Utrechts Nieuwsblad zaterdag 7 mei 1966

& 32 pagina's ÜTRECHTSCH Oplage 67.000 NIEUWSBLAD v.li Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Coemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 7 MEI 1966 74ste JAARGANG No 6 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.00 p kw 85 et p w Los nnmmer 20 cent — Giro 154949 Ky wil nog tenminste één jaar aanblijven Twee verkiezingen in Zuid'Vietnam CAN THO — Er is geen kwestie van dat ik ter gelegenheid van de komende verkiezingen zal aftreden De militaire regering onder mijn leiding zal zeker nog een jaar aanblijven wat ook de uitslag van de verkiezingen voor een parlement zal zijn Dit heeft lucht maarschalk Ngoejen Cao Ky premier van de huidige regering vandaag in Can Tho gezegd De verkiezingen zouden volgens hem rond 15 september kunnen plaatsvinden REL ROND PENSIOENPLAN Huisartsen wippen hun voorzitter yyVutsch van minderheid ^* Maatregelen tegen de inflatie in België Tegengaan van prijsverhoging Pleegouders voor vakantie gevraagd UTRECHT — De Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening in de provincie Utrecht zoekt een aantal pleeggezinnen in de provincie die gedurende 14 dagen een jongen of meisje in de leeftijd van 6—14 jaar in huis willen nemen Hierbij wordt gedacht aan geestelijk en lichamelijk gezonde kinderen die door minder prettige omstandigheden in het gezin of kinderen uit een leze verklaring is een reactie op de heschnldiging van ir S Wiesenthal \ an liet joodse documentatiecentrum ill Wenen Hans en Sophie Scholl zijn in 1943 ' ereclitgesteld in München tezamen met andere leiders van de katholieke Het ministerie in Bonn deelt nu mee dat Romer niet als aanklager in iiedoeld proces heeft meegewerkt en rlat ook anderszins niets tegen hem is in te brengen Integendeel bij de controle van zijn politieke verleden is gebleken dat Romer door moedig ge drag in de nazitijd heeft gedaan ge kregen dat een 150 doodvonnissen niet zijn uitgevoerd aldus het mi nisterie Martola commandant van VN op Cyprus NEW YORK — Secretaris-generaal Tliant van de V.N heeft de 70-jarige Finse generaal b.d I A E Martola tot bevelhebber van de V.N vredes-macht op Cyprus benoemd Deze functie is vakant geweest sinds de dood van de Indische generaal Thi mayya Van onze correspondent BRUSSEL — De kleinhandelsprijzen van rund en varkensvlees zullen in België met vijf frank per kilo worden verlaagd Dat is een van de eerste gevolgen van de maatregelen welke de regering gisteren heeft afgekon digd Die hebben tot doel de prijs stijging tegen te gaan en de koop kracht van de Belgische frank te be schermen De regering heeft het plan met de producenten te gaan onderhandelen over verlaging van prijzen Zij zal Advertentie ' n ster matras Moderne kunst of Tdimrek Voor de kinderen is Tiet geen vraag meer Zij maken dankbaar ge bruik van het ' klimrek dat de ge m,eenteraad van Leverküsen in West-Duitsland voor hen op een van de stadsspeelplaatsen liet neerzetten ' Dit vreemde klimrek dat op het eerste oog de indruk wekt een modern sculptuur te zijn is in werkelijkheid de afgedankte krukas van een scheepsmotor Student opgenomen in psychiatrische Idiniek UTRECHT — De 23-jarige Utrecht se student J W O die woensdagmid dag zijn 20-jarige vriendin Jet Mus kes uit Enschede door wurging om het leven bracht is opgenomen in de psychiatrische-neurologische kliniek De officier van justitie heeft op grond van de krankzinnigenwet een in be waringstelling afgegeven Advertentie JELLES autorijschool Hardebollenstraat 13 bis Lorentzlaan 14 - Xelefoon 17533 sommige invoerrechten verlagen en de omzetbelasting op een aantal pro dukten voor huishoudelijk gebruik zal worden verminderd In het laatste ge val zal de regering de kleinhandels prijzen vEin die produkten vaststellen zodat de verlaging ook inderdaad aan de consument ten goede zal komen Het ligt in de bedoeling dat prijzen en diensten voor een periode van drie maanden zullen worden vastgelegd maar dat dit vrijwillig gebeurt om dat anders een leger van controleurs en dergelijke nodig zou zijn De rege ring heeft tevens aan de banken ver zocht de kredietverlening te willen beperken met name die voor trans acties in onroerende - goederen aan kopen op termijnbetaling en bij de zo geheten persoonlijke leningen Zij heeft daarbij gedreigd met maat regelen wanneer de kredietinstellin gen deze niet zelf zullen nemen Pro duktieve investeringen zullen daaren tegen worden aangemoedigd en de re gering z£il voor eind mei een aantal maatregelen aankondigen ter bevor dering van het sparen De anti infla-tiepoUtiek waarvan de aangekondig de maatregelen een onderdeel vormen was door de regering-Vanden Boey nants reeds aangekondigd in haai regeringsprogramma Als de nieuwe nationale vergade ring echt«r uit communisten of neu tralisten wordt gevormd zal Ik haar uit alle macht bestrijden aldus de premier Volgens hem heeft deze constituante slechts tot taak een grondwet op te stellen Er dienden opnieuw verkiezingen plaats te vin den voor een wetgevende nationale vergadering en Ky zei tot zolang zeker de macht in handen te zullen houden Op een vraag wanneer deze tweede verkiezingen dan zullen worden ge houden antwoordde Ky medio vol gend jaar Het was de eerste maal sinds het begin van de recente politieke onrust in Vietnam dat het hoofd van het uit 10 personen bestaande militaire di rectoraat een duidelijke uiteenzetting van zijn voornemens gaf Het departement van buitenlandse zaken te Washington wilde nog niets over Ky's opmerkingen zeggen Tijdens de operatie Davy brocket in het noorden van de Zuidvietnamese provincie Binh Dinh hebben Ameri kacinse en Zuidvietnamese troepen 362 Vietcongstrijders gedood en veer tig man gevangen genomen De ver liezen aan Amerikaans Zuidvietna-mese zijde werden licht genoemd Overleg in Geneve De reizende ambassadeur van pre sident Johnson Averell Harriman heeft vrijdag in Geneve gezegd te ho pen dat het Internationale Rode Kruis kan bewerksteUigen dat de Ameri kaanse krijgsgevangenen in Vietnam correct worden behandeld Er wor den 227 militairen vermist van 33 is bekend dat zij krijgsgevangen ge maakt zijn Het Internationale Rode Kruis heeft nog geen namen kunnen krijgen en kan ook niet voor regel - Derde speelhol in Eindhoven opgerold Van onze correspondent EINDHOVEN — In Eindhoven is vannacht aan de Gagelstraat weer een speelclub opgerold die geëxploiteerd werd door Van L bijgenaamd „ de Vetkoning " Het is de derde roulette club die sinds het begin van het jaar ontdekt werd Het speelhol was goed gezekerd De eigenaar had een wacht in dienst die met elektrische signalen van buitenaf personeel en spelers kon waarschuwen De wacht werd door de politie tijdig uitgeschakeld Toe gang Ibt het speelhol verschafte men zich door gebruik te maken van vrouwelijke agenten die niet herkend werden Gearresteerd werden de 57-jarige J K uit Lommei België de 48 jari-ge H A uit Den Haag en de 22 jarige mejuffrouw Van L Zes spelers werden tijdens de inval aan de rou lettetafel betrapt Ze werden naar het politiebureau overgebracht Het rou lettemateriaal en het speelgeld werd in beslag genomen | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiij ^' = Europees weerrapport 1 S Zaterdag 7 uur v.m g = Max Neersl S S Station Weer temp atgel = = gisteren 24 u = = Stockh geh bew Bgr 1.3 mm = = Oslo zw bew 5 gr 3 mm = = Kopenhagen niet ontvangen = = Londen regen 14 gr 7 mm = = Amsterdam licht bew 15 gr 7 mm = = De Bilt onbew 16 gr 0.6 mm = = Brussel licht bew 18 gr 0.2 mm = = Luxemburg half bew 13 gr 11 rom = = Parijs regen 15 gr 1 mm = = Bordeaux regenbul 15 gr 6 mm = = Grenoble regenbui 11 gr 19 mm = = Nice half bew 18 gr 1 mm = = Berlijn ' zw bew 16 gr O mm = = München regen 10 gr 27 mm = = Zurich regen 8 gr 18 mm = = üenève zw bew 11 gr 11 rara = = Locamo onweer 15 gr 137 ram = = Wenen zw bew 21 gr 0.1 mra g = Innsbruck regen 14 gr 45 mm = = Belgrado onbew 28 gr O mm = = Athene onbew 23 gr O mm = S Rome geh bew 22 gr — = H Barcelona licht bew 17 gr O mm = = Madrid onbew 17 gr O mm = S Mallorea licht bew 25 gr O mm = = Lissabon licht bew 18 gr O mm = W ZON EN MAAN = = Zondag Zon op 4.58 zon = = onder 20.16 Maan op —.— maan = = onder 6.56 s = Maandag Zon op 4.57 zon = = onder 20.17 Maan op 0:57 maan = B onder 7.49 = ïillllllllMlllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllinillllllllin matige doorzending van post en pak ketten zorgen Zo nu en dan bereikt een brief een van de 35 genoemde krijgsgevangenen aldus Harriman Intussen wordt nog steeds aange nomen dat Harriman gisteren niet al leen in Geneve is geweest voor het voeren van besprekingen over de Amerikaanse krijgsgevangenen in Vietnam Het feit dat ook Oe Thant de secretaris generaal van de V.N en premier Maurer van Roemenië in Geneve waren heeft doen veronder stellen dat er mogelijk ' via het Inter nationale Bode Kruis nieuwe pogingen worden ondernomen om tot vredeson derhandelingen in Vietnam te komen In dit verband is het zoals gemeld,ook merkwaardig dat zich momenteelin Hanoi een Roemeense delegatie be vindt onder leiding vaa vice-premier Emil Bodnaras '' Gisteren is bekend gemaakt dat de voorzitter van het Bode Kruis Go nard maandag naar de Roemeense hoofdstad Boekarest vertrekt Dit heeft nieuw voedsel gegeven aan de geruchten dat getracht Wordt Roeme nië als bemiddelaar te laten optreden tussen Amerika en Noord-Vietnam CNV-BOND Geen stakingsrecht voor ambtenaren UTRECHT — Het niet staken door het overheidspersoneel is voOr ons geen juridisch gebod maar vloeit voort uit onze opvatting inzake de overheid als dienaresse Gods De ambtenaar in dienst van de overheid is dienaar van het algemeen balang Alleen daarom is staking in overheids dienst ongeoorloofd evenals lang zaamaan-acties stiptheids acties en dergelijke Dit is het oordeel van de heer J ten Heuvelhof voorzitter van de bij het C.N.V aangesloten Nederlandse Christelijke bond van overheidsper soneel In een artikel in het bonds blad verkondigt de heer Ten Heuvel hof dat het standpunt van zijn bond niet voor verschillende uitleg vatbaar is Het werk van de overheid moet altijd doorgaan Er moet bestuurd en geregeerd worden Ontkennend is het antwoord van de heer Ten Heuvelhof op de vraag of de ambtenaar rechteloos is omdat voor hem thans een stakingsverbod geldt Voor de individuele ambtenaar is er een nauwkeurig geregeld procesrecht dat ver uitsteekt boven het vrije be drijf Wat de collectiviteit van de ambtenaren betreft stelt de heer Ten Heuvelhof dat het begrijpelijk is dat uiteindelijk na een nauwkeurig gere geld overleg de regering de arbeids voorwaarden eenzijdig vaststelt Dif sluit aan bij art 72 van de Grondwet Een stralende keizerin Fdrdh met op de,.arm haar derde kind dat gisteren tijdens een bijzondere plechtigheid in Teheran de naam prins AU Bezah ontving Mr Luns bevestigt executie Soumoliil DEN HAAÖ — Na herhaalde pogin gen om officiële bevestiging of ont kenning te verkrijgen van berichten dat mr dr Chr Souraokil op 12 april 1966 zou zi.jn terechtgesteld is eerst zeer onlangs van Indonesische zijde de formele bevestiging ontvangen dat de executie inderdaad heeft plaats tgehad _ Dit zegt de minister van buiten landse zaken mr J A M H Luns in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden mevrouw Stoffels-van Haatten en mejuffrouw Ten Broecke Hoekstra beiden WD over de terechtstelling van Soumokil Advertentie TAPIJTREINIGING TAPIJTREPARATIE MEUBELREINIGING TEL 030-11434 NIEUWE GRACHT 155 - UTRECHT In de Zwitserse plaats Saaiten is een Siamese tweeling geboren die de chirurgen voor grote moeilijk heden heeft geplaatst De levers van de meisjes zijn vergroeid en ook de harten staan met elkaar in verbinding Een dergelijk geval zou zich in Europa nog niet eerder hebben voorgedaan Men onder zoekt nu of een scheiding van de tweeling mogelijk zal zijn Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De Scheveningse arts J F van der Vliet de uitwerker van het pensioenplan voor huisartsen is niet gekozen als voorzitter van de landelijke huisartsenvereniging Ook zijn terugkeer jils bestuurslid werd belet De districtsafgevaardigden die vrijdag in Utrecht bijeen waren om de opvolging te regelen van het eind februari naar huis gestuurde bestuur benoemden tot voorzitter dr 3 T A van Rijn uit Arnhem Bestuursleden werden onder meer de heren A E G M Weijenborg uit Deurne en H W A Sanders uit Helmond twee fervente tegenstanders van het pen sioenplan De heer Van der Vliet is over de uitslag van de stemming waaruit onbehagen over dit plan valt af te leiden bijzonder teleurgesteld ' Dit loopt uiteindelijk uit op revolutie ' zegt hij ' De leden zullen de districts afgevaardigden naar huis sturen en de nieuwe districtsafgevaardigden zullen dit bestuur aan de kant zetten Wat er gebeurd is valt niet anders te omschrijven dan als een reglemen tair uitgevoerde putsch van een kliek dié absoluut niet de mening vertegen woordigt van de meerderheid van de leden ' Enquête De Scheveningse arts voerde als bewijs aan dat uit een landelijke en quête georganiseerd door de plaat selijke verenigingen in de drie grote steden is gebleken dat verreweg hel grootste deel van de artsen vóór het pensioenplan is Van de rond 4400 Nederlandse huisartsen stuurden er 2187 het enquêteformulier terug Te gen waren 85 artsen voor 21021 De districtsafgevaardigden hebben vrij mandaat Zij kunnen niet door de districten gedwongen worden hun stem op een bepaalde kandidaat uit te brengen Wat de heer Van der Vliet merk waardig vindt is dat de tegenstand onder de afgevaardigden uit de zui delijke provincies zo groot is Hoewel toch ook in Brabant en Limburg de overgrote rrieerderheid van de leden het plan toejuicht „ Overrompeling " Volgens de Scheveningse arts is tijdens de vergadering in Utrecht een overrompelingstechniek toegepast Waarnemend voorzitter O van der Marel uit Witmarsura liet het reeds op een stemming aankomen voordat eigenlijk iemand in de gelegenheid was geweest iets te zeggen Aan een discussie achteraf bleek de meerder heid van de afgevaardigden geen be hoefte te heblien ' In het bestuur is ' aldus de heer Van der Vüet ' thans een meerder heid te vinden die van de ziekenfond sen een aanzienlijke verhoging van de honoraria zóu eisen Een gedeelte van deze verhoging zou dan bestemd zijn voor het individueel treffen van oudedagsvoorzieningen ' De huisartsen hebben met de zie - Deel van buit treinroof teruggevonden AYLESBURY — De openbare aan klager in het proces tegen James Edward White die in het Engelse dorp Linslade terecht staat op beschuldi ging van deelneming aan de grote treinroof van 1963 heeft vrydag ver klaard dat de politie in een door de beklaagde gehuurde caravan ruim 3.5.000 pond 350.000 gulden aan bank biljetten had gevonden Het geld was op verschillende plaatsen verborgen Een groot aantal bankbiljetten was van de posttrein afkomstig White werd vorige maand gearres teerd Twaalf man zijn al wegens hun aandeel in de treinroof tot gevangenis straffen van hoogstens dertig jaar veroordeeld maar twee zijn uit de gevangenis ontsnapt ' Telefoonmysterie ' opgelost PTT had toch gelijk Van onze correspondent ENSCHEDE — Het Enschedese te lefoonmysterie is opgelost De PTT blijkt het toch bü het rechte eind te hebben gehad toen zg een inwoner van Enschede een rekening van enige honderden guldens presenteerde voor gesprekken met Tacoma in de Ver enigde Staten De telefoonabonnee lie weerde bU hoog en laag dat hij geen gesprekken had gevoerd Wel was hij enkele keren opgebeld door hem on bekende Amerikanen Nu is gebleken dat een kennis van hem een zekere mrs Mitchell die al enige tijd in Enschede verblijft de kostbare gesprekken heeft gevoerd De vrees van de houder van het toe stel dat zijn firma die de telefoon rekening betaalt hem tekst en uit leg zou vragen over de hoge nota heeft hem er toe gebracht zich te ver schuilen achter een zogenaamd tele foonmysterie waarover zelfs een Ka merlid vragen heeft gesteld kenfondsen op het ogenblik een voor lopige honorarium overeenkomst die op 1 juli moet zijn omgezet'in een definitieve Onenigheid over het door de artsen in te nemen standpunt leid de in februari tot het vertrek van het vorige bestuur De heer Van der Vliet en zijn mede standers wensen geen grotere ver hoging van het honorarium maar in plaats daarvan een pensioenverzeke ring met een bijdrage van de zieken fondsen van ƒ 2,75 per lid per jaar Twintig gewonden bij gevechten in Rome ROME — Een parlementslid en een politiefunctionaris zijn gisteren met achttien anderen naar een Romeins ziekenhuis vervoerd na een protest betoging door duizenden werknemers van verzekeringsmaatschappijen in het hartje van Rome 24 personen werden gearresteerd tijdens het gooien van eieren en stenen door de ruiten van de verzekeringskantoren De betogers eisen betere arbeidsvoor waarden NACHTVORST WEERSVEBW.1CHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 nnr Koude nacht met weinig bewolking plaat selijk nachtvorst en tot zwak afnemende noordwestelijke wind Morgen overdag half tot zwaar bewolkt met tüdelijk regen Tot matig of krachtig toenemende zuid westeltjlÉe wind Ongeveer dezelfde temperaturen als van daag DE BILT — Het KNMI deelt mee Een depressie die gisteren over En geland naderbij kwam is snel in be tekenis afgenomen De vore van lage druk die er nog van over bleef bereikte ^ vanmorgen ons land waar bij de wind naar noordelijke richting ging draaien De noordelijke wind voert tamelijke koude lucht aan maar valt in de komende nacht al weer weg Er passeert dan een rug van hogedruk Bij helder weer en zwakke wind is er dan kans ep fflinke nachtvorst Over de oceaan trekt een depressie in de richting van Schotland Het bijbehorende frontensysteem nadert Ierland en kan morgen ons land be reiken In verband daarmede moet m,orgen weer toenemende bewolking en tij delijk regen worden verwacht De temperaturen blijven aan de lage kant Advertentie voor moederciag niet duur wel heerlijk 
ZATERDAG ft MEI 1968 UTRECHTSCH NIBIJWSBLAO TOEKOMSTIGE PARKEERVOORZIENINGEN STADSKERN HUIS VAN BEWARING r de Amstei ASVA schapp onderwijs op via wenste alle hoogl den chemiscn versiteit De de van van Zij-trek leiding heeft van is voi het algemee culteit De Diepei de Ams van van van sterdam sie béide Parkeren op de openbare 2t \ weg zonder beperkingen t.a.v de parkeerduur ^ 5 ^ Met beperkingen t.a.v de parkeerduur Zonder beperkingen t.a.v \ 20 / Met beperkingen t a v Xy de parkeerduur de pai'keerduur Totaal aantal in Q po het gebied van on derzoek aanv/ezige parkeerplaatsen \ 01.S \ Rayongrens rayonnummer yP / Parkeergebouwen I P I Parkeerterrein ^^ Het door de ge ^™ meenteraad vast ¦ 1 gestelde gedeelte van de ringweg om de oude stad J Ne H het leg van gedeeld voor me van Aantal parkeerplaatsen wordt straks meer dan verdubbeld Zeventien parkeergebouwen houden auto^s van de straat voorlichtingsbeurs voor de Utrechtse huisvrouw WERFKELDER Oude Gracht 205 15 u Persepolis The Eye Catchers OUDE GRACHT 185 14-17 uur Stichting voor Jeugdwerk jam-session met dixie - land-bands JANSKERK 19 uur ' Bijzondere dienst ds J W Warners Humanisme met of zonder God " SCHOUWBURG 19.30 uur Besloten voSr - stelling Kunstkring De Stem Nieuw Rot terdams Toneel Don Carlos " PAROCHIEHUIS Adr van Bergenstraat 20 uur TAVENO dansavond met The Hudsons MAANDAG TIVOLI 10-17 en 19-22.30 uur Voedings voorlichtingsbeurs voor de Utrechtse huisvrouw N.V HUIS 14 uur Voorlichtingsbijeen komst bejaarde leden N.V.V over Alg Spaarbank en bouwplannen bejaarden centrum Overvecht DIENSTENCENTRUM Vulkanusdreef Raad v Bejaardenzorg 14.30 uur Le zing over planten - en bloemenverzor ging UNIVERSITEIT 14.30 uur Promotie van de heer drs H v d Bosch Advertentie Advertentie Nu ook deze BOCAL fe zien op de VOORLICHTINGS - TENTOONSTELLIN & IN TIVOLI ƒ 618 — JAN VAN DEN BERG Vinkenburgstraat 9 - Utrecht Telefoon 030 - 16064 Zie onze stand in Tivoli G Fielmich verlaat nationale reserve UTRECJIT — De heer G Fielmich Parkstraat 22 bis nam vanmorgen afscheid als commandant van peloton 402 van de nationale reserve dat ge heel uit Utrechtse vrijwilligers be staat op een bijeenkomst in de kan tine van het fort aan de Biltstraat Reserve-eerste-luitenant Fielmich was een der eersten die zich zestien jaar geleden voor de nationale re serve meldde Sinds elf jaar was hij in officiersrang aan de reserve ver bonden Advertentie FINANCIERINGEN 2e HYPOTHEKEN RIJNLANDSE DISCONTO BANK EMMAIAAN SU ilTRECHT Van een onzer redacteuren UTRECHT — In de nabije toekomst zal het aantal in de stad be schikbare parkeerplaatsen binnen en aan de rand van de singels meer dan verdubbeld worden Het huidige aantal van 4159 zal dóór het bouwen van 17 parkeergarages tot 9433 worden opge voerd Dit aantal moet gezien worden als een minimum Bestaat de mogelijkheid bij de reconstructie van verschillende stadsdelen meer parkeerruimte te scheppen dan kan de totale parkeerge legenheid komen op ongeveer 10.500 waarmee de toekomstige be hoefte volledig is gedekt Dit lezen wq in het rapport over een parkeeronderzoek in Utrecht uitgebracht door de Duitse verkeers deskundige prof Karlheinz Schaechterle te Ulm die dit onder zoek in opdracht van het gemeentebestuur heeft ingesteld parkeerbehoefte zal in de toekomst meer en meer naar de randgebieden van de stad moeten worden uitgewe ken Van parkeerders die zeer lang wensen te parkeren zal dit wel mogen worden verlangd Een aan dergeiyke situaties aangepaste stadsbusdienst met voldoende capaciteit is hierbij van grote betekenis Daar dient dan ook beslist naar te worden gestreefd aldus prof Schaechterle In totaal staan dus in de toekomst 9433 parkeerplaatsen ter beschik king Deze zijn verdeeld in 1064 par keerplaatsen op de openbare weg dit waren er 2107 is 11 pet 60Ü parkeerplaatsen op buiten de open bare weg gelegen parkeerterreinen waren er 2052 is 7 pet 7766 par keerplaatsen in te stichten parkeer gebouwen is 82 pet Deze parkeer gebouwen zijn zodanig gesitueerd dat zij op de juiste manier aan het hoofdstratennet kunnen worden ge - De hoogleraar heeft zijn gegevens gebaseerd op tellingen die in 1962 op enkele drukke punten in de stad zijn verricht op een gewone werkdag en op een dag dat er Jaarbeurs was Uit een analyse van de cijfers blijkt dat kortparkeren karakteristiek is voor het verkeer met zakelijke doeleinden en dat het langparkeren genoemd moet worden voor het woon werkver-keer Dit betekent dat in het bijzonder voor bestaande en geprojecteerde parkeerruimten in het winkelgebied een beperking van de parkeerduur noodzakelijk is Advertentie ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiriiiniiiii I HOTEL HES | i Vw gastheer in utrecht = I MaUestraat 2 tel 22029-27453 E § Rustig comfortabel huh § 1 Kamers met privé-hadkamer i = Zalen voor recepties diners g § lunches vergaderingen i 1 Goede parkeergelegeTtheid f friiuiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiitntiiiitniniiifiiiiiiiiriiiiiiMiiniiriii Het stichten van 17 parkeergebou wen heeft vooral ten doel het par keren op de openbare weg tegen te gaan Dit om het verkeer zo vlot mo gelijk in de straten van de binnen stad te doen verlopen Het parkeren op straat zal met 50 pet worden te ruggebracht tot 1064 plaatsen en op parkeerruimten buiten de openbare weg ook met 50 pet tot 603 Van het totaal van 4159 plaatsen worden er dus vele opgeheven doch het toe komstig totaal zal meer dan worden verdubbeld door het bouwen van par keergarages Deze garages zullen niet alle binnen de singels een plaats kunnen krijgen een paar zullen er aan de buitenrand komen te liggen Over het algemeen zal er naar moeten worden gestreefd dat de loopafstand tussen deze parkeergebouwen en de verschillende delen van de stadskern niet meer dan 200 a 300 meter be draagt Reserves voor buitengewone om standigheden zijn buiten de stadskern beschikbaar Bit uitzonderlijk grote koppeld De parkeerterreinen liggen relatief dicht bij het winkelgebied In verband met de geprojecteerde nieuwe kantoorwijken ten oosten van de singel aan beide kanten van de Biltstraat zullen nog enige grote parkeerterreinen nodig zijn Ook ten noorden van de stadskern in de om geving van de Oudenoord en ten westen van de stadskern tussen Cüfoeselaan en Jaarbeursterreinen zullen extra terreinen moeten wor den gereserveerd Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA telef 17708 Bedverhalen 18 Jr Vrydag en zaterdag 23.15 uur Sun and shadow 18 jaar CITY teleJ 14384 X 117 Vrouwenjacht in Beiroet 14 jr FILMAC telef 13178 Die goeie ouwe tijd en nieuws alle leeft Dagelijks 10-18.30 u PAI.ACE telef 13178 Striptease van Pa rijs 18 jr Dagelijlss 18.45 en 21 uur Vrijdag en zaterdag 23.30 uur Grens piraten 18 jaar OLYMPIA telef 42602 donderdag t.m zondag De dief van Damascus 14 jr Maandag t.m woensdag De leeuw van Thebe H Jr - Werkdagen 18.45 en 20.45 uur woensdag ook 14.30 uur Zondags 14.30 16.30 18.45 en 20.45 uur REMBRANDT telef 12556 ThunderbaU 14 jaar 14.30 18.45 en 21.15 uur Zondags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur SCALA telef 12461 De man met de vt|t paspoorten 14 jr Werkdagen 14.30 18.45 en 21.16 uur zondags 14 16.15 18.45 en 21.15 uur Zondags 10.30 uur Der Vogel handier alle leeft STUDIO telef 24428 Alpha-VlUe 18 jr Voorstellingen een kwartier later VREEBURG telef liXEIZ She de onsterfe lijke vrouw 14 jr Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Met één voet In de hel 18 jr UTRECHT — De zevenjarige Sonja ' t Hooft is vrijdag terwijl zij touwtje springend de Blois van Treslongstraat overstak door een auto gegrepen Het meisje werd tegen de grond ge gooid en liep een hersenschudding op GEBR V BENTUM COASTING N.V jilTPHAAS & 3'(71 312 UTRECHT — Uit het onderzoek van de ver keersdeskundige prof Schaechterle is gebleken dat de grootste parkeerbehoefte uiteraard ge legen is in het centrum van de stad Daarbij is gebleken dat het aantal geparkeerd staande motorrijtuigen op de parkeerterreinen in de stadskern niet aan,grote schommelingen onder hevig is De bezetting is relatief constant De parkeerruimten in het winkelgebied zijn op normale werkdagen volledig bezet ten dele zelfs overbelast Op Jaarbeursdagen zijn enkele terreinen aanzienlijk overbezet Alhoewel in het gebied van onderzoek meer dan de helft van de beschikbare parkeerge legenheid bestaat uit parkeerplaatsen op de openbare weg wordt toch zeer veelvuldig gebruik gemaakt van de buiten de openbare weg gelegen parkeerterreinen Het percentage van diegenen die hun auto op verboden wijze parkeren is betrekkelijk ipoog Dit zal moeten worden tegengegaan door het bouwen van par keergarages Om het onderzoek te vergemakkelijken en de toekomstige behoefte te kunnen bepalen is de stad binnen de singels ingedeeld in zeven rayons Deze zijn op boivenstaande kaart aan gegeven De rayons zijn genummerd in de recht hoekjes 01—1 01—2 01—3 Ol^i 01—5 01—6 en 03 — 1 De zwarte lijnen op de kaart geven het deel van de singels aan dat naar de mening van het gemeentebestuur zal moeten worden gedempt Het rayon 03 — 1 ligt in het gebied Hoog Catharijne dus juist buiten de singels Van ieder rayon zijn tijdens het onderzoek verschillende gegevens vastgelegd.Tussen haak jes vermelden wij erachter hoeveel parkeer plaatsen er in de toekomst zullen komen 9433 hetgeen is af te lezen uit bovenstaande kaart rayon 01 — 1 aantal in 1962 beschikbare parkeerplaatsen 253 236 geparkeerd stonden er 306 auto's zodat het bezettingspercentage ZATERDAG SCHOUWBURG 20 uur Nieuw Rotterd Toneel Don Carlos " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Laan gemeenschap blok I Tuindorps Belang toneel Zlj leven onder ons " N.V HUIS 20 uur Feestavond reservisten gemeentepolitie MARCUSZAAL Wijnesteinlaan 2 20 uur Toneelgroep Marcuscentrum Zeg het niet tegen Mathilde " ERASMUSHUIS 20 uur Ouderavond pad vinders t.g.v lustrum Saiwega-groep WERFKELDER Oude Gracht 92 20 uur Lji Grotta The Incrowd WERFKELDER Oude Gracht 206 20 uur PersepoUs The Dogi CULT CENTRUM Rich Wagnerlaan 22 20 uur The Mods R.K INSTUIF Kanaleneiland Marco Polo laan 117 20 uur Gipsy Five OUDE GRACHT 301 21 uur Cabaret Ben ny Ollemuller TIVOLI 19-22.30 uur Voedingsvoorllch tingsbeurs voor de Utrechtse huisvrouw BOOTHSTRAAT 1 b 20 uur Rootle Tootie dub The Pebbles ZONDAG TIVOLI 14-17 en 19-22.80 uur Voedings - STAALSTRALEN SCHÓPEREN ' VERFSPUITEN toen 121 pet was Ruim 30 pet stond op voor parkeren verboden plaatsen rayon 01 — 2 aantal beschikbare parkeer plaatsen was 618 1672 geparkeerd stonden 645 auto's zodat het bezettingspercentage 104 pet was Op voor parkeren verboden plaatsen stond 25 pet rayon 01 — 3 aantal beschikbare plaatsen was 1077 1589 geparkeerd stonden 436 auto's zodat het bezettingspercentage 41 pet was Op voor parkeren verboden plaatsen stond 19 pet rayon 01 — 4 aantal beschikbare plaatsen 643 1449 geparkeerd stonden 385 auto's zodat het bezettingspercentage 60 pet was Op voor parkeren verboden plaatsen stond 19 pet ] rayon 01 — 5 aantal beschikbare parkeer plaatsen was 355 1305 geparkeerd stonden 434 auto's zodat het bezettingspercentage 122 pet was Op voor parkeren verboden plaatsen stond 35 pet rayon 01 — 6 aantal beschikbare plaatsen 558 1124 geparkeerd stonden 446 auto's zodat het ' bezettingspercentage 80 pet was Op voor par keren verboden plaatsen stond 16 pet rayon 03 — 1 aantal beschikbare parkeer plaatsen was 655 2058 geparkeerd stonden 597 auto's zodat het bezettingspercentage 91 pet was Op voor parkeren verboden plaatsen stond 33 pet Op het kaartje staan enkele pijlen die ver wijzen naar parkeergarages buiten een rayon Het aantal auto's dat in die garage kan worden ondergebracht heeft geheel of gedeeltelijk betrekking op de behoefte van het bedoelde tayon Rayon 01-3 krijgt behalve de parkeergelegen heden die op de kaart staan nog twee parkeer plaatsen van resp 150 en 50 auto's aan de ring weg dus in het noorden binnen de zwarte lijnen Deze zijn in het totaal van 1589 begrepen UNIVERSITEIT 16.15 uur Ambtsaanvaar ding dr A J Bronkhorst hoogleraar kerkgeschiedenis der 20e eeuw SCHOUWBURG 19.30 uur Besloten voor stolling Kunstkring De Stem Nieuw Rot terdams Toneel Don Carlos " TRECHT MARGRIETHAL Croeselaan 20.15 uur U.S.O jubileum-promenadeconcert diri gent Paul Hupperts en 7 Utrechtse koren HOTEL SMITS 20 uur Openbare verg C.H Idesver sprekers de heren A C Bensen drs J Plantinga en C P de Groot UNIVERSITEITSHUIS 20 uur Demon stratief forum numerus clausus MARNIXZAAL Domplein 20 uur Volle Evangelie samenkomst WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECSIT zaterdag 7 mei 1966 Bovenkant sluis 41 cm - I - NAP val 13 cm Benedenkant sluis 30 cm — NAP was 6 cm Apotheken In de week van zaterdagmiddag 7 mei 13 uur tot zaterdagmiddag 14 mei hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag - en avonddienst Kraal Ev Meysterlaan 32 telef 33033 Berents Bem Weerd OZ 9 telef 10610 Stichtse Apotheek Nieuwe Gracht 203 tel 17091 Buys Balijelaan 6 telef 81586 en Zuilense Apotheek Prins Bemhardlaan 22 telef 41468 MAAS Brant, bank en oordeeld honderd voonvaarc twee De ze genomi beeld op Sehenl negen derd te delijke twee H te „ se mo der de gen Alstt de afzien meldt De zigers hun den Gec tig althi hele 
i ÜTRECHTSCaa NIEOWSBLAD ZATERDAG 1 MEI 1966 Eindelijk schot in de Utrechtse woningbouw Aannemers houden hun vergunningen vast WAARDEVOL DOCUMENT Zo is het'teksten in hoekvorm verschenen ^ Van een onzer verslaggevers UTRECHT — In dè woningwetbouw in de provincie Utrecht schijnt nu eindelijk schot te komen In april van dit jaar waren 6595 woningwetwoningen in aanbouw tegen 3235 in dezelfde maand van verleden jaar Een verdubbeling dus Het totaal aantal in aanbouw zijnde woningen steeg van 7068 tot 10395 Eindhoven centrum van Turkensmokkel Alleen geldboetes voor Maastrichtse „ provo^s ^^ A*damse universiteit ASVA wenst klaarheid in conflict AMSTERDAM — De besturen van < e Algemene Studenten Vereniging Amsterdam ASVA en de studieraad ASVA SRA Iiebben in een gemeen scliappelijlïe motie de minister van onderwijs en wetenscliappen verzocht „ op Icorte termijn een onaflianlielijke onderzoeI;commissie in te stellen die via een volledig onderzoek de ge wenste klaarheid kan verschaffen in alle aspecten van ' t conflict tussen de hoogleraren Hoijtink en Colpa " bei den verbonden aan de subfaculteit der chemische wetenschappen van de uni versiteit van Amsterdam De studenten zijn van oordeel dat de conflicten en de behandeling daar van de goede naam van de universiteit van Amsterdam ernstig schade doen Zij - constateren voorts dat „ het ver trek van prof Hoijtink die naar aan leiding van dit conflict een leerstoel heeft aanvaard aan de universiteit van Sheffield een gevoelig verlies is voor de wetenschapsbeoefening en het onderwijs in Nederland in het algemeen en voor de chemische subfa culteit in het bijzonder " De motie is behalve aan minister Diepenhorst ter kennis gebracht van de curatoren van de universiteit van Amsterdam de rector en assessoren van deze universiteit de commissie van bijstand in het beheer der zaken van onderwijs van de gemeente Am sterdam de vaste onderwijscommis sie van de Tweede Kamer en aan de béide betrokken hoogleraren Voorz Surinaamse staten J Lachmon ridder Nederlandse Leeuw PARAMARIBO — Gouverneur mr H L de Vries heeft in zijn rede in het Surinaamse staten-college ter ge legenheid van het 100-jarig jubileum van het Surinaamse parlement mee gedeeld dat de heer J Lachmon voorzitter van de staten van Surina me is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw Van onze correspondent MAASTRICHT — Politierechter ntr Brantjes van de Maastrichtse recht bank heeft vrijdagmiddag 10 jongens en meisjes tussen 18 en 21 jaar ver oordeeld tot een geldboete van elk honderd galden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar De jongelui stonden terecht omdat ze vorige week zaterdag hebben deel genomen aan een happening rond het beeld van de „ Maastrichter Geist " op Het Bat-in Maastricht Officier van justitie mr P M Schenkenberg van Mierop had tegen negen van hen dezelfde straf gevor derd Tegen twee van de jongens eis te hij bovendien zes dagen voorwaar delijke gevangenisstraf omdat die twee nog weerspannig waren geweest De ongesubsidieerde sector en de premiebouw hebben aan de stijging van het totaal niet of nauwelijks bij gedragen De premiebouw nam met 41 toe tot 1881 de vrije sector daalde zelfs en wel van 3126 tot 1919 Stagna tie in de verkoop van ongesubsidieer de woningen is de voornaamste aan leiding tot deze achteruitgang Ver scheidene aannemers houden op het ogenblik bouwvergunningen voor vrije sectorwoningen vast uit angst dat zij de huizen eenmaal gebouwd niet kwijt zuUen raken De hoge hypotheekrente schrikt op het ogenblik veel aspirant kopers af De grote toename van het in aan bouw zijnde aantal woningwetwonin gen is het gevolg van het óp gang komen van bouwstromen Op het eerste gezicht is het merk waardig dat er in het gewest Utrecht in de woningwetsector sinds april vo rig jaar slechts 103 bouwvakarbeiders zijn bijgekomen Op de bouwplaats zijn thans 587 arbeiders aan het werk aan 3235 woningwetwoningen Dat be tekent per woning 0,21 man In ja nuari van dit jaar 0,30 man in april ' 65 0,31 man Volgens het arbeidsbureau hoeft de relatieve achteruitgang van het aantal traditionele vakmensen in de woning wetbouw niet te betekenen dat het werk niet zal opschieten Er wordt aari herinnerd dat er steeds meer bouwelementen kant en klaar uit de fabriek komen Klein deel Op de bouwprojecten werkt in het gewest Utrecht slechts een klein deel van alle bouwvakkers Van de 4084 man zijn er 2158 bezig met utiliteitsbouw 587 met woningwet - toen de politie hen persoonlijk tot verdwijnen had gemaand Geen barricade De politierechter zag van die voor lopige gevangenisstraf af om geen verdere barricade op te werpen tegen eventuele sollicitaties naar overheids betrekkingen Het merendeel van de jongelui zit nog op school Bijna hon derd leeftijdgenoten volgden de zitting op de publieke tribune De happening was onder andere be doeld als een protest tegen het tekort aan dans zwem - en sportgelegenheid in de Limburgse hoofdstad Fraaie doelstellingen meende de officier van justitie maar om die verwezenlijkt te krijgen dalen jullie eerst af naar Amsterdams peil bouw 546 met ongesubsidieerde bouw 499 met premiebouw en 294 met de bouw van verzorgingstehuizen De gemiddelde bezetting in de wo ningbouw alle sectoren is 0,4 man per huis In april ' 66 was het een halve man In maart werden in de provincie Utrecht 340 woningen opgeleverd 55 meer dan in maart ' 65 Het maarbge middelde van de periode 1960 t.m 1964 was 385 In geen enkele andere provincie is in maart het aantal vol tooide woningen onder het maartge middelde ' 60—'64 gebleven Het wordt dus ook wel tijd dat er in Utrecht iets verandert Vermiste taxi bracht politie op H spoor Van onze correspondent EINDHOVEN — De Eindhovense politie heeft het vermoeden dat zich in deze plaats een centrale bevindt voor het smokkelen van Turkse ar beiders naar Nederland Deze mensen kunnen in ons land vlot werk vinden omdat zU bereid zijn alles aan te pakken en hun hand niet omdraaien voor zogenaamd „ vuil werk " Het bezit van ongeldige bemidde lingspapieren wordt meestal In hun pensionhuizen onder de dekmantel ge houden Dat is bekend geworden na dat gisteren vijf Turken waren ge arresteerd die ons land illegaal waren binnengekomen De zaak is aan het rollen gebracht door de vermissing van een plaatse lijke taxichauffeur Deze bleek maan dag voor een onbekend opdrachtgever in de Lichtstad in München vijf Tur ken te hebben moeten ophalen waar voor hij een voorschot van ƒ 250 — had meegekregen Toen de chauffeur niet op de aan gegeven tijd terugkwam kregen zijn collega's argwaan en waarschuwden de politie die de grensposten inlichtte en een onderzoek instelde Illegaal Eerst In de nacht van woensdag op donderdag kwam de taxi leeg bij de grenspost Maalbroek over de grens Naar later bleek hadden de buitenlanders enkele kilometers voor de grens de taxi verlaten en lopende de grens illegaal overschreden Op Nederlands gebied werden ze dan door de taxichauffeur weer opgepikt Toen de taxi met zün Turken in de stad arriveerden om hen op bepaalde adressen & f te leveren onderzocht de Vreemdelingenpolitie de papieren van de mannen die alle vals bleken te zijn De opdrachtgever is niet te vinden In deze mensenhandel is veel geld te verdienen De Turken stellen zich met weinig tevreden-.en betalen grove prijzen voor hun toegewezen slaap ruimte waardoor grote winsten kun nen worden gemaalrt Vrijstelling dienst voor vrijwilligers Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — De regering zal naar in politieke kringen verluidt waarschijnlijk in het najaar een wets ontwerp indienen waarbij bepaalde categorieën dienstplichtigen van mi litaire dienst worden vrijgesteld in dien zij zich bereid tonen enige cüd te gaan werken in de ontwikkelings landen In België bestaat voor jongeren die door hun kwaliteiten in ontwikke lingslanden van dienst kunnen zijn reeds enige tijd de mogelijkheid om vrijstelling van actieve dienst te krij gen In Frankrijk kunnen jongeren met een hogere opleiding gedeeltelijk van militaire dienst worden vrijge steld indien zij bereid zijn hun dienst tijd als onderwijzer door te brengen in de Afrikaanse ontwikkelingslanden Als een tot leven gelcomen com missaris Bulle Bas legt deze man zijn getuigenis af voor een spe ciale commissie die een uitge breid onderzoek is begonnen naar hét gebruik van verdovende mid delen op universiteiten Een van de getuigen wenste per se onher kenbaar te blijven Hij bereikte dit door zich te verschuilen onder een plastic doek In inaugurele rede „ Strafrechterlijk beleid volkomen verouderd " NIJMEGEN — De huidige veelge bruikte inotivering dat de ernst der feiten de straf wettigt is volstrekt onvoldoende aldus prof dr G H Ve rlnga vrijdag in een Inaugurele re de waarmee hij het ambt van buiten gewoon hoogleraar in het penitentiair recht aan de katholieke universitell in Nijmegen aanvaardde Prof Verin ga veroordeelde in deze rede hef straf rechterlijk beleid in Nederland als vol komen verouderd De periode van gevangenschap is slechts een enkele fase in het straf rechterlijk beleid en mag dus niet worden losgezien van de voorgaande fase berechting en de aansluitende fase hulp en steunverlening door de reclassering zei prof Veringa Hij noemde het van groot belang dat de verschillende onderdelen van de strafrechtspleging harmonisch op el kaarwordenafgestemd omdat slechts op die wijze kan worden bereikt dat de delinquent de totale bedrijvigheid die het rechtdoen vormt als een pro ces beleeft Hoe we leder voor onszelf ook over het programma denhen „ Zo is het toevallig ook nog ' s een keer " is een belangrijke episode geweest In onze televisiegeschiedenis En alleen om die reden al is het plezierig dat een deel van de teksten die tussen 9 november 1963 en 30 maart 1966 zün uitgezonden of wat de laatste nit zendlng betreft voor uitzending be doeld was nu is verzameld In een uitgave van Van Dltmar en Polak & Van Gennep Lezing ervan leidt vrijwel on weerstaanbaar tot de gedachte hoe lang ' t zal duren voordat er nauwe lijks meer iemand in dit land te vinden zal zijn die zich nog aan een van deze programma-onder delen ergert Want we leven in een tijd waarin steeds meer ge toond steeds meer onthuld en gezegd kan worden — waarschijn lijk tot later weer eens een reac tie daarop intreedt Lezing van de teksten brengt ook aan het licht hoe weinig er eigenlijk onder zijn die technisch helemaal af zijn waarin geen woord te weinig maar vooral ook geen woord teveel staat De programma-onderdelen die uit reeksen korte spotternijen be staan en de liedjes zijn wat dat be treft nog het beste Bij reacties op 150 jaar Koninkrijk bijvoorbeeld die van een Duitse toerist Hunderdvaif enveertig dan toch Of de postzegels die voor allerlei gelegenheden uitge geven zouden kunnen worden — nu die voor Het " Huwelijk niet door gine Beeldreligie Natuurlijk staan de grote aanstoot gevers " erin Beeldreligie — en wat valt dat eigenlijk geweldig mee er zijn veel grovere teksten bij Opgenomen zijn ook de teksten rondom het huwelijk van prinses Bea trix en ook die over burgemeester Van Hall die niet mocht worden uit gezonden en die tot het voortijdig einde van het programma heeft ge leid Maar door alle emotionaliteiten waarin het programma ten onder is gegaan zou bijna worden vergeten hoeveel ronduit puntige geestige on derdelen er in hebben gestaan items " waaruit men zou willen ci teren het hekelen van Nehroe's hui chelachtige vredesvwl van de ouders on Tholen die hun kinderen niet wil den laten inenten Senator Algra in zijn strijd tegen Gerard Komelis van het Reve de overdreven stijlfiguren van sommige sportjournalisten de agressieve manier waarop de her vormde kerken zich richten tot niet gelovigen voor bijdragen aan hun ker kenbouw morele herbewapening het prachtige nummer over de etappes Kol J Drost werd hoofdlegerpredikant DEN HAAG — Met ingang van 1 januari 1966 is benoemd tot hoofd legerpredikant in vaste dienst kolo nel J Drost tot dan luchtmachtpre dikant en majoor Advertentie waarin Cals zjjn beschuldiging aan het adres van de buitenlandse pers over de relletjes op 10 maart terug moest nemen Kortom voor wie af en toe zich ergerend toch menige avond met een grijns of een schater lach naar Zo is het heeft gekeken pocket die ook vol staat met de foto's een boekje om te hebben deze grote van de optredenden en van de do cumenten en knipsels die zü hebben gebruikt Natuurlijk zullen zij gravend in hun herinnering goede summers missen al lezend toch nog hele zwakke aan treffen al hebben de schrijvers van de teksten Rinus Ferdinandusse Jan Blokker en Dimitri Frenkel Frank ge - probeerd die er uit te houden En — wie weet — misschien Is het ooit de moeite waard voor de gear gumenteerde tegenstanders om deze teksten „ er nog eens op na te lezen " Want Zo is het toevallig ook nog ' s keer is als boek In ieder geval een bijzonder waardevol document M.L.S Grote boekhandelaren niet geïnteresseerd Van onze correspondent AMSTERDAM — Vele grote boek handelaren hebben geen exemplaren besteld van het Zo is het - boek ter wijl in de kleinere provinciesteden de boekhandel juist zeer geïnteres seerd is De Rotterdamse firma Van Ditmar die tal van verkooppunten heeft heeft het boek geweigerd zo als zij voorheen ook het tijdschrift Gandalf niet wilde distribueren p "" hebben de uitgevers Polak en ^ a Gennep meegedeeld naar a " van het verschijnen van Zu teksten in boekvorm Een van de samenstellers vm boek Dimitri Frenkel Frank zei g ^ teren bij de uitreiking van de eerste exemplaren van de uitgave niet veel vertrouwen te hebben in de plannen van de VARA om met een nieuw satirisch programma te komen „ On rust is een lelijk woord in Neder land De VARA mag dan wel de m eest-onrustige omroepvereniging zijn zij is toch maar gematigd pro gressief en gematigde progressivi teit is geen progressiviteit " Geen buitenlandse studenten in de geneeskunde DEN HAAG — Stads begin 1964 zijn er geen nieuwe eerstejaarsstudenten In de geneeskunde ingeschreven aan de openbare universiteiten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten Bij Koninklijk Besluit van 3 april van dat jaar is gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de Wet weten schappelijk onderwijs biedt om de toe lating van buitenlandse studenten te beperken De twee bijzondere univer siteiten hebben uit eigen beweging een nagenoeg eigen gedragslijn gevolgd Aldus antwoordt minister Diepen horst van onderwijs op de vragen van het Tweede Kamerlid Koekoek Boe renp Gesprek over Gibraltar del van de Rots " reeds tot de helft en deden het toerisme praktisch ver dwijnen En Madrid wil de blokkade nog doeltreffender maken Het zou er op neerkomen dat Engeland de enorme last te dragen krijgt van een kolonie waarvan het bestaan nog slechts verzekerd zou zijn door het geen haar van overzee bereikt Le Figaro stelt de vraag welke vergeldingsmaatregelen Londen te genover Madrid zou kunnen treffen Een verbod aan Engelse toeristen om hun vakantie in Spanje door te brengen zou weinig effect sorteren Op het ogenblik wonen dertigduizend Engelsen langs de Costa del Sol voor het merendeel in eigen huizen Zij willen niet weg Op handelsgebied zijn er niet veel mogelijkheden De Britse export naar Spanje is sedert vijf jaren enorm ge stegen en de handelsbalans tussen de twee landen is voor Engeland zeer gunstig Gaan de Engelsen daaraan tomen dan snijden ze dus in eigen vlees Ten slotte nog een enkele opmer king over hetgeen er mogelijk zal gebeuren indien de onderhandelingen inderdaad op een volslagen misluk king uitiopen Volgens Le Figaro is het duidelijk dat de regering in Ma drid dan aan een internationaal scheidsgerecht zou kunnen vragen om na bestudering van het dossier Londen uit te nodigen de letter van de Vrede van Utrecht van 1713 in acht te nemen Bü dit verdrag door Engeland en de Republiek der Neder landen met Frankrijk en Spanje ge sloten verwierf Engeland weliswaar Gibraltar maar niet in de huidige vorm De Spanjaarden zouden met name kunnen eisen dat de grens van Gibraltar 850 meter zou worden te ruggebracht om een stuk Spaans ter ritoir te bevrijden dat slechts militair is geneutraliseerd en dat Engeland zich heeft toegeëigend Op dit gebied ligt zelfs het vliegveld EZE maand gaat de Britse minister van buitenlandse zaken Ste wart met de Spanjaarden over Gibraltar spreken Hoewel niet te verwachten is dat Engeland op het punt zou staan dit tradi tionele steunpunt bij de westelijke toegangspoort van de Middellandse Zee aan Franco over te dragen is het toch niet ondenkbaar dat de sta tus van Gibraltar binnen kortere of langere tijd gewijzigd zal worden althans dat voorstellen in die rich ting gedaan zullen worden Zo veronderstelt The Guardian dat Stewart zeer wel met de gedachte zou kunnen spelen Gibraltar eens aan een democratisch Spanje over te dragen Maar zo voegt het gezag hebbende Britse blad eraan toe laai hij zijn wapens niet op de grond laten vaUen Het vooruitzicht voor de de mocratie in Spanje is nog onzeker En er is geen reden het gebied aan Franco te overhandigen Het blad acht het ook goed dat iemand in de Britse Labour Party nauw in contact blijft met de politieke partijen die ondergronds in Spanje werken Het zou fout zijn wanneer een partij omdat zij aan de regering is haar banden zou doorsnijden met groepen in Spanje voor welke zij sym pathie koestert Het zou echter een vergissing zijn aldus The Guardian bij de schatting van de betekenis van de oppositie in Spanje tegen Franco af te gaan op wat die groepen die van nature een optimistische kijk hebben menen Er is stellig alom in Spanje een NS-krachtpatser in de ijskast De plannen voor de 34 nieuw aan te schaffen elektrische locomotieven „ serie 1400 ' zijn in verband met de moeilijke financiële positie van de Ne derlandse Spoorwegen voor onbepaal de tijd in de koelkast gezet Hoewel de technische voorbereidin gen samen met de Franse fabrikant Alsthom nagenoeg waren voltooid zal de definitieve bestelling niet binnen afzienbare tijd worden geplaatst zo meldt het NS-blad De Koppeling De locomotieven bestemd voor rei zigers en goederendienst zouden met hun 4250 pk de sterkste NS-ers wor den Marïlou George was geweldig charmant gees tig en attent gisteravond Dat zeggen althans al itdjn vriendinnen die de hele avond met hem gedanst hebben ONDER^JÖÈOEP afkeer van het Franco-regime en het is logisch dat de oppositie plannen ontwerpt voor het geval Franco over lijdt Maar het zou naïef zijn te me nen dat het leger en opportunisten zoals de huidige minister van voor lichting Iribame niet hun eigen plan nen aan het smeden zijn D ^ INTUSSEN zijn er nog geen aan wijzingen dat de komende Brits Spaanse besprekingen die op 18 mei in Madrid beginnen tot enig tastbaar resultaat zullen leiden of zelfs maat tot een vruchtbare gedachtenwisse ling De standpunten lijken mijlenver van elkaar te staan Dat blijkt o.m uit de Spaanse reacties op suggesties in de Britse pers Daarbij werd o.m de vraag gesteld of het niet het beste compromis zou zijn om in Gibraltar een soortgelijk regime te installeren als in de Pyrenese herdersstaat An dorra welke een autonomie geniet die door Frankrijk en Spanje wordt gegarandeerd Aan een dergelijke op lossing denken de Spanjaarden ken nelijk niet Zij hebben hun zinnen gezet op de Spaanse soevereiniteit over Gibraltar Daarbij dienen de Engelsen te be grijpen dat deze wens niet alleen bij Franco en zijn aanhangers bestaat In feite is het immers zo dat alle Spaanse groeperingen van rechts of van links monarchistisch - of republi keins-gezind — zoals Le Figaro in een beschouwing uit Madrid tereclit constateert — sedert 263 jaren steeds op dezelfde manier over Gibraltar hebben gedacht AFGEZIEN van de zuiver politieke c.q juridische kant van de zaak is het nuttig eveneens grote aan dacht te besteden aan het economi sche aspect Misschien zal bij het komende overleg hierover ook wel hef meest worden gesproken De beperkingen die Spanje de laat ste tijd aan de grens met Gibraltar heeft ingesteld reduceerden de han - Wereldbekend aroma Wereldbekend aroma PAU MAU sxsSBü King Size Filler PALL MALL ezfosv WIIU comiSHt 
ZATERDAG 7 M iJ 1 1968 Adverten tie Grote collectie losse producties In de Benelux Jaarbeurzen gaan samen UTRECHT — In een officiële bij eenkomst van Jaarbeurs - en vakbeurs autorletiteiten in Brusael heeft burge meester L Kooremans van Brussel voorzitter van de Brusselse beurs het voornemen aangekondigd tot oprich ting van een federatie van jaarbeur zen vakbeurzen en tentoonsteillngen in de Benelux Het initiatief hiertoe is genomen door de vier Beneluxleden van de Unie der Internationale Jaarbeurzen te weten de internationale jaarbeurs van Brussel de internationale jaar beurs van Gent de internationale jaarbeurs van Luxemburg en de Ko ninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht Binnen deze federatie zal onder meer nauwere samenwerking tot stand komen op het gebied van informatie publiciteit uitwisseling van ervaringen en behartiging van deelnemersbelangen Een voorlopig bestuur werd geïn stalleerd onder voorzitterschap van drs J H D van der Kwast al - gemeen directeur van de Utrechtse beurs Het ligt in de bedoeling dat dit bestuur op korte termijn de be sturen van de diverse vakbeurzen in de respeküeve lamden zaj bena/ deren voor deelneming aan de fede ratie RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Kandidaatsexamen pedagogiek me vrouw J E H Ph van Kampen Schinning Hilversum Doctoraalexamen psychologie mej J W van Iperen Meerkerk Doctoraalexamen pedagogiek A A Köhne Baarn mej C H E Meijer Driebergen Jaar zette niet hest in ** Nasleep van burenruzie werd uitgeplozen voor de politierechter Zestig gulden NACHTEGAAW-IKAAT 3 OTSBCHr - TEL I»>S Leeszctalfiliaal in Overvecht geopend Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Vanmorgen is het fi liaal Overvecht van de r.k openbéu-e leeszaal en bibliotheek aan de Maria van Hongarijedreef 164 officieel ge opend door de heer H J Janssen lid van de onderwijscommissie in de Utrechtse gemeenteraad De nieuwe leeszaal bestaat uit vier lokalen ter gezamenlijke oppervlakte van circa 150 vlerkante meter In het filiaal zijn 5050 boeken ondergebracht Het personeel bestaat uit drie leden me juffrouw A Peepers geassisteerd door mejuffrouw E Waanders en een administratieve kracht De openingsuren van de leeszalen zijn dinsdag van 14 tot 17.30 uur woensdag van 14 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur vrijdag eveneens van 14 tot 17.30 uur en van 19 tot 21 uur en zaterdag van 12 tot 15 uur Visakten worden van 16 mei af uitgereikt UTRECHT — Van maandag 16 mei af worden bij de gemeenteseoretarie aan de Ganzenmarkt de visakten uit gereikt Van 16 tot en met 31 mei heeft dit ook plaats in het voormalig gemeentehuis te Zuilen Het nieuwe visseizoen loopt van 1 juni 1966 tot en met 31 mei 1967 De minister heeft goedgekeurd dat er mede in verband met de pinksterda gen al mag worden gevist van zater dag 28 mei af DEZE plattegrond geeft aan hoe met ingang van maandag 9 mei het '/ emotoriseerd verkeer kan rijden * ussen Kanaleneiland en stad om iat de Paul Krugerbrug dan afge floten zal zijn Op het ê^ Oktober-vlein komt een groot bord te staan waar de wijzigingen ook op wor den aangegeven De brug zal onge veer drie weken gesloten zijn voor het verkeer in de richting van het -¦ entrum in verband met het aan brengen van een nieuwe slijtlaag op het wegdek en het maken van een verhoogde afscheiding in het midden van de brug ' W ^ E * Aalten en B » J Kroeze jubileren UTRECHT — De heer E Aalten Zandhofsestraat 35 viert donderdag 12 mei zijn zilveren jubileum bij de N.V Algemene transport - en expedi tieonderneming Van Gend & Loos De jubilaris is commies biJ het hoofd kantoor Dezelfde dag viert de heer B J Kroeze Wibautlaan 10 te Baarn een zelfde jubileum Hij is bij het hoofd kantoor werkzaam als landencorres pondent voor België Luxemburg en FranlCTiJk Bromfietser kreeg hartverlamming Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — De 73-jarige heer W van Kasteel is vrijdag op ziJn brom fiets onwel geworden De bejaarde man die in het Ondiep reed werd ge troffen door een hartverlamming Het stoffelijk overschot is overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Bij mevrouw Goos Veemarlrtpleir 26 telefoon 35094 is vrijdag komen aanlopen een zwarte kat met een wit befje witte achterpoten witte sokken " om de voorpoten en « en witte ring in de staart Reeds sinds enkele maanden loopt in de buurt van het huis van mevrouw Bleeker Sartumuslaan 1 te Biltlio ven een zwart met witte poes Gebouw Waalstraat 81 10 uur eredienst Kerk van Jezus Christus van de Heiligen en 15 uur ds W v ' t Spijker der laatste dagen — 17 uur avondmaals - Oud Kath PaCbchies — St Gertrudis vergadering op de eerste zondag van deWillemsplantsoen 2 8 uur vroegmls 10 maand 11.45 uur vasten - en getuigenis uur hoogmis en 18.30 uur vesper vergadering 17 uur avondvergadering St Marie Achter Clarenburg 6 zater B.-k diensten — St Aloysius A v Os dagavond 19.30 uur vesper met avondge tadelaan 4 6.45 7.46 9 10.16 u hoogmis bed zondag 8 uur vroegmls en 10 uur 11.46 en 17.30 uur hoogmis St Antonius van Padua Kanaalstraat St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 200 8 9.30 hoogmis 11 en 17.30 uur 8 uur vroegmis 10 uur hoogmis en 18.30 St Augustlnus Oude Gracht 69 6 7 8 uur vesper 9 10 uur hoogmis 11.30 en 19 uur Holy Trinity Church — 9.15 uur holy St Bernardus Camminghaplantsonen 18 communion 10.30 uur mattins en 11.45 uur 7.30 8.30 hoogmis 10 uur en 11.30 maan - holy communion dag woensdag en vrijdag 19.30 uur Eglise Wallonne — 11 h pasteur FRANK St Catharina en WiUibrord L Nieuw - le Comu ¦" " ' Vrije Evang gem — Achter St Pietet11 10 en 17.30 uur ds ~ Oud-Utrecht UTRECHT — Oud-Utrecht de ver eniging tot beoefening en tot versprei ding van de kennis der geschiedenis van de stad en de provincie Utrecht vergadert woensdag 11 mei in het historisch instituut Kromme Nieuwe Gracht 20 Aanvang 19.30 uur Bij de bestuursverkiezing stellen de heren J W van Woensel Kooy drs M N Acket en mr J W C van Campen die aftredend zijn zich her kiesbaar Na het huishoudelijk gedeelte ge ven de heren A Stork en ir W L Jansen een voordracht met lichtbeel den over 100 jaar Thtjsse — 50 jaar Vecht straat 36 7.30 8.30 9.50 10.45 hoogmis en 12.30 uur Christus Koning Marshalllaan 141 8 9.30 hoogmis 11 12.15 en 19 uur St Dominicus Palestrinastraat 1 7.30 9 hoogmis 10.30 12 en 18 uur Emmaus St Cleophas Donaudreef 53 8.15 9.30 hoogmis 11 12.15 en 19.15 uur St Gerardus Majella Vleutenseweg 517 7.30 8.45 10 uur hoogmis 11.30 en 19 uur St Gertrudis Amaliadwarsstraat 2b 7 8.15 9.30 hoogmis 11.16 uur _ _ _ H Hart van Jezus Oudwijk 21 7.30 9 10.30 uur ds W J Overdlep hoogmis 10.30 12 en 19 uur Ned prot bond en VrUz herv — St Jan de Doper PlettenburgplantsoenLeeuwenberghkerk Servaasbolwerk 10.16 2 7 8.15 9.30 hoogmis 11 en 17.30 uur.uur mej ds C P Thomsen St Joseph Draaiweg 42 8 9 uur hoog - Baptistengemeente Silo — Herenstraat mis 10.15 11.15 12.16 en 19.30 uur 34 10.45 uur ds Ph Lindeman Wzn St Martinus Oude Gracht 403 7 8.30 Jeugdzaal Silo 19.30 uur jeugddienst 10 uur hoogmis 11.30 en 17.30 uur Utrechtse predikbeurten Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 St Monica Oudenoord 4 7.45 9 10 uur uur ds C Harinck hoogmis 11.30 12.30 en 18 uur VoUe Evang gem Pinkstergem — St Isidorus Van Bijnkershoeklaan 36 L Nieuwstr 2 diensten om 10 en 19.30 8 9.30 uur hoogmis en 11 uur ""»^- j „ „ ¦ * O.L.V v Goede Kaad B Toussaintstr Ned Ver v Spintisten — Harmonla 18 8 9 10 uur hoogmis 11.30 en 18 uur Ambachtstr 12 10.30 uur mej G Bont O.L.V ten Hemelopneming Biitstraat Jehova's Getuigen — Loeft Berchma 121 7.30 9 uur hoogmis 10.30 12 en 18 u kerstr 18 bis samenkomsten te 16 uur Wederkomst des Heren Marco Pololaan Van Heutzstr 2a 15.30 en 16.30 uur 115 8.15 10 uur hoogmis en 11.30 uur Joh Ultenbogaertstr 32 bis 16 en 19 St WiUibrord Minrebroederstr 15 8.30 G H Uyter schout Evang Luth gem — Kerk Hambur gerstr 10.30 uur ds K E E Heintze Wartburgkapel Kennedylaan ' 68 10.30 u ds W F Schroder M,-,v „ i / TT i-u _ \ in Wljklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 uur Wilhelminakerk Hobbemastr 10 uur kmderkerk ös - Barbas en 19 uur ds Van Schothorst Doopsgez gem - 10.30 uur ds Th Willem de Zwtigerkerk Tumdorp 10.30 y^j Veen uur ds Van Endt en 19 uur ds Van Endt Eemonstrants geref gem - Geertekerk Marcuskerk t Goylaan 10 uur ds Van • — - -^ Schothorst en 19 uur dr M H Bolke stein Mattheuskerk H v Tussenbroekplant soen 10.30 uur ds G Duitemeijer en 19 uur ds Jens Mariëndaal Pr Bemhardlaan 9.30 uut ds Brinkman Lucaskerk Bemadottelaan 10.30 uur ds Bout en 19 uur ds Brl kman Triumfatorkerk 9 uur ds Bout Overvecht Openbare Lagere School Charlotte de Bourbondreet 10 uur ds Struiis Fliednerzaal Huize Swellengrebel 10 uur ds Jens Geref kerk ~- Oosterkerk 10 uur ds Goeman en 17 uur ds Helnen Triumfatorkerk 10.30 uur ds Dijkstra en 17 uur ds Trapman Tuindorpkerk 10 uur ds Keyser en 11 uur ds Goeman Westerkerk 10 uur ds v d Sijs en ds Laarman Pniëlkerk 10 uur ds Meynen en 17 uur ds V d Sijs Lucaskerk 9 uur ds Trapman en 17 uur ds Dijkstra Zuiderkerk 10 uur ds Van Oeveren en 19 uur ds Scheele Maranathakerk 10 uur ds Scheele en uur 17 uur ds Popma clubhuis Margaretha 16.30-16.30 en 16.30 - Immanuelkerk 10 uur ds Popma en 17 17.30 uur bijeenkomstenuur ds Van Oeveren Het Bozekruisers Genootschap — Munt - Overvecht 9 uur ds hemen en 17 uur straat 3 geen dienst ds Keyser XJTBECHT-ZUID Geref kerk vrügem -- Rehobothkerk voUe Evangeliezending — Casino Paar „"„ y ™*'^^ ^- ^ S ""^ ^'^^ ^- ^- Visser en denveld 10 uur de heer J Maasbach 16 30 uur ds G A Hoekstra Leger des HeUs William Booth — L W de Zwijgerkerk Tuindorp 8.30 uur Nieuwstraat 48 10 uur Helllgingssamen.ds G A Hoekstra en 16.30 uur ds W G komst en 19.30 u verlossingssamenkomst ^*^^®^- Stichterskorps — Mgr v d Wetering - gronden ter inzage ligt een plan tol het oprichten van 46 gebouwen op ' n terrein gelegen tussen de Van Eysin galaan de Van VoUenhovenlaan de De Louterlaan en de Struykenlaan kadastraal bekend gemeente Utrecht secöe S nr 394 Dit bouwplan wijict af van het uit breidingsplan in onderdelen Kanalen eiland in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouwver gunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouw wet Alvorens hiertoe over te gaan wor den de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en eventuele bezwa ren daartegen vóór 18 mei 1966 sclirif teUjk bij hun College in te dienen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van be langhebbenden dat de wethouders De Nooij en v d Vlist verhinderd zijn maandagmorgen 9 mei a.s spreekuur te houden Gemeenteraad van Utrecht De burgemeester van Utrecht ge let op artikel H 22 der Kieswet brengt ter algemene kennis dat de lijsten van kandidaten voor de ver kiezing van de leden van de Gemeen teraad van Utrecht voorzien van de nummers en de namen of aanduidin gen der politieke groeperingen door de voorzitter van het Centraal Stem bureau voor een ieder ter inzage zijn neergelegd ter Secretarie dezer ge meente Bureau Verkiezingen Gan zenmarkt 7 3e verdieping Advertentie STADSONTSPANNING - U.S.O Margriethal Jaarbeurs 7000 zilplaaisen Ingang Veemarktplein FEESTCONCERT Maandag 9 mei — 20.15 uur Hei Utrechts Symfonie Oritest m.m.v een aantal Utrechtse GJemengde Koren o.lv PAUL HUPPERTS Populair Promenade-programma Werken van o.a Van Anrooy Strategier Gounod Suppé Joharan Strauss Dvorak en Elgar Mars „ LaJid of Hope and Glory Toegangapirijs ƒ 1.50 a.L Kaartverkoop aan die bekende adressen in de stad bij V.V.V en aan de avondkassa vamal 19 uur 9.30 uur hoogmis 11.30 en 17.30 uur St ' Paulus Linnaeuslaan 4 7.30 9 10.30 en 11.45 uur UTEECHT-NOOBD Herv gem — Ned herv kerk te Oud Zuilen 10.30 uur ds Voorsteegh Verenigingsgebouw Daalseweg 9 uvir ds Voorsteegh Kapel Com Roobolstraat 70 10 uur dhr J Fennema Evang Luth gem — Lutherkapel Cel - Opstandingslcerk R v d Hamkade 9.30 strT^'87riTu'ü1r Heiiïaigsdien^t'S u £ ^" jf'^^ew " ""^' l ^- v!i!i"^^2 ' Openluchtsamenkomst op het Lucas Bol werk en 19.30 uur VerlossingsmeeUng Geref gem In Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur erediensten Ood geref gem - Ambachtstraat 10 en l'ua^an'^p"dTen-ct ' IR „ nr 17 uur ds Kamp dinsdag 19.30 uur '' P^anse dienst 16 uur dienst Geref kerk — Bethelkerk 10 uur ds Gem des Heeren — Ridderhofstad 2 10 Offers en 17 uur ds Lievaart Loosdrecht en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur Noorderkerk Royaards v d Hamkade dienst 10 uur ds Lievaart Loosdrecht en 17 uur Vergadering van Gelovigen — Breedstr ds Offers 22 1 uur Eredienst 17 uur Bediening chr geref kerk — Adr v Bergenstraat des Vt'oords donderdag 20 uur Bidstond 10 en 16 uur leesdlenst ds P v Zonneveld Vrüe Kath kerk — Herenstraat 27 10.30 Bennekom uur dienst _...,,_ Bcligienze Broederschap Nieuw Leven Christian Science — Pieterskerk Pie Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 uur wlj - terskerkhof 5 iedere zondag 9.30 u Ne dingsdlenst spreekster mevrouw B Leef - derl dienst ledere le zondag v d maand lang-(irop 10.45 uur Engelse dienst le woensdag t „„ j 1 » - i r ¦ V d maand 20 uur Getuigenisdienst „» "^.''' in '^^' i ^ ^ r - ^""^"= 5 Margriet - Herst Apost Zendingskerk - Herenweg ^ tfi'^'L ° ™'' Heiligmgssamenkomst 12 7 - 10 en 17 uur diensten """^ jeugdsamenkomst 18.30 uur open - Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr l",?l ^"?°'"^'^ Van pppenheimplein - V d Heiligen der Laatste Dagen - Mag fijf *^!^^ straatweg 19.30 uur verlossmgs - dalenastraat 14-bis 17 uur dienst samenkomst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Nieuw Apostolische kerk — Wcmer Hei Hamburgerstraat 23 michstraat 1 zondag 9.30 en 16 uur woens - Aanstasmde zaterdag 9.45—11 uur Bijbel dag ' 20 uur studie 11—12 uur ds A E Dlngjan B.k diensten — St Jacobuskcrk Prins The Bethel Pentecostal Temple Inc Bemhardplein 40 7.30 8.46 10 uur hoog - Pinkstergem — Zondag Waterstraat mis en 11.46 uur 10.30 uur eredienst vrijdag Splnoziplanfc St Ludgerus Amsterd straatweg 575 soen 18 20 uur bijbellezing de heer C 7.30 8.30 9.30 uur hoogmis 11 12 en J H Theys 20 uur Gemeente van Christus — Bern Weerd St Salvator Pionstraat 5 7.30 8.45 O.Z 31 erediensten 9.30 en 19.30 uur 10 uur hoogmis 11.30 en 18 uur DAVY JONES I Reservepolitie 10 jaar DE RESERVE GEMEBNTEPOLI-TIE Utrecht viert vandaag het tienjarig bestaan Vanmorgen in specteerde burgemeester De Ka nitz het korps dat S16 man telt De medaille voor tien jaar trouwe dienst v^erd uitgereikt aan de re - serve hoofdagenten J H Bar mentloo C Slok W J F Wernert D G A Jansen en aan de reserve agent B Verkruijssen Tot hoofd agent werden bevorderd A H Aalberts P W Bakkffi J Bos P J J Cannemeijer J Doeve N A van Geffeni M J van der Griendt A C Hanselaar C B Hardy K W.'van Hilten H O Hulsdouw D G A Jansen J L van Lmijn B J Meloen W Stockschen B Ten nissen A Uithol P J Versteegh en W J F Wernert Examens Utrechtse rijksuniversiteit UTRECHT — Aan de Rijksuniver siteit zijn geslaagd voor het Doctoraalexamen rechtsgeleerd heid W B de Jong Amsterdam Doctoraalexamen rechtsgeleerd heid vrije studierichting W E van Waegeningh De Bilt Apothekers-examen F K de Graaf Almelo L P W A Zuijd geest Den Hoorn bij Delft Kandidaatsexamen muziekweten schap Kwee Him Jong Cum laude Utrecht Doctoraalexamen Italiaanse taai en letterkunde M G de Boer Utrecht Doctoraalexamen sociologie M Th J Smit Utrecht Propadeutisch examen niet wester-se sociologie H G Th W Knippen berg Hengelo O Kandidaatsexamen klassieke lette ren R Groenink Steenwijk Doctoraalexamen geschiedenis H W Snijder Breukelen J J Hage Utrecht H Ulrich Vianen Kandidaatsexamen geschiedenis M Verhoog De Bilt Doctoraalexamen fysische geogra fie J J Scholten Cum laude Soes terberg Kandidaatsexamen Nederlandse taal - en letterkunde P P M Dekkers Utrecht Kandidaatsexamen Franse taal - en letterkunde G Beylevelt Harder wijk P L Hanssen Maasbracht Arts-examen R Halseide Utrecht J H Hekking Utrecht H C Kop pert Utrecht M H J J Prevoo Gulpen A A M Ter Rahé Haaks bergen Advertentie KENNISGEVINGEN Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zij op maandag 20 juni 1966 te 15.00 uur ten provin ciehuize Achter St Pieter 20 ' te Utrecht in openbare vergadering zullen behandelen het bezwaarschrift tegen de regeling bebouwde kom ex artikel 43 der Woningwet 1901 Binnenterrein Montroselaan " Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zij op maandag 20 juni 1966 te 15.30 uur ten provin ciehuize Achter St Pieter 20 te Utrecht in openbare vergadering zullen behandelen het bezwaarschrift tegen het uitbreidingsplan Soester kwartier der gemeente Amersfoort Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat de Rolafweg in de gemeente Lopik voor zover gelegen tussen de M A Reinaldaweg en de Leicwijk in verband met de vervan ging van een duiker gedurende het tijdvak van 9 tot en met 14 mei 1966 of zoveel langer of korter als in ver band met de werkzaamheden noodza kelijk zal zijn of mogelijk zal blijken voor het doorgaande verkeer met alle voertuigen rij - en trekdieren en vee in beide richtingen zal zijn afge sloten Het bureau Bevolking ten Stadhuize zal aanvangende 9 mei a.s ten be hoeve van de afgifte van paspoorten en toeristenkaarten gedurende de zo mermaanden voor het publiek ge opend zijn elke maandagavond van 19.00 tot 21.00 uitgezonderd tweede Pinksterdag Linksafverbod Prinsesselaan Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat met ingang van 7 mei 1966 voor de Prinsesselaan een verbod is vastgesteld om met voertuigen rij of trekdieren of vee zich bevindende in deze laan links af te slaan in de richting naar de Museumlaan Dit besluit is in afschrift verzonden aan Gedeputeerde Staten van Utrecht de Hoofdingenieur Directeur van de Rijkswaterstaat alsmede aan de Ko ninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B de Koninklijke Nederland se Automobielclub en de Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 9 tot en met 16 mei 1966 ter gemeentesecre tarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en naby gelegen hoete wegens mishandeling Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Beter een goede buur dan een verre vriend luidt een be kend spreekwoord Maar voor vee ] mensen is de betekenis hiervan duis ter getuige de talloze g«vallen waar in een felle burenruzie leidt tot een behandeling voor de rechter Dan biyirt vaak hoe mensen die al jaren lang naast ellcaar wonen vaak om de meest onnozele redenen elkaar by voortduring het leven zuur trachtten te maken Een dergelijk geval laeeg de ix>litie rechter mr C Laan te behandelen toen de Utrechtse arbeider E N 41 voorkwam Enige uren na de jongste jaarwisseling had Mj onenigheid ge Icregen met zijn benedenbuur mevr E S 55 waarvoor hém nu ten laste werd gelegd dat hij haar ge schopt had Tijdens de zitting bleek het bijzonder moeilijk de juiste toe dracht te achterhalen doordat beide partijen het tegendeel beweerden en alle getuigen familie of kennissen waren van een van beiden Wel kwam vast te staan dat mevr S toen zy om 3 uur ' s nacht thuis kwam een grote chaos aantrof achter haar voordeur die kenneiük veroor zaakt was door vuutwerk Zonder een moment van twijfel verdacht zö haar bovenbuurman ervan de aanstichter hiervan te zijn Dankzij het allerminst geiuiddichte plafond kon zy hem hier van onmiddeiiyk op de hoogte bren gen wat Wj niet onbeantwoord liet Over wat daarna gebeurd was lie pen de verklaringen uiteen Was buurman E N direct naar beneden gegaan om verhaal te zoeken of had hij enkele minuten gewacht voordat hij het nachtslot ging controleren Had hij mevr S aangevallen zodra zij haar deur opende en had hij getracht haar naar buiten te sleuren of had hü terwijl hij in ziJn eigen deur opening stond haar alleen maar af geweerd De belangrijicste getuige mevr S deed enkele uitspraken die In strijd waren met haar verklaring tegenover de politie Naar de mening vajn de officier van justitie mr J C van den Berg kon de verldariqg van deze zeer ge spannen aan zenuwstoomissen lyden de getuige slechts met de grootst mogeUjke voorzichtigheid gebruikt worden De verklaring van mej E V 41 die destyds by mevr S in woonde vond de officier te beperkt Ned Herv gem Utrecht — Domkerk Domplein 8 uur Oecumenische vroeg dlenst ds Dronkers en ds Veldstra 10.30 uur prot dr H Jonker 19 uur ds Dron kers Janskerk Janskerkhof 10.30 u ds Has selaar 19 uur ds J H W Warners Humanisme met ot zonder god Jacobikerk bil Vreeburg 10 uur ds Greive en 17 uur ds Warners Buurkerk Steenweg 10.30 uur ds Warners Nicolaikerk bij Twijnstraat 10 uur ds Groenenberg Nieuwe kerk BoUenhofsestraat 138 10 uur ds Frank en 17 uur ds J Vermaas Oranjekerk t.o Julianapark 9 uur dhr A K V Kooy 10.30 uur ds Van Druten en 17 uur ds Van Ginkel Vredeskerk Kanaalstraat 10 uur ds Dronkers en 17 17 k uur en 16.30 uur ds M J C Blok uur Chr geref kerk — Wittevrouwenslngel 33 10 en 17 uur ds W v ' t Spijker Julianakerk Rijnlaan 10 uur ds W J A V ' t Einde om het „ wettig en overtuigend be wys " te voltooien Zij was geen ooggetuige geweest van het gebeurde maar had alleen iemand de trap af horen komen en vervolgens gestommel in de gang van het benedenhuis waaruit zij een vechtpai^ij had afgeleid Mr van den Berg concludeerde tot vrijspraak in deze troebele zaak " waarbij Wj opmerkte dat beide par tijen beneden de maat gebleven waren Politierechter mr Laan achtte de belde getuigenverklaringen daaren tegen wel voldoende bewys voor - de ten laste gelegde mishandeling Dat de verdachte ziclizelf als totaal on schuldig trachtte af te sciiilderen maaJcte bovendien op hem een byzon der onplezierige indruk Hy legde de arbeider een boete van ƒ 60 — sub sidiair 12 ^ dagen hechtenis op De hierover zeer gebelgde verdach te verklaarde onmiddellijk in hoger beroep te zullen gaan MEJUFFROUW M H A Tenhöl ter Krugerstraat 2i heeft ter ge legenheid van haar veertigjarig ' dienstjubïleum bij de N.V Alge mene Confectiehandel van O en A Brenninkmeijer de eremedaille in zilver ontvangen verbonden aan de Orde van Oranje-Nassan Zij heeft twaalf jaar als caissière ge werkt bij C en A en 28 jaar als hoofdcaissière ÜTBEOHTSCH NIEUWSBLAD Sinds vrijdag heet de tweede psy chiat/rische ^ universiteitskliniek om derdeel van het Willem Amtsz Huis in de Agnietenstraat te Utrecht naar prof dr H C Rümke Het besluit tot vemoe ming van de kliniek die nu vijf jaar bestaat is genomen door het college van regenten Prof Rümke werd na afloop van een weten schappelijke vergadering in Espla nade in verband met deze naam geving een receptie aangeboden Verpleegstersdiensten UTRECHT — Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 te lefoon 16381 avond - nacht - zater dag en zondagsdienst voor noodgeval len GG en GD telefoon 16411 toestel 51 Het Groene Kruis Tuindorp Tuin - dorp oost Overvecht Groenelcan en Maartensdijk Dienst van zaterdag middag 13 uur tot zondagavond 24 uur zuster J M R Laming telefoon 03401 1210 In noodgevallen GG en GD tele foon 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterdamsestraatweg 544 telefoon 40133 b.g.g nacht en week end telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdslngel O.Z 34 telefoon 16548 Avond nacht - en zondagsdienst hervormde wtjicverpleging en luther se diaconessenvereniging Diacones senhuis telefoon 11855 geref zie kenverplegiinig zaïster H Rietveld tele foon 30021 Vrüe Evang gem — Lutherkapel Cel siuslaan 5 9.30 uur dhr J v Oostveen en 17.30 uur ds W E van Petegem Baptisten gem — Kapel Daelwijcklaan 3 Zuilen 9.30 uur ds Ph Lindeman Wzn Het Wit-Gele Kruis afdeling Utrecht Oudvrijk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uitsluitend telefonisch bereik baar Wijkziekenverpleging afdeling Utrecht telefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tijdens kantooruren Wijkver pleging Tuindorp zuster C Terlin gen telefoon 19301 b.g.g 27233 Wijlcverpleging Hoograven zuster D a Nijeholt telefoon 80625 
DTBECHTSCH NXEUWSBLAA ZATEBDAO V MBI 1»66 5 ^ iimfeóuual in L^c Anna Karina als non in een drakerige film anneó ALVORENS het probleem van de ondertiteling aan te snijden lijkt Ket me nuttiger er voor de zoveelste maal op te wyzen dat we maar twee goede actualiteitenrubrieken hebben te weten Achter het Nieuws van de VARA en Brandpunt van de KRO De laatste weken hebben we enkele voortreffelijke reportages uit Indonesië gehad van Brandpunt gisteren Invam Achter het Nieuws vpor de dag met een half uur durende terugblik op de oorlog door drie overlevenden van de achttien doden die door het gedicht van Jan Campert vereeuwigd zijn De Duitsers hadden de Geuzengroep van Bernard IJzerdraat opge rold drie van de achttien terdoodveroordeelden werden echter bege nadigd ' omdat ztj nog geen 20 jaar waren hun plaatsen werden üider tijd ingenomen door gijzelaars Alle drie de heren Keesmaat Minco en van ' t Hoff overleefden Duitse gevangenissen en kampen en keerden nu terug naar de plaatsen huns onheils Dat begon indrukwekkend in de rechtszaal waar alle namen van de terdoodveroordeelden opnieuw werden opgesomd terwijl Keesmaat Van ' t Hoff en Minco ta de lege rechtszaal op de plaatsen waar zij ook toen stonden hun vonnis nogmaals aanhoorden We volgden hen verder naar het Oranjehotel naar een gevangenis in Munster en naar de plaats vcin executie terwijl zii daar tussendoor vertel den over hun gevoelens hun be levenissen ' in die dagen Er wordt wel eens geklaagd over opdringe rige achtergrondmuziek ' biJ beel den die zulke muziek niet nodig zouden hebben Ook nu liet de mu ziek vaak merken dat ztJ er was maar ze was z o goed gekozen dat ze de emoties die de beelden losmaakten alleen maeu versterkten niet versmoorden WAT DE ONDERTITELING betreft we zagen er gisteren twee verschillende voorbeelden vein allebei toevalligerwijs van het Engels van de protestzangeres Joan Baez Nico Knapper de regisseur van haar optreden in de Hilversumse Expo-hal had alleen de tussen teksten en het laatste liedje vertaald De overige liedjes had hij onbe zoedeld ' gelaten doelbewust omdat het geen protestsongs waren en de poëzie in de kille ondertitels toch niet tot haar recht zou komen miJn aanbeveling in zo'n geval sierletters te gebruiken zei hij te zullen overwegen Bij het ondertitelde liedje van Bob Dylan was de tekst echter zo belangrijk dat hij het bij wijze van uitzondering wel heeft laten ver talen Accoord al blijf ik het een vorm van onjuist esthetisme vinden als men liever de tekst onbegrepen laat dan het heilige beeld te bezoe delen Dat laatste heeft de regisseur van Fanclub Ralph Inbar pogen te ondervangen door het gesprek van Jeroen.Krabbé met Joan Baez niet te ondertitelen maar te boven titelen FANCLUB was overigens weer best aardig de discussie duurt met vijf deelnemers echter iets te kort omdat discussies pas interessant worden als iedereen zijn basisopvatfingen ' gespuid heeft een onder grondje ' heeft gelegd en dan improviserend moet gaan voortborduren Gisteren namen we ook afscheid van Caesar en Cleo Het is toch niet geworden v/aX ik er na de eerste aflleveringen van gehoopt had Het jlevensechte ' begin als ik het zo even mag uitdrukken ging gaandeweg over in het kluchtige totdat we gisteren het stadium van het radio hoorspel hadden bereikt met alle stemmetjes véin dien Op Nederland 2 was Literair Kijkschrift gewijd aan de dichter Van Egidius op zichzelf een heel interessante zaak maar ik kon er toch niet tegenop alles wat er getoond en gezegd werd vervluchtigde onmiddellijk zodat men geen enkel ogenblik houvast kreeg op de stof »•**«*»»»»»«»» >*«¦<«>»» door Mico Scheepmolcer ¦»**»***%*« i * ^*»*»* fc »%*^< Vlaamse Schouwburg bracht Mirakelridders Studenten brachten knap op art toneel RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie LICHT RECUME Singelstraat 11 • Mams ik heb mijn soep op Mag Ik de rest van het eten laten staan want Ik zou bü Tommy thuis patat krijgen 44114 door Kees de Bruijn CANNES — Misschien kwam het wel door de regen die op deze eerste volledige festival dag de fimschare tot het dragen van een regenjas en paraplu veroordeelde Maar het kwam daarbij zeker ook door de enor me voorpubliciteit die een ver toningsverbod van een film nu eenmaal altijd betekent dat de grote zaal van het Palais des Festivals zowel voor de middag als voor de avondvoorstelling van de Franse film „ Suanne Si monin La Religieuse de Denis Diderot " vele zitplaatsen te wei nig telde Nu was deze festtvalpremlère voor de Fransen ook een uitzonderlijke gelegenheid om deze door Jacques Bivette gemaakte verfilming van Di derot ' s Ideine 18de eeuwse rorhan over de avonturen van een non tegen uil en dank te zien want zoals be kend is de openbare vertoning van de ze film ondanks alle protesten tegen dit belacheiyke regeringsbeslult in dit zo graag met zijn cultuur pron kende land nog steeds verboden Al leen op het festival mocht het wel iindat — en nu citeer ik minister André Malraux die kennelijk met het verbod van z^n collega Bourges een eetje in zyn maag zat en zijn naam niet aan zo iets ridicuuls wilde le nen — hier alleen artistieke maat staven gelden en het gevaar dat een religieuze gemeenschap in haar waar digheid en eer wordt aangetast dus niet aanwezig is Of La Religieuse " gediend is met het aanleggen van artistieke maat staven is ' n geheel andere zaak Voor wat ik daaronder versta is dit werk stuk van Rivette namelijk een voor namelijk vervelende film waarin men eerst door een anderhalf uur durende geeuwverwekkende inleiding moet om daarna terecht te komen in een ci rieuze mengeling van de witte non " en „ Sound of Music " Ik kende Di derots oorspronkelijke roman niet maar de weinige bladzijden welke ik er thans hier in gelezen heb hebben mij wel duidelijk gemaakt dat deze ISde eeuwse auteur en encyclopedie samensteller in zijn oorspronkelijk als een practical joke voor een vriend opgezette nonnenbrieven " heel wat ¦ piritueler is geweest dan de verfil mer van ztjn roman die Anna Karina als non in een voornamelijk drake rig kader heeft gezet Want dat tweede deel van de film als de door haar ouders tegen haar wil in een klooster gestopte jonge non IJSO-'Vrora in Margriethal UTRECHT — Het Utrechts Sym fonie Orkest biedt zoals gemeld ter gelegenheid van zjjn 170-jarig bestaan de burgers van Utrecht in samenwerking met de Stichting Stadsontspanning ' n feestconcert aan Voor dit concert op maandag 9 mei in de Margriethal van de jaarbeurs 5000 bezoekers heeft Herman Strategier uit Utrecht ' n speciale feestzang gecomponeerd die behalve door het USO door ze ven gemengde koren uit Utrecht zal worden uitgevoerd De bezoe kers van dit concert kunnen ook luisteren naar de plechtige koper klanken van C!arke's Trumpet Voluntairy een 18de eeuwse mars voor de prins van Denemarken en naar de Piet Hein-rapsodie van Peter van Anrooy Het wordt dus een luchtig programma met veel bekende ballet en dansmuziek balletmuziek uit Gounots Faust de Leichte Kavallerie van Suppé de ¦ Kaiserwalzer van Strauss Slavische dansen van Dvorak De Utrechtse koren die hun me dewerking verlenen zijn Toon kunstkoor afd Utrecht Kon Oratorium vereniging Kericzang Utrechtse Oratoriumvereniging Koor Katholiek Utrecht Stem des Volks Kon Utr Mannenkoor Euterpe en Mannenkoor Aurora Het geheel staat onder leiding van Paul Hupperts Regen spoelde de terrasjes leeg iiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii het op aUe manieren met de liefde te kwaad krijgt eerst in de persoon van een opdringerige moederoverste — een mooi gek rolletje overigens van Liselotte Pulver — en daarna van een biechtvader die meer van haar wil dan alleen maar haar biecht aanhoren mag dan vreemd aandoen de lachjes die het oproept zijn toch niet die welke Rivette bij het maken van zijn film voor ogen zal hebben ge had Plaatjes kijken Tenzij ik mij daar heel sterk in ver gis en ondanks bijna twee en een half uur kleurige kloosterplaatjes kijlcen moeten Rivettes bedoelingen bü het met filmbeelden illustreren van Di derots roman aan mij voorbij zijn ge gaan Verder werd op deze regendag waarop de terrassen en de strandge noegens nu eens niet verleidelijk naar de vele honderden uit alle delen van de wereld naar Cannes gekomen professionele filmgeïnteresseerden lonkten aandacht gevraagd voor de eerste sjDeelfilm van de jonge Duit ser Ullrich Schamoni „ Es " heet zijn film die uit de hoek van de onver moeibare strijder voor een goede jon ge Duitse film Atlas-directeur Hans Eckelkamp komt en die zeker kwali teiten heeft De van de televisie afkomstige Scha moni heeft in Es " namelijk het pro bleem willen schetsen waarmee twee jonge samenwonende mensen in Ber lijn worden geconfronteerd wanneer hun onbezorgde leventje vol zorgeloos liefdesspel opeens wordt doorliruist door het feit dat het jonge vrouwtje zwanger is geworden Dat „ er " en „ sie " met „ Es " worden geconfron teerd In een zwierige stijl die ty pisch de jeugd van de makers ver raadt is dit verhaal tegen een ver lengd decor dat en passant wat pro - Papoea-'kunst in Rijksmuseum AMSTERDAM — Het onderwerp van de zomerientoonstelling van het Rijksmuseum in Amsterdam zal In afwijking van het gebruikelijke pro gramma gewijd zijn aan de hoogte punten van de kunst der papoea's waarvoor op het ogenblik in grote kring belangstelling bestaat Deze tentoonstelling komt tot stand door de medewerking van de direc ties van het Rijksmuseum voor vol kenkunde te Leiden het Koninklijk instituut voor de tropen te Amster dam het Museum voor land - en vol kenkunde te Rotterdam het Ethno grafisch Museum te Breda en het Missiemuseum te Steyl De stukken die afkomstig zijn uit het gehele ge bied van Nieuw-Guinea zijn gekozen uit het bezit van deze musea De ex positie wordt gehouden van 25 juni tot 25 september Ruimtevlucht Gemini op tv HHiVERSUM — De NTS zal dins dag 17 mei via de communicatiesatel liet Early Bird een deel van de re portage overnemen die de Amerikaan se televisie zal maken van de lance ring van de Gemini 9 met aan boord de asti'onauten Stafford en Cernan Van 17.25 tot 17.50 uur zullen beelden te zien zijn van de voorbereidingen van de lancering van de Agena ra-ket gevolgd door een rechtstreekse reportage van de start van de Gemi ni 9 ' s Avonds van 22.10 tot 22.25 uur zal een reportage uitgezonden wor den van de ontmoeting van de Gemini 9 en de Agena-raket boven de Ha wai-eilanden Vrijdag 20 mei van 15.50 tot 17.20 uur zal een rechtstreekse reportage verzorgd worden van de terugkeer van de Gemini 9 en het aan boord brengen van de bemanning en de capsule blemen van deze stad naar voren schuift in elkaar gezet Fseudo modern Jammer is aUeen dat de zwier en de vlotheid op den duur wat gema niereerd gaan aandoen en dat de men taliteit van het geheel dan opeens wat onecht wat pseudo modem blijkt Waarschijnlijk heeft Schamoni op zijn artistieke tenen staande gereikt naar een sfeer die toch verder van zijn Duitse instelling aflag dan het geval leek Ook al heeft hij vooral in het begin van zijn overigens best interes sante proeve van een Duitse film van-nu voortreffelijk gebruik gemaald van de lange zeer persoonlijke ca merabewegingen van de Nederlander Gerard van den Berg die internatio naal bij de jonge filmers terecht een steeds groeiende reputatie aan het opbouwen is Aan die reputatie zal „ Es " zeker bijdragen temeer daar Duitse inge wijden bijna zeker zeiden te weten dat Van den Bergs werk in deze in Duitsland met een onverwacht groot succes lopende film hem de volgende maand een „ Bundesfilmpreis " gaat opleveren Zwierig spel van Paul Cammermans UTRECHT — Dat onze zuiderburen in staat zijn een avond met boeiend en verzorgd toneel te brengen be wees gisteravond het gezelschap van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg uit Brussel dat in de Utrechtse schouwburg een voorstelling gaf van Lope de Vega's De Mirakeiridder EI Caballero del Milagro PAUL CAMMERMANS Deze voorstelling vond plaats in het kader van het Belgisch-Neder lands akkoord waarbij telkenjare in mei een uitwisseling tot stand komt tussen het Brusselse gezelschap en de toneelgroep Centrum Lope de Vega één van Spanje's bekendste toneelschrijvers en levend omstreeks 1600 heeft naar men zegt meer dan 1500 stukken geschreven Zijn Mirakeiridder een zogenaamde mantel - en degen-comedie en tamelijk onbekend is zeker geen hoogvlieger Toch is het een kleurrijke en barokke voorstelling van de lotgevallen van een listige en gewiekste bedrieger en UTREC3IT — Acteur en regisseur Walter Kous zal donderdag 12 mei om 17.00 uur in het instituut voor muziek,wetenschap aan de Rijnkade sprekenover zijn ervaringen bij de Actors Studio te New York AMSTERDAM — Het jaarlijkseRAI concert zal dit jaar op vrijdag avond 1 juli in de Zuidhal van hetnieuwe RAI gebouw te Amsterdam,plaatsvinden Ook ditmaal voert hetConcertgebouworkest onder leidingvan Bernard Haitink een aantal be kende werken uit waarbij haar eer ste concertmeester Herman Krebbersals solist zal optreden Het program ma omvat werken van Rossini Pa ganini en Beethoven e GRONINGEN — De Stichting Nederlandse Muziekbelangen organi seert op 23 24 25 en 26 mei in Groningen Nederlandse muziekdagen Deze muziekdagen werden in 1961 voor het eerst gehouden ' in Maas tricht en daarna in 1964 in Amster dam De stichting wil met het organi seren van dergelijke dagen een over zicht geven van hetgeen in de laatste vijf jaar aan muziek is gecompcMieerd door Nederlandse toonkunstenaars De minister van cultuur recreatie en maatschappelijk werk mr M Vrolijk zal de muziekdagen op 23 mei openen Advertentie Arsis samen met Recreatietheater ARNHEM — Het creatief centrum „ Arsis " dat vorig jaar in Velp zo genaamde creatieve kampen orga niseerde gaat dit jaar samenwerken met het Nederlands Recreatiefheater te Arasterdam Dit theater beweegt zich hoofdazlkeijk op het gebied van de toneelexpressie terwijl het creatief centrum zich meer toelegt op schil deren boelseren en tekenen Het is de bedoeling dat het hoofd kwartier van het Nederlandse recrea tietheater ook naar Velp zal worden verplaatst het verhaal speelt zich af in het Rome van de 16de eeuw De knappe Spanjaard Luzman van eenvoudige afkomst is rijk gezegend met fantasie en hij kan praten als de beste In liegen en bedriegen is hij geniaal HiJ verleidt vele vrouwen niet omdat hij verliefd is maar om ze geld afhandig te maken Zo hoopt hij rijk te worden om dan naar Spanje terug te keren en er te gaan leven als een groot heer Wanneer hij bil zijn escapades in moeilijkheden komt hoopt hij op een wonder een ' mirakel ' dat hem zal helpen Dit gebeurt ook totdat hü zich te inhalig toont en voor hem het spel eindigt waarbij hij ' fi naal voor schut wordt gezet ' Een dergelijk stuk moet het vooral hebben van een goede vertolking en enscenering vol vaart en beweging Aan deze eisen heeft de KVS ruim schoots voldaan De titelrol werd met veel zvrfer gespeeld door Paul Cam mermans die hiermee een gastrol vervult Cammermans bezit de be nodigdheden om deze Mirakeiridder gestalte te geven en hij heeft er een prachtige creatie van gemaakt Ook de overige bezetting was uit stekend We noemen Janine Bischops en Chris Lomme als respectievelijk een Spaanse en Franse courtisane en Gerda Marchand als de rijke Vene tiaanse Isabella Woorden van lof ver dienen voorts Ugo Prinsen die de rol van Tristan dienaar van de Mirakel ridder vertolkte Rik Andries als de vaandrig Leonato en Walter Moere mans als diens dienaar Camillo Ook Bert Struys en Herman Brug gen als respectievelijk de Franse sol daat Filiberto en de dienaar Lom bardo dienen te worden vermeld De regie was in handen van Kris Betz die hiermee bewees hoe een derge lijk stuk aan te pakken Het verzorg de decor en de mooie kostuums wa ren van Mimi Peetermans De Ne derlandse vertaling is van Firmin Mortier Het was jammer voor dit Belgischegezelschap dat de schouwburg zoslecht bezet was ' t had een vollezaal verdiend H Z Stijlvol concert in Pieterskerk UTRECHT — Ten bate van het restauratiefonds werd gisteravond in de Pieterskerk een concert gegeven door het vocale en instrumentale en semble van de Utrechtse Kring voor Kunstbeoefening resp o.l.v Miek van Rheenen en Jopie Swets-Erné Het programma bracht ons voornamelijk kerkmuziek en instrumentale werken uit de renaissance en baroktyd De werken kregen een over het alge meen goed klinkende uitvoering Het koor beschikt over goed stemmate riaal waarbij enkele leden in een so listisch fragment niet geringe pres taties leverden De dirigente weet het ensemble steeds weer tot een fris en enkele onnauwkeurigheden daargela ten nauwgezet musiceren te brengen Als meest treffende programmapun ten vermelden we Buxtehude's vijf stemmig Magnifical waarin de com ponist een solistenkoor stelt tegenover het grote koor Vervolgens Campra's solomotet Domlne Dominus noster Psalm 8 dat geschreven werd voor de Franse hofkapel Tenslotte de hymne Christe der du bist Tag und Licht waarin enkele meerstemmige zettingen te horen wa ren o.a van de hand van de diri gent Een lofwaardig instrumentaal aandeel completeerde dit stijlvolle concert D v d H v_y voor alles op het gebied van Hoofdkantoor Boeiende jazz in Persepolis UTRECHT — De in ons land nog vrij onbekende Keith Jarrett leverde de meest opvallende prestatie in het kwartet van tenorsaxofonist Charles Lloyd dat vrijdagavond concerteerde in de jazzkelder Fersepolis Ondanks ziJn 21 jaar heeft-hij nu reeds een zeer persoonlijke stijl ont wikkeld Zijn spel boeit door een ver rassende originaliteit vol grillige ritmen en sfeervolle kleurschakerin gen Zijn muzikaliteit steunt op een CHARLESLLOYD indrukwekkende technische beheer sing van zijn instrument wat vooral blijkt uit het feit dat hij met zijn lin kerhand even moeiteloos improviseert als met zijn rechter Zijn soli doen soms in de verte denken aan de vloeiende fraseringen van Bud Powell in diens gloriejaren afgewisseld door onberekenbare en vluchtige reeksen van gebroken ak koorden Charles Lloyd die afwisselend op tenor en dwarsfluit blies bleek een intelligent doch weinig creatief mu sicus Zijn spel herinnert voortdurend aan John Coltrane maar mist diens zeggingskracht Jack DeJohnette drumde agressief en soms wat erg hard en verbeten maar beschikte tevens over een on uitputtelijke ritmische fantasie De bedaarde Cecil McBee blonk uit door helder en rijkgeschakeerd basspel Dit boeiend concert waarmeePersepolis het jazzseizoen heeft af gesloten zal door de VARA wordenuitgezonden in het radioprogrammaJazzmagazine H M The sport of my mad mother UTRECHT — Onder de zeer be kwame regie van Erik Plooyer heeft de Utrechtsche Vrouwelijke Studen ten Tooneelvereeniging Concordia Crescamus vrijdagavond in K en W de première voor Nederland gegeven van The sport of my mad mother van de Engelse schrijfster Ann Gallico in ons land bekend door de opvoering van The knack door toneelgroep Studio Achter een planken schutting bij een mestvaalt en een hoop stenen is het toevluchtsoord van een stelletje nozems Eén is de baas de roodharige Greta en één is zo goed als seniel Dat is Dodo Verder zijn er twee jon gens en de blonde Patty Er komt een verdwaalde Amerikaan op bezoek die het wel tegen Greta op durft te ne men achter de schutting wordt wat gevochten en aan het eind van het stuk baart Greta een kind Dat is het hele verhaal van The sport of my mad mother Eigenlijk mogen niet eens spreken van een verhaal Het stuk is zuiver lyrisch het is een gedicht zonder kop of staart Het doet een beetje aan Barbarber denken door het verhef fen van willekeurige teksten tot poëzie Ann Gallico doet iets bijzon ders met bijvoorbeeld de gebruiks aanwijzing van home-permanent Door herhaling van woorden en zin nen ontstaat een lied zonder wijs waarin de spelers dansend instemmen ondersteund door een drummer Deze neemt soms aan de handeling deel waardoor de spanning wordt gebro ken De momenten waarop spanning ontspanning lyrisch woordenspel en speelse actie elkaar afwisselen is zorg vuldig gekozen Zeker voor de pauze is men door lopend geboeid door de dingen op hel toneel een ratjetoe van gebeurtenis - i Super • Utrecht « A'da Neon ' NV ' R'dam ' Be.ek L Utrecht - Tel 030 13241 Essay^prijs voor Gomperts A^TERDAM — De Essay-prijs 1965 van de gemeente Amsterdam voor een bundel essays groot 3000 gulden is toegekend aan de heer H A Gom perts voor zijn in 1968 verschenen bundel opstellen De geheime tuin De Essayprijs 1965 voor een enkel essay groot 400 gulden werd toege kend aan de heer Henk Romijn Meijer voor ziJn opstel Bij de dood van WiUiam Carlos WiUiams gepu bliceerd in het meinummer van Tira de 1963 De jury bestond uit mevrouw dr E G du Perron-de Roos en de heren prof dr S Dresden en Adriaan Mor riën jes vol humor en zeer up to date met z'n op art Na de pauze krijgt het stuk een te rugslag Ann Gallico gaat dan mora liseren en dat had ze echt niet moe ten doen Moeten we er dan toch iets achter zoeken gaan de toeschouwers onwillekeurig denken Nu is een stukje moraal verdedig baar in een dergelijk collagestuk waarin elementen van velerlei mate riaal zijn iDijeengebracht Humor en grollen erotiek sadisme kluchtige gegevens en vondsten als het inzet ten van de haarrollers Maar dit alles was pure gein op het eerste gezicht oppervlakkige poëzie die nogal op windend was En in dat rijtje hoort moraal niet thuis Om het weer goed te maken heeft Ann Gallico de won derlijke geschiedenis van de baring nodig Een knap stuk werk van de spelers een hecht ploegje van zeven de zeer beweeglijke Ties van Roosendaal als Patty Toka Briet als de felle Greta en Lien Beijerman als de seniele Dodo De mannelijke spelers waren gewoontegetrouw leden van het UST hvee zeer goede rollen van Warner van Wely en Carel Hingst als nozems Kees Hillen als Dean en Kees-Hans Pameijer als drummer De laatste kon voornamelijk goed drummen Zoals gezegd was de regie van ErikPlooyer uitstekend Onder zijn leidinghebben de zeven spelers een bijnavlekkeloze voorstelling gegeven vandit plezierige maar moeilijk speelbarestuk Vooral de tekstregie was zeerzorgvuldig E v V Danstheater weer terug SCHIPHOL — Na een vertraging van meer dan een etmaal is het Ne derlands Danstheater vrijdagavond van zijn tournee langs de Canarische Eilanden op Schiphol teruggekeerd In Tenerife heeft het gezelschap tengevolge van een zware mist 24 uur lang moeten wachten voordat het met een vliegtuig kon opstijgen Het miste daardoor de aansluiting in Madrid en Brussel Het gevolg van deze vertraging is dat de dansers en danseressen van daag de repetities hebben moeten mis sen voor de première van Le Renard van Igor Strawinsky die vanavond onder leiding van de Amerikaanse gastchoreograaf John Butler in de Kurzaal te Scheveningen wordt ge geven ZATERDAG Nederland 1 NTS Nieuws Klaas Vaak 7.05 KRO Ivanhoe kinder film 7.30 De Phil Silvers show 8.00 NTS Nieuws 8.20 KRO Het gulden schot schietwedstriid per telef 9.20 Brandpunt actualiteiten programma 9.50 Reportage van gospel groep uit Oliio 10.05 NTS Reportage danswed - strijd uit Berlijn 11.35 Nieuws ZATERDAG Nederland 2 NTS Nieuws AVRO De schone heks,filmserie 8.25 M'n beste populaire liedjes 9.15 NTS De vijfde colonne spionagefilm 10.30 Nieuws 10.40 Reportage judowedstrij den uit Luxemburg ZATERDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Operettemelodieën met o.a John van Kesteren 9.45 De Lotto - 9.50 Nieuws 10.05 Reportage danswedsti'ijd uit Berlijn 11.30 Nieuws ZONDAG Nederland 1 5.00 IKOR Prot kerkdienst uit Enkhuizen 7.00 Kerken Bijbelvertelling 7.06 NTS Huckleberry Hound tekenfilm 7.30 Agrarisch nieuws 8.00 Nieuws 8.05 Sport in beeld 8.30 NCRV The Joy String Engelse leger des-heils-muziek 8.55 Twee eenakters van Tsjechow met o.a Bob Goedhart 9.20 Lochboek Caroline Kaart zingt Schotse liedjes 9.50 Nederlands Kamerorkest muziek van Bernstein 10.20 Dagsluiting 10.30 NTS Nieuws ZONDAG Nederland 2 5.00 NTS Reportage judowed strijden uit Luxemburg 7.00 Sport in beeld 7.05 Engelse lessen voor be ginners lessen 30 en 31 7.30 De Bosbrigadiers jeugd serie 7.55 Reistips van dr L van Egeraat 8.00 Nieuws 8.05 De Zweedse Gouvernante 8.30 Reportage danswedstrij den uit Berlijn 9.30 Het verloren paradijs avonturenfilm 10.20 Sport in beeld 10.35 Nieuws ZONDAG Duitsland 1 8.00 Nieuws 8.15 Schachnovelle film met Curd Jürgens en Claire Bloom 9.55 Nieuws 10.00 De klassefoto Reportage over een schoolklas anno 1901 10.45 Reportage danswedstrtj den uit Berlijn 
ZATERDAG 7 MEI 1966 CTBECHTSCH MIECWSBLAD Intern „ Leccius de Ridder " MOTORCROSS op de Grebbeberg Hemelvaartsdag RHENEN PHILIPS TELEVISIE en HUISHOUDSHOW bij SCHUURMAN DAGELIJKS van 9—6 en van 8—10 uur in al onze winkels in UTRECHT-ZEIST 7 mei 9 — 6 uur 9 mei 10 mei K:?i 9 • GRATIS TOEGANG - VOLOP DEMONSTRATIES • SARIS AANHANGERS Fa Trapman Leldtsweg 120 Utrecht tel 030-36644 Aan de ANNA PAULOWNASTRAAT en bü de Sophialaan komen in een bosrijke omgeving voor spoedige be woning gereed zeer comfortabel uit gevoerde met een uniek vrij uitzicht ZONNIGE 3 - en 4-KAMERFLATS met CV en Uften Winkels scholen kerken en stop plaatsen van de bussen naar het cen trum bevinden zich in de directe om geving der woningen 01 GETROUWD K VAN DONSELAAB en MABJOLIJN WILSON Den Haag 7 mei 1966 Heden nam God van ons weg onze lieve moeder behuwd - groot en over grootmoeder CATHABINA MARGBETHA VAN DEN ANKER weduwe van Hendrik van der Laan in de ouderdom van 90 jaar Utrecht J van de Arend van der Laan F van de Arend H van der Laan A van der Laan-Sas Zandvoort K den Kleij - van der Laan Utrecht P van der Laan T van der Laan - Steingenga B van der LaanM van der Laan-Kraan Zandvoort C VEin der LaanOosterhout C M van Naarden - van der Laan A van Naarden klein - en achter kleinkinderen Utrecht 6 mei 1966 Admiraal van Gentstr 10 Wü zullen haar te ruste leggen dinsdag 10 mei om 11.00 uur op de 3e alge mene begraafplaats Tol steeg " aan het Houtense pad te Utrecht Vertrek van het woonhuis om 10.30 uur G A T FEENSTRA OOGARTS AFWEZIG TOT 13 MEI C VOGELSANG KEEL - NEUS - OORARTS Leidseweg 115 AFWEZIG TOT 22 MEI Notaris F H Ebell te Utrecht zal op vrijdag 20 mei 1966 om 2 uur in het Notarishuis te Utrecht Ach ter/^t Pieter 18 VEILEN het woonhuis te Utrecht aan de Biouwstraat 23 groot 51 ca Huur p.m ƒ 65.65 Lasten p.j ƒ 72,05 Waterl p kw ƒ 7,85 Te bezichtigen di en do van 2 4 uur Aanvaarding en betaling uiterlijk 17 juni 1966 Inlichtingen en biljetten ten kantore van gen notaris Ebell Loeff Berchmaker straat 48 tel 11666 GHEM ISGH NIGEN Gespecialiseerd In STJEDB JASJES >^ W "-^ VOORSTRAAT 77 - UTRECHT-TELEFOON 178 65 fuiste coupe is de l^dslag van een goed coiffure Onze p maakt mö ENGELS ^ 100 »/ o garanti dunste DAMESKA jTnanent - wordt ge-speciaal lEPRODUKT. ook by bet aar ALON BEMUURDE WEERD bij de Weerdsluis UTRECHIW - TEL 18032 I ExdmieTe hruidstoiletten I SPEaAALZAAK I HILMO Cathacgnesingel 18 a T «* 15«B - Utrecht Hiermede betuigen wij U onze oprechte dank voor het medeleven betoond bij het overlijden van OPA VAN DER ZOÜW Uit aller naam A van der Zouw Keulsekade 105 ONTEIGENING De Griffier van de Arron dissements-Rechtbank te Utrecht brengt ter kennis dat in de procedure rolno 89/1965 gevoerd wordende tussen Jhr Dr CONSTANT JOHAN ADRIAAN DE BANI'I'Z in zijn hoedanigheid van Bur gemeester der Gemeente Utrecht wonende te Utrecht te wiens name ingevolge de Wet het onteigeningsgeding wordt gevoerd handelend ter uitvoering van het besluit van de Raad dier Ge meente van 17 september 1964 goedgekeurd door Gede puteerde Staten van Utrecht bij besluit van 7 oktober 1964 3e Afd „ nr 2504B/2650 Eiser q.q Procureur mr F B Keulen tegen JOHN WELLS VAN BEÜNINOKN wonende te Zeist Gedaagde Procureur jhr mr F F Hooft Graafland op heden ter griffie zijn ne dergelegd het proces-verbaal van het gehouden onderzoek van deskundigen en het daar omtrent door dezen aan de rechtbank uitgebrachte ad vies teneinde aldaar gedu rende veertien dagen ter in zage van partijen alsmede van derde-belanghebbenden te verblijven Utrecht 4 mei 1966 De Griffier voornoemd mr J E Wiggelinkhuizen ONTEIGENING De Griffier van de Arron dissements-Rechfbank te Utrecht brengt ter kennis dat in de procedure rolno 97/1965 gevoerd wordende tussen Jhr Dr CONSTANT JOHAN ADRIAAN DE BANITZ in zijn hoedanigheid van Bur gemeester der Gemeente Utrecht wonende te Utrecht te wiens name ingevolge de Wet het onteigeningsgeding wordt gevoerd handelend ter uitvoering van het besluit van de Raad dier Ge meente van 17 september 1964 goedgekeurd door Gede puteerde Staten van Utrecht bij be.sluit van 7 oktober 1964 3e Afd „ nr 2.504B/2650 Eiser q.q Procureur mr F B Keulen tegen HENDRIK SCHOENMAKER wonende te Abcoude Gedaagde Procureur Jhr mr F F Hooft Graafland op heden ter griffie zijn ne dergelegd het proces-verbaal van het gehouden onderzoek van deskundigen en het daar omtrent door dezen aan de rechtbank uitgebrachte ad vies teneinde aldaar gedu rende veertien dagen ter in zage van partijen alsmede van derde-belanghebbenden te verblijven Utrecht 4 mei 1966 De Griffier voornoemd mr J E Wiggelinkhuizen Heden is de enige uitdelings lijst in het faillissement van C OVEBEEM Livingstonelaan 591 te Utrecht nedergelegd ter Griffie van de Arrondissements Recht-bank te Utrecht teneinde al daar gedurende 10 dagen ter kosteloze inzage van de schuldeisers te liggen Utrecht 5 mei 1966 Bosselaar mr C C curator. Maliesingel 56 telefoon 13141 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Hoenkoop brengen ter kennis van belanghebbenden dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 23 van de Overgangswet Ruim telijke Ordening en Volks huisvesting juncto artikel 20 der Wederopbouwwet aan R W van Schalk te Hoen koop vergunning te verlenen tot het uitbreiden van een bestaande garage op hét per ceel sectie A nr 1644 ged Aangezien dit bouwplan af wijkt van het uitbreidings plan in onderdelen Goudse straatweg worden de eige naren van de aan genoemd perceel grenzende en van de in de nabijheid gelegen gron den tot en met 17 mei 1966 in de gelegenheid gesteld be zwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergun ning in te dienen Hoenkoop 7 mei 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd de burgemeester Zielhuis De secretaris A F Stegeman Gevraagd NETTE JONGEN ± 17 jaar Voor magazijn en expe ditie bromfiets Handelshuis W Butteman Wittevrouwensingel 38 Utrecht Z tZfi -- ï SOLO EN ZIJSPAN Aanvang 2 uur Training 10.30 uur uit voorraad leverbaar bij Ie manche junioren 12.00 uur Officiële opening 1.30 uur DINSDAG VOORLICHTINGSAVOND DRUKKERSBEDRIJF Oe opleidingscommissie voor het drukkersvak in Ulrechi en om » geving nodigt JONGENS VAN 14-17 JAAR die ten minste het 7e leerjaar goed hebben doorlopen uit voor een populaire voorlichtingsavond over het drukkersvak Er zo niet alleen voorlichting worden gegeven er wordt ook een rondgang door een drukkerij gemaakt waar diverse mensen en machines zullen werken Let dan vooral op die mensen want het drukkersvak is een vak waarin je zelf nog meetelt Interessant werk steeds afwisselend denk maar aan boeken platen folders kranten Oe opleiding tot grafisch vakmon geschiedt grotendeels in een drukkerij en wordt gecombineerd met aanvullend onderwijs aan de Grafische School Ais leerling in opleiding krijg je direct een heel behoorlijk loon Ben je eenmaal gediplomeerd vakman dan zijn er verdere mo gelijkheden om door studie hogerop te komen Wil je er meer van weten De voorlichtingsavond wordl gehouden op 10 mei om 19.30 uui In de kantine van Drukkerij van Boekhoven Begijnehof 7 te Utrecht Inliclttingen Opleidingscommissie voer het drukkersvak p/a Drift 13 Utrecht Telefoon 11811 ZEIST m HET „ KERCKEBOS " IS HET NIET AIXEEN RIANT IMAAB VOOBAL OOK LUXUEUS WONEN Prüzen vanaf ƒ 42.000 — Financiering tot ƒ 40.500 — is desgewenst mogelijk BEZOEKT DE MODELFLAT VRIJE VESTIGING Inl dagelijks in de door de Fa Greeve uit Hilversum ingerichte modelflat in het flatgebouw van 13.30 tot 16.30 uur zaterdags van 10.30 tot 16.30 uur en bö WALTMANN & CO Oude Gracht 92 - Utrecht telefoon 030 - 18444 RUIMTE Van muurvlak kastruimie maken Efficiënt tot in finesses Praktisch juist in details Passend overal en altijd Demontabel - als U wilt HOE Hoe maakt U ruimte - Efficiënt Prak tisch U kiest een goede merk-keuken U kiest Poggenpohl - keukens WAAROM Om de rijpe ervaring Bij ons ligt de wegwijzer Rijk geïllustreerd ƒ 2.50 Slaat U die eens open Wilt U meer welen Onze ad vieren zijn kosteloos Stichts Handelshuis N.V Oude Gracht 227/229 Utrecht PDGGENPOHl KEUKENS i Voor moderne verzorgde coiffures Dameskapsalun Schoonheidssnlon Parfumeriepn Byouterieën H A Deun Amsterdamsestraatweg 303 — Tel 12237 — Utrecht PINKSTEREN IN PAR IJ Luxe-toerwagenreis van 28 mei t.ra 1 juni Ebato-Hagenouw Moreelselaan 37 telefoon 16511 REIS DE LENTE TEGEMOET Emigratie-avond over NIEUW-ZEELAND in het Oew Arbeidsbureau Breedstraat 26 Ctrecbt op dinsdag 10 mei a.s TOEGANG VRIJ — AANVANG 8 DÜB — FILM INLEIDING door de heer C A de Waal die in 1965 een reis door dit land maakte TEGELS WAND EN VLOER ook mozaïek TEGELLIJM VAN DONGEN TEGELS N.V St Bonifaciusstraat 6 Utreclit — Tel 42582 FYLASTIC ELASTIEKEN KOUSEN in Kwaliteit — Pasvorm Een „ TOPPRESTATIE " en Levensduur • De naadloze dubbelreks elastieken kous met hiel Vervaardigd uit de beste materialen LASTEX rubber en HELANCA-mousse nylon Keuze uit twee kwaliteiten Standaard EXTRAen Standaard FIJN Ook voor zwaardere kwaliteiten heeft „ FYLASTIC " de FY DUR elastieken kousen in diverse kwaliteiten voor confectie en maatwerk Vraagt uitsluitend naar „ FYLASTIC " elastieken kousen voor 100 % fabrieks garfintie en service Een vrijblijvende en deskundige voorlichting te ver krijgen bij Fa B EBBINK AMSTEBDAM8ESTBAATWEG 261—263 TEL 41281 DE UTR BEGRAFENIS VEREENIGING BILTSTRAAT 25-27 — TEL 10238 Begrafenissen - Crematies • Rouwltamers b7 " w KOOP RADIO DE HOOP rVONDELLAAN SSTEL.S'^IÓS-UTRECHT j GEZINSKREDIET RVË Lenen is nuttig Het hoort bij onze economie het rijk gemeenten grote bedrijven zij lenen geld Ook voor personen is dat normaal De huidige persoonlijke lening is ons „ Gezinskrediet '* contant geld voor belangrijke uitgaven Zonder borg direct beschikbaar voor ambtenaren en werknemers in vaste dienst Van ƒ 300 - tot ƒ 4.800 naar draagkracht Geen behandelingskosten vooraf Onder wettelijke voorwaarden en met grote discretie Alles kan schriftelijk worden afgehandeld Kwijtschelding restant bij overlijden Vraagt vrij blijvend inlichtingen NATIONALE VOLKSBANK Den Haag Riviervismarkt 4 tel 639586 Tevens in Amsterdam en Rotterdam gezinscreoiet 1926 Voor meubelen met sfeer Woninginrichting P W BOUWHUIJZEN & ZN Amsterdamsestraatweg 67-73 Utrecht Tel 030 - 197 98 ¦ s Voor Uw VERZEKERINGEN naar i - ROODVOETSenZh k i Tel 20 4 20-15 0 77 DONKERE GAARD 2 UTRECHT Makelaars en Taxateurs ¦ d I STALEN MOTORKRUISER ± 7 lïi lang in vrijwel nieuwe staat Voorzien van chem toilet gastoestel enz 22 p.k Mercury buitenboordmotor PRIJS ƒ 10.000 — Voor inl en bezichtiging Wilhelminapark 58 Utrecht tel 030-U877 Na 19 uur 02950-45982 12 mei 11 mei 13 mei DA COSTA-SCHOLEN CHE NAT SCHOLEN VOOR G.L.O EN Ü.L.O UTRECHT AANGrFTE VAN LEERLINGEN voor de NIEUWE CüBSUS 1966—1967 aanvangende 1 september a.s dient zo spoedig mogelijk te ge schieden bij de hoofden der scholen Ie DA COSTASCHOOL voor g.l.o Brederodeplein 13 Telefoon 34370 Opleiding voor u.l.o h.b.s gymnasium Hoofd H Breekveld spreekuur maandag 4—5 vrijdag 4—5 Telefoon huis 34463 2e DA COSTASCHOOL voor g.I.o Waalstraat 143 Telefoon 81808 Opleiding voor u.l.o h.b.s gymnasium Hoofd I van Keulen Telefoon huis 34708 Spreekuur maandag 4—5 donderdag 4—5 8e DA COSTASCHOOL voor g.l.o Hoograven Duurstedelaan 14 Telefoon 80S58 Opleiding voor u.l.o h.b.s gymnasium Hoofd J W P van Schaardenburgh tel huis 80180 Spreekuur maandag 6.30—7.30 4e DA COSTASCHOOL voor g.l.o Kanaleneiland Bontekoelaan 9 Telefoon 80857 Opleiding voor u.l.o h.b.s gymnasium Hoofd D Wielinga telefoon thuis 34964 Ie DA COSTASCHOOL voor u.l.o Brederodeplein 13 Telefoon 34679 Opleiding voor m.u.l.o.-diploma A en B Hoofd B IJtsma tel huis 03406—1855 Spreekuur dinsdag 3—4 Ie DA COSTA KLEUTERSCHOOL Scheldestraat 10 Hoofd Mej A C G Dam Aangifte van leerlingen tijdens de schooluren 2e DA COSTA KLEUTERSCHOOL tydeligk Immanuëlkerk ' t Goylaan 129 Hoofd Mej L van Kiezen tel huis 23785 Aangifte van leerlingen tijdens de schooluren Se DA COSTA KLEUTERSCHOOL Bontekoelaan 7 tel 81234 Hoofd Mej G Weggeman Aangifte van kleuters kan geschiedMi in het schoolgebouw Voor de lagere school moeten de leerlingen vóór 1 oktober 1966 zes jaar zijn De plaatsing van kleuters kan geschieden van de dag af waarop zij vier jaar zOn geworden HET BESTUUR Utrechtse Schoolvereniging Frans Halsstraat 22a — Utrecht Neutraal bijzonder lager onderwijs School met kleine klassen die voorbereidt voor het v.h.m.o Gelegenheid in de middaguren over te blijven voor veraf wonende leer lingen INSCHRIJVING van nieuwe leerlingen voor de eerste klasse en voor enkele plaatsen in de overige klassen van de cursus 1966/1967 kan alsnog geschieden op het spreekuur van het h.d.s op maan dag en vrijdag van 16.30—17.00 uur of na telefonische af spraak tel school 19732 GEMEENTELIJKE MIDDELBARE met 3 - en 5-jarige cursus en vervolgcursus Opleiding Praktijkdiploma's Opleiding tot de rijksdiploma's H.A.S m H.A.S V ' en tot de praktijkdiploma's Nederlands Engels Frans Duits en Boekhouden van de Nederlandse As sociatie Eisen van toelating Voor de klasse I voldoende lagere-schoolkennis Jongelui met 1 of 2 jaar U.L.O kunnen in een hogere klas worden geplaatst Voor klasse IV diploma H.A.S HE of M.U.L.O.-diploma Voor de vervolgcursus diploma Handelsdag school H.A.S V H.B.S.-A of daarmee over eenkomende kennis Inschrijving en inlichtingen voor de cursus 1966-1967 tot en met 27 juni op maandag - en woensdagavond in het gebouw Palmstraat 22 ingang Biltstraat hoek Oude Kerkstraat tel 030)-71 53 91 Op 19 22 en 24 augustus van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 20 augustus van 10.00 tot 12.00 uur in het gebouw Catharijnesingel 62 tel 030-1 98 55 TWEEDE HYPOTHEKEN IN 10 JAAR AFLOSSEN OF EERDER ALTIJD STEEDS MINDER WORDENDE RENTE BOETEVRIJE VERVROEGDE AFLOSSING MAKELAARSKANTOOR VAN EE N.V SLOTLAAN 294 — ZEIST — TELEFOON 03404-18731 
CTBECHTSCH NIBCWSBLAD EATBBDAO V MEI I960 Adenauer vindt in Israel nog geen vergiffenis Probleem van schuld en boete blijft actueel De Kerk en de Wereld organisatorische kerk Al het menselijk goede moet als een gevolg gezien worden van deze verlossingskracht en betekent een terugdringing van de zonde-macht door de genade van Christus ' koningsmacht Vanuit deze geloofshouding in de algemene verlos singskracht Christi zijn wij christenen geen vreemde lingen tegenover een zg niet-christen-wereld maar wij zijn solidair met alle mensen die zich door hun ont vangen en aanwezige heilsgoed als vreemdelingen zich afzetten tegen hen die de zonde-macht in deze wereld manifesteren Men zij wel voorzichtig met een directe kwalificatie bij wie en waar deze macht tot uiting komt Hier kan een menselijk oordeel een scheidslijn gaan aangeven die niet gelijk loopt met die van Cïods oordeel Zo lang wij nog niet de totaal verloste mensen zijn van de wederopstanding loopt ten slotte deze scheidslijn dwars door iedere mens heen Van onze correspondent BONN — Het bezoek van oud-kanselier Adenauer aan Israel wordt door de Westduitse pers met grote opmerkzaamheid ge volgd Het krijgt nog extra betekenis door de onderhandelingen die op het ogenblik in Bonn tussen de Bondsrepubliek en Israel worden gevoerd over een nieuw soort akkoord voor financiële hulp Voor de Israëlische onderhandelaars is immers de grondslag van hun eisen de afspraak die de toenmahge regeringsleider Ben Goerion en Adenauer in New York zouden hebben gemaakt H ^ fOE dan ook de christen gelooft in een mysterie gelegen in de geschiedenis van de mensheid en het Concilie gelooft dat de kerk daarbij als het in Oiristus geopenbaarde volk Gods getuigenis en teken is van dat mysterie voor heel de mensheid Zij staat niet in tegenstelling — in zover het gaat om de verlossings kracht Christi — met het doel van de binnenwereldse werkelijkheid maar om te getuigen dat Christus het doel van deze werkelijkheid in zich zelf laat overtreffen transcendeteert naar een „ nieuwe hemel en een nieu we aarde " Apoc 21 1 Immers „ de kerk heeft een heilsdoel dat eschatologisch is en dat alleen tenvoUe bereikt wordt in de komende aeon " Const past de Eccles etc pars I cap 4 n.40 Het is evident dat het Concilie o.a - dit doeleinde ziet in de rooms-katholieke kerk Doch tegelijk zegt het daarachter „ Gaarne belijdt de katholieke kerk met grote eerbied dat de andere christelijke kerken en kerkelijke gemeenschappen in het vei-vullen van deze taak gemeenschappelijk werk hebben verricht en vei > richten " I.e NAAR aanleiding van dit laatste rijst de vraag in hoeverre dit teken-zijn van de eschatologische werkelijkheid in de wereld verduisterd wordt door de verdeeldheid der kerken Daarvan is ook het Concilie zich bewust Hier hebben wij met een pijnlijke en ook wel tragische vraag te doen Wij weten niet welke te-kort-koming de christen-wereld aan haar mede wereld aandoet in deze doorzichtigheid van de reeds aanwezige eschatologische werkelijkheid Dit maakt de verantwoording van een doorgaande scheiding tussen de kerken alleen maar groter Kunnen wij zo ons ge zicht wel redden tegenover de wereld en moeten wij ons niet betrappen op onoprechtheid Moge het komen de Pinksterfeest de christenheid opnieuw doordringen van haar opdracht tot de eenheid - Rhodesische delegatie ging naar Londen Levenslang voor 3 veenmoorden KARLSRUHE — Een Westduits onderdaan die door een geallieerde rechtbank wegens oorlogsmisdaden is veroordeeld kan voor dezelfde feiten niet opnieuw door een Westduitse rechtbank worden vervolgd Het gekke is dat je nooit denkt aan vakantie in Engeland Maar nu je er snel en goedkoop met de Tor Anglia heen kunt varen en je auto mee is het een belevenis keiijk van de lengte -ƒ 45 - tot ƒ 92 Nadere inlichtingen hijde generaal agent Amsterdam FerryAgenturen _ Pr Hendrikkade 108 * m ^ >^>^ m ^ Amsterdam of bij één I 1 1 ^ C der erkende reisbureaus Tor Line - Rij-op/rij-af ferrydiensten tussen Amsterdam Engeland en Zweden VAN NIMWEGEN utrecht stationplein 22 tel 030-20323 SEGBTSCH MIECWSBLAD OW al onze SCHOLEN GX.O EN ÜX.O FTE LINGEN 1966—1967 aanvangende X)edig mogelijk te ge cholen Brederodepleln 13 gymnasium reekuur maandag 4—5 is 34463 o Waalstraat 143 808 gymnasium lefoon huis 34708 donderdag 4—5 ' g.I.o Hoograven elefoon 80S58 gymnasium aardenburgh maandag 6.30—7.30 l.o Kanaleneiland elefoon 80857 gymnasium tliuis 34964 Brederodepleln 13 A en B 03406—1855 JTERSCHOOL 10 ijdens de scliooluren JTEESCHOOL Goylaan 129 tel huis 23785 [ jdens de schooluren HERSCHOOL tel 81234 geschiedai in het de leerlingen vóór geschieden van de geworden HET BESTUUR > lvereniging — utrecht wijs School met Icleine v.h.m.o Gelegenheid in oor veraf wonende leer - VING ste klasse en voor enkele de cursus 1966/1967 kan van het h.d.s op maan - ur of na telefonische af - LUKE 1 vervolgcursus ploma's H.A.S ra H.A.S V Nederlands Engels de Nederlandse As - klasse I voldoende U.L.O kunnen in een atst ma H.A.S ra erf diploma Handelsdag - A of daarmee over - de cursus 1966-1967 en woensdagavond ingang Biltstraat 0)-71 53 91 30 tot 20.00 uur en op tot 12.00 uur in het 1 030-1 98 55 J THEKEN R AFLOSSEN R EDS MINDER E RENTE E VERVROEGDE n 9 VAN EE N.V EFOON 03404-18731 Adenauer zou de Israëliërs by die gelegenheid een over tien jaar ver deelde lening van 500 miljoen dollar hebben toegezegd Van deze belofte is echter geen enkel document be kend en de oud-kanselier weigert zicb erover uit te laten Tot op heden weigerde hij dat ook in Israel hoewel men natuurlijk her haaldelijk ernaar vroeg Voor de Is raëliërs staat het bedrag dat ze nu in Bonn uit de handen van de West duitsers proberen te krijgen in direct verband met de scliuld die dezen te genover de joden hebben Voor de Duitsers heeft het nieuwe verdrag overwegend het karalcter van een nor maal handelsakkoord Na afloop van het eerste en vorige contract dat lou ter op Wiedergutmachung ' was geba seerd is er nu volgens de Westduit sers onder het probleem van schuld en boete een „ Schlussstrich " gezet Dat van een dergelijke Schlussstrich nog geen sprake kan zijn ondervindt lAN BBADY Nieuwe gruwelijke vondst op Britse heide mogelijk Van onze correspondent LOJiTDBN — Het veenmoordenpro fes in Chester is vnjjdag na 2 weken geëindigd De 27-jarige kantoorbedien de lan Brady en zvjn vriendin de 2S-jarige blonde steno-typiste Myra Bindley werden beiden tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld nadat de jury het schuldig had uit gesproken Brady werd door de uit twaalf man nen bestaande jury die twee uur en een Icwartier beraadslaagden schul dig bevonden aan drie moorden na melijk op de 17-jarige Edward Evans het 10 jarige meisje Lesley Ann Dow ney en de 12-jarige Jolin Kilbride Myra Hindley werd schuldig bevon den aan de moorden op Evans en Lesley Ann Downey maar niet op Kilbride Zij werd echter wat de laat ste moord betreft van medeplichtig heid beschuldigd omdat zij Brady verborgen hield terwijl zij wist dat hij Kilbride had vermoord Hiervoor kreeg zij zeven jaar gevangenisstraf die echter inbegrepen zijn bij het le venslang Formeel kregen beide ver dachten voor elke moord levenslang Ze werden als volkomen normaal be schouwd Indien de kortgeleden afgeschafte doodstraf nog bestaan had zou Brady zo goed als zeker tot de strop zijn veroordeeld De oom van het ver moorde meisje Downey was bij de jongste algemene verkiezingen zonder succes kandidaat met als enig pro grammapunt de wederinvoering van de doodstraf De rechter zei dat de moorden op wrede gevoelloze en koel berekende manier waren gepleegd Er ging een schok door de zaal toen de rechter opstond voor zijn uitspraak Brady luisterde onbewogen met de armen over elkaar Myra Hindley was zeer bleek Toen zij even later naar de ge vangenis vertrokken had de politie de grootste moeite de joelende en ver ontwaELrdigde kreten slakende menigte tegen te houden Is dit het einde van de veenmoor den-affaire De politie sch^nt van plan de golvende heidevelden buiten Manchester naar eventuele andere Adenauer echter in Israel Alle kran tenlezers in de Bondsrepubliek heb ben de berichten gezien dat Adenauer diep onder de indruk het herinne ringsmonument voor de slachtoffers van de nazi's in Jeruzalem verliet Dat hij zelfs zó onder de indruk was dat hü alle verdere afspraken van die dag liet afzeggen Dit is voor de oude maar ijzersterke Adenauer wel iets heel bijzonders Hij kreeg een tweede klap tijdens het officiële diner dat hem door pre - mier minister Esjkol in diens ambts woning werd aangeboden Toprepor ter Kempsla van de Süddeutsche Zei tung beschrijft dit diner in zijn krant uitvoerig In zijn tafelrede zegt Esjkol „ Het Israëlische volk wacht op nieuwe tekenen en bewijzen ervoor dat het Duitse volk de verschrikkelijke last van het verleden erkent De Wieder gutmachung betekent niet meer dan een symbolische teruggeving van de bloedige roof Er is geen boete voor de gruwelen en geen troost voor onze rouw " Geen heildronk Hierna staat Adenauer op en zegt eerst alleen maar Het is moeilijk hierop te antwoorden " Dan wacht hij enige tijd en vervolgens merkt hij op dat de oorlog evenveel Duitsers als Ex SS'Cr kreeg levenslang WEST-BEBLIJN — WUhelm Wle bens een zestigjarige voormalige SS offlcier is vrijdag tot levenslange gevangenisstrat veroordeeld wegens twee moorden tijdens de nazi-bezet ting van Rusland Een andere voormalige SS-officier de 53 jarige Heinz Tangermann is tot zes jaar veroordeeld wegens mede plichtigheid aan moord en de 57-jarige Karl Rath tot vijf jaar wegens het zelfde Een vierde beschuldigde de 57-jarige Oswald Schaefer is vrijge sproken De vier veroordeelden maakten deel uit van een speciale SS-eenheid die verantwoordelijk wordt gesteld voor het bedrijven van massa-moord op joden en zigeuners in het gebied van Vitebsk en in de Oelcraine in 1941 en 1942 gruwelyke vondsten af te zoeken om dat nog een andere jongen en een meisje uit Manchester sinds lang ver mist worden Gedurende het proces hadden de le den van de jury ook het transcript van de diverse bandopnamen bestu deerd met inbegrip van de opname van het geschreeuw van Lesley Ann Downey alsmede naaktfoto's van haar en een massa ander bewjsmateriaal zoals landkaarten Over een opname merkte de rechter in zijn samenvat ting van de zaak ten behoeve van de jury op „ Wie dit gehoord heeft zal het waarschijnlijk in lange tijd niet vergeten De rechter zei tot de jury dat de opname de beide beschuldigden in hoge mate compromitteerde en een genadeloos licht wierp op het karak ter en de geestesgesteldheid van per sonen die een klein meisje op deze wijze behandelen Het bewijsmateriaal inzake de moord op Evans noemde de rechter een merlcwaardige en le vendige beschrijving van een brutale en volkomen gevoelloos uitgevoerde moord MYRA HINDLEY joden het leven heeft gekost maar dat hij de cijfers niet tegen elkaar wil wegrekenen Adenauer besluit „ Wij moeten deze tijd nu in de vergetelheid laten geraken Als goede wil niet wordt erkend dan kan daar niets goeds uit voortkomen Kunt u in de nieuwe prachtige opgave die Israel zich stelt niet de troost vinden voor dat wat u is aangedaan " Een heil dronk brengt de oud-kanselier niet uit Dat zou te banaal zijn zegt hij Hoewel de meeste politici in Bonn vinden dat Adenauer zijn optreden in het politieke leven wel wat erg lang continueert zullen ze dankbaar zijn dat de oude man naar Israel kon gaan om de slagen te pareren die er tijdens dit bezoek op liet in slaap gesuste Duitse gemoed worden uitgedeeld Want geen ander dan Adenauer heeft de politieke achtergrond om de woor den die in dit verband gesproken moesten worden geloofwaardig te maken Grimmond krijgt geen visum voor China LONDEN — China heeft een visum geweigerd aan de leider van de Brit se liberalen Jo Grimmond die mor gen naar China had willen vertrek ken Als reden hebben de Chinezen opgegeven dat het tijdstip volgens hen niet geschikt is voor een bezoek De laatste Britse partijleider die ' n bezoek aan China heeft gebracht was de socialistische oud-premier Attlee die in 1964 naar Peking ging Dit zijn twee bekroonde ontwer pen van puUovers voor de komen de herfst en winter Zij werden gis teren in Parijs getoond Links man nequin Christine die een van draion vervaardigde pullover op een lan ge broek draagt rechts Monique die een model Corpin genaamd laat uien gemaakt van effen zui vere wol met ingezette mouwen van gestreepte wol Bestudering van voedselvraagstuk LAUSANNE — De grootste voe dingswarenfabriek van Zwitserland Nestle S.A heeft vrijdag bekendge maéikt dat er een stichting in het le ven zal worden geroepen om het voed selvraagstuk in de wereld te bestu deren Nestle verklasirde dat de stich ting over een kapitaal van 20 miljoen Zwitserse franken 4.600.000 dollar zal kunnen beschikken om nieuwe metho den uit te werken om het voedsel vraagstuk in de onderontwikkelde ge bieden op te lossen Hongaars vonnis Twee jaar voor propageren van padvinderij BOEDAPEST — De 46-jarige in Hon garije geboren Zweed Joseph Zimmer man is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens het uitdelen van padvinderij folders Hij is in ho ger beroep gegaan Zimmerman die in 1956 uit Hongarije vluchtte bekende de folders te hebben uitgereikt maar hield vol dat hij niet wist zich hier mee aan opruiing schuldig gemaakt te hebben In Hongarije is de padvin derij verboden Nieuwe regering in Congo Brazzaville BRAZZAVILLE — In Congo Braz-zaviUe is een nieuw kabinet bekend gemaakt Het staat onder leiding van Ambrolse Noumazalay die tevens minister van planning is Noumazalay volgt dr Pascal Lissouba op die in brede kring beschouwd wordt als de leider van de pro-Cliinese marxisti sche vleugel van de regerende Natio nale Revolutionaire Beweging De nieuwe premier is eerste secretaris van die partij Door mgr dr Fr ITiijssen OP de 4de december van het vorige jaar werd in het tweede Vaticaanse Cbncilie de z.g pastorale con stitutie „ over de kerk in de wereld van deze tijd " aan vaard De titel zelf geeft al aan dat hetgeen hier be handeld wordt als een vrij relatieve uiteenzetting dient beschouwd te worden immers het gaat om een nadere bepaling van een verhouding tussen twee grootheden in deze tijd " In zekere zin kan men zeggen dat het op het moment waarop deze verhouding beschreven is en vastgelegd ook weer achterhaald is want de „ tijd " gaat door Dit geldt zeker voor de concrete toe passingen die in het tweede gedeelte van dit document op enige terreinen van de samenleving zijn aangewend LjeeóteillKe overpelnzlna In het eerste gedeelte staan meer dere grondlijnen die onze verhouding als christen tot de wereld in een nieuw daglicht plaatsen Er is inder daad sprake van een wending naar een wereldbeschouwing naar een zicht op mens en wereld waarvan velen gezegd hebben dat deze té optimistisch is De erkenning van een eigen doelmatigheid van de binnenwereldse werkelijk heid zal daartoe zeker aanleiding geven Maar men wil deze binnenwereldse doelmatigheid niet los maken van een geheim dat in Oiristus daarin gelegd is Inderdaad de zonde werkt in deze wereld zoals wij christenen ge loven ofschoon er velen onder ons zijn die een zekere neiging naar een déchristianisatie hebben omdat zij dit aspect van de christelijke beschouwing omtrent de wer kelijkheid van de wereld niet voldoende ernstig nemen Het kan een reactie zijn op een overdreven zo^e bele-ving bü bepaalde christenen die in hun ontmoeting met de wereld daarin blijven steken H ET Concilie scliijnt bij de erkenning van de zonde toch wel sterk de nadruk te leggen op de positieve zijde van de uitwerking van de verlossing reeds nu en hier in C3iristus gegeven wanneer het zegt Zeker de noodzaak en de plicht de strijd tegen het boze door veel wederwaardigheden aan te binden en de dood te onder gaan laten de christen niet los doch in het paasgeheim met Christus verbonden en aan Zijn dood gelijkvormig wordt hij gesterkt door de hoop op de wederopstanding " Na deze uitspraak volgt dan de wereld verblijdende en met haar solidaire zin Dit geldt niet alleen voor de christen-gelovigen maar voor alle mensen van goede wil in wier harten de genade op onzichtbare wijze werkt " Constitutio pastoralis de ecclesia in mundo huius tem poris pars I cap 1 n 21 D EZE geloofshouding opent een wijd perspectief naar de wereld door de christenen er aan te herinneren dat zij niet in een ghetto leven maar in een wereld die toch door Christus ' verlossingskracht geraakt is ook al staat zij niet in een voor ons zichtbare relatie tot een Greenfield treedt op als leider SALISBÜKY — De Rhodesische de legatie naar de Brits-Rhodesische onderhandelingen Is vandaag naar Londen gereisd Verwacht wordt dat de onderhan delingen begin volgende week begin - Amerikanen staken project om 9,5 km diep te boren WASHINGTON — De commissie voor de toewijzing van begrotingsgel den uit het Amerikaanse Huis van Af gevaardigden heeft besloten geen geld meer beschikbaar te stellen voor het project-Mohole dat ten doel heeft 9,5 km diep in de aardkorst te boren Er Is nog niet met het boren begonnen en er s al meer dan 5 miljoen dollar 200 miljoen gulden aan het project besteed De Amerikaanse Nationale weten schappelijke stichting " had voorge gesteld voor volgend jaar 19,7 mil joen dollar 71 miljoen gulden ter besohikidng te stellen De commissie wees dit af en deed een aanlieveling om alle betalingen voor het project te staken Het was de bedoeling het boren te beginnen van een drijvend platform op 170 km van de Hawaii-eUcinden Cïehoopt werd door het project licht te kunnen werpen op de oorsprong en de scheikundige samenstelling van de aarde De Tor Anglia is de nieuwe rij-op/rij-af ferty die elke zaterdagmiddag van de Coenhaven in Amsterdam naar Enge land vertrekt U bent dan in Imminë ham vlakbij de mooiste vakantiege bieden van Engeland De prijs van een overtocht is verrassend laag voor ƒ 38 kunt u al mee Uw auto vraagt - afhan - Advertentie Cebuto voor tor line Advertentie nen De Rhodesische delegatie staat onder leiding van de eerste economi sche raadsman van lan Smith sit Cornelius Greenfield en bestaat voorts uit Stan Morris voorzitter van het bureau voor openbare diensten en Gerald Clarke secretaris van Smith De Engelse delegatie bestaat uil Duncan Watson ambtenaar van het ministerie voor betrekkingen met het Gemenebest en Oliver Wright een pas benoemde ambassadeur van En geland in Denemarken De onderhandelingen hebben ten doel te onderzoeken of er een basis is voor bespreldngen tussen Londen en Salisbury over het geschil om de Rhodesische onafhankelijkheid Een woordvoerder van de Rhodesi sche poMtie heeft officieel tegen gesproken dat vijf Rhodesische po litiemannen dinsdag zouden zijn ge dood in een gevecht met Afrikaanse nationalisten zoals de Zimbabwe Afrikaanse Nationale Unie woensdag had beweerd Er zijn sinds vorige week vrijdag helemaal geen inciden ten geweest zei hij Evenmin was \ aem iets bekend van een sabotage poging met een kneedlx)m op de hoog spanningslijn van Kariba aan de grens met Zambia Volgens Zanu-leiders in Loesaka de hoofdstad van Zambia zijn in Rhodesia meer dan driehonderd leden van de organisatie gearresteerd se dert de botsingen die zich 29 april nabij Sinoia tussen de politie en aan hangers van de verboden partij voor deden tJ - lOl ƒ VA - Voorstraat 88-90 t.o Boothstraat utrecht - Tel 23131-12497 Telexno 47221 Ie Hogeweg 24 - Zeist - Tel 03404-17700 De partijleiders zeiden nog dat het offensief van de organisatie uit is l>e gonnen 7j UTRECHT IN ZEVEN DAGEN 7ü^5eNflEr(J-fM-GNPE W < 5PK0/vilN6IMNePA6 " POüm N(ÊUüOeüM!FOKM Wi^r5ipE5TöKy/»l > RÜNKAMAAL TJPENS VARSITX éÉM 57UCG\5TENFeE5T SSLT^-HÓLIÊR TODEHS 6ÊHELÊ S6HO0LTi)P HOTEL MET 300Bepc6N 2\L W - MOOPB'3 VAM c\/&[4.2 — 3.S1.S b.g.g na 7 uur ' Uni DODGE 440 1965 CHBVEOLET Malibu 1964 VOLKSWAGEN bestel met glas 1964 FIAT 1500 L 1964 DODGE Dart 1964 VOLKSWAGEN met schnifdak 1964 OPEL Kadett stationcar 1964 BMri FORDS Galaxie 500 1963 FORDS Zppliyr 1962 TB6.STAUNUS 17 M 196 ' CHEVBOLET Bel-Air 1963 V.W Bestel 1 en r deuren 1963 PLYMOUTH Belvédère 1963 VOLKSWAGEN busje 1963 IWOEEIS Oxford stationcar diesel 1963 AUSTIN A 60 diesel 1963 2 MEEOBDES 220 S 1962 en 1963 PONTIAC 1962 FOBD Statiori^ pï b opname in het pensioenfonds m^m *•¦ 5 *®"" bij studie ^ d tantième i.e een afwisselende baan in een prettige sfeer THOMASSEN & DRIJVER - VERBLIFA NV FABRIEKEN DEVENTER - DOESBURG • DORDRECHT ¦ HOOGEVEEN KROMMENIE - LEEUWARDEN - OSS - UTRECHT - ZAANDIJK A MSTERDAJ spelen en t horen zodra er g zij op een gegeve maalct dat er te \ hoging van de s ' willen dat de sta belastingverlagi de rekening beta betalers het niet van geldontwaai onder verdoving In alle ontwikkel het Inflatiesvirus eij oorlog doorgewoekei is het bijzonder vli volkeren zyn aange verlangen om tot vei groei te komen o doorgaat In alle lai held een sf«eds br van sociale voorzien re werken laten uitv Intussen groeit < klaciiten over de ge flatie welke het vi mijnt en de kapitai gaat De investerin het oog op de toeli door in gevaar D vving na de andere desondanks gaat de Tussen de klipp H EUS niet alleei weerklinkt de genen die het zo goe koopkracht van het klippen tussen scyll niet weten te omzeil Verenigde Staten m misten zich de laat mende mate bezorgd epidemie die de kop President Johnson oorlog in Vietnam zich echt het hoofd over de gevolgen va ven die met defensi hulp onderwijs en gepaard gaan In he hem het leven niet maakt Enerzijds di vaardigden aan op de uitgaven en andei een ware verlanglijst zij zo gauw mogeljj willen zien gaan Op volle toeren D E economische intussen in de op volle toeren en de overheid om er nemen hebben tot taat gehad De inflai sterk ingedrukt nu er om de betalingsbalans dollars meer worde naar de andere indu voorheen als vergaar voor het te veel aan de begrotingstekorten stond De dollars blijv en dragen er toe bij vuurtje stevig wordt Grote bestedingsdra menten heeft een opw de prijzen teweeg gel van de presidentiële al gewaarschuwd manier niet kan do zullen de gevolgen worden van de fouten teel worden gemaakt gens hem echter verk ogenblik de rem in t een stevige belasting te voeren Evolutie H ET Amerikaanse heeft in de kome veel geld nodig om apparaat aan de niet lingen aan te passen evolutie gaat zo snel vingen onvoldoende doen brengen om tot de verouderde machine De ondernemers zijn zichtlger geworden mi Uitkeringen Gedurem En hij wil er niets van weten ook Hij heeft - als boormeester - wel andere dingen aan z'n hoofd Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat moeder geen wasproblemen meer heeft Sinds ze haar Miele heeft gaat alles automatisch En hoe een vuile overall wordt net zo schoon als dat tere babyjurkje Trouwens alle verschillende soorten textiel worden even grondig als behoedzaam gewassen In een Miele automaat gaan deze eigenschappen altijd samen Let maar eens op al die wasprogramma's Een Miele verwarmt weekt wast spoelt en centrifugeert En precies op de voor elke soort wasgoed vereiste manier ledere Miele is zo'n helderschone alleswasser Met een roestvrijstalen binnenwerk en een geheel geëmailleerde ommanteling Om er jaren en jaren en jaren plezier van te hebben Kies een Miele voor uw geld Er is al zo'n volledig automatische huisvriend voor f 1345 — Ontdek waarom Miele niet goedkoper maar wel beter is Vraag brochure no vu e bij Miele Goudsesingel 92 Rotterdam ^ güxmmmtmmm er is geen betere ü /^ sr ''^ m 1 *^' — 1 1 © -..,— II 1 1 mummm mwMmms G45 Afwa» automaat f 1695 - 421 Monoknop de Luxe f 1695 - Nieuw 412 Automatic f 1345 - 416 Superautomatjc 1 1495 — Strijkmachine i 895 — Strijkijzer f 28.75 401 Monomatic t 995 — 403 Oombimatic f 1245 — plaats op aanrecht Nieuwl 6 25 Afwas automaat ^ 1350 -^ ^^ plf Schrijf eens een brief met gegevens over uzelf aan de chef van de ^^ Pll jjifdeling Personeelszaken Kanaalweg 92 Utrecht U kunt hem ook op ^ l^lll 3 lellen onder nummer Q30 3 12 41 Hij vertelt u alles waf u weten wilt iiiMiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiininiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiMiiiiiiiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiiiiniiiiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiin I GAS MIJ vraagt voor de verkoop van vloeibaar gas = 1 propaan - butaan = I AKTIEVE HOOFDDEPOTHOUDER | I in het rayon UTRECHT | 1 Het betreft overname van een reeds bestaand ver - 1 = koopgebied van flessengas propaan - butaan 1 i Ervaring in bovengenoemde branche strekt tot aan - i § beveling i i Nadere inlichtingen worden verstrekt onder no 2-8324 | i aan het bureau U.N f liiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiiniMiMiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ nee A.E.G 1 januari Telefunk FRANKFORT — Elektricitafs Gesellsch-zal de Telefunken A Per 1 januari 1967 woi teilten van Telefunken overgedragen en zullei meenschappelijk word onder de naam Allg tats-GeseUschaft AE ken De omzet van de voor het afgelopen cöferd op 4135 miljoe meer dan in 1964 " met 23 procent toe to de investeringen stej joen tot DM 238 ml BANKPA AMSTERDAM — De voor buitenlands bankpap pond 10.09—10.19 Amer Can dollar 3.35^—3.40 % 73.85—74.35 Belg frank Duitse mark 100 90 kroon 100 69.80—70.80 83.90—84.40 Ital lire Deense kroon 100 kroon 100 50.20—51 100 14.02—14.12 Port 12.75 Spaanse peseta — 6.12 
J ^^^ m Vraag onze juist verschenen folder ^ TUSSENTIJDS BERICHT ^ PER 31 MAART Verkrijgbaar vla uw commissionair of bankier of rechtstreeks via Postbus 1700 Amsterdamk J ¦ ondsenbezjt ¦ n ^ CTBECHTSCH NIEUWSBLAD 11 Inflatie ondermijnt de kapitaalvorming Schatkist komt weldra in een dwangpositie Advertentie Viel mee AMSTERDAM 6 mei — De stenv ming voor de meeste intemationala waarden is vanmiddag niet tegenge vallen vergeleken met het laagst » niveau van de ochtendhandel als mede de flauwe stemming van don derdag in Wall Street hierbij in aan » merking genomen De koersen waren over het algemeen bij de opening la ger to.v het voorgaande slotniveau doch grote afwijkingen kwamen niet voor Philips echter lag aangeboden in de markt speciaal voor Ameri kaanse rekening In dit fonds werd steun geboden op 112 doch dit bete kende een daling van ruim twee gulden Unilever opende veertig cent lager op 88,50 doch kon zich later op de middag ruim herstellen tot 89,40 Hier was de Amerikaanse vraag wat opgedroogd waardoor lokale koop orders de overhand kregen AICU was priishoudend op 352 Voor Hoogovens werd een twee punten lagere advies koers op 363 opgegeven De donder dag gepubliceerde eerste kwartaal cijfers 1966 van de Kon Shell-groep met een 10 procent hogere winst kon den geen goed doen Kon Olie ging zestig cent omlaag tot 143.20 KLM was in Wall Street gisteren het kind van de rekening met een koersverlies van negen dollar Hier door werd de prijs in Amsterdam vandaag zeer belangrijk lager ge steld ' s Morgens werd in KLM als laagste koers 404 gedaan tegen gis teren als officiële koers 436 Een ver lies derhalve van niet minder dan ruim 30 gulden De handel in alle hoofdfondsen was zeer kalm mede in verband met het naderende week einde Vergeleken met de slotkoers van de vorige week daalde AKU deze beursweek ongeveer vier Hoogovens bijna twintig punten Rekening hou dend met de ƒ 3 slotdividend ging Philips ruim ƒ 5 achteruit Unilever verminderde ruim zes gulden terwijl Kon Olie ruim drie gulden moest prijsgeven KLM zal:te rond de 15 gulden in Al bij al een zeer teleurstellende beursweek voor de internationale waarden met weinig zaken Gen Motors werkt volgende v^eek weer normaal DETROIT — Een woordvoerder van General Motors heeft vrijdag meege deeld dat de produktie in alle vier entwintig assemblagebedrijven van de maatschappij volgende week weer vol gens het normale werkschema zal verlopen General Motors heeft in vier van haar assemblagebedrijven deze week korter laten werken dan nor maal om de produktie aan te passen aan de voorraden die door de ver mindering van de autoverkopen In april waren toegenomen De woordvoerder sprak een bericht tegen volgens welk de maatschappij de produktie in nog meer fabrieken had verminderd De voorzitter van de plaatselijke af deling van de Amerikaanse vakbond van arbeiders in de automobielindus trie in Detroit zei vrijdagavond dat bij de fabriek van G.M in Tarrytown New York volgende week slechts vier dagen zal worden gewerkt aan de produktie van personenauto's Vol gens hem worden volgende week vrij dag wel vrachtauto's gemaakt maar geen presonenauto's De voorzitter van de afdeling in JanesvUle Wisconsin van de vak bond heeft bekendgemaakt dat hij van G.M bericht heeft gekregen dat in de week van 23 tot 28 mei op een vierdaagse werkweek mag worden ge rekend De fabriek in Janesville maakt zowel personenauto's als vrachtwagens Ned Bank matigt kredietverlening AMSTERDAM — De Nederlandsche Bank heeft met de handels - en land bouwkredietbanken overeenstemming bereilrt omtrent het toegestane niveau van de kredietverlening gedurende de maanden mei tot en met augustus 1966 Dit niveau zal in deze periode dalen met een procent van de gemid delde stand der toelaatbare krediet verlening in het laatste kwartaal van 1965 Met deze norm beoogt men het tempo van de toegestane kredietex pansie wat te matigen Bij de vast stelling is rekening gehouden met de invloed van het seizoen op de kre dietverlening ¦ »,.,-..„.- Van onze beurscorrespondent AMSTERDAM — Politici zijn geneigd om voor sinterklaas te spelen en toch als eersten luidkeels afkeuringen te laten horen zodra er geld wordt uitgegeven Het is maar op welke stoel zij op een gegeven ogenblik zitten De hang naar de kiezersgunst maakt dat er teveel hooi op de vork wordt genomen bij de ver hoging van de staatsuitgaven en de critici uit het andere kamp willen dat de staat de tering naar de nering zet en bovendien tot belastingverlaging overgaat Uiteindelijk moet er iemand zijn die de rekening betaalt welke onder in de zak ligt doen de belasting betalers het niet dan volgt er een ontzichtbare heffing door middel van geldontwaarding Het is een proces dat wordt uitgevoerd onder verdoving maar dat pijnlijke littekens achterlaat Het perspectief voor vijf jaar Belastingen in EEG zullen wellicht ^ verzwaard worden 56 62 74 33 83 27 36 47 59 48 25 113 140 3001 143 145 2141 126 100 731 450 157 480 83 39 463 395 145 143.40 127.50 1690 2615 3000 2950 4851 100 llikkj Hekel 140 65 131 148 Uuilartundsen certlfinalenl 53 9 100 22 16 41A 9 20 57 85 33 6 75 45,V 46 27 22 87 202 50 112 87 19 560 50 61 119 35 30 78} 61} 58 „ Wil je nou-es ophouden te vragen wie dit heeft gedaan Jopleï Kom hier en GENIET " Advertentie — 61 53 39 63 64 35 68 75 33 29 222 52 41 46 31 59 52 26 ZUIDHOLLANDSE BANK N.V CREOIET EN E FFECTENBAN K N.V - 3 mnd opz 4V4 % 6 mnd opz 1 jaar opz termijnspaarrekening AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT In alle ontwikkelde landen heeft het Inflatiesvirus eigenlijk al sinds de oorlog doorgewoekerd De laatste t\jd is het bijzonder virulent omdat alle volkeren zijn aangestoken door het verlangen om tot versnelde welvaarts groei te komen of wat daarvoor doorgaat In alle landen wil de over heid een steeds breder programma van sociale voorzieningen en openba re werken laten uitvoeren Intussen groeit de litanie van klachten over de gevolgen van de in flatie welke het vertrouwen onder mijnt en de kapitaalvorming tegen gaat De investeringen nodig met het oog op de toekomst komen er door in gevaar De ene waarschu wing na de andere wordt gehoord en desondanks gaat de inflatie voort Tussen de klippen H EUS niet alleen in Nederland weerklinkt de galm van al de genen die het zo goed menen met de koopkracht van het geld maar de klippen tussen scylla en charybdis niet weten te omzeilen Vooral in de Verenigde Staten maken de econo misten zich de laatste tijd in toene mende mate bezorgd over de inflatie epidemie die de kop opsteeirt President Johnson heeft met de oorlog in Vietnam genoeg zorgen om zich echt het hoofd te kunnen breken over de gevolgen van de hoge uitga ven die met defensie ontwikkelings hulp onderwijs en openbare werken gepaard gaan In het congres wordt hem het leven niet gemakkelijk ge maakt Enerzijds dringen de afge vaardigden aan op een verlaging van de uitgaven en anderzijds hebben zij een ware verlanglijst van wensen die zij zo gauw mogelijk in vervulling willen zien gaan Op volle toeren D E economische machine draait intussen in de Verenigde Staten op volle toeren en de pogingen van de overheid om er wat vaart uit te nemen hebben tot nu toe geen resul taat gehad De inflatiesperen zijn te sterk ingedrukt nu er door de pogingen om de betalingsbalans te saneren geen dollars meer worden geëxporteerd naar de andere industrielanden die voorheen als vergaarbak fungeerden voor het te veel aan dollars dat door de begrotingstekorten van de V.S ont stond De dollars blijven in eigen huis en dragen er toe bij dat het inflatie vuurtje stevig wordt aangewakkerd Grote bestedingsdrang bij de consu menten heeft een opwaartse druk op de prijzen teweeg gebracht Een lid van de presidentiële adviesraad heeft al gewaarschuwd dat het op deze manier niet kan doorgaan In 1967 zullen de gevolgen gedragen moeten worden van de fouten die er momen teel worden gemaakt Het zou vol gens hem echter verkeerd zijn op het ogenblik de rem in te trappen door een stevige belastingverhoging door te voeren Evolutie H ET Amerikaanse bedrijfsleven heeft in de komende jaren zeer veel geld nodig om het produktie apparaat aan de nieuwste ontwikke lingen aan te passen De technische evolutie gaat zo snel dat de afschrij vingen onvoldoende middelen bijeen doen brengen om tot vervanging van de verouderde machines over te gaan De ondernemers zijn daardoor voor zichtiger geworden met de dividend uitkeringen Gedurende het eerste A.E.G neemt op 1 januari 1967 Telefunken over FRANKFORT — De AllgemeineElektricitafs GeseUschaft AEG zal de Telefunken AG overnemen Per 1 januari 1967 worden de activi teiten van Telefunken aan de AEG overgedragen en zullen de zaken ge meenschappelijk worden voortgezet onder de naam Allgemeine Elektrici tats-Gesellschaft AEG — Telefun ken De omzet van de nieuwe groep kan voor het afgelopen jaar worden be cijferd op 4135 miljoen 9 procent meer dan in 1964 De uitvoer nam met 23 procent toe tot DM 884 min en de investeringen stegen van 191 mil joen tot DM 238 min BANKPAPIER AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.09—10.19 Amer dollar 3.61—3.65 Can doUar 3.351/2—3.401/2 Fr rank 100 73.85—74.35 Belg frank 100 7.12—7.17 Duitse mark 100 90.10—90.60 Zweedse kroon 100 69.80—70.80 Zwlts frank 100 83.90—84.40 Ital lire 10.000 57.6—59.5 Deense kroon 100 52.C0 — 53.00 Noorse kroon 100 50.20—61.20 Oost schilling 100 14.02—14.12 Port escudo 100 12.60 12.75 Spaanse peseta 100 gr coup 5.97 — 6.12 kwartaal zijn de winsten van 487 maatschappijen met 12 procent toe genomen tot 4,4 miljard dollar maar het aan dividenden uitbetaalde be drag is met slechts 6 procent omhoog gegaan Voor Wall Street heeft het achter blijven van de stijging van het divi dend bij dat van de winsten nog geen invloed gehad De Amerikaanse be leggers kijken lang vooruit en zij hechten meer waa.rde aan toekomsti ge groei dan in Europa het geval pleegt te zyn Toch moet het verschil voor hen ook niet te groot worden en de ontwikkeling van de laatste weken duidt er op dat de wat tegenvallende dividendbetalingen de animo tot be legging in aandelen wat hebben doen bekoelen De stembus D E Nederlandsche Bank heeft met de discontoverhoging getracht om de dam tegen de inflatie te verstevi gen De consumptieve bestedingen zul len er nauwelijks door beïnvloed wor den en dat is toch eigenlijk hetgeen wat in de gegeven omstandigheden nodig zou zijn De economische the orie moet echter zwichten onder het politieke gewicht dat vooral met hel oog op de komende gemeenteraads verkiezingen wordt opgevoerd Voorlopig is de discontoverhoging een handenbinder voor de minister van financiën die best wat geld in de schatkist kan gebruiken De uitzetting van de staatsuitgaven begint aan te lopen en de inkomsten ziJn niet naar verhouding toegenomen Tengevolge van de krachtige ver meerdering van de bankbiljetten-cir culatie hebben de banken niet veel geld meer beschikbaar om voor korte tijd aan de staat uit te lenen Van daar dat de agent van het ministerie van financiën in Amsterdam bü wie schatkistpapier kan worden gekocht geen klanten aan het loket heeft on danks een verhoging van de tarieven Voor 5 maandspapier geldt een discon tot van 4 % procent en voor driejaars biljetten in het tarief op 5 % procent gebracht Aangezien in deze tijd van het jaar de belastingontvangsten niet erg groot zijn ziet het er naar uit dat de minister binnen afzienbare tijd moet aanlopen op de kapitaalmarkt De uitgifte van een staatslening zou ech ter een moeilijke zaak zijn Enerzijds wil de minister niet veel rente betalen en anderzijds hebben institutionele beleggers net zomin als de particu liere spaarders nog geld beschikbaar 7V2 procent de minister zou kannen komen ligt lEl 287W0 SCHIEKADE 73 lEt 221181 » HERENGRACHT 571(3 TT ET minimumbedrag waarom toch wel ta de orde van grootf » van ƒ 250 miljoen Als men nagaat dat de Nederlandse Gasunie er niet in slaagde om ondanks de toen nog re delijk lijkende rente van e'/z procent ƒ 150 miljoen bijeen te krijgen dan kunnen de kansen op welslagen van een staatslening niet hoog worden aangeslagen zelfs niet al zou de mi nister bereid zijn flink in de bus te blazen met de rente Op de staats fondsenmarkt is nu al in een enkel geval een rendement te maken van V/l procent o.a bij de spaarbrieven 1952 en de ontwikkeling van de laat ste dagen wijst er op dat we daar mede nog niet aan de top van de ladder zijn gekomen BKUSSEL — De mogelijkheid van een verzwaring van de belastingdruk in de Europese Economische Gemeen schap dient niet te worden uitgesloten Tot deze conclusie komt het comité voor de economische politiek op mid dellange termijn van de „ Zes " in het eerste rapport daarover dat door de Europese Commissie aan de minister raad van de EEG is voorgelegd De commissie noemt dit eerste rapport waarin een programma voor de econo mische politiek van 1966 tot 1970 wordt voorgesteld „ een belangrijke stap op de weg naar economische integratie " Een hogere belastingdruk dient ech ter zodanig te worden geconstrueerd aldus het rapport dat de onderne mingsinvesteringen en de particuliere besparingen zo weinig mogelijk in de weg wordt gelegd en tevens aansluit op de voorgenomen belastingharmoni satie tussen lidstaten van de EEG Frankrijk Duitsland Italië en de drie Beneluxlanden Het comité voor de economische politiek op middellange termijn brengt de kwestie van de belasting druk ter sprake bij het beleid dat dient te worden gevoerd om de ont wikkeling van de vraag gericht te doen zijn op de coördinatie van een snelle economische groei met een bevredigende ontwikkeling van de prijzen en het betalingsbalapseven wicht Als andere middelen ' noemt het comité in de eerste plaats een rationele inperking van de over heidsbestedingen en het geleidelijk in evenwicht brengen van de finan ciën van de openbare nutsbedrijven Lahiel De Europese Commissie zelf wijst in een memorandum op het labiele karakter van het verwachte economi sche evenwicht in de Europese ge meenschap en voorts op de gevaren van een overmatige uitbreiding van het particuliere verbruik en de open bare uitgaven In het rapport van het comité wordt geschat dat per jaar het reële bruto produkt van de E.E.G tussen 1965 en 1970 met ongeveer 4,3 procent zal toe nemen In de vijf jaren tussen 1960 en 1965 was dit percentage 4,9 pro cent De algemene produktiviteit van de zes " zal in de komende viJf jaar vermoedelijk met 3,8 procent per jaar stijgen aldus het comité Dit zou betekenen dat de produktie per TEL 15851 U NWE GWCHI 6 TEL 184955 NDODDEINOE 23 " vri ZATERDAG T MEI 19e « Wall Street in herstel NEW YORK — Het bericht dat Ge neral Motors de volgende week in al le 24 assemblagefabrieken weer nor maal werkt leidde gisteren In Wall Street tegen het slot tot een koers herstel De omzet was enorm 13,1 miljoen shares een omzet die in vier jaren niet meer was voorgekomen De ticker was aan het slot 23 minuten achter Het Dow Jones gemiddelde voor industriële fondsen monteerde 3,06 punt tot 902,83 G.M die de dag met een verlies van twee dollar begon was uiteindelijk fractioneel hoger dan donderdag AMSTERDAM — In het telefonische effectenverkeer van gisteravond te Amsterdam kwamen de volgende niet officiële noteringen tot stand verge leken met de officiële van gistermid dag Kon Olie ƒ 142.00 gb — ƒ 143.30 ƒ 143.30 Philips ƒ 111.00 —ƒ 112.00 ƒ 111.85 Unilever ƒ 89.50 —ƒ 90.30 ƒ 89.65 werker in nauwelijks 20 jaar zal wor den verdubbeld Wat de economische ontwikkeling in de E.E.G betreft zal echter re kening moeten worden gehouden met ' t feit dat het aantal beschik bare arbeidskrachten langzamer zal toenemen dan in de afgelopen vijf jaar waardoor de economische groei vrijwel geheel zal afhangen van de toekomstige produküviteits verbeteringen Toch verduhhéld Het comité verbindt hieraan de cpn clusie dat het veronderstelde groei percentage slechts kan worden gerea liseerd indien de investeringen van overheid en bedrijfsleven hoog zijn en sneller toenemen dan het bruto binnenlands produkt De stijging van het particuliere verbruik kan dan ook niet steeds voortduren zonder dat de grondslagen voor de economische groei in de toekomst in gevaar komen De prognoses gaan er van uit dathet reële particuliere verbruik in deEEG jaarlijks in totaal'met 4,1 pro cent en per hoofd met 3,3 procenttoeneemt Zelfs bü deze veronderstel ling zal de consumptie per inwonerin ruim 20 jaar toch nog worden ver dubbeld 5 ¦ ^ i Nat Uit B 6 % 91L Nat Inv B « K'-r — ipif "-?'"?^'"' ¦'¦ ¦¦ V >¦¦ — % Ö#t Hypotb Canken pandbrleveo '¦' vaa Fr.Gr.h.b.Dw « 92 91 M DV 6 85 As!iSt©8^l1l ' M DU 414 80 ld DE-VE 3 % 70 Utr..Hyp KL 3'A 70 80 69} 69 - -.:......< ¦¦:,<] ld E EE.F 3 - West Hyp ü 6 84 85L SLOTniOTERlMG ld N.-O 8'A — 70 ---" Sebeepsb.vp banken r»!^^è ^ Eerste N-Sch i — — vrödag 6 mei 1966 Handel Industrie en < Uv 4-E 6-5 Alb Heönwo 4 —,„ 122 Amstel Br B 92}B 92 Actieve obligaties Bergh's en J 3 % — Bljenkorl 6 99 99L Co^>p-B-7 106 106 Staatüleningeo C-op r.s.b — — Gasunie i % 92 92 Ned - 65 6 % 91 91i Philips d.L 81 * 80 80 ld ' 65 n 6 % 91 91 ld ' 48 3H 91 91B ld ' 64 6 % 86 86 ld d.l ' 49 3 % 93 93 ld - 64 6 85 ' 85 Pegem 1-2 - ' 67 6 94 95 ld ' 58 4 % 85 ^* Pegem ' 52 4H 93 94 ld ' 59 4 % 83 83 PEGUS 57 6 96 96 ld ' 60 I 4>4 84 84 PGEM ' 57 6 93 93 ld ' 60 n 4 % 83A 82 ld ¦ 51-'B2 VA 98 98 ld ' 69 4y4 83 83 ld ' 60 4 % 80 80 SRheepvaan en Lnrbtvaart ld ' 61 4ii 80 80 ld ' 63 4 % 79 79 KLM 16 Jr » 94 89 M ' 62 4 78 78 ld 20 Ir 4 % 87 ld st 1 ' 47 S>;4 69 69 ld ' 63 I-n SM 81 81 Spoor - en TramweKeD ra ' 48 814 72 72 Ned.Sp ' 87 4 % 88 88 Ned.'60I-n S»4 71 71 ld ' 64 l-II iVi — 73 l*remleleninj;eD ld ' 65 I SVt 72 72 Alkmaar ' 66 i-n 73 71 ld ' 55 n Sü 78 L 78 A'dam CenA 3 114 115B ld ' 37 3 79 79 Idem ' 61 2H 82 82 G.B.O ' 46 3 79 t 79 Idem ' 661 2H 72 72 ld DoU 1 ' 47 S 89 89 Idem ' 66 n 2 % 90 90 ld Invest c 3 95 95 Idem ' 56 m 2W 87 N-Indië ' 37 A 3 89 79A Idem ' 69 2 % 77 76 Bajili - ftredietwezeo Breda ' 64 Wa 72 Dordrecht ' 66 VA 73 74 72L B.N.G ' 67 t 94 Id.'68 69 4H 82 ld ' 60 m/V 4U 85 94 84 Elndh ' 54 2'h — Enschede ' 64 3>/a 76 ' s Grav ' 62-1 2 % 85B 87 Mera'62-n iV 91 91 Actieve aandelen R'dam ' SM VA 88 Idem ' 62-n 2V4 — 87 85 Wem ' 57 VA — 83 Cultures Utrecht ' 62 2 % 97 — Amst Rubbsr 92 HVA 138 91 136 * Z-Holland'57 2'A 83 Z Holland'E9 VA 83 84 82 Hantlel Industrie « n dtv Convert Obligatie » AKU 352 351 A.K.U 4H 107 103 Dell MO eert 103.20 104.80 » Amstel Bier 6 % 118 119 Hoogovens nrc 365 360 Borsuml ] 3 % 84}B 85 Philips Gem B 114,30 112.10t Van Gelder 4?i 88 87 Unilever CvA 89 89.90 Hoogovens 6 % 98 96 Scholten Foxb 4V4 94 92 AlUnhuuw en Fetrulouio ' Dordt Petrol 676 675 Intern InstelUngeo W 7 pet Pret 675 Kon Pet 60-20 143.90 675 Sur Inv B 83 90 143.10 Wereldb ' 65 VA 86 86 snhecpvaart en Luditvtiarf Ëurupa H.A.L 109 Java Ch P nro 182 109t 182 B.G.K.S 1 6H 97}B 98 K.L.M 436 415 België ' 61 t % 87 83 KNSM nat bei 98 98}t Dortm H.H 7 100 100 Kon Pakctv 185L 181 Gelsenk Bgw 7 lOOB Cere H E 6 4 % 96 — Stv Mtj Ned 121 120 f5 * Nlev Goud nrc 104 104 Noorw ' BB Vi 88}L 88L Van Ommeren 0 198 198 ' Rot Lloyd 144 143 airiks Sfiheepv Unl » 145 134 U.v.Z.-Afr ' BB 4 91 91 A.A.R dev tlA 89 89 Niet actieve obliqatles Niet actieve aandelen rrov liem poM iirhumeo A-dam 47 S % 84 85 ParticIpatlebenrUien A'dam4S Shi — _ R'dam ' 621 Vi 85 85B Alg Fonds l/I 1180 1175 Converto 1/1 1050 1050 H.B.B bel d 745 741 B.N.a-65 6 95 94f Holland Fund « 0 Interbond » 640 445 641 B.N.G ' 65 n 6 94 B.N.G ' 65 5 % 90 B.N.G ' 65 n 5 % 90 90 89 Intergas 457 Wereldenerel * 266 456.50 266 B.N.G ' 65 5'4 88 B.N.G ' 68 6"4 88 88 Aanil in beleggingMii.tieD B.N.G ' 64 6 % 86 — A.B.M ƒ 60 121 120 B.N.G ' 58 6 86 86 D.LF 119 118 B.N.G ' 64 5 85 85 Interunie ƒ 60 174.50 172.50 B.N.G wb ' B2 4W 86 ^ 86 NeJo ƒ 60 85 84 B.N.G r.spb ' 5 " 168 168 Robeco/60 210 Unital / 60 469 208 ld ' 57 "• 141 469.50 ax.-t MO ' M SH 94L Ver Bezit ƒ 60 109 108 Ex.-t MO ' 68 5 % 94 — Europalonds 110 465 465 3r 1 C.b ' BS 5 87 87L Unlfonds 20 pb 484 492 Mldd er ' S7 <« 98 98 EurunlonlOpb 112.10 111.60 Mldd er ' 66 4 98}J 98 Valeurop 10 pb 606 602 Ml dd er ' 65 6 % 91 90 Can Gea F.e 9 9 Geen automatische verlening TEA WASHINGTON — De bijzondere ver tegenwoordiger van de Amerikaanse president voor handelsbesprekingen Christian Herter heeft tijdens een ondervraging door de Senaas subsom-missie voor nationale veiligheid en buitenlands optreden verklaard dat het congres de wet op de uitbreiding van de handel trade expansion act niet in 1967 automatisch zal verlen gen De wet heeft het mogelijk gemaakt dat de Verenigde Staten de Kennedy ronde " van onderhandelingen over verlaging van de tarieven in de we reldhandel met vijftig procent begon nen Herter zei dat naar de algemene memng van de Europeanen de wet zo nodig zal worden verlengd maar zo ligt het niet Herter zei'in antwoord op een vraag dat ingeval de onder handelingen van de „ Kennedy-ronde " vastiopen of wanneer er in juni 1967 nog geen overeenstemming is bereikt de president bepaalde bevoegdheden moet behouden om de handelsbetrek kingen voort te zetten Herter verklaarde nog dat de hui dige stand van zaken in de onder handelingen niet goed is maar dat hij goede hoop had voor een verbe tering in de komende maanden De Amerikaanse delegatie bö de de Raad van Europa heeft zich ter zake van de verlenging positiever uit gelaten dan Herter Advertentie © NVSLilVÉNBURGTS BANK # KOERSEN WALL STREET 5-5 34i 3Si 55 791 75i 57 36i 4U 42 52 47i 64i 56i 33i 85i 33f 139 6-5 34 371 54i 78 59 41 41 53 47i 64 56 32 88} 34 143 Ciirysier City Ban » Con £ cllsoD Dougl AJr Dup de Nem East Kudaü Gen Kiert Gen Motors Good ïear L Amer Motor Int Harvest Int NIcltel Int ï ï Kennerot Montg Ward Radio Corp Repuni st BoyaJ Dutcli 45 46 36 87 200 127 111 88 47 94 45 93 72 119 35 52 39 39 I Sears Roeb Shell OU Soc VacTjum Stand Br Stand üil N StudebaKer Texas Instr Un Alri-raft Un Corp Un Fruit U.S Runner U.S Steel Westlngh. Ford Motor Woülworth K.L.M 55 63 88 69 75 34 74 83 8 261 37 46 57 25 48 113 51 88 202 127 110 88 47 9 46 92 71 119 34 52 39 39 Omzet 13.100.000 333 3201 218 319 232 144 121 45.20 148 430 268 30SL Holl Beton • Hou Const A.B HolL MeUc t Homburg B Hoogenboseh Hoogens traten Hoolmeyer Indoheem - Ing bur Bouwn Interias Intematlo Ing Gew Beton Inventum JonKeneel Kemo Corsetf V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon A A'dam Kon Ned Pap Zout Ketjen nre KorenschooX Koudijs nro ECromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap l Leid wol Lindeteve » Lljempf Lijm en GeL eva Macintosh Meell n Bak o Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Mlsset Mosa Muller N B MOnb werken o Naarden Cb i Gebr Naeff Nedap Ned Dagblad U Ned Dok Mij Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk ü.o Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nieaf Nyma eert Nllverdal Oranjeboom nra Overz Gas NB Palembang Palthe Philips 6 pot pr Pletersen en Co Pont Houth De Poorter Beeslnk Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal RIjsdBk Schelde de n.b Schev E Ml ] Schokbeton B Scholten cart Scholten Honig Sehuppen Sajet Schuttersveld Slmon de Wit fl Simons Emb Smit Transf Spaamestad v.b Stokvis Stoomspin Tw Van SwaaO Synres Tabak Phll eert Th B Marljnen Techn Unie Texoprint Thomass en Dr Thomas Mot eert Thomson eert Twentsche kab Tw Overz H Ubblnk Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union BOwiel Utermühlen Utr Asph L Varossleau B Veend St sp Veneta Ver Glas N.B Ver Mach t 137 Ver TouwfabR — VÊttewinkel 305L Vezelverw N.I 143 Vlhamlj 146 Vorstenl Cult 214L Vred Rubb eert — De Vries IJzer 100 Vulcaansoord ' 731 Walvlschvaart — Wereldhaven 385 iVernlnk's Beton 155 Wessanen 456 Wilton-F.-Br 159 Weyers I en H 482 7 wak en H 127 Zaalberg 83 Zeeuwse Conf 240 Zwanenberg Org 173.50 Aliinboon en Petroleum 218 317 143 123 45.20 147 432 271 460 308L 395 532 529 124 195 213 612 14ra Alg ExpL MO BUUtOn I BiUlton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-50 Maxwell P Moeara Enim a ld c opr bew ld 1 wlnstb ld 4 wlnstb Oost-Bomeo MQ Sr.heepvaart Fumes » Oostzee 39.50B 475L 395 144 143.80 127.50 1690 2650 2935 2920L 286 256 345B 144 171 124 440 318 178L 288 256 345 146 172 126 440 315 1781 306 218L 3501 360 305 280L 408 288 190L 76 115 305 299 76 270 200 107 69 105 315 90.80 126 89 HO 261 36 162B 166 263 198 137 163 198 190 189 480 491 100 Spoor - en TramwegenGeld Tram — Nederlandse Antillen Antll Brouwerij — Ant Verffabr — EL Mij Aruba 4 368B 302 280L 400 156L 190 76 115 307 297 76 270 198 112 69 105 305 131 België Gevaert Uuitslund Mannesm eert 136,20 136 60 54 9AB 103 22 47 42 9 20 Tan Pao [ mp OU Mand N.G Int Nick a 3heU Can A.C.F Ind Am Enka Am Motor » Am Rad Am Smelt Am T and T Anaconda Atcnlson T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Columb Ga » Curtiss W Douglas Aire Du Pont Ford Motor General E Gen Mot Greyhound LB.M Int Flavour » a.P Jones a L Kenn Copp Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn RaU Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell 011 South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand 011 N.J Studebaker P Sun M.C Texas Inst Tide Water Union P.R U.S Steel Western B C West Elea Wilson Woolworth Ua Minier * Prolongatie » 123 105 37 162 155 264L 197 136 40 165 197 185 185 57 92 35L 33 6 46 48} 27} 24 203 51 113 89 19 56 63 124 36 31 79 53 61 227 108L 225 550 143 55 311 176 208 106 87 70 198 181 478 89 65 182 ma 144 379 220 218 184 185 227 108L 140 56 310 176 205 338 105 88 197 175 483 56 39 63 64}B 36 76 35 30 230 54 41 46,V 32 61 53 26 640 5 180 115 99 66L 140 379 220 216 133 182 Atch Topeka BaJtiinure Can ParlJlc IlUun Cent N ï Centr Pennsylvania Sdutti Pao Unliin Pac Allies Chem Am Caiï A F C Ind Am SmeltlD Am I l Am Xohacco Anaconda Beth Steel Boeing Chem Fund o 17 _ Massach inv tro 16 16 Television EFC 10 10 1 Bank - krediet - en vera nezen Alg Banlc N 242 245 AMEV nrc 600 — Amro Bank 49.10 49.10 Cultuurbanlc 84 83 Gron L Cr B 175 — H.B.U eert 189 188 HoU Soc 525L 505L Kas Associatie 119 — Nat Inv B pret 80 80 Nat Nederl eert 470 475 Ned Cred B 175 175 Ned Middenst B 88.50 88.50 Ned Overzee B 167 168 RVS eert — ^ Slavenburg " s B 168 168 Ver Bankbedr 169 169 Cultures Ngombezl Cult 75 75 1 Uandel Industrie en itiv Albert HeOn 735 730 Alg Hand M 178 178 Alg Norit MIJ 177 180 ¦ Avim 168B 168B Amstel Br nro 367 _ Amsterd Ball 415L 413 Amsterdam Dr 88 87 Amsterd Rijt 259 2551 ANIEM N.B 40 40 Apeld Netten 3201 3151 A.S.W 403L — Beeren Tricot 69 69 Beers ' Zonen 340 3321 Bensdorp 425 425 Berg en Jurg 220 219 Bergoss 290 290 Berkels Patent 203 203 Bemet B 185 182 Blaauwhoed 360 — BlOdenst W n.r.a 103 103 Boer de Dr 262 — Bols Lucas 215.50 _ BorsumO W eert 66 66 Braat R'dam 45 45 Breda Mach t 285 286 Bredere ar.o 404 398 Brocades-St 870 857 Bührmann-Tet 600 604 Buttinger — 288 BUenkorl n.r.a 500 490 Calvé eert 700 Carp's Garen 283 ~ Centr Suiker 360 — Crane Ned 72 __ Curas Hand 137 — Oaalderop B _ _ Dagra 261 255 Desseaux 257 255 DUckers en Co 133 133 Dorp en Co — — Dr Ov Hout 156 162 Drie Hoelijzers o 84 85 DRU 327 330 Duyvl » 245 240 Elsevier ultg 182.50 Emba 222 221 Enkes — 170L Enthoven Plet 208 208 Erdal MU 432 430 Exelsior met 101 100 Fokker 260 — Ford — 930 Gazelle 250 251 Van Gelder 113 114 Gelder T n.r.a B 432 436 Gelderman 62 62 Gerotabr n.b 278 Geveke en Co 603 603 Gist - en Splr 425 420 Grasso 166 1651 Van der Grinten 802 802 Grofsmederl ] 95L — Gruyter 6 pet prei 126 Hagem en Co 480 — Hart 108 108 Hatema — 200 Havenwerken 222 222 Heineken's 380 380 Hensen Mach 93 94 Hero — — Hoek't Macb 490 481 Holeo 226 — HoUandia Kat 94 94 Lmlates 1 r s gedaan en laten B s bieden * BS gedaan en bieden 
12 ^^^^?^?^?^^?^»»*^^ i »^< >^^ fc ^^^*< »^^'»»^^^< »»^»<»^^»»>^^^'*^^ i^»^»^^^»«fc ^»^'»'»^< tJIBECMTSOH lÜIBUWSBLAD ZATSSDAG 7 Mfil 1966 >¦ ^?^ ^^¦^.^^^-^^^^ <^ • ^ »^ ^?^ »^^»^ » % * » » ^ ^ ^'^^¦?^'^?^^ ^< fc » ^ m ^^^ ^ ^ » » Oi ^ ^???^^^^^ ^ ^ ^ ^ »^^»»^ fc »» %^»».^^ ^ ^?¦^^?^^¦»^^ ^ »»^^^ 0 »^% VAKANTIEREIZEN * mmm^^^mi^^m^^m >^^^^^<>^^^< fc ^»^^^^»'»^^<»»^^«»^<>^^^^^^^< ^^^ fc^^^^^^^^^^^^^i ^^^^^^^^^^^^^^-^'^»»»^» ' OE MOOISTE RIJN - EN MOEZELREIZEN maakt u per m.s Lorelei " Vraagt vrijblijvend prospec tus The Rhine Cruises Company straatweg 34 - Rotterdam Tel 010-180612 — 183037 JUNI in EGMOND AAN ZEE SCBUEM en BUSTIG Voor alle inl gelieve U zich te wenden tot VW Voorstraat 69 telefoon 02206/302 Egmond a.d Hoef Zomerhuis voor 4 per sonen nog vrij van 11/6—18/6 en in sep B Hoekstra I/amoraalweg 42 tel 02206/936 tember Inl VAKANTIEREIZEN per * TREIN VLIEGTUIG AUTOCAR EIGEN AUTO Spoedige boeking gewenst bij REIS - GN FASSAUSBTTBEAD VAN NIMWEGEN Scheeps - en luchtpassages * Ité-arrangementen Privéreizen • Bungalows • Autoplan • Assuranties etc VOOKSXBAAT 88—90 t.o Boothstraat — DTBECHT Telefoon 23121 - 12497 — Telexno 47221 Ie HOGEWEG 24 — ZEIST — TELEF 03404-17700 HEEFT U EEN TOURINGCAR NODIG Neem dan KRUYZ'S TOURS van 20 tot 50 zitplaatsen SPECIALE KORTINGEN VOOR SCHOLEN Houtensepad 224 Utrecht telefoon 81009 SCHINOPGEUL gem VALKENBÜBG Voor het Pinksterweek end naar het nieuwe hotel-pension A Janssen Hoogbeek 16 telefoon 04494-2368 Red prijs Ideaal en rustig gelegen TWENTE V.V.V Vakantieplan Alleeweg 2 01 denzaal biedt 7-daagse geheel ver zorgde vakantie in ongerepte natuur Inclusief heen - en terugreis Trips door Twente Overijssel en Duitsland Vraagt folder Tel 05410-3534 VALKENBURG 7,8 en 9 dagen per touring car hotel naar keuze,geheel verzorgd v.a.f " IR « P-P waarin f 33.50 aan excursies '^' Inl ValkenburgTours.Berltelstr 26 Valkenburg te 0*406 2341 Reisbur van Nimwegen Voorstraat 88-90 Utrecht tel 23121 en1eHogeweg24 Zeist tel.17700 Reisbureau Cebuto Stationsplein 22 Utrecht fel 20323 WAARHEEN IN 1966 vanaf f 154 — » 139 — „ „ 129 — „ „ 129 — „ „ 134 — „ „ 164 — „ „ 169 — » „ 184 — „ 219 — „ 239 — TOURINGCARREIZEN 5 dagen Parijs 7 „ Baiersbronn - Schwarzwald 10 M Reiitte • Jeugdreis 10-12 » Riva - Gardameer 10-12 „ Steinach - SQdtirol 10-12 „ Unken ¦ L Salzburg 10-12 „ Niederndort ¦ Tirol 10-12 M Kufstein - Inndal 10-12 H Torrl d Benaco - ItaliS 12 „ Lfdo dl Jesolo - Adriaiiea VLIEGREIZEN Charter naar Spanie ItaliS Joegoslavig Griekenland Tunesië Egypte en Ité-vluchten per vaste lijndienst TREINREIZEN 10 en 17 daagse reizen naar Wenen de cate d'Azur de Bloemenrivièra Italië en alle Hotelplan-expresstrernreizen Bootrelzen en Riincrulses 7-8 dagen reeds vanaf j 145 Vraagt onze uitvoerige gratis brochurel reis - e n Vündeky^xe^en KERKRADE Hoofdstraat 69 tel 04445 - 2434 en 3460 HEERLEN dr Poelsstraat 3 tel 04440 • 5961 AlklSTERDAM WestermarKt 3 tel 020 - 232929 SINDS 1911 ACENT RICCO MARIASTRAAT 30 - UTRECHT - TEL 11486 Door omstandigheden gaat voor ons de reis niet door Wie neemt met spoed van ons over een volledig verzorgde vakontiereis per trein voor 2 personen van 3 tot en met 18 juni naar een Ie klas hotel aóin de Italiaanse bloemenrivièra Bel ons s.v.p na 6 uur op Telefoon 030 29486 REISBUREAU VALKENBURG Met Pinksteren 3 dagen Valkenburg voUedig verzorgd ƒ 60 — met afscheidsdiner 7 dagen met 2 buitenlandse tochten ƒ 120 — 10 dagen Italië ƒ 129 — 10 dagen Tirol ƒ 129 — 7 dagen Zwarte Woud ƒ 139 — Vraagt gratis onze reisgids Ie OOSTBKSTBAAT 27 — HILVERSUM — TEL 02930-42633 JAN BOTTEJVIASTRAAT 9 — BUSSÜM — TEL 0295916034 Verleng uw vakantie met 2 dagen met busreis enkele reis ƒ 10 — retour ƒ 18 — naar Valkenburg Vertrek elke zaterdag om 10.00 uur uit Hilversum ONGELOOFLIJK Wat Moonen's Cars N.V brengt Ten 1ste ƒ 17 — halen en brengen Ten 2de f 28 — met twee buitenlandse dagtochten Mei - juni en september Ten 3de ƒ 32 — juli en augustus 7 of 8 dagen VALKEJVBÜRG en omgeving vanat ƒ 87 — ƒ 94.i50 ƒ HO — t.m ƒ 146 — inclusief halen en brengen en twee buitenlandse dagtochten HOOFDKANTOOR VALKEISBÜRG - TEL 04406-2356 DAGEN TWENTE Volledig verzorgde vakanties inclusief exkursies verzekering reisleiding etc ^ it d ^ ^^ De alles-inbegrepen prijs T I 1 ^^^ ¦ geldt onveranderd van I ^ i\^%^U welk stationu ook vertrekt NS biedt u ook nog 6 andere mogelijkheden naar Brabant •• fZOS - naar Zeeland < '• • • • - f198 - naar Friesland fl89 < naar Belgisch Vlaanderen • f219 - naar Montferland f IVZ ' naar Zuid-Limburg f 139.5P Boekingen aan alle stations of op,uw reisbureau Vraag de gratis folder per briefkaart aan bü N.V Nederlandse Spoorwegen afdeling Propaganda Utrecht of vraag erom bij het stationsloket wag ' TEL 05910 - 2236/2237 j B.B.I WEKELIJKSE AUTO - CAR./VLIEG-/TREINREIZEN Autocarreizen 10 d GARDAMEER y 198 - 10 d DOLOMIETEN „ 188 - 10 d LIDO Dl IHSOLO „ 218 10 d ZWITSERLAND „ 248 - 10 d ZILLERTAL „ 18B - 10 d WÖRTHERSEE » 278 - lOd.ZELL AM SEE „ 268 - 10 d TIROL „ 168 10 d BEIEREN 188 - 1 10 d DENEMARKEN » 278 - 9 d WENEN/BOEDAPEST „ 390 - 9 d ZWARTEWOUD „ 188 - 8 d RIJNLAND „ 168 - 6 d PRAAG „ 238 - 5 d PARUS „ 128 5 d KOPENHAGEN „ 198 - 4 d RIIN/AHR/MOEZEL » 118 - Vliegreizen 15d.gAR05SBiEER ï.a 375 15 d COSTA BRA VA „ 420 - 15d MALLORCA 430 15 d ITAL RIVIÊRA „ 470 15 d RIMINI „ 470 - Treinreizen 10-14 d RIMINI v « 285 - Jonqerenreizen 10 d ZWITSERLAND ¥.• 199 - 10 d DOLOMIETEN - 178 - 10 d LIDO Dl JESOLO » 278 - lOd.ST WOLFGANG 198 - ieugdreizen lOd.TIBÖL T.a 168 - GEÏLLUSTREERDE ' i ^ REISGIDS i4 ^.= OP AANVRAAG '• SL # Inlichtingen en boekingen bij REISBUREAU VAN NIMWEGEN Voorstraat 90 — Utrecht Dr 3 de Nooyschool voor Chr ÜLO Het bestuur van bovengen school vraagt wegens ziekte der tegenwoordige tijdelijk EEN NETTE WERKSTER voor het dagelijks onder houd van het schoolge bouw Aanmelden woensdag 11 mei of donderdag 12 mei des avonds tussen 7 en 9 uur aan de school Rubenslaan 91 Th W Rijsewijk H.d.S VAKANTIE VOOR IEDEREEN Enorme keuze reizen per autocar - boot - trein en vliegtuig Goed en goedkoop Altijd plaats Tevens agentschap van vrijwel alle reisbureaus vermeld in dit blad Reisbureau RICCO Mariastraat 30 tel 11486 ' 7 »^^ ¦ STH'^V 9!f'*'A ^ iedere v^eeK per touringcar HOTELREIZEN 10-12 dagen naar I GARDAt^EER SPANJE BEIE REN TSJECHOSLOWAKIJE JOEGOSLAVIË incl.voll Iiotel verzorging vanaf ƒ f 44 ' Verlenging mogelijk Bovendien vele Camping - en Logies-Onlbij'treizen LVRAAG GRATIS REISGIDS Onog Plonreizen Oldenzaal ' telefoon 054101 3'566 Agent RIGCO Mariastraat 30 Utrecht Telefoon 11486 VEBËCOS biedt aan « te Bunnlk HOEKHUTS met voor - en achtertuin aan de Van Hardenbroeklaan 34 Indeling woonkamer eet keuken gang toilet Ie verdieping drie slaapka mers en douche 2e verdieping zolder met vaste trap slaapkamer Mogelijkheid tot bouw garage De woning kan desgewenst direct aanvaard worden Vrije vestiging Koopsom ƒ 49.000 — k.k Inlichtingen en bezichtiging Mokelaarskantoor „ Verécos " Van Beeck Calkoenlaan 18 Bunnlk tel 03403-1536 Van Meursstraat 55 Utrecht tel 030 36901 zaterdag 030-13384 Vraag NU aan de GRATIS vakantiegids 100 pagina's van Reisbureau DE HAAS Kolossale keus uit perfect ver zorgde touring - car vlieg - en treinreizen De Haas ' vertrek punten door heel Nederland Naar alle sublieme Europese vakan tiegebieden als Touringcar rels 12 dg Costa Brava f 275 -.- DE HAAS Reisbureau N.V afdeling A Kefkewijk-9I % cneni(aal Tel 08386 28 45 3 lijnen Lid Ned teiskémer Op klein kantoor gevr een handig en ZELFSTANDIG MEISJE van ongeveer 18 jaar Enige kennis van boek houden vlot kunnende typen Aanvang zo spoedig mo gelijk Met vakanties kan reke ning worden gehouden Prettige werkkring en goed loon Brieven onder no 2-8331 aan het bureau U.N Te koop aangeboden leeg te aanvaarden HERENHUIS gelegen in de Poortstraat Het pand bevat 8 kamers Koopsom ƒ 40.000 - Inlichtingen telefoon 030-23173 JOH'S G NICOLAÏ W Arntszkade 38 Utrecht Wij zoeken voor ons bedrijf een ALLROUND GEREEDSCHAPSLIJPER Gedacht wordt aan iemand die reeds enige jaren ervaring heeft op dit gebied óf meent door nauwgezet en precies wer ken voor een opleiding hiertoe in aan merking te komen Wij zullen dan voor een gedegen scholing zorgdragen zowel in eigen bedrijf als bij bevriende relaties Wij bieden dan goed loon en sociale voorzieningen een zelfstandige en verantwoordelijkewerkkring gratis bedrijfskleding een premievrij pensioenfonds reiskostenvergoeding enz U kunt zowel schriffelijk solliciteren alsook mondeling aan onze fabriek Eventueel kunt U telefonisch informaties inwinnen onder nummer 030 26845 ain § pastoe h.t ¦^ rotsoord 3 - utrecht UTRECHTSGH « NIEUWSBLAD iopkrani van Midden-Nederland BEKENDE FINANCIËLE ORGANISATIE in het centrum des lands vraagt een DIRECTIE-SECRETARESSE Als naaste medewerkster van de directeur zal zij niet alleen de gebruikelijke secreta ressewerkzaamheden verrichteB als het bij houden van de agenda het regelen van afspraken het onderhouden van interne contacten maar ook zal zij bij de behande ling van de dagelijkse bankzaken moeten kunnen assisteren Voor dit laatste krijgt zij gelegenheid zich in de verschillende facetten van dit bedrijf te oriënteren Corresponden tie en type-werk vormen slechts een klein gedeelte van haar dagtaak Gezien het niveau van deze functie zijn een middelbare schoolopleiding aangevuld met een secre - taresse opleiding en enige jaren ervaring noodzakelijk Meest gewenste leeftijd 25-35 jaar Aanvangssalaris ƒ 700 - -ƒ 1.000 - Met de hand geschreven sollicitatiebrieven met informatie over opleiding praktijk en leeftijd en vergezeld van een recente pasfoto voor 16 mei a.s aan het bureau van dit blad onder nummer 2-8830 Wij zoeken een jonge allround ACQUISITEUR met gedegen ervaring in de woning inrichtingbranche Sollicitaties bIJ voorlteur schriftelijk aan ons adres Voorstraat 36 te Utreciit Mondelinge sollicitaties uitsluitend na telefO ' nische afspraak telefoon 030-14142 YJjA DEKLERK&ZN ¦ t-UMrtiTE WONINGINRlCKnNG Wij vragen voor onze Controle-afdeling een welke in staat is zelfstandig nauwkeurige metingen aan draai-onderdelen te verrich ten en liiervoor het benodigde gereedschap kan instellen Goed loon en sociale voorzieningen Aanmelding mondeling of telefonisch dagelijks van 8 tot 17 uur of schriftelijk aan ons adres Technische Metaalwarenfabriek v/h MEIJER EN © REEVEN N.V BEERSCHOTEN ' DE BILT tel 030-61641 Voor onze supermarkt te Utrecht vragen wij een aktieve jonge vrouw als HOOFDCASSIÈRE Zij staat in deze funktie aan het hoofd van de cassièregroep Zü geeft leiding aan de dagelijkse werk zaamheden en is verantwoordelijk voor het kasbeheer Op een accurate jonge vrouw van 25 jaar of ouder die in staat is leiding te geven wacht een zeer zelfstandige goed ge honoreerde taak Onze bedrijfsleider de heer R Rikken zal u in een persoonlijk gesprek graag nader informeren GROENWOUOT's KMKQRIJP supermarkt Smaragdplein 216-218 Utrecht tel 030 81812 HET KINDERPARADIJS Nachtegaalstraat 9 A — Utrecht — Telefoon 15676 vraagt voor haar technische afdeling een zelfstandige VERKOPER 5-daagse werkweek goed salaris en met vakantieplannen wordt rekening gehouden Zonder goede ref onnodig te solliciteren Sollicitaties na telefonische afpraak tel 030-81038 Strabo ^ J 1 BEDRUKKEN EN UITVOEREN VAN TRANSPARANTE EN PAPIEREN VERPAKKINGEN Voor spoedige indiensttreding zoeken wij voor onze afdeling Verkoop een MEDEWERKER op H.B.S.-niveau die meer in het bijzonder belast zal worden met onze orderbehande ling prijscontrole kostprijs resp offerte calculatie e.d De aan te stellen functionaris moet accuraat kunnen werken en dient te beschikken over een goede administratieve ervaring en com merciële „ feeling " Schriftelijke sollicitaties met vermelding van per sonalia opleiding en ervaring te richten aan onze afdeling Personeelszaken Strabo ^ J N.V DRAADINDUSTRiE „ NEERLANDIA " Postbus 4001 • Utrecht vraagt voor haar interne accountantsdienst mede ter controle van de administraties van aangesloten bedrijven en ensge assistent accountants Met gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht aan bovengenoemd adres VISSER EN VAN DER GIESEN N.V centrale verwarming Bij onze technische afdeling in Dordrecht kunnen wij plaatsen een centrale verwarmings technicus met een goede theoretische opleiding Van hem wordt verwacht dat hij met een grote mate van zelfstandigheid middelgrote en grote projecten kan behandelen zowel advieswerken als werken van eigen ontwerp Tot zijn taak behoort het geheel uitwerken van offerten en de warmte-technische voor bereiding en begeleiding van uitvoeringen Bü gebleken geschiktheid is bevordering tot groepsleider mogelijk Voor een woning kan eventueel worden ge zorgd Met gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden Sollicitaties richten aan de Directie Burgemeester de Raadtsingel 93 Dordrecht Voor nadere informaties kunt u zich wenden tot onze nersoneelschef tel 01850-J3922 of na werktijd 35328 verwarmïngs mij GEBR VAN HARN N.V VEENENDAAL Industrielaan 34 Ttt 06385-3141 UTRECHT Bem Ween O.Z 39 TiL 030-29364 - Siait vraagt voor spoedige indiensttreding hulpmonteurs cv Aan goede medewerkers bieden w Winstuitkering Gratis bedrijfskleding Premievrij ondernemingspensioenfonds Premiespaarregeling Studiekostenvergoeding Koffiegeldvergoeding Neemt u even contact op met één van bovenstaande adressen Voor de gebruikelijke werkzaamheden die aan een dergelijke afdeling zijn verbonden doch stellig niet in de laatste plaats voor de uitbouw daarvan zoeken wij op korte termijn een ASSISTENTE voor de afdeling export bij voorkeur met ervaring op dit terrein Een goede opleiding in de Duitse en Engelse han delscorrespondentie is onontbeerlijk terwijl het vlot verwerken van de correspondentie op de schrijf machine bovendien is vereist Kennis van steno grafie strekt tot aanbeveling Wie prijs stelt op prettig en zelfstandig werk op niveau en verzekerd wil ziJn van uitstekende arbeids voorwaarden wordt verzocht telefonisch contact op te nemen met toestel 31 of schriftelijk te solliciteren bij de N.V CHIR INSTRUMENTENFABRIEK H STÖPLER TRANS 1—5 — UTRECHT — Telefoon 030—27956 Door uitbreiding is er plaats voor een jonge 4 ASSISTENT op onze afdeling financiële administratie Het gaat hier om een functie met afwisselende aspecten en werkzaamheden waarvan en kele op korte termijn met grote mate van zelfstandigheid moe ten worden uitgevoerd Voltooide U.L.O.-opleiding en praktijkdiploma boekhouden of vergevorderde studie daarin worden verwacht Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling personeelszaken van de Vrumonafabrieken te Bun nik producenten van o.a Si-Si Pepsi-Cola Seven Up Royal Club tonic Polar Fosco B3 Sunkist Telefoon 03405-2344 
UTBECHTSOH NIEUWSBLAD ZATERDAG 7 MEI 1966 13 DOOR DE LUIDSPREKER charles en charlotte imm door Elisabeth Brozowska JOSEPHINE en de WEGDOENER u | V Nooit meer in later jaren Iion hö die drang tot ge welddadi^eid losmaken van begeerte Het werd een obsessie die liem doemde tot leven zonder vrouw Langzaam begonnen de speldeprikken die hij zijn moeder gaf Iiun uitwerking te tonen Haar ijdelheid was gewond toen zij inzag dat liij gelijk had die vrouw kon haar niet uitstaan Zij slaagde er niet meer in aan die bittere waarheid te ontkomen voor een maal waren al haar lachjes en lieve maniertjes en woorden afgeketst op onverzettelijke antipathie Zij be gon zich te beklagen tegen haar schoonvader — Die vrouw is onuitstaanbaar Ze is bepaald onhebbelijk tegen me Je kunt niet met haar in één huis wonen Ze moes ten liever apart gaan wonen in het dorp of in het bijgebouw Ook dat was een gedachte die lienri haar had inge blazen Maar de oude barpn verschanste zich achter on willig gebrom Alles nonsens vrouwen maken altijd bergen van molshopen Annemarie was niet sympathiek hij gaf het toe maar ze was flink ze had altijd uit stekend voor alles gezorgd — Zet dat uit je hoofd zei htj tenslotte Ik wil niet dat Chris in dat kinderachtige vrouwengedoe wordt gemengd Ik wil er niets meer over horen Hij stampte met zijn stok op de grond zich op zwepende tot de oude drift en Adèle zweeg voor een tüdje Zij maakte geen bezwaren tegen de vriendschap tus sen de meisjes waar zij ook weinig meer van merkte en Henri woedend dat iiij dit niet bereikt had kon niets anders meer verzinnen om zich op Charlotte te wreken dan door Tasso te laten vastleggen als hij daar kans toe zag Daar hij niet dicht bij de hond durfde komen en hem zeker niet durfde aanraken gebruikte hij Sjang voor dat spelletje Hij gaf hem sigaretten en de onnozele jongen gehoorzaamde grinnikend en legde Tasso aan de ketting De hond daaraan niet meer gewend begon te blaffen en te janken in protest en zodra Charlotte dat hoorde kwam zy aanlopen en maakte hem los Eens betrapte zij Sjang toen hö Tasso juist vastmaakte en gaf hem een draai om de oren die hem even hard deed janken als de hond — Als je dat nog eens doet krijg je een pak rammel van me schreeuwde ze hem na toen hij naar zijn va der vluchtte Sindsdien leefde hiij tussen zijn vrees voor haar en ziJn vrees voor Henri die hij beschouwde als iemand die hiij moest gehoorzamen Ook lokten hem de sigaretten Maar hij wist heel goed dat Charlotte haar bedreiging zou uitvoeren dus zocht hij zijn toevlucht bij zijn vader zodra hij Henri op zich af zag komen Charlotte sloeg dat spelletje gade en op een dag joeg zii achter Henri aan met de hond Hij vluchtte gillend de keuken in en werd razend toen hij zag hoe de dienstboden en Maria lachten Hij schreeuwde wat verbeeldden ze zich wel Hij zou hier baas worden en dan zou hij ze wel ' es leren hem uit te lachen Het schuim kwam op zijn mond Maria die zich door niemand ooit iets liet zeggen greep hem bij de arm en duwde hem de keuken uit De volgende dag liep hij naar het dorp en kocht er rattekruid Hij mengde het door gehakt maakte balletjes daarvan en gooide ze van een veilige afstand naar Tasso maar de hond wan trouwde hem gromde dreigend en raakte het vlees niet aan Diezelfde dag heel vroeg in de morgen had Charlotte geroepen om haar moeder ontsteld als een klein kind Annemarie was opgevoed zonder enige voorlichting Maar toen glimlachte ze en zei — Het is niets kind Het is iets heel gewoons Zij gaf haar dochter geen andere verklaring dan dat zij nu een kind kon krijgen Willy corsari 1 46 Ik wil geen kind schreeuwde Charlotte ontzet Als je getrouwd bent natuurlijk zei Annemariehaastig Krijg ik geen kind als ik niet trouw Natuurlijk niet Annemarie was opgevoed zonder enige voorlichting Het ontdekken van dingen die haar altijd zorgvuldig verborgen waren had haar niet geschokt Zij was van het begin af mateloos gelukkig geweest met Christiaan en te onwetend om te begrijpen dat zij aUeen geluk had gehad Zij liet het dus bij enige oppervlakkige raadgevingen en aanwijzingen Maar Charlotte had te veel gelezen om zo volkoirien argeloos te zijn als haar moeder het was geweest AUeen was alles wat zij las over de verhouding tussen man en vrouw omhuld door romantische sluiers verborgen achter vage toespelin gen en vele stippeltjes Zij zocht het boek op dat de baron haar vroeger eens had afgenomen Er stonden af beeldingen in van Griekse beelden Zij werd er niet veel wijzer door AUeen vroeg zij zich af of zij later zou worden als zo'n Venus met brede heupen en voUe borsten Nu leek zij meer op de beelden van Antinous en ApoUo Het enige verschil dat zij verder kon vinden was dat de mannen in die tijd blijkbaar grote boom bladeren droegen waar de vrouwen naakt waren Zij vroeg zich ernstig af of ze die aanhielden onder hun tianica 16 Er gebeurde iets dat haar gedachten afleidde van al deze geheimen die haar beklemden en vervulden met angstige nieuwsgierigheid er kwam een telegram voor haar moeder dat hevige beroering wekte Diezelfde dag vertrok Annemarie met MademoiseUe naar Den Haag Charlotte had iets opgevangen waaruit zij be greep dat er iemand was overleden Toen ze samen aan de avondboterham zaten vertelde Christiaan dat het haar grootvader was Hij had griep gekregen en was binnen twee dagen dood en zijn vrouw had door de schok een hartaanval gekregen en was er ook ernstig aan toe — O zei Charlotte onverschiUig ja er hebben veel mensen griep Sinds enige tijd verbreidde zich de epidemie door het hele land het aantal doden begon al in de duizenden te lopen er werd gefluisterd dat het geen griep was maar de pest Wie had ooit beleefd dat mensen soms binnen vierentwintig uur aan griep overleden Het liet Charlotte koud wat er gebeurd was met de grootvader die zij nooit had gekend Zij had gaandeweg begrepen dat haar grootouders nooit het huwelijk van haar moe der hadden vergeven en voor haar waren zij vijandige vreemden Die avond toen ze samen zaten voelden ze zich bei den opgelucht en bijna gelukkig en schrikten beiden daarover Christiaan keek naar zijn dochter Hij zag de schaduwen onder haar ogen en bedacht dat zij nu vol wassen begon te worden en vroeg zich voor de eerste maal af of zij o(3jt kans zou krijgen te trouwen als zij hier bleef waar zij nooit jongemannen zou ontmoeten Die er waren in het dorp en in de omtrek pasten niet bij haar en met de jongemannen die soms het kasteel bezochten kwam zij niet in aanraking Opeens leek het hem of zij leefde in een niemandsland en htj naakte zich verwijten dat hij haar niet toch naar een kostschool had gezonden Dan had zij andere vriendin nen gekregen dan Beate aUeen had misschien eens er gens kunnen logeren broers en neven en vrienden ont moet van die vriendinnen Nu stond zö alleen HEDENAVOND ZATERDAGAVOND 7 MEI HILVERSUM I 402 m VARA 18.00 Nws en commentaar 18.20 Tijd voor teen agers gr 19.20 Boekbespr 19.40 Orgel concert amusementsmuz 20.00 Nws 20.05 Uit films en musicals 21.00 Lanse loot van Denemarken hoorspel Aanslui tend De man die In de bus blies klucht 22.05 Pianorecital moderne muziek 22.30 Nws 22.40 Stereo Metropole-orkest ensolisten amusementsmuz 23.10 Even na platen licht platenprogr en praatje 23.55—24.00 Nws HILVERSUM n 298 m KKO 18.20 Sportperiscoop 18.30 Lichte muz 18.50 Lichtbaken lezing 19.00 Nws 19.10 Act 19.30 Nieuwe klassieke gram 20.00 De late brief hoorspel 21.00 Licht orkest met zangsolisten 22.00 Licht Instrumentaal kwintet 22.10 Roulette een spelletje met gram 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Overweging 22.55 Stereo Moderne orkest werken gr 23.55—24.00 Nws ZONDAG 8 MEI HILVERSUM I - 402 m - VARA 8.00 Nws sport postduiven en strijdlied 8.18 Voor ' t platteland 8.30 Weertje of geen weertje 8.55 Sport en postduiven 9.00 geesteltik leven IKOR 9.15 Resonans - het hedendaags doen en denken VARA Stereo 10.00 Walsork 10.30 Licht muziek progr 11.25 De musical AVRO 12.00 Muzikaal Onthaal 12.30 Postduivenberich ten 13.00 Nws 13.07 De toestand in de wereld lezing 13.20 Knipperlicht voor al le weggebruikers 14.00 Lichte ork.muziek opn 14.30 Orgelspel amus.muz 14.60 Thalia en Melpomene in de Junushoff progr over het Stutofes 1966 15.00 Stereo Radio Fllharm ork en sol mod muz PANDA 16.06 Cabaret 16.30 Sportrevue VARA 17.00 Discobal dansmuz v d tieners(gr 17.30 V a kinderen 17.50 Nws.en sportuitsl 18.05 Sportjournaal VPRO 18.30 Parlando 19.00 De universiteit in eenveranderende wereld lezing VII 19.10 Fagot en piano klass en mod muziek 19.40 De nieuwe mens overdenking.AVRO 20.00 Nws 20.05 Stereo Groot meesters der lichte muz 21.05 Dansmuz 21.20 Mag ik mij even voorstellen — Mijn raam is Cox deteetive-hoorsp 22.10 Klass strijkkwartet opn 22.30 Nieuws 22.40 Act en uitsl 2e klas amateurvoet bal 23.00 Lichte gram.muz 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM n - 298 m - KRO 8.00 Nws 8.15 Klass gram.muz ' 8.30 H Mis 9.30 Klass gram.muz 9.45 Nws IKOR 10.00 Herv kerkd 11.00 Oecumenisch nws 11.10 Gram.muz KRO 11.15 Feiten uit de muziekgeschiedenis 12.10 Volksliedjes en - dansen 12.30 Nws en meded 12,37 Bui tenlands commentaar 12.50 Licht ork met zangsol 13.30 V d kind 14.00 Bel Canto gr operamuz 15.00 Marathon sport reportages en lichte gram.muz 16.30 Kunst en Cultuur CONVENT VAN KERKEN 17.00 Verlossingssamenkomst van het Le ger des Heils IKOR 18.15 • Geestelijke liederen 18.35 Kerk veraf en dichtbij 19.00 De Open Deur NCRV 19.30 Gewijde muz gr 20.00 Nws 20.07 Over leven en sa menleven KRO 20.15 Lichte gram.muz 20.60 Christelijk misverstand lezing 20,55 Philharm sextet mod muz 21.30 Ver zoekplaten 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Epiloog 22.45 Pianorecital klass muz 23.05 Promenade ork en so list klass en mod muz 23.55-24.00 Nws HILVERSUM m - 240 m FM-kanalen en draadomroep 3e lijn - NRU-AVRO 9.00 Nws 9.02 Licht muz.progr gr 10.00 Nws 10.02 Variando een draaibare va riatie in woord en muziek 10.30 Lichte gram.muz 11.00 Nws 11.02 Muziek Mo zaïek NRU-VARA 13.00 Nws 12.02 Ge varieerde platen 12.30 Ankara - Madrid platenprogr door en voor de buitenlandse arbeiders 13.00 Nws 13.07 Ringo Beat en Pop Festival 14.00 Nws 14.02 Rome - Athene platenprogr door en voor de bui tenlandse arbeiders 14.30 Gevar gram.mu ziek 15.00 Nws 15.02 Trammelant in Loe ren aan de Hor gevar progr 16.65 Gram.muz 16.00 Nws 16.02 Gevar platen progr Om 16.25 Voetbaltoto-uitsl NRU AVRO 17.00 Nws 17.02 Instrumentaal kwartet Jazzmuz 17.30-18.00 Country and Western music gr MAANDAG 9 MEI HILVERSUM I - 402 m - VARA 7.00 Nws gymnastiek en strijdlied ï<23 Lichte gram.muz 7.30 7.35 Van de voorpagina praatje 8.00 Nws 8.10 Lichte gr£im.muz 9.00 Romantische Tsjechische muz gr 9.35 Waterstanden VPRO 9.40 De wer kelijkheid van nu VARA 10.00 Licht pla tenprogr V d vrouw 11.00 Nws 11.02 Voordracht 11.20 Mod Nederl orkestwer ken gr 11.45 Nederl artiesten op de plaat 12.00 Amsterdamse Politiekapel 12.27 Meded tb.v land - en tuinbouw 12.30 Electronisch orgelspel 12.56 V d Mid denstand 13.00 Nws 13.10 Act 13.20 Instru mentaal trio kamermuz 13.45 Wikken en wegen lezing 14.00 Uit de muziekgeschie denis 14.35 Pianorecital opn klass en mod muz 15.00 Mej Marohn hoorspel 16.00 Nws 16.02 Voor boven de zestig 17.00 Oude liedjes 17.15 Friese streekuit zending 17.35 Licht Instrumentaal combo 17.50 Lichte gram.muz HILVERSUM II - 298 m - NCRV 7.00 Nws 7.10 Dagopening 7.20 Lichte gram muzlek Om 7.30 Nws 7.45 Radiokrant 8.00 Nws 8.10 Gram.muz 8.16 Gewijde muz gr 8.30 Nws 8.32 Lichte grara muziek 9.00 V d zieken 9.40 V d vrouw 10.10 Klass planomuz gr 10.20 Rondorii het Woord theologische ether leergang 11.05 Lichte gram.muz 12.22 V boer en tuinder 12.27 Meded t.b.v land en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Act event gram.muz 12.50 Stereo Gevar instrumen taal en vocaal muz.progr gr en opn 14.05 Sehoolradio 14.30 Mod balletmuziek 15.00 Bijbeloverdfinklng 15.30 Viool en piano semi Wass muz 15.55 Klass orkest muz gr 16.20 Steravondwedstrljd Uit ben je 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Lichte gram.muz v d tie ners 17.50 Overheidsvoorlichting Honderd jaar Surinaams Parlement Spreker H S Kensmll ' HILVERSUM ni - 240 m FM-kanalen en draadomroep 3e Itin - NRU-KRO 9.00 Nws 9.02 Licht gevar platenprogr 10.00 Nws 10.02 Act 10.05 Lichte gram.muziek 11.00 Nws 11.02 Act 11.05 Licht muziek progr met rep 12.00 Nws 12.02 Act 12.05 Gezellige Hollandse plaatjes 13.00 Nws 13.02 Act 13.05 Betty licht platen progr 14.00 Nws 14.02 Act 14.05 Gevar gram.muz 15.00 Nws 15.02 Act 15.05 Klik momentopname van een stulq'e Nederland 16.00 Nws 16.02 Act 16.06 Tienershow 17.00 Nws 17.02 Act 17.05-18.00 Verzoek platen voor zieken en personeel van een ziekenhuis Zeepost Met de volgende schepen kan zee » post worden verzonden De data waar op de correspondentie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd staan tussen haakjes Argentinië „ Cap San Antonio " 11 5 AusfraUë „ Fairstar " 13-5 Bra zilië „ Laennec " 10-5 „ Cap San An tonio " 11 5 Canada „ Arkadia " 9 5 Broriver " 11-5 Chili „ Isar stein " 8 5 Kenya Oeganda Tan ganyika „ Jean Laborde " 13-5 Ned AntiUen Prins der Nederlanden " 11 5 Suriname „ Artemis " 10-5 Verenigde Staten van Amerika Nw Amsterdam " 8 5 „ Maasdam " 11 ^ 5 Z Afrika Rep m.i.v Z W.-Afrika Southampton CasÜe " 8-5 „ Ommeiikerk " 11-5 VEILING SEPTER TIEL TIEL — Veiling Septer Tiel van vrij dag 6 mei 1966 Appelen resp 75 opw 70—75 66—70 60—65 Ie en 2e soort goud reinetten exp 2 36—59 33—44 31—38 Gol den Delicious exp 1 89—92 85—90 Idem exp 2 87—90 81—86 72—80 Jasappel — — — — — 42—48 Jonathan exp 2 — 39—45 33—42 27—34 — 17—36 Lombarts ealville exp 2 63—67 62—64 58—61 — 39—49 Eeinzoet 38—46 17—24 kroet per 100 kilo zuur 600 rood 410 fabrleks fruit per 100 kilo 840 Verder resp Ie en 2e soort glasaardbeien per doosje van 2 ons 101—145 86—98 Groenten prei 10—15 6—9 rabarber 10—18 radijs per bosje — 6—7 spinazie 25—38 sla per 100 krop 1800 — 2720 540—1400 aardappelen middel 30—32 FRUITVBILING BUNNXK Prijsnotering uitsluitend van appelen van klasse I Golden Delicious 80—85 76 tot 86 idem 75—80 72 tot 85 idem 70—75 71—79 idem 65—70 66 tot 73 idem 60—65 66 tot 61 idem 60—70 61 tot 70 Idem 50—60 34 tot 36 Lombarts Calville 80-85 49 tot 68 idem 75—80 57 tot 69 idem 70—75 60 tot 55 idem 65—70 46 tot 48 idem 60—65 43 idem 70—80 65 tot 69 Idem 60—70 50 tot 52 Jonathan 70—75 51 tot 64 idem 65—70 43 tot 45 idem 60—65 32 tot 36 idem 65—60 16 Alles per kg Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " l'trecht 5 mei — oiaen Delicious IA 79—93 IB 74—85 IC W 70 Goudreinetten IA 44—65 IBC 36 — 37 Jonatlian IA 53—61 IB 52—69 IC 4.1—53 Laxton Superb IA 78—81 IC — 59 I.ombartscalville IA 66—70 IBC 42—54 Winston IA 77—88 IB 47—61 IBC 53—54 Tomaten en sla exportveiling sla 22—31 p St tomaten A 1690—1740 per balcje B — 1620 C 1510—1650 CC — 1350 KAASMARKT ALKMAAR Notering van vrijdag 6 mei 1966 — Aanvoer 15.500 Commissienotering fa hrieksedammer 2.73 middelbare 2.78 aan voer 16.500 Goudse volvette 2.91 handel goed Marktberichten ZmVElBEURS I,EEIJWARDBN Commissienotering van vrijdag 6 mei 1966 — Goudse kaas 2.80 tot 2.81 Edam mer kaas 3.59 tot 2.60 broodkaas 2.69 tot 2.60 handel redeltik VEEMARKT ZWOLLE Zwolle vrijdag 6 mei 1966 — Aanvoer 2777 runderen 1463 graskalve ren 2411 nuchtere kalveren 262 schapen en lammeren 43 schrammen 6956 totaal aantal dieren Prijzen in ƒ neurende en versgekalfde koelen 1000—1435 neurende vaarzen 1090 — 1290 neurende pinken 816—915 slacht koeien en vaarzen 109O — 1400 gustekoeien 925—1075 gustevaarzen 940—1090 g»ste pinken 725—800 fokkalver 375—,545 nuch tere kalveren voor mesterij 50—150 per stuk idem voor slacht 1.40—1.65 per kg geiten 20—60 vette schapen 95—135 lam meren 85—115 per stuk vette stieren 3.90—4.40 vette kalveren 375—515 VEEMARKT LEECWARDBN LEEUWARDEN — Vrijdag 6 mei 1966 Aanvoer Gebruiksvee 2640 slachtvee 750 gras en vette kalveren 86 nuchtere en mestkalveren 1717 schapen en lammeren 248 bokken en geiten 64 peiarden 214 veu lens 2 Totaal 6720 stuks vee Prijzen in guldens melk en kalfkoeien f 1100—1375 guste koeien ƒ 825—1000 pin ken ƒ 600—650 enterstieren ƒ 850—1000 per stuk koeien per kg slacht gew ƒ 3.80 — 400 ƒ 3.50—3.70 worstkoeien p kg slacht gew ƒ 2.70 — 3.20 stieren p kg slacht gew ƒ 4.25—4.40 graskalveren per stuk ƒ 375 — 525 graskalveren per kg slachtgew ƒ 3.80 — 4.00 vette kalveren per kg lev gew ƒ 2.50—2.80 nuchtere kalveren per kg lev gew ƒ 1.40—1.50 nuchtere kalveren per stuk ƒ 40—55 mestkalveren per stuk ƒ 70 — 120 fokschapen per stuk ƒ 130—150 met 2 lammeren vette oude schapen per kg slachtgew f 70—85 per stuk lammeren per stuk ƒ 65—80 oudere paarden per kg si gew ƒ 2,50—2.80 jonge paarden per kg si gev7 f 3.50—3.80 werkpaarden per stuk ƒ 1600 — 1700 veulens per stuk ƒ 540—626 bokken en gelten per stuk ƒ 36—55 bokken en geiten per kg si gew ƒ 1.90—2.00 43 Hooggeleerde Kalker " sprak de ge heimzinnige pleitbezorger Sangrebono „ wees zo goed oitó mede te delen of ge gindse per soon herkent " Eh hem Die daar " vroeg de uitvin der verrast „ Maar zeker Ik dacht al wear zou diè toch zitten Dat is een van mijn knap ste studenten Dat is Parka " Een ogenblikje één ogenblikje " riep de gehinderde griffier mr Van Beveren „ Hier klopt iets niet Verdachte heet Panda dat heb ik hier duidelijk staan " Wilt u soms zeggen " protesteerde de hoog leraar dat ik niet helemaal bij de tijd ben Dat er iets aan mijn geheugen mankeert Dit is Pakma en niemand anders " „ Rust " gelastte de rechter „ als het maar met een P begint meer zetten ze toch niet in de krant Het woord is aan de verdediger " „ Dank Edelachtbare " sprak deze De no mina non disputandum est nietwaar zoals wij taalgeleerden gaarne opmerken om te zeg gen dat men zich over kleinigheden niet dient op te winden Welnu professor Kalker kunt u ons zeggen of u ook het hier aangedragen voorwerp herkent " „ Ah mijn antimaterio-negativator Ik was al bang dat ik het verloren had of zo " Suske en Wiske // * r'ïi 7A ulmit iehiimiMin ndiir mt Jurke wmiimM — i '^^ LJ jh 1 mMA ^ K^m^ww /^ pW^\W A^_/y ]'^'^^^ \ / \ ¦ 7w ' Mm tstd'ik IkttlMeL ^ ^ ^ 1,-1 ^^ ^^ fe ^ ^^ y ^^^ yi ^ W^r %- y'r^W ^ v \ Posities Nederlandse schepen Aagtekerk p 5 Mmikoy n Aden Abbekerk 5 op 65 tn ZO Messina Achilles 6 v Antw te Amsterdam Adm Courbet 5 te Marjestad Adm Nelson 6 tf Waterford n Shors - ham Aeneas 6 v Rott ft Amsterdam Ahoy 3 tft Brunsbullel Aiglon p 6 Vljssïngen n Londen Alemak 5 op 228 m ONO Aden Albert V p 6 Vlissingen n Cork Alberta 4 v Huil n 7 Alcetas p 5 Gibraltar n Oran Alchiba 5 op 480 m ZO Kaap Race Alcor 5 V Suez te Port Said Alcyone 4 te Manchester Aldabi p 5 Kaap Verdischa » I1 Aidebaran 6 te Lubeck Alderd L 5 te Oeifziji Alhena 5 750 m NNO Fem Noronha Atkes 6 V Beyrouth t « Port Said Alletta 5 v Oanzig n Kings Lynn Amorskerh 6 v d rede ta Colombo Atnmon 6 t * San F=ellx Amsteldiap p 6 Gibraltar Anisteldyk 5 200 m O Nantucket Amstalhoek 5 1200 m ZO Santos Amstelmeer 5 250 m NW Manilla Amstelsluis 5 280 m NW Tristan da Cunha Amstelveen 5 1380 m W K Agulhas Anholt p 5 Vlissingen Anholt 6 V Kirkcaldy t « Antwerpen Ank T 5 V Middlesbro n Bordeaux Anna 6 v Rotterdam te Delfzijl Anna Broere 7 te Gothenburg Anne Christina 6 100 m ZW Saba Anne Herfurth 5 te Milos Annenkerk 5 v Suez n Aden Annie G p 5 Kiel n Landskroni Appingedam 6 te Rotterdam Archimedes S v Amst n Aarhuua Ardeai p 5 Finiiterre Ares 6 v Bremen te Hamburg Argonaut 5 85 m W Esbjerg naar Swansea Argoü 5 v Istanbul n Izmir Argus 6 v Brake n Lidkoping Arran p 6 Brunsbuttel n Wisbech Arrow 5 te Civita Vecchla Artemis 6 v Bremen te Hamburg Aruba 6 te Gyon verwacht Arvo 5 in de Duins schuilen Aspera 5 te Southampton Atlantic Intrepid 3 v St Vincent n Grenada Atlantic Star S 80 m N Caracas naar Trinidad Atlantic Sun 1 v Kingston n Bal-timore Atlas 6 V Tarragona n Vaiancl * Attis 6 nm ta Baltimore Audacia p 6 Brunsbuttel Aurora 6 v Seaham n Perth Axel 6 V Hamburg n Rotterdam Sail 6 V Singapore n Bangkok Banka 5 v Oeifziji te Oanzig Barbara 5 310 m Z Kaap Hatleras Bengalen 5 op 60 m Z Socotra Bennekom 6 v Paramariba te Amst Bcppie p 5 Kiel n Mantyluoto Berkhout p 6 Kaap Villano Bern i na 6 te Rotterdam Billiton 5 op 140 m O P Sudan Bintang 4 v Montreal n Toronto Blitar 6 V Suez te Muscat Bonafide B te Dordrecht Borally 4 v Kristinehamn n 7 Bothniaborg 6 dw Esbierg n Heroen Bram 4 v Middlesbro n Gothenburg Breezand 6 te Casablanca Bresam 6 tt Lorient Brittenburgh 4 te Aberdeen Cadans 4 v Londen n Calvijn 5 v Aalborg te St Malo Camerounkust 5 270 m ZZO Dakar Camphuyt 6 v Mukalla n Aden Canada 5 te Bridgewater Capella 4 v Waterford n 7 Carebelfs 2 p 6 Brunsbuttel Carebeka 4 6 re Landskrona Caroline 5 v Moville n 7 Casana 6 te Rotterdam Catharine F 4 v Helsingborg n Celebes 5 v Antw te Rotterdam Ceres 6 v Paramaribo te Demerare Ceta 6 V Rotterdam te Londonderry Charit 5 200 m NO Paramaribo Chiron 6 v Curacao te Aruba Citadel 7 te Gent Clothilda M 4 v Liverpool n 7 Coccïnelle 6 v Casablanca n Brett Coenraad K 4 v Runcorn n 7 Concepcion 6 te Antwerpen Congokust 5 te Freetown Cornelia B 2 5 v Swansea n Amst Cornelia B 3 5 120 m N Porto Rico n St Maarten Corn Broere 6 te Oordt Corn V d Schoot 5 te Gent Corsica 6 te Rotterdam Dania 5 v Kopenhagen n Amst Deborah 4 ta Londen Ocifborg 6 v Halmstad te Stade Deltadrecht 5 195 m WZW Gibraltar Deneb 5 100 m N W Agadir n Genua Oco Ouce p 5 Gibraltar n Algiers Dependance 5 v Rotterdam n Ahus Diana 4 te Queenboro Dietert 6 ta Antwerpen Diligentla p 5 Noordhinder 8 te Liverpool verwacht Diogenes 7 te Paramaribo Dita Smits p S Beachy Head Dongcdyh 5 250 m NW Curacao n Mayacuez Draco 5 v Aarhuus n Amsterdam Drittura 5 te Amsterdam Dulvendrecht 3 150 m O Kaap Hatteru Dutch Mate 5 v Stettin R Sardinië Edde p 5 iJmuiden n Sodertelje Eddystone S te Monsteras Eemhaven 5 v East London te Kaap - stad Eemland 6 V Natal te Santos Eomsmond 6 v Boston te Ostende Eenhoorn p S Pinisterre n Hamburg Earbeck p 5 Brunsbuttel Elisabeth p 6 Hoburg n Amsterdam Elshout 5 v Bilbao n Rotterdam Engolina 6 te Groningen Engelina Broere 7 te Rotterdam verw Eos 5 V Antwerpen te Hamburg Esmc B 6 V Londen te Hamburg Fambo 5 te Casablanca Pedals 5 80 m W Algiers n Dover Fiducia 2 6 te Vlaardingen Fivelborg 5 te Solvesborg Fluvius 6 V Las Palmas n lenerifte Fokke de Jong p 6 Holtenau Frans van Scumeren 6 v Goole n d Tyne Friesland SSM verm 7 v Sluiakll n Stockholm Friso 6 ta Antwerpen Gaasterdyh p 5 Sable alt Gaasterkerk 6 v Rott n Sydney Gaasterland 1 te Porto Atcgre Gasselte p 5 Texel n Halmstad Gazelle 6 ta Koog s.d Zaan Geertje Buisman 5 160 m W Malifl - head Geestdam 5 te Maassluis Geestdiep 5 te Maassluis Geestdijk 6 te Maassluis Geestland 5 op 185 m NO Azoren Geeststroom 6 te Yarmouth Geja 6 v Harlingen n Ystad Genca 5 v Kotka n Poola Gerry S 6 te Rotterdam Gersom p 6 Borkum n Lubeck Giessenkerk 6 v Bremen te Hamburg Glory 6 te Treport Goerea K 5 v Antwerpen n Perth Gooiland 5 v Fortaleza n Bahls Gouweborg S te Sheerness Gratia 5 v Brunsbuttel n Amsterdam Gravaland p 5 Ouessant n Las Palmas Greta 5 v Casablanca n Gruno 5 v Antwerpen n Havre Hada 2 6 te Rotterdam Hado 5 V Antwerpen te Rotterdarr Harm 6 v Oanzig te Rathmullen Hasewint 5 180 m OZO Malta Hathor 6 v Hamburg n Bremen Hebe Nobel 4 te Londen Hector 6 v Tripoli te Beyrouth Heemskerk 6 op 630 m O Socotrs Heerengracht 6 v Rotterdam naar Kotka Helen 4 te Sheerness Helena 4 te Glasgow Helios 5 V Bayonne n Arklow Henny J 4 v Goole tt ' tonden Henny T p 6 Tyboron n Arendal Henrlca Thekla 6 te Zeebrugge Hermes 6 v Antw te Rotterdam Hermes H 4 v Aberdeen n Boston Holiandia 5 v Antwerpen n Dublin Hontestroom 5 te Sheerness Hoogkerk 5 v Kas Tanura n Bombay Hoogland 6 v Stettin te Velsen Hoop p 6 Kaap Viltano n Dover Hoorneboes 5 te Middelburg Houtman 6 te Mombasa Hunter 6 te Amsterdam Hunzeborg 6 te Delfzijl Ida D 6 V Grimsby n Rotterdam tdanel 6 te Rotterdam tpswich Purpose 6 te Rotterdam Jacq Broere 7 te Grangemouth Jagersfontein 5 330 m ZW Lissabon Jalta 5 te Bayonne lames Benedict 6 te Rotterdam Jans 4 v Londen te Amsterdam Jantje Eptiana 5 ta Rotterdam Jason 5 V La Guaira n Barbados Jato 4 te Liverpool Johanca p 5 Kopenhagen Jonan p 5 Texel n Brest Jongkind 5 v Amsterdam nLlverpooI Joost 6 te Brake Jupiter p 6 Fnisterre n P Marghera Jutland 4 v Ronneby n Kaap Falga 4 v Santander n Bordeaux Katendrecht p 5 Kreta n Port Said Katsedyk 5 v Bremen te Rotterdam Katwyk 4 op 600 m O Cuba Kemphaan p 6 Reggio 9 te Venerrè Kcnitra 6 te Freetown verwacht Kennemeland 5 170 m ZO Madeira Kerkedyk 6 v Rott te Antwerpen Kieldrecht p 5 Brindisï n Koper Kloosterdyk 5 875 m ONO K Race Kloosterkerk 5 v Ryeka n Genua Kolga 6 ta Kings Lynn Korendyk 5 op 540 m ZW K Race Koudekerk 5 op 820 m Z Colombo KraftCB 6 v Mantyluoto n Imminghan taarderkerk 6 > v Londen te Port Said Labota » p 6 Kiel n Ventspil » Labrador 6 te Hansweert Ladon 6 v New York Ie Curacao Langkoeas 6 te Lissabon La Paloma S te Newhaven Lauwersborg 4 te Karlshamn Leendert Broere 7 te Isle of Grair Lekhaven 5 430 m ZZW Kaap Ver - dische eilanden Lelykerk op 135 m ZW Krets Leto 5 ten enker bij Montreal Leuvehaven 5 v Aarhuus n RCt -^ Liberiakusl 6 te Lob'' Libertas 5 v VenetU n Tnësf Lifana 5 v Drogheda n Fowey Lingeborg 6 te Zwijndrecht Lireco 5 v DelFrIJl n Goole Lizard 6 v Antwerpen te Hull Lloyd p 6 de Casquet * n Abuiuu Louise Smits 6 te Nantes Lucy 4 V Falkeberg n 7 Luther p 5 Texel n Naestved Lydia 7 te Immingham Lydïa W p 4 Holtenau n 7 Maasdam 7 te Rotterdam Makkum 4 v Fredrikstad n 7 Marconi p S Wight n Gyon Mare Liberum 5 te Rotterdam Mare Novum 6 120 m O Minorcj Mare Silentum 6 te Kings Lynn Margriet Anja p 6 Aalesund n Husnes Marie 6 v Rotterdam n Kristiansand Markab 5 280 m W Kreta Marfje 6 v Norsbron n Amsterdam Marva p 6 Bougaroni n Haifa Mataram p 5 Ouessant n Marseille Maud 6 V Havre te Dordrecht Medit Sprinter 5 360 m Z Kaap Verdische eilanden Madon 3 te Phtlsdelphla Mees Cremer 6 v Kalundborg naar Oanzig Meidoornslnget 4 te Londen Menkar N p 5 Keap St Vincent n Dieppe Menna 4 v Stockholm te Runcorn Meppel 6 v Zaandam n Rotterdam Mersey Lloyd 6 te Bremerhaven Merwe Lloyd 6 te Durban Merweborg p 5 Brunsbuttel Merwehaven p 6 Cherbourg Minos 6 v Amst te Rotterdam Mithras 5 v Vigo n Leixoes Molensingot 6 te Colchester „ Mount Everest p 5 Dover n Stralsund Musi Ltoyd 5 v Malta n Beyrouth Mutua Fidea 6 te Fredr''' Nee wij geloven van niet want anders had U allang eens geïnformeerd naar één van de vele aantrekkelijke functies die wij U te bieden hebben Maar nu gaat U zich natuurlijk afvragen wat zijn dan die extra's Wij zullen U er een paar noemen aandeel in de gemaakte bedrijfswinst aantrekkelijke vakantietoeslag spaarobligaties met een flinke jaarlijkse rente financiële steun bij de opbouw van uw carrière studietoelagen voor uw kinderen tot en met de universiteit volledige reiskostenvergoeding gunstige pensioenregeling met zeer lage premie En dat zijn er nog maar zeven Ook de andere zijn echt de moeite waard Wilt U ze weten Onze medewerkers van de afdeling Personeelszaken zullen U hierover graag uitvoerig inlichten en natuurlijk geheel vrijblijvend Ha zult U zeggen dat is interessant Maar is er dan wel een baan voor mij bij Philips Ja zeker In verband met de grote vraag naar communicatie apparatuur zitten wij dringend verlegen om Serle-Bankwerkers — Stanzers — Galvaniseurs — Boorders — Revolverdraaiers — Bedradingsmonteurs Technische vooropleiding en ervaring zijn niet vereist Echt neemt U eens de moeite en kom met ons praten Wij zullen U graag ontvangen Onze medewerkers van de afdeling Personeelszaken staan dagelijks van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur voor U klaar U moet dan zijn in de Meteprenstraat te Hilversum of Warandebergstraat 8 te Huizen Ook kunt U even aanwippen op onze voorlichtingsavonden In Utrecht maandagavond van 7 tot 8 uur „ Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 Komt U dat allemaal niet gelegen Bel dan Hilversum 4 35 51 toestel 184 hr van Steyn of Huizen 41 51 toestel 4840 hr Sterenborg en maak een afspraak voor een moment dat U beter schikt Ook voor meisjes hebben wij aantrekkelijke mogelijkheden Licht montagewerk dat spoedig geleerd is en zeer goed betaalt WERKEN BIJ PHILIPS BETEKENT WERKEN MET EXTRA'S I HILVinUH J N.V Philips ' Telecommunicatie Industrie Hilversum/Huizen Het Diakonessenhuis Bosboomstraat 1 Utrecht vraagt voor de huishoudelijke dienst op de verpleeg afdelingen enkele assistenten die zich in het bijzonder bezighouden met de verzorging van de voeding van de pa " tiënt en voor onderhoudswerkzaamheden Bij voorkeur in het bezit van het I.N.A.S diploma Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de Besturende Zuster HET GEMEENSCHAPPELIJK BUREAU VAN ZIEKENFONDSORGANISATIES Com Houtmanstraat 21 Utrecht Telefoon 710844 vraagt wegens uitbreiding van werkzaamheden voor spoedige indiensttreding a cheffin typekamer Vereist wordt een goede beheersing van de Nederlandse taal en bekendheid met alle voorkomende werkzaamheden Leeftijd niet beneden 30 jaar b enige jeugdigeadministratieve voor de afdeling Statistiek Accuratese vereist Gunstige Scdarisregeling en zeer goede sociale voorzieningen Sollicitaties bij voorkeur schriftelijk te richten aan bovenstaand adres DE NEDERLANDSE BOND VOOR SOCIAAL CULTUREEL VORMINGSV/ERK N.B.V Landelijke organisatie met ruim honderd gesubsidieerde aangesloten insteUingen vraagt EEN INTELLIGENTE boekliouder(-ster van 20—25 jaar ter algemene assistentie van de Bonds-administrateur Vereisten ten minste Mulo-diploma en Praktijkdiploma-Boekhouden Het is de bedoeling om deze funktionaris na een inwerkperiode te belasten met de zelfstandige be handeling van een gedeelte van de boekhouding de salaris-administratie alsmede met een aantal andere gevarieerde financieel administratieve werkzaam heden Gunstige arbeidsvoorwaarden waaronder t.z.t op name in een pensioenregeling Sollicitaties te richten aan de directeur WILHELMINAPARK 41 UTRECHT TliWMER - EN MEUBELFABRIEK VAN ' t WOUT SPEaAALBEDRIJF heeft plaats voor'een all-round vakman een leerling een ongeschoolde voor machinaal afkorten e.d Goede voorwaarden en beloning Leidsestraatweg 77 — HARMELEN — Telefoon 1376 onze KLEINTJES hebben groot sy,cces § iiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiJii|iiiiiiiiiiiii £ I N.V W A HOEK's | = Machine - en zuurstoffabriek 1 § A'DAMSESTRAATWEG 745 - TEL 43564 f 1 kan plaatsen = I EXPEDITIE I I BEDIENDE | g vanaf ± 18 jaar 1 1 Sollicitaties tussen 8.00—17.00 uur en zaterdags tus - | i sen 9.0O — 11.00 uur Ook telefonisch 1 fliitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiJiNiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^" ^^ N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDRIJF Keulsekade 189 te Utrecht kunnen worden geplaatst a een portier De werkzaamheden moeten in continudienst verband worden verricht Gegadigden dienen bij voorkeur in het be zit te zijn van het E.H.B.O.-diploma b een bode wiens werkzaamheden zullen bestaan uit het rondbrengen en ophalen van stukken zowel in het kantoor als in de centrales G een magazijnbediende die met alle voorkomende magazijnwerk zaamheden zal worden belast Bekendheid met deze werkzaamheden en het bezit van het rijbewijs B strekt tot aan beveling Geboden wordt een goed salaris waarbij de premie AOW voor rekening van het bedrijf komt een waardevast pensioen Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en ervaring dienen te worden gericht aan de Directie van bovengenoemd bedrijf Afeliets voor jongens - en kinderkleding Overste den Oudenlaan 30 Utrecht telefoon 030-31441 Op de Coupe-afdeling is voor direct plaats voor een FLINKE KRACHT voor de bediening van de lichtdrukmachine Hoog loon Alle gewenste inlichtingen woixJen u gaarne verstrekt aan bovengenoemd bedrijf van 9-5 uur KOSTER JOY N.V Potgieterstraat 37 Utrecht vraagt ïïm jonge administratieve krachten vri voor het verrichten van eenvoudige kan toorwerkzaamheden Gunstige sal2irisregeling en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Zaterdags vrij Met vakantie-afspraken kan rekening wor den gehouden Sollicitaties aan bovenstaand adres telefoon 030 — 36541 toestel 40 of 41 MINISTERIE VAN JUSTITIE Bij de Griffie van het kantongerecht te Utrecht Hamburgerstraat 30 kunnen worden geplaatst een TYPISTE KRACHT vri voor halve dagen Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring op 18 jarige leeftijd tenminste ƒ 316 - per maand bij vol ledige dagtaak exclusief 6 % vakantie-uitkering A.O.W.-premie voor Rijksrekening Schriftelijke of mondelinge sollicitaties bij de griffier van bovengenoemd kantongerecht Bij de N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDRIJF Keulselcade 189 te Utrecht kan worden geplaatst EEN TEKENAAR voor de afdeling leidingnetten van het Stads verwarmingsbedrijf Voor de bovengenoemde functie is het bezit van het diploma U.T.S bouwkunde of het P.B.N.A.-diploma voor bouwkundig tekenaar gewenst Geboden wordt een prettige werkkring met een goed salaris waarbij de premie AOW voor rekening van het bedrijf komt een waardevast pensioen Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en ervaring dienen te worden gericht aan de Directie van bovengenoemd bedrijf BISCHOT Voor onze dameszaak vragen wij een beschaafde EERSTE VERKOOPSTER voor de afdeling mantelkostuums Wij zoe ken contact met een ervaren kracht leeftijd niet beneden 26 jaar die op charmante en deskundige wijze onze clientèle kan advi seren Wij bieden een interessante afwisselende werkkring in een modieuze zaak met een uitstekend salaris en prima sociale voor zieningen o.a 2 weken zomer - en 2 weken wintervakantie en tantièmeregeling Met reeds gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Sollicitaties aan de directie van Bischot ModezakenN.V dameszaak Vredenburg 6 Utrecht Telefoon 030 - 19997 ' RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het van ' t Hoff Laboratorium kunnen geplaatst worden TWEE INSTRUMENTMAKERS Bemetel-diploma zeer gewenst en met ruime belang stelling voor elektronica Salariëring volgens Rijksregeling Sollicitaties te richten aan de hoogleraai^beheerder van bovengenoemd laboratorium Sterrenbos 19 Utrecht Voel je voor prettig werk dat bovendien goed betaalt V/egens verdere uitbreiding van onze akfivifeiten hebben wij plaafs voor meisjes en jongens ENKELE PLUSPUNTEN gunstige loonregeiing voor jeugdige personen vokanfietoeslag van 6 % extra spaarpremies voor jeugdigen winstdelingsregeling voor hen die zich verder willen ontwikkelen mogelijkheid tot tegemoetkoming in studie kosten vergoeding van reiskosten indien woonachtig buiten Utrecht goede busverbinding vijtdaagse werkweek met gemaakte vakantie-atspraken kan reke ning worden gehouden Wilt U meer weten dan kunt U dagelijks tussen 8.00 en 17,30 uur eens rustig komen praten en kijken bij Philips ' Proefcentrum UTRECHT KONINGSWEG 234 Telefoon 26310 Wij zoeken onder meer voor de afdeling Boek houding administratieve medewerlters Vereist is het diploma Mulo ot gelijkwaardige opleiding en het praktijkdiploma boekhouden Leeftijd van 20 tot 30 jaar v Wij bieden u aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een gunstige premiespaarregeling een studietoelage bij verdere vakstudie en een pre mievrije pensioenregeling Schriffelijke sollicifaf'ies fe richten aan de afdeling Personeelszaken Sf Jacobssiraaf 30 Ufrechf COOP CENTRALE RAIFFEiSEN BANK 
16 ZATBBDAG 7 MEI 1966 tüTBECHTSCH NIBtnVSBLAD I7TBE0HTSCB NIE1 Het rijden Is een verrukking U beheerst met gemak alle kracht en temperament Razendsnel optrekken naar 200 kmlu ' en In alle rust krachtig remmen Onverstoorbare v^gligging In bochten op önwegen Uitstekend zicht In ' t slechtste weer Een veilig gevoel onder alle omstandigheden Zekerheid Een proefrit bij dealer voor Utrecht e.o en westelijk pd v.d Betuwe N.V Automobielbedrijf J van Koof Den Dolder Dolderseweg 89 Tel 03402-3841 Utrecht Smaragdplein 161-163 Tel.030-80117 met de Mercedes-Benz 230SL Nu hei Interieur verfijnde hixe zonder overdaad Royale In elke stand verstelbare stoelen Relaxed zitten bl ] het felste bochtenwerk gedureruJe de langste ritten Vingerllcht veiligheids ' stuurwiel Helder Instrumentarium Riant uitzicht Verwarming en ventllstle tot in da fijnste gradaties regelbaar Comfort op hoog niveau Wetkom voor een proefrit In een Bdembenemende wagen Goed goed U weet al dat de Meroedfs-Benz 230SL volmaakt Is Maar het la 20 geweldig om dat zélf te ervaren Vandaar dez » uitnodiging U kunt eerst rustig het ¦':¦ prachtige uiterlijk van nabij bewonderen Dan even een kijkje onder de motorkap de machtige 6-clllnder machine met benzlne inspulting Een tedmiaoh JuwMl U moet het echt eens onder-gaan - de hand aan de dynamische versnelHngspook«d6 voet op het alerte gaspedaal Het Is onvoorstelbaar fijf »* De Mercedes-Benz 230SL staat voor u klaar N.V Levensvenekering Maaischappq nOtrecht " Leidseimg 2 Dtrecbt Hd AMEV-groep Binnen enkele maanclen zal naast onze I.B.M 1410 een I.B.M 360/20 computer in gebruik worden genomen Het team dat thans bezig is de vele administratieve werkzaam heden te analyseren en over te brengen op deze computer behoeft op korte termijn uitbreiding Wij zoeken daartoe een jonge medewerker In het bezit van het diploma H.B.S.-A of B die zijn dienstplicht reeds heeft vervuld en bereid is zich in administratieve richting te bekwamen Sollicitaties kunt u richten tot onze afdeling Personeelszaken Schriftelijk Postbus 2072 Utrecht Mondeling Voor het maken van een afspraak Tel 030 16471 toestel 258 N.V LEVENSVERZEKERINS MAATSCHAPPU UTRECHT tim dcftU N.V \/ h Firma Tjaden & Co groothandel ' m tandheelkundige benodigdheden Westerkade 19—23 — UTRECHT — Telef 11146 vraagt voor zo spoedig mogelijk a NETTE WERKSTER voor het schoonhouden van haar kantoren en magazijnen Eventueel enkele dagen per week ter opleiding voor onderhoudswerkzaam heden van Tandarts-instrumentarium Uw sollicitaties gelieve u te richten aan de Directie Eventueel ook telefonisch TE HUUR AANGEBODEN in de binnenstad KANTOORRUIKfTE Bestaande uit parterre en drie verdiepin gen Brieven onder no 2-8332 aan het bureau U.N Wij zoeken voor ons FILIAAL BILTSTRAAT een EERSTE VERKOPER of iemand die daarvoor opgeleid wil wor den Leeftijd ± 22 jaar Uefst TIMMERMAN-MEUBELMAKER Sollicitaties mondeling of na telefonische afspraak N.V HOUTRBBO PASKLAAR SPECIALIST BILTSTRAAT 21 — TEL 2 50 71 — UTRECHT EXTRA ••• Zolang de voorraad strekt een moderne heel aparte op-arttc ^ Handige decoratieve tas voor vakantie weekends school strand enz slechts f Zh "" Tijdelijk verkrijgbaar bij de Esso dealers die op dit buitenkansje wijzen met een raambiljet •••••••••• U wenst véél kilometers uit een volle tank En véél kracht in uw motor Om steeds snel te kunnen optrekken wanneer dit nodig is voor uw veiligheid op de weg Stop ' n tijger in uw tank Esso Extra Csso SIDP'NTUGERINUWTANKI NIET ZO MAAR N ANDERE BAAN Wanneer Uw huidige werkkring tl eigenlijk niet helemaal meer bevalt en U best weer eens wat anders wilt proberen maak er dan geen " gokje " van maar denkt U dan eens aan een opleiding tot GRAFISCH VAKMAN Als U tenminste 21 jaar bent Uw dienstplicht heeft volbracht en bijvoorbeeld twee jaar ULO heeft kunt U opgeleid worden tot kranten-opmakerof machinezetter in het dagbladbedrijf Het spreekt vanzelf dat er tijdens deze opleiding een prima salaris betaald wordt en dat U onder alle sociale voorzieningen valt Informeert U eens bij OPLEIDINGSCOMMISSIE VOOR HET DRUKKERSVAK p/a DRIFT 13 ' UTRECHT TELEFOON 11811 fn hef psychlatrfsch ziefcenhuls WILLEM ARNTSZ te Utreclit HUIS te Utrecht kunnen geplaatst worden a enkeleziekenverzorg(st)ers b De mogelijkheid bestaat om bü gebleken geschiktheid verder opgeleid te worden voor het diploma zieken verpleging B Vereist Diploma Bemetel Enige kennis van Elektrotechniek Leeftijd ± 22 jaar b enkelebejaardenverzorg(st)ers of zö die daartoe opgeleid willen worden op de af deling voor geestelijk gestoorde bejaarden De werkzaamheden worden & wisselende diensten MONTEUR verricht verricht Minimum leeftüd 18 jaar Extern De mogelijkheid om de maaltijden in ons ziekenhuis te gebruiken is aanwezig 5-daagse werkweek 17 dienstdagen vakantie per jaar vakantietoeslag 6 % van het bruto jaarsalaris toeslag voor onregelmatige diensten geen inhouding A.O.W.-premie gunstige premie-spaarregeling pensioenregeling Algemeen BurgerUjk Pensioen fonds salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van be doelde functie te richten aan de afdeling personeels zaken Agnietenstraat 2 Utrecht ONDERLINGE NATIONALE VERZEKERING TEGEN ZIEKENHUISKOSTEN O.N.V.Z Maliebaan 10 A — UTRECHT — Tel 11141 Op onze medisch adm afdeling is plaats voor een MEDEWERKSTER M.U.L.O of daarmee gelijkstaande oplei ding is gewenst Aantrekkelijke eirbeidsvoorwaarden Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden Sollicitaties te richten aan de personeelschef des gewenst kan ook telefonisch een afspraak gemaakt wcxrden door ROTTERDA dige timmert - ¦ niet aan de weg de man van e reconstructiepl zondering op kundigen heeft klank Wie is d bijna calvinistisc Rotterdamse V \ Struijk zegt „ H De heer des huizes ment in de trein tussf hij een opdracht hee dam Twee dingen vi hoge kamers aan de laan het opengewer boven de suite-deur een oud Haags huis zameling fossielen op het raam dat uitkijl ver met zwanen Ik vraag of haar se opdracht destijds verkiezing heeft gev daar is hij niet ijdel Hü heeft zich er wel beraden Hij dacht d kon doen omdat hij der werk had Je project natuurlijk laten schieten Daar lijk over gepraat Achterom heb ik gegeven We kenden We hebben er famü zijn hart is hij eri projecten in steden « ten karakter In Enkl zee en Hoorn geeft Daar heeft hij een Vertelt dat het U nooit besproken is sfeer wel heeft het terdag een paar keer naar de Domstad gem te oriënteren Zegt uitkomt graag de degs haar man Daar leer En ik heb er plezier ook bouwkundig ingen van die studie veel plez lid van de Vrouwelijke missie voor de Volksh Rotterdam — Dat de w.c waar wij aangedrongen staat ken en voorschriften partement " — heeft keer een echtelijke ove haald op haar man toen huizen bij Rotter de beslist iets in de ben waar hij op ik thuis m'n zin niet het in de Adviescomm doorgelo-egen " Ze keiijk om lachen Handel Ir Kuiper komt vrouw vertelt hem dat 
NIBinVSBLAD VTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 7 MEI 1966 vervuld en C H T r Jan Kuiper / imniert niet door Malou Nozeman ROTTERDAM — De stedebouwkun dige timmert - anders dan de architect - niet aan de weg Ir Jan A Kuiper 58 de man van en achter het Utrechtse reconstructieplan maakt daar geen uit zondering op Buiten een kring van des kundigen heeft zijn naam geen bekende klank Wie is deze man met zijn strenge bijna calvinistische kop Zijn vrouw het Rotterdamse WD raadslid Ada Kuiper Struijk zegt „ Hij is sterk naar binnen ge - woorden „ Als je alles wat achteraf is gebeurd tevoren kon bekijken kom je natuurlijk weleens tot an dere conclusies Feuchtinger heeft aUeen een verkeersrapport geleverd ik heb de stedebouwkundlge achter grond daarbij verschaft Feuchtin ger heeft zelf wel gevoeld dat hij onvoldoende achtergrond had " Vanwaar zijn voorliefde voor pro jecten in oude stadskernen „ Ik beschouw het als een thema met va riaties Het thema is al gegeven door het karakter van de stad De variatie daarop is de aanpassing aan vandaag Je zou het ook ' n dia loog kunnen noemen tussen de ont werper en tussen iets wat er al is Je moet de achtergrond van eeuwen eerbiedigen en aan de andere kant vooruit zien Dat vraagt een sub tiele aanpak Een aanpassen ook Een oude stadskern liseft diepte in de tijd In de nieuwe ' wijken is er De heer des huizes zit op dat mo ment in de trein tussen Venlo waar hij een opdracht heeft en Rotter dam Twee dingen vallen op in de hoge kamers aan de voorname Hof laan het opengewerkte bovenlicht boven de suite-deur — afkomstig uit een oud Haags huis — en de ver zameling fossielen op glasplaten bij het raam dat uitkijkt op een vij ver met zwanen Ik vraag of haar man de Utrecht se opdracht destijds een eervolle uit verkiezing heeft gevonden „ Nee daar is hij niet ijdel genoeg voor Ilij heeft zich er wel over moeten beraden Hij dacht dat hij het niet kon doen omdat hij nog zoveel an der werk had Je moet voor zo'n project natuurlijk ook ander werk laten schieten Daar is hier natuur lijk over gepraat Achterom heb ik hem een duwtje gegeven We kenden Utrecht wel We hebben er famiüe wonen In zijn hart is hij erg gesteld op projecten in steden met een beslo ten karakter In Enkhuizen Zierik zee en Hoorn geeft hij ook advies Daar heeft hü een zwak voor in Amsterdam een opleiding voor stedebouwkundigen gekomen Zegt dat er dan ook veel meer werk is dan er mensen zijn Zoon Constateert de enorme bevolkings groei sinds de helft van de vorige eeuw toen er nog maar drie miljoen Nederlanders waren nu 12 miljoen en in 2000 naar schatting 18 tot 24 miljoen Hü vertelt met trots in zün stem dat zün enige zoon — het echtpaar heeft ook nog drie dochters — na een kleine omweg via de bosbouw in Wageningen nu land schapsarchitectuur studeert ' t Is ' n merkwaardige ervaring om met je zoon als een toekomstig collega te praten " De ingenieursstudie is ove rigens geen traditie in het geslacht Kuiper De ouders van ir Jan Kui per waren beiden onderwüzer Zün tweelingbroer Frans is hoogleraar in het Sanskriet " in Leiden Maar de aanleg voor tekenen zit wel in de familie nog niets dat een eigen leven heeft Begrijpt u me goed Mijn voorkeur gaat beslist niet uit naar oude ste den Dan zou ik me geen stede bouwkundige mogen noemen Ik zou me evenmin gelukkig voelen in een Vertelt dat het Utrechtse project nooit besproken is in de huiselijke sfeer wel heeft het echtpaar op za terdag een paar keer een uitstapje naar de Domstad gemaakt'om zich te oriënteren Zegt dat als dat zo uitkomt graag de degens kruist met haar man Daar leer je allebei van En ik heb er plezier in " Ze is zeU ook bouwkundig ingenieur en heeft van die studie veel plezier gehad Als lid van de Vrouwelijke Advies Com missie voor de Volkshuisvesting in Rotterdam — „ Dat fonteintje in de w.c waar wij altijd op hebben aangedrongen staat nu in de wen ken en voorschriften van het de partement " — heeft ze zelfs een keer een echtelijke overwinning be haald op haar man „ Hij bouwde toen huizen bij Rotterdam Ik wil de beslist iets in de inrichting heb ben waar hij op tegen was Toen ik thuis m'n zin niet kreeg heb ik het in de Adviescommissie er toch doorgekregen " Ze kan er nóg sma kelijk om lachen Handelsreiziger Ir Kuiper komt binnen Zijn vrouw vertelt hem dat zij hem gek - XJN MEVROUW ik vecht I en U best weer aar denkt U dan KMAN jvoorbeeld twee nachinezetter in deze opleiding Jat U onder alie [ UKKERSVAK 1811 jaden & Co "" Sfe benodigdheden HT — Telef 11146 ERKSTER van haar kantoren jen per week metel ktrotechniek ND onderhoudswerkzaam-nstrumentarium hten aan de Directie binnenstad tUIMTE re en drie verdiepin bureau U.N BILTSTRAAT een ¦ RKOPER jr opgeleid wil wor - ir ÏEÜBELMAKBB Jefonisclie afspraak RIBO 1ST 0 71 — UTRECHT ¦ ' ' an de weg keerd erg beschouwelijk In een gesprek zal hij nooit iets op de spits drijven Eerder zal hij proberen om pratend met de ander tot de beste oplossing te komen Zijn streven is er altijd op gericht om beide partijen tevreden te stellen Hij is precies ' t tegenovergestelde van mij Ik vecht graag Dat komt natuurlijk ook door de politiek Toch is hij geen com - promis figuur Nee dat kun je wel op de foto zien Hij heeft toch iets rechtlijnigs in zijn gezicht " scherend tegenover mij de handels reiziger in uitbreidingsplannen heeft genoemd Maar hij wil dit toch lie - ^ Politiek gezien geen dankbare taak nen voor Utrecht bijvoorbeeld zijn op de dienst Stadsontwikkeling ge tekend Een paar keer per maand reis ik erheen om te adviseren Vanuit Rotterdam zou dat veel te omslachtig zijn Bovendien zijn de mensen op deze dienst als geen an der thuis mét de situatie ^" Hij tégi uitdrukkelijk dat deze dienst een zeer wezenlijke bijdrage heeft ge leverd aan zijn plan Antwoordt op mijn vraag „ Nee ik vond de Utrechtse opdracht geen uitverkiezing ' t Was niet zo'n dank bare taak tegen de politieke ach tergrond van deze zaak U weet dat burgemeester en wethouders zich hadden uitgesproken voor het plan Feuchtinger Een deel van de raad ging hiermee niet akkoord Nor maal als je zo'n opdracht aanneemt ben je de vertrouwensman van b en w In dit geval lag het anders Eigenlijk was ik een ongewilde gast Je begint een opdracht natuurlijk prettiger zonder dat er een hele affaire aan is voorafgegaan " ver niet in de krant „' t Is wel zo dat ik meer dan mijn compagnons een reizende functie heb De plan - Uitstapje Vindt hij de procedure van eerst een verkeersdeskundige aanstellen en pas later een stedebouwkundlge niet erg omslachtig en geldverspil lend Ir Kuiper wikt en weegt zijn Waar is niijn auto ^^ t % iiiiiii i Een schrikbeeld voor de Utrechter van het jaar twee duizend — waar iieb ik mijn auto nu gelaten van ivelke kant ben ik 30k weer komen aanrijden — dat als het aan ir Jan ifuiper zal liggen nimmer bewaar heid zal worden Voor de bezoekers van de Jaarbeurs in Hanover was het maar al te waar Op gigantische par keerterireinen kon den dB autorijden de bezoekers ge makkelijk hun wa gens kwijt terug vdnden bleek veel moeilijker 8093089 Dialoog IR JAN A KUIPER is op 7 juli 1907 in Den Haag geboren Na inX933 zijn diploma bouwkundig ingenieur in Delft te hebben behaald,kreeg hij at datzelfde Aanvankelijk bouwde de heer Kiiiper woningen enkele lycea en andere openbare gebouwen In de loop van de daaropvolgende jaren is hij stedebouwkundig adviseur geweest van vele gemeenten Nu heeft hij buiten de opdracht van Utrecht o.m onder handen Eindhoven Haarlem Alkmaar Leeuwarden Jutphaas en Vreeswijk plan Doorslag Venlo Den Bosch Hoorn Enkhuizen Zierikeee Fijnaart en Zaltbommel Voorts is hij stedebouwkundig adviseur voor de uitbreiding van de rijksuniversiteit van Leiden wereld die alleen uit oude dingen bestond zonder aansluiting bij hel heden als in een wereld die uit al leen moderne verworvenheden be stond Juist de contrastwerking tus - ' Een dialoog tussen de ontwerper en iets wat er al is ' sen oud en nieuw maalct zo'n pro ject in de binnenstad zo boeiend " Zegt dat hü beslist niet weet hoe veel hij de Elfgelopen vijf jaar van de gemeente Utrecht heeft ontvangen voor zijn adviezen Dat loopt over de boekhouding " Weet wel dat hij per werkdag ƒ 400 ontvangt Ik vraag hem of hij het als een persoonlijke teleurstelling zou voe len als de Utrechtse raad ziJn ba sisplan zou afwijzen „ Als de raad mijn plan zou verwerpen zou ik be niöuwd zijn naar de argumentatie Nee als een persoonlijke teleur stelling zou ik dit niet ervaren ge loof ik iVBjn veremtwoordelijkheid houdt op bij mijn advies De be leidsverantwoordelijkheid ligt bij an deren Als een minister voor cul tuurwaarden opkomt dan draagt hij daarvoor eigen verantwoordelijk heid Dat moet je aanvaarden In uw plan staan ook 550 huizen op afbraak Dat zijn 550 x zoveel mensen Doorbraak Hij Je kunt geen plannen maken zonder dat er hier en daar panden vallen Deze huizen stonden op de nominatie om gesaneerd te worden Als - je nu op de kaart zo'n oude wük ziet die grenst aan het cen trum en waarvan je weet dat het centrum zich over die wijk zal uit breiden dan voel ik het niet als on juist om daar een doorbraak te ma ken De burgemeester releveerde gisteravond dat zün huis ook zal worden afgebroken Hoe hü rea geerde Hü zei dat het zün tijd wel zou duren " Vertelt later op zün bureau aan de Schiekade dat ' hü zich zelf ontwik keL " heeft in de stedebouw In zün Delftse tijd was er nog geen spe ciale leerstoel Wel gaf prof Gran pré Molière er zün gedachten over Pas na de oorlog is er in Delft en Van moederszijde — een Van Dycfc — is hij verwant aan de beroemde schilder Anthony van Dyck Vertelt dat hö bij gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architec tuur eertijds opgericht door prof Granpré Molière nu ook is gepor tretteerd door Paul Citroen „ Ik vond die tekening wel goed Maar mijn vrouw niet Ze vond mijn ogen te groot Ze is erg kritisch Ik ga nog een keer terug " KEETJE OP DE HEI ^ TOEN IK mevrouw Kuiper vroeg \ of het waar was dat haar man werd gehonoreerd met een half I miljoen voor zjjn opdracht In utrecht zei zij schaterlachend „ Ik heb er niets van gemerkt \ De enige luxe die we ons per - mitteren Is een tweede huls Dat \ is eigenlijk nog een veel te groot woord We hebben gewoon een keetje aan de Bucfense hei tus - '• sen Roosendaal en Breda We I gaan er in de weekeinden heen We kunnen daar niet opgebeld worden en dat is heerlijk Mijn \\ »%»»»»> man en ik nemen meestal allebei ' wat werk mee Je hebt daar alle rust om je stukken te be - < studeren Soms hakt mijn man ook een boom Zijn andere lief - | hebbergen Muziek Hij heeft een tydje altviool gespeeld in het orkest van Bertus van Lier Vivaldi Bach en zo Verder heeft hij een zwak voor oude prenten Hg had een prachtige verzameling Die is bij het bom - < bardement van Rotterdam ver loren gegaan Hij heeft er nooit schadeloosstelling voor gevraagd Zo is hg nu eenmaal " ^??»»^^< KUIPER graag 
18 ÜTBECaiSCH NIEUWSBLAD Advertentie NATIONAAL RACING TEAM OPGERICHT jï Rob Slotemaker „ We vegen j » de baan met Pon aan 99 Naar Amerika Ga met de boot U reist in uw eigen flat u rust uit en ugaat uit Vanaf f 726 -* Onze wraak zal het RTH zwaar treffen De GTA's komen half mei naarNederland Slotemaker en Loos zalmen dan regelmatig op het Zandvoort se circuit kunnen zien trainen voor ^ _ de eerste nationale race op 30 mei veld met mee kan komen Het Racing ^^ gg^g pinksterdag ' Het Racing Team Holland Imjgt het tegen ons ^ eam Holland denkt dat het eendus heel zwaar Dat wordt wat van machtspositie in Nederland inneemt,de zomer Leuk voor het publiek - Voor de nationale autoracerij natuur lijk niet ' t Is eigenlijk te gek he Drie racing teams in het kleine Neder land die elkaar fel gaan beconcurre ren Belachelijk eigenlijk Maar ja Pon he en van een verzoening ROTTERDAM ^^ Van onze correspondent AARLEM — Het roerige wereldje van de autorensport heeft er weer een nieuw racing team bij Het Nationale Racing kan nu niets meer komen Daar voel ik ook niets voor We hebben trouwens onze sponsors ' Het nieuwe racing team waar van de Alfa's in de nationale Ideuren worden gespoten doet dit jaar alleen > NS-LITS/COOK 7^^^'s werelds reisadviseurs voor elke beurs f H Team En dat betekent in Nederlandse race-kringen een complete oorlog op de circuits Naast het Racing Team Holland van Pon dat momenteel de financieel beste papieren bezit omdat het een ' gevestigde ' naam heeft en naast het Stichts Racing Team is er sinds een week het Nationale Racing Team dat is alhans de voorlopige naam van Rob Slotemaker VAN NIIVIWEGEN Ronnie Tober heeft zin in het Knokke-festival Roddd over Willeke en Joop is onzin Van onze rtv-verslaggeefster AMSTERDAM — De enige man uit de Knokke-ploeg van dit jaar Ronnie Tober zit nu al met spanning en enthousiasme naar de beslist felle competitie die hij met vier Nederlandse meisjes in België moet aangaan tijdens het song-festival uit te kijken ' Ik heb er een heleboel zin in het gaat vast heel plezierig wor den ' zegt Ronnie Tober met zijn nog steeds wat Amerikaanse accent — zijn handelsmerk — dat het in Nederland en hopenlijk ook daarbuiten uitstekend doet Wat bedoelt u met „ het is gelukt Einstein " is het dan goed zof Ook Wim Loos nu bij NRT Men moet de voorgeschiedenis van de aankondiging van de laatste equipe kennen om t » weten dat de oorlogs vlag bij de races op Zandvoort ge hesen Is Slotemaker is samen met de grot » VW - en Porscheman Ben Pon de oprichter geweest van bet Racing Team Holland ' Maar ' zo zei Slotemaker in zün hoofdkwartier de slipschool naast het circuit van Zand voort ' wü liggen elkaar helemaal niet ' Dat was een kwaiyke zaak want Pon en Slotemaker waren de twee coureurs voor de grote wedstrijden Het gmg mis Het tweetal gunde el kaar de zege niet Toen Pon stopte Duitsers maakten aanrijding met gestolen lijkauto BILTHOVEN — Twee jonge Duit sers H D F oud 27 jaar en G B H 24 beiden uit Bremen afkom stig veroorzaakten op rijksweg 16 in de gemeente Dubbeldam een aanrij ding Ze reden daarna door maar hun wagen was zo zwaar beschadigd dat ze hem in Hobge en Lage Zwalu we moesten achterlaten Ze vluchtten t » voet verder De auto die de Duitsers hadden gebruikt bleek een in de nacht van 4 op 5 mei in Bilthoven gestolen lijk auto te zijn De rtjkspolitie te Hooge Zwaluwe heeft belde Duitsers aange houden en hen op transport naar Bilt hoven gesteld met racen werd hij teammanager Dat werd het einde van Slotemakers rijden voor het RTH ' want ' aldus Slotemaker ' het bestuur van de RTO richtte zich helemaal naar de wensen van Pon Het zette In de snelste wa gens de mensen die ze het liefste mochten en niet de snelste renners Ik stapte er uit ' Slotemaker zon op wraak Hü ging werken aan een eigen racing team • En hij kreeg de financiële steun die men nu eenmaal nodig heeft om een team op poten te zetten en te houden Met Slotemaker liep Maarten van Wamelen als teamleider weg bij het RTC En sinds enkele dagen is ook Nederlands meest belovende auto coureur de negentienjarige Wim Loos uit de Porsche van het RTC gestapt En hij vindt een gloednieuwe Alfa GTA - kosten af fabriek ƒ 35.000 spe ciaal voor het racen klaargemaakt voor hem klaar staan Slotemaker zegt ' Het is onze be doeling om het veld aan te vegen met deze supersnelle wagens We zullen eens laten zien wat racen is Wim Loos rijdt zo'n Alfa die in normale standaarduitrusting al ƒ 25.000 kost en ik zelf ook ' Alfa GTA En de blonde Zandvoorter grinnikt bij de gedachte dat hij de beste cou reur Loos bij het Racing Team Hol land heeft weggehaald Loos had daar geen contract Dat krijgt hij wel bij de nieuwe formatie Nu is het niet zo vreemd dat Loos is overgestapt afgezien van het feit dat een Alfa een zeer begeerlijk loloniddel is ge weest De jeugdige coureur immers is de assistent van Slotemaker in diens slipschool ' Ze hebben hem ver scheidene malen opgebeM of hij toch maar alsjeblieft wilde blijven Maar nee hoor Pon zal het nu moeten doen met,de ook snelle Gijs van Lennep en diens broer David die in een snel • Bob Slotemaker hier In de DAF variomatic op het circuit van Zolder straks In een Alfa GT „ We hebben een fijne ploeg de vier meisjes zijn stuk voor stuk wat waard al is het ieder in zijn eigen genre iVTaar dat zal juist wel in de smaak vallen die enorme gevari eerdheid " Rekent Ronnie erop dat Nederland weer in de prijzen zal vallen „ Daar kan ik geen ja en geen nee op zeggen al doe je nog zo je best het is en het blijft een gokje Maar aan de andere kant heel belangrijk is winnen nu ook weer niet Je moet maar een ding doen zo goed mogelijk zingen en je verder nergens druk om maken " Dat is Ronnie wel toevertrouwd want in zijn toch nog jonge leven heeft hij zowel voor de radio als voor de televisiecamera's en op de planken een bijzondere naam veroverd op het punt van het pu - '^ iTi nog maar mee in de nationale races op Zandvoort ' De tijd van voorbereiding was te kort voor het internationale werk Bovendien moeten we onze sponsors eerst nog wat goeds laten zien Maar we hebben toezegging dat we volgend jaar aanmerkelijk meer financiële armslag zullen krijgen We gaan dan ofwel met de Ford snelheid 400 km ofwel met Ferrari rijden Het voor deel bij ons is dat we de snelste wa gens kunnen kiezen Dat is bij het Racing Team Hollairf niet Daar zit men in feite commercieel gebonden aan Porsche ' Van de Alfa Romeo-dealer heeft men alle mogelijke steun toegezegd gekregen Aan mensen monteurs en materiaal servicewagen Het team heeft zelfs de beschikking over een eigen monteur die momenteel in Italië bij Alfa de fijne Imeepjes d0oi ^ neemt Volgend jaar komt daar nog een monteur bij Nou dat denken ze daar verkeerd,'zegt Slotemaker grimmig ' Let maarop Dat wordt een fijn gevecht tussenhet Racing Team Holland het Stichts Racing Team met Chlotakis in zijnAlfa GTA zoals die van ons en wij zelf Let op We vegen de baan met zeaan • Toen alles nog koek en ei was Ben Pon Bob Slotemaker en David van Lennep v.I.n.r vlak voor liet vertrek van een van hun trips bliek benaderen Hü is bijzonder kalm stralend van enthousiasme en altijd goed gedisponeerd Ronnie gaat een drukke tijd te gemoet Deze 21-jarige ster in Amerika gestart als glaszuiver jon genssopraantje die gewerkt heeft met de groten der lichte muze zo als Perry Como en die in de States aUang voor hij de twee kruisjes haalde een eigen televisieprogram ma had waarin hij gasten van we reldfaam ontving gaat eind augus tus voor de AVRO naar Polen Daar wordt evenals vorige jaren een festival gehouden waaraan 28 lan den van voor en achter het ijzeren gordijn deelnemen Drie liedjes gaat Ronnie daar zingen een Ne derlands een Pools maar in het Nederlands vertaald en één van Als n met schepen van de Holland Amerika Lijn reist dan dineert u in één van ' s werelds beste varende restaurants U kunt lange dekwan delingen maken aan sport doen in éën van de bars of salons een gezel lig praatje maken met nieuwe ken nissen Indien gewenst kunt u zich rustig op uw zaken voorbereiden Ei ' is telefonische verbinding met de gehele wereld dagelijks nieuws en beursberichten U heeft geen hpgageproblemen Behalve uw handbagage kunt unogeens 125 kg gratis meenemen Uw hut is een luxe flat passend in de totale sfeer van comfort en de best denkbare verzorging 2 Reisbureaux WAGONS mmmimmM eigen keuze Die vrije keuze wordt dan voor mij the old time potpour ri " — een mengeling van hoog en laag van langzaam en snel Daar in kun je laten horen wat je alle maal met je stem laint doen Hoe de kansen in Polen voor mij liggen is me volmaakt onbekend Maar in ieder geval is het interessant en je loopt goede kans veel internatio nale contacten op te doen Want be halve het feit dat je iedereen ziet wordt je via de radio ook nog door bijna de gehele wereld gehoord en via de televisie door alle landen achter het ijzeren gordijn bekeken " Goede vrienden Dan ligt er vermoedelijk nog in het verschiet een optreden tijdens een licht muziekfestival in Majorca en nu al is de agenda van Ronnie volgeboekt tot en met april van vol gend jaar Wat dat betreft heeft Ron nie geen Idagen — echter wel wal de onsmakelijke en onware verha len rond zijn privéleven betreft te meer daar hierbij ook Willeke Al bert en haar echtgenoot Joop Oonk betrokken worden zijn benedenbu ren en goede vrienden Juist op het moment dat Ronnie over deze affaire begint te vertel len komt Willeke even iets vragen Ze neemt terecht meteen deel aan dit stuk van het gesprek „ Eerst hebben Joop Ron en ik " aldus Wil leke er hartelijk om gelachen toen we die geruchten hoorden Maar dat houdt nu al zp'n maand aan en de praatjes worden steeds vuiger en vulgairder Ze zeggen nu ook al dat er iedere avond een vijfmaal Hut 566 Toeristenklasse S.S ROTTERDAM 1 bedden met leeslampje atschermgor dijn service paneel o.a voor oproep van steward/stewardess 2 kast/schrijf tafel met bankje telefoon 3 fauteuils met tafel 4 toilettafel met bankje 5 ruime kasten voor uw persoonlijke bagage 6 badkamer met koud en warm stromend zoetwater bad met douche wastafel en toilet 7 twee royale patrijs poorteuj air conditioning regelbaar en ventilator Sfü^Z Een Oïertochf in deze hut kost f 973 - sl ^ U kunt natuurlijk duurder maar ook ^ goedkoper reizen De passageprijzen variëren n.l van ƒ 726 - tot ƒ 2.437 - Zie voor mogelijke kortingen hiernaast Baby bij Ede verongelukt Van onze correspondent EDE — De drie maanden oude baby ronnie v d Akker uit Ede is donder dagavond omgekomen bij ' n auto-on geluk op de oude rijksweg tussen Am hem en Ede Tonnie bevond zich in de auto van zijn vader de heer G v.d Akker die op nog onopgehelderde wij ze frontaal tegen een vrachtauto is ge botst Behalve de baby werd niemand van de inzittenden — Tonnie's ouders en een grootmoeder — gewond Ton nie overleed kort na aankomst in het Julianaziekenhuis te Ede ' t Ongeluk gebeurde tegen elf uur don derdagavond in ' n bocht Volgens dé bestuurder van de vrachtauto de heer B A R uit Steenderen was de heer Van den Akker plotseling de linker weghelft opgereden De vrachtwagen bestuurder heeft nog geremd als ge volg waarvan een achter hem rijden de personenauto eveneens in de bot sing betrokken raakte De wagen van de Edenaar die alleen een rijbewijs a voor motorrijtuigen had werd ge heel vernield de auto die op de vrachtauto reed werd eveneens zwaar beschadigd De vrachtauto zelf kreeg lichte schade Een achter de vracht wagen rijdende auto liep zware be schadigingen op acht politie)-wagen voor de deur staat om Wer de vrede te handha vem Niets blijft er van ons heel Als Joop moet werken en ik een avond vrij heb en ergens naar toe ga dan zeggen ze zie je wel ze gaan niet eens meer met elkaar uit Gaan we samen ergens naar toe dan zeggen ze flauwekul alle maal demonstraties om ons zand in de ogen te strooien Onbekenden bel len papa dagelijks vele keren ano niem en niet-anoniem Is het dan een wonder dat ik nu en dan wel eens een beetje zenuwachtig ben " Onwaarheid Het lijkt wel of de mensen Wil leke en Joop hun geluk misgunnen " zegt Ronnie Als er ergens in een klein hoekje nu nog een grond van waarheid te bespeuren zou zijn dan zou je kunnen zeggen we hebben het aan ons zelf te danken Maar dat is het hem juist alles is pure onwaarheid Dat durf ik te zweren Door wie die ellendige geruchten de wereld zijn ingestuurd weet ik niet We hebben zelf geen flauw idee in welke richting we het moeten zoeken We weten ook niet waarom het gedaan is moet er een van ons drieën kapot en zo ja wie dan en waarom " Ik weet echt niet wat we er aan moeten doen " aldus Willeke Ge woon doorgaan maar lijkt me het beste Misschien ebben dan alle verhalen weer weg Maar leuk is het niet als mensen in de zaal vei lig weggeborgen in het donker afvaarten Tan ROTTERDAM naar NEW YORK 17 mei s.s STATENDAM 24 mei » s ROTTERDAM 31 mei S.S N.AMSTERDAM * 4 juni m.s PRINSES MARGRIET 7 juni s.s STATENDAM 14 juni S.S ROTTERDAM 21 juni S.S N.AMSTERDAM * Visit U.S.A.-afïaart van ROTTERDAM naar QUEBEC-MONTREAL 1 juni S.S RYNDAM 23 juni S.S RYNDAM KORTINGEN BUITEN HET SEIZOEN 5 % retourredüctie ook als de terugreis per vliegtuig wordt gemaakt 25 % reductie op begeleide groepsreizen BOVENDIEN 15 % reductie als de heenreis vóór 15 april of nk 15 septem ber plaatsvindt en u binnen 30 dagen na aankomst weer terugreist | C PRIJZEN De vermelde prijzen zijn per enkele reis na aftrek van 5 % retourreductie voor afvaarten buiten het seizoen Het seizoen loopt voor afvaarten van Europa van juli/september voor afvaar ten naar Europa van mei/juli Wend u roor nadere inlichtingen tot een der reisagenten van de Holland-Amerika Lijn mmf^mm^É Voorstraat 88-90 t.o Boothstraat Utrecht - Tel 23121-12497 Telexno 47221 Ie Hogeweg 24 - Zeist - Tel 03404-17700 In provincie Utrecht Meeste buitenlandse arbeiders Maroidianen Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De buitenlandse arbei ders maken in de provincie Utrecht op het ogenbhk drie procent uit van de totale Eifhankelijke mannelijke be roepsbevolking Er zijn thans in de provincie 4.721 buitenlanders aan het werk op een totaal aantal arbeids krachten van rond 165.000 De Marokkanen voeren met 1481 man het buitenlands contingent aan De Spanjaarden komen met 1190 man op de tweede plaats op de voet ge volgd door de Turken 1166 Er zijn 427 Grieken 77 minder dan in april 1965 en 437 Italianen Het Marokkaanse legioen nam de afgelopen maand met 111 man toe Er kwa.men87 Turken en 26 Italianen bij Bij de Spanjaardeh en Grieken was er een Idein vertrekoverschot Voor de vertrekkende 19 mannelij ke Spanjaarden kwamen echter 81 Spaanse vrouwen in de plaats Er wer ken thans 340 Spaanse vrouwen in de provincie Utrecht op een totaal aan tal vrouwelijke buitenlandse arbeids Iffachten van 445 tegen je gaan smerige dingen schreeuwen " Ik weet het ook niet meer " al dus Ronnie „ Het enige wat ik wil doen is goed blijven zingen mijn uiterste best doen in Knokke en Po len en zo door hard werken en suc ces behalend voor Nederland de mensen al die vreselijke dingen la ten vergeten " 
rTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATEBDAO 7 MEI 19e « 19 > ' Een show wordt beter door mooie meisjes ' «.« lir """' Jany Bron gaat een nieuw televisiespel presenteren doen met dit woordenspel waarvan de officiële naam nog verzonnen moet worden en dat doet denken aan scrabbel De uitzending zal worden ge presenteerd door de vroegere Ramblers-zangeres Jany Bron Sean Connery weer als 007 Van onze correspondent LONDEN — In juli zal Eon-Production in Londen de onder neming van de producers Broccoli en Saltzman weer een nieuwe James Bond film gaan draaien namelijk „ You only live twice " Je leeft maar tweemaal Dit avonturenverhaal van wijlen lan Fleming speelt in Japan waar de buitenopnamen zullen worden gemaakt -- Maar daarover hééft Orson Welles ' Je leeft maar twee keer ' De rest wordt in de Pinewood studio's in Engeland gefilmd Dit is de eerste maal dat een Bond-film in Japan zal worden opgenomen Seai Connery speelt voor de vijfde maal de rol van Bond Zijn oorspronke lijke plan ermee op te houden gaat dus niet door - Regisseur is Lewis Gilbert Het is zijn eerste Bond film In totaal zullen er volgens het oor sprokeüijke plan zes of zeven Bond films worden gemaakt De volgende op de lijst is 0n her majesty's secret-service " Wel ke zal worden gedraaid op een tijd stip dat de Alpen met sneeuw zijn bedekt Er is nog slechts 1 Bond boek over namelijk Casino Royale Jany woont met haar echtgenoot orkestleider - arrangeur - componist t 1 r was 81 de Black and White Minstrels kasstuk van BBC door EUy van Hoeven LONDEN — ' Je show kan nog zo goed zijn maar als je er een stel mooie meisjes in blote pakjes in zet is zij nog beter Goed dat doe ik dan nu ook sinds 1957 ' Een nuchtere opmerking uit de mond van George Inns producer van de Black and White Minstrel Show een rustige wat door zijn haar heen schietende vijf tiger die men eigenlijk zijn grote artisticiteit en zijn kijk op het onderwerp ' schaars ge kleed ' niet aanziet De Min strel-shows in eigen land bij zonder bemind buiten de eigen grenzen eveneens ge waardeerd enkele jaren gele den werd aan een dergelijke show de gouden roos van Mon tr eux uitgereikt en ook in ons land welbekend maken Voor George Inns zijn hele le ven uit want behalve dat deze shows op gezette tijden voor de BBC televisie verschijnen zijn ze ook week in week uit te zien in het Victoria-palace te Londen Het idee van een echte minstrel show stamt uit ongeveer 1850 Uit de Verenigde Staten kwamen de liederen van de zuidelijke negers droevige-negerhut-van-oom-Tom-ver-halen naar Engeland gezongen door een groep mannen die zwart ge yerfd waren Zestig jaren heeft de minstrel-show zich op deze manier kunnen handhaven in Engeland toen werd hij aan de kant gescho ven men vond de aanpak te ouder wets In 1957 echter werd er in Enge land een grote radio - en televisie tentoonstelling gehouden en daar voor zocht de BBC een kleurige fleurige show die de bezoekers ver mocht te boeien en die tevens ge schikt was om rechtstreeks te wor den uitgezonden Van het idee de bezetting uitsluitend uit mannen te zich inmiddels ontfermd Voor iedere opvoering wordt een soort ceremoniële dans opge voerd die de naam ' dib dibs ' draagt Een rondedans waarbij de gezongen tekst steeds ver schilt van de vorige laten bestaan stapte men ogen blikkelijk af er werden goed uit ziende danseresjes bijgehaald met als topper iti het programma George Mitchell en zijn koor Nieuwe versie Ook de droevige negerliederen wer den aan de kant geschoven Ze moesten in deze nieuwe versie van de minstrel show plaatsmaken voor plezierige evergreens " die goed in het gehoor lagen en die al velen bekend waren En wat de zwart geverfde hoofden van de mannen betreft deze werden gehandhaafd De mannen dragen daaronder witte showpakken de vrouwen allerlei kleurige jurkjes van veel of weinig textiel maar allen hebben een hoog blonde pruik die goed afsteekt tegen de zwarte kroeskoppen van de in het dagelijks leven vaak flets blonde mannelijke collega's Van daar dus de naam black and white Overigens vele buitenlanders die naar deze show komen kijken spe ciaal als ze afkomstig zijn uit ge bieden waar apartheid een pro bleem is waar men dagelijlcs mee geconfronteerd wordt zijn op zijn minst verbaasd over deze imitatie negers show maar sommigen erger - Nederlandse jazzclub in Parijs Van onze correspondent PARIJS — Parijs zal binnenkorL een Nederlandse jazzclub bergen In de schaduw van de Plage Pi galle dat vooral voor de buiten landse toeristen op zoek naar nach telijk vertier nog altijd een — iet wat troebele — reputatie te verliezen heeft zal deze maand door de Ne derlandse jazzmusicus Ted Easton die in de vaderlandse burgerlijke stand als Theo van Est stond inge schreven een club of cabaret wor den geopend die in het teken van dixieland wordt geplaatst Van de feestelijke inauguratie van deze eerste Nederlandse jazzclub in de Franse hoofdstad zal het thuis front trouwens getuige worden ge maakt door middel van het televi sie-magzine Rendez vous a Paris " dat zaterdagavond 14 mei over het tweede net wordt uitgezonden Ted Easton alias Theo van Est is al een oude rot in de jazzwereld ofschoon hij als rijpe dertsiiger eer der nog jong van jaren is Al heel jong bezette hij al de plaats van de drummer in de voormalig ver-maarde Dixleland Pipers Later engageerde hij voor de Ame rikanen ensembles en zo \ yas hij on ' gemerkt bovendien nog impresario of manager geworden Vandaag ' heeft Ted Easton zo wat de hele voorziening met jazzorkest van aUe NATO bases in Frankrijk in han den Een zakenman moet echter ver in de toekomst kunnen zien Ted Easton heeft dan ook al gauw be grepen dat de almachtige generaal De GauUe bezig was de bodem nu ook onder zijn bestaansbasis weg te peuteren Over een jaar zal men in Frankrijk immers geen Ameri kaanse uniformen en union jacks meer kunnen aanschouwen en dan is derhalve ook Ted Easton's boter ham verdwenen den er zich buitensporig aan InEngeland echter is dit totaal geen - || probleem ^ *#-* Juiste formule Het idee om al die plezierige evergreens " te laten zingen is ge boren als een soort protest tegen dat eeuwige rock and roU dat voor al in 1957 nog zo in de mode was Zinden dedeo de zo populaire tienersterren toen ook al niet en daarom wilde ik laten horen dat er echt nog wel goed gezongen kon worden zonder terecht te komen op het terrein van de klassieke mu ziek " zegt George Inns Ik heb er een hele kluif aan gehad mijn idee over deze shows goed te krijgen en de juiste formule te vinden maar het is geloof ik wel gelukt De men sen krijgen er in ieder geval nooit genoeg van Wel heb ik de laatste tijd hier en-^daar wat gemoderni seerd er zijn nieuwe kostuums nieuwe decors nieuwe dansen en ook de gasten in mtjn programma zijn up to-date Pas geleden bijvoor beeld heb ik nog Herp Alpert ge had — lekker modem maar toch uiterst muzikaal " Duizend costuums Drieduizend voorstellingen zowel ih het theater als voor de televisie zijn er inmiddels van de Black and-White Minstrel show gegeven Iede re nieuwe show kost zes weken voorbereidingstijd ook al omdat er ruim duizend kostuums per show nodig zijn Wat het technische ge deelte betreft is dit een zware taak want de televisie-shows worden op genomen in een betrekkelijk klein theater De kosten van een nieuw programma zijn ontzagwekkend hoog maar de show bedruipt zich zelf de uitvoeringen in het Victoria Palace brengen zeer veel geld op Behalve in Londen is er dan ook nog een rondreizende show die voor namelijk het noorden van Londen bezoekt Stapels enthousiaste brie ven stromen dagelijks binnen bij de BBC de mensen zijn gek op dit programma en de kijkdichtheid is dan ook ongelooflijk Snelheid Ik geloot dat mijn geheim de snelheid van het geheel is De show is zo compact opgebouwd dat de mensen geen gelegenheid krijgen hun gedachte te laten afdwalen " Een ideetje voor onze Hilversumse showmakers Het koor van George Mitchell dat nu „ al onverdroten negen jaar lang aan dit programma meewerkt doet de rest Men be schikt er over enkele opvallende goede stemmen en het overige stemmenmateriaal er omheen is ook zeer bruikbaar De samenwer king tussen de beide George's \ oor de eerste keer gelegd in een „ pub " is uitstekend waar anderen weken over zouden moeten doen gebeurt in enkele telefoontjes Overigens George Mitchell vertelde ons in juni weer naar ons land te komen met zijn - koor Hij gaat dan gedurende tweeënhalve dag tv-opnamen maken voor de KRO in Volendam ANKEVEEN — De eerste proeven met het nieuwe tv gezelschapsspel dat de VARA 1 juli voor het eerst gaat uit zenden blijken een groot suc ces De cameralieden de dol lyduwers en zelfs producers Joop Simons en Adri van Oor schot konden zich niet inhou den en gingen enthousiast mee - ZINQT NANCY SINATRA OP QRAND QALA AMSTERDAM — Helemaal zeker is het nog niet maar als alles volgens plan verloopt zal de hoogblonde Nancy Sinatra zingen op het Grand Gala du Disque De organisatoren van het jaarlijks platenfestijn voe ren'nog harde onderhandelin gen met de managers van de inmiddels op eigen laar zen wereldbefaamd geworden dochter van Frank ' Nancy t)rengt op het ogenblik een bliksembezoek aan de Europese grootsite steden Londen en Hamburg hebben haar al ontvangen Deze dagen is Parijs aan de beurt voor enkele televisie opnamen Daarna vliegt zij naar Rome Voqr Neder land was er geen tijd meer Dat kan nu wel wachten tot het Grand Gala zal Nancy gedacht hebben Trouwplannen De schijnwerpers zijn plotseling weer op Nancy Sinatra gericht sinds haar succes met het liedje ' These boots are made for walking ' dat in ons land enkele weken boven aan lllllllillllllllll Gelaarsde zangeres weer op hitparade IliilO iiiiiiiiiiii de hitparade heeft gestaan Zy was al eerder op de hitparade verzeild geraakt met Like I do " maar toen was het succes slechts van korte duur De belangstelling voor Nancy Ujkt inmiddels wat duur zamer te zijn geworden Zy krijgt fUmcontracten aangeboden en staat regelmatig voor de televislecame - ra's De 25-jarige Nancy die gehuwd is geweest met Tommy Sands gunt de Europese journalisten soms een bescheiden blik in haar privéleven zy loopt weer met trouwplannen rond Met wie wil zij echter nog niet verklappen Jany vertelt ook hier wat meer over Het derde net-programma Ringo ' een wekelijkse direkte uit zending van beat - en popmuziek wordt verzorgd door het VARA dansorkest o.l.v Charlie Nederpelt met telkens amdere solisten Ik zoek er nogal wat liedjes voor uit en daarby let ik dan op wat speciaal geschikt is voor byVoorbeeld Trea Dobbs of Willeke Alberti of weUte solist er ook zal optreden Er komt veel goeds uit Engeland Soms werk ik ' s nachts door muziek co piëren om de laatste hits nog klaar te krijgen De tieners zijn leuk hoor Ze heb ben hun eigen mening en daar houd ik wel van Ik maakte destijds mijn eigen vader en moeder gek met Louis Armstrong ' t Is nu immers precies ' t zelfde Ik merk het ook aan mön zoon Hy is nu achttien en zit op een technische school Lange haren Die gaan er immers vanzelf weer af na een paar jaar Wat zou den we ons daarover druk maken Charlie Nederpelt in een boerde rijtje uit 1720 in het landeiyke An keveen Langs een grote Brabantse plattebuiskachel in de kamer en over de plavuizen vloer van het keukentje liepen we de tuin in waar alles groeit en bloeit onder Jany's zorgzame handen „ Ik heb weer nieuwe rozen gezet " zegt ze trots Wilt u koffie Ja we hebben wel wat vocht in de muren — ze zün maar éénsteens heet dat zo — en de kalk begint steeds te blade deren Maar het is wel een droom huisje vindt u niet Myn man kan hier tenminste rustig werken er is haast geen lawaai " Charlie komt even van achter zijn werktafel vol muziekpapier om mee koffie te drinken Meedoen Je moet jezelf kunnen zijn iiiniiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii Laat ze toch " Deze belangstelling voor de nieu we generatie en zyn uiting heeft Ja ny Bron en Charlie Nederpelt de naam vader en moeder van de beat " bezorgd Ze vertelt ' t lachend terwijl ze poes Mien over haar kop streelt Moet je niet eens naóur je kindertjes toe " vermaant ze En tegen ons „ Het is nu de twee de keer dat ze jongen heeft We hebben Mien nog van Jan Cc«rdu -> wener die was ook dol op katten '* Jany Bron zegt over het nieuwe spel Toen de VARA my vroeg heb ik gezegd eerst een proef Ik wist toch helmaal niet of ik dat kon Het presenteren van zoiets is ten slotte iets heel anders dan wat ik tot nu toe heb gedaan Want hier moet ik willekeurige mensen voor de camera op hun gemak stellen en dan het spel-met-de-woorden laten spelen Hoe het precies gaat vertel ik u niet maar het leuke is dat het een visueel gemaakt gezelschaps spel is waaraan de Idjkers kunnen meedoen Dus geen toeldjk-quiz maar een meespeel-programma De proefopnamen werkten al zo aan stekelijk dat ik by de vertoning ervan nauweiyks naar mezelf heb zitten kyken omdat ik meteen woor den ging zitten maken Simons en Van Oorschot waren tevreden dus ik was geslaagd Het voornaamste bO zoiets is dat je jezelf moet zyn Dat is het hele ge heim maar of je dat kunt leren Natuijriyk heb ik wat dat betreft de nodige ervaring — twaalf en een half jaar maakte ik deel uit van de Ramblers — en wat ik nu doe aan „ Ringo " is soms ook wel een beetje mensen op hun gemak stellen " 
io tTTBECHTSCH OTEtJWSBtAD Nieuwe regels belasting voor de motorrijtuigen Ruines in de Pacific bij toeval ontdekt Wetsontwerp ligt hij Tweede Kamer UTRECHT — Bü de Tweede Kamer is onlangs een ontwerp ingediend voor een nieuwe mo torrijtuigenbelastingwet In de ze nieuwe wet is voorgesteld om de drie wielige motorrijtuigen thans ondergebracht bg het ta rief voor tweewielers over te brengen naar de groep vierwie lige waar tevens een verlaging geldt van het tarief betreffende de minima voor zowel de drie als de vierwielige tariefklassen Het nakomen van de wettelijke belastingplicht wordt thans ge controleerd door politie - of an dere ambtenaren langs de ver - Van onze wetenschappelijke medewerker Vl/ie de „ steen der Wijzen " zoekt kan van de Duke University te Beaufort in de Op het „ water des doods " stuiten Wie liefde zoekt vindt meer dan eens haat Inderdaad men ontdekt vaak dingen die men niet zoekt Dit kan ook de ervaring zijn van de wetenschapsmens Hoe vaak is het niet gebeurd dat er onverwacht vondsten werden gedaan waarop helemaal niet werd gerekend Zo heeft dr Menzies Foto onthult zuilen op de zeebodem ¦ tTTDE HAD OOIT kunnen denken dat zoveel geluk een niets vermoedend ' ' bioloog ten deel kon vallen Hy heeft oneindig meer geluk gehad met een enkele „ steekproef " dan de Lutinegravers met herhaalde pogingen Die steekproef bestond uit het neerlaten van camera's in de wateren van de Pa cific in speciaal liaarvoor ontwikkelde apparaten met de bedoeling foto's te maken van de oceaanbodem het domein van de Neopilina's En wat bleek na ontwikkeling der negatieven Dat geen Neopilina's te zien waren maar wel vreemd gegraveerde stenen zuilen als raadselachtige overblijfselen van een gigantisch bouwwerk bijzonder treffend dat een vermeerde ring in de longkanker-frequentie net als bij de mens zowel bij honden als bij katten is geconstateerd Zou dat soms loinnen liggen aan de samenle ving met de mens Zie verder hoger genoemd blad Quasi-stellaire blauwe objecten X \ UIM drie jaar geleden werden de '^ quasars in het heelal ontdelrt Het bleken aparte typen van hemelingen te zijn te klein voor een sterrenne vel en te groot voor een ster Maar hel meest karakteristieke is nog dat deze vreemde hemellichamen een on gekend grote hoeveelheid energie ont ketenen in de vorm van ultraintensie ve licht en radiostralingen Sinds kort evenwel heeft men op nieuw bijna soortgelijke vreemde ne velachtige sterren of sterachtige ne vels aan het firmament ontdekt Deze quasarachtigen worden quasi stel-fdire blauwe objecten " genoemd om dat ze blauwig licht uitstralen als symptoom " van hun buitengewone intensiviteit Deze ontdekking staat op naam van de bekende dr Sandage van de Mt Wilson en Mt Palomar Ob servatoria Nu heeft dr Sydney van den Berg van het David Dunlap Ob servatory te Richmond in Ontario de moeite genomen het aantal dezer vreemde bolvormige blauwe lichtbron nen voor een hemelstrook nauwkeurig te tellen om straks via een extrapo latie te komen op het te verwachten Zware verantwoording De beoordeling of een hartg;ebrek bij een bepaalde patiënt voor operatie in aanmerking komt met een goede kans op slagen is dikwijls zeer moeilijk In de eerste plaats zijn volgens de ervaring zeker niet alle hartgebreken opera bel Bovendien moet de betroffene ernstige klachten hebben en zelf graag voor zijn aan doening geopereerd willen worden Het geheel legt een zware verantwoording op de schouders der onderzoekende cardiologen die het beslis sende advies moeten geven De chirurg voert de operatie dan uit en zo zijn er in Nederland een aantal centra waar het onderzoek en de operatie gebeuren Deze centra zijn overvol en er is een lange wachtiijst Met zekere trots kan hier worden vermeld dat de nu bejaarde Nederlandse chirurg dr Kropveld vele tientallen jaren geleden zonder de beschikking over bovenstaande moderne hulpmiddelen één der eersten was die een opengebleven verbindingsbuis wist te sluiten Onze landgenoot dr Kolf die in Amerika woont is een zeer bekende onderzoeker die zich l>ezig houdt met proeven tot vervanging van het hart Wat betreft de operatie die door dr Debakey op de later toch nog overleden Amerikaanse mijnwerker Derudder werd verricht vermoed delijk betrof dit een patiënt met een hart infarct waaraan alleen al in de V.S jaarlijks 900.000 mensen sterven Hij is een zeer bekend hartchirurg die onder meer de hertog van Windsor heeft geopereerd Alhoewel zijn jongste prestatie nog niet in de medische literatuur is beschreven kan men wel aannemen dat het kunsthart van plastic dat door hem werd gebruilrt moest dienen om het linker gedeelte van het hart van deze door een hartaanveil getroffen patiënt te kunnen uitschakelen zodat het rustig kon genezen Daartoe moest het kunsthart met buiten verbonden worden met enkele grote bloedvaten die het hart in - en uit gaan wat op zichzelf een zeer moeilijke in greep is De hartewens van vele mensen „ Dokter kan ik een nieuw hart IcrQgen " lykt een niet meer zo ver verwijderde ntopie als zg tot nu toe geweest Is Bouwwerk op IW2000 meter diepte D E foto's onthulden twee rechtop staande pilaren met een diame ter van ongeveer 60 cm of meer die zeker VA m boven de modder uit sta ken Twee andere pilaren bleken door de erosie omgevallen te zijn en bijna geheel bedekt met modder bovendien was op de foto nog een grote vier kante massieve steen te zien Deze ruïnes zo lezen wij in S.N.L Vol 89 pag 239 april 1966 bevin den zich op ongeveer 2000 m diepte op de bodem van de Pacific en on geveer 90 km van de Peruaanse kust verwijderd Ze zijn dus gelegen vlak bij de zogenaamde „ vuurring " de zone der aardbevingen en actieve vuur spuwende bergen die ' s werelds grootste oceaan omlijst De bodemon rust blijkt o.a hieruit dat de onder zeese archaeologische plek langzaam maar zeker nog dieper wegzinkt Menzies waagt zich met aan voor spellingen en uitspraken met betrek king tot de herkomst dezer vijf ste nen getuigen van een vergane cul tuur Hij vraagt alleen maar assis - lOGBOM der wetenschap J tentie van een diepzeeonderzoekings vaartuig zoals de Trieste er één is voor een nader onderzoek ter plaatse en voor de ontcijfering van de letter tekens die in de zuilen gegraveerd staan Zouden de raadselachtige res ten iets te maken hebben met de In ca-cultuur op het vasteland en de na burige eilanden Zo ja zouden ze dan niet in zee zijn gestort van een eiland ergens in de buurt Maar waar moet het eiland zich dan bevinden In de directe omgeving is niets te bespeu ren wel op enige tientallen kilometers ver Zouden ze dan met een onder stroming op de vindplaats terecht zijn gekomen of zou er een soort Atlantis in de Pacific hebben bestaan Het lijlct ons absurd de vondst te ver binden met de Atlantis-sage omdat deze uitsluitend betrekking heeft op ' n voormalig legendarisch Atlantisch rijk en een uitbreiding in westelijke richting over de Andes tot diep in Oceanië de grootste fantast zelfs te bar moet zijn Wij wachten maar ge duldig op de gevraagde assistentie alvorens ons te wagen aan dagdro men over oude vergane culturen uit vervlogen tijden Huisdieren met kankerverschijnsel D E wetenschap houdt zich nu ook al bezig met de levensverwach tingen van onze huisdieren in het bij zonder van hond en kat De vooruit gang in de geneeskunde van de laat ste decennia heeft niet alleen geleid tot verhoging van de levensverwach ting bij de mens maar ook tot die va onze huisdieren Zo bleek het patroon der doodsoorzaken onder deze dieren op een wijze veranderd te zijn die reeds gewoon genoemd kan worden in de geneeskunde bij de mens „ Het opmerkelijke is dat het aantal gevallen van vaat - en hartziekten zo mede van kanker thans frequenter is geworden Onderzoakingen vemcht in het Veterinair Pathologische Instituut te Zurich onder leiding van Stünzi hebben onlangs aangetoond dat niet minder dan 22 pet van de honden en 8 pet der katten waarop post mor tem na de dood secties waren ver richt aan kanker bleken te zijn ge storven Niet EiUeen voor mensen maar eveneens voor deze huisdieren schijnt kanker een doodsvijand te zijn Twin tig jaar geleden zo vernemen wij uit New Scientist pag 252 april 1966 be droeg dit percentage bij honden nog geen 5 pet Frappant is dat in die zelfde tijd de gemiddelde leeftijd van alle honden in Zurich geregistreerd met 1 % jaar is toegenomen Het is wel Proef vervuiling Rijn verminderen Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Nederland draagt ongeveer ƒ 170.000 by aan een proef die in Frankr^k wordt genomen en die een grot « vermindering van de vervuiling van de RUn kan opleveren Het betreft de proefópslag van af valzout bij de kalimijnen in de El zas Dat afvalzout een van de ern stige vervuilers van het Rijnwater weiid door de Fransen tot nog toe onbekommerd in de Rijn gegooid Na internationaal aandringen is besloten tot de proef directeur van de afdeling Ocean Research ZATEBDAO 7 MBI ISes Trüdüie en statiglieiêazijn zolang het Britse parlement bestaat on aantastbaar gebleven maar La bour-afgevaardigde Leo Abse hoopt de sfeer wat minder lood zwaar te maken door zijn vrolijker kleding Hier is hij met zijn vrouw op weg naar het parlementsge bouw in een vrolijk op-art vest Hij hoopt dat meer afgevaardigden zijn voorbeeld zuUen volgen Hij loil hiermee bovendien de aandacht vestigen op de naar zijn mening sublieme kii^?rmxikers uit het Lon dense West End Ver Staten kruisend met het onderzoe kingsvaartuig Anton Brunn ter hoogte van de kusten van Peru en Bolivia en op zoek naar een klein weekdiertje Neopi lina genaamd één van ' s werelds oudste levende fossielen opeens en op zeer ver rassende wijze overwoekerde ruïnes diep in de Pacific gevonden totale aantal voor het ganse heelal Welnu na een wiskundige bewerking kwam hö op 400.000 Zo gezien een respectabel aantal maar gezien in het kader van het on begrensde heelal met zijn mUjarden sterrennevels en biljoenen sterren is dit maar een nietig aantal Quasi stel-lai--e blauwe objecten zijn weliswaar verwant aan de quasars maar zijn er toch niet identiek aan omdat ze in te genstelling tot de quasars alleen maEir intense lichtgolven uitstralen doch geen radioimpulsen Ze komen merk waardig genoeg zowel in onze Melkweg voor als daarbuiten in de „ halo " die de Melkweg omlcranst en in zeer ver verwijderde sterrennevels Onüeend aan S.N.L Vol 89 pag 245 april 1966 Leven zonder zuurstof VOOR meercellige dieren Is zuur stof onontbeerlijk bij handhaving van de levensprocessen Toch zien wij in sommige gevallen een uitzondering op deze gulden regel Een recent on derzoek van Kennington van de univer siteit van Wyoming in de Ver Staten heeft kort geleden aan het licht ge bracht dat een keversoort Tribollum confusum het vermogen bezit een tijd - lang zonder zuurstof te kunnen leven HiJ hield daartoe de inselcten in af gesloten geheel zuurstofloze ruimten bij temperaturen van T 17 ° en 27 ° C en gedurende variërende perioden Daarna werden ze in een normale zuurstofhoudende atmosfeer terug ge bracht en werd de hoeveelheid zuur stof in de volgende " il uren door de dieren geconsumeerd gemeten om als graadmeter voor de overleving te dienen Bij een temperatuur van 7°C bleken de kevers zeker vijf dagen bui ten zuurstof te kunnen leven Het is echter niet bekend hoe de inseirten het klaar spelen Het eigenaardige is dat de kevers na de overbrenging in nor male atmosferische verhoudingen niet meer zuurstof tot zich namen dan normaal Dit in tegenstelling tot de mens en het zoogdier die na gedo ken te hebben of extra arbeid ver richt te hebben op gulzige wijze zo veel mogelijk zuurstof trachten binnen te Iffijgen Eveneens is het opmerke lijk dat de kevers tot aan het bittere eind even actief bleven als in de aan vang en daarvoor Ze schijnen met andere woorden over een ander me chanisme te beschiicken dat tot heden niet is opgehelderd New Scientist pag 252 april 1966 Mijlpaal in de hartchirurgie 2 en slot hart Middelen voor een tijdelijke vervanging van het teneinde ze voor wijderen en te bewaren transplantatie te gebruiken die bloed kan vervangen is nu weer een grote irereenvoudiging bereikt De operaties wordt of verricht met afkoeling met de hart long-machine of met een combinatie van beide alhoewel de pomp steeds meer verkozen wordt Ingewikkelde ingreep Hoe ingewikkeld de ingreep toch nog is blijkt wel wanneer de verschillende functies die regelmatig gecontroleerd moeten worden opgesomd worden de hersenfunctie door mid del van het electro-encephalogram de harts werking met continu-electrocardiogreifie de samenstelling en de zuurstofvoorziening veui het bloed voor voortdurende chemische be palingen in bloedmonsters de bloeddruk in aderen en slagaderen soms nog een apart systeem voor de doorstroming der eigen vaten van de hartspier Vanzelfsprekend is hier een groot team van specialisten en laboranten voor nodig dat intensief en nauw moet kunnen samenwerken met elkaar de chirurg en de narcotiseur Zo z(jn vele hartafwijkingen toegankelijk ge worden voor operatieve „ herstelwerkzaamhe den " waaronder de sluiting van ongewenste opengebleven openingen in tussenschotten en Van onze medische medewerker UTRECHT — Het spreekt vanzelf dat de enorme vooruitgang op het gebied der diagnostiek van aangeboren hartziekten pas tot een werkelijk nuttig resultaat kon leiden toen ook de hartchirurgie zich ging ontwikkelen Dit is eigenlijk pas na de tweede wereldoorlog gebeurd en wel in een ongekend snel tempo Er waren eerst enkele zeer gewichtige pro blemen op te lossen waarmede operaties aan het hart en de grote bloedvaten gepaard gaan Het is zonder mee ^ begrUpelJjk dat de bloed stroom waarvan hët hart de motor is niet onderbroken mag worden omdat de voorziening met zuurstof der lichaamscellen steeds vol doende moet blijven Vooral geldt dit voor de hersenen Medische rubriek Op ingenieuze wijze is dit probleem opge lost mede door de Nederlandse chirurg prof Boerema Wanneer men onder bepasdde voor zorgsmaatregelen het lichaam van de patiënt tijdens de operatie eifkoelt door middel van koud water of koude lucht wordt de stof wisseling zodanig verlaagd dat er veel minder zuurstof nodig is om de levensfuncties op peil te houden Tijdens deze afkoeling kan men de bloedsomloop dus een aantal minuten stop zetten en in die tijd de operatie aan hart of vaten verrichten de vervanging van zieke kleppen Voor dit laatste worden meestal nog kunststoffen ge bruikt maar er worden voortdurend onder zoekingen gedaan om kleppen uit andere weef sels te maken in de vorm van een transplan taat Niet lang geleden is een dergelijke poging bij een hond die Eian de universiteit te Nijmegen werd verricht op de televisie gebracht Op het ogenblik wordt de kunst-klep van Starr Edwards het meest gebruikt Andere onder zoekingen zijn gaande om de hartldeppen van overleden mensen direct na de dood te ver - Er bestaat ook een tweede methode nl dat men de gehele zuurstofvoorziening die in het lichaam door de samenwerking van het hart en de longen wordt verricht laat overnemen door een systeem dat hart en longen als het ware vervangt Na jarenlange onderzoeldngen die al ver voor de oorlog zijn begonnen is het gelukt een ingewikkeld pompsysteem te con strueren dat aan de gestelde eisen voldoet Uiteraard vereist deze hart-long-machine een hele reeks van veiligheidsmaatregelen en tech nische hulpmiddelen Tot voor kort was een groot aantal bloed gevers nodig bij elke hartoperatie om vol doende bloed te verkrijgen teneinde de hart long-machine te vqllen Dit bloed moest dan tevens wistolbaar worden gemaakt op tem peratuur worden gehouden enz Dank zij de samenstelling van een kunstmatige vloeistof keerswegen door middel van de belastingkaart Deze wijze acht de regering gezien de toenemen de verkeersdichtheid verouderd en zeker in de toekomst be zwaarhjk Het in de nieuwe wet voorgestelde controlesysteem omvat een centraal belastingregister waarin bij voldoe ning van de belasting hiervan aan telcening wordt gemaaict De contro lerende ambtenaar neemt nu langs de weg de kentekens op dit kan om de vlotiiéid te bevorderen fotografisch worden gedaan waarna in het regis ter wordt nagegaan of de belasting is voldaan Deze gang van zaken biedt vele voordelen terwijl bovendien degene die de belastingkaart wel heeft be taald maar deze toevallig niet bij zich heeft niet kan worden bekeurd Strafzaken wegens het niet betalen van de belasting zullen tot het ver leden gaan behoren omdat indien geconstateerd wordt dat de belasting niet was voldaan een naheffing met verhoging zal plaatsvinden In het ontwerp wordt geen voorstel gedaan om het tarief te verlagen of in het doel van de wet wijziging te brengen hoewel de lichtere motor rijtuigen enige tegemoetkoming zul len genieten doordat enkele oneven wichtigheden zijn weggenomen De nieuwe wet zal naar men hoopt in werking treden per 1 old»ber 1966 Auto's en wegen Voor de meeste auto's waarmee op de openbare weg wordt gereden zal belasting verschuldigd zijn Het is niet van belang hoe de auto wordt voortbewogen omdat als een auto wegens een motordefect wordt ge sleept toch de belasting verschul digd blijft De krachtbron waarmee de auto wordt voortbewogen dient aan of op de auto aanwezig te zijn een trolleybus is dus geen motor rijtuig in de zin van de wet Een auto in aanbouw valt ook " onder het begrip motorrijtuig als de bouw reeds zodanig gevorderd is dat er een mechanisme is ontstaan dat met be hulp van de op dit mechanisme aan wezige Icrachtbron kan rijden Zo is voor een kaal chassis met moter en wielen dus belasting verschuldigd Onder het rijden op de weg wordt ook verstaan het parkeren van de auto op een parkeerplaats of parkeer strook omdat deze tot het normale gebfuik van de openbare weg be hoort Onder het oversteken van de weg — dit kan van belang zijn voor motorrijtuigen waarvoor een vrijstel ling van belasting geldt — kan wor den aangenomen dat daaronder niet wordt verstaan het berijden van de openbare weg De belasting voor het motorrijtuig is verschuldigd door degene die als eigenaar of houder kan worden aan gemerkt De berijder en de houder van de auto kunnen uiteraard twee verschillende personen zijn als btj huurauto's Bij huurkoop van auto's waarbij zolang de huurkooptermijnen niet allen zijn voldaan de huurver koper eigenaar blijft geldt een uit zondering omdat ondanks het feit dat de huurverkoper juridisch eigenaar van de auto is de huurI;oper als houder van de auto wordt aangemerkt en dus liij de belasting voor de auto moet betalen Vrijstellingen VrjjsteUing van motorrijtuigenbelas ting geldt voor a Auto's in het bedrijf van fabrikan ten of van handelaren welke deeluitmaken van hun handelsvoorraaden die de openbare weg uitsluitendgebruiken voor proefritten ofwelrechtsstreelcs van of naar de fa briek of het magazijn gaan b Motorrijtuigen van openbare licha men die uitsluitend ten dienste vande politie brandweer ziekenver voer reinigingsdienst e.d wordengebruilrt c Motorrijtuigen die naar hun aard bestemd zijn om elders dan op de weg te worden gebruikt zoals die ten dienste van de landbouw Hef motorrijtuig moet zodanig zijn ge construeerd en van een zodanige technische uitrusting zijn voorzien dat het bestemd is om buiten de wegen te worden gebruilrt Tevens moeten dergelijke motorrijtuigen uitsluitend ten dieiïste van hef landbouwbedrijf worden gebruikt Periodieke keuring en strafpunten voor verkeer Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Er wordt ernstig ge dacht over de mogelijkheid rijbewij zen in te trelcken op grond van een ' strafpuntensysteem ' Daarmee zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de verkeersveiligheid die zoals minister Suurhoff verkeer en water staat in zijn memorie van antwoord " aan de Eerste Kamer zegt het best is gediend met ' n intensieve controle op het toepassen van de verkeersre gels en een doelmatige bestraffing van de overtreders Er zit zo blifkt uit het stuk aan gaande de vergroting van de ver keersveiligheid meer ie de pen Overwogen wordt een periodieke keuring van auto's motoren scoo ters en bromfietsen Bromfietsen wil men dan voornamelijk controleren op veranderingen die zijn aaJigebracht om de snelheid en het lawaai te ver groten Om voor Ie twee miljoep bromfietsen een speciaal controle ap-paraat in te stellen vindt de minister ondoenlijk omdat maar een klein deel van de bromfietsers hun voer tuig met opzet sneller en luidruchti ger maken Motorrijtuigen die in een bedrijf voor afvoer van produkten worden gebruilrt en die in beperkte om vang gebruik maken van de open bare weg kunnen in bepaalde ge vallen aangemerkt worden als ten dienste véui de landbouw d Er is geen belasting verschuldigdvoor motorrijtuigen die gewoonlijkniet op de openbare weg komenen die slechts langs een bepaalderoute over geen grotere afstanddan 500 meter op de openbare wegrijden e Vrijgesteld zijn ook die motorrij tuigen welke zijn ingericht voorvervoer van goederen en voorzienvan een stuurinrichting die ken nelijk slechts kan worden bedienddoor een bestuurder die voor ofachter het motorrijtuig loopt Bestelwagen Tenslotte nog iets over goederen vervoer in personenauto's Indien in een personenauto enkele losse planken worden aangebracht al dan niet met losse stellages en met be houd van de inrichting van het voer tuig dan blijft de auto een personen auto en moet een gele belsistingkaart aanwezig zijn Worden de zitplaatsen echter verwijderd of worden vaste stellingen aangebracht dan wordt de aufö beschouwd als te zijn ingericht voor vervoer van goederen en geldt het bestelwagentarief blauwe be lastingkaart Ook de auto van een handelsreiziger waaruit de zitplaat sen zijn verwijderd ten einde mon sters reclamemateriaal ed te kunnen vervoeren wordt aeingemerlrt als een motorrijtuig niet ingericht voor per ^ sonenvervoer blauwe kaart Bier plus stier TILBURG — Maak 200 liefst 450 abonnees op de historische mono grafieënreeks Bijdragen tot de ge schiedenis Vein het zuiden van Ne derland en ge zult beloond worden met duizend liter bier plus een os of stier aan het braadspit Dit stelde de reotor magnificus van de katholieke hogeschool te Tilburg prof dr H F J M v d Eeren beemt tijdens de ontvangst van de groenen het vorig jaar Biimen het kader van de stichting zuidelijk his torisch contact ijvert hij nl voor de verbreding van de kennis van de his torie van het zuiden van ons land waarover betreickelijk weinig be kend is In de reeks verscliijnen uif ^ gaven — merendeels proefschriften van promovendi — die door de stichting wooTden bekostigd De toen nog nuldejaars hebben zich degelijk ingezet en het gebracht tot 350 nieuwe abonnementen zodart de reeks thans circa 200 abonnees telt Met de rector-magnificus gaat een studentendeputatie op U mei op de Bossche veemarkt zelf de stier ko pen en daarna het bier bij een plaatselijke brouwerij Het wordt uiteraard een groot feest met een optocht door ' s Hertogentnjsch en ontvangsten op de gemeentehuizen véui ' s Hertogenbosch en Tilburg In de avonduren gaan de leden van het sf udentencorps St Olof met hun gasten het inmiddels gebraden vlees en het bier nuttigen op de sociëteit in Tilburg Advertentie Een maquillage Eayot Pat is de juiste maquillage Als U zich goed wilt opmaken doe het dan zoals Payot voorschrijft " Sbor het gezicht een gezonde warme kleur om tint te geven en toch natuurlijk te blijven Tayane een dekken de vloeibare fond de teint geeft U een volmaakte nieuwe kleur Sable Daarna de rouge op de wangen en eroverheen eenzacht waas van de alleriijnste poeder Nimbe de Beauté spéciale Abordeogen huldigt Payot het principe weinig make up maar van goede kwali teit die lang houdt zodat U niet hoeft bij te werken Een fijne strakke lijn met eyeliner 5 tin ten Boven die lijn een vleugje Royal Blanc en dan tot aan de wenkbrauw een lichte oogscha duw 10 tinten waarvan Spaarl moer).Op de wimpers tweemaal mascarfi waardoor de wimpers meteen verlengd zijn 4 kleuren ^ Or demond24kleuren en 6paarlmoertinten.Deze maquilla ge goed gedaan neemt maarlOminuteninbeslagJ en garandeert U de hele dag een gezonde jeugdige charme Dr N.G.Payot-HollandN.V Keizersgracht 12-14 A'dam-C - 
NIEUWSBIAD ÜTRECHISCffl NIEUWSBLAD ZATEBDAO 7 MEI 1966 21 voor Duitsiersi sileepten half miljoen arbeidiSfiilaTeii uit Nederland Arheidsinzet 1940-^45 onderwerp van een omvangrijke studie Van onze correspondent AMSTERDAM — Een half miljoen Nederlanders zijn tydens de Tweede Wereldoorlog als arbeidsslaven naar Duitsland gevoerd Uit de aanvankelijk „ administratieve bemiddeling " ontvirikkelde zich tenslotte een directe mensenroof „ De oorlogsvoering bepaal de de jacht op de arbeidskrachten maar ook het verzet der opge jaagden Daarom is de geschiedenis van de ' Arbeitseinsatz ' de geschiedenis van dvt^ang op mensen en van de strgd van mensen tegen dwang " Dit schrijft de heer B A S^es wetenschappelijk ambtenaar van het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie in het ruim 700 pagina's tellende boekwerk ' De Arheidsinzet — de gedwongen arbeid van Nederlanders in Duitsland 1940 — 1945 ' dat als elfde in de serie ' monografieën ' van dit rijksinstituut is verschenen bij uitgeverij Martinus Nijhoff Het boek is het re sultaat van acht jaren studie en onderzoek Maar het is meer dan een geschiedschryving in engere zin geworden het behelst ook een indrukwekkend beeld van de groei van een belangrijke vorm van volksverzet tegen de overweldiger Uüb manj disciplinair gestraft Te gen 351 man ongeveer 12 procent die voor de zuiveringscommissies moesten verschijnen werden geen maatregelen genomen Het is aldus de heer SiJes niet mogelijk na te gaan hoeveel perso nen uit de verzetsbeweging hun le ven in de strijd tegen de arheids inzet hebben gelaten Men vervalste immers niet alleen distributiebe scheiden Ausweise en persoonsbe wTJzen voor de onderduikers van de arheidsinzet en kraakte niet aUeen voor hen de distributiebureaus Aan genomen mag worden dat van de duizenden die door hun deelneming aan het georganiseerde verzet om het leven kwamen zeer velen ge sneuveld ziJn in het kader van de hulp aan onderduikers d.w.z van de hulp ook aan degenen die zich aan de arheidsinzet onttrokken Meer is bekend van de ambtena ren die zelf bij de arheidsinzet wa ren ingeschakeld en deze van binnen uit probeerden te saboteren Met inbegrip van de 400 ambtenaren die onderdoken werd ruim 22 procent van ' t personeel der arbeidsbureaus op een of andere wtjze slachtoffer van Duitse druk en terreur Van de 274 ambtenaren die wer den gearresteerd werden 15 gefu silleerd Van de 131 die naar een concentratiekamp of tuchthuis wer den overgebracht bezweken 24 In gevangenschap en vijf na terugkeer uit het barbaarse nazi-riJk in een bedrijf produkten worden in beperkte om aken VEin de open in bepaalde ge worden als ten landbouw ig verschuldigd die gewoonlijk bare weg komen ngs een bepaalde grotere afstand de openbare weg ook die motorrij zijn ingericht voor goederen en voorzien uurinrichting die ken ts kan worden bediend lestuurder die voor of motorrijtuig loopt over goederen lersonenauto's Indien • nenauto enkele losse in aangebracht al dan stellages en met be nnng van het voer auto een personen ele belastingkaart rden de zitplaatsen of worden vaste ¦ acht dan wordt de te zdjn ingericht goederen en geldt irief blauwe be de auto van een waaruit de zitplaat ten einde mon tenaal ed te kunnen angemerkt als een ingericht voor per blauwe kaart plus tier 200 liefst 450 historische mono Bijdragen toit de ge ' ' zuiden van Ne beloond worden bier plus een os het braadspit Dit magnificus van de geschool te TUburg M v d Eeren ontvangst van de jaar Binnen het stichting zuidelijk liis ijvert hij nl voor de de kennis van de hiis zuiden van ons land xekkelijk weinig be ¦ reeks verschijnen uit endeels proefschriften ndi — die door de Jen bekostigd uldejaars hebben zich et en het gebracht tot onnementen zodat de 200 abonnees telt gnificus gaat een op 11 mei op de zelf de stier ko het bier bij een rouwerij Het wordt groot feest met een Hertogenbosch en de gemeentehuizen genbosch en Tüburg • en gaan de leden van x>rps St Olof met hun liddels gebraden vlees ittigen op de sooiëtedt vertentie llageP^yot pillage i wilt opmaken doe Payot voorschrijft ezicht warme kleur om en toch natuurlijk i'ane een dekken ' ond de teint geeft ikte nieuwe kleur ak de rouge op de iverheen een zacht allerfijnste poeder auté spéciale t principe weinig van goede kwtili loudt zodat U niet ' erken Een fijne eyeliner 5 tin lijn een vleugje dan tot aan de lichte oogscha waarvan3paarl-impers tweemaal door de wimpers d zijn 4 kleuren Ild.24Weurenen ten.Dezemaquilla-n neemt inbeslagl de zonde Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen ons land binnen Een maand later vertrok het eerste contingent arbeiders naar Duitsland Ten dele waren het vrijwilligers ten dele werkloze arbeiders die op straffe van inhouding van werklozensteun gedwongen werden de hun door de arbeidsbureaus toen nog arbeidsbeurzen aange boden werk in Duitsland te aanvaarden Men kan zich afvragen of de be trokken autoriteiten zo Duitsgezind waren of dat er wellicht ook andere factoren een rol speelden In het boek wordt dit onderzocht waarbij als uitgangspunt de economische crisis uit de vooroorlogse jaren is genomen In 1936 waren er 415.000 werklozen De Nederlandse regering vprwachtte een natuurlijk herstel van het bedrijfsleven maar die verwachting bleef uit Een actieve bestrijding van de werkloosheid bleef ook uit en terwijl in andere landen een opleving was te zien bevond ons land zich nog in een impasse Een man die uit hoofde van zijn beroep dagelijks met de problemen van de werkloosheid werd gecon fronteerd was ir R A Verwey directeur van de rijksdienst der werkloosheidsverzekering en ar beidsbemiddeling Hij en een aan tal andere hoofdambtenaren hielden vurige pleidooien voor plannen die tot bestrijding van de werkloosheid konden bijdragen Met name was Verwey een enthousiast beijveraar voor een centrale arbeidsbemidde ling zoals die in Duitsland sinds 1927 bestond en die na de komst van Hiüer veel heeft bijgedragen tot een spoedige opheffing van de werk loosheid in Duitsland In 1936 was daar al een tekort aan vakarbeiders Bewondering Verwey was geen nationaal-socia list maar wat in Duitsland op dit gebied gebeurde had zijn bewonde ring Datzelfde gold voor andere vooraanstaande hoofdambtenaren En deze omstandigheid zou het con tact na de Duitse inval van mei 1940 tussen Nederlandse en Duitse autoriteiten op het gebied van de tewerkstelling van arbeiders in Duitsland ten zeerste vergemakke lijken Verwey is in de bezettingsjaren benoemd tot secretaris-generaal van sociale zaken De heer Syes komt in zijn boek op tegen de zo vaak geuite beschuldiging dat de secre - tarissen generaal voor zover ze niet lid waren van de NSB \ of met de nazi's sympathiseerden willoze werktuigen waren van de Duitsers Hun aanblijven was er in het al gemeen op gericht „ om erger " te voorkomen Over Verwey spreekt hij geen oordeel uit Wel meent hij dat de activiteiten van Verwey me de een gevolg waren van diens verwachting langgekoesterde wensen op het gebied van de so ciale wetgeving in vervulling te kunnen zien gaan Eind mei 1940 waren er in Neder land 325.000 geregistreerde werklo zen plus 70.000 gedemobiliseerde sol daten alsmede een groot aantal niet-werkende niet bij arbeidsbu reaus ingeschreven personen De to tale werkloosheid werd op 4 a 500.000 personen geschat Niet alleen de Nederlandse maar ook de Duitse autoriteiten hadden groot belang bij het veranderen van deze situatie — niet het minst omdat zovele werklozen een bron van onrust be tekenden Een verbod tot ontslag van werknemers en het creëren van werkverschaffingsobjecten waren geen reële verbetering De eerste stap tot daling van het aantal werk lozen werd gedaan door werkzoe kenden te plaatsen op Duitse vlieg velden in Nederland De opvatting dat dit werk strijdig was met het landöorlogsreglement vond niet vol doende verdedigers onder de Neder landse autoriteiten In augustus 1940 werkten er 50.000 man op deze vlieg velden Voorts werd door officiële Nederlandse instanties het werken aan Duitse kustversterkingen in Frankrijk en België gestimuleerd Vrijwilligheid Los hiervan drong het Reichs arbeitsministerium in Berlijn erop aan zoveel mogelijk arbeiders uit Nederland naar Duitsland te zen den Daarbij diende echter de groot ste vrijwilligheid ' in acht genomen te worden De Duitsers bedoelden hiermee dat de werkloze bij wei gering niet naar een concentratie kamp moest worden gebracht In houding van steun werd niet als dwang beschouwd maar als één der normale middelen om een georga niseerde tewerkstelling mogelijk te maken De arbeidsbemiddeling in Neder land Werd gecentraliseerd en daar mee ging een oude wens van Ver wey CS in vervulling Er kwam een rijksarbeidsbureau de vroegere rijksdienst dat zijn vertakkingen kreeg in 37 gewestelijke arbeids bureaus De Duitsers bevolen dat van de ze 37 bureaus er negen door natio - naal socialistische directeuren moes ten worden geleid En Verwey stond toe om een volledige nazificatie van het door hemzelf zo begeerde insti tuut te voorkomen Tot maart 1942 werden werkende arbeiders niet gedwongen naar Duits land te gaan De werklozen konden worden gestuurd maar hun bereid heid was niet groot Er werden er ook velen afgekeurd mede met de hulp van politiek-betrouwbare art sen Van de 235.817 werklozen die in september — oktober 1940 werden gekeurd bleken er maar 103.504 geschikt Bovendien keerden zeer ve len uit Duitsland lenig voor hun contract aldaar was beëindigd Strafkamp In februari 1941 bepaalde de rijks commissaris voor het bezette Ne derlandse gebied Seyss-Inquart - dat de weigeraars onder de voor Duits land aangewezenen en ook de con tractbrekers door het arbeidsbureau konden worden verplicht werk te doen in Nederland in een of ander strafkamp Deze kampen stonden on der Nederlands beheer en waren niet zo beroerd als de Duitsers moesten hebben gehoopt Het doel van de Duitsers ging niet in vervulling en eind 1941 werd een nieuwe stap ge daan de Sicherheitspolizei arres teerde 140 contractbrekers en bracht die naar ' t concentratiekamp Amers foort Tot einde maart wai^n er 227.000 arbeiders grotendeels werklozen in Duitsland te werk gesteld In de werkverruiming in Nederland werk ten 60.000 man en in Frankrijk werk ten 29.000 mannen vrijvriUig Na 23 maart 1942 konden ook wer kende arbeiders verplicht worden om naar Duitsland te gaan Deze maatregel werd genomen na de grote militaire tegenslagen van de Duitse troepen in de Sowjet-Unie Het oproepen van steeds meer Duitse mannen in militaire dienst had ondanks het importeren van 1.600.000 buitenlandse arbeiders en het tewerkstellen van 1.181.000 krijgsgevangenen het arbeidsreser vojr in enkele jaren tijds met bijna 3,5 miljoen mensen doen dalen De mededeling dat er een dienst verplichting aan werkenden kon wor den opgelegd bracht onrust onder de directeuren van de arbeidsbureaus Zij weigerden zelfs en 20 namen er ontslag Er werd een compromis gevonden door de aanwijzing van de werkkrachten te laten verrichten door de Fachberater de door Haupt abteilung Soziale Verwaltung HSV aan de bureaus toegevoegde Duitse ambtenaren Zo werd in de loop van 1942 een begin gemaakt met het uitkammen van de bedrijven waarbij door ze ven Duitse commissies arbeiders voor verplichte arbeid in Duitsland werden aangewezen Men bleek ech tej - niet aan de eisen van Berlijn te kunnen voldoen Tot maart 1943 werden er 254.000 arbeiders geëist maar er vrordien er 163.600 op transport gesteld Dit is met name een gevolg geweest van de wrijvin gen tussen de verschillende Duitse instanties De Duitse instantie die verantwoordelijk was voor de pro duktie van de Nederlandse bedrijven die voor de bewapening werkten de Rüstungsinspection legde beperkin gen op De leider van de HSV be klaagde zich dan ook in Berlijn Hij liet tevens weten dat 60 tot 80 procent van de arbeiders door artsen werd afgekeurd en dat nau welijks 50 procent van degenen die waren aangewezen op de stations verschenen De Duitse politie was tenslotte niet in staat de onderdui kers te pakken Niet massaal Een massaal verzet van de ar beiders bleef echter uit Geschied schröver Sijes vertelt waarom On derduiken leverde grote problemen op De grote illegale verzorgings organisaties die geld en distribu tiepapieren verstrekten begonnen eerst eind 1943 op grote schaal te werken Ieder probeerde zich zo goed mogelijk te redden Wie geen kans zag onder te duiken probeerde werk te krijgen bfl een door de RUstungs inspel^tion beschermd bedrijf of hoopte tenslotte in Duitsland zo goed mogelyk terecht te komen Adolf Hitler kondigde op 13 ja nuari 1943 de „ totale Krieg " af en dat vond enige maanden later zijn weerslag in Nederland Zonder toe stemming van de arbeidsinspectie werd de werkweek verhoogd tot 54 uur en er kwamen bepalingen voor het stilleggen van bedrijven om de vrijkomende arbeiders naar Duits land te brengen Er werd een nieuwe formule ont dekt Op 6 mei 1943 werd bepaald dat alle mannen tussen 18 en 35 jaar zich aan de arbeidsbureaus moesten melden ledere jaarklasse zou 10.000 man moeten opleveren Dus een totaal van 170.000 man Dit aantal zou in een periode van een half jaar naar Duitsland worden af gevoerd Maar na een half jaar bleek men er maar 54.000 te heb ben Hierbij speelde ook een rol de vertragende invloed van de „ goede " ambtenaren op de arbeidsbureaus die steeds bedrevener werden in het in de war brengen van de admi nistratie Pogingen om tot een betrouwbare registratie van arbeidskrachten te komen en een samenwerking tus sen arbeids en distributiebureaus In zijn boek ' De arheidsinzet ' onderscheidt de heer B A Sijes met betrekking tot de arheids inzet in West-Europa vier pe rioden elk gekenmerkt door be paalde maatregelen Tot de herfst van 19!fl waren lang niet alle mogelijkheden be nut om arbeiders in de bewape ningsindustrie te plaatsen Hitler verwachtte een korte duur van de oorlog De bewapeningsin dustrie bedroeg in die jaren nog niet een vijfde deel van de totale industriële voortbrenging De aan de bezette gebieden gestelde eisen waren toen matig Aan deze eerste periode kwam een einde toen de Duitse legers in de winter 191il-19!,2 in Rusland zware nederlagen incasseerden Vanaf april Wi/Z werd in ver schillende landen een begin ge maakt met de openlijk gedwon gen tewerkstelling in Duitsland In die tweede periode voltrok zich de vordering der arbeiders in het algemeen langs de weg van de uitkamming^'^van bedrij ven Dit duurde tot ongeveer juni 191)3 De ondergang van de Duitse troepen bij Stalingrad in januari 1943 werd aanleiding tot het uit vaardigen van een reeks ' Mobi Usierungsordnungen ' in Duits land In de bezette gebieden werd gepoogd nog meer bedrijven uit te kamm,en Er werden bedrijfs sluitingen gelast en sinds juni 191i3 gehele jaarklassen opge roepen Een nieuwe periode be gon nieuwe registratiemethoden werden bedacht en razzia's ge houden om het toenemend aantal weigeraars te vangen Een vierde periode begon toen na de geallieerde invasie in Nor mandië in juni 19Jij de Duitsers de ' totale Kriegseinsatz ' afkon digden en in Nederland — het enige gebied in West-Europa waar Duitsland na augustus 19 U grotendeels nog heer en meester was — razzia's op grote schaal uitvoerden Doch niets kon de nederlaag meer tegenhouden geen blind geloof geen geheime wapenen aldus de heer Sijes De geallieerde luchteskaders beukten onophoudelijk de Duitse economie militaire en organisa torische ynacht kapot En zo kwam ook aan de Arbeitseinsatz een einde tot stand te brengen om werkwei geraars onmiddellijk van levensmid delenbonnen te bèroveii mislukten In 1943 werd het probleem van de Duitsers nog vergroot door de noodzaak de verdediging van de kust te verbeteren De Wehrmacht be schikte over 48.000 arbeiders maar dit aantal was bij lange na niet ge noeg om de uitgebreide plannen uit te voeren En ook de Wehrmacht protieerde arbeiders uit de bedrij ven te halen Dit stuitte uiteraard op verzet van de Rüstungsinspektion en van de HSV die de uitzending naar Duitsland op gang moest hou den Maar de bezetter was vinding rijk Als laatste mogelijkheid be stond nog de Gemeinde-Einsatz d.w.z het vorderen van arbeiders bij de burgemeester voor het uit voeren van versterkingen in of in de omgeving van de gemeente De heer Sijes constateert dat hoe wel de belangrijkste Nederlandse ge zagsdragers ervan op de hoogte wa ren dat hef niet geoorloofd was mee te werken aan de Duitse stel lingbouw er voor de nadering van de geallieerde troepen in september 1944 van een verzet op uitgebreide schaal vrüwel geen sprake was Er waren burgemeesters die bang wa ren voor represailles in 30 procent van de gemeenten was er trouwens een NSB burgemeester In augustus 1944 kreeg het 15de Duitse leger trouwens volmacht om zelf mensen te vorderen In de tweede helft van 1944 was de militaire situatie voor de Duit sers zo nijpend geworden dat ze tot het houden van razzia's overgin gen Urgent was daarbij de wense lijkheid de weerbare mannen uit het bezette gebied weg te halen om te voorkomen dat deze de oprukken de geallieerde legers met onder grondse activiteiten zouden steunen Tezelfdertijd was Goebbels als ReichsbevoUmachtigte für den to - 1-0 falen Kriegseinsatz drukdoende zo - ^ veel mogelijk arbeidskrachten voor Duitsland te krijgen o.a voor het ruimen van puin na bombardemen ten en het bouwen van verdedi gingsstellingen Voor dit doel stuur de hy een zekere Liese naar Neder land Drijfjacht in lompen gaten in de schoenen Velen leden aan dysenterie anderen zaten onder de luizen Steeds weer blijken exacte cijfers van de Arbeitseinsatz te ontbreken Naar schatting echter hebben 8.500 Nederlandse arbeiders in Duitsland het leven gelaten Velen hebben in strafkampen gezeten zgn Arbeits erziehungslager in Duitsland Van oktober 1942 tot maart 1945 werden 13.243 uit Duitsland weggelopen ar beiders naar het concentratiekamp Amersfoort gestuurd De eerste grote stad die van zijn weerbare mannen werd beroofd was Rotterdam Op 10 en 11 novem ber 1944 werden er 50.000 man weggehaald en m treinen en Rö "" aken weggevoerd Naar schatting hebben de drijfjachten in de ver schillende steden van het land in het einde van 1944 minstens 120.000 man nen opgeleverd Maar niet alle plaatsen waar razzia's zijn gehou den zün bekend Hoevelen van de in die tiJd weg gevoerde mannen om het leven kwa men staat niet nauwkeurig vast Van de 50.000 Rotterdammers wa ren het er minstens 410 Zij stier -' ven bii bombardementen door gra naatvuur aan uitputting of aan ziek te Zuivering Het beleid van het departement van sociale zaken ten aanzien van de arheidsinzet is na de oorlog door een zuiveringscommissie onder de loep genomen Verwey werd uit zijn functie ontzet zonder het predioaat eervol Volgens de commissie ver toonde hij het droeve schouwspel van een hooggezeten Nederlandse ambtenaar geen lid van de NSB die niettemin zich leende tot het uitvoeren der ergerlijkste Duitse be velen en totaal vergeten scheen te hebben dat ons land in een strijd op leven en dood gewikkeld was met Duitsland " Niet alleen aan de top werd ge zuiverd Ook uit de arbeidsbureaus werden de ongewenste elementen verwijderd Bij een gemiddelde per soneelsbezetting van ongeveer 3.000 man werd ongeveer 18 procent ont slagen 554 man en 3 % procent Goebbels ' afgezant Liese zou on getwijfeld meer grote razzia's heb ben gehouden als hij niet op tegen stand van de Wehrmacht was ge sloten De Wehrmacht vreesde in de eerste plaats dat door Liese's acti viteiten de oorlogsindustrie in Ne derland gedeeltelijk lam zou komen te liggen en voorts waren er niet voldoende soldaten beschikbaar om de grote razzia's te ondersteunen En dus moest Liese zich beperken tot acties van kleinere omvang Eind december liet Liese bekend makingen aanplakken waarin alle mannen van 16 tot en met 40 jaar werden opgeroepen zich te melden Er werd bij vermeld dat er voor een aantal beroepen vrijstellingen van de arheidsinzet zouden worden verleend Er werden 650.000 aanmel dingen verwacht er kwamen 50.000 mannen van wie velen alleen maar een vrijstelling kwamen halen Het gevolg was dat er wederom raz zia's werden gehouden De arres tanten verkeerden vaak onder er barmelijke omstandigheden gekleed Advertentie KIES NU DE VOETBALLER VAN HET ] AAR REVUE het geïllustreerde w/eekblad dat ook zoveel aan sport doet vraagt uw stem uit te brengen op de speler die het naar uw mening verdient uitgeroepen te worden tot DE VOETBALLER VAN HET JAAR Drie prominente sportcommentators Jan Cottaar ir A van Emmenes en Bob Spaak zie foto hebben met drie oud-lnternationals al een voor selectie gemaal^^.».».»^f»^»^i ^^ N.V NEDERLANDSE KUNSTHARSPERSERU „ SOESTERBERC ' vraagt voor spoedige in diensttreding een controleur PtASTIC AFDELING een matrijzensteller en spuitgieters PEBSERIJ persers Met gemaakte vakantie-afspraken kan reke ning gehouden worden Aanmelden maandag t/m vrijdag van 9.00—17.00 uur Veldmaarschalk Montgomeryweg 45 - 47 telefoon 03463-1647 Soesterberg RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Op het Organisch Chemisch Laboratorium is plaats voor een MAGAZIJNBEDIENDE Sollicitaties te richten aan de hoogleraar/beheerder van bovengenoemd laboratorium Croesestraat 79 Utrecht ROLANDE IND OND N.V vraagt voor de bankwerkerg a Machine-bankwerker voor de montage en afstelling van pompen en compressoren b Constructiebankwerker voor de vervaardiging van halffabrikaten c Jeugdige bankwerkers voor de vervaardiging van halffabrikaten produktie tankwagens Carrosserie-bankwerkers Lasser N.V.L Leidingmonteurs Geboden wordt zeer hoog uurverdienste ook voor jeugdigekrachten bepaald naar vakmanschap enmentaliteit een evenredig deel in de produktiviteits bonus door inbreng van Uw eigen produk tiviteit winstdelingsregeling bedrijfskleding en - schoenen studiekostenvergoeding etc Wij stellen het op prijs in een gesprek de wederzijdse rechten en plichten toe te lichten Hier liggen moge lijkheden om voor Uw persoonlijk kurtnen erkenning te vinden KEULSEKADE 120 — UTRECHT Wij zoeken voor onze etalage-afdeling jeugdige creatiev «% assistent Aan serieuze kandidaten bieden wij een goed gehonoreerde functie met volledige deelneming aan onze vakantie en vrije dagenregeling Geschreven sollicitaties met volledige gegevens omtrent opleiding leeftijd en ervaring te richten aan N.V „ DE STER " Herenkledingmagazijnen Hilversum Gevraagd voor zaak in aardappelen en fruit Moet in het bezit zijn van vereiste diploma's of daar voor studerend Sollicitaties aan FA J W WOUTERSE & ZN Prof Hugo de Vrieslaan 80 Utrecht tel 030-712873 iPi Op klein ACCOUNTANTSKANTOOR te De BUt wordt gevraagd JONGE ASSISTENTE voor boekhoudkundige werkzaamheden Vereiste enige jaren U.L.O Aan degene die met enthousiasme wil meewerken bieden wij een prettige werkkring en een goed salaris Sollicitaties aan Accountantskantoor Van Erp Groe nekanseweg 80 A De Bilt Telefoon 60941 Wij vragen voor onze dames - en kinderconfectie afdeling en voor de corsetterie een ERVAREN EERSTE VERKOOPSTER Tevens die leiding kan geven en assisteren kan bij de inkoop VERKOOPSTER AANKOMENDE VERKOOPSTER Wy Weden 5-daagse werkweek lang weekend 3 weken vakemtie Aantrekkelijke salariëring Eventueel reiskostenvergoeding Met vakantie afspraken kan rekening wor den gehouden RSder Voorstraat 89 - 70 Woerden Telefoon 03480-2085 na 6 uur 3856 Visser en Noorman N.V Grootliandel in Optische artikelen zoekt een FAKTURISTE / TELEFONISTE Afwisselende werkkring wordt geboden Mulo-diploma en diploma type vereist Met vakantie afspraken kan rekening wor den gehouden Wij zijn zaterdags gesloten Schriftelijke sollicitaties aan ons kantooradres CATHARIJNESINGEL 82 — UTREC3IT UITGEBREID TECHNISCHE SCHOOL UTRECHT Grebbelaan 15 Kanaleneiland Telefoon 030 — 35638 Wegens uitbreiding gevraagd 15 UREN PER WEEK Werktijden in nader overleg te regelen Beloning 23 jaar en ouder ƒ 2,84 per uur vakantie-uitkering 6 % Geen inhouding van A.O.W./A.W.W.-premies »^»»»^^^»< Inlichtingen verkrijgbaar aan de school op maandag 9 en dinsdag 10 mei a.s ' s middags van 2.00-3.00 uur >^»%»»*»%^%^%^»^^^»%»»* i 
ÜTBJCCHXSCH JN1J<;UW8BLAD ZATERDAG 7 MEI 1966 ' H il 1 '- J,3 De Berliner Philharmoniker Tien jaar onder leiding van Herhert von Karajan Philharmonie oorspronkelijk voor Oost - en West berlijners bedoeld was In de Sowjetzone heeft men namelijk wel theaters die met de Westber lijnse kunnen wedijveren qua niveau maar niet een dergelijke Philharmonie Kort nadat de eerste steen voor dit gebouw gelegd was kwam echter de muur en zo zijn de Oostberlijners van deze cultuur verstoken gebleven Verder is het de bedoeling hier een werkelijke nieuwe Stadt mitte te bouwen De plannen voor de Staats bibliotheek zijn al vergevorderd architect de nu 72 jarige prof Hans Scharoun en de beroem de congreshal is ook hier vlak bij de muur gebouwd De Brandenburger Poort en de Rijks dag staan er nog als herinriering aan andere tijden re zin deze poëzie maar het rijm ligt naar mijn smaak vaak wat al te zeer en te gemakkelük voor de hand stuk geluk vruchten-vluchten rusten-kusten gezicht-zonnelicht etc Maar het aantal nieuwe ge dichten is zó beperkt dat deze bun del amper ruimte biedt voor een re deüjk oordeel en mede daarom is het vreemd dat Hans Warren na toch al zolang niet gesproken te heb ben niet heeft gewacht Inhoud Een opmerking die schrijver en uitgever beide betreft het is vreemd dat niemand eraan heeft gedacht in de inhoud te vermelden welke gedichten uit welke bundels afkomstig ztJn Die eenvoudige dienst had men de lezer toch wel kunnen bewijzen Het doet bijzon der slordig aan en het vormt een schrille tegenstelling met de vorm geving van het boek dat een prach tig beheerst omslag meekreeg van Kees Nieuwerihuijzen een gestileer de roos in rood en zwart Voor wie het werk van Hans War ren helemaal niet kent is deze bun del overigens een mooie gelegen heid om er mee kennis te maken Hans Warren behoort wellicht tot de minst gelezen moderne Nederland se dichters en dat is toch wel on^'er diend Want afgezien van miJn te leurstelling over de enkele nieuwe gedichten ' is het werk van Hans Warren veruit het belangrijkste van de moderne stroming die zich even voor die van de Vijftigers en later gelijk daarmee ontwikkelde Het is teleurstellend dat juist de poëzie van de zwakkeren uit die stroming A Marja Schulte Nordholt Guil laume van der Graft e.a die ove rigens nog lastiger te situeren is dan die van de avant-garde wèl de aandacht kregen Het is te hopen dat er van Wan-en spoedig een bun del verschijnt die zijn dichterschap ten volle waarmaakt WM GIJSEN Het bestaan van deze serie houdt uiteraard niet in dat er in de an dere series geen twintigste-eeuwse muziek te horen zou zijn Martin bij voorbeeld en ook Henze hebben hun weg naar de ' normale ' program ma's gevonden In de speciale serie vindt men Hartmann en Egk maar ook Honegger's Judith en Hinde miths Konzertmusik für Streichor Chester und Blechblaser Over moderne muziek zegt dr Stresemann ' We hebben een ver antwoordelijkheid voor het eigentijd se maar we mogen toch ook niet ver geten dat het publiek komt om het bekende te horen ' In geen geval wil hij ultra moderne werken uitvoeren vanwege de sensatie Er is ook te weinig repetitietijd beschikbaar voor meer nieuwe werken dan nu uit gevoerd worden De radio-orkesten die nu eenmaal meer tijd hebben kunnen in dit opzicht meer doen en doen het ook Dr Stresemann noemt o.a München en Hamburg die zich in dit opzicht verdienstelijk maken En hij noemt de uitdrukking ' vreed zame coëxistentie ' als hij het heeft over de verhouding tussen nieuwe en traditionele muziek Maar van ui tra-moderne dwaasheden is hij niet gediend ' We moeten van de men sen geen zielloze robotten maken Dat is zondigen tegen de geest van de muziek én tegen de geest van de mens De uitdrukkingsmogelijk heden die men als mens heeft moe ten we niet verloochenen Het is toch tekenend dat bijvoorbeeld Hin demith en Strawinsky op het eind van hun leven weer tonaal gingen schrijven En Schönberg heeft geen repertoire gehouden De revolutie biyft niet maar het wezenlijke moet door de revolutie heen erkend blij ven ' Publiek en kritiek De ervaring van dr Stresemann is dat het publiek de werken mees tal beter beoordeelt dan de criticus Het publiek bepaalt tenslotte welk repertoire houdt en achteraf blijkt het meestal nog gelijk gehad te heb ben ook Alleen het kan een vijftig jaar duren De grote werken zetten zich toch door Op de vraag of er verschillen in reactie ztjn te constateren tussen het Nederlandse en het Duitse pu bliek zegt dr Stresemann ' In Ne derland trof het me dat het publiek gaat staan na een bijzondere pres tatie Men voelt zich dus verheven door de interpretatie In Duitsland doet men dat niet zo wel kent het publiek daar de ' Schreoksekonde ' na ' n groots uitgevoerd werk waar na het applaus uit de diepte ko mend veel langer aanhoudt dan het spontane applaus dat dadelijk los barst Dat een dirigent daarna meer dan tien keer wordt terugge roepen is geen zeldzaamheid ' Ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Karajan met de Ber liner Philharmoniker werd er dit seizoen een tournee door West-Duits land gemaakt De kritiek was hoog gestemd ' Karajan laat geen enkele afstand bestaan tussen het kunst werk en de luisteraar ' jubelde men in Hannover In Stuttgart werd ge schreven dat Karajan niet bepaald ' beter ' is dan een andere dirigent van internationale faam maar de beroemdste omdat hij voor zich en zijn muziek een geheel eigen sfeer geschapen heeft En een Frankfur ter criticus is het bepaald oneens met de nogal verbreide opvatting dat Karajan bewust show zou pre senteren ' Hij leeft zich zo in de muziek in dat ieder gebaar uit een innerlijk moeten geboren wordt ' Men oordele zelf mede dank zij de wereldberoemde akoestiek van ons Concertgebouw is Karajan be reid in het komende Holland Festi - Advertentie aióon BDLTSTKAAI 3 UTRECHT Tel 14151 man ' Het kerkje te Wadway dat tegenwoordig als toneelzaal wordt gebruikt rekent op 70 procent overheidssub sidie Zo kreeg het eeuwenoude kerkje van Maria Magdalena in Wadway een nieuwe bestemming dankzij een serieuze hobby van enkele kunstzin nige bewoners uit Bergen en Hoorn Regenmantels Praktische reismantels Van een medewerkster B ERLIJN — Midden in de uitgestrekte leeg gehomhardeerde vlakte die op de kaart nog steeds Stadtmitte heet staat Scharouns opzienbarend geestesprodukt De nieuwe Phil harmonie In de wijde omtrek is er geen café te vinden alleen de stadsbus heeft er een eindpunt vlak voor het gebouw waar na afloop van een concert vele bussen wachten om de bezoekers naar herbergzamer oorden te brengen Uiteraard is er ruimte genoeg voor particuliere parkeer ders Gevraagd naar de reden waarom men het gebouw juist hier heeft neergezet vertelt de intendant dr Wolfgang Stresemann dat de Orkest musiceert in Philharmonie temidden van het publiek Dagelijks zijn er rondleidingen door de Philharmonie die een niet aflatende stroom van bezoekers het Zirkus Karajani ' tonen Typisch Ber lijns zo'n bijnaam Het orkest musi ceert temidden van het publiek niet ervóór En Karajan verlaat voor het in ontvangst nemen van het applaus ook vaak zijn plaats vóór het orkest en staat dan temidden van zijn musi ci De akoestiek in de zaal is goed maar er wordt nog steeds aan ge werkt om het zo volmaakt mogelijk te krijgen In plaats van de tradi tionele wandelgangen is er een enor me hal met ' n wir-war van gebogen trappen om de concertbezoekersnaar hun met letters gemarkeerde Blocks ' te brengen Achterin de hal kan men in de pauzes niet alleen koffie maar ook ajle mogelijke drank jes en snacks krijgen 135 concerten Dit seizoen geeft het orkest een 135 concerten waarvan er ongeveer 60 gedirigeerd worden door Karajan Niet allemaal in Berlijn Er is In het najaar een tournee naar Griekenland geweest in april was het orkest in Japan en in het Holland Festival krijgen wij dit jaar ook weer gele genheid ' Spitzeüklasse orchester ' en Star-dirigent ' te horen In het eigen gebouw worden drie abomiementsseries gegeven en on geveer 20 ' aboninementsfreie ' concer ten Bijna aUe concerten worden verdubbeld Karajan dirigeert behalve een enkel vrij concert alleen in de eer ste abonnementsserie en het is uiterst moeilijk om daar nog een los se kaart voor te krijgen ' Maar het gerucht dat niemand een kaart voor de Philharmoniker kan kiljgen is be slist onwaar ' zegt dr Stresemann ' dat gold alleen voor het eerste jaar nu drie jaar geleden toen iedereen het ' n keer meegemaakt moest heb ben ' De toegangsprijzen voor de meeste concerten lopen van 2 tot 12 mark En wat doet de Philharmoniker voor de jeugd Tweemaal per jaar is er een besloten jeugdconcert uitgaan de van de stichting Jeugd en sport en dan worden er jaarlijks nog tienr duizend kaarten voor gewone concer ten aan jeugdigen verstrekt tegen sterk gereduceerde prijzen Dit jaar voor het eerst bemoeit Karajan zich ermee hiJ leidde nog een extra jeugdconcert Jongeren en muziek Men is in Duitsland bezorgd over de verminderde interesse van de jeugd voor eigen instrumentaal spel De conservatoria ziJn nog goed be volkt maar de kinderen die al lang met een instrument hadden moeten beginnen als ze beroepsmusicus zou den wiUen worden doen het niet meer Althans veel te weinig ' Het duurt niet lang meer of we zullen onze opengevallen orkestplaatsen hoe langer hoe meer met buiten landers moeten bezetten ' staat er te lezen in het blaadje dat de Philhar moniker uitgeeft ' En het heeft niets met patriottisme te maken als we die tijd met bezorgdheid tege moetzien De wortels van ons na tionale muziekleven lopen gevaar ' Als mogelijke oorzaken hiervoor noemt het artikel niet alleen de sa lariëring van de orkestmusicus maar nog eerder de gehorigheid van de nieuwbouwwoningen en de mentali teit van de ouders die liever geld uitgeven voor de welvaartssymbo len auto en ijskast dan voor een muziekinstrument en privaatlessen Bovendien horen de tegenwoordige ouders vaak liever een grammofoon plaat dan het moeizame oefenen van hun kinderen op een instrument Dit is overigens bepaald geen pro bleem dat alleen voor Duitsland geldt Moderne muziek Behalve de bovengenoemde con certen geeft de Philharmoniker nog een série van vijf concerten van muziek uit de twintigste eeuw Het is de enige serie waarin enkele niet verdubbelde avonden worden gegeven en de prijzen zijn veel la ger dan die van andere concerten Dichter Hans Warren Fen vermoeide Zeeuwse leeuw NIErWE BUNDEL BEVAT SLECHTS 36 PAGINA'S D E dichter Hans Warren heeft lange jaren niets van zich laten horen Hij leeft betrekkelijk teruggetrokken in het Zeeuwse dorpje Kloetinge en schrijft daar o.a de literaire kro nieken voor de Prov Zeeuwse Courant Het zijn artikelen die in de eerste plaats opvallen doordat ze op geen enkele wijze beïnvloed lijken door wat op een bepaald ogenblik mode is Het zijn tegelijkertijd artikelen die door hun bedachtzaamheid kwaliteit en vakkennis ver liggen boven een gemiddeld niveau In het land van Nepal voeten duikelaarsvoeten 2!waar maar rennend de herfst uit in een wervelstorm van bladeren en dan uit het laatste gedicht Lan delijke Herfst Als vrij verzadigd zijn laat ons dan rusten vermoeienis wegkussen van ' t geliefd gezicht en vreugdig zijn om ' t ijle zonne - licht dat in de ruit vonkt en waast langs de kusten Hoor rond het ooft de felle wespen zoemen, pluk in de avondtuin de laaste heUe bloemen Er is in de toon van dit gedicht en de enkele andere nieuwere iets van vermoeidheid en bezonkenheid gekomen het rijm is teruggekeerd ook daaruit al blijkt de geringe verwantschap met de Vijftigers en de regels zijn breder stromen der geworden Persoonlijk vind ik deze nieuwe gedichten zwakker dan wat Warren vroeger schreef De beelden ziJn bij zonder trefzeker gebleven ' Een schorre vogel houdt niet op te krij sen/als ' t lood der regens op de golven strijkt ' en dat redt in zeke - Ik herinner mij nog levendig het enthousiasme waarmee ik ziJn bun del Leeuw Lente heb gelezen en eigenlijk vind ik de bundel die in maart verscheen onder de titel Een roos van Jericho Polaik & Van Gen nep Amsterdam ƒ 4,90 in zekere zin een teleurstelling In plaats van het lang verwachte nieuwe werk bevat deze bundel 36 blz een mi nimale selectie uit zijn vroegere poëzie sinds 1946 aangevuld met slechts enkele nieuwe gedichten Hans Warren geboren in 1921 en dus net even iets ouder dan de zgn Experimentelen heeft met de Vijf tigems eigenlijk maar weinig gemeen schappelijks gehad al wekte de vormgeving soms de indruk van overeenkomst De bundels Leeuw Lente en Said kenmerkten zich door een zuidelijke temperamentvolle sfeer in felle hartstochtelijke poëzie Het is die overtuigende uitbundig heid die ik in de enkele nieuwere gedichten vergeefs heb gezocht en die mii waarschijnlijk dat gevoel van teleurstelling heeft bezorgd Ter vergelijking eerst een fragment uit het titelgedicht Said val weer naar Amsterdam te ko men hij zal ook in Scheveningen en in Rotterdam optreden aluinen huid van de schouderaccolade neer - waarts ruw overkJauwd met faunebeten vossesporen littekens harsig als de wind In Wddway wordt oud kerkje toneelmdl W ADWAY — Wadway is een gehucht by Wognum 10 km ten oosten van Hoorn Vanaf de Dorpsstraat loopt een paardepadje ' naar ' n vervallen kerkje met een nog vrij gave vierkante toren in die toren hangt een klok me.t name Maria Magdalena aan ivle voor de reformatie het katholieke kerkje was toegewijd Die klok — gegoten In 1466 — luidt niet meer om de gemeenteleden van de hervormde kerk op te roepen voor de dienst er wonen maar t^vee protestantse gezinnen in Wadway en het Is al vier jaar geleden dat er voor het laatst een kerkdienst in werd gehouden de ronde plafond dat een goede akoestiek heeft hangen twee fraaie houten hier en daar vergulde licht kronen die kaarsen dragen De mu ren zijn verweerd door vocht en weer Achter in de kerk en vooraan wat kale houten banken Het kerkje van Maria Magdalena krijgt na zoveel eeuwen een nieu we bestemming De Hoomse arts dr H J C van Scherpenberg re gisseur van de toneelgroep Het Zol dertheater de groep bracht modern toneel op de zolder van het eirtsen huis vond in het kerkje geschikte ruimte voor zijn toneelgroep De landelijke rust en de schone har monie van kerkje en omgeving trof fen hem Om kort te gaan er kwa men toneeluitvoeringen in het kerk je concerten en voordrachtsavon den voor een klein maar select pu bliek belangstellenden uit Hoorn en Bergen maar ook uit verder gele gen plaatsen Maar — aldus dr Van Scherpen berg — wij wilden iets meer dan al leen maar wat amateurtoneel be drijven Er kwam een Stichting Wadway die voor het symbolische bedrag van een gulden het kerkje in eigendom kreeg waarbij zij de verplichting op zich nam het kerkje dat op de monumentenlijst staat te bewaren De stichting wil meer ziJ wil het kerkje laten restaureren en als het niet helemaal in ziJn oor spronkelijke toestand gerestaureerd kan worden dan tenminste conso lideren Men komt het kerkje binnen door een deur in de zijgevel achter een houten schot bevindt zich de vroe gere consistoriekamer waar in de noordmuur het zogenaamde Noor mannenpoortje is dichtgemetseld Het interieur van het kerkje ademt r ^ t en vergetelheid Centraal in wat vroeger het priesterkoor was staat een preekstoel uit 1656 van oud eikenhout met vijf in reliëf gesne den allegorische vrouwenfiguren op het achterschot is het familiewapen uitgesneden van de eerste eigen pre dikant van Wadway Jacobus Lare nius die er tot ztJn dood in 1691 de diensten leidde De vloer van de kerl is gedeeltelijk bedekt met hard stenen plavuizen gedeeltelijk met grafzerken o.a van Larenius ' op volger Lambertus Craay blijkens het opschrift „ Predicant te Wadwey de " obiit stierf 30 december 1734 In de Noorder binnenmuur is een grafsteen gemetseld met het volgen de opschrift Hier leidt begraven lan Willem Tvenis sterft 16Avgvtvs anno 1620 en Mary lacops hvisvrouwe Tvenis sterf den 9 Meert 1615 De Amsterdamse architect Ys brand Kok die ook de oude kerken van Schellinkhout en Oosthuizen re staureerde kreeg opdracht ' n plan te maken de kosten zullen naar schatting een ton bedragen men Tussen twee engelenfiguren een familiewapen en in de hoeken ge beeldhouwde ornamenten zoals een zandloper Aan het hemelsblauw geschilder - 
24 ZATERDAG 7 MEI 196 6 OTBECHT8CH NIECWSBLAD Wij zeggen tot iedere buitenwerker „ Kom binnen " Binnen - in de ruime goederenhal van Van Gend & Loos - vindt U de afwisse ling en bedrijvigheid die U ook buiten hebt Maar binnen werkt U beschut En het werk zelf Dat zal U best bevallen In de hal worden de binnengekomen goederen gesorteerd en klaargezet voor verder transport U werkt daaraan mee met een kleine groep vaste collega's U zult zich snel thuis voelen en spoedig ontdekken dat U goed zit Wij zouden zeggen kom binnen en laten we eens praten over het forse loon de prestatie beloningen en de vele extra's Uniek waxurderlngsstelsel • toeslagen bijongeregelde diensten • bijzonder goede pensioen regeling • vrije bedrijfskleding • vrije zaterdag elk jaar een aantal binnenlandse treinreizen(ook voor Uw vrouw tegen half geld • waar nodigreiskostenvergoeding Bent U boven de 18 Win dan zonder enige ver plichting meer informatie in ü kunt hiervoor alle werkdagen - behalve ' s zaterdags - terecht bij VAN GEND & LOOS UTRECHT Stukgoederenkantoor Mineurslaan 1 De Pensioenfondsen van de KLM zoeken in verband met voortdurende uitbreiding van de belegging in onroerende goederen ' een bouwkundig opzichter Zijn taak zal o.m bestaan uit opzet en controle van onderhoud van bestaande objecten medewerking ver lenen aan de voorbereiding van nieuwe projecten en toe zicht houden op de uitvoering daarvan Opneming in gunstige pensioenregeling geschiedt bij indiensttreding Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van UN/347 aan KLM Personeelszaken Postbus 121 Den Haag Wie zal Uw verhuizing verzorgen Natuurlijk FIRIMA 0 A V d LEE Utrecht Lange Nieuwstraat 93—95 Meer dan 50-jarige ervaring op het gebied van transporten in binnen - en buitenland TELEFOON 030-10508 Verpakkingen voor overzee Internationaal meubeltransport Opslagruimte voor inboedels en koopmans goederen •• •• m^J •••• M^M VAN BREE KANTOORMACHiNES OCCASIONS REMINGTON HANDTELMACHINE 125 — TOTAUA HANDTEL3IACHINE 165 — ADDO-X HANDTELMACHINE 200 — ODHNEB ELEKTK TELMACHINE 245 — REMINGTON SCHRIJFMACHINE met 46 cm wagen eliteschrift 250 — LANGE NIEUWSTRAAT 75 - UTRECHT - TEL 10279 Binnenkort verwacht GASCON N.V een aantal Belgische gasten die 3 tot 6 maanden bij ons bedrijf in Utrecht werkzaam zullen zijn Voor hen zoeken wij een aantal KAMERS MET PENSION Brieven met prijsopgave te richten aan Gascon N.V Neudeflat Utrecht telefoon 030 11867 IGLO M.V vraagt voor enige weken in de avonduren van 19.00—23.00 uur NETTE DAMES van 18 jaar en ouder voor inpakwerk Het is droog werk dat goed wordt be taald Aanmelding dagelijks van 9.00—17.00 uur bij de Afd Personeelszaken Veilingstraat 10 Utrecht Voor het verkoopkantoor van een Europese industrie groep op het gebied van electronisch schakelmate riaal zoeken viTj een H.T.S.-er electrotechniek met gedegen commercieel-technische er varing bij voorkeur met rijbewijs B-E Met de hand geschreven sollicitatiebrieven met ver melding van personalia en levensloop vergezeld van een pasfoto worden ingewacht onder no 2-8231 aan het bureau U.N STICHTSE HOUTHANDEL N.V Wittevrouwensingel 80 — Utrecht vraagt jonge adm kracht vrl Wij bieden een prettige werkkring met gun stige arbeidsvoorwaarden in modern in gericht kantoor Wij vragen iemand met M.U.L.O.-diploma of gelijkwaardig Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan ons kantoor N.V Vervoer Mij „ De Twee Provinciën " vraagt voor standplaats Vreeswijk Gunstige arbnidsvoorwaarden o.a 14 dagen aan eeriypslolen vakantie S-daagse 45-urige werk week Vrije uniformkleding enz Aanmelden kanliKir Dorpsstraat 15 Jutphaas maandag t.m zaterdag van 9—12 uur HUIZEN TE UTRECHT Notaris Festen te Utrecht zal op vrijdag 3 juni a.s om 2 uur in het Notarishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht PUBLIEK VERKOPEN Winkelpand LICHTE GAARD nr 3 groot 36 c.A.Huur ƒ 99.60 per mnd Kosten water voor huurder.Lasten ƒ 135.72 per jaar Woonhuis RIJNLAAN nr 215 groot 1.15 Are.Huur ƒ 93.45 per mnd Kosten water voor huurder.Lasten ƒ 137.97 per jaar Woonhuis met afz bovenwoning BEMUURDE WEERDWESTZIJDE nrs 12/12 bis groot 2.32 Aren Huur nr 12 ƒ 98.95 en nr 12 bis ƒ 105.30 per mnd Kosten water voor huurders Lasten ƒ 194.63 per jaar Herenhuis OUDE KERKSTRAAT nr 3 groot 1.53 Are.Huur ƒ 166.10 per mnd Kosten water voor huurder.Lasten ƒ 189.82 per jaar Woonhuis BLOESEMSTRAAT nr 19 groot 77 c.A.Huur ƒ 16.10 per week Kosten water voor huurder.Lasten ƒ 84.40 per jaar Woonhuis BLOESEMSTRAAT nr 45 groot 77 c.A.Huur ƒ 16 — per week Kosten water voor huurder.Lasten ƒ 84.40 per jaar Woonhuis met afz bovenwoning DUIKERSTRAAT nrs 16/16 bis hoek Lepelaarstraat groot 1.01 Are < Benedenhuis nr 16 LEEG TE AANVAARDEN behoudenstoestemming G.H.B Huur nr 16 bis ƒ 86.40 per maand Lasten ƒ 324.29 per jaar waaronder kosten water voor beneden en boven 8 Woonhuis met afz bovenwoning JEKERSTRAAT nrs 1/1 bis groot 1.07 Are Huur nr 1 ƒ 71.15 per mnd nr 1 bis ƒ 17.65 per week Lasten ƒ 282.44 per jaar waaronder kosten water Aanvaarding en betaling 15 juli 1966 Bezichtiging dinsdags en donderdags van 2 tot 4 uur Biljetten en nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van genoemde notaris Weerdsingel O.Z 17 tel.nr 19227 tfi De Bilt aan de Waterweg ¦ ROYAAL WOONHUIS | 5 kamers grote voor - en achtertuin met ¦ schuur Direct leeg te aanvaarden ¦ Vraagprijs ƒ 56.500 - Ic.li ¦ BILTHOVEN S vrijstaande villa 5 kamers badkamer en g keuken rondom tuin vrije vestiging direct ¦ leeg te aanvaarden J Vraagprys ƒ 56.000 - k.k ' DOORN ¦ hoekwoning met schuur 4 kamers met ¦ douche en keuken aan 3-zijden tuin direct J | leeg te aanvaarden ¦ Vraagprijs ƒ 35.000 k.k ¦ Inlichtingen bij S Makelaar J J DE VRIES S DE BILT TELEFOON 030-61398 ¦ _ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij I HET RAADGEVEND EFFICIENCY 1 I BUREAU BOSBOOM EN HEGENER N.V | 1 zoekt voor zijn vestiging in Utrecht op korte termijn Ë = een = g die in staat is in een klein bureau een aan = = tal administratieve en kompactuele taken 5 = te vervullen 2 i Zij zal o.a de telefonische en schriftelijke 1 = verbindingen onderhouden de documentatie = = verzorgen en rapporten en verslagen typen = = Gezocht wordt iemand met een M.M.S = = opleiding die het Frans en Duits goed be = S heerst = i Zij die slechts halve dagen willen werken = = kunnen eventueel ook voor deze zelfstandige = = functie in aanmerking komen i = Met vakantieplannen kan rekening worden = 1 gehouden i 1 Geïnteresseerden gelieven kontakt op te nemen met = I onze mej De Bruin telefoon 020 - 736666 | fiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllillilinillillllMlIllllllllMllllllli A AGTERBERG N.V — SROENEKAN Voordorpsedijlf 34 telefoon 030-61582 vraagt voor direct trekker-chauffeurs machine maaiers voor diverse kleinere machines grondwerkers GEMEENTE MAARSSEN Ter secretarie dezer gemeente wordt gevraagd EEN ERVAREN STENO-TYPISTE Mulo-diploma vereist Salaris op nader overeen te komen voor waarden Indiensttreding zo spoedig mogelijk Aangelx)den wordt een aantrekkelijke en afwisselende werkkring Sollicitaties met uitvoerige gegevens betreffende levensloop en referenties binnen een week aan de burgemeester Tussen twee haakjes mevrouw Die ene zwaluw maakt nog geen zomer Maar voor het zover is Schakel op tijd De Zwitsersche in Voor een snelle verzorging van uw garderobe - voor-warme(re)-dagen Dan geniet u extra van zonnige zomerwarmte de Zivitsersche utrecht Nachtegaalstraat 7 tel 11545 Schimmelpennincklaan 31 Tuindorp Amsterdamscheweg 210 Zuilen tel 41376 KOELTECHNIEK Landaal-Schelde N.V groeit Landaal-Schelde N.V - dochtermaatschappij van de N.V Koninklijke Maatschappij „ De Schelde " te Viissingen - is al meer dan 30 jaar gespecialiseetd in het ontwerpen en doordacht uitvoeren van vries - koel - en airconditionlng installaties In de meest algemene zin Van eenvoudige installaties met enige honderden Kcal per uur tot de meest gecompliceerde met enige miljoenen Kool per uur Op dit moment zijn er plaatsingsmogelijkheden voor een COMMERCIEEL-TECHNISCH ASSISTENT Opleiding op ULO-niveau Leeftijd 20—25 jaar Deze functionaris krijgt tot taak enthousiast mee te werken aan alle verrichtingen die verband houden met onze ver - koop activiteiten Het gaat hier om een afwisselende werkkring met toekomstmogelijkheden 17 18 19 20 De leeftijd speelt niet de belangrijkste rol Als ze maar opgewekt en verstandig meewerkt En om te beginnen wil bijspringen bij alle probleempjes op het kantoor Er heerst bij ons een prettige sfeer in het vrije landelijke DE MEERN Per bus gemakkelijk bereikbaar 1741 Bel of schrijf LANDAAL-SCKELDE N.V STRIJKVIERTEL DE MEERN TELEFOON 03406 ] UlillÜ^I Striikvlertei 38 " De Meern Utr • Tel 03406 I74I » Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht Op de binnenkort te openen bloedtransfusledienst is er plaatsingsmogeüjkheid voor een MEDEWERKSTER die de administratieve werkzaamheden van de afdeling volledig zal moeten verzorgen Ook zullen t.b.v het hoofd van de afdeling secretaressewerkzaamheden moeten wor den verricht Voor deze gevarieerde functie is het bezit van een MULO-diploma alsmede een goede typevazirdigheid vereist Leeftijd 20—25 jaar Salaris afhankelijk van leeftijd en opleiding oplopend tot ƒ 597 — bruto per maand 6 % vakantietoelage Drie weken vakantie per jaar Op het salaris vindt geen inhou ding plaats vóin AOW-premie Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van nr 452 op brief en envelop te richten aan de personeelchef van het ziekenhuis Cathanjnesingel 101 Utrecht J ïjMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiiiniiiriiiiiiiniiiiiiiiiiniuiiiiiiMiiiiiiiMuiiiuiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiii | i „ GRONINGEN " ALG OND MIJ TOT 1 i VERZEKERING VAN PAARDEN EN | = RUNDVEE Catharynesingel 75 te Utrecht = I LEIDINGGEVENDE | VRL KRACHT 1 met ervaring in boekhoudkundig en i = administratief werk 1 1 Leeftijd tot 40 jaar i = Indiensttreding zo spoedig mogelijk i 1 Met vakantie-afspraken kan rekening wor - = i den gehouden = § Sollicitaties gaarne sohriflelijk aan bovengenoemd = I adres of telefonisch onder no 030 - 12138 i illllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllilllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllli Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk ¦^¦^^^^¦^ GEVRAAGD APOTHEKERS ASSISTENTE liefst met enige jaren praktijk HOOGRAVENSE APOTHEEK Julianaweg 352 Utrecht U ->« Op klein NW Vakbondskantoor te Utrecht wordt gevraagd MEDEWERKSTER 16-18 jaar voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden Bij indiensttreding dit jaar 2 weken vakan tie van 18-7-66 t.m 31-7-1966 Met een eventueel andere vakantie-Eifspraak kan rekening worden gehouden Brieven onder no 2-8294 aan het bureau U.N Voor spoedige indiensttreding op ons Bouwbureau te Utrecht vragen wij een BOUWKUNDIGE Deze funktionaris zal meewerken aan nieuwbouw plannen van gevarieerde utlliteitswerken Bekendheid met beton - en staalconstructies is vereist Sollicitaties met volledige inlicfitingen en recente pasfoto te richten aan onze afdeling Personeels zaken Keulsekade 143 te Utrectit DOUWE EGBERTS f.CVaii'i ^' 
ÜTKECHTSCH NIEÜWSBI^AD ZATERDAG 7 MEI 1966 25 Een verhaal ROOFOVERVAL IN AMSTERDAM Tekeningen en verhaal • DOOR GEORGES MAZURE Tekening Het verloren beursje was uitgegroeid tot een wanstaltige blaas die hem elke lichaamsbewe ging belette had geleidelijk aan zijn normale proporties weer terug ge vonden en niets verhinderde hem meer om het schip aan een grondi ge Inspectie te onderwerpen Geen hoekje zo klein als een muizenhol ontsnapte aan zijn spiedend oog TI IJ vond het nest jonge poesjes ^ ••^ van de scheepskat waarnaar de matrozen dagenlang tevergeefs had den gezocht een kunstig weggemof felde slof Amerikaanse sigaretten die zelfs voor het meest waakzame oog van een douaneman verborgen was gebleven een kunstgebit ken nelijk verloren door de een of andere zeezieke passagier die een offer voor de vissen geplengd had een bank biljet van duizend lire dat hij van slaap waaruit hij eerst weer ont waakte toen ' t acht glazen sloeg Weliswaar begon hij de volgende morgen niet direct met de sloop van de Amos maar dat wil toch niet zeggen dat hij stil zat Zijn maag die nog geen tien uur geleden de kapitein mocht houden maar slechts een gulden of zes waard bleek te zijn Nou ja ' t Was toch meegenomen Een dameskorset dat hij resoluut overboord zeilde een Engels paspoort waardoor — zo her innerde kapitein Tol zich — een pas sagier van een vorige reis dagen lang in de zenuwen en de narigheid had gezeten een zonnebril die hem straks in Portugal en Spanje goed te pas zou komen en verder een on noemelijk aantal prullaria zoals stripboekjes in diverse talen lege ballpoints pilledoosjes hij was dus niet de enige die zeeziek was ge weest reisfoldertjes en krulspel den Maar géén lange magere verste keling CIMMETJE moest het uiteindelijk '- ' wel toegeven die man kón ge woonweg niet aan boord zijn Ten zij hij zich onzichtbaar kon maken Hij had eens een boek gelezen over een onzichtbare man Iets met ge heimzinnige stralen en zo Heel span nend maar natuurlijk pure fantasie Zoiets kon alleen maar in een boek bestaan En tóch had-ie die vent gezien Toch moest die kerel ergens zijn Hier Aan boord van de Amos Of was-t-ie misschien Simmetje hield bij dezegedachtede adem even in — was-t-ie misschien met z'n lange lichaam overboord geslagen Best mogelijk zeg Hij hing beang stigend ver over de verschansing En dan met dat slingerende schip Nee Dat kon toch óók niet Want dan zou hij toch ergens de kleren van hem moeten vinden Hij was toch niet in z'n hansop aan boord gekomen Er bleef maar één oplossing over die knaap zat in het ruim De kaptitein had nou wel ge zegd dat er zelfs geen kakkerlak meer bij kon maar in een derge lijke enorme ruimte vol met kisten manden kratten vaten en mand flessen kon ' n handige jongen altijd wel een plekje vinden Vraag hem tekend en van wie nij een gulden had gekregen voor het stilzitten „ Wel wel " zei moeder „ wat vind ik dat aardig Weet je wat wij zul len die juffrouw ook eens verras sen Ik bak een lekkere cake en die mag jij maandag aan haar bren gen " Zo gebeurde het dat Keesje met de cake op een bordje in een doek gelaioopt voorzichtig over de twee hekken klauterde om in de wei bij de molen te komen en naar hij hoop te bij juffrouw Clara Maar — er stond géén stoeltje en géén teken bord de wei was leeg helemaal leeg Treuzelend liep de jongen wat rond en was net van plan maar weer naar huis te gaan toen hij in het gras iets zag glinsteren Hij bukte zich en — hield een zil veren beursje in zijn hand Het zilveren beursje van juffrouw Clara Moederdag Weer is de meimaand in het land met mooie bloesembomen En kijk — de Kleine zwaluwen zijn ook teruggekomen Het wordt weer vrolijk in de wei waar gras en klaver groeien en waar de jonge lammetjes rondom hun moeder stoeien Zij weten niets van Moederdag dat sou toch ook niet kunnen maar mensenkind'ren willen graag hun moedertje iets gunnen De tweede zondag van de m,ei wie zou die dag niet kennen dan gaan we haar van groot tot klein eens eventjes verwennen Met lekkere taartjes of bonbons met bloemen of met boeken Maar wie daarvoor geen centjes heeft kan and're dingen zoeken Die neemt haar ' t werk eens uit de hand waarmee zij zoveel dagen haar goede zorg aan ieder gaf en — zonder dank te vragen Laat z6 die zondag in de mei aan alle moeders leren dat alle kind'ren groot en klein haar bovenal waarderen FANNIE CREMER Malle mannetjes puzzel Ontdekten jullie waar de drie maHe mannetjes " vandaan kwamen die vorige week op de kinderpagina stonden afgedruirt Nu hier is de oplossing Frank Ree kwam uit Franeker Chris T Maat was uit Maastricht en To mas Rofer uit Amersfoort Gemak kelijk hè Het was zaterdagmiddag en mooi weer Juist geschikt om zijn plannetje uit te voe ren dacht Keesje van Vliet en hij riep door de open keuken deur „ Mam mag ik Pinkster bloemen gaan plukken in de wei bij de molen Er staan er zo veel " „ Als jë je laarzen maar aan doet Kees het gras is erg nat na de regen van vannacht " ant woordde moeder „ En niet in het land lopen waar de koeien zijn hoor " voeg de zij er nog aan toe M AAR Keesje was al onderweg Vliesensvlug was hij in zijn rubber laarsjes gestapt en huppelde vrolijk de zandweg af in de richting van de molen Kijk daar was het eerste hek al waar hij over moest Eén-twee-drie hij stond al in het gras toch blij dat de koeien aan de andere kant van de sloot liepen te grazen Sommige keken nieuwsgie rig naar hem maar bij hem komen konden ze niet Hij nam met gemak het tweede hek en kwam terecht midden tus sea de.pinksterbloemen Mooi waren ze toch met die zachtpaarse kiem en als je er van die goudgele boter bloemen tussen zette kreeg je een prachtig boeketje Morgen was het immers Moederdag en daarbij hoor den bloemen volgens Keesje Langzaam drentelde hij de weide door telkens bukkend en plukkend tot hij vlak bij de molen was ge komen Hé wat zag hij daar Een vreem de juffrouw zat op ' n klapstoeltje in het gras en tekende wat op een soort schoolbord Voorzichtig gluur de Keesje over haar schouder Dat is de molen " dacht hij op eens hardop en toen de juffrouw zich omdraaide kreeg hij een kleur van verlegenheid Zo kleine man " zei de juffrouw vi-iendelijk Kom jij eens kijken Hoe vind je het " „ Mooi " fluisterde Keesje D E juffrouw nam hem aandach tig op „ Weet je wat " zei ze toen jij moest daar op dat hekje gaan zitten dan heb ik een aardig figuurtje erbij op mijn tekening Wil je " Keesje snapte er niet veel van maar ging toch gewillig op de aan gewezen plek zitten De bloemen legde hij zolang in het gras Niet bewegen hoor " riep de juf frouw nog En ze begon te tekenen te teke nen of er haast bij was telkens even naar Kees kijkend om dan weer een paar lijntjes te zetten " Zie zo " zei ze na een poosje „ kom nu maar hier " En stel je voor daar had me die juffrouw Keesje uitgetekend ter wijl hij op het hekje voor de molen zat „ Ben ik dat nou echt " vroeg de jongen Ja nu sta je op ' n prentje vent Hoe heet je eigenlijk " „ Keesje van Vliet juffrouw " „ Noem mij dan maar juffrouw Qara hoor Misschien zien we el kaar nog wel eens terug Wacht even je hebt wel wat verdiend voor het lange stilzitten " En de juffrouw haalde een klein zilveren beursje uit haar tas grab belde erin en toen — voelde Keesje in zijn hand een harde ronde schijf Het was jullie begrijpen het al een echte Hollandse gulden Roop er maar wat lekkers voor " zei juffrouw Qara Ot doe ' m in je spaarpot net zo je wilt Daag " Lekkers kopen O nee Keesje had een héél ander plan In de winkel van ouwe Sientje die er een soort dorpsbazaar op nahield had hij een prachtig wit vaasje zien staan met gouden randjes Dat zou hij gaan kopen en zijn veldboeket erin zet ten H ^ fET was al laat in de middag toen hij thuiskwam Moeder mopperde eerst wel een beetje maar toen Keesje haar het vaasje met bloemen voorhield en zei ' t Is morgen immers Moederdag " toen kon ze niet meer boos zijn Zij pakte haar jongetje eens extra Maar vertel me nu eens hoe je aan geld gekomen bent voor dat mooie cadeautje " vroeg ze toen En daar kwam het relaas los over juffrouw Clara die hem had uitge - 15 van ' annie Lremer ¦ KIEK MULDER M aar van slapen kwam niet veel Daarvoor was zijn maag te opstandig en zijn ge dachtegang te verward Alle mensen Wat ging dat schip nog te keer „' n Beetje liggen rijden " noemde de kapitein dat maar dan toch ' n stevige galop Hop Daar schoot zijn maag weer tegen zijn strotten hoofd Of er nooit een eind aan kwam Acht uur lang zwiepte de Amos nu al als een bezetene heen en weer Heen en weer heen en weer Omhoog — omlaag Omhoog — omlaag omhoog — omlaag Rikketikketik Daar gleden de scherven weer over de vloer naar voren Rikketikketik terug naar ach teren Om er stapelgek van te worden Zou hij zich misschien toch vergist hebben Was het dan tóch maar een scha duw geweest Onzin Hij had hem toch duidelijk zien staan Net zo duidelijk als de witte reddingboei aan de verschansing de bolder en de manillatros Duidelijk zag hij het beeld weer voor zich De lange magere voorovergebogen gestalte Het glimmende kale hoofd waarop het stuurboordlicht zacht rose weerspiegelde De bespottelij ke lange onderbroek met de wappe rende bandjes om de enkels Hij had nog nooit iemand in zo'n belache lijke jansenentilanus gezien ' t Leek wel ' n ouderwetse kuitbroek uit de pruikentijd Wie liep er nou nog rond in zo'n hansop W IE was die geheimzinnige ke rel die daar ' s nachts over de reling hing Wie was die nachtbra ker Dat zou hij wel ' ns graag willen weten Want al geloofde kapitein Tol geen woord ervan hij liet zich niet van zijn stuk brengen Ver dulleme nog aan toe Hij had hem toch met zijn eigen ogen gezien Die vent was aan boord en hij zou hem vinden Al moest-ie het hele schip slopen Geestelijk en lichamelijk gesterkt door dit vandalistische voornemen viel hij uiteindelijk in een onrustige " VJ " leert Friso lopen ¦'-^ Jongens hou je vast De ashak van de tafel De vaasjes op de kast Leg de sigaretten Op de piano neer AI het speelgoed weg nou De blokken en de beer ' s eerste stap haar Ze had het natuurlijk buiten tas gestoken inplaats van erin MET de cake en het beursje kwam Kees teleurgesteld thuis Moeder zei We zullen het goed opbergen en als je dan ooit weer die ' juffrouw ziet kan je het haar teruggeven." Maar de cake aten ze zelf maar op Nog heel wat keertjes maakte Keesje de wandeling naar de mo len juffrouw Qara was echter ver dwenen en niemand wist haar adres Zo gingen zomer herfst en winter voorbij maar op een mooie zachte lentedag toen Keesje — pas her steld van de mazelen — in het zon netje voor het huis zat zag hij een dame aankomen Ze bleef staan en zei Wat zie ik daar Ben jij niet mijn vrindje van het hek bij de molen Ben jij niet Keesje van Vliet " De jongen knikte heftig van ja en gilde toen naar binnen Mam kom eens gauw juffrouw Qara is er ein delijk eindelijk " Moeder droogde haastig haar han den af en kwam in de deur staan Komt u binnen juffrouw " zei ze „ Keesje brandt van verlangen U het beursje te geven " „ Welk beursje " vroeg juffrouw Clara verbaasd Maar toen ze het in haar handen kreeg wist ze het weer het was haar eigen zilveren beursje dat ze al bijna een jaar kwijt was en waarvan ze niet wist waar ze het verloren had ' t Is nog een herinnering aan mijn moeder " zei ze Wat ben ik blij " En ze deed het beursje open en schudde de inhoud allemaal dubbel tjes en kwartjes en nog een paar guldens zomaar op de tafel Voor Keesjes spaarpot " Wat rinkelde het spaarvarken met al dat zilver in z'n buik ' poetsjie met de glazen - *• En de kopjes ook Foetsjie met de boeken En de kachelpook Is nu alles veilig Staan we allen schrap Friso mag de box uit Doet z'n eerste stap ' TOEN schonk moeder een kopje thee en juffrouw Clara lachte om het verhaal van de cake maar be loofde later nog eens te zullen ko men proeven als er weer een ge bakken werd En weet je wat Keesje gekocht heeft voor het geld uit het beursje van juffrouw Clara Een tekenboek en een doosje kleur potloden Want " zo zei hij ik wil ook molens en koeien en liui ^ n tekenen Dan vraag ik juffrouw Clara of zij me les wil geven En als ik het héél goed kan later ga ik ook in de wei zitten " niet hoe hij er in kwam — en zeker niet hoe hij er weer uit was ge komen — dat wist hij óók niet TIJ IJ herinnerde zich plotseling dat - *¦-*• hij de afgelopen nacht een paar matrozen bezig had gezien met een presenning Hij had er verder geen •< aandacht aan geschonken omdat hij dacht dat het zware zeil door de storm was losgeraakt maar nu be gon hij het in een ander ücht te zien Had die verstekeling die pre senning soms losgemaakt toen hij doodziek uit het ruim was gekropen om een beetje frisse lucht te hap pen Die gedachte liet hem niet meer met rust en toen ' s avonds laat de Amos bü Trafaria de Taag opvoer en bij de Avenida da India zijn plekje aan de kade had gevon den stond Simmetje paraat Vanaf zijn plaats — midischeeps vlak on der de brug — had hij een vrij uitzicht op de ruimen Er kon geen muis uitkomen of htj had ' m in de gaten De grote kwiklampen op de kade flitsten aan de torenhoge kranen zochten de juiste positie de presen nings werden verwijderd de beve len van de laadmeester schalden door het nachtelijk duister en onder het waakzame oog van een legertje douaniers werd de Amos van zijn kostbare lading bevrijd H ONDERDEN loodzware kratte uit Liverpool This side up Met staalband omwonden pakken uit Bremen Nicht stoszen bitte Vierhonderdtwintig spsuien tonne tjes uit Zoetermeer Originele Hol landse roomboter Koel bewaren Met een lugubere doodskop be plakte mandflessen uit Le Havre Fragile Poison Dangereuxü Hermetisch gesloten kisten uit Chicago U.S Army Concurrent Travel Unaccompanied Baggage Jute zakken uit Antwerpen Tweehonderd kub hout uit Ber gen En géén verstekeling Wordt vervolgd Bas woont buiten Het nestkastje Door Annie Winkler-Vonk HET nestkastje dat Bas samen met vader had getimmerd was bijzonder mooi uitgevallen Het was dan ook bestemd om een plaatsje te krijgen in de oude notenboom vlak bij huis Ze bonden het stevig om de stam want met spijkers bescha dig je bomen met spijkers sla je er gewoon een wond in Toen het eenmaal hing betrok Bas de wacht in de kamer En er was nog geen half uur om of een vogel paartje had het huis in bezit geno men Bas dacht eerst dat het huis mussen waren maar toen hij ze eens beter bekeek bleken het ring mussen te zijn Ze hadden petjes op van chocola en witte kraagjes om Ze waren ook wat kleiner van stuk Die hele zondagochtend vlogen de mussen af en aan met veertjes pluisjes en grasjes om hun woning te meubileren Ze rustten nu en dan even uit op een tak en plotseling vlogen ze allebei weg ze ker om een hapje te eten Met een kwam er een koolmezenecht paar aanvliegen Het vrouvrtje ging op een tak ziften en het mannetje wilde het nestkastje wel eens pro beren Hij fladderde voor het ron de gat maar kwam niet verder Wajrt daar kwamen als een pijl uit een boog meneer en mevrouw Ring mus aanzetten scheldend en schreeuwend en kwetterend en vleugelklepperend Daar hadden de koolmezen niet van terug en ze ruimden vlug het veld Maar de ringmussen bleven vlak naast elkaar op een tak zitten schelden Ze konden er gewoon niet genoeg van krijgen Op dat moment streek er boven in de notenboom een spreeuw neer Die zat eerst maar wat te zitten en kreeg toen het scheldende mus senpaar in de gaten Nieuwsgierig zat hij omlaag te kijken Net iemand die in de stad uit een raam kijkt naar kijvende mensen beneden in de straat Bas zat te grinni ken Maar wat was dat Plot seling schoot de spreeuw omlaag en ging tussen de kwetterende mussen inzitten Er was nauwelijks plaats voor de grotere vogel maar het lukte hem En toen keek hij maar van links naar rechts en van rechts naar links Of hij de mussen tot bedaren wilde brengen of dat hij ze bespotte wist Bas niet In elk geval vloog eerst het mannetje weg en toen het vrouwtje Maar dat hij iets enigs had ge zien dat stond voor hem vast 
26 TJTBECHTSCH MBCWSBLAO Naby Wllliniminapark HERENHUIS met flinke achtertuin bev ruime suite keuken kelder 6 slaapkamers 2 toiletten balkon ruim sanitair Prima staat van onder houd Koopsom ƒ 85.000 - k.k incl stoff en vloerbe dekking Oplevering aug a.s Inl verstrekken de make - H J C PIETERS & ZONEN Janskerkhof 34 tel 14906 na kantoortyd 713820 Automobielbedrijf H van DIJK LOPIK Bouwplan van 10 riante middensfands - woningen met berging aan de Meeuwenlaan Ind o.m zit-eetk keuken 3 sl.k badcel en vliering Stichtingskosten v.a 29.450 — Incl grond en aUe kosten na aftrek Rijks bijdrage RUIME HYPOTHEEK MOGELIJK Inlichtingen Bohan Bouw gemeenschap n.v Brigittenstraat 17 Utrecht tel 030-23341 alsmede bij rayon inspecteur N J JAN SEN De Louterlaan 27 Utrecht tel 030 - 36492 b.g.g 020-123123 GROTE MEUBELVERKOOP EN INRUILACTIEI Rechtstreeks uit eigen fabrieken onder volle garantie Grote toon kamers met enorme teuze in eigen omge ving Zeer soepele betalings - voorwaarden Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan Post bus 2213 Utrecht ililipjlïlliïiSflSiijpiilil Over de nieuwe Vauxhall Cresta wordt uitsluitend gesproken in het A.B.A = Algemeen Beschaafd Automobiels „ Die 6-cUinder rijdt vanzelf zeg " Tja de een vindt het fijn om alctief te schakelen terwijl de ander liever „ automatisch " rijdt Met zo'n soepele 6-cilinder kunt u beide Tot 140 pk is de 3.3 liter mo tor opgevoerd.Reserve kracht voor extra veiligheid „ Ongelooflijk veel ruimer zeg " Klopt Liefst 13 cm langer Breder van binnen zónder bredere buitenmaten Gebogen ramen en portieren geven namelijk ruimtewinst op heup - en schouderhoogte Bagageruimte is bijna verdubbeld Plaats voor 6 volwassenen met al hun koffers „ Voel die verwarming zeg Die ventilatie " Het interieur is in no-time warm Het héle inter ieur Ook bij noordpooltemperaturen Ook voor de achterpassagiers Thermostatisch wordt de temperatuur geregeld En warme lucht wordt nooit bedompte lucht dank zij vernuftige ventilatie die geen zuchtje tocht veroorzaakt „ Hoor ' s zeg Er is niets te horen " Nieuwe stroomlijn van de carrosserie is windgeruis te glad af Dik vloertapijt en overal isolatielagen smoren motorgeronk en transmissiegeruis Crestapassagiers verstaan elkaar op fluistertoon „ Zeg Dat is pas Engelse distinctie " Echt tapijt op de vloer Jawel Echt notehout op het dash board Jawel Echt leer op alle zittingen Kan ook Achterbank met neerklapbare armsteun Spreekt vanzelf En verder Verder alle distinctie en com fort ' van een echte Engelse klassewagen Te veel om op te sommen Keus uit 2 modellen Cresta en Cresta de Luxe De nieuwe Cresta wordt in heel Europa druk besproken Door mensen die een auto-technische knobbel hebben maar ook door mensen die gewoon graag over fijne auto's praten Ze doen dat in het Algemeen Beschaafd Automobiels de taal die in alle beschaafde autolanden wordt verstaan Hoor wat er van de nieuwe Cresta wordt gezegd En praat er daarna over met de man die niet van beweren maar van bewijzen houdt de Vauxhall dealer Hij heeft de nieuwe Cresta klaarstaan voor uw proefrit VAUXHALL CRESmasier ^^ OM-2-03S ontworpen voor kenners door General Motors Official General Motors Dealers - DORPSSTRAAT 90 - HARMELEN - TELEFOON 03483 - 1624 * ERDAL CONGERM - AMERSFOORT Wij vragen voor spoedige indiensHreding een 23534823230002010101020202020000535353532348534848000000010101010202020000010102020202000001010102020000000101010202 TELEFONISTE / TELEXISTE Voor hef vervullen van deze funkfie zoeken wij een ervaren kracht met een opleiding op Mulo-niveau Ervaring in de afwikkeling van internationale tele foongesprekken en telexverkeer strekt tot aanbeveling Wij bieden U een interessante en veel zijdige ' werkkring in een klein team Eigenhandig geschreven brieven met opgave van opleiding en ervaring te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken Erdal Concern Amersfoort vrangi voor slondploats ZEIST LEEeLING-MONTEURS MONTEURS Autobus-chauffeurs In bezit van rijbewijs BE — leeftijd 21—30 jaar In bezit van rijbewijs D.E — leeftijd 21—40 jaar Vakantietoeslag - Gunstige verlofregeling 2 aaneengesloten vakantie weken 5 snipperdagen en 6 verlofdagen voor feestdagen - Vrije uni formkleding - 5-daagse 45-urige werkweek - Vrij vervoer ook voor het gezin AUe gewenste Inlichtingen worden verstrekt iedere donderdag van 19.00-21.00 uur CEBUTO-KANTOOR Stationsplein 22 hoek Wesferstraat Utrecht N.V NEDERLANDSE BUURTVERVOER MIJ - ZEIST ^^^^^^ ^ ^^^ r^^-m -^' Drukkerij IJ.IV vqor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk TE KOOP BV MAARSSEN de helft van een mooi DUBBEL WOONHUIS goed gelegen en op keurige stand aan drie zijden tuin Flinke schuur die verbouwd mag worden voor garage Ind zonnige woon-eetkaraer serre kelder toilet gang en ruime keuken Boven _ twee grote slaapkamers waarvan één met groot ' zonneterras Een kleine slaapkamer douche met zitbad vaste trap naar zolder met mogelijkheid voor twee kamers Prijs ƒ 69.000 — k.k Ruime hypotheek aanwezig Dat is op deze prijs altijd mogelijk Vrfle vestiging Aanvaarding in overleg Inl N.V MAKELAARDIJ DE VECHTSTREEK MAARSSEN Telefoon 03408—2079 B.g.g 1320 glIllllltlllMIIMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilltlllMIIIIMIIIIIIIIIIIIinilllllllllllMIg i TE KOOP GEVRAAGD 1 HEBENHUIS | = met enige grond of bergplaats = 1 In of om Utrecht § 1 Opgave prijs en ligging onder no 2-8329 aan bur U.N = ^ iiiiiiiiiiiiiiiiriMiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiirini TE KOOP in het centrum van de stad Utrecht op een zeer mooi punt een pracht BEDRIJFSRUIMTE met daóirboven een mooie woning grondoppervlakte totaal ruim 550 m ^ Voor vele doeleinden geschikt o.a warenhuis bankinstellingen autobedrijf en andere In augustus a.s leeg te aanvaarden Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Makelaars Kantoor P P KRAAYEVELD Parkstraat 20 Utrecht Tel 030-15148 en tevens 12196 WIJ VRAGEN een ASSISTENTE voor onze Bedrijfsleider liefst met enige ervaring in de personeelssector en bekend met typen Geboden wordt een aantrekkelijke functie Sollicitaties eventueel telefonisch voor nadere af spraak aem de N.V van Püjn's Mosterd - en Azdjn fabrieken Utrecht Waar Abram al eeuwen de mosterd haalt De functie van SECRETARESSE op een klein kan toor heeft een andere taak-inhoud dan op een groot kantoor met vele specialistische diensten Dames ouder dan 30 jaar die uitzien naar een po sitie welke afwisseling biedt grote zelfstandigheid en algemene zorg vereist worfen uitgenodigd te sol liciteren naar de functie van BUREAU SECRETARESSE op het kantoor van de ' STICHTING ARBEIDSTECHNISCH ONDERZOEK BOUWNIJVERHEID MOREBLSEPAHK ï ÜTREC3IT Bij voorkeur schriftelijk met uitvoerige inlichtingen over opleiding en ervaring '- De kans jongens met pit ONZE BEDRIJFSSCHOOL vangt medio augustus aan met de cursus voor O constructiewerker/plaatwerkér l'/2 dag per week fheorie 31/2 dag per week praktijk onder leiding van een leermeester gedurende de opleiding ontvangen de leerlingen hef normale toon Ook voor machinebankwerkers draaiers of lassers is verdere opleiding via het leerlingstelsel Bemetel mogelijk Aan jongens die interesse liebben in één van bovengenoemde vakken en aan hun ouders verstreklEGRMF VAM Ba^.TOENuE KACHEL NA ^^ lANeEREl&OPHETKASIKLIN WeSTFALEN WERÜ AF GELEVERD KROOP PE KLElNe E0EREN20OM AUÖUST ERUIT.NEDEeRAAF 5MEElCrc,HEMNlEr TESCHBIENWNTUN GaiEFEEWÖ»v!S£«-GSe /— AUGUST AVOCHTBLyveN » D E PR«iHTIöe TBOELKACHa CB.&.^3 * PLEDNAS«e,W«^NT KA«HeL»Tei5e(.5 VONoem lEëENHANSEtilNteëlEnjZSiEtl AJtóüWi5«SJ AIErBAI«a4 VOCR KQKEN.OPMA»1EHJR06Ertte(Z « door H J Hofman Het ziet er voor dammend Frankrijk somber uit Sinds Pierre Ghestem zijn wereldtitel in 1948 aan de toen 25-jarige Nederlander Piet Roozenburg moest afstaan zijn de Franse pres taties op internationaal niveau bescheiden gebleven DE huidige kampioen Michel Hi sard moet trachten Frankrijks dameer hoog te houden Hij is reeds zeven jaren achtereen zonder sterke concurrentie titelhouder en staat derhalve in eigen land op eenzame hoogte Toch is zijn speelsterkte narr internationale maatstaven niet voldoende imponerend De mo derne stijl ligt hem niet Hisard is dan ook voor de Russische groot meesters allerminst een bedreiging Ook onder de enkele duizenden jon geren telt de Franse dambond geen kracht van internationale betekenis Opvallend is dat landen waar de Franse taal en cultuur hun sporen nalieten zoals bijv Canada Senegal Haïti wel meerdere dammers van wereldtopWasse kunnen afvaardigen Toch hebben Franse dammers in de twee eeuwen van 1750 tot 1948 een niet meer uit te wissen stempel op de uitgebreide damtheorieën ge drukt Vele openingen middenspel combinaties standaardwinsten in eindspelen zijn met Franse bena mingen wereldkundig geworden en gebleven Eén van de vele historische Fran se dammers was de in 1933 overle den George Beudin Hij is vooral be roemd geworden door het vinden van de winst in het eindspel afge beeld op het hiernavolgend tweede diagram Eerst na circa twintig ja ren speuren kwam de gave winst te voorschijn Een winst die thans in alle theorieboeken betreffende de eindspelmogelükheden te vinden Auteur George Beudin 1911 Kent men de verschillende va rianten en ondervarianten niet dan loopt dit eindspel onherroepelijk steeds naar remise Probeert u het maar eens Hier volgen deze varianten A 15—20 16—38 20—25 38—29 en de bezetting van de Ujn 1—45 doet wit winnen B 2—8 16—7 en de beheersingvan dezelfde diagonaal leidt totwinst voor wit C 3—8 16-21 8—13 21—27 13—19 27—18 zie A en B D 3—8 16—21 2—7 21x3 7—11;3—21 15 20 21—38 20—25 38—43,11—17 43—39 17—21 39-43 21—26 43—48 en wit wint E 3—9 16-11 9—14 11—28 2—8 28x5 8—12 5—23 12—17 23—28,17—21 28—32 21—26 32—37 15—20 37—42 20—25 42—48 winst voorwit Vele problemisten gebruiken he den ten dage dit eindspel als basis motief voor hun geestesprodukten Vraagstuk 238 auteur Lambert Colier uit de 2e ronde van de lo pende U.N ladderwedstrijd eindig de eveneens in dit „ George Beudin" motief Allereerst laten wij u dit „ Lam bert Colier" produkt met de auteurs oplossing nog eens zien F 3—9 16—11 9—13 11—22 2—8 22x9 8—12 9—25 12—18 op 12—17 volgt het winstprincipe van va riant E 25—39 15—20 op 18—23 wint 39—33 39—25 20—24 25—9,18—23 9—13 24—29 nu volgt destille zet 13—9 waarop drie onder varianten mogelijk zijn die steedswit doen winnen 29—34 9—14 23—29 14—20;29—33 20x38 34—39 38x49 23—28 9—14 28—33 14-20 29—33 9—14 33—29 14—20 THANS geven wij u de auteursop lossingen van de glanzende 3e se rie vraagstukken auteur Jan Vink uit de 9e cyclus van de ladderwed strijd Vraagstuk 243 Wit 14 stukken op 16 21 28 30 32 33 34 38 42 44 45 47 48 50 Zwart 13 stukken op 1 7 9 10 12 13 18 19 24 25 31 35 36 Oplossing 47-^1 36x47 28—23 18x49 16 11 7x27 32x21 49x16 50-44 47x29 48-43 16x40 45x3 25x34 3x45 1—6 45—7 6—11 7x16 35—40 16-11 40-45 11—50 Vraagstuk 243 30—24 23x34 37—31 27x36 42 — 37 20x29 37—31 36x27 43-39 34x43 38x94 27x38 49—43 38x40 45x1 16x 7 1x16 Wit 13 stukken op 18 22 23 27 32 35 38 41 42 44 45 47 49 Zwart 14 stukken op 7 8 9 11 12 14 16 21 24 29 30 34 36 40 ' Oplossing 38—33 29x38 32x43 21x32 41—37 32x41 42—37 41x32 Nu Is het „ George Beudin"-motief 43—38 32x43 49x38 40x49 45—40 ontstaan 49x19 40x20 14x25 35x2 12x23 22 — fc ^^^^»^^^^< Engeland komt met serie voor voetbaltoernooi it»v*r¥£E7.«UyLMt Van een medewerker TER gelegenheid van het toernooi om de gouden wereldbeker 1966 geven de Britse posterijen op 1 juni een serie van drie waarden 4 d 6 d en 1 sh 3d uit De zegels ge ven elk een andere voorstelling van spelers in actie Elke zegel is uit gevoerd in vijf kleuren Zoals bij de Britse postzegels gebruikelijk is ook het portret van koningin Elizabeth afgebeeld Frankrijk Op 13 juni zal een post zegel van 0.60 fr worden uitgege ven ter gelegenheid van het negen tiende internationale spoorwegcon gres te Parijs Afgebeeld zijn spoor rails de wereldbol en de Eiffeltoren Zwitserland Het vijftigjarig be staan van de organisatie van de in het buitenland wonende Zwitsers zal op 1 juni postaal worden herdacht door de uitgifte van een postzegel van 20 rp rood en blauw De ze gel vertoont het embleem van de organisatie bestaande uit de we reldlx)l en het Zwitserse kruis Zweden heeft er een nieuwe fran keerzegel van 3.50 kr bijgekregen met als voorstelling een graf uit het bronzen tijdperk gevormd door rechtop staande stenen die in de vorm van een schip zijn geplaatst Oost-Duitsland Ter gelegenheid van de ingebruikneming ' van het nieuwe gebouw van de Wereldge zondheidsorganisatie WHO te Ge neve is een iKJstzegel van 20 pf verschenen De zegel laat het ge bouw en het embleem van de WHO zien Italië Het eeuwfeest van de ver eniging van de provincies Venetië en Mantua met Italië is herdacht door de uitgifte van een postzegel van 40 lire Afgebeeld zijn de wa pens van de steden Udine Padua Rovigo Belluno Venetië Verona Vicemza Mantua en Treviso Daar naast is een zegel van 90 lire uit gegeven ter herdenking van de slag bij Bezzecca honderd jaar ge leden De zegel geeft een scène van de slag weer naar een detail van een schilderij van F Zonaro Griekenland Een serie van drie zegels is uitgegeven waarmee or ganisaties van de UNO worden ge ëerd Het zijn een 1 d met een symbolische voorstelling van het hy drologisch onderzoek tien jaren pro gramma van de Unesco een 3 d met het embleem van de Unesco twintigjarig tiestaan en een 5 d met het nieuwe gebouw van de We reld gezondheidsorganisatie te Ge neve Advertentie JAN RIET POSTZEGELHANDEL Alle nieuwtjes steeds bij ons verkrijgbaar Minrebroederstr 4 Tel 3S338 Joegoslavië De zevende serie gewijd aan de Joegoslavische fauna is uitgegeven waarop insecten voor komen De serie bestaat uit de waarden 0.30 0.50 0.60 0.85 2 en 5 din De oplage bedraagt 250.000 complete series België Ter herdenking van ko - ningin moeder Elisabeth 1876—1965 zijn twee speciale velletjes elk ter waarde van 6 fr met een toeslag van 14 fr uitgekomen De velletjes bevatten elk twee postzegels van 3 fr wasu-van de ontwerpen zijn ont leend aan vroegere uitgiften ge wijd aan koningin Elisabeth 17 11x22 2x3 25—30 3—12 30—35 12—7 16—21 7—16 21—26 16—7 26—21 7—23 35-^0 23x45 31—37 45—23 36-41 47x36 37—42 23—37 42x31 36x27 Vraagstuk 244 Wit 12 stukken op 16 20 25 30 31 33 37 38 39 44 46 47 Zwart T2 stukken op 1 5 9 ' n 15 17 18 19 22 23 27 36 Oplossing 16—11 15x35 38—32 27x29 44 40 35x33 31—27 22x42 11x24 29x20 47x7 1x12 25x3 12 — 18 3—14 18—22 14—32 5—10 32x 5 22—27 5—37 36—41 37—31 27x 36 46x37 Vraagstuk 245 Wit 11 stukken op 15 17 21 22 33 37 39 42 43 44 46 DE omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week Zwart 11 stukken op 5 8 13 19 20 23 24 26 28 31 41 Oplossing 44—40 41x32 39—34 28x37 22—18 13x11 34-30 24x44 15x2 26x17 2x26 5—10 46-41 37x46 26x5 Vraagstuk 246 Wit 11 stukken op 19 21 27 29 31 37 38 41 42 47 50 Zwart 11 stukken op 6 7 8 9 10 18 22 35 36 39 40 welijke godheid 41 Toets alleen Ital afk 42 Rookgerei 43 Vreemde munt 44 Of dergelijke 45 Zangstem 47 Gravin van Hol land 48 Strafwerktuig 49 Voed sel 51 Handelsgewicht Ind 53 Plaats in Limburg 54 Overblijfsel 56 Voorwerp of geschrift dat als bewijs kan dienen 59 Sordel 61 Inhoudsmaat 62 Engelse titel 63 Deel van een mast 65 Kleur stof 66 Draagband 68 Muziek noot 69 Hechtenis 71 Europese hoofdstad 73 Gelaatskleur 74 Boom VERTICAAL 1 Jongen als hel per in enig vak 2 Waterstand 3 Vis 4 Scherp van smaak 5 Fi guur in uitstalkasten 6 Aangerech te tafel 7 Lidwoord 8 Wapen 9 Gevestigde gewoonte 10 ' s'Voor middags 11 Nederlandse Televisie Stichting 12 Vrouwelijk dier 14 Halskwabbe bij een rund 16 Fak kel 21 Deel van het been 23 Mijn - Oplossing 38—33 39x28 37—32 28x17 42—38 22x31 50—44 40x49 29—23 49x46 23x5 46x14 5x1 6 — 11 1—12 U — 16 12—7,16—21 7—16 21—26 16—7 26—31 7—23 35-40 23x45 31—37 45—23 36—41 47x36 37-42 23—37 42x31 36x27 Vraagstuk 247 Wit 10 stukken op 20 21 26 27 32 37 39 41 43 45 Zwart 10 stukken op 10,11,13,15 16 18 23 28 30 35 Oplossing 39—34 30x48 45-40 48x22 21—17 28x46 17x8 15x24 26—21 35x44 8—2 16x27 2x5 den Belangstellenden hebben gratis toegang en zijn vanzelfsprekend van harte welkom Dammers speciaal degenen wo nend in Utrecht-noord reserveert u deze middag voor het bijwonen van deze dammiddag Wij willen voorts de aandacht van onze lezers vestigen op een groots damevenement dat op zaterdag 14 mei a.s te Utrecht plaatsvindt De Zuilense damvereniging Vrien denkring " organiseert ter ere van haar dertigjarige jubileum een na tionaal damfestijn dat op deze dag aanvang 13.30 uur in het ontspan ningslokaal van de Personeelsver eniging Werkspoor aan de Juliana - »^**%»»%»^^»%%»» ^ ^ * Spoedig 42 Periodieke uitkering na ontslag wegens het bereiken van y *» - * » »< i 1 »» » » >¦»»««<< Phyllocactus P HYLLOCACTUS ACKERMANNH wordt ook wel bladcactus genoemd Die naam komt hem in feite niet toe want een bladcastus is een heel ander gewas Phyllocactus ackermannii is nu druk bezig met het vormen van grote bloem knoppen hij kan ook al in volle bloei staan Als tuj bezig is met het vormen van bloemknoppen zal men veel moeten sproeien Doe dat vooral met lauw water en niet met water zó uit de kraan Voor de bloei mag men ook in geen geval verpot ten als er verpot moet worden doe dat dan direct na de bloei Soms groeien de bladeren wat hoog op en weet men er geen raad meer mee Snoeien moet ook direct na de bloei te lange bla deren kunnen dan best tot op de helft verpotten in de bekende een scherf moet Er zijn VbORAUM 2.DurnsiAND 2WITSERIANPENSKAN WNAVIË - HANCiHAAFPEN ZICH ENORME KACHELS VEaAL BEKLSD « ET TKaS EN SOMS TRACH TIÖBeSeHlLPERO » '¦ fvenee-fOKHB uwMMrenmuKJüfr MiiüustANo SEBm/im M/mi WBt ma/as/ter ^££ fiP/AX£S7£fi/eV WAND PIESU/TOJfiEO ' GEsrcoKTiveRSEN en PAN ÓP MELEN meen • VEKmEKffa^lD » teruggesnoeid worden Dan kan men zonodig ook bloemistengrond Vergeet niet dat onder in de pot vele kleuren onder de soorten Phyllocactus O p ZWEEDSE HOEVEN 2AÖ IMSH KACHELS WEVAN'N MNGRENZEND VERTREK UIT GESTOOKT V/ERCEN • _ t/H.weemeHEt ' 7eefsem&tct>a>i * ¦^¦^^•^¦¦^?¦^¦¦^¦^^¦^¦^^^¦?¦^???^^^^^^?¦?^^¦?¦^¦^^^¦^^?¦^??^?¦?¦^ een vastgestelde leeftijd of invali diteit 44 Vogel 45 Zwak 46 Deel van het skelet 47 Sociale wet 48 Ruwe steenmassa 50 Telegraaf restant 52 Steen 53 Binnenlandse Strijdlcrachten 55 Bijbelplaats 57 Wintervoertuig 58 Verpakkingsma teriaal 60 Gehakt varkensvlees 64 Vlaktemaat 66 Hemellichaam 67 Stremsel 70 Het Romeinse Rijk Lat afk 71 Chinese munt 72 Windrichting Oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden Ze moeten uiterlijk donderdag a.s met de eer - seerd aan Opperpuzzelaar van het U.N Drift 23 te Utrecht Er worden uit de goede oplossingen zeven prij zen geloot nl één van ƒ 10 - één van ƒ 5 - en viJf van ƒ 2,50 Over de toekenning der prijzen kan geen cor respondentie worden gevoerd Het frankeren met zomerzegels wordt op prijs gesteld hoewel deze vriendelijke geste uiteraard niet van invloed Is bq de vaststelling der prijs winnaars De oplossing van ons kruiswoord raadsel van vorige week luidt Door 66 Deen 68 Gesprek 69 Israëli VERTICAAL 1 Fanfare 2 T.L 3 Soms 4 Ooit 5 Enter 7 HORIZONTAAL 1 Fatsoen 6 Fondant 12 Loon 13 Deur 14 NI 16 Mits 18 Keus 19 Re 20 Fan 22 Tetanus 23 Dia 24 Ader 26 Ra 27 Er 28 Tint 29 Reëel 31 Mal 33 Linge 34 Telg 36 Wang 37 Orgie 39 Warm 41 Torn 45 Edele 47 Els 49 Staal 51 Larf 52 Ge 53 Of 55 Stal 56 Laf 57 Vennoot 59 Öre 60 Ir Theater 15 Lade 17 Stam 18 Knel 19 Ring 21 Neet 23 Ding 25 Reekalf 28 Tinerts 30 L.I 32 Angel 33 La 35 Gom 36 Wet 38 Helling 39 Werf 40 Re 42 Os 43 NATO 44 Allebei 46 Daar 47 Eend 48 Soos 50 Aard 52 Genre 54 Fonds 57 Voor 58 Teer 61 Mop 63 Lea 65 Ds 67 Ne De prijsvrómaars van onze puzzel van vorige week zijn H Westerbeek Volderstraat 40 Wijk bij Duurstede ƒ 10 - mevr A Polderman Laan van Nw Guinea 160 bis Utrecht ƒ 5 - mej A Hoe stra Tolsteegplantsoen 541 D W Korevaar sr Slotemaker de Bruï nestraat 91 W A Valk b/g Ro man Heringastraat 19 en K W Vonk jr Nieuwlichtstnaat 47 bis Utrecht zomede J v d Brink Hoofdweg K te Ederveen allen ƒ 2,50 Door H W Filarskl W ELLICHT hebt u eerder van Giorgio Belladonna gehoord Hij is Italiaan jurist werkt op een departement te Bome en is een zeer sympathiek mens Dit alles is natuuriyk niet voldoende om hem regelmatig in het nieuws te bren gen en ddt gebeurt dan ook alleen maar omdat Giorgio één van de al lerbeste bridgespelers ter wereld is ^^?¦^^^^^??^^¦?^^^^??^ i >»»^»< door mr Ed Spanjaard TE Bognor Regis Engeland Is kort geleden een Internationaal toernooi gespeeld dat in de Neder landse pers niet oi nauwelijks werd gememoreerd hoewel een van onze vaderlandse topspelers onze stadgenoot Hans Bouwmeester van de party was Volgens de groot - meesterlijst van de FIDE was de Joegoslavische grootmeester Mata novic de sterkste deelnemer Be kende spelers van klasse waren voorts o.a de Roemeen Ciocaltea en de Joegoslaaf Karaklaio alsmede Wade Nieuw Zeeland Gulbrandsen Noorwegen Thorbergsson IJs land en een aantal Engelse top spelers onder wie de huidige kam pioen Lee en de jonge Whiteley die onlangs in de internationale jeugdkampioenschappen te Gronin gen de eerste plaats deelde In dit milieu heeft Bouwmeester het uit stekend gedaan 5 gewonnen 6 re mise geen verloren Daar er werd gespeeld volgens het zgn Zwitserse systeem met 78 deelnemers geeft de einduitslag geen geheel zuiver beeld omdat niet leder dezelfde te genstanders te bestrijden kreeg Ver meld zy daarom slechts dat Kara klaic met 9 punten uit 11 no 1 werd gevolgd door Matanovlc met 8'/i en Bouwmeester met 8 EEN van Bouwmeesters sterkste zijden is een geweldig en als vanzelf ordelijk georganiseerd ge heugen Het materiaal van bepaal de kenmerken heeft hij volstrekt geordend geestelijk paraat alsof hij een enorme systematisch met klappers ingerichte bibliotheek met zich mede draagt Bovendien herinnert hij zich duizend en één bijzonderheden betreffende de stijl de openingskeuze de sterkten en de zwakten van ziJn opponenten zo dat hij als vanzelf weet hoe hen het beste aan te pakken Dit wordt treffend geïllustreerd door de volgende sneUe overwinning op Whiteley wdens spel Bouwmees ter te Groningen kon bestuderen Zodoende wist hij dat de jongeman meer „ dadendrang " dan geduld heeft en juist daarom koos onze na - ¦^•??•»%»^»^^»»*»^»^^< Antwoord op bridgevraag Dit lijkt het soort spel waarin west op tafel komt met een slap vierkaartje in schoppen en misschien een vijf kaart in klaveren of ruiten Het is dus wel verleidelijk toch met schop pen uit te komen om te ont dekken dat in die kleur toch niet meer dan twee slagen gemaalrt zul len kunnen worden Wil men op down " spelen dan zal men onge twijfeld een uitkomst in ruiten ol klaver moeten kiezen Doch het is hóógst onwaarschijnlijk dat de part ner nog zó sterk is dat OW vijf slagen zullen verliezen De voorkeur verdient te spelen op het niet weg geven van overslagen Harten zeven is daartoe een goed middel — zou oost een matige vierkaart of vijf kaart hebben dan kan het zelfs een zéér goed schot ziJn De reden om niet met schoppen te starten is dat noord best een singleton in die kleur kan hebben en nooit meer terug kan komen Zodat OW met tevepl overslagen weg zouden gaan In de praktijk had noord 10 VV10 94 47654 A982 Hartenuitkomst won de hoofdprijs — west had de hartenboer sec Het principe der situatie is te onderken men dat mee géén overslagen moet weggeven »??»•* ^»^»»« REEDS lang maakt hiJ deel uit van het beroemde Italiaanse „ Blue Team " dat jaren achtereen allerlei Europese en wereldkam pioenschappen heeft veroverd Belladonna's moed bij het bieden en kunde bij het afspelen zijn al haast legendarisch Daarom behoe ven vwj ons over onderstaand par tijtje één der mooiste uit de wereld bridgeliteratuur niet te verbazen B 9V H9 10 7 5 2 A V B 10 2 N W 0 z AV 10 86543 ¥ B 64 A4 ^ 3 Hoe speelt u vier schoppen OW boden niets en west komt uit met een kleine ruiten — zuid aan slag met ruitenaas Los het maar eens op alvorens verder te lezen U vindt het natuurlijk nóóit — al thans niet aan de speeltafel en bin nen redelijke bedenktijd De speel wijze die praktisch honderd procent zekere winst geeft is in slag 2 naar tafel te gaan met klaveraas en in lag 3 de harten negen vanuit noord te spelen Gaat u nu maar eens na wat er allemaal zou kunnen gebeu ren en u zult ontdekken dat er geen enkel tegenspel meer te vin den is waarbij zuid down zou kun nen gaan Indien oost de slag wint met hartenvrouw krijgen NZ later automatisch een hartenslag Wint west de slag dan kan hij éénmaal troef spelen — maar nooit later meer een tweede keer zónder de schoppenheer te offeren Er zijn nog diverse andere mogelijkheden maar aUes leidt tot tien slagen voor NZ Een wérkelijk schitterend spel In Ostende was men er het vorig jaar in de wandelgangen nabij de Europese kampioenschappen kapot van hoe kén iemand zó goed spe len Het spel deed de ronde door Scan - 27 tionale representant een kalm » opening hoewel Whiteley daarin met zwart volkomen gelijk spel kon bereiken Bouwmeesters taktiek werd snel beloond de jonge Engels man wilde coüte que coüte iels on dernemen met fataal gevolg Wit H Bouwmeester Zwart P Whiteley Slavisch 1 d2—d4 d7—d5 2 c2—c4 c7—c8 3 Pgl—f3 Pg8—f6 4 Pbl—d3 Gebruikelijk is 4 Pc3 maar dan kan na 4 dc4 aanstonds een scherp spel ontstaan wat wit juist wil vermijden 4 Rc8—f5 Deze zet na 4 Pc3 minder sterk we gens 5 cd5 cd5 6 Db3 is nu onberispelijk omdat vrit niet op pion d5 drukt 5 g2—gS e7—e6 6 Rfl—g2 h7—h6 7 0—0 PbS—d7 8 b2—b3 Bf8—d6 9 Rel—b3 0—0 10 e2—e3 a7—aS 11 Ddl—e2 Tf8—e8 Onduidelijk is het waarom zwart hier niet met Dc7 belet dat wit veld e5 bezet Na wit's volgende zet staat de toren op e8 nutteloos 12 Pf3—e5 Dd8—e7 Nu komt deze zet te laat 13 12 — f4 RfS—hï Na zwart's zwakke 11de zet heeft wit een duidelijk plan gekregen ko ningsaanval door een opmars van de g pion Deze wordt nu rustig voorbereid 14 Kgl—hl a5—a4 15 Bb2—c3 Belet Da5 waarna zwart tegen spel op de damevleugel zou krijgen en dreigt met b3—b4 die zijde van het bord te sluiten waarna de ko ningsaanval aan kracht zou vrfnnen Dus 15 a4xb3 16 aZxbS Pf6 — e4 Hier verliest de jonge zwart speler ziJn geduld De tekstzet geeft wit gelegenheid snel tot de beoog de aanval te komen beter was c6—c5 17 Pd2xe4 Bh7xe4 IS Bgïxel dSxe4 Bouwmeester huldigt de opvat ting dat men juist zo men van een iets zwakkere wil winnen af ruil niet uit de weg behoeft te gaan daar krachtsverschillen zicli vooral manifesteren in stellingen met ge reduceerd materiaal en met name in het eindspel Zover komt het hier overigens niet 19 De2—g2 f7—f5 Niet 19 Pf6 20 g4 20 g3—g4 Ta«xal 21 Tflxal zwart staat onverwacht snel voor een zeer zware taak De verzwakking h7—h6 is bijzonder onaangenaam èn om dat g4 — g5 tot concessies noopt èn omdat veld g6 onbeschermd is Bouwmeester geeft als voorbeeld 21 Pf6 22 gf5 ef5 23 Dg6 met aanval op f5 Dc8 24 Pf7 enz Ook 21 Pf8 22 g5 h5 23 g6 ziet er kwalijk voor zwart uit ZwMt's volgende zet baat al even min 21 Ed6xe5 22 t4SB5 Dc7—b6 Deze tegenactie haalt niets uit Na 23 g4xf5 faalt n.l 23 Db3 op 24 f6 g5 25 De4 enz 23 e6xf5 Whiteley Hl ¦ fi II ï ¦ ¦ W / *^ €& É 4M ïï i mm ^ mm wa m m ^ «« 1 Bouwmeester aan zet 24 Dg2—g6 De zwakte g6 de open g-lijn en wit's beweeglijke e-pion the tools " finish the job " Schaken is doodsimpel maar men moet het kunnen 24 XeS—e7 of 24 Tf8 25 Tgl Tf7 26 e6 enz 25 Dg6—d6 Db6—dS Rien va plus b.v Kf7 26 e6t of Kf8 26 TaSt 26 e5—e6 en zwart gaf het op Nuchter vakmanschap dinavië waar aan alle topspelers gevraagd werd hoe speel je dit Niemand vond het op één na de Deense grootmeester Johs Huigaard die tot veler verrassing binnen één minuut de juiste speelwijze aangaf De Deense nationale trots was uiter aard gevleid Onlangs zag ik het spel weer op duiken in het Zuidafrikaanse bridge blad alwaar het ook als bewijs van Giorgo's grote kunnen gedemon streerd werd Jammer is het slechts dat de énige die van helemaal niets weet de heer Belladonna is Het ge componeerde spel werd reeds lang vóór Oostende door Tannah Hirsch Israël gepubliceerd in een Ameri kaans blad Vandaar woei het over naar Europa en door enkele aan bidders werd het de Italiaanse groot meester op het hjf geplakt Zo ziet u hoe gróót en gemakke lijk de roem kan worden — men behoeft soms niet eens meer te spe len en de a.ndieren zeggen wel Heb je dat spelletje van hem al ge zien " De wereld wü bedrogen worden Bridgevraag dezer week Zuid heeft AH632 ¥ 763 B82 4^6 5 Oost is gever allen kwetsbaar parenwedstrijd Biedverloop oost één harten — zuid past — west één schoppen — noord past — oost twee Sansatout — zuid past — west drie Sansatout — allen passen Waarmee moet zuid uitkomen Antwoord elders op deze bladzijde 
28 ZATERDAG 7 MEI 1966 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD inkster dagen vragen een Palthe de Luxe schoonheids behandeling van uw beste kleding Voortreffelijk ^=> ALTH E reinigt uw goed beter Helpt verruwing en wreedheid te bestrijden BEZOEKT GEEN STIEREII GEUECHTEII Weest dierenvriend ook buitenslands NEDERLANDSCHE VEREENIGING TOT BESCHERIVIING VAN DIEREN ^ Citroen Mannetjesputter de 2cv raast met voorwiet aandrijvlng en Citroënveringover elke weg gaat waar anderen aarzelen Zuinigheidsmaniak benzineverbruik 1 18 onderhoud miniem onderdelengoedkoop all in contract 3 et per km Ruimtevaarder vier lange volwassenen plusbagage in de ruime strek-je - benen 2cv Zonaanbidder geen ' luik ' maar een echt ' zonnedak ' wijd - open om alle inzittenden bruin te bronzen f4550 - AUTOMOBILES CITROEN N.V AMSTERDAM snelwegerfabriek olland n.v dorpsstraat 12—14 de bilt in verband met de enorme vraag naar onze oll-o-mafic automaat voor warme dranken vragen wij fTllhTiTii medewerkers ook ter opleiding voor montagewerkzoamheden en een eïndcontroleur leder tussen 15 en 16 jaar die van aanpakken weet is bij ons van harte welkom hoog loon reiskostenvergoeding koffiegeld gratis werkkleding volle medewerking bij het zoeken naar een woning wij bieden vraagt inlichtingen kom even langs of beter nog maak een telefonische afspraak met onze afd personeelszaken telefoon 030 - 61241 "* ÉsA A MERKX N.V VERWARMINGS - EN STOOKTECHNISCH BEDRIJF RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bü het Geologisch Instituut afd Mcropaleontologie kan worden geplaatst een TEKENAAR-FOTOGRAAF Bussum Beverwijk Apeldoorn Voor onze moderne tekenkamer zoeken wij voor de technische afdeling een verwarmingstechnicus De wei-kzaamheden bestaan vooral uit het tekenen naar de natuur microfossielen het tekenen var kaarten en het maken en afdrukken van foto's Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling Schriftelijke sollicitaties te richten aan de beheerder van het Geologisch Instituut Oude Gracht 320 te Utrecht Zijn werkzaamheden zullen bestaan uif hef zelfstandig be rekenen en uitwerken van alle voorkomende warmfe lech-nische Installaties Zeer gunstige arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling kunnen worden geboden Sollicitaties zullen met uiterste discretie worden behandeld terwijl met vakantie-afspraken rekening zal worden gehouden Brieven met uitvoerige inlichtingen fe richten aan de Directie van bovengenoemde N.V p/o Hoofdkantoor Lammert Mojoorloan 50 Bussum WOONHUIZEN te UTRECHT NOTARISSEN D J VAN AMERONGEN te Doom en A C BOOGAARD te Utrecht zullen op vrijdag 20 mei 1966 n.m 2 uur in het Notarishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht OPENBAAR VERKOPEN het woonhuis Pieter Nieuw landstraat 90 groot 1.01 are Verh voor ƒ 1335 - p.j.Totale lasten ƒ 178,97 p.j het woonhuis Hopakker ii groot 83 ca Verh voorƒ1243,80 p.j Totale lasten f 149,31 p.j het woonhuis Bouwstraat 74 groot 78 ca Verh voorƒ1203 p.j Totale lastenƒ188.55 p.j het woonhuis met afz bo venwoning Minahassastraat 46—46 bis hoek Spinoza weg groot 81 ca Verh voor ƒ 1196 - p.j To tale lasten ƒ 259,68 p.j 5 het woonhuis met afz bo venwoning Vlietstraat 3—2 bis groot 87 ca.Verh voor ƒ 1110,80 p.j.Totale lasten ƒ 232,41 p.j Bezichtiging dinsdags en donderdags van 2 — i uur n.m Betaling en aanvaarding 1 juU 1966 Biljetten en nadere inlichtin gen ten kantore van genoem notarissen te Doorn Konin ginneweg 5 tel 03430-2648 en te Utrecht Lucas Bolwerk 17 tel 030-24148 HUWELIJK Eenzaamheid ts een ondraag Uike last en uw leven gaat doelloos en leeg voorbvj Wendt O zich daarom voor serieuze en betrouwbare be middeling tot ons In ons 20-)ariB bestaan zijn reeds duizenden via ons kan toor In een gelukkig huwelHk geslaagd Selecte relaties In alle beschaafde kringen en van elke geloofsovertuiging Geheimhouding verzekerd Gok voor U weten wij onge twijfeld een geschikte levens oartner te vinden Bemtddelingskantoor METROPA Mathenesserlaan 458 b ROTTERDAM tel 250613 Sinds 1945 ' f Lijkf je wel Interessant maar je kunt vast nog NrET WERKEN MET FOTOGRAFSSGHE MEETAPPARATEN als je een meisje bent van pim 16 jaar als je het fijn vindt op een kleine gezellige afdeling te werken als je precies bent en als je zelfstandig wilt en kunt zijn dan kun je bij ons komen als ASSISTENTE OP ONS FOTOGONTROLE LABORATORIUM Wij zorgen voor je opleiding Over je salaris worden we het vast wel eens * Het is niet noodzakelijk maar als je over type-ervaring beschikt is dat wel een voordeel Als je er iets voor voelt dan kun je solliciteren bij Dalco Afdeling Personeelszaken te Soestduinen DAJCO NEDERLANDSCHE FOTOGRAFISCHE INDUSTRIE N.V SOESTDUINEN Wij zoeken voor verscheidene afdelingen jonge administratieve medeweriiers die belangstelling hebben voor bankzaken Het bezit van Mulo-diploma of gelijkwaardige opleiding is voor sommige functies noodzakelijk en voor andere wenselijk Leeftijd tot 25 jaar ervaren - en aankomende typistes Het beizt van Mulo-diploma of gelijkwaardige opleiding is wenselijk het bezit van een type diploma noodzakelijk Wij bieden u aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een gunstige spaarregeling een studie toelage bij verdere vakstudie en een premievrije pensioenregeling Schriffelijke sollidfafies ie richten aan de afdeling Personeelszaken Sf Jacobssfraaf 30 Utrecht COOP CENTRALE RAIFFEISEN BANK 
CTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATEBDAO 7 MEI 1966 ÏS Eerst kijken bijg^l^^J ^ STOFFENHUISlANGE ELISABETHSTR 28-30 bij het vREDENBURcy MESSING - AUTO'S £ DE BILT AMSTERDAM - MOLENSCHOT N.Br - SON Eindhoven zo goed als nieuwe auto's met weinig gereden km's SINDS 1930 HET VERTROUWDE ADRES CITROëN AMI 6 1965 TRIUMPH Spitfire 1965 9OO0 km HERALD Vitesse Cabriolet ' 63 4 MORRIS 1100 1964 en 1965 MORRIS COOPER VAUXHALL VIVA en VAUX - HALL CRESTA 1964 en 1965 AUSTIN A 60 Countryman Stationcar ' 64 AUSTIN A 60 1965 11.000 kb AUSTIN SEVEN ' 65 16.000 km 2 HILLMAN IMP ' 64 11.000 kmVOLKSWAGEN 1200 en 15O0 1964-'65 D.K.W F 102 GLAS TS GLAS Coupé GLAS 1204 1964 PEUGEOT Injection 1964 en ' 65 4 DAFFODILS 1964-'65-'66 N.S.U Sportprlnz 1965 FIATS alle types van 500-2300 w.o FIAT 2300 1966 9000 km en FIAT Primula 1966 600 km FIAT Spider 1500 1964 SIMCA'S 1000 1300 GL 1500 GL en 1500GLS Tourist 1966 9000 km 3 B.M.W.'S 1800 1964 B.M.W 1800 TI 1965RENAULT'S R8 en Major ' 64 en 1965 CA 200 KWALITEITS OCCASIONS 1963-1966 INKOOP FINANCIERING - GARANTIE - INRUILEN Rijksweg Utrecht-De BUt Telefoon 030-60409 Rijksweg Breda-Gilze-Rijen Telefoon 01601-224 Havenstraat 12 bij Haarlemmer * meerstation Telefoon 020-720840 Geopend 8.30 tot 21.00 uur ' s Zondags 3(2.00 tot 17.00 u Zaterd 9.30 tot 18.00 u KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl KANARIES div kleuren vanaf ƒ 12,50 Zeer grote collectie tro pische vogels vanaf ƒ 4 per paar Parkieten valkparkieten Jap nachtegalen oranjewevers div soorten zebravinken blauwfa zantjes staaivinken Ind non pareils Napoleons papegaaien Witte Franse stijlkooien staan de kooien kooien in plastic en chroom vanaf ƒ 9 Papegaaien kooien Ruime parkeergelegen heid Bomeman Merelstraat 35 telef 13617 PÜLYETHEK OORLOG Kinder matrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbedden ƒ 66.6U wentelbedden ƒ 39.5Ü divanbedden ƒ 22,50 onderschulf bedden ƒ 36.6U blnnenverlngs ƒ 39.60 dekens ƒ 9.45 Rechtstr Matrassenlabrlek Lange Lau werstraat 46 HOOIVENTILATOR met alle toebehoren Telef 030 - 40081 Te koop aangeb 2 DIEPVRIE ZERS 145 1 nieuw iets be schadigd Telef 030 - 40081 Wij hebben voor elk gezin de juiste DIEPVRIEZER InL tel 030 - 40081 BERINI F 65 van rljkspoUtle met kenteken snel goed en mooi vanaf ƒ 150 R Schut Blokstr 2 telef 11776 b.g.g 31297 CAMERA INRUILACTIE Wij betalen contant uit ƒ 7.50 ƒ 10 ƒ 15 ƒ 20 voor uw oude versleten box Bij aankoop van een nieuwe camera Bern Weerd OZ 37 Hobma Fotohandel en Drogis terij 1 Garrell 1965 2 Typhoons 1966 4 Berinl M 21 Mobylettes 1964 1965 en 1966 Diverse Solexen Sparta Tourist 1966 Sparta 1965 en diverse goedkope inrullbrom fietsen bij het BROMFIETSPA LEIS Freek Trapman Jr Wal lestelnlaan 1 Utrecht-Zuilen eindpunt lijn 6 TROUWEN Nu samen naar Utrechts Maatkleding Bedrijl Verhuur van de nieuwste bruids toiletten en jacquetkostuums Amsterd straatweg 144 g telef 18840 Voor STOFZUIGERS alleen de beste merken vanaf ƒ 145 zon der vooruitbetaling Is uw adres Radio Velder Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 Voor aUe merken PICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bij het voor Utrecht en omgeving zeer bekende adres Radio Velder Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16U0 Voor slechts ƒ 139 kunt u al een TRANSISTORRADIO aanschaf fen zonder vooruitbetaling bij het betrouwbare adres Radio Velder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 Voor mooie muziek in uw auto moet u een AUTORADIO hebben al vanaf ƒ 160 zonder vooruitbe taling Storingvrtje muziek Radio Velder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 RUIL UW OUDE FIETS IN Nieuwe fietsen ƒ 3.50 p w geen vooruitbetaling ƒ 149 Locomo üef ƒ 189.60 Juncker ƒ 212.60 Betaling in 6 mnd geen kosten Broer Ltfnmarkt 24 tel 24714 Voor UITDEUKEN en spuiten Van Geest Nieuw Amsterdam laan V Kanaleneiland Utrecht Telef 81096 VAÜé VAKANTIE-AANHAN - GERS In diverse modellen Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Utrecht tel 81096 ItE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeboden BANK STEL billijke prijs in goede staat Muylenborchdreef 36 bij tt;itertoren Uit onze serie van 20 SYMFONY F.VNTASTIQUE - Berlioz Grote langspeelplaat slechts ƒ 3.95 Mu ziek Statfhorst Drleharingstraal 5 telefoon 23313 Witte POCH 1965 ƒ 560 Solex f 90 en ƒ 60 Autom Kaptein ƒ 75 sportbrommer ƒ 75 meisjes fiets 10 jaar ƒ 50 Singeldwars straat 31 bis telef 23408 Uit voorraad leverbaar platen PKRSPEX vliegtuigglas 1 tot ¦ J mm dik óók op maat Fa \ v Groenendijk Van Speykstr 22 Utrecht telef 711968 AUTORADIO'S midden - en lange golf compleet met luidspreker ei antenne Reeds vanaf ƒ 149 TRANSISTORRADIO'S geen kleine Japanner maar normaal draagbaar formaat Het voorde licsto adres in Nederland reeds vanaf f 65 Radio Succes Am sterdamsestraatweg 179 TELfJVISIE door Inruil verkre nen geheel nagezien en prima spelend 43 cm beeld v.a ƒ 46 53 cm v.a ƒ 95 Radio Succes Amsterdamsestraatweg 179 KOELKASTEN reeds v.a ƒ 225 Speciale aanbieding AEG koel kasten 170 1 tafelroodel van ƒ 560 met 38 pet korting voor ƒ 349 Originele import en Neder landse garantie In fabrieksver pakking Alleen bij Radio Suc ces Amsterdamsestraatweg 179 Voor een RASHOND naar Rian za Alle soorten rashonden vol ledig Ingeënt Alle kleuren dwerg poedels Chow chow ' s boxers fox-terriërs dwerg-Schnautzers Schotse collies Malth Leeuw tjes pekine£sjes dwerg-pinchers Duitse herders St Bernards bouviers teckels en verder alle andere soorten Ie Daalsedljk 246 Utrecht Telef 030 - 24065 Zon dags ook geopend H.D.L BAGAGEWAGENS 200 kg draagvermogen ƒ 495 en ƒ 575 Ook verhuur Handige camping cars ƒ 69,50 Verder verkoop en ^¦ erhuur van gewone en bunga lowtenten alle andere kampeer artikeien imperials en rubber boten Edek Rijnhuizenlaan 21 Utrecht tel 80898 Show-room Eerkelstr na afspraak Dealer van de H.D.L bagagewagens voor Utrecht Edek altijd voor deliger De Sleutelkoning Uw SLEUTELverloren Laat uw slot verande ren ' s Morgens gebracht desavonds klaar Wittevrouwenstr 18 Utrecht tel 14824 PARADISO biedt aan DWERG POEDELTJES zwart ƒ 100 wit ƒ 125 gold spaniels ƒ 96 Iersesetters ƒ 95 bo.Ners ƒ 96 Duitseherders ƒ 55 lang en kort haarteckels ƒ 76 en ƒ 95 dwergpln chers ƒ 75 pekineesjes ƒ 125 enSchotse collies ƒ 75 Siamesepoesjes ƒ 65 gekruiste poedel tjes ƒ 20 Verder vogels vossen,zaden en hondensportartikelen.Enting wordt berekend Ook opzondag Tel 030 - 19461 Harting straat 18-a Utrecht e De Watergeus " roei - vis - zeil en speedboten verkoop en de monstratie van Polymore " te Maartensdijk En official dealer voor Chrysler BUITENBOORD MOTOREN Showroom werfkel tler O Gracht 374-bls tel 11415 TENSLOTTE is het natuur lijk uw goed recht er niet van te profiteren Maar u behoeft de aanschaffing van uw KOS TUUM heus niet almaar uit te stellen Immers bij ons gaat alles in prettig overleg ook de betaling W F de Swart N.V Oude Gracht 293 Utrecht telef 14740 EMAILLB in tuben Kurust pla muurrubbers meubelvernis en Puimsteen teakolie verfbakjes wasbeits Verfkeizer Twijnstraat 19 Voorstr 87 Joh Camphuys straat 47 Voorstraat 94 Te koop zeer geschikt voor café een prima in staat zijnde AF WASMACHINE merk Hamo Quick compleet prijs ƒ 376 24 stalen leimingstoelen en 6 tafels ƒ 225 Hotel Oud-London Wou denbergseweg 52 Zeist telefoon 03439 245 TON'S KINDERWAGENPALEIS biedt u een unieke collectie op vouwbare en geheel demonta bele kinder en wandelwagens vanaf ƒ 49.50 Het allernieuwste op dit gebied nylon box ge heel opvouwbaar ƒ 64.60 De nieuwste kinderstoel tevens looprek ƒ 64.50 Gansstraat 85 hoek Albatrosstraat Onze show room op de Graadt van Roggen weg Is ' s avonds geopend ge sloten huls no 77 Telef 30027 yoorllchtlngscentnim AARDGAS VERWARMING Dagelijks de monstratie met Bocal Beckers DRU Frisla Jaarsma Nobel Veil enz Sohoonhetim Vleuten seweg 79 Utrecht Telet 36762 WU bieden o.a 0 3 maanden of 10.000 km garantie op on derdelen eo arbeids loon # ANWB - KNAC of WAA-keuring toe gestaan # Gegarandeerd juistekm standen • Vrij van ernstigescliade 0 Elke auto is vóór af levering getest in een onzer 5 werkplaatsen 0 Inruil en financie ring mogelijk • Lid BOVAG OUDSMOBILE F85 ' 65 8000 km 2 OLDSMOBILE Cutlass 1964 FORD MUSTANG ' 65 12,000 km 2 DODGE DART GT 1965 FORD THUNDEHBIRD licht blauw zeer exclusief CHRYSLER VALIANT SIG NET 1963 3 BUICKS SPECIAL 1963.19652 BUICKS SKYLARK 1964 5CHEVROLETS IMPALA 1964 2 HOVERS type 200 m schuif dak 1965 20 OPELS o.a Kadett Coupé 1965 OPEL 6 cyl de luxe 1965 OPEL ADMIRAL 1965 3 OPELS Coupé 1965 4000 en 10.000 km gereden OPEL CARAVANS Kadct Ca - ravans OPEL REKORD 1966 7000 km OPEL REKOHDS 1500-1700 30 FORDS o.a 12M 1966 30 km 12M TS 1965 12M TS Coupé 1966 5000 km 17M TS 1964-'65 20M en 20M TS 1965 17M St tioncars Corsair GT Anglia Stationcars enz MERCEDES BENZ 220 SE ' 64 CITROëN Pallas ' 65 CITROëN 2 CV 1965 DE BELT MOLENSCHOT AMSTERDAM SON N.-Br ROLSCHAATSEN plastic ƒ 2,95 rolschaatsen voor beginners ƒ 6,95 Engelse Phillips ƒ 11,60 Weco een klasse rolschaats ƒ 18,76 driewielers ƒ 12,95 ƒ 25,76 TORPEDO Lange Elisabeth straat 32 Nachtegaalstraat 33 KEUKENS Eenvoudige luxe en super-luxe-uitvoering Te zien in onze toonkamer Uit voorraad leverbaar MICHON Bouwstoffenhandel N.V BREBDSTBAAT 16—20 UTRECHT - Tel 030-27827 Grootste collectie KINDERFIET SEN kleuterfletsen ƒ 47.60 kin derfietsen 4 6 jaar ƒ 69,60 kin derfietsen 6 9 jaar ƒ 77,50 kin derfietsen 7 12 jaar ƒ 83,50 auto peds hout ƒ 6,25 autopeds met rem en standaard ƒ 21,60 -ƒ 26,60 TORPEDO Lange Eilsabethstr 32 Nachtegaalstraat 33 Siematic Euroline - Keiler keukens in mocJerne stijl en ex clusieve kleuren Wij tonen u deze keukens gaarne in onze showroom Redelijke prijzen Vraagt u eens N.V UBOKA utrecht — Atoomweg 54 Telefoon 030-44321 SPORTFIETSEN in mooie kleu ren geheel compleet met rem naaf ƒ 127,50 met knijpremmèn ƒ 137,50 Union Savoy compleet ƒ 169,60 Betaling desgewenst in 6 of 12 maanden zonder voor uitbetaling TORPEDO Lange Ellsabethstraat 32 Nachtegaal straat 33 ZELFREPARATEURS opgelet Voor al uw onderdelen van uw bromfiets welk merk ook brom fletssloperlj de Witte " Lauwe recht 66 Utrecht Telef 22558 FLORETT 1966 Zundapp 1966 Zundapp 1965 blauw en grijs Batavus sport 1965 Batavus 1964 Batavus Whippet 1964 Sparta Tour 1966 Florett 1965 enz Alle met verzekering Lange Nieuw straat 63 Koopt nu nieuwe MEUBELEN ofT.V U betaalt slechts ƒ 6 per week Telef 32330 Door voordelige Inkoop te koopaangeb moderne NAAIMACHI NES van ƒ 195 zig-zag naaima chines v.a ƒ 246 ook nog enigelichtbeschadlgde naaimachines,waaronder ook vrije armnaalma-chlnes van bekende merken Be taling in overleg Vrijbl demon stratie Te bezichtigen bij G A.Witjens Herenweg 33 bij deAmsterd straatweg Tel 23968 Utrecht Tevens reparatie-inrich ting TREKHAKEN klaar terwijl u wacht Laat nu uw trekhaak monteren Wij hebben voor lede re auto een trekhaak in voor raad v.a ƒ 60 Incl bedrading en stekkersdoos Trekhakenservice Nieuwstraat 88 hoek Dahliastr De Bilt Telef 61690 TV-ANTENNE INSTALLATIES A.R.T.S Briljantlaan 120 Tel 29791-83345 Utrecht SNELWEGERS in en verkoop reparatie met garantie Herijken van snelwegers Winkelmachine sei-vice A de Nijs Queeckho venplein 8 tel 030-44403 Utr Televisie - radio - REPARATIE Aangesloten bij de NAVO verzek Erkende Philips Service Vlotte afwerking N.T.K.B Catharijne singel 16 Utrecht Telef 25001 OCCASIONS televisie-apparaten v.a ƒ 125 Door Inruil verkregen Geheel gereviseerd Met garan tie N.T.R.B Catharljnesingel 16 Utrecht Telef 25001 Heeft u de Euroline keuken in onze showroom al gezien N.V Midden-Nederland VOORSTKAAT hoek Boothstraat Utrecht — Tel 030-15116 BETONNEN KOLENKISTEN trottoirtegels gazontegels flag stones haardsteentjes rijwiel blokken wandtegels Bestellin gen franco huis P W Walt mann Leldseweg 97-98 Bouw materialen betonwaren Leldse weg 97 98 Utrecht telef 31641 KNIP UIT Belangrijk EersteUtrechtse Autoglasservice Staatdag en nacht voor u ter beschik king voor het monteren van alleautovoorruiten Hoefa Keulseka de 117 bij de Spinozabrug tel 32233 31827 Triumph KOFFERSCHRIJFMA CHINES vanaf f 25 per rand.Ook gebruücte portables op ge makkelijke betallngscondltles.Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstraat 60 telef 14764 Utrecht AMERIK IMP OLIE ƒ 1.05 per liter ƒ 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten In grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter De Dom 6 telef 16657 Utrecht FRICORONA N.V Korte Jans straat 19 Utrecht levert u ook de bekende Vihamij Amerikaanse stalen keuken Sterk altijd fris en reukloos Hygiënisch ruimte besparend en toch billijk in prijs INRUIL T.V.'S vanaf ƒ 60 meien zonder tweede net Deze zijndoor eigen T.D geheel gerevi seerd Radio Tolsteeg Twtjnstr 46 telef 29870 Utrecht Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraagt Zwitsers Robijn Anker vanaf ƒ 35 Sola en Kel tum CASSETTES P J M de Jong Twijnstraat 44 Vage voor BEDRIJFSAANHAN GERS in diverse modellen Vraagt een folder aan Van Geest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Utrecht Telef VAÜé opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland tel S1Ü96 Utrecht Vage voor MERKCARAVANS Sprite Ecdes Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamiaan 12 Kanaleneiland Telef 81096 Utr Radio - en tv-storlng Elektr onderdelen enz Zoekt niet lan ger wat geeft ' t RADIO CEN TRUM heeft ' t Vinkenburg straat 4 6 tel 19636 03402-6589 AUTOGARAGES ƒ 350 schuur tjes ƒ 185 Vraagt gratis prosp Houtbouw Ubachs/Kerkrade Frlcorona N.V Korte Jansstr 19 Utrecht 60 jaar frigidaire Een begrip voor koeling HUIS HOUDKOELKASTEN reeds v.a ƒ 355 incl montage De nieuwste frigidaire inh 145 1 ƒ 378 met automatische ontdooiing en met het veel gevraagde tafel blad waarop een 4-pits gascom foor geplaatst kan worden Voor BUTA GAS naar het be kende adres Levering dezelfde dag als u bestelt Ook zaterdags Gasprijs voor 13 kg - af zaak - ƒ 8,25 Statiegeld ƒ 15 per fles IJzerhandel „ De Utrecht " Kruis weg 31 33 Utrecht telef 20302 Voor uw bijverwarming hebben wij BUTAKACHELS ƒ 95.25 Met garantiecertificaat van het Ned Inst voor consumentenvoorlich ting IJzerhandel De Utrecht Kruisweg 31 telef 20302 Speciaal bedrijf voor AUTOBE KLEDINGSHOEZEN en parkeer hoezen reeds vanaf ƒ 50 inclu sief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 Telef 32233 - 31827 WiTTEVEEN aardgas centr verwarming gashaarden Willem Arntszkade 57 telefoon 030 - 715496 Mooi LEDIKANTJE bekleed met hemel Limba hout salontafel zo goed als nieuw Nieuw schuim rubbermatrasje Lederen heren jas dameskleding 2 paar boks handschoenen een stel trekve ren Afrikalaan 65 Elektr WASMACHINE Gene ral Electric in goede staat met pomp en elektr wringer Regen tesselaan 69 Utrecht Te koop aangeboden gemeten DRAAKJACHT in zeer goede st Telef 02958 - 3717 Te koop polyester BOOT 6x2 m prijs ƒ 760 event kan een klein bootje bij ingeruild worden We teringstraat 78 Woerden 2e hands Engelse TOER - en STA-CARAVANS Ook zondags open Houtensepad Liesbosweg fort Lunetten Utrecht-Oost Te koop aangeb SCHILDERS EZEL met kist kookplaat elek trisch strijkijzer plck-up en grammofoon broodrooster en damesfiets alles in prima st Br no 1-6921 bur UN REGENVERZEKBRING Vraagt folder bij Assurantiekantoor R H Hoogenraad Oudegeinlaan 14 Utrecht Telef 030 - 80100 Te koop 6-pers BUNGALOW TENT slechts lx gebruikt te vens kinderledikantje en com mode compleet met dekentjes Telef 30336 STALEN BOOT 6 meter lang zonder motor met nieuwe kajuit tent en andere accessoires Prijs idee ƒ 950 Telef 03405 - 2376 Te huur gevraagd op goe de stand voor echtpaar zonder kinderen luxe 3 - of 4-kamerflat in Utrecht of naaste om geving Huurprijs tot ƒ 400 - per maand geen bezwaar Brieven onder no 2-8328 aan het bureau U.N SALONWAGEN 10V2k2Vz - Bev kamer keuken 2 slaapkamers en portaal Te bevr bij Fa Bol en Ypenga Nedereindsewe ^ 41 Jutphaas BROMFIETS merk Locomotiet Sachs met scherm In zeer goe de staat Lange leren jas Kort leer jasje Prof Dr Kramers laan 22 Jutphaas FLYING DUTCHMAN H 168 polyether met twee tulgen en trailer Telef 03490 - 18051 Batavus BROMFIETS z.g.a.n wandelwagentje P Hartog Wee resteinlaan 21 Te koop i klassieke eiken STOE LEN plus Desso vloerldeed Zeer billijke prijs Telef 31184 Te koop VOUWAANHANGWA GEN i slaapplaatsen ook rul len boottrailer 3-pers zellkano 550x80 cm met of zonder tuig Solex-Oto met verzekering Engh laan 41 Leersum TENNIS Te koop AQUARIUM met om bouw en helemaal compleet 250 liter of te ruil voor een pape gaai K Schoonenberg J S de RIjkstraat 89 Utrecht Te koop nieuwe BROEDKOOIEN dubbele Inzetkooltjes M Schoo nenberg Laan van Chartrolse 65 Utrecht Te koop pracht KINDERWAGEN z.g.a.n Aziëlaan 60 tel 83803 Te koop nieuwe ACCORDEON Marinucci 120 bas 9 registers 4-korig Uiterste prijs ƒ 700 Els straat 13 SOLEX 1 jaar oud Adelaar straat 33 b Utrecht OLYMPfA JOL H 236 geheel mahonie 2 tuigen Bacr dek zeil en derg ƒ 1700 Julianalaan 180 Bilthoven Telef 03402 - 3286 Te koop een z.g.a.n Engelse KINDERWAGEN een relswieg en een badje In standaard Te bevr Troosterlaan 62 tel 714862 Te koop aangeb wegens om standigheden 1 PONY MERRIE New Forest tussenmaat Te bevr telef 03405 - 1437 Te koop aangeb VERSTERKER 20 Watt Dr s ' Jacoblaan 23 te Tuindorp Crème KINDERWAGEN Telef 42596 Egelantierstraat 72 VERHUUR van bet betere genre GELEGENHEIDSKLEDING Fa Fortuin NOBELSTBAAT 25 A Tel 14065 — Utrecht APARTE BANKSTELLEN van fabrikant die als model gediend hebben Chique gebogen model len met losse kussens ƒ 596 ƒ 760 ƒ 875 ƒ 996 ƒ 1150 ƒ 1260 ƒ 1360 en ƒ 1450 Aparte fauteuils ƒ 195 en ƒ 210 per stuk Chique schemerlampen ƒ 95 Pracht sa lonkast ƒ 696 Te zien zaterdag zondag maandag tot en met donderdag de gehele dag ook ' s avonds Villa Slamat Datang Nieuwe Parklaan 116 ' s Graven-hage Telef 070 - 5B1680r Diverse BUITENBOORDMOTO REN van 1-6 pk w.o Seagull Johnson etc vanaf ƒ 125 Inruil mogelijk IJsselstelnlaan 42 MECHELS BUFFET te koop Br no 1-6088 bur UN Te koop een ZUNDAPP 1965 blauw Puch 1965 Pucb 1964 Solex 1964 al deze bromfietsen zijn in staat van nieuw Stations laan 11 Houten Telef 03468 - 669 Zeer goed onderhouden half-En gelse KINDERWAGEN Koel stra groen met gebroken wit afneembare tas en bak Tevens z.g.a.n autohoes voor Daf halve prijs Rooseveltlaan 100 telef 37366 Wegens ruimtegebrek MAN - en POPKANARIES broedkooien in zetkooltjes en verdere toebeho ren Prijs ƒ 75 Telef 44517 Aangeb Zundapp BROMMER 5000 km gelopen bouwjaar 1964 z.g.a.n Cervanteslaan 2-II Oog in Al Te koop aangeb 2 FAUTEUILS In zeer goede staat Telef 14385 Te koop prachtige jonge Duitse HERDERS W van Middendorp Drieënhulzerweg 3 Kootwijker broek Telef 03423 • 628 Te koop BANKSTEL als nieuw bekleed met grijs en rood skal leer ƒ 175 Hazelaarstraat 68 na 4 uur Batavus SPORTBROMFIETS 1964 met all-risk verzekering in prima staat ƒ 180 Jan van Ar kelstraat 51 Te koop HERENSPORTFIET SEN met of zonder handrem men ook versnelling vanaf ƒ 60 Jan van Arkelstraat 51 Te koop aangeb zeer mooie Van Delft KINDERWAGEN Jan van Zutphenlaan 30 Utrecht Te koop wegens plaatsgebrek nog enkele CARAVANS Te be vragen Pleineslaan 11 Den Dol der Telef 3530 Te koop goed werkende WAS MACHINE AEG Lavalux ƒ 250 Bilthoven Laurlllardlaan 1 2 gotische STOELTJES en drum stel Première Na 6 uur Zand hofsestraat 134 Een Rap Imperial BROMFIETS 3 versn In goede st Hyacintb straat 12 na 5 uur KOFFERSCHRIJFMACHINES nieuw vanaf ƒ 179 Telmachines nieuw vanaf ƒ 375 Van Bree Kantoormachines Lange Nieuw straat 75 Utrecht Telef 10279 Te koop 2e hands TOUR - en STACARAVANS Engelse Import Financiering binnen één week mogelijk Aanbetaling eenderde Prijzen vanaf ƒ 1500 Weg naar Rhijnauwen 3 bij zwembad rechtsaf Utrecht Oost Polyester VIS - en ROEIBOTEN vanaf ƒ 275 Jekerstraat 18 Utr MAGAZIJNKASTEN staal ƒ 35 stapelledikanten per stel ƒ 39.60 keukentafels beuken ƒ 19.60 Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 2e hands TOUR - en STACARA VANS alle merken Ook zon dags Oostbroekselaan 39 Johan napolder-Utrecht Speciaal adres voor het veran deren en repareren van HEREN KLEDING Distelstraat 12 hoek Egelantierstraat Een MAATPAK Niet te vervan gen Utrechts Maatkleding Be drtif bezoek aan huls met voor jaarscollectie Tevens coupon verwerking Amsterd straatweg 144 g telet 188 i BROMFIETSEN INRUIL Solex ƒ 35 ƒ 65 ƒ 145 enz Berinl ƒ 49 Sparta ƒ 295 Batavus ƒ 250 „ Su per " Damstraat 29 Utrecht Prachtige stalen KRUISER 7x 2.60 geheel compleet met of zonder 18 pk Èvinrude motor Alles In st van nieuw Scheeps werf Visser to café De Olifant Maarssen aan de Vecht KISTEN te koop 5 m lang Dek sel en bodem en 2 zijwanden totaal 90 cm breed Amsterd straatweg 449 telef 40175 Voor KLASSIEKE MEUBELEN o.a Queen Ann Windsor over beklede bankstellen met franje en Perz tapijten naar Maison Rudy Voorstraat 82 Utrecht Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telet 24036 Desge wenst op gemaickelljke betalhigs voorwaarden T.V.-APPARATEN geheel gere viseerd 43 cm v.a ƒ 226 63 cm vanaf ƒ 376 alles met volledige garantie en prima service Vak kundig geplaatst met antenne ook in huurkoop WiUem van Noortstraat 39 telef 19302 ONROERENDE GOEDEREN Te koop gevr MIDDENSTANDS WONINGEN herenhuizen ar beiderswoningen en flats te Utr Aanb te richten aan Makelaars kantoor E van Bokhorst Stad houderslaan 6 Utrecht telefoon 26260 Te koop luxe 3 - en 4 KAMER-FLATS te Utrecht voorzien van cv badk en lift Bijzonder mooi uitzicht over plantsoen Vesti ging voor alleenstaanden Koop som resp ƒ 38.000 en ƒ 46.000.'Ini Mak Kantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan B Utrecht tel 26250 Te koop ruim WOONHUIS met garage en cv nabij de Benelux laan Ind woon-eetk royale keu ken voor en achtertuin 4 slaap kamers badkanxer ruime ber ging Vr.pr ƒ 65.000 k.k Inlicht Mak Kantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 Utrecht tel 26260 Te koop zeer goed onderhouden EENGEZINSWONING nabij de Poortstraat Ind woon-eetkamer keuken plaats met schuur 2 slaapkamers vliering Vraagprijs ƒ 21.000 k.k Inl Mak Kantoor E V Boidiorst Stadhouderslaan 5 Utrecht tel 26260 Te koop MIDDENSTANDSWO NING nabij de Oudenoord Vr.pr ƒ 36.000 k.k Ind kamer en suite keuken tuin met schuur en ach teruitgêmg 2 slaapkamers ruime zolder Inl Mak Kantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 tel 26260 Utrecht Te koop 5-KAMER PARTERRE FLAT omg Beneluxlaan Ruime woon-eetkamer 4 slaapk groot balkon op het zuiden Vraagprijs ƒ 43.000 k.k Inl Mak Kantoor E van Bokhorst Stadhouders laan 6 Utrecht telet 26250 Te koop HERENHUIS omgevingWilhelminapark Koopsom ƒ 62.600 k.k Ind kamer en suite keuken tuin met schuur 6 slaap kamers douche donkere kamer Vrij uitzicht Direct te aanvaar den Inl Mak Kantoor E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 te Utrecht telefoon 26250 Utrecht Oog in AI Heel WOON HUIS grote woon-eetk 5 slaapk douche-kamer Direct leeg te aanvaarden ƒ 60.000 Goed onde houden heel woonhuis Juliana weg Grote woon-eetkamer ser re 4 slaapk douche grote zol der met vaste trap ƒ 49.000 in overleg leeg te aanv Inl Mak Kantoor H A Jansen Molière laan 36 Utrecht telet 030-32247 Bunnik Royaal HOEKHUIS met garage Grote woon-eetkamer 6 sl kamers ruime douche Spoe dig leeg te aanv ƒ 68.000 Bilt hoven Vrijstaande villa aan de van Dijcklaan grote woon-eetka mer keuken kelder w.c en gro te tuin 3 slaaplcamers badka mer en W.C Zolder met 2 ka mers Spoedig leeg te aanvaar den Vrije vestiging ƒ 80.000 Mak Kantoor H A Jansen Mo lièrelaan 36 Utrecht tel 030 32247 Iedere week nieuwe aanbiedingen van WOONHUIZEN WINKELPANDEN Zowel leeg als ver huurd Inschrijving van Uw te koop zijn de percelen zonder verplichtingen Uwerzijds MAKELAARDIJ NIC RIJKSEN Wittevrouwensingel 53 Utrecht telef 15012 of Bijkantoor Deliuslaam 2 Utr Telef 30626 De Bilt Vrije vestiging zeer royale luxueus afgewerkte WOONHUIZEN met cv Bevatt o.a woon eetk 3,72 x 9,14 m 3 slaapk compl badkamer grote zolder met dakkapel met en zon der garage Prijzen v.a ƒ 62.600 Inl Mak Kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht telefoon 030 32247 Te koop dubbel WOONHUIS om geving station waarvan de rui me bovenwoning ïeeg te aanv Tel aanwezig Ruime hypotheek aanwezig tegen matige rente Ook huurkoop mogelijk Te bevr tel 03438 3209 2 Prima WONINGEN onder een kap met elk garage en kelder te Vianen Beneden kamer en suite keuken w.c Boven drie slaapkamers en badkamer met bad Zolder over het gehele huis Grote tuin voor en achter koop prijs ƒ 48.000 p st Br no 1 6047 bur UN Te koop BOVEN - en BENEDEN HUIS groot bovenhuis verhuurd benedenhuis 2 kamers keuken gang plaats leeg te aanvaarden ƒ 20.000 Omgeving Amsterd straatweg Br no 1-6067 bur UN Te koop aangeb in centrum van stad omg City bioscoop ruime WERKPLAATS ongev 14 x 4 m plus stukje plaats ongeveer 5 x 4 m met gemoderniseerde bovenwoning Bev op de Ie etage 2 kamers keuken toilet balkon 2e etage 2 slaapk en douche Bouwj ongeveer 1915 In prima staat vr.pr ƒ 42.600 Br no 1-6069 bur UN Nee dank u ik ga toch eerst even praten met Kraayeveld want hij bemiddelt des kundig in de aan - en verkoop van huizen P P Kraaijeveld Parkstraat 20 Utrecht Telefoon 15148 13196 Te koop goed onderhouden WO NING 15 oktober 1966 leeg te aanv In de Bilderdijkstr Prijs nader overeen te komen Mak Scherp Alph Diepenbrockplein 9 Utrecht tel 030-36303 Te koop WOONHUIS Absteder dijk 164 bev voorkamer woonka mer gang keuken w.c plaats zolder 2 slaapkamers vliering Over 3 weken leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 18.000 Te koop BOVEN - en BENEDEN WONING zijstr Amsterd.str weg Benedenhuis is direct leeg te aanv Bovenhuis verhuurd voor ƒ 600 per ] Prijs ƒ 14.000 k.k Br no 1-6111 bur UN WINKEL event met woonhuis te koop of te huur gevr Liefst Amsterd str weg Kanaalstraat Voorstraat of Adelaarstr Br no 1-6102 bur UN Te koop aangeb WOONHUIS van Diemenstr 33 vraagprijs ƒ 18500 Houten Slechts 7 km van Utr keurige HOEKWONING met schuur garage en tuin Vrije vestiging Bevat zitkamer rui me eetkeuken toilet douche Do ven 4 slaapkamers zolder met vaste trap ƒ 44.000 De Bilt Mo dem hoekhuis met schuur en zon nige tuin Bevat grote zit eet-kamer met parket keuken kel derkast toilet Boven 3 kamers compl badkamer toilet Zolder met vlizotrap en mogelijkheid voor kamer Incl stoffering pr ƒ 49.600 Inl Makelaarskantoor W Buitelaar Daiweg Sa Zeist tel 03404 12264 Niet op zondag BENGEZINSWOlSnNGEN te Sehoonrewoerd en Beesd Prij zen ƒ 29.900 tot ƒ 31.200 Premie ongeveer ƒ 2.000 Hoge hypotheek Inl 03450 3066 EENGEZINSWONINGEN te C3o rinchem In het plan Korte Sla gen nog enkele eengezinswonin gen met grote zit-eetk 4 slaap kamers mod keuken m roest vrij stalen aanrecht en ventila tor badkamer met zltbad en douche en bevloerde zolder Vrije vestiging Prijzen van ƒ 34.400 Kunnen gefinancierd worden met ƒ 3.600 aan eigen geld geen kos ten en maandelijkse betalingen van ƒ 241 Bel of schrijf voor vol ledige inlichtingen naar Nijbouw N.V Nassauplein 18 ' s Graven-hage tel 070-601281 TOURINGCARS van 8 tim 50 pers Telef.165l6 Oosterkade 18 UTRECHT WOONHUIS Batavlastraat Bev woon-eetk 3 slaapk keuken grote zolder flinke tuin met schuur Aanv binnenkort Vr.pr ƒ 29.000 Woonhuis Minahassastr Eng kamer keuken 2 grote slaapk balkon tuin m schuur Aanv in overleg Vr.pr ƒ 36.000 Woonhuis Schoenerstraat suite keuken 3 slaapk zoldei " flinke tuin met schuur en achterom luxe badkamer Spoedig leeg te aanv Vr.pr ƒ 36.500 Woonhuis Berkelstraat Suite keuken 3 slaapk balkon grote zolder tuin met schuur en achterom Aanv terstond Vr.pr ƒ 35.000 Ben en bovenhuis Duifstraat Bene denhuis verhuurd Bovenhuis bin nenkort leeg te aanv Bev o.m woon-eetk zijkamer mod keu ken 2 w.c's 3 slaapk luxe badkamer Geheel in zeer goede staat Veel sanitair Vraagprijs ƒ 36.600 Makelaardij Nic Rijk sen Wittevrouwensingel 53 Utr telet 16012 - 30626 Te koop te Jutphaas een prach tig HERENHUIS 2 onder een kap 3 jaar oud Met garage C.V voortuin zijtuin achtertuin met blijvend vrij uitzicht vr.pr ƒ 80.000 Vrije vestiging Br no 1-6224 bur UN Een oude BOERDERIJ met zo merhuis schuren en plm 1 ha grond aan een nieuwe weg tus sen Nieuwkoop en Woerden Ver gunning tot verbouwing en goed gekeurde tekening voor een café restaurant Direct te aanvaar den Vr.pr ƒ 125.000 Br letter Z 1 6171 bur UN Een prachtig EILAND water en zomerhuis nabij de Loosdrechtse Plassen Het geheel in uitste kende staat Het woonhuis is ge heel gemeubileerd Het eiland is rondom beschoeid Spoedige aanvaarding Koopprijs nader overeen te komen Br letter L no 1-6170 bur UN Onder de gem Nieuwkoop een stuk GROND groot ca 2600 m2 Mag worden bebouwd Spoedig te aanv Kooppr ƒ 36.000 Br letter N no 1-6172 bur UN Te koop te Utrecht aan de Groe neweg een prachtige MIDDEN STANDSWONING met tuin Ind hall gang toilet keuken ka mer en suite serre eerste etage 4 kamers 2ae etage kamer plus zolder Vr.pr ƒ 37.000 Direct le dig te aanv Br no 1-6154 bur UN Te koop te Utrecht aan de Tho massenstraat een pracht MID DENSTANDSWONING bj 1935 met tuin Ind hal gang toilet keuken kamer en suite en serre eerste etage overloop met keu ken en drie kamers 2de etage een kamer plus zolder Het ge heel verkeert in prima staat van onderhoud In sept a.s leeg te aanv Vr.pr ƒ 48.000 Br no 1 6156 bur UN Te koop te Utrecht in Tuindorp met blijvend vrij uitzicht een prachtig HERENHUIS met voor tuin achtertuin en achterom Ind hal gang toilet keuken kamer en suite Ie etage 3 kamers plus badkamer 2e etage kamer plus zolder Direct leeg te aanv Vr.pr ƒ 52.000 Br no 1-6156 bur UN Te koop te Driebergen * n prach tig HERENHOEKHUIS 2 onder een kap 7 jaar oud Met garage C.V grote voortuin zijtuin en achtertuin Met blijvend vrij uit zicht op het bos Het geheel ver keert in prima staat van onder houd Vrije vestiging In juU leeg te aanv Vr.pr ƒ 83.000 Br no 1-6157 bur UN Te koop te Utrecht aan de Pa dangstraat een mooi PAND be staande uit een benedenhuis en een apart vrij bovenhuis Het bo venhuis is direct leeg te aanv Huur benedenhuis ƒ 686 per jaar Prijs nader overeen te komen Br no 1-6158 bur UN Te koop in Nieuw Loosdrecht een pracht MIDDENSTANDSWO NING 6 jaar oud met vooi > tuin achtertuin en achterom Het geheel verkeert in prima staat van onderhoud Vrije vestiging direct leeg te aanv Vraagprüs ƒ 46.000 Br no 1-6173 bur UN Meerkerk op circa 20 km van Utrecht ÉÉNGEZINSWONING op eigen grond Twee en drie onder één kap 16 stuks met ga rage Prijs vanaf ƒ 30.700 Inclu sief alle kosten 90 % hypotheek tegen 6 % rente mogelijk Inlich tingen 01830 - 3683 010 - 287899 BELEGGINGSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objecten ok afzonderlilke percelen Aan biedingen met vermelding huur opbrengsten ligging en koopsom aan Makelaardö Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht relet 15012 Te koop gevr tegen redelijke prijs ruim solide HUIS of boer derij met tuin en garage of ge legenheid voor garage in omg van Utrecht Ouder bouwjaar of ouderwetse Indeling geen bezw Telet 08300 21612 of br met be schrijving en prijsopgave no 1 6026 bur UN Goed onderhouden 6 KAMER-FLAT aan het Smaragdplein te Utrecht ƒ 37.900 ƒ 20.000 hypo theek beschikbaar Aanvaarding in overleg Inl Mak Kantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht telet 030-32247 Te koop gevr voor geldbeleg ging een blokje BELEGGINGS PERCELEN Aanb onder ver melding van ligging huren en lasten no 1-4564 bur UN De BUNGALOW van uw dro men 4 jaar oud geschikt voor 2 pers staat kant en klaar in Meerkerk 20 min van Utrecht Bevat L kamer 2 slaapk dou checel garage voor 2 auto's he teiuchtverwarming ind vloerbe dekking en stoffering enz aang tuin opp plm 700 m2 prima onderhouden Vr.pr ƒ 65.000 k.k Direct van eigenaar Rijskade 3 tel 01837-472 HYPOTHEKEN tot 90 pet met of zonder levensverz Alle aan biedingen zijn vrijblijvend en kosteloos Inlichtingen bij Hypo thekenbur „ Universeel " Joh Geradtsweg 132 te Hilversum Telef 02950 43474 na 17 uur en zaterdag 17976 AUTO'S MOTOREN AUTO LEBO MET GARANTIE Opel Rekord 1700 4-deurs 1962 blauw pracht van een auto Ie eigenaar heeft pas 38.000 km gedraaid ƒ 3650 Opel Rekord wit Ie lak en bekleding,prima onderhouden auto ƒ 3500 Opel Rekord 1961 met radio enroldak In prima staat Ieren be kleding ƒ 2560 Opel Rekord 1961 type 1700 4-deurs met radio enroldak fantastisch mooie engoede auto 2-kleurlg ƒ 2675 OpelRekord 1960 gebroken wit metnieuwe bekleding en gereviseer de motor ƒ 2260 Opel RekordCaravan 1963 kleur groen vanIe eigenaar geweldige auto,moet u zien ƒ 3600 V.W deLuxe 1962 met roldak dit isecht iets aparts mooi In lak enbekleding auto is weinig bere den ƒ 2660 V.W de Luxe 1961 met fabrieksnieuwe motor ennieuw bespoten ƒ 2600 V.W deLuxe 1961 Bordeauxrood Ietsmoois Amerikaanse bumpers,mistlampen enz ƒ 2500 BMW LS deze zuinige Idassewagenmoet u eerst eens berijden pasdan oordeelt u zelf in staat vannieuw ƒ 3100 BMW 700 de Luxe 1962 Bordeauxrood met zwartskaileren beldedlng magnifiek,ƒ2750 Fiat 600 Jagst 1964 ditraspaardje van de Flat Is inzeer goede staat zowel techn.als uiterlijk ƒ 2776 Fiat 600 Jagstmet roldak 1963 nieuw gespotenen bekleed ƒ 2500 Fiat 600 Jagst 1962 mooie blauwe auto metrood leren bekleding ƒ 2400 Ara bella de Luxe zilvergrijs 1962 Ieren beldedlng met radio dezemoderne en luxueuze uitgevoer de auto Is In staat van nieuw ƒ 2450 En nog diverse andereauto's in diverse prijsidassen.Tot slot nog zeer belangrijknieuws Door de goede resul taten die wij hebben bereikt metde speciale Auto Lebo volledigegarantie heeft ons bedrijf beslo ten nog een stap verder te gaanmet deze garantie Vanaf 1 mei'jl geeft Auto Lebo op leder doorons verkochte auto 6 maandenof 15.000 km volledige garantie.Zonder enige voorwaarden of fi nanciële bijdragen van de cliënt.Dit grote nieuws van ons bedrijfmaakt het de voor u o zo moei lijke stap van het kopen van eengebruikte automobiel toch weleen stuk veiliger en gemakke lijker Bij Auto Lebo gaat hetdus vanf 1 mei zo U komt eenkijiïje nemen in onze moderneen goed verlichte showroom(waar alleen maar auto's staandie een Rijkskeuring hebben on dergaan U laat u desgewenstdeslcundig voorlichten wat be treft de auto en eventuele finan ciering Mocht u dan tot de aan koop overgaan dan betekent dit 6 maanden of 15.000 km zonderreparaties rijden Omdat dezeeventuele reparaties geheel voorrekening van ons bedrijf komen.Ons advies is dan ook bö AutoLebo kopen betekent veilig ver antwoord en " toch voordelig ko pen Jnruilen en financiering,met " ƒ 460 eigen geld ' s Avonds'en zondags tot 2 uur geopend.Telet 14760 Lange Nieuwstraat 84 bij de Dom AUTOMOBIEL - EN CAKKOSSERIBBEDRIJF S Trapman N.V LEIDSBWEG 120 TELEFOON 030-36644 Na 6.00 uur 03406-1822 UTRECHT UITDEUKEN SPUITEN Alle reparaties AUTOMOBIELBEDRIJF VAN ROOYEN biedt aan Renault Flo ride 1962 met radio winterkap en veel accessoires ƒ 3260 Opel 1700 Caravan 1962 ƒ 2650 Opel Rekord 1959 met radio ƒ 1650 Opel Rekord 1960 ƒ 1600 Ford Taunus 17 M 1960 combinatie kleur blauw wit roet radio ƒ 1400 Ford Taunnus 17 M 1960 combinatie kleur grijs ƒ 1100 Fmancieren 12-18-24 maanden Seringstraat 28 achter Olympia Bioscoop Telef 41632 AUTOHANDEL OVERVECHT bied te koop o.a Fiat 1500 bouw jaar 1963 mooie auto prijs ƒ 3250 Renault R 8 type 1963 goede en mooie auto zeer zuinig in benzineverbrulk ƒ 2850 Peu geot 403 type 1963 leuke auto ƒ 1750 Peugeot Diesel 403 bouw jaar 1961 van Ie eigenaar ƒ 1750 V.W de Luxe type 1957 gave auto goed in zijn lak ƒ 860 DKW 3 6 type 1957 ƒ 275 V.W bestel type 1962 carrosserie moet iets opgeknapt worden km stand 62.000 ƒ 975 Inruil finan ciering mogelijk Ook inruil van snelbrommers Suster Bertken dreef 16 Utrecht Overvecbt Telef 030 - 710897 SUNBEAM ALPINE SPORT bouwjaar 1962 als nieuw f 4760 Jaguar 3/4 type 1960 als nieuw ƒ 2300 Fiat 600 type Jagst 1961 mechanisch en motorisch 100 % ƒ 1960 V.W de Luxe 1960 pri ma wagen f 1950 Konginnelaan 99 Soest Telet 02965 - 5630 Simca 1500 Grand Luxe 1965 Peugeot 404 1965 Peugeot 404 1962 Ford Zephyr 1964 Ford Corsair 1964 Renault Major 1964 Renault Dauphine 1962 Financiering inruil garantie 3 mnd of 10.000 km VERKERK Goedestraat 47 telef 15265 OPEL REKORD pracht wagen ƒ 1000 Opel Kapitan bouwjaar 1968 plus trekhaak ƒ 600 Opel Kapitan zeer goed ƒ 650 Ford Taunus 15 M ƒ 600 Boerhaave laan 67 Ondiep FORD CUSTOM 300 1960 6 cil 2 pedalen zeer mooi Korte Sigeestraat 16 Autoverhuur z chauffeur ^ KaulTm WIJDE BEGIJNESTMAT 3 TEL 1326S Te koop FIAT TOPOLINO In zeer gave en originele staat ƒ 375 Busken Huetstraat 4 Te koop RENAULT FLORIDE type 1961 met losse winterkap motorisch zeer goed uiterlijk moet opgeknapt worden ƒ 1750 Telef 716691 Te koop LELIJKE EEND 1961 hl goede staat De Bazelstraat 11 na 7 uur Te koop Zundapp SCOOTER 1959 in prima staat ƒ 350 No beldwarsstraat 2 Te koop Lambretta SCOOTER 150 cc km-stand 12.300 tegen elk aann bod Verzekering en wegenkaart tot april 1967 en le deren jas Hub Duyfhuysstr 10 Te koop aangeb PEUGEOT 403 bouwjaar 1958 tegen élk aann bod Druifstraat 11 Tc koop OPEL CARAVAN In prima staat bouwjaar 1956 Ta bevr telet 03406 - 2006 Te koop een MBLKTRUC3C met JLO motor met schuifdeuren In goede staat Stationslaan 11 te Houten Telef 03468 - 569 OPEL 1959 fantastisch goed en mooi Opel model 1958 mecha nisch prima Fiat Topolino 1954 Berezinadreef 46 telet 714686 Te koop VESPA G.S 150 cc ƒ 400 Boerhaaveplein 10 telef 40346 zondagmiddag van 12-4 u Wegens omstandigheden te koop Lambretta SCOOTER In goede staat met belasting prijs ƒ 375 Koekoekstraat 62 bis RENAULT DAUPHINE met een schuifdak en nieuwe banden Verlende Slotlaan 73 Zeist Tel 12566 Ook onderdelen Te koop aangeb OPEL REKORD 1956 In goede staat Sweellnck straat 33 AUTO JORDAN OCCASIONS Zijn veelal van eerste eigenaar alle ü eigen werkplaats gecon troleerd en worden met 10.000 km gegarandeerd V.W de Luxe 1965 rood Amerik bumpers schuifdak ƒ 4360 Volkswagen de Luxe 1964 blauw met veHlg heldsrlemen ƒ 3960 Austin Seven 1963 Super de Luxe crème met rood leren bekleding ƒ 3760 Tau nus 12 M 1963 gebroken wit met zwart dak ƒ 3250 Opel L Kapi tan 1962 ' 63 crèmekleurig met slaapbanken ƒ 3650 Opel Rekord Coupé 1962 wit met zwart dak radio en slaapbanken ƒ 3460 Opel Rekord 1960 blauw radio leren bekleding ƒ 2160 Opel Ca ravan 1962 ' 63 gebroken wit met zwart wlt leren bekleding ƒ 3250 BMW 700 1962 lichtgrijs geheel in originele staat ƒ 2450 Renault Dauphine 1962 gebroken wit met schuifdak en rood Ie ren bekleding ƒ 1850 Opel Re kord 1962 gebroken wit en nieuwe bekledingshoezen ƒ 2750 Opel Rekord 1961 groen met roldak ƒ 2450 Opel Rekord 1700 1960 tweekleurig ƒ 1960 Opel Caravan 1964 lichtgrijs met blauw leren bekleding ƒ 4660 Opel Caravan 1960 groen gere viseerde motor ƒ 1960 DKW Jimior 1961 gebroken wit met schuifdak ƒ 1860 Wartburg 1962 tweeldeurlg met radio ƒ 1760 Daar het kopen van een ge bruikte auto bepaalde risico's met zich meebrengt doet u er goed aan er op te letten of het bedrijf waar u wilt kopen In staat Is ook service te verle nen bij eventuele garanties Het is altijd spyug later te moeten merken dat het bedrijf alleen was Ingericht om te verkopen Als erkend garagebedrijf zijn wij er op ingericht u ook na de koop service te blijven verlenen bij het onderhoud van uw auto ook na de garantietermljn van drie maanden of 10.000 km Elke wagen wordt voor aflevering doorgesmeerd en olie ververst Soepele financiering mogelijk ' s Avonds tot 9 uur geopend zondags 11 tot 3 uur Garage Jordan Eykmanlaan hoek Jor danlaan Tuindorp Oost Telef 714767 na 9 uur telet 34736 CITROSN DS bouwjaar 1962 prijs ƒ 2600 Renault Dauphine bouwjaar 1962 prijs ƒ 1760 Aus tin A 40 bouwjaar 1961 ƒ 1960 Citroen Ideal bouwjaar 1961 prijs ƒ 1250 Chevrolet Bel Air bouwjaar 1960 prijs ƒ 1760 Peu geot 403 bouwjaar 1960 prijs ƒ 860 V.W bus met ruiten bouwjaar 1962 ƒ 950 Borgward TS bouwjaar 1958 prijs ƒ 650 Morris Oxford bouwjaar 1967 prjis ƒ 50p OoS.lV<3g diverse jm dére wagens ' ' Inruil mogelijk Zondags ook Leidsekade 19 bij hoek Damstraat AUTOBEDRIJF A DEN BAR TOG Taunus 17 M Super met radio stalen schuifdak bouwjr 1963 ƒ 3500 Opel Coupé 1962 ƒ 3500 Opel Caravan 1961 ƒ 2250 Opel Caravan 1962 ƒ 2500 Opel Caravan 1959 ƒ 1200 Opel Ca ravan 1958 ƒ 500 Borgward Isabella 1960 ƒ 1500 Renault R 8 1964 is als nieuw 1700 km gelopen ƒ 3250 Skoda Octavia bouwjaar 1959 met prima ban den goede motor enz ƒ 800 Chrysantstraat 19 achter Olym pia Biotoop Telet 40871 FORD TAUNUS 17 M 1965 Ford Taunus 1968 Ford Consul 315 1962 Ford Consul 375 1962 Opel Rekord 1961 Opel Rekord 1962 Opel Rekord 1958 type 1969 Austin A 40 1962 Simca Aronde 1960 Inruil en financiering Hub Duyfhuysstr 21 ook ' s zondags geopend Wegens aanschaf grotere auto aangeb VAUXHALL VIVA de Luxe in allerbeste staat bouw jaar 1964 nieuwe beldedlng km stand 35.000 zeer zuinig bereden door particulier Deskundig on derzoek toegestaan Geen opko pers Vraagprijs ƒ 4250 Telet 36370 uitsluitend tussen 6.30 en 8 uur AUTOSHOWROOM HOOGRA VEN Renault Florlde met zo mer en winterkap en nieuwe ruilmotor en keuringsrapport Opel Kadett Coupé T.S 1965 radio en lederen bekleding en keuringsrapport V.W Karmann Ghia cabriolet 1962 motorisch en mechanisch 100 % van Ie eigenaar V.W exportuitvoering 1966 650 km gedraaid met keu ringsrapport V.W 1200 luxe uitvoering 1962 met radio en le deren bekleding V.W Karmann Cabriolet 1964 met vele acces soires deze auto verkeert In zeer goede staat V.W 1200 ' 69 van Ie eigenaar met ruilmotor plm 15.000 km gelopen DKW F-11 Jimior met schuifdak en vele accessoires NSU Prlnz 4 1962 van Ie eigenaar met keu ringsrapport Fiat 770 Jagst 1962 motorisca en mechanisch 100 % met 4 nieuwe banden DKW F 12 Junior met radio en lederen bekleding en van - eerste eige naar BMW 700 LS 1964 mo torisch en mechanisch lOO % met keuringsrapport BMW 700 L.S Coupé 1962 met lederen bekleding motorisch en mecha nisch 100 % BMW 700 L.S Coupé 1963 met vele accessoires en keuringsrapport Opel Rekord 1700 1962 met schuifdak ban den lak en bekleding en moto risch 100 % Opel Rekord 1700 1959 motorisch 100 % en van Ie eigenaar Opel Kadett 1966 su per uitvoering laatste model 2800 km gelopen met keurings rapport Inruil financiering van 6 tot 36 mnd tegen 5 % rente van 3 12 maanden garantie Eigen service werlcplaats Jan van Arkelstraat 7-9 tel 81104 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W Bestel Opel Rekord en Opel Kadett All-risk verzekerd Met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 67 telet 82724 V.W Variant V.W de 1 uxe V.W busjes Opel Re kord en Kadett en Ford CJortina All-risk verzekerd V.W BUS plus bestel Morris Bus en bestel Voor grotere af standen ook Diesel te huur J v Baaren Julianaweg 194 telef 8.9381 b.g.g 13295 Deugdelijk ultdeukwerk duur zaam SPUIT en LAKWERK directe bediening Matton telef 03467 • 269 FINAf)(ClERING van uw auto nieuw of gebruikt zeer snel ge reed Inl M G van Dijk Mel doomlaan 6 Harmeien Telef 03483 - 1761 Te koop een LAMBRETTA 160 cc Te bezichtigen Garage Grund Maliebaan 71 nadere InL 03402 5613 
30 XSTKECaiSCB NIEUWSBLAD KLEINTJES tof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Ideaal voor vakantie een V.W KLEINBUS met radio enz enz type 1961 prijs ƒ 1975 Inruil mo gelijk Telef 03490 - 18148 Leuke FIAT 600 goede banden en goede motor Te bevr Van Wassenaarstraat 36 b Drieber gen Telef 03438 - 2453 HEINKEL In zeer goede staat 1959 ƒ 650 Mgr v d Wetering straat 13 b Pracht CHEVROLET IMPALA 1961 ook rullen kleiner Poort straat 23 AUTO-S MOTOREN Chevrolet 1965 „ Chevelle Mollbu " 15.000 km ger Ford 1965 „ Zodiac " Slechtt 5.000 km ger Ford 1965 „ 12 M T.S " 2-dr < 40.000 km ger Ford 1965 „ 17 M luper " 2-dn 23.000 km ger Lancia 1965 „ Fulvlo coupé " sport 6.000 km Opel 1965 „ 1700 " 2-drs 35.000 km ger Opel 1965 „ Diplomat " 8 cil SI 3.300 km ger Opel 1965 „ Rekord 6 dl " 4-drs SI 5.500 km Te koop aangeb NSU MOTOR 250 cc in prima staat Te bevr ' s maandags tm vrijdags van 9 tot 4 uur op de Oude Gracht 194 ' s avonds van 18 tot 19 uur Prof Pullelaan 41 AUTO'S ZONDER VOORUITBE TALING Wö verzorgen de aan schaf van uw auto nieuw of ge bruikt met ANWB rapport Af te lossen In 12 tot 48 maanden Schrijf ons welk merk en bouw jaar u wenst Bureau Utrecht Postbus 301B Utrecht PEUGEOT 403 1961 lakwerk ver keert In prima staat Radio veillgheldsriemen Prijs nader overeen te komea Putman tel 81164 of 80892 Columbuslaan 145 Te huur gevr KAMERS met keukentje voor Jonge mensen ƒ 250 tot ƒ 265 Br no 1-6286 bur UN Wie helpt werkend a.s echtpaar aan WOONRUIMTE per 1 juU Graag 2 kamers met keuken max ƒ 175 per maand Br p.a Ina Boudler Bakkerlaan 25 Utr Van onderwijzer SCOOTER NSU Prima in zeer goede staat 34.000 km Telef 18793 RENAULT 4 met schulfdak voor ƒ 275 Inruil bromfiets mogelijk Croeselaan 63 bis DYNAMO Reparaties starters dynamo's accu's enz Auto-elek triciteit Nieuwe Koekoeltstr 67 Utrecht Telef 030 - 14192 Ge opend tot 6 uur ook ' s zaterdags GARAGEBEDRIJF WTVABA Ook deze week weer met een uitgelezen mooie collectie ge bruikte automobielen in prfls klassen vanaf ƒ 2000 tot ƒ 4000 Geachte toekomstige klanten De tijd van vakanties breekt weer aan en daar de meeste mensen de vakanties in het buitenland doorbrengen en dit voor 80 % met auto's wordt gedaan breekt er voor ons weer de drukste tijd aan Maar nu dit er is geen grotere ergernis dan met een kapotte auto in het buitenland te staan En in uw kostbare va kantie neemt u dus het zekere voor het onzekere en koopt uw auto bij een erkend bedrijf zo dat u er zeker van kunt zijn geen kat In de zak gekocht te hebben want u kunt in de meeste gevallen uw zuur ver diende geld maar eenmaal uit geven Kijkt dus bij aankoop van uw auto Ie dat u hem koopt bij een valmian dit word je alleen door jaren lang garage praktijk 2e koopt u bij een er kende zaak die een naam te ver liezen heeft 3e ten overvloede voor u worden onze auto's ook nog gekeurd door de rijksdienst van wegverkeer Deze weeic zijn In onze showroom < te bezichti gen Flat 1500 Speciaal type 1963 apart mooi prijs ƒ 3250 Fiat 1200 de Luxe bouwjaar ' 62 kleur ivoor-wit met slaapban ken ƒ 2750 DKW Junior de Luxe bouwjaar 1962 met aparte olie automaat zeer mooi ƒ 3200 Ford 17 M Caravan niet van nieuw te onderscheiden type 1963 ƒ 3600 V.W Cabriolet voor liefhebber ƒ 2750 Opel Caravan type 1962 kleur wit weinig ge lopen ƒ 3100 Borgward Arabella bouwjaar 1961 uniek van carros serie ƒ 2250 Goggo Isar 700 de Luxe met radio bouwjaar 1961 pas 40.000 km gelopen prijs slechts ƒ 1850 Opel Rekord bouwjaar 1961 ivoorwit zeer mooi ƒ 3000 V.W de Luxe met roldak type 1962 ƒ 2850 en nog vele andere aanbiedingen van goede gebr auto's Om ook de mensen te helpen die overdag geen tijd hebben zijn wij ' s av tot 9 uur geopend Ook zondags geopend van 10-18 u Ludgerus straat 4 bij R.K kerk Amsterd straatweg Telef 41847 na 9 uur 40137 OPEL BLITZ 1955 Ook genegen te ruilen voor luxe auto Afrika laan 65 Jongeman 25 Jaar zoekt een net KOSTHUIS met eigen kamer Br met prijsopg no 1-6059 bur UN AUTO FINANCIERING 51/2 % Ass.kant M A BOEF Ockeghemlaan 16 Bilthoven Tel 03402-2319 TE KOOP GEVRAAGD JOOP DE LOR Erkend hande laar In gebruikte partöen en on geregelde goederen enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder - kelder en winkeloprul mingen machines gereedsoliap pen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstraat 40 telef 25627 Beschaafde dame zoekt per half mei of 1 juni gestoff of gemeub ZIT-SLAAPKAMER gebruik v keuken wordt niet vereist Br no 1-6086 bur UN Analiste Sazu zoekt ruime gestof feerde KAMER liefst met kook gelegenh Met ingang van 1 juni Telef 030 - 24107 telef Sazu 28234 toestel 113 AUTO'S zonder chauffeur Ook V.W busjes en andere merken Verschillende prijzen Wouter Ton Jr Wittevrouwenstraat 26 alleen Ingang gele deuren Tel 10321 Voor OUDE METALEN en afval produkten betalen wij u extra hoge prijs Fa J van Buuren en Zonen Groot - en kleinhandel Krommerijnstraat 2 hoek Note bomenlaan Telef 16391 Jongeman zoekt per 1 Juli vrije kamer of ETAGE klein tegen fatsoenlijke prijs Br no 1-5818 bur UN 25 HUURAUTO'S Opel Kadett,Rekord Kapitan Simca Cor tina Volkswagen Citroen 2 CV,Karmaan Ghla Garage Vitesse Vossegatselaan 32 Wilhelmina park Telef 12959 Heeft u PLAATSCHADE aan uw wagen Kom bij Van Es Prijs billijk Prijs opvragen Telef 030 - 26820 Heer overdag en weekends ' af wezig vraagt prima PENSION per 1 aug Liefst centrum Goede prijs Br no 1-5820 bur UN Kapteyn geeft de HOOGSTE WAARDE voor uw oud papier lompen en metalen oud Ijzer Topprijzen Kromme Rijn 13 tel 16305 na 6 uur 23094 straat 30 telef 11486 Heeft u een kamer beschikbaar Het Maatschappelijk Advies en Inlichtingen M.A.I BUREAU uitgang Centraal Station zoeirt kamers voor alleenstaanden Bel 22428 of 26732 en wij maken een afspraak voor een bezoekje Onze bijna 20 jarige ervaring Is uw garantie voor een prettige huur der Te koop gevr EILANDJE of stukje grond aan de plassen waar houten zomerhuisje op ge bouwd mag worden D Groene veld Schelpweg 52 Strijen Tel 01854 - 388 OOSTRUM AUTOVERHUUR Uitsluitend nieuwe Opeis 1966 Kadet en Rekord Vraagt tarie venkaart Robijnlaan 11 telel 80556 Wij geven de HOOGSTE WAAR DE voor lompen metalen ijzer oud papier Jacob Hobo Stroo steeg 7 Utrecht Telet 030-22301 Al een zuinige AUTO vanaf min der dan ƒ 2000 Daf Renault Fiat Anglia tot 1965 Van de Zand Amsterd straatweg 16U telef 42309 Jong apotheker promoverend zoekt I.v.m huwelijk onmiddellijk fiat of ETAGE in Utrecht Br no 1-5922 bur UN Te koop gevr een 2-pers OP KLAPBED compleet met om bouw en matrassen Tevens 1 pers bedden met of zonder ma trassen Br no 1-6281 bur UN Rust en RUIMTE gezocht door studerend echtpaar om binnen 1 jaar af te studeren en weer te vertrekken Br no 1-5936 bur UN AUTOVERHUUR „ Karel Ton " Diverse merken nieuwe auto's ook Idelnbus of bestel All-risk verzekerd vanaf 14 et per km excl benzine Wijde Begijnestr 3 aan de parkeerplaats tussen Voorstraat en Noorderbrug Tel 13265 George Oversteegen Boeken toko koopt postzegels tototoe stellen SCHRIJFMACHINES prismakijkers curiositeiten kort om alles wat verkoopbaar is Mariastraat 30 telef 11486 Studente zoekt KAMER In cen trum tot ƒ 130 Br no 1-6003 bur UN AUTOFINANCIERINÜ Laat de financiering van uw auto dis creet verzorgen door het assu rantiebedrijf Jan Nefkens Wil helminapark 25 telef 16571 A.s academisch echtpaar zoekt WOONRUIMTE liefst etage ge stoft ongemeub met was - en kookgelegenheid huur tot ƒ 150 G van Roekei Fred Hendrik straat 43 telet 27683 Te koop gevr BOEKEN van Calvijn Dachsel Henry Kohl brugge e.a theol en Chr wer i^en Aanbiedingen aan Boekhan del v d Tol Dordrecht telef 30957 en 39558 Ook uw AUTO kopen wij vanaf 1960 Telef 03490 - 15276 - 18148 Beschaafde oudere dame zoekt op beslist goede stand voor lan gere tijd gemeub ZIT-SLAAP KAMER met cv warm en koud water kookgelegenheid Br no 1-6028 bur UN De zomer komt Vakantie In aantocht Laat uw startmotor dynamo accu en ontsteking con troleren of vernieuwen Ruil systeem Dus klaar terwijl u wacht Het enige adres dat een schriftelijke garantie geeft van 1 jaar of 10.000 km Wij testen met modem Bosch en Prufex apparatuur Starmotor-dynamo Defect RELCO helpt direct C Evertsenstraat 29 C Utrecht Telef 715516 Ter overname gevr RUSSISCH BILJART Pool Table Plant wijk Soestdijkseweg 39-Noord telef 03402 - 5717 Meisje zoekt KAMER te Utrecht centraal gelegen Br C E van der Woude Bemelerweg 66 te Heer L Te koop gevr in goede staat zijnde moderne KINDERWA GEN uitneembaar Br met Inl no 1-5927 bur UN Wie kan autospuiter aan WERK PLAATS of knappe schuur hel pen Br no 1-6234 bur UN Particulier vraagt voor opslag meubilair te koop een droge GARAGE of Iets dergelijks In Utrecht of omgeving Br met opgave ligging en prijs no 1-5957 bur UN AUTO'S Renault Ondine bouw Jaar 1961 ƒ 1700 Renault Dau phine bouwjr 1961 ƒ 1650 Ford Taunus 12 M bouwjaar 1963 ƒ 3650 Peugeot 404 bouwjaar 1963 ƒ 3850 Austin Countryman bouwjaar 1963 ƒ 2950 Mercedes Diesel 190 D bouwjaar 1959 prijs ƒ 2660 Citroen 2 CV bouwjaar 1959 ƒ 950 Fiat 600 type stationcar bouwjaar 1959 prijs ƒ 750 BMW Isetta 300 prijs ƒ 650 Financiering en inruil ook van bromfietsen Th Kraaij Pandoradreef 10 Overvecht post Blauwkapel Telet 030 - 714328 Volkswagens 1966 ook bus Verhuur z chauffeur HOEFA Keulsekade 117—118 Telefoon 33233-31827 TIMMERMAN voor betimmerin gen Telef 030 - 26875 Let op Al uw OUD PAPIKR 3 cent per kg Huishoudlompen ƒ 0.20 per kg Brengen Boor straat 47 Randeraad Tel 16683 Utrecht SCHILDERSBEDRIJF kan nog werk uitvoeren onverschillig waar Ie klas werk en materiaal scherpe prijzen Br no 1-6237 bur UN TE HUUR AANGEBODEN Glazenwasserij en schoonmaak bedrijf heeft tijd beschikbaar v ONDERHOUDSWERKZAAMHE DEN Br no 1-6238 bur UN Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen hebben wij mooie ZALEN beschikbaar tot plm S50 personen Nieuwe Gracht 49 telef 10301 of U221 Te koop aangeb goed onderhou den HEINKEL TOURIST 1962 km stand 37.500 Te bevr na ' 6 u Lod Napoleonplantsoen 16-1 tel 10003 OPEL REKORD bouwjaar 1958 ' 69 ƒ 950 Lloyd bouwjaar 1955 ƒ 275 Ook ' s avonds ook zon dags Inruil mogelijk Wij nemen ook Voorzorgzegels aan Suma trastraat 13 bis AUTO'S V.W de Luxe ƒ 375 Ford Anglia ƒ 350 DKW 3-6 ƒ 650 Ook inruil en des zondags Tel 030 - 31645 Riouwstraat 83 AUTO'S Ford Taunus 17 M bouwjaar 1961 kuipmodel Ie eigenaar km stand 61.000 prijs ƒ- 2850 V.W de Luxe bouwjaar I960 ' 61 met roldak in staat van nieuw zowel van binnen als van buiten prijs ƒ 1950 V.W de Luxe bouwjaar 1958-'69 met roldak kleur groen prfls ƒ 1475 Borgward Isabella bouw jaar 1959 type 1960 met radio zeer goed onderhouden prijs ƒ 1350 import Taunus 12 M combi bouwjr 1960 prijs ƒ 850 Opel Caravan bouwjaar 1959 prijs ƒ 850 Ingeruild Ford Con sul bouwjaar 1958 moet opge knapt worden prijs ƒ 250 Inruil en financiering mogelijk Ook ' s avonds en des zondags v d Marckstraat 1 bis hoek Van Hoornekade Telef 44404 Boekhoudafdellng van bekend accountants - en belastingconsu lentenkantoor kan nog enige OPDRACHTEN vakkundig ver werken Br no 1-6045 bur UN GRATIS BENZINE en verzeke ring V.W kleinbus 20 cent per km V.W bestelbus 20 cent per km V.W de Luxe 15 cent per km Opel Kapltün 17 cent per km Speciale tarieven voor H.H vertegenwoordigers en voor ver voer personeel Fa C J Ling ton Loeff Berchmakerstraat U 26 ' telet 10855 b.g.g 61320 VOLKSWAGEN BESTEL van 1950 met zijruiten ƒ 1100 Grlft straat 55 TREKHAAK Taunus 17 M ƒ 45 Telef 20617 tot 18 uur TIMMERWERK Voor al uw onderhoudswerk G A Roelofs Straatweg 68 Maarssen Te koop OPEL KADETT nov 1964 km-stand 40.000 Prijs ƒ 3800 Prins Hendriklaan 10 IJsselstein EMIGREREN Wt verzorgen al uw emigraties snel en vak kundig Gratis inl Reis - en Pas sagebureau Van NImwegen Voorstraat 88 90 t.o Booth straat tel 23121 en 12497 Heinkel SCOOTER 1961 voor achter valbeugels reservewiel bagagedrager schildtas leren jasjes helmen Van Eechoudlaan 59 Utrecht Kanaleneiland TENTENVERHUUR 2 t/m 6 pers tenten en bungalows Nieuw materiaal Met recht van koop Huurprijs in mindering Spoedig bespreken gewenst Sport Camping Shop Voorstraat 39 Utrecht tel 16334 Voor al uw ONDERHOUDS WERK timmer en metselwerk vrijblijvend prijsopgave Fa Van Oort telet 712673 Te koop uitzonderlijk mooie en goede SIMCA 1000 HT-nummer slechts 40.000 km gelopen Wer kelijk In voortreffelijke staat Prijs ƒ 3200 Telef 03497 - 1893 Te huur GARAGE aan de Living stonelaan afm 5.50x2.85 m Huurprijs ƒ 45 per maand Inl Makelaarskantoor E van Bok horst Stadhouderslaan 6 telet 26250 C A van de Lee Lange Nieuw straat 93 95 Utrecht vraagt VER HUISARBEIDERS Zij die enige ervaring hebben genieten voor keur Aanm van 9-12 uur en 2-4 uur Niet telefonisch FORD CONSUL 1961 prima st Tussen 19 21 uur Cath singel 70 Utrecht Gestoff KAMER 7x4 m 1-pers bed met toebehoren aanwezig ƒ 200 per maand Br no 3-280 bijkantoor UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist PEUGEOT Familiale bouwjaar 1959 met nieuwe motor vraag prijs ƒ 1150 Wolter Heukelslaan 36 Utrecht Voor ons kantoor zoeken wij een JONGEDAME bij voorkeur In het bezit van typediploma Af wisselende ^ werlskrlng Goed sa laris Met vakantie-afspraken kan rekening gehouden worden Schriftelijke of mondelinge soil aan directie Nomot N Gracht 155 Utrecht telet 11434 FORD TAUNUS 16 M de Luxe zeer mooie auto vraagpr ƒ 560 Wolter Heukelslaan 36 FORD TAUNUS 17 M bouwjaar 1957 ƒ 475 Anth Matthaeuslaan 74 Utrecht Brandstoffen en oliebandel Fa L Sparenburg Nachtegaalstraat 25 telefoon 10972 Weerdsingel O.Z 68 telefoon 14174 Een oud en vertrouwd adres voor alle soorten brandstoffen en SHELL haardolie P.K FORD TAUNUS 15 M de Luxe buitengewoon mooi zowel van binnen als van bulten Vraag prijs ƒ 576 Bloemstraat 12 OPEL REKORD 1700 1964 ƒ 4900 Renault R 8 1963 ƒ 240O Renault Ondine 1961 ƒ 1450 Ford Anglia 1960 ƒ 1400 V.W 1954 ƒ 350 Hele mooie auto's A Oudhof Mid denweg 5 Tienhoven gemeente Maarssen Zondags gesloten Restaurant Van de Heyde Van Dijk Leidseweg 12 Utrecht Ge vraagd wordt een SERVEER STER Min leeftijd 18 j Zon dags vrij OCCASION Morris 1000 aug 1961 Ie eigenaar 33.000 km kleur lichtgrijs geheel als nieuw ƒ 2150 Oud Amhemseweg 273 te Zeist Telef 03404 - 16392 V.W de Luxe bouwjaar 1960 met 30 pk motor benzinemeter en nieuwe banden V.W de Luxe bouwjaar 1958 met bermlampen geheel rljklaar Simca Aronde bouwjr 1957 ' 58 staat op nieuwe banden Voor weinig geld Inruil en financiering mogelijk Van Tuyllplantsoen 5 dorp Oud Zui-len AUTOVERHUUR BRILJANT,Briljantlaan 11 Hoograven naastShell station Opel Kadett Cor tina V.W Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 Vespa G.L SCOOTER km-stand 20.000 Dickenslaan 20-11 Hoogenbosch Schoenen Ham merskjoldhof 45 Utrecht telef 36673 vraagt VERKOOPSTER voor de zaterdag Pannekoekenrestaurant De Oude Muntkelder werf O Gracht heelt plaats voor een nette JONGE MAN als leert pannekoekenbak ker en tevens voor een Jonge man als afwashulp Leeftijd 18 21 jaar BMW 700 Coupé crème met rood dak aug 1962 Ie eigenaar ƒ 2650 Oud Amhemseweg 273 te Zeist Telef 03404 - 15392 V.W 1960 grijs met roldak ƒ 2200 Oud Amhemseweg 273 te Zeist Telef 03404 - 16392 DAF 1959 type 1960 grijs nog zeer goed ƒ 1200 Oud Amhemse weg 273 Zeist Telet 03404 - 15392 Aangeb gemeub ZIT-SLAAPKA MER met cv warm en koud water telef balkon gebruik bad Vrij per 1 juni Br no 1-6110 bur UN of telet 713289 MEISJES gevr Wasserij Aurora Koningsweg 108 Schoon en echt vrouwelijk werk Gratis bedrijfs Idedlng koffie en theepauzen goede loonregeling De wasserij met het witte hek Te koop aangeb een GOGGO ISAR 1969 ƒ 525 Event milen met Renault Dauphlne Nijeveld straat 1 De Meem Gemeub ZIT-SLAAPKAMER ƒ 95 per maand Telef 12127 GOEDKOPE AUTO'S Wtj heb ben weer zeer voordelige aan biedingen van verschillende mer ken en bouwjaren Met echte ga rantie Financiering binnen 1 dag Bolksbeekstraat 63 FORD ZEPHYR 1960 tegen elk aann bod Korte Smeestraat 16 Pracht OPEL REKORD bouw Jaar 1962 zeer weinig gereden kleur vrit met zwart dak en rood lederen bekleding zeer mooie auto slechts ƒ 2960 Korte Smee straat 16 VOLKSWAGEN ' 54 ƒ 375 Volks bus 1958 met donker en geel kentekenbewijs ƒ 625 Van Hoor nekade 20 bis a Utrecht AUTO'S Opel Kapitan 1956 prijs ƒ 450 Ford Anglia 1956 prijs ƒ 360 Ook Inruil Boerhaaveiaan 76 Utrecht DAFFODIL de Luxe bouwjaar 1964 met schulfdak en kulpstoe len op nieuwe banden Leuke wagen In prima staat Inruil en financiering mogelijk Van Tuyll plantsoen 6 dorp Oud-Zuilen RENAULT DAUPHINE 1960-'61 prachtig onderhouden betrouw bare wagen zonder gebreken ƒ 1250 Event inruil mogelijk Schoolstraat 5 bis telef 14418 Te koop van particulier aan partic mijn goed onderhouden TAUNUS 17 M bouwjaar 1961 wagen verkeert In zeer goede staat klaar voor vakantie Lelie straat 12 zijstraat Amsterd straatweg Te koop KREIDLER FLORETT Super 1 Jaar oud z.g.a.n Kerkdwarsstraat 3 Utrecht RENAULT E 4 1962-'63 met rol dak verkeert in zeer goede st.Prijs ƒ 1600 Van Eechoudlaan 4 telef 83506 ' Te koop aang restant ONDER PELEN DAF 600 w.o voorruit motor 20.000 enz Zach Jan sen straat 11 telef 26746 Utrecht DAF 1961 type 600 roet hand bedlenmg Telef 030 - 62366 Te koop 2 CV 1960 Zuiderzee straat 16 telef 82622 HONDA DREAM 360 cc k.k 2 cil 1960 km-stand 27.000 met nieuwe zuigers of ruilen voor Isetta BMW of andere driewie ler voor rijbewijs A Utrechtse straatweg 38 Vreeswijk aan de Tol Te huur aangeb grote ZOLDER KAMER V.W Utrecht-Centmm Br no 1-6135 bur UN Nette MEISJES die schoon en prettig werk willen verrichten kimnen opgeleid worden tot car tonnette Goede beloning en so ciale voorzieningen Aanm bij Cartonnagefabriek D MIedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht Gewone en bungalowtenten alle andere KAMPEERARTIKELEN H.D.L bagagewagens Imperials en rubberboten Edek Rtlnhui zenlaan 21 Utrecht Tel 80898 Showroom Berkelstraat na afspr Dealer van H.D.L bagagewa gens Edek altijd voordeliger Van ondenvijzer een RENAULT DAUPHINE juli 1962 70.000 km in goede staat Telet 18793 Wij hebben prettig en schoon werk voor JONGENS en meis jes en gehuwde dames Event voor halve dagen Wij bieden u een goede beloning met event reiskostenvergoeding N.V Kel der-Plastibox Wijde Doelen 2 Utrecht Telet 12449 toestel 6 Dealer voor Utrecht ROADMASTER - TENtCARAVANS KEES VAN DAM Tel 10001 Veloxveld bij stadion Voor echtpaar zonder kinderen of 2 vHendinnen gem ETAGE Nachtegaalstraat Br no 1-5853 Te huur aang gemeub ETAGE met stook en kookgelegenheid voor rustig echtpaar zonder kin deren b.b.h.h Weinig aanloop ƒ 46 per week gas en licht In begrepen Direct te aanvaarden Br no 1-6924 bur UN Gevr VERKOOPSTER en leer ling verkoopsters in onze zaak in eleirtrisclie huishoudelijke en speelgoed artikelen Aanmelden na 8 uur Hoefs Marco Polo laan 101 of telefoon 83718 Wegens huwelijk van huidige ver koopster kan geplaatst worden een MEISJE voor de vleeswa renafdeling en een Ie bediende 5-daagse werkweek goed loon en prettige werkkring ^ verze kerd Gratis bedrijfskleding va kantie kan geregeld worden Maks Supermarkt Adm Hel frichlaan 66 Utrecht Tel 36513 na 6 uur Van Vollenhovenlaan 6 Te huur kleine ZIT-SLAAPKA MER voor meisje Busken Huet straat 4 Te koop van partic FIAT 1100 in zeer goede staat TannhSuser dreef 242 KAMER aangeb centrum van Utrecht event gebruik bad tel keuken enz bij invalide heer 43 jaar in ruil voor enkele uren per dag lichte verpleging door verpleegster of hulp Graag br no 1-6094 bur UN VOLKSWAGEN 1955 zeer mooi en goed Prijs ƒ 400 Kalkhoveii Spijkerstraat 4 Te koop of te ruilen voor groter zeer mooie VOLKSWAGEN de Luxe type 1963 met schulfdak windscherm siervelgen enz Event financiering mogelijk Telet 26688 Lubro vraagt BANKETBAKKER Aanmelden personeelsafdeling Hogenoord 1 Utrecht Twee grote KAMERS met bal kon en keuken op Ie stand aan geboden h f 150 per mnd Br no 1-6061 bur UN Gevraagd HULP IN DE HUIS HOUDING voor 2 d 3 halve da gen per week Alex de Grote laan 48 Tel 80716 FIAT 500 Sunroot 1961 heel goed 1 18 prijs ƒ 150O vast Tel 19860 AUTOHUUR VAN SEUMEREN N.V Luxe en - bestelwagens Fol ders op aanvraag Vleutense vaart 10 tel 32945 Europalaan WZ telef 81219 Te koop aangeb R 8 MAJOR type 1965 km-stand 27.000 alle keuring toegestaan Prijs nader overeen te komen Na 6 uur Utrechtsestraatweg 20 Vreeswijk KAPSTER gevr goed kunnen de permanenten en watei^ol ven tevens leerling kapster ge vraagd goed salaris met reis geld vergoeding Vakantie kan geregeld worden Kapsalon Sprong Stationsstraat 13 c Vleu ten Tel 469 TELEVISIE te huur ƒ 16 per maand Telef 18983 WASMACHINES en centrifuges te huur samen ƒ 3 per week Vlug Druifstraat 29 tel 44008 FIAT 600 type 1960 Mechanisch en motorisch 100 % Nieuwe ban den ƒ 1450 Koninginnelaan 99 Soest Telef 02955 - 5630 VOLKSTUINTJES te buur aan de stad N A Nleuwenhuysen Wayensedijk 5 Houten post Utr Telet 03468 - 238 KAPSTER KAPPER Tevens kan een aank kapster kapper geplaatst worden Dameskapsa ion Kuipers Hempel 2e étage Galeries Modemes Tel 030t26233 Gevraagd nieuwbouw Schil DERS met spoed hccg loon Melden Oude Kerkstraat 34 na 7 uur BMW 700 Sportcoupé de Luxe met veel accessoires ƒ 2875 In ruil grotere wagen mogelijk Tel 03490 - 15276 b.g.g 18148 ' Huurovemame BEDRIJFSRUIM TE met ovemame van enig ge reedschap Met plaats voor circa 5 a 6 auto's Huur ƒ 100 per m Br no 1-6233 bur UN FORD PREFECrr 1967 met nieuwe banden en accu tevens damessportfiets spotkoopje Ge raniumstraat 15 bis ZATERDAG 7 MEI 1966 Gevraagd HULP IN DE HUIS HOUDING voor halve of hele dagen Mevr Pouw Kanaalstr 66 bis Te huur aangeb GROTE KA MER met cv op het zuiden vrij uitzicht op bos en tuin ge bruik badkamer Rembremdt laan 92 Bilthoven Gevraagd Op ons verander ate-lier kunnen wij een flinke NAAISTER plaatsen Iemand die de veranderingen aan de door ons verkochte dameskleding tot tevredenheid van onze klanten verzorgt Voor een zelfstandige kracht ook een goed loon Met vacantie-afspraken houden wij rekening De Dom Mariaplaats 4 Utrecht TE HUUR GEVRAAGD Verlofgangers vragen te huur van aug tot dec gemeub HUIS al leen Inwonend In Utrecht of om geving 5 4 6 slaapplaatsen Br no 1-6287 bur UN Chevrolet 1966 „ Bel Air " 4-drs 5.500 km ger Slmca 1966 „ 1000 L.S " Spec aanb NIEUW Aulobianchi 1965 „ Primula " Wil Slechts 8.000 km Energieke INPAKKER en/of be zorger bromfiets aanwezig ge vraagd op onze expeditie In diensttreding zo spoedig moge lijk Sollicitatie overdag of na tel afspraak 17163 Boekhandel van Rossum Achter het Stad huis Utrecht B.M.W 1965 „ 700 L.S cabr " Nw Spec aanb B.M.W 1965 „ 700 L.S coupé " 10.000 km gar Chevrolet 1965 „ Impala Caprice " O-blauw 8 cil autm Zeer bijz aanb 13.000 km Chevrolet 1965 „ Chevelle cabr " 8 cil 28.000 km Wij hebben in onze moderne schoonheidssalon plaats voor een SCHOONHEIDSSPECIALIS TE Dameskapsaion en Schoon heidsinstituut Kuipers Hempel 2e étage Galeries Modemes - tel 030 26233 TANDARTS ASSISTENTE gevr of meisje ter opleiding Br no 1-6077 bur UN Gevr eerste of tweede KAP STER tevens manicuurster Maison Antoine Nachtegaal straat 90 Tel 14416 Na 7 uur Tel 03404 17234 Nette WERKSTER voor 2 of 3 morgens in de week Mevr Ver meulen W Barentszstraat 42 Tel 711886 N.V Electrotechnische Mecha nische Industrie te Utrecht vr voor de afdeling Verkoop een STENO-TYPISTE Nederlands die tevens lichte administratieve werkzaamheden zal moeten ver richten Mulo en stenodiploma zijn vereist Sollicitaties dage lijks 9—16 uur N.V Emi F v Vlissingenkade 1 — i v.h Munt kade Utrecht Tel 030-32441 DAME HUISHOUDSTER bij ge handicapte zakenman 43 j in centrum Utrecht v.a 15 mei Ger kamer beschikb event 1 kind graag tel 030-30621 of br Damstraat 29 Utrecht P.A Balcker Gevraagd een zelfstandige HULP IN DE HUISHOUDING voor dag « n nacht Met vakantie afspraken wordt rekening gehou den Mevr de Jonge Wilhelmi nalaan 53 Zeist Voor directe indiensttreding ge vraagd volslagen of aankomend VERKOPER voor onze afdeling ijzerwaren en gereedschap Van Dillen IJzerhandel Vredenburg 22 telef 18336 TYPE - en CORRESPONDEN TIEWERK Kleine ingenieurs organisatie te Bilthoven zoekt contact met dame of heer voor het verrichten van type en cor respondentiewerk Telef 03402 - 3368 Br no 1-6115 bur UN Gevr wegens huwelijk aanko mend NAAISTER en verkoop ster Aanm Hilmo Cath singel 18 a telef 16402 Utrecht Keurslager Boereboom ' De Muinck Keizeriaan 38 tel 42352 vraagt een jong aankomend vriendelijk WINKELMEISJE Ge boden wordt goed loon & daag se werkweek gratis bedrijfskle ding Gevr een HULP bij vrouwe lijke apotheker die zelfstandig de huishouding op zich kan ne men Doornse Apotheek Kamp weg 6 Doom Tel 03430-2300 Gevraagd voor de morgenuren een HULP IN DE HUISHOU DING Aanmelden 9 of 10 mei Mevr Kool Adr v Ostadelaan 63 Het Diakonessenhuls Bosboom straat 1 Utrecht vraagt voor de huislioudelijke dienst enkele WERKSTERS voor halve dagen Aanmelden bij het hoofd van de huishouding van 6-6 uur n.m 1 Vooris is op onze expecjiiie-afdeling plaats voor een Wij hebben plaats voor handige JONGEMANNEN voor falirieks werk Zij die gevoel hebben voor machines genieten voorkeur Warendorf-Papler Oude Gracht 334 JONGEMAN Vereisten Leeftij(d 16—18 jaar • BIJVERDIENSTEN In alle plaatsen Thuiswerk en of Ver koopwerk A.C.V Postbus 7004 afd U Den Haag postzegel van 20 cent bijsl Jaarbeursrestaurant Vreden burg 43 zoekt voor spoedige in diensttreding OCHTENDWERK STERS van 7-10 uur v.m Aanm persoonlijk van 9-11 uur v.m bij de hoofdjuffrouw huish dienst Enige acJminisfrafieve ervaring en bekencJheid met typen Wij bieden Gevr MEISJE voor de winkel en huishouding Kruideniers en melkzaak Woensdag en zater dagmiddag vrij Br no 1-6136 bur UN Jaarbeurs restaurant Vreden burg 43 zoelrt voor spoedige in diensttreding een HOOFDJUF FROUW huishoudelijke dienst diensttijd van 8-18 uur Zon dags vrij Afwisselende werkkring Aanm liefst na tel afspraak di rectie tel 13827 ' s ochtends van 9 12 uur * Gevarieerde werl(zaaniheden van hoofdzakelijk adminislrafieve aard Mevr Kuitenbrouwer Alb Neu huysstraat 29 Tel 22162 vraagt voor direct een HUISHOUDE LIJKE HULP 2 of 3 ochtenden per week van 9 tot 12 uur Zoekt u een goede BAAN Vraag proefnr Stichting boven de 40 A Boersstr 11 Amster dam Tel 020-720675 Gevr SCHOONMAAKSTERS v diverse werlrtijden Aanm N.V Cemsto Veemarktplein 6 tel 30741 Utrecht Voor de avonduren gevr BOEK HOUDER op accountantskantoor Ervaring is vereist Br no 1 5831 bur UN " Gevr DAME of HEER die vlot kan fotograferen voor het ma ken van toto-opnamen bij scho len en/of op feestjes Zeer ge schikt als goed betaald neven beroep Br no 1-5838 bur UN Wij zoeken een nette LEERLING VERKOOPSTER voor hele of halve dagen Met vakantieaf spraken wordt rekening gehou den Aanmelden tussen 18-19 uur Banketbakkerij-kokerlj Huize de Hoog-Boot Oudkerkhof 44 Tel 10330 BIJVERDIENSTE ook thuis werk voor ledereen waar U ook woont Inl Postbus 5146 Rotterdam ¦ PERSONEEL AANGEB Avery betaalt een goed salaris en 6 % vakantietoeslag Voorts bie den wij een royale vakantieregeling en uitstekende pensioenvoor zieningen Met Uw vakantie-atspraken houden wij rekening Sollicitaties of telef afspraak Af(j Personeelszaken bovenst adres Gevr Kree-Lance steno)TY PIS TEN en ander liantourpersoneel mnl en vri Gelijke sociale voor zieningen ais in vaste betreltklng doch grotere vrOheld voldoende werk Bur Kantoorhulp School straat 8 Utrecht Telet 12719 TECHNISCHE GROOTHANDEL vraagt voor haar vestiging in Utrecht wegens uitbreiding van haar verkoopacti viteif en Jhi Jersey Industrie NV Vrles iantlaan 6 Kanaleneiland eind punt lijn 7 tel 82611 Wij vra gen op ons atelier gehuwde of ongehuwde DAMES voor de n'3 daguren Prettig aantrekkelijk werk in een beschaafde omge ving tegen goede beloning Vrtl biljvend Inl aan bovengenoemd adres a VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE KRACHT N.V De Gouden Schoen vraagt voor spoedige indiensttreding ' n nette LEERLING VERKOOP-STER plm 16 tot 17 jaar Aanm Leidseweg 19 20 telet 32990 Leeftijd ca 20 jaar Opleiding MULO liefst met steno Jin Jersey Ind N.V Vrleslant laan 6 Kanaleneiland etodpunt lijn 7 telet 82611 Wij vragen op onze moderne ateliers dames bovenkleding enige STIKSTEKS locksters knipsters strijksters en handwerksters Ook gehuw de dames event halve dagen Itomen in aanmerking Onge schoolde krachten worden door ons vakkundig opgeleid op de verschillende afdelingen Vrijblij vend kunt u Inlichtingen krügen van 8.00 18.00 uur aan boven staand adres behalve zaterdags Mevr Haitsma Mulier-Fablus vraagt DAGMEISJE vanaf 17 jaar tot ± 4 uur of meisje v.d en n Modem huis cv Gezin van 2 pers Rembrandtlaan 92 Bilthoven b ASSISTENTE met interesse voor de verkoop Opleiding MULO Leeftijd minimaal 21 jaar Weduwnaar 60 jaar zoekt een voudige beschaafde HUISHOUD STER eventueel alleen voor de dag of halve dagen Al naar ver kiezing Bijzonderheden nader te regelen Br no 1-5893 bur UN Zij zal tevens optreden als gastvrouw voor onze relaties PERSONEEL GEVR Banketbakkerij vraagt BEDIEN DE Vakantie kan geregeld wor den Doornekamp Amsterd straatweg 121 telef 15616 Gevraagd DAME bij ouder echt paar voor lichte verpleging en verzorging van de echtgenoot in bezit van rijbewijs Volledige huish hulp aanwezig Uitsteken de huisvesting cv Gaarne na 8 mei te reflecteren Utrechtse weg 42 Zeist Tel 15866 Gevr HULP In de HUISHOU DING van ' s morgens 8.30-17 uur 5-daagse werkweek Aanm A M van der Heiligenberg Steen weg 1 Utrecht Flinke WERKSTER voor 1 & 2 ochtenden per week ƒ 2,75 per uur Frèd Hendriksttaat 81 na 7 uur Nette WERKSTER gevr voor de maandagmorgen Spelt Hoen diepstraat 40 Utrecht Aangeboden wordt afwisselend werk en gezien de verdere groei van het gehele bedrijf zij ner zeer goede toekomstmogelijkheden Sollicitaties welke strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden gaarne onder no 2-8323 aan het bureau U.N BIJVERDIENSTE ook thuis werk voor iedereen waar U oolï woont Inl Postbus 5146 Rotterdam Aritwoordpostzegel msluiten Sijmons eoifure vraagt KAP STER en leerling kapster voor moderne haarverzorging Voor straat 29 Tel 19873 na 19 uur 26706 vraagt UTRECHTSCH M NIEUWSBLAD Uw THUIS - EN BIJVERDIEN STE In nieuwe banen Verzilver Uw vrije tijd Schr Inlicht Bureau INCORA 15 te Nispen Bij Schoenmagazijn Venema Sweder van Zuylehweg 16 A is plaats voor een VERKOOPSTER en een aankomend verkoopster Tel 40618 topkrant van '" Wlidclen-''Nederland Het Ooglijders Gasthuis F C Dondersstraat 65 Utrecht vr een VERPLEEGHULP Aanmel den bij de Adjunct-Directrice BEZORGERS gevr voor huis aan huis bezorging Aanmelden boekhandel de Bieb Rijnlaan 84 Van Haren schoenen Voor filiaal Vredenburg Utrecht vragen wij een CAISSIèRE aantrekkelijke condities Soil aan ons filiaal Vredenburg 24 Utrecht telefoon 030 17566 Eventuele vakantie-af spraken kunnen geregeld worden Gevr nette WERKSTER 5 och tenden p w van 7-12 uur ƒ 2,70 per uur netto Kleding vrij.Wordt gehaald en gebracht Liefst uit IJsselstein Aanm W J Dol mans Herm de Manlaan 29 IJs selstem telet 03478-1601 Gevr een halfwas KOK Hotel Oud London Woudenbergseweg 52 Zeist tel 03439-245 Gevr BANKETBAKKER boven 18 jaar Banketbakkerij Huize Galesloot Slotlaan 208 Telet 12103 Zeist Krachten voor de expeditie Dravo " N.V Groeneweg 150 Bunnlk vraagt een MEISJE voor haar Craquelé-aldeling Aanmelden dagelijks aan de fa briek van 9-17 uur Tel 03405 1724 Gevr WERKSTER een middag per week Mevr Luteijn School straat 8 Utrecht Tel 12719 LESSEN MERCURIUSCURSUSSEN Nieuwe Daalstraat 40 tel 24124 Degelijke opleiding voor Boek houden ook M.B.A Midden standsdiploma Talen handels correspondentie en conversatie Stenografie Kantooruren 18.30 20.30 uur zaterdags 10-12 uur Vraag prospectus Gevr voor spoedige Indiensttre ding een HEFTRUCKCHAUF FEUR Aanmelden dagelijks be halve zaterdags van 8.30-17.00 uur bij onze afdeling personeels zaken of telefonisch onder nr 030)-32141 toestel 13 U.B.O N.V Bandenvemieuwing - en Rubberindustrie Kanaalweg 69 Utrecht Schriftelijke sollicifafies te richten aan de af deling Personeelszaken Drift 23 Utrecht Voor eventuele mondelinge sollicitaties s.v.p vragen naar de bedrijfsleider van de Handels delsdrukkerij Keizersfraaf 31 Utrecht 589919825 Schriftelijke sollicitaties w richten asn de Afdeling Personeels taken Drift 23i Utrecht TYPEN steno en alg prak tische kantoorkennis Nederland se Handelscorresp en Engels Verkoop en verhuur van koffer schrijfmachines Utrechts Type bureau Meentweg 100 De Meem J P Coenstraat 115 a Utrecht Telet 33262 b.g.g 03406 - 2039 Gevr nette ervaren RIJWIEL en BROMFIETSHERSTELLER Liefst boven 20 Jaar 5 daagse werkweek Hoog loon Br no 1-6063 bur UN Gevr voor direct DAGMEISJE boven 16 jaar meerdere hulp aanwezig klein gezin Bittman Wevelaan 91 Tel tot 6 uur 13296 na 6 uur 713250 mpügsiiis AUTORIJSCHOOL MEUNEN Erkend en gediplom instructeur Queridostraat 17 Utrecht bö MajeUapark Telet 32295 ¦ 32710 Voor eenvoudig administratief werk op onze boekhouding zoe ken wij een MEDEWERKSTER leeftijd tot 18 jaar liefst met Mulo of gelijkwaardige oplei ding In diensttreding zo spoedig mogelijk Sollicitatie overdag of na tel afspraak 17163 Boek handel vkn Rossum Achter het Stadhuis Utrecht ¦ ¦ ^ \ W PRODUKTEN In één keer uw rijbewijs B-E ol wij betalen uw herexamen per les ƒ 6,50 per cursus vanal ƒ 52,50 Vraagt gratis proefles ook spoedcursussen E.N.R Van BIjnkershoeklaan 193 Utrecht Telef 36464 Bevoegd uw exa men bij te wonen Nederlands grootste kaasproducent vraagt voor haar Afdeling Frico-Merkprodukten een enthousiaste Voor alle RIJBEWIJZEN naar Wim Bothof Houtensepad 8 tel 26628 Utrecht HANDPERSER gevr voor licht en prettig werk Bij voorkeur bekend met kleermalten.vak 6 daagse werkweek en vakantie toeslag Aanm bij filiaalchef dhr Bron Herenkledingbedrijf John Kennis Voorstraat 58 Utrecht Tel 030 10053 Voor goede RIJLESSEN naar autorijschool „ CaroUeu " Wij les sen met het nieuwste materiaal Erkend Bovag Instructeur Theo rie met kleurepprojectie Van Gaal Mcezeldreef 263 Utrecht Telet 714777 ASSISTENT VERTEGENWOORDIGER VOOR HET RAYON UTRECHT EN OMSTREKEN Gevr voor direct aank MON TEUR voor ophangen van lam pen In bezit van Tijbewijs auto kan mee naar huis genomen worden ' s Maandags vrij Elec tra Potterstraat 2a Utrecht Tel 13296 Aanmelden aan bo venstaand adres of na tel af spraak Vereisten Anton Louw AÜTORIJSCaiOOL Gedipl Vamor Bevoegd uw exa men bij te wonen Nieuw les materiaal Telef 37574 b.g - 34376 MULO-opleiding rijbewijs BE Leeftijd 21—25 jaar De Jong's AUTORIJSCHOOL P Saenredamstraat 42 telef 14236 - 29982 Flat 860 Dal V.W geslaagden KAPSTER gevr modem kun nende werken G J ICnoop Sw Niet slechts _ van Zuylenweg 51 of na 6 uur maar 95 % Vanal 10 rijlessenop no 5 Tel 41590 'ƒ 67.50 Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd opleiding en erva ring vergezeld van een recente pasfoto kunnen worden gericht aan de Afd Personeelszaken van ons bedrijf te Leeuwarden Postbus 208 UTKKt;in\s(;H KLEI fof 15 woorden ƒ 2 LESSEN Voor goede RIJLESSEN ii 600 1300 1500 naar SanLingen Erkend en gediplo telef 030-36831 03468-390 vice en verkoop officieel E agent RIJSCHOOL BARBARA alle rijbewijzen Vamor gediBevoegd uw rij-examen bflnen Rijlessen op de dag 10 volle uren ƒ 10 voord(Kanaalstraat 203 Utrecht 37190 Autorijschool LE PETIT NARD Wij lessen met V.W 2 CV Telef 26763 VERPLEEGSTER worden dan liefst in een modern zellige stad Onze eerstvol cursus vangt begin sept aan Inlichtingen Direi Diaconessenhuis Parklaan Eindhoven AUTORIJLES in Kadett en tina Bevoegd uw examen wonen Mercurius Adelaars 114 te lef 24095 DANSLES Leer nu dansen véles en kleine clubjes dag Maak afspraak met Dansss Wildschut Kromme NI Gracht 48 telef 20128 AUTORIJSCHOOL Rlvierer Miidrechtstraat 9 tel 80992 door VAMOR gedipl ins teurs Bevoegd examen b wonen Nieuwe Opeis en \ wagens Elke dinsdagavond retische lessen in eigen lo Speciale reductie Eerste lessen ƒ 10 goedkoper A.N.W.B BONDS-AUTO SCHOOL „ Ammerlaan " Ge f fT^OP en Vamor Lest In nt ste Volkswagens Gratis the Utrecht telef 80670 Blltht telef 03402 - 2162 geves Dierenriem 110 Bilthoven Kandidaat wis - en natuurk wil BIJLES geven Telef leg P Blaas telef 20338 z dag - en zondagavond 17-19 Voor goede mondelinge Ienaar LERARENCENTRALElichtingen Nassaustraat 36 Telef 16037 Welke prima naaister leert mij het KNIPPEN en NAA van japon naar patroon Br 1 5825 bur UN BIJLES wiskunde-scheiku door 3e jaars student ƒ 5 pe Telef 030 - 713878 BIERMA VOOR RULE Toch ook voor V T Voordeliger dan waar oo Geslaagdenperc BO'/o CATHARIJNESINGEL 1 Telefoon 18408 20762 10 volle uren AUTORIJL ƒ 47.50 Vervolg en losse les ƒ 6.50 Fonkelnieuwe Volks gens Gediplom Instructe Erkende bondsautorllschool Centrale " Aanmeldadresst Utrecht Amsterd straatweg telef 410S6 Utrecht Adr Ostadelaan 93 telef 23473 Ze Jagerlaan 23 telef 16166 KNAC AUTO-SCOOTERR SCHOOL van Zuilen De nazegt genoeg u wordt gehaen gebracht Vamor gedipl(Sw van Zuylenweg 106 te 44642 AUTORIJSCHOOL JANET kend VAMOR Instructeur voegd rij examen bij te won Halen en brengen gratis Pi senstraat 10 telef 26213 KNAC RIJSCHOOL REKOI Lessen met Opel en Vespa se ter Theorie met projectieflli Vamor erkend KwartelstrE 48 b telef 15729 AUTORIJSCHOOL HERAUT I met de nieuwste Volkswagi 1300 Theorie halen en br gen gratis ƒ 5.90 per les Te 113257 Herautsingel 8 WONINGRUIL Aangeb mooie 5-KAMERFL te Utrecht alles gelijkvloers vraagd vrij huis minstens 6 o kamers oud huls geen bezwa In Utrecht Jutphaas Zeist omgeving Telef 030 - 33897 Voor liefhebbers van landel wonen in SCHAYCK bij Os N'-Brabant aangeb een niei f^obouwd huis Ind Engelse I mers keuken kelder kast gai hal boven 2 grote en 2 klei I slaapkamers douche met va j wastafel voor - en achtertu i huur ƒ 20 per week Dicht ge gen bij Rijksweg Nijmegen-D Bosch Gevr In Utrecht eve ] omgeving Demka huis met m stens 3 a 4 slaapkamers Adre ' i br naar de heer Den Oude Jan Olie muUerstraat 41 Schay ' Aangeb luxe 5 KAMERFLAop de Karel Doormanlaan eerswoonlaag Gevr luxe 3 kam(flat op de Karel Doormanlaandirecte omgeving Ook met c Br no 1-5833 bur UN Ruilen nieuwe 4-kamerhoekfli Ie verdieping met centr verv Troelstrastraat MAARSSE ^ Voor heel huls te Maarsse Inl telef 2252 4 grote kamer 1 kleine kame flinke badkamer grote tuin zo nig ƒ 107.93 of klein HEEL HUI goed onderhouden grote karae turn met schuurtje boven 3 s kamers lagere huur Bloeser straat Voor groter heel hui • liefst met zolder met kamer I j liefst tuin met zij-ingang of m bedrijfsruimte Telef 25109 lief voor 8 uur Aangeb DEN HAAG 4-kame • hoekflat blijvend vri ] ultziclJjevr flat of woning Utrech Br no 1-6062 b ur UN Aangeb mooi zonnig BENEDEI r HOEKHUIS nette stand aU gelijkvloers Indeling kamer e suite 2 slaapkamers huur ƒ 16 per week keuken enz enz Gel gen BOsb Toussaintstraat Gev ¦ Vi » v °' benedenhuis met tui ] utrecht Hogere huur geen bezv Br no 1-5848 bur UN DIVERSEN MEUBELREPARATIE meub len overtrekken Enorme keuz stoffen Vooruit prijsopg 39 jaa ervaring v Basten's Stofteei bedrijf Pleter Nieuwlandstras - i » Tuinvrijk Tele f 710923 DIERENPENSION MARCO We naar Rhijnauwen 7 telef 1169 ' inmmen en knippen van all soorten langharige honden Aa huis te ontbieden ook buiten d stad PIJNLIJKE VOETEN Schoe nen verlengen en/of verbrede met pasgarantie Schoenmaker J oi oo ^™' "=" Zn Kapelstraa 21 23 zijstraat Biltstraat Voor moderne beter verzorgd SCHOENREPARATIE Leder e alle soorten rubber en in ééi dag klaar Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-2S zijstraat Biltstraat Voor afhalei en bezorgen tele f 17880 weren-vrienden opgelet Stichting Amtvedl registreer ook In Utrecht kosteloos gevon den en verloren huisdieren Adre voor opgave mevr L H Vlle genhart Oosterkade 12 telef 14439 Dieren kunnen niet wor den opgenomen 
LTKi<:(Jin\s<;H nikijwmki.ad ZATËBDAiil 7 M E I 1 9 6 6 KLEINTJES fof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Wij plaatsen uw zoon op een voetstuk Ouders van jongens van 15 jaar en ouder staan voor een belangrijke beslissing er moet een basis gelegd worden voor een goede toekomst waarbij vakkennis hem in staat stelt spoedig op eigen benen fe staan Welnu het Ulrechtsch Nieuwsblad helpf u een handje Onder leiding van een speciale leermeester zullen binnenkort een aantal jongens een volledige opleiding krijgen in diverse onderdelen van het dagbladbedrijf Na gebleken aanleg volgt dan vakbekwaming in één onderdeel en mettertijd zal hij zich kunnen voegen onder de bekwame vakmensen van Utrechts grootste krant Deze opleiding wordt helemaal bekostigd door het Utrechtsch Nieuwsblad sterker nog uw zoon gaat direct al verdienen Wat u moet doen Neemt.u eens contact op met de heer Versluis technisch bedrijfsleider van het IJtreehtseh IVienwisblad Drilt 23 in Utrecht telefoon 030-16431 hij vertelt u er alles van LESSEN Voor goede RIJLESSEN in Fiat dOO 1300 IBUU naar Sara van Lingen Erkend en gediplomeerd telet 030 36831 « 3468-390 Ser vice en verltoop officieel Flat C agent RIJSCHOOL BARBARA vooralle rijbewijzen Vamor gediplom.Bevoegd uw rij-exeimen b te wo nen Rijlessen op de dag de Ielü volle uren ƒ 10 voordeliger.Kanaalstraat 203 Utrecht Telef 37190 Autorijschool LE PETIT CA \'.\ RD Wij lessen piet Opel V.W 2 CV Telef S6763 VERPLEEGSTER worden En Aim liefst In een moderne ge i'Ilige stad Onze eerstvolgendecursus vangt begin sept 1966 aan Inlichtingen Directricepiaconessenhuis Parklaan 95 a,Eindhoven ^^^ AUTORIJLES In Kadett en Cor tina Bevoegd uw examen bö tev\onen Mercurius Adelaarstraat 1 14 telet 24095 DANSLES Leer nu dansen Prl véles en kleine clubjes dagelijks.Maak afspraak met DanssschoolWildschut Kromme Nieuwei racht 48 telet 20128 Rivierenwijk Mijdrechtstraat 9 tel 80992 Les door VAMOR gedipl instruc teurs Bevoegd examen bij te wonen Nieuwe Opeis en Volks wagens Elke dinsdagavond theo retische lessen In eigen lokaal Speciale reductie Eerste 10 lessen ƒ 10 goedkoper 3 A.N.W.B BONDS AUTORIJ-SCHOOL „ Ammerlaan " Gedipl P NOP en Vamor Lest In nieuw ste Volkswagens Gratis theorie Utrecht telef 80670 Bilthoven telef 03402 - 2162 gevestigd Dierenriem 110 Bilthoven Kandidaat wis - en natuurkunde uil BIJLES geven Telef over leg P Blaas telef 20338 zater dag en zondagavond 17-19 uur \' üor goede mondelinge lessennaar LERARENCENTRALE In iichtingen Nassaustraat 36 Utr T elef 16037 Welke prima naaister leert les)mtj het KNIPPEN en NAAIEN\an japon naar patroon Br no 1 ^ 825 bur UN RIJLES wiskunde-scheikunde dnor 3e jaars student ƒ 5 per u Telet 030 - 713878 BIERMA VOOR RIJLES Toch ook voor ü Voordeliger dan vs^aar ook Geslaagdenperc SO "/» CATHARIJNESINGEL 128 Telefoon 18408 20762 10 volle uren AUTORIJLES ƒ 47.50 Vervolg en losse lessenf 6.50 Fonkelnieuwe Volkswa gens Gediplom Instructeurs.Erkende bondsautorijschool „ DeCentrale " Aanmeldadressen 1 t recht Amsterd straatweg 229 telef 410S6 Utrecht Adr vanOstadelaan 93 telef 23473 Zeist Jagerlaan 23 telef 16166 KNAC AUTO-SCOOTERRIJ SCHOOL van Zuilen De naamzegt genoeg u wordt gehaaiden gebracht Vamor gediplorti.Sw van Zuylenweg 106 telef 44843 AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOR instructeur Be voesd rIJ examen bij te wonen Halen en brengen gratis Prin sen.straat 10 telef 26213 KNAC RIJSCHOOL REKORD.I.e, laapkamers douche met vaste wastafel voor en achtertuin huur ƒ 20 per week Dicht gele Ken bij Rflksweg Nljmegen-Den Bosch Gevr In Utrecht event nmttevlng Demka huls met min •< tpns 3 a 4 slaapkamers Adres br naar de heer Den Ouden Jan Oliemullerstraat 41 Schayck Aangeb luxe 5 KAMERFLAT,np de Karel Doormanlaan eerstewoonlaag Gevr luxe 3 kamer-(lat op de Karel Doormanlaan ofdirecte omgeving Ook met cv Br no 1-5833 bur VN Ruilen nieuwe 4 kamerhoekflat,Ie verdieping met centr verw.,Troelstrastraat MAARSSEN.Voor heel huls te Maarssen Inl telef 2252 i grote kamer 1 kleine kamer flinke badkamer grote tuin zon nig ƒ 107.93 of klein HEEL HUIS goed onderhouden grote kamer tuin met schuurtje boven 3 sl kamers lagere huur Bloesem straat Voor groter heel huis liefst met zolder met kamer En liefst tuin met zij-Ingang of met bedrijfsruimte Telef 25109 liefst voor 8 uur Aangeb DEN HAAG 4-kamer hoekflat blijvend vrij uitzicht. - V'Si * Aanvaarding direct = = - i&;i»s # = = M.":"N.V Makelaardij De Vechtstreek Maarssen S 1 tel 034.08 - 2079 b,g.g 1320 __ 5 iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiMininiiHiiiiniiniiiniininiiiiiiiiiiiiiil Voor het houden van toezicht op de uitvoering van de verbouwing en uitbreiding van twee interessante projecten in de provincie Utrecht zoeken wij een bouwkundig opzichter in het bezit van het diploma „ Opzichter B.N.A " Spoedige indiensttreding Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan het Ingenieursbureau voor Architecfuur en Stedebouw T DINGEMANS Huizingalaan 189 te ITtrecIit Wli vragen voor onze afdeling draai-^utomaten stellers en huipstellers Goed loon en sociale voorzieningen Aanmeldingen mondeling of telefonisch dagelijks van 8 tot 17 uur of schriftelijk aan ons adres Technische Metaalwarenfabrlek v/h MEIJER EN GREEVEN N.V BEERSCHOTEN ' DE BELT tel 030-61641 De Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs zoelcf voor de CONTROLEDIENST enkele medewerkers voor de vervulling van dag - en nacht diensten Onze gedachten gaan uit naar energieke mensen van 30 tot 45 jaar die reeds een controlerende functie vervullen of daar voor positieve belangstelling hebben Geboden wordt een aantrekkelijke hono rering en uitstekende sociale voorzienin gen waaronder een waardevast pensioen Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de atdeling Personeelszaken Vredenburg 49 Utrecht GEMEENTE DE BILT Gevraagd voor de Dienst van Publieke Werken een SCHRIJVER/TYPISTE voor typewerk en eenvoudige kantoorwerkzaamheden Het bezit van het U.L.O.-diploma alsmede ervaring in machineschrijven strekken tot aanbeveling Salaris bruto per maand minimum ƒ 429 — maximum ƒ 597 — korting beneden de leeftijd van 21 jaar f 28 — per maand Premie A.O.W./A.W.W voor rekening van de werkgever Met dienstjaren doorgebracht in particuliere of overheids dienst wordt bij het bepalen van het salaris rekening ge houden Het aantal verlofdagen bedraagt 21 Sollicitaties onder opgave van referenties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de burge meester van De Bilt te Bilthoven Persoonlijk bezoek alleen na oproeping De Stichting „ De Opbouw " algemene instelling voor kin derbescherming vraagt een GROEPSLEIDSTER voor haar tehuis voor moeilijk opvoedbare kinderen Huize „ Dennenoord " te Doom Leeftijd niet beneden 19 jaar Opleiding en ervaring in de kinderbescherming gewenst Gunstige salarisregeling Vijf daagse werkweek Vakantie 18 dagen per jaar Vakantie toeslag 6 % Voor hen die geen opleiding hebben genoten bestaat demogelijkheid tot het volgen van de cursus kinderbescher ming • Schriftelijke sollicitaties te richten aan het bestuur Burg Beigerstraat 86 te Utrecht NATIONAAL SEKKETARIAAT NEDERLANDSE GffiSEN BEWEGING te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een ASSISTENTE voor de boekhouding Gevraagd wordt Mulo-diploma type-diploma Leeftijd tot 25 jaar Praktijkdiploma boekhouden strekt tot aan beveling Geboden wordt Prettige werkkring zeer ruime honorering eventueel tegemoetkoming in studiekosten Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Prokuratie houder Nieuwe Gracht 85 Utrecht BÖHRri " vraagt jonge adm medewerker werkzaamheden Naast de administratie-werkzaamheden zal hem — na verloop van tijd — o.a de verantwoording voor postkamer stencil kamer en voorraadmagazijn worden ge geven Voor een vooruitstrevende jongeman zijn — behalve een goed salaris goede ar voor het verrichten van diverse kantoor beidsvoorwaarden en vervoermiddel bromfiets — goede toekomstmogelijk heden aanwezig BOHAN Telefonische en/of schriftelijke soUieita ties worden gaarne ontvangen door DIBECTIE BOHAN Brigittenstraat 17 Utrecht telefoon 030-23341 toestel 7 1 liiiiiiiiiiii » nllllllillllil Het Bestuur van de Bond voor Christelijk Nijverheids Onderwijs vraagt voor het bondsbureau te Utrecht EEN MEDEWERKSTER voor div kantoorwerkzaamheden Vaardigheid in typen is noodzakeliJK en enige bekendheid met archief - en secreta riaatswerkzaamheden strekt tot aanbeveling Het salaris wordt bepaald in overeenstemming met genoten vooroplei ding leeftijd en ervaring Sollicitaties te richten aan de directeur Van de Bond CNO Domplein 25 Utrecht telefoon 22220 Remia vraagt 2e magazijnbediende voor de ontvangst controle aflevering en ex peditie van de in - en uitgaande goederen ter assistentie van de magazijnmeester Een actieve jongeman leeftijd tot plm 30 jaar welke bereid is aan te pakken en goed kan rekenen en schrijven vindt bij ons een pret tige werkkring Sollicitaties met vermelding van opleiding er varing en referenties té richten aan Remia MARGARINEFABRIEKEN N.V.-DEN DOLDER In het winkelcentrum Hoograven in de Kijkgrijp Supermarkt is plaats voor enkele SCHOOLGAANDE JONGELUI die vakantiewerk zoeken Er is plaat singsmogelijkheid gedurende de maan den juni juli en augustus voor minstens 3 weken achtereen Onze bedrijfsleider de heer R Rikken vertelt u er graag meer van tijdens de openingsuren van de winkel GROËNWOllDl^s ^ KIJKGRIJP supermarkt Smaragdplein 216-218 Utrecht Tel 030 81812 Voor eerste klas autospuiters fs plaats bij BAK IN DRIEBERGEN IbakI In ons ' modern geoutilleerd autospuil-bedrijf o.a mof felcabine is plaats voor enige a AUTOSPUITERS b Wij bieden naast goede persoonlijke voor zieningen en goed loon vrije werkkleding werken in een ruim modern bedrijfsgebouw Bel op 03438-2715 of 2677 of maak gebruik van onderstaande coupon 
32 ZATERDAG 7 MEI 1B66 CTBECHTSCH NIBDWSBI.AD Jonge vader weet u dal u uw gezin voor ± f 18 - p.m een zorgzame levensverzekering kunt geven ' t Is waar - dankzij de Tweetraps-Stijglngsp van de NederlatiÉn De Tweetraps-Stijgingspolisl U heeft altijd gedacht dat een levensverzekering veel te duur was voor u Zet die gedachte uit uw hoofd De Nederlanden van 1845 heeft een unieke polis uitgedokterd met een premie die speciaal is aangepast aan een jong inkomen Een jonge vader van bijv 25 begint met maar ƒ 17.02 per maand Wat garandeert u dat bedrag Veel Mocht uiets overkomen dan krijgt uw gezin behalve 2 kapitaaluitkeringen een jaarinkomen dat belangrijk tred houdt met de welvaarts stijgingen Het groeit élk jaar met 3 % Die garantie geldt voor de periode tot uw 50ste Ie Trap En daar na tot uw 65ste Dan schakelt de polis over 2e Trap op kapitaal vorrhirig voor uw oude dag En ook dat bedrag klimt jaarlijks met 3 % omhoog — dat betekent aangepast aan de welvaart Moet een jonge vader niet alles over die Tweetraps Stijgingspolis weten Bel uw assurantie-adviseur Of stuur de coupon naar hem toe Kan vandaag nog wei even Op ditzelfde ogenblik genieten miljoenen men sen van het pure der natuur - roken miljoenen mensen in 117 landen het top-filtermerk Kent Kent - mild geurig en vol fijne associaties met blijdschap gezelligheid en moderne ontspan ning Overal is de trend overtuigend naar Kent Wi|t u mi ] het boekje toezenden over de Tweetraps-Stijgingspolis van de Nederlanden van 1845 Plus een spe ciale berekening van.ht » de cijfers in mijn geval komen te liggen d3 PLAATS LEEFTIJD O0KVEBiKranten

Ga naar