Utrechts Nieuwsblad zaterdag 15 januari 1966

ZATERDAG 15 JANUARI 1966 73ste JAARGANG No 218 28 pagina's UTRECHTSCH v.Ii Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis Oplage 6S.00Q NIEUWSBLAD Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prijzen ƒ 11.00 p kw 85 et p m Los nummer 20 cent — Giro 154949 Amsterdam krijgt in ^ 72 geen Olympische Spelen Financiële last te zwaar f zegt kabinet Van onze correspondent AMSTERDAM — De Olympische Spelen 1972 zullen niet in Amsterdam komen De regering heeft het verzoek van de hoofd stad om de kosten hieraan verbonden geraamd op 800 miljoen gulden te garanderen afgewezen Het kabinet dat deze aangele genheid gisteren heeft besproken staat overigens niet afwijzend tegen de organisatie van Olympische Spelen in ons land Maar gezien de zware financiële en economische lasten waarvoor Ne derland zich de komende jaren ziet geplaatst kan zq voor 1972 de gevraagde garanties niet geven RAPPORT EUROPESE COMMISSIE Nederland voor de keus minder uitgeven belasting omhoog Sluiting broodfabriek Weert 173 werknemers op staande voet ontslag Verzet tegen inhoud Tas j kent-aickoor d Europees kampioenschap hardrijden op de schaats Koningin Juliana 22 januari in Deventer Van onze correspondent DEVENTER — Zaterdagmiddag 22 Januari zal naar alle waarschijnlijk heid koningin Juliana een gedeelte van de Europese kampioenschappen hardrijden op de schaats bijwonen die worden gehouden op de kunstijs baan te Deventer Moord in Stockholm Nederlandse jongens worden misschien in kliniek opgenomen Van onze correspondent DEN HAAG — De twee Nederlandse jongens van 18 en 21 jaar die ervan worden verdacht de 30-jarige Harder wykse jongen Henk Drost in een leeg staand huis in Stockholm te hebben vermoord zullen mogelijk ter obser vatie In een Zweedse psychiatrische inrichting worden opgenomen De kans is groot dat dit wordt mee gedeeld onmiddellijk bij het begin van de rechtszitting over de zaak tegen dit tweetal waarvan naar Zweeds gebruik de namen nog niet bekend zijn gemaalrt die aanstaande dins dag in Stockholm zou moeten hegin nen Een dergelijke beslissing wordt ge nomen indien men het geploegde mis drijf ziet als een duidelijk geval van psychische ontsporing Zoals bericht hebben de beide Ne derlandse jongens voor de Stoclc holmse politie een bekentenis afge legd Ze hadden Henk Drost die zeer goed bekend stond in de Zweedse hoofdstad om het leven gebracht omdat ze hem niet mochten " Zelf leefde het tweetal in wat de politie de semi onderwereld van Stockholm ' noemt Lichte tot matige vorst WEEKSVERWACHTIKG van het KXMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Zwaar bewolkt met tUdelijk sneeuw maar plaatselijk ook enkele opklaringen Overwegend zwakke ¦ wind en lichte tot matige vorst liet KNMI deelt mee Gisteravond heeft het tijdens opkla ringen in het oosten en zuiden van het land 10 tot 12 graden gevroren Daarna steeg de temperatuur weer v)at hetgeen samenhing met een sneeuwgebied dat zich geleidelijk over ons land uitbreidde Dit sneeuwgebied behoort bij een klei ne storing die via Duitsland in zuid loestelijke richting trok De storing beweegt maar langzaam zodat er ook het komende etm,aal op ver scheidene plaatsen weer sneeuw zal vallen Omdat er voor de komende nacht veel bewolking wordt verwacht zal de vorst vannacht niet meer dan m,atig zijn Morgen overdag blijft het licht vriezen De windkracht zal over het algemeen gering zijn Ook elders in Europa houdt de winter aan Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll i Europees weerrapport = Zaterdag 7 uur v.m Max NeersL = Station Weer temp afgel gisteren 24 u sneeuw zw bew geh bew onbew sneeuw sneeuw sneeuw lialf be\v onbew half bew zw bew zw bew sneeuw sneeuw sneeuw geh bew Onbew onbew mist onbew zw bew regen regen zw bew regen onbew - 8 gr - 7 gr 0 - 6 gr 1 gr - 2 gr 0 - gr 0 - 3 gr 0 - 5 gr 0 - 5 gr 0 1 gr - B gr O 9 gr - 3 gr - 7 gr 0 - 8 gr 0 - 6 gr O 2 gr - 4 gr O - 8 gr - 4 gr 14 gr gr O gr gr gr 16 gr 0 mm 1 mm mm O mm 3 mm - mm 1 mm 1 mm 1 mm O mm 1 mm O mm 4 mm 3 mm 2 mm 1 mm O mm 1 mm O mmO mmO mm 1 mm mm 3 mm mm 2 mm Stockholm Oslo Kopenhagen Londen Amsterdam De Bilt Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Münclien Züricli Geneve Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Barcelona Madria Mallorca Lissabon ZON EN MAAN Zondag Zon op 8.41 zon onder 16.59 Maan op 4.03 maan onder 12.55 Maandag Zon op 8.40 zon onder 17.01 Maan op 5.19 maan onder 13.20 MB F H PIKET is benoemd tot voorzitter van het werkcomité „ Stichting Nationaal Comité Hu welijksgeschenk " Als zodanig volgt hij de heer S v d Ploeg op die zich heeft teruggetroWcen Ministers Diepenhorst en Bogaers „ Geen centralisering studentenhuisvesting " DEN HAAG — Een overkoepelende organisatie van de plaatselijke stich tingen voor studeiitpnImisvestiHg met autonome bevoegdheden past niet in de structiiur van de instellingen van wetenschappelijk onder«ijs De ministers DiepenliorsKonderwijs en wetenschappen en Bogaers volks huisvesting en ruimtelijke ordening hebben dit geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid de heer Vermooten PvdA waarin de ze stelt dat een overkoepelende orga nisatie wenselijk zou zijn aangezien de pogingen van overheidswegen om door systeembouw te komen tot een versnelling van de bouw van studen tenhuizen zijn afgestuit op de afwij zende houding van de meeste plaatse lijke stichtingen KAKATSJI — President Ajoeb Khan van Pakistan heelt vrijdag gereageerd op betogingen tegen de in Tasjkent bereikte overeenstemming met India door in een radiorede het volk op te roepen tot nationale eenheid en zelf beheersing Hij zei dat het hem speet dat sommige Pakistanen het tussen hem en wijlen premier Sjastri tot stand gebrachte akkoord moeilijk kun nen verteren Hij waarschuwde ' t volk zich niet door zelfzuchtige elementen te laten misleiden Twee Pakistanen kwamen om het leven en twaalf werden gewond bij gevechten die zich in Lahore voor deden tussen protesterende studenten en politü In New Delhi is inmiddels de In diase minister voor maatschappelijk De tijd is ook te kort geweest om een verantwoord financieel en organi satorisch plan op te stellen zo meent de regering Om als kandidaat in aan merking te komen zou Amsterdam zich voor 21 januari bij het internatio naal Olympisch comité hebben moe ten opgeven Ook Weneu heeft zich als kandidaat teruggetrokken omdat de Oostenrijk se regering dezeUde moeilijkheden voorziet als de Nederlandse Als kan didaten voor 1972 zyn nu overgebleven München Madrid en Montreal Bij het Amsterdamse gemeentebe stuur wordt de beslissing van het ka binet zeer betreurd — Wij kunnen het regeringsstandpunt echter wel be grijpen " zei een woordvoerder Bur gemeester mr G van Hall die een warm voorstander van het plan is was onbereikbaar Hij vertrok gister morgen naar de wintersport „ Ik ben bijzonder teleurgesteld " aldus de directeur van de Amsterdam se V.V.V de heer J N Strijkers die zich vorige week zo enthousiast over het plan had uitgelaten Nederland lieelt nu een geweldige kans ggmist om aan de wereld te laten zien waar toe het in staat is " Die gemiste kans verwijt hij de re gering echter niet Ik kan mij voor stellen dat de regering te weinig tijd heeft gehad om zich op de plannen te bezinnen Als men de zaken goed had bestudeerd zou men waarschijn lijk tot de conclusie zijn gekomen dat DE NEDERLANDSE SPORT FE DERATIE heeft een Nieuwjaars receptie gehouden die o.m be zocht werd door Claus von Ams berg en judo-kampioen Anton Gee sink herstel Mahavir Tyagi afgetreden.Hij zou bange vermoedens " hebbenomtrent de in Tasjkent gesloten over eenkomst met Pakistan Het Indiasepersbureau zegt dat Tyagi eraantwijfelde of het wel juist zou zijn datdeze overeenkomst in het huidige sta dium door deze regering zou moetenworden overwogen Ook betwijfelde hijde waarde van de overeenkomst Hetkabinet heeft zijn steun aan de over eenkomst toegezegd ' In Lahore Pakistan zijn gisteren militaire vertegenwoordigers van India en Pakistan bijeengekomen om te spreken over een schema voor de terugtrekking van de troepen van beide landen uit de omsti'eden sec toren in Kasjmir en langs beide gren zen zoals in Tasjkent was overeen gekomen ^ het heus geen 800 miljoen gulden be hoeft te kosten Vertel me nu niet dat Japan destijds bijna zeven miljard gulden heeft uit gegeven Daarin was ook de aanleg van een spoorhjn tussen Tokio en Osa ka begrepen Je kunt de Olympische Spelen in Nederland niet beter torpe deren dan door steeds op die hoge onkosten in Japan te wijzen " zo meent de V.V.V.-directeür BRUSSEL — De Europese commis sie acht het wenselijk dat in Neder land alsnog een poging wordt onder nomen om < 5 > groei vpt de overlicids uitgaven meer in te n»..ken of de be lastingen nog meer te verhogen Dit staat in het rapport van de com missie waarin de economische toe stand in de zes landen van de'Euro pese Economische Gemeenschap in ' 1 laatste kwartaal van 1965 wordt behan deld Vergelijkt men de begrote uitgaven voor 1966 met de uitgaven van 1965 dan zullen de totale staatsuitgaven met ongeveer 11 " procent toenemen aldus het rapport terwijl de stijging van 1964 op 1965 15,4 procent bedroeg Zelfs rekening houdend met alle om standigheden is dit ' n belangrijke over schrijding van de aanbeveling van de Geen zegels meer op girobiljetten Van onze correspondent DEN HAAG — Zeer binnenkort be hoeft op een stortingsbiljet geen post zegel meer te worden geplakt Ten einde ' t werk van de postambtenaren te vergemakkelijken zullen twee giro biljetten worden gebruikt n.l een bil jet van vanillekleur zoals nu gebrui kelijk voor stortingen waar stortings geld voor moet worden betaald en ge le biljetten die vrij van rechten zijn omdat de rekeninghouder telefoon dienst belastingen openbare nutsbe drijven en andere rekeninghouders de kosten betalen De PTT is tot deze doelmatiger be handeling van girobiljetten overge gaan omdat het werk aan de loketten te veel wordt gestagneerd wanneer het publiek eerst nog een frankeer zegel moet kopen De automatisering van de postche que - en girodienst is ook weer een stapje verder gekomen Het is thans niet meer nodig dat rekeninghouders bij het inzenden van opdrachten op de rose giro-enveloppe hun rekeningnum mer invullen Bij de dienst is het sor teren op nummer van de binnengeko men enveloppen niet meer nodig daar om kon de rekeninghouder opnieuw van een kleine last worden bevrijd Op de enveloppen zoals die nu op de postkantoren worden verkocht staat dan ook in plaats van de vakjes voor de nummers een mededeling af gedrukt dat deze nummervermelding overbodig is geworden Advertentie Aardgasverwarming voor woonhuizen en ' flats Stigter + Messemaeckers Verwarmingstechniek Utrecht Australiêiaan 6 Jel.030 80421 EEG-ministerraad van juli 1964 om de stijging van de overheidsuitgaven tot 5 procent per jaar te beperken Ook in 1966 dient Nederland zich nog aan deze regel die in de beide vooraf gaande jaren niet in acht is genomen te houden De Europese commissie waarschuwt in het rapport verder dat d € risico's die een reeds jarenlang ondoeltreffend blijkende inflatiebestrijding oproept niet mogen worden onderchat " Indien op langere termijn de nomi nale bestedingen en de kosten in zulke mate toenemen als in de laat ste jaren en thans het geval is dan zou ten slotte het moment kunnen naderen waarop het extern econo misch evenwicht nauwelijks meer kan worden gerealiseerd " Voor 1966 mag opnieuw een zeer snelle economische expansie worden verwacht maar ook een aanhouden van de spanningen bij kosten en prij zen aldus het rapport De uitvoer zal daarbij in een gelijk tempo toenemen de vraag naar investeringen zal ster ker stijgen de particuliere verbruiks uitgaven zullen met 9 procent toene men 4,5 procent in volume de in dustriële produktie met ongeveer 7 procent de invoer zal sneller toene men en het saldo van de lopende rekening van de betalingsbalans over 1966 kan wel positief uitvallen maar met een zeer gering overschot aldus de vooruitzichten van de Europese commissie Het rapport meldt over de zes " als geheel dat de economische expansie zich in 1965 heeft voortgezet en dat de reële stijging van het bruto produkt ongeveer 4 procent heeft bedragen Geen middelen aan * wezig voor betaling van lonen Van onze correspondent WEERT — De Ftase broodfabriek „ Fümbrod Vasa " is gesloten waar door met ingang van vandaag 173 men sen werkeloos zijn geworden Direc teur 3 Paloluoma uit Helsinki maak te vrijdag de onmiddellijke sluiting van zijn fabriek bekend terwijl mon teurs nog bezig waren met het leggen van nieuwe leidingen en installeren van machines Een van de voornaamste afnemers in West Duitsland heeft vlak voor het jaar een grote en langlopende order geannuleerd zo zei de heer Paloluo ma Daardoor worden voor ' t komen de jaar zo hoge verliezen verwacht dat is besloten de Vasa te liquideren Bij deze jobstijding aan het personeel waren de heren Chapel van het ar beidsbureau en Sebastiaanse van de r.k vakbond St Joris aanwezig De Vasa was sinds 1963 in Weert geves tigd De bemoedigende woorden van de ' DR HANS FISCHBÖCK links tijdens de oorlogsjaren in Neder land „ General Kommissar für Fi nanz und Wirtschaft " samen met dr Arthur Seys-Inquart rijkscom missaris voor de bezette Neder landse gebieden De Nederlandse justitie onderzoekt xvelke moge lijkheden bestaan om de uitleve ring van Fischböck door West Duitsland te verkrijgen Mr De Zaaijer bij zaak-Fischböck ingeschakeld DEN HAAG — Mr H R de Zaaijer de kortgeleden gepensioneer de procureur generaal b^j het ge rechtshof in Amsterdam bestudeert momenteel het in Nederland bijeen gebrachte bewijsmateriaal tegen dr Hans Fischböck Mr Zaaijer zoekt naar mogelijk heden om thans ondanks de verjaring van economische delikten die tijdens de oorlogsjaren werden begaan nog een zaak tegen de voormalige gene ralkommissar für Finanz und Wirt schaft van Seyss-Inquart op te bou wen Intussen is op aanwijzingen van de Nederlandse rijksrecherche de poli tieke afdeling van het Weense mini sterie van justitie op het spoor van Fischtiöck gezet Deze verblijft mo menteel in Oostenrijk heer Chapel van het arbeidsbureau dat allen Ijinnen enkele weken elders aan het werk zullen kunnen gaan kon de verslagenheid onder de 125 man fabriekspersoneel de 12 vertegenv.»x)r digers en de 36-koppige kantoor - en verkoopafdeling niet wegnemen Onder het ontslagen personeel zijn een twintigtal arbeiders van boven de 50 jaar Zij vrezen moeilijk ergens nog aan de slag te kunnen Aan alle werk nemers is een uitkering van 3 weken loon en toeslagen toegezegd Het be drijf dat als naamloze vennootschap een zelfstandige plaats in het Finse concern inneemt rekent daarbij op financiële steun van ' t Finse moeder bedrijf Er schijnen geen liquide mid delen te zijn die de loonuitbetaling waarborgen Het kan misschien nog even duren eer we aan die uitbeta lingen toe zijn heeft de directeur vrij dag gezegd Vrijwel alle personeels leden zullen tegen het ontslag beroep aantekenen bij het arbeidsbureau Ook de meelfabriek Van de Venne " in Weert is ernstig getroffen door het de bacle van de Vasa Die fabriek heeft zich de afgelopen drie jaar voor een niet onbelangrijk deel geheel gericht op de meellevering aan de broodfa briek De bakkerijen verwerkten ge middeld tweehonderd ton meel per maand Sch(r)appen De organisatiecommissfe van de Sociaal-Economische Raad heeft een advies op gesteld voor de regering over de ver dere ontwikkeling van de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie Daar in wordt de mogelijkheid aanbevolen naast de bestaande bedrijfschappen ook eenvoudiger bedrijfschappen m het leven te roepen die wel verplichta contributies zouden innen maar geen verordeningen zouden kunnen uit vaardigen Die lichte " bedrijfschap pen zouden zich bijvoorbeeld kunnen bezig houden met gemeenschappeHjlï onderzoek of met vakopleiding voor een bedrijfstak Verder wordt ook de instelling van commissies van over leg en samenwerking aanbevolen die zouden moeten worden ingesteld door de Sociaal Economische Raad in overleg met de bedrijfstak in kwestie maar die geen enkele verordenende of contributie heffende bevoegdheid zouden krijgen Die zouden we dan „ vederlichte " bedrijfschappen kunnen noemen ofschoon ze liet voor de wet niet eens meer zullen zijn Voor de velen die bezwaar hebben tegen de instelling van produkt - en bedrijfschappen en daarmee tegen het hele stelsel van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is dit een verheu gend bericht Hun instemming zal ongetwijfeld nog iets toenemen bij het lezen van de aanbeveling ook de mo gelijkheid te openen bestaande schappen " terug te brengen tot der gelijke commissies van overleg en samenwerking W ANT het is een onweerlegbaar feit dat de PBO in ons land niet populair is en ook nooit populair is geweest Even onweersprekelijk als het is dat een protestpartij als de Boerenpartij voor een belangrijk deel zijn aanhang te danken heeft aan de wrevel die over het landbouwschap bestaat onder vele boeren een stem ming die van bepaalde zijde met vreugde is en wordt aangewakkerd D E hele PBO-gedachte is ontstaan in de dertiger jaren liet hoofd stuk waarop de wetgeving in kwestie is gebaseerd werd aan de grondwet toegevoegd in 1938 De oorsprong van die gedachte is de poging een alter natief te vinden voor het toen opko mend fascisme zonder het socialisme te aanvaarden Die poging werd vooral in rooms-katholieke kring ge daan en de resultaten ervan vonden hun neerslag in de Pauselijke ency cliek Quadragesimo Anno van 19.S1 iVIerkwaardig genoeg is die gedach te in geen enkel democratisch land behalve Nederland aangeslagen wel in dictatoriale landen als Por tugal en in sterk gewijzigde vorm in het Italië van Mussoüni Toch duurde het ook in ons land tot 1950 voordat de wet op de publiek rechtelijke bedrijfsorganisatie tot stand kwam En opnieuw merkwaar dig niet alleen omdat de KVP dat wenste ofschoon die de gangmaker was maar met instemming van de socialistische PvdA en zonder veel verzet van de protestants-christelijke partijen en de VVD Toch is de PBO als maatschappe lijk stelsel niet noodzakelijk als aan vuUing op de representatieve organen die wij in onze democratie al hebben En sinds het eind van de oorlog is ze ook niet meer nodig — mogen we toch wel zeggen — als alternatief voor het fascisme De meest essentiële karaktertrek van de PBO is dat zij poogt de klas setegenstellingen te overbruggen en te verzoenen tegenstellingen die door het vooroorlogse socialisme met verve werden verscherpt IMtaar ook het vooroorlogse socialis me bestaat niet meer De Duitse de Engelse de Franse en de Nederlandse socialistische par tijen hebben de notie van de klasse strijd al jaren geleden verlaten In ons land verwar-ren zij zelfs zo de functies van ondernemers en werk nemers dat zij de eerste willen laten betalen voor de organisatiekosten van de laatsten Het enige orgaan dat uit de PBO is voortgekomen dat slechts zeer weini gen nog zouden willen missen is in ons land de Sociaal-Economische Raad Maar die heeft zijn grote nuf nu juist niet bewezen als overkoepe lend orgaan van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie maar alleen als adviserend sociaal en economisch or gaan voor de regering als een sociaal en economisch geweten ook van het hele volk De rest van de PBO orga-nen zou zonder schade voor de ge meenschap kunnen worden afgezwakt tot de „ vederlichte " soort van be drijfschappen de commissies van overleg en samenwerking die nu in het ontwerp advies worden genoemd H ET is niet de taak geweest van de Sociaal-Economische Raad nog minder van zijn organisatie-commis sie om bij deze gelegenheid de prin cipiële vraag naar het nut vf.n het schappen-schap te stellen of te be antwoorden die WTj hier liebben opge worpen Maar een gedegen geweteiisonder zoek daarnaar zou beslist geen over bodige weelde zijn 
ZATERDAG 15 JANUARI 1966 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Karel Scholten jeugdleider in tweede stenen tijdperk Aankoop van universiteit Je moet incasseren kunnen in dit vak ^^ Van een onzer verslaggevers UTRECHT — „ Het is natuurlijk het gemakkelijkste om knapen die alleen maar moeilijkheden veroorzaken er uit te trappen maar dat is nu juist de bedoeling niet Je moet niet vergeten dat het vaak lui zijn die met het één of andere probleem zitten Je kunt die gasten vangen al duurt het soms jaren Je hebt er veel incas seringsvermogen veel geduld en veel vertrouwen voor nodig " Utrechtse politie vervult taak goed Rapport van de rijks psychologische dienst Advertentie Karel Scholten de zestigjarige hoofdleider van het buurthuis Mar garetha in de Heycopstraat strijict achteloos door z\jn weerbarstige grij ze haar Hü zegt „ Zonder begrip ben je in dit vale uergens Je moet er relcening mee houden dat de jeugd het tegenwoordig moeilyker heeft dan vroeger Ze Ijan haar energie en haar agressiviteit haast niet Icw^jt Wy waren vroeger thuis met ne - Advertentie H»v.D.BERGH ' BILTSTgAATaO-TEL.I5265 - „ Andreasstraat * hielp student Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Niets liad hij de 20-jarige student P van R V toen hij dezer dagen des avonds omstreeks half acht werd aange houden in de Andreasstraat Geen voor - en achterlicht op zijn fiets en geen geld op zak Voor de ver lichte ramen van een woning in deze straat hielden agenten hem aan Tijdens het gesprek over deze miserabele situatie in de kou za gen student en agenten grote be drijvigheid in de huiskamer Por temonnees kwamen voor de dag en even later stapte een dame naar buiten In haar hand had zij een rijksdaalder aan klein geld Dit stopte zij de verbijsterde stu dent in de hand Hier voor de schande van de Andreasstraat '' Te voet ging de student opgelucht zijns weegs want bij zoveel hulp vaardigheid lieten de wetsdiena ren de boete bij die ene mild ge schonken rijksdaalder Advertentie FINANCIERINGEN 2e HYPOTHEKEN RIJNLANDSE DISCONTO BANK EMMALAAN 35 UTRECHT Dr A Vrij is tot lector benoemd UTRECHT — Met ingang van de dag waarop hij zijn ambt zal aan vaarden in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen is dr A Vrij Smaragdplein 203 benoemd tot gewoon lector in de fysische schei kunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht De heer Vrij is 13 augustus 1932 te Utrecht geboren Na het diploma van de christelijke h.b.s te Utrecht ging hij scheikunde studeren aan de Utrechtse universiteit In 1956 legde de heer Vrij het doctoraal examen af en promoveerde in 1959 op het proefschrift Lichtverstrooiing door geladen colloidale deeltjes in zoiitop lossingen promotor prof dr J Th G Overbeek In 1962—'63 werkte dr Vrij bij prof P H Flory aan de Stanford Univer sity in Califomië Sedert 1958 is hij wetenschappelijke medewerker van de Utrechtse universiteit In 1963 werd hem een onderwijsopdracht ver leend in de inleiding tot de fysische chemie Hij publiceerde veel o.a over het breken van zeepvliezen en lichtver strooiing aan vloeistof oppervlakken Veel researchwerk verrichtte de heer Vrij op het gebied van de colloid chemie de oppervlaktechemie en de chemie der grote moleculen Ijsbanen Vooruit en De Brauwpark zijn vanavond gesloten UTRECHT — Het personeel van de gemeentelijke ijsbanen Vooruit aan de Ridderschapsvaart en De Brauw park op het Kanaleneiland heeft van avond vrjj Daardoor zyn de banen dicht Zondag zullen Vooruit en de ba nen in het De Brauwpark weer ge opend zön op de normale uren van 14 f»t 17 en van 19 tot 22 uur gen jongens We woonden in een klein huisje in de Riemstraat hier in Utrecht Uit de voeten konden we er niet Maar pal by ons huis hadden we weilanden en slootjes We waren altyd op avontuur Wat kan de Utrechtse jeugd van tegenwoordig Het tweede stenen tijd perk is aangebroken De planologen houden vooral met de oudere jeugd vrijwel geen rekening In de stad is haast geen plekje meer te vinden waar opgeschoten jongens zich kun nen uitleven En de bossen zijn veel te ver weg Natuurlijk de jeugd heeft het finan cieel ontzettend veel beter dan vroe ger Maar er is geen ruimte meer voor romantiek " SPANNING Scholten voor de oorlog een grote man in de A.J.C is na de bevrij ding lange jaren directeur geweest van het jeugdwerk in Schiedam Hij keerde ruim een jaar geleden naar zijn geboortestad Utrecht terug om hoofdleider te worden van Margare tha dat begin december ' 65 vol trots een magnifiek nieuw gebouw betrok In Schiedam " zegt hij waren de jongens soms moeilijk in toom te houden Je merkte er de invloed van de scheepswerven en de distil leerderijen Een grote groep was afkomstig uit het milieu van de gn - iiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiMii Vertrouwen schenken iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii geschoolde arbeiders Er werd zo nu en dan een stevig nummertje geknokt Het klinkt misschien gek maar die soms verrekt vervelende knapen maakten je werk spannend Je moest proberen ze Vast te houden ondanks alles Als je die jongens vroeg naar de zin van het leven dan zeiden ze ga maar eens thuis kijken " Deed je dat dan zag je alleen maar na righeid Ze woonden in krotten en sloppen Enorm deprimerend CYNISME Als je jeugdwerk doet moet je in hele grote mate incasseringsvermo gen bezitten Je Sioet je voor rot laten schelden kunnen zonder nijdig te worden Je moet altijd maar denken hij meent het zo kwaad nog niet En als je dat denkt dan heb je nog gelijk ook De jeugd is niet beter of slechter dan vroeger Wel anders zakelijker ook wat cynischer Je moet niet met grote leuzen komen daar willen de jongeren niet meer aan Maar dat er helemaal geen idealisme meer zou bestaan geloof ik niet Hoe de jeugd zich gedraagt is voor een belangrijk deel afhankelijk van de houding van de ouderen Helaas zijn die ouderen soms vijandig en vol on begrip Dat is altijd al zo geweest Toen ik jong was werd ik op de fa briek uitgejouwd om m'n sandalen om m'n kousen Nu wordt er misse lijk gedaan over capes en BeaÜehaar De jeugd krijgt ook heel weinig steun by het doen van de grote stap van de sclioolbanken naar de maat schappij Er wordt in de fabrieken absoluut geen rekening mee gehou den dat die jongens van vijftien zes tien jaar eigenlijk nog kinderen zijn Ze worden soms betroltken in aller lei schunnige gesprekken en moeten — ora zich groot te houden — wel Advertentie WIJ VERBOUWEN TIJDELIJK ADRES AAN DE OVERZIJDE OUDKERKHOF 21 ï FOTOHANDEL DEBUSSY & VOORDUIN meedoen Niet alleen de gewone ar beiders maar ook de bazen maken zich er aan schuldig Trouwens « ok de ouders laten we eens een flinke steek vallen Er wor den thuis soms rare ongewenste din gen gezegd ook op sexueel gebied Ik geloof dat al die volwassenen soms gewoon niet weten wie ze voor zich hebben " KABAAL Jeugdwerk doen is werk voor opti misten Karel Scholten is zo'n opti mist al ontbreekt het hem niet aan zin voor realiteit Hij weet uit erva ring dat het in zijn vak vallen en op staan is Hij is ervan overtuigd dat steeds meer jongelui tussen de zes en twin tig jaar naar zijn clubhuis zullen ko men maar ziet ook wel dat de schoen ergens wringt Ih de eerste plaats is dit clubhuis natuurlijk op de ver keerde plaats neergezet " zegt hij Het had niet aan de rand van de wijk moeten staan maar er middenin Vooral voor jonge kinderen is het ver weg Bovendien hoorde het niet in een straat tussen woonhuizen Er kunnen gemakkelijk wrijvingen met de buurt bewoners ontstaan In het begin ztjn er wel klachten geweest de laatste tijd niet meer Maar als ' s avonds om een uur of tien zo'n dertig jon gens tegelijk vertrekken is het wel eventjes een kabaal Ik kan me best voorstellen dat de buurt dat niet zo leuk vindt Een ander punt is dat nu eigenlijk voor het eerst de jeugd uit verschil lende delen van de Rivierenwijk Dichtersbuurt samenstroomt ' t Moet op den duur één geheel worden Voor het zover is zullen er echt nog wel eens botsingen komen Of wij de oudere jeugd kunnen M^oném vodirpip ^ UTRECHT ^— Aan het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 zijn de volgende gevonden voorwerpen aan gegeven gouden ring Herman " goudkleurig dameshorloge met zwart bandje zwarte ballpoint met chrome dop 4-kleuren ballpoint bruine en gele portemonnee ledig paar bruin suède kinderwanten zwart turn pakje bril in bruin etui Gem bussen van 3 t.m 9-1-1966 29 X handschoenen 6 x tas porte monnees inhoudende ƒ 35.09 ƒ 4 — en ƒ 0,20 2 x muts 4x sleutels 2 X sjaal zak klossen zak inhou dende kunstbloem en handschoenen handpompje aansteker grammo foonplaatje poststukken t.n A M Gispen bril in etui speelgoedautootje pechlamp paraplu Het bureau is geopend op werk dagen van 13 tot 16 uur behalve za terdags Inlichtingen per telefoon wor den niet verstrekt Apoth^jken In de week van zaterdag 15 januari 13 uur tot en met zaterdag 22 januari 13 uur hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag - en nachtdienst Pluymaekers Rijnlaan 90 teleJ 82806 Dr V d Graaft Amsterd straatweg B16 telet 41504 Prins Hendrik Apotheek Prins Hendriklaan 21 telet 15717 Witteboon Voorstraat 6 telet 10113 aantrekken en vasthouden hangt na tuurlijk voor een belangrijk deel van onszelf af Het gaat er om dat wij vertrouwen geven Een deel van de leiding een deel van de verantwoor delijkheid moeten wij overdragen In de samenstelling van het activiteits programma moet de jeugd een groot aandeel hebben " ' Vyfhonderd jongens en meisjes ko men nu regelmatig in het clubhuis De verhouding jongens-meisjes is on geveer drie staat tot één „ Dat heb je overal " zegt Scholten „ Meisjes wor den nog wel eens thuis door moeder aan de gang gezet Ze hebben vaak ook al vroeg verkering Vooral op dansavondjes kom je meisjes tekort Dat is wel jammer Maar ik weet ook niet wat je er aan doen moet " Steenlegging voor Johanneskerk UTRECHT — Donderdag 20 januari zullen de wijkpredikanten van de her vormde wijkgemeente Overvecht en de gereformeerde kerk Utrecht-oost de eerste steen leggen van de Johan neskerk op het bouwterrein aan de Moezel - Moldau en Margare.tha van Parraadireef te Overvecht De plech tigheid heeft plaats om 16 uur KAREL SCHOLTEN temiu.at „ zijn jeugd Verpleegstersdiensten UTRECHT — Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 tele foon 16381 avond - nacht - zaterdag en zondagdienst voor noodgevallen GG en GD telefoon 16411 toestel 51 Het Groene Kruis Tuindorp Tuin - dorp oost Overvecht Groenekan en Maartensdijk Dienst van zatei dag-middag 13 uur tot zondagavond 24 uur zuster J M R Laming telefoon 03401 - 1210 In noodgevallen GG en GD telefoon 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterdamsestraatweg 544 telefoon 40133 b.g.g nacht en week end telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel O.Z 34 telefoon 16548 Avond nacht - en zondagsdient her vormde wijkverpleging en lutherse diaconessenvereniging Diaconessen huis telefoon 11855 geref ziekenver pleging zuster F H Kerst telefoon 18933 Het Wit-Gele Kruis afdeling Utrecht Oudwijk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uit sluitend telefonisch bereikbaar Wijk ziekenverpleging afdeling Utrecht te lefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tij dens kantooruren Wijkverpleging Tuindorp zuster C Terlingen telefoon 19301 b.g.g 27233 Wijkverpleging Hoograven zuster B van Liefland telefoon 81136 Wijkverpleging Zuilen telefoon 42305 Ned Herv Kerk Benoemd tot voorganger van het evangelisatiewerk te Driedorp G Jansen catecheet te Andelst GEBR V BENTUM COATING N.V JUTPHAAS 03471 312 Ook schaatsen op openbaar water UTRECHT — De gemeentelijke ijscommissie waarin onder meer politle-inspecteur J H J Boogmans zitting heeft heeft het ijs op een aantal wateren in Utrecht vrijgege ven Goedgekeurd zijn vijver Van Bfln kershoeldaan singel langs Columbus laan Herautsingel Kastelenplant soen Nijeveldsingel Oud-Wulvenlaan Linschotensingel Oud-Wulvenlaan Inundatiekanaal noord en zuidzijde van Fort De Bilt Bidderschapplant soen Fort De Gagel met uitzonde ring van de kanten tussen het riet en Klopvaart Al het andere üs is nog onbe trouwbaar en levensgevaarlijk IJskalender UTRECHT — De schaatsliefheb bers kunnen zondag terecht op de volgende ijsbanen Vooruit Ridderschapvaart ge legen in Utrecht-oost bij rijksweg 22 Geopend van ' s middags 14 tot 17 uur ' s avonds van 19 tot 22 uur telefoon 12055 en 17419 Johannapolder gelegen in Utrecht-oost bij rijksweg 22 Ge opend van ' s morgens 10 uur tot ' s-middags 17 uur ' s avonds van 19 tot 22 uur telefoon 61317 Arosa gelegen aan de Gageidijk in Overvecht te bereiken met bus lijn 1 van hel Gevu Geopend van ' s middags 14 tot 17 uur ' s avonds van 19 tot 22 uur telefoon 41698 MIT-banen gelegen aan de Ezelsdijk Geopend van ' s middags 14 tot 17 uur ' s avonds van 19 tot 22 uur telefoon 712013 De Brauwpark gelegen aan de Europalaan Kanaleneiland Ge opend van ' s middags 14 tot 17 uur ' s avonds van 19 tot 22 uur telefoon 80895 Voordaan gelegen aan de Groe nekansedijk te Groenekan Ge opend van ' s middags 14.30 uur tot 17 uur telefoon 713938 Vooruitzichten Winter duurt dit weekend voort Van onze raadsverslaggever UTRECHT — Er zou bij de politie een sociaal psychologisch onderzoek zyn ingesteld dat goede resultatei te zien heeft gegeven Kunt u ons hieromtrent wat inlichtingen ver schaffen Deze vraag stelde vrijdag avond laat mr D Schuitemaker VVD bij het hoofdstuk Politie van de gemeentebegroting 1966 De voorzitter van de raar burge meester De Ranitz kon hierop di rect antwoorden Er zijn door de rijkspsychologische dienst gesprek ken geweest met 250 man Het is voor ons voor mijzelf en de leiding van het korps een waardevol en ob jectief rapport geworden dat zeker voldoening kan schenken Wij wilden antwoord op twee vragen a kan de verhouding tot de burgerij nog ver beterd worden en b wat kan de mo derne psychologie voor de politie be tekenen en is het nuttig bij de dienst een psycholoog aan te stellen De voorzitter vond het niet gewenst uit gebreid op het rapport in te gaan Hij deed zo meer enkele grepen Wat het contact met de burgerij betreft in het rapport staat te lezen dat hierop steeds positief is gerea geerd De Utrechtse politieman ziet zijn taak meer als dienaar van over heid en burgerij dan als handhaver van de orde De afdeling voorlichting en voorkoming van misdrijven werkt goed Er moet voor worden gewaakt dat zij niet te veel werk krijgt De contacten tussen de afdelingen on derling kunnen worden verbeterd Weinig goede woorden zijn er voor de inrichting van het hoofdbureau en enkele wijkposten Deze situatie werkt belemmerend op de uitoefe ning van de taak der politiemensen Tot zover het rapport De voorzitter sloot zich aan bij hen die waarderende woorden ten aan zien van de politie hebben geuit Voor al is men tevreden over het werk van de jonge agenten die in het korps goed worden opgevangen Er zijn nu 23 minderjarigen De sterkte van de bereden politie wordt met acht paar den voor negen ruiters voldoende ge acht Waarneming op punten waar geen verkeerslichten zijn worden ge regeld geobserveerd ot en wanneer er moet worden ingegrepen De heer Schuitemaker is van me ning dat het instituut van de bereden politie goed van de grond is geko men Hij drong erop aan de uitbrei ding van het hoofdbureau en de ver dere automatisering niet langer uit te stellen dan dringend noodzakelijk is Het aantal vakatures is gelukkig te ruggelopen waartoe de verlaging van de aanstellingsleeftijd wel zal hebben bijgedragen Met de volgende spre kers is de heer Schuitemaker ver heugd over de goede geest in het korps waarvoor algemeen waardering bestaat ook bij het publiek De heer Stekelenburg Arb meent STAALSTRALEN SCHOPEREN - VERFSPUITEN dat een teruglopen van het aantal vakatures ook is te danken aan de vrijstelling van dienstplicht die er voor sommige leeftijden is Op pun ten waar geen verkeerslichten zijn zoals bij de Willemsbrug en op het Stationsplein bij de tunnel wordt wel eens te laat met regelen begonnen en ook wel weer te vroeg de dienst be ëindigd De betaling van de reserve politie vindt hij bepaald te gering We moeten oppassen en er mee ophou den voor de studenten een aparte be handeling voor te staan De heer Bekkering KVP meent ook dat de bereden politie reeds goe de diensten heeft bewezen zoals ook de afdeling voorlichting doorlopend haar bestaansrecht bewijst De he ren Achtehof ARP en Remijn CHU konden zich in de rij van hen scharen die met waardering over het korps spreken De eei-ste spreker stelde de vraag of de afdeling bereden politie ook moet worden uitgebreid Vier portofoons vindt hij te weinig Maan dag zet de burgemeester zijn antvyoord voort M Vercouteren gehuldigd Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Hartelijk is vrijdag de heer M Vercouteren W F Smit laan 36 te Zeist te zijnen huize ge huldigd in verband met zijn zilveren ambtsjubileum in dienst van het mini sterie van financiën De heer Vercouteren die commies is ter inspectie der directe belastin gen Utrecht eerste afdeling werd hul digend toegesproken door de heer J Fray hoofdinspecteur en hoofd van de inspectie die tevens de gebruike lijke ministeriële gratificatie over handigde De heren'H J Divilee waarnemend chef de bureau en G H Kaufteld namens de groep contro leurs voegden hieraan hun beste wen sen en kleine attenties toe Bi0S«;öi3fHri UTRECHT — Voorstellingen dagelijks 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA telef 17708 De eend en de cadiUac alle leeft Vrijdag en zater dag 23.15 uur De drempel 18 jaar CITY telef 14384 Il mondo nudo 18 jr FILMAC telef 13178 Vrolijke jongens Zuid Afrika in kleuren tekenfilm en nieuws alle leeft Dagelijks 30-18.30 uur OLYMPIA telef 42602 donderdag t.m zondag 4 For Texas 14 jr Maandag t.m woensdag Daar komen de tanks 14 jaar Dagelijks 18.45 en 20.45 woens dag ook 14.30 zondags 14.30 16.30 18.45 en 20.45 uur PALACE telef 13178 Striptease Verbo den Sex 18 jaar Dagelijks ook zon dags 18.45 en 21 uur Vrijdag en zater dag 23.30 uur Opdracht zonder ge nade 18 jaar REMBRANDT telef 12556 Nog wat nieuws Pussycat 18 jaar Dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags om 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur SCALA telef 12461 Ontsnapping uit de jungle 14 jr Zondag 10.30 uur Der Czardaskönig alle leeft STUDIO telef 24428 Der blaue Engel 18 jaar Voorstellingen een kwartier la ter VREEBURG,"telef 10552 Die knotsgekke kerels in hun vliegende kratten alle leeft Dagelijks 14.30 en 20 uur Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Liefdesspel 18 jr WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 15 jan — Bovenkant sluis 58 cm - HN.A.P was 2 cm I Benedenkant sluis 35 cm — N.A.P val 1 cm DE riiksunivei'siteit te Utrecht heeft de panden Achter de Dom S en 5 van de stichting Farmacolo gisch studiefonds aangekocht Daarmee wordt het iiniversiteits bezit rondom Kloosterhof en Kloos tergang afgerond Na restauratie zullen de eertijds claustrale huizen van de Dom die in de 16de eeuw het Tcoraalhuis vormden van het jongenskerkkoor de concierges huisvesten die hier het universi teitscomplex bewaken Ook is aan gekocht perceel Trans 6 waardoor de gehele noordkant van deze straat in bezit is gekomen van de universiteit I-AGENDA ^ UTRECHT Z.4TERDAG MARNIXLA.\N 322 15-23 uur Openins tentoonstelling Len Peperkamp daarna dansen avond kamer-beat-gezelschap The December Children SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Cen trum „ De thuiskomst " TIVOLI 20 uur Uitvoering pers ver Drukkerij Boekhoven WERFKELDER Oude Gracht 20,ï 20 uur Persèpolis Dexter Gordon Jan Huydts Ruud Jacobs en Stu iWartin NIEUWE GRACHT 50 20 uur Stichtinf voor Jeugdwerk The Sioux WERFKELDER Oude Gracht 92 20 uur Utr Ontspannings Centrum Les Mystè res MARCUSZ.4AL Wijnestelniaan 2 20 uur Toneelgroep wijk IV Herv gemeente WeI te rusten " IWARGRIETHAL Croeselaan 20 uur Wie ner Eisrevue BLOEM'S WIJNKELDER Ganzenmarkt 20 uur Cabaret Musickjoke van U.C.V Camerata o.l.v Herman van Veen OUD KATH KERK St Marie 19.30 uur Vesper met avondgebed NICOLAIKERKi 19.30 uur Orgelvesper door Lambert Erné werken van J S Bach CLUBLOKAAL Abstederdijk 190 Ten toonstelling Utr Jeugd-Postduivenver De Zwaluw R.K INSTUIF Kanaleneiland Marc-o Pololaan 117 20 uur Dansavond met De Ad Ri-Jo's OUDE GRACHT 186 20 uur Stichting v Jeugdwerk dansen met The Frans Cnn s Combo Advertentie Wintersport uitrustingen LAMMERTS VAN BUEi^REN Neude 39 - Utrecht Z0ND.4G CULTUREEL CENTRUM Rich Wagner laan 22 c 13.30 uur Jongerencentrum Kargadoor NV groep 66 MAG RIETHAL Croeselaan 15 en 20 uur Wiener Eisrevue CLUBLOKAAL Abstederdijk 190 Tentoon stelling Utr Jeugd Postduivenver De Zwaluw WERFKELDI3R Oude Gracht 92 14-17 u Dansen m.m.v The Ghostriders Utr Ontspanningscentrum Idem 20 uur Gitaarcombo John Fire and The Rudows WERFKELDER Oude Gracht 301 16-lf ' uur Utrechtse Jazzliga kwartet Loek Dikker SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep En semble De drie Zusters " R.K INSTUIF Biltstraat en St Geerte 20 uur Dansavond JUTFASEWEG 219 20 uur Beatclub Utrecht Zuid met The Flaming Arrows MAANDAG BEATRIXHAL Vreeburg 10-18 en 19-22 uur Vakbeurs voor kunstnijverheid „ Keur ' 66 " N.V HUIS 14 uur Raad voor Bejaarden zorg cabaret Kees Sciiilperoort het Cocktail Trio STADHUIS 14 en 20 uur Behandeling gemeentelijke begroting SCHOUWBURG 14 uur Gem Utrecht schoolvoorstelling 20 uur Nederlandse Comedie Gijs breght van Aemstel " openbare voorst NEUDEFLAT 20.15 uur Concert van elektronische muziek JAARBEURS Vreeburg 20 uur Kath en Chr Emigratie Centrale Canada en het jongerenprogramma '' JAARBEURS Vreeburg 20.16 uur Her denking Wereld Religiedag Ba Hai We reldgeloof COPIJNLAAN 4 20 uur C.H Vrouwen groep de heer C F v d Peyl over De natte mijnwet WIJKGEBOUW NOORDERBRUG 20 u Ned Chr Vrouwenbond ds W J Syt hoff over het ziekenhuis in Suriname " EENBARE LEESZAAL Oog in Al 14 17.30 en 19-21 uur Esperanto lectuur tentoonstelling B.B.-ACTIVITEITEN Oude Gracht 290 19.30 uur Cursus EHBO plichtnoodw CTRECHTSCH NIEDWSBLj De grondsl van de KVI Van onze parlementaire rei W IE de vemieuwingsgolf confessionele volksdeel meegemaakt of gadegeslag verwachten dat de golf vroef ook de confessionele partijen reiken De KVP tot nog toe zwijgzame partij heeft er nu maken gekregen Dat bhjkt het dezer dagen gepubliceei port dat het partijbestuur hei samenstellen over grondslag rakter van de KVP In de co zitten heel wat kopstukken partij — zoals de heren Aalbi bering Aarden Schmelzei man en mej Klompé — en n dan ook wel verwachten dat port niet op de politieke ror der terecht zal komen Voor wie goed leest is he lijk dat de vemieuwlngsdran in de kerk leidde tot de dial de wereld " en het verlangen oecumenische broederschap niet katholieke medechristeni de partij vooral tot een aft ding leidt Het rapport richt z al tot hen die aan de besta den van de Katholieke Vc twijfelen Het probeert deze l gronden aan te wijzen en te ren Het rapport heeft het van een bewijsvoering en vermaning aan het adres ' die misschien meer of snelle Wie de christelijke mens reldbeschouwing van groot acht voor de politieke ordenii niet per sé lid te worden christelijke partij zo ongeve redenering van de commissif geen kwestie van beginsel hi een kwestie van doelmatig opportuniteit Men kan de p schouwen als het middel om lossingen in de praktijk te V ' lijken I NTERESSANTER wordt port in zijn uitlatingen ove gelijkheden van één brede ch partij waarin de bestaande ARP CHU en KVP opgaan derwerp ligt wat dichter bij tieke werkelijkheid van alle discussie over bestaansrede confessionele partijen wordt sinds er over de doorbraal gepraat Geen partij blijkt vloed te hebben op het tegei bevorderen van deze de Maar met de christelijk politi reid is dat anders — zou he anders kunnen zijn De commissie acht sameng andere christelijke pEU'tijen a baar uit overwegingen van tigheid niet uit beginselov gen Het rapport geeft vei aantal tactische raadgevingei fusie wel een nieuwe part dan geen initiatief van de K ' doet een voorstel tot oprich een studiegroep bestaande v nen van verschillende politii tingen Via deze redenering commissie dan tot het bela deel van het rapport de „ c gisering en de cieconfessiona van de KVP als een soort tot de vorming van een i christelijke partij De partij r losmaken van de kerk de moet duidelijk zichtbaar zij KVP moet cif van de neiging concrete oplossingen een pi en leerstellig karakter toe te Het automatisme lid van op grond van het rooms zijn alleen moet verdwijner een redenering die helemaal het wegbreken van de schotje samenleving H ET zou aardig zijn als missie het bij deze opnr gelaten had en zich niet 1 was gegaan aan de opmer de KVP ook toegankelijk moet worden voor niet-kal ja voor alle Nedelanders Da is per definitie onmogelijk 1 katholieke partij of er is gei lieke partij — er kan niet ei lieke partij zijn voor niet-ka1 Zoiets is een slag in de lucht partij voor alle Nederlandei een soort centrumpartij tus raal en rood in — kan zich i lijkertijd als katholiek " ren Het is zelfs de vraag partij zich als een christelij kan presenteren De samenstellers van hel zijn zich zelf wel bewust va brek aan logica in hun re In het laatste hoofdstuk van port waarin wordt gefilose een naamsverandering van christelijke volkspartij of < democratische partij merkt missie op dat deze nieuw nog te eng " zijn voor een open staat voor alle Nederl Mede op grond daarvan commissie dan tot de conc de naam KVP dan maar i worden veranderd Hier rijs ' moeden dat de KVP graag van niet katholieken wil wii der zelfs maar van het adje tholiek " afstand te doen IV kan natuurlijk niet van tw eten èn de KVP in stand 1 een soort doorbraak van ni sionele kiezers naar de KVI stenigen Zoiets is opportur dan zelfs de KVP-commissi len erkennen W E zijn benieuwd naar komst van het rapport zen over de deconfession van de partij zullen wel w gevolgd Zij bevatten weii dan een aanpassing aan d verhoudingen De opmerkii de mogelijkheden van een democratische partijvorminj nig veelbelovend Zij bri ideaal van vele jongeren j dichterbij Integendeel we dat de KVP als partij geer zal nemen en niet verder dan de instelling van een sti Van de protestantse partijer weinig verwachten zolang en de ARP in de praktisct eikaars tegenstanders zijn 
DTRECHTSCH mEUWSBLAD ZATERDAG 15 JANUARI 1966 Advertentie Zes zonder groot optimisme maandag naar Luxemburg I In Luxemburg begint maandag de tweedaagse conferentie van ministers van buiten landse zaken der zes EEG'landen Onderwerp van gesprek de situatie in de Europese Economische Gemeenschap Hieronder vindt men de posities van deelnemende landen onder woorden gebracht door onze correspondenten PARIJS MODUS VIVENDI MET VIJE PARTNERS Uwcolleèa's noemen u bed^tzam Desvond vindt u een plezimg süikje van de dag IS ' ken Coopvaett Van onze correspondenten DEN HAAG — De Nederlandse verwachtingen zijn — zoals minister Luns al heeft gezegd — niet hooggespannen Van wijzi ging van het Verdrag van Rome om aan de Franse wensen tege moet te komen kan geen sprake zijn De gedachte gaat uit naar bepaalde afspraken die zouden kunnen worden gemaakt in de vorm van een gentlemen's agreement Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen worden overeengekomen dat Frankrijk niet zal worden overstemd althans niet wanneer het om vitale binnenlandse Fran se belangen gaat M,25 Rusk en Harriman spreken met Ky es SowjeUhulp voor Hanoi DNDÊi De grondslag van de KVP Van onze parlementaire redacteur W IE de vemieuwingsgolf in hiet confessionele volksdeel heeft meegemaakt of gadegeslagen kon verwachten dat de golf vroeg of laat ook de confessionele partijen zou be reiken De KVP tot nog toe een wat zwijgzame partij heeft er nu mee te maken gekregen Dat blijkt wel uit het dezer dagen gepubliceerde rap port dat het partijbestuur heeft laten samenstellen over grondslag en ka rakter van de KVP In de commissie zitten heel wat kopstukken van de partij — zoals de heren Aalberse Al bering Aarden Sohmelzer Stok man en mej Klompé — en men mag dan ook wel verwachten dat het rap port niet op de politieke rommelzol der terecht zal komen Voor wie goed leest is het duide lijk dat de vernieuwingsdrang — die in de kerk leidde tot de dialoog met de wereld " en het verlangen naar de oecumenische broederschap met de niet katholieke medechristenen — in de partij vooral tot een afweerhou ding leidt Het rapport richt zich voor al tot hen die aan de bestaansgron den van de Katholieke Volkspartij twijfelen Het probeert deze bestaans gronden aan te wijzen en te motive ren Het rapport heeft het karakter van een bewijsvoering en van een vermaning aan het adres van hen die misschien meer of sneller willen Wie de christelijke mens en we reldbeschouwing van groot belang aclit voor de politieke ordening hoeft niet per sé lid te worden van een christelijke partij zo ongeveer is de redenering van de commissie Het is geen kwestie van beginsel het is wel een kwestie van doelmatigheid en opportuniteit Men kan de partij be schouwen als het middel om deze op lossingen in de praktijk te verwerke lijken TNTERESSANTER wordt het rap 1 port in zijn uitlatingen over de mo gelijkheden van één brede christelijke partij waarin de bestaande partijen ARP CHU en KVP opgaan Dit on denverp ligt wat dichter bij de poli tieke werkelijkheid van alle dag De discussie over bestaansredenen van confessionele partijen wordt gevoerd sinds er over de doorbraak " wordt gepraat Geen partij blijkt veel in vloed te hebben op het tegengaan of bevorderen van deze doorbraak Maar met de christelijk politieke een reid is dat anders — zou het althans anders kunnen zijn De commissie acht samengaan met andere christelijke partijen aanvaard baar uit overwegingen van doelma tigheid niet uit beginseloverwegin gen Het rapport geeft verder een aantal tactische raadgevingen — géén iusie wel een nieuwe partij maar dan geen initiatief van de KVP — en doet een voorstel tot oprichting van een studiegroep bestaande uit perso nen Van verschillende politieke rich tingen Via deze redenering komt de commissie dan tot het belangrijkste deel van het rapport de „ ontideolo gisering en de deconfessionalisering " van de KVP als een soort voorspel tot de vorming van een algemene christelijke partij De partij moet zich losmaken van de kerk de scheiding moet duidelijk zichtbaar zijn en de KVP moet ai van de neiging om aan concrete oplossingen een principieel en leerstellig karakter toe te kennen Het automatisme lid van de KVP op grond van het rooms-katholiek zijn alleen moet verdwijnen Het is een redenering die helemaal past bij het wegbreken van de schotjes in onze samenleving H ET zou aardig zijn als de com missie het bij deze opmerkingen gelaten had en zich niet te buiten was gegaan aan de opmerking dat de KVP ook toegankelijk gemaakt moet worden voor niet-katholieken ja voor alle Nedelanders Dat immers is per definitie onmogelijk Er is een liaiTsreijZNme HAveM KAPnew ik Ml eéNouiKeaw ReN OM oe sreèN re zoeKeM ' Weinig klachten bijstandswet UTRECHT — De normen voor de zieketoelage volgens welke bejaar den en verpleegden uitkeringen ont vangen zullen binnenkort worden ver hoogd Dit deelde de wethouder van sociale zaken en volksgezondheid de heer A P G van Koningsbruggen de gemeenteraad vrQdagavond mee Voor de wethouder aan het woord kwam hebben enkele sprekers hun licht laten schijnen over de toepas sing van de algemene bijstandwet zo als die in Utrecht plaatsvindt Over het algemeen kon men met de gevolg de werkwijze wel instemmen Me vrouw Freriks arb vond dat de loonnormen die zijn geënt op de lonen in de metaalindustrie te laag zijn Daarom is een milde beoordeling be slist nodig Er wordt nog armoede ge leden dat mag niet worden verge ten jraag zou zij zien dat de mensen verteld wordt waarop zij recht hebben en hoe het kan voorkomen dat ze soms een andere uitkering ontvangen dan een vorige maal De heer Hooyboer kvp kon zich wel verenigen met het huidige loonnorm systeem Het moet nu eens afgelopen zijn met de fabel dat de dienst een verhoging van de a.o.w inhoudt Men moet bedenken dat de normen hier al zijn verhoogd eer a.o.w wordt opge trokken Eén grief had spreker de dienst zit in een onmogelijke behuizing evenals die van de keuringsdienst van waren Mevrouw Rink wd meent dat de normen hier gunstig liggen De voor lichting over de totstandkoming van de uitkeringen moet beslist beter wor den want daaromtrent bestaat nog veel onbegrip Ook moet er een goede voor lichting komen over de hoogte van het zakgeld Wat dit betreft zou een uni forme regeling beter zijn dan alle verschillen die er op dit punt tussen gemeenten zijn Het lid van de C.H.U de heer Ben sen memoreerde dat er niet veel klachten zijn over de uitvoering van de wet Hij vindt het juist dat de gemeenten de normen vaststellen en niet de rijksoverheid Zij zullen niet altijd rechtvaardig worden gevonden maar daaraan valt niet te ontkomen Is een ' strikte handhaving wel nood zakelijk Het moet mogelijk zijn in bijzondere gevallen ervan af te wij ken wanneer er nood moet worden ge lenigd De fractievoorzitter van de A.R.P de heer Bakker houdt de raad voor dat er een verschil in tekst is tussen hetgeen in de armenwet stond en in deze wet In de eerste staat dat er uitkeringen moeten zijn om in de noodzakelijke kosten van levensonder houd te voorzien In de nieuwe wet Advertentie Wintersport uitrustingen LAMMERTS VAN BUEREN Neude 39 - Utrecht terdagavond 19.30 uur vesper met avond gebed Zondag 8 uur vroegmis en 10 uur hoogmis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 8 uur vroegmis 10 uur hoogmis en 18.30 uur vesper Holy Trinity Church — 9.15 uur holy com munion 10.30 uur mattins 11.45 uur holy communion 19.30 uur evensong Eglise Wallonne — 11 h pasteur J M Charensol Vrye Evang gem — Achter St Pleter 11 10 en 17.30 uur dhr J v Oostveen Evang Luth gem — Kerk Hamburger straat 10.30 uur ds L J Visser Wartburgkapel Kennedylaan 68 10.30 uur ds C C G Visser Wijklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 uur kinderkerk Soopsgez gem — 10.30 uur ds Th v Veen Kemonstrants geref gem — Geertekerk 10.30 uur ds W Knoppers Ned prot bond en vrüz herv — Leeu wenberghkerk Servaasbolwerk 10.15 uur mej ds C P Thomsen Baptistengem Silo — Herenstraat 34 10.45 uur ds J Reiling Jeugdzaal Silo 19.30 uur jeugddienst Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 u ds C Harinck Volle Evang gem Pinkstergemeente L Nieuwstr 2 diensten om 10 en 19.30 u Soefi Beweging — Huize Witteveen Jans veld 51 geen dienst Ned Ver v Spiritisten — Harmonia Ambachtstr 12 10.30 uur dhr M A Har kink Jehova's Getuigen — Loeft Berchmaker straat 18 bis samenkomsten te 16 uur Van Heutzstr 2a 15.30 en 16.30 uur Joh Uitenbogaardstr 32 bis 16 en 19 uur Clubhuis Margaretha 15.30—16.30 uur en 16.30—17.30 uur samenkomsten Het Bözekruisers Genootschap — Munt straat 3 10.30 uur Tempeldienst dhr A Kok Religieus Broederschap Nieuw Leven Wattlaan 10.45 uur dhr J v d Perk uur dienst Volle Evangeliezending — Casino Paar denveld 10 uur de heer J Maasbach Leger des Heils William Booth — L Nieuwstraat 48 10 uur Heiligingssamen komst en 19,30 uur verlossingssamenkomst Stichterskorps — ' Mgr v d Wetering straat 87 10 uur Heiligingsdienst 18.45 uur Openluchtsamenkomst op het Lucas Bol werk en 19.30 uur Verlossingsmeeting Geref gem — In Nederland — Zandhof sestraat 82 A 10 en 17 uur erediensten Oud geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur ds Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Ridderhofstad 2 10 en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 uur Eredienst 17 uur Bedie ning des Woords Donderdag 20 uur Bid stond Vrüe Kath kerk — Herenstraat 27 10.30 uur dienst Christian Science — Pieterskerk Pieters kerkhof 5 iedere zondag 9.30 uur Nederl dienst iedere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelse dienst Ie woensdag v d maand 20 uur Getuigenisdienst Herst Apost Zendingskerk — Herenweg 7 10 en 17 uur dienstei Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr v.d Heiligen dep Laatste Dagen — Magda lenastraat 14 bis 17 uui dienst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 Aanstaande zaterdag 9.45 uur Bijbel studie 11—12 uur ds A C Schmutzler The Bethel Pentecostal Temple Inc Pinkstergem — zondag Waterstraat 10.30 uur eredienst vrijdag Splnozaplant soen 18 20 uur bijbellezing de heer C J H Theys staat dat die uitkeringen de noodzake lijke kosten van het bestaan raken Dat houdt een behoefte-element in dat maakt het wel moeilijk om bij de uitkeringen met normen te werken Plaatselijk zijn ze zeer verschillend Een behandeling van deze zaak in de S.E.R kan wellicht tot meer alge mene normen leiden De heer Spans psp kan zich met de huidige gang van zaken wel ver enigen in tegenstelling met de heer Schreuders cpn Naar zijn mening zijn de uitkeringen te laag De wethouder zette uiteen dat het beginsel van openbaarheid ten aan zien van de normen voorop staat Een gemeenschappelijke uitvoering heeft tot nu toe nog niet geleid tot een gelijkheid van normen Wanneer men stelt dat een landelijk inge voerde wet ook tot landelijke rechts gelijkheid moet leiden dan zijn we er nog niet Hij waarschuwde ervoor met deze normen die zijn afgeleid van de lonen in de metaalindustrie politiek te bedrijven Voor de uitke ringen het loonnormsysteem te hante ren is een uitgangspunt Het is een poging om in geljksoortige omstan digheden gelijksoortige bijstand te verlenen Toch moet krachtens de bijstandswet individuele bijstand wor den verleend een beoordeling dus van individuele omstandigheden Dat wordt zoveel mogelijk gepoogd Kleuter speelt met lucifers ƒ 1000 - schade Van een onzer verslaggeefsters UTREC3IT — De vierjarige Tonny Sulman uit de Hubert Duyfhuisstraat hield vrijdagmiddag een brandende lucifer bij een prullenmand in de ouderlijke slaapkamer Toen zijn moe der terugkwam was de slaapkamer uitgebrand De vrijwillige brandweer van Zuilen onder leiding van com mandant J A Stolker bluste de brand De schade bedroeg duizend gulden Vrijdagmiddag rond half vijf brak er brand uit in een bestelwagen van de firma Kropman die in de Bos boomstraat stond De oorzaak was een lek in de benzineleiding De twin tigjarige bestuurder J H C Vega kon nog bijtijds het stoomgoed dat in de wagen hing in veiligheid bren gen De brandweer bluste de bran dende auto met enkele waterstralen Het was al Drents UTRECHT — De jaarlijkse nieuw jaarsavond van de leden van de streekvereniging Drenthe die vrijdag avond in Trianon werd gehouden trok zestig Drenten Thomasvaor en Pie ternel bespraken ook nu weer het wel en wee van het afgelopen jaar De beide rollen werden uitstekend ge speeld door Harm Often en muffrouw Henny Assen beiden in Drentse tekst van voorzitter J H Wind en ge kleed in Drents kostuum En ook nu zorgden de „ roUegies en knieperties " weer voor echt Drentse sfeer Later werden er nog dia's van het Drentse land gedraaid opnamen van de heren S Russen Prins en J H Wind Gemeente van Christus — Bern Weerd O.Z 31 erediensten 9.30 en 19.30 uur Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen — 17 uur avondmaals vergadering op de eerste zondag van de maand 11.45 uur vasten - en getuigenis vergadering 17 uur avondvergadering B.K diensten — St Aloysius A v Os tadelaan 4 6.45 7.45 9 10.15 uur hoogmis 11.45 en 17.30 uiur St Antonius van Padua Kanaalstraat 200 8 9.30 hoogmis 11 en 17.30 uur St Augustinus Oude Gracht 69 6 7 8 9 10 uur hoogmis 11.30 en 19 uur St Bemardus Camminghaplantsoen 18 7.30 8.30 hoogmis 10 uur en 11.30 maan dag woensdag en vrijdag 19.30 uur St Catharlna en Willibrord L Nieuw straat 36 7.30 8.30 9.50 10.45 hoogmis en 12.30 uur Christus Koning Marshalllaan 141 8 9.30 hoogmis 11 12.15 en 19 uur St Dominlcus Palestrinastraat 1 7.30 9 hoogmis 10.30 12 en 18 uur Emmaus St Cleophas Donaudreet 53 8.15 9.30 hoogmis 11 12.15 en 19.15 uur St Gerardus Majella Vleutenseweg 517 7.30 8.45 10 uur hoogmis 11.30 en 19 uur St Gertrudis Amaliadwarsstraat 2b 7 8,15 9.30 hoogmis 11.15 uur H Hart van Jezus Oudwijk 21 7.30 9 hoogmis 10.30 12 en 19 uur St Isidorus Van Bljnkershoeklaan 36 8 9.30 uur hoogmis en 11 uur St Jan de Doper Plettenburgplantsoen 2 7 8,15 9.30 hoogmis 11 en 17.30 uur St Joseph Draaiweg 42 8 9 uur hoog mis 10,16 11.15 12.15 en 19.30 uur St Martinus Oude Gracht 403 7 8.30 10 uur hoogmis 11.30 en 17.30 St Monica Oudenoord 4 7.45 9 10 uur hoogmis 11.30 12.30 en 18 uur O.L.V V Goede Raad B Toussalntstr 18 8 9 10 uur hoogmis 11.30 en 18 uur 0,L.V ten Hemelopneming Biltstraat 121 7.30 9 uur hoogmis 10,30 12 en 18 u Wederkomst des Heren Marco Pololaan 115 8.15 10 uur hoogmis en 11.30 uur St Willibrord Minrebroederstraat 16 8,30 9,30 uur hoogmis 11.30 en 17.30 uur St Paulus Linnaeuslaan 4 7.30.031 0,9 en 11.45 uur ÜTBECHT-NOOBD Herv gem — Ned Herv kerk te Oud Zuilen 10.30 uur ds Voorsteegh Verenigingsgebouw Daalseweg 9 uur ds Voorsteegh ¦ Kapel Com Roobolstraat 70 10 uur dhr A Witzel Evang Luth Gem — Lutherkapel Cel ciuslaan 5 11 uur ds J Happee Vrüe Evang gem — Lutherkapel 9.30 en 17,30 uur ds Jansen-Klomp Baptisten gem — Kapel Daalwijcklaan 3 Zuilen 9.30 uur dhr G W Reulcen Geref kerk — Bethelkerk 10 en 17 uur ds V d Hout Noorderkerk Royaards v d Hamkade 10 uur ds Dijkstra en 17 uur ds Offers Chr geref kerk —• Adr v Bergenstraat 10 en 17 uur erediensten en 19,45 uur ds A J Jorissen lezing over thema ken merken van de gemeente Leger des Heils — Prinses Margrietstraat 10 uur Heiligingssamenkomst 12 uur zon dagsschool 18,30 uur openluchtsamenkomst Mamixlaan-Amsterd straatweg 19.30 uur verlossingssamenkomst Nieuw Apostolische kerk — Werner Hel mlchstraat 1 zondag 9.30 en 16 uur woens dag 20 uur B.k diensten — St Jacobuskerk Prins Bemhardpleln 40 7.30 8.45 10 uur hoog mis en 11.45 uur St Ludgerus Amsterd straatweg 575 7.30 8.30 9.30 uur hoogmis 11 12 en 20 uur St Salvator Pionstraat 6 7.80 8.46 10 u hoogmis 11.30 en 18 uur I 
DTBECHTSOH inCCWSBLAD ZATERDAG 16 JTANVARI 196 < Paulus Reinhard maakte groot fonteinbeeld HET gisteren in Fanclub uitgezonden optreden van Dave Berry kreeg een zeer onfrisse bijsmaak De VABA-mensen hadden het nodig gevonden om de onderraeer in een ongelooflijk strak geruite broek geklede Britse ex-lasser op een gegeven moment languit op de grond te laten liggen met de tieners erom heen Iedereen mocht vryuit aan hem plukken Het gebeurt wel meer dat het publiek tieneridolen probeert aan te raken maar hier werd dat kennelijk vanwege het aardige beeld expres in de hand gewerkt Dat is sensatie ensceneren iets dat toch eigenlijk verboden moest worden Overigens ben ik van mening dat Dave Berry een griezel is ik bedoel niet hijzelf maar zijn akt ' zijn manier van optreden op het podium dat gokt op een gênant strange ' effect Volgens een privé theorie van mij heeft hij de image van een soort moderne vampier Het vreemde enigszins exibitionistische kronkelen met het lichaam en het duistere zwaaien met armen en handen schijnt er op bedacht te zijn het publiek de stuipen om het lijf te jagen en hoewel ze zich dat mis schien niet bewust zijn geloof ik dat al die gillende meisjes juist dat griezelige zo heerlijk eng vinden Een ander opzienbarend programmapunt in het nog steeds erg rommelige Fanclub interview met Johnny Lion Vraag van Judith Bosch aan Johnny Lion naar aanleiding van zijn tournee met circus Boltini Heb je nog leuke dingen meegemaakt in het circus Johnny Er is iedere dag wel wat te beleven in het circus Wat wel altijd opvalt is het omhoog klimmen van die mensen en dat steeds maar heen en weer slingeren aan die touwen OVER naar Achter het Nieuws dat als voornaamste item het ont Jekken van topnazi Hans Fischböck had Bijna was het mogelijk geweest om de man in zijn woonplaats Essen ongemerkt ook nog te filmen maar Fischböck reisde op het laatste moment af naar een Oostenrijke wintersportplaats en zal zich daar niet door de camera's laten snappen De televisie kon niet veel meer tonen dan de flat waarin hij woont maar door de heldere manier van voordragen van Koos Postema tekst Hans Jacobs en de knappe uiteenzetting van dr L de Jong daarna werd het toch nog een goed programmapunt Op het tweede net gingen de koningsdrama's van Shakespeare in première een BBC-serie van 17 afleveringen Dit is beslist een aan winst De Engelsen leverden zeer goed spel de cameraregistratie was zeer to the point en bovendien was het geheel nog spannend ook Shakespeare als serie is zo gek nog niet In het kleine stukje literair kijkschrift dat ik zag zei David Koning dat het korte-gedicht-nummer van maatstaf wel erg de lof van Den Haag zong en dat het ook wel enigszins gezien kon worden als een verheerlijking van Bussum Zo is het had één zeer zwak nummer de film over Nederland ver toond in de Pacific verschillende zeer goede nummers o.a de geniaal nagesynchroniseerde kleuter en het sec gebrachte geval van de Sibbekundige ' A R Kleyn en voorts een gedeelte van een num mer dat er naar mijn mening helemaal naast was Ik bedoel een zin over prinses Beatrix bij de nieuwjaarsprognoses die zo kwetsend was dat ik hem liever niet herhaal Even leek het of zelfs het publiek bij deze door Joop van Tijn uitgesproken zin in opstand kwam Ik wil niet zo droevig eindigen en daarom herhaal ik nog even tweevoorspellingen van Zo is het voor het nieuwe jaar 8 mei de P v d A.is vergeten 1 mei te vieren en 9 oktober Ank van der Moer vervangtCaro van Eyck in de Rob de Nijs show A I ' Zo is het toevallig ' gaat op de helling »»»^*»**^»%»^< fc >**»»^^»%* * ^^^*»*****%»****»****»»**** UNIVERSELE GEEST Eerlang eeuwgetij van Romain Rolland RITA EN HAAR FAMILIE Ik wilde Terry alleen maar gebruiken om na te gaan ol de verf al hard s rSCH OTEPWSBLAD toelage rhoogd uitkeringen de noodzake van het bestaan raken en behoefte element in het wel moeilijk om bij n met normen te werken ijn ze zeer verschillend ïling van deze zaak in de wellicht tot meer alge n leiden pans psp kan zich met ang van zaken wel ver ïgenstelling met de heer cpn Naar zijn mening ïringen te laag der zette uiteen dat het i openbaarheid ten aan - normen voorop staat aschappelijke uitvoering toe nog niet geleid tot d van normen Wanneer iat een landelijk inge 3ok tot landelijke rechts oet leiden dan zijn we Hij waarschuwde ervoor ormen die zijn afgeleid tl in de metaalindustrie edrijven Voor de uitke onnormsysteem te hante ütgangspunt Het is een in gelijksoortige omstan ïlijksoortige bijstand te 3ch moet krachtens de individuele bijstand wor - een beoordeling dus van nstandigheden Dat wordt lijk gepoogd iter speelt ' lucifers 0 schade nzer verslaggeefsters — De vierjarige Tonny e Hubert Duyfhuisstraat nmddag een brandende sn prullenmand in de apkamer Toen zijn moe am was de slaapkamer De vrijwillige brandweer > nder leiding van com A Stolker bluste de chade bedroeg duizend dag rond half vijf brak in een bestelwagen van opmem die in de Bes tond De oorzaak was benzineleiding De twin tuurder J H C Vega is het stoomgoed dat in ng in veiligheid bren tidweer bluste de bran let enkele waterstralen as al Drents — De jaarlijkse nieuw ran de leden van de ing Drenthe die vrijdag non werd gehouden trok n Thomasvaor en Pie ten ook nu weer het wel het afgelopen jaar De werden uitstekend ge larm Otten en muffrouw beiden in Drentse tekst r J H Wind en ge its kostuum En ook nu oUegies en knieperties " ht Drentse sfeer = n er nog dia's van het gedraaid opnamen van Russen Prins en J H n Christus — Bern Weerd isten 9.30 en 19.30 uur 18 Christus van de Heiligen en — 17 uur avondmaals de eerste zondag van de lur vasten en getuigenis uur avondvergadering — St Aloysius A V Os 7.45 9 10.15 uur lioogmis uur van Padua Kanaalstraat Dogmls 11 en 17.30 uur Oude Graclit 69 6 7 8 9 11.30 en 19 uur Cammingliaplantsoen 18 nis 10 uur en 11.30 maan - en vrijdag 19.30 uur en Willibrord L Nleuw - 30 9.50 10.45 hoogmis en ng Marshalllaan 141 8 1 12.15 en 19 uur Paiestrinastraat 1 7.30 12 en 18 uur Cleophas Donaudreef 53 lis 11 12.15 en 19.15 uur Malella Vleutenseweg 517 hoogmis 11,30 en 19 uur Amalladwarsstraat 2b 7 nis 11.15 uur Jezus Oudwijk 21 7.30 12 en 19 uur Van Bljnkershoeklaan 36 mis en 11 uur per Plettenburgplantsoen hoogmis 11 en 17.30 uur aaiweg 42 S 9 uur hoog j 12.15 en 19.30 uur Oude Gracht 403 7 8 30 11.30 en 17.30 idenoord 4 7.45 9 10 uur 12.30 en 18 uur iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii beurten Ie Raad B Toussaintstr hoogmis 11.30 en 18 uur emelopneming Biltstraat loogmls 10.30 12 en 18 u ' S Heren Marco Pololaan hoogmis en 11.30 uur Minrebroederstraat 15 agmis 11,30 en 17,30 uur maeuslaan 4 7.30.031 0,9 ECHT-NOORD Ned Herv kerk te Oud ds Voorsteegh ouw Daalseweg 9 uur ds Roobolstraat 70 10 uur lem — Lutherkapel Cel - Lir ds J Happee ' em — Lutherkapel 9,30 Jansen-Klomp — Kapel Daalwijcklaan ur dhr G W Reuken Bethelkerk 10 en 17 uur oyaards v d Hamkade ra en 17 uur ds Offers i — Adr V Bergenstraat diensten en 19,45 uur ds lezing over thema ken - emeente - Prinses Margrietstraat samenkomst 12 uur zon - aur openluchtsamenkomst rd straatweg 19.30 uur comst che kerk — Werner Hel - iag 9.30 en 16 uur woens - St Jacobuskerk Prins 7.30 8.45 10 uur hoog - straatweg 675 lur hoogmis 11 12 en straat B 7.30 8.45 10 u 18 uur De Utrechtse beeldhouwer Paulus Reinhard staande in zijn atelier bij het hier slechts gedeeltelijk zichtba re gipsmodel van een dom hem ver vaardigd fonteinbeeld dat bestemd is voor het stadsuitbreidingsplan — Den Hommel De afmetingen van dit beeld dat thans in brons wordt gego ten bedragen 3 bij 3 m,eter de hoogte op pilaar is 280 cm ZATERDAG Nederland 1 1 7.00 NTS Nieuws 7.01 Klaas Vaak 7.05 KRO Ivanhoe 1 7.30 De Phil Silvers Show ' 8.00 NTS Nieuws 8.20 KRO Het gulden schot Schietwedstrijd voor de kijkers 9.20 Brandpunt 9.50 Wouter en Gonnie krijgen een logé 10.10 Roger Staub demonstreert I skispringen 10.40 Epiloog 10.45 NTS Nieuws ZATERDAG Nederland 2 8.00 NTS Nieuws 8.01 AVRO Liedjes op zicht Finale van de liedjeswed - strijd 9.05 NTS De vijfde colonne 10.10 Nieuws ZONDAG Nederland 1 10.15 Kerken Inwijding oecu - menische kapel in het wintersportcentrum Mont Ventoux 12.00 NTS Reportage skiën uil Zwitserland 7.00 Kerken Bijbelvertelling 7.06 NTS De Jetsons 7.30 Internationaal agrarisch nieuws 8.00 Nieuws 8.05 Sport in beeld 8.30 NCRV Memorandum van een dokter 9.28 Ooggetuige Nico van Vliet 10.10 lUe Strazza-Brinkman zingt Italiaanse kerklie - deren 10.20 NTS Nieuws ZONDAG Nederland 3 7.00 NTS Sport in beeld 7.05 Engelse lessen 14 en 15 7.30 Het geheim van de oude molen 8.00 Nieuws 8.05 De Zweedse Gouvernante 8.30 Moederleed Western 9.45 Violaine Frans amuse - mentsprogramma 10.10 Sport in beeld 10.25 Nieuws Voor stadsplan Den Hommel UTRECHT — Een groot ' fontein beeld ' — drie bü drie meter en op ' n steunpilaar in het midden reikend tot ' n hoogte van twee meter tachtig — werd onlangs in opdracht vervaar digd door de Utrechtse beeldhouwer Paulus Reinhard Het is de bedoe ling dat het deze zomer of mogelijk reeds eerder zal worden opgesteld in zo men wU boven de siervijver die geprojecteerd is in het door de ar chitect ir N Spronk verzorgde uit - breidingsplan Den Hommel waarin ruimschoots aandacht besteed bl\jkt aan het element recreatie Was hier aanvankelijk alleen nog maar gedacht aan de bouw van een overdekte bad en zweminrichting naderhand werd besloten hieraan een openlucht-zwembad te verbinden om in dit ' buitenbad ' de kampioenschap pen van medio 1966 te doen plaats vinden Tevens zal dit terrein worden verfraaid met de reeds genoemde siervijver die enigszins de vorm van een driehoek krijgt In het midden daarvan komt het beeld van Reinhard te prijken te ' zweven ' zal het haast lijken ongeveer tachtig centimeter boven de waterspiegel van een cen traal geplaatste ronde ' schaal ' met een middellijn van vier meter Het wordt — met spuiters waaruit krachtige waterstralen zonder onder breking hoog opspringen om dan weer neer te klateren terwijl uit de ronde schaal voortdurend cascaden storten in de grote lager gelegen vijver — dus ' n échte fontein Heel anders en heel wat royaler dan ' t pietepeuterig sproeiertjesgeleuter dat op het Lu cas Bolwerk al ' n jaar of zes een plompe ' Dreimaderl' groep met gie terstraaltjes nat maakt doch in geval van vriezend weer of schaarse droogte nog al eens verstek laat gaan Omtrent Reinhards beeld nog het volgende de horizontalistische maar niettemin dynamische structuur hier van past zeer wel bij het bouwkarak ter van de omgeving Zijn enigszins tot het abstracte neigende gestyleer de vorm kenmerkt zich door ' n leven digheid die uitgaande van de ge dachte aan een natuurlijke motoriek en meer in het bijzonder geïnspireerd op zwembewegingen tevens wil zin spelen op de bewegelijkheid van het water Men mag verwachten dat het als zodanig zijn effect niet zal mis sen Het grote gipsmodel bevindt zich thans te Rumpt in de Betuwe ten einde door de gieterij Stylaert aldaar in lichtkleurig brons ' te worden her schapen Vóór het transport heeft de maker het opus eerst in vier stukken moeten zagen maar van dit ' vieren delen ' zal wanneer het uit Rumpt te rugkomt geen spoor meer te beken nen zijn Aanvullend is nog te vermelden dat Reinhard ruim een decennium ge leden gedurende twee jaar in Zuid Amerika Paraguay heeft gewoond gewerkt en gedoceerd Hij heeft daar een overvloed van ervaringen opge daan ervaringen waarvan de neer slag in diverse plastische verbeeldin gen — o.a van Paraguaans Indiaan-se volkstypen — is aan te wijzen Had hij reeds vóór zijn vertrek daarheen hier ter stede geëxposeerd samen met Wüliam D Kuik na zijn terugkeer uit Zuid-Amerika kreeg hij steeds meer naam door zijn beeld houwwerken hetzij ' vrij ' hetzij in op dacht en zowel profaan als reli gieus Niet alleen in de zalen van Kunst liefde van welk genootschap Rein hard lid is maar ook op tentoonstel lingen elders getuigde en getuigt tel kens weer zijn oeuvre van een rijke kunstzinnige begaafdheid die met ' n degelijk vakmanschap gepaard gaat J J Utrecht zal hem op 4 februari herdenken Van onze kunstredactie UTEBCHT — De 29ste januari zal het honderd jaar geleden zijn dat een van Frankrijks grootste zonen de on gelooflijk veelzijdige auteur Eomain Bolland te Clamecy werd geboren Dat dit eeuwgetij van ' n schrijver wiens werk in meer dan veertig talen werd vertaald in vele landen niet on opgemerkt zal voorbijgaan ligt A'oor de hand In Nederland werd Utrecht als centraal punt voor deze herden king gekozen Hier zal vrijdagavond 4 februari aanvang 20 uur in de aula der rijksuniversiteit een bijeen komst onder voorzitterschap van prof dr J de Graaf worden belegd dra W Boissevain zal dan hl het Ne derlands de gedachtenisrede uitspre ken omlijst door pianomuziek van Beethoven gespeeld door Jan ten Bokun en voordracht in ' t Frans van fragmenten uit BoUand's oeuvre door de heer G Barthel waarna er In zaal 1 gelegenheid zal zijn tot be zichtiging van de Bolland-tentoonstel ling aldaar een rijkgeschakeerde do cumentaire expositie waarvan - het foto-materiaal ter beschikking werd gesteld door de Association ' Les Amis de B BoUand ' te Parijs Diezelfde dag verschijnt bij de uitgeverij Kruseman in de serie Kopstukken uit de 30ste eeuw een Bolland-biografie van de hand van dra W Boissevam Kende men in Nederland tijdens de ' pauze ' tussen de twee wereldoorlogen Rolland vooral als auteur van de 10 delige roman Jean Christophe en werden ook zijn biografieën van Beet hoven en van Mahatma Gandhi zeer geprezen het betrof hier slechts en kele van de vele hoge toppen van zijn uitgebreid en ongelooflijk rijkgescha keerd oeuvre dat hem reeds in 1915 de Nobelprijs voor litteratuur ople verde Dat oeuvre ' une mer h boire ' be wees de veelzijdigheid van zijn in teressen en diepgaande studiën mu zikaal — Beethoven was zijn grote liefde — litterair wijsgerig artistiek in ' t algemeen denk aan zijn biogra fieën van Goethe en Michelangelo religieus getuige zijn boeken gewijd aan Ramakriskna en Vivekananda politiek en humanitair biopjrafieën van Tolstoj en Mahatma Gan-.hi en ja wat niet al Zijn anti-chauvinisme bleek al in de dagen van de Dreyfus « ffaire zijn ijveren voor wereld vrede en internationale verbroedering wekte reeds tijdens de eerste wereld oorlog maar vooral daarna argwaan bü de overheden Doch sympathie in AdveiPtenIJe FIT VLIEGT ü NAAR DE ZON EEN GREEP UIT HET UITGEBREIDS ZOMERPROGRAMMA DAGEN EGYPTE v.a 595 - DAGEN MALLORCA v.a 320 - DAGEN LIBANON v.a 598 15 DAGEN GRIEKENLAND V.a 450 - WIJ VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE UNIEKE FIT VLIEGREIZEN RUYS & CO reisagenten utrecht - Lange Jansstraat 16 - Tel 19009 Vraag ftel uitgtbrtide refsprogromina bij ons aan • Elisabeth Skowronek van De Bol lende Ryders hinkend op twee ge dachten rolschaatsen of kunstr^den Achter haar voorzitter Bodrigo Van onze correspondent DEN HAAG — Er bestaat een grote kans dat „ Zo is het toevallig ook nog eens een keer " in zvjn huidige vorm in het volgende seizoen niet op de beeldbuis zal terugkeren Dit betekent niet dat de VARA het idee van een actueel-satyriseli tv programma van de baan schuift Wel is men bü deze omroep van mening dat na drie jaar „ Zo is het " de satyre wel eens in een ander jasje gestoken kan worden Hans Jacobs de eindredacteur van Zo is het " vertelde ons dat VARA functionarissen dit voorjaar nog eens bij de BBC zullen gaan kijken naar de manier waarop daar de actuele satyre voor de televisie gebracht wordt Een belangrijke overweging om met „ Zo is het " te stoppen is dat de tv Idjker er wat al te zeer aan gewend raakt Men woidt er zogezegd niet warm of koud meer onder Gewen ning is bij een programma als dit een uiterst ongunstige zaak volgens Hans Jacobs Hij zegt „ Wil je met een sa tyre iets bereiken dan moet het on verwachts goed aankomen " Het is nog niet bekend of het Zo is het" team aan een eventueel nieuw ' n steeds breder kring in allerlei lan den tot in Japan en in India daar o.a bij Tagore en Nshroe In Neder land bij zeer velen van wie met name te noemen zijn Frederik van Eeden Henriëtte Roland Holst dr Jan Ro mein etc etc In Frankrijk bij ' n zo grote schare dat opsommen van na men ' n onbegonnen werk is Wel zij apart vermeld dat zeUs de zeer ka tholieke Paul C3audel zich enkele ja ren voor RoUand's dood hij stierf 30 dec 1944 te Vézelay bij dat vrienden tal aansloot RoUand's geschrift ' Au dessus de Ia mêlee ' ' Boven het strijdgewoel ' ka rakteriseert deze grote en ongemeen begaafde mensenvriend wiens diepe sociale bewogenheid hem weliswaar naar ' links ' trok maar wiens gene genheid jegens ' n Russische ' viij geest ' als Gorki hem toch of juist niet tot het Sowjet-communisme kon bekeren de Stalinistische terreur verfoeide hij zij het ook laat en het Ribbentrop-Molotow-pact deed voor hem ' de deur dicht ' Uit zijn werk verrijst hij als een der zeldzaamste grote mannen van deze eeuw een door warme mensen liefde bezielde universele verschij ning Dexter Gordon in Persepolis UTBECHT — De Amerikaanse te norsaxofonist Dexter Gordon zal van avond 8 uur in Utrechtse Jazzkelder Persepolis optreden met het Mischa Mengelberg Quartet Dexter Gordon die gisteren met de Nord West-express uit Skandinavië in Utrecht aankwam behoort tot de school van de hard-bop Binnen de hard-bop heeft zijn rauwe spel vooral opgang gemaakt door het sterk swin gende element erin Hij maakte plaatopnamen met de meeste belangrijke musici van tegen woordig man Advertentie aióon vSroelii Voortzetting opruiming Voordelige prijzen BILTSTBAAT 2 Dali ontwierp postzegel NEW YOBK — De postdienst van de Verenigde Naties heeft vrijdag be kendgemaakt dat de Spaanse surrea listische schilder Salvador Dali een bijzondere envelop heeft vervaardigd voor de postzegel die de volkeren organisatie op 31 januari zal uitgeven ter ere van de wereldbond van VN verenigingen Dali beschrijft het ontwerp als een afbeelding van de vijf werelddelen in de vorm van vijf armen en handen De roos die uit de bovenste arm te voorschijn komt is de bloem van de prestaties die door internationale sa menwerking bereikt kunnen worden De zaden die uit de handen neer dwarrelen zijn een beeld van de ver dere groei als zij wortelschieten aan de voet van de armen waaruit olijf takken te voorschijn komen Wie de postzegels zelf ontworpen heeft is nog niet bekend • STADE WEST-DUITSLAND — Donderdag is de auteur Karl Richarz op 78 jarige leeftijd overleden Ri charz is vooréil bekend geworden door zijn dierenroman Poncho en zijn publi caties over volkoristische onderwer pen programma zal meewerken In ieder geval zal de driemansredactie Rinus Ferdinandusse Jan Blokker en Dimi tri Frenkel Frank betrokken worden bij het zoeken naar een nieuwe for mule Zij zullen daarbij een belang rijke stem in het kapittel hebben Overigens zou het niemand verwonde ren als deze drie mensen op wie de laatste jaren roofbouw is gepleegd redactie voeren teksten leveren presenteren voor het komende sei zoen zouden zeggen we doen deze keer maar eens niet mee Expositie Sonsheek ^ 66 ABNHEM — De Vïjfde Internatio nale tentoonstelling van beeldhouw werken Sonsbeek 1966 zal van 27 mei tot 25 september te Arnhem worden gehouden Het geaccidenteerde Oos telijke gedeelte van het park Sons beek is weer gekozen als expositie ruimte Sonsbeek ' 66 zal wat het aan tal in de open lucht tentoongestelde werken betreft de vorige exposities overtreffen Meer dan honderd grote plastieken van tientallen kunstenaars uit vrijwel alle West Europese landen zullen wor den geplaatst Waarschijnlijk zullen ook werken uit de Verenigde Staten Japan en enkele andere landen ach ter het ijzeren gordijn worden opge nomen Bijna twee jaar heeft de artistieke commissie gewerkt aan het verwe zenlijken van de conceptie die zij aan Sonsbeek ' 66 wilde geven Zij heeft zich daarbij voor ogen gesteld dat de tentoonstelling allereerst een afspiegeling moet zijn van de huidige ontwikkeling en vormgeving Tussen de laatste Sonsbeek-expositie en de komende ligt een periode van 8 jaar een periode die wellicht de boeiendste in de geschiedenis van de beeldhouw kunst is geweest Ook zullen algemeen geaccepteerde kunstwerken worden tentoongesteld van Rodin Millo Lehmbruk e.d en van de latere figuratieve kunstenaars zoals Blqncusi en Modigliani Voor het tentoonstellen van kleinere plastie ken welke niet in de openlucht kun nen worden getoond is aan de Neder landse architect Aldo van Eyck op dracht gegeven om een paviljoen te ontwerpen Filmopnamen tijdens Cinemanifestatie UTBECHT — Tqdens de Cinema nifestatie in Camera en Studio zullen enkele jonge cineasten in Utrecht een gedeelte van een nieuwe film ver vaardigen De opnamen vinden tussen 26 januari en 3 februari plaats op de vierde etage van de Galeries Moder nes Via een gesloten tv-:circuit zullen de opnamen ook in de etalages van dit winkelbedrijf te zien zijn Het ex perimenteel karakter blijkt uit het feit dat dagelijks enkele personen uit het publiek verzocht zullen worden te figureren in de film Het park Sonsbeek in Arnhem waar van 27 mei tot 25 september de open luchttentoonstelling Sonsbeek ' 66 ge houden eaX worden ^ Ton dW op ^ vooY Zd-Afrika Van onze correspondent AMSTEEDAM — Een aantal voor aanstaande kunstenaars willen een actie ondernemen om een tweede ton byeen te brengen voor het Defence en aidfund voor Zuid-Afrika Het is de bedoeling de actie onder het mot to ' ton d'r op ' op 27 april te voeren in de vorm van ' n in Amsterdam te hou den kunstveiling In de loop van de volgende week zal het VPRO bestuur beslissen of het zijn medewerking zal verlenen aan de in zamelingsactie Die medewerking zou dan bestaan uit het volledig via de televisie uitzenden van de actie „ Ton d'r op " In een comité dat zich met de actie Ton d'r op " be zighoudt hebben A Roland Holst H A Gomperts Simon Carmiggelt Peter Vos Harry Mulisch Lucebert Godfried Bomans Wessel Kouzijn en Cor Westerik zitting genomen De plannen voor de actie moeten nog na der uitgewerkt worden Hiertoe is een werkcommissie gevormd die bestaat uit drs A Nuis Renate Rubenstein en Frank Lodeizen Zilveren medaille voor Peter Alma AMSTEEDAM — Aan de schilder Peter Alma zal tijdens een receptie ter gelegenheid van zijn 80-ste ver jaardag op 18 januari in het Stedelgk Museum te Amsterdam de zilveren medaille van de stad Amsterdam wor den uitgereikt door de heer W Polak wethouder voor de kunstzaken Peter Alma wordt deze onderschei ding verleend als erkenning van zijn verdiensten voor de stad Talrij ke wandschilderingen en mozaïeken van hem hangen in openbare gebou wen Reeds 40 jaar geleden ontwierp de heer Alma als één der eersten in Nederland veel beeldstatistiekcn voor Amsterdam Tijdens zijn Parijse jaren nam hij deel aan de grote kubistische bewe ging en in 1914 werd hij een van de grondleggers van onze hedendaagse grafische kunst BBC brengt toneelstuk over Lee Oswald LONDEN — De BBC is van plan een tv stuk op het scherm te bren gen Lee Oswald — Moordenaar ' Het stuk geschreven door de Duit se toneelschrijver Felik Lutzken dort zal op 15 maart op het eerste net van de BBC uitgezonden worden Het stuk is volgens de BBC geba seerd op de bevindingen van de com missie Warren die een onderzoek in stelde naar de moord op wijlen pre sident JTohn F Kennedy Het begint met Oswald die in dienst gaat bij de Amerikaanse ma rine daarna zijn leven in de Sowjet Unie zijn huwelijk de arrestatie in Dallas het neerschieten door de nachtclubeigenaar Jack Ruby Een woordvoerder van de BBC deelde mee dat de reden dat Ken nedy niet in het stuk optreedt is dat het drame een studie is van drijfveren gevoelens en vooroorde len van de man die beschuldigd wordt van de moord Rudolphe Cartier heeft het stuk bewerkt voor de tv Het werd voor het eerst vertoond in november in Aken de auteur Lutzkendorf 57 woont in München De BBC heeft de HoUywood-acteur Tony Bil 25 uitgezocht om Oswald te spelen De opnamen beginnen aan het einde van deze maand met een bezetting van 200 spelers Wedge woodprijs " tentoonstelling ld geopenc AMSTEEDAM — Sir John Wedge wood die daartoe uit Londen was overgekomen heeft vrijdag in tegen woordigheid van o.a de Britse ambas sadeur Sir Peter Garran in museum Fodor te Amsterdam een tentoonstel ling geopend van 23 scliUderijen een selectie uit de 510 werken waarmee 187 Nederlandse schilders hebben ge dongen naar de Wedgewoodprijs 1966 Die prijs groot vierduizend gulden is toegekend aan K van Bohemen uit Den Haag voor zijn Hommage aan Floyd Patterson een eervolle vermel ding kregen Marja de Glopper uit Amsterdam voor haar Voor mijn moe der op haar verjaardag en W L Bout hoorn uit Den Haag voor zijn Compo sitie met organische vormen De jury bestond uit de heren J Die deren prof dr H L C Jaffé H Klein drs H Redeker J Wagema ker en C Westerik De Wedgewoodprijs werd in 1960 ter gelegenheid van het 200-jarig be staan van Wedgewood and sons Ltd te Barlaston ingesteld door haar ver tegenwoordigster in ons land N F van Gelder en Co N.V te Amster dam Zij wordt eens in de drie jaar uitgeloofd voor Nederlandse schilders De expositie blijft tot 6 februari in Amsterdam en komt dan achtereen volgens in Leiden 10 febr.-l maart Amersfoort 5 27 maart Apeldoorn 1 24 april Groningen 30 april-5 juni Zwolle 10-26 juni Rotterdam 15 juli-7 aug Oostburg 12 aug 3 september Leeuwarden 19 sept 10 oktober Tilburg 15 okt.-lO nov en Arnhem 15 nov.-lO dec • DEN BOSCH — Op 22 februari brengt de Nederlandse opera-stich ting in de Stadsschouwburg te Eind hoven de première van de opera Wozzeck van Alban Berg naar het ge lijknamige drama van George Büch ner De uitvoering staat onder leiding van de Belgische dirigent André Van demoot De begeleiding wordt ver zorgd door het hiertoe versterkte Brabants Orkest 
ZATEBDAG I S JANUARI 19 S6 tITRECHXSCH NIEUWSBLAD ' RECHTSCH NIEUWSBI De heer en mevrouw Kramer-de Brauw geven met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon JUERIAAN XHEODOOR Utrecht 13 januari 1966 GETROUWD Jonkheer A R CLIFFORD KOCQ VAN BREUGEL en A M EDERVEEN 15 januari 1966 Doorn „ Kamphoeve " Driebergen Horstlaan 1 Toekomstig adres Prinses Margrietlaan 15 Houten Utr Austin 1965 B.M.W 1965 B.M.W 1965 Buick 1965 Chevrolet 1965 Chrysler 1965 D.K-W 1965 Fiat 1965 Ford 1965 „ 1B00 Balania " 4-drj sedan 26.000 km „ 700 L.S cabr " Nieuw Spec oanb „ 700 L.S coupé " Wit 10.000 km ger „ Skylark " 2-drs hardtop 20.000 km „ Chevelle cabr " 8 cyl 28.000 km ger „ Valiant V 200 " 30.000 km ger „ F 12 de Luxe " Radio 19.000 km ger „ 1500 Cabr " Blauw 21.000 km ger „ Corsair " 2-drs 25.000 km ger DE BURGEIUEESTER DER GEIVIEENTE LEXMOND MAAKT BEKEND Ie dat ter voldoening aan ar tikel 72 a in verband met de artikelen 63 en 10 - der onteigeningswet een com missie uit Gedeputeerde Staten der provincie Zuid Holland bijgestaan door de daartoe door het algemeen bestuur aangewezen des kundige en het hoofd van bestuur der gemeente in het gemeentehuis te Lex mond zitting zal houden op maandag 7 februari 1966 te 14 uur ten einde de be zwaren van belanghebben den aan te horen tegen het plan van onteigening ten name van het Rijk ten be hoeve van het maken van een wegverlegging en van een onderdoorgang in de rijksweg Utrecht Vianen - Gorinchem-Keizersveer-Breda-Hazeldonk Rijks wegenplan 1958 nr 27 met bijkomende werken in de gemeente Lexmond en nodigt belanghebbenden uit om hun bezwaren ter plaatse en ure vermeld mondeling of schriftelijk aan genoemde commissie mede te delen 2e dat de stukken bedoeld in het eerste lid van artikel 12 der Onteigeningswet en ter voldoening aan artikel 72 a in verband met de be palingen van de artikelen 64 en 12 ter inzage van een ieder worden neergelegd ter secretarie der gemeen te Lexmond van 18 ja nuari 1966 totdat de com missie haar werkzaamhe den binnen de gemeente heeft volbracht 3e dat het uitgewerkte plan van het gehele werk be doeld in het laatste lid van artikel 12 van de Onteige ningswet voor een ieder ter inzage zal liggen ter secretarie der gemeente Lexmond van 18 januari 1966 totdat de commissie haar werkzaamheden heeft volbracht Bezwaarschriften zijn vrijge steld van het recht van zegel Lexmond 15 januari 1966 De burgemeester der gemeente Lexmond G B Pellikaan GETROUWD S A STERK en J MACKEREXH Barnehurst Kent Bexleyheath 33 Manorway 15 januari 1966 Na een kortstondige ziekte is op 13 januari te Dor drecht overleden onze bes te broer zwager en oom GERRIT MEULMAN in de leeftijd van 49 jaar Namens de familie J Meulman A Meulman - Pintschuk Utrecht 14 januari 1966 V d Marckstraat 31 Utrecht ' GEZINSKREDIET ' De nieuwe vorm van lening Ons „ Gezinskrediet ' past in de moderne koopstijl Zo krijgt u contant geld voor b.v woninginrichting auto kleding vakantie enz Direct be schikbaar voor ambtenaren en werknemers in vaste dienst Vatiaf ƒ 300 - tot ƒ 4.800 - naar draagkracht Geen be handelingskosten vooraf Zonder borgl Onder wettelijke voorwaarden en grote discretie Alles kan schriftelijk worden afgehandeld Kwijtschelding restant bij overlijden Vraagt vrijblijvend inlichtingen NATIONALE VOLKSBANK hruidstoiletten S W WEISFELT TANDARTS AFWEZIG TOT 1 FEBRUARI Spoedgevallen tandartsen Van Hasselt en Soeteman Den Haag Riviervismarkt 4 tel 639586 Tevens In Amsterdam en Rotterdam MEVROUW S A van Romunde OOGARTS PRAKTIJK HERVAT BEKENDMAKING Artikel 20 der Wederopbouw wet jnncto artikel 23 der Overgangswet Ruimtelqke Ordening en Volkshuisvesting Burgemeester en Wethouders der gemeente Lopik brengen ter kennis van belanghebben den dat van 17 januari 1966 tot 31 januari 1966 ten Huize der Gemeente voor de eige naren van de aangrenzende en nabijgelegen gronden ter in zage ligt een plan tot de bouw van een varkensstal op het perceel kadastraal bekend ge meente Lopik sectie B nr 1622 gelegen aan de Lopiker weg oost Dit plan wijkt af van het uit breidingsplan in hoofdzaak der gemeente Lopik en de daarbij behorende bebou wingsvoorschriften in ver band waarmede het noodza kelijk is de vereiste vergun ning te verlenen krachtens artikel 20 der Wederopbouw wet juncto artikel 23 der Overgangswet Ruimtelijke Or dening en Volkshuisvesting Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan ken nis te nemen en eventuele be zwaren vóór 2 februari 1966 schriftelijke bij hun College in te dienen Lopik 15 januari 1966 Burgemeester en Wethouders van Lopik De burgemeester Schuman De secretaris P Vink u De Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs zoekt voor haar afdeling REPRODUKTIE EEN JONGE MEDEWERKER voor de bediening van verschillende kan toormachines zoals een adresseermachine een totokopieerapparaat en een vouw machine Daar de zeer grote adresplaat jeskartotheek voor het grootste deel uit buitenlandse adressen bestaat is enkele jaren voortgezet onderwijs en bovendien enige vaardigheid in het alfabetiseren vereist Geboden wordt een aantrekkelijke hono rering en goede sociale voorzieningen waaronder 3 weken vakantie per jaar Jonge mensen tot 20 jaar die bereid zijn op een kleine drukke afdeling in team verband werkzaam te zijn wordt verzocht hun eigenhandig geschreven sollicitatie te richten aan de afdeling Personeelszaken Vredenburg 49 te Utrecht GHEM ISGH ^^?^????^ i ^^^ In de ORTHOPAEDISCHE WERK PLAATS van de ANNA KLINIEK te Leiden kan een WOONHUIZEN TE UTRECHT Notaris H MINNEMA te Utrecht zal op vrQdag 21 ja nnari 1966 te 14 uur in het No tarlshuis te Utrecht Achter Sint Pieter 18 PUBLIEK VERKOPEN Het huis met erf en grondaan de BoIIenhofsestraat no.72 Huuropbrengst / 795.60 per jaar Het huis met erf en grondaan de Seringstraat no 34 Huuropbrengst / 548,60 perjaar Aanvaarding en betaling 1 maart 1966 Te bezichtigen di en do 14—16 uur Inlichtingen en biljetten bij genoemde notaris Minnema Janskerkhof 22 bis tel 13270 ^^ ^"^ VOORSTflAAT 77-7 » UTRECHT - TELEFOON 1 78 65 BANDAGIST LEERBEWERKER worden geplaatst Sollicitaties met vermelding van leeftijd genoten op leiding huidige werkzaamheden enz te richten aan de administrateur van de Anna Kliniek Mezenstr 2 te Leiden Te koop aangeboden ENIGE WOLLEN SMYRNA VLOERKLEDEN door groothandel in model kamers gebruikt f 150 — per stuk Niet van nieuw te onder scheiden Grote maten Eventueel thuis te bezichtigen Brieven onder no 2-6710 aan het bureau U.N »^^»^%»»»»»*%»»*»^»^^»^**»**< GEAAEENTE MAARTENSDIJK U Het hoofd van het gemeente bestuur van Maartensdijk brengt ter algemene kennis dat vanaf 19 januari 1966 ge durende een maand ter ge meentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt de bij raadsbesluit van 6 januari 1966 vastgestelde herziening van het uitbreidingsplan in onder delen voor gronden gelegen in en nabij de dorpskern West - broek Achttienhoven met be bouwingsvoorschriften en toe lichting Maartensdijk 13 januari 1966 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, H H Schuller Te huur aangeb 60 m2 KANTOOR of SHOWROOMRUiMTE parterre aan de Oude Gracht Kan desgewenst ook 80 m2 worden Direct te aanvaarden Te bevr J D^jkert Oude Gracht 271 tel 24839 Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van onze oud-medewerker de heer C MINNES jr Moge hij rusten in vrede Directie en personeel Batterijenfabriek Herberhold N.V Met leedwezen geef ik hierbij kennis van het over lijden van mijn toegewijde oud-medewerker de heer CORNELIS MINNES Jr Hij bereikte de leeftijd van 69 jaar Sinds de oprichting van mijn fabriek in 1926 tot zijn pensionering in 1961 heeft hij immer zijn trouw bewezen Niet alleen gedurende de moeilijke jaren van de bezetting doch ook daarna toen de Bijzon dere Rechtspleging op mijn fabriek de scepter zwaaide stond hij pal voor mijn belangen Hij venvierf als personeel-chef van mijn bedrijf door zijn prettige omgang de sympathie van allen die met hem in aanraking kwamen Hij ruste in vrede C P Herberhold Mariahoek 1 Utrecht Utrecht 12 januari 1966 De teraardebestelling zal plaatshebben op maandag 17 januari a.s op de 3de Alg Begraafplaats Tolsteeg Houtensepad te ca 13.00 uur Vertrek vanaf huis Adr Beyerkade 25 te 12.30 uur BEKENDMAKING GEMEENTE BREUKELEN Burgemeester en wethouders van Breukelen brengen ter kennis van belanghebbenden dat bij hen is ingekomen een aanvraag om vergunning tot het bouwen van 144 woningen in het ontwerp bestemmings-plan „ Noordwijk " Daar de bouw zal plaats die nen te vinden in een nog niet goedgekeurd bestemmingsplan zijn zij voornemens tot het verlenen van de bouwvergun ning over te gaan met toepas sing van artikel 20 der weder opbouwwet In verband hiermede zal het bouwplan voor de eigenaren en gebruikers van de aangren zende en nabijgelegen gronden van 17 tot en met 24 januari 1966 ter gemeentesecretarie ter inzage liggen Belanghebbenden kunnen eventuele bezwaren tegen het bouwplan voor 25 januari a.s schriftelijk bij hun college in dienen Breukelen 15 januari 1966 Burgemeester en wethouders voornoemd de burgemeester T T M H Bijleveld de secretaris B Barelds Notaris P Th Tjabbes Brigit tenstraat 15 Utrecht telefoon 11746 zal vrijdag 28 jan 1966 des n.m 2 uur in het Notaris huis Achter St Pieter 18 te Utrecht OPENBAAR VERKOPEN A VRIJWILLIG Winkel-woonhuis VanHumboldtstraat 36 LEEG TE AANVAARDEN Surinamestraat 89 91 en 93 totale weekhuur / 47,40 Surinamestraat 99 97 en 95 totale weekhuur f 47,40 Huur kavels 2 en 3 samenp.j / 4.929,60 Alblasstraat 2 2 bis en 2 bis A met naast nr 2 ge legen perceel grond totaleweekhuur f 57,50 Alblasstraat 4,4 bis 4 bis A 6 en 6 bis totale weekhuur / 86 20 Huur kavels 4 en 5 samen p.j f 7.472,40 Herenweg 95 huur f 48,75p.m Hoendiepstraat 50 huur / 64,35 p.m Ternatestraat 7 en 9 to tale maandhuur / 149,90 Ternatestraat 11 en 13 to tale maandhuur ƒ 148,60 Huur kavels 8 en 9 samenp.j ƒ 3.582 -.- Mijdrechtstraat 101 huur f 39 - p m Mijdrechtstraat 103 huur / 39 - p.m Mijd rechtstraat 105 huur / 38,65 p.m Mijdrechtstraat 107 huur ƒ 8,90 p.w Huur kavels 10 t.m 13 sa men p.j / 1.862,60 B Krachtens recliterlijk bevel 14 Van Alphenstraat 31 Ge deeltelijk verhuurd voor / 40 - p.m overigens vrflte aanvaarden beh toest Gem huisv bur Inlichtingen betr de percelen 7 t.m 13 ook bij notaris P Moesker te Mijdrecht Diverse combinaties voorbe houden Bezichtiging di en do van 2—4 uur OCCASIONS WOUDENBERG TELEFOON 03498 1814 * GARANT[E ALS Of EEN NIEUWE Ruim * keuze uil divert * merken w.o ' Zondags volgens afspraak Ford 1965 Oldsmobile ' 65 Opel 1965 6 Opel 1965 4 Opel 1965 MerCi Benz ' 65 Peugeot 1965 Peugeot 1965 Renault 1965 „ Zephyr Vl " 4-drs sedan 18.000 km „ Cuflass " 2 drs hardtop 7.000 km ger „ Kopitön " Schuildak 19.000 km ger „ Kadett " Donkerblauw + 35.000 km „ 1700 " 2-drs ± 35.000 km ger „ 190 diesel " Radio 35.000 km ger „ 404 " Met.grijs 9.000 km ger „ 404 diesel " Gebr wit 47.000 km ger „ R 8 " 4-drs Radio 11.000 km ger Voor moderne verzorgde coiffures Dameskapsalon Schoonheidssalon Parfumerieën Byouterie'èn H.A.Deun Utrecht Amsterdatnsestraatweg 303 — Tel 42237 Een helder volk kiest schone warmte kiest Caltex Edel - haardolie ^ kristalzuiver Bel op WOUDENBERG TELEFOON 30404 Levering per tank wagen Ook verkrijgbaar vaten - bokjes - muurtanks Pieter Bothstraat 4 Utrecht KONINKLIJKE ORATORIUMVERENIGING „ KERKGEZANG " Dirigent Jaap de Lange In studie THE KINGDOM Edward Elgar 1857 - 1934 HEREN-ZANGERS die dit mooie Engelse oratorium mede willen instuderen en uitvoeren kunnen zich hiertoe aanmelden tijdens de repetitie-avonden op donderdag van 19.45—22.00 uur in het N.V Huis Oudegracht 245 Secretariaat Joh Wagenaarkade 71-1 Tel 31051 Utrechts Conservatorium Directeur Johan van den Boogert YOORDRACHTSOEFENING door Conservatoriumleerlingen op dinsdag 18 januari 1966 in de Aula van het Utrechts Conservatorium Lange Nieuwstraat 2 Aanvang 20.00 uur Uitgevoerd worden werken van Beethoven Schumann Schubert Brahms en Saint-Saens Kaarten a ƒ 0.75 bel inbegr verkrijgbaar ' s avonds aan de zaal van 19.30 uur af 010202020000010202010248530001000253232323000102020000020102020000 agenda Woensdag 19 januari 1966 - Aanv 20.15 uur 7e concert woensdagserie IviVg Serie A UTRECHTS STEDELIJK ORKEST GEZINSCREDIETt926 Dirigent CONST ANTIN SILVESTRI Soliste ERNA SPOORENBERG sopraan Programma Brahms Haydn-variaties - Mozart Motet „ Exsultate jubilate " - Wagner Siegfried Idyll - Rich Strauss 5 Liederen en Don Juan Toegangsprüs ƒ 7 — ro Kaar+verl het eiland is hoe krachtiger di ïraing werkt Anders uitged ¦ kleiner het eiland hoe sneller Istervingsproces verloopt I grote eilanden echter is lendemische vogels verrassem $ rew Caledonië een eiland km lengte dat in het mos ongeveer 150 mUjoen jaar is ontstaan schijnt nu representant van zijn oorspn vogelfauna te hebben behoui doelen hier op de Kagu ee gekamde nachtvogel die in 1 van de regenwouden leeft snavels en voetwortelbeent eilandvogels gememoreerd aflevering dd 27 december j ^ in dit licht gezien op een deg verschijnsel Mayer is \ an kend heel voorzichtig Hij m | dat in het gebied van grote I onder de diersoorten er bare oorzaken zijn aan te fpopulaties waren waarsc " ' klein en zo genetisch zelfs een kleine noodlottige ring in hun levensmilieu om hen uit te delgen Ze gaat hij voort geen weerst voirs en zeker niet bij 3 met een zich zeer s passende indringer |/ 750 I ' l Toen de Makambo " ter Lord Howe Island nabij een rots liep en ten onder reikten de scheepsratten mend het eiland waar ze konijnen voortplantten en h overmeesterden Dit 1 Duitser aangeh j Grote f pornografie j beslag I DEN HAAG — De Haag iheeft de 57-jarige boekhani ^ K B uit Frankfurt am gehouden wegens het in ' hebben van een grote ho pornograflsche lectuur en f jhet doel om dit spul uit ti sDe Duitser is ingesloten De jgenoten die bij hem | vrije voeten gesteld De ilec|uur zün in beslag Öe vier Duitsers stonden ide ' Strandweg in ~ " faufo te kijken waarvan ' van de kofferruimte open st ' een politiewagen langs reed Jdeksel pardoes dichtgeslage Jlitiemannen vonden dit ionderzochten de wagen I kofferruimte bleek te fstouwd met foto's en Verzoek aan Nederlandse r i Geen oliever I naar Rhod S I>EN HAAG — De I Buitenlandse Zaken heeft I door tussenkomst van inoot van Verkeer en I schrijven tot de I richt waarin ter '" i Veiligheidsraadsresolutie v I venber 1965 een beroep op S gedaan er aan mee te voer per Nederlands schip J olie of aardolieprodukten I Rhodesië achterwege blijft 
UTRBOHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 15 JANUARI 1966 Eiland een kerkhof geen broedmachine Vdn onze wetenschappelijke medewerker In het hart van de woning Advertentie ' » » %»»»»*%%»» fc »^^^^ UTRECHT EN 7 DAGEN ry HET CONTINENT is het leven ont ^¦^ staan en opgebloeid met een pracht - en weelderigheid die tot nu toe gehand haafd bleef De door de natuur in aanzijn geroepen levensvprmen werden met die potenties uitgerust die in staat stelden te vermenigvuldigen en het leven over de aardbol te verspreiden Bij deze zienswijze past de rol van het eiland als kweekplaats voor-soorten Op eilanden terechtgekomen exemplaren zouden in die enge besloten heid van de biosfeer van het levensgebied tot hun „ wonderlijk recht " komen name lijk „ het recht " zich uit te kristalliseren in een aantal soorten en variëteiten Een eiland functioneert — anders uitgedrukt — als een broedmachine voor soorten die na hun vorming en stabilisatie zich weer verspreiden over de continenten > thesen over het uitsterven der soort Hypol in de keuken zo'n gasfornuis HEEL mooi bedacht maar daarom volgens Wright nog niet juist Jaren geleden beweerde hü precies andersom geïsoleerde eilanden zjjn voor hem juist „ evolutionary traps " evolutionaire vallen waarin eenmaal daarin terecht gekomen diersoorten één voor één worden gedood Deze conceptie zi > lezen wij in New Scientist pag 8 januari 1966 is bijzonder belangrijk omdat het uitsterven van diersoorten de tegenhanger van de vorming en ontwikkeling der soorten misschien het meest ongrijpbare van alle evolu tionaire verschijnselen is Wij kunnen aan de hand van gevonden fossielen niet weten of een of andere diersoort uitgestorven is of „ overgegaan " in een andere Nu brengt deze hypothese ons op een ander idee waarmee wellicht gewerkt kan worden omdat het feitenmateriaal door de beperktheid en beslotenheid van het gebied respectievelijk van de vindplaatsen duidelijker taal kan spreken makkelijk doen omdat ratten zich nu eenmaal snel aan kunnen passen Bin nen enkele jaren stierven van de veertien vogelsoorten vijf endemische en twee geïmporteerde De concur rentie met de indringer was hen te machtig Het belangrijkste feit dat uit deze te denken gevende analyse tevoor schijn treedt is dat de omslag in de fauna veel sneller geschiedt dan aan vankelijk gedacht en dat deze omslag karakteristiek is niet alleen voor zeer kleine eilanden uitgezonderd mis schien die eilanden die deel uitma ken van een archipel maar even eens voor eilanden van welke grootte ook Oude bomen HOE oud kunnen bomen worden In elk geval worden ze niet alle even oud Maar wat is dan wel hun uiterste ouderdom Deze verschilt aanmerkelijk met de soort Niet heel oud worden bv berken die amper 100 jaar halen veel ouder wordt de — TELEFOON 15981 — NACHTEGAALSTRAAÏ il-M Advies aan minister over verletbestrijding DEN HAAG — De stichting verlet bestrijding bouwnijverheid zal minis ter Bogaers binnenkort een advies uit brengen hoe het werk van de verlet bestrijding speciaal in de winter voortgang zal moeten vinden Dit zei vrijdag de directeur van de stichting mr W G Koppelaars tydens een excursie die de deelnemers voerde langs een aantal doorwerkprojecten in Den Haag en Delft De stichting die zoals bekend in 1963 in eerste aanleg voor drie jaar haar werk ging doen beleeft nu dus haar derde doorwerkwinter " Nu is eerst goed gebleken dat het werk van de stichting niet zonder suc ces geweest is al hadden de resulta ten beter kunnen zijn Er is namelijk in de bouw bereikt dat men wat meer dan voorheen bij de bouwplanning re - Christus is dat in hem en in zijn werk de verlossing historische realiteit is en dat aUeen daarin het rijk van God op aarde is gegrondvest Dat historische dat feitelijke dat Israëlitische dat ' christelijke ' is beslist niet algemeen-menselijk Het is veeleer ergernis en dwaasheid voor de redel^ke mens Hij moet er toe bekeerd worden Zolang de kerk aan deze dingen vasthoudt houdt ze iets sektarisch Maar hoe zou ze anders dan aan deze dingen vasthouden Zij zijn haar oorsprong haar fundament haar voorwerp haar inhoud Zodra zij er niet meer aan vasthoudt houdt zij op kerk te zijn Zij is dan ineens als in een heksenspel verdwenen Zo staat het ook met die enorme suggestie welke in onze tijd van alle kanten op ons afkomt Moeten de grote geestelijke wereldgodsdien sten niet tot elkaar komen Moeten zij hun geestelijke waarden en krach ten niet opsmelten tot één sterk ge heel Kunnen zij niet zó alleen hun roeping voor de één wordende mens heid vervullen Deze mensheid zoekt toch naar een uitzicht naar inhoud van het leven naar grondslagen voor het samenleven De godsdiensten uit Afrika hebben hier weinig te betekenen Die smelten weg als sneeuw voor de zon Maar met de godsdiensten van Azië staat het anders Die zijn van huis uit universeel algemeen-menselijk ge neigd tot samensmelting Israel zal in ieder geval een storende factor zijn Het geeft zichzelf op als het zijn God opgeeft als de enige ware Ciod Welke rol de Islam zal spelen in het komende geestelijke proces is nog lang niet duidelijk Maar het christendom kan echt niet tot het laatste toe mee doen Het heeft de erfenis meege kregen van Israel Jahwe is de enige ware God Jezus de Christus is dé weg niet ' n weg Dacux)m zal het christendom ook in dit wereldhistori sche verband iets sektarisch houden hoe smartelijk dat ook is Men kan dat onverdraagzaamheid noemen Men kan ook spreken van imperialisme van de christelijke geest " Maar er valt niets aan te veranderen deze din gen zijn met het wezen van ' t christelijke geloof gegeven Het wijst naar historische realiteiten Daar staat het op Natuurlijk moet de kerk dit sektarische niet opzette lijk gaan drijven Zij moet geen sekte worden Zij moet kerk blijven En daarom katholiek Het katholieke is niet hetzelfde als het sektarische Maar het is er ook niet het tegengestelde van De kerk kan daarom ook nooit opgaan in de staat of in de cultuur Zij kan nooit helemaal ingaan in het incognito van het geleefde leven Zij is en blijft een eigen gestalte ^ en eigen instantie — welke duizend problemen schept Voor de enkele mens betekent dat dat hij voor de cauze staat of hij er bij wil horen of niet Dat is een ochte keuze Er hoort heel wat moed toe om deze keuze te doen — zowel wemneer zij negatief als wanneer zij positief uitvalt Vogels door ratten in de val KORT geleden heeft dr Mayer van de Harvard universiteit één van de grootste hedendaagse theore tische evolutionisten aangetoond dat New Caledonië een eiland van 400 km lengte dat in het mosozoïcum ongeveer 150 miljoen jaar geleden s ontstaan schijnt nu slechts één i'presentant van zijn oorspronkelijke Toen de Makambo " ter hoogte van Lord Howe Island nabij Australië op een rots liep en ten onder ging be reikten de scheepsratten al zwem mend het eiland waar ze zich als konijnen voortplantten en het eiland overmeesterden Dit konden ze ge - Duitser aangehouden Grote hoeveelheid pornografie in beslag genomen DEN HAAG — De Haagse politie heeft de 57-jarige boekhandelaar H K B uit Frankfurt am Main aan Sehouden wegens het in voorraad hebben van een grote hoeveelheid pornografische lectuur en foto's met het doel om dit spul uit te voeren De Duitser is Ingesloten De drie land genoten die bij hem waren zijn op vrije voeten gesteld De foto's en de lectuur zijn in beslag genomen De vier Duitsers stonden zondag op de Strandweg in Scheveningen bij hun auto te kijken waarvan het deksel van de kofferruimte open stond Toen een politiewagen langs reed werd het deksel pardoes dichtgeslagen De po litiemannen vonden dit verdacht Zij onderzochten de wagen De gehele kotterruimte bleek te zijn volge stouwd met foto's en lectuur Verdoek aan Nederlandse reders Geen olievervoer naar Rhodesia DEN HAAG — De minister van Buitenlandse Zaken heeft dezer dagen door tussenkomst van zijn ambtge noot van Verkeer en Waterstaat een schrijven tot de Nederlandse reders ge richt waarin ter uitvoering van de Veiligheidsraadsresolutie van 20 no venber 1965 een beroep op hen wordt gedaan er aan mee te werken dat ver voer per Nederlands schip van ruwe olie of aardolieprodukten naar Zuid Rhodesië achterwege blijft msoM — der wetenschap linde de taxus een naaldboom en de eik Ruw berekend ligt hun le vensgrens bij de 1000 jaar Ware Me thusalems zijn de Amerikaanse mam mouthbomen Sequoiadendron gigan teus die met hun 4000 jaar lange tijd voor de oudste bomen ter wereld werden gehouden Maar sinds kort we ten wij dat deze reuzen onttroond zijn door dwergen " in de vorm van de borstelden Pinus aristata uit de White Mountains in Californië Deze slechts 10 m hoog wordende boom kan een leeftijd bereiken van niet minder dan 4200 jaar En sinds heel kort weten wij dat ook op dit gebied baas bo ven baas geldt Op een expeditie heeft men een nog eerbiedwaardiger vete raan ontdekt de Cupressus duprezia na uit de Sahara woestijn Deze boom blijkt niet alleen de enige naald boom uit de Sahara te zijn maar ook de alleroudste aller bomen Zijn leef tijd wordt geschat op 4700 jaar Dit betekent dat deze bomen nog 80 in getal de enige overgebleven getui gen zijn van de omslag van het kli maat in dit deel van Afrika om streeks 2800 j v Chr toen het hele gebied steeds droger en droger werd en van vruchtbaar land tot woestenij verviel De streek waarin ze nu voorkomen kent een heel gering jaarlijks neer slaggemiddelde van nog geen 20 mm Ontleend aan ' een bericht in Nat wiss.Rdschau januari 1966 Mal aria-vaccin M ^ EN is in Israel hard op weg naar een vaccin tegen malaria Dat is maar gelukkig ook omdat de diverse malariastammen steeds meer resistent worden tegen de anti-mala - ria middelen Prof Aviva Zuckerman en haar medewerkers van de Hadas sals Medical School van de Hebreeuw se universiteit te Jeruzalem hopen dan ook indien protectieve antigenen gevonden mogen worden antigenen zijn stoffen die in het lichaam anti lichamen kunnen doen ontstaan en deze kunnen worden gesynthetiseerd — een definitieve stap te zetten op de weg die leidt naar de bereiding van ' n vaccin tegen genoemde kwaal Het bestaan van zulke antigenen is wel bekend mensen die in hun jeugd aan malaria hebben geleden ontwik kelen namelijk geleidelijk aan een im muniteit tegen de malaria-parasiet naarmate ze ouder worden Er is evenwel een moeilijkheid een mens kan zeker een immuniteit tegen een malariastam van een land ontwik kelen door produktie van antilicha men als reactie op het binnendrin gen van de vreemde antigenen maar dezelfde persoon kan wonderlijk ge noeg het slachtoffer worden van de zelfde stam in een ander land Dit falen van het immuniteitsmecha nisme kan worden geweten aan het feit dat er verschillende antigenische componenten in de malariastammen aanwezig zijn hoewel deze tot de zelfde soort behoren Dit nu hoopt men straks met de synthese op te kunnen vangen Prof Zuckerman heeft reeds speciale technieken voor de analyse ring der antigenen eiwitachtige stof fen in konijnen - en vogelmalaria ont wikkeld en hiermee reeds in 2 soor ten konijnenmalaria resp acht en zes antigenen gevonden waarvan twee antigenen van de eerste en één van de tweede soort specifiek zijn voor de soort terwijl de rest in beide soorten gemeenschappelijk thuis hoort Het team is thans bezig met het verza melen van menselijk malariabloed uit West Afrika en Maleisië in de hoop in deze monsters de diverse antige nen te isoleren en te synthetise ren voor de bereiding van malaria vaccin New Scientist pag 895 de cember 1965 Edelgas OUDE GRACHT i7S assen ^^^?¦^^???^^¦^¦^?¦^?^ "» ^?^^¦< Moord op Piet Frijns achter gesloten deuren MAASTRICHT — Mr H Dlsch pre sident van de rechtbank te Maas tricht die 25 januari de zaak te be handelen krijgt tegen de 31-jarlge W J uit Schaesberg heelt bij nader inzien besloten de hele zitting met ge sloten deuren te houden De officier van justitie zal met de verdediger van de verdachte overleg plegen over de vraag of over het ter zitting behandelde nog enige sum miere mededelingen zullen kunnen worden gedaan Zoals bekend is J feitelijk een aan randing en doodslag ' sub's ¦ zware mishandling de dood tengevolge hebr bend ten laste-geleed ' Op iS juli 1965 bracht hij op de Schaesberg in Valken burg de 21-jarige Piet Frijns uit Schimmert in het bijzijn vein zijn ver loofde om het leven OP school leerden wij dat edelgas sen als xenon en helium geen en kele binding aangaan met andere mo leculen of atomen Ze willen zich niet met andere stoffen encanailleren vandaar de naam edelgassen Toch moeten wij voorzichtig zijn met zulke beweringen Voor xenon gaat deze niet op Bekend was immers zijn werking als anaestheticum verdovend middel hetgeen toch op een zekere scheikun dige werkzaamheid wijst Daarenbo ven heeft men waargenomen dat het bloed tamelijk veel xenon bevat wat niet alleen kan worden toegeschreven aan zijn oplosbaarheid in bloedplasma Later kon worden aangetoond dat xenon zich aan haemoglobine kleur stof der rode bloedcellen en myoglo bine pigment in spierweefsel verwant aan haemoglobine binden kan De precieze plaats der binding van xenon aan het reusachtige myoglobine mole cuul en vermoedelijk ook aan het haemoglobine molecuul is nu door Kendrew en medewerkers positief vastgesteld Die plaats ligt niet aan het oppervlak maar diep in het in wendige van ' t myoglobine molecuul Wanneer nu het haemoglobine zich aan zulk een vreemd element als xe - non kan binden dan is hét immers aan te nemen dat ook andere sub stanties t.b.v nog onbekende doelein den zo gebonden en getransporteerd kunnen worden Nat.Wuss.Rdschau januari 1966 Het sektarische van de katholieke kerk door prof dr A A van Ruler D ' Ljeeótetllhe ouemelnzlna e kerk is katholiek Dat moet men van elke kerk zeggen die haar wezen respecteert Het houdt niet alleen in dat zij zich met haar boodschap wendt tot alle mensen Dat ook Zij gaat er van uit dat het evangelie van de verlossing voor iedereen bestemd is en voor elk mens onmisbaar Maar het houdt ook in dat zij zich met haar tucht wendt tot alle dingen Zij strekt zich uit naar de totale levenswerkelijkheid en wil op alles het stempel van de gestalte van Christus drukken In de derde plaats hoort het ook tot de katholiciteit van de kerk dat zij er op uit is alles wat uit het menselijke geslacht opkomt zoveel mogelijk op te nemen en te integreren in haar alles omvattend geheel Er is geen bouwstijl op aarde die zij niet in haar kerkbouw kan gebruiken en toepassen Er is geen wijsgerige of reli gieuze gedachte die zij niet op de een of andere manier ergens een plaatsje kan geven in het ontzaglijke bouwwerk van haar dogma Er is geen levenspatroon Individueel of so ciaal waarmee zij niet een verbin ding kan aangaan In deze katholiciteit van de kerk kan men zich langdurig en zelfs uit bundig verlustigen Wie in de kerk zit zit bepaald niet opgesloten in een bekrompen en muffe ruimte Goed beschouwd is er niets zo wijd en ruim als de katholieke kerk van Christus Zij gaat over alle grenzen heen landsgrenzen cultuurgrenzen grenzen van continenten grenzen van rassen van seksen van leeftijden grenzen van historische perioden Wie nog nooit iets van deze onafzienbare wijdheid en ruimte van de christelijke kerk heeft ontwaard heeft de chris telijke kerk nog niet echt leren kennen Hij doet dan ook beter er geen oordeel over te vellen Want hij weet dan niet waar hij het over heeft Ma aar dit katholieke houdt ondanks alles zolang het kerkelijk én christelijk blijft iets sektarisch Het wordt nooit puur algemeen menselijk Dat wordt tegenwoordig nogal eens over het hoofd gezien Met name door de vooruitstrevende christenen en theologen Zij zijn dan zo ruim zij doen dan zo poeslief zij verdonkeremanen dan dusdanig alle ergernissen en dwaasheden uit het apostolische evangelie en het christelijke geloof dat het lijkt alsof zij niets bijzonders zijn niets eigens meer willen ja alsof eigenlijk alle mensen als zodanig chris tenen zijn of ook alle christenen alleen maar menselijk Daarentegen kan niet krachtig genoeg geprotesteerd worden Het is niet alleen zelfmisleiding Het is ook mis leiding van de buitenkerkelijken Het is gewoon boeren bedrog De katholiciteit van de kerk kan nu eenmaal niet vereenzelvigd worden met algemene menselijkheid Goed het evangelie is universeel de boodschap van de bijbel is gericht op de broederschap van alle mensen Ma?r dat weten we alleen uit de bijbel Dit visioen hebben we alleen aan Israel te danken Het kóin dan ook alleen verwerkelijkt worden ' als alle mensen om zo te zeggen Israëlitisch worden hun heidendom laten varen de God van Israel als de enige waarachtige God gaan erkennen belijden prijzen en dienen Om het in één woord te zeggen de naam van Jezus mag niet onder de tafel raken De kerk belijdt van hem dat hij de kening is gaan houden met het sei zoen Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat op veel bouwwerken in de ruwbouwtijd de centrale verwarming mee omhoog genomen wordt om er als de winter invalt ook tijdens de bouw al gebruik van te maken Tijdens de excursie bleek ook dat moeilijkheden bij het doorwerken voor een deel in het psychologische vlak liggen Van oudsher zo zei een der bouwondernemers zijn bouwvakkers gewend geweest om niet te werken als het vriest Het kost soms wel eens moeite om hen nu duidelijk te ma ken dat werken ook in de winter als er maar voldoende voorzieningen ge troffen zijn wel mogelijk is Om te weten te komen of zij nu optimaal re sultaat heeft bereikt of dat er wellicht meer bouwondernemers zijn die zijn te overtuigen van het nut van door werken in de winter gaat de stichting binnenkort een uitvoerig onderzoek in stellen yy ANP wil actie tegen y^nieuws van Veronica Van een ' onzer redacteuren UTRECHT — Het Algemeen Neder lands Persbureau overweegt momen teel welke maatreglen genomen kun nen worden tegen Radio Veronica die dagelijks in zijn nieuwsdienst letter lijk de berichten van de ANP radio nieuwsdienst overneemt zonder hierop geabonneerd te z\jn De hoofdredacteur van de radio nieuwsdienst de heer S Witteboon had donderdag een gefingeerd bericht laten uitzenden over een brand in een kippenfarm waarbij voor tienduizend guldens schade zou zijn aangericht Dit bericht werd enkele uren later letterlijk door Radio Veronica over genomen De directeur van het ANP de heer JoUes betreurt deze actie van de heer Witteboon die geheel buiten kennis van directie en algemene hoofdredac tie van het ANP is gehouden Desge vraagd verklaarde de heer Jolles „ Wij hebben zo'n soort bewijs niet nodig want we hebben al gedurende lange tijd de berichten vergeleken en deze worden letterlijk overgenomen " Hij zei verder dat de zaak nu in handen van een aantal juristen is gegeven Eis van drie jaar voor taxi overval DEN HAAG — Drie jaar gevange nisstraf met aftrek van het voorarrest eiste de procureur-generaal bU het Haagse gerechtshof vrijdagmiddag tegen de 22-jarige Haagse monteur R J die medeplichtig was aan een roof overval op een taxichauffeur De rechtbank had hem veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met af trek van welk vonnis de officier van justitie in hoger beroep was gekomen In de avond van 1 augustus van het vorig jaar had verdachte samen met een vriend een taxi in Scheveningen gehuurd met het plan de chauffeur te beroven omdat zij geen geld meer be zaten Op de Landscheidingsweg te Wasse naar sloeg J met een pistool dat hij na desertie uit militaire dienst had meegenomen de chauffeur op het hoofd Het slachtoffer wist echter te vluchten waarna verdachte en diens vriend in de taxi naar huis reden WA6HT " lEiseN verasoi ^- föLlTie ^ ittier IN PONKI^TE H006(:6DNüLü^iei?3 UC-HTIN^TALLA-ne ^ cvLsmm Hüi^f^^m NIET Her MARi.'moN pssat van JMKTöC-H'eéNiAK lerè RüiMËe $ uit zien - HeLe-4AAe [ t \ OUTFA^e UT 
ft ZAÏUKOACr IS JAJSUARI 1066 DXB£ÜUX80H MU£UWSBL/'J ] i Lang verheide rede van Fanfani Italiaanse regering doorstond kritiek Ameriltaans dagblad — zou het ini tiatief van La Pira het begin hebben kunnen vormen van serieuze onder handelingen Als voorzitter van de Verenigde Na ties kon Fanfani niets anders doen dan deze mededeling doorgeven aan de Amerikaanse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties die hem de raad gaf zich onmiddellijk in verbin ding te stellen met president Johnson Öeze betuigde zijn dank en Rusk ver zocht Fanfani hem te willen helpen bij het voortzetten van het contact Fanfani heeft overigen niet ver holen dat er wel degelijk verschil be staat tussen z ij n ideeën over de Ita liaanse buitenlandse politiek en die van de regering-Moro Hij wees erop dat zowel hij als de voorzitter van de Italiaanse delegatie bij de Verenigde Naties uitdrukkelijk aan de regering hadden gevraagd of bepaalde ge dachten inzake het toelaten van China tot de Verenigde Naties aanvaardbaar waren Fanfani sprak over het wereldom vattend karakter van de Verenigde Naties en herhaalde toen uitdrukke lijk met wereldomvattend bedoel ik ook China Op een zeker ogenblik zei hij Indien bepaalde ideeën de over hand zouden krijgen die Italië tot onbeweeglijkheid zouden voeren op het gebied der buitenlandse politiek zou het mijns inziens raadzaam zijn het ministerie van buitenlandse zaken eenvoudig te sluiten " Het waren vooral de linkse partijen — in de eerste plaats de communis ten — maar ook een groot deel van de socialisten die Fanfani toejuich ten De meeste kritiek kwam uit de liberale hoek MEDEDELING AAN SPAARDERS Ingaande 1 januari 1966 zijn onze rentetarieven voor Deposito's ver hoogd nfief 1/4 °/ o per jaar De renfe over gelden ingelegd krachlens de Jeugdspaarwet „ Zilver vloot " Ambtenaren en Bedrijtsspaarregelingen is verhoogd tot 4 % perjaar Voor nieuv\^e Ie hypotheken bedraagt de rentevoet 6 a 6 1/4 % variabel en de aflossing 4 % per jaar RAIFFEISENBANK „ UTRECHT " Hoofdkantoor Bilfsfraat 153 — Postrekening 254134 •— Tel 13991 Nu 9 bijkantoren in de stad Utrecht TE KOOP voor belegging 4MroD WONINGEN te Bilthoven bestaande uit 2 lioelc - en 2 tussenliuizen met voor en aciitertuin sctiuren en vrije acliterom Huuropbrengst f 3500 - p.j Vraagprijs f 51.000 - k.k Brieven onder nr D-6339 Adv Bur ALTA Paus dam Utrecht BIJVERDIENSTE Wie zich een betere toekomst wil verzelceren vraagt onze uitgebreide brochure aan over „ Vrije tijd productief maken " door overmaldng van ƒ 3.75 per postwissel „ De Zwaluw " - DIEREN Adviesbureau Postbus 39 • handelsdrukkerij drukwerk van formaat Gevraagd NET MEISJE voor Icantoorwerltzaamhe den strekt tot Typediploma aanbeveling Leeftijd 15 tot 20 jaar Eigenhandig geschreven brie ven aan Prov Melkcontroledienst Willemsplantsoen 6 titrecht TE KOOP AMERONGEN in bosrijke omgeving helft van dubbele villa met garage Ind grote woonkamer in L vorm ruime hal keuken toi let en kelder met grote tuin Ie verd 3 slaapkamers met douche en zolder met zolder kamer Prijs / 68.500 - k.k Inl Beheer - en Adm Kantoor „ Helvetia " N.V Hezer Enghweg 52 Den Dolder tel 03402-5679 Êttodeirn betrouwbaar o tf.af hanks lijk objeotlef actueel UTRECHTSCH NIEUWSBLAD RALSTON VERF N.V OUDE GRACHT 74—76 ¦ UTRECHT Voor pittige jonge mensen die met hard werken vooruit hopen te komen Iiebben wij op onze afdeling 1 BOEKHOUDING plaats voor een gevorderd assistent(e 2 VERKOOPADMINISTRATIE plaats voor een man met Commerciële inzichten Middelbare schoolopleiding Gevoel voor administratie 3 FACTURERING vraag naar een werkelijk goede facturiste en een aankomend facturiste Komt U eens praten of richt een brief tot de Chef Personeelszaken van bovenge noemd bedrijf 29844 Tel afspraken op nr 030 ¦ toestel 4 ACCOUNTANTSKANTOOR Drs J H BLÖMER 3 M Kemperstraat 10 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding AANKOMENDE EN GEVORDERDE ASSISTENTEN Geboden wordt een gevarieerde werkkring met vergoeding van studiekosten Sollicitaties worden gaarne ingewacht aan boven staand adres r \ HARTING-BANK CV Pausdam 1—2 — UTRECHT — Telefoon 030 - 26241 Voor onze afdeling Boekhouding vragen vrij voor spoedige Indiensttreding een administratieve kracht Leeftijd vanaf 22 jaar Zij die in het bezit zijn van het Praktijk diploma Boekhouden genieten de voorkeur Uitvoerige eigenhandig geschreven sollicitaties aan bovenstaand adres In het SINT ANTONIUS ZIEKENHUIS TE UTRECHT Jan van Scorelstraat 2 komt op de afdeling personeels-administratie de plaats vakant voor een ASSISTENTE De gedachten gaan uit naar een vrouwe lijke kracht met ten minste Mulo-opleiding Gegadigden die ten minste de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en bij voorkeur enige ervaring bezit ten worden verzocht hun sollicitatie te richten aan de Directeur Econoom V y DOORN Prachtige percelen grond vanaf 4000 m2 ƒ 2 - p m2 Te koop in de fraaie bossen van Doorn enkele zeer mooie percelen bosterrein alle gelegen aan goed berijdbare wegen deel van een oud landgoed naast en tus sen de bebouwing Zeer geschikt voor privé dag-recreatie KOOPPRIJS SLECHTS ƒ 2 - p m2 Oppervlakten van 4000 m2 en groter De grond valt niet in de bebouwing is dus beslist geen bouwterrein maar i.v.m de steeds stijgende grondprijzen in ons land vormt zij een veUige waardevaste geldbelegging Het landgoed is geheel afgesloten en u bent dus verzekerd van rust en stilte Brieven om inlichtingen en afspraak tot bezichtiging liefst met vermelding van telefoonnummer aan Advertentie-Bureau Th J Geurts & Co Jan Hendrik straat 72 Den Haag onder 983 P DE GRUTTER EN ZOON N.V vraagt voor haar filialen en haar nieuw te openen supers te Utrecht caissières Leeftijd vanaf 16 jaar Meisjes die interesse hebben in afwisse lend en verantwoordelijk werk krijgen hier goede mogelijkheden verkoopsters Leeftijd vanaf 17 jaar Zij zullen o.a tot taak krijgen de huisvrouw te adviseren bij haar inkopen verkoopsters vleeswaren Leeftijd vanaf 17 jaar De verzorging van bestelling en presentatie van de afdeling vleeswaren zullen aan haar worden toevertrouwd magazijnbedienden Leeftijd vanaf 16 jaar Bij gebleken geschiktheid is uitgroei naar een hogere funktie mogelijk VVü bieden goed loon winstdelingsregeling spaarregeling 4 % vakantietoeslag gratis bedrijfskleding vijfdaagse werkweek extra korting op de aankoop van De Gruyter's artikelen Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt U dage lijks van 8.30 tot 18.00 uur terecht bij de bediffsleider van ons filiaal Biltstraat te Utrecht DE GRUYTER llllllilllllllllllll fms DE NEDERLANDSCHE I MIDDENSTANDSBANK N.V 1 vraagt in verband met toenemende werkzaamheden op haar kantoor MEDEWERKERS I voor o.a de afdelingen kredieten en i controle i Gedacht wordt aan personen die door I hun opleiding en ervaring reeds met I deze sectoren van het bankbedrijf I vertrouwd zijn geraakt i Leeftijd tot 30 jaar I Uw sollicitatie kunt u richten aan de I directie van kantoor Utrecht I Achter St Pieter 8 N ^ DE NEDERLANDSCHE AfllDDENSTANDSBANK N.V vraagt in verband met toenemende werkzaamheden op haar kantoor Utrecht een MEDEWERKER voor postbehandeling en andere een voudige administratieve werkzaamheden Leeftijd tot 60 jaar De werktijden kunnen eventueel in onderling overleg worden geregeld Uw sollicitatie kunt u richten aan de directie van kantoor Utrecht Achter St Pieter 8 PRODUKTSCHAP VOOR PLUIMVEE EN EIEREN vraagt jongste kantoorbediende MNL Bij voorkeur met M.U.L.O.-opleiding Persoonlijke aanmelding tijdens de kantooruren ma t/m vrij van 8.30—17.30 uur afd personeelszaken Ufrechfseweg 31 Ze'isf Wij verzorgen de aanschaf van uw auto nieuw of gebruikt Af te lossen in 12 tot 18 maanden zonder vooruitbetaling met A.N.W.B.-keuringsrapport Schrijf ons welk merk en bouwjaóu U wenst BUREAU UTRECHT Livingstonelaan 511 — Utrecht Van onze correspondent ROME — Het debat over buiten landse zaken in het Italiaanse par lement heeft minder tijd in be,slag genomen dan werd voorzien Reeds glsteavond kon premier More het antwoord der regering geven en men moet zeggen dat hij het er — na de scherpe kritiek zowel van de linkse als van de rechtse oppositie en in het bijzonder van de liberale leider Malagodi — bijzonder goed heeft af gebracht De Italiaanse kamer van afgevaar digden heeft na het debat met 335 tegen 154 stemmen haar vertrouwen uitgesproken in de regering van Aldo More die om een vertrouwensvotum verzocht had Voor Moro het woord nam heeft Fantani gesproken Zijn rede was na tuurlijk de belangrijkste van alle en werd met groot ongeduld verwacht Wat zijn aftreden betreft zei hij daf alleen het neerleggen van zijn porte feuille kon bewijzen dat hij toen hij op 22 december met Rusk nog onder handelde over Vietnam niets wist van wat er twee dagen tevoren in zijn eigen huis te Rome was gebeurd namelijk de ontmoeting van La Pira met de redactrice van een weekblad Fanfani heeft duidelijk doen uitko men dat de reis van La Pira wel de ¦ gelijk mogelijkheden inhield Op 19 november bracht professor Primice rio hem te New York een brief van La Pira die inlichtingen verstrekte over zijn onderhoud te Hanoi en waarin tevens werd aangegeven langs welke kanalen men verder met Hanoi in verbinding kon blijven Aan het goede vertrouwen van La Pira en aan zijn oprechte ijver waar mee hij de zaak van de vrede heeft willen dienen kan geen twijfel be staan zei Fanfani Zonder het on verwachte lek — de publikatie in een TRANSPORTWERKTUIGENFABRIEK FA VAN RIET REMBRANDTLAAN 24 BILTHOVEN TELEFOON 03402-2856 Zoekt u een prettige en zelfstandige werkkring dan is er plaats voor machinebankwerkers constr.bankwerkers lassers draaiers WIJ BIEDEN U goede sociale voorzieningen goed loon reiskostenvergoeding etc Zij die voor één van deze funkties belangstelling hebben kunnen mondeling of schriftelijk sollici teren EMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl ^ I N.V METAALWAREN EN APPARATENFABRIEK | I INDEX I 5 Van Weerden Poelmanweg 23 | I SOESTDUINEN | 1 vraagt voor het onderhoud van haar machinepark § = een = MONTEUR = die in staat moet zijn zelfstandig zijn = i werkzaamheden uit te voeren i i Aanmelden dagelijks van 9.00—16.00 uur aan ons | i bedrijf | miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiifn TECHNISCH HANDELSBEDRIJF TE UTRECHT vraagt een adm medewerkster die gedeeltelijk zal worden belast met het bijhouden van het grootboek en gedeeltelijk met ander interessant administratief werk Wij bieden een hoog salaris en een prettige werkkring indien u vlot kunt typen en prak tisch ingesteld bent Brieven met beknopte inlichtingen te richten onder no A 6336 Adv Bur - ALTA Pausdam Utrecht waarna uitnodiging tot persoonlijke kennismaking volgt DE STICHTING HET NEDERLANDS STUDENTEN SANATORIUM zoekt voor haar Bureau te Utrecht studiehulp t.b.v zieke en gehcuidicapte studenten een SECRETARESSE Bij voorkeur met middelbare school oplei-ding secretaresse diploma of dienovereen komstige ervaring Schriftelijke sollicitaties aan de Directeur Willem Barentszsfraat 31 b Utrecht Zwitsers initiatief Gewonde Vietnamese kinderen naar Europa laten Itomen GENEVE — De leider van eej Zwitserse particuliere groep heeft een oproep gedaan om geld en vi{j vervoer door de lucht voor enige hou derden gebrekkige en gewonde Viel namese kinderen die hg behandelt wenst te zien in ziekenhuizen in ze ven Europese landen waarondei Nederland Edmonad Kaiser president van Terre des hommes zegt volgelingen te hebben in vele Europese landen Hij zegt verder dat ziekenhuizen in Nederland België Luxemburg Zwit seriand Duitsland Oostenrijk en De nemarken reeds vrij bedden en be handeling hebben aangeboden voor 400 kinderen Tegenover de pers verklaarde hii dat hij reeds ongeveer 100 kinderen uitgezocht heeft die hij naar Europa wil brengen en dat er nog 300 tot 4115 dringende gevallen zijn die onvol doende behandeld worden in slecht uitgeruste ziekenhuizen in Vietnam Kaiser zei dat een medische ploeg van twee Nederlandse doktoren Be rend de Jong van de universiteit van Utrecht en Van de Velde uit Rot terdam meegedeeld hebben dat meer dan 1000 Vietnamese kinderen in de oorlog gewond werden Velen heb ben brandwonden ten gevolge van na palm veel lijden aan ondervoedini gangreen cholera en andere ziekeen en hun lijden is onvoorstelbaar ' Kaiser zei dat de groep hoopt Ame rikaanse vliegtuigen te krijgen voor vrij transport van de kinderen nna Europa De groep die haar werk in 1961 begon zegt volkomen onpolitiek en ongodsdenistig te zijn Zij hoeft per vliegtuig Algerijnse kinderen naar Europa overgebracht voor behande ling iGebr Mijnhardt CV NIUNHARPT medische en technische instrumenten Hoog Kanje 84—96 — Zeist Wegens uitbreiding van onze export vragen wij op korte termijn voor de afdeling Mechanica EEN LEERLING INSTRUMENTMAKER EEN AANKOMEND FIJN PLAATWERKER EEN AANKOMEND BANKWERKER Boekhouding BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT mnl of vri Leeftijd tot 25 jaar Vereisten MULO-opleiding en praktijk diploma Boekhouden Correspondentie TYPISTE Leeftijd tot 25 jaar Vereisten MULO en enige kennis der mo derne talen steno en typen Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen worden gaar ne ingewacht aan ons adres Hoog Kanje 84-96 Zeist Telefoon 03404 - 17690 De Royco Voedingsmiddelenfabrieken N.V te Utrecht vragen a PAKMAGHINEBEDIENERS b PRODUKTIEWERKERS c INPAKKERS d 2 MEDEWERKERS VOOB DE KWAUTEITSCONTKOLB hiervoor zijn enige jaren voortgezet onderwijs vereist Het is droog vast werk in een goed verwarmde om geving Royco betaalt goed en heeft uitstekende sociale voor zieningen Schriftelijke aanmeldingen bij de Afd Personeels zaken Veilingstraat 10 Utrecht U hoort dan nader van ons Gevraagd voor spoedige indiensttreding een all-round dameskapster met praktijkervaring Brieven met vermelding van diploma's en referenties aan PADÜAWEG SO DAMESKAFSALOM VOS — DEN DOLDEB PTBECHTSCJH VdEJS 1 mede a ZWANE ] Jean Mai zen gepa ] Toen de I langer w gevoerd, lemans n hoofdst^c bijzonder onsympath toernooi is meende d Gelukkig bezweek d de ex professional ni gewoonten in het am Ivoor kr de schn In duidelijke bewoordlii balsturige Fransman te geven dat hü zijn eigei moest trekken maar dai sequenties zou moeten Daarvoor deinsde de I pioen terug want lieenga tvrijfeld een schorsing li waarschijnlijk ook het ei nog zo korte loopbaan Maar nog ergerlijker hij midden in zijn parti langer presteerde Toen beurten dank zij series ruim op de titelhouder pen 97 145 trok hij alle mismoedige gezichten om uit de hand bleef lopen verder echter toen Boulai terstand vrijwel geheel werkt beschuldigde Mar organisatie ervan dat zij de tafels had verwisseld Een ernstige beschuldig ' door een chauvinistisch porters van de Fransm steund Marty gedroeg verwend kind dat zijn krijgt TervsTJl hij aan sto hij steeds langdurig en naar de andere tafel t daar Rudolph of Scholte wanend volgde hij meer de ballen daar dan die biljart en zo kwam het zaam maar zeker achter Boulanger Toen het wate lippen kwam keerde hij terug naar zijn normale een serie van 43 in de 1 een nederlaag te ontsnap om daarna het middelpu van een groepje troosten andere kant de organis landgenoten Hoe Marty tot zijn was gekomen Hij had voor maar die werd brikant Cees van Ooste meer van de hand gewe waarschijnlijker dat hij ty die kennelijk naar zij ropese toernooi is gekom ren eens even een lesje te geven het niet kon toen Henk Scholte op de ' n serie van 188 — de ho toe van dit karapioensch de ' s Avonds Het was echt jammei zich zo misdroeg want groot biljarter Met bett de andere tafel scliitterde tegen Ceulemans die ten werd verslagen en als zijn landgenoot Boula verliezer tegen Wijnen werd uitgeschakeld Juwelen waren de sen en 124 van Marty ra • speeld en voortdurend ' positie gehouden Maar geen tovenaar zoals zijn den willen doen geloven 124 bijvoorbeeld brak af pele doorschietstoot die timeter mis was Niettemin is hij een ste favorieten voor de daarvoor onze landgenot Scholte die beiden alleei Tips Hi Door Gerard van Mi UTRECHT — Zondag li < een programma van negen als hoogtepunten de Grot voor de topklasse en de ling-pikeurs Onze voorspellingen zi]n Aldebaranprüs 2000 m 3 llams 2 Gotland 3 - Darina Altairprüs 2000 m 1 Akerendam 2 Brero Han lln ' Jill Algolprüs 2040 m 1 I 2 Chief Volann 3 Domln Andromedaprüs 2020 m Billy Boy 2 - Balios 3 I Leerlingen Winterkampn 2000 m 1 Cristine William 3 -- Aga Khan Grote JanuariprUs 2420 tls van E - 2 - Walter Holla Hanover - Andromedaprüs 2020 ra Büermann B 2 - Comtess Dibbels W GemmaprUs 2000 m Bertha P 3 - Adeltraut M - Hamalprüs 2000 m 1 over 2 - Arion Athel 3 Tennis — Trudy Groenm gen en iiaar Westduitse Bungert hebben een overd In het gemengd di tenniskampioenschappen ke provincie in Zuid-Afriks finale wonnen ze gisteren lier Bob Hewitt en de Zuid nette van Zijl met 6—2 6 Wielrennen — Het eerste de Grote Prijs van Nederl » n Eimateurs zal op 12 circuit van Zandvoort w 
ZATEBDAO IS JANUARI 196 < ÜTEECHTSOH NIEUWSBLAD NA SLAANDE RUZIE MET ORGANISATIE Woedende Jean Marty vecht zich naar eerste plaats Scholte en Wijnen mede aan de leiding ZWANENBERG — Het heeft weinig gescheeld of Jean Marty had vrijdagmiddag uit pure nijd zijn bie zen gepakt tijdens het Europees kampioenschap 47/1 Toen de Parijzenaar namelijk na zijn partij tegen Bou langer waarin hij alweer een stukje theater had op - Ï'MWB gevoerd hoorde dat hij ' s avonds tegen Raymond Ceu - g W ^ B ^ lemans moest aantreden dreigde hij naar de Franse ^ hoofdstad terug te keren De heer Marty die door zijn bijzonder onsympathieke superieure houding de rise van dit toernooi is meende dat hij recht had om tegen Tiedtke te spelen Gelukkig bezweek de wedstrijdleiding voor het dreigement van de ex professional niet die zich maar niet kan aanpassen aan de gewoonten in het amateur-milieu op hem achterstaan moeten verslaan En de Nederlanders van wie W^nen zijn party tegen Boulanger In de ze ventiende beurt met een fraaie serie van 80 besloot hebben grootse plan nen Uitslagen Tiedtke Scherz Rudolph Galvez Boulanger Marty Rudolph Scholte Scherz Ceulemans Tiedtke Wijnen Boulanger Wijnen Marty Ceulemans De stand Marty Scholte Wijnen Scherz Ceulemans Boulanger Rudolph Galvez Tiedtke 132 300 254 300 287 300 163 300 300 223 105 300 137 300 300 206 34 60 46 54 52 65 28 188 65 59 34 10.15 23.07 11.04 13.04 17.93 18.75 12.53 23.07 17.64 13.11 7.00 20.00 8.05 17.64 42.85 29.42 124 78 21.08 15.28 14.28 15,41 19.26 18.22 11.06 13.25 7.60 Herman Willemse naar Argentinië Maandag vertrekt vanaf Schip hol de Utrechtse onderwijzer Herman Willemse om 27 februari in Argentinië de langste wedstrijd van zijn leven te zwemmen In Santa Fe zal hij mee doen aan een race over 81 kilometer Denkt u eens aan dat u zo'n afstand zou moeten lopen alleen het volbren gen van een dergelijke tocht is al een prestatie op zichzelf maar Willemse gaat nog een stapje verder hij wil winnen De kansen daartoe zijn reëel maar de concurrentie is groot bijvoor beeld van de Egyptenaren met Abou Heif in hun midden en de Canadees Ed Forsbrey Als training start hij IS februari in de 61 kilometer lange xoedstrijd van Santa Fe naar Coronda en 20 februari in een wedstrijd in het meer van Santa Fe over 16 kilometer De race van Santa Fe naar Coronda heeft hij al eens gewonnen terwijl hij bovendien het absolute snelheids record op die afstand op zijn naam staat Op de foto treft Herman met vrouw en dochtertje de laatste voor bereidingen voor maandag DE N.M.B GEEFT 5°/o op de nieuwe termijnspaarrekening Deze gunstige rente geldt bij bedragen tot f 10.000 - al voor een termijn van 6 maanden Voor grotere bedragen is de opzegtermijn 12 maanden Wend u voor inliclitingen over deze SWo-rekening en de overige spaarmogelijk heden S'/a en 4'/2°/o,tot een van onze 190 vestigingen r Sportagenda — Utrecht — ZONDAG Voetbal Velo.x—Sittardia 14.00 uur Ko ningsweg Elinkwijk — Willem II 14.00 uur Straatweg Judo Kagami Biraki in Kodokan Dojo 13.30 uur Anton Geesinkstraat Zaalhandbal Alle wedstrijden In Bem hardhal Croeselaan van 10.00—17.30 uur Sport Vereent—Spirit d 13.10 uur Sport Vereent—AAV 14.00 uur Athleta—AVA d 15.10 uur Duivensport Show De Zwaluw gehele dag Abstederdijk 190 -» Users initiatief ide Vietnamese ideren naar a laten komen — De leider van een particuliere groep heeft gedaan om geld en vrij r de lucht voor enige hon irekkige en gewonde Viet nderen die Wj behandeld ien in ziekenhuizen in ze pese landen waaronder m d Kaiser president van hommes zegt volgelingen in vele Europese landen rder dat ziekenhuizen in België Luxemburg Zwit ütsland Oostenrijk en De reeds vrij bedden en be lebben aangeboden voor n r de pers verklaarde hij ds ongeveer 100 kinderen heeft die hij naar Europa 1 en dat er nog 300 tot 400 gevallen zijn die onvol landeld worden in slecht iekenhuizen in Vietnam 1 dat een medische ploeg Mederlandse doktoren Be lg van de universiteit van en Van de Velde uit Rot legedeeld hebben dat meet ietnamese kinderen in de ' ond werden Velen heb ' onden ten gevolge van na lijden aan ondervoeding cholera en andere ziekten n is onvoorstelbacir ' i dat de groep hoopt Ame iegtuigen te krijgen voor rt van de kinderen naar groep die haar werk in zegt volkomen onpolitiek lenistig te zijn Zij heeft g Algerijnse kinderen naar ïrgebracht voor behande - or Deposifo's ver - spaarwef „ Zilver rhoogd fot 4 % per a 6 1/4 % — Tel 13991 Mijnhardt CV j en technische nten nje 84—96 — Zeist export vragen in wij op 1 MAKER 1EHD KERKER lEND R JNDIGE I of vri iiding en praktijk - enige kennis der mo ypen ïhtingen worden gaar og Kanje 84-96 Zeist lenfabrieken N.V f BEDIENERS ERKERS ers TSCONTROLE en voortgezet goed verwarmde om stekende sociale voor de Afd Personeels - ding een meskapster na's en referenties aan — PADÜAWBG SC Ivoor kreeg de schuld In duidelijke bewoordingen werd de balsturige Fransman te kennen ge geven dat hy zijn eigen plan maar moest trekken maar dan ook de con sequenties zou moeten aanvaarden Daarvoor deinsde de Franse kam pioen terug want heengaan zou onge twijfeld een schorsing betekenen en waarschijnlijk ook het einde van zijn nog zo kort « loopbaan als amateur Maar nog ergerlijker was hetgeen hij midden in zijn partij tegen Bou langer presteerde Toen hij na vijf beurten dank zij series van 44 en 65 ruim op de titelhouder was uitgelo pen 97 145 trok hij alleen nog maar mismoedige gezichten omdat het ivoor uit de hand bleef lopen Vier beurten verder echter toen Boulanger zijn ach terstand vrijwel geheel had wegge werkt beschuldigde Marty opeens de organisatie ervan dat zij de baUen van de tafels had verwisseld Een ernstige beschuldiging die alleen door een chauvinistisch groepje sup porters van de Fransman werd ge steund Marty gedroeg zidh als een verwend kind dat zijn zuurtje niet krijgt Terwijl hij aan stoot was stond hij steeds langdurig en misprijzend naar de andere tafel te Idjken als daar Rudolph of Scholte speelden Arg wanend volgde hij meer de gang van de ballen daar dan die op zijn eigen biljart en zo kwam het dat hiij lang ' zaam maar zeker achter raakte tegen Boulanger Toen het water hem tot de lippen kwam keerde hij echter even terug naar zijn normale spel om met een serie van 43 in de 16e beurt aan een nederlaag te ontsnappen 287-300 om daarna het middelpunt te worden van een groepje troostende en aan de andere kant de organisatie lakende landgenoten Hoe Marty tot zijn beschuldiging was gekomen Hij had er een theorie voor maar die werd door büjartfa brikant Cees van Oosterhout zonder meer van de hand gewezen Het lijkt waarschijnlijker dat hij de grote Mar ty die kennelijk naar zijn eerste Eu ropese toernooi is gekomen om de he ren eens even een lesje in biljarten te geven het niet kon verkroppen toen Henk Scholte op de andere tafel ' n serie van 188 — de hoogste tot nog toe van dit kampioenschap produceer de ' s Avonds Het was echt jammer dat Marty zich zo misdroeg want hij is een zeer groot biljarter Met betere ballen op de andere tafel schitterde hij ' s avonds tegen Ceulemans die in zeven beur ten werd verslagen en daardoor even als zijn landgenoot Boulanger — ruim verliezer tegen Wijnen — praktisch werd uitgeschakeld Juwelen waren de series van 45 72 en 124 van Marty razendsnel ge speeld en voortdurend in de a cheval positie gehouden Maar hij is nog geen tovenaar zoals zijn Franse vrien den willen doen geloven De reeks van 124 bijvoorbeeld brak af op een sim pele doorschietstoot die zeker ' n cen timeter mis was Niettemin is hij een van de groot ste favorieten voor de titel al zal Idj daarvoor onze landgenoten WUnen en Scholte die beiden alleen in moyenne Tips Hilversum Door Gerard van Maarseveen UTRECHT — Zondag heeft HilversHm een programma van negen draverüen met als hoogtepunten de Grote Januariprüs voor de topklasse en de koers der leer ling-pikeurs Onze voorspellingen zijn Aldebaranprüs 2000 m 1 Captain Wil liams 2 Gotland 3 Darina Braun Altairprüs 2000 m 1 Duveltje van Akerendam 2 Brero Harvester 3 Dar lin ' Jill Algolprüs 2040 m 1 Dientje Scotch 2 eilief Volann 3 Domingo.AndromedaprUs 2020 m Ie afd 1 BlUy Boy 2 Ballos 3 Belle Amle B Leerlingen Winterkampioenschap II 2000 m 1 Cristine Williams 2 Zllvertip 3 Aga Khan Grote JanuariprUs 2420 m 1 C Alkes tis van E 2 Walter Hollandia 3 Azalea Hanover AndromedaprSs 2020 m 2e afd 1 Büemiann B 2 Gomtesse Terraise 3 Dibbels W Gemmaprüs 2000 m 1 Zamora 2 Bertha P 3 Adeltraut M Hamalprüs 2000 m 1 Abdullah Han over 2 Arlon Athel 3 Zany Tennis — Trudy Groenman uit Gronin gen en haar Westduitse partner Wilhelm Bungert hebben een finaleplaats ver overd In het gemengd dubbelspel van de tenniskampioenschappen van de westelij ke provincie in Zuid-Afrika In de halve finale wonnen ze gisteren van de Austra liër Bob Hewitt en de Zuidafrikaanse An nette van Zijl met 6—2 6—2 Wielrennen — Het eerste onderdeel van de Grote Prijs van Nederland voor prots * n amateurs zal op 12 augustus op het circuit van Zandvoort worden gehouden Ivoren toren gaat omver ZWANENBURG — De nieuwe on prettige ervaringen met ivoren ballen bü het Europees kampioenschap an ker kader 47/1 in Zwanenburg hebben het bestuur van de KNBB doen be sluiten een einde te maken aan de hegemonie van het ivoor De heer C Bolle lid van het hoofd bestuur en voorzitter van de techni sche commissie deelde vrijdagavond officieel mede dat van nu af aan in internationale kampioenschappen die in ons land zullen worden gespeeld kunsthallen zullen worden gebruikt Een consequentie is dat ook in de be treffende nationale kampioenschap pen dan met kunsthallen gespeeld wordt Daartegenover staat dat in de Ne derlandse kampioenschappen die ge volgd worden door titelwedstrijden in het buitenland waar wel met ivoor wordt gespeeld ook ballen van dit natuurprodukt zullen worden ge bruikt TINI WIJNEN nog kanshebber HOOGOVENSCHAAKTOERNOOÏ Lichten vielen uit en Donner won BEVERWIJK — Op het hoogtepunt van de derde ronde zo'n 5 minuten voor het einde — toen de tijdnood het overheersende hazard element werd — vielen vrijdagavond in Beverwyk de lichten uit Het Kennemertheater waar de bioscoopzaal tot schaakarena is omgetoverd deelde in de misère Het duurde zo'n 10 minuten alvo rens hier en daar kaarsen werden aangestoken met als resultaat dat enkele partijen onder de meest ro mantische omstandigheden werden voortgezet In die fase won Donner van Lohman en Ifwamen Langeweg en Filip tot remise Bij kaarslicht speelden onverstoor baar — in razende tijdnood — de he ren Kuijpers en Bachtiar hun partijtje De Indonesiër greep uit een donkere hoek een extra-pion van het bord en bereilrte ' n eindspel met;dit kleinood nog steeds als plus Hét was echter onvoldoende om Kuijpers bij de voort zetting te laten verliezen Derde ronde Ivkov — Van den Berg 1—0 Kuypers — Bachtiar >/ 2 — Vi Donner — Lehmann 1—0 Bliek — Bobotsov y ^ — V2 Polugajewski — Czemiak 1—0 Van Schel tinga — Szabo 1/2 — V2 Damjanovie—Nel Vi — V2 Langeweg—Fllip y — 1/2 Stand 1 en 2 Ivkov Polugajewski 2y2 3 t.m 6 Bliek Donner Fillp 2 6 t.m 10 Van den Berg Bobotsov Van Schel tinga Bachtiar Szabo 1^,2 11 Kuypers 1 en lafgebr 12 t.m 14 Damjanovic Lan geweg Nel 1 15 Czemiak % 16 Leh mann O en 1 afgebr Wit L Poloegajewski zwart M Czemiak Konings-Indische verdediging 1 d2—d4 g7—g6 2 e2—e4 Lt8—g7 3 c2—c4 d7—d6 4 Pbl—c3 e7—e5 5 d4—d5 f7—15 - 6 e4xf5 Lc8xf5 7 Lfl—d3 Lf5 — d5 aanvechtbaar omdat nu veld e4 een sterke witte troef wordt Beter was Pf6 8 Ddlxd3 Pb8—d7 9 Pgl—f3 PgS—f6 10 Pf3—gS Pd7—f8 zwart stond moeilijk maar na de tekstzet verliest hij teveel tijd zodat zijn positie ' in ho gere zin ' hopeloos wordt Goed was O — O want op Pe6 zou Pc5 de ergste gevaren bezweren 11 O — 0 Dd8 — d7 12 f2—f4 h7 — h6 in aanmerking kwam di rect O — O — O want de witte paarden gaan in ieder geval naar e4 13 F?xe5 d6xe6 14 Pg5—e4 Pf6xe4 15 Pc3xe4 0—0—0 16 Lel—e3 b7—b6 17 Tal—dl met de geweldige dreiging c4—c5 c7—c5 18 b2—b4 Pf8—e6 of Cb4x c5 met winst stelling 19 b4xc5 b6xc5 20 Dd3—a3 Pe6 — d4 21 Pe4xc5 zwart geeft het op geeft het op Schddtskalender ZATERDAG en ZONDAG De Kwakel IJsvereniging Frisse Vreugd poldertocht 20 en 40 km start vanaf 10.00 uur Ringdijk De Kwakel en Ven drik Uithoorn Zeevangstocht toertocht 25 km start plaatsen Zwaagdijk Middelie Warder Oosthuizen Edam ZONDAG Westfriese dorpentocht 50 km start Aartswoud tussen 10.00 en 13.00 uur prestatietocht 40 km start Winkel tus sen 10 en 13.00 uur prestatietocht 25 km Akersloot terrein Meervogels Assendelft Wannertocht 20 km start café Concert tussen 10.00 en 16.00 uur Hoogkarspel Toertocht 20 km start café De Banban tussen 10.00 en 16.00 uur Bilandpoldertocht 35 km en 70 km startplaatsen Graft Driehuizen West en Oostgraftdijk De Rijp Schermer hom Grootschermer vanaf 9.30 uur Waterland Toertocht 35 km startplaat sen Monnlkkendam hotel De Zwaan Schellingwoude Zunderdorp Broek in Waterland Olst afvalwedstrijd aanvang 13.30 uur Haarsteeg N.B Nationale serie afval wedstrijd Nieuwkoop Znideinde Nationale korte baanwedstrijd dames Nieuwe Niedorp Nationale langebaan wedstrijd junioren heren A en B af standen 500 en 1600 meter Zenderen bü Almelo Gewestelijk kam pioenschap schoonrijden dames heren en paren A en B Hoorn IJsvereniging IJsvermaak ge westelijk kampioenschap langebaan he ren 500 1500 en 5000 meter BUp Wetering Nationale kortebaan heren N.V.B.H.S Afdeling Amsterdam Amster damse IJsclub invitatiewedstrijd lange baan dames en heren adspiranten ju nioren en senioren Nederhorst den Berg Nationale fcorte baanwedstrijd heren Krommenie IJsvereniging Klein maar Dapper nationale langebaanwedstrijd dames 600 en 1500 meter heren 500 1500 en 3000 meter • Aan de start van de 35ste rallye Frede Johannesen en Dag Johanne Monte Carlo in de Noorse hoofdstad sen RALLYE MONTE CARLO Citroen en Cooper zijn favoriet punt te hebben gekozen omdat de boottocht van Dover naar Calais hen de kans geeiït wat te rusten en advie zen in te winnen van geroutineerde combinaties De grote pechvogel in Engeland was ongetwijfeld veteraan Sydney Allard winnaar in 1952 Een ernstige ziekte schakelde de Britse Corsair-rijder en kele dagen voordat hij zou vertrekken uit Zondagavond zal de karavaan het kleine prinsdom bereiken Daarna be gint de sterrit eigenlijk pas echt Na een nachtrust moet het zware traject Monaco - Chambery Monaco 1432 km lang met 130 km aan klassements proeven worden afgelegd Die rit door de Franse Alpen en de 613 slot proef In de Alpes Maritimes van woensdagnacht zullen namelijk vrij wel uitsluitend beslissen welke com binatie zich donderdag winnaar van de 35e Ballye Monte Carlo mag noe men Prestaties van Tom Okker HOBABT — Tom Okker en Arthur Ashe plaatsten zich bg de kampioen schappen van Tasmania door een overwinning in de halve finales op de Zweeds — Spaanse combinatie Lennart Bergelin — José Gisbert met 8—6 6—3 voor de finale van het dubbelspel In het gemengd dubbelspel ver sloegen Tom Okker en zijn Ameri kaanse partner Nancy Richey achter eenvolgens in de derde ronde Go Soen How-T Mackay Indonesië-Austr met 6—0 en 6—2 en in de kwartfina les John Cottrill - B Jenkins Austr met 6—0 en 6—3 SWRV-bestuur UTRECHT — De Sttchtse Windhon den Ken Vereniging heeft sinds gis teravond weer een bestuur nadat tij dens de laatste ledenvergadering het voltallige bestuur was afgetreden Thans zijn de liefhebbers van de windhondensport uit deze impasse gekomen Tot opvolger van de heer D de Groot werd in de functie van voor zitter benoemd de heer L v.d Ven Mevr Teeuwen zal het secretariaat onder haar beheer houden en tot pen ningmeester werd benoemd de heer D Bijleveld Nog geen 200 deelnemers MONTE CARLO — Onder ge heel verschillende omstandighe den zijn de 192 deelnemers vrij dag in negen Europese steden gestart voor de 35e editie van de Rallye Monte Carlo In Oslo waar om 1 uur in de nacht het vertrek van de Volvo van Rune Larsson het begin van de klas sieke wintersterrit aankondigde stond het kwik tien graden be neden het nulpunt In Athene daarentegen bij het stadion van Panathinaikos zorgde het zonni ge opvallend zachte weer voor een ware lentesfeer Voor het tweetal equipes dat Minks als startplaats had gekozen begonnen de moeilijkheden al lang voor de start De Fiat van de Italiaan Benzo Druetto had door langdurige sneeuw stormen grote moeite om het begin punt op tijd te bereiken Druetto had acht uur nodig om de 345 km die Brest van Minsk scheiden af te leggen In Lissabon viel de regen by stromen neer terwijl het in Londen koud maar zonnig was Grote belangstelling bestond er voor al voor de nieuwe Citroen DS 21 die volgens de theorie van de experts dit maal de grote tegenspeler van de klei ne BMC Ctoopers moet worden die de rit de laatste twee jaren wonnen Paul Coltelloni die in 1959 ongenaakbaar bleek kwam in Reims tijd te kort om alle vragen van de journalisten te be antwoorden Guy Verrier die in 1960 de Tulpenrallye op zijn naam bracht had in Oslo al evenmin over belang stelling te klagen en de ervaren Fin Pauli Toivonen vertelde in de Noorse hoofdstad aan ieder die het wilde ho ren dat eindelijk na vijf jaren een zware wagen zou gaan zegevieren Vol goede moed en in opperbeste stemming vertrokken de Nederlandse debutantenJan Bosch en Hans Kikkert met hun Alfa Romeo uit Londen Als het weer meevalt eindigen we nog bij de eerste twintig " schertste Bosch die vertelde Londen als begin - NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK de bank waar u zich thuis voelt l Advertentie Betaald voetbal voor morgen UTRECHT — De KNVB sal waarschijnlijk het programma voor het betaalde voetbal voor morgen handhaven Voor Utrecht betekent dat twee wedstryden maar of > e doorgaan is zeer de vraag De teams van ElinkwQk en VeloxzUn ongewijzigd gebleven EREDIVISIE Heracles — Go Ahead — MW — ADO — Feijenoord — FC Twente — Elmkwijk—Willem II — EERSTE DIVISIE VW—NAC — Eindhoven — ^ Blauw Wit — Tubantia — Gooiland — Vitesse — ^ Veendam — Zwartemeer — Zaanstreek — PEC—Zwolse Boys — Hilversum — ^ Wageningen — HVC—AGOW — TWEEDE DIVISIE A FC Den Bosch—NOAD — Helmondia ' 55 — RCH — Foirtuna VI — ^ Wilhehnina — DFC—Haarlem — Hermes DVS—Limburgia — Roda JC—SW — TWEEDE DIVISIE B Purmersteijn — ^ De Spart — UW—Alkmaarse Boys — ZilvetTneeuwen — OSV — JOS—HRC — DCG—AFC — HiUegora — WB — ^ è^zs.róirtbuyi'S ^' Hulp aan DOS De desillusie welke DOS zijn aan hang zondag j.l in de derby tegen Elinkwijk bezorgde moet een ieder geïnteresseerd in het wel en wee van deze vereniging toch wel de ogen hebben geopend De bedreiging van degradatie heeft zich genesteld in het hok der „ Kanaries Om de vergelij king door te trekken slechts één „ Ka narie " brengt momenteel de toe schouwers nog in verrukldng terwijl de rest er omheen fladdert en tracht de maestro te imiteren met gering resultaat Teneinde een laatste po ging te wagen ook deze „ Kanaries " een glansrol toe te delen verplaatst men ze van het ene hok naar het an dere een vogelliefhebber betitelt dit als POGING de voetballiefhebber zal bemerkt hebben dat men dit in het voetbaljargon betitelt met TAKTIEK Teneinde een stap in de goede rich ting te zetten zal men moeten trach ten voor de navolgende vragen een oplossing te vinden Wat is het nuttige effect van een trainer die alhoewel voldoende ca paciteiten bezittende door het ont breken van de nodige kennis der Ne derlandse taal er niet in slaagt deze capaciteiten op de spelers over te brengen Hoe is het mogelijk dat spelers in bijzijn van manager en trainer op eigen houtje gaan experimenteren be treffende het soort schoeisel hetwelk in een bepaalde wedstrijd gebruikt zal worden met als gevolg een volko men falen waarbij wordt nagelaten dit gedurende de wedstrijd te herstel len Wie opent de ogen voor het feit dat er momenteel een elftal in het veld gaat dat is opgebouwd op de capa citeiten van één bepaalde speler Wat is het nut van een conditie training indien er van coördinatie tussen trainer en degene die deze conditie-training geeft geen sprake is vaarbij dan het absent-zijn van een groot aantal spelers als volkomen normaal wordt beschouwd Waarom tracht men niet na ope ning van zaken competente personen te verzoeken hun medewerking te ver lenen om DOS voor de eredivisie te behouden en op een hoger plan te brengen Laat men bij DOS toch beseften dat de toeschouwer waarvan men volkomen afhankelijk is mag eisen dat er behoorlijk voetbal gebracht wordt Indien men hiertoe niet in staat is of men met deze toeschouwer geen rekening houdt vooral nu DOS kwalitatief geen monopolie-positie meer bezit zal men dit snel genoeg in de ontvangsten gaan merken met als gevolg dat de toeschouwers accommodatie aan de Thorbeckelaan voldoende zal blijken te zijn en men slechts met 2e-rangs artiesten kan gaan werken G Slot Jutphaseweg 30 Utrecht Vandaag zal de DOS-leiding zich over de huidige situatie beraden en men mag verwachten dat er enkele be langrijke beslissingen zullen imrden genomen — red Eerste zege van Taveno in ' 66 Van onze basketbalmedewerker UTRECHT — In een ijskoude Apol lohal te Amsterdam heeft Taveno te gen Monark gisteren de eerste winst punten voor de basketbalcompetitio in 196& ' rtiBten te bemachtigen met 56—34 Gerrit van Buuren was aanvankelijk ongrijpbaar voor zijn tegenstanders - Zijn teamgenoten door dit succes ge ïnspireerd deden er nog een schepje boven op en wisten zich naar een 17 26 ruststand te spelen Monark liet na rust zijn zone-verde diging varen en begon m.t.m te spe len Hierop hadden de Rijks HBS'ers gewacht Nog feller dan tegen de zone zette zij Monark onder druk die dan ook bezweek Nu kreeg ook Ron nie van Dijk de ruimte en wist van de geboden kansen gretig gebruik te maken Topscorers Taveno v Buuren 17 en v Dijk 12 Monark v d Ploeg 10 a i ' m ' i 
Koersindices jaar 14 jan verschil 14 jan Amsterdam L d.d H d.d 7 jan 3 jan Intern concerns 486.4 5/1 496.1 12/1 488.3 - f 0.2 + 0.2 Industrie 314.4 11/1 317.8 4/1 315.5 - f 0.5 0.6 Scheepvaart 137.3 3/1 140.1 10/1 137.8 1.4 + 0.5 Bank - & Verz.w 181.5 3/1 187.0 10/1 186.3 - f 0.2 + 4.8 Handel enz 164.2 7/1 166.3 4/1 165.9 - 1 - 1.7 + 1.6 Algemeen 348.1 5/1 352.3 4/1 348.9 - t - 0.5 + 0.4 j New York 2 13 jan 1 Industrie 968.5 3/1 986.8 11/1 985.6 — 0.4 + 17.2 98.1 3/1 99.5 13/1 99.5 + 0.2 + 1.3 Spoorwegen 247.3 3/1 255.6 13/1 255.6 + 7.5 + 8.3 51.4 3/1 53.8 13/1 53'.8 + 1.6 + 2.5 Nutsbedrijven 151.6 4/1 152.3 12/1 151.9 0.4 + 0.1 74.9 13/1 75.3 6/1 74.9 — 0.3 — 0.4 Obligaties 86.9 12/1 87.1 U/l 87.0 0.1 0 Londen <^ SOO shares 109.9 5/1 112.4 13/1 112.4 — 1.6 - t - 2.0 i Brussel * 95.2 3/1 97.6 12/1 97.4 + 0.9 + 2.2 1 Parijs 5 100.1 3/1 110.5 11/1 108.7 + 3.9 + 8.6 W.-Duitsland 6 86.8 m 92.2 13/1 92.2 + 3.1 + 4.9 Milaan ' 64.2 5/1 66.4 13/1 66.4 -\- 1.5 - f 1.7 1 Zwitserland S 223.2 3/1 230.8 10/1 228.5 + 0.1 -\- 5.3 Tokio 2 1410.4 11/1 1434.9 6/1 1416.2 — 12.3 26.2 1 Toronto 9 169.0 3/1 175.1 11/1 174.6 - f - 1.4 - f 5.6 Jones 3 Fin Times 4 Comm de la B 5 I.N.S.E.E 1 ANP-CBS 2 Dow 6)Herstatt;')IlSole 8)S.B.V 9 T.S.E KOERSEN WALL STREET 13/1 14/1 Chrysler 575 58 Sears Koeb 62 6U Atch Topeka 37 ' 381 City Bank 56i 58 Shell Oil 64 64 Baltimore 47 46i Con Edison 42 42i Soc Vacuum m 931 Can PacUic 63 63 Dougl AJr 80 80J Stand Br 721 73 Illion Cent 66 671 Dup de Nem 237 2401 Stand Oil N 82 83 N Y Centr 86 85i East Kodak 123J 1231 Studebaker 25 25 Pennsylvania 69 69i Gen Elect I16J 1171 Texas Instr 80 791 Soutli Pac 44 43J Gen iVIotors 103 103 Un Aircraft 841 85 Union Pac 45 451 Good Year 1 471 47 Un Corp 9t 91 Allies Chem 50 49J Amer Motor 8i 9 Un Fru - 32i 321 Am Can 58 * 58i Int Harvest 481 481 U.S Rubber 751 75 A F C Ind 5U 52 Int Nickel 95 94J U.S Steel 53 52 Am Smeitin 74J 77è Int T T 70i 70J Westmgh 63 63 Am T T 51J 61S Kennecot 1323 1331 Ford Motor 31 32 Am Tobacco 391 39i Montg Ward 341 341 Woolworth W 54 Anaconda 93i 94 Radio Corp 52i 521 K.LM 87 88 Beth Steel 40Ï 41i Republ St 43i 42j Boeing 147 145 Royal Dutch 441 44 omzet 9.210.000 10 ZATKBDAG IS JANUARI 1966 Kleine wolken aan de conjuncturele horizon Betalingsbalans viel Advertentie I VERENIGDE BANKBEDRIJVEN N.V ZUiOHOLLANOSEBANKN.V CREDIET EN EFFECTENBANK N.V termijnspaarrekening - 3 mnd opz 4V4 ^ termijnspaarrekening - e mnd opz 4 ^ % deposito's - 1 jaar fixe 5 % AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG UTRECHT ' IEL 221181 IEL 287170 ' IEL 18<')55 IEL 15851 HERENGRACHI 571/3 SCHIEKAOE 73 NOORDEINDE 23 K » NWE GRACHT 1 mee door intering DEN HAAG — „ Niet alleen de pessimistische beroepsvoorspel lers der macro-economie maar een ieder — vreemdeling in Jeru zalem of Vondeling in Den Haag — kan concluderen dat enkele wolken aan de conjuncturele hemel zijn verschenen " Met deze uitspraak staat de voorzitter van de sociaal-economische raad drs J W de Pous niet alleen Er behoeft niet op het verschijnen van de stroom van jaarverslagen waarvan de eersteling — Zeeuw sche confectie — reeds het licht zag gewacht te worden om te weten dat de omzetstijging in het algemeen niet voldoen was om de toeneming van de kosten per eenheid of produkt te compen seren Goede voornemens aan Beursplein 5 vervaagden snel Advertentie © NV SLAVENBURG'S BANK © Weer processen in Neluconsor^affaire Verlies reeds meer dan vier ton ringen in aandelen of stockdiviÖen ' hoger bedrag als hypotheek op te KikkT Hekel Beurs-iiidexcijfers „ Dit noem ik geen slaapkamer meer Dit is een dierentuin " De daling van de winstmarges is al In vele toonaarden bezongen Nog geeft de situatie geen reden tot pa niek maar al te gerust kan tocli niet over de industriële herstructurering worden gesproken als er fabrieken diciitgaan omdat zg niet rendabel zijn Zolang de betalingsbalans niet in het ongerede geraakt bestaat © r voor de overheid geen directe aanleiding om het kapmes op het terrein der be stedingen te gaan hanteren Het is geen wet van Meden en Peilen dat door de ontwikkeling van de betalings balcins wordt aangegeven of ons land met de trend der produktiekosten in de pas ' loopt met de voornaamste handelspartners Er zit echter wel bij het bestaande stelsel van vaste wis selkoersen een bepaalde richtsnoer in In het afgelopen jaar is de beta lingsbcdans meegevallen in plaats van een tekort van ƒ 200 tot 300 mil joen zoals verwacht werd zal er een overschot zijn geweest van omstreeks ƒ 500 miljoen Deze ontwikkeling is geheel en al toe te schrijven aan de omstandigheid dat de voorraadvor ming met waarschijnlijk ƒ 800 tot 900 miljoen is achtei'gebleven bij hetgeen trendmatig mocht worden verwacht In feite is op de vooirraden ingeteerd en voor zover het de grondstoffen voorraden betreft zal pas achteraf blijken of dit al dan niet voordelig voor ons land is geweest GOEDERENMARKTEN Voornamelijk hangt dat af van de prijsontwikkeling op de wereldgoede renmarfcten In de afgelopen jaren hebben de industrielanden Nederland net zo goed als de andere geprofi teerd van de lage prijzen die voor tal van produkten en metalen golden De koperproducenten hadden toen moeite om de prijs voor ruwkoper te hand haven op 234 pond sterling ƒ 2340 per ton de cacaoprijzen daalden met sprongen en vele andere artikelen waarvan de prijzen van invloed zijn op de kosten van levensonderhoud in de industrielanden waren op een ni veau beland dat weinig in overeen stemming was met het verlangen om het welvaartspeil in de ontwikkelings landen te verbeteren De meeste van hen hebben een monocultuur wat wil zeggen dat zij afhankelijk zijn van de exportop brengst van een bepaald produkt Voor Ghana is dat cacao voor Bo livia tin om een paar extreme voor beelden te nemen Hoewel er de laat ste weken op tal van markten een verbetering valt te constateren is het nog lang geen vetpot voor de grond stoffen producerende landen POLITIEKE INVLOED De prijsbewegingen zijn te zeer be ïnvloed door politieke gebeurtenissen Afgezien van de turbulentie die zich in de wereldeconomie voltrekt als ge volg van de oorlogshandelingen in Vietnam is er de Rhodesisehe kwes tie die er toe geleid heeft dat de koperprijs tot meer dan 600 pond sterling ƒ 6000 per ton is opgelopen Zambia — een belangrijk koperpro ducent — is er maar weinig mee ge baat Niet alleen worden er kleinere hoeveelheden geëxporteerd dan voor dd onafhankelijkheidsverklaring van Rhodesia maar bovendien gaat er een veel groter deel van de opbrengst heen aan de transportkosten Uiteraard valt niet na te gaan of de Nederlandse verwerkende industrie er tijdig voor gezorgd heeft om voor de bui binnen te zijn en een flinke werkvooraad ruw koper aan te leg gen Voor zover dat niet het geval is zal het op het t>lok van de internatio nale goederenmarkten moeten worden geofferd want het ziet er niet naar uit dat er gauw een prijsverlaging zal komen Zo is het ook met verscheidene an dere grondstoffen Neem alleen maar lood - zink en tinmarkten De tin prijs is al sterk gestegen door de oorlog in Vietnam en de lood - en zink markten wachten alleen maar op een kleine opleving in de vraag om flinke sprongen te gaan maken Een recente verkoop van 150.000 ton cacaobonen door Ghana aan de Sowjet-Unie heeft de kans op een stevig tekort in de ver houding tussen produktie en verbruik geschapen Er zijn nog andere factoren behalve lonen en grondstoffenprijzen die het leven duur maken Het bedrijfsleven heeft in toenemende mate rekening te houden met het duurder worden van het geld Een stijging van de ren tevoet voor particuliere leningen met een vol procent in een jaar tijds is een ongekend verschijnsel in ons land Niemand kan zeggen waar het einde is GEMEENTELENING Deze week heeft de Bank voor Ne derlandsche Gemeenten een lening ter grootte van ƒ 100 miljoen aange kondigd tegen een rente van 6 % % De emissiekoers zal 98 % % bedragen Blijkbaar heeft de directie van de bank willen voorkomen dat wederom achter het net wordt gevist Bij de vorige uitgifte was de rente 6 % en de emissiekoers werd toen op het laatste nippertje verlaagd van 99 % tot 98 % Desondemks werd de lening een mislukking Ditmaal wordt een slag om de arm gehouden om als de belangstelling van het publiek meevalt het bedrag van de lening te verhogen tot ƒ 150 miljoen Zoals de papieren er op het ogenblik voorstaan mag een redelijke kans van slagen aanwezig worden ge acht Of de toeloop bijzonder groot wordt zal afhangen van de verwach tingen die er gekoesterd worden ten aanzien van een komende staatsle ning Het is zonder meer duidelijk dat de minister van financiën in de ko mende maanden een flink bedrag moet lenen om de sterk verhoogde staatsuitgaven te kunnen bekostigen Weliswaar stijgen de bedragen van de besparingen zodat de bij de Ne derlandse Spaarbankbond aangesloten instellingen al vijf miljard gulden in beheer hebben en nemen de premie ontvangsten bij levensverzekeringen in enkele jaren toe van ƒ 1,2 miljard tot ƒ 1,5 mUjard het is allemaal niet genoeg om in de sterk gezwollen fi nancieringbehoeften van rijk ge meenten en bedrijfsleven te voorzien Ook de buitenlandse instellingen staan te trappelen van ongeduld om een beroep op de Nederlandse kapi taalmarkt te kunnen doen ter finan ciering van haar investeringen in lan den buiten de Verenigde Staten AI vaak is verteld dat de verstoring van de internationale kapitaalmarkt het gevolg is van het streven der Ver enigde Staten om de betalingsbalans in het gareel te brengen Het is daar bij natuurlijk wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen IMPULSEN Geen enkel land is er bij gebaat dat de betalingsbalanstekorten van de Verenigde Staten die gepaard gaan met een omvangrijke export van dol lars ernstige inflatoire impulsen ver wekken in andere landen Aanpassin gen geven echter altijd inoeilijkhe den want wat voor de een goed is valt een ander zwaar West-Europa heeft het feit dat er geen prijs meer werd gesteld op een verdere doUar toevloed moeten betalen met een was send kapitaaltekort De gevolgen daarvan tekenen zich duidelijk af op de ontwikkeling van de effectenbeurs waar de traditio nele koersverheffing aan het begin van het jaar beperkt bleef tot enkele dagen Alleen KLM is omhoog ge vlogen doch daar is praktisch geen Nederlands kapitaal meer aan te pas gekomen De hoogtevlucht werd door Wall Street geïnspireerd Royal Dutch heeft een vleugje meegekregen toen er bij de Amerikaanse beleggings fondsen enige vraag naar het fonds ontstond NAAR DE 1000 Deze ontwikkeling toont duidelijk aan dat het wel en wee aan Beurs plein 5 bepaald wordt door Ameri kaanse invloeden Daarom is het in zeker opzicht gunstig dat Wall Street in weerwil van de handicap van de vervoersstaking een gunstige stem ming aan de dag legde Het over s Jen van de grens van 1000 door de Dow Jones-index lijkt geen fata morgana meer Mogelijk zou dit hoogtepunt al in het afgelopen jaar zijn bereikt als winstnemingen en an dere verkopen met fiscale oogmerken achterwege zouden zijn gebleven Indirect worden de Europese effec tenbeurzen gesteund door de gunstige stemming in Wall Street maar er zullen toch niet veel dividenduitke zoals zij in de praktijk worden ge noemd behoeven te komen Derge lijke verkapte kapitaalemissies zou den Beursplein 5 geheel van streek brengen en dat lijkt met het oog op de wolken aan de conjuncturele horizon ongewenst Wall Street woelig NEW YORK — Wall Street sloot vrijdag ruim prijshoudend met fractio nele koersstijgingen De woelige markt werd beheerst door vrees voor inflatie en winstnemingen die een flinke koersstijging bij opening van de beurs afremden Het Dow Jones ge middelde ging met 1.61 punt omhoog tot 987.30 AMSTERDAM — In het telefonisch effectenverkeer kwamen de volgende koersen tot stand Vergeleken met de officiële slotkoers van vrijdag AKU — 386 % Hoogovens — 454 Kon olie 154.50—154.80 154.00 Phi lips llSgb — 118.50 118.10 Unilever 111.20—111.70 112.10 KLM — 312.00 BANKPAPIER AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.08—10.18 Amer dollar 3.59—3.63 Can dollar 3.331/2—3.38 Belg rank 100 7.17—7.22 Vr frank 100 73.45—73.95 Duitse mark 100 89.80-90.30 Zwits frank 100 83.30—83.80 Ital lire 10.000 56.50—58.50 Zweedse kroon 100 69.35 — 70.35 Noorse kroon 100 51.10—52.10 Oostenr schilling 100 13.95—14.05 Port escudo 100 12.55—12.70 Spaanse peseta 100 gr cp 5.92—6.07 DEN HAAG — De faillissementen van de Luxemburgse houdstermaat schappq van Financieringsonderne mingen „ Burconsor " en haar Belgi sche Zwitserse en Nederlandse doch tervennootschappen hebben in ons land geleid tot twee processen die zijn aan gespannen tegen voormalige en hui dige bestuursleden van de Nederland se dochter N.V Nederlands-Luxem burgse Beleggingsmaatschappij „ Ne luconsor " in Den Haag De voormalige secretaris van de raad van bestuur van „ Neluconsor " mr dr C H Pastoor uit Leiden die reeds is gewikkeld in een proces met „ Neluconsor " over de rechtmatigheid van zijn onmiddellijke ontslagverle ning op 27 maart 1964 en over een schadevergoeding van rond ƒ 375.000 wil thans via twee civiele procedures trachten twee Belgische en drie Ne derlandse bestuursleden mede aan sprakelyk te stellen voor de schade waarop het faillissement hem moge lijk zal komen te staan Door het faillissement van Nelu consor " uitgesproken op 19 augustus 1965 werden ongeveer vijftig Neder landse huiseigenaren voor gezamen lijk ca 250.000 gulden gedupeerd In middels is komen vast te staan dat Neluconsor " per eind 1964 een ver lies had van bijna ƒ 400.000 Mr Pas toor meent dat hier in de loop van 1965 nog enkele tonnen zijn bijgeko men Het geplaatste en gestorte aan delenkapitaal was ƒ 250.000 groot Hypotheken „ Neluconsor heeft in de periode dat zij actief was — van februari 1964 tot aan het faillissement in augustus 1965 — ongeveer vijftig financieringstrans acties tot stand gebracht op basis van hypotheken De huiseigenaren konden door een Mn Fortuyn Reders moeten alle zeilen bijzetten ROTTERDAM — Om de koopvaar dijvloot op peil te houden zullen de Nederlandse reders de komende tien jaar zo'n 700.000 registertonnen aan nieuwe scheepsruimten moeten laten bouwen Daarrae zal een bedrag van rond anderhalf miljard gulden ge moeid zijn als gevolg van de nogal magere voorgaande jaren lijkt de li quiditeit van de Nederlandse rederij en niet erg ruim aldus vrüdag de voorzitter van de „ Koninklijke Ree dersvereniging " mr R J H For tuyn tydens een ontvangst in Rotter dam van binnen en buitenlandse persvertegenwoordigers door de KNR aan boord van de „ prinses Margriet " Mr Fortuyn noemde 700.000 ton nieuwe scheepsruimte in de komende tien jaar het minimum In feite zal het een relatieve achteruitgang bete kenen omdat in de komende jaren naar verwacht mag worden het ver voeraanbod zal stijgen " Over de omstandigheid dat Neder landse reders er de laatste tijd vaker toe overgaan de bouw van nieuwe schepen toe te vertrouwen aan buiten landse — vooral Japanse — en niet aan Nederlandse werven zei mr For tuyn de reders doen dat echt niet voor hun plezier maar het prijsver schil is te groot Het is duidelijk dat de Nederlandse reders niet aarzelen hun schepen te laten bouwen daar waar het goedkoop is " Op het ogen blik is voor Nedrlandse rekening 350.000 ton aan scheepsruimte in aan bouw Het merendeel hiervan is ge gund aan buitenlandse werven De Nederlandse koopvaardij zal alle zeilen moeten bijzetten om on danks de stijging van de exploitatie kosten toch aan de gestelde eisen te kunnen voldoen " aldus mr Fortuyn nemen dan zij eigenlijk nodig had den en het meerdere naar Nelu consor " door te schuiven op het ge bruikte restant een lage rente be dingen Neluconsor " zou het sur plus als hoog rentende persoonlijke leningen uitzetten en was daardoor in staat de huiseigenaren een ge middeld 2 % procent lagere rente te berekenen op het door hen bestede deel van de hypotheek Neluconsor " heeft de op deze wij ze ontvangen gelden nooit uitgezet Volgens mr Pastoor werden buiten sporige verteringen gemaakt en ge fingeerde lasten opgevoerd Wanbeheer Op 25 januari zal voor de arrondis sementsrechtbank in Den Haag in eerste instantie het proces dienen dat mr Pastoor heeft aangespannen te gen drie Nederlanders die bij Nelu consor " betrokken zijn geweest Eiser stelt hen gedrieën hoofdelijk aanspra kelijk voor het deel van ziJn t.z.t ge verifieerde vordering dat niet uit het faillissement zal komen In zijn conclusie van eis stelt mr Pastoor dat door de gedaagden een financieel wanbeheer werd gevoerd en dat zij in strijd miet de statuten heb ben gehandeld door de hen toever trouwde gelden niet te beleggen De drie gedaagden zijn mr L M Baruch die vanaf de oprichting van Neluconsor " in augustus 1963 bij de vennootschap betrokken is geweest tot 1 mei 1965 als voorzitter van de raad van bestuur en daarna als com missaris verder mr M P A Meis sen in Wateringen en de heer N F A Vugts in Den Haag beiden van 13 februari tot 25 juni 1965 lid van de raad van bestuur Te goeder trouw Volgens mr Baruch op wie de ver wijten van mr Pastoor zich vooral richten is hij te goeder trouw ge weest bij Neluconsor " waar de Belg Tiebout als directeur het dagelijks be leid bepaalde De twee andere gedaagden verkla ren dat zij erin zijn gelopen door een verdraaide voorstelling van zaken Toen bleek dat zij niet het gevraagde inzicht in de financiële positie van Neluconsor " kregen zijn zij uit'de raad van bestuur getreden Grote leider Een afzonderlijk proces heeft mr Pastoor aangespannen tegen twee Belgen die lid ziJn geweest van het bestuur van Neluconsor " de grote leider Tiebout en de heer R M Elincx Voor dit proces dat ver moedelijk op 15 februari voor de Haagse rechtbank zal dienen is de conclusie van eis gelijk aan die in het proces tegen de Nederlanders Mr Pastoor was vanaf de oprich ting tot 27 maart 1964 — de datum van zijn onmiddellijke ontslagverle ning — aan „ Neluconsor " verbonden Buiten zijn salaris om genoot hij een gegarandeerde minimumprovisie van ƒ 9000 per maand Hierop is mede zijn hoge eis tot schadevergoeding geba seerd Van onze beurscorrespondent AMSTERDAM — Van de goedevoornemens waarmee de effecten handel het nieuwe jaar is ingegaan,bleef niet veel meer over Na eenpaar dagen bleek het strovuurtje vankoersverbeteringen en verruimingvan do omzetten alweer te zijn ge doofd Op aansporing van Wall Streethebben Koninklijke Olie en KLM ernog even een schepje opgegooid maarvan harte gaat het niet omdat hetNederlandse beleggende publiek ver stek laat gaan door gebrek aan mid delen i Dat gebrek zal nog groter worden door de verhoging van de v o o r hef-fing van de inkomstenbelasting voor inkomen uit vermogen De dividend belasting van 25 pet maalrt dat er een nog kleiner deel van de binnen kort te verwachten dividendenstroom naar de kapitaalmarkt zal vloeien dan bij het oude tarief van 15 pet het ge val zou zijn geweest De doorstroming op de kapitaal markt is toch al zozeer gehinderd dat de stijging van de rentevoet haast niet te stuiten lijlrt Weliswaar wordt een redelijke belangstelling venvacht voor de aangekondigde 6,25 pet be ning van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten maar daarmede is nog niet gezegd dat er meer leningen van dit type met gejiüch zouden worden ontvangen De kapitaalschaarse neemt steeds meer toe en dit wer spiegelt zich in de aandelenkoersen De aarzelende tendens aan Beurs plein 5 heft tot gevolg gehad dat de omvang van de affaire in de afgelopen week weer ineen schrompelde Er werd voor niet meer dan ƒ 13,2 min nominaal aan aandelen verhandeld tegen ƒ 15,4 min in de voorafgaande beursweek De obligatie-omzet beliep ƒ 17,5 min tegen ƒ 19,7 min Amerikaantjes De enige hoek waar de omzetten ' n flinke uitbreiding ondergingen was de Amerikaanse sector De nog voort gaande koersverheffing in Wall Street heeft bij de avontuurlijke beleggers de belangstelling doen aanwakkeren voor het van oudsher attractieve beleg - d ' Oranjeboom verkoopt Scol International ROTTERDAM — De Verenigde Ne derlandse Brouwerijen d'Oranjeboom NV heeft meegedeeld dat zij de li centie heeft verkregen voor de pro duktie en verkoop van Scol Internatio nal bier in Nederland Scol international limited is een in ternationaal brouwerijconsortiumgevestigd op de Bermuda's dat tweejaar geleden werd opgericht door viervooraanstaande brouwerijen in Enge land Canada Zweden en België Devier leidende concerns van deze groep,tezamen vormend de grootste brou werijgroep ter wereld beschikkenreeds over meer dan 70 brouwerijenin Engeland Canada Verenigde Sta ten Zweden Congo en Spanje en heb ben door deelnemingen of technischeovereenkomsten belangen in brouwe rijen in Spanje Ierland Afrika enWest Indië Frankrijk wil vrije handel met Oostblok PARIJS — Frankrijk gaat de be perkingen op de invoer van indus triële produkten uit de Sowjet-Unie en de andere Oosteuropese landen af schaffen zo wordt van de zijde van het Franse ministerie van buitenland se zaken vernomen De Franse re gering zo werd gezegd streeft naar normalisering van de handel met oost zowel als west Er is niet lan ger aanleiding tot discriminatie De liberalisatie zal over enkele weken officieel worden bekendge maakt Men is nog bezig de admini stratieve details uit te werken Frank rijk hoopt tegen het einde van het jaar zijn handel met het oostelijk blok te hebben verdrievoudigd De invoer uit oost Europa maakt momenteel slechts twee en een half procent van de totale Franse import uit gingsmateriaal van de Amerikaan tjes " In de afgelopen week verwis selden 7300 certificaten van Ameri kaanse shares van eigenaars tegen de toch al groter dan normaal zijnde om zet van 5.586 stuks op de vijf voor gaande beursdagen Het aantal ver handelde claims en stockdividenden beliep 29.067 stuks tegen 30.510 De inkrimping van de omzetten in aandelen heeft zich voornamelijk vol trokken in de sector van de lokale industriefondsen Naar de effectieve waarde gemeten Icwam de omzet hier in op niet meer dan ƒ 16.160.300 tegen ƒ 20,873.300 in de voorafgaande week Omzetten Ook bij de andere groepen liep het niet zo vlot met de omzetten al hiel den de Internationals zich dankzij de verruiming van de vraag naar Olies goed op peil In Internationals werd voor ƒ 14.051.800 naar effectieve waarde gemeten verhandeld De voorgaande week was het ƒ 14.397.700 Ditmaal stond Koninklijke bij de ef fectieve omzet aan de top met ƒ 5.080.000 maar wat de rangorde naar de nominale omzet betreft kwam het fonds na Philips en Unilever te staan De scheepvaarthoek heeft een vleug je opleving doorgemaakt maar de omzet is toch niet groter geworden dan ƒ 2.116.900 tegen ƒ 1.998.800 in bankaandelen werd een omzet bereikt van ƒ 2.275.900 tegen ƒ 2.496.300 in aandelen van beleggingsmaatschap pijen ƒ 9.267.700 tegen ƒ 10.195.600 en in overige soorten ƒ 1.154,900 tegen ƒ 1.392.400 CacaO'industrie bezorgd over concurrentie AMSTEKDAM — De Nederlandse cacaoboterfabrikanten ondervinden scherpe concurrentie uit de produktie landen als Ghana Brazilië China en andere De Nederlandse cacaoboter is een kwaliteitsprodukt dat zijn af zetgebied vindt over de gehele we reld Men krijgt echter de indruk dat tegenwoordig de prgs belangrijker is dan de kwaliteit Dit zegt het jaar overzicht van de wereldcacaomarkt samengesteld door de firma De Waal en Van Overzee te Amsterdam De concurrenten van Nederland in de produktielanden bevinden zich in een voordeliger positie aangezien zij cacaobonen kunnen kopen tegen spe ciale prijzen en in sommige geval len subsidies ontvangen van hun re geringen Daardoor kunnen zij hun cacaoboter soms aanbieden beneden de feitelijke kostprijs der Nederlandse fabrikanten Voor vele ontwikkelings landen producenten van cacaobonen is het min of meer een prestigezaak geworden om hun eigen cacaoboter fabrieken te hebben Daarin worden miljoen-bedragen geïnvesteerd en vaak wordt het geld ten dele ver schaft door de westerse landen via de ontwikkelingshulp Reconstructie Nïllmij DEN HAAG — Opgericht werd de Nillmtj Leven NV hiermee werd een verdere stap gezet op weg naar een Verenigde NiUmij " zoals het NUl mij-Concem na reconstructie zal gaan heten Wanneer t.z.t alle daarvoor nodige toestemmingen zijn verkregen zal overdracht van alle activa en passi va van de N.V Levensverzekering maatschappij Nillmti aan Nillmij Le ven NV plaatsvinden Na deze over dracht zal de eerstgenoemde maat schappij uitsluitend nog als hoïidster maatschappij van het concern blij ven fungeren De naam van de hol ding " zal dan luiden Verenigde NiU mij NV " aldus een bedrijfscommu niqué VTBECHT8CH NIBDWSBIAD Nieuws van h platteland Een brief aan het Produktschap voor Vee en Vlees geschreven door een der directeuren van de kunst mestfabriek Denkavit te Voorthuizen heeft de afgelopen week nogal wat beroering gewekt Deze directeur de heer Van Pesch had aan het Produktschap geschre ven dat de vergoeding aan varkens houders wier bedrijf door mond - en klauwzeer wordt getroffen naar ztjn mening zo hoog is dat de energie waarmede de boeren trachten hun stallen ziektevrij te houden niet groot is Hii voegde er zelfs aan toe dat hem gevallen bekend zijn van var kenshouders die hun bedrijf hebben verkocht op voorwaarde dat er mond en klauwzeer zou uitbreken De vergoeding bedraagt 75 procent voor zieke dieren en 100 procent voor nog gezonde dieren In de eerste plaats waren de boe ren boos op de heer Van Pesch en in het bijzonder de Achterhoekse boeren die in de brief genoemd zijn Wij zullen zien wat we tegen de heer Van Pesch kunnen ondernemen heeft de zegsman van de boze boeren ge zegd Het Produktschap heeft de brief in een openbare vergadering behandeld Door de leden werden woorden ge bruikt als groot schandaal " Men wees erop dat het voor de betrokke nen nadelig is wanneer hun varkens stapel door mond - en klauwzeer wordt getroffen omdat ze dan geheel op nieuw moeten beginnen waarbij hel kopen van nieuw uitgangsmateriaal altijd kostbaar is Overigens kon het Produktschap niets anders doen dan de brief voor kennisgeving aannemen omdat de be doelde vergoeding door andere instan ties dan de schappen wordt vastge steld Daarop wees ook minister Biesheu vel Hij had niet aan het Produkt schap moeten schrijven maar aan mij liij kent mijn adres " óQdus de bewindsman Minister Biesheuvel zei dit tijdens een persconferentie over mond - en klauwzeer waarbij hij een optimis tische ondertoon liet horen het ziet er naar uit dat de epidemie in de zuidelijke provincies ingedamd is Volgens de F.A.O de voedsel - en landbouworganisatie van de Verenig de Naties ziet het er echter niet zo best uit voor Europa tenzij de Sow - jet Unie kans ziet de in Rusland heer sende epidemie — een ander soort mond - en klauwzeer dan in ons land voorkomt — die reeds is doorgedron gen in Turkije en Iran en die de Roemeense grens nadert te bedwin gen Intussen worden niet alleen Rusland en Nederland maar ook België Duits land en Zwitserland door mond - en klauwzeer getroffen In Frankrijk komt de ziekte niet voor De groente - en fruitkwekers hebben een beter jaar gehad dan in 1964 zo zei de voorzitter van het Produkt schap voor Groente en Fruit de heer D J A M van Arcken in zijn nieuwjaarsrede In 1964 waren de oogsten groot maar de prijzen zeer laag Het afgelopen jaar daarentegen waren door het slechte zomerweer de oogsten veel kleiner maar de prijzen waren flink opgelopen Op de veilingen waren de groen te en fruitkwanta veel lager maar de opbrengsten overtroffen die van 1964 en wel met ongeveer 150 mil joen gulden FBUITVEtLING BUNNIK van klasse I Goudreinette 8 &— 95 58-66 idem 75—86 60 71 idem 65—75 40-58 Idem 55—65 27 32 Idem 80—85 61-70 idem 75—80 58-72 idem 70—76 46-69 idem 65—70 37-47 idem 60—65 27-36 Cox orange pippin 75—80 84 - 1 idem 70—75 63-99 idem 66—70 42-81 idem 60—65 37-55 idem 55—60 28-30 Gol den delirious 80—86 80-82 idem 75—80 66 80 idem 70—75 63—73 idem 66—70 62 65 idem 60—65 34-60 idem 55—60 28-30 Jonathan 70—76 47-57 idem 65—70 28-44 idem 60—65 22-31 Doyenne du Cornice 70—80 1,14 Idem 60—70 1,10 idem 50—60 SO St Remy 70—80 62-64 idem 60—70 65 68 idem 55—60 65-69 Gieser Wildeman 50—60 62-64 idem 45—55 57-59 Winter jan 50—65 55-57 idem 45—50 37-39 idem 40 — 4 33 Alles per k.g Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en zomstreken " Knolselderle 20-40 p st Sla 6—41 An dijvie 50 — 124 p kg Boerenkool 13—52 Kode kool 25—37 Prei 15—124 Rabarber 49—89 Spruiten 20—162 Druiven 180—220 Stootsla 46—78 Uien 1—23 Waspeen 16 — 34 Winterpeen 9—34 Witlof 12—161 Sel derie 29—150 p bakje Peterselie 10 — S20 Veldsla 110—140 Tuinkers 13 —" Export Spruiten A 144,6 B 159.5 C p kg KAASMARKT LEIDEN LEIDEN 14 januari 1966 Aangevoerd 2 partijen Goudse kaas No teringen Goudse kaas Ie kwal tot 3.32 Handel lui ¦ ZÜIVELBEIJES LKEUW.ABDEN LEEUWARDEN 14 JANUARI Commissienotering Goudse kaas 7.20 — 2.71 Edammer kaas 2.50—2.51 broodkaas 2.51—2.52 Handel kalm JTBGOHTSOH NIEUWSBI trok hem enerzijds aan om de waarde te bepalen van w merende krachten " van ee men en om kleinere karak denken die hem konden inlic van een kandidaat Dit deel onmenselijk — in deze ro ] vertegenwoordiger van zijn reel en zonder andere mot voldoening Aan de andere kant bedr het langzame afsterven var noegens te constateren Htj te schrikken voor menselijke wachtte zich zorgvuldig voor kracht van zijn verstand dwc te observeren met klinische noch onsterfelijk noch onfeilt hiJ de onechtheid van zijn lev Maar Smiley was een senl verblijf buitenslands verstel Engeland Hij leefde helerr aan Oxford waar het leve wasir hij geleerd had ratior zonnen oordeel te vormen ] herfstvakanties in Hartland over de klippen van Cornwa rood geblazen gezicht Dit w ven en hij begon het Hederli we Duitsland te haten hei van geüniformeerde studenti gezichten en hun schreeuwt ook woedend ov'er de manier zijn vak was omgesprongen teratuur En er was een avo kelijke avond in de winter \ zijn raam had gestaan en ni op de binnenplaats van de ui stonden honderden studenten zichten die glansden in hel derden gooiden ze boeken in wiens boeken ' t waren van sing en een heleboel anderer hand gebogen om het eind stond maar te kijken en te bewust dat hij zijn vijand ken In negentiennegenendertig officiële vertegenwoordiger a fabrikant van handvuurwape ma was enkele jaren ouder had enige verandering onder een talent voor het spelen v dekt dat veel verder ging d van haarkleur of het toevoeg jaar lang had hij de rol gesp tussen Zwitserland Duitslanc vermoed dat het mogelijk \ Hij kreeg een zenuwtrekking vijftien jaar hield de spannii wangen en rimpels in zijn vo betekende nooit te slapen nt van de dag en de nacht het eigen hart te horen de uiter eenzaamheid en zelfbeklag naar een vrouw naar drank verschillig wat om zich te v zijn leven te verdrijven Tegen deze achtergrond di werk als spion Met het vers de het netwerk en andere la stand in te halen In 1943 Binnen zes weken verlangde gaan maar ze lieten hem r bent doodop " zei Steed-Aspi opleiden neem verlof Ga t je " ' Smiley vroeg de secretares Ann Sercomb ten huwelijk De oorlog was voorbij Ze vertrok met zijn knappe vrou \ de literatuur van het zeven wijden Maar twee jaar late en de onthullingen van een ambtenaar in Ottawa haddei schapen aan mannen met Smi Het werk was nieuw het g vankelijk had hij er plezier ir mannen aangesteld misschie SmUey kwam niet in aanmerl zamerhand werd het hem di bare leeftijd bereikt had zoi weest en dat hij — op een al uitgerangeerd was Suske en Wiske Posities Nederlandse schepen Aagtekerk 13 v Hamburg n Bremer - haven Adonis H V P Ordaz te Baltimore Adrians 13 v Londen te Antwerpen Advent 12 te Groningen Aegir 12 v Sheerness te Londeti Aeneas 13 120 m NO Kaap Vülano Albatros 14 te Antwerpen Albion 14 V Londen te Antwerpen Alblasserdyit 13 te Antwerpen Alcetaa 14 v Amst n Tunis Akor 13 op 650 m ZW Guardoful Aldabi 11 v Rio Grande te Santos Alert 14 v Hamburg te Havre Algol 13 op 450 m NO Seychellen Ajgorab 15 te Balboa Ali 12 V Bridgewater te Swansea A kes 13 op 470 m N^NO Bermuda A tetta 13 v Rotterdam n Livorno Alme p 14 Vlissingen n Londen AlnalJ 13 300 m NO Fem Noronhs Alpha 14 V Ipswich te Antwerpen Amasus 14 V Londen n Rotterdam Amerskerk 13 v Port Said n Gdansk Ammon 13 op 145 m Z Pto Rico Amsteldlep 13 60 m ZO Southamp ton Amstelhof 13 600 m WZW Ouessant Amstelland 13 65 m ZZO Rio Ja neiro Amstelmolen 13 te Hamburg Amstelstad p 13 Gibraltar Amstelveen 14 225 m NW Manilla n Shanghai Andyk 13 op 350 m OZO Bermuda Angolakust 13 180 m W Loanda Ank T p 14 de Humber n St Ma!o Ani - Wfnsemius 13 v Famaqusta n Haifa Anna Broers 16 te Dordt verwacht Anne Christina 13 v Asuncion naar Montevideo Anne Herïurth p 14 Kaap Villano ïS te Huil verwacht Annie C 12 te Uddevalla Archimedes 13 v Amst n Bremen Ardeas p 13 Carthagena n Rotterdam Ares 13 v Amst te Antwerpen Argo 12 V Norrkoping te Londen Argos 14 V Barcelona te Genua ^ nes p 13 Ouessant n Rochefort Aristoteles 13 110 m ONO Azoren Arneborg 14 te Delfzijl Arnhem 14 v Londen n Barcelona Arran o 13 de Humber n Rotterdam Artemis 13 op 200 m ZO Trinidad "'^ Asmidiske 13 250 m O Norfolk Aspera 14 te Antwerpen ^ sierope 13 op * 0 m N Bermuda Atlantic 13 V Dordrecht n Teïgn mouth Atlantic Intrepid 10 v Kingson n Baltimore Atlantic Sky 13 v Kingston n Aruba Atlantic Trader 13 v Trinidad naar Mayaguez /^ ¦ Audrey Johanna 12 v Malmo n Ud ' devallB Auror » 13 v Rotterdam n Boston 
ZATERDAG 15 JANUABI 1966 11 HILVERSUM m F.M.-kanalen en 3e lijn draadomroep NRU/KRO 9.00 Nws 9.02 Licht gevar platenprogr 10.00 Nws lO.CB Act 10.05 Betty licht platenprogram ma 11.00 Nws 11.02 Act 11.05 Toe deloe licht muz.progr met rep 12.00 Nws 12.02 Act 12.05 Licht ge varieerd paltenprogr 13.00 Nws 13.02 Act 13.05 Gevar platenprogr 14.00 Nws 14.02 Act 14.05 Gevar platen progr 15.00 Nws 15.02 Act 15.05 Ver tel dat maar in platen en pra ten op een dorpsplein 16.00 Nieuws 16.02 Act 16.05 Lichte gram.muz v.d tieners 17.00 Nws 17.02 Act 17.05 18.00 Licht gevar muz.progr gr Bankierskantoor steunt uitgave proefschriften DEN HAAG — Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Haag se Bankierskantoor Staal & Co N.V is een stichting in het leven geroe pen die financiële steun zal verlenen voor proefschriften en monografieën Ten behoeve van deze Stichting heeft Bankierskantoor Staal & Co N.V een bedrag ter beschikking ge steld De naam van deze stichting zal luiden „ Staal Stichting 1966 " Het gaat hier om geschriften die betrekking hebben op onderwerpen waarvoor in de financiële wereld be langstelling zal kunnen bestaan met de bedoeling te trachten de interesse vooral van de jongeren voor het be studeren van financieel-economische onderwerpen aan te waldïeren Er zal naar gestreefd worden om de twee jaren een uitgave mogelijk te maken ziek 12.22 Voor boer en tuinder 12.27 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Variant act en lichte gram.muz 13.30 Licht ork 13.50 Licht instrumentaal kwartet 14.05 School radio 14.30 Mod vioolconc gr 15.00 Btjbeloverdenking 15.30 Tenor en piano mod liederen 16.05 Klass kamermuz gr 16.20 Uit ben je 17.00 V d kleuters 17.15 V d jeugd 17.30 Lichte gram.muz v d tieners 17.50 Overheidsvoorlichting Culture le ontmoetingen in Suriname en de Ned Antillen Vraaggesprek van Ru dy Bedacht met prof dr F W Prins HILVERSUM n - 298 m - VARA 7.00 Nws gymnastiek en strijdlied 7.23 Lichte gram.muz 7.30-7.35 Van de voorpagina praatje 8.00 Nieuws 8.10 Lichte gram.muz 9.00 Tsjechisch Filharm ork gr klass muziek VPRO 9.40 De strijd om het be staan overdenking VARA 10.00 V d huisvrouw 11.00 Nws 11.02 Voor dracht 11.30 Het Brabants Orkest mo derne Nederl muz 12.00 Orgelspel 12.27 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Dixielandmuz 12.55 V d Mid denstand 13.00 Nws 13.10 Act 13.20 Instrumentaal trio kamermuz 13.45 Wikken en wegen praatje 14.00 Mu zikale lezing 14.35 Hobo en piano opn klass en mod muziek 15.05 Het liefdeslied van Hannibal Flynch hoorsp 16.00 Nws 16.02 Voor boven de zestig 17.00 Oude liedjes 17.15 De taken ener Joodse gemeente in deze tijd toespraak 17.35 Licht instrumen taal combo 17.50 Militair comment * AMSTERDAM — Aan de eerstvol gende vergadering van aandeelhou ders van de NV Amsterdamsche li keurstokerij „' t Loots je " der erven Lucas Bols zal worden voorgesteld om mr W A Steenstra Toussaint te be noemen tot lid van de raad van ba s'tuur Mir Steenstra Toussaint is thans al gemeen secretaris van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV en de GRUBBEL 33 Het is best mogelijk dat de Mbanga Wanga in frisse toestand een edele vrucht is Maar wat Panda nu door de gierende Grubbel in het gezicht gewreven kreeg verkeerde in staat van ontbinding en was onsmakelijk ge noeg om hem totaal zijn goede heumeur te la ten verliezen Bah wat een nare boel is het hier " riep hij zodra hij in staat was weer iets te roepen ' k Heb er genoeg van ' k Heb genoeg van dat vervelende kereltje met zijn flauwe grap - — arm maar eerlijk ' n voorbeeld voor allen zodat latere geleerde geschiedkundigen lovend zullen schrijven ' De Joris nU nisi bonum ' En wat de zogeheten Grubbel betreft — ik heb hem zojuist mijn nederige woning zien verlaten dus misschien mogen we hopen dat we van hem niets meer zullen vernemen Die hoop ging niet in vervulling want onver wacht klonk van buiten vlakbij het knarsend en knerpend geluid van scheurend metaal SCH NIEüWSBtAP ws van tteland het Produktschap es geschreven door jren van de kunst kavit te Voorthuizen > en week nogal wat t de heer Van Pesch oduktschap geschre oeding aan varkens drijf door mond - en getroffen naar zijn is dat de energie oeren trachten hun te houden niet groot r zelfs aan toe dat skend zijn van var hun bedrijf hebben naarde dat er mond u uitbreken bedraagt 75 procent en 100 procent voor ren laats waren de boe heer Van Pesch en r de Achterhoekse brief genoemd zijn at we tegen de heer n ondernemen heeft de boze boeren ge - lap heeft de brief in rgadering behandeld iverden woorden ge Dt schandaal " Men et voor de betrokke anneer hun varkens - en klauwzeer wordt ze dan geheel op ginnen waarbij het IV uitgangsmateriaal s het Produktschap n dan de brief voor nemen omdat de be 5 door andere instan ippen wordt vastge - ok minister Biesheu et aan het Produkt chrijven maar aan jn adres " aldus de euvel zei dit tijdens itie over mond - en bij hij een optimis - liet horen het ziet de epidemie in de ies ingedamd is i.O de voedsel - en itie van de Verenig et er echter niet zo ropa tenzij de Sow - de in Rusland heer — een ander soort eer dan in ons land reeds is doorgedron en Iran en die de nadert te bedwin - 1 niet alleen Rusland lar ook België Duits and door mond - en tfen In Frankrijk niet voor fruitkwekers hebben 3had dan in 1964 zo ' van het Produkt ite en Fruit de heer tn Arcken in zijn In 1964 waren de aar de prijzen zeer en jaar daarentegen lechte zomerweer de ler maar de prijzen ' lopen n waren de groen a veel lager maar avertroffen die van t ongeveer 150 mil - UTBEOHTSGH MBUWSBLAD trok hem enerzijds aan om vanuit een neutrale positie de waarde te bepalen van wat hij geleerd had „ de slui merende krachten " van een menselijk wezen te noe men en om kleinere karakter - en gedragtests te be denken die hem konden inlichten omtrent de kwaliteiten van een kandidaat Dit deel van hem was kil en bijna onmenselijk — in deze rol was Smiley de typische vertegenwoordiger van zijn beroep baatzuchtig amo reel en zonder andere motieven dan zijn persoonlijke voldoening Aan de andere kant bedroefde het hem bij zichzelf het langzame afsterven van alle natuurlijke levensge noegens te constateren Hij merkte dat hij begon terug te schrikken voor menselijke vriendschap en trouw hij wachtte zich zorgvuldig voor spontane reacties Door de b-acht van zijn verstand dwong hij zichzelf de mensheid te observeren met klinische objectiviteit en omdat hij noch onsterfelijk noch onfeilbaar was haatte en vreesde hij de onechtheid van zijn leven Maar Smiley was een sentimentele man en het lange verblijf buitenslands versterkte zijn diepe liefde voor Engeland Hij leefde helemaal op zijn herinneringen aan Oxford waar het leven zo mooi was geweest waar hij geleerd had rationeel te denken en een be zonnen oordeel te vormen Hij droomde van winderige herfstvakanties in Hartland Quay van lange tochten over de Idippen van Cornwall met een door de zeewind rood geblazen gezicht Dit was zijn andere geheime le ven en hij begon het liederlijke opdringen van het nieu we Duitsland te haten het gestamp en geschreeuw van geüniformeerde studenten de gekerfde arrogante gezichten en hun schreeuwerige antwoorden Hij was ook woedend oVer de manier waarop de universiteit met zijn vak was omgesprongen — zijn geliefde Duitse li teratuur En er was een avond geweest een verschrik kelijke avond in de winter van 1937 toen Smiley voor zijn raam had gestaan en naar een groot vreugdevuur op de binnenplaats van de universiteit had gekeken er stonden honderden studenten omheen met opgetogen ge zichten die glansden in het dansende licht Bij hon derden gooiden ze boeken in het heidense vuur Hij wisf wiens boeken ' t waren van Thomas iWann Heine Les sing en een heleboel anderen En Smiley zijn vochtige hand gebogen om het eind van zijn sigaret houdend stond maar te kijken en te haten zich triomfantelijk bewust dat hij zijn vijand kende In negentiennegenendertig was hij in Zweden als de officiële vertegenwoordiger van een bekende Zwitserse fabrikant van handvuurwapenen Zijn relatie tot de fir ma was enkele jaren ouder gemaakt en zijn uiterlijk had enige verandering ondergaan Smiley had namelijk een talent voor het spelen van zijn rol bij zichzelf ont dekt dat veel verder ging dan het gewone veranderen van haarkleur of het toevoegen van een snorretje Vier jaar lang had hij de rol gespeeld heen en weer reizend tussen Zwitserland Duitsland en Zweden Hij had nooit \' ormoed dat het mogelijk was zo lang bang te zijn Hij kreeg een zenuwtrekking in zijn linkeroog die hij vijftien jaar hield de spanning etste lijnen in zijn dikke wangen en rimpels in zijn voorhoofd Hij leerde wat het betekende nooit te slapen nooit te rusten elk ogenblik van de dag en de nacht het rusteloze kloppen van zijn eisen hart te horen de uiterste grenzen te kennen van eenzaamheid en zelfbeklag het plotselinge verlangen naar een vrouw naar drank naar beweging naar on verschillig wat om zich te verdoven en de spanning uit zijn leven te verdrijven Tegen deze achtergrond deed hij zijn zaken en zijn werk als spion Met het verstrijken van de jaren groei de het netwerk en andere landen begonnen hun achter stand in te halen In 1943 werd hij teruggeroepen Binnen zes weken verlangde hij ernaar terug te mogen eaan maar ze lieten hem niet meer vertrekken Je bent doodop " zei Steed-Asprey Ga nieuwe krachten olileiden neem verlof Ga trouwen of zoiets Ontspan r -" ^ miley vroeg de secretaresse van Steed-Asprey Lady Ann Sercomb ten huwelijk De oorlog was vooi-bij Ze pensioneerden hem en hij vertrok met zijn knappe vrouw naar Oxford om zich aan de literatuur van het zeventiende-eeuwse Duitsland te wijden Maar twee jaar later was Lady Ann in Cuba en de onthullingen van een jonge Russische coderings anibtenaar in Ottawa hadden een nieuwe behoefte ge schapen aan mannen met Smiley's ervaring Het werk was nieuw het gevaar ongrijpbaar en aan vankelijk had hij er plezier in Maar er werden jongere mannen aangesteld misschien met een frissere geest Smiley kwam niet in aanmerking voor promotie en lang zamerhand werd het hem duidelijk dat hij de middel liare leeftijd bereikt had zonder ooit jong te zijn ge ueest en dat hij — op een allervriendelijkste manier — uitgerangeerd was AUes was zo anders geworden Steed-Asprey was weg uit de westerse wereld gevlucht naar India op zoek naar een andere beschaving Jebedee was dood In 1941 had hü met zijn radiotelegrafist een jonge Belg in Rijsel een trein genomen en van geen van beiden was ooit nog iets gehoord Fielding werkte druk aan een nieuwe verhandeling over het Roelandslied — alleen Maston was overgebleven Maston de Streber " pas in de oorlog bij de Dienst gekomen de adviseur van de minister voor de Inlichtingendienst ie NAVO en de radicale maatregelen die de Amerikanen vrflden tref fen veranderden de hele aard van Smiley's dienst Voorgoed voorbij waren de dagen van Steed-Asprey toen je je orders ontving bij een glas port op zijn ka mers in Magdalen het bezielde amateurisme van een handjevol uiterst bekwame onderbetaalde mannen had plaatsgemaakt voor de efficiency de bureaucratie en het gekuip van een uitgebreide overheidsdienst — hele maal overgeleverd aan de grillen van Maston met zijn dure kleren en adellijke titel zijn gedistingeerd grijs haar en zilverkleurige dassen Maston die zelfs de ver jaardag van zijn secretaresse niet vergat wiens goede manieren spreekwoordelijk waren bij de dames van kantoor Maston die deed alsof hij het erg vond dat zijn afdeling steeds groter werd en hij naar steeds ruimere kantoren moest verhuizen Maston die dure fuiven gaf in Henley en zich omhoog werkte door middel van de successen van zijn ondergeschikten zy hadden hem tijdens de oorlog aangesteld een ge wone ambtenaar van een gewoon departement een man die administratief onderlegd was en erin slaagde zijn briljante stafleden in te passen in het logge bureau cratische apparaat Zijn meerderen vonden het prettig te doen te hebben met een man die ze kenden een man die elke kleur tot grijs wist te reduceren die zijn meesters kende en met hen kon omgaan En hij deed ' t zo goed Zij stelden de schroomvalligheid op prijs waar mee hij zich verontschuldigde voor de mensen met wie hij omging de onoprechtheid waarmee hij de kuren van zijn ondergeschikten verdedigde de soepelheid waar mee hij nieuwe voorstellen formuleerde Ogenschijnlijk was zijn positie zeer eigenaardig In naam was hij niet het hoofd van de Dienst maar adviseur van de minister voor de Inlichtingendienst Steed-Asprey had hem voor altijd de bijnaam van Eerste Eunuch bezorgd Dit was voor Smüey een heel nieuwe wereld de hel verlichte gangen de goedgeklede jonge mannen Hij voelde zich minderwaardig en ouderwets en verlangde met een soort heimwee terug naar het verwaarloosde huis in Knightsbridge waar het allemaal begonnen was Zijn uiterlijk scheen dit gevoel van onbehagen te weer spiegelen door een soort fysieke achteruitgang waar door hij nog meer ineenkromp Hij knipperde steeds meer met de ogen en kreeg de bijnaam Mol " Maar z^in jonge secretaresse was gek op hem en noemde hem tegenover anderen nooit anders dan mijn lieve teddybeer " Smiley was nu te oud voor buitenlandse opdrachten Maston had hem dat duidelijk gemaakt Wel beste kerel je moet wel doodop zajn na al dat snuffelwerk in de oorlog Blijf liever thuis en houdt hier de zaak aan het draaien " En dat verklaart voor een deel waarom George Smiley op woensdag 4 januari om twee uur ' s nachts in een Londense taxi zat onderweg naar Cambridge Circus HOOFDSTUK n Dag en nacht geopend Hij voelde zich veilig in de taxi Veilig en warm De warmte was eigenlijk contrabande meegesmokkeld uit zijn bed en gekoesterd tegen de vochtige januari nacht Veilig omdat het zo onwerkelijk was het was zijn geest die door de Londense straten reed en de ongelukkige pretzoekers onder grote makelaarspara plu's zag voortschuifelen Het was zijn geest besloot hij die uit een diepe slaap was gewekt door het rinkelen van de telefoon op het nachtkastje Oxford Street waarom was Londen de enige hoofdstad ter wereld dift ' s nachts zijn eigen karakter verloor Smiley zün jas dichter om zich heen trekkend kon geen enkele plaats bedenken van Los Angelos tot Bern die zo geredelijk de dagelijkse strijd voor zijn eigen persoonlijkheid op gaf De taxi draaide Cambridge Circus in en Smiley schoot met een ruk overeind Hij herinnerde zich waar om de officier van dienst had opgebeld en dat haalde hem ruw uit zijn gedroom Het gesprek Icwam weer in zijn gedachten woord voor woord een vaardigheid die hij zich lang geleden al had eigen gemaakt Met de officier van dienst Smiley Ik verbind je met de adviseur " Smiley je spreekt met Maston Je hebt maandag een gesprek gehad met Samuel Arthur Fennan van buiten landse zaken is het niet " HEDENAVOND HILVERSUM I — 402 m — KRO 18.20 Sportperiscoop 18.30 Muz tom bola verv 18.50 Lichtbaken le zing 19.00 Nws 19.10 Act 19.30 Nieu we klass gram met commentaar 20.25 Rapport over Zyskar hoorspel 21.00 Bij Cascade te^^ast 22.00 Dans orkest 22.10 Roulette muz spelletje 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Tussen licht en donker overweging 22.55 Omroeporkest en zangsoliste klassieke muz 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n 298 m — VARA 18.00 Nws 18.15 Lichte gram voor teenagers 19.20 Boekenwijsheid 19.40 Licht orgelspel 20.00 Nws 20.05 Uit films en musicals 21.00 De baard schedelidee hoorspel 22.00 Metro pole orkest en soliste amusements muz 22.30 Nws 22.40 Tango-rumba orkest en zangsolisten 23.10 Even na platen Lichte gram met praatjes 23.55 24.00 Nws ZONDAG 16 JANUARI HILVERSUM I - 402 m - KRO 8.00 Nws 8.15 Klass gram.muz 8.25 Hoogmis 9.30 Klass gram.muz 9.45 Nws IKOR 10.00 Hervormde kerkd 11.00 Waar blijft het Wilde Ganzen geld 11.10 Gram.muz KRO 11.15 Wetenswaardige feiten uit de muziek geschiedenis 12.10 Volksliedjes en dansjes 12.30 Nws en meded 12.37 Buitenl commentaar 12.50 Licht ork met zangsol 13.30 V d kind 14.00 Stereo Hoogtepunten uit de opera Falstaff gr 15.00 Marathon 1 muziek en sport 16.25-16.30 Totouit slagen 16.30 Tijdsein rubriek voor Kunst en Cultuur CONVENT VAN KERKEN 17.00 Geref kerkdienst IKOR 18.15 Koorzang geest liede ren 18.35 Kerk veraf en dichtbij rep en muz 19.00 De Open Deur NCRV 19.30 Gewijde muz gr 20.00 Nws 20.07 Reflex een wekelijkse bespie geling over leven en samenleven KRO 20.15 Wissewassen licht progr 20.40 Onnodig zwijgzaam gesprek 21.00 Fluit altviool en harp mod muz 21.25 Verzoekplaten 22.25 Boek bespreking 22.30 Nws 22.40 Epiloog 22.45 Pianorecital klass en semi klass muz 23.05 Radiophilharmonisch ork semi-klass muz 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n - 298 m - VARA 8.00 Nws sport en strijdlied 8.18 V ' t platteland 8.30 Weer of geen weer 9.00 Sportmeded 9.45 Geest leven toespraak 10.00 Stereo Wals ork 10.30 Ad Rem wedstrijdprogr PANDA DOOR DE LUIDSPREKER 10.50 Zondagclub licht muziekprogr 11.25 De wereld van de musical AVRO 12.00 De Sportman van het jaar gevar muz.progr 13.00 Nws 13.07 De toestand in de wereld lezing 13.20 Knipperlicht voor alle wegge bruikers 14.00 Lichte ork.muz en sol 14.45 Boekbespreking 14.55 Stereo Radio Filharm ork en zangsoliste opn klass muz 16.05 Brood en spelen cabaretprogr 16.30 Sportrevue VARA 17.00 Dansmuz voor tieners gr 17.30 V d jeugd 17.50 Nws en sportuitslagen 18.05 Sportjournaal VPRO 18.30 Parlando 19.00 Gren zen der wetenschap lezing 19.10 Viool en piano opn klass en moderne muz 19.30 Vrijzinnig Protestantse kerkdienst AVRO 20.00 Nws 20.05 Oldahoma verkorte uitvoering van de musical door Promenade-ork radio koor en sojisten 21.05 Licht instru mentaal ens 21.30 Paul Vlaanderen en het Milbourne-mysterie detective hoorspel 22.05 Pianorecital klassie ke muz 22.30 Nws 22.40 Act en uit slagen 2e klas voetbal 23.00 Franse chansons 23.30 Stereo Metropole-ork romantische muz 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM m F.M.-kanalen en 3e lijn draadomroep Advertentie NRU/AVRO 9.00 Nws 9.02 Lich te ork.muz en zangsol 9.30 Muziekuit alle windstreken gr 10.00 Nws 10.02 Gevar muz.progr 10.30 Platen progr NRU/VARA 12.00 Nieuws 12.02 Lichte muz opn 12.30 An - kara Madrid platenprogr v d bui tenlandse arbeiders 13.07 Gevar pla tenprogr 14.00 Nws 14.02 Rome-Athe ne platenprogr v d buitenlandsearbeiders 14.32 Lichte instr muziek(gr 15.00 Nws 15.02 Trammelant inLoeren aan de Hor amus.program ma 15.50 Gram.muz 16.00 Nws 16.02 Gevar platenprogr 16.25 Voetbalto - to uitslagen NRU/AVRO 17.00 Nws 17.02 Licht vocaal progr 17.30 18.00 Country & Western Music gr MAANDAG 17 JANUARI HILVERSUM I - 402 m - NCRV 7.00 Nws en SOS-ber 7.10 Dagope ning 7.20 Lichte gram.muz Om 7.30 Nws 7.45 Radiokrant 8.00 Nieuws 8.10 Gram.muz 8.15 Gewijde muziek gr 8.30 Nws 8.32 Lichte gram muz 9.00 Verzoekprogr v d zieken 9.35 Waterstanden 9.40 V d vrouw 10.10 Pianorecital gr klass muz 10.20 Rondom het Woord theologische etherleergang 11.05 Lichte gram.mu - pen En ik heb ook genoeg van jou Joris Je bent een dief en je bent weggelopen uit je betrekking en dan ben ik nog verantwoorde lijk voor je ook " Och baaske laat u dat toch niet bedruk ken " merkte Joris Goedbloed troostend op Ge hebt toch gezien hoe alle misverstanden met mijn voormalige werkgever de opzichter Vanondere geheel uit de weg geruimd zijn Ik heb mijn lesje geleerd geloof mij voortaan bewandel ik onwemkelbaar het pad der deugd m m SUSKE^nWISKE mr ot i/öWBM mmmmma TümitiJmiiBOL ' I Daphnis 13 op 60 m ZW Azoren Deborah 12 v Rochester te Londen Delft 12 V Pto Plata n Mayaguez Delfzijl 13 V Amsterdam n Norwich Deo Duce 12 v Casablanca n Dependent 13 v Delfzijl n Sarpsborg Diana V 14 te Antwerper Diannel 13 v Londen te Brussel Diemerdyk 14 v Bremen te Hamburg Dinteldyk 12 te Portland O Diogenes 14 v Guayaquil te Manta Donata 14 v Rotterdam n Londen Dongedyk 13 op 150 m NNO Azoren Draco 13 v Amst te Aarhuus Drie Gebroeders p 14 Viissingen n Oporto Ouivppdrecht 13 1060 m ONO Ber muda Dutch Engineer 14 te Antwerpen Duurt 2 15 te Rotterdam Gddystone 13 te Antwerpen Edison 14 te Amsterdam Eemland 14 v Santos te Amsterdam Eems 14 V Hamburg te Boston Eemsmond 14 v Vlaardingen n Boston Eenhoorn p 13 Ouessant 15 te Ham ' burg Eerbeek 14 te Kotka Elisabeth verm 14 v Naestved n Rigs Eis Teekman 13 v Oularklaan DRUKKERIJ HOONTE utreciit wiilemstraat 11-21 telefoon 27845 * N.V DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE LOOD - en ZINKPLETTERiJEN voorheen A D HAMBURGER heeft een vacature voor een jonge enthousiaste WERKTUIGKUNDIG TECHNICUS CHEF TECHNISCHE - EN ONDERHOUDSDIENST belast zal worden met • d eleiding van de mechanische en electrolechnische werkplaats alsmede van de onderhoudsploegen d ezorg voor het dagelijks onderhoud en de periodieke revisies van eenzwaar machinepark het voorkomen en opheffen van sforingen de voorbereiding en uitvoering van moderniseringen en uitbreidingen Leeftijd bij voorkeur niet boven 30 jaar Praktische kennis van hydrauliek en pneumatiek alsmede ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling Geïnteresseerden wordt verzocht een korte samenvatting van hun gegevens te zenden aan Drs P H Lammerts van Bueren Adviesbureau voor Organisatie en Personeelsbeleid Zondvoorter Allee 7 - Heemstede Referentie W.T Op onze afdeling verl& S Mededelingen en meningen in dtéze rubriek binden alleen de inzenders die dan ook volledig ot desnoods met initialen moeten ondertekenen Slechts om dringende redenen wordt een schuilnaam toegelaten De redactie blijft verantwoordelijk voor de verspreiding en heett dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te bekorten bij 30 meter En als - de Deventer kunstijsbaan nog verliezen heeft en de Jaap Edenbaan in Amsterdam ook al is het daar al een stuk minder wie zegt dat dit ook het geval zal zijn in het zo centraal gelegen Utrecht waar niet alleen de Utrech ters zelf maar ook de vele schaats liefhebbers uit de omgeving en ook uit het zuiden van het land graag de schaatsen zullen komen onderbinden Laat er daarom naast een 60 bij 30 meter kunstijsbaan ook een 400 me ter kunstijsbaan komen zodat ook de komende schaatstalenten de hardrij ders en de toerrijders hun hart aan de schaatssport kunnen ophalen Hetty Kooy Overboslaan 20 Bilthoven Verder iets over eventueel in te stellen ambonnementsprijzen Indien u een vierhonderd meter baan aan legt en u stelt de abonnementsprijzen voor één seizoen op ƒ 40 dan zult u zeer waarschijnlijk een beter resultaat boeken dan wanneer u hier ƒ 60 van maakt Mij is in verschillende ge sprekken gebleken dat een prijs van 20 a 25 keer die van een éénmalige entree over het algemeen nog wel betaald zal worden Meer bijna niet Dat zullen alleen de zéér enthousias ten doen Aan mijn enquête-formulier zou ik het volgende willen toevoegen Er zullen velen zijn voor wie een aandeel van honderd gulden nog aan de hoge kant is Indien mogelijk is het aan bevelenswaardig ook coupons van ƒ 50 of ƒ 25 uit te geven Iets over de indeling van de baan Het lijkt mij zowel voor kunstrijders als ijshockeyers en hardrijders gun stig als u de ijshockeybaan gedeelte lijk buiten de baan legt In Deventer heeft men namelijk voortdurend last van ijshockey of kunstrijders die de baan oversteken Verder ben ik een voorstander van een vierhonderd me ter baan aangezien deze veel meer mogelijkheden biedt Men moet er dan ook niet zomaar toe overgaan een kleinere baan neer'te leggen als mi nimum omdat een lange baan in Utrecht vanwege zijn centrale ligging zeker een haalbare kaart is D W Hars Uti-echt | iiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii = I Enquête over kunstijsbaan f 1 In verband met een enquête over het al of niet nodig zijn 1 H va;n een kunstysbaan in Utrecht verzoek ik u onderstaande 1 i vragen te willen beantwoorden en dit formulier uit te ioiippen i g en op te sturen naar de sportredactie van het Utrechtsch Niemvs = = blad In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden liet = = woord „ Kunstijsbaan " = i I Vindt u dat Utrecht als vierde stad van het A Ja = 1 land een kunstijsbaan zou moeten bezitten B Neen = = U Zo ja wat zou u dan prefereren = 1 A Een overdekte kunstysbaan alleen geschikt = = voor ijshockey kiuistschaatsen en vrü rüden op = = een ijsvloer van 60 bij 30 meter = S B Een wedstrijdbaan van 400 meter met daar = 5 naast een mogelijkheid voor ijshockey eu kunst = = rijden maar dan in de openlucht = = Doorhalen want niet gewenst wordt = g III Zoudt u bereid zyn om hieraan financieel A Ja 1 = deel te nemen als er aandelen uitgegeven wor 3 = den van bijvoo-beeld 100 gulden B Neen = Naam ekwerk periodieken ielsdrukwerk • • ii^ï^^^i^^I^«:vïï#.&iS;^ÏKÏ^^SW/&:-'^.v;;ÏWï ^^^^^ Adres Stad 5 Opdat niet het schrikbeeld ontstaat = dat hierboven door onze tekenaar zo H kernachtig is vastgelegd ^ llllllllllllllllllllllllllllUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllllllllllllHIUIIIIIIillillliKllllllilllillllllllllillllllllllllllllllllllUllllllllllli 
16 ZATEBDAa 16 JANUARI 1966 « TTBECBTSCH NIEUWSBLAD Contant geld nodig Voor alle aankopen en sane ring van lopende verplichtin gen Vanaf f 500 — Geen informatie bij werkge ver Aflosbaar in maximaal 60 maanden Uiterste discretie verzekerd Tevens financieringen in ' 1 dag gereed en bedri.1fs credieten Brieven en Inlichtingen aan „ Merwede-Crediet " Weerdsingel Westzflde 56 Utrecht — Telefoon 030)-16376 uniek in zijn sporirubriek Voor spoedige indiensttreding op onze afdeling Bedrijfsefficiency vragen wij een ARBEIDSKUNDIG MEDEWERKER Deze funl^tionaris wordt beiast met het onder zoelten verbeteren en mede-invoeren van w/erk metiioden en het stellen van kwantiteitsnormen ten behoeve van fabricage en calculatie Vereist diploma arbeidstechniek NIVE of daarmeegelijk te stellen opleiding ^ ¦ r enige jaren ervaring leeftijd tussen 23-35 jaarr Uitvoerige brieven met pasfoto te ricliten aan de afdeling Personeeiszai^en Keu/sekade 143 te Utrecfit DOUWE EGBERTS ^ sV.S.%'u'i ^' Zoekt U een vaste positie waarin U een grote mate van persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid hebt U veel contact hebt met andere mensen waarbij U veelal in de buitenlucht werkt dan bent U degene die wij als agent van politie in ons modern geoutilleerde korps gelegen in het centrum van het land kunnen plaatsen Salaris overeenkomstig hef niveau van de fundie De gemeente verleent 20 nodig en zo veel mogelijk medewerking ter verkrijging van woonruimte Leeftijd 17-28 jaar Voor minderjarigen wordt diploma Mtilo ver langd Minimumlengte 1,73 meter Voor toezending van een sollicitatieformulier of ter verkrijging van nadere inlichtingen kunt U gebruik maken van onderstaande bon Opzenden aan ] Afd Personeelszaken Gemeentepolitie Utrecht Naam Adres Plaats Verzoekt toezending van inlichtingen/sollicitatieformulier GEMEENTEPOLITIE UTRECHT - Tel 030)-26151 Voor spoedige indiensttreding vragen wij een medewerkster voor onze LOON - EN SALARISADMINISTRATIE Voor deze belangrijke en vertrouwelijke taak wordt naast ervaring in een dergelijke funktie Mulo - en Typediploma vereist terwijl zij die enige kennis van de Sociale Wetgeving hebben de voorkeur genieten Brieven met inlichtingen omtrent leeftijd ervaring e.d te richten aan de afdeling Personeelszaken Keulsekade 143 te Utrecht DOUWE EGBERTS fA°='iKli'i"v ' BABTIMEUS Prot Chr Blindeninstituut te Zeist vraagt voor spoedige indiensttreding a assistent(e voor de afdeling meclianisolie administra tie Enige < jaren M.U.L.O of V.G.L.O op-leiding gewenst ' Leeftijd 18—25 jaar Salariëring is in overeenstemming met liet belang van de funktie b een medewerkster voor de afd Publiciteit en Propaganda voor verschillende voorkomende kantoor werkzaamheden Typediploma vereist Leeftijd 18 tot 25 jaar Sollicitaties te richten aan Hfd afd Publiciteit en Propaganda Blindeninstituut Barümeus Utrechtseweg 84 Zeist Tel 03404-16341 toestel 05 DEMKA VRAAGT energieke mede werkers DEMKA BIcDTiia een moderne staalfabriek met relatiesin binnen en buitenland werken aan een veelgevraagd produkt veelzijdig werk keus uit 500 verschillende functies het hoogst mogelijke joon ruime kans op promotie prettige collega's alle mogelijke extra premies gratificatieregeling vervoer van en naar uw woonplaats ofruime reiskosten vergoeding werkkleding beschikbaar werkschoenen beschikbaar / eigen medische afdeling douches gezinshulp bij ziekte sport en ontspanning in eigen zalen enop eigen terreinen « uitstekende sociale dienst die u behulpzaam is bij allerlei problemen van sociale of materiële aard alle mogelijke medewerking bij studievoor vakdiploma's daadwerkelijke hulp voor het verkrijgenvan een woning extra beloning voor tips enverbeteringen Demka werkt nauw samen metHoogovens Urn uiden en Carpenter Steel USA geregeld excursies en andere evenementen • vakantiehuisjes tegen sterk verlaagdeprijzen GEEN WONDER DAT MEN BIJ DEMKA IVIET PLEZIER WERKT ~ Kom haar onze voorlichtingsavond te AMERSFOORT op maandag 17 jan in Hotei-Café-Rest Amershof Snouckartlaan 11 te SOEST op dinsdag 18 jan in Hotel-Café-Rest De Gouden Ploeg Middelwijkstraat 74 te BILTHOVEN op woensdag 19 jan in Hotel-Café-Rest Bilthoven Julianalaan 280 Aanvang 19.00 uur of stuur de bon in BON Stuur mij vrijblijvend uw inlichtingen brochure " Hoe of wat bij Demka " Naam _ Ad res _ Plaats Opplakken op briefkaart of opsturen in open envelop.gefrankeerd met 8 ets postzegel aan Koninklijke Demka Staalfabrieken N.V Personeelzaken Postbus 2013 Utrecht CARTONNAGBFABRIEK D MIEDEMA N.V KANAAiWEG 86 UTRECHT vraagt JONGE MEDEWERKSTER op de afdeling boekhouding voor gevari eerde werkzaamheden leeftijd 16 tot 18 jaar Sollicitaties kunnen worden gericht aan bovenge noemd adres ' tlllllllllllllllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIMIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIIMIIIIIIIIIIIIIJ H.o Verg Dennenheuvel I MAUEBAAN 63 — UTRECHT | = heeft plaats voor ^ = vri administratieve kracht ± 20 jaar 1 In bezit van diploma typen en steno of | 5 daai-voor studerend = = Goed salaris 5-daagse werkweek | = 3 weken vakantie i 1 Sollicitaties aan bovenstaand adres | sillllllllllllllllJIIIIIIIIIIIIJlllllllMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIHIIMIIMIIIIJIIMJIIIIIIIIMIIIIMIlT MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ De Cultuurtechnische Dienst vraagt ADMINISTRATIEVE KRACHTEN leeftijd 18 tot 25 jaai ' Voor afwisselende administra tieve en typewerkzaamheden in bezit van diploma U.L.O A en typen Aanvangssalaris ƒ 310 — tot ƒ 541 — bruto per maand Uitloop tot ƒ 672 — bruto per maand is mogelijk Goede sociale voorzieningen Geen inhouding A.O.W./A.W.W.-premie 6 % vakan - tie uitkering Sollicitaties te richten aan de Directeur van de Cul tuurtechnische Dienst Maliebaan 21 te Utrecht Telefonische inlichtingen 030—26751 toestel 99 ACADEMIE DE HORST TE DRIEBERGEN vraagt voor haar administratie een STENO)-TYPISTE met typediploma en ulo-opleiding Diploma steno strekt tot aanbeveling Salaris afhankelijk van leeftijd en erva - ring volgens Rijksregeling Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan de directie van Academie De Horst DE HORST 5 DRIEBERGEN KON MAATSCHAPPIJ WEGENBOUW N.V STATIONSSTRAAT 2 — UTRECHT heeft in verband met de steeds voortgaande uitbrei ding van haar werkzaamheden vakatures ^ in dg on derstaande f unkties fli^^Mk voor tewerkstelling op diverse wegenbouwmachines en MACHINISTEN LEERLING - MACHINISTEN voor tewerkstelling op onze Centrale Werkplaats en ons werfterrein aan de Groenewoudsedijk 10 te Utrecht BANKWERKERS CHAUFFEURS ELECTROMONTEURS MONTEURS PLAATWERKERS SCHILDERS SJOUWERS TIMMERLIEDEN Sollicitaties — bij voorkeur schriftelijk — aan het adres van ons kantoor aan de Stationsstraat 2 te Utrecht Voor ons EXPORT-kantoor zoeken wij een accurate en ijverige MEDEWERKSTER voor korrespondentie - administratie en andere voorkomende werkzaamheden Talen Nederlands — Duits — Engels Steno niet direkt vereist moet wel met dictafoon kunnen werken Vakantie in gemeenschappelijk overleg Brieven aan Handelsonderneming „ OKAHNr ' N.V GRIFFENSTEYNSEPLEIN 21 — ZEIST IW Bij de Scheikundig Dierfysiologie der Rijksuniversi teit wordt voor zo spoedig mogelijk gevraagd een SCHOONMAAKSTER voor halve dagen Salaris volgens Rijksregeling ƒ 2,84 per uur voor 23 jarigen en ouderen + 6 % vakantietoelage Sollicitaties te richten aan het Hoofd der Administra tie afd Scheikundige Dierfysiologie Jan van Galen straat 40 te Utrecht telefoon 71 02 54 MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ De Cultuurtechnische Dienst vraagt TYPISTE/TELEFONISTE in bezit van diploma U.L.O A en typen voor het verrichten van afwisselende typewerkzaamheden op elektrische machines en enige telefoonbediening Leftijd 17 tot 25 jaar Salaris ƒ 285 — tot ƒ 541 — bruto per maand Goede sociale voorzieningen Geen inhouding A.O.W / A.W.W.-premie 6 % vakantie-uitkering Sollicitaties te richten tot de Directeur van de Cul tuurtechnische Dienst Maliebaan 21 te Utrecht Telefonische inlichtingen 030—26751 toestel 99 MIDDELGROOT BEDRIJF vraagt voor zo spoedig mogelijk EEN TELEFONISTE Haar taak zal bestaan uit het bedienen van een 7-lijnen automaat en het verrichten van eenvoudige kantoorwerkzaamheden Een beschaafde stem en een opgewekt humeur is een eerste vereiste 5-daagse werkweek Zij die voor deze functie in aanmerking wensen te komen gelieven hun sollicitaties te richten onder no 2-6711 aan het bureau U.N ^ Gemeente Utrecht Bij de afdeling paspoorten der gemeentesecretarie kunnen enige medewerkers sters worden geplaatst voor tijdelijke werkzaam heden Zij die over enige typevaardigheid be schikken genieten de voorkeur Salaris voor 21-jarigen en ouderen om streeks f 425 — per maand voor hen die jonger zijn dan 21 jaar geldenleeftijdssalarissen ^ Si^M de premie ad 10,2 % A.O.W./A.W.W is v~Dor rekening van de gemeente Eigenhandig geschreven sollicitaties worden binnen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep gaarne ingewacht bij de chef van de 2e afdeling der gemeen tesecretarie stadhuis Utrecht STICHTING KATHOLIEK INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING vraagt voor spoedige indiensttreding "^ mannelijke boekhoudkundige kracht voor boekhoud - en kontrolewerkzaamheden Leeftijd ± 21 jaar IW.U.L.O.-opleiding en ' praktijkdiploma boekhouden worden vereist "^ vrouwelijke boekhoudkundige kracht voor bediening boekhoudmachine en admi nistratieve werkzaamheden Het salaris zal nader worden overeengekomen Er is een goede rechtspositieregeling Schriftelijke sollicitaties te richten aan de direkteur van het K.I.V Neudeflat/Neude Utrecht Voor een afwisselende funktie waar salaris afhanke lijk is van prestatie vragen wij zo spoedig mogelijk EEN MEDEWERKER zelfstandig een eenvoudige administratiekunnende voeren bereid zijn te assisteren bij de winkel verkoop in het bezit zijnde van JVIulo - of gelijkwaar dig diploma kunnende typen Het bezit van rijbewijs strekt tot aanbeveling Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefonische afspraak onder no 10361 of na 18.00 uur no 61139 '^ i.'^A0.l/tiS&.f ^ Speciaalzaak in wild en gevogelte HOFLEVERANCIER VISMARKT 6 — UTRECHT Ter versterking van het lager bedrijfskader worden nog ENIGE MEDEWERKERS VOOR DE PLOEGENDIENST GEZOCHT Zij die leidinggevende kwaliteiten en fabriekservaring bezitten en prijs stellen op een goed gehonoreerde positie met gunstige sociale voor zieningen o.a premievrij pensioen fonds gelieven hun eigenhandig ge schreven uitvoerige sollicitatiebrieven te richten onder no Y-6334 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht LuBRO heeft plaats op haar kantoor voor a leerling of aankomend Aoor Mechanische Administratie b aank kantoorbediende mannelijk of vrouwelijk leeftijd 16—20 jaar ter opleiding 5-daagse werkweek Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor Hogenoord 1 Utrecht ^ ^ MINISTERIE VAN LANDBOUW EN VISSERIJ Bij het Rijksveeteeltconsulentschap te UTRECHT wordt gevraagd een ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER Leeftijd 21—25 jaar Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen ƒ 385 — en f 597 — per maand exclusief 6 % vakantie uitkering A.O.W.-premie voor Rijksrekening Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan de Provinciale Directie van de Rijkslandbouwvoorlichting Lange Nieuwstraat ' 3 Utrecht 
ÜTKECHXSCH NIECWSBLAD ZATERDAG 15 JANUARI 19 6 6 17 TI1Tn Al in 1961 was er constructief plan voor een l^unstijshal Zo zag in 1961 het schetsontwerp vor een kunstijsbaan er uit dat architect P Wit als lid van sociëteit De Construc tieve maakte om de gedachten vorm te geven die in die kring leefden Hoewel er uitgegaan werd van een ijshockey baan 60x30 meter heeft deze tekening betrekking op een 50x25 meter baan om ook daarvan de bouwkundige conse quenties te kennen In de kopgevel is duidelijk te zien hoe de hoofdoverspan ningen gedacht zijn als gebogen spanten In de kopgevel is het restaurant uitgebouwd donker omlijnde rechthoek De plattegrond geeft het speelveld met tribunes voor 1600 en 1570 zitplaatsen Boven de entree liggen 500 zitplaatsen De lichtpuien zijn gedacht van hout bezet met zonwerend glas Boven het speelveld is in het dak een lichtkoepel ge projecteerd UTRECHT — Het gonst in Utrecht van de kunstijsbaanwensen kunstgsbaangeruchten en kunstgsbaanplannen Dat is heel mooi ' inaar het is beslist niet de eerste keer dat het in Utrecht gonst van de plannen En het is ook niet de eerste keer dat een kunstysbaan het centrum vormt van Utrechtse plannen Daarom op deze pagina aandacht voor een oud plan Een plan dat zestien ¦ jaar geleden begon te ontstaan dat in 1958 vorm begon te krijgen en dat in 1961 afgerond werd met bijgaand voorlopig ontwerp Het was de Utrechtse architect P Wit die als lid van de sociëteit De Constructieve met deze tekening vorm gaf aan de gedachten die in deze kring leefden Gedachten die voor een deel hun basis vonden in een andere gedachte die de toenmalige schouwburgdirecteur P J Houtman in 1950 had bij een bezoek aan de ijsrevue in Wenen Die gedachte was dat moet in Utrecht ook kunnen >»-^^^^^^^ ^^?^^??¦ ^ ¦^¦^¦•¦^^^¦^¦^- ' 87222 Het hegon 16 jaar ge Ijsrevue kwam in orde ijsbaan bleef hangen Architect Wit raamde kosten op 1^5 miljoen Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De heer P Wit architect B.N.A wil er eerst eigenlijk niet zo graag over praten Het is allemaal al weer jaren geleden en hij heeft het gedaan voor De Constructieve waar hij toen lid van was Maar goed als De Constructieve er mee akkoord gaat en nóg enthousiast is voor een kunstijsbaan — en dat doet en is De Constructieve — dan wil hij met plezier een toelichting geven op de indertijd gemaakte plannen Het was in principe een sporthal met een ijshockeyveld van 60 x 30 meter ruimte voor tribunes voor ca 400 toeschouwers en een restaurant Totale kosten van bouw en inrichting exclusief tribunes werden in 1961 geraamd op 1,2 miljoen gulden Dat zou nu circa 1,4 miljoen zijn Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Zestien jaar gele den zat ik in Wenen in de jjsrevue en toen dacht ik „ Dat moet in Utrecht ook kunnen Meijer Hamel toen directeur van de hoofdstad er ook enthousiast hebben we er heel uitvoerig over gesproken Dat was het begin " zegt de heer P J Hout man oud direcfeur van de Utrechtse Stadsschouwburg In de loop van de jaren heeft hij een dikke map vol stukken bij el Maar afbreken en op - kaar gekregen exploitatie-opzetten zou zoveel tijd en geld begrotingen verslagen van vergade ringen technisch documentatiemate riaal allemaal betrekking hebbend op het begrip kunstijsbaan in Utrecht Het is al weer acht jaar geleden dat de heer Houtman gepensioneerd PLAN ' 58 SPORTHAL 10 MILJOEN plaats voor 2 X SOOO personen een begin van de jaren ' 50 over een café-restaurant en een aantal andere Utrechtse kunstijsbaan piekerden voorzieningen gehad Zoals een architect dat doen kan wanneer hij vrij Is om op papier met gedachten te spelen maakte de heer Wit verscheidene sohets plannen en sommige daarvan ma ken een tamelijk wilde indruk Zo als bijvoorbeeld het hieronder staande sporthalcomplex waarvoor de ideeën staramen uit 1957/'58 en waarvan de kosten toen al ge raamd werden op 10 miljoen Bijna automatisch waren de ge dacliten van de mensen die in het Veel te duur natuurlijk " zegt de heer Wit nu acht jaar later Maar het ging er om ideeën vorm te geven De Utrechtse groepering die zich beijvert met constructieve voorstellen te komen om de stad zo prettig mogelijk te maken had technische gege vens nodig om zinvol over een sporthal en een kunstijsbaan te kunnen discussiëren Als des kundige op bouwtechnisch ter rein had ik op me genomen hun daarvan te voorzien " naar de Jaarbeurs gegaan Maar bij alle medewerking waar toe de Jaarbeurs in principe be reid was hadden de toen bestaan de gebouwen één principieel be zwaar de kolommen Ziet u al een ruige ijshookeywedstrijd waar bij de spelers sierlijk om een paal zwenken die het dak schraagt Het zou de spanning ten goede komen dat misschien wel En als het publiek geluk heeft en een potige speler is beter voor zijn taak berekend dan de architect zou 2djn die een ijshockeyveld pro jecteert in een zaal met kolom men komt het dak omlaag Maar goed er waren nieuwe jaarbeursgebouwen op komst en misschien kon daarin een dak constructie toegepast worden zón der kolommen in het ijs Dit is de maquette van de sporthal die architect Wit in 1958 ontwierp Een mooi plan en een aardige ma quette Tnaar een beetje duur en dat laatste echt niet alleen voor een jaar waarin het woord bestedingsbeper king heel bekend was Een miljoen of tien was de ram,ing Maar als het allemaal doorgegaan was had Utrecht een grote sporthal van ISIflOO mS een tennishal van S2000 mS een kunstijsbaan van 60 x 30 meter met aan de lange zijden De tribunes in de parterre waren demontabel gedacht zodat zo nodig een ruimte van 58 X 75 meter gecre ëerd kon worden Te duur zag de heer Wit zelf wel in en de commissie die het kunstijsbaan project in studie had dacht er niet anders over Waarop een beknopter en goedko per project ontstond dat evenmin doorging Maar aan nieuwe plannen wordt op verscheidene plaatsen hard gewerkt Hoe zal Utrecht over wéér acht jaar dddr tegenaan kijkenf Een goede ijsvloer vergt een ondervloer van speciale construc tie Op de buizen van de bevrie zingsinstallatie hoort een laagje beton dat niet dikker dan 2,5 a 3 cm mag zijn Daarop komt dan het water dat bevriezen moet Zo'n betonlaagje van 2 a 3 cm is nooit te combineren met de eisen die de vloer van een expo sitiehal stelt Geen combinatie mogelijk dus van kunstijsbaan en jaarbeurshal Nog afgezien van de technische bezwaren die de diep de bodem indringende bevriezing zou opleveren voor het onvermij delijke leidingenstelsel in de grond van een jaarbeurshal Schetsplan Zo groeide de gedachte aan een aparte sporthal voor zaalsporten inclusief de ijssport Architect Wit maakte een fraai voorlopig schetsplan compleet met maquette Hij kwam uit op 9 a 10 miljoen en schreef lakoniek aan een mede-intiatiefnemer Ik kan mij voorstellen dat de cijfers een schaduw werpen op de schets plannen helaas is dat met de meeste plannen het geval " Er kwam een ander schetsplan het plan waarvan hiernaast en hierboven een paar fragmenten zijn weergegeven Waarom is het nu eigenlijk alle maal niet doorgegaan Het heeft heel lang geduurd eer in samenwerking met de Jaar beurs definitief werd vastgesteld dat de combinatie jaarbeurshal — ijssporthal in feite een onding is Voor het zover was is er na tuurlijk ook veel over de plaats opere ™ was gefilosofeerd waar een kunstijs - voor en samen baan zou dienen te komen De ge dachten gingen naar het concours hippique-terrein bij de Croeselaan maar dat bleek te klein Toen vastgesteld was dat de combinatie vaste ijsbaan/expositievloer niet mogelijk was is gespeeld met de gedachte aan een wegneembare ijsvloer, bouwen Temeer doordat anderhalf mil joen toch altijd een schep geld is zijn de plannen in de lucht blijven hangen Anno 1966 hangen ze daar nog steeds kosten dat dan geen sluitende ex ploitatie mogelijk was Jllllllllllllllllll!llll!llllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[llllllllllllllinillllllllllllllllllll werd als directeur van de Stads schouwburg maar zijn interesse in het Utrechtse wel en wee is niet verminderd en juist nu er aan aUe kanten over een kunstijsbaan wordt gesproken geschreven en gedacht is hij er trots op te kunnen zeggen dat hij een van de eersten in het na oorlogse Utrecht is geweest die er een serieuze gooi naar gedaan heeft Niet alleen natuurlijk maar in nauw overleg met mannen ais jaarbeurs directeur Milius waterleidingman en schaatssportenthousiast J G L Ro der architect P Wit en verschei - illilllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililliliniiiiillllllllllilllllllllllllllllllllllll dene anderen De heren Milius en Roder zijn al jaren geleden overleden en in de kring van Utrechters die als de Constructieve probeert voor Utrecht initiatieven te ontplooien zijn de kunstijsbaanplannen nooit verwezenlijkt maar ook nooit hele maal gestorven Vandaar dat so ciëteit De Cbnstructieve deze week kan verkla ren dat reeds jarenlang in onze kring ernstig wordt ge werkt aan de creër^T van een der gelijke stelli g in Utrecht verant woorde gelegenheid " Gebrek aan terrein Het Weense beginpunt van het kunstijsbaanidee een ijsrevue in Utrecht bleek niet zo moeilijk te realiseren Er is er een opgevoerd in de schouwburg met de vriesin stallatie opgesteld buiten het ge bouw en in de jaarbeurs is de ijs revue al jaren een vaste gast Maar het idee van een echte kunst Ijsbaan kwam niet van de grond Door gebrek aan financiële midde len en door gebrek aan een geschikt gelegen terrein De initiatiefnemers oriënteerden zich zo breed mogelijk Bij de HOKIJ in Den Haag vond de heer Houtman grote bereidwilligheid toen hij gege vens vroeg voor een exploitatiebegro ting Ook velerlei andere instanties werden benaderd en óurchitect Wit maakte van vakantiereizen gebruik om soortgelijke sporthallen te bezoe ken in het buitenland o.a in Wenen Düsseldorf en Essen Kijkspel „ Voor mij heeit het altijd vastge staan dat een Utrechtse kunstijs baan rendabel zou moeten zijn " zegt de heer Houtman Daarom hebben we ook van het begin af aan gedacht aan een overdekte baan voor ijshockey en aan manifesta ties met veel publiek Niet aan een VmnA '^ Vé/e / »//* d » éo/tf/é // t^tt/ee /^ 4^.Soomf DE HEER P J HOUTMAN commercieel grote onoverdekte baan voor hard rijden " Niet de sport zelf maar het kijk spel en de commercie zijn dus uit gangspunt geweest van de bespre kingen In 1958 en 1961 beleefden de plan nenmakerijen concretiseringen in schetsplannen van de heer Wit De eerste keer op wel erg dure basis de tweede keer in soberder vorm en met een begroot stichtingsbedrag dat ook in plannen van dit moment terug te vinden is 1 % a 1 % miljoen gulden Het ging daarbij om een veel eenvoudiger hal De bouwkosten begrootte architect Wit op ƒ 675.000 glas en schilderwerk op ƒ 75.000 de elektrische installatie op ƒ 100.000 de ijsinstallatie op ƒ 250.000 architectenhonorarium kosten adviseurs en toezichtkosten op ƒ 100.000 Samen ƒ 1,2 miljoen Voor wegneembare tribunes zou daar ongeveer ƒ 300.000 bij komen In zijn woning aan Utrechts Oude Gracht volgt oud-schouwburgdirecteur Houtman alle plannen met belangstel ling Voor hem is het Utrechtse ijsgebeu ren zestien jaar geleden in Wenen be gonnen en hij is ^^ enieuwd hoe het af loopt Maar om er zichzelf op zijn leeftijd 73 nog eens helemaal in te storten nee dat niet 
18 ZATERDAG 15 JANUARI 1966 CTBECHTSCB NIEUWSBLAD KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl JUTPHAAS modern HOEKHUIS met garage Blijvend vrij uitzicht Vrije vestiging Koopsom ƒ 51.000 - incl stoffering Inlichtingen N.V UMACO Wilhelminapark 58 Utrecht tel 030)-11877 Na 19.00 uur 02950)-49582 TE KOOP IKAMERFLAT Kanaleneiland Koopprijs ƒ 23.500 - v.o.n Brieven onder no S-6350 Adv Bur ALTA Paus dam Utrecht Ie hypotheken rentelast 5 % indien gevraagd bedrag niet hoger is dan 50 % van de taxa tiewaarde Verder rente van af 6Vi"/o Aflossingssysteem naar keuze Ook 2e hypotheken bouwkre dieten autolinancieringen en PERSOONLIJKE LENINGEN Inlichtingen bohAn hypotheken N.V Brigittenstraat 17 Utrecht tel 030 23341 buiten kantoor uren 030 S1550 en 37730 Te huur of te koop ge vraagd WINKELRUIMTE Brieven onder no 2-6709 aan het bureau U.N TE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeb Tomos 1965 Sparta 1964 Zündapp 1963 Ba tavus BROMFIETS Sport 1963 Batdvus Super Sport 1964 Sta tionslaan 11 telel 03468 - 569 Houten Voor STOFZUIGEKS alleen de beste merken vanaf ƒ 145 zon der vooruitbetaling is uw adres Radio Velder Amsterd straat-weg 6 Utreclit Telel 16HU Voor alle merken h'ICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bl ] het voor Utrei-tii en omgeving zeer bekende adres Kadio Velder Amsterd.-straat weg 6 Utre cht Telel 161 lu Voor slechts ƒ 139 kunt u al eenTRANSISTORRADIO aanschaf ten zonder vooruitbetaling bi.1het betrouwbare adres RadioVelder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 Voor mooie muziek in uw automoet u een AUTORADIO hebbenal vanaf ƒ 160 zonder vooruitbe taling Storingvrije muziek RadioVelder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Export Vocaleum ƒ 2.50 kapokkussens ƒ 6 salon tafels 17.5U tafelkleden ƒ 5 stoelbekledlng ƒ 3.95 karpetten met kleine schoonheidsfoutjes voor halve prijs KOMT DAT ZIEN AUeen Oude Gracht 10 Moderne Skalbank stellen ƒ 277.50 met losse kus ser.s ƒ 375 bergmeubels ƒ 137.50 moderne eethoeken ƒ 129 om bouwen ƒ 17.50 pasklare ora bouwgordtinen vanaf ƒ 12.50 KOMT DAT ZIEN AUeen Oude Gracht 10 Gratis genaaid en ge legd Bouclétapijt ƒ 7.50 kamer breed ƒ 31.50 wolbouclé ƒ 15.90 Alle soorten coupons voor halve prijs KOMT DAT ZIEN AUeen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens ƒ 12.95 zware wollen dekens ƒ 13.95 100 % wollen dekens ƒ 35 kampeerdckens ƒ 5.50 vlokmatrassen ƒ 24.50 binnen verende matrasen ƒ 42.50 polye ther matrassen ƒ 29.50 KOMT DAT ZIEN AUeen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.50 stapelbedden ƒ 69 divanbedden ƒ 24.50 2-pers slaapkamers ƒ 119.50 2 deurs linnenkasten ƒ 125 zware weefstoffen ƒ 2.25 Dobbystotten ƒ 2.95 cretonne ƒ 1.99 terlenkaval ƒ 0.98 keu kenbont ƒ 0.75 keukenvitrage ƒ 0.98 STALEN STELLINGEN 5 leg borden ƒ 35 stalen bakjes voor kantoer ƒ 0.80 gebruikt maar prima Gruttersdyk 23 telef 20304 KANARIES diverse kleuren vanaf ƒ 12.50 Zeer grote coiiec tie tropisciie vogels vanaf ƒ 4 per paar Parkieten valkparkieten Japanse nachtegalen oranjewe vers diverse soorten zebravin ken ol;»uwfazantjes staaivlniïen Ind non pareils Napoleons pa pegaaien Witte Franse stijl kooien staande kooien kooien in plastic en chroom vanaf ƒ 9 Papegaaienkooien Ruime par keergelegenheid Bomeman Me relstraat 35 telef 13617 Voor uw dames - heren - en kin derldeding FA WITSON Oude Gracht 309 telef 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden T.V.-APP ARATEN geheel ge revlseerd 43 cm vanaf ƒ 225 63 cm vanEif ƒ 375 alles met voUedlge garantie en prima ser vice Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 telef 19302 Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw HOR LOGE Vraag Zvritsers Robijn anker vanaf ƒ 35 Sola en Kei tum cassettes P J M de Jong Twijnstraat 44 AUTOGARAGES ƒ 360 schuur tjes ƒ 185 Vraagt gratis prosp Houtbouw Ubachs/Kerkrade Radio - en t.v.-storing Elelrtr onderdelen enz Zoek niet lan ger wat geeft ' t RADIO CEN TRUM heeft ' t Vinltenburg straat 4 6 tel 19636 03402 - 6689 Door voordeiige inkoop te koopaangeb moderne NAAIMACHI NES van t 195 zlg-zag naaima chines v.a ƒ 245 ook nog enigelichtbeschadigde naaimachines,waaronder ook vrije arinnaaliiia-ehineo van bekende merken Be taling m overleg Vrljhl demon stratie Te bezichtigen bB G.A Witjens Herenweg 33 bl ] deAmsterd.str.weg Teietoon 23968 Utrecht Tevens reparatie-inrich ting ^ TV DEFECT wij komen direct ' Tel 16769 Van Pommeren Lijn markt 47 Utrecht BRUIDSTOILETTEN Exclusle ve modellen verkoop en ver huur Utrechts Maatkleding Be drijf A'damstr weg 144 G telef 18840 A.MERIK IMP OLIE ƒ 1.05 per liter ƒ 1000 beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten tn grote en icleine verpak king Autosliop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht Triumph KOFFERSCHRIJF - MACHINES vanaf ƒ 25 per mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betalingscondities Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstraat 60 telef 14764 Utrecht SPELDJES asbakken ballpoints enz met uw naam Relatie Box 2242 tel 12919 Utrecht Voor goede MAATKLEDING Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 SNELWEGERS in en verkoop reperatie met garantie Herijken van snelwegers Winkelmachine servlce A de Nijs Queeckho venplein 8 telef 030-44403 Utr Speciaal bedrijf voor AUTOBE KLEDINGSHOEZEN en parkeer hoezen reeds vanaf ƒ 50 inclu sief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 Telet 32233 - 31827 TREKHAKEN klaar terwijl u wacht Laat nu uw trekhaak monteren Wij hebben voor ledere auto een trekhaak in voorraad vanaf ƒ 60 incl bedrading en stekkersdoos Trekhakenservlce Nieuwstraat 88 hoek Dahliastr De Bilt Telel 61690 Frans Hoffschlag Olympia agent voor Utrecht Alle modellen CHRIJFMACHINES telmachi nes rekenautomaten boekhoud machines telefoonbeantwoor ders dicteermachines Minre broederstraat 24 telef 1326S Zaterdags geopend GRATIS CONTROLE van uw ra dio Ook aan huis Vooruit prijs opgave Reparaties in 24 uur N.T.R.B Catharijnesingel 16 Er kende Philips radio - en t.v.-ser vice Telef 25001 Voor uw BIJVERWARMINGhebben wij butakachels ƒ 95.25 Met garantie-certificaat van hetNederl Inst voor consumenten voorUchting IJzerhandel DeUtrecht Kruisweg 31 telef 20302 BETONNEN KOLENKISTEN trottoirtegels gazontegels flag stones haardsteentjes rijwiel blokken wandtegels Bestellin gen franco huis P W Walt mann Leidseweg 97-98 Bouw materialen-Betonwaren Leidse weg 97 98 Utrecht Telel 31641 KNIP UIT Belangrijk Eerste Utrechtse Autoglasservice Staat dag en nacht voor u ter beschik idng Voor het monteren van alle autovoorruiten Hoefa Keulse kade 117 bij de Spinozabrug Telef 32233 • 31827 KEUKENS Euroiine - en Keiler keukens een klasse apart Div uitvoeringen diverse prijzen Wij verzorgen desgewenst geheel vrijblijvend Uw vervoer naar onze show room N.V ÜBOKA - UTRECHT Atoomweg 54 Telefoon 030-44321 DE SLEUTELKONIG Uw sleu tel verloren Laat uw slot ver anderen ' s Morgens gebracht ' s avonds klaar Wittevrouwen straat 18 Utrecht Telef 14839 DOET UW VOORDEEL Enkele demonstratie-caravans merk Bailey en Weippert-Boy Met grote korting en volledige ga lantie Tevens nog enkele in ruilcaravans tegen zeer lage prijzen Fabriekscaravans Expo sal Bunnik Telef 03405 - 1991 Voor BUTAGAS naar het beken de adres Levering dezelfde dag als u bestelt Ook zaterdags Gasprijs voor 13 kg af zaak ƒ 8.25 Statiegeld ƒ 16 per fles De lente komt zorgt voor plant goed in uw tuin en zaai nu o.a BEGONIA LobeUa Ageratum Salvia Geranium enz Onze BloemzaadcoUectie oogst 1965 Is volledig en zeer groot Manus van Beusekom Zaadhandel Oude Gracht 126 128 telef 14560 ü;p:lfrëpakateijrs opgelet ü Voor al uw onderdelen van uw bromfiets weik merk ook brom fietssiopery „ de Witte " Lauwe recht 65 Utrecht telel 22668 Te koop goed spelende RADIO'S ƒ 25 en ƒ 46 moderne drukknop radio klein model ƒ 76 oude of defecte iturmen ingeruild wor den Riouwstraat 78 Elektrische DEKEN onmisbaar in ons koude en natte klimaat ZIJ schenkt u een heerlijke nacht rust en voorkomt rheuma Prij zen vanaf ƒ 45 Orthofex " Ham burgerstraat 8 tel 13592 HOOGTEZON geeft u de zonne schijn die u afgelopen zon r hebt gemist Ook speciale cosmetische hoogtezonnen voor snel en mooi bruinen Prijzen vanaf ƒ 59 „ Or thofex " Hamburgerstraat 8 tel 13692 Z.g.a.n BROMFIETSEN Bata vus Husky 1966 blauwe Zün dapp 1965 Honda Sport 1965 Fiets OMatic 4 maanden oud Magneet Saxonette 1966 Eysink sport 1965 enz Lange Nieuw straat 53 Oud-gotisch AMEUBLEMENT mooi houtsnijwerk iets aparts stoelen moeten bekleed worden Arnhemsebovenweg 19 Zeist bij Kerckebosch Z.g.a.n bruin lederen geklede HERENJAS lang mt 64 Amh bovenweg 19 Zeist bij Kercke bosch TROPISCHE VOGELS man - en popkaniers Beo's Schamalijs ters papegaaien enz Zandhof sestraat 30 telef 27101 ook op zondag Ruil uw oude fiets in King FIETSEN ƒ 149 Locomotief ƒ 189.50 Juncker ƒ 199.50 Eerste betaling een maand na afleve ring Direct geld voor uw oude fiets Broer Lijnmarict 24 Pracht Ie keus KOLENCON VECTORS grote capaciteit njeuw in krat Diverse beïïende merken ƒ 160 tot ƒ 200 onder de nieuwT)rijs Met volle garantie Financiering mogelijk Marg v Parmadreef 25 Utrecht Over vecht Bereikbaar met lijn 1 Telel 712308 GRIJPT UW KANS Tijdens de opruiming geven wij 10 tot 60 % korting op alle suède nappa antica en lederen jasjes man tels herenjassen enz enz Ben Snatager Oude Gracht 242 Utr Te koop 2de hands STACARA VANS vanaf ƒ 250 Ook zondags Weg naar Rhijhauwen no 3 ach ter Café Het Oude Tolhuis Utr Oost Brandstoffen en oliehandel Fa L Sparenburg Nachtegaalstraat 25 telefoon 10972 Weerdsingel O.Z 6S telefoon 14174 Een oud en vertrouwd adres voor alle soorten brandstoffen en SHlll haméoWe P.K 2e hands Engelse TOUR - en STACARAVANS zeer lage prij zen vanaf ƒ 1200 Zondags open Oostbroekselaan 39 Johannapol der Utrecht Oost lULÏETHKK OORLOG KIn dermatrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3.50 stapelbed den ƒ 56.60 wentelhedden ƒ 39.6it divanbedden ƒ ' 2'2.5ü ondersch bedden ƒ 36 5U hlnnenverings 39 50 dekens ƒ 9.45 Recht streeks matrassenfahrlek Lange I fniwerstraal 46 Korij nu nieuwe MEUBELEN of T.V U betaalt slechts ƒ 5 per week Telet 32330 VOGELLIEFHEBBERS Par keerruimte icunnen wt u niet aanbieden wel een ruime keuze en 100 % gezonde kanaries par kieten en papegaaien De Edel zanger Bakkerstraat geen filia len Geen parkeerruimte wel een keurcoUectie vogel en pape gaaienkooien Nergens zo'n keus als bij de EDELZANGER Bak kerstraat Ruimtegebrek HANG - en LEG KASTEN in diverse breedtes le veren wij geheel demontabel tegen zeer scherpe prijzen Natuurlijk weer „' t Timmer huys " Waterstraat 89 bS het Paardenveld Woensdags zijn wij ccsloten Binnen 46 minuten maakt u zelf'n hang of legkast waardooru tientallen guldens verdient.Kom eens kijken bij „' T TIM MERHUYS " Waterstraat 89 hijhet Paardenveld ledere woens das zijn wij gesloten Maak ' t zelf en u verdient veel geld maar koop dan uw MATE RIALEN bij een speciaalzaak waar u gratis deskundig advies krijgt Neem geen risico en in tormeer eens bij ' t Timmer huys ' Waterstraat 89 bij het I'aardenveld Woensdags zijn wij gesloten Vage voor BEDRIJFSAANHAN GERS in div modellen Vraagt een folder aan Van Geest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kana leneiland Utrecht Telet 81096 ' n Loodgieter komt veel te laat of is te duur Dit is snel opge lost met onze PLASTIC alvoer pijpen en goten welke u zelf zonder vakkennis kunt aanbren gen Wij geven u een garantie voor ' t leven tegen zeer scherpe pri,izen Natuurlijk weer ' t ' Tim merhuys " Waterstraat 89 bij het Paardenveld ' s Woensdags zijn wij gesloten VAGE opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Kana leneiland Telef 81096 Utrecht Voor UITDEUKEN en spuiten Van Geest Nieuw Amsterdam laan 12 Kanaleneiland Utrecht Telet 81096 VAGE VAKANTIE-AANHAN GERS in diverse modellen Nieuw Amsterdamlaan 12 Kana leneiland Telet 81096 Utrecht Vage voor MERKCARAVANS Sprite Ecles Thomons Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Telef 81096 Onze catalogus van TUIN - en BLOEMZADEN bloembollen en andere tuinartikelen is versche nen en wordt u op verzoek gratis toegezonden Manus van Beuse kom Zaadhandel Oude Gracht 126 128 telel 14560 Unieke aanbieding wegens bij zondere omstandigh SPRITE MUSKETEER met opklapbed Vaste vloerbedelcking verwar ming gas en elektr Slechts 2 maanden gebruikt Nieuwprijs ƒ 66.000 nu uiterste prijs ƒ 3750 Te bezichtigen Soestdijksestraat weg 119 De Éilt Telef 030 - 60492 OPRUIMING BANKSTELLEN Van fabrikant die als model gediend hebben Van ƒ 975 voor ƒ 696 van ƒ 1160 voor ƒ 760 van ƒ 1260 voor ƒ 796 van ƒ 1350 voor ƒ 875 van ƒ 1375 voor ƒ 995 van ƒ 1650 voor ƒ 1160 van ƒ 1760 voor ƒ 1276 van ƒ 1850 voor ƒ 1325 - van ƒ 1950 voor ƒ 1450 Gebogen modellen met losse kussens Tevens fauteuils ƒ 196 en ƒ 210 Verder kronen sche merlampen salontafels enz Te zien zaterdag zondag maandag tot en met donderdag de gehele dag ook ' s Avonds Villa Slamat Datang Nieuwe Parklaan 115 Den Haag Telef 070 - 551680 De WONDER-KLEEFBORSTEL een onverbiddelijk succes bij verwijderen van dierenharen roos etc van kleding meubels Slechts ƒ 2.95 Vr uw leverancier Verkoopadressen verkrijgbaar telef 030 - 12172 KINDERWAGEN z.g.a.n nieuw model Uchtblauw Van Delft opvouwb met toebehoren ƒ 75 en box met vloer ƒ 20 een hou ten kinderstoel verstelb ƒ 12.50 opvouwbare wandelwagen Tel 30027 BOERDERIJTJE ol dergelijke te koop gevr omgeving Utr als zomerhuis Br Damstraat 29 Utrecht ol van 3 tot 6 uur telel 030 - 30621 DE VOGELGIDS " H-143 Lei den Onmisbaar vogelliefheb bersblad anti vogelwet Proef nummer gratis Te koop een ROTATTWIEG blauwe bekleding ƒ 30 en kin derwagen gebroken wit met groene band half-Engels ƒ 100 Telef 37424 Gemoderniseerde Duitse STU DIEPIANO merk Louis Urbany in goede staat verkerend Plom petorengracht 24 Utrecht VERHUUR van het betere genre GELEGENHEIDSKLEDING Fa Fortuin NOBELSTRAAT 25 A Tel 14065 — Utrecht Te koop Acmé WRINGER nooit gebruikt 2x elektr kacheltje leren damestas jas 2 melkbus sen handbeschermers leren fietstas draaimolen voor poc kets biscuitrek enz Schallovijk straat 26 Te koop OLIEHAARD Salonwa gen Geuzenstraat Zuilen Te koop aangeb een pracht nest HERDERSHONDEN 8 weken oud A J Broel^uizen Eatuw seweg 6 telef 03475 - 561 Lopl kerkapel Een Zündapp BROMFIETS bouwjaar 1965 plm 7000 km ge lopen Pahud de Mortagnesdreef 54 Overvecht ACCORDEON Itabalia piano klavier 80 bas 6 reg en 25 mu zieltnummers Als nieuw ƒ 150 Harpstraat 62 Spotprijs Te koop aangeb een Astatic STUDIOMICROFOON en 4 microloonstandaards en 2 hen gels Bolksbeekstraat 69 Utr Te koop aangeb z.g.a.n SNEL WASSER met tijdklok en wrin ger Tegen elk aan bod Stanley laan 343 Voor al uw behang - wit - en schilderwerk,-behangen ƒ 1.60 p rol k 3 banen met bijlevering BEHANG Jongerius Bokstraat 63 Utrecht Telef 11231 Zo goed als nieuwe KINDER WAGEN en een radio en pick up Telefunken Willem van Noortstraat 121 Utrecht Wegens omstandigheden te koop aangeb DOBERMANN PIN CHER teel 1 % jaar H Edelen bos Woonark Romano " Vecht dijk t.o 131 Te koop Prisma KIJKER merk Omega 7x50 compleet met tas ƒ 50 Palembangstraat 15 Utr Te koop aang KUNSTSCHAAT SEN met hoge witte schoen mt 40 merk Nooitgedacht kort Jack maat 38 Minahassastraat 2 Utrecht Compleet HUISKAMERAMEU -' BLEMENT tegen elk aann bod Riouwstraat 48 Utrecht Te koop WASMACHINE ƒ 25 divanbed met matras ƒ 15 elek trische naaimachine ƒ 40 W de Zwijgerplantsoen 6 telef 710366 WASCOMBI Electrolux " bil lijke prijs Lauwerecht 153 Te koop TOUR - ol STACARA VANS 5 pers vaste prijs ƒ 1500 Telef 030 - 31645 Riouwstraat 83 Utrecht Te koop een LEICA SUMMITAR 1,2 Telef 36156 Te koop aangeb Bronco Pasja KOLENCONVECTOR ƒ 226 In terne kolenconvector ƒ 110 Kers hof laan 31 telet 40883 ONROERENDE GOEDEREN Constante geldontwaarding Aan geboden BELEGGINGSHUIZEN:blok 14 keurige burgerwoningenzeer nette straat Utr ƒ 18.900 huuropbrengst ƒ 11.000 volgendJaar weer huurverhoging Tebevr H v d Beek Obrecht straat 14 Utrecht werkdagen 7 10 uur ' s avonds behalve don derdag BELEGGINGSHUIZEN gevr.Zowel grote als Ideine objecten:ook afzonderlijke percelen Aan biedingen met vermelding huur opbrengsten ligging en koop som aan Makelaardij Nic Rljk sen Wittevrouwenstraat 53 Utr Telef 15012 Te koop Ie Daalsedijk nette AR BEIDERSWONING leeg te aan vaarden W J de Groot Hou tensepad 16 tel na 18.00 uur 16867 Ameide aan de Lek 15 min vanaf verkeersplein Oudenrijn WOONHUIZEN twee onder één kap te koop bev o.a woonka mer keuken 3 slaapkamers douchecel vliering garage of schuur Grote tuin voor naast en achter Prijs vanaf ƒ 39.500 Inl H Doomekamp Soestd weg 43 De Bilt Telef 030 - 60554 Te koop EENGEZINSWONIN GEN In aanbouw zijnde huizen in Leerdam Schoonrewoerd en Beesd Prijzen ƒ 29.600 -ƒ 32.500 B premie Hoge hypotheek AUe Inlichtingen 03460 - 3065 De Meern heel WOONHUIS met vrij uitzicht Bev woon eetka-mer keuken en bijkeuken ste nen schuur voor - en achtertuin Ie verdieping 2 grote en 1 kl slaapkamer douche met lavet bevloerde zolder met vlisotrap Aanvaarding maart april Koop som ƒ 47.000 Tevens diverse flats en woonhuizen in Utrecht en om geving Inl Mak kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht tel 030 - 32247 Koop en verkoop van onroerende goederen Hypotheken enz Makelaarskantoor P P KRAAIJEVELD Parkstraat 20 Utrecht Telefoon 15148 12196 Representatief PAND aan de Biltstraat Benedenwoning met garage leeg te aanvaarden Deze woning bevat kamers en suite plm 70 m2 kantoorkamer grote slaapkamer met badkamer kl slaapkamer keuken enz Voor zien van Pegus cv Geschikt voor kantoor of praktijk aan huis Twee bovenwoningen ver huurd voor ƒ 4.140 p.j Koopsom voor het geheel ƒ 125.000 Br no 1-7679 bur UN GELDBELEGGING Wegens sterfgeval aangeboden 7 wo ningen in de stad Utrecht Bruto huuropbrengst ƒ 5.068,80 p Jaar Koopsom totaal ƒ 60.000 k.k Event in gedeelten te koop Inl verstrekt H Rijksen jr make - laar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht telef 14621 Moderne PRAKTIJKWONING hoekperceel Kanaleneiland De woonruimte bestaat uit royale woonkamer 4 slaapkamers enz Praktijk - of kantoorruimte be staat uit afzonderlijke entree 2 ruime vertrekken toilet keuken tje ilel geheel is prima onder houden Spoedig leeg te aanv Vraagprijs ƒ 95.000 Inl verstrekt H Rijksen Jr makelaar-taxa teur Rembrandtkade 46 Utrecht telef 14621 WHvTKEL-WOONHUIS aan de Burg Reigerstraat Ind winkel met aangrenzende kamer sa men plm 42 m2 keuken en wc Ie verd 2 grote kamers keu ken W.C en douche 2e verd 3 slaapkamers en zolder Direct leeg te aanv Voor vele doelein den geschikt Koopsom ƒ 95.000 Inl verstrekt H Rijksen Jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht telef 14621 HOEKHUIS met cv en garage zeer luxe afgewerkt Bev woon eetkamer 55 m2 Ie verd 3 sl kamers douche met toilet en badkamer zolderverdieping met kamers veel sanitair Aanv.'in ca 3 ipaanden Koopsom ' ƒ 125.000 Heel woonhuis Suite 4 slaapkamers badkamer voor en achtertuin m achterom mei Juni leeg te aanvaarden Koop som ƒ 52.500 Utrecht noord,goed onderhouden woonhuis met slaapkamers en zolder in over leg leeg te aanvaarden Koop som ƒ 40.000 Voor belegging heelwoonhuis met garage te Oog enAl Koopsom ƒ 45.000 Inl Mak.kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht tel 030 - 32247 HUIS In stad Utrecht of direc te omgeving te koop gevr per 1 augustus ' 66 geheel of ge deeltelijk leeg op te leveren Br no 1-7403 bur UN Te koop gevr WINKEL met bovenwoning bij voorkeur in het centrum van Utrecht Koopsom tot ƒ 70.000 Br no 1-7380 bur UN Te koop gevr MIDDENSTANDS WONING te Utrecht min 3 sl kamers Plm ƒ 50.000 Br no 1-7379 bur UN Te koop gevr HERENHUIS voor het vestigen van een praktijk Bij voorkeur op goede stand ge legen Koopsom ƒ 70.000 Br no 1-7381 bur UN Woerden met vrije vestiging te koop royale moderne WONING met of zonder garage b.v grote zit-eetkamer keuken kèlderkast ruime hal 3 sl.kam balcon rui me douchecel grote zolderver dieping met stalen spiitrap en schuur voor en achtertuin bj ' 61 Binnenkort leeg te aanvaar den Appelstr 18 Woerden telel 03480 3969 Te koop WOONARK stalen schip houten bovenbouw met cv afm ^ 18x4 m Bev grote woonkamer keuken toilet gang 2 oorspron kelijk 3 sl.kam badkamer m bad douche en v.w evt met ligplaats op 10 min v Utrecht 30 Minuten van Amsterdam per auto Uiterste prijs ƒ 14.000 met ƒ 4.000 eig'en geld te aanvaar den tel 01850-9636 na 18.00 uur Te koop gevr HEEL HUIS met stukje grond Heb hiervoor in ruil prachtig groot bovenhuis te huur Br no 1-7234 bur UN Vrije vestiging te Bunnik 6,6 km van Utrecht Riante uitste kend onderhouden HOEKWO NING voorzien van cv olie stook voor zij - en achtertuin garage gelegen aan de Prinses Irenestr no 24 lioek Rijzicht laan Ind woon-eetkamer met parketvloer mod keuken WC kèlderkast 4 ruime si.kamers douche en bergruimte Aanv di rect Koopsom ƒ 66.000 incl stofl o.a Luxaflex in alle vertrelcken Inl Fa H J C Pieters en Zn Janskerkhol 24 tel 030 14906 Burg V d Weyerstr 2 Bunnik Telef 03406 - 1386 Te koop of te huur gevr WOON HUIS in Driebergen Doom of omg Kooppr ca ƒ 30.000 Econ gebonden aan Driebergen Br no 1-7201 bur UN In Groenekan een alleenstaande VILLA met 1000 m2 grond Ind 1 grote kamer en zijkam 5 sl kam en cv Houten garage ƒ 95.000 Inl bij J Tijssen Har meien telet 03483-1484 bijk v d Fa Hol-Molenbeek AUTOMOBIEL - EN CARROSSERIEBEORUF S Trapman N.V LËIDSUWt » 120 TELKFOON 030-36644 UTBKCJHT UITDEUKEIN SPUITEN Alle reparaties Te koop een BENEDENHXJIS met ' ó kam keuken voor - en achtertuin Leeg te aanv met bovenhuis b.v 7 kam douche cel vaste wastafels verhuurd voor ƒ 72,40 p mnd Omgeving Gansstr Van buiten en binnen uitstekend geschilderu ƒ 42.000 k.k J Dijkert Mak Kant Al tijd Kans O Gracht 271 Utr telef 24839 Leersum Te koop mooi gelegen tuin en huur garage tel 03434 1905 Wegens omstandigh goed rende rende ZAAK in huish art ijzer waren elektra gashaarden ka chels gasfomuizen wasmachines en koelkasten aan Hoofdstr in Utrecht Vergunninghouder kan aan de zaak verbonden blijven Br no 1-7538 bur UN Te koop aangeb mooie WONING in Harmeien ruime huiskamer 3 slaapkamers voor - en achter tuin Stoffering inbegrepen Inl bij M G van Dijk Meidoorn laan 5 Harmeien Telef 03483 - 1761 ' s avonds bereikbaar Te huur - ol te koop gevr WO NING met werkplaats groot 150 m2 of eventueel een stuk bouw grond min 400 m2 in Utrecht of naaste omgeving Woniiig voor ruiling aanwezig Telef 44056 Te koop voor liefhebber van wa tersport een perceeltje GROND met weekendhuisje ook zeer ge schikt voor het plaatsen van ca ravan uniek gelegen aan de Linge in mooiste gedeelte vaji de Betuwe inl tel 03457-343 In Harmeien zeer goed onder houden WOONHUIS met 3 sl.k en cv en gedeeltelijk nieuwe stoff Minimumprijs ƒ 38.500 k.k Inl bij J Tijssen Harmeien tel 03483 1484 Bijk v d Fa Hol Molenbeek Te koop nabij centrum stad Jaf fa een klein HERENHUIS Bj ' 37 Ind suite keuken 3 sl.kam douchekam ruime zolder m mo gelijkheid voor 2 sl.kam Kleine voortuin achtertuin m achter om Zeer solide bouw en in pri ma staat Koopsom ƒ 40.000 Rui me hypoth beschikb Br no 1-7495 bur UN HERENHUIS omgeving Anto nius Ziekenhuis Bevat o.m suite keuken tuin 6 slaapka mers en zolder Binnenkort leeg te aanv Vraagprijs ƒ 42.000 Ma kelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 te Utrecht Tel ' 15012 b.g.g 30626 Gevr WOONHUIS in de directe oiti^eving van de Frans Halsstr voor zelfbewoning Br met opg van ligging en koopsom aan Iviakelaaröij Nic Rijksen Witte v rouwensingel 53 te Utrecht Telef 15012 b.g.g 30626 ARBEIDERSWONING omgeving Naehtegaalstraat Bevat o.m voor - en achterkamer keuken tuin en 2 slaapkamers Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 14.000 Makelaardij Nic Rijk sen Wittevrouwensingel 53 te Utrecht Telef 15012 b.g.g 30626 Tuindorp prachtig gelegen HE RENHUIS met voor - en achter tuin suite keuken st schuur Ie verd 3 slaapkamers en bad kamer 2e verd zolder en sl kamer Binnenkort leeg te aan vaarden Vraagprijs ƒ 62.000 Makelaardij Nic Rijksen Wit tevrouwensingel 53 te Utrecht Telef 15012 b.g.g 30626 Te koop nabij verkeersrotonde Eykmanlaan Een vooroorlogs klein HERENHUIS voorzien van cv oliestook grote garage f.uin op het zuiden Bevat o m C kamers badkamer 2 toiletten en zolder Binnenkort lees te aanvaarden Vraagprijs ƒ 58.000 Makelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 te Utrenht Telef 15012 b.g.g 30626 Poortstraat WOONHUIS met tuin Ind suite keuken tuin 3 slaapkamers en grote zolder Oi'-ect 1p'\r te aanvaarden Vr priis ƒ 36.000 Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 lo Utrecht Telef 15012 b.g.g 30626 Te koop aangeb zeer ruime WONING met grote woonka mer betegelde keuken 3 slaap kamers douche Vlizotrap naar zolder ƒ 38.000 Telef 03484 - 572 of 03483 - 1782 Te koop BOVEN - en BENEDEN HUIS aan de Lijsterstr Bene denhuis best uit woon eetkam.,slaapk keuken en schuur leegte aanv Bovenh verhuurd voor ƒ 777 p j Koopsom ƒ 24.000 k.k.Inl Mak Kant E v Bokhorst,Stadhouderslaan 5 Utrecht tel 26250 ' AUTO'S MOTOREN AUTOFINANCIERING Laat de financiering van uw auto dis creet verzorgen door iiet assu rantiebedrijf Jan Nefkens Wil helminapark 26 telef 16671 25 HUURAUTO'S Opel Kadett Rekord Kapitan Simca Cortina Volkswagen Citroen 2 C.V Kar mann Gtua Garage Vitesse Vossegatselaan 32 Wiibeimina park Telef 12959 AUTOVERHUUR „ Karel Ton " Diverse merken nieuwe auto's ook kleinbus of bestel All-rislï verzekerd vanaf 14 et per km exci benzine Wijde Begijnestr 3 aan de parkeerplaats tussen Voorstraat en Noorderbrug Tel 13266 Volkswagens 1966 ¦ Verhuur z chaufteur HOEFA Telefoon 32233-3182 ' SlARTMüTaR-DYNAMO defect Relco lielpt direct Ruilsysteem Accu service Wikkelen elek tromotoren Autoveriicliting C Evertsenstraat 29 c telef 030 - 716616 Zeldzaam mooie DAFJES prij zen vanaf f 1950 Van de Zand Amsterd straatweg 160 telel 42309 SNEEUW IJZEL Slip gevaar kimt u voorkomen door uw gladde autobanden opnieuw te laten profileren opsnijden met ons elektr apparaat Rijdt u ' s avonds of zaterdags even langs klaar terwijl u wacht Uranuslaan 4 De Bilt bij win kelcentrum Planetenbaan Te koop aangeb MERCEDES 220 21 boxdeuren nieuw Che vrolet Telef 714547 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Opel Rekord en Opel Kadett All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telel 81714 AUTO AIROVEN Kanaleneiland Alle wagens in eigen werkplaats gecontroleerd en met 10.000 km gegarandeerd o.a Opel Rekord 1958 ƒ 1360 Rekord 1960 twee kleurige leren bekleding f 1950 Rekord 1700 1961 beige ƒ 2450 Renault Floride Cabriolet brons kleurig met radio en stalen win terkap ƒ 3450 Lloyd Arabella tweekleurig ƒ 1960 Opel Ka dett 1963 ' 64 ƒ 3450 Opel L Kapitan ' 61 slaapbanken ƒ 2450 Opel Caravan 1700 1961 ƒ 2160 Consul 315 1962 gebroken wit ƒ 2460 Taunus 12 M 1961 2 kieurig ƒ 1660 BMW 70U Luxus 1964 ƒ 3250 Alle wagens drie maanden of 10.000 km garan tie Soepele financiering over 12 18 en 24 maanden Joh Brou werlaan 10 telel 34736 hoek Europalaan AUTO'S AUTO'S AUTO'S Opel Rekord 1961 Opel Rekord 1961 Opel Rekord 1959 Opel Rekord 1958 Opel Stationcar 1963 Opel Kapitün 1959 Ford Consul Cortina 1964 Peugeot 203 1&80 Ford Capri Coupé 1962 Ford Consul 315 1962 Ford Tau nus 17 M 1968 type 1959 Fjat 600 1963 Fiat 500 Stationcar 1962 Peugeot 403 Diesel 1961 Peugeot 404 1961 Chevrolet Bel Air 1957 Citroen ID 1959 Simca Aronde 1958 Fiat 1100 1969 Fi nanciering inruil Hub Duyf huysstraat 21 ledere werkdag geopend tot 9 uur en zondags tot 7 uur FORD TAUNUS 17 M bouwjaar 1S59 verkeert in prima staat ƒ 1100 V.W de Luxe bouwjaar 1960-'61 met zonnescherm en open dak V.W de Luxe bouw jaar 1957 met grote achterruit V.W de Luxe bouwjaar 1955 met schuifdak leuke wagen Inruil en financiering mogelijk Van Tuyllplantsoen 5 dorp Oud Zuilen Mooie gave 2-kleurlge OPEL REKORD skallederen bekleding verkeert in onberispelijke staat ƒ 1650 Taunus 12 M 1959 een tijne wagen ƒ 800 Opel f " ara van 1959 met zeer goede motor Fi Jianciering mogelijlc Arnhemse bo-.'enweg 19 Zeist bij Kercke bosch Te koop aangeb FIAT 500 Giar diniera 1961 met ANWB keu-ringsrapport Vraagprijs ƒ 1400 Wolfstraat 17 bij Ie Daalsedijk MERCEDES BENZ 220 S met nieuwe motor ziet er keurig net jes uit met radio en rondom nieuwe banden met belasting prijs ƒ 975 Ook ' s avonds en zondags Sumatrastraat 1 Spoed Wegens vertrek van part SIMCA 1000 GL 1965 model ' 66 Skaileer bekleding slaapbanken Inl Oude Gracht 346 na 19 uur t.m 21 uur AUTOHUUR UTRECHT N.V Luxe - en bestelwagens Folders op aanvraag Vleutensevaart 10 telef 32945 Europalaan WZ Telet 81219 AUTÜVKHHUUK BRILJAN'I Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Ka dett CorUna V.W Luxe Telel 29110 b.g.g 29417 Deugdelijk uitdeukwerk duur zaam SPUIT en LAKWEKK directe bediening Matton telef 0Ó467-269 AUTOVERHlIUKBErUKlJK P - b C Jongerius Detnioldstraat 57 tel 82724 V.W Variant V W de Luxe V.W bus.les Üpel IJe kord en Kadett en Ford Cortlfla AJl-risk verzekerd AUTOSHOWROOM HOOGRA VEN 1 NSU 4 Prinz 1966 export uitvoering 400 km gelopen auto is geheel nieuw 2 NSU Prinz 4 1964 12.000 km gelopen beide met keuringsrapport 1 NSU Prinz 47 1966 4600 km gelopen niet van nieuw te onderscheiden en vele accessoires 1 NSU Prinz 4 1963 25.000 km gelopen met radio en schuifdak 5 NSU Prinz 4 van 1960 tot 1962 al deze auto's verkeren in zeer goede staat prijzen van ƒ 600 tot ƒ 1500 1 Opel Kadett L 1964 12.000 km gelopen met keuringsrapport 1 Opel Kadett LS 1965 nieuwste model wordt verkocht wegens omstandigheden 1 Opel Rekord Coupé L 1700 1964 met vele accessoires radio lederen be kleding en slaapbanken 1 Fiat 2100 motorisch en mechanisch 100 % schuifdak lederen bekle ding en slaapbanken 1 Renault Dauphine 1962 van Ie eigenaar 60.000 km gelopen auto Is voor zien van ANWB-keuringsrapport 1 Renault 4 L de Luxe 1963 deze wagen Is mechanisch en moto risch 100 % 1 Glass 1204 TS top snellieid van 180 km radio schijtremmen toerenteller dub bele lampen oliemeter vacuum meter ampèremeter kuipstoe len Abarth uitlaatpijp en nog vele sportmogelijkheden bouwjr 1965 en keuringsrapport aanwe zig 2 V.W.'s de Luxe 1960 en 1963 beide auto's zijn 100 % 15 inruilwagens o.a Opel Kapi tan Taunus DKW NSU V.W Renault en Simca Inruil finan ciering van 6 tot 36 maanden tegen 3 % rente met schriftelijke garantie van 6 tot 12 maanden eigen werkplaats Jan van Ar kelstraat 7 9 Utrecht Telef 81104 AUTO'S AUTO'S AUTO'S Ford Consul Cortina 1964 Ie eigenaar als nieuw ƒ 3650 Pan hard PL 17 Grand de Luxe 1963 zeer mooi weinig gelopen ƒ 2750 Opel Rekord 1962 met radio Ie eigenaar in mooie staat ƒ 3000 Triumph Herald Speciaal met 12/50 motor bouwjaar 1964 wei nig gelopen met roldak als nieuw ƒ 4260 Ford Taunus 12 M 1963 Ie eigenaar pracht auto ƒ 3660 Simca 1000 S 1965 km stand 17.000 dus nog als nieuw kleur blauw banden met wit zij vlak enz ƒ 4260 Citroen Ideal 19 type 1962 in zeer mooie staat ƒ 2660 Opel Rekord type 1964 met schijfremmen 4-deurs 1700 Sedan in zeer mooie staat ƒ 4250 Morris 850 type 1963 kleur groen zeer mooi van Ie eigenaar weinig gelopen ƒ 3000 Citroen Ideal 19 1953 zeldzaam mooi origineel gelopen 57.000 van Ie ejgenaar zien Is kopen ƒ 3750 Mercedes 180 Diesel 1961 in zeer mooie en goede staat verbruikt 1 cent per km ƒ 3750 V.W de Luxe type 1962 als nieuw van Ie eigenaar origineel 33.000 km gelopen mooie auto ƒ 2'/50 Mercedes 180 Diesel 1960 pracht auto motorisch als nieuw prima banden enz ƒ 3000 V.W de Luxe 1960 met 30 pk motor in zeer goede en mooie staat ƒ 1950 Opel Kapitan 1962 van Ie eigenaar in zeer goede en mooie staat ƒ 3160 Fiat 1600 de Luxe 1962 met schuifdak nieuwe banden enz ƒ 3000 Opel Ka dett 1964 zuinig en mooi wa gentje van Ie eigenaar ƒ 3450 Renault Ondine 1961 als nieuw loopt zeer zuinig ƒ 1460 Citroen Break 1963 combinatiewagen van Ie eigenaar fantastisch mooie en goede auto ƒ 3760 Borgward Isabella 1961 In zeer mooie staat iets aparts ƒ 2250 VW de Luxe ' 60 koopje ƒ 1650 Vauxhall Victor 1968 ƒ 950 V.W de Luxe 1966 in prima staat ƒ 650 en diverse andere wagens groot en klein Inruil financie ring mogelijk Telef 030 - 35238 H J Schimmelplein 12 bis Utr s Avonds en zondags geopend Voor ƒ 2150 een mooie BMW 1961 Gildstraat 23 Voor ƒ 2100 V.'W 1961 Gild straat 23 Voor ƒ 4250 CARAVAN OPEL 1963-'64 prima staat Gildstr 23 Voor ƒ 2350 SIMCA 1963 Gild straat 23 Voor ƒ 2450 OPEL Luxe 1961 '" lildstraat 23 Voor ƒ 2525 OPEL KAPIT&N 1961 Gildstraat 23 Voor ƒ 1250 OPEL KAPITAN 1957 Gildstraat 23 WIVABA biedt aan Fiat 2200 Super Luxe in de speciale uit voering met stalen schuifdak air conditioning voor - en artiter ruitverwarming slaapbanken,enz De prijs is ongekend laag ƒ 2650 Fiat 1200 speciaal typeEuropa bouwjaar 1962 ook metslaapbanken en schuitdak ƒ 2750 Fiat 1100 de Luxe bouwjr 1960 in 2 kleuren rood met wit zienis kopen ƒ 1950 Borgward Isa bella bouwjaar 1961 km-stand 45.000 kleur wit met roodlerenbekleding geheel dubbele car rosserie dit is de enige auto dieniet roest ƒ 2250 BMW 700 LSde Luxe bouwjaar 1962 dezesnelle 4 persoons auto behoeftverder geen commentaar BMWkent iedereen ƒ 3000 Opel Re kord bouwjr 1960 kleur blauw,km stand 70.000 zeer mooi ƒ 2200 Borgward Isabella bouwjr 1961 in de mooie tomaatrode kleur,leren bekleding en 4 nieuwe ban den ƒ 2250 DKW lOOO S Hardtopbouwjaar 1961 met radio enschuifdak in twee kleuren rood wit uitgevoerd ƒ 2500 Inge ruild Peugeot 403 met radioen gasinstallatie bouwjaar 1960 ƒ 1100 Vauxhall nieuw mo del bouwjaar 1969 ƒ 750 Beta ling in 12 18 en 24 maanden mo gelijk Om u de meest mogeltlkeservice te geven is onze show room ook ' s avonds tot 9 uur enzondags geopend St Ludgerus straat 4 bij R.K kerk Amsterd.straatweg Telef 41847 Na 6 uur 40137 FORD ANGIJA 1958 deze auto verkeert m zeer goede staat van onderhrud motorisch en mecha nisch 100 % met verzekering tot eind 1966 geldig Prijs ƒ 876 Van Eechoudlaan 4 telef 83506 DAUPHINE 1961 in goede st van onderhoud zuinige betrouw bare auto ƒ 1275 Event inruil mogelijk Schoolstraat 5 bis tel 14418 ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 20 voor Ü f *««* • maiar U koopt lOOgld goedkoper WINTERAANBIEDING KOELKASTEN TafeImo(Jel AMCO KastmocJel ZANUSSI RUTON RUTON RUTON RUTON 278 - 299.-329.-369.-399.-499 - 135 lifer van 328 — NU 165 lifer van 399 — NU 160 lifer van 439 — NU 185 lifer van 479 — NU 210 lifer van 529 — NU 265 lifer van 739 — NU Lichfe lakschqde verporzaakf door verpakkingsfoufen bij hef vervoer naar Nederland In overleg mef de verzekeringsmaafschappij en de vervoerder koopf U een koelkast TOT TWEEHONDERDVEERTIG GULDEN BENEDEN DE ORIGINELE PRIJS €€ kHHrmaH ^^^^ OUDEGRACHT 260 - TEL 1 38 11 KANALENEIL " GROOTWINKELCENTRUM KAMMARSKJ£LDHOF 53 - TEL 3 65 59 ST MCOBSSTR 53 TEL O 03 03 VOORHEUVEL 6U-TEL 03404 130 29 LEVERING BE ZOR6ING EM SERVICE IN STAD EN PBOVIMCIE UTRECHT Voor meubèkn met sfeer - WONINGINRICHTING P.BOnWHUIJZEN Amsterdamsestraatweg 67 - Utrecht - Tel 030-1 9798 Wegens verbouwing 10 % korting op al onze karaktermeubelen AMSTERDAMSESTBAATWEG 73 — UTRECHT TYPISTE gevraagd of STENOTYPISTE voor gezellig Itlein kantoor op Damrak vlakbij station te AMSTERDAM Werktijden 9.00 — ± 5.00 uur BOm HyPOTHEEKGElDEN Vergoeding reiskosten etc Zeer zelfstan dige baan waarbij eigen initiatief en enige ervaring vereist is Nadere inlichtingen in de ochtenduren 03402-4241 In de apotheek van het St Anfonius Ziekenhuis Jan van Scorelstraat 2 te Utrecht bestaat plaatsingsmogelijkheid voor een apothekersassistente Brieven met vermelding van leeftijd opleiding en er varing te richten aan de Directeur-Econoom van boven genoemd ziekenhuis I 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 15 JANUARI 1966 19 Canadezen met paling naar Nederland lokken De ingewikkelde regelingen van de kinderbijslagwetten HERMAN WUNNEBERG kok en gastronoom Narigheden van de winter lust voor het oog Maïtre Wunneherg kookt uit liefhehherij Als vader en zoon Wunneberg uit Amsterdam op zondag 13 fe bruari met de Canadian Pacific Air Lines naar Montreal vlie gen zal hun bagage behalve uit pyjama's toiletgerei en schone overhemden ook bestaan uit pa ling mosselen en Hollandse kaas Zij gaan niet als toeristen naar Canada Zij worden uitge zonden door de stad Amster dam om 600 Canadezen te laten proeven hoe lekker men in Ne derland kan eten En als deze mensen die allen behoren tot de wereld van de reisbureaus en vervoermaat schappijen zitten te smullen van de palingsoep en de gebra den eendvogel vertellen verte genwoordigers van de Amster damse VVV dat Amsterdam voor iedere Amerikaanse en Ca nadese toerist de toegangspoort van Europa is Herman Frederik Wunneberg 68 was liever in zijn keuken in Am sterdam gebleven Hij kookt voor zijn plezier zoals hij dat al ruim een hal ve eeuw heeft gedaan en nog lang hoopt te doen Behalve het plezier in zijn werk beschikt hij over een enorm goede smaak en feeling In culinaire kringen is Wunneberg be faamd en zijn restaurant De Boerde rij " op het Amsterdamse Leidseplein heeft een internationale vermaard heid Met restaurant Excelsior " be hoort het tot de enige in de hoofdstad die in de Guide Michelin met een ster staan aangeduid ' De Boerderij ' staat voorts vermeld in tal van andere cu linaire gidsen tot in Amerika toe EERVOL Het wordt de tweede maal dat maïtre-rotlsseur Wunneberg de Atlan tische Oceaan oversteekt De eerste maal was in april 1964 toen h\j deel uitmaakte van de groep die in het kader van de „ Amsterdami promo tion " in New York propaganda maak te voor de Nederlandse hoofdstad Wunneberg kookte toen voor een uit gelezen gezelschap in het Shareton east hotel te New York hebben de leden van de „ New York gourmet so ciety " gesmuld van zijn gerechten Voor mij hoeft het aUemaal niet Ik kook liever in miJn eigen omge ving " aldus de vermaarde kok Pro paganda voor mijn restaurant heb ik niet nodig want wij zitten nu al iede re dag stampvol Goed het is natuur lijk wel eervol als je voor zoiets wordt uitgenodigd maar een plezierreisje is het niet Ik maak me bijvoorbeeld nu al zorgen dat ik in Canada niet zo'n lekkere rode ossetong kan be machtigen als in Amsterdam " Tot viermaal toe zal de heer Wun neberg die wordt geassisteerd door zijn 24 jarige zoon in Canada zijn koksmuts opzetten in Winnipeg To ronto Montreal en Vancouver Het menu dat hij heeft samengesteld be vat voor Canadese fijnproevers exclu sieve nieuwtjes Langtie de hoeuf d l'écarlate salade fantasie Bisque d'Anguille Filets de sole d'Yerseke Canard a l'orange Assortiment de fromage d'Hollande Omelette Sïberienne Mokka De Bisque d'Anguille de paling soep is een typische specialiteit van de heer Wunneberg maar zijn sinaas appelsaus bijvoorbeeld is evenals zijn andere sauzen ook iets zeer bijzon ders GEEN BLIKJES Het gelieim van Wunnebergs kook kunst „ Ik heb helemaal geen gehei men Iedereen mag mijn recepten we ten en iedereen mag wanneer hij maar wil in mijn keuken rondneuzen Maar als je tot goede resultaten in de kook kuns ' wilt komen moet je er natuur lijk wel wat moeite voor doen daar aan mankeert het nog wel eens Er wordt maar al te dikwijls een greep gedaan in de voorraad blikjes of in de diepvrieskast Kijk en dat is nu iets wat bij mij niet voorkomt " En daar is Herman Frederik Wun - Buitenlands rijbewijs geldt nu als bewijs van rijvaardigheid DEN HAAG — Het wegenverkeers reglement zal vanat 17 januari zoda nig gewijzigd zün dat personen die In Nederland wonen en in het bezit zijn van een buitenlands rijbewijs dit rijbewijs als rijvaardigheidsbewijs kunnen gebruiken bij een aanvraag van een Nederlands rijbewijs Het werd bijzonder inconsequent ge acht een houder van een buitenlands rijbewijs toe te staan in Nederland te rijden zolang hij nog niet in Neder land woonachtig was en hem dit te beletten zodra hij zich hier te leinde vestigde neberg zeer trots op Het aantal restaurants in Nederland dat in de keuken uitsluitend verse groenten verwerkt kun je op de vingers van één hand tellen In mijn keuken zul je ook geen aroma vinden Je moet de fijne smaak van de gerechten vol gens de natuurlijke weg zien te krij gen " soms n Voor de huisvrouwen heeft kok Wunneberg ook een goede raad „ Het is natuurlijk verleidelijk om bij de kruidenier een kant-en-klaar pakje soep mee te nemen maar is het nu werkelijk zoveel moeite om de soep helemaal zelf te maken Ik geloof Het doen van voorspellingen omtrent het weer in de wintermaanden is altijd een bij zonder hachelijke onderneming wanneer men daarbij wil uit gaan van bepaalde natuurver schijnselen We hebben dit jaar een grote invasie van pestvogels gehad die uitzonderlijk vroeg ons land zijn binnengevallen en van vele zijden is mij toen ge vraagd of dit zou kunnen wijzen op het vroegtijdig aanbreken van een strenge winter Ik houd mij daarbij altijd angstvallig op de vlakte omdat er zoveel fac toren zijn die het weer in een bepaald gebied beïnvloeden Deze keer is de aanwezigheid van die grote aantallen pestvo gels inderdaad in november al gevolgd door het invallen van een periode van vorst en sneeuw doch ik zou uit voor gaande jaren een groot aantal voorbeelden kunnen aanhalen waaruit geen enkel verband tus sen beide verschijnselen blijkt Men hoort ook wel vertellen dat een rijke oogst van eikels en beuke nootjes zou kunnen vrijzen op het aan breken van een strenge en langdurige winter doch ook hier zijn gegevens uit voorgaande jaren beschikbaar waaruit geen enkele conclusie in deze richting te trekken valt Volksgezegden Toch vinden we in de volksmond al lerlei gezegden die betrekking heb ben op bepaalde dagen in de maand november en die voorspellingen in houden omtrent de daarop volgende wintertijd Geeft Allerheiligen zonneschijn dan zal het spoedig winter zijn — met Allerheiligen vochtig weer volgen sneeuwbuien keer op keer Een andere uitspraak is Brengt St - Maarten zonneschijn dan zal het een koude winter zijn St.-Maarten warmte en regen brengt het zaad een grote zegen " Deze en dergelijke oude volksgezeg den houden dikwijls een kern van waarheid in doch er zijn op deze oude regels vele uitzonderingen Ondertussen zitten we thans midden in de winter met alle narigheden en van niet maar je moet het willen en er plezier in hebben " ANIMO De heer Wunneberg is zeer lang geleden als leerling begonnen in de banketbakkerij Hij leerde het vak van de grond af aan werd tweede be diende en kwam in de keuken terecht Hij zegt van die tijd WiJ deden toen dingen die nu niet meer moge lijk zijn Ik herinner me schotels waarvan alleen de opmaak al vele uren vergde Dan zwoegden we de hele dag en als de schotels tenslotte vreugden van dien Narigheden voor al voor hen die bij de weg moeten zijn en aan het verkeer moeten deelnemen Wanneer ik er onder dergelijke om standigheden ' s avonds op uit moet voor het houden van een voordracht ben ik altijd maar weer büj als ik tegen middernacht veilig en wel in mijn bed lig De sneeuwchep en een niiiiiiiiiiiiiiMiiniiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiii „ Levende natuur " door dr Fop I Brouwer iiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiuniiiiiiiMiiiiiiiiMiiii paar oude zakken gaan dan weer mee in de achterbak van de auto om op alle eventualiteiten voorbereid te zijn Smetteloos Tegenover al deze narigheid staat het feit dat het landschap er over dag toch wel heel mooi uitziet wan neer alles bedekt is met smetteloze sneeuw en wanneer bomen struiken rietpluimen en grassprietjes versierd zijn met een vlekkeloze garnering van wit Als het behoorlijk waait wordt de sneeuw van één zijde tegen de don kere takken en tvrijgen van bomen en struiken gesmeten en wanneer het overdag behoorlijk koud bUjft kan de ze eenzijdige garnering heel lang stand houden Onder andere omstandigheden is er een eenzijdige garnering van ryp of rijm aanwezig Dit is een witte ijs aanslag die zich vastzet tijdens mis tig weer en wel aan de windzijde van aUerlei vaste voorwerpen Het onder koelde water bevriest of stolt dan bij botsing tegen deze voorwerpen V moet er maar eens op letten hoe fraai dan een onooglijk stuk prikkeldraad uit de nachtelijke duisternis te voor schijn komt Een andere vorm van versiering is de ruige vorst Deze bestaat uit kleine ijszuiltjes die op de grond of op ho rizontale vlakken ontstaan wanneer de temperatuur van het aardopper vlak of van de daarop rustende lucht laag juist beneden nul graden daalt Sprookjesachtig IJzel treedt op wanneer in hogere luchtlagen de omstandigheden zodanig zijn dat daar regen ontstaat terwijl er vlak boven het aardoppervlak nog slechts een dun laagje koude lucht aanwezig is Onder dergelijke voor - werden opgediend waren het echte kunstwerken Als je als oude rot in het vak ziet wat er tegenwoordig wordt gemaakt draait soms je hart in je lyf om Maar het schijnt niet an ders ' meer te kunnen Er is gebrek aan deskundig personeel en er is ge brek aan vakmanschap fantasie en vooral geduld en animo Vroeger in de vooroorlogse jaren had je die din gen broodnodig om je te kunnen hand haven tegenwoordig kan het ook zon der Maar zolang ik leef zal ik er voor vechten dat oude peU te handha ven Dat is ook de reden dat ik mijn restaurant niet uitbreid hoewel ik nu vaak mensen moet teleurstellen Ik werk voor m'n plezier en ik wil dat blijven doen " ALLES PROEVEN Na de oorlog werkte de heer Wun neberg in de keuken van het Am sterdamse eethuisje De vijf vlie gen " In 1956 kreeg hij echter de kans het ideaal te verwezenlijken dat hij zijn leven voor ogen had ge had een eigen zaak Hij wist de boerderij te kopen waarin toen een taverne was gevestigd en in korte tijd kreeg dit etablissement een gro te naam in Amsterdam en ver daar buiten tot'over onze grenzen Dat gebeurde zonder advertenties en 2onder tam tam De gasten zorgden voor de mondreclame en dat doen ze nog in Frankrijk en Oostenrijk in Amerika en Zuid-Afrika in Mexci co en Zuid-Amerika want de boer derij is voor buitenlandse toeristen en zakenlieden die Amsterdam be zoeken een gezocht restaurant Het is een restaurant waar de gas ten „ contact hebben met de ken ken " waar Herman Wunneberg af en toe zijn fornuis verlaat om als patron de trouwe gasten de hand te drukken Samen met zijn vrouw en zijn zoon — die de hotelvakschool heeft doorlopen en de fijne kneep jes van het vak van zijn vader leert — en zijn personeel tovert hij de heeriykste gerechten uit de pan zonder kookboek maar met het ta lentvolle gevoel dat de maitre ken merkt En er gaat geen schotel de keuken uit of kok Wunneberg heeft het zelf geproefd En als tenslotte alle gasten zijn bediend zet Herman Frederik Wun neberg zich aan tafel en wenst zich een smakelijk eten Want Mj kookt niet alleen voortreffelijk tój eet en drinkt met smaak en beslist niet met mate Hij rookt zelfs niet om zijn smaakgevoel in perfecte staat te houden Jawel de gevolgen zijn niet uitgebleven biJ middelmatige lengte weegt de heer Wunneberg ruim 110 kilo „ Ik maak ieder gerecht zo lekker mogelijk eiï Ik'vïaag mij nooit af of mijn gasten er dik van worden Wie bang is om dik te worden moet de volgende dag maar vasten " waarden kan het gebeuren dat er re gen valt die vlak boven of op of de grond tot ijzel bevriest In zulke ge vallen worden de wegen spekglad zo als we in ' t begin van de vorige week nog beleefd hebben Voor voetgangers fietsers en gemotoriseerden geeft dit vrijwel onoverkomelijke moeilijkhe den Alle bomen en struiken worden in een glashelder ijslaagje gehuld dat sprookjesachtig mooi kan glinsteren wanneer tegelijkertijd de zon schijnt Wie niet gedwongen is zich over grote afstanden te verplaatsen zal daarvan dan toch wél kunnen genieten Zo heeft elke medaüle zijn keerzijde Vast staat dat de hierboven geschil derde weersomstandigheden voor de meeste dieren in het vrije veld aan leiding geven tot bijzonder grote moei lijkheden wat de voedselvoorziening betreft Daarom is het nu wel echt de tijd voor de wintervoedering van de vogels niet aUeen om daardoor onze gevederde vriehden te helpen doch ook om zelf veel plezier te beleven van alles wat daar op en om de voe dertaf el gebeurt AANTAL REIGERS GROEIT ZEIST — De stand van de in Ne derland zo bekende vogel de blau we reiger heeft door de bijzonder strenge winter 1962-1963 sterk ge leden Ook na die winter toen door de voedselschaarste als gevolg van het slechte weer de broedresulta ten van de reiger zeer ongunstig waren heeft de daling zich voort - Van on2se belastingmedeweirker UTRECHT — De Nederlandse Kin derbijslagwetten zfjn met ingang van 1963 belangrijk gewijzigd Men onder scheidt drie soorten wetten die han delen over kinderbijslag 1 De Alge mene Kinderbijslag Wet een volks verzekering voor Nederlandse inwo ners van 15 jaar en ouder die de ver zekerden het recht biedt op kinder bijslag voor kinderen vanaf het derde kind 2 De Kinderbijslag Wet loon trekkenden regelt de kinderbyslag voor werknemers voor de eerste twee kinderen Iemand met 5 kinderen die een dienstbetrekking heeft zal voor de eerste twee kinderen kinder bijslag ontvangen op grond van de KWL en voor de andere drie kinderen krachtens de AKW 3 De Khiderbij slag Wet voor zelfstandigen biedt mo gelijkheid voor zelfstandigen kinder bijslag te ontvangen voor het eerste en tweede kind indien zijn jaarinko men sedert 1 januari 1966 niet meer bedraagt dan ƒ 4900 Deze inkomensgrens is laag en daajTom komt het in de praktijk niet zo vaak vooir dat zelfstandigen kin derbijslag genieten voor de eerste twee kinderen We zien dus dat voor de eerste twee kinderen van een loontrekkende wel en voor een zelfstandige geen i^echt op kinderbijslag ontstaat Deze regeling is sedert 1946 inge voerd daarvoor had ook een loontrek kende pas recht vanaf het 3e kind Een regeling dat ook zeKstandigen recht zouden krijgen op kinderbijslag voor het Ie en 2e kind ongeacht het inkomen zou leiden tot een voor hen onbetaalbare premie Weifee kinderen In het algemeen bestaat recht op kinderbijslag voor eigen kinderen jon ger dan 31.6 jaar en voor pleegkinderen in die leeftijd die als een eigen kind wo(rden onderhouden en opgevoed alsook voor kinderen uit een vorig huwelijk die grotendeels op kosten gezet Eeirat na het broedseozoen van 1964 is een langzacim herstel ingetreden Deze conclusies zün te trekken uit een onderzoek dat het Rijks instituut voor veldbiologisch ooider zoek naar de blauwe reiger heeft ingezet De verwachting vaji het instituut dat deze vogeË die im mers standvogels in ons land zijn en ' s winters niet wegtrekken wel erg door de strenge vorstperiode hebben geleden werd helaas be waarheid Er zijn m.oais land 133 kolonies waar de reigers in het voorjaar broeden en hun jongen groot bren gen In 1956 werden in deze kolo nies 4780 nesten geteld De verge lijking met het onderzoek van thans gaat ™ et helemaal op want dit strekte zich slechts uit tot 87 Drie soorten lopen door elkaar heen ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii van verzekerden worden onderhouden In geval in een huishouden één der ouders ontbreekt of beide ouders kan door degene die de kinderen daaruit opneemt in zijn eigen huishouding en ze verder onderhoudt en opvoedt kin derbijslag worden genoten Bij samenloop van een kind dat tot een huishouden behoort terwijl iemand anders het kind grotendeels onderhoudt op zijn kosten valt de bij slag toe aan de verzekerde die het kind onderhoudt mits blijkt dat de gene tot wiens huishouden het kind be hoort minder bijdraagt in de onder houdskosten van het kind dan de kin derbijslag zelf bedraagt De kinderbij slag voor kinderen die niet tot een huishouden behoren wordt uitbetaald aan de verzekerde die de hoogste bij drage in de kosten levert voor het onderhoud van het kind Wie jonge broertjes of zusjes neef jes of nichtjes onderhoudt en opvoedt als een eigen kind kan voor kinder bijslag in aanmerking komen Voor studerende en invalide kinde ren van 16 tot 27 jaar bestaat even eens recht op kinderbijslag Onder „ studerende kinderen " worden ver staan kinderen die voor meer dan de helft van hun tijd onderwijs volgen op scholen voor lager - middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs In andere gevallen van onderwijs zal be oordeeld worden of deze als zodanig kunnen worden aangemerkt Bij tijde lijke ziekte of vakantie der kinderen blijft over die dagen het recht op kin derbijslag bestaan De voorwaarde om het recht op kin derbijslag te staven voor studerende kinderen is dat ze in belangrijke mate door verzekerde worden onderhouden Ieder studerend kind van 16 tot 27 jaar dat grotendeels wordt onderhou den zal voor de kinderbijslag voor twee kinderen worden gerekend Een verzekerde met één kmd jonger dan 16 jaar en één studerend kind van 20 jaax kan dus aanspraak maken voor tónderbijslag voor drie kinderen Intemaatskinderen worden voor de kinderbijslag vanaf 1 juli 1965 voor twee kinderen geirekend terwijl met ingang van 1 januari 1966 de moge lijkheid bestaat om voor niet inwo-nende studerende kinderen van 16 jaar en ouder drie-voudige binder bijslag te genieten Voor het recht op kinderbijslag dat per kwantaal wordt uitbetaald is be slissend het aantal kinderen op de eerste dag van het betreffende kwar taal Elk kwartaal kunnen kinderen boven de leefttjdsgirens komen ge boren worden of overlijden niet meer schoolgaand niet meer ziek of ge brekkig zijn niet meer grotendeels of in bel'angrijke mate op kosten van ver zekerde worden onderhouden enz Deze wijzigingen dienen op een ieder kwartaal in te leveren aanvraagfor mulier te worden opgegeven Deze aanvraagfoirmulieren voor kinderbij slag zijn verkrijgbaar bij de Raden van Arbeid alsmede op ieder post kantoor De ixremle van de Alg Kinderbih stag Wet komt voor rekening van de kolonies waarvan er tien verlaten bleken Er bleken echter zestien meuvme kolonies te zijn ontstaan Van vrijwel iedere kolonie kon worden bepaald dat het aantal nesten onder of ver onder het aan tal van 1962 bleef De vergelijkbare cijfers laten ' t volgende beeld zien in 1956 in 77 kolonies 3941 nesten in dezelfde kolonies in 1963 3002 nesten Tellingen in 54 dezelfde kolonies in 1963 en 1964 iresi)ec tievehjk 1924 en 1568 nesten Laat ons hopen dat de gevolg trekking van het instituut dat de reigerstand zich weer langzaam hersteld puist is De mooie grote blauw-grijze vogel met de zwarte kuif die viTJ zo vaak in ons pol derland langs de slootrand zien staan zouden wij niet graag wiHen missen werkgever die deze niet op het loon van de werknemer mag inhouden De premie bedraagt een bepaald percen tage van het aan alle werknemers uit betaalde loon en salaris dus ook over het loon van degene die geen kinder bijslag genieten Bij de niet loontrek-kenden dat zijn in den regel degenen die in aanmerking komen ' voor een aanslag ink belasting De premiehef fing vindt dan plaats door middel van een aanslag De premie voor de ICWL is even eens door de werkgever verschuldigd naar een zeker percentage der be taalde lonen en noch geheel noch ge deeltelijk verhaalbaar bij de werkne mers Premie voor de KWZ wordt met geheven Deze kinderbijslagen komen geheel ten laste van het Rijk De uitvoering van deze wetten is in handen van de Raden van Arbeid on der toezicht van de Sociale Verzeke rings Bank Vragen Mr K J Wildschut Groenekan schrijft Het artikel van uw belastingmede werker onder het hoofd Bijzonder ta rief voordelig voor bijzondere inko mens " is voor mij aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen a voor zover mij bekend heeft dewet op de inkomstenbelasting 1964 die per 1 januari jl in werking isgetreden de korting t.a.v de eind afrekeningswinstbelasting by overlij den 8 % bij het Besluit I.B nietovergenomen b eind-afrekeningswinst o.m bij ver trek naar het buitenland wordt nietmet 20 % belast maar proportioneelmet 20—40 % c inderdaad worden winsten behaalddoor het staken van een bedrijf bijoverdracht en liquidatie met 20 — 40 % belast Hierbij dient echter teworden vermeld dat er een alge mene vrijstelling is van ƒ 10.000 De ze vrijstelling geldt eveneens bijoverlijden van ' n ondernemer t.a.v.de belastbare eindafrekeningswinst d winst uit aanmerkelijk belang-aan delen wordt niet met 20 — 40 % belastmaar met een vast percentage van 20 art 57 sub 3 Onze belastingmedewerker tekent hierbij aan a Als consequentie van de volgensde nieuwe wet geboden meer mo gelijkheden met betrekking tot fisca le afrekening naar het tarief van 20 % is het volgens het Besluit I.B 1941 geldende art 44a niet in de nieu we wet overgenomen b U bedoelt waarschijnlijk de winstkrachtens art 16 I.B waarbij eenvrijstelling geldt van ƒ 10.000 diebelast wordt overeenkomstig het ta rief van art 57 I.B c Deze vrijstelling is één van de meerdere mogelijkheden " volgensde nieuwe wet als bedoeld in hetantwoord op vraag a d Winsten uit onderneming of inkom sten uit vermogen waarin men aan merkelijk belang heeft zijn geenwinst uit aanmerkelijk belang als be doeld in art 39 I.B Deze wordenniet belast tegen 20 % ink bel maarvolgens de tabel Het voordelig ver schil tussen de overdrachtsprijs ende verkrijgingsprijs van aanmerke lijk belangaandelen wordt slechts be last op grond van art 57 lid 3 derwet I.B Er moet dus sprake zijnvan overdracht dezer aandelen voor dat hierover met de fiscus dient teworden afgerekend 
20 ZATERDAG 15 JANUARI 1966 UIBECHTSCH NIEUWSBLAD Nette WERKSTER voor maan - dag - woensdag - en vrijdagmor - gen van 9-12 uur mevr Verhoe - ven Meentweg 64 De Meern telef 03406-1847 BMW 1800 T.I 1964 BMW 1800 1964-1965 BMW 1500 1963 BMW LSL 1963-1964 BMW 700 Coupé 1962 OPEL 1700 1963 BMW 6 cil 1955 Jong afgestudeerd echtp loekt 2 Heren In het bezit V£ui eigen MERCURIUSCURSUSSEN Nieuwe Daalstraat 40 tel 24124 Degelijke opleiding voor Boek houden ook M.B.A Midden standsdiploma Talen handels correspondentie en conversatie Stenografie Kantooruren 18.30 20.30 uur zaterdags 10-12 uur Vra g prospectus LOKHORST AUTO'S N.V RIJKSWEG • NAARDEN T^L 02959 - 1155V 3 LIJNEN ledere ' dag wisselende voorraad tn.NedeHands grootste showroom LID SEGA B0VA6 ¦;;• * GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UIT jSp WAGENS SLAGERSBEDIENDE en een hulp voor het schoonhouden van de slagerij Aanm Slagerij Pon sen Gansstraat 14 Utrecht Tel 11606 Gevr op handelskantoor voor di rect een INCASSEERDER liefst gepensioneerd Br no 1-7659 bur UN ETAGE In Utrecht of omgev Br no 1-7399 bur UN woning met alle moderne com fort zoeken vrouwelijk HUISGE NOOT tussen 45-58 ] die op gezellige wijze ' t huishouden wil leiden Br no 1-7349 bur UN Voor onze ateliers vragen v/u voor direct KNIPSTERS strijk sters en naaisters alsook leer lingen Bij ons vindt u een in teressante en zelfstandige werk kring geen handwerk omdat u naast een goed loon en goede sociale voorzieningen ook erva ring in het maken van mooie dameskleding kunt opdoen Da gelijks gelegenheid tot sollicite ren tussen 8.30-17.00 uur of na telefonische afspraak Jolo Cou-ture N.V Nwe Gracht 64 tel 11981 C^vr MEISJE ongeveer 18 j voor melk en kruidenierswinkel hoog loon liefst zo spoedig mo gelijk Br no 1-7406 bur UN A.N.W.B BONDS-AUTORIJ - SCHOOL „ Ammerlaan " Gedipl FNOP en Vamor Lest In nieuw ste Volkswagens Gratis theorie Utrecht telef 80670 Bilthoven telef 03402 - 2162 gevestigd Dierenriem HO Bilthoven In huisartsengezin wordt een flinke WERKSTER gevr voor een twee of drie middagen per week ' s maandags woensdags of vrijdagsmiddags Werktijden van 2.15 6.15 uur ƒ 3,25 per uur telefoon 030 34356 Groothandel in speelgoederen enz vraagt voor direct flinke CHAUFFEUR - MAGAZIJNBE DIENDE voor bestel - en maga zijnwerk rijbewijs vereist afwis selend werk goede beloning Soil J van Vuuren Hoogravenseweg 28 Utrecht telef 82112 van 8 uur tot 5.30 uur AUTO BIANCHI Sportcoupé ' 65 5.750 ALFA ROMEO Sprint ' 61 5.750 OLDSMOBILE F 85 ' 61 5.500 RENAULT FLORIDE ' 61 3.750 6 OPELS KAPITXN ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 3.000 5.500 OPELS CARAVAN ' 62 ' 64 3.000 5.500 SIMCA 1300-1500 G.L ' 63 ' 64 4.500 5.350 FIAT 1300-1500 ' 63-'64 3.750 5.000 CHEVROLETS CORVAIR ' 60 ' 61 ' 62 3.500 5.000 SAAB stationcar ' 63 5.000 5 OPELS KADETT en stationcar ' 63-'64 3.750 4.750 3 CHRYSLERS VALIANT ' 60 ' 61 ' 62 3.500 4.500 NSU Prinz Sport ' 64 4.250 TAUNUS 12 M ' 63 ' 64 3.500 4.250 6 CONSULS CORTINA ' 63 ' 64 4.000 4.250 JAGUARS MARK IX ' 59 ' 60 3.500 4.000 BMW 700 ' 63 ' 64 ' 65 3.000 5.000 6 D.K.W.'s ' 61 ' 62 ' 63 3.000 4.000 5 RENAULTS R 8 ' 63 ' 64 3.500 4.000 STUDEBAKERS ' 58 ' 59 ' 61 3.000 4.000 4 PEUGEOTS 403 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 2.000 4.000 FIAT 1100 ' 63 3.500 SKODA'S ' 62 ' 63 ' 64 2.500 3.750 10 VOLKSWAGENS ' 58 ' 59 ' 60,'61,'62,'63,'64 1.500 3.750 FORDS FALCON ' 60 ' 61 3.000 3.500 FORDS CONSUL ' 61 ' 62 2.500 3.500 DAF ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 1.500 3.500 CITROËNS IDEAL ' 60 ' 61 ' 62 2.000 3.500 3 SIMCA'S ' 60 ' 61 ' 62 2.000 3.000 RENAULT DAUPHINE ' 61 ' 62 2.000 2.500 Bestelwagens VOLKSWAGEN BUSJES ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 2.500 4.500 VOLKSWAGENS ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.000 4.000 MERCEDES 200 D ' 6S-'66 2000 km 14.S00 CHEVROLET Supersport ' 64 13.500 JAGUAR E-type Sportcabriolet ' 63 13.500 CHEVROLET Belair ' 65 27000 km 6 cil normaal 13.000 ALFA ROMEO 2600 ' 64 12.500 PONTIAC Le Mans Sportcoupé ' 64 12.500 LANCIA FLAVIA ' 61 ' 62 ' 65 4.000 11.500 OPEL KAPITAN ' 65 15000 km 11.000 9 CHEVROLETS ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 10.500 FORD FAIRLANE 500 1965 28000 km 10.500 MERCEDES Diesel 180-190 D 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 3.500 9.500 CHEVROLET IMPALA ' 61-'63-'64 5.250 9.500 OLDSMOBILE F 85 ' 61 5.500 PEUGEOT 404 Injection 1965 30.000 km 9.000 MERCEDES 220 S ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 5.000 8.500 FORD TAUNUS stationcar ' 61-'62-'63-'65 4.000 8.000 BMW 1500 ' 63 1800 ' 64 en 1600 ' 65 5.500 8.750 FORD TAUNUS 17 M stationcar ' 65 6600 km 8.000 FIAT 2300 ' 62 ' 63 ' 64 4.500 7.500 FORD TAUNUS 20 M ' 65 2 en 4-deurs 10.000 km 8.500 AUSTIN BALANZA ' 65 8.500 5 PEUGEOTS 404 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 4.000 7.500 5 FIATS 1800 en 2300 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 7.000 12 FORDS TAUNUS 17 M ' 61 ' 62 ' 63 ' 65 4.000 6.500 20 OPELS REKORD ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 ' 65 1.750 6.500 LANCIA FLAMINIA ' 62 5.750 AMPHICAR ' 64 rijdt en vaart 6.000 FORD CORSAIR ' 64-'65 5.000 6.000 FORDS ZEPHYR en ZODIAC ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 6.000 Voor goede mondelinge lessen naar LERARENCENTRALE Bij werken leerlingen aller scholen Conversatielessen Handelseor respondentie ook Spaans en Rus sisch Steno enz Inl Nassau straat 36t Utrecht tel 16037 Gevr in klein gezin waar vrouw des huizes veel afwezig is zelf standige HULP IN DE HUIS HOUDING in of extern Werk ster aanwezig Voor beschaafde juffrouw die graag in prettig mi lieu wil werken goed salaris Aanm bij mevr Kreisberg Ma liebaan 16 na telef afspraak 11981 Utrecht Het r.-k rust - en herstellings oord Sonnehaert " Woudenberg seweg 21 te Zeist vraagt voor spoedige indiensttreding een TUINMAN voor onderhoud van bos en tuin die tevens eenvou dig onderhoudswerk in huis kan verrichten Goed salaris en goe de sociale voorzieningen Sollici taties te richten aan de direc trice Wij vragen voor direct of later enkele goede KAPSTERS(KAP PERS Wij bieden u een pret tige werkkring Dameskapsalon Kuipers Hempel 2e etage Gale ries Modernes Utrecht Tel 030 ¦ 26233 Voor goede RIJLESSEN in Fiat 6ÜÜ 13ÜÜ 16U0 naar Sam van Lmgen Erkend en gediplomeerd telef Ü3ü ¦ 36831 03468 ¦ 390 Ser vice en verkoop officieel Fiat C agent KOOKSTER gevr voor halve dagen voor direct of later Werktijden na overleg Aanmel den bij mevr Kreisberg Malie baan 16 na tel afspraak 11981 Utrecht Voor een aankomende KAPSTER KAPPER die graag een goed kapstei kapper wil worden Is er bij ons nog plaats Aanmel den Oameskapsalon Kuipers Hempel 2e etage Galeries Mo demes Utrecht Tel 030 - 26233 DUITS en FRANS Opleiding voor de examens spreekvaardig heid conversatie en handels correspondent Club en privé lessen Beginners en gevorder den Aanvang nieuwe cursussen Fry's Talen Instituut Nobelstr 2S bis telef 14005 Gevr in klein gezin geen kin deren bew flat in Oog in Al HULP IN DE HUISHOUDING voor de morgenuren Loon ƒ 40 per week telef 33181 De Hoop Anker Meubelen " N.V IJsselstein zoelct jonge KRACHTEN ter opleiding in spuiterij en afwerkerij Wij vragen voor direct of later LEERLINOKAPSTERS(KAP-PERS Zij die hiervoor inte ren e hebben kunnen opgeleid worden tot kapster kapper Dameskapsalon Kuipers Hem pel 2e etage Galeries Moder ws Utrecht Telef 030 - 26233 V & R voor alle reclame Rem brandtlaan 18 Bilthoven telefoon 03402 6641 vraagt voor spoedige indiensttreding enkele TIMMER LIEDEN bekend met de stand bouw RIJSCHOOL BARBARA voor alle rijbewijzen Vamor gedlplom Bevoegd uw rij-examen bij te wo nen Rijlessen op de dag de Ie 10 volle uren ƒ 10 voordeliger Kanaalstraat 203 Utrecht Telef 37190 Wij vragen voor direct VER KOOPSTER of leerling verkoop-ster Goed loon 5-daagse werk week Aanm Van Blinkershoek laan 405 Utrecht Krebs ' Schoonmaakbedrijf Grut tersdijk 24 Utrecht telef 12571 vraagt wegens uitbreiding a flinke VOORJUFFROUW omge ving Domplein ma t.m zat 6.30 - 8.30 uur b nette schoonmaak sters voor omgeving Domplein en Vondellaan ma t.m vrijd 6.30 8.30 uur omgeving Malie - baan Maliesingel ma t.m vr 6.30 8.30 en 17.15-19.15 uur en op het Kan.-eil ma t.m vr 14.30 16.30 uur Gunstige Icon en arbeidsvoorwaarden Wij vragen voor 2 dagen per week n.l vrijdag en zaterdag of iedere middag van dinsdag t.m zaterdag NOODHULPEN Aanm dameskapsalon Kuipers Hempel 2e etage Galeries Mo dernes Utrecht Telef 030 - 26233 2 onderwijzeressen zoeken ka mers of ETAGE liefst omgev Biltstraat Br no 1-7215 bur UN Gevr nette WERKSTER voor 5 ochtenden * per week van 9-13 uur goed loon met alle soc voorzieningen A F Jansen He renkleding Vredenburg 23 tel 10066 AUTORIJSCHOOL „ De Soeten " lessen in Opeis Kadett Ervaren instructeur Halen en brengen gratis Theorieles eenmaal per 14 dagen Studenten verpleeg sters en militairen reductie Tolsteegsingel 19 Utrecht TeL 17109 en 16605 Lerares bewegingsleer zoekt een vrije ETAGE liefst centrum voor woon en praktijkruimte Br no 1-7203 bur UN Gevr beslist ervaren BEDIEN DE voor ijzerwaren en gereed schappen Firma G W v Dil len Jr IJzerhandel sinds 1889 Vredenburg 22 Utrecht Telef 18336 Schonenberg N.V Metaalwaren fabriek Oude Gracht 34-40 Utr heeft plaats voor enkele nette JONGENS van 16-18 jaar voor de soldeerafdeling en stamperi Hoog loon Aanm van 8-6 uur Oude Gracht 40 ingang poort telef 10014 of ' s avonds bij heer Van der Hurk IJsselsteinla^n 24 telef 83407 Jongedame b.b.h.h zoekt per 1 febr rustige KAMER Br no 1-7204 bur UN TYPE-TIP voor iedereen die echt in 1966 leeft leer nu ma chineschrijven U heeft er een leven lang plezier van Alle inl bij Instituut Sint Jozef Oude Gracht 399 telef 29362 en bij C J Voermans Croeselaan 130 telef 30269 Onderwijzeres zoekt ZIT SLAAP-KAMER en keuken liefst in het zuiden van Utrecht Br no 1-7369 bur UN WONINGINRICHTING Grobben Justus van Effenstraat 32 bis.Voor uw gehele mrichtlng stof feerderij behangerij matrassen makerij Gespreide betaling mo gelijk Ervaren VERKOOPSTER gevr voor de afd luxe artikelen Gero en serviezen bij Koppelman Biltstraat 37 telef 16156 Net persoon vraagt een degelijk KOSTHUIS bij oudere mensen of weduwe alleen Br no 1-7561 bur UN Ervaren VERKOOPSTER gevr voor de hulsh artikelen afdeling va.i Koppelman Biltstraat 37 teiel 16156 Nette MEISJES die schoon en prettig werk willen verrichten icunnen opgeleid worden tot car tonnette Goede beloning en so tiale voorzieningen Aanm bij Cartonnage Fabriek D Miede ma N.V Kanaalweg 86 Utrecht AUTORIJSCHOOL C3TY Zon der prijsverhoging halen en brengen ook in de randgemeen ten ƒ 8.50 per vol lesuur Of ƒ 80 per 10 lessen Telef 35722 Utrecht Het Nyionhuis voor HEREN KLEDING reaparatie pantalons smaller korter enz Amsterdam sestr.weg 34 telefoon 20617 2 heren 40'ers zoeken KAI/IER met volledig pension Ieder eigen kamer Br no 1-7558 bur UN Bonafide autorijschool vraagt INSTRUCTEUR leeftijd min stens 22 jaar en 3 jaar in het bezit van rijbewijs Br no 1-7376 bur UN Expeditiehedrül DE LUIFEL " Neude 35—36 telel 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen ' pianovervoer ape ciale afhaal en besteldienst Goede service en bilUlke prij zen Middenstander eerstdaags ex zakenman in Utr wil midden standswoning of FLAT huren vanaf ƒ 200 tot ƒ 250 per maand Bereid steeds de huur 3 maan den vooruit te betalen Br no 1-7562 bur UN AUTORIJSCHOOL JANET Er kend Vamor instructeur Bevoegd rlj-examen bij te wonen Halen en brengen gratis Prinsenstraat 10 telef 26213 Net WINKELMEISJE liefst met enige ervaring Ever's Zelfbedie ning ' t Goylaan UI telef 80192 Utrecht Metaalbedrijf J A Uppelscho ten vraagt voor spoedige in diensttreding C'ONCTRUCTIE WERKLASSER ongeschoold per soneel jongens voor diverse afdelingen vrachtwagenchauf feur rijbewijs C Hoog loon Aanm Weerdsingel O.Z 99 te Utrecht WONINGRUIL Avondcursussen KOKEN zowel voor dames als voor.heren en kostuumnaaien Dinsdag 8 febr en donderdag 10 febr beginnen de nieuwe cursussen Aangifte formulieren zijn tussen 9 en 6 uur verkrijgbaar bij de Eerste Utrechtsche Industrie en Huis houdschool Laan van Punten bwrg 2 te Utrecht BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 711636 Steno-typiste 38 jaar zoekt een 2IT-SLAAPKAMER Br no 1-7547 bur UN Aangeb op mooie stand te EN SCHEDE een in 1961 gebouwde middenstandswoning 5 kamers badcel voor en achtertuin enz Tegen huur of koopwoning te Utrecht Aanbiedingen no 1-7550 bur UN VERHUIZINGEN meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor inboedels Fa C A V d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-96 telel 10608 TV-ANTENNE INSTALLATIES A.R.T.S Briljantlaan 120 Tel 29791 - 83345 Utrecht ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i CV HOÜWANDEL „ UTRECHT " Reactorweg 51 — Utrecht heeft in haar moderne be drijfsgarage plaats voor aankomendbankwerker leerling-monteur tweedemonteur Sollicitaties na telefonische afspraak hiervoor kunt u contact met ons opnemen onder nummer 44321 toe stel 22 3-KAMERFLaT aangeb Hoog raven 3 hoog Gevr grotere wo ning met 3 s'aapkamers Ondiep Zuilen of Overvecht Telef S0279 BOEKHOUDEN Aanvang nieuwe cursus 17 jan 18 uur gevorder den 13 jan 18.30 uur Engels aanvang nieuwe conversatiecur sus 19 Jan 20 uur gevorderden 12 jan 19 uur Handelspor respondentie 21 Jan 19 uur ge vorderden 14 jan 20.30 uur Ned landelscorrespondentie aanvang nieuwe cursus 13 jan 20.45 uur gevorderden 13 jan 19.46 uur Stenogafle „ Groole " Nederlands aanvang nieuwe cursussen 17 jan 18 uur en 4 febr 19 uur Engels 18 jan 18 uur Duits 18 jan 18.45 uur Frans 4 febr 18 uur Machineschrijven bllndtypen aanvang nieuwe cursussen 10 ja nuari 8.30 uur dagcursus en 11 jan 18 uur of 19.30 uur avond cursus Inlichtingen dagelijks 8.30 12.30 en 13.30-17.30 uur des avonds 18.30 21 uur INSTITUUT RCZENDAAL Lucas Bolwerk 5 telef 13360 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTORRIJ WIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Westerveld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Teler 16963 Per 1 april ge'zocht een ETAGE 01 2 kamers en keuken door echtpaar R.K Academisch ge vormd z.k beiden werken Br no 1-7631 bur UN ¦ Aangeb in DEN HAAG In de oude binnenstad nabij drukke winkelstraat 3 kamerbeneden-v'oning met kleine voor - en ach tertuin huur ƒ 65 per maand Gevr grotere woning onversch waar hogere huur tot plm ƒ 130 geen bezwaar Telef 070 - 398457 KKUIS AslrukHjg-üciulllst Voorlichting ovei uw lul en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve s woensdags s Zaterdag 2-6 uur ühreiht slraal 48 Itrerht Telel • 4II1S Jong a.s echtpaar zoekt WOON RUIMTE in Utrecht Telef 19098 \ an 18-20 uur PERSONEEL AANGEB ^ INRUILEN FINANCIEREN GARANTIE Verloigangers levering met terugkoopverklaring Zaterdags en zondags geopend tot 6 uur n.m Op overige dagen lot 10 uur n.m Goed onderhouden BOVENHUIS 5 kamers in ruil voor heel huis liefst Overvecht of benedenwo ning Omloop Bandoengstr 38 Helcofa Confectie industrie voor meisjes en teenagers Hoogra venseweg 24 Utrecht tel 81212 kan nog plaatsen MODINETTES en leerl modinettes PretUge werldcring hoog loon Aan te melden dagelijks van 8.30 urn tot 17.30 uur EMIGREREN Wij verzorgen al uw emigraties snel en vakkun dig Gratis inl Reis - en Pas sagebur Van Nimwegen Voor straat 88 90 t.o.v Boothstraat Telef 23121 en 12497 Aangeb te DE BILT groot zon nig bovenhuis 7 kamers keu ken badcel grote zolder Gevr ééngezinswoning Bilthoven Zeist of omgeving Br no l-74()0 bur UN HELDERZIENDE - magnetlseuse Te huur gevraagd voor heer Mevr Trippiaar Rotteyeel gedi - 24 jaar een gezellige Voor al uw TIMMERWERK on derhoudswerk enz M Stam Fultonstraat 10 Utrecht Telef 42624 plom verpleegster Fred Hen drikstraat 46 Spreekuur dins dags van 2-7 uur donderdags van 7 9 uur vérder telef afspr 22698 zonder tariefsverhoging Gevr NETTE WERKSTER voor 3 ochtenden p w van 9-12 uur Hoog loon Mevrouw Stamhuis Prof Reinwardtlaan 15 Utrecht ZIT SLAAPKAMER met kookgelegenheid in Utrecht Brieven onder no 2-6718 aan het bureau U.N KOOPRUIL Aangeb ruime 3 kamerflat ƒ 20 per week Alpen aan de Rijn Gevr woning Utrecht of omgeving in huur of koop Br no 1-7347 bur UN Heden Inschrijving januari cur sussen 1966 ter opleiding voor de PRAKTIJKEXAMENS Boek houden M.B.A Nederlands Frans Duits Engels Spaans Italiaans conversatie en cor respondentie steno typen nild denstandsopl algemene ontwik keling enz Instituut Van Gel der Moreelselaan 31 UtrecJit tel 1546L B.z.a HUISHOUDSTER iS ] r G.G van goede ref voorzien in bezit van rijbewijs Br no 1-7684 bur UN Gevr leerling of aank KAP STER Aanm Salon de Coiffure L C Kraan Biltstr 103 telef 19051 Heren FOTO-AMATEURS Ver groot u zelf Dan op papier van Foto Elf 100 vel 7x10 ƒ 3,60 100 vel 9x14 ƒ 6,60 2 rolfiims voor ƒ 2,60 Predikherenkerk hof 2 telef 24024 Aangeb ' s-GRAVENZANDE ' n moderne 4 kamer ééngezinswo ning met zolder en tuin Gevr woning Utrecht Corresp Wes tersingel 75 Veonendaal Klein Offset Gepens CHEF rijkskantoordrukkerlj goed be kend met al het voorkomende stencilwerk en klein offset biedt zich aan voor hulpverlening Br no 1-7373 bur UN Beschaafd MEISJE 17-20 jaar ge vraagd voor adm werk waaron der eenvoudige boekhouding en typen MULO diploma gewenst Zeer afwisselende werkkring Br te richten aan N.V INOGEM Jan Steenlaan 16 Bilthoven tel 0 3402-2443 In ons gespecialiseerd bedrijf vragen wö in verband met onze uitbreiding Ie VERKOOPSTER liefst boven 26 Jaar met veel belangstelling voor haar klanten leerling verkoopsters reiskos ten worden vergoed verkorte werkweek Gez Hermans Schoe nenmagaziiti Lange Jansstraat 8 10 Utrecht tel 030-12752 Jin Jersey Ind N.V Vrieslant laan 6 Kanaleneiland eindpunt lijn 7 telef 82611 WH vragen op onze moderne ateliers dames bovenkleding enige STIKSTERS locksters Icnipsters strijksters en handwerksters Ook gehuwde dames event halve dagen ko men In aanmerl erkend echtpaar zonder kinderen zoelrt voor 1 of 2 jaar KAMKRtS hoge huur e?n be zwaar "^ elef 16881 Te huur gevr WERFKELDER aan de Oude Gracht tussen Pot tcrst » aat en stadhuis Br no 1-7391 bur UN Jong werkend echtpaar z.k zoekt WOONRUIMTE in Utrecht of directe omgeving Aanbiedin gen Sport Camping Shop Voor straat 39 telef 16334 Utrecht AUTO OCCASIONS VauxhaU VX 4 90 Sport Sedan 1964-'65 sportieve zeer snelle 4-pers wa gen van Ie eigenaar volledig uitgerust met toerenteller olie drukmeter dubbele carburateur enz accessoires all-transistor drukknopradio en mistlamp In terieur notehouten dasboard en deurpanelen rode skailederen bucketseat kleur ivoorwit Sim ca 1000 GL 1963 gave carros serie technisch zeer goed km stand 36.000 voorzien van vier nieuwe banden en diverse acces soires ANWB-keuringsrapport aanwezig Ideur metallicgrtls Renault type R 8 1963 ruime zuinige 4 deurs wagen verbruikt plm 1 op 14 carrosserie en mo torisch in goede staat km-stand 34.000 kleur gebroken wit Wol seley type 6/110 1961 voor men sen die van klasse degelijkheid snelheid en geruisloosheid hou den van Ie eigenaar normale 3-versneUingsbak met overdrive oi > 2 en 3 accessoires schuifdak radio en veiligheidsgordels uiteraard notehouten dashboard en panelen donkerrood echt le deren bekleding wagen antra cietgrijs cabriolet Liefhebbers voor u een V.W 1200 Cabriolet 1934 gezien bouwjaar in zeld zame staat Inruil en financie ring mogelijk alle keuringen toe gestaem Te bevr Lawson tel 1615 4 Zeist Koppelweg 92 Jong echtpaar zoekt WOON RUIMTE met gebruik van keu ken Br no 1-7409 bur UN RUILING Lambretta scooter aug 1964 100 cc 6000 km rul len met een zwaardere scooter De Jong Sparstraat 26 Utrecht Jong gehuwd arts verbonden aan Acad Z.H zonder kinde ren zoekt voor ongeveer 3 jaar een ongemeub ETAGE of ge Gevr energieke JONGEMAN voor leiding administratie en verkoop Salaris naar capacitei dêëlte van woning In Utrecht of | ten Flbo-BeeldondeiTvlJs N.V omgeving In juU of aug te aan - I Zeist Utrechtseweg 66-68 telef vaarden Br no 1-Ï402 bur UN 14936 Te koop V.W BUSJE bouvirjaar 1960 met geel kenteken pas ge spoten en nieuwe motor Vraag prijs ƒ 1500 Bladstraat 13 Te RUIL aangeb Fiat 770 Jagst bouwjaar 1969 ' 60 In zeer goede itaat voor V.W niet ouder dan ^ 58 of Dafje Camera Obscura dreef 2 Utrecht Na 2 uur 
' SCH NIEUWSBLAD l i KKOHTSOa NIEUWSBLAD ZATERDAG 16 JANUARI 1966 21 Hett ^ Verhoogt Als je 27 bent wil je een duidelijke lijn zien Ik heb geluk dat mijn man niet in de toneelwereld zit Van onze correspondent ENSCHEDE — Ik Keb het geluk dat mijn man niet in de toneelwereld zit Hij is in het reclamevak en zo loop ik niet het gevaar dat ik steeds maar in hetzelfde kringetje hlijf ronddraaien O ik heb een ontzettende hoop ge leerd in die vijf jaar hij de ' Nederlandse Comedie Maar zie je ik hen een karakter speelster Toen ik van de toneelschool kwam ben ik daarvoor aange nomen bij de Nederlandse Comedie Ik heb hele mooie dingen mogen doen maar op een gegeven moment voelde ik me tussen servet en taf ellaken Veel jonge krachten in NCR V-musical 0'SN.V RDEN IJNEN ds grootste showroom IT 3S0 WAGENS JIANCHI Sportcoupé 5.750 OMEO Sprint ' 61 5.750 OBILE F 85 ' 61 5.500 LT FLORIDE ' 61 3.750 S KAPITXN > 1 ' 62 ' 63 3.000 5.500 CARAVAN ' 62 ' 64 3.000 5.500 1300 1500 G.L.M 4.500 5.350 00-1500 ' 63-'64 3.750 5.000 OLETS CORVAIR b1 ' 62 3.500 5.000 taiioncar ' 63 5.000 S KADETT en near ' 63-'64 3.750 4.750 SLERS VALIANT b1 ' 62 3.500 4.500 inz Sport ' 64 4.250 S 12 M ' 63 ' 64 3.500 4.250 SULS CORTINA ' 63 ' 64 4.000 4.250 RS MARK IX ' 59 ' 60 3.500 4.000 BO ' 63 ' 64 ' 65 3.000 5.000 ' j 62 ' 63 3.000 4.000 ULTS R 8 ' 63 ' 64 3.500 4.000 AKERS ' 58 ' 59 ' 61 3.000 4.000 EOTS 403 ' 60 ' 61 ' 62 2.000 4.000 00 ' 63 3.500 ' S ' 62 ' 63 ' 64 2.500 3.750 LKSWAGENS ' 58 ' 59 > 1 ' 62 ' 63 ' 64 1.500 3.750 FALCON ' 60 ' 61 3.000 3.500 CONSUL U 2.500 3.500 ' 62 ' 63 ' 64 1.500 3.500 NS IDEAL il ' 62 2.000 3.500 ' S ' 60 ' 61 ' 62 2.000 3.000 LT OAUPHINE 62 2.000 2.500 agens WAGEN BUSJES il ' 62 ' 63 2.500 4.500 tVAGENS ' 59 ' 60 i2 ' 63 ' 64 2.000 4.000 ARANTIE oopverklaring lot 6 uur n.m lur n.m gevraagd voor heer een gezellige AAPKAMER kookgelegenheid in cht onder no 2-6718 aan au U.N 1964 1964-1965 1963 1963-1964 1962 1963 1955 DEALER VOOR UTRECHT EN OMGEVING terdags geopend ek Eykmanlaan Eoon 713437-713625 Melchior Treublaan 11 en 13 ele ZOMERHUISJES te Drzien van gas elektra vater Nog vrij voor 2 a 13 aug Nabij bos en 1 Besten en Timmer rsweg 5 en 7 Kierden rderwijlt Telet 03410 - EEUWSE KUST Vrije te iiuur voor de zo den Br zo uitvoerig met postzegel voor inc van Gogtilaan 6 Ingesclireven bij de Koophandel WELIJKENENZ Kll^fNulllNNiEIM vindt Algemene Correspun tnllchtlngen gratis Rotterdam UlsiTele fünta('tt>einld jor serieuze kennistna den van alie lecftilds " happeiijke groepenn slnds 1963 gevestigde vrouwelijke leiding ontvangkantoren van ands BEMlDUEUNCiS M hoofdadrinnlstratle 037 te Am.sterdam Ont te Utrectit Hartlng s dagelliks 2-8 uur lags jaar moderne levens zoekt CONTACT met zelfde levensopvatting ir gesciielden geen be Br liefst met foto no r UN 61 jaar zoekt KEN NG met nette heer - 7261 bur UN 6 jaar symp correct n zoekt persoonlijke king met serieus al geïnteresseerd meisje ITERNATIONAL " Het en betrouwbare Inst analaan 12 telef 08380 itte weduwe tussen 58 r wil KENNISMAKEN iwnaar 65 jaar In be Uto Br no 1-7557 bur 3on zoekt KENNISMA I jaar flink voor zijn iet weduwe om de laat sjaren gezellig door te Br no 1-7665 bur UN êkt KENNISMAKING onafhankeillk met da - 65 jaar l.b.v auto welilk Br no 1-7233 VISCONTI VERFILMT BOEK VAN CAMUS ROME — Visconti liet zich In zijn filmwerk tot nu toe voorname lijk Inspireren door de internatio nale literatuur Ook zijn eerstvol gende negende fili ^ komt uit deze richting Van Albert Camus ver filmt Visconti De Vreemdeling AI jairen wilde de Italiaanse re gisseur dit boek verfilmen maar omdat hij de rechten niet kon ver krijgen lukte dit niet Door een overeenkomst met de producent Dino de Laurentiis heeft Visconti nu echter de rechten kunnen ver werven en is het voorbereidend werk op gang gekomen Suso Cec chi d'Amico schrijft het draaiboek dat de tekst op de voet volgt en alleen in de inleiding hiervan af wijkt Overbodig Visconti merkte hierover op Men zou bijna kunnen zeggen dat een draaiboek overbodig is want het boek laat zich woord voor woord hoofdstuk voor hoofdstuk in beelden omzetten waardoor te - ALAIN DBLON hoofdrol gelijkertijd elke verandering van handeling onmogelijk wordt Mijn belangrijkste probleem en moeilijkheid is de literaire waar de van de tekst goed over te bren gen " De film De Vreemdeling zal zich van Visconti's vroegere films onderscheiden door een direkte im presionistische wijze van filmen zonder een te sterke nadruk op fi guratieve elementen Ideaal De hoofdrol zal worden gespeeld door Alain Delon die door Visconti een ideale vertolker van de hoofd persoon uit het boek wordt ge noemd Voor het maken van het draaiboek heeft Visconö medewer king gekregen van de Franse schrijver Georges Conchon die het vertrouwen geniet van de weduwe van Camus Filmfestival pas in de zomer op het scherm Van onze correspondent DEN HAAG — De NCRV staat bekend als de zuil die zoveel musicals in zijn pro gramma doet Eens in de twee maanden wordt er een musical uitgezonden op de te levisie en meestal vervullen bekende acteurs of actrices de hoofdrollen al of niet na een stoomcursus zang Bij de ' nieuwste musicalpro duktie een tv-opvoering van Filmfestival van More en Gilbert onderneemt de NCRV een experiment Deels omdat het moeilijk is om de topmensen los te krijgen van de gezelschappen en deels omdat men jonge vakmensen een kans wilde geven zullen de hoofdrollen in Filmfesti val door over het algemeen minder bekende krachten worden vervuld Een deel van de bezetting van Filmfestival staat hiernaast Het zijn van links naar rechts Ed Bauer Carry Tefsen Marco Bak ker Ruth de Bie Ab Heydens Jaap Stobbe Celia Nufaar en My ra Hagemeijer Twee belangrijke medewerkers aan Filmfestival lie ten verstek gaan Gerard Cos en Henk van der Horst Bijwerk Verschillende van deze mensen hebben ook meegedaan aan vorige tv-musicals van de NCRV Ze de den dan meestal het achtergrond en bijwerk nu krijgen ze dus de belMgrijkste partijen Het ensem blewerk zal bij FUmfestival ver vuld worden door leden van de stichting Musical Theater in Am sterdam Filmfestival gaat over een af vaardiging die Nederland stuurt naar het filmfestival in Venetië Er is een film ingezonden Hol lands Glorie geheten en de hoofd rolspeelster Ote spelen door Carry Tetsen gaat met gevolg naar Ita lië om enige reclame te maken De bewerking van het verhaal is Sjah Soraya moet toneelles nemen MILAAN — Volgens een vraag gesprek met het Milanese week blad Gente vindt de sjah van Iran dat zijn vroegere echtgenote prin ses Soraya als zij filmactrice wil worden moet beginnen dramatur gische lessen te nemen De sjah vertelde dat hij haar gedurende zes jaar een zeer hoge alimentatie betaald had maar dat hij deze in 1964 gestaakt had toen zij aan haar filmcarrière in Itcilië begon omdat het zijn plicht was te bezuinigen op overheidsuitga ven De alimentatie zou 5.000 doHar per jaar geweest zijn plus betaling van haar verplaatsingskosten en hotel - en kledingrekeningen Ik wil dat ze weet dat indien zij iets van mij wil ik bereid ben haar te helpen Mijn land staat al tijd open voor haar en zij kan wanneer zij ook maar wil komen en zich hier vestigen " cildus de Ejah Bij de Nederlandse Comedie heb ben ze voor het soort rollen dat mij ligt actrices als Ellen Vogel en Andrea Domburg en nou ja die kunnen nog altijd zó als dertig het toneel op En ik had gewoon geen zin om jarenlang te gaan zitten wachten tot ik óók eens aan de beurt zou komen Als je 27 bent wil je toch een lijn gaan zien een duidelijke lijn wat je wel kan wat je niet kan Om nou nog ja ren met bussen de provincie in te hobbelen voor rolletjes van vier regels nee dat leek me echt niet Ik wou gewoon wat anders ik wist zelf nog niet wat Verleden jaar ben ik naar Guus Oster gestapt en ik heb mijn ontslag genomen De spelers van de nieuwe NGRV musiccd „ Filmfestival " op een Amsterdamse gracht van Pieter Coemans die ook de liedjes schreef Regisseur is Bob Lowenstein die hiermee na enkele tv-spelen zijn eerste tv-musical zal afleveren Publiek Na wekenlange repetities in ge bouw De Arend in Amsterdam is Filmfestival opgenomen in Con cordia in Bussum Waarschijnlijk wordt de musical van de zomer pas uitgezonden Een bijzonder heid is nog dat er bij de opnamen publiek aanwezig was ' Hun reac ties zullen ook op de band worden opgenomen Kniesoor Dick van der Ende amusements producer bij de NCRV vertelde ons dat ' de NCRV de musical ziet als een jonge zaak eh daarom voor de bezetting zoveel mogelijk jonge mensen inschakelt ' Van der Ende zei ook dat de NCRV moedig door zal gaan met musicals op de tele visie ook al ' worden we soms de grond ingestampt door de critici ' ZiJn mening over Filmfestival Een kniesoor die het niet leuk vindt " Hij vond het wel jammer geloof ik en daarna kreeg ik nog Jenny te doen in de Dreigroschenoper mis schien dachten ze nou bhjft ze vast wel weer Maar juist dank zij die Jenny-rol ontdekte ik hoe i geweldig het is als je niet alleen acteert maar ook mag zingen Het was voor mij ja hoe zal ik het zeggen een afronding net of ik het nu helemaal afmaakte Je rol bren gen met woorden maar ook met ' n melodie Ik vond het enorm Gebaren En nu dan deze rol in Oh mein Papa " de musical van de Zwitser Paul Burkhard die deze maand in Enschede in première is gegaan Het is voor miJ het fijnste wat ik ooit gedaan heb Wel moeilijk hoor Weet je je moet zo'n rol echt brengen Veel grotere gebaren en zo nee het is heel anders dan to neel En je ontdekt zoveel Hoe fijn het is bijvoorbeeld om met al die mensen van de opera samen te werken Dat vind ik zo gek in Ne derland er zijn zo weinig mensen die alles kunnen toneelspelen zin gen en dansen en zo Moet je in Amerika komen als je daar een kans wil maken moet je dat alle maal kunnen kiJk maar eens naar de grote actrices in de musicals ' n Julie Andrews bijvoorbeeld Vrouwtje Neem nou Hans Boskamp die komt ook uit een veelzijdig milieu Zoals hij me in „ Oh mein Papa " brengt presenteert aan het publiek hè dan voel je je echt een vrouw tje dat is heerlijk dat kon Cees Laseur vroeger zo fijn met Mary Dresselhuys haar echt presen teren zo van voila daar komt de grote vedette Maar dat heb ik nog nooit mee gemaakt met een jonge acteur ja nu dan met Hans Er zijn te genwoordig geen fijne vrouwenrol len meer ' t is allemaal van dat harde èds er een grote vrouwen rol is nou ja dan scheldt ze haar man de hele avond uit op het to neel of ze valt op de eigen sexe het is niet normaal meer alle ro mantiek is er uit En dat is toch wat het publiek graag wil roman tiek Ik ga ervan uit dat je jezelf helemaal moet geven een slecht publiek bestaat niet als het niet gaat op een avond nou dan ligt het aan jezelf nóóit aan de men sen in de zaal Wat ik na „ Oh mein Papa " ga doen Ik had een aanbieding voor weer een nieuwe musical maar die heb ik afgeslagen Met Forum heb ik een contract voor zes maan den en die andere musical zou in november beginnen maar dan bind je je direct weer zo en ik wil juist vrij blijven Wel ga ik van het jaar twee maanden naar Zwe den ik heb een introductie bij Ingmar Bergman dat vind ik de grootste regisseur zoals die man met vrouwen werkt hij moet ze wel helemaal begrijpen geweldig lijkt me dat Ja ik heb al zijn films gezien maar ik heb ge hoord dat zijn toneelprodukties nóg fijner moeten zijn In de nieuwe film van Fons Ra demakers De Dans van de Reiger heb ik de Nederlandse tekst gespro ken voor Gunnel Lindblom,de jong ste van die twee zusters uit De Grote Stilte " en dank zij haar en Rademakers kom ik bij Bergman terecht Ja die is voor miJ de grootste En in Nederland Han Bentz van den Berg Ztjn regie ligt mij het meeste en hij is zo'n enorm mens De actrice die ik het meest bewonder is Ingrid Bergman ja ik ben nogal Zweeds nogal noor delijk ingesteld Maniertje Jeanne Moreau bijvoorbeeld daar hou ik helemaal niet van dat vind ik een maniertje zo weinig vrou welijk ook Maar Ingrid Bergman dat vakmanschap die beheersing En Harriet Anderson natuurlijk Dat is ook al een Zweedse ja ik zei het al ik ben kennelijk een erg nordisch " type ^ MMëM^WMii Ted de Braak schoot in de roos met zijn glaasje Madeira Van onze correspondent DEN - HAAG — Mies Bouw man voor haar zaterdag - avond radioprogramma Even naplaten VARA immer ijverig op zoek naar lichte brokjes muziek die ' n bloei ende toekomst tegemoet lij ken te gaan presenteerde het lied Een glaasje madeira my dear als eerste Dat bracht bij de luisteraars op schudding teweeg Direkt na de uitzending vond de in Amsterdam gevestigde dochtermaatschappij van de Franse gréunmofoonplaten firma Barclay-'Parijs ' een aan zienlijke stapel post in haar brie venbus Waar is die plaat te koop wie zingt die tekst wüde men dringend weten Barclay-'Nederland ' moest — voorlopig althans — teleurstellen De plaat bestond op dat moment helemaal nog niet ' Een glaasje madeira my dear ' was op een band opgenomen En die had Mies de ether mgestuurd Bassist TED DE BRAAK schnabbelen rechten in handen te krijgen van een van hun succesnummers in derdaad dat ' Glaasje madeira ' Samen met KLM-steward Leo van Velzen vertaalde hij het liedje Barclay dat beroemde chanson niers als Aznavour en Brei onder contract heeft toonde interesse zette het op de band en blijkt nu met deze Nederlandse ' eerste ling ' nauwkeurig in de roos te heb ben geschoten Want sinds Hilversum 1 2 en 3 het nummer regelmatig uitzenden is er ' n golf van beroering door de platen verhandelende middenstand gegaan En door het koperspubliek De telefoonlijnen staan roodgloei end er wordt geschreeuwd om de bewuste zwarte schijven Wel kregen de briefschrijvers antwoord op de vraag wie de man was die het fraaie lied zong Dat bleek de in Arnhem geboren va der van twee lieve dochters die tot op dit ogenblik voornamelijk karig rondkwam door achtereen volgens de bas te bespelen in het parodistentrio " Triple sec ' ' De kleine drie ' en ' Het pokertrio ' ZiJn grootste wens was echter altijd gebleven om ééns een ' vol waardig ' cabaretier te zijn Zijn grote belangstelling in die richting bracht Ted de Braak in contact Accent MIES BOUWMAN de eerste met ' Flanders and swann ' twee Engelse entertainers die optreden in het Londense ' Globe-theater ' En het lied zelf Werkelijk zoiets bijzonders Jazeker al is het moei lijk zich op papier voor te stellen hoe verrukkelijk het is te luisteren naar het vettige accent waarmee — zo luidt het verhaal — ' de oude snoeper het lieve meisje aan de alcohol tracht te brengen teneinde haar ' Eersteling Met medewerking van Jan Koop man zag hij kans de exclusieve O met madeira maar dat is geen kunst hoor ik u zeggen ver gis u niet Die meneer heeft er toch de afspeelduur van een gram mofoonplaatje voor nodig 
22 ZATERDAG IS JANUARI 1966 mUEOHTSOH KlEPWSBLAjp DESKUNDIG ADVIES uitvoerige reisprogramma's op aanvraag REIS RUBRIEK VLIEGREIZEN 15 dgn Mallorca v.a 320 15 dgn Costa Brava v.a 308 15 dgn Joegoslavië v.a 410 - BÖNTOURS JANSEN VLIEGREIZEN 15 dgn Athene 450 - 11 dgn It Riviera 335 - 11 dgn Adriatlsche kust 335 - Recht t/o de City bioscoop Voorstr 110 - Hoek Piompetorengracht Utrecht Tel 24235 I VLIEGREIZEN j 14 dgn Egypte 595 16 dgn Libanon 598 - vémtkmmi 1966 AUTOCARREIZEN met Uitstapjes Rijn - Moezel 5 d v.a 130 - Neclordal 6,13d v.a 150 - Zwarte Woud 6,8,13d v.a 167 - Sauerland/Waldeck 6 8d v.a 153 - Harz/Waldeck 8d v.a 215 - Luxemburg 8d v.a 207 - Dolomieten 8,10,15 d v.a 212 Oostenrijk/Salzburg Tirol - Vorarlberg lod v.a 260 - Zwitserland 10 d ' v.a 327 - Franse Alpen - Mont Blanc 10d v.a 341 - Joego Slavië I2d v.a 330 - postenrijk - Karihthië I2d v.a 320 - Beieren - Gross Glockner 13 d v.a 330 - Skandinavië iS'd v.a 625 - Karinthië - Wenen I4d v.a 410 - Spaanse Kust/Andorra 15 d v.a 465 - Baskische Kust/Lourdes 15 d v.a 480 - Rome - Napels - Capri 16 d v.a 655 - STANDPLAATSREIZEN per autocar Rijn - Moezel 8 15d v.a 157 - Hoog Sauerland 8 15d v.a 157 - Oostenrijk/Tirol 10,13,14,17 d v.a 204 - Oosteririj1 KERKRADE Hoofdstraat 69 WÊ^0 ^ HEERLEN dr Poelsstraat 3 tel 04440 - 5961 ^ ï ^* AMSTERDAM Westermarkt 3 tel 020 - 232929 SINDS 1911 vraagt onze uitvoerige gratis brochure Per bus trein of vliegtuig 14 dagenLA^L.naar ' t mooiste plel(je aan ' t Gardameer 155 - 14 Dagen of langer vakantie vieren in ' n comfortabele en compleet ingerichte bunga lowtent of bungalowhuisje inclusief heen en terugreis j U kunt ook op eigen gelegenheid naar Lazise reizen en op Camping Ideal ' n bungalowtent of bungalowhuisje reserveren volledig in gericht U bent dan de ' gelukkigste vakantie genieter vanaf h 11 _ P-P - vanaf | 1 ^ 1 ^ _ P-P - 60 - Vraag direct de uitgebreide brochure over deze fantastische en voordelige vakantie ca.zn.pixig id.ea.1 / Lage Zwaluwe Groenendijk 16 tel 01684-447 èn 01690-489 BON Gratis een brochure Naam —.¦¦——.—•—-¦—" Straal Woonplaats - ^^^^.^^ ••••••*••• ••••*••••• AUTOCARREIZEN vanaf vanaf 5 dg Harz-Gebergte f 136 10 dg Kitzbiihel f 203 - 8 dg Königswirter f 152 - 10 dg Wenen f 340 - 9 dq Gengenbach i 168,r 14 dg Rome f 440 - 9 dq Zella.Harmersbachf 167 - 10 dg Lazise f 222 - 5 dg Parijs f 15V 10 dg Torbole f 219 - 10 dg Lourdes f 307 - 13 dg SestrI Levante f 295 - 10 dg Rankwell f 209 10 dg Lugano f 325 10 dg Imst f 212 - 10 dg Locarno f 325 - 10 dg Westendorf f 171 - 10 dg Hergiswil f 285 - 10 dg KIrchberg f 178 - 10 dg Alpnach f 142 - 10 dagen ALPNACH Vierwouds tedenmeer verzorging in eigen Vakant e-Paviljoe n - vanaf f 142 - Opstapplaatsen vanaf Haarlem - Amsterdam • Utrecht • Zeist - Arnhem - Nijmegen • Venio * Den Haag • Delft - Rotterdam - Dor drecht - Breda - Tilburg - Den Bosch - Eindhoven - Weert - Roer mond - Maastricht - Beek - Heerlen •••••«••• "«••••• l »** VLIEGREIZEN vanaf Vliegveld BEEK en SCHIPHOL per DC 7C en OC-8 MAC en KLM naar MAJORCA - COSTA BRAVA COSTA DEL SOL - CATALAANSE RIVIERA - CANARISCHE EILANDEN - ADRIATISCHE RIVIERA COMO MEER - GOLF VAN NAPELS - SARDINIË NOORD JOEGO-SLAVIË - ZUID-JOEGOSLAVIÉ - GRIEKENLAND - PORTUGAL - MIDDELLANDSE ZEE CRUISES Reis vooral en overal met ¦« u.^aaL-.aaL i 1 ^ A « > é Reisbureau Ebatours - Prins MauritsLan 47 BEEK L - Tel 04402 - 2333 ' -« r Volledig vepxorgdB vakanllepelzen ¦ Boeken bij REIS - EN PASSAGEËUREAU VAN NIMWEGEN UTRECHT VOORSTRAAT 90 TELEFOON 231 21 ZEIST EERSTE HOGEWEG 24 TEL 03404-17700 VAKANTIE VOOR IEDEREEN Enorme keuze reizen per autocar - boot - trein en vliegtuig Goed en goedkoop Altijd plaats Tevens agentschap van vrijwel alle reisbureaus vermeld in dit blad Reisbureau RICCO Mariastraat 30 tel 11486 Voor REISBUREAU GROENËVELD HOFSTAD TOURS en REISBUREAU DE HAAS boeken bij VAN NIMWEGEN UTRECHT VOORSTRAAT 88-90 t.o Boothstraat Telefoon 33121 - 12497 Telex 47221 ZEIST Ie HOGEWEG 24 t.o City Telefoon 03404 • 17700 fit vliegt u naar de zon 15 daj ATHENE v.a 450 11 dagen CATTOLICA v.a 335 15 dag^en COSTA BRAVA v.a 308 14 dag-en EGYPTE v.a 595 " 15 dag'en MALLORCA v.a 320 15 dagen GRIEKENLAND v.a 450 16 dagen LIBANON v.a 598 15 dagen DUBROVNIK v.a 410 11 dagen GARDAMEER v.a 338 EINDHOVEN Kerkstraat 14 tel 65652 04900 AMSTERDAM Heiligeweg 44 tel 65186 020 DEN HAAG Wagenstraat 86 tel 639803 070 11 dagen IT RIVIERA v.a 335 15 dagen KORFOE v.a 525 ERKEND REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIMWEGEN — Telex 47221 UTRECHT Voorstraat 88—90 t.o Booihsiraat ] — Telefoon 23121 • 12497 ZEIST Ie Hogeweg 24 — Telefoon 03404-17700 HAAI?=NU-UW ZOMERPRÓGRAMh4A 1966 // BJ jf \\ gsm alle bekende reisorganisaties vakantie Ergens op 56 pagina's gratis kleurenfoto's begint Uw ZOMERVAKANTIE Twee drie weken helemaal eruit VLIEGEN TREINEN OF PER AUTOCAR Reis hotel alles voor U geregeld GRIEKENLAND v.a 455 - SPANJE v.a 299 - JOEGOSLAVIË v.a 399 - TURKIJE v.a 899 - NEDERLANDSE REISKAMER ITALIË v.a 179 - BQNTOURS REISBUREAU JANSEN Voorstr 110 - UlrecM l/o DE CITY ¦ tel 24235 OOSTENRiJK v.a 199 ISRAEL v.a 1059 - SPANJE Benidorm v.a.459 - Vraag NU aan de GRATIS vakantiegids 100 pagina's van Reisbureau DE HAAS < Kolossale keus I uit perfect ver zorgde touring - car vlieg en treinreizen De Haas " vertrek punten door heel Nederland Naar alle sublieme Europese vakan tiegebieden als Touringcar-reis 12 dg Costa Brava f 275 -.- Wist U Jat wij in sommige vakantieoorden onze bemiddeling verlenen bij het huren van scooters en auto's En dat is nog maar één service Begint U eens onze vakantiegids aan te vragen 56 pagina's foto's maken U veel duidelijk BON stuur mIJ gratis Uvir vakantiegids 1966 naam " „.....„..«...,.,„„„.......„ adres „..„„.„ woonplaats „ ^^ REISBUREAU EUROTOURS Meent 7ia Rotterdam tel 010-139080 * Erkend door de Nederlandse Refskamer Boeken bij ERKEND REIS - EN PASSAGEBUREAU DE HAAS Reisbureau N.V afdeling A Kerkev/jjtt 91 Veenendaal Tel 0838S 284S 3 lijnen)Lid Ned Réisliamer ' ¦ j VAN NIMWEGEN utrecht Voorstr 88-90 t.o Boothstr Tel 23121-12497 Telex 47221 Zeist Ie Hogeweg 24 - Tel 03404-17700 »^^^^^^^^^^^^^^^^^»^^^^^^^^^^^^ o ^^^^^^^^^^^^^^^^^^.^»» % ^ ^.^ UN STICHTING KATHOLIEK INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING Nationale Centrale voor Woningbouw - corporaties „ NEÜDEFLAT " — NEÜDE te UTRECHT Bij de Bouwkundige afdeling — die uitsluitend werk zaam is op het gebied van de woningbouw — kunnen worden geplaatst arlv j^\j jgrly jgrlT jyl ^ Sporfhuis Cenfmrn te Utrecht heeft plaats voor Administr medewerkster H.T.S.-ers om de filiaaladministratie te vei'zorgen Leeftijd niet beneden 20 jaar en Ulo opleiding en kantoorervaring gewenst Cheffin met diploma bouwkunde of gelijkwaardige opleiding die zich een specialistische kennis van de woningbouw willen verwerven op het gebied van ontwerp en uitvoering ^ ervaren bouwkundige tekenaars Gegadigden voor deze functie dienen ten minste 25 jaar te zijn en te beschikken over een opleiding overeenkomende met U.T.S of bouwkundig tekenaar P.B.N.A Het salaris zal nader worden overeen gekomen Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermelding van persoonlijke gegevens opleiding ' ervaring e.d binnen 10 dagen te richten aan de directeur van de Stichting K.I.V „ Neudeflat " — Neude te Utrecht voor de verkoopafdeling sportieve kle ding die met tact het afdelingsperso neel kan leiden en de cliënten inne mend kan bedienen Sollicitaties te richten aan de bedrijfsleider van het filiaal te Utrecht Vredenburg 4 telefoon 030 16 514 ^ l:!_g^_j^\^_Si:^.Jli ^ Stichting Academisch Zielcenhuis Utrecht Bij het personeelsbureau kan geplaatst worden een ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER De beste krant in Midden Nederland De werkzaamheden zullen o.a bestaan uit het uitwerken en typen van funktiebeschrij vingen en de beoordelingsrapporten F VAN KONINGEN loodgietersbedrijf en installatiebedi-yf Wij leveren U g^eisers gasfornuizen gasconvectors enz Ook op inruilactie Gevu-voorwaarden Bezoekt onze showroom VARKENMARKT 18—20 naast Witteveen - Telefoon 14727 ¦ ¦ ¦ Daarnaast zal een korte samenvatting van deze beschrijvingen moeten worden samen gesteld Ksuididaten moeten ten minste in het bezit zijn van het Mulo - en typediploma • Bovendien is een goede uitdrukkingsvaardig heid in de Nederlandse taal een vereiste Leeftijd 22—30 jaar De grootste en meest uitgebreide sport - rubriek ¦ ¦ ¦ ¦ Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring met een maximum van ƒ 672 — excl 6 % vakantietoelage Op dit salaris wordt geen premie A.O.W ingehouden Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van no 41 op brief en envelop te richten aan de personeelchef van het ziekenhuis Catharynesingel 101 utrecht _ Vs 
ifS ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 16 JANUARI 19 66 23 Woensdasfavond Elektra in door G van Ravenzwaaij DE OPVOERINGEN van Elektra 1903 en Öedipus und die Sphinx 1906 van Hugo von Hofmannsthal betekenden een literaire doorlichting van de ziel Het Elektra-complex — het han gen van de dochter aan de vader en de afweer t.o.v de moeder — staat hier nog slechts in het romantisch-klassieke licht maar de analyse is reeds zover strekkend dat de leer van de toen circa 50 jaar oude Weense hooggeleerde Sigmund Freud zichtbaar werd in toneelstukken Hofmannsthals bewerking van Sophokles ' tragedie is een door tasting van de granietharde noodlotsgedachte en de moge lijkheid van de menselijke wil Dejekstdichter Hugo von Hofmanns - ^ g^e inzichten mogen achter haald zijn door nieuwere maar het is typerend dat Gustav René Hocke in zijn actuele studie 1963 Die Welt als Labyrinth het vroege speurwerk in het teken van Zauber des Spiegels respecteert én daarbij de naam van Hof mannsthal vermeldt 7k zie muziek als hoofdzaak ^ MARIJKE van der Lugt niet voor te stellen als de vrouw die woensdagavond hunkert naar het moment dat haar broer Orestes haar moeder vermoordt en daarbij tevens Aegisthus de onwettige bedge noot om het leven zal brengen Wij zien het deze operazangeres niet aan dat zy op moorddadige wvjze driehoekskwesties oplost Zij is een door en door gezond-nuchtere vrouw nog wel een koene dochter uit een zeemansfamilie Het enige vreemde in haar leven vindt ze het kampi oenschap typen dat ze heeft behaald Daarna is ze getrouwd verwende haar kinderen met disciplinaire hand en krygt soms wel eens een telefoon tje van haar zoon in Canada als deze soms uit heimwee naar huis belt Maar moordzaken in het huls aan de Prins Mauritslaan in Den Haag daarvoor is het gezinsleven er te druk en als de moord op Klytaemnestra en Aegisthus niet op muziek zou zijn ge zet was deze criminaliteit thuis nim mer ter sprake gekomen Nu is het huis vervuld van Elek tra waarvan zij de titelrol in de ge - Richard Strauss in de jaren dat Jiij zijn opera Elektra schreef Marijke van der Lugt in de titelrolvan Richard Strauss ' muzikale trage die Elektra we wederom ' Neen ' zegt ze ' Richard Strauss schreef noten die boven die woorden uitgingen In die noten groeit mijn rol zwart/wit ofwel wraak / tederheid meer dan ik welke andere rol van deze opera Ik zie muziek als hoofdzaak ' G van R Tournee van Susana y José DEN HAAG — Het Spaanse dans ensemble Susana y José zal zijn tournee door Nederland op 1 februari in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag beginnen In wereldpremière gaat dan het nieuwe ballet van Susa na en José La Celestina naar het oudste toneelstuk uit de Spaanse li teratuur De rol van Celestina zal worden vertolkt door de flamenco-zangeres Maria la Talegona die hiermee voor het eerst buiten Spanje optreedt De muziek werd gecomponeerd door An tonio Robledo Behalve La Celestina gaat eveneens in Den Haag in wereld première de dans Aspectos 1966 Op het programma staat voorts een nieu we flamenco suite De toernee van het ensemble duurt in ons land zes weken Voorstellingen worden gegeven o.m in Rotterdam Amsterdam Utrecht Na ons land bezoekt het ensemble België Duits land Oostenrijk Zwitserland en En geland Met de entree van de flamenco-zan geres is een nieuw aspect aan het en semble toegevoegd Maria la Talego na is een bekende zangeres in Span je die tot nog toe niet in theaters op trad behalve op Spaanse kerkelijke feria's Medewerkenden zijn voorts de gitarist Andres Batista de flamenco zanger Enriques Morente de con certpianist Armin Janssen en de ho boist Pedro Iglesias De dichter — geboren in 1874 — had hiermee de aandacht gewekt bij de tien jaar oudere componist Ri chard Strauss die meer wilde weten van de verhouding van het duistere in het onderbewustzijn en het waar neembare in het bewustzijn Dit lag in de lijn van Richard Strauss die toen reeds een belangrijl oeuvre op zijn naam had staan waarvan Ton dichtungen als Tod und Verklarung 1888 1889 Till Eulenspiegels lustige Streiche 1894 1895 Ein Heldenleben 1898 in feite literair-muzikale wer ken waren Deze gelden geenszins als pro grammatische rauzielc n.l dat de mu zielc uitdrulcliing moet geven aan de woordelijlte inhoud van de geestelijlte strekking Er is slechts sfwrake van ' n muzikale typering in motieven en / of thema's gelijk Beethoven dit reeds deed in zijn Coriolan-muziek Hier schuilt evenwel het gevaar dat de musicus te veel aan filosofie gaat doen Paul Riesenfeld waarschuwde zijn vriend Richard Strauss daarvoor in een openhartige Ixrief maar de kunstenaar antwoordde dat hij ' ganz und ganz Musiker und immer wie der Musiker ' is Richard Strauss geeft ons daarmee een gouden sleutel in de hand waar mee wij immer toegang krijgen tot Expositie geld-vormen in Den Haag Van onze correspondent DEN HAAG — Onder de titel Een munt is meer dan geld wordt op een tentoonstelling in het Koninklijk Pen ningkabinet in Den Haag een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de primitieve geldvormen tot het heden daagse metalen geld In de expositie zaal worden tevens prijspenningen van de 18de eeuw tot onze tijd tentoon gesteld De tentoonstelling omvat deze keer niet alleen metalen betaalmiddelen maar ook voorwerpen die niet als munten beschouwd kunnen worden doch die wel een zekere betaalwaar de vertegenwoordigden Deze voor werpen — onder meer een olifants tand een halsring een werpmes en koperen staafjes — zijn beschikbaar gesteld door het museum voor land en volkenkunde te Rotterdam Dit museum leende ook een aantal oos terse munten uit De oudste munten die worden ge ëxposeerd dateren uit de zevende eeuw voor Christus Interessant is de verzameling Chinese betaalmiddelen waarvan de ontwikkeling in een der vitrinus wordt getoond Op de ten toonstelling zijn voorts verscheidene muntsoorten te zien waarvan exem plaren in Serooskerke zijn gevonden • DEN HAAG — De minister van crema heeft drs R W D Oxenaar directeur van het rijksmuseum Kröl ler-Müller te Otterlo benoemd tot Ne derlands commissaris voor de 33e Biënnale te Venetië in 1966 De heer Oxenaar zal bij de samenstelling van de Nederlandse inzending worden bij gestaan door de heren drs H J A M van Haaren Den Haag en D wieUing Rotterdam zijn muziek ongeacht of men zonder meer van muziek houdt dan wel er z'n beroepsistudie van heeft gemaakt Daarbij wil ik er evenwel op wijzen dat Richard Strauss na zijn symfo nisch gedicht Ein Heldenleben weinig nieuwe toongedichten heeft gemaakt doch zich uitgesproken heeft gecon centreerd op opera's Na enkele jeugdcomposities van deze aard is zün Salome 1905 — naar tekst van Oscar Wilde — een geduchte stap op ' t muziek dramatisch toneel Daarna blijft hij opera's schrijven t.w Elek tra Rosenkavalier Ariadne auf Na xos Frau ohne Schatten Arabella Daphne e.a waarvan de meeste op teksten van Hugo von Hofmannsthal Menigmaal treft men in deze ope ra's uitvoerige tussenspelen aan die genoemd karakter van ' Tondichtun gen ' dragen zoals in de Elektra waar zij naar de verborgen bijl graaft waarmede Orestes zijn wraakdaad moet volvoeren Hier spreekt een en kel motief maar elders zijn het er enige van zuiver musicerende im - Recente foto van de Mycene-burcM pressie danwei van een expressivi teit die men toentertijd eenvoudigweg muzikaal pervers genoemd heeft Klankgeweld Het is menigmaal niet gering wat Strauss aan klank teweegbrengt wat ons overigens nu na circa zestig jaar niet meer zal onthutsen Wij schrikken in onze dagen toch ook niet meer van Strawinsky's Vuurvogel dat kort na de Elektra in Dresden bij de'pre mière in Parijs nogal opzien baarde Hoe ontroerd overigens heeft menig een tijdens het Holland Festival 1958 naar de opvoering van het mono drama Erwartung van Arnold Schön berg geluisterd een werk juist uit hetzelfde jaar ah Elektra van Ri chard Stauss Arnold Schönberg koesterde even als zovele anderen onder wie ook Ri chard Strauss zoveel bewondering voor Richard Wagners muziek Tris tan und Isolde 1857-1859 dat men er zich nog zovele jaren daarna niet van kon losmaken ' Toch wilde de compo nistengeneratie van die dagen vrij zijn van Wagners unendliche melodie en Richard Strauss was één dergenen die daarin volledig slaagde door zijn persoonlijkheid en zijn weergaloos Twee premières Nationale Ballet AMSTERDAM — Tijdens een voor stelling van het Nationale Ballet in de Rotterdamse schouwburg op 20 januari zullen twee Nederlandse balletten in première gaan Het is het ballet Mozart symfonie no 29 van Rudi van Dantzig en het jazz-ballet Kortsluiting van Robert Kaesen op muziek van Ruud Bos Naast deze premières de eerste van het Nationale Ballet in dit seizoen zullen nog worden uitgevoerd het bal let Jungle eveneens van Rudi van Dantzig en de pas de deux uit Le Cor saire van Petipa op muziek van Ro drigo fcnappe compositiekunst De Elektra getuigt met z'n veelvoudig bezet or kest van een instrumentatiekunst die ons doet beseffen dat juist Richard Strauss de Traite d'instrumentation et d'orchestration modemes 1844 van Berlioz in een vernieuwde uit gave 1904 heeft kunnen herzien Hoofdfiguren Zijn meesterschap kan men in het muziekdrama Elektra waarnemen Vocaal feitelijk met enkele hoofdfigu ren t.w Elektra haar zuster Chry sothemis en de geringere rol van moeder Klytamnestra De partij van Orest — wij bezigen hier de Duitse spelling der namen — is middelgroot die van Aegisth is klein Het aandeel van de nog kleinere partijen zoals die der maagden in de monoloog is wel van belang maar niet omvangrijk evenmin als het koor der dienaren en dienaressen Maar het orkest is groot en daar speelt zich in muzikale zin dikwijls méér af dan op het toneel Met de ruim veertig melodische mo tieven die ieder een typering van een gedachte of situatie weergeven krijgt men er muzikaal gesproken handen vol werk aan Het is een machtige constructieve rekensom als we dit in de partituur bekijken We behoeven er evenwel niet altijd rekenkundig uit te komen want Richard Strauss is ' ganz und ganz Musiker und immer wieder Musiker ' naar we hierboven reeds citeerden Dat wil zeggen dat hij ons gespannen laat luisteren zon der dat we het gevoel krijgen een rekensom te moeten oplossen Dat heeft hij voor zichzelf gedaan als hij dieper wilde gaeun dan het woord van de tekstdichtef Hofmannsthal zoals bij de monoloog waarin Elektra ver haalt van de nachtelijke gesprekken bii het graf van haar vader Dit is ook het geval met de herkennings scène met Orestes en hier met een lyriek die boven het bewustzijn uit stijgt Ontzettend is daarna de expres sie van de moord die Orestes op zijn moeder pleegt ' Triff noch » einmal ' roept Elektra hem toe Hier is de muziek een brok realisme waarbij Puccini's Tosca 1900 met de martel scène van Cavaradossi kinder -^ el is Verbijstering En wat te schrijven over de aller laatste scène als Elektra in de extase na de wraakneming ineenstort In een felle pregnante expressie horen we fluiten hobo's clarinetten trom petten en strijkers Het orkestspel wordt breder van tempo en ver traagt Het slot is eigenlijk conven tioneel en als het doek is gevallen zijn we verbijsterd al ons peinzen over dieptepsychologie ten spijt Qverigens blijft het een goede zaak de Elektra bij herhaling te beluiste ren Daartoe biedt de unieke complete uitvoering op DGG zowel mono als stereo een uitnemende gelegenheid Behalve de voortreffelijke muzikale leiding van Karl Böhm werken o.a als solisten mee Inge Borkh £ l1s Elek tra Marianne Schech als Chrysothe mis Jean Madeira als Klytamnestra allen uitmuntend in hun prestaties Bovendien is de opname zelf — met al de gróte problemen bijzonder goed verzorgd ook qua klankregie ii^Aiviiïmi Grafiek van J G Geyger voor DGG Elektrorproduktie Marijke van der Lugt wraali ^ doch zanglustig Rol van Elektra piek in carrière lijknamlge opera van Richard Strauss zal zingen en wel als eerste soliste in het Münsterse operagezelschap Het is een piek in haar operacarrière na zovele successen in Berlijn waar ze de Ortrud in Wagners Lohengrin zong Voorts zong ze te Hamburg in de Nabucco van Verdi en Tristan van Wagner in Londen in Wagners Wal küre en Verdi's Hallo in maschera en in Barcelona stond ze als Isolde op de planken Hoe komt u tot de Elektra vroe gen we haar ' Dat begon in 1963 toen van deze opera in Rotterdam een concertuitvoering werd gegeven ik moest daarop deze titelrol in Düs seldorf Wupperthal en Munster zin gen en nu kom ik met de Münster se operagroep naar Nederland ' Een Nederlandse operazangeres met een buitenlands gezelschap in Utrecht mompelden we ' Ja ' zei ze even haar ogen veelzeggend opslaand We beloofden elkaar uitslui tend over de Elektra te praten Het is vocaal een zeer zware par tij zei ze ons Ik sta twee uur onaf gebroken op het toneel in al de ze ven scènes In de monoloog met een enorme omvang voor mijn partij met hoge tonen die ik 10 a 11 tellen moet aanhouden later sta ik in de her kenningsscène met Orestes voor een zangpartij van 2 % octaaf Daarnaast heb ik veel te doen veel met het pregnant-ritmische maar ook veel met het bel canto dat Richard Strauss aan deze partij verleent We noemen enige aspecten van Strauss ' compositie op de overgang naar de Elektra na zijn voorafgaan de opera Salome en dan na de Elek tra de Rosenkavalier Onnaiddellijk borduurt zij voort op dit stramien wijst op het Rosenkavalier walstem-po in het duet met Chrysothemis en doceert hoe sterk de psychische aan zichten zijn die niet alleen expres sieve zang maar ook sterke actie in het spelen verlangen ' Ik ben in staat tot alles ' zegt ze ' Ik denk alleen aan de op mijn vader Agamemnon gepleegde moord en hoe deze door Orestes met de dood van mijn moeder en haar minnaar dient te worden gewroken Wanneer ik ver neem van de veronderstelde dood van mijn broer besef ik dat ikzelf deze taak op mijn schouders moet nemen maar ben dolgelukkig als de mtj voorgestelde vreemdeling zich onthult als mijn broer Nu kan ik al mijn liefde uitspreken die ik jarenlang heb moeten onderdrukken en besef ik dat ik het al die tijd zonder waarach tige liefde heb moeten stellen ' ' U heeft geen urn ' zoals Sophokles het in de aanvankelijke conceptie van zijn drama aangeeft merken we op ' Hofmannsthal als dichter maakt dit lyrisch en deze lyriek kun je na een psychische overweldiging van de herkenning geen luide expressie ge ven het is aUes bel canto in de sa menzang met Orestes Het laatste duet met Chrysothemis na de einde lijk voltrokken wraakneming moet dan ook in een extase eindigen ' Hysterie noemt Hofmannsthal dit onderbreken we haar betoog Ze wU dit niet aanvaarden ' Elektra is een jonge vrouw die al haar liefde voor haar broer moet uitspreken al de liefde voor haar vader die ze ver moord hebben wat ik niet vergeten kan en iedere keer weer beleef ge lijk ik het vertel in de monoloog iedere nacht bij het graf in gesprek ken met mijn vader " Is dat de neurose die Hofmanns thal laat doorwerken onderbreken Elektra in mythe drama en opera S inds generaties rustte op het go slacht van Agamemnon koning van Mycene een vloek Zijn vader Atreus had tezamen met z\jn broer Thyeste » een stiefbroer vermoord en na door hun vader te zgn verjaagd vond Atreus in Mycene een land waar Wö later koning werd Een rustig bestaan had hü er niet en deze vloek van de moord werkte door op zijn zoon Aga memnon die als opperevelhebber met een leger naar Troje trok opgehou den werd in Aulis en aldaar genood zaakt werd zün dochter Iphigeneia ten offer te brengen Dit had « j » vrouw Clytaeninestra zodanig ge schokt dat zij Aegisthus ' voorstel tg deus diens bezoek aan Mycene — ziJ het na lang aarzelen — aanvaardde dat Agamemnon niet alleen gedood zou worden voor een oude wraak maar tevens als vergelding voor het door hem ten offer brengen vaa zyn dochter Iphigeneia Naar men weet duurde de Ttrojaaa se oorlog — 1294-1284 v C — lang genoeg om Aegisthus aan zijn nieu we huisvesting en aan Clytaemnestra te gewennen en tolereerde het boele rend minnepaar de overgebleven twee dochters Elektra en Ch^othemls en de jonge zoon Orestes Agamemnon als triomfator vaa ' Troje teruggekeerd haakte naar een liefderijke begroeting hij werd dan ook door zijn vrouw minzaam naar het bad begeleid waar zij en haar minnaar evenwel de weerloze krijgs man een net over het lohaam trokken en doorstaken Elektra de situatie doorziend vrfst de nauwelijks 12 jaar oude Orestes naar koni'nig Strophius in het land Phocis te doen wegvoeren waar hij met diens zoon Pylades werd opge voed en terug zou keren als hij de mannelijke leeftijd had bereikt ten einde de dood van zijn vader te wre ken De koninklijke familie leefde voort C3ytaemnestra met haar min naar Aegisthus en Elektra en Chry sothemis de zusters van de ten offer gebrachte Iphigeneia terwijl alle an deren behalve de beide genoemde zusters in de waan verkeerden dajt Orestes was omgekomen Zo is de situatie in de Griekse my the als de muzikale tragedie in één akte van Richard Strauss met tekst van Hugo von Hofmannsthal naar het treurspel van Sophokles een aanvang neemt Richard Strauss heeft hiermede een muzikale dramatisering aangedurfd die als tragedie Elektra/Orestes reeds weird beschreven door Aischy los 525456 v C in sterk Ijrrische expressie door Euripides 480-406 v C in toneelspaoningen die hem toen tot een der modeimste tragedieschrij vers stempelden en door Sophokles 496 406 v C wiens trage(Mes tot in de middeleeuwen hebben doorgewerkt en ook tijdens de renaissance hun in vloed op de cmitwikkeUng der drama tische schrijfkunst deden gelden hier na miskennen we allerminst wat Vol taire met deze treurspelen verrichtte In de laatste jaren onzer toneelge schiedenis is vooral Sopholdes ' Elek tra menigmaal ten tonele gevoerd meer dan Euripides ' Elektra toneel groep Centrum ' 64 We herinneren aan de grote opvoeringen van So phokles ' Elektra tijdens ' t Nederlands Muziekfeest in 1935 met de daaraan toegevoegde toneelmuziek van Al phons Diepenbrock waarvan thans nog de symfonische suite samengesteld door prof dr E H Reeser in de con certzaal wordt gespeeld Daarna in 1940 was het wederom met Charlotte Kohier in de titelrol dat men Elektra speelde en nadien in 1954 integraal met Ank van der Moer onderstreept met muzikale verzorging van de Neder landse Opera Bij al die opvoeringen gold de opi nie dat Sophokles meer wüde ontroe ren dan schokken Voor hem waren de godsdienstig ethische stemmingen en problemen minder belangrijk dan het familieconflict Het mag curieus heten dat bij de moderne toneelschrijvers de Elelclra / Orestes-complexen nog menselijker werden gesi'tueerd We merken dit reeds op bij Gerhart Hauptmann evenals bij zijn jongere tijdgenoot Hugo von Hofmannsthal Elektra 1903 maar óók in latere jaren bij Eugene O'Neills Mourning becomes Elektra-1931 Jean Giraudoux ' Elec tre-1937 Jean Paul Sartres Les Mou ches-1943 en Marguerite Yourcenars Electre ou la chute des masques-1955 Er is een milieuverplaatsing die Sartre bepaalt door afstand te nemen van de goden in de mythe O'Neill door de geschiedenis te situeren in ' n familieconflict na de Amerikaanse oorlog terviTJl Yourcenars alles simpel stelt door de misdaden te endosseren op de kleine man die wel met Elektra is gehuwd doch wiens bestaan overi gens van nutteloze aard werd geacht Ook in de film heeft Elektra zich doen gelden vorig jaar was het met de Griekse verfilming door Michael Cacoyannis — waarin Irene Papas in de titelrol en Yannis Fertis als Ores tes — een milieubeeld bijna een pas torale als het gegeven niet zo keihard was geweest en het landelijk aspect niet zo letterlijk in meters film was uitgemeten Het doet ouderwets aan op te mer ken dat Elektra met muziek van Ri chard Strauss op het libretto van Hu go von Hofmannsthal naar Sophokles ' tekst toegespitst is op Freuds inter pretatie van dé hysterie welke in diit drama naar een neurose wordt ge ëvolueerd Het gaat hier niet om het drama dat de naam Elektra draagt maar het is Elektra Met het muzi kale beeld van Richard Strauss dat zes jaar na het toneelstuk werd ge componeerd is deze woordexpressia versterkt De première op 25 januari 1909 in de opera te Dresden werd een theater schandaal Daarna in 1910 en 1911 was dit al geluwd bij de opvoeringen — o.a tijdens de Strauss-feesten — in ons land Tijdens het Holland Festival 1963 was de concertuitvoering te Rotter dam een der hoogtepunten van onze zomermanifestaties en genoot dit werk — evenals elders — de faam van een van Strauss ' knapste compo sities G van R 
Z4 ZATERDAG 18 JANITABI 198S ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD OTBSlCHTSCH NIECWSB Jonge mensen die bereid zijn te tonen wat ze w/aara zijn en die wij graag en op alle mogelijke manieren willen bijstaan in het verwe zenlijken van deze idealen Er is plaats voor meisjes en jongens die in september a.s tenminste 18 jaar oud zijn bij voorkeur een Mulo - Inas - of gelijkwaardige opleidinghebben genoten en de 3-jarige cursus ter opleiding tot het diploma Ziekenverpleging B willen volgen De vooropleiding van deze cursus start 1 april a.s meisjes van 16 jaar en ouder die meer voor de huishouding voelen en als huishoudelijk assistente een goed loon willen ver -' dienen meisjes van 16 jaar en ouder die geen Mulo - Inas - of gelijkwaar dige opleiding hebben gevolgd maar toch „ in de verpl'^ging"willen Zij kunnen in een voorbereidende periode op verschillen de afdelingen stages lopen en praktijk opdoen om op een latertijdstip haar keuze te bepalen ik wil vryheid zelfstandigheid verantwoordelijkheid ik wil perspectief sfeer afwisseling ik wil gelukkig zijn in een mooie omgeving ik wil met hart en ziel aan mijn werk bezig zijn ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m Aan de afdeling Personeelszaken van het Nederl Hervormd Psychiatrisch Ziekenhuis „ HULP EN HEIL " en „ SCHAKENBOSCH " Veurse Achterwreo 133 Leidschendam ben ben geboren op en heb na de lagere school deze opleidlng(en gevolgd wit graag nadere inlichtingen ontvangen over de plaatsingsmogelijkheden in Uw ziekenhuis mijn voorkeur gaat uit naar l wil een positief beroep „ Ik wil een beroep dat méér is dan zo-maar-een-baan een beroep dat mij ook persoonlijk voldoening geeft waarvoor ik moet worden opgeleid en dat mij te allen tijde goede toekomstmogelijkheden biedt met prima sociale voorzieningen veel vakantie en vooral waar dering " Positief want voor de moderne jonge vrouw en man van om en nabij de 18 jaar is het een goed recht om bewust een beroep te l^iezen het is zelfs méér dan een recht Daarom willen wij hun ouders adviseren steun hen In dit positief kiezen want zo'n moge lijl(heid is erl Bij ons In het Nederlands Hervormd Psychiatrisch Ziekenhuis „ HULP EN HEIL " en „ SCHAKENBOSCH " te Leidschendam waar ruim 550 patiënten wonen en werken voor hun genezing zijn jonge mensen nodig in de huishouding en als leerling-verpleegster en - verpleger Denk er eens over na Spreek er over thuis Neem daarna je pen vul de bon in en stuur hem op Je ontvangt dan alle gewenste inlichtingen Desgewenst ontvang je een oproep ter kennismaking waarbij ook je ouders welkom zijn Reiskosten worden vergoed Dan weetje waar je komt in een team van medewerkers en medewerksters die samen de zorg op zich hebben genomen voor een groep geestelijk zwakkeren Dan krijg je een indruk van dit veelzijdige mooie werk Bij ons Cl Uul heb een positief beroep en wil wel eens van omgeving veranderen met andere mensen en andere mogelijkheden ik wil graag meer ervaring opdoen Dat wordt geboden bij ons Er is plaats voor ervaren huishoudelijke krachten verplegenden B en verplegenden A die voor het diploma B worden opgeleid In - of extern gunstige salaris - en pensioenregelingen Schriftelijke sollicitaties te richten aan de geneesheer-directeur Veurse Achterweg 133 Leidschendam Telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door de afd Personeelszaken onder no 01761 39.31 JIN JERSEY INDUSTRIE VBIESLANTLAAN 6 — KANALENEILAND Eindpunt lyn 7 — TELEFOON 826U Wy vragen enige MEDEWERKSTERS in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die op ons modem Icantoor worden opgeleid tot ADMINISTRATIEVE KRACHTEN Enige jaren M.U.L.O vereist Een prettige werkkring met een aantrek lijke salarisregelirig kunnen wij u bieden Sollicitaties aan bovengenoemd adres r \ Het Algemeen Sociaal Fonds ter bevordering van de Volksgezondheid „ Draagt Elkanders Lasten " instelling van het Chr Nat Vakverbond gevestigd te UTRECHT Maliebaan 8 a vraagt voor zo spoedig mogelijk TWEE TYPISTES in het bezit van U.L.O - en typediploma Het bezit van steno-diploma of vergevor derde studie daajrvoor strekt tot aanbe veling Zaterdags is het kantoor gesloten wegens 5-daagse werkweek Sollicitaties te richten aan het bestuur van het fonds Draagt Elkanders Lasten " Maliebaan 8 a Utrecht V / Bij de N.V Utrechtsche Loodgieters Combinatie Willem van Noortstraat 25 Utrecht is plaats voor mnl of vri kracht voor de loonadministratie Indiensttreding uiterlijk 1 maart 1966 Voor iemand met ambitie voor het zelf standig bijhouden van de loon - en perso neelsadministratie bieden wij een goed sala ris en goede vooi-uitzichten Ervaring in een dergelijke funktie en kennis van de sociale wetgeving gewenst U kunt solliciteren per brief persoonlijk van 8-18 uur of per telefoon no 26447 na werktijden 44818 A llemaal zullen ji eens in een circus weest en daar met v hebben gekeken naar de van de gedresseerde denk ik Knap dat ze soms z sta je versteld van Maar het valt heus i ze zover te brengen heel veel geduld en vooral zachtheid voo Met geweld wordt niets Luister maar T OEN Jacky een kleir kaanse jongen van vee met een groot circus mee dat voornamelijk omdat hij dieren hield en hij zich in had gezet dierentemmer te Nu zijn baantje bestond gin alleen in het schoonhi de hokken vers stro uitsi voedsel aandragen Van tei voorlopig geen sprake Voo trad Rinaldo op een grote een zwarte baard die volg veel te gauw naar de zw als de dieren zijn zin n doen En daar kon de jongi mee eens zijn Hij probeerde met rusti delijke woordjes het vertrc de beesten te winnen wan stro eten of drinken bracl gauw kenden ze hem Er ny's zebra's kamelen ber olifanten En één van de tant Jumbo was zijn specii H ren Dekh ET dier was nog niet 1 troep en moest dus ni Addressograph-JHulfigraph Nederland N.V Bartoklaan 19 — Utrecht — Telefoon 030-30794 vraagt voor de buitendienst in Utrecht en omgeving MONTEUR VOOR DE MULTILITH-OFFSETDUPLICATORS Wij ' stellen prijs op sollicliafies van hen die een L.T.S hebben afgelopen of een gelijkwaardigeopleiding hebben gehad 26 jaar of jonger zijn de ambitie hebben een modern vak fe leren en hun kennisfe richten op de nieuwsfe kieinoffsefdrukfechnieken waaringrofe druksnelheden en uiterste precisie belangrijke factorenvormen de eigenschappen bezitten die voor deze zelfstandige engevarieerde functie noodzakelijk zijn In eigen bedrijf ontvangt meh een speciale opleiding gedurende welke men het volle loon ontvangt Een goede verdienste en goede sociale voorzieningen zijn aan deze veelzijdige en interessante funcfie verbonden Sollicitaties gelieve u fe richten aan Addressograph - Multlgraph Nederland N.V Kleine - Garfmanplanlsoen 21 Amsterdam C Persoonlijlc bezoelc gelieve u uitsluitend te brengen na telefonische afspraal < Telefoon 020 - 244782 importeur van MAT gas - en oliebranders vraagt voor spoedige indienstt'reding Monteur VOOR DE ONDERHOUDSDIENST mei elecfrofechnische vooropleiding Enige ervaring op hef gebied van zware oliesfookinsfallafies wordf op prijs gesfeld i.b.v rijbewijs B-E Uitvoerige sollicifafies fe richten aan N.V STOOMTECHNIEK ARNHEMSE BOVENWEG 251 —• DRIEBERGEN ÜTRECHTSCH « NIEUWSBLAD topkrani van Midden-Nederland PRISMA A BOEKEN Voor de afdeling redactie vragen wij MEDEWERKER VOOR KOPIJ - EN DRUKPROEVENBEHANDELING die na een korte inwerkperiode zelfstandig een gedeelte van ons uitgavenprogramma moet kunnen behandelen Vereist middelbare schoolopleiding belangstelling voor de Neder landse faal en de moderne talen belangsfelling voor typo grafie en de grafische technieken Geboden wordt een functie mef ontwikkelingsmogelijkheden in redactionele en organisatorische richting Schriftelijke of telefonische sollicitaties aan UITGEVERIJ HET SPECTRUM N.V Postbus 2073 - Utrecht - tel 03406-1541 toestel 44 Wij vragen voor onderhoud van ons uitgebreide machinepark — in confinudienst — een ONDERHOUDS-BANKWERKER Leeftijd 30—40 jaar Met L.T.S.-opleiding en praktijk ervaring Diploma BEMETEL strekt tof aanbeveling terwijl sollicitanten die op de hoogte zijn van de beginselen van de electrotechniek de voorkeur genieten Voor huisvesting fe Maarssen kan in de loop van 1966 worden gezorgd Koor informatie en soHlcitafie gelieve U zich mondeling of schriftelijk te richten tot de Afd Personeelszaken te Maarssen Telefoon 03408 1343 toestel 41 N.V MENGVOEDER U.T-DELFIA Fabrieken te Akkrum - Delft - Hoogkerk - Maarssen Vooraanstaande fabrikant van merkartikelen in de levens middelenbranche roept sollicitanten op voor de funcfie van VERTEGENWOORDIGER Leeftijd circa 25 jaar Woonachtig in de provincie Zuid-Holland of Uirechf Kandidaat zal worden belast met de verkoop aflevering en merchandising van bekende merkartikelen bij detailhande laren Geboden wordt Goed salaris Vasfe onkostenvergoeding Prima secundaire arbeidsvoorwaarden Vast rayon Zij die zich de juiste man voor bovengenoemde positie achten nodigen wij uit hun sollicifatie met recente pasfoto Ie richten aan het bureau U.N onder no 2-6715 De SINAI-KLINIEK uitgaande van de Centrale Vereniging voor de jootise Geestelijke Gezondheidszorg Is een kleine moderne psychiatrische kliniek Zij heeft plaats voor a leerling-verpleegsters ter opleiding van hel B-diploma ziekenverpleging b aspirant-leerling-verpleegsters voor de vooropleiding Salarisregeling volgens hel CA.O plus kost inwoning en bewassing De 5-daagse werkweek is ingevoerd De eerste aanschaf van dienstkleding komi geheel voor rekening van de kliniek De reiskosten naar hef ouderlijk huis gelegen in Nederland worden tweemaal per maand vergoed voor zover deze kosten meer bedragen dan ƒ 2.50 De kliniek heeff thans in samenwerking mei hel psychiatrisch ziekenhuis „ Zon en Schild " Ie Amersfoort een zeer aantrekkelijke vooropleiding Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Geneesheer-directeur van de Sinai Kliniek Laan 1914 nr 23 Amersfoort Gerenommeerde Handelsfirma op het gebied van iJZERWAREN en GEREEDSCHAPPEN zoekf voor de verkoop van Gereedschappen aan Industrieën Tech nische Scholen e.d een Verlangd wordt Verkoopervaring in genoemde branche Het rijbewijs B-E Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan GERARD VAN DEN HEUVEL Krommestraat 36 - Amersfoort - Tel 13449 2 lijnen LISSONE-LINDEMAN N.V vraagt voor haar kantoor te Utrecht REISBUREAU-EMPLOYÉ mnl Zijn taak zal bestaan uit hef kasbeheer o.m bestaande uit de afgifte en verrekening van reisbescheiden en de verkoop van vreemde valuta aan onze cliënten Daarnaast wordf hij in de gelegenheid ge steld zich de overige reisbureau werkzaam-heden eigen fe maken Opleiding ten minste MULO-niveau Leeftijd ± 22 jaar 1 —» itKfiHDSïMsit'snsliïiliiK Lissone Lindemati Uitvoerige solücitaties zo mogelijk met recente pasfoto uitsluitend schriftelijk aan het hoofdkan toor afdeling Personeelszaken Pletterrjkade 50 Den Haag Allereerst het kunstje o poten staan en enkele ogei evenwicht blijven Jacky de kleine helper bij als de dagelijkse oefei gonnen Zo ook op een ze gen Hopla Jumbo hop " bc do te roepen en liet de zw knallen De olifant slingerc slurf probeerde zijn hele i zijn voorpoten te verplaats machtig achterlijf omhoog Hij kon echter maar één van de grond krijgen te tweede wilde optillen tuim rug en Stond op alle vier Dommerd " brulde Rini regende zweepslagen Jacky kon het niet aa kwam naar voren en legde op de arm van de temmer Ach toe " zei hij sme hem niet zo Het arme die maar hij kan het eenvoudig " T RIFTIG keerde Rinald ^- ^ Vlegel " snauwde h erbuiten Scheer je weg ni waar je hoort " Verdrietig sloop de jonge hoorde nog juist hoe Rin perde Ze hadden dit or in het oerwoud kunnen lat ' s Nachts sliep Jacky in tenverblijf Daar had hij < voor zich alleen met een een warme paarde-deken hij wegdook zodra hij de verzorgd Op ' n nacht werd hij wi een vreemd geluid Er moe in orde zijn dacht hij hij op en liep langs de bi hij bij Jumbo kwam zag dikhuid moeite deed het nie je machtig te worden Oj poten steunend probeerde Wmterf>i Jongens meisjes moet je h ' t heeft vannacht beslist ge Kijk het ijs ligt in de grach ' t Duurt misschien iiog twet en je kunt een haantje wagt Rustig even afgewacht ' t Kwik zakt in de thermom onder nul Nu des te beter dat verhoogt de winterfiret „ Vorst op komst " schrijve ' dat betekent warme ivante En de schaatsen uit het vet Zijn er die bij ' t vuur gaan i Kom juist na een poosje vr kom je in je element en je kunt met rode konen op het ijs straks volop tonei dat je kind van Holland ber FANNIi H o 
DSCH NIEUWSBLAD ook wel eens beweerd dat ik gek ben Kapitein Ziegler heeft gezegd dat ik in ere hersteld zal worden en de Nobelprijs zal krijgen maar dan moet ik doen wat hij zegt Ik moest hier blijven tot hij komt " „ Weet ik weet ik " zegt de inspec teur gemoedelijk „ Kapitein Ziegler en stuurman Rohkohl zijn ook in dat hotel zij wachten op u Gaat u maar met mijn heer — hij wijst op Frank — mee ik blijf even met deze heer — hij wijst op Wil — hier en zal uw boe ken inpakken " r^E professor laat zich overreden mompelend volgt hij Frank Beneden voegen de twee Sittardse rechercheurs zich bü hem de pro fessor krijgt fluks het jongedames hoofd dat WU eerder sierde op de schouders gedrukt en vijf minuten later zit hij in een kamer geen cel van het bureau van politie alweer e kleine dierentemmer Allereerst het kunstje op de voor - weer zijn achterpoten van de grond tepoten staan en enkele ogenblikken in krijgen Maar keer op keer verloorevenwicht blijven hij z'n evenwicht en viel terug Proes - Jacky de kleine helper stond er - tend en snuivend probeerde hij het bij als de dagelijkse oefeningen be - dan opnieuw gonnen Zo ook op een zekere mor - De jongen kreeg tranen in zijn gen " ogen Daar stond nu dat arme dier „ Hopla Jumbo hop " begon Rinal - en spande zich in een kunstje te le cio te roepen en liet de zweep alvast ren voor de mensen die hem als dank linallen De olifant slingerde met zijn nog sloegen--soms slurf probeerde zijn hele gewicht op Jacky voelde ' n gevoel van schaam zijn voorpoten te verplaatsen en zijn te in zich opkomen en was het liefst machtig achterlijf omhoog te heffen hard weggelopen Maar wacht eens Hij kon echter maar één achterpoot misschien kon hij Jumbo wel hei van de grond krijgen toen hij de tiveede wilde optillen tuimelde hij te rug en stond op alle vier Dommerd " brulde Rinaldo en het regende zweepslagen Jacky kon het niet aanzien Hij k«am naar voren en legde zijn hand op de arm van de temmer „ AiCh toe " zei hij smekend „ sla hem niet zo Het arme dier wil wel maar hij kan het eenvoudig nog niet " in de emmer schoon water die naast hem stond en spoot " met een dikke straal het vuur dat al aan het stro begon te knabbelen uit Jacky was gered en met hem de andere dieren EERST begreep niemand hoe debrand ontstaan kon zijn maartoen Rinaldo's aansteker werd gevon den die hij bij de drempel verlorenhad was de boosdoener gauw gepakt.Het betekende voor hem het einde alsdierentemmer en dat niemand hem gemist heeft kan ik je verzekeren pen Jumbo,.die geduldige..reuB^r||j-:.Jacky hoe jon ^ hij ook was volg Se hem op En zonder zweep natuur - VAN nu at aan oefende de jongen iedere nacht met de jonge olifant Hij bracht suikerklontjes mee die hij van zijn zakgeld kocht en na elke poging gaf hij het dier een zoete be loning berekeningen te maken Hij schijnt nauwelijks te beseffen wat er met hem is gebeurd hij heeft nu een maal zijn eigen wereldje wat daar buiten gebeurt gaat volkomen buiten hem om Frank meldt zich nog even op ka mer zeven voor hij met de I.P be neden de wacht betrekt Wèl ver draaid heeft hij nu professor Fernan dez naar het bureau gebracht of niet Hier zit hij toch weer in levende lijve In dezelfde vuilwitte jas die de man droeg die ze meenden mee genomen te hebben en met hetzelf de zenuwtrekje om de mond Met de zelfde stem zelfs wanneer hij zegt „ Ik studeer ik studeer altijd " Wil " vraagt Frank verbijsterd Dat is geweldig " Ik hoop het " zegt Wil beschei den Roep je nu meneer Hoogzaad Die blijft bij mij we hebben gepast en gemeten hij kan precies in de kleerkast als dat nodig is Jij neemt met die recherchers beneden een strategische positie in je houdt de deur naar het hotel in het oog Als er iemand of meerderen naar En ja — eindelijk kwam het grote was Omdat hij begrepen had dat met ogenblik Jumbo bracht beide ach - zachtheid meer te bereiken valt dan terpoten omhoog bleef enkele ogen blikken op de voorpoten staan en plofte dan pas terug „ Jumbo Jumbo " riep Jacky opge togen het gaat het gaat We heb ben het gewonnen " Hij klopte op de ruwe huid van de olifant en hield hem een handvol klontjes voor We hebben het gewonnen " zei hij nog eens en voegde er^an toe en zonder zweep " En het leek wel.of de dikzak met z'n machtige kop knik te De volgende dag moest Jiimbo weer in de oefenstal komen Vooruit dommerd " riep Rinaldo hopla hop " Hij liet de zweep knal len en — ditmaal volbracht Jumbo het kunststuk Wat heb ik je gezegd " schreeuw - hij bi ] Jumbo kwam zag hij hoe de ^^ ^^ temmer tegen Jacky „ dit dier dikhuid moeite deed het nieuwe kunst ^^ vroeger te zacht behandeld Er 10 machtig te worden Op z n voor ^^^^^^^ ^ em niets dan de zweep over l!Oten steunend probeerde hij telkens ^ y ^^ ^^^^^ ^^^^„ Jacky beet zich op de lippen Hij ^ — ' keek Jumbo aan Keek de olifant ook naar hem Jacky knipoogde vro lijk en haastte zich toen de stal uit Jip en Janneke Het vijfde en laatste deel van de pocketserie met de belevenissen van Jip en Janneke de geesteskinderen van Annie M G Schmidt De N.V De Arbeiderspers sluit deze reeks ABC kinderboeken af met dit werkje voor jongens en meisjes van vijf jaar en ouder Het zijn bijna uitsluitend verhaaltjes die nog niet eerder in boekvorm wer den gepubliceerd en de jonge lezer tjes ontmoeten hierin weer al - hun oude vriendjes Jip en Janneke Tak kie en Siep en Poppejans en nog veel meer Het laatste deeltje bestaat uit ruim honderd bladzijden Bijzonder jammer voor de jeugd dat de serie hiermede wordt beëindigd want Annie Schmidt weet de jeugd bij zonder te boeien met haar fantasierij ke en humoristische verhaaltjes die door Fiep Westendorp op pittige wij ze werden geïllustreerd VAN die dag at bleef het - goed gaan Maar het vreemde was dat ook de andere dieren alleen wilden gehoorzamen als Jacky erbij was En daardoor werd Rinaldo jaloers kin derachtig jaloers Hij probeerde de jongen zwart te maken bij de baas van het circus Nu eens beweerde hij dat Jacky vergeten had de dieren wa ter te brengen dan weer dat hy het stro niet had ververst en zo meer Maar de baas die de jongen met zijn vriendelijk gezicht graag mocht lijden kon dat zomaar niet aanne men Toen werd Rinaldo heel heel slecht hij probeerde brand te stichten in de hoek van de stal waar Jacky sliep om de jongen te kunnen beschuldi gen van sigaretten-roken Eén klein vlammetje had hij maar nodig Maar nauwelijks drong de rook in Jumbo's neusgaten of hij begon luid te trompetteren stak zijn slurf ÜSTRIE KANALENEILAND TELEFOON « 2611 [ STERS 18 jaar die op ons 1 opgeleid tot ATIEVE ireist met een aantrek inen wij u bieden ires • bevordering van ' S Lasten '' Nat Vakverbond T Maliebaan 8 a STES - en typediploma ploma of vergevor - strelrt tot aanbe - r gesloten wegens 5tuur van het tonds ebaan 8 a Utrecht e nbinatie 5 Utrecht kracht maart 1966 itie voor het zelf le loon en perso 1 wij een goed sala n e funktie en kennis gewenst lonlijk van 8-18 uur ktijden 44818 iQoniie ters 3 van de kliniek den tweemaal per iekenhuis „ Zon en n de Sinai Kliniek > PEN usfrieën Tech - lijnen N N.V nl tmtÊGDTSCH NIEUWSBLAD A llemaal zullen jullie wel eens in een circus zijn ge weest en daar met verbazing hebben gekeken naar de kunsten van de gedresseerde dieren denk ik Knap dat ze soms zijn daar sta je versteld van Maar het valt heus niet mee ze zover te brengen Daar is heel veel geduld en ook ja vooral zachtheid voor nodig Met geweld wordt niets bereikt Luister maar T OEN Jacky een kleine Ameri kaanse jongen van veertien jaar met een groot circus meetrok was dat voornamelijk omdat hij zoveel van dieren hield en hij zich in z'n hoofd had gezet dierentemmer te worden Nu zijn baantje bestond in het be gin alleen in het schoonhouden van de hokken vers stro uitspreiden en voedsel aandragen Van temmen was voorlopig geen sprake Voor dat doel trad Rinaldo op een grote man met een zwarte baard die volgens Jacky veel te gauw naar de zweep greep als de dieren zijn zin niet wilden doen En daar kon de jongen het niet mee eens zijn Hij probeerde met rustige vrien delijke woordjes het vertrouwen van de beesten te winnen wanneer hij ze stro eten of drinken bracht Al heel gauw kenden ze hem Er waren po ny's zebra's kamelen beren en zelfs olifanten En één van deze de oli fant Jumbo was zijn speciale vriend H ET dier was nog niet lang bij de troep en moest dus nog veel Ie - F RIFTIG keerde Rinaldo zich om ¦'-^ Vlegel " snauwde hij hou je erbuiten Scheer je weg naar de steil waar je hoort " Verdrietig sloop de jongen weg Hij hoorde nog juist hoe Rinaldo mop perde Ze hadden dit ondier beter in het oerwoud kunnen laten " ' s Nachts sliep Jacky in het olifan tenverblijf Daar had hij een hoekje \ or zich alleen met een strozak en een warme paarde-deken waaronder hij wegdook zodra hij de dieren had verzorgd Op ' n nacht werd hij wakker door een vreemd geluid Er moest iets niet in orde zijn dacht hij Snel stond hij op en liep langs de boxen Toen Winterpret Jongens meisjes moet je horen ' t heeft vannacht beslist gevroren Kijk het ijs ligt in de gracht ' t Duurt misschien nog twee drie dagen en je kunt een baantje wagen Rustig even afgewacht ¦ I Kwik zakt in de thermometer onder nul Nu des te beter kit verhoogt de winterpret „ Vorst op komst " schrijven de kranten dat betekent ivarme wanten En de schaatsen uit het vet Zijn er die bij ' t vuur gaan kniezen Kom juist na een poosje vriezen kom je in je element en je kunt met rode konen op het ijs straks volop tonen dut je kind van Holland bent FANNIE CREMER ZATERDAG IS JTANUABI 1966 Een verliaal 24 van ' annie Lremer Tekening H ij wenkt de anderen het is nu zo druk in het café dat ze ongemerkt de trap op kunnen gaan naar de bovenver dieping waar de vergaderzalen en hotelkamers zijn gelegen In specteur Hoogzaad heeft van de ober een sleutel meegekregen maar daar kan hij niet veel mee beginnen ¦ RIEK MULDER DE deur van kamer zeven waar professor Bolivar logeert is van binnen afgesloten Kloppen " stelt ' WU voor maeir de inspecteur schudt het hoofd De professor kan met Medusa hebben af gesproken slechts de deiu - te openen voor een bepaald afgesproken klop signaal gewoon aankloppen heeft geen zin De deur forceren evenmin want als Medusa zich hier vertoont mag uit niets blijken dat een ander de plaats van de professor heeft in genomen " Wil knikt „ Ik laat Medusa eventueel rustig binnenkomen Ik ga zo zitten dat hü het bedrog niet meteen doorheeft en bovendien zal hij als dat het geval is misschien nog iets zeggen dat hij zeker niet zou doen als hij meteen wordt overvallen Begrepen " „ Begrepen Wil " Er is fluisterend gesproken Deze kamer ligt aan de achter kant van het gebouw We zouden naar het dak kunnen gaan en ons aan een touw kunnen laten zakken om zo door het raam naar binnen te kunnen komen " merkt Frank op „ Dan moet je een raam breken " zegt de inspecteur Als ik met een pistool in mijn hand de professor sommeer het raam te openen zal hij dat misschien doen " zegt Frank „ Misschien niet maar dan zal hij proberen door de deur te ontkomen en daar staat u hem op te wachten " Inspecteur Hoogzaad aarzelt even Goed " zegt hij dan ga je gang maar Vraag die agenten die nog be neden zitten een touw te halen en laten ze je helpen op het dak te komen Wij wachten hier IV jt INUTEN lijken uren uren da - ' gen Zal Frank ook al is hij een goed klimmer erin slagen het raam te bereiken Het blijft stU maar er moet zich iemand waar schijnlijk toch wel de professor in de kamer bevinden Wanneer de in specteur zijn oor aan de deur legt hoort hij hem af en toe driftig mom pelen of nerveus kuchen Maar dan gebeurt het Op de gang horen de politiemannen hoe de pro fessor een schreeuw van angst slaakt en een ogenblik later rukt hij de deur open Dieven moordenaars " roept hij met een verwilderd gezicht Terstond speelt de inspecteur het spelletje mee Juist professor Fer nandez u bent toch professor Fer nandez " De geleerde knikt Ik studeer de " stamelt hij Ik studeer altijd en ineens was er een kerel met een pistool en " lijk Eerst jaren later vertelde hij hoe hij ' s nachts met Jumbo had ge oefend Maar toen was hij zelf al een beroemd dierentemmer veel be roemder dan Rinaldo ooit geweest - Jaja " sust de inspecteur we weten er alles van wtj zijn van de politie Het is hier niet veilig voor u professor we weten een beter ho tel voor u waar u niets kan overko men Gaat u maar rustig met die heren hier mee " Ja maar " stamelt de profes sor mijn vrienden zouden me ha len kapitein Ziegler en de stuurman Herr Rohkohl Ziet u ik heb goe de vrienden die voor me zorgen ik ben met belangrijke proeven bezig Ik ben vaak uitgelachen ze hebben met onverschilligheid en wreedheid DE ZON VAN JAN ' k Zit lekker in de zon zei Jan En het regende dat ' t goot Poeh zeg wat heb ik het weer warm En ' t ijs lag in de sloot Woon jij dan in Majorca Jan Of soms in Afrika Italië Australië of Zuid-Amerika Wel nee ' k woon ook hier in de laan Kijk maar je kunt m'n huis zien staan Hè fijn die zon Ik hou er van Maar ' t onweert en het hagelt Jan Eén ding staat voor mij vast Die Jan is eèn fantast „ Haha " riep Jan „ hoe of het kon " Ik zat onder de hoogtezon boven gaan volg je op alles voorbe reid Je zorgt als er iemand op de deur van kamer zeven klopt dat je paraat bent maar je zorgt ook dat hij je niet ziet Voorts handel je naar omstandigheden Begrepen " „ Begrepen meneer " DE netten zijn uitgezet Zal de vis er eindelijk in zwemmen Ik krijg gewoon de hupfaldera in mijn knieën denkt Frank een half uur later als hij in zijn hoekje haast onder de tafel wordt geduwd door de hossende bezoekers die langza merhand naar het toppunt van feest vreugde dansen en zingen Ik zou best mee willen doen Onder die be rekop daar verbergt zich vast een heel aardig meisje Dit wachten hier zonder aan de feestvreugde te kunnen deelnemen is vervelend Vervelend voor de ande re bezoekers en voor henzelf Wie nu niet „ gek " doet wordt niet ge - teld want in deze carnavalsdagen geldt slechts Wie nu niet zot doen kan die is geen man " Hoe lang zit hij hier al Uren en uren hij heeft maagpijn van de vele koffie die hij heeft gedronken en hij is een beetje misselijk van de vele koeken die hij heeft gege ten Voor een behoorlijke maaltijd gunt hij zich geen tijd Een paar maal is hij een carnavalsvierder ge volgd die naar boven ging de ene keer was het een dame die op ka mer drie logeert de andere keer een heer die een beetje boven zijn bier was en in zijn eentje ging ver gaderen op de grote zaal boven Die bracht Frank weer met een zoet lijn tje naar beneden WILDER en wilder wordt het feest en het allerdwaast doen een Chinees en een zeerover een on guur type met een lap op zijn linker oog en een vervaarlijke snorrebaard Die zijn helden van het feest Het schijnen geen onbekenden te zijn zelfs onder vermomming zijn ze voor velen Peer Pluimakers Peerke de brouwer die wat met zijn linkerbeen trekt en Koos Couvée de magere muziekleraar met zijn geitelachje Frank let niet speciaal op deze twee maar terstond is iedere zenuw gespannen als hij naast hen iemand hoort zeggen Dat is toch wel zot hè met den Peer en den Koos Ik kom uit Het Huiksken daar zetten ze vijf minuten geleden ook de boel op zijnen kop " „ Wat zegt ge nou " vraagt een an der verwonderd Den Peer en den Koos zijn hier stellig al een half uur " De woordenwisseling ver zandt want beide gasten worden in de grote kring opgenomen een kring waarvan Peter en Koos het middelpunt zijn Dat klopt niet " denkt Frank en htJ wenkt Charles de ober Ik hoor de daarnet de naam Het Huiksken of zoiets noemen Wat kan dat zijn " Het Huiksken O dat is een klein cafeetje loop de Markt over en de straat in het is honderd schreden " Frank verlaat het hotels Onderweg bedenkt hij dat hij er verstandiger 25 aan had gedaan de Sittardse polite mannen te vragen een oogje op de Chinees en de zeerover te houden Misschien vervalt hij toch weer in zijn oude fout iets te veel alleen te willen doen Htj kan echter nu niet meer terug het is zoals Charles heeft gezegd Het Huiksken is vrijwel naast de deur In het café Het Huiksken waar twee accordeons dreunen en van alle wanden de bezoekers de meest vreemdsoortige maskers toegrtjnzen vindt htj inderdaad ook een Koos en Peer XJlJ belt het bureau op en vraagt - '--'¦ assistentie van een paar agen ten Liefst in burger maar terdege gewapend Het deert hem niet dat hy in sappig Limburgs braaf wordt uitgescholden omdat de politie geen tijd voor zulke akkefietjes heeft hoe het zij alsof hü op de knop van een automaat heeft gedrukt verschijnen twee Sittardse rechercheurs die even prompt vaststellen dat de twee heren om wie het gaat de echte Peer en de echte Koos zijn Haastig maakt Frank zijn veront schuldigingen en holt terug naar De Pelikaan Even kijkt hij verbaasd rond de valse Peer en de valse Koos zijn hier niet meer aanwezig Ook de beide agenten die in de z&al zou den blijven om te assisteren als het nodig was ziet hij niet meer Daar wreekt zich zijn stommiteit al foetert hij zichzelf uit Hij kan toch maar beter Doorlopen men sen " blijven zeggen hij is een re chercheur van het jaar nul Hoe kan hij het weer goed maken Misschien zijn die kerels naar boven gegaan Hij holt de trap op naar Wil Boven op de gang wacht hem een vreemd tafereel De deur van ka mer zeven staat open inspecteur Hoogzaad bevrijdt zich met moeite uit de kleerkast die kennelijk om vergetrokken is en die hem deels heeft bedolven Wil en de inspecteur zijn in gevecht met Koos ' de Chi nees een ijzersterke kerel want hij heeft kans gezien de twee agenten knock out te slaan en het ziet er naar uit dat hij zich ook van de in specteur en Wil zal kunnen bevrij den N U komt WU echter eerst goed in actie Met een welgemikte kaakstoot velt tój de kerel en nu is Frank er meteen bij om hem de voetboeien aan te doen • „ Dat is dat " hijgt hij „ Die had ons bijna te pakken Dit is Herr Rohkohl of Schulze Hij kwam me vertellen dat ik meteen mee moest gaan toen was ik wel genood zaakt mijn spelletje op te geven en Hoogzaad te roepen Ik had gehoord dat Medusa zelf zou komen Deze ke - ' rel ging te keer als een doUe stierf maar we hebben hem toch Nu nog één keer en we hebben het weer gehad " Wil die evenals Frank het diplo ma Eerste Hulp bij Ongelukken be zit helpt de twee gevelde agenten terwijl de anderen overleggen wat hen te doen staat Wat kunnen we doen " zegt in specteur Hoogzaad terwijl hij zich zijn pijnlijk getroffen scheenbeen wrijft Van voren af aan beginnen tenzij " Sst " maant Frank en buigt zich over de stuurman van de Rena te ' die nog volkomen groggy — vrij wel buiten westen — op de rode loper van de hall ligt waarop de logeer kamers uitkomen Wordt vervolgd AutO'Eas en zijn vrienden Mies Bouhuys die al zovele kin derboeken op haar naam heeft staan heeft weer een nieuw verhaal geschre ven dat als een vervolg kan worden beschouwd op een van haar laatste boeken Auto Bas dat in - het najaar van 1964 verscheen De avonturen van Auto-Bas en Auto-Bel tussen de auto's in de ga rage van Basjes vader spreken de kinderen tussen de 8 en 12 jaar sterk aan Vooral de jongens zijn op die leeftijd bijzonder auto-minded " In dit tweede deel beleeft het twee tal weer tal van daverende avontu ren in het auto-paradiJs Alle vierwie lige gasten uit het bedrijf van Basjes vader spelen een belangrijke rol in deze geschiedenis tot groot vermaak niet alleen van Basje en zijn vrien den maar ook van de vele jongens en meisjes die dit nieuwe boek van Mies Bouhuys met graagte zullen ver slinden Maar hiermee is de koek nog niet op Er zal nog een derde deel verschijnen in deze serie De illustraties in dit door de N.V De Spaarnestad uitgegeven boek zijn van Carol Voges net recente hoofdkan irijkade 50 HOLLE PINKEL HET DAPPERE KON UN HSTD/EJi i./Er z/cM ectvrea Mer F'aif/few HET KLOM IN DE GOUD'JNEf / 
ÜTRECHTSCH NIEÜWSBIAD \ M\TÏt ben "^ OA^PH0U0lHS*ee;-ypen Gem^eresseerg % an d >^ b \° order t^o ^^^^^ CACAO - & CHOCOLADEFABRIEKEN BUSSUM - BLADEL - KLEEF - DORTMUND - WENEN - LONDEN - BOSTON Be «««!^ Wij zoeken voor de verpakkingsafdeling van ons bedrijf handige nette meisjes Naast gezond schoon en prettig werk in ruime afdelingen bieden v/ij goed loon met een flinke premie • 2 % extra uitkering 50 % premie als u bij ons spaart b.v voor uv7huvi/elijksuitzet • vi/ekelijks een gratis verstrekking vanonze eigen produkten • door onze eigen busdienst wordt u's morgens van huis gehaald en na werktijd weerthuisgebracht „ Uw handen zijn bij ons geld waard " MEISJES VOOR DE VERPAKKINGS AFDELING Voor inlichtingen kunt u op dinsdagavond 18 januari a.s tussen 19 en 21 uur terecht in Huize St Ian St lanskerkhof 15a N.K.V Utrecht %^ Wij vragen Ie oplegger - en aanhangwagen constructeur 2e carrosseriebouwers 3e spuiters 4e plaatwerkers Meries KHodemes UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding een VERKOPER voor de afdeling vloerbedekking Deze funktie vereist gedegen vakkennis en verkoopervaring Wij bieden u naast een goede salariëring prima se condaire arbeidsvoorwaarden zoals 3 weken vakantie 4 % vakantietoeslag 4 % kerstgratifikatie 5-daagse werkweek met 7 vrije zaterdagen en 13 vrije maan dagen pjr jaar en korting op aankopen in ons warenhuis Schriftelijke of mondelinge sollicitaties van 10-—12 en 14—16 uur te richten aan de Centrale Personeels dienst Oudegracht 85 te Utrecht 4e etage Telefo nisch 030-11974 Tevens zoeken wij een jongeman die opgeleid wil worden voor MAGAZIJN MEESTER in ons garagebedrijf Sollicitaties AUTOMOBIEL - EN CARROSSEKIEBEDRIJF S TRAPMAN N.V Leidseweg 120 — Utrecht — Tel 030-36614 Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht Bij de afdeling BOEKHOUDING kan op korte ter mijn geplaatst worden een MEDEWERKER LOONADMINISTRATIE Voor de vervulling van deze functie komen in aanmerking kandidaten die in het bezit zijn van een Mulo-diploma Het bezit van of de studie voor het diploma M.B.A en/of het diploma Sociale Wetgeving wordt zeer op prijs gesteld Leeftijd 25—30 jaar Salaris nader overeen te komen Schriftelijke sollicitaties te richten aan de personeel chef van het ziekenliuis Catharijnesingel 101 Utrecht Op brief en envelop vermelden nr 37 Wijnen - gedistilleerd vraagf ETALEUR in vaste dienst Leeftijd tot 30 jaar Ervaring ver eist ook in decor - en letterschilderen Mondelinge of schriftelijke sollicitaties v^WinEVBOUWENSTRAAT 34 ^ Drukkerij J van Beekhoven BEGIJNEHOF 7 — UTRECMT zoekt voor de afdeling Bedrüfsadministratie en Kost prijsberekening EEN ASSISTENT voor de chef van deze afdeling Voor het vervullen van deze funktie is het bezit van het M.U.L.O diploma en het M.B.A.-diploma vereist Geboden wordt een prettige werkkring goede arbeidsvoorwaarden w.o een winst delingsregeling en studietoelage evt vergoeding van reiskosten Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij onze per soneelchef Administratiekantoor van de Hervormde Kei'k te Utrecht vraagt voor zo spoedig mogelijk twee VROUWELIJKE EMPLOYE'S 16—19 jaar P.G voor het verrichten van admi nistratief werk Kantooropleiding is niet vereist Geboden wordt een prettige werkkring een goed salaris en een aantrekkelijke spaarregeling Voor serieuze krachten bestaat de mogelijkheid op te klimmen tot hogere en nóg beter betaalde functies Aanmelden kan zowel schriftelijk als persoonlijk aan REGIONAAL BUREAU S.IVI.R.A Domplein 3 — Telefoon 10833 — Utrecht J u 26 ZATERDAG IS JANUARI 19a « Blijf niet stuntelen ENGELS FRANS - < SPAANS DUITS ITALIAANS Privéles per bandrecorder Door een bijzonder systeem van zelfcor rectie gedurende de gehele cursus bent u van niemand afhankelijk en niet aan tijd gebonden Bovendien staat uw eigen privé leraar voor u klaar Wanneer u maar wilt kunt u zijn hulp inroepen Hij luistert naar uw gesproken huiswerk en geeft na leder gesproken woord of zin op de geluidsband zijn verbeteringen Omdat hij u met raad en daad bijstaat is hij in staat om het lesmateriaal aan te passen aan uw persoonlijke behoeften Dat wil zeggen dat u privéles heeft op elk ge wenst moment voor de prijs van een ge wone schriftelijke of grammofoonplaten cursus Vanaf de eerste minuut spreekt u zy weten wat goed is Scholen en grote bedrijven stellen hoge eisen aan taalcursussen Een school vraagt naar een degelijke opleiding en bedrijven kijken vooral naar snelheid en eenvoud Dat tal van grote bedrijven en vele scholen ertoe zijn oveig-egaan Sono Prakticum cur-sussen voor hun leerlingen te gebruiken is een bewijs temeer van de bijzondere eigenschappen van de Sono cursussen Dit is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat met de Sono Prakticum-cursus de studietijd wordt teruggebracht tot één derde van de tijd die men nodig heeft bij iedere andere methode sono college rekent af met ouderwets taalonderwijs Waarom Is het zo eenvoudig Leer nog dit jaar Engels Frans-Spaans-Duits of Italiaans Wat een zeker gevoel is het te weten vreem de talen werkelijk te kunnen spreken Zomaar de telefoon oppakken en een ge sprek in het Engels Frans of wat voor taal ook te kunnen beginnen Of in een winkel in het buitenland binnenstappen en pre cies vertellen wat u wilt hebbeu Hoeveel zakenlieden of congresgangers hebben er niet naar verlangd om midden in een discussie in het Frans of Engels zonder aarzeling precies hun mening te kunnen zeggen Dit alles is uitsluitend mogelijk met een vlotte spreekvaardig heid zoals u alleen bij Sono College kunt leren Ben Sono Prakticum-cursus is afgestemd op de praktijk zonder franje of onnodige theoretische moeilijkheden Geen geblok of gezwoeg één druk op de knop van uw bandrecorder en alle moge lijke hulpmiddelen staan voor u klaar om u Frans - Duits - Engels - Spaans of Ita liaans te leren Dr H Bongers te Biltlioven zegt Het belangrijkste bij het leren van een vreemde taal is dat men de taal leert GEBRUIKEN Vreemde talen leren met behulp van bandre corders en correctie door bevoegde leraren is daarom liet beste wat er is Zoals de uitvinding van de transistor en de computer prestaties mogelijk hebben ge maakt die tot voor kort ondenkbaar wa ren b.v bij de ruimtevaart zo heeft de bandrecorder de weg geopend tot het toe passen van nieuwe lesmethoden die een omwenteling betekenen op het gebied van taalonderwijs Dit is de grondslag van het succes van de Sono Prakticum cursus-sen Zij zijn namelijk zo volkomen anders dan de ouderwetse methoden dat het leren van een nieuwe taal een prettige ontspan ning geworden is De eerste stap De eerste stap is eenvoudig U hoeft niets anders te doen dan op te bellen tot 5 uur xif onderstaande bon in te vullen en op te zenden naar Sono College Arnhem U ontvangt dan geheel gratis en vrijblijvend een rijk geïllus treerd boekje met alle inlichtingen Spreken vanaf de eerste minuut Jong en oud eenvoudig of geleerd iedereen kan nu thuis profiteren van deze efficiënte cursussen Thuis in de huiska mer ja zelfs onder de afwas of tijdens het scheren kunt u Frans - Duits - Engels - Spaans of Italiaans leren spreken U leest hier meer over in het rijk geïllustreerde gratis boekje dat u met onderstaande bon kunt aanvragen Stel het echter niet uit Schrijf of bel Sono College Arnhem Bouriciusstr 14 Tel 08300-37751 [ 4 lijnen ] Velen hebben taalonderwijs gehad maar tallozen kunnen hun talen niet echt vlot spreken Dit is begrijpelijk want met de vroegere methoden kon men alleen maar horen zien en zwjjgen De Sono Prakti cum-cursus laat u naast het horen en zien ook spreken Niet alleen maar napraten zoals bij een grammofoonplaat nee zélf antwoorden geven zélf vragen stellen zélf spreken over dingen die u hoort en ziet precies zoals u dit in het buitenland ook moet doen Dit is de enige juiste ma nier om een vreemde taal te leren spreken PRIVÉLES PER BANDRECORDER voor rijk geïllustreerd gratis boekje Zend mii geheel gratis uw boekje met alle inlichtingen over de cursussen Engels/Duits/Frans/Spaans/Italiaans BON NAAM t STRAAT j BEROEP PLAATS '^ COLLEGE uitknippen Invullen en In gesloten envelop gefrankeerd met 18 ot postzegrel ofopgeplaktresp overgeschreven op briefkaart zenden aan Sono College Arnhem Postbus 69 roet vermelding van letter yj ^ j ARNHEM I EEN BAAN BiJ NS ER IS PLAATS VOOR JONGEDAMES TE UTRECHT ALS Typiste Ponstypiste Administratief assistente met volledig lager ondervdjs en evt enige jaren Mulo Met volledige Mulo-opleiding betere financiële mogelijkheden Leeftijd tot plm 30 jaar BIJ DE N.V NEDERLANDSE SPOORWEBEN BENT U V VERZEKERD VAN Een goed loon Zeer voordelige reismogelijkheden zowel in binnen - als buitenland Gunstige vakantieregeling Nadere inlichtingen worden verstrekt op de voorlich tingsbijeenkomsten die gehouden worden op 17 en 18 januari a.s van 18.00 - 20.00 uur in het 2e Hoofd administratiegebouw Moreelsepark 1 te Utrecht Mel den bij de portier ÜTRECHTSCH NIEI had Beoefe vormt B elangrijker dan he sport is de gezame verhouding tot elkaar gen zijn aspecten die aangekweekt W IJ moesten hieraan de wij deze week in de uitspraak van de Utrecht van justitie lazen Een jet dachte had een leeftijdgeno ' senschudding geslagen en het gerecht te horen U vrije tijd weinig inhoud doe ga voetballen " De officier kunnen zeggen ga damme ken " De K.N.V.B zal ei gelukkig mee zijn want man heeft op het voetbal de gelegenheid nog meer s te maken Nu moet u ni dat wij tegenstanders zijn \ ning van een lichaamsspo Maar over dammen en sch de krantenkolommen niet vc niet zoveel reclame voor toch meenden wij te mo derstellen dat de officier w nen weten dat de beoefenii denksport sociale deugden i dert Denksporten werken mend op verkeerde mens ten WINNAARS PUZZELPAR O NZE zesdaagse Pu bleek wel in de belanj staan Niet minder dan dingen kwamen binnen Hi ren er 190 met 6 oplossingei 5 50 met 4 13 met 3 7 9 inzenders losten maar < op De derde puzzel met nale woord Monarchie " lo weinigen goed op Na loting kwamen de prijswinnaars uit de bus Dertig gulden W C H van Dam Berj Veenendaal \ Yperlaan Mauritsstraat 64 te Utrecht Tielman Wilhelmlnastraal Rhenen Twintig guide Mevr M H Burger B straat 6 te Utrecht T Kleine Slachtstraat 2 bis t < W F Tick Hektordreef 9 t Tien gulden D V d Bosch Duurstete Utrecht raej H StokerWllhelminalaan 41 te LoVecht mevr Van Wiggen,straat 22 bis te Utrecht Troostprijzen van j E Alblas-Blans Heijerr 18 bis A F v Anrooy,straat 38 mevr J Arts 2 Van den Hoek Huis 1 laan 88 H C de Kuyer vlaan 220 J Leistra DarJ de Raadt Douwes De 13 A W de Wolft Churchiallen te Utrecht De prijzen woi-den per toegezonden OPLOSSING Puzzelparade Het spreekwoord luidde Kr gens iepen het langst " Het volgt in de rebus uitgebeeld de wagens waarbij o = a - hert langs T M in R dus i Puzzelparade Horizontaal 1 operabel 4 vuil 10 sambal 11 tering 13 slapen 16 egge 17 lot kasteel 22 asperge 25 ever 28 verraad 30 ratelen 32 room 37 intrek 40 altoos 42 griend 43 Abel 44 pa bangeltik Verticaal 1 oersterk 2 ri vomo 4 voltage 5 gedrag 7 flop 9 steeds 14 agenda 18 mare 19 raderen 21 st€ter 24 rail 26 erge 28 vuarmada 31 naaldhak 33 svisclub 36 openen 38 toga Puzzdparade Van boven naar beneden mo€gende woorden worden ingevudere volgorde derhalve danomschrijvingen werden MAANDBLAD - MOMBAKKES MEST - STAATSMAN - OND FABRICAGE - KIPPENHOK • TIB - KERSTGAVE Op de dii staat dan het woord MONAR Puzzelparade ' De uitspraak die toegeschr aan Willem de Zwijger luie hoeft niet te hopen om te bei Ie slagen om voï te houden " Puzzelparade KoTizontaal 1 pardoes 7 raar 13 rit 15 rite 16 an 19 bel 20 \ T > 21 terts;koe 27 los 28 rot 30 elp 33 namens 35 akelig 37 os 40 nek 41 hek 42 dek ' uilen 48 zo 49 ark 51 tu 53 aria 55 rit 67 wind 58 ellende Verticaal 1 praal 2 aar 4 dr 5 er 6 sintel 8 ar ¦ stel 11 telling 14 tas 1 ' roest 23 tonen 25 dom 27 1 29 temet 31 parel 32 el maal 34 nek 36 let 39 edi 44 wonde 46 arre 47 uur 50 kip 52 kin 54 ar 66 Tl Puzzelparade i De langst mogelijke kabel tracé 8 — 10 — 7 — 11 — 5 — 13 — 4 — 14 — 3 16 — 1 — 9 en dit tr meter lang Nadrukkelijk ze:de opgave dat het langste twas dan 1200 meter namelijvoor de hand liggende route 2 — 15 _ 3 — 14 — 4 12 — 6 — 11 — 7 — 10 
CJTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 15 JANUARI 1966 Ladderwedstrijduitslagen Beoefening van ' n denksport vormt sterke sociale deusrden DE KERSTOPGAVEN door H J Hofman Belangrijker dan het leveren van topprestaties in een tak van sport is de gezamenlijke beoefening van een sport De juiste verhouding tot elkaar het leren respecteren van ieders gedragin gen zijn aspecten die vooral tijdens de dampartij sterk worden aangekweekt OVER POSTZEGELS Zwitserse propagandaserie verschijnt in februari Sint Barometer • Mer t)E2e unieke TUTo-DaEWiei£R y \ VAN cc FA 1ZUDG £!< Co TROK RCND ICS8 De SPOR TIEVE AA\eRIKAANSe FOTOGRAAF - ER OP UIT » CPP/scHE BeeiD u/er ^ m / ffor dook PAVy m lOED6£M!CD MSreeLeaz i>Eze " SRosze zeiss - 0W AS!30 BETEKENDE EEN Sr/\P N/MR VERBErEK/A/3x>EK/>t/eRo-Fe>weMF/e,i>oef/N/erA/AA/i i/eK^n/i/at /- OiewsDEK TOESWUe ^ 7'HAA/S HeEFTDEA/Ar CASHREG/STBi Co GBi PRoeéDÉeNnve^Ev umr - MEE DE GANSE 8USEL OP ES^SWKJe PAP/EP - VAN 2.yx:2.3em /< AN tVORDEN stbgraf ie is voor de wetenscfiap van or>'scf«itbarfi woarcte ^ eworrlen o.m vooi ^ qenees-en sterrenkunde.fcar irafie^arèheolqgie.om van K«t militaire ¦\ ox\a ^ niette^p^^ken -.-^-*--*-- v -*^ _ ' ZWAKTE MJÓ'Só'DE IjEBELO^/ITjyrBeVeS - EERSreLUCHTPCro VAM TIGDE 2UN FCTOTDESTEL doornHiCKSJEWTEENBAUON » Afti EEN VLlEeER.fieöK)A CHTSCH NTEOWSBLAD LONDEN - BOSTON g van ons bedrijf In ruime afdelingen / o extra uitkering voor uw verstrekking van ' n busdienst wordt u ktijd weer waard " nd 18 januari a.s IKV Utrecht Noffemes ' ding een bedekking gedegen vakkennis en salariëring prima se jals 4 % vakantietoeslag 5-daagse werkweek en en 13 vrije maan - arting op aankopen in llicitaties van 10—12 " 3 Centrale Personeels ht 4e etage Telefo - 3distilleerd EUR o jaar Ervaring ver hilderen icitaties STRAAT 34 Boekhoven UTRECHT administratie en Kost - TENT ef nktie is het bezit van B.A.-diploma vereist rden w.o een winst - iietoelage iskosten ewacht bij onze per - WIJ moesten hieraan denken toen wij deze week in de krant een uitspraak van de Utrechtse officier van justitie lazen Een jeugdige ver dachte had een leeftijdgenoot een her senschudding geslagen en kreeg voor het gerecht te horen U geeft uw WINNAARS VAN PUZZELPARADE \ J bleek wel in de belangstelling te siaan Niet minder dan 403 inzen dingen kwamen binnen Hiervan wa len er 190 met 6 oplossingen 134 met 5 50 met 4 13 met 3 7 met 2 en 9 inzenders losten maar één puzzel op De derde puzzel met het diago nale woord Monarchie " losten maar weinigen goed op Na loting kwamen de volgende prijswinnaars uit de bus Dertig gulden W C H van Dam Bergweg 60 te Twintig gulden Mevr M H Burger Kerkdwars slraat 6 te Utrecht T Stavenga Kleine Slachtstraat 2 bis te Utrecht W F Tick Hektordreef 9 te Utrecht Tien gulden D V d Bosch Duurstedelaan 25 te l'treclit mej H Stoker KoninginWillielminalaan 41 te Uoenen a.d Troostprijzen van f 2,50 E Alblas-Blans Heijermansstraat IS bis A F v Anrooy Soestdijk straat 38 mevr J Arts Sparstraat 2 Van den Hoek Huis te Zuylen laan 88 H C de Kuyer v Eysinga laan 220 J Leistra Dantelaan 95 J de Raadt Douwes Dekkerstraat K A W de Wolff ChurchilUaan 103 allen te Utrecht De prijzen worden per postwissel toegezonden OPLOSSINGEN Puzzelparade 1 Het spreekwoord luidde „ KraJcende wa gens lopen het langst " Het werd als volgt in de rebus uitgebeeld K - roken de wagens waarbij o — a - L op EN - hert langs T M in R dus min R Puzzelparade 2 Horizontaal 1 operabel 4 vliegers S ^ l 10 sambal 11 tering 12 ravage l-ï slapen IG egge 17 lommerd 20 kasteel 22 asperge 25 ever 27 rede - S verraad 30 ratelen 32 reserve - 35 room 37 intrek 40 altoos 41 dalend ^ 2 griend 43 Abel 44 pannelap 46 Ijangeli.1k Verticaal 1 oersterk 2 ribbel 3 U vorno 4 voltage 5 gedrag 6 slagorde '¦ dop 9 steeds 14 agenda 15 ellende I ^ mare 19 raderen 21 ster 23 pun ter 24 rail 26 erge 28 vuurdoop 29 armada jl naaldhak 33 satraap 34 M.selub 36 openen 38 toga 39 editie Puzzelparade 3 Van boven naar beneden moesten de vol gende woorden worden ingevuld een an dere volgorde derhalve dan waarin de oni.schriivingen werden gegeven M.'KANDBL.'VD - MOMBAKKES - KUNST MEST - STAATSM.i^N - ONDERHOUD - l'.XBRICAGE - KIPPENHOK - GENERA Trc - KERSTGAVE Op de diagonaal ont slaat dan het woord MONARCHIE Puzzelparade 4 He uitspraak die toegeschreven wordt aan Willem de Zwiiger luidde Men hoeft niet te hopen om te beginnen noch te slagen om vol te houden " Puzzelparade 5 Horizontaai 1 pardoes 7 barst 12 ¦¦' iar 13 rit 15 rite 16 arm 18 nat 19 bel 20 A.D 21 terts 24 1.1 26 koe 27 los 28 rot 30 elpen 32 en 33 namens 35 akelig 37 os 38 meter W nek 41 hele 42 dek 45 ma 47 uilen 48 zo 49 ark 51 fut 52 kan ¦ ïl aria 55 rit 57 wind 58 lepra 69 ellende Verticaal 1 praal 2 aard 3 ram *¦ dr 5 er 6 sintel 8 ar 9 rib 10 stel 11 ¦ telling 14 tas 17 bek 22 roest 23 tonen 25 dom 27 lek 28 ras 39 temet 31 parel 32 elk 33 nor maal 34 nek 36 lel 39 editie 43 kei M wonde 46 aire 47 uur 48 zand 50 kip 52 kin 54 ar 56 TL 57 we Puzzelparade 6 De langst mogelijke kabel volgde het tracé 8—10 — 7 — 11 — 6 — 12 — 5 — 13 — 4—14 — 3 — 15 — 2 16 — 1 — 9 en dit tracé is 1270 meter lang Nadrukkelijk zeiden wij in de opgave dat het langste tracé langer was dan 1200 meter namelijk de meest voor de hand liggende route 1 — 16 — 2 15 _ 3 _ 14 — 4-13 — 5 12 — 6 — 11 — 7 — 10 — 8 — 9 En nu de puntenjacht in onze lad derwedstrijd Velen zullen nieuwsgierig zijn naar hun plaats in de ladder en reikhalzend uitzien of zij reeds tot de prijswin naars behoren Hier zijn de winnaars Groep A ƒ 35 - J C Vink Vossegatselaan 38 Utrecht ƒ 25 - H v Snippenburg C Smeenk straat 44 Utreclit ƒ 15 - P Koning Jozef Israëlslaan 13 Huis ter Heide Groep B ƒ 30 - L W V Seben Koningin Ju lianalaan 46 11 Leersum ƒ 30 - W J Uylenbroek Lepelen burg 9 Utrecht ƒ 15 " Mevr N v Os-Geurtsen He renstraat 59 Breukelen Onze damvriend en Breukelense damnestor G v Os Sr overleed medio december j.l Wij hebben gemeend zijn prijs aan zijn echtgenote ter be schikking te moeten stellen en bren gen posthuum hulde voor zijn presta ties in de ladder zijn bijzonder accu rate oplossingen maar vooral voor zijn inspirerende activiteiten geduren de tientallen jaren voor de damge meenschap te Breukelen en omge ving De Kring voor Damproblematiek loofde traditiegetrouw een tiental half jaarlijkse abonnementen op het maan delijkse orgaan De Problemist " uit Deze prijzen vielen ten deel aan de damvrienden J C Vink H v Snip penburg P Koning L W v Seben W J Uylenbroek G v Os jr G Bakker J Strooband G Doornenbal en H Stomps Wij merken hierbij nog op dat u zich als lid van de Kring kunt opge ven aan F v Sterkenburg Ingenhousz straat 55 Utrecht girorekening 407690 Onze prijswinnaars doen er verstandig aan z.s.m ƒ 3.75 de helft van het jaarlijkse abonnementsgeld op zijn giro te storten Zij ontvangen dan over enige weken tevens ' t prach tige jubileumboek dat de K.v.D naar aanleiding van haar 25-jarig be staan aan alle leden gratis toezendt Hetzelfde advies geven wij aan alle overige damliefhebbers doch deze die nen ƒ 7.50 over te maken De eindstand van de 8e cyclus is als volgt Groep A J C Vink 234 H v Snippenburg 200 P Koning te Huis ter Heide 196 G Bakker 181 J Strooband te Middelburg 170 E v Waveren te De Bilt 169 A v Egdom te Doorn 164 J v.d Spruyt te Baarn 156 W W Hardeman te Doorn 149 C Ottema 128 A L Branger te Harmeien 127 A Peperkamp 124 J Hanegraaf te Bilthoven 122 E J C Kraayeveld 120 A Pronk 118 J Keuter J G v Laar te Doorn 104 ir G Bakker 91 E V Rees L W Bergveld 81 B Vermeulen 80 J Vinke 71 W v Schayk G v Os jr te Breukelen 70 J Haijtink te Jutphaas 67 J Th Nieuwenhuys 61 E v IJzen doorn 56 H Vermeend 55 P Metzger 51 A J v.d Broeke te Middelharnis K Stevens 40 J A Bik te Kockengen 38 J C Olij te Bilthoven 37 L Koster te Vinke veen A Kooymans 36 J Grooten huis 30 D Bakker te Vinkeveen L v Nijhuis 27 J A v Heusden 18 J R Lammers te Ede F Haars ma 15 B Straub te Driebergen J Salome te Bilthoven B Jansen L J Dekker 9 Groep B L W V Seben te Leersum W J Uylenbroek 224 G v Os Sr te Breukelen 204 G Doornenbal te De Meern 198 H Stomps 197 D Lauf 194 M v.d Spruyt te Baarn 186 A J v.d Grijp 180 F G Verhoeks te Bilthoven 176 D H Zwiers 168 J A de Bie 167 A M Arendsen te De Bilt C Rietveld 156 P Pels 149 A F Tjallinks 139 J M Tielman te Rhenen 134 H C de Waard 125 W Gersen 118 P W Hardeman 14 jaar te Doorn Th G v Mourik il4 J Renes te IJsselstein 104 M A R v.d Vlerk te Vreeswijk 90 A C Stravers te Hagestein H v Nieuw amerongen te Veenendaal 87 P Koster te Vinkeveen H J Scholten A M Vreeswijk 81 J G Hommes te Westbroek 80 W v Walsera te Rhenen J v Walsem 65 A de Graaf te IJsselstein 62 R A E Smid te Soesterberg 60 W R Merkenhof te Zeist 57 H H B Schoordijke te Groningen 45 J Wouters te Driebergen 44 J v.d Heuve'i 42 G Schmittmann te Bilt hoven P J Wessels te De Büt 36 H A Motshagen 35 F Sijbranda 33 H de Ruyter te Benschop 32 W H Broekman 30 B R v Hal M J G Verkuyl M E C Vergeer v.d Wilt 27 G J A Bik te Kocken - Advertentie lAN RIET POSTZEGELHANDEL Alle nieuwtjes steeds bij ons verkrijgbaar Minrebroederstr 4 Tel 25338 gen 24 H Bosman W Schukken A Versteeg A Tukker J Soet te Bodegraven M Bultje te De Bilt 18 P B Polet 16 Mevr H J v Heus den-v Gkuer 15 J Langerak te Benschop 9 Ton de Kruyff te Bun nik 2 De namen van de oplossers uit Utrecht stad zijn zonder plaatsnaam vermeld Het getal tussen haakjes geeft het aantal punten aan De winnaars van de geldprijzen be ginnen over enige weken voor de 9e cyclus opnieuw met O punten Thans volgen de auteurs-oplossingen van de laatste serie vraagstukken uit de 8e cyclus auteur drs Ton van den Elzen Groep A Vraagstuk 224 Wit 11 17 25 27 38 40 41 42 43 46 47 49 50 Zwart 2 6 8 18 23 24 28 29 30 31 34 36 45 Oplossing 42—37 31x33 43—38 33x42 47x38 36x47 46—41 47x22 38—32 28x37 17x19 24x13 50—44 6x17 44—39 34x43 25x3 45x34 3x8 2x13 49—43 13—19 43—39 19—23 39—33 Vraagstuk 225 Wit 16 28 32 33 37 38 41 43 44 45 47 50 Zwart 9 13 15 17 20 21 22 24 27 29 30 34 Oplossing 37—31 27x36 16x18 13x22 43—39 34x43 38x49 29x27 47—42 36x38 49-^3 38x40 45x3 22x33 3x20 15x24 50—44 24—29 44—39 Vraagstuk 226 Wit 14 16 22 25 27 35 38 39 42 43 45 47 Zwart 3 5 6 7 8 10 13 18 24 29 31 36 Oplossing 14—9 3x14 16—11 6x28 38—32 28x48 39—34 48x30 25x3 31x22 3x19 10—14 19x10 5x14 35—30 14—19 30-24 19x30 45—40 39 41 43 46 47 Groep B Vraagstuk 227 Wit 27 28 30 32 Zwart 2 9 11 19 20 23 25 36 37 40 Oplossing 39—34 40x29 48—42 37x39 47—42 36x38 32x34 23x21 34x3 25x34 3x7 2x11 46—41 11—17 41—37 17—22 37—32 Vraagstuk 228 Wit 16 20 27 30 31 36 40 45 46 50 Zwart 1 3 6 7 11 15 18 22 29 33 Oplossing 40—34 15x35 34x12 7x18 16x7 1x12 45-^0 35x44 50x8 3x12 27—22 18x27 31x22 12—17 22x 11 6x17 36—31 17—22 31—27 22x31 46—41 Vraagstuk 229 Wit 20 30 36 37 38 41 46 49 Zwart 6 9 14 17 19 21 26 29 Oplossing 38—33 14x34 33x4 34-40 49—44 40x49 37—31 26x37 41x32 49x27 4x31 11—17 31x11 6x17 36 31 17—22 31—27 22x31 46—41 door H W Filarski S INTERKLAAS anno 1965 is een beetje beledigd Enkele dagen na zijn verjaardag was hij genïviteerd bij de Gooise Bridgeclub waar zelfs Slavenburg-Kreyns aanwezig waren om hem te feliciteren „ Sinds wan neer heet ik Barometer " vroeg de sympathieke heilige kort voor de vved stryd aan zijn jongste bediende N ' nig eerbied getuigende daad dat de Gooiers m hun officiële stukken spraken over de Barometerdrive 1965 maar om daar nou om weg te blijven " Als u het nog niet wist een barome terdrive is een evenement waarbij alle paren dezelfde spellen spelen en er slechts één vergelijking in de NZ - of OW-liJn per spel komt Een héél werk maar in Bussum ziet men daar niet tegenop dank zij het voortreffelijke werk van voorzitter Otte wedstrijd leider Negrijn en diverse uitstekende helpers Ondanks de afwezigheid van de Sint liep de naar hem genoemde wedstrijd toch uitstekend af Alle prijzen kwa men terecht waar zij hoorden o.a bij Hans Kreyns die des middags al in de mixed pairs te Woerden had moe ten spelen maar des avonds door Sla venburg werd overgehaald een haar droogapparaat in Bussum te verove ren De betrekkelijkheden van het Brid geleven werden treffend gedemon streerd in het volgende partijtje 2 ¥ H 8 7 5 2 8 6 3 * A V 6 5 4 > 9 5 4 A H V 8 7 V 9 3 N V A V 6 942 W 0 H V 10 * H 10 8 4 2 Z * 7 3 B 10 6 3 V B 10 4 A B 7 5 B 9 Noord was gever allen kwetsbaar Noord paste en oost opende met één Sansatout — een kruising tussen een sterke en een zéér sterke Sans Zuid en west pasten Past noord ook en begint zuid met de gewone " uit komst van schoppen drie dan wordt het sinterklaasfeest alléén maar door OW gevierd Twee noordspelers beslo ten in deze situatie twee klaver te bie den uitsluitend gesteund door de theo rie dat hoe langer er geboden werd hoe méér kans er was dat de tegen partij een fout zou maken Eén oost had haast met een twee-schoppen - DE omschrijving van ons loruis vvoordraadse ] voor deze week luidt HORIZONTAAL 1 Redevoering 8 Deel van een jas 13 Kantoor 14 Extra beloning 15 Ten bedrage van 17 Deel van een camera 18 Kachel ijzer 19 Het Romeinse Rijk 20 Af gemat 22 Nederduits afk 24 Ge recht 26 Staatsman 30 Verwon ding 32 Zijrivier van de Seine 33 Vreemde goudmunt 35 Oningewijde 37 Oost-Europeaan 38 Vóór 39 Slang 41 Titel 42 Plakmiddel 43 CSodin van de dageraad 44 Gewncht 45 Pilaar 47 Plaats in Duitsland 48 Sterrenbeeld 49 Rivier in Spanje 51 Bloedwel 53 Eiland in Indone sië 54 Zitplaats 56 Militaire pas 59 Boom 61 Deel van een mast 62 Bouwland bij een dorp 63 Muziek noot 65 God van de liefde 66 Dak bedekking Ind 68 Tegenover afk 69 Ouderwets 71 Kwajongen 73 Loopstok met voetsteun 74 Het varen naar een plaats overzee VERTICAAL 1 Modern toestel voor lenigheidsoefeningen 2 Getijde 3 Doodgoed mens 4 Afbeelding 5 Soort van korstmos in het hoge noor den 6 Lokspijs 7 Uitroep van pijn 8 Waterplant 9 Zeker onderricht op school 10 ' s Voormiddags 11 Hou ding 12 Vrouwelijk dier 14 Vis 16 Deel van een ei 21 Plaats in de Be tuwe 23 Deel van het lichaam 25 Boomvrucht 27 ld est dat is La tijnse afk 28 Collectieve arbeids overeenkomst 29 Groente 31 Water in Friesland 34 Roofdier 36 Gele genheidsgebak 38 Teken om een richting aan te duiden 40 Beperkt van verstand 42 Hoogte van ' t loon 44 Hoffelijk 45 Flink 46 Klap 47 Deel van een etmaal 48 Geraspte snuif tabak 50 Bescherming Bevol king 52 Knaagdier 53 Dierengeluid 55 Fijnste schildpad 57 ledere dag 58 Gewas 60 Kledingstuk 64 Loot 66 Engels bier 67 Hoofddeksel 70 Voorzetsel 71 Heen en terug 72 Frans lidwoord Oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden Ze moeten uiterlijk donderdag a.s met de eer ste post in ons bezit ztjn geadres seerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsen Nieuwsblad Drift 23 te Utrecht Er worden uit de goede op lossingen zeven prijzen geloot nl één van ƒ 10 - één van ƒ 5 - en vijf van ƒ 2,50 Over de toekenning der bod zuid kwam • daartegen met kla verboer uit noord speelde troef na oost weigerde alsmaar harten te spe len in de hoop dat de tegenpartij dat zou doen en ging twee down 200 voor NZ Wanneer oost op twee klaver past zal west wel doubleren en dan kan noord zijn geluk verder beproeven met twee harten Zoals de kaarten liggen is dat een uitstekend contract maar zie dat maar eens tevoren De andere oost kwam óók op twee schoppen terecht maar — volgens Slavenburg — had deze oost geen rui ten H V 10 doch ruiten A H V omdat de kaarten verkeerd in het bord waren gestopt Ofschoon oost ' dus in dit ge val acht slagen voor het oprapen had ging hij — nu echter zelfs drie down Ik vond dat het mooiste sterke ver haal van 1965 en wilde het u niet ont houden Helaas ben ik er niet pre cies achter kunnen komen hoe het spelverloop van dat twee-schoppen contract is geweest prijzen kan geen correspondentie ge voerd worden De oplossing van ons kruiswoord raadsel van de vorige week luidt HORIZONTAAL 1 Reclame 6 Alkmaar 12 mede 13 anijs 14 na 16 berk 18 snit 19 ga 20 bal 22 melange 23 sec 24 arak 26 la 27 es 28 cent 29 adder 31 pal 33 palei 34 Eire 36 Saba 37 Eel de 39 eend 41 torn 45 enter 47 esp 49 beeld 51 toom 52 me 53 R.D 55 tree 56 ton 57 pandoer 59 fel 60 ir 61 mals 62 plek 64 p.a 65 part 66 tier 68 gar naal 69 hangaar VERTICAAL 1 Renbaan 2 cm 3 leb 4 adem 5 merel 7 langs 8 knie 9 mijt 10 as 11 reactie 15 aard 17 klap 18 snel 19 gene 2L lade 23 sela 25 keileem 28 caba ret 30 r.r 32 aDes 33 pa 35 eed 36 set 38 ketting 39 Eton 40 nr 42 Ob 43 nerf 44 adelaar 46 Noor 47 eens 48 prop 50 leep 52 Malta 54 delta 57 para 58 rein 61 man 63 keg 65 p.r 67 ra De prijswinnaars van ons kruis woordraadsel van vorige week zijn C V d Wijs Maliebaan 127 ben te Utrecht ƒ 10 - mevr C van Ooij Laan v Nw Guinea 44 te Utrecht ƒ 5 - mevr J Arts Sparstraat 2 G W Brouwer Verheijen Dr s ' Jaoob laan 6 en mej A Meijer Leliestraat 33 te Utrecht benevens J Steert Plesraanstraat 175 te Soesterberg en M J Verhoeff flat 33 b Midland Arnhemse Bovenweg 12 te Zeist al len ƒ 2,50 Van een medewerker C)P 21 februari zullen de jaarlijkse ^-' Zwitserse propagandazegels in omloop worden gebracht De 10 rp maakt propaganda voor de bescher ming van de natuur de 20 rp is ge wijd aan het vijftigjarig bestaan van de monsterjaarbeurs te Bazel en de 50 rp aan de Europese organisatie voor atoomonderzoek CERN te Meyrin btj Geneve De zegels tonen respectievelijk een ijsvogel een Mer curinjhoed en een symbolische voor stelling van een fase van de kern splijting alsmede de vlaggen van de dertien lid staten van de CERN Egypte Het eeuwfeest ^ van de Egyptische postzegel is postaal ge vierd door de uitgifte van een minia tuurvelletje ter waarde van 140 + 60 milis Op het velletje zijn twee waar den de 5 en 10 p van de eerste in 1866 door Egypte uitgegeven serie geproduceerd Oost-Duitsland Ter herinnering aan het feit dat vijftig jaar geleden de rijksconferentie van de Spartakus groep bond van radicale socialisten werd gehouden is een blok dat twee zegels 20 en 50 pf bevat verkrijg baar gesteld Op de 20 pf ziet men een deel van de Spartakusbrief en op de 50 pf de portretten van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg Het velletje is voorzien van het opschrift Vor 50 Jahren Reichskonferenz der Spartakusgruppe 1916 — 1966 De op lage is beperkt '• sp l*tOM£Nr-eA/^KA K ^ AAN SniBAUOrJ ATaar ten icutsnede ra » /<^ I ¦ Verenigde Naties De postdienst van de Verenigde Naties geeft op door mr Ed Spanjaard fj IER volgen oplossingen en oplos sers van onze kerstopgaven No 1 een partijstand welke in 1964 ontstond tussen de Zweedse spelers Nordstrom wit en v Naetorpp Wit Kd3 De8 Te3 Rbl Pc3 Pion a3—c4—d5—d6—e4 Zwart Kh7 Df3 Tb2 Rg7—h3 Pion a6 — e5 — g6—h5 Zwart aan zet gaf als volgt mat in 5 zetten 1 Df3xe3t 2 Kd3xeS Rg7—h6t 3 Ke3—f3 anders 3 Td2 mat Rh3—g4t 4 Kf3—g3 Rh6 — f4t 5 Kg3—h4 Tb2—h2 mat Ook 5 g6—g5 is mat Sommige le zers gaven 1 Rflt 2 Pe2 Tb3t aan Hoewel het verloop daarna niet geheel geforceerd is rekenden we ook deze oplossing goed Opgave H Een simpel maar zeer fijn en leerzaam eindspel van een ons niet bekende componist Wit Kc3 Rh3 pion h2 Zwart Kf2 Wit aan zet wint Hij moet beletten dat de zwarte koning tijdig veld h8 bereikt gelijk wij omstandig schet sten Oplossing 1 Rh3—d7 De enig juiste beginzet 1 Kf2 — eS 2 h2—h4 Ke3—e4 Het beste na 2 Kf4 Kd4 moet de zwarte ko ning achteruit en gaat het verder vanzelf 3 h4—h5 Ke4—e5 4 h5—h6 Ke5—f6 5 Rd7—e8 De pointe wit sluit de toegang naar h8 af zodat dame halen niet kan worden belet Enige onjuiste zetten 1 Kd4 Kgl en verovert depion 1 Rfl Ke3 2 Rd3 Kf4 en dekoning snelt naar h8 of wint de pion 1 Rg4 Ke3 2 h4 Kf4 3 h5Kg5 enz 1 Re6 of c8 Ke3 2 h4 Ke4 ende mars via e5 naar h8 is niet testuiten Of UHITIEO N.AT10*IS ASSomAnom 31 januari twee postzegels uit ter ere van de Wereldfederatie van V.N ver-enigingen World Federation of Uni ted Nations Associations — WFUNA Het zijn een 5 cents blauw grijs rood geel groen en oranje en een 15 cents oltjfgroen grijs rood geel,groen en oranje De zegels vertonende wereldbol omgeven door een aan tal vakjes die de lid-sïaten van deV.N symboliseren Het ontwerp isvan de Deen Olav Mathiesen Israel De koersende serie fran keerzegels met afbeeldingen van ge meentewapens zal op 2 februari met tien waarden worden aangevuld 1 ag Lod 2 ag Qiryat Shemona 5 ag Petah Tiqwa 6 ag Nazareth 8 ag Beer Sheva 10 ag Bet Shean 12 ag Tiberias 37 ag Zefat 50 ag Rishon Leziyyon en 70 ag Jeruzalem De zegels ziJn ontworpen door de ge broeders M en G Shamir Jemen De Arabische republiek Je men heeft een serie van acht stuks het licht doen zien die gewijd is aan de ruimtevaart De serie bestaat uit drie zegels van % b Vs b % 4 8 en 16 b Bovendien een velletje van 16 b Afgebeeld zijn Amerikaanse enRussische astronauten en ruimte schepen Zuid-Vietnam Verzamelaars van sport op postzegels " kunnen hun collectie aanvullen met een serie van vier waarden waarop de volgende takken van sport zijn voorgesteld basketball 0.50 d speerwerpen 1 d gymnastiek 1.50 d en pols stokhoogspringen 10 d 27 ni a en b Tweeling-tweezet van Jac Haring Wit Ka2 Dh4 Tc7—h3 Rc5—g4 Pe7—16 Pion a4—b4—c3—e2—g5—h5 Zwart Kc4 Dh6 Te8—f7 Pg7 Pion b7—c6—e4 Een schitterend conglomeraat van interferenties In de tekststand is de verleidings-sleutelzet 1 Pf6 — d5 dreigt 2 Pb6 mat Alles lijkt in orde Zie 1 cd5 2 Pd6 mat interfe rentie van Dh6 Of 1 e3 2 Rf5 mat interferentie van Tf7 Maar zwart redt zich met 1 Tf3 in terferentie van Dh3 waardoor c3 ongedekt komt te staan en er geen mat mogelijk is Daarom moet wit het andere paard nemen nl 1 Pe7—d5 Nu kan er geen zwarte toren interfereren op de 3e lijn Het elegante is dat we in de twee hoofdvarianten nu andere in terferenties krijgen n.l 1 cd5 2 Re7 mat interferentie van Tf7 - maar nu horizontaal resp 1 e3 2 Re6 mat interferentie van Te8 Op zichzelf reeds een kostelijk totaal maar de feestvreugde wordt ten top gevoerd door het feit dat er een nieuw probleem ontstaat als we pion e4 naar f4 verplaatsen opg IH b We krijgen dan als het ware het spiegelbeeld van zojuist Niet 1 Pe7—d5 wegens 1 Te3 enz doch 1 Pf6—d5 en dan na 1 cd5 2 Rd6 mat interfereert Dh6 resp na 1 f3 2 Rf5 mat inter fereert Rf7 Een dergelijke veelheid van interfe renties in ' n tweeling-tweezet wagen wtj zonder meer uniek te noemen Geen wonder dat het probleem In het Russische compositietoemooi Al ma Ata 1964 met vlag en wimpel da eerste prijs kreeg Onjuist is in UI a 1 Td3 wegens ed3 en in Hl b 1 Te3 wegens fe3 Doordat c3 ongedekt staat is geen mat mogelijk Hierop faalt ook 1 Pd7 in m b Na 1 f3 zien we hetzelfde Alle vier opgaven werden goed opgelost door E Geitz W v Biezen J Reiff B de Jong J E Harder G v Andel F v Klaveren J A Fray B L Kok A J Foppen C J Correljé die echter ook iets fouts vermeldde H Brosky A J Mooy D ten Hove J J H Bauer mr J de Vries B J Groot Y Koopmans F T de Busser dr C P Koene A de Wiest een Frans man met onduidelijk geschreven naam G Kersten F S v d Landen A J Veldhuis C Koster J Wijker J W Stolpe D Ooster veld H Broersen J A v d Ende en H Kooman Deels juist waren A Brokx J W Jansen H J Steenbergen J C Lui tingh A Hovenkamp O de Jong P L V d Munnik en B J Witten berg Na loting vielen de prijzen ten deel aan B L Kok A J Mooy en C Koster Zij ontvangen een boekenbon resp een schaakboek Onze gelukwensen aan de win naars T ^ ENEINDE onze lezers ook na bo venstaande opsomming te vergas ten op iets nieuws besluiten wij met een tweezet wederom van Jac Ha ring Het thema is blokkade van de vier witte velden rondom de zwarte koning door de zwarte paarden Haring zou Haring niet zijn als hij aan de uitwerking niet weer een ex tra finesse verbond te weten ' n ver leidingszet Zie 1 Pdlxf2 Dreigt Pf2 willekeu rig mat en nu schematisch 1 Pdl 2 Pdl mat 1 Pa4 2 Pdl mat 1 Pg4 2 Pg4 mat 1 Thl 2 Phl mat en voorts blokka des 1 Pc4 2 Td3 mat 1 Pd5 2 Te4 mat Tenslotte 1 Pd3 2 Pd3 mat 1 Pe4 2 Pe4 mat Alles O.K dus Neen na 1 Th2 is er geen mat Oplossing 1 Pa4xb6 met het volgende to verschema Zwart Pa4 Pc4 Pd5 Pd7 Ta8 Wit Pa4 Pc4 Pd5 Pd7 Pa8 mat En blokkades na 1 Pd3 2 Tc4 mat en 1 Pe4 2 Td5 mat M.a.w vier blokkades in een probleem Onze loftuitingen zouden eentonig wor den De aandachtige lezer zal wel heb ben gemerkt dat enige diagrammen vorige week in het eindspel van Mar witz verminkt zijn waarvoor onze verontschuldigingen Viscus kan niet zonder Rotterdam ROTTERDAM — Het vorig jaar heeft Rotterdam per hoofd van de be volking 3.900 gulden aan belastingen en invoerrechten in ' s rijks schatkist gebracht Voor de overige Neder landse gemeenten lag dit bedrag op gemiddeld duizend gulden per hoofd van de bevolking Deze cijfers lanceerde Rotterdams burgemeester W Thomassen donder dag tijdens de discussies over de ha ven van de Maasstad die werden ge houden tijdens een begrotingsvergade ring van de gemeenteraad De bur gemeester had ze geselecteerd uit een onlangs door ' t havenbedrijf opgestel de nota die een inzicht moet geven in het belang van het Rotterdamse Waterweggebied voor de Nederlandse economie Hij had ook ontdekt dat de schatkist in 1964 1.547 miljoen gulden aan invoerrechten ontving en dat ongeveer 2/3 hiervan nl 977 min gulden uit het Rotterdamse ge bied kwam 
28 ZATEBDAO 15 JANUARI 1968 CTBECHTSCH NIEtJWSBr.AD 18 pagina's UT v.li Joh de Liefde N ' Drift 23 — Tele Hoogovens gaat in zee met Duitse combinatie resultaat mn een exclusieve % uto-Yisie"enquête 32 vooraanstaande internationale auto-journalisten gaven hun oordeel Renault 16 uitgeroepen tot " auto van het j aar " bejaardenverzorgster of verpleeghsilp INTERN Brieven aan de Secretaris van het Bestuur de heer H J van Bekkum Peperstraat 42 Wijk bij Duurstede 32 vooraanstaande internationale auto-journalisten gaven hun oordeel Hoofd redacteuren technische redacteuren en correspondenten van de voornaamste autovakbladen ter wereld Zij namen plaats in de jury van het Nederlandse weekblad " Auto Visie " Zij vergeleken auto's - kritisch onbevooroordeeld en met inzet van hun vakmanschap en kennis van de markt Het resultaat van deze exclusieve enquête Een eerste plaats voor de Renault 16 als " auto van het j aar " Een prachtige overwinning voor de Renault 16 Enkele markante uitspraken uit de jury-rapporten over de Renault 16 De " auto van het jaar " staat voor u klaar Bef een Renault-dealer voor een proefrit of zendt onderstaande cou pon in voor alle Inlichtingen over de Renault 16 De meest geslaagde automobiel van de " nouvelle vague " Oplossingen van technische problemen boven het gemiddelde • Baanbrei• ¦¦•_^» M»iBai ¦¦¦¦¦¦>¦•¦ MMiiHik n nM Maliebaan 71—73 — Utrecht Dealers o.m te Utrecht N.Y AUTOMOBIELHANDEL GRUND & GO Telefoon 030-19143 De rente op ZILVERVLOOTREKENINGEN AMBTENARENSPAARREKENINGEN WINSTDELINGSSPAARREKENINGEN is verhoogd van ZVi op 4 *%» NUTSSPAARBANK De Bilt - Maarssen te Utrecht MEVROUW INDIRA Ii8 dochter van wijlen Neiiroe van India schijnt te kunnen zijn van een i als opvolgster van de vo overleden premier SjasI enige tegenkandidaat is c leider Desai die zich ni terug te trekken na eet daartoe van de leider der partij Kamaraj die zei vrouw Gandhi vrijwel steun geniet Zij is wei hee]t twee zoons 

Kranten

Ga naar