Utrechts Nieuwsblad vrijdag 17 juni 1966

32 pagina's UTRECHTSCH Oplage 67.000 NIEUWSBLAD v.h Jofa de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenliuis VRIJDAG 17 JUNI 1966 74ste JAARGANG No 39 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.00 p kw 85 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 EEN VRIJSPRAAK IN DE TRES-ZAAK „ ZOIETS HEB IK NOG NOOIT MEEGEMAAKT " Chaotische toestand op de Nederlandse wegen Enorme invasie van Duitse toeristen Van onze verslaggevers UTRECHT — De waarschuwing kwam vanmorgen vroeg al van de Duitse verkeerspolitie uit Keulen een stroom van auto's twee ryen dik en in een file van honderd kilometer lang beweegt zich langzaam maar zeker naar Nederland Zowel in Duitsland als in ons land gingen helicopters met verkeerspolitie de lucht In om boven de „ E 36 " de autobaan uit het Roergebied grens-Arnhem-Utrecht-Noordzeekust het verkeer te begeleiden en de knoop punten door te seinen Het belangiijkste vindt hij-dat de mobiele.eenheden die tot nu toe on der een sterk wisselend commando stonden nu een rechtlijnig beleid krij gen Het zal de agenten en het pu bliek duidelijker worden wat zij moe ten doen en wat er te verwachten is Het uitgangspunt van het drieman schap is de zaken met zo min moge lijk geweld oplossen Man met de meeste ervaring in de bestrijding van ongeregeldheden is hoofdinspecteur J Valken tweede man op het bureau Singel en regel matig geconfronteerd met de happe nings om het Lieverdje i,Wij hebben nog geen contact ge had met elkaar " zei hij dus een officiële lijn is nog niet vastgesteld " Hoofdinspecteur K Heijink woonde gisteren de Kamerdebatten bij en kon over zijn eigen benoeming nog geen commentaar geven Hij is chef van dienst algemene zaken wat o.m in houdt de leiding van de alarmcentrale 5 maal 8 2 kg ƒ 98.50 3 kg ƒ H5.S0 Militairen moeten in garnizoen blijven Voorzorg A'dam 3500 man niet met verlof Van onze correspondent ZWOLLE — De minster van de fensie de heer D * Jong heeft bepaald dat het personeel van vier parate in fanteriebataljons - ea van enkele staf en verzorgende eenheden het komen de weekeinde in de garnizoensplaats moeten blijven De regering acht deze maatregel in verband met de toe stand in Amsterdam als voorzorg noodzakelijk De maatregel betreft het elfde pantsermfanteriebataljon Gardegrena diers gelegerd in Arnhem het twaalf de pantserinfanteriebataljon Garde jagers in Schaarsbergen het 41ste pantserinfanteriebataljon Stoottroepen in Ermelo het 45ste pantserinfante riebataljon Oranje Gelderland in Steenwijk Verder worden vastgehouden de stafcompagnieën van de 1ste divisie 7 december en van de 42ste pantserin fanteriebrigade en delen van de trein bataljons van de llde en 42ste pant serjnfanteriebrigade gelegerd in Schaarsbergen en Assen en het 101ste mareohausseebataljon gelegerd in Nunspeet De totale troepenmacht die in deze gamiaoenplaatsen wordt vastgehou den omvat ongeveer 3500 man | iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij ^ I Weer slaat om | = WEERSVERWACHl-ING van het i -- KNMI geldig tot zaterdagavond = ^ opgemaairt te 11.15 uur = 3 Koeler weer met veranderlijke = -- bewolking en plaatselijk enkele re = J iïen - of onweersbuien Overwegend ~ i £ matige wind tussen west en zuid = = ZON EN MAAN = — Zaterd a g Zon op 4.19 zon onder 21.03 Maan op 3.36 maan 11 onder 21.17 B Europees weerrapport E Vrijdag 7 uur v.m = Max NeersL = Station Weer temp atgeL = gisteren 24 u = Stockholm licht bew 29 gr 0 mm — Oslo on hew 29 gr U miii -¦ Kopentiagen onbew 25 gr 0 mm ~ Londen geh bew 19 gr 4 mm z - Amsterdam licht bew 29 gr 0.2 mm — De Bilt licht bew 30 gr 0.1 mm = Brussel half bew = Luxemburg licht bew 28 gr 0 mm — Parijs onweer 29 gr 6 mm — Bordeaux onbew 26 gr 13 mm r ürenobie licht bew 32 gr 0 mm = iVIce half bew 26 gr 0 mm — Berlijn onbew 30 gr 0 mm = Münclien onhew 26 gr 0 inrn = Züricb onbew 28 gr 0 mm = Geneve half bew 30 gr 0 mm = Locarno licht bew 28 gr 0 mm — Wenen onhew 2 > gr U iiiiii Innsbruck onbew 27 gr 0.1 mm = Belgrado licht bew 25 gr 1 mm = Altene onbew 31 gr 0,1 mm — Kome onbew 27 gr 0 nim = Barcelona licht bew 26 gr 0 mm = Madrid licht bew 28 gr 0 mm = Mallorra onhew 27 gr u mm = Lissabon onbew 23 gr 0 mm ' iiilliiiiiiiilliiiiiiillliiiiiiilliiiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiin Minder warm DE BILT — Na de onweersbuien die donderdagmiddag en - avond op verscheidene ' plaatsen in ons land voorkwamen heeft het weer zich hersteld en vrijdagmorgen lieven de temperatiiren weer snel op De kern van het hogedmkgebied dat nu al geruime tijd boven Scandina vië ligt verplaatste gich naar Noord-Noorwegen Tegelijkertijd werd de luchtdruk in Zuid-Frankrijk echter ook hoger Een onweerspont dat vanmorgen hij de oostkust van Engeland en bo ven Noord Frankrijk lag kan daar door tot ons land doordringen Als het front met onweer ons land ge passeerd is zal minder warme lucht uit Frankrijk worden aange voerd zodat de temperaturen niet meer zo hoog zullen worden als vandaag Er zal over het algemeen m,eer be wolking zijn en de kans op enkele buien blijft bestaan Advertentie voor vaderdag herenflikken JAMIN niet duur wel heerlijk Van vanmorgen af stonden de controlerende ambtenaren aan de Duits Nederlandse grens vol komen machteloos in de onge kende verkeersstroom bij Bergh en bij Elten Over tientallen kilometers was alles vastgelo pen De wegeninformatiedienst van KNAC ANWB meldde nog nimmer een dergelijke toeloop te hebben meegemaakt De toestand dreigt chaotisch te worden zo meldde de dienst voor al op rijksweg 12 grens Utrecht — kust Wij hebben nog nooit zoiets meegemaakt " zei ' n douaneambte naar in Bergh Vijf tig tot tachtig ActiecoitiiFê wil strafklacht tegen Kas-Associatie AMSTERDAM — Het actiecomité van gedupeerden in de voorlopige surséance van het Amsterdamse ban kiershuis Gebr Teixeira de Mattos heeft besloten een strafklacht in te dienen tegen de Kas-Associatie ver moedelijk op de grond van schuld heling Dit deelde de woordvoerder van het comité de Amsterdamse ac countant A Vos aan het ANP mede Het actie-comité zou hiertoe heb ben besloten nadat het de beschik king had gekregen over nieuwe ge gevens over de houding van de Kas Associatie bij het belenen van effec ten Ter voorbereiding van een gerech telijke actie heeft het comité een te legram gericht aan de bewindvoer ders in de surséance waarin een dringend verzoek is vervat om per omgaande een opgave te verstrekken van de soort en de nummers van open bewaring effecten die bij de Kas-associatie Vrouw verdronken na aanvaring op Westerschelde HANSWEERT — Bij een aanvarin op de Westerschelde tussen het Pool se vrachtschip Lublen 6000 ton en de Duitse kustvaarder Ursula Heine nieie is donderdag de vrouw van de stuurman van de Duitse Inistvaarder verdronken Het stoffelijk overschot van het slachtoffer de 59-jarige Frieda Rölle uit Neustadt is geborgen en overge bracht naar Kruiningen Haar echt genoot die Ucht gewond werd is naar Hans weert vervoerd De kok van de Ursula Heinemeie de 56-jarige Frie drich Felis uit Hamburg wordt nog vermist In totaal ' waren er 12 personen on der wie twee vrouwen aan boord van de Duitse kustvaarder Vier beman ningsleden zijn inmiddels teruggegaan naar het schip om de lading zand te lossen Vanmiddag wordt getracht met behulp van sleepboten het schip naar Hansweert te slepen Brand in Vinkeveens hotel De Vinkepias VINKEVEEN — By een brand in hotel De Vinkepias te Vinkeveen is vannacht een schade aangericht die tussen de 40.000 en 60.000 gulden ligt T^vee Westduitse gasten ontdek ten de brand midden in de nacht Zy konden zich evenals de andere men sen die in het hotel verbleven in vei ligheid stellen auto's per minuut is niet overdre ven " - i'-iiiSmmr - ¦ j^i-mm '- - De massale invasie uit Duitsland is op gang gekomen door het mooie zo merweer en het feit dat 17 juni in West Duitsland een vrije dag is wegens herdenking van de opstand in Berlijn in 1953 Tienduizenden Duit sers willen een lang en zonnig week einde aan ons Noordzeestrand Rond het middaguur was de grote autoweg Arnhem — Den Haag tot bo ven de grens van de capaciteit be last Er vormde zich één lange file van vrijwel uitsluitend Duitse auto's en bussen en slechts hier en daar valt een gaatje dat dan onmiddellijk werd opgevuld Het is bumper aan bumper rijden constateerde de uit de lucht toeziende verkeerspolitie die heel wat bot singen met blikschade ziet Tiental len wagens staan door het langzame tempo met kokende moforen in de berm Dat geeft weer opstoppingen Rijkswaterstaat haalde haastig de ver bodsborden bü de wegoptrekkingen bij Ede en Veenendaal weg zodat daar het verkeer pver Ijvee banen kan doorrijden iSSfesS Het verkeersplein Oudenrijn begon al vroeg de drukte te voelen Vanmor gen om zes uur ontstak het zijn ver keerslichten — dat is nog nooit eer der zo vroeg nodig geweest De groe ne lichten branden voor de oost-west stroom langer dan voor noord-zuid zodat er toch voldoende beweging in bleef Voor de rijkspolitiemannen zijn ver lofdagen ingetrokken Een deel van het personeel uit de provincie Utrecht werd naar Amsterdam getranspor teerd het andere deel had handen vol kerk aan de kop/staartbotssingen • Ook de uitvalswegen in de provincie Utrecht kregen het volle pond van ' t verkeer omdat vele automobilisten van de autweg af probeerden te ko men Bij Woerden Bodegraven Al phen en de wegen naar Katwijk Noordwijk raakten verstopt Het treinverkeer uit Duitsland naar Nederland is bijzonder druk Vit Bonn vertrok vanmorgen vroeg de trein al met t%vintig minuten vertra ging omdat vijt extra wagons van stal moesten worden gehaald Alles was voor 150 pet bezet De binnenlandse treinen waren vandaag nog niet over matig vol al rekent de NS later op de dag en voor het weekeinde op een stevige drukte Van vanmorgen zes uur af is het al bijzonder druk aan de grens De Duitse auto's stromen ons land binnen en omstreeks elf uur vorm den zij dl een file van Ede tot aan het verkeersplein Oudenrijn Ern stige ongelukken hebben zich nog niet voorgedaan Vaccinatie tegen mazelen mogelijk BOTHOVEN — Vaccinatie tegen mazelen is technisch reeds mogeiyk en het voorkomen van afwijkingen van het menseiijfc embryo veroorzaakt door infectie met het rode bond virus door middel van vaccinatie zal waar schijnlijk in de komende jaren worden gerealiseerd Zuidelijk Nederland en Zeeland probeerden vanmiddag vergeefs de stromen Duitse auto's te verwerken Vaals en Venlo konden bü de grens posten het verkeer ai niet verwer ken en bij Breda en Eindhoven liep het om de haverklap vast Nu al maakt iedereen zich zorgen voor zon dag en zondagavond als de weekeind toeristen weer naar huis zullen gaan Maar inlrtzwarte luchten tonen aan dat het weekeind wel eens in het wa ter zou kunnen vallen Dit verheugende nieuws over de voortgaande ontwikkeling van de vac cins heeft dr H H Cohen een van de directeuren van het Rijks-Instituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven vanochtend bekend gemaakt bij de of ficiële ingebruikneming van het ver bouwde laboratorium voor vaccinbe reiding en de eerste afdeling voor het meten van luchtverontreiniging van ' t RIV Dr Cohen zei dat het er bij beide nieuwe ontwikkelingen om gaat ken nis over controle en bereiding van de ze vaccins te verwerven en deze daar na in te passen in het bestaande vac cinatieprogramma van de rijksover heid Zoals bekend omvat het rijks vaccinatieprogramma thans difterie kinkhoest tetanus en kinderverlam ming Vele collega's van Jan Weggelaar droegen bloemen en kransen mee in de stoet die hem naar zijn laatste rustplaats bi'acht Driemanschap zal er lijn in brengen Van onze correspondent AMSTERDAM — De leiding van de zogenaamde mobiele brigades van de Amsterdamse politie die in de eerste plaats moet zorgen voor orde en rust en de beteugeling van relletjes berust sinds vandaag bij drie man de hoofd inspecteurs A M Koppejan 55 K Heijmk 41 en J Valken 40 Zy hoorden van hun benoeming net als iedereen gisteren over radio en tele visie Maar Het kwam niet helemaal on verwacht want de di'ie waren giste ren al wel gepolst „ Ik heb dat graag gedaan " zegt hoofdinspecteur Koppe jan die zichzelf een man van de praktijk noemt Hij is chef van het bureau Jonas Daniël Meijerplein waar dinsdag de grote demonstratie van de bouwvakkers plaats vond en heeft er 30 jaar bij de Amsterdamse politie opzitten Voorwaardelijke celstraf niet opgelegd Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De Utrechtse recht bank heeft vanmorgen vonnis gewe zen in de Tres-zaak aaar aanleiding van het overlijden van de student jhr D L Rutgers van Rozenburg by de inwjjdings-ceremonie van het studen tengezelscbap Tres faciunt colle gium De rechtbank legde vyf geld boetes van ƒ 2000 en één van ƒ 1000 op en sprak een verdacht jhr W M de B 25 vry Conform de eis werd mr L J R 31 veroordeeld tot een boete van ƒ 1000 wegens mishandeling van de overleden student Eveneens conform de eis van de officier van justitie werden jhr J C F von M 25 en mr M L L E baron de L 30 we - Jan Weggelaar begraven Van onze correspondent AMSTERDAM — Onder overwel digende belangstelling die niet had geleden door regen enonweer heeft vanmiddag de begrafenis plaits ge had van de jl maandagavond over leden bouwvakarbeider Jan Wegge laair slachtoffer van de demonstra ties Al zijn collega's uit Aijnsterdam hadden ' s morgens reeds hun loon uit betaald gekregen en behoefden na de begrafenis niet naar hun werk terug te keren De stoet werd geopend door twee met bloemen volgeladen auto's en gesloten door een inmense menigte te voet Als eersten daaronder waren de stakingsleiders Klaas Staphorst de schrijver Jan Wolkers en de commu nistische raadsleden Schip en Mees ter Overal in de stad sloten groepen bouwvakkers zich bij de stoet aan Er deden zich vanmiddag geen inci denten voor Mot f Dick in zee HOEK VAN HOLLAND — Moby Dick is weer terug waar hij thuis hoort de zee Donderdagavond tussen half zeven uur zwom hij luid toegejuicht door belangstel lende badgasten langs de pier bij Hoek van Holland en koos hij het ruime sop na een zelfs voor een witte beluga avontuurlijke vakan tiereis van weken in de Rijn Alles bij elkaar is het op het laatst nog snel gegaan zeggen de walvisdes kundigen Woensdagmiddag kwam Moby Dick opeens terug uit Duits land waar hij de laatste tijd in de Rijn zwom belaagd door dieren - tuin vangers Na de grensoverschrijding bij Lo bith zette het dier er pas goed een gangetje in Het was duidelijk de witte walvis had genoeg van al dat binnenwater Af en toe was het even spannend als de vis een ver keerde weg leek in te slaan Maar de twee boten van rijkspolitie en rijkswaterstaat die Moby Dick volgden om hein in de goede rich ting te drijven hoefden niet in te grijpen En de vis ontweek met de ervaring van een wekenlange Rijn reiziger al het scheepvaartverkeer op zijn route Vastberaden zwom de beluga die de laatste tijd zoveel in het nieuws is geweest eindelijk zijn element in Advertentie gens mishandeling de dood ten ge volge hebbend veroordeeld tot geld boetes van ƒ 2000 Jhr dé B werd van deze tenlastelegging vrijgespro ken Wegens mishandeling en het delict iemand dwingen iets te dulden " ge pleegd tegen A R baron van Heem stra werden C F de L M 22 mr W O baron B v S 26 en F J J F 22 veroordeeld tot een geldboete van ƒ 2000 De officier had tegen deze verdachten bovendien nog een voor waardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar geëist Ten aanzien van het verweer van de raadsman mr Julsingha dat de vereiste opzet om de tenlastegelegde misc'rijven te begaan bij verdachten had ontbroken overwoog de recht bank dat hier sprake is geweest van „ voorwaardelijk opzet " toen de ver dachten als lid van Tres deelnamen aan de installatie moesten zij zich ervan bewust zijn dat er in ieder ge val een aanmerkelijke kans bestond dat zij strafrechtelijk laakbaar optra den Niet studentikoos Aan deze handelingen werd niet zoals de raadsman had gesteld het strafwaardig karakter ontnomen door dat zy plaatsvonden in het kader van een studentikoze inwijdingsceremonie zegt de rechtbank Daargelaten of dit eigenlijk wel een studentenaangelegenheid was de meerderheid der deelnemers bestond immers uit oudere Tres-leden was het handelen met de roetkap een overtreding van de grenzen van wat in de studentenwereld toelaatbaar was gezien de opvattingen in de maat schappij ten aanzien van groen-prak tijken Daaraan doet niets af dat deze algemene maatschappelijke normen in de eigen besloten vriendenkring van Tres en zelfs door de „ aterlingen " zelf anders werd ervaren zegt de rechtbank Bij de bepaling van de strafmaat overwoog de rechtbank dat de roet kap bij de installatie van nieuwe le den van Tres gedurende 50 jaar is ge bruikt zonder dat gebleken is dat daardoor voor de noodlottige installa tie van vorig jaar pijn of letsel is veroorzaakt Ook stelde zij in deze vonnissen vast dat de jongere leden van het gezelschap slechts heel weinig invloed hadden en er dus niet voor verantwoordelijk kunnen worden ge acht dat de roetkap nog niet was af geschaft Deze overweging ontbreekt in het vonnis tegen F J J F en in het vonnis tegen mr L J R overwegen de rechters dat verdachte niet meer behoorde tot de jongere leden van het genootschap in plaats van deel te nemen aan het maatschappelijk on toelaatbare roetkapritueel " beter po gingen in het werk had kunnen stellen om het af te schaffen De vrijspraak van verdachte De B wordt gemotiveerd met de opmerking dat niet voldoende is gebleken dat er al aan de slurf met roet was ge schud en dat dus ook niet duidelijk is dat er al roet in de kap zat toen De B meehielp om de roetkap over het hoofd van Rutgers van Rozenburg te schuiven En zonder roet ui de kap kon de instalandus voldoende ademhalen „ Socialistische fusie in Italië gaat door " ROME — Tanassi de secretaris van de Italiaanse sociaal-democratische party Saragat socialisten heeft van morgen verklaard dat het thans zeker is dat zijn partij komende herfst zal samengaan met de Italiaanse socia listische party Nenni-socialisten Beide partijen die 19 jaar geleden na een meningsverschil over samen werking met de communisten uiteen gingen zitten al drie jaar samen in de regering Moro Bij de gemeente raadsverkiezingen vorig week behaal den de Saragat-socialisten de grootste winst van alle partijen de Nenni-so cialisten verloren echter Bij de aan staande fusie is de derde socialis tische partij de Proletarische een heidspartij — die te vergelijken is met de linkssocialistische PSP — niet betrokken Advertentie SCHILLEN Eindeiyk is men er in geslaagd een aardappelschilmaehine te vervaardi gen voor huishoudelijk gebruik Dus nooit meer zelf aardappelen schülen worteltjes schrappen enz De Moulinex Tomado schrapmachine doet het nu En snel in 2 a 3 minuten is het anders zo vuile en tijdrovende werk gedaan De schrapmachine spaart tijd en handen En geen extra afwas raspti-ommel en raspplaat zijn gemakkelijk schoon te maken Even afspoelen dat is alles Tomado-Moulinex schrapmachine 43 
VRIJDAG 17 JUNI 1968 DTBECHTSCH NIBtlWSBLAD ÜTRECHTSCH NIEOWi Grote verduisteringszaak voor politierechter Versoneel bedroog drankhandel Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Een omvangrijke verduisteringszaak iiende van morgen voor de politierechter niet minder dan zeventien voor malige personeelsleden van de firma Wed en Gebr Staffhofst N.V stonden terecht v/egens verduistering in dienstbetrek king Voor ƒ 5.310,39 aan gedis tilleerd hadden zij in de tweede helft van 1965 ten eigen bate aangewend Het grootste deel van deze honderden verduister - Advertentie N.V RIETVELD de grootste speciaalzaken voor UKHANU HlsruR VERVEN altijd goed TEOKLIJX AUTOLAKKEN Lynmarkt 39 — Utrecht releioon 18474 Filiaal Dollardstraat 16 Telefoon 82918 EXAMENUITSLAGEN Rijksuniversiteit UTRECHT — Aan de rijksuni versiteit zijn geslaagd voor Doctoraalexamen rechtsgeleerdheid mej A Hofstede Oosterbeek mej F D F Bijleveld Vinkeveen jhr A R CJifford Kocq van Breugel Doorn P van der Pijl Rotterdam Kandidaatsexamen Nederlandse taal - en letterkunde D W WolfskeeJ Utrecht J A A J M Geevers Eindhoven DE HEER J Werkhoven Fregat straat 51 te Utrecht werkzaam als baas bij Werkspoor-Utrecht N.V werd vandaag — in verband met zijn veertigjarig dienstjubileum — hartelijk gehuldigd in de sociëteit van de Stevens Fundatie in de Prinses Margrietstraat te Utrecht Mr M A C Raats van de afde ling algemene zaken ten stadhuize kwam de heer Werkhoven de ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver op de jasrevers spelden Daarna werd de jubilaris gehuldigd door de directie van Werkspoor Utrecht bij monde van de heer ir O J Klomp Ruit vernield na ruzie in café om aan zijn achtervolgers te ontko men Een van de auto's reed echter snel om naar de Wittevrouwensingel waar de bemanning W opwachtte toen hij uit het water kroop W gaf zich over en werd aangehouden verdacht van vernieling in het café Daarna is hü ter beschikking van de recherche gesteld Bioscopen UTRECHT — Voorst 14.30 18.45 en 21 u Zondags om 14.16 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA telef 17708 De kraak In de supermarkt alle leeft Vrijdag en zater dag 23.15 uur Orteu Negro 18 jaar CITY telef 14384 Paris secret 18 jaar FILM AC telef 13178 Furie en gratie der dieren en nieuws alle leeft Dageltjks 10.18.30 uur PALACE telef 13178 Super Sexy 1966 18 jaar Dagelijks 18.45 en 21 uur Vrij dag en zaterdag 23.30 uur Aasgieren van het Westen 18 jaar REMBRANDT telef 12556 De circusheid alle leeft Werkdagen 14,30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur SCALA telef 12461 The Sound of Music alle leeft Dagelijks 14 en 20 uur STUDIO telef 24428 Bunny Lake Is Mis sing 18 jaar Voorstellingen een kwar tier later VREEBURG telef 10552 Sex Striptease en Society 18 jaar Vrijdag en zaterdag 23.15 uur North to Alaska 18 jaar OLYMPIA telef 42602 donderdag t.m zondag Ontsnapping uit de jungle 14 jr Maandag t.m woensdag Het laatste duel in Gun Kill 14 jr Dagelijks 18.45 en 20.45 uur woensdag ook 14.30 uur zondags 14.30 16.30 18.45 en 20.45 uur Badstof sweglers voor vader't vakantie 13.95 veldstraat 14 en C J W de Bouter Wittevrouwensingel 72 Th de Kort en J Bloemkolk Voorburg Heren straat 142 Th J Kooijman en M Aantjes Korfoedreef 131 J H R Jansen Vaartsestraat 51 en E van Burik Westravenstraat 13 P H M ten Berge Zandhofsestraat 19 en J F Henneman Nieuwegracht 57 J F van Doorn Groeneweg 1 bis en E G M Schalkwijk Maasstraat 66 bis J Wendels Rotterdam Toepad 120 en M C C van Deursen Weth D M Plompstraat 22 M Wacho wiak Grevelingenstraat 8 en L H C van Manen Medusadreef 14 A P Karman en J M Braber Duif straat 34 W H Zwaaneveld en M C Schotborgh Lucas Boiwek 10 S Klaassens J P Koenstr 6 M Briëer Delft Meermanstr 138 en L M van Akerlaken W Barentszstr 61 N J Meihuizen en A W Meinen Ensche de Drienen r.,eutinksweg ' t Leutink ' F C M Mulder Buijs Ballotstr 43 en B M Schaper F C Dondersstr 2bis J Sturkenboom en A van de Velden Notebomenlaan 1,50 J Bre kelmans en W J v Schoonhoven R V d Hamkade 83 J de Graat en C H Loffeld Woonark Romano ' Vecht dijk t.o 131 C D H Koedam en H E G Verheul Bolksbeekstraat 60 bis H C W Homp Henge - TIJDENS DE rondwandeling door de hallen en over de buitenterrei nen van het complex waar circa duizend mensen hun ambacht en vakmanschap demonstreren sprak prins Bemhard met houtbewerk ster Christine Langerhorst uit Utrecht Advertentie kwaliteiten wasauforhaten duurste topklasse ëhaoch slechfs 99i9 -* Verwerkf automatisch 4kgdioog was goed Zeeptoevoer waterverwoiming wassen spoeten centrifugeren ALLES VOLLEDIG AUTOMATISCH en VOLKOMEN BEVEILIGD Ideaal voor Uw wasgoed 83 cm hoog 40 cm smal 60 cm diep TIJDELIJK tof 200gld voor Uw oude wasmachine versfefen ofdefect isgeen bezwaar Bi jvoorbeeld ^_ _^ ^^ Philips wasautomaaf 99 9 «"' oftloor INRUIL 2 OÖ - tijdelijk inruit-oanbod of 99 gid + 78 maa l 10.51gld _ rÖRlE MAANDEN GI^TIS en U KunTl Snof da PHILIPS « asautomaati 1 zij n beloften vervult _ daTkan alléén OUDEGRACHT 260 - TEL 1 38 1 1 ST JACOBSSTR 53 - TEL 1 31 33 ' t GOYLAAN 75 - TEL 8 03 03 • ICANALENEIUAND - GROOTWINKELCENTRÜM HAMMARSKJÖLDHOF 53 63 - TEL 3 65 59 ZEIST VOORHEUVEL 60 - TEL 03404)1 30 29 ASS \ j^^PhlIlps ^* wasa.utomaten andere uitvoeringen in de prijs van 799 en 899 - EB IsSm VTRECHJ — Geboren Eric M z v F G J Kraan en E G H L Brands Ravellaan 44 Silvio B F z V W Colenbrander en M A Montong Adenauerlaan 58 Remko R z V T G Abelmann en M van der Vlist Hildebranddreef 84 Hendrl kus H A z V N van Doorn en M Bossenbroek Piet Heinstr 30 Mark D z V J F v Broeckhuijsen en C M J v Gemonden Trumanlaan 367 Arnold J z v G Kamming en S van der Laan Huis te Zuylenlaan 194 Eric C z v A H Bossard en L Verkerk ' Tannhauserdreef 358 Jan A z v G J Pijnenburg en A M A Vonk Adriaen v Bergenstraat 161 Mariska d v R Elward en J F W Jansen Büderdijkstraat 34bis Jo - Manifestatie Bij de Tijd Prins verrichtte de openingsplechtigheid schap in onze volkshuishouding en la ten zien hoe ambacht en persoonlijk vakmanschap zich thans volledig aan de eisen van deze tijd hebben aan gepast " Bij de Tijd heeft bijna twee miljoen gulden gekost Het plan voor opzet van de manifestatie en de uitvoering lag in handen van de heer Kleiboer Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — „ Te veel van onze jongeren komen nog terecht in bezig heden waar zy niet tot voUe ont plooiing komen Mogen velen van hen in deze dagen naar Utrecht komen om met eigen ogen zich te overtui gen van de huidige stand van am bacht en persoonlijk vakmanschap in Nederland en van zijn rol in de toe komst " Dit zei Prins Bemhard vry dagochtend b^j de opening van de Ma nifestatie Bij de Tijd in de Juliana hal van de Jaarbeurs De Prins die ere-voorzitter van de stichting is verrichtte de openings plechtigheid door de slinger van een klok in werking te stellen Op dit mo ment begon het carillon op het voor plein van de Julianahal te spelen Dr H J van Doorne voorzitter van de StichtJng heette het gezelschap onder wie drs Bakker staatssecretaris van economische zaken dr Meyer sitaatsseoretaris van sociale zaken en volksgezondheid de vertegen woordiger van de Gevolmachtig de Minister van Suriname en de am bassadeurs van België en Luxem burg hartelijk welkom Hij zei onder meer „ De stichting wU bij een zo groot mogelijk publiek inzicht geven in de betekenis van het ambacht en het persoonlijk vakman - iTgën/daI UTRECHT VBIJDAG LEEUWENBERGHKELDER 20 uur Jon gerensoc De Leeuwenkuil Theater-Mi niatuur uit Amersfoort „ Een bruid In de morgen " AVONDVIERDAAGSE Stadion Ellnkwijk terreln Krlltltelaan Kanaleneiland start 18 uur Junioren 18.30 uur Senio ren TOLSTEEGPLANTSOEN 12-11 20 uur Gespreltsavond Baha'l WereldgelooJ PAROCHIEHUIS Adriaanstraat 24 b 19.30 uur Clubavond schaakclub De Dom WERFKELDER Oude Gracht 301 21 uur Cabaret Henny OUemuller Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Vannacht hebben en kele politiemannen na een wilde ach tervolging de 86-jarige W zonder be roep uit Utrecht aangehouden W had omstreeks het middernachteiyk uur in ' t café Het Schalkje Biltstraat 59 met enkele mannen ruzie gekre gen Hij werd zo kwaad dat hij een fiets die voor het café stond oppakte en door de café-ruit gooide Daarna reed hü snel weg met de huurauto die hij voor het café had staan Intussen was de politie gewaarschuwd die met enkele surveillanceauto's de achtervolging inzette Via de Nobel straat reed W naar de Kromme Nieu we Gracht waar de politie zijn spoor echter bijster raakte Plotseling kwam er weer een mel ding van een van de nog rondrijdende auto's dat W die intussen zijn auto had verlaten op het Lucas Bolwerk was gesignaleerd Hij vluchtte in het park waarna hij in het water sprong TRIANON Oude Gracht 252 19.30 uur Dlploma-ultrelklng aan leerlingen ütr Banketoakkersvakschool 2ATEKDAG DOMTOREN 11-12 uur Carillonbespellng JAARBEURSHALLEN Croeselaan 9.30 17.30 uur Manifestatie van Ambacht en Persoonlijk Vakmanschap Bij de Tijd MARCUSCENTRUM Wijnesteinlaan 4 11 uur Opening wljkweei ^ Hoogravens Be lang door burgemeester Jimmy Walker Musketierlaan 14 en 15.30 uur Voetbal wedstrijden BUURKERK 15.30 uur Centr Herv Jeugdraad concert Instrumentaalgroep o.l.v J Matter AVONDVIERDAAGSE Stadion vertrek junioren 14 uur en senioren 15.15 uur TIVOLI 19.30 uur Einduitvoering Muziek school van het Conservatorium WERFKELDER Oude Gracht 92 20 uur Utr Ontsp Centrum A go go met The Ghostriders CLUBHUIS UTRECHT-ZUID Heycopstr 2 a 20 uur Dansavond met The Mot leys PAROCHIEHUIS Mlnrebroederstraat 17 19.30 uui Slotavond van Jeugd en Mu ziek OUD KA'JH KERK St Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper VVERFKl-U.DER Oude Gracht 301 21 uur Cabaret Henny OUemuller BOOTHSTRAAT 1 b 20 uur RooUe TooUe m.m.v The Stage 7 JONGERENCONTACT St Paulus Lln naeuslaan 20 uur Slotbal met The Pops Advertentie SALVATORHUIS Adr van Bergenstraat 61 20 uur Dansavond met The Jets — DE BILT -— De Avondvierdaagse in De But wordt van 21 t.m 24 juni gehouden Startplaats Rehobothschool BURGERLIJKE STAND van UTRECHT hanna H d v J J Mommersteeg en H A Harskamp Moerbeistraat 11 Hananja d v H R Olthuis en A J M Bonthuis De Bilt Kometenlaan 355 Pauline d v W E J Wennekes en C de Kleijn Vinkenburgstr 15 IV Allitze d v H L Pijper en K Giannoulidou Cornells Smeenkstraat 65 Maria H d v M van der Gouwe en G J M Passier Ooese laan 109bis Bregtje M d v C P M V der Haak en G C M Pan huijsen Oranjestraat 29bis G e h u iv d A H Veltman en G de liters waren opgegaan in hui selijke festiviteiten Een klein deel hebben zij ervan voor eigen rekening verkocht Mr J C van den Berg officier van justitie zei in zün requisitoir dat wat hier gebeurd is een heel lelijke zaak is Het schenden van vertrou wen dat een werkgever in zijn per soneel mag hebben Het was met het personeel een bedorven boel Als een besmettelijke ziekte waarde het rond het wegnemen gaat zo gemakkelijk Ieder normbesef ontbrak bij dit per soneel In de praktijk kwam het erop neer dat de chauffeurs en magazijnbedien den via de eigen wagens aan huis de waren kregen afgeleverd Bij de ver dachten was een filiaalhouder Mr Van den Berg merkte op dat het een hellend vlak wordt als zelfs een filiaalhouder het verschil tussen zijn en dijn niet respecteert Hij eiste een maand voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en ƒ 150 — boete tegen de 26-jarige bij - rijder magazijnbediende T W de 21 jarige bijrijder A G M P de 52 jarige spoeler-sorteerder H A uit Maartensdijk de 28-jarige chauffeur UTRECHT — Voor het Mulo-examen A slaagden de dames W M Soede Kocken gen H van Dieren Lexmond J M van Rij Vianen J de Vaal Vianen J B van der Zijden Ameide A J van Apeldoorn I T van den Brule L van de Kapelle C L Minjon A Verkerk S Habermehl en H N Oldhoff allen Bilt hoven J M Bodewes x A Dupree G H Erkemeij J P Vermeulen en A Wa rendorff x allen Utrecht W Martijn Doom H G van Mourik Rijswijk Gld A F Taberima Culemborg M van Arnhem Rijswijk Gld H M van Breda Beusichem G E J van Ruler Maam J Temme Amerongen H C van Ros sum X E R v d Veen J Veenstra X M A de Wild E M Bor x C A M van Engelenlioven A v d Heij den X E Kriekaard x aUen Utrecht D J de Kruijf x Groenekan G M v.d Baan x A Mulder x beiden Utrecht B V Barneveld x Westbroek S H.Comelisse Utrecht De heren R Smit W Visser beiden Breukelen P G Groot Vianen T Veen Meerkerk D J Weeber Vianen G de Pijper Tienhoven T Palma De Bilt W Brand Bllthoven F G Sodderland en G F G Schepper beiden De Bilt A P van Llth Wadenoljen A P van Riessen Harmeien E C van Pappelen dam H Pater beiden Doom G A Mason P H van Beusekora Culemborg A Reedijk Langbroek A J Spek Doorn J J Nagtegaal x L Prins x W Ridderikhoff aUen Utrecht x F W J • t Hoen Zeist C J R Flipse R W Geldof L H Hildebrand x en W H Keijzer x allen Utrecht J H Haroe man x Maartensdijk P J Schagen x Utrecht R Struck x De Meern A Tom X en J Bousché x beiden Utrecht De met x gemerlrte kandidaten behaal den tevens het middenstandsdiploma UTRECHT — Voor het toelatingsexamen aan het Chr Lyceum te Utrecht slaagden E C Gondelach K R Leenders H J.Overkleeft G J J Prins allen De Meern)K Feenstra E E E Creutzburg beldenUtrecht Th A Dethmers Vianen E.Leijenaar H Wendellng P A Baarspul,K G F Knol P J Dlngemans H I E Faber A J Goos I P Schuijlenburg I K C Vercouteren JW W Bosselaar allen Utrecht R W E Brokking L van Kin ken ü de Koning A Ottevanger C M Schakel H Schreuders J F van der Stelt A A C Timmer R Timmer allen IJsselstein W H v Ettekoven Utrecht M Hofman Geldermalsen J Breure J de Jong belden Hei - en Boelcop Th Post ma F J van Dop beiden Breukelen A L Bor C Mesker J H den Oudsten allen Ameide M van Leeuwen Jut phaas D van Arkel J v d Bijl A Th van Delden A Hisken C de Kogel J Koolstra P M Kuipers W Metaal P W Passciiier B Spaans J J Buddlngh K van CapeUe J M Dirkse M W Dlrk sen N de Leeuw G M Knepper H C Slokker I Spelde allen Utrecht M E Verburg Bllthoven J A Griffioen Utrecht Y A R van der Roest Utrecht H Roeleven Vreeswijk P J Verhoeven ' Vreeswijk J C de Kivet A H Kraai maat I Pleters M H Rap A J van Schalk T E Schouten H Moest allen Utrecht M Koolstra en J G Verburg belden Loplk P Timmerman G v d Berg H C v d Heuvel J C Kok C V d Lee A F van Munster C R v Setten allen Utrecht J Verlaan ^ Ben schop W Bokma W G Fokker J Fok ker I S de Groot allen Vleuten S Korver M J van Os H J v Rinsum A V Scherpenzeel J W Versteegt allen Harmeien J Blom Utrecht I Oorbeek De Meern A v Eclf Y van Eek beiden HoUandsche Rading ' E van Rheenen Utrecht J H S v Brummelen Maarssen J A C van Heezik Maarssen A M van Andel J H van Andel A Brinkman G M Brinkman A A Buytendijk J Geurtsen J I Y Kalnama G J de Koff C J van Loenen P A J Marijne B A Oomkens F Koch M M Huisman allen Utrecht M A v d Berg Houten C E Woltersom iben Dolder A Karssen Linschoten A J Groeneweg E I Peters V NIjenhof A den Bol A A v Houten G van Ingen I J Kippers L Kuijk P H Mansveld K M Paling J Schenk L Ch Tolsma G C van Uitert F W Albeda A N Bleijenberg E Bonouvrié G J van Brakel E van Leeuwen C J Advertentie Polopullovers met kraag 6 tinten Astralon 34.90 WATERHOOGTEN BUkswatorstaat ^ 17 juni — Konstanz 439 — Rhelnfelden 335 — 3 Pllttersdorf 510 — Straatsburg 374 - f4 Maxau 555 - fl Plochlngen 153 - fl4 Mannheim 413 - 1-4 Stelnbach 145 - H4 Mainz 359 — Bingen 261 — 4 Kaub 293 — 3 Trier 246 — 16 Koblenz 286 + 2 Keulen 271 + 9 Ruhrort 455 - I-IO Loblth 1062 - f9 Nijmegen 842 - 1-2 Arnhem 862 - f6 Eefde IJssel 386 - f5 Deventer 282 - f4 Monsin 6450 — Borgharen 3947 — 8 Belfeld 1109 — 9 Grave ben de sluis 606 - f3 Faber Zutphen Vliegendijk 23 en N Velds Watüaan 5 J W Zandbergen en C B C Etmanski Jachtstraat 11 Overleden Laurens R J Ar beider 17 jr Vosstraat 19 Willem Burger 65 jr geh m A Schwa germann Loosdrecht Lindelaan 16 Johannes van Meel 60 jr geh m M C Jacobs üoncordiastraat 8 Maria P Boom 57 jr wed v J J G Zweye Hilversum Kastanjelaan 42 Cornelia M Nöthen 86 jr wed v E Philipoom Kapelstraat 81 Pie temella Kooijman 72 jr geh m D van Wijk Herwijnen Waaldijk 112 Catharina Fenger 77 jr wed v A B Beringen Maliesingel 77 Advertentie A MSTERDAM EN HET GEDRANG Met de boord los en opge stroopte mouwen hebben we van de week met stijgende verbazing over de Wild West Idferelen in Neerlands hoofd stad gelezen W A A van der B en de 46-jarige magazijnbediende J G N Een straf van een maand voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en ƒ 250 — boete is geëist tegen de 25-jarige chauffeur A C L van T de 45-jarige bijrijder G J S de 31-jarige chauffeur B H G uit Vleuten de 39-jarige maga zijnbediende W C van W de even eens 39 jarige magazijnbediende J C H van de B en de 23-jarige raaga zijnbediende P G V Ook tegen de voormalige filiaalhouder J A P werd dit geëist evenals tegen de 34 jarige chauffeur W H van L en de 47-jarige timmerman W C V Een week voorwaardelijk en een boete van ƒ 75 — wegens heling werd geëist tegen de 22-jarige magazijn bediende A S de W en de 39-jarige mevrouw P K.-Van der V Alleen een boete werd geëist tegen de 68-jarige P K van ƒ 50 — en tegen J E P van den B uitvoerder ƒ 75 — Mr C Laan politierechter ver anderde alle proeftijden in drie jaar De boetes beneden honderd gulden handhaafd hij Maar de hoge geld straffen werden teruggebracht boven de ƒ 150 — ging er ƒ 50 — af en daar beneden werd ƒ 30 — op de eis in min dering gebracht Ons afgevraagd waar dat alle maal naar toe moet Met het hoofd vol rimpels zijn we tot de konklusie gekomen dat het mooie weer van de laatste vvéken niet alleen de verkcwp van onze overigens buitenge w(K)n mooie Groningen 5 jas belemmert wat ons ten zeer ste verdriet maar kennelijk ook in hoge mate op de ge moederen werkt Vemdaar misschien het ver schil in temperament tussen de noorder en zuiderling Maar ondertussen moet je te genwoordig als zakenman wel uitkijken Voor dat je het weet komen ze je zaak bestormen Omdat ' we korting geven bijvoorbeeld Of ons plein ons plein heet naar boer Koekoek Gossie mijne da's ook een angstige gedachte Gauw de brandslang klaar hangen Je kunt nooit niet er eens weten Hopelijk komt U alleen maar op die koiting af voor een lichtgewicht kostuum of pan talon Die willen ook wel eens wat van de wereld zien Lek ker met U op vakantie Of zo maar eens een dagje uit Naar Amsterdam bijv HEBMES " Koekoeksplefn Utrecht Mandersloot J N S C Meijnen allen Utrecht G A Rombach De Meern J A Schot M H Souverijn M Struljs C E van der Veer L Zeddeman C E.van Beek allen Utrecht UTRECHT — Aan de derde christelijke industrie - en huishoudschool De Sprong Linschotensingel 1 te Utrecht slaagden voor inrlchtings assistenten G Arends J Buerman P Clausman L van Gei ten W Gerrits W van Groeneveld H Haring A Heyster P van Hienen J de Jager J Jansen K Kootstra J Ledder G v d Markt allen uit Utrecht Zakdoeken in luxe doosjes Swan Pelo Pilz Orchidee v.a 3.9S A Brouwers Maam M de Geus Hilver sum A Jongerius Houten J de Bmijn,Wijk bij Duurstede J Duizendstra M.Prulksma beiden Vianen J van HattemAsch N Hilvers Zeist S de Kruijf N.Schilalt M Stolwijk allen Woerden G.van Schalkwijk A Schotanus beiden IJs selstein J Sterkenburg Werkhoven A.Visser Schoonrewoerd C van Vliet Ka merik ZEIST — Voor het eindexamen hbs-B slaagden aan het Herman Jordan lyceum F Aalpol F Feiner W ledema J Kunst Advertentie B Land J Lijftogt T Polderman T.Pronkhorst J Schürmann H van derWal en C Westerhout Een mooi examengeschenk iGGovon* vent dan de vorm die imponeert Het is ook nuttig te weten dat hii een onverzettelijk verzetsman is geweest anders zou je geneigd ziJn te denken dat hij aUeen maar de ' pater familias ' van een Drents boerendrama kan zijn Zijn ge zicht is markant maar niet in nemend ik zou me hem niet op het ministerie van cultuur etc kunnen voorstellen Schmelzer zou ik willen typeren als een Toxopeus zonder diens charme en zonder diens slimheid Hij is altijd wel goed wat hij zegt klopt wel met wat hij bedoelt maar hij mist warmte en originaliteit Lankhorst zou ik op hetzelfde niveau willen plaatsen wat de ' presentatie ' betreft.'Niet dat ziJ enige overeenkomst vertonen maar het effect op de kiezers zal dunkt me ongeveer gelijk zijn Lank horst is een beetje zweverig maar wel altijd heel vriendelijk en so ciaad-ldjkend het zou mij niet verbazen als hij pacifist is Beemink spreekt me niet zo aan helaas je komt er niet goed achter of hij ondanks alles toch een markcinte persoonlijkheid is of alleen maar dank zij lichaamsbouw en gezichtsvorm toevallig een markante per soonlijkheid uitbeeldt Rest nog het fenomeen Koekoek Hij maakt zoals dat in televisiekringen heet een ' mooi plaatje ' dat is zeker Als hij zich op vertrouwd terrein weet heeft hij die boerse directe charme en een zekere mate van gevatheid die voor hem innem.en Meiar hij is ook vaak onzeker zoals gisteren reden waarom Mj voort durend de wandelgangen invluchtte en dan is hü de kat die in het nauw rare sprongen maakt maar toch nog een succesje boekt bii de toeschouwers door op ziJn pootjes terecht te komen Van de helft van wat hij gisteren zei was het niet duidelijk waar hij heen wilde welke verbanden hij legde of waar hij op doelde Tot zover deze vrijblijvende analyse van de verstaanbaarheid ' Vóui onze volksvertegenwoordigers Rest miJ nog te zeggen dat de camera's weer heel attent waren en dat de debatten door de bank genomen heel belangwekkend waren al duurde het ten slotte wel wat lang Wij hebben er het Duitse televisiespel ' PUcht is plicht ' naar een verhaal van Tsjechow door ' gemist Troost u met de gedachte dat u misschien op 24 januari 1965 kijkend naar de origineel-Russische televisiebewerking van Tsjechow's verhaal ' De Zweedse lucifer ' op Nederland 2 hetzelfde verhaal hebt gezien dus u hebt niks gemist door Mico Scheepmaker »^**»»»* »¦< *»%%% a ^^»> ^**»*»»»»***»*^*^»»»»%»»^^ %»*%»%^»%%< Herbert von Karajan met Bruckners achtste RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie Ik wilde een ritje met mijn kar maken en daarom heb ik uw parasol even geleend dvertentie 9IIV HIllENKieDIII * ANGLIJST LKE VADER v.a 15.90 v.a 15.90 v.a 7.90 v.a 19.75 + VELOURS WEATERS ten met ronde en voor dames vanaf 12.90 ^ H ^ usiev « Heronmod * HT 75 ui)sl naas » theater UTRECHT OON 1 55 65 over het onderwijs in de betrokken steden heer Lijftogt verbon landse Stichting voor te Utrecht als be > eciaal op het gebied personeelsbeleid » Iasticzak Utrecht verslaggevers In navolging van in het westen van ftrecht nu ook melk ing De Verenigde er het eerst mee tegen inlevering sen een schenkkan k past ger open de nachten van juli en van 6 tot de vergunnings - ingen in de ge - eopend mogen blij - nachts 5 tot 6 juli mogen t zes uur des mor - / en rtentie £ f - J ARE ZULT U ANTREFFEN arte sfeer van lernacht in de Dmertuin van omantisch ver avond dansen jziek van het AR QUINTET ths niet op mdorff ls„in " RTÜIIV FF LAREIV entie U)BR EEN lantalon - Trevira 50 - ƒ 62.50 weight lerts rstellend 50 - ƒ 92.50 ij d klant lüe ZentrA HORLOGES VAN 2 TOT A S verkrUgl'ai*r ' WIJK latweg 284 uon 41888 S verkrijgbaar INGA logemaker [> n 03462-IS82 Ier URSMA utrecht | ma - m Sprankelende voorstelling UTRECHT — Er had voor de Ne landse toneelmani festatie in het i de normen in Frankrijk en Engeland Volgens Nader zijn modellen en technieken zicht moderner dan in Staten doch er was ' ' zienlijke ruimte voor De Duitse Volkswagen een belediging voor de Duitse industrie " ter ook kritiek op de Dauphine de Italiaanse se Mini Minor en de ver 2000 was naar het ~^ er de baanbreker der Advertentif Ouders maken dolgelukkig met Philifina jeugdg 49.95 Wilson g onderzoek „ ELDO LONDEN — Premiei Engeland heeft een one naar het lek waardoor de regering om zich uit het ELDO-project te In het parlement het onderzoek zich ook ken naar het voortdure van lekken over luchtvaa heden in de afgelop De Britse Ti:nes besluit om wegens niet langer mee te ject van een Europes al ongeveer een week v nisters van de landen ject samenwerken in kwamen Zoals bekend besloot op grond van een stel van zijn partners besluit nog eens in nemen Rusland door c MOSKOU — Al wordt het noorden geteisterd door orkani mingen Hele dorpen door het water dat sen twee meter zyn verdwenen spool sperd zodat de heden zeer moeilijk Hagelstenen zo eieren hebben de schadigd Volgens zullen de op 8 jui breuken tot 18 junj orkanen werpen Zwarte Zee op dat wijderde dorpen en Jfomt CSjfers van en daklozen zijn Acht kunstt tegelijk orr CAPE KENNEDEY kaanse luchtmacht middel van een satellieten tegelijk Kiilitaire communicatie één kunstmaan manier wü beproeven tuigen te stabiliser fle zwaartekracht 
ECiHTSCa NIEU WSBLAD 1 fegel-uiivoering lechts 1 — diverse kleuren deze n nog 28 andere Hike teksten bij lEBBELING INKENBURGSTR 14 trecht - tel 19504 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Staat van beleg in Hoeé afgekondigd VRIJDAG 17 JUNI 1966 Militairen liepen over naar boeddhisten HOEé — Vandaag is in de rebellerende Zuidvietnamese stad Hoeé de staat van beleg afgekondigd waardoor ' t bewind geheel in mili taire handen is gekomen De regering stuurde nog een bataljon parachutisten naar de stad ter versterking van de militairen die al eerder waren gezonden Er is een uitgaansverbod van 24 uur van kracht Identiteitspapie ren worden gecontroleerd en huizen doorzocht Er zijn nu onge veer 1300 parachutisten in de stad Volgende week reist Frankrijks president De Gaulle naar Moskou Hij zal daar be sprekingen voeren met Brezjnjew Kosigin en andere topfiguren Onze correspondent In Moskou schreef een tweedelige voor beschouwing waarvan vrij vandaag ' t slot publiceren Morgen rondt onze Parijse cor respondent deze beschouwingen at TWIJFEL OVER RESULTATEN IN KREMLIN Advertentie & n vorstelijke reis dank zij ^ mB Trimatour o N D F R " o^wöiP reinigt niet alleen snel maar ook veilig al uw woL nylon perion draion en alles wat de uiterste zorg eist vooral ook ' s zomers want Homburg maakt het u zo lekker makkelijk en u maakt het ook zo makkelijk lekker met z'n verruk kelijke vleesconserven Kies o.a uit soepballetjes rund vlees varkensvlees ballen gehakt vacuum verpakte Homburgers de beroemde rookworst en heerlijke leverpastei EDING H BOUWMAN 5234 - UTRECHT Dijker net let 64.50 79J0 let 84.50 ' DOOR DUBBEL fabrieks-65 tegen L te laden door de assette 1:1-8 isch uitklapbare 395 - im e Bell & Howell 192.50 30 - atisch 3 sneU 279.50 TELE 9-36 mm otorisch terug handgreep 495 - 129.50 20 - uitschalcelbaar aderzoelter en 169.50 ch met inge - 149.50 m en Advertentie spaar plezierigmet DUET ]\ YLO]VS ' met gratis waardezegels van 15 en 25 et vraag vooral om de DUET spaarkaart Nu ook aanval op veiligheid Europese auto PAEIJS — Ralph Nader de Ame rikaanse advocaat wiens geruchtma kende campagne tegen de onveillg Iieid b\j auto's in de Amerikaanse automobielindustrie grote opscliud ding veroorzaakte heeft zün kritiek nu ook gericht op de Europese auto Zijn actie in de VS leidde destijds tot > pn onderzoek van een Senaatscom missie waarna Ford Chrysler en Ge neral Motois fouten toegaven en aan zienlijke aantallen nieuwe auto's te rugnamen GM zelfs 150.000 Gisteren richtte Nader zijn kritiek in Parus op de Europese wagens Sommige daarvan zijn volgens Na der gevaarlijk wegens slechte achter vering slecht uitzicht slechte inwen dige montage en onvoldoende weg ligging Nader zei dat nog deze zo mer in de VS de nieuwe veiligheids normen zullen worden doorgevoerd voor zowel binnenlandse als Europese producten Dat zal van invloed zyn nj de normen in Italië Duitsland Frankrijk en Engeland Volgens Nader zijn de Europese modellen en technieken in velerlei op zicht moderner dan in de Verenigde Staten doch er was nog steeds aan ¦ zienlijke ruimte voor verbeteringen De Duitse Volkswagen noemde hfl „ een belediging voor het vernuft van de Duitse industrie " Nader had ech ter ook kritiek op de Franse Renault Dauphine de Italiaanse Fiat de Brit se Mini Minor en de Hulman De Ro ver 2000 was naar het oordeel van Na der de baanbreker der veilige wagens Advertentie Ouders maken hun tieners dolgelukkig met de speelklare PhiJiiina jeugdgrammofoon 49.95 Wilson gelast een onderzoek naar „ ELDO-lek " LONDEN — Premier Wilson van Engeland heeft een onderzoek gelast naar het lek waardoor het besluit van de regering om zich terug te trekken uit het ELDO-projeet de pers bereik te In het parlement zei Wilson dat het onderzoek zich ook zou uitstrek ken naar het voortdurende probleem van lekken over luchtvaartaangelegen heden in de afgelopen jaren De Britse Times meldde het Britse besluit om wegens de hoge kosten niet langer mee te doen aan iiei pro ject van een Europese draagraket al ongeveer een week voordat de mi nisters van de landen die in dit pro ject samenwerken in Parijs bijeen kwamen Zoals bekend besloot Engeland later op grond van een compromisvoor stel van zijn partners zijn uittredings bt sluit nog eens in heroverweging te nemen Rusland geteisterd door orkanen MOSKOU — Al meer dan een week wordt het noorden van de Kaukasus geteisterd door orkanen en overstro mingen Hele dorpen zijn verzwolgen door het water dat op sommige plaat sen twee meter hoog staat Wegen zijn verdwenen spoorwegen vaak ver sperd zodat de reddingswerkzaam heden zeer moeilijk zijn Hagelstenen zo groot als duive eieren hebben de tarwe ernstig be schadigd Volgens de Russische pers zullen de op 8 juni begonnen wolk breuken tot 18 juni voortduren De oirkanen werpen zout water uit de Zwarte Zee op dat boven ver ver wijderde dorpen en akkers weer neer iomt CSjfers van doden gewonden en daklozen zijn nog niet gegeven Acht kunstmanen tegelijk omhoog CAPE KENNEDEY — De Ameri kaanse luchtmacht heeft gisteren door middel van een Titan 3 C raket acht satellieten tegelijk gelanceerd zeven militaire communicatie satellieten en één kunstmaan waarmee men een Manier wil beproeven om ruimtevoer tuigen te stabiliseren door middel van de zwaartekracht van de aeirde Naar schatting vijftienhonderd mili tairen hebben donderdag de zyde ge Hoeé waar sinds donderdagochtend het Zuidvietnamese leger Is ingescha kozen van de boeddhisten in de stad keld by het herstel van orde en rust De meesten van hen zijn de citadel binnengevlucht na vergeefs te hebben getracht de pagode Dleu De te berei ken Later ontstonden hier en daar wat schermutselingen waarbq twee boed dhisten het leven verloren en twee le den van de oproerpolitie werden ge wond Journalisten werden onder vuur genomen toen zq trachtten in de citadel te komen Leger en politie badden intussen de toegangswegen tot de citadel afgeslo ten De kanonnen van de pantserwa gens waren op het bolwerk gericht Tegen de avond kregen de opstandige militairen bevel zich bij hun onder delen te voegen Amerikaanse adviseurs hebben zich teruggetrokken uit een actie tegen de Vietcong bij Quang Tri nadat ze door pro-boeddhistische troepen waren be dreigd De adviseui's waren toegevoegd aan het eerste regiment van de oproerige Vietnamese divisie Sommigen van hen werden toen ze op weg waren naar een Amerikaanse kantine met geweren bedreigd Het eerste regi ment zelf is eveneens uit de actie teruggetrokken en vervangen door de zogenaamde plaatselijke Vietname se volksstrijdkrachten Een mijn die aan een fiets was ge bonden is hedenochtend ontploft nabij een halte in Saigon waar Amerikaan se militairen op een bus stonden te wachten Even tevoren was eén gra naat naar de militairen gegooid Tien Amerikaanse militairen een Zuidko reaan en drie Vietnamezen werden gewond Het was de eerste aanslag op Amerikanen in Saigon sedert meer dan een maand Het incident deed zich voor in de Chinese wijk Cholon De mannen zou den naar hun werk gaan in het cen trum van de stad De aanslag wordt toegeschreven aan Vietcong terroris-ten Een Amerikaanse verkenningseen heid heeft donderdag in Zuid-Vietnam zware verliezen geleden bij het af slaan van VietcongaanvaUen anama en de VS I M Panama is ' t de laat ste weken weer tot ernstige ongeregeldheden gekomen waarbij in de stad Colon twee studen ten werden gedood en verscheidene gebouwen in brand gestoken De onlusten braken uit na dat de studentenledder Luis Navas vermoord werd gevonden twee dagen nadat hij van een reis naar Moskou was teruggekeerd HJ had zich in de Russische hoofd stad laten behandelen voor letsel dat hij twee jaar geleden had opgelopen bij de anti-Amerikaanse relletjes die hun oorsprong vonden in de traditio nele vlaghüsing voor de ingang van scholen in de kanaalzone Dit conflict heef * lange tijd de betrekkingen tus sen de Verenigde Staten en Panama volkomen vergiftigd Pas geleidelijk is de atmosfeer tus sen beide landen weer verbeterd en thans is het zo dat aan het eind van deze maand de Panamese minister Advertentie Grootscheeps complot ontdekt l Het gerucht gaat dat er een Broot scheeps complot tegen de mannen wordt gesmeed De „ slachtoffers " behoeven zich echter in het ge heel niet ongerust te maken - In tegendeel Het gaat namelijk ovrr een zeer vrolijke samenzwering die ten doel heeft de vaders op vaderdag In het zonnetje te zet ten Moeders en kinderen zullen daartoe in grote Ketale naar de markt optrekken om daar hun vaderdag-geschenken te kopen Straathandelaar en marktkoop man nemen van harte aan deze actie deel en zuUen met hun ruime keus zeer veel tot het welslagen bijdragen En wie op de markt koopt zal vader extra kunnen verwennen met een nóg leuker ca deau omdat de prijzen er zo laag zijn Ook kopen-voop-vaderdag doet u het voordeligst op de markt want OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARDI De Verenigde Boeddhistische Kerk in Zuid Vietnam heeft vrijdag opge roepen tot een landelyke algemene staking van drie dagen welke zater dag zal beginnen De actie maakt deel uit van de campagne tot verdrijving van de regerende junta Johnson houdt vol President Johnson heeft donderdag verklaard dat de Verenigde Staten de communisten in Vietnam zo krachtig mogelijk zal blijven bestrijden terwijl de deur voor vredesonderhandelingen open blijft De president sprak tijdens een ont vangst op het Witte Huis van leden van de wetgevende macht uit vijftig Amerikaanse staten die hem een re solutie overhandigden waarin zij hun steeun betuigen aan de Vietnamesepo litiek van de president en aan diens pogingen om tot een eervolle oplos sing van het geschil te komen Johnson zei dat de Verenide Staten dit jaar meer dan 2000 man in Viet nam hebben verloren en hij liet de waarschuwing horen dat er nog meer slachtoffers zullen vallen Wij vecliten voor de vrijheid van zo'n honderd landen en wij zullen dat blijven doen totdat de vijand er zich rekenschap van geeft dat met praten meer valt te bereiken dan met voort zetting van de vijandelijkheden aldus Johnson 48 PA NA-M A KANAALZONE *.* Kanaal c Sluis c =— • Spaorwfg O fan sa van buitenlandse zaken Fernando Eleta naar Washington gaat om daar met de Amerikaner uiterst belang rijkj besprekingen te voeren over de aanleg van een nieuw kanaed tussen do Caribische Zee en de Grote Oceaan Het is duidelijk dat de nieuwe on lusten die er onder meer toe hebben geleid dat de scholen in de voornaam ste Panamese steden gesloten en alle r enscholingen op straat verboden werden een slechte inleiding vormen voor het komende overleg G ELUKKIG waren de Amerikanen nu niet rechtstreeks bij de onge regeldheden betrokken Maar toch hadden de Amerikaanse autoriteiten aan hun tienduizend man troepen ver boden in Panama City en Colon te komen De moord op de studentenleider Luis Navas wordt door een studenten federatie die onder leiding staat van een broer van de vermoorde op re kening geschoven van de politie Pre sident Mareo Robles daarentegen spreekt van een internationale door communisten geïnspireerde campag ne in zün land Het protest van de studenten ziet hij als een onderdeel vaji deze campagne N AAR The Guardian meldt hoopt minister Fernando Eleta bij zijn besprekingen in Washington de Ame rikaanse goedkeuring voor drie docu menten te verkrijgen Twee daarvan hebjjen betrekking op de huidige vjjt - Aanvaring van twee tankers in New York 23 doden NEW YORK — Tenmüiste 23 zee lieden zyn donderdag om het leven gekomen toen een Britse tanker met 143.000 vaten zeer brandbare nafta line in de haven van New York in aanvaring kwam met een Ameri kaans vaartuig en in brand vloog De honderd-mijl kanaalzone en het nog aanwezige kolonialisme " De bedoe ling is zo schrijft het Britse blad de Panamese souvereiniteit zowel in de Amerikaanse kanaalzone als in de om ringende republieken te laten erken nen Er bestaat overigens een menings verschil tussen de regering-Robles en de linkse oppositie over de door Pa nam aan Washington te stellen eisen De oppositie wil dat alle Amerikaan se troepen verdwijnen of dat de V.S een forse huurprijs betalen voor de Panamese bases De regering ziet de Amerikaanse troepen eerder als be schermers van de republiek en zou geen huur wiJen vragen zolang Pana ma en de V.S met elkaar gemeen schappelijk de defensie verzorgen on der Panamese vlag De regering-Robles spreekt wel over een gemeenschappelijk autoriteit voor het huidige kanaal dat momenteel uitsluitend beheerd wordt door de Amerikanen onder een militaire gou verneur Zij wil ook een verhoging vai de tolgelden ter financiering van haar landbouwpolitiek In het afgelopen jaar passeerden twaalfduizend schepen ' t kanaal van welke ongeveer één-achste deel onder Engelse vlag voer Aan tolgeld bracht dit alles op rond 220 miljoen gulden Het derd van de documenten waarvan hierboven sprake was heeft betrekking op de plannen voor de aanleg van een nieuw kanaal dat ook toegankelijk zou zijn voor vracht schepen van honderdduizend ton en grote vliegdekschepen Deze beide ca'egorieën zijn te groot voor de slui zen van het huidige kanaal Men zou het nieuwe kanaal door middel van nucleaire explosies willen graven om dat dit sneller en goedkoper is dan de conventionele methode De totale kosten worden niettemin op het niet geringe bedrag van 3,5 miljard gul den begroot Aangezien ook derde landen bij het Advertentie Ouders maken hun tieners dolgelukkig met de speelklare Philifina jeugdgrqmmofoon 49.95 DE BRANDENDE Britse tanker Alva Cape links en de Ainerir kaanse tanker Texaco Massachvr setts nadat beide met elkaar in aanvaring waren gekomen in de haven van New York Er kwamen 2S mensen om liet leven aanvaring gebeurde in een nauw ka naal De burgemeester van New York Lindsay zei dat zich aan boord van het Britse vaartuig de 11.252 ton me tende Alva Cape nog zeker vijf slacht offers bevinden De brandweer kon door het verzengende vuur nog niet benedendeks komen Het Amerikaan se schip is de Texaco Massachusetts dat 16.515 ton meet Ongeveer zeventig zeelieden zijn naar ziekenhuizen op State Island en New Jersey gebracht Vijf van hen bevin den zich in kritieke toestand Volgens de kustwacht had de Alva Cape vierentwintig en de Texaco Massachusetts negenendertig opva renden aan boord Er zijn ook nog op varenden van de te hulp gesnelde sleepboten zoek Een grotere ramp werd voorkomen doordat brandweerlieden er in slaag den het vuur op de Alva Cape te be dwingen vóórdat de brandbare lading ontplofte Laat in de middag rappor teerde de kustwacht dat men het vuur op de Texaco Massachusetts die bij de aanvaring eveneens in brand ge raakte onder controle had en dat beide schepen naar open water in de haven werden gesleept graven van een nieuw kanaal zijn be trokken zullen bij ' t aanstaande over leg in Washington tussen de V.S en Panama nog wel geen definitieve be sluiten genomen worden w Van onze correspondent dr H Schleicher M OSKOU — De groeiende sta pel complimenten van het officiële Moskou en zijn pers aan het adres van de Franse presi dent De Gaulle onttrekt toch niet het feit aan het oog dat het ' t Kremlin niet geheel duidelijk is welke politieke resultaten door De Gaulle's reis kunnen worden geboekt Zelfs de verwachtingen van de Sowjet-leiding zijn ondui delijk gebleven Wat Moskou politiek tegen woordig maximaEd wenst te be reiken is zonder twijfel het laten springen van de NATO en het uit Europa manoeuvreren van de Amerikanen Het steeds nage streefde minimum doel is het door een algemene erkenning van de status-quo in Midden Europa sanctioneren van de toe stand zoals die na de oorlog is ontstaan Ook in het tijdperk van de nucleaire strategie wordt een communistische machtsinvloed tot aan de Elbe door het Krem lin nog als een belangrijk ' cor don sanitair ' voor zijn militaire veiligheid beschouwd In dit kader zal Moskou zijn activiteiten omtplooien in de hoop samen met De Gaulle een aantal gemeenschappelijke stand punten te kunnen vastleggen Een aanknopingspunt levert de nu al bestaande overeenstem ming dat de Westduitse Bonds republiek iedere toegang tot kernwapens moet worden verbo den terwijl er bovendien de er kenning is van de Oder Neisse-lijn als de Duitse oostgrens waarbij het er weinig toe behoeft te doen of De Gaulle zich daar over al dan niet nogmaals publie kelijk zal wallen uitspreken Veiligheid Er zijn namelijk al twee con crete onderwerpen aangesneden die de kwestie van de Europese veiligheid betreffen En juist de laatste weken is in Moskou weer de wens gehoord die veiligheid in verdragen vast te leggen Een conferentie daarover zou zowel het maximum als het minimum - Advertentie Advertentie doel van de Sowjet-politiek kun nen dienen zo mogelijk zouden de Ver enigde Staten van zo'n confe rentie moeten worden uitge sloten Oost-Duitsland zou als eenvolwaardig deelnemer in hetEuropese concert kunnen wor den geïntroduceerd Opmerkelijk is dat Moskou De Gaulle tegenwoordig in de eerste plaats geschikt acht om het verst reikende doel te verwezenlijken Tegelijkertijd komt hier echter het dilemma van de Sowjet-poli tiek ook tot uiting Als Moskou het gaullistische anti-Amerika nisme al te nadrukkelijk onder steunt kan dat de eenheid tussen de andere Westeuropese landen en Amerika slechts bevorderen terwijl tegelijkertijd de desinte grerende krachten in het eigen kamp zuUen worden versterkt Ongeloofwaardig Bovendien wordt de Franse po litiek tegenover de wereldmacht Amerika ongeloofwaai'dig wan neer Parijs tegelijkertijd openlijk een andere wereldmacht de Sowjet-Unie in de armen valt Verder zou de tot dusver ter af schrikking gehanteerde as Wash - ington Bonn een militaire reali teit kunnen worden waarmee het Russische verlangen naar veilig heid nauwelijks gediend zou zijn Moskou heeft dus niet veel ruimte om te manoeuvreren En men is er zich van bewust dat de grandseigneur van de Franse po litiek zelf met uitgesproken me ningen naar Moskou komt waar over onze correspondent in Pa rijs in een volgend artikel zal schrijven - Red 75ct per étuivan 3 stuks Hij is het eerste westelijke staatshoofd dat na de oorlog als een officiële gast op het Kremlin wordt ontvangen en wat men van hem verlangt zal voorna melijk afhangen vem wat hij zelf aanbiedt Waarschijnlijk zal de show die De Gaulle in de Sow - jet Unie gaat opvoeren van gro tere betekenis zijn voor de Frans-Russische betrekkingen dan voor de wereldpolitiek I 
VBIJDAO 17 JUNI 198 « NIECW8BLAD ALLEEN VOOR AUTO FIJNPROEVERS AUSTIN de grote 3 van • AUSTIN SEVEN 4 cil 34.5 pk 120 km 1 > ts v.a ƒ 5495 - if AUSTIN GLIDER 4 cil 1098 cc 50 pk 128 km p.u 1 12Vi ƒ 7995 - • k AUSTIN BALANZA 4 cil 1798 cc 84 pk 150 km/u 1 op 10 ƒ 12.225 - OARAGE RAMU N.V LANGE NIEUWSTRAAT 10—14 TEL 19141 — UTRECHT GARAGE HARTOG N.V LANGE NIEUWSTRAAT 79—83 TEL 19241 — UTRECHT Sportieve mannen geven de voorkeur aan van Haren sandalen Van Haren sandalen zijn precies van pas voor moderne sportieve mannen Makkelijk mannelijk en modieus Maak uw keuze uit de grote grote van Haren kollektie Dat zit heerlijk op een zomerdag Linnen herenmolière uiterst soepel 1775 31-35 13 » 36 39 1575 Uitzonderlijk fraaie vrijetijd-sandaal met speciale voetvorm voor gezond lopea Met sterke rubberzool Prettig zittende juclitleren herenmuiL In zwart of bruin 1075 I O 36-39 15 « 4047 Op goede voet met uw voet Bruin leren herenmuil Voor de man met eigen stijl l Dit is internationale klasse Heel gedistin geerde bruinieren herensandaal met scha » duwtint Comfort de hele lange dag Steeds meer mensai dragen schoenen vao Tan Haren Agenturen en Commissiehandel Jn glas-porselein en aarde werk vraagt per 1-8-1966 een nette ACTIEVE JONGEMAN Die opgeleid zal worden als vertegenwoordiger Leeftijd plm 21 jaar Brieven met foto onder no 2-8534 aan het bureau U.N Drukkerij UiN * voor boekwerk periodieken en aUe soorten handelsdrukwerk Meer inhoud op minder plaats en vele andere voortreffeiyke eigenschappen Philips biedt u alle koelkasteigenschappen die u maar kunt wensen plus nog vele extra voordelen zoals circulatiekoeling • grote inhoud op weinig plaats en veel flessen ruimte • royaal vriesvak met minstens - 12°C 2 sterren aanduiding • magnetische bandsluiting voetpedaal of werkblad • ontdooi-automaat en ver lichting • vleeslade uitneembare rekken en ge ëmailleerde binnenkast Circulatiekoeling bij 137 170 en 200 liter kast Nieuw koelsysteem de koude circuleert over hetvriesvak omlaag langs de achterwand en langs dedeur omhoog Elke plaats in de kast krijgt nu preciesde temperatuur die daar vereist is Diepvries vries koude dranken en levensmiddelen serveertem peratuur Temperatuurbalans Nieuwe mogelijkheden voor snel vriezen of extra koelen Ga kijken bij uwleverancier en vraag de kleurenbrochure keuze uit 7 Philips ruimtewinst koelkasten 65 LITER 52v49\61,5cm 299 - 137 LITER 85x49,5x58 ™ 359 - 170 LITER 106x49x62 cm 449 -* 200 LITER 121x49x62 tm 499 -* 275 LITER 127x61x64 cm 699 - 305 LITER 138x61x64 ™ 799 - 130 LITER 85x49,5x58 ™ 339 - * 10 - extra voor luxe groente/vleesbak PHILIPS ' tis'n uw merk van service en vertrouwen PHILIPS 61043 TRAPAÜTO'S nu 48 — DRIEWIELERS met bakje 22.50 SKELTERS 29.95 ¦ 49.95 VLIEGENDE HOLLANDERS 39.95 Utrecht Tuindorp-Oost voor directe bewoning staan gereed luxe 3 - en 4-kamerflat $ POPPENZIEKENHUIS Ja^bijnestraat 2-7-9-10 Aanname of/c betaatzegeh met blijvend vrö uitzicht op vijver en modem comfort — liften — C.V — badkamer etc Prijzen v.a ƒ 57.000 — Hypotheek tot ƒ 53.000 — maandtermijn ƒ 331,50 BEZICHTIGING Gevraagd een BANKETBAKKER Voor een actief persoon zeer goede mogelijkheden Bakkerij Neplenbroek Bilderdijkstraat 49 Utrecht telefoon 30436 dagelijks in de MODELFLAT aan de Boekelaan 71 van 17.00 tot 20.00 uur en zaterdags van 14.00 tot 17.00 uur of na afspraak met de makelaar RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT E VAN BOKHORST STADHOÜDERSLAAN 5 — UTRECHT TELEFOON 26250 Bij het Geografisch Instituut kan met ingang van 1 augustus 1966 geplaatst worden een TELEFONISTE Verzorgingsflat Te koop in de Ver jrgingsflat „ De Akker " te De Bilt een fraai gelegen 2-KAMERVERZOBGINGS - FLAT Plfis ƒ 53.000 — Br ond ao 2-8546 bur U.N die tevens enig administratief werk kan verrichten Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring " olgens Rijksregeling Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk ingewacht bij de Beheerder van het Geografisch Instituut Drift 21 te Utrecht telefoon 13973 Vi U zult bijzonder tevreden zijn met deze bruin Ieren voetbed sandaal met kruisbanden ea zeer sterke zool -/ v 555555555555555555555J9555559555 N.V Levensverzekering Maatschappij „ Utrecht " '^^~^^ m Leidseweg 2 Utrecht ^ Lid AMEV-groep ^ y^^gK^g BIJ ons kunnen worden geplaatst ^ fc ^ ^ lg^M enkele typistes BB Leeftijd tot 30 jaar Type-diploma en een behoorlijke type-ervaring zijn vereist Kandidaten dienen bij voorl<;eur in het bezit te zijn van een U.L.O.-dipioma of een gelijkwaardige opleiding te hebben gevolgd Zij kunnen naar gelang van hun opleiding en ervaring worden ingedeeld bij één van de werkgroepen op onze centrale typekamer Aan dames die aan bovenvermelde eisen kunnen voldoen kan een aantrekkelijk salaris in het vooruitzicht worden gesteld waarbij in belangrijke mate met snelheid prestatievermogen en accuratesse rekening zal worden gehouden jonge mannelijke of vrouwelijke medewerkers Leeftijd van 16 tot 25 jaar Afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden is in elk geval het bezit van een H.B.S.-diploma een Gymnasiumdiploma het diploma Middel bare Handelsdagschool of een U.L.O.-dipioma vereist Passende functies bestaan op de afdelingen Wiskunde Boekhouden en Interne Accountantsdienst alsmede op enkele andere afdelingen Een positieve instelling t.a.v verdere opleiding achten wij noodzakelijk Wij denken hierbij aan de buiten-universitaire studie in de actuariële wetenschappen de accoun tantsstudie de studie in de moderne kantoortechnieken de studie in boekhoudkundige richting en de studie voor de diploma's handelscorrespondentie Ook zij die dit jaar hun einddiploma hopen te behalen kunnen thans solliciteren Met vakantie afspraken voor deze zomer kan rekening worden gehouden Salariëring afhankelijk van opleiding en eventuele ervaring Vakantietoeslag Gratificatieregeling Moderne sociale voorzieningen Royale tegemoetkoming in studiekosten Vrijwel totale vergoeding van reiskosten Sollicitaties te richten tot onze afdeling Personeelszaken Schriftelijk Postbus 2072 Utrecht Mondeling Voor het maken van een afspraak Tel 030 16471 toestel 258 N.V LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ UTRECHT 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD 9 Getuige was hang voor Turken Eis 7 maanden voor haschisch handel Tsjoe En-lai in Boekarest BOEKAREST — Premier Tsjoe En lai van commimistisch China is don derdag aan het hoofd van een partij en regeringsdelegatie in Boekarest aangekomen voor een officieel bezoek van acht dagen aan Roemenië De Chinese delegatie werd op het vliegveld van Boekarest verwelkomd door president Stoica en premier Maurer van Roemenië en de leider van de Roemeense communistische partij Ceausescu Premier Maurer zei in een korte toespraak op het vliegveld dat hij hoopte op versterking van'de banden tussen China en Roemenië Tsjoe En-lai onderstreepte in zijn antwoord de nauwe vriendschap " tussen de communistische partijen van CMna en Roemenië worden meegesleept zo verklaarde kolonel Bourgoin als woordvoerder van de Gau'listische fractie aan het begin vai het debat in het WEU-parle ment over de gevolgen van de Franse politiek in de NATO Van Britse zijde is deze formele verzekering echter niet zonder meer als afdoende aanvaard Zowel de Brit se Labourwoordvoerder George Brown als sir Alec Douglas Home de voor malige conservatieve premier zei te hopen dat een meer bevoegde Fran se politicus bijvoorbeeld minister Couve de Murvüle de verklaring na mens de regering De Gaulle zou wil len herhalen De positieve indruk die de verkla ring van Bourgoin aanvankelijk maak te werd korte tijd later echter goed deels ongedaan gemaakt door zijn col lega Baumel secreatris-genêraal van de Gaullistische partij Deze waar schuwde voor de illusie dat Frankrijk in de Westeuropese Unie een mili taire integratie zou willen aanvaar den die het in NATO-verband perti nent afwijst Alle niet-Franse sprekers in het de bat hebben zich min of meer scherp opgesteld tegen de Franse NAT(ji po-litiek De Nederlandse socialistische afgevaardigde prof mr C L Patijn ging zelfs zover dat hij de Franse diplomatie ' ervan beschuldigde het vertrouwen tussen de Atiantische bondgenoten te ondermijnen Wat Ne derland betreft kon hij verklaren dat men geen enkel begrip kan opbrengen voor een politiek die bondgenoten ernstige schade berokkent zonder dat men geprobeerd heeft door onderling overleg tot een redelijk vergelijk te komen De Nederlandse liberale afgevaar digde van Riel verklaarde dat men niet voor de Franse politiek mag bui gen Het moet Franlaijk onmogelijk worden gemaakt zo zei hij de vruch ten > an zijn marginale positie te pluk ken Paus begrenst macht bisschoppen VATICAANSTAD — Paus Paulus heeft vandaag de macht van de bis schoppen om uitzonderingen te maken op kerkelijke voorschriften inzake het celibaat het huwelijk en het leven van priesters en kloosterzusters begrensd De paus heeft dit gedaan in een decreet waarin hij in bijzonderheden uiteenzet wat plaatselijke bisschop pen wel en niet kunnen doen op grond van de algemene wijzigingen door ' t Vaticaans oecumenisch concilie voor gesteld om de bisschoppen meer in vloed te geven in kerkelijke zaken Vaticaanse woordvoerders noem den het decreet tot de uitvoering van de besluiten van het concilie In het decreet dat 15 augustus van kracht wordt geeft de paus de bis schoppen het recht uitzonderingen van geringe betekenis te maken op de regels inzake het celibaat de leef tijdsgrenzen voor huwelijken en voor het priesterschap en op de uitwendige levensstijl van kloosterzusters en le den van religieuze orden Het decreet behoudt het recht tot het nemen van alle meer fundamentele beslissingen voor aan het hoofd van de kerk Over het celibaat bepaalt de paus dat de plaatselijke bisschoppen kun nen beslissen of zij de verplichting tot celibaat voor een subdiaken zul len opheffen indien deze zijn studie voor het priesterschap opgeeft maar de paus behoudt aan ziclizélf het recht voor uitzonderingen te maken voor diakens en priesters die leken worden Rome zonder water ROME — Bij een temperatuur van meer dan 30 graden zit tweederde van de bevolking van de Italiaanse hoofdstaf zonder water In verband met dringend noodzakelijke werk zaamheden aan het leidingnet is de toevoer van het water afgelopen nacht gestaakt De bevolking was op de hoogte maar door het vroeger afsluiten van een deel van het net dan was aan gekondigd heeft niet iedereen tijdig teilen badkuipen en emmers kun nen vullen Het ongemak zal tot zon - yiilitairen leveren hloed voor nieuw anti'tetanusserum BILTHOVEN — In samenwerking met de Militair geneeskundig dienst en het Centraal laboratorium voor de bloedtransfusiedienst van het Neder landsche Roode Kruis heeft het Rijks instituut voor de Volksgezondheid in Bilthoven een nieuw preparaat ont wikkeld het menselijk tetanus immu-noglobuline Naar verwachting van het RIV zal dit preparaat het tetanusglobuline af komstig van paarden bfj de wond behandeling ter voorkoming van kaakklem tetanus van ongevacci neerden meestal oude mensen in de toekomst geheel kunnen vervangen Dit heeft dr H H Cohen een van de directeuren van het RIV vanoch tend medegedeeld bij de officiële ope ning door staatssecretaris Bartels van een verbouwde afdeling met nieuwe apparatuur voor de vervaardiging van bacteriële vaccins en van een rönt genspectograaf voor de meting van luchtverontreiniging Het nieuwe preparaat wordt bereid uit bloed dat vrijwillig beschikbaar wordt gesteld door militairen die in het kader van het militaire vaccinatie programma onlangs tegen tetanus zijn geïmmuniseerd VAN VANDAAG AF tot en met SS juni wordt in Maastricht een lucht vaartweek gehouden In de Domi nicanenkerk is een tentoonstelling ingericht over het werk van land en luchtmacht 9995514 9999999999999 J VRIJDAG 17 JUNI 1966 NA DISCUSSIE OVER VERPLAATSING NATO isschien scheuring bij Belgische socialisten Cüdell en Major luidruchtig In hun handen te klappen terwijl het ap plaus van de anderen katholieken en liberalen nog aanhield Een en ander heeft gisteren in Brusselse politieke kringen de ge ruchten over een breuk tussen Spaak en de socialistische partij nog weer eens in omvang doen toenemen Men ging zelfs verder en sprak van een scheuring in de BSP Velen in de partij hebben allang genoeg van het steeds botter optreden van Van Eynde en zijn kornuiten Zij verwijten deze fi guren dat zij de partij in diskrediet brengen bij het deel van de socialis ten dat veel betekenis hecht aan een nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en de gematigde Waalse vleugel van de BSP Opvallend was het dat Spaak in zijn rede tot drie keer toe sprak van ' de magistrale uiteenzetting van de heer Tindemans ' Deze is namelijk een van de belangrijkste Vlaamse figuren van de katholieke partij en als zodanig mag hij zich niet in de sympathie van Van Eynde en consorten verheugen SPAAK aangevallen door Van Eynde c,s * Van onze correspondent BRUSSEL — „ Het is thans voor de eerste maal van mijn leven mijnheer de voorzitter dat ik hier het woord voer niet namens de Belgische socialistische partij maar uit mijn eigen naam " zo begon de 67-jarige Paul-Henri Spaak gisteren zijn betoog in de Belgische Kamer die debatteerde over de verklaring van minis ter Harmei met betrekking tot de verplaatsing van het Atlantische hoofdkwarier van Frankrijk naar België Hij was met een wat moeizame tred naar het podium gegaan nadat eerst de vertegenwoordigers van de drie grote politielte partijen socialisten liberalen en katholieken het hunne hadden gezegd over de verklaring van Harmei Larock woordvoerder van de socialisten had verklaard dat zijn partij tegen was om twee redenen in de eerste plaats omdat de regering het parlement voor een voldongen feit had geplaatst en ten tweede omdat de socialisten beducht waren voor de financiële gevolgen van de verplaat sing Na hem hadden de voormannen van de liberalen en van de katholieken zich achter de regering geschaard en de communisten hadden duidelijk ge maakt dat zij zowel tegen de NATO als tegen de verplaatsing vein ' t hoofd kwartier zijn Spaak die kennelijk ontroerd was en die zonder een aantekening sprak heeft nog weer herinnerd aan de öjd dat hij secretaris-generaal van de NATO was Hij heeft zich een over tuigd voorstander van de organisatie genoemd en hij heeft gewezen op het feit dat de geallieerden hun plicht moesten doen Doen zij het niet " zo zei hij „ dan valt de NATO uiteen en ons leed is niet te overzien " Hij heeft zich uitgesproken voor onderhandelin gen met de landen van het Pact van Warschau maar zo zei hij dat kan alleen gebeuren door de NATO en het kan alleen wanneer de NATO sterk is en eensgezind Toen Spaak het spreekgestoelte ver liet ontving hij van de regeringsban ken en van de züde van de katholie ken en de liberalen een stormachtig applaus Dat was voor de ondervoor zitter van de BSP de Antwerpenaar Jos van Eynde boezemvriend van de anti-semitische socialistische Ant werpse burgemeester Lode Craey beckx blijkbaar een reden Spaak toe te roepen in slecht Frans „ Daar zitten dus de politici die u steunen " Spaak antwoordde Ja en het is het applaus dat ik van mijn eigen ka meraden kennelijk niet heb mogen ontvangen " Direct daarop begonnen socialistische voormannen als Spinoy DE ROEMEENSE eerste minister Ion Gheorghe Maurer links be groet de Chinese premier Tsjoe En-lai bij zijn aankomst op de lucht haven Baneasa voor een bezoek aan Roemenië WEU-debat over de Franse Nato politiek AntUFrans vuur van prof Patijn PABUS — Frankrijk heeft donder dag in het WEU-parlement in Parijs de verzekering gegeven dat zijn be slissingen ten aanzien van de NATO niet betekenen dat het ook denkt terug te komen van zijn verplichtingen voor automatische wederzijdse bij stand in de Westeuropese Unie de de(i,r.sie-organisatie van de zes landen der Europese Gemeenschap en Groot Brittannië In de WEU bestaat namelijk niet ' t gevaar dat Frankrijk tegen zijn zin in buiten Europese avonturen kan Advertentie Door unieke structuur een volkomen nieuwe vloerbedekking Krommenie vinyl „ Fiesta " Cvlnyl op vilt Sprankelend-heldere kleuren en gouden glinste ringen * • mat-vlak oppervlak waardoor vrijwel • géén onderhoud • dóór-en-dóór dessin daardoor " ongekend slijtvast • elastisch warm-aanvoelend geluiddempend « In 7 kleuren ƒ 12,50 per m ^ 200 cm breed • Ga bij uw woninginrichter het com plete Krommenie vinyl stalenboek bekijken ' Fiesta is ook zonder goudglinstertjes ver krijgbaar onder de naam Conctiita op onder laag van vilt of kurk Ambassadeur in Gambia DEN HAAG — Binnenkort is de be noeming te verwachten van de heer F A Hoefer buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur te Dakar te vens tot buitengewoon en gevolmach tigd ambassadeur in Gambia met standplaats Dakar SVB wil aktie tegen neo-nazistische studenten Advertentie « ili ^,„„„ j~fy UTRECHT — Het bestuur van de Studenten Vak Beweging wil iets on dernemen tegen de neo-naziistische activiteiten van de Duitse studenten met name de Sudetenduitsers Het beeft zijn veronrusting uitgesproken over de recente antisemretische en neo-nazistische uitingen van studen ten bij de opening van een tentoon stelling over het ' lot ' der Sudetenduit sers in München Iff Tracteer Uzelf op WONDERWIT met aardbeien P « De SVB meent dat de organisaties van Nederlandse studenten in geen geval mogen samenwerken met bui tenlandse studentenorganisaties die bestuursverantwoordelijkheid of wel ke verantwoordelijkheid dan ook ver lenen aan neo-nazisten Het lijkt het bestuur uiterst urgent dat een onder zoek wordt ingesteld naar de rol van neo-nazisten in de Westduitse studen ten-unie Het SVB-bestuur zal onmid dellijk een commissie instellen die ' n dergelijk onderzoek zal instellen De vakbeweging vraagt daarvoor de medewerking van de andere studen tenorganisaties in ons land De SVB fractie in de Nederlandse Studenten Raad zal op de vergadering van 25 juni een motie indienen waarin de verontrusting wordt uitgedrukt en waarin wordt besloten een dergelijke uitspraak voor te leggen aan de In teimational Student Conference die binnenkort in Nairobi bijeenkomt Ruilverkaveling van woningwetwoningen ROTTERDAM — Ruilverkaveling is niet alleen een agrarisch verschijn sel het komt ook voor in de haven stad Rotterdam B en W hebben ' n ruilverkaveling ontworpen van het woningbezit van woningbouwcorpo raties en de gemeentelijke woning stichting Het plan omvat 16 complexen met in totaal 2038 woningen Doel is dat de woningbouwverenigingen tot een ge concentreerd woningbezit komen dat economisch en sociaal op de juiste wijze kan worden geëxploiteerd De woningbouwcomplexen variëren in grooti;e van 22 tot 565 Officier bescherm de jeugd Van onze correspondent DEN HAAG — Moeizaam verliep de worsteling met de taalbarrière tij dens het urenlange verhoor van een Turkse fabrieksarbeider voor de Haag se Rechtbank Haida ' O 30 stond terecht op verdenking van het handel dryven en in voorraad hebben van Indsche hennep zogenaamde „ hasch isch " Daarvoor eiste de officier van justitie jhr mr W Ch J IM van d '^ Poll 7 maanden gevangenisstraf met aftrek Dit is een ernstig geval waartegen wij met kracht moeten op treden — vooral om de jeugd te be schermen — zei hy De recherche ging af op de tip van de jeugdige Amsterdammer André die zoals hij gistermiddag zelf zei er van wordt verdacht de hoofdhandelaar van verdovende middelen in Den Haag te zijn doch die voor een ander mis drijf was gearresteerd Deze jon geman André 21 weigerde gisteren ter zitting aanvankelijk te getuigen „ Ik blijf liever leven " zei hij met een blik over zijn schouder naar de tientallen Turken op de publieke tri bune Na kort overleg tussen de rech ters en de officier werd besloten An dré achter gesloten deuren te horen Goud in de mond Naar later ter zitting bleek beves tigde André onder ede zijn tegenover de politie afgelegde verklaring hij had regelmatig haschischtehebben gekocht van „ een lange Turk met goud in de mond " die woonde in een kamer boven een café aan de Haagse Van Hogendorpstraat De kamer bevond zich op de eerste verdieping direct rechts van de trap Advertentie Zit vader veei in zijn auto Groeit zijn " buikje " onrustbarend Help hem er afl geef vadereen fiets Niet met paarden maar per tractor Ruslandreizigers van Unitas starten 1 juli UTRECHT — De drie leden van de Utrechtse studentenvereniging Unitas die gisteren per huifkar zouden ver trekken naar Rusland in het kader van het Unilaslustrum Tussederusse hebben hun tocht voorlopig even uit moeten stellen De heer T Ladan een van de deel nemers verklaarde dat het niet mo gelijk bleek de tocht met paarden te maken „ We moeten in Rusland op de grote verharde wegen blijven " zei hij „ en dat is niet zo gemakkelijk lopen voor de paarden Bovendien komt daar het probleem bü dat we per dag maar 50 kilometer kunnen afleggen en daar zijn in Rusland niet genoeg opvangstcentra voor " Zodoende zijn we overgeschakeld op het idee de reis met een tractor te gaan maken in plaats van met paar den Misschien wordt het een Russi sche tractor die we via een Russische importeur kunnen krijgen We heb ben nu een aanvraag ingediend voor een tocht per tractor die ongeveer 24 kilometer per uur rijdt en we heb ben negentig procent zekerheid dat dit door zal gaan De vertrekdatum is nu vastgesteld op 1 juli " ^ Geen verruiming hetalingstermijn omzetbelasting * DEN HAAG — Op schriftelijke vra gen van het Tweede-Kamerlid de heer Koekoek BP waarin verzocht werd de betalingstermijn voor omzetbelas ting weer te verruimen tot twee maanden heeft staatssecretaris Hoef nagels financiën geantwoord dat hij daartoe geen redenen aanwezig acht De omzetbelasting moet sinds 1 ja nuari binnen een maand na afloop van het kwartaal worden betaald De heer Hoefnagels zegt dat in ver band met dp korte termijn van een maand is bepaald dat voor aangifte en voldoening genoegen kan worden genomen met geschatte bedragen voor de aangifte gevolgd door een nauw keurige afrekening Staatssecretaris Hoefnagels ziet voor de bedrijven geen extra financiële last als gevolg van de regeling Frans NATO-generaal krijgt Duitse opvolger LONDEN — In de Britse hoofdstad verluidt dat een Westduitse opperof ficler de Franse generaal Jean Cré piu zal opvolgen als opperbevelheb ber van de NATO-strydkrachten in Midden-Europa Generaal Crépin zal deze op één na belangrijkste militaire NATO-post in Europa binnenkort ver laten als Frankrijk zich terugtrekt uit de militaire integratie van het bondgenootschap Naeu ' in Londen is vernomen zal ' t bevel worden overgedragen aan gene raal Johann Adolf graaf von Kiel mansegg die nu optreedt als plaats vervangen van Crépin De 52-jarige von Kielmansegg is betrokken geweest bij de samenzwe ring van hoge Duitse officieren die leidde tot de mislukte bomaanslag op Hitier in 1944 In de deur zat een kijkgat waarover aan de binnenzijde een colbertjasje placht te hangen André had ook pre cies beschreven waar de haschisch in de kast verstopt zou zijn Alles klopte tot in de perfectie " verklaarde de rechercheur ter zitting die met vier man een inval had gehouden „ I c weet nergens van " liet Haida gisteren ter terechtzitting weten Hij zei dat de haschisch moet hebben toe behoord aan zijn Turkse medebewoner Kanat die daar nog maar sinds drie weken woonde en wiens eerste daad was geweest een enorm hangslot op de kast te maken waarvan hij alleen de sleutel had Dat was ook gebleken br de overval zei hij Rechtbankpresident prof mr Van Hattum vond de vraag wie de sleutel bij zich placht te dragen niet van overwegend belang Verdediger mr B H A Langerwerf wèl hij liet hierover vier Turkse getuigen a dé charge horen die allen verdachtes verklaring hieromtrent bevestigden Van veel meer importantie achtte de president een aan de verdachte gerichte brief van een Turk in Stockholm „ Ik kus uw ogen duizend maal " zo begon deze brief maar ver de op werd de tekst minder vriende lijk „ Ik moge hopen dat je hals uit elkaar valt " hetgeen volgens de tolk betekent waarom heb je me krachtterm in de steek gelaten en dan volgt letterlijk „ Ik gebruik toch óók haschisch maar dat is hier niet Kun je me niet vier of vijf stuk jes sturen mens zonder god stuur het in een geïllustreerd blad en ver meldt niet je eigen adres " Officier van justitie Van de Poll achtte het ten laste gelegde ruim schoots bewezen Hij wees erop dat de sluikhandel in vei^govende midde len een ernstig gevaarlijk euvel is waartegen internationaal wordt op getreden Overigens is het bekend dat achter deze handel grote figuren staan maar helaas kunnen we die niet te pakken krijgen De verdachte is na tuurlijk alleen maar een pion " De verdediger mi Langerwerf acht te het bewijs van Haida's schuld niet geleverd en bepleitte vrijspraak Sub sidiair wees hij erop dat het gebruik van haschisch voor Turken veel min der abnormaal is dan voor westerlin gen en dat wij Nederlanders nu wij eenmaal de Turken naar ons land heb ber gehaald ook begrip voor hun ge woonten en fouten moeten hebben Haida zelf zei in zijn laatste woord dat het verblijf in een Nederlandse gevangenis voor hem niet te harden is zowel wegens de taalraoeUijkheden aU om het feit dat hij niet tegen het eten kan „ En bovendien-zijn in Tur kije geen sociale voorzieningen zodat mijn vrouw miJn moeder en mijn twee kinderen brodeloos zijn " aldus de Turk die aandrong op clementie Met stok in broek voorgeleid Provo kreeg nu hoetes AMSTERDAM — De Amsterdamse kantonrechter mr J Gerritsen heeft vrijdag de gedetineerde provo leider Hans T op zijn 24ste verjaar dag conform de eisen twee boetes opgelegd van 25 en 30 gulden De jongeman werd eerder wegens op ruiing tot drie maanden veroordeeld Hii kwam met ziJn rechterbeen sle pend de zittingszaal binnen Hij droeg een stok in zijn broek een maatregel die men doorgaans slechts toepast bij arrestanten van wie men vreest dat zij ontvluch tingspogingen zullen doen In februari had T tezamen met een student over het Lieverdje op het Spui uit protest oranje menie uitge gooid WiJ waren nogal verbaasd dat de regering anderhalf miljoen had uitgetroklcen voor het huwelijk van prinses Beatrix " aldus T Voorts had hij bij een happening in april op het Spui geschreeuwd en getierd hetgeen volgens hem had bestaan uit het voor zich heen mompelen van image " Dag Hans gefeliciteerd Hans " riep een aantal provo's onder wie Irene Donner Van de Weetering toen de jarige de zaal werd uitgeleid Haagsche Courant krijgt nieuwe hoofdredactie Van onze correspondent DEN HAAG — De heren B Kla verstijn en H A M Hoefnagels zul len op 1 januari 1967 toetreden tot de hoofdredactie van de Haagsche Cou rant Zij zullen de heer F H de Wit die thans hoofdredacteur van dit blad is opvolgen als deze op 1 mei van het volgend jaar zijn functie neerlegt en met pensioen gaat De heer De Wit viert op die datum zijn 45-jarig jubi leum als journalist en zijn 40-jarig be dryfsjubileum Advertentie SPOOR OP ^^ TAFEL É LEKKER ETEN i SPOOR MOSTERD AZIJN TAFELZUREN M 
10 VRIJDAO 17JCNI 1966 CTBECHTSCH NIEUWSBIAD MEUBELEN LilND2AIIT 1000 m2 SHOWRUIMTE IN LANDZAAFS MEUBELTOONZALEN N.V GROTE COLLECTIE BANKSTELLEN - EETKAMERS - BERGMEUBELS - SLAAPKAMERS IN ALLE HOUTSOORTEN KOM DEZE GROTE COLLECTIE EENS BEZICHTIGEN IN ONS PAND GANZENMARKT 4 UTRECHT hoek Oudegracht Wij zijn geopend maandag f.m zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur vrijdagavond fot 21.00 uur ^— Levering viadehandeL L4NDZilAT IBI VADERDAG YOGELDAG Voor gezonde vogels en de grootste keus DE EDELZANGER BAKKEBSTBAAT 6 Geen fUialeiu Jong artsen-echtpaar zoekt geschikt persoon MEISJE van 18 jaar of ouder om voor kleuter 1 % jaar te zorgen Licht huishoude lijk werk Inwoonmoge lijkheid met eigen kamer Br ond no 2-8541 bur U.N luxe schotelwarmer VOOR SLECHTS 2 ZEGELS EN F 5.25 BIJ unox NASI-GORENG OF BAMI-GORENG 99931 1 ^ ^<^ Een modern beroep voor moderne mensen die modern betaald worden VERPLEGER Q^%|k I Wilt u mi inlloMen over de verplegersopleiding bij | j^J|l | het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch in Castricum Naam Straat Geb datum _..._„ „ Opleiding - Deze coupon zenden naar Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch Castricum aan Zes „ Woonplaats In die warme zomermaand gaan we de Ribes Nigrum keuren Alleen de beste bessen komen in aanmerking voor mijn altijd oogst-verse Bolsberry Hun glanzende velletje moet strak staan Hun rijpe zonvolle sap moet heel die pittige gloed uitstralen die uit helle zon en donkere aarde ontstaat Dat zijn de bessen voor mijn Bolsberi-y mijn verfijnde bessengenever met de 3 voudige presentatie Ten eerste klassiek in het kleine kelkje Pittig-fris en dartel op de tong Ten tweede uit het brede lage glas met ijsblokjes Bolsberry ' on the rocks ' Ten derde als avontuurlijke schuimende longdrink Bols berry in ' n hoge tumbler - dan aanvullen met soda * Ziedaar een frisse schuimende Bolsberry-Soda Wij kopen boeken op elk gebied Speciale afdeling voor wetenschappeUjke en studieboeken Boekhandel J de Slegte OUDE GRACHT 121 ¦ UTRECHT • TEI-EF 13001 De tuinbouwer waakt in juli persoonlijk over de volle pittige smaak van mijn Bolsberry zegt de oude Lucas Bols En vraagt u mij een extra mix-advies Voeg Bolskaya Vodka of Silver Top Dry Gin toe en u verkrijgt een ferme - ' modern drink ' * Kent u het Bols Cocktail - en Longdrink boekje Vol heerlijke originele recepten De beheerders van mijn erfgoed Rozengracht 103 Amsterdam sturen u het op aanvraag graag gratis toe BOLS Nu kan elke jongeman met U LO of ongeveer soortgelijke opleiding die dezelfde belangstelling heeft als een arts maar niet In de gelegenheid is om te studeren een goede en financi eel zekere toekomst opbouwen Wie het beroep kiest van verpleger in een modern psychiatrisch ziekenhuis wacht een interessante loopbaan Hij zal worden geconfronteerd met steeds andere mensen en hun lotge vallen Hij zal worden opgeleid om mensen te helpen weer gezonde leden van de maatschappij te worden en onderde geneesmiddelen die hij toe dient zullen tact geduld en psycho logisch begrip de voornaamste zijn Zijn werk en opleiding 3-Jarige cursus voor het B-diploma vormen één geheel Informeert en/of sol liciteert u eens Wij startenZxper jaar met een nieuwe cursus voor ieerling verple-gers van ruim 17 jaar en ouder U kunt bel len of onderstaande bon zenden aa;i de afd Personeelszaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch, Castricum aan Zee Telefoon 02S18 2S41 Beschikt u over organisatorische talenten en bent u geschikt om leiding te geven ' Des te beter In het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch is grote behoefte aan manlijk leidinggevend personeel daardoor zijn de promotiekansen gunstig voor hen die daartoe de juiste kwaliteiten bezitten Meer dan woorden zal een sollicitatiebezoek u inzicht geven in het werk dat hier door ons allen in prettige somenwerking wordt verricht Onze gebouwen lig ' gen verspreid in een schitterend duinterrein de laboratoria paviljoens voor patiënten de keukens en dewerkplaatsen voor arbeidstherapie speelgoed maken schilderen keramiek constructie hand werken enz de administratieve en technische ruimten de sporthal het zusterhuis Op alle af delingen wordt veel en verantwoordelijk werk verricht en een belangrijk deel ongeveer 70 °/ o vanons verplegendpersoneelverdient per jaar dan ook een salaris van f 11.000 - tot f16.000 - I Daarbij zijn er zeer goede sociale voorzieningen waarander 5 weken vakantie per jaar VN DUINENBOSCH j r Te koop wegens beëindiging bedrijf JONGE HENNEN Soorf Hy-Line Ie leg.te bevragen Ufrechlseweg 337 De Bilt Tele foon na 6uur 61908 Besteller PTT 6999999 87063 9999999 00737 318062 De postdienst vraagt mannen voor expeditie - en bestelwerk Salaris op 25-jarige leeftijd f ^ 16,37 bruto per maand Voor ongeregelde diensten wordt op het uurloon een toeslag verleend van 20-40 % Afhankelijk van de plaats van tewerkstelling be draagt deze toeslag b.v voor een 25-jarige ± f 50 tot f 95 - per maand Vakantietoeslag 6 % van het jaarloon AOW-premie Is voor rekening van het bedrijf Na een half jaar reeds opname in het pen - sioenfonds Als u niet ouder bent dan 45 jaar een goede gezondheid geniet en van onbesproken gedrag bent kunt u zich aanmelden van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur Oudenoord 8 2e etage van het gebouw van de Stichtse Automobiel Mij te Utrecht U kunt ook telefonisch een afspraak maken als deze uren u minder goed uitkomen Telefoon 030)28611 toestel 220 
UTRECWTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 17 1UNI 1966 11 Teveel De Funès is op den duur funest Advertentie - PBütONG^TIES - <^^ SCALA zesde week Sound of mu sic met Julie Andrews en Chris - topher Plummer OFFICIAL DEALER \ NACHTS Er is óók een Ford voor u in onze showroom I Kom en maak ' n proefiil I CAMERA Orteu Negiro van Mar cel Camus PALACE Aasgieren van ' t westen western met Barry Sullivan Barbara Stanwyck en Scott Bra dy VREEBURG North to Alaska van Henry Hathaway met John Wayne Stewart Granger Ernie Kovacs Fabian en Capucine 0LYMP14 Tot en met zondag in Olympia Ontspanning uit de jungle aetie werk met Jean Marais Liselotte Pulver en Philippe Clay Marais assisteert Pulver op een expeditie in Afrika Dra blijkt dat Liselotte geen vlinders zoekt maar verlo ren diamanten Zij leidt een bende Contact wordt gemaakt met een andere bende die ook op de dia manten jaagt Waarmee de voor waarden voor avontuur gegeven zijn Van maandag af Last train from Gun Hill een western van John Sturges met Kirk Douglas en Anthony Quinn ¦^ filmW In Filmac het tweede deel van Les Animaux Furie en gratie der dieren waarover wij vorige week schreven Voor het warme weer in Rem brandt een oude Danny Kaye-film De Circusheid met Pier Angeli SeXy striptease en society UTRECHT - Vree burg draait deze week een nogal warhoofdig produkt onder de titel Sex striptease en society Lost La dy Het is een Frans-Duitse copro duktie Engels nagesynchroniseerd met een redelijke cast - waarin vooral Ingrid Thulin en Clandine Auger op vallen Het is een erg opzettelijk verhaal tje met een aantal opgelegde hints inde richting van de Griekse klassie ken Claudine heet in de film nietvoor niets Elektra en er wordt danook een verhouding met haar broergesuggereerd die op zijn beurt weereen verhouding heeft met de vrouwvan de Amerikaanse ambassadeur inAthene Die vrouw Ingrid Thulin)voert een dubbelleven als prostituee,terwijl haar man homosexueel is eneen aardige blonde secretaris heeft,die op zvjn beui-t weer verliefd wordtop Elektra Sophokles werd echter niet hele maal gevolgd - want het einde is metde dood vaii Elektra — door haarbroer van een platform gegooid - maar al te duidelijk Hoewel het al lemaal erg ongeloofwaardig is blijftde film de moeite waard vanwegeniet onaardig camerawerk Voor dein mythologie geïnteresseerden zijn ermisschien nog aardige parallellen tevinden Alleen jammer dat de filmweer zo nodig opgevuld moest wordenmet sirtaki muziek rtz Paris Secret De geheimen worden in City prijsgegeven Een van de on derwerpen is tatoeëring Dwalen in geheim Parijs UTRECHT — A Ia Mon de Cane gaat deze week Paris Secret in City Een verzameling bizarre macabere en soms onsmakelijke beelden Een en kele keer curieus maar daarmee is het ook gezegd De eerlijkheid van de filmer die Jacoppetti hier en daar demonstreerde is bij Edouard Loge reau's Paris Secret helemaal zoek Films die een stad of land of be paalde aspecten daarvan willen laten zien roepen altijd weemoedige her inneringen op aan Reichenbachs L'Amérique Insolite Heden viert echter de commercie hoogtij Voor de nieuwsgierige is er dan ook wel wat te zien Voodoo-riten studentenfees ten met naakte meisjes onder de jam diepvries HJken uit Bombay eigenaardige godsdiensten Het grap jasserige commentaar is echter Je druppel die de emmer deed overlo pen ' Bepaald geen aanbevolen film rtz - MONTFOORT — Vanavond wordt een voetbalwedstrijd gehouden waarvan de opbrengst ten goede komt aan de reis van de Montfoortse be jaarden Tegen elkaar spelen de be sturen van MSV en WM De wed strijd begint vanavond 7.30 uur op het MSV-terrein J Keir DuUea en Carol Lynley in Otto Premingers film Bunny Lake is missing Otto Preminger vertelt zonder dubbele bodems Bunny Lake is missing UTRECHT — Otto Preminger van beroep filmverteller Een eerbaar beroep mits met zeer RNfJI grote kundigheid de huisbaas Horatio Wilson Speciale lof opk voor Saul Bass zo ongeveer de hoftitelmaker van Preminger die de credit maakte telkens slaat het beeld zwart en vervolgens scheurt ' n hand stukken uit het beeldvullende zwarte papier waarachter op wit fond de namen blijken te staan De titelcultus van enkele jaren geleden is weer tot rust gekomen maar bin nenkort kan men in ieder geval weer genieten van een zeer goede na de Danny Kaye-film draait Rembrandt de West Side Story vRlr handelde en als het ware stap voor stap een beeld opbouwde van een des integrerende mens Hitch en Premin ger maakten het zich veel gemakkelij ker door de stukken psychiatersvoer te gebruiken als thrillerstof zonder meer beoefend En dat zit er wel in bij de veel filmen de Preminger 60 Vaak komt het eruit ook hij heeft echter herhaaldelijk kans gezien uit te schieten naar twee richtingen sommige van zijn verhalen - zijn kitscherig en andere zijn zonder meer goed Ditmaal heeft Studio een goede Bunny Lake woi^dt vermist Het verhaal Ann Lake Carol Lyn ley haalt haar dochter van de kleu terschool maar het kind blijkt weg te zijn Haar broer Steve(Keir Dullea zet de school op stelten Politie erbij Hoofdinspecteur Newhouwe Lauren ce Olivier vraagt zich af of de hele Bunny wel bestaat Is ' t misschien een gefantaseerd speelkameraadje van een enigszins uit haar voegen geraakte jonge vrouw Wie is er eigen lijk gek in het verhaal Vieren en vij ven in tempo naar de oplossing De vrij lange laatste afsluitende scène laat de totale mentale destruc tie van een van de personages zien deze toestand Is oorzaak van alle verwikkelingen En dus zitten we weer es een keer in de spreekkamer van de psychiater Een aardige illustra tie bij het idee ' voer voor psychiaters ' levert in de film de poppendokter met de fraaie tekst ' Door liefde krij gen mijn patientjes de ergste verwon dingen ' De aard van het verhaal doet sterk denken aan Hitchcocks Psycho en aan Polanski's Repulsion om er maar twee te noemen uit een veel langere reeks Van het drietal is Polanski's film de meest interessante omdat hij het geval uiterst klinisch en koel be - Advertentie Vraag uw drogist naar de SINKAL ^ produkten-serie voor moderne toilet verzorging Het is Preminger gelukt een sterke thrill te creëren hij heeft zijn ver haal goed verteld Zwak is ongetwijfeld het feit dat de frappe waarschijnlijk kapot valt wanneer men de gang van zaken kent Om des bioscoopbezoe kers rechtmatige eis van spanning niet bij voorbaat te ontlo-achten zal ik de plot dus niet uit de doeken doen de tweede alinea wan dit korte verslag van een kijkervaring moet voldoende ' zijn Wanneer een film duidelijk voor zien is van een dubbele bodem en men datgene moet zien wat men niet ziet levert een dergelijke ' verraderlijke ' activiteit geen bezwaar op integen deel — het vertellen van de hele plot kan dan alleen maar verhelde rend werken Maar Preminger doet niet aan dubbele bodems zijn film bevat slechts datgene wat men te zien krijgt het goed vertelde goede verhaal Wie op grond van het feit dit de film in arthouse Studio draait de gedachte mocht koesteren dat het toch anders ligt vergist zich helaas Speciale lof voor Noël Coward die een voortreffelijk rolletje maakt van Supersexy miiMiE UTRECHT — In Pa lace draait Supersexy 1966 De film komt de belofte van zijn titel niet na Er ko men vijf — weinig boeiende — strip tease-nummers in voor de rest van dit samenraapsel van tamelijk slecht cabaretwerk uit alle delen van de wereld kenmerkt zich door gebrek aan humor en een vermoeiende filmi sche benadering Voor liefhebbers van sex niet aan bevelenswaardig ook de minnaars van goede nachtclubnummers zullen zich bij het zien van deze film ver velen Advertenöe Het slot moest zo nodig een hui chelachtige moralistische inslag heb ben W H B Vaderdag Watersport - centrum bi ] Giethoorn Ook voor tuiniers op bovenhuizen GIETHOORN — De minister van Economische Zaken heeft zich be reid verklaard ten laste van 1966 een tweede subsidie van ƒ 200.000 — toe te zeggen in de kosten van de tweede fase van het watersportcentrum de blauwe hand " in de gemeente Wan neperveen dat gistermiddag officieel door de commissaris der koningin in Overijssel werd geopend Het water sportcentrum dat aan hoge eisen vol doet omvtt naast de watersportac commodatie een kampeerterrein van vijfduizend vierkante meter met een speelweide van een hectare In voor bereiding zijn nog de plannen voor de bouw van een hotel-restaurant een midgetgolfbaan en een waterspeel tuin Kijkt pa wel eens dromerig naar de tuin van zijn schoonzoon Vindt hij dat geknutsel aan planten en plantjes ook zo leuk Dan zal hij best tevreden zijn met een plant op Vaderdag Europeanen niet naar Amsterdam Zeg het met bloemen <#^ < ïP ^ BRUSSEL — De christen-democra tische fractie van het Europese Par lement heeft in verband met de moei lijkheden in Amsterdam haar studie bijeenkomst in het RAI congrescen-trum naar later datum verschoven De bijeenkomst was gisteren en vandaag aangekondigd De Europese parlementariërs zijn overigens niet de enigen die zich door de gebeurtenissen in de hoofdstad heb ben laten afschrikken er zijn meer vergaderingen afgelast Mislukte parodie op Du Rififi UTRECHT — Louis de Funès — funest voor de lachspieren - van zijn aanbidders — beleeft een opmerkelijke hausse in de Franse ilmweield Le gendarme de Saint Xropez en Fan tömas slaat weer toe waren er de be wijzen van die Utrecht recentt^Igk kon bewonderen ot afkeuren Beido moge lijkheden bestaan want voor de één zal de trekkebeltkende foeilelijke en watervlugge komiek een onatg^roken bron van vermaak zyn voor de ander een langzamerhand te veelvuldig te rugkerende permanente patent-grap ' KAMERA Sommige gezichten hebben de on hebbelijkheid op den duur te gaan vervelen Dat bewijst Camera's lach nummer voor deze week De kraak in de supermarkt eens te meer SlecTits aan een overvloed van kolderiek re*gie werk heeft de geestelijke vader van dit produkt Jacques Poitrenaud hét te danken dat er voor de lachers door dik en dun nog wel wat te beleven valt De Funès had daar wat mij betreft slechts een be scheiden aandeel in ondanks ztjn over vloedige aanwezigheid op het scherm Poitrenaud heeft één opvallende grap uitgehaald hij noemde,zijn film Une souris chez les hommesu De vin gerwijzing naar Du rififi chez les hommes ligt er dik bovenoj Waar Jules Dassin echter jaren geSeden een meesterlijk stuk spanning creëerde is het Poitrenaud niet gegeven daar op z ij n manier de draak mee te steken Die draak is namelijk zelf vrij drsike rig Vooral omdat zijn bedoeling een kolderieke versie van de schitterende inbraakfilm van Dassin er nauwelijks uitkomt Parodiëren is prachtig mits het ondanks alle steken onder water aan het adres van het voorbeeld toch.nog iets daarvan heel laat Dat gebéurt bij Poitrenaud niet Daarom is zijn film nog wel oubollig leuk maar niet bij machte het misbruik van Dassins titel te rechtvaardigen Wat De Funès samen met een zou teloos acterende Maurice Biraud ten tonele voert komt in het kort hierop neer het duo is amateur brandkasten-krater Het kleinere werk in winkel tjes en flats Tot ze de ongewilde medewerking krijgen van een avon tuurlijke jongedame Zij zet het duo op het grote spoor Du Rififi van kunstdiefstallen en warenhuis inbraken Die warenhuiskraak Is de climax van hun loopbaan Ook van de presta ties van Poitrenaud Lang niet onaai > dige vondsten zoals een over het volle beeld heengeschreven waarschuwing aan diegenen die het getoonde kraak werk zouden willen navolgen redden hier het filrnpje Daarna valt de regisseur echter in een ' onafgebroken kanonnade van ïiïiviMïaf^^'^flièii #^ GRONINGEN — Aan de Rijlcsuniversl teit slaagden voor de examens Doet psychologie mevr J W M Borghouts van Erp Groningen arts le gedeelte de heer W P R Idema Gro ningen bevorderd tot arts de heer H Eppens Bussum doet Frans mej E 3 ten Cate Breda liand Duits de heer J de Vries Groningen kand sociologie mej E W Groenevelt Bussum kand econom wetensch de heren J H Feuth Wassenaar D Medema Winsum doet econom wetensch de heren W P A M Hoefnagels Doorwerth J Kuipers Gro ningen Artsexamen le gedeelte de dames J J Binnerts Groningen S de Haan Schild wolde A den Rooijen Heerlen en de heer L K H Pijlman Haren-Fr Be vorderd tot arts mevr M G Dijkstra-de Weljs Groningen en de heren J E Beukema Usquert W K van der Meer Heerenveen E J M Sutorius Gronin gen Doet biologie de heer J H Kra mer Groningen doet scheikunde de he ren C W Dellebarre Groningen F Dijk stra Groningen K van Wijngaarden te Kampen kand wisk en nat wet al de heer F Ferwerda ^ neek idem C de heer J Oostindier Groningen cum lau de idem D de heren J S Knol Frane ker D I M Knottnerus Enschede W Luinge Westerbork idem El de heer B J Steutel Oosterhogebrug idem F de heren M F Biewenga Groningen R G Bos Winschoten P J Andree Mep pel K A Iwema Tinallinge idem G de heer F J Brenninkmeijer Groningen idem K de dames F J Braaksma Hee renveen cum laude W de Jonge Em meloord en de heer T Buist Oldehove idem L de heer F E A J Hendricks Weert Doet geneeskunde de heren F C Brouwer Meppel J W E Sluiter Ter Apel kand sociologie mej L H Schip per Enschede en de heren F Th S Kerstholt MusselkanaaJ G W Meijen Winterswijk Advertentie from America's Best Tobaccos u N.V.AUTOPARK SHOWROOM BILTSTRAAT » TEL 11S51 ^ WerkplaaU « n magazijn Vaamirklptain 3 Warkpraata « n magatljn Bekk«ntra«t26 UTRECHT gooi - en smijteffecten met als slot déconstatering dat de echtgenote DanySaval van een der boeven helemaalniet zo afkerig is van het werk vanhaar gemaal als deze zelf wel dacht.Waarmee twee vrouwen hun intredehebben gedaan in het duistere vak,en waarna niets Poitrenaud nog letgauw het doek te laten vallen Hetwas wel genoeg zo Vooral genoegDe Funès vdL Louis de Funès eeuwig grijnzend KERK EN SCHOOL Bedankt voor Leerdam en voor To ronto Ontario Canada A.W Verhoef te Barneveld Ned Herv Kerk Advertentie Beroepen te Opperdoes toez P Kikstra vicaris te Zuidwolde CGr — te Marrum Westernijkerk toez R Holwerda te ' s Heerenhoek — te Gorinchem vak dr B Klein Was sink C G Mulder te Rotterdam Hillegersberg — te Sprang en te Veenendaal vak P de Jong S P van Assenbergh te Eedel Beroepen te Neede C Overdijk te Aalten Aangenomen naar ' s-Grav«enhage vak dr G Streeder J H Burgy predikant bij de vidjkgemeente 15 al daar — naar Piershil J v.d Graaf te Hellouw — naar Rockanje toez J van Leeuwen te Krabbendijke Aangenomen naar Onstwedde toez J Broekhuis te Waverveen waarom eveel letalen Bedankt voor Oude Tonge L Dop penberg te Wilsum — voor Leiden vak D J Vessers C v.d Steen te Schiedam — voor Poortvliet toez H K van Wingerden te Zoetermeer — voor Paramaribo in cornbinatie met de lutherse gemeente aldaar C J de Bruin te Florida U.S.A Bedankt voor Putten vak J van Wier en voor Voorthuizen vak H van Sloten L Blok te Ridderkerk Geref Kerken Beroepen te Drachten vak H H Wijnja J G v.d Meulen te Tiel — te Pingjum Wens E J Baljet kand te Bergen N.H Beroepen te Rotterdam-Delfshaven vak K J Schaafsma S v.d Veen te Zwijndrecht Beroepen te Wagenbergen C de Ruyter te Rotterdam-Feyenoord Aangenomen naar Bolnes A J L Hoogkamer te Wemeldinge ' n Gewone koelkast kost u te veel Neem dan liever ' n Singer met alle gemakken en voordelen van dien want alles aan een Singer koelkast is voordeel Zelfs de prijs Ja zeker ' n echte uni versele Singer koelkast hebt u al v.a 298 - SINGER Bedankt voor Slie(Jrecht vak R Oosterhoff G Haaksma te Nieuw Amsterdam Examen Aan de Theologische Hogeschool te Kampen slaagden voor het kand examen de heren J van Buuren te Den Haag W D Omta te Ens N.O.P en J Tiersma te Schiedam Chr Geref Kerken Tweetal te Schiedam G Bouw te Eemdijk en A J Otter te Deventer Bedankt voor Scheveningen M Baan te Zeist Geref Gemeenten UTRECHT - Bakkersiraal 16 ZEIST - Voorheuvel 20 WOERDEN Ktuiftorenweg 6 Tweetal te Rotterdam-Zuidwijk C Molenaar te Moerkapelle en G A Zijderveld te Middelburg Beroepen te Rotterdam-Hoogvliet L Huisman t§.Vlaardingen Beroepen te Gorinchem A Hofman te Zeist Bedankt voor Kalamazoo Michigan U.S.A A Vergunst te Rotterdam-O mn i Kft - 
Permanent Press is een geheel nieuwe methode van overhemden ïnaken Trenco perst het hele overhemd voor eens en voor altijd in vorm Het enige wat o hoeft te doen is het henid door een handwarm sopje fmax 50 ^ O te haien op te hangen en te kijker Z,et u wel het hjkt of uw man het nog nooit heeft aan gehad Dat d/rven wezeif ^ te garanderen Trenco en^Terlenka garanderen u dat het Permanent Press overhemd '« kven lang nmpelvnj Wijft Daarom vinden we het ook Jammer dat we hèm ^ behandeling kunnen geven heeft plaats voor enigo ACCURATE MEDEWERKERS(STERS ASSURANTIE EFFECTEN BUITENLAND Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden Aantrekkelijk beginsalaris tantième spaar regeling Sollicitaties te richten aan afdeling Perso neelszaken Nobelstraat 4 Utrecht Persoonlijk bezoek van maandag t.m vrijdag van 9—4 uur mogelijk Telefoon 22941 030 PERMANENT PRESS ^_^ TREMCO T&iUnkd STUDENTE Ie jaars ZOEKT KAMER In UTRECHT M van Waes Rijksweg 38 c Schoondijke Z.-Vl telefoon 0U70 - 2029 ASSURANTIE BUITENDIENST BILTHOVEN In prima staat verkerende MrDD.WONING a.d Paltzerweg Ruime JndeUng Koopsom ƒ 24.500 — Zeer geschikt voor dege ne die enige tijd heeft met de aanvaarding Thans nog verhuurd M zaterdag van 15-18 uur onder tel 02950-40491 Welke Jongeman 23-30 jaar met middelbare schoolopleiding wil bij ons een goede toekomst opbouwen i Zijn taak zal zijn AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK N.V NOBELSTRAAT 4 UTRECHT verdiepen relaties met bestaande cliënten uitbouw van ons rayon ' t Gooi Utrecht Gelderland deelOverijssel Kandidaten toegerust met pioniersgeest en behoorlijke assurantie kennis genieten de voorkeur Geboden wordt goed beginsalaris gunstige provisie - en kostenrege ling na één jaar in premievrije pensioenregeling en auto beschikbaar Met vakantieplannen kan rekening worden gehouden kleintjes hebben groot Brieven aan Insinger en Co N.V Voorburgwal 98-100 Amsterdam Klik weer een gratis dia raampje verdiend Na enkele tientallen ' kiiks ' is uw filmpje vol Dan beginnen wij Niet met klikken maar met hetliefde vol ontwikkelen van uw filmpje Wij ontwikkelen ook de uiteinden dit kan voor u nog wat dia's extra betekenen Vervolgens.zetten wij uw dia's deskun dig in stevige plastic dia-raampjes Deze service is geheel gratis Daarna verpakken we ze in luxe plas tic dia-doos Die krijgt u ook gratis Dan sturen we u alles toe Gratis en binnen drie dagen U ziet er zijn redenen genoeg om liever DIA 28kleinbeeldvan Ferrania te vragen Maar ' t belangrijkste blijven Ferrania's levensechte kleuren Ferraniacolor DIA 28 kib 20 opn f 10.50 36 opn f 14.50 incl ontw en gratjs inramen DIA 28 nu met krasvrije stofwerende beschermlaag ferraniö Alleenimporteurvoor Nederland Hijmans ' Foto - en Cinfrlmport N.V Den Haag-Mam 
OTRECHTSOH NIEUWSBLAD / BIJDAG 17 JDHI 1S «< 13 WET ARBBTOSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING Liquidatie oude wetten en overgangsrechten Hiermede is de eerste fase in de voorlichting van de invoering der WAO afgesloten Resten nog een aan tal aanpassingen waarbij veranderde situaties en verhoudingen nader zul len moeten worden geregeld Coördinatie De premie van de nieuwe verzeke ring zal ongeveer 3,8 % bedragen over een dag - en premigloon van ƒ 77 of ƒ 20.000 op jaarbasis Ingevolge de wijziging in de Coör dinatiewet wordt voorgesteld om naast de WAO tevens de Ziektewet en Werkeloosheidswet overeenkom stig te wijzigen met een koppeling van deze bedragen aan de ontwikke ling van de indexcijfers der lonen Zowel aan premie - als aan uitke ringswijze zou anders de zo gewenste Sluitstuk herziening sociale zekerheid Van een onzer redacteuren UTRECHT — Met het oog op de inwerkingtreding per 1 januari 1967 va ^ de WAO Arbeidsongeschiktlieidsverzeltering lieeft mi nister Veldkamp van Sociale Zaken en Volksgezondheid thans een zestal wetsontwerpen ingediend waarin het overgangsrecht en het liquidatierecht is geregeld t.w liquidatie Ongevallenwetten liquidatie invaliditeitswettén overgangsregeling arbeidsonge - schikheidsverzekering overgangsregeling ziektewet wijziging van de Coördinatie wet Soc Verzekering wijziging Veiligheidswet 1934 en Stuwadoorswet coördinatie verloren gaan Met name zou een eventuele overgang van uit kering Ingevolge de ene wet naar een andere bijv van werkloosheids - naar ziektewet of WAO veel moeilijkheden kunnen doen ontstaan De uitvoering van de WAO is evenals de ziektewet en werkloosheidswet opgedragen aan de Bedrijfsvereniging Waarborgen De nu Ingediende wetsontwerpen beogen in hoofdzaak een waarborging der reeds verkregen rechten en-'of onder bepaalde voorwaarden nog te verkrijgen rechten binnen de reorga nisatie van dit stuk sociale zekerheid Een korte sanjenvatting van de be langrijkste voorstellen is onderstaand weergegeven Uitkeringen ingevolge ongevallen - en ziektewet worden opgetrokken tot het loonniveau op de liquidatie datum en omgezet in een WAO uit-kering Uitkeringen ingevolge invallditeitswet met eventuele bijdragen worden door een WAO-uitkering vervangen Genees - en heelkundige behandeling volgens de IW worden door de WAO voortgezet Revalidatie herscholing en opleiding ingevolge de OW worden primair vervangen door ziekenfondswet of de toekomstige alg Wet Zware Ge neeskundige Risico's Verzekerde rechten verkregen door de zgn rentezegels worden afge kocht en binnen de eerstkomende 10 jaren betaalbaar gesteld indien men Jonger is dan 35 jaar wordt waarschijnlijk 45 jaar of indien hef verzekerde pensioen minder be draagt dan ƒ 60 per jaar Een lagere uitkering door de WAO vastgesteld zal in principe door een garantietoeslag worden genivel leerd tot de reeds verkregen uit kering Renten aan nagelaten betrekkingen en kosten van lijkbezorging op grond van de OW worden eveneens geregeld Vrijwillige toetreding tot de WAO en beëindiging van particuliere voor zieningen zijn nader uitgewerkt Een gevolg van de liquidatie van de Ongevallenwet zou de opheffing van de Erkende Geneeskundige Dien sten zijn Ten einde de nuttige functie van deze diensten te doen behouden wordt voorsteld de mogelijkheid te openen onder zekere voorwaarden bedrijfsongevallen en beroepsziekten te behandelen Lasten De financiële en economische ge volgen van dit pakket van maatre gelen zün beperkt aldus de toelich ting van minister Veldkamp De financiële aspecten moeten ge zien worden in samenwerking met de invoering van de WAO en AWZR en de financiering van de kinderbijslag uit de algemene middelen Tegen over de lasten van de nieuwe voor zieningen staat de overdracht door de huidige risicodragers van de con - stante waarde der tavalidlteits - en ongevaUenrenten De nu nog aanwezige tekorten zul len door het Rijk worden aangezui verd door een eenmïJige bijdrage van 117 mil joen aan het Interim Invaliditeits rentetrekkersfonds over 1967 een jaarlijkse bijdrage van 117 mil joen aan het Invaliditeits - en Ouder domsfonds tot het tekort is aange zuiverd De lastenverdeling ingaande 1987 zou ongeveer 3 % in het voordeel van de werkgevers uitvallen en bijna i % in het nadeel van de werknemers Deze stJiigiDK in het nadeel van de werknemers zou zonder noemens waardige loonkostenstijging kunnen worden gecompenseerd Per saldo is voor 1967 dus een lastenstiiging te voorzien van 1 % Hierbij zal echter worden gestreefd naar een blijvende structurele lasten verdeling tussen werkgevers en werk nemers Daaromtrent zullen nadere mededelingen worden gedaan bij de memorie van toelichting op het wets ontwerp tot wijziging van de Zieken fondswet WASHINGTON — De Amerikaanse regering ZEil de economische hulpvei ^ lening aan India en Pakistan hervat ten nu de vrede in Kasjmir is her steld De Amerikaanse hulp aan beide landen was vorig jaar herfst stopge zet toen het conflict over Kasjmir uitbrak RAl'TNO-instituut Algemeen gebruik veiligheidsgordels redt 509^0 levens DEN HAAG — Het RAI-TNOlnstl - tuut voor wegtransportmiddelen heeft de overtuiging dat een algemeen ge bruik van veiligheidsgordels in auto's een verlaging van het aantal dodelijke ongevallen met bijna 50 procent zou kunnen opleveren Dit zou betekenen dat jaarlijks honderden levens van automobilisten zouden kunnen worden behouden Het instituut grondt deze mening op een jarenlang » studie en onderzoek Bij ongevallen-analyses is gebleken dat van de 850 automobilisten die ' n ongeval kregen en gebruik maakten van gordels 93 procent licht of niet gewond werd 5 procent ernstig en 2 procent zSvaar of dodelijk gewond werd Veel letsels bleken het gevolg van te los zittende gordels Daarom beveelt het instituut aan een gordel te gebruiken die zo goed mogelijk om het lichaam sluit LONDEN — De broer van de ver miste koning van Boeganda heeft gis teren in Londen gezegd dat ongeveer 15.000 mensen in Oeganda om het le ven gekomen zijn sinds de federale regering Obote vorige maand tegen het koninkrijk Boeganda dat deel uit maakt van Oeganda is opgetreden r " Gemeente Utrecht Bij de Relnigings - Markt - en Havendienst is plaats voor een F VAN HEININGEN Loodgieters - en installatiebedryf en gasverwarming Wij leveren u GEISERS GASFORNUIZEN GASCONVECTORS enz Ook op inruilactie GEVU-voorwaarden Bezoekt onze " showroom i VARKENSiVlARKT 13-20 naast Witteveen — Telefoon 14727 DE RAIFFEISENBANK „ UTRECHT " vraagt een intelligente voor afwisselend en verantwoordelijk werk op het SEKRETARIAAT Ora te kunnen solliciteren naar deze aan trekkelijke positie heeft U ten minste Mulo diploma alsmede type-ervaring nodig Kennis van steno strekt tot aanbeveling Voor woongelegenheid kan desgewenst wor den gezorgd Sollicitaties bij voorkeur voorzien van recente pas foto te richten aan de Direktie Biltstraat 153 Utrecht Tel inl 030-13991 toestel 1 Verwarmingsbedrijf vraagt een CHEF voor de SERVICE - resp ONDERHODDS DIENST Gegadigden dienen in het bezit te z^n van diploma Electro en Regeltechniek en te beschikken over ervaring op het gebied van automatische stookinrichtingen alsmede organisatie en administratief inzicht Brieven onder nr 2-8545 aan het bureau U.N Voor spoedige indienstreding gevraagd in ons snel uitbreidend centrale verwarmingsinstallatiebedrijf Ie TEKENAAR of AANKOMEND TEKENAAR 2e CENTRALE VERWARMINGS MONTEURS 3e HULPMONTEURS FA VAN BUUREN EN VAN DER BURCH Hezer-Enghweg 63 — Den Dolder Telefoon 03402 - 5983 L^ompteel óucceót ^ tf//-(Lj^preó FINANCIERING MOGELIJK AUTOMOBIELBEDRIJF SPELT De Bilt Utrecht telefoon 62316 telefoon 20901 Dorpsstraat 41 Briljantlaan 13 Weken voor huisvrouwen - 1 juli 27 augustus van 27 juni • van 22 augustus - In een mooie en gezellige omgeving ontspanning tussen het dagelijks werk en tegelijk ontmoeting met andere men sen andere activiteiten en ondehverpen van gesprek Inlichtingen Vormingscentrum en Volkshogeschool „ Bon vlgne " te Breda telefoon 01600-23888 ÉillllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIHIIIIillllllllllllllllllllHllllllllllllllllinilltMIIIUIIIinilllllMIË I De verbouwing en inrichting van ons nieuwe kantoor 1 I aan de Maliesingel te Utrecht nadert zijn voltooiing § = Ter completering van onze personeelskring kunnen = i WTJ nog plaatsen per 1 augustus a.s of later = i leeföjd 18—30 jaar met een goede al i f gemene ontwikkeling en kantoorervaring = 1 Hoewel niet vereist strekt enige kennis van 1 J Engels en Duits tot aanbeveling | = Schriftelijke sollicitaties naar deze uitstekend ge s S salarieerde afwisselende functie gaarne aan = I G B SMULDERS JR accountant | I PETRARCALAAN 25 — UTRECHT | iiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiriiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii Voor onmiddellijke of toe » komstige plaatsing gevraagd voor G.H.V en Kustvaart KAPITEINS STUURLIEDEN WERKTUIGKUNDIGEN bij voorkeur met Koel * en Tankervaring Solllcltatfes te richten aan DAMMERS & v.d.HEIDE*S Scheepvaart en Handelsbedrijf N.V Willemskade 18 - r Tel 11.93.00 - Rotterdam Voor ons klein admlnlstratleltantoor te De BUt zoeken wij een TWEEDE MEISJE van ongeveer 18 jaar met enkele jaren MULO-opleiding Als je accuraat bent en „ hart voor de zaak " kunt hebben heb je beslist een afwisselende en zelfstandige baan Na een inwerkperiode van circa 3 maanden kun je rekenen op een salaris van bruto ƒ 400 — per maand Brieven onder no 2-8554 aan het bureau U.N Bij het Organisch Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit wordt gevraagd een SCHOONMAAKSTER voor hele of halve dagen Salaris afhankelijk van leeftijd ƒ 2,84 per uur voor 23-jarigen en ouderen Aanmelden dagelijks Croesestraat 79 te Utrecht die bereid is gedurende 20 uren per week bij voorkeur op werkdagen van 6—8 en van 18—20 mede te werken aan het schoon houden van de kantoorruimten Geboden wordt voor 23-jarigen en ouder een uurloon van ƒ 2,84 bruto voor jongeren vindt een jeugd aftrek plaats 16 verlofdagen per jaar plus 6 % vakantietoelage de premie A.O.W / A.W.W komt voor rekening van de ge meente Voor mondelinge sollicitaties gelieve men zich te vervoegen aan het kantoor van de dienst Veemarkt plein 40 Utrecht V RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht Bij het Laboratorium voor Fysiologie hoogleraar beheerder Prof Dr C Romijn kcui worden geplaatst een FLINKE KRACHT voor het verrichten van werkzaamheden in de stal len voor kleine huisdieren Deze werkzaamheden vragen eenmaal per 14 dagen weekend-dienst Gegadigden kunnen hun sollicitatiebrieven richten aan het Bureau van de Faculteit Biltstraat 170 te Utrecht onder vermelding van leeftijd opleiding etc RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht Bij het instituut voor Bacteriologie hoogleraar-be heerder Prof A van der Schaaf kan worden ge plaatst ANALIST(E die na een inwerkperiode met een grote mate van zelfstandigheid zeer gevarieerde bacteriologisch diagnotische werkzaamheden kan verrichten ten be hoeve van het wetenschappelijk onderzoek Eventueel komt ook een künisch-chemisch of me disch analist(e met enige bacteriologische ervaring in aanmerking Sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en ervaring kunnen worden gezonden aan het Bureau van de Faculteit Biltstraat 172 te Utrecht SNUF & CO OUDE GRACHT 299 — UTRECHT Groofhandel in Apotheek - en Laboratoriumbenodigdheden vraagt voor spoedige indiensttreding J0N6EMAN Leeftijd boven 22 jaar In het bezit van ten minste M.U.L.O diploma Bij gebleken geschiktheid levenspositie Opname in pensioenfonds t.z.t mogelijk Met vakantie afspraken kan rekening wor den gehouden Uitsluitend schriftelijke sollicitaties uitvoerig N.V Utrechtsche Melkcentrale ADELAARSTRAAT 48 — UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding EEN FLINKE CHAUFFEUR Aanmelden ten kantore Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk Bij Palthe is plaats voor een actieve vriendelijke wfnkel-assistente Palthe biedt een goed sala ris uitstekende sociale voor zieningen en een 5-daagse werkweek met elke zaterdag middag vrij Iets vooru Spreek dan eens met de chef van onderstaande Palthe winkel PALTHE Nachlegoatslr 26bli Ulrechf Wegens overcompl te koop aangeboden prima FIATBUS 44i000 km gelopen 1964 Dagel van 7.30 uur tot 5.30 uur ' Buys BaUotstr 48 Utr geld nodig EEN OPLOSSING Persoonlijke lening bij een door de overheid erkende geldschietbank VOLLEDIGE GEHEIMHOUDING GEWAARBORGD AFWIKKELING GEHEEL PER POST Vul Uw naam en adres In sluit 2 postzegels van 18 et bij en stuur deze advertentie naar Geldschietbank BELFICOM NiV Filiaal Nederland Baronielaan 142 Postbus 29 Breda \ Jvf naam en adres antsoen TE KOOP 3-KAMERFLAT aan de Jadelaan 42 direct te aanvaarden KOOPPRIJS ƒ 29.000 — incl Ie Idas stoffering N.V VER MELKBEDRIJ VEN — Boterstraat 14 TeL 18535 kantoor UTRECHT TE KOOP beneden - en bovenhuis J de Bekastraat Benedenhuis 3 ka mers keuken en plaats Leeg te aan vaarden Huuropbr bovenhuis ƒ 780 — p.j Koops ƒ 24.000 v.o.n Zonodig ƒ 18.000 hy potheek aanwezig Br ond no 2-8555 aan het bur U.N P DE GRUYTER EN ZOON N.V zoelrt voor haar SUPERS te UTRECHT EN OM STREKEN CHEF-SLAGERS Leeftijd bij voorkeur niet ouder dan 35 jaar Kandidaten dienen in het bezit te zijn vanhet slagersvakdiploma Als chef van de afdeling zal hij verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken in de afdeling Slagerij Om die reden zoeken wij contact met mensen die naast een gedegen vakkennis gevoel hebben voor organisatie SLAGERS SLAGERSBEDIENDEN wy bieden uitstekend loon goede secundaire arbeidsvoorwaarden Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt U te recht op maandag 20 juni a.s in Hotel „ Terminus " Stationsplein te Utrecht van 11.00 tot 17.00 uur Schriftelijke sollicitaties gelieve U te richten aan P de Gruyter en Zoon N.V Afdeling Personeelszeiken Filialen Groep Noord/Oost Pieter de Hooghstraat 42 te ' s-Hertogenbosch 765052 BENZINESTATION E.M.M Binnenweg 20 — Maarssen Uiterst lage prijien Fantastische aanbiedingen Sciiitterende gesclienken voor Vaderdag Nog dit weekend kunt u op het strand of in de auto luisteren naar de prachtige volle tonen v£ui een RECLA transistor-radio het bekende Franse radio-merk Een royale en smaakvol uitgevoerde BECLA transistor-radio 2 banden leveren wdj inclusief batterijen voor de ONGELOOFLIJK X CQ fJA LAGE PRIJS van Een RECLA AVTORABIO compleet met grote speaker inbouw-set en f 137,50 ƒ 5,50 ƒ 5,90 ƒ 3,95 ontstoringsmateriaal voor StnurwieShoezen per stuk Sleepiiabels nylon oersterk per stuk Waskorstels met reservoir voor sham postaafje per stuk Gevaar-drielioeicen verplicht in het buitenland)per stuk Verder leveren wy alles voor uw wagen VERGEET U NIET ONZE GESCHENKEN-SERIE En 7 CENT KORTING op SUPER en NORMALE RENZINE TOT STRAKS BIJ E.M.M si >« J 
14 tECHTS OH NUnmSBLAO ——————— g^^BCHTSCH MECWSBI Gevraagd CHAUFFEUR met groot rübewijs Morge Alstublieft BONA in dit gezellige kuipje de zachtste,de lekkerste margarine die er is Oi Proef BONA De totaal nieuwe margarine De lekker ste margarinej de zachtste margarine Proef BONA Proef die heerlijke milde smaak En ontdek hoe luch tig smeerbaar BONA is Ja haal BONA In hetkuipje Fris Handig Gezellig op tafel Deze zachte margarine op speciale manier bereid van de fijnste oliën is de lekkerste margarine Dat hebben duizenden huisvrouwen bij smaak proeven ervaren 145 liter - 85 X 49,5 X 170 liter - 106 X 49 X 200 liter - 121 x49xl 275 liter - 127 X 61 x 305 liter - 138x61x voor n kof f iekenners-kopje-koff ie in het kuipje-de za€htste,de lekkerste BOK tOUkJJ » LEVERING BE Z Van de lichtste toercaravan tot de meest luxueuze sta-caravan vrij blijvend tijdens onze vi/eek end-show te bezichtigen Wereldbe roemde merken in alle prijsklassen waarvan de RAI-demonstratie-cara vans u bijzondere voordelen kunnen bezorgen door verrassende prijzen De beperkte voorraad vraagt om een snel bestuit Het hoogtepunt van uw weekend een bezoek aan onze showterrelnen afiijp.iini!j§=5 ilipil iiilii fiiiiiiaiiii | jiiËi|ii|pijifii liiiiil iliilliliiiiiii iHiiüiiitai iiiBili.S BiiiB liill Nutroma Spaar de ^)- merkjes voor het Gouden Eeuw Koffieservies Nu met 4 nieuwe sets ™ aw « ii -!»^ ™ ï:i!^,^w ^ iiHfHïiJ ift^.EiÜni;H!;::i::lHSÊ=É SPECIALE WEEK-END CARAVAN-SHOW RAI-demonstratie-caravans tegen VOORDELIGE PRIJZEN voordelig geprijsde caravans vorig weekend verlcociit dit weekend te verl(open JULIANALAAN 257 — TELEFOON 03402-5449 Nederlands grootste caravan-importeur BILTHOVEN É w/M Het Bestuur der Sociëtei augustus EENKC voor het zelfsti van de sociët diners Werktijden tol daarna van ha Arbeidsvoorwai komen Sollicitaties schriftelijk ol Bem Weerd W.Z 3 Uti BOEREBOOl VOOBSTRAAT vraagt een ervaren voor alle vo o.a bezorgen i ¦ tilïEden 5-daagse werkweek hc kleding pensioen en 109 
tECHTSCH NmpwSB LAQ evraagd CHAUFFEUR met groot rijbewijs udwijlcerveldstraat 124 roothandel in frisdranken aagt een flinke CHAUFFEUR met groot rijbewijs vens vragen wfl Iemand lor het magazijn mmelden zaterdagmorgen ssen 9.00-12.00 urn L A • ouwer Goedestraat 27 TE KOOP lenauit Dauphine 1960 in prima staat ƒ 1300 — Prins Bemhardlaan 29 lartensdijk tel 03401-1 874 - casrestdentie Toni Boltini lagt zowel dames als ' en ter opleiding voor barjuffrouw en barkeeper tel 03463 - 1204 iTBECHTSCH NIE0W3BLAD VBMDAO 1 JUNI 1988 Zodra Bonto bij u over de vloer komt hebt u minder werk een vloer die te gelij k schoon is en g lanzend Bonto is speciaal ontwikiceld voor het snelle gemakkelijke onderhoud van linoleum vinyl balatum zeil plastic en rubber Voor al die vloeren is Bonto reinigingsmiddel en zelfglanswas tegelijk En dus Dus is schoonmaken en in de was zetten nu één simpele handeling geworden Dat spaart tijd en geld Dat is modern Bonto voor linoleumvinylbalatumzeilplasticrubber Hoe werkt BONTO Spuit BONTO zo uit de handige knijpfles op uw vloer Niet verdunnen Spreid BONTO uit met een iets voctitige doel of spons Klaarf Het vuil vliegt weg Uw vloer is schoon I Droogt vanzelf op en glanst 15 I m „ Weer zo'n goed CBeckittsJ product ' AHeen verkrljgbêar in rfe provincies Noord-Holland Zuid-Holland en Utrecht Als je verder kijkt dan een saai baantje lang is wordt dan leerling-ziekenverzorgster en je toekomst is gemaakt Mi PHILIPS 200 I model Splinternieuwe PHILIPS koelkasten met de allerlaatste technische vindingen die Philips zijn wereldvermaardheid geven Ruimtebesparend door uitmuntende dunwandige polyurethaanisolatie Vanbinnengeëmailleerdenvoorzienvanverchroomde rekken:gemakkelijk schoon te houden en bijzonder hygiënisch De tafelmodellen voorzien van een vocht - zuur-en hitte bestendig werkblad De kastmodellenopent U gemakkelijker danooit met het han dige voetpedaal Met een kastbreed diepvriesvak - 12 tot - 18 C een vlees lade een royale groentelade afzonderlijk boter - en kaas vak ontdooi automaat en magnetische sluiting W '> Half augustus start de vooropleiding van 6 weken en meteen verdien je al f 375 - bruto per maand Een diploma waarmee je alle kanten op kunt Na de 6-weekse vooropleiding met salaris tóé begin je al te leren voor het Diploma Ziekenver zorgster.Een erg leuke interessante opleiding met vakken waar je je hele verdere leven plezier van hebt Met dat diploma is je toekomst gemaakt je kunt er mee terecht in ziekenhuizen bij parti culieren in verpleegtehuizen in het wijkwerk van de Kruisverenigingen Je doet werk waar je echt voldoening aan beleeft - elke dag is weer anders en je bent geen nummer maar echt ' iemand ' Schrijf bel of korii praten zo gauw als je kunt Anders is de cursus-met-salaris volgeboekt De trein en busverbindingen zijn ideaal je reiskosten bij sollicitatie plus die voor een van je ouders worden vergoed Het diploma VVB of Huishoudschool strekt tot aanbeveling Tweemaal in de maand krijg je je reiskosten boven f 2,50 vergoed De werkweek is vijfdaags en je krijgt drie weken vakantie Neem gauw kontakt op met Oranje Nassau's Oord psychiatrisch ziekenhuis voor bejaarden annex Koningin Emma Kliniek voor astma-patienten Renkum Telefoon 08373-2442 % e op speciale ' jnste oliën is Dat hebben n bij smaak ' ^ rste Originele PHILIPS icoeikast 130 liter - 85 x 49,5 x 58 cm 145 liter - 85 X 49,5 X 62 cm 369 - 170 liter - 106 X 49 X 64 cm 449 - 200 liter - 121 X 49 X 64 cm 499 - 275 liter - 127 X 61 X 64 cm 699 - 305 liter - 138 x 61 x 64 cm ^^ o ^ v7 Voor onze POSTKAMER/ARCHIEF vragen wij een ACTIEVE MEDEWERKER De werkzaamheden bestaan o.a uit het verzorgen van Inkomende en uit gaande post en distributie hiervan over de afdelingen en het bijhouden van hef archief Leeftijd ca 50 jaar ook vroegtijdig gepensioneerden komen in aanmer king Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de Personeelsdienst Postbus 2028 te Utrecht Telefoon 030)-80311 n M LEVERING BEZORGING EN SERVICE IN STAD EN PROVINCIE UTRECHT Het Bestuur der Sociëteit van S.S.R zoekt per eind augustus EEN KOK voor het zelfstandig leiden van de eettafel van de sociëteit en het verzorgen van diners Werktijden tot 23 september hele dagen daarna van half vier tot half acht Arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan de sociëteit Bem Weerd W.Z 3 Utrecht tel 030-26109 OOK VOOR UW HANDELSDRUKVVERK BOEREBOOM VOORSTRAAT 66—68 vraagt een ervaren chauffeur voor alle voorkomende werkzaamheden o.a bezorgen van bouten vlees e.d aan de ¦ filialen 5-daagse werkweek hoog salaris gratis bedrijfs Ideding pensioen en 10 % op alle levensmiddelen BON VXLSk^Sb ' RIJZEN ¦ 5449 importeur W N.V Scheepswerf en Machinefabriek „ DE LIESBOSCH " Utrecht PERSONEEL GEVRAAGD Aannemingsbedrijf in het G!ooi vraagt UTRECHl^Cir BflEliWSBLAD TARIEF CALCULATOR Brieven onder np 2-8548 aan het bureau U.N KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT vraagt voor de bouwkundige afdeling van haar TECHNISCH BUREAU een BOUWKUNDIG TEKENAAR üi verband met de uitbreiding van de werkzaamheden is op de teken kamer plaats voor een bouwkundig tekenaar U.T.S.-bouwkunde vooi het berekenen en uitwerken van bouwkundige projecten Het betreft hier zowel nieuwbouw als verandering/verbetering van bestaande gebou wen Gezocht wordt een tekenaar van omstreeks 30 jaar met teken ervaring utiliteitsbouw Belangstellenden worden verzocht schriftelijk te solliciteren onder nr 6 &— 41 aan de afdeling Personeelszaken Postbus 2013 Havenweg 7 te Utrecht Uw wensen zijn al " vervuld in onze sfeervol-wonen toonzalen Daar staan de banken en fauteuils zo als U ze zich gedroomd had Heerlijk comfortabel met prachtige stoffen leer of kunstleer Een kwaliteit waar U jarenlang gelukkig mee bent De vakman w^eet leolux een klasse apart Vraag hem dan ook U eèn leolux meubel te tonen of U een in troductie te geven voor de toonzaal U bent van harte welkom iBQlJJX Toonzaal te Utrecht Neudeflat | 2e etage Oók zaterdags van 9.00 tot 17.30 uur Levering via de detailhandel m 
u ¦ aaauMsaa^wi V E IJ DAG 17 JUNI 1969 CXBECHISCH NIEUWSBLAD „ DINS IS HIP Hofnar Carlton 25 vorstelijke sigaren voor de vriendelijke prijs van f 9.50 Vaders reactie ' Hofnar nooit fijner gerookt ' NOG MEER CADEAU-TIPS VOOR VADER HOFNAR SENORITAS SPECIAL - 20 stuks In blik f3.80 HOFNAR BOUQUET - 10 stuks in doos f2.80 25 stuks in kist f 7 — HOFNAR RIGOLETTO - 25 stuks in kist f8.50 HOFNAR alle Hofnar produkten - uitsluitend tabak HIggins ruitjes zijn de mode Bruine Higgins ruitjes zijn hip de héle zomer Dit kostuum hééft ze en heeft bovendien extra lange zijsplitten 2 rlJ 6 - knoops is het model dat voor Jong-zijn Is gemaakt In Terlenka / wol Maat < er ' n bIJ-zon-dere zomer van iVlet dit Oiolen/wol kostuum dat lielemaal " in " is Blauw en beige zijn de 1966-I^ Bij de PROVINCIALE WATERSTAAT VAN UTRECHT kunnen worden geplaatst 2-kantonniers recreatiegebied voor werkzaamheden op de Loosdreclitse plassen Vaardigheid in varen en kennis van dieselmotoren strekken tot aanbeveling Ook jeugdige personen komen in aanmerking SchrifteUike sollicitaties met volledige inlichtingen vóór 30 juni a.s te richten aan de directeur-hoofd ingenieur van de provinciale waterstaat van Utrecht Achter St Pieter 25 te Utrecht Desgewenst kunnen mondelinge inlichtingen worden verkregen bij de afdeling personeelszaken tel no 030-15932 toestel 332 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij hét Bureau van de Universiteit afdeling Per soneelszaken kan worden geplaatst een vrouwelijke administratieve kracht voor het typen van de correspondentie en overige administratieve werlfzaamheden Goede type vaardigheid en accuratesse zijn vereist Leeftijd ± 20 jaar JWet eventuele vakantie-afspraken kan rekening wor den gehouden Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling De valïantie-toelage bedraagt 6 % De premie A.O.W./A.W.W komt voor rekening van het Rijk Scliriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Bureau der Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht Op brief no P.Z 403 vermelden Gevraagd op electrotechnisch bureau een KRACHT Bekend met loon - en ' ledrijfsadministratie Brieven met opgave van referenties en afschriften van getuigschriften onder no 2-8544 bur U.N 
ÜTBEOHXSCSH NIEUWSBLAD 17 Noem maar op Het verloren pa radijs het is universeel maar toch aards Dolen in het labyrint is na streven van datgene wat je denkt dat er nog moet zijn ' Ideologie aUe vormen van ideolo gie is moordend een ideaal beeld is niets het maakt zichzelf kapot Dit is dus het idee van de labyrint bouwers Op 23 juni zal blijken of dit idee per ongeluk niet óók een ideologie is geworden Uitgangspunt voor de opera Laby rint is geweest De Paradijsvogel Dit boek van Louis Paul Boon be vat twee lagen een mythologisch verhaal over Noema en een alle daags min of meer realistisch ver haal over Beauty Kitt Beide lagen bewegen zich los van elkaar In de opera zijn deze twee structuren — de gespeelde realistische en de ge zongen mythische laag — aangevuld met een derde de film Beauty Kitt voor wier structuur men de ontvwkkeling van filmactrice Marilyn Monroe heeft gebruikt is een in achterbuurten opgegroeid sexy meisje Vulkan Fiber Ko van Dijk haar voormalige echtgenoot een aan lager wal geraakte bokser kan niet van haar loskomen De huidige echtgenoot Ramadhoe Ton Lensink wü haar een rol geven in ' de film van haar leven ' hij wil Deze vorm kon het labyrint krij gen in de tweede eeuw voor Christus op Kreta haar de image van de ideale vrouw geven Haar ' ideologie ' is die van de volmaakte vrouw Beauty Kitt Marja Kok heeft behoefte aan exhibitionisme aan bewondering maar blijkt niet bestand tegen d.e problemen die haar ideaal oproept en gaat ten onder aan zichzelf De tweede laag In de stad Taboe heerst honger De bewoners beslui ten tot een zoenoffer de kinderen worden de bergen ingestuurd als of fer aan de Paradijsvogel Hun wordt verteld dat deze vogel hen een be ter leven zal geven Onder de kin deren ziin Noema Sophia v Santé en haar broer Tubal Kain Ad Hoog - huys zij overleven de ontberingen voornamelijk omdat Noema bezeten raakt van de Paradijsvogel en om dat zü haar broer voedsel laat stelen van de andere slachtoffers ZiJ vinden een al eerder de bergen in gestuurd volk en trekken terug naar ' Taboe Noema vereerd en aanbe den leidt de menigte Als de stad verwoest is en alle leven vernietigd verrijst op de puinhopen het hei ligdomvan de Paradijsvogel met aan het hoofd de als godin vereerde Noema Zij is per slot dus opge vreten door de niet door haar ge stichte maar wel aangehangen ideo logie religie zij is Paradijsvogel de volgelinge is verder gegaan dan de uitvinder De stad ligt verwoest aan haar voeten dus wat dan Opnieuw be ginnen Dit zijn dus twee parallelle iagen Beauty Kitt en Noema gaan ten on der aan wat zfl zoeken Het verschil is gelegen in het feit dat Noema de toon aangeeft voor de haar slaafs volgende broer Tubal Kain terwijl Beauty Kitt de plannen van Ramad hoe slaafs volgt Anderzijds doen béide vrouwen toch weer niets an ders dan datgene najagen wat an deren haar voorhouden Het uitdenken van een ideologie heeft al de vernietiging in zich Hit lers zeer intellectuele braintrust zo zegt Peter Oosthoek wist btj ' t be gin al dat de destructie er in zat ' Labyrint heeft te ' maken met dic tatuur hoe heilig en verheven Noe ma is — zij wil dat iedereen gelooft wat zij zegt En de dictatuur van Ramadhoe maak't Beauty Kitt ka pot Het hele stuk gaat over de des tructieve werking van een ideologie Maar zegt Peter Schat ' dit is niet het laatste woord en ook niet het eerste En daarmee basta ' ten Polen Oostenrijk Hongarije Tsjechoslowakije daar zijn ze veel verder dan wij denken Ze heb ben daar research over theater ' t lijkt op wetenschappelijk research Daar zijn theaters waar ze zoeken naar andere mogelijkheden dan al leen maar een avondje plezier Je zou kunnen zeggen dat men op 23 juni en tijdens de vijf daaropvolgen de voorstellingen gaat kijken rmai het resultaat van een zeer serieus gepleegd researchwerk Dat houdt in dat het totaal kan mislukken maar het kan ook een enorme schok teweeg brengen zodat men op klei nere schaal en goedkoper kan door - Drie labyrintbouwers in Carré v.l.n.r dirigent Bruno Maderna Peter Oosthoek en Peter Schat Zoeken naar andere vorm geen anarchie in theater door Dick A van Ruler A MSTERDAM - ' Labyrint is gewoon een opera Dat vind ik de meest nuchtere benadering ' t Is een idee van Huisman het maar gewoon een opera te noemen Totaal theater opera is toch altijd totaal theater geweest Goed idee van Huisman maar als je zelf aan de gang bent weet je nooit precies waarmee je bezig bent ' t Is verwarrend als je verklaringen moet geven je komt tot allerlei dingen die er niets mee te maken hebben Ik maakte es een blaaskwintet ik wist wat ik doen moest maar ik dacht hoé moet ik dat verantwoorden Dan moet er een programmatoelichting geschreven worden ' t ge vaarlijkste wat je een componist kunt vragen je wordt uit jezelf getrokken en dan krijg je vaak onzin ' irraiRTTP Peter Schat ' Qewoon een opera ' Een ' modern ' labyrint gemaakt door Zoltan Kemeny Hij noemde dese m,etaalplastiek Speurtocht naar de essentie Voor Kemeny is het centrum van het labyrint doel Schat en de zijnen vinden het dolen langs de kronkelUjnen van groter betekenis omdat voor hen het bereiken van het middel punt gelijk staat aan zelfjde structie waarop je kunt pogen het publiek agressief te laten meev.'erken omdat ze op een gegeven moment voor iets moeten gaan kiezen Bijvoorbeeld voor de muziek of de acteurs of de dansers Anderen gaan uitkijken naar de film die telkens verschijnt Of naar ' t orkest Het geheel komt voort uit ' t oos - Peter Schat is de auctor intellectualis van Labyrint de opera 135 medewerkers inclusief het USD die op 23 juni In het Holland Festival in première zal gaan Het idee kwam vier jaar geleden bij Schat op toen hij in Praag de Laterna Magiea zag Sindsdien heeft hij er aan gewerkt eerst alleen en later met anderen Hij weet precies wat er gaat gebeuren maar krUgt ' t moei lijk als er opheldering verschaft moet worden Resultaat van research Wat betekent Labryrint Wat is het wat wil het Het zijn eigen lijk gemene vraagjes want als hij 7.e exact zou kunnen beantwoorden liad hij Labyrint niet gemaakt Zo dra het hoe wat en waarom pre cies te formuleren is is de artis tieke produktie al niet artistiek meer dan is het van ' geheim ' gere duceerd tot ' probleem ' Het ant woord kan in eerste instantie niet veel meer zijn dan abracadabra zo moet men reageren op raadselach tigheden te gaan met de verbeelding van deze kant van de opera de psycholo gisch-naturalistische Als je nog ver der zou gaan zou de vorm gaan wringen en dat voel je al een beetje in de Wozzeck dat het muzikale idioom en de opbouw g?ian vechten uat wrikt en gaat uit z'n voegen barsten Ritueel gebeuren Peter Schat ' Ik weet er natuurlijk wel muzikaal en theatraal analy-lische dingen over te zeggen maar als ik ' t moet samenvatten dan dat zou ik niet willen zeggen Maar ik kan wel zeggen hoe ' t zit ten op zichte van de traditie van de opera de muzikale traditie Er zijn eigenlijk twee richtingen de veristische en hoe zou je ' t noemen de tegenovergestelde die meer heeft van een ritueel een cere monie Zoals Oedipus Rex van Stra winsky tegenover een Wozzeck van Berg Zo'n Oedipus Rex is een zeer ritueel gebeuren met een statisch karakter ook Wozzeck is veel psy chologischer naturalistischer in ze kere zin In Labyrint heb ik qua theaterconceptie veel meer aange sloten bij Oedipus Rex Ik vind de Wozzeck ook echt een eindpunt van het psychologische drama een al lergeweldigste opera maar ik geloof niet dat het mogelijk is nog verder De vorm van de traditionele opera die ééndimensionale tonale vorm is zeer goed in overeenstemming te brengen met de Aristotelische dra matische wetten maar een atonaal idioom is mijns insziens in strijd met die wetten Er is niet meer een eenheid te bereiken De causaliteit de logische ontvwkkeling de gericht heid op het slot de katharsis dit is een typisch tonale gerichtheid een doel En dat heeft tonale muziek ook Maar in atonaal idioom of antitonaal waarbij ' t gaat om onder linge relaties en niét om ' n doel ' t is ook wel logisch dat dat in tegenspraak is met een conceptie van doelgerichtheid En het symbool voor antitonaal denken is het laby rint ' Oost-Europa De labyrintbouwers hebben zich opgesteld tegenover ' t voorgaande tegenover Wagner en Wozzeck Wag ^ ners ideaal van het Gesamtkunst werk waarbij alle middelen onder geschikt waren gemaakt aan het ene idee w ordt afgebroken Schat en de zijnen proberen te vermijden dat de verschillende elementen elkaar gaan uitbeelden imiteren Alle ele menten zang dans spel film mu ziek zijn autonoom in Labyrint zegt Schat ze onderbreken elkaar ver nietigen elkaar leiden elkaar af enz iii yBij»gMgagMM il ^» iMsi^J8J ^ Peter Oosthoek regisseur van de opera ' Dit is een van de manieren gaan in deze richting Het kan nooit een zes min worden alleen maar goed of een nul Labyrint hebben we steeds een drieluik over ' de ' vrouw genoemd drie lagen waarin echter desoriën terende elementen voorkomen die niets te maken hebben met dit drie luik Desoriëntatie om het drama te verhogen om het publiek te irri teren of te enthousiasmeren Het is een celebraie bedachte poging om dit met die mensen te doen In Warschau doet men dat ook op grote schaal Dit alles met dien ver stande dat we er niet op uit zijn het publiek ritmisch te laten mee klappen We zullen niet zoals Living Theatre fluitjes uitdelen Tijdens de repetities in Carré sinds 8 juni zet ten we de legpuzzel in elkaar en dan kun je natuurlijk nog wel es verrassende dingen krijgen maar op de avond van de 23ste heeft het niets meer te maken met een hap pening ' Jorge Luis Borges Peter Schat ziet een medestander in de grote Argentijnse schrijver Jorge Luis Borges van wie laby rintische verhalen door De Bezige Bij zijn verzameld in de literaire reuzenpocket De Aleph Zodra het woord labyrint valt wordt Borges aangevoerd als de Daedalus die van dit oeroude verschijnsel alles weet ' Er Is een logisch vervolg In de tijdconceptie maar er is ook meer dimensionaliteit mogelijk Borges heeft een boek geschreven waarin een veldslag wordt verloren Maar in een ander hoofdstuk van dat boek blijkt die slag op een ander tijd stip gewonnen te zijn En in weer een ander deel moet de veldslag nog plaatsvinden Dat soort dingen laat hij naast elkaar bestaan Verschillende mogelijkheden van tijdsverloop die parallel of in tegen spraak zijn Zo'n verhaal is niet onderhevig aan de zwaartekracht zou je kunnen zeggen En dat is sinds het wegvallen van de tonica in de muziek ook zo Ik heb in Labyrint muzikaal bepaalde struc turen die een verloop in de tijd heb ben Bijvoorbeeld bö de houtblazers En tegelijk gebeurt er bij de strij kers iets heel anders Onafhanke lijk Je voelt ' t ook in jezelf dat er dingen zijn die met andere dingen weer niets te maken hebben Dat is geen kwestie van desintegratie maar heeft veel meer te maken met ruimtelijkheid ook ' Drie lagen De opera Labyrint Pierre Boulez ' Een datum in de ontwikkeling van het muzielrtheaier ' Het sleutelwoord is desoriëntatie Maar op een ge geven moment zo zegt Peter Oost hoek moeten alle lijnen samen vloeien ' In het labyrint zoek je naar een middelpunt dat is je ideologie Bijvoorbeeld de ideologie vau het innerlijk verlangen naar wat dan ook In het centrum van het laby rint zat de Minotaurus die je op vrat Dus als je de ideologie ge vonden hebt dan vernietigt zij zich zelf Of de mens wordt er door ver nietigd Ideologie God het on vervulde verlangen van de Tachti gers Dat je gelukkig bent en tóch Twee enorme tafels in de piste van theater Carré te Amsterdam Repetitie voor de opera Labyrint V.l.n.r op de tafels Ton Len sink Marja Kok Ko van Dijk Op de vloer regisseur Peter Oost hoed en Ank van der Moer Naast deze twee structuren als • derde de fUm die de lichamelijk heid van de vrouw verbeeldt de anonieme naakte lichamelijkheid zonder individualiteit De film be doelt een desoriëntatie ten opzichte van deze lichamelijkheid te bewerk stelligen men ziet alleen lichaam of lichaamsdelen als labyrintische lij nen Op deze inanier blijft er van de vrouw dus ook niets over Het is abstractie van de identiteit En ook van alle verhaalelementen uit de beide andere lagen AUes valt uiteen Peter Schat ' De film onttrekt zich helemaal aan psychologische beschrijving Ik weet ' t niet Het absolute Zijn de lichamelijkheid Of ja ' t Zijn de lichamelijk heid natuurlijk ' Muziek ook een vrouw Drie lagen maar men mag dit volgens Peter Schat niet zien als drie verschillende afschaduwingen van-'het ene fenomeen Vrouw ' Dan zie je toch weer een overkoepeling Het wordt niet allemaal geprojec teerd op één zaak de Vrouw Nee het zijn drie realiteiten die samen niettemin iets meer zijn dan ieder afzonderlijk Drie realiteiten Ja 25 had ook gekund Er komen ook andere dingen bij de functie van de dans en van de elektronische muziek die gebouwd is op het ge luid van één vrouwenstem Die mu ziek is dus ook een vrouw De dans is veel vrijer heeft meer de functie van vervreemding om de poëzie van de ruimte waarin het zich afspeelt bewust te maken De dansers dan sen hun eigen ruimte We gebruiken de hele ruimte van theater Carré niet alleen het toneel ' Peter Oosthoek ' Zelfs het idee drieluik-van-de-vrouw is niet het ei genlijke het was ons uitgangspunt maar niet het alleenzaligmakende motief De mannen Ramadhoe Vul kan Fiber Tubal Kain lopen name lijk net zo goed als de vrouwen stuk in hun labyrint Ramadhoe en Vul kan Fiber ztjn in dramatisch op zicht niét ondergeschikt aan Beauty Kitt maar wel ' moreel ' ze heb ben zich opgehangen aan ' t op haar gerichte ideaal Dus aan haar ' ' Nee niet Kafka ' Peter Schat ' Toen ik ermee bezig was stond de vorm me heel helder voor ogen Dat heeft me geobsedeerd Maar ik had absoluut niet de behoef te om uit te drukken wat ik vond van de vrouw of van de politiek Ik heb geen boodschap als ik iets maak heb ik geen standpunt Dan verpest je ' t namelijk Het labyrint is m'n engagement Niet waar ' t over gaat de inhoud alleen de vorm ' t Vernietigen van de tijd Niet Kafka dat heeft zo die sfeer van beklemming sociale beklem ming ook Kafka heeft voor mij de 1984-idee Maar waaróm ik door zo iets geobsedeerd ben weet ik niet Als je ' t zo stelt zoek je een ver klaring die toch weer een over koepeling betekent Moet je ' t zoeken in de psychologie In een oedipale toestand een conflict uit m'n jeugd Tja zo'n oedipale situatie heb ik wel maar moet je ' t daardoor nou verklaren ' Peter Oosthoek ' Labyrint was vooi mij een noodzaak een poging om es wat anders te doen in the ater Dat moet je doen met iets waarin je kunt vertrouwen Voor mij is de gedrevenheid op ' t ogen blik minder belangrijk dan ' t re searchwerk voor mij is ' t de moge lijkheid om door te zoeken naar an dere vormen Het is niet een soort anarchie in het theater niet een kappen met alles wat altüd al gebeurd is Wij zoeken alleen maar een andere vorm waarbij het publiek actiever deel neemt aan het gebeuren Er is geen scheiding meer tussen publiek en gebeuren ' Reinbert de Leeuw in de Holland Festival-gids ' Het verband de span nino tussen de elementen moet door de toeschouwer word ™ geïnterpre tefd Op deze wijze wr-dt hü het ' subject ' van de opej-a Labyrint De desoriënterende werking van de si multaniteit opent voor hem de moge lijkheid tot creatieve deelname wat in het traditionele theater dé waar heid was wordt nu slechts zijn waar heid ' 
VBUDAO 17 JUNI 1968 ÜTRECHTSCH NIEDWaBUD r OPELREKORD FORMIDABELE PRESTATIES KEUS UIT 3 MOTOREN Opel Rekord - speciaal voor u ontworpen door Genera Motorsr UW Opel rekord en uw opel-dealer twee die voor u klaar staan Dealer voor Ulrechf en omgeving GARAGE HONDERS N.V Nachtegaalstraal 49 Utrecht Tel 030-29641 BAIHBUS VOOR VADER DE DOVENSTE BESTE Voor vader Is het beste niet goed genoeg Op zUn dag komt BAMBUS hem verraseen weldadig fris met * een aparte exquise parfu-j ' mering BAMBUS la pittig maar niet opdringerig BAM / [ BUS Is een blij geschenk Opstelling naar wens en wrelstand voor modernisten In leer of in luxueus skai op jersey voor klassiek-liefhebbers In royaal draion velours De comfortabele hoek Om de talloze opsteliings - en kombinatie mogeiijkheden werd deze bank door de Studiegroep voor Woonkunst gekozen als woon idee Ook al omdat stilering uitvoering en betaalbaarheid aan de Musterring-principes beantwoorden Enkele prijsvoorbeelden fauteuil 425 - 2 zitsbank 580 - 3-zitsbank 805 - 4 2itsbank1045 - hoektafel 8Öx8ö,teak110 palissander125 - Fauteuil om in te wonen Rundleer met paiissander 995 Bijzet-bankje 450 - Eetkamer in witte süjplalc Tafel 320 Stoel 95 - Dressoir 695 - Wandmeubel 495 BAMBUS Haar-lotion f 8.95 BAMBUS Scheercrèma ƒ 2.95 J En voor ds „ harmonie " Inl het gezin gebruikt moeder ' BAMBUS Eau de Cologne v.a ƒ 3,95 BAMBUS Zeep v.a f2,75 Ook In fraaie gesehenkvef pakMng Verkrijgbaar bij drogisten en andere speciaalzaken S/Oi'/v^Sv^S Onze zaak staat vö met dergelijke woon-ideeën Vraag de catalogus Of neem hem mee na uw bezoek aan onze zaak MMERRIN6 iijternational BUSSUM HILVERSUMSpiegelstraat 38 GroestllO Tel 15614 Tel 14001 een MOUSON-creatie voor moderne eportievs menseii ¦ ¦ Drukkerij ' Ü.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk Gaat Nederland over op de ' Gouden standaard ' Sigarenrokers menen van wèl voor 28 et géén dure maatregel KARELI GOUDEN STANDAARD Bestrijd vliegen en muggen met ROXASECT de veilige insectenspray in de oranje spuitbusl Bijuwdrogistl BEDRIJFSECONOMISCHE VOORLICHTINGSDIENST VOOR DE NEDERLANDSE GROOTHANDEL Bij één van onze relaties een groofhandel in hef centrum van hef land is plaafs voor CHE VAN DE ADMINISTRATIE die zal worden belast mef de leiding van de boekhouding de orderbehandeling de facturering de voorraadadminisfra tie de loon - en salarisadministratie alsmede mef de supervisie op de kantoor-verkoopafdeling Gezocht wordf iemand van ongeveer 35 jaar die een middel bare schoolopleiding heeft genoten en ten minste een M.B.A diploma heeft De aan fe sfellen functionaris dient vooral over leidinggevende en organisatorische kwaiifeiten te beschikken Eigenhandig geschreven sollicitaties fe richten aan bovengenoemde Voorlichtingsdienst Lange Kerkdam 3 Wassenaar RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Op het Bureau Onderwijsresearch en Studiestatistiek kan met ingang van 1 september 1966 geplaatst worden een lastig onsmal kingen Opleiding in statistische analyse en pro grammeren wordt verzorgd Belangstelling voor wis kunde en statistiek en voor nauwgezet werk is ge wenst Salaris volgens Rijksregeling afhankelijk van leef tijd opleiding en ervaring Sollicitaties aan het hoofd van bovengenoemd Bureau Pieterskerkhof 13 A te Utrecht J <> <% Het is nog niet officieel maar doorgaans goed ingelichte woordvoerders voorzien belangrijke verschuivingen in de rookge woonten van de nederlandse liefhebber van de goede sigaar De trend naar de nieuwe „ Gouden Standaard " tekent zich duidelijk af Onze zegslieden verwachten dat er in Nederland in „ no time " een stemmigheid zal heersen over de kwali teit van deze nieuwe ster in de 28 cents klasse ledere bolknakgenieter zal „ Gou den Standaard " in de mond nemen U ook En daar hebt u een goede reden voor in het extra aan geur en smaak dat de „ Gouden Standaard " duidelijk biedt „ Gouden Standaard " is een bolknak van formaat Een sigaar zo goed dat hij recht heeft - op ' een eigen vaste plaats in zijn doos En die hebben wij hem ge geven Als u de laatste trek neemt van de voorlaatste „ Gouden Standaard " ligt de tiende nog veilig in zijn holletje „ Gouden Standaard " is een bolknak die zijn geur in goud waard is Een enkel „ krijgertje " kan u natuurlijk wel een idee geven maar koop liever meteen zo'n doos van tien dat geeft zekerheid voor de toekomst 
CTBECHÏSCH NIEUWSBLAD VBIJDAO 17 JUNI 1966 19 Eddie Klijn Geert Steenbergen Hendrik Noordhuis Rust en schapen in Drenthe Herders weten wat # ¦ de toerist verlangt iji!^^i-^Ü ^ > Door Dick Dijs T/IJF VOOR TWAALF op de Brink in " Exlo Zonlicht gezeefd door het dikke bladerdak van de hoge bomen die het dorpscentrum overhuiven speelt vrolijk op het zwerfstenenpleintje In het ge meentehuis rikketikt een schrijfmachine een boerenkar ratelt voorbije Melkbussen rammelen Twee minuten over twaalf De schooljeugd gutst loeiend en stoeiend naar buiten Even is het met de rust ge ' daan Een tyfoonstoot van geluid schiet voorbij Vijf minuten over twaalf Geert Steenbergen draait de grote groene deu ren van de schaapskooi open Mekkerend en blatend spoelt de ruim tweehonderd dieren tellende kudde naar buiten Hoe ven roffelen op de keien Bellen tingelen Sito bijt agressief naar ' n ooi die gewild of ongewild dreigt af te dwalen Zeven minuten over twaalf Zon licht en rust zijn weer de enige elementen die de Brink vullen De kudde golft spoorslags door het vriendelijke dorp in de richting van de hei Vier schaapskuddes telt Dren te nog Drie ervan worden óf door het gemeentebestuur óf door een speciale stichting in het leven gehou den De vierde — tevens de groot ste bijna zeshonder rammen ooien en lammeren — is particulier be zit Zij siert de heidevelden rond om het dorp Havelte Zij dienen als relikwie herinnerend aan een nog niet zo heel ver maar voor de welvaartsmens van deze zestiger ja len wel onvoorstelbaar armelijk ver ifden Sinds 1810 Zestigjarige Geert Steenbergen leunt gemakkelijk op zijn schepers schupke Drie jaar geleden keerde hij zijn aardappelhandel de rug toe om het toezicht op de gemeentelijke kudden van Exlo van zijn vader over te nemen Die heeft zestig jaar achter de schapen gelopen " vertelt Geert niet zonder trots „ Onze familie doet het al van 1810 af Toen is mijn over grootvader er mee begonnen En misschien deed die z'n vader het ook al " Met zijn schupke graaft hij een kluitje grond op en werpt dat met een weidse slinger trefzeker naar een achtergebleven schaap De een jaar oude Bomer Collie wacht de tong ver uit de mond op de re actie Het schaap blijft waar het is Vooruit Sito " gebiedt de baas Onmiddellijk sprint de hond naar het koppige dier Nog geen vijftien seconden later is het weer in de kudde opgenomen „ Sito verstaat z'n werk " zegt de Exlose herder goedkeurend „ Maar m'n schupke zou ik niet graag missen Je kunt er heerlijk mee slingeren en als je daar meu van bent kun je er lekker op steunen " Wat omstandig knoopt hij zijn man chester jasje los wringt een blauwe kiel omhoog en toont me een grote koperen riemgesp Het draagt het jaartal 1872 i,In dat jaar trok mijn grootva der voor het eerst met de kudde naar de heide Toen ik drie jaar geleden scheper werd kreeg ik hem van mijn vader Een aardige tradi tie nietwaar " Hij poseert voortdurend en onge vraagd stevig leunend op de stok van zijn schupke — een fotomodel die weet wat van hem verlangd wordt als er een lens op hem wordt gericht Ik ken het klappen van de zweep Het is nu nog rustig maar in het seizoen is het verschrikkelijk zoveel volk als er dan komt kijken Soms heb ik wel tweehonderd mensen per dag Die komen dan in club verband met autobussen tegelijk En dan maar fotograferen Als ze me allemaal één foto zouden stu ren zou m'n vrouw er in één zo mer gemakkelijk de kamer mee kunnen behangen " Muilkorven Herder Hendrik Noordhuis uit Wes terbork springt wat rauwer met schapen en honden om dan Geert Steenbergen Van tijd tot dijd zwiept hü met een vers gesneden stok over schape - en honderuggen — als een haastige koetsier doet bil zijn paar den Bijna 25 jaar trekt hij dage lijks met zijn kudde naar de heide Sinds vier jaar is hij gemeentelijk schaapsherder Toen kocht de ge meente Westerbork zijn 106 schapen en benoemde hem tot officiële her der Noordhuis heeft niets van het zacht aardige dat men automatisch aan herders toedenkt Hij heeft zijn bei de honden Roza en Mans zó ge dresseerd dat hij ze stevig moet muUkorven Anders bijten ze de schapen de oren van de kop Toch zijn het pri ma dieren Voor duizend gulden ' f stuk wil ik ze niet kwijt Maar ze moeten wel voor me werken Zon der hond hou je geen kudde bij el kaar dan ziJn die schapen je gauw de baas Het zijn ondankbare we zens Ze kunnen op zo'n best stukkie gras niet lopen of ze denken het elders beter te vinden Wat dat betreft zijn ze net als de mens " Hendrik slacht van tijd tot tijd ook een schaap voor eigen gebruik „ Daar zijn deze prima voor Dit zijn Schoonebeekers weet u Die zün stukken beter voor de slacht dan de Friezen of de Texelaars Die hebben drie vingers dik vet en één vinger dik vlees Bij de Schoone oeekers is dat net andersom " Zijn kudde iJlt intussen over de droge zandpaden — dichte wolken fiin stof opwaaiend Roza en Mans draven als dol om de kudden heen Angstig blijven de schapen opeen gepakt Eenmaal op de heide ver - telt Hendrik „ Ik was dertien jaar toen ik al achter de schapen moest want vader was ziek gev/orden Na een paar dagen kwam de hoofdon derwijzer bij m'n ouders ïk zat bij zijn zoon in de Was en ik kon beter leren dan hij Naar school kon ik niet meer want ja de schapen waren er nou eenmaal Die zoon van die hoofdonderwijzer — die is nu hoofdingenieur in Zeeland En ik kon beter leren dan Mj maar ik ben nu hier achter de schapen op de hei " Grootste kudde De zestigjarige Eddie KUjn hoedt sinds een half jaar de grootste schaapskudde van Nederland Dage lijks zwerft hij met zijn zeshonderd dieren door het tweeduizend hecta ren metende natuurgebied Holtingen bij Havelte — door bos en hei langs vennen en over zandverstuivingen Ziin kudde is eigendom van de bijna zeventigjarige Gerrit Timmer kruidenier in Tiel en amateur-boer in Havelte Acht jaar geleden op tweede pinksterdag werd in Havelte spontaan de stichting Holtingen in het leven geroepen die direct daar op een gedeelte van de kudde van Ruinen kocht De stichting had een aóu-dig systeem bedacht om de kud de in stand te houden iedereen kon voor 25 gulden een schaap kopen die dan wel in de kudde moest blijven om de heide rond Havelte te sieren En verder zou iedere eigenaar zes gulden per jaar weide geld moeten betalen „ Maar het idee sloeg niet aan " vertelt wat teleurgesteld de eige naar van deze uitgebreide kudde „ De mensen kunnen in mei toch nog wel een schaap met een lam bij me komen kopen maar ze moe ten die dan wel meenemen Als ze me schrijven wanneer ze komen kunnen ze een stelletje voor 14S gulden biJ me uitzoeken Want an ders wordt de kudde veel te groot " Herder Eddie Klijn afkomstig uit Arnhem en daar veertig jaar werk zaam geweest in de ovenbouw laat zijn ogen priemend over de kudde dwalen „ Dit zijn de originele Drent se heideschapen " vertelt hi Het ras was bijna uitgestorven maar net op het kantje af heeft men het van de ondergang kunnen redden Weet u dat het vlees precies zo smaakt als reebout Wij verkopen weleens een schaap aan een res taurant Ja ja wij verkopen hem als schaap onder welke naam hij op het menu komt weten we niet maar we vermoeden wel wat " Klopt — het is precies reebout " bevestigt de 49-jarige Paul Mos uit Ruinen hoeder van de kudde van de stichting Het Drentse Heide schaap Hij heeft een bewijs bfl de hand Wij hebben eens een diner gehad waar veertig personen aanzaten Er kwam reebout op tafel Iedereen smulde er van Na de maaltijd zei een van de genodigden Ik wist niet dat een ree zulke korte poten had " Toen hebben we het geheim maar verklapt en iedereen was stomverbaasd Maar toch is het vlees niet zo erg goedkoop Want van een Drents heideschaap hou je maar vijftien kilo slachtgewicht over " Paul Mos zwerft met zijn bijna vijfhonderd Drentse heidesohapen over de Dwingelose heide t - een dertienhonderd hectaren groot gebied dat eigendom is van de vereniging tot behoud van natuurmonumenten Zes jaar geleden hield hij op met boeren ZiJn boerderijtje was te klein om er van te kunnen bestaan „ En nu doe ik dit werk Het is gezond elke dag frisse lucht en vol doende beweging Eenzaam Wei neen De mensen gaan nu weer komen en dat betekent dat ik tot november geen dag alleen op de heide ben " Hier en daar tingelt ' n belhamerl „ Dat geluid houdt ze goed bij el kaar " vertelt de Ruinense sche per „ Straks heb ik ruim vijftien schapen met een bel om Bij mistig weer is dat fijn want dat houdt ver band in de kudde De andere scha pen volgen dan het geluid " Schaars Hij verschuift de pet wat op zijn stevige grijze haardos Zijn ogen zoeken de heide af blijven even steken op de telescoop een der grootste ter wereld van de radio sterrenwacht in Dwingelo en speurt dan verder om de bezoeker de sper wer te wijzen die hoog de lucht in klimt „ Daar loopt een haas en ginds ziet u een wulp en daar een schol ekster en wat verderop een leeuwe rik en daar gaat weer een haas " U hoeft niet aUeen voor de vier schaapskuddes naar Drenthe te rei zen U vindt er nog een artikel dat bijna overal elders in het land met de dag schaarser wordt rust Stilte en rust — een heerlijk land dat Drenthe 
20 VRIJDAG 17 JUNI 1968 ÜTRECHTSCH NIEÏ OD ONGELOFELIJ K QROOTSTI KEUZE + LAAGSTE PRIJS m >^ cm H telegraa SERIE 1966-1967 MRUIL OUDE T.V tot 400 - Alle senders - Automatic Volle garantie + service Richt prijs 598 m c VEILING NOTARIS Mr A P M M GEURTS te Utrecht zal op vrijdag 8 juli 1966 des na middags om 14 uur in het Notarishuis te Utrecht Ach ter St Pieter 18 in één zit ting PUBLIEK VERKOPEN HET WOONHUIS te Utrecht VOSMAERSTRAAT 30 groot 77 centiaren Verhuurd voor ƒ 09.30 p.m Nadere inl en bilj t.k.v gen Notaris Mr GEURTS te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 88 bij Pausdam telefoon 14594 ss^^;f ^^ / ' PHILIPS • TELEVOX - BLAUPUNKT - TELEFUNKEN - GRAETZ • KUBA Demonstratie dins.-donderdagavond 8-10 uur KOELKASTEN TAFELMODEL 130 itr S Jaar garantie ' Nederlandse garantie Richtprijs 298 - vanaf B ^^ Ue • BOSCH ¦ I - ^ INDESIT ¦ BAUKNEGT WASAUTOMATEN 219 TTTT AEG BOSCH INDESIT CANDY ^ SIWA vanaf -¦ wi UW OUDE MACHINE 400 - WAARD AEG TURNAMAT ISM ^ 895i - AEG TURNA zoniln ' nnlrlfnt 745 - Q^y^wH COMBI AlTTOMAT 11 »^ 04dl ' RONDOWIATi^^xi ^-»- 995 Compleet aangesloten - Voile garantie rAHDREcORUERs " "» 7na7 £¦ TRANSISTORS vanaf 09 - ADTORADIO vanaf 198 - BASF BANDEN 35 % KORTING Prettlgt iMfolIng Bnorgen + larvlc * door provbielo IN - BIJ ^ t Ui H 3 > 7i O O ¦ O m z m Ui ¦ ü 924 % ^ ii ^!^^ Contact Opnemen met Montreal Algiers Sofia of Helsinki en heel veel andere buitenlandse kantoren dat is o.a het werk van de telegrafist(e op het Districtspostkantoor Utrecht Een interessante baan voor jonge mensen die van vaart en afwisseling houden die een goed salaris willen verdienen en er prijs op stellen temidden van leeftijdgenoten in een prettige sfeer aantrekkelijk werk te verrichten Tijdens de cursus die 1 september a.s aanvangt en o.a volledige schrijfmachine - tele' type en telex-opleiding omvat wordt reeds het volle salaris genoten De AOW-premie wordt voor bedrijfsrekening ge nomen De vakantie-toeslag bedraagt 6 % van het jaarloon Vereisten zijn het bezit van diploma MULO A of B met de drie moderne talen of een gelijkwaardig resp hoger diploma Schriftelijke sollicitaties te richteti aan de directeur van het Postdistrict Utrecht Mondelinge aanmelding dagelijks - behalve op zaterdag - van 9-12 en van 14-16 uur by de afd Personeelszaken van het Postdistrict Utrecht Oudenoord 8 te Utrecht Gebouw Stichtse Automobiel Mij 2e etage Op klein kerkelijk bureau kan worden geplaatst een vri administratieve kracht voor liet typen van rapporten en overige adm werkzaamheden Goede type-vaardigheid is gewenst De werkzaamheden vragen ca 2 dagen per week in overleg te regelen Lidmaatschap der N.H Kerk is gewenst Schriftelijke sollicitaties te zenden aan het bureau van de Stichting Zuiderzeefonds voor de N.H Kerk Stadhouderslaan 85 Utrecht N.V NEDERLANDSE GASUNIF • TRANSPORT EN VERKOOP VAN AARDGAS • vraagt voor spoedige Indiensttreding LEIPINGMONTEURS standplaats Utrecht die zullen worden belast met controle op en onderhoud van aardgas transportleidingen hetgeen o.m omvat het verrichten van montage werkzaamheden daarbij behorend grondwerk en het doen van een voudige metingen Diploma L.T.S en een rijbewijs B.E strekken tot aanbeveling Leeftijd tot 30 jaar Aangezien d ebasis van waaruil bovengenoemde werkzaamheden zullen worden verricht op hef industneferrein in Utrecht-West zal worden gevestigd zal aan kandidaten woonachtig in dit deel van Utrecht of De Meern Oudenrijn Vleuten enz de voorkeur worden gegeven Schriftelijke sollicitaties met vermelding van geboortedatum opleiding • n ervaring datum van mogelijke Indiensttreding enz te richten aan de Afdeling Personeelszaken onder nummer PS/FO 262/1353 Postbus 5091 '«- Gravenhage Deze aanbieding geldt alleen in N - en ZiHolland en Utrecht Bankiers anno 1691 VLAER&KOL op verschillende afdelingen van de Bank kunnen meclewerkers(sfters worden geplaatst zowel met Middelbare Schoolop leiding als met ULO-diploma Ook zij die binnenkort eindexamen doen kunnen nu reeds solliciteren Door de veelzijdigheid van ons bedrijf zijn er voor ambitieuze jonge mensen goede toekomstmogelijk heden Een studiekosten-vergoedingsregeling zal hen in staat stellen door voortgezette studie hun waarde voor henzelf en de bank te vergroten Wij bieden een goed salaris en gratificatie en even tueel reiskostenvergoeding '^§ 118 ^ Sollicitaties te richten aan de Personeelschef Oude Gracht 158 te Utrecht VLAER&KOL 
UXRECHTSCH NIEUWSBLAD VB U DAG 17 JUNI 1966 21 ANQUETIL EN POULIDOR DUELLEREN IN GEDEVALUEERDE TOUR DE FRANCE Haast en Janssen zijn Nederlandse favorieten NANCY — Nog slechts enkele dagen scheiden ons van de start van de 53ste Tour de France de niet uit het sportgebeuren weg te denken schepping van Henri Desgrange Deze editie van de „ grande boude " werd met stggende belangstelling tegemoet gezien na de zege van de jonge Italiaan Felice Gimondi in de Tour van het vorige jaar toen Jacques Anquetil echter in het deelnemersveld ontbrak De over ofelukkige Italianen die de laatste jaren in de Franse ronde weinig in de melk te brokkelen hadden de chauvinistische „ tifosi " spraken van een nieuw tijdperk voor de wielersport op het Apenn^ns schiereiland huldigden hun grote en jonge kampioen als een nieuwe Coppi Toen reeds schreeuwden zij de uitdagingen aan Jac ques Anquetil van de daken Was er inderdaad een einde gekomen aan het glorievolle tqdperk van „ monsieur chrono " die onstuitbaar vqf maal in het Pare des Princes de slotereronde in de gele trui had gemaakt KOUDE WIELEROORLOG A nquetil zelf moest het verlossende woord spreken De ge krenkte ziel van „ Marianne " die in 1965 in Raymond Poulidor een wederom teleurstellende vertegenwoordiger had gehad eiste de terugkeer van Anquetil om wraak te nemen voor de vernedering En Anquetil die als recordman in Tour zeges niets meer te winnen maar wel te verliezen heeft gaf grootmoedig gehoor aan de roepende stem van de Franse natie Hij toonde zich bereid om het rapier tegen de oprukkende Ita laanse horde op te nemen De koude oorlog begon In het voor seizoen ontliepen de rivalen elkaar Terwijl Anquetil op grootse wijze — na een nederlaag in de tijdrit — in de slotetappe Ray mond Poulidor uit de leiderstrui van Parijs-Nice reed boekte Gimondi in de grote voorjaarsklassiekers zulke overweldigende overwinningen dat zijn aanhangers gelijk schenen te krijgen met de door hem toegekende eretitel „ de nieuwe Coppi " Cees LiUte wordt door Louviot en Geminiani nog gedubt Voor Den Hartog was de Dau phiné Libéré de laatste test en daarin heeft hij nu niet zoveel la ten zien dat ziJn stalbazen van zijn vorm overtuigd zijn geworden Voorts ziJn Piet Braspenninx en als mogelijke nieuweling in de ploeg van Van Looy Nol Klooster man nog niet geheel uitgeschakeld Het meest waarschijnlijke is echter dat dit jaar niet meer dan twaalf landgenoten de Televizieren Jan Janssen en Ab Geldermans aan de ruim 4300 km lange rondrit door Frankrijk met uitstapjes naar Bel gië en Italië zullen beginnen De revolutionaire daad van C3od det en Levithan — het schrappen van de bonificaties — heeft het accent van de Tour nog meer ver legd naar de bergen Om een even tuele beslissing zo lang mogelijk aan te houden rijdt de karavaan ook dit jaar weer tegen de richting van de wijzers van de klok in met als startplaats Nancy dat ook in 1962 deze eer genoot De aanloop tot de Pyreneeën is nu negen etap pes lang voor een groot deel voe rend langs de Atlantische kust Daar kunnen de gegadigden voor de groene trui hun puntental op voeren De Pyreneeën ziJn in waar de gedaald want in de eerste rit / an Bayonne naar Pau gaat het alleen over de Aubisque en ook de tweede Pyreneeënrit — naar eers te rustplaats Luchon — kent geen onoverkomelijke moeilijkheden Daarna versperren alleen de Col du Portlllon de Col des Ares en de Col de Menthe de weg naar de vlakte die toegang geeft tol de Alpen het werkelijke strijdperk DE RONDE VAN FRANKRIJK 196 £ VANZUUtBTOTHlUL laPcrtetoac Zijn Italiaanse vedetten bang van Anquetil Het eerste grote treffen kwam tot stand in Luik-Bastenaken-liuik waarin Anquetil alle andere ve detten op meer dan vier minuten reed Er kwam over die zege een scJiaduw toen de Belgische wieler bond rancuneus de Fransman de klasseerde omdat hij zich na af loop had onttroliken aan de door de Belgische wetten voorgeschre ven doping test Maar hoe dan ook de „ moraal " van Gimondi had een geduchte knak gekregen Hij wens te revanche ' n Revanche op eigen bodem in de Giro Anquetil kwam en werd in de eerste de beste etappe door het toedoen van Gimondi op een der gelijk grote achterstand gereden fiat de rose leiderstrui voor hem tot het einde toe onbereikbaar bleef Maar ook voor Gimondi ein riigde de Giro met een teleurstel ling Hij moest namelijk de eind zege laten aan zijn jeugdige land genoot Gianni Motta vorig jaar zonder eigenlijk op te vallen toch derde in ' t eindklassement van de Tour Dat alles droeg er toe bij dat lie interesse voor de Tour groeide In jaren had dit evenement niet zoveel aan elkaar gewaagde kop stukken samen kunnen brengen Anquetil Gimondi Motta Adomi - winnaar van de tijdrit in de Giro — en Poulidor Enkele dagen slechts duurde deze hoop Toen vie len de slagen Motta besloot voor het grote avontuur te bedanken omdat hij vreesde In de afmattende Giro fysiek te veel te hebben ge leden om nog een goede Tour te kunnen rijden en in het begin van deze week kwam het sensationele nieuws uit Italië dat Gimondi en Adomi door een specialist was ont - raden om naar startplaats Nancy te vertrekken aan welke raad zij gevolg gaven Jacques Goddet en Felix Levithan de grote leiders van de Tour ble ven met een gedevalueerde ronde zitten Een Tour waarin het zo veelste duel Anquetil—Poulidor de hoofdschotel zal moeten zijn Dank zij de ingreep van het duo Goddet Levithan dat de in 1923 ingestelde bonifacaties met één pennestreek wegvaagde kan het tweegevecht tussen Frankrijks voornaamste coureurs toch interessanter warden dam het ooit tevoren is geweest Geen bonificaties Zuiver theoretisch gezien zijn de kansen van Poulidor namelqk niet gering Laten we maar even terug gaan naar de Tour van 1964 Toen zegevierde Anquetil voor zyn don kere en byna altijd grimmig ka kende rivaal met een verschil van nog geen minuut Die zege dankte de Normandiër alleen aan zjjn winst aan bonificaties vier minu ten tegen Poulidor 1 Nu is het aantal tijdritten niet alleen teruggebracht van drie op twee maar bovendien is het totale aantal kilometers van de ritten te gen het horloge sterk verminderd Zo zou men dus Icunnen conclude ren dat vechtjas Poulidor eigenlijk de grote kandidaat voor de zege moet zijn Maar men mag niet ver geten dat twee jaar geleden de taktiek van Anquetil geheel was afgestemd op de mogelijkheden dat hij beslist niet meer deed dan strikt noodzakelijk was om ' t quin tet Tourzeges vol te maken Thans zal hij ongetwijfeld ' n ander strijd Jan Janssen was de eerste Neder lander die in de groene trui als leider van het puntenklassement een Tour de France beëindigde Volgens Belgische en Franse wie leresoperts heeft hij de klasse om ook in de gele leiderstrui Parijs binnen te rijden JACQUES ANQUETIL kan reputatie verspelen plan trekken en gezien de erva ring is voor ons Anquetil opnieuw kandidaat nummer één Nederlandse kansen Het feit dat Motta Gimondi en Adorni het laten afweten heeft de kansen van Jan Janssen en Ceesje Haast in niet geringe mate doen stagen Zij zouden wel eens gebruik kun nen maken van de rivaliteit tussen Anquetil en Poulidor die de laat ste week door een aantal grievende opmerkingen van de eerste aan liet adres van zijn concurrent tot een grimmig haatgevoel van de zij de van Poulidor is aangewakkerd De Limousin wiens moreel gesterkt werd door een prachtige zege in de Dauphiné Libéré zijn eerste over vrinning in ' n grote etappewedstrijd op Frans grondgebied is bezield van wraakgevoelens en daarvan zullen de wat mindere goden moe ten profiteren In twee rondes is Jan Janssen uitgegroeid tot een man van ge wicht die het vorige jaar nog niet de rol kon spelen die hij zich in zijn jeugdige overmoed na zijn 1ste groene trui van 1964 had toe gedacht De Tour 1965 bracht te leurstelling voor Jansen maar weer de groene trui Liever dan een habituée te worden voor de zege in het puntenklassement zal de Nederlander met de bril " zo als hij voor zijn zege in Bordeaux — Parijs in Frankrijk werd ge noemd een poging wagen om het gele erehabijt om te gorden Flying Dutchman Janssen wie door zijn record zege in de monsterklassieker de eretitel „ The Flying Dutchman " dubbel en dwars toekomt heeft zich thans beter kunnen voorbereiden op het grote avontuur dan een jaar geleden toen zijn regenboogtrui hem noodzaakte een overladen pro gramma af te werken Het grote werk echter bleef be perkt tot enkele voorjaarsklassie kers waarin de Ossendrechter veel pech ontmoette en die befaamde Bordeaux—Pcirijs Nu zijn er pessimisten die bewe ren dat Bordeaux—Parijs de vorm voor de Tour niet goed doet Zij kunnen daarbij wijzen op de Frans man Nedelec die een paar jaar geleden na zijn zege in deze klas sieker in de Tour nergens - as Maar er zijn ook andere voor beelden aan te halen bijvoorbeeld dat van Lucien Buysse die in 1926 niet alleen Bordeaux — Parijs won maar ook van begin tot eind de Tour overheerste Vergelijkingen maken is echter moeilijk Janssen CEESJE HAAST troetelldnd van PelJenaars is een heel ander coureur dan Buysse en Nedelec Hij zal een beetje geluk nodig hebben en dan kan Janssen het in de eindklasse ring heel ver brengen Datzelfde geldt trouwens voor het troetelkind van Cees Pelle naars de Ideine Ceesje Haast die ruim elf maanden geleden op zo trieste wijze uit het Tourgebeuren verdween Haast had toen echter al zgn faam ais klimmer als vechtjas gevestigd en ook in de Franse bladen wordt thans zijn naam als een der mogelflken voor een gele trui in het Prinsenpark genoemd Aan Pellenaars zal het niet lig gen Zonder dat hij zijn pupil in de watten heeft gelegd heeft de wijze ploegleider uit Breda dit hele sei zoen wat Haast betreft afgestemd op voorbereiding voor de Tour Daarvoor werden de Spaanse Vuel ta * en de Dauphiné Libéré uitgeko zen Haastje zoals Pellenaars hem liefkozend pleegt te noemen heeft niet teleurgesteld Vooral in de Spaans ronde groeide zijn vorm en daar bleek hij ook ' n behoorlijke tijdrit te kunnen rijden Dat kan van belang zjjn in de met ' n lengte van 20 km ogenschijnlijk een voudige tijdrit rond Vals les Bains die echter op een zeer geacciden teerd parcours wordt gereden Daarnaast mag men echter met vergeten dat op Cees Haast de zwa re morele druk rust de belofte die hij het vorig jaar door zijn val niet waar kon maken thans in te lossen Nogmaals aan de Pel en zijn jongens zal het niet liggen De overige Televizieren zijn bereid om Haast daar te brengen waar iedere Nederlander hem graag ziet Het laatste woord is echter aan de goedlachse Brabander zelf Televizieren Deze beschouwing over de kan sen van Haast maakt het ook dui delijk dat het wat de Televizieren betreft afgelopen is met het vrij buiterspel in de voorgaande jaren van voorbereiding Naast Haast heeft de Pel in Gerben Karstens ' n mannetje voor de groene trui in Jo de Boo Henk Nijdam en Jos van der Vleuten mogelijke etappe winnaars — denkt u maar aan de negen ritzeges in de Bonde van Spanje ^— en dan nog een groepje gretige onderhorigen die weten dat elk van hen de maarschalksstaf in de ransel kan hebben Misschien zou de Pel met zijn huidige sterke formatie waarin de komst van Huub Zilverberg alleen maar toegejuicht kan worden een poging kunnen doen om in het ploegenklassement een voorname rol te spelen De ervaren wielerrot weet echter dat hij zijn aandacht niet over zoveel doelen kan ver - 25 JUNI S«RIT 17B.5km CAE 0531443588894??7??9598?8709??716359572392?745 spreiden en heeft daarom voorlopig de voorkeur aan de hoge plaats van Haast en etappezeges gegeven Maar wie weet hoe het Tourspel zich zal ontwikkelen Het is hele maal niet uitgesloten dat de om standigheden zich tijdens de Tour dermate zullen wijzigen dat de Pel overstag zal moeten gaan En dan is het ploegenklassement een niet te versmaden buit Favoriet in dit onderdeel van de Tour is echter dft Spaanse kasploeg die vorig jaar al met de gele petten in het Prin senpark rondreed en thans onder leiding van Gabica weer hoge ogen schijnt te gaan gooien De formatie heeft geen topsterren maar het gemiddelde ligt ver boven dat van de andere gegadigde equipes Om even terug te keren naar de beschouwing over Janssen en Haast Het spreekt vanzeM dat zij van diverse kansen geduchte concurrentie kunnen en zullen on dervinden Italië bijvoorbeeld heeft thans de hoop gevestigd op Franco Bitossi en Quido de Rosso Van de laatste staat het overigens nog niet vast dat hij uit Nancy zal vertrekken Ook De Rosso schijnt fysiek niet helemaal in orde te zijn Wildebras Bitossi Bitossi dus Deze wildebras is tot grootse dingen in staat maar is daarnaast zo onberekenbaar in zyn doen en laten dat zyn soms jidchende maar af en toe ook wan hopige supporters hem de bijnaam " het wilde paard " hebben gegeven Spanje dat Julio Jimenez moet afstaan aan de formatie van Anquetil waarin de bergkoning van het vorige jaar voorbestemd schijnt te zijn om ziJn grote mees ter in de Alpen bij te staan bouwt op Gabica winnaar van de Spaan se Giro maar daarna in de Dauphi né Libéré door Poulidor geklopt op de jonge Mariano Diaz in 1965 onbetwist leider in de Ronde van de Toekomst en op enkele andere jongeren als Perurena Lopez Ro driquez en Gines Garcia Voorts zijn er dan nog de altijd gevaarlijke Duitser Rudi Altig als Molteni zonder Motta nog aan de start verschijnt de Britse dra ger van de regenboogtrui Tom Simpson die na zijn val van deze winter nog niet veel profijt van zijn wereldkampioenschap heeft kunnen trekken en nu echt wat moet laten zien en de Belgen Franske Brands en Rik van Looy Vooral voor de ex-keizer van Herenthals staat veel op het spel Hij heeft zijn hele seizoen afge stemd op de Tour de France die hem in het verleden weinig geluk heeft gebracht Of Van Looy werke lijk als wdelrenner in zijn nadagen is zal nu moeten blijken Hij heeft zich dit seizoen nog in geen ronde van enig belang laten zien en is gretig op successen in de Tour Niet dat hij denkt de ronde te kun nen winnen " Maar wel een belang rijke rol spelen " zo zegt Van Looy zelf Tenslotte heeft ook Frankrijk nog een aantal figuren op iets lager niveau dan Anquetil en Pou lidor in Roger Pingeon Lucien Aimar Andree Zirnmermann en vooral de 23-jarige Paul Gutty van wie men in de toekomst bijzonder veel verwacht Andere Nederlanders Strijdperk 51.E6 [ Er zullen dit jaar wellicht niet zoveel Nederlanders aan de start komen als in 1965 toen het le gioen uit 16 renners bestond Naast de „ vaste " Televizieren en Jan Janssen is tot nog t»e alleen Ab Geldermans als meesterknecht van Rudi Altig vrij zeker van een plaats Over Arie den Hartog en 23 JUNI 3«RIT - yoiais ^ diilK V DUINKERKE T ^™ ^ u»r BELC7IE JIOORNIK Boulogne || iirmentiire^'Ssli LaLouvMre 2*jUNin «• RIT f 205liml iS > V-v ¦ z o ' Bolbec vS PARIJS ^ o **-" PARC DES f BIHCES CHARLEVILLE Moulins-les-Melz Oeauville nancy / t MMBOUMETj Auneaui Angerville ] ORLfANSgi Romorantin Issoudui » JUL1 22«RIT O-lltkiïl h.5t3kiii Bappeslad Halve elappeslod ® Rusl mn PloegeMiJdril nmtndividuele lijdril @ 3 " / ZWIT SERLAN D <¦' I lOJUU I 1 f PS'RITU 223.5 km La Chfttre MONTLUQOI Monttnèi MMagtit'^i^hiers Maringues flsla IVREA CHAMONag ^^^ Feurs f Albertville ^< v'^H CT ^ nrMÉVTÏi I erenobley ^ W ™'* fllDliul BERGPRIJS I SSIISPAS.P"calegorie I BEIIIlPAS.2'caltgorif I Serspas y categorie 4'calegorle BOURG-DHiSANS^/^g^^roMM "^ IiI^f^w^jP'S ^ '''¦*^'^' ' lUBlAPm l mix Ui Fa ^-» 6 JULI 17 ' RIT 160km PFWFI MazameL SS irASPir ^°*°°"' Arts / AC t Kaa ' ^ tPParrHers rft / iê I AUBENAS/jT ^ BrimntlmlBIIAPK AlèS /* ^ C 4 1 J 999999999999999 Raymond Poulidor landgenoot maar tevens concurrent van favo riet Anquetil Nu de bonificaties voor de winnaar van de etappes zijn afgeschaft kan hij het Anquetil moeilijk maken In deze Tour Daar op de Col de Grimone de Col d'Omon de Croix de Fer de Telegraphe de Galibier met 2556 meter het " dak " van de Tour de Montgenevre de col de Coletta de col de Braida en na de welverdiende tweede rustdag in rurijn de grote Sint Bernhard de Col de la Forclaz en de Col des Montefs zullen de kaarten geschud worden en zal blijken wie na het optrekken van de kruitdampen het groot slem in handen heeft In een schitterend decor van gra niet steile rotswanden onpeilbare afgronden en boeiende vergezich ten zullen de tenoren een eind in 3e richtingvan de beslissing moeten kunnen komen Mocht die er dan nog niet zijn dan heeft Jacques Goddet de tijdrit op de laatste dag van Rambouillet naar Parijs over 49 kilometer golvende wegen door de Chevreuse achter de hand om de eindwinnaar aan te wijzen Hoe wel de duizenden in het Pare des Princes op de Quatorze Juillet een dergelijke ontknoping op prijs zouden stellen zou het toch wel een bijzonder teleurstellend feit zijn wanneer na bijna 4300 km fietsen geen der concurrenten zich duidelijk in het geel gestoken zou hebben Advertentie VAN MOEDER VAN JANTJE VAN ANNEKE VOORVADER 15.90 6.95 Of 5.95 Overhemden v.a Manchetknopen v.a met dierenriem Zelibinders v.a Zakdoeken per doos monogram v.a v.a v.o v.a v.a. v.a v.o v.a v.a v.a v.o v.o 3.95 3.95 15.90 16.90 34.90 8.95 5.95 29.75 12.90 9.90 5.90 19.75 Sokken 3 sfuks Weekenders Pyjama's Kamerjassen Overhemdenetui's Tollelelurs Badjassen Strandsets 3-dlg Strandshorls Strandslips BADSTOF - h VELOURS SWEATERS 12 modeiinlen mei ronde en V hals ook voor dames vanaf 12.90 VREDENBURG II naast Lompe UTRECHT - TEL 20470 Open weave pull's 
22 VBIJDAG 11 JUNI 1966 CTRECHTSCH NIEUWSBLAD üiljp De nieuwe toiletzeep voor het hde gezin stJNLiGHT EAMILIEZEEP Met nieuwe heerlijk frisse geur Met | rijker zachter schuim SUNLIGHT FAMILIEZEEP de milde zuivere toiletzeep Om je goed en lekker mee te wassen S NIEUW TÊ ^ W unli0ht FAMILIE C ^ ZEEP Zet uw auto de was bij het wassen met STUKKEN VOOR 55 CT Sunlight FAMILIEZEEP-DE MILDE,ZUIVERE KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT vraagt voor haar Laboratorium een BEDRIJFSMETAALKUNDIGE wiens taak zal bestaan uit het geven van aanwijzingen en adviezen op metaallcundig gebied aan de chef assistenten en bazen van produktie - afdelingen teneinde de Invaliteit van het geproduceerde te handhaven of te verbeteren Als lovaliteitsman van het Laboratorium zal hij voorts de produktie - afdelingen adviseren over samenstelling en eventuele wijzigingen van voorschriften inzake het fabrikageproces Gezocht wordt een H.T.S.-er metaalkunde die na een opleidingsperiode deze werkzaamheden zelfstandig zal kunnen uitoefenen Leeftijd 25—35 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten onder nr 66—40 aan de afdeling Personeelszaken Postbus 2013 Havenweg 7 te Utrecht TE KOOP FIAT 1500 1963 ƒ 3100 — 58000 km gelopen Prins Bemhardlaan 29 Maartensdijk tel 03401-1874 Dat kost maar 30 Gt per keeri _ ROCHE - Lk H 1 ^ A Wegens uitbreiding van de staf van mede werkers in de buitendienst in Nederland zoeken wij in opdracht van onze relatie F.HOFFMANNLAROCHE&CO A.G te BAZEL ¦ ZWITSERLAND Dan glanst uw wagen weer alsof hij pas gespoten is.Zon derextra werk Lak en chroom zijn nu beschermd tegen alle weersomstandigheden tot de volgende wasbeurt Rexin Waschkonservierer is een emulsie Deze komt methet laatste waswater op de auto verspreidt zich direkt inalle richtingen net als benzine die op water terecnt komt).Overal ook In de meest onbereikbare hoekjes vormtzich nu een uiterst dunne keiharde waslaag hard doorCarnauba was de hardste was ter wereld Regenwater,stof en vuil kunnen niet meer met lak / 58l ^ en chroom In contact komen bewijs ^^^«» water rolt nu in druppeltjes van het / ip |> ^^ m oppervlak af Bij het afzemen ziet u ^ Ë.J > ^^^ f ^ direkt de stralende glans Uitwrijven is niet meer nodig Prijs ƒ 5,50 goed voor 18 behandelingen i'Km contact met ter zake kundige en ervaren ¦¦•\ h'<-^i Mil ARTSENBEZOEKERS o.a voor het Westen des lands Leeftijd bij voorkeur tussen 25 en 35 jaar Vereisten • Enige jaren studie Medicijnen of Farmacie Redelijke kennisvan de Duitseen Engelse taal l.v.m het noodzakelijk bestuderen van vakliteratuur Rijbewijs B-E Wasch konservierer zet in de was bij het wassen A Rexin biedt u een volledig assortiment voor de verzor ging van uw auto o.a fïEXIN'AUTO POLISH voor niet meer zo nieuwe of doffe lak REXIN AUTO POLISH " S " voor sterk verweerde lak REXIN CHROME POLISH voor verroest of dof chroom Vraag volledige inlich tingen bij uw leverancier of bij Handelmij Penning & Geurts Postbus 202 Schiedam tel 010 261968 Geboden wordt een prettige interessante en zelfstandige functie met een uitstekende honorering en de mogelijkheid tot opname In aantrekkelijk pensioenfonds U ontvangt een gedegen preparaten-training Er bestaat een zeer gunstige regeling voor autogebruik ¦ Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en levens loop en met bijslulting van een recente pasfoto gelieve u te richten aan de Directie van N.V Gaba Postbus 506 te Hilversum Het Is mogelijk vooraf nog enige telefonische informaties in te winnen onder no 02950-44454 toestel 30 Na eerste kennismaking in Hilversum kan een onderhoud in Bazel noodzakelijk zijn ^ STICHTSE AUTOMOBIEL MIJ In onze Hoofdwerkplaafs is een vakafure voor een MONTEUR die belast wordt mef het uitlijnen op de Beanbrug en voor hef bedienen van de balanceerapparaten UTRECHT Oude Gracht 143 winkelcentrum Kanalen eiland ZEIST Marktplein 2a CULEMBORG Markt 32 Aanmelden aan ons Hoofdkantoor Leidseweg 128 telefoon 31744 zegt Cees de literatuur liefhebber ' zegt Joke versllndster zegt Peter de science - fiction fan kzegt Joop ' de short story-lover zegt Fien de kookboeken - smulster LEZEN IS FItINx-ROMANTISCH SPANNENII=-ENIG = SENS ATIONEEL JOFELE=~BOEIENDraZALIGH=HIP ONTHCLLENDrr VERRUKKELIJK ENGir--SAAIErNlJTTIG.~GRANDIOOS I zegt Sophie r de familie-roman ' I minnares WI JSEr-'T EINDE=~GEZELLIG Vaderdag geef hem een boek Ba's fijn romandsch spHnnend etuür 
NIEtJWSBLAD UTRECHTSCH NIEÜWSBtAD VBIJDA017 JCXI 196 < 23 Avondvierdaagse militairen afgelopen CKB-DISTRICTSDAG FLETIO-MARE Wijkhonkbal krijgt 2e ronde UTRECHT — Nu er nog slechts een wedstrijd van de eerste wijkhonh balronde rest Daggers tegen Pioniers is besloten om de tweede ronde als een hele competitie van de zeven teams te spelen dit omdat het onder linge krachtverschil steeds minder wordt en ook het veld van de Dag gers op Soesterberg op zaterdag be schikbaar is De meeste teams zullen dan ook tweemaal in de week gaan spelen De BUjenberg Bliksems plaatsten zich gisteren tweede in de A poule achter de UN Hitters door de Geesink Dwergen met 12—9 te kloppen Aan vankelijk leken de Dwergen verplet terd te worden 1—7 doch werper van Zijl zakte af en het werd 7—7 In de laatste fase beslisten honkslagen van Leerdam en Bruistens op Ron van Hulste de wedstrijd In de straathonkbalcorapetitie werd woensdag ingehaald en wonnen de leidende Verschuur Panters met 6—3 van de Gautszch Giants achter wer per „ Bolle " Legerink en met een homerun van Tony Boeyen De iombi Sluggers klopten de UN Lions heel taktisch met 7—4 voor de eerste maal in de ' geschiedenis ' en staan nu weer tweede in poule A voor Ook zij hadden veel last van tropische hitte door Hans van de Kamp UTRECHT — Voor ' n klein contingent behoort de 23e Avondvier daagse van de Sticht-Gooise Wandelsport Bond voor Utrecht en omgeving al weer tot het verleden Het zijn de militairen die maandagavond reeds van start waren gegaan en gisteren de laatste route liepen En ook voor de militairen die in doorsnee toch goed getraind zijn waren de laatste loodjes het zwaarst want van de 473 gestarte militairen vielen er in totaal 76 uit en dat is op dit aantal toch wel een opmerkelijk hoog percentage De Kuyper wel Raloperovitsj misschien Groenendijk niet Zaterdagparcours van Avondvierdaagse Advertentie Citroen bij Garage Boll Balljelaan 54 a Utrecht tel 030-82993 vakature voor tlijnen op bedienen ¦¦¦¦¦¦ IBiaiHMHHHBiH * 31744 Kapitein Van Delft was goed over ze te spreken De oorzaak van al deze uitvallers ligt echter vrij simpel Vele militairen hadden om in legertermen te spre ken 29.03 moeilijkheden met de voe ten en dat is vanzelfsprekend wan neer men in aanmerking neemt dat het merendeels technische mensen waren die aan deze Avondvierdaag se deelnamen De overige militairen waren veelal afkomstig uit de eerste lichting die nauwelijks twee maanden Advertentie Niet vergeten overmorgen is het Vaderdag Foniellgasaanslekers Maak uw keuze uit de vele modellen en kleuren Prijzen v,a.5.95 tot 12.50 VOOR DE HANDEL B D LEEFSMA NV HkERKSTR 25 AMSTERDAM TEL » 2727l UTRECHT — Seniorenparkoersen van de Avondvierdaagse van de N.W.B ge organiseerd door de Sticht Gooise Wan delsport Bond voor zaterdag 18 juni Start twee uur Stadion Herculeslaan — Laan v Maar schalkenveerd — L — Koningsweg — R Mereveldseweg — R — onbewaaMeoverweg — schuin rechts Wayensedijk — verlceersweg oversteken — Wayensedijk — L — Koppeldijk — R — Overeindseweg — brug Amsterdam-Rlinkanaal — R — rich ting Jutphaas — brug over oude Mer wedekanaal — L — Herenstraat Jutphaas daarna rechtsaf „ Sluisje " — verplichterust 16.30 uur opstellen en te 16.45 uurprecies vertrek — Herenstraat Jutphaas Utreehtsestraatweg — L — via ventwegen rijwielpad Winthontlaan — R — Europa laan — R — Beneluxlaan — Socratesbrug Socrateslaan — Zuiderbrug — ' t Goy laan — L — Julianaweg — R — Aqua marijnlaan — L — Briljantlaan — Alba trosstraat — R — Lepelaarstraat — L — Laan van Soestbergen — R — Gans straat — R — Koningsweg — L — Ko zakkenweg — R — Lodewijk Napoleon plantsoen — L — Prinsessebrug — Mes daglaan — Burg Fockema Andreaelaan — R — Abstederdijk — Rembrandtkade — L — Louise de Collignystraat — L — Koningslaan — R — Wiihelminapark Bijhet Paviljoen „ Wilhelminapark " detllévoor het College van Burgemeester enWethouders van de gemeente Utrecht engenodigden — R — Oudwijk — R — Ko ningslaan — L — Prins Hendriklaan — R — Rembrandtkade — L — Frans Hals straat — R — Laan van MInsweerd — L Stadionplein — Stadion achter de rug hebben en rechtstreeks uit het burgerleven komen Toch was de kapitein Jan van Delft best over zijn mannen te spreken evenals de beide debutanten de Ie luitenant van vakdiensten De Bokx die tevens zitting heeft in de P.R.C de Plaatselijke Regelings Commis sie en de eerste luitenant D P H Timmermans Van het mUitaire contingent was ook dit keer de O.M.G.O n Broek - iiiiipiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiniii Kullen we wajidelen of klaverjassen moeten vyt jongens die aan de Krik kelaan waren gestart wel hebben ge daclit Prompt op tijd kwam liet vijf tal zijn startkaarten afhalen maar bij de eerste de beste controle kwam er maar één door Een controleur van de P.R.O ging snel op onderzoek uit en vond de vier vermiste heren snel terug Idaverjassend langs de weg IIIIIIIIIIIIIinilllinilMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIttllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII huis als Milva van het Centraal Müa Hospiaal Dr Mathijsen weer record houdster zij liep voor de 15e keer de Avondvierdaagse mee De sergeant I Van Weerdenburg uit De Meern mocht er met elf kruisjes ook besf zijn Hij was de recordhou der van de mannen met een gemid delde van 7 km per uur met 10 kilo Ijepakking „ No nooit heb ik een blasir in de Utrechtse Avondvierdaagse opgelo pen " zei sergeant Van Weerdenburg nog nooit ben ik uitgevallen maar het is een goede training voor de Vierdaagse van Nijmegen die ik dit jaar voor de twaalfde keer hoop te wandelen " Andere bekende figuren uit het mi litaire contingent waren voorts de ka pitein Heystee de sergeant I Basti aanse en de soldaat Haak die aUen voor de negende keer hun startkaar ten weer kwamen inleveren Voorafgegaan door het Trompetter corps van de Amersfoortse Cavalerie onder leiding van de wachtmeester Ie klasse Cornelissen aspirant kapel meester marcheerden de veertien de tachementen keurig in het gelid het stadion Galgenwaard biULen Daar namen de kolonel Mirasz overste Huizinga en voorzitter Hamaker van de Plaatselijke Regelings Commissie van de S.G.W.B het defUé af dat correct en sfeervol verliep afgezien van het feit dat het leger ruim een half uur met zijn défilé over tijd was De acht Milva's sloten de rij samen met de drie heren Frowein Van Jeugdparkoersen van de Avondvierdaag se van de X.W.B georganiseerd door de Stichts Gooise Wandelsport Bond voor za terdag 18 jnni Start 15.1S nnr Stadion Herculeslaan — Stadionplein — L — Adr van Ostadelaan — Tamboers dijk — R — Koningsweg — Gansstraat — L — Laan van Soestbergen — R — Lepelaarstraat — L — Albatrosstraat — Briljantlaan — R — Diamantlaan — Oranjebrug — Waalstraat — L — Rijnlaan Voor de jeugdgroepen die niet moeten aansluiten bij de senioren — L — Socra teslaan — Zuiderbrug — ' t Goylaan — L Julianaweg — R — Aquamarijnlaan — L — Briijantlaan — Albatrosstraat — R Lepelaarstraat — L — Laan van Soest bergen — R — Gansstraat — Koningsweg L — Kozakkenweg — R — LodewökNapoleonplantsoen — L — Mesdaglaan — Burg Fockema Andreaelaan — R — Ab stederdijkj Rembrandtkade — L — Louise de Collignystraat — Koningslaan — R — Wilhelminapark Bi ] het Paviljoen „ Wiihelminapark " dé filé voor het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht en genodigden R — Oudwijk — R — Ko ningslaan — L — Prins Hendriklaan — R — Rembrandtkade — L — Frans Hals straat — R — Laan van MInsweerd — L — Stadionplein — Stadion Voor de Jeugdgroepen die wel moeten aansluiten bU een senlorengroep einde Rijnlaan bö de Socrateslaan „ HALT ' en met de senioren bet parcours volgen • Wandelen met Animo Selms en Ten Berg onder leiding van de eerste luitenant Lawick van de Studenten Weerbaarheid Deze com binatie kreeg echter terecht net niet een groepsprijs want daarvoor zijn elf man uit één groep noodzakelijk Tussen al dit „ militaire geweld " raakten de burgers ietwat in de ver getelheid maar toch stonden ook zij in de grote publieke belangstelling De gymnastiekvereniging Fraternitas ruim 400 man sterk liet onder lei ding van Nico Lok een goede indruk achter Zusterverenigingen Longa en D.0.0 deden er niet veel voor on der Van de wandelverenigingen stonden O.S.B die nog geen enkele van de 23 avondvierdaagsen oversloeg en De Vechtkanters in het teken van de be langstelling evenals trouwens de korfbalverenigingen Vogel en Welge legen de handbalvereniging Animo en de Dr De Visserschool met 64 leer lingen en na twee avonden met zeven uitvallers Individueel zijn er ook al uitblin kers Acht personen hebben tot nog toe aan alle ' iZ avondvierdaagsen deelge nomen Dat zijn de heren W U Door man A V d Flier J van Sandwijk P van Bhee M Jansen J P Osse waarde P Dirks en mevr R Baars De drie verenigingen W.W.V O.S.B en de Vechtkanters doen daar niet voor onder Ook zij lieten nog geen en kele keer verstek gaan Overigens eiste de tropische hitte wel zijn tol De blarenprikkers van het Rode Kruis kwamen onder leiding van dr Herschel tientallen keren in actie Aan de Rrikkèlaan waren er nog de minste voeteuvels te verhel pen 63 stuks het Elinkwijkterrein kwam daar met 73 net boven maar het stadion spande met 166 blaren wel de kroon iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Terreinknecht Kees van Hemert van het stadion Galgenwaard die dit jaar speciale aandacht had besteed aan de belichting van het militaire défilé vierde een apart jubileum tijdens deze avondvierdaagse Ieder jaar na het militaire défilé krijgt hij zijn lleve lingskostje zoute baringen De kapi tein Jan van Delft liet er gisteravond voor de tiende keer voor Kees van Hemert maar weer twintig aanruk ken Illllllltllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Uitvallers werden er na twee druk ke dagen ook al volop geboekt De Krikkelaan noteerde er 61 Elinkwijk 25 en het Stadion 147 en dit totaal van 233 uitvallers is wel een veeg te ken aan de wand dat de weersom standigheden voor velen wel bijzon der goed waren maar aan dit massa le wandellegioen toch wel heel hoge eisen stelde Vanavond tijdens de derde route zullen nog tientallen an deren dit verder moeten ervaren Geen „ onbeslist " hij worstelen TOLEDO — Tijdens de vergadering van de Internationale Amateur Wor stelbond FILA in de Amerikaanse stad Toledo is besloten het wedstrijd reglement met ingang van 1 januari 1967 te veranderen Tot dusver gold een gevechtsdnur van tweemaal vijt minuten waarbij dan een partij „ onbeslist " kon eindi gen Dit is nu veranderd in driemaal drie minuten zuivere gevechtstiid Mocht er in die periode geen be slissing zijn bereikt dan wordt de partij met net zoveel drie minuten perioden verlengd tot een van de beide worstelaars tot overwinnaar kan worden verklaard Naar wordt aangenomen zal dit in de praktqk neerkomen op een verlenging van ten hoogste tweemaal drie minuten Honkbal — Be finale van het toernooi om de Europese honkbalbeker zal zater dag 3 september In Haarlem worden ge speeld Zoals bekend ontmoet In de eind strijd het team van de Haarlem NIcols de Milanese ploeg Europhon Idunastrijd vordert snel UTBBCHT — De wedstrUdleiding van het G en D-tennIstoernooi van Iduna kan de komende dagen zonder zorgen tegemoet zien Het blijft mooi weer en reeds zün in vele nummers de kwart-finales be reikt C-TOEBNOOI De uitslagen waren Heren-enkelspel kwart-finale Post—Kl layln 6—4 6—1 Leo de Vries—R Wol ters 7—5 3—6 6—2 Dames-enkelspel kwart-finale mevr Bo^wyk — Toos van Aarsen 6 — O 7—5 me vrouw Rentinck — mej Van Oostrum 6—1 6—0 Heren-dubbelspel kwart-finale Timmer en Slop — Ter Horst en Meerwaldt 6 — O 6—1 J Wolters en Chardon—Deerenberg en Peters 6—3 6—2 Gemengd-dubbelspel kwart-finale mej M V d Schoo en J Wolters — mevrouw v d Linden en F Smolders 6—1 6—3 D-TOEBNOOI Heren-enkeispel 2e ronde Klein — Da SUva 7—5 6—4 Vos—Wijnberg 6—3 6—1 R te Pas—P A Kettenis 2—6 6—3 6—3 Hoedemaker — Meerwaldt 6 — O 7—5 Se ronde Terberg Peters 6—2 7—9 6—2 P van Doom—Kaasjager 6—3 6—1 Dames-enkelspel 2e ronde mevr Tjoa — mevr Van ' t Land 6—3 5—7 6—2 mevr Hazevoet—mej Rietveld 6—2 6—3 kwart finale mej Jenkens — mevr Schilder 6 — O 7—5 mevr Hazevoet—mevr Tjoa 6—1 6—1 Heren-dabbelspel 2e ronde De Boer en Punt—Jongsma en Hol 6—2 4—6 6—4 Emmelot en Paulus — G van Leeuwen en G V Seumeren 6—1 4—6 9—7 Derksen en Gorter—Bomeman en Van Deventer 6—2 6—2 3e ronde Koldewijn en J de Niet—Van Baal en Vonk 6—3 4—6 6—3 V d Burg en Schouw — 01 en Hamburger 6—0 6—1 Advertentie Gemengd-dubbelspel Ie ronde mevr Bender en v Deventer — mej Sturkenboom en Oly 6—1 6—1 2e ronde mevrouw Bender en Van Deventer — mevr Vermue en Groenen 6 — i 6—3 mej Scholten en Van Doorn — mej Eijsenbach en Jansen 6—2 6—2 mej Hoefman en Hoefman — mevr Sanders en Louman 6—3 7—5 mej Roelofs en De Kruif — mevr Van Asperen en Van ' t Land 13—11 7—5 kwart-finale mej Scholten en Van Doorn—mej Hoef man en Hoefman 6—2 6—4 KORT IN DE CUIRON CLUB IS HARRY DEBARKEEPERi Onze focktail-specialist die vanuit de U.S ^ de meest exclusieve cecktails en originele longdrinks meebracht Geniet hier van in lonze gezellige bar met liedjes en muziek van dé entertainer Eef Mulder CLAIRON CLUB GRAND HOTEL GOOILAND HILVERSUM tel 48441 * Tennis — De Nederlandse tenniskam pioene Trudy Groenman heeft in het toer nooi om de kampioenschappen van Londen de halve finales bereikt door een over winning op de Amerikaanse Gail Sheriff met 7—5 2—6 9—7 In deze halve finale speelt zij tegen Judy Tegart Elly Krocké werd door deze speelster uitgeschakeld Wielrennen — Voor de negende keer In successie toonde de amateur Karel van Nimwegen zich gisteravond weer de sterk ste sprinter van zijn vereniging de UWV Het Stadion Karel van Nimwegen won nu in de finale van Arl.e Veenendaal De uitslagen A-klasse 1 K v Nim wegen 2 A Veenendaal 3 J Nieuwen huis 4 R Fresen 5 H Haalboom B klasse 1 J Scherpenzeel 2 D Brouwer 3 K de Jong 4 A Kempjes 6 G de Brey 6 W Veldhuis C-klasse 1 J Fre sen jr 2 E Opheikens Veteranen 1 J Fresen sr 2 T Brandsen 3 H de Jong 4 A V d Berg Wielrennen — De Fransman Jean Clau de Theillière heeft de 18e Grote Prijs van de Midi Libre gewonnen nadat zijn land genoot Roger Milliot de donderdag ver reden laatste etappe — een rit over 192 km van Carcassonne naar Beziers — op zijn naam had geschreven met onze land genoot Jan Janssen op de tweede plaats In het eindklassement bezet Janssen de dertiende plaats Zwemmen — De Franse zwemster Chris tine Caron heeft donderdag tijdens de Franse kampioenschappen in het Stadion Georges Vallerey te Parijs haar eigen Europese record op de 200 meter rugslag dat sinds 10 juli 1965 op 2 min 28,8 sec stond verbeterd en ' gebracht op 2 min 27,9 sec Christine Caron is hiermee tot op een halve seconde het wereldrecord genaderd 2.27,4 van Kathy Ferguson Wielrennen — De Nederlandse wielren ner Jos van der Vleuten heeft uit een veld van 103 renners een donderdag in het Belgische Stekene gehouden wegwed strijd voor professionals over 150 km ge wonnen in 3 uur 30 min Volleybal — De donderdagavond te Amersfoort gespeelde volleybalwedstrijd tussen de herenploegen van Nederland en Tsjechoslowaklje is in een duidelijke over winning met 3—0 15—6 15—6 15 — Fp van de Tsjechen geëindigd Autosport — De Britse coureur John Surtees heeft donderdag bekend gemaakt dat hij niet zal starten in de zaterdag en zondag te houden befaamde 24 uurs race van Le Mans De aanleiding hiertoe is dat Ferrari's renleider Dragoni zon der Surtees hiervan te verwittigen als re sen'e aan het team Surtees-Parkes had toegevoegd de Italiaan Lodovico Scarfiottl Voetbal — Elinkwijk organiseert zater dag en zondag * n amateurtoemooi met als inzet het Zilveren Vliegermonument Deel genomen wordt ook door drie Duitse clubs De wedstrijden beginnen om twaalf uur en worden gespeeld aan de Jan van Zutphen laan Topatleten ontmoeten elkaar in Utrecht UTRECHT — Zelden ral het Utrechtse publielc zo van werkelülc goede atletiek kunnen genieten als aanstaande zondag op de sinteibaan Maarschalkerweerd Daar wordt dan de zes-districten ontmoe ting verwerlct De organisatie is in handen van de r.-k Phoenix Op ieder onderdeel wordt de beste van het desbetreffende dis trict opgesteld dit houdt in dat op ieder onderdeel dus maar zes deelnemersU " Jan van Zutphenlaan Cricket Kampong—PW 11.00 uur Maar schalkerweerd SCHC II—Quick N n 11.00 uur Heidepark Biithoven Phoenix — GCC 11.00 uur De Breul Zeist Her cules n—AMHC 11.00 uur Maarschal kerweerd Kampong Hl—VOC IV'11.00 uur Maarschalkerweerd Schaerwey de—Kampong IV 11.00 uur Oude Wou denberger Zandweg Zeist Waterpolo Adspirantentoernool De Vecht streek Noorderbad Van onze korfbalmedewerker UTRECHT — De strijd om het kam pioenschap van Nederland wordt a.s zaterdag voortgezet met de return wedstrijd SSS — Pernlx.We verwachten dat SSS in eigen omgeving de sterk ste zal zijn Op de terreinen van het sportpark Fletio-Mare in Vleuten—De Meern wordt zaterdag als afsluiting van de competitie de jaarlijkse districtsdag gehouden De inschrijving voor dit toernooi is dit jaar minder dan vorige jaren maar de sterksten nemen deel want in de le klasse vinden we alle hoofdklassers t.w Desto DVS OWO SMS en de le klasser THOR Aangezien DVS een wedstrijd in de promotie-degradatie competitie moet spelen valt dit reserveteam van DVS als kanshebber af De strijd om de wisselbeker die op het ogenblik in het bezit is van SMS zal voornamelijk gaan tussen SMS en OWO met Desto als outsi der In de 2e klasse start LUNO als fa voriet voor de le plaats want van SGV Animo DVS 2 en OWO 2 wordt met duidelijk verschil gewormen voor al nu LUNO de laatste tijd bijzonder goed op dreef is De indeling van de overige klasse luidt 3e klasse Fiducia SMS 2 Desto 2 THOR 2 en DVS 3 4e klasse Fiducia 2 THOR 3 OWO 3 Animo 2 en LUNO 2 Asp A 1 SMS a OWO a DVS LUNO a en SGV Honkbalprognoses UTRECHT — Zoals in de „ Vangbal " het blad voor wijk - en straathonkbal staat „ Gaat Rob Hoffman zien " want deze internationale werper van HCAVV Bussum komt zondag op de Hoge Weide als grote steun van de on geslagen leider waaraan UW steeds beter om 3 uur mogelijk een einde gaat maken Zaterdag speelt HMS op de Thor beckelaan 4 uur tegen DIO een over winning gezien de krachtsverhouding in Haarlem 13—12 Om 3 uur speelt Elinkwijk op de Zuilense laan tegen Drachten waar van het uit verloor en maken de Dom stad Dodgers geen fout tegen HCAW 5 3 uur-Overste den Oudenlaan Om 3.30 uur spelen de UW»reser ves aan de Hoge Welde tegen de Haar lem Mcols veel punten veel slag werk • Jan de Lang KaloperoVitsj Van de Bogert en Mischa v.l.n.r Advertentie verzachtend en verkoelend na het zonnebad Glyzerona Milk verzacht zonnebrand voedt versterkt de huid en voorkomt vervellen Worstelen — In het clublokaal van Olympia aan de Lange Nieuwstraat ont vangen de Utrechters zaterdagavond de worstelaars van Sport Union Annen een sterke Duitse vereniging met o.m de kam pioen Gunther KowaieskI en Maridschnigg tweede bij de Olympische Spelen Bij Olympia is De Halterwerker Henk Emo als gast opgesteld De wedstrijden begin nen om half acht Judo — De Nederlandse studentenploeg die zal deelnemen aan de wereld univer sitaire judokampioenschappen die van 23 t.m 26 juni in Praag worden gehouden ziet er als volgt uit L L W Letterie 2 W van Pelt 3 R Wortel 4 H Rijven 5 A Wonder gem 6 P L Venema 7 R Boom 8 ' J L T Oomen 9 S Oosterbaan OWO b Fiducia SMS SMS d OWO Aspi A 2 b en SMS c Asp B LUNO b c en Fiducia b Asp B 3 THOQ^'OWO d SMS e en LUNO.c -' IsS/.a ^' DKR won éérste competitiewedstrijd UTRECHT — De DKR-heren heb ben hun eerste competitiewaterpolo wedstrijd in de Kromme Rijn ver diend met 4—3 gewonnen Van de Linden Van de Broek en Bien Brou wer maakten tot driemaal toe een achterstand goed en het was Hans Huffels die zijn ploeg in de wedstrijd tegen De Rijn naar een overwinning schoot De DKR-dames verloren met 2 — ë van Brandenburg De dames van Wilskracht vronnen van Natando Els van Steyn gaf haar ploeg de leiding Nadat er gelijk ge maakt was zorgden Els van Steyn en Els Mulder voor een 3—1 eindstand De Wilkrachtheren leden een grote nederlaag Pas bij een O — 6 achter stand konden Bas de Liefde straf worp en Luttikhuizen tegenscoren Ook Rolf Smit scoorde Toen de ach terstand was opgelopen tot 3—9 wist Peter Smit nog tegen te scoren Wils kracht maakte een bijzonder zwakke indrtik West-Indië op 155 voor 4 UTRECHT — Aan het einde van de eerste dag in de tweede testmatch tussen de cricketteams van Engeland en West Indië die op Lord's te Lon den wordt gespeeld staan de Westin diërs op 155 voor i Hunte 18 Carew 2 Kanhai 25 Butcher 49 Nurse 40 n.o Sobers 16 n.o Higgs was met 3 voor 50 in 19 overs de beste Engelse bowler Knight 1 — 42 kreeg Butcher op mid wicket ge vangen door Milburn de „ omvang rijkste " testcricketer van de wereld Titmus ving Kanhai schitterend uit maar miste Sobers op diens eerste bal van een moeilijke slipkans Dat kan een dure misser worden Door de regen ging de halve speel tijd verloren De Westindiërs scoor den toch nog met een tempo van bijna een run per minuut Pas de laatste over van de dag Jones werd de eer ste maiden omdat Sobers uiteraard niet van plan was enig risico te lopen WelhijDOS ' niet hij DOS DTKECHT — DOS heeft na der tien keer onderhandelen in twee maanden het twhitigjarige voetbal talent Arie De Kuyper van het Gorcurase SVW als semi prof-contractspeler weten aan te trek ken Ben tweede talentvolle amateur midvoor Jan Groenendijk van Geinoord zal in geen geval voor de Kanaries gaan spelen Onenig heid maakte een einde aan de on derhandelingen De Joegoslaaf Kaloperovitsj heeft gisteravond weer een proef training aan de Thorbeckelaan ge maakt Over het aantrekken van deze ex NAC-speler is men het nog niet eens De financiële eisen van de Joegoslaaf zijn zeer hoog Nagtegaal naar RUC UTRECHT — De Utrechtse voet baller Diet Nafctegaal die jarenlang in het eerste en tweede elftal van Velox uitkwam en wiens semi prof contract niet door Velox werd verlengd zal het komende seizoen voor de ver eniging BUC uitkomen Tips Duindigt Door Gerard van Maarseveen UTRECHT — Zaterdagmiddaig om halt vUf heeft Duindigt de eerste start voor een programma van zeven draverüen en drie rennen Onze voorspeilingen zUn Edel Scottprijs 2000 m 1 Edsel 2 Etoile de Quinio 3 Elvera Worthy Prldeprljs 2000 m 1 Captain Williams 2 Caruso 3 Chic Spencer M Orchideeprljs ren 1000 m 1 Little Brown 2 Perseus 3 Solpa McGregorprijs 2140 m 1 El Hadle 2 Detra 3 Eroelina Khedlveprljs 2000 m 1 Butch Hollan dia 2 Carla van IJmuiden 3 Zaïta Ha nover Amarlldoprijs ren 1350 m 1 Panel 2 Pawnee 3 Khrislova Miramusprijs 2100 m leerling-pikeurs 1 Anastasia Hanover 2 Bastogne 3 Zany OgadenprIJs 2120 m 1 Double van de Lente 2 Beautiful Star 3 Büermann B Ashmaraprijs ren 2500 m 1 Mangano 2 Peeier 3 Evlan McGregorprijs 2e atd 1 Bona Beroona 2 Diamant Dear 3 Cornelia Carbonari m M Md ¦ m m ¦ m I 
24 VRIJDAG 17 JUNI 1966 rfTBECHTSOH NIEDWSBLAD NIBEJA Aanbevolen door het Nederl Instituut voor Consumentenvoorlichting t.o watertoren AMSTERDAMSESTRAATWEG QOQ Telefoon 42312 KOELKASTEN INDESIT « e.™.d..i3o.iurf228 - ''"""''''^''"" vrs'iS « rf 438 BAUKNECHT f 100 - korting is zo verdiend bij Nibeja 6 P p General RUIMTEWINSTKOELKASTEN tafel - en kastmodellen Speciaal aanbevolen "^"^" Electric Co voor de kleine keuken Slechts 50 cm br EN OOK TEGEN NIBEJA-PRIJZEN BOSCH DE SPECIALE NIBEJA-PRIJZEN ZULLEN U ERG MEEVALLEN GEEN PARKEERPROBLEEM Vroom & Dreesmann Voorzomer autoservice Gade praktyk in < D oorsmer en OUEVERVERSEN Motor en ontsteking testen en afstellen ACCU TESTEN OPLADEN en LENEN U.B C -^ Intinoeji ' ZONDAG pompservice BAmt>Eiy Autobanden bijzondere aanbiedingen REMMENSERVia Kleine reparaties Shell Qtlick Service Bedrijf „ DE MEERN " F.A V HOFFEM Rijksstraatweg 26 De Moern Tel 03406-2160 NATIONAAL OCCASION CENTRUM wb ^"" r > voor uw oude karpet Hoe anders hoeveel frisser en gerieflijker zal uw kamer eruit zien met zo'n luxueus nieuw karpet van Vroom & Dreesmann Het is nu het moment om die stap te nemen Want Vroom & Dreesmann geeft u voor uw oude karpet het prachtige bedrag van 25 - Een karpet in moderne of klassieke dessins een Perzisch tapijt een vast tapijt of een full-floor tapijt van plint - tot plint Keuze in overvloed En natuurlijk bij Vroom & Dreesmann bent u steeds verzekerd van de beste service en uitstekend vakmanschap Ook voor het leggen Rol uw oude karpet maar op Bij aankoop van uw nieuwe karpet of tapijt vanaf ƒ 150 - geeft Vroom & Dreesmann u 25 voor uw oude vloerkleed minimaal 170 x 240 cm Deze fantastische inruil konditie blijft geldig t/m 30 juni 1966 VROOM & DREESMANÜ heeft van alles zoveel meer Voor direct gevraagd instrumentenmonteur Houdt u van afwisselend en verant woordelijk technisch werk dan heb ben wij voor U een plaats als instru mentenmonteur in onze technische dienst Uw taak zal bestaan uit het repareren afstellen en testen van medische apparaten Alleen zij die bereid zijn zich volle dig voor deze funkfia in te zetten gelieven te solliciteren Opleiding wordf aan onze zaak ge geven Salaris in overeenstemming me erva ring opleiding en prestaties Leeftijd 22—^35 jaar RAMBLER RENAULT 1963 kleur grijsmetalic 3 CITROËNS AMI 6 in de bouwjaren resp ' 63 ' 64 en ' 65 RENAULT R.8 MAJOR 1964 kleur wit km-stand 25.000 RENAULT R 8 BOUWJAAR 1965 kleur beige-metalic RENAULT DAUPHINE ' 65 kleur wit km-stand 8.000 RENAULT DAUPHINE EXPORT 1964 met schuifdak kleur wit RENAULT DAUPHINE 1962 kleur donkerblauw RENAULT R.4 EXPORT 1964 kleur wit RENAULT R.4 LUXE 1965 kleur grijs km-stand 8.000 Showroom ook op zaterdag geopend fot 5 uur ameris Telefonische inlichtingen onder no 030 13804 toestel 29 van LAMÊRIS INSTRUMENTEN N.Y Biltsiraat 149 L SCHREUDER'S TECHNISCH BUREAU N.V te Amersfoort vraagt A MONTEURS CENTRALE VERWARMING mm 6 HULPMONTEURS Utre _ Telefoon 1 91 43 CENTRALE VERWARMING Sollicitaties Bachweg 2-4 Amersfoort Tel 03490-21344 AUTO WASSEN A€€ISSO!B£S Onderhouds middelen — I I — ¦¦» ¦-¦¦¦¦ SHELUNA - kant en klaar uit de pomp en verdien meteen goed Hebt U de school vaarwel gezegd Ga dan aan de slag op het kantoor bij Van Grend & Loos Een diploma Mulo is niet beslist noodzakelijk U zult in de prak tijk de nodige kennis opdoen U zult een goed salaris verdienen en bovendien profiteren van de volgende zekerheden SERVICE STALLING Een goede pensioenregeling • prima social » voorzieningen • een aantrekkelijke loonschaal • Tinlek waarderingsstelsel • vrije zaterdag • elfc jaar een aantal binnenlandse treinreizen tegea lialf geld • waar nodig reiskostenvergoeding Laat TT zonder verplicliting verdere inllchtingea verschaffen Riclifc Uw schriftelijke sollicitatie met vermelding van leeftijd en opleiding aan VAN GEND & LOOS UTRECHT Stnkgoederenkantoor Mineurslaan 1 Gevraagd zo spoedig mogelijk voor ons pakhuis te Rhenen MAGAZIJNKNECHT II SHELL L BIEDT MÉÉR Leeftijd 18—22 jaar Rijbewijs B-E strekt tot aanbeveling Sollicitaties aan KEYSER & MACKAY Postbus 3899 Amsterdam of tel 020-63522 Gemeente Utrecht Markt - en Havendienst te Utrechit ij de Gemeentelijke Reinigings - is gelegenheid tot plaatsing van FLINKE WERKKRACHTEN voor de straatweegdienst en huisvuiiophaaldlensl Rijbewijs strekt tot aanbeveling Geboden wordt bij gebleken geschikfheid na 2 jaar aanstelling in vaste dienst een bezoldiging van 24-jarigen en ouder bruto ƒ 134.10 per week incl huurcompensatie dit bedrag wordt verhoogd met een toelage van ten hoogste / 7.50 per week beneden de 24 jaar geldt een jeugdafirek gunstige kindertoelageregeling overheidspersoneel van toepassing de verschuldigde premie voor A.O.W wordt voor rekening van de gemeente genomen vrije werkkleding en schoeisel 16 verlotdagen en 6 pet vakanlietoelage gepremieerde spaarregeling Sollicitaties worden ingewacht bij de directeur van bovengenoemde diens Vee marklplein 40 Utrecht Voor mondelinge inlichtingen kon men zich rechtstreeks wenden tot bovengenoem de dienst op maandag en woensdag lussen 8.30 en 9.30 uur resp 16.00 en 17.00 uur dan wel na telefonische afspraak 030-34245 GROTE KEUS IN LANGE BEHA'S „ Triumph " beha witte popeline met achter sluiting gevoerde broderie cups Maagband met broderie pandje en elastieken Inzetsels Q " 75 Beha geheel van kant met voorgevormde cups en elastieken inzetsels verstelbare schouder bandjes en achterslulting In wit en zwart g Qg „ Lycra " beha met voorgevormde kanten cups voorpand van nylon en kant Model met lage rug lijn en elastieken tailleband io gg HiinkemöUer BUKMAN+SARTORIUS Bfl onze technische dienst kimnen wfl voor het rayon Utrecht plaatsen ervaren schrijf - tel - en rekenmachine monteurs voor de vervulling van een zelfstandige functie in de buitendienst fijnbankwerkers of instrumentmakers ter opleiding tot kantoormachinemonteui Wü vragen een basisopleiding van L.T.S en elementaire kennis van electrotechniek Leeftijd voor laatstgenoemde functies 20-25 jaar Schriftelijke sollicitaties worden gaarne in gewacht bii ons kantoor te Rotterdam Postbus 34 
601 604 423 429 140B 141 835 839 94 95 118B — Thomson eert 168 160 Twentsche kab 325 326 Tw Overz H 78 78 Ubbink Davo 16 16 Udenhout 157 156 Unilever 7 pet 108 109 Unilever 6 pet 96 66 97 Unilever 4 pet 67 Union RUwld UtermBhlen 138 138 343L 340L tJtr Asph t 182 180 Varouleau B 194 192 Veend St w «> 133L VenetB 161 161 Ver Glai N.B 163 1601 Noord-Holl Hyp lost deel achterstallige obligatierente af AMSTERDAM — De N.V Maat schappij tot Exploitatie van Onroeren de Goederen vroeger genaamd Nrd HoUandsche Hypotheekbank zal per 1 juli op haar 5 pet en 5 5 pet schuldbrieven een rente vergoeden van resp 3 % pet en 3%pct Deze betaling geschiedt uit het ex - ploitatie overschot over het eerste halfjaar 1966 In deze vergoeding is begrepen % pet van de hoofdsom der schuldbrie ven De achterstallige rente zal na deze betaling voor de 5 pet schuld brieven 82 en voor de 5 % pet stuk ken 95 pet bedragen Afbrokkelend AMSTERDAM 17 juni — De stem ming voor de internationale waarden is vanmiddag gemakkelijker geweest waardoor het Damrak vandaag af scheid van deze beursweek moest ne men met lichte koersafbrokkelingen Philips daalde een halve gulden tot 105 t.o.v het voorgaande slotniveau Unilever was veertig cent lager op 87.70 Kon Olie hield het been stijf met een lichte koersverbetering tot 130,40 In AKU vonden wat winstne mingen plaats hetgeen de koers drie punten omlaag bracht tot 352 De ad vieskoers voor Hoogovens was 342 onv KLM deed weer eens raadselachtig Dit fonds ging donderdag in Amster dam ƒ 40 omlaag tot 410 Vanmorgen werd 450 tot 455 gedaan Dit was ook voor vanmiddag de advieskoers KLM steeg gisteren in Wall Street vijf dol lar Inclusief de winst van vanmor gen steeg de koers van het aandeel KLM deze beursweek vergeleken met de slotkoers van de vorige week ruim zeventig gulden Dit in tegen stelling tot de hoofdfondsen die deze beursweek voor Philips Kon Olie Unilever AKU en Hoogovens koers afbrokkelingen te zien gaven Do handel in alle hoofdfondsen was mede in verband met het naderende weekeinde gedurende de gehele beursduur zeer kalm De markt stond enigszins onder in vloed van de lagere slotkoersen waar mede Wall Street voor de dag was gekomen ook voor de Nederlandse fondsen behalve dan voor KLM De scheepvaartsector sloot ver deeld De hoeklieden hadden ieder wat aanbod in het aandeel Kon Boot waardoor de koers van dit fonds twee punten omlaag ging tot - 90 % Voor Scheepvaart-Unie daarentegen was vraag aanwezig waardoor dit fonds 2 % punt steeg tot 133 Van de leiden de cultures werden certificaten Deli iets hoger geadviseerd De staatsfondsenmarkt gat meren deels hogere koersen te zien Voor de inschrijving op de ƒ 100 min 7 pet obligaties Bank voor Nederlandsche Gemeenten tegen 99 % pet bestond goede belangstelling van het publiek kleine institutionele beleggers pen sioen en spaarfondsen alsmede van het buitenland In de lokale afdeling was de handel eveneens zeer kalm Aandelen Leid sche Wol werden iets hoger ge taxeerd op het gepubliceerde jaar verslag Beleggerscombinaties „ Bemco " maakte een goed begin UTRECHT — Bü het sluiten van het eerste boekjaar meent de direc tie van N.V Beheer Maatschappij voor Beleggerscombinaties BEMCO te kunnen zeggen dat de beleggers maatschappij een goed jaar achter de rug heeft In het eerste verslag jaar dat loopt van 31 oktober 1964 tot en met 30 september 1965 nam het aantal uitstaande participatiebe wijzen toe van 40 tot 412,7 en per 31 mei was dit aantal alweer vrijwel verdubbeld De BEMCO vond vooral belangstelling van de zijde van ver tegenwoordigers uit de vrije beroe pen De Beleggerscombinatie „ Dyna misch Beheer " heeft per 30 sep tember een uitkering beschikbaar ge steld van ƒ 37,15 waarvan reeds ƒ 2,65 dividendbelasting is ingehouden Het vermogen was per die datum voor 54,3 % in Nederlandse aandelen belegd Daarna volgt West-Duitsland met 17,7 België met 11,7 en de Ver Staten met 6 pet De afgifteprijs bedroeg eind september ƒ 2.409,77 en op 31 mei 1966 ƒ 2.342,02 De Beleggersmaatsehappij Converti ble heeft per eind september een uit kering gedaan van ƒ 17,50 per parti cipatie EEG produceerde 5.413.000 auto's BRUSSEL — Meer dan de helft van de personenauto's in de Europe se Economische Gemeenschap wordt in Duitsland vervaardigd Op een to tale produktie in 1965 van 5.413.000 auto's in de gemeenschap kwamen er 2.734.000 in Duitsland gereed Frank rijk staat op de tweede plaats met een produktie van 1.423.000 en Italië op de derde 1.104.000 In België kwa men 163.000 personenauto's gereed terwijl Nederland er 30.000 pro duceerde Duitsland exporteerde bijna 1 % miljoen auto's meer dan het invoerde Nederland voerde 237.000 meer wa gens in dan het uitvoerde üttJffi^ffiDMMLË^Ii Liquiditeitspositie bij Kiene vorig jaar verslechterd AMSTERDAM — Tussen Kiene's Snikerwerkfabrleken N.V en de leveran cier van elektronische apparatuur voor de automatisering van haar snoep goedproduküe het Britse concern Elliott Automation zijn moeilijkheden gerezen Zoals bekend heeft het inlopen van de nieuwe installatie langer ge duurd dan de directie aanvankelijk verwachtte en ook thans zijn nog lang niet alle problemen van de automatisering opgelost Wij betalen niet voor dat de boe in orde is " zo verklaarde directeur H van Dalen in de jaar vergadering Inmiddels heeft de leverancier een minnelijke schikking voor gesteld Volgende weej zal hij met een concrete suggestie komen De automatisering bij Kiene maakt een geleidelijke daling van de perso neelsbezetting waarschijnlijk Voorlopig wil de directie zich dan ook niet over de personeelssterkte uitlaten Intussen is de liquiditeitspositie van de vennootschap in 1965 verslechterd terwijl de schuldpositie door de grote in vesteringen toenam Wanneer de bankschuld nog verder zou oplopen of een permanent karakter krijgt dan wil het bestuur gaan denken aan een con sülidatie van althans een deel van de schuld Op het ogenblik is er echter geen sprake van een aandelenemissie De gunstige omzetontwikkeling heeft zich verder voortgezet in het lopende jaar De directie heeft goede hoop op weer een redelijk resultaat maar zij durfde zich niet aan een dividendvoorspelling te wagen * GOUDA — Ook de Goudse Levens verzekering Mij NV zal met ingang van 1 juli levensverzekeringen op ba sis van beleggingen in aandelen zgn fractieverzekeringen sluiten Het be leggingsdepot zal bestaan uit aande len ' Interunie ' Advertentie Niet vergeten overmorgen is het Vaderdan ' "" PARIJS — Het Franse ministerie van handel heeft nieuwe maatregelen aangekondigd voor de bevordering van de Franse uitvoer KOERSEN WALL STREET 56 40 47i 36 83 190 137 111 81 52 9 46 89 72 114 36 53 38 36 40 47 36 84 189 139 111 80 52 9 46 89 72 112 36 53 38 35 I Seurs KueD SneU UU SiK ' Va Un Fruit U.S Kunnet U.a SteeJ WestinKii. t'otd Mutor WaulwurtB K.L.M 57 59} 88} 33} 70} 36} 70} 86 15/6 33J 35 581 70 76i 59i 34i 38 40i 54i 52i 62i 54 35 90 32i 7U 1 Chrysler City Uaiik C<>a tüdIsfiD Ui)ukL Att Outi de Nem B:ast Ktidak Uea ËlecL Uen MoUin Uudd ïeai t Aiuei Motiir Int Harvest üit Nickel InL i I Kemiecuj M'inttt Ward Kaato Curp Kepuni 8t Royal Uuttdi 16/6 33} 35 58i 69 77 59i 34f 37i 40 54J 52 62 53i 34 89i 32i 76 Atftn Topeka Ualtliiiiire Can Hartnc UUiiD Cent N Y Centr fennyyivanla St)utii Pac UnKiD Fac Allies ' hem Am Cu > A B U Uld Am Smeltln Am 1.1 Am Tohacco ADBfOTMB Uetn Steel Boetiig 33 69 36 69 86 Het nieuwste mocJel met zichtbare gasstand AncJere modellen Poppell aanstekers v.a 5.95-12.50 VOOR DE HANDEL 6 D LEEFSMA NV IKERKSTR 2S AMSTERDAM TEL 2327271 29 42} 44} 57} 23 29 43 44} 57} 23} 46 126 131 Omzet 6.S80.00O 296 207 310 211 143 111 40.50 127 415 242 425 280L 300 206 305 210 142 111 40 127 408 244 Holt Beton HoU Const A.B Hoa Melks Homburg B Hoogenboscta Hoogenstraten Hooimeyer Indoheem Ing bur Boumv Interlas Intematio Ing Gew Bet«a Inventum Joneeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding SmIU Kiene Sulkervr Kon A A^dam Kon Ned Pao Zout Ketlen nra Korenschool Koudijs lUM Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap t Leid wol Llndetevet LIjempf LUm en Gat ova Macintosh Meelf n Bak o Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Mlsset Mosa Muller N B Mijnb werken c Naarden Ch I Gebr NaeH Nedap Ned Dagblad U Ned Dok Ml ] Ned Export Papk Ned Kabel Ned Melk V.n Ned Scheepsb Nelli wed J V NetamB Nieat Nyraa eert Niiverdal Ver Mach t 134 135 Ver TouwfabR — — Vettewlnkel 306 305 Vezelverw N.t 136 138B Vihamö 149 147 Vorstenl Cult — 190 Vred Rubb eert 125 124 De Vries Uzer 99 99 Vulcaansoord 51 52 flTalvlschvaan 71 72 Wereldhaven 379 378 Wemlnk^s Beton 147 147 Wessanen 442 444 Wllton-F.-Bt 158 161 Weyers I en H 477 473 r Wtlk en H 120 120 Zaalberg 76 76 Zeeuwse Cbnf 228 228 Zwanenberg Org 170 170 Alilntiuow eo Petroleom Chem Fund o 17 17 Massach Inv tra 16 18 Television EFC lOft lOft Rank - krediet eo vers iresen 240 565 50 73 145 183 115 75 466 175 86 176 390 171 152 237 568 49.60 70 145 182 480B 115 461 175 86 175 384 171 151 Alg Bank N AMEV nrc AmroBank Cultuurbank Gron L Cr B H.B.U eert HoU Soc Kas Associatie Nat Inv H pret Nat Nederl eert Med Cred B Ned Mlddenst B Ned Overzee B RVS eert Slavenburg's B Ver Bankbedr lultnres Ngombezl Cult 529 185L 62 192 565 195 133 524 167 180L 60B 193 560 195B 132 36.80 37 67 Alg ExpL MQ BUliton I BlUtton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-60 Maxwell P Moeara Enim • ld c opr bew ld 1 wlnstb ld 4 wlnstb Oost-Bomeo MIJ Seheepvaiirt Fumes » Oostzee 395 130.80 130.80 121 2525 2700 73 395 134 131 1550 2765L 73 Handel Industrie en dlv 720 Albert Hean Alg Hand M Alg Norit Mij Avim Amstel Br nrc Amsterd Balt Amsterdam Dr Amsteid Rijt ANIEM N.B Apeld Netten A.S.W Beeren Tricot Beers ' Zonen Bensdorp Berg en Jurg Bergoss Berkels Patent Bemet B Blaauwhoed BlIJdenst W n.r.a Boer de Dr Bols Lucas BorsumU W eert Braat R'dam Breda Mach t Bredero n.r.Oi Brocades-St Bührmann-Tet Buttlnger Bijenkorf n.r.a Calvé eert Carpus Garen Gentr Suiker Crane Ned Ctirac Hand Daalderop B Dagra Desseaux Dlkkers en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoetijzert « l DRU Davvis Elsevier ultg Emba Enkes Enthoven Plit Erdal MU Exelsior met Fokker Ford Gazelle Van Gelder Gelder T n.r.e B Gelderman Gerofabr n.b Geveke en Co Gist - en Spir Grasso Van der Grinten GrofsmederU Gruyter 6 pet prei Hagem en Ca Hart Hatema Havenwerken Heineken^i Hensen Macb Hero Hoek ' Macb Holec Hollandla Kal 228 — 168B 354 388 82 165 34 272 347 61 275 433 201 276 195 155B 341 98 265 199 68 35 258 360L 720 530 286 455L 248 340 140 155 127 418 312 159 287 170 285 362 304 230 417 131 156B 73 94 300 270 72 234 150B 107 65 95 302 85.50 126 78 377 102 230 30 160B 145B 246B 248 339 138 154 128 416 311 159 285B 167 280 361 309 230 410 132 153B 188 72 94 300 260 72 227 106 67 95 354 385L 80 34 270 347 61 433 200 280 201 157B 341 96 260 200 68 37 255 355 720 525 270 449 665 274 286 70 152 185 2201 242 135 108 132 84 262 224L 188 170 171 183 392 82 273 940 205 108 412 58 445 100 450 100 Spmir en ¦' ramwesen Geld Tram 945L Neflertanitsc Antillen Antll BrouwerQ — Ant VerMabr — EL Mij Aruba 129 ilelcie Oevaert 113 55B 129 82 70 89 86i 74 - 73 67 70 69 85 89 llultsiHnd Mannesm eert — 144 Uüllartondsen certirinaten 63 52 8 96 21 * 52 37A 9A 20 62 53 8 96 21A 52 37 * 9 20}J 61 54 90 33 32 6 72 46 25 20 3aa Paa Imp OU Inland N.G Int Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Moton Am Rad Ara Smelt Am ï and T Anaconda Atchison T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Columb Ga » Curtiss W Douglas Alra Du Pont Ford Motor Genera ] E Gen Mot Greyhound LB.M Int Flavours a.Fk Jones a U Kenn Coppw Montg W Nat San Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail PhiUps Pet Proot a G Radio Corp Rep Steel SheU Oil South Cy Southern Paa Stand Br 10a Stand OU N.J Studebaker P Sun M.C Texas inst Tide Water Union P.a U.S Steel Western B & WestElea Wilson Woolworth Un MInlir * ProlongatlM 275 290 70 153 185B 220L 241 133 138L 84 258 225 187 170 173 191 390 80 272 940B Orsmjeboom nra 305 Overz Gas NB 85 126 77 37.80 101 232 30 157 145 245 134 46 132 173 192 425L 81.50 123 200 98 206 554 131 47 168 Palembang Palthe Philips s pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Reeslnk Relnev maiA RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal RBsdijk Schelde de n.b Schev E MO Scbokbeton B Scholten cart Scholten Hradg Scfauppen Sajet Schuttersveld Slmon de Wit ¦ Simons Emb Smit Transt Spaamestad v.b Stokvis Stoomspln TW VasiSv/aaSi Synre » fabak Pha een Th B Marljnen rechn Unii Texoprint rhomass en Dr Thomas Mot eert Ilikk ^^ llf^kol 106 112 86 97 92 55 90 33 32 6B 73 39 47 28 20 84 193 47 112 82 18 359 59 60 115 45 132 96 85}B lOOA 99 97 172 192 420L 82 122 204 98 207 555 128 47 168 159 185L 277 95 77.50 192 47 111 82 18 362 58 60 113 108 410 58 36ft 36 Niet actieve obligaties fruv tem polii ilfliiameii A dam 47 S'H — — A^dara 48 8V4 — — Rdani ' 631 4?4 — — 76}B 60 59 76 50 59} 48 Niet actieve aandelen 97.10 97.70 1145 1023 720 433 638 431.50 262 186L 279 96 76 205 198 395 89 209 53 38 59} 61 53 38 60 61 33 65 70 35 29 124 58 37 31 53 49 24 490B 5 196 397 88 208 470 215 215 83 70 36 30 123 58 37 Ü 58 49 25 500 s De reden waarom dn meeste mensen niet van regen houden is dat ze niet weten hoe ze zicli erop moeten bieden " CONCORDIA UTRECHT — De Coöperatieve Le - vensverzekering Maatschappij Con cordia U.A een instelling die nauwe betrekkingen onderhoudt met het Ne derlands Katholiek Vakverbond heeft in het afgelopen jaar een gunstige ontwikkeling te zien gegeven In 1965 werd voor ƒ 180,8 miljoen aan nieuwe verzekeringen ingeschreven tegen ƒ 175,2 min in het voorafgaande jaar De netto produktie was bijna ƒ 86,2 min waarmee het verzekerde be stand toenam tot ƒ 978,4 min De winst komt uit op ƒ 2,3 min Hiervan wordt ruim 1,31 min bestemd als winstaan deel voor de verzekerden Aan divi dend wordt 5 pet over het waar borgkapitaal uitgekeerd De dochtermaatschappij Mavas N.V een schadeverzekeringmaatschappij zag haar premie-inkomen met 40 pet vermeerderen waarmee deze post tot ' n hoogte van ƒ 2,1 min kwam DANLONFABRIEKEN EMMEN — De Danlonfabrieken in Emmen waar dameskousen worden gemaakt zullen in de komende drie jaren het produktieprogramma gaan uitbreiden tot 54 miljoen paar kousen per jaar Daarvoor is nodig dat het aantal personeelsleden ' met 250 man nen en vrouwen wordt uitgebreid tot 1000 Momenteel produceert het be drijf 30 miljoen paar nylons per jaar Voor de produktievergroting behoeft hot fabriekscomplex niet verder te worden uitgebreid Wel worden nieu we machines aangeschaft waarmee oen totale investering is gemoeid van 7 miljoen gulden Begin 1968 wordt begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek met oen zelfde oppervlakte als het huidige complex Het bedrijf zal als het vol ledig in produktie is plaats bieden aan rond 600 werknemers Omtrent de aard van het te fabriceren produkt kan nog riiets worden bekendgemaakt Het zijn geen dameskousen De Danion in Emmen is een dochter onderneming van een gelijknamig concern in Denemarken Het bedrijf dat AKU-garens verwerkt kwam 12 jaar geleden in Emmen — Bedrijfs bericht EXPORTPAPIER NIJMEGEN — De Ned Exportpa pierfabriek N.V zal binnen het kader van de saneringsmaatregelen de ves tiging Wychen binnenkort stilleggen De apparatuur wordt overgebracht naar het bedrijf in Nijmegen om daa^ enkele verouderde machines te vervangen Een rationelere verde ling van de capaciteitsbenutting tus sen de bedrijven in Nijmegen en Cuyk wordt nagestreefd Bij deze omschakeling zullen hoog stens 30 werknemers betrokken zijn Voor zover zij niet allen elders bin nen de eigen bedrijven en naar an dere papierfabrieken kunnen worden overgeplaatst zal de afvloeiing gelei delijk en op sociaal verantwoorde wij ze geschieden Over het complex van de te nemen maatregelen wordt over leg gepleegd met de vakbonden en ' t gewestelijk arbeidsbureau Bedrijfs bericht „ EPU " HAMERSVELD — De „ EPU " Euro pese Pluimvee Unie N.V heeft over 1965 een hogere netto winst kunnen behalen door de sterk gestegen om zet De omzet jegens derden steeg met 65 pet tot ƒ 19,2 v.j ƒ 11,6 min Het bruto exploitatieresultaat ver beterde tot ƒ 2,07 ƒ 1,75 min Na afschrijvingen en een voorziening voor belastingen resteert een winst van ƒ 0,92 ƒ 0,67 min Hiervan wordt ƒ 472.114 ƒ 486,323 aan de algemene reserve toegevoegd Dividend 12 pet onv Als gevolg van onderhandse plaatsing steeg het aandelenkapitaal tot ƒ 2,5 ƒ 1,65 min Door de nieuwe deelneming Silo Matic en de samenwerking met Welp Line Zwitserland is de basis van de EPU " verbreed Indien de ontwikkeling der eerste maanden van 1966 wordt voortgezet zullen de resultaten in 1966 niet bij die van 1965 achterblijven — Jaar verslag De directie van EPU heeft in 1965 een deel van haar investeringen ge richt op haar toekomstige activitei ten t.w verdere spreiding van haar bedrijven over Europa teneinde tot een breder taakgeheel te komen door accentverlegging in bepaalde vesti gingen Deze noodzakelijk geachte voorzieningen hebben deflatorisch ge werkt op de in 1965 door EPU be haalde resultaten maar of in de naaste toekomst zullen zij ongetwij feld tot vergroting van de winstca paciteiten bijdragen EPU heeft buitenlandse deelnemin gen in Italië Frankrijk Spanje Por tugal West Duitsland Zwitserland Ook in Europese landen waarin EPU tot nu toe geen eigen deelnemingen bezit neemt de afzet van vêrmeerde ringsdieren en broedeieren toe De aandelen van de EPU zijn op de incourante markt genoteerd HOUTHANDEL KEY ' AMSTERDAM — Gezien de gang van zaken acht de directie van de N.V Houthandel v.h G Key het uit eindelijk resultaat over het boekjaar 1965 bevredigend Het bedrijf kon de omzet op hetzelfde peil handhaven als in 1964 een recordjaar voor de Nederlandse houthandel Ete beide kistenfabrieken te Nijmegen en Hil versum kwamen tot iets betere re sultaten dan in 1964 De afdeling plaatmateriaJen had hogere resulta ten De bruto winst op goederen steeg tot ƒ 3,64 v.j ƒ 3,42 min Na aftrek van exploitatiekosten ad ƒ 2,32 ƒ 2,11 min interest ad ƒ 292.468 ƒ 203.150 afschrijvingen belastingen etc res teert ' n winst van ƒ 374.323 ƒ 614.223 Dividend 14 pet onv Aan de bij zondere reserve wordt ƒ 111.000 ƒ 351.000 toegevoegd Het kajiitaal bleef op ƒ 1,23 min gehandhaafd De vooruitzichten voor 1966 ten aan zien van de omzet prijsontwikkeling en stijging van lonen en overige kos ten zijn zo onoverzichtelijk dat het de directie niet mogelijk is enige voor spelling te doen De grote voorraden veroorzaakten een aanzienlijke stijging van de in terestlast De bankschuld bedroeg vol gens de balans per 31 december 1965 ƒ 5,11 min doch is Inmiddels gedaald tot circa ƒ 4 min — Jaarverslag LEIDSCHEWOL LEIDEN — De ontwikkeling in het boekjaar 1965—1966 van Leidsche Wol - Benoeming nieuwe commissarissen hij Cultuurhank AMSTERDAM — In de jaarverga dering van de Cultuur - Handels - en Industriebank N.V Cultuurbank zullen volgens de agenda twee nieu we commissarissen worden benoemd in de plaats van drs F de gearres teerde beherende vennoot van Teixei ra de Mattos en drs F J Roelofs Heymans procuratiehouder van Tei xelra Wie zullen worden voorgedragen is nog niet bekend Volgens de sta tuten moet de voordracht worden op gemaakt door de raad van commis sarissen Doordat drs F ook persoon lijk surséance van betaling kreeg zijn zijn bevoegdheden in deze over gegaan op de bewindvoerders in de surséances Teixeira c.s De bewind voerders zouden er geen bezwaar te gen hebben wanneer de heer Roelofs Heymans werd herbenoemd Algemeen werd aangenomen dat het bankiershuis Teixeira de Mattos een meerderheidsbelang in de Cul tuurbank had Dat wordt echter door de directeur van de Cultuurbank de heer C Wijnand en door de be windsvoerders van Teixeira ontkend Teixeira en de dochterondernemin gen hebben geen enkel aandeel Het misverstand hieromtrent is ont staan bij de reorganisatie van de Cul tuurbank waarbij Teixeira de Mat tos als emittent een rol heeft ge speeld De aandelen zijn bij derden geplaatst spinnerij N.V Nevada vertoonde ' n opgaande lijn De positie van de onderneming op de diverse afzet markten is verder verstevigd De to tale omzet heeft die van vorig jaar verre overtroffen ondanks de wat te rughoudende stemming in de eerste vijf maanden Het exploitatiesaldo is toegenomen van ƒ 1,96 min tot ƒ 3,11 min Als netto-winst resteert ƒ 1.057.173 v.j ƒ 770.652 Het gewone aandelenkapi taal bleef onveranderd ƒ 5.736.200 Di vidend 20 15 pet Hiervan is reeds 6 pet als interim betaalbaar gesteld De verwachtingen voor 1966—'67 worden met enig optimisme tegemoet gezien De exportleveranties hebben in het afgelopen boekjaar aanzienlijk tot het resultatencijfer bijgedragen De gunstige ontwikkeling blijkt voorts doordat het in 1964—'65 bij de dochter onderneming in Lokeren geboekte ver lies geheel kon worden ingehaald De liquide middelen zijn ruim zo dat de bestaande financiële behoeften hiermee voldoende gedekt zijn — Jaarverslag MAINTZ & CO AMSTERDAM — In de jaarverga dering van de Handelsvennootschap v.h IVIaintz en Co heeft één der aan deelhouders gevraagd waarom de dochtermaatschappij Ingenieursbu reau Van Heemstede Obelt die een minder goed jaar beleefde met ' n uit kering over 1965 is gekomen terwijl by de andere dochter MijnssenenCo waar het juist zo goed ging in 1965 alle winst werd gereserveerd De di rectie wees er op dat zü de struc tuur van beide zo sterk mogelijk wenst te maken Aangezien Mijnssen op dit punt wat achter bleef bij Van Heem stede Obelt besloot men het vermo gen van de eerstgenoemde maat schappij verder te versterken De liquiditeitsschaarste bemoeilijkt de expansie Men zit niet ruim in de middelen aangezien er een ambi tieus programma is opgesteld dat gericht is op vergroting van de om zet Het bestuur zal nu geen beroep op de kapitaalmarkt doen Tegenover samenwerking of fusie staat men niet negatief NED TEXTIEL-UNIE HENGELO — De Kon Nederlandse Textiel-Unie wil tot een zo goed mo gelijke heropbouw van een belang rijk stuk Nederlandse textielindustrie achtduizend man komen ' t Stroom lijnen van twaalf textielfabrieken tot een maximale krachtsontplooiing is echter geen eenvoudige taak vooral als men de conjunctuur en de loon ontwikkeling tegen heeft Bij de KNTU met inbegrip van de Haes-HoUand en N J Menko N.V is de verzekerde waarde van de ge bouwen ƒ 100 min die van de appara tuur ƒ 300 ml ft Voor zover de agio reserve de 20 min te boven gaat is een belastingvrije agio-uitkering mo gelijk De rentabiliteit van de KNTU moet naar de mening van de directie meer dan 5 pet van het nominale aandelen kapitaal kunnen zijn De omzet wordt geraamd op ƒ 225 a ƒ 250 min De KNTU streeft naar een uitbreiding van de garenverwer kende sector De research-kosten be dragen 1 a 1,5 pet van de omzet Van de oude KNTQ dat betekent zonder de Haes-Holland en Menko bestaat 46 pet van de weverij-omzet uit merkartikelen Zowel de Haes Holland als Menko is nog in re constructie — Jaarvergadering PORCELEYNE FLES DELFT — Bij N.V Kon Delftsch Aardewerkfabriek „ De Porceleyne Fles " werd 1965 andermaal geken merkt door een voortgaande stijging » van de kosten met name die der lo nen Het ^^ Ido bedrijfsrekening steeg van ƒ 579.212 tot ƒ 605.807 Afschrijvin gen op de vaste activa eisten hogere uedragen dan in 1964 Het exploitatie resultaat werd o.a gunstig beïnvloed door het in bedrijf stellen van arbeids besparende apparatuur De omzet was ongeveer gelijk aan die >' an 1964 Di vidend 9 pet onv ' De vennootschap heeft een belang rijke deelneming verkregen in N.V Gebr Nagtegaal in Gouda Hiervan wordt een redelijk rendement ver wacht In de afdeling architectonische pro dukten werden de winstmarges voor bepaalde artikelen wederom ongunstig beïnvloed door scherpe concurrentie De afdeling sieraardewerk gaf een be duidende omzetstijging te zien De af deling bouwkeramiek is steeds goed bezet met opdrachten — Jaarverslag REINEVELD DELFT — Hoewel praktisch alle afdelingen van de Machinefabriek Reineveld N.V in 1965 volledig bezet zijn geweest kon de optimale pro duktie door personeelsgebrek niet wor den bereikt De sterk gestegen kosten konden door de verhoogde omzet gro tendeels worden opgevangen Hier door wijkt het bruto bedrijfsresultaat ad ƒ 1.014.000 v.j ƒ 1.011.0000 slechts weinig gaf Na afschrijvingen ad ƒ 550.000 als mede een toevoeging van ƒ 178.000 ƒ 100.000 aan de reserve bijzondere doeleinden resteert een saldowinst be schikbaar een verdeling van ƒ 286.000 onv Dividend 10 pet onv over een ongewijzigd aandelenkapitaal van ƒ 2,74 min De orderportefeuille is redelijk op peil en de resultaten zijn tot nu toe niet onbevredigend De directie vindt een voorzichtige dividendpolitiek nodig om de continuïteit van de onderne ming te handhaven — Jaarverslag VAN SWAAY DEN HAAG — De Holding Corapa ny Maatschappij voor Industriële On dernemingen Gebr Van Swaay NV heeft goede verwachtingen voor de komende jaren De groeiende maat schappij voert een voorzichtig divi dendpolitiek Tot in 1968 heeft de nv nog een grote hoeveelheid werk uit te voeren In verband met de kapitaalbehoef te moeten de kleinere bedrijven wor den genoemd die aansluiting zoeken bij Van Swaay Het gaat er bij Van Swaay om het aantal steunpunten in ons land op te voeren waardoor de slagvaardigheid vergroot en de service verbeterd worden Bij Van Sway wordt er rekening mee gehouden dat de regeringspoli tiek erop gericht is actief deel te ne men aan de ontwikkeling van rijksde len in de West Van Swaay heeft goede relaties met Indonesië In oktober was nog gezegd dat de bedrijfsresultaten over 19fö achter zouden blijven bij die van 1964 Het nett'•-winstsaldo over 1965 was even wel 10 pet hoger dan dat over 1964 Dit kwam doordat het belastingbe drag over 1965 kon worden vermin derd met ongeveer ƒ 400.000 wegens verlies bij een der overzeese neder zettingen terwijl dit verlies commer cieel reeds was afgeschreven Van de netto-winst over 1965 werd ƒ 824.279 toegevoegd aan de reserve waardoor deze groeide tot ƒ 8.825.151 D directie wordt sedert januari gevormd door ir G A Bakker en ir M H Lubbers Kennedy-ronde komt op 8 juli weer op gang GENèVE — Op 8 juli zullen de onderhandelingen in de Kennedy-ron de weer op gang komen wanneer de „ commissie commerciële onderhande lingen " van de Algemene Overeen komst inzake Tarieven en Handel GATT in Geneve bijeenkomt om de procedure vast te stellen Deze bij eenkomst zal een tot twee dagen du ren 6 % 89 *% - 86B Nat Inv B Nat Inv B Uypoth banken pandbrlevenl 85L I — S — 4H 80 3 % - SVt - Fr.Gr.li.b.Dw ld DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp KI ld E EE.F West Hyp U ld N O SLOTMOTCStmC vao vrijdag 17 juni 1966 16-6 17-6 Actieve obligaties 814 71 — Seheep8li.4 87 6 85 4 % 86 4 % 83 4 % 85 4 % 82 4Vi 84ft 4 % m *% 80 4H 80t 4 78 8W 71ftSH 83 i'A 70 « l * 11 SM 73 3 % 72A SM 79 3 SI 8 8H3t 3 89 5 95 I 89 91A 91A 87 85 87 84 85 83 84 81 80 80 79 71A 83 70 70 73 ¦ 2A 79 81 811SB S9t 95 89}B Nea ' 65 M ' 65 n ld • 64 W • 64 ld ' 58 ld • 59 id • 60 1 rd • 60 n ld • 69 ld ¦ 60 M ¦ 61 ld • 63 Irt • 62 rd St 1 ' 47 ld ¦ 63 i-n ld • 48 Ned.'60 1-n w ' 54 I-II ld ' 56 1 ld ' 65 n tri ' 37 G.B.O ' 46 ld DoU l ' 47 ld Invest c N-IndlS ' 37 A Philips d.1 81 4 80 80 ld ' 48 8V4 91 — ld d.L ^ 49 8H — 92 Pegem 1-2 - • 67 6 91 91 Pegem ' 62 4H 91 91 PEGUS57 6 96 96 PGEM ' 67 6 95 95 ld ¦ 6VB3 « Vi 98 98 Seheepvaart en L.arhtvttarf 90 87 t 90 4 % 87 KLM 16 ] r ld 20 ir Spoup en l'ram weeën Ned Sp ^ 67 4 % 89 89 Premieleningen Alkmaar ' 66 A^dam CenA Idem ' 61 Idem ' 66 I Idem ' 66 n in 96 8 — i'A 82 2H 70 2Ml 89 Idem ' 66 m Idem ' 69 Breda ' 64 Dordrecht ' 66 Elndb ' 54 Enschede ' 64 • s Grav • 62-1 Idem • 62-11 R'dam ' 62-1 Idem ¦ 62-11 Idem ' 51 Utrecht • 82 Z Holland ' 67 Z Holland ' 69 dank - kredietwezen 6 93 4U 83 2H 86 2V4 74 2 % 73 2W _ 94 32 83 B.N.G ' 57 ld ' 68-59 td ' 60 m/V Actieve aandelen 80 81 82 Amst Kufcber 80 » flVA 126 llttodel iDflüstrle 871 ll « IKU 355 Dell Ma eert 100.30 Hoogovens nro 341 Philips Gem B 105.60 Unilever CvA 88.20 83 125 2*4 72 2 ^ 68 2H — VA 88 3U 82 2H 83 2V4 SOA 2 % - 2 % 82 m 82 llonven UblIjtaneB 352 100.70 ' 345 105.10 87.70 A.K.U Amstel Bier BorsumQ Van Gelder Hoogovens Scholten Foxh VA 92 intern inslelllneen 4 » 106 6 % 111 8 % - MilnliHUn en IvtntipoiD Dordt Petrol 613 612 612 130.40 612 130.30 ld 7 pet Pref Kon Pet 50-SO 87B m 82 87 Eur Inv B Wereldb ' 66 ISaruiHi E.G.K.S % België ' 61 DoTUn H.H Gelsenk Bgw Snheepvaarl en l.iiflilvtutrt 107 168 92}t 176 122 993t 187 135 » 130 ' H.A.L Java Ch P nro K.L.M KNSM nat tiei Kon Paltetv 3tv MIJ Ned Slev Goud nro Van Ommeren o Rot Lloyd Scheepv Unl » 107 163 451 91it 172 121 99 184 133 " 133t 8H 96 i % 85 lOOA 100 Cere H E 6 4H 96}B Nonrw ' S6 VA 88 91 88 Ü.ï.2.-Afr ' 88 I 91 A.A.R dev 4U 88 fartlitlputlebewUzoD 1145 1022 720 434 638 432 50 262 Alg Fondi 1/1 Converto 1/1 H.B.B bel d Holland Fund Interbondi Intergas We^reldenerKle 4uild In iHHi-ut A.B.M ƒ 60 D.L F Inteninle ƒ CO Nefo ƒ 60 Robeco / 60 Unltai / 60 Vet Bezit ƒ 60 Buropafonds 1 U Uiüfond * 20 pb Eurunlon 10 pb ValeuFop 10 pb Can Gen F.a ISank - irrt'illel » ii>ver « wrcen 92 93 89 89 86 88 iS 89 84 83 86 169 144 93 93 83}B 98 98 90 92 92 89 89 86 88 84 84 83 86 169 143 93 93 83}B 98 98 90 e « 5 * 5 % 5 % 6 % 8 ^ 6 6 4 % ¦ M < U.N.U ' 65 B.N G BS D i.N.G ' 65 J.N G ' 6.1 U d.N.G ' 65 S.N.G 3.N.G. 3.N.G. U.N.G ' 64 6.N.G wb ' 6J 8.N.G r.spb ld ' 6 Sx - MD ' 88 BX L m ' 68 3r L C.b ' BS Mldd er ' B7 Mldd er ' 66 Mldd er ' 66 • 68 • 64 4 % - 6?4 
26 VRIJDAG 17 JUNI 196 « TJTBECHTSCH MiüUWSBLAD bamen winkelen Dan oofzeven tijd voor Heineken Van een zeer mooie samenstelling is onze koUeküe KOSTUUMS Zn Gezellig zo*n vrije zaterdag I Samen winkelen En dan een leuk terrasje om even lekker uit te blazen Met een gul glas Heineken Dan zijn we echt uitl „ Voor mij dit keer Oud Bruin in terlenka trevira en zuivere scheerwol w.o de Groninger Styi groep en van de beste buitenlandse huizen Een praclit kleuren schema in de modern ste streep en ruit dessins ook in LIGHT WEIGHT Prijs van 105 - tot 245 - WAAR Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Emmelot STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon 18462 ' s Maandags gesloten Heineken Zo'n middagje in de stad daar krijg je dorst van En dan weten dat er Heineken is Altijd brouw-vers Daar is al plaats Ober een tintelend glas heerlijk helder Heineken rinken Heineken Betonschutiingen per meter geplaatst ƒ 28 2 meter hoog Garages 6.30 X 3.20 met extra zijdeur f 1050 — 4.80 X 3.20 1 876 — Schuurtjes vanaf ƒ 4?8 — Alles geplaatst Vraagt vrijblijvend inlicbtin gen Vlotte levering door ge heel Nederland A en B BODWBETON Eündhoven - Steenstraat Ï4 tel 04900-37769 en 34648 Heeft U bij ons voor ƒ 10 " besteed dan ligt voor u een sleutelhanger gereed Het adres waar dat zo leuk gaat NEBBELING 14 VinkenbUTgstraat Utrecht Het adres voor SLEUTELS SLOTEN PLASTIC NAAM - en BBCLAMEPLATEN Bij de N.V Nederlandse Spoorwegen kunnen als opzichter in de buitendienst bij het wegonderhoud geplaatst worden UiS'ers met diploma UTS Weg - en Waterbouwkunde Bouwkunde Werktuigbouwkunde of een overeenkomstige opleiding Voor deze leidinggevende functie bestaan plaatsings mogelijkheden op een der 8 districtsbureaus of op een der 52 sectiebureaus bij die afdelingen die in hoofdzaak belast zijn met het onderhoud en de vernieuwing van sporen wissels enz Na een gedegen bedrijfsopleiding volgt be noeming tot opzichter wegonderhoud Na deze functie gedurende enige tijd te hebben vervuld staan - bij gebleken geschiktheid - voor de opzichter nog andere wegen open En u weet het NS biedt meer • een vaste baan • een gunstige verlofregeling • voordelige reismogelijkheden in binnen en buitenland Sollicitaties onder vermelding „ UTS " te richten aan N.V Nederlandse Spoorwegen Dienst van Personeelzaken 2e Afdeüng Sector B Utrecht 200 Brei voor de liefste man een meesterlijke Parley vakantie trui en win een fijne vaicantie extra I Pariey-woi en haute couturier Dick Holthaus ontwierpen deze meesterlijke mannenmode Truien voor zomer en winter Voor vakantie en vrije tijd Stoere model len waarin een man zich thuis voelt Brei nog vóór de vakantie één van deze truien en u doet mee aan de gezellige Parley fotowedstrijd Want trui klaar maak dan in uw vakantie van „ hem " in de Holthaus-trui een leuke foto en u hebt kans op nog een vakantie een 1 O-daagse winter - vakantie voor 2 personen Uw wolleverancier heeft voor u behalve de Parley-wol en het brei patroon ook een wedstrijdformulier waarop u alle gegevens vindt De leukste foto die Parley vóór 1 oktober 1966 ontvangt wordt beloond met een 10 - DAAGSE WINTERVAKANTIE VOOR 2 PERSONEN TOT EEN BEDRAG VAN F 1000 - Doe mee brei zo'n exclusieve vakantie truien waag er een foto aan Wie weet Vele combinaties zijn mogelijk zodat ook in uw huis een Stokvis Nanninga keuken geplaatst kan worden Jt STOKVIS NANNINGA ' X e^^^fc Heeft uw leverancier geen Parley-wol Schrijf dan aan Parley-woI postbus 60 Dokkum en u ontvangt omgaand adressen Parley wol en patronen zijn bij veel winiceiiers verlcrijgbaar o.a in Ufrechl bij Fa J Verwer Kanaalstraat 112 — Fa Westland v/h J v d Bosch Lijnmarkt 40 In Kockengen bij Fa C v Roeyen Voorstraat 4 In Maartensdijk bij Filiaal Fa C v Rooyen Molenweg 30 Vraag nadere documentatie per brief kaart of per telefoon aan R S Stok vis & Zonen N.V Wittevrouwen singel 95 a Utrecht Tel 030 27351 50404 Een „ droomkeuken " voor iedere beurs STOKVIS KEUKEN 
UTRECHTSCH NTBDWSBIAD VRIJDAG 17 JUNI 1966 Marktberichten ^"^¦ T^filjËbiyjiai^M charles en charlotte ^ llll door Elisabeth Brozowska JOSEPHINE en de MEESTER-GELDZAMELAAR V Regen gutste neer in dichte stralen en er stond een felle wind Er was bijna niemand op straat Het kantoor was gevestigd in de benedenverdieping van een groot huis aan een oude gracht Het was geen tien minuten lopen van hun woning af Zij ging aan de overkant van de gracht in een portiek staan en keek naar de ramen die njets verrieden want de luiken hielden elke lichtstraal tegen Haar blik hechtte zich aan de voor deur Het duurde korter dan zü had durven hopen tot die deur geopend werd In het licht van een lantaarn niet ver van het huis af kon zij duidelijk Thomas onder scheiden Zij slaakte een diepe zucht er was een man bij hem Ze sloegen elk een andere richting in zonder handdruk Zij zag hoe Thomas zijn hoed dieper in het gezicht tfok en tegen de wind en regen in de gracht opliep Beschaamd bang opeens dat hij iets zou merken en begrijpen als zij na hem thuis kwam begon zij te rennen om hem voor te zijn Het slaagde Hij liep niet vlug Toen zij juist haar natte regenmantel had opgehangen en haar overschoenen uitgeschopt hoorde zij hem de voordeur openen en glipte de slaapkamer binnen In enkele seconden had zij zich ontkleed en lag in bed de deken half over haar gezicht getrokken veinzende te slapen toen hij na een tijdje binnen kwam Zij was zo gelukkig dat zij niet kon slapen en een neiging moest bedwingen de dekens van zich af te trappen en hcirdop te lachen van vreugde Na het ge voel van schaamte kwam nu zelfspot Zij zag zich weer staan in een portiek verscholen loerende om haar man te betrappen met een of andere verleidelijke juffrouw en aUes wat ze te zien kreeg was een doodgewone man een nogal sjofel type leek het een kleine mis dadiger en arme goede Tom ging door weer en wind om met hem te praten hem te helpen Als hij eens wist Zij dacht Als we later heel oud zijn en we zitten op een avond saampjes te praten over het ver leden zal ik het hem vertellen Wat zal hij lachen Wat zullen we dan samen lachen wy twee oudjes 34 Vijf dagen later overleed Van Arselen Na de begrafe nis wilde Jan zijn moeder meenemen naar Dordrecht maar zij verzette zich — Laat me hier blijven Hier heb ik het gevoel of hij er nog is Maar zij stemde gretig toe toen Charlotte voorstelde een tijdje bij haar te blijven met het kind — Dat is lief van je fauntje zei Thomas en omhels de haar — Het zal haar afleiden vooral de kleine Toen zij na drie weken terugkeerde naar huis was de oude vrouw rustig — We hebben een mooi leven gehad samen zei ze en het is niet een scheiding voor altijd Hoe gelukkig zijn mensen die geloven zonder twij felingen dacht zij Niet zoals ik die soms geloof en dan weer afdwaal of het niet meer weet Zij vond Thomas opgewekter dan hij sinds lange tijd was geweest — Het was beter zo voor vader zei hij ik geloof dat hij wel erg moe was van dit leven en graag wegging Hij zweeg een tijd en zei toen — Ik moet je iets vertellen Ik heb besloten naar Amsterdam te gaan willy corsan ¦ en er alleen een praktijk te beginnen Anton is een beste kerel maar we passen niet samen Ik wil trou wens graag mijn eigen baas zijn We zijn nu uit de zorgen — ja het is misschien cru om dat zo te zeggen maar waarom zouden we eromheen draaien Ik kan me nu permitteren iets te wagen Zij spraken lang over zijn plannen De weken daarna was hij in beslag genomen door werk en voorbereidin gen voor zijn nieuwe leven en zij door kleine Chris die ziek was Het werd zomer Thomas ging enige malen naar Amsterdam en toen hel kind genezen was nam hij haar mee om het huis te zien dat hij had gevonden Het was een herenhuis dichtbij het Vondel park Hij wilde de benedenverdieping gebruiken voor kantoor en een wachtkamer Daarom moest er boven een keuken worden gemaakt Hij was spraakzaam en opgewekt — Ik was zo beu van Den Haag van aUe mensen daar van alles Ik hunker ernaar te verhuizen Zij gingen die zomer met het kind logeren bij zijn moeder Thomas bleef een week en kwam daarna al leen van zaterdagmiddag tot zondag Anton was op reis alleen Hij had aangeboden daarom geen lange vakantie te nemen — Hij moest er een tijd uit zei Thomas Die twee maken elkaar zenuwziek Ada is ook dom dat ze altijd scènes maakt Tenslotte heeft ze alles wat een vrouw als zij kan verlangen kinderen een mooi huis geld in overvloed Alles wat een vrouw als ziJ kan verlangen Deze woorden raakten haar als fijne naaldeprikken Maar toch voelde zij zich hoopvoller Hij was soms zo jongens achtig blij zo geestdriftig voor het nieuwe leven dat ze gingen beginnen Misschien hoopte hij zoals zij dat tussen hen nu ook alles anders zou worden Toen de laatste weken van augustus het dienstmeisje met vakantie ging stelde zijn moeder hem voor heen en weer te reizen Dat deden zovelen en hij kon toch niet alleen in huis zitten zonder iemand om hem te verzorgen Hij lachte — Ik red me best Ik heb al massa's invitaties om te komen eten en de werkster komt tweemaal in de week mijn rommel opruimen Heen en weer reizen neemt me te veel tijd Ik wil dat Anton alles perfect in orde vindt als hij terugkomt juist omdat ik wegga Maken jullie je maar geen zor gen Wij mannen zijn niet zo hulpeloos en afhankelijk als de vrouwen graag geloven De laatste week Van augustus kwam er een brief van Beate Dat was sinds lang niet gebeurd en Charlotte kreeg een schok toen zij het kinderlijke handschrift herkende Beate schreef dat haar stiefvader voor zaken naar Nederland ging naar Den Haag en daarna naar Brussel Zij had gevraagd of hij haar wilde meenemen — Ik kom je dan eindelijk opzoeken Charlie Ik heb daar al zo lang naar verlangd We komen de zesen twintigste ' s morgens aan en gaan met de avondtrein al naar Brussel Het is dus maar één dag Ik zal dadelijk opbellen als we in het hotel zijn Ik hoop zo dat je er dan bent De brief was naar haar huis gezonden en door Thomas doorgestuurd BIJENKORF AMSTERDAM — De raad van be stuur van Bijenkorf Beheer N.V is er blijkens het per 31 januari 1966 afgesloten boekjaar ondanks de kos tenstijging in geslaagd het evenwicht tussen kosten en omzet te handha ven zelfs zodanig dat het resultaat is gestegen De geconsolideerde exploitatiewinst vóór afschrijvingen steeg tot ƒ 23,61 v.j ƒ 22,27 min Afschrijvingen verg den ƒ 5,86 ƒ 4,56 min belastingen ƒ 5 ƒ 5,75 min Aan de reserve voor vernieuwing en uitbreiding wordt ƒ 3,46 ƒ 3,84 min toegevoegd De totale bedrijfseconomische afschrij vingen beliepen ƒ 9,32 ƒ 8,41 min Hierna resteert een winst van ƒ 9,31 ƒ 8,13 min Hiervan wordt ƒ 4,98 ƒ 4,13 min aan de reserve vernieu wing en uitbreiding toegevoegd waar na een te verdelen winst resteert van ƒ 4,34 ƒ 3,99 min Dividend 17 pet onv De vorig jaar geëmitteerde aandelen delen in dé helft van het resultaat Het aan delenkapitaal steeg tot ƒ 28,34 ƒ 24,45 min PANDA De kostenstijging dient aldus het verslag nauwlettend in het oog te wor den gehouden Hiertegenover staat de verwachting dat de Bijenkorf qua om zet ook dit jaar haar aandeel krijgt uit de verdere groei van de consump tieve bestedingen De raad vertrouwt er wederom in te zullen slagen het evenwicht tussen omzet en kosten te handhaven Er is geen reden aan te nemen dat in 1966/1967 niet evenals voorgaande jaren een redelijk resul taat zal worden geboekt HOLLANDIA AMSTERDAM — Uit een oogpunt van exploitatie is het per 30 novem ber 1965 afgesloten boekjaar van Hol landia kattenburg N.V ongunstig ge weest Pe oorzaken daarvan lagen overwegend in de fabricagesector De sterke daling van het aantal perso neelsleden in Nederland deed name lijk de produktiecapaciteit dalen en maakte het onmogelijk de efficiency normen te behalen Door de vermin dering van de produktiecapaciteit kon niet geheel aan de vraag worden vol daan waardoor de omzetcijfers bij die van ' t voorgaande jaar ten achter bleven terwijl de voorraden goederen op magazijn belangrijk daalden Het nadelig ' saldo exploitatiereke ning bedraagt ƒ 532.265 v.j voordelig saldo ƒ 713.000 Na afschrijvingen interest en toevoeging aan de reserve diverse belangen etc resteert een blanco saldo v.j winst ƒ 164.000 Van deelnemingen werd ontvangen ƒ 1,35 min ƒ 80.000 terwijl de bijzondere baten opbrachten ƒ 141.857 ƒ 9.000 Het dividend wordt gepasseerd v.j 4 pet De gang van zaken in het nieuwe boekjaar geeft reden tot hoop Men VEEMABKT UTBECHT — UTRECHT 16 juni — Aangevoerd 3344 stuks vee en wel 568 runderen 289 vette kalveren » 47 graskal veren 745 nuchtere kalveren 181 schapen en 442 lammeren 294 varkens boven 100 kg 84 varkens beneden 100 kg 686 big gen 18 bokken en gelten Prijzen melk - en kalkoelen 1000—1425 kalfvaarzen 1000—1450 vare koelen 950 — 1150 pinken 620—700 stieren 640—1100 graskalveren 380—600 nuchtere kalveren 40—85 schapen 80—120 lammeren 75—120 drachtige varkens 400—600 lopers 90—1000 biggen 60—80 bokken en geiten 10—68 per stuk vette koeien Ie kw 4.20—4.40 2e kw 3.60—4.10 3e kw 3.50—3.60 per kg ge slacht gewicht vette kalveren Ie kw 3 — 3.20 2e kw 2.80—3 - 3e kw 2.60—2.80 nuchtere kalveren 1.40—1.85 zware vette varkens 1.66—1.75 zouters 1.80—1.90 jon ge slachtzeugen 1.75—1.80 slachtzeugen 1.75—1.80 per kg lev gewicht MABKTBEBICHX BABNBVELD BARNEVELD 16 juni — Coöperatieve Veluwse Bierveiling Ede Aanvoer 954.547 stuks ƒ per 100 37 44 gram 4.61-5.61 45-52 gram 5.69—7.62 iis voldoende van lopende orders voor zien De uitbreiding van de produktie capaciteit alsmede de in voorgaande jaren getroffen maatregelen zullen in 1966 en in de volgende jaren hun effect sorteren De directie zal zo nodig nog verder gaan met het ver plaatsen van de produktie naar het buitenland Zij meent dat naar samen werking met andere ondernemingen moet worden gestreefd Zij blijft ter zake diligent 62-59 gram 7.52—9.21 69-64 gram 9.14 — 10.41 64-71 gram 10.37—12.02 eendeële ren 60-68 gram 9.60—10.10 69-77 gram 10.24 10.80 Eierveiling Bameveld Aanvoer 660.538 stuks 36-42 gram 4.6—5.88 47-56 gram 6.22-7.91 57—«4 gr 8.99—10.43 66-72 gram 10.50—11.23 Eiermarkt Bameveld Aanvoer 2.600.000 stuls 45-50 gram 6.0O 7.10 kg prijs 1.33—1.42 51-58 gram 7.50 — 9.15 kg prijs 1.47—1.68 59—65 gram 9.25 — 10.75 kg prijs 1.57—1.65 Varkensmarjt Aanvoer 60 stuks handel willig biggen 67—78 per stuk PLUIMVEEMAEKT ' S HEBTOGENBOSCH Aanvoer 10.800 stuks Notering in ƒ witte kippen 1.35 tot 1.44 rode kippen 1.60 tot 1.65 zwarte kippen 1.50 tot 1.65 per kg levend gewicht oude hanen 2.75 tot 4.25 tamme konijnen 3 - tot 10 - p st FBUITVEILING BUNNIK Bunnik 16 juni — Kersen vroege Duitse kers rijp 1.37 — 2.08 idem rood 10—12 vroege Spithoven rijp 1.31—1.44 idem rood 11—19 Aard beien Red Gauntlet Ie srt 1.05—1.66 idem 2e srt 60—74 Senga Sengana Ie srt 96—1.65 Idem 2e srt 74—78 Regina Ie srt 1.00—1.10 idem 2e srt 65—60 Alles per kg BANKPAPIER AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.04—10.13 Amer dollar 3.60—3.64 Can dollar 3.34—3.39 Fr frank 100 73.70 — 74.20 Belg frank 100 7.08—7.13 Duitse mark 100 90.05—90.55 Zweelse kroon 100 69.65—70.65 Zwits frank 100 83.70 — 84.20 Ital lire lO.OOO 57.50—69.50 Deense kroon 100 51.80—52.80 Noorse kroon 100 50.10—51.10 Oostenr schilling 100 13.98—14.08 Port escudo 100 12.65 — 12.80 Spaanse peseta 100 gr cp 5.97 — 6.12 DOOR DE LUIDSPREKER HEDENAVOND HILVERSUM I - 402 m - VPRO 18.00 Nws 18.15 Deze week praatje 18.20 Lich te planomuz 18.30 Jazzmuz 18.60 Critiscb commentaar 19.00 V d oudere jeugd 19.30 Kunstkroniek 20.00 Nws 20.05 Mu zikale lezing 20.45 Christendom zonder God lezing VARA 21.00 Concertgebouw orkest en solist 22.30 Nws 22.40 Act 22.56 Lichte gram.muz 23.45 Socialistisch nws in Esperanto 23.55-24,00 Nws HILVERSUM II - 298 m - KRO 19.00 Nws 19.10 Act 19.30 Progr met jonge artiesten 20.00 Fluit altviool en harp mo derne muz 20.25 Omroepdubbelkwartet klass en oude liederen 20.45 Planorecital klass muz 21.00 Veertiendaagse rubriek over recente publicaties op geestelijk ge bied 21.15 Gram.piatenprogr v d mili tairen 23.25 Boekbespreking 22.30 Nws 23.40 Epiloog 22.45 Lichte gram.muziek 23.55 24.00 Nieuws DRAADOMROEP 4e lijn gram,pl,progr Gounod fragmenten uit Roméo et Juliette Jules Massenet Scènes pittoresques en fragmenten uit Thaïs ZATEBDAG 18 JUNI HILVERSUM I - 402 m - VARA 7.00 nws ochtendgymnastiek en strijdlied 7.23 Lichte gram.muz 7.30-7.35 Van de voorpagina 8,00 Nws en postduivenber 8,10 Lichte orkestmuz gr 8.20 Tips voor trips en vakanties 8.30 Lichte gram muz 9.15 Fanfare-orkest amus.muz 9.35 Wateristanden VPRO 9,40 Het Babel dor wetenschap lezing VARA 10.00 Z.O 135 gevar prógf Dm 11.00-11.02 Nws 12.15 Lichte gram.muz 12.27 Meded t.b,v land en tuinbouw Aansl postduivenber 12.30 Act sportnws 13.00 Nws 13.10 VARA Varia 13.15 Stereo Licht muz.programma 13.40 Progr voor twintigers 14,15 Jazz muziek 14.55 Voor nu en later lezing 15.10 De Metropolitan vóór 1925 Fragmen ten uit opera's van Verdl gr 16.00 Nws 16.02 Nederl amus.muz 16.35 Orkest 17,05 Stereo Vooaal en instrumentaal ensemble e,n zangsolisten 17.30 Radioweekjournaal HILVERSUM n - 298 m - KRO 7.00 Nws 7.10 Meditatie 7.15 Klass grammo foonmuzlek 7.30 Nws 7.32 Geestelijke lie deren 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.10 Ge varieerd progr 8.30-8.32 Nws 12.00 An - gelus 12.02 Country and Western Express 12.24 Marktber voor boeren en tuinders 12.27 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Overheidsvoorlichting Geven en nemen 12.50 Lichte gram.muz 13.15 Radio voor tieners 14.10 Meisjeskoor 14.30 V d kinderen 14.40 Licht Instrumentaal trio 15.00 Gesprek over de realiteit van het missiefront 15.20 Henry Wood Pro menadecbhcerten 16.20 Gram.muz 16,30 VLsages de la chan.son 17.00 Progr voor twintigers 17.15 Lichte gram.muziek 17.25 Gevar gram.muz 17.55 Stereo Licht in strumentaal ensemble HILVERSUM in - 240 m FM-kanalen en draadomroep 3e lün - NRU-AVRO 9.00 Nws 9.02 Solisten - en orkestenparade opn 10.00 Nws 10.02 Gram.muz voor tieners NRU NCRV 11.00 Nws 11.02 Mo derne gram.muz 11.30 Muziek van het Leger des Hells 11.50 Lichte orkestmuz gr 12.00 Nws event act 12.30 Ge varieerd muziekprogr opn 13.00 Nws 14.00 Nws 14.02 Platenshow v d tieners 15.00 Nws 16.02 Hoogtepunten uit operet tes musicals en films 16.00 Nws 16.02 Progr voor vakantiegangers 17.00 Nws 17.02 18.00 Sportshow reportages uitsla gen en commentaren 24 Panda begreep dat er weinig anders op zat dan twee munten in de automaat te werpen — als hij tenminste niet onderstebo ven in de boom wUde blijven hangen En hoe wel hij het helemaal niet leuk vond om alweer zijn eigen geld te besteden aan een uitvinding van meneer Geldmaker pakte hij twee florij nen en stopte die in de daarvoor bestemde gleuf Dat had onmiddellijk resultaat Het touw liet zijn voet los en Panda kwam met een ^ reun op zijn hoofd terecht i Üi.ÏÏ^S „ Au " riep hij „ Bah Wat een gemene streek Nu heb ik nog een bubbel op mijn hoofd ook Wat onaardig van meneer Geld maker om op die manier geld te verzamelen Maar ik zal het hem eens eerlijk vertellen " Zijn leermeester was juist bezig met het be vestigen van de laatste automaat met valstrik toen hij Panda zag aankomen Jongeman " zei hij „ Dat was een heel goede uitvinding van je Ik had het zelf kun nen verzinnen Hier zit geld in Zelfs als er per dag maar één persoon langs komt krijgen we aan het eind van een jaar nog altijd meer dan zeshonderd florijnen binnen voor onze ver zameling Briljant " Hm " mompelde Panda onthutst M-maar " Ssst " siste de geldverzamelaar Daar komt de tweede persoon van deze dag " Suske en Wiske yef!flot6eliti?ö0löst \ In de lucht Vetdwenen N ' ooï'hWfehV f [ B ' mms ^ niyhJuhMjesfi'md Posities Nederlandse sehepen Achilles 7 6 te Vaipi^raiso Adonis 16 v Pan Parix n Moblt « Adriana 15 te Rotteram Aegir 15 v Londen te Rotterdam Aegis 16 v Guanta te Trinidad Aeneis 15 v Amst te Rottei-dam AJbert V 15 te Antwerpen Alcefas 15 v Tarragona n Valencia Alcor 16 y Antw te Marseille Alcor W 16 te Appingedam Aldebaran 16 te Gdansk Alert 16 te Londen Alhens 15 v Batiia n Las Palmas Alï p 15 Terschelling n Kotka All Damhof 15 te Leixoes Alja V 16 te Broekerhaven Alttes 15 V Karachi n Suez AlmkerN 16 v Aqabs te Port Sudan Alpha 16 te Londen Aludra p 15 Maceio n RIo Janeiro Amsteidyk 16 v Antw te Rotterdam Amstelhoek 15 280 m W Kaapstad Atnstelhof 15 1300 m Z Ceylon Amstelland 15 140 m ZW Las Pal - mas Amstelslujs 16 te Sasebo Amstelstad 15 1250 m N Galapagos • il Amstelveen 15 v Moji n Vancouver Angolakust 15 v Ro « n Hamburg Ank T p 16 Kiel n Skutskar Anna 16 v Zaandam n Delfzijl Anna Broere 16 te Dorrecht Anne Herlurth p 16 Algiers Annenkerk 15 te Dar es Salaam Areas 16 v Heraklion n Antwerpen Ardeas p 15 Ksao St Vincent n Oporto Ardito 14 te Greenwich Argonaut 14 te Zeebrugge Argos 15 v Patras n Piraeut Arion 16 te Antwerpen Aristoteles 16 te Antwerpen Arneb 16 te Leith Arneborg 14 v Kotke n r Artemis 17 te Pta Deigade Arvo 16 V Rotterdam re Boston Astri 16 V Rotterdam te Londen Atlantic p 15 Gibraltar Atlantic Sun 17 te New York Atlintlc Trader 17 te St Thomas Attantlde 14 te Runcorn Attis 16 op 650 m ZW Aroren Averdyk 14 te Khorramshar Axel 16 V Middelburg te Harllngen Bib T 15 V Gefie te Gunness Banda 12 v Vera Cru < te Houston Bare 16 te Londonderry Batjan 15 v Suez te Djibouti Bengknlli 14 160 m ZW San Sal vador Bernard John p 15 Vis eil Bevesier 16 te Rotterdam Bcyerland 16 te Lefth Ciak p 15 Texel n Archangel Bierum 15 te Amsterdam Biliiton 15 150 m ONO Bahrein Bintang 15 op 70 m O Malta Boisaevain 14 te Kobe ConaFide 16 te Rotterdam Bontekoning 16 te Kotka Boreas 14 v Cadiz n Antwerpen Bornrif 16 te Par verwacht Bothnia 16 v Par n Bothniaborg 15 v Deltzyi n Bohus Brandaris 16 te Leith verwacht Blinds 15 v Antwerpen n Sout - bamplon Britlenburgh 15 te Rotterdam Cadans p 16 Ibizs n ' Spezta Calehas 15 v Piraeus n Pstras Camphuys 15 160 m NNO Mombasa n MukallB Canada 16 te Rotterdam Carasso 16 v Londen te Antwerpen Ctiravelle 14 v Oscarshamn n 7 Carebeka 15 te Pasajes Carebeka 2 15 v Oxelosund naar Rotterdam Carmen p 16 Brunsbuttel n Middtes - bro Casana 16 v Antwerpen te Rotterdam Catharine F p 16 Kiel Celebes p 16 Gibra.tar Ceres 16 v Amst te Madeira Chiron 16 te New York Cito 15 V Londen te Rotterdam Coccinelle 16 v Casablanca n Rouaan Colette 15 v Antwerpen te Geni Confid 16 te Londen Congokust p 16 Las Palmas Coria 15 v Goole te Deltzijl Cornelia B 2 p 16 K de Gata Cornelia B 3 p 15 Start Point Crescendo 15 te Grimsby Cumulus 15 V Par n St Ëtienne Dahomeykust 15 180 m ZO Madeira Dania p 15 Kiel n Kopenhagen Oaniel 16 v Dover te Rotterdam Daphnis 16 v Antw re Amsterdam Doborah 15 te Rotterdam Delft 16 V Antw te Rotterdam Deltadrecht 15 540 m NW Kaap Verd ell Democraat 16 te Londen Deo Gloria 16 te Rotterdam Dependance 15 v Amsterdam near Hamburg Diemerdyk 12 op Cotumbji rivier Diet p 15 Kiel n Sundsvali Dina 13 v Blyth n Truro Dinkel 16 v Londen te Rotterdam Dinteldvk 15 v Londen n Hamburg Dolores 15 te Antwerpen Dcnata 16 v Groningen te Londen Donau 16 te Goole Dordrecht 15 100 m ZW Ctllao Douwe S p 15 Brunsb n Broeker heven Draco 16 v Amst te Aarhuus Dutch Engineer 15 te Antwerpen Dutch Mate 16 te Londen verwacht Duurt 17 te Rotterdam Ëagia 15 te Colchester Echo 16 v Himaey te Akranes Edda 15 v GefIe n Amsterdam Eddystone 15 te Delfzijl Eemland 16 v Amst n Hamburg Eems p 15 Dover n Hamburg Elisabeth 14 v Archangel n Londen Elsa 14 te Norresundet Emble 16 V Antwerpen ie Rotterdam Emerald Isle p 15 Wight Emmy S 16 te Amsterdam Engelina p 15 Kiel n Abo Eo * 15 op 120 m ONO Funff Equator 16 v Amsterdam n Londen Erasmussingel 16 te Antwepren Europa 15 te Norwch Falcon 14 v Hamma n Colchestei Fem 15 v Harlingen te Halden Fiducie 2 16 te Boston Fivelstdd 13 V Triest n Fievolan 16 te Harlingen Forto 16 te Hamburg Frans van Seumeren 16 te Rouasn Frisia 16 v Rauma n 7 Gaasterdyh 16 te Bremerhaven Gabonkust 15 v Freetown n Amst Ganymedes 15 v Callao te Pisco Gazelle 15 v Zaandam n Boston Geert 16 v Yarmouth te Antwerpen Geesldam 16 te Rochester Ceestdiep 16 te Ipswich Geestdijk 15 te Maassluis Geestland 15 op 430 m WZW Azoren Geesisluis 15 te Maassluis Geesltroom 16 te Yarmouth Golina 14 v GefIe te Abo Gooiland 15 v Bahia te Amsterdam Gorredyk 15 v Rott n Miami Grade Westers 14 v Lubeck n 7 Craveland 15 v Paranagua n Amst Grebbedyk 15 te Mobile Grootekerk 16 v Amst n Londen Gruno 16 v Rotterdam n Londen Hardenberg 15 v Dublin n Trinidad Harlingen 15 v Kotka n IJsland Harma p 16 Kial n Stockholm Hathor 16 V Lattakia te Antw Hector 15 140 m NNO Finistarra Helen 15 te Puttershoek Helene p 16 Kaap Wrath n Liverpool Hendrik B 14 te Stockholm Hendrik Holwerda p 16 IJmuIden Hendrika Maria 15 v Hoek v Hol land n Honfleur Henny J 15 v Goole te Whitstsbir Hercules p 15 de Azoren n RoM Hermes 15 v Kingston n P Cortez Hermes H 16 te Lissabon Hilversum IS v Londen n Bermuda Honteslroom 16 te Sheerness Hoogkerk p 15 Algiers n Antw Horizon 16 te Amsterdam Hydra 15 v Kesko n 7 Ida D 15 V Londen n Middlesbro idanel 16 v Londen te Gent Imke 16 v Ceute n Sefubal Insp Mellema p 15 Ceuta Ipswich Pioneer 16 te Rotterdam Isis V 16 te Londen Ittersum 15 100 m ZZW K Fear Jagersfontein 15 380 m ONO 5t Helene Jalfa p 15 Kiel n Ostrand James Benedict 16 ten anker Haifa Jannie 16 te West Hartlepool Jans IS V Londen re Amsterdam Japara 15 v Port Sudan te Sues Jason 15 op rede Demerar » Jato 13 te Liverpool Jean E 15 V Londen te Amsterdam Jell p 16 Sorkum n Nantes Jcnjo 16 V Scheveningen n letty 15 V Skutskar n Zaandam Johannes V 14 v Newport naar Halmstad Jolanda Smts 16 te Rotterdam Joost 15 V Skutskar n Dordrecht Jozina 15 te Londonderry Juno 15 V Hamburg te Belfast Kamperdyk 16 te New Vork Karachi 15 v Bugo n Mirl Karskorum p 15 San Salvador Katendrecht 15 220 m NW Perim Katsedyk 16 te Rotterdam Katwyk 15 v Montreal n Ouluth Kazan 16 v Hambur n Liverpool Keerkring 15 150 m NW Makassar Kenitra 16 te Mayaguaez Kieldrecht 16 i Hamburg te Antw Kilo uerm 16 V Cagliari n Boston Kinderdyk 15 570 m WNW Azoren Kloosterdyk 15 430 m W Lendsend Kloosterkerk p 15 Assab n Fremantic Korendyk 15 op 1150 m W Sci"v Koudekerh 15 v Hamburg te Bremen Kreon 15 op 50 m O Pto Plata Kwiek p 16 Terschelling Labotas 15 v Rott n Ventsplls Ladon 16 v Amst te Madeira Les 16 V Londen te Rotterdam Letderkerk 14 te Khorramshar Lekhaven p 15 RIo Janeiro n Rott Leonidas 16 v Amst te Rotterdam Lefo 16 op Erie meer Leuvehaven verm 17 v Kopenhagen n Rotterdam LIbertas 15 te Seville Lifana 15 v immingham n Rouaan Lizard 16 te Zaandam Lloyd 18 tc Londen Loppersum 16 v Hamburg n Antw Lovesteyn p 15 Beachy Head Lubox verm 16 v Belfast n Antw Lukas M 16 te Guernsey LutetJa 16 te Delfzijl LycBon 15 220 m ZO Tha Brothers Lydia 15 te Montrose Maas Lloyd verm 17 v Belr * n Dar es Salaam Maasdam 16 v New Vork te Rott Madison Lloyd 15 v Lattakia n Barcelona Magas 16 v Amst te Rotterdam Main Lloyd 16 te Auckland Marathon 16 v Curasao n Aruba Mare Magnum 16 te Londonderry Mare Sitentum 16 te Cardiff Margriet Anja 16 te Rotterdam Maria W 16 v Antwerpen n 7 Marinus Smits 16 te Grangemouth Mario p 16 Vlissingen n 7 Markab 17 te New York Markab < T 16 te Londen Marnc Lloyd 16 te Jacksonville Maron 15 530 m O K Kennedy Martinistad p 15 Sandhammern n n Kotka Mataram 17 te Cebu Mathilde 14 te Barrow Maud 16 te Reykiavik Medon 15 v Guanta n Trmidad Meike 15 200 m ZW Ouessani n Durban Memnon 16 te New Orleani Menkar N 15 v Kiaton n Sete Merak p 15 Ceuta n Tunis Mercurius H 15 te Aberdeen Merweborg 16 te Delfzijl Merwehaven 16 te Duinkerken ¦ Meteoor 16 v Fowey te Rotterdam Mies 16 V Rotterdam n Drogheda Mintaka N 15 te Rotterdam Mississippi Lloyd 15 v New York n Matte Mithras p 16 Kasp St Vincent Mount Everest p 15 de Lofoten Nanning Buisman 16 100 m NO Kaap Viliano Narwal 15 v Rotterdam te Grimsby Nashira 16 v Partington n Rotterdam Nassauborg 16 tc Barcelona Neder Rhone 16 t « Bremerhaven Neder-Waal 15 v Beyrouth n Genua Neeltje Broere 16 te Rotterdam y Neptunus 16 V Rotterdam n Londen Nestor 16 v Piraeus n Hamburg Netty 17 te Rotterdam verwacht Nieuw AjUJittrdam 17 te Southamp ton Nieuwe Waterweg 13 v Londen n Nimrod 16 v Dover n Colchester Nomadisch 16 tc Rotterdam Noord 15 V Ssvonne te Melloa Noordborg 16 te Utrecht Noorderkroon p 16 Kiel n Manty - luoto Nore 15 v Rotterdam te Amsterdam Nova Zembla 15 tc Zoutkamp Novel 15 u Delfzijl n Kotka Nushaba 15 2O0 m NO Madeira d Antwerpen Oceaan 14 v Agios Constanttnos n 7 Oiwe p 16 Kiel n Stettin Olympia 16 nm tc Blyth Ommenkerk 15 v Lour Marques te Beira Oosterburgh p 16 Ouessani n Bor deaux Oostkerk 15 opi 1100 m ZW Ceylon Oranjeborg p 15 Kiel n Kotka Oranjefontein 15 te Kaapstad Osiris 15 600 m NO Azoren Pacific 15 540 m O Ascension Pallas 15 V Lissabon n Amst Paloma 15 te Rotteram Pamir 16 te Rotterdam Pandora 15 te Amsterdam Parkhaven p 15 Finisterre n Antw Parma p 16 Kaap 5t Vincent naar Malaga Patria 16 te Leith Patricia 15 v Halmstad n Stettin Pergo 16 v Par te Amsterdam Phidias 15 v Rott te Lissabon Poeldyk 16 op 270 m W Lanösend Pollendam p 14 Ceuta n Malta verb Polydorua 15 op rede Port Safd Polyphemus 15 120 m N Finisterre Poolster 15 op 60 m NW Algiers Port Talbot 15 v Antwerpen naar Londen Poseidon 15 v Hamburg te Amst Pres Tubman p 15 K H&tteras n Beaumont Prins Casimir 15 op 115 m ZW Hallfax Prins Fred Hendrik 15 op 70 m W Hoek van Holland Prins Fred Willem o 16 Algiers Prins Joh W Friso p 15 Scilly Prins Maurits 15 v Londen n Mon treal verb Prins Ph Willem 15 op 140 m W Valentta Prins Willem 3 p 16 Dover 24 te Tripoli verwacht Proton 16 te Huil Prudent 16 v Hartingen n Aalborg Rad)a 16 v Hongkong te Shanghai Randfontein 15te Bremen Rapid 16 V Londen te Rouaan Reggeborg 16 té Delfzijl Rempang p 15 Finisterre Res Nova 16 v Antwerpen te IJmuI den Result 15 V Par n Gent Riet 15 V Kristinehamn n 7 Roelot Buisman 16 te Sheerness Roelof Holwerda 14 te Leith Rose p 16 Gibraltar n Middlesbro Rotterdam 16 v Southamoton n New York Rozenburgh 15 v Havre n Par Rubato 15 v Port Talbot n Londen Rubicon p 16 Ouessant n Rotterdam Ruys 16 V RIo Janeiro te Kaapstad Ryn 15 100 m Z Madagascar Ryndam 15 290 m NO Kaan Race Rynstroom 16 tc Shoreham Salvinta 15 v Delfzijl n Riga Sandenburgh 15 te Rotterdam Santa Lucia 15 260 m NW Azoren Santa Maria 16 te Kingston verw Sarpedon 15 250 m ZO Jamaica Schelde LIdyd 15 v Rott n Havre Schiehaven 15 te Port Madoc Schiekerk 15 v Rott te Amsterdam Schouwen 15 op 800 m W Colombo 22 te Singapore verwacht Serooskerk 13 te Melbourne Sitindoeng 14 te Rangoon Silvaplana 16 te Aarhuus Silvretta 16 te Rotterdam Sliedrecht 16 v Ceuta te Montreal Sloterkerk 15 v Kaapstad n Las Patmas Soostdyk 15 V Boston n New York Sojon 13 V Aruba n Nassau Son 16 V Rotterdam te Jersey Spaarnekerk 15 v Hongkong n Aden Spirit 16 te Ipswich verwacht Spoorsingel 15 v Gyon n Bordeaux Sporonia p 15 Noordhtnder St Annaland 16 te Rotterdam St Jansland 15 te Boston Stad Delft 15 OD 110 m ONO Vera Cruz n Boston Stad Den Haag 15 op 245 m ZZW Las Palmas Stad Utrecht IS v Madras n Siha - noukvflle Stanislas p 16 Algiers n Gent Steils Fornax 17 te Antv,/erpen Stella Maris T 16 te Rotterdam Stentor 16 nm te Amsterdam verw Stern 16 v Rouaan te Honfleur Steven 15 v Rouaan te Agadir Straat Banka 16te Lour Marques Straat Clarence 12 te Melbourne Straat Clement 12 te Mombasa Straat Cook 13 te Brisbane Straat Franklin p 15 Principe Straat Malakka 15 v Durban n Port - land Straat Torrea 15 v Walvisbaai n Lobito Subro 15 300 m N Fortaleza Sumatra 16 v Marseille te Genus Surte 15 v Abo n Hudiksvall Swindregt - 6 te Marseille Sylvia 2 16 v Rotterdam n Runcorn Tanny 13 te Rochester Tars 15 645 m ZZW Fern Noronha Tarzan 16 te Londen Taurus 15 v Londen te Antwerpen Temar 16 te Londen Tempo 16 160 m O Gibraltar Thaletas 16 100 m ZW Cyprus n Hamburg Thea 15 v Londen te IJmuiden Themis 15 op 240 m ZO K Fear n Newport News Theron 16 v Paranam te Rotterdam Timo 16 V Rotterdam te Wells Tjerk Hiddes 15 te Gdansk Tjiksmpeh 13 te Dar es Salaam Tliluwah 13 v Kobe n Hongkong TImanuk 15 100 m N Flores T inegara 15 te Port Swettenham T Iwangi 14 v Melbourne n Sydney Trias Trader 16 te Rotterdam Trica 15 v Aberdeen n Kotka Tridale 15 v Londen te Antwerpen Trito 16 V Amsterdam te Rotterdam Triton 15 OD 500 m NO Azoren Tubat p 15 Gibraltar n Kopar Twee Gezusters p 15 Finisterre n Barcelona Tycha 14 v Shoreham te Londen Urltersingel p 16 Penmarch n Par Van LInschoten 12 te Brisbane Van Noort 11 te SydTiey Vechtborg 15 te Delfzijl Victory 16 te Amsterdam Viola 14 V Odense n 7 Viscount 15 V Rotterdam n Midd - lesbro Volharding 16 te Liverpool Voorwaarts 15 v Livorno n Liverpool Vryburflh 16 oo 60 m O Algiers Waverstroom 16 te Dagenham Wogro p 16 Holtenau n Sheerness Westland 15 te Rochester Westland Producer 16 te Maassluis Westland Trader 16 te Sheerness Wilja 16 V Amsterdam n Norwich Wilja B 15 v Delfzijl n Maimo Willem Barendsz 16 te Wisbech verw Witmarsum 15 250 m NO Azoren Wolanda 16 v Londen te Zaandam Woltersum 15 340 m ZW Bpnntirta Wonoe Tt - o-rn 16 V Dar es Salaam n Zanzibar Wonosobo 15 11 SO m ZW Tahiti Yssei 15 v Londen te Brussel Yselhaven 16 te Casablanca Zaanland 15 te RIo de Janeiro Zeeburgh 16 te Amsterdam Zeevaart 15 v Antwerpen n Londen Zephyr verm 16 v Runcorn n Liver pool Zonnekerk 16 v Anhv te Rotterdam Zuiderzee 16 te Par Zwartewater 14 te Goole Zwyndrecht 15 250 m NW Kaap 5»i Lucas Tank vaart Abida 16 te Stanlow daarna Hamble Acmaea p 15 Cork n Curacao Alkmaar 15 op 120 m O Bahia Ameland 15 v Durban n Kaapstad Anco Spray 15 te Lake Charles Area 15 te Stanlow daarna Faslane Caltex Arnhem p 15 Little Ouoin Caltex Eindhoven 15 v Bahrein n Lour Marques Caltex Leiden P 15 Little Quoin Caltex Madrid 16 op 160 m W Little Ouoid n Pembroke Caltex Naples p 15 Perim Caltex Rotterdam p 15 Ras Fartek Camitia 15 v Shellhaven n Barton Carib Trader p 15 Oporto Cinulia 15 v Curacao n Liverpool Crania 16 te Stanlow daarna Barton - Curagao Doelwyk 15 op 130 m ZZW Ma sirah 18 te Mena verwacht Esso Den Haag 15 100 m Z Malta Forest Hill 15 tc Duinkerken Baltimore Gulf Hansa 15 300 m ZW Ceyion Gulf Hollander 15 op 220 m WZW Landsend Gulf Italian 15 240 m O Malta Jacob Verolme 15 v Cruz Grande it Kaap Hoorn 15 op 180 m NNO Finisterre Kabylia 16 v Genua te Curacao Kaiydon 15 1260 m ZW Axoraij Kara 18 v d rede te Gefle verm 19 n Gothenburg Keizerswaard 14 v Bangkok n Pladju Kelletia p 15 Bona n Curacao KermjB 15 v Rott n Gothenburg Kopionella 15 v Spezia te Rotterdam Koratia p 15 Ouessant nThameshaven Korenia 15 te Faslane daarna PauII lac-verm Rotterdam Kosicia 16 te Killinghoime daamc Saltend.-Rotterdam Krebsia 15 op 380 m WZW Curacao Munttoren 15 v Fortaleza n Sao Luii Ondina 15 op 120 m NW Perim Philidora 15 250 m NW Curacao Phlline 18 te Mena verwacht daarna verm Rotterdam Purmerend 15 210 m NNO Azoren Reza Shah the Great 16 te Hamburg Tahama 16 v Hoyanger te Oslo Tamara 16 nmte Mena verwacht Vasum 15 op 750 m O Bermuda Viana 16 v Dakar tc Bonny Vivipara 17 te Skaramanga ' Westertoren 13 oprede Singapore Zafra p 15 Cape Palmas 25 t « Portland verwacht Zaria 15 130 m ZO Kaap Verd clI Zeesleepvaart Barentsz Zee 16 te Middlesbro Clyde met booreiland 15 op 700 m OZO Bermuda Ierse Zee met booreiland 14 op 250 m NW Key West Loire met 2 bakken 15 600 m WZW Guam Maas 16 nog te Singapore Mississippi 16 nog te Serfa Noordzee met S baken 14 t « Pa lermo Oceaan met bak 15 150 m OZO Massawah Oostzee met boorbak 17 ta St Johns Antigua Orinoco 16 werkzaam In Perz Golf Schelde met „ Sea Maid " IS op 350 m W Lissabon Thames met booreiland 15 700 m OZO Bermuda Tyna met 2 sleepboten 15 v Rott«r < dam n Genua Zwarte Zee met booreiland 15 o » 130 m ZO TakoradJ ¦ 
28 VRIJDAG 17 JUNI 196 « VTBECHTSCH NIEUWSBLAD tJTBECHTSCH NIEUWS PRESBURG brengt extra VAOERDAQ-attracties Onmisbare artikelen voor speciale VADEEDAG-prijzen • sr.^if 895 Chroomieder COSY MUILin zwart of bruin geheel LEER gevoerd 9.95 Alleen op zaterdag 18 juni als Vaderdag-attractie ¦^ - a - i - ^ ¥ r it it ^ Echt leder KRUISBAND-MUIL met leder binnenzool Licht en soepel Heerlijk voor het weekend 10.95 Alleen op zaterdag « IOC 18 juni als I|«'0 Vaderdag-attractie V Er is nog veel meer voor Vaderdag bipt PRESBURG Gehele maand juni GROTE KOELKASTEN SHOW Wij tonen U diverse merken o.a PHILIPS RUTON ZANUSSI MARIJNEN BOSCH AEG Alléén tijdens de SHOW 238 - LINDE KOELKAST 130 liter van 328 - voor Amsterdamsestraatweg 235 - 237 - 262 - Utrecht Telefoon 40338 - 40202 hevering en service in stad en provincie Utrecht Erkend installateur elektra gas wafer voor een goed nylonvilt tapijt hoeft U geen f28 - f32 - of zelfs meer te betalen mStlV Er is nu nylonvilt tapijt VOCE PERM * 18.75 „' vi:x>£bbedekkingsspe;cialist " B J GERRITSEN KOEKOEKSTRAAT 47 — UTRECHT TELEFOON 23862 Esconyl maakt geen dure reclame Het gezellige en moderne Esconyl nylonvilttapijt zonder dure reclame is voor ü een betèèlbare luxe En praktisch Vlefeken Met wat sop is uw nylonvilt weer als nieuw Stof zuigen Al vanaf de eerste dag Slytvast Ja Zelfs bestand tegen vernielende naaldhakken Keuze Uit liefst 18 kleuren Deze auto heeft alles mee STABILITEIT - COMFORT - PRIJS Renault 10 Major Een moderne lijn een uitstekende wegligging een overvloed aan comfort én een lage prijs dat is de Renault 10 Major-de nieuwe 1100 cc Renault ¦ 1100 cc Sierra motor van 50 p ^ tSAE ¦ Maxi mum snelheid 135 km per uur ¦ Vier M betrouw * bareLockiieedschljfrem' men M Onafhankelijk ge veerde wieien ¦ Voliedig gesynchroniseerde ver sneilingen ¦ Beschermd tegen roest door zeven carrosserie - behandeHn * gen waaronder ' n dom * pelbad ¦ Gesloten koel circult • geen water of antl'vrles ¦ Leverbaar in vele moderne kleuren VRAAG VOLLEDIGE INLICHTINGEN EN MAAK EEN PROEFRIT BIJ De makers van de " auto van het jaar " N.V AUTOMOBIELHANDEL v/h GRUND & CO Maliebaan 71—73 — Utrecht AUTOMOBIELBEDRIJF N.V ZUILEN Amsterdamseslraatweg 600—602 — Utrecht 900 ^ 2oa - voordeel SMÜlJJJj / joDaLii.iiJïïj SI.ECH1S GEIOIGTOTEN MET ZATERDAG 1 6 JULI Velo Combi Model AC 50 S met centrifuge inruii Uw prijs 798 200 - Velo Volautomaat met vele progr 1275 inruil 200 - S ^ ' COOs VELO OUDE GEACHT 142 W.Z TELEFOON 030-U631 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bö het Instituut voor Systematische Plantkunde wordt per 1 augustus a.s gevraagd een botanisch analiste of een adjunct analiste / laborante Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling Op het salaris wordt geen premie A.O.W./A.W.W ingehouden Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Hoogleraar Beheerder van het Instituut Lange Nieuwstraat 106 te Utrecht ^******%»^»»^^»^^^^^%%»^^ »»»»%%•*»*»»»«> Middelgrote MEUBELFABRIEK te Culemborg vraagt a een vrouwelijke administratieve kracht met enige Jaren kantoorervaring M.U.L.O - of gelijkwaardige opleiding mini maal vereist Verlangd wordt dat zij na verloop van tijd de orderadministratie kan beheren en contact met onze klanten zelf standig kan onderhouden b een cheffin voor de knip - en naai-afdeling met goede ervaring en in staat op juiste wijze leiding te geven Schriftelijke sollicitaties te richten onder no 2-8549 aan het bureau U.N fc^^*^'»^*^^^0^«fc^*^'^»»^i^»^^^^»^'fc ^^»*^»»^^'»^ GOUDA ^ ROTTERDAM \ coolsrnget \ UTRECHT ^ 1 ^ ^ BL ^ 5 km 1 3krai i ^^*«% i,J^*^CAPELLE a/d USSEL brienenoordlbrug inCAPELLEAANDEMSSEL In het uitbreidingsplan Middelwatering op slechts 8 hm afstand van het centrum van Rotterdam zijn temidden van singels en groenstroken in aanbouw RUIIUE HERENHUIZEN met centrale verwarming Beneden grote L-vormige woonkamer oppervlakte ca STm ^ mei thermopane beglazing dubbele ramen keuken toilet en tuin met stenen berging Ie Verdieping 3 ruime slaapkamers met vaste dubbeldeurskasten grote badkamer met doucheruimte en 2e toilet 2a Verdieping grote slaapkamer met 2 tuimelramen en 4 afzon derlijke bergruimten Koopsommen vanaf f 59.900 - kk 6arages f 6.000 k.k Hypotheek tot 90 % van de koopsom mogelijk z MODELWONING * Gaarne nodigen wij U uit tot een bezoek aan de modelwoning op het bouwterrein ingericflt door ^ ECKHART WONINCINRICHmO Geopend ledere dag behalve zondag van 2-4 uur zaterdag van 10-4 uur en op maandagavond van 7-9 uur Tuintaan 18 • Schiedam - Tel 010-264300 buHen kantooruren 01896-4534 D KOK & CO NV MAKELAARS TB KOOP IJS8EL8TEIN middenstandswoning met voor - en achtertuin gelegen aan de Kievitlaan Indeling Beg grond hal w.c gang trappen portaal woonkamer aparte eetkamer keuken en bijkeuken Ie Verd 4 grote slaapkamers douche en balkon aan de voor - en achterzijde Koopsom f 35.000 — k.k Is geheel leeg te aanvaai ^ den Inlichtingen MAKELAARSKANTOOR W v LOON de Sitterlaao 5 Utrecht Tel 11374 en 715802 ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦£ Te koop met VRIJE VESTIGING te BILTHOVEN ruime HALVE VILLA Bouwjaar 1955 bevattende grote woon kamer 4 slaapkamers douche zolder met centrale verwarming oUestook garage en vrije tuin Korte levertijd Vraagprijs ƒ 82.000 — Inlichtingen Makeraardij VAN ROSSEM PALTZERWEG 35 — BILTHOVEN TELEFOON 03402 2871 G J & D Thoren N.V Jutfaseweg 1 Utrecht zoekt voor haar afdeling Expeditie een INPAKSTER Leeftijd ± 17 jaar Datum indiensttreding in overleg te regelen Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan boven genoemd adres Schildersbedrijf Fa Kaltro KWABTBLLAAN 32 ZEIST vraagt geroutineerde NIEUWBOUW SCHILDERS Aanmelden tel 03404-18542 of op hét bouwwerk Europalaan te Maarssen Gemeente Utrecht Bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst kan worden geplaatst een medewerker(ster belast met de administratieve leiding van het Mantoux onderzoek op de vervolg scholen Werkkring Het verzorgen van de administratie het gereedmaken van het werkschema en het leiding geven aan twee doktersassistenten Vereist Ten minste U.L.O.-diploma of daarmee ge lijk te stellen opleiding accuratesse; goede omgangsvormen Bekendheid met laboraforiumwerkzaam heden strekt tot aanbeveling Geboden Een salaris in de rang van klerk A van ƒ 541 — tot ƒ 772 — per maand 6 % vakantietoelage A.O.W./A.W.W.-premie voor rekening van de gemeente waardevast pensioen gepremieerde spaarregeling tegemoetkoming studiekosten Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven binnen 1 week te richten aan de directeur van de Gemeen telijke Geneeskundige en Ciezondheidsdienst Kruis straat 13 te Utrecht N.V STICHTS BOUWBEDRIJF Merelstraat 4 Lopik tel 03475 ¦ 486 vraagt METSELPLOEG ca 6 man voor bouwstroom van eengezins woningen te Lopik/Benschop HOTEL DES PAYS-BAS Utrecht vraagt voor directe indiensttreding NET KAMERMEISJE KAMERWERKMEISJE HALL-YERCADERKELNER Aanmelden tussen 9—16 uur Janskerkhof 10 tel 030-13996 Wij vragen a AANK WINKELBEDIENDE Leeftijd tussen 16—20 jaar b JONGSTE BEDIENDE voor diverse winkelwerkzaamheden Leeftijd van 15—17 jaar c MAGAZIJNBEHEERDER om magazijnadministratie bij te houden en lichte magazijnwerkzaamheden te verrich ten Deze functie is ook geschikt voor een GEPENSIONEERDE Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij DIELS Amsterdamsestraativeg 237 Utrecht telefoon 40338 en 40302 S.S.I.-UTRECHT heeft op haar Directie-secretariaat binnenr kort plaats voor een 2e aank secretaresse Wü bieden een goed gehonoreerde afwis selende baan met ruime ontplooiingsmoge lijkheden Wjj vragen een meisje minimum leeftijd 18 jaar dat ten minste M.U.L.O.-diploma heeft dat goed kan typen en stenograferen Steno Nederlands is in ieder geval vereist Steno in de vreemde talen is in eerste instantie niet noodzakelijk wel verwachten wü dat de betrokkene zich met financiële tegemoetkoming onzerzijds hierin gaat be kwamen Bent U geïnteresseerd en wilt U meer over deze baan weten stap dan bij onze Afdeling Personeels zaken Maliesingel 38 Utrecht binnen of vraag schriftelijk of telefonisch 0301-29351 een onderhoud met ons aan SPOORWEG SEIN INDUSTRIE N.V NEDERLANDSE STICHTING voor STATISTIEK Bureau voor Markt - en Opinie-onderzoek In verband met uitbreiding der werk zaamheden zoeken wij ENQUETRICES EN ENQUÊTEURS die tegen een aantrekkelijke vergoeding hun vrije tijd produktief willen maken met het voeren van vraaggesprekken over uiteenlopende onderwerpen ten behoeve van het bedrijfsleven de overheid allerlei organisaties en instel lingen met mensen uit alle lagen van de bevolking Gevraagd wordt een behoorlijke algemene ont wikkeling goed met mensen kunnen om gaan bereidheid om ' s-avonds tewerken leeftijd minstens 20 jaar Nadere inlichtingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij de Nederlandse Stichting voor Statistiek Bankaplein la ' s-Gravenhage onder vermelding van letters AND ADVERTEERDERS Om een vlotfe verwerking van Uw advertentie opdracht te bevorderen verzoeken'wü U deze als volgt te adresseren tJTBECHTSCH NIEUWSBLAD if.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht ' Deze week ali ROYAL SKA met losse nylon kuss < KIEI fof 15 woorden ƒ 2.25 TE KOOP AANGEBiÜbE POi^AK'iS PüMJr'riAJMJJJ - ze week vaderdagprijzen Vei Kijker 10 x 6U voor slechts ƒ Gereedschapklst 5 delig 10 Ijzerzaag en schrobzaag iï zaag grove zaag boomzaag 6 voor 2.90 6 schroevendraai 5.50 4 schroevendraaiers 2 massief stalen hamer 5.60 verse hamers 4 3.60 rubl hamer 2 stalen handboor 8 7.50 boormachine elektrisch mm origineel Amerik geen tatie 75 combinatietang zw geïsoleerd 2.65 soldeeroout 221 40 W 4.75 ijzerzaag 2.76 wat pomptang 2.0U accutang a zaagoankjes geschikt voor boor 14.7b en 19 öu doppend 24 delig origineel made Germa clirome vaiiaüium üu doppend 14 delig 16.25 pompschroev draaier met 7 losse suften 10 8 steeksleutels 6.75 8 steeksl tels dirome vanauium lü.bU ringsleutels 10 8 ringsleut chiome vanadium 16 dive luchtbedden v.a 18 21 29 luchtbed tevens te gebruü als voot 65 plastic kinderbo 5 zwembaden ooofsnee l me 5 2 persoons shelters com met stokken en harmgen üi Autoradio's 6 en 12 V 100 scoopkijker 22 originele mera geschikt voor Kleuren zwart Wit ia diverse zeiid ontvangapparatuur o.a de 19 E,7.5Ü 62 set 1S6 H.R.O vanger 140 Eng Piiiiips vanger 96 R 209 ontvansjer enz enz Het is te veel om te noemen Kom daarom kijken bij POLAK'S Dumph lel Leiüseweg 16 B Utrecht 34989 direct onder de voet gerstiumel VADERDAG In grasmachi zowel handkracht als motorisi bieden wij een grote keus serie begint bi ] ƒ 39.95 en beschikt u over een 10 " maohi oy glijlagers Kweekkasjes - bakken voor de vader die kweekt vanal ƒ 1.25 leverba ' Jrasscharen een oerdegelij Deense grasschaar voor bl f 0.75 Snoeischaren zowel gr ais kleine vanaf ƒ 4.55 voor veeleisende tuinier hebben ' a V'ilklnson schaar werkel het neusje van de zalm var ƒ 13.60 Tulnverlichting zowel bekende Paddestoel als spot -" lichting vanaf ƒ 24 Slanghasp om oe tuinslang op te wind bijv voor geplastificeerd met ƒ 4 SC verrijdbare vanaf ƒ 75 Miums van Beusekom's Tulnai kelen Oude Gracht 126-128 U Telel 14560 POLYETHER OORLOG Kind matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 1 kussens ƒ 3.50 stapelbedd ƒ 66.50 wentelbedden ƒ 41.50 vanbedden ƒ 22,50 onderschu bedden ƒ 36,50 blimenverln ƒ 41,50 dekens ƒ 5,46 Reel streeks Matrassenfabriek Lan Lauwerstraat 46 Alles moet weg In onze ledere en Imltatlelederen MOTORBKOMFIETSKLEDING Daarc 20 tot 60 % korting Haast Kijk u blmien bij Ben Snal ger Oude Gracht 242 Te koop PONTON met Kip revan met complete voortej geheel In staat van nieuw LI plaats aanwezig Te bevr b Jachthaven De Opbouw A Smgels Scheendijk 10 Breul len Telef 03462 - 1492 Grootste collectie KINDERFIE SEN kleutertletsen ƒ 47.50 derlietsen 4-6 Jaar ƒ 69.60 derfietsen 6-9 jaar ƒ 77.50 derfietsen 7-12 jaar ƒ 83.50 peds hout ƒ 6,25 autopeds rem en standaard ƒ 21.50 -ƒ TORPEDO Lange Elisabeths 32 Nachtegaalstraat 33 SPGRTFIETSEN in mooie kle ren geheel compleet met rei naaf ƒ 127,50 met knUpremm ƒ 137,60 Union Savoy comple ƒ 159,50 Betaling desgewenst 6 of 12 maanden zonder vo uitbetaling TORPEDO Lan Elisabethstraat 32 Nachtega straat 83 MAGAZIJNKASTEN staal ' stapelledikanten per stel ƒ keukentafels beuken f Géerts Gruttersdljk 23 29304 BERINI F 65 van rljkspolltl met kenteken snel goed mooi vanaf ƒ 160 R Blokstraat 2 Telef 11776 b 31297 KOMT DAT ZIEN alleen Gracht 10 Gratis genaaid elegd Bouclé tapijt ƒ 7 k breed ƒ 31.60 wolboudé ƒ Alle soorten coupons voor prijs KOMT DAT ZIEN aUeen Gracht 10 Gewatteerde de ƒ 12.95 zware wollen de ƒ 13.95 100 pet wollen de ƒ 32,50 kampeerdekens ƒ vlokmatrassen ƒ 24.60 2-persoo ƒ 46 blnnenverende matrass ƒ 47.50 polyether matrass ƒ 29.50 KOMT DAT ZIEN alleen Ou Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.5 stapelbedden ƒ 69 divanbedd ƒ 24,50 2-persoons slaapkame ƒ 119,50 tweedeurs linnenkast ƒ 1 25 KOMT DAT ZIEN aUeen Oui Gracht 10 Zware weefstoff ƒ 2.25 Dobbystoffen ƒ 2.95 ¦ tonne ƒ 1.99 terienkaval ƒ 0,9 keukenbont ƒ 0.75 katoenvitra ƒ 1,25 Boucié-lopers v,a ƒ 2 KOMT DAT ZIEN alleen Oui Gracht 10 Export vocaleu ƒ 2.50 kapokkussens ƒ 6 salo talels ƒ 17.50 tafelkleden v ƒ 9.95 stoelbekleding ƒ 3.95 ks petten met kleine schoonheic loutjes voor halve prijs KOMT DAT ZIEN alleen Ou ' Gracht 10 Moderne skaibankst ^ n ƒ 277,60 met losse kusse ƒ 375 bergmeubels ƒ 139.60 rr derne eethoeken ƒ 129 ombouw ƒ 17,00 pasklare ombouwgord hen v,a ƒ 12,50 Wij zijn ' s maa tegs de gehele dag gesloten Heeft u bij ons voor ƒ 10 bestee dan ligt voor u een SLEUTE IIANGER gereed Het adr Waar dat zo leuk gaat Nebh ™ g no 14 ' Vlnkenburgstrai utrecht Het adres voor sleute sloten plastic naam - en reclan platen INGEBROKEN Van Inbraak KomsttgM 3000 dames ass kleuren Mouwloos In maat Hittegolf prijs ƒ 3 leen bi ] Snatager Oude 42 Gebruikte SCHRIJFMACHINEV » ƒ 85 telmachines v.a ƒ 1 hieuwe kofferschrijfmachir ƒ 198 Verhuur van schrijfir chines Levering van alle k£roormeubelen ' Volle garantie Tfieterse Nachtegaalstraat 66 Utrecht Telef 19770 BUNGALOWTENT 8 pers ƒ 200 Telef na 6 uur 24 k 
HTSCH NIEUWSBLAD DUWBEDRIJF 03475 - 186 tTRECHTSCH NIECWSBLAD VRIJTDAO 17 JUNI 1966 29 WONINGINRICHTING BLADT ' EEN BEGRIP VOOR GOED EN GOEDKOOP WONEN Amsterdamsestraatweg ISO naast Max van Praag Telefoon 40174 - Egelantierstraat 14 Telefoon 41194 Taagdreef 15 Telefoon 714181 Deze week als speciale aanbieding ROYAL SKAI BANKSTEL ^ qC met losse nylon kussens ^ Sf^^^^u ' EETHOEK bestaande uit 4 stoelen met origineel 4 vfCÉteaktafel bekleding naar keuze ^ ^ 9^7h " Grote keuze BERGMEUBELS v.a 149 - Wij zijn specailisten Jn — _^ __,_ KAIVIERBREEDTAPIJT 31 '^ uit voorraad leverbaar per meter ^^ i"i ¦ OBATIS LEGGEN OOK BUITEN UTBECHT BENEDENHUIS met afzonderlij ke bovenwoning omg Kanaal straat Bovenhuis verhuurd voor ƒ 9,50 p w Benedenhuls binnen kort leeg te aanv Ind grote voor - en achterkamer gang w.c keuken tuin Vr.pr ƒ 17.500 Ma kelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Telef 15012 30626 Meerkerk 20 km van Utrecht Inschrijving mogelijk op bouw plan van 20 ÉÉNGEZINSWONIN GEN waarvan 16 met garage Prijzen v.a ƒ 31.000 vrij op naam Met ƒ 3.000 eigen geld maande lijkse lasten v.a ƒ 210 Inl tel 01830 3683 en 010-287899 Riante SALONWAGEN event met staanplaats Lang 12 m br 2.75 m Met elektr Ucht oliestook geheel gestoff Indeling huiskamer 2 slaapk keuken douche met vaste wastafel ge heel betimmerd met Limba-hout Zeer hoge financiering mogelijk Inl bij M G van Dijk Mel doornlaan 5 Harmeien 03483-1761 AUTOlSi MPTOREN AUTO-SHOP HoUandia voor accu's en auto-accessoires sinds 1932 Ook voor het laden van uw accu's Lange Nieuwstraat 65 Utrecht t.o R.K kerk AUTOSLOPERI,T HENNY thans gevestigd Herm Elconiusstraat 104 in de poort Voor al uw sloop-onderdelen o.a Taunus ook 17 M NSU Prinz Opel Austin A 36 Goggo-Isa Fiat en nog diverse andere merken Ook banden wielen en assen Ook des avonds geopend Huisadres Druitstraat 39 telef 12696 AUTOSLOPERIJ VAN GINKEL Daar loint u onderdelen verkrij gen van nieuw tot oud en voor aUe merken Ook banden ver krijgbaar Ook kopen wij auto's in Hoek Oostbroekselaan Jo hannapolder Telef 60684 privé 715091 Tijden van half 9 ' s mor gens tot 6.30 uur ' s avonds Hoofdzakelijk V.W Opel en Tau nus Te koop gevr SLOOPAUTO'S.Metaalbedrijf J A Uppels(*oten tele 711644 Weerdsingel OZ 99 Utrecht Uw SCHOKBREKER DEFECT WH helpen direct De schokbre kerspeclalist C.A.S.U Voorstr 46 Utrecht Telef 16177 Te huur V.W BUS plus bestel.Morris bus en bestel Voor gro tere afstanden ook Diesel J v.Baaren Julianaweg 194 telef 83381 b.g.g 13296 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett en Ford 2ortlna All-risk verzekerd Jubileum aanbieding 60 jaar BENZO Bestel nu uw rijwiel rechtstreeks aan de fabriek Ben zo sportrijwielen geheel compl met iamp slot en bagagedrager nu nog ƒ 129 netto Vraagt gra tis prijscourant Benzo Rijwielfa brlek Ged Blersloot 50 Vlaar dingen tel 4244 - 5686 - 2474i BMW 700 bouwjaar 1961 leuke zuinige auto ƒ 1625 VauxhaU Victor Super bouvirir 1960 ƒ 1475 Mercedes 220 S type 1957 ƒ 650 BoUenhofsestraat 67 telef 030 - 713560 LELIJKE EENDJES te koop van 1961 tot 1962 DIv types Alle zeer goed Nieuw gespoten en nieuwe bekleding Inruil en fi nancieren De Eend Waterweg 241 De Bilt Telef 62060 FIAT 600 D 1965 10.000 km gelo pen met vouwdak Als nieuw Saab 96 1961 zeer goed snel er sportief Inruil en financ De Eend Waterweg 241 De Bilt Telef 62050 V.W de Luxe met radio en accessoires tegen aann bod Geen handelaren Prinses Mar grietstraat 68 bis Van particulier aan particulier te koop aangeboden PEUGEOT 403 bouwjaar 1958 Te bevragen 7 uur Tiendstraat 15 „ DYNAMO " auto-elektrlcitelt reparaties starters dynamo's accu's Nieuwe Koekoekstraat 67 poort Utrecht telef 030 - 14192 geopend tot 6 uur ook za terdag AUTOVERHUUR BRILJANT Briijantlaan 11 Hoograven naast SheU station Opel Kadett V.W Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 Te koop aangeb OPEL OLYM PIA bouwjaar 1965 ƒ 250 Ba zuinhof 37 Utrecht VERVOL6 KLEINTJES PAGINA / 0 DEG troom van eengezins chop AYS-BAS EISJE lEISJE RKELNER kerkhof 10 BEDIENDE ir lENDE zaamheden EUDER by te houden en uheden te verrich - ikt voor een cht bij 37 Utrecht HT cretariaat binnenr iresse honoreerde afwis ontplooiingsmoge - minimum leeftijd M.U.L.O.-diplonia en stenograferen der geval vereist alen is in eerste c wel verwachten " h met financiële hierin gaat be - meer over deze leling Personeels binnen of vraag 1 een onderhoud JSTRIE N.V ITING oek der werk - EN vergoeding Hen maken gesprekken /erpen ten leven de s en instel - lagen van mene ont - jnnen om - ivonds te jaar chrrftelijk derlandse caplein 1a Iding van V advertentie nj U deze als AD N.V ^ KIEIMTJ fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Het Gesloten Huls Graadt van Roggenweg 77 telef 30027 Spe ciale aanbieding In KINDER - en WANDELWAGENS geheel op vouwbaar vele bekende merken o.a Peggy en Riemersma en vele accessoires ook ' s avonds en gemakkelijke betallngsvoor waarden ' TE KOOP AANGEBODEN Te koop prima Triotrack stereo PICIC-UP voor ƒ 100 nieuwprijs ƒ ISO Na 6 uur Bekkerstr 62 KEES VAN DAM BURG:REIQERSTRAAT •» ' ¦'¦ BIJ DB OVERWEG UTRECHT - TEL 1Q001 ' Te koop TOMOS 1964 3 versn groen In zeer goede staat ƒ 395 Soestdijkseweg 35-ZuId De BUt Te koop aangeb een echt Lama VLOERKLEED en een Kaaiman tas Oukoop 43 Nieuwe Ter Aar gem Breukelen Telef 02943 - 1S97 Te koop zeer goede BROMMER ' Zündapp 1965 prijs ƒ 400 Te be vragen Krugerstraat 46 Grijze roodstaart PAPEGAAI met kooi ƒ 226 Burg v Heem sfrakwartier 74 De Bilt Xo goed als nieuw moderne KIN D3RWAGEN met skal-leren be kleding Prijs ƒ 135 Telef Aangeb Schattig Siamees KA TERTJE 9 weken oud ƒ 25 Amerlkalaan 180 telef 82722 Te koop grote STA-CARAVAN 6,5 bij 2,6 m Te bevr van 12 tot 20 uur telef 03402 - 2067 Beetslaan 2 Bilthoven iOi^Ui'a UUlViPtlACNOil.L De zti week vaderdagprijzen Verre Mker 10 X 60 voor slechts ƒ 72 Jereedscliapkist 5 delig 10.75 ijzerzaag en schrobzaag iijne zaag grove zaag boomzaag alle 5 voor 2.90 6 schroevendraaiers 5.5Ü 4 schroevendraaiers 2.26 niasslel stalen hamer 5.50 di verse hamers 4 3.50 rubber iianier 2 stalen handboor 8 mm T.dU boormachine elektrisch 7 iiim origineel Amerik geen Imi tjtie 76 combinatietang zwaar geïsoleerd 2.65 soldeerbout 22U V ia W 4.76 ijzerzaag 2.75 water pomptang 2.t)U accutang 3.7b zaagoankjes geschikt voor elke üüür 14.7ö en 19.50 doppendoos i dellg origineel made Germany enrome vanadium oo üoppenüoos 11 delig 16.26 pompschroeven araaier met ' i losse suïten 10.75 s steeksleutels 6.76 8 steeksleu leis chrome vanadium 10.50 3 nngsleutels 10 8 ringsleutels cjuome vanadium Iti diverse n.ciubedden v.a 18 21 29 33 laiiitbed tevens te gebruiken ais voot 65 plastic kinderboxen 5 zwembaden aoorsnee 1 meier j 2 persoons shelters compl j.iet Slokken en haringen 20.M luioradio's 6 en 12 V 100 tele scoupkijker 22 originele ca mera geschikt voor Kleuren en zwart wit 13 diverse zend - en uiuvangapparatuur o.a de 19 set r.5u 62 set 136 H.R.U ont - MOTORBOOT 9.30x2,70 6 cil Volvo Diesel romp en kajuit staal Prijs ƒ 7500 Murman Zeist telef 03404 - 16829 SM/irA U ziet er iedere dag meer Het V.iDERDAG In grasmachines zdwel handlcracht als motorisch 111 ion wij een grote keus de Mrie begint bl ] ƒ 39.95 en dan oeschikt u over een 10 " machine oi f GASVERWARMING Dagelijks demonstratie met Bocal Bec kers DRU Frisla Jaarsma No bel Veio enz Schoonheijm Vleutenseweg 79 Utrecht Telef 35762 ¦ Mies moet weg In onze lederen rr Imltatlelederen MOTOR - en riiü.MFIETSKLEDING Daarom i " tot 50 % korting Haast u Klik u binnen bij Ben Snata ger Oude Gracht 242 KOFFERSCHRIJFMACHINES nieuw vanaf ƒ 179 Telmachines nieuw vanaf ƒ 375 Van Bree Kantoormachines Lange Nieuw straat 75 Utrecht Telef 10279 Te koop PONTON met Klp Ca-rsvan met complete voortent e]ieel In staat van nieuw Lig plaats aanwezig Te bevr bö Jachthaven De Opbouw A J SiüKels Scheendijk 10 Breuke i-n Telef 03462 - 1492 Rechtstreeks stoffeerderij schit terende BANKSTELLEN eethoe ken siaap bankstellen bergmeu bels etc Desgewenst kredietser vice 39 jaar ervaring Van Bas ten's Stoffeerbedrijt P Nieuw landstraat 26 telef 710923 Grootste collectie KINDERFIET SE \ kleuterfletsen ƒ 47.50 kin derfietsen 4 6 jaar ƒ 69.50 kin derfietsen 6-9 jaar ƒ 77.60 kin derfietsen 7-12 jaar ƒ 83.50 auto i'rts hout ƒ 5.25 autopeds met rem en standaard ƒ 21.50 -ƒ 26.50 TOIIPEDO Lange Elisabethstr 22 Nachtegaalstraat 33 Heeft u een lap stof Wij maken een MAATPAK voor u Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst Qp gemakke mke belalingsvoonvaarden Fa Witson Oude Gracht 309 telef 24036 SPORTFIETSEN in moois kleu ren geheel compleet met rem naaf ƒ 127,50 met knljpreminen ' 1.17,50 Union Savoy compleet ^'> B,dO Betaling desgewenst in 6 of 12 maanden zonder voor i'llbetaling TORPEDO Lange Elisabethstraat 32 Nachtegaal slraat 33 VLAKKE DEUREN in diverse maten leverbaar met schoon heidsfoutjes ook met bijpassende kozijnen Bons Zandpad 131 a telef 410S8 M.iüAZIJNKASTEN staal ƒ 35 stapclledikanten per stel ƒ 39.50 keukentafels beuken ƒ 19.60 Geerts Gruttersdijk 23 Telef STOELEN STOFFEREN Laat nu uw meubelen stofferen Wij leveren valoverk tegen billijke tarieven ' s Maandags gehaald vrijdags klaar G Alflen telef 29216 - 11304 BKPJ.\I F 55 van rijkspoUtle met kenteken snel goed en r'ini vanaf ƒ 160 R Schut R:okstraat 2 Telef 11776 b.g.g 31297 TIMMEREN met hout triplex spaanplaat hardboard water vast hardboard zachtboard te gelboard gaatjesboard houtnerf board asbestboard kastplanken lijsten schroten plafondtegels afzetstrip cement van N.V linu plex Houthandel v Heutszstr 3 hoek Vleutenseweg bü de J P Coenstraat telef 32309 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Graclit 10 Gratis genaaid en ge Hi Bouclé tapijt ƒ 7 kamer breed ƒ 31.50 wolbouclé ƒ 15.90 Alle soorten coupons voor halve prijs KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens ' 12.95 zware wollen dekens ' l:!.9ö 100 pet wollen dekens ' 32,.=iO kampeerdekens ƒ 5.95 ylokmatrassen f 24.50 2-persoons 4.j blnnenverende matrassen ii~M polyether matrassen ' 29 50 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.60 stapelbedden ƒ 69 divanbedden ' 24,50 2-persoons slaapkamers f 119.50 tweedeurs linnenkasten ƒ 125 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Zware weefstoffen / 2.25 Dobbystoffen ƒ 2.95 ¦ e tonne ƒ 1.99 terlenkavai ƒ 0.98 Keukenbont ƒ 0.75 katoenvitrage f 1 25 Bouclé-lopers v.a ƒ 2.25 NIEUW KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Export vocaleum / 2,50 kapokkussens ƒ 6 salon latels ƒ 17.50 tafelkleden v.a fS.Sö stoelbekledJng ƒ 3.96 kar petten met kleine schoonheids foutjes voor hEilve prijs PEUGEOT BROMFIETSEN v.a 399.50 ZÜNDAPP BROMFIETSEN v.a 1090 - KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Moderne skalbankstel f " 277.50 met losse kussens ' 375 bergmeubels ƒ 139.50 mo oerne eethoeken ƒ 129 ombouwen Jl7 50 pasklare ombouwgordlj n ™ v,a ƒ 12.60 Wij zijn ' s maan ^^^ sde gehele dag gesloten Heeft u bl ] ons voor ƒ 10 besteed ten ligt voor u een SLEUTEL HA.N-GER gereed Het adres [ vaar dat zo leuk gaat Nebbe j'.ig no 14 Vlnkenburgstraat i.irecht Het adres voor sleutels « Oien plastic naam - en reclame ïlaten automatischekoppeling trommelremmen moderne vorm geving Dealer voor Utrecht JO POST Marnixlaan 272 Tel 40067 - Utrecht pGEBROKEN Van Inbraak af korasUgü 3000 dames-blouses ass kleuren Mouwloos In ledere maat Hittegolf prijs ƒ 3.95 Al " en bij Snatager Oude Gracht Voor chique MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 26 a telef 14065 Tevens verhuur van het betere genre gelegenheids kleding Gebruikte SCHRIJFMACHINES ^' a ƒ 85 telmachines v.a ƒ 150 nieuwe kofferschrijfmachines ƒ 198 Verhuur van schrljfma ciilnes Levering van alle kan toormeubelen Volle garantie Fa Pieterse Nachtegaalstraat 66 te Utrecht Telef 19770 ' T WOONHUIS Speciaal voor oud-HoU en Windsor meubelen eethoeken bankstellen fauteuils clubs en schommelstoelen enz Hoek Marlaplaats 48 BUNGALOWTENT 8 pers prijs ƒ 200 Telef na 6 uur 24566 De nieuwe rage Leuke SLEU TELHANGERS met autootjes schepen met glaasje op met Holl molen enz Slechts ƒ 1,60 Alleen bij Nebbeling Vlnken burgstraat 14 Utrecht Het adres voor sleutels plastic naeunplaten ZELFREPARATEURS opgelet Voor aJ uw onderdelen van uw bromfiets welk merk ook brom fietssloperU de Witte " Lauwe recht 65 Utrecht Telef 22588 DIEPVRIEZERS nieuw met lichte beschadiging Volle garan tie en service Unieke betalings regeling Telef 030-40081 ACCORDEONFEEST Grote Lang zullen ze leven plaat met 57 fijne meezingers voor slechts ƒ 6.95 Muziek Staffhorst Drle haringstraat 5 Nachtegaalstr 9 Het Dekkledenhuis voor Shell Camping - Vapa BUTAGAS!Happy Cooker kookbrander ƒ 19,76 kampeertafel opvouwbaar ƒ 18,95 kampeerstoel ƒ 9.85 vls stoel ƒ 4,20 grote fauteuil In frisse dessins ƒ 14,96 Verhuur van dekkleden tenten vlaggen butagas luchtbedden N.V Het Dekkledenhuis Veemarktplein 1 2 Utrecht tel 32641 MOTORSLOEP 6x2.20 Event rullen tegen zeilboot BIzetlaan 12 Utrecht LUCHTBEDDEN SLAAPZAKKEN CAMPINGGAS Tuincentrum „ VECHTWEELDE " Voor vader zo'n uitgezocht mooie bloembak of een grasma chine of een gazonsproeier of één van de vele andere mooie tuinartlkelen Zo'n geschenk zou ook zijn keus geweest zijn Tuin centrum Vechtweelde " Jan van Rijn Straatweg Maarssen Tel 03408 - 1668 Alleen bij woninginrichting Ons Huis Bemuurde Weerd OZ 73 moderne skai BANKSTELLEN ƒ 330,60 bergmeubels ƒ 139 eet hoeken ƒ 129 salontafel ƒ 39 Ook Leidseweg 20 B Alleen bij woninginrichting Ons Huis Leidseweg 20 B LADEN KASTJES Oud Hollands ƒ 73,50 cocktailclubjes ƒ 39,75 niet skai 2 voor ƒ 100 Losse fauteuils ƒ 59 Ook Bem Weerd 0,Z 73 Alleen bö woninginrichting Ons Huis Leidseweg 20 B KATOE NEN VAL 93 et per meter Veren kussens ƒ 7,50 tuinstoelen ƒ 9,75 ƒ 11,90 rotan stoeien ƒ 11,90 rotantafels ƒ 14,90 Bem Weerd O.Z 73 NIEUWE FIETS ƒ 3.50 per w Locomotief ƒ 4.25 per week Na 12 riiaanden uw eigendom Eerste betaling één maand na aflevering Broer Lijnmarkt 24 telef 24714 Te koop aangeb ZANGKANA RIES v.a ƒ 12,50 verder een keur van tropische vogels en parkieten in de geheel vernieuw de vogfilzaak o.a gold amandi-nes diamantvinken ceres asiril-den papegaai amandines en een keur van Australische parkieten zeer uitgebreide coUectie vogel kooien o.a ronde staande vogel kooien v.a ƒ 24,75 Ruime par keergelegenheid Borneman ' Me relstr 36 tel 13617 INRUIL T.V.'s vanaf ƒ 60 met en zorjd^r tweede net Deze zijn door éi'éen T.D geheel gerevi seerd Radio Tolsteeg Twijnstr 46 telef 29870 Utrecht Koopt nu nieuwe MEUBELEN of T.V U betaalt slechts ƒ 5 per week Telef 32330 Zoekt u ANTIQUITEITEN of meubeltjes uit grootmoeders tijd Komt u dan eens kijken In het Oude Koetshuis Daar vindt u een fantastische collectie o.a ronde tafels Biedermeier stoe ien kabinetten Biedermeier ca napes platte buiskachels tin buffetjes enz enz Deze goede ren zijn alleen op zaterdag te bezichtigen in Het Oude Koets huis Schalkwijkstr 4 Utrecht bij Nieuwe Gracht en noodge bouw Tivoii CIRKELZAAGMACHINES pas sen op elke boortoi 19.50 ge reedschapkisten 5 dig 13.50 blokschaven 4.65 spijkers onges in paid4 m lang 4 zitplaatsen elektr ver lichting voorruit stuur en 4 pk buitenboordmotor bouwjaar 1965 ƒ 850 Julianaweg 308 tel 81640 Aangeb Engelse BANDRECOR DERCURSUS elektr boorma chine met toebehoren en een schuurmachlne brandblusapp met extra vulling draagbare radio Telef 32755 Een AANHANGWAGENTJE laadverm 460 kg Te bevr Otten Wekenheimstraat 44 Bunnik Na 7 uur Te koop prima OLIEHAARD met 10 m leiding en olievat ƒ lüO Batavlastraat 32 bis a na 12 u Te koop DWERGPOEDEL 6 m oud Telef 268767 SPORTBROMFIETS merk Beta iOtó 3 versn Met verz ƒ 130 Zenithstraat 11 Utrecht SPEEDBOAT In prima staat 18 pk motor Te bevr zaterdag en zondag de gehele dag Langs de Vecht Fort De Klop 2 Te koop KINDERWAGEN merh Juncker Ie Atjehstraat 12 Utr Te koop wegens omstandigheden SOLEX bouwjaar 1965 Loeven houtsedljk 30 Utrecht Te koop Sparta BROMFIETS In zeer goede staat 1 jaar oud ƒ 375 Achterom 20 CHvoU TON'S KINDERWAGEN PA LEIS Gansstraat 85 bushalte lijn 8 Speciale aanbieding In kinder en wandelwagens tevens rclswleg kan In de kleinste auto's mee en vele accessoires K.omt u eens vrijblijvend kijken onze coUectie is fantastisch ook op gemakkelijke betalingsvoorw T.V defect Reparaties uitsluitend aan huis IVIet garantie Telefoon 17251 Na 18.00 uur 20958 KAPTEIN EEG ƒ 200 Solex 1966 ƒ 226 Solex 1963 ƒ 175 dames sportfiets Locomotief ƒ 65 Tho mos ƒ 300 Zündapp ƒ 250 en ƒ 450 Puch ƒ 250 DKW ƒ 300 Magneet 1966 ƒ 560 Emmastraaf 74 d Zeist achter no 74 RALSTON hoogglans satijn mat Paint Up muurverf - Alle kleuren in voorraad bij Verf keizer Twijnstraat 19 Voorstr 94 Voorstraat 87 Joh Camp huysstraat 47 Typhoon Sport 1966 van ƒ 1040 voor ƒ 600 Batavus Whippet 1965 Batavus Whippet 1964 Florett 1965 Sparta 1963 DKW 1965 BATAVUS Automatic 1965 enz Lange Nieuwstraat 63 Te koop aangeb AUTOSPUIT PLAMUUR 6 kg voor slechts 12 mesplamuur 5 kg voor ƒ It Zolang de voorraad strekt Theemsdreef 209 Te koop een nieuw BANKSTEL skalleer losse kussen ƒ 360 pri ma invaUdenwagen ƒ 55 Kers hotlaan 31 telef 40883 Utrechts oudste en soliedste speciaalzaak in HORLOGES en KLOKKEN is en blijft A J Brouwer en Zn Bakkerstraat 23 Utrecht Telef 10214 VOGELS voor vaderdag w.o non-pareils Japanse nachtega len Chinese dwergkwartels vallq)arkieten enz Trop vissen en waterplanten Zandhofsestr 30 telef 27101 Ook op zondag ü WEET HET Fotowerk vóór 9 uur ge bracht om 5 uur klaar Kleurenwerk in enkele dagen SEYS BOEREBOOM Kanaalstraat 46 Handelstraat 61 TROUWJAPON te koop maat 38 Fam v Maurlk Adriaanstr 1 Utrecht PARKETVLOEREN Schuren van oude vloeren Linoleum rub ber tapijt en plastic Specialiteit in trapbeldedlng Vloerenbedrljf Broer Kwartelstraat 29 telef 030 - 17812 ÜNRQERENOE GOEDEREN Te koop gevr met spoed een WOONARK met ligplaats Omg Utrecht eigen geld ƒ 8.000 Br no 1-6488 bur UN Te koop nieuw HUIS met vol automatisch c.v InstaUatle aard gas Aan een der hoofdwegen In Ovêrvecht Vrij uitzicht Grote woonkamer 3 slaapk doucheka mer met v.w 13 Inbouwkasten voor - en achtertuin binnen één maand leeg In een koopsom ƒ 49.600 k.k Inl telef 712548 Te koop leeg te aanvaarden HUIS bev 6 kamers keuken kelder badkamer zolder en tuin met schuur Telef 17429 GELDBELEGGING Serieus bod gevr op blokje zeer goed onder houden onder en bovenwoningen gelegen In het WUhelmlnapark kwartler Huuropbr ca ƒ 11.600 Ook In gedeelten te koop Geen makelaars Br no 1-6507 bur UN HUIZEN In het Gooi voor geld belegging te koop gevr Br no 1-6260 bur UN KOOP ERRES KOELRUIMTE op de plaats van uw KEUKENSTOEL ^^ KASTEN zijn met 5 jaar garantie UW OUDE STOEL IS GELD WAARD by aankoop van een ERRES KOELKAST 130 liter Voor uw oude stoel 145 liter f335 - Voor uw oude stoel f 52.50 NU BU ONS contant NU BIJ ONS contiuit f282.50 f259.50 OF BETAAL IN 12 KEER ' T KOST U BIJ BANIERHUIS GEEN CENT MEER Wij hebben reeds een 125 Uter koelkast tafelmodel op wielen vanaf f 349 <> BANIERHUIS AMSTERDAMSESTRAATWEG 411 ELISABETHSTRAAT 2 - SMARAGDPLEIN 225 Te koop aangeb groot HEREN HUIS als geldbelegging of latere zelfbewoning bestaande uit 10 kamers kelder keuken en tuin Ligging directe omg Wllhelmina Park-Rosarium Het perceel is thans verhuurd aan een aUeen staande bejaarde damevoor ƒ 2116 p j Koopsom ƒ 48.000 k.k Even tueel hypotheek beschikbaar Br no 1-6285 bur UN BOVENHUIS nabt de Groese laan Leeg te aanvaarden Inde ling suite zijkamertje keuken en W.C Voorts 2 grote slaapk 2e keuken bergzoldertje Evt geschilrt voor dubbele woning Benedenhuls verhuurd voor ƒ 858 per jaar Koopsom voor het ge heel ƒ 26.000 Inlichtingen ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 te Utrecht Telef 14621 Te koop te Jutphaas 4 KAMER-PARTERREFLAT voor en ach terbalkon cv en garage Vr.pr ƒ 44;000 Tel 03471-681 Na 7 uur HoU Rading Prachtig gel vr^st LANDHUIS met gar gelegen aan hoofdweg bev 4 kamers serre badk enz Opp 1255 m2 Aanv 1 sept a.s ƒ 70.000 Inl Mak - en Assur Kant M Oos terhoff Da Costalaan 3 Hilver sum tel 02960-10275 Te Veenendaal te huur zéér luxe FLATS 4-kamers met lift en cv direct te betrekken Van af ƒ 294 p.m excl Vraagt teke ningen en Inl Van der Plaats ' Woningbur Spoorstr 11 Utrecht telef 030 13758-83161 BEDRIJFSPAND Bestaande uit werkplaats m bovenwoning Na bij het centrum gelegen Werk plaats plm 4 X 14 m daarach ter tuin Bovenwoning bevat 5 kamers keuken w.c en douche Het geheel is kort geleden ver bouwd en moet nog afgeschil derd worden ' Terstond leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 38.500 k.k Inlichtingen verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 TE KOOP aan hoofdweg in Tuindorp prima onder houden EENGEZINSWONING met klei ne tuin aan de Adelaarstraat Ind hall gang suite w.c keu ken Ie verd 2 grote kamers 2e verd 2 slaapk en grote zolder Direct leeg te aanvaarden Koop som ƒ 34.000 Inlichtingen ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 te Utrecht Tel 14621 met prachtig uitzicht ge legen aan verkeersplein Koopsom ƒ 35.000 - k.k Br ond no 2-8547 U.N Te koop gevr Voor 2 onzer re laties zoeken wij 2 WOONHUI ZEN met min 6 kamers in om gev Tuindorp Oost Aanbiedin gen te richten aan makelaars kantoor Joosten Monetlaan 121 Utrecht tel 36^44 Hoograven Royaal HERENHUIS te koop met 7 kamers grote tuin direct leeg Prijs ƒ 60.000 Inl Van der Plaats ' Woningbur Telef 13768 83161 Te koop aangeb Oog In Al aan de Cath van Renesselaan een zonnig HOEKHUIS zeer blHIjke prijs Te bevr iWakelaarskan toor Joosten Monetlaan 121 Telef 36444 Ruilkoop De Meem-Utrecht aan geboden HELFT VAN TWEE m tuin en 6 kamers Pr ƒ 50.000 Indien koper flatje in de stad achterlaat Inl Van der Plaats ' Woningbur Tel 030-13758-83161 BEDRIJFSPAND gr opp 175 m2 bevat a pracht winkel met betimmering 30 m2 en voU ver lichting gesch voor o.m gros slerderlj drogisterij annex schil dersbedrijf flinke loopzaken in onmiddellijke nabijheid b be drijfsruimte 75 in2 ook geschikt voor stalling meerdere auto's c grote woonruimte badkamer 2 w.c's voorzien van cv aparte ingang bovenhuis Prijs n.o.t.k Br no 1-6261 bur UN RECREATIE en wonen gecom bineerd in enkele artistieke wo ningen met gr tuin en zonne terras Vrij en ruim uitzicht Lig ging 3 km ten Z van de Rijks weg Utrecht—Arnhem vlak bij Utrecht Fraaie entree met open trap zit eetk m houten wand bekleding montagekeuken de Luxe variable slaapruimte dou che appartement speel-hobby studeer - of slaapzolder Koop sommen v.a ƒ 51.000 cv olle stookinstaUatie in eigendom of op spec financiering Vrijbl te bez via S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 11 Utrecht Tel 030-16086 b.g.g 03404-19063 Voor duizend gulden bent u eige naar van een privé KAMPEER TERREINTJE in Brabant voor caravan en tent Inl 02500-11675 en 04766-620 Te Utrecht een goed onderhou den WONING nabij de Griftstr Ind gang 1 kamer keuken toilet plaats Ie etage 3 slaapk in augustus a.s leeg te aanv Vr.pr ƒ 17.000 Br no 1-6284 bur UN Te koop riant WOONHUIS te Soesterberg a d Prof Lorcntz laan 106 Grote woonk met par ketvloer en boven 4 slaapk met badk.-lavet en zolder Bez zater dag en zondag 18 en 19 juni tus sen 2 3.30 uur Prijs ƒ 58.000 k.k Vrije vestiging Inl Mak P Nummerdor Apeldoorn telefoon 06760 20626 BURGERWONING nabij WUhel minapark Bevat voor - tussen en achterkamer w.c keuken douche zolder met 2 sLk In juli leeg Koopsom ƒ 19.500 Inlichtin gen verstrekt H Rijksen jr ma - kelaar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht telef 14621 Bunnik Gerlefelijke vrijstaande BUNGALOW gelegen aan de Tol akkerln no 9 Bevat o.m woon kamer 3 slaapk badk keuken 1500 m2 grond Aanv 1 sept ' 66 Koopsom ƒ 95.000 Makelaar dij Nic Rijksen Wittevrouwen singel 63 Utrecht tel 030 15012-30626 TORREMOLINOS - Costa del Sol Unieke aanbieding Door bijzon dere omstandigheden kunnen wij te koop aanbieden enkele van de zeer bekende Alegranza Appar tementen best uit woon eetka-mer slaapk badk met bad en douche wastafel toilet en bidet keuken met elektr koelkast Ge heel gemeub Prijs slechts ƒ 26.600 6 pet overdrachtskosten Fi nanciering mogelijk Deze flats zijn 2 jaar oud en opgenomen In de verhuur-pool met een op brengst van 10 pet per jaar Van Hulst & Witte makelaars en taxateurs O.G Laan v Meerder voort 77 Den Haag telef 070 - 633786 633895 b.g.g 01730-25890 Te koop Zeist 4-KAMERFLAT Gevr Utrecht grotere huurwo ning Br no 3-376 bijkantoor UN 2e Dorpsstr 36 Zeist WOONHUIS omg Laan v Nw Guinea Parterre woon eetka-mer keuken grote tuin met schuur Ie verd 3 slaapkamers Daarboven zolder In zeer goede staat Aanv na overleg Vr.pr ƒ 29.000 Makelaardij Nic Rijk sen Wittevrouwensingel 53 Utr telef 15012 30626 Te huur of te koop gevr een Ie ETAGE of PARTERREFLAT in Oog in Al Deinteiaan 61 tel 37475 Te koop aangeb een goed on derhouden WOONHUIS aan de Chrysantstraat te Utrecht bev gemoderniseerde huisk keuken w.c en plaats Ruime slaapka mer en grote zolderruimte Pr ƒ 17.000 Leeg te aanv InUcht Chrysantstraat 13 Utrecht DeU KI vrijstaande WONING goede staat ƒ 16.500 Gemoderni seerde vrijstaande woning aan LInge boot met zeer grote tuin garage enz Ook als recreatie Binnen 2 km stad Geldermalsen Vrije vestiging Te bevr Deilse dljk 46 DeU inl uitsluitend 18-19 uur telefoon 03467-286 Ter overname aangeb kleine ADM PRAKTIJK Br met op gaal van tel no 1-6369 bur UN Houten Zeer ruime representa tieve VILLA met garage Ge heel vrijstaand Voor vele doel einden geschikt Binnenkort leeg te aanvaarden Vr.pr ƒ 100.000 Makelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht telef 030 16012-30626 
30 VRIJDAG 1 » JUNI 1966 DTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTBECHTSCH NIEÜWSB Geen lokkertjes komt kijkt en overtuigt U ^ ACI If ACTFM SPECIALE KNALPRUZEN VEiLir\M9 I tn ÏMERGENS VOORDELIGER ALLEEN BIJ „ SUCCES " TOT 34 % GAAT Komt dan eei verstomd van Wij hebben k uit voorraad k met 4 stoelen 139 2-pers enz enz DU KLEI ] fof 15 woorden ƒ 2.25 BOSCH 128 liter van 298 - 20 % KORTING 80 - SUGCESPRIJS VRAAGT NIET HOE HET KAN MAAR PROFITEERT ER VAN Prettige betalingsregeling LINDE 128 liter van 298 - 28 % KORTING 83 - SUGCESPRIJS 215 - Speciaal export type OOK ZONDER AANBETALING BAUKNEOHT 135 liter 379 - 34 % KORTING 130 - 249 SUGGESPRIJS KIJKT EN OVERTUIGT U NERGENS VOORDELIGER IGNIS 145 liter 335 - 17 % KORTING 56 - SUCGESPRIJS 279 - stalen geëmailleerde binnenkast Dit is dezelfde kast als Philips Ruton Erres - MAAR KOST DAN VEEL MEER VERVOLG VAN PAGINA 30 PERSONEEL GEVR cv Houthandel Utrecht " zoeMACHINAAL HOUTBEWEKER beleend met vierzijdiischaafbanlc en aankomende mchinaal iioutbewerlcer Hoog loogoede soc voorzieningen Aamelden Reactorweg 51 Interr Lage Weide Utrecht t 44321 toestel 32 CV Houthandel „ Utrecht " hee in de afdeling Schaverlj plaa voor JONGELUI ter opleidlr voor machinaal houtbewerke Hoog loon goede soc voorzlenl gen Aanmelden Reactorweg Ind terr Lage Weide Utrech tel 44321 toestel 32 RADIO SUCCES SKELTER Trocat tegen elk aann bod Theemsdreef 209 TAUNUS 17 M Super 1963 Inruil en financiering mogelijk Pion straat 24 AUTO JORDAN OCCASIONS Zijn veelal van eerste eigenaar alle In eigen werkplaats gecon troleerd en worden met lO.oou km gegarandeerd V.W de ' Luxe ' 65 schulfdak en Amerik bumpers ƒ 4250 Morris 850 de Luxe 1963 gebr wit met rood lederen be kleding ƒ 3450 BMW 700 LS 1963 tomaatrood ƒ 2950 BMW 700 Sportcoupé 1962 met dubbele carburateurs en toerenteller lichtgrijs ƒ 2950 Opel L Kapitan 1962-'63 crèmekleurig slaapban ken ƒ 3450 Opel Caravan 1961 lichtblauw ƒ 2460 BMW Sport coupé 1963 rood ƒ 2650 Fiat 1500 de Luxe 1965 blauw ƒ 3750 NSU Sportcoupé 1963 blauw zeer aparte auto ƒ 3250 Opel Re kord 4 deurs 1962-'63 rood zwart dak ƒ 3250 Opel Rekord 1960 tomaatrood met leren be kleding ƒ 1950 Reiïord 1960 tweekleurig met nieuwe skai le ren bekleding ƒ 1975 Borgward 1960 crème rood leren bekleding ƒ 1950 VW de Luxe 1960 blauw met radio en roldak ƒ 2450 Taunus 12 1961 tweekleurig voor ƒ 1760 Daar het kopen van een gebruikte auto be paalde risico's met zich mee brengt doet u er goed aan er op te letten of het bedrijf waar u wilt kopen In staat is ook ser vice te verlenen bij event - garan ties Het is altijd spijtig later te moeten merken dat ' t bedrijf al leen was Ingericht om te verko pen Als erkend garagebedrijf zijn wij er op ingericht u ook na de koop service te blijven verlenen bij het onderhoud van uw auto ook na de garantietermijn van drie maandei of 10.000 km Elke wppen wordt voor aflevering doorgesmeerd en olie ververst Soepele financiering mogelUk ' s Avonds tot 9 uur geopend zondags 11 tot 3 uur Garage Jordan Eykmanlaan hoek Jor danlaan Tuindorp Oost Telef n4767 na 9 uur telef 34736 Bod gevr op DKftf JUNIOR 1963 en BMW 700 1963 beide met lichte plaatschade Bolksbeek straat 63 AUTOHANDEL JANSVELD Jansveld 49 hoek Voorstraat Biedt aan Ford Taunus 17 M TS met radio kulpstoelen en meer dere accessoires zeldzaam mooie v/agen Ie eigenaar bouwjaar 1964 Peugeot 404 met radio en schulfdak buitengewoon mooie wagen bouwjaar 1962 Ford Taunus 12 M 1964 pracht wa gen Renault R 8 snel en zuinig type 1963 Opel Rekord bouw jaar 1963 zeldzaam mooi Simna 1000 Grand de Luxe bouwjaar 1964 Fiat 1300 pracht wagen bouwjaar 1963 En meerdere aan biedingen van uitsluitend goede kwaliteit welke schriftelijk wor den gegarandeerd Inruil en fi nancieren mogelijk Autohandel Jansveld Jansveld 49 telef 14570 b.g.g 41799 ' s Avonds tol negen uur geopend Te koop FIAT 600 Jagst Brand straat 71 Utrecht Te koop RENAULT DAUPHINE In onderdelen ' Telef 24666 na 6 uur DKW BESTELWAGEN 1100 kg na 1965 heeft 30.000 km gelopen Alles 100 % Elk deskundig on derzoek toegestaan Geen hande laren ' s Avonds na 8 uur Grift straat 101 RENAULT GORDINI model ' 63 Burg Patijnlaan 180 Zeist Voor ƒ 1450 een FIAT 600 1961 Inruil en financiering mogelijk ook zonder aanbetaling Gild straat 23 2de hands 2 CV vanaf 1961 beslist in goede staat Br met prijsopgave aan Wingens p.a J Catsstraat 27 Tc koop aangeb OPEL CARA VAN 1960 Tjaikstraat i Voor ACCU'S A.S PRONK NIEUWE DAALSTRAAT 3 Tel 030 - 19970 - Ulrechl LAAD - en REPARATIE INRICHTING OPEL CARAVAN 1962 in pri ma staat met gereviseerde mo tor ƒ 2450 Of ruilen voor Renault 4 of Lelijk Eendje 1963-'64 W Amtszkade 17 na 6 uur telef 17431 CITBOfiN 2 CV bouwjaar nov 1959 in prima staat Des avonds na 6 uur Min de Visserstraat 16 Utrecht AUTO'S AUTO'S AUTO'S V.W Karmann Ghla Cabriolet leuk sportwagentje prijs ƒ 3250 kleine Morris 850 de Luxe type 1963 technisch ge'heel nieuw model Seven ƒ 2850 Fiat 1300 de Luxe bouwjaar 1962 zeer snelle wagen van Ie eigenaar prijs ƒ 2975 V.W de Luxe 28 dec 1961 met benzinemeter zeer goed onderhouden prijs ƒ 2550 En diverse anders auto's Inruil en financiering mogelijk Van der Marckstraat 1 bis Utrecht Noord Te koop aangeb OPEL REKORD 1958 vraagprijs ƒ 1100 Surlname straat 92 ' s avonds tussen 19-21 uur Te koop aangeb een VERSNEL LINGSBAK voor de V.W prijs ƒ 96 Te bevr Koolhovenstr 48 Te koop RENAULT DAUPHINE bouwjaar 1961 verkeert in zeer goede staat Telef 03404 ' - 15891 Zeist VESPA bouwjaar 1962 G.S kleur mt Abstederdijk 46 FORD NEW ANGLIA bouwjaar 1961 kleur Uchtgrijs Prijs ƒ 1475 Morelstraat 56 bis Utrecht-Nrd Telef 030 - 448Ö1 — SPOTKOOPJES - Opel Bekord 17001964 ƒ 4500 - Glass Coupé 1963 ƒ 3500 Opel Bekord Coupé 1962 ƒ 3450 - Opel Caravan 1962 ƒ 2500 Fiat 1800 1962 ƒ 2950 Fiat 1500 1962 ƒ 3250 Volkswagen met roldak 1962 ƒ 2450 Austin Cambridge 1962 ƒ 2450 - Benault B 4 1962 ƒ 1650 Vauxhall Victor 1962 ƒ 2750 - 2 CV de Luxe ' 61/'62 ƒ 1750 - Mercedes 220 S 1961 ƒ 3250 - Ford Zepliyr 1961 ƒ 1750 Skoda Octavia 1961 ƒ 1450 - Fiat 600 1961 ƒ 1850 - HUIman iWinx ' 60 ƒ 1450 Volkswagen met roldak 1959 ƒ 1550 - TAUNUS TRANSIT bouwjaar 1963 met geel kenteken Ideaal voor vakantie ot vervoer van pesoneel ƒ 2950 Morelstraat 56 bis Utrecht-Noord Telef 030 - 44801 Te koop BORGWARD SPORT COUPÉ ƒ 2150 V.W bus pers vervoer met geel kenteken 196 ƒ 1250 Daf 1960 ƒ 750 Opel 1956 ƒ 550 Opel 1955 ƒ 350 Mercedes Diesel ƒ 750 Gogomoblel Isar ƒ 450 Fiat 1400 voor onderdelen ƒ 250 Ook financieren en inndl Boerhaavelaan 75 RENANULT ONDINE 1961-'62 zeer mooi Ideur lichtgroen ƒ 1660 Morelstraat 56 bis Utr Noord Telef 030 - 44801 TE KOOP GEVRAAGD FORD CORTINA type 1964 van eerste eigenaar zeer goed onderhouden Kleur wit met rood lederen bekleding ƒ 3450 Mo relstraat 56 bis Utrecht-Noord Telef 030 - 44801 DAFFODIL de Luxe 43.000 km 1962 Telef 27471 Te koop gevr jonge BOXER 8 14 weken bruin liefst teef Fah renheitlaan 16 telef 40539 Utr Voor ƒ 2750 een OPEL CARA VAN 1962 met radio Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 BUNGALOWTENT 3-4 pers IJs selstljnlaan l III Hoograven Tel 83601 CITROEN 2 CV 1959 ' s Av na 7 uur en zaterdags Juliana laan 29 Zeist Voor ƒ 1260 een BMW 600 Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstr 23 Te koop gevr SCHRIJFBUREAU boekenkast of rek maat 100x200 cm aquarium Br met opgave van prijs no 1-6176 bur UN Te koop aangeb FIAT 1300 zeer goed onderhouden van eerste eigenaar Ihi jaar oud nieuwe banden Telef 03402 - 4779 Den Doider Voor ƒ 1450 een BMW 70O Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstr 23 TE HUUR AANGEBODEN Voor ƒ 1950 een BMW 700 de Luxe 1961 Inruil en financieren mogelijk Ook zonder aanbeta ling Gildstraat 23 SIMCA 1000 G.L.S 1963 40.000 km Zaterdag na 14 uur Opaal weg 77 TELEVISIE te huur ƒ 15 per maand Telef 18983 Zoekt u een KAMER Wij helpen dagelijks tientallen kamer zoe-kenden Woningbureau „ Stan ding " Hamburgerstraat 1 Utr Te koop FLAT 1100 de Luxe 1957 58 In prima staat tegen elk aann bod Driebergseweg 2 " m Zeist Voor ƒ 1350 een RENAULT DAU PHINE 1960 Inruil en financie ring mogelijk Ook zonder aan betaling Gildstraat 23 AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V Luxe en bestelwagens Fol ders op aanvraag Vleutense vaart 10 tel 32945 Europalaan WZ telef 81219 Te koop LELIJKE EEND 1962 55.000 km gelopen prima staat Driebergseweg 20 k Zeist Voor ƒ 1250 een OPEL REKORD 1959 Inruil en financieren moge lijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 Te koop in zeer goede conditie zijnde OPEL CARAVAN 1962 A van Zijl Kenaustraat 20 Utr Telef 41076 WASMACHINES en centrifuges te huur samen ƒ 3 per week Vlug Druifstraat 29 tel 44006 Voor ƒ 2760 een OPEL REKORD 1962 Inruil en financieren moge lijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 Inruil en financiering \ an verlof ganger te koop een FORD ANGLIA de Luxe Combi in goede staat Telef 30129 l'e huur te huur PEUUKOl 404 Opel Rekord Kadett Volks wagen 1200 1500 All-risk verze kerd Verkerk Goedestraat 47 lelef 15265 Tot ' s avonds 9 uur geopend Zondags van 12—5 uur Voor ƒ 3750 een wel buitenge woon mooie OPEL KAPITAN de Luxe met roldak sïaapban ken enz Inruil en financieren mogelijk Ook zonder aanbeta ling Gildstraat 23 Te koop in zeer goede staat CITROEN ID met radio 1961 ƒ 1725 Taunus 15 M 1957 ƒ 475 Van Musschenbroekstraat 43 Te koop FORD TAUNUS 1968 Zonstraat 64 a Utrecht AUTOBOX omgev Rijksmunt Te bevr na 19 uur Jos Haydn laan 99 telef 30477 AUTOHANDEL ' s GRAVESANDE V ' 8-(}ravesandestraat 25 Utreciit tel 24138 Voor ƒ 750 een FIAT 600 Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstr 23 GELEGENHEIDSKLEDING voor trouwen promotie receptie enz Smidsen Kleermakerijen Trans 9 bij Domplein Utrecht Telef 22013 Van partic RENAULT DAU PHINE 1961 wegens aanschaf van grotere wagen Tegen elk aann bod Na 6 uur Minstreel laan 30 Hoograven Voor ƒ 2450 een mooie NSU PRINZ de Luxe 1963 Inruil en fmanciering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 Verhuur en verkoop van alle KAMPEERARTIKELEN ook bungalowtenten enz Folders op aanvraag KEES VAN DAM Utrecht Baanstr 33 Oudwijk Telef 10001 - 29464 6 uur Voor dame te huur gevr per 1 aug Mevr Snijders Bijnkers hoeklaan 197 OPEL REKORD 1700 m 1961 te koop km 70.000 prima staatvan onderhoud met radio en an dere accessoires Polman Dom proostlaan 7 Doom Voor ƒ 2260 een V.W 1961 Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstr 23 BORGWARD T.S in goede st Marconistraat 43 Geen hande laren Voor ƒ 2750 een FORD TAUNUS 17 M de Luxe 1962 Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 Te koop van partic een goed onderhouden V.W kleur wit bouwjaar eind 1969 met linnen schulfdak verkeert in uitste kende staat tegen eik aann bod Aijr Kuiperstraat 34 Te koop FORD ANGLIA 1960 Emmalaan 6 Maartensdijk Tel 03401 - 1893 Voor ƒ 1550 een FORD TAUNUS 17 M de Luxe 1960 Inruil en financiering mogelijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 BERINI M 21 Super de Luxe in goede staat Domplein 12 Enkele GARAGES te huur nabij de Beneluxlaan Br no f-6242 bur UN Van particulier FORD TAUNUS 12 M 1963 km-stand 51.000 Vr prijs ƒ 3300 Dorpsstraat 83 De Dilt Volkswagens 1966 ook bus verhuur zonder chauffeur HOEFA Keulsekade 117-118 telefoon 32233 ¦ 31827 Voor ƒ 2250 een OPEL REKORD 1961 Inruil en financieren moge lijk Ook zonder aanbetaling Gildstraat 23 Te huur aangeb gestoffeerde KAMER mei balkon voor een dame tussen 30 en 46 jaar niet koken per 1 aug of half juli ïelef 714049 RENAULT FREGATE 1958 Opel Rekord bouwjaar 1957 mo del 1958 beide In goede staat Te bevr Berezlnadreef 46 tel 714686 V.W de Luxe bouwjaar 1961-'62 met schulfdak in prima staat Renault Dauphine bouwjaar ' 63 leuke en prima wagen Daffo dil 750 cc bouwjaar 1961 wil met zwart dak geheel rijklaar OPEL REKORD bouwjaar 1958 pas gespoten echte vakantiewa gen Inruil en financiering mo gelijk Van Tuyllplantsoen 5 dorp Oud-Zuilen Te huur aangeb stenen LOODS als opslagruimte 360 ms Gele gen 10 km van Utrecht aan grote weg Br no 1-6271 bur UN Te koop een AUSTIN COOPER bouwjaar 1962 zeer veel acces soires Telef 35860 tot 8 uur des avonds Na 8 uur 715904 Te huur mooie grote KAMER gemeub met vrij uitzicht en Itleinere dito centrum Kanalen eiland nabt Amsterd.-Rljnkanaal Compleet met centr verw vaste wastafel warm en koud veel kastruimte en gebruik van dou che Voor 1 pers ƒ 135 per mnd voor 2 pers ƒ 195 per mnd Bij voorkeur rustige verpleegster(s leerkracht| J zoeken een actieve jongen elf«?^'^3 ^' '^°°'^ opleiding tot wpriA "",' 8 verkoper 5-daagse « erinveek enz Hobbyart enz is aze hoofdverkoop Schrijft u 2 » no 1-6278 bur UN dan Ü ^ n WIJ eens praten GB Galeries Modemes vraagt VFlrrf^$Si ^^ indiensttreding verS^°^?'^S STERS en lee;l rna »^?^''^'^*^"'- Aanmelden van naandag t.m vrijdag van 10-12 L T "'" " ur Personeelbureau Utr<,^tage Oude Gracht 85 te vSS ^^''' 5-aaagse werkw EaSi '',!^'"' geregeld worden J'iftetbakkerij H Westenbrink 3460 ^''^ 61 Bilthoven telef verkLY^'^^OOPSTER en leerl w/et ï '^"" g «™- 5-daagse werk Irrn ^ S '^,}^"- prettige werk ATn!^1J'"'^^el M Stroes _ j ^ Ostadelaan 45 tel 15 418 sfe LEERLING MACHINE-ff™RS 15 ft 16 jaar Den te^°S Lange Nieuwstraat 52 a EN aER NG ¦ ¦ 56i ~ nkast Dit is uton Erres > iVIEER VERING EHELE DVINCIE NS ff N efoon 18483 > edrijfskoslen en ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j O ITries OOSDRECHT 100 % SEBVICB ƒ 3200 — ƒ 2450 — ƒ 2000 — hts stuur ƒ 3250 — ƒ 3100 — ƒ 1650 — ƒ 1500 ƒ 2250 — ƒ 2250 — ƒ 1600 — ƒ 3200 — ƒ 2450 — ƒ 1700 — ƒ 1850 — ƒ 1650 — ƒ 1800 — ƒ 1600 — ƒ 1250 — ƒ 950 — 1400 — er tor enaar ƒ 3200 — ƒ 2100 — e(3e AGKNS KUKN ALLE IN E STAAT ¦ 12-18 en 24 MND ¦ ' o SKBVICE ¦ > PEND ¦ VVR J OSDRECHT S ¦ m 2950_4II88 ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦' \ preó m /.€ Uw aankoop fcan gefinancierd worden Tevens ruilen wy uw oude meubelen in De opbrengst liierran is eventueel uw vooruitbetaling GAAT U TROUWEN OF UW WONING OPNIEUW INSTALLEREN Komt dan eerst vrijblijvend onze grote collectie meubelen bedden en tapijten bezichtigen U staat verstomd van de fabelachtige lage prijzen HOUTZAGER - tussen I4Jnmarlrt en Hamburgerbrug ' s maandags gesloten Oudegracht 189 - Utrecht Wij hebben keuze uit minstens 50 verschillende BANKSTELLEN v.a 298 tot 1500 -> die wij direct uit voorraad kunnen leveren Ook ruime sortering in EETHOEKEN bestaande uit ronde of lange tafel met 4 stoelen bekleed met skai of stof v.a 198 - Zeldzaam mooie collectie BERGMEUBELS vanaf 139 2-pers SLAAPKAIVIERS v.a 149 - MATRASSEN v.a 39 - Kamerbreed TAPIJT v.a 31.75 enz enz DUS VOOR U TOT KOPEN OVERGAAT EERST KIJKEN BIJ Wt hebben plaats voor handige JONGEMANNEN voor fabrieks werk ZIJ die gevoel hebben voor machines genieten voorkeur Wa rendorf-Papier Oude Gracht 334 N.V DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOOD H EN ZINKPLETTEKIJEN voorh A D HAMBURGER utrecht ^ zoekt voor haar terrein - en bewakingsdienst ^ EEN ERVAREN PORTIER ¦ De felle snelle Binnenkort vacant de functie van Gevr net WINKELMEISJE voor goede kracht basisloon en pro visie Stomerij Hartevelt winkel centrum Planetenbaan 13-27 te Bilthoven FINANCIEEL-ECONOMISCH Wij vragen met spoed een JON GEMAN van ca 18 jaar voor assistentie in de radio - en t.v ~ service Radio Wierlnga Nachte gaalstraat 64 Utrecht tel 16093 Nette MEISJES die schoon en prettig werk willen verrichten kunnen opgeleid worden tot car tonnette Goede beloning en so ciale voorzieningen Aanm bij Cartonnagefabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht MEDEWERKER Lubro vraagt BANKETBAKKER Aanm personeelsafd Hogen oord 1 Utrecht telef 29751 Bakkerij vraagt actieve VERKO PER voor een gesaneerde brood wijk Loon ƒ 150 per week bruto vakanUe Br no T-6714 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht bij een belangrijke drankèngroothandel in Utrecht JONGEN gevr ter opleiding In de wasserij Wasserij Aurora Ko ningsweg 108 Utrecht I ¦ Aan deze kracht zal — als rechterhand vïin de Directie de algehele leiding over de ad ministratie worden toevertrouwd ¦ I ¦ Onze getlachten gaan uit naar een be trouwbare medewerker die bereid is met enige collega's deze dienst te ver ricliten Kandidaten in het bezit van een geldig E.H.B.O - en een N.B.O.B.-diploma ge nieten de voorkeur WONINGRUIL Aangeb in DEN HAAG zonnig hoekhuls Ie etage 4 kamers douche met lavet en fletsenbox Huur ƒ 84.10 per maand Gevr 6-kamerwonlng in Utrecht of omgeving liefst nieuwbouw Fam Jansen " Van Alphenlaan 112 Den Haag Gevr flinke VERKOOPSTER of aankomend verkoopster en jong meisje des morgens voor huls houding des middags voor win kel In huishouding meerdere hulp aanwezig Bazar Bemi Ahomstraat 42 Tel 42079 De gedachten gaan uit naar een mede werker van 35—45 jaar met een zeer ge degen opleiding M.O Boekhouden eco nomie o.i.d De salariëring zal geheel in overeenstem ming zijn met het grote belang aan deze functie toegekend Geboden wordt SCHILDERS gevr voor rustig onderhoudswerk te Utrecht Zeer geschikt voor oudere werkne mers Fa L van der Pol en Zn Tienhovenseweg 299 Hagestein Tel 03472 203 b.g.g 369 Onverwoestbaar-degelijk van constructie ^ Met machtige Puch-moior Voor en achter full swing comfort voor twee Kies uit 4 modellen met de zekerheid van perfecte service bg een goede beloning gratis dienstkleding H en een gunstige weekend-regeling Na gebleken geschiktheid volgt een vaste aanstelling Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan H Afdeling Personeelszaken Koninklijke Hamburger ^ Leidsekade 30 te Utrecht tel 030-30946 toestel 000 Spoed Aangeb begin Marshall laan prachtige 4-KAMERFLAT 2e woonlaag voor heel huis of fcenedenhuis met 2 slaapkamers Telef 36711 N.V Asha ateliers voor jongens en kinderkleding Oude Gracht 316 Utrecht vraagt voor direct MODINETTES Hoog loon Aan melden van 9-5 uur aan boven staand adres Na 6 uur bij de heer J van Mourlk St Joseph laan 60 Utrecht BENEDENHUIS in Tuinwijk be vat kamer en suite 2 slaapka mers keuken gr tuin met een schuur Ruilen voor benedenhuis omgeving Rivierenwijk Br no 1-6378 bur UN 30 a Autobedrijf Fa G.V Amersfoort Slotlaan 219 - Zeist - Telef 03404-13366 N.S.U DEALER Aangeb In NIJMEGEN Hatert ééngezinswoning nieuwbouw met 3 slaapkamers Huur ƒ 95 per mnd Gevr in ' t Gooi of rul me omgeving woning van min stens dezelfde grootte Hogere huur geen bezwaar Aanbiedin gen te richten aan Orwo Foto N.V Graaf Florlslaan 38 Hil versum Telef 41057 heer Bau land Gegadigden gelieven te solliciteren met uitvoerige gegevens onder no 2-8532 aan het bureau U.N N.V Rocobé ateliers voor he ren en jongenskleding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht Wij kuimen voor direct plaatsen MO DINETTES en leerl modinettes Aanm dagelijks van 9-5 uur aan bovenstaand adres Na 6 uur Burg Norbrulslaan 438 Zuilen U en Bi-iijantlaan 78 Hoogra ven U RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT spaarbank Centrale Volksbank OUDENOORD 12 UTRECHT TELEFOON 29953 heeft plaats voor EEN MEISJE 16 jaar of ouder Zij wordt belast met het bedienen van de telefoon en moet op een vlotte en correcte wijze inkomende en uitgaande gesprekken kunnen behandelen Daarnaast zal zij een voudige administratieve werkzaamheden verrichten Verlangt wordt een M)ULO of een gelijkwaardige opleiding alsmede enige typevaardigheid Wij bieden een interessante funktie tegen aantrekkelijke voorwaeu den Sollicitaties te richten aan ons kantoor Oudenoord 12 Utrecht Bij de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht komt wegens pensionering van de huidige functio naris vrij de vacature van LESSEN ' N.V Confectie-Industrie Rocobé ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding vraagt voor di rect flinke JONGEMANNEN als persers en leerling persers Hoog loon Goede sociale voorzienin gen Aanm dagelijks van 9-6 u Overste den Oudenlaan 30 Utr Telef 31441 Ie ASSISTENT lu volle uren AU'r(JRlJl.ES ƒ 47.5U Vervolg - en losse les sen ƒ 6.80 Fonkelnieuwe Volks wagens Uediploin Instructeurs Erkende bondsautorlJschtHtl „ L)e Centrale " Aanmeidadressen Utrecht Amsterd straatweg 2'i9 telef 41086 Utrecht Adr van Ostadelaan 93 telet 23473 Zelsl la ' erlaan 23 telef IBIKB voor de afdeling Aanwinsten en Administratie De betrokken functionaris zeil worden belast met de Rap van f 699 ' tot f875r volledige besteladministratie van de bibliotheek MODINEITES komt werken bij Richard Zegers U bent bij ons geen nummer want wij hebben maar een klein atelier Als u mooi werk kunt maken betalen wij graag een hoog loon Leer lingen en meer ervaren modi nettes kunnen zich melden even tueel ook voor halve dagen en voor gehuwden bij Richard Ze gers N.V Australiëlaan - hoek van Rensselaerlaan 2 te Utrecht Kanaleneiland tel 81831 Des avonds na 19 uur Malakkastraat 47 tel 37079 De bestellingen worden geplaatst in binnen - en buitenland zodat actieve beheersing van de moder ne talen vereist is ANCO STAAL N.V DECIMALAAN 3 UTRECHT TELEFOON 81811 In ons moderne magazijn is plaats voor een jong ADMINISTRATIEF MEDEWERKER die belast zal worden met de magazijn administratie Sollicitaties schriftelijk of mondeling na tel afspraak Heden Inschr dag - en avond cursussen MArHlNESCHHlJ VEN Opleiding praktUkexamen Inst Van Gelder Moreelselaan 31 telef 15451 Gezocht wordt een medewerker met een VHMO voor-opleiding en liefst ruime ervaring in bibliotheek en/of boekhandel Enige kennis op het gebied van bibliotheekrecherche strekt tot aanbeveling Vuor beter verzorgde RIJLES SEN gunstiger resultaten Les sen m V.W Dat en Fiat 85U Erkende autorijsi'hool Telstar Hftndelstraat 44 telef 30744 Aanstelling zal geschieden in een der middelbare bibliotheekrangen MACHINESCHRIJVEN steno belde vakken staatsgedlpl le raar Instituut Alb Wind Zui derzeestraat 27 Utrecht Telef 82627 Spoedcursus typen ƒ 3,75 per week aanvang direct Ver koop en verhuur van koffer schrijfmachines Type of sten cilwerk BIJVERDIENSTE aangeb aan dames gehuwd geen bezwaar die vlot kunnen typen en/of ste nograferen tegen hoog loon Bo vendien wordt sedert 1 Jem ' 66 voor de volledige sociale voor zieningen gezorgd Doorbeta ling btl ziekte etc Vraagt gerust vrijblijvend Ini bfl Steno-Typis ten Centrale Jullanaweg 41 Utr Telef 80063 »*»»%»» ^ KOELKASTEN Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven zo spoe dig mogelijk te richten aan de Bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Utrecht Wittevrouwenstraat 1-11 Op brief en omslag vermelden SoU BC Reeds velen behaalden hun RIJ BEWIJS bij autorttschüol „ Ewl " tn nieuwe Opeis Rekord en Ka dett ' Tevens verhuur E Bus Laan van Chartroise 146 telef 41634 I I I I I I I I I I L RINGO-TENTEN voor een zonnige vakantie pmUFS ERRES ZANUSSI BOSCH IVIARIJNEN enz Reeds vanaf ƒ 298 — N LINNENBANK Catharynesingel 127 Utrecht tel 29434 Bekend om de service Geen filialen Groothandel In speelgoederen vr per 1 aug of eerder CHAUF - FEUR-MAGAZIJNBEDIENDE voor afwisselend werk in onze magazijn en bestelwerk met een V.W bestelwagen Voor goede werker goed loon en goede so ciale voorzieningen Des zater dags vrij Belt u voor een nader mondeling onderhoud telef 82112 En na 17.30 uur 03404 - 31716 ook zaterdags Fa J van Vuuren Hoogravenseweg 28 Utrecht Spersoons BUNGALOW 230 — AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOR instructeur Be voegd rij examen bij te wonen Halen en brengen gratis Prin senstraat 10 telef 26213 4-persoons BUNGALOW 250a — e-persoons BUNOAI/)W 370 ~ Voor onze Albert's Corner te Utrecht Oude Gracht 101—103 vragen wij op korte termijn een chef kok leeftijd 30—45 jaar Ervaring en gedegen opleiding in deze sector is een vereiste Sollicitanten moeten zo mogelijk reeds eerder als chef kok werkzaam geweest zijn Tevens vragen wij twee zelfstandig werkende koks leeftijd 25—40 jaar Ook voor deze fqnktie zijn ervaring en vak kennis onontbeerlijk Na een inwerkperiode zal een van deze koks kunnen worden geplaatst in onze nieuwe ves tiging Lage Weide te Utrecht Inlichtingen omtrent salaris en overige arbeids voorwaarden kunt U verkrijgen bij onze ma nager de heer G J Berenschot telefoon 030 20458 Albert's Corner SIMCA AUTORIJSCHOOL OKÊ Snel en goedkoop lessen 11 volle uren ƒ 60 Halen en brengen gra tis Met kans op gratis les Voor Inl bellen 23694 Nu nog extra voordelig en uit voorraad leverbaar N.V Handelmaatschappij Het Deiddedenhuls te Utrecht vraagt voor haar filiaal Veemarktplein 1 2 te Utrecht een flinke WIN KELBEDIENDE Kennis van ijzerwaren strekt tot aanbev Goed salaris Prettige werkkring Met vakantie afspr kan rekening worden gehouden Schr of mon dellnge soil te richten aan de heer B Freriksen chef Vee marktplein 2 bis Utrecht telef 030 32641 toestel 05 Een 6-tal bungalows zijn opgesteld in onze PERMANENTE TENTENSHOW Kredietservice mogelijk Bondsautorijschool MARIANNE Wulverhorstlaan 16-1 tel 27782 of 80796 Halen en brengen gra Us Slaapzakken polyester vulling deken model Heeft u nog stoomgoed dan naar Stomerij „ DE ORCHIDEE " Oude Kerkstraat 11 telet 715073 Utrecht Gratis halen en gratis brengen Dubbeldakstenten 19.75 32.95 17.50 25.50 49.75 RIJSCHOOL DAFFODIL Utrechten randgemeenten Voor minder validen speciale leswagens Gra tis proefles Telef 16015 Burg.Reigerstraat 63 bis 2-persoons 59>95 Terlenka vulling LUCHTBEDDEN vanaf GEZONDHEIDS-MATRASSEN Idem 2-persoons HET NYLONHUIS voor onzicht bare stoppage Amsterd straat weg 34 telef 20617 3-persoons llS »- CAMPING FAUTEUILS 10.75 Voor uw rijbewijs naar autorij school DE BRUIN Succes ver zekerd Telef 23005 en Marg v Parmadreef 25 telef 712308 RUIT KAPOT Glasserviee her stelt billijk en vakkundig Glas ventilatoren geplaatst vanaf ƒ 55 Glasservice Geraniumstraat 44 telefoon 44410 STRETCHERS 12.50 Wij zoeken voor ons filiaal Bllt straat een Ie VERKOPER en een verkoper of Iemand die daar voor opgeleid wil worden Leef tijd 17 23 j Soil mond of na tel afspraak N.V HOUTRIBO pasklaar-speclalist Biltstraat 21 telef 26071 Utrecht VELDBEDDEN 23.75 KNAC AUTO-SCOOTERRIJ - SCHOOL van Zuilen De naam zegt genoeg U wordt gehaald en gebracht Vamor gedlplom Sw van Zuylenweg 106 telef 44642 Katoenen VAKANTIE PANTA LONS voor dames en heren ook kleine maten ƒ 13.95 Meijers Kleding Koekoekstraat 12 spoRTHUis Alléén TWIJNSTRAAT 55 nir lil IFAN I Géén filialen TROUWEN Zwart pak in huur ƒ 7,50 tijdig bespreken Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 KNAC RIJSCHOOL REKORD Lessen met Opel en Vespa scoo ter Theorie met projectiefilms Vamor erkend Kwartelstr 48-b telefoon 15729 Gevr a WERKSTER voor 1-2 halve dagen per week b ma gazljnjongen leeftijd plm 18 Jr Aanm dagelijks van 9-18 uur Standaard Boekhandel Bakker straat 21 Utrecht ¦ i^l " ^# fciil f^i ^ ¦ Telefoonl8471 — Utrecht PASFOTO'S voor alle doeleinden 6 stuks ƒ 1,25 halve meter ƒ 1,60 1 meter ƒ 2 Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Ook u kunt nog deze zomer uw rijbewijs halen Maar dan bij AUTORIJSCHOOL J J BIERMA telef 18408 b.g.g 20762 Catha rljnesingel 128 Utrecht Bespreek nu reeds op nieuwe camping bos en helde uw SBI ZOENSTANDPLAATS voor tent of caravan Tevens twee zomer huisjes te huur Vrij voor 2-7 en na 13 8 De Zanderij ' Hoge Boe schoterweg 96 Voorthuizen Tel 03429 • 1343 Gevr KAPSTER goed kunnende watergolven en permanenten Sa lon Anton vgjx Rossum Th a Kempisplantsoen 6 Utrecht tel 33505 Let U op „ de olifant " aan onze winkelpui CHEM WASSERIJ UPPBI ^ SCHOTEN Uw stoomgoed des gewenst In één dag gereed zon der prijsverhoging Bouwstraat 15 telef 20692 INGENIEUR-BUREAU Bonds Autorijschool DE LELIE ' vakkundige en snelle opleiding voor uw rijbewijs In Opeis en V.W è ƒ 5.75 per les gratis theorieles Leliestraat 44 telef 44296 NICOLAI & LEBRET N.V Gevr nette leerl KAPSTER of 2e kapster Vakantie kan gere geld worden Kapsalon Dlanto Biltstr 86 Aanm voor 6 uur KLEINBEHUISDEN Laat uw spiraal vermaken tot wentelbed ot divanbed Laslnrichting Lau werecht G Kiss Lauwereeht 3 teler 15810 Verhuur en verkoop van KIP CARAVANS en bagage aanhang wagens UGEFA Off Kip Cara vandealer Hollantlaan 9 Utr Kanaleneiland Telef 31016 - 83141 Groothandel In levensmiddelen vraagt als hulp voor de chauffeur ' n flinke WAGENJONGEN leef tijd ca 18 ] N.V Unigro Jans kerkhof 21 Utrecht Welke onderwijzeres met erva ring wil BRUGKLASJE voortzet ten Les van 9-11.30 uur Event ruimte beschikbaar Inl P A Spanjaard-De Groot Maliebaan 82 telef 14868 Elektro-Radio-Groothandel WITTEVROUWENSINGBL 71 — UTRECHT TELEFOON 13876 HELDERZIENDE - magnetlseuse Mevr Trlpplaar Rotteveel gedl plom verpleegster Fred Hen drikstraat 46 Spreekuur dins dags van 2-7 uur donderdags van 7 9 uur verder telef af spraak 22598 zonder tariefsver hoging vraagt CARAVANS TENTEN Verhuur van 4 en 5-pers toercaravans en van alle kampeerbenodlgd heden bungalowtenten combina tie enkel en dubbeldakstenten butagas luchtbedden enz Vr folders „ Sunny Camp " ICrulle laan 6 Roemer Vlsscherlaan 61 Zeist Telef 03404 - 16737 - 16390 Gevr Ie DAMESKAPSTER Mal son de Leur Oudkerkhof 24 te Utrecht Telet 13094 na 6 uur telef 31742 BIERMA voor rijles Geslaagden percentage 80 % Geen lokprlj zen maar uiteindelijk veel voor deliger dan waar ook Spoedop leldingen Meer dan 20 jaar er varing Catharijneslngel 128 tel 18408 - 20762 Gevr per half juli of later Jong MEISJE als hulp In de huishou ding voor hele dagen in klein ge zin Des zaterdags vrij Mevr van Boom Croeselaan 213 bis Tel 36421 Wie kan ons 2 Juli naar GROET N.H brengen en 30 juli weer halen Br no 1-6302 bur UN TYPISTE ADMINISTRATIEVE Te huur mooi grote 4-persoons CARAVAN standplaats IJssel meer-strand boulevard Harder wijk Te bevr telef 82868 DIVERSEN Voor keurig TYPE - en STENCIL WERK van convocaties jaarver slagen folders en derg Desge wenst gecorrigeerd en voor ver zending gereed kunt u zich om inlichtingen wenden tot postbus 129 Utrecht voor debiteuren en krediteuren adm Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan bovenge noemd adres KAPSTER gevr modem kunnen de werken Met vakantleafspr kan rekening worden gehouden G J Knoop Sw v Zuylenweg 61 Of na 6 uur no 6 Tel 41690 In onze kapsalon hebben wij plaats voor een Ie of 2e KAP STER Aanm bl ] Dameskapsa lon Wlllemse Damstraat 76 te Utrecht telef 30290 na 6 uur Vleutenseweg 153 telef 35497 GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waarbij u het geld desgewenst zelf in han den krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken wij geld op reeds In uw bezit zijnde auto's Bl ] gebruikte auto's geen all risk verzekering ver plicht Discrete en vlotte afwlk keling binnen 24 uur gereed Ook s avonds na 7 uur en op zater dag tot half 1 geopend Oude Gracht 309 bis telef 11276 KRACHT Bü de ZOMERHUISJE vanaf 13 aug Plaats voor 4 personen plus kleuter Inl kampeerterrein te Soestdulnen huisje no 6 Stichting Academisch Ziekenhuis Ufrechf GAAT U TROUWEN Wtl finan cieren In één dag uw meubels stoffering radio of t.v Inl bij M G van Dijk Meidoomlaan 5 Harmeien Telef 03483 - 1761 kunnen voor de opleidingscursus welke 1 sept 1966 aanvangt worden geplaatst Vakantieplannen vanaf 2 juli zijn enkele chalets en vakantie verblijven vrijgekomen In Tau nus Nassau Mossel Schwarz wald en BODENSEE Inl telef 02965 - 4604 voor 12 uur U met vakantie Dan verzorgen wij graag UW HOND ook de weekends op de boerderij H Puijk Molendijk 12 Houtea Tel 03468 - 429 GOUDEN RING verloren 8 juni tussen Rhanedreef en Amodreef Tegen beloning terug te bezor gen Adres Houtstraat 31 NOODHULP KAPSTER gevr voor 2 of 3 dagen per week Modem werk vereist Aanbiedin gen gaarne no 1-6485 bur UN Toefenel N.V - Den Haag - Centrale Verwarming vraagt voor werkzaamheden In Den Haag en om - MEUBELKEPARATIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopg 39 jaar ervaring v Bastens Stoffeer bedrljf Pleter Nieuwlandstraat 25 Tuinwijk Telef 710923 LEERLING VERPLEEaSTERS VERLOREN witte tas omtrek Adrlaanstraat-Biltstraat Dame zeer gedupeerd Tegen hoge be loning bezorgen W Barentsz straat 11 Demka Utrecht kan direct tij delijk Èeschikbare ARBEIDERS plaatsen Leeftijd 23-46 J Week loon ƒ 160 bruto 3-ploegendienst ƒ 157 bruto 2-ploegendienst en f 142 bruto dagdienst SoU mond of telef Havenweg 7 Utrecht telef 42824 toestel 513 geving Te huur 6-pers CARAVAN aug en sept D Kasse Nieuwstraat 32 Oost Souburg Zeeland Ie MONTEURS 2e MONTEURS en HULPMONTEURS Voor FINANCIERING van auto's motoren scooters drag lines brommers enz naar Ass kantoor C M Witjens Maria hoek 21 Utrecht Telef 13471 en a3295 Alle verzekeringen Persoonlijke LENINGEN voor ledereen en elk doel Wettelijk toegestane tarieven Voor ambte naren 6 % rente Inl bt M G van Dijk Meidoomlaan 6 Har melen Telef 03483 - 1761 Verhuur van vouwwagens en ca ravans Erkend ANWB-bondsver huurbedrijf N.V Caravanbedrtjf De Eng OuderUksweg 32 Ede Ederveen Telet 08380 - 8251 Verkoop van alle bekende mer ken caravans zowel voor A - als B-opleiding Minimum leeftijd ' 18 jaar Opleiding ten minste MUlXJ-diploma of daarmede overeenkomend Salaris bij indiensttreding ƒ 234 — per maand benevens kost inwoning en genees kundige verzorging In Textlel-Confectiezaak VER KOOPSTER gevr 5-daagse werk week Zomer en winteryakantie Ebbing Poortstraat 100 Telef 715990 Op het salaris vindt geen inhouding plaats van AOW premie T.V - DEFECT Bel direct 17910 alle merken zonder weg halen Ook ' s avonds 3 maanden ga rantie Dame met telefoon stelt zich beschikbaar als TELEFOON ADRES voor het aannemen van boodschappen bijv voor zaken lieden Geen talen Br no 1-6427 bur UN Eerste aanschaf dienstkleding gratis Reiskostenvergoeding Voor onze ateliers vragen wIJ voor direct of later een KNIP STER strijkster naaisters en leerlingen Ook aan meisjes die van de huishoudschool komen bieden wij een unieke kans om het modevak grondig te leren WIJ maken ' t beste genre dames Japonnen geen lopende band werk U vindt blJ ons een zelf standige en prettige werkkring Gelegenheid tot een pers onder houd dagelijks van 9-6 uur Jolo Ikjuture N.V Nieuwe Gracht 64 telef 11981 ingang Schalkwijk straat BATA VOETVERZORGING Eenweldaad voor uw voeten Ookmanicure Bata Lange Viestraat 6 Utrecht HUWELIJKEN ENZ Het salaris na het behalen van het diploma bedraagt ƒ 597 — per maand ledere gewenste kleur VERVEN wij uw tas en schoenen met ga rantie J V d Brul en Zn Ka pelstraat 21 23 zijstraat Biltstr Zaterdags geopend 8.30-1 uur Nette vrouw 29 jaar 1 kind zoekt serieuze KENNISMAKING met nette man Br no 1-6450 bur UN TV ANTENNE SERVICE Wij plaatsen bij u met volledige ga rantie Ned I en II en Duitsland I Ook reparaties onder garan tie Telef 81670 Sollicitaties schriftelijk of na telefonische afspraak telefoon 112526 NIEUWE SCHOOLSTRAAT 1 DEN HAAG Aanmelding schriftelijk onder vermelding van nr 585 op brief en envelop of mondeling bij de adjunct directrice van het ziekenhuis Catharijneslngel 101 Utrecht VAKANTIEVERBLIJVEN Vrouw 43 jaar met mooie wo ning gevoelig karakter elseres zoekt KENfnSMAKING met een lieve man liefst wedn tot 60 jr voor gezelligheid Geen huwe lijk Br no 1-6383 bur UN MASTENMAKERIJ J Voogd OL dHk 278 Oud Loosdrecht telef 02958 - 3812 voor vlagge masten en vlaggen 6-pers ZOMERHUISJE van 2 1ull 23 Juli Klein Scheveningen aan de Lek Lopikerkapel Te bevr Narcisstraat 32 Spreekuur dagelijks van 14.00—15.00 uur behalve op woensdag en zaterdag lÉ i Ff i I il iff m • Km m ' ér ' M 
32 • w VBIJDAQ 17 JUNI 1966 CTRECHISCH NUUWSBIAO 28 pagina's Brylcreem Shampoo voor mannen v.li Joh de Liefde P Drift 23 — Te Bu Vai kal Evfnrude voor onbezorgd waterplezier U ziet de werefd anders ats u op het water zit U geniet van ruimte rust en vrijheid Wie vaart komt waar weinig anderen komen Wie vaart met een Evinrude motor is zeker van on bezorgd waterplezier altijd en overal Evinrude buitenboordmotoren van 3 tot 100 pk en hekmotoren van 90 120 150 en 200 pk zijn de resultaten van 59 jaar ervaring in de constructie van bootmotoren Daarom krijgt u 2 jaar garantie op iedere Evinrude motor Import Lindeteves Jacoberg N.V Amsterdam £ 40 KIES BIJ SCHUURMAN UIT MEER DAN 40 VERSCHILLENDE PHILIPS PORTABLES n prijzen van 85 - tot 700 maar alle superieur in hun klasse PHILIPS ZAKRADIO Lange - en middengolf Microtechniek Met oortelefoon Grijs blauw ivoor gxl4x3'/2Cm OR 4x21.25 TOXOP KWAM ] TOT E BESLISS Van een onzer r & UTRECHT — Bi Van Hall heeft de v ter van Binnenlam mr E H T«xopeti meegedeeld dat de missaris van politie J van der Molen ni < is voor zijn taak H minister erop gewe heer Van der Mok kwaamheden heeft d ze ontoereikend zijn < tie van hoofd van li damse politiekorps ni te vervullen Burgen Hall heeft de minist een benoeming van commissaris moet i deze dringend om vraagd Minister Tox toegezegd dit verzo € weging te zullen ner 12F40T Lange en middengolf Prima ontvangst Microtechniek Grijs rood iioQ blauw US 14 — per mnd zonder vooruitbetaling L 3 X 23 T Lange en middengolf Verbluffend mooie ontvangst IRfl Zwart en-rood iOU ' 15 — p.m zonder vooruitbetaling de kracht der ervaring L 3 W 30 T _ Lange en middengolf MTcTutechniek batterij besparing Door overjarigvgr klaring zo bijzonder voordelig 149 99.50 1 X 25 -^ en 3 X 24.50 I ln een woord ENORM is onze kollelrtie sportkolberts en blazers t3X32T Lange en middengolf èn F.M Micro techniek en automatische fijn - qq afstemming op F.M 103 - 20 — p.m zonder vooruitbetaling Zeer mooie effen tinten en nieuwe hlggings rui ten Kwaliteiten terlenka trevira en zuivere scheerwol Modellen 1 en 2 rij met achter of zijsplit ten Tevens grote koUektie WASBARE VRIJE TIJDSJASJES in per Ion veloui ' Prijzen van 29.75 tot 89.50 Trevira en terlenka pantalons Pracht tinten in spor tieve en geklede mo - dellen Prijzen 33.50 tot 65 — Woar Natuurlijk bij SPECIAALZAAK Fmmelot STEENWEG 49—53 UTRECHT Telefoon 18463 ' s Maandags gesloten Wij vragen enige nette MEISJES voor het maken van ja ponnen en pakjes in het jeugdige genre Gaarne aanbieding MODEHUIS LI-JA Amsterdamsestraatweg 66 Eeventueel na 8 uur Lessinglaan 74 Oog in Al Inlichtingen advies en service geeft Z^Z EVINRUDE INTER BOAT-HOLLAND Oud-Loosdrechtsedljk 169A - tel 02958-1444 en 3521 - Oud-Loosdrecht IN UW BIJ InTeröoaTA HALOCEL N.V vraagt a inpakker voor het verzendklaarmaken van de orders b chauffeur voor stadsbestellingen met bestelauto c halfwas revolverdraaiers op een niet te grote fabricage-afdeling Wy bieden een vaste prettige baan met goede voor uitzichten goede salariëring pensioenvoorziening vrije bedrijfslfleding en bevvassing daarvan eventueel reislfostenvergoeding met valcantie-afspralcen wordt rekening ge houden Wie voor één van deze functies wat voelt wordt gaarne tussen 2 en 4 uur verwacht aan ons adres KBÜGERSTRAAT 1—3 UTRECHT tel 030-32744 * ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 1 WÜ vragen voor onze afdeling boelfhouding een 1 ADMINISTRATIEVE I I KRACHT MNL i Leeftijd 16—19 jaar | S Opleiding bij voorkeur U.L.O i S Wij bieden een aantrekkelijk aanvangs = = salaris en goede toekomstmogelijkheden § S Eventuele reiskosten worden door ons ver = 1 goed i 1 Schriftelijke sollicitaties te richten aan i I N.V R.A.IVI.U I S automoUielbedryf = i LANGE NIEUVVSTRAAX 1014 - UTRECHT j i ' TELEFOON 19141 | iiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii L4X25T 4 golfgebieden lang midden en 2 x kort Grammofoonaansluiting Kastje met grijs kunstleer 2 99 * 27.50 p.m na eerste betaling SCHUURMAN heeft ze allemaal ZÓ kunt U betalen contant of in 4 termijnen zonder rente of kosten in maandelijkse termijnen zonder eerste betaling in maandelijkse termijnen met eerste betaling L 5 W 44 T ^ Lang midden kortegolf'en F.IVI Auto matische fijnafstemming op F.M Hoge en lage toonregeling QOO batterijcontrole jyö " 35 — p.m na eerste betaling U kunt kiezen uit de totale kollektie waar van U hier slechts enkele ziet U neemt een Philips portable mee Dan gaat de gezelligKeid met u mee Uw favoriete muziek waar en wanneer u wilt ^ 0 ^ JAAR GAAT U MET VAKANTIE zeilen op de Friese meren of naar een gezellige camping of bruin branden aan zee of een trektocht maken SCHUURMAN HEEFT ALLE PHILIPS ONDERDELEN EN ALLE SOORTEN BATTERIJEN STEEDS VOORRADIG •^^^ 0 ^ OUDEGRACHT 260 -¦' TEL 1 38 11 Cthuu ^ ÊU^iA ST JACOBSSTR 53 - TEL 131 33 • t GOYLAAN 75 - TEL 8 03 03 ^ wr^f^f^r # 7?^#^#9 KANALENEIL GROOTWINKELCENTRUM ^^ P ^'^^ ^?^ HAMMARSKJöLDHOF 53 - TEL 3 65 59 ^ r ZEIST VOORHEUVEL 60 - TEL 03404 130 29 LEVERING BEZORGING EN SERVICE IN STAD EN PROVINCIE UTRECHT Het is ons op dit mon zekerlieid belsend of ooi minister van Binnenla mr Smallenbroek met df Amsterdam bekend is Z ter Van Hall hem van heden niet op de hoogte gebracht dan mag t«ch aangenomen dat zijn vi het overdragen van de van Binnenlandse Zaken gedaan Het valt teu minste ni men dat een zo belang als de vervanging van missaris in de hoot'dsti zjjn besproken Het koi dat zowel het kabinet het huidige kabinet een ment hebben afgewacht Van der Molen geruisloc gen Voor het thans zittendf die gelegenheid er dan geweest in verband met van prinses Beatrix Streekplan benoc Van een onzer red UTRECHT — Het i ontwerp voor het plassengebied dat zoj is gekomen bevat bestaande autosnelw « dam-Utrecht R 2 ontworpen wegen ^ orde in noord-zuid ei richting die samen e stelsel vormen voor gaande interregional Als ontworpen wegen orde komen in het strf de R 22 ütrecht^Hilvers vangende provinciale wei lem — Hilversum noordel hoorn de huidige P 19 Vinkeveen en dan zuidi bestaande provinciale we land en de schakelvei noorden van Utrecht tUi R 22 Deze laatste weg kom ' Advertentie vóór alles op het g buper • Utrech Neon N.V R'dann Hoofdkantoor Singi Utrecht - Tel 030 

Kranten

Ga naar