieuws 8.20 NCRV Attentie actuali - teitenprogramma 8.45 Frank Sinatra zingt 9.35 Ooggetuige deel 1 Nico van Vliet over Australië i0.20 Dagsluiting 10.25 NTS Nieuws MAANDAG Nederland 3 8.00 NTS Nieuws 8.01 VARA Z-cars Zo maar een dag in Spring Street politiefilm 8.50 Achter het nieuws ac - tualiteitenprogramma 9.15 De graaf van Monte Cris - tö deel 1 De samen - zweerders 9.40 Op zoek naar Flamingo's reportage van het delta - gebied van de Guadal - quivir 10.05 NTS Nieuws 10.10 Pauze 10.30 Teleac Geprogrammeer - de instructie deel 2 MAANDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Report actualiteitenpro - gramma 9.00 Muziek en informaties Festivalmelodieën 9.45 De televisiediscussie 10.45 Het tuinfeest spel van Vaclav Havel 12.25 Nieuws DINSDAG Nederland 1 10.45 NOT - NTS Les Frangais chez eux Frans voor ge - vorderden 11.10 Natuurkennis deel 3 Elektriciteit 11.35-12.00 Zending 
6 MAANDAG 8 OKIOBBB 1966 tITBBCHTSCH NIEUWSBLAD ST ANTONIUS ZIEKENHUIS UTRECHT Met ingang van 1 oktober 1966 zijn de BEZOEKTIJDEN gewijzigd als volgt Ie klas afdelingen 2e klas afdelingen 3e klas afdelingen Kinderafdelingen ® Drukkerij || N « voor boëkwerl ^ periodieken en alle soorten handelsdrukwerk Dokter F J P Dom praktijk hervat Enige en algemene kennisgeving Heden Is geheel onverwacht van ons heengegaan onze moeder behuwd - groot - en overgrootmoeder JOHANNA GIJSEN-BONTROP ta de ouderdom van 86 jaar Utrecht 1 oktober 1966 Huize „ Transwijk " Lomanlaan 49 Correspondentie adres Weerdsingel W.Z 55 M van Soest-Gijsen M van Soest Klein - en achterkleinkinderen Liever geen bezoek De begrafenis zal plaatshebben woensdag 5 oktober a.s op de tweede Alg Begraafplaats „ Kovelswade " aan de Koningsweg alhier Voorafgaande zal een rouwdienst gehouden worden in de aula van Huize „ Trcinswijk " aanvang 10 uur Aankomst begraafplaats circa U uur Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve Man Vader en Grootvader ADRIANUS LUKSEN in de leeftijd van 58 jaar na een zwaar beproefd leven en een langdurig lijden Zijn moed was ons een voorbeeld Dat hij ruste in vrede M Luksen-de Gans Kinderen en Kleinkinderen De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 4 olriober 11.30 uur op de 3e Alg Begraafplaats Tolsteeg Hou tensepad Vertrek vanaf huis Nic Ruychaverstraat 28 te 10.45 uur nasir de rouwaula Met groot leedwezen geven wij kennis van het over Üjden van onze medewerker CHRISTOFFEL MEIJERS Tot op hoge leeftijd heeft hij ons op voorbeeldige wijze gediend Zijn nagedachtenis zal door ons in hoge ere gehouden worden Directie en personeel Batterijenfabriek Herberhold N.V Heden is van ons heengegaan mijn beste zorgzame man onze lieve vader schoonvader en grootvader WILHELM GERARD HOTKE echtgenoot van 6 Wouters op de leeftijd van 71 jaar G Hotke-Wouters C E van Schaick-Hotke C van Schaick W G Tiddens-Hotke R H Tiddens en kleinldnderen Utrecht 1 oktober 1966 Twijnstraat 4 Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaatsvinden op woensdag 5 oktober 1966 te 14.30 uur op de 3e algem begraaf plaats Tolsteeg Houtensepad Gelegenheid tot condo leren in de aula Tot ons groot verdriet moeten wij nu plotseling missen onze moeder en grootmoeder mevrouw J C TIESSEN FBOELINO Zij bereikte de leeftijd van 74 jaar Overveen A L Kok TiessenM Kok Utrecht E J Wevers-Tiessen B J Wevers RonYvonne Edwin Utrecht 4 oktober 1966 Mr Tripkade 16 Correspondentie adres Prinses Marijkelaan 5 Liever geen bezoek Geen toespraken De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 5 oktober a.s om 13.00 uur op de begraafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven Vertrek van het woonhuis te 13.30 uur Na een langdurige ziekte is heden van ons heenge gaan onze innig geliefde zorgzame Man Vader en Grootvader JOHANNES COENRAAD BONTROP in de leeftijd van 54 jaar M J Bontrop - van den Elsaker L van der Poel - Bontrop J A van der Poel D van Oord BontropB van Oord L Lenz-Kok J J Lenz E H Jongeneel Raymond Berti Amsterdam 30 sept 1966 Witte de Withstraat 1122 De overledene is opge baard in het gebouw van de Coöp Vereniging u.a „ Uitvaartverzorging " P C Hooftstraat 181-183 te Amsterdam-Z Bezoek van 14-16 uur en van 19 21 uur De teraardebesteDing zal plaatshebben dinsdag 4 oktober a.s tegen 13.30 uur op de Nieuwe Ooster begraafplaats aan de Kruislaan Vertrek vanaf de rouwkamer te 12.45 uur BEKENDMAKING Met groot leedwezen ge ven wij U kennis dat na een kortstondige ziekte op de leeftijd van 62 jaar is overleden onze lieve zuster schoonzuster tante en nicht Mejuffrouw C M PEELEN Utrecht 30 sept 1966 Prins Hendriklaan 18 Uit aller naam M Frangois Peelen De overledene is opge baard in de aula van het Diaconessenziekenhuis alwaar gelegenheid tot bezoek van 3.30 uur tot 5 uur nam De begrafenis vindt plaats dinsdag 4 oktober om 12 uur op de r.-k begraaf plaats aan de Prinsesse laan Gelegenheid tot condole ren na afloop der begra fenis in de aula op de be graafplaats Burgemeester en wethou ders van Jutphaas brengen ter kennis van belangheb benden dat vanaf 3 oktober 1966 ten gemeentehuize ka mer 7 voor de eigenaren van aangrenzende en nabij gelegen gronden ter inzage ligt het volgende bouwplan een plan voor de bouw van een groothandelscentrum voor groenten fruit aard appelen en aanverwante ar tikelen op een perceel ka dastraal bekend gemeente Jutphaas sectie E nrs 277 3139 3008 3143 3009 286 3010 en 290 gedeeltelijk en 278 en 279 geheel gelegen ten zuiden van rijksweg 12 Daar het onderhavige plan afwijkt van het uitbreidings plan in hoofdzaken voor de gemeente Jutphaas zijn vnj voornemens de voor deze bouw vereiste vergunning te verlenen met toepassing van artikel 23 van de Overgangs wet Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting juncto arti kel 20 van de Wederopbouw wet Alvorens echter hiertoe over te gaan worden vorenbe doelde eigenaren in de gele genheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwaren daarte gen vóór 17 oktober 1966 schriftelijk bij hun college in te dienen Jutphaas 29 september 1966 COMPLEET STTCCES V.M'.-BXPKZIS Burgemeester en wet houders van Jutphaas De burgemeester De Smeth De secretaris P W Ellen Maandag TO oktober vangen meiiw « cursussen oon row h«t prakfiitÈdiploma BOEKHOUDE opleidende voor het associatie-examen JUNI \ 967 In 1965 slaagden 1170 van ente eandidafen voor dif examen in een epleidingstiid variërend van 5-10 maanden De namen en adressen van deze cursisten vindt U in onze geslaagdenlijsi 1965 die wij U gaarne toezenden • Inl prosp en inschr maandag t/m vrifdag van 7—9 uur GEBOUW DER HERVORMDE BURGERSCHOLEN DOMPLEIN 4 — UTRECHT — TELEFOON 03402 - 2482 EXAM E NO P L E I D TN G HUGAS ELGERSMA POTGIESER AMSTERDAM — ROTTERDAM - DEN HAAG — HAARLEM — UTRECHT ENSCHEDE — GRONINGEN — LEEUWARDEN ¦•;•..¦ ¦.;;,' Laat Uw kleding bü Van Kempen nog eens lekker op frissen chemisch reinigen en zonodig met apprêt behan delen Uw goederen zijn duur in het aanschaffen maar na onze behandeling gaan ze langer mee Chem wasserij J VAN KEMPEN Wester kade 36 Telet 27073 Gratis afhalen en bezorgen SPECIALE WIJNMAAND-AANBIEDING BEAUJOLAIS Pliüippe Lermout p fles 3.75 Hierbij aanbevolen uit onze afdeling buitenlandse kaas Saint Paulin Tome au Raisin Mon Chou KLOKKE'S DELICATESSEN Hofleverancier Korte Jansstraat 4 - tel 10169 Utrecht Een nieuw plantaardig produkt om snel slank teworden dat invele landen reedsmet sncceswoi ^ toegepastïs Facaexcellent Heerlijkwerlcende slankmakende,Fuca dragêesl Neem ook Fnca-dragéesy u zult het ^ enen voelen;Ook liï maken zij slank ^^ Fuca-dragSes werken op 4 verschillende manieren Fnca dragées geven u uw slankheid terug én zorgen ervoor dat u die ook houdt SLANK Met Fuca-diagées verdwijnen hinderlijke vetkussentjes om de maag te zwaie heupen en dijen Iciijgen weer harmonische proporties een onderkin wordt glad mMfi ' Fnca-dragées ll^p stimuleren de werking van de ^^ darmen en bezorgen u een goede stofwisseling nieuwe frisheid en jeugd Regelmatig gebruik van Fuca-dragées bevordert ook de glanzende gezondheid van uw huid Suca-dTagéesin - nnn ttnn tJegante verpakktngi f2.VO,f4J>0 FUCAexcellent ITOYOTA MOTORi LOUWMAN & PARQUI te LEIDSCHENDAM Importeurs van ALFA ROMEO en TOYOTA AUTOMOBIELEN zoekt in verband met de zeer grote expansie contact met gegadigden voor de functie van ZONE-INSPECTEUR voor de provincies Utrecht Geldeiv land Brabant en Limburg Zijn werlQaamheden zijn van organisatorische administratieve en commer ciële aard VEREISTEN 1 Algemene opleiding op middelbaar niveau Zeer goede commerciële capaciteiten en contactvaardig heid Organisatievermogen en in staat leiding te geven enstimulerend op omgeving te werken Goed op de hoogte van verkoopmethoden verkooporgani satie en verkoopadministratie Ervaring in automobielbranche opgedaan zal uiteraardtot aanbeveling kunnen streldcen Schriftelijke sollicitaties met pasfoto en uitvoerige inlichtingen welke strikt vertitjuwelijk behandeld worden worden gaarne ten spoedigste ingewacht bij de C3ÏEF VERKOOP AUTOMOBIELEN LOUWMAN & PARQUI - LEIDSCHENDAM VEUBSE;}TRAATWE0 280 TELEFOON 01161 • SUO Gemeente Utrecht GemeentelQke avondschool voor nyverheldsonderwys afdeling kunstindustrieel onderwas INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN van 11.00 tot 12.00 uur van 14.000 tot 15.30 uur van 19.00 tot 20.00 uur van 14.00 tot 15.30 uur van 19.00 tot 20.00 uur van 14.00 tot 15.00 uur van 19.00 tot 20.00 uur dinsdag donderdag en zondag van 14.00 tot 15.00 uur minimum leeftijd 16 jaar voor onderstaande op leidingen kan geschieden op dinsdag 4 olrtober van 19.30 tot 21.00 uur In het schoolgebouw Jans kerkhof 17 AKTE TEKENEN L.O BEELDHOUWEN goud - en zilversmid STEENHODWEN RECLAME - en DECORATIESCHIL - DEREN GRAFISCH TEKENAAR EN LAT-OtJTj VRIJE RICHTING JtiAjdi MERCEDES-BENZ Ter gelegenheid van de verplaatsing van ons SERVICE-BEDRIJF van het Smaragdplein 161 naar de grotere bedrijfsruimte aan de Aquamarijnlaan 59 63 te UTRECHT Tolsteeg telefoon 030-80117 en 80598 organiseren wij in dit nieuwe pand van 3 t/m 5 oktober a.s een show van de nieuwste modellen Mercedes-Benz en Audi personenwagens Tijdens deze SHOW zult u in de gelegenheid zijn de nieuwe hyper modern ingerichte werkplaatsen magazijn en kantoren te bezichtigen Ingaande 6 oktober a.s zullen deze werkplaatsen geheel te uwer beschikking staan Tijdens de SHOW-dagen wordt de service waar genomen door ons bedrijf te DEN DOLDER Telefoon 03402-3841 Van harte hopen wij u één dezer dagen te mogen begroeten Hoogachtend N.V AUTOBEDRIJF J van KOOIJ DEN DOLDER • Utrecht Dealer van MERCEDES-BENZ en AUDI voor UTRECHT en OMGEVING en ged BETUWE De Show is geopend Maandag 3 oktober van 10.00 - 17.30 uur en 19.00 - 22.00 uur Dinsdag 4 oktober van 10.00 - 17.30 uur en 19.00 - 22.00 uur Woensdag 5 oktober van 10.00 - 17.30 uur en 19.00 - 22.00 uur moderne mannen kiezen altijd liet allernieuwste Vitalis houdt uw haar n model - de hele dag zonder ¥ et Vitalis de mannelijke - dus gemakkelijke - opvatting van moderne hairdressing Vitalis bevat géén vet Vitalis Is vloeibaar Vitalis dus altijd met vochtige han den in het haar masseren Een paar druppels is al voldoende om het haar de hele dag in model te hour den Eenvoudiger gaat niet gezonder kèn niet want Vitalis bestrijdt bovendien roos en beschermt de hoofdhuid - Vitalis is dus beter dan gewone cream of brillantine vooral voor stug en weerbarstig haar 11.2.75 Jim Clark zegt Grease is for your car not for Vraag uwwinlcelier om een JlM C\MK COUPON voorgratispersoonlijIfflbrieftaartvanJimClam your hair That's wliyi é ^\ always use Vitalis KEEPS HAIR NEAT AIL DAY Toorde'natural-look ' WITHOUT GREAsE AND PKEVENTS DRYNESS 57c.|L ' 
NIEUWSBLAD t'TBECHTSCH NIEUWSBtAD MAANDAG S OK0FOBEB1966 7 ^ Spandau trok evenveel '^ kijkers als Kennedy ^ Schirach wilde voor de jeugd altijd ^ t heste ^^ Van onze correspondent BONN — De vrijlating na een 20-jarige gevangenschap van de oorlogsmisdadigers Baldur von Schirach en Albert Speer uit de Spandau-gevangenis in Berlijn is in de Westduitse pers met grotere onverschilligheid opgenomen dan door het Berlijnse publiek Ruim 3.000 nieuwsgierigen waren naar schatting op de been om de vrijlating van de vroegere medewerkers van Adolf Hitler gade te slaan Dat betekende een belangstelling die niet onderdeed v(X)r die bij het bezoek van de Amerikaanse president Kennedy aan Berlijn op 26 juni 1963 Bloedbad in noorden Nigeria 1000 doden Toen in januari van dit jaar leger officieren een staatsgreep uitvoerden en de tot de Ibo-stam behorende gene raal Ironsi leider werd vem een fede rale militaire regering werden ver scheidene tot de Hausa-stam beho rende officieren vermoord De Hau sa's beschouwden zich het slachtoffer van het nieuwe bewind Nadat in juli een officier uit het Noorden luite - nant kolonel Yakoeboe Gowon de macht In handen had genomen be gonnen de Hausa's wraak te nemen Deze wraak is blijkbaar nog niet vol tooid In het district Sabon Gari van de stad Kano waar de onlusten thans het hevigst schijnen te zijn wonen en werken veel „ niet-noonJelingen " Sinds gisteren heerst daar een ern stige wanorde Groepen noordelijke soldaten die zich bij de Hansa's had den aangesloten b\>l[ken door de straten van Kano en schoten leden van de Ibo-stam zonder pardon neer De Hausa's waren gewapend met messen stukgeslagen flessen en enige vuurwapens De lïbo's barricadeerden hun woningen maar konden niet al tyd verhinderen dat soldaten binnen drongen en hen neerschoten Later keerden de muitende militai ren in hun kazernes terug maar de toestand in de stad bleef nog erg ge spannen Sedert het uitbreken van de onge regeldheden vrijdag jl toen vooral om en in de stad Kadoenda werd ge vochten zijn in andere steden in het noorden naat schattmg 150 personen omgekomen Ruim 2500 Ibo's in pa niek door ' t grote aantal doden zijn uit ' t noorden geëvacueerd Zware luchtaanval op doel in N.-Vietnam Grote schade aangericht SAIGON — Alle vliegtuigen van de drie in de Golf van Tonkin kruisende Amerikaanse vliegdekschepen heblien zaterdag deelgenomen aan een aan ' val op strategische doelen In de om geving van de Noordvletnamese stad Phoe Ly 60 km ten zuiden van Hanoi gelegen Het was de grootste lucht aanval tot dusver op één afzonderlek gebied In Noord-VIetnam Phoe Ly is een belangrijk knooppunt van spoor ' lynen en verkeerswegen Verscheidene ollereservolrs gingen in vlammen op luchtdoelbatterijen werden tot zwijgen gebracht en een spoorbrug werd zwaar beschadigd Amerikaanse luchtlandingstroepen hebben zondag 55 km ten noordoosten van Saigon een complete autorepa ratiewerkplaats van de Vietcong ont dekt en bezet Jachtbommenwerpers bombardeer den opnieuw bij Phoe Ly wegen en spoorwejien Tussen Vinh en Dong Hoi wat zuidelijker werden voor raadplaatsen en vrachtwagens langs weg nummer 15 aangevallen Installa ties langs de rivier Ron Nay 60 km van Dong Hoi werden eveneens ge bombardeerd Radio-Hanoi heeft zondag gemeld dat volgens de Vietcong op 22 sep tember in de provincie Binh Dinh bijna duizend Amerikaanse militairen en een bataljon Zuidvietnamese troe pen door de Vietcong zijn gedood Tachtig vliegtuigen en 150 voertuigen ADVERTENTIE trecht — nQTerheldsondenry * ING LINGEN onderstaande op < nsdag 4 oktober van schoolgebouw Jans - en zilversmid tATlESCBJln EN LAY-OUT > UÓÊ BEDRIJF aan de 80117 iber a.s Hen vagens hyper-jichtigen uwer waar - - 3841 n KOON echt BETUWE 00 uur 00 uur 00 uur uwste dag JIM CLARK COUPON iefkaartvanJimClarK i s 1-Iook ' I De fotograferende pers had zich van ie beste plaatsen verzekerd De selUJnwerpers van de televisie en fllm joumaals verlichtten de deuren van de Spandau gevangenis toen Speer en von Schirach in l)egeieiding van hun familie om twaalf uur in do nacht van vrijdaK op zaterdag naar buiten reden De zondagsbladen van het Springer concern „ Welt am Sonntag " en Bild am Sonntag " die als eerste over de vrijlating konden berichten namen fel tegen Speer en von Schirach stel ling „ Bild am Sonntag " meldde hoe de vroegere leider van de Hitler jugend de bijna blind geworden Bal dur von Schirach èen kamer in het „ peperdure " Hilton hotel betrok ter wijl in een van de benedenzalen een bal aan de gang was ten bate van slachtoffers van de tweede wereld oorlog en de oorlogsweduwen en - wezen Een schoenpoetser-oorlogsslachtof fer uit hetzelfde hotel sprak volgens „ Bild am Sonntag " de bittere woor den „ Wij arme drommels zijn altijd het kind van de rekening terwi^jl de lioge hand de dans ontspringt " Een oud moedertje gunde echter de beide vrijgelaten nazi's —- alles volgens het zelfde blad — hun eerste nacht in een echt donzen bed na 20 jaar " ter wijl een onverbeterlijke mopperaar vond dat von Schirach er tenminste voor gezorgd had dat de jeugd niet als vandaag de dag met lange liaren zonder tucht en orde rond liep " De man voegde er aan toe „ Von Schirach wilde voor de jeugd altijd het beste " Anno 1944 Beide gevangenen verschenen n kledij anno 1944 in de oplettende open baariieid Von Schirach droeg een schipperstrui met een hoog boord en om zijn nek bungelde een loupe Na dat hij aan een van beide ogen blind geworden is probeert Iiij met behulp van dit koket aandoende instrument met het andere oog nog Iets waar te nemen Von Schirach sprak Engels toen hij ADVERTENTIEJ ^ JAARBEURS GEBOUW VREDENBURG UTRECHT JAARLIJKSE BEURS VOOR PARTICULIEREN dagelijks van 10 - 10 uur zondags gesloten toegangsprijs f 1 Georganiseerd onder auspiciën van H H de Klerk & Zn en Arti Domo Rotterdam Den Haag Utrecht Vlissingen Deventer Hoorn,de Lier Deelname alle bekende fabrikanten op het ge bied van woninginrich ting Exclusieve buiten landse inzendingen 3 okt 4 okt 5 okt in het Hilton-hotel een korte verkla ring aflegde waarin hij de gevange nisartsen bedankte voor hun goede zorgen Later vloog de jeugdleider met een chartervliegtuig — dat door het geïllustreerde weekblad zou zijn betaald dat voor 500.000 meirk von Schirachs memoires heeft gekocht — naar voorlopig onbekende bestem ming in West-Duitsland Von Schirach is van zijn vrouw gescheiden en werd door zijn zoons afgehaald Sympathie In het algemeen ging de sympathie meer uit naar de vroegere leider van Hitlers oorlogsprodiüdie Albert Speer Hij was de enige beklaagde in Neurenberg die indertijd uit zichzelf schuld bekende Door zijn toedoen cx)k konden tegen het eind van de oorlog tal van wegen bruggen en ge bouwen voor Hitlers tactiek van de verbrande aarde worden gespaard De vroegere plaatsvervangend aan klager voor de Verenigde Staten in Geen overlevenden bij vliegramp in VS PORTLAND — Het sinds zaterdag vermiste DC 9 toestel van een Ameri kaanse binnenlandse luchtvaartmij is vanmorgen bij de voet van de berg Squaw gevonden Alle 18 Inzittenden hebben het leven verloren Men had alle contact met het toe stel verloren toen het zich boven het bergachtige gebied van de staat Ore gon bevond Men tast nog steeds in het onzekere omtrent de oorzaak van het gebeurde Chinees feest in goede orde verlopen Van onze correspondent DEN HAAG — De Chhiese Volks republiek vierde zaterdag haar ze ventiende verjaardag Feest dus ook In al haar ambassades en legaties over de gehele wereld Ook in de Chinese legatie aan de Haagse Adri aan Goekooplaan waar tydelijk zaak gelastigde Shen Wei-Uang ' s avonds van zes tot acht uur een receptie hield voor ruim 140 genodigden Hier geen decor van miljoenen be langstellenden geen vuurwerk en op zwepende toespraken zoals op het „ Plein van de Hemelse Vrede " in Peking — alleen maar het hemels gedruis van heel veel regenwater dat wachtende en kijkende politie mannen en journalisten snel door weekte en de stemming deed dalen tot het nulpunt Deftige gasten wer den genoodzaakt met een regenjas ovP - het hoofd de oprijlaan van de geblindeerde legatie in te rennen Het — naar enkele malen uitdruk kelijk werd medegedeeld „ niet ver sterkte " — politiekordon bestond uit enige tientallen agenten en officieren onder commando van hoofdinspec teur M v d Berg Dt politie hield geen gasten staande controleerde geen papieren bekeek geen gezich tra en doorzocht geen auto's Slechts de aantallen binnentredende gasten werden door een vingeropstekende rechercheur doorgegeven aan een ijverig turvende agent in ' n politie auto Dat gebeurde uiteraard om la ter te kunnen vaststellen of er even veel gasten waren weggegaan als binnengekomen Onder de bezoekers van de recep tie bevonden zich de chef van de di rectie kabinet en protocol tevens plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken mr W J G baroi Gevers en de chef van de directie „ Oosten " van dat ministerie mr J Rookmaker De Nederlandse regering heeft zich op de verjaardagsviering niet offi cieel doen vertegenwoordigen Zoals bekend is het geschil over de Chine se lastechnici die zich schuil houden in het legatiegebouw nog niet opge lost VS lanceren weer weersatelliet VANDENBERG — Van de lucht machtbasis Vandenberg in Califomië is zondag een weersatelliet Essa-3 gelanceerd welke enkele uren na het afschieten in een baan om de aarde kwam De apparatuur aan boord van de Essa die twee camera's aan boord heeft werkt goed De baan loopt over de polen en varieert van 1.374 tot 1.476 km boven de asffde De omlooptijd van de satel liet bedraagt 114 minuten De Essa-3 moet dagelijks gegevens over het weer in de gehele wereld naar de aarde seinen In februari jl werden Essa-1 en Essa-2 gelanceerd Neurenberg de Duits-Amerikaanse jurist Robert Kempner had dan ook vorige week verklaard dat Speer waarschijnlijk met de huidige kennis van de documenten tot een minder zware straf veroordeeld zou zijn ter wijl Baldur von Schirach zeer zeker met de huidige kennis van zaken de doodstraf niet zou zijn ontgaan Het zelfde gold overigens voor Hitlers financiële wonderman Hjalmar Schacht Deze werd in Neurenberg vrijgesproken aldus Robert Kempner Bosje bloemen West-Berl^jns burgemeester en voor zitter van de SPD WlUy Brandt zond de dochter van Albert Speer een bos bloemen ter gelegenheid van de vrij lating van haar vader Brandt gaf als grond voor deze geste op dat hij de processen in Neurenberg zelf had meegemaakt en onder de indruk was geweest van de houding van Albert Speer De dochter van Speer had lange jaren voor de begenadiging van haar vader gevochten Wantrouwen tussen Noord en Zuid LONDEN — De onlusten in het noorden van Nigeria waar bij volgens sommige berichten ongeveer 1000 doden zijn ge vallen zijn terug te voeren op stammentwisten Deze hebben de Westafrikaanse sitaat voort durend geteisterd sedert zijn on afhankelijkheid van Groot Brit-tannië in 1960 een feit werd De bloedige gevechten doen zich ditmaal voor tussen de Hausa's uit het noorden en leden van de Ibo stam uit ' het Oosten De Hausa's mohammedanen en nog in half feodaal verband levend ver trouwen de wat meer ontwikkelde Ibo's niet en zij verdenken deze ervan hen te willen overheersen De Ibo's en andere stammen uit het Zuiden en Oosten zeggen op hun beurt dat de zelfstandigheid van het Noorden Isiidt tot vertraging van de ontwikkeling van het land Speer gaf in zijn hotel in Berlijn een korte persconferentie waarbij hij te kennen gaf geen uitlatingen die in enig verband met de politiek — dus ook met zijn gevangenisstraf stonden — zou doen Speer oefende kritiek op von Schirach die voor veel geld zijn memoires zal gaan schrijven en hij verklaarde dat hij in Heidelberg een architectenbureau zal beginnen Speer gaf nog uiting aan zijn be wondering voor de enige in Spandau achtergebleven gevangene Hitlers vroegere rechterhand Hess die tot levenslang veroordeeld werd Hess had tijdens het pakken van von Schi rach en hemzelf getoond over goede zenuwen te beschikken " aldus Speer Op de vraag of hij dacht dat Hess in derdaad niet toerekeningsvatbaar was gaf Speer echter een ontwijkend Euitwoord De morgen na zijn vrijlating maak te Speer onopgemerkt een autotocht door West Bei lijn om kennis te ma ken met het nieuwe gezicht van de vroegere Duitse hoofdstad Later op de dag vertri.»k hij in gezelschap van zijn vrouw in een lijntoestel naar West-Duitsland Ook de verblijfplaats van Speer wordt voorlopig geheim ge houden BALDUR VON SCHIRACH de ecc nazi-jeugdleider en rijksstadhcm der van'Wenen werd toen hij na zijn vrijlating met een vliegtuig naar Stuttgart was vertroklcen op het vliegveld afgehaald door een auto van een Duits tijdschrift Het weekblad betaalt 500.000 mark voor zijn memoires Adenauer ziet gevaar in Erhards politiek televisie-interview achter Bondsdag voorzitter Eugen Gerstenmaier die vorige week had verklaard dat hij weliswaar loyaal achter de persoon van Ludwig Erhard stond maar dat „ deze houding diende het land te be hoeden voor grote gevaren en dat het landsbelang voorging boven persoon lijke loyaliteiten " Algemeen wordt verband tussen Gerstenmaier's manoeuvre en het in terview van Adenauer gelegd De Bondsdag-president ontkende enige dagen na het doen van bovengedane uitlatingen dat Idj zelf het kanseliers schap ambieerde zoals uit zijn eerste uitlatingen viel op te maken Gerstenmaier en Adenauer hebben steeds dezelfde opvattingen gehad over de noodzaak van een binding tussen Frankrijk en de Bondsrepu bliek Beide politici spraken dit in het recente interview opnieuw ten gunste van sen vaste verbetering van de be trekkingen tussen beide landen uit Gerstenmaier beter Van onze correspondent BONN — Oud-BondskanseUer Ade nauer heeft zich zaterdagavond van uit zyn vakantieoord Cadenabbia in de stryd rond de persoon van zyn opvolger Ludwlg Erhard gemengd In ' n televisie-interview liet Adenauer weten dat h\j hoewel hij „ besloten had zich niet meer over politieke pro blemen in het openbaar te uiten " zich toch gedwongen voelde „ het Duitse volk te zeggen welke grote gevaren haar bedreigen " BOSTON — Ben 23-jarige vrouw die destijds een behandeling met vrucht baarheidshormonen onderging heeft zaterdag in de Amerikaanse stad Boston een zevenllng ter wereld ge bracht waarvan één der kinderen dood werd geboren terwijl de andere zes kort na de bevalling stierven die vier maanden te vroeg plaatshad Hoewel de oud-kanseUer zich na zijn aftreden in oktober 1963 zelden of nooit optimistisch toonde over de gang van zaken in de wereld en in de Bondsrepubliek in het bijzonder oefende hij nu speciaal kritiek uit op Ludwlg Erhard en diens activiteiten tijdens zijn recente besprekingen met de Amerikaanse president Johnson in Washington Adenauer zei er vast op te rekenen dat de Amerikanen van plan waren een ieel van hun strijd macht uit Europa terug te trekken In de vertrouwenscrisis die rond kanselier Erhard ontstaan is stelde oud-kanselier Adenauer zich in zijn IN HET casino in Knokke is zater dagavond een Uefdadigheidsdiner gehouden voor de internationale vereniging voor vrienden van kinde ren „ Amade " Aan het diner zat ook prinses Podia van België aan die als tafelheer de zanger Adamo ¦ had Vlaamse studenten houden protest ^ zesdaagse Van onze correspondent BRUSSEL — Studenten uit Leuven zullen morgen te Oostende een mars beginnen die hen In zes dagen naar Leuven zal moeten brengen ledere avond zullen zy in een andere Vlaam se stad doorbrengen en daar dan een betoging houden met betrekking tot problemen van de universiteit van Leuven De Vlaamse studenten eisen dat het Frans-talige deel van de universiteit naar Wallonië zal worden overge bracht dat het Nederlands-talige deel autonomie zal krijgen en ze verlangen een „ democratisering van het hoger onderwijs " Staking ondanks tussenkomst Johnson SCHENECTADY New York — 12.000 Werknemers van de Ameri kaanse General Electric Company zijn vandaag toch in staking gegaan niettegenstaande tussenkomst veui president Johnson en een overeen komst met de besbetreffende vakbond om een staking twee weken uit te steUen General Electric heeft in het geheel 120.000 georganiseerde werk nemers zouden vernield of beschadigd zijn De gevechten vonden plaats bij Nui Mot 6 km ten noorden v£ui Phoe Cat De Amerikanen hadden dertig hefschroefvliegtuigen en meer dan tien vrachtwagens nodig om hun do den weg te voeren Monniken vrijgelaten De Zuidvietnamese regering heeft zondag elf boeddhistische monniken die sinds de ongeregeldheden tegen de regering in het begin van het jaar in hechtenis waren op vrije voeten gesteld Andere boeddhisten die nog vast gehouden worden zullen vrijgelaten worden zodra het onderzoek in kwes tie is voltooid aldus heeft het Zuid vietnamese hoofd van de politie ge zegd Gaullisten winnen verlate verkiezing Van onze correspondent PARIJS — In de Franse stad Brive in de Midi hebben de Gaullisten gis teren de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen die vanwege fraude bij een vorige gelegenheid noodzakelijk wa ren geworden Deze verkiezingen wa ren om verscheidene redenen belang rijk By vorige verkiezingen bleken de 23.000 kiezers van het stadje zich steeds ongeveer half om half over de beide kampen van Gaullisten en oppo sitie te verdelen Bovendien had nu een lid van de regering staatssecre taris CJiarbonnel zich persoonlijk als lijstaanvoerder beschikbaar gesteld En tenslotte ging de keuze voor de stemmers tussen dechts twee lijsten het gecombineerde linkse front van communisten socialisten en radica len en anderzijds alle Gaullisten en hun aanhang uit de conservatieve ka tholieke en dissident-radicale rijen Men zou vermoedelijk iets te ver gaan door uit deze uitslag nu al defi nitieve consequenties te trekken ten aanzien van de algemene verkiezin gen die volgend jaar maart in heel Frankrijk zullen worden gehouden Toch is de tendens duidelijk ook uit andere aanwijzingen de laatste tijd is wel gebleken dat de binnenlandse po litiek de Gaullisten momenteel de wind weer in de zeilen blaast en in dat licht is hun overwinning van giste ren dan ook zeker geen sensationele verrassing geworden BELGIË Laat hegin politiek seizoen Van onze correspondent BRUSSEL — België kent niet zoals Nederland een ' Prinsjesdag ' Wat voor ons land de derde dinsdag in sep tember is wordt voor het Bel gische parlementaire leven ge vormd door de tweede dinsdag in november Op die dag komen Kamer en Senaat voor ' t eerst na het zomerreces weer bijeen Er gebeurt niets bijzonders Men kiest een voorzitter en gaat over tot de orde van de dag De voorzitterskwestie wordt van te voren geregeld door de partijen De laatste jaren is het steeds zo geweest dat de beide grote partijen katholieken en socialisten ieder een voorzitter hadden Het is niet onmogelijk dat deze keer de libera len een kandidaat zullen stellen voor het voorzitterschap van de Kamer en de katholieken één voor de Senaat Het zou betekenen dat Achiel van Acker de socialist zou heengaan als voorzitter van de Ka mer en dat wordt door vele Belgi sche politici betreurd Patrijs en haas Men kan zich afvragen waarom de volksvertegenwoordiging zo laat in het najaar met haar werkzaam heden begint Het antwoord is een voudig in vroeger jaren zo rond om de eeuwwisseling behoorden in België leden van Kamer en Senaat op enige uitzonderingen na tot ge gegoede standen zoaJs burgerij en landadel Zij wilden niet ten behoe ve van de politiek afzien van hun jaarlijkse jachtparijen En zo is de in de Belgische grondwet vastge legde tweede dinsdag in november gehandhaafd Weliswaar gaan er ieder jaar weer stemmen op de beide Kamers vroeger bijeen te roe pen doch tot nu tcc is het niet of bijna niet voorgekomen dat zulks ook werkelijk gebeurde Toch begint het politieke seizoen in Brussel zo langzamerhand op toeren te komen ook al zijn er Ka merleden en senatoren die tijdens de weekeinden of door de week wel eens een haas of patrijs verschal ken Verscheidene Kamercommis sies hebben al vergaderd terwijl ook de gemengde militaire commis sie al in beraad bijeen is geweest De conclusies van deze laatste heb ben nogal wat stof doen opwaaien De commissie heeft namelijk aan de regering gevraagd binnen het kader van de NATO te onderhan delen over „ het toewijzen van an dere taken aan de Belgische strijd krachten " De minister van defensie Poswick heeft verklaard dat hij de ziens wijze van de commissie volkomen kon delen Het advies heeft nogal wat speculaties over de mogelijkhe deu van inkrimping van de dienst plicht uitbreiding van het aantal vrijwilligers e.d tengevolge gehad In ieder geval staat het vrijwel vast dat het gehele probleem als zoda nig de regering waarschijnlijk niet al te veel moeiUjkhedei zal bezor gen Problemen Er zijn er echter andere die dat zeker wel zullen doen Er zijn n.l onderwerpen die in België nu eenmaal permanent aan de orde zijn en die dat nog wel enige jaren zullen blijven zoals bijvoorbeeld de taalkwes tie en de streekontwikkeling Een ander onderwerp dat niet van vandaag of gisteren dateert is de dokferskwestie — het con flict tussen geneesheren en re gering over de medewerking van eerstgenoemden aan de zie kenfondsen en meer in het bij zonder over de belastbaarheid van hetgeen zij van deze aan honoraria ontvangen De financiële en economische toestand van België is minder rooskleurig dan het opgewekte beeld van de welvaartsstaat dat België aan de buitenzijde biedt doet veronderstellen Met name de socialistische op positie houdt zich de laatste weken uitvoerig bezig met lo nen en prijzen en vooral ook met de toestand in de staal industrie waar zij onder de werknemers een zeer groot deel van haar aanhangers vindt De begrotingspolitiek van de hui dige regering kan in de ogen van de socialisten geen genade vinden en ook in katholieke kringen bestaat kritiek omdat zoals men zegt de regering enerzijds leent in buiten landse deviezen en anderzijds reeds thans beschikt over de opbrengst van leningen in Belgische franken die moeten dienen voor toekomstige financieringen Wat de toekomst van de staalin dustrie betreft vreest men niets zo erg als gebeurtenissen zoals die zich te Zwartberg hebben voorgedaan bij het sluiten van niet-rendabele ko lenmijnen Er bestaat echter wel goede hoop dat voor die problemen gerekend kan worden op de hulp van de E.G.K.S die binnen het Europa van de Zes dus met steun van alle partners naar oplossingen zal zoe ken 
8 MAANDAG S OKTOBER 1968 tlTEECHTSCH NIEUWSBLAD Roofoverval - onder ogen eigenaar - in Dordrecht Utrecht houdt enquête naar wensen hengelaars DOBDBECHT — Twee mannen heb ben zaterdagavond omstreeks tien uur een in Dordrecht wonend echtpaar in hun woning opgewacht en onder be - Ensemble bracht Shylock EINDHOVEN — De figuur van Shy lock is door Shakespeare in de Iducht De Koopman van Venetië onmisken baar bedoeld als een grotestke kari katuur van een wrede en schraperige schurk die door het vernuft van zijn meer humane medemensen in zijn eigen boosaardige netten wordt ge vangen Het grote genie van Sliake speare geeft voorzeker ook aan een schurk een zekere m^iseiyiüieid mee maar daardoor wordt zo'n figuur nog niet tragisch als boontje om zyn loontje komt Om voor de hand liggende redenen heeft men — zondagavond bij de pre mière door Ensemble te Kndhoven — toch de tragiek vj - de uitgestoten jood in een Christelijke samenleving wUlen accentueren maar daardoor ging het rechtuit Iduchtige van het stuk voor een deel verloren De tegen spelers van Shylock zagen zich min of meer weggedrongen naar de figuur vaa lichtzinnige hypocrieten die zich nogal harteloos vermaken met de verweerpogingen van een maatschap pelijke outcast - Daarmee ging de opvoering de weg op van het beleven van een stuk cul tuurhistorie de gemakkelijlcheid waarmee Shakespeare indertijd als vanzelfsprekend een jood tot zonde bok kon stempelen en de argumenta tie waarmee dit gebeurde Het was dan ook te merken dat zowel acteurs als toeschouwers met de kwestie enigszins verlegen zaten Karl Gutmann leverde een speelse wereld waar doorheen als de figuur uit de andere wereld de vrek Shylock min of meer verbijsterd liep te plun deren Senne Roefaert speelde die rol met grote waardigheid en ingetogen heid Daarmee contrasteerde geheel en al Sigrid Koetse die met haar fijn zinnig orgaan voor de intelligentie van Shakespeare's teksten een briljante vertolldng van Portia leverde De aankleding van het stuk was In één woord grandioos Ete Italiaanse toneelarohitect Uberto Bertacca had een romantische enscenering ontwor pen waarbij hele stadswijken elkaar op het toneel afwisselden Vergrootte dit de levendigheid van de aparte scène over de grote lijn gezien werd het geheel van de handeling nogal opgehouden door de omvangrijke changementen Als kijkspel was het geheel aUe aandacht waard en de toe schouwers waren er dan ook verrukt van al zullen deze en gene zich wel eens hebben afgevraagd wat dit alle maal gekost mag hebben Maar het moet een hardwerkend toneelgezel schap als Ensemble wel toegestaan zün dit uit te halen G.V.K dreiging met op vuurwapens geleken de voorwerpen de sleutels van de brandkast opgeëist Ondertussen stond een derde man op de uitldjk Het echtpaar de heer en mevrouw A C Romeijn beiden 66 jaar wist niet wat het overkwam toen het in het duister de twee lieden in de gang van de woning aantrof Hevig ge sclirokken gaf de heer Romeijn een groothandelaar in tioter en kaas zijn sleutels Eén der mannen maakte de brandkast open terwijl de ander voort durend zijn wapen op het echtpaar gericht hield De rover was met de 48 gouden tientjes 3 gouden Amerikaanse dol lars 100 guldens 30 ' zilveren rijks daalders en een portefeuille met een klein bedrag aan geld die hij in de kast aantrof niet tevreden Toen er echter werkelijk niet meer geld in huis bleek sloten de twee manieën het echtpaar Romeijn op in een slaap kamer en maalrten zij zich uit de voeten De heer Romeijn aan wie was ge last geen alarm te slaein bevrijdde zich uit de slaapkamers en wilde de politie bellen Hij moest echter de hulp van zijn bui-en inroepen omdat de telefoon onklaar was gemaakt Het echtpaar kon maar een heel vaag signalement geven Het is de recher che gebleken dat de inbrekers reeds vóór het echtpaar thuisgekomen was de brandkast hadden bewerlrt Soebandrio Vervolg van pag 1 Ja " antwoordde Soebandrio Hierop barstte de volle rechtszaal in lachen uit Dr Soebandrio zei nog dat het op internationaal terrein normaal was zich van valse documenten te bedie nen als dit in de gegeven omstandig heden voor het betrokken land nuttig was Maar het zou des te beter zijn als de documenten echt waren Soebandrio heeft schuld ontkend Radio-Djakarta heeft gemeld dat het proces tot 12 olrtober zal duren Hoewel Soebandrio wordt beschul digd van ondermijnende activiteit en van poging tot opstand misdrijven waarop de doodstraf staat heeft de procureur-generaal hem evenwel niet beschuldigd VEin rechtstreekse deel neming aan de misluirte staatsgreep van oktober 1965 hoewel deze be schuldiging wel vorige week tegen Soebandrio is geuit door generaal Soeharto Soekarno Vanmorgen heeft de politie van Dja karta enkele duizenden studenten die voor het paleis van president Soe karno om diens aftreden en berech ting riepen uiteengejaagd Enkelen hunner zouden zyn gewond De gar nizoenscommandant van de hoofd stad heeft gewaarschuwd dat elke de monstratie de kop zal worden inge drukt De president die vandaag naar Djakarta zou terugkeren vanuit z^jn zomerverbiyf te Bogor heeft zyn komst uitgesteld Zwaar verlies voor SVE UTRECHT — De start van de ta feltenniscompetitie leverde geen ver rassende uitslagen op In beide ere klassen noteren we zelfs hoge scores Het hernieuwde optreden van Bert Onnes bfl AMVJ leverde voor hem drie persoonlyke overwinningen op en zijn team zegevierde met 10 — O over Belcrum Bert Schoofs nummer drie van de nationale rangiest moest op de eerste compctitiedag twee persoon lijke nederlagen incasseren Hy ver loor van Kraayenga en Leo Lucas Ook voor de Utrechtse teams geen verrassingen Onze prognoses voor de SVE-teams zijn volledig uitgekomen Zeist echter zorgde voor een onver wachte overwinning Tegen Wibats verloor SVE met 8—2 De eer werd gered door winst van Bertus Swart en Henk Vermeer in het dubbelspel SVE 2 verloor van het gedegradeer de De Treffers Ries van de Boogaard zorgde voor üvee overwinningen doch invaller Thijs van de Wal en Marius Douze bleven zonder winst waarmee de 8—2 nederlaag een feit was Zeist won in Amsterdam met 6—4 van WGA 2 Een bijzondere prestatie van Wim Bos Jan Scheffer en Frank Vrijs Voor hen ging het dubbelspel verloren en allen verloren van Ab Reinders hetgeen geen schande ge noemd mag vrorden Menige ereklas ser struikelt over deze Amsterdam mer In de ' wedstrijd SVE 3 tegen AMVJ 3 4—6 won Ton Diemei zijn drie par tijen en voegde Jan van Wezel er één overwinning aan toe Thijs van de Wal bleef zonder winst De wedstrijd van SVE 4 tegen SNL/Smash 3 eindigde in een draw Tochhadden de punten in Utrecht kunnenblijven wanneer Co Koot in de laatstepartij bij de stand 5—4 voor SVE zijn,zwakke tegenstander niet onderschathad Vooral het debuut van Ton deHosson in de overgcnfe-sklasse is zon der meer goed te noemen Hij speeldetwee tegenstanders naar een neder laag Co Koot deed dit eveneens ehPeter Min jon zorgde voor één over winning ' Onderzoek lees ^ en kijkgewoonten door 6 uitgevers AMSTERDAM — Zes uitgevers van periodieken gaan gezamenlijk een on derzoek instellen naar de lees - en te ' vergelijking tevens de kijkgewoonten van het Nederlandse publiek De uit gevers zijn n.v Bonaventura de Ge illustreerde Pers n.v The Reader's Digest aUe in Amsterdam de n.v Nederlandse Rotogravure Maatschap pij In Leiden n.v uitgeverij DeSpaar nestad in Haarlem en n.v gêbr Zomer en Keuning's uitgeveirsmaat schappij te Wageningen In het onderzoek zullen circa 10.000 personen vrorden betrokken als eeri representatieve steekproef uit de Ne derlandse bevolking van 15 jaar en ouder De samenwerkende uitgevers die voor het project een half miljoen gulden hebben uitgetJDkken hebben het onderzoek opgedragen aan de Ne derlandse stichting voor statistiek en Attwood Statistics n.v Nederland De publikatie van de eerste gegevens die zullen worden voorgelegd aan het Ne derlandse bedrijfsleven en de reclame wereld wordt eind 1967 verwacht UTRECHT — De commissie re creatie van de kring midden Utrecht een overlegorgaan tussen de be stuurders van elf gemeenten in Mid de-Utrecht heeft aan de stichting tot bevordering van het sociaal onder zoek van het sociologisch instituut van de rijksuniversiteit verzocht een on derzoek in te stellen naar gedrag en wensen van de sportvisser Uit de voorbereidingen tot dit on derzoek is gebleken dat de hengel sport beoefend wordt door circa 15.000 mensen alleen al uit de stad Utrecht en nog eens 5000 uit de omgeving „ Helikopters met beroeps EHBO boven de weg " RENKUM — Prof dr A Querido hoogleraar in de sociale geneeskunde aan de gemeente^jke universiteit te Amsterdam heeft een p^eidooi gehou den voor het invoeren van helikop sters met aan boord beroeps EHBO-ers die kruisend boven onze snelwe gen eerste hulp zouden kunnen verle nen by verkeersongevallen Prof Querido sprak op de 57ste al gemene bondsvergadering van de ko ninldijke nationale bond voor red dingswezen en eerste hulp bij onge lukken „ Het oranje kruis " die in ho tel De Bilderberg in oosterbeek bij een was „ ïlulpverlening langs de gro te weg " was het onderwerp dat door hem werd belicht Hij kwam tot de conclusie dat er ongevallen in en om de woning bü straatongevallen bin nen de bebouwde kom en in de werk plaats Van de beoefenaren van deze sport is 2 a 3 procent van het vrouwelijk geslacht Hoewel de redenen ervan nog niet bekend zijn blijlrt dat de belangstel ling voor deze vorm van recreatie rond de leeftijd van 25 jaar belangrijk toeneemt terwijl de animo ervoor rond de pensioengerechtigde leeftijd weer dalende is Ongeveer 800 van de 20.000 sport vissers uit Utrecht en de omliggende gemeenten zullen bij een enquête worden betrokken Verzocht zal wor den om hun medewerking door hel invullen van een aantal vragen be treffende hun leeftijd hun sociale po sitie de plaats die de hengelsport in hun leven en dat van hun gezin in neemt alsmede door het verstrekken van een groot aantal feitelijke gege vens over de wijze waarop en de plaats waar zij hun hobby plegen uit te oefenen Men hoopt zo een Inzicht te krijgen in onder andere de betekenis van de hengelsport als vorm van vrijetijds besteding en de recreatieve betekenis ervan De resultaten zullen naar ver wacht wordt eerst over een half jaar bekend zijn • WAGENINGEN — ' De Stichting Nederland Studententoneel ' SNST die thans de organisatie van het jaar lijlcse studententoneelfestival onder haar hoede heeft heeft besloten dit festival Stutofes in 1967 te houden van 17 tot 22 april wederom in de schouwburg Junushoff te Wageningen De voorwaarden van deelname zijn aanzienlijk gewijzigd Was het tot dusverre gebruikelijk alleen eenakters toe te laten in het vervolg worden alle soorten toneelstukken geaccep teerd mits zij niet langer duren dan een uur China-Rusland Vervolg van pagina 1 Het gélukwens-telegram dat ge woontegetrouw naar Peking is ge gaan was niet meer persoonlijk aan Mao Tse toeng gericht zoals de laat ste jaxeti het geval is geweest Men bleek te zijn teruggekeerd naar de handelwijze van Nikita Chroesjtsjow dio de hartelijke groeten placht over te brengen aan het gehele Chinese volk en de arbeidende Idassè in het bijzonder " Demonstraties aan grens Het Amerikaanse persbureau As sociated Press meldt nog uit Moskou dat de Chinezen demonstraties zou den hebben gehouden langs de grens met de Sowjet-Unie ter ondersteuning van hun gebiedsaanspraken Het be treft hier onbevestigde berichten uit Russische bron Er zouden aan de Russische zijde van de grens pamfletten zijn ver spreid waarin de teruggave van het omstreden gebied aan China werd ge eist Peking stelt zich op het stand punt dat grote gebieden in het Verre Oosten van de SoWjet-Unie tot China behoren Af en toe komen er berich ten door over grensincidenten maar officieel wordt er nooit iets over meegedeeld In de jongste lierlchten over inci denten wordt melding gemaakt van beschieting van Russische kanonneer boten op de rivier de Amoer van de Cliinese oever De Sowjet-Unie heeft zaterdag op nieuw verklaard naAr vriendschap met China te blijven streven ondanks de bittere Chinese campagne tegen het Russische „ revisionisme " & et regeringsblad Izwestia schreef dat de Russen altijd ware vrienden van het Chinese volk zullen blijven „ onr danks de moeilijkheden die de leiding van de Chinese communistische party heeft veroorzaakt " Ongeveer hetzelfde werd door dg Prawda geschreven Dit blad van de Russische communistische partij zei dat het Kremlin „ een politiek zal blijven voeren die versterking van de vriendschap met de Chinese com munisten en het vele miljoenen sterke Chinese volk nastreeft " Nieuw protest tegen ontwerp omroepwet AMSTERDAM — Het bestuur van de Nederlandse groep van de „ Assc oiation Httéraire et artistique inter nationale " ALAI heeft zich schrif telijk tot de Tweede Kamer gericht om te protesteren ' tegen de voorge stelde artikelen 22 en 2 van het ont werp omroepwet Zij is van mening dat „ beide artikelen zich — anders dan de memorie van toelichting op het wetsontwerp zouden vermoeden ~ losmaken van de auteurswet 1912 en van de jurisprudentie van de Hoge Raad en ertoe strekken de omroeij organisaties en de NOS een veel meer omvattend en anders geaard mono polie te verlenen dan zij op grond van hun auteursrecht thans hebben " De ALAI is een internationale ver eniging van deslcundigen op het ge bied van auteursrecht Voorzitter van de Nederlandse groep is mr J van Nus De conclusie van het adres aan de Tweede Kamer is dat de artikelen trachten het auteursrecht dienstbaar te maken aan belangen die met dit recht niets van doen hebben Desto speelde gelijk tegen Geinoord Laatste minuut werd SS VU noodlottig UTRECHT — In de allerlaatste mi nuut van de uitwedstrijd tegen Apel doorn voor de tweede klasse KNVB viel de beslissing ten gunste van Apeldoorn De stand was 3—3 en toen kreeg SSVU een vrHe schop te nemen vlak buiten het strafschopgebied Jan de Bie de linksback kwam naar vo ren nam de vrije schop doch de bal stuitte af op het bekende muurtje van spelers en werd naar voren geplaatst waar midvoor Van der Welde deze opving Twee SSVU verdedigers lieten hem gaan wel liep Cor van Ledden uit maar Van der Welde plaatste de bal over de doelman In het net 4—3 en zo kwam het einde Het is een leuke en zeer prettige wedstrijd geweest SSVU met inval lers voor spil André Boerkoel en Van Rijswijk die ziek zijn Uiteraard werd in de verdediging Boerkoel zeer ge mist Toch was SSVU gevaarlijker en na 23 minuten spelen wist Harry Smit uit een mooie voorzet van Willemse te doelpunten 0—1 Enkele minuten later maakte midvoor Van der Weide 1—1 Vlak voor de rust moest bij Apeldoorn spil Meuleman worden ver vangen wegens een blessure Vier minuten in de tweede helft gaf weer Van der Weide aan Apeldoorn de lei ding 2t 1 Maar al gauw kopte Harry Smit uit een voorzet van Willemse fraai in 2—2 SSVU kwam opzetten en het was Harry Smit die z'n derde goal maakte 2—3 Apeldoorn kwam gelijk door linksbinnen Priester 3—3 Toen kwam het voor SSVU onge lukldge moment en werd het een on verdiende 4—3 nederlaag Op Ter Weide heeft Desto voor de derde klasse een uitstekende wedstrijd gespeeld tegen leider Geinoord uit Vreeswijk Vooral in de eerste helft domineerde de Utrechtse ploeg en zo wel in de aanval als de verdediging klopte het best Uit een uitstekende aanvad kreeg Eijkelboom de kans frasd in te koppen 1—0 De voorhoede van Geinoord werd volkomen in be dwang gehouden door de Desto ver dediging en ook doelman Veenendaal was prima op dreef Wijnbergen bracht met een kopbal de stand op 2—0 en zo kwam de rust In de tweede helft een fel aanval - '\ Ii0YAi > V0tTP iJ/Yvi ll^^iï Geinoord en veel werk voor de V ICT ttc < t^^C l/Clfl ' Desto achterhoede Via een achter - Hercules speler van Desto werd het 2—1 en later schoot een der backs in eigen doel 2—2 Zo kwam het einde on verdiend voor Desto Afdeling Utrecht WJ heeft in de eerste klas we derom verloren nu met 1—6 tegen leider Musketiers Al gauw werkte back Leber van WJ in eigen doel O — 1 WJ is tot de rust sterk aan vallend geweest maar de voorhoede kwam niet tot de gelijkmaker In de tweede helft werd het 0—2 door een misgreep van keeper Ekelschrot Een prachtig doelpunt van de midvoor bracht de stand op O — 3 en toen was het met de WJ-ploeg gedaan Het werd 0—6 WJ heeft zelfs een pe nalty onbenut gelaten en ten slotte redde rechtshalf Cor Boot de eer 1—6 Vitesse te Breukelen stond bij de rust met O —^ 1 achter tegen Lopik Piet Verkuil maakte in de tweede helft geluk 1—1 Het Utrechtse EDO(U won de uit wedstrijd tegen de Lekvogels leider in 2 B met 0—1 Weliswaar was Lek vogels wat meer aanvallend maar bij een hard schot van de EDO(U mid voor liet keeper Van leperen de bal glippen 0—1 Ook na de rust wist de prima verdediging van EDO(U stand te houden Posta leed de tweede ach tereenvolgende nederlaag en wel uit tegen Eemnes met de oneven goal Van de Bogert en Van de Pijl gaven Posta een 0—2 voorsprong maar bij de rust was het 2—2 De tweede heUt een gelijkopgaand spel Eemnes was de gelukkige maakte 3—2 ondanks de prima werkende Posta verdediging waarin spil Bliekendaal opviel PVD tegen de SVM Boys uit Maar tensdijk was behoudens het laatste kwartier bijzonder prettig PVD kwam op 1—0 maar Sam de Zoete maakte later gelijk 1—1 Na de rust weer een vlot spel Sam de Zoete gaf de Boys de leiding 1—2 Een kwartier voor het einde nam de scheidsrechter de onjuiste beslissing om de Boys mid voor Jan de Rooij die beslist niet na trapte uit het veld te sturen Intus sen bracht Jan Klein de stand op 1—3 voor de Boys en nam het aanwezige publiek een onsportieve houding aan PVD kwam nog op 2—3 door een foutje van de Boys-verdediging maar zo kwam ook het einde Maarssen stond bij de rust tegen de Oranje Leeuwen met O — 1 achter daarna werd het 0—2 Van de vele kansen die Maarssen kreeg wist Vermaak er slechts één te benutten 1—2 Derby Volop spanning is er geweest in de derde klas derby Eminent Boys tegen de FC Majella Voor rust Majella sterker Hertvijnen gat zijn ploeg de leiding maar een Boys speler maakte gelijk toen de Majella keeper de bal ving maar deze uit zijn handen trap te 1—1 De tweede heUt een minder goed spel van Majella en de Boys kwamen op 3—1 Door een doelpunt van H Scholten vlak voor tijd werd het 3—2 Bij PUEM tegen VCU liefst 10 doel punten die eerlijk werden verdeeld PUEM kwam door Verschuur op 2—0 VCU liep in tot 2—1 maar Verschuur en Dekker brachten de stand op 4r — 1 Fouten van de PUEM verdediging waren oorzaak dat de rust met 4—4 ingegaan is Na de rust benutte Dik Bouwman een penalty voor PUEM 5 4 maar VCU maakte 5—5 Verder verloren Levu WOO en UWO alle drie hun uitwedstrijden Het gaat er toch wel op lijken dat Hercules dit seizoen een gooi naar het kampioenschap van 3 E gaat doen Tegen Entre Nous werd het de vierde overwinning en ook nu speelde het elftal een uitstekende wedstrijd Hulshof gat Hercules een 2—0 voor sprong rust 1—2 In de tweede helft schoot Hulshof weer tweemaal raak 1—4 en Ultee bracht later de eind stand op 1—5 voor de Hei;'culanen UW dat de eerste helft met 9 man moest spelen tegen stadgenoot AWEP kwam doordat Eijkelenburg de bal uit het doel sloeg en AWEP de penalty benutte met 1—0 achter Ook UW kreeg een penalty te nemen Van de Berg maakte hieruit gelijk 1—1 Na de rust had UW 11 man was nu ster ker Van Campen kopte uit een voor zet fraai in 1—2 en Konings maakte er met een prachtschot 1—3 voor UW van De UHSV had te Zegveld tegen Si veo moeite met het kleine speelveld maar wist toch voor de rust door R Luinen de leiding te nemen 0—1 Ook na de rust had UHSV het best * van het spel benutte de kansen niet en Siveo maakte gelijk 1—1 waarbij het is gebleven Brushed nylon 21.75 donzig ïS^^-^'^^^eriicht - Brushed nylon zo donzig warm en toch zo fluks gewassen Courtelle fleece zo donzig als een dekentje en tóch zo ylinderlicht en wasbaar Allemaal donzigheid voor avond nacht en ochtend - en allemaal ver rassend mild geprijsd bij Gerzon uw gastvrije modehuis Peignoirs en dusters In Courtelle met satijn gepaspeld Brushed nylon nachtgoed met kant-en-pllssé • In rose bleu Duster In azuur bleu rose en cerise maten 40-48 39.75 en aqua maten 42-48 Nachthemd 17.90 Pyjama 21.75 Peignoir In azuur cerise en bleu maten 42-48 45 < Bedjasje 14.90 ^ m uvModehufs 
tITBECHTSCH NIEUWSBIJU MAANDAG S OKTOBER 1966 Nederland waarschuwt tegen overschatting van politieke ontspanning Vergadering WEU in Parijs JEAN GABIN IS NOG NIET UITGETELD MAAR Wie zetten onsi i¥erk voort Wilson door betogers overstemd in kerk Loonstop nu verplicht Van een onzer verslaggevers PARIJS — Staalblauwe ogen en een bijna verbeten mond zijn de meest opvallende onderdelen van zijn boers gezicht Een behaarde hand speelt met twee doosjes siga retten — één Frans één Engels — op het houten bureau voor hem ' Je weet nooit of een film een succes wordt Dat hangt van zoveel dingen af Het gegeven de tekst schrijver ' het is een deel van de problematiek van de producent BOND SIGNALEERT IN BOTLEK Buitensporige cao's voor gastarbeiders Papandreoe's zoon in Aspida-proces genoemd TEXTIELMODË PHILIPOOM "* A M v Schurmanstr 10 Vasco da Gamalaan 3 v Heuven Goedhart laan 169 Even later „ Met „ La grande il lusion " ben ik nog altijd heel blij Het was fijn werken met Renoir " Hij strijkt even door zijn zilvergrijze haar en schijnt een ogenblik dertig jaar diep in zijn herinnering te gra ven toen hij als jong acteur voor de camera's stond In een dubbelrol zit nu hier in zijn kamer asm de Rue Copernic in het zestiende arrondis sement van Parijs Jean Gabin al tientallen jaren een van de cory feeën der Franse film sinds enige tijd ook producent Dubbele taak ' Tja ik heb nu een dubbele taak Die vraag houdt hem bezig als pro ducent maar evenzeer als acteur die tientallen jaren zo nauw betrokken is bij ' t filmbedrijf en daaraan zijn hart heeft verpand Wie zijn de werkelijk groten van straks die het van ons kunnen overnemen " Weet je die hele garde van ons wordt zo langzaamaan wat ouder Niet alleen hier maar ook in Ame rika kijken ze uit naar mensen die de zaak kunnen overnemen van fi guren a;ls Gary Cooper Qark Ga ble die al zijn overleden en Cary Grant Gregory Peck Dat zijn men sen die ' t vak door en door kennen die niet waren uitgespeeld na een paar aardige rolletjes maar het pu bliek met elke nieuwe film opnieuw in de theaters wisten te krijgen " Belmondo Hij windt zich op „ Wie zetten ons werk voort " vraagt hij zich opnieuw af met een stem die uit zijn midden rif schijnt te komen Eigenlijk ken ik er maar één die voldoende persoon lijl ZBV 1 6—3 Voorwaarts 2-SSVU 1 9-"r Tolsteeg 3-Geld Blom 3 7—2 N Brabant ¦ i Slivia 1 2—7 N Amstel 2-Stadion 1 v -^ Olifant 2-St Beter 1 2—7 Geld BloroJ Tolsteeg 4 7—2 Gildenhuls 1-DOS 1.6r «' BVH l-Jacobi 1 5—4 Waterpoort ^ i <" steeg 5 6—4 Victoria 1-Centrum 2 '„ i ZBV 2-MaJella 2 4—5 Lombok 1-BVB /^ 4—5 Vierspr 2-V de Wind 1 3 — 7 L ™"" ten 1-HolIandais 1 9—0 EMS 3-N A ™ stel 3 7—2 V de Wind 2-Gildenli ^ 5—4 ZBV 3-Lombok 2 6-4 Voonvaaris 3 Lunetten 2 7—2 DOS 2-N Amrfel ' 6—4 V de W 3-N Brabant 6 3—6 M«e ' la 3-Kweekzicht 3 7—2 Olifant 3-yoor waarts 4 7—2 Silvia 2-Victoria \° T % Lunetten 3-V de Wind 4 6-4 Stadion ^ BVH 4 5—4 Tolsteeg 6 Viersprong 3 7 -^' Jacobl 2 UBCL 4 2-7 Silvia S-L^^f^f 4 4-5 BVH 6-Majella 4 »- 0 Stadio »- V de Wind 5 uitgesteld ATLETIEK Yiiesse-atletiek 400 m dames C 1 S Schut 62.7 2 J Elbersen 64.1 3 M Wijnen 66.3 Hoogspringen meisjes B 1 O Boelen Sagitta 1.35 2 M Jager Vitesse 1.35 3 J Waersem Fit 1.35 100 m meisjes A 1 H Dlx 13.0 2 A Kmft 13.2 3 T v d Lee 13.7 Speerwerpen meisjes A 1 C Rogge 28.54 m 2 M Kloosterman 22.46 3 H Dix 22.43 100 m dames D 1 A Wemting 14.3 2 I Heeringa 14.4 3 A Kloosterman 14.4 100 m Jongens A 1 J de Wilde 11.3 2 C de Pijper 11.4 S P Butselaar 11.5 De twee SAS-leden moesten eerst door Oskamp en Woltering worden gepasseerd alvorens een offensief op de zeer goed rydende Freeli Dudok van Heel kon worden ondernomen Een offensief dat uiteraard veel te Iaat werd ingezet om de positie van de fel oranje wagen van het Holland Kacing Team enigszins in gevaar te brengen Met ruim tien seconden voorsprong werd Dudok van Heel af gevlagd voor Oskamp Akersloot en Woltering Een werkelijk interessant gevecht leverde Ben Huisman met C Ronald C Dirks en Arnold Vandooren Huisman voerde het veld aan en liep zienderogen in op Ron Deinum met Abarth 1000 Een tweede plaats in de klasse 850—1000 cc leek voor het grijpen toen de Utrechter in de acht ste ronde niet meer doorkwam en de strijd met moeilijkheden aan het dif ferentieel moest staken Ook Heze mans liet in deze strijd verstek gaan en verdween achter de pits Illusie Dit was niet de enige bittere pil die de succesvolle Eindhovenaar te slik ken kreeg Hij startte in de tour wagenklasse 1300—1600 cc in een Alfa Bomeo GTA die hg van het Stichts Racing Team te leen had gekregen met de bedoeling het team Slotemaker van een overwinning af te houden Deze strategie was zeer goed en de trainingstijd van Hezemans 1.44.8 min tegen de snelste trainingstyd van Wim Loos 1.46.5 min hield ook lange tijd de belofte in dat de hege monie van de Alfa's met de oranje dakjes gebroken zou worden De regen maakte echter een eind aan alle illusies Na de start nam regenrijder Slote maker de leiding met Hezemans in de slipstream gevolgd door Wim Loos Lang zou het feest echter niet duren Slipspecialist Loos prikte de wagen langs Hezemans en volgde als een terrier zijn stalbaas Slotemaker In de zesde ronde maakte Toine Heze mans een pitsstop en verdween in de paddock Met het verdwijnen van Hezemans verdween ook de spanning uit de race Nico Chiotakes reed de race voor wat hij waard was en veroverde met de derde plaats zes punten voor het kampioenschap waardoor hij na Loos op een keurige tweede plaats staat in de strijd om de titel Hans Frederiks moest zonder steun van ploegmakkers de strijd aanbin den met zesentwintig enthousiaste lingen in de eerste race Hans kon de snelle Abarth's van Maarten Jon - AFDELING ZONDAG Ie klasse A ' t Gooi — BDC 2—2 Barne veld—Amersf Boys 1—1 EMM — Naarden uitg Voorwaarts—Actif 7—1 Meervo gels ' 32 — Kampong 1—0 Hoogland—DWSV Ie klasse B MSV ' 19 — Mliwrva 1—3 Wijk bij Duurstede—De MeevStven 1—4 Bunnik — De Meern 2 — i Soesterberg — Stichtse Boys 3—5 VSK—RK Stormvogels O — 4 Brederodes — Maarssen 1—1 3e klasse A FAK — Avance 1—3 Llm vlo—RK BW 1—1 Roda ' 46 — Veense Boys 4—2 Olympla ' 26 — WZA 1—4 VBO—Bilt hoven 3—1 2e klasse B Odln—Utr Boys 3—2 St Maarten—Rivierwijkers 2—2 DSO U — Scherpenzeel 4—3 Oranje Wit — Maluku Muda 2—0 Spel Domstad—RK Unltas ' 48 3—3 2e klasse C Hertha—UWC 3—0 Auro ra—SCH 1 — i Schalkwijk—Houten 1—4 PVCV—Sterrenwijk 1—1 3e klasse A Hilv Boys—SIOS 1—1 Mi nisterpark — Gooise Boys 5—1 Hooglan derveen—ASV ' 65 4—1 DOSV—Achterveld 1—2 3e klasse B En Avant — Faja Lobl 2—6 Odi ' 68 — HDS 5—7 RUC—DVSU 2—3 Austerlltz Ares 0—0 gestaakt wegens on geval doelman van Ares 3e klasse C ' t Goy—WO ' 65 0—0 OdIJk—Mijdrecht 1—1 Sparta U—Dore stad 2—8 Kockengen — Cabauw 3—4 KNVB ZONDAG Derde klasse B TYBB—HBC 3—2 Zand voortmeeuwen — St Pancratlus 3—2 WA Neerlandla 3—2 Velzen—KW 3—2 Be verwijk — Ripperda 2—2 Derde klasse C De Meteoor — Baam 2—0 NFC—Swlft 1—0 SDO—Aalsmeer 1—5 Watergraafsmeer — Uithoorn 1—2 De Zwarte Schapen—Roda ' 23 5—3 Meer boys—BFC 1—1 Derde klasse D HMS—SEC 2—1 Vrien denschaar—Zeist 2—1 Donar—DEV 3—1 Saestum — Victoria 2—2 Ultrajectum — Fortitude 0—0 CDN—Holland 1—2 Vierde klasse G DOS ' 01 — KWA 6—1 Utrecht—Muiderberg 4—1 Laren — ' s Gra veland 0—0 APWG—De Zebra's 2—4 NSC — PVC 1—3 Nijenrodes—Patria 4—0 Vierde klasse H DVSA — Amsvorde 2—4 SVF—JSV 2—3 WIJ—EMS 1—0 Mldlandia—KDS 0—2 Candia ' 66 — Zwalu wen Vooruit 2—2 Veenendaal — Vreeswijk 2—2 KNVB ZATERDAG 2e klasse A RWH—GVW 3—0 Ter Leede—Zwerver 1—6 SHO—SSS 1—0 ZCFC — Quick Boys 2—1 Zwaluwen—Heer jansdam 1—3 2e klasse B Kozakken Boys—NDSM 0—1 Noordwijk — IJsselmeervogels 1—2 Zwart Wit—'s-Gravenzande SV 2—3 Am stelveen — Excelsior M 1—3 Huizen — Rijns burgse Boys 2—0 Hoogvliet—AZW 5—2 2e klasse C WOG—Zuidvogels 2—0 Be Quick — Excelsior ' 31 1—2 Apeldoorn — SSVU 4—3 Spakenburg—Go Ahead K 4—2 Voorwaarts-SSC 1—1 DOVO — Nun speet 1—1 2e klasse D Harkem Boys—Workum 4—2 Leeuw Zwaluwen—WHC 0—6 DES — SVZW 0—1 Oranje Nassau—Spel Gene mulden 1—0 Urk—Blauw Wit 4—1 DOSK — WT 3—3 West I Se klasse B Vlug en Vaardig—SDCP 1_1 VVOP—PVF 2—5 Altlus—CJW 2—1 Desto—Gelnoord 2—2 ADM—SDVB 1—1 4e klasse C Sparta N — Jonathan 6—3 IJFC—De MerinoJs 1—1 Nedlloyd—Bloe menkwartter 4—3 WOIr—Hierden 2 — S rKDSO-NSC 1—2 ker en Ad Bogert niet bijhouden de andere drie en-twintig rijders zagen echter geen kans de Utrechter maar te benaderen zodat een derde plaats in dit overbezette veld voor hem meer moet betekenen dan een ge makkelijke overwinning Op z'n kant Gerrit de Vries uit Maarssen brak zaterdagmiddag tijdens de training de acliteras van zijn Ford Anglia GT Op een wat ongewone wyze schoof de Ford een twintig meter op de zij kant om daarna op zijn dak tot stil stand te komen De wagen werd in Maarssen ' s nachts weer opgelapt en met een applausje van z\)n teamge noten nam de Sticlitenaar Zfjn plaats in de SRT-pits weer in Gerrit draaide een goede race AFDELING ZATERDAG Ie klasse CSV Vitesse — Loplk 1—1 OSO—Terschuurse Boys 0—2 WJ—Mus ketiers 1—6 Hoogerhelde—VWM 3—-4 CSW—Montfoort 1—0 Cobu Boys—Ve luwse Boys 2—3 2e klasse A Candia ' 66 — Renswoude 0—2 Kulan—TOV 5—2 WZ ' 49 — Rood Wit 0—4 NSVS—SVP 1—1 Valleivogels — Hulshorst 0—2 2e Ijlasse B PVD—SVM Boys 2—3 Maarssen—Oranje Leeuwen 1—2 DOB — PVCW 7—3 Lekvogels—EDO U 0—1 Eemnes—Posta 3—2 3e klasse A Zwart Wit — Sova 3—3 Roda ' 46 — Scherpenzeel 2—4 EFC i68 — Stroe O — 4 Posthoorn — Hoevelaken 5—2 Veense Boys — Woudenberg 6—1 3e klasse B Dolderse Boys — Valkenhei de 2—0 Bunnik—BVC 6—2 DVSA—Bever weerdse Boys 3—0 FAK—Langbroek 3—4 Advendo ' 67 — DEV 1—1 3e klasse C Sperwer — Avance 3—1 La ren—Mijdrecht 1—0 Chefana—Nijenrodes 0—3 Hertha—Radiostad 3—4 Midreth Karboys 1—2 2e klasse D Eminent Boys—FC Majella 3—2 Baam—Levu 3—1 PUEM—VCU 5—5 Lage Vuursche—UWO 6—2 SEC — WOO 2—1 3e klasse E Brederodes—Kockengen 7—0 AWEP—UW 1—3 Entre Nous—Her cules 1—5 Siveo—UHSV 1—1 HANDBAL DAIHES Hoofdklasse Athene — Niloc 3—8 Swift — Verburch 9—9 Hyglea—PSV 8—2 Velo — Zeeburg 3—6 Overgangsklasse Qulntus — ^ Athleta i — 7 Posterholt—Hellas 6—1 Heerlen—VHC 4 — 3 WLC DES—Walcheren 3—8 Eerste klasse AVA—Blauw Wit 6—7 Full Speed—Spirit 3—3 BSV—DWS 3—3 HHC—Zeeburg 2 4—4 Tweede klasse Attila — Schelllngwoude O — 3 Vriendschap — Volewvckers 2—6 JOS — Lijnden 5—4 Achilles — Sport Ver 1—6 Afdeling Eerste klasse A'foort — Fidelitas 4—3 Athleta 2 — Laren 2—1 BDC—SDO 2—3 BHC—UD 4—3 Tweede klasse A Achilles 2 — HHC 2 0—0 A'foort 2 — LVV 0—8 BSV 2 — Olympia 2 — 13 EMM — SDO 2 8—1 Tweede klasse B Theole — Celeritas 1—1 Dorestad—Spirit 2 — DSO—UD 2 8—0 Oranje—UHV 6—2 Derde klasse A LW 2 — Attila 2 1—2 Olympia 2 — AAV 3—3 SV 2 — Fidelitas 2 2—4 VBO—BHC 2 7—2 Derde klasse B RHC—Arma 6—1 Een dracht—DWSM 10—1 Fortissimo—WWV 1 — 5 HEREN Hoofdklasse Asüsmeer—Nlloc 10—11 At tila — ESCA 4—8 Micrometers—PSV 18 — 16 Operatie — AHC 14—11 Overgangsklasse Olympia — Sport Ver eent 20—11 Dynamo—Jahn 12—12 Swlft — Hercules 12—11 Achilles — BI Wit 6—11 Eerste klasse Blinkert—Niloc 2 5—9 Amersfoort—UD 6—8 Aalsmeer 2 — AAV 9—4 Unltas — Zeeburg afg Tweede klasse AHC 2 — BHC 5—9 Vriendschap—UD 2 8—11 Attila 2—Far West 4—8 HHC—Sport Vereent 2 10—7 Afdeling Eerste klasse Spirit — ^ Arma 8—5 La ren-BDC 12 s9 UHV—Fidelitas 7-10 SSVU—HHC 2 6—9 Tweede klasse A HHC 3—Achilles 2 8—11 Fidelitas 2 — Amersfoort 2 6—16 Olympia—BHC 2 6—6 Oranje—UD 3 n.d Tweede klasse B AchUles 3 — Attila 3 7—9 Arma 2 — Spirit 2 13—5 RHC—Cele ritas 11—10 BDC 2 — UD 4 3—14 Derde klasse A DSO—UHV 2 38—4 Celeritas 2-Sport Ver 3 B — 29 AttUa 4 — maar de overmacht voor hem was te groot De „ maker " van de races in Zand voort kwam niet op het erepodium te staan De Engelsman Mike ïordon Smith wist na een spectaculaire start de tweede plaats te bemachtigen achter Arie Ruska met Porsche 904 toen de eerste regen uit de grauwe hemel neerviel De baan werd glad en onderaan de Hunzerug draaide de Hillman Imp van de Engelsman een spectaculaire pirouette Mike moest het gehele veld laten passeren en begon aan een woeste achtervolging op Arie Ruska Het gehele veld werd gepasseerd en Mike kwam weer op de tweede plaats die hem geen bloemen maar een welverdiend applaus opleverde De formule Vee werd gewonnen door de Duitser Günther Huber met Gijs van Lennep op de tweede plaats en in de sportoars werden de eerste dertig ronden volkomen beheerst door onze landgenoten Gijs van Lennep en Ben Pon nadat de Engelsman de ' Udy na het maken van een spin naar de derde plaats was verwezen De Porsche van Van Lennep kreeg moeilijkheden waardoor hij naar de derde plaats afzakte Voor uitslagen zie „ Sport in cij fers " Met een fraaie kopbal brengt Ab Wijnbergen de stand in de wed strijd Desto — Geinoord op B — O in het voordeel van Desto Voor ver slag zie pagina 8 Oranje 2 Cr n.o AAV 2 — Eendracht 14—7 Derde klasse B Olympia 2 — A'foort 3 14—2 BHC 8 — SV 4 SV n.o SSVU 2 — BSV 2—9 HOCKEY HEREN Westen Kampong—H ' sum 2—1 Togo — HHYC 1—5 Laren—HGC 2—2 BHMC HDM 1—0 SCHC—A'dam 2—1 Zuiden MOP—Breda 2—2 Den Bosch — HTCC 2—1 Eindhoven—EMHC 0—0 Til burg — Venlo O — 1 Oosten PW — Arnhem 1—1 Union — Hen gelo 1—1 Zwolle — ^ Nijmegen 1—0 Hattem DKS 2—4 Noorden Rap—Gr Stud 1-3 IHHC — HMC 0—3 Groningen-J-GHBS 2—0 Em men—LHC 1—1 Westen Overgangsklasse A HIC—HHYC 2 2—0 Laren 2 — DSHC 2—1 HDM 2 — Schaer weyde 4—2 Alliance—Hurley 1—2 Overg.klas B Hudito—Kieviten 4—3 Leiden—BMHC 2 3—2 Pinoké—SCHC 2 2—0 RBC—Amersfoort 2—0 Prom.klas D HIC 2 — H'sum 2 0—1 Kamp 2 — Be Fair 1—2 Gooi — Randwijck g 3 _ 2e'klas G H'sum 4 — HIC 3 1—2 Kam pong 3 — Laren 3 3-1 Pinoké 2 — SCHC 3 1—0 Hurley 2 — A'foort 3 2—3 2e klas H Soest—SCHC 4 1—3 Be Fair 3 — Kamp 4 0—1 A'foort 2 — Schaerw 2 3—2 H'sum 3 — Gooi 2 1—2 3e klas F Laren 5 — Kampong 6 1—3 3e klas G Voordaan 2 — FIT 2 0—2 Laren 4 — Kampong 7 0—1 Schaerw 3 — Pin 4 9—0 3e klas H Phoenix — HIC 4 5—1 Kamp 5 — Kamel 2 2—2 A'foort 4 — Schaerw 4 0—4 4e klas G Pinoké 5 — SCHC 6 2—1 4e klas H Voord 3 — H'sum 6 5—3 SCHC 7 — Kampong 8 2—4 Veteranen Kraaien — Soest 7—2 Gooi B—Voordaan 0—5 GOOI-UTBBCHT Ie klas Schaerw 8—Shinty 2—2 Kamp 10 — Gooi 6 3—2 Schaerw 5 — Laren 7 2—6 Voord 4 — Schaerw 6 0—11 Gooi 7 — Kamp 9 2—10 Phoenix 2 — A'foort 6 0—6 Maam—Soest 2 3—3 SCHC 8 — Schaerw 7 0—8 H'sum 9 — Kampong 11 2—3 2e klas Kamel 6 — Maam 2 3—1 Kamp 14 — Schaerw 9 4—0 Soest 4 — Be Fair 7 0—5 Laren 8 — Voord 5 3—0 Be Fair 9 — Maam 3 2—0 Laren 11 — Schaerw 12 1—0 SCHC 9 — Schaerw 11 1—4 Kamel 7 — Kamp 13 0—2 Kampong 12 — Baam 2 5—0 Gooi 9—Shinty 2 2—3 DAMES Ie klas Voordaan—FIT 3—2 BDHC — Be Fair 3—0 A'dam—HDM 3—0 Gooi — RBC 2—1 From klas B Strawb — Zandvoort 1—3 Kampong—Laren 2—2 Alliance — SCHC 2—3 HBS—Amersfoort 7—1 2e klas D HIC—Soest 5—2 Laren 2 — Kameleon 0—1 Schaerw.—Pinoké 2—3 SCHC 2 — Randwijck 1—1 Se klas O Myra—Voordaan 1 1—2 Kamp 3 — KameL 2 6—1 Wielersucces in Amersfoort AMERSFOORT — Een groot aan tal Utrechtse renners nam zondag deel aan de jubileumrit van de A.R en T.C de Pedaalridders ta Amers foort Arie Emo boekte van hen een overwinning bg de veteranen Hans Stekelenburg was de snelste aspirant De uitslagen Aspiranten 1 H Stekelenburg VoUi 2 L Boezaart Amersfoort 3 H Blaske Adelaar 4 C Zijtveld Tempo 5 J v Schaik Volh 6 R Jansen Volh B asp 1 W Heer Tempo 2 L Opheikens Stadion 3 H v d Berg Ped Veteranen 1 A Emo Volh 2 H Stouten Pedaalr 3 Ö Alfrink Sta dion Nieuwelingen 1 H Zeeman Adel 2 J v Beek A'frt 3 J v d Pol Volh 4 J Vlastuin A'frt 5 F Ha zenburg Adelaar 6 J v Legerhorst Tempo 7 W Jansen Volh Amateurs 1 G Brouwer A'frt 2 J v Ingen Volh 3 H Richter Ad 4 A v d Ploeg Ad 5 R Hees Tempo 6 W Schaefer Tempo Veteranenronde voor Withoud ODIJK — Door de U.W.V Het Stadion werd zaterdag de Ronde van Odijk georganiseerd dit keer niet op het bekende parkoers maar met start en finish in Odyk via de Rijksweg Cothen naar Wyk bij Duurstede v.v Bij de veteranen ontsnapte in de omgeving van Cothen ' t duo Withoud — Zuiker kwam tot een voorsprong van 30 sec waarna Withoud de eind sprint won Bij de adspiranten was Kareman de solist en won hij na een gedurfde ont snapping vanaf de achtste kilometer met grote voorsprong Veteranen 1 N Withoud Amsterdam 31 km In 47 min 12 sec 2 W Zuiker Etten 3 B Wuurman Amsterdam 4 F Huislnga Amsterdam 5 W v Dongen Amsterdam 6 H Bos Hilversum 7 D Vroege Arkel 8 J Hoogenkamp Rijs wijk 9 B Grdotendorst Den Haag 10 B AlMnk Utrecht Adspiranten 1 F Kareman Honselers dtjk 31 km In 43 min 11 sec 2 B Juriaans Amsterdam 3 J den Hartog Alphen aan de Rijn 4 L Kerster Hon selersdijk 5 R Schuiten « Bakkum 6 A V d Berg Amsterdam 7 H Stadt Beem ster 8 C Andrei Deventer 9 G Mut saerts Tilburg 10 F Kisner Amersfoort Cirkel onsportief winnaar UTRECHT — Voor de jaarlijkse 183 km rit van de UWV Het Stadion was dit keer de belangstelling by de amateurs bijzonder klein Slechts twaalf renners gingen van start De grote uitblinker van hen was de Zeis tenaar Jan de Wit maar hy reed te te weinig met overleg Van de 12 renners zouden vier de koers uitrijden Adri van Tol en Jan de Wit hadden hiervan de beste kan sen nadat Wim Cirkel door een lek ke band bij de Amerongse berg op achterstand kwam Wim Cirkel kon echter stayerend achter de auto toch weer aansluiting krijgen en werd winnaar Van dislcwalificatie wilde het Sta - dion bestuur niets weten dit om de goede harmonie in de vereniging te bewaren De uitslag 1 Wim Cirkel 2 Adri van Tol 3 Jan de Wit 4 Wim Mid delaar Peter Post start in Dortmund DORTMUND — Voor de zesdaagse van Dortmund van 20 tot 26 oktober zijn veertien koppels gecontracteerd Hiertoe behoren Post-Pfenniger en Rudi Altig Renz 2C Meeuwen 1 — Soesterkw S 5—2 DSV 3—Sparta 1 3—6 Doom 2 — Tovers 5 2—12 3A;Meteoren 2 — Samos 7 3—1 SKV 3 — Juko 1 2—2 Hilversum 3 — Welgelegen 3 1—3 3B Kameo 3 — Huizen 2 9—1 Biko 3 — Argus 1 1—6 3C Viko 2 — Antilopen 1 afgel Hemur Enge 1 — Mldlandia 2 5—3 TAFELTENNIS Ereklasse 1 AMVJ—Belcrum 10—0 Scylla—VVGA 9—1 Ereklasse 2 NedLloyd—AVGA 8—2 SVE—Wibats 1—9 Hoofdklasse E Swift—Victory 10—0 ATTC—PSV 7—3 Hoofdklasse F HOC—Gossima 7—3 SVE 2 — De Treffers 2—8 Overgangsklasse G 1 Excelsior — St H TSB 2 4—6 VVGA 2 — Zeist 4—6 Overgangsklasse G 2 SVP—De Treffers 3—7 SVE 3 — AMVJ 3 4—6 Overgangsklasse H 1 TOV — St H.-TSB 8—2 SVE 4 — SNL-Smash 3 5—5 Overgangsklasse H 2 Wibats 6 — DDC 2 7—3 AVGA 2 — HOC 2 8—2 Overgangsklasse J 1 DTS—HOC 3 7—3 Victory 2 — Prowano 6—4 Overgangsklasse J 2 Bloemenlust — DITO 1—9 Quick — Togldo 8—2 VOLLEYBAL Heren Eredivisie Valuas — Libanon 0—3 11 — 15 12—15 12—15 AMVJ—Orawi 3—2 15—10 6-^15 14—16 15—13 15—1 Hoofdklasse WA—BBC 2—3 DOS ' 68 — Zwaluwen 3—1 Be Fair—Kathekers 3-0 Achilles III — Vlos 2—3 Ever Ready — Sm en Blok 3—2 Overgangsklasse Spirit—Hios 3—0 Sha dows — SSS 3—0 Shot—SW 3—2 Dames Eredivisie Be Fair—Kweekschool 0—3 11—16 14—16 7—16 Achilles UI—Boe merang 0—3 16—18 6—15 6—15 Rapid — PSV 3—1 15—6 15—5 2—15 15—1 Overgangsklasse Unltas — Concordia 1—3 15—13 11—15 1—15 7—15 Shot—Jodan Boys 3—0 MVC—Be Fair 3—0 Se klas H Schaerw 2 — Pinoké 4 2—1 4e klas H Kamel 3 — Kamp 4 3—8 Voordaan 4 — Sarto 2—3 4e klas I Soest 2 — Voord 3 1—1 SCHC 3 — Schaerw 3 2—2 Shinty — A'Ioort 3 8—0 GOOI-UTBECHT Kamp 8 — Schaerw 6 4—4 Be Fair 6 — Soest 3 1—6 Shinty 2 — H'sum 6 0—1 H'sum 6 — Kamp 11 1—1 Kamel 5 — Kamp 9 0—5 Be Fair 5 — Maam 0—2 Kampong 7 — Laren 6 2—6 Schaerw 4 — SCHC 4 0—5 Gooi 6 — Kamp 10 4—0 Maam 2 — A'foort 4 1—2 Kamp 8 — Schaerw 5 4—4 KORFBAL Hoofdklasse Die Haghe—ZKC 4—3 Het Zuiden—Archipel 4—2 HKV—Bi Wit 5—7 Rohda — Luto 4—4 Westerkw — Samos af gelast Deetos — Ons Eibemest 5—7 Bes hoofdklasse HKV 2 — BI Wit 2 1—7 Rohda 2 — Luto 2 4—7 Westerkw 2 — Samos 2 afgel Deetos 2 — Ons Eibemest 2 4—1 U A MEO—DDV 1—3 OKV—Altius 3—3 Excelsior — Amersfoort 4—2 B Victoria—SKV afgel Vogel — To vers 10—5 Allen Weerbaar—Hespa 7—4 A TCNH—Watervliet 6—3 KCS—Welgelegen 8—1 DSV—Zwaluwen 3—2 Bi ke — SKF 3—6 III B Nieuw Flora—Kameo 6—2 Olym pia — Neptunus 1—6 Soesterkwartier — OBZB 2—5 Oosterpark — Racing Amster dam 4—7 RDZ—WWSV 6—1 Bes II A Samos 3 — Koog Zaandijk 3 5—4 Altius 2 — Landlust 2 10—3 Blauw Wit 4 — ZKV 2 6—2 Rohda 4 — Haarlem 2 3—4 Bes n B Excelsior 2 — Samos 4 4—4 Meo 2 — Westerkwartier 3 sch n.o Bes III A Watervliet 2 — KVD 2 2—7 Bes Ill C Blauw Wit 5 — Excelsior 3 3—3 Tovers 2 — ZKC 2 1—2 CKB KORFBAL Hoofdklasse WK — Phoenix 8—7 SSS — DVS 5—3 DKOD—SMS 13—1 DVO—Des to 6—3 ON—O WO 4—6 DAMMEN Ie klasse DVS 2-SMS 2 1—7 MIA — HKC 5—2 THOR—Climax 4—4 Hoofdklasse Veluwezoom 1 — Ons Ge noegen 3 U 10—8 voorl Damdub Bussum 1 — OKK 1 12-8 HDG 1 — Damcl Maarssen 1 16—4 Ons Genoegen 2 U — Ons Genoegen 1 Z 9—11 UDG 1 — Damcl Amerongen 1 13—7 Eerste klasse A Ons Genoegen 2 Z — Damcl Woerden 1 10—10 Driebergen 1 — VDC 1 V'daal 12—8 ODI Excelsior 1 — Doorn LC 1 12—8 Vriendenkring 1 — Cu lemborg 1 10—8 voorl Eerste klasse B Loosdrecht 2 — Damcl Hulzen 1 6—14 ADG 2 — Vinkeveen 1 8—8 voorl Damcl Breukelen 1 — HDG 2 16—4 Tweede klasse A Ons Genoegen 3 Z — Woudenberg 2 13—7 Woudenberg 1 — VDC 2 V'daal 11—9 Damcl Amerongen 2 — Zenderstad 9—11 OKK 2 — Darad Houten 1 14-6 UDG S—Austerlltz 1 9—11 Tweede klasse B Ont Genoegen 4 U — Kortenhoïl 1 9-11 2e klasse OVVO 2 — Desto 2 afg Dalto — HKC 2 7—2 Animo—LUNO 3—3 3e klasse LUNO 2 — OWO 3 2—4 - SGV 2 — DVS 3 afg SMS 3 — THOR 2 2—7 HKC 3 — VIOD 1—2 4e klasse A Desto 2 — OWO 4 1—6 LUNO 3 — Fiducia 2 1—2 THOR 3 — Anomo 2 3 4 4e klasse B SDO 1 — SDO 2 7—1 OVVO 5 — SMS 4 4—3 GUKB IA Tovers 3 — Amersfoort 3 4—3 Hil versum 1 — Soesterkw 2 7—0 Vogel 2 — Olympia 2 4—0 Zwaluwen 2 — SKV 2 6—2 IB SKF 2 — Arena 1 4—9 2A Midlandla 1 — Excelsior 4 5—2 Wel gelegen 2 — Meteoren 1 0—5 Zwaluwen 3 — Biko 2 3—10 Tovers 4 — Hilversum 2 4—1 2B Altlus 3 — Biko 3 2-7 DOSC 1 — Samos 6 1—22 Kameo 2 — VUso 1 1—2 RDZ 3 — Vinken 2 4-4 
LXBECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 3 OKTOBER 1966 15 NATIONALE TITELS VIJF - EN TIENKAMP Corry Bakker benadert record van beroemde Fanny Blankers Jan de Vries ook al kampioen Door Jacques van Willigenburg VLAARDINGEN — Veni Vidi Vici staat op de kampioens medailles welke Corry Bakker van Athleta en Jan de Vries van Fit gisteravond na een moeizame vijf - en tienkamp om de Nederlandse titel de tweede dag onder de meest slechte weers omstandigheden in de kantine van het prachtige sportpark van Vlaardingen „ De vijf sluizen " in ontvangst namen Vooral van de 23 jarige biologisch student Jan de Vries voor wie het pas zijn vijfde tienkamp was is het een prestatie zoals alleen de aller s+erksten met een onblusbare vechtersmentaliteit kunnen op brengen Immers twee dagen lang moest hij in touw zijn zater dags van twee tot zeven uur en zondags van elf tot zeven uur Een beeld zoals men dat vroeger bij tienkampen zag luchtbedden en warme dekens is er bij de tegenwoordige trainingsmethoden niet meer bij Trainer Wil Westphal voor wie het ook onver getelijke dagen moeten zijn geweest omdat zowel Corry als Jan pupillen van hem zijn gaf Jan geen minuut rust meld namelqk 4692 wil toch wel Iets zeggen Het begon al direct veelbelovend voor Corry Op het eerste onderdeel de 80 meter horden was zij in ' n serie ingedeeld met de Nederlandse Kam pioene Rita V Slooten De eerste hor den namen beide atletes gelijktijdig daarna kon Rita iets van Corry weg lopen De achterstand was echter zeer ge ring en met 11.6 seconden was Cor ry dan ook zeer gelukkig Een wer kelijk zwak nummer van haar is ko gelstoten ofschoon zij nu tot 9.98 me ter kwam een afstand die zij nog nooit had bereürt bij ' t derde onder deel het hoogspringen kwam Cor ry met 1.59 m verrassend goed voor de dag Dit onderdeel won zij even eens natuurlijk het verspringen 6.15 m en de 200 m 24.3 sec Ook voor Corry Intekende het puntentotaal van 4600 een nieuw districtsrecord Het oude record stond met 4494 op naam van de Hilversumse Dini Hobers Clubgenote Marijke Hessels deed het in groep twee lang niet onverdienste lijk Marijke heeft echter twee zwak ken ntmimers kogelstolen en hoog springen Haar elfde plaats met 3585 punten is dan ook beslist voor verbe tering vatbaar De „ Tom Schreurs-Memoriai " werd gisteren op Mereveld gewon nen door lAveley Rodney met op de sulky Jan van Dooyeweerd De voorzitter van de utrechtse paar desportvereniging de heer G Jou - stra overhandigt de beker aa/n da winnaar Hoge totalisator^omzet op Mereveld Zilver Kid won met daverende eindsprint Om het kampioenschap van Nederland vijfkamp dames winnares Corrie Bakker Athleta in actie tijdens het hoogspringen Zij behaalde een pun tenaantal van Jf609 Voethal lief en leed Piet > ontkroonde ^^ Keizer in ^ t boekje Couperus held van Haarlem Hermes-dames triomferen bij Vitesse wedstrijden Beverwijk in cijfers TIENKA9IP HEREN Besp 100 m verspr kogelstoten hoos 400 m 110 horden discns polshoog Jan de Vries FIT 11.1 6.49 12.68 1.70 52.1 16.4 55.35 3.80 René de Water Holland 11.0 7.00 10.73 1.83 51.6 14.9 34.25 3.40 Freek Stam Zaanland 11.3 6.13 12.42 1.75 51.7 15.1 34.66 3.50 Jelle Doornbosch Haarlem - 11.3 6.72 13.47 1.70 52.5 16.1 35.66 3.00 Jan van Heek Holland 11.4 6.58 12.63 1.89 53.4 15.7 43.66 3.30 Gerard van Sluis Hellas 11.6 6.61 11.88 1.75 54.6 15.6 31.46 3.00 VUFKAMF DAMES reap 80 m horden kogel hoog ver 200 m totaal Corrie Bakker AUeta 11.6 9.93 Rlta van Slooten ADA 11.0 11.41 J Stoutjesdljk Delta Sport 11.2 8.94 H de Raadt Sperwers 12.2 10.61 F Jansen Sagltta 13.1 8.99 T \ an Houten Meeuwen 12.0 11.14 LTRECHT — Ajax heeft vandaag de reis naar Istanboel aanvaard met een „ ontkroonde Keizer " Scheids rechter Van der Veer heeft de Aja cied zaterdagmiddag de Icroon van het hoofd gerulit door onbekookte en onsportieve daden tegen Sittardianen met name Willy DuUens met een of ficiële waarschuwing af te straffen zodat Keizer tegen DOS wel op de tribune zal zitten Men zegt dat Rinus Michels de ploeg opdracht had gegeven verdedi gend tegen Sittardia te spelen om zich te oefenen voor de strijd VEin woensdag tegen de Turken Keizer heeft dit waarschijnlijk iets te letter Hik opgevat Hoe het ook zij Ajax heeft met moeite gelijk gespeeld na een 1—0 voorsprong door Cruyff die in de 53ste minuut door Mares teniet werd gedaan Er was een opmerkelijk grote belangstelling van trainers want behalve Kessler zaten langs het lijntje Donenfeld van MW Happel van ADO en Nicolic hulptrainer van PSV die als opvolger wordt genoemd van Bram Appel DWS heeft ADO behoorlijk aan de tand gevoeld Toen de kruitdamp was opgetrokken stonden de leiders met '— 1 achter Een spannend doelpun tenverloop De Zoete 0—1 Vonhoff Waayenberg Kruiver 3—1 Aarts Houwaarts Heynen 3—4 Waayenberg <~ i Er is dus in het Olympisch Sta dion behoorlijk geknikkerd Die ande re „ knikkers " stelden niet veel voor ^ werden door slechts 10.000 bezoe Kers in het laatje gebracht Daar Kan de schoorsteen niet van roken in fen profclub Invaller rechtsback " eek van der Lee van ADO brak Leo de Winter naar Amerika KANSAS — Het optreden van de « eflerlandse sprinter Leo de Winter njaens de Europese atletiekampioen scnappen in Boedapest is niet onop gemerkt voorbij gegaan Een scout ™ n de Amerikaanse universiteit van * ansas Dick Bank heeft de coach ^ an de universiteit Bob Tlmmons de Wan die Jim Ryan tot nieuwe wereld « cords over 880 yards en 1 mijl voerde over Leo de Winter verteld Het resultaat was dat Bob Tim C ^' ^^^'^ geïnteresseerd binnen ™ rt contact zal opnemen met de jon fr„u'"^*®''"^^"i™er en hem een stu « ebeitts zal aanbieden 7irk °^'^° eling is dat Leo de Winter S "^''^ t ^'" studie volledig kan r"l " ^" ^^ atletiek en dat hij ™ arDij in goede handen is blijkt uit ü - '^' t aat deze school Olympische ^ mpioenen als Oerter Billy Mills ^ u Nieder Ernie Shelby en van ™ Mre datum Qiff Cushman Wes br™J ^- S ^'^"" Cunningham voort ondp 1 '^ ®^" mogelijkheid om inrt ^'' r ^*^"^*® weersomstandigheden ' ur t trainen waarbij hij gezel ^ nap krijgt van 100-meter-loper |.„„™^ Greene volgens de Ameri - « len een van de sterkste sprinters ter wereld f ° " Je Winter zal in het indoor - wa»l " ^.*"'*® n ° P sterke tegenstand larby hy zijn start door wedstrij - S vlfbeteret '" ''^"'' «^"^ ienlijk Voor sport zie ook pagina 8 en 19 tijdens deze strijd in de eerste helft na een onschuldige t)otsing zijn enkel Opnieuw dus een geduchte tegenval ler voor ADO De kopgroep ADO Ajax Feyenoord — ze waren zo vriendelqk een punt te laten schie ten waardoor Go Ahead en Sparta bij konden krabbelen Vooral Sparta was met de 2 — O overwinning op GVAV biy want de Botterdammers moeten woensdagavond ook in de arena voor de Europa Cup — tegen Floriana — en kunnen wel wat pu bliek gebruiken Ole Madsen die ziek is geworden in Kopenhagen werd erg gemist be halve door de Groningers die nu al leen maar rekening hadden te houden met Bosveld Deze werd door Brein burg zo hardnekkig geschaduwd dat hij ten slotte vroeg het is toch nog geen Sinterklaas ik hoef toch nog niet in de zak Pas tien minuten voor het einde verloste Charly zich van zijn schaduw En toen was het ook raak Doordat zowel Elinkwijk als Telstar verloren is er weinig verandering ge komen aan de staart van de eredivi sie MW kreeg er een punt bij af gesnoept van Fortuna ' 54 dat nu de terugkomst verbeddit van de Belgische oud-intemational Sjef Vliers — inmid dels van een blessure hersteld — en eindelijk gerechtigd is Heinz van der Sant — overgenomen van Rot Weiss Oberhausen — wiens nationaliteit wat onduidelijk was — op te stellen Geen victorie Alkmaar deed — in de eerste divi sie — zijn stad van victorie weinig eer aan want de club van Barry Hughes werd door Volendam met niet minder dan 5 — O gekraakt Hierbij vergeleken kon NEC zich als koploper maar juist met O — O tegen DFC op de been lïouden Couperus Dat Couperus een grote naam is in de literatuur met een grote L we ten de lezers van „ Eline Vere " Dat het misschien nog eens een grote naam zal worden in de literatuur van de kleine L hopen de Haarlemmers die hem gisteren in de wedstryd Haarlem — Wilhelmina niet minder dan vijf doelpunten zagen scoren De Fortunezen van Vlaardlngen houden inmiddels in de tweede divisie braaf stand — wat aarzelend gevolgd door WV HVC en ZFC die aUe gelflk speelden Feijenoord —' I860 Dinsdag 1 november zal Feijenoord te Rotterdam een lichtwedstrijd spe len tegen de Duitse kampioen Mün chen 1860 die inmiddels in de tweede ronde is gekomen van de Europa Qap voor landskampioenen George v Sluis verraste steeds weer kreeg Jan de op dracht „ In beweging blijven " Wat een enorme mentaliteit Jan wel heeft bewees Iu | namely k als volgt 1 Jan van Heek 6344 punten 2 Renee van de Water 6236 punten en 3 Jan de Vries 6204 punten Insiders gaven toen al Jan de beste kans omdat men wist dat hU de 1300 meter veel sneller zou lopen dan Jan van Heek en op Benee van de Water moest hg slechts zeven seconden voor blijven Geholpen door van Lieshout Bode en een oude rot als Doornbosch namen zij al gauw me ters voorsprong op van Heek en later ook op Van de Water Zo groot was de achterstand bij de finish dat ieder een De Vries al bg voorbaat felici teerde met zijn kampioenstitel Bij ' t bekend maken van de tyden bleek dat hy bijna een volle minuut voor was ge bleven op Van Heek en 17 seconden op Van de Water De eerste dag van Jan was al veel l>e tekenend geëindigd tenminste voor in siders niet voor N.T.C secretaris Jo Moerman die ' t maar slecht vond de eerste dag van De Vries Dat was echter helemaal niet zo wamt hoewel hij slechts zesde stond met 3440 pun ten was dit toch al ruim 100 punten meer dan zijn beste tienkamp Zijn 2de dag is hij op dezelfde voet door gegaan met als beste prestatie de 3.80m polshoog De 6780 punten bete kenen voor Jan een nieuw districtsre cord het oude stond nog steeds op naam van Hans de Haas van Hellas met 6702 punten Voor een evengrote verrassing zorgde de Helleen George van Sluis Hoewel hij niet in de groep van de sterksten was ingedeeld zorgde hij voor de no dige sensatie door in de eindstand op vijf na alle atleten uit de eerste groep achter zich te houden Na de eerste dag slechts tiende gestaan te hebben Icwam George tijdens de enorme re genbui de tweede dag sterk naar vo ren Zijn 6206 punten betekenden dan ook een zeer fraaie zesde plaats een beloning voor zijn taaie doorzetting op de 1500 meter welke afstand hij on danks een opgelopen blessure in de polsstokbak tot een goe deinde wist te brengen De meeste puntenwinst boelrte George op dit polsstokspringen waar hij tot een voor hem ongekende hoogte van 3 meter kwam In beide atleten bezit de stad Utrecht een paar tienkampers die ook internationaal ho ge ogen kunnen gooien Als Hans de van volgend jaar de beste plaats in komt is het niet denkbeeldig dat deze drie atleten bij de kampioenschappen van vUgend jaar de beste plaats in gaan nemen Voor de Utrechtse gym nastielderaar Jan van Heek die ech ter nog steeds in Leiden woont en dan ook lid is van Holland was het ook al een tienkamp met verrassingen Immrs zonder noemenswaardige trai ning stond hij na negen onderdelen toch nog maar eerste De 27-jarige Jan v Heek voelde zich toen al ver slagen en was niet van plan zich vol komen leeg te lopen op de 1500 meter of ook wel de marathon voor tien kampers genoemd Het is alleen jam mer dat Jan het op deze 1500 meter helemaal er bij liet zitten anders was hij nooit zo ver geduikeld namelijk naar de vijfde plaats met 6612 punten toch ook wel weer een bewijs dat ta lent zich nooit verloochent Dames 1.59 1.40 1.45 1.56 1.56 1.46 Corry Bakker sinds kort werkzaam op het kantoor van een sportmagazijn te Amsterdam zou ook op de vijf kamp internationale prestaties van formaat kunnen leveren Om zonder tegenstand en onder werkelijke erbar meiyke omstandigheden nog tot 4609 punten te komen alleen Fanny Blan kers-Koen heeft meer punten verza - Op de voorgrond Thea van der Lee van de organiserende vereni ging Vitesse Zij werd derde op de 100 meter meisjes in 13,1 sec Bij het verspringen werd zij vijfde met if ifl meter Cluhrecord van H de Jong • r '¦ r • 6.16 5.25 5.47 6.18 5.77 5.3S 24.3 26.0 25.6 26.8 26.7 27.0 door Jacques van Willigenburg UTRECHT — Opvallend bij de atle tiekwedstrijden van Vitesse was zater dag op Maarschalkerweerd het grote aantal Hermes overwlnnlngen Met name de dames van „ Hermes " gaven blijk hun kruit nog lang niet verscho ten te hebben en dat is maar goed speer 1500 m totaal 55.70 4.32.0 6780 46.50 4.48.2 6711 50.85 4.36.4 6642 56.00 4.31.6 6630 64.36 6.28.0 6612 52.92 4.53.3 6206 4609 4235 4176 4097 4090 4072 Dominica won vlot Door Gerard van Maarseveen UTKECHT — Mereveld had giste ren zijn voorlaatste drafmeeting van dit seizoen In de acht koersen waren verscheidene mooie momenten En al begon de regen bü de laatste koers dan ook door te dreinen het Is als ge heel een mooie middag geworden De omzet van ƒ 236.823 was vrij hoog ge zien het feit dat tegelijkertijd in Gro ningen draverijen werden gehouden In Merevelds Vier Kilometer het langste drafnummer van het jaar had Zilver Kid halverwege de derde posi tie Na de laatste bocht liet hij Yon ker Hanover op de plaats staan en spurtte weg naar een fraaie zege De ruin is wel enorm sterk want ha 3700 meter nog kracht over hebben voor een spurt dat is wel het summum van vermogen Bij de vierjaiige stayers in de vier de koers kwam ' t minder op de kracht als op de klasse aan Dominica was steeds in de voorhoede en na de laat ste bocht passeerde zij gemakkelijk Duchesse Mac en won fraai Diana R had door een fout na de eerste me ters enorm veel terrein verspeeld en het viel mee dat zij nog als vierde eindigde Diogen liet het in de laatste bocht volledig zitten Qaudy Williams won het Oiterium der Amateurs Chungo Beroona kreeg in de laatste bocht de zware straf van uitschakeling In het Tom Scheurs-Memoriaal liet Lively Rodney die meteen de leiding had het tempo dalen Na een ronde kwam Zsa Zsa du Commerce scherp naar voren Toen ging het sneller maar Lively Rodney bleef gemakke lijk baas Fernada D maakte in de koers der tweejarigen het derde nummer in de eerste bocht een langdurige fout De achterop komende paarden hadden moeite haar te ontwijken Fernandel slaagde daar het beste in en hij won ondanks een dappere slotaanval van Frieda O CriteriumprUs voor amatenrrü ders 2220 m 1 Claudy Williams C H Bergisch 3.07.3 km 1.24.4 2 Benny Hol landla 3 Anita tot wlnn 5,80 pi 2,40 2.40 3.10 geltopp 20.20 covercal 9.B0 trio 650.60 Heerewaardenprüs 2240 m 1 Emie Rlta S van Dooyweerd 3.17.2 km 1.28 2 Esta Kinley 3 Dinsdag toto winn 4,80 pi 1,60 2,20 1.80 gek 15 covercal 12,10 Llendenprits 1200 m 1 Fernandel A J C Harmsen 1.49.2 1.28.12 2 Frieda Tips voor Hilversum Door Gerard van Maarseveen UTRECHT — Dinsdagavond geeft Hil versum zeven draverijen met de eerste start om zeven uur In de vierde koers mag El Mac niet meer starten Onze voorspellingen zijn Condorpriis 2400 m 1 C van Rood en Noot 2 Empereur Mac 3 Checkmate IJsvogelprUs 2000 m 1 El Cid d'As ter 2 Egyptian Princess 3 Elite Mac Sodaarsprüs 2400 m 1 Dirk de V 2 Dea Alkestis VE 3 Baronesse Rosa Zaagbekprüs 2000 m 1 Etoile de Quinlo 2 Early Winn 3 Dinsdag Albatrosprüs leerling-pikeurs 2400 m 1 Erota 2 Dox van Rood en Noot 3 At las EdelvalkprUs 2020 m 1 Alkestis van E 2 A Reine Kinley 3 Zus Hanover Feniksprijs 2000 m 1 Bemadine 2 Zippy Erebus 3 Chantiago Van de vele NCAB-atleten die voor het eerst in groten getale bij KNAU wedstrijden aanwezig waren maak ten Ctoos Witjes en Jchan Kuiper bei den van het Hoogeveense HAC ' 63 wel de beste indruk C Witjes won met het grootste gemak de 100 m heren B in 11.4 sec en J Kuiper was veel te sterk bij het hinkstapspringen heren C waar hij winnaar werd met een sprong van 13.48 m Voor de UN-prijs kwamen veel jon gere atleten(s in aanmerking onder andere Jon Wellerdieck van Hellas die bij de jongens het verspringen won met 5.14 en de 60 m in 8.5 sec Toch werd deze prijs later toegekend aan de jonge Leidse atleet Anton v d Mey voor zijn prachtige kogelstoot van 14.66 m Jurry de Wilde Hellas on dervond bij de jongens A voor het eerst weer eens tegenstand en dat re sulteerde dan ook wel direkt in zijn winnende tijd van 11.3 sec Van de organiserende vereniging boekte Marijke Jager wel het beste resultaat met haar hoogtesprong van 1.35 m Eenzelfde hoogte werd ook behaald door de winnares bij deze meisjes B G v Boelen van Sagitta uit Amsterdam alsmede door het ta lentvolle Zeisterse meisje Joke Waer sem van Fit Voor enkele uitslagen zie onze ru briek „ Sport in cijfers " ook want zondag volgt de belangrijke promotiewedstryd voor een plaats In de eerste klasse dames Vooral het verspringen van de blon de Lida Kruft was zaterdagmiddag voortreffelijk met een sprong van 5.10 m Op de 100 m meisjes moest zij ech ter opnieuw haar meerdere erkennen in de nieuwe ster Hilde Dikx die 13.0 sec voor zich liet noteren Een boeiend nummer was ook nog de 1000 m heren A-klasse waar Haico Scharn van de Keien uit Uden had aangekondigd een aanval te willen doen op het Nederlandse rekord dat met 2.21.5 min op naam staat van Henk Heida De Phoenix-atleet Frits Gerlach offerde zich op om Haico te helpen Toen Frits na 600 m trekkers dienst uit de baan stapte miste Haico het doorzettingsvermogen om voort te gaan Toch is de 2.24.0 van deze nog jonge atleet beslist voor verbetering vatbaar Herman de Jong van Phoenix heeft tot de laatste wedstrijd gewacht om het clubrecord 3000 m heren scherper te stellen ïeholpen door sterke alte ten als Jan Zijderlaah uit 3ouda en Hans v Kasteren uit DeUt noteerde Herman een prachtige tijd van 8.41.8 min waarmee hij weliswaar slechts derde werd maar toch het genoegen smaakte een nieuw clubrecord te ves tigen 0 S Fablana H toto winn 2.90 pi 1.501,70 gekopp 5,20 cover 4 PiUs der 4-jarige 2600 m 1 Dominica Ir J Costing 3.41.7 1.24 2 Duchesse Mac 3 Detra toto wlnn 9,90 pi 2,70 2,50 2,20 gek 21,90 covercal 6,90 trio 1328,10 Tom Schrenrs memoTialprijs 1700 m met autostart 1 Lively Rodney S van Dooyeweerd 2.18.5 1.21.5 2 Zsa Zsa du commerce 3 Barones Spencer K toto winn 2,80 pi 1,30 2,40 1,20 gek 9.50 cover cal 9.80 Merevelds vier kilometerprils 4000 m Zilver Kid H J Pools 5.45 - 1.25.4 Arrow Axworthy 3 Yonker Hanover toto wlnn 3,80 pi 1,90 3,30 2,60 gek 7,50 covercal 9 Milligenpiiis 2140 m met autostart 1 Captain Williams W C Strooper 3.01.3 1.24.7 2 Duveltje van Akerendam 3 DIamantvink S toto winn 2,30 pi 1,201,30 1,50 gek 9.10 covercal 6,10 trio 61,90 Uchtenvoordeprüs 2220 m 1 Cita Vic toria P R R Koppejan 3,15.2 1.27.9 2 Ever Queen 3 BriUiante Z toto vrinn 17,40 pi 3,80 1,70 5,90 gek 19,10 covercal 4,40 Totalisatoiomzet ƒ 236.823 Dakota was sterker Door Gerard van Maarseveen DUINDIGT — Zaterdagmiddag op Duindigt heeft Dakota de Redburrprijs gewonnen van Ellen Tinga Die kreeg twintig meter extra en startte nu ge lijk af Tot honderd meter voor het einde hield zij de leiding toen bleek Dakota sterker en ging naar de zege met leerling B Bos Wagenaar junior had nog tweemaal succes zijn vader reed namelijk Boy van Quick ter zege en in de laatste koers won hij zelf met Brahmapoe tra S Die kon al bij de eerste bocht bij zijn trainingsgenoot Abdullah Hanover binnendoor toen die een fout maakte De winnaar draafde het laat ste stuk incorrect en een deel van het publiek uitte zijn misnoegen over zijn handhaving De uitslagen zijn Dark WilkesprUs 2000 m ^ met autostart " " Dapper jr B Excellent Nar 3.20 8.10 kop 1 Dora Harvester D 1.30.6 2 Dompteur K i ciso Win 6 - pi 1.80 9.40 cov 11.90 Nenvilleprüs 2000 m met autostart 1 Brero Harvester H Slagter 1.58.8 2 Camongo Scotch 3 David v d Lente Win 12 pi 1.90 2.80 2.80 kop 7.70 cov 9.20 trio 321.60 JVIaitinprüs 2000 m met autostart 1 Emir Harvester T H Kooyman 1.28.5 2 EI Mac 3 Caymax Win 1.20 pi 1.10 1.60 kop 2.80 cov 5 - Sersantprös 2120 m 1 Cilly Harvester K A R Nottelman 1.26.5 2 Carma 3 Asilverno Win 2.90 pi 1.40 1.50 16.60 kop 8.60 cov 3.90 trio 1028.20 BcdburrpTös 2120 m 1 Dakota B F J Bos 1.25 - 2 Ellen Tinga 3 C Da mascus B Win 8.90 pi 1.20 1.10 1.20 kop 21.30 cov 2.90 Ussanprüs 2000 m met autostart 1 Boy van Quick J Wagenaar sr 1.23.1 2 Caracara S 3 Buteh Hollandia Win 1.60 pl 1.10 1.20 kop 3 - cov 2.10 Batirprüs 2100 m 1 Brahmapoetra S J Wagenaar jr 1.23.2 2 Aureola 3 Zus Hanover Win 3.30 pl 1.70 1.30 1.90 kop 4.10 cov 2.70 Maybcprüs 1800 m 2e afd 1 Who Cares S P Perkins 1.58.2 2 Poltou 3 Happy Jane Win 4.20 pl 2 - 2.90 kop 20.40 cov 6.50 Maybeprüs 1800 m Ie afd 1 Sambo F Vandeuren 1.56.5 2 Boodie 3 Kohl noor Win 11.30 pl 2.60 1.90 4.40 kop 6.60 cov 5.20 trio 43020 Totalisator-omzet f 155.798,50 GP-zege van Jim Clark WATKINS GLEN — De 30-jarige Schot Jim CJark heeft op het circuit van Watkins Glen de Grote Prijs van de Verenigde Staten de achtste race die meetelt voor liet wereldkampi oenschap gewonnen De Oostenrijker Rindt en de Brit Surtees die beiden met een Cooper Maserati startten legden beslag op de tweede en derde plaats Ruim 75.000 toeschouwers zagen onder een verzengende hitte negentien wagens van start gaan De Italiaan Bandini die direct na de start de leiding nam moest na 35 van de 108 ronden de wedstrijd wegens motorpech staken Wereld kampioen Jack Brabham op Repco * Brabham ging toen het veld aanvoe ren maar de Australiër moest in de 83e ronde na moeilijkheden met zijn versnellingsbak ook de strijd staken 
16 MAANDAG S OKTOBER 1966 DTBëCHTSCH NIECWSBLAD ÜTRBCHTSCH NIEUWS 55555555555555555555555555J5555555555%55555 uuriiikhad kwel eens vwBraKlaris gehoord maar ik rookte nou eenmaal een andere zware shag Tot vorige week Toen was ik jarig Vanm'nmaatkreegik een pakjeBrandaris Kijk en sinds die dag weet ik dat de ene shag de andere nog niet is Logisch Brandaris is pure zware shag Lang van draad Eerlijke tabak Van Douwe Egberts dat zegt genoeg "" Brandark omdat die goed zwoor is In dubbelwandige tabakszak f 1,25 LS ^ ^* Mskï - lekker baas fj FLjORA morjes vol vlees en lever Grote sortering mi knickerbockers PA]VTAi:X)NS in terlen - ka 45/55 effen en leuke ruitdessins Prijs maat 122 22.50 KNICKERBOCKERS in zwart olijl en beige / bruin CORDUROY brede nerf Prgs 6 jaar slechts 17.30 Tevens grote koUektie nylon jacks in winteruitvoering o.a.met warme borgvoe ring maat 122 Prijs 29.75 WAAR Natuurlijk bij SPECIAALZAAK EMMEtóT STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon 18462 ' s Maandags gesloten Koninklijke Fabrieken C J.Van Houten & Zoon N.V Weesp vragen MEISJES Kom eens praten op onze contactavond in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen Mariaplaats 3 te Utrecht op dinsdag 4 oktober 1966 van 7.00 tot 8.00 uur BQt eens fn een Bountyl En plukverse kokos * smelt in uw mond samen met mlids melkchocolade Een héél aparte smaak Een verrukkelijke eomblnatidl En nóg « en verrassing In elke wikkel twéé heerlijke Bounty's * De kokos In Bounty Is en b/Jfft vers en frfs danfc ^ een geheel eigen bereldtngswl^e ffpappipi Actueel Trouwe gebruiksters wisten het al En nu hoort u het van alle kanten Dobbelman Gezinswasmiddel is van de hoogste kwaliteit Toch is Dobbelman veel voordeliger dan alle andere grote merken Want Dobbelman geeft geen dure cadeautjes en besteedt geen geld aan dure verpakking of overbodige reclame Déarom kost 3 kg matig schuimend niet 9.25 maar blijvend 6.50 3 kg hoogschuimend niet 9.40 maar blijvend 5.90 Het woord blijft aan u mevrouw 0000000006010101010202020202020000010101020202020000000001010202020202020200010102020000000000010202020202024848482300003091000000010102020202000000 U.N./EXPRESS compleet SUCCES « h ERDAL-CONCERN ¦ AMERSFOORT Wij vragen voor één onzer employe's passen de vt^oonruimie door middel van woningruil Amsterdam - Amersfoort Aangeboden te Amsterdam een dubbel bo venhuis bevattende op de eerste etage 4 ka mers en op de 2e etage 2 kamers alsmede toilet douche en keuken gelegen bij het Amstelsiation Gevraagd passende v/oonruimte te Amers toort of direkte omgeving Brieven of telefonische aanvragen te richten aan de afdeling Personeelszaken Brabanise straat 17 te Amersfoort iel 16641 toestel 326 Onz is 1 Peper op ei AMSTERDAM — neemt in de were handel een heel t plaats in Tot deze kwam de voorzitter Nederlandsche Vereen den Specerijhandel d von Saher ter gelege het vijftigjarig bestas ganisatie De op het ruim 50 leden tellenc ging allen handelaars laars werd in nover opgericht uit een in d schaarste en blokkade behoefte om zich aane ten teneinde gezame aantal zaken te regel meenschappelijke bel behartigen De speceryhandel gaat ' tijd van de Vereenigde Compagnie toen specerye scliiedenis maakten en de vaarders uitvoeren naar A da enz vooral om Icruii iialen Tlians is peper j ongemalen verreweg liet ste artikel van de specerij per komt in de eerste plas de zgn Malabar peper in Amerilta Rusland en ' afgezet voorts uit Ind witte Muntok en zwarte en uit Sarawak op Noord laatste jaren is ook Braz perproducent Na peper komen nootm lie kaneel vanille ki gember anijs komijn ki verbessen thijm laurier andere kruiden Blaauwhi leent teg IVa procc AMSTERDAM — De 6 Blaauwhoed N.V deelt m ter versterking van de waaruit de verdere expani nootschap en de modern werkmaatschappijen word cierd — zal worden ovei de uitgifte van een ï'/i P obligatielening groot f 8 de koers van 99 pet De lening is a pari aflo jaren 1972 tot en met 19S6 de aflossing is uitsluitend vanaf 1 november 1977 Ge zodanige aflossing in de tot en met 1981 dan vind tot de koers van 101 % pc van 1982 tot en met 1985 koers van 101 pet Datum van inschrijving oktober Datum van stoi dag 1 november Pijpleiding opgericl fVan onze corresD DEN HAAG - In Den 1 gericht de Nederlandse Maatschappij N.V Deze onderneming heeft aanleg en de exploitatie vi leiding tussen het gebied v we Waterweg en dat van zeekanaal De pijpleiding z aanleg worden gebruikt transport van ruwe olie i Amsterdam in aanbouw i naderij van Mobil Gil N ^ en de gemeente Amsterd elk voor de helft deel in he kapitaal groot ƒ 5 miljoen delen is bij de oprichting stort Tot directeur van de ve is benoemd dr K G de G van de directie financierii nemingen van het minister nomische Zaken De raad van commissa staat uit mr W A van P|v secretaris generaal v msterie van Economische w R Boer hoofd van he nancieringen en economis van het ministerie van Fii heer A Heineman direct nanciën van de gemeente A ir J den Toom directeur vens en handelsinrichting sterdam Aandelen KZC beurs van Ge OSS — Maandag 3 oktobf Qe beurs in Geneve de gev len worden geïntroducee ^• V Kon Zwanenberg-C Het totaal thans uitstaï i^SJ^apitaal in gewone aan / 60.602.740 nominaal ve u^d door 3.030.137 gewor M ƒ 20 — nominaal zal tot notering worden toegelati mtroductie is belast de t A ' t'^'iikiers in Gene Aandelen van het Zwa sanon concern werden i ae Amsterdamse beurs g « ecember 1965 vond introd op de beurzen in Brussel pen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Onze specerij handel is heel belangrijk Peper tegenwoordig eerste tdaats het bod voor beide partijen als bil lijk bestempeld Bij tot stand komen van de fusie zal de KJCPL met de beide partners in de NSU Mij Ne derland en Kon Rotterdamse Lloyd een overeenkomst sluiten teneinde de onderlinge samenwerking te bevor deren Na omvrfsseling van alle uitstaande aandelen KPM zal het geplaatste ge wone aandelenkapitaal KJCPL met ƒ 38,8 min toenemen tot ƒ 67.545.000 Het belang van de KPM in de KJCPL ad ƒ 14.651.700 zal worden ingetrok ken zodat het kapitaal van de KJCPL dan zal bedragen ƒ 52.894.000 Ook de KJCI'L belegt op 17 oktober een buitengewone vergadering van aandeelhouders statutenwijziging o a verhoging maatschappelijk kapi taal en verhoging primaire dividend Per 30 juni 1966 was het gecom bineerde aantal schepen van beide rederijen 76 totaal 522.195 brt plus vier schepen in aanbouw De stukken dienen uiterlijk woens dag 26 oktober te worden ingeleverdUiterlijk 31 oktober zal worden be kendgemaakt of ' t bod gestand wordtgedaan ë Fusie DHHU met Hoesch voltooid DuKTMUND — Het samengaan van de Duitse IJzer - en Staalbedrijven Dortmund-Hörder Hüttenunion A.G en Hoesch A.G is thans voltooid In tussen is meer dan 95 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van de D.H.H U door omwisseling in han den van het Hoeschconcem gekomen Zoals bekend had de Kon Neder landsche Hoogovens en Staalfabrieken in IJmuiden een belang van 43 pro cent bü D.H.H.U Hoogovens zal een rol blijven spelen in de combinatie D.H.H.U.-Hoesch Vanaf 1 oktober zullen de ijzer - en staalfabrieken van de fusiepartners worden samengevoegd onder de fir manaam Hoesch A.G Hüttenwerke welke combinatie dan 31.000 perso neelsleden in dienst zal hebben Door deze fusie wordt het gezamenlijke produktieprogramma van de verenig de ijzer en staalfabrieken tifgerond De jaarlijkse omzet van de Hoesoh groep bedraagt na de fusie DM 5 mil jard op Z.-Afr Handelshuis denkt dividend te handhaven Dit jaar tot nog toe bevredigend ir LONDEN — Een bekend bankier wordt voorzitter van het presidium dat de Engelse staalindustrie na de nationalisatie zal organiseren en be sturen 256 286 208 292 198 127 108}L 31 124 242 190 251 288 207 292 199 125 108 32 126 360B 242 298 185 436 115 75 322 157 64 187 448 20OB 126 4D0B 222 228 315 128 155 108 425B 295 115 258 125 279 290 296 292 115 258 132L 279 292 302 222 375 124 140 190 82 290 228B 75 163 55 81 253 83.80 97 77 37 60 94Lx 205 28 llikkv Hekel 151 198 118 163 145 135 179 240 8S 130B 113 225 103 205 595 115 45 256 174 140B 144 179 88 84.50 144 298 103 207 599 115 45 256 173 140B 144L 90 84.50 148 298 17 155 111 96 67 65 280 136 177 142 168 115 19 156 UI 96 67 142 278 140 177 142 168 112 „ Gossle Ik hoop aldoor maar dat Je er eens een open maakt waar een kuikentje uitkomt " AMSTERDAM — Ons land neemt in de wereldspecerij - handel een heel belangrijke plaats in Tot deze uitspraak kwam de voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor den Specerijhandel de heer H von Saher ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der or ganisatie De op het ogenblik ruim 50 leden tellende vereni ging allen handelaars of make laars werd in november 1916 opgericht uit een in die tijd van schaarste en blokkade gevoelde behoefte om zich aaneen te slui ten teneinde gezamenlijk een aantal zaken te regelen en ge meenschappelijke belangen te behartigen De gpeceryhandel gaat terug tot de tijd van de Vereenigde Oostindische Compagnie toen specerijen wereldge schiedenis maaljten en de Oost-Indië vaarders uitvoeren naar Ambon Ban da enz vooral om kruidnagelen te halen Thans is peper gemalen en ongemalen verreweg het belangrijk ste artikel van de specerijhandel Pe per komt ' in de eerste plaats uit India de zgn Malabar peper die vooral in Amerika Rusland en Italië wordt afgezet voorts uit Indonesië de witte Muntok en zwarte Lampong en uit Serawak op Noord-Borneo De laatste jaren is ook Brazilië een pe perproducent Na peper komen nootmuskaat foe lie kaneel vanille kruidnagelen gember anijs komijn karwei jene verbessen thijm laurier en diverse andere kruiden Blaauwhoed leent tegen TA procent AMSTERDAM — De directie van Blaauwhoed N.V deelt mede dat — fer versterking van de middelen waaruit de verdere expansie der ven ' nootschap en de modernisering der werkmaatschappijen worden geflnan cierd — zal worden overgegaan tot de uitgifte van een 7'4 pet 20-jarige obligatielening groot ƒ 8.000.000 tot de koers van 99 pet De lening is a pari aflosbaar in de Jaren 1972 tot en met 1986 Vervroeg de aflossing is uitsluitend toegestaan vanaf 1 november 1977 Geschiedt een zodanige aflossing in de jaren 1977 tot en met 1981 dan vindt dit plaats tot de koers van 101 % pet in de tijd van 1982 tot en met 1985 dan tot de koers van 101 pet Datum van inschrijving dinsdag 11 oktober Datum van storting dins dag 1 november Pijpleiding Mij opgericht Van onze correspondent DEN HAAG — In Den Haag is op gericht de Nederlandse Pijpleiding Maatschappij N.V Deze onderneming heeft tot doel de aanleg en de exploitatie van een Pijp leiding tussen het gebied van de Nieu we Waterweg en dat van het Noord zeekanaal De pijpleiding zal in eerste aanleg worden gebruikt voor het transport van ruwe olie t.b.v de in Amsterdam in aanbouw zijnde raffi naderij van Mobil Oil N.V De staat en de gemeente Amsterdam nemen elk voor de helft deel in het aandelen kapitaal groot ƒ 5 miljoen Op de aan delen is btj de oprichting 10 pet ge stort Tot directeur van de vennootschap Is benoemd dr K G de Groot lioofd van de directie financiering en deel nemingen van het ministerie van Eco nomische Zaken De raad van commissarissen be staat uit mr W A van de Garde plv secretaris generaal van het mi nisterie van Economische Zaken drs w R Boer hoofd van het bureau fi nancieringen en economische zaken ^ an het ministerie van Financiën de neer A Heineman directeur van fi nanciën van de gemeente Amsterdam ' f - J den Toom directeur van de ha vens en handelsinrichtingen in Am sterdam Aandelen KZO naar beurs van Geneve OSS — Maandag 3 oktober zullen op de beurs in Geneve de gewone aande len worden geïntroduceerd van de ^"- Kon Zwanenberg-Organon Het totaal thans uitstaande aande f Si '*^^ in gewone aandelen groot IdO.602.740 nominaal vertegenwoor ™ ga door 3.030.137 gewone aandelen at ƒ 20 — nominaal zal tot de officiële notering worden toegelaten Met de Mtroductie is belast de firma Pictet A ' ''^'^ isrs in Geneve Aandelen van het Zwanenberg Or-sanon concern werden in 1947 aan oe Amsterdamse beurs genoteerd in December 1965 vond introductie plaats ° P ae beurzen in Brussel en Antwer pen De laatste jaren is de specerijhan del belangrijk in volume toegenomen Dit blijkt uit de volgende cijfers in 1965 werd voor gebruik in Nederland o a ingevoerd 630 ton peper 563 ton kaneel en 332 ton nootmuskaat In totaal 2750 ton tegen 1900 ton in de eerste zeven maanden van 1966 De transitohandel was van nog veel gro ter omvang in 1965 totaal via Ne derland 8730 ton in de eerste 7 maan den van 1966 5260 ton Voorts speelt zich een belangrijke specerijhandel af geheel buiten Nederland om waarbij via een der leden van de ver eniging transacties tot stand komen met overzeese afschepers enerzijds en afnemers buiten Nederland ander zijds De omvang - van deze handel is nog veel groter dan de transitoza ken CSjfers zijn echter niet bekend en vallen ook niet bij benadering te vermelden Het feit dat de omvang van de specerijhandel veel groter is dan alleen de invoer in Nederland valt volgens het bestuur toe te schrijven aan de activiteit van de leden fir ma's van zeer verschillende om vang en aan de gunstige ligging van Nederland aan de „ poort " van Europa met een gemakkelijk bereik baar achterland Het totaal van de handel bereikt daardoor jaar lijks een waarde van vele tientallen miljoenen guldens en dit verklaart onze belangrijke plaats in de we j eldspecerijhandel De naar verhouding grote beteke nis van de specerijhandel alhier valt eohter niet alleen toe te schrijven aan de gunstige ligging van ons land in Europa maar ook aan de oude ban den met Indonesië vanwaar vele spe cerijen afkomstig zijn Vele leden der vereniging hadden daar vroeger eigen kantoren sommigen hadden zelfs eigen plantages Sinds het herstel der betrekkingen is de aanvoer van specerijen uit Indo nesië weer belangrijk toegenomen Een verdere toeneming zo meent het bijstuur behoort tot de mogelijkheden naarmate dt toestand in Indonesië zich normaliseert en transport - en af sclieepmogelijkheden toenemen Met de Indonesische autoriteiten in ons land onderhoudt de vereniging hier over een vriendelijk contact Een zorgelijk punt is het hoge ni veau van de buitenrechten voor de EEG die voor peper bedragen 17 pro cent in gemalen vorm 25 pet en voor de meeste andere specerijen 15 20 pet gemalen 25 pet Daarbij komt dan nog 5 pet Nederlandse om zetbelasting Deze hoge percentages zijn een doorn in het oog van de pro duktielanden ontwikkelingsgebieden die menen te weinig voor hun export artikelen te ontvangen Peper kan soms geweldige prijsfluc tuaties vertonen De oorlog in Korea bijv bracht een enorme stijging te weeg Men beweert dan wel eens ' dat peper voor strategische doeleinden zou worden gebruikt en dat daardoor de prijzen bij oorlogsgevaar oplopen Dit is echter naar voorzitter Von Sa her nadrukkelijk verklaarde niet waar De verklaring is dat bij oor logsdreiging grote voorraden conser ven worden aangelegd waardoor de vraag naar peper plotseling sterk toe neemt Specerijen zijn geen massaal ver bruiksartikel zoals andere tropische genotsmiddelen als thee cacao enz Zelden of nooit wordt collectieve re clame gemaakt om het verbruik te stimuleren Dit zou volgens het be stuur ook niet juist zijn Beter acht men een goed gericht gebruik van specerijen en kruiden aan te bevelen via menurecepten voor de huisvrouw zoals dan ook op grote schaal ge beurt Toch heeft de specerijconsumptie in ons land de laatste jaren een sti mulans gekregen en wel door de tienduizenden hier werkende buiten landse arbeiders Spanjaarden Ita - lianen Turken e.a die hun eetge woonten mee importeren gewoonten welke zich kenmerken door een ge bruik van veel meer specerijen dan men hier gewend is Bovendien ra ken Nederlandse toeristen die in die landen hun vakantie doorbrengen vaak onder de charme van de sterk gekruide spijzen Het gebruik van specerijen in ons land neemt dan ook sterker toe dan de bevolkingsgroei en dit geeft de ju bilerende Nederlandsche Vereeniging voor Den Specerijhandel aanleiding om alle vertrouwen te hebben in de verdere ontwikkeling Hypotheekbank van Raiffeisenbank opgericht UTRECHT — Op 12 september is in Utrecht opgericht de Raiffeisen hypotheekbank N.V Het maatschap pelijk kapitaal bedraagt ƒ 10 min Statutair is bepaald dat de aandelen slechts in handen kunnen zijn van de Coöp Centrale Raiffeisen-Bank en de bij haar aangesloten banken Bij de oprichting is 20 procent van het maatschappelijk kapitaal geplaatst De nieuwe hypotheekbank zal op verzoek van de plaatselijke Raiffeisen banken hypothecaire leningen kunnen verstrekken aan de cliënten van deze banken Aldus een communiqué van de Raiffeisenbank AMSTERDAM — De resultaten van de N.V Zuld-Afrikaansch Handelshuis over de eerste acht maanden van dit Jaar zyn beter dan die in dezelfde pe riode van 1965 De directeur de heer K Ratelband zei In de jaarvergade ring geen onderbreking in de lyn der uitgekeerde dividenden te verwachten als er zich in de laatste maanden van dit jaar geen teleurstellingen voor doen en de onderneming ongestoord kan bliyven doorwerken Dan zal het dividend over 1966 ook weer geheel uit de winst komen Zoals bekend betaalt het Zuid Afri-kaémsch Handelshuis over 1965 een onveranderd dividend van 8 procent De uitkering is echter voor een be langrijk deel niet verdiend 4 procent moest uit de dividendreserve worden geput In tegenstelling tot wat de naam van de vennootschap aangeeft werkt het ZAH voornamelijk in de Portugees-Afrikaanse gebieden Dalende kosten De personeelskosten in Afrika zijn dit jaar dank zij bezuinigingen ge daald In 1965 ondergingen deze lasten een onrustbarende stijging van bijna ƒ 1 — miljoen Een der aandeelhouders klaagde over de zeer smaUe winstbasis van de vennootschap en de kwestbaar heid van het bedrijf dat voorname lijk van de situatie in Angola en Mozambique afhankelijk is De voorzitter mr P Plantenga moest dit beamen Een verruiming véin de Afrikaanse zaken stuit op moeilijk heden bij de personeelsvoorziening en gebrek aan finahcieringsmoge lijkheden Mr Plantenga zag voor de vennoot schap dan ook niet zozeer spectacu laire ontwikkelingen weggelegd Wel noemde hij de vooruitzichten goed en voorzag hij een redelijke expansie re sulterend in winsten die niet slecht afsteken bij die van andere in moei lijke overzeese gebieden werkzame handelsondernemingen Activiteiten in Europa Een basisverbreding van de activi teiten is wel gezocht in het aantrek ken van Europese zaken Tot dusver re zijn hiermee de kosten van het MAANDAG S OKTOBEB 1966 Samenwerking in Belgisch-Franse staalindustrie LUIK — De Belgische staalfabrie ken Longdoz en Phenix hebben hun commerciële en researchafdelingen verenigd met die van de Franse fa brieken Neuves Maisons Qiatillon en Hainaut-Sambre De investeringen worden gecoördineerd en de produk tieprogramma's op elkaar afgestemd De totale produktie van de vier on dernemingen bedraagt 4,1 miljoen ton ruwe staal per jaar De onderneming Longdoz is een belang van de Belgi sche financiële groep Schneider en de Italiaanse Montecatini De Duitse groep Gilson und Flick is geïnteres seerd in Hainaut-Sambre De vier bedrijven blijven juridisch en financieel autonoom De EGKS moet de samenwerking nog goed keuren Geen verliezen in scheepsbouw hij WiltonoFijenoord SCHIEDAM — Wilton-Fijenoord heeft de afgelopen jaren in de scheepsbouw wel goede resultaten kunnen boeken Dit staat in het com mentaar van de directie van deze scheepswerf op het rapport-Keijzer over de Nederlandse scheepsbouw In een beschouwing voor het personeel in Wilton Fijenoord Nieuws zegt de directie dat veel van wat de com missie aanbeveelt bij de werf reeds wordt toegepast Het commentaar luidt verder Fusiebericht KPM en en KJCPL verschenen Dividend hlijft zeker 12 pcU AMSTERDAM — Op basis van de tot nu toe bekende uit komsten van het bedrijf ziet het er naar uit dat de KJCPL het dividend over 1966 ten minste zal kunnen handhaven op 12 pet Aldus wordt meegedeeld in het bericht in zake de op 13 sept aangekondigde volledige samen werking van de Kon Java China-Paketvaart Lijnen N.V en de N.V Kon Paketvaart Maatschappij Het bestuur van de KPM acht de voorgestelde fusie met de KJCPL in het belang van aandeelhouders en een logische afronding van de steeds ver der ontwikkelde samenwerking met voornoemde rederij Het bestuur ad viseert daarom ten zeerste het aanbod te aanvaarden en stelt zich voor een vergadering van aandeelhouders te be leggen op 17 oktober ir MOSKOU — Een diamant van 86 karaat is in Jakoetie Noord Siberië gevonden Deze tot dusver grootste diamant in de Sowjet-Unie heeft nog geen naam gekregen Verschillende overwegingen zegt het bericht hebben tot het voorgeno men algehele samengaan van beide rederijen commerciële eenheid ont staan waaraan een sterke financiële basis ten grondslag ligt Er zal een efficiënter gebruik kunnen worden ge maakt van de bij beide ondernemin gen bestaande organisaties Tevens kunnen doublures worden vermeden waardoor ook een vrij aanzienlijke kostenbesparing kan worden verkre gen Om in de toekomst een flexibele vlootpolitiek te kunnen voeren is het noodzakelijk de bestaande vloot in de komende jaren geregeld aan de eisen van het bedrijf en de ontwikkeling van de techniek aan te passen te ver nieuwen en uit te breiden Tot zo'n politiek moet een grotere onderne mingseenheid in staat worden ge acht hoofdkantoor iets meer dan gecom penseerd Ook deze zaken worden ge remd door financieringsproblemen een belangrijk deel van de gelden is nodig voor Afrika Wel heeft het ZAH ongeveer ƒ 1.5 min gestoken in een Belgisch bont verwerkend bedrijf waarvan het de leiding heeft overgenomen Verwacht wordt dat de verstrekte kredieten t.z.t kunnen worden omgezet in een deelneming bij dit bedrijf De omzet van bontartikelen is tot dusver in 1966 ongeveer 80 pet hoger dan in 1965 en de zaak kan waarschijnlijk op korte termijn winst maken Hiervan uitgaande is het naar de mening van beide besturen noodza kelijk om te komen tot een volledig samengaan omdat slechts via een al gehele integratie van de bestaande or ganisaties een optimaal profijt mag worden verwacht Uiteindelijk werd tot de voor beide partijen volkomen aanvaardbare omruilverhouding van één op één gekomen Gunstig advies NSU De Ned Scheepvaart Unie houd ster van ruim 73 pet van het geplaat ste aandelenkapitaal der KPM heeft Nat Inr B Nat Inv B 6K — 4 % 851 91 14 14 8A 14 14} 8 Chem Fundc Massach Inv tre Television EFC Hypoth banken pandbrieven Bank - krediet en verz wezen « 91 3Ü 70 3 % 68 3 — 5 — 3 % 70 Fr.Gr.h.b.Dw Id.DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp M ld E EE.F west Hyp U ld N O 248 515B 48.20 62 185 440 113 475 175 84 171 370 169 169 248 525B 48.30 62 148 185 449 113 472 175 85.50 172 368 169 170 Alg Bank N AMEV nrc AmroBank Cultuurbank Gron L Cr B H.B.U eert HoU Soc Kas Associatie Nat Inv B pret Nat Nederl eert Ned Cred B Ned Middenst B Ned Overzee B RVS eert Slavenburg's B Ver Bankbedr Cnltnres NgombezlCult Hon Beton HoU Const A.B Holl Mellcs t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer 81 70 Indoheem Ing bur Bouwn Interlas Intematio SLOTNOTERIMG Ing Gew Beton Scheepshjrp banken Eerste N Sch 6 821B Inventum Jongeneel 435 117 170 155 64 190 maandag 3 oktober 1966 30-9 3 10 Actieve obligafies fremleleningen 69 113 85 71 79 80 75 68 69 711 67 85 85 83} 82 81 82 2 % Z i%85 2 % 791 2 % 79 2 % 75 2 % 71 SM 69 2 % 69 2 % 83 2V — 2 % 84 2H — Shi 83 2 % 105 2 ^ 83 2 % 83 Alkmaar ' 66 A'dam CenA Idem ' 61 Idem ' 561 Idem ' 56 H Idem ' 56 Ut Idem ' 59 Breda ' 64 Dordrecht ' 56 Elndh ' 54 Enschede ' 64 ' s Grav ' 52-1 Idem ' 52-11 R'dam ' 62-1 Idem ' 62-11 Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z HoUand ' 57 Z Rolland ' 59 Keroo Uorseu V Kempen Beg Key Bouth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon A A'dam Kon Ned Pap K.N.T.U e staatsleningen Ned ' 66 id ' 66 id ' 65 Id - 65 n Id ' 64 Id.'64 Id ' 58 Id ' 69 Id ' 60 1 Id ' 6011 Id.-59 Id ' 60 Id ' 61 Id ' 63 Id.'62 Id St L '« 7 Id ' 63 I-n Id ' 48 Ned.'501-Q Id ' 64 I-n Id.'651 Id.'65n Id ' 37 G.B.O ' 46 Id DolL L '« Id Invest c N lndië ' 37 A • 57 450 200 127 7 102J 6M 98i 5 % 944 6 % 94i S ^ 89 5 87f 4 % 88 *% 85i 4 % 87J « 4 84 » 4>4 851 iVt 83 4 % 821 i11U Th B MaryncD Techd Uni * Texoprint Tbomass en Dr Thomson eert Twentscbe kab Tw Overz H Aand in belegglngsmilen 107.50 100.50 153.50 72.50 189.40 415 89.50 432 440 104.40 570 7 107.50 101 154 72.50 190 414 89.50 435 444 105 570 S A.B.M ƒ 60 D.LF Interunie ƒ SO Nefo ƒ 50 Robeco ƒ 50 Unitas ƒ 60 Ver Bezit ƒ 60 Europafonds 110 Unifonds 20 pb Eurunlon 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F.c hm teten t m fedaan tn latra B ¦ bitden * m gedaan en bieden 1471 6H 941 6 % — S 86}B *% 98ft 6 % 89 Ubbink Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union RtJwlel Utermöhien Utr Asph t Varossieau B Veend St sp Veneta Ver Glas N.B 17 Daggeld 4 pet » AMSTERDAM — Per 3 oktober Is het tarief van call money daggeld)l opnieuw met een half procent ver hoogd en gebracht op 4 pet Aanlei ding hiertoe was een verdere verkrap ping van de geldmarkt ingevolge zwa re belastingbetalingen Op 30 septem ber was het tarief v-erhoogd van 3 op ZVi pet Lusteloze markt AMSTERDAM 3 oktober — Even als vrijdag zijn de koersverschillen op de aandelenmarkt vandaag bijzonder klein geweest Er was trouwens geen enkele stimulans om een actievere affaire te kunnen rechtvaardigen De belangstelling bleef uiterst gering en de diverse afdelingen vertoonden een lusteloze aanblik Van de buitenlandse beurzen ging praktisch geen invloed op het Beursplein uit Het verloop van Wall Street van vrijdag gaf geen enkele aanleiding om hier actief op te treden terwijl vandaag zowel de beurs in Londen als de beurzen op het continent van een bijzonder onge animeerde stemming bhjk gaven Geen wonder dat de omvang van de affaire op de aandelenmarkt weder om zeer gering bleef Terwijl anders de internationaleconcerns nog wel eens enig leven inde brouwerij kunnen brengen viel ervandaag van de internationals niets tebespeuren De meeste noteerden be neden het slotniveau van vrijdag maarhierop maakte Kon Olie een uitzon dering door zich ongeveer een halvegulden boven het niveau van vrijdagte bewegen Ook in Olies was de af faire echter van geringe betekenis Deandere internationals waren nauwe lijks prijshoudend en bleven op deachtergrond Philips was een halvegulden lager Unilever kwam bene den de ƒ 85 en ook AKU moest eenhalve gulden prijsgeven AUes bijeenmaakte de markt een troosteloze enonngeanimeerde indruk Van de hoeken der cultuurwaarden en scheepvaartaandelen was in het geheel niets te bemerken Pas tegen het einde van de markt kwamen hier in enige noteringen tot stand Ook de lokale industriefondsen traden weinig op de voorgrond Het bericht dat de samenwerking tussen Blaauwhoed en Thomsen niet doorgaat terwijl Blaauwhoed bovendien vandaag een obligatielening van ƒ 8 min heeft aan gekondigd en nog wel 7 % pet rente tegen een uitgiftekoers van 99 pet was een druk onderwerp van gesprek Men ziet met belangstelling uit naar een nadere motivering van het af springen der samenwerking Een uitzondering op de slappere en lusteloze tendens vormde de hoek van de Nederlandse staatsfondsen alwaar wederom een uitgesproken vastere tendens overheerste Met name was dit het geval voor de 7 pet lening 1966 die wederom een sprong omhoog maakte tot 102 %— Ts De beurs sloot ongeanimeerd zon der wijzigingen van betekenis 134 273 269 113 137 134L 115 98 53B 230 336 144B 395 161 407 95 72 195 166.50 134 274 273 115 139 134 114 96 52B 227 Ver Maeli t Ver TouwfabE Vettewinkel Vezelverw N.t VlhamlJ VorstenL Cult Vred Rubb eert De Vries IJzer Vulcaansoord Walvischvaait Wereldhaven — Wenunk's Beton 143 Wessanen 394 WUton-F.-Br 157 Weyers I en H 402 V Wtik en H 93 2:aalberg 72 Zeeuwse Cont 200 Zwanenberg Org 165.50 Alünbouw en Petroleum 31B 380 31B 433 382 107B 1470 109 1470 2340 2490 80B 80B Alg ExpL Mfl BiUiton I BiUiton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-80 Maxwell P Moeara Enim a ld e opr bew ld 1 wlnstb ld 4 winstb Oost-Bomeo MQ Scheepvaart 445 90 449 91 Fumess Oostzee Spoor - en TramwegenGeld Tram — Nederlandse Antillen Antit Brouwers 69 125 372 124 141 194 75 82 290 230 74 Ant Verffabr El MIJ Aruba 93 97 België Gevaert ünitsland Mannesm eert 119 54 48 71 82 19 41 33 n 15 54 52 71 27 28} 4 35 46 24 165 54 83 257 81.80 97 75 36.70 94L 205 32 143 150 197.i 124 165 144 140 175 241 84.50 130B 113 163 41 85 75 16A 330 55 46 95 26 33 40 46 42 32} 61) 25 29 64} 34} 26 105 58 35 25 45} 42} 20} 380 5 UoUarfondseu certificaten Can Pac 55 Imp Oil 49 Inland N.G ' i Int Nick a 84 Shell Can 19 A.C.F Ind 41 Am Enka 33 Am Motors 9ft Am Rad 15 Am SmeK 37B Am T and T 52 Anaconda 72ft Atchison T 27B BethL St 28H Chadlx>um MB Caies a O Cairysler — ' Cities S 47 Columb Gas 25 Curtlss W 17B Douglas Aire 41 Du Pont 161 Ford Motor 42 General E 84 Gen Mot 74 Greyhound 16 I.B.M 32i Int Flavours a.F 57 Jones a L 47 | Kenn Copp 96 ^ Montg W 36 Nat Can — Nat Dairy P 32 Nat Steel 40 PenaRaU 46 Philips Pet Proet a G 72 Radio Corp 42 Rep Steel 6o | Shell OU South Cy 26 Southern Pae 28 Stand Br 10a 31 Stand Oil N.J 61 Studebaker P 34 Sun M.C 26 Texas lust 104 Tide Water 58 Union P.R 35 U.S Steel — Western B C 26 WestElee 45 WUson 42 Woolwort » 20 Un Mlnlèi « 370B Frolongatiea -_ 
18 MAANDAG 8 OKTOBER 1968 CTEEOHTSCB NIEUWSBLAD KLEINTJES lof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 ceni Net bescheiden meisje loekt ge stoffeerde of gemeubileerde KA MER Genegen hoge huur te be talen TeL 16881 overdag WERKSTER gevraagd voor 1 ochtend in de week van 9 tot 12 uur Aanmelden dagelijks van 9 tot 12 en 2 tot 6 uur Speciaal zaak Emmelot Steenweg 49.^3 Utrecht tel 18462 PERSONEEL AANGEB WIJ zoel:en een prettige vrouwe lijke COLLEGA van circa 18 Jr op klein gezellig verenigings kantoor Haar taak omvat het assisteren bij de ledenadminis tratie Zij krijgt een goed sala ris 3 weken vakantie en 3 snipperdagen per Jaar 5-daagse werkweek 40 uur Uw toe komstige collega's kijken met belangstelling uit Sollicitaties onder no 1-1265 bur UN HUISEIGENAREN voor herstel en voegwerk buitenmuren schoorstenen doorslaande bin nen en buitenmuren tel 44888 na 6 uur AMBITIEUZE MAN van 40 jaar 3 j HBS typen BuU-operateur zoekt een hem passende baan In bezit van auto en telefoon Br o n 1-1207 bur UN WERKSTER gevr een é twee ochtenden per week Mevrouw Cohen Mr Sickesziaan 36 TeL 714048 ECHTPAAR biedt zich aan voor bijverdienste In de avonduren onverschillig wat liefst schoon maakwerkzaamheden Br o n 1 1239 bur UN Bij Remia N.V Den Dolder kunnen worden geplaatst enkele BIJRIJDERS Leeftijd 16-18 jr Aanmelden dagelijks van 9-12 uur en van 2-5 uur aan de fa briek of na tel afspraak 03402 36140 Echtpaar vraagt THUISWERK onverschillig wat Br o n 1-1240 bur UN Twee dames vragen BIJVER DIENSTE in de avonduren liefst schoonmaakwerkzaamheden ' in scholen Br o.n 1-1241 bur UN Wij vragen een net MEISJE om in te pakken en voor verdere werkzaamheden Banketbakke rij-Kokerij Huize de Hoog-Boots Oudkerkhof 44 Tel 10330 Leef tijd 16 20 Jaar Aanmelden liefst na 6 uur PERSONEEL GEVR Gevraagd aankomende KAN TOORBEDIENDE mannelijk of vrouwelijk Aanmelren Meufa mi Steenweg 65 Aanmelden donderdag 6 oktober ' s avonds S uur Gevr MEISJE van 8.30-12.00 uur m zeer rustig gezin Aan melden ' s avonds tussen 7-8 uur M V Oostrum Burg Relgerstr 69 bis Utrecht Direct Boekhoudsysteem Leid seweg 18 Utrecht zoekt voor direct STENO TYPISTE SolU citaties telefonisch onder num mer 32126 of schriftelijk aan bovengenoemd adres WERKSTER gevr voor maan dag en donderdagmorgen 9 12.00 uur Huizingalaan 59 WERKSTER gevraagd voor de morgenuren Mevr v Roosma len Mgr V d Weteringstr 126 Tel 200B5 Wanneer u een ervaren NAAI STER bent of wanneer u dit mooie vak wilt leren en er prijs op stelt te werken in een geheel nieuw en modem ingericht ate lier meldt u dan bij Richard Zegers N.V Australiëlaan/hoek Van Rensselaeriaan 2 Utrecht Kanaleneiland tel 81831 Wan neer u hard kunt werken beta len wö graag veel geld Event ook voor halve dagen en voor gehuwden ' s Avonds na 19 uur Maiaidtastraat 47 telef 37079 HUISHOUDSTER gevr bij be jaarde dame te Utrecht voor de hele of de halve week Hulp van werkster Br no 1-1197 bur UN Gevr een Ie KAPSTER voor de leiding in de permanentalde ling behuwd geen bezwaar Ver korte werirtljden Maison de Leur Oudkerkhof 24 tel 13094 na 6 uur 31742 Terstond gevr net DAGMEISJE bij dame alleen Prettige werk kring Mevr Leeuwin Prof Sprengerlaan 17 Tuindorp N.V Asha ateliers voor jongens en kinderkleding Oude Gracht 315 Utre cht vraagt voor direct MODINETTES Hoog loon Aan melden van 9-5 uur aan boven staand adres Na 6 uur bij de heer J van Mourlk St Joseph laan 50 Utrecht N.V De Gouden Schoen Choor straat 38 vraagt een leerling - of MIDDAGVERKOOPSTER NOODHULP en vaste hulp in de huishouding gevr intern Goed salaris prettige werkkring eigen kamer Joods herstellings oord Den Dolder Baamseweg 58 Tel 03402-2942 N.V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskledihg Overste den Oudenlaan 30 Utrecht Wij kunnen voor direct plaatsen MODINETTES en leerling mo-dinettes Aanm dagelijks tan 9 5 uur aan bovenstaand adres Na 6 uur Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U Gevr net MEISJE of Jonge vrouw voor de maandag - woens dag en vrijdagmorgen van 9.00 12.00 uur Koningin Wilhelmjna weg 361 Groenekan Tel 03401 1259 Robbers NV vraagt adm vrl KRACHT leeftijd 16-20 J werk tijden 8.30 12.00 13.30-17.30 uur Inl Wijde Begijnestraat 8 tele foon 11553 Klein fabriekskantoor zoekt jong MEISJE voor telefoon en diver se kantoorwerkzaamheden moet kunnen typen Telef 030 - 32988 na 6 uur 030-38816 Wasserij Burger Zeist zoekt net te MEISJES voor schoOn echt vrouwelijk werk Zeer hoog loon Eigen N.B.M busdienst vanaf ' t bedrijf tel 03404-12221 Wasserij Burger Zeist Noordweg Voor direct gevr flinke WERK STER 3 4 4 maal per week Tel 27126 Gevr BARHULP voor ong 3 weken Goede salariëring evt werkstudent Inl tussen 18.00 20.00 uur bij het Soc Bestuur Eigen Huls TeL 16385 Gevr nette JONGENS voor krantenwijken voor ochtend en avond Geen incasso Rijnlaan 186 Utrecht Gevr nette JONGENS 14-17 Jaar Goed loon prettige werk kring Fa P J Oostveen Mo lenstraat 8 Aanm van 8-12 1-5 uur niet op vrijdag Stationsrestauratie Utrecht vr MEISJE plm 16 Jaar voor lichte kantoorwerkzaamheden Persoonlijke aanmeldingen Voor eenvoudig administratief werk zoeken wij een handig ac curaat MEISJE van 16-16 Jaar met 2 jaar Mulo " of gelijkwaar dige opleiding Aanmelden tij dens de kantooruren 8.20-12.20 en 13.30-17.20 u bij Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 Kromme Nieuwe Gracht 80 Utrecht Tel 22044 toestel 55 Wij zoeken voor onze afd tapijt reiniging c^n flinke JONGE MAN Afwisselend werk en goed loon Aanmelden Nomot Nieu we Gracht 156 Utrecht telef 11434 Gevr SCaiOONMAAKSTERS voor diverse werktijden Aanm N.V Cemsto Veëraarktpleln 5 Utrecht telef ' 30741 Aankomend MAGAZIJNBE - DIENDE gevr Leeftijd v.a 17 jaar Aanmelden dagelijks bij Schuurman Oude Gracht 260 Utrecht tel 13811 WH hebben prettig en schoon werk voor HANDIGE JONGE MANNEN met gevoel voor ma chines Meisjes en jonge vrou wen tot 30 Jaar Weirendorf Fa-pler Oudegrachf 334 Utrecht Gevr wegens huwelijk van het tegenwoordige flink MEISJE voor schoonhouden winkel en kantoren Boodschappen enz Aanmelden van 3 ' uur tot 6 uur P W Hiele Lange Jansstraat 27 hoek Janskerkhof Utrecht Nette MEISJES die schoon en prettig werk wUlen verrichten kunnen opgeleid worden tot car tonnette Goede beloning en so ciale voorzieningen Aanm bij Cartonnagefabriek D Mledema N.V Kanaalwcg 86 Utrecht WONINGRUIL Voor ons te groot BENEDEN HUIS met tuin veel bergruim te nette stand voor kleiner heel huis met tuin omg Wittevrou wen of Oudwijk Br o n 1-1244 bur UN N.V EMI kleine electromoto ren vraagt mnl en vrl PER SONEEL Sollicitaties Fentener van Vlisslngenkade 1-4 v.h Muntkade Utrecht tel 030 32441 UTRECHT-RIJS WIJK aangeb op goede stand te Rijswijk luxe S k flat box garage cv lift vrij uitzicht In ruil voor huis met tuin op goede stand te Utrecht of omg Br o n 1-1245 bur UN Groothandel zoelrt actieve JON GEMAN leeftijd plm 20 jaar die na een inwerkperiode van enige jaren in " ons magazijn ingezet zal worden als vertegenwoordi ger Gevr worden opleiding Mulo-niveau een commercieel inzicht Geboden wordt afwisse lend werk in een groeiend be drijf Soli schriftelijk J v Vuu ren Hoogravenseweg 28 Utr of telefonisch 82112 Aangeb een HEEL HUIS aan de Herenweg bev kamer en suite gang w.c keuken plaats 4 slaapkamers zolder Gevr heel of benedenwoning 2 of 3 slaapkamers omg Utrecht noord Br o n 1-1248 bur UN HERENCONFECTIE Wij vragen een nette JONGEMAN die reeds 1 of 2 jaar in het vak werkzaam is geweest Leeftijd 18 k 19 jaar Aanmelden van 9—6 uur Kledingmagazfin LONDON Lange Elisabethstr 36 telefoon 18483 Aangeb RUIME WONING in Zegveld lage huur met tuin Gevr 2 kamerwoning in provin cie Utrecht Br o n 1-1249 bur UN lESSEN Is u bekend met Engelse contra Amerikaanse square of Schotse setdansen Met Ingang van 4 okt kunt u ze elke dinsdagavond weer DANSEN van 8-10 uur in de Gymzaal achter de Kruide niersvakschool Mlnkade Utr Ook Is u welkom als u alleen maar kennis wil komen nemen 10 voUe uren AUTORIJLKS ƒ 47,50 Vervolg - en losse les sen ƒ 6.60 Fonltelnleuwe Volks wagens Gedlplom Instructeurs Erkende bondsautorHsohool „ De Centrale " Aanmeld-adressen Utrecht Amsterd straatweg 229 telet 41U86 Utrecht Adr van Ostadelaan 93 tel 23473 Zeist Jagerlaan 33 telet 16166 T.V defect Reparaties uitsluitend aai huis Met gEirantie TeletooD 17351 Wij hebben in onze Supermarkt te Utrecht plaats voor een net te CAISSIÈRE of winkeljuffr en 2 nette dames voor halve da gen Voor de panldaar Groen tenafdellng en voor de weegka mer Gehuwd geen bezwaar Ge boden wordt prettige werkkring en hoog loon Aanmelden bij de Chef do heer Böuvnnan of tel 030 42181 na 6 uur 030-710919 Klaarenbeek's Supermarket Van Egmontkade 72 Utrecht Heden inschrijving oktobercur sussen stenografie typen con versatie moderne talen corres pondentie Nederlands Duits En gels Middenstandsopleiding etc INSTITUUT VAN GELDER Mo reelselaan 31 Utrecht Telef 15451 Keeds velen behaalden hun RIJ BEWIJS btl autorijschool „ Ewl " In nieuwe Opeis Rekord en Ka dett Tevens verhuur E Bus Laan van Chartrolse 146 telef 41634 BIERMA VOOR RIJLES « e slaagdenpercentage 80 % Geen lokprijzen maar uiteindelijk veel voordeliger dan waar ook Spoed opleidingen Meer dan 20 jaar er varing Catharijneslngel 128 tel 18408 • 20762 Wij zoeken voor onze Supermar ket te Maarssen 1 nette CAIS SIÈRE of winkeljuffrouw en een aank bediende voor wlnkelver zorging Geboden wordt pretti ge werkkring goede voomit zichten en hoog loon Aanmel den bij de Chef de heer van de Vegt of teL 03O42181 na 6 uui 030 710919 Klaarenbeek's Super market Van Egmontkade 72 Utrecht Joh Vermeerstraat 27 Maarssen SCHULDEN Schuldenregellngen voor alle oprecht naar herstel strevende particulieren en za kendrljvenden ter voorkoming van faillissement Inboedelver koop loon beslag en verdere gerechtskosten enz enz Lande lijk Adviesbureau voor de Mid denstand Agamemnonstraat 7 Amsterdan Telef 792024 Ves tiging te Utrecht Com Drebbel straat 1 ' s avonds van 7.30-8.30 en zaterdagsmorgens van 10-12 uur Wintercursus KANTKLOSSEN van olrtober t/m maart cursus geld ƒ 30 Inl tel 24216 Utrecht In één keer uw RIJBEWIJS B-E of wij betalen uw herexamen Deze maand 3 lessen gratis doch vraagt eerst gratis proef les Per les ƒ 6.50 Bevoegd uw examen bij te wonen E.N.R Van Bijnkershoeklaan 193 Utr Telef 36464 Groothandel J v Vuuren Hoog ravenseweg 28 Utrecht heeft plaats voor actieve JONGEDA ME die goed kan typen en de telefoon kan bedienen leeftijd plm 17 jaar Belt U voor een nadere afspraak 82112 of na 6 uur 03404-31716 HEEFT U STOF Wij maken voor u pakjes japonnen rokken enz Prima coupe Ook verander werk Nylonhuis Amsterd - str weg 34 telef 20617 KNAC AUTO-SCOOTBRRIJ - SCHOOL van Zullen De naam zeg * genoeg U wordt gehaald en gebra>*t VAMOR gedipl Sw v Zuylenweg 106 telef 44642 STUCWERK koffer tas hand vat sloten ritssluiting ook jack Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21 -^ zijstraat Blltstraat Gevr op handelskantoor een MEISJE voor afwisselende werk zaamheden Leeftijd 15 ét 16 jaar Soil aan Codes Nederland St Willlbrordusstraat 13 Utrecht Telef 44394 TYPEN kan ledereen leren vanervaren staatsgedlplom leraar.Veelzijdige opleiding o.a op dlv.merken elektrische schrijfmachi nes Aanvang desgewenst direct.Vraagt gratis prospectus Insti tuut Sint Jozef dlr C J Voer mans Oude Gracht 399 telef 29362 b.g.g VRIJE BENZINE Nu ook te genover AUTOl^AMA langs het Kanaal op bet Kanaleneiland vrije benzine Volgt de pijlen BI ] eik " keer tanken krUgt u ' d verrassing Spar Supermarkt HSndelstraat 67 vraagt een cassière en WIN KELJUFFROUW Tel 31659 Wij Free Lance Steno - typis tes STENOTYP komen han den tekort Kom ons helpen aan trekkelljk honorarium Ook elke maand de door de Vereniging „ Mfnerva " uitgeloofde eerste prijs van ƒ 1000 plus nog tien gouden tientjes Inlichtingen te lefoonadres Maliebaan 121 Utr Tel 030 17978 tNAC Rijschool „ REKORD " staat garant voor een betere op leiding voor uw rijbewijs Wij les sen met Opeis Rekord en Ka dett Theorie avonden met film projectie VAMOR erkend Kwar telstraat i & b telef 16729 American ELECTRONICA SER VICE Uw wasmachine wasauto maat strijkijzer centrifuge stof zuiger of andere elektr appara ten defect Bel dan 14067 en \' 9 komen direct KRUIS Astroloog-OccuWst Voor lichting over uw lot en leven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve ' s woensdags ' s za terdags 2 6 uur Obrechtstrsiat 48 Utrecht Telet 24018 Nieuwe STENOCURSUS Groote ' begint 6 okt om kwart voor 7 Aanm en gratis prospectus In stituut Sint Jozef dir C J Voermans Oude Gracht 899 Telet 29362 b.g.g 80269 Gevraagd per 15 oktober WERK STER voor halT^e dagen van maandag t.m zaterdag Mode huis Lommen Steenweg 17 Utr TE KOOP AANGEBODEN Rechtstreeks stotteerderO schit terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap bankstellen berg mc'ibels etc Desgewenst kre - diet service 39 Jaar ervaring Van Basten's StoffeerbedrUt P Nleuwlandstraat 25 teleJ 710923 Het Huls met de „ Bultenklok " Vonr HORLOGES gouden da mes en herenrlngen ook bril jant Klokken barometers üe ro-cassettes uit voorraad lever baar F R Marsrasm Damstr 38 teL 31439 Wij leveren ook op gemakkelijke betaling Geen rente SOLEX de eerste en de enige bromfiets Thans ƒ 329 Super heeft ze en ook de onderdelen Damstraat 29 SOLEX thans ƒ 329 of ƒ 86 con tant restant ƒ 5 p w incl all risk verzekering Super Deimstr 29 Utrecht Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemakke lijke betalingsvoorwaarden Fa Wltson Oude Gracht 309 telef 24036 Voor chique MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 25 a telef 14065 Tevens verhuur van het betere genre gelegenheids kleding ' T WOONHUIS Speciaal voor oud-Holl en Windsor meubelen eethoeken bankstellen fauteuils clubs en schommelstoelen enz Hoek Mariaplaats 48 REGEN regen Poncho's en regenkleding voor mevrouw man en kind Super Damstr 29 Heeft u een LAP STOF Wij ma ken ' n maatpak voor u Utrecht se maatkleding bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 Blanke FRISI A-H AARD 11.000 cal van ƒ 550 voor ƒ 100 Tel 37123 DAMESFIETS 3 versn Ned Kroon donkerblauw Julianaweg 174 Hoograven Utrecht DAMESSPORTFIETS ' mét ka belremmen Llnnaeuslgan 31 4angeb Philips BANDRECOR DER tüpe EL 3514 ƒ 100 Bevr ^ Lessinglaan 89 19-20 uur AUTOSPUITLAK 12 oz spuitbus in standaardkleuren voor Opel Buick Chevrolet Vauxhall Ci troen V.W Renault Speciaal voor onzichtbaar bijwerken van beschadigingen Verfkeizer Voor straat 94 Voorstraat 87 Twljn straat 19 Joh Camphuysstr 47 KOFFERSCHRIJFMACHINES nieuw vanaf ƒ 179 telmachines nieuw vanaf ƒ 375 Van Bree Kantoormachines Laiige Nieuw straat 75 Utrecht Telef 10279 Door voordelige inkoop te koop aangeb moderne NAAIMACHI NES van ƒ 195 zlg-zag naaima chine v.a ƒ 245 ook nog enige lichtbeschadigde naaimachines waaronder ook vrije-armnaaima chines van bekende merken Be taling In overleg Vrijbl demon stratie Te bezichtigen bij G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Telef 23968 Utrecht Tevens reparatie-Inrich ting ïtho GLASVENTILATOREN v.a ƒ 69.60 Gratis geplaatst In eigen glas Natuurlijk Glasservice Ge ïaniumstraat 44 telef 44410 INRUIL T.V.'S vanat ƒ 60 met ès zonder tweede net Deze zijn ddor eigen T.D geheel gerevi seerd Tevens uw adres voor verlichting Radio Tolsteeg Twijnstraat 46 telef 29870 Utr STAPELLEDIKANTEN met fijne maas 2 slaappl ƒ 39.60 Stalen en houten kasten zeer voordelig m prijs Geerts Gruttersdtjk 23 telef 29304 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Gratis genaaid en gelegd Bou c'4tapijt ƒ 7 Bergostapijt ƒ 15.90 kamerbreed tapijt ƒ 31.50 res tant karpetten ook grote maten 2-deurs linnenkasten ƒ 115 om bouwen ƒ 16.50 kapokkussens ƒ 6.50 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Met garantie wentel bedden ƒ 44.50 2 persoons slaapkamers ƒ 119.60 interieurmatrassen ƒ 46.50 2 pers ƒ 77.50 divan bedden ƒ 24.50 gewatteerde de kens ƒ 12.98 polyethermatras sen ƒ 28.50 polyethervlokmatras sen ƒ 28.75 bedspreien ƒ 13.95 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Export vocsileum ƒ 3 deurkleedjes ƒ 3.50 rail compl ƒ 1.10 pasklare ombouwgordU nen ƒ 12.50 traplopers ƒ 2.45 tafelkleden ƒ 9.90 Vocaplast ta felzen ƒ 2.75 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Nu nog zuiver wollen merkde kens ƒ 32.60 wollen dekens ƒ 13.95 kampeerdekens ƒ 6.95 skal met linnen rug ƒ 5.9B ter lenkaval ƒ 0.98 keukenval ƒ 0.75 terlenka 150 breed ƒ 2 cretonne ƒ 1.99 zware weefstoffen ƒ 2.'.!5 dikke damasten ƒ 2.98 dobby stoffen ƒ 2.98 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Bankstellen ƒ 326 ' bergmeubels ƒ 139 eethoeken ƒ 129.50 eethoektafels ƒ 46 bij zettafels ƒ 9.50 salontafels ƒ 19.95 AMERICAN ELECTRONICA SERVICE Uw radio t.v of an tenne defect Bel 14057 en wij komen direct Ook gebruikte tv.'s vanaf ƒ 50 met garantie DIEPVRIEZERS nieuw met lichte beschadiging Volle garan tie en service Unieke betallngs regellng Telef 030-401)81 Koopt nu nieuwe MEUBELEN of T.V U betaalt slechts ƒ 6 pei week Tëlef 32330 Voor SUÈDE nappa of antlka kleding natuurlijk Ben Snatager U koopt rechtstreeks uit ons ate lier en bespaart tientallen gul dens Oude Gracht 242 tel 11786 Vage voor BEDRIJFSAANHAN GERS In diverse modellen.Vraagt een folder aan VanGeest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Utrecht Telefoon 81096 VAGé VAKANTIE-AANHAN GERS In diverse modellen Nw.Amsterdamlaan 12 Kan.-elland Utrecht telefoon 81096 Vage voor MEBKCARAVANS Sprite Ecdes Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 KanaleneUand Telef 81096 Utr VAGE opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Utrecht Tel 81096 Voor UITDEUKEN en spuiten:Van Geest Nieuw Amsterdam laan 12 KanaleneUand Utrecht Telef 81096 POLYETHER OORLOG Kinder matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbedden ƒ 56.60 wentelbedden ƒ 41.50 dl vanbedden ƒ 22.60 onderschulf bedden ƒ 36.60 blnnenverings ƒ 41.50 dekens ƒ 5.45 Rechtstr Matrassenfabrlek Lange Lau werstraat 46 telef 030 '- 26736 Voorlichtingscentrum AARD GASVERWARMING Dagelijks demonstratie met Booal Beo kers DRU Frlsia Taarsma No bel Veli enz Schoonhelra Vleutenseweg 79 Utrecht Telef 35762 Wegens omstandigheden z.g.a.n E.E.G MOB'ÏLETTE bromfiets ' 65 met verzekering ƒ 260 Br onder nr 1-1346 bur UN HERENFIETS met trommel remmen 3 versnellingen merk Raleigh 1 jaar oud ƒ 120 Han delstraat 100 KLEINBEHUISDEN Wij maken van Uw spiraal wentel stapel of divanbed Bovendien alle voorkomende laswerken Lasbe drijf Klss Lauwerecht 3 Utr Tel 030 15310 Te koop 2 % pits GASCOMFOOR op aardgas Inmaakpotten elek trisch kacheltje J S de Rijk straat 102 Ondiep Te koop goed spelende RADIO'S ƒ 25 ƒ 45 ƒ 65 Hopakker 7 bis Eiken Duitse kruissnarige PIA NO te koop ƒ 350 Te bevragen C V d Wouden sigarenraaga zljn Abel Tasmanstraat 68 Utr waarom méér betalen ais U bij SCHUURMAN een grote gezinskoelkast van 170 liter inh veel billijker kunt kopen Wereldfabrikaat met volle garantie en service ' n JUWEELTJE Originele prijs 399 » Jubileumkorting 70 < SCHUURMANPRIJS 129 en ook nog met prettige betalingsmogelijkheden ^ chHHrmAU Te koop elektlrsch FORNUIS Inventum Rijnlaan 226 na 6 uur Al 65 jaar lang alle dag vlees alle dag worst Gehakt vanaf ƒ 1,80 per halve kilo runderlap pen vanaf ƒ 1,98 per halve kilo Doorregen varkensiappen vanaf ƒ 1,79 per halve kUo SLAGERIJ RODENBURG Oude Daalstraat NERTS MANTEL zeer chique model tevens 3-zlts bank ter overname aangeboden Telefoon 03402 4983 MEUBELS OVERTREKKEN Eerste klas werk Gratis advies alle soorten vloerbedekking enz Woninginrichting De Koning Amsterd straatweg 245 Telef 41639 BOOT met buitenboordmotor Jutfaseweg 196 Wegens verhuizing een jaar oude Beckers OLIEHAARD met lei ding en platte muurtank ƒ 400 P Potterlaan 33 Bilthoven Tel 03402 6668 Vanaf 3 oktober KOFFIEMAALTIJD ƒ 1.30 bestaande uit BROODJE HAM BROODJE KAAS BROODJE LEVER 1 KOP KOFFIE UITSMIJTER HAM ƒ 1.50 Open van 12 tot 14 uur HET PANDJE NOBELSTRAAT 11 Utrecht Te koop WASMACHINE lang zaamwasser Erres z.g.a.n Kerkiaan 81 Te koop een in zeer goede staat verkerende Olympia TYPEMA CHINE Prijs ƒ 175 Tel 81144 ONROERENDE GOEDEREN Tuindorp Oost Luxe 3 en 4 KA-MERFLATS voorzien van liften cv badkamer etc Benodigd kapitaal - v.a ƒ 6700 Maandtcr mfln oplopend v.a ƒ 208 Bemid deling Makelaarskantoor W v Loon de Sitterlaan 6 Tel 11274 na 18 uur 716802 en in de model flat aan de Boekelaan 71 dage lijks van 16—18 uur en op zater dag van 14—16 uur Royale MIDDENSTANDSWO NING te koop aangeboden Prijs ƒ 42.000 Leeg te aanvaarden Br 0 ^ n 1-1186 bur I^M JUTPHAAS op slechts 4 km van Utrecht hebben wij voor U een royaal middenhuis van een blok van 3 gelegen tegenover een boomgaard Vestibule cv 4 slaapk 2 vaste wast zolder schuur Keurige voor - en achter tuin Vr pr ƒ 52.000 Mak kant „ Heslingha " Klokjeslaan 5 Maarssen Tel 03408 1607-1888 MAARSSEN Prachtige 3 ka merhoekflat op het Zuiden metdaverend uitzicht Zonneterras.Bovenste woonlaag Moet directweg Daarom thans slechts ƒ 28.000 Direct te aanv metvrije vestiging Haast U Mak.kant „ Heslingha " Klokjeslaan 5 Maarssen TeL 03408 1607 1888 ¦ HOOGRAVEN Parterre 4 ka-merflat met keuken douche en berging Aanv in overleg Koopsom ƒ 30.000 CtoOp Verg dus lage overdrachtsk Hyp be schikbaar tot ƒ 18.000 Bemidde ling door de meikelaars H J C Pleters en Zonen Janskerkhof 24 teL 14906 na 18.00 uur 713820 T « koop gevraagd In Utrecht of omstr WINKELPAND met woonruimte Leeg te aanvaar den Br met voU gegevens o n 1-1251 bur UN Modem WOONHUIS te Zuilen Ind Engelse kamer luxe keu ken tuin 1 grote en 1 kleine slaapkamer betegelde douche cel zolder In prima staat Di rect te aanvaarden Vraagprijs ƒ 29.500 Makelaardij Nic Rijk sen Wittevrouwensingei 53 te Utrecht Telef 15012-30626 Beneden - en BOVENHUIS omg Noorderbrug Benedenhuis verh Bovenhuis leeg te aanvaarden Bev o.m 6 kamers keuken en badkamer In zeer goede staat Vraagprijs ƒ 36.500 Makelaar dij Nic Rijksen Wittevrouwen singei 63 te Utrecht Tel 16012 30626 AUTO'S MOTOREN DYNAMO auto-elektriciteit re paraties starters dynamo's accu's Nieuwe Koekoekstraat 67 poort Utrecht Telef 030 - 14192 Geopend tot 6 uur ook zaterdags Ut SCHOKBREKER DEFECT Wij helpen direct De schokbre kerspeclalist C.A.S.U Voorstr 46 Utrecht Telefoon 16177 AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR w.o V.W.'s V.W busjes met schuifdeuren en bestelwagens Simca Opel Rekord Kadett Coupé en 4-deurs All-risk verz Wouter Ton Jr Wittevrouwen straat 26 Alleen ingang gele deu ren Telef 10321 Te koop CITROEN I.D bj 1960 Mpntfoortlaan 25 I Te koop gevraagd een VAUX HALL Victor 1969-1960 zonder motor of banden Lichte plaat schade geen bazwaar Aanbie dingen aan de Witte Pomp Woerden Tel 03480)-4304 Te koop aangeboden LAM BRETTA scooter 160 cc bouwj 1963 28.000 km gereden van eerste eigenaar Van ' s Grave-sandestraat 14 na 19.00 uur Te koop aangeb VRACHTWA GEN Bedford Diesel SVè ton 1963 zo goed als nieuw Event financiering mogelijk Telet 030 - 11037 Ook uw AUTO kopen wij vanal 1960 Telef 03490-16276-18148 Pracht OPEL REKORD 1700 1964 en Chevrolet Impala 1962 6 cil Ook ruilen Poortstraat 23 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell Station Opel Kadett V.W Luxe Telef 29410 b g.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 67 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett All-risk verze kerd VOLKSWAGENS 1966 ook bus Verhuur zonder chauffeur Hoefa Keulsekad " 117 118 Utrecht tel 32233 - 31827 Verhuur van V.W wagens V.W Busjes V.W Bestel V.W de Luxe 1200 1300 V W Variant 1600 Opel Rekord en Opel Ka dett met radio All-risk verz W A de Jong AUTOVERHtlllR Voikerakstraaf 29 telet 81714 AUTO'S AUTO'S AUTO'S Opel Rekord de Luxe 1700 4 deurs van Ie eigenaar in staat van nieuw ƒ 4500 V.W Karmann Ghia sport cabriolet bouwjaar I960 prijs ƒ 2800 V.W de Luxe bouwjaar 28 dec 1961 met ben zinemeter prijs ƒ 2250 Inge mild TbrS Perfect bouwjaar 1959 zeer zuinig wagentje prijs ƒ 300 Garantie Inruil en finan ciering mogelijk vanaf ƒ 400 eigen geld v d Marckstraat 1 bis hoek v Hoomekade Utr Noord Aangeb SIMCA ARONDE 1300 co eind 1960 goede banden uitstekende motor slaapbanken zonnescherm en trekhaak prijs ƒ 876 Event ruilen voor 2 CV of Fiat 60O Ds Sanderuslaan 5 De Bilt Telef 030 - 61198 TE KOOP GEVRAAGD Eerste Utrechtse AFHAALCEN TRALE tel 29939 Het kan zo gek niet zijn Wij kopen alles Tergouw Zonstraat 35 OPGELET Opgelet Opgelet Wij kopen alles wat gebruikt is zoals bandrecorders radio's pick ups t.v na 1960 kristal en antiek enz enz Komt u even bij ons langs Hopakker 7 bis TE HUUR AANGEBODEN Xe huur Peugeot 404 Opel Re kord Kadett Volkswagen 1200 1600 All risk verzekerd VER KERK Goedestraat 47 telet 15266 Groot APPARTEMENT te huur voor 1 dame zitkamer slaap kamertje keukentje ƒ 125 — p maand Licht inbegrepen G Wonderbox Havikstraat 65 bis Voor beschaafd • rustig heer wordt aangeboden op goede stand mooie KAMER S met of ^ zonder pension Bevr telef 17302 Te huur aangeboden twee STAL RUIMTEN voor meerdere wa gens Omgeving Tolsteeg Brie ven onder no 1-1259 bur UN Te huur aangeb grote KAMER met 3 bedden vaste wastafel ruime kast gasverwarming Koffie en thee zetten kan maar niet koken Eventueel voor 2 pers Oudwijk Br o n 1-1272 bur UN Gevr bij oudere dame wonende te De Bilt een HUISGENOOT die genegen is haar een weinig te helpen Zij stelt hier tegen over vrij wonen grotere + kleine kamer gebruik van keu ken en matige geldelijke vergoe ding per maand Br o n 1-1274 bur UN Aan ouder echtpaar WOON RUIMTE aangeboden in be drijfspand te De Bilt in ruil voor ' dagelijks onderhoud van bedrijfsruimte en tuin Brieven onder no 1-1347 bur UN GRATIS BENZINE en verz V.W kieinbus -< iO cent per km V.W bestelbus 20 cent per km V.W de Luxe 16 cent per km Upel Kapitan 17 cent per km Speciale tarieven voor H.H vertegenwoor digers en voor vervoer personeel Fa C J Llngton Loeft Berch makerstraat 11 26 telef 10866 b.g.g 61320 AUTOHUUR VAN SEUMEKKN N.V Luxe en bestelwagens Folders op aanvraag Vleutense vaart 10 telef 32945 Europalaan WZ telef 81219 TELEVISIE te huur ƒ 13.50 per maand Plaatsing ook bulten de stad Telef 030 - 26098 T.V te huur nu ƒ 11.50 per nmd met antenne Plaatsing direct Telef 38017 TELEVISIE te huur ƒ 10 per maand Telef TE HUUR GEVRAAGD Gevraagd gemeubileerde ZIT SLAAPKAMER liefst met keu ken voor een heer per 16 okt te Utrecht Br o n 1-1256 bur UN Heer zoekt ZIT-SLAAPKAMER Tel 030 719250 Te hum gevr omg Zeist gem ZOMERHUIS of etage voor verlofgangers pl.m 2 maanden voor 3 pers Brieven Voorstraat 24 Utrecht tel 12638 Jong echtpaar zoelrt ETAGE of kamer met kookgelegenheid Br no 1-1318 bur UN Te huur gevr HUISJE of bene denwonlng in nabije omgev van Utrecht Max prijs ƒ 180 per m Br no 1-1292 bur UN I I P MET OVERLEG Verlang heerlijk mals vlees en toch voordeliger bij de HABÉ Slagerijen De Gehele Week Verkrijgbaar 1.58 Mooie Varkensiappen doorregen 1.25 Voor een Krachtige Ossestaartsoep Mooie Ossestaart alles per 500 gram slechts SPECIALE AAMBIEDING 0.89 0.99 1.98 2.38 2.88 0.30 Mager Pekelspek 250 gram Fijne Gelderse Rookworsi HEERLIJK MALS RUNDVLEES en een pittige jus Mooie Runderlappen doorregen Malse Platte Riblappen Fijne Dikke Riblappen ^ alles per 500 gram Op veler verzoek nog éénmaal Verse Varkensniertjes heerlijk om te stoven of voor ragout p 100 gr slechts Het populaire DINSDAG VOORDEEL 300 gram Varkenslever A Oft heerlijk om te bakken voor slechts \ mM Jm % M WOENSDAG en DONDERDAG 500 gram Gehakt hali om 1.78 3.25 Maar een heel kilo Voor een goed belegde boterham 150 gram gebraden GEHAKT 150 gram CORNED PORK 250 gram heerlijke LEVERWORST 0.58 0.59 0.75 Bij aankoop van vlees 1 groot blik HARING ^ ¦««» in TOMATENSAUS 0.79 1 blik UNOX A Mj % ERWTENSOEP 0.89 Verkrijgbaar In alle HABé slagerijen en SUPERMARKETS te Utrecht Adelaarstraat 80 — Sam V Houtenstraat 12 Anthoniedijk^l — Theemsdreef 11 — St Josephiaan 1 -— Thomasa KempiswegA —' t Goylaan 77 KanaalstraatllS— VossegatselaanSöa — CatharijnesingellSc—Baanstraati — Absteaerdijk69 Steenweg 48 Verder te De Bilt BlIthoven Tlel en Amerongen Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Verhui zingen transporten kamerver huizingen pianovervoer speciale afhaal - en besteldienst Goede service en billijke prijzen Woningstoffeerders Welke zelf standige WONINGSTOFFEER DER lean voor ons regelmatig werk uitvoeren Br no 1-1199 bur UN Bij vooraanstaancJ bedrijf is plaats voor CELD lESCHlKBAAR o.a VOüt auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waarbij u bet gela desgewenst zelf In han den krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken wl geld op reeds In uw hezit zijnde auto's Bi ] gebruikte auto's geen all risk verzekering ver plluht Discrete en vlotte afwik keling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zater dag tot halt 1 geopend Oude Gracht 309 bis telef 11276 2 VERKOPERS Vast salaris van ƒ 9.000 — per jaar - f - provisie èn auto onkostenvergoeding Er kan een totaal-inkomen worden bereikt van ƒ 20.000 — a ƒ 30.000 — per jaar mits er hard gewerkt wordt Bezit van auto nood zakelijk Alleen eirvaren verkopers gelieven te sol liciteren Financiële en actieve DEEL NAME aangeb in goed rende rend bedrijf Br no 1-1261 bur UN Voor FINANCIEKINÜ van auto's motoren scooters drag lines brommers enz naar Ass kant»or C M Witjens Maria hoek 21 Utrecht Xelet 13471 en 23295 Alle verzekeringen DIVERSEN INSTITUUT ROZENDAAL voor al uw type - stencil en vertaal werk Verenigingen 20 procent korting Enkel en dubbelzddlge fotokopieën verhuur van schrtlf en rekenmachines Lucas Bol werl 15 telet 13360 Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ver meulen gedlplom HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jaar schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen Vanaf ƒ 2 per w HELDERZIENDE-magnetiseuse,Mevr Koenders Rotteveel Ge dlplom verpleegster Fred Hen drikstraat 46 Spreekuur dins dags van 2-7 uur donderdagvan 7 9 uur verder telet af spraak 22598 zonder tariefsver hoging ' MEUBELREPARATIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopg 39 jaar ervaring Van Basten's Stoffeer bedrijf Pieter Nleuwlandstr 25 Tuinwijk Telet 710923 Brieven onder nr 2-9170 aan het bureau U.N 55555555555555555555555555555555555J HUWELIJKEN ENZ PASFOTO'S voor alle doeleinden 6 stuks ƒ 1.25 halve meter ƒ 1.50 1 meter ƒ 2 Fotobureau ' t Sticht Steenweg 16 Utrecht UW NMIMflCHINE DEFECT DAME van 60 jaar zoekt serieu ze kennismaking met nette za kenman of ambtenaar van 50 tot plus minus 55 jaar Woning aanwezig Br no 3-687 bijkan toor UK 2e Dorpsstraat 36 Zeist Wij komen direct ] CHEM WASSERIJ UPPEL SCHOTEN Uw stoomgoed desge wenst in één dag gereed zonder prijsverhoging Bouwstr 15 tel 20692 BEL DAN OP 23968 " G A WITJENS HERENfvEG 33 - UTRECHT 
fTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 3 OKTOBER 1966 19 Sowjet^Unie verhoogt gr oothandelspri j zen Veilingen thee uit Indonesië in Antwerpen hervat Van onze correspondent BRUSSEL — Na een onderbreking van meer dan een jaar zijn in Ant werpen de veilingen van rechtstreeks uit Indonesië aangevoerde thee her vat Er werden 5280 kisten Java-thee van verschillende kwaliteit aangebo den De biedingen verliepen vlot De volgende veiling heeft 27 oktober plaats Dan komen 6000 kisten Oost en West Javaanse thee onder de ha - Detailhandel blijft buiten schot MOSKOU — Het Kremlin heeft be kendgemaakt dat de groothandelsprij zen in de Sowjet-Unie aanmerkelijk zullen stijgen in een nieuwe poging de industrie rendabel te maken Als de produktle en de effiency niet worden opgevoerd zal de Russische burger meer moeten gaan uitgeven voor zijn levensonderhoud De prijsstijgingen zullen midden 1967 van kracht worden Zij worden be perkt tot de zware industrie en zul len gemiddeld 11 a 12 procent bedra gen Dit is een onderdeel veui de eco nomische hervormingsplannen van eerste minister Alexei Kosigin die gebaseerd zijn op meer zelfvertrou wen in de industrie door middel van de winststimulans Hoewel de stijgingen tijdelijk zul len worden doorberekend in de de tailhandelsprijzen blijft de rege ringspolitiek erop gericht de con sumentprijzen te verlagen Het is nog niet duidelijk hoeveel de detail handelsprijzen zullen oplopen De voorzitter van de staatscommis sie voor prijzen Wladimir Sitnin heeft gezegd dat de stijgingen van de de tailhandelsprijzen voor produkten van de zware industrie van tijdelijke aard zouden zijn en verlaagd zouden wor den als blijkt dat de produktie is toe genomen De prijzen van machines worden niet verhoogd — ze waren reeds ren dabel — maar die voor chemische produkten en metalen gaan wel om hoog Om de kwaliteit van de produktie te verhogen ontvangen fabrieken die CAROL DAY door DAVID WRIGHT JOSEPHINE PANDA Bok bleef recht voor zich uit kijken Nam Tho begon weer met zijn voeten te schuifelen maar de oude kruidenier zei niets „ Oude man de tijd dat jullie voor lakeien van de imperialistische machten konden spelen is voorbij " zei Nam Tho op felle toon „ Roep het dorp bijeen " Bok schudde langzaam maar vastberaden zijn hoofd De timmerman mompelde iets tegen Nam Tho Ze zouden met redeneren niets winnen óf de oude man neerschieten óf iemand anders vinden om de ver gadering bijeen te roepen „ Zeg oude man " De zenuwen van Nam Tho lieten hem bUna in de steek „ Ben je gek geworden Nog één keer roep de vergadering byeen " Een stem achter hem zei Dat zal ik doen Dat maakt alles gemakkelijker " Nam Tho had zriijn geweer al opgeheven Hij bewoog zich houterig hij bracht zijn arm omlaag met een trek van diepe teleurstelling op zijn gezicht Het was Jan Ti de boeddhistische monnik die gespro ken had Hij was uit de richting van de tempel komen aanlopen Met zijn handen om zijn mond schreeuwde Jan Ti „ Inwoners van Boa Binh Verzamelt u hier voor een belangrijke vergadering " Hij liep al roepend de straat af Binnen vijf minuten stond iedere man vrouw en kind van Boa Binh drie rijen dik voor de galerij van het magazijn Nam Tho richtte zich tot hen „ Medeburgers van Sar khan dit is een belangrijke dag " Hij richtte de loop van zijn geweer naar de grond „ Van vandaag af zult u inwoners van Boa Binh de hand reiken aan de an dere dorpen van Sarkhan om in uw rechten hersteld te worden en terug te keren tot de onafhankelijkheid uit de oude tijden vwi Sarkhan " De bevolking van Boa Binh misschien vijfentachtig personen bij elkaar stond daar kalm en lijdzaam Als men elk gezicht op zichzelf bekeek zou men hebben kunnen aannemen dat de bezitter ervan doof was Over het geheel genomen schenen ze niet te luisteren De gelaatsuitdrukking van Nam Tho veranderde niet maar zijn vingers trommelden op het magazijn van zijn geweer Xinh ontdekte nu wat zijn vader al eerder had opgemerkt dat Nam Tho ervaring miste in de om gang met de soms bijna krankzinnig makende rust van de Aziatische boer „ Twintig jaar geleden bedroeg uw belasting vijf roepies per hectare en betaalde u vijf roepies inkomstenbelas ting per gezinshoofd " zei Nam Tho Hij sprak luid „ Hoeveel is dat nu " Hij wees naar een man van ongeveer dertig jaar die vooraan stond „ Jij Hoeveel belasting heb je verleden jaar betaald " „ Ik weet het niet meer " „ Weet je dat niet meer " riep Nam Tho „ Dan moet je wel een heel rijk man zijn " Een paar van de dorpelingen lachten de nietszeggende Aziatische lach zonder humor en toen waren ze weer kalm en staarden ze recht voor zich uit „ Is er iemand die zich nog herinnert hoe hoog verleden jaar de belastingen waren " Niemand bewoog zich Eindelijk ging de hand van Jan Ti de jonge man met het gele kleed van de boed dhamonnik omhoog >,* i 14 Toen schoot Xinh alles weer te binnen over Jan Ti Hij was een jaar uit het dorp weggeweest in ' het noor den ' om een vak te leren Toen hij terugkwam kon hij lezen en schrijven Hij had een pak met beeldverhalen meegebracht die de geschiedenis van ' Nieuw China ' lieten zien De boekjes hadden veel opgang gemaakt bij de analfabeten en de kinderen en waren al gauw ' stukgelezen ' Veertien dagen geleden was Jjui Ti begon nen aan zijn dienstjaar als boeddhistisch monnik Hij had zijn hoofd kaal geschoren bedelde zijn voedsel bij een en mediteerde in de uit één vertrek bestaande tempel Onlangs had hij in het dorp pamfletten ver spreid die de oude vrome leden van de grotendeels boeddhistische gemeenschap sterk verontrust hadden Xinh had een exemplaar ervan naar Coldstream ge stuurd De belasting is nu vijftien roepies per hectare en vijf entwintig roepies per hoofd " zei Jan Ti met duidelijke stem „ Juist " zei Nam Tho niet al te nadrukkelijk bevesti gend „ Nu zien jullie wat er allemaal gebeurt De dorpsmensen zijn hulpeloos De belastingen stijgen maar het geld gaat allemaal naar de kapitalisten zoals die Amerikaan van wie dit magazijn is En onze regering is een gevangene V8.n het Amerikaanse militarisme dat Sarkhan in de oorlog wil drijven opdat de Amerikanen er hun voordeel mee kunnen doen " De dorpelingen bleven onbewogen ' „ Jarenlang zijn China en Vietnam onderdrukt door de blanke kolonisten Maar de tijden zijn veranderd De Amerikanen de Britten en de Fransen zijn eruit ge gooid Nu moeten wij Sarkhanezen onszelf bevrijden Dat zal niet gemakkelijk zijn omdat de kapitalistische gieren zich diep in het Sarkhanese vlees hebben in gevreten Wij moeten offers brengen en strijden en " hard werken Begrijpen jullie dat " De dorpelingen stonden daar nog altijd uitdrukkingsloos en zwijgend „ Dit district geniet als eerste de onderscheiding voor bereid te worden op de bevrijding Wij moeten Sarkhan bevrijden wij moeten koning Diad en prins Lin be vrijden uit de greep van de blanken Het Bevrijdings comité aanvaardt dankbaar elke hulp Wij vragen vier vrijwilligers om met ons mee te gaan " De dorpelingen meden de ogen van Nam Tho Vier vrijwilligers komt naar voren Laat je niet bang maken door de geruchten over de Vietcong de verachtelijke benaming die de jachthonden van het ka pitalisme de Volksbeweging gegeven hebben Wij werken alleen voor de bevrijding Als ze ons Sarkcong gaan noemen zullen wij trots zijn op die naam " Niemand bewoog zich Nam Tho Uep op de voorste man toe Hij was twintig jaar en een maand getrouwd Met zijn vinger op hem wijzend zei Nam Tho Jij bent de eerste Doe een stap naar voren en meld je vrijwillig " De man verroerde zich niet en gaf geen antwoord Het was nu bijna donker Nam Tho schreeuwde „ Jullie zijn bang voor de kapitalisten en de verraders Jullie zijn slaven " Hij wees op het lijk van Tien JuIUe zien wat er gebeurt met hen die samenwerken met de kapitalisten " Jan Ti zei kalm tegen de dorpelingen „ Het zou ver standig zijn te luisteren " frï iJÜ bent het dorpshoofd niet " zei Xinh hoos Boele Bolnes krijgt belangrijke order RIDDERKERK — Boele's Scheeps werven en Machinefabriek N.V in Bolnes hebben een belangrijke op dracht geboekt voor Van Hattum en Blankevoort N.V in Beverwijk Het betreft het bouwen van één van de grootste cutterzuigers die tot nog to « in Nederland zijn geproduceerd goede produkten afleveren een bonus maar indien ze niet aan de regerings normen voldoen worden er kortingen toegepast Met dit nieuwe plan be oogt men het grootste gedeelte van de fabrieken die niet rendabel zijn te elimmeren Ook zei Sitnin dat de Sowjet-Unie niet in staat is over te schakelen op markteconomie waarby de prijzen door vraag en aanbod worden be paald De afmetingen van de ponton van deze zuiger bedragen 66 bij 15 bij 4.35 meter maar de lengte over alles in clusief de zwaarbomen bedraagt niet minder dan 1065 meter De grootste werkdiepte van de zuiger bedraagt ongeveer 20 meter Aan boord van de zuiger zullen twee grondpompen wor den aangedreven door Smit Bolne » motoren met een gezamenlijk diesel vermogen van 6600 pk bü 275 omwen telingen per minuut De zuiger krijgt de naam Beverwijk 31 en moet door de werf op 1 maart 1968 worden opgeleverd IK WILOe JUISI GAAN ZIEM OF ER NE5TEM VAN ZKWLUWEM INOEROTêaiZüN SAMEE Kippeveu * if ervaring Goede salariëring Brieven te richten aan de Directie van N.V ONDIX Cothen Utrecht MEELFABBIEK DE KOBENSCHOOF Kaatstraat * Utrecht vraagt een adm medewerkster Schriftelijke of persoon lijke aanmeldingen aan bovengenoemd adres IE KOOF AANGEBODEN FIAT 500 1961 78 bevragen Bij iedere keer tanken krijgt n cadeau een kleurige tulp voor in de tuin of een paar grappige crocusjes Toor in de vensterbank Wat een gezellige manier om al autorijdend huis of tuin op te fleu ren en om iemand anders een pleziertje te doen Want alle bol len zijn ook nog verpakt in een fleurig geschenkdoosje TANK DUS VANAF NÜ CALTEX BORON ENORME VEILING te houden in Cebouw TRIANON Oudegrachi 252 Utrecht alwaar tegen contante betaling bij opbod geveild worden PERZISCHE - CHINESE - EN ANDERE oHSE»c»«.D OOSTERSE TAPIJTEN BELANGRIJK I Bovenstaande tapijten hebben gediend voor « xpositie doeleinden in de Houtrusthallen te Den Haag Wegens fiscale afschrijving worden deze fraaie tapijten tegen SPOTPRIJZEN In veiling gebracht VEILING a.s dinsdagmiddag 2.30 uur KIJKDAG dinsdag van 11 tot 2.30 uur VeilIngdIreelle A H Ineke Deurwaarders STIEMER en KUBES N.V Centraal Autoherstel Bedrijf Cartesiusfpeg 90 Utrecht tel 030-10141 In onze revisiewerkplaats voor autobus materieel is in verband met uitbreiding der werkzaamheden momenteel weer gelegenheid tot plaatsing van een be perkt aantal vaklieden in de funkties BANKWERKERS Naast een vaste dagelijkse werkttjd van 7.30—12.00 en 12.30—17.00 uur wordt een behoorlijk loon gegarandeerd alsmede gratis bedrijfskleding en andere sociale voorzieningen Onze afdeling Personeelszaken zal U graag uitvoerig hierover inlichten als mede over de aard van de te verrichten werkzaamheden In ons bedrijf te Loosdrecht is in de verkoopafdeling plaats voor een ASSISTENT VERKOOP Van bouwtekeningen moet hij de technische gegevens afleiden voor aantallen en con structie van onze produkten Daartoe is praktisch technisch inzicht nodig in staedconstructies Ervaring is vereist in het commerciële vlak en in orderbehandeling waartoe zelfstandig heid en initiatief noodzakelijk zijn Salaris en voorzieningen zijn overeenkom stig het belang van de functie DEJO Metaalindnstiie N.V Industrieweg 1 telefoon 02958-3151 Nieuw Loosdrecht tengevolge van roos verwaarlozing enz Wacht niet tot het anderen ook opvalt maar pas tijdig de krachtig werkende haarvoedingspreparaten horpanta de heer Lohult Vossenweg 2 te Marie Ov en de heer Blank Insulindeweg 231 te Amsterdam die beiden leden aan haaruitval met meer of minder ernstige gevolgen Nu als prachtig succes weer een gezonde haardos Horpanta haarvoedingsmiddel 2.75,5.1 5„8.35 enz * Horpanta shampoo haarversterkend 1.30 2.25 2.60 * Horpanta haar efème bevordert de gezondheid van het haar 1.55 1.95 2,55 * Horpanta massage-olie 1.50 480 * Horpanu edel briliantine 1.75 Verkrijgbaar O.A Orog Schuring V Heuven Goedhartlaan m Orog „ De Spuyer " G Barkmeyer Nachtegaalstraat 81 Drog Sorel Hammarskjöldhof 13 Orog ' t Ondiep Ondiep 11 In BILTHOVEN bij D.A Drog Melninger Planetenbaan.9 D.A Drog Minjon Julianalaan 35 Drog Pari Verwey & Zn Julianalaan 16 In DE BU.T bü D.A Orog V d Vaart Burg de Withstraat 66-oS Orog J Teeuw Hessenweg 129 In ZEIST bij Drog Alb Schipper SloÜaan 277 Drog Andringa EIg J K Trechsel Voorheuvel 2 Markt Kaps Jornicb Hoogkanje 78-44 Drog B A V Leeuwen,Egelinglaan 26 Orog V Milllgen,Steyniaan 47 Van Dockum'sDroglBteryen ^ Winkelcentrum KerckeDoscD In Driebergen bij Drog G W V d Brink Traay 153 D In JUTPHAA8 bij Drog W Brand Nedereindseweg 9 In VUNEN bü Drog M Bnkelaar « Molenstraat 1 In Utrecht bij O.A Orog J C Woortman Neude 3 Dreg de Bal|je Balijelaan 19 O.A Orog Boereboora Amsterdamsestraatweg 126 b.A Drog V d Breggen Laan v Nw Guinea'64 Drog Centrum Mariastraat 36 Orog Oerriks V Bijnkershoeklaan 407 Drog EUra Prof Adolf Mayerlaan 20 Orog F Francken Beethovenlaan 18 fU HSndelstraat 104 O.A Drog Groeneberg Sweder v Zuyienweg 14 Drog Heltrich Adm Helfrichlaan Drog G Bobma Bem Weerd O.Z 37 Orog Boogeboom Oude Gracht 288 Orog W G Hotke Twijnstraat 4 Drog Jansen Bakh V d Brinkstraat 20 Part Jonstra Witte Vrouwenstraat 4 Orog de Ugdreoht v/h V Oochum Jutfaseweg 67 Orog Pharma C V d Heyden Pieter Nieuwiandstr 3 Drog Potman Hoogravenseweg 123 CU ' t Goylaan 74-76 Drog Schipper Tan V Scorelstraat 63 a Senaat wac op verklari van Adan Van onze Haagse redac DEN HAAG — De Eerste vanmiddag bijeen gekotóen handeling van enkele huisi aangelegenheden en wetsoi Bij de aanvang van de ve ] deelde de voorzitter ir IWaz dat de Gelderse afgevaardig Adams Boerenpartij het w gevraagd wegens een persoo Hij stelde voor ir Adams li te geven na afhandeling van ontwerpen die op de agenda Verwacht wei ^ dat de Sen «¦ etsootwerpen waaronder la-ire pensioenwet aan het de middag zou hebben aigi Kr bestond grote-publieke bi lins voor de vergadering Senaat De publieke tribune \ te klein om iedereen te her ADVERTENTIE 3 t.m 7 oktober SLAPEN ' 67 Expositie van onze enorme bedden-en dekencollectie als mede het aller nieuwste op slaap kamergebied Beddenspeciaalzaak " urg Reigerstraat 15 - Te 

Kranten

Ga naar