Utrechts Nieuwsblad woensdag 22 juni 1966

24 pagina ' Oplage 67.000 ^ N lEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENDAG 22 JUNI 1966 vie JAARGANG No 43 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.00 p kw 85 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 Van Hall schuld vkn rellen ligt bij proy(|)'s Burgemeester sprak met hoofdamhtenaren van Toxopeus Begrip in Kamer voor vrijlating van Willy Lages ^* ra „ BEZOEK VALT TEGEN Donkere wolken boven Bij de Tijd Er zit gang in zegt Kleihoer „ Politie-schot werd niet door aanval uitgelokt " Van onze correspondent AMSTERDAM — In een raads zaal waar de spanning te snij den was heeft de burgemeester van Amsterdam mr G van Hall vanmiddag onder grote belangstelling van pers radio en televisie zijn lang verwachte verklaring over de ernstige on geregeldheden van de afgelopen week afgelegd De publieke tri bune 80 plaatsen was geheel gevuld „ Zelden in de geschie denis van onze stad is het voor gekomen dat uw raad zich moest bezighouden met een zo'n beschamende treurige zaak als vandaag aan de orde is " zo be gon de burgemeester zijn toe spraak Brief na debat DEN HAAG — Bijna een volle week nadat in de Tweede Kamer het debat is gevoerd over de moei lijkheden in Amsterdam heeft de minister van binnenlandse zaken mr J Smallenbroek de Kamer opening van zaken gegeven over de aanvragen om versteridngen voor de politie 1.S mei de burgemeester van Am sterdam vraagt bijstand van 100 man marechaussee De ministers van binnenlandse zaken en justitie hebben al eerder besloten rijkspo litie te sturen Er is dat weekeinde maar 90 man beschikbaar Hef hoofd van de geüniformeerde po litie in de hoofdstad gaat akkoord met 30 man 25 mei de burgemeester brengt in overleg met de directeur-generaal voor de openbare orde en veilig heid zijn aanvraag terug tot 60 man 3 juni de bui'gemeester herhaalt per brief zijn aanvraag van 100 man marechaussee die al eerder is gesteund door een gunstig ad vies van de commissaris van de Koningin Het aantal is echter niet nader toegelicht Besloten wordt 3e proef met de 60 man rijkspolitie voort te zetten tot 19 juni 9 juni de minister besluit in over leg met zijn ambtgenoot van justi tie de bijstand van 60 man voor onbepaalde tijd te continueren 14 juni in erband met de gebeur tenissen in Amsterdam op 13 en 14 juni wordt de rijkspolitie versterkt tot 120 man tenvijl tevens 200 man marechaussee beschikbaar wordt gesteld Deze aantallen worden later nog aanmerkelijk verhoogd tot 1400 man rijkspolitie en mare chaussee De minister deelt tenslotte mede dat in overleg met zijn ambtge noot van defensie — en overigens buiten medeweten van de burge meester van A'dam — besloten is tijdens het weekeinde van 18 op 19 juni 3500 militairen beschik baar te houden Advertentie Aan onze kwariaalabonnees Kwartaalabonnees die prefere ren het abonnementsgeld ad ƒ 11 — over het derde kwartaal 1966 per giro nr 154949 over te maken verzoeken wij zulks op een zodanig tijdstip te doen dat de gelden vóór 1 juli a.s in ons bezit zijn met ver melding van het BEZORG ADRES Na genoemde datum zal per kwitantie eventueel verhoogd met incassokosten over het abonnementsgeld worden be schikt In verband met mechanisering van onze administratie zouden ^ vö het op prijs stellen indien U tot automatische afschrijving van abonnementsgelden wilt overgaan Op üw verzoek zen den wü D gaarne de hiertoe dienende machtiging toe Ab.afd U.N Na een schets van de gebeur tenissen kwam mr Van Hall tot de conclusie dat de rellen van 13 en 14 juni niet als op zichzelf staand beschouwd kunnen wor den De burgemeester weet de schuld van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de toe stand van 13 en 14 juni aan het optreden van de provo's die in de voorafgaande maanden steeds weer met hun demonstraties het Amsterdamse politiekorps heb ben getreiterd en mede daardoor de anti politiestemming in de hand hebben gewerkt De heer Van Hall merkte verder op Samenvattend zou ik willen zeg gen de ernstige vormen van de on lusten dinsdag de veertiende juni zijn niet voorzien mede als gevolg van het feit dat de relletjes van die nacht te wijten waren aan provo-activitei ten die zoals gezegd een al maan denlang regelmatig terugkerend ver schijnsel op zaterdagavonden waren geworden " In dit V(?^%na ' « ou JK mede naar aanleiding Vaii bertchtéh van de laat ste dagen ten aanzien van liet ver lenen van bijstand willen opmerken dat men ook in Den Haag niet voor zien lieeft welk een gevaar school in de grote onderbezetting van ons poli tiekorps Wij hebben immers tweemaal bij stand gevraagd van 100 marechaus sees plus kader maar men heeft ons slechts bijstand van 60 man rijkspoli tie kunnen verlenen wat het mini mum was voor de bescherming van bepaalde punten in de stad waaronder de consulaten en dus geen enkele bij drage leverde in het tekort Hoe dan ook we beschikten op de ochtend van die dinsdag toen het Telegraaf gebouw werd aangevallen niet over voldoende personeel en ik respecteer het besluit van de verantwoordelijke polltie-officier die op grond van de inlichtingen waarover hij beschikte besloot een botsing te vermijden waarbij onvermijdelijk van vuunva pens gebruik zou moeten worden ge maakt Er was hoogstwaarschijnlijk een ontstellend drama ontstaan wan neer hij een ander besluit had ge nomen Naar aanleiding van enkele andere bericliten van de laatste dagen met name over de verliouding tussen de hoofdcommissaris en mij zou ik wil len opmerken dat deze beslist niet door my zijn gelanceerd of geïnspi reerd Wat de kwestie zelf betreft wil ik alleen opmerken dat ik vijf jaren geleden naar aanleiding van moeilijkheden die in het korps waren ontstaan met hoofdambtenaren van binnenlandse zaken inderdaad de problemen van de organisatie van de Koosje mocht niets opnemen AMSTERDAM — De êS-jarige studente en provo Koosje Koster nam gistermiddag met een Tdeine draagbare bandrecorder plaats cp een der banken in de zittingszaal van het Amsterdamse gerechtshof die bestemd zijn voor de journalis ten Die middag stonden twee pro vo's o.w Hans T terecht Op een vraag van een der bodes zei ze van de studentenpers te zijn het blad van de studenten der vrije Universiteit „ Pharetra " Toen de president van het hof mr J H P E Mijnssen van de bandrecorder op de hoogte werd gesteld moest de studente deze af geven en de rest van de zitting te midden der prm;o's op de publieke tribune bijivonen Na afloop der zitting kreeg de studente de bandrecorder terug na dat zij onder toezicht hetgeen zij had opgenomen had uitgewist politie heb besproken Daarbü zijn uiteraard ook de leiding van het korps en de uitzonderlijk zware eisen die daaraan moeten worden gesteld ter sprake geweest Verder ging de burgemeester op deze kwestie niet in De heer Van Hall besloot met een aantal maatregelen te noemen die genomen moeten woi'den of reeds ge nomen zijn Allereerst is aanzien lijke versterking van het politie apparaat in het algemeen nodig Voorlopig door het aanvullen van het korps met politiepersoneel van elders Uiteraard moet worden gestreefd naar een definitieve vei'sterking Op dit ogenblik zijn we slechts uit de moeilijkheden door de tijdelijke bij stand van rijkspolitie en Kon Mare chaussee Ik ben van mening dat vol doende hulp in stand gehouden moet worden tot zolang wij in welke vorm en op welke wijze dan ook de sterkte van het korps op een verantwoord peil hebben gebracht Iets warmer Ingesteld is een centraal comman do voor een mobiele eenheid die zich speciaal bezighoudt met het door juist optreden voorkomen en beteugelen van ordeverstoringen Reeds zijn een drietal hoofdinspecteurs waarin ik veel vertrouwen heb aangewezen om Vervolg pag 8 kolom 5 DE BILT — Het KNMI deelt mee DE FRANSE PRESIDENT De Gaulle in gezelschap van de voor zitter van het Opperste Sowjet Pre sidium L I Brezjnjew links op het Kremlin in Moukou Zie verder pagina 7 Boven West-Europa en het oostelijk deel van de oceaan wordt een om vangrijk lagedrukgebied aangetrof fen met verschillende depressieker nen In Oostenrijk en bij de Alpen bevindt zich een klein hogedrukge bied Het laat zich aanzien dat in ons land de wind het komende etmaal naar zuid tot zuidoost zal krimpen en dat iets warmere continentale lucht gaat binnenstromen Dit houdt verband met luchtdrukda lingen in Spanje en Zuid-Frankrijk Morgen overdag zullen zonnige perio den voorkomen maar op het einde van de dag bestaat er in het zuiden van het land kans op enkele lokale regen - of onweersbuien Van onze correspondent AMSTERDAM — De 36-jarige Ara sterdammer F Schaper die vorige week tijdens de ernstige ongeregeld heden in de hoofdstad op het Damrak door een politieagent in de buik werd geschoten was niet — zoals eer der door de politie werd medege deeld — een andere agent te Ujf ge gaan Dit schrijft hoofdcommissaris van politie H J van der Molen dinsdag in een brief aan de echtgenote van de heer Schaper wiens toestand ^ nadat hÜ dagenlang in levensgevaar ver keerde nu weer aan de beterende hand is Bij de relletjes op het Damrak werd een agent die met zijn politiemotor op de grond was gevallen gemolesteerd Koningin opende tunnel wandelend KONINGIN JULIANA heeft dins dag de Coentunnel in Amsterdam officieel in gebruik gesteld door wandelend van de noordelijke naar de zuidelijke oever te gaan Zij deed dit o.a in gezelschap van mi nister Bogaers burgemeester Van Hall van Amsterdam burgemees ter Baart van Zaandam en de com missaris van de Koningin in Noord Holland mr Kranenburg Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Het gaat niet best met.het bezoek aan de manifes tatie „ Bij de Tijd " in de Jaar beurshallen aan de Croeselaan in Utrecht Ondanks de gisteren door organisator Jac Kleiboer gedane mededeling dat alles op rolletjes loopt en zijn vandaag verstrekte communiqué waarin staat „ dat de idee in dit evene ment belichaamd gaandeweg meer doorwerkt " en dat er dins dag „ gang in zat bij de loketten " blijkt toch wel dat de zaken er niet al te best voorstaan Vrijdag en zaterdag is het bezoek ontzettend slecht geweest Maandag was het ook nog minimaal Sinds dinsdag valt er echter een duidelijke vooruitgang te constateren Nog steeds is de belangstelling echter verre van overweldigend De exposanten voeren voor het ge ringe bezoek verschillende verklarin gen aan de toegangsprijs is te hoog ƒ 3,50 per persoon het tijdstip is door een groep mannen Een collega die dit zag vuurde toen een gericht schot op de groep om bem te ontzet ten Het onderzoek naar de juiste toe dracht van dit incident is thans nog niet voltooid maar wel is al vast ko men te staan dat de heer Schaper niet met een stoel in de hand de gevallen politieman heeft aangevallen — zoals aanvankelijk werd gezegd De hoofdcommissaris schrijft in z'n brief onder meer „ Ik betreur dat als gevolg van de ongeregeldheden zowel onder de burgerij als onder de politie gewonden zijn gevallen Vooral de ernstige verwondingen van uw man heeft ook in het korps een diepe in druk nagelaten Van harte wens ik dat Uw man spoedig van deze verwonding geheel zal mogen genezen en ik hoop dat u hem in alle opzichten hierbij tot steun za ] kunnen zijn " Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG — ' In het gezicht van de dood kunnen zich om standigheden voordoen die aan de ten uit voer legging van de straf de zin ontnemen De straf toepassing houdt dan op de rechtstoepassing te zijn ' aldus minister Samkalden gistermid dag in de Tweede Kamer tijdens zijn verdediging van de vrijla ting van de Duitse oorlogsmis dadiger Lages In een indrukwekkend ant woord op een interpellatie van de communist Bakker zette de minister uiteen dat de vrijlating van Lages niet voortkomt uit deernis voor diens hopeloze ge zondheidstoestand maar wel'uit de wil om het beginsel van ge lijkheid voor de wet niet te schenden De Nederlandse rechtsorde en de Nederlandse samenleving hebben langzamer hand hun eigen waarden weer kunnen terugvinden Het kan zijn eigen beginselen niet ver loochenen zonder schade te be rokkenen aan onze samenleving ' aldus de minister Minister Samkalden die in zijn uit eenzetting groot begrip toonde voor hen die de beslissing van de straf onderbreking niet of moeilijk kunnen aanvaarden maakte duidelijk dat ook voor hem de beslissing zeer moei lijk is geweest ' Het zou mij liever zijn geweest als ik niet voor deze be slissing was komen te staan ' aldus bijzonder ongelukkig gekozen het is nog geen vakantie de scholen zitten midden in de examens er is voel te weinig propaganda gemaakt de opzet is te groot er is „ tentoonstel lingsmoeheid " Jac Kleiboer heeft tegenover ons toegegeven dat hij achteraf weinig gelukkig is geweest mei de manier waarop de pers is voorgelicht De persconferenties er zijn er vier gehouden waren zowel voor de vak pers als voor de gewone pers " be stemd Er werd telkens zodanig af gedaald in de details dat voor de dagbladjournalisten de aardigheid er volkomen af ging en de bedoelingen niet duidelijk meer overlnvamen Geen cijfers Het feit dat Kleiboer gisteren zei dat hij nog geen cijfers over bezoe kersaantallen kon noemen wordt door sommige exposanten als teke nend beschouwd De ramingen van het aantal bezoekers lopen sterk uit een Vrij veel exposanten houden het echter op rond tienduizend mensen in vier dagen Als dit aantal klopt dan is Bij de Tijd " wat het bezoek betreft tot nu toe een weergaloze flop De manifestatie werd mogelijk ge maakt dankzij bijdragen van het rijk een half miljoen gulden de deelne mende bedrijfstakken ruim ƒ 500.000 de gemeente Utrecht drie ton en het hoofdbedrijfsschap Ambachten ƒ 250.000 Door de exposanten en de toeleveringsbedrijven is voor ka pitalen in de stands gestoken Op 1 april schreef Kleiboer dat door eigen inkomsten een sluitende finan ciering kon worden verwacht Bij de Tijd " is opgezet om jongeren een inzicht te geven van de mogelijk heden in het ambacht Het is een levendige met vakmanschap opge zette manife.statie van wat er op het gebied van dat ambacht in Neder land te koop is Bij de Tijd " sluit zaterdagmiddag Advertentie in uw trommeltje jAlliÜ niet duur wel heerlijk prof Samkalden De minister liet er geen twijfel over bestaan dat de strafonderbreking geen gevolgen zal hebben voor het beleid ten aanzien van de drie nog te Breda gevangen oorlogsmisdadigers Kotalla Aus der Fiinten en Fischer Deze beslissing staat op zichzelf aldus de minister Op de vraag of Lages weer uit Duitsland naar Nederlandse gevan genschap zal terugkeren als hij ooit zou herstellen ging prof Samkalden niet in op grond van wat hij noemde ' feitelijke omstandigheden ' De om standigheden waaronder tot strafon derbreking werd overgegaan zijn zo e Vervolg pag 8 kolom 1 Smallenbroek beantwoordt Kamervragen nog niet Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — Minister Smallen broek binnenlandse zaken is van middag niet naar de Tweede Kamer gekomen om de vragen van het paci fistische Kamerlid Bruggeman te be antwoorden zoals hem gisteren door de voorzitters van de vijf grote fracties was gevraagd Wel heeft de minister vanmiddag een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer ge zonden waaruit blijkt dat de vragen nog niet beantwoord kunnen worden omdat een ambtenaar van ' t departe ment die op de hoogte is van alle achtergronden momenteel in het bui tenland verblijft In de brief zegt minister Smallen broek ondermeer „ Ik heb me giste ren gewend tot de commissaris der Koningin in de provincie Noord-Hol land en tot de burgemeester van Am sterdam met het verzoek mij zo spoe dig mogelijk hun eventueel bekend zijnde gegevens met betreldöng tot de door de hee W IJ hebben in de voorgaande be schouwingen een aantal vraag punten aan de orde gesteld en op enige punten kritiek uitgeoefend Niel omdat wij wensen dat daardoor de besluiten zullen worden uitgesteld maar om enige constructieve bijdra gen te leveren aan de discussie in de raad Ook de raad zal ongetwijfeld aanmerkingen en vragen hebben Maar in grote trekken zal zij het nemen wij aan eens zijn met de voor dracht van B en W Maar als dat zo is zéd er ook aan de uitvoering moeten worden begonnen Niemand kan ijzer met handen bre ken En in een periode waarin ook de gemeenten hun investeringen moe ten beperken zijn de kansen voor spoedige uitvoering van de eerste lasen van de plannen inderdaad niet groot Toch zal er aan moeten wor den begonnen al is het maar met liet vaststellen van prioi'iteiten en met het voorbereiden van de steun die bü de overheid moet worden ver kregen Té grote bescheidenheid té veel begrip voor verlangens van an dere steden en voor de problemen van ' s Rijks financiën is ook niet goed Utrecht mag niet een stad zijn met alleen maar mooie plannen Minister Samkalden heeft gisteren zijn beeld als magistraal bewindsman en bewaarder van het recht bevestigd en ver sterkt Trok hij vorige week vooral de aandacht door zijn meesterhjke uit eenzetting over de praktische handha ving van de rechtsstaat gisteren bij ztjn verdediging van de vrijlating van Lages excelleerde hij als verdediger van de beginselen van deze rechts staat Ditmaal was het niet de vast beradenheid en de overtuiging die in druk maakten maar de beginselvast heid en het zindelijke denken dat uit het betoog van de minister sprak In de strijd die de minister heeft moeten voeren om tot zijn beslissing te komen zullen politieke overwegin gen slechts een kleine wellicht hele maal geen rol hebben gespeeld De strijd van minister Samkalden was het gewetensconflict van de jurist die toevallig minister van justitie is en daarom voor de taak staat om de hoge beginselen van ons recht toe te passen in een geval dat steeds weer opnieuw wraakzucht en verbittering oproept Medelijden — de minister Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — De Eerste Kamer heeft gisteren met 27 tegen % l stem men de noodwet arbeidsvoorziening verworpen Het wetsontwerp dat gis teren voor de tweede maal bii de se naat in behandeling was stuitte op fel verzet van de AR de CHU de WD de CPN de PSP en een deel van de KVP-fractie Een aantal so cialisten onthield zich van stemming Het wetsontwerp dat regels wilde geven voor de instandhouding van de economie in oorlogstijd had toen het vorig jaar november de senaat be reikte zoveel kritiek te verduren dat de regering beloofde er nader op te i'ug te komen Vooral een artikel waarbij werd bepaald dat Nederlan ders in het buitenland tewerk gesteld zouden kunnen worden zat de sena toren hoog Van verschillende zijden Volgende week bespreking achterstand NSJonen DEN HAAG — Vandaag nog gaan aan het college van rijksbemiddelaars adviezen uit van de Stichting van de Arbeid over een groot aantal collec tieve arbeidsovereenkomsten Het college kan dan zeer binnenkort zijn oordeel over deze cao's aan partijen kenbaar maken Volgende week zal een begin wor den gemaakt met besprekingen van de looncommissie der stichting het college van i-ijksbemiddelaars en par tijen betrokken bij collectieve arbeids overeenkomsten voor de spoorwegen de landbouw en het wegvervoer over de achterstanden Dit alles is de uitkomst van een gesprek dat de looncommissie en het college vanochtend met elkaar heb ben gehad DEN HAAG — De Bovag gaat op donderdag ' 30 juni in de Expohal in Hilversum een protestvergadering be leggen tegen de huidige situatie op de benzinemarkt en de tot dusverre door de oliemaatsphappijen gevoerde poli tiële Mariloii M ens en onmens Ik heb volgens opdracht het bloembed omgespit het onkruid begoten met zwafelzuur de zaadjes voorzichtig ge plant en dat is het laatste wat ik er van gezien heb werd de vrees uitgesproken dat die bepaling door een eventuele bezetter gebruikt zou kunnen worden als dek mantel voor deportaties In een brief die de regering enkele maanden geleden aan de Kamer stuurde werd onder meer gezegd dat deportatie schending van internatio nale overeenkomsten betekent en dat een bezetter zich dus nooit op de noodwet arbeidsvoorziening zal kun nen beroepen Drs * F * niet in vrijheid AMSTERDAM — De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft dinsdagmiddag het verzoek tot in vrijheidsstelling veui de enige behe rende vennoot van het bankiershuis gebr Teixeira de Mattos drs J M F afgewezen De raadsman van drs F die in voorlopige hechtenis zit had het verzoek ingediend Bij de be handeling van het verzoek werd ook de officier van justitie mr J F Hartsuiker gehoord Drs F werd op 4 juni op zijn kan toor gearresteerd onder verdenking van verduistering van effecten van cliënten welke stukken hij zonder hun toestemming in onderpand had gegeven voor aan het bankiershuis verstrekte kredieten EBN UUR NA DE ingebruikstel ling door prins Bernhard van Ne derlands grootste gegraven dok in Schiedam kon het eerste schip al binnengesleept worden Het was de 65.000 ton metende tanker Diade ma die bij Wilton Pijenoord wordt gebouwd Bet dok dat SSO m lang 50 m breed en 10 m diep is heeft vijftig miljoen gulden gekost Provo's naar Engeland SCHIPHOL — Irene Donner-van de Weetering gekleed In een witte broek en blouse Bernard de Vries in blauwe spijkerbroek en een vaal jack Zo verlieten gistermiddag twee voor aanstaande provo's van Amsterdam Schiphol om zich naar Londen te be geven waar zij de Engelsen zullen vertellen wat een provo is Zondagavond ontvingen beiden een uitnodiging van de Britse vereniging Destruction In Art Symposium " DIAS voor een verblijf van drie dagen in de Engelse hoofdstad De bedoeling van dit bezoek is de Engel sen duidelijk te maken wat de provo beweging in Nederland inhoudt Er zal in Londen een speciale pers conferentie worden belegd om ieder een gelegenheid te geven kennis te maken met de provo-ideeën zowel uiterst links als uiterst rechts gisteren tegen de vrijlating gebruik ten Lages is geen mens en kan der halve ook geen aanspraak maken op menselijke behandeling Het is een eenvoudig en ongenuanceerd stand punt dat de aanhanger van aBerlei kwellende problemen verlost Het pro bleem is juist dat Lages wel een mens is en niet kan worden herschapen in een soort stenen symbool waaraan al het kwaad kan worden opgehangen Het standpunt gaat bovendien voorbij aan het onmiskenbare feit dat Lages — mens of onmens —- onderworpen is geweest aan de menselijke recht spraak hetgeen in een rechtsstaat zijn konsekwenties heeft ' Als alle communisten volgt de heer Bakker de totalitaire zwart-wit denk trant waarin slechts plaats is voor „ de " kapitalist en de " communist de " onmens als Lages en andere ty pen De nuances die het menselijk schepsel tot individu maken komen daarin niet voor Dat de heer Harm sen woordvoerder van de snel groeiende Boerenpartij deze denk trant bleek te delen verdient onze ng Zo belbdde het wetsontwerp dat de TweeJ Kamer zonder veel moeite was gepjseerd alleen de PSP en de CPN kdden tegen gestemd gis teren nodiaals inide Eerste Kamer De sociaken sciaarden zich bij monde va de heé - C W van Win gerden aiter de brief Wel maakte hij de kattekeninj dat de regering in tijd val oorlog de rechten en de vrijheid vJi gelijk mo van de de bufgers zo goed mo waai jorgen Afgezien die jen prooi was aan hevige twiSel wajen alle fracties verder tegei Vooral dl liberal Van Riel en prof De Gky Fortaan AR kantten zich tegen iiet weiontwerp hoezeer minister Sajnkaldel hen ook bezwoer dat de regering l|paalde essentiële elementen"Inogmcils onder de loep zou nemen ials hej wetsontwerp zou worden aanvaard i I Prof De Gaay ^ rtman zei refe rerend aan de Tweede Wereldoorlog dat wii op het puit van tewerkstel ling in het buitemnd bittere erva ringen hebben Hij noemde de brief waarin de regerinslde kritiek van de senaat poogt te « tzenuweu hoog hartig lichtvaardltj en onverstandig „ En dan druk ik i e nog zacht uit " zei bij De hele oorlog lebben wij er last van gehad dat de bezetter zich kon beroepen op Nedeiandse rechtsvoor schriften " zo zei Ij Dat brengt de ng en dat moet burger in verwar worden vermeden ' Prins Bernhard DEN HAAG — heeft gisteren op jaleis Soestdijk deNOVIB erepenningï overhandigd aands J B Th Hugehflz Ds.Hugeholtz iseen van de oprichters van de NOVIBen heeft zich bijzqider verdienstelijkgemaakt ROTTERDAM — De voormalige directeur van de Selecta Verzekering en Herverzekering Mij de heer P M W M van Eyck deelt mede een op lossing te hebben gevonden voor de problemen die zijn ontstaan doordat de toelating van Selecta als WA automobielverzekeraar wordt inge trokken Volgens de heer Van Eyck zal een nieuwe maatschappij worden opgericht waarin de verzekerden van de Selecta op nagenoeg gelijke voorwaarden en premies kunnen worden ondergebracht Deze maat schappij zou kunnen beschikken over vrijwel het gehele agentenkorps van Selecta Vandaag zou de nieuwe maat schappij worden op.gericht onder de naam Rotterdam—Londen Assurantie Agentuurmaatsohappij N.V In het kapitaal zullen Lloyd's Brokers in Londen deelnemen voor negentig pro cent en de heer Van Eyck voor tien procent Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 100.000 waarvan ƒ 50.000 bij de oprichting zal worden gestort De bedrijfsleiding zal in handen zijn van de heer Van Eyck Geruisloos In nauwe samenwerking met de Selecta die haar autoportefeuille on - Van onze correspondent MAASTBICJHT — Een negenentwin tigjarige Marokkaanse mijnwerker stond dinsdag voor de Maastrichtse rechtbank terecht omdat hy in Hoens broek een soort particulier bureau van de burgerlflke stand voor Ma rokkanen had gesticht Met behulp van een schrijfmachine en een paar stempels leverde hij aan landgenoten voor tien of twaalf gul den valse huwelijksakten bewijzen van goed gedrag en akten met valse ge gevens over het aantal kinderen voor de kinderbijslaguitkeringen De stem - Geen vrijlating voor arrestanten relletjes ¦ AMSOfERDAM — De raadkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft gistermiddag tegen negen personen die tijdens de ongeregeldheden van de afgelopen week in Amsterdam werden gearresteerd een bevel tot gevangen houding verleend dat dertig dagen van kracht is Het kan een onbeperkt aantal ke ren met eenzelfde termijn worden ver lengd De officier van justitie had het nu door de raadkamer verleende be vel gevraagd af te geven geveer 25.000 verzekerde automobie len ' waarvan ongeveer tachtig pro cent alleen tegen wettelijke aanspra kelijkheid vrijwillig zal liquideren wordt getracht de omschakeling naar de nieuwe maatschappij zo geruisloos mogelijk te laten verlopen Over de wijze waarop de overgang wordt uit gevoerd krijgen de tussenpersonen van Selecta nog deze week uitvoerige inlichtingen De liquidatie van de Selecta-auto -^ portefeuille zal worden waargenomen door de Belg F O de Boom de oor spronkelijke eigenaar/directeur van Selecta Volgens de heer Van Eyck garan deert de naam Lloyds dat bij voor baat de twijfel aan de solvabiliteit van de dekking uitgesloten is Aan de nieuwe maatschappij zal een zgn Lloyd's cover " worden verleend voor het accepteren van autoverzeke ringen De heer Van Eyck was ervan over tuigd dat bij voorzichtige liquidatie van de Selecta geen verliezen zullen ontstaan Er zijn voldoende middelen aanwezig om de schade-aanspraken en de verzoeken om premie-restitutie te voldoen Een surséance van beta ling voor de Selecta ligt volgens hem niet in de lijn van de verwachtingen pels had hij bü een boekhandel in Heerlen laten maken ' Als die stempels gewoon te koop zijn zal er ook wel gebruik van mo gen worden gemaakt ' redeneerde de Marokkaan Tayeb Ben Omar el Maanaoui Nu zag hij wel in dat hij buiten zijn boekje was gegaan be kende hij dinsdag en vroeg de Ko ningin en de regering van Nederland rouwmoedig om vergiffenis voor wat hij hier misdaan had Mr J Houben officier van justitie bij de Maastrichtse rechtbank eiste voor de valsheid in geschrifte een on voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden Hij hield met het bepalen van de straf rekening met de uitwij zing die daarna onherroeplijk zal vol gen De Marokkaan was in de Lim burgse mijnstreek een van de weinige Noordafrikanen die kunnen lezen en schrijven Daardoor was hij ' n vraag baak voor al zijn landgenoten KVP-Kamerleden bezochten Muiden Van onze correspondent MUIDEN — Gisteren brachten KVP Kamerleden een bezoek aan Muiden teneinde zich op de hoogte te stellen van de gevolgen van de ontploffing van de springstoffenfabriek op 2 juni jl In een onderhoud met het voltal lige coUege van b en w werd bij zondere aandacht geschonken aan de door het gemeentebestuur geuite wen sen te komen tot een vredesrampen organisatie Daarnaast werd uitvoerig van ge dachten gewisseld over de mogehjk heid om ingeval van dergelijke ge beurtenissen tot een integrale schade vergoedingsregeling van rijkswege te komen Hoger beroep van opruiingS'Vonnis mensenrechten in ' t geding AMSTERDAM — Het gerechtshof heelt provoleider Hans T 24 ter zitting van dinsdag in vrijheid ge steld op vordering van de raadsman mr J H Smeets Sinds 1 april toen hij bij het uitdelen van het blad Pro vokatie op het Leldseplein werd ge arresteerd bevindt de provo zich met een korte onderbreking In voor arrest of hechtenis T stond dinsdag in hoger beroep terecht van het vonnis van de recht bank die hem terzake van versprei ding van een opruiend geschrift in casu Provokatie no 13 had veroor deeld tot 3 maanden gevangenisstraf met aftrek In Provokatie no 13 werd opge roepen om op zaterdagmiddag 2 april bij het monument De Dokwerker op hét Jonas Daniël Meijerplein indivi dueel te demonstreren tegen „ het ge welddadig poütie optreden " Burge meester Van Hall had de vergun ning voor een voor die dag aange vraagde demonstratie geweigerd waarop de provo in zijn clubblad op welrte tot een in een richting voort bewegende stoet van langgerekte grapjes " Procureur-generaal mr W B J Aberson was van oordeel dat in dit pamflet wel degelijk werd aange spoord tot opruiing en wel tot over treding van art 101 van de Amster damse Algemene Politie Verordening het houden van een optocht zonder vergunning Hij constateerde dat het politiële optreden en de straf in deze zaak de verontrusting hebben gewekt van 850 Nederlanders die vo rige week in een oproep aan de autci riteiten zeiden dat ze beledigd zijn in hun rechtsgevoel Blunder Mr Aberson kwalificeerde deze mensen als „ allerhande goedwillende eerbare en zelfs een stel vooraan staande burgers " maar stelde dat zij een „ monumentale blunder " heb ben begaan door de rechterlijke macht tot rede te roepen Het zeer moeilijke werk van de straftoeme ting kan alleen geschieden als men alle feiten en omstandigheden kent A'damse predikanten vragen ruimer beleid La.v demonstraties AMSTERDAM — De „ overgroMl meerderheid " van het ministerie van predikanten van de hervormde ge » meente in Amsterdam heeft een ver » klaring uitgegeven waarin er bg het hoofdstedelijk gemeentebestuur op wordt aangedrongen een ruimhartig beleid ten aanzien van demonstraties te voeren De predikanten wijzen er op dat het een democratisch grondrecht is dat ieder die zijn kritiek op de maatschappelijke orde kenbaar wil maken daarvoor de ruimte krygt Zy menen dat daarom ook de provo's gelegenheid dienen te krijgen voor hun happenings in de afgelopen weken had het mi » nisterie getracht te bemiddelen tus sen de provo's en het stadsbestuur wat niet was gelukt omdat burgemees ter Van Hall aldus de verklaring voorlopig geen tijd bleek te hebben de predikanten te ontvangen Het ministerie zegt respect te heb ben voor regering justitie en de po litieman en iedere vorm van ge welddadigheid af te wijzen „ Toch vra gen wij ons af of de uitbarsting van 13 en 14 juni deze afmetingen zou hebben aangenomen als de overheid in de voorafgaande maanden met na me ten opzichte van de provo's niet telkens haar gezag had laten schuil gaan achter haar macht " aldus de verklaring Het ministerie vindt dat de aan provo's opgelegde straffen in geen enkele verhouding staan tot voor andere vergrijpen opgelegde straffen Door de snelle rechtspraak heeft de verdediging nauwelijks de tijd zich in te werken en effectief in hoger beroep te gaan Zes gewonden bij trambotsing ROTTERDAM — Bij een botsing tussen twee trams zijn dinsdagavond in Rotterdam zes personen gewond geraakt van wie één een 21-jarige verpleegster vrij ernstig AUen wer den naar een ziekenhuis overgebracht Onder de gewonden waren twee tram conducteurs en een trambestuurder Het ongeluk gebeurde toen door on bekende oorzaak een tram van lijn vier op een stilstaand tramstel van lijn vijf botste Door de schok werden twee voor lijn vijf staande personen auto's in elkaar gedrukt Men kan dit het beste overlaten aan hen wier ambtelijke levenstaak dit Is T heeft in de provobeweging een zeer actieve rol gespeeld sinds deze vorig jaar begon met het sarren en treiteren van het politie-apparaat Wij hebben gezien welke ernstige gevol gen dit kan opleveren zei de procu - reur generaal Hij citeerde met af keuring de brief uit het Huis van Be waring die T schreef om te danken voor de hartverwarmende ordever storingen bij de bajes " Het gevaar van deze jonge mensen is dat zij een ernstige denkfout ma ken zei mr Aberson Zij willen pro voceren tegen het overheidsgezag Maar dat is géén parttj Het over heidsgezag is er niet om uitgedaagd te worden door een steUetje slecht geknipte jongelui zei de procureur generaal die verder sprak van de verwarring van gevoelens waardoor vele ouderen en intellectuelen wor den meegesleept " De raadsman mr J H Smeets stelde dat de bepaling in de APV in zijn algemeenheid in strijd komt met het Europees verdrag over de rechten van de mens en de funda mentele vrijheden dat in ons land kracht van wet heeft Niets mag tenzij het is toegelaten " zegt de APV en dat gaat te ver meende hij Hans T verklaarde nog dat hij het mede door hem samengestelde pam flet niet opruiend achtte Het demon stratieverbod vond hij in strijd met de democratie Het hof wijst op 5 juli arrest Advertentie DAMES WITTE KRUIS poe(de.rs helpen Elke xr > maancd jC weer xf >/ ¦ m w 
WOENSDAG 23 JU N 1966 ÜTRBCHTSCe NIBÏJWSBLAD Utrecht nog van = '^" t/m zaterdag 25 luni dagen Applaus voor de Vakmanl Tal van bedrijven in volle werking De kunst van het Ambacht Vakmanschap en - Schoon heid Vier eeuwen Mode Advertentie Internéonale beroepnwedstrijden t/m 23 jii 230 deelnemers uit 11 Eropese landen en Japan Dagelijks op 3 podiums Margriet - Irene - en Marijkehal * Vele attracties o.a historische - on moderne modeshows En veel amusement al'e grote hallen van de ^^ srbeurs.Croeselaan Bijl detijd Bijl DETip Bul DeTIJD BHI DeTIJD Toegang ƒ 3,50 Jongeren tot 14 jaar f 1 — Groepen en sctiolen reductie Geen extra entree's llllllllllll Twintig jaar samen uit ja f gezellig Surinamer sloeg vrouw sehedelbasisfractuur Flinke straf door officier geëist Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Zeven maanden ge vangenisstraf met aftrek en onvoor waardelijke ter beschikking stelling van de regering heeft de officier mr G H C van Dijken in de recht bankzitting van dinsdag geëist te gen de 31-jarige fabrieksarbeider F M D uit Amersfoort die op 26 november van het vorige jaar zijn vrouw een sehedelbasisfractuur had geslagen De verdachte een Surinamer woon de nog maar kort in Nederland Sa men met zijn vrouw was hij naar hier gekomen om te werken bij de Erdal schoenpoetsfabriek in Amers foort Het echtpaar woonde bij een zwager in Er was dikvrfjls ruzie tus sen de man en ' de vrouw Hij ver weet haar ontrouw te zijn Op de vroege morgen van 26 no vember toen zij beiden naar hun werk gingen vielen er weer harde woorden De maat was toen voor de verdachte plotseling vol Hij had zijn vrouw op de Noordewierweg geslagen en ge stompt Zo erg dat haar ogen dicht zaten en zij uit haar mond bloedde Hij had haar toen zelf naar huis ge bracht en de GGD gebeld In het ziekenhuis werd bij de vrouw een sehedelbasisfractuur geconstateerd De officier noemde M D een triest " geval „ Hij is een displaced person in de Nederlandse maatschap pij Maar hij is meer nog geestelijk ontheemd Hij leeft psychisch in een wereld die niet normaal meer is Hij haalt zich allerlei waandenkbeel den in het hoofd en reageert hierop heel vreemd Dit kan zeer gevaarlijk zijn " Het psychiatrisch rapport dat over de verdachte was uitgebracht noem de hem sterk verminderd toerekenings vatbaat De officier achtte zo spoedig mogelijk verpleging gewenst De ver - dachte zit al geruime tijd in voor arrest De officier overwoog de mo gelijkheid de man via de ter beschik king stelling naar Suriname terug te sturen ' Als u uit de gevangenis komt gaat u uw vrouw dan weer te lijf " vroeg de president mr Van Eek Nee ik wil niet meer in de ge vangenis De vrijheid is beter " zei M D De gevangenisstraf moet de verdachte bijzonder zwaar zijn geval len omdat hiij lezen noch schrüven kan De uitspraak is op 5 juli MEJUFFROUW E Gïldemeester vertegenwoordigt Nederland op de internationale beroepenwedstrijd op de tentoonstelling Bij de tijd in de jaarbeurshallen aan de Croese laan te Utrecht Zij is dé enige vrouw van het wedstrijdgezel schap „ Een reden te meer om mijn best te doen " zegt zij Ove rigens rekent zij er niet op te win nen want de concurrentie is groot Mejuffrouw Gdldemeester — die meedoet met technisch tekenen — werkt bij Werkspoor Amsterdam op de tekenkamer Wie weet waar In verband met famille omstandig-heden wordt de vermoedeltjke ver blijfplaats gevraagd van Mevrouw A Schaars-Smulders uit Bilthoven met beige 2 CV kenteken GA 89 27 op camping in de buurt van Venetië De heer R de Kruyf uit Zeist met beige Austin kenteken HE 92-65 ver blijvende in Triberg en omstreken Opgaven uitsluitend aan A.N.W.B alarmcentrale in Den Haag telefoon 070—814381 van 8 tot 33 uur AI in de tijd van Newton 1642-1727 Engels wis - en natuurkundige deed Vlaer & Kol van 1691 bankzaken Dat is misschien wel interessant IVlaar onze huidige cliënten vinden het belangrijker dat Vlaer & Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf Een bedrijf dat ook uw zaken behandelt alsof het die van henzelf waren direct en persoonlijk Geen wonder dat men zegt Uw rekening draagt een naam bij Vlaer & Kol bankgiro buitenlands betalingsverkeer kredietverlening effecten vermogensbeheer beleggingsadviezen belasting aangiften spaarrekeningen reisdeviezen assurantiën deposito open en gesloten bewaarneming safeloketten handelsvoorliohting DAVY JONES iiefsTe...i/ADe/(vei - TeCDeMeZ0JOtST,DAr HIJ oemMMoeroM VeHKOCHT neeFT,AAN ÊÊA / I/HOUW t\/o6 wee f MMMoereuive GAuweeMsop BoneNvisiTe nist - mAR,/MRCO BÜIM ZOO BEJAARDEN genoten dinsdag van de 20ste bejaarden tocht onder auspiciën van de Utrechtse wijkvereniging Hoogra vens Belang Het vierde lustrum leidde tot huldiging van zuster J P Tieman uit het bejaardencen trum Transwijk die voor de twin tigste keer als leidster is opgetre den Evenals de dames van de be stuursleden werd zij in witte jaar links van het midden m,et bloemen bedacht Yvonne Bedford direct rechts van haar overhandigde haar als lid van de Amerikaanse schoolband die in Hoograven met het bezoek aan Utrecht was be gonnen deze hulde Voorzitter J N G Goené huldigde twee jubila rissen die alle ritten als bejaarde hebben meegemaakt de heren Nagtegaal en Van Doom die een rokertje ontvingen - UTRECHT — Voorst 14.30 18.45 en 21 u CAMERA telef 17708 De kraal to de supermarkt alle leeft CITY teleJ 14384 Paris secret 18 laar FILMAC telel 13178 Furie en gratie der dieren en nieuws alle leeft Dagelijks 10.18.30 uur PALACE telef 13178 Super Sexy 1966 18 jaar DagelMks 18.45 en 21 uur REMBRANDT telef 12566 De circusheid alle leeft Werkdagen 14.30 18.45 en 21.15 uur SCALA telef 12461 The Sound of Music alle leeft Dagelijks 14 en 20 uur STUDIO telel 24428 Bunny Lake Is Mis sing 18 jaar Voorstellingen een kwar tier later VREEBURG telef 10552 Sex Striptease en Society 18 jaar OLYMPIA telef 42602 Het laatste duel in Gun Hill 14 jr Dagelijks 18.45 en 20.45 uur woensdag ook 14.30 uur Advertentie BESCHERMT dèritt jts'ëBRUUMT SIMËL UTRECHT — Aan het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 zijn de volgende gevonden goederen aange - Chroom jongenshorloge met grijs beige band en dito dameshorloge met chroom bandje zvi/arte dameshoed in zak wit blauw babyschoentje pas poort t.n.v Aart Cïoedhart geruite weekendtas rijwielkoplamp in doosje beige damesparaplu medaille van de avondvierdaagse bril in wit etui groen-zwart-bruine hoofddoek met speld Opel wieldop rode oorbel met hanger groene regenjas inhoudende paar plastic handschoenen zilver kleurige Poppel aansteker groen roze hoofddoek rekenliniaal In etui bromfietsplaatjes QOZ — 163 en BWZ — 527 groen jack rood cahier inhou dende dictaten zilverldeurige arm band Engels leesboek bril en 1 étui groen vest 2 nieuwe overhemden portemonnees inhoudende 9.47 — ƒ 1.25 Los geld ƒ 180 - ƒ 2,50 portemon nees inh ƒ 8,75 ƒ 6,95 ƒ 4,45 ƒ 3,99 ƒ 1,90 Het bureau is geopend op werkdagen van 13 tot 16 u behalve ' s zaterdags Inlichtingen per telefoon worden niet verstrekt EXAMENS UTRECHT — Voor let mulolploma A zijn geslaagd de damd J d Wal G Warner A M de Leeui - Lopil x D L J van Liempt Jutplaas J J van Driel x I M Bakker D cJj Wonink X y E van Beusek - n x ' H H Ne derhand x C L Vonk D j ten Hove X A de Heus Jutphc s C iV Wielink Kamerik J H v d Eroudé Zeist M Kok Bunnik A Rosinj Soeserberg H Veer Zeist Y Caudel Zeist E H ten Cate Zeist T V Posx E J Schoep X Z Stakman Zeist J W Peters J van Bameveld Tienh i'en p C van Bart R Snel x J > Kntfk Ameide X K van Asperen ilembcrg C van Luunen Ochten A Koelam Tiel E F M Duburg C D Schut J A War dekker x Chr Wer r A | G Soes bergen A C van Vlie P q van Oort merssen x S Vos ^ G Overhein x E van Dijk E M B*er x J H M Dodewaard Zoelen en de heren A C van Bergen H U De iper De Meem R Penning C Heutinl A Schuilenburg X A H C v d Hooi x C de Leeuw X A Slager Woerd i W Verhoog Driebrugge J A van Buren Den Dol der B C Dirkes Sc terberg B van Doom Zeist R A R 31ok x P Ver hoef Maarssen x J \ n Veen x H J WUbrink x K H Lei e Buren E G Lentze Duren G Zond Culemborg G J den Hertog Everding n F Baas Har melen J van Bemmel Jutphaas x R van Surksum Tiel A v i Rumpt Tiel L van Grootveld D De er Tiel J W Hogendorp J van Keien x A M de Nas X S Y Tuinstra J Bos Vlaar dingen J A v.d Bur | Wadenoijen G van Kooten IJsselstein x Voor diploma B dë dames C G J Mulder Th M de Ru ter de Wlldt en de heren H den Holl'ader Den Dolder N E J Peek Th F v 1 Winkel Culem borg H A van Hoorn ' ulemborg De kandidaten achter / ier naam een x staat zijn ook geslaagd / oor het midden standsdiploma Als get i plaatsnaam is vermeld woont de kan daat in Utrecht UTRECHT woensdag - Voor het mulo diploma A zijn geslaagd G van der Zalm te Bimnik C J P v £ i der Schalk E C W van Koningshove te Zeist M Sey derzaal H B J Bouw M de Lange te Kockengen x S A I ulder te Kocken gen X E G Rietveld te De Meern x C J Seegers W v d I eut te Loenen aan de Vecht x H H A tto te Loenen aan de Vecht x J Postm te Breukelen x J C Hendriks te Bunni J W Jansen te Zeist C E Kruisheer Bunnik H Oos terveen te Driebergen F Remmers te Zeist D H Tamaëla t Zeist W J Bos te Vleuten J M W vi i Woudenbergh te Breukelen x J Bos e Groenekan x C v d Dolder te Gro nekan J Haver kamp te Groenekan x L J Schoots te Tiel J D van Eist t^Tiel M J v d Heuvel te Tiel N M ftimans te Tiel R E Nützmann te Tiel J G M Waars te Tiel J G Wiedenhof je Tiel D M van Regteren M v d Broek x H L van Gend x W M de Wijn Th G J van Gammeren x J van Erve x W M v d Craats x A W van Eijk x C F J van Ingen x J Goeree x Chr J de Groot X P Horjus x J H Peterse te Varil Gld J D Wouda te Woerden I L Averson te Woerden Ph J Mak kink X M J H van Haarlem te Zoe len Geslaagd voor het diploma B zijn E F der Mosch te Driebergen-R G W Wes terveld J Boot te Woerden J Muis te IJsselstein A C den Engelsman W J van Leeuwen G vai * Xliökel te MaflTn A H W Akkee te Vreeswijk en A J Th Koster Wanneer geen plaatsnaam is vermeld woont de geslaagde te Utrecht Een x achter de naam betekent tevens geslaagd voor het middenstandsdiploma UTRECHT — Aan de GHBS A en B zijn geslaagd voor het eindexamen J W Beukers J van Bladel Lies Brouwer E Caris K Copray R van Eeden C van den Ham J van der Heijden Carola Hil debrand L van Hulst H Jansen P Job Martha van Leeuwen H van der Linden Erna de Munck H van Rooy Marijke Slokker H Terhaag Henny Verboom T Wischhoff Ans van den Berg J van den Bosch T Breedveld Rita van Draa nen Renée Harder E Hitijahubessy K van den Hoft F W Jens F Krijger P Lagerwey R Muetstege F Mühlenbruch Ans Oostveen T Sohmutzer M Swanink W Timmer K van Veluw K Vonk R Wessels WAARACHTI & - 2e/ss-f,Mer o/e tj/£uive 9e wooNsree is ie enmewfiiT'z rJLlA Mimen 4LTIJD ben ik nog verbaasd over wat die rakkers-van-journalisten allemaal aan de weet komen dik ivijls dood eenvoudige jongens die precies op de hoogte zijn van wat er ¦ in de hogere standen voorvalt ge zegd en gedacht wordt „ Prins Igor Bomanofski Eisen-stein-Ferbloff vertelde ' mij giste ren " „ Zoals de groothertog Montenegro di Falla Schwederson mij zeide " „ Ex-koningin Valencia Deborah Margaretha van Mesopotamië schreef mij " En al dit soort lakeienpraat meer Er is niemand die het tegenspreken kan en niemand die het gelooft maar het wordt gelezen in alle keukens als de was aan kant is en dat is een mooi resultaat Nu heb ik weer gelezen dat prinses Gracia van Monaco en m,evrouw Kennedy uit Washington elkaar een beetje genegeerd hebben en de jour nalist die deze grote boodschap naast ons ontbijtbm'dje heeft gelegd weet precies waaróm dat is zo mevrouw Kennedy is in Spanje met méér egards ontvangen dan de prinses geworden aannemersdochter en dat kujje vanzelf niet nemen als prinses zijnde Nu beklemt mij deze slechte ver standhouding eerlijk gezegd toch wel een beetje Ik vind het niet pret - Dat de vrouw van mijn groenteboer haar overbuurvrouw van de slager niet zetten kan dat kan mij geen zier schelen maar een prinses en ' n presidentsweduwe is andere koek Waarom zou ik u niet kunnen xiitleg gen maar het i s nu eenmaal zo anders zou die journalist dat van die andere dames ommers ook wel in de krant hebben gezetf Maar ik heb nog nooit in zijn ru briek gelezen „ Slager Van Dam vertelde mij gis teren " „ Zoals de kruidenier uit mijn straat mij zeide " „ Sm-witiTcolptffrouw Maria Anna Jacoba de Groot schreef mij " Het is hetzelfde als met huwelijken van prinsen en baronessen Niemand zal mij kunnen verklaren waarom die belangwekkender zijn dan die van postbodes met huishoudsters Ik ver moed dat het zozeer demnkratisrh geaarde volk bloedblauw veel mooier vindt dan bloedrood en ' n on-interes sante graaf interessanter dan een on interessante schoorsteenveger ach die democratisch voelenden Nu en die moeten uiteraard hun portie nieuws uit de beslist-hoqere kringen opgelepeld krijgen Vandaar Maar dit neemt allemaal niet weg dat het ongenoegen Gracia-Kennedy mij met zorg vervult Als het mnnr niet tot een gewapend conflict leidt Als Oe Thant maar inqrijpt voor het van kwaad tot erger komt L.B.J heeft al meer dan genoeg met Vietnam te stellen v^rfet J Diploma voor koene redder DINSDAG ontving de heer J A Barriël Adriaen van Ostade laan 89 te Utrecht uit handen van burgemeester De Ranitz een di ploma van het Carnegiehelden fonds omdat hij de koene redder is geweest van de nu zesjarige Augustina W H Levering Lode wijk Napoleonplantsoen 14 TV Het meisje lag zaterdag 15 januari in het met ijs bedekte water van de Krommerijn De heer Barriël kwam direct te hulp zakte zelf door het ijs waadde door modder en water en moest nog enige me ters zwemmen om het kind te be reiken Dit ijskotide avontuur had voor drenkelinge en redder geen nadelige gevolgen Kinderen hebben 22 juni in de Mo lièrelaan een groene parkiet met blauwe staart gevonden De vogel is voorlopig ondergebracht in een kooi van mevrouw Hemelraad Kanaalweg 138 telefoon 33851 in Utrecht Vermiste of gevonden kleine huis dieren kunnen per brief of teletonisi-h worden opgejteven aan de stads redai'lie van het Dtrei-htsch Nieuws blad UriftaS telefoon 16431 toesteHS Intrede ds Firet op Kanaleneiland UTRECHT — Zondag 3 juli doel ds K A Firet intrede als predikant van de gereform kerk van Utrecht west in de Lucaskerk aan de Berna dottelaan op het Kanaleneiland De dienst begint om 19 uur Ontvangerbouw UTRECHT — De heer C Wijburg spreekt donderdag 30 juni in het werkbesprekinglokaal van ' t medisch tysisch instituut aan de Da Costa kade 45 over ontvangerbouw Deze lezing die om 20 uur begint wordt georganiseerd door de afdeling cen trum van de Veron Vereniging voor experimenteel radio onderzoek in Ne derland Advertentie Universitaire henoemingen UTRECHT — Aan de rijksuniversi teit zijn benoemd Bij de faculteit der wiskunde en na tuurwetenschappen ir J Bezemer 1939 thans assistent bij de afdeling kernfysica aan de technische hoge school te Delft tot wetenschappelijk ambtenaar bij het fysisch laboratori um Bij de faculteit der diergeneeskun de drs K Bijleveld 1939 tot we tenschappelijk ambtenaar bij de kli niek voor heelkunde J C Verton verlaat vervoerspersoneel UTRECHT — De heer J C Ver ton chef de bureau van het hoofd bestuur van de Nederlandse bond van vervoerspersoneel neemt per 1 juli afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In ver band hiermee wordt hem woensdag 29 juni om 15 uur in het N.V.-Huis een receptie aangeboden Tevens schenkt de bond dan aan dacht aan het 40-jarig dienstjubüeum van de heer J van den Berg chef boekhouding Russen worden toch in Utrecht verwacht UTRECHT — Naar de lustnimeom missie van de studentenverenistins ünitas verwacht zal het Russisch staatseircus toch dit najaar in Utrecht optreden Het is een lustrumactivitelt van ünitas Studiosorum Kheno traiectina die eerst afgelast werd maar nu — in het kader van d » lustrumviering Tussederusse — hoogst waarschijnlijk omstreeks november zal kunnen worden gehouden Het contract is echter nog niet getekend Giften voor U.N.-actie UTRECHT — Aan de ontvangstba lie van het U.N.-gebouw Drift 23 gat mevrouw N N ƒ 1 — at voor de U.N operatie Zilverpapier die reeds 140 invalidenwagens aan gehandicapten in Utrecht en omgeving ter beschik king stelde Verder droeg bij tot dit goede doel de heer J T uit Utrecht die bij de halportier ƒ 1,50 deponeer de Bankiers VLAER&KOL anm \ Utrecht Oude Gracht 158 tel 26351 * Rotterdam Coolsingel 75 tel 120126 Bilthoven Julianalaan 4 tel 2571/72 * IJsselstein Kloosterstraat 7 tel 2195 / 
ÜTEECHTSCH NIBUWSBLAD WOBNSpAO 2 « JUNI 1968 ADRIAAN VAN DER VEEN Een Receptie Nico Rost AMSTERDAM — De schrijver Nico Rost heeft dinsdagmiddag ^ jdens een druk bezochte receptie in Amsterdam ter gelegenheid van zijn 70ste ver jaardag uit handen van ds J J Bus kes een geschenk in de vorm van geld ontvangen bedoeld als bijdrage In de inrichtingskosten van een groter huis dat de jarige binnen niet al te lange tyd hoopt te betrekken Het geld werd ingezameld door een comité waarin vrienden uit Neder land België Duitsland en Oostenrijk zitting hadden Voorts overhandigde zijn uitgever hem een exemplaar VcUi zijn nieuwe boek Tegenover de ande ren dat dinsdag is verschenen en een keuze bevat uit zijn artikelen en ver halen Nico Rost is lid van ' t Dachau comité en schreef onder meer De vrienden van mijn vader Hij werd hiervoor in 1959 bekroond met de Ma rianne Philips prijs D E Russische televisiebewerking van Tsjechows mooiste stuk De drie zusters " overschaduwde gisteravond hgt gehele televisie programma Dp toneelgroep Ensemble " heeft dit stuk in de regie van Peter Sjarof op het ogenblik nog op het repertoire met Lia Dorana Sigrid Koetse en Ina van Faassen als de drie zusters Ik heb deze opvoering niet gezien maar bewaar nog wel onuitwisbare herinne ringen aan de opvoering van de Nederlandse Comedie in 1954 eveneens onder regie van Sjarof in een niet te evenaren rolbezetting De zusters werden toen gespeeld door Ank van der Moer Masja Ellen Vogel flrlna en Mimi Boesnach Olga de broer Andrej werd vertolkt door Ko van Dijk diens vrouw Natasja door Bep Dekker Koelygin de echt genoot van Masja door Ton Lutz Wersjinin de minnaar van Masja door Guus Herm.us baron Toezenbach door Fons Rademakers de grove Soljony door Johan Schmitz de arts door Louis van Gasteren de oude ferapont door Pierre Mijin de twee luitenants door Walter Kous en Sieto Hoving en de oude kinderjuffrouw door Jacqueline Royaards Sandberg De diepste indruk heeft toen Ko van Dijk op mij gemaakt en ik vrees dat het vooral zijn spel van toen was dat nu maakte dat ik toch een beetje teleurgesteld was in deze Russische opvoering Van Dijk creëerde in die voorstelling twee onvergetelijke scènes zijn op komst met de kinderwagen en zijn gesprek tegen de twee zusters die zich achter een kamerscherm op houden De kinderwagenscène ging in de Russische tv-versie volko men teloor tussen de berken en ook de kamerscherm-scène miste dat hartverscheurende effect van Ko van Dijk's interpretatie Dat was dus de eerste tegenvaller ook los van deze scènes was Ko van Dijk overigens verre de meerdere van de Russische Andrej Een tweede tegenvaller was dat de televisie-bewerking weinig had heel gelaten van he1 oorspronkelijke stuk „ De drie zusters " is nu eenmaal niet zonder kleerscheuren binnen de twee uur te spelen Ik moet zeg gen dat het me wel verbaasd heeft dat de Russen een van hun klas sieke bijna heilige stukken in een verkorte bewerking hebben durven en willen opnemen Deze euvele moed leidde er echter wel toe dat de logische uitvloeisels van voorafgaande gesprekken minder logisch gingen lijken A LS we Irina plotseling zien instorten weten we niet dat zij bij Tsjechow eerst een tirade heeft gehouden over de versukkeling van Andrej Een derde tegenvaller ten slotte was de verkeerde ver werking door de camera's van dat typische Tsjechow-effect dat de stuk ken van Tsjechow onderscheidt van andere Bij Tsjechow leven alle mensen hun eigen leven langs elkaar heen en zij praten ook langs elkaar heen ieder de eigen draad van de gedachten volgend ongeacht wat er door de anderen in het gezelschap wordt gezegd Dit effect staat of valt bij de aanwezigheid van bij vwjze van spreken aUen of althans anderen op het toneel De camera evenwel isoleerde door close-ups en dergelijke de sprekers zodat zij los kwamen te staan van het gezel schap met als gevolg dat het Tsjechow-effect " veelal uitbleef En ten slotte moet ook nog worden opgemerkt dat bij de keuze tussen wat wel en wat niet kon blijven van de tekst de keus eerder op de zachtere " sentimentelere " passages bleek te zijn gevallen dan op de grappige of heftige dialogen Daarmee hebben we de negatieve kanten in ver gelijking met de Nederlandse model-opvoering van 1954 gehad en is het de hoogste tijd dat we de vele positieve kanten belichten In de eerste plaats moeten we de NCRV natuurlijk dankbaar zijn dat zij ons in de gelegenheid stelde Tsjechow opgevoerd te zien door zijn land genoten We krijgen zoveel van Tsjechow te zien de laatste tijd vooral dan bewerkingen van verhalen dat we bijna vergeten dat hij als toneelschrijver geen potsierlijke mannetjes maakte maar hunkerende mensen hunkerend naar liefde of zoals in „ De drie zusters " naar het onbereikbaar verre Moskou oftewel het ware leven " Er werd bovendien voortreffelijk gespeeld door alle drie de zusters met Masja voorop maar ook door de mannen in hun Ingetogen op de camera afgestemde manier Daar kwam nog bij dat het berkenbos meehielp de juiste sfeer te bepalen die bij Tsjechow zo dikwijls afhankelijk is van het huis plus de omgeving zie ook „ De kersentuin " en „ Oom Wanja " De Engelse toneel-criticus Kenneth Tynan die Greta Garbo de ideale Masja zou hebben gevonden schrijft over een voorstelling van het Moskouse kunsttheater dat de acteurs de mensen zijn geworden die ze spelen \ Vij acteren met onze stem zij met hun leven Hier is geen sprake meer van verbale acteerkunst maar van totale acteerkunst " Tot op zekere hoogte gold dat ook voor enkele acteurs die we gisterr avond aan hei werk zagen onpersoonlijk betoó Belangrijke roman geen kunstwerk D AT de traditionele ' vertel-roman ' zoals een van de knapste litterair-historische essayisten in Frankrijk Gaétan Picon in 1949 meende te kunnen voorspellen zichzelf overleefd zou hebben is door de feiten dat wil zeggen door de in prozavorm geschreven litteratuur van de afgelopen vijftien jaar niet ten volle bevestigd Het is waar dat een niet gering — en naar mijn overuiging het belangrijkste — deel van de hedendaagse epische creatie geen behoefte meer voelt om een verhaal te vertellen personages als levende mensen voor te stellen karakters te beschrijven en een beeld te geven van een of ander sociaal miUeu zoals Picon vast stelde Het is niet minder waar dat — positief gezegd — door de moderne prozaschrijvers met alle mogelijke expressiemiddelen wordt beproefd om uitdrukking te geven aan de overrompelende veranderingen in de menselijke ervaring van de levensproblema tiek en de sociale verschijnselen Maar desondanks heeft de con ventionele roman zoals deze zich in de tweede helft van de negen tiende en het eerste kwart van de twintigste eeuw ontwikkelde zich daarnaast gehandhaafd ' fc ^»»**^»»»»»*^» •••¦%%»» < Diefstal van schilderij door Nico Sche^moker BRUSSEL — Een zeeschilderij uit de 17de eeuw waarvan de waarde op ƒ 30.000 gesteld wordt is gestolen van de tentoonstelling „ Kunst in Eu ropa " in Brussel Het schilderij van de Nederlandse artiest Simon de VUegher 1601-1652 behoorde aan een particuliere verza melaar die het voor de tentoonstel ling uitgeleend had „ Nieuwe Oogst " van AVRO Ook dit jaar brengt de AVRO weer een serie afleveringen van het pro gramma Nieuwe Oogst " op het scherm In deze uitzendingen zullen vooral jonge artiesten optreden die nimmer eerder voor de camera's heb ben gestaan Hun prestaties zullen worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Pim Jacobs disc-jockey Bob Bouber en zanglerares Bep Og terop Vanavond ondermeer het on bekende duo „ Kol Simcha " Mooie wandkleden van Hïlde J Schoemaker Tentoongesteld in de ' Cinecave ' UTRECHT — Een expositie waar op de beperkte hoeveelheid van het Ingezondene ruimschoots door de kwaliteit wordt vergoed is die welke tot en met donderdag dertig juni in de Cinecave Oude Gracht 156 een keuze presenteert uit het kunstnaald werk van Hilde J Schoemaker Hnar wandkleden vervaardigd in de dus geheten applicatie techniek verdie nen het volop in de aandacht en be langstelling te worden aanbevolen In de manier waarop zy bovenver melde techniek toepast geeft Hilde Schoemaker blijk een gelukkige hand een heldere kijk en een juist besef voor kleui-werkingen te hebben Dat sommige van deze wandkleden een picturale of ook wel ' n teken kunstige allure vertonen maakt de beschouwer geneigd van schilderen respectievelijk tekenen met de naald te spreken Maar het pleit voor de exposante dat zij erin geslaagd is ieder hybridisch element te ver mijden en geen illusies heeft willen wekken met middelen buiten die waardoor het kunstnaaldwerk in zijn wezen wordt bepaald kenmerkt atmosfeergevoeligheid uiteraard naast vakbekwaamheid haar in genuanceerde tinten en tonen opgezet ' Drente ' en een visioen in geschakeerde blauwen en grijzen als ' Ochtend ' een boeiend bewijs van haar kunnen biedt zij eveneens in ' Diepte ' 3 suggestieve evocatie van een stille waterwereld met onderzee se vegetatie motieven en hier en daar het glinsterend schubbenzilver van een vis Rijke effecten sorteren voorts haar feestelijk-kleurig gestileerd wand kleed ' Boom ' het mystiek-aandoende ' Ontvangenis ' haar geestig tafereel tje genaamd ' Duikeenden ' verder ' Tuin ' 6 waar zelfs fragmenten van een gebatikte sarong of kaïn in verwerkt zijn en niet te vergeten ' Communicerende vaten ' 14 een zuiver juweeltje van naaldkunst oogverlustigend door de finesse waarmee zelfs de kleinste detcdls op het doek zijn getoverd Geheimzinnig-hallucinerend verrast haar ' Lunatic ' een nachtmerrie achtig griezel insect ongelooflijk knap gemaakt op het insecten leven is ook ' Bruidsdans ' geïn.spi reerd Een ander bekoorlijk-spiritueel werkstuk is haar ' Vlucht naar Egyp te ' De silhouetjes van de Heilige ' Familie en het ezeltje zwart afste kend tegen de grote blanke volle maan mogen als ' n kostelijke trou vaille worden genoteerd Ook een hartveroverende ' Winter tuin ' met voedselzoekende vogels en het fijnzinnig-humoreske stukje vogelleven aangeduid als ' Gezags verhoudingen ' zijn tot de hoogte punten van deze kleine maar ex quise tentoonstelling te rekenen J J Advertentie GEVAEFTT-AGFA Kleurenfoto's nu mooier dan ooit Papoeakunst in Rijksmuseum RITA EN HAAR FAMILIE AMSTERDAM — In het Ryksmu seum in Amsterdam wordt deze zomer een unieke collectie van Fapoeakunst voorwerpen getoond afkomstig uit het bezit van een vijftal Nederlandse mu sea De expositie die vandaag is ge opend en tot 26 september is te bezich tigen is ondergebracht in een nog niet voltooide hal in de nieuwbouw van het museum die dank zij haar afmetingen de gelegenheid bood zelfs de hoogste voorouderpalen en de langste zielen prauwen op te stellen De ruimte die bestemd is voor herinrichting van de afdeling Nederlandse geschiedenis kon voor deze tentoonstelling van de twaalf stijlgebieden van Nieuw Gul-nea worden benut door een onderbre king van de bouwwerkzaamheden v Dr S Kootjman wetenschappelijk hoofdambtenaar aan het Rijksmu seum voor volkenkunde in Leiden waaruit een deel van de bijna vijf honderd stukken afkomstig is zei dat de belangstelling voor de buiten Euro-pese en vooral de Papoeakunst nog van zeer recente datum is Deze be langstelling ontstond pas rond de eeuwwisseling en concentreerde zich toen voornamelijk op de Afrikaanse AGFACOLOR SPECIAL De dubbel-gemaskerde film voor maximale kleurzekerheid ^^ Ib ga de rommd opruimen die ik In de zitkamer gemaakt heb De jongste publikatle van Adriaan van der Veen de roman Een Idea list Em Querido's Uitgeverg is daarvan een opmerkelijk bewijs Voor dit boek is hem de Anna Bla manprijs 19.66 toegekend BQna is het afgezien van zijn actuele In houd een ' model'-roman in het con ventionele genre De handeling ver loopt strikt chronologisch het klu wen van de verwikkelingen wordt geleidelijk afgewenden weloverwo sen wordt de beschrflving afgewis seld met de dialoog de psychologi sche inslag wordt volgens een dege lijk patroon verweven met de rea listische schering — kortom Van der Veen kent de knepen en kunst grepen van de „ romancier ' opval lend goed Te goed misschien Zo goed althans dat hfl gevaar loopt door de perfecte traditionele vorm geving haast steriel te worden zoals een schilder als Alma Taderaa ste riel aandoet als men zijn werk plaatst naast dat van b\j voorbeeld A C Willink Als auteur die voor alles — en dit uit volle overtuiging — ' disponibel ' wil zijn zich wil openstellen voor alle inplicaties van de actuele men selijke situatie geeft Van der Veen er de voorkeur aan een ideeënro man te schrijven waarvan de ten dens onmiddellijk betrokken is bij problemen ' die dringend aan de or de zijn in deze overgangstijd de sexuele omgang van de moderne jeugd de overbevolking het mono game huwelijk de rassendiscrimina tie — en in dit aUes de spanning lussen de conventionele moraal en de gegeven werkelijkheid Objectief - in tegenstelling tot ' t meer auto biografische werk uit zijn vroegere jaren — stelt hij in een roman alsEen Idealist een thema aan de or de waarmee hij zijn lezers wil con fronteren om wat meer klaarheid re brengen in verwarde en onwaar achtige menselijke verhoudingen Van der Veen demonstreert dus ' iets ' in romanvorm dat het over denken overwaard is maar dat in ' n essayistisch betoog dat in zijn boek nadrukkelijk op de achtergrond staat evengoed tot zijn recht geko men zou zijn Dat betekent dus daf Ken Idealist als kunstwerk eerder dp sporen vertoont van een vakkun dig raffinement dan van een crea tieve prestatie Zou men daaruit toch d » conclusie moeten trekken dat de ' model'-romaij tenzij de schrijver prvan een meester is niet meer bij machte is om adequaat uitdrukking te geven aan de samengesteldheid van het moderne levensgevoel Mis schien Vlucht Hoe dan ook Paul Heemskerk de centrale figuur in deze roman is rloor een onverwachte gebeurtenis in z'n gezin ' uit zijn levenszekerheid ' wvallen Het zestienjarige vrien linnetje Elsje van zijn zeventienja rige zoon Steven verwacht een kind van Steven — een ' schandaal ' dal voor Paul zwaarder weegt dan de menselijke kwetsuren die daarvan liet gevolg kunnen zijn Hij Paul is zoals dat heet een weldenkend man een geslaagde ' big boss ' — liU heeft veel Amerikaanse relaties — in de wereld van het boek Hij meent het wel goed die Paul hij is op zijn manier rechtschapen fat soenlijk een ' nette vent ' zoals zijnvriend Arnold van Leeuwen zijn Idealist glad en sceptisch-cynisohe tegenspeler hem noemt Deze éne steen die uit Pauls levensfundament wordt weggetrok ken brengt al zijn steUigheden aan het wankelen hoe moet hij zich en zijn zoon uit deze impasse redden hoe moet deze conformist uit ge makzucht en angst " de welvertrouw de gang van zaken herstellen zijn tot niets verplichtend ' idealisme ' in overeenstemming brengen met deze fatale inbreuk op zijn onberispelijke levenswandel ' Sex^'revolutie ADBIAAN VAN DER VEEN Liesbeth die alleen gelaten met haar ontgoochelde liefde voor een Amerikaan Pauls menselijk tekort moet signaleren dusdanig gecon strueerd dat hij aan het slot van zijn roman het schoolse ' quod erat demonstrandum ' kon plaatsen het geen bewezen moest worden En juist dat men dit merkt brengt de lezer dat akelige maar hier al te toepasselijke citaatje in herinnering man verspürt die Absicht und ist verstimmt " Dat sluit niet uit dat er in deze roman zeer goed geschreven frag menten voorkomen zelfs een geheel hoofdstuk het negentiende dat een uitnemende raamvertelling bevat Nog meer bewijzen van Van der Veens talent Stellig hij schrijft een benijdenswaardig vlotte dialoog hij formuleert helder hij bouwt een perfecte zin Maar de som van al die schrijversdeugden is kleiner dan het produkt van creatieve vorm en in houd Ondanks mijn volle instem ming met Van der Veens demonstra tie van een huichelachtige moraal zal ik deze roman nooit voor een tweede maal lezen Dat is wat mij betreft voor een litterair kunst werk altijd een ietwat veeg teken C J E DINAUX Paul weet het niet hij vlucht uit z'n gekwelde werkelijkheid weg door een overmatig gebruik van slaap middelen hij houdt zich daags op de been met behulp van ' jubelpillen ' ' en alcoholica hij wentelt zich rond in zijn radeloosheid zijn schuldge voelens zijn angsten en laat het aan de anderen voornamelijk aan zijn • vriend Arnold de minst geslaagde want meest ' programmatische ' fi guur uit deze roman over om deze onverkwikkelijke affaire te regelen Het loopt dus op een abortus uit die het nogal onnozele Elsie gelaten ondergaat zodat straks Paul die naar het lijkt wel de oude Paul zal blijven weer normaal orde zal kun nen stellen op zijn idealisme ajn moraal en zijn zaken Zijn vrouw Greetie die voor her stel van gezondheid na een zware ooeratie buitenlands was gedurende deze précaire situatie zal terugke ren in de veilige geborgenheid van het huweliiksleven Steven zal wel fmet of zonder innerlijke littekens de omgang met een nieuw vriendin netje vooi tzetten Elsie is ' jong ge noeg ' om Steven te vergeten en Paul zal vast geen moeite doen om zich te herinneren hoe hij in deze wanhooos dagen uit de band dreigde te sorin gen door een plotselinge erotische bevlieging voor zijn eastvrouw Liny de echtgenote van ziin Subsidies voor kunstveilingen AMSTERDAM — B en W van Ara sterdam stellen de gemeenteraad voor aan de volgende kunstinstellin gen een subsidie te verlenen Stich ting Holland Festival voor 1966 een subsidie van ƒ 200.000 de Nederlandse Orkeststichting Concertgeb.orkest voor 1966/67 ƒ 1,15 miljoen plus een garantiesubsidie van ƒ 1,1 miljoen het Kunstmaandorkest 1966/67 ƒ 1,525 miljoen het Nationaal Ballet 1966/67 ƒ 734.000 en het Amsterdam se toneelgezelschap Nederlandsche Comedie ƒ 1,152 miljoen Voorts stelt het college voor aan de toneelgroep Centrum de toneelgroep Studio en het zuidelijk toneel En semble voor het komende seizoen een subsidie van resp ƒ 56.000 ƒ 60.000 en ƒ 10.000 te verstrekken voor het geven van voorstellingen in Amsterdam Ten slotte verzoekt het coUege aan de stichting de Nederlandse Opera in liquidatie een subsidie toe te kennen van f 645.000 zijnde de helft van het tekort op haar begroting Laat men de weinig boeiende en bijkomstige passages over Pauls commerciële werkzaamheden tij dens deze catastrofale dagen buiten beschouwing let men niet op de kunstig en veelal kunstmatig inge laste anekdotes en versierende dé tails dan is dit in romanvorm ge goten betoog over de ' sex'-revolu tie in de jongere generatie en de omstandig te berde gebrachte pro blematiel ^ die daarmee verbonden is stellig belangrijk geenoeg om dit boek met alle aandacht en menselij ke betrokkenheid te lezen Daarvan niet Maar een literair-geïnteres seerd lezer verlangt meer van een roman dan een verkapte verhande ling Hij verlangt een kunstwerk dat door zijn intensiteit nog aan iets anders appelleert dan aan zijn be hoefte om zich bespiegelend bezig te houden met actuele problemen van de eerste orde — hij verlangt namelijk de gewaarwording dat het juist de door de auteur gekozen com positievorm is die aan de inhoud een dimensie toevoegt De traditio nele vorm waarin Van der Veen zijn bij wijze van roman geschreven be schouvidngen heeft gegoten is pas sief on.persoonliik vrijwe 1 onberis pelijk-glad ready made Hij heeft merkt men de situatie en menselijke contacten ik noem de tegenstelling Paul Arnold de zieli ge figuur van Pauls secretaresse LONDEN —• Op het vliegveld Lon don Airport wordt een ondergrondsekapel getxjuwd waarvan alle geloofs richtingen gebruik zullen kunnen ma ken De kerk van Engeland en de r k.kerk hebben elk 225.000 gulden bijge dragen in de totale bouwsom van 900.000 gulden PARIJS — De componist-dirigent Igor Strawinsky 84 zal in verbandmet een griepaanval afzien van zijnEuropese tournee Strawinsky hadmaandag een concert zullen dirigerenop het internationale festival vanStraatsburg en later zou hij in Oxforden Berlijn optreden Donderdag had iój in verband met zijn ziekte reeds vaneen optreden in Luxemburg moetenafzien DEN HAAG — In Nederland ge maakt werk van vijf jonge Urugayseschilders Bargallo Bollar,Vilche,Vilaen Ney is tot en met 9 juli geëxposeerdin de Galerie NouveUes Images in DenHaag De vijf kunstenaars hebben driemaanden op uitnodiging van de Ne derlandse regering in Nederland door gebracht waarvan twee maanden inhet Friese dorp Piaajn Wagners muziek in Israel TEL AVrV — Het filharmonisch or kest van Israel heeft dinsdagavond ' n correctie laten aanbrengen in zijn pro gramma's waarin wordt uiteengezet waarom het bestuur van het orkest onlangs heeft besloten het verbod op het spelen van werken van Richard Wagner en Richard Strauss op te hef fen Aanvankelijk stond in de program ma's dat men tot het besluit was ge komen ' wegens een veranderde hou ding van de natie tegenover de ve > nietigers van ons volk ' In de correc tie staat dat dit moet worden vervan gen door de zinsnede ' De tijd is ge komen voor een wijziging niet alleen wegens de allesoverheersende eisen van de vrijheid van de kunst maar omdat verzet tegen Wagner nu niet meer is dan een leeg gebaar ' De correctie is aangebracht na krachtige kritiek van het publiek te gen de veronderstelling dat de be volking van Israel haar houding te genover de Duitsers heeft veranderd Uri Toeplitz fluitist van het orkest lid van het bestuur en de man die het programma heeft geschreven zei ' Het is zinloos om onszelf de werken van een van de grootste componisten uit de negentiende eeuw te ontzeggen terwijl Volkswagens van Duits fabri kaat die gemakkelijk door een ander merk vervangen zouden kunnen wor den de straten van Israel mogen verstoppen ' kunst Eerst na de tweede wereldoor log ging men zich voor de kunst uit Nieuw-Guinea interesseren In vrijwel alle gevallen werden de voorwerpen gemaakt omdat men ze nodig had aldus dr Kootjman het zijn in feite gebruiksvoorwerpen waar van er vele zoals de palen voor spe ciale feesten werden gesneden en slechts eenmaal werden gebruikt Doordat de Papoea's ze dan afdank ten was het betrekkelijk gemakkelijk er de hand op te leggen è Vele van deze papoeavoorwerpen vooral die met een religieuze beteke nis verliezen aldus dr Kooijman langzamerhand hun functie en de Pa poeakunst is dan ook een kunst die aan het aflopen is Ook Nieuw-Guinea wordt in de moderne wereldontwik ' keling betrokken en de kunst gaat daar dQ stempel van dragen Hij wees er in dit verband op dat de Papoea's thans veel levenloze voorwerpen voor export maken Deze zal men echter niet op de tentoonstelling aantreffen ' In ' t Rijksmuseum vindt men slechts bezielde stukken die iets willen overdragen ' zo zei dr Kooijman WOENSDAG Nederland 1 NTS Nieuws Klaas Vaak 7.05 Franse les herh les 36 en 37 7.35 AVRO Shindig tiener programma 8.00 NTS Nieuws 8.20 De Gele Trui fUm 8.50 Nieuwe Oogst muziek programma 9.50 Werken aan de weg documentaire 10.25 NTS Nieuws 10.30 Tour de France WOENSDAG Nederland 2 NTS Nieuws KRO Onze man inWashington 8.25 Een werkdag film 8.35 Allemaal Leugens blijspel 10.05 NTS Nieuws WOENSDAG Dultslaud 1 8.00 Nieuws 8.15 Wat ben ik beroepen raden 9.00 Spel zonder grenzen in tem stedentoem tussen België en West-Duitsland 10.30 Nieuws 10.45 Reportage over de pro motiewedstrijden van de Bundesliga 11.15 Dansfeestje met het echtpaar Fern 12.00 Nieuws DONDERDAG Nederland 1 2.30 Vrouwelijkheden 4.00 Tour de France 7.00 NTS Nieuws Advertentie MGR-.W.M.BEKKERS ' ¦ ^ - 19Ü,8-|%6 y • Een Philips grammofoonplaat met toe spraken van Mgr Bekkers uit BrandpuntTV uitzendingen Interview Mies enScène en liederen gezongen tijdens deuitvaartdienst 30 om langspeelplaat 12,50 Muziek Staffhorst DRIEHARINGSTRAAT 5 NACHTEGAALSTRAAT 9 S - Ml i i M il i \ kfyl ' - 4 ' iitiii 
WOENSDAG Z % JDNI 1966 DTRRCHTSCH NIEUWSBLAD Op 20 juni overleed in zijn woonplaats Eindhoven mtjn dierbcire broeder EMILE M J DE VLAM lid hoofdbestuur van het Nederlandsche Boode Kruis TT * u ^ r ^- Swane-de Vlam Utrecht Mahebaan 7 n tegel-uitvoering slechts 1 — 40 diverse kleuren deze en nog 28 andere leuke teksten bij NEBBELING VINKENBURGSTR 14 Utrecht • tel 19504 Geheel onverwacht ging op 17 juni tot onze grote droefheid van ons heen mijn lieve man en onze zorgzame vader en grootvader HERMANUS BUIJTENHUliS oud gezagvoerder ter koopvaardU drager van het „ Bronzen Kruis 3e klasse " op de leeftfld van 71 jaar Uit aller naam J A BuitenhuJjs-Reeders Utrecht 21 juni 1966 Beneluxlaan 50 Geen bezoek aan huis De teraardebesteUing heeft in stilte plaats gevonden »^ H ».^^^^^^^^ ^ ^ « fc ^ » ^ ^?.¦^?^?¦^^^^^^?¦?^ i ^ ^ ^ BENT U MOE Voelt U zich jaren ouder MARCHAL RIMPELCOR RECTOR doet Uw rimpels en lijnen onmiddellijk ver dwijnen Dit schoonheids effect duurt 8 uur lang Prijs per flesje voldoende voor maanden slechts ƒ 8.75 Gratis folder bij Th A Tukker Lijnmarkt 17 Lange Smee straat 19 Utrecht I Uw hartelijk medeleven dat U na het overlijden van mün lieve man onze zorgzame goede vader en grootvader PIET VAN VEEN hebt getoond is voor ons een werkelijke troost Nog zijn wij U dankbaar voor uw gebeden de opgedragen H.H Missen en alle andere blijken van uw oprechte genegenheid Mevr A A ¦ VAN VEEN-ICANIJ en kinderen Biltstraat 54 bis Utrecht De heer en mevrouw VOS - DUETZ geven met vreugde kennis van de geboorte van een dochter MAKJOLBm Houten 20 juni 1966 Loerikseweg 23 Tijdelijk St Antonius Ziekenhuis Utrecht Enige en algemene kennisgeving Tot onze grote droefheid is heden in de leeftijd van 88 jaar van ons heenge gaan onze lieve Moeder Schoonmoeder en Groot moeder SABA ANTOINETTA BBIËT weduwe van Ds J Barbas Sao Pedro do Estoril P E Barbas W C Barbas-Asse van Heeckeren van Brandsenburg en kleinkinderen Utrecht M C Barbas Utrecht 21 juni 1965 Prof Wenüaan 19 De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 25 juni om 12 uur op de Begraaf plaats te Hengelo Gelder land SCHILDERS gevraagd Des avonds na 7 uur melden SEBINGSTBAAT 10 GEMEENTE IX)PIK BEKENDMAKING Grenswijziging Zuidholland/Utrenht De burgemeester der ge meente Lopik brengt inge volge artikel 161 Ie lid der gemeentewet ter algemene kennis dat ter sekretarie der gemeente met ingang van 23 juni voor een ieder geduren de twee weken ter inzage ligt een ontwerpregeling be treffende de wijziging van de grenzen van de provincies Zuidholland en Utrecht met bijbehorende stukken Binnen een maand na 23 ju ni kan een ieder tegen deze ontwerp-regeling schriftelijke bezwaren inbrengen bij de interprovinciale commissie grenswijziging Zuidholland / Utrecht Achter St Pieter 20 te Utrecht Lopik 22 juni 1966 De burgemeester voorn SCHUMAN »**»»^^%»»^«»»»^^»< T.T.-RAGES ASSEN zaterdag 25 juni PRIJS 12.50 NATO TAPTOE ARNHEM Alle avonden van 27 juni t.m 2 juli Beissom 5.S0 Entree van 2.50 t.m 9.50 plus plaatsbespreken Reisbureau „ Ebato " Hagenouw Moreelselaan 37 Utrecht telefoon 16511 Door de steeds toenemende uitbreiding van ons be drijf kunnen geplaatst worden Voor de afdeling Centrale Verwarming monteurs en aankomende monteurs voor de afdeling Sanitair aankomende en leerling loodgieters en fitters voor het kantoor een nette bediende Voorheuvel 37 Zeist FA L GADELLAA Telefoon 03404 - 2059 MET ƒ 9.800 - EIGEN GELD EN ƒ 281 - PER binnen twee maanden uw TWEE-KAMER - PARTERREFLAT Deze flatwoning is voorzien van een LUXUEUS BETEGELDE DOUCHECEL een zeer ruime „ NAAR DE EISEN DES TIJDS " ingerichte keuken en een VOL AUTOMATISCHE VERWARMINGS INSTALLATIE Er is een GROTE BERGING en een ROYALE TUIN Inlichtingen dagelijks op het werk Tuindorp-Oost in de verkoopcaravan Van Everdingenlaan van 12.30 — 2 uur Buiten deze uren kunt u zich persoon lijk of telefonisch wenden tot MAKELAARSKANTOOR VAN EE N.V Slotlaan 294 - Zeist Telef 03404-18731 4 lijnen b.g.g 03404 ¦ 17887 GARAGE HONDERS N.V SHELL-TANKSTATION GEOPEND TiBERDREEF tegenover het winkelcentrum iedere werlcdag van 6—22 uur Aileen zondags van 9 — 22 uur Slechts 0.60 deze HEitai S.V.P DE BRIt OMHOOO aAMES 2!TT£(t ODK SRftSS OROOO en nog 28 andere leuke teksten bij NEBBELING VINKENBURGSTR 14 Utrecht - tel 19504 ~~~ — — - - — - — — — -—-.-- -— — - 4 - [ CO^OP CENTRUM vraagt voor haar Bakkerij te UTRECHT-STAD jOEEGMAKER Aanmelden dagelijks Kanaalstraat 13 Utrecht ^¦¦¦¦¦¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 REITSMA EN VAN ROSSUM ' N VERJONGINGSKUUR van drie minuten Borstel Uw grijze haren weg met onze speciale borstel en wat CRÈME MARCHAL zonder nagroei zonder angst voor regen en absoluut onscha delijk Grote tube voor 6 maanden ƒ 3.75 aicfiitekfen B.N.A vragen op 1 jrte termijn B KWAME BOUWKUNDIGE TEKENAARS vor het verrichten van zeer gevarieerd vjrk Uitsluitend het bureau schriftelijke sollicitaties te richten aan Willem de Zwijgerstraat 22 Utrecht Haal winst uit uw haast Fiat bestelwagens zijn voor haastige spoed Heb ben ruime deuren aan achterzijde en een brede zijdeur om snel te laden en te lossen Hebben ' n korte draaicirkel om snel te manoeuvreren Heb ben een felle onverwoestbare motor * om vooral goed op te schieten Hebben véél nuttige laad ruimte en vragen véél minder kosten Haal winst uit uw haast Bestel vlugger met Fiat * Alle 1400 kg en bestel-typen worden geleverd met de roemruchte 1300 motor in standaard uitvoering of - tegen een meerprijs van ƒ 300 - - met 1500 motor ÜFIJIT BESTE LWAG ENS m ZOVEEL VRACHT MET ZOVEEL GEMAK TEGEN ZO WEINIG KOSTEN 4.2 m ^ laadoppervlak en 5.25 m ' laadruimte Voor 1400 kg vracht En inclusief ruitensproeiers en ver warming Laadruimte Ixbxh=263x164x136 cm Ifiat1400''9 standaard f 5.990 - fiat 1400 kg piek up f 5.900 - Laadoppervlak 4.2 m ' zij kanten laadbak kunnen aan alle kanten worden neergeklapt Laadvermo gen 1400 kg Ixb = 263x164 cm fiat 1400 kg extra hoog f 7.120 - Ruimte 7 m ' door ver hoogd dak Laadvermogen 1400 kg Ixbxh = 263x164x186 cm fiat bestel extra groot f 9.225 - Voor extra volumineus be stelgoed Laadruimte 9'/2 m ^ en alle voordelen van het standaardmodel Ixbxh = 294x172x188 cm fiat bestel chassis/cabine f 5.550 - Basisoplossing voor de meest uiteenlopende be stelproblemen fiat 600 T standaard f 5.000 - Micro bestelwagen met minimale pakeerbehoeften en formidabele 2.75 m ^ nuttige laadruimte Laad vermogen 600 kg Snel heid 100 km/uur Ook als busje 8 pers ƒ 6.600 - Filialen en dealers door het gehele tand Utrecht Lange Jansstraat 4 tel 030 • 11593 GEZINSKREDIET iviVg Contant fcopen is beter Dan bent u vrijer als u belangrijke gezins aankopen doet De persoonlijke banklening is trouwens de algemeen aanvaarde vorm van financieren Wij noemen het „ Gezinskrediet " Dat is contant geld zonder borgl Direct beschikbaar voor ambte naren en werknemers in vaste dienst Van ƒ 300 - tot ƒ 4.800 naar draagkracht Geen behandetingskosten vooraf Onder wettelijke voorwaarden en met uiterste discretie Alles kan schriftelijk worden afgehandeld Kwijtwhelding lesKnt by overlijden Vraagt vrij blijvend inlichtingeii NATIONALE VOLKSBANK Dan Haag Rivlervismatkt 4 tel 639586 Tevens In Amsterdam en Rotterdam cezinscbediet 1926 GELDLENINGEN Voor gehuwde werknemers leningen van / 450 — tot ƒ 1050 - over 12 ol 20 maanden ƒ 1200 - tot / 29(M over 12 20 of 24 maanden Binnen 2 dagen hebt U bericht Indien U ons opgeeft naam geb.datum adres woonplaats beroep netto inkomen per maand huishuur gevraagd bedrag aan tal termijnen naam echtgenote en aantal kinderen F1NANC3A NiCDBKIJlND N.V Livlngstonelaao 48 A — Utrecht — Telefoon 80S27 FIAT-AGEIMT utrecht e.o Utrecht e.o INT AUTOMOBIEL CENTRALE GARAGE GEBR WINKELMAN K LANDEWEER Leidseweg 117 t.o Oug in Al Tel 030-31143 Biltstraat 74 Tel 030-15889 Utrecht e.o Bilthoven DOLF VAN DER MADE N.V GARAGEBEDRIJF Shuwroum Voorstraat 81-83 Tel 030-126U » A.C.VAN HUGTEN Garage Bolstraat 28 Tel 030-17380 Leyenseweg 16 Tel 03402-3923 Lunteren Houten GARAGEBEDRIJF F DEYS GARAGE is VAN LINGEN Dorpsstraat 109 Tel 08388-2200 Heerenweg 2a Tel 03468-300 Zeist * Veenendaal BROEDELET-ZEIST CV J JANSEN EN ZOON Eerste Dorpsstraat 16-22 Tel 0340413444 Meuweweg 188-190 Tel 08383-2536 Bhenen Lopik GARAGE DE RHOTER GARAGE J KRAMER Fred v d Faltzhof 2 Tel 08376-2000/2484 Loplkerweg west 3a Tel 03475-806 
De Gaulle wil Duitsland Duitser vermoordde vier kinderen bij Oost-Westcontacten Overleg van 3 uur met Sowjet'leiders Aan Franse kant werd behalve door president De Gaulle aan het ge sprek deelgenomen door zijn minister van buitenlandse zaken Couve de Murville Hun Russische gespreks partners waren partijleider Brezj njew premier Kosigin president Pod gorny en minister van buitenlandse zaken Gromiko Vandaag zou er ver tier worden vergaderd waarbij naar ons van Franse zijde werd toever trouwd vooral het probleem van de KY gaat opstandige generaals berechten Zware gevechten ten noorden van Spanje wil kolonie voor Gibraltar opgeven Qesprek met Britten plotseling afgebroken tussen Spanje en Engeland over de toekomst van Gibraltar op een dood punt zijn aangeland Op 23 mei heeft de Spaanse minister van buitenland se zaken in Londen een aantal voor stellen gedaan O Teruggave van de soevereiniteit over Gibraltar aan Spanje Behoud van de Engelse nationali teit van alle inwoners Blijvend gebruik door Engelandvan de militaire basis die daar isaangelegd De Britse minister van buitenland ze zaken Michael Stewart heeft verklaard bereid te zijn het Spaanse voorstel in overweging te nemen en heeft onderhandelingen op hoog ni veau aangekondigd Tot nu toe is echter noch de plaats noch de datum voor deze verdere besprekingen vast gesteld en is niets meer van Engelse zijde vernomen In antwoord op dit stilzwijgen heeft Spanje zijn zeer strenge douanecon trole aan de grens tussen Gibraltar en het Spaanse vasteland hervat Daardoor dreigt Gibraltar opnieuw economisch geblokkeerd te raken Hangende de besprekingen met En geland had Spanje de vorige maand deze douanemaatregelen aanmerkelijk verzacht Men neemt aan dat Span - 30 Juni sluit de eerste ronde van de GRANDIOZE SUPERSHELtWEDSTRIJD MET1500 SUPER-PRIJZEN Haal een inschrijfformulier op een der 3000 Shell'Verkooppunten en doe gratis meel King CS aangevallen in Mississippi PHILADELPHIA Mississippi — Een groep blanken in Philadelphia niet de miljoenenstad is met bijl stelen te keer gegaan tegen 300 negers die onder leiding van ds Martin Luther King een gebedsl>ijeen komst hadden gehouden Z\j herdach ten 20 minute " lang de moord op de drie strijders voor de burgerrechten die twee jaar geleden aldaar gebeur de De negers werden door de politie ontzet Een televisieploeg werd even eens aangevallen een camera werd in elkaar geslagen Eén blanke werd gearresteerd Saigi De politie hield een menigte van meer dan duizend blanken tijdens de ceremonie in bedwang De gebedsbij eenkomst was een onderdeel van de Meredith-mars naar Jackson jon SAIGON — De officieren die betrokken zijn geweest bij de boeddhistische rebellie in Hoeé en Da Nang zullen worden ver volgd De Zuidvietnamese jun ta van generaal Ky heeft op dracht gegeven tot samenstel ling van een disciplinaire raad die eind juni met zijn werk zaamheden zèl moeten begin nen De twee generaals die kor te tijd bevelhebber van het eer ste militaire district zijn ge weest Ngoejen Van Cao en Ton That Dinh staan thans in Sai gon onder zware bewaking Ook oud-burgemeester dr Ngoejen Van Man van Da Nang zal moe ten terechtstaan Honderd rebellerende boeddhisten die sedert zaterdag worden belegerd in de Vien Hoa Dam-pagode in Saigon hebben vandaag geweigerd de pagode in vrijheid te verlaten Tweehonderd anderen onder viae 30 monniken en nonnen hadden gehoor gegeven aan de oproep van de politie en hadden de pagode verlaten Het enige antwoord op het via luidsprekers gedane aan bod bestond dinsdag uit de gebeds gongs en het gezang in de pagode De uit Hoeé naar Saigon overge brachte boeddhistenleider Tri Kwang die reeds veertien dagen in honger staking is zet zijn hongerstaking nog steeds voort Hij bevindt zich onder zware bewaking in een ziekenhuis Bij gevechten In het oerwoud op 400 kilometer ten noorden van Saigon heb - Leider Australische socialisten gewond na moordaanslag SYDNEY — Arthur Oalwell de 69 jarige leider van de Australische Labor Party is gisteren bijna het slachtoffer van een moordaanslag ge worden Nadat hij juist een bijeen komst had verlaten tijdens welke hij een felle rede had gehouden tegen het zenden van Australische troepen naar Vietnam werd hij in zijn auto be schoten door de 19-jarige Peter Ray mond Kocan Calwell is slechts ge wond aan z\jn kaak Zijn toestand is bevredigend genoemd Kocan die bekend heeft Calwell te hebben willen vermoorden is in middels voorlopig vrijgelaten tegen een borgsom van 16.000 gulden De dader behoort niet tot een jwlitieke partij en had tot nu toe een blanco strafblad Oppositieleider Calwell is een sterk tegenstander van de Austra lische deelneming aan de oorlog in Vietnam Hij beschouwt de strijd zui ver als een burgeroorlog en heeft het zenden van nog niet stemgerechtig de jongeren om te doden of gedood te worden " scherp veroordeeld Het is een niet te vrinnen oorlog waarin dienstplichtige jongens hun gezond heid verliezen wanneer zij het leven er niet bij inschieten " Vloedgolf vernielt vallei in Rusland MOSKOU — De Izwestija van dins dagavond schryft dat onlangs een ge weldige vloedgolf in de \' ruchtbare Fergana-vallei In Oezbekistan ver woestingen heeft aangericht Door de zonnehitte waren de ijsmuren van het 3.000 meter hoog gelegen meer Yas hin-kul gesmolten waardoor het wa ter zich in een acht meter hoge golf in het dal van de Isfairamsai-rivier stortte Er zijn volgens de Izwestija mensen omgekomen het blad schrijft echter niet hoeveel De vloedgolf heeft brug gen spoorlijnen huizen en de katoen oogst over een groot gebied vernield De stad Fergana een centrum van katoen - en zijde-industrie met 87.000 Inwoners werd enige tijd bedreigd de gasvoorziening is 24 uur gestaakt geweest Van onze correspondent MOSKOU — Drie uur lang hebben de Russische en Franse top leiders gisteren gesproken over vraagstukken betreffende Duits land en de veiligheid in Europa Duitse hereniging nog eens onder de loep zou worden genomen President De Gaulle heeft tegen over zijn Russische gastheren nog maals de nadruk gelegd op de bete kenis van directe contacten tussen Oost en West Hij merkt in dit ver band op dat het van groot nut zou zijn wanneer in het bijzonder ook West-Duitsland daarbij zou worden betrokken Het Franse staatshoofd re ageerde nogal koel op het voorstel van de Russische minister van bui tenlandse zaken om een algemene conferentie over de veiligheid in Euro pa te houden ben de Amerikanen volgens eigen zeg gen meer dan 100 opstandelingen ge dood De zware gevechten zijn twee dagen geleden in een vallei bij Dong Tri begonnen en duren nog steeds voorts In de Mekong-delta is gisteren een helikopterbasis door de Vietcong aangevallen De schade wordt „ matig tot licht " genoemd Amerikaanse parachutisten hebben gisteren 69 Vietcong-strijders gedood tijdens een zwaar gevecht in een berg vallei 544 km ten noordoosten van Scdgon De verliezen van de Noord vietnamezen en de Vietcong werden gesteld op 570 man in een actie in het centrale berggebied door Amerikaan se para's die 17 dagen heeft geduurd en maandag beëindigd werd De Noordvietnamese land - en lucht strijdkrachten hebben gisteren zeven Amerikaanse vliegtuigen neergescho ten en enkele van de piloten gevangen genomen zo heeft het persbureau Nieuw-China in Hanoi gemeld De Amerikaanse bommen\Verpers voer den aanvallen uit op doelen in de om geving van de Noordvietnamese hoofd stad Via op de hoeken van straten opgestelde luidsprekers werd meege deeld dat de Amerikanen de belang rijke industriesteden Thai Ngoejen en Vietri die ongeveer vijftig kilometer van Hanoi liggen bombardeerden Naar wij uit Franse bron verna men ging het er bij deze eerste dis cussie vooral om in volledige open hartigheid eikaars meningen te ho ren Men is overeengekomen dat der gelijke informatieve gesprekken ook na dit bezoek van De Gaulle zullen blijven plaatsvinden zonder dat daar aan een officiële vorm zal worden ge geven Het belang van de gedachtenwisse ling werd nog eens geaccentueerd door de plaats waar de conferentie werd gehouden De Catherinazaal in het Kremlin wordt alleen bij heel bijzondere gebeurtenissen gebruikt Daar heeft de partijchef Brezjnjew de Franse delegatie uitdrukkelijk op gewezen Tot de bij de conferentie toe gelaten fotografen zei de Russische partijleider „ Dit is een historische gebeurtenis " Gistermiddag heeft De Gaulle de ge meenteraad van Moskou bezocht Van het balkon van het stadhuis hield hij voor een samengestroomde menigte een korte redevoering die door een enorme regenbui werd on derbroken Daarna maakte hij een toer langs enige nieuwbouwwijken van Moskou Gisteravond woonden de heer en mevrouw De Gaulle de première van het ballet Romeo en Julia van Pn> kofieff bij Het Franse staatshoofd werd vergezeld door president Pod gomy premier Kosigin en vele an dere leidende persoonlijkheden uit de Russische politiek TWEE 8TRAALB0MMENWEB PEBS van het Amerikaanse korps mariniers zijn op een hoogte van zeshonderd meter met elkaar m botsing gekomen waarna een van de toestellen brandend neerstortte op een rij huizen in de badplaats Buckroe Beach in Virginia Twee mensen kwamen om het leven Directeur van Engelse piratenzender vermoord LONDEN — De S7-jarige Keg Cal vert directeur van het Engelse pira - ten radiostation Radio City is gister avond doodgeschoten in het buitenhuis van Oliver Smedley gewezen vice voorzitter van de liberale partij en thans directeur van Radio Atlanta een maatschappij die commerciële zenders buiten de Britse territoriale wateren exploiteert Volgens de politie werd Calvert in de maag getroffen Over de precieze achtergronden van de moord is nog niets bekend Maandag heeft een groep personen een overval gepleegd op het oude fort in de Theemsmonding vanwaar Ra dio City onafgebroken pop-muziek uit zendt De groep die de overval pleeg de werd volgens sommige berichten aangevoerd door een vrouw De zen ders zijn buiten werking gesteld en het radiostation is sindsdien niet meer in de lucht geweest Het zou hier gaan om een conflict over de eigen dom van een zender MARY ANN EtSAL een der deel neemsters aan üe tenniskampioen schappen op Wimbledon trok zeer de aandacht met een origineel jasje waarop duidelijk te zien is dat Mary Ann iets met tennissen te maken heeft Poolse politie onderschept auto met madonna WARSCHAU — De Poolse politie heeft de auto waarmede de beeltenis van de madonna van Jasna Gora op haar tocht langs de parochies in het gehele land wordt vervoerd onder schept en rechtstreeks naar Warschau geleid Volgens mededelingen van kerkelijke zijde is het programma der voorgenomen plechtigheden voor van daag daardoor in de war gestuurd De primaat van Polen kardinaal Wyszynski heeft bij de autoriteiten protest aangetekend De rondreis van de Maria beelteniS vindt plaats in hef kader van de viering der duizendja rige kerstening van Polen De autori teiten hebben eerder gewaarschuwd dat een en ander niet tot ordeversto ringen zou mogen leiden Veertienjarige nog juist ontsnapt aan hongerdood LANGENBERG — In de Westduitse plaats Langenberg bij Düsseldorf is gisteren een 19-jarige slagersleerling gearresteerd nadat deze bekend had vier kinderen vermoord te hebben De lijkjes van de vier kinderen zijn na een maand zoeken in een grot aan getroffen Gevreesd wordt dat er nog meer kinderen zijn vermoord De dader Jürgen Bartsch is her kend door de 14-jarige Peter Friese die uit het hol is gevlucht nadat hij tijdens het weekeinde door Bartsch was mishandeld De politie denkt dat de moordenaar die zijn slachtoffers uitzocht op kermissen de laatste ja ren vijfmaal heeft toegeslagen Een politiewoordvoerder zei dat Pe ter Friese zaterdag in de bunker was gelokt en daar was mishandeld seksueel misbruikt en aan handen en voeten gebonden Toen hij weer tol bewustzijn kwam bleek hij in een rotskamer te zijn waarin kaarsen aan de muren brandden Het was Bartsch ' bedoeling geweest hem te laten ver hongeren Een van de kaarsen ge bruikte hij echter om het touw waar mee zijn voeten gebonden waren door Thant naar Moskou NEW YORK — De secretaris-gene raal der VN Oe Thant gaat nog d..ze zomer naar Moskou voor be sprekingen met Russische leiders op hun uitnodiging Een datum is nog niet vastgesteld Van onze correspondent MADRID — Spanje is bereid volledige zelfstandigheid te ver lenen aan een van zijn koloniën aan de Afrikaanse westkust Guinea in ruil voor teruggave van Gibraltar Tot deze conclusie komen politieke waarnemers in Madrid na de uiteenzetting van de Spaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties Antonio Pinies voor de z.g dekolonisatiecommissie die op dit moment in Algiers bijeen is De dekolonisatiecommissie van de V.N bestudeert vanuit Algiers de problemen van het Afrikaanse konti nent waarbij speciale aandacht wordt besteed niet alleen aan de positie van de Portugese kolonie Angola maar eveneens aan de Spaanse provincies op het zwarte kontinent Sidi Ifni de Spaanse Sahara en Guinea met het eiland Fernando Poo Guinea en Fernando Poo bezitten reeds een grote mate vein zelfstan digheid De Spaanse gouverneur wordt daar geassisteerd door een autonome regering die is samenge steld uit inheemse politieke leiders Er is in deze gebieden weinig opposi tie tegen de Spaanse overheersing omdat dank zij het ervaren koloniale bestuur vanuit Madrid de levensstan daard in deze koloniën de hoogste van geheel Afrika is De immigratie van Nigerianen en Kongolezen die deze welvaartsstaatjes overstromen vormt een groot probleem en moet herhaaldelijk een halt worden toege roepen Dood punt De verklaring van Antonio Pinies dat Spanje er geen bezwaar tegen heeft volledige zelfstandigheid aan Guinea te verlenen komt op een moment dat de onderhandelingen Advertentie te branden waarna hij naar ' t dichtst bijzijnde huis vluchtte De politie stelde gisteren een onder zoek in en vond in de 250 meter lange grot de gedeeltelijk verminkte lijken van vier kinderen Een daarvan werd geïdentificeerd als de 11-jarige Man fred Grassmann wiens verdwijning begint dit jaar over het hele land ver ontwaardiging had gewekt Een foto van Manfred en zijn ontvoerder die toevallig genomen was door een ama teurfotograaf op een kermis deed de ronde door geheel West-Duitsland De ruimte waarin de moordenaar zijn wandaden pleegde was een verlaten schuilbunker bij Langenberg Besprekingen in Geneve over samenwerking in de ruimte NEW YORK — De Verenigde Sta ten en de Sowjet-Unie zullen volgende maand in Geneve besprekingen begin nen over een voorgesteld verdrag voor samenwerking bij het ruimte onderzoek Het overleg zal plaatsvinden tegen de achtergrond van de bijeenkomsten van de juridische subcommissie van de VN commissie voor ruimtezaken Amerika heeft voorgesteld dat dit orgaan op 12 juli te Geneve bijeen komt Zoals bekend hebben zowel de VS als de Sowjet-Unie voorstellen ge daan voor een verdrag voor samen werking bij het ruimteonderzoek en ter voorkoming van het gebruik van de maan voor militaire doeleinden je door onafhankelijkheid aan zijn welvarende koffiekolonle Guinea te verlenen probeert de sympathie van de dekolonisatiecommissie van de V.N voor zijn aanspraken op Gibral tar te verkrijgen Intussen heeft Marokko aan deze commissie verzocht pressie op Span je uit te oefenen opdat de Spaanse provincie Sidi Iftii en de Spaanse Sahara eveneens zelfstandigheid Ver krijgen Dit verzoek heeft in Rabat tot grote politieke tegenstellingen geleid tussen de regering van koning Hassan n en de extreme nationalis tische groepering de Istiqlal Deze groep wenst geen zelfstandigheid voor de Spaanse ' kolonies maar direkte overdracht aan Marokko Sidi Ifni is een kleine enklave aan de Atlantische kust gij Marokkaans gebied dat de laatste jaren konstant door gewapende groepen van het Ma rokkaanse vrijheidsleger wordt ge ïnfiltreerd De Spaanse Sahara is lange tijd betwist tussen Marokko en Mauretanië Volgens een officiële Marokkaanse lezing heeft men zelf standigheid voor deze gebieden ge vraagd in de overtuiging dat als de ze eenmaal is verleend de bevolking op eigen verzoek zich bij Marokko zal aansluiten Algemeen wordt aan genomen dat Spanje bereid zal zijn zijn Afrikaanse gebieden op te offe ren in ruil voor Gibraltar Geweld is weer troef op Cyprus NICOSIA — Griekse en Turkse Cj-prioten uit dorpen naby Nicosia hebben elkaar dinsdag beschuldigd van beschietingen en ontvoeringen Turkse Cyprioten verklaarden dat gewapende Grieken zes Turken uit een autobus hadden gehaald en een herder hadden beschoten Drie Griek se Cyprioten hebben gezegd dat hun auto met machinegeweervuur is be stookt Later zouden twee leden van de Griekse bevolkingsgroep zijn ont voerd Zweedse troepen van de VN zijn in de bewuste streek met pantser wagens gaan patrouilleren 
8 WOENSDAG 22 JTuri 1960 ÜTBECHTSCaB NIEUWSBLAD Soekarno staat discussie over leiderschap toe Nasoetiorif zonodig Ons land investeerde van Europese zes het minst in woningbouw vice-president DJAKARTA — President Soekarno van Indonesië heeft vandaag zijn eerste belangrijke rede gehouden sedert de mislukte staats greep van vorig jaar oktober Politieke waarnemers in Djakarta waren het er echter over eens dat het een van de matste redevoe ringen was die de 65-jarige staatsman ooit gehouden heeft op de een Neder - égen een Zweed - botst De Sl-jat - m de bestelwor Synode h^rv kerk aan vaare t ' open ' avondmaal DRIEBERGEN - De hervormde synode heeft dinsda met grote meer derheid de voorsti llen voor hel „ open " en oecumenisch avondmaal aangenomen Hiervijor was een wijzi ging van de kerktjrde noodzakelijk waardoor het mog«\lijk wordt dat de kerkeraad kan besluiten het avond maal open te stellen voor leden van andere kerken terwijl ook in overleg met andere kerkei | het avondmaal in oecumenische diensten kan gorden gevierd Na lange discussies heeft de synode besloten dat het stuk over het gezag van de Heilige Schrift opnieuw aan de orde zal komen in de novemberverga dering van de synode Het is de bedoe ling dat het geschrift vanwege de sy node zal uitgaan als handreiking aan de gemeenten Het betreffende stuk is het werk van een in 1960 door de sy node ingestelc^^ommissie ding onder het IJsselmeer zal zijn ge legd wordt de leiding met water ge vuld om een hydraulische test op ' n druk van 86,4 atmosfeer te onder gaan Na die test zal een rubber bal door middel van gasdruk door de buis worden geperst zodat het water wordt verdreven Voor het herbergen en het aan - en afvoeren van mensen voor de aanvoer van materialen en voor de baggerwerkzaamheden be schikt men naast dé drijvende pijpen legger over een vloot van 43 schepen De Nederlandse Gasunie verwacht half oktober met dit karwei gereed te Belgische kamer akkoord met verhuizing SHAPE THE AMERICAN LUNCHROOM Cï F van ANGEBEN Viestraat 2 biedt plaats aan 3e bankei bakkersbedlende Erkende opleiding Gunstige arbeidsvoor - waarden Gelegenheid tot sollicite ren dagelijks ADVERTEERDERS ^ Om een vlotfe verwerking van Uw adverfêötie opdracht te bevorderen verzoeken'wij U deze als volgt te adresseren UTRECHTSCH NIEUWSBLAD'N.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht Gevraagd een FOTO LABORANT bekend met fa riomat en fario scoop FOTO MUNS Langesfraaf 18 Amersfoort TUINDORP Prachtige EINDWONING met vóór - en grote achter tuin en stenen schuur Bevatt o.a grote woon kamer 2 gr en 2 kl slaapkamers inger bad kamer en bergzolder Balkon aan voor - en ach terzijde Parketvloer in huiskamer Ruim uitzicht Augustus leeg Koopsom ƒ 57.000 — Inl verstrekt U BUKSEN JR makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht telefoon 14631 L^omnleet óucceó Ui I l-C^xfireó LAGES Vervolg van pagina 1 ernstig dat niet meer gerekend wordt op de terugkeer vsin Lages aldus de bewindsman In de toelichting op zijn vragen be toogde de heer Bakker dat er al ja renlang een offensief van ' valse barmhartigheid ' voor de Duitse oor logsmisdadigers wordt gevoerd Hij achtte het onmogelijk om in verband met figuren als Lages te spreken over menselijkheid ' het zijn walge lijke vergroeiingen van het mense lijke ras ' zei hij De heer Bakker noemde de beslis sing van de minister niet alleen een belediging van het Nederlandse par lement en van het Nederlandse volk maar achtte het ook onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat Lages al terug was in Duitsland nog voordat het Ne derlandse volk het parlement en de Kamercommissie voor justitie van iets wisten Lages ' hoogste wens is om op Duitse bodem te sterven maar wat mankeert er aan de Nederlandse 7;ie kenhuizen ' zo vroeg hij ' Blijkbaar dat ze niet op Duitse bodem staan Dat onthult veel Bloed en bodem zijn blijkbaar belangrijker dan alle mis daden ' zei hij De heer Bakker kreeg in zijn kri tiek op de ministeriële beslissing steun van de liberaal mr Berkhou wer die de beslissing feitelijk noch rechtelijk houdbaar achtte Ziekte mag geen verandering in de straf brengen omdat voor ziektegevallen een eigen gevangenisbehandeling geldt Als men eenmaal de vergelding als deel van de straf heeft aanvaard dan mag men zich daaraan niet later weer onttrekken door ziekte De heer Van Koeverden KVP meende dat men zich door geen straf onderbreking te verlenen zou stellen op het niveau ' van hen tegen wie we ons in de oorlogsjaren te weer stel den ' ' We hebben begrip voor het be sluit van de minister en we stemmen er mee in ' zei hij Dr Meulink ARP zei te betreuren dat indertijd de dood straf niet is voltrokken Het is moei lijk om barmhartig tegen Lages te zijn Lages moet echter naar de christelijke normen van wet en recht worden beoordeeld Hij is een schep sel Gods waaruit blijkt hoe diep de mens kan vallen Drs Nederhorst PvdA zei de mi nister niet te benijden het is een van de moeilijkste beslissingen in zijn loopbaan Zij ligt in de sfeer van het gewetensconflict Drs Nederhorst deelde het standpunt van de minister dat de strafonderbreking niet voor komt uit medelijden maar uit gevoe lens van eigenwaarde ' Velen in mijn fractie kunnen de beslissing net slik ken Het zou echter volstrekt onaan vaardbaar zijn als nu de boot los was In het gratiebeleid moet geen veran dering komen ' aldus drs Nederhorst ' Recht zonder menselijkheid wordt onmenselijk ' aldus de woordvoerdster van de CHU jonkvrouwe mr VVttwaall van Stoetvvegen Het is een eis van menselijkheid Men moet niet Aa zelfde normen aanleggen als Lages en de zijnen De heer Harmsen Boerenpartij verwierp de beslissing van de minis ter Lages heeft het woord ' mens ' niet verdient zei hij Van onze correspondent BRUSSEL — Het is nu wel zeker dat het hoofdkwartier van de gealli eerde strijdkrachten in Europa SHAPE naar België wordt overge plaatst De Belgische kamer van volksvertegenwoordigers de „ tweede kamer " heeft daartoe gistermiddag met 118 tegen 61 bij 16 onthoudingen een motie van de regeringsmeerder heid aangenomen Er waren drie mo ties twee van de regeringspartijen en een van de socialistische BSF Overleg van te voren tussen meer derheid en minderheid had geleid tot de behandeling van de minst gevaar lijke " van de beide door katholieken en liberalen opgestelde moties Die betuigden trouw aan het NATO-ver drag constateerden dat de verplaat sing van het hoofdkwartier van de geallieerde strijdkrachten geen ern stige financiële lasten voor België'zal meebrengen omdat de andere veertien NATO-landen helpen die te dragen Er werd nauwelijks over de motie gedebatteerd Alleen de Volksunie verklaarde zich van stemming te zul len onthouden om de vrij onbelangrijke reden dat Nederlands niet een van de voertalen van de NATO is Socialisten en communisten stem - Het viel op dat Soekarno met geen woord repte van de communistisclie staatsgreep en de daarop gevolgde gebeurtenissen Zij zagen Soekarno's rede tot het raadgevende volkscon gres als een bevestiging van de po litieke lijn die op 11 maart een be gin nam met de overdracht van Soe karno's bevoegdheden aan de nieuwe „ sterke man " van Indonesië leger aanvoerder generaal Soeharto Gekleed in hagelwit uniform voer de Soekarno gedurende drie kwartier het woord Cïeen applaus dat zoals vroeger zijn toespraak onderbrak Zijn gehoor ongeveer vijfhonderd congresleden luisterde zwijgend toe terwijl de 65-jarige leider een lange opsomming gaf van eigen opofferin gen in de Indonesische onafhankelijk heidsstrijd tegen Nederland Westerse diplomaten die de bijeen komst bijwoonden zeiden na afloop dat Soekarno's pleidooi voor nationale zelfstandigheid klonk als de echo van een soortgelijke oproep die hij vorig jaar tot het volkscongres richtte Het Indonesische staatshoofd door spekte zijn rede zoals gewoonlijk met de uit poUtieke begrippen samenge stelde afkortingen die hij in de afge lopen jaren zelf had gevonden De rede was echter nog het belangrijkst om hetgeen Soekarno niet zei Wat zeer duidelijk opviel was dat hij geen enkele maal het vroeger in zijn mond liggende Nasakom gebruikte Nasa kom is een afkorting voor het prin cipe van samenwerking tussen na tionalisten communisten en religieu ze groeperingen Blijkbaar vond de president het niet de juiste gelegen heid en de juiste plaats om over dit ideaal van hem opnieuw te beginnen zo merkten politieke waarnemers op Met de ongeveer honderd vakante congreszetels van communisten en hun sympathisanten was daar ook weinig aanleiding toe Nog een veelbetekend feit was naar de mening van waarnemers de aan wijzing dat hij er geen bezwaar tegen had als zijn leiderschap in het raad gevende volkscongres als hoogste politieke instantie ter discussie zou worden gesteld Zij zagen daarin een aanwijzing dat Soebai-no ten slotte bereid zou zijn om elk besluit van het congres in het vervolg te eerbie digen Ditmaal was het niet alleen Soe karno die aller aandacht kreeg Hij moest de belangstelling delen met de enig overgeblevene van de slachtpartij die communisten bij de staatsgreep onder de legerleiders aanrichtten generaal Abdoel Haris Nasoeüon Op de achtergrond gedrukt door het staatshoofd die hem bij de den tegen Bij de socialisten waren vijf onthoudingen en twee die stem den vóór de motie Die stemmen wer den uitgebracht door Spinoy de bur gemeester van Mechelen en door Paul-Henry Spaak de oud secretaris-generaal van de NATO Nog vorige week had hij zijn partijgenoten de les gelezen en zij bijna gesmeekt zich toch niet tegen de verplaatsing van SHAPE naar België te verzetten Naar hetgeen men in de wandelgan gen van het parlement kon verne men was het „ neen"-stemmen van de sociaJistische fractie eigenlijk al leen maar eens te meer een uiting van oppositie tegen de huidige regering De BSP heeft nu eenmaal van het eerste optreden van het kabinet Van den Boeynants af verklaard dat zij in de oppositie wil zijn en zij wenst dat te blijven Donderdag zal de Senaat zich ook gaan uitspreken over het probleem Niemand verwacht dat daar moeilijk heden zullen opdagen Maar nu gaan natuurlijk de speculaties over de plaats waar SHAPE in België zal ko men beginnen In het algemeen ver wacht men dat het in de buurt van Waver ten zuid-oosten van Brussel in de richting van Namen zal zijn DINSDAGNACHT weg Tilburg Deu J^sch landse bestelmito se vrachtwagen g rige bestuurder v gen kwam om het laatste pro-communistische kabinets wijziging als minister van defensie heenzond trad de 48-jarige generaal woensdag opnieuw naar voren als de meest waarschijnlijke opvolger van Soekarno Politieke kringen in Djakai-ta twij felden er woensdag niet meer aan dat Soekarno onaangenaam verrast werd toen het congres besloot dat Nasoetion niet alleen zijn voorzitter zou worden doch dat hij wanneer nodig ook als vice-president zou kun nen optreden Op deze manier heeft het congres een aanvaardbare zij het tijdelijke oplossing gevonden voor het netelige probleem van het vice president-schap Deze functie was al negen jaar lang niet meer vervuld Soekarno gaf voorts te kennen dat van zijn kant geen bezwaren zijn te verwachten als het congres zou be sluiten de titel president voor het le ven die hem drie jaar geleden werd verleend af te schaffen Politieke waarnemers zien dit als een van de tekenen die erop wijzen dat Soekarno wel beseft dat de jai'en van politieke alleenzeggenschap voorbij zijn Hij zal een les getrokken hebben uit de af gelopen negen maanden waarin hij zijn populairiteit bij de bevolking snel zag afnemen De president sprak voorts over de eis dat de grondwet van 1945 her steld diende te worden en zei dat zelfs binnen het kader van deze grondwet Indonesië in overeenstem ming met de revolutie kan handelen zonder het principe van de geleide democratie te laten varen Gasunie duikt in IJsselmeer Indrukwekkende oversteek zijn DEN HAAG — Op het IJsselmeer wordt momenteel aan een gigantische karwei gewerkt namelijk het leggen van een 30 kilometer lange zinker die van Hindelopen naar Medenbllk reikt en een onderdeel vormt van de aard - gas hoofdtransportleiding die vanuit Groningen door Friesland en Noord Holland zal gaan lopen Wanneer deze verbinding gereed is zal Noord-Hol land rechtstreeks via de linker op ' t IJsselmeer verbonden zijn met de aardgasvelden In Slochteren Voor de uitvoering van dit werk is een speciaal vaaitoig gebouwd Het vaartuig 127 meter lang en 18 meter breed bestaat uit 65 pontons van ver schillende afmetingen die tot drie secties zijn samengevoegd De secties zijn onderling scharnierend aan elkaar bevestigd waardoor als het ware de golfbeweging kan worden opgevan gen zodat de te lassen pijpstukken zo min mogelijk ten opzichte van elkaar bewegen Aan dit project dat onder toezicht van de Nederlandse Gasunie wordl uitgevoerd werken in totaal 209 men sen Hiervan zijn er 95 direct betrok ken bij het pijpen leggen De overigen zorgen voor het transport - en de bag gerijerkzaamheden Voor de IJsselmeerkruising zijn in totaal 2405 stuks pijpen nodig ledere pijp heeft een lengte van 12 meter een doorsnee van 90 cm en weegt ruim 15 ton Röntgenfoto's Op 21 mei is men begonnen de eer ste pijp in het IJsselmeer aan te brengen Thans wordt gemiddeld per dag 400 meter pijp gelegd hetgeen be tekent dat per dag 33 pijpstukken aan het buisliehaam toegevoegd worden Als laatste controle worden er rönt genfoto's van de las gemaakt Blijken er onverhoopt fouten in de las te zijn dan worden deze met snijbranders uit de Pijp gesneden en overgemaakt De operatie wordt geleid vanuit een controlehuis dat boven de pijpenleg ger uitsteekt Wanneer de hele lei - BRUSSEL — Nederland heeft in de periode van 1962 tot 1961 van de zes landen van de Europese gemeenschap per inwoner het minst geïnvesteerd in de woningbouw aldus blijkt uit bet woensdag in Brussel gepubliceerde jaarverslag over 1965 van de Europp se Investeringsbank Terwijl voor ons land per jaar per persoon een bedrag van 52 dollar wordt genoemd wordt voor de Duitse Bondsrepubliek 94 dollar aangegeven Voor Frankrijk is dit bedrag 90 dol lar voor België en Luxemburg 71 en voor Italië 58 dollar Ook uitgedrukt in percenten van het bruto nationaal produkt neemt volgens de Europese Investeringsbank Neder land de laatste plaats in al zijn de verschillen dan minder groot Na Ita lië met 6.7 procent volgen Duitsland met 5.7 Frankrijk met 5.4 en België Van Hall Schuld bij provo's tatie van de gemeentelijke vereni gingsgebouwen zal hierbij in ogen schouw worden genomen " Tenslotte zei de heer Van Hall dat het politiekorps zo als het op het ogenblik is op verschillende punten weliswaar te kort schiet maar overigens een heel goed korps is dat met grote toewij ding en offers aan vrije tijd zijn uiterst moeilijke werk heeft ge daan doet en zal blijven doen De mannen die juist tijdens de onrusten van de 13e en 14e juni met een zo'n grote zelfbeheersing onder zeer zware omstandigheden en veel te lange diensttijden hebben gewerkt verdienen onze volle steun Dat zij daarbij ook op de goodwill van het overgrote deel van de bevolking kun nen rekenen is ' mij gebleken uit vele reacties die ik de laatste dagen mocht ontvangen Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij op de manier die ik hiervoor heb geschetst uit de huidige impasse in de verhouding van de politie en een deel van de burgerij geraken Voor mijzelf sprekend wil ik duide lijk verklaren dat ik achter het poli tiekorps sta en zal blijven staan hoe wel ik niet blind ben voor de gemaak te fouten en van mening ben dat het er vooral om zal gaan de houding van het publiek ten opzichte van de politie en zeker dia van de politie ten op zichte van het publiek te verbeteren Erhard tegen plan-Barzel BONN — Bondskanselier Ludwig Erhard van West-Duitsland heeft dinsdag duidelijk doen uitkomen dat de Bondsregering niet bereid is na de Duitse herenigiftg Russische troe pen op Duitse grond te aanvaarden In een stormachtige bijeenkomst van twee uur van de christen-democra tische fractie van de Bondsdag zei Erhard dat de aanwezigheid van Russische troepen op Duitse grond na de hereniging niets anders zou zijn dan „ een terugkeer naar het bezet tingsregime " Vervolg van pagina 1 deze eenheid leiding te geven Dit drietal specialiseert zich thans op de aparte taak van de eenheid en zoekt naar de manieren van politie optre-den die in onze stad gewenst zijn De drie functionarissen lossen elkaar af maar stellen zoals gezegd wel gezamenlijk een beleidslijn op Het optreden van de eenheid geschiedt uiteraard onder verantwoordelijkheid van de hoofdcommissaris en via deze onder mijn verantwoordelijkheid Ik hoop dat we door deze werkwijze te volgen en voortdurend deze eenheid paraat te hebben erin zullen slagen een eind te maken aan de golf van relletjes Minder bureaus open Maatregelen zijn reeds voorgesteld door de korpsleiding om te komen tot een sterkere centralisatie van het politie-apparaat o.a door middel van het terugbrengen van het aantal bureaus dat ' s avonds en ' s nachts geopend is Aan deze maat regel kleeft een bezwaar voor de be volking anderzijds vormt zij een ge deelte van de oplossing die we met alle middelen zullen en moeten na streven Uiteraard zal dit gepaard gaan met een nader onderzoek naar de efficiency van het korps als ge heel Met alle middelen zal er naar ge streefd worden om een zo groot mo gelijke vrijheid van demonstratie te waarborgen binnen de wettelijke be palingen en onder de regels die het uit de hand lopen kunnen voorkomen Maar effectief zal worden opgetre den tegen ordeverstorende demonstra ties Een plaats zal worden aangewezen die als een soort „ speakerscorner " kan worden ingericht De gedachten gaan naar aanleiding van binnenge komen suggesties nlt naar de Noor dermarkt Dat zal dan ' tevens de plaats zijn waar de eigentijdse vrij heidspressie op straat kan plaats vin den Verder zullen burgemeester en wet houders opdracht geven tot het snel ontwikkelen van initiatieven en plan nen voor het scheppen van plaatsen waar de jeugd die zich anders op straat dreigt te gaan vervelen zich kan bezighouden Ook de exploi - TEGELS WAND EN VLOER ook mozaïek TEGELLIJM VAN DONGEN TEGELS N.V St Bonifaciusstraat 8 — Utrecht — Tel 43582 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van midden Nederland en Luxemburg met 4.7 procent en Ne derland met 4.2 procent Deze cijfers zijn vervat in een over zicht over de ontwikkeling van de in vesteringen in de „ zes " die in totaal met ongeveer 67 miljard dollar rond de 6 procent hoger WEiren in 1965 dan in 1964 In het jaarverslag wordt verder ge zegd dat de economische expansie in de zes landen van de Europese ge meenschappen minder groot is ge weest in 1965 dan in vorige jaren Het bruto nationaal produkt is toegenomen met ongeveer vier procent tegen 5.6 procent in 1964 en bereikte ' n waarde van 290 miljard dollar 1.600 dollar per inwoner van de gemeenschap In 1965 werden door de Europese investeringbank 32 nieuwe kredieten verleend tot een totaal bedrag van ruim 150 miljoen dollar Dit brengt het totaal sinds het begin van de acti viteiten van de investeringsbank der zes " in 1958 op 115 projecten tot een totaalbedrag van bijna 614 " miljoen dollar Verreweg het grootste deel daarvan — 63 procent — betreft investerin gen in Italië en in het bijzonder in het zuiden van dit land Nederland is het enige land dat tot dusverre geen beroep op de Europese investeringsbank heeft gedaan Wel behoren tot de schulden van de bank vijf in guldens luidende obligatielenin gen tot een totaalbedrag van 162 mil joen Deserteur in vrijheid PARIJS — Klaas Plantinga uit Sneek die in hechtenis genomen was omdat hij 29 jaar geleden uit het Franse vreemdelingenlegioen gede serteerd is is gisteren voorlopig in vrijheid gesteld zo heeft het ministe rie van defensie meegedeeld Plantinga 50 is in 1937 gedeser teerd uit een Tunesisch garnizoen en werd in hechtenis genomen nadat bij zijn aanvrage voor eeh verblijfsver gunning gebleken was dat hij een oude deserteur was De heer Plantinga is werkzaam bij Koni France een dochteronderne ming van de schokbrekerfabriek in Oud-Beyerland Nasoetion voorzitter congres SINGAPORE — Generaal Nasoetion de voormalige minister van defensie in Indonesië is dinsdag gekozen tot voorzitter van het voorlopige raad gevende volkscongres De generaal was de enige kandidaat voor de post Hij had de steun van het leger de nationalistische en de religieuze partijen en de invloedrijke studentenorganisaties Als u prijs stelt op een vlotte verzorging van service - en garantie-gevallen onthoud dan dit I NEDERLANDS INSIIIUUI VOORl I CONSUHENTENVOOREICHTING | Si2 Deze volledige zekerheid bij aanschaf van GAZELLE aiAGNBET MOBYLETTE MOTOBÊCANE rijwielen en bromfietsen geeft LEO H C ALFRINK SCKOUTENSTR 17.19 UTRECHT Eerder had het congres de benoe ming van generaal Soeharto als hoofd van uitvoerende macht bekrachtigd Beide besluiten beschouwt men als een verdere inperking van de tanen de macht van president Soekarno Ge neraal Soeharto de sterke man van het leger heeft al de suggesties ge daan dat de voorzitter van het volks congres de vakante post van vice president moet bezetten GROOTB£ELD wmmst^mzrmanifmim i30i mb^eks vm vx&»m u jaar 
TRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 2 » JUNI 1966 RENNERSKWARTIER TIJDENS TT-WEEK ' N NOMADENKAMP leven tusisen gillende welgemoed mOÉOPen De bekende Nederlandse motor renner Jan Huberts met zijn vrouw Gerdie in het rennerskwar tier in de straten duidelijk hoorbaar De Grote Prijs yan ' Nederland der KNMV " zoals de races officieel heten vormt een sfeervol gebeuren waaraan Assen anders zo'n rustige provincieplaats niet alleen een gro te nationale populariteit maar zelfs ' n internationale bekendheid dankt Advertentie slaap gehouden " belicht mevrouw Huberts dit probleem „ Nu ze wat groter is hoeft dat niet meer Als Janny Anderson in Assen is ga ik haar daar bij haar ouders wel eens opzoeken Verder ontmoet ik haar regelmatig in wedstrijdplaartsen óók \ 0 Qeniet van maar eet moet u dat zuiveringszout eens vergeten Niet vergeten moogt u de peulvruchten tijdig in het water te zetten En let er ook altijd op dat de kruidenier u slechts peulvruchten van de nieuwe oogst verkoopt Anders zult u met ' t weken van de peulvruchten daarmee rekening moe ten houden Wie voldoende tijd be steedt aan de bereiding van het eten zal bemerken dat een kunstgreep zoals het gaar koken met natriumbi carbonaat zuiveringszout beslist niet noodzakelijk is O NZE jongste dochter mocht de buurvrouw helpen Samen za ten ze gezellig buiten in de zon druk pratend en doppend De kleinste klemde telkens wat in haar knuist jes en wierp dat dan resoluut in de naast haar staande pan In het voor bijgaan bekeken wij tevreden het ta fereeltje „ Zo die is voorlopig wel zoet " Toen volgde de schok van de herkenning wat onze kleinste i.o nonchalant in de pan deed ratelen waren tuinbonen „ Nu al Wat gaat de ty toch snel " Visioenen trokken aan ons oog voorbij Jonge malse tuinbonen Het schoonmaken vergt veel werk maar de moeite wordt ruim beloond Dan nog maar eens de vele trappen in onze flat af en tuinbonen gehaald want nu is het de tijd om van deze groente te gemeten en NIE1JWSBLAD eerde s het bouw 4.7 procent en Ne ocent vervat in een over akkeling van de in zes " die in totaal miljard dollar rond • waren in 1965 dan ig wordt verder ge mische expansie in n de Europese ge inder groot is ge in vorige jaren Het idukt is toegenomen procent tegen 5.8 bereiltle ' n waarde Har 1.600 dollar per smeenschap door de Europese nieuwe kredieten totaal bedrag van > llar Dit brengt het egin van de acti vesteringsbank der 5 projecten tot een bijna 614 ^ miljoen jotste deel daarvan betreft investerin - het bijzonder in het d enige land dat tot ep op de Europese leeft gedaan Wel uiden van de bank nde obligatielenin - edrag van 162 mil - rteur jheid as Plantinga uit enis genomen was geleden uit het ngenlegioen gede teren voorlopig in heeft het minlste fieegedeeld 1 in 1937 gedeser - isch garnizoen en ' enomen nadat bij ' eeh verblijfsver A/as dat hij een is werkzaam bij dochteronderne - kbrekerfabriek in ^ tion itter jres eneraal Nasoetion ster van defensie isdag gekozen tot voorlopige raad - s e enige kandidaat ad de steun van nalistische en de n de invloedrijke s ongres de benoe ' oeharto als hoofd acht bekrachtigd chouwt men als ig van de tanen nt Soekarno Ge sterke man van 3e suggesties ge ST van het volks post van vice ten 5 advertaitie-U deze als DN.V telt op een vlotte fan service - en allen onthoud OPêW INSTITUUT VOOR I ENVGORLlCHTirJGJ ^ re zekerheid bij SLLE NEET PLETTE JBÉCANE romtietsen geeft ALFRINK ir-I9 UTRECHT 1 in spanning Vrouwen Kinderen luriddWohlfahrt en « ijn vrouwelijke z^spanpassagier Aga Neumann duwen onder grote belangstelling hun machine urn f de start ¦....'..¦¦¦ - Door Monique Floor ZONOVERGOTEN toont zicli elk jaar op de laatste zaterdag in juni het ruim 7 km lange Asser circuit aan de bezoekers vorig jaar ruim 120.000 van de ï.T.-races De opstygende warmte van de raensenzee — zo zegt men in Assen — zorgt ervoor dat een even tuele bewolking breekt ook al regent liet tot kort vóór de motorwedstrijden en gutst in naburige plaatsjes de regen die dag wèl uit de hemel De Asser Motorclub die indertijd het initiatief nam en de latere organisa trice de „ Stichting Circuit van Drenthe " kunnen dan ook bogen op 34 zonnige T.T.-dagen van de 3.5 sinds 1925 verreden races Slechts éénmaal — in 1939 — werd in regen af gevlagd Ook straks op zatei'dag 25 juni zal weer een enorme mensenmassa — l')or geen enkel ander Nederlands sportevenement geëvenaard — zich opmaken om van de TT-races te genieten Rondom het hele circuit leeft deze mensenzee opvallend gedisciplineerd mee met het wel en wee van tie langsrazende renners motorcoureurs die vóór en nd de wedstrijden triendschappelijke relaties met elkaar onderhouden maar tijdens de strijd als ware „ vijanden " tegenover elkaar staan Wie de T.T.-races nog nooit heeft meegemaakt weet waarschijnlijk riet dat dit zo mannelijke sport evenement toch niet louter een man nezaak is Niet alleen tussen de sportief-geklede mann"élijke kijkers zelfs tussen de coureurs in het ren nerskwartier die ' er in hun nauw sluitende leren pakken bepaald in drukwekkend uitzien vallen vele fleurige zomerjurkjes op In het middenin het circuit ge legen rennerskwartier hangt een aparte sfeer De spanning is al da gen vóór de wedstrijddag voelbaar Daar staan de caravans tenten en auto's van de z.g privé-ryders die voor eigen rekening deelnemen in tegenstelling tot de grote la brieksrüders en die soms als cir cusartiesten van het ene Eruopese circuit naar het andere trekken ' Het hele gezin reist mee Het renners verblijf is als een intiem dorp van nomaden waar hulselijk de was wappert en kinderen worden groot gebracht Véél kleine kinderen lopen rustig tussen de gillend proefdraaiende mo toren in het rennerskwartier rond kijken ook al nieuwsgierig in de grote wagens van de renstallen met de te bewonderen motoren dragen op hun driewielertje de naam van vaders favoriete motormerk mee en onderhandelen " met de bekwa me onvermoeid sleutelende mon teurs Ruim 20 kindertjes zijn er sinds begin 1964 in onze rennersgezinnen geboren " weet de lieftallige 23 jarige — nogal gesloten -- mevrouw Janny Anderson die in 1962 trouwde met de Nieuwzeelander Hugh An derson winnaar van reeds vier wereldkampioenschappen en van zeker 60 races \ Vij waren in 1964 juist uit Japan terug toen onze Caroline in Assen werd geboren Het is voor die kleintjes heus niet gevaarlijk hier rond te stappen De meeste renners zijn vader en kijken goed uit als zij hun motor proberen " Reizend leven Mevrouw Anderson die vóór haar huwelijk verpleegster in Assen was ging uit belangstelling vroeger al naar de Asser trainingsdagen Daar werd zij voorgesteld aan Hugh An derson en anderhalf jaar later was ze met hem getrouwd De met zijn gebedenboek in de hand in het rennerskwartier rondstappende katholieke gees telijke was graag bereid ons even te vertellen dat hij zich wel dege lijk voor de races interesseerde Advertentie Een zacht jeugdig uiterlijk Bij het klimmen der jaren ont staan als het ware rivierbed dingen van verdroogde huid cellen die zich op de huid in de vorm van rimpeltjes vertonen Deze ontwikkeling wordt boven dien gestimuleerd door het uit drogende effect van zon en wind Olie van Olaz doet Uw huid opbloeien en is de best denkbare bescherming tegen rimpeldroogte Dankzij haar unieke vochtinbrengende eigen schappen schenkt deze tro pische olie U een zachte en elastische huid waardoor de jeugd van Uw uiterlijk lang wordt bewaard Olie van Olaz vt.'krijgbaar bij drogisten en parfumerieën is een weldaad voor de huid Margaret Merril dl oor Ljaóton Ljc ' ourmet Wellicht komt het gezin Anderson nog eens in Nieuw-Zeeland te wo nen waar Janny kort na haar huwe lijk tijdens het winterseizoen 3 maan den bij haar schoonmoeder verbleef Voorlopig is er evenwel nog geen vaste woonplaats weggelegd Als er - an tijd tot tijd 14 dagen liggen tus sen twee wedstrijden — Hugh die een coureur van wereldklasse is rijdt er jaarlijks circa 20 — dan trelrt het gezinnetje naar Janny's ouders in Assen Tijdens het zomerse r iceseizoen is het een heel gereis door Europa Als de wintermaanden aanbreken huurt het gezin soms voor enkele maanden een huis zo als in het Engelse Kent Daar neemt de tengere vriendelijke Hugh die zijn Engels grappig met enkele Nederlandse woorden doorspekt nu en dan deel aan motorcrosses Vrouwelijke tijdcontroleursl Mevrouw Gerdie Huberts-Metz vrouw van de succesvolle Neder -' landse motorrenner Jan Huberts heeft wèl een vaste woning Die be vindt zich boven de Haagse garage van haar man Zij brengt evenwel menig weekend door in de caravan op een of ander Europees circuit daar verveelt zij zich nimmer zij wandelt met haar dochtertje van ruim an derhalf jaar houdt de trainings - en wedstrijdronden van haar man in het oog of gaat op visite bij andere ra cersvrouwen in ' t rennerskamp Bo vendien moet ook daar het huishou den doorgaan „ Vorig jaeu - gingen we als mijn man in Nederland reed in een hotel want hier kent iedereen je zodat er ' s avonds nogal eens visite komt en dan werd ons dochtertje uit haar buiten Nederland zoals onlangs nog in Neurenberg " In het eerste jaar van haar hu welijk nam mevrouw Huberts de rondetyden van haar man op Me vrouw Anderson filmde naast dit werk nog menige prestatie van Hugh Door de kinderen hebben bei den thans geen tijd meer voor die werkzaamheden hoewel zij nog wèl steeds langs de kant te vinden zijn als hun mannen over het circuit ja gen De kans is groot dat ook Aga Neu mann dit jaar weer naar de Asser motorraces komt waar zij vo rig jaar de enige vrouwelijke me dedingster was Als zijspanpassagie re van Harald Woiilfahrt zagen wij haar soms uitzonderlyk ver uit haar zijspan hangen vlak boven het weg dek In uiterste concentratie lag zij even later weer languit voorover in het „ bakje " En al die gymnasti sche bewegingen werden uitgevoerd bij een gemiddelde snelheid van te gen de 130 km per uur ledere an dere vrouw zou zeggen doodeng I „ Ik doe sinds 3 jaar mee aan in ternationale wedstrijden rijd dit sei zoen voor het 6e jaar maar kan niet voldoende vrij krijgen om aan alle wedstrijden mee te doen " vertelde de bij Frankfurt wonende Aga ons vorig jaar Zij komt in ca 15 wed strijden per jaar uit en heeft in het dagelijlcse leven ' n baan in de meu belmakerij Waarom ik het doe De één interesseert zich voor voetbal len ik toevallig voor zijspanraces " Tijdens wedstrijden is Aga nooit nerveus het hangt van de omstan digheden af of zij dat tevoren wel is In elk geval maakte zij op ons een onverschrokken indruk Haar moe der is éénmaal komen kijken maar had ook die keer zoals Aga zegt beter thuis kunnen blijven Zijn de coureursvrouwen niet do delijk ongerust als hun echtgenoten Mevrouw Janny AndersonrOese burg echtgenote van de viervoitr dige wereldkampioen Hugh An derson met haar m,oeder en haar dochtertje Caroline voor de ouderlijke woning te Assen Toegegeven ze zijn nog niet goed koop maar ook al bent u er een liefhebster van u behoeft ze toch niet elke dag te eten Maak er eens een feestelijk zondagsmaal van en verras er de huisgenoten mee Wat een gerecht meestal duur maakt is dat we er veel van willen eten Maar zeker wanneer we een wat duurdere groente in een feeste hjk dineetje opnemen kunnen we door de bijgerechten wat uit te brei den de kosten van het hoofdgerecht zeker beperken Jonge tuinbonen dus U hebt nodig voor 4 personen 2 tot 3 kg tuinbo nen 100 gram boter 5 dl melk 20 gr bloem 5 gr zout 2 eeüepels gehakte peterselie 1 eetiepel bonen kruid De bonen worden gedopt — gebruik er de huishoudhandschoe nen voor — gewassen en gekookt tot ze gaar zijn i • ruim kokend wa ter met melk — da laatste voor het blank blijven van de bonen — doch gebruik geen zout Als de bo nen gaar zijn stort u ze uit in een vergiet en spoelt ze even af met koud water Laat de bonen zo staan totdat u ze in de saus stooft over de weg racen met fantastische snelheden We zien aan hun gezich ten dat zij in uiterste spanning le ven Dat er gevaar in dit sportieve beroep schuilt zal niemand ontken nen ' het blijkt behalve uit de Rode lü-uisposten langs het circuit ook uit de aanwezigheid van een katholieke geestelijke die we met zijn gebeden boek in de hand tijdens de wed strijden in ' t rennerskwartier zagen rondstappen ^ 7 > 1 / > öt w re w BéïèUJ^i * %> -<' Sr Ik móet wel interesse voor deraces hebben anders zou ik me zo'nlange wedstrijddag vervelen " ver telt de pastoor die met een aantal — elkaar afwisselende — geestelij ken dit werk doet Onze aanwezig heid is gewenst In 1964 nog moesteen verongelukte rijder geestelijkebijstand hebben " Via de centralepost wordt de priester gewaar schuwd als er een katholiek slacht offer is Een kleine motorische sto ring en een fractie van een secondewaarin te veel risico werd genomenkunnen voor de coureursgezinnenspelbrekers van het geluk beteke inen ' Een kwestie van koel bekijken en dan een AEG Santo koelkast kopen Mevrouw Huberts bekent altijd ze nuwachtig te zijn tijdens de wed _ strijden toen we haar dezer dagen opbelden zei ze typerend ten af scheid Als alles goed gaat ziet u mij bij de T.T.-races " Mevrouw An derson vindt de races steeds mooi om te zien vooral als haar man mee rijdt maar juist omdat haar eigen man meesnelt leeft ook zij iin uiter ste spamning AÊCÏ AMSTERDAM Op de bewuste zaterdag kijken ve len nog wat slaperig uit de ogen van de doorwaakte nacht vóór de wed strijden als de restaurants en win kels in ' t geïllumineerde Assen geen sluitingsuur kennen De nacht van Assen " is een waar spektakel Ho tels boerderijen kampeerterreinen zijn stampvol en velen brengen de nacht door onder de blote hemel De T.T dag gaat ook in de stad zélf niet ongemerkt voorbij het gie rende motorgeronk vanaf het even buiten de stad liggende circuit is tot ^ iiiiirnniriii[iiiiiiiii!iiit!;iiiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiriiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiriii ' I Vrouwen Varia '• iiNiiiiniiniiintniniiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiriiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii MinboneUf ei nooit De saus maakt u van 2 dl melk 20 gr bloem 100 gr boter en 5 gr zout In deze saus worden de bonen tien minuten zachtjes gestoofd Ten slotte schudt u er het bonenkruid doorheen en strooit er de gehakte peterselie over Advertentie Bij jonge tuinboontjes geeft u uit gebakken spek kookworst of gebak ken worstjes maar ook dikke plak ken gekookte ham Verder smaken er voortreffelijk bij aardappelen kropsla of een salade van komkom mer en tomaten U kunt er iets heel bijzonders van maken En bedenkt u wel het is beter ze eenmaal per jaar te eten ook al ligt de prijs nog wat hoog dan ze elke week op het menu te zetten Wanneer ze forsere afmetingen hebben gekregen wor den ze daarmee beslist onsmakelij ker Vurige tegenstanders JmfLBracades Amsterdam ' l Van knoeien met „ zuiveringszout " zijn wij vurige tegenstanders Over de onaangename gevolgen van dat geknoei zouden we u uit persoonlij ke ervaring kunnen vertellen Ook wanneer u gedroogde peulvruchten 9 fl/loedefillhe ouerpeinzinaen Boontjes „ Ziet u " zei de Engelsman toen hij zijn theekopje neerzette „ ik ben nu al een paar jaar in Holland en nog altijd verbaas ik me over de Nederlanders Ik vind het een / v » volk " We dachten dat hij beleefd wilde zijn en om in beleefdheid niet voor hem onder te doen spraken we hem niet tegen Maar m,isschien keken we toch een beetje sceptisch want hij lachte „ Ik meen het Nederlanders we ten van aanpakken ze hoe moet ik het zeggen ze voelen zich niet gauw te goed voor een of ander kar weitje Neem nu eens uw eigen vrouw Vorige winter toen er een dik pak sneeuw lag ging ze zonder meer uw zoon helpen bij zijn krantenwijk omdat hij anders te laat zou komen voor zijn clubavond Als uw auto accu leeg blijkt zal ze zich niet ont zien om de auto te helpen aanduwen Wanneer uw zoon vergeet de vuilnis emmer voor haar buiten te zetten doet ze het zelf Zo is niet alleen üw vrouw zo zijn al die Hollandse vrou wen Maar mijn vrouw zou de vuil nisemmer gewoon laten staan ook al is hij vol — en achteraf haar be klag doen Ze zal hoogstens een voorbijganger verzoeken te helpen duwen wanneer mijn auto niet wil starten Het zou zeker niet bij haar opkomen om te zeggen „ Jongen geef mij de helft van dat pak kran ^ ten anders kom je niet op tijd klaar " Dat is immers niet ladylike Nederlanders zal het een zorg zijn of iets deftig is of niet Zij schilderen hun eigen huis op niet uit zuinigheid maar omdat het nu eenmaal gedaan m,oet worden en de beroepsschilder geen tijd heeft Ik ken een inge nieur die best een paar losse guldens kan missen maar toen zijn riolering verstopt was groef hij hem zélf op en verving de buizen zomaar op zijn vrije dag Wij Engelsen gaan eindeloos zitten wachten tot iemand het voor ons komt doen " „ Daar zit iets in " prevelde vader gevleid hij is een echte zélf-doener „ Daarom " vervolgde de buiten landse gast „ zei ik het zijn fijne lui Ze verbeelden zich niets " Verheugd schonk ik hem nog eens thee in Gek dat er een vreemde ling moet komen om je te wijzen op een evidente karaktertrek in je eigen volk „ Het is alleen zo jammer dat jullie jeugd er anders over denkt " ging de Engelsman voort „ O niet alle jongelui hoor Maar de geest van hulpvaardigheid en moedig aanpak ken schijnt toch te tanen Drie opge schoten knapen kunnen zonder een vin te verroeren rustig statin kijken hoe iemand probeert zijn voertuig uit de modder te krijgen Komen er enige oudere mannen voorbij dan springen die onmiddellijk toe al ko men ze ook tot de nek in de blubber te zitten De jeugd kijkt toe en lacht " Ik kan geen kwaad horen van de jeugd en begon te protesteren De Engelsman bleek echter niet van zijn standpunt af te brengen „ De jonge mensen hier dreigen te hoogmoedig te worden en dat begrijp ik eigenlijk niet want ze hebben toch het voorbeeld van hun pittige ouders voor ogen " „ V heeft gelijk " zei vader de zelfdoener met twee onhandige zoons „ de knapen zijn als de dood om Mm handen vuil te maken " „ Neen " riep ik uit „' t is niet helemaal waar Goed er schuilt on der de moderne jeugd veel lamlen digs Maar let eens op als er werke lijk een catastrofe dreigt hoe vol tallig de jeugd de mouwen opstroovt en gaat helpen Duizenden kinderen nemen wekelijks aan allerlei acties deel ze zamelen geld in voor vluch telingen voor achtergebleven gebie den voor alles en iedereen die gehol pen moet worden dikwijls nemen te zelf het initiatief tot zo'n actie Ik geloof alleen dat de aard van de hulpvaardigheid aan het veranderen is De moderne jeugd voelt zich op genomen in een groot verband sij loopt eerder warm voor een collec tieve nood een groot doel een ge beurtenis waarbij zij met z'n allen kunnen aanpakken Wij ouderen be leven onze stoerhe-d meer indivi dueel meer gericht op de buurman dan op de naaste als u begrijpt wat ik bedoel Mijn zoons zullen mij zelf de keuken laten verven zonder er een hand naar uit te steken maar voor een wereldomvattend probleem durven ze zich wél inzetten met hun hele persoonlijkheid en alle kracht Ze zien de wereld als een in nood verkerende planeet en daardoor m,erken ze de in moeilijkheden ver kerende buurman nauwelijks op " „ Mogelijk maar dat is geen typisch Nederlandse eigenschap meer " zei de Engelsman spits Gelukkig niet het is een wereld omvattend idee Ik kan me levendig voorstellen dat drie jongens vol leed vermaak naar een tobbende volwas sene staan te kijken ze houden niet van volwassenen Maar geef ze een buiten alle proporties uitgegroeid probleem om er hun tanden in te zetten ze bijten toe met al de fel heid en het idealisme van de jeugd En ze zijn solidair tot in het ab surde toe — de hemel zij dank Wan neer in Madrid aan de jongeren onrecht geschiedt gaat de jeugd van Amsterdam Londen Parijs War schau demonstreren tegen dat ont recht ledere hartekreet van iedere jeugdgroep op de wereld vindt weer klank in de rest van de wereld bij de daar levende jeugd Het moge dwaas van mij zijn m,aar ik zie een dergelijke solidariteit liever dan de individuele stoerheid van ons Wij kunnen onze eigen boontjes doppen De jeugd dopt geen boontjes maar strijdt voor het bestaansrecht van de eigen generatie Noem dat maar THE A BECKMAN i'Ml 
WOENSDAG 22 JÜNI 1966 ÜTBECeTSCH NIEUWSBLAD A&O VAKANTIE VOORDEEL nü 150 voordeel Combo poederkoffie ^">'^^~ T65lSp|5 ^"" bovendien ' °^<»«""*' ••• o *< Koffiemelk 7 7Q ^ L blikjes Ê mm Varkensvlees groot blik 340 gram Palmoliezeep 49 °» stukken literblik Spinazie 59 Als dit het laatste beeld van school is toont Vroom & Dreesmann je hier enkele TOEKOMSTBEELDEN Bij aankoop van f 5 boodschap ^ ^^ 25 Vruchtenrollen QD van 125 voor ¦¦^ fl Voor de vakantie van uw kinderen TAFELTJE 9 - en 3 volle zegelboekjes Plastic beschermrand blad met kinderdecor zilverkleurig gelakt opklapbaar Het is maar een uittreksel van wat we je werkelijk kunnen bieden 58 „ toekomsten " als je het precies wilt weten We kunnen je hier ook niet alles uitleggen van onze kondities Alleen even dit een diploma weten we biezonder te waarderen maar ook „ zonder " zijn er bij ons kansen te kust en te keur Misschien was boekhouden je fort Of zat je met hoofdrekenen altijd goed Misschien was je voor geen enkel vak een uitspringer maar kon je altijd een vlot antwoord geven Misschien Ach wat helemaal geen misschien Je moet gewoon eens komen praten ^ overleggen kiezen en beslissen als speelgoedverkoopster met gevoel ' voor „ wat voor welke leeftijd " als verkoper woninginrichting met een goed gevoel voor verschillende stijlen als verkoopster van gouden sieraden waarbij stijlgevoel en artisticiteit on misbaar zijn als llngerieverkoopster die over mode gevoel en adviseerkunst beschikt als nagaztjnbediende die logisch kan denken en snel werken als parfumerieverkoopster met de flair om Engelse en Franse parfum te advi seren Utrecht Te koop 2 - 3 > 4 - en 5-kamerflats Gelegen aan de rand van een fraai aan gelegd stadspark waarin tennisbanen vijvers en speelweiden Schitterend uitzicht op het silhouet van de oude binnenstad Op korte afstand van het kruispunt van rijkswegen waardoor snelle verbinding met alle grote steden Aan de afwerking is alle zorg besteed terwijl bö dé konstruktie rekening is ge houden met de nieuwste bouwtechnische inzichten b.v geen doorvoeringen in de vloer t.b.v de centrale verwarmings leidingen dit ter vermijding van ge luidsoverdracht Aanwezig zijn grote liften brancard üften met voldoende vervoerscapaciteit Goede thermische en akoestische isolatie Luxe degelijke afwerking Reeds vele tevreden bewoners Horizontaal eigendom geen coöperatie dus geen eventuele complicaties bü la tere verkoop Gaarne staan wij u ten dienste voor het geven van nadere inlichtingen bö voor keur na afspraak tel 030 - 30606 Verdere inlichtingen N.B.C Livingstonelaan 384 Utrecht telefoon 030 • 81613 Utrecht Tuindorp-Oost voor directe bewoning staan gereed luxe 3 - en 4-kamerflats met blijvend vrij uitzicht op vijver en modem comfort — liften — CV — badkamer etc Prözen v.a ƒ 57.000 — Hypotheek tot ƒ 53.000 — maandtermijn ƒ 331,50 BEZICHTIOIMG dagelijks in de IMODELFX.AT aan de Boekelaan 71 van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur of na afspraak met de makelaar E VAN BOKHORST STADHOÜDEBSLAAN 5 — UTKJECHT TELEFOON 36250 CO-OP CENTRUM vraagt voor haar Supermarkt te UTRECHT-STAD CASSIÈRE VERKOOPSTER LEERLING-VERKOOPSTER LEERLING-SLAGER AANK BEDIENDE Aanmelden dagelijks bü de bedrijfsleider Prins Bemhardplein 48 te Utrecht als verkoopster boeken die weet wat er in de paperbacks enz te koop is ais verkoper op de sport - en camping afdeling met camping-entousiasme en sportveld ervaring als adnunistratieve kracht met de „ grenzeloze " belangstelling die een ' warenhuis nu eenmaal biedt Onze afdeling Personeelszaken staat dagehjks voor je open van 9,00 tot 5.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 1.00 uur Je kunt ook schriftelijk solliciteren Richt dan je brief aan Vroom & Dreesmann Utrecht N.V Afd Personeelszaken Lange Viestraat.tftrecht VROOM & DREESMANN UTRECHT TE HUUR Werkgevers WONINGEN TE HUUR IN UTRECHT Eengezinswoningen met voor Uw werknemers 3 slaapkamers • centrale verwarming * groot aantal kasten • voor - en achtertuin * spoedig te aanvaarden Huurprijs vanaf ƒ 240 — per maand - f - eenmalige bij drage van ƒ 2.500 — in de onrendabele top Brieven te richten onder no C-6723 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Voor het houden van toezicht op de uitvoering van de verbouwing en uitbreiding van twee interessante projelrten in de provincie Utrecht zoeken wij een bouwkundig opzichter in het bezit van het diploma „ opzichter B.N.A " Spoedige indiensttreding Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan het Ingenieursbureau voor Architectuur en Stedebouw DINGEMANS Hulzingalaan 189 te Utrecht 
[ jTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 22 JUNI 1966 11 iJ Prima onderhouden BOVENWONING leeg te aanvaarden Om geving Croeselaan Inde ling ruime suite zijka mertje keuken w.c Groot balkon achterzijde Voorts 2 grote 1 Ideine slaapkamer en 2e keuken Evt geschikt voor dubbe le bewoning Zinkwerk en elektrische bedrading zijn vernieuwd Afzonderlijk benedenhuis verhuurd voor ƒ 858 — p.j Koopsom voor het geheel ƒ 25.000 — k.k Inlichtingen verstrekt H RIJKSEN JE makelaar-taxateur, Rembrandtkade 46 Utrecht telefoon 14621 • ¦ ''^^^ Mi^^^^^gy ^- Bekijl i foto binnen 10 seconden me deze nieuwe camera genomen hebt En u kunt het geloven of niet maar met dezelfde Polaroid Camera heeft u een prach tige kleurenfoto binnen 60 seconden Zo'n camera moet wel heel duur en ingewikkeld zijn denkt u Mis U kunt nu al een Polaroid Land Camera kopen voor ƒ 225 - Om een foto te maken behoeft ü alleen maar te richten scherp te stellen en op de knop te drukken De film - in handige platte pak vorm - doet u in de tijd van enkele seconden aan de achterkant in de camera Het elektrische oog lost automa tisch alle belichtingsproblemen voor u op Als u de foto genomen hebt trekt u de fihnenveloppe uit de camera en het ontwikkelen begint 10 seconden later trekt u het negatief los en u hebt een prachtige zwart/wit afdruk haarscherp tot in het kleinste detail Met kleurenfilm duurt het iets langer - 60 seconden Maar het resultaat is de moeite van het wachten waard Dat diepe blauw Dat prachtige rood Die le vensechte huidtinten U kunt dat alles zélf zien Uw fotohandelaar zal u de Polaroid Camera graag demonstreren GROTE MEUBELVERKOOP EN INRUILACTiE Rechtstreeks uit eigen fabrieken onder volle garantie Grote toon kamers met enorme keuze In eigen omge ving Zeer soepele betalings - voorwaarden Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan Post bus 2213 Utrecht SHELL-STATION „ LEIDSEVEEK " voor gebruikte banden gratis montage Het doorsraeerstation werkt met orig Shnll-prodnkten NW DAALSTKAAT 4—6 TBlnfoon 2g6.'i5 — Utrecht DE BILT Te koop een in alle opzichten goed onderhouden 4-KAMERFLAT Koopsom ƒ 36.500 — inclusief gehele stoffe ring wasmachine ijs kast centrifuge gasfor nuis gashaard alles in prima staat Mooi uitzicht Vrije ves tiging Inl bij de makelaars Anth v Osnabrugge Ss Zn Mariaplaats 49 Utrecht tel 10829 DE MEERN Te koop HALVE VILLA van Nijenrodelaan voor - zij - en achtertuin grote L-suite toog keuken bo ven 3 slaapkamers dou che grote zolder vaste trap Bouwjaar 1952 Eigen grond direct leeg Vrije vestiging Prijs ƒ 50.000 — Inlichtingen VAN DER PLAATS WONINGBUREAU, Spoorstraat 11 Utrecht Telefoon 13758-83161 BUNNIK Te koop aan de Camminga -' laan ruime WONING met voor - en achtertuin grote woonkamer 4 slp kamers douche zolder Augustus leeg Prijs ƒ 50.000 — Inlichtingen VAN DER PLAATS WONINGBUREAU Spoorstraat 11 ütre.cht Tel 13758 - 83161 GASLIOSTRO Graaf Alexander Cagliostro 1743—1795 die eigenlijk Giuseppe Balsamo heette was een vermaarde avontu rier en bedrieger Als ge neesheer en profeet genoot hij vooral in toonaangeven de kringen een buitengewo ne populariteit Cagliostro is ten slotte veroordeeld tot le venslange gevangenisstraf In een rol AUTO-DROP vindt U op elke tabletverpakking een interessant verhaal Vraag naar m PER ROL 25 et ' t Is een kwestie van enkele seconden De Polaroid Camera 225 - Gevraagd ASSISTENTE in praktijk te Vleuten Br ond no 2-8565 bur U.N Gevraagd een f ffiike sbauffeur in bezit van groot rijbe wijs Tevens vragen wij een hufp voor het magazijn Aanmelden L A Brouwer groothandel in frisdranken Goedestraat 27 Utrecht ' POLAROID ' IS HET GEDEPONEERD HANDELSMERK VAN POLAROID CORP CAMBRIDGE MASS USA UTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van midden Nederland 
uw GULDEN IS 5 ÏCWARTJES WAARD Een jaarlijks festijn van zomerse aanbiedingen Zeer moderne handgedraaide soep koppen In diverse fraaie pasteltinten 1.50 Katoenen piqué japon met boothals en gerende rok Keuze uit diverse kleuren en dessins Maten 3M2 J9^75 Luchtige Tricel japon in geheel door geknoopt chemisierraodel Diverse kleuren Maten 40-46 22 75 Solide staaflamp 22 cm lang Voorzien van seinknop plastic stootrand rond de lens en ophangbeugel Verstelbare lichtbundel Exclusief batterijen y cn Kittig model cloqué meisjespiama met gefestonneerde garnering aan hals en zakjes pijpjes met splitjes In verschil lende kleuren en dessins 2-14 Jaar.Voor 2 jaar A _ Kleine stijging per maat Handweef tafelkleed in de warme tinten rood en goud Maat 140 x 170 9.90 maat 120 x 150 8 50 Teenerparaplu Pagode-model over trokken met mooi getint nylon en af gewerkt met sierlijke kunstlederen knop 9 - Plastic stripgordijnen als leuke afschei ding in kamer of deuropening Meer kleurig 80 x 200 4.75 Zwaardere kwaliteit 80 X 200 g ^_ Houtwand voor iedere dekoratie te gebruiken Zo af te knippen rafelt niet Mooie donkere houtsoort 120 cm ^'"^ • 4.75 Modem bergmeubel met een zee van ruimte Teakhout in kombinatie met afromosia Twee kleppen waarvan een bekleed met afwasbare kunststof Afm 147xl22cm 1^5 - Gestreept badlaken in grote maat 90 X 150 cm 2-Zijdig geweven badstof 7.50 Zeer sterke plastic voetbal ca 400 gram Ideaal voor de vakantie 1 Oninisbaar Forse herenzakdoeken van prima kwaliteit katoen in een groot aantal kleuren en dessins Drie voor Sportief herennetondergoed Luchtig en koel in de zomer In de maten S M L XL Per stuk 2 25 Draagbare radio in lederen tas prima ontvangst van midden - en langegolf Kompleet met oortelefoon en batterijen 52 - Chinees apjjt biezen tegel van 30 x 30 cm naturel kleur zeer artistiek Te ge bruiken als mat of als komplete vloer bedekking Per tegel 52 c Komforfabele fauteuil met hoge rug Stevige kv/ahteit yc _ Lederen Clippermap groot formaat 45 cm Geheel met stof gevoerd twee royale vakken en prima cheney slot.In zwart en bruin 24 - 100 % Zuivere breiwol prachtige kwali teit ook geschikt als haakwol In niet minder dan 10 verschillende tinten als turkoois wit en zwart Per knot van 50 gram | _ Blijvend elastische heldnca anklets in normale en kindermaten Voor dekindermaten in aantrekkelijke pastel -' tinten de rest in fraaie fantasiedessins 2 Paar voor 2 25 Bel-O-Fast meisjesbloeze met korte mouw In wit rose rood en diverse andere zomerse kleuren Maten 104-164 Prijzen 4 - t/m 5 50 Reisstrgkijzer geschikt voor 110 en 120 volt Opklapbaar handvat Kompleetmet snoer o ^ Kanten stretch damessUps Zo gewas sen zo droog In zes verschillende charmante tinten 2 - Witte tricot weekenders extra zware kwaliteit van bekend fal?rikaat Maten 36t/m45 9.75 Terlenfca 55/45 rood etiket lichtgewicht / herenpanfalon met ceintuur Heren naaten J9J5 Katoenen damespiama in streep-of fan tasiedessin Keuze uit tal van modellen met en zonder mouwtjes en diverse kleurstellingen Maten 40-48 • • • < 75 Katoenen babydolls in een grote ver scheidenheid van modellen kleuren endessins Maten 40-46 A cn Heren - en jongenssUppers bruin e havannakleurig vinyl poro zolen Maten 32-44 2 Wandkast extra grote uitvoering van zeer bekend Nederlands fabrikaat 2 Legplanken en verchroomde hand greep Met kleine schoonheidsfoutjes Hoog 78 cm diep 30 cm en breed 60 cm 39.75 Terlenka store met gekleurde fantasie streep in wit rose bleu en beige 180 cm ^°°^ 6.50 Ronde of ovale ovenvaste dekschalen van wit opaline glas met transparant deksel 3^25 Rijk geslepen zairer kristallen glas servies 6 Bitter - 6 wijn - 6 port - 6 bier - en 6 likeurcoups S5 " Prima kwaliteit javakapok in Vz-kg- zak Voor kussens bedden enz 2 20 20 Denier nylonkousen in de nieuwste zomertinten zonder opvallende hak versterking dus speciaal geschikt voor open schoenen Per driestuksverpak king dus 1 paar - f - reservekous J yc Modieuze sportbloeze in zomers Ma drasdessin Open en gesloten te dragen.Maten 38 48 79Q Degelijke grasmaaimachine mesbreedte 12 inches verstelbaar ondermes stalen duwboom en rubberbandjes Mes draait op kogellagers 3 ^- Afgepaste ligstoelloper moderne ruit en strepen kant en klaar dus zo aan te brengen 3 25 Dobby kussen rond en vierkant In defrisse kleuren geel rood blauw groenen oranje 3 yc Mooie kwaliteit boude ' tapüt in de kleu ren groen en brons 100 cm Breed 13.90 Komplete feenerset van vlotte geruite katoen Bestaande uit B.H jarretel gordeltje jupon en slipje Kompleet 6.50 VROOM & DREESMANN heeft van alles zoveel meer 
DTBECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 22 JUNI 19 68 13 Correspondentie-adres red Utrechtsch Nieuws blad Drift 23 onder ver melding Nieuwe Gene ratie Achtste jaargang nummer 18 IV Tu de eindexamens achter de rug zijn en de middel ¦*¦ ^ bare school-vakanties voor de deur staan gaat een ernstige crisis de Utrechtse en zelfs landelijke economie treffen de catastrofe van de zogenaamde vakantie-werk krachten Massaal het kantoor en bedrijf ingesmokkeld door goedwillende familieleden of door niets vermoe dende personeelschefs aangenomen gaan ze nu het hele economische leven in hun verlammende greep houden Misleid door stapels diploma's en getuigschriften en het onschuldige maar toch zo intelligente voorkomen laat men deze horden binnendringen itieutre veertiendaagse rubriek voor en door jongeren ¦^^¦???^?»*^^^'^^^^^^^%^'»^»^»»»*^»»^^^^^' fc^»<»^^^^^^^^^^^^^*^^^^»o ^^»^^» a W£R et probleem Ach ze lijken zo geschikt voor lichte administratie ve werkzaamheden deze lieve kleine scholiertjes en ex-scholiertjes Men is dan ook niet argwanend als de vakantiewerkertjes beginnen met te laat op hun werk te verschijnen Ja ja je moet natuurlijk nog even wennen " zegt de chef vergoeiUjkend Dan laat men ze los op destructief materiaal als inkt elastiekjes plakband rekenmachines stempels enzovoorts Tegen zulke hoeveelheden papier en elastiekjes is om te beginnen geen enkele scholier bestand VsuizelE vormen zijn kleine handjes de kleine harde propjes die hü bijna mechanisch misscliien wel zon der ' t eigenlijk te willen naar de tikjuffrouw in de hoek schiet Wat wil je ook met een jarenlange schoolopleiding Ook van stempels wordt met energie en fantasie gebruik gemaakt En kaartsystemen resultaten van jsui-enlange arbeid worden in een ogenblik tot een volkomen chaos herschapen of erger nog er worden enkele intelligente wijzigingen in aangebracht die op den duur wel een tot de in eenstorting van het bedrijf kunnen leiden Alleen al het schalks omgekeerd ophangen van statistie ken kan op een gegeven moment een directeur een maagzweer bezorgen zie Plurkje Ook semi)overheidsinstellingen lijden onder de vakantiewerkertjes Heeft uw trein vertraging ko men uw brieven niet op de plaats van bestemming aan krijgt u geen telefoonaansluiting en worden de PTT-tarieven al weer hoger Zonder verder te wil len insinueren ook deze instellingen gebruiken va kantiewerkkrachten van de TakaEitie * i^erMer Er zijn natuurlijk bedrijven en overheidsinstellin gen waar men deze crisis tracht aan te pakken Na nachtenlange directie vergaderingen besluit men alle vakantiewerkkrachten in een afgesloten deel van het kantoor te stoppen Oppassen dat ze niet uitbreken natuurlijk Maar behalve dan dat men dat deel af kan schrijven kunnen de lopende zaken ten minste behandeld worden Ook probeert men de vakantiewerkertjes stevig aan te pakken en hen apart van elkaar bij ervaren chefs onder te brengen met vijf vaste werkkrach ten op één klein vakantiewerkertje Dat wordt een kwestie van buigen of barsten Na de situatie de eerste dag goed opgenomen te hebben gaat het werkertje dan meestal grimmig aan het op alfabetische volgorde leggen van formulieren Triomfantelijk en met gerechtvaardigde trots ziet de chef het aan En kijk de waaltzaamheid verslapt Nu is het wachten nog maar op de zware ontploffing of iets van dien aard De situatie ziet er dus op ' t ogenblik zorgelijk uit voor de Nederlandse economie Men tracht wel de schuld te geven aan inflatie of boer Koekoek maar een ramp is onafwendbaar tenzij een slimme werk kracht na avonden hard piekeren naar de ideeënbus sluipt om daar het verbluffende plan te deponeren neem nooit meer vakantiewerkkrachten aan Deze man verdient een promotie de hele ideeënbus pot er nog een speciale premie erbij Als liij maar even wacht tot ik m'n geld binnen heb MAARTEN ICUITENBROUWER Een vakantiewerkertje 1199999999999995451 PlURKTF »!' » ft doot n^qg^ig ^ ^ JktkjiA ^ \ foto Sjaak Ramakers THE FOLKSTYLES Ada ten Haaf Ruud Weissenbach Aart V d Woude Middelbare scholieren waarom vooroordelen als Dom Dolly's " dat ze Franse en Spaanse volksliedjes het liefst speelt en dat ze nog niet aan trouwen denkt Mijn interesse in haar huidige bezigheden was gewekt en ik maakte met haar Ruud en Aart een afspraak in de Cata comben de kelder waar mu ziek in zit om eens over hun Studiegroep Luchtvaart l-Tet wordt zo langzamerhand een traditie dat de Utrechtse ¦'- ^ Studie-Groep Luchtvaart SGL in de zomermaanden een reis maakt Dit jaar gaan de leden naar Limburg waar een inter nationaal vliegfeest wordt gehouden in het weekend van 2S en Z6 juni Wie interesse heeft deze torht mee te maken kan aan SGL-secretaris Diek de Ridder 20 Amsterdamsestraatweg 1349 Utrecht telefoon 40613 vragen of er nog een plaats vry is in de bus De kosten bedragen 30 gulden maaltyden en overnachting inbegrepen VLAMMEN Ta waarom vooroordelen " waarom generaliseren Wordt het niet tijd dat er een oplossing gevonden wordt voor een probleem dat de laatste tijd sterk begint toe te nemen maar al eenwenlang bestaat Er zijn zoveel mensen die een mening hebben maar wat vin den wij jongeren er zelf van Ik ben eens met drie wille keurige middelbare scholie ren gaan praten We zijn er niet uitgekomen en ik betwij fel of we er ooit uit kunnen komen Het was het proberen in ieder geval waard Piet 16 jaar hbs Er heerst op het ogenbliii onder bepaalde jeugdgroeperingen een rotmen taliteit Ze vinden het allemaal prachtig om alles te mollen Als een jongen lang haar heeft blijft hij dezelfde Je valt alleen maar wat meer op En als je bij het Lieverdje " rommelen dan val je nog niet eens in je voordeel op Er wordt afschuwelijk ge generaliseerd gaat Wim 17 jaar hbs verder En de men sen die dit doen weten er ge woon te weinig vanaf We moe ten nu ook weer niet verval len in de beroemde hokjesgeest maar provo's " is duidelijk een aparte groep en daar kan je zo maar niet iedereen mee ver gelijlien Geen probleem Men moet het niet als een probleem zien zegt Piet weer maar als een tijdsverschijnsel dat gewoon uit verveling is ont staan Nee zegt Wim ik zie het meer als een periodiek verschijnsel het komt telkens weer terug Er zijn volgens mij altijd provo's geweest Er wordt gegeneraliseerd Vooroordelen door jeugd en door ouderen gaat Ronald 18 jaar gym verder Ik heb er zelf weinig last van ik heb ook lang haar en word ook voor provo uitge maakt maar ik voel me zeker geen provo d.w.z geen anar chist Het is gewoon een sociaal probleem dat je door lang haar te dragen geen betrekking kan krijgen Voor scholen geldt hetzelfde Dit zie ik als de gro te botsing tussen jeugd en oude ren „ Hemeltje " Er moet een gelegenheid worden geschapen waar iedereen kan komen van wel ke groepering dan ook zon der dat men zich geneert Er zijn dan veel mogelijkheden tot kontakten Ik zie het als een soort hemel een ideale plaats Maar alleen als men daar on bevangen kan komen en met iedereen kan praten En voor al zullen we veel moeten luis teren Dat zou heel veel voor oordelen wegnemen jy bent het Jij hebt het Jq kan het Jij doet het jy deed het Jy kon het niet jy had het niet jy WAS het niet E.J Tie kamer is vol mensen de " radio schettert door al de gesprekken heen Maar toch voel ik mij alleen Ik heb het gevoel alsof ik in een heel grote witte cel zit die langzaamaan zwart wordt Nu begint er iemand tegen mij te praten ik kijk hem aan zonder hem feitelijk te zien Ik hoor wat hij zegt maar het dringt niet tot mij door Ik heb nu het gevoel alsof ik een geweldige opstopper heb gehad We zijn nu nog niet rijp voor een universeel recreatie centrum zoals ik het zou wil len noemen zegt Ronald Er zijn mensen die als ze een nieuwe kelder openen zoiets willen opzetten maar ' t mis lukt veelal Men reageert met jij hoort niet in mijn • groepje Misschien als ik geld zou hebben zou ik zelf zo'n gelegenheid wUlen schep pen Treiteren Waarom bijvoorbeeld het treiteren met Jimmy Walker gaat Ronald verder Het steeds confronteren met het bête Amerikanisme Je kan geen glas pils meer drinken zonder geïrriteerd te worden door een „ Walker-affiche " Het is na tuurlijk wel leuk dat die jon gens een lustrumspel hebben maar waarom moet het en-masse " gebeuren Het zal wel weer verdwijnen maar de nasmaak blijft Overal plakplaatjes op de ramen enzo Bah Het is voor ons meevoe lers van provo's meer irritant dan een happening op ' n plein tje Tot zover de mening van deze drie jongens Of die ideale plaats een soort hemel verwezenlijkt kan wor den met een sterke haat tegen Jimmy Walker betwijfel ik overigens En jou mening HENK VERHEUL „ Het is SnioOrheet hier " zegt degene die tegen mij praat Gek IK vind het niet heet eer der koud Een uur geleden tóen alles brandde toen was het heet maar nu Nee nu niet Wat vraagt hij nu.weer Of ik vaak lucifers bij me heb en wal ik ermee doe Wel natuurlijk precies wat ieder normaal mens ermee H et Is nog niet zo lang gele den dat ik haar terug zag ik meen op een folk-avondje in de Interval kelder in Utrecht Ze was Tot zover zou het bepaald niet interessant zijn wanneer het groepje waarin het meisje ze heet Ada ten Haaf en ze is 20 zong en speelde niet zulke fijne dingen deed op het toneel Ik heb tenminste slechts zelden een zo verfrissend optreden in de nog steeds niet verouderde the times aren't always a chan-gin ' stijl van Peter Paul & Aart van der Woude Ada ten Haaf en Ruud Weissenbach doet langs het doosje strijken Maar men zegt dat ik een lichte afwijking heb vooral voor het vuur Zo iemand noemi men geloof ik pyromaan Ik ben nog jong maar toch heb ik al een paar maal in dit huis gezeten De eerste keer toen ik de kleren in het kleed hok in de vlam zette Daar was niet veel aan Mary etc gezien als die avond Tussen geroezemoes van al lerlei omstanders vernam ik dat ze nog altijd op Artibus een Utrechtse kunstnijver heidsschool zat dat ze niet met weemoed terugdacht aan haar eerste stappen in de pop business toen ze nog — met haar vriendin — bekendstond Dit keer was het veel boeien der ' t begon met kleine vlam metjes maar weldra waren het grote vlammen die dansten met een zeker ritme Maar het mooist vond ik het gillen van de mensen die in het huis waren en er niet uit konden Ik geloof wel dat-deze man gelijk heeft door te zeggen dat ik een gevaar ben voor mijn medemensen JOSET P PASSENIER groepje The Folkstyles te pra ¦ en Aart v d Woude 19 volgde als basis voor zijn algemene ontwikkeling de driejarige kleu terschool de lagere school één jaar LTS en bezit nu het MULO-diploma Hij wil een ar tistiek beroep en ziet zijn hui dige opleiding Je kan zeg gen wat je wil van Artibus " als de beste Di ^ werd onder schreven door Ruud Weissen bach bijna 21 die zijn levens doel ook graag in de muzikale richting zoekt Gedrieën zouden ze zeer ge lukkig zijn met een grammo foonplaat maar geen protest songs we zingen ze wel maar staan er toch niet helemaal achter We vinden Boudewijn de Groot te commercieel ' t Liefst zingen we gewoon fijne volksliedjes " en veel werk op dit gebied Onthoud die naam Folkstyles maar Die grammofoonplaat zou best wel eens kunnen ko men pim c h oets inspire par henri Salvador die clown die grappige kleine clown de mensen denken dat hy altijd vrolyk is want ze hebben nog nooit z'n tranen gezien ze weten niet dat hy huilt ze weten niet dat z'n hart treurt nee er is niemand die dat weet die clown die grappige kleine clown zyn gezicht is tot een gryns geschminkt en de mensen denken dat hy gelukkig is maar ik weet heel goed waarom een clown verdrietig kan zgn en waarom hij huilt en waarom z'n hart treurt maar zyn verdriet is weggeschminkt en er is niemand die dat weet die clown die arme kleine clown de mensen zullen nooit z'n tranen zien hy buitelt door de piste en grolt en grapt maar zodra hy afgaat is alles voorby dan huilt hy dan treurt z'n hart maar er is niemand die dat weet behalve ik want die clown die kleine clown ben ik anneke van zanten 
14 WOENSDAa S2 JUNI X96e UTRECHTSCH OTECWSBLAH T Wal konln winnen 15 Ie prijzen van f 500 - 15 2e prijzen van f 250 - 15 3e prijzen van f 100 totaal f 1Z750 aan prijzen Correspontentie over de uitslag van de deskundigo jury is niet toegestaan Oblies bwkötliiiMierahxkjt akjs 79 ''°°-^ « kJB Cevnlde briljant ^'"^ 98 '»''' Renze ontbijtkoek """ fj 79-<°k Cebtaden gehakt tsogram 69 -<°>' i?»Li:M>AiG ^ Extra vakantiegeld door lage prijzen bij de ïiiiioEtadies ' tabletten Win uw vakantiegeld terug SPAR-familie-lotowedstrijd f 12.750 - aan prijzen melk of puur WalmotlndMn boerenmetwofst '] Neem een foto in 2wart/wit of Icleur van welk onderwerp dan ook mits het iels met de SPAR « e maken lieeft Bijvoorljeeld de kleine die een SPAR-jampot leegsnoept of dat leuke SPAR winkeltje in Italië enz 100 gram Z Stuur een afdruk minimaal op formaat 6 x 6 cm liefst groter voor 15 augustus 1966 naar N.V Spar Centrale Afd Reclame James Wattstraat 77 79,AMSTERDAM 40 % Vermeld op de achterzijde van de foto Uw naam • 10 % Vvi adres en Uw woonplaats Sluit postzegels in de foto wordt U dan door de SPAR teruggezonden Petil beurre pakja 12 n metlSct ^ Q9 sparzegels SPAREUROP Sardines blikja vanaf Mfk met 10 et ' Thee roodmerk OOsparzegels Ook ds iftdere soorten Spsr^tss « n thnukjes nwl 20 % Vruchtenhagel met 9 el ^ sparzegels Sperziebonen H ^ sparzegels sparzegels Rundvlees blik 200 gram ^^ ^ m met24ct sparzegels Vrijdag en zaterdag KASSA-KOOPJE Mals rundvlees nu voordeliger Donderdag vrijdag en zaterdag HAGELWITTE BLOEMKOOL 8 dikke choc REPEN 500 gram magere doorregen bij ƒ 15 — boodschappen RUNDER LAPPEN C K ^ PROGRAMMA'S p smNmpmMJi oizem week van 23 t.m 29 juni 1966 ^^^ CAMERA OUDEGRACHT 156 TEL 17708 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur In een film van GISTEREN ziet u het beroemde paar van VANDAAG vanaf MORGEN in een aantal verrukkelijke schurkenstreken die u UW LEVEN LANG zuUen bijbUjven Sophia Leren - Marcello Masiroianni WAT EEN VROUW ^ Peccato che sia una canaglia)met VITTORIO DE SICA Regie ALESSANDEO BLASETTI i VRIJDAG 24 en ZATERDAG 25 juni NACHTVOORSTÈLLING 23.15 uur CHARLES DENNER — ANNA GAYLOR ® LA VIE A L ' ENVERS Scenario en regie ALAIN JESSUA Muziek JACQUES LOVSSIER Bekroond op het filmfestival te Venetië 1964 C I T Y VOORSTRAAT 89 - TEL 14384 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9.0O uur 2e WEEK Vele keren is u onder diverse titels het sensationele het schokkende be loofd Ditmaal is Parijs aan de beurt Parys op een wijze zoals de stad nimmer door een toerist of zelfs door een Parijzenaar werd gezien Parijs inderdaad sensationeel en schokkend uiteraard met striptease maar ook poëtisch en vol humor wreed en bizar Meer dan twintig ver schillende taferelen samengevoegd tot PARIS SECRET Geheim Parijs ^ g ^ TIen tegen één dat u na afloop nu eens niet zult zeggen Was dat nu alles Chn EASTMANCOLOR MÉT VREDENBUHG 29 - TEL 13178 Dag ook zondag doorlopend van 10 tot ca 18.30 uur TEMPELS LANGS DE NUL Een boeiende kleurenfilm BADMINTON Een fraaie sportfilm TWEE DAVERENDE TEKENFILMS EN UITGEBREID NIEUWS ged in kleuren ® PALACE ® irt^fiiH:^i:i > 500 gram extra malse RfBLAPPEN Extra voordelig 500 gram magere KALFS LAPPEN 358 Donderdag - groente-voordeel MOOIE KOMKOMMER kilo ROME BEAUTY fijne handappe Dinsdagvoordeel 300 gr verse Dinsdagvoordeel 500 gram SPITSKOOL VAN ONZE BANKETBAKKER Vrijdag en zaterdag BERNER GEBAK van 1.75 voor VREDENBtTRG 29 - TEL 13178 Dagelijks ook zondag 18.45 en 21.00 uur TWEEDE WEEK DE WERELD VAN DE STRIPTEASE SUPER SEXY 1966 Les nuits scandaleuses SCOPE EN KLEtTREN VRIJD.~2i en ZATERD 25 juni WESTERN-NACHTVOOKST 23.30 uur RICHARD WÏDMAEK — DONNA REED — WILLIAM CAMPBELL Backlash HET GEHEIM VAN DE VIJF GRAVEN Regie JOHN STURGES TERUG OUDEGRACHT 73 - TEL 12556 Dagelijks 2 en 8 uur Zondag 1.30 4.45 en 8.00 uur I kilo SPSNAZKI koken of bakken Kopen N^e-lS!lSKl!*Pi »«^^^ ï S CAL A liLTHOVÉN Michael Caine • Sue Lloyd Ipcress streng geheim 18 jaar naar de roman van Len Deighton Dagelijks 8 uur Zondag 5 en 8 uur Woensdag 3 en 8 uur Zondag 3 üür Slavenjagers van Afrika 14 jaar éMif-msn Douce 18 jaar De oliemagnaat VREEBURG Alle leeftijden [ New Walker City Cinema | Storm over Jamaica In breedbeeld en kleuren 14 jaar Nadere inlichtingen kunnen ver kregen worden dagelijks van 9.00 16.00 uur en iedere vrijdag van 19.00 20.00 uur op de ofde ling Personeelszaken Juliana parklaan te Utrecht REIS - en VERZUIMKOSTEN BIJ SOLLICITATIE WORDEN VERGOED Geslaagd voor ULO Bij de N.V Nederlandse Spoorwegen kan een beperkt aantal jonge mensen met een ULO-diploma geplaatst wor den voor de dienst op een aantal stations in het westen en midden van het land of op de Hoofdadministratie te Utrecht NS biedt een interessante en afwisselende taak een functie in een dynamisch bedrijf een salariëring op behoorlijk niveau en een aantal zeer prettige bijkomstig heden zoals voordelig of gratis reizen,goede sociale voorzieningen en voor deverre toekomst een welvaartsvast pensioen Wilt umeer weten Stuur dan onderstaande bon in ¦ i N.V Nederlandse Spoorwegen Dienst ^ van Pcrsoneelzaken 2e Afdeling B I Moreelsepark Utrecht H Naam | Adres ¦ Woonplaats H Leeftijd jaar Wa | H Av 178 /../ 22-6A8 ^ UP H ® & ^ OLYMRIA Zondag 2.30 en 4.30 uur LAUREL & HARDY DOOR HET DOLLE HEEN Donderdag tm zondag IN DE MACHT VAN DE VAMPIER Alleen geschikt voor volwassenen met stalen zenuwen Kleuren Maandag tm woensdag ATLAS DE STERKSTE MAN TER WERELD MICHAEL FOREST - FRANK WOLFF Kleuren UTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van midden Nederland MODERNE MIDDENSTANDSWONING MET SCHUUR VOOR - EN ACHTERTUIN Bijzonder aardig gelegen te LEERSUM Voorzien van hetelucht verwarming liideling E2Z entree m open siertrap woonkamer keu ken boven 3 slaapk douchecel zolder m ruime kamer Goed onderhouden In overleg te aanvaarden Prfls ƒ 48.500 — Filmprogramma vanaf donderdag 23 juni 1966 MAKELAARDIJ RIJPSTRA — DRIEBERGEN Hoofdstraat 181 — telefoon 03438 • 5254 Do vrij zat zon 2.30-7.30 uur Ma di WO 7.30 uur Voor de 2e week Irma la Verhoogde prijzen LET OP PRIJSVERLAGING LET OP PRIJSVERLAGING DEZE WEEK Don vrij 8 uur Zat 6.30 uur Zon 2.00—4.00 — 6.30 uur Ma di WO 2.30 uur Louis de Funes eils SUÈDE JASJES ƒ 10 - van ƒ 12 — voor Zat zon 9.00 uur Ma di WO 8.00 uur Stomerij „ DE ORCHIDEE " OUDE KERKSTRAAT 11 — UTRECHT Telefoon 715073 Wij halen en bezorgen gratis LET OP PRIJSVERLAGING LET OP PRIJSVERLAGING WIRKS POOR - UTR EC HT ® vraagt geschooide - en geoefende werknemers WEST SIDE Y de opwindendste combinatie van drama dane zang en muziek NOVA Plaatebespreken vanaf 11 uur ook telefonisch ATTENTIE GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN ® POTTERSTRAAT 16 - TEL 12461 Dagelijks ook zondag 2.00 en 8.00 uur 7e WEEK BEKROOND MET 5 OSCARS Julie Andrews - Ghrisiopher Plummer in de grootste musical aller tijden ROOGERS EN HAMMERSTEIN'S yW Eleanor Parker - Richard Haydn - Peggy Wood Charmian Carr IN TECHNICOLOR STEREOFONISCH GELUID PANORAMISCH BEELD JO ^ Produktie en regie ROBERT WEST SIDE STORY WISE \ j ^ ST U Oslo OUDEGRACHT 154 TEL 24428 Dag 2.45 7.00 en 9.15 uur Zondag 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur Sandra Mile — Francois Perier — Mario Adorf in de bekroonde film van ANTONIO PIETRANGELI DE HUWELIJKSKANDIDAAT La Visita ® „ Hoog niveau Vrij Nederlamd du Mee " „ Onverwachte verrassing - Volkskrant Bertina " „ Rake details - Parool Doolaard " „ Een stukje wezenlijke en levende werkelijkheid - Handelsblad Blokker " VREDENBUHG 8 TEL 10552 Aanvang der voorstellingen Zondag 2.00 4.15 6.45 en 9.15 uurj Andere dagen 2.30 6.45 en 9.15 uur Lustrum ' 66 JIMMY WALKER BILLY WILDER'S SOME LIKE IT HOT Marilyn Monroe — Tony Curtis Jack Lemmon — e.v.a m 2 uur onbedaarlijk lachen VRIJDAG 24 en ZATERDAG 25 JUNI NACHTVOORSTELLING ZS.30 n DANNY KAYE S ^ DE INSPECTEUR GENERAAL De grootmeester van plezier In een meesterlijke film 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG J3 JUNI 1966 15 Anquetïl en Poulidor zijn ongerust RUDIALTIG wordt niet voor niets in de watten gelegd dat echte ontsnappingen haast onmo gelijk worden In de eerste honderd kilometer viel er aan het front zelfs helemaal niets bijzonders te noteren In een tempo van ruim 42 km per uur draaiden de wieltjes over de we gen in het stroomgebied van de Moe zel Alleen achterin werden enkele zaken duidelijker Bijvoorbeeld dat ook Arie den Hartog voornamelijk een knechtenrol zal moeten ver vullen Hij moest wachten toen Grain ' n lekke band kreeg en het zelfde overkwam Ab Geldermans bij de Moltenis Belgisch offensief Halverwege de rit openden de Bel gen die zo dicht in de buurt van hun vaderland kwamen het offensief Vooral Messelis en Van Coningsloo werden zeer actief maar hun pogin gen om de meute op afstand te rijden mislukten Ook de Italianen Fornoni en Neri nota bene twee man van een ploeg kregen niet meer dan een mi nuut en moesten snel hun stoute plan nen opgeven bij de nadering van de voor de vierde categorie in het berg klassement meetellende bult Cote de la Chevee Het vuurtje was echter aangewak kerd en nu volgde de ene vluchtpo ging na de andere Daarbij waren onder meer Arie den Hartog de win naar van de Spaanse Vuelta Galera later weer Messelis Jos van der Vleuten tweemaal Stablinski Huub Zilverberg Sorgeloos Wolfshohl tot tweemaal toe en de oude Italiaan Carlesi betrokken Toen echter het bord voor de laatste 20 km in zicht kwam was alles weer bijeen Opnieuw probeerde een van de vele Belgen eer te gaan halen Ditmaal was het Jos Boons die achterna werd OPENINGSETAPPE Van een speciale verslaggever CHARLEVILLE — In de Tour de France-ploeg van Molteni is Rudig Altig een klein god je De populaire wereldkampioen der achtervolgers wordt door broer Willy en onze landgenoot Ab Geldermans waarlijk in de watten gelegd Ab Geldermans is voor zijn kopman zo bezorgd als een kloek voor haar kuikens Voor en tijdens en na de koers wijkt de Beverwijker nauwelijks van de zijde van Altig helpt hem voortdurend overal aan herinneren en zegt bijvoorbeeld ook welke versnellingen de Duitse „ he-man " die dag het beste kan gebruiken Broer Willy is er meer voor het „ iets vuilere werk " Voor de start van de eerste etappe van de Tour de France in Nancy controleerde Willy de banden van de fietsen van „ big brother " en kwam op het laatste moment nog m.et het oliespuitje aanlopen om de ketting soepeler te maken AMEBSFOOKT — De Biltse amateur wielrenner Anton Werner die in de eer ste etappe van de Avondvierdaagse van Amersfoort tweede werd en gisteravond als derde eindigde heeft nu de leiding in het algemeen klassement van de Avond vierdaagse van het Soesterkwartier Op de tweede avond was er een kopgroep van zes renners van wie Piet van Dük de sprint won De uitslag 1 P v Dijk 2 Th Ouds hoorn 3 A Werner 4 W Middelaar B C Faber 6 C Raatjes 7 W Cirkel 8 S Kamp 9 J Wuurman 10 R van Nunen 11 R Cornelissen Algemeen klas sement na twee etappes 1 A Werner 21 pnt 2 Th Oudshoorn 19 pnt 3 J Wuurman 13 pnt 4 P v Dijk 12 pnt 6 P Cornelissen 12 pnt 6 P Deenen 12 pnt 7 W Cirkel 10 pnt 8 W Middelaar 9 pnt 9 C Faber 8 pnt 10 C Pootjes 7 pnt 11 J Rü nink 7 pnt Wielrennen — De tweede rit van de vljf etappenwedstrpd in het Rijnland voor amateurs heeft dinsdag een zege opgele verd voor de Duitser Burkhard Ebert De Berlljner legde de 212 km van Marlën berg naar Bitburg a in 5 uur 58 min 5 sec de Nederlander Nol Kloosterman in 5.59.50 derde André van Middelkoop eindigde op de vierde plaats Voor Eddy Beugels die maandag etappewinnaar werd was er een tiende plaats Hij moest de gele leiderstrui afstaan Van een speciale verslaggever CHARLEVILLE — Tourdirecteur Jacques Goddet veronderstelde dinsdag in eijn dagelijks aan de Tour gewiede hoofdartikel in het voor aanstaande Franse sportblad L'équipe dat het wegblijven van de Italianen grotendeels een gevolg is van het feit dat de dopingwet voor het eerst op Fran se ronde van toepassing is „ Het valt niet te loochenen dat de be slissing om niet te ko men steeds werd geno men nadat men tersMis Duitser drukt stempel op eerste etappe Budi accepteert dit alles als van zeUsprekend Maar mag hij ook even Het was toch immers weer Rudi Altig die op de eerste dag op waarlyk grootse wijze een stempel drukte op de Tour de France die in een tien Idlometer lange solo het he le veld met alle azen op 17 seconden reed en behalve de gele uiteraard ook de groene trui een lokkende hoe veelheid nieuwe francs voor de door de aiwezigheid van Gianni Motta gehandicapte Molteniploeg binnen bracht Wie zo met de geldbuidel kan rinkelen mag vertroeteld wor den Net zo gelukkig als vier jaar gele den toen Altig in de Tour debuteerde en meteen de eerste rit van Nancy naar Spa won stond de door de har de wielersport getekende Duitser nu in Charleville op het erepodium Had Altig de eerste zet gedaan om een heel belangrijke rol in deze Tour te gaan spelen Anquetil en Poulidor zijn wei nig gerust over de wijze waarop de Mannheimer zijn greep naar de voorlopige macht deed En ze ker Anquetil zal zich herinneren hoe voortreffelijk Rudi Altig de laatste Giro reed hoe de Duit ser achter zijn kopman Motta Zilioli en Anquetil zelf nog een paar dagen voor het eind op de vierde plaats stond maar zich door een inzinking in de laatste bergetappes niet bij de eerste tien kon handhaven Concurrent Motta is er nu niet zodat Altig zeker na z^n zege van dinsdag kan rekenen op de volledige steun van zijn gehele ploeg hetgeen betekent lat hij voor de heïen Anquetil en Pou - Advertentie a jolly good fellow * Always Mellow LWAYS HfJELLOW WHISKY I Finest Selected Whisky I f 11.85 per hele „ fcuipfles " WOENSDAG 221UN1 2^RIT 198km r > DOORNIK ^ V " Louvière Beaumonf ' Philippevilli CHARLEVILLE lidor een zeer gevaarlijke concurrent kan worden De laatste tien kilome ter hebben dit tweetal doen sidderen Na tal van mislukte ontsnappings pogingen achtte Altig die zich te voren niet had laten zien de tijd ge komen om zijn specialiteit — het treinrijden — uit te buiten Op het moment dat de Belg Jos Boons en onze Limburger Huub Harings na een korte vlucht door de meute wer den overweldigd en men opnieuw een korte rustpauze verwachtte demar reerde Altig tegen de lange helling op Alleen de Belg Jean Monteyne zag het gevaar en sprong naar het achterwiel van de wegflitsen de oud wereldkampioen Montey ne slaagde bijna Net toen hij zich achter Altig zou gaan neste len zette de Duitser weer even aan en fietste de Belg los Defi nitief Altig kromde de rug nu extra en stoomde als ' n locomotief voort Lang zaam maar zeker zag de zwakjes tegenspartelende hoofdmacht de Duit ser uit het gezicht verdwijnen en toen het bovendien begon te regenenen v/aardoor Altig in het voordeel kwam wist men dat de eerste etappezege voor de 29-jarige Duitser zou zijn Op de Course Aristide Briand waar een regengordijn de duizenden toeschou wers naar beschuttende plaatsen deed vluchten bleek Altig een voorsprong van 47 sec te hebben opgebouwd op de hoofdmacht waarin de Belgen Willy Planckaert Jos Vandenberghe en Rib van Looy de verdere ereplaatsen voor de Nederlandse kampioen Jo de Roo opeisten Televizieren voorin Na dit vijftal werd Gerben Kar stens achtste Jan Janssen negende „ Ik ben tevreden Op dit gladde wegdek heb ik niet voluit gespurt " Rik Wouters 13e en Jos van der Vleuten 14e zodat de bodem van de prijzenpot van de Televizieren vooral dank zjj de verdubbeling van de eerste 15 pryzen met guldens toch al aar dig bedekt werd Op Henk Nijdam na eindigden*trou wens alle overige Nederlanders ook in het grote peloton dat in een lang gerekte sliert in dezelfde tijd als Planckaert werd geldasseerd Nijdam had weer eens pech gehad Een paar honderd me^sr van de finish kwam hij in een bocht ten val en toen hij weer op de been was bleek zijn fiets on berijdbaar te zijn Voordat de Bra bander een ander rijwiel had had hij meer dan een minuut verspeeld en • Planckaert wint de sprint van het peloton Op de foto van rechts naar links Planckaert van Looy Karstens V d Berghe Janssen en de Boo mopperend over zijn tegenslag ging Nijdam in zijn eentje over de finish Eerste uitvaller Als allerlaatste ging de Italiaan Guerrando Lenzi van de Filote ploeg over die eindstreep In het begin van de rit had hij even van zich laten horen toen er na 48 km om een dagelijkse premie ge spurt moest worden en hij achter zijn landgenoot Neri 200 nieuwe francs verdiende Blijkbaar waren met dit heldenfeit de talenten van Lenzi opgebrand want korte tijd later moest hij uit het gesloten veld lossen en ten slotte fietste hij meer dan 22 minuten na Altig langs de eindcontrole Nu is de tydslimiet in deze Tour wat scherper gesteld — in deze ril was het zevon procent — en dat be tekende het einde van Lenzi's eerste Tour-avontuur Met de 200 nieuwe francs op zak stapte hij ' s avonds op de trein Voor de beslissende vlucht van Rudi Altig had de etappe weinig om het lijf gehad Evenals de amateurs rijden tegenwoordig ook de beroeps coureurs een dermate hoog tempo OÜINKERKE jïHondschoote t|i 131,5km il*^'^'**Wervik Moeskroen ^^^^^ Bailleul^Ofrjj ^ "- j ^ NiePPeArmentièresl \ Tijdrit per ploegy 20.8knn DOORNIK'1 ê ^ Verrassingen in 2e ronde van wijkhonkhalstrijd UTRECHT — De tweede wijkhonk balronde ging gisteren daverend van start met als grote verrassing de 3-2 zege van de Blijenberg Bliksems op de Holland Daggers terwijl de UN Hitters dit jaar nog ongeslagen ble ven door een zeer krappe zege op NIEAF Zuid 4—3 De Bliksems met Willem Leber op de plaat hebben praktisch de hele wedstrijd gespeeld met honklopers van de Yankees op de kussens maóu alleen in de tweede innings was een maal vier wijd gevolgd door een driehonkslag goed voor 2 punten ver der visten ze alles wat Leber liet schieten op en maakten de nullen Ni co Bruistens gaf ze in de eerste in nings de leiding na vier vrijd en een fout de andere punten waren Stelte en Leerdam op een tik van Leber en een doorgeschoten bal Werpcljfers Leber 7x3 si 9x4 wijd 2 hsl O ft Rainwater 6 x 3 si 6 x 4 wijd O hsl 1 ft De Kanaleneiland derby tussen de Hitters en Zuid werd gemaakt door Bonnie Haarmans de tweede honk man van Zuid die in de vijfde in nings met een homerun het tweede punt voor zijn team binnensloeg en gelijk maakte Zelfs kwamen ze in de zesde door infieldfouten voor Henny Janssen 3-2 maar in de laatste slagbeurt kwamen de Hitters toch terug want Peter v d ' Ster stootte Jos Kervers binnen 3 3 kwam door Renauld Paulides op twee en had alle geluk ' toen hij na prachtig ingesloten te zijn door Pielaat en Haarmans de bal zag door schieten op het tweede honk wat voor de Hitters het benauwde winnende punt betekende Werpers Pielaat 6 x 3 si 4 x 4 wijd 5 hsl 3 ft Kervers van Zijl V d Ster Paulides en Tonus Van der Ster 12 x 3sl 1x4 wijd 2 hsl 1 ft van Wijk en Haarmans EUS I winnaar bandstoten UTRECHT — In café Kooyman aan de Twijnstraat 3 werden dinsdagavond de finale wedstrijden gespeeld voor de gehouden na competitie bandstoten van ' t district Utrecht door de KNBB De strijd om de eerste en tweede prijs tussen EUS I en DOS I werd een 5—2 overwinning voor EUS Uit stekend speelde De Kring die zijn partij tegen Kreugel met een gem van 2.58 beëindigde Lens verloor van Koojnnan terwijl de beslissende par tij door Jurriëm overtuigend van Bijl werd gewonnen Renners op weg naar BELGIË Olifant 2 en OGL I kampten om de derde en vierde prijs waarin de Oli fant met een 7—0 overwinning beslag op de derde prijs wist te leggen V Essen versloeg Roze terwijl Lager weij een overtuigende nederlaag tegen De Graaf opliep Daar een der OGL spelers wegens vakantie sifwezig was en geen invallers waren toegestaan werd deze niet gespeelde partij voor OGL als verloren verklaard DOORNIK — 129 renners zijn van morgen om 10 over 11 gestart voor de tweede etappe van de ronde van Frankrijk Zij gaat van Charleville naar Doornik over een afstand van 198 km Na 32 km rijden door de Franse Ardennen volgt bij Gue d'Hossus de grensover gang van België In de rit van van daag Is een col van de vierde cate gorie opgenomen de korte maar steile helling van de Cote de Lobbes na 102 km Hierna werd overgegaan tot het uit reiken van de bekers beschikbaar voor de kampioensteams en de op de tweede plaats geëindigde van de com petitie 19654966 De gelukkigen waren Klasse Al Noord Brabant 2 en D.C Zeist 1 Klasse A2 Telstar 1 en SDC 2 Klasse Cla Tolsteeg 1 en EML 1 Klasse Clb Noord Brabant 5 en Witte Huis 2 Klasse C2a Viersprong 1 en UDCL 1 Klasse C2b Stadion 1 en Lunetten 1 klas se C3a Witte Huis 3 en Geld Blom 4 Klasse C3b ZBV 2 en Lunetten 2 Klasse C4a Stadion 2 en Geld Blom 6 Klasse C4b DOS 2 en Majella 4 Klasse C4c ZBV 3 en Silvia 2 Klasse C4d Olifant 3 en Jacobi 2 Advertentie fr/s in de mond 25 c • Een nieuwe Tour een nieuwe trui een nieuwe miss Alles tot nu toe voor Rudi Altig Een frisse en aangename adem maakt u aantrekkelijk Doublemint helpt mond en adem fris te houden want Doublemint is fris en zuiver van smaak Doublemint is ge maakt van speciaal geselecteerde ingrediënten en de smaak is dubbel gezuiverd Daarom is Doublemint dubbel goed Neem mee plezier voor twee en merk zelf hoe goed Doublemint u doet gezeten door Huub Harings maar ook zij moesten zwichten voor het jagende peloton dat eerst de Limburger en vervolgens de Vlaming opslokte Ter wijl de spurters zich gingen opmaken om de eerste etappezege onder el kaar te gaan bevechten kwam de beslissende coup van Rudi Altig Anton Werner leidt wiele TOUR-DIRECTEUR GODDET in lervieraaagse Van onze vvielermedewerker „ Italianen hang voor dopingonderzoek *^ dat de Italiaanse soig neurs die in vele ge vallen grote invloed hebben op hun cliënten lang niet altijd gediplo meerd zijn en daardoor niet gebonden aan de beperkingen van een beroep dat verwant schap heeft met het me disch korps In de voorbije Ronde van Italië heeft geen enkele cmitrole plaats gevonden en de deel nemers hadden de ze kerheid dat zij geen ri sico liepen De conclusies hiervan zijn gemakkelijk te trek ken " zo besloot de heer Goddet zijn arti kel had genomen van de lijst van verboden mid delen " aldus Goddet „ De directeur van de Sansomploeg die per soonlijk ' naar Parijs kwam om de technische zaken te regelen nadat zijn formatie op het laatste ogenblik toe was gelaten tot de Tour was bijzonder enthousiast maar vroeg allereerst naar deze lijst Het is bekend dat men in de Italiaanse wielersport nog geen maatregelen heeft dur ven nemen tegen het kwaad dat daar als cm vermijdelijk wordt be schouwd Ook is het bekend • Prijsuitreiking na een spannend » biljartcompetitie De bekers zijn hier voor Noord Brabant 8 Drie banden club Zeist 1 Telstar 1 en de Stichtse Driebandenclub 3 Dit zijn de prijs winnaars in de driebandencompetitie Van der Linden heeft onenigheid met DOS over aanl(oop van huis UTRECHT — Ton van der linden heeft tot nu toe geweigerd om 4jn contract bij DOS te verlengen Hij denkt er zelfs had over om zün voet balloopbaan te beëindigen De oor zaak is een verschil van mening met zijn vereniging over de aankoop van het huis te Vleuten waarin tot nu t»e de inmiddels naar Keulen vertrokken masseur Mischa Sijacle woonde Van der Linden wilde dit huls waarvan DOS de eigenaar is graag kopen Hem werd eerst te ver staan gegeven dat het wel voor elkaar zou komen maar DOS heeft hem enkele dagen daarna laten we ten dat er Inmiddels andere gega digden waren en dat de woning aan zienlijk duurder zou moeten wor den dan Van der Linden had ge boden Het is voor DOS te hopen dat deze kwestie snel wordt opgelost Bin nenkort vinden opnieuw besprekin gen plaats Over zijn hele voetbal loopbaan gerekend hebben de Kana ries aan Van der iJnden beslist geen dure voetballer gehad Naar wfl vernamen is het conflict ont staan over een bedrag van enkele duizenden gulden en het zou als Van der Linden inderdaad ophoudt met voetballen beslist iets meer kosten om uit een andere club een speler van zijn klasse aan te trek ken Hanegem op transferlijst UTRECHT — Wim Hanegem heeft zijn vereniging Velox verzocht om hem op de transferlijst te plaatsen Pupillentoernooi in de sportweek UTRECHT — In het kader van de sportweek wordt op 23 24 en 30 juni een pupillenvoetbaltoemooi gehouden op de sportparken Terweide Welge legen en Tuindorp-Oost De finale wordt op een nader te bepalen datum in het stadion Galgenwaard gespeeld Zestien Utrechtse clubs doen aan het toernooi mee Aanvankelijk zou alleen op 23 en 30 juni gespeeld worden maar door het uitvallen van het sportpark Zui lenselaan zullen de teams van de B poule DOS ' 01 HMS Holland en Elinkwijk eveneens op het sportpark Tuindorp-Oost spelen en wel de eer ste ronde op 24 juni Tour de France m cijfers Uitslag eerste etappe van Nancy naar Charleville over 208.5 kilometer 1 Rudi Altig Dld./Albani 4 uur 52 min 56 sec gem 42.705 km per uur 2 Planckaert België Driessens 4.53.43 3 Vanden berghe Belg/Driessens z.t 4 Van Looy Belg/Marlen z.t 5 De Koo Ned./Pelle naars z.t 6 Reybroeck Belg Dries sens 4.53.43 7 Van Coningsloo Belg Plaud 8 Gerben Karstens Ned Pelle naars 9 Jan Janssen Ned De Muer 10 Van Springel Belg Cools 11 Sels Belg Marien 13 Bik Wouters Ned Pellenaars 13 Swerts Belg Magne Jos van der Vleuten Ned Pellenaars Brands Belg Driessens 16 Grain Fr Geminiani 17 Le Grèves Fr Ca put 18 Benet Fr Caput 19 Bodin(Fr Magne 20 Aimar Fr Geminiani 21 Sorgeloos Belg Marien 22 ' Izier Fr De Muer 23 Derboven Belg Ma rien 24 Momene Sp Langarica 25 Neri It Albani 29 Ab Geldermans Ned Albani allen in dezelfde tijd 30 Poulidor Fr Magne 4.53.43 31 Leo van Dongen Ned Pellenaars 33 Bas Malie paard Ned Pellenaars 6 Arie denHartog Ned Geminiani 76 Anquetil Fr Geminiani 88 Huub Harings Ned Pellenaars 91 Huub Zilverberg Ned Pellenaars 117 Kees Haast Ned Pel lenaars allen in dezelfde tijd 4.53.43 137 Henk Nüdam Ned Pellenaars 4.54.54 Puntenklassement 1 Rudi Altig 23 pnt 2 Planckaert 20 3 Vandenberghe 16 4 Van Looy 14 5 De Roo 12 Ploegenklassement 1 Albani Alüg Neri Geldermans 14.40.22 2 Driessens 14.41.09 3 Pellenaars 14.41.09 4 Marien z.t 5 ex aequo Plaud Magne en Ge miniani alle 14.41.09 Bergklassement In de eerste etappe was de Col de la Chevee opgenomen die telde voor de vierde categorie van ' t berg klassement De doorkomst was 1 Forno ni It 3 pnt 2 Perurena Sp 2 3 Neri It 1 De winnaar van de etappe Rudi Altig werd uitgeroepen tot de strijdlustigste ren ner e prijs voor de grootste pechvogel was voor Henk Nijdam die kort voor de finish kwam te vallen en daardoor kost bare seconden verspeelde De Italiaan Lenzi die na het sluiten van de controle binnenkwam werd uit - de strgd genomen 
WOENSDAG % Z JUNI 196 « ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD CENTRAAL CONTROLE BUREAU DER NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Wij zoeken voor onze vestigingen te ih Leeuwarden Groningen Hoogeveen Zwolle Almelo Arnhem Alkmaar U^rech » Rotterdam Voorburg Eindhoven Assistent-Accountants mensen met gedegen controle-ervaring leiding fe geven aan jonge assistenten aankomende assistenten met ervaring beginnende assistenten ' geschoolde boekhoudkundige krachten die vlot met cijfermateriaal kunnen omgaan en over een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Neder » landse taal beschikken Minimale eisen ULO en diploma boekhouden Honorering en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens algemene normen Goede studiekostenregeling Het werk leeft bJJ ons en schenkt dus voldoening Brieven aan de directeur lid NIvA Parkweg 20 A Voorburg Wij leveren Teoflux autolak in de kleur van uw auto Voor snelle reparatie voor alles wat rijdt en rolt Grote bus 6 '° Junior bus ƒ 3 20 Verkrijgbaar bij ^^ RIETVELD ' BRHANU - KN VKRFHANDEL Lynmarkt 39 Tel 18474 - UTRECHT Een produkt van Wagemakers Lakfabrieken - Breda CACAO - & CHOCOLADEFABRIEKEN BUSSUM - BLADEL - KLEEF - DORTMUND - WENEN - LONDEN - BOSTON Wij zoeken voor de verpakkingsafdeling van ons bedrijf handige nette meisjes Naast gezond schoon en prettig werk in ruime afdelingen bieden wij goed loon met een flinke premie • 2 % extra uitkering 50 % premie als u bij ons spaart b.v voor uwhuwelijksuitzet • wekelijks een gratis verstrekking vanonze eigen produkten • door onze eigen busdienst wordt u's morgens van huis gehaald en na werktijd weerthuisgebracht „ Uw handen zijn bij ons geld waard " I'oor inlkhfingen kunf u op donderdagavond 23 juni a.s tussen 19 en 21 uur ferechf in Huize Sf Jan Sf Janskerkhof ISa N.K.V Utrecbf Javakade21 Qf fS.H.B Telefoon 020-6 63 71 STICHTING SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN te Amsterdam vraagt flinke arbeidskmchten van 18 tot 50 jaar WEET U WAT DE AMSTERDAMSE HAVEN U HEEFTTE BIEDEN Een GOED VAST LOON met voor eventueel overwerk avond - of nacht werk behoorlijke TOESLAGEN Een vaste TARIEFDERVINGSTOESLAG en een vaste STUWPRE MIE Dat is belangrijk natuurlijk maar minstens even belangrijk voor u als werker Is dit In de haven heerst geen eentonigheid omdat het werk is met zeer veel AFWISSELING dat ZELFSTANDIG of in PLOEGVER BAND wordt uitgevoerd Dit vrije werken waarbij steeds naar een hoge graad van VEILIGHEID wordt gestreefd gebeurt voor een groot deel in de frisse buitenlucht Voor wie dit wensen is er regelmatig DAGWERK maar ook de avond en nachtdiensten hebben een vaste REGELMAAT Het laden en lossen van zeeschepen binnenvaartschepen spoorwagons en vrachtauto's of het opslaan in loodsen en pakhgizen is een oud vak maar dat meegaat met zijn tijd Het is GEMODERNISEERD en waar nodig GEMECHANISEERD Voor dit vak krijgt iedere nieuwe man eerst enige weken ' een gedegen WERKINSTRUCTIE Na anderhalf jaar practische ervaring volgt dan een voortgezette OPLEIDING SOLLICITANTEN kunnerj zich melden van MAANDAG tot en met VRIJDAG tussen 9 en 11 uur A " U kunt ook schriftelijk verzoeken om nadere ge gevens betreffende onze loon - en arbeidsvoor waarden ' Een voorlichtingsavond wordt gehouden op DONDERDAG 23 JUNI 1966 IN G.A.B BREEDSTRAAT 26 IN UTRECHT AANVANG DES AVONDS 7 UUR Bezoek deze avond en kom daar meer ie vireten over datgene wat onze Amsterdamse haven u biedt 
ODIZ 7 4 2e klasse B Quick 8 0 OSO 8 Quick 3 9 12 10 3e klasse B Scimitars 8 10 Donar X 14 HCAW 4 7 9 Trekvogels 7 10 SEC 2 8 9 Robur 7 KI Domstad D 2 8 4 Drachten 7 « Donar 2 9 4 Baseball P 6 6 HMS 3 7 2 EUnkwljk 6 4 NEDERLANDSE OOGST VIEL MEE OP LADIES DAY Testmatch werd een draw LONDEN — De tweede testmatch tussen Engeland en West-Indië die op Lord's te Londen gespeeld werd is geëindigd in een draw Garfield So bers de captain van West-Indië sloot op 369 voor 5 Hij zelf was met 163 not out zijn neet Holford bleef onge slagen met 105 Deze Holford is eigen lek een bowler die voor deze toer naar Engeland in eerste Idas cricket nooit een hogere score had gemaairt dan 2 » Higgs 2—83 Knight 3—106 en d'Oliveira 1—46 Dè Engelsen moesten 284 runs sco ren in precies vier uur om te winnen maar kwamen slechts tot 197 voor 4 nadat het 67 voor 4 was geweest Boycott 25 5 x 4 Barrington 5 Cowdrey 5 en Parks die in de eerste innings tot 91 kwam O eerste bal van Hall Milburn met zijn eerste testcentury 126 en Graveney die ondanks een ernstige duimblessure toch batte en 30 n.o bleef redden de match Zij scoorden 130 runs in 108 minuten Toen Milburn zijn honderd voltooi de renden Engelse supporters naar de pitch om deze zwaarste testcrifke ter ter wereld ruim over 100 kilo tot grote hilariteit van de West In diërs op de schouders te nemen Mil burn was de eerste Engelse cricketer die dit seizoen de 1000 runs volmaak te Totalen West-Indië 269 en 369 voor 5 Engeland 355 en 197 voor 4 overwinningen nederlagen van tennissters Debutante Lidy Janssen Venneboer zegevierde en drie Drie Vierdaagseparcours KNB V LO donderdag • EUy Krocké leed in Wimbledon een volkomen onnodige nederlaag te gen de Amerikaanse Mary Ann Eisel Zy won de eerste set > net 8-6 maar verloor als gevolg van een slechte looptechniek de volgende twee met 6 1 6-2 Jong Oranje klopt Denen RANDERS — Jonig Oranje heeft dinsdagavond in Randers voor 4.300 toeschouwers het voetbalseizoen af gesloten met een 2 — 1-zege op de Deense jeugd Bij de rust had de for matie van George Kessler in deze se mi-interland die eigenlijk te laat in het seizoen is vastgesteld een 1—0 voorsprong Bij Jong Oranje viel op nieuw het spel van Rob Rensenbrink op De jeugdige DWS-er die ook al in de trip van Jong Oranje naar Oost Europa van enkele weken geleden sterk de ' aandacht op zich vestigde scoorde beide Nederlandse doelpun ten Anton Ebben won met „ Kairouan " in Luzern LUZEBN — Anton Ebben de Ne derlandse topruiter beeft dinsdag in Luzern opnieuw de aandacht op zich gevestigd De Nederlander triomfeer de met „ Kairouan " in het derde en zwaarste onderdeel waarmee de strijd om het Europese kampioen schap springen werd besloten In de algemene rangschikking behield de eerste plaats zodat hij de titel van Braziliaan Nelson Pessoa die dins dag derde werd met Grangeste de Europees kampioen voor zich opeis te De ruiters hebben in het laatste on derdeel bijzonder moeilijk gehad De voortdurende regenval had de par coursen veranderd in modderpoelen Welke eisen aan de deelnemers zijn gesteld blijkt o.m uit de prestatie van Herman Schridde De Duitser die vorig jaar het kampioenschap veroverde kwam ditmaal op de slot dag niet verder dan een vijfde plaats D'Oriola de „ veteraan " die in To kio voor de enise gouden inedaille oersen niiversum HILVERSUM — De uitslagen van de dinsdagavond te Hilversum gehouden dra verüen luiden Zonnestralenprüs 1500 m 1 Feman del Harmsen 1.35.3 2 Fabiana H 3 Freya Hollandia Toto win 3.30 stal pi 1.40 1.50 1.50 cov 5 - kop 8.10 ZonnevogelprUs 2420 m 1 Esculaap R Wagenaar jr 1.28.2 2 Checkmate 3 Bonnie Mars Toto win 3.10 pi 2.20 1.70 2.40 cov 4 - kop 3.20 trio 144.40 Zomerprüs 2440 m 1 Dolf Wagenaar jr 1.28.6 2 Dinsdag 3 Dynamiet B Toto win 16.60 pi 3 - 2.30 5 - cov 3.70 kop 7 - Grote Juniprüs 2900 m 1 Arrow Axworthy Hauber 1.25.3 2 Annie Nor ma 3 Yonker Hannover Toto win 4.60 pi 1.60 1.90 1.80 cov 5.80 kop 11.50 Zonneklopper-prüs 2000 m Ie afdeling B Rol Kinley M Bouhuis 1.24.5 Dochter van Our Bonni 3 Darlin'JiU Toto win 6.80 pi 1.80 1.90 1.70 cov 6.90 kop 6.10 trio 229.90 2e afdeling 1 CH van Rood en Noot A Harmse 1.25.1 2 Diomeda S 3 Dharma Magowan Toto win 6.60 pi 2 1.40 1.90 kop 10.10 cov 5.20 Zonnewendeprüs 2000 m 1 Deter d'Aster J.Wagenaar jr 1.23.4 2 Aureola 3 A Reine Kinley Toto win 1.90 pi 1.60 2 - 2.50 cov 4.90 kop 2.40 trio 183.40 ZonnebadprUs 2000 m Ie afdeling 1 Accarello V J de Leeuw 1.24.9 2 Annemarie Cato 3 Bernadine Toto win 5.10 pi 1.80 3.30 1.50 cov 7.70 kop 7.20 2e afdeling 1 Corinna Hollandia A Hazelhorst jr 1.26.3 2 Curasao 3 X van Paula BH Toto win 7.10 pi 2.60 3 2.30 cov 7.90 kop 4.70 Totale omzet ƒ 199.906 - Honkbalstanden Hoofdklasse Sparta H Nicols OWO ABC Ajax HCK HVA Schoten Ie klasse A HCAW HVGA UW PSV HCTIW Volewijck Ie klasse B HHC Storks Schiedam OG SC Haarlem CTC 2e klasse B Lijnden Blauw Wit Meteoor Quick A DIG HMS Animals Uitsmijters Res Ie Sparta Ajax Haarlem N SC Haarlem UW HHC OWO HVGA klasse g Rayon Ie klasse SEC Donar 2 FAK Scimitars UW 3 HCAW 3 HMS 2 Quick 2 2e klasse A FAK 2 Domstad D HBC 2 Scimitars 2 Ellnkwljfc 2 UW 4 HCAW 5 VHC Van een speciale verslaggever WIMBLEDON — Het Nederlandse damessextet heeft de vreugde en het verdriet van Ladies ' Day op Wimbledon eerlijk gedeeld Drie overwinningen van Betty Stöve in de eerste ronde en van Trudy Groenman en debutante Lidy Jansen Venneboer in de tweede ronde en drie nederlagen van Els Spruyt en de tweede nieuwelinge Astrid Suürbeek in de eerste ronde en van Elly Krocké in de tweede ronde „ De oogst viel mee " vond men in het Nederlandse kamp na afloop van deze kille winderige dag die natuurlijk ook weer een keer door het traditionele regenbuitje moest worden onderbroken maar een gevoel van teleurstelling viel toch niet te onderdrukken de set met 7-5 winnen om er daarna 6 2 van te maken Talent Lidy Janssen Venneboer heeft tegen de kleine Franpaise Irene de Lansa lut een slechte tweede set gespeeld met te veel dubbele fouten en zwak ke returns Maar haar overwinning met 6 3 4-6 6-3 op het snelle vreem de gras had de verdienste van de stgi waarin het gebeurde Goed ge concentreerd speelde de Doetinchem se het mooie tennis van het ware ta lent Bij vlagen met sterke services die haar de overrompelende en indruk wekkende start van drie aces gaf en met grote vastheid in de ground strokes Maar naar wij vrezen met te weinig aanval om haar in de der de ronde tegen de Australische mej Schacht een kans te geven Even moeilijk waarschijnlijk moei lijker nog zal Trudy Groenman het iCTijgen tegen Norma Baylon de als achtste en laatste geplaatste in hef Wimbledontoernooi waarin de ster ren met een wel wat serieuzere in zet zullen spelen dan de laatste we ken in Bristol en Beckenham en op Queens het geval was Het plaatsingscomité van Wim bledon beleefde overigens twee glorieuze openingsdagen Tony Roche speelde met zijn inge zwachtelde linkerenkel een ster ke partij ttgen de gekwalificeer de Engelsman Beards 6-2 6-4 6 4 waarmee het achttal geplaat ste heren allen de tweede ronde bereikten en op deze dinsdag der vrouwenkwamen ook alle acht vet gedrukte namen op de lijst van de volgende ronden Margaret Smith na een wat moei lijke eerste set met een 8-6 6-2 over winning op de Engelse Elizabeth Starkie Billy Jean King door 6-2 8-6 na 3-5 tegen de Engelse Winnie Shaw Nancy Ritchie na een met 1-6 verloren eerste set tegen de Austra lische Toyne en verder zonder moei te Norma Baylon Annette van Zijl Ann Jones Frangoise Duur en Maria Bueno EUy Krocké verloor onnodig Niet om de regelmatige en nor maal te noemen nederlaag van Els Spruyt die geen antwoord kon vin den op de variatie van kort en lang hoog en laag vaart en effect van de > Ie:dcaanse echtgenote van de Frans man Darmon de vroegere Bosa Keyes 6-3 7-5 Wel een beetje om het feit dat de kleine Amsterdamse vechtjas Astrid Suürbeek na op 6-3 5 3 een matchpunt te hebben gehad toch nog verloor 6-3 6-8 2-6 van de zich ineens herstellende zuidafri kaanse Bossouw Maar vooral om de nederlaag van Elly Krocké tegen het soepele Ame rikaantje Mary-Ann Eisel Een onno dige nederlaag omdat EUy na 8-6 1 6 op 2-0 in de derde en beslissende set kwam * e staan en alleen maar met wat meer beheersing en concen tratie op de vaste back-hand van de Amerikaanse nummer vijf had moe ten blijven spelen Maar die beheersing en die con centratie ontbraken nu eenmaal en dat was helaas niet het enige De Rotterdamse schoot ook te kort in snelheid in het rappe voetenwerk dat voor iedere ster ke speelster de basis is Het pu re atletische is een eerste nood zaak in elke topsport en vooral ook in toptennis Slechte looptechniek Het grootste geheim van de kracht van Tom Okker is zijn lichtvoetig heid Dat geldt ook voor Margaret Smith Maria Bueno en Billy-Jean King en dat ontbreekt bij het meren deel der Nederlandse speelsters Niet alleen bij Elly Krocké die verloor maar ook bfl Trudy Groenman die d ^ Italiaanse Oordigiani met 6-i 6-4 versloeg enkel en alleen omdat deze speelster zich al even slecht bewoog en nog meer fouten maakte Duhhelzege van Okker Nog een wapenfeit in de schemer uren van deze tweede dag Ijehaald moet volledigheidshalve worden ver meld Tom Olsker en Bay Buffels wonnen hun eerste partij in het dub belspel met 6-4 6-2 6-4 van Billy Knight en Tony Pickard een goede zege dank zij sterk spel Herencukelspel eerste ronde Scot VS — Gerrard Nw-Zeel 9—7 13—11 7—5 Multerja India — Lichatsjev Rusl 2—6 7—5 7—5 6—3 Ryan Z.Atr.)—Pietran geli It 6—2 6—8 3—6 6—3 6—2 De afgebroken partijen van de eerste heren ronde van het Wimbledontoernooi werden dinsdag uitgespeeld De uitslagen waren Bungert W.-Dld — Montrenaud Fr 1—6 6 -^ S — 6 6 -^ Contet Fr — Gulyas Hongarije 6—4 6—0 8—6 Car penter Can — Mulloy VS 6—3 9—7 9—7 Leschly Den — Salomon Rhode sië 6—4 &— 7 6--4 Addison Australië — Weedon Zuid-Afrlka 6—4 9—7 3—6 4—6 6 2 Uitslag van de dinsdag gespeelde par tijen Roche Austr — Beards GB 6—2 Betty Stöve en Lidy Janssen Venne lioer die toch geen van beiden tot de lichtgebouwde types behoren zijn - dankzij de conditietraining — vooruit gegaan in hun looptechniek hoewel vooral Betty onlangs nog win nares tegen Annette van Zijl en Nor ma Baylon af en toe nog fatale slor digheden beging die alleen in de eer ste set tegen de Zuidafrikaanse Del iort het verlies van vier servicega mes opleverden Door versnelling van tempo en beter plaatsen werden tieze fouten gecompenseerd en door dat miss Delport zo zwak serveerde dat zij vijf games verloor kon Betty KORT Voetbal — Het Utrechtse scheidsrech lerselftal speelt vanavond om zeven uur in Vreeswijk tegen Geinoord in de vol Kende opstelling Huiting WUna Plieger foraetlssen en Stoker Verhoef en Van Schalk N.N Van Delft Vergeer en Voer mans Voetbal — De receptie van SSVU gaat vrijdagavond van acht tot tien uur in de Gelderse Blom niet door De receptie zal op zijn vroegst half juli worden gehouden Rolschaatsen — Aan de Antllopenheker wcdstrijd die verreden zal worden op 26 iuni op de baan van de KRC de Den nenberg " in Valkenswaard nemen vijf le den van de KRC Olympiade onderafde ling van de COV deel In de afdeling brons komen uit H Alblas S Otten en M V d Mast In de afdeling zilver ko men uit E Nagtegaal en C v Dijk Worstelen — De kampioensploeg van SD2 2 komt zaterdagavond in Amster dam In actie n de strijd om het kam pioenschap van Nederland Deelnemende verenigingen aan dit toernooi zijn SSS Alkmaar KDO Deveter Achilles Am hem en SDZ 2 Utrecht De wedstrijden worden gehouden in het clublokaal van Hercules aan de Kloveniersburgwal 131 in Amsterdam Softball — In de damessoftballcompe titie heeft UW FAK met 16—2 versla gen en blijft bovenaan Lucie Hutjes gooi de 9x3 si 1x4 wtjd en kreeg 2 honk slagen tegen Llly Janssen van FAK had 3x3 slag 12x4 wijd en 8 honkslagen te gen waarvan 3 voor Emmy van der Ster en twee voor José Janssen Lucy Hiltjes homerde Schaken — In de strijd om het Neder lands kampioenschap schaken ' voor da mes hebben de dames Timmer en Vree ken ook hun derde partij gewonnen Na drie ronden leiden zij met 3 pnt Voetbal — In verband met de voor bereiding op het wereldkampioenschap heelt Portugal dinsdag in Esbjerg een wedstrijd tegen Denemarken gespeeld De Portugezen zegevierden met 3—1 dankzij doelpunten van Euseblo en Torres 2 Het Deense doelpunt kwam van de voet van linksbuiten Ulrich Boeien — Jan Wienese de nationale skiffkamploen zal de enige Nederlandse vertegenwoordiger zijn tijdens de klassieke roeiwedstrijden van de Royal Henley re gatta die van woensdag 29 juni t.m zaterdag 2 juU te Henley-on-Thames wor den gehouden MUltalreiMpoTt — Op 23 unl wordt In de Hojelkazeme het grote Welzijnszorg toernooi dat van 23 mei tot en met 23 Juni is gehouden beëindigd met een groot se prijsuitreiking met bal na 6—4 6—4 Zuleta Equador — Primrose Austr 8—6 7—5 3—6 9—7 Dames eerste ronde B King VS — Winnie Shaw G.B 6—2 8—6 KarenKrantzcke Austr — Helga Niessen Did)6—4 6—8 6—4 GaiU Sheriff Austr — Judy Blackman Austr 6-4 3—6 6—4 Nanoey Richey VS — Fay Toyne Austr 1—6 6—3 6—0 Helga Schultze Did — Janine Lieffrig Fr 4—6 11—7 12—10 Tweede ronde Maria Bueno Braz.)—Stefanle de Fina VS 6—1 6—2 Judy Tegart Austr.)—S Wade GB 6—1 8—6;Norma Baylon Arg — F Urban Can.)6—3 6—0 Mary-Ann Elsel VS)—EllyKrocké Ned > 6—8 6—1 6—3 SonjaPachta Oost)—U Sandulf Zwe 6—1,6—4 Judy Heldman VS — S Lazzarino It 6—2 6—1 liidy Janssen Venneboer Ned)—I de Lansalut Fr 6—3 4—6 e—S Trudy Groenman Ned — F Gordi giani It 6—4 6—4 Ann Jones GB — Lea Pericoli It 6—1 6—2 mej G Baksheeba Rusl.)—Kathy Blake VS w.o Pat Walkden Rhod.)—O Mo rozowa Rusl 6—1 6—3 Nel Truman GB)—M Riedl Italië 6—2 6—2 P Dar mon Mex — Els Spruyt Nederland 6—2 7—5 L Rossouvv Zuid-Afrlka — Astrid Suürbeek Nederland 3—6 8—6 6—2 Mimi Arnold VS)—T van Harem Australië 6—3 8—6 Betty Stöve Ne derland)—M Delport Zuid-Afrika 7—6 6—2 G Sherriff Australië)—A Soady GB 6 1 6—4 A Segal Zuid-Afrika — S Behlmar VS 6—2 6—4 Iweede ronde Margaret Smith Austr — Elisabeth Starkie GB 8—6 6—2 C Brasher GB — V Vopickova Tsjech 6 — i 7—5 Francoise Durr Fr.)—L God win Zuid Afrika 6—4 7—5 Anette van Zijl Zuid Afrlka — V Dennis GB 6—1 6—0 M Schacht Australië)—E Emanuel Zuid Afrika 6—3 7—5 Herendubbelspel eerste ronde Dlep raam-MacMillan Z.Afr — Darmon-Goven Fr 6—4 3—6 6—2 10—8 Grabner Ries-sen VS)—Clifton Hutchins GB 7—5 6—2 6—2 Drysdale Muliigan Z.A.-Austr — Courcol-Leclercq Fr 4—6 6—4 6—1 6—4 Okker Ruffcls Ned-Austr — Knight Pjck-ard GB 6—2 6—2 6—4 Barnes Holm-berg Braz VS)—Cromwell-Osbome GB 3—6 6—2 7—9 8—6 6—3 Maud-Moore Z.Afr.)—Ishiguro Watanabe Japan 6—4 6—8 6—4 6—1 Likhachev-Metrevell Rus land — Ryan Summers Z.Afr 6—4 6—4 7—5 Hewltt Segal Austr Z.Afr.)—Lums-den-Russel Jam 6—2 4—6 9—7 6—3 Newcombe Fletcher Austr — Iles-Mat thews GB 4—6 3—6 6—2 9—7 6—3 Arilla Santana Sp — Maiolis-Tacchini It 3—6 6—1 6—2 6—3 • Trudy Groenman behoorde tot de drie Nederlandse tennissters die te Wimbledon nog in ' de strijd zijn Zij zegevierde met 6-4 6-4 over de Ita liaanse Gordigiani Avondvierdaagse van KNBv.LO van start Vla^genparade in Hoograven door Hans van de Kamp UTRECHT — Op de bekende tradi tionele wijze is gisteravond de elfde Avondvierdaagse van de K.N.B.V.L.O georganiseerd door de Wandellcring Utrecht ' t Gooi en Omstreken van start gegaan Een imposante vlaggen parade aan de ' t Goylaan zorgde voor deze traditie Het R.-K Harmonie orkest St Cae cilia en de drumbands van Geuzen wijk en de Oranje Garde zorgden voor de muzikale omlijsting tijdens het hij sen van de Nederlandse driekleur de stadsvlag en de K.N.B.V.L.O Vier daagse vlag terwijl een deputatie van de Oranjegarde als vaandelwacht diende Voor een aantal wandelaarsters en wandelaars was dit tegelijk het start sein want zij zijn a.s zaterdag ver hinderd en liepen nu reeds het laatste traject Vanaf het Marcuscentrum op Hoograven bonden 45 deelnemers de strijd tegen de blaren aan De speeltuin Jong Leven op Zuilen zag 80 vertrekkers onder wie een 41 man sterke groep van De Natuurvrienden allen jeugdleden Vanavond zal deze Avondvierdaagse heel wat meer vertrekkers kennen dan wordt er vanaf drie plaatsen ge start ook Overvecht kan dan voor ' 1 eerst met de wandelsport kennis ma ken waar vanaf de Charlotte de Bourbondreef wordt gestart Waterpolosuccessen UZSC boekt eerste zege Van onze waterpolomedewerker UTRECHT — De heren van U.Z.S.C hebben dinsdagavond in De Kikker hun eerste waterpolozege van dit seizoen behaald Het Haarlem se D.W.R werd na een vlotte en sportieve strijd met 6—2 verslagen Jan Rooken maakte in het doel een uitstekende indruk en werd goed ge steund door Gerard van Maurik en Tapperman Maaswinkel met vier doelpunten en Oudega 2 troffen het Haarlemse net De dames van U.Z.S.C leden in Amsterdam een 12-3 nederlaag tegen het sterke Z.A.R De dames van Zwemlust bleken in Amersfoort tegen Sedna oppermach tig te zijn Ze wonnen met 9-1 dank zij treffers van Els Ockeloen 3 Janke Beumer 3 Marian Polman 2 en Tineke I(3zerda De Zwemlust dames hebben nu uitstekende kansen op het kampioenschap Ook de heren van Zwemlust die in Leiden tegen de Sleutelstad met 7-1 zegevierden staem er goed voor Stichtse atleten in nationale ploeg De route van donderdag van de Avond vierdaagse 1966 van de Koninklijke Ne derlandse Bond voor Lichamelüke Opvoe ding Farcoers 15 km Startplaats „]> Iarcus Centrum " WUnesteinlaan Hoograven Siart tUd 18.45 uur Wijnesteinlaan — L — Duurstedelaan R — Rijnenburglaan — RD — Karper straat — R — Verl Hoogravneseweg — RD — Hoogravenseweg — L — Oranje brug over — RD — Waalstraat uit — R — Merwedekade voetpad volgen langshet kanaal — Onder het viaduct door — R — Balyebrug over — RD — Na onge veer 50 m rechtsaf langs Kanaalweg(voetpad — voorbij de Muntbrug — RD daarna linksaf Park Oog in Al door RD — Richard Wagnerlaan — voor,,Den Hommel " links Pijperlaan — R — Bizetlaan — Rd — Kennedylaan — Onderde Rijksweg door — RD — Roosevelt laan voetpad volgen — L — Azlëlaan — L — Livingstonelaan — R — Vasco daGamalaan — verkeersweg oversteken en na ongeveer 50 m rechtsaf park door Europalaan richting Europaplein — naongeveer 160 m bij Rijksautomobielcen trale RAC links aanhouden tot aan hetkanaal — viaduct onder door — over deZulderbrug RD —- Socrateslaan RD — ' t Goylaan — R — Wijnesteinlaan — Mar cus Centrum Startplaats Speeltuin „ Jong Leven " Prinses Margrietstraat Starttüd 18.45 uur Speeltuin Jong Leven " — R — Staun tonstraat — R — voetpad J S de Rijk straat — voetpad Nieuwlichtstraat — L Ondiep — R — Hoogelanden L — voet pad Rode Brug — RD — Loevenhoutse dljk — R — Zamenhofdreef — RD — voetpaden volgen Kardinaal de Jongweg — rechts de Aalbersestraat volgen — L — Mr Tripkade — overweg over — Tiber dreef — RD — voetpaden — Donaudreef R — Wolgadreet — R — Darwin dreef — om het Fort Blauw Kapel — R dubbele spoorwegovergang over — Blauwkapelseweg richting De Bilt — R park Ardenberg — R — Biltsestraat weg — recht door de Berekuil — R — Karel Doormanlaan — RD — Huizinga laan — L — voetpad J van Galenstraat R — Alex Numankade — R — Blauw kapelseweg voetpaden volgen — L — Lo rentzlaan — RD — Adriaan Beljerkade — RD — voetpaden blijven volgen — Aal - bersestraat — L — Troelstralaan — R — veld oversteken — Verenigingsdwarssfraat R — Hogelanden — L — Rode Brug Omloop voetpaden volgen — R — voet paden volgen Laah van Chartroise — RD — V Hoornekade — R — Adriaanv Bergenstraat — L — Prinses Mar grietstraat — R — Stauntonstraat — Eind punt Startplaats Gymnastiekzaal Charlotte de Bourbondreef Starttüd 18.45 uur Charlotte de Bourbondreef — J van Beierendreef — L — Donaudreef — R M v Parmadreef — L — voetpadRubicondreef — L — Suze Noiretdreef — R — T de Jagerdreef — RD — VanBrammendreef — R — Vader Rtjndreef L — voetpad volgen Taagdreef — L — Zamenhofdreef — RD — overweg over naar Kard de Jongweg — voetpadvolgen — Aalbersestraat — RD — Adr.Beljerkade — R — Willem Arntzkade — L — brug over — L — plantsoen door R — voetpad volgen Lorentzlaan — RD — voetpad Kard de Jongweg — R — voetpad Jan van Galenstraat — L — Hul zingalaan — R — Karel Doormanlaan — In de Berekuil oversteken door Fort deBilt rechterkant — R — Oostbroekselaan R — Zwarteweg — L — Erasmuslaan R — Prins Hendriklaan — R — Wil helminapark door asfaltweg volgen — RD — Oudwijk — RD — Rosarium — RD — Prinsesselaan — L — Biltstraatvoetpad volgen — R — Buys Ballotstraat rijwielpad volgen — L — Hulzingalaan R — Jan van Galenstraat voetpad vol gen — L — Kard de Jongweg voetpadvolgen — Rd — Lorentzlaan — Rd -^ Kard.de Jongweg — R — Mr Tripkade — RD UTEECHT — Twee jongens uit Utrecht en één meisje uit Baam zijn gekozen in de nationale jeugdploeg welke zondag te Beverwijk aantreedt tegen België en Niederrhein Dit zijn om bij de atlete te begin nen Ineke Gielen van het nog jonge BAV uit Baam die op hoogspringen haar debuut maakt in de nationale ploeg Dit jaar kwam zij regelmatig tot 1 meter 45 De Phoenix-atleet Gerrit de Graaf start op de 800 m Hij heeft zijn ver kiezing waarschijnlijk te danken aan zijn 1.55.2 min in Deventer gelopen De tweede Utrechter is George van Sluis van Hellas Hoewel de Helleen enige weken met een blessure suk kelde acht men hem toch nog sterk genoeg voor de nationEile ploeg George is opgesteld bij hinkstap springen waar iiij dit jaar na slechts twee sprongen tot 13.44 m kwam Voetbal — Brazilië dat volgende maand in Engeland gaat proberen voor de der de achtereenvolgende maalwereldkampioen voetbal te worden heeft dinsdag in Ma drid in een oefenwedstrijd met 5—3 ge wonnen van de Spaanse kampioen Atleti co Madrid Bij de rust stond Atletico met 1—0 voor voor Frankrijk zorgde moest met een 9de plaats in de eindrangschik king tevreden zijn Op de laatste dag moesten de rui ters twee parcoursen afleggen De eerste manche telde 23 sprongen en had een lengte van 700 meter Hef tweede parcours dat twaalf sprongen vergde was 500 meter lang Ebben was met een totaal van 9 % fout ruim schoots winnaar wat hem als „ troost prijs " een personenauto opleverde Hij werd vijfde in de algemene rangschikking Hans Brugman eindigde dinsdag met Sky High als twaalfde Ook in de eindrangschikking bezet de Nederlan der de twaalfde plaats K Hil • De wandelvlag wordt gehesen de zoveelste avondvierdaagse kan begin nen R — voetpaden — van Reillaan — L rechtdoor het hek — L — plantsoendoor — R — Anth Mattheuslaan — L — Aalbersestraat voetpaden volgen — L — Troelstralaan — R — veld oversteken — Verenigingsdwarsstraat — R — Hooge landen — L — Rode Brug — Omloopvoetpaden volgen — R — Voetpaden vol gen Laan van Chartroise — RD — VanHoomekade — R ^ Adriaan van Ber genstraat — L — Pr Margrietstraat — R Stauntonstraat — eindpunt Startplaats GymnastiekzaAl Charlotte de Bourbondreef Starttijd 18.30 uur Charlotte de Bourbondreef — R — J van Beierendreef — L — linksaanhouden voetpad Donaudreef — RD — voetpad Tiberdreef — Spoorwegovergang overste ken — RD — Mr Tripkade — L — Schimmelpennincklaan — L — Regentes selaan — R — Prof A Mayerlaan — L — Prof Ritzema Boslaan — R — Al brecht Thaerlaan — RD — Prof dr Magnuslaan — R — Prof Relnwardtlaan — L — Winklerlaan — R — Prof Jor danlaan — R — voetpad volgen " dijkman laan — R — H F van Riellaan — L — naar de Lorentzlaan — voetpad volgen — R — brug over — L — door het plant soen — W Arntzkade — Kard de Jong weg voetpad volgen — RD — daarna — L — Van Lieflandlaan — Spoorwegover gang — Tiberdreef — L — Amodreef — R — Rubicondreef voetpad — RD — M V Parmadreef — RD — Cleopatradreef — R — Cleopatradreef blijven volgen enrechtdoor naar de Charlotte de Bourbon dreel — GynmastieltzaaL spoorovergang over — RD — voetpadTiberdreef — RD — voetpad Donaudreef terug Charlotte de Bourbondreef gym nastiekzaal Wandelparconrs 10 hm Startplaats „ Marcus Centrum " Wijnesteinlaan Hoog raven Starttüd 18.30 uur Wijnesteinlaan — L — Duurstedelaan — R — Rijnenburglaan — RD — Karper straat — R — Verl Hoogravenseweg — RD — Hoogravenseweg — L — Oranje brug over — RD — Waalstraat uit — R Merwedekade — voetpad volgen langshet kanaal — onder het viaduct door — R — Balyebrug over — RD — Koningin Wllhelminalaan — RD — Anne Frank plein — RD — 6 Meiplein — RD — Churchill Iaan — L — Rooseveltlaan — L Aziëlaan — L — Livingstonelaan — R — Vasco da Gamalaan — Verkeersweg overstekenl — na ongeveer 50 meterrechtsaf park door — Europalaan richtingEuropaplein — na ongeveer 150 m büRijksautomobielcentrale RAC links aan houden tot aan het kanaal — viaduct on der door — over de Zulderbrug — RD — Socrateslaan — R D — ' t Goylaan — R — Wijnesteinlaan — Marcus Centrum Startplaats Speeltuin „ Jong Leven " Pr Margrietstraat Starttüd 18.30 uur Handbal-volleybal — De sport vormt een belangrijk onderdeel van de Wljkver eniging van Hoogravens Belang Volleybal en handbal mochten zich in een warme belagstelllng verheugen De uitslagen van het volleybal zijn Dames Longa—Athlon 3 0 Heren Longa—SVC 0—2 en SVO Athlon 1—^1 gestaakt wegens de duis ternis HandbS dames Sport Vereent — Achilles 8—2 heren Sport Vereent — Achil les 11—6 Speeltuin Jong Leven " — R — Staun tonstraat — R — voetpad J S de Rijk straat — voetpad Nieuwlichtstraat — L — Ondiep — R — Hoogelanden _ L — voetpad Rode Brug — RD — Loevenhout sedijk — R — Zamenhofdreef — RD — voetpaden volgen Kardinaal de Jongweg — rechts de Aalbersestraat volgen — L — Mr Tripkade — overweg over — Tiber dreef — RD — voetpaden — Donaudreef — R — Wolgadreef — R — Darwindreef — RD — Voetpaden blijven volgen over despoorwegovergang — KD — Eylun£inlaan 
18 WOENSDAG 99 JUNI 1966 CTRECHTSCB NIICOWSBLAO „ Hoe ik zo'noverhemd was met OMO natuurlijk Want ook nylon wordt prachtig wit metdatOMO-sop '' zegt mevr J.Plu-Tulling te Rotterdam Mevrouw Plu zegt het Maar alleen zélf wassen kan U overtuigen Uw ogen bedriegen U niet Kijk naar Uw grote was alles werkelijk witter Kijk naar het spoelen stukken vlugger En kijk naar Uw nylon no-lron en andere moderne stoffen Een speciaal ingrediënt in het OMO-poeder maakt ze weer prachtig wit Even wit als de lakens en slopen die U hebt gewassen in OMO het complete wasmiddel TERBERG N.V start een ENORME AUTO - INRUILACTIE met kostenloze en vrijblijvende taxaties 22 iiiiiii VOLKSIViieEN 120011 Met Oma wast U werkelijk witter INTERESSANT NIEUWS VOOR IEDERE JONGEN DIE WAT WIL BEREIKEN ImmerS / door de geweldige prijzen die wij tijdens onze actie geven vertegenwoordigt reeds bijv Uw in redelijke staat verkerende FORD CORTINA of1962/'63 SIMCA 1000 de LUXE of MORRIS 850 of 1963 CITROEN AMI of 1965 TRABANT 601 de LUXE DE HELFT VAN DE AANSCHAFFINGSPRIJS van Uw nieuwe Volkswagen 1200 A Ook Uw ' 62 VW - 1200 de L is al genoeg U ZIET HET Een geweldige inruilwaarde voor uw oude auto U WEET HET Uw Volkswagen is de meest verkochte automobiel met de laagste kilo meterpriis en de hoogste inruilwaarde En overal service daar staan TERBERG en Volkswagen garant voor TERBERG UTRECHT NV Oudenoord 23 - Adm Helf rich laan 6-8 F C Dondersstraat 17 - Telefoon 030-13944 Op vakantie en toch droog blijven met een BIG-BEN NYLON-JAS De wereld van morgen 2al vooral vragen om goed geschoolde techni sche krachten Als je tot de jongens behoort die zich willen opwerken in het leven dan kan de Koninklijke Landmacht je als TECHNISCH SPECIALIST op weg heipen met een opleiding voor een burgervakdiploma waardoor je — na je militaire diensttijd — In staat bent je een goede positie in de burgermaatschappij op te bouwen Lijkt je dat Interesse Kom dan eens met ons praten op onze stand op de tentoonstelling „ BIJ DE TIJD van 17 t/m 25 juni in de Bernhard-Hal - Croeselaan te Utrecht VOOR DAMES kleu ren bruin blauw bei ge cognac en bordeau Maten 34 t.m 52 VOOR HEREN blauw bruin en óUjf Maten 44 t.m 62 PRIJS v.a 29.?5 Speciale NYLON BIG BEN scooterjas met ritssluiting en drulc kers sluit alles af voor dames en heren PRIJS MOBI RAIN 39.78 100 % nylon 100 % wa terdicht 100 % garan tie en vederlicht WAAR Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Emmelot STEENWEG 49-53 ÜTREOHT Telefoon 18462 ' s Maandags gesloten 2|1 W Technisch Specialist Een Uniek Aanbod voor jongens waar wat in zit 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 88 JUNI 1966 19 Spaaroverschot hij Raiffeisenhanken in mei gedaald UTRECHT — Bii de Boerenleenban ken en Raiffeisenbanken aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Boeren leenbank en de 0)öperatieve Cen trale Raiffeisenbank werd in mei aan spaargelden ƒ 403,9 min ingelegd en ƒ 359,0 min terugbetaald Het spaar overschot van ƒ 44,9 min dat hieruit resulteert is ƒ 17,2 min lager dan vo rig jaar toen in mei ƒ 62,1 min meer werd ingelegd dan terugbetaald Het spaaroverschot over de eerste 5 maanden van dit jaar bedroeg ƒ 124,4 min 1965 ƒ 191,7 min De achteruitgang in het spaarover schot vond in hoofdzaak plaats bij de banken die gevestigd zijn op het plat teland Per 31 mei 1966 bedroeg het spaar overschot bii de gezamenlijke land bouwkredietinstellingen ƒ 8,1 min Rotterdam denkt aan dok voor 300.000 tonner Van onze correspondent ROTTERDAM — Samen met de NVRotterdamsche Droogdok Maatschap pij is de Dok - en WerfmaatschappijWilton Fijenoord NV en het gemeen telijke " havenbedrijf van Rotterdam inoverleg om in Europoort terreinen tevinden die geschikt zijn voor de bouwvan een dubbeldok voor tankers van 250.000 a 300.000 ton Dit deelde mr.J..J Oyevaar president commissarisvan Wilton Fijenoord mede na het ingebruik stellen van ' t nieuwe 150.000tons dok acht van W.F door prinsBernhard ¦ „ ^ c Weehstaat Ned Bank Banken vormen reserves voor maandwisseling AMSTERDAM — De weekstaat van de Nederlandsche Bank per 20 juni laat grote verschuivingen zien Zo daalde het saldo van de schatkist met ƒ 243 min tot ƒ 138 min door de maandelijkse betalingen aan de ge meenten De goud - en deviezenvoor raad verminderde met ƒ 92 min tot ƒ 6946 min waarvan ongewijzigd ƒ 6232 min aan goud Dit doordat de banken weer een dollartransactie moesten honoreren Waarschijnlijk als gevolg van de uitbetaling van vakantiegelden steeg de chartale circulatie met ƒ 28 min tot ƒ 7710 min De banken hebben tot ƒ 137 min aan dure voorschotten op genomen waardoor de stand thans ƒ 165 min bedraagt Verder hebben zij voor ƒ 5 min kortpapier aan de Ne derlandsche Bank verkocht Men krijgt de indruk dat de banken in de verwachting van zware ultimo ont-trekkingen bezig zijn reserves te vor men De banken zagen hun tegoed bij de centrale bank aanzienlijk verbeteren en wel met ƒ 244 tot ƒ 329 min Hier van moeten zij verplicht renteloos bij de Nederlandsche Bank een bedrag aanhouden van ƒ 158 min wegens het overschrijden van het kredietplafond De geldmarkt is aan de ruime kant Geldkringen verwachten hierin voor de komende dagen een verkrapping i v.m de ultimo-opvragingen die dit maal aan de hoge kant zullen zijn door de uitbetaling van vakantiegel den Olies vast AMSTERDAM 22 juni — De stem ming voor de internationale waarden is vanmiddag licht verdeeld geweest Als gevolg van vraag voor rekening van Duitsland Frankrijk en Enge land plus wat lokale dekkingsaanko pen lag Kon Olie vast in de markt op een prijs van 133,20 tegen giste ren als slotprijs 130,50 Amerikaanse verkopen vonden in deze hoek niet plaats waardoor de opgaande lijn niet veel in de weg werd gelegd Een niet te verwaarlozen factor was te vens dat Kon Olie dinsdag in Wall Street % dollar hoger sloot Hoewel Unilever zich herstelde van 84,20 tot 84,60 moest dit fonds toch nog een klein koersverlies incasseren Dit hoofdzakelijk door Amerikaans aanbod Philips was ca 40 cent ho ger op 104,50 AKU liep op van 348 tot 349 348 % Voor Hoogovens werd 343 onv als advieskoers opgegeven KLM had weer eens een zeer goede vlucht De forse koersverbetering van dit aandeel gisteren op de New York se beurs met ruim 6 dollar bracht de koers voor KLM vanmiddag in Am sterdam stukken hoger De koers werd geadviseerd op 475 455 Ook in het aandeel Lufthansa werd ruim gehandeld tegen oplopende prijzen van 232 tot 239 De markt ontving een lichte steun van Wall Street & Iwaar gisteren een herstel intrad na de zwakke stem ming van de paar vorige beursdagen De handel in alle hoofdfondsen was kalm In Kon Olie ging nog het meeste om Ook vandaag wilde ' t in de scheep vaartsector weer niet vlotten Bij zeer kalme handel gleden de koersen ver > der omlaag De leidende cultures wa ren licht verdeeld De staatsfondsen markt was vast De nieuwe 7 pet obligaties BNG werden voor het eerst verhandeld De advieskoers was 100 % tot 100 % te gen een uitgiftekoers van 99 % Het uitzonderlijke hierbij is dat tot nu toe inofficieel nog geen stuk in deze lening werd omgezet na de inschrij ving op vrijdag Voor de hoeklieden heeft deze lening weinig te betekenen door gebrek aan zaken Zij hebben het volgens hun zeggen alleen druk biJ een mislukte BNG-Iening In de lokale afdelingen werden aan delen Albert Heijn exdiv en exstock verhandeld De gang van zaken in de eerste vijf maanden van het nieuwe boekjaar ziJn er gunstig geweest UIX HEX BEDRIJFSLEVEN Albert Heijn verwacht iets lagere omzetten ZAANDAM — Albert Heijn N.V heeft in de eerste vijf maanden van 1966 een aanzienlijke omzetstijging geboekt Vergeleken met de overeenkomstige maanden van 1965 was de stijging circa 30 pet waarvan de helft te danken is aan in de tweede helft van 1965 geopende zaken Daar er in de loop van de zomer en het najaar van 1965 een relatief grote omzetstijging geboekt kon wor den verwacht Albert Heijn vooralsnog niet dat over het gehele jaar 1966 een zeilde procentuele omzetstijging bereikt zal kunnen worden Veel hangt hierbij af van de ontwikkeling in het tweede halfjaar en de openingsdata van nieuwe supermarkets Over 1965 was de omzet al ƒ 90 min meer dan in 1964 en steeg zodoende tot ƒ 4T6 min De netto winst was ƒ 7,21 min Het melkexportbedrijf in Dordrecht kon wederom een order afsluiten met de Amerikaanse strijdkrachten in Europa met een looptijd tot 1 juli 1967 Het kwantum is iets lager dan in het lopende contract De personeelssituatie begint steeds meer zorg te baren met name in de produktiebedrijven en de distributiecentra alsmede in een deel van de filialen Gevolg hiervan is dat van het personeel veel gevergd wordt om alles toch ir goede banden te houden De overneming van Vleeswarenfabriek J Meester N.V in Wijhe heeft haar besjag gekregen De produktie is thans reeds nagenoeg naast de export geheel gericht op de eigen afzet in de filialen De afvloeiing van het vertegen woordigerscorps verloopt volgens plan Bewindvoerders Teixeira wilden Kiam wel helpen De Prins en de minister van eco nomische zaken drs J M den Uyl prezen in hun speeches Wilton Fijen oord om zijn durf dit ƒ 51 miljoen kos tende dok te bouwen en dan al direct verder vooruit te kijken De doop van dok acht ging gepaard met een enorme plensbui die de niim 700 gasten uit binnen en buitenland in een ommezien doorweekte Machi nes vullen het gigantische dok in een uur met 150 miljoen liter water Men moest biJ WTjze van spreken met de opening opschieten om te voorkomen dat de regen het niet eerder had ge daan Het eerste schip dat in dok ging was de splinternieuwe ' Diadema ' da 65.000 tons tanker die Wilton Fijenoord voor de Shell heeft gel)ouwd deren zou kunnen worden overgeno men Met bewindvoerders in de sursé ance van Teixeira was spoedig een bijzonder schappelijke regeling ge troffen aldus de directeur van de Kiam Desondanks bleek een over eenkomst met een andere schade verzekeraar niet mogelijk Vorige week heeft het bestuur van de Kiam besloten de nog niet volge storte aandelen te laten volstorten Het totale obligo op de uitstaande aandelen bedraagt ƒ 302.250 Hiervan is ƒ 65.000 vanzelfsprekend bij Teixei ra bevroren De Kiam verwacht dat Teixeira haar schuldeisers ' n niet onbeduidende uit kering zal kunnen doen en dat zij als dan al haar verplichtingen zal kunnen nakomen 56i 59 89 32 68 34 69 88 84 301 411 43 58 23 46 129 56 59 89 31 68ï 34 70 89 8 31 * 421 /^ 44 57 23 46 135 Omzet 6.870.000 89 132 293 298 139 147 124 99 58 70 375 148 441 166 469 6 % > Nat Inv B Nat Inv B 295 138 146 125 99 58 71 375 148 442 165 469 120L 76 228 169.50 H.vputh OUHfeen tpundbrleven 91 82 80 70 70iV Fr.Gr.h.b.Dw Id.DV Id DO Id DE-VE Utr Hyp ra Id E EE.F West Hyp U td N O — 5 S4L 4H 81 3 % 70 3^i 70 3 — 5 — 8>4 70 70}B SLOTMOTCRIMG van woensdag 22 juni 1966 21-6 22-6 Actieve obligaties Snlieep5h.vp banken Eerste N-Scb 5 — — Hnnrtei Inrtnstrie en dfv Alb Hel]n wo 4 — — Amstel Br 5 — 91 Bergh'senJ 3 % 97B 97B Bijenkorf t 97 97 Co-op-B-7 106 106 C-op r.s.b 130B 130 Gasunie 654 92 92 Philips d.l 51 4 80 80 Id ' 48 8^4 90 90 Id d.l ' 49 3H — 93 Pegem 1-2 - ' 67 6 92 92 Pegera ' 52 Hi 91 91 PEGUS57 6 96 96 PGEM ' SI t 94 94 Id ' ei-'eS 4 % 98 98 Si^heepvaart en LuchlvuMrl Zaalberg 76 Zeeuwse Conf 228 Zwanenberg Org 169 AlUnlMmw en Pecruleuio 38 394 135.50 134.30 120 1550 2545 2640 72L ^ taHthipiiiiigen 397 134 131.10 91ft 91 87 85 87 84 86 83 85 81 • 81 80 79 7Ift 83 70 70 73 72 79 81 82 89 95 90t 6 % 90 i % 91 6 % 87 6 85 4^4 87 4 % 84 4^4 85 * Vt 83 iVt 84f 4'4 80 414 80 414 80 4 78 34 71A S'i 83 SU 70 8Ü 70 SV4 73 SVt 72 S!4 79 3 81 3 82 3 89 5 95 I 90 Ned ' 65 id ' 65 11 id - 64 Id " 64 ld ' 68 Id ' 59 [ d ' 60 1 td '« nn Id ' 69 Id ' 60 td ' 61 td ' 63 id ' 62 Id St I td ' 53 I-n Id ' 48 24.90 2640 90 87 91 87 KLM 15 Jr Id 20 1r 455 lOOB 455 100 47 «* piior - en IVamwecen Geld Tram 94L Neilnrlanilse Antillen AnUl Brouwer ]] 135 Ant Verffabr 56 EL MU Aruba — KelKie Gevaeri Spuor 80 rrnnnveurn Ned Sp ' 61 <% 90 Ilikkr iUht^i 89 -^ ed.-eo I-n Id ' 64 I-II Id ' 55 I Id ' 65 n Id ' 37 3,B.O ' 46 Id Doll L - 41 Id Invest c V Indië ' 37 A PretnietenlnKen Alkmaar ' 6a f /> 67 A'dam CenA Idem ' 61 Idem ' 66 I Idem ' 66 n Idem ' 56 ID Idem ' 69 Breda ' 54 Dordrecht ' 58 66 82 70 89 87 74 73 57 I29B 2«82 aVi 70 2Vi88 2H86 2'4 73 i %- 2Vi68 115B 115 itanlt * vreilietu-ovrD 94 82/s 83 « 94 Vi 82 41 * 83,1 S.N.G - 57 [ d.'68-59 rd ' 60 m/V 68 67 82 90 81 83 80 82 82 J%4 69 » M 69 ihi 63 2 ^ 90 2M 82 ' 2H 83 m 80 2'ji - 2>,4 81 m 81 Blndh ' 64 Enschede ' 64 ' s-Grav ' 62-1 Idem ' 62-n Rdam ' 62-1 Idem ' 52-n Idem ' 57 Utrecht ' 62 Z-Holland ' 67 Z-Holland ' 69 ]| ullurli»ndseo r.ertir)«vil«D > 63 53 96 21,V 52 37 9 20,V 61 55 88 32 31A 6 65 53 Actieve oondelen On Uure » \ mst Kufebet « V4 21 53 80 125 80 125 » 9 20,V i;unvert Obllfffttle » llHnilel InduBtrle e -> div 102 111 84 86} 94} 90L 348 99 343 104.20 85 10 4',4 105 6 % — t % - 4 % 86 6 % 95 A.K.U Amstel Bier Borsumij Van Gelder Hoogovens Dell MIJ cert ' Ioogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA 54 88 32 32 6,1r 344 104.eOt 84.50 Scholten Foxh 4 ^ 91 Intern infttelllneeD vlttnliouw en retruipnra Dordt Petrol 612 625 Id 7 pet Pret 611 624 Kon Pet 60-20 130.60 133.60f ' if^he^pviutrt en l.n'f^nan 87 Eur Inv B Wereldh ' 56 Üiurulm E.G.K.S I België ' 61 Dortm H.tt Gelsenk Bgw Cere H E 6 Noorw ' 55 airtlia 87 m 82 47 24 20JB 84 192 47 112 80 18 381 58 59 112 36 75 50 59tB 26 106 163 465 89 174 119 98 182 133 130 106 » 164 474 89 174 117 98t 181 133 129 H.A.U Java-Ch P nre K.L.M < NSM nat hex '< on Paketv 5tv Mi Ned viev Goud nre Van Ommeren « aot Lloyd ^ cheepv Unl » 85 192 47 112 80 18 380 59 60 111 36 23 74 51 59 6 ^ 96 454 - 7 99 7 99 4H 97 tM - 96 851 100 99 97B O.v.Z.-Afr ' 66 4 — A.A.R dev < H 87 „ En ZIJ heeft een bord gebroken Heeft ze je dat « ok verteld " Advertentie De ontdekking die HET KUNSTGEBIT vosliioudl zoals de kaak de tonden vasthoudt Noch pasta I Noch poeder I Noch rubberplaatjet t Maar hutaentjet van eoepel plastic tvaardoor het kunstgebit aan de vorm der kaken wordt aangepast " NJieuw I De SMIG-kussentjes sentje blijft soepel Laat zich •'¦' Voor kunstgebitten verlos gemakkelijk verwijderen als sen U dadelijk van de pijn en het vervangen moet worden het ongemak tengevolge van Smaak - en geurloos 100 % Hy - een loszittend gebit Het zachte gienisch Kan worden schoonge - plastic houdt het gebit stevig op maakt in een handomdraai Geen zijn plaats omdat het soepel " kleefmiddelen " meer die men en elastisch is als het vlees zelf iedere dag weer moet opbren - U kunt ongedwongen eten gen Vraag de SMIG-kussentjes spreken lachen Het kunstgebit en maak een einde aan het Een stel van twee kus - "^°' 8t a"e bewegingen van de ongemak dat het kunstgebit U seniles Eén voor onder - kaak en Uw tandvlees doet bezorgt Bij alle apotheken en m ién voor boaengebil geen pijn meer Het SMIG-kui drogiiten verkrijgbaar 86A Miel actieve obligaties fro » iem putil lli'hnnieD 8^4 — 85B Niel actieve aandelen PartinipHttePewUfteo Adam 47 A'dam 48 Rdam ' 531 84 S % 84 m — 1140 1018 720 428 638 428.10 261 1135 1018 715 429 638 424 261 Alg Fond » 1/1 Converto l/l H.B.B bel a Holland Fund Interbonds Intergas Wereldenersl * 51 37 59 60 34 64 70 33 29 " 122 57 37 43 31 58 49 24 | 520 5 52 38 59 61 33,V 63 69 33 2 '^ 124 58 lIUllll ' itmliel - « I » vfr » « rBAo i 93 « 93 S % 89 » 5«4 89 6 % 87 6 % 88 6 ^ 85 84 83 92 92 89 89 87 88 85 84 d.N.U -«& 8.N.G ' 65 n i.N.G ' 65 l.N G ' 65 n - J.N.G ' 66 3.N.G ' 58 3.N.G ' 64 3.N.G ' 68 3.N.G ' 84 3.N.G wD ' 61 4H 86 S.N.G r.sph ' Sa 170 Id ' 6 W41 Sx.-t MO ' M 9M — Sic-lMD'St 5U 93A 3r 1 Cb.'63 ¦ "'- MIdd cr ' 57 Mldd cr ' 56 Midi cr ' 65 Aanrt in n**U')iKiiit*. Stokvis Stoomspla Tw Van Swaal Synre » Tabak Pha eert rh B Marijnen Techn Unl * Texoprint rhomass en Dr Thomas Mot eert Thomson eert Twentsche kab Tw Overz H UbblnK Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel UtermBhlen Utr Asph t Varossleau B Veend St ip Vencta Ver Glat N.a Ver Mach t Ver Touwfabr Vettewinkel Vezelverw N.L VihamU VorstenL Cult Vred Rubb eert De Vries IJzer Vulcaansoord i^alvtscbvaart Wereldhaven iVemlnk's Beton lA^essanen ifl^Uton-F.-Br. A'eyers I en B / WUk en H 318 212 142 111 40 127 420 226 2S0L 290 230 280L 517 121 165 175 60B 200 541 197B 133 167 180 195 545 195B 133 415L 229 248 337B 139 157 126 425B 310 1S9 287 160 320 363 303 230 Alg ExpL MIJ BlUiton I BilUton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-60 Maxwell P Moeara Enlm a ld c opr bew ld 1 wlnstb ld 4 wlnstb Oost Bomeo MQ 247B 337 140 156 124 430 314 159L 287 162 315 360B 301 230 408 129 157 188 97 298 266 74 155B 99 63 95 289 85.60 125B 77 36.90 lOlB 210 30 152B 145B 242B 132 133 Snheepvnurt Fumes » Oostzee 157 188 73 94 297 74 235 150B 103L 65 96 289 85.10 127 76 36.80 101 214 30 152B 145B 241 ifuttstnati MannesRL eert — Jaa Pao Imp OU Inland N.G Int Nick a 3heU Can \ C.F Ind Am Enka Am Moton Am Rad Ant Smelt Am T and T Anaconda Atcnlson T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Columb Gat Curtiss W • Douglas Aire Du Pont Ford Motor General B Gen Mot Greyhound LB.M Int Flavoun a.P Jones a L Kenn Copix Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Paa Stand Br 10a Stand OU N.J Studebaker P Sun M.C TexasInst Tide Water Union P.R U.S Steel Western B O West Elea Wilson Woolworth Ua Mlnlèra Prolongailea 170 195 405 80.20 123B 206 lOUB 201 660 127 48 244 165 159 177 280 90 76 158 324 79 16 150 107 92 66 138B 330L 180 190 132 161 150 172 193 405 80 123 207 102B 201 560 128 47 16 5 159 175 278 90 73.50 156 79 18 151 109B 92 66 138B 320 182 188 161 130L Chem Fund c Massach Inv tr « Television EFt iSanb - BrerlleV en » er « « eten Alg Bank N 241 240 AMEV nrc — Amro Bank 49,40 49.20 Cultuurbank 71 Gron L Cr B 142 140 H.B.U cert 181 181 HoU Boo 490 494 Kas Assonlaö » 113 112 Nat Inv B pret — — Nat Nederl cert 455 451 Ned Cred B 175 174 Ned MIddenst a — 85 Ned Overzee B 175 175 RVS cert 390 390 Slavenburg's B 168 168 Ver Bankbedr 150 150 C^QIture » NgombeU Cult 69 69 1 UanitM Initumrle « D dl * Albert Hetln _ — Alg Hand M — — Alg Norit Mil — ^ Avim 168B 168 Amstel Br nrc 345 — Amsterd Ball 379 379 Amsterdam Dr 80L 79 Amsterd Rljt /> 150 154 AMIEM RB 33 33 Apeld Netten _ 273 A.S.W 347 347 Beeren Tricot 61 61 Beers ' Zonen 275 — Bensdorp Berg en Jure 433 422 201 201 Bergoss 289 289 Berkels Patent 196 198 Bemet B 160B 163B Blaauwhoed 341 339 Blljdenst W n.r.a 95L 94L Bner de Dr 264 264 Bols Lucas 203.50 204.80 Borsumij W cert 5 * 68 Braat R'dam 37 37 Breda Mach t 251 254 Bredero ft.r.a 350 341 Brocades-St 709 690 BUhrmann-Tet 523 522 Buttlnger 269 270 BUenkort n.r.a 437 445 Calvt cert 670 672 Carps Garen 275 275 Centr Suiker 286 286 Crane Ned 70 Curac Hand 153 155 Daalderop B 182 182 Dagra 210L 205L Desseaux 241 241 Dikkers en Co 125L 1231 Dorp en Co — 100 Dr Ov Hout 130 132 one Hoeftizen t 84 84.50 DRU 252L 345 t>uyvli 220L 216 Elsevier ultg 190 191B Emba 170 170 Enkes — 171 Enthoveo Plet 184 180 Erdal MIJ 398 » Exelslor met 80 Fokker 272 274 Ford 940 955 Gazelle 203 203 Van Gelder 107 106 Gelder T n.r « B 410L 408L Gelderman 56L Gerofabr n.b 270L Geveke en Co 569 565 Gist - en Splr 314 Grasso 140 136 Van der Grinten 831 828 Grotsmederij 91 Gruyter 6 pet pre 118 Hagem en 0 & 98 98 Hart 85 86 Hatema ¦ — 199 Havenwerken 191 195 Heineken'ii 382 389 Hensen Mach 90 88 Hero 204 205 Hoek't Macb 468 466 Holeo 21U 212 HoUandla Kat 79 80 j I.>lata 1 t » cedau in Utea B.bUd 1 • B ceOaan « a UedMi 1 
20 WOENSDAG 22 JUNI 1966 DTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zijn de ^ zelfreinigende General Electric afwasautomaten speciaal voorvaders gemaakt ' TOUflOIO ' ISHCTCEDEPONEEflO HANDELSMERK VAN POUflOID COV CAMMIOOe MAn MK Zo ziet de wereld u Hoe ziet u de wereld Als u een Polaroid zonnebril draagt prima Een Polaroid zonnebril neemt hinderlijke schittering weg door middel van een wetenschappe Iijl < procédé ' polarisatie ' Schittering van water wegen en sneeuw reflecteert horizon taal De lens van een Polaroid zonnebril heeft onzichtbare verticale strepen die horizontale stralen NIET DOORLATEN Zo bereikt alleen het nuttige licht uw ogen U ziet gemakkelijk U ziet meer En u ziet rustige Uw ogen raken niet vermoeid U ziet er voor dewereld even prettig uit als de wereld er voor u uitziet Vraag uw opticien naar de collectie mooie modellen met hetPolaroidtestkaartje Polaroid zonnebrillen zijn optisch correct en zó licht U vergeet dat u er een draagt Alleen de echte Polaroid zonnebrillen zijn voorzien van dit blauw-en-groene testkaartje Laat uw opticien u het fasci nerende geheim ervan tonen Logisch dat sommige attente vaders dat denken General Electric verlost hen immers van hun keukentaak al wordt die nog zo „ graag gedaan " Toch staat voor General Electric de huisvrouw voorop Juist haar ervaringen en wensen zijn in de beroemde General Electric afwasautomaten verwerkt Vandaar de perfecte afwasresultaten Vandaar de zelfreinigende kuip De huisvrouw wordt werkelijk al het werk uit handen genomen Tweemaal voorspoelen heet water maken grondig afwassen op het juiste moment het afwasmiddel en het glansmiddel toevoegen tweemaal naspoelen en drogen met hete lucht alles doet de General Electric afwasautomaat volledig automatisch In een knopomdraai Zo fonkelend schoon heeft u uw vaat nog nooit gezien En omdat er in Nederland verschillende soorten keukens zijn komt General Electric met liefst 4 modellen in 11 pasklare uitvoeringen Voor gebieden met hard water zijn er speciale uitvoeringen met ingebouwde waterontharder Met elke wens is.rekening gehouden aan alles is gedacht Oók aan vaders Bespreek met uw dealer hoe u een General Electric afwasautomaat vrijblijvend twee weken op proef kunt krijgen Geen enkele gewone zonnebril neemt schittering weg zoals een GENERAL^ELECTRIC Importeur voor Nederland Mijnssen & Co N.V Keizersgracht 205 Amsterdam TeJ 020-64876 iETNIEUWE INWEEKMIDDI ÉET ACTIE rnmm korrels •' ' M ^^^^ Polaroid zonnebril ¦ ® ^ m VERDRIJFT ALLE MOEILIJKE VLEKKEN luvi INWEEK - EN VOORWASMIDDEL MET ENZYMENl iiÉili^MisiilisÈiiïi Vooriader SD 322 Doordat de rekken bij het openen soepel naar voren glijden wordt u het inladen bijzonder ge makkelijk gemaakt De waswerking is 3 dimen-sionaal dat wil zeggen dat het reinigende sop de vaat van drie kanten tegelijk overspoelt Een compleet programma van zes bewerkingen maken uw vaat glanzend schoon u kunt ook één of meer fases overslaan voor een klein afwasje Vrijstaand model f 1695 - Inbouw f1575 - Met wateronthar der resp f 1895 en f 1775 - Mobile Maid - model SM 120 U plaatst de vuile vaat in overzichtelijkei met vinyl beklede rekken rijdt de machine naar de aanrecht sluit - klik - de aan - en afvoerslang aan op de koudwaterkraan klaar is uw taak De machine werkt het hele programma achter elkaar grondig af Van twee kanten tegelijk overspoelt het water de vaat tot in alle hoekjes en gaatjes Het bovenblad is een welkom extra werkblad De soepel rollende rubberwieltjes laten u het apparaat maklce lijk wegzetten In een verloren hoekje Prijs f 1295 - Het A.N.O.Z - Kromme Nieuwe Gracht 56 Utrecht met vele rayon - en afdelingskantoren in het land en diverse internationale kontakten in E.E.G.-landen zoekt JONGE MENSEN met ten minste U.L.O.-opleiding en typevaardigheid Snel en gemakkelijk kontakt legt u door ons kantoor te bezoeken of door ons te bellen onder nr 030 2.56.43 toestel 5 N.V Centraal Autoherstel e drijf Bevisiebedrijf voor autobussen uit het concern der N.V Nederlandse Spoor wegen In verband met uitbreiding der werk zaamheden bestaat momenteel de mogelijkheid tot plaatsing van Wat een gemak Nu begint Uw wasdag met een was zonder vlekken Dat ^^^^^^^^^^^^^^^^ komt door Luvil het nieuwe natuurlijke inweekmiddel het enige met groene '^" it is het geheim van Luvii het enige natuur korrels Zet ' s avonds het wasgoed in de week en Luvil doet het halve was - '" J "*® ' nweekmiddel met groene korrels werk terwijl U slaapt Alle vlekken en zwaar vuil zijn bij het krieken van de luvh bevat enzymen - n zuiver natuurlijk bestanddeel •¦ '^ i j 1 • - T_ir _ ui__j 1-1-1 __;-< Daarvoor gaan vlekl MET LÜVIL £^ ENUWWASDAG REGINT VLEKKELOOS De Provinciale Utrechtse Bond voor Vreemdelingenverkeer vraagt een DIREGTIEASSISTENT MET TOERISTISCHE BELANGSTELLING De functionaris zal worden belast met allerhande secretariaatswerkzaamheden en contacten met der den Talenkennis en administratieve aanleg strekken tot aanbeveling Leeftijd niet ouder dan 28 jaar Met de hand geschreven brieven met foto en uitvoe rige inlichtingen te richten aan Directeur P.U.B.V Alexander Numankade 53 Utrecht Accountantskantoor in centrum van het land vraagt a 2e assistent in staat zelfstandig jaarstukken samen te stellen van middenstandsbediijven mini maal niveau M.B.A b leerling assistent in bezit van of studerend voor M.B.A Zelfstandig werken in prettige teamgeest Brieven te richten onder No A-6721 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht AUTO - ELECTRICIËNS SCHILDERS BEKLEDERS Aanmeldingen worden gaarne ingewacht b \\ N.V O.A.B Cartes gen Riet 20 ta Groningen Riouw 20 V Calcutta t « Madras Roelof Holwerda p 20 Stavanger n Norrkoping Roelof Jan 18 te Stockholm Roerdomp 21 te Kampen Rondo 21 V Genua te Marseille Rotti 21 V Basrah te Bombay Rubato p 20 Kiel n Dantzig Rubicon 20 v R'dam n Bremen Ruby 18 V Blyth n Par Ryndam 21 v Montreal ta Rotterc^am Sandenburgh 20 v Aberdeen n Rot - terdam Schelde Lloyd 20 v Havre n CrIstO ' bal Scheldeborg 20 ta Utrecht Schie Lloyd 21 390 m NNW Sey - chellen Schiehaven 21 v Havre n Duinker - ken Schouwen 2 ^^ op 60 m O Sabang Sibigo 18 V Bangkok n Singapore Silindoeng 21 te Singapore Simonskerk 21 v Bremen te Hamburg Sirius 21 te Vlissingen Skadi p 21 Carthaena n Lissabon Sloterkerk 20 610 m O Ascension Socrates 21 v Antw te Rotterdam Soestdyk 20 nm te Norfolk Solon 16 v Nassau n Baltimore Sonja 20 v P Said n Triest Spaarneborg 21 v Shoreham n IJ - muiden Spaarnekerh 20 150 m W Sabang Spolesto 20 te Rotterdam St Annaland 21 te Grangemouth Stad Delft.p 20 K Hatterai Stad Den Haag 20 210 m ZZW Ouesant Stad Kampen p 20 Bizerta Stad Utrecht p 20 Singapore Stanislas p 20 Finisterre Start 20 v Amsterdam n Chelsea Steady 19 te Bridgewater Steenbergen 22 te Hamburg verw Steunkerk 20 te Aden Straat Fushimi 19 op 180 m O Lour Marques n Singapore Straat Malaka 20 op 800 m ZZO Mauritius Straat Mozambique 21 te Port Eliza beth verwacht Straat van Diemen 21 870 m NO eil Amsterdam Streefkerk 19 te Durban Sumatra 20 v Genua n Port Said Tagri 18 te Plymouth Talita 21 v Barcelona te Marseille Taras p 21 Algiers n Benghazi Tauras 18 v Antwerpen te Londen Tegelberg 17 v Hongkong n Kobe Tempo 20 v Genua n Nickerïe Terschelling p 18 Lizard n Tero 20 v Hamburg n Jacksonville Texelstroom p 19 Lizard Thea 20 v IJmuiden te Londen Theano 21 te A'dam verwacht Theron 21 v R'dam te Antwerpen Timo 20 v Wells n Burghead Tinda 19 te Aalborg Tjibodas p 21 Penang n Mombassa TJiluwah 17 V Kobe te Hongkong Tjinegara 21 v Penang te Colombo TJipanas p 20 Cotonop n Abidjan TJitJalengka 18 te Montevideo TJiwangi 20 v Sydney n Brisbane Togokust p 20 Monrovia n Freetown Towa 20 op 200 m NO Bermuda Trianca 20 op rede Palamos Tridale 18 v Gent te Londen Trito 20 V Rotterdam te Dublin Triton 21 v R'dam te A'dam Tubal 21 ta Kopenhagen ' Tubo 20 V Bayonne n Antwerpen Tuskar 22 te Terneuzen « Tweelo 21 te Yarmouth Twee Gebroeders 21 te Setubal Urkerslngel 22 ta Terneuzen verw Ursa Minor 19 te Goole Van Cloon p 20 Sumbawa Van Heemskerck 20 v Mogadiscio n Dar es SalaamVan Neck 21 te DevonportVanda 18 v R'dam te LondenVega 21 v Felixstowe te Gefle Veritas 21 v Londen te R'damVesta S 22 te Rouaan Virgo 21 v Londen te RotterdamVivat 18 te Londonderry Vlieree 21 v Harlingen n Gothenb.Vlistborg 21 te Delfzijl ^ Volante 22 te Kings Lynn '~ "- Waddenzee 18 v Lerwlek n Trond - heim Waverstroom 21 te Dagenham verw Wegro 18 v DanzIg te Sheerness Westland Producer 21 tc Sheerness venvacht Westzaan p 21 Kaap San Antonio Wieldrecht 20 235 m ZZW Lissabon Willem Barendsz 18 te Grimsby Willem Fortuin p 21 Brunsp n Deventer V>tillem Koerts p 21 Oporto n Ceuta Willem Smits 20 te Londen Willemstad 20 v Lissabon n Ma deira Willi Böhmer 17 v St Lucia n Tri - nidad Willy 18 te Liverpool Wilpo 19 V Ostrand te Raumo Witmarsum 20 600 m ONO Ber - muda Woltersum 20 480 m NW Azoren Wonogiri 21 800 m N Honolulu Wonorato 18 v Djibouti n Port Sudan Wuta p 20 Brunsb n Deventer Wymers 19 v Onega n Ardrossan Ysselborg 20 v Delfzijl n Domsjo Zaankerk 21 te A'dam Zaanland 20 v Bahia n Hamburg Zaanstroom 19 te Goole Zeeland 17 op Columbia River Zeemeeuw 20 v Falkeberg n Zeester 21 v R'dam n Gunnesi Zeevaart 21 te Londen •¦ ¦» Zevenbergen 21 te Valencia verw Zwaluw 18 V Weston Point n Peel Zwartewater 20 y Grimsby n Havre I ankvaart Actoon 22 tc Curacao *— Ameland 20 v Kaapstad n Curasao Anco Spray 20 v New Orleans n Philadelphia Area 20 v Stanlow n Faslane Atys p 20 Plymouth n Belfast - Stanlow Caltex Amsterdam 20 op 240 m ZO Mogadiscio Caltex Arnhem p 20 Perim Caltex Delfzyl 20 te Rotterdam Caltex Eindhoven 20 460 m ONO Mogadiscio Caltex Leiden 20 op 50 ZO Little Quoin n Hongkong Caltex Madrid p 21 Assab Caltex Naples 20 rede Ras Tanura Caltex Pernis 21 60 m NO Madras n Bahrein Caltex Rotterdam 20 v Ras Tanura n Pembroke Caltex The Hague 20 90 m ZW Bandjermasin n Dumai Caltex Utrecht 21 te Pembroke verw Camitia 19 v Stanlow 3 juli te Curacao verwacht Carib Trader 20 168 m NO Benghazi Clnulia 20 op 600 m ONO Bermuda 28 op de Mersey verwacht Crania 19 te Barton verm 22 n Curacao Diloma 20 30 m W Casablanca Doelwyk 27 te Suez verwacht Dorestad 18 v Rott te Thameshaven Esso Den Haag 21 te Rotterdam verw Esso Rotterdam 20 135 m O Ras Tanura n Bombay Forest HEII 20 180 m NW Lissabon Forest Lake 19 v Tr-midad n New York Gulf Hans » p 20 Straat Ormuz Gulf Italian 20 180 m ZW Ouessant Gulf Swede 20 op 200 m WZW Ras Fartak Jacob Verolme 20 op 100 m ZO Guayaquil Kaap Hoorn p 21 Kreta n Port Said Kabylia 20 v Trinidad n Havre Kalydon 20 op 485 m W Finisterre Kara p 20 Karishamn n Rotterdam Katelysia 21 nog tc anker lligan City Kelletia 20 370 m ZW Azoren Kenia p 20 Kaap St Vincent 23 om 24 uur te Hoek van Holland verwacht Kermia 20 v Gothenburg n Stockholm Koningswaard 18 te Liverpool Kopionella 21 te Fredericia daarna Whitegate Koratia verm 21 v Hamble n Ply mouth Korenia 20 te PauÜlac daarna Thames Kossmafella 20 v Kilingholme n Curasao Krebsia 20 v Curacao te Trinidad Kryptos 20 v Ardrossan n Stanlow - Dingle Kylix 20 op 160 m OZO Perim Munttoren 20 120 m O Trtnidad n Bajo Grande Mydrecht 20 180 m ZO Pto Alegre Naess Comander 20 nog ten anker bij Men a Naess Lion 20 240 m O Ceylon Onoba 20 op 200 m W Little Quoin 27 te Suez verwacht Philidora 20 op 330 m ZW Bermuda 23 te Portland M verwacht Philipia 20 op rede Suez Purmerend 20 v P Miranda te Stan - low Sepia 21 75 m ZZW Melbourne 7 iull te Mena verwacht Tahama 21 v Tonsberg te Holtenau Tamara 20 50 m Z Ras al Hadd Vasum 20 op 400 m NW ' Finisterre 22 om 17 uur te Hoek van Hol land verwacht Viana 30 te Gothenburg verwacht Videna p 21 Ceylon 25 te P Dickson verwacht Vlieland 21 te Beira v "- Westertoren 21 te Penanq -— - Zafra 20 op 1020 m ZW « r^ren Zaria 20 op 430 m WNW Bermude Zeesleepvaarl Barenlaz Zee met 2 bakken 20 v Rottardam n Freetown Clyde mat booreiland 20 pp 1025 m ZW Azoren Hudson met booreiland 20 300 m ZO Jacksonville n Ras Tanura Ierse Zee met booreiland 20 op 300 m ZO Jacksonville Maas 16 V Singapore n 7 Mississippi 21 nog te Serla Noordzee 15 v Palermo n Oceaan met bak 20 100 m N Socotrs Oostzee met boorbak 18 v Antigua n Port Harcourt Orinoco 21 werkzaam In Pert GolfSchelde met Sea Maid " 22 te Rot terdam \.^^ Thames met booreiland 20 op 1025 m ZW Azoren 
Il KLEINTJES tof 15 woerden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent TE KOOP AANGEBODEN KUNSTHANDEL MODERN Schilderijen lijsten en omlijstin gen Oude Gracht 342 zaterdags gesloten BERINI F 65 van rijkspolitie met kenteken snel goed en mooi vanaf ƒ 150 R Schut Blokstraat 2 Telef 11776 b.E.g 31297 POLYETHER OORLOG Kinder matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbedden ƒ 56.60 wentelbedden ƒ 41.50 dl vanbedden ƒ 22.60 onderschuU bedden ƒ 36.50 blnnenverlngs ƒ 41.50 dekens ƒ 5.46 Recht streeks Matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Moderne skaibankstel len ƒ 277.60 met losse kussens ƒ 375 bergmeubels ƒ 139.60 mo derne eethoeken ƒ 129 ombouwen ƒ 17.50 pasklare ombouwgordli nen v.a ƒ 12.50 Wij zijn ' s maan dags de gehele da g gesloten KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.50 stapelbedden ƒ 69 dlvanhedden ƒ 24.60 2-persoons slaapkamers ƒ 119.60 tweedeurs linnenkasten ƒ 125 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Zware weefstoffen ƒ 2.26 Dobbystoften ƒ 2.96 Cre tonne ƒ 1.99 terlenkaval ƒ 0.98 keukenbont ƒ 0.75 katoenvitrage ƒ 1.26 Boudé-lopers v.a ƒ 2.26 Kunstleren BEKLEDINGSHOE ZEN voor Deux Cheveaux div tinten ƒ 19,75 per zitplaats ' Zeer eenvoudig te bevestigen H - Ga zenbeek Jr Twijnstraat 61 tel 16719 Utrecht ' T WOONHUIS Speciaal voor stijlmeubelen kussenkasten broodkasten commodes horden kasten enz Hoek Mariaplaats 48 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Export vocaleum ƒ 2.60 kapokkussens ƒ 6 salon tafels ƒ 17.50 tafelkleden v.a ƒ 9.96 stoelbekleding ƒ 3.95 kar petten met kleine schoonheids foutjes voor halve prlis Alleen bij woninginrichting Ons Huis Bemuurde Weerd OZ 73 moderne skai BANKSTELLEN ƒ 330.50 bergmeubels ƒ 139 eet hoeken ƒ 129 salontafel ƒ 39 Ook Leidseweg 20 B Alleen bij woninginrichting Ons Huis Leidseweg 20 B LADEN KASTJES Oud HoIIands ƒ 73,50 cocktaiiclubjes ƒ 39.75 niet skai 2 voor ƒ 100 - Losse fauteuils ƒ 59 Ook Bern Weerd O.Z 73 KOMT DAT ZIEN alleen OudeGracht 10 Gratis genaaid en ge legd Bouclé tapijt ƒ 7 kamer breed ƒ 31.50 woibouclé ƒ 15.90 Alle soorten coupons voor halve prijs ACCORDEONFEEST Grote Lang zullen ze leven plaat met 57 fijne meezingers voor slechts ƒ 5.95 Muziek Statfhorst Drie harlngstraat 6 Nachtegaalstr 9 De nieuwe rage Leuke SLEU TELHANGERS met autootjes schepen met glaasje op met Holl molen enz Slechts ƒ 1,50 Alleen bij Nebbeling Vinken burgstraat 14 Utrecht Het adres voor sleutels plastic naampiaten Alleen bij Woninginrichting ONS HUIS 2 deurs linnenkast zelf In elkaar te zetten ƒ 119 wentel bedden ƒ 44.50 divanbedden ƒ 24.90 2 pers ledikanten ƒ 73.60 Bern Weerd OZ 73 Leidseweg Heeft u bU ons voor ƒ 10 besteed dan ligt voor u een SLEUTEL HANGER gereed Het adres waar dat zo leuk gaat Nebbe ling no 14 Vinkenburgstraat Utrecht Het adres voor sleutels sloten plastic naam - en reclame platen KOMT DAT ZIEN alleen OudeGracht 10 Gewatteerde dekensƒ12.95 zware wollen dekensƒ13.95 100 pet wollen dekensƒ32.50 kampeerdekens ƒ 5.96:vlokmatrassen ƒ 24.60 a-persoons ƒ 45 blnnenverende matrassen ƒ 47.50 polyether matrassen ƒ 29.50 MAGAZIJNKASTEN staal ƒ 35 stapelledikanten per stel ƒ 39.50 keukentafels beuken ƒ 19.60 Geerts Gruttersdijk 23 Telef 29304 Grootste coUectie PONDERFIET SEN kleuterfletsen ƒ 47.50 kin derfietsen 4 6 Jaar ƒ 69.60 kin derfietsen 6 9 jaar ƒ 77.50 kin derfietsen 7 12 Jaar ƒ 83.50 auto peds hout ƒ 5.25 autopeds met rem en standaard ƒ 21.50 -ƒ 26.50 TORPEDO Lange Elisabethstr 32 Nachtegaalstraat 33 SPORTFIETSEN in mooie kleu ren geheel compleet met rem naaf ƒ 127,60 met knijpremmen ƒ 137,50 Union Savoy compleet ƒ 159,50 Betaling desgewenst in 6 of 12 maanden zonder voor uitbetaling TORPEDO Lange Elisabethstraat 32 Nachtegaal straat 33 ge 66 Ge sti wi jai ga Wé pr Ml Gï vo tot Bo Ge nie de AS mi jaa kri lijk na G. Pe 030 VÖ dlr lee ger we: N.'l tel. Vis 714 Da aar kar iaa Crc Me vra bijr Hoi OZ G ~ ken TU con din li ET ten die een doo leg bev Aar str; vak woi Wei hee voo 729 ' Heeft u een lap stof Wil maken een MAATPAK voor u Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 Voor chiaue MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 25 a telef 14065 Tevens verhuur van het betere genre gelegenheids kleding Het Huis met de Buitenklok " Voor HORLOGES gouden da mes en herenrlngen ook bril jant Klokken barometers Ge ro-cassettes uit voorraad lever baar F R Marsman Damstr 38 tel 31439 Wij leveren ook op gemakkelijke betaling Geen rente STOELEN STOFFEREN Laat nu uw meubelen stofferen Wij leveren vakwerk tegen billijke tarieven ' s Maandags gehaald vrijdags klaar G Alflen telef 29216 - 11304 INRUIL T.V.'s vanaf ƒ 60 met en zonder tweede net Deze ziln door eigen T.D geheel gerevi seerd Radio Tolsteeg Twijnstr 46 telef 29870 Utrecht TIMMEREN met hout triplex spaanplaat hardboard water vast hardboard zachtboard te gelboard gaatjesboard houtnerf board asbe.stboard kastplanken lijsten schroten platondtegeLs afzetstrip cement van N,V Hoii plex Houthandel v Heutszstr 3 hoek Vieutenseweg bii de J P Coenstraat telef 32309 Te koop wegens beëindiging be drijf jonge HENNEN Soort Hy Lme Ie leg Te bevr Utrechtse wog 337 De Bilt Telef na 6 uur 61908 Koopt nu nieuwe MEUBELEN of T.V U betaalt slechts ƒ 6 per week Telef 32330 Jubileum aanbieding 60 1aar BENZO Bestel nu uw rijwiel rechtstreeks aan de fabriek Ben zo sportrijvvieien geheel compl met lamp slot en bagagedrager nu nog ƒ 129 netto Vraagt gra tis prijscourant Benzo Rijwielfa briek Ged Biersloot 50 Vlaar dingen tel 4244 - 6686 - 2474 Voorlichtingscentrum AARI >- GASVERWARMING Dagelijks demonstratie met Bocal Bec kers DRU Frisia Jaarsma No bel Velo enz Schoonheijm Vieutenseweg 79 Utrecht Teléf 35762 KOFFERSCHRIJFMACHINES nieuw vanaf ƒ 179 Telmachines nieuw vanaf ƒ 375 Van Bree Kantoormachines Lange Nieuw straat 76 Utrecht Telef 10279 l'ROTTÓIRTEGELS tn de kleu ren grijs rood geel groen en zwart leverbaar Bons & Zo nen Zandpad 131 a Utrecht Tel 410SS Voor UITDEUKEN en spulten Van Geest Nieuw Amsterdam laan 12 Kanaleneiland Utrecht telef 81096 Wegens voordelige aankoop te koop aangeb een vrije arm zig zag NAAIMACHINE van Euro pees fabrikaat Iets licht bescha digd Van ƒ 465 voor ƒ 375 Beta ling in overleg Vrijblijvende de monstratie Te bez G A Wlt Jens Herenweg 33 bij de Am sterd straatweg Telef 23968 Utrecht Tevens reparatie-Inrich ting VAGé VAKANTIE-AANHAN - GERS " In diverse modellen Nw Amsterdamln 12 Kanaleneiland telef 81096 Utrecht Vage voor MERKCARAVANS Sprite Eccles Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland telef 81096 Aan ƒ 62 won Br lïiS en tuin huis groc mer Zeis bur Aan best slaa vlie] ning met UN Aan BEI dou( schi gelij VERFSPUITEN glassnljders metselspecle bokkepoten en ra diatorenkwasten — Verfkelzer Twijnstraat 19 Voorstraat 94 Joh Camphuysstraat 47 Voor straat 87 Vage voor BEDRIJFSAANHAN GERS in diverse modellen Vraagt een folder aan v Geest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kana leneiland Utrecht telef 81096 DEN HERTOG driewielers 9.95 autopeds 5.25 skelters 26.60 trapauto's 39.95 kinderwip 26.60 kruiwagens 9.75 aanhangwagen voor driewielers 7.46 Amster damsestraatweg 324 VAGé opbouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Kana leneiland tel 81096 Utrecht H.D.L en SPERWERTENTEN Waterdichte windschermen 4 m lang ƒ 36 en ƒ 33 slaapzakken 1200 gr poly-acrllvulling ƒ 19.60 ƒ 27.50 ƒ 33.60 en ƒ 30 Buta gaskacheltjes voor tent en cara van ƒ 36.75 Verder alle soorten Camplng-Gaz verwarming en verlichting luchtbedden rubber boten imperials en bagagewa gens Ook verhuur EDEK Rljn huizenlaan 21 Utrecht Telef Showroom Berkelstraat DEN HERTOG rolschaatsen kleuter 2.96 5.45 rubberwlelen 9.95 kogeUagers 12.96 Weco " zeer goed 17.96 Amsterdamse straatweg 324 DEN KERTOG A'damsestraatweg 324 DEN HEPTOG kinderrijwielen 44.50 6 Jaar 59.50 7 jaar 74.60 8 jaar 79.50 9 jaar 89.60 Am sterdamsestraatweg 324 VEI dan zelli cur£ aan, senh Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraagt Zwitsers Robijn An ker vanaf ƒ 35 Sola en Keltum CASSETTES P J M de Jong Twijnstraat 44 AUTOGARAGES ƒ 350 schuur tjes ƒ 185 Vraagt gratis prosp Houtbouw Ubachs/Kerkrade Rechtstreeks stoffeerderij schit terende BANKSTELLEN eethoe ken slaap bankstellen bergmeu bels etc Desgewenst kredietser vice 39 Jaar ervaring Van Bas ten's Stoffeerbedrljf P Nleuw landstraat 25 telef 710923 Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemakke lijke betalingsvoorwaarden Fa.Witson Oude Gracht 309 telef 24036 Siematic Eurollne en KelleïKEUKENS levert u N.V Uboka,Utrecht Atoomweg 64 telef 030 - 44321 Een sterk staaltje Bij aankoop van een stel WIELSIERRINGEN voor 12.75 een sleutelhanger voor 0.25 Autoshop HoUandia Lange Nieuwstraat 56 Utrecht t.o R.K kerk DEN HERTOG sportrUwlelen compleet 115 Hawk 162.50 Ba tavus 187.50 Tot 50 voor uw oude rijwiel Betaling ca 3 per week Amsterdamsestraatweg 324 Te koop aangeb BAKFIETS ingoede staat Te bevr J H A Gerlach telef 16472 Te koop grote KAMPEERTENT met uitgebouwde luifel z.g.a.n Slechts lx gebruikt Billijke prijs Galjoenstraat 37 Utrecht Jonge POEDELS te koop te ven 2 bloembakken voor balkon Bazuinhof 64 Te koop aangeb 3 % pk Evin rude Yachtwin BUITENBOORD MOTOR in zeer goede staat Gekost ƒ 620 nu ƒ 400 R van der Hamkade 71 bij Ondiep Te koop VELO VAP model So lex inclusief verzekering - Haag-straat 2 b Utrecht na 19 uur Telef 23435 Aangeb BATTERIJ-BANDRE CORDER met net aansluiting Grundig TK IL Prijs ƒ 115 J P ten Have Fuchslaan 2 telef 713216 Alleen bij woninginrichting Ons Huls Leidseweg 20 B KATOE NEN VAL 93 et per meter Veren kussens ƒ 7,60 tuinstoelen ƒ 9,76 ƒ 11,90 rotan stoelen ƒ 11,90 TOtantafels ƒ 14,90 Bem Weerd O.Z 73 AANRECHTBLAD vernieuwen Granlto - en roestvrIJ stalen bla den bij Slagt Bouwmaterialen Utrecht Verl Hoogravenseweg to 280 telef 030 - 81921 DTBECHTSOH NIEDWSBLAD WOENSDAG 22 JUNI 1966 VAN AGFA CLICK Maak na nog tol 30 juiii gebruik van onze CflMERfl-IMBPH-flKTlE TOT ROLLEIFLEX EN ALLES WAT HIER TUSSEN ZIT I ADOX GOLF Zoveel camera voor zo weinig geld kreeg U nog nooit I Met lens 2,8 dub belsper geen blan ke of dubbele fo to's en een sluiter voor snelle mo mentopnamen De Isoly Jr camera maakt 16 foto's op een rolfilm welke bij afwerking direct vergroot worden op 7x7 of 9x9 cm Onmogelijk om 2 foto's over elkaar fe nemen Geschikt voor flitsfoto's Een echte camera al Leuk voor de kiek jesmaker deze een voudige Agfa Click camera Maakf 12 foto's op een nor -' male rolfilm en is ook geschikt voor flifsfoto's in huis en bij avond „ Duizendpoot met glazen oog " is de beste omschrijving van deze echte systeemcamera Geen beginnen aan om in zo weinig ruimte alles te ver tellen over deze ca - Agfa liomaf Rapid Eindelijk een „ kiek schieterlje " zonder insfelproblemen dat wèl In Uw jaszak past Halfkleinbeeld formaat desnoods 72 foto's per film Met polsriem en buideltje vanaf OUDKERKHOF 34 DE BUSSY & VOORDUIN Voor de liefhebber van het grote for maat is en blijft er nog altijd de be roemde Roilelflex De prijswinnaar bij fotowed strijden LAMMERTS VAN BUEREN Makkelijker kan het niet het simpele vlug-inleg ' systeem voor het laden en hef veilig „ druk-af " principe voor het maken van een goede toto ZADELSTRAAT 33 NACHTEGAALSTRAAT 14 HAMMARSKJOLDHOF 77 16 - Dit alles voor slechts 55 26 - 99 - 120 - 495 - 585 - Te koop soUde BANKSTEL Rijnzichtlaan 60 Bunnik Heel nieuwbouw HOERHUIS voor en zij vrij uitzicht Utrecht Eng kamer ruime keuken 3 slaapk bergkamertjes badcel enz Voor heel huis of 3-4-kamerflat par terre liefst boekflat met ruim uitzicht Utrecht of omg Br no 1-7328 bur UN AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett en Ford Cortina All risk verzekerd AUTO-OCCASIONS Biedt aan enige ingeruilde wagens Ci troen 2 CV bouwjaar 1962 prijs ƒ 1550 Daf 600 de Luxe bouw jaar 1961 prijs ƒ 1150 Daf 600 Luxe bouwjaar 1961 prijs ƒ 950 Renault L 4 type 1962 gave car rosserie prijs ƒ 850 Te bevra gen Lawson telef 16154 Zeist Koppelweg 92 NSU PRINZ III 1962 heeft 50,000 km gereden In werkelijk nieuwe staat deskundig onderzoek toe gestaan Spoed gewenst In ver band met aanschaf nieuwe auto Te bevr na 7 uur Paramarlbo straat 108 Utrecht TELEVISIE te huur ƒ IB per maand Telef 18983 Te koop Mechelse HERDER PUPS 6 weken oud liet met kinderen Looydijk 129 De Bilt Telef 030 - 61935 GLASWERK voor uw bruiloft of feestavond gratis ter beschik king als uw dranken besteld zijn bij Wijnhandel Polhout Leidse voer 25 Utrecht Telef 17274 fLOOO EN MEER per maand verdienen onze goede „ DYNAMO " auto-elektricltelt reparaties starters d,vnamo's accu's Nieuwe Koekoekstraat 67 poort Utrecht telef 030 - 14192 geopend tot 6 uur ook za terdag Te koop zo goed als nieuwe Riemersma KINDERWAGEN Te bevr Pionstraat 19 Uw T.V defect DIRECTE SERVICE Rep uitsl aan huis Let op het juiste telefoon nummer 82745 Te huur aangeb TELEVISIES vanaf ƒ 16 per maand Telef 20617 tot 18 uur Trapauto's 48.00 vliegende Hol landers 39.60 beren 2.60 3.96 4.95 pijl en boog 2.50 FOPPEN ZIEKENHUIS JacobIJnenstraat Utrecht VERTEGENWOORDIG(ST)ERS Aangeb net KOSTHUIS met hul selijk verkeer Br no 1-7329 bur UN AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Kadett V.W Luxe Telef 29410 b.g.g ' 29417 Wij demonstreren en verkopen electr huish appa raten van wereldnaam rechtstreeks aan particulieren wy zorgen voor uw opleiding Een mooie gestoft ZITKAMER en slaapkamer parterre cen trum Alleen voor heer geen stu dent Br no 1-7348 bur UN Wegens aanschaf gas mooie grijze Hpenson OLIEHAARD met kolenset olievat en leidingen Prijs compleet ƒ 280 Telef 19307 Verhuur van V.W wagens V.W busjes V.W bestel V.W de Luxe 1200 1300 V.W Variant 1600 Opel Rekord en Opel Ka dett met radio All-risk verz W A de Jong AUTOVERHUUR Volkerakstraat 29 telef S1714 Te koop gevr SLOOPAUTO'S Metaalbedrijf J A Uppelscho ten telef 711644 Weerdsingel OZ 99 Utrecht Apeldoorn Verbouwd BOERDE RIJTJE plus nieuw st huls 6 kamers water elektra 2500 m grond Vruchtboom ƒ 50.000 Br Oostbroekiveg 22 Klarenbeek Te huur van benedenhuls de parterre en een ETAGE welke volledig zijn gestoft en ged gemeub Te bevr Buys Ballot straat 31 uitsluitend na 18 uur ook per kamer te huur Voor dame te huur KAMER per 1 aug Mevr Snijders Bljnkers hoeklaan 197 DIEPVRIEZERS nieuw met lichte beschadiging Volle garan tie en service Unieke betalings regeling Telef 030 - 40081 Te koop RENAULT DAUPHINE in zeer goede staat ƒ 625 Herm Elconlusstraat 14 bis Hebt u interesse woont u in een der provincies Hol land Utrecht of Brabant en bent u ten minste 23 jaar dan verwachten wij uw brief met persoonlijke gegevens s.v.p ook vermelden of u een auto bezit graag onder postbus 1787 Amsterdam U krijgt dan spoedig bericht NIEUWE FIETS ƒ 3.50 per w Locomotief ƒ 4,25 per week Na 12 maanden uw eigendom Eerste betaling één maand na allevering Broer Lijnmarkt 24 telef 24714 Te koop moderne houten BUN GALOW met groenten - en bloe mentuin Vruchtbomen en gras land Tevens stalling voor 8 stuks vee telef 03486-1762 Na 20.00 u Te koop aangeb van particulier LELIJKE EEND motorisch en mechanisch prima ƒ 900 Telef 30585 TRAPMAN OCCASIONS Alfa Boineo Sprint 2000 1960 Citroen Ami 6 1965 Citroen Ami Break 1965 Citroen Azara 1965 Citroen 2 CV 1963 Borgward 2300 1961 Goggomobiel 1960 Fiat 1800 1964 Fiat 500 1964 Fiat 500 1963 Daf de Luxe met roldak 1964 Opel Rekord 1963 Opel Rekord met roldak 1961 Opel Rekord 1956 Austin Cambridge 1962 V.W met roldak 1965 Fiat 1500 met schuitdak 1963 Ford Cortina 4-deurs 1964 Metabil Caravan 5-6 pers.Aanhangers nieuw LEIDSEWEG 120 UTRECHT tel 0,30-36&14 na 6 uur 030 710602 of 03438-4097 iedere dag tot 9 uur des zaterdags tot 5 uur ge opend Des zondags ge sloten OF Bemiddelingsbureau U en O " heeft diverse KAMERS In Utr en omgev Te bevr Bemuurde Weerd OZ 90 ' s avonds van 7 tot 9 uur Te koop aangeb DKW 3-6 in prima staat Na 7 uur Cremer straat 30 Bent u al ervaren in dit vak Particulier vraagt te koop in Utrecht een WINKEL WOON-HUIS Gedacht wordt aan een prijs van ca ƒ 25.000 Geen ma kelaars Br no X-6718 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Te koop aangeb een Philips BANDRECORDER Incl lang speelband microfoon en toebeho ren Herderlaan 8-II telef Beschikt u over een stimulerende verkoopkracht en kunt u een groep leiden RENAULT te koop Ie Delistr 19 ' s a vonds na 5 uur FIAT 500 D In uitzonderlijke staat bouwjaar 1963 van eerste eigenaar Na 6 uur Korhoenlaan 10 Zeist KAMER met naast gelegen kook gelegenheid te huur uitstekend geschikt voor bewoning 2 meis jes aparte gas - en lichtmeters Centrum stad Br no 1-7123 bur UN ALPENKREUZER JR 1962 met voortent Prijs ƒ 1200 Nicolaas weg 115 telef 16297 Dan zoekt u een baan als Te koop aangeb HUIS kamer en suite keuken gangkast voor en achtertuin boven 2 gr slaap kamers en 1 kleine zijkamer badkamer 2e verd 1 grote en 1 kleine slaapk en flinke zolder Incl z.g,a,n vaste vloerbedek king en gordijnen Overal aansl aardgas Koopsom ƒ 55.000 gele gen G Doustraat telef 26004 Te koop een betonnen KOLEN BAK twee Jaar oud Te bevr op nummer 72 Lombokstraat 4 uur n.m thuis INRUILAUTO'S Opel Rekord 1959 ƒ 750 Renauitje 1959 ƒ 425 Taunus 17 M 1959 ƒ 825 Boer haavelaan 57 Ondiep TE HUUR GEVRAAGD Te koop 2 pers RUBBERBOOT met grote voetpomp ƒ 75 Telef 33039 of Johan Wlnnubstlaan 23 Oog in Al HOOFD VERTEGENWOORDIGER Net bescheiden meisje zoekt ge stoffeerde ot gemeub KAMER Huur tot ongeveer ƒ 100 Telef 16881 PORSCHE Coupé 1960 in zeer goede staat ƒ 4200 Telef 03443 - 639 Zeist vrijstaande MIDDEN - STANDSWONING met garage In overleg te aanv Koopprils ƒ 57.500 k.k Inl Mak Kantoor J C Kool Oud Alblas telef 01849 295 Te koop z.g,a.n VOUWCARA VAN geheel compleet met gas en licht stoelen tafels bedden slaapzakken Kortom niets ont breekt hier aan Bremstraat 6 Utrecht Gezien onze verdere expansie hebben wij ook plaats voor u indien u woonachtig bent in één der iDoven genoemde provincies en een auto bezit Te koop aang een 2 CV EEND 1956 goed onderhouden loopt prima Prijs ƒ 650 Geen hande laren ' s Avonds na 7 uur Haag straat 4 Oudwljk Rustig ouderejaarsstudent zoekt gemeub KAMER Telef 16881 Keurig kinderloos echtpaar bel den b.b.h.h zoekt WOONRUIM TE onverschillig waar of wat Hoge huur beslist geen bezwaar Telef 16881 Zoelmond bij Beusichem Luxe BUNGALOW met cv en garage en 900 m2 grond Woonkamer 6 x 3.85 m 3 slaapk kooppr ƒ 80.000 k.k Mak Kant J C Kool.Oud Alblas telef 01849-295 FORD ANGLIA in zeer goede staat Laurens Reaalstraat 10 na 7 uur Te koop T.V 69 cm beeld radio en pick up in een meubel 4 jaar oud Simno Marco Pololaan 193 Gevr door heer Surinamer een gemeub KAMER met kookgele genheid Omgev Centrum Post bus 30 IJsselsteln AUTOFINANCIERING Laat de financiering van uw auto dis creet verzorgen door het assu rantlebedrijf Jan Nefkens Wil helminapark 25 telef 16571 Te koop in prima staat verke rende ZEILBOOT type Katama lan met dekzeil en motor Prijs ƒ 1200 Maarssen « Telef 1578 Schrijft ook u ons onder postbus 1787 Amsterdam Wij komen er direkt op terug Te koop zonnige EENGEZINS WONING huiskamer plm 6 m 3 slaapk vliering douchecel keuken kelder tuin Binnenkort leeg te aanv te Oud-Beijerland Z,H Vraagpr ƒ 30.000 k.k tel 01860 2432 | B12 Jongedame vraagt per 1 Juli ongemeub of gemeub KAMER Br no 1-7232 bur UN Te koop VLET 6 m lang 1,80 m breed met kajuit-huif en motor Vaarklaar tegen elk aann bod M van Hongarljedree f 131 Te koop aangeb gebruikte IJze ren pijpen balken HOEK-IJZER en auto onderdelen Metaalbedrijf J A Uppelschoten telef 711644 Weerdsingel OZ 99 Utrecht Ook uw AUTO kopen wij vanaf 1960 Telef 03490 - 16276 18148 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT A.s echtpaar zoekt ETAGE 2 kamers keuken toilet per aug Liefst omgev Oudwljk Wllhel minapark Br no 1-7233 bur UN AUTO LEBO met volledige ga rantie Uitsluitend automobie len welke een rijkskeuring heb ben doorstaan dit mag niet lan ger dan 14 dagen geleden ge beurd zijn ledere verkochte auto wordt door ons bedrijf zes maanden of 16.000 km gegaran deerd ongeacht welke reparaties er ook aan mochten komen Scherp concurrerende verkoop prijzen mede door onze inkoop politiek Komt u eens geheel vrijblijvend kijken en praten In onze nieuwe showroom en over tuigt u zelf Inruilen en finan ciering met ƒ 450 - eigen geld te gen de laagste rente en op 6 12 18 of 24 mnd Telef 14760 Lange Nieuwstr 84 84 bis bii de Dom ' s Avonds geopend Hei en Boeicop 4 km van Via nen in aanbouw zijnde 4 KA-MERWONINGEN met garage 2 onder 1 kap Ind beneden gro te woon eetkam boven 3 slaap kamers kooppr ƒ 36.500 k,k Ma kelaarskant J C Kool Oud Alblas telef 01849-295 Op het Laboratorium voor Vergelijkende Fysiologie kan zo spoedig mogelijk worden geplaatst een Jong echtpaar verpleger en ver pleegster zoeken geschikte KA MER(S met gebruik van keu ken redelijke prijs Genegen licht verpleegwerk te doen Tel 34198 Utrecht Duitse PIANO prachtige wortel noten kast iets voor liefhebbers ƒ 650 complete cursus piano Klavarscribo ƒ 30 4 teakhouten stoelen a.g,a,n ƒ 100 Telef 03404 - 13498 hulpkracht bij het Meerkerk Luxe BUNGALOWS met garage in.d L-vormige woonkamer 34 m2 badkamer en 3 slaapk Direct te aanv Kooppr ƒ 59.000 k.k Mak Kant J C Kool Oud Alblas tel 01849-295 Jong echtpaar zonder kinderen zoekt KAMER etage met ge bruik van keuken Br no 1-7323 bur UN wetenschappelijk AUTOMOBIELBEDRIJF VAN ROOYEN biedt aan Taunus 17 de Luxe 1962 4-deurs kleur geel met wit dak ƒ 2800 Taunus 12 M de Lu.xe 1961 2-deurs kleur met wil dak f1600 Taunus 12 M de Luxe 1960 2-kleurig ƒ 1200 Opel Rekord model 1958 ƒ 1050 4 stuks Opel Rekord 1959 vanaf ƒ 1100 t.m ƒ 1600 Citroen ID 19 rood met zwart dak als nieuw ƒ 1160 Renault Floride Sport 1962 met radio en veel acces soires ƒ 3260 Lloyd Alexander 600 1959 tweekleurig in prima staat ƒ 475 Financieren 12 18 en 24 maanden Seringstraat 28 achter Olympla Bioscoop Telef 41632 onderzoek Echtpaar z.k zoekt per 1 aug of eerder ETAGE of kamers met keuken Br no 1-7330 bur UN Amelde Te koop in aanbouw zijnde PREMIEWONINGEN met garage 2 onder 1 kap woon kamer 25 m2 4 slaapk met vaste trap naar 2e verd Koop prijzen v,a ƒ 40,000 k.k Nu nog lage overschrijvingskosten Mak Kant J C Kool Oud Alblas telef 01849 295 Te koop goed onderhouden HOEKHUIS met garage leeg te aanv Orchideestr 39 telefoon 44919 ƒ 300 - voor uw oude T.V bij aankoop van een nieu we alle merken Tevens repareren vidj ' voordelig Elke avond demonstratie T.V EIPOBT L V EYNDT Haverstraat 28 Utrecht Tel 030 - 16610 betreffende het gedrag van apen en de zintuigfuncties van vissen Werkend meisje zoekt een ruime KAMER met gebruik van keu ken in Utrecht-stad Br no 1-7332 bur UN TE KOOP GEVRAAGD De hulpkracht zal bij het gehele onderzoek betrok ken worden o.a toezicht op proefdieren voorberei ding van experimenten en het uitwerken van de ge gevens Jongedame zoekt gestoft event gemeub KAMER zoveel moge lijk centrum Utrecht Br Bllt straat 107 Utrecht Te koop gevr gehele ot gedeelte lijke INBOEDELS meubels zol - der kelder en winkelopruimin gen en verder wat maar verkoop baar is Lange Smeestraat 31 telef 22301 Laboranten - of analistenopleiding en eventuele di ploma's strekken tot aanbeveling Wie wil a.s echtpaar dat ver van elkaar woont aan een goede - WOONRUIMTE helpen om in het huwelijk te kunnen treden Huurprijs nader overeen te ko men Br no 1-7367 bur UN Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling Te koop ruim HOEIOIUIS met blijvend vrij uitzicht Flinke tuin en cv gas op de Mr Tripka de Koper moet een 3 - of 4 ka-mertlat of benedenhuls met 2 slaapk en cv op goede stand op kunnen leveren Br no 1 7162 bur UN Te koop gew GRAMMOFOON PLATEN en Llnguaphoneeursus Br aan postbus 4010 Rijswijk Z.H AUTO JORDAN OCCASIONS Zijn veelal van eerste eigenaar alle In eigen werkplaats gecton troleerd en worden met 10.000 km gegarandeerd V,W de Luxe ' 65 schulfdak en Amerik bumpers ƒ 4250 Morris 850 de Luxe 1963 gebr wit met rood lederen be kleding ƒ 3450 BMW 700 LS 1963 tomaatrood ƒ 2950 BMW 700 Sportcoupé 1962 met dubbele carburateurs en toerenteller lichtgrijs ƒ 2950 Opel L Kapltan ] 962-'63 crèmekleurig slaapban ken ƒ 3450 Opel Caravan 1961 lichtblauw ƒ 2450 BMW Sport coupé 1963 rood ƒ 2650 Flat 1600 de Luxe 1965 blauw ƒ 3750 NSU Sportcoupé 1963 blauw zeer aparte auto ƒ 3250 Opel Re kord 4 deurs 1962-'63 rood zwart dak ƒ 3250 Opel Rekord 1960 tomaatrood met leren be kleding ƒ 1950 Rekord 1960 tweekleurig met nieuwe sljal le ren bekleding ƒ 1975 Borgward 1960 crème rood leren bekleding ƒ 1950 VW de Luxe 1960 blauw met radio en roldak ƒ 2450 Taunus 12 1961 tweekleurig voor ' ƒ 1760 Daar het kopen van een gebruikte auto be paalde risico's met zich mee brengt doet u er goed aan er op te letten of het bedrijf waar u wilt kopen in staat Is ook ser vice te verlenen bij event garan ties Het Is altijd spijtig later te moéten merken dat ' t bedrijf al leen was Ingericht om te verko pen Als erkend garagebedrijf zijn «¦ il er op ingericht u ook na de koop service te nlDven verlenen nij het onderhoud van uw auto ook na de garantietermön van drie maandei of lO.UOO km Elke wngen wordt voor aflevering doorgesmeerd en olie ververst Soepele financiering mogelijk ' s Avonds tot 9 uur geopend zondags 11 tot 3 uur Garage lordan Eykmanlaan hoek Jor danlaan Tuindorp Oost Telef 114767 na 9 uur telef 34736 Onderw plus echtg z.k zoekt WOONRUIMTE in Utrecht Huur tot ƒ 160 plm Br no 1-7368 bur UN BELANGRIJK BERICHT VOOR ONZE ADVERTEERDERS In verband met de dage lijks zeer grote toevloed van ZET-ADVERTENTI ES is het noodzakelijk geble ken de sluitingstyd daar van te vervroegen U gelieve ervoor te zorgen dat ZET-ADVERTENTIKS voortaan uiterlijk om 14 uur op de dag vöör de plaatsingsdatum in ons bezit zijn voor de maandag-krant is dat gesteld op zaterdag 12.30 uur Vl'egens vertrek te koop 2-pers OPKLAPBED met matrassen en ombouw ƒ 40 nieuw bankstel skaileer ƒ 325 gebruikt bankstel ƒ 60 nieuwe eethoek skaileer met tuimeltafel ƒ 185 Kershof laan 31 telef Sollicitaties te richten aan drs J A R van Hooff Jan van Galenstraat 40 te Utrecht Gevr door echtpaar stud dierg plus verpl 2 KAMERS met kookgelegenheid In Utrecht of naaste omgeving Br met prijs opgave no 1-7369 bur UN Te koop pracht SALONWAGEN lengte 12 m Prijs ƒ 7800 Hei kamp tegenover Juliana zieken huis Veenendaal tel 08385-3694 DAGBLAD HET CENTRUM UTRECHT Met spoed te koop te.a.b een in goede staat zijnde SALONWA GEN Ook prima geschikt voor directiekeet leeg te aanv Lopi kerweg Oost 28 Lopik N.V Uitgevers Maatschappij Neerlandia Het Wlt-Gele Kruis afdeling Utrecht zoekt voor een van de wijkzusters WOONRUIMTE Wfl denken aan een zlt-slaapkamer of 2 kamers met kookgelegen heid en event gebruik van dou che Aanbiedingen gaarne onder no 1-7119 bur UN Heer zoekt per 1 Juli een ZIT SLAAPKAMER zonder pension in Culemborg Br no 1-7121 bur UN Te koop nog niet gebruikt G.4S FORNUIS Nestor Martin 3-pits met grill en thermostaat ƒ 200 alsmede 1 seizoen oude otiehaard Beckers met muurtank ƒ 400 Looplantsoen 150 telef 81708 Voor onze afdeling Loonadminisfratie en Crediteuren zoeken wij een Te koop WOONHUIS met voor en achtertuin in Leerdam-oost bouwj ' 61 Ind beneden grote woonkamer keuken hal en w.c Boven 3 slaapk douchecel en grote zolder Komt binnen enkele weken leeg Br no 1-7293 bur UN MEDEWERKER Te koop aangeb BROMFIETS merk Kaptein Mobylette Auto matic kleur blauw-créme Ind accessoires verzekering t.m 1967 Weinig bereden In staat van nieuw Te bevr ' s avonds na 7 uur Rubenslaan 75 Utrecht die in slaat Is de werkzaamlieden van deze afdeling geheel zelfstandig te verrichten Jongeman 32 Jaar zoekt ZIT SLAAPKAMER liefst omgeving Vreeburg Br no 1-7129 bur UN WOONARK met ligplaats be vattende kamer slaapk keuken douche Opp 35 m2 Te bevr na 19 uur Ark Mariana Billitonka de t.o 48 Utrecht ONROERENDE GOEDEREN Wij zoeken voor een onzer pupil len een jongen van 18 jaar een goed KOSTHUIS Ver Humani tas Oude Gracht 153 Utrecht Telef 17723 Bunnik Te koop aan de Cam mingalaaJi ruime WONING met voor - en achtertuin grote woon kamer 4 slaapkamers douche zolder vrije vestiging Aug leeg Prijs ƒ 50.000 Inlichtingen Van der Plaats Woningbureau Spoor straat 11 Utrecht Telef 13758 - 83161 T.V defect Reparaties uitsluitend aai huis Met garantie Telefoon 17251 Na 18.00 uur 20958 Student vraagt flinke KAMER hi centrum A Tailleur Rijnstraat 58 Arnhem Zij die menen aa ndeze els te kunnen voldoen worden verzocht hun schriftelijke sollicitatie te zenden aan de chef de bureau Kromme Nieuwe Gracht 66 te Utrecht Te koop gevr TEGELTJES por selein kristal koperwerk tinnen borden schaaltjes maatkannen karaffen enz Br aan postbus 4010 Rijswijk Z.H Wie helpt een student aan een gemeub KAMER Voorkeur v Utrecht-Oost Huurprijs ƒ 60 tot ƒ 90 Br no 1-7300 bur UN De Meem Te koop HALVE VILLA V Nijenrodelaan Voor - zij - en achtertuin grote L-suite toog keuken boven 3 slaapka mers douche grote zolder vaste trap Bouwjaar 1952 eigen grond direct leeg vrije vestiging Prijs ƒ 50.000 Inlichtingen Van der Plaats Wnoingbureau Spoorstr 11 Utrecht Telef 13758 - 83161 N.V AANNEMERSBEDRIJF GEBR VAN ROSSUM vraagt voor haar bouwwerken te Bilthoven en utrecht Te koop 3-4-5-KAMERFLATS te Utrecht ben eigen geld vanaf ƒ 13.900 Flats zün luxe uitge voerd met cv Woonhuizen te Utrecht de Bilt o.a IJsselsteln en Harmeien v.a ƒ 32.500 Voor aan-verkoop verz v hypotheken alle verzekeringen vrijbl inl bij Mak kantoor Sijmons Dolata Beneluxlaan 16 Beneluxflat te Utrecht telef 030-36745 en 03478 1798 Zoek voor mijn zoon 17 jaar),Ie Jaars student een KAMER inUtrecht Liefst met enig huise lijk verkeer Br no 1-7302 bur.UN Ouderejaarsstudent zoekt per 1 aug een gestoft KAMER Br no 1-7303 bur UN POSTZEGELS eerste dag en vliegbrieven te koop gevr Er aan postbus 1184 Den Haag betontimmerlieden ANTIEK kristal porselein zil ver meubelen enz te koop ge vraagd Antlquités Paul Harder Slachtstraat 7 zijstraat van de Lange Jansstraat Utrecht Tel 030 - 33681 Zoekt u een KAMER Wij helpen dagelijks tientallen kamer zoe-kenden Woningbureau Stan ding " Hamburgerstraat 1 Utr PERSONEEL AANGEB TE HUUR AANGEBODEN Te koop of te huur gevr stukje TUINBOUWGROND ca 1000 m2 waarop 2 caravans geplaatst kun nen worden te Utrecht of omgev Br no 1-7801 bur UN Wegens omstandigheden te koop aangeb V.W 1964 met roldak in prima staat Te bevr Alex Numankade 11 2x bellen vanaf donderdag na 6 uur Aanmelden direetiekeet op het werk aan de Verlengde Jan Steenlaan te Bilthoven tel 03402)-6993 of na 19 uur van Everdingenlaan 54 Utrecht Te koop aangeb het dubbele BOVENHUIS Duifstraat 65 en ' n verhuurd beneden-winkelhuls Mooie huiskamer 8 m 4 slaap kamers pracht keuken veel sa nitair o.a badkamer 2 toilet ten Het geheel in prima staat van onderhoud Vraagpr ƒ 35.000 Oplevering 1 Juli a.s Zoekt u een kamer Wt helpen dagelijks tientallen kamer zoe-kenden Woningbureau STAN DING " Hamburgerstraat 1 Utr JONGEMAN 21 Jaar In bezit van L.T.S I.V.A en Bovag patr dipl zoekt passende werkkring Br no 1-7363 bur UN GROTE AUTOSPUITERIJ AUTO'S MOTOREN omgeving Utrecht vraagt Te koop DKW MOTOR 176 cc Tijmstraat 1 telef 030 - 42324 Te huur te huur PEUGEOT 404 Opel Rekord Kadett Volks wagen 1200 1600 All-risk verze kerd Verkerk Goedestraat 47 telef 15266 Opmaken BALANSEN Inr Adm Belastingzaken Telef 27326 FINANCIERING van uw auto motor bromfiets ook indien reeds In uw bezit In één dag gereed Inl bij M G van Dijk Meidoornlaan 5 Harmeien Tel 03483 - 1761 DAF 760 de Luxe 1963 nieuw gespoten in prima staat Bil lijke prijs Kruisdwarsstraat 49 hoek Mulderstraat Zoekt u Iemand die licht VER PLEEGWERK wU doen als u een jong echtpaar verpleger plus verpleegster aan kamer(s met kookgelegenheid kunt helpen te gen redelijke prijs dan willen wij u helpen Br no 1-7313 bur UN CHEF SPUITER Te koop Utrecht gemod ruime WONING in goede staat met o.a 6 kamers gang keuken en serre enz Tuin met ach terom en flinke stenen schuur Bevr Amsterd.straatweg 721 gedegen vakkennis Te huur aangeb 2 gemeubileer de KAMERS met kookgelegen heid voor 2-3 personen Telef 20329 goede omgang met personeel FIAT 1800 1963 4-deurs nieuw gespoten Financiering mogelijk Kruisdwarsstraat 49 hoek Mul derstraat Opel Rekord type 1964 Slmca 1000 1965 Slmca 1000 1964 Slm ca 1600 GL 1965 Ford Taunus 17 M Super 1963 Peugeot 403 Bestel 1962 Ford Zephyr 1963 Peugeot 403 1960 Opel Rekord 4-deurs 1961 Financiering In ruil garantie 3 maanden of 10.000 km VERKERK Goedestr 47 telef 15265 Geboden wordt AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V Luxe en bestelwagens Fol ders op aanvraag Vleutense vaart 10 teL 32946 Europalaan VVZ telef 81219 Te koop aangeb van part om geving Nachtegaalstraat keurig onderhouden WONING met o.a nieuw toilet en douche Per di rect te aanv Koopsom ƒ 16.000 eigen geld plm ƒ- 5.000 Telefoon 41821 na 18.00 uur 2 MEISJES 17 en 20 Jaar zoe ken werk In Utrecht voor de vakantie van 4 juli t.m 12 aug N Tltahena Ter Weydelaan 98 Culemborg Te koop JAGUAR 2.4 Abste derdljk 263 GARAGE PETERS biedt aan V.W 1959 Fiat 600 D 1963 Fiat 600 D 1962 Fiat 500 stationcar Behoorlijke salariëring Zelfstandige positie Tantième-regeling. Reisgeldvergoeding GRATIS BENZINE en verzeke ring V.W klelnbus 20 cent per km V.W bestelbus 20 cent per km Opel Kapltan 17 cent per km V.W de Luxe 15 cent per km Speciale tarieven voor H.H vertegenwoordigers en voor ver voer personeel Fa C J Llng ton Loeff Berchmakerstraat 11 26 telef 10855 b.g.g 61320 Wij zoeken voor onze schoolg dochter van 16 jaar passende BETREKKING voor de zaterdag en a.s vakantieweken in Jong gezin Er zal meer op goede be handeling dan op loon gelet wor den Br no 1-7342 bur UN aV60 Te koop aangeb dubbel WOON HUIS te Utrecht Benedenwonlng per 1 aug a.s leeg te aanv Ind gang w.c mooie woonka mer keuken en 2 slaapkamers Pracht tuin met achterom en schuur Bovenwoning wordt ver huurd a ƒ 11,26 p w Het ge heel Is In goede staat van on derhoud Vraagprijs • ƒ¦ 23.000 k.k Linnaeusstraat 4 Utrecht nus 17 MÏ1963 Slmca 1000 1963 Financiering inruilen garantie Garage Peters Blauwkapelseweg 17 Utrecht Telef 712041 bij Shell benzinestation ook des avonds geopend tot 22.30 uur VOLKSWAGENS 1966 ook bus Verhuur zonder chauffeur Hoefa Keulsekade 117 118 Utrecht Tel 32233 - 31827 BORGWARD T.S goede staat vaste prijs ƒ 675 Marconistr 43 Sollicitaties onder no 2-8566 aan het bureau U.N Te koop SIMCA ARONDE de Luxe radio en slaapbanken type 1960 Na 7 uur Linnaeus straat 30 bis Te koop FIAT 1100 type Europa 1963 km 48.000 J Drees Grote Beer 1 Bilthoven WASMACHINES en centrifuges te huur samen ƒ 3 per week Vlug DruUsUaat 29 tel 44006 VERVOLG KLEINTJES PAGINA 23 y^ompteet óucceó ii ihC^preó [ JTEECHTSCH NIEÜWSBLAI KLEin Ifof 15 woorden ƒ 2.25 ell PERSONEEL GEVR Voor onze ateliers vragen wij voor direct ot later een KNIP STER strijkster naaisters en leerlingen Ook aan meisjes die van de hulsboudsehool komen bieden wi ] een unieke kans om het modevak grondig te leren Wtf maken ' t beste genre dames japonnen geen lopende band werk U vindt bl3 ons een zeli standige en prettige werkkring Gelegenheid tot een pers onder houd dagelijks van 9-6 uur Joio Couture N.V Nieuwe Gracht 64 telet 11981 Ingang Schalkwijk straat Wij tree lance STENO TYPIS-TES Stenotyp komen handen te kort Kom ons helpen aantrek kelijk honorarium Ook elke maand de door de Vereniging „ Minerva " uitgeloofde eerste prijs van ƒ 1000 plus nog tien llgouden tientjes Inlichtingen teiel'oonadres Utrecht Malie - ba->n 121 Tel 030-17978 Voor groenten-expeditie en pak huiswerk vragen wij een erva ren CHAUFFEUR Aanm maan dags woensdags en vrijdags van 16 30-18.30 uur Uroentepakhuis Lieven de Keijlaan 1 telet 030 - 44504 iGevraagd nette WINKELJUF iFROUW liefst met ervaring t Keurslagerij de Roos Twijnstr 40 Tel 12664 Nette MEISJES die schoon en prettig werk willen verrichten kunnen opgeleid worden tot car tonnette Goede beloning en so ciale voorzieningen Aanm bij Cartonnagefabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht wy hebben plaats voor handige JONGEMANNEN voor fabrieks werk 2ij die gevoel hebben voor machines genieten voorkeur Wa rendorf-Papier Oude Gracht 334 In Textiel-Confectiezaak VER KOOPSTER gevr 5-daagse werk week Zomer en wintervakantie Ebbing Poortstraat 100 Telef 716990 Robbers N.V vraagt ADMIN KRACHT mannelijk ot vrouwe lijk opleiding Mulo Inl teief 11653 Wijde Begljnestr 8 Utr Spar Supermarkt Vasca da Ga malaan 11 16 tel S3S79 vraagt MEISJES voor verschillende al delingen en een jongen voor nia gazljnwerk Na 6 uur Mareo Po lolaan 369 Gevr free-Iance STENO TY-PISTES en ander kantoorper soneel mnl en vrl Gelijke so ciale voorzieningen als in vaste betrekking doch grotere vrij heid voldoende werk de hoogst mogelijke tarieven Bur Kan loorhulp Schoolstr 8 Utrecht telef 12719 Jin Jersey Ind N.V Vrieslant laan 6 Kanaleneiland eindpunt lijn 7 telef 82611 Wij vragen op onze moderne ateliers dames bovenkleding enige STIKSTERS locksters Imipsters strijksters en handwerksters Ook gehuw de dames event halve dagen komen In aanmerking Onge schoolde krachten worden door ons vakkundig opgeleid op de verschillende afdelingen Vrijblij vend kunt u Inlichtingen krijgen van 8 18 uur aan bovenstaand adres behalve zaterdags Gevraagd SLAGERSBEDIENUE hoog loon Dinsdag de gehele dag vrij Het Vleespaieis Vaart weg 16 Hilversum telef 02960 - Vereemgde Utrechtsche IJzer handel N.V Op onze afdeling Nieuw-IJzer is piaatsingsmoge lijkheid voor ARBEIDSKRACH TEN in 2-ploegendienst Gebo den wordt 1 een brutoloon voor 2-ploegendiensten 0.6.30 16.0Ü u j en van 16.00-00.30 uur van ƒ 165 \ per week incl ploegentoeslag \ 2 een vakantietoeslag van 6 pet j en een jaarlijkse gratificatie 3 i ïen goede pensioenregeling 4 i gratis werkkleding Aanmelden I dagelijks bij de bedrijfsleiding ] op ons Industrieterrein aan de Lage Weide 4 te Utrecht van I 9-17 u tel 33741 toestel 44 Wie heeft er tijd om THUIS j WERK te verrichten Inl „ De I Tipgever " - Postbus 21 Hendrik \ Ido Ambacht I VERTEGENWOORDIGER gevr Leeftijd 22-35 jaar Tijdens op leiding vast inkomen Inl des morgens 9-12 uur 030-31221 Wasserij De Zon vraagt VAKAN TIEWERKERS voor de maand juli Zonstr 26 tel 10035 ' 1 N.V Asha ateliers voor jongens ' en kinderkleding Oude Gracht ï 316 Utrecht vraagt voor direct 3 MODINETTES Hoog loon Aan ï melden van 9-6 uur aan boven staand adres Na 6 uur bij de heer J van Mourlk St Joseph laan 60 Utrecht N.V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskleding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht Wij ¦ kunnen voor direct plaatsen MO DINETTES en leerl modinettes Aanm dagelijks van 9-5 uur aan ' bovenstaand adres Na 6 uur ' Burg Norbruisiaan 438 Zuilen'U en Briljantlaan 78 Hoogra ven U ' ^' V Confectle-Industrie Rocobé ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding vraagt voor di rect flinke JONGEMANNEN als persers en leerling persers Hoog loon Goede sociale voorzienin gen Aanm dagelijks van 9-6 u Overste den Oudenlaan 30 Utr Telef 31441 Welke SCHILDER(S)PATROON kan regelmatig schilder - behang en vntwerk aannemen Hoofd zaak particulier werk Mogelijk heid voor het voor gezamenlijke rekening uitvoeren van werk zaamheden Br no 1-7299 bur UN Heb regelmatig particulier schil derwerk uit te besteden WelkeSCHILDERSPATROON heelthiervoor capaciteit over Br no 1 7311 bur UN Schilderspatroon vraagt voor z'n cliënten een bekwame SCHIL DER behanger om geheel zelf t standig het werk te kunnen or ganiseren geen nieuwbouw Goed i loon en behandeling Br no 1 7316 bur UN Gevr 2 nieuwbouw SCHILDERS spoedig voor Duitsland Br no 1-7335 bur UN In de Bllthovense Apoth woi ' t gevr ASSISTENTE tevens een yak assistentie voor de maanden juli en aug Adres Emmaplein 18 Bilthoven Telef 03402 - 2950 Moolenbeek's Bakkerijen vraagt voor haar filiaal Groot winkel centrum Kanaleneiland nette VERKOOPSTER Tevens vragen ^ ij enkele winkelmeisjes voor f V de vakantie Aanm Nwe Gracht ^ 126 telef 11368 Gevr voor de afd boekhouding een ASSISTENT(E voor halve dagen of 3 dagen per week Soil te richten aan Koel en Vries huis H M de Jong Schouder mantel 47 Bunnik Gevr voor gezin van 2 pers ' n flat op Kanaleneiland een flinke WERKSTER voor dinsdag ^ n donderdag Mevrouw Schep Beneluxlaan 26 Robbers N.V Schoonmaakbedrij ven vraagt mnl KRACHT voor vloeronderhoud werktijden 17.30 20.30 uur Inl Wijde Begljnestr 8 Utrecht telef 11553 Wij zoeken een beschaafd MEIS JE dat op prettige wijze mei Publiek kan omgaan Voor soil gelieve u zich te wenden tot De Gouden Schoen Biltstr 12-14 telefoon 13576 
NIECfWSBLAO l CTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 23 JUNI 1968 23 ITIE KLEINTJES fof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl tl a BIERMA voor rijles Gestaag denpercentage 80 % Geen lok prijzen maar uiteindelijk veel voordeliger dan waar ook Spoedupleldlngen Meer dan ao jaar ervaring Catharljneslngei 128 tel 18408 20762 PASFOTO'S voor alle doeleinden 6 stuks ƒ 1.26 halve meter ƒ 1.60 1 meter ƒ 2 Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Katoenen VAKANTIE PANTA LONS voor dames en heren ook kleine maten ƒ 13.95 Meijers Kleding Koekoekstraat 12 TROUWEN Zwart pak in huur ƒ 7,50 tijdig bespreken Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 1SS40 BEHAN(JEN en WITTEN Voor goed behang schilders - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b tel 711636 b.g.g 155f0 De door ons gemaakte PAS FOTO'S zijn voor ieder doel ge schikt Zelfs om te laten vergro ten Wacht niet te lang de drukte begint wper Foto van der Heide Voorstraat 54 telef 18236 Utr TEL 8 03 03 WATERSPORT - VERZEKERIN GEN en financieringen Belt u toch ook Firma G C Wester veld & Zoon Begijnekade 9 Utr Telef 030 16953 Vraagt GRATIS MONSTER en prijslijst aan HoUandia verple glngsartlkelen Postbus 53 te Heemstede geen tussenhandel Gesloten 25 6/12-7 Te koop in centrum DBIEBEBGEN FABRIEKSHAL 150 m2 MET WONING Koopprijs ƒ 90.000 — M en afspr voor beziclitiging MAKELAARDIJ BIJPSXBA — DBIEBEBGEN Hoofdstraat 181 telefoon 03438 - S254 Te huur de maand Juli 4 pers CARAVAN standplaats luxe Camping „ De Rozenhof " Epen Limburg Inl Utrecht telef 030 - 710907 Uitneembaar dubbelwandig ZO MERHUISJE 6.50x3.60 m even tueel te rullen voor caravan Telef 13303 4-pers CARAVAN met voortent vrij sept Katwijk aan Zee ƒ 65 per week Telef 715431 U met vakantie Dan verzorgen wij graag UW HOND ook de weekends op de boerderij H Puijk Molendijk 12 Houten Tel 03468 - 429 HjiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinig I R.K Technische Dagschool „ St Maarten " | i Johan de Meestersfraat 7 - Utrecht | i Gevraagd voor de cursus 1966-1967 wellce 16 aug 1 1 a.s aanvangt = I EEN LERAAR TIMI^EREN | = bevoegdheid Nb = I EEN LERAAR voor | = ± 12 lessen handv metaalbew % = en ± 22 lessen plaatwerken = 1 bevoegdheid Nh of Nj = 1 Ook studerenden voor de gevraagde bevoegdheden g 1 kunnen solliciteren = = Het Verplaatsingskostenbesluit is van toepassing = 1 Uitvoerige sollicitaties met opgave van referentie = = adressen dienen zo spoedig mogelijk in het bezit te = 1 zijn van de direkteur der school = = Op de enveloppe in de linker-bovenhoek te vermei = = den soil L = iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiniiiiiiiii Persoonlijke LENINGEN voor iedereen en elk doel WetteUlk toegestane tarieven Voor ambte naren 6 % rente Inl bij M G van Dijk Meidoomlaem 5 Har melen Telef 03483 - 1761 DAMES onbreekbaar zijn onze nieuwste modellen hakken en in één dag klaar Schoenmaker J V d Brul en Zn Kapelstraat 21 23 zijstraat Blltstraat PIJNLIJKE VOETEN Schoenen verlengen en/of verbreden met pas-garantie Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-23 ziistraat Blltstraat Gaat u TROUWEN Wij finan cieren in één dag uw meubels stoffering radio of T.V Inl bij M G van Dijk Meldoomlaan 5 Harmeien Telef 03483 - 1761 GOED TEHUIS gezocht voor 4 jonge poesjes dol op Felix vlees brokjes Julianaweg 17 Utrecht Goed tehuis gezocht voor 2 jonge POESJES dol op Felix vlees brokjes Fred Hendrikstraat 89 Utrecht De R.K STICHTING VOOE GEESTELIJKE VOLKS GEZONDHEID te AMEBSFOOBT vraagt voor haar afdeling SCHOOLPSYCHOLOGISCHE DIENST Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 36-36 telef 17605 Verhui zingen transporten kamerver huizingen pianovervoer speciale afhaal - en besteldienst Goede service en billijke pri,j2en HET NYLONHUIS voor het vak kundig korter maken van man tels rokken pllssé rokken enz Veranderen en moderniseren Amsterd straatweg 34 telefoon 20617 BENT U IN NOOD Bel 715971 Stichting Evangelie Boekhandel De Open Poort " Poortstraat 60 Utrecht liefhebber grote for en blijft er Ifijd de be-Rolleiflex winnaar bij 585 - N MEER goede IG(ST)ERS electr huish appa aan particulieren der provincies Hol - nt u ten minste 23 ef met persoonlijke u een auto bezit erdam U krijgt dan verkoopkracht en IRDiGER bben wij ook plaats in één der boven bezit 1787 Amsterdam ECHT kende Fysiologie > laatst een het lijk zintuigfuncties nderzoek betrok ieren voorberei rken van de ge - n eventuele di - iing en ervaring R van Hooft A UTRECHT en Crediteuren heden van deze verrichten voldoen worden nden aan de chef e Utrecht VAN ROSSUM lOven en Utrecht eden an de Verlengde 402)-699S of na PERSONEEL GEVR Voor onze ateliers vragen wi ] voor direct of later een tüMIP STER strijkster naaisters en leerlingen Ook aan meisjes die van de huishoudschoül komen bieden wij een unieke kans om het modevak grondig te leren Wij maken ' t beste genre dames Japonnen geen lopende band werk U vindt bij ons een zelf standige en prettige werkkring Gelegenheid tot een pers onder iioud dagelijks van 9-5 uur Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 telef 11981 ingang Schalkwijk straat WIJ tree lance STENO TYPIS-TBS Stenotyp komen tianden te hort Kom ons helpen aantrek kelijk honorarium Ook elke maand de door de Vereniging Minerva " uitgeloofde eerste prijs van ƒ 1000 plus nog tien gouden tientjes Inlichtingen telefoonadres Utrecht Malie ba-'n 121 Tel 030-17978 \ oor groenten-expeditie en pak hiii^werk vragen wij een erva ren CHAUFFEUR Aanm maan li.igs woensdags en vrijdags van l»5.;iu-18.30 uur Groentepakhuis l.icven de Keijlaan 1 telef 030 - 445()4 lievraagd nette WINKELJUF FROUW liefst met ervaring Keurslagerij de Roos Twijnstr 4(1 Tel 12654 Nette MEISJES die schoon en prettig werk willen verrichten kunnen opgeleid worden tot car loiuiette Goede beloning en so ciale voorzieningen Aanm bij Curtonnagefabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht VVli hebben plaats voor handige JONGEMANNEN voor fabrieks werk Zij die gevoel hebben voor niachines genieten voorkeur Wa rentiorf-Papier Oude Gracht 334 In Textiel-Contectlezaak VER KOOPSTER gevr 5-daagse werk week Zomer en wintervakantie Ebbing Poortstraat lUU Telef 7 1599U Robbers N.V vraagt ADMIN KK.^CHT mannelijk of vrouwe \,\ K opleiding Mulo Inl telef 11>''3 Wijde Begijnestr 8 Utr Spi.r Supermarkt Vasca da Ga malaan 11-16 tel 83879 vraagt MKISJES voor verschillende af delingen en een jongen voor ma gi'zijnwerk Na 6 uur Marco Po lolaan 369 r,7v7 tree-lance STENO - fï STES en ander kantoorper ^ u^eeI mnl en vri Gelijke so ciale voorzieningen ais in vaste bitrekking doch grotere vrlj biid voldoende werk de hoogst nmi.'elijke tarieven Bur Kan tiiurhulp Schoolstr S Utrecht t lef 12719 J.n Jersey Ind N.V Vrieslant laan 6 Kanaleneiland eindpunt lim 7 telef 82611 Wij vragen op onze moderne ateliers dames bovenkleding enige STtKSTERS Inc-ksters knipsters strijksters er ' handwerksters Ook gehuw de dames event halve dagen komen in aanmerking Onge schoolde krachten worden door ons vakkundig opgeleid op de \ erschiilende afdelingen Vryblij vend kunt u inlichtingen krijgen \,' n 8 18 uur aan bovenstaand adres behalve zaterdags Cevraagd SLAGERSBEDIENDE hoog loon Dinsdag de gehele dag vrij Het Vleespaleis Vaart weg 15 Hilversum telef 02960 - \' ereemgde Utrechtsche IJzer handel N.V Op onze afdeling Nieuw-IJzer Is plaatsingsmoge liikneid voor ARBEIDSKRACH TiON in 2-ploegendienst Gebo den wordt 1 een brutoloon voor 2-ploegendlensten 0.5.30 15.00 u en van 15.00-00.30 uur van ƒ 156 per week incl ploegentoeslag 2 een vakantietoeslag van 6 pet en een jaarlijkse gratificatie 3 en goede pensioenregeling 4 gratis werkkleding Aanmelden dagelijks bt de bedrijfsleiding op ons Industrieterrein aan de Lage Weide 4 te Utrecht van 9 17 u tel 33741 toestel 44 Wie heeft er tijd om THUIS WERK te verrichten Inl „ De Tipgever " - Postbus 21 Hendrik Ido Ambacht VERTEGENWOORDIGER gevr Leeftijd 22-35 jaar Tijdens op leiding vast inkomen Inl des morgens 9-12 uur 030-31221 Wasserij De Zon vraagt VAKAN TIEWERKERS voor de maand juli Zonstr 25 tel 10035 X.V Asha ateliers voor jongens en kinderkleding Oude Gracht 315 Utrecht vraagt voor direct IIODINETTES Hoog loon Aan melden van 9-6 uur aan boven staand adres Na 6 uur bij de heer J van Mourik St Joseph laan 50 Utrecht N.V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskleding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht Wij lKranten

Ga naar