Utrechts Nieuwsblad vrijdag 3 juni 1966

32 pagina's oplage 67.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v,K JoH de liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 164i{l Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuweri|iui8 VRIJDAG 3 JUNI 1966 74ste JAARGANG No 27 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.00 p kw 85 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 OFFICIER VAN JUSTITIE MR PITLO Morele schuld ligt bij oudere leden Tres ontstellende BURGERIJ „ WIJ ZIJN DIE FABRIEK ZAT " Trotylopslagplaats van Muiden ging de lucht in Het requisitoir riclitte zich fel en nadrulckelijk speciaal tot de onzicht bare verdachten de mannen van 40 50 60 jaar óp gezeten posten — zoals de officier stelde — die bij Tres de dienst uitmaakten meereden in de stoet en de jonge studenten het werk lieten doen Twee miljoen schade |,'' Van onze correspondent ' t ' ¦ ¦ ' MUIDEN -^" Een trotyl-ontploffing van grote omvang heeft gis termiddag \> por een onbeschrijfelijke ravage gezorgd in het idyl lisch aan devVecht gelegen oude stadje Muiden Om kwart over vier vloog H'e.t trotyl-produktiebedrijf van de kruitfabriek „ De Krijgsman " in de lucht Het was alsof er een orkaan door het stadje raasde RaiJ;én versplinterden in bijna elk huis grote gaten werden in daker('geslagen en zelfs werd een dicht bij de fabriek liggende woning ^ geheel vernield Perfecte start van Geniini-9 - Of jacht naar doelraket ige f Staken bij NS straks niet meer verboden Van onze correspondent DEN HAAG — Het strafrechte lijk stakingsverbod van het spoorwegpersoneel kan verval len Dit schrijft de regering in de toelichting op het vpetsont werp tot goedkeuring van het Europees Sociaal Handvest dat aan de Tweede Kamer is aange boden Het deelnemen aan een staldng door ambtenaren blijft de regering zien als ongeooif loofd plichtsverzuim maar ook ^ hierop wil zij de strafrechte lijke sanctie laten vervallen Het Europees Sociaal Hand vest erkent het stakingsrecht voer werknemers De regering merkt daarbij op dat ten aan zien van het stakingsrecht van werknemers bij particuliere be drijven momenteel een voor ontwerp van wet om advies bij de Sodaal Economische Raad ligt staking door het spoorwegpersoneel wordt momenteel strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht Door dat de vaststelling van de lonen en een aantal andere arbeidsvoorwaar den van het spoarwegpersoneel sinds enkele jaren niet meer van overheids wege geschiedt maar via een cao is volgens de regering een van de grond slagen vervallen waarop het straf rechtelijk stakingsverbod van spoor wegpersoneel steunde De strafsanctie op staken van amb tenaren kan verdwijnen omdat het ambtenarenrecht de mogelijkheid kent van disciplinair optreden tegen plichts verzuim De regering wil wel de onge oorloofdheid van ambtenarenstakin gen vastleggen in de reclitspositie regeiingen voor het overheidsperso neel Hierover wordt momenteel be raadslaagd in het georganiseerd over - Advertentie vbop hët examen JAMIN niet duur iref heerlilk C.4PE KENNEDY — Vanmiddag om 14.39 uur is vanaf de Amerikaanse lan ceerbasis Cape Kennnedy na eerder tot tweemaal toe op het laatste ogen blik te zijn tegengehouden op 17 mei en woensdag jl dan eindelijk de tweepersoons ruimtecabine Gemini-9 gelanceerd De capsule ligt precies in de koers ^ an boord bevinden zich de pechvo Sels-ruimtevaarders Eugene Ceman en Tom Stafford Hun plaatsvervan gers hadden by deze derde poging al een briefje op de raket geplakt met Ie woorden „ Ditmaal moet je anders Wonder boven wiVhder eiste deze ramp geen dodenl Wel « aren er zo wel in de fabriek als in het stadje zelf tientallen licht gewonden De meeste kwesturen Waren door rond vliegende glassplinters veroorzaakt Drie jaar geleden 13 juni 196 " had er in de Icruitfabriek ook een ontplof fing plaats eveneens met schade in het stadje Aan de tegenwoordigheid van geest van een der bazen van de la uitfa-briek de heer De Rode is het te danken dat de hevige explosie niet vijf doden heeft gekost Vijf arbeiders waren namelijk vlak voor de ontplof fing werkzaam in de trotyl-fabriek Baas De Rode zag veui buitenaf door de ruiten het begin van een brand zijn mannen naar buiten Een seconde later vloog het gebouw in de lucht Direct na de explosie ontstond een kleine brand die binnen korte tijd nemen wü het over " De lancering verliep nu echter zodanig dat er van plaatsvervangen geen sprake hoefde te zijn Cernan en Stafford staan aan het be gin van een reis van drie dagen waar in belangrijke ruimtevaartexperimen ten zullen worden uitgevoerd Zo zal Cernan aan èen 42 meter lange levens lijn een ruimtewandeling gaan maken die hem tweeëneenhalf keer om de aarde zal voeren Tijdens deze vrije vlucht moet hij tal van experimenten uitvoeren aan de Gemini en aan de doelraket waarmee het tweede belang rijke experiment zal worden uitge voerd Deze doelraket is woensdag al ge lanceerd Toen de Gemini vanmiddag omhoog ging bevond deze raljet zich tijdens haar 29e omwenteling juist weer boven Cape Kennedy Cernan en Stafford moeten haar tijdens hun vlucht ' inhalen ' door kleinere banen om de aarde t emaken en er dan ' n entering mee uitvoeren Reeds eerder voerde een Gemjni bemanning een dergelijke entering uit iDe slaagde weliswaar maar moest voortijdig worden beëindigd om de aarde te maken en er dan ' n binatie begon rond te toUen Toen op 17 mei de doelraket voor deze koppeling werd gelanceerd ging er daarmee iets mis Het apparaat Itwam in zee terecht na een korte boogvlucht Woensdag was het om gekeerde het geval Toen ging de doelraket perfect omhoog maar wei gerde de Gemini zelf wegens een sto ring aan een boordcomputer Na de volgens plan verlopen lancering van vanmiddag staat niets een uiteindelijk succes van Ceman en Stafford meer in de weg in de smeltkroes en commandeerde door de bedrijfsbrandweer kon wor den bedwongen Korpsen uit de om ringende gemeenten rukten wel uit maar hoefden geen assistentie te ver lenen De directeur sloot direct de fa briek en liet niéniand meer toe Voor naamste reden hiervoor is het feit dat de fabriek opdrachten uitvoert van het departement van defensie Burgemeester Jongeneel van Mui den wilde over de oorzaak van de ex plosie nog niets mededelen Het is echter beslist niet te wijten aan na latigheid " De luchtdruk van de klap heeft ook in het nabijgelegen Weesp voor een aanzienlijke schade gezorgd Vele rui ten vooral van huizen aan de $ porf parklaan sneuvelden Ook hier gaven enkele fabrieken evenals in Muiden hun employe's vrijaf zodat deze kon den helpen met het schoonvegen van de straten EEN ONTPLOFFING die zich gis termiddag heeft voorgedaan in het trotylhuis van de kruitfabriek Krijgsman in Muiden heeft grote verwoestingen aangericht Boven een bungalow die op honderd me ter afstand van de plaats van ont ploffing stond werd volkomen ver woest Onder In Muiden en ver daar buiten is haast geen ruit heel gebleven Een winkelier neemt de ravage op die zijn versplinter de etalageruit heeft aangericht tus sen de uitgestalde goederen De gemeente Muiden rekent de schade die de explosie in de kruit fabriek in het stadje teweeg heeft gebracht op minstens Z miljoen gul den Tot dat bedrag kwam men gis teravond na een haastige berekening al De reactie van de gemeente is niet mis vanavond komt de gemeen teraad in een spoedvergadering bij een en behandelt dan een motie waarin op het vertrek van de fabriek uit de gemeente zal worden aange drongen Burgemeester Jongeneel deelde ons mede dat de raad geen op emotionele gronden gebaseerd standpunt zal in nemen Men zal zich gewoonweg laten leiden door de onmogelijke situatie van een springstoffenfabriek in de onmiddellijke omgeving van de bebou - wing Vervolg pag 3 kolom 1 Stichting v d Arbeid verwerpt loonpauze Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Het georganiseerde bedrijfsleven heeft zijn veto uitge sproken over de beslissing van de re gering om een loonpauze in te stellen waarin slechts plaats zou zyn voor loonsverhogingen van 7 procent In een brief aan het College van Buks bemiddelaars heeft de Stichting van de Arbeid vanmiddag de regering aan geraden elke cao afzonderlijk ite laten toetsen door het College van Bijks bemiddelaars met in achtneming van de adviezen van de Stichting Advertentie mmmm exclusieve OOSTERSE TAPIJTEN In dit systeem zou de beoordeling van achterstanden die de regering had toebedacht aan een college van wijze mannen " aan de Stichting van de Arbeid worden overgelaten Het beginsel van de loonpauze zelf zou met deze regeling tevens van de baan zijn De ministerraad zal vandaag in zü'n wekelijkse zitting een beslissing nemen zo is.de.verwachting in Den i m ^^ Honderdduizend OUOKERKHOF 40 - UTRECHT TEL 25028 op lot 055951 % mmm^MJ^^M ^'^ UTRECHT — In de 573e staatsloterijis de ƒ 100.000 gevallen op het lotnummer 055951 J^l platvloersheid Van een onzer verslaggevers UTRECHT — „ Het gaat er niet om de terechtstaande jongelui de volle zwaarte van de strafwet te doen voelen maar om de afkeer te doen.blijken voor de hele club Tres voor de entourage en in het bijzonder voor de ouderen die strafrechtelijk vrijuit gaan maarop wier hoofd de morele verantwoordelijkheid drukt " Dat zei mr R W H Pitlo officier van justitie bij de Utrechtse reèïïtbank vanocMend in zijn requisitoir tegen de zeven Tres leden die terecht stonden wegens hun aandeel in de dood van een mede-student bij het inwijdingsritueel van hun genootschap Die ouderen slaan een jammerlijk figuur en zijn ernstig tekortgeschoten aldus mr Pitlo Aan zijn eis tot geld boeten knoopte hij de opmerking vast „ Ik zou willen dat de ouderen de moreel-schuldigen aan de boeten meebetalen al is ' t in str^d met de bedoelingen van de wet " In zijn requisitoir ging de officier de procesgang na in deze heilloze en pijnlijke zaak Die procesgang kan de juridische leek het idee ge geven hebben dat het lang duurde voor er een openbare terechtzitting volgde maar vreemd genoeg eist juist de leek altijd juridische waar borgen en als hij die loijgt beklaagt hij zich over tijdrovende rechtsgang " De juridische leek roept altijd om wraak of om de doofpot aldus mr Pitlo Het is de taak van de jurist het juiste middel te vinden en dat is liier bijzonder moeilijk juist omdat een groot deel van de schuld bij anderen ligt die niet te grijpen zijn Alleen Nederland Met schaamte constateerde de offi cier van justitie dat Nederland het enige land is met een ontgroening van studenten zoals wü die kennen Dat pleit niet alleen tegen de stu denten maar tegen onze volksaard in ' t algemeen vind hij In het geval van Tres is blijk ge geven van ontstellende platvloersheid Een beeld van menselijke onvolwaar digheid en goorheid is hier tot vol einding gekomen aldus mr Pitlo die met atgrgzen constateerde dat men zich blijkbaar niets ffjners kon voorstellen om iemand onder geeste lijke druk te zetten dan roetkap en mestput De meest platte boert uit vroeger eeuwen is men nog niet te Ijoven STBAATCOILECTE UTRECHT EN ZEIST ZATERDAG 4 JUNI en toen Tres was afgedaald tot anti tetanusinjectie roetkap en mestput had men zich moeten realiseren dat het tijd was op zijn schreden terug te keren Met welk recht vroeg mr Piüo zich af zou de rechtbank nog een man kunnen veroordelen die in dronkenschap iemand een klap geeft als hier geen veroordeling volgt Vervolg pag 9 liolom 1 Geldboetes geëist in Tres zaak Van een onzer verslaggevers DTBECHT — De officier van justitie bij de Utrechtse rechtbank mr dr E W H Pitlo heeft vanochtend tegende zeven Tresverdachfen geldboetenen voorwaardelijke gevangenisstraf fen geëist variërende van 2.000 tot 1.000 gulden respectievelqk tweemaanden voorwaardelijk Mr Pitlo achtte geen redenen aan wezig voor het eisen van onvoorwaar delijke gevangenisstraffen De boeten wenste hij hoog te stellen om de oude ren aan hun plichten en morele schuld te herinneren Tegen de verdachten jhr J C F von M jhr W M de B en mr M L II E baron de L die betrokken waren bij de inwijding van de over leden jhr Butgers van Bozenburg eiste bij wegens mishandeling de dood ten gevolge hebbend een boete van 3000 gulden of 200 dagen hechtenis De verdachte mr L - J B hoorde wegens mishandeling van jhr D J de Brauw een boete tegen zich eisen van 1000 gulden of 100 dagen hechte nis Tegen de verdachten mr W O baron B van S C F de L M en F J J F die A E baron vanHeemstra onder hun hoede hadden,eiste hij wegens mishandeling en hetdelict ' iemand door geweld dwingen,iets te dulden ' een voorwaardelijke ge vangenisstraf van twee maanden meteen proeftijd van twee jaar en eenonvoorwaardelijke geldboete van 2000 gulden of 200 dagen hechtenis Droog weer DE BILT --¦ Hei KNMI deelt mee Boven Zuid-Engeland bevindt zich een hogedrukgebied dat naar de Alpen trekt Het beheerst het weer in onze om,geving Tijdens opklaringen daalde in de afgelopen nacht de temperatuur even boven het aardop pervlak plaatselijk tot dicht bij het vriespunt Op het westelijk deel van de oceaan bevond zich vanochtend een depres sie die regelmatig dieper werd Bo vendien bewoog deze storing tame lijk snel naar liet oosten Op de na dering van deze storing neemt mov gen later op de dag de zuidweste lijke wind in ons land in kracht toe Het regengebied kan ons echter niet bereiken Het droge weer met nu en dan opklaringen houdt daarom aan Vannacht wordt het minder koud dan in de afgelopen nacht terwijl de temperatuur morgen overdag tot ongeveer dezelfde waarde zal stij gen als vandaag Hllllllllllllllllllllllllilillililillllllliliiiiililiiiiiiiitiiiiiiiniiy ^ I Opklaringen | E WEERSVERWACHTING van het 1 = KNMI geldig tot zaterdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = H Droog weer met nu en dan opkla = = ringen Matige aan de Icust later = = al en toe krachtige zuidwestelUke = = wind DezelXde oJ iets hogere tem = = peraturen = = ZON EN MAAN 1 S Zaterdag Zon op 4.24 zon S = onder 20.53 Maan op 22.43 maan = = onder 4.49 = 1 Europees weerrapport 1 Vrijdag 7 uur v.m Max Meersl Station Weer temp algel gisteren 24 u Stocltliolm onbew 17 gr 10 mm Oslo geh bew 18 gr Omm Kopenhagen licht bew 15 gr 0 mm Londen zw bew 23 gr Omm Amsterdam zw bew 15 gr 0 mm De Bilt zw bew 16 gr 0 mm Brussel zw bew 21 gr Omm Luxemburg niet ontvangen Parus onbew 22 gr 0 mm Bordeaux onbew 26 gr 0 mm Grenoble onbew 25 gr 0 mm Nice onbew 21 gr 0 mm Berlijn zw bew 14 gr 2 mm München zw bew 21 gr 0 mm Zurich onbew 22 gr 0 mm Geneve onbew 22 gr 0 mm Locarno onbew 25 gr 0 mm Wenen zw bew 20 gr 3 mm Innsbnick licht bew 20 gr 0.3 mm Belgrado zw bew 19 gr 0 mm Athene onbew 28 gr — Rome onbew 25 gr 1 mm Barcelona licht bew 0 mm Madrid Ucht bew 27 gr 5 mm Lissabon licht bew 25 gr Omm Mallorca half bew 24 gr Omm lïlllllllilllllllllllllllljllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
VBUDAG 3 JCNI 1966 UTBECHTSCH NIEUWSBLAD Jeugdbaldadigheid verontrust leden gemeenteraad niet Advertentie Dehat gebruik van terreinen Johannapolder uitgesteld Van onze raadsverslaggever UTRECHT — Geschrokken door de verkiezingsuitslag is de gemeenteraad donderdagmiddag yverig en langdurig aan het werk gegaan Zo ijverig dat men ' s avonds om 11 uur de agenda van 40 punten nog niet had afgewerkt Hedenavond om 20 uur wordt de vergadering weer voortgezet In tegenstelling tot „ normaal " was dit keer de publiek tribune overvol Mr A Looten VVD zorgde direct voor vuurwerk Op het voorstel van de voorzitter om de behandeling van de kwestie Johannapolder uit te stellen omdat zowel van de raadsman van de heer Doornbos als van de pachters nog brieven zijn binnengekomen antwoordde de heer Looten dat het toch te gek wordt Een bespreking is nu noodzakelijk Hij zou met uitstel genoegen kunnen nemen tot de volgende vergadering Zegden B en W dat niet toe dan zou hy een voorstel van orde doen dit punt nu af te handelen Wet houder Harteveld legde uit dat in een brief van de raadsman teruggekomen wordt op de voorlopige overeenkomst Dan heeft het weinig zin het voorstel te gaan bespreken Aangezien er twee commissies moeten worden gehoord is het de vraag of dat voor de volgende vergadering kan Het voorstel werd met de stemmen van de WD tegen van de agenda gevoerd Prof dr A R Hulst rector magnificus BURGERLIJKE STAND van UTRECHT MET FRISSE MOED HET WEEKEND TEGEMOET Weekend shirts v.a 15.90 Shorts v.a 9.90 Poplin pantalons v.a 24.90 Badstof sweaters v.a 12.90 Velours sweaters v.a 23.90 Katoenen Polo-Pull's v.a 19.90 Ban-Lon + Astralon Pull's v.a 34.90 Badslips v.a 5.90 Badshorts v.a 9.75 Strand sets - 3 dig v.a 14.90 Badjassen v.a 37.50 Enorme sorfering MANCHETKNOPEN ZELF - BINDERS SOKKEL PYJAMA'S KAMERJASSEN en derg VREDENBURG 11 naasf Lompe UTRECHT - TEL 20470 GENIETEND snoepen dexe meis jes van de lekkernijen die te koop zijn op de Pasar Malam Indische Bazar in het Casino aan het Paar denveld Vandaag en morgen is deze geopend van 11 tot 2i uur om iedereen kennis te laten maken m,et Indisch eten lekkernijen en vruchten kunstnijverheid en dan sen De bazaar is georganiseerd door de stichting voor jeugd - en volwassenwerk in Utrecht ten be hoeve van het jeugdwerk Advertentie LICHTGEWICHT ZEIUACHTEN en SPEEDBOTEN in populaire'prijzen Reeds v.a ƒ 1650 — Gemakkelijk te vervoeren '^ Gunstige betalingsvoorwaarden Verkoop en Showroom UGEFA Hollantlaan 9 Kanaleneiland / Utrecht Tel 83141 b.g.g 35720 ' V Imp GEBR V DIJK N.V ' r Utrecht ¦ '• ' ' x '^'.'' r '^-' Italiaans feest gaat niet door UTRECHT — De voor zaterdag 14 juni vastgestelde viering door de Italiaanse gastarbeiders van twintig jaar republiek Italië gaat niet door in verbond met ernstige ziekte van een hunner De bijeenkomst zou plaats hebben in het r.-k militair tehuis in de raadskelder onder het stadhuis Advertentie Een mooi examengeschenk LONGINES ZENITH FAVRE-LEUBA EBEL BUREN BRANDWIJK Juweliers - Horlogers CHOOBSXBAAT 20 UTRECHT TELEFOON 14415 In veel rustiger vaarwater kwam de gemeenteraad bij de bespreking | van het rapport jeugdbaldadigheid en jeugdcriminaliteit Zoals bekend uit onze uitvoerige publikatie hiero ver is eigenlijk het enige concrete punt dat B en W ten aanzien van deze zaak voorstellen het instellen van een advies - en overlegorgaan dat op basis van-het onderzoek de gemeente zal adviseren De voorzit ter burgemeester De Ranitz zei in de loop van het debat nog dat van de kant van de samenstellers de wens te kennen is gegeven periodiek het gehele complex van vraagstukken dat hierbij komt kijken door te lichten Niets nieuws De heer Drijver soc startte als eerste spreker met de opmerking dat er door alle generaties is geklaagd over de jeugd Wü zijn echter vaak geneigd te vergeten hoe het in onze jonge jaren was Wie het rapport leest komt maar enkele jeugd - zon den " tegen die er vroeger ook niet reeds waren De schuld moefen we niet uitsluitend zoeken bij de jeugd maar ook bij de ouderen Zij schiepen het klimaat waarin de jeugd nu moei leven In Utrecht zijn b.v vroeger wel maatregelen achterwege geble ven als het tijdig en in voldoende ma te scheppen van speelgelegenheden Hij adviseerde daarom iedereen het rapport met mildheid en met de wijs heid die de oudere moeten kenmer ken te beoordelen De heer Drijver wees er verder op dat men met het in het rapport neer gelegde cijfermateriaal voorzichtig moet omgaan en bedenken dat hel alweer enkele jaren oud is Dat blijkt ook uit de methoden die hier en daar ter verbetering worden aanbevolen sommige zijn al uitgevoerd andere weer achterhaald De keus die men heeft gedaan bij het onderzoek in de wijken kan zijn fractie niet zo ge lukkig vinden Ze verschillen niet zo veel van elkaar Waarom b.v Oog in Al niet en wel het Kanaleneiland dat nog maar een wijk in wording is Het was spreker opgevallen dat er in het rapport weinig aandacht is be steed aan de factor sport als moge lijkheid de jeugd bezig te houden ter wijl ook het vraagstuk van de krot opruiming niet aan de orde is geko men De maatregelen die B en W voorstellen te nemen juicht spreker toe Zo is hij het ook eens met de instelling van een advies - en overleg orgaan waarin deze zaken verder kunnen worden behandeld en uitge werkt Ook de heer Janssen KVP meent dat de jeugd echt niet zoveel slech ter is dan vroeger Het komt echter allemaal wat meer naar voren door allerlei aanleidingen en redenen In het advies en overlegorgaan zou hij graag de jeugd zelf zien vertegen woordigd Niet door de een of andere organisatie maar zo maar door een jongere Het zal zeker nodig zijn sport - en speelgelegenheden uit te breiden Ook zal er meer gebruik moeten worden gemaakt van speel weiden Het is beter dat het gras ka pot gaat dan dat de jeugd eronder lijdt Waarom overwegen B en W niet eens de oprichting vem een jeugd stad door de jeugd zelf te bouwen Met klem vroeg hij maatregelen te gen wat hij noemde de beroepsspij belaars van school Pluim voor sport De andere verschijningsvormen van baldadigheid en jeugdcriminaliteit weet mr Schuitemaker lib aan ge wijzigde maatschappelijke en econo mische omstandigheden en de techni sche vooruitgang We zullen voor de jeugd veel kunnen doen wanneer we de gelegenheid scheppen dat ze zich in sport en spel kan uitleven In dit verband wilde hij eens een woord van waardering laten horen voor het werk dat de amateur-sportverenigin gen voor de jeugd doen aubhuisactiviteiten en open jeugd sociëteiten vond spreker allemaal nogal vage aangelegenheden De des kundigen zijn het op dit gebied dui delijk niet met elkaar eens Laten wij dan rustig afwachten en het uit werken van de experimenten eens aanzien Straks zal ook de schoolad viesdienst wellicht goed werk kunnen doen Wat het advies - en overlegor gaan betreft merkte hij op dat de jeugd niet de indruk moet krijgen dat er over hen wordt gesproken ze moet zelf meespreken Ook de heer Remijn CHV hield een warm pleidooi voor de jeugd Al tijd is de jeugd het slachtoffer van de omstandigheden Al jarenlang kan de jeugd niet meer terecht in vele gezinnen en dan gaat ze de stf'aat op Laten we in ieder geval dan zorgen dat er daeir mogelijkheden zijn om de jeugd op te vangen De he ren E de Groot ARP en Spans PSP konden zich bij de vorige spre kers en bij de door B en W gedane suggesties geheel aansluiten De laat ste spreker zou gaarne steun willen verlenen als B en W zouden voor stellen meer subsidies voor jeugdwerk te geven Hij ziet dit als diepte inves-teringen die op den duur hun vruch ten * wel afwerpen De heer Sohreuders CPN deed de suggestie een terrein ter beschikking van de jeugd te stellen waar ze naar hartejust kunnen brommen en waar ze ook zelf reparaties kan verrich ten Mevrouw Freriks Soc sprekend over de maatschappelijke aspecten van het rapport waarschuwde er voor te veel organen op het gebied van het maatschappelijk werk in het leven te roepen Op een aparte dienst voor schoolmaatschappelijk werk zit zij echt niet te wachten Mej Kokshoom KVP zou graag zien dat in het over legorgaan ook mensen van de uni versiteit worden ogpgenomen Een wetenschappelijke begeleiding van het werk acht zij noodzakelijk Veel geld nodig Namens het college van B en W gaf de voorzitter eerst nog een over zicht van de gang van zaken die tot het opstellen van het rapport ' heeft Advertentie N.V RIETVELD de grootste speciaalzaken voor BEHANG HI8TOB VERVEN altijd goed TEOFLÜX AUTOtAKKEN I4inmarkt 39 — Utrecht Telefoon 18474 Filiaal Dollardstraat 16 Telefoon 82918 OP HET TERREIN van de Krom houtkazerne te Utrecht zijn van m,orgen gouden medailles uitge reikt aan de adjudant-onderofficier P J van der Ster Bemadottelaan S30 en sergeant-^majoor M van Berkel Spinozaplantsoen 27 Ko lonel H J M A Micros com mandant van de School Technische Dienst reikte de medailles voor langdurige trouwe dienst uit UTRECHT — Geboren Johan nes z.v N A Tonckens en W Hei nen Huizingalaan 44 Bas z.v R van Loo en A Bouman De Bilt Uranus laan 6 Rijkent H J z.v R H Drost en M G Arentsen J v Ruis daelstraat 103 Jan H z.v J H van der Kreeft en.G G v Santen Bun nik Langstraat 14 Robertus J z.v H J Staats en J B Luten A v Bergenstraat 1 bis Josephus W A z.v A H V Koeveringe en J M Verruijt Den Bosch Baksvelstraat 20 beneden Esther d.v A D J F Lichtenbeld en M Verhoeven Magelhaen 197 Sandra d.v J W M Ransdorp en E J Jansen Graadt van Roggen weg 83 n Annemarie d.v H Sel - geleid De samenstelling van het advies - en overlegorgaan zal zo spoe dig mogelijk tot stand komen en de suggesties die daaromtrent uit de raad zijn gehoord zullen zeker ter harte worden genomen Verder zal er zo frequent mogelijk overleg worden ge pleegd door de diverse instanties die by het vraagstuk van de jeugdibsilda digheid zijn betrokken zodat men op een breed front op de hoogte van de ontwikkelingen blijft Wethouder Van der Vlist belast met de zorg voor de jeugdzaken meent dat deze kwestie ook veel raak vlakken heeft met opvoeding en on derwijs De hedendaagse baldadigheid treft ons door de gewijzigde omstan digheden waarin we leven veel meer mensen en huizen dan vroeger De studie neergelegd in het rapport is een terreinverkenning en dan nog wel als momentopname We zullen nu proberen de omstandigheden te be ïnvloeden zodat aan behoeften van de jeugd wordt tegemoet gekomen Dat zal ons veel geld kosten aldus de heer Van der Vlist en aangezien het er maar mondjesmaat is wordt ' t steeds weer een kwestie van afwegen en kie zen De roep om de speelweiden maar te laten gebruiken door de jeugd heeft twee kanten Dat ze zullen worden aangetast deert ons niet zo erg Wel komen er veelvuldig klachten van buurtbewoners over het gebruik van de speelweiden door de jeugd Daar mee moeten we ook rekening hou den Overigens is de wethouder het eens met die dames en heren uit de raad die er reeds op hadden gewezen dat er in onze stad al veel voor de jeugd is gecreëerd Wat nu de instelling van het reeds veelbesproken overleg orgaan betreft merkte de heer Van der Vlist op dat het hem best mogelijk lijkt dat de jeugd hierin zelf meespreelrt Het bou wen van een jeugdstad is ook bij hem al een oude gedachte Het voorbeeld van Zaandam is niet onverdeeld gun stig Maar hij blijft het overwegen Het plan voor een speelplaats op het terrein van de voormalige gas fabriek ligt klaar Er is echter geen geld om het te financieren Wan neer uit de burgery iemand zou komen die zQn krachten wil aanbie den dan is deze steun zeker wel kom Ten opzichte van het clubhuiswerk is er geen gevestigde mening Men zoekt en tast en wij volgen de ont wikkeling zo nauwkeurig mogelijk Er wordt in onze clubhuizen veel geëx perimenteerd en zeker tot voldoening Een terrein om te brommen Het is te bezien maar reparatie-werkplaat sen zijn elders geen succes gebleken Het schoolmaatschappelijk werk moet groeien uit de schooladviesdienst Nadat wethouder Van Koningsbrug gen nog enkele maatschappelijke fa cetten van het werk dat er dient te gebeuren had belicht ging de raad akkoord met het instellen van het genoemde advies en overlegorgaan Advertentie voor Philips naar denthuis en A Swart Afrikalaan 107 Gerwina J d.v J Overdljk en M Medderus van Heuven Goedhartlaan 95 Johanna Th W d.v F Th A Gulitz en J M C Monicx Tessel schadestraat 16 bis Nicolette d.v J Spaan en P A Hufener Ondiep 94 Maria C B d.v H Th da Silva en A de Wit Victor Hugoplantsoen 14 A n Gehuwd A M Sontrop Vleu tenseweg 13 en A M Deurloo Heren straat 41 H V den Broek en A M J Rietveld Minstraat 3 bis B D de Lobie en E A Jager St Lud - VANMORGEN is onder grote be langstelling het scheepje Twee Gebroeders gelicht dat woensdag avond bij het EUnkmjkterrein zonk Zoals gemeld verdronk woensdagavond de 2If-jarige schip per uit Kwintsheul Advertentie ' l ^-^*^;' ¦ VIVA ITALIA \ ' tn een sfeerrijke Italiaanse ^•¦¦ q '-- r •:"^ zelfs een coupeur uit lulië ' • kiest en past u onder het geriot • ':[_ > varï een gïaasje chianti en ¦ een hartig hapje ' v - -.- bv.,de zo geraffineerd gesneden ¦' s}g ^' lichtgesyicht kostuums in " '¦ GaVr'ar'a.-i^eige-én bl'üe - Adrjaft^ifiaV VREpÉNeURG i34 r UTRECHT Amerikanen gaan paraderen door binnenstad UTRECHT — Dinsdagmiddag 21 ju ni zal een Amerikaans schoolorkest — van in totaal 210 leden — een pa rade houden in de binnenstad ' s Avonds zal een showconcert op het Vreeburg worden gegeven Het orkest van de Cardinal Dough erty High School in Philadelphia komt naar Utrecht in verband met het lustrumspel Jimmy Walker van het Utrechtsch Studenten Corps Het bestaat uit vaandeldragers een groep majorettes en een 120 man sterk har monieorkest met o.a acht sousapho nes Vier geitehuiden in beslag genomen UTRECHT — Een hoofdagent van de bereden brigade heeft op de vee markt donderdag vier geitehuiden in beslag genomen bij de 56-jarige han delaar T de J uit Bodegraven De handelaar verklaarde dat hij deze huiden vermoedelijk afkomstig van clandestiene slachting had gekocht van een onbekende Het kenteken van de wagen van deze onbekende zou zijn BA 75—93 Bij informatie werd de Amsterdamse politie ingeschakeld die mededeelde dat dit kenteken toe behoort aan de auto van een Amster damse leraar die met de zaak niets te maken heeft Het onderzoek wordt voort gezet Universitaire benoemingen UTRECHT — Aan de rijksuniver siteit zijn benoemd Bij de faculteit der geneeskunde mej drs A L Ubbens 1926 thans wetenschappelijk medewerker eerste klas Universiteit van Amsterdam tot wetenschappelijk ambtenaar bij de kliniek voor inwendige geneeskunde afd stralenbehandeling en mevr C C Haspels 1905 thans super visor voortgezette opleiding Sociale Academie te Amsterdam tevens child therapist kinderhuis EUinchem te Ellecom tot wetenschappelijk ambte naar eerste klas bij de kliniek voor neurologie en psychiatrie afdeling kinderpsychiatrie gerusstraat 23 bis R A F Scheper Amersfoort Lorentzstraat 65 en M M van der Sanden Oude Pijlsweerd straat 146 bis P J Mulder J Ligt hartstrSat 6 en W Keuter Kam On nesstraat 8 H van Wijngaarden en W Put ' s Gravenhage Sweelinck plein 20 W H Ch Houtepen en W van Putten Zeist Rooseveltlaan 10 Lucas Bleij Leidseweg 1 bis en E G Steimer Al Thijmstraat 24 bis Th van Hilten Min Talmastraat 117 en W M van Gaal Rijnlaan 208 J J Piek en M H Cardinaal St Jans hovenstraat 7 Ch Mandalidis en C H M Flad Mariaplaats 54 J A G UTRECHT — Tot rector magni ficus van de rijksuniversiteit is voor het cursusjaar 1966—1967 benoemd professor dr A B Hulst Prof Hulst werd in 1919 te Baflo Groningen geboren Hy studeerde theologie aan de Groningse universi teit en promoveerde aldaar in 1938 op het proefschrift „ Het karakter van den cultus In Deutronomium " Na de Ned hervormde gemeenten te Hoge Zwaluwe DeUzyl en Baarn als pre dikant gediend te hebben werd dr Hulst benoemd tot gewoon hoogle raar In ' t Hebreeuws de Hebreeuwse oudheidkunde en het Babylonlsch Assyrlsch aan de Utrechtse Univer stleit In 1961 werd de leeropdracht gewyzigd in de wetenschap van het Oude Testament en de geschiede nis van de Israëlitische godsdienst Prof dr A C de Vooys is be noemd tot secretaris van de Acade mische Senaat Prof De Vooys werd geboren in 1907 te Assen Hij stu deerde aan de Utrechtse universiteit sociale geografie en deed zijn docto raal examen op 20 maart 1931 Op 16 december 1932 promoveerde hij aan de Utrechtse universiteit tot doctor in de faculteit der letteren en wijsbegeerte op het proefschrift „ De trek van de plattelandsbevolking in Nederland " Van oktober 1934 tot 1 mei 1949 was hij referendaris blj het Centraal Bureau voor de Statistiek Ministerie van Economische Za ken 11 maart 1949 werd dr De Vooys be noemd tot gewoon hoogleraar in de faculteit der letteren en wijsbegeerte om onderwijs te geven in de sociale geografie in september 1963 werd dit gewijzigd in de faculteit der sociale wetenschappen Advertentie SHAKESPEARE ZULT U ER NIET AANTREFFEN Wèl de aparte sfeer van zijn midzomernacht in de heerlijke zomertuin van Hamdorff Romantischver licht elke avond dansen op fijne muziek van het moderne STAR QUINTET o.l.v Don Beths niet op maandag).Hamdorff is„in " ZOMERTUIN HAMDORFF-LAREIV Veterinaire week rijksuniversiteit UTRECHT — Van 8 t/m 10 juni wordt door de faculteit der dierge neeskunde van de Utrechtse universi teit de Veterinaire week gehouden Na een woord van welkom door prof dr G Wagenaar voorzitter van de com missie voor de Veterinaire week zal mr C Th E Graaf van Lynden van Sandenburg president-curator van de universiteit de officiële ope ning verrichten Opening ontvangst lezingen en tentoonstellingen vinden plaats in het Transitorium Er is ook een speciaal damesprogramma De diergeneeskundige demonstra ties zuUen gehouden worden in enige klinieken aan de Biltstraat 172 en in het Openbaar Slachthuis van Rooijen en M A van Doorn Bunnik Odijk Weth Hollaan 54 R J J Wittebol en G M Wierkx Oude gracht 1 C de Ruiter St Winifridus straat 15 en G A van Kuijk F Kool hovenstraat 76 C Bronk en W H de Jong Huügensstraat 10 Overleden Lucas Lelyveld 85 jr wed V H E Bultjes Drieber gen-Rüsenburg Amh Bovenweg 133 Eitje J Huizinga 50 jr geh m G Beikes Ede Kamperfoelielaan 25 René van Veenendaal 3 jr Kievit straat 3 Adrianus Remkes 81 jr wedn V M C Rutting Goedestraat 54 Wilhelmus de Bree 65 jr geh m A M van Venrooij Vinkeveen en Waver veen Baambrugse Zuwe 25 PROE DR A R HULST Tfi^GLtim UTRECHT VBUDAG CASINO Paardenveld 11-24 uur Paear Malam Indische bazaar SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Studio Dagboek van een Gek TIVOLI 20 uur Domstad - Jazz concours 1966 GEERTEKERK 20 uur Concert door Bethel Wester - en Zuiderkerkkoor o.l.v Plta V d Werft JEUGDCENTRUM Cremerstraat 249 19 21 uur Tentoonstelling Jutento ' 66 PROF H BAVINCKSTRAAT 20 uur Ope ning hulpschool voor openbaar kleuter onderwijs door Weth van der VUst N.V HUIS Oude Gracht 20 uur Ballet uitvoering leerlingen balletschool Maddy Maud CLUBHUIS Mamlxlaan 19.30-22.30 uur Bazaar wtjkver Volksbelang PASTOOR SCHILTEHUIS St WlUlbror dusstraat 20 uur Dansavond Art ' 66 m.m.v Les BaroQues afsluiting seizoen TOLSTEEGPLANTSOEN 12-11 20.15 uur Gespreksavond Baha'i Wereldgeloof PAROCHIEHUIS Adriaanstraat 24 b 19.30 uur Clubavond schaakclub De Dom WERPKELDER Oude Gracht 301 21 uur Cabaret Henny Ollemuller ZATERDAG JEUGDCENTRUM Cremerstraat 249 10 12 en 14-21 uur Tent Jutento ' 66 PALLAS ATHENEDREEF 10.30 uur Ope ning clubhuis Overvecht door weth Th Harteveld DOMTOREN 11-12 uur CarlllonbespeltnR BUREAU VAN POLITIE Paardenveld 14 16 uur Spreekuur verkeerspoUtle OUD AMELISWEERD 14 uur Natuur piizzeltocht CLUBHUIS Mamlxlaan 14-23 uur Bazaar Wljks'cr Volksbelang BUURKERK 15.30-16.30 uur Zaterdagmld dag-muzlek WEG DER VER NATIES 15 en 20 uur Circus Toni Boltlni SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Cen trum Llefde's Loze Les ¦ nVOLI 18.30 uur Geestelijke bijeenkomst Steenkolen Handelsvereniging MICHAËLSKAPEL Domtoren 19.30 en 21 uur Concert door Ensemble Syntagma Muslcum o.l.v Kees Otten WIJKGEBOUW UTRECHT-ZUID Ama liadwarsstraat 2 d 20 uur Toneelver Onder Ons uitv van De onbekende we reld JEUGDCE^r^RUM de kargadoor Mamlxlaan 322 16 uur Bijeenkomst Jeugdwerkgroep Ruimtevaart CLUBHUIS UTRECHT-ZUID Margaretha Heycopstraat 2 a 20 uur Instuif en dan sen PERSEPOLIS Oude Gracht 205 20 uur The Rythms U.O.C LA GROTTA Oude Gracht 92 20 uur The Incrowd OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur ' Vesper met avondgebed NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper door Hans Emé werken van Bach WERFKELDES Oude Gracht 301 21 uur Cabaret Henny OUemuIler CASINO Paardenveld 11-24 uur Pasar Malam Indische bazaar UTRECHT — Mr J Schuttevaêr lid van de provinciale staten voor de V.V.D spreekt maandag 6 juni in De Poort van Keef voor de jongerenor ganisatie Vrijheid en Democratie over De politiek in Nederland van giste ren vandaag en morgen Aanvang 20 uur Marcel Siermans 1 jr Gerrit van der Lindestraat 31 b Adrianus Bal 72 jr geh m M Bon Baarn Lepe laarstraat 25 Gerrit van de Pol 76 jr geh m P Davelaar Barneveld Lunterseweg 64 Serardus J RiJ" ders 62 jr geh m M Linschoten Oud Wulvenlaan 65 H Hendrik Hoe vers 73 jr geh m P M Spijker Kornalijnlaan 11 II Arie C Pieters 70 jr ongeh Tesselschadestraat 30 bis Josephus H ten Have 46 jr - geh m M J C v Maarschalker waart Woedern v d Valk Bouman laan 70 Alijda E Brouwer 4 jr Burg Nor bruislaan 388 Augusta T Engelhard 66 jr geh m J Poldermans J.Geelstraat 2 ^ 
GEALLIEERDE OPPERBEVELHEBBER IN EUROPA PLAATSVERVANGER VOOR DEZEESTRIJDKRACHTEN plv geallieerde opperbevelhebber PLAATSVERVANGER VOOR DE LUCHTSTRIJDKRACHTEN VKIJDAO 3 JÜNI 196 « Nederland wil Sociaal Handvest aanvaarden Advertentie alles & kan met cElaloiiilH'-s^sis^Ësi ^ Advertentie i NIEUW te zijn Strafsancties op overtredin gen komen niet voor en iedere staat heeft het recht een beperkt aantal bepalingen van goedkeuring uit te zonderen Toepassing van de aanvaarde arti kelen wordt wel gecontroleerd door een onafhankelijke commissie van deskundigen Overtredingen worden uiteindelijk ter kennis gebracht van het ministerscomité van de Raad van Europa maar het enige wat het ministerscomité dan kan doen is het richten van een aanbeveling tot de betrokken regering HOF PICK-UP 16 De werking van het verdrag is voorts in zoverre beperict dat het geen interne gelding heeft Onder danen van de verdragsluitende staten kunnen dan ook geen beroep doen op het handvest voor een nationaal rechtelijke instantie CT alle Hofnar produkten uitsluitend tabak HET GEALLIEERDE OPPERBEVEL IN EUROPA ARSENICUM „ KOOKTE OVER " Stikstofmaatschappij vergiftigde Sluiskil Vee gedood OPPEMEVELHEBBER GEALLIEERDE STRIJOKKACHTÏM CENTRAALEUftOPA PUATSVERVANGER VOOR DE ZEESTRIJDKRACHTEN suïkerhieten waardeloos GEALLIEERDE LANDSTRtjDKRAtHTEN CENTRAAL EUROPA Fenttlntbltia TranSalJk GEALLIEERDE LUCHTSTRIJDKRACHTEN CENTRAAL EUROPA FentalKiileta frankrijk SLUISKIL — Een technische storing bij de Nederlandse Stikstof Maat schappij te Sluiskil heeft naar wij gis teren van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid vernomen vorige week vrijdagavond ernstige verontreiniging van lucht en water in de omgeving van dit bedrijf veroor zaakt De produktie van dit stikstofbin dingsbedrijf was de laatste tijd sterk opgevoerd Vrijdag werd kennelijk het punt bereikt dat het opjagen vsm de produktie de capaciteit te boven ging Een van de torens die een arsenicum verbinding bevat kookte over De vloeistof Icwam via het fabrieksterrein in sloten en watergangen terecht Naast het stikstofverbindingsbedrijf staat een cokesfabriek waarvan de ontsnappende stoom de arsenicumver - t net neen mei de IIlato f3J SIMPEL VERDRAQ GROTE ORGANISATIE Burgemeesters benoemd DEN HAAG — Met ingang van 16 juni 1966 is benoemd tot burge meester van de gemeente Zierikzee de heer D D W J Kastelein met toekenning van gelijktijdig eervol ont slag als burgemeester van de ge meente Weesperskarspel De heer Kastelein die 49 jaar is is sinds 1 juni 1956 burgemeester van Wees perskarspel Hij is hervormd en lid van de CHU Met ingang van 1 juli 1966 is be noemd tot burgemeester van de ge meente Domburg de heer F G Sprenger met toekenning van gelijk tijdig eervol ontslag als burgemeester van de gemeente Oostkapelle De heer Sprenger die 51 jaar is is sinds 1946 burgemeester van Oostkapelle Hij is hervormd Met ingang van 16 juni 1966 is l)enoemd tot burgemeester van de gemeente Enkhuizen de heer IJ H de Zeeuw met toekenning van gelijk tijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeente Andijk De heer De Zeeuw die 43 jaar is is sinds 16 juni 1959 burgemeester van Andijk Hy is gereformeerd en lid van de ARP Vijftien minuten vliegen voor commandant Advertentie BLEYLE Voor Uw vrije tijd en va kantie Bleyle jasjes wol tricot bieden u ook des avonds een bijzonder ge rieflijke verpozing Vanaf ƒ 139 — zijn al uw wensen voor een makke lijk zittend en sportief kledingattribuut vervuld Bleyle pullovers vanaf ƒ 39.75 LiJ OUDKERKH WÜM UTRECHT - L DE MILITAIRE ORGANISATIE VAN DE NAVO NOORD ATLANTISCHE RAAD MILITAIR COMirê Wtthjnpea PEKHANEKIEGROEP OUDKERKHOF 1-3 TEL 10965 Clothes of distinction J t GEALLIËEkbKANAAL COMMANDO rmvwttMHtnhinté VJ üTBECHTSCH NIEUWSBLAD Risico De Muidense kruit fabriek is in letter lijke zin een stoke brand temidden van het zo diclit bevolkte gebied van het Gooi Na de oorlog hebben zich in deze onderne ming drie maal ex plosies voorgedaan en wel op 17 januari 1947 13 juni 1963 en thans op 2 juni 1966 De herinnering aan die laatste ont ploffing is uiteraard het meest leven dig Zij vond plaats in de opslag plaatsen van de fabriek en veroor zaakte net als de explosie van giste ren grote schade gelukkig zonder slachtoffers De Muidenaren zal het zeker nog levendig voor de geest staan hoe moeilijk en langdurig de vergoeding van die schade is vei ^ lopen De kruitfabriek is immers niet ver zekerd tegen dit risico dat te om vangrijk zou zijn om door assurantie gedekt te kunnen worden Burge meester Jongeneel heeft zijn gemeen tenaren dan ook voorbereid op een slepende procedure waarbij aller minst zeker is of alle schade ook ge heel vergoed zal worden Dezelfde situatie dus als drie jaar geleden waarbij alleen te verwachten is dat de staat die de helft van de aandelen van de fabriek bezit zich vlotter en meer bereid toont om de geti'offenen tegemoet te komen dan vorige keer Het is niet duidelijk waarom de onderneming er niet in slaagt het risico van explosiesohade bevi-edigend te regelen In Europa worden thans ook atoomcentrales die een gelijksoortig risico met zich mee brengen onder een vei-zekerings regeling gebracht Over de vraag of de fabriek nu maar verder in Muiden gevestigd moet blijven bestaat weinig verschil van mening Met de uitbreiding van haar werkzaamheden is het risico groter geworden en Muiden en om geving behoort dit niet te dragen Het Gooi is niet de plaats waar springstoffen vervaardigd en opge slagen kunnen worden De fabriek behoort verplaatst te worden naar elders Ontploffing Vervolg van pagina 1 Ook de bevolking deed gisteravond wel wat anders dan alleen maar het opvegen van de scherven en het tim meren van boardplaten voor de ruit loze ramen Men leeft in deze ge meente al zeer lang in angst vanwege het vlakbij zijnde „ vaatje busicruit " dat al verscheidene malen „ boem " heeft gedaan in het verleden Actiecomité „ We zijn dat ding zat " zeiden vijf tien winkeliers en riepen een actie comité in het leven dat zich ook gaat Ijeijveren voor een zo spoedig moge lijli vertrek van de fabriek Zij willen ieder honderd gulden storten om een liort geding tegen het krultbedryf mogelijk te maken Men maakt zich tevens tiezorgd over de terugbetaling van de schade De ravage die een vorige explosie veroorzaakte schijnt in een aantal ge vallen met mondjesmaat vergoed te zijn Anderen moesten zeer lang op hun geld wachten Burgemeester Jon geneel De bevolking kan er op re kenen dat niet alles zal worden ver goed De verzekering dat wordt een moeilijke zaak Deze schade kan niet worden geclaimd want zij staat in geen enkele polis '¦' Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval dat zowel van de zvjde van de directie als door de bevoegde overheidsinstanties ter hand is geno men heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd Vast staat dat de voor geschreven veiligheidsmaatregelen ten volle zijn nageleefd aldus een door de directie van de fabriek uitgegeven communiqué Omtrent de oorzaak van een en ander tast men dan ook vooralsnog in het duister De mate liële schade op het fabrieksterrein is aanzienlijk Ook de schade in de omgeving met name in Muiden zeU laat zich ernstig aanzien De directie van de N.V beraadt zich momenteel over de consequenties van een en ander Ten einde zich een beeld van de omvang van de schade te vormen heeft de directie In overleg met het gemeentebestuur van Muiden een expertise bureau In geschakeld aldus het communiqué Marilou Houd jij WUly even bezig als ik dans Hij Is geïnteresseerd tn de geschie denis van Egypte de late gotiek en elektronica EUROPEES VERDRAQ SOCIALE RECHTEN Van onze correspondent DEN HAAG — By de Tweede Kamer is een wetsontwerp inge diend waarin bekrachtiging wordt gevraagd van het Europees Sociaal Handvest Dit handvest is een verdrag dat op 18 oktober 1961 te Turijn is ondertekend door de staten die lid zijn van de Baad van Europa De deelnemende staten nemen daarbij op zich een negentiental sociale rechten en beginselen te verwezenlijken Tot deze sociale rechten behoren onder meer het recht op arbeid het recht op bühjke cirbeidsvoorwaarden het recht op veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden het recht op billijke beloning het recht op vrij heid van organisatie het reclit op collectief onderhandelen het recht van kinderen en jeugdige personen en van vx-ouwelijke werknemers op besdierming en het recht op beroeps - keuze voorlichting en vakopleiding Verder wU het verdrag een waar borg bieden voor het recht op be scherming van de gezondheid het recht op sociale zekerheid het recht op sociale en geneeskundige bijstand het recht op het gebruik van diensten voor sociale zorg het recht van migrerende werknemers en hun ge zinnen op bescherming en bijstand enz De meeste van deze rechten wor den in Nederland al geruime tijd erkend Een aantal van de geformu leerde rechten vindt In ons land echter nog geen erkenning De rege ring heeft gemeend de betrokken artikelen van het sociaal handvest buiten de parlementaire goedkeuring te moeten laten OrPEKBEVELHEBSEK GEALUEEKOE STRIJDKBACHTÉH NOORD-EUROPA Zo aanvaardt Nederland nog niet dat de minimumleeftijd voor toelating tot tewerkstelling 15 jaar zal zijn Ook de voorgeschreven beperking van de werktijk van vijftien-jarigen wordt buiten de goedkeuring gelaten Het zelfde is het geval met de bepaling dat aan vrouwelijke werknemers geen ontslag mag worden aangezegd op een tijdstip dat de opzeggingstermijn tijdens het bevallingsverlof afloopt Ook het recht op kosteloze beroeps keuzevoorlichting wordt door ons land niet erkend GEALLIEERDESTRllDKRACHTEMNOORWEGEN Otli Uoo " GEALLIEERDE STRIIDKRACHTEN TOEGANG OOSTZ £ GEALLIEERDE LUCHTSTRIJDKRACHTEN NOORD-EUROPA Jfafjoot Neorweftn GEALUEERDE ZEESTRIJOKRACHTEN NOORD-EUROPA Kehan NMiMeftn Uitgezonderd van goedkeuring wordt ook de bepaling dat de regering er zoveel mogelijk naar moet streven dat buitenlandse werknemers htm gezinnen naar ons land kunnen laten overkomen Tenslotte wil de rc -""'^^ in afwijking van de tekst > handvest de bevoegdheid b ' buitenlandse werknemers d meer beschikken over voldoendi delen van bestaan het land uil i zetten GEALLIEERDE AANVALS - STRijDKRACHTENNOORD-NOORWECEH t*4o fJoerwcfcr Het Europees Sociaal Handvest wordt alleen voor Nederland aan vaard en niet voor Suriname en de Nederlandse Antillen Het verdrag heeft vooral tot doel een leidraad aar moei m mis " CIGENLIJK bestaan er twee ¦^ NATO's Eén is een heel simpel verdrag tot onderlinge bijstand daterend van 4 april 1949 en niet meer dan veertien korte artikelen omvattend De andere NATO is de militaire organisatie vertakt en verfijnd waarvan bijgaande schema's een indruk geven Die militaire organisatie is niet in een derlijk en in vereniging door mid del van voortdurende en effectieve zelf-hulp en gezamenlijke steun hun individuele en coUectieve vermogen >»»^»^^%^»»%»»^%< om gewapende aanvallen te weer staan in stand houden " Ter uitvoering van deze beide ar tikelen stelt het verdrag dan de Atlantische Raad in en het defen - De belangrijkste bepaling van het Noord-Atlantisch Ver drag staat in artikel 5 „ De partijen komen overeen dat een gewapende aanval op een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika zal worden be schouwd als een aanval op hen allen en zij komen dientenge volge overeen dat als zo'n ge wapende aanval plaats vindt ieder van hen in de uitoefening van het individuele of collec tieve recht op zelfverdediging erkend in artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties de partij of de partijen die aldus zijn aangevallen zal helpen door meteen indivi dueel en in overleg met de an dere partijen die acties te on dernemen die hij nodig oor deelt met inbegrip van het ge bruik van de gewapende macht teneinde de veiligheid in het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven " GEAUIEERO orrsRuvaiH UROPA CEAUIEERO OPPERBEVEL VOOR DSATIAHTISCHE OCXAAH Over de manier waarop die ge zamenlijke maatregelen zullen wor den uitgevoerd zegt het verdrag niets zelfs zwijgt het over de orga nisatie van een defensie ook vóór er sprake is van een aanvcil Het dichtst bij komt nog artikel 3 dat zegt „ Teneinde met meer effect de doeleinden van dit Verdrag te bereiken zullen de partijen afzon - Bouw van tweede Leidseveertunnel start I augustus UTRECHT — Het gemeentebestuur van Utrecht wil 1 augustus een begin maken met de bouw van de tweede Leidseveertunnel onder het noordelijk emplacement van het centraal sta tion Deze nieuwe tunnel waarvoor de raad reeds geld heeft gevoteerd zal een verbinding vormen tussen de Vleutenseweg en de Weerdsingel naast de huidige overbelaste Leidse veertunnel die een groot deel van het verkeer van en naar Amsterdam Rotterdam en Den Haag moet ver werken De Nederlandse Spoorwegen die bij de tunnelbouw zijn betrokken hebben dezer dagen een concept-overeen komst van B en W ter beoordeling gekregen De Nederlandse Spoorwe gen denken aan een spectaculaire bouwwijze inschuiven van tunnelde len die naast de baan zijn voorge bouwd Deze methode werirt bespa rend op de benodigde bouwtijd en op de duur van de snelheidsbeperkingen voor het treinverkeer Meer dan 10.000 huizen in april OPPERBEVELHEBBER GEALUEERDE - • STRIJDKRACHTEN MIDDELLANDSE ZEE OPPEREEVELl^EBBEfL GEALLIEERDE STRIJDKRACKTEM ZUID-EUROPA Htptli ft*tff COMHANOAMT tUCHTVEROEOIClNGS-ZpNEVER KONINKRIJK GEALUEËROe_J UNDSTRUDKRACHTÉNZUIDOOST EUROPA iimir TufkIjB GIBRALTAR SECTOR MIDDELLANDSE ZEE - WESTEUJKESEaOR HIDDEIIANDSE2EE GUUtEERDE LANDSTRIJDKRACHTEN ZUID-EUROPA Vtrsnfl ItaUi CÉNTRAIE SECTOR MIDDELLANDSE ZEE OOSTEUIKE SECTOR MIDDELLANDSE ZEE GEAUtEEROE _| LUCHTSTHIJDKRACHTEN ZUID-EUROPA ZUIDOOSTEUJKE SECTOR MIDOELUNDSEZEE NOORD-OOSTELIJKE SECTOR HIDDELUNDSEZCE Mtote ' Tutk)jt MARITIEME AANVALS - ENONDERHEUNINGS - STRIJDKRACHTEN MIDDELLANDSE ZEË hkptli Ittlll DEN HAAG — In april 1966 zijn volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 10.275 nieuwe woningen gereedgekomen verdrag vastgelegd en ook niet dus de intensieve samen werking die daarin gestalte heeft gekregen Zij is gewoon voortgekomen uit besluiten van de NATO-raad de con ferentie van ministers van buitenlandse zaken die het hoogste orgaan is van de hele organisatie Wat Frankrijk heeft opgezegd — en ' t is goed dat uit elkaar te houden — is niet het verdrag zelf maar die uitvoerende besluiten van de ministers siecomité dat de besluiten van die Raad moet uitvoeren Het eerste schema geeft aan op welke wijze deze organen de geïntegreerde mili - nisatie-structuur van één van die hoofdkwartieren rondom welk de huidige crisis zich beweegt omdat het op last van De GauUe Frankrijk moet verlaten Dit hoofdkwartier SHAPE is één van de omvangrijkste van de hele organisatie Maar ook het zuidelijk lioofdkwartier in Napels mag er wezen met zijn vertakkingen in Iz mir in Turtóje Vicenza en Verona en zijn opperbevel over de Ameri kaanse Zesde vloot die in de Mid dellandse Zee kruist taire hoofdlcwartieren leiden die belast zijn met de defensie van be paalde delen van het Noord Atlan-tischë gebied Het tweede schema Is de orga - Naast al deze schakels in de NATO-keten is er een hele eigen or ganisatie van de Amerikaanse strijd lo-achten in Europa die min of meer parallel loopt aan die van de hele groep landen Want omdat het Congres de Ame rikaanse president niet toestaat zijn bevoegdheid te beslissen over het gebruik van met kernladingen ge wapende eenheden te delen met of af te staan aan anderen staan die Amerikaanse eenheden rechtstreeks onder Amerikaans bevel VavnCENWOORDlSEll VAN DE rEwiANmre GROEP Pjrgi I O NAV0DEnN!IESTODIECEHrRUH(^«5iJ OHIUrAIKAGENTSCKAPVOORSTANDAARDISATlEftUKfu) O COMMUNICATIE AGENTSCHAPPEN IN EUROfAff«!/l-t«rf((t O ADVIESGROEPVOORAERONAUnSCHOHDEiaOEK EN ONTWIKKEUNG PorgiJ MGIONAUPUm GROEP VOOR CANADA EN DE VERENIGDE nATEH Gelukkig is het „ toevallig " altijd zo dat de opperste bevelhebber van de NATO een Amerikaan is zodat langs die weg de eenheid in het commando is verzekerd Dat bete kent dus ook dat bij het zoeken naar een plaats voor de uit P^anla-ijk ver dreven hoofdkwartieren van de NATO tevens moet worden uitge keken naar plaats voor het opperste Amerikaanse hoofdkwartier in Euro pa Want meer dan een kwartier heen en weer vliegen van zijn ene hoofdljwartier naar zijn andere kan ' men de opperbevelhebber van een dergelijke grote militaire macht toch werkelijk niet aandoen i^^iikd iS N»V Kipo verliest kort geding ROTTERDAM — Het kort geding over kortingen Is de sector woningin richting l8 besUst ten gunste van de commissie bescherming belangen woninginrichting De N.V Klpo een inkoopcentrale In Rotterdam werd donderdag In Rotterdam veroordeeld tot het betalen van de kosten van het geding ƒ 812 Sizet van het geding dat diende voor de president van de Rotterdam se rechtbank mr J G M Reuder was de vraag of de commissie wo ninginrichting al dan niet gerechtigd was om de fabrikanten en grossiers voor de keus te stellen om of niet meer te leveren aan detaillisten die met koi^ingssystemen werken of de klandizie van de bij de commissie aangesloten zaken te missen Kamervragen over controle op haring DEN HAAO — Het Tweede Kamer lid Vermooten PvdA heeft de minis ter van Landbouw en Visserq en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid inlichtingen ge vraagd over de gang van zaken bij de eerste aanvoer van nieuwe haring dit jaar Hij vraagt de bewindslieden voorts of het juist is dat in Schevenüigen haring werd afgekeurd die nochtans hetzelfde pekelgehalte had als de goedgekeurde haring in Vlaardingen en Katwijk Zo ja is het dan niet mogelijk dat in de toekomst bij de controle op het zoutgehalte die inder daad noodzakelijk is over dezelfde richtlijnen te volgen Aldus het Ka merlid binding meevoerde waardoor een zware damp ontstond die op het om ringende land neersloeg tot op een Elfstand van 800 a 900 meter Zondagmorgen werd op dit grasland een paard dood gevonden maandag bleek een koe ernstig ziele te zijn en dinsdag deed zich onder het vee op nieuw een ziektegeval voor Het rijksinstituut voor de volksge zondheid te Bilthoven werd ingescha keld voor een onderzoek van de toe stand van water lucht en t)odem in de omgeving van de fabriek ook d #*-' rijksconsulenten voor landbouw vee teelt en tuinlwuw Itwamen in actie Gisteren hebben deskundigen van hef ministerie een bespreking gehad met de directie van de NSM De fa brieksdirectie heeft iiierbij een sche ma getoond van een nieuwe tecli nische voorziening die voor de toe komst een herhaling van het gebeur de onmogelijk moet maken Inmiddels is de produktie van het Ijedrijf ver laagd tot een zodanig peil dat over koken niet meer plaats kan vinden Twee ton schade De totale schade wordt voorlopig geraamd op 200.000 gulden Het zwaarst getroffen Is de landbouwer Tieleman voor wie het gebeurde een schadepost van tussen de zestig - en zeventigduizend gulden heeft opgele verd Van zijn 30 hectaren suikerbie tenland zyn negen hectaren totaal waardeloos geworden Reeds eerder verloor hjj bovendien een kostbare hengst en een stamboekkoe en gister middag moest een tweede stamboek koe met vergiftigingsverschijnselen naar het abattoir worden gebracht om te worden afgedankt De villawijk die dicht bij de fabriek van de NSM is gelegen en waar di rectie en stafleden wonen is in de loop van de middag natgespoten om zoveel mogelijk vergiftiging onder de bewoners te voorkomen Advertentie Het nieuwste model met zichtbare gasstand Andere modellen Poppell aanstekers v.a 5.95-12.50 rVOOR DE HANDEL B D LEEFSMA NV IKERKSTB 25 AMSTERDAM TEL 2327271 J 
VRIJDAG 3 JUNI 1968 DTBECHTSOH NIEUWSBLAD RATAX krijgt in Utrech ook 15 taxi's op straat Voortgezette opleiding in Utrecht woning en meubelstoffering Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er in Utreclit een voortgezette opleiding voor wo ning en meubelstoffering ingevoerd Deze opleiding die uitgaat van de stichting Hout wordt verbonden aan de christelijke technische school Sinds twee jaar bestaat deze voort gezette opleiding voor het diploma C in Deventer Nijmegen Rotterdam en Leiden Het lesprogramma is half parttime een middag en twee avon den per week voor reeds in de prak tijk werkzame mensen die het di ploma A bezitten In twee jaar kun nen zij het diploma C behalen Examens Utrechtse rijksuniversiteit UTRECHT — Aan de rijksuniversi teit zijn geslaagd voor Doet ex rechtsgeleerdheid J M M van Woensel Hapert F S Haze windus Utrecht P van Alphen de Veer Utrecht Doet ex soc geografie H Rein ders Winterswijk - A K O Dam Nijmegen J M van den Hondel Gouda Kand ex theologie L Oosthoek Rijssen J H van Hunnik Veenen daal A Talsma Den Haag J C L Starreveld Den Haag Kand ex Engelse taal - en letter kunde jkvr A C Elias Den Haag Semi-arts examen mej K H A van der Lied Oldenzaal T A Va dasz Utrecht Arts-examen mej J J Botman Venlo W J Koers Utrecht J H Oudhof Utrecht Tandarts examen J H M Falken hagen Amstelveen R L H G Hey tlng Jutphaas H Koetsier Biltho ven J A J de Kok Woerden mej A G Kosters Haarlem R K de Lugt Ede R D A van Marie Voor burg Z.H A J M Plasschaert Hilversum R B Poierrie Helmond B en W kan ajn fractie zich vereni gen Falen-slagen Wethouder Post zei dat we getuige zijn geweest zowel van het falen de Utax als van het slagen Ratax van het particuliere initiatief Dit falen is te wijten aan een verregaand gebrek aan saimemverking binnen de Utax Deze onderneming bieden we dus nu een laatste kans maar ze zal wel of fers moeten brengen Het zou nl on juist zijn de Ratax alleen maar de standplaatsen in de buitenwijken te laten bezetten iets wat de Utax nooit heeft willen doen en haar geen stand plaatsen in het centrum van de stad te geven In ieder geval hebben B en W goede hoop dat de Utax in de nieuwe statu ten grond onder de voeten vindt om de ondememers tot samenwerking te dwingen allemaal in hun eigen be lang Zal dat niet lukken dan heeft men de narigheid die er dan onher roepelijk op zal volgen aan zichzelf te wijten Met nadruk wees de wet houder erop dat de ondememers in de Utax geen 15 wagens behoeven te hebben om voor een vergunning in aanmerking te komen De Ratax met 35 huurauto's zal dus 15 wagens laten fungeren als taxi Het wordt dan een gemengd bedrijf evenzeer aan de be palingen in de huurautoverordening gebonden als de Utax De standplaats in Ctog in Al blijft Het college heeft het echter juist ge vonden ook een standplaats op het Kanaleneiland in te richten Nadat bij de replieken nog enkele vragen waren gesteld zal de wethou der hedenavond zijn antwoord voort zetten Advertentie Exclusief RESTAURANT LA FINE BOOGHE bijzonder interessant voor FAMILIE EN ZAKENDINERS HOTEL OUD-LONDON Woudenbergseweg 52 —> Zeist Telefoon 03439 - 223 - 335 Prof R Vleeskruyer overleden de graad behaalde van „ Bach of Litt " na voltooiing van de thesis „ The life of St Chad " en het af leggen van het daarvoor gestelde examen Op 3 november 1953 promo veerde hij met lof aan de universi teit van Amsterdam op een proef schrift getiteld „ the life of St Chad an Old Englisch Homily " Promotor prof dr P N U Harting 31 okt 1957 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de faculteit der letteren om onderwijs te geven in de Engelse taalkunde en oudere Engelse letterkunde aan de rijksuni versiteit te Utrecht Op 6 oktober 1958 hield prof Vleeskruyer zijn oratie getiteld Anglistik en English philology " Verscheidene jaren was prof Vlees kruyer studieleider voor de opleiding Engels M.O in Utrecht en onder voorzitter van de examencommissies Engels M.O A en B Hij was de eerste hoogleraar in de Engelse taai en letterkunde aan de rijksuniversi teit Utrecht Tijdens zijn hoogleraar schap wijdde hij zich intensief aan de opbouw van het Instituut voor Engel se taal en letterkunde aan de Malie baan waarvan hij hoogleraar/beheer der was De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 4 juni op de algemene be graafplaats in Zeist Spoorwegovergangen afgesloten UTRECHT — Van zaterdag 4 juni 22 uur tot zondag 5 juni 7 uur zal de spoorwegovergang in de Biltstraat zijn afgesloten voor het rtjverkeer wegens herstelwerk Omrijden via Snellenlaan overweg Ramstraat en Museumlaan Maandag 6 en dinsdag 7 juni gaat de overweg in de Huizingalaan in Tuindorp-Oost dicht van 7 tot 17 uur voor alle rijverkeer UTRECHT — Donderdag 2 juni is op 50-jarige leeftijd in Zeist overleden prof Vleeskruyer De heer Vlees kruyer werd 18 januari 1916 te Amster dam geboren Hij studeerde aan de universiteit van Amsterdam Engelse taal - en letterkunde welke studie door oorlogsomstandigheden werd onder broken In 1946 aanvaardde hij een leraarschap in het Engels aan het Amsterdams lyceum In 1948 volgde het doctoraal examen in de Engelse taal waarna de heer Vleeskruyer in 1949 voor een periode van twee jaren naar Oxford vertrok waar hij in januari 1952 als lid van het college St Catherine's Society ':¦;;¦-- - wwwri -.•¦• 4 v >^ 1 ' \ i niiiipi Op 31 mei is weggelopen een witte kater met groen blauwe ogen van twee jaar Van mevrouw Zuidendorp Oude Geinlaan 9 XL Omstreeks 19 mei zijn weggevlogen tien gele kanaries enkelen met een metalen bandje om de poot Van dhr Van Daal Postweg 8 Soesterberg tel 03463—1595 Op 2 juni is weggelopen een zwarte tekkel bruin aan poten en aan borst een reu van 8 % maand erg schuw Het dier is eigendom van mevrouw Costing Kromme Nieuwegracht 26 tel 18957 Op 2 juni is weggelopen een ge castreerde roze kater witte bef witte voeten en witte snuit met bruine neuspunt Van de heer J G Winkel Hooft Graaflandstraat 98 Aangelopen op 31 mei een bruine hond een soort gladde fox lange staóirt een reu niet zo jong meer Bij mevrouw Van Eek Julianastraat 1 bis tel 712115 Op 29 mei is aangevlogen een don - kergele kanarie met ring om de poot Bij mevrouw Grimmink West ravenstraat 41 Woensdag 1 juni is weggelopen een zwarte dwergpoedel reu met paarse halsband met naam en adres me vrouw Van Dijk Sint Josephlaan 2 te lefoon 41399 DE HEER A J SEEGERS Minis ter De Visserstraat SS in Utrecht is onderscheiden met de ereme daille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons Hij werkt sinds 19B6 als boekbinder/tafelwer ker bij Drukkerij J van Beekho ven DE EREMEDAILLE verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in brons is verleend aan de heer A H van der Woude Weltevreden straat 19 te Utrecht Hij is veertig jaar in dienst van de N.V Machi nefabriek Stork Jaffa als kotte - m HET CLUBHUIS Utrecht-mord aan de Marnixlaan is donderdag avond een bazaar geopend waar van de opbrengst zal worden be steed aan de autotocht van de be jaarden De schiettent stond al da delijk in de jeugdige belangstel ling UTRECHT — De temperatuur van het water in de open zweminrlchtlngen was 15 % gr MAAn MARCO Aemeear • juar OP TiJO OM Her op Tg VAUdèM TtRWUi IMS.CO 21CH HAASTOM MerOB / KOSTBA RE FiM uiTHerivRAKTeKOMeM ziroeAMe Re vRBèMoeuNeHe/iAopoe HiuetJ.rr Falen Utax eigen schuld Van onze raadsverslaggever UÏBECHT — Hoewel het debat nog een klein staartje zal krqgen is nu reeds te zeggen dat het taxi-wezen in onze stad zal worden gereorganiseerd op basis van een nieuwe huurauto verordening De gemeenteraad heeft nl besloten behalve aan de Utax ook aan de Batax 15 vergunningen te ver lenen voor het verrichten van taxi straat)-dienst De Batax zal in de eerste plaats de taxi-standplaatsen bezetten in de buitenwijken Voorts krSgt de Batax twee plaatsen op het Stationsplein buurtstatlon ' n derde plaats in de omgeving van het station en voorts de Utax-standplaatsen op de Nende het Lucasbolwerk en de Van Limburg Stlmmstraat De gemeenteraad heeft duidelijk zijn teleurstelling laten blijken over liet werk van de Utax Algemeen was de opvatting dat men daar de zóiken lelijk heeft laten liggen uit gebrek aan vermogen en wil om binnen deze co operatie samen te werken De sa menwerking is niet verder gegaan dan het gezamenlijk gebniik van de telefooncentrale Dat is de kardinale fout Bovendien heeft men veelal eigen belang laten prevaleren boven het algemeen belang terwijl het open bare taxi vervoer in de aUereerste plaats er is om het belang van het publiek te dienen Hieirover sprak als eerste de heer Hessing soc Wat wij van de parti culiere ondernemers in de Utax heb ben gevraagd is een samenwerking om zo goed mogelijk aan de vraag naar taxi's als openbaar vervoermid del te voldoen Van deze samenwer king op vrijwillige basis is niets te recht gekomen Wij hebben indertijd daaraan ook wel getwijfeld doch meenden aan de andere kant dat de ondememers hun eigen belangen — dat betekent een goed functionerende Utax — toch wel zouden zien Helaas is dit door allerlei omstandigheden niet zo geweest Nu krijgt de Utax de laatste waarschuwing en de laatste kans Het is natuurlijk niet juist te zeggen zoals in het adres van de Utax staat dat er in de buitenwijken geen behoefte aan taxi-vervoer zou zijn Dat kan eerst blijken wanneer eerst de standplaatsen daar bezet zijn En dat is nog nooit gebeurd Mentaliteit De heer Van Eijkelenborg KVP sprak in dezelfde trant Hij ging uit voerig de historie met de taxi's na en concludeerde dat het gebrek aan con currentie de Utax blijkbaar geen goed heeft gedaan Dat de Utax deze laat ste kans zal grijpen ben ik nog niet gerust op omdat het gaat om de voUe bereidheid zich geheel te voegen Dat is dus een kwestie van mentaliteit Blijven er onwillige elementen binnen de Utax dan lijkt mij de kans ook al zijn er nieuwe statuten dat deze on derneming het haalt gering Spreker noemde het een stap vooruit dat de huurautoveirordening de mogelijldieid opent dat ook vrouwen een bedrijfs vergunning kunnen krijgen Hierop Inhakend sprak öe heer C P de Groot CHU daarover zijn be duchtheid uit Verwijzend naar de moeilijkheden die taxi-chauffeurs in andere steden hebben vroeg hij zich af of het wel juist is dit beroep voor de vrouw open te stellen Wij hebben hier als overheid een bepaalde ver antwoordelijkheid De huidige regeling is een ' fiasco gebleken aldus spreker De onderne mers in de Utax hebben zich niet rijp getoond voor deze organisatie Naar mijn oordeel is het meer onwil dan onmacht Daarom is het nu verant woord het roer om te gooien Het voorstel van B en W om de Ratax 15 standplaatsen te geven vindt hij dan Advertentie INDECLAIRONCLUB ISHARRYDEBARKEEPER Onze cocktail-specialist die vanuit de U.S.A de meest exclusieve cocktails en originele longdrinks meebracht Geniet hler van in onze gezellige bar met liedjes en muziek van dé entertainer Eef Mulder CLAmON CLUB GRAND HOTEL GOOILAND HILVERSUM tel 48441 * Advertentie KENNISGEVING Onttrekking aan het openbaar ver keer Weerdbrug Burgemeester en wethouders van Utrecht gelet op de artikelen 9 en 10 van de Wegenwet brengen ter alge mene kennis dat zij voornemens zijn de Ge meenteraad voor te stellen de Weerd brug aan het openbaar verkeer te ont trekken dat belanghebbenden van 6 juni 1966 tot en met 5 juli 1966 tegen dezeonttrekking aan het openbaar verkeersciiriftelijk bezwaren kunnen indienenbij de Gemeenteraad ook juist Waarom wordt de stand plaats Oog in Al opgeheven en komt er wel een op het KanaleneilMid De heer Schreuder CPN vond heteen merkwaardig voorstel van B enW Anders is men zo royaal rnet hetstrooien van cijfers in rapporten,maar nu ontbreekt ons ieder gegeven,b.v onder de behoefte aan taxi-ver voer en over de uitkomsten van deUtax Van een falen van de Utax ismij niets gebleken Wel dat de stand plaatsen in de buitenwijken niet zijnbezet maar dan moeten B en W diedaartoe de macht hebben maar in grijpen Het nieuwe voorstel van hetcollege gaat lijken op het wegsanerenvan de Utax-ondememers Als de Ra tax meedoet in het straatvervoer,dient ze zich met die wagens ook aante sluiten bij de Utax Gebeurt datniet aldus de heer Schreuders dankunnen we spoedig een rouwwagenbestellen om de Utax ten grave tedragen i Andere verdeling Nadat de heer Spans PSP betoogd had dat het onjuist is dat een co operatieve vereniging zoals de Utax een monopodie positie inneemt gaf de heer Looten WD te kennen dat htj de teleurstelling Ihj de Utaxonderne mers wel kan begrijpen Inplaats van nieuwe statuten te krijgen die hun or ganisatie een hechtere basis geven komt er een nieuwe huurautoverorde ning die de Ratax als concurrent naast de Utax stelt Niettemin de Utax had eerder zelf maatregelen moeten nemen Men moet goed zien dat op grond van de huurautoverorde ning er geen wagens bijkomen alleen wordt de verdeling huurauto's-taxi's anders geregeld Met het voorstel van Taxi uit het verkeer genomen UTRECHT —• De Utrechtse politie heeft donderdagmiddag op de Catha rijnesingel een taxi eigendom van de 43-jarige taxichauffeur W L van D te Utrecht uit het verkeer genomen voor een technisch onderzoek Ge constateerd werd dat de rechtervoor en rechterachterband glad waren Bo vendien was de chauffeur in het bezit van een belastingkaart voor benzine motor terwijl hij achter in de wagen een gasinstallatie had Hij deed dit om de belasting te ontduiken De dienst van invoerrechten en accijnzen is voor dit punt van het onderzoek ingeschakeld Tijdelijk eenrichting in Burg Reigerstraat UTRECHT — Van dinsdag T tot en met vrijdag 10 juni wordt het weg dek van de burgemeester Reigerstr geasfalteerd waardoor er tussen Van Hogendorpsstraat en spoorwegover gang eenrichtingsverkeer noodzake lijk wordt AUe rijverkeer uit richting Wilhelminapark naar de binnenstad zal via de weg om het park naar de Biltstraat worden geleid Buslijn 3 rijdt in die periode van Ho meruslaan via Oosterstraat en Malie singel naar de Maliebaan De richting Wilhelminapark volgt de gewone rou te In de Oosterstraat wordt in ver band met het busverkeer tijdelijk een eenzijdig wachtverbod ingevoerd Wielrijdster aangereden UTRECHT — Op de Oude Gracht ter hoogte van perceel 312 vlak bij de Korte Smeestraat is donderdagavond de 20 jarige Marli Fontaan door een personenauto aangereden Zij fietste met een vriendin en de auto raakte haar zijdelings met het gevolg dat zij Ijwam te vallen Zij moest met een hersenschudding en een hoofdwond worden opgenomen in het Academisch Ziekenhuis WATEBHOOGTEN WEEBDSLUIS UTRECHT 3 juni — Bovenkant sluis 44 cm - I - N.A.P val 6 cm Be nedenkant sluis 36 cm — N.A.P geen was of val DAVY JONES UIT DANKBAARHEID voor de verleende subsidie defileerden don derdagavond Utrechtse harmonie en fanfarekorpsen voor leden van de gemeenteraad De publieke be langstelling voor dit grootse défilé was boven verwachtingen Hier St Ceacilia op weg naar het stadhuis Verkiezingsuitslag Maartensdijk MAARTENSDIJK — PvdA 874 - 3 1059 - 4 ARP 631 - 2 746 - 2 SGP 546 - 2 475 - 2 CHU 672 - 2 589 - 2 WD 562 - 2 495 - 2 KVP 342 - 1 340 - 1 BP 342-1 O - 0 PSP 132 - O O - 0 Advertentie Samenstelling nieuwe raad H C J Versteeg A W Kraamer en A Westbroek PvdA H v Voorst en J van Es jr AR D O Rtjksen en W V Oostrum Wzn SGP L S v Rooij en H H Copijn WD N C M Ophoff KVP J J Spelt BP Geslaagden voor staatsakten UTRECHT — Aan de Eerste Utrechtsche Industrie en Huishoud school zijn geslaagd Staatsakte N XH eerste deel de dames P G M van der Bilt J L F G V Held K G Ronser allen te Utrecht A M van Straten Zeist J Tromp Arnhem Voor het tweede deel zijn geslaagd de dames E F A Buys Ballot Rot terdam W H Donker Poest mevr A J S van Erkelens,Glass Apel doorn mevr J J de Leur-Van Glab beek Santpoort B Lutje Schipholt Utrecht C H Vooys Winterswijk Vogeïliefhehher ving heschermde vogels Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De 38-jarige los werk-man G uit Utrecht had thuis een kooi vol met 7 groenlingen 21 keepen 1 heggemus en 1 vink Al deze vogels zijn beschermd en het vangen daar van wordt beschouwd als een over treding van de vogelwet De politie werd op dit geval geattendeerd door een tip uit de burgerij G maakte er een gewoonte van in de bosjes op het Kanaleneiland rond te speuren om de vogels te vangen Hij verhandelde ze niet maar borg ze in de kooi omdat hij zoveel van vogels hield Op last van justitie werden de vogels weer in vrijheid gesteld G krijgt een proces verbaal wegens overtreding van de vogelwet Advertentie ORIGINELE JAPONNEN afgestemd op de smaak van de moderne vrouw vindt U in onze zon en zomercollectie Voor hef befere genre damesconfecfie en - hoeden MAISON CARRY OUDE GRACHT 147 — UTRECHT — TEL 18634 Adverlentie mef hoogwaardige wolkwaliteif Een pantalon die zich door de goede snif verraadt bij elke stap zorgt ervoor dat U ook met een sport pantalon korrekt gekleed bent Maar laat U niet na zich bij ons eens te ko men overtuigen In prijzen vanaf 49 — Wij hebben in bijpassende SPORTCOLBERTS een uitgebrei de kollektie vanaf 89 — f 
VBIJDAO 8 JTCNI 1966 5 Wiener Festwochen zonder grote gebeurtenissen Vooral aandacht voor lokaal koloriet A LWEER geen actualiteitenrubriek gisteravond want de KRO zat op Nederland 2 en de AVRO bracht het economisch bulletin van E Peereboom die het huishoudboekje van een dierentuin behandelde wat erg aardig was maar de affaire van Teixeira de Mattos met enkele regels aan het slot afdeed Geen actualiteitenrubriek dus tenzij men het ingelaste politieke commentaar van drs Hoogendijk als actualiteit wil beschouwen ondanks het feit dat hij de vorige staten verkiezingen leek te bespreken in plaats van de gemeenteraadsver kiezingen Niemand van de andere partijen heeft zich immers ver schrikkelijk boos gemaakt over Koekoek die les is althans geleerd het regeringsbeleid is wel degelijk omgebogen zoals de bezuinigingen aantonen en het verdoezelen van de onaangename feiten gebeurde nu eens niet door de regeringspartijen en hun vertegenwoordigers Hoogendijk besprak dus meer een „ image " dan een realiteit Een ander soort kortsluiting kon men bespeuren in de nuttige docu mentaire van Fred Hagenaar en Romano Stinga getiteld „ Op zoek naar veiligheid " Een stuk of tien deskundigen kwamen in dit veertig minuten durende programma aan het woord cm het hunne over de veiligheid op de weg te zeggen Op de wrakken-expert na wiens nuchterheid enigszins bevrijdend werkte temidden van een woestenij van deskundigheid was het een onmiskenbaar belangwekkend maar ook saai programma En dat klopte niet met wat de re - clame deskundige heeft gezegd over het verschil in aanpak van de propaganda een kleine tien jaar geleden en nu Vroeger was de slagzin wees een heer in het verkeer " nog altijd te ernstig zei hij de mensen reageren nu beter op het scheutje humor dat in de slagzin „ glaasje op Laat je rijden " zit vervat AFGEZIEN van de vraag of de oude leus foeter niet met uw toeter " ook al niet tot de moderne humorvolle aanpak behoorde lijkt me „ wees een heer in het verkeer " toch ook een onderdeel in een humo ristische campagnezet te zijn geweest vooral toen de variaties daarop geboren werden „ blijf een dame in uw pyjama " etc Hoe dan ook als humor bij zo'n onderwerp gewenst wordt geachtis het dus verkeerstechnisch gezien een fout als een lange documen taire over hetzelfde onderwerp saai en gedegen en humorloos wordtgebracht Het zou mij niet verbazen als een aantal botsingen gister avond het resultaat was van de irritatie van de automobilisten diehun avond weer verknoeid hadden voor de beeldbuis terwijl ze nogzo van plan waren geweest een pintje te'pakken in café „ Het glaasje"op de hoek D E GRUWELIJKE gewelddadigheden die me beloofd waren in de reeks Zuid Amerika " op Nederland 2 het betrof Columbia heb ik weekhartig geruild voor het klatergoud van het Parijse Lido zoals de oer-Duitser Michael Pfleghar dat instituut ziet Ik heb er geen spijt van gehad het was show-business toutcourt maar alles was van hoge kwaliteit zowel het kolder-orkestje als de buikspreker als de acrobaten en de sexe-loze Blue-BeU-girls blauwe klokken meisjes Dat was dus een AVRO-produktie De Ronnie Tober-show stak daar op Nederland 2 natuurlijk wel een beetje tegen af Omdat men er hier zelden toe kan komen wegens gebrek aan financiële of andere middelen een show tot een show op te blazen was de Ronnie Tober show gedoemd een soort personality-show " te worden dat wil zeggen zonder veel decors recht voor de raap eerlijk vakwerk het is de persoonlijkheid van de persoonlijkheid die het vuile werk moet opknappen Ronnie Tober is wat ik een kleine vakman zou willen noemen en als zodanig wel degelijk een persoonlijkheid Maar een show helemaal „ dragen " ik denk aan Perry Como Danny Kaye dat soort grootlieden die mijn denken vergemakkelijken daar is hij nog niet toe in staat Het hoeft ook nog niet van mij Maar dat houdt wel m dat men bij een eventuele volgende keer er beter aan doet het principe van de personality-show te vervangen door een aangekleder spektakel dat Tober niet eigenhandig hoeft te dragen maar waarin hii zelf gedragen wordt Van onze correspondent prof dr N Greitemann WENEN — Oostenrijk is geen stad van premières of experi menten hetgeen weer blijkt tijdens het huidige Weense festival Een van de meest aandacht trekkende stukken is de in Berlijn al vertoonde persiflage De plebejers repeteren de revolutie van de Duitse socialistische schrijver Günther Grass een modern en actueel stuk dat werd opgevoerd in het deftige Burgtheater ¦ »•»«»«»»»»¦«»»»¦»»¦»««¦ I door Nico Scheepmaker ' ¦»*»» **^»%» o » »%^< Films en cabaret voor Jimniy Walker ¦«*»««»«» * '»««»«»»»«««^»«««»«»»»»«.' Erfgenamen Chopin eisen brieven op cvrivPT^ontip Advertentie voor stijl aan tafel Wedgwood Een ruime keuze vindt u bij REINDERS OudkerMiof 35 Utrecht Tel 24689 aoöers dan RITA EN HAAR FAMILIE len constante kwaliteit Grass rekent in dit stuk onbarm hartig af met de communistische to neelsclirijver Bert Brecht Br valt namelijk niet aan te twijfelen dat het Brecht is die door Grass als een intellectuele slappeling te kijk wordt gezet Of die voorstelling van zaken met de historische werkelijkheid overeenkomt is een tweede maar die vraag is voor de kwaliteit van een stuk niet van doorslaggevende betekenis Het geval zoals het op de planken wordt gebracht moet in zich waarschijniyk en aanneembaar zijn In dit stuk gaat het om het op treden van een communistische in tellectueel een estheticus of de ideo logische ' chef ' zoals hij hier wordt genoemd Hij begroet en onder schrijft weliswaar theoretisch de communistische ideologie en vindt daarin zelfs een bron van inspiratie maar op ' t ogenblik van het con crete en harde handelen laat hij zijn volgelingen in de steek omdat hij bü de hogere instanties niet durft te protesteren tegen het tastbare on recht van de onderlaag EBj laat deze arme onderdrukten alleen maar de ' revolutie repeteren * doch niet verwerkelijken Wanneer zü echte steun bij hem zoeken stuurt liii hen met een kluitje in het riet met andere woorden hij tracteert ze op broodjes worst en bier Het thema is een goede inval die zeker typerend is voor de vroegere communistische intellectueel Het blijkt echter dat Grass wel een uit zonderlijk prozaschrijver is maar geen framaticus Hij heeft deze prachtige kans totaal verknoeid zodat het stuk als zodanig tegen valt en er geen haan meer naar Icraait — of het nu iets te maken heeft met Brecht of niet De directie van het Burgtheater had dit kunnen voorzien na de mislukte voorstel lingen in Berlijn Operette van Straus Wanneer men de balans opmaakt van het volgepropte festival-reper toire komt men tot de slotsom dat drie typisch Weense stukken zowel bü het publiek als bij de kritiek nog de meeste weerklank vinden Wat lokaal koloriet heeft trekt in Wenen ' t meest de aandacht In het Raimundtheater brengt men de operette De laatste wals van Oscar Straus die niet te ma ken heeft met de familie van de be kende Johann Strauss noch met Richard Strauss Hij is ' t meest bekend geworden door zijn operette Der Reigen in de succesvolle Franse film La Ronde genoemd Minder be kend is zijn werk De laatste wals waarvan het libretto al even senti menteel is als de zoetige en slepen de muziek Hier wordt voor de zo veelste keer afscheid genomen van de goede oude tijd waar het nog wemelt van prinsen graven gra vinnetjes met als garnering ' t goed aardige Weense volksidnd het ' sus se Wiener Madel ' En toch staat de manier waarop dit niemendalletje wordt opgevoerd boven alle kritiek omdat het zich aan'alle kritiek ont trekt Het is charmant vlot en gees tig maar dat is ook alles Natuur lijk kan men daarover laatdunkend oordelen maar wie het meest van deze operette genieten dat zijn juist de buitenlanders die in het Raimundtheater nog een laatste glimp opvangen van een oudewetse maar goed ' getimmerde ' operette Voor het oproepen van deze fin de sièclestemming is Athur Schnitz ler een specialist Men wilde echter voor deze keer afstand doen van zijn meest bekende werken zoals Anatol Liebelei Zwischenspiel of ook Der Reigen en deed een greep in de overvolle oude doos Zodoende vond men het vrijwel onbekende toneelstuk Komedie van de verlei ding dat in 1924 voor ' t eerst werd opgevoerd en daarna nauwelijks werd aangekeken Het speelt in de dagen kort voor het uitbreken van de eerste wereldoorlog waarin de spanning tussen ' leven en dood ' tus sen een laatste genot en de onder gang het hoofdthema is De achtergrond van deze komedie vormen drie maatschappelijke groe pen de adel de rijke burgerij van bankmensen en de wereld van de kleine handwerkers uit de voor steden In al deze lagen treedt de verleider op een knappe kerel maar ook niet meer dan dat tegen vrie geen enkele van de vrouwen uit welke groep dan ook bestand is omdat zij allen in het onbewuste be sef van de naderende ondergang toch nog even van het „ grote geluk " willen genieten Natuurlijk eindigt het stuk met watihoop teleurstelling en met zelfmoord Alleen de kleine burgers uit de voorstad maken hier op een uitzondering want in de per soon van het lieve Weense meisje " reageert deze wereld op een ge zonde manier Het Weense volks kind wordt weliswaar verleid maar het gaat niet op de vlucht doch het vindt de weg terug naar het leven omdat dit „ altijd kostbaarder wordt naarmate er minder van overblijft " Dit spelen met het vuur van de ene kant en van de andere kant het besluit om toch te redden wat er nog te redden valt — dat alles wordt in fijne tinten weergegeven Om dit te kunnen moet men van Weense makelij zijn en daarom is de vertolking in het Volkstheater ook zo overtuigend — ook al is het huidige levensgevoel er anders harder en minder sentimenteel Een even groot succes boeken drie één akters in de schouwburg van de Josefstadt Het zijn drie kleine kostbaarheden eveneens uit de oude onuitputtelijke Weense doos die echter vol verrassingen blijkt te zijn De drie stukken van een bedrijf die onder de titel O Mijn Wenen zijn samengevat geven een beeld van het oude Wenen Michael Plein van Rismondo Verrijzenis van Fehx Salten en De oude jaargang van Auemheimer Drie kabinet stukjes maar beslist ook nakomer tjes geschreven door vakmensen waarvan alleen Rismondo nog leeft Maar ook hiJ heeft de geheel aparte atmosfeer van het keizerlijk Wenen weten op te vangen Springlevende muziek Als reactie tegen dit treuren om een mooi maar onherroepehjlc ver loren verleden heeft het internatio nale jazz concours tijdens het festi val een ongekend succes Hieraan hebben 120 jonge musici uit de hele wereld deelgenomen en tot ontstel tenis van de oude keurig opge voede generatie lag de leiding van dit concours in handen van F Gulda een internationaal bekende pianist die niet alleen klassieke muziek ver tolkt maar ook zijn hart aan de jazz heeft verloren De jazz-fans in Wenen weten nu eindelijk ook wie bijvoorbeeld Julian CannonbaU " Adderly Jay Jay Johnson Art Farmer Joe Awinul en Ron Carter zijn Zij en hun aan hangers geven op ' t ogenblik de toon aan in het hedendaagse Wenen dat niet aan de ondergang denkt maar dat springlevend is veel levendiger dan de ameohtige operet te en het toneel met de fin de sièole-stemming JORIS SOHIKS met zijn vrouw Francisca die alle technische Jcan ten van zijn programma regelt en zijn allereerste kritiJcus is Pressie op Rome over kwestie van geboorteregeling LONDEN — Leidende rooms katho-lieke leken uit achttien landen heb ben in sterk gestelde bewoordingen bij Paus Paulus en de kerkelijke hiërarchie aangedrongen op zo spoe dig mogelijke wijziging van de offici ële leer inzake geboorteregeling Het document is aan alle aartsbis schoppen ter wereld toegezonden Het waarschuwt dat de kerk het risico loopt haar morele gezag te verliezen wémneer haar houding niet verandert Pe kerk is obstruotionistisch en ouder vi^ets door vast te houden aan het beginsel dat alleen de zogenaamde veilige periode ' aanvaardbaar is als methode van geboorteregeling ' Poolse staat geïnteresseerd Van onze correspondent BONN — Twee nakomelingen van Frederic Chopin bestrijden de rechts geldigheid van de verkoop van vier brieven van de in 1839 overleden Pool se componist die op 17 mei door de firma Karl en Faber uit München op een openbare veiling maar onder voorbehoud plaatsvond De in Warschau wonende Andrzej en Ludwika Ciechomski beweren dat de brieven in de oorlog door Duitse soldaten gestolen zouden zijn Ze zijn de enige erfgenamen van Leon Ciechomski die door de Duitsers uit Polen naar Duitsland werd gedepor teerd Leon was een directe afstam meling van de zuster van Chopin De verdediger van de firma Karl en Faber houdt echter vast aan de stel ling dat Andrzej en Ludwika Cie chomski door de Poolse regering ge dwongen zouden zijn een eis tot over gave van de vier brieven van Chopin in te dienen omdat de Poolse staat deze documenten graag zelf in bezit zou hebben De verdediger zowel als de rechter wezen erop dat de familie Ciechomski niet duidelijk weet weer te geven hoe de brieven nu precies uit het bezit van erflater Leon zouden zijn verdwenen De rechter voegt er echter aan toe dat hij niet kon begrij pen dat de Poolse staat nu juist zo gebrand zou ziJn op deze vier brieven terwijl de brieven van Chopin over de hele wereld verspreid ziJn De vertegenwoordiger van Karl en Faber die de brieven in 1960 had gekocht verklaarde dit te hebben ge daan van een bekend Pools musicus die toentertijd in München veirbleef als jurylid van een internationaal mu - Peter George overleden 41 ST LEONARDS — De Britse schrij ver van het scenario van de bekende film Dr Strangelove Peter George is op 41-jarige leeftijd overleden Volgens de politie vond zijn vrouw hem woensdag in zijn woning te St Leonards een badplaats in ' t Engelse graafschap Sussex Naast hem lag een jachtgeweer Twee jaar geleden publiceerde Pe ter George die in de tweede wereld oorlog biJ de Britse luchtmacht had gediend ' t boek Two hours to doom over schietgrage Amerikaanse ge neraals in een kernoorlog Toen het boel een groot succes bleek te zijn werd besloten het werk te verfilmen Aangezien men ' t verhaal van George daarvoor te cru vond werd de schrij ver gevraagd het boek om te werken tot een komedie Het resultaat was Dr Strangelove Joris Schïks in de Saloon Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Hoe corrupt de New yorkse burgemeester Jlmmy Walker dan ook in de „ roaring twenties " mag zijn geweest zijn come-back in New Walker City Utrecht stemt alleen al dankbaar vanwege het feit dat Huub „ Cinemanifestatie " Bals de ge legenheid krijgt aan deze figuur een miniatuur-filmweekje op te hangen Van 30 juni tot en met 6 juli is het voor cinefielen en mensen met heim wee „ naar die goeie ouwe tijd " lek kerbekken in het Studio-theater Ze - ziekconcours Al in 1949 zou deze mu sicus die de vertegenwoordiger van Karl en Faber in Berlijn had leren kennen hebben laten blijken dat hij graag een vleugel of een piano wilde hebben in ruil voor brieven omdat hij geen geld had om een dergelijk instrument in het westen te kopen De vertegenwoordiger had de brie ven tenslotte niet met een vleugel maar met geld betaald Ook deze ge tuige gelooft in de stelling dat de Poolse regering achter de plotselinge belangstelling van Andrzej en Ludwi ka verborgen ging De vertegenwoor diger van Karl en Faber wist nog te vertellen dat de bewuste brieven eer der in het bezit zouden zijn geweest van Chopin kenner Leopold Binental Op 8 juni zal uitspraak worden ge daan over de vraag of de beslissing van het voorafgaande kort geding rechtsgeldigheid bezit waarbij werd gesteld dat de brieven niet aan de koper mochten worden overhandigd voordat de bezitskwestie was opgelost In ieder geval volgt nog een rechts strtjd over het rechtmatige eigendom van Chopins handschrift Advertentie Een platenbon is altijd raakI Advertentie Een platenbon Is altijd raaki ^ Audiëntiehal ' voor de paus Van onze correspondent ROME — De Osservatore Bomano het officiële nieuwsblad van het Vatl caan heeft vier bladzijden tekst en Il lustraties gewyd aan een nieuwe aula voor de openbare audiënties van de paus De nieuwe audiëntiezaal is ontwor pen door de beroemde architect Nervi en ZEd buitengewoon groot worden Het gaat om een zaal van 140.000 kubieke meter inhoud waarvan 35.000 onder gronds Er zullen zitplaatsen zjjn voor 13.000 personen ' staanplaatsen voor 15.000 en wanneermen de stoelen weg neemt zal het mogelijk zijn meer dan 24.000 mensen toe te laten De zaal zal door een onderaardse gang ver bonden zijn met de St.-Pieterskerk Velen In Rome maken zich bezorgd over het aanzien dat het geheel zal gaan bieden volgens de tekeningen heeft Nervi een hypermodern gebouw ontworpen in de vorm van een grote hangar dat vlak naast de St.-Pieter en het paleis van het heilig officie zal verrijzen Advertentie Een platenbon Is altijd raakI ven films uit de dertiger jaren presen teert het Wolff-concern met zulke „ evergreens " als All quiet on the western front 1930 van Lewis Mile stone Goldrush van Chaplin en The big store van de Marx Brothers Het programma is zeer geraffineerd sa mengesteld Want naast de beroemde dweil van Henry Koster Honderd man en 1 meisje 1937 — met Diana Dur bin — staat een ijzersterke film als Het monster van Frankenstein waar Boris Karloff beroemd mee werd Niet minder enthousiast zijn we over de keus van Capra's You can't take it with you 1938 Ook Greta Garbo is nlet vergeten met Queen Christina uit 1933 Saloon Naast film maakt Bals van de ge legenheid gebruik om een beetje fees tehjk een tweede kelder bij de Cine cave te trekken Voor de gelegenheid wordt Cinecave omgedoopt in Sal lu Uoyd's saloon het water voor de paarden zal wel vrij zijn waar iede re avond de Picture Kickers é la Fats Waller een programma in elkaar zul len timmeren Overigens zal Huub Bals die weken als beeldend kunstenaar debuteren Samen met ziJn reclameschUder gaat hij voor een aantal op film geïnspi reerde pop art-toestanden zorgen Brecht Als extra attractie brengt de Saloon die filmweek de Utrechtse zanger en cabaretier Joris Schiks Voor Joris dé gelegenheid om eens met een to taal ander programma te experimen teren Tot nu toe lag zijn bijdrage aan het vaderlandse cabaret duidelijk in de commerciële hoek Zijn nieuwste singletje met Eén seconde " en „ Ontoerekenbaar " bewijst dit eens te meer Een onloochenbare gok op de sentimenten van het grote publiek Voor de filmweek heeft Schiks ech ter een keus gemaakt uit liedjes van Bertold Brecht Kurt Tucholsky en Erich Kastner Van Brecht gaat hij o.m een aantal gedichten tegen de oorlog brengen Protest-songs " van de schrijver die onsterfelijk werd met ztjn „ Dreigroschen oper " Op het pro gramma staat ook een Engelse song van Brecht Oh show me the way to the next whiskey-bar " De saloon krijgt een drukke week.In de ene kelder Joris die doorlopendoptreedt met een twintig minuten-programma in de andere de pictureKickers met hun Fats Waller-pro -| gramma En dat alles voor een cor rupte burgemeester ' Expositie tijdens antiekbeurs Delft DELFT — Op de achttiende oude kunst - en antiekbeurs te Delft die van 83 juni tot en met 13 juli in het stedelijk museum Het Prinsenhof wordt gehouden zal een kleine maar zeer kostbare unieke tentoonstelling worden ingericht In een aparte ruim te van het museum zullen namelijk twintig van de mooiste en kostbaarste miniaturen afkomstig uit het konink lijk huisarchief en het rijksmuseum te Amsterdam worden geëxposeerd die daartoe in bruUdeen worden afge staan Dit deelde de voorziter van het bestuur der oude kunst - en antiek beurs de heer H M Cramer donder dag mee op een persconferentie Hij schatte de waarde van de te expo seren miniaturen op plm een mil joen gulden De beroemdste miniatu ren door Holbein en Oliver uit de zes tiende eeuw worden met toestemming van de Koningin tegelijk geëxposeerd met een keur van vorstelijke portret jes uit het rijksmuseum voorname lijk uit de zeventiende eeuw De her komst hiervan was oorspronkelijk het Mauritshuis in Den Haag waarheen zij straks zullen terugkeren ' speci aal ter gelegenheid van deze expositie op de beurs is een kleine catalogus in brochurevorm uitgegeven waarin alle miniaturen deskundig zijn be schreven en op ware grootte afge beeld grotendeels in kleuren Advertentie Een platenbon is altijd raaki VRIJDAG Nederland 1 NTS Nieuws Klaas Vaak 7.05 VARA Fanclub 8.00 NTS Nieuws 8.20 VARA Achter het nws 8.45 Z-cars politiefilmserie 9.35 Dag buurman Duits satirisch programma 10.25 NTS Toeristische tips 10.30 Nieuws VRIJDAG Nederland 3 NTS Nieuws NCRV Literair Kijk schrift 8.30 Koningsgambiet 10e deel 9.25 Comblain-la-Tour film impressie van Belgisch jazzfestivalstadje 9.40 Attentie 10.05 Rondgang langs ' Bijbel en tegel ' tentoonstelling in Amsterdam 10.10 NTS Nieuws VRIJDAG Duitsland 1 8.00 Journaal 8.15 Ontmoetingen in Duits land progr V Th Koch 9.00 Immer im Einsatz film 9.45 De SPD-partijdag in Dortmund 10.05 Joui'naal 10.20 Geluk in Frankrijk spel van Ernst von Salomon 11.55 Journaal ZATERDAG Nederland 1 10.30 Teleac Logica herhaling les 10 11.00 Wtj maken muziek 11.30 De Attische Tragedie Komt u eens luisteren papa ik heb Tommy en zijn broertje geleerd hard op tot duizend te tellen Advertentie Een platenbon Is altijd taaki Toneelspeler ëii t\(-acteur Henk van Ulsen * Vraag mr winkelier naar het handtae Cabal lero etul if 0.45 
6 VRHDAG 3 JUNI 1986 ÜTBECHTSCM NIEUWSBLAD SPRITE MUSKETEER meest verlcochte wereldbe roemde toercaravan prachtie van Interieur subliem van construktie Leverbaar als mo del " T " 4 slaapplaatsen f 5550 model " S " 6 i 6 slaap plaatsen f5600 De caravan met de praktlscne separatie voor het gezin met kinderen te bezichtigen naast tientallen andere typen n alle prilsklas - ^ AGÉJf recht NIEUW AMSTERDAMLAAN 12 bü Europal tussen ' Holland Hadf ' en Holvrlka " KANALENEILAND Tel 030 - 81095 - b.e.E 03)02 - M63 AUTO'S Keuze uit meer dan 25 automobielen van 1.000 — tot 3.500 — Zeer makkelijke betaling zonodig zonder vooruit betaling ftmm 42 NIEUW-LOOSDRECHT TEL 02958 • 17 71 FORD-MEER AUTO VOOR UW GELD Gevraagd vergevorderd eerste kapster en tweede kapster Met vakantie wordt re kening gehouden HAUTE DE COIFFURE MONIQUE Oudegracht 322 tel 17378 Wij hebben thans weer grote sortering VOLIÈRE VOGELS w.o rode kardinalen blauwe bisschoppen enz Kleine aapjes en eekhoorntjes DE EDELZANGER Baldterstraat 6—8 Utrecht GEEN FILIALEN Met leedwezen geven wij er kennis van dat heden in de leeftijd van 46 jaar is overleden onze geachte medewerker de heer i H TEN HAVE Gedurende 20 jaar heeft hü zijn beste krachten aan ons bedrijf gegeven Wij verliezen in hem een bekwame en zeer sym pathieke medewerker De nagedachtenis aan de overledene zal bij ons steeds in hoge ere blijven Utrecht 2 juni 1966 Directie Douwe Egberts Koninklijke Tabaks fabriek - koffiebranderijen theehandel N.V GEMEENTE ABCOUDE Snlge en algemene kennisgeving Op de 2e Pinksterdag is tot onze grote droefheid onverwacht van ons heen gegaan onze lieve doch ter HANNY CADÊE op de leeftijd van 39 jaar H A Cadée J H Cadée-Hiensch Zeist 3 juni 1966 Dr s ' Jacoblaan 49 De teraardebestelling heeft heden in alle stUte te ' s Gravenhage plaats gehad Burgemeester en wetliouders van Abcoude malcen bekend dat het scheepvaartverkeer over de Angstel te Abcoude zal zijn gestremd gedurende de periode van 5 mei tot en met 15 juni 1966 of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk zal zijn in verband met de uit voering van de verbeterings werkzaamheden aan de Don-kervlietsebrug Abcoude 31 mei 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd H C Knoppers burgemeester W Stigter secretaris GEMEENTE MAARSSEN Heden ging geheel onver wacht van ons heen mijn lieve vrouw onze zorg zame moeder en groot moeder CATHABEVA GRIT geb Boon in de ouderdom van 71 jaar Utrecht F Grit Gouda J Grit W J Grlt-van Tuijl Feike Feddo Jan Utrecht F Grit A Grit-van Lunteren Willem Jan Utrecht 2 juni 1966 Parkstraat 22 Thuis geen bezoek Geen toespraken De overledene is opge baard in de rouwkamer Biltstraat 25 te Utrecht Condoleantiebezoek aan de rouwkamer vrijdag van 19 19.30 uur en zaterdag van 16 16.30 uur De crematie zal plaats hebben te Dieren maan dag 6 juni om 12.15 uur Aansluitend op de treinen vertrekt omstreeks 12 uur een autobus van de GTW van het station N.S te Dieren naar het cremato rium De burgemeester van de ge meente Maarssen gelet op artikel 17 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening AIAAKT BEKEND dat van 6 juni tot en met 20 juni a.s ten kantore van ge meentewerken Diependaal sedijk 19c alhier ter inzage ligt de aanvrage om vergun ning van de Boerenleenbank / Raiffeisenbank Maarssen " gevestigd Raadhuisstraat 23 te Maarssen voor de bouw van een houten kantoorge bouw annex woongelegenheid aan de Nicolaas Maesstraat op het perceel kadastraal bekend gemeente Maarsse veen sectie A nr 2682 ged waarvoor op grond van artikel 49 lid 1 sub e der Woningwet juncto artikel 17 van de Wet op de Ruim telijke Ordening een bouw vergunning kan worden ver leend voor de duur van 5 jaar Rechthebbenden op aangren zende en nabij gelegen gron den kunnen tegen het verle nen van vrijstelling van de bepalingen van het uitbrei dingsplan in onderdelen „ Zogwetering " schriftelijk hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van Maarssen vóór 21 juni a.s. Maarssen 3 juni 1966 De burgemeester voornoemd De Ruiter Dr E H VAN HAM ARTS Van Hogendorpstraat 21 telefoon 17497 AFWEZIG TOT 27 JUNI Voor waarneming autom tel beantw J G VERMEULEN N.V UTRECHT Wegens ziekte AFWEZIG R R STOKVIS ARTS Voor waarneming zie raam büjet en telefonische inlich tingen Ingevolge besluit van de jaarlijkse Algemene Vergade ring van Aandeelhouders d.d 21 mei 1966 is het dividend over 1965 vastgesteld op 8 % Coupon Nr 6 is per 1 juli 1966 betaalbaar bij de Ned Overzee Bank N.V te Am sterdam onder aftrek van 15 % dividendbelasting Utrecht 3 juni 1966 MEUBELVEILING ARIE SIMON POLS ¦ en mevrouw C30RNELIA ELISABETH PETRONELLA KLAVEBDIJK, beiden wonende te Bilthoven maken bekend dat zij bij de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht een verzoek heb ben ingediend tot goedkeu ring van de vidjziging van hun huwelijksvoorwaarden over eenkomstig het ter Griffie der Rechtbank ter inzage lig gende ontwerp Eventuele crediteuren zullen omtrent het verzoek worden gehoord ter Raadkamer van voormelde Rechtbank op woensdag 15 juni 1966 te 11.30 uur Mr M A C de Geus-Viëtor procureur, Maüesingel 25 Utrecht G van Stroe Makelaar Be ëdigd Taxateur Erkende vei linghouder te Zeist zal ten overstaan van Deurwaarder F L Huisman te Amers foort in het openbaar ver kopen in het Zeister Ver kooplokaal op dinsdag 7 juni om 10.00 uur diverse meubi laire goederen w.o vier kabinetten dressoirs hang-legkast theemeubels huiskamerameublementen, bankstellen ronde salon - klooster - en schuiftafels antieke dekenkist halkast je radio's TV-toestel cu riosa koperwerk gouden en zilveren horloges prach tig huisorgel emaüle bad kuip enz enz ICijkdagen zaterdag van 15.00-17.30 uur maandag van 10.00-17.00 uur Ingang Costerlaan CAMPING GAZ APPARATEN VULLINGEN Tel 12108 b.g.g 17373 GEMEENTE LINSCHOTEN BEKENDMAKING IN UTRECHT BIJ CHUMACHER OUDIQRACHT tn De Burgemeester van Lin schoten waarschuwt een ieder met de grootste nadruk geen water uit de Hollandse IJssel te gebruiken of in deze rivier te zwemmen aangezien dit groot gevaar oplevert voor besmetting met een zeer ernstige vorm van de ziekte van Weil waarbij levensge vaar aanwezig is Eenzelfde waarschuwing geldt voor water hetwelk in open verbinding met de Hol landse IJssel staat Linschoten 1 juni 1966 ¦ De Burgemeester van Linschoten L W H de Geus POPPENWAOBNS 19,95 - 89,50 - 34,95 - 45 - 55,95 WANDELWAGENS 6,95 • 8,95 • 10,90 - 13,50 BEDRIJFS RUIMTE gezocht voor groothemdel ± 150-200 m2 Brieven onder no 2-8458 aan het bureau U.N 19,95 LOOPPOPPEN 19,95 POPPENZIEKENHÜIS Jacobijnestraat 2-7-9-10 Poppejireporofi^I dog klaar CONCEBT ten bafe van een kapel in Dachau op MAANDAGAVOND 6 JUNI 8 UUR in de WOUDKAPEL hoek Sweelincklaan Beet-hovenlaan BILTHOVBN m.m.v ELISABETH LUGT PIET VAN DEN HURK en MEES VAN HUIS Werken van J S Bach C Debussy en R Escher 3101310131013101310131013101310131013101310131010001020131013101313463310131013101310131013101310131013101310131013101310131013101 Korte inleiding door Dachau-predikant Collecte aan de uitgang 50905?4195429451941?9???97559251931495 Openbare verkoping van de bij de N.V Nederlandse Spoorwegen gevonden goederen alsmede OVERBEVONOEN ONAFGEHAALOE en GEWEIGERDE GOEDEREN op DINSDAG 5 JULI 1966 en WOENSDAG 6 JULI 1966 van 10.00 tot 16.00 uur in het Notaris huis Achter St Pieter 18 te Utrecht Kijkdagen zaterdag 2 juli van 14.00 tot 16.00 uur en maandag 4 juli van 10.00 tot 16.00 uur m ^ GRASBOTER HEERLIJK 147 et per 250 gram Elke dag vers bg nw melkhandelaar.N.V Verenigde Melbbedrljven — Utrecht BIJ GROTE SLOPEN 3.25 — 2 stuks voor 3.00 GROTE TAFELKLEDEN «» QC van 6.90 voor ^« 33 2PERSOONS GRASLINNEN LAKENS A QC van 8.25 voor *»' 99 DAMES - EN HEUENPVJAMA'S fi AA van 10.80 voor O.WW BBEEDSTKAAT HOEK PBEDIKHERENSTRAAT Morgen op de m^rkt bij Breukelen-Ter Aa Te koop 2 huisjes waarvan een leeg te aanvaarden De andere komt over enige tijd leeg en enkele schuren staande op 5400 m2 grond gelegen langs vaar - en vis water U geniet de vrijheid van de polder Onbelemmerd uitzicht voor en achter en toch direct bij de snelweg Dit object biedt de liefheb ber vele mogelijkheden Vrije vestiging Vraagprijs ƒ 69.000 - k.k Inl N.V MAKELAARDIJ „ DE VECHTSTREEK " Maarssen tel 03408-2079 b.g.g 1320 4-KAiEllFLAT te ko EEN OPLOSSING Persoonlijke lening bij een door de overheid erl^ WIJ VRAGEN Voor onze Technische Dienst enthousiaste jongelui die na een grondige opleiding in onze bedrijfsschool welke aan vangt in oktober a.s te werk worden gesteld in Utrecht e.o als a Kasregistertechnicus leeftijd 21—26 jaar opleiding min L.T.S instrumentmaker fijnbankwerker ofU.T.S enige kennis van de Engelse taal strekt tot aanbeveling b Boekhoudmachinetechnicus leeftijd 21—26 jaar - ^,---'^' opleiding min L.T.S inökumentmaker fijnbankwerker ofU.T.S ervaring of interesse in eiectrohlsqhe apparatuur kennis van de Engelse taal ' x X ^ WIJ BIEDEN • voor de juiste krachten goede toekomstmogelijkheden zeer goede sociale voorzieningen prettige zelfstandige werkkring voldoende mogelijkheden tot ontplooiing van persoonlijke kwaliteiten Uw schriftelijke sollicitatie onder vermelding van de letter a of b wordt gaarne ingewacht door N.V NATIONAAL KASREGISTERS v/h CORD H VAN ERK Singel 434-436 Amsterdam-C De N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROÓMLEVERINGSBEDRIJF P.E.G.Ü.S te Utrecht die de elektrische centrales voor de stad en de pro vincie Utrecht exploiteert annex de stadsverwarming in de gemeente Utrecht vraagt voor zijn Inkoop afdeling een ASStSTENT(E Wat de taak van deze afdeling betreft valt het accent op het verlenen van service aan de staf-functionaris sen die de inkoop van de speciale artikelen verzor gen terwijl de inkoop van de overige artikelen zelf standig door de afdeling wordt behandeld De nieuw te benoemen assistent(e zal in het bijzon der worden belast met het verzorgen van de inkoop documentatie en de leverancierscartotheek en mede werken bij de bewaking van de levertermijnen en de daaruit voortvloeiende correspondentie Voor een jonge kracht met een goede schoolopleiding die vlot en accuraat werkt biedt deze functie goede toekomstmogelijkheden Een behoorlijk salaris en ruime sociale voorzieningen waaronder begrepen opname in het pensioenfonds zijn aan de functie verbonden De A.O.W.-premie is voor rekening van de werkgever Met gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en ervaring dienen te worden gericht aan de Directie van bovengenoemd bedrijf Keulse kade 189 Utrecht J RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utrecht Bij de Algemene Dienst wordt gevraagd een voor terreindiensten en andere voorkomende werk zaamheden w.o graslandverzorging Gegadigden dienen o.a alle landbouwwerkzaam heden te kunnen verrichten en zo nodig als vee verzorger te kunnen optreden Salaris volgens Rijksregeling Leeftijd niet beneden 25 jaar ^ Sollicitaties met vermelding van leeftijd verrichte werkzaamheden etc te richten aan het Bureau van de Faculteit der Diergeneeskunde Biltstraat 170 te Utrecht OUDE GRACHT 143 UTRECHT HAMMARSKJÖLDHOF Kanaleneiland [ nTc[r ] KASREGISTERS BOEKHOUDMAGWNES COMPütERS g »»^ ^*< gesveke TECHNISCHE ONDERNEMINGEN N.V ixrarmteteclmlels Amsterdam kan wederom een aantal jongelui met diploma L.T.S machine bankwerken of electrotecbniek plaatsen ter opleiding tot centrale verwarmingsmonteur of oliestookmonteur De opleiding is gericht op het behalen van de officiële diploma's „ hulpmonteur " en „ monteur " en vindt gedeeltelijk binnen de werktijd plaats Het practische gedeelte van de opleiding vindt plaats op enkele van de grotere werken in uitvoering waardoor de zekerheid bestaat dat alle facetten van de installatie-techniek behandeld worden Tijdens de opleiding wordt het normale loon betaald Bij voldoende belangstelling zullen enkele excursies worden verzorgd naar een aantal werken in uitvoering Nadere inlichtingen worden verstrekt door ons kantoor Spuistraat 320-32'f tel 020-67501 AUTOHANDEL JANSVELD hoek Voorstraat biedt aan Ford Taiinus 12 M bouw jaar 1964 buitengewoon mooi. Renault R 8 1963 zeld zaam mooi DKW F 12 met schuifdak en radio bouwjaar 1963 Fiat 600 snel en zuinig wagentje bouwj ' 62/'63 Citroen Ideaal 1961 zeld zaam mooie wagen slechts 60.000 km gel PeuReot 404 met schuif dak en radio met slaap banken pracht wagen bouwjaar 1962 Fiat 2100 met radio en slaapbanken bouwjaar 1960/'61 Ie eigenaar VW 1200 Saml)a Bus bouwjaar 1961 VW 1200 met schuifdak bouwjaar 1964 Ford Taunus Bus voor personenvervoer bouw jaar 1959 En meerdere aanbiedin gen van uitsluitend goede kwaliteit welke schriftelijk worden gegarandeerd Inruil en financieren mogelijk AUTOHANDEL JANSVELD JANSVELD 49 Tel 14,570 b.g.g 41799 ' s Avonds tot negen uur geopend TE KOOP IN BEEÜKELEN helft van dubbel WOONHUIS op goede stand Ind ruime woon eetka-mer keuken bijkeuken gang toilet en kelder kast Boven 3 slaapka mers en douche Vaste trap naar zolder met een kamer Aanvaarding direct Vrije vestiging Vraagprijs ƒ 55.000 - k.k Inl N.V MAKELAAKDM DE VECHTSTREEK Maarssen tel 03408-2079 b.g.g 1320 DAME 23 jr MMS gevorderde cursus typen Frans En gels Duits vloeiend spre kend en schrijvend Educatie grotendeels in buitenland genoten loekt passende werkkring voor de middagen Br ond no 2-8450 bur UN GAAT U GRAAG MET BOEKEN OM Bij de A.P.-boekhandel Steenweg 66-68 Utrecht — Telefoon 13883 is plaats voor a ASSISTEilTE voor winkelverkoop en administratie Leefttjd 17—20 jaar b ASSISTENTE voor winkelverkoop en boekhouding Leeftijd 18—23 jaar Voor beide functies is M.U.L.O.-opleiding vereist Ook jongelui die nog examen moeten doen komen in aanmerking 5-daagse werkweek goed salaris en uitstekende sociale voorzieningen Met eventuele vakantie-afspraken wordt rekening >^^»*^^ w gehouden »^^^^^^»^^»^* demü metaalindustrie kan op haar afd verkoop plaatsen EEN JONGE voor administratieve werkzaamheden Leeftijd 16—18 jaar Gewenste opleiding diploma's U.L.O en typen Zij die dit jaar examen doen kun nen nu reeds solliciteren Sollicitaties aan ons adres Ev Meysterlaan 55—57 Oog in Al Utrecht tel 030-30141 toestel 3 IBBBBB8HIB;iBBBeiS!aEia@SanBHnRt FA W B D LIPPMANN Assurantiën Laan Copes van Cattenburch 137-141 ' s Graven-hage vraagt voor haar kantoor te Utrecht SECRETARESSE Gegadigden moeten tevens in staat zijn telefonisch contact met de cliënt te onderhouden Ten minste M.U.L.O.-diploma Leefttjd ca 23 jaar Goede salariëring Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de directie Prins Hendrlklaan 45 Amsterdam tel 020 - 735811 onze KLEINTJES hebben groot succes LEVENSVERZEKERING Z3D7 SCHADEVERZEKERING Omdat ons bedrijf ruim 40 jaar oud nog altijd groeit - de laatste jaren zelfs sterker dan ooit - zien wij regelmatig uit naar JONGE MENSEN die willen meehelpen om het vele werk de baas te blijven en de zaak jong en levenslustig te houden Nu de schooldeuren voor veel jongelui definitief dicht gaan zetten wij de deuren van Maliebaan 50 graag ver open om met die jongelui eens te praten over hun toe komst Een toekomst In het verxekeringsbeilrijf Voor wie hun eerste baan weten op te bouwen tot een levenspositie heel beslist wel Maar voor Iedereen in elk geval de mogelijkheid om in een modern bedrijf waar het prettig werken is ervaring op te doen en daarnaast een aantrekkelijk salaris te verdienen Kom eens praten met onze personeelschef Wellicht zult ook U na zo'n gesprek kiezen voor een toekomst in het verzekeringsbedrijf Een toekomst met verrassend veel mogelijkheden Voor wie vooraf een afspraak wil maken ons telefoonnummer luidt 030 16451 VVM'AVS Maliebaan 50 - Utrecht Telefoon 030 16451 MEUBELVERKOPER die bekend is met de gehele woninginrichting en In het bezit van brevet(ten voor deze branche Deze stoffunktlonarlt zal tevens worden belast met de Inkoop van meubelen en bovendien worden voorbereid om de leiding der expeditie en de werkindeling der stoffeerders op zich te nemen Deze zelfstandige bijzonder veelzijdige en Interessante funktle wordt goed gehonoreerd terwijl t.z.t opneming volgt In ons premie-vrij pen sioenfonds Gegadigden uitvoerig schriftelijk solliciteren ROOS & V d KOLK n.v UTRECHT — WIHEVROUWENSTRAAT 10 — TELEFOON 11678 
ijTkechtsch nieuwsblad VRIJDAG 3 JUNI 1966 11 Advertentie Garbo de in Met ons AMERICAN STYLE TAPIJT wordt Uw kamer Uw frots Kom eens langs en U zult versteld staan van onze collectie kwaliteit en onze prijzen Wij gaan door met ons succes ORIGINEEL AMERIKAANS KAMERBREED NYLONTAPIJT voor 85 - per meter kamerbreed Geen bijkomende legkosten nachten van Vreeburg TEL 13123-15587 BURG REIGERSTRAAT 14-15-17 Strak geregisseerde Judith van D Mann Edisons voor zestien klassieke platen VS het vijfde land in filmproduktie Jaarboek van Advertentie Door de late levering van herenconfeciiefabrieken zijn wij genoodzaakt onze prijzen DRASTISCH TE VERLAGEN met 10 tot 20 gulden o.a op „ Siijlgroep Groningen " - Terlenka en Trevira kostuums er hangen vele koopjes bij ons in prijzen vanaf f 119.50 tot f195 - 50 jaar kledingspecialist LONDOir Mata Hari als ' heilig ding ' frKEEBURG UTRECHT — Greta Garbo wordt op 18 september 60 jaar Vandaag en morgen is in Vree burgs nachtvoorstellingen te zien hoe zij er uitzag toen ze 25 was Mata Hari de exotische danseres die het bed van Russen en het lot van verraders deelde Regisseur Fitzmaurice is vergeten en zijn film zou liet ook zijn ware niet Greta Garbo de hoofdrolver tolkster geweest Voorjaar 1965 probeerde men het in Nederland met een Garbo-festival het heeft Utrechts Rembrandt-theater niet gehaald omdat de belangstelling te klein was De jongere generatie lieeft zijn eigen filmidolen en de oudere generatie zit bij voorkeur voor de beeldbuis zo concludeerde men Diezelfde oudere generatie bij wie G G vflftien jaren lang popu lair Is geweest de generatie die haar als godin op handen droeg en aan bad Vreeburg gaat het dus weer pro beren In de nachtvoorstelling als er nu wel belangstelling blijkt te be slaan volgen nog vijf Garbo-filras In augustus 1965 wijdde L J Jor daan iii het UN aan GG een be schouwing waar hij wees op een gespletenheid in haar wezen Ze werkte bij een kapper was verkoop ster en viel in niets op Maar plot seling ontpopte zij zich als een man nequin van allure zij bleek met een voudige middelen een verbluffende metamorfose te ondergaan Met een dure hoed en kostbare jurk ontplooi de Greta Gustaffson een zekerheid \ an houding een distinctie van ge baar die haar in het gewone leven vreemd waren Jordaan zag in het verlengde van dit verschijnsel haar gepassioneerde belangstelling voor theater een mogelijkheid tot zelfont vluchting die haar geboden werd in het domein van de verbeelding Regisseur G W Pabst ontdekte dat GG dichtsloeg " wanneer hij haar re gisseerde op de traditionele manier waarbij de actrice niaar had te doen wat werd gezegd Hij liet haar vrij te handelen zoals haar onderbewuste scheen te dicteren En toen gebeurde „ het " Gebeurde het " ook In de Mata Hari fUm van Fitzmaurice Voor mijn gevoel zeer bepaald niet maar ik ben dan ook een kijker van de jaren 60 Maar kennelijk ook niet voor vroe geren " want Mata Hari werd allang gerekend tot de minder belangrijke Garbo-films Spionage De plot 1917 heel Parijs ligt in katzwijm voor de schoonheid welke eigenlijk van de danseres Mata Ha ri De Franse contra-spionage zit haar op de hielen omdat zij verdacht wordt van spionage voor Duitsland En te rPcht zij koestert generaal Shubin I Lionel Barrymore in ruil voor in formatie En luitenant Rosanoff Ra mon Novarro die zich op haar ver heft raakt ook geheimen kwijt Nu volgt de verschuiving van spionage film wordt Mata Hari nu een liefdes affaire Shubin is jaloers op Rosanoff pn verraadt Mata Hari die inmiddels voor het eerst in haar rumoerige le ven tedere gevoelens koestert en wel voor haar luitenant Hij raakt gewond Mata Hari bezoekt hem in ' t hospi taal wordt bij de uitgang gearres teerd komt voor het gerecht en krijgt Greta Garbo mi Ramon Novarro en Greta Garbo in Mata Hari Vreeburg De gelijke nis tussen de madonna van Kazon en Mata Hari/Greta Garbo intro duceert de GG-mythdlogie na liefdevol afscheid van Rosanoff de kogel Tegenwoordig zouden we zeggen een B film een liefdesdraakje Dit vindt zvjn oorzaak uiteraard in het feit dat de toeschouwer van 1966 niet meer de fascinatie van het fenomeen Garbo ondergaat waardoor men rond 1930 aan haar gekluisterd werd Des tijds was zij een godin vergoddelijkt met behulp van Mauritz Stiller die met GG in 1927 de fUm The divine woman maakte Z5j was een myste rieus tantaliserend wezen op wie een vorige generatie van mannen zeer duidelijk zijn innerlijk beeld van het vrouwelijke projecteerde een she who must be obeyed " Daarom ac cepteerde men ongetwijfeld met ge mak de stupiditeit van de mannelijke tegenspelers die als was zijn in haar handen Maar de manier waarop Bar rymore en Novarre de zaak tracte ren is nu toch wel bijzonder irritant DEN HAAG — De jury voor de klassieke Edisons 1966 heeft de Com missie collectieve grammofoonplaten campagne geadviseerd dit jaar tij dens de Crrand gala classique op 28 oktober te Amsterdam voor 16 klas sieke grammofoonplaten het Edison beeldje toe te kennen De volgende kunstenaars zijn hier bij betrokken Vladimir Askenazy als solist in pianoconcerten van Bach en Chopin uitgevoerd met het London Symphony Orchestra o.l.v David Zinman Char les Munch die het Orchesfcre La moureux dirigeert met symfonieën van Albert Roussel en Henri Dutil leux Igor Stravinsky die zijn sym fonische werken Orpheus en ApoUo met het Chicago Symphony Oches tra zelf leidt August VVenzinger di rigeerde Tafelmuziek van Georg Phi lip Telemann met het Scola Cantorum Basiliensis Maurice Gendron speel de cellosuites van J S Bach Wladi mir Horowitz at Camegle Hall Aan historie return Charles de Wolff orgelwerken van Johann Sebastian Bach Voorts Yi-Kwei-Sze bas die Sun less Songs van Moussorgski en Chi nese Songs van Tcherepnin zingt Karl Böhm dirigeerde Mozarts opera Die Zauberflöte en de opera Wozzeck V£m Alban Berg Istvan Kertesz diri geerde Blauwbaard van Bartók Het Kodaly meisjeskoor Boedapest o.l.v Ilona Andor zong werken van Kodaly Bartók en Britten Het Süddeutsche Madrigalchor o.l.v Wolfgang Gön nenwein met solisten in Joseph Haydn's Die Jahreszeiten Vervolgens Antal Dorati en Pierre Boulez met werken van Köchlin Boulez en Messiaen Het Borodinkwartet dat met Rostropowitsch en Genrich Talal jan Herinneringe an Florence van Tsjaikowsky speelt Tenslotte nog de acteur Laurence Olivier als Othello in de integrale opname van Shakes peare's geltjkmmige werk De jury bestond uit de heer Jan Mul voorzitter mevrouw dra H E Kokee-v.d Berge de heren Henk de By Ralph N Degens en Joop Schrier Barrymore maakt er meestal een vrij kluchtige toestand van en ge draagt zich als een schertsfiguur uit operesttes Novarro de beroemde Novarro met z'n gladde kinderbekkie is het type romantische minnaar met hemelse blik dat tegenwoordig ook al geen indruk meer maakt Beider op treden is ter meerdere eer en glorie van het fenomeen GG En dit plat boezemige en breedgeschouderde fe nomeen beantwoordt toevallig niet meer aan het ideaal van de jaren 60 Overigens accentueert Rosanow de goddelijkheid de numinositeit van GG/Mata Hari op interessante wijze wanneer de toeschouwer gedwongen wordt tot vergelijking met de madon na van Kazon Hij bekent Mata Hari Ik houd van jou zoals iemand hei lige dingen vereert God vaderland eer jou " Een zeer duidelijke uit leg van wat men " in Garbo zag Deze imago moest natuurlijk waar gemaakt worden en dus loutert de wat canailleuse spionne zich in haar doodsuur tot van liefde bezeten en gel De film is interessant voorzover hij een stuk Garbo-mythologie bevat De Grand gala populaire zal plaats vinden op 1 oktober in het RAI con gresgebouw te Amsterdam Schöpfung in grandioze uitvoering UTRECHT — Al » een voor het Utrechtse muziekleven belangrüke ge beurtenis zouden wij de uitvoering in Tivoll willen bestempelen van Haydns Schöpfung door de Wolfsburger Chor gemeinschaft de Nordwestdeutsche Philharmonie en de solisten Agnes Giebel sopraan Naan Pöld tenor en Robert Titze bas Dirigent was Heinz Meyer-Kundt Die Schöpfung vormt in Haydns oeuvre een duidelijk hoogtepunt Drie jaren had hij er zeer consciëntieus aan gewerkt en in 1799 kwam het tot de eerste openbare uitvoering in We nen die nog hetzelfde jaar gevolgd werd door één in Parijs waar veer tien dagen tevoren het concert reeds uitverkocht was Het volgend jaar nogmaals drie uitvoeringen in Wenen Het succes was enorm de hele Ween se society was er en criticie uit ge heel Europa die eenstemmig waren in hun lof " Terecht want op magi strale wijze weet Haydn de recita tieven en aria's de koren en de rijk genuanceerde orkestpartij tot een har monisch geheel samen te voegen Ook gisteravond in Tivoli kon mendit ten volle ervaren De WolfsburgerChorgemeinschaft beschikt over eenniet meer dan redelijk stemmenma teriaal dat evenwel een grondigescholing gehad heeft op de vele repe tities zodat het volkomen haar par tijen beheerst en direct reageert opde aanwijzingen van de dirigent De ze bleek zijn visie waarin o.a doorsnelle tempi de grote lijn steeds werdvastgehouden ook op te kunnen leg gen aan het orkest dat aan de wis selende klankkleuren in Haydns mu ziek gaaf gestalte gaf en tenslotteevenzeer aan de solisten Van hennoemen wij allereerst de sopraan Ag nes Giebel een van de grootste ora torium zangeressen Naan Pöld en Ro bert Titze gaven evenzeer veel schoonste horen Dirigent Meyer-Kundt wistaldus tot een fraai klinkend geheelte komen D v.d H En niet alleen Garbo is aan de orde maar alle film godinnen - Marilyn Monroe BB Jeanne Moreau Sophia Loren in Rembrandt de meisjes in de Palace film het vrouwelijke in ve le facetten en verschillende tijden vRlr PAT ATE vervelend UTRECHT—Frank rijk heeft op het bied van de amou reuze komedie een naam te verliezen Dat gebeurt dan ook deze week to Camera Bfet Pa tate van Robert Thomas gebaseerd op het niet onaardige gelijknamige blijspel van Marcel Achard komt de bezoeker of tllmgek een illusie ar mer de bios uit Stel u voor Een doorsnee-Fransman bij lange na niet zo geestig als Bour vil Patate met een opmerkelijk mooie goed aoterende Danielle Dar rieux als vrouw en een irriterende expressieloze Sylvie Vartan u weet wel van die liedjes als dochter in de cEnoh met een jeugd vriend-vijand Patate Pierre Dux het is maar een bijnaam contra de bankier Noel Carradine door ' cheese-smile ' Jean Méirais waarbij de laatste zijn dubieuze charme heeft losgelaten op Patate's dochter Dit feit is voor de uitvinder Patate dé kans om zich op zijn pesterige geldschieter-vriend te wTeken Maar tenslotte volvoert hij zijn wraak niet en met de moraal aan alle kanten gered blijft er zelfs voor de vrijdenker nies meer over De film is gemaakt op een vervelen de manier Cliché's in dialoog en beeld repeterende shots en uitgekauw de grapjes wisselen alkaar af en met alle goede wil ingezet hebben we niet meer dan twee originele gags kunnen ontdekken Het enige lichtpuntje in de hele misère is een kostelijk kamer meisje waarvan ik de naam niet heb kunnen ontdekken Het beste kind is zo heerlijk en verrassend dom dat je je afvraagt of het soms met candid camera is geschoten Maar zo'n vonk in de duisternis is onvoldoende voor anderhalf uur film Duidelijk onvol doende rtz SCALA vierde week The Sound of music met Julie Andrews en Christopher Plummer STUDIO tweede week De on schuldige verleiders van Andrezj Wajda met Zbigniew Cybulski en Roman Polanski fliJ^AÊiï^H CAMERA Op de drempel van het leven van Ingmar Bergman met Bibi Andersson Max von Sy dow Ingrid Thulin en Eva Dahl beok PALACE Comancheros een western van George Sherman met John Wayne Stuart Whitman en Lee Marvin VREEBURG Mata Hari met Greta Garbo en Ramon Novarro zie elders op deze pagina ¦^ tSSÉBlJfG - Fred Zinneman maakte de al eer der in Utrecht gedraaide film The nun's story Vreeburg De hoofd rollen worden gespeeld door Audrey Hepburn en Peter Finch die ook te zien is in Rembrandt De film is gemaakt naar de geljik lamige roman van Kathryn Hulme De langste dag draait weer in City Het is de jaarlijkse herverto ning ter gelegenheid van de her denking van de invasie in Norman dië Over deze invasie handelt de film PeWMÏ ^ Tot en met zondag in Olympia Helden van de rode rivier een western met Charlton Heston Fred MacMurray en Donna Reed Van maandag af Baai der begeerte meer dan eens in Utrecht vertoond Sophia Loren in kibboets UTRECHT — Daniel Mann is de minst bekende van de uitgebreide Ameri kaanse filmers clan van de naam Mann Hij filmt als een perfectionist als een nuchter waarnemer als een Amerikaan met commercieel en voor al technisch gezonde instelling The Rose Tattoo en I'll cry tomorrow waren meesterstukken van zakelijke verteltrant Niet teveel melodrama tische sans niet te opgelegd drama tisch maar ook niet al te fantasievol ambachtelijk vakwerk om zo te zeggen Zijn jongste werkstuk heet Judith Rembrandt en valt ge heel onder te brengen in z^n reeds omschreven filmtype Zij het dan dat er nu gebruik wordt gemaakt van kleur en Panavlsion in tegenstelling tot zijn vorige zwart-wlt karakteristie ken Judith is het door Lawrence Durell geschreven verhaal van de Joodse Haganah ondergrondse die in 1948 kort voor het einde van het Britse mandaat in Palestina en aan de vooravond van de grootscheepse Arabische aanval op de ongewenste Israëlische indringer " op zoek is naar een gewezen Duitse generaal Schiller Hans Vemer die incognito „ ergens in het midden-oosten " de Arabieren les geeft in de taktiek van de pantseroorlogvoering De enige die hem voor de Haganah zou kunnen vinden is Schillets voor malige vrouw de joodse Judith Zij vindt hem inderdaad maar laat de Haganah-operatie om hem levend in Lange Elisabethslraat 36 Utrecht handen te krijgen als inlichtingenbron voor te verwachten Arabische aan ^ vallen bijna mislukken Ze schiet hem neer niet afdoende Haar haat tegen de man die haar zijn vrouw aan de Gestapo verraadde met Dachau als gevolg en haar kind doodde bleek sterker dan de wens tot hulpverlening aan het gemeenschappelijke Joodse streven tot levensbehoud Maar Schiller sterft nog niet Hij komt in de kibboets Poort van Galilea terecht en verschaft op het laatste ogenblik terwijl de eerste schijnaan vaüen van de Arabier ^ al op gang zijn gekomen nog net | ie inlichtingen over de hoofdaanval voor hij onder Arabisch kanonvuur valt Mann zou geen Hollywood-business man zijn als hij er geen happy-ending aan wist te draaien Niet eens zo geforceerd als we van talloze Ameri kaanse filmers zijn gewend Judith wordt kibboetznik aan de zijde van kibboets-leider Aaron Stein Peter Finch in een knappe rol en ze gaan samen op zoek naar haar zoon die toch nog blijkt te leven Onnodig te zeggen dat Judith in de persoon van Sophia Loren lichamelijk en als verhaal-onderdeel glansrijk tegen het woestijn-decor wordt,gezet Mann benut het Italiaanse volbloed talent voortreffelijk zoals hij dat met Anna Magnani in The Rose Tattoo ook al deed Hij benut tevens de goede kansen die Durrells verhaal hem bood om een vlot spannend af en toe emotioneel geladen stuk film te vervaardigen En daarmee is zijn Judith afdoendegerangschikt vakwerk zonder al tediepgravende problematiek goed ge voel voor historische feiten en strakgeregisseerde breedbeeld taferelen,het geheel onder Exodus-achtige mu ziek van Sol Kaplan vdL de UNO NEW YORK — Uit ' t statistisch jaarboek 196,5 van de Uno blijkt dat Hollywood al moge het nog altijd de Oscars toekennen niet de hoofdstad van de filmindustrie is in termen van produktie Het produceerde in 1963 155 lange films tegenover Italië 241 Honkong 259 India 305 en Japan 657 en kwam daarmee op de vijfde plaats Dit is een hele verandering ten op zichte van de toestand in 1948 tóen VS de leiding hadden met een pro duktie van 394 lange films tegenover India dat 265 en Japan dat 234 films produceerden Hongkong produceerde in dit jaar bijna niets e " Italië slechts 54 films Wat het aantal bioscopen betreft blijkt uit het jaarboek dat de VS in 1963 met 17.500 ver achterstonden bij de Russen met 113.000 Beide landen worden wat het bioscoopbezoek be treft overschaduwd door communis tisch China Volgens de laatste be schikbare cijfers gingen in 1963 de VS 2.178 miljoen mensen naar de bioscoop en in de Sowjet-Unie 3.900 miljoen maar in communistisch Chi na bezochten in 1960 vier miljard mensen de bioscoop Wat radio en tv betreft hebben de VS volgens de statistiek de leiding in de wereld Blijkens statistische gege vens over ' 63-'64 waren er in die perio de 192 miljoen radiotoestellen in de VS tegen 68.9 miljoen in de Sowjet-Unie Communistisch China kwam met acht mUjoen ver achteraan In 1964 wa ren er in de VS 67 ^ miljoen tv ont-vangers tegen 16.71 miljoen in Japan Zeven leden uit \ Vanstheater \ Van onze correspondent DEN HAAG — Zeven leden van het Nederlands Danstheater zullen vol gend seizoen niet meer bij dit gezel schap dansen Martinette Janmaat gaat met de corontwerper John Law natu - Enge land Tiny van Pel heeft auditie ge daan bij het Nationale Ballet Marten Molema wordt balletmeester bij Pie ter van der Sloot in r.ome Verder vertrekken Hazel Merry Hans Hyl ton Gale Law en Jerry Burr Inmid dels zijn reeds enkele nieuwe krach ten aangetrokken Een van hen is Gemma Exmann die tot dusver bij Scapino werkte Deze maand zal An na Sokolov van wie reeds Rooms op het repertoire staat haar ballet Dreams komen instuderen Sophia Loren als Tdbboetznïk Ju dith omringd gewantrouwd en be wonderd door de Britse Palestina/ „ bezetter " Rembrandt Mythe van de vrouw rommel PALAGE ^ UTRECHT — Als af wisseling weer eens rommel in Palace En dan bedoel Ik echte rommel want tegen een goeie sex film is geen bezwaar Maar ' 1001 vrouw ' betekent duizendeneen frusta ties voor toeschouwer en filmer Re gisseur Mino Loy die een soort quasi documentaire è la Mondo Cane maakte over de mythe van de vrouw zal zelf toch ook wel zijn afgeknapt op zijn saaie beeldenreeksen over vrouwen die bezig zijn zich te ontkle den maar nooit verder komen dan ' n tweedelig badpak Het enige echte naakt dat we dan nog te zien krijgen is 2gn ' oerwoud naakt ' Naakte negerinnetjes zijn nog wel door de keuring te krijgen moet Loy gedacht hebben Maar de vrese lijke beelden zijn voor deze film nog niet eens genoeg Er zit ook nog een misselijkmakende moralistische dia loog aan vast lic ben dan ook uit de film gelopen En dan moet het wel heel erg zijn Overigens naóikte negerinnen wèl toelaten en naakte blanken niét,—dat is een zeer geniepige vorm van ras sendiscriminatie Dit is in deze ko lommen vaker betoogd en ' t moet toch eindelijk eens doordringen tot de filmkeurders dat dit een zeer laakbare affaire is rtz 13.15 miljoen in Engeland en 12.9 mil joen in de Sowjet-Unie Wat betreft het aantal exemplaren van kranten per 1.000 inwoners per dag namen de VS in 1964 de twaalfde plaats in na Engeland Zweden Ja pan IJsland Luxemburg Nieuw-Zee land Noorwegen Zwitserland Austra lië Denemarken en West-Duitslómd in de gegeven volgorde Het Ame rikaanse cijfer was 314 exemplaren ' t Engelse 523 Met hun dikkere kran ten verbruikten de VS echter in 1964 46 procent van het in de wereld ge produceerde krantenpapier en het ver bruik per hoofd was met 39.62 kg — tegen 30.69 kg in Australië — het hoogste ter wereld De Sowjet-Unie heeft volgens het jaarboek in 1964 de meeste boeken gepubliceerd nl 78.204 De VS pu bliceerden er 28.451 Engeland 26.123 West Duitsland 25.204 Japan 24.049 Spanje 15.440 en Frankrijk 13.479 DEN HAAG — Dr H Mulder 56 predikant van de gereformeerde kerkvan Delft is benoemd fo docent aande theologische school te Beiroet inLibanon De benoeming vond plaatsdoor het bestuur van de Morgenland zending met steun van de zending vande gereformeerde kerken in Neder land DEN HAAG — Het bestuur van deunie Een school met den bijbel heef.besloten in overleg met de Verenigingtot steunverlening aan het vrije chris telijk onderwijs buiten Nederland inhet komend najaar ten behoeve vandit onderwijs een alrtie te voeren ge titeld Aktie Schoolslag tot steun aanchristelijk onderwijs in vijf wereldde len 
12 VB IJ DAG S JTCNI 1968 DTBECHISCH NIEUWSBLAD ÜTBI Een goede baan dié staatje aan ROBRI — afwerkingsbedryf voor de grafische industrie — heeft ouder Waar vind je een baan met zoveel voordelen Kijk maar plaats voor jongelui van 16 jaar en AUTOMOBIELEN IN UTRECHT Hiermede maken wij bekend dat het UTRECHTS AUTOBEDRIJF Vossegatsdlaan 4 - Tel 030-20876 - Zeelantlaan 31 - Tel 030-81512 Is aangesteld als dealer voor Utrecht en omgeving van de GLAS-automobieien Alle modellen zijn bij het Utrechts Autobedrijf te bezichtigen terwijl de bijzondere rij-eigenschappen U gaarne in een vrijblijvende proefrit worden gedemonstreerd — Vlotte levering OPLEIDING TOT EEN PRIMA VAK • HOOG LOON + VAKANTIEGELD VAKANTIE 10 WERKDAGEN + 6 SNIPPERDAGEN • GOEDE SOCIA LE VOORZIENINGEN • NATUURLIJK ZATERDAGS VRIJ • MUZIEK BIJ ' T WERK o.a BEAT-MUZIEK • ROYALE KOFFIE - EN THEEPAUZES GRATIS BEDRIJFSKLEDING • AFWISSELEND SCHOON EN LICHT WERK • ROBRI IS GEVESTIGD IN DE STAD UTRECHT Diverse busHjnen Famtastisoh vind je niet Meld je dius vlug telefondsdh ot mondeling Bij dit gesprek zün je vader < a moeder ook welkom Zü kunnen zich dan zelf overtuigen dat hun zoon of dochter een goede keuze doet Maar stel het telefoontje of bezoek niet uit want het aantal plaatsen is zeker niet ooibeperkt ROBRI / INGENHOTJSZSTRAAT 28 / UTRECHT / TEL 710892-711589 ËiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiË 1 DE BEDRIJFSVERENIGIN © VOOR | I DETAILHANDEL EN AMBACHTEN | i Nljenoord 1 — telefoon 43942 — Ctrecht = 1 vraagt enkele = — J 25 JAAR KRAAYEVELD ' betekent 25 jaar volmaakte sënice vakmanscfiap en eiviCrIna die tot uitdrukking koman in onze „ SPERWER " tour - en sportboot 6ebouwd van gewapend polyester afgewerkt met mahonie bijzonder mooi van lijn en stabiel zelfs bU windkracht 8 Compleet met 4-persoons luxe beklede zit - banken Amerikaans stuur chroombeslag en panoramisch »' voorruit MEDEWERKERS De Westduitse GLAS-automobielen hebben aanwijs bare pluspunten Fel snel en toch zuinig en soepel door de 4 cilinder-motor met BOVENLIGGENDE NOKKENAS VOLKOMEN „ WINTERVAST " door hef gebruik van stevig plaatstaal ROESTVRIJ STAAL voor bumpers wieldoppen en raamlijsten en een bitumen under coating CHRYSLER ' N ZEE VAN RUIMTE door een perfecte interieur indeling en een bijzonder grote kofferruimte RIJKE AFWERKING o.a KUiPZITTINGEN met skai bekleding sportstuur en fraai dashboard Leverbaar als 4-pers 2-deurs wagen als 5-pers 4-deurs als 2-pers sportcoupé en in cabriolet-uit voeringen Ook verkrijgbaar in T.S.-versies met op gevoerde motor en twee carburateurs Prijzen van f 6.725 — of 1004/1304 CABRIOLET 1300GT/1700GT MPORTEUR N.V GREMI • CRONINGEM • OUDE EBBINGESTRAAT 32 • TELEFOON C6900-27745 * 1 Leeftijd van 23 tot 35 jaar 1 1 Over de aard en inhoud van uw bijdrage = = aan de uitvoering vein de Ziektewet of de = 1 Werkloosheidswet alsmede over het geheel = = van de arbeidsvoorwaarden lichten wij u = i tijdens een mondeling onderhoud graag in = g De functie eist M.U.L.O.-niveau ruime = i kantoorervaring en enige kennis van of § i belangstelling voor de Sociale Verzekerings i i wetgeving = 1 Salaris afhankeUjfc van leeftijd voor de Ë = genen die geboren zijn in het jaar 1942 be = 1 draagt ƒ 565 — per maand en ervaring | 1 oplopend tot ƒ 850 — per masmd 1 1 Een salarisherziening per 1 mei 1966 is in § 1 voorbereiding = 1 Behalve schriftelijk kunt u ook mondeling solliciteren i = tijdens de kantooruren en op vryaagavond S juni en 1 = maandagavond 6 juni tussen 17.00 en 20.00 uur = itlllllllllllilllllllllllllllillllllllliilllllllllllltlilllllflltllltlllllltllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllli betaling " F 1 R^ïn 3 JAAR GARANTIE OP CASCO I I % J\f\/f mogelijkheid tot gespreide betalin fcHRYSLÈR ^ t I Kraajrevéld Is officieel hoofd - < I dealer van de wereldbekende j ' „ CHRYSLER " buitenboordmo ] • toren Prijs vanaf f 496.-..I 2 jaar garantie en 1 jaar gratis < I service Wij hebben een.spe - i.clale proefbak van 20.000 liter j J VtSHlSki » KRAAYEVELD.SERViCe ' deskundige van Uw boot en vanatf49ft buitenboordmotor U bent altijd welkoiDj ook fn d » avonduren KRAAYEVEtD j Apeldoornselaan S3 Dsn Kea9 ^ telefoon 070-320707 motSff^sto vraagt De ^ eweldi^e jongenssandaal Prachtig bruin leder oersterke buigzame xubberzool.Shoeflex voetbedding 24/27 11.90 28/81 12.90 82/85 13.90 86/40 14.90 41/46 17.90 wat een keus bij ¦ M Wij vragen voor de verkoop ^ van kanfoormachines een \ vertegenwoordiger I rayon Utrecht | Op middelbaar niveau 1 Leeftijd min 25 jaar Bij voorkeur met ervaring in | onze branche ¦ Sollicitaties met recente pas foto afd personeelszaken | / ASPA-ZAANDAM N.V Westzijde S3 en 110 Zaan ' dam tel 02980 ¦ 6 6951 * / RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij de afdeling Post - en Archiefzaken van het Bureau der Universiteit kan worden geplaa'st een ASSISTENTE Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling Maximum salaris bruto ƒ 597 — p.m en 6 % vakantie toelage Op het salaris wordt geen A.O.W.-premie in gehouden Met vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Bureau der Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht Op brief no P.A 401 vermelden VERENIGDE NEDERUNDSE BROUWERIJEN d'ORANJEBOON N.V Bij de afd EXPEDITIE van onze brouwerij te AMERSFOORT hebben wij plaatsingsmogelijk heid voor een FAKTURISTE die mef behulp van moderne pons bandapparatuur ds inkomende orders zal behandelen Een bepaalde opleiding is niet vereist wèl typevaardigheic ' accuratesse en belangstelling Wij stellen een prettige werkkring met goede arbeidsvoorwaarden in het voor uitzicht Sollicifaties worden gaarne ingewacht aan hef adres Smallepad 60 Amersfoort Oranjeboom Gegadigden dienen in staat te zijn geheel zelfstandig de boekhouding te voeren en leiding te geven aan het administratief per soneel De salariëring is in overeenstemming mei de belangrijkheid van de functie De directie verwacht gaarne Uw schriftelijke sollicitatie V TE KOOP AUTO'S Keuze uit meer dan 25 automobielen van 1.000 — tot 3.300 — Zeer makkelijke betaling zonodig zonder vooruit betaling RADING 42 NIEUW-LOOSDBECHT TEL 02958 - 17 71 omtrek Amsterdamsestraat weg EENGEZINS WONING bev grote woon-eetkamer keuken tuin met schuur 3 slaapkamers en zolder Direct leeg te aanvaarden Prima staat van onderhoud Koopsom ƒ 36.000 - Inl makelaars H J C PIETERS en ZONEN Janskerkhof 24 tel 14906 na kantoortijd 713820 Bestaurant van Angeren Heeft U bij ons voor ƒ 10 besteed dan ligt voor u een sleutelhanger gereed Het adres waar dat zo leuk gaat NEBBELING Vinkenburgstraat 14 Utrecht Het adres voor SLEUTELS SLOTEN PLASTIC NAAM - en BECLAMEPLATEN Leidseweg 4 Utrecht telefoon 10994 vraagt zo s^ioedig mogelijk OCHTENDWEBKSTEBS van 8—2 uur en AVONDWEEKSTEBS v£m 6—9 uur KEÜKENKNECHT van 9—5 uur MEISJES voor de huishouding van 9—4 uur 2e KOK en LEEBLING-KOK en BESTAUBANT - SEBVEEBSTEBS TENNIS BOS AUTOHANDEL biedt aan T£NN1SARTIKEL£N OldsmobUe 88 1965 12.000 km gereden Bnick Electra 1963 Mercedes 190 D 1961 Fiat 600 1963 Fiat 600 1962 Fiat 500 1961 Fiat 1800 Familiale Stationcar 1962 Groeneweg 96 Utrecht Telefoon 37126 NIEUW-CHM Het g'rootste Chinees-fodiSclie imsmxit in utrecht Speciale sehotelSsOJwsrse menu '§ vanaf f2fèO,OókomTnsQ te nemen « Geopend va-n '^ morgens 11.50 tot ' S8^rondS 11.00 Biltstraat - i-ö-Vtrecht-teïslSéO ^ LAMPE MODEHUIS Vredenburg 9 Wy vragen voor direct een Keuze uit meer dan 25 automobielen van 1.000 — tot 3.500 — Zeer makkelijke betaling zonodig zonder vooruit betaling huishoudelijke hulp voor assistentie in onze kantine en het schoon houden van enkele loka len ' Goede sociale voorzie ningen o.a 5-daagse werkweek NIEÜW-LOOSDRECHT TEL 039S8 - 17 71 Met gemaakte vakantie afspraken kan rekening gehouden worden Mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan Pers Bur Vredenburg 9 Utrecht RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Bureau van de Universiteit afd Comptabili teit kan worden geplaatst een actieve manneifike voor de salarisadministratie Diploma's M.U.L.O en boekhouden gewenst Ervaring in een soortgelijke funktie bij de overheid strekt tot aanbeveling Leeftijd ± 20—30 jaar Salaris afhahkeljjk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling De vakantie-toelage bedraagt 6 % Op het salaris wordt geen premie A.O.W./A.W.W ingehouden Met eventuele vakantie-afspraken kan rekening wor ^ den gehouden Sollicitaties te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken van het Bureau van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht Öp brief no C 400 vermelden HONDA FA FA 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD VB IJ DAG 3 JUNI 1966 13 Nog steeds grandioze koopjes in onze VERBOUWINGS RADIOACTIEF Vredenburg 19 Utrecht bij C & A VOOR EEN GOEDE TUIN Grasmaalmachrnes Tuinspaden Tuinschoffels Tuinharken Tuinsproeiers Grasscharen Heggescharen Tuinslangen Snoeischaren Siergaas enz enz enz Voor het jniste gereedschap -/ HUMACHER OUDEGRACHT itX DUET ] NfYLiOIVS ROLANDE IND OND N.V heeft plaatsingsmogelijkheid voor 1 pijpen-monteur Deze zal zelfstandig het leidingwerk in onze tankwagens moeten kunnen vervaardigen en monteren 1 auto-electricien Deze zal het inrichten van trucks opleg gers enz volgens de normen van het ben zinevervoer en de Rijksdienst voor het Wegverkeer moeten kunnen verzorgen Voor de goede vakman bestaan er goede mogelijk heden ten aanzien van verdiensten en deling in de produktiviteitsbonus Bij ons zijn alle nodige voorzieningen in de geest van deze tijd aanwezig Sollicitaties te richten aan ROLANDE IND OND N.V KëULSEKADE 120 UTRECHT V Zwitserse elegance - charmant en up to-date Dat blijkt ook uit dit zomerpakje dat opvalt door zijn rustige lijnen en beschaafde chic Het modelletje is met zorg gesneden en met uiterste perfektie afgewerkt De stof is Crimplene dus kreukherstellend elastisch en uitstekend door uzelf te wassen Kleuren bleu licht beige en marine De prijs geeft even weinig zorgen als het pakje zelf 158 - Uit Zwitserland zijn verder nog de nieuwste linnen deux-pièces gearriveerd in prijzen van 110 iot zelfs 239 - met bijpassende blouse OPENBARE WERKEN UTRECHT mmm Ivoor DE VROUW ' T Duet brengt nu een wandelnylon voor met gratis waardezegel van 10 et J Bij de technische dienst kan worden geplaatst een machine-bankwerker die zal worden belast met onderhoudswerk zaamheden aan de machine-installaties van de rioolwaterzuiveringsinrichting en riool gemalen Vereist een getuigschrift L.T.S machinebankwer-ken terwijl bekendheid met pompen tot aanbeveling strekt Geboden wordt Een salaris van ƒ 655,51 per maand bij 26 jarige leeftijd A.O.W.-premie is niet verschuldigd 6 % vakantietoelage Gratis werkkleding en - schoenen Gunstige spaarregeling ^ 75 % tegemoetkoming bij studie Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent levensloop opleiding e.d met vermelding van nr 8017 A in de Unkerbovenhoek te richten aan de Hocrfddirecteur van Openbare Werken Achter Clarenburg 12 te Utrecht Vredenburg 6 - Utrecht Wy vragen voor dlrekt accurate die geheel zelfstandig onze boekhouding en loonadministratie kan verzorgen Met vakantie afspraken kan rekening wor den gehouden Brieven onder no 2-8455 aan het bureau U.N | RBBHBBHBBiaHBaHaBaBBSaHHBBnHI9aaBHSIIBB Aannemers - en Wegenbouwbedrijf N.V VIA BEGIA S roept sollicitanten op voor de vacature van t.b.v het monsteronderzoek van de door haar vervaardigde afvalsamenstellingen Schriftelijke soUioitaties worden ingewacht op het kantooradres KANAALSTRAAT 205 — UTRECHT Al CINZANO N.V zoekt ï.v.m uitbreiding van haar verkooporganisatie bekwame RTEGENWOORDIGERS voor het bezoeken van grossiers en detaillisten voor het rayon Utrecht Leeftijd niet boven 30 jaar Behoorlijke algemene ontwikkeling vereist In bezit van rijbewijs B-E Represenfafieve hrachfen die ambitie en doorzef - iingsvennpgen hebben en in staat tijh ons merk volgens moderne verkoopmethoden doeltreffend te pousseren maken de beste kans Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige gegevens over opleiding en ervaring aan de directie van Cinzano N.V Thorbeckestraat I te Rotterdam WAT IS ER NIEUW AAN DE C320 " S " SPIERKRACHT 13 TAKT VIERVOUDIGE KRACHT Zie hier de nieuwe meest dynami sche meest komplete bromfiets de HONDA C 320 „ S " die fantastisch snel optrekt Met de „ S " van Spier kracht te danken aan z'n talrijke technische verfijningen ontleend aan de Honda-race-ervaring NIEUW T-FRAME aërodynamisch soepel en krachtig Sportlef van lijn Resultaat van jarenlange research Deze funktio nele en fraaie ' carrosserie ' van de C 320 " S " is speciaal tegen corrosie behandeld RHgn SSSÊSBf ^ rrf-,.mmpw '"^^ H C|M!^mv ^' '- ' w ¦ nl HH | é,r ^ J Rb Bfei r """ f ^ flBii |- al!i IpS ^ ^ F '^ Hi = liilSiil FiEf wm Jiill ^=:| aj^MJII ^ R " Jiiili * ¦ iii:;^P siailB^^^^ljlllïlil If NIEUWE HALFRONDE VERBRANDINGSKAMER vermeerdert de kracht van de motor beperkt het verlies aan energie en geeft een hoger rendement bij elke snelheid HONDA 4-TAKT MOTOR 49 cc boring + slag 40 x 39 mm compressieverhouding 8,5 1 kopkleppen luchtkoeling geen mengsmering dus schoner rijden vrijwel geruisloos en praktisch geert onderhoud Verbruik slechts 1,5 I per 100 km NOG MEER PLUSPUNTEN Hydraulische vering voor en achter aangepast aan elk wegdek Krach tige remmen volledig.afgeschermd tegen water en stof Komfortabele schuimrubber buddyseat Stuurslot Perfekte verlichting Kniegrips Waaiervormige snelheidsmeter met kllometerteller enz BEPROEF GRATIS DE ' SPIERKRACHT ' VAN DE HONDA - ' s-werelds grootste fabrikant van bromfietsen EN MET DE BEROEMDEHONDA C 320 " S " BIJ UW HONDA-DEALER en motorrijwielen verkocht in 90 landen HONDA GARANTIE Fabrieken te Aalst - België 2.000 dealers in de Benelux 1 JAAR OF 20.000 KM TELEFOON 81554 HONDA-bromfietsen verkrijgbaar bij UTRECHT Ffl W BERENTS - schestraat a FA R V EKERIS & ZN — GANSSTRAAT 36 — UTRECHT — TELEFOON 15628 MAASWINKEL — CROESELAAN 260 — BILTSTRAAT 23 — UTRECHT — TELEFOON 33266 FREEK TRAPMA N — WALLESTEINLAAN 1 — UTRECHT — TELEFOON 42833 WAGENVOORT — STEENWEG 25 — UTRECHT — TELEFOON 19697 A MOLENAAR - LOPIKERWEG OOST 182 — LOPIKERKAPEL — TELEFOON 03478-1228 — JACOB CATSLAAN 12-14 — ZEIST -- TELEFOON 03404-14372 v.DIJK'SMOTORENHANDEL 
CTRECBTSOH NIEtlWSBtiAD VBIJDAO S 3VNI 1968 Zet uw auto de was bij het wassen met I RINGO-TENTEN voor een zonnige vakantie 1 I I I I I I I L '^ Spersoons BUNGALOW 230 — I 3-persoons BUNGALOW 230 — 4-perBoons BUNGALOW 250 — I I I I I I J 6-persoons BUNGALOW 370 — Bungalows zijn opgesteld in onze PERMANENTE TENTENSHOW Kredietservice mogelijk Dubbeldakstenten Slaapzakken 2-persoons ' 3-persoons CAMPING FAUTEUILS STRETCHERS VELDBEDDEN SPORTHUIS 59.9S 115 — 10.75 12.50 22.50 polyester vulling deken - -_ __ model 19.75 Terlenka vulling 32.95 LUCHTBEDDEN vanaf 17.50 GEZONDHEIDS _ - __ MATRASSEN 24.95 idem 2-persoons 46.75 Alléén TWiJNSTRAAT 55 DE OLIFANT Géén Hlialen Telefoon 18471 — Utrecht Let U op „ de olifant " aan onze winkelpui Dat kost maar 30 et per keer Dan glansf uw wagen weer alsof hij pas gespoten is.Zon der extra werk Lak en chroom zijn nu beschermd tegen alle weersomstandigheden tot de volgende wasbeurt Rexin Waschkonservierer is een emulsie Deze komt methet laatste waswater op de auto verspreidt zich direkt inalle richtingen net ais benzine die op water terecht komt).Overal ook in de meest onbereikbare hoekjes vormtzich nu een uiterst dunne keiharde waslaag hard doorCarnauba was de hardste was ter wereld Regenwater,stof en vuil kunnen niet meer met lak /^^ en chroom in contact komen bewijs ^ Ülmj ^ ¦ water rolt nu in druppeltjes van het |* ps % öBp oppervlak af ^ Bij het afzemen ziet u ^ süi » direkt de stralende glans Uitwrijven ïs niet meer nodig Prijs ƒ 5,50 goed voor 18 behandelingen Wasch konservierer zet in de was bij het wassen REnN Rexln biedt u een volledig assortiment voor de verzor ging van uw auto o.a REXIN AUTO POLISH voor niet meer zo nieuwe of doffe lak REXIN AUTO POLISH " S " voor sterk verweerde lak REXIN CHROME POLISH voor verroest of dof chroom ' Vraag volledige inlich tingen bij uw leverancier of bij Handelmij Penning & Geurts Postbus 202 Schiedam tel 010 2619 68 Hl handelsdrukkerij ^^-^ 1 drukwerk van formaat Renault 16 - v.a f8.650 - af Amsterdam m Geheel nieuwe 1500 cc aluminium motor van 64 pk SAE Maximum snelheid 142 km per uur ¦ Moderne voor name stroomlijn - ongevoelig voor zijwind ¦ Schljfrem men vóór en trommelremmen achter ¦ Robuuste bodemvan geperst staalplaat en dubbelwandige carrosserie Regelbare bagageruimte van 346 dm ^ tot liefst 1200 dm3 ¦ Interieur met 7 verschillende zltpiaatscombl natles ¦ Onafhankelijk geveerde wielen en voorwiel aandrijving ¦ Nieuw verwarmingssysteem met regelbareluchtcirculatie ¦ Gesloten koelcircult - geen water of anti vries ¦ Beschermd tegen roest door zeven carrosse - rie behandelingen waaronder een dompelbad De makers van de " auto van het jaar " VRAAG VOLLEDIGE INLICHTINGEN EN MAAK EEN PROEFRIT BIJ N.V AUTOMOBIELHANDEL v/h GRUND & CO Maliebaan 71-73 - Utrecht AUTOMOBIELBEDRIJF N.V ZUILEN Amsterdamsestraatweg 600-602 - Utrecht nu gaat mijn droom tri vervulling EEN SEMI-AUTOMATISCH GASFORNUISVAN NESTOR MARTIN SPECIAAL VOOR AARDGAS Europese vormgeving met licht Iianteerbare ^ moderne biaoders 5 Vlams 4 Kookbranders en 1 sudderbiander tevens centrale aao steekbrander Bovenplaat aansluitend tegen de muur lljdschakd » klok voor de oven van 1 tot 90 minuten met agna^kmpje Zeer grote oven met thermostaat en infrarood-giilL OvenverHchdng Automatisch draaispit met ingebouwde electromotor Rtiime op berglade tevens bordenwarmer Grads receptenboek in klearen met verrukkelijke Franse recepten Dit model van Nestor " Maxask heet „ Miami Grand Luxe " Het ïs een der mooiste fornuizen ter ¦ wereld het heeft alles en is GIVEG goedgekeurd vooralle Norm^sen Geheel compleet f655 - Naast dit loxaeoze model zija er xeeds Nestor jMattïn aardgas * fomuizea van f 299f af > NESTOR MARTIN * GA DIT AARDGASFÖRNUIS ZEIF ZIEN BIJ UWINSTAUATEUR OF IN DE TOONZAAL VAN HET GASBEDRIJF OF VRAAG FOIDE&SSg GEZOCHT - GEVDHDEÏÏ werkkleding en teenermode in de Rode Winkel 130 jaar specialist De.tuinman en de boer waren onte vreden de planten groeiden goed de kippen legden veel eieren Maar één ding ontbrak goede vakkiedingl GE20CHT-GE70HDE1I I^atuurlijJt direct gevonden in de Rode VVinkel En niet alleen zo'n onverwoestbaar werkkiel warme sokken en ruitjes overtiemd maar ook een degelijk doorwerkpak zo'n traditionele bonte zakdoek en een werk - en brommerpeti Twee tieners iiadden bijna alles een supersnelle brommer een radio platen Maar geen fijne kieren GEZOCHT-GEVOHDEH natuurlijk vonden ze in de Rode Winkel èlles wat ze zochten zo'n dik-warm-onyerwoestbaar on origi neel Fligiitjack een echt Parka jack die fijne broeken zo'n Ameri kaans T shirt een echte USA-made spijkerbroek en 2 mieterse truien S)e^WfBmfel GEBR BROEKMAN LANGE EUSABETHSTRAAT 13 UTRECHT TELEFOON 030-19639 PROT CHR VEiiPLEEGTEHUIS „ Vrijthof " TE TIEL Heef U voor hef beroep van verpleging en verzorging van lang durig zieken interesse Dan ziekenverzorgster Op 15 sepf ember a.s beginf wederom een 2-jarige op leiding voor liet wettelijk erkende diploma Vooropleiding minimaal 3 jaar voortgezet algemeen hoger onderwijs In de maand september a.s moet U de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt Salariëring als Ie jaars ieerling-ziekenverzorgsfer neffo — na aftrek van belastingen kost en inwoning efc — / 199.80 per maand Ook adspiranf-ieerlingen kunnen gepiaafsf worden Inlich-fingen en aanmelding bij onze directrice Zr W Heinencin-Abrahamse 03440 3349 Achterweg 17 Tiel 
UTBECHTSCH NIEDWSBLAr VRIJDAG 8 JUNI 198 « 15 DE KLEINE BEURS levert nog STEEDS tegen de oude prijzen BANKSTELLEN nnn 70 modellen vanaf uSIOi ' BERGMEUBELEN £ 70 modellen vanaf lOtfi ' SLAAPBANKSTELLEN qc vanaf 493 ' SLAAPKAMERS qoc vanaf uDvi ' SKAI EETHOEK ge 4 stoelen en tafel voor 19üi * met woUen spiegelmoquette EETHOEKEN q 70 modellen vanaf llOi ' COCKTAIL FAUTEUIL cfl SKAI COMBI 79 - voor Döi " Diverse CLUBS ^ g vanaf 4 "." Diverse SALONTAFELS v.a 49 ' LINNENK ASTEN < c 2-deurs vanaf I4wi * SALONKASTEN in nofen - gold feok - _ _ macoré vanaf 345i ' Vloerbedekking gelegd door eigen personeel „ DE KLEINE BEURS " Willemstraat 28-5-33-42 TELEFOON 24377 — UTRECHT — Bij het Vredenburg en CATHARIJNESiNGEL 18 B t.o Paardeveld — Telefoon 22709 BANKSTEL vanaf 398 " FRANCO HUIS Betaling binnen zeven maanden geen rente RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bü het Geologisch Instituut kein worden geplaatst een BEDIENDE De te verrichten werkzaamheden zün deels van huis houdelijke deels van technische aard Maximum salaris bruto f 583,11 p.m SehrUteBjke sollicitaties te richten aan de beheerder van het Geologisch Instituut Oude Gracht 320 te Utrecht OPEL REKORD FORMIDABELE PRESTATIES KEUS UIT 3 MOTOREN Opel Rekord - speciaal voor u ontworpen door General Motors - UW Opel rekordg | en uw opel-dealer twee die voor u Maar staan Dealer voor Ufrechf en omgeving GARAGE HONDERS NACHTEGAALSTRAAT 49 UTRECHT TELEFOON 030—29641 Het nieuwste Grundig assortiment omvat mu - ziek portables voor ult ' en thuis ' In alle prijs klassen vanaf / 145 - tot de wereldontvangers van ƒ 948 - GRUnDIGJ de anstocraat onder de - portables Te koop een goed onderhou den HOERHUIS met garage en achterom Leeg te aanvaarden ORCHIDEESTRAAT 89 Telefoon 44919 Te koop Rum HEEL HUIS Engelse kamer betegelde keuken met douchecel ste nen schuur met tuin 2 grote slaapkamers met overloop en vliering Direct leeg te aanvaarden Omtrek Wittevrouwenstraat Telefoon 82310 tot 18.00 uur TIMMERiHAN HALFWAS voor nieuwbouw.Goed loon " 3 D LINKS Prof Jordanlaan 114 Utrecht Telefoon 714960 1 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Faculteit der Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit te Utreclit Bij het Laboratorium voor Medisch Veterinaire Chemie kan worden geplaatst een die — na inwerkperiode — in staat zal zijn met een grote mate van zelfstandigheid de practica voor veterinaire studenten in te richten en de hiermede samenhangende werkzaamheden alsmede bijzondere opdrachten welke uit het researchprogramma voort vloeien te verrichten De voorkeur gaat uit naar een gegadigde die in het bezit is van het amanuensisdiploma of met studie hiervan gevorderd is en over leidinggevende en organisatorische kwaliteiten beschilct Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leef tijd opleiding en ervaring kunnen worden gezonden aan het Bureau van de Faculteit der Diergenees kunde Biltstraat 170 Utrecht eN^blE Ojs^N FORMAAT RECORD BOY Gun uzelf een portable van formaat - een echte Grundig met alle kenmerken van ds Grundig produkten Zuivere klank briljant en krachtig Stijlvol uiterlijk door harmonische vormgeving en zorgvuldige afwerking Modern gekonstrueerd volgens de laatste technische ontwikkelingen De „ Record-Boy " is één van de echte Grundig muziek-portables FM en middengolf eindvérmogen 1 Watt met aansluiting voor netdeel en daardoor een portable voor „ uit " en „ thuis " Fraaie kast afm ca 28 x 17 x 7 cm f 198 - ^^^ OUDEGRACHT " 260 - TEL 1 38 11 ¦ KANfilENEII GROOTWINKELCENTRUM ' ST JACOBSSTR 53 KAr-lMARSKJöLDHOF.53 - TEL 3 65 59 TEL 8 03 03 ' VOORKEUVEl 60 - TEL 03404 130 29 ' Luchtige zomermode voor U • • • Sandalen sandaletejTryetijdschoenen ^- "* u vindt ze te kust en te keur by van Haren Jong joyeus licht luchtig zorgeloos zomers Kom kijken naar deze mode waar a „ ja " tegen zegt Precies van pas voor zo merse dagen - Damesslipper in diverse kleuren met leren zool t95 Om zo in weg te lopen Bij zonder leuke sandalet met gevlochten ¦ naturel band Zeer gemakkelijk hakje Leren zool Het laatste woord over BIOLOGISCH INWEKEN^EN VOORWASSEN 31-35 6 36 39 795 40-47 89S Uitzonderlijk luchtig voet comfort Tuigleren raandi slipper met leren zool 14 75 Heerlijk elegant en modi - eus Dames • bandschoentje in wit zwart of beige leer met leren zool NU SILEX MET BELANGR IJ KE VOORDELEN Sportiviteit op z'n best Dames voetbed sandalet in beige of rood leer met leren zool 15 75 J K Wat gezellig bij de beeld buis TV flatje in diverse v.a kleuren 12 ^ ""-^' iiïiïi-ii sterker dan vuil met heerlijk frisse geur lost gemakkelijkoo,stuift niet,klontert niet Verwijdert vlekken van bloed ei melk vruchtesap jus vet en transpiratie V steeds meer mensen dragen schoenen van van Haren 
Royal ClubTonic speciaal voor hèm natuurlijk die extra opfrisser daar heeft zij vöof^izö "^ Als hij ' s avonds nog zit te werken verwent zij hem met Royal Club Tonic Die extra opfrisser ^ die hem nieuwe energie geeft en die hij juist dan zo waardeert Daarom heeft zij altijd zo'n grote fles Royal Club Tonic extra in huis Apart fris Altijd fris ' n Puur genoegen óók met een schijfje citroen of een tik Royal ClublbniC daar zegt iedereen ja op 
rtKECHTSCH NIEÜH'SBLAD VRIJDAG 8 JUNI 1966 17 Van een onzer redacteuren " CR zullen weinig verenigingen zijn waarvan zoveel niet ^ leden zoveel plezier beleven als van de Vereniging De Utrechtse Heuvelrug Het zijn zelfs in de eerste plaats de niet leden die het plezier beleven De leden zelf - het zijn er trouwens maar 63 - hebben er behalve enig plezier vooral ook veel zorgen door Maar voor tienduizenden voor honderdduizenden gaat van het werk van de ver eniging een forse impuls uit vrije dagen prettig buiten door te brengen in een plezierige omgeving ^ HILVERSUM ""¦" ¦ MM HEUVEIRUB-ROUTE 0 BAARN -— AANIOOPROUTE / 5 " ~\ o FICKNICKPLAATSEN EN ' o /' > RECREATIETERREINEN LAGE VUURSCHE T X • < f o \ >^/ V.jfc SOEST ^ P AMERSFOORT 50 # ^ 4i - ^ 1 ¦""^^ n BILTHOVEN \ ^ V "^ s ^ \ SOESTERBERG i ^ OE BILT 1 ^ V J B UTRECHT ZEIST A 2 O /^ WOUDENBERG r ^ SCHERPENZEEL • • w \ 09 i N MAARN • '^^ O O 10 V ^-^ DRIEBERGEN - LENH«M/imiEafr/VllSS«aaWEVEHTSVKIOm De hoeveelheid mensen van nu brengt de woningbouw op een be paald plan en dat is ook een enorm humaan probleem De spreiding van de mensen zou ik als humaan en ook als bouwkundig uitgangspunt wülen zien Dat je niet van die eindeloze blokkendozen En waarom alleen in ' t westen Indus trie Ons land moet planologisch als éen geheel beschouwd worden Provo-kandidate in vrijheid gesteld AMSTERDAM — De rechtercom missarig te Amsterdam heeft gister avond mevrouw Irene Do:mer-Van de Weetering die als tweede op de kandidatenlijst der Provo's stond en de NTS redactenr-verslaggever Wibo v d Linde die woensdagnacht bi ongeregeldheden rond het huis van bewaring te Amsterdam waren ge arresteerd In vrijheid gesteld Mevrouw Donner werd vrijgelaten onder de voorwaarde dat aj zich niet schuldig zou maken aan strafbare feiten of deelneming aan ordever storing Deze voorwaarde geldt voor drie maanden De NTS-verslaggever die beroepshalve ter plaatse was is zonder meer vrij gelaten Hij hield een lamp omhoog waarmee hij mevr Donner belichtte die al gearresteerd was en in de overvalwagen zat ten einde ziJn cameraman gelegenheid te geven een close-up van haar te maken Prognose wettigt geen numerus clausus Zeventig eerstejaars bij medische studie teveel LEIDEN — Het bestuur van de Nederlandse Studenten Baad NSK is van mening dat op grond van het aantal inschrijvingen bij de plaat singscommissie voor de medische studie verwacht mag worden dat de capaciteit van de gezamenlijke medi sche faculteiten met 70 overschreden wordt Het NSB-bestuur vindt dat deze omstandigheden het overwegen van de invoering van een numerus clausus niet wettigen en verwacht dat de Tweede Kamer nu niet zal overgaan tot behandeling van het betreffende wetsontwerp Het aantal inschrijvingen bij de medische studie in 1964 en 1965 was resp 1.384 en 1.448 Het aantal aan meldingen bedroeg toen resp 1.701 en 1.802 Dit jaar is het aantal aan meldingen 1.829 Op grond van voor gaande cijfers mag verwacht worden dat 1.481 studenten zich zullen in schrijven Honderden clandestiene kijkers geverbaliseerd DEN HAAG — De opsporingsamb tenaren van de PTT hebben honder den processen verbaal tegen clan destiene tv kijkers en radioluisteraars opgemaakt Bij een gericht onderzoek in Wierden en Borger troffen zij resp 155 en 141 ' zwarte kijkers en resp 159 en 146 dito luisteraars ' aan * STAD MEXICO — Er is een lucht vaartverdrag gesloten tussen Mexico en Zwitserland Twee maal per week zal de Zwitserse Swissair op Mexico vliegen en deze dienst naar welgeval len uitbreiden tot Merida Acapulco en Gudalajara Dat Is een humaan beginsel voor een klein land In ' t westen Rot terdam Den Haag vind ik niet meer te leven Hier ben ik happy Ik heb m'n tuin En als Ik Wj m'n dochter In Almelo kom ben ik nog happier Als ik M'n aohterkledn zoontje die nu In de wieg ligt kijk Ik er wel es op aan wat zul jfl nog meemaken ' t Leven Is uitar mate boeiend ' Advertentie AVIA GAATVERDER 8999999 met de gekleurde spaarvarkentjes Zij brengen u voordeel Vraag dus een spaarkaart en adreslijst van de 300 AVIA-pompen in Nederland Ook in uw omgeving of op uw route kunt u ze vinden JiVlüj UKOMTER KILOMETERS-VERDER MEE * WASHINGTON — Het Amerikaanse departement van handel heeft de Bel gische firma Antwerp Marine Radio Compjmy aan een proefijd van diie jaar onderworpen omdat het bedrijf Amerikaans radarmaterieel wUde ko pen door middel van een onjuiste voorstelling van zaken Het wilde het materieel plaatsen op een Oostduits schip Advertentie TApiEt - Sm LEKKER ETEN * SPOOR MOSTERD AZIJN TAFELZUREN 
tTBEOHTSCH NIEUWSBLAD VB IJ DAG SJrVNI 1966 19 Het motortje moet goed zijn unaar ruimte voor een proef ritje van meer dan een meter is er nauwelijks Het de ANWB naai belangrijk percentage van de handels waar bestaat echter uit merkwaar dig spul heel grote auto's heel oude piepkleine opvallend veel vertegen woordigers van weinig gangbare mer ken Duitse kneusjes in nog ge kneusde toestand en enkele ronduit slechte wagens met nutteloze gaten in de panelen Toch valt het me nog mee wat hier staat " conclu deert de export van de ANWB ten slotte „ Wat je hier een jaar of vijf tien geleden aantrof was aanmer kelijk slechter " Hoofdinspecteur Hamming beves tigt dat De laatste jaren zie je minder wrakken op de weg Daar toe heeft de verplichte WA-verze kering bijgedragen De hoge boeten schrikken af En de welvaart is toe genomen men heeft nu meer geld over voor een auto dan tien jaar geleden " Hij vertelt ook dat er al jarenlang op de marktdag een verscherpte con trole op de toegangswegen is uit geoefend door acht tot tien man ter wijl op de markt zelf rechercheurs naar gesmokkelde en gestolen auto's speuren Dat de controle effectief GATEN EN SCHEUREN VOORGOED DICHT MET ALABASTINE ZET IETS UIT EN KLEMT ZICH DAARDOOR MUURVAST IN GATEN SCHEU REN BARSTEN NADEN ENZ BOVENDIEN WERKT FIJN VERMENGD ALABASTINE MOOI STRAK AF GEEN WONDER DAT ALABASTINE ' T MEEST GEKOCHT.T MEEST GEBRUIKT WORDT kHAAL VOOR ZATERDAG ZO'N fpiAK IN HUIS OPGELET ALLEEN BIJ DE ORIGINELE ALABASTINE STAAT DE NAAM GROOT OP HET PAK 454 GR F 1.20 de automarkt door Frits Koffijberg A pril als het met het weer een beetje ¦^*- wil mei en juni zijn de topmaanden voor de tweedehands-autohandel De schoonmaakwoede waardoor het gros van de huisvrouwen in het voorjaar wordt be vangen is een onschuldig griepje in ver gelijking met de koopkoorts die zich van menige aspirant autobezitter meester maakt zodra de lente zich maar even van haar zonnige kant heeft laten kennen Er zijn mensen - geen tientallen geen honderden tnaar duizenden - die in de wintermaanden avonden hebben zitten dubben over de aanschaf van een tweede handsje die ingewikkelde begrotingen hebben opgesteld compleet met afschrij vingstabellen en kilometerprijsberekenin gen en die na een paar warme voorjaars dagen niet weten hoe zij zich zo snel mogelijk een aftands automobieltje moe ten laten aansmeren Zo'n klimatolo gische aanjager bespaart de handelaren veel tijd en moeite „ Verkopen is geen kunst in deze tijd van het jaar " aldus een van hen „ maar het kopen van handels waar dat is nu het echte vakwerk " Wie een gebruikte wagen wil ko pen kan vier dingen doen Naar een particulier of handelaar het onderscheid is niet altijd even duidelijk toestappen die b.v in de krant heeft geadverteerd »• zijn vertrouwen stellen in een ga *^ ragehouder of dealer hoe hoger het bedrag dat hij wil neertellen des te groter de kans dat dat vertrouwen niet wordt beschaamd op een autoveiling gaan zitten meebieden de grote organisator van dergelijke evenementen is de Enavo die in diverse belangrijke steden van het land werkt naar een automarkt gaan Dit lijkt de simpelste en avontuurlijkste ma nier je hebt maar voor het uit zoeken je kunt afdingen enz Wat men het beste kan doen la ten wy in het midden Maar wat men in elk geval beter niet kan doen is — naar de mening van de ANHTB en de politie - en verkeers autoriteiten die in dit verhaal aan het woord komen — zich een wa gentje aanschaffen op een auto markt Staften bracht kan dat niet meer ongedaan maken De man die deze regel niet eerbiedigt kan een pak slaag krijgen en moet uiteindelijk toch betalen want er zijl » altijd wel getuigen Het is'vol-t)p de markt stampvol ruimte voor een proefritje van meer dan een meter is er vaak niet En het is er lawaaierig het eerste wat een handelaar doet als zich een mo gelijke koper aandient is de motor starten Merkwaardig is dat toch " zegt onze metgezel van de ANWB dat vindt bijna iedereen het be langrijkste het motortje moet goed zijn Naar de rest kijkt men nau welijks Maar men staat er niet bij stil dat een slechte motor kan wor den vervangen en een rotte carros serie niet " Zaagsel Het is trouwens tekenend dat de laatste jaren — uitgezonderd in de lente als het geld de ongemotori seerde autoliefhebber in de zak brandt — op de automarkten nog maar weinig particulieren behalve komen kuken ook kopen „ Ze dur ven niet meer " zegt hoofdinspec teur R A J Hamming van de po litie in Apeldoorn waar elke dins dagavond druk wordt gehandeld in gebruikte auto's en bromfietsen „ Ik raad het trouwens iedere particulier af rechtstreeks op de automarkt te kopen Natuurlijk er zijn ook bona fide handelaren maar wie bij een malafide sjacheraar terechtkomt is geen partij voor hem tenzij hij zelf verstand van auto's heeft Maar de meeste mensen denken alleen maar dat ze het hebben Wie geen auto kenner is loopt het risico zwaar te worden beetgenomen Het is vroe ger meermalen voorgekomen dat er zo met een wrak werd geknoeid dat liet net de markt kon op - en af rijden door bij voorbeeld de lagers op zaagsel met olie te laten lopen " De Apeldoornse automarkt — ge garneerd met patatkramen cafés en een politiebureau dat evenals de middenstand op dinsdagavond meer klandizie heeft dan gewoonlijk—heeft meer sfeer dan de Utrechtse markt hoewel die groter is Als wij er ' s avonds laat in het gezelschap van een ANWB-expert arriveren heeft de politie net tussenbeide moe ten komen in een gevecht tussen woonwagenbewoners en Turken dat zijn hoogtepunt had gevonden in een wilde oosterse dans op het dak van het omstreden voertuig Het Inci dent is hoewel een exces f»ch wel typerend voor het weinig formele karakter van de onderhandelingen die h'er worden gevoerd Er geldt slechts één gulden regel gekocht is gekocht Wie een bod heeft uitge - Het gebrul van motoren teistert het oor de lucht van half afgewerkte benzine het reukorgaan De handel is levendig de handelaren gunnen zich nauwelijks rust in de cafés wordt bij een biertje het handge klap voortgezet en — om in beurs termen te spreken — wiUig " een vier jaar oude Volkswagen gaat voor 2600 gulden van de hand voor een Simca 1000 van ' 64 wordt 3800 gulden gevraagd Dat begrijp ik nu niet " zegt onze metgezel AIs je zoveel geld voor een wagen kunt uit geven waarom dan niet naar een adres dat ' n keuring toestaat en ga rantie geeft " Wij lopen langs ¦ een negenjarige 2 CV vraagprijs ƒ 425 „ Kijk aan alle kanten stijf verrot " De ANWB man laat ons aan de onderkant van ' t achterportier voelen over de hele breedte kunnen wij er onze hand in steken Een Consul van ' 57 waarvan de bekleding er in lappen bijhangt wordt aangeboden voor ƒ 325 Als wij weglopen vraagt de handelaar teleurgesteld „ Is-tie dan helemaal niks waard " De ANWB expert wordt door de handelaars herhaaldelijk voor een collega aan gezien Heb je niks te ruilen bij je " wordt hem gevraagd door de eigenaar van een Opel cabriolet van ' 56 ƒ 400 je mag er gratis onder kijken " Als om elf uur de meeste straatlantaarns rond de markt uit gaan komt de handel in wagens van mindere kwaliteit pas goed op gang Al te opvallende gebreken worden door het duister minzaam verbor gen We ontmoeten een jongen die voor veertig gulden een kuis ver rotte Opel je kon zo door de bodem trappen " heeft ingeruUd voor een stokoude Volkswagen Als hij zijn aanwinst wU starten blijkt er geen olie in het carter te zitten Kneusjes Het assortiment op de Apeldoorn se automarkt is zeer gevarieerd Er staan wagens die er goed uitzien nog maar een paar jaar oud zijn en kennelijk weinig kilometers heb ben gereden — maar die moeten dan ook duur worden betaald Een Advertentie 75ct per étui'van 3 stuks ¦ reinigt niet alleen snel maar ook veilig al uw woL nijlon perloUy draion en alles wat de uiterste zorg eist is merken wij als we ruimschoots na middernacht de terugreis aan aanvaarden Vlak voordat wij Apel doorn uitrijden worden we aange houden Papieren alstublieft " We mogen doorrijden anders dan de 35 40 auto's per jaar die naar het bu reau worden gebracht in verband met technische gebreken Omstreden Het fenomeen automarkt bijna zo oud als de auto bestaat is een omstreden instituut De grootste bloeitijd was in de jaren vüJtig Nooit heeft ons land zoveel auto markten geteld als toen Waar geen gereglementeerde markt was ont stond een wilde En wild — maar meestal voor een belangrijk deel waar — waren de verhalen die de ronde deden over de handelsprak tijken daar Verhalen over mensen die een „ prima wagentje " kochten en dan een paar dagen later van een garagehouder — in het ongun stigste geval van de politie — kre gen te horen dat zij eigenaar waren van een levensgevaarlijk wrak Po gingen van slachtoffers om de mala fide handelaars veroordeeld te krij gen wegens oplichting bleven vruch teloos Naar de letter van de wet is oplichting o.a „ de opzet zich zelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels " Losse verkoop kreten als „ prima wagen " en „ man keert niets aan " vormen nog geen samenweefsel Geleidelijk aan bonden steeds meer gemeentebesturen gesteund door de politie de strijd aan tegen deze du bieuze praktijken met ais gevolg dat de ene wilde automarkt na de andere sneuvelde Ons land telt nu nog drie automarkten van beteke nis Utrecht waar 1800 wagens per marktdag worden aangevoerd Apeldoorn 500 en Tilburg 400 Het zijn gereglementeerde markten maar ze worden geduld als een noodzakelijk kwaad In Apeldoorn is zij „ een levend probleem " dat ver scheidene malen is besproken in de tot opheffing besloot maar tot sa gemeenteraad die uiteindelijk niet nering „ Nu is alleen de vraag hoe " aldus de Apeldoornse politie In Tilburg denkt men evenmin aan opheffing Het officiële standpunt van de gemeente Utrecht — waar als gevolg van verscherpte controle op de marktdag jaarlijks gemiddeld honderd auto's naar het hoofdbu reau worden gebracht in verband met technische gebreken — is „ De handel in tweede - en tiendehands auto's blijft bestaan Wanneer men de legale handel gaat verbieden is het onmogelijk toezicht te houden op het gesjacher in gebruikte ver voersmiddelen " Machtcontrole „ Met het verdrijven van de auto markt alleen ben je er niet " zegt politie-inspecteur E E Nordholt uit Groningen waar begin vorig jaar Nederlands laatste wilde automarkt van enige omvang werd uitgeban nen „ Je moet je er wel van bewust zijn dat de wrakken die anders op de markt zouden worden aange voerd nu elders worden verkocht Het is dus zaak intensiever op de weg te gaan controleren Een hulp middel is daarbij voor ons de ge coördineerde nachtcontrole " Zoals bekend bestaat in het noor den van het land een unieke samen werking tussen de rijkspolitie van het district Groningen en de ge meentepolitie van Groningen en Ha ren welke op gezette tijden resul teert in een grootscheepse nachte lijke controle op alle belangrijke wegen rond de provinciale hoofdstad waarbij tientallen auto's uitgebreid worden bekeken evenals de bijbe horende papieren „ Ik geloof wel dat door deze combinatie van maatregelen In elk geval in Groningen de wrakkenhan del sterk is teruggelopen Men heeft geen vaste ontmoetingsplaats meer waar men het spul kan slijten en men durft er ook niet zo gauw meer mee de weg op in verband met de strengere controle " Steekproeven De toestanden die voor 1 februari 1965 toen de automarkt door het gemeentebestuur werd verboden op het Damsterdiep werden aangetrof fen waren bar Er werden wa gens aangevoerd die haast van pu re ellende in elkaar vielen " aldus de heer Nordholt Dat werd nog er ger toen na de opheffing van de automarkten in Haarlem en Amster dam de wrakkenhandelaars uit Noord-Holland over de Afsluitdijk kwamen Bovendien waren vechtpar tijen en dronkemansreUen aan de or de van de dag Het lawaai duurde tot diep in de nacht zodat de omwonen den steen en been klaagden In het najaar van 1964 verzocht de bur gemeester de politie een paar steek proeven te nemen De zaak werd grondig aange pakt De politie hield drie acties waarvoor dertig man en tien mobili foonwagens werden ingezet Op alle uitvalswegen van het Damsterdiep werd een politie-auto neergezet Op de markt zelf stond verdekt opge steld een politieman met een porto foon die in verbinding stond met een centrale mobüifoonwagen Als hij een wrak in een bepaalde rich ting zag wegrijden waarschuwde hij de centrale welke de melding onmiddellijk doorgaf aan de politie post op de betreffende uitvalsweg Tijdens de eerste actie werden 15 auto's voor een technisch onderzoek naar het bureau gebracht en 25 pro - cessen verbaal uitgedeeld Voor de 2de actie waren deze cijfers resp 32 en 50 en voor de derde 13 en 30 Slachtoffer Inspecteur Nordholt geeft ' n Igst je van de gebreken die zoal wer den geconstateerd doorgerotte car rosserie „ ik heb een keer meege maakt dat Ik in een auto ging zitten en tegelijk met m'n beide voeten op de straat stond " breul^en in as sen geen uitlaat geen remmen auto's waarin zo geknoeid was met lagers en ophanging dat na een uur alles er weer uit rammelde defecte stuurinrichting een totaal doorgeroest chassis dat met hou ten balken was versterkt gladde banden die ook nog zo waren Inge sneden dat het canvas te voorschijn kwam auto's met één versnelling alleen de derde wagens die zo volledig door de veren waren ge zakt dat de achterkant zowat op straat hing Na die acties lieten de handelaars de slechtste wagens op het Damster diep achter met de bedoeling er op de volgende markt een slachtoffer voor te vinden Maar auto's die kennelijk niet meer rijwaardig zijn mogen niet op de openbare weg worden geparkeerd De politie plak te dan ook op deze wagens een briefje met de mededeling dat zij het het voertuig zou laten wegsiepen indien het niet binnen twee dagen zou zijn verwijderd Op die manier gingen in het najaar van ' 64 25 auto's naar de sloper „ Door deze aanpak was drie maanden voor het feiteliike verbod de markt al lam gelegd " zegt de heer Nordholt te vreden „ Maar je moet natuurlijk attent blijven " Dat is de Groningse politie ook in 1965 gingen 49 auto's als gevolg van controles naar de sloper en nog eens 48 wrakken die op kistjes stonden „ geparkeerd " volgden dezelfde weg Het probleem is dat tegenwoor dig iedereen in een auto wil rijden " vervolgt de inspecteur Maar bij een goede dealer hoeven ze niet met minder dan tweeduizend gul den aan te komen en dus gaan ze maar naar de automarkt We heb ben een geval meegemaakt van een man die een wagen had gekocht voor duizend gulden De sloper wilde het ding wel van hem over nemen voor 25 gulden maar dan moest de eigenaar hem wel zelf komen brengen " Hij voegt er aan toe dat de po litie de acties tegen de wilde auto markt die al twintig jaar bestond met plezier heeft gevoerd en ze hadden de volledige instemming van de burgerij Het was een uit was Een gereglementeerde auto markt is nog ' n andere zaak al ben ik daar ook geen voorstander van " Keuring De ANWB is dat evenmin Niet In de eerste plaats omdat de tech nische staat van de op de markt aangeboden auto's soms te wensen zou overlaten dat Is natuurlijk ook het geval al is de kwaliteit in vijf tien jaar klaarblijkelijk iets vooruit gegaan „ Ons voornaamste bezwaar Is dat de koper geen verhaal heeft Hij weet niet wat hij koopt want een keuring wordt doorgaans niet toegestaan En alle risico's van de koop zijn voor zijn rekening want hij krijgt geen garantie " Een bonafide dealer geeft een garantie van drie maanden soms langer of 10.000 km Bij de Enavo die voor anderen veilt wordt het geld van de koper drie dagen ge blokkeerd Binnen die periode kan hij de auto laten keuren en even tueel reclameren Bij geschillen treedt de ANWB vaak als scheids rechter op De laatste jaren is het steeds zo geweest dat de Enavo de uitspraken van de ANWB accep teerde ook al was men het er niet altijd mee eens „ Wij krijgen heel vaak mensen hier die ergens een auto hebben gekocht en bij de ANWB hun be klag komen doen " vertelt de expert die ons naar Apeldoorn heeft ver gezeld Het eerste wat we dan vragen is niet wat maar bij wie Advertentie heeft u gekocht Met de ene han delaar valt béter te praten dan met de andere Maar als je op de auto markt hebt gekocht weet je meest al niet eens de naam van de ver koper " De automarkten fungeren ook vaak als punten vanwaar uit Duits land ingevoerde kneuzen verder door Nederland worden verspreid In Utrecht is er ' n speciale hoek voor waar er elke dinsdagavond tiental len staan Vandaag staan ze ver frommeld op ' n vrachtwagen over een paeu weken ziet u ze op de weg Natuurlijk tussentijds worden ze ge keurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer En dan moeten ze vol doen aan de eisen die in de wet worden gesteld Maar dat zijn mini mumeisen Om maar een voor beeld te geven de remweg van een fatsoenlijke auto is korter dan die welke wettelijk is voorgeschreven " aldus een zegsman van de RAI De Duitse keuring is dan ook aan zienlijk zwaarder dan de Nederland se " Dat is een van de redenen waarom onze oosterburen hun deu ken naar Nederland afvoeren 11.400 in 1960 bijna 44.000 vorig jaar daar wordt een auto die een zware aan rijding heeft gehad gauwer „ total loss " verklaard Andere factoren een Duitser is sneller geneigd een auto af te danken als er iets mee is gebeurd het geld zit losser in zijn zak bovendien zijn de arbeids lonen in de Duitse garages zoveel hoger dan hier dat laten repareren vaak niet rendabel is Koppelverkoop De Duitse garagehouders zorgen er meestal wel voor dat zij ÈJle kneuzen die zij in huis hebben in welke erbarmelijke staat die ook verkeren kwijtraken ze passen de koppelverkoop toe Nederlandse importeurs mogen een paar goede gebruikte wagens ' kopen als ze geluk het schroot " overnemen Volgens de persdienst van de RAI bedraagt de gemiddelde in voerwaarde van de Duitse kneuzen 700 gulden Handelaars die een beet je handig zijn met hamer lasappa raat en spuitbus kunnen daar een dikke winst uit slepen temeer daar de fiscus over de in Nederland toe gevoegde waarde maar een schijntje berekent in vergelijking met het invoertarief Of de verkeersveilig heid met al die opgelapte kneusjes is gediend is een tweede Het is im mers een bekend feit dat een auto die behoorlijk in elkaar heeft ge zeten nooit meer voor honderd pro cent betrouwbaar is al wordt hij nog zo knap gerepareerd Als tegen automarkten wordt ge ageerd zegt men weleens Laat ze toch Het worden toch steeds meer kongsies van handelaars weldenken de particulieren wagen er zich niet meer " Maar men vergeet dat alle auto's die daar door handelaars aan handelaars worden verkocht — dus ook de kuis verrotte " cabriolet jes van tien jaar oud en de ern stige kneusjes uit Duitsland — uit eindelijk toch bij particulieren te rechtkomen Automarkten zijn — ook al wor den er tal van wagens verkocht die het daglicht best kunnen velen — een stimulans voor de malafide handel die zich weinig gelegen laat liggen aan de verkeersveiligheid Wat de tegenstanders wUIen is op heffing van de automarkten en een aantal begeleidende maatregelen zo als strenger controles op de weg gelijk nu al in Groningen gebeurt en een verplichte periodieke keuring voor elke auto zoals in Duitsland waarbij de wettelijke eisen scherper worden gesteld dan ze nu zijn 
hnti riante faul;euils...riant:e faut fauteuils om in te zitten fauteuils om in te liggen fauteuils om in te luieren fauteuils om in te relaxen % sublieme fauteuils U moest zelf eens op onze showrooms in een van deze fauteuils gaan zitten en gaat U zitten zoals U zelf wilt en probeer ze en ook U zult dan zeggen „ Ja dat zit " Kom daarom „ vrij " naar Riant bij Riant is altijd VRIJ ENTREE » i'Aw.w.vvvy^^//iVf^y,yy^yy/^/^iV/m'fi 11 I.VorsieliJke FAUTEUIL bekleed mef nappa flex op schuim rubber gestoffeerd vanaf Meesterlijk van vorm dezeFAUTEUIL Nappa flex op schuimrubber ROTAN FAUTEUIL In zwart enrood In naturel ' Een bekroond ontwerp dezeMEANDER FAUTEUIL Zowelin wollen stof als skai lever baar PASTOE SPULTJESSTOEL in wit zwart of jacaranda v.a é.ARTIFORT dat zifi De beroemde schelpstoel vanaf 7 Apart model ROTAN FAUTEUIL 8 ARTIFORT bijzonder chique fauteuil v.a PASTOE schommelfauteull Charmant behaaglijk royaal deze fauteuil In nappa-flex v.a ARTIFORT FAUTEUILS exclu sief van model PASTOE FAUTEUIL op draai voet vanaf PASTOE FAUTEUIL om diep in weg te zakken in skai PASTOE FAUTEUIL stof ofskai op schuimrubber vanaf PASTOE FAUTEUIL in alle mogelijke uilvoeringe'n vanaf 16.CELDERLAND een fauteuil om in fe „ relaxen " met losse matrashoezen du*makkelijk te stomen Een on verslijfbara fauteuil I 285 - 165 36.75 224 - 280 - 83.25 450.-154 - 295.50 280 - 197 - 525 - 235 - 376 - 16 UTRECHT JANSKERKHOF ARiMHEiyi PRESIKHAAF X TEL iOSSS TEL5S^45 Vlik Er is een uityinding gedaan VViko Vlifc V^laft / Wij zoeken in de stad Ufrecht een En denken daarbij aan hef kopen van een representatief Hier is hij de Regelknop De regelknop maakt elektrisch scheren geschikt voor èlk gezicht élke huid élke baard - uw baard De nieuwe Remington heeft Vier scheerstanden Plus een tondeuze-stand voor snor en bakkebaard Plus een schoonblaas-stand Heel simpel Gek eigenlijk dat nóg niemand eerder daaraan gedacht heeft Enfin - hij is er Koop hem de pj g | y | 11 ^ QXOIM ^^'^*^*"^- QQ-50 kost hij Maar als u uw oude electrische scheerapparaat >/ 0 onverschillig merk type ouderdom bij aankoop inruilt en waarom zou u dat niet doen betaalt u slechts 0^5'50 op goede stand waarin minimaal aan wezig ± 200 m2 nuttige vloeroppervlak te waaronder één vertrek van ten minste 12 bij 4 meter PEGUS-aansluiting of eigen C.V.-oliestook moet aanwezig zijn Par keerruimte in de onmiddellijke nabijheid is een vereiste Lege oplevering maximaal I jaar na het sluiten van de overeenkomst Brieven onder no 2-8459 aan hef bureau U.N Te koop te Oudewater een aantal nieuw te bouwen met vifle vestiging Totale stichtingskosten met inbegrip van eigen grond overschrüvingskosten enz ƒ 30 De woningen bevatten woon-eetkamer keuken gang 4 slaapkamers douchecel zolder en schuur Inlichtingen op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur bij WONINGSTICHTING CENTKAAL NEDER LAND Prinsessenweg i Vreeswvl ' tele foon 03470 577 of op maandag 13 juni a.s van 20.00 uur tot 23.00 uur in Hotel Seelt te Oudewater te In ik de de re ve We 
IJXBECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 8 JUNI 196 8 21 NA ACHTTIEN JAREN BIJ DE HALTER Gerard Ram beëindigt zijn worstelcarriere Grootse polodagen dit weekeind in de Liesbos UTRECHT — Het komende week end staat weer in het teken van de aüetiek-competitie Dit wordt dan de tweede wedstrijd voor de hoofdklasse en eerste klasse • tterard Bain slaat een middel greep aan tegen de Duitser PfeUfer Prestaties te danken aan intensieve trainingen door Hans van de Kamp UTRECHT — „ Jongere krachten in opkomst moeten ook een kans krijgen Ofschoon ik achttien jaar lang actief ben geweest en nog steeds tot de top van Nederland behoor stop ik er mee Als 36-jarige zie ik geen mogelijkheden voor de toekomst meer in de Olympische Spelen van ' 68 liggen buiten mijn bereik van daar dat ik een punt achter mijn carrière zet " Dat zegt de Utrecht se worstelaar Gerard Ram lid van de krachtsportvereniging De Halter en achttien jaar lang — en nu nog — een gevreesd tegen stander in tal van kampioenschappen en toernooien • Cliff Drysdale die verrassend door de Hongaarse „ veteraan " Gulyas werd uitgeschakeld Voetbal — De betaalde DOS-jeugd speelt zaterdagmiddag om kwart over vier in het Stadion zijn laatste wedstrijd tegen NEC Voetbal — De betaalde Jeugd van Velox speelt zaterdag haar laatste competitie wedstrijd tegen Cambuur in de volgende opstelling Lakerveld W Pot Zwam born Winkel en Bijleveld Verseveld en N Pot Lijffijt Dirven Cabo en Aardoom Velox 2 speelt zondag voor het laatst tegen Telstar 2 Vader Sluijk en Hu berts Uittenbosch Sambeek en Martens Hogervorst Lissenberg Kastrop Van Alf len en Derks Kampioensrecepties — BVC en PVC re cipiëren morgen in verband met het be halen van kampioensoliappen in resp de tweede klasse en de eerste klasse van de afdeling BVC feest Hotel Heldepark Jan Steenlaan 22 te Bilthoven 15.30—17.30 uur PVC Hoge Weide 15.00—17.00 uur Voetbal — DOS ' 01 organiseert zondag op de velden aan de Thorbeckelaan een jubileumtoernooi voor eerste en reserve elftallen aanvang 12.00 uur Aan het toer nooi voor eerste elftallen wordt deelgeno men door Ultrajectum HMS UW en DOS ' 01 zelf aan dat van de reserve-elftallen door Holland 2 Velox 3 Elinkwijk 3 en DOS ' 01 2 ADO-jeugdtoernooi — Donderdag is in het Zuiderpark het jeugdtoernooi van ADO begonnen De uitslagen van de eerste dag waren ADO — Nimes Olympic 2—1 Tot tenham Hotspur — Feijenoord 2—2 Fangio — Juan Manuel Fangio de Argentijnse autocoureur die vijf maal het wereldkampioenschap behaalde heeft een team gevormd dat in formule drie-races zal starten Carlos Pairetti Argentinië en Giancarlo Baghetti Italië zullen voor hem gaan rijden Fangio's team zal uit lïomen onder de naam ' Scuderia Alto Mundo ' Voetbal — Elinkwijk 2 speelt zondag middag om twaalf uur tegen PEC 2 met Stap Verkaik Koole Huisslede en IWid delicoop Coté en Sulzie Voogt Van Straa len Lambert en Van der Merkt Schaken — Op 16 17 en 22 juni wordt het Volksbelang "- schaaktoernooi van de vereniging Oud ZuyIen~PVW " gehouden met in de invitatiegroepen de SCS kam-ploenen ' 65 en ' 66 en eerste bordspelers van vele Utrechtse verenigingen Boven dien zijn er voor iedereen de vierkampen te vormen naar speelsterlrte Aanmeldin gen voor de wed.strijden In het ontspan ningsgebouw van Werkspoor tot 7 juni bij J J Drijver Azlëlaan 68 tel 83453 EERSTE TESTMATCH OP OLD T2JAFFORD Hunte en Sobers geven West-Indië goede start Van 42^2 tot 343 voor 5 Advertentie Tekort aan programmeurs NORDINED HELPT U NU Programmering en systeemanalyse voor technische - en bedrijfstoepassingen worden op basis van een uurtarief f 25 - f 30 - binnen zeer redeiijlce termijn uitgevoerd Bel of schrijf Nordined N.V Stationsstraat 12 Utrecht tel 20332 Afscheidsduel tegen Fulton In al die actieve worsteljaren heeft fiprard Kam sleclits één keer een Nederlands kampioenscliap In Je nacht kunnen slepen Dat was in 1963 in het vedergewicht 63-ÏO kilo Dat jaar was het in deze categorie nveriffens een volledige Halteraange legenheid Zijn clubgenoten Henk Kmo en Arie Alflen werden resp hveede en derde Gerard Ram werd verder vier keer tweede in het kampioenschap van Ne rtorland en maakte voorts vier keer ipol uit van het Halterteam dat kam pioen van Nederland werd werd zelf drie keer kampioen van Midden Nederland behaalde het persoonlijk kampioenschap van Amsterdam Gel derland Oost Nederland West-Neder land en werd twee keer winnaar van de befaamde Hercules wimpel Voorts rolde de Utrechtse verzeke ringsagent twee keer een interland tegen Duitsland en België en maak te hij samen met Ab Rosbag en Ger rie Vogelenzang deel uit van de Ne derlandse ploeg die uitkwam in het Europese kampioenschap in Zweden Helsingborg „ Mijn grootste tegenstanders zijn steeds de Utrechters geweest Jan Stijlaart Henk Emo Ab Kosbag en tegemvoordig de talentvolle Luc Terp stra Voetballer Hoe ik tot de worstelsport gekomen ben Wel dat is nogal vreemd ge gaan Pa wilde dat ik zijn voetspo ren zou volgen en voetballer werd maar dat lag me niet Henk Pauw bracht mij daarna tot de bokssport UI het lokaal aan de Hopakker ging Ik m training Samen met Jan Mida vame Theo Ree Slem Jansen en Ab yan de Ham In mijn eerste partij tegen Pantekoek kreeg ik echter een voltreffer op mijn neus die er nu nog krom van staat In mijn tweede partij tegen Visser kreeg ik een twee de dreun en op aanraden van Ab van "•^ Ham stopte ik er maar mee Moeders haan kraalde bovendien victorie zij wilde het niet meer heb oen Toen trok ik naar De Halter in net lokaal aan de Lange Nienwstraat Xrainer Henk de Nijs Sr zei het al Vlug sterk tegen me Ik heb nog nooit zo'n hark gezien maar je hebt nvee goede eigenschappen je bent ™ J ''^ en je bent geweldig fanatiek Weliswaar was ik geen geboren worstelaar maar wat Ik in mijn carriè re bereikt heb dank ik aan Intensie ve trainingen vier vijf keer per week Mijn mentaliteit kracht en vechtlust waren verder doorslagge vend " * Overigens is Gerard Ram nog niet geheel voor de worstelsport verloren Aan de zijde van Dick Luider traint hij de jongens van De Halter Daar naast is hij samen met Nol Kooy mans trainer van het district maar zegt hij Als regionaal trainer was ik nog nooit actief De Bond zou hij richtlijnen geven zelf mocht ik in dezen geen eigen intiatief ondernemen en nu wachten vrij al anderhalf jaar op die richtlijnen van de K.N.K.B De Bond doet er te weinig aan De jongens moeten van bovenaf gestimu leerd worden Hier in Nederland heb ben de worstelaars het gevoel dat ze er met één of twee keer in de week trainen wel komen Zijn er centrale trainingen waarvoor zo'n 16 worste laars worden uitgenodigd dan komen er maar zo'n stuk of vijf Zelfs kam pioenen van Nederland blijven ge woon maar weg Geest ontbreekt Een man als Anton Geesink weet zijn jongens te pakken Bij ons is er niet zo'n figuur Talent is er wel maar de geest ontbreekt In Neder land willen de worstelaars geen of fers brengen om het Europese peil te benaderen en dat zij er nog lang niet zijn bleek wel in Essen tijdens de Europese kampioenschappen waar geen enkele Nederlandse worstelaar ook maar een greintje conditie bleek te hebben ' Met name de worstelaars uit de Oosteuropese landen hebben een sur plus aan conditie en lichaamskracht Zij ontfutselen onze jongens louter puntjes omdat zij meer conditie heb ben De buitenlanders kunnen als dui vels vechten De Nederlanders zijn daar bij vergeleken maar makke lammetjes " Gerard Ram zegt het wat ver - toornd Bij hem heeft het nooit aan een volledige inzet ontbroken al was hij in zijn 18 jarige lange worstel car-rière vooral meer een teamwerker dan een individuele worstelaar Als trainer van zijn vereniging en als scheidsrechter zal Gerard Ram nu in de nabije toekomst zijn sport verder gaan dienen Morgen zal men hem nog één keer in actie kunnen zien wanneer zijn vereniging De Halter een wedstrijd organiseert tegen het Antwerpse team Fulton Bestuurders en collega's van De Halter zullen er dan een waardig afscheid van gaan maken want daar voor is Gerard Bam gedurende vele jaren een te bekend figuur in de krachtsport geweest Internationaal volleyballen in de BEATRIXHAL UTRECHT — Morgen organiseert de afdeling Utrecht van de NEVOBO voor de tweede keer het internatio nale DomstadvoUeybaltoemooi met dames en herenteams uit West Duitsland Frankrijk België en de vertegewoordigende Utrechtse teams Het toernooi is in de Beatrixhal aanvang 12 uur UZSC'toernooi voor 48ste keer Van onze waterpolomedewerker DTBECHT — De Utrechtse water polodagen het grootste toernooi ter wereld dat de UZSC a.s zaterdag en zondag in het bad de Liesbos voor de 48ste maal organiseert belooft weer een echte reünie van polospe lend Nederland te worden Er wordt gespeeld op zes velden in de Liesbos dat begint reeds op zater dagmiddag om half drie en dat gaat zo door tot de avond Op de zater dagavond organiseert de UZSC als ge bruikelijk een prima feestavond in de zalen van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen waar het natuurlijk weer echt gezellig zal toegaan Voor de gasten die in Utrecht blij ven is voor onderdak gezorgd de da mes hebben de beschikking over de sportzaal van den Hommel voor hun nachtrust de heren gaan weer naar het Stadion Zondagmiddag om twaalf uur gaat het spel verder en men hoopt zo ruim vijf uur in de namiddag klaar te zijn met het spelen van de wedstrijden Ongeveer 150 zeventallen zullen dan hun wedstrijden hebben gespeeld met als eindwedstrijden die tussen de dames - en herenploegen van de hoogste afdeling om de bekende wisselprijzen Advertentie Alle modellen steeds in voor raad FA VERBRUGGEN Oude Gracht 32S Utrecht telefoon 24471 Homeruslaan 70 Utrecht telefoon 26172 Inruil en financiering Geen TT op Man DOUGLAS — De Tourist Trophy op het eiland Man is het slachtoffer ge worden van de Engelse zeeliedensta king De organisatoren van de TT hopen de wedstrijd die van 13 tot 17 juni op het programma stond later dit jaar alsnog te kunnen houden EK 71-2 Doornik Marty weer geweldig begonnen DOOBNHi — De Franse ex biljart-professional Jean Marty Is gisteren in Doornik begonnen aan een nieuwe zegetocht met als vermoedelijk eind doel het Europese kampioenschap 71/2 Met gemak liep hij in de eerste twee ronden over de Zwitser Burge ner nog zonder winst en de Span jaard Galvez heen De sensatie van de eerste dag in de strijd om de biljarttitel was de remise tussen Spielmann en Ceule mans Dank zij een magistrale serie van 279 nieuw Europees record wist de Duitser in de nabeurt nog naast de Belg te komen De enige Nederlandse deelnemer in dit toernooi Tini Wijnen verloor zijn beide partijen van Spielmann en Schrauwen wijnen Ned 223 13 91 17.15 Spielmann Did 300 13 92 23.07 Schrauwen België 159 6 45 26.50 Ceulemans België 300 t > 97 50.00 Scherz Oostenr 265 9 110 29.44 Galvez Spanje 300 9 222 33.33 Burgener Zwits 53 4 27 13.25 Marty Frankrijk 300 4 187 75.00 Burgener 132 11 36 11.09 Scherz 300 11 100 27.27 Wijnen 96 7 33 13.71 Schrauwen 300 ¦ l 153 42.85 Ceulemans 300 7 118 42.85 Spielmann 300 V 279 42.85 Marty 300 6 148 50.00 Galvez 128 6 94 21.33 Stand na de eerste dag 1 Marty 4 60.00 187 2 Ceulemans 3 46.15 118 3 Spielmann 3 30.00 279 4 Schrauwen 2 35.30 153 5 Galvez 2 2 * i3 232 6 Scherz 2 28.25 110 7 Wijnen 0 15.95 91 8 Burgener 0 11.66 36 Resp punten algem gemiddelde en hoogst serie Bij de dames zullen de Robben zeker de finale bereiken mogelijk tegen HZC hun stadgenoot die maar een maal beslag wist te leggen op de wisselprijs de rest wonnen de Rob ben dames Bij de heren won HZPC Den Haag vorig jaar in de finale van de Robben de wisselprijs Advertentie chemisch MM reinigen dubbel Bblank Utrecht - Burg Relgerstr 51 - Tel 20698 Smaragdpl 246 - ^ el 82367 Starkenborgh-hof 134 - Tel 32052 Van Ledden op transferlijst UTRECHT — Henk van Ledden keeper van het eerste elftal van Velox Is op eigen verzoek op de transferlijst geplaatst SPORTTOTO DEN HAAG — Geen meldingen met 13 goede uitslagen in de sport toto van ' deze week en daarom ging het prflzenbedrag van ƒ 99.814 - van de eerste prijs voor 2/3 naar de tweede en voor 1/3 naar de derde prijs Honderd en zeven gelukkigen verdeelden de tweede prijs groot ƒ 120.986.67 en ontvangen bruto ƒ 1130.70 terwijl 222 de derde prijs van ƒ 60.493.33 moeten delen en ieder ƒ 270 - ontvangen In totaal zorgden 415.693 deelnemers voor een bruto-inleg van ƒ 549.938.40 MANCHESTER — Garfield Sobers de 29 jarlge aanvoerder van het West indische cricketteam en zyn vice cap tain de 34-jarige Conrad Hunte heb ben hun ploeg gisteren gered tijdens de eerste innings van de openingstest tegen Engeland op Old Trafford Sobers won de toss en koos batten Het zag er naar uit dat hij op het verkeerde paard had gewed toen er na nauwelijks een uur spelen en met slechts 42 runs op het bord al twee Westindiërs uit waren waarbij de ge vreesde Rohan Kanhai voor O Hunte een prominent lid van de morele herbewapening bracht nu ook op het cricketveld zijn denkbeelden tot uiting Hij gaf als eerste zijn ploeg een nieuw hart door met stijlvolle slagen een fraai century 135 te pro duceren Ook Basil Butcher 44 en Seymour Nurse 49 zwaaiden het wilgehout geducht voor zij beiden werden ingerekend door off spinner Freddy Titmus 83,15 vieren Garfield Sobers zorgde echter voor het grootste vuurwerk Hij Transfernieuws NEMES ook van Twente naar MVV ENSCHEDE — De Enschedeër Leusink die dit seizoen voor Eind hoven speelde wil terug naar FC Twente Hoewel Eindhoven er weinig voor voelt schijnt de eerste divisie club toch aan zijn eventuele transfer te willen meewerken Na trainer Donenfeld gaat ook de Hongaarse Twentespeler Nemes naar MW terwijl Ten Donkelaar op eigen vezoek op de transferlijst is geplaatst Bij GVAV zijn Henk Zoetedal en Jan Hordijk op de transferlijst ge plaatst Bij DHC heeft aanvoerder Henny den Engelse zich op eigen verzoek op de transferlijst laten plaatsen Sparta heeft de volgende spelers op de transferlijst geplaatst Piet de Groot J Hazenbroek P Lengton Hugo Meijers Paul Boodnat en Guus Stek Juniorentoernooien van Ultrajectum en Sint Maarten UTRECHT — Ultrajectum houdt zondag een groot juniorenvoetbaltoer nooi op de sportterreinen aan de Zui lenselaan dat om 10 uur begint Ge streden wordt om de Ultrajectumzuil De deelnemende clubs zijn D.O.S ' 01 Elinkwijk R.V.C Celeritas Blauw Wit D.C.G en Ultrajectum Zaterdag om 1 uur begint op de terreinen van Sint Maarten in Tuin dorp Oost een jeugdtoernooi waaraan deelnemen Actif Desto D.S.O Zwa luwen Voortuit D.W.S.M Aurora K.D.S K.V.V.A Domstad Holland De Meern Olympia P.V.C R.-k Stormvogels en Sint Maarten Drie keer z^ge voor Okker op één dag CHELTENHAM — Tom Okker wat verlaat gearriveerd uit Parijs waar hij deelnam aan de internationale kam pioenschappen van Frankrijk heeft donderdag bij het toernooi van Chel tenham drie partijen op één dag ge speeld Hij won met 6—0 6—1 van de Brit Brockhouse diens landgenoot Davles met 6 — O 6—0 en schakelde vervol gens de Japanner Watanabe uit met 6—1 6—0 Tom Okker is als eerste gezet op de lijst van geplaatste spe lers voor Ken Fletcher Austr en Abe Segal ZA Franse tennistitels Gulyas hield DRYSDALE uit de finale PARIJS — Elke dag brengt nieuwe verrassingen bij de internationale kampioenschappen In de halve fina les van het heren enkelspel versloeg de 34 jarlge — als bijna versleten te boek staande — outsider Istvan Gu lyas de nummer vier van de wereld ranglijst Cliff Drysdale met 6—4 2—6 7—9 6 — 9 6 — 3 en bereikte daarmee de eindstrijd waarin hij uitkomt tegen de „ Wimbledonkamploen van mor gen " Tony Roche die in drie sets zegevierde over de Fransman Fran Sols Jauffret 6—3 6—4 6-4 Het bijna drie uur durende duel tussen Gulyas en Drysdale had alle aspecten van een uitputtingsslag waarin de acht jaar jongere Zuidafri kaan uiteindelijk ten onder ging Een spierblessure die de als achtste ge plaatste Drysdale in het begin van de vierde set opliep had wel invloed op het eindresultaat maar tastte de waarde van Gulyas ' overwinning niet aan Uitsïagen Herenenkelspel halve finales Tony Ro che Australië — Francois Jauffret Franlc rljlc 6—3 6—4 6—4 Istvan Gulyas Hon garije — Cliff Drysdale Zuid-Afrika 6—4 2—6 7—9 6—2 6—3 Damesdubbelspel halve finales j"ill Blackman-Fay Toyne Australië — Ann Jones-Julie Heldman GB-VS 7—5 6—4 Margaret Smith-Judy Tegart Australië — Norma Baylon Annet-te van Zijl Arg-ZA 6—1 6 — i Gemengd dubbelspel kwartfinales Clark Grabner Ann Jones VS-GB)—Dennis Ralston Fran-goise Durr Fr 6—2 7-6 Judy Tegart Tony Roche Austr.)—Helga Schultze Ti-riac DId Roem 4—6 6—2 6—2 Helen Gourlay-Guzman Austr EO — Janine Lief frig-Contet Fr 9—7 6—8 6—4 scoorde in korte tijd 83 runs en joeg de bal 15 keer voor vier naar de boundary Alles wat te kort of te lang was ging het veld uit Toen Sobers aan het eind van de dag voor 83 not out was stond Holford die slechts een kwartier korter aan de wicket had vertoefd dan de geweldenaar uit Barbados op 6 Sobers heeft nu Weekes gepasseerd als de produktiefste Westindische test cricketer Dank zij Nurse en Sobers waren de Westindiërs van 42 voor 2 via 216 voor 4 op 343 voor 5 gekomen Higgs die goed bowlde maar slecht fieldde nam 3 voor 84 en Titmus 2—67 De openingsbowlers Jones 0—76 en Brown 0—61 bleven evenals Allen 0—40 zonder succes „ Twelfth man " van het Engelse team is Basil d'Oliveira oorspronke lijk een Zuid-Afrikaan die als kleur ling wegens de apartheid nooit werd toegelaten tot eerste klas cricket daarom naar Worcestershire verhuls de Engelsman werd en nu dus in een ander land op de drempel staat van een testloopbaan En volgend jaar speelt Engeland tegen Zuid Afrika Advertentie Atletiek competitieduels zondag in Utrecht Het Utrechtse publiek kan genieten van een hootdklassewedstrijd voor heren met enkele top-atleten Het Utrechtse Hellas ontvangt zondag de volgende verenigingen Dos Minerva beide Rotterdam PSV Eindhoven Holland Leiden en Zaanland Zaan dam Van deze verenigingen staat alleen Hellas nog net bij de eerste zes Om mee te mogen doen aan het kampioenschap van Nederland moet men namelijk bij de eerste zes ein digen De andere verenigingen staan dus net Jnder de streep Het is echter bekend dat PSV de eerste wedstrijd niet de beschikldng had over een Eef Kamerbeek en de Duitse ver springer Hermann Disselhof Stadgenoot Hellas staat voor een zeer zware opgave om zich te hand haven Hans de Haas momenteel in Brazilië wordt gemist bovendien kampen George v Sluis en Cor van Dam nog met blessures Tegelijkertijd wordt een competitie wedstrijd voor dames eerste Idas verwerkt Het Utrechtse Atldeta is gastvrouwe van Union en Amstel De Afhleta dames waren de vorige wedstrijd niet compleet Corry Bak ker deed onder anderen niet mee Het resultaat is dat zij op de ranglijst nu de rode lantaarn dragen Tips Duindigt Door Gerard van Maarseveen UTRECHT — Zaterdagmiddag met de eerste start om halfvijf geeft Duindigt een programma van zeven draverijen en drie rennen In de vierde koers debute ren de tweejarigen Onze voorspellingen zijn Peterhofprijs 2000 m 1 Dougalls Stern S 2 Evaline 3 Etoile de Quinio Harleyprijs 2000 m 1 Comet Volann 2 Buermann B 3 Arizona Imperatorprijs ren 2100 m 1 Lydia 2 Mona Lisa 3 Who Cares S Quite Henyprijs 1400 m 1 Flits 2 Fernandel 3 Fletcher D Haonprijs 2100 m 1 Adonis Silk B 2 Dean Hollandia 3 CH van Rood en Noot ÜÖRT Mistinguetteprijs ren tSOO m 1 Flo karin 2 Quelle Musique 3 Magmaspic Karanosprijs 2120 m 1 Taky Erebus 2 Zus Hanover 3 Arion Athel Eerste Veefondsprijs ren 1800 m 1 Happy Jinks S 2 Pawnee 3 Mangano Kerrwilliams U-prijs 2140 m 1 Corne lia Carbonari 2 Double's Zoon 3 Dou ble Six n Kan Pom B-prijs 2100 m leerling pi-keurs 1 Carla van IJmuiden 2 Colum bus 3 Brion van de Lente ^ Sportagenda — Utrecht — ZATEBDAG Krachtsport Receptie 45-jarig bestaan De Halter 14.00 uur Boilenhofsestraat De Halter—Fulton 19.30 uur BoUenhofsestr Handbal Atilla — Operatie 11.00 uur Hoge Weide Honkbal UW—HCTW 1B.30 uur Hoge Weide Elinlcwiik — Trekvogels 15.00 uur Zulienselaan FAK — liVV 3 15.00 uur Inventum Bilthoven HMS 2—Scimitars 16.00 uur Zuilenselaan HMS 3 — HCAW 4 13.30 uur Zuilenselaan Volleybal Domstadtoernooi 12.00 uur In Beatrixhal Cricket Kampong veteranen — HBS vete ranen 13.00 uur Maarschalkerweerd Waterpolo UZSC Polodagen 14.45 uur Liesbos Voetbal Receptie PVC 15.00 uur Hoge Weide Jeugdtoernooi St Maarten 13.00 uur Tuindorp Oost Velox jeugd—Cam buur jeugd 16.16 uur Koningsweg DOS - jeugd—NEC-.ieusd 16.15 uur Stadion ZÜMUAG Handbal Sport Vereent 2 — Sagltta 13.00 uur Amsterdamsestraatvveg Internatio naal afdelingstoernooi UD 10 uur Kögl laan/Kardinaal de Jongweg Atletiek Competitiewedstrilden Hellas he ren Athleta dames Maarschalkerweerd Cricket Kampong I — Union 10.30 uur Maarschalkerweerd Hercules U-VW 10.30 uur Maarschalkerweerd Kampong in—Kampong IV 10.30 uur Maarschal kerweerd Waterpolo UZSC Polodagen 11.30 uur Liesbos Voetbal Velox 2 — relstar 2 14.00 uur Koningsweg DOS 2 — De Graafschap 2 12.00 uur Stadion Elinkwijk 2 — PEC 2 12.00 uur Straatweg Junlorentoemooi Ultrajectum 10.00 uur Zuilenselaan ju bileumtoernooi DOS ' 01 12.00 uur Thor beckelaan 
22 VRIJDAG S iVSl 1966 UTEECHTSCH NIEUWSBLAD Cw aankoop kan gefinancierd worden Tevens rullen w \ uw oude meubelen in De opbrengst hiervan is eventueel uw vooruitbetaling Oudegracht 189 - Utrecht GAAT U TROUWEN OF UW WONING OPNIEUW INSTALLEREN Komt dan eerst vrijblijvend onze grote collectie meubelen bedden en tapijten bezichtigen U staat verstomd van de fabelachtige lage prijzen HOUTZAGER tussen Lijnmarkt en Hamburgerbrug ' s maandags gesloten Wij hebben keuze uit minstens 50 verschillende BANKSTELLEN v.a 298 tot 1500 - die wij direct uit voorraad kunnen leveren Ook ruime sortering in EETHOEKEN bestaande uit ronde of lange tafel met 4 stoelen bekleed met skai of stof v.a 198 - Zeldzaam mooie collectie BERGMEUBELS vanaf 139 2-pers SLAAPKAMERS v.a 149 - MATRASSEN v.a 39 - Kamerbreed TAPIJT v.a 31.75 enz enz DUS VOOR U TOT KOPEN OVERGAAT EERST KIJKEN BIJ « is.u.i.MT.orr BETERE PRODUKTEN VAN ' S WERELDS GROOTSTE CONCERN DUPONT DE NEMOURS Nieuwe verkoopmethoden lagere verkoopprijzen voor merkprodukten Nu ook direkte import van de DUPONT onderhoudsprodukten door AUTORAMA Gevolg JSDAUNG25 % DUPONT VLOEIBARE POLISH EN CLEANER Een zachte vloeibare polish voor snel werken Ook voor verkleurde lakken Normale prijs f 4 — Bij Autorama NEW CAR WAX Zouten vocht industrierook zonnestralen e.d tasten de lak van Uw auto aan De vermaar de Dupont NEW CAR WAX reinigt polijst en beschermt Uw auto in één enkele behan deling Speciaal vervnardigd om zonder Inspanning te wor den gebruikt Een uitzonderlijk goed produkt geeft aan lak en chroom een perfekte glans Prijs tot heden f 6.25 Nu dankzij Autorama 460 AUTORAMA SUPERMARKET N.V utrecht Winthontlaan 8 telefoon 030-82711 Arnhem Boulevard Heuvelink SA telefoon 08300 36344 Eindhoven Blaarthemseweg 140 telefoon 04900-69266 Wassenaar Rijksstraatweg 336 telefoon 01751-2545 Elegant nylon mash schoentje in zwart wit of blauw dat wij u nu eens aanbieden voor de ongelooflijk la ge prijs van B Leuke Florentijnse zacht-verende voetbedsandalet. Luxueus met leer omkleed Een en al Italiaanse char me In carrara bel ge of geel oker of wit 9.95 Slanke open wan delschoen met sling-back hiel en modieus Ringo hakje ' n Favoriet uit onze zomer collectie Zwart wit of cognac Soepel en sierlijk open bandsandaal tje Heerlijk licht en luchtig Frêle en toch stevig Loopt bijzonder prettig Italiaanse slipper met gemakkelijke kurken sleehak Soepele leren wreefbandjes de coratief geperfo reerd In cognac 6.95 "' 11.90 13.90 ^ 14.90 Utrecht Oude Gracht 127A AUTORAMA Gevraagd op distriktskantoor SEKRETARESSE Goede arbeidsvoorwaarden 5-daagse werkweek Middelbare schoolopleiding evt M.U.L.O Typevaardigiieid vereist Leeftijd 20 tot 24 jaar Sollicitaties aan KATH BOND VAN OVERHEIDSPERSONEEL BILTSTRAAT 118 — UTRECHT Elektrische gereedschappen Boor - en zaagmachines T PIJPER Oudegracht 120 HET DIAKONESSENHUIS Bosboomstraat 1 te Utrecht vraagt voor de huishoudelijke dienst ENKELE WERKSTERS voor halve dagen Aanmelden bü het Hoofd van de Huishouding van 5.00—6.00 uur n.m I - en straks weer rennen schieten vallen rennen Goed dat Blue Band zoveel geeft onmisbare bouwstoffen onmisbare vitamine extra caroteen en een heerliiice smaai Blue Band Gemaakt van uitgezochte oliën en vetten.Vol onmisbare bouwstoffen Verrijkt met vitamine en caroteen om weerstand en groeikracht te verzekeren.En zo heerlijk van smaak Huisvrouwen werken mee aan smaakproeven om de fijnste smaak te vinden Hun voorkeur geeft de doorslag.Blue Band Waar krijgt u tegenwoordig nog zoveel voor zo weinig mmm.»ërrkerngezond ê*tu.9M:w * 
Beieia Gevaert 122 125 Unitüland Mannesm eert - 148 UoIlartondseD certinnateo aan Paa 60 60 fmp OU 52 [ nland N,G 8 Cnt Nick C 97 98 Shell Can 21 21A A,C.F Ind 48 48 Am Enka — 39 ^ Am Motor » 9 9 Am Rad 20 ¦ m Am Smelt — Am T and T 55 56 Anaconda 85 85 Atcnison T 33 | 32 Bethl St 32 32 Chadboum 5 5 Ches a 0 72 Chrysler 42B 43 Cities S 47 47 Columb Ga » 25 25 CurtissW 20 20 Douglas Alro 86 84 Du Pont ¦ 200 197 Ford Motor 50 49}L General E 105 lOSA 177 177 188 186 * 4601 455L 84,50 83,50 149 _ 120L 122 207 205 95 95 214 213 560 555 127 129 50 48 300 290 193 192 285 — _ 91 77 77.50 — — 165 160 328 327 88 18 17 177 180 lilL 110 98 98 64 65 141 140 374 374L 187 188 140L 138 165 167 167 164 ÜTRECHISCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 8 JUNI 1966 23 li i i T iiiii i i i m 1 1 1 iifyfi i ' j0i!m»tlt i 0i»n'»m ]' iïm(tfit l rn i h É ' H » B^iirsoverzicbl Licht verdeeld AMSTERDAM 3 juni — Alle be langstelling op de Amsterdamse ef fectenbeurs ging vanmiddag uit naar de grote veiling van effecten uit de surséance van Teixeira de Mattos zodat de kooplust in de beurszaal zelf daaronder wel te lijden had Toch viel de markt erg mee en él was de affaire zeer beperkt de koersen bo den zodanig weerstand dat geen ver liezen van betekenis werden geleden Philips wist zelfs het vorige niveau heel goed te handhaven evenals Uni lever maar Kon Olie moest een paar dubbeltjes prijsgeven en leed onder een volslagen gebrek aan belangstel ling AKU kwam op een drie procent lager niveau De beurs week na Pinksteren is ge heel gekenmerkt geweest door de Teixeira-debacle en merendeels heb ben de internationale fondsen ver geleken met vorige week vrijdag enig terrein moeten prijsgeven Zo ging AKU terug van 359 naar 353 Hoogovens van 353 naar 349 Philips sloot de week af met een verlies van ongeveer anderhalve gulden Unile ver was bijna twee en Kon Olie on geveer anderhalve gulden lager Over het algemeen dus een ongeanimeerde markt met iets dalende tendens Wat de overige hoeken vanmiddag betreft is de uitwerking van het ver laagde dividend van Amsterdam Rub ber nog niet geheel achter de rug Ook vanmiddag werd in open hoek gehandeld en liep het fonds terug naar 79 waarmee het verlies van deze week op voertien punten is op gelopen In de scheepvaarthoek ging het bijzonder stil toe en zag men al leen noteringen in KNSM en Nievelt Goudriaan resp op 91 en 98 Men is in de scheepvaarthoek vooral gereser veerd wegens het feit dat de Teixeira veilingen van de volgende week een groot aantal posten scheepvaartpa pieren bevatten Van de buitenlandse beurzen ging voor Amsterdam weinig of geen sti mulans uit De lokale fondsen lieten nog weinig van zich merken en wat de Nederlandse staatsleningen be treft hier werd de iets betere stem ming voortgezet Staffellening kwam op 71 % en de 6 % procent lening steeg met % tot 96 % procent VICTORIA BISCUIT DORDRECHT — In de jaarverga dering van de N.V Biscuit en Choco ladefabriek Victoria is over de netto winst ad ƒ 159.000 opgemerkt dat zij aan de bescheiden kant is De direc tie antwoordde dat dit veroorzaakt is door de ongunstige sfeer waarin de consumptiebedrij ven moeten werken De afgelopen drie jaar bijvoorbeeld zijn de lonen met bijna 40 pet gestegen doch de hogere lasten mogen niet wor den doorberekend in de prijzen Dat de omzet met 5 pet is ge stegen werd bevredigend geacht Het landelijk percentage bedraagt slechts 1 pet Jaarverslag MIJ ZEELAND DEN HAAG — De Stoomvaart maatschappij Zeeland zal waarschijn lijk ook na 1968 het jaar waarin de nieuwe overeenkomst met de Britse partners in werking treedt zijn ge zonde basis blijven behouden De exploitatie-kosten zullen dalen omdat de dienst dan met vier sche pen zal worden onderhouden tegen thans met zes schepen De Maat schappij Zeeland zal weer in de nacht dienst komen en volledig profijt kun nen trekken van de dienstregeling van de Britse spoorwegen Aan het nieuwe contract heeft een diepgaande verkeersstudie ten grondslag gelegen waarbij rekening is gehouden met de toenemende concurrentie diensten met hovercrafts en tunnels De bouw van het nieuwe schip * „ Koningin WUhel mina " kan uit eigen middelen wor den gefinancierd Met de nieuwe sche pen van het rij-op rij-af-systeem kan een aanzienlijk deel van de nog steeds toenemende stroom van auto's wor den aangetrokken Er is overleg gaan de over mogelijkheden om in de toe komst ook een deel van het transito toeristen - en zakenverkeer aan te trekken Het eerste kwartaal is gunstiger ge weest dan de eerste drie maanden van 1965 Men ondervindt thans de gevolgen van de zeeliedenstaking in Engeland Het meerdere passagiers aanbod als gevolg van de staking kan wel verwerkt worden het grotere goederenaanbod niet wegens tijdge brek en met het oog op de grote risico's dje daaraan verbonden zijn Men vreest daardoor de havenarbei ders in Harwich tegen zich te zullen innemen — Jaarvergadering meeste gevallen bleek tafel Brand " de koper te zijn nadat de veilingmees ter de bieding had geopend welke me rendeels op arbitrageniveau bleek te liggen Behoudens onvoorziene omstandig heden wordt de veiling naar de heer Vrolijk na afloop meedeelde maan dag volgens plan voortgezet Die dag komen dan de internationale fondsen t.w AKU Hoogovens Kon Olie Phi lips en UnUever aan de beurt Dividendvoorstellen N.V Erven Lucas Bols boekjaar ' 65 ƒ 6,60 onv over het met 10 pet verhoogde aandelenkapitaal waar van ƒ 1 v j ƒ 2 desgewenst in aand Hiervan is reeds ƒ 2 — aan interim-div uitgekeerd Exploitatie winst ƒ 20,3 min 14,7 min Van nettowinst ƒ 1,2 min onverdeeld naar nieuwe rekening Jaarverga dering op 22 juli Interlas N.V boekjaar 1965 24 21 pet Uitstekende resultaten Consoli datie m.b.t Engelse dochteronder nemingen maakt het onmogelijk om jaarvergadering vóór 1 juli te houden vanwege de vele werkzaamheden Jaarvergadering op 22 juli N.V Kon Fabriek van Verbandstoffen v.h Utermöhlen en Co boekjaar 1965 13 12 pet Kon Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij N.V boekjaar 1965 10 % onv Resultaten in totaal beter maar teleurstellende uitkomsten van een der deelnemingen drukten de winst BANKPAPfER AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.07—10.17 Amer dollar S.eoVè—S.e-tVa Can dollar S.SiVo—S.aS'é Fr frank 100 73.80—74.30 Belg frank 100 7.09—7,14 Duitse mark 100 90.10—90.60 Zweedse kroon 100 69.90—70.90 Zwits frank 100 83.85 — 84.3B Ital lire 10.000 57.50-69.50 Deense kroon 100 52.00—53.00 Noorse kroon 100 50.20—51.20 Oostenr schilling 1100 14,01 — 14.11T Port escudo iOO 12.65 '^- 12.80 Spaanse peseta 100 gr cp 5.98 — 6.13 CINDU UITHOORN — De directie van Chemische Industrie Uithoorn N.V Cindu heeft vorig jaar grote aan dacht besteed aan de uitbreiding en verbreding der ondememingsavtivi teiten Teneinde beter inzicht te ver schaffen in de vermogenspositie van de onderneming zijn in de balansen van Cindu en geaffilieerde onderne mingen eind 1965 de posten gebouwen en installaties en vloot opgenomen tegen vervangingswaarde Voorts werden een geconsolideerde balans en winst - en verliesrekening opgesteld De helft van de aandelen Cindu is in handen van de N.V Utrechtsche Asphaltfabriek de andere helft mid dels de houdstermaatschappij N.V Tebu Uithoorn van Hoogovens Cindu stelt 6 pet onv de Asphaltfabriek 8 pet onv dividend voor De geconsolideerde cijfers tonen een omzet van ƒ 57,8 min ƒ 52.1 Als saldo winst resteert ƒ 603.108 ƒ 598.612 De investeringen bedroe gen samen met de deelnemingen ƒ 6,51 min ƒ 6,99 min De financie ring hiervan geschiedde ten dele uit twee middellang lopende leningen van in totaal ƒ 5 min Naast een toe voeging ad ƒ 555.000 aan de alge mene reserve wordt een éérste do tatie ad ƒ 475.000 verricht aan een reserve voor bijzondere doeleinden Deze zal dienen ter opvanging van bijzondere risico's De vooruitzichten voor 1966 worden met voorzichtig optimisme beoor deeld Dit jaar zal het bedrijf profijt gaan trekken van de in vorige jaren verrichte investeringen Jaarverslag KLOOS KINDERDIJK ROTTERDAM — F Kloos en Zonen's Werkplaatsen N.V is voor 1966 ruim schoots van werk voorzien De voor uitzichten voor het lopende jaar wor den gunstig beoordeeld Dit jaar zal de post onderhanden werk waarschijnlijk wat afnemen om dat er meer opdrachten gereed komen Per eind 1965 zat ƒ 23,7 miljoen - in onderhanden werken - Jaarvergade ring OGEM ROTTERDAM — De raad van be heer van de N.V Overzeese Gas - en ElectriciteitsmaatschappiJ OGEM verwacht dat het concemresultaat over 1966 niet lager zal zijn dan over het afgelopen jaar Ondanks de tariefsverlagingen in de Ned Antillen Suriname en Venezue - la die hun invloed nu het gehele jaar doen gelden zullen de uitkomsten van de utiliteitsbedrijven op het wes telijk halfrond dankzij het stijgende verbruik en de te verwachten belang rijk betere resultaten van de bedrij ven in Peru vermoedelijk weinig af wijken van de resultaten in 1965 Nieuwe activiteiten kunnen waar schijnlijk uit eigen middelen worden gefinancierd - Jaarvergadering PIETERSEN AUTO'S ROTTERDAM — De concernomzet van Pletersen en Co's Automobielbe drijf N.V was in 1965 wederom ho ger dan in voorgaande jaren De netto winst bedroeg ƒ 136.000 v.j ƒ 108.000 na aftrek van vennootschapsbelasting Dividend 5 4 pet Het resultaat werd gunstig beïn vloed doordat nu ook auto's in de goedkopere prijsklassen konden wor den verkocht tevens door de aan kondiging van de verhoging der om zetbelasting per 1 januari 1966 waar door in de laatste maanden van 1965 grote omzetten werden bereikt ' Het resultaat van de dochters werd zeei nadelig beïnvloed door verlies bij één dezer ondernemingen In 1966 verwacht de directie een verdere kostenstijging De personeels voorziening baart zorgen Jaarverslag ROTT DISC BANK AMSTERDAM — Hoewel de alge mene kosten van de N.V Botterdam sehe Disconteeringsbank van 1928 in 1965 behoorlijk zijn gestegen is de directie niet ontevreden over de ver houding tussen netto baten en kos ten Dit jaar zal de kostenstijging zich voortzetten maar ze vertrouwd op het nuttige effect van de in 1965 uitgebreide organisatie die al meer vruchten heeft afgeworpen dan aan vanklijk werd verondersteld De sterk verhoogde omzet bracht mee dat een groter beroep moest worden gedaan op de bankiers De bankiersschuld kon echter verder worden geconsolideerd door het aan trekken van onderhandse leningen Di vidend 7 6 pet cum laude 5 % pot De omzetontwikkeling is van 1959 af,gunstig geweest Deze sterke groei is geheel in overeenstemming met de ontwikkeling in het huurkoopwezen De toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien De netto baten uit hoofde van fi nanciering stegen in 1965 van ƒ 2,87 min tot ƒ 3,35 min De winst komt uit op ƒ 347.209 ƒ 334.406 KOERSEN WALL STREET 41 42 49i 36 36 85 82 195 192 130 1301 105 105 82 82 47 48 * 9 9 45 45 '" 90 I Sears Koet » SheU ÜU Sue Vacuum Stand Bi Stand Ütl N Studehaker Texas Instr Un Airi'raft Un Corp Un Prult U.S Kunner U,S steel Westlngh. Ford Motor Woulwurtb K.UM Chrysler City Bank Con EaistiD DllUKl Atr Dup de Nem East Kodak üen EIw-t Gen Motors Good Xeat L Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int T 1 Kennecut Montg Ward Radio Cfirp Republ St RoyaJ Dutcb 57 57 62 60 34 71 35} 72 81 8 28 39 44 55 23 47 105 105 33 72 34 71 81 8 27 38 44 55 23 471 Advertentie OLIFANT GEZIEN Die goudsprankelende helder flonke rende Olifant Vieux Ja Dan hebt U hem gedronken ook U hebt zijn aroma genoten Nee U weet niet wat U mist Olifant cognac is meer dan goed Hij is fantastisch Gezondheid 71 lU 71 110 35 35 52 52 38 38 381 38 Omzet 5.OS0.OOO 320 315 215 115 40 430 240 280L 400L 470B 126 199L 60L 198 576 131 423 132 295 133B 147 190 121 98B Boll Beton Holl Const A.B HoU Melks t Homburg B Hoogenboscb Hoogenstraten Hooimeyer Indoheem Ing bur Bounn Interlas IntemaUo Ing Gew Btton Inventum Jonffeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suiken » Kon A A'dam Kon Ned PaD Zout Ketjen ni « Korenschoof Koudtls nra Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap t Leid wol Lindeteve » Lijempf Lijm en Gel eva Macintosh Meelt n Bak e Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Mlsset Mosa Muller N B Mönb werken • Naarden Ch t Gebr NaeH Ne dap Ned Dagblad O Ned Dok Mt Ned Export Papv Ned Kabel Ned Melk U.a Ned Scheepsb Nelle wed J » Netam B Nieaf Nyma eert NHverdal Oranjeboom nro Overz Gas NB Palembang Palthe Philips 8 pet pt Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Reesink Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak R]jnstaa3 Rtlsdtlk Schelde de n.b Schev E MIJ Schokbeton B Scholten cart Scholten Hoidg Schuppen Sajet Schuttersveld SImon de Wit s Simons Emb Smit Transt Spaamestad v.b Stokvis Stoomspia Tw Van Swaajj Synres rabak PhU eert Th B Marijnen Techn Unie Pexoprint Tliomass en Dr Thomas Mot eert Thomson eert Twentsche kab Tw Overz H Ubbink Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Uniiever 4 pot Union Rijwiel UtermBhlen Utr Asph t Varossieau B Veend St SP Veneta Ver GlBi NA Ver Maeh t 134 Ver TouwtabR — Vettewlnkel 295 Vezelverw N.X 135 VihamiJ 148 Vorstenl Cult 193 Vred Rubb eert 123 De Vries Uzer 98B Vulcaansoord — Walvlschvaan 71 Wereldhaven 380 Wemlnk's Betoa 150 vVessanen 423 iAfilton-F,-Br 155 Weyers I en H 483 / Wok en H — Zaalberg 77 Zeeuwse Conf 225B Zwanenberg Org 170 aiüDbtiow en Petrolenm Alg ExpL Ma 37 Billiton I — BUliton n 399 Kon Petr 1-20 — Kon Petr 1-60 138,70 Maxwell P 123L Moeara Enlm a 1590 ld e opr bew 2660 ld 1 winstb 2900 ld 4 winstb _ Oost^Bomeo MU 77L Snheepvattrt Fumess — Oostzee 99 Spuiir en rramneeeo Geld Tram 94 Nederlandse AnlllleD Antll Brouwerij — Ant VerHabr 50L EL MU Aruba 129 213 142 120 39,20 131 430 424 280L 71 381 150 427 155 479 120L 77i 225B 170 SLOTltfOTERmC vao vrijdag 3 juni 1966 2-6 3-6 Actieve obligaties staatslenJngeo Handel biriastiie en dlv 180 202L 198 578 137 423 37 469L 399 138,20 138,70 123 1595 2600 2790 77L 91 91 87 85 87 84B 85 83.1 84 80 80 80 78 71 81 71 70 73 72 79 81 89 95 6 % 90 » 6 % 90J * 5 % 87 5 85 4 % 86 4Vè 83i 4 % 85 4 % 83 4>4 84 4y 80 41i 80 4>4 80 4 78 3V4 71 S>/4 81 W 70 3 % 70 ZVi 72 SVi 72 3>4 78 3 SU Ned ' 65 ld ' 65 n ld ' 64 ld ' 64 ld ' 68 ld ' 59 ld ' 60 I ta ' 60 11 ld ' 69 ld ' 60 ld ' 61 ld ' 63 td ' 62 ld st I ' 47 ia ' 53 i-n td.'48 Ned.'60 I-n ld ' 54 I-n ld ' 65 I Ed ' 55 n td ' 37 G,B,0 - 46 M DoU I ' 47 ld Invest c J Indi8 ' 37 A Pegem 1-2 - ' 57 6 95 247 337 1-36 160B 129 426 315 163 300 204 290L 359 318 250B 401 130 146 190 73 97 300 73 214 165L 118 96 290 87 122 84 38.80 105L 33 160 146 250 247 336L 137 426 312 162iL 300L 203 280 355 314 248B 407 126B 148 192 97 299 270 — 73 216 170 ' 113 57 94 293 84.50 450B 98 Spoiir en Tramweeen Ned Sp ' B7 4 % 88 Ilikkj Hekel 46 129 79M 89 * 95 tlaiiK - IcredietwezeD B.N.G ' 57 « 93 ld ' 58-59 4 % 82 M ' 60 ni/V 4U 84 84 ¦ Actieve aandelen 80 128 Amst Rubber HV4 79 127 Handel IndDstrle en < IIt 38.30 105L 32 160 145B 250 AKU Dell Mt eert - hoogovens nrc Philips Gem B ' JnileverCvA 356 1Ö2.20 350 108 lOt 92.40 353 100.10 * 346 108.20t 92.30 Scholten Foxh VA 94 Intern tJl§teUingen Miiiibuun eo fetroiruin Dordt Petrol 652 652 ld 7 pet Pret 651 650 Kon Pet 60-20 138.60 138.60t Snheepvaart en Lorlitvaarl 1051 174 374 91 181 120 * 98 184 140 131 H.A.i Java-Cb P nro K.L.M iCNSM nat bea Kon Paketv Stv Mi ] Ned NTlev Goud nro Van Ommeren o Rot Lloyd Soheepv Unl « 105 173 371 91 181 120 97 182 140 130 Gen Mot Greyhound I,B,M Int Flavour » a.P Jones a L KeniL Copp Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand Oil N,J StudebUcer P Sun M,C Texas Inst Tide Water Union P,R U,a Steel Western B C West Elee Wilson Woolwortli Un.Mlslèr* Frolongatle * 83 19 365 59 58 113 35 26 77 48 54 ^ 50 64B 52 38 62 59 36 73 ^ 34 29 224 56 19 361 59 58 112 35 77 48 55 49 64 51 38 61 60 36 69 72 35 30 226 57 39 32{B 55 48 24 530 5 U.v,Z,-Afr ' BB 4 91 A.A.R dev VA 39 Niet octieve obligaties Prov Oem pobi llnhamen A'dam 47 8H — 84 A'dam48 814 83 — B'dam ' 621 4 % — — Hanli - frrertle ^ en verc wecno „ Bikky wij LUISTEREN naar het orkest Wij BEGELEIDEN het niet En wil je nu ASJEBLIEFT die mondharmonika wegdoen " Advertentie 92 92 8 91 6 91 S % 88 S % 88 6 ^ 86 e % 88 B % 87 5 84 S 84 4H 85 ' 63 169 143 SU 95 B « 95 5 83}L 4 % 98 ¦ 98}J S.N.G ' 69 B.N.G ' 65 n B.N.G ' 66 8.N.G ' 66 n B.N.G ' 65 B.N.G ' 58 B.N.G ' 64 B.N.G ' 68 B.N.G ' 64 B.N.G Wb ' 6S 8.N.G r.5pb td.'67 ex.-l MD ' 88 Bx t Mö ' BS 3r L & b ' BJ Mldd er ' 67 Mldd er ' 66 Mldd er ' 66 • r:Interun ^ BELEG INTERNATIONAAL 89 87 84 84 85 169 142 95 95 83 98 98 ~ it4 6 106 106 93 90 95 92} 96} 95} 98 6 % 93 4 — S % 90 3 % 93 i % 92 6 96 6 95 4 % 98 Pegem ' 52 PEGÜS 57 PGEM ' 67 ld ' ei-'sz Scheepvaart en Lophtvaan 89 B 89 4 % 87 KLM 15 » ld 20 ir Fremlelening Alkmaar ' 66 3D ü » 70 69 A'dam CenA S 117 116 Idem ' 61 2Vi 82 82J Idem ' 66 I 2 ^ 71 72 Idem ' 66 n 2 % 88 89 Idem ' 66 m 215 87 - 88 Idem ' S9 2 % 75 75 Breda ' 64 2 % 72 73 Dordrecht'BS VA 68 Elndh ' 64 VA — 70 Enschede ' B4 mi 73L 71L ' s-Grav ' 52-1 VA 83 84 Idem ' 52-11 2 ^ ^ 90 R'dam ' 62.1 2 % 83 83 Idem ' 62-n VA 86 85 Idem ' 67 VA 81 81 ^ Utrecht ' 62 2 % — 98 Z-HoUand ' 67 2 % 82 84 Z-Holland ' 69 VA 81 81 Convert Ubllgstlei 107 110 85 89 98 94 414 109 6 % 117 S % 84 4 % 89 5 % 98 A.K.U Amstel Bier Borsumtl Van Gelder Hoogovens EuT Inv B Wereldb ' BB ISoropa B.G.K.S I België ' 61 Dortm H.H Gelsenk Bgw Cere H E B Noorw ' 65 Alriha 87 VA 83 86 83 BH 95 4 % - 7 100 7 100 4H 95B 4 % 88 85}B 100 100 96B 88 91 88 Niet actieve aandelen rartloipanebowUzeD 1160 1025 720 441 642 437,20 262 iusn.Uftfi 117.50 112.50 169 81 204 ¦ 424 105.50 455 460 110 588 9 1155 1025 720 437 642 435.40 262 Alg Fonds 1/ï Converto l/l H,B,B beL d Holland Fund Interbonds Intergas Wereldenerai » Aund tD bol<>u-jM A,B,M ƒ 60 D.I.F Intenmle ƒ 60 Neto ƒ 60 Robeco ƒ 60 Unltaj i BO Ver Bezit ƒ 60 Europafonds 1 U Unlfonds 20 pb Eunmion 10 pb Valeurop 10 pt > Can Gen F.a 118 112.50 169 81 204 425 105 455 460 110 588 9 Alg Bank N AMEV nrc Amro Bank Cultuurbank Gron l Cr B H.B.U eert HoU Soc Kas Associatie Nat Inv B pret Nat Neder ] eert Ned Cred B Ned Middenst B Ned Overzee B RVS eert Slavenburg's B Ver Bankbedr Onltures Ngorabezl Cult 71 70 1 Handel Industrie en diT Albert Helln 728 _ Alg Hand M 178 178 Alg Norit MU — — Avim 168B 16SB Amstel Br nra — — Amsterd Ball 388 383 Amsterdam Dr 85 83 Amsterd Rut — ANIEM N,B 36 36 Apeld Netten 298L 295L A,S,W — — Beeren Tricot 65 66 Beers ' Zonen 300 295 Bensdorp 426 425 Berg en Jurg 202 204 Bergoss 280 270 Berkeis Patent 198 196 Bemet B 170 — Blaauwhoed 355 349 Blljdenst W n.r.a 101 100 Boer de Dr 263L 260 Bols Lucas 215 210 BorsumlJ W eert 66 65 Braat R'dam 39 42 Breda Mach U 256 257 Bredero n.r.0 385 383 Brocades-St 825 826 Bührmann-Tet 578 575 Buttinger 287B 288B BUenkort n.r.a 459 459 Calvé eert 713B 711 Carp's Garen 289 289 Centr Suiker 308 310 Crane Ned 70 70 Curao Hand 152 152 Daalderop B 182 184 Dagra — 230 Desseaux 251 250 Dikkers en Co 128 125 Dorp en Co 109 — Dr Ov Hout 144 145 Drie Hoefljzerj ft 83 82,20 DRU 267 265 Duyvis 215L 2121 Elsevier ultg 185,50 184.50 Emba 188 185 Enkes — 172 Enthoven Pl»t — _ Erdal Mij 395 390 Exelsior met 80 80 Fokker 269 268 Ford 940 940B GazeUe 217 210 Van Gelder 110 110 Gelder T n.r.e B 41ÜB 409 Gelderman 60B 61 Gerofabr a.b 274 275 Geveke en Co 600 601 Gist - en Splr 405 405 Grasso 141 140 Van der Grinten 835 825 GrofsmederiJ 97 100 Gruyter 6 pet pral 120 121B Hagem en Ca 98,50 98 Hart 86 90 Hatema 200 — Havenwerken 212 207 Helneken '» 376 372 Hensen Mach 83 83 Hero 203 204 Hoek'a Mach 485 475 Holeo 219 220L Hollandla Kat ' « Istai t • cedaim enlatca B-M«l « * m gedaan « n bledoi 
24 VRIJDAG 3 JUNI 1966 DTRECHTSCH NIEUWSBLAD 4 cil 848 cc 34.5 pk 120 km/u 1 15 ƒ 5950 - AUSTIlsl VOOR WIE WERKELIJK COMFORTABEL AUTO AUSTIN SEVEN WIL RIJDEN USTIN GLIDER 4 cit 1098 cc 50 pk 128 km/u 1 112 % ƒ 7995 - 4 cil 1798 cc 84 pk AUSTIN BALANZA 150 km/u 1 10 ƒ 12.225 - GARAGE HARTOG N.V LANGE NIEUWSTRAAT 79—83 TEL 29241 — UTRECHT GARAGE RAMU N.V LANGE NIEUWSTRAAT 10—14 TEL 19141 — UTRECHT Blüei Band geeft onmisbare bouwstoffen Blue Band kiest die vetten en oliën die onmisbare bouw stoffen bevatten voor weerstand en gezond heid Laat ze maar smullen moeder Blue Band mmm...en kerngezond UAiios.a.ioo TB KOOP aangeboden bij Ledig Erf Utrecht mooi groot BEDRIJFSPAIVD 200 m2 geschikt voor levensmiddelen industrie of vleeswarenfabriek Ruim 120 m2 betegeld Nieuwe riolering gas en water Eventueel overname grote vriescel 30 m3 Spoedig te aanvaarden Prijs ƒ 100.000 — Brieven onder no 2-8460 aan het bureau U.N VERWARMINGS-INDUSTRIE LOENEN te Loenen a d Vecht telefoon 0Z943| 1439 VOOR CENTRALE VERV/AR MING OLIE OF GAS Wi | kunnen nog opdrachten fegen concurrerende prijzen uitvoeren KNIP-UIT-TIP %$ PICKNICK-BROODJES Met Unox Fijnste Leverpastei maakt u de lekkerste combinaties Kijkt u maar Leverpastei met plakjes tomaat en sperzieboontjes Leverpastei en daarop dunne reepjes paprika Leverpastei met schijfjes hard gekookt ei en peterselie Leverpastei met scliijfjes komkommer en tomaat Pittige korting op Unox fijnste leverpastei 15 CT OP 2 BLIKJES VAN 200 GRAM 12 CT OP 3 BLIKJES VAN 100 GRAM Die heerlijke Unox Fijnste Leverpastei die zich zo voordelig laat uitsmeren op ' t brood krijgt u nu extra-voordelig Met een aantrekkelijke korting Zoiets is meegenomen Vooral tegen de vakantietijd Profiteer er dus van Vandaag nog ^ DE I Bij HET NATIONAAL BUREAU VAN KATHOLIEKE GEZINSZORG I is plaats voor een administratief heeft een schat aan vitamine Om groot te worden en recht van lijf en leden Om ertegen te kunnen dag na dag Vitamine A en D en caroteen Laat ze maar smullen moeder Blue Band mmm...en kerngezond medewerkster / secretaresse Gevraagd wordt een beschaafde accurate kracht die de moderne talen in geschrift beheerst vergaderingen kan voorbereiden een goed typiste is en die er plezier in heeft een klein kantoor waar veel omgaat in samenwerking met een reeds aanwezige kracht vlot te doen lopen Bij voorkeur leeftijd boven 25 jaar richten aan bovengenoemd Bureau I ikstraat 77 Utrecht J Sollicitaties te Frederik Hendrikstraat Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk Dit is de Z AN HER spiksplinternieuwe •^' iiifi^#*^t |^ Zanker-lntimat nu met geheel nieuwe verbluffend veelzijdige startautomatiek Vier speciale knoppen stellen U in staat de „ Intensiteit " van elk der 10 basisprogrannma's precies te regelen Dat betekent beter en zorgvuldiger wassen Volautomatische instelling op washoeveel heid Roestvrij edèlstaal óók de dubbeldikke deksels Alleen de nieuwe Intlmat de wasautomaat met apart ingebouwde centrifuge biedt U al deze en nog meer kostelijke voordelen ƒ 1198 - Ook verkrijgbaar met electronische temperatuurregeling f1258 - Zanker „ extraform " bijzondere wasautomaten voor véél-eisende mensen Van halfautomaat tot volautomaat Zanker „ extraform " biedt een geweldige keus Vraag de prachtige kleurenfolder aan Zanker Nederland N.V J.W Brouwersplein 13 Amsterdam tel 729810 Naaimachinehahdel SAMBIEK - ^ Speciale rep.-ihr ¦- ^ ¦ U Berchm.str 9 tel 17159 Kijk zo krijg ik extra ruimte in ai mijn kamers Op mijn verjaardag kreeg ik een Tornado Wandrek Ik was meteen enthousiast over de kleuren en de leuke vorm En hèndig Je kunt er van alles op kwijt Nu hangt er een op allebei de kinderkamers in mijn slaapkamer gebruik ik ' t leuke beauty-rack en in de huiskamer hebben we een énige combinatie met teakhouten planken En omdat de onderdelen los verkrijgbaar zijn kuimen we zélf combineren en uitbreiden Een écht Tornado produkt handig kleurig en strak van lijn past overal bij meer bij uw Tornado leverancier naar de kleurige brochure " Wandrekken " waarin vele combinaties zijn afgebeeld Tornado Wandrekken Het afgebeelde wandrek kost f 45,50.Er2gn echter aller lei andere combinaties mogelijk Infor - Tornado maakt nog bonderden andere handige artikelen voor modem huishouden Vraag uw winkelier om de folder " Hartewensen " of schrSf aan Tornado Tomadohuis afd K Dordrecht ACCOUNTANTSKANTOOR vraagt voor haar binnen en buitendienst Ie en 2e ASSISTENTEN in bezit van diploma boelchouden Zij die belangstelling hebben voor een afwisselende en interessante werkkring gelieven hun soil met opgave van verlangd salaris te richten aan CENTRALE BOEKHOUDING N.V Park Aredberg 86 De Bilt tel 61S34 Royco Voedingsmiddelenfabrieken n.v vraagt een administratief medewerker(ster voor de grondstoffen administratie leeftijd tussen 20 en 30 jaar Opleiding U.L.O bij voorkeur Praktijkdiploma Boek houden Administratieve ervaring is noodzakelijk Bereidheid om verder te studeren wordt op prijs gesteld hiervoor kan een ruime studiesubsidie worden verleend en Blü 3[n < smaakt zo heerlijk Huisvrouwen werken mee aan smaak proeven om de fijnste smaak te vinden Hun voorkeur geeft de doorslag Zo krijgt u de lekkerste Blue Band op tafel Blue Band mmm en kerngezond TOMADO Brieven met volledige inlichtingen worden gaarne ver wacht door de Directie van Royco Voedingsmiddelen fabrieken N.V Veilingstraat 10 Utrecht BJ 169.3K.155 
ÜTKECHTSCH NIEUWSBLAD VBIJDAO 3 JUNI 1966 25 Produktie4ndexcijfer in sterk stijgende lijn ïT-i Marktberichten charles en charlotte iailll door Elisabeth Brozowska en de MEESTER-GELDZAMELAAR ir Omdat hij de enige Engelsman is die ik ken Magje hem niet Tom Neen Dat begrüp ik niet Hij is zo vriendelijk zo zacht Dat is nu iemand voor wie ik nooit bang zou kunnenzijn Hij is te zacht — Bedoel je tegenover zün vrouw Denk je dat hij Iets weet van van dat met Nol Hü haalde alleen de schouders op — Hij zou wel blind en doof en idioot moeten zijn om nooit iets te merken Nol is de eerste niet Zijn woorden gaven haar een schok — Dat spijt me voor hem zei ze zachtjes -- Je hoeft geen medelijden met Qayten te hebben dat is hij niet waard Zij zweeg verwonderd over zjjn scherpe toon Die middag speelde hij piano voor hen Zij zat in een hoekje en keek naar zijn profiel naar zijn handen Ik moet proberen iets over muziek te leren dacht zij angstig toen ze hem en zijn moeder hoorde spreken over Debussy en Mahler En ik moet Engels leren Ik moet heel veel leren ik weet zo weinig Toen ze naar hun kamers zouden gaan zei mevrouw Van Arselen — Zondags bestellen we altijd een rijtuig om naar de mis te gaan van negen uur Wilt u met ons meegaan mevrouw Renierse of liever later Neen neen natuurlijk gaan we allen samen Ik heb mijn missaal vergeten Wij hebben er wel een voor u Charlotte had even haar adem ingehouden Zij keek naar haar moeder met een mengeling van bewonde ring en ergernis Zo aarzelioos zeker had zij dadelijk geantwoord op een toon alsof zij sinds jaar en dag elke zondag naar de mis ging Zo hoorde het waar schijnlijk Zij zou er de waarheid hebben uitgeflapt en dat zou alles hebben bedorven Maar toen zij de volgende morgen naast Thomas knielde voelde zij zich een huichelaarster Zij verborg het gezicht in de handen en bad — Ik dank u dat ik Thomas mag trouwen en ik zal me beteren Help me om hem heel gelukkig te maken Die middag waren zij In de tuin terwijl de oude man sliep Mevrouw Van Arselen en Charlotte's moeder za ten in een tuinhuisje Thomas en Charlotte lagen op lange stoelen uitgestrelrt onder een boom Na een lange stilte zei Charlotte zachtjes — Ik moet je iets bekennen Tom Hij wendde z;jn gezicht naar haar toe Zjjn ogen waren helder en rustig — Ja Iets ergs vroeg hij schertsend — Ik ben vanmorgen voor het eerst sinds heel lange tijd naar de mis geweest Hij lachte — Kind ik ga aUeen als ik Aier ben of bij Jan Jij Ik dacht dat je heel vroom was Je wou toch missionaris worden Als kind Geloof je dan nu niet meer — Je doet me denken aan Gretchen zei hij Glaubst du an Gott Ik zou het antwoord van Faust kunnen geven — Maar ik weet niets vem Faust zei ze bedrukt Hij greep haar hand en drukte die tegen zijn wang — Mün fauntje Tob je over zulke zware dingen Ik geloof wel aan God ja Aan een scheppende kracht Maar ik geloof niet aan al de rest Niet aan de verlos - Willy corsan 3 sing door Christus Want we zijn niet verlost Kijk maar eens naar al die zogenaamde verloste mensen Zijn plotselinge heftigheid verschrikte haar Na een ogenblik sprak Iiij rustiger verder — Ik interesseer me voor boeddhisme Theosofie Niet dat ik daarin geloof maar ik zou het willen — Waarom — Omdat ik zou vrfllen geloven in reïncarnatie In het geloof dat een mens niet eenmaal maar ontelbare malen leeft op aarde Het Hjkt me zoveel rechtvaardi ger dat een mens niet maar één kans Icrijgt Denk eens aem alle mensen die nooit een eerlijke kans heb ben gehad Door hun afkomst hun omgeving door ge brekkigheid door misdadige aanleg waar ze niets aan kunnen doen Iemand die Icrom of met een bochel wordt geboren kan nooit recht van lijf en leden worden Mag je hem dat dan verwijten En toch is het soms juist zo met wat zonde genoemd wordt — Dan zou Charles ook zijn teruggekeerd — Charles — Mijn broertje — Ja Natuurlijk Als het zo is tenminste Ik zou het geen prettige gedachte vinden Tom Waarom niet Omdat hij misschien ergens zou zijn waar hij hetniet goed had en ik zou het niet weten en er nietsaan Icunnen doen Misschien is het ook niet zo zei hij mat Misschienkrijgt een mens maar één kans Als jij terug kwam op aarde later zou je danwillen zijn zoals je broer of Nol Ja zei hij dadelijk Een heel gewoon mens Dioheel gewoon leefde Toen lachte hij — Laten we niet praten over zulke gewichtige dingen Nu is alles juist zo heerlijk Het zou volmaakt zijn als ik wist dat we binnen een paar maanden konden trouwen — Als je dat wilt doen we het Hij schudde het hoofd — Papa is een ziek man Hij mag zich niet opwinden hij moet ontzien worden Er is niets aan te doen we moeten geduld hebben 28 In de maanden die volgden was Charlotte nog vele zondagen bij haar aanstaande schoonouders maar nooit vond zij er meer het diepe vredige geluk van dat eerste bezoek Want onverwacht kwam Letty met haar man over Zij verwachtte een baby en wilde daarom dit jaar de vakantie met haar ouders door brengen omdat het het volgend jaar moeilijk zou zijn naar Europa te reizen Dat was de verklaring die zij haar vader gaf maar de werkelijke reden was dat zij vreesde hem anders niet meer levend te zullen zien Hij had een inzinking gehad en met het oog daarop was er ook geen verlovingsreceptie een teleurstelling voor Charlotte's moeder maar een ontzaglijke opluch ting voor Charlotte zelf Zij moest toch deze maanden voortdurend haar schuwheid overwinnen zich geweld aandoen om bemin nelijk te zijn tegen vreemden want Thomas had veel familieleden en kennissen die hen uitnodigden Zij wa ren aUen heel vriendelijk maéir zij vroeg zich telkens af wat zij dachten over haar of zij niet meenden dat Thomas wel een mooier meisje had kunnen krijgen een meisje dat lief kon babbelen over niets zoals het scheen te horen Van onze beurscorrespondent AMSTERDAM — Nadat er in de eerste twee maanden van het jaar reeds een voortgaande verbetering van het niveau der industriële produk tie was opgetreden heeft het bedrijfs leven in maart helemaal het beste beentje voorgezet Het gevolg is ge weest dat de produktie van de eerste drie maanden per dag gerekend maar liefst 11,6 procent hoger uitkomt dan in het overeenkomstige tüdvak van verleden jaar Weliswaar wordt het indexcijfer gunstig beïnvloed door de toene mende produlctie van aardgas maar het stijgingspercentage dat het dubbele bedraagt van de pro duktievermeerdering welke van 1964 op 1965 viel te ccmstateren is daarmede toch niet geheel ver klaard Het Ctentraal Planbureau kwam hiervoor op een stijging van 5,5 procent Het is duidel^k dat de omvangrijke investeringen van de voorgaande jaren tot een toenemen de uitzetting van de produktie bij dragen Laat men de liouvraiijverheid de delfstoffenwinning en de gas - elek triciteits - en waterleidingbedrijven buiten beschouwing dan blijkt dat de produktie van de overige nijverheid in maart 8,8 procent hoger lag dan het gemiddeld per dag bereikte resul taat van maart 1965 Een dergelijke JOSEPHINE PANDA stijging ten opzichte van de overeen komstige maand van het voorgaande jaar is in lange tijd niet voorgekomen Het indexcijfer van de gemiddelde dagproduktie dat gebaseerd is op het niveau van 1958 dat als 100 wordt aangenomen is dankzij de toegeno men bedrijvigheid gekomen op 170 Verleden jaar werd voor maart ' n in dexcijfer berekendvanl58 ' tQjfervan maart is gelijk aan dat van decem ber van verleden jaar In de herfst maanden wordt doorgaans een hoog Indexcijfer bereikt omdat de voe dings - en genotmiddelenindustrie dan op topcapaciteit draait wegens ver werking van seizoenprodukten Voor februari was het gemiddelde produktiecijfer berekend op 164 en in januari op 160 Voor het eerste kwar taal valt uit deze gegevens een pro duktiepeil af te leiden van gemiddeld 165 Verleden jaar kwam het eerste kwartaal met 156 als index uit de bus voor de nijverheid valt aan de hand daarvan af te leiden dat onder de delfstoffen bouwnijverheid en nutsbe drijven een produktiestijging is opge treden van 5,3 procent Na Vondelinggolf De voortbrenging van dranken had in januari sterk te lijden gehad van de terugslag op de verkoopgolf die in december was opgetreden in het zicht van de verhoging der accijnzen maar in februari en maart bleek het leed alweer geleden Het indexcijfer KAASMARKT UTRECHT UTRECHT 3 juni — Aanvoer 1 partij kaas totaal 264 kg prijs ƒ 3,80 p kilo Ver Groenten - en VrachtenveUing Utrecht en Omstreken '* UTRE(:hT 2 juni — Golden Delicious I resp A B BC en C 76—103 69—79 — 60—67 II 71—82 65—69 — 44—58 Goudrelnetten I 41—42 8 8 8 H 34—41 — 23—27 — Jonathan I 38—61 41 — 46 40—47 32—37 Lombartscalville II 58 — 62 53 — Winston I 77—94 55—63 n 59—78 — 46 49—54 33—35 Aardbeien 140—460 p kg - Groentenexport Tomaten A 1050—1100 p bakje B — 1070 C 1050—1100 CC 970—980 Komkommers - 1-90—31 p st + 75 28—30 60—74 — 27 50—59 26—27 40—49 — 22 35 — 39 — 16 krom 25—27 p kg Sla 15—26 p st KAASMARKT GOUDA Gouda donderdag 2 Juni Aanvoer 76 partijen Prijzen in gul dens per kg Ie kwaL 3.60—3,73 2e kwal 3.62—3,59 extra kwal 3,74—4.00 VEEMARKT UTRECHT Utrecht 2 juni 1966 Aangevoerd 4117 stuks vee en wel 892 runderen 264 vette kalveren 40 gras kalveren 891 nuchtere kalveren 371 schapen 440 varkens ben 100 kg 8 var kens ben 100 kg 502 biggen 26 bokken en geiten Prijzen melk - en kallkoeien 100—1450 kalfvaarzen 1000—1425 vare koelen 960 — dat in januari was teruggevallen tot 101 staat nu weer op 167 wat boven het peil van maart van het vorig jaar is toen het CBS op 158 uitkwam Met de produktie van tabaksartike len gaat het herstel na de „ Vonde linggolf " minder snel De produktie hiervan bleef nog ten achter bij het niveau van verleden jaar nadat in januari en februari ook al een ach terstand was opgetekend Voor maart komt het CBS uit op 114 tegen vorig jaar op 134 1175 pinken 635—785 stieren 67&—1040 graskalveren 390—600 nuchtere kalveren 40—80 schapen 95—^130 lammeren 65 — 120 drachtige varkens 325—475 loper » 9E — 110 biggen 65—72 bokken en gelten 10—50 per stuk vette koeien Ie kwal 4,30—4.65 2e kwal 3,85—4.25 3e kwal 3.75—3.85 per kg gesl gewicht vette kal veren Ie kW 3.55—3.75 2ekwal 3.45—3.65 3e kW 2.90 — S.40 nuchtere kalveren 1.40 — 1.80 zware vette varkens 1.95—2.10 zou ters 2.10—2.15 slachtzeugen 1.60—1.70 jonge slachtzeugen 1,70—1.75 per kg lev gewicht MARKTBERICHT BARNEVELD 2 juni 1966 Coöperatieve Velnwse Eierveiling Ede Aanvoer 686.084 stuks handel vlot Prijzen in ƒ per 100 stuks eieren van 41 ^ 7 gram 6.03—7.18 48—64 7.31—9,10 54—58 8.81—10.21 58—63 10.24—12.24 6S — 70 12.09—14.30 Eendeëieren van 65—69 gram 11.30—11.38 7077 11.40—11.80 EIERVEILING BARNEVEtD Aanvoer 642.741 stuks handel vlot Eieren van 38—48 gra 5.25—7.50 52—59 8.2 >— 10.31 60—65 11.20—12.60 66—72 12.95 — 16.01 BIERMARKT BARNEVBLD Aanvoer 2.600.000 sticks jande redelijk Eieren van 45—50 gram 6.25—7.75 kg prijs 1.39—1.55 51—59 8.10—11.50 kg-prijs PRYS 1.39—1.55 51—59 8.10—11.60 kg-prijs 1.59—1.89 62-65 11.85—13.10 kg-prijs 1.91 — 2.02 VARKENSMARKT Aanvoer 35 stuks handel vlug Prijzen in ƒ per stuk biggen 65^75 EIERENMARKT WOUDENBERG WOUDENBERG — Op de eierenmarkt te Woudenberg werden aangevoerd circa 90.000 stuks eieren Grote eieren van ƒ 12,50 tot ƒ 13,50 per 100 stuks henne eleren van ƒ 9.00 tot ƒ 11.00 per 100 stuks PLÜIMVEEMARKT ' s-HERTOGENBOSCH ' s-Hertogenbosch 2 juni — Aanvoer 8600 stuks Notering in ƒ rode kippen 1.70 tot 1.7S zwarte kippen 1.60 tot 1.65 witte kippen 1.45 tot 1.65 per kg levend gewicht oude hanen 3.00 tot 4.60 tamme konijnen 6.00 tot 11.00 per stuk DOOR DE LUIDSPREKER HEDENAVOND HILVERSUM I — 402 m — VPRO 18,00 Nws 18.15 Deze week praatje 18.20 Lichte planomuz 18.30 jazz-rondo 18.50 Kritisch commentaar 19.00 Voor de oudere jeugd 19.30 Kunstkroniek 20.00 Nws 20.05 Muzikaie lezing over heden daagse muz 20.45 Christendom zonder God lezing VARA 21.00 Stereo Kiass en mod muz 22.40 Nws 22.50 Act 23.05 Lichte gram muz 23.45 Socialistisch nws In Esperanto 23.55—24.00 Nws HILVERSUM n — 298 m — KRO 19.00 Nws 19.10 Akt 19.30 De Springplank jon ge artiesten 20.00 Nederlandse Muziekda gen 1966 Mod muz 20.45 Tenor en pia no mod en klass liederen 21.00 Inh veertiendaagse rubriek 21.15 Platenprog voor de militairen 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Epiloog 22.45 Licht pla tenprog 23.65—24.00 Nws DRAADOMBOEP 4e lijn Balletmuziek uit Faust Leo Dellbes Bal letmuziek „ Coppella " Zaterdag 4 Jnnl HILVERSUM I — 402 m — VARA 7.00 Nws ochtendgymnastiek en strijd lied 7.23 Lichte gram muz 7.30—7.35 van de voorpagina 8.00 Nws en post duivenberichten 8.10 Lichte gram muz 8.20 Tips voor vakantie - en snipperdagen 8.30 Lichte gram muz 9.20 Koorzang met pianobegeleiding opn 9.35 Waterstan den VPRO 9.40 Het Babel der weten schap lezing VARA 10.00 Z.O 135 ge varieerd progr Om 11.00 Nws 12.15 Lichte ork muz en zangsolist gr 12.27 Meded t.b.v land - en tuinbouw postdui venberichten 12.30 Actueel sportnieuws 13.00 Nws 13.10 VARA-Varia 13.15 Stereo Licht ork lichte vocale ensembles en zangsolist 13.40 Voor de twintigers 14.15 Radio Jazzclub 14.55 Voor nu en later lezing 15.10 Franse en Italiaanse operamuz opn 16.00 Nws 16.02 Hallo Hilversum — Hallo Hamburg gemeenschappelijk con cert 17.30 Radioweekjoumaal HILVERSUM n — 298 m — KRO 7.00 Nws 7.10 Meditatie 7.15 Klass gram muz 7.30 Nws 7.32 Gewijde muz opn 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.10 Gevarieerd progr 8.30—8.32 Nws Het progr wordt onderbroken voor uitzending Radio-Ral ly 12.00 Angelus 12.03 Lichte gram muz 12.24 Marktber 12.27 Meded t.b.v land en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Overheids voorlichting De familie Van Buuren praat weer over het verkeer 12.50 Radio Rally 12.53 Lichte planomuz 13.15 Radio Rally 13.18 Radio voor tieners 14.10 Radio Ral ly 14.13 Accordeonmuz 14.30 Voor de kin deren 14.40 Muz uit De West 15.00 Ver zoekprogr voor Radio Rally-rijders 16.00 Finaie kinderzangwedstrijd 16.45—17.15 Voor de jeugd 17.45 Lichte ork muz gr HILVERSUM m 240 m FM-kanalen en draadomroep 3e lijn NRU/AVRO 9.00 Nws 9.02 Solisten - en orkestenparade opn 10.00 Nws 10.02 Lichte gram muz voor de tieners NRU/NCRV 11.00 Nws 11.02 Lichte orkestmuz gr 11.30 Muz van het Leger des Heils gr 12.00 Nws eventueel akt 12.02 lievar platenprogr 13.00 Nws 13.02 Platenshow voor de tie ners 14.00 Nws 14.02 Hoogtepunten uit operettes musicals en films opn 15.00 Nws 15.02 Klass gram muz 15.30 Licht gevarieerd platenprogr Om 16.00 Nws 17.00 Nws 17.02—18.00 Reportage » uitsla gen commentaren en lichte gram muz 12 „ Let goed op " sprak de heer Geldma ker „ De automobilisten die daar ginds rijden zullen binnen enkele minuten met veel genoe gen het een en ander aan onze geldverzame ling toe willen voegen " Dat kan ik me niet voorstellen " antwoord de Panda Wat hebben ze nu voor interesse in uw verzameling " Ah beste Panda dat is het ' m juist " riep de ander uit „ Ze zullen die belangstel - ling krijgen zodra de wolken die mjjn robot heeft gespoten leeglopen " Hij was nog niet uitgesproken of er schoot een bliksemschicht uit de verduisterde lucht en meteen daarop begon het te regenen Maar het was geen gewone regen — O nee Er vie len blauwe druppels en rode en groene - en hier en daar zelfs oranje druppels En omdat de stoet auto's zich juist onder de wolken be vond werden ze al spoedig bedekt met een kleurige laag die uit een sterk soort verf bleek te bestaan „ Er gaat niets boven een kleurig land schap " verklaarde Simon $ Geldmaker lang zaam langs de gestopte rij bonte voertuigen rijdend Hoewel niet iedereen het daarmee eens is zo te zien Hoe gelukkig dat ik net langs kom Nu kan ik tenminste hulp bieden " Suske en Wiske \ M^f/pm OP PB moptnm vmiimm mnirsj iz ' fioetdlhetismtmné GtietismlietMl Uanzitzeinde/fabinel X ym vomichïiii j -^ I I loeJemUe toch Mn mm mhm ^ mr een jtv mcmetdptentJe ^'* U n g ^ r^iiiiiii ^ 1 \ 1 \ ¦ P ^^^ «' ^ w^^p ai - ^^^^ Posities Nederlandse schepen SS ""," ' ° P p n « Flnis Aasmemnon i op 165 n ONO Malt A I o * J-onden te Rotterdam Ag 2 V Rotterdam te Lowestoft Al 31 V Rotterdam tt Abo AM "?*">'¦' '« Barrow Ad l i ' g?^<^^echt n Londen A a v'^J/i ' " Gothenburg J ^' ^ ^ Antwerpen n Dublin Ro"k "^ ^^^ S *- P """ Alpht 2 tt Huil Amsteldyk p 1 New Orteani n Antwerpen Amstelland l y Montevideo n Santos Am L"Ï ' 280 m ZO Kamchatka poJe op 510 m NO Singa - AmySr ' l *?'*^* "> W M<""ll aZiZJ n " ^«"^ 9 °"^ 1 Valencia ma ^ ^ '•¦' *'"" Ann ^ P.'l.Z^ndam tê Karlstad TezB ' ^ ^^^ •" ^^ F°rtB fe "*'*"«;> 2 t « Antwerpen aE ^^^*' Westervik A«h-m2 " Jo"sberg n Krtstiansano Archimedes 2 te Barbados aÏS \ '¦'' a "''°" " Gibraltar Araito 2 te Amsterdam Ares 1 V Curacao n Cristobal A^Ss ' r.^?3 - ^^ Amsterdam A;?on'2 te &' " kopenhagen J;if *°*«'« 1 op lo ^ ft W Landsend Aryo 2 te Rochefort Ï^L^}l,y Rotterdam tt Gefit At « n*r ^ If Rotterdam n Londen aÏS te^'^i ^ *• "«'" aston Allantdt p 2 Oporto Audacia 2 te Boston Averdyk 2 v Suez n Bushtrt Bali 1 te Tandj Manf verb Galons 1 op 180 m NW AzorenBalticborg 1 v Zaandam n OelfzijlBanda 29 te New OrJeanBangga 2 te Chiml ^ BanKa 1 v Oanztg ^ e Londen " fiara 1 v Delfzijl n 7 Batjan 1 op 150 m NW Azoren Batu 1 op 170 m W Guardaful Sawean 1 v Aqaba te Djibouti Bellatrix 1 te Mohammediah Bengalen 1 v P Moresby 4 te Honiara verwacht Bevesier 31 te Kings Lynn Biesbosch 2 te Leer verwacht Bil'iton 2 ten anker Koweit Bintang 31 v Detroit n Montreal Bloemgracht 1 te Amsterdam Boekanier 1 tt Rotterdam Bonaire 31 tt Middlesbro Bontekoning 1 v Kotka n Shortham Boreas p 1 Gibraltar uitreis Bothnia 1 v Kristinestad n Pooie Bram 2 v Dublin n Teignmouth Brandaria p 1 dt Humber Breehees 1 dw Lissabon Breeveld p 1 Kaap de Gata Breewijd p 1 Tanger n Rotterdam Brindt 2 v Glasgow te Antwerpen Calamares 1 op 300 m ZO Bermuda Calchaa p 2 Oran n Sfax Calvtjn 1 te Utrecht Camerounkust p 1 Havre n Dakar Camphuys 1 v Lour Marques n Dar es SalaamCanada 2 v Antwerpen te LondenCapella 31 v Ayr te RouaanCarasio 2 tt Antwerpen Carmen 31 v Stettin te LondenCarolien p 31 Ceuta n RochesterCartage 1 te Cristobal Casana 2 te RotterdamCatharina F 31 v Gothenburg n Celebes 1 v Bremen n Antwerpen Ceres 1 v Rotterdam n HamburgCeta 1 V Rotterdam n Monkmeadow Chiron 2 v Maracaibo te Trinidad Cilo 2 te Rotterdam Claudia 30 v Delfzijl tt Gerit Clothilda M 1 te HaybridgeCoccinelle 2 te Rouaan -^ Coenraad K 1 te HarlingetiColettt 2 te AntwerpenComtesse 1 te RotterdamConcepcion 2 te LissabonConfid 2 te Boston ' ^ Congokust 1 v Hambory Tt Amst Coral Actinia 2 360 m N Galapagos tU n Chimbott Coria 1 V Gooit tt Delfzi ] Cornelta B 4 2 tt Aruba Corn Houtman 2 te Rotterdam Curacao 3 te Dordrecht Dahomayltust 2 v Rott n H'^nburg Daja Söhmer 2 te Amsterdam t üünia p 2 Kiel n Kopenhagenuaniel 1 te ArdrossanLreltzijl 2 te Ipswich __ ^ üsUl 2 V Amst te Antwerpen üejtadrecht 1 op 400 m O Azoren UBO uuce 2 te Amsterdam Üiana V 31 tt Londen Üiemerdyk 1 v La Libertad n Los Angelas Uiligtiiiua 3 te Antwerpen liina 31 V Gweek n Uinteldyk 1 v Cristobal tt Antw uollard 2 v Antwerpen te SluiSKil Dolores 2 tt Antwerpen üomburgh 31 tt Rochester Jonata 31 v Ramsgate n Dordrecht 1 720 m NO Paas til Douwe 5 p 1 Kiel n Stockholm üraco p 2 Kiel n Aarhuus Üuiuendrecht 2 te Baie Cumeau Uutch Master 2 ta Rotterdam Dutch Mate 1 t « Rotterdam Echo 2 V Reykjavik tt Leningrad Ëdaystone 1 v Esbjerg n Denzig Eemland 1 v Cabedelo n Hamburg Ëlsa 1 V Ostrand te Gefit Ëlshout p 1 Brunsbuttel n Bordaau > Embla 2 v Antwerpen te Rotterdan ' biigelina Broert 31 te Delfzijl Erasmussingel 2 tt Antwerpen Eumaeus 2 v Probolingo te Makassar Europa p 2 Vlissingen n Expanse 30 te Gefit Export 2 2 tt Londen Falcon 31 v Skien n Heroya FedalB 3 te Carthagena i Fiducie 2 2 te Maassluis ^ _^ Finlandia p 2 Vlissingen n Newross Fluvius 2 V Dtifzijl tt Lttr Forto 2 V Itzehoe n Delfzijl Frisia 2 v Harlingen n Rotterdam Gaasterkerk 1 280 m NW Chagros til Gaasterland 1 200 m W Lissabon Ganymedes 2 ta Buenaventura Gazelle 1 v Zaandam n Boston Geesldam 2 te Yarmouth Geesidiep 2 te Ipswich Geest stroom te Rochester Giessenkerk 1 42Ü m NO St Helena Gitana 1 v Cork te Fowey Goeree 1 440 m V ^ St Heiena Goeres K 31 te Skoghall Golina 31 v Kotka te Seaham Gooiland 1 v Bahia n Amsterdam Gratia 1 v RoHerdam n Solvesborq Graveiand 30 tt Porto Alegra Grebbedyk 1 700 m NNW Azoren Grett 1 v Oelfzijl n Archangel Groningen 2 tt Beverwijk Gronltas 2 tt Rotterdam Gruno 2 tt Londen verwacht Guinaakuit 1 v Dakar t « Frwtown Hagno 2 te WaterfordHarlingen 2 v Harlingen n Rotterdam Harry 2 v Huil te NewcastleHector 2 v Rotterdam te HamburgHeemskerk p 1 Finisterre n _ Heenvliet p 2 Bona n Hoek v Holl Helvetia S 2 te Harlingen Hercules 1 v P Ordaz n Demerara Hermes 1 op 900 m O Bermuda Herta 21 te Sharpness Holchart 31 te Huil Hontestroom 2 * e Sheerness Hoogkerk 1 op 430 m WNW Cochin Hoogland p 2 Vlissingen n Frede rikshavnHorizon 31 v Halmstad n 7 Houtmap p 1 Sabang n Hongkong Hunter 2 te Boston _^ Hydra 1 v Antwerpen n Odensc Ida D 2 tt Rotterdam Imke p 2 Kaap Bon n Tripoli Ipswich Progress 2 ta Rotterdam Isis p 1 Guadeloupe n Trinidad Jacaranda 1 v Rotterdam n Lissabon lalta 1 V Stocka te Hudlksvall lason 1 V Maracaibo te Trinidad Jenjo 1 V Skutskar n Arnhem Johannes H 2 te Amsterdam Jonet 2 v Par te Lelth Jozina 2 v Runcorn n 7 Juno 2 V Bollsta te Groningen Jurien de Vries 2 te Gyon Kamperdyk 1 op 850 m NO K Race Karimata 1 v Wellington te Balboa Katwyk 1 tt Ellesmere Port Kemphaan p 2 Ouessant 4 ta Huil verwacht Kennemerland p 2 Kaap Verd all Kïeldrecht 1 ten anker Bremerhaven Kilo 1 150 m ZW Ouessant Kinderdyk 1 v Antw te Londe » Klaziena 2 tt Antwerpen ' „ —.— Kloosterkerk 2 v Havre te MarseTlTt Kroonborg p 1 Kiel n Skutskar Laarderkork 2 v Dsmmam te Koweit Labotas 2 v Rott n VentspMs Labrador 1 te Londonderry Laertes p 2 Gibraltar n Amsterdam Langkoeas 1 Op 100 m NO Azoren Laurs 2 te Rouaan verwacht Lauriergracht 1 v Mantylu:to naar Amsterdam Leendert Broere 2 te Dordrecht Lely 1 V Rotterdam n Casablanca Lenie 31 te Gravelines Leto p 2 Belle Isle n Montreal Leuvehaven 1 te Kopenhagen LIberlakust 1 150 m ZW Ouessant Libertas 1 v Rotterdam tt Cadli Liberty 2 te Rotterdam Llfana p 2 SlcIltS n Immingham Lloyd 31 V Savona ta LIvomo Loosdrecht 1 v Havre n Duinkerken Louise 1 te Karlstad Lubox 1 V Vlaardingen n Bordeaux Lulher 31 tt Sundsvall iviaarsbergen p 2 ScillyMaas Lloyd 31 te Durban iviaasborg 2 te DelfzijlMaasdam 1 op 250 m N Pto Rico Madison Lloyd 1 v Penang n AdenMam Lloyd 2 v Baiboa te Papeete Marathon 1 v Rott te AmsterdamMare Bonum 2 v Waterford n ParMare Liberum 2 te SantanderMare Magnum 2 te DagenhamMare Süentum 2 tt BrigtonMaria W 2 v Rotterdam n ^ Point Mannus Smita 3 ta Grangemouth verwacht Markab T 2 te Amsterdam Marne Lloyd 1 op 70 m W Algiers Maron 1 v Nassau te Freeport Martinistad 1 v Bilbao 1 7 Martje 2 v Amsterdam n Londen Marva 3 ta Haifa verwacht Marijke Irene p 1 Start Point naar Ardrossan Mathude 30 tt Barrow Meardrecht 1 op 220 m W Lissabon iMemnon 2 v Curacao n Aruba Mercurius H 1 v Rotterdam n Belfasi Meres N 2 v Antwerpen te Rotterdam Merwehaven p 1 Ouessant Meteoor 3 tt Rotterdam Midas 1 V Bilbao n Vigo vlithras 1 v Venetië n Triëat Moerdyk 1 te Stockton Moerdijk M > 1 te Rotterdam Mutua Fides 2 v Delfzijl n 7 Mynias p 2 Gibraltar n Benghazi Myson 2 v Parijs te Gefit Naerebout p 2 Finisterra Neder.Ebro 1 ta San Francisco Neder.Elbe 2 te Colombo Neder-Rhone 2 te Hamburg Neder-Rlj'n 2 tt Kaohsiung Nederland p 2 Holtenau Neeltje Broere 3 te Grangemouth tMeerïifndia 2 100 m NO Kaap Villano n Gent Netts I V Havre te Rotterdam Netty 2 v A-nsterdam ta Huil Nieuw Amsterdam 1 v Southampton n Cobh Nieuwe Waterweg 2 te Bremen Noblesse 2 te Amsterdam Nomadisch 2 te Yarmouth Noordborg 2 te Antwerpen Noordvaarder 1 ta Vlaardingtn Nusakan 2 v Workington n IJmuiden Nushaba 1 100 m NO Vitorla Oberon 2 v Rott tt Amattrdim Oceaan 2 tt Catania Oldekerk 2 v Rotterdam n Bramen 01 we 2 te Londen verwacht Oosterburgh p 2 Ouessant n Bordtaux Oosterhout p 2 Holtenau Oranjestad 1 op 950 m NO Barbados Osiris 1 v Havre tt Amsterdam Ossendrecht 1 te Rotterdam verb Ouwerkerk 1 v Port Said n Mom basa Ouerijsel W > 1 tt Rotterdam Palamaedes 2 v Antw n Hamburg Pallas 1 v Gibraltar n Genua Paloma 2 60 m IJmuiden n Dront - heimPamir 31 te Grangemouth Parkhaven p 1 K Frio n AntwerpenPatria 2 te Amsterdam _ Phidiaa 1 v Genua te SevlllaPhiletas p 1 Kaap St VincentPial 2 V Londen te AntwerpenPirola 2 te IJmuiden ^ Poseidon p 1 Piraeus a Antwerpen Pres Tubman 1 op 175 m NW Kaap Verdische eilanden Primus 1 110 m W Ouessant Prins Alexander 1 ta Toledo Prlna Casimir 1 v Glasgow n Mon treal Prins Fred Willam 1 105 m ZW Napels Prins Joh W Friso 1 1 « Erlt Prins Willem 3 1 v Glasgow n Ant - werpen Prinses Irena p 2 Noordhlnder Provenierssingel 28 ta Chittagong Radja 1 v d redt te Bangkok Randfontein 1 350 m W Gibraltar Realta 1 v Halmstad n Rouaan Rei Nova 2 te Londen Riet 31 te Trolhattan Riouw 30 op rede Madras Roeblah p 1 Finisterre n Antwerpen Roelof Jan 31 v Bordeaux n 7 Roepat 31 ta Ashtabula Rondo 2 v Penang tt Aden Rotte 31 V Nagoya te Kobe Rubato p 1 Brunsbuttel n Cardiff Rubicon p 1 Majorca n Genua Ryndam 2 v Havre n Southampton Rynstroom 2 te Shoreham verwacht ^ lisbergen p 2 Kaap Villano Sandenburgh 1 v iersey n Rotterdam Santa Margherlta 1 v Immingham n Norrkoping Sarpedon 2 v St Vincent ta Grenada Schiedyh 1 v Newport News n New York Schiehaven 4 ta Lverpool vtrwacht Schouwen p 1 Gibraltar n Port Said Servaaskerk 30 te Singapore SjIIndoeng 30 v Ptnwig tt Csicutte Silvaplana 2 ta Kopenhagen Sllvrttta 2 te Antwerpen SImonsherk 2 v Adtn tt Sutx Slnoutsherk 1 v Bremerhavan n AnN werpen Slamat 1 op 150 m MW KriM Socrates 1 v Havre n Antwerpen Soestdyk 2 v Bremen te Rotterdam Solent 2 v Amsterdam n Huil Spaarneborg 1 te Swansea Spaarnestroom 2 te Huil Spes 3 te IJmuiden Spirit p 2 Vlissingen u Ipswich Spoorsingel 2 te Duinkerken ¦ Sporonia 1 v Cork n Por Talbot St Annaland 2 te Rotterdam St Philipsland 3 te Rotterdam Stad Delft 1 120 m N Cristobal Stad Kampen pi K de Garde Start 2 V Rotterdam te Londen Statendam 3 te Southampton verw Steenkerk 2 op 200 m O Albany Stella 1 te Ornsokldsvlk Stella Fornax 31 te Londen Stern 1 te Lissabon Straat Clarence 31 te Brisbane Straat Franklin 1 op 380 m ONO Mauritius Straat Frazer p 1 MauritiusStraat Singapore 30 te FremantltStreefkerk 1 530 m N DakarSurte 2 te Deventer Swift 5 te Kopenhagen ^^ Sylvia 2 v Rotterdam te Antwerpen Tanny 1 ta Oordrtcht Taras 1 100 m W Algiers Tasman 1 v Antwerpen n Felixstowe Taurus 2 tt Rotterdam Telamon 1 v Houston n New Orleans Thaletes 1 v Haifa n Antwerpen Thallo 31 te Dublin Thea 31 v Rotterdam te Londen Theano 2 v Belfast te Dublin Timo 1 V Londen te Amsterdam TJIbantjet 1 op 190 m O Mombasa Tjibodas 30 v Nagoya te Kobe Tjiliwong 2 v Suva n Auckland TJipondok 28 ta Lour Marques Togokust 3 te Port Harcourt Trias Trader 2 te Rotterdan Trldale 1 te Antwerpen Trigon 30 te Londen Trio 2 V Amsterdam te Hult Trito 2 te Rotterdam Tubal 1 V Dover n Riga Twee Gezusters 28 v Valencia naar Liverpool Ulyssea 1 op 510 m ONO Azoren Unden 1 v Rotterdam n KaVIstad Utrecht p 1 St Johns ell n Suez Valkenier 1 v Amsterdam n Lenin - grad Vaga 2 te Fatixttowa Valox 2 V Gent te Huil Veste S 1 te Rouaan Victory 2 ta Antwerpen Vllstborg 1 te Ljusne Volentt 2 v Londen n 7 Vryburgh p 2 Ouessant n Rochester WateHand 1 100 m ZW Las Palmas n Buenos Aires Waverstroom 2 te Dagenham Westland 2 te Kings Lynn Westland Producer 2 te Sheerness Westland Trader 2 te Maassluis Westropa 1 v Glasgow n Birkenhead Wiebold Böhmer 1 v Malta naar Limassol Wieldrecht 1 60 m O Port Elizabeth Wilja B 31 te Halmstad Vi/illem Barendsz 2 te Hamburg Willy p 2 Dungeness n Avonmouth Wodan 2 te Bremen verwacht Wolanda 2 te Amsterdam Wonogiri 1 v Hongkong n MoJI Wubbina 2 te Hengelo verwacht Wuta 31 V Ronneby te Groningen Vsel 2 V Rouaan n Ipswich Zaankerk p 1 Finisterre n Rott Zaantand 29 te Rio Granda Zeeburgh 2 te Antwerpen Zeeland 1 v San Francisco n Portland Zephyr 2 v Gyon te Bordeaux Zonnekerk 1 v Aden te Suez Tank vaart Acite 1 op 700 m OZO Mauritius Acmaea 1 op rede Es Sider Acteon 1 op 600 m NW Azoren Alkmaar 1 op 600 m O New York Anco Spray 1 op 420 m WNW Finisterre Area 2 te Trinidad verm 3 n Stanlow Atys 1 t « Saltend vtrm 2 of 3 n Rotterdam Avedreeht 2 220 m Z Adelaide Caltex Amsterdam 1 740 m ONO Mombasa n Mosselbaai Caltex Arnhem 1 160 m OZO Malta Caltex Leiden 29 v Madras n Calcutta Caltex Madrid p 2 Str Soenda Caltex Naples 1 v Imingham n Avonmouth Caltex Pernis 2 op 220 m ZW Cochin Caltex Utrecht 30 v Thameshaven n 7 Camitia 1 v Purfleet te Schiedam Carib frader 1 op 70 m NNO Finisterre Clnulia 1 op 420 m NW Finisterre Diloma 1 op 650 m O Mombasa Doelwyk 1 v Thameshaven n Umm Said Dorestad 2 v Rott n Hamburg Esso Amsterdam 2 v Havrt n Ptrz Golf Esso Oen Haas 2 te Fawlty Esso Rotterdam p 1 Muscat Forest Hill 1 140 m Z Lagos Forest Town 1 57 m WNW Algltrs Gulf Hollandtr 1 op 200 m ZW Bermuda Gulf Italian 1 140 m ZW Masirah Jacob Verolmo 1 v Bahia Gregoria n Ouintero Kaap Hoorn 1 v Teesport n Rott Kalydon 1 op 200 m N Recife Keizerswaard 1 v Danang n Singapore Kelietia 2 v Casablanca te Tunis Kenia 2 te Mena al Ahmedl daarna n Rotterdam Kermia 1 v Trinidad n Rotterdam Koningswaard 2 te Heysham Koratia 1 v Curacao n Trinidad ICorovina 1 op 280 m WZW M ^ deira Kryptos verm 2 v LImhamn n Rott Mohamed Reza Shah 1 v Durban n Bandar Mashur Munttoren 29 v RIo Grande n RIo Janeiro Ondina p 1 Tha Brothers n Suez Onoba 1 v Tranmera n Mena « 1 AhmadI Philine 2 v Havrt n Umm Said Philippla 1 166t m WW Alexandrll Reza Shah tha Graat 31 v New Orleans n Freeport Schelpwyk 1 v Cochin n Calcutte Sepia 2 op 250 m W Cocos tM Tahama 1 v Isit of Grain n Helsing - borg Vasum 1 op 50 m NW Azortn Videna 2 op 1050 m NW Perth Vitroa 1 V Mena n Getlong Vivipara 2 op 240 m OZO Malta Zafra 2 op 60 m Z Stert Point n Bonny Zaria 1 op 200 m ONO Madeira Zeesleepvaart Barentsz Zet mtt 2 bakken 1 op 60 m W La Coruntt Clyde met booreiland 1 op 215 m NO Miami Humber met zuiger 1 te Kaohslunfl Loire met 2 bakken 1 op 325 m Z eil Wakt Maas 2 nog te Singaport Mississippi 2 nog te Serie Noordzee met 3 bakken 1 op 150 m ZW Brest Oceaan met bak 1 op 175 m N Benghazi Oostzee met boorbak 1 op 125 m ZW Cienfuegos Orinoco 2 werkzaam In Ptrr Golf Poolzea 2 v Wllhtlmshavan te Maa »* sluis Schelde met „ Seamaid " 1 850 m ONO Barbados Thames met boorallind 1 op 215 m NO Miami Zwarte Zee mat boof«llan4 1 op 271 m Z Dakar 
26 VRIJDAG 8 JUNI 1966 CTBECHTSCH NIEUWSBLAD 79755 Op déze momenten bent u Jilii met de extra pk's van uw Opel Rekord en u hebt het aantal zelf gekozen In uw Opel Rekord hebt u altijd veilige extra pk's achter de hand extra Inhaalacceleratie En u mag zelf kiezen hoeveel Öpel maakt uw Rekord zoals u hem hebben wilt Met een 68 een 85 een 103 of een 117 pk motor Met 3 versnellingen of met 4 Op maat Een vierdeurs-Rekord voor comfortabel In stappen Een tweedeurs-Rekord tegen al te ondernemende kinderen Een 6-cylinder-Rekord voor zeer sportieve rijders Een schuifdak Rekord voor zonzijzoekers Een automatische iransmissie-Rekord voor mensen die liever schakelen met hun gaspedaal Pasklare maat-Rekords voor alle mensen met omlijnde auto-eisen Vanaf ƒ 8660 - Er staat er een voor u klaar Bij de Opel-dealer Klaar om mee weg te rijden voor een uitgebreide proefrit Ga er heen En beleef het zelf Deze week nogi Rijd er mee zoals u altijd met een wagen rijdt Sterke rijders hebben een zwak voor Opel GENERAL MOTORS ' OPEL REKORD speciaal voor U geconstrueerd door General Motors Zodra Bonto bij u over de vloer komt hebt u minder werii een vloer die te gelij k scJioon ïs en g lanzend Bonto is speciaal ontwiki N.V PHILIPS ' ELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM-HUIZEN heeft plaats voor LT.S.-ers „ Weer zo'n goed ^ eekitts ^ product " Aanmelden Amsterdamsestraatweg 697 Utrecht MOOT Hoe werkt BONTO Spuit BONTO zo uit de handige knijpf/es op uw vloer Niet verdunnen Spreid BONTO uit met een iets voctitige doela of spons Klaar Het vuil vliegt weg Uw vloer is schoon I Droogt vanzelf op en glanst Alteen verkrijgbaar in tie provincies Noord-Holtand Zuid-Holland en Utrecht voltooi je opleiding bij de technische dienst van het TELEFOONDISTRICT UTRECHT KIES MET ZORG Na de vakantie kunnen HANDIGE JONGENS in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar met volledig LO VGLO enige jaren LTS of MULO kosteloos Wforden opgeleid tot VAKMAN DER PTT Het bruto maandloon bedraagt jaar-f 152,63 jaar-f 172,19 jaar-f 211,33 Heb je BELANGSTELLING BEL 030 1 65 01 toestel 239 of SCHRIJF aan de Directeur van het Telefoondistrict Burg Fockema An dreaelaan 15 Utrecht met vermelding van de lettor " V " TELEFOON DISTRICT UTRECHT Ook zij die dit jaar eindexamen doen kunnen zich melden Tewerkstelling zal plaats vinden in overeenstemming met de genoten opleiding en eventuele ervaring zowel in mechanische als in elektrotechnische richting bijv als bankwerker draaier frezer mechanisch - of elektrotechnisch monteur Alle inlichtingen omtrent arbeidsvoorwaarden en studiemogelijkheden worden u zonder enige verplichting verstrekt op onze afdeling Personeelszaken Sociaal Centrum Meteorenstraat te HiJversum en wel iedere werkdag van 9-12 en van 1-5,30 uur Ook kunt u Informeren op een onzer spreekuren te Utrecht maandagsavonds van 7-8 u in „ Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 Hilversum donderdagsavonds van 7-8 u in de Karseboom Groest 78 zaal 14 Huizen woensdagsavonds van 7-8 u aan de fabriek Warandebergstraat Amersfoort maandagsavonds van 7-8 u in „ Amershof " Snouckaertlaan 11 Schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeelszaken Postbus 32 Hilversum TECHNISCH BUREAU yraagi STICHTING INTERLOCALE WONINGBUn CENTRALE zoekt voor spoedige indiensttreding ELEKTRO - ADMINISTRATIEVE KRACHT ook gepensioneerden komen in aanmer king Schriftelijke sollicitaties te richten aan het bureau van de S.I.W.C Postbus 2006 te Utrecht 
« TBECHTSCH NIEUWSBLAD VB » DAG t JUNI 1966 27 ' m Biytcreem Shampoo voor mannen waar vrouwen gek op zijn \^- Een man Hij gebruikt Brylcreem Shampoo Nieuwe Shampoo Zo geconcentreerd dat 1 X wassen per keer voldoende is En met actief „ Loramine " dat roosvorming af doende bestrijdt En speciaal samengesteld om schoon natuurlijk en gezond haar te garanderen Een man Hij wil het beste Hij staat op Brylcreem Shampoo Daarom zijn vrouwen er ook gek op Philips biedt u alle koelkasteigenschappen die u maar kunt wensen plus nog vele extra voordelen zoals circulatiekoeling • grote inhoud op weinig plaats en veel flessen ruimte • royaal vriesvak met minstens - 12°C 2 sterren aanduiding • magnetische bandsluiting voetpedaal of werkblad • ontdooi-automaat en ver lichting • vleeslade uitneembare rekken en ge ëmailleerde binnenkast iren Hoofd ikers als \ n Ponti antrum der itinus Titinus Iminalis € re Caelius die het wat idigheid haalt iiaar de tallo ionteinen Zie pouwwerken, bm bekende be basiliek di Laterno |/ ele piazzi bmer maar n doet u hen alsof u ïlaten bent Rome 1966 Meer dan alleen hoofdstad v^^blië Centrum van interna|^S%l uitgaans leven ToeriÏ4 ^ j^entrum Bol - werk van o stad voor Fellini Antr Wereldver Rome de Zeven He de Capit de Quirir de Esqfj Er is gèl betreft bij Ror ze jard de eeuwe deSt Pieter bedevaartkerk, van San Giova ^ Tel eens de z Gaat u van de kijken in Rome net zoals de N opgewonden Pull-polo's en "^ badstof sweaters v.a 19,75 Pantalons in permanent plooi Geen omkijken naar 24i " Voor zon zomer en sportief weekend Kom grasduinen in onze grandioos grote kollektie Meer inhoud op minder plaats en vele andere voortreffel^ke eigenscliappen Circulatiekoeling bij 137 170 en 200 liter kast Nieuw koelsysteem de koude circuleert over hetvriesvak omlaag langs de achterwand en langs dedeur omhoog Elke plaats in de kast krijgt nu preciesde temperatuur die daar vereist is Diepvries vries koude dranken en levensmiddelen serveertem peratuur Temperatuurbalans Nieuwe mogelijkheden voor snel vriezen of extra koelen Ga kijken bij uwleverancier en vraag de kleurenbrochure keuze uit 7 Philips ruimtewinst koelkasten 65 LITER ' 130 LITER 137 LITER 170 LITER 200 LITER 275 LITER 305 LITER 52x49x6t,Scm 8Sx49.5x58cm 85x49,5x58cm Iü6\49x62 ™ 12lx49x62cm 127x6lx64cm I38x6lx64cra 359 - 299 - 339 - 449 -* m-L A.F.JMSEN UTRECHT VREDENBURG 23 - VHERTOGENBOSCH - NliMEGEH ^ I ^ * 10 - extra voor luxe groente/vleesbak * tis'n PHILIPS uw merk van service en vertrouwen PHILIPS « lOiS 
28 VBUDAO S iVm 1966 ÜTRECHTSCH NIÏ Candy wasautomalen verkrijgbaar bij Fa J BRAND Vasco da Gamalaan 7 Kanaleneiland Utrecht • Telefoon 81905 Candy wasaulomafen verkrijgbaar bij VELO N.V Oudegracht 143 t.o Hema Utrecht • Telefoon 14631 CANDY WASAUTOMATENDEMONSTRATIE bij Ë^:5ï5-Sï::Sï$SïiïSi;5iS^S $ OUDE GRACHT 175 vissers ' wegenbouw n.v drunen Wij vragen voor onze yvegenbouw/werken Bij gebleken geschiktheid v/ordt een prettige en goed ge salarieerde werkkring geboden alsmede opname in eigen pensioenfonds ASSISTENT UITVOERDERS worden geplaatst sollicilaiies ie richien aan Vissers ' wegenbouw en aannemersbedrijf N.V Bosscheweg 67 Drunen Bankiers anno 1691 Slechts een van deze dia's is van Ferrania Welice Die meneer in Heemskerk die zei " ' t is de éérste " zullen we maar niet ais voorbeeld nemen We nemen aan dat u direct heeft gezien dat het de laatste is Wie anders dan Ferrania raamt zo maar al uw dia's Iri En dan niet in karton maar in stevige plastic dia raampjes Niemand toch Zo geeft ook niemand dan Ferrania daar bovendien nog een luxe plastic dia-doos bij Niemand dan Ferrania bezorgt u alles thuis binnen drie dagen En niemand dan Ferrania garandeert u kleuren die levensecht en vriendelijk als de natuur zélf zijn Vraagt ü zich nog af waarom steeds meer mensen liever Ferrania DIA 28 klein beeld nemen Ferraniacolor DIA 28 kib 20 opn f 10.50 36 opn f 14,50 incl ontw en gratis inramen DIA 28 nu met krasvrije stofwerende beschermlaag ferrania « lleeniifijoiteiirïDBf HeiierisiidHüiiBns'folo - ei Cinê-IniportN.V Den Haag-Mam jt Candy wasautomalen verkrijgbaar bij Radio VAN DAM Twvjnstraat 49 Utrecht telefoon 15406 Toonzalen Twynstraat 36-38 Candy wasautomalen verkrijgbaar bij tutvoet Burg Keigerstraat 21-33 Utrecht Telefoon 17714 eengUïcrtiilcuwe Een nieuw^^K^8 ^^\ ^^ 5.50 ^^ volautomatil^f Candy was-wonB^i ^ voor een echte Candy-prijs f 798 - s?o1 Candjr's nieuwste de S-50 Een was-wonder volautomatisch ¦ Een prijs-wonder ƒ 798 — Oe nieuwe Candy S-50 is de volmaakte wasautomaat van 1966 Telt u maar op een volautomatlsctie wasmaciiine met 10 was programma's geraffineerde Italiaanse vormgeving automatisctie zeepinjectie instelbaar voor 5 en 3 itg was automatisch en apart in te stellen centrifugegang én bovendien de zeven andere unieke CANDY PLUSPUNTEN Prijs ƒ 798 - De nieuwe Candy S-50 is de volmaakte wasautomaat'van 1966 Telt u maar op geraffineerde Italiaanse vormgeving en kleuren 10 volautomatische wasprogramma's automatische zeepinjectie automatische overgang van voorwas naar hoofdwas keuze uit warm of koud voorwassen instelbaar voor 5 en 3 kg was auto matisch en apart in te stellen centrifugegang verkorte centrifuge gang voor de fijne was speciale wasbeweging voor fijne was en bovendien de zeven ander © unieke CANDY PLUSPUNTEN Naast het grote isucces van de Candy SAM van f 598 - 6 was programma's spreekt nu de Candy S-50 van f 798 - met nog méér extra's opnieuw het laatste woord Gaat de Candy S-50 by uw Candy-dealer zien Er zi{n 6 Candy volautomatische was machines In prijzen van f 598 — tot f 1498 — Candy geeft keuze voor elk gezin Import Van der Meiden Nijverheidsweg 4 Amersfoort De nieuwe Candy S-50 staat bij ons een was-wonder een prijswonder Komt u eens kijken NUVER LID VAN UW GEZIN Candy wasautomafen verkrijgbaar bij DIELS A'damsestraatweg 337 Ctrecbt • Telefoon 40338 Candy wasautomaten verkrijgbaar bij Radio DE HOOP Vondellaan 55 Utrecht Telefoon 34168 CANDY WASAUTOMATEN OUDEGRACHT 260 - TEL 13811 ST JACOBSSTR 53 - TEL 1 31 33 ¦ t GOYLAAN 75 - TEL 8 03 03 KANALENEILAND - GROOTWINKELCENTRUM HAMMARSKJöLDHOF 53-63 - TEL 3 65 59 ZEiST VOORHEUVEL 60 - TEL 03404)130 29 verkrijgbaar bij H DEN DEKKER EN GO AMSTERDAMSESTBAATWEG 467 c ÜTKECHT - TEL 42557 - 42517 PBEDIKHERBNSTBAAT 31 hoek Breedstraat - UTRECHT OtóKvWwWiwKM&<»!M«&«yM ¦ wm TELEFOON 15981 NACHTEGAALSTRMT 22-24 000002020148234891532348538923485348484848235353535323535323534848234848535323535348232323482353532353532323485348534848485348535348 VLAER&KOL Op verschillende afdelingen van de Bank kunnen UITVOERDERS Vereisten me(lewerkers(sters ruime ervaring zelfstandig kunnen uitvoeren voldoende kennis van uitzetten enige administratieve kennis overwicht op personeel worden geplaatst zowel met Middelbare Schoolop leiding als met ULO-dipIoma Ook zij die binnenkort eindexamen doen kunnen nu reeds solliciteren Door de veelzijdigheid van ons bedrijf zijn er voor ambitieuze jonge mensen goede toekomstmogelijk heden Een studiekosten-vergoedingsregeling zal hen in staat stellen door voortgezette studie hun waarde voor henzelf en de bank te vergroten Tevens kunnen Wij bieden een goed salaris en gratificatie en even tueel reiskostenvergoeding Sollicitaties te richten aan de Personeelschef Oude Oracht 158 te Utrecht VLAER&KOL 9999999999999999999999999999999999999999991 CANDY verkrijgbaar bij ¦ jan " VAN DEN BERG Vinkenburgstraat 9 tel 030 - 16064 - 11754 Candy wasautomaten verkrügbaar bij Radio JANSEN Nobelstraat 37 Utrecht Telefoon 25935 Candy wasautomalen verkrijgbaar bij Fa W PIJPER Vinkenburgstraat 20 Utrecht naast Neudeflat Telefoon 13523 CANDY verkrijgbaar JAN VAN DEN BERG Vinkenburgstraat 9 tel 030 - 16064 - 11754 Candy wasautomaten verkrijgbaar bij RADIO TOLSTEEG Twgnstraat 46 Utrecht telefoon 29870 Prins Bemhardstraat " in Bunnik ¦ Tel 034051434 Langestraat 89 Amersfoort Telefoon 03490 - 13185 Dagelijks demonstra tie wasautomaten Drieharingstraat 7 Utrecht - Telefoon 25430 CANDY verkrijgbaar bij JAN VAN DEN BERG Vinkenburgstraat 9 tel 030 - 16064 - 11754 S ' Sprankelende modellen jeugdig en een beetje pikant Frisse vrolijke kleuren en dessins De avondjapon van uw dromen vindt u bij ons Grootste sortering van geheel Utrecht Prijs v.a ƒ 125 — Exolusiei bij Maison de Bonneterie I Nachtegaalstraat 16-lH ütrerht Betonschuttingen geplaatst ƒ 28 — per meter 2 meter hoog Garages 6.30 X 3.20 met extra zijdeur ƒ lO "!©.— 4.80 X 3.20 f 875 - Schuurtjes vanaf ƒ 475 — Alles geplaatst Vraagt vrijblijvend inlichtin gen Vlotte levering door ge heel Nederland A en B BOÜWBETON Eindhoven - Steenstraat 74 tel 04900-37769 en 34643 fot 15 woorden ƒ 2 ' TE KOOP AANGEBOD MRBk het " gemakkelijk At UM FOLIE Voor koken JTn braden verpakken < ïoeisel bereiden voedsel t lï « i ^ de koelkast enz Pe IZ 10 meter ƒ 2,95 van I merhandei Vredenburg 22 ^ 8 ^ 8336 Sinds 1889 ÓTHÜUBKURKEN staa loogstenen schuurpapier s Sraadborstels vindt u bij de Sr Twijnstraat 19 Voo M jih Camphuysstr 47 Vo orstraat 87 TÏSjgen knippen was een " lend tijdrovend karwei mlfeén elektr Black & De HEGGENSCHAAR van ƒ 98 jTrpttle werkje dat in een fvenk Is gebeurd Van Dill nzerhandll Vredenburg 22 " g^8335 Sinds 1889 T^ote SPEED-TOERBOOT compl roet 20 pk West-Bend Sr W jaar oud 6 pers dekzeil Bijzonder mooi ƒ ¦ Pins een boot imperial • ^" ine boot ƒ 75 telef U&i rRASZODEN van gekweekt SSgr ^ per m2 ƒ 2,85 Fri m stad Aanbevelend Fa Co van Beusekom alles voor Sn Westerkade 2 t.o L Kr "' Utrecht Telef 13131 fê koop grijsblauw KOSTU 1 15 zwart colbertjasje ƒ 6 eoed als nieuw lage zi.v trhoenen ƒ 2,60 maat 44 me hSndenmand ƒ 15 Stormdijkl Ui Uit onze serie van 20 SYM NY NO 6 „ PASTORALE " Beethoven Grote langspeelp slechts 3,95 Muziek Statthc Drieharingstraat 5 Nachteg str aat 9 ÜBO-REIVIOULDS De goedk < ste autobanden Volledigebrieksgarantie UBO servieetion Kanaalweg 69 Utrecht 030 - 32141 » PUCH 3 versn Puch 2 velTomos 3 versn Tomos ƒ 175 le.\ oto 2 Ideuren ƒ 125 Rapƒ325 Eljsink ƒ 200 Berini M ƒ 125 Florett met opgeknworden ƒ 225 Emmastraat 1 ' Zeis t achter no 74 ORIGINEEL MOZAÏEKprachtige dessins vindt u ingrote sortering bij ' t Timnhuys '' Waterstr 89 bij het Pe I develd ^^^^ Kuil uw oude flets in Niet FIETSEN ƒ 3,50 per week ƒ ] Locomotief ƒ 189.50 June ƒ 212,50 Betaling In 6 maani geen kosten Broer Lijnmarkt telef 24714 Ton's kinderwagenpalels void aan iedere eis en kwaliteit prils WANDELWAGENS va ƒ 39,50 zwaar verchroomd r spatborden en zwaar skai in c Ideuren Kinderwagen re v.a ƒ 156 Het mooiste van mooiste bij ons te kijk des wenst ook op gemakkelijke be lingsvoorwaarden onze coUec is uniek IComt dat zien g overjarige Het Gesloten Hi Graadt van Roggenweg 77 C ' s avonds en telefoon 30027 ALUMINIUM PROFIELEN viieder doel vindt u in een grsortering tegen scherpe prijzNatuurlijk weer „' t Tlmmhuys " Waterstr 89 KOMT DAT ZIEN alleen OiGracht 10 Gratis genaaid en ilegd Bouclé taptlt ƒ 7 kambreed ƒ 31.50 wolhouclé ƒ 16.Alle soorten coupons voor balprtls MAAK ZELF zo'n mooi « houl wand met Lambrilux profi schrootjes in Parana Pine slecl ƒ 11 per vierkante meter r tuurlijk weer ' t Tlmmerhuyi Waterstr 89 bij het Paardeve Kü.M'l DAT ZIKN alleen Ou(Jracht 10 Jewatteerde deke ƒ 12.95 zware wollen dekeƒ13.95 1ÜU % wollen deke ƒ 32.50 kanipeerdeUens ƒ 6:!vlokmatrassen ƒ ' ü 60 a persocƒ45 binnenverende matrass ƒ 47.50 polyetber matrass ƒ 29.50 KOMT DAT ZIEN alleen Üu Gracht lU Wentel bedden ƒ 44 £ stapelbedden ƒ 69 divanhedd ƒ 24.50 2-persoons slaapkamo ƒ 119.50 tweedeurs linnenkast ƒ 125 KOMT DAT ZIüN alleen Ou Gracht 10 Zware weetstoff ƒ 2.25 Dohbystoffen ƒ 2.96 ci tonne ƒ 1.99 terlenkava ƒ O.ö keukenbont ƒ 0.75 kaloenvlfra ƒ 1.25 B ouclé-lopers v.a ƒ 2.i LAMBRILUX wandprotii schrootjes verfraaien uw wonir Origineel Parana Pine vo slechts ƒ 11 per vierkante mete Natuurlijk weer „' t Timmc huys " Waterstr 89 bij ' t Paa develd KOMT DAT ZIEN alleen Oui Gracht 10 Export vocalen ƒ 2.60 kapokkussens ƒ 6 salo tafels ƒ 17.50 tafelkleden v ƒ 9.95 stoelbekledlng ƒ 3.95 ka petten roet kleine schoonheid fout.1es voor ha lve prtls KOMT DAT ZIKN alleen üu Gracht 10 Moderne skalhankstt len ƒ 277.50 met losse kussei ƒ 376 bergmeubels ƒ 139.60 m deme eethoeken ƒ 129 ombo wen ƒ 17.50 pasklare ombouv gordtlnen v.a ƒ 12.6U WH zt ' s maandags de gehele dag gesl ten Alles moet weg in onze ledereen imitatlelederen MOTOR - « BROMFIETSKLEDING Daaro 20 tot 50 % korting Haast iKijkt u binnen bij Ben Snat ger Oude Gracht 242 POLYETHER OORLOG KI dermatrassen ƒ 6 matrasse ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbei den ƒ 66.50 wentelbedden ƒ 41.61 divanbedden ƒ 22.60 onderschui bedden ƒ 36.50 blnnenverinj ƒ 41.60 dekens ƒ 5.45 Re<-h streeks Matrassenfabriek Lang Lauwerstr aat 46 Roestvrij STALEN AANRECI TEN Origineel Zweeds kwal teit 18/8 lang 172 cm slechi ƒ 160 compleet Natuurlijk wet t Tlmmerhuys Waterstraat i 01 ] het Paar develd STROOMLIJN voor Kreidler Fl rett geheel compleet Lang Nieuw straat 53 Te koop 1 beklede ROTAl WIEG 1 commode 1 kindei stoel 1 box Egelantierstras 100 na 7 uur Te koop nog een paar In goed staat zijnde INRU^LTENTE ^ groot en klein Adres Knijnei burg Krultstraat 1 b INVALIDENWAGEN met motoi nïïl *' imanclering mogelijk Te Ud4d8 - 5197 Een dubbeldaks KAMPEEB rENT 2x2 meter bagageluifeli stahoogte 1.9 meter ƒ 75 Fei handezlaan 43 telef 829 15 SÏÏUIDSJAPON maat 38^0 km model Prijs ƒ 65 Lange Nieuw straat 32 Telef 12364 Te koop OLYMPIA JOL gehee SVihonIe 2 tulgen dekzeil e.d 3285 ^'*""^''^°' t«l«ï ' 03402 Te koop grote vluchl > en broed kooien Engelse KINDERWi ^- t-N transistorradio 4-plts gas stel Ganzenhoeflaan 14 Te koop KINDERBOX ƒ 15 Wej tevredenstraat 27 bis WAT ZOEKT U Cement Gipc ^^ if >„?- üveTcemenl Albastine i'oUyflUa kortom zoek niet lar ger wat geeft ' t „' t Timmei huys " Waterstraat 89 heeft ' t 
CJTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 3 JÜNl 1966 29 KLEINTJES lot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Prima belegging Te koop op goede stand nabij Maliebaan een BOVEN - en BENEDENHUIS Jaarhuur ƒ 2148 wordt per 1 Jan a.s weer verhoogd Koopsom ƒ 23.000 Pand heeft enig ach terstallig onderhoud Br no 1 2339 bur UN TE KOOP AANGEBODEN Vlaak het u gemakkelijk met jlUM folie Voor koken bak In VERZORGINGSFLAT „ De Rheyngaerde " 3 km van Utr mooie 2 kamerflat met bidka mer Meine keuken met koelkast en boiler hal cv berging en eventueel garage Aanvaarding In overleg Br no 1-2404 bur UN Utrecht MIDDENHUIS met schuur Bev 2 kamers keuken kelderkast w.c enz Boven vier slaapkamers balcon dou che zolder m mogelijkheid voor kamer(s In prima staat Vr.pr ƒ 36.500 Inlichtingen Makelaar dij Blokland Ernst Casimlrlaan 68 Zeist 03404-14393 Nabij LEERDAM bij de Llnge zwembad en snelwegen heflt van modem dubbel landhuis met grote garage grote stenen schuu plus minus 1150 m2 grond mooie tyin en blijvend vrij uitzicht In deling grote woonkamer grote eetkamer w.c enz Boven 4 slaapkamers douche-kamer w c Veel kasti-uimte In prima staat In overleg leeg Vraagprijs ƒ 89.000 Inlichtingen Makelaar dij Blokland Ernst Casimlrlaan 68 Zeist 03404-14393 Montfoort Zeer solide moderne MIDDENSTANDSWONING 3 Jr oud ƒ 35.000 Godfried van Rhe nenlaan 31 Montfoort Tel 03484 563 Van partlc BMW 700 de Luxe,bouwjaar 1964 ongeveer 53.000 km gelopen Wagen Is 100 % Prijs ƒ 3660 Lessinglaan 46 tel 35169 Solide AUTOFINANCIERING v auto's ouder dan 1960 event zonder aanbetaling Telet 83581 na 18 uur Vespa SCOOTER 150 GL A 27.000 km gelopen In zeer goe de staat Verzetslaan 24 Zeist Dijnselburg Te koop van particulier in goe de staat zijnde V.W de Luxe 1960 met roldak TannhSuser dreef 98 telef 714527 RENAULT R 8 In zeer goede staat goede banden bouwjaar 1962 prijs ƒ 2850 Moezeldreef 53 Utrecht V.W 1200 1969 met schuifdak in prima staat Torenstraat 14-1 OPEL KAPITAN 1957 goede mechanische staat Elbedreef 2 na 7 uur Utrecht Te koop MOTORFIETS BMW 250 cc R 26 als nieuw RUne borgestraat 30 Jutphaas V.W 1200 1964 45.000 km van partlc Zeer goed onderhouden ƒ 3550 Na 19.30 uur Korte Jans straat 14 OPEL KAPTPAN 1960-'61 met radio en slaapbanken als nieuw Financiering mogelijk Na 6 uur Marg van Parmadreef 23 Aangeb Vespa SCOOTER en Imperial voor Ford Drogisterij Teeuw Hessenweg 129 De Bilt ' Telet 60494 V.W 1500 S Safari beige 35.000 krn gelopen volledige garantie volgens Bovag bepaling ƒ 4760 Livmgstonelaan 357 Utrecht HEINKEL 1959 goed onderhou den Adres Marterlaan 11 te Maam Telet 03432 - 1810 Te koop aangeb van particulier prima onderhouden OPEL RE KORD VUerstraat 2 Wijk bij Duurstede Te koop HERENHUIS omgeving Herenstraat bevattende 5 grote en 3 kleinere kamers Ca 1 ja nuari 1967 leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 55.000 Woningbureau van Scherpenzeel Sweelinckstr 2 bis Utrecht Telet 20733 Te koop aangeb te Driebergen een vrijstaand LANDHUISJE m schuur en tuin 800 m2 Vrij te aanvaarden Koopsom ƒ 80.000 k.k Een woonhuis met garage en tuin vrij te aanvaartien vrije vestiging Koopsom ƒ 68.000 k.k Inclusief stoffering Een woon huis met garage en tuin met ok tober a.s vrij te aanvaarden koopsom ƒ 70.000 k.k Een woon huis met werkplaats en grond plm 1000 m2 vrij te aanvaar den Koopsom ƒ 135.000 k.k D G van der Horst Makelaar van Westrenenlaan 1 Driebergen Speciale aanbieding Vertegen woordiger Kleine ondernemer met behoefte aan opslagruimte Leeg te aanvaarden 1 juli a.s Te Jutphaas bieden wij aan Mooie HOEKWONING met een werkplaats opp 60 m2 Werk plaats is geschikt voor vele doel einden Aan de achterzijde van af de straat bereikbaar dus vrije tuin Mogelijkheid tot uitbreiding in hoogte en diepte Ind woning grote woonkamer keuken hal vier slaapkamers douche zol der met vaste trap slaapliamer en dakkapel Prijs n.o.t.k In lichtingen en bezichtiging Ma kelaarskantoor „ Veréeos " van Beeck Calkoenlaan 18 Bunnlk Ö3405 1536 Van Meursstraat 65 Utrecht 030-36901 Zaterdag 030 - 12384 Te koop Leeg te aanvaarden HUIS Bekkerstraat 16 Utrecht Na 18.00 uur ken braden verpakken dieet - voedsel bereiden voedsel bewa ren in de koelkast enz Per rolvan 10 meter ƒ 2,95 van DillenIJzertiandel Vredenburg 22 tel ig335 18336 Sinds 1889 SCHUURKURKEN staalwol loogstenen scliuurpapier staal iraadborstels vindt u bij de Verf tóizer Twtjnstraat 19 Voorstr 94 Joli Campliuysstr 47 en Voorstraat 87 Heggen knippen was een ver velend tijdrovend karwei Nu,met een elektr Black & Decker HEGGENSCHAAR van ƒ 98 een prettig werkje dat in een oog wenk is gebeurd Van Dillen - Tlzerhandel Vredenburg 22 tel 18 336-18335 Sinds 1889 Sote SPEED-TOERBOOT geil compl met 20 pk West-Eend mo tor H4 Jaar oud 6 pers met dekzeil Bijzonder mooi ƒ 3760 Plus een boot imperial voor kleine boot ƒ 75 telet 44861 GR-4SZ0DEN van gekweekt ga zongras per m2 ƒ 2,85 Fremco In stad Aanbevelend Fa Corns van Beusekom alles voor uw tuin Westerkade 2 t.o Ledig Erf Utrecht Telef 13131 Te koop grijsblauw KOSTUUM 1 13 zwart colbertjasje ƒ 5 zogoed als nieuw lage zwarte schoenen ƒ 2,50 maat 44 nieuwe hondenmand ƒ 16 Stormdijklaan lil L'it onze serie van 20 SYMFO N'Y NO 6 „ PASTORALE " van Beethoven Grote langspeelplaat slechts 3,95 Muziek Staflhorst Drieharingstraat 5 Nachtegaal straat 9 l'BO-REMOULDS De goedkoop ste autobanden Volledige fa brieksgarantie UBO servicesta-tion Kanaalweg 69 Utrecht tel 030 - 32141 * PUCH 3 versn Puch 2 versn Toraos 3 versn Tomos ƒ 176 So - lex oto 2 kleuren ƒ 126 Rap ' 64 1 325 Eijslnk ƒ 200 Berini M 21 ƒ 125 Florett met opgeknapt worden ƒ 225 Emmastraat 74 d Zeist achter no 74 ORIGINEEL MOZAÏEK in prachtige dessins vindt u in een grote sortering bij ' t Timmer huys '' Waterstr 89 bij het Paar - develd Ruil uw oude fiets in Nieuwe FIETSEN ƒ 3,50 per week ƒ 149 Loooniotief ƒ 189,50 Juncker ƒ 212,50 Betaling in 6 maanden geen kosten Broer Lijnmarkt 24 telef 24714 Ton's kinderwagenpalels voldoet aan iedere eis en kwaliteit en prils WANDELWAGENS vanaf ƒ 39.50 zwaar verchroomd met spatborden en zwaar skai in div kleuren Kinderwagen reeds v.a ƒ 155 Het mooiste van het mooiste bij ons te kijk desge wenst ook op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden onze collectie is uniek IComt dat zien geen overjarige Het Gesloten Huis Craadt van Roggenweg 77 Ook ' s avonds en telefoon 30027 ALUMINIUM PROFIELEN voor ieder doel vindt u in een grote sortering tegen scherpe prijzen Xatiiurlljk weer ' t Timmer huys " Waterstr 89 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Gratis genaaid en ge legd Bouplé tapöt ƒ 7 kamer breed 31.60 wolhourlé ƒ 15.90 Alle soorten coupons voor halve P«s ^ M.VIK ZELF zo'n mooie houten wand met Lambrilux profiel schrootjes in Parana Pine slechts ƒ 11 per vierkante meter Na tuurlük weer „' t Timmerhuys " Waterstr 89 bij het Paardeveld hO.MI DAT -^ IKN alleen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens ƒ 12.9,5 zware wollen dekens ƒ 13.95 100 % wollen dekens / 32.5U kampeerdekens ƒ 6:95 vlokmatrassen ƒ '^ 60 2-persoiins ƒ 45 binnenverende matrassen 1 ^ 7 50 polyether matrassen KUMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Wentel bedden ƒ 44 50 stapelbedden ƒ 69 divanhedden I 24 5U 2-persoons slaapkamers ' 119.50 tweedeurs linnenkasten J 1^5 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Zware weefstoffen i.ü Dobbystoffen ƒ 2.95 cre onne ƒ 1.99 terlenkaval ƒ 0.98 keukenbont ƒ 0.75 kaluenvttrage / 12 Bouclé-l opers v.a ƒ 2.',!5 LAMBRILUX wandprofiel - schrootjes verfraaien uw woning Origineel Parana Pine voor slechts ƒ 11 per vierkante meter Natuurlijk weer „' t Timmer huys ' Waterstr 89 bij ' t Paar develd KUMT DAT ZIEN aUeen Oude yr.aeht 10 Export vocaleum f250 kapokkussens ƒ 6 salun Wels ƒ 17.60 tafelkleden va / 9.95 stoelbekledlng ƒ 3.96 kar petten met kleine schoonhelds loiiljes voor halve prHs KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Moderne skalbankstel ' A -' 277.50 met losse kus.sens « o bergmeubels ƒ i:j9.5U nio Ocme eethoeken / 129 ombou > ven ƒ 17.60 pasklare ombouw wrdijnen v.a ƒ 12.60 W « zl.1n ^ s maandags de gehele dag geslo - Alles moet weg in onze lederen ppriïïiï?S±,*^''en MOTOR - en S^OMFIETSKLEDING Daarom vL ' 50 % korting Haast u ril '/" '"",?«" *>« Ben Snata fcer Oude Gracht 242 P^^frHER OORLOG Kln dermatrassen ƒ 6 matrassen rti,vJ?"ll™s ƒ 3.50 stapelbed - faJS^ S ' wentelbedden ƒ 41.60 d vanbedden ƒ 22.50 onderschuif f4iS ' ' J ^"- blnnenverlngs strJiJ j/f ^"^ ' 5-^5 Re<-ht sireeks Matrassenfabriek Lange i ^ auwerstraat 46 fe'vrtl STALEN AANRECH - teil is /'^,'"^^' Zweeds kwali tut 18/8 lang 172 cm slechts VïS ^ mpleet Natuurlijk weer hii t ' 2'^''''4ys Waterstraat 89 Pi ] het Paardeveld STROOMLIJN voor Kreidler FIo - ^ iZ^~rTT5didr"R5TAN - Znfr 1 Incommode 1 klnder im =^ '""'¦ Egelantierstraat ™ na 7 uu r IL^°°''<"2 ^ ^?" P ^^'' ' n goede ïrnnt ^'^" 5 ^ INRUILTENTEN bS ° ^ ¦¦;'!'"• ^^"^^^ Knljnen ™ Kru itstraat 1 b IVc^^'^'^^'^EN met motor 0S438 - ' jï^^'^'^nns mogelijk Tel ^ duobeldaks KAMPEER it.NT 2x2 meter bagageluifels stahoogte 1.9 meter ƒ 76 Fer ^ nand ezlaan 43 telef 82915 modT P.ti^^f '.™^^'* 38-40 kort Te koop OLYMPIA JOL geheel ƒ leo^'^-ii *"'^""' a^feeif e.d 3285 ^'"'¦^^ en telef 03402 - llJS grote vlucht - en broed GEN i Engelse HNDERWA - tevr'S " KINDERBOX ƒ 15 Wel « yredenstraat 27 bis Kalk ^°^ F ^ "• • Cement Glpo P?lh;nii^'''L ^"^'"^'"' Albastine f " ^^' feeft ' t „' t Timmer huys Waterstraat 89 heeft ' t Houten SLAAPKAIWERAMEU BLEMENT bestaande uit toog ledikant 2 nachtkastjes tafel 2 stoelen en toiletkast en Desso ta felkleed Verenigingstraat 33 Sparta BROMFIETS bouwjaar 1965 met verzekering Stroom straat 23 Te koop aangeb z.g.a.n Deense EETHOEK Cspljltjes ƒ 90 20 langspeelplaten 30 cm pop ƒ 125 Broodsnljmachine ƒ 17.50 Telef 27595 Te kooP ' Koelstra KINDERWA GEN uitneembaar Soerabaja straat 8 bis a De nieuwe KREIDLER FLORETT brommers en motorrijwie len NU nog uit voorraad leverbaar. Bromfietshuis F LEEMAN V Bynkershoeklaan 413 Kanaleneiland Utre«bt telefoon 36368 Te koop TENTHUISJE bij het water Seheendijk Breukelen Inl Bekkerstraat 94 Utrecht Elektr GITAAR merk Framus In zeer goede staat ƒ 100 Eysink sportbromfiets ƒ 360 Moderne stalen kinderstoel Blauwkapelse weg 43 telef 712520 GRIJP DEZE KANS Origineel watervast hardboard in de afme ting 61 cm X 122 cm voor slechts ƒ 1,25 per plaat Natuur lijk weer „' t Timmerhuys " Wa terstr 89 Jonge en oude KONIJNEN groot soort Niet op zondag Banka straat 35 LASTRANSFORMATOR voor lichtnet Bataviastraat 22 Utr Te koop aangeb z.g.a.n Rie mersma KINDERWAGEN ge heel uitneembaar prima onder houden prijs nader overeen te komen Polko Kapelstraat 92 bis KEES^VAN C^M fiJÖHQ REIGERST'RAAT UTRECHT - TEL 10001 Te koop aangeb ZANGKANA RIES v.a ƒ 12,50 verder een keur van tropische vogels en parkieten in de geheel vernieuw de vogelzaalc o.a gold amandi-nes diamantvinken ceres astril-den papegaal amandines en een keur van Australische parkieten zeer uitgebreide collectie vogel kooien o.a ronde staande vogel kooien v.a ƒ 24,75 Ruime par keergelegenheid Borneman Me relstr 36 telet 13617 Speciale mededeling voor de be woners van Oudwijk Heeft u nog GEISERS fornuizen komforen enz in te ruilen Gevu voor waarden Deze maand heeft u nog gelegenheid tot inruil Inl bij L van den Wijngaard Wol ter Heukelslaan 2 Erkend gas Installateur telef 17382 Etna fomuizen en Junkers geisers voorradig BERINI F 65 van rijkspoUtle,met kenteken snel goed enmooi vanaf ƒ 150 R SchutBlokstraat 2 telef 11776 b.g.g 31297 ¦ - Grootste collectie KINDERFIET SEN kleuterfletsen ƒ 47.50 kin derfietsen 4 6 jaar ƒ 69,60 kin derfietsen 6 9 jaar ƒ 77,60 kin derfietsen 7 12 jaar ƒ 83,60 auto peds buut ƒ 5,25 autopeds met rem en standaard ƒ 2l,60 -ƒ 26,6U TORPEDO Lange Elisabethstr 32 Nachtegaalstraat 33 SPOKTFIETSEN in mooie kleu ren geheel compleet met rem naaf ƒ 127,60 met kntipremnien ƒ 137,50 Union Savoy rympleel ƒ 169,50 Betaling desgewenst in 6 of 12 maanden zonder voor uitbetaling TORPEDO Lange Ellsahethstraat 32 Nachtegaal straat 33 INKUIL l.V.S vanal ƒ 60 mei en zonder tweede net Deze zUn door eigen T.D geheel gerevl seerd Radio Tolsteeg TwUnstr 46 telef 29870 Utrecht MAÜAZIJNKASTEN staal ƒ 35 stapelledikanten per stel ƒ 39 " iO keukentafels beuken ƒ 19 50 Geerts Gruttersdük 23 telet 29304 deze ivond kunt U In het bezit zijn van zo'n echte ^ 6gïg § PARADIJS MATRAS Binnenwerk bestiat alleen uit eerlte klas materiaal WINTERKANT b.v afgedekt met ECHT SCHAPENVACHT Naast een gewone matras bemerkt U het verschil direct KOM NOG HEDEN DEZE VERRUKKELIJKE MATRAS KEUREN wij hebben ze in voorraad eOxigOemlISS * 120X 190 cm I ZIC 90x190 cm M47,S0 130x190 «¦ 1225 - ^^^ W0N1NGINRICHT[N ^^^ OUDEGRACHT31«16 - TEl 11775 NIEUWE MEUBELEN De Ko ning Meubeltuunzalen Amster damsestraatweg 245 en Esduurn straat 39 Alle soorten meubelen zowel klassiek als modern uit sluitend het betere meubilair met onbeperkte garantie Rullen te vens uv ' oude meubelen In Eigen stoffeerder ] alle soorten vloer bedekking gordijnen enz Komt u ook eens geheel vrijblijvend zien GENEESKRACHTIGE KRUI DEN voor degenen die Itjdenaan aambeien onzuiver bloed,overtollige dikte bronchitis Ischias trage ontlasting reuma tiek en zenuwachtigheld Mes ters Kruldenhuls Jansveld 63 hoek Voorstraat Utrecht PARKETVLOEREN Schuren v.oude vloeren Linoleum Kubher-Tapijt en plastic Specialiteit Intraphekleding VluerenhedrljtBniet Kwartelstraat 2 » UUef:ht Telet 0311-17812 PASKLARE ZOLEN in leder rubber lolallte en flxollte vanal 66 et p.p Rubherhakjes en meshakjes vanaf 36 et p.p KJ wi schoencrème Tuxan kleur Jasta Hlm in tubes en busjes Veters in alle kleuren Diverse soorten inlegzolen üalesloot le derspeciaalzaak Vinkenburgstr 27 Utrei*t tel 24371 ZELFREr'ARATEURS opgelet Voor al uw onderdelen van uw bromfiets welk merk ook brom fietssloperlj „ de Witte " Lauwe recht 65 Utrecht telef 225,58 DEGEN'S MODESHOW Zojuist ontvangen geheel nieuwe voor jaarscollectie japonnen deux piêces maat 36-56 Cath singel 18 t.o Paardenveld Utrecht DEGEN'S MODESHOW Ruime sortering In mantels mantelkos luums rokken blous«s enz Lm maat 64 Cath singel 18e to Paardenveld Utrecht TELEVISIE KAUiO platen spelers bandrerarders tv ta-(els Nieuw en gebruikt T.V.'s 1 160 Prima service Eigen re - paratie inrichting Bettillng UI overleg Oude Gracht 362 bt de I'wUnstraat Geopend S.3U-17.3U uur Telef 030 '- 17427 Avond demonstratie na afspraak Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 68 telef 22683 beeft nog steeds de grootste sortering Marokkaanse poufs en kameel zadels Voor SPORT-REGENKLEDING dan natuurlijk naar U.S.A Ame rican Hall Potterstraat 26 tel 26735 De topmerken Kreidler ZUn dapp Puch Solex Rap Sparta vindt u bij BROMFIE'TSHUIS F Leeman Van BIjnkershuek laan 413 Kanaleneiland Telef 36368 Financieren Inruilen Te koop 2e hands TOUftr EN STACARAVANS Engelse Im port Financiering binnen één week mogelijk Aanbetaling een derde Prijzen vanaf ƒ 1500 Weg naar Rhijnauwen 3 bij zwem bad rechtsaf Utrecht-Oost ZÜNDAPP COMBINE'lTE bromfiets Palels off dealer Freek Trapman Ir Wallesteln laan 1 Zuilen lltrecbt KAPTEIN MOBYLETfEBromfiets Palels oft dealer.Freek Trapman Jr Wallesteln laan 1 Zuilen Utrecht HONUA SPORT Bromfiets Pa leis oft dealer Freek Trapman Jr Wallestelnlaan 1 Zullen Utrecht SPARTA BROMFIETSEN Bromfiets Palels off dealer Freek Trapman Jr Wallesteln laan 1 Zullen Utrecht TOMOS Bromfiets Palels oft dealer Freek Trapman Jr Wal lestelnlaan 1 Zuilen Utrecht Ook voor Ot:i:AS10N BROM FIE'l'SEN Bromfiets Palels oft dealer Freek Trapman Jr Wal lestelnlaan 1 Zuilen Utrecht KOPPIË-KOPPIB Voor Uenersis er maar één adres U S./.,American Hall Potterstraat 26 Utrecht Voor uw nieuwe woning of ka mer HEUGAFELT TEtJELS uit voorraad leverbaar ƒ 25.95 per ma en zeer praktisch U belt en wij komen vrljhlövend met sta len De Vloerhedekklngsspecialist Koekoekstraat 47 49 telef 23862 buslijn 10 stopt voor de deur Wl ] zijn importeur van alle Ame rikaanse SPIJKERBROEKEN o.a Wrangier Levis Lee rider Cowden Leiba Peycom USA american Hall Potterstraat 26 te Utrecht ^ NDRt JAMEt ^ Bl/NGAiJpWTENTtN ye^Hyï/iV'^'--'VERKOOP KOSTUUMS NAAR MAAT Con - fectie kostuums regenjassen al le suèdekleding voor dames en heren ook naar maat Betaling vanaf ƒ 20 per maand N.V The London Style Hemonylaan 26 Amsterdam tel 020-794761 Be zoek aan huis door gehele land KOFFERSCHRIJFMACHINES ƒ 179 ƒ 198 ƒ 226 ƒ 260 Telma chines Alb Wind Zuiderzee straat 27 Utrecht Telet 8'2B',}7 Ook voor type - en stencllwerk en verhuur kofferschrijfmaohlnes VLAKKE DEUREN In diverse maten leverbaar met schoon heidsfoutjes ook met bypassende JcozUnen Bons ZandpaiJ 131 a telef -' 41088 Uit onze nieuwe NAAIMACHl NECÜLLECTIE kunnen wij u aanbieden Husqvarna Kayser Gritzner Neechi Kötier Berni na Lewenstein Vesta Fridor enz Tevens rep.-inrichting bela ling in overleg Vrijblijvende demonstraties Te bezichtigen A Witjens Herenweg 33 bu de Amsterdamsestraatweg teleloon 23968 Utrecht Tevens reparatie Inrichting DAT ZIJN MEUBELKOOPJES Voor nog geen ƒ 100 uw huls \ j1 meubelen Hoe dat mogelijk is kunt u aan de weet komen als u een kijkje neemt In ons over volle pakhuis O.a moderne bankstellen vanaf ƒ 60 huiska merameublementen bestaande uit dressoir tafel 2 fauteuils en 4 stoelen compleet ƒ 50 sa lontafels vanaf ƒ 10 club - en haardfauteuils vanaf ƒ 16 2-pers siaapbankstellen vanaf ƒ 195 4 Biedermeier stoelen met tafel een zeldzaam mooie Biedermeier canapé en nog vele andere apar te meubelen Deze goederen zijn door inruil verkregen en zijn van prima kwaliteit De verkoop is alleen op zaterdag van 9-5 uur Schalkwljkstraat 4 bij Nieuwe Gracht en noodgebouw Tlvoll Utrecht Regelmatig diverse gebruikte BROMFIETSEN met en zonder versnellingen Voorradig bij de Bromfietsspecialist Westerkade 13 Utrecht Voor al uw originele ONDEKDE LEN van Berini Sparta Mag neet Peugeot en Solex alsook olie benzine en alle maten ban den is uw aangewezen adres De Bromfletsspe<*iallst Wester kade 13 telef 25093 KOELKASTEN heel lichte be schadiging tegen zeer lage prij zen Oude Gracht 362 bij de Twljnstraat Telet 030 - 17427 WASMACHINES centrifuges licht beschadigd tegen spotprij zen Oude Gracht 362 bij de Twljnstraat Telef 030 - 17427 WASAUTOMATEN prachtige machines honderden guldens goedkoper door lichte beschadi ging Oude Gracht 362 bij de Twljnstraat Telef 030 - 17427 Gebruikte SCHRIJFMACHINESv.a ƒ 85 telmachines v.a ƒ 160 nieuwe kofferschrijfmachines ƒ 198 Verhuur van schrijfma chines Levering van alle kan toormeubelen Volle garantie Fa Pleterse Nachtegaalstraat 66 te Utrecht Telet 19770 Alleen in het VAN LUYN'S BEDDENHUIS Predikherenstr 4 telet 14793 bij de Neude te Utrecht 2 pers 3-deIige matras met Imssens ƒ 44 1-pers ma tras prima gevuld ƒ 19 2-pers ledikant met spiraalmatras ƒ 27 idem 1 pers ƒ 17 2-pers ge zondheidsmatras ƒ 26 2-persoons opklapbed met fyn geweven ge zondheidsmatras ƒ 40 2-persoons matrasstel verend binnenwerk ƒ 79 2-pers matrassen veren dichte beddetljk ƒ 36 Opmaken van matrassen ƒ 5 Met mede neming van deze advertentie blJ aankoop van ƒ 50 een groot schil derstuk cadeau Bij aankoop van ƒ 100 een 2-per3 gewatteerde of wollen deken voor ƒ 1 2e hands TOUR en STACARA VANS alle merken Ook zon dags Oostbroekselaan 39 Johan napolder Utrecht ATTENTIE AttenUe WU ge ven ƒ 25 en mee ' voor uw oudeflets bij aankoop van een nieuweUnion Batavus BSA Kap teln Raleigh Motobecane fiets,reeds vanaf ƒ 159 compleet Enor me keuze en betaling In zesmaanden geen rente V Bem mel Nobelstraat 41 Tel 10216 te Utrecht WERPHENGELS met molen en nylon vanaf ƒ 15 Insteek - en telescoop holglashengels 4 6 en 6 m Nu ook Japanse Tomkin insteekhengels „ De Natuur " Amsterd straatweg 223 telef 41964 MOBYLETTE Typ » EEQ ƒ 399 bromfiets met telescoopverlng ƒ 469 ook ruilen wtj oude brom mers in en bJJ betaling In zes maanden geen rente v Bem mel Nobelstraat 41 Telef 10216 te Utrecht GEBRUIKTE bromfietsen êïi fietsen ook kinderfietsen Grote keuze o.a Puch Tomos Zun dapp Batavus Solex Sparta Berlnl Union Mobylette's enz enz enz Van Bemmel Nobel straat 41 Tel 10216 Utrecht TOMOS bromfietsen 2 versn ƒ 690 3 versn ƒ 725 zwart of zilver betaling In zes maanden geen rente Van Bemmel No belstraat 41 Tel 10216 Utrecht lONDERFIETSEN verschlUende merken keuze uit meer dan 40 modellen en kleuren Van Bem mel Nobelstraat 41 Tel 10216 Utrecht Batavus Zundapp Union To mos Kapteln Mobylette BROM FIETSEN modellen 1966 de complete serie's in voorraad wU ruilen oude fietsen en bromfiet sen in en bil betaling in zes maanden geen rente Van Bem mel Nobelstraat 41 Tel 10216 Utrecht Koop nu uw bedden en dekens Desgewenst op gemakkelijke be talingsvoorwaarden FA WIT SON Oude Gracht 309 tet 24036 VISSEN zeer goed voor u Hen gelsport speciaalzaak „ De Na tuur " Amsterd straatweg 223 telet 41964 KÜFFEKSCHRIJ FM ACHIN ES nieuw vanal ƒ 179 Telmachines nieuw vanaf ƒ 375 Van Bree Kantoormachines Lange Nieuw straat 75 Utrecht Telef 10279 Voorlichtingscentrum AARU GASV ER WARMING Dagelijks demonstratie met Bocal Bec kers DRU Frisia Jaarsnia No bel Veil enz SchoonheUm Vleutenseweg 79 Utrecht Telet 35762 Heeft u een lap stof Wij maken een MAATPAK voor u Utrechts Maatkleding Bedrijt Amsterd straatweg 144 g telet 18840 TON'S KINDERWAGENPALEIS voldoet aan Iedere eis en kwali teit en prijs - Wandelwagens van af ƒ 39.60 zwaar verchroomd met spatborden en zwaar skai in diverse kleuren Kinderwa gen reeds vanaf ƒ 155 Het mooi ste van het mooiste bij ons te kijk desgewenst ook op gemak kelijke betalingsvoorwaarden onze collectie is uniek Komt dat zien geen overjarige Gansstr 86 bushalte lijn 8 grote par keerruimte De SLEUTELKONING Echt waar uw sleutel in één dag klaar Wlttevrouwcnstraat 18 te Utrecht Telet 14839 UTRECHTS oudste en solledste speciaalzaak in HORLOGES en KLOKKEN is en blijft A J Brouwer en Zn Bakkerstraat 23 Utrecht Telet 10214 BROMFIETS DEFECT Laai hem dan nu vakkundig In orde maken door de „ Bromfietsspe cialist " Uw officiële dealer van Berini Sparta Magneet Peu geot en Solex Westerkade 13 telef 25093 Utrecht LUCHTBEDDEN ^ S L A ft P Z A K K E N « Cs'a.MI tF > i'N G G AS U rijdt veiliger met een Ugefa IMPERIAL Ugefa verkoop ver huur van auto-imperlals en ba gagerekken Kip Caravan dealer Strosteeg 2 4 Utrecht Telefoon 27906 31016 T WOONHUIS Speciaal voor oud-Hoil en Windsor meubelen eethoeken bankstellen fauteuils cltlbs en schommelstoelèn enz Hoek Mariaplaats 48 TIMMEREN met hout triplex spaanplaat hardboard water vast hardboard za<:htboard te gelboard gaatjesboard houtnerf board asbestboard kastplanken lijsten schroten plafondtegels afzetstrip cement van N.V Houplex Houthandel v Heutsz straat 3 hoek Vleutenseweg bt de J P Coenstr tel 32309 Het üuis mei de UuilenkloK Voor HORLOGES gouden da mes en herenrlngen ook bril jant Klokken barnnieters Ge rocassettes uit voorraad lever baar F R Marsman Damsfr 38 tel 31439 Wa leveren ook op gemakkelijke betaling Geen rente AU32SAMA AUTORAMA biedt aan N.S.U Prinz 1000 1965 N.S.U Prinz 4 1963 N.S.U Prinz 4 1963 Opel Kadett 1965 Glas 1204 1964 Trabant Combi 1966 V.W 1200 J96,S Ford Taunus 12 M 1965 Citroen Deux Chevaux 1963 Citroen Ami 1963 BMW I.S 1963 AUTORAMA WINTHONTLAAN 8 utrecht — Tel 030-82711 SMITH HEEFT ALLES voor uw schoenen 20 soorten nylon en stalen hakjes v.a ƒ 0.36 en ƒ 0.65 p.p Flxollte plakzolen plastic zolen enorme sortering veters schoenspanners en Inleg zolen Kiwi en Tuxan schoen crème Saba lijmen en Coilonll produkten Heren rubherhakken In 6 8 10 en 18 mm dikte v.a ƒ 0,65 p.p Predlkherenstraat 14 Utrecht telet 14666 Jubileum aanbieding 60 laai BENZO Bestel nu uw rijwiel rechtstreeks aan de fabriek Benzo sportrijwlelen geheel compleet met lamp slot en ba gagedrager nu nog ƒ 1'29 netto Vraagt gratis prtlscüurant Benzo Rijwieltabrlek Ged Blersloot 50 Vlaardlngen Telet 4244 - 5686 - 2474 T.V defect Reparaties uitsluitenij aan huis Met garantie TeiBfoon 17'.J51 Na 18.00 uur 20958 Voor chiquo MAATKLEDING Ka Fortuin Nohelstraat ' iSs a lelef 14065 Tevens verhuur van het betere genre gelegenheids kleding Rechtstreeks stoffeerderl ] schit terende BANKSTELLEN eethoe ken slaap hanksteilen bergmeu bels etc Desgewenst kredietser vice 39 Jaar ervaring Van Bas ten's Stof f eerbedrij f P Nleuw landstraat i6 elef 71()9'i3 TEENAGER KASTEN hang of leg slechts ƒ 89,76 Verder di verse modellen Een nieuwe keu ken WU kunnen elk gewenst mo del leveren Keukenkastjes reeds v.a ƒ 27.50 Stalen keukenstoe len ƒ 14,95 Krukken ƒ 7 95 enz enz Komt u eens vrijblijvend bij ons kijken Oude Gracht 201 üoek HaverstrnaU STOELEN STOBTEREN Laat nu uw meubelen stofferen Wa leveren vak\*erk tegen billijke tarieven ' s Maandags gehaald vrijdags klaar G Alflen telef 29218 - 11304 CIRKELZAAGMACHINES pas sen op elke boortol 19,60 ge reedschapkisten 6 dig 13,60 blokschaven 4.65 spijkers onges in paltken v 5 kg 2.45 buksen 27.60 snoelscharen 4.50 ringsl 6 22 mm 12.96 steeksl 6-22 mm 6.76 popnageltangen v.a 23.76 tuinset v.a 2,76 klapschepjes 6.96 troffels 2.60 booromslagen 7.60 enz enz A de Jong Ge reedschappen Oude Gracht 21ü bij de Hamburgerbrug telefoon 10228 Zoekt u ANTIiguiTEITEN of meubeltjes uit grootmoeders tijd Komt u dan eens kijken In het Oude Koetshuls Daar vindt u een fantastische collectie o.a ronde tafels Biedermeier stoe len kabinetten Biedermeier ca napes platte bulsKachels tin buffetjes enz enz Deze goede ren zijn alleen op zaterdag te bezichtigen in Het Oude Koets huis Schalkwijkstr 4 Utrecht bij Nieuwe Gracht en noodge bouw Tivoli Te koop aangeb wegens over compleet zo goed als nieuwe 2-wiellge AANHANGWAGEN Draagvermogen 750 kg Prijs ƒ 375 Telet 03439 - 338 Tlm mers Oude Postweg 31 a Aus terlitz Te koop aangeb een sprekende PAPEGAAI ƒ 226 Riouwstraat 76 Utrecht Te koop aangeb een z.g.a.n 16 dellge wetenschappelijke ENCY CLOPEDIE Oosthoek Tegen elk aann bod Te bevr Riouw straat 83 Utrecht Telef 030 - 31646 O.K JOL H 38 1 seizoen oud 2 zelflossers etc In wedstrijd conditie ƒ 1760 Telet 6866 Park laan 31 Bilthoven Te koop KINDERWAGEN ƒ 60 Makassarstraat 11 bis Wegens vertrek modem BANK STEL salontafel eethoek berg meubel llts jumeaux Tel 83549 Te koop een glazen TUSSEN WAND bestaande uit 4 glazen deuren Afrlkalaan 20 tel 83358 Te koop aangeb met stamboom 1 BOUVIER 2 Jaar oud goede waakhond G v Holland Bin nenweg 6 Maarssen Telet 03408 - 1238 Half-Engelse KINDERWAGEN te koop goed onderhouden afneem bare bak Prijs ƒ 55 Te bevr Rlpperdapleln 9 Utrecht Zwarte en bruine POEDELS te koop tevens 2-pers ledikant Charl de Bourbondreef 19 Utr Te koop WERPHENGEL vlie genhen.^el twee werpmolens Dam Mitchell J H Hevinga Kromme Nieuwe Gracht 41 bis telef 17405 KINDERWAGEN half-Engels wit ƒ 50 In goede staat Brom mer Magneet Sachs ƒ 76 Gera niumstraat 28 Philips BANDRECORDER 4 sporen ƒ 200 radio pick-up meu bel ƒ 195 Philips radio zlg-zag naaimachine nieuw ƒ 230 Nic Rulchaverstraat 9 Utrecht-N ' Mooie ACCORDEON merk Char ron Frères 120 bassen 5 regis ters ƒ 350 Prinses Beatrixlaan 25 Utrecht Koopt nu nieuwe MEUBELEN of T.V U betaalt slechts ƒ 5 per week Telef S2330 ¦ Idealer voor ' Utrecht - cr rqadMAster - ''¦' ^ n TENTCARAVANS ^ KEES VAN DAM l'\v,TeL 10001 Veloxveld ^ ¦ ¦' ' bij stadion Te koop ZEILBOOT Valk in zeer goede staat met dubbel tuig en ligplaats ƒ 1750 Telet 030 - 26629 Utrechtse slagers METWORST 250 gram ƒ 0.90 Slagerij Roden burg Oude Daalstraat 6 telef 17877 Te koop aangeb 6 - a 6-pers TENT en 2 1-pers luchtbedden Te bevr BUderdijkstraat 60 te Utrecht KINDERWAGEN te koop tevens accordeon 120 bassen 4 regis ters z.g.a.n Kapelstraat 30 FRIESE STAARTKLOK staande klok en antiek geweer ook in één koop moet weg wegens plaatsgebrek Telef 24862 Aangeb een z.g.a.n moderne POPPENWAGEN geheel compl Hofnarlaan 30 telef 83455 Tr koop aangeb ROLLEIFLEX 3,6x7,5 mm in goede staat Te bevr na 8 uur St Josephlaan ¦" Utrecht Lange witte TROUWJAPON te koop maat 38 Te bevr Distel straat 8 Utrecht Te koop OIDIPOES v.h Ku sl-anhuis gereg Sealpoint Siamees katertje geb 1 april 1966 ƒ 60 Gildstraat 149 Te koop witte Angora KATER iy2 jaar ƒ 75 Gildstraat 149 Te koop SPARTA bouwjr 1962 E v BIjsteren Burg Norbruls laan 124 Utrecht VOUWKAMPEERWAGEN merk Wevo-camper geheel compleet met voortent keuken en slaap cabine ƒ 1200 W A Vultostr 124 BROMFIETS te koop Magneet Beerstraat 65 a Cyrus BROMFIETS met Sachs ƒ 69 Zaagmolenkade 21 tussen 18 en 19.30 uur behalve des maandags OPKLAPBED met matras met binnenvering z.g.a.n Tegen elk aann bod Mlnstraat 30 telet 14519 Te koop aangeb KINDERWA GEN ƒ 85 Omloop 5 Voor de gehele wijde omgeving verzorgt TUINCENTRUM Vecht weelde ' de leveranties van struikrozen en klimrozen In pot van rotsplanten In pot van hees ters en coniferen in kluit van Azalea's en Rododendrons maar ook van gazonmaaimachines In vele merken van Asef kunst mest van bestrijdingsmiddelen bijv slakkenverdelging van bloembakken en tuinmeubelen enz Ook ' s zaterdags geopend Jan van Rijn Straatweg Maars sen Telef 03408 - 1668 ONROERENDE GOEDEREN Zeer goed renderend LASBE DRIJF ter overname aangebo den Br no 1-2695 bur UN Te koop aangeboden in het Wil helminakwartier groot HEREN HUIS met cv Bevattende o.a 10 kamers 3 keukens 3 toilet ten Goede staat van onderhoud Zeer geschikt voor kantoor pen sion of dergelijke Vraagprijs ƒ 120.000 Br no U-6693 Adv Br Alta Pausdam Utrecht Te koop leeg te aanvaarden HERENHUIS met 7 kamers ge legen aan de Herenweg te Utr Koopsom ƒ 38.000 k.k Br no T 6692 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht Te koop gevr WOONHUIS te De Bilt Bilthoven Bunnik of Cdijk Event Soesterberg Br no 3 346 bijkantoor U.N 2e Dorps straat 36 Zeist Semi BUNGALOW met paarde stal en 3000 m2 tuin en weiland Gelegen op 3 km van Utrecht Vraagprijs ƒ 125.000 H Ebbing Makelaar De Meem TeL 03406 - HUIZEN In het Gooi voor geld belegging te koop gevr Br no 1-903 bur UN Te koop aangeboden boven - en WINKEL-WOONHUIS centrum stad leeg te aanvaarden Vraag prijs ƒ 60.000 Br no 1-2604 bur UN BENEDENWONING beneden ' leeg gelegen In omg Vleutense weg Vraagprijs ƒ 17.000 H Eb bing Makelaar De Meem Tet 03406 1510 Engels LANDHUIS met 1300 m2 grond Gelegen te De Meem Vraagprijs ƒ 85.000 H Ebbing Makelaar De Meem Tel 03406 1510 BEDRIJFSPAND Bestaande uit werkplaats met bovenwoning Na bij het centrum gelegen Werk plaats pim 4 X 14 m daarach ter tuin Bovenwoning bevat 5 kamers keuken w.c en douche Het geheel is kort geleden ver bouwd en moet nog afgeschil derd worden Terstond leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 38.600 k.k Inlichtingen verstrekt H Rijksen Jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 DAMESKAPSALON Wegens D WEET HET Fotowerk vóór 9 uur ge bracht om 5 uur klaar Kleurenwerk in enkele dagen SEYS BOEBEBOOM Kanaalstraat 46 Handelstraat 61 ziekte bied ik mijn modeme sa lon te koop of In pacht aan In prachtige bosrijke plaats omge ving Utrecht Hoge omzet Brie ven no 2900 - A Boekhandel Rui tenbeek Doorn AiJtO'S MOTOREN AUSTIN A 40 bouwjaar 1960 ƒ 1550 Opel Caravan bouwjaar 1960 ƒ 1950 Studebaker Lark 6 bouwjaar 1961 automatic ƒ 2350 Renault R 8 type 1963 ƒ 2650 Chevrolet Corvalr type 1961 ƒ 2750 Ford Zephyr 4 bouvier 1963 ƒ 3750 Financiering en In ruil mogelijk Goedestraat 141 telet 030 - 710888 AUTO'S AUTO'S AUTO'S Opel Kadett bouwjaar 1963 kleur blauw zeer zuinig 1 op 14 km prijs ƒ 3250 V.W 1600 zeer mooi zuinig wagentje prijs ƒ 3160 V.W de Luxe bouwjaar 28 dec 1961 met benzinemeter ziet er als nieuw uit prijs ƒ 2475 Taunus 17 M kuipmodel van Ie eigenaar met nieuwe motor prijs i 2850 Fiat Multlpla bouw Jaar 1959 ' 60 6 pers prijs ƒ 750 En diverse andere auto's Inruil en financiering mogelijk Van der Marckstraat 1 bis hoek van Hoomekade telef 44404 Utrecht Noord TAUNUS STATIONCAR 17 M Super bouwjr 1962 prijs ƒ 3200 Fiat 600 bouwjaar 1964 prijs ƒ 2750 Met garantie Inruil en financiering mogelijk J Ouwer kerk Utrechtseweg 109 Vleuten DE BILT Nieuw te bouwen fraaie moderne woonhuizen In deling grote woon - eetkamer royale moderne keuken garage of schuur 3 slaapkamers kom pleet ingerichte badkamer 2e toilet Zolder met vaste trap en gelegenheid voor kamer Centra le verwarming aardgas Prijzen vanaf ƒ 62.600 Op aanvraag zen den wij per omgaande alle in liclitingen Makelaardij Blokland Ernst Casimlrlaan 68 Zeist Tel 03404 14393 ÉÉNGEZINSWONING met kleine tuin aan de Adelaarstraat Ind haU gang suite w.c keuken Ie verd 2 grote kamers 2e verd 2 slaapk en grote zolder Direct leeg te aanvaarden Koop som ƒ 34.000 Inlichtingen ver strekt H Rijksen Jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 Goed onderhouden BURGERWO IMING aan de Kersstraat Oud wijk Indeling voorkamer ach terkamer verbonden door tussen kamer vt.c keuken met douche voorts zolder met 2 slaapkamers juli leeg Koopsom ƒ 19.500 k.k Inlichtingen verstrekt H Rijksen brandtkade 46 Utrecht Tel jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht Tel 14621 Lexmond PIm 17 km v Utrecht een nieuwgebouwde WONING m garage Twee onder een kap Ind huiskamer 3 slaapk dou che zolder enz Voor - en achter tuin Augustus ' 66 leeg te aanv Vrije vestiging Koopsom ƒ 39.000 Inl verstrekt H Rijksen jr ma - kelaar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telet 14621 KEES VAN DAM CAReiNG iSHpW VEtÖXVELü - UTRECHT ERKJ & BAQAG.E-AANHANGWAGENS Tuindorp Prima onderhouden EINDWONING met voortuin en grote achtertuin en stenen schuur Ind " ruime woon-eetk 2 grote 2 kleine slaapk badk bergzol der enz Balkon voor - en achter zijde Parketvloer In huiskamer Veel sanitair Augustus leeg te aanv Koopsom ƒ 62.000 Inl ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 te Utrecht telet 14621 Nabij de Croeselaan - Keurig on derhouden BOVENWONING leeg te aanv Ind suite zijkamertje keuken w.c 3 si.kam en bad kamer Afzonderlijk benedenhuis verhuurd voor ƒ 858 per jr Koop som voor ' t geheel ƒ 26.000 k.k Inl verstrekt H Rijksen jr ma - kelaar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telet 14621 Te koop 2 CV 1961 ƒ 1750 Ami de Luxe okt 1964 ƒ 3350 Beide wagens zijn niet van nieuw te onderscheiden en mechanisch 100 % Elk deskundig onderzoek toegestaan Telef 03408 - 1672 AUTO JORDAN OCCASIONS Zijn veelal van eerste eigenaar alle In eigen werkplaats gecon troleerd en worden met 10.000 km gegarandeerd V.W de Luxe 1965 rood Amerlk bumpers schuifdak ƒ 4350 Morris 850 de Luxe 1963 gebroken wit rood leren bekleding ƒ 3450 Opel L Kapitan 1962 ' 63 gebroken wit slaapbanken ƒ 3450 Opel Cara van 1964 lichtgrijs blauw Ieren bekl ƒ 4650 Fiat 600 1963 ge broken wit Abarth uitlaat en speciale snelheidsbanden ƒ 2450 Fiat 600 1962 crèmekleurig rol dak ƒ 2150 BMW 700 1961 Bor deauxrood ƒ 2150 Taunus 12 M 1961 lichtblauw ƒ 1750 Triumph Spitfire cabriolet 1966 gebroken wit 17.000 mijl gelopen ƒ 6960 V.W de Luxe 1961 blauw met radio en roldak ƒ 2460 V.W de Luxe 1959 groen metallic radio en roldak ƒ 1950 Rekord 1700 1960 tweekleurig met roldak ƒ 2150 4 deurs Rekord 1962-'63 rood met zwart dak ƒ 3260 BMW 700 Sportcoupé 1962 met toeren teller gebroken wit ƒ 2950 BMW 700 de Luxe 1963 tomaat rood ƒ 3150 Daar het kopen van een gebruikte auto be paalde risico's met zich mee brengt doet u er goed aan er op te letten of het bedrijf waar u wilt kopen in staat is ook ser vice te verlenen bij event garan ties Het is altijd spijtig later te moeten merken dat ' t bedrijf al leen was ingericht om te verko pen Als erkend garagebedrijf zijn wU er op Ingericht u ook na de koop service te blijven verlenen bIJ het onderhoud van uw auto ook na de garantietermtjn van drie maandei of 10.000 km Elke wagen wordt voor aflevering doorgesmeerd en olie ververst Soepele financiering mogelijk ' s Avonds tot 9 uur geopend zondags 11 tot 3 uur Garage Jordan Eykmanlaan hoek Jor danlaan Tuindorp Oost Telet 714767 na 9 uur telet 34736 VOLKSWAGENS 1966 ook bus Verhuur zonder chauffeur HOEFA Keulsekade 117-118 telefoon < 22S3-31827 Bunnik vrije vestiging Van Bees delaan 8 HOKWONING met ga rage met een vraagprijs van ƒ 52.500 Indeling Ruime woon eetkamer 9 x 3.70 keuken gang toilet drie slaapkamers douche zolder met open trap en dalckapel Te aanvaarden Na Jaar ' 66 Makelaarskantoor Ve réeos " van Beeck Calkoenlaan 18 Bunnik 03406-1636 van Meursstraat 65 Utrecht 030 36901 zaterdag 030-12384 Wegens omstandigheden een Heinkel Tourist SCOOTER 1961 in goede staat Prijs ƒ 526 NIco laasweg 29 na 8 uur Te koop FORD ANGLIA Ie eige naar km stand 50.000 Vraag prijs ƒ 2000 Valkenburg Emma laan 30 gem Jutphaas Te Utrecht aan de Heijermanstr een prachtige MIDDENSTANDS WONING direct leeg te aanv met 2 huurwoningen Huurop brengst totaal ƒ 1660 p J Het ge heel verkeert in prima staat van onderhoud Bouwj 1939 Vraag prijs totaal ƒ 46.000 Br no 1 2679 bur UN M.G MAGNETTE in prima st Utrechtsestraatweg 113 Woer den Telet 2176 FIAT 770 Jagst 1969 kleine zui nige wagen ƒ 850 Krulsdwars straat 49 hoek Mulderstraat OPEL REKORD 1962 tweekleu rig In prima staat Krulsdwars straat 49 hoek Mulderstraat Royale MIDDENST.-WONIN GEN in het bouwplan Branden burg West De Bilt met garage of schuur cv aardgas en luxe afwerking Prijzen v.a ƒ 62.500 Hypotheek beschikbaar ad 6 % pet rente Nadere inlicht wor den u verstrekt door Makelaardij Van Rossem Paltzerweg 35 te B(lthoven tel 03402-2871 Te koop atmgeb vaji particulier DEUX-CHEVEAUX 1962 In zeer goede staat prijs ƒ 1700 Te be vragen by D Bljleveld PoUux dreef 5 Utrecht Overvecht Aangeb 1 SKODA type Octavla van 1963 kleur graniet-grijs in beslist goede staat Prinses Beatrixlaan 6 Utrecht DAF 760 de ' Luxe 1963 nieuw ge spoten en prima staat Billijke prijs Garage Dreu Kerkstraat 60 hoek Krulsdwarsstraat Van particulier te koop een goe de en zuinige BMW LS 700 1962 Bantamstraat 25 V.W BUSJE te gebruiken als vervoer en kampeerwagen geel kenteken Huis ten Boschlaan 6 Hoograven Te koop V.W de Luxe met nieuwe banden en ollevrlje mo tor Opel Kapitan bouwjaar 1957 diepzwart als nieuw veel chroom versnelling Iets defect Ook genegen bromfiets In te ral len Abrikoosstraat 18 Utrecht VOLKSWAGEN te koop lage prijs prima motor BUderdijk straat 64 Te koop RENAULT 4 de Luxe bouwjaar 1957 gereviseerde mo tor imperial wegenbelasting tot 1 dec 1966 tegen elk aann bod Traay 40 b Driebergen Telet 03438 - 2760 Goed onderhouden TAUNUS 16 M te koop W v Ede Hennep straat 18 PEUGEOT 403 met schuifdak trekhaak enz ' Mechanisch en motorisch In prima conditie ƒ 400 Vleutenseweg 13 Te koop prima V.W BUSJE BE STEL mooie vakantlewagen Prima motor en prima banden Springweg 68 bis Utrecht • Typhoon MOTOR of bromfiets 60 cc wegens aanschaf auto ƒ 350 Tmmanlaan 6 Utrecht PANHARD 1963 als nieuw loopt 1 18 ƒ 1750 Inruil mogelijk Jasmijnstraat 26 telef 40764 Leuke vakantie-auto PEUGEOT 203 ƒ 600 Inclusief verzekering Na 6 uur telet 03401 - 1406 Te koop aangeb M.G A bouw jaar 1959 met veel accessoires geheel compleet Goedestraat 41 43 Van particulier RENAULT GOR DINI 1962 Prinses Irenelaan 123 Zeist OPEL REKORD Stationcar ' 59 tegen leder aann bod Inruil mogelijk Lombokstraat 8 ppiijseooipsi Amxierdainseffraafweg 19 ^' ' j ' ^ TfeIéfoön;423?s ' - • SLOPERIJ HENNY biedt aan slooponderdelen van Fiat tot 1200 Goggo Isar NSU Prinz Opel Taunus tot 17 M Borg ward en nog diverse andere merken Ook wielen banden en assen Ook ' s avonds geopend Herm Ekwniusstraat 102 In de poort Telet 42161 Prlvé-adres Duifstraat 39 telet 12696 AUTO MULDER 1 Volkswagen 1600 S 1964 21.000 km gelopen met keuringsrapport 1 Volks wagen 1600 S 1965 17.000 km ge lopen niet van nieuw te onder scheiden 1 Volkswagen 1600 1963 40.000 km gelopen van eerste eigenaar plus keuringsrapport 1 Volkswagen 1300 1966 700 km gelopen deze auto is geheel nieuw 1 Volkswagen 1200 1964 met geheel nieuwe motor papie ren ter Inzage 1 Volkswagen 1200 1963 met radio en veel accessoires plus van eerste eigenaar 1 Volkswagen 1200 Export 1963 USA-uitvoering met radio en schuifdak 1 Volkswa gen Karmann Cabriolet 1964 met veel accessoires MIchelin S.P banden en veel accessoires 1 Volkswagen Karmann Cabrio let 1962 van eerste eigenaar plus keuringsrapport 1 Volks wagen 1200 1960 van eerste eige naar met ruilmotor plm 10.000 km gelopen Inruil financiering van 3 tot 36 maanden Tegen 6 % rente van 3 tot 12 maanden ga rantie Eigen servicewerkplaats Jan van Arkelstraat 7-9 Utrecht Telef 81104 AUTOVERZEKERING W.A Reeds vanaf ƒ 95 All-risk vanaf ƒ 205 Overname no-clalm korting tot 20 % Ook ' s avonds en za terdags Assurantiekantoor Van Scherpenzeel Sweelinckstr 2 bis Utrecht Telef 20733 BA ia N ST R A AT ^ 3 - eouDwijK >- '- r ^:-- UTRECHT - Tel 0001-;23464V GARAGEBEDRIJF WIVABA Ook deze week weer met een uitgelezen mooie collectie ge bruikte automobielen in de prijs klasse vanaf ƒ 2000 tot ƒ 4000 Geachte toekomstige klanten De ttjd van vakanties breekt weer aan en daar de meeste men sen de vakanties In het buiten land doorbrengen en dit voor 80 % met auto's wordt gedaan breekt er voor ons weer de drukste tijd aan Maar nu dit er is geen grotere ergernis dan met een kapotte auto in het bui tenland te staan En in uw kost bare vakantie neemt u dus het zekere voor het onzekere en koopt uw auto bij een erkend bedrijf zodat u er zeker van kunt zijn geen kat in de zak ge kocht te hebben want u kunt in de meeste gevallen uw zuur verdiende geld maar eenmaal uitgeven Kijkt dus bij aankoop van uw auto Ie dat u hem koopt btj een vakman dit word Je alleen door jarenlange garage praktijk 2e koopt u bU een er kende zaak die een naam te ver liezen heeft 3e ten overvloede voor u worden onze auto's ook nog gekeurd door de Rijksdienst voor Wegverkeer Deze week zijn in onze showroom te bezichti gen Opel Rekord bouwjr 1962 ' 63 als nieuw ƒ 3300 Opel Re kord bouwjr 1961 prima ƒ 3100 Opel Rekord bouwjaar 1961 zeer mooi ƒ 3000 Opel Caravan type 1962 kleur wit ƒ 3100 Opel Re kord 1961 met roldak ƒ 3150 Ford 17 M 1961 met radio en schuifdak enz ƒ 3250 V.W de Luxe km stand 65.000 bouwjaar eind 1962 ƒ 2850 Fiat 1100 bouw Jaar 1961 slechts ƒ 2000 DKW Junior km stand 37.000 met vele toebehoren bouwjaar 1962 ƒ 3200 Inruilwagens 2 CV bouwjaar 1969 ƒ 500 een Opel bouwjaar 1956 prima ƒ 350 Peugeot 1960 ƒ 450 Fiat 1100 1960 ƒ 750 En nog vele andere aanbiedingen goede gebr auto's Om ook de mensen te helpen die overdag geen tlJd hebben zijn wil ' s avonds tot 9 uur geopend Ook zondags geopend van 10-18 uur Ludgerusstraat 4 bij R.K kerk Amsterd straatweg Telef 41847 na 9 uur 40137 Uw SCHOKBREKER DEFECT WU helpen direct De schokhre kerspedallst C.A.S.U Voorstr 46 Utrecht Telef 16177 V.W 1966 prima geheel klaar voor buitenland met groene kaart verzekering en belasting ƒ 550 Laan van Chartroise 107 telef 44517 Te koop aangeb V.W 1200 mo del 1964 km-stand 45,000 geheel als nieuw Ieder onderzoek toe gestaan Prijs ƒ 3600 Jullanaweg 16 Doorn Telef 3411 Van partlc in zeer goede staat zijnde FIAT 600 B nieuwe ban den roldak bouwjaar 1960 Pla netenbaan 31 Bilthoven Telet 03402 - 5167 na 6 uur FIAT 600 km-stand 60.000 bouw jaar 1961 prijs ƒ 1600 J G van der Star Jan van Scorelstraat 27 telet 12400 Te koop gevraagd SLOOPAUTO met of zonder motor Zandpad 14 A na 6 uur bellen 19118 Te-i vens onderdelen van recento bouwjaren AUTO-SHOP HOLLANDIA voor accu's en auto-accessoires sinds 1932 Ook voor het laden van uw accu's Lange Nieuwstraat 56 to R.K kerk Utrecht AUTOSLOPERIJ VAN GINKEL Daar kunt u onderdelen verkrij gen van nieuw tot oud en voor alle merken Ook banden ver krijgbaar Ook wIJ kopen auto's in Hoek Oostbroekselaan Jo hannapolder Telet 60684 privé 716091 Itiden van halt 9 ' s mor gens tot 6.30 uur ' s avonds Hoofdzakelijk V.W Opel en Tku nus Te koop aangeb HEINKEL bouwjaar 1959 motorisch In zeer goede staat priJs ƒ 495 Te be vragen R v d Hamkade 40 a Wegens omstandigheden aangeb goed onderhouden PEUGEOT 403 Cabriolet 1968 Telet 030 - 36369 LAMBRETTA TV 175 1961 in uitstekende staat Emmalaan 6 20475 Te koop NSU SCOOTER de Luxe 1961 met veel accessoires ƒ 650 Financiering aanwezig ƒ 100 eigen geld Const Etzeystraat 4 1 Utrecht Een VOLKSWAGEN Is defect 1 Zündapp scooter In prima st 3 golfplaten doorzichtig Bloe semstraat 53 Van particulier oude maar goed rijdende en goed onderhouden V.W prijs ƒ 600 F G Mulder Haverstraat 6 bis Te koop OPEL REKORD 1961 wagen Is In prima staat met schuifdak Opel Caravan 1961 ook een prima auto Garantie en financiering en inruil mogeiyk Framboosstraat 28 telet 49013 Van particulier te koop V.W de Luxe 1969 type 120O Te bevr ' s avonds van 7 t.m 9 uur Al> stederdljk 40 bis a AUSTIN A 55 BESTEL met rul ten 1958 mechanisch In goede staat moet weg ƒ 376 Tevens enkele raamventllatoren 40 era Adm van Gentstraat 28 bis Aangeb OPEL KADETT CARA VAN bouwjaar 1964 technisch en uiterlijk in goede staat Km stand 57.000 kleur lichtblauw Inruil financiering en keuring toegestaan Te bevr Lawson telet 16154 Koppelweg 92 te Zeist GARAGE PETERS biedt aan:Fiat 500 stationcar 1962 Fiat 600 D 1963 Fiat 600 D 1962 Flat 1500 1963 V.W 1959 Ford Tau nus 17 M 1963 Opel Rekord 1962 Garage Peters Blauwkapelse weg 17 Utrecht Telet 712041 bij Shell pompstation ledere dagook des zondags geopend tot 22.30 uur AUTO'S AUTO'S AUTO'S V.W de Luxe 1960 Bordeauxrood met gereviseerde motor pracht van een auto ƒ 2300 Opel Rekord met roldak 1960 met leren be kleding van Ie eigenaar ƒ 1700 Ford Taunes 17 M de Luxe 1960 auto heeft pas 35.000 km ge draaid Ie lak Ie bekleding ƒ 1760 En nog diverse andere auto's Soepele financiering reeds met een kleine aanbetaling Tel 44664 Koolstraat 24 bij de tun nel Amsterd straatweg ' s Av - en zondags geopend GARAGE „ CENTRUM " Vaïi Asch van Wflekskade 29 a telet 12451 biedt aan Austin GUder tweekleurig zeer mooie wagen bouwjaar 1963 ' 64 Consul Cor tina kleur wit Ie eigenaar bouwjaar 1963 Taunus 12 M ideur rood fantastisch mooi bouwjaar 1963 Flat 1800 kleur rood met radio slaapbanken witte banden zeer mooi bouw Jaar 1963 V.W Cabriolet nette wagen bouwjaar 1958 Austin A 40 Countryman in goede staat bouwjaar 1963 Daf leuke wa gen bouwjaar 1960 Ingeruild Opel Rekord bouwjaar 1956 in goede staat Al deze ' wagens worden onder Bovag garantie verkocht Inruil en financiering mogelijk Zaterdags tot 4 uur geopend na 6 uur telet 12713 Te koop OPEL REKORD 1700 bouwjaar 1963-'64 afkomstig van eerste eigenaar in prima staat Prijs ƒ 4350 Event te financie ren 12 18 24 maanden Donge straat 6 Utrecht Telet 030 - 81526 BREY'S AUTOHANDEL biedt aan Karmaim Ghia cabriolet type 1960 kleur rood zeer mooi ƒ 3250 Mercedes 220 bouwjaar 1960 laatste model kleur licht blauw met radio en schuifdak ƒ 3750 Taunus Transit busje bouwjaM 1963 voor personen vervoer geel kenteken ƒ 3250 Opel Caravan bouwjaar 1961-'62 eerste lak eerste eigenaar ƒ 2850 BMW 700 LS Luxus bouwjaar 1963 zeer mooi en zul lig autootje ƒ 2850 Fiat 1100 bouwjaar 1960 mooi gaaf wa gentje ƒ 1475 Inruil en financie ring mogelijk de gehele dag en avond ook zondags Morelstr 56 bis Utrecht-Noord Telet 030 - 44801 IMPORTAUTO'S worden zeer goedkoop verkocht Opel Rekord 1958 ƒ 660 Opel Rekord 1959 ƒ 675 Fiat 600 1960 ƒ 650 Fiat 600 1969 ƒ 350 Renault Dauphine 1962 ƒ 875 Opel Caravan 1961 Fiat 1100 1956 1957 1958 enz enz W V d Zand Blois van Treslongstraat 35 telet 41959 OPEL KADETT bouwjaar 1964 als nieuw motorisch en mecha nisch 100 % ƒ 4250 Taunus 12 M 1964 als nieuw ƒ 3950 3 V.W de Luxe 1959 deze wagens zön in prima staat ƒ 1650 Porsche ca briolet ƒ 2760 Sunbeam Alpine Sport zomer en winterkap in zeer goede staat ƒ 4450 Fiat 600 1961 met sportmotor in prima staat ƒ 1850 Koninginnelaan 99 Soest Telet 5630 V.W de Luxe 1962 in goede stmet Amerikaanse bumpers km stand 62.000 kleur rood ƒ 2460 Roemer Visscherlaan 22 Zeist Telet 16670 KARMANN GHIA 1959 heel mooie gave auto ƒ 2750 Ford Taunus 17 M 1962 ƒ 2900 Consul Cprtina 1962 ƒ 2600 Citroen Ami 1963 ƒ 2250 V.W 1961 60.000 km gelopen ƒ 2300 Renault 4 L de Luxe 1962 ƒ 1460 Opel Rekord 1700 1964 ƒ 4600 Renault Gor dini 1963 Uchte schade ƒ 1900 Daf de Luxe 1959 ƒ 650 Citroen 2 CV 1960 ƒ 900 Door inruil verkregen Renault Dauphine 1959 met nieuwe banden ƒ 30O A Oudhot Middenweg 5 Tien hoven gem Maarssen Des zon dags gesloten 1 BMW 700 Luxus LS 1965 15.000 km gelopen van eerste eigenaar plus keuringsrapport Jan van Arkelstraat 7 9 Utrecht Telet 81104 1 VOLKSWAGEN 1500 S 1965 16.000 km gelopen van eerste eigenaar plus keuringsrapport Jan van Arkelstraat 7-9 Utrecht Telet 81104 1 VOLKSWAGEN 1300 Export 1966 700 km gelopen deze auto is geheel nieuw Jan van Arkel straat 7 9 Utrecht Telef 81104 1 OPEL KADETT 1965 van Ie eigenaar plus keuringsrapport en lederen bekleding Jan van Arkelstraat 7 9 Utrecht Telet 81104 1 VOLKSWAGEN Karmann Ca briolet 1964 met radio lederen belUeding en nog vele accessoi res Jan van Arkelstraat 7-9 te Utrecht Telet 81104 1 OPEL KADETT L 1965 16.000 km gelopen met keuringsrap port Jan van Arkelstraat 7-9 Utrecht Telef 81104 re koop aang LELIJKE EEND 1959 vraagprijs ƒ 700 Telet 03404 - 16457 ' ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 31 
30 VB IJ DAG 3JlTNI196e ÜTBECSHTSCH NIECWSBIAD TT^mE OHTSCH NIEUWS KtËÏ fof 15 v/oorden ƒ 2.2f VERVOLG VAN PAGINA 2 » Werkelijk ' grote wagen'-ruimte voor uiterst kleine exploi - tatie-prijs v.a f 7.745 — Costtufegt heeft dat tikkeltje uitdagende Cfcttufca heeft dat verlegen romantische Ckmawa heeft dat intens levenslustige fH strijdlustige globetrotter die bepakt en bezakt hyper-elegant snel en soepel blijft Stap maar in Stouw maar in Iedereen en alles kan mee De Simca 1500 Tourist een grandioze wagen Ware vriend Grootse trekker En bij alle kracht die vloeiende lenige lijn Zeer veel luxe Ook met automatische transmissie Zie de hele schitterende Simca-stal bij een van 240 dealers ook voor uitnemende service Nu ook als ' station car ' te gebruiken Motorisch als 1000L 50-pk-motor f 5,930 — simcaiDooi Klein en groot uniek in de goedl maanden of 15.000 km gegaradeerd ongeacht welke reparatner ook aan morhten kunieScherp concurrerende verkooprijzen mede docir onze inkuopolitiek Komt u eens gehevrljhlljvend kijken en pratenonze nieuwe showroom en ovetuigt u zelf I ruilen en final dering met ƒ 450 eigen geld t sen de laagste rente en op 6 1 h jf 24 mnd Telef 1476U Lanf Nieuwstr 84-84 bis bil de Don's Avond s geopend V W 1200 bouwjaar 1963 mischuifdak In prima staat gelipen 53.000 km inclusief imp rial en speciale Volkswagen aelterkoffer prijs ƒ 3200 Tel 034é 1841 n a 18 uur SIMCA ARIANE bouwjaar 1961 K N Verwer Otterstraat 86 tU trecht AUSTIN SEVEN 1963 44.000 kr gelopen ƒ 2950 Inruil en finarclering mogelijk Amsterd str weg 38 Te huur V.W BUS plus bestelMorris bus en bestel Voor grctere afstanden ook Diesel J vBaaren Julianaweg 194 telel 83881 h.g.g 13296 DeugdelUk ultdeukwerk duut zaam SPUrr en LAKWKKK directe bediening Matton telel [ 0M67 269 i AUTÜVEKHUUKBEUKUt P F C Jongerius Detmoldstraat 67 ' telet 82724 V.W Variant V.W de Luxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett en B'ord Cortina All-risk verzekerd Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W Bestel Upe Rekord en Opel Kadett All-rlsi verzekerd Met radio W A d < Jong Volkerakstraat 29 telet 81714 „ DYNAMO " auto-elektrii'ltelt reparaties starters dynainu'ï accu's Nieuwe Koekoekstraa ' 6V poort Utrecht Telef 030 14192 geopend tot 6 uur ook zaterdag AUTüVEKHUllK BRILJANT Bmjanllaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Kadett Dr « na V.W Luxe Telef 29410 bg.g 29417 TE KOOP GEVRAAGD i:g;:i~EiiSHSj!SE^gSïajSüüni;[=iiiiii-ii CZuMfixOt heeft dat zakelijk zelfstandige MODEHUIS C ook echtparen Wo ningbureau Standing Hambur tfj ^ raat 1 Utre cht lio'^^'^^'^HElDSl'.LKUlNG voor jruuwen promoUe receptie enz w ï " Kleermakerilen Trans 9 22U13 ''^'"'' "' f «'"''«- ^' e'e ' K^r^'yur en verkoop van aüe b^^MPEERARTlKELEN ouk " ungalowtenten enz Folders op l^l^aag Kees van Dam Utr lfi' l|4*6f Oudwak Telef 
'" ECWSBLAD PTBECHTSCH NIEUWSBLAD VBIJTDAO S JUNI 1966 31 Te huur gevr 1 gemeub KA MER voor heer waar Ik event myn telef kan aansluiten Br no 1-2735 bur ON Muziekstuderend meisje zoekt gemeub RUIMTE Br no 1-2733 bur UN Jong echtp z.k b.b.h.h zoekt een vrije ETAGE met keuken In Utrecht of omgeving Br met prijsopg aan J C F Helmond Geraniumstraat 55 Utrecht Echtpaar zonder kinderen zoekt WOONRUIMTE b.b.h.h Tevens huis te koop gevr of te huur Br no 1-2781 bur UN Heer vraagt gestoff ZIT SLAAP-KAMER met pension en stook gelegenheld Br no 1-2940 bur UN Met spoed gevr net MEISJE voor ons cafetaria Willem van Noortstraat 63 Gevr LEERLINOMACHINE STIKSTERS 15 a 16 Jaar Den Hertog Lange Nieuwstraat 62 a telef 13684 Gevr nette WERKSTERS voor halve dagen van 8-11.30 uur Oudwijkerveldstraat 124 Gevraagd WERKSTER voor een avond per week tel 23734 na 6 uur 2 WINKELMEISJES voor groen ten en frultzaak 5-daagse werk week Leeftijd van 16-18 Jaar Aanm Kanaalstraat 100 SLAGERSBEDIENDE gevr Fir ma Vocking Steenweg 29 telef 11200 CV Houthandel „ Utrecht " Re actorweg 51 Utrecht vraagt er varen CHAUFFEUR rijbewijs B,C,D,E Wij bieden hoog loon en goede sociale voorzieningen Aanm na telef afspraak nr 44321 toestel 32 Firma N G de Waal en Zn vraagt LEERLING LIJSTENMA KERS Melden Kerkstraat 7 c tot 5 uur Cremerstraat 26 na 5 uur Zo spoedig mogelijk vakbekwame SLAGER Hoog loon Joh Pon sen Gansstraat 14 telef 11606 De Stichtse Glashandel vraagt ' n bekwaam CHAUFFEUR met rijbewijs B.C.D.E en een ma gazijnbediende om opgeleid te worden als glassnijder 5-daagse werliweek Aanm Pieters Kerk hof 11 Utrecht Dagelijks tus sen 9 en 5 uur DEVENTER Aangeb 4 kamer-flat met kelder zolder Nieuw bouw vrij uitzicht riant gelegen Huur ƒ 117.60 per mnd incl ser vicekosten Gevr gelijkwaardige woning in midden of westen van het land Hogere huur geen be zwaar Br no 2837 Athenaeum Boekh Postbus 180 De-,fenter Aangeb groot BENEDENHUIS 5 kamers keuken en grote tuin 10x5 meter Huur ƒ 15.35 per w Gevr heel huls 4 Itamers en keuken met tuin In of nabij Doom Br aan D Verwey Oude Kerkstraat 30 Utrecht Aangeb ruim vrij BOVENHUIS op goede stand vrij uitzicht speelweide voor de deur kamer en suite 3 slaapkamers badka mer waranda fietsenbox en zol der lage huur Gevr 4 kamer-flat met cv en lift hogere huur geen bezwaar Br.imo 1-2438-bur UN Spoed woningruil Wie helpt een vierhoeksmil slagen met spoed Aangeb een nieuwe 4-kamerflat Overtoomseveid AMSTERDAM ƒ 94 per mnd Gevr 3 - a 4 ka-merwoning liefst flat In Utrecht Telef 020 - 192770 voor 12 en na 6 uur HUIS aangeb 6 kamerbeneden-flat op Hoograven voor een 4 kamerflat of heel huis Hoogra ven of Overvecht Br no 1-2587 bur UN Aangeb 4-KAMERFLAT 3de woonlaag aan singel in Hoogra ven Gevr woning in Utrecht of omgeving tot plm 15 km Br no 1-2578 bur UN SIMCA AUTORIJSCHOOL OKÉ Snel en goedkoop lessen 11 volle uren ƒ 60 Halen en brengen gra tis Met kans op gratis les Voor Inl bellen 23694 BIERMA voor rijles Geslaag denpercentage 80 % Geen lok prijzen maar uiteindelijk veel voordeliger dan waar ook Spoedopleldingen Meer dan 20 Jaar ervaring Catharijnesingel 12S tel 18408 20762 KNAC AUTO-SCOOTERRIJ SCHOOL van Zuilen De naam zegt genoeg U wordt gehaald en gebracht Vamor gediplom Sw van Zuylenweg 106 telef 44642 KNAC KIJSIMOOL KEKOKU Lessen met Opel en Vespa sitH» ter Theorie met projectlefilnis Vamor erkend Kwartelstraat 4S b telef 16729 Bonds AutürlJsi:hool DE LELIE ' vakkundige en snelle opleiding voor uw njbewljs In Opeis en V.W è / B.75 per les graus theorieles Leliestraat 44 telet 44295 Reeds velen behaalden hun RIJ BEWIJS bij autorijschool „ Ewl " In nieuwe Opeis Rekord en Ka dett Tevens verhuur E Bus Laan van Chartrolse W telef 41534 Gevr KAPSTER of noodhulp voor vrijdag en zaterdag goed kunnende watergolven tel 41016 MAI.'HINESCHKIJVEN steno beide vakken staatsgedipl le raar Instituut Alb Wind 2ul derzeestraat 27 Utrecht l'elef S2627 Spoedcursus typen ƒ 3.76 per week aanvang direct Ver koop en verhuur van kotter si hrljfmachlnes Type - of eten cllwerk Wordt gevr zo spoedig mogelijk een JUFFROUW voor de keu ken van 4-10 uur Chinees Res taurant Tong Au Vredenburg 65 telef 17965 Gigi bruidsboutique complèts avondtoiletten,vraagt voor direct besehaafdeVERKOOPSTER voor halve dagen en een aank ver koopster Aanm telef of pers na 18.00 uur Nobelstraat 12 en 30 telef 15103 of 12195 Voor beter verzorgde RIJLES SEN gunstiger resultaten Les sen in V.W Daf en Flat 850 Erkende autorijschool Telstar Handelstraat 44 telef 311744 CHAUFFEUR RIJBEWIJS B.E Aanm zaterdag 9-13 uur Nobel dwarsstr 20 Utrecht AUTÜRIJSCHOÜL JANET Er kend Vamor instructeur Bevoegd rU-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 VERKOOPSTER en een leerling verkoopster gevr 5-daagse werk week Meershoek Delicatessen reform en dieetvoeding Zadel straat 38 telef 10434 na 6 uur 13491 Voor uw rljbewtls naar AUTO RIJSCHOOL De Bruin Succes verzekerd Telet 23006 en Marg van Parmadreef 26 telet IVJSm Luncliroom Osteria vraagt een nette KOK of banketbakker bo ven de 18 j Tevens gevr een net meisje voor hulp aan het ijsbuffet en de automaat Aanm F C Dondersstr 2 tel 715178 RIJSCHOOL DAFFODIL Utrecht en randgemeenten Voor minder validen speciale leswagens gra tis proefles Telef 16015 Burg Relgerstraat 63 bis Fa Laros 2de Daalsedflk 179 vraagt nette MEISJES voor de verpakklngsafd Aanm dage lijks van 9-5 uur of ' s avonds na 7 uur telef 44316 Academie voor wetenschappe lijke HUIDVERZORGING begint 8 juni haar nieuwe cursus zelf verzorglng Lessen In huidver zorging make up houding be weging etc Aanvang 7.30 uur Duur 4 weken 1 avond Inschrij ving dagelijks aan de academie Wlttevrouwenstraat 42 telef 18265 Net MEISJE of Jonge vrouw gevr voor 3 middagen In de w voor oppas van twee kinderen en lichte hulsh werkzaam heden Struyckenlaan 32 Utrecht 10 volle uren AUI'ORIJLES ƒ 47.60 Vervolg - en losse les sen ƒ 6.6U Fonkelnieuwe Volks wagens Gediplont Instructeurs Erkende bondsautorUschtwl L)e Centrale " Aanmeldadressen Utrecht Amsterd straatweg Kranten

Ga naar