Utrechts Nieuwsblad donderdag 11 november 1965

32 pagina's Oplage oa.uuü " UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Utrecht Drift 23 — Telefoon 16431 Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 73ste JAARGANG No 164 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ah.prijzen ƒ 10.40 p kw 80 et p w Los nummer 20 cent — Giro 154949 Overgrote meerderheid 132-9 voor de toestemininaswet Debat bracht weinig nieuwe argumenten Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Prinses Beatrix mag trouwen met Claus von Amsberg De Tweede Kamer nam gisteravond met 132 tegen 9 stemmen het wetsontwerp aan waarin de toestemming voor dit huwelük wordt gegeven Tegen stemden de pacifisten Lankhorst Burggraaf Slotemaker en Bruggeman alsmede de socialisten Goedhart Peschar Franssen Voogd en Leibbrand De communis ten namen niet aan de stemming deel Zij bleven ook achter de groene gordijnen bij de stemming over het wetsontwerp tot na tiuralisatie van Claus von Amsberg Dit wetje werd aangenomen met 135 tegen 6 stemmen PSP en de heren Goedhart en Leib brand NA ONTVOERING BEN BARKA Parijs wenst aftreden van minister Oef kir SMITH ROEPT EENZIJDIG ONAFHANKELIJKHEID UIT Ujke manier te blijven gedragen Dit was een rechtstreeks verzoek aan de regering van premier Smith om niet over te gaan tot een eenzij dige onafhankelijkheidsverklaring die de Britse regering als een onwettige maatregel beschouwt Het beroep van de Koningin op de Rhodesiërs werd gedaan in een naar Salisbury gezonden boodschap in ant woord op die welke zij eerder op de dag van de regering-Smith had ont vangen en waarin loyaliteit aan de vorstin werd beloofd Tweede maal De eenzijdige onafhankelijkheids verklaring van Rhodesia is het twee de geval dat een gebied zich door een daad van rebellie onttrekt aan het Britse gezag De eerste maal wa ren het de dertien staten van de Ame rikaanse Unie die zich in 1776 een zijdig onafhankelijk verklaarden Het eerste Europese contact met Rhodesia werd in de zestiende eeuw Discussie gesloten Zelden zijn in ' t democrati sche proces van besluitvor ming de bezwaren van een minderheid met zoveel respect aan gehoord als in het geval van de toe stemmingswet voor het huwelijk van prinses Beatrix Er is vrijwel geen krant die niet ettelijke ingezonden brieven heett gepubliceerd met uitin gen van emotionele zowel als van meer verstandelijke aard tegen deze toestemraingswet De activiteiten van het comité dat voor dit doel was op gericht hebben in de redactionele ko lommen een volkomen faire behande ling gekregen en in de Tweede Ka mer gold duidelijk bij de stemming over dit wetsontwerp geen fractie dvvang of zelfs fractie-aandrang Kortom de tegenstanders en de be zwaarden zijn volop aan hun trekken gekomen Daarmee is voldaan aan een van de essentiële vereisten van de democra tie de minderheid moet gelegenheid hebben zich te uiten I n het besluit dat nu is genomen zijn elementen die nog wel eens reden zullen geven tot napraten over de vraag of een bepaalde daad ver standig was Dat geldt zowel voor daden van de regering als voor daden van parlementariërs Het kan een omstreden punt bli,jven of het kabinet tijdig door H.M de Koningin op de iioogte is gesteld of het verstandig was de na-oorlogse feiten die vóór het karakter van Von Amsberg pleiten niet te vermelden bij de bekendma king van het antecedentenonderzoek Er is naar onze mening ook nog geen beslissende uitspraak gevallen over de vraag of de inhoud tijdstip van sclirijven en de toon van de brief van drs Nederhorst aan 34 „ bezwaarden " zijn te rijmen met zijn positie als fractieleider al doet hü nog zo ver ontwaardigd over de publicatie van die brief M aar dat doet allemaal niet af aan de hoofdzaak dat het besluit tot toestemming nu is gevallen En daar om is het nu tijd om te herinneren aan een andere regel van de demo cratie even essentieel als de boven genoemde als het besluit op demo cratische wijze door de meerderheid is genomen — rekening houdend met de vitale belangen van de minderheid — dan dient die minderheid zich daarbij neer te leggen Natuurlijk kan men wel zeggen dat de toestemmingswet de Eerste Kamer nog niet is gepasseerd en dat daarom de handtekeningactie van de tegen standers van toestemming nog niet behoeft te worden beëindigd Maar dat is wel ' n wat erg formalistisch ar gument Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de Eerste Ka mer anders zal beslissen dan de Tweede heeft gedaan Het comité dat deze handtekeningen verzamelt zou het odium op zich laden een slecht verliezer te zijn misschien zelfs de gedachte wekken de tegenstellingen die deze kwestie onmiskenbaar heeft veroorzaakt te willen verscherpen Het comité zou er daarom beter aan doen zijn taak nu als beëindigd te beschouwen ' t Behoeft ook geen betoog dat wij ook iedere andere actie van protest van nu af scherp zullen afkeuren Tenzij nieuwe onvoorziene feiten of gebeurtenissen zich zouden voordoen plaatsen wij onder deze zaak de tra ditionele woorden die een krant ge bruikt wanneer in de rubriek voor lezersbrieven alle standpunten volle dig zijn belicht discussie gesloten Advertentie NIEUpLDEVERF fleXa weekend-systeem voor zessen klaar I Oostelijke wind | = Weersverwachting van het KNMI rï =¦ geldig tot vrijdagavond opgemaakt = = te 11.15 uur = = Half tot zvi^aar bewolkt met aan = = vankelljk in het zuiden van het land = = nog enige regen Matige tot vrij = = krachtige oostelijke wind Dezelfde = = temperaturen als vandaag of iets = S lagere = i ZON EN MAAN 1 = Vrijdag Zon op 7.54 zon = = onder 16.54 Maan op 19.08 maan = = onder 11.56 = I Europees weerrapport j = Donderdag 7 uur v.m H S Ma \ Neersl = S Station Weer temp algel = H gisteren 24 u = = Stockholm licht bew 3 gr O mm = = Oslo zw bew 3 gr O mm = = Kopenhagen zw bew 11 gr 1 mm = = Londen motregen 11 gr 1 mm = = Amsterdam regen 8 gr 3 mm = = De Bilt regen 8 gr 0.3 mm = ^ Brussel mist 10 gr 4 mm ^ = Parijs geh bew 11 gr 0.1 mm = = Bordeaux geh bew 15 gr 1 mm = = Grenoble mist 10 gr 1 mm = = Nice onbew 17 gr ü mm ~ = Berlijn geh bew 9 gr 0.3 mm = = München geh bew 6 gr 7 mm = = Zurich regen 9 gr 20 mm = ^ Geneve zw bew 10 gr 1 mm ~ = Ijocarno mist 10 gr 13 mm = = Wenen regen 4 gr 10 mm = = Innsbruck motregen 6 gr 15 mm = = Belgrado geh - bew 11 gr 6 mm = = Athene half bew 11 gr O mm = = Rome regen 18 gr 7 mm = = Barcelona zw bew 18 gr O mm = = Madrid regen 12 gr 3 mm = = Mallorca halt bew 19 gr O mm = = Lissabon onbew 16 gr 9 mm = Advertentie DAALDEROP-TIEL ELEKTRISCHE BOILERS Advertentie < ÏEEF MIJ MAAR Een vetTukl(e1i|ke chocoladedranic met sleclits 1 % vet Fris en pittig van smaak.Tosti lest de dorst is lekker luchtig en eerbiedigt de slanke lijn « De stemming over beide wets ontwerpen kwam aan het slot van een vrij uitvoerig debat waarin even wel weinig nieuwe argumenten pro of contra naar voren werden ge bracht Dat de PSP zou tegenstem men was bekend en ook op verzet van een aantal socialisten was ge rekend Dat de communisten zich aan de stemming onttrokken was evenmin een grote verrassing gezien hun be zwaren tegen de haast die met het wetsontwerp is gemaakt Het enige incident betrof een actie van een Amsterdamse provo die halverwege het debat uit protest een brandmelder in het Kamergebouw in werking stelde Veel resultaat had zijn actie niet de tijdig gewaarschuw de brandweer bleef weg De provo werd later het Kamergebouw uit gezet Aanvaxtrdhaar De bezwaren van de socialist Goed hart en de pacifist Lankhorst tegen het oorlogsverleden van de heer Von Amsberg ook al kan men hem dat moeilijk verwijten werden door mi - nister president Cals in zgn antwoord aan de Kamer verworpen Het gaat niet om de vraag of hem verwijten zijn te maken over zijn houding in de oorlog aldus de premier Het gaat erom of hij aanvaardbaar is voor de taak die hem wacht Mr Cals zei dat de verloofde van prinses Beatrix heeft getoond een geestesgesteldheid te bezitten die past in het democratische bestel van ons land In de naoorlogse jaren heeft hij hét nationaal socialisme duidelijk af gewezen en dat met zijn optreden bewezen Anders dan de heer Goedhart die woordvoerder was voor de vijf ' be zwaarde socialisten meende de pre mier dat er geen redenen van lands belang tegen de echtverbintenis zijn aan te voeren Mr Cals toonde vol - SALISBURY — Rhodesia heeft zich donderdag onafhankelgk verklaard Het besluit werd he denmiddag bekendgemaakt in een radiotoespraak van premier lan Smith Engeland heeft zoals bekend verklaard dat het elke onwet tige onafhankelijkheidsverkla ring als opstand zal beschouwen Het heeft met ernstige economi sche sancties gedreigd Onmiddellijk nadat de Rhodesische premier lan Smith verklaard had dat zijn regering eenzijdig de onaf hankelijkheid afgekondigd had heeft de Rhodesische gouverneur sir Hum phrey Gibbs meegedeeld dat op in structie van koningin Elizabeth II Smith en al zijn ministers zijn ge schorst Het was niet onmiddellijk duidelijk hoe de gouverneur de instructie van de koningin voor schorsing van de mi nisters ten uitvoer zal leggen Vergeefs heroep Koningin Elizabeth n van Engeland had gisteravond nog een beroep op de Rhodesische regering en het volk van de Britse kolonie gedaan om zich te onthouden van onwettige maatregelen en de toegezegde loyaliteit aan haar te tonen door zich op een grondwette - ledig begrip voor de gevoelens die door de verloving zijn ' losgeslagen maar vond dal een weigering bij grote delen van de bevolking op weer stand zou zijn gestuit en tot een koningskwestie in optima forma zou hebben geleid Daarover dacht de heer Goedhart anders Staande voor de keus van een conflict met de pu blieke opinie of met het hof heeft het kabinet gekozen voor het eerste zei hij Alternatief In tegenstelling tot de PSP ver klaarde de heer Goedhart zich hele maal niet voor de republiek Die wordt er door de pacifisten met de haren bij gesleept vond hij Wel krijgt het streven naar de republiek door dit huwelijk meer kansen Af stand van de troon door prinses Beatrix zou volgens de heer Goed hart allerminst rampzalige gevolgen hebben In prinses Margriet hebben wij een uitstekend alternatief zie ook pag 3 DE PLAATSVERVANGEND ge volmachtigd minister van Burina m,e de heer Einaar tijdens zijn rede in de Kamer gisteravond Elizabeth II schorst Rhodesische kabinet iniiiiiiininiiiiiniiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiMiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiMuiiiiiiiiiiiiiiiiii door Portugese ontdekkingsreizigers gemaakt De eerste Brit die dit ge bied van 150.000 vierkante mtjl be trad was David Livingstone die in 1855 de Victoriawaterval ontdekte Volgens de jongste tellingen bestaat de Rhodesische bevolking uit onge veer 3.900.000 Afrikanen 217.000 Euro peanen en 19.900 personen van andere nationaliteit lan Smith voerde ter motivering van zijn besluit aan dat Rhodesia reeds sedert veertig jaar zelfbestuur heeft gehad en dat de onafhankelijk heid in feite zo niet uitdrulckelijk werd beloofd door de Britse minis ters toen de federatie werd opgehe ven om iWalawi voormalig Njassa land en Zambia voormalig Noord Bhodesia onafhankelijk te maken Het Rhodesische Front van Smith dat de onmiddellijke onafhankelijkheid voor Rhodesia op zijn program had staan behaalde in december 1962 de MINISTER-PRESIDENT Cols ver dedigde het standpunt van de re gering inzake de toestemmingswet voor het huwelijk van prinses Bea trix en de heer Claus von Amsberg De m,inister president had het ge zien de grote meerderheid in de Kamer niet bijzonder moeilijk maar hij hield toch een grote en gloedvolle toespraak om te argu menteren waarom de regering zich geheel achter Claus von Amsberg heeft geplaatst Van onze correspondent PAKIJS — De Franse regering heeft in haar zitting van gisteren zich on der voorzitterschap van generaal De Gaulle opnieuw uitvoerig bezig gehou den met de ontvoering van de Marok kaanse oppositieleider Ben Barka die vorige week uit Parijs spoorloos is verdwenen Generaal De Gaulle heeft z\jn ministers meegedeeld dat hij de ze mensenroof bijzonder ernstig op neemt om principieel menselijke juri dische en politieke overwegingen Ben Barka genoot hoog aanzien ook buiten zijn vaderland in de andere onderontwikkelde Afrikaanse landen aan welke goede relaties generaal De GauUe zoals men weet eveneens grote waarde hecht Maar nog hoger zit het hem zo mogelijk dat geheime po litie-diensten van een vreemde mo gendheid ongestoord op Frans grond gebied hebben diu-ven opereren Aan de persoonlijke v rantwoorde - verkiezingszege op de Verenigde Fe derale Partij van sir Edgar White head die een veelrassige Rhodesi sche gemeenschap voorstond In augustus 1984 werden maatrege len getroffen tegen de Afrikaanse na tionalisten in Rhodesia Josjua Nko mo de leider van de Zapu-partij werd onder bewaking gesteld in een plaats aan de grens met Mozambique De geestelijke Sithole leider van de Zanu-partij werd gevangen gezet In november 1964 sprak negentig procent van de Rhodesische kiezers vrijwel allen Europeanen zich bij re ferendum uit ten gunste van de poli tiek van Smith De Britse premier zal vanavond om 23.05 uur een radiotoespraak hou den over de toestand in Rhodesia Philips boekt lager resultaat Van onze correspondent EINDHOVEN — De voorbereidin gen voor de komst van kleurentelevi sie in Europa hebben hun stempel ge drukt op de resultaten van het Phi lipsconcern In de eerste negen maan den lag het bedrijfsresultaat ten be lope van 608 miljoen gulden 4 pro cent lager dan het resultaat in dezelf de periode van het vorig jaar Zie ook de beurspagina Rebellie D e kogel is door de kerk Vandaag heeft premier Smith van Rho desia namens de blanke regering een zijdig de onafhankelijkheid uitgeroe pen Dat betekent dat de nog geen kwart miljoen kolonisten in dit land dwars tegen de geest van deze tijd in van plan zijn hun wil op te leggen aan een zwarte meerderheid van rond vier miljoen Het is de afgelopen weken duide lijk gebleken dat met Smith en de zijnen in redelijkheid niet viel te on derhandelen Dat Smith eergisteren nog een boodschap van loyaliteit tot koningin Elizabeth n richtte kan men naar men wil een farce een brutaliteit of een bewijs van kwaad geweten noe men N u Smith de knoop heeft doorge hakt rijst de vraag welke gevol gen zijn besluit zal hebben Te ver wachten is dat niet alleen het Britse moederland en het Gemenebest eco nomische sancties tegen Rhodesia zul len gaan toepassen maar ook vele andere landen onder welke belang rijke naties als Amerika en Japan Het nadeel van de sancties is ech ter dat zij niet alleen de blanke heer sers treffen maar ook — en zelfs in sterkere mate tengevolge van hun grotere sociale kwetsbaarheid — de zwarte bevolking Het ernstigste gevolg van Smith's eenzijdige optreden is echter dat de rassentegenstellingen in Afrika ja in de gehele wereld er door gestimu leerd zullen worden Waartoe dit zal leiden valt op dit moment met nog geen mogelijkheid te voorspellen Het v/ü ons echter voorkomen dat er op dit punt geen reden bestaat voor enig optimisme De beslissing die vandaag in Salisbury is gevallen kon wel eens het sein blijken te zijn voor een nieu we fase in het verzet van de gekleur de volken — en minderheden in an dere landen denk aan de Verenigde Staten — tegen elke vorm van blanke suprematie of bevoogding Dat in die fase geweld zal worden toege past lijkt ons onvermijdelijk lijfeheid inzake deze kidnapping van de Marokkaanse minister van Binnen landse Zaken generaal Oefkir die een politieke en persoonlijke vijand van Ben Barka was wordt in Parijs nu nauwelijks meer getwijfeld De Franse regering heeft in de Ma rokkaanse hoofdstad dan ook ' t „ ver langen " uitgesproken de ministeriële kidnapper zo spoedig mogelijk van het toneel te zullen zien verdwijnen De Marokkaanse geestverwanten van Ben Barka over wiens lot nog steeds niets bekend is schijnen koning Hassan voorlopig liever de tijd te wiUen gun nen om zich langs een zoet lijntje van de generaal-minister te ontdoen EISENHOWER HAD WEER HARTAANVAL FORT GORDON Georgia — Kort nadat gisteren in het militaire hospi taal van Fort Gordon in Georgia door de behandelende artsen was verklaard dat de toestand van oud-president Eisenhower na zijn eerste " lichte hartaanval " en een aanval van angina pectoris snel verbeterde heeft de voormalige president en vijfsterren generaal opnieuw een hartaanval ge had nu van iets langere duur dan de eerste keer Eisenhower is weer in een zuur stoftent geplaatst Advertentie voormensen DIE CONFEREREN DINEREN OF STUDEREN ' Een prettig gekleed l^ostuum waarinu zich losjes kunt bewegen dankzijde draagbare stoffen als gladdekamgarens en kamgaren/flannels de rustige dessins als effen streepjes visgraat en pin-heads Kleuren overhet algemeen grijs en blauw somsook donkerbruin Fox brothers Reldand Tailor tekenen o.a voor destoffen Het model dat bij uw type ensmaak past 2 of 3 knoops wel ofgeen vest midden of zijsplltten.Prijzen studentenkostuums al vanaf 208 3 delige kostuums verder van 208 tot 378.-1 BISCHOT HEREN MODE Poiterstraat 14 - Ulrechi 
DONDEBDAG 11 NOVEMBER 196S TJ'rnmr ' ir - f Advertentie HET NIEUWE RESTAURANT „ DE WAAG " te Oudewater a.d IJssel Richting Hekendorp serveert WEEKEND MENU i ƒ 10 — SALADE LUCIENNE Zeer veel klachten op stadslijn 11 GASTBUSSEN VOLDOEN NIET CONSOMME L'EMPEREUR TOURNEDOS ANDALOUSE BEIGNETS d'ANANAS Café Reservering 034 86 - 16 30 Ook speciale kindermenu's K.N.A.C.-restaurant Drie gewonden bij verkeersongeluk Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Bij een verkeerson geluk op de zuidelijke ventweg van ryksweg 25 in De Bilt zijn vanmor gen om 8.45 uur de 21-jarige brom fietser Robert E Bleyenveld uit Soesterberg en zijn 19-jarige duo pas-sagiere mejuffrouw A C M van Hun nik uit Zeist ernstig gewond toen de bestuurder van de bromfiets tegen een personenwagen reed die werd be stuurd door de 46-jarige employé G M uit Utrecht Het ongeluk gebeurde toen de auto mobilist van de rijksweg af de zui delijke ventweg opdraaide en daarbij de naderende bromfiets niet opmerk te Door de botsing vielen de beide leerlingen van de hervormde kweek school Jan van Nassau uit Utrecht op het wegdek De 21-jarige bestuurder liep een dubbele beenfractuur aan het rechter onderbeen en een hersen schudding op De duo-passagiere kreeg een rechterdijbeenfractuur en een behoorlijke zwelling aan het voor hoofd Beiden zijn overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis te Zeist Bij deze aanrijding was ook nog de heer H L G uit Zeist betrokken die juist met zijn bromfiets de andere bromfietser wilde passeren Hij viel eveneens en liep verwondingen op aan zijn knie De Wegenwacht als mede personeel van het KNMI ver leenden eerste hulp aan de slacht offers HET JANSKERKHOF in Utrecht is vanmorgen twee grote horaen armer geworden In opdracht van de plantsoenendienst werden ze gekapt omdat ze aan een ziekte leden en zo zwak werden dat het gevaar voor omvallen lang niet meer denkbeeldig was Het is de bedoeling dat de gekapte bomen spoedig door nieuwe worden vervangen STUDENT QESTOORB BIJ ' fietsen ' IN STILTE Advertentie ' ¦ ¦¦ - ¦ W **^ miiiips naar " Ruimte voor de post UTRECHT — Postauto's die op het plein voor het spoorwegpost kantoor ' nogal eens terechtkomen in verkeersopstoppingen zullen binnenkort kunnen uitwijken naar een nieuw overkapt los - en laad perron dat aan de zijkant van het gebouw is verrezen Dit perron is te bereiken via het naamloze dood lopende straatje naast de huishoud school Aan het einde van dit straatje is rechts namelijk een hek dat toe gang geeft tot een terrein waarop de telefoondienst tot voor kort ka bels bewaarde en waar thans de postauto's die aan het nieuwe per ron lading hebben ingenomen of gelost hun keermanoeuvi-e kunnen maken Aan het perron kunnen tien post auto's gelijktijdig worden behan deld BURGERLIJKE STAND van UTRECHT neke v Veen Pieter H Reit en Eli sabeth N v Brederode Julius C Ronkes en Lucille E Sheilds Fran ciscus J Ros en Johanna M Th Gen nissen Jacobus A de Ruiter en Chris tina C F Vreeburg Gustaaf M Pfaff en Everdina H M van Beek Filippo Rizzone en Theresia A M Tieleman Johannes M v Rooijen en Theodora M Thomassen CorneUs M Storm en Catharina G Baars WUlem Vroeg indeweij en Hendrica W v den Ham Wietse Wieling en Cornelia Bosschaert Jacobus J V der Worp en Martha M Reinhard Julianus R W v der Wurff en Theodora H M I v Rüns oever Frans M Hoffschlag en Agnes M R W Spit Rafael Jimenez Va lierife en Teuntje G v der Rijst Jan Kaleveld en Frouwke A Bos Theo dorus C Kerkhof en Hendrika W Ko - Voor invaliden is instappen en uitstappen onmogelijk Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De vier van de NHADO te Bergen-Binnen ge huurde bussen die sinds 14 ok tober zijn ingeschakeld in de GEVU-stadsdienst blijken niet te voldoen Bejaarden en invali den hebben de grootste moeite met het in - en uitstappen De chauffeurs klagen over bijzonder koude bestuurdersplaatsen De bussen rijden op lijn 11 waar mee de verbinding wordt onder houden tussen het Prins Bern hardplein in Zuilen en de Chur chilUaan op het Kanaleneiland Aan de route liggen onder meer de werkplaats voor minder vali den en het grote bejaardencen trum Transwijk Voor verschei dene invaliden is het in - en uit stappen niet slechts moeilijk maar zelfs onmogelijk Zij laten de NHADO bussen zonder meer passeren en wachten net zo lang tot er een gewone GEVU-bus komt In sommige gevallen betekent dit dat zy tientallen minuten bij de halte moeten blijven staan De GEVU - en de NHADO bussen rijden namelijk In een willekeurige volgorde Het kan gebeuren dat er vier NHADO-bussen achter elkaar komen De gehuurde bussen zijn destijds niet gebouwd voor een stadsdienst maar voor tourtociiten waarbij niet frequent In en uitgestapt hoeft te worden Niet alleen de uitgang — ge heel achterin inplaats van ongeveer middenin zoals bij een „ echte " stads - Advertentle CHRYSLER STANDING DODGE ECONOMISCH PLYMOUTH ELEGANT JONGERIUS Wiftevrouwensingei 95 Ulrecht TeleM2690 Gestolen auto teruggevonden Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De rijkspolitie in de gemeente Jutphaas heeft woensdag op het schoolplein van de r.-k jon gensschool aan de Utrechtsestraatweg de Volkswagen aangetroffen die za terdag 6 november van de Catharijne singel was gestolen De eigenaar de 29-jarige bedrijfsassistent P Soerink Loperstraat 1 had de Volkswagen met kenteken VT 37-94 die een waar de heeft van ƒ 1500 zaterdag op de Catharünesingel geparkeerd Bij zijn terugkomst bleek de wagen te zijn ge stolen Van de dader s ontbreekt tot nu toe elk spoor Advertentie VANDAAG VEEL KEUS VOOR DE MAN VAN MORGEN De keuze in jassen en kosfuums is enorm Er is een grofe verscheidenheid in modellen en stoffen Er is zoveel feveel om op fe noemen U kunf daarom beier ko men kijken Onze verkopers kunnen U veel laten zien en zij doen het graag JASSEN reeds vanaf ƒ 98 - - ƒ 325 - KOSTUUMS met vest v.a ƒ 149 - ƒ 275 - AiJANSEN IVRED ENBURG23-UTRECHTI bus — maar ook het verwarmingssys teem is aan dit tourgebruik aange past Voor de chauffeurs komt het er op neer dat hij eigenlijk voortdurend in de kou zit De rest van de bus is overigens heerlijk warm Het voornaamste bezwaar van de bussen is de steile en smalle in - en uitgang In vele gevallen blijkt het uitstappen nog moeilijker dan het in stappen Achterin de bus komt men voor een gat te staan dat in de ogen van bejaarden en invaliden peilloos diep moet zijn De treden zitten aan zienlijk meer dan dertig centimeter onder elkaar Bij het instappen moet de chauffeur herhaaldelijk een handje helpen Be jaarden en invaliden die de bus willen verlaten roepen geregeld de assisfen tie in van andere passagiers Eredoctoraat voor professor dr Minnaert UTRECHT — Prof dr M G J Minnaert voormalig directeur van de Sterrewacht te Utrecht heeft een eredoctoraat gekregen aan de univer siteit van Heidelberg Duitsland De onderscheiden prof Minnaert werd op 12 februari 1893 te Brugge België geboren Na de eerste wereld oorlog kwam hij naar Nederland waar hij te Leiden en Utrecht stu deerde en zich onder leiding van prof dr H W Julius aan het fysisch la boratorium te Utrecht voorbereidde op een proefschrift over onregelma tige straalbreking waarop hij in 1924 promoveerde In 1937 werd hij be noemd tot hoogleraar-directeur van de Sterrewacht te Utrecht welke functie hij tot 1963 bekleedde Prof Minnaert is een bekend spe cialist op het gebied van de natuur kunde van de zon op welk gebied hij zich een grote internationale faam heeft verworven Daarnaast geniet hij een wereldbekendheid als auteur van een prachtige reeks boeken over de Natuurkunde van het Vrije Veld UTRECHT — Geboren Jo hannes z V J Raven en E Huur man Hooft Graaflandstr 211 Johan nes z V J F Th Quick en H M Barten Gruttersdijk 7 Eric H z v H J Pijpers en H C v Nijenhoff Prof A Mayerlaan 17 Jan z v G Stellinga en A van de Brug Pom poenstraat 5 Aart z v O Berman en M Nieuwenhuijzen w.s Ons Ge luk " Billitonkade t.o nr 48 A Ro nald z v D L Ludwig en A M V Veenendaal Loevenhoutsedijk 30 Christiaan D z v A D Jorg en G J Groen Homeruslaan 18 Marinus z v M V der Linden en C van Duuren Bellamystraat 9 bis Frans H J z V F H J Qercx en W J M van Oers Aquamartjnlaan 186 Albertus z v L Koning en W v Straten Gruttersdijk 3 1 René z V H v Ree en C G Houssart Papaverstraat 11 Johannes H M z V W B Baars en M J Kramer B Huëtstraat 34 Eric P M z v Ernstig protest tegen stalling van bnssen in park Nieuweroord en G.D of van de commissie voor milieu-ihygiëne te vernemen dat de ze ongerustheid ongegrond is Naar adressanten menen zal het starten warmdraaien en wegrijden van de bussen gepaard gaan met ge dreun en lawaai Zij kunnen niet aan nemen dat dit alleen maar vóór en na schooltijd azl gebeuren Daarom vrezen zij ook verstoring van de rust Zowel dp grond van stedebouwkun dige als \^ n architectonische overwe gingen wordt tegenwoordig rond de scholen groen aangebracht ' Hier wil men het tegendeel namelijk het groen verwijderen Bij het bouwen van de huishoudschool werden vrijwel alle ra men van ' t gebouw juist aangebracht met het front naar het groen Zou dit groen thans op enkele me ters na moeten wijken voor tegels en streekbussen dan verliezen de drie betrokken scholen zowel hun groene strook als hun uitzicht en bovenal hun aanzien De vervuiling van het ter rein door olie enz zal evenzeer op het aanzien van de omgeving druk ken Adressanten vertrouwen dat de gemeenteraad bij zijn beslissing de ze punten in ernstige overweging zal nemen Van onze raadsverslaggever UTRECHT — Wij zün bezorgd er komen ongelukken luchtverontreini ging lawaai en vervuiling van en bo vendien wordt vrijwel al het groen opgeruimd Dit is kort samengevat de inhoud van het adres dat de be sturen der scholen rond het Park Nieuwéroord de gemefenteraad heb ben gezonden in verband met het voorstel van B en W om dit park ten dele op te offeren voor stalling van interlokale bussen De brief is ondertekend door dé voorzitter van de oudercommissie van de lagere school Laan van Funtenburg 1 prof dr V V Koningsberger en het hoofd van die school mejuffrouw C E den Hertog Het adres aan de raad is mede ge stuurd namens mejuffrouw A King ma directrice van de eerste Utrecht se Industrie en Huishoudschool me juffrouw M van Wijngaarden hoofd van de kleuterschool De Lepelaar mr D Sohuitemaker voorzitter van het bestuur van de industrie - en huis houdschool en de heer N A J Trimbos voorzitter van de oudercom missie van de kleuterschool Adressanten die reeds eerder hun bezorgdheid hebben geuit over de ge varen die de uitvoering van het voor nemen van B en W met zich mee zullen brengen voor de ruim 1000 kinderen die de rond het terrein gele gen scholen bezoeken willen nu ook de gemeenteraad daarvan deelgenoot maken 2ij wijzen erop dat de kin deren behalve aan lichamelijk letsel nu ook in ernstige mate worden blootgesteld aan de verontreiniging van de lucht Het zou hen zonder twijfel gerust stellen bijvoorbeeld uit de mond van de directeur van de G.G UTRECHT — De Nederlandse bond van plattelandsvrouwen afde ling Utrecht houdt woensdag 17 no vember een bijeenkomst in het Dom hotel Aanvang 19.30 uur Mevrouw J M van der Werff-Kouw uit Den Hoef zal spreken over Fridtjof Nan sen Advertentie Voor AARDGAS Hendriksen Ui > uw INSTALLATEUR f — Voorstr 102 en 85 __^ W B Stolker en C G M Vester Uraniumweg 15 Frederik z v P Kool en F Zwijnenburg Lexmond Achthoven 75 Tuinier Michael Dobmeier en Gerrie G H Plomp Gerardus Gijsen en Johanna H H Notenboom Foppe de Haan en Christina C Koenen Louis Hakkert en Emma M Remkes Frans Arreman en Willy Koops Tienes Bartelds en Agatha M Schinkel Jan Beekman en Catharina G M Schoo nemeijer Cornells C v Boekei en Adriana Wind Hendrik J Boerdam en Geertruida J M Velmans Rudy V Brussel en Louisa M IJkelen stam Willem H Diemer en Aleida M Hagenouw Lambertus A v Duijn en Johanna M Jansen Willem Ho gervorst en Wilhelmina J M v Staa Albertus Hufener en Aaltje Jansen Lambertus Huijting en Julia Blom Dirk V der Kwast en Hendrika J Huiszoon Hendriküs W Mohr en Mar got de Bie Frederih D Pot en Han - Charlotte I d v J F Klutz en A A v Hattum Heycrmansstr 20 bis Inge Chr d v J J v der Lin den en M W Visser Pelikaanstraat 46 bis Elisabeth C d v J P E Elberse en C H Appelman Amalia dwarsstraat 27 Fiona L H d v L A H Chapel en J Oldenburg v Eysingalaan 350 Teuny d v G Fop pen en T Niekerk Burg Reigerstr 21 bis Astrid I d v W A F Tem minck en C P M Jongmans Leer sum Prinses Margrietlaan 5 Ondertrouwd Cornells W J Achterberg en Adriana M Smit Al bertus H V Alphen en Anna E Dou wes Johannes H G M Borghuis en Theresia M v Santen Andreas H Bijwaard en Rosalia J M Bemel mans Antony Credoe en Adriana E Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Op de stille Bunnik seweg in De Bilt oefende de Utrechtse student J G K woensdagavond in het op en afstappen van een rijwiel De student zoon van ouders die regel matig de Rijn met hun schip beva ren was tot nu toe vrijwel nog niet in de gelegenheid geweest om te leren fietsen Hoewel hij enige tijd de schip persschool in Rotterdam had bezocht was ook in deze stad weinig terecht gekomen van zijn plannen ook de rij kunst machtig te worden De student die thans is ingeschreven '^ S^-AGENDA ^ UTRECHT DONDERDAG SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Asso ciatie Studenten Toneel Utrecht Albee programma GEOGRAFISCH INSTITUUT Drift 21 20.15 uur Alliance Francaise Marcel Blistène „ Comment nalt un film " INST VOOR THEATERWETENSCHAP Rijnkade 1 a 20.15 uur Genootschap Nederland-Duitsland Asta Siidhaus „ Mo derne europaische Dichtung " PAROCHIEHUIS Kanaalstraat 199 20 u Installatie Prins van de Zwarte Katers EBEN HAEZERKERK Adr van Bergen straat 19.45 uur Geretorm Bond Herv kerk ds S Gerssen over Israel en de Messias UNIVERSITEITSHUIS 20.30 uur U.S Filmliga The Seven Samoerai GEERTEKERK 20 uur Oecumenisch Studenten Toneelgroep „ Wachten op Go dot " GEBOUW C.S.B 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht GEBOUW C.S.B 19.30 uur Clubavond Damver Ons Genoegen HOTEL SMITS 19.45 uur Utr Prov Assu rantieclub drs C Regenhardt over transportverzekering STUDIO Oude Gracht 154 22.30 uur Luis terliedjeskelder VRIJDAG JAARBEURSGEBOUWEN Croeselaan 9 17 uur Vakbeurs voor Meubelen en Wo ningtextiel 19-22.30 uur Kljkavond voor belangstel lenden ACADEMIE Domplein 15.15 uur Promo tie Drs van Sigchem Letteren STADHUIS Raadszaal 16.30-17.30 uur Receptie t.g.v afscheid heer A Swaan referendaris B WIJKGEBOUW Balijelaan 2 a 19.30 uur Clubavond schaakclub De Dom TOLSTEEGPLANTSOEN 12-n 20 uur Gespreksavond Ba Hai Wereldgeloof LEUWENBERGHKERK 20 uur Ed van Beinumstichting slotconcert Internatio nale blazersweek o.l.v Robert A Bou dreau GEERTEKERK 20 uur Concert Utr Jon gerenkoor m.m.v Stichts Symfonie orkest BEATRIXHAL Vreeburg 20 uur Zaal sportavond 1965 georganiseerd door St Stadsontspanning Utrecht ESPLANADE 20 uur Filmavond Ned Chr Reisvereniging SCHOUWBURG 20 uur Utrechtse Rede rijkerskamer „ Nicolaas Beets " met Eer ste Liede door Paul Osborn GEBOUW MARIËNDAAL Prins Bern hardlaan 20 uur Bijeenkomst Nivon afd Utrecht Noord CASINO Paardenveld 20 uur Beat Socië-teit ALBERTS CORNER 20 uur Sociëteit voor Alleenstaanden gezelligheidsavond INSTITUUT VOOR JMUZIEKWETEN SCHAPPEN Rijnkade 1 a 20 uur Ned Klassiek Verbond lezing door Dr J A M K IJsewijn over AE.S Piccolomini PASTOOR SCHILTEHUIS Zullen 19.45 u Muziek en Cabaretavond door Zuilens Fanfarekorps WIJKCENTRUM OUDWIJK Wilhelmina park 60 20 uur Lezing Dr A Dronkers mensbeeld in de moderne film voor Arti et Religione NIEUWE GRACHT 41 20 uur Ie cursus avond Prof Dr J J Timmers over nieuwe vondsten in Pieterskerk voor V.U AMBACHTSTRAAT 12 20 uur Openbare Psychometrische avond voor Ned Ver van Spiritisten WERFKELDER Oude Gracht 205 Perse polls 20.45 uur Cabaret Henny Oliemul ler ning Gerardus P de Korte en Jo hanna A CoUewijn Carolus W Kraan en Martha Bouma Gerardus Molen beek en Adriana C den Hollander Bernardus A Moonen en Gesina J de Graat Johannes W v Nimwegen en Clara M v Beek Jacobus J Rijn bergen en Willy de Vos Henk v Schalk en Johanna M Peters Robert G Schmidt en Jansje ' E Atema Gerardus H v Soest en Marjolijn v Holst Gerrit Sterrenberg en Hendri ca W V Delft Gijsbertus v Straalen en Wilhelmina H E de Weerd Wil lem V der Vegte en Elisabeth J H Jacobs Hermanus J Verheul en Eli zabeth J Verheul Jacob A N de Weerdt en Louise Hijkoop Gerard Wisseling en Fenna A v der Stelt Cornelis J de Zwart en Anthonia M Lijffijt Martinus v Pouderoijen en Anneke de Jong Getrouwd T H Rakké Nar cisstraat 9 bis en J M Besouw Mi - aan de faculteit voor diergeneeskunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht voelde het een groot gemis dat hij zich niet op snelle wijze in korte tijd door de drukke stad kon verplaatsen en daarom besloot hij alsnog — zij het in stilte — te proberen de rijkunst meester te worden Toevallig had hij een keer uit een bus gezien dat in De Bilt de Bunnikseweg niet erg druk was en daarom koos hij deze weg uit voor zijn eerste oefeningen Voor dit doel had hij voor ƒ 10 een oude fiets gekocht Aanvankelijlc ging alles goed maar toen een aan tal kinderen de man vreemde bewe gingen zagen maken vermoedden zij dat de man andere bedoelingen in de zin had Zij waarschuwden hun ouders die op hun beurt de politie alarmeer den Een onderzoek wees toen uit dat de student in het geheel geen kwaad in de zin had maar alleen zijn oefen programma met veel vallen en op staan afwerkte De agenten die begrip voor de si tuatie hadden hebben de student ver volgens een afgesloten rijweg het verlengde van de Soestdijkseweg zuid aangewezen waar hij zondei ' ge vaar zijn rijlessen kan voortzetten UTRECHT — Aan het Neder!aSs J schriftelijk studiecentrum in Culem borg zijn geslaagd voor de akte peda gogiek m.o afdeling A de heren J W de Boer uit Utrecht en W J Zwarts te Loosdrecht Advertentie artidtom © © ma „ ar „ artidon idom © DEENSEHAARD OMTWERP AfJNË JACOSSfM IM ZWABr SEQRAFITEER3 STAAL BRANDSTOf ALLE VASTE SRANDSTOF drtid©nn © MARIAPLAATS 2 TEL 030/18900 UTRECHT KORTE LIJNBAAN 21 TEL 010/112955 ROTTERDAM GROTE MARKTSTR 5 TEL 070/113611 DEN HAAG BRINK 93 TEL 05700/12411 DEVENTER neurslaan 7 C Kuisen Plutodreef 12 en A H Meijer Eikstraat 4 C H Weijburg en G v Harn L Smee straat 20 bis J T Lap en A y Voorst Zeist Wilhelminalaan 20 W Vosmeer en G v Oort Merwedestr 10 bis A D dt Rooij en I v den Hurk Soestduinen de Beauforüaan 20 L Rossewij van Humboldtstraal 81 en G M W v Biljouw van Hum boldtstraat 57 A S M Vink.Auriol laan 120 en A M v den Heiligen berg Aurorastraat 15 W A v den Ordel Duurstedelaan 32 en P G v Santen Edisonstraat 33 bis N C V Wiggen Bunnik Prov weg 79 en H Maas Wolvenstraat 14 bis B Overleden Wilhelmus G M van Gennip 37 jaar geh m A C C M Verdiesen Eindhoven Gene raal Winkelmanstraat 2 Aaltje den Hartog 57 jaar geh m E van der Zande Hagestein Tien hovenseweg 25 ÜXRECHTSCH MICUW8B ] Mr Beai Huweliji in de Van o DEN HAAG — In het T ^ protestacties tegen de Minister-president Cals i tekeningenactie 66.000 van het Nederlandse voi langt Hij keerde zich s nuerende " verhaal als zo ben durven plaatsen uit hun A.O.W Mr Cals noemde de kritiek!ses Beatrix misplaatst " en ' op dat de Prinses zich mtage van welke staatsvijand dan ook tegen een zo vitale levensslagader als de elektriciteitsvoorziening is sinds de chaotische dinsdagavond plotseling onderwerp van gesprek in New Yorks straten in de Johnson-Ranch te Te xas en in het militaire hersencentrum van het Pentagon Voor de hand liggende conclusie bü al deze gesprekken moet wel zijn dat een tot in het kleinste detail geperfec tioneerde „ deterrent " — een afschrik wekkend defensief systeem — voor de verzekering van de nationale veilig heid niet voldoende is dat men in de niet-militaire sector uiterst kwetsbaar is dat men tenslotte toe is aan een kostbaar maar hoogst noodzakelijk vernieuwingsproces met betrekking tot het stroomvoorzieningssysteem waarover in de V.S al jaren wordt gepraat Deze vernieuwing is zowel vereist op grond van defensieve als puur ci viele overwegingen Beveiliging tegen vijandelijke sabotage Is voor een natie die in tijden van direct internationaal oorlogsgevaar zegt te willen en kun nen instaan voor de verdediging van de gehele vrije wereld een eerste ver eiste Men zou de Amerikaanse stroom voorziening gebrekkig en primitief kunnen noemen omdat ze nog niet — zoals bijvoorbeeld in Nederland — een systeem van meervoudige stroomleve ring kent Thermische stroomproduk tie zoals in Nederland kent verspreid liggende produktiecentrales het Ame rikaanse waterlcracht-energiesysteem bestaat uit monster-bronnen die enor me gebieden eenzijdig van energie voorzien Dat dit laatste systeem veel kwetsbaarder is dan het Nederlandse dat zelfs in noodgevallen kan terug - Vliegveiligheidscentrum in Soesterberg geopend Cursussen voor vliegers is boven zee gebruik te maken van zijn schietstoel moet hij in staat zijn in leven te blijven tot hij gered wordt Om hier de vliegers zo goed mogelijk op te kunnen voorbereiden worden zij ook in het golfbad bij Doorwerth on derricht waar door de kunstmatige golfslag de toestand bij een gedwon gen sprong lx)ven zee kan worden na gebootst Majoor Vei'hey commandant van het VOTC zei gisteren na de opening blü te zijn dat het VOTC nu op Soes terberg over een eigen getrauw kan beschikken „ Wij als vliegers zijn er niet alleen om bommen te werpen we moeten ons ook op zee of in vijande lijk gebied kunnen redden " zo stelde de majoor Van onze correspondent SOEST — Op de vliegbasis Soestei berg is woensdagmiddag het vlieg veiligheids oefen en testcentrum of ficieel geopend door commandore R A Sleeuw in tegenwoordigheid van luitenant-generaal A L Cox en ma joor H Holthuis als vertegenwoordi ger van prins Bernhard Aan het VOTC worden cursussen gegeven om vliegers te leren hoe ztj zich in geval van nood kunnen redden Uit ervaring is gebleken dat door het goed gebruiken van bepaalde appara ten veel ongelukken kunnen worden voorkomen Zo is bij de Engelse RAF het aantal ongelukken na het instellen van deze cursus met de helft vermin derd Aan het VOTC worden twee cursus sen gegeven een van zes dagen voor de operationele vliegers en een van twaalf dagen voor vliegers in oplei ding Wanneer een vlieger genoodzaakt Verzetsman Simon Bremer overleden Van onze correspondent DEN HAAG — Op 53-jarige leeftijd is gistermorgen overleden de heer Si mon Bremer uit Scheveningen De heer Bremer is in de oorlogsjaren bekend geworden door zijn vele werk in het verzet waarbij hij honderden joodse kinderen redde in en rond Den Haag Haarlem Rotterdam en Am sterdam Opgepakt door de Duitsers bracht hij de laatste weken van de oorlog door in Utrecht waar zijn doodvonnis werd uitgesproken De heer Bremer kon op het laatste moment echter door de Canadezen worden bevrijd Mr Cals noemde de kritiek op prin ses BeatriiJ misplaatst " en wees er op dat de Prinses zich met grote plictitsbetrachting op haar taak voor bereidt en zich daarbij vele opoffe ringen getroost Het is van het aller grootste belang zo waarschuwde de premier voorts dat we de constitu tionele verhoudingen goed in het oog liouden Amsterdam Bij de keuze van Amsterdam als de plaats van het huwelijk is weliswaar met de wensen van het jonge paar re Itening gehouden maar de verant woordelijkheid komt geheel voor reke ning van het kabinet Alle argumen ten zijn met zorg overwogen maar de regering heeft gemeend haar oor spronkelijk besluit te moeten handha ven Die beslissing is haar niet inge geven door prestige-overwegingen Dat koningin Wilhelmina indertijd in Den Haag is getrouwd was omdat zij in de residentie woonde Door van de hoofdstad af te zien zouden vele Am sterd mmers zich gekwetst voelen al dus mr Cals De premier erkende dat Amsterdam meer dan enige andere stad door de moord op haar burgers is getroffen Jlaar het gaat niet om getallen maar om de intensiteit van het optreden der nazi's Daarvan heeft niet alleen Am sterdam maar het gehele land de ge volgen ondervonden Mr Cals ontkende dat hij gepro beerd zou hebben de instemming van de Joodse gemeenschap in de hoofd stad te verkrijgen Hij zei het als zijn taak te hebben gezien de gevoelens Advertentie Oh die pijnlijke rug Nieuw middel tegen ^ rlieumatische pijnen Hier is verheugend nieuws voor lijders aan rugpijn spit en pijnlijke gewrichten i oster'snieuweRug " pijn Rheumatiek Pillen _ zijn gemaakt volgens de ver beterde samenstelling die de pijn snel onderdrukt JFoster's nieuwe Rugpijn Rheumatiek JMlIen geven grote verlichting bij rheuma tische pijnen en stijve gewrich ten Zorg dat U zich weer onbelemmerdjomt buigen en bukken Foster's werken snel en zorgvuldig geven U weer het gevoel fit te zijn maken O weer vitaal Wordt U dus overdag of ' s nachts geplaagd door rugpijn of rheu matische pijnen in uw ledematen probeer dan Foster's voor spoedige verlichting Vraag om de nieuwe Foster's in de nieuwe heldergele verpakking FOSTER'S NIEUWE RUGPIJN RHEUMATIEK PILLEN Marilou ZSZi Voor de zesde keer komt die jongen met de gele sportwagen langs rüden Zou hij óns of het buurmeisje moeten hebbeu van die gemeenschap te polsen en haar in te lichten over het besluit van de regering Niet moeilijk De premier had het in zijn beant woording van de Kamer niet erg moeilijk De belangrijkste sprekers van het debat de heren Schmelzer KVP en Nederhorst PvdA waren vooral met elkaar in debat geweest over de t>eruchte brief van de heer Nederhorst Wat de woordvoerders van de drie andere grote fracties de heren Geertsema WD Roolvink AR en jkvr Wttewaal van Stoet wege - CH betoogden bevatte wei nig kritiek op het regeringsbeleid Het viel op dat mr Geertsema zich zorgen maakte over het tót dat het kabinet in de memorie van antwoord inzake de toestemmingswet eigen standpunten toelichtte met overwegin gen van prinses Beatrix Voorts trok het de aandacht dat zowel de heer Roolvink als jkvr Wttewaal van me ning bleken dat het huwelijk wordt aangegrepen om gevoelens van afkeer tegen de constitutionele monarchie te luchten Men wil de bruiloft van prin ses Beatrix maken tot de begrafenis van het koningschap riep de freule uit Daar doen wij niet aan mee CPN stemt niet Premier Cals betreurde het dat de communisten die anders niet aarze len zich duidelijk uit te spreken zich aan de stemming wilden onttreldcen zoals Marcus Bakker reeds in het debat had aangekondigd De communistische fractieleider herhaalde zijn oude standpunt geen overhaasting Daarvoor wordt volgens hem onrust gekweekt hetgeen een rustige oordeelvorming onmogelijk maakt Omdat de C.P.N voor dat beleid geen verantwoordelijkheid vidl dragen onthield zij zich van stem ming Tegenstemmen zou dat onvol doende duidelijk maken De bijdrage van de boerenleider Koekoek kon premier Cals zoals hij zei in het constitutionele kader niet CNV wil onderzoek „ tweede huis *^ UTRECHT — Het is van het groot ste belang dat het Nederlandse volk enig inzicht krijgt in de omvang van het probleem dat de ' tweede woning ' dreigt te gaan vormen Daarvoor is een grondig onderzoek nodig De over heid zal op korte termijn de nodige inlichtingen hierover moeten verza melen Aldus een CNV-publikatie in het orgaan van de Christelijke Me taalbond Steeds meer Nederlanders blijken zich de weelde te kunnen veroorloven er twee huizen op na te houden een ' gewoon ' huis en een huis voor hun vrije tijd In vele gevallen is dit twee de huis een volwaardige woning en dus een bron van schrijnende tegen stellingen Wy hebben de indruk — aldus de CNV-publikatie — dat er in een aantal gevallen sprake is van on toelaatbare toestanden De ' tweede woning ' varieert van het eenvoudige zomerhuisje tot het vol waardige buitenhuis De bezitters van zomerhuisjes zitten vrijwel niemand in de weg en hebben zich dit bezit niet ten koste van anderen verworven Maar het wordt ernstiger wanneer het om nieuwbouw gaat of om ingrij pende verbouwingen in gebieden waar geen mens en geen steen kunnen worden gemist Dan krijgt iemand een tweede huis ten koste van de slacht offers van de woningnood Dergelijke wantoestanden dienen naar het oordeel van het CNV onmo gelijk te zijn of — waar ze al bestaan — te worden gemaakt Marga Klompé aangereden DEN HAAG — Het Tweede Kamer lid mejuffrouw dr M A M Klompé is gisteravond in Scheveningen met haar auto in botsing gekomen met een vrachtwagen met aanhanger De moeder van mejuffrouw Klompé werd uit de wagen geslingerd en ernstig gewond Mejuffrouw Klompé zelf die de auto bestuurde liep minder ern stige verwondingen op Beiden zijn vervoerd naar het r.k.-ziekenhuis Joannes de Deo aan het Westeinde in Den Haag Na verbonden te zijn is mejuffrouw Klompé naar huis terug gekeerd Het ongeval gebeurde kort na elf uur in de Gentsestraat hoek Stevin straat Een vrachtauto met aanhan ger bestuurd door de 33-jarige J S B uit Den Haag verleende geen voorrang aan de wagen van mejuf frouw Klompé Kamerdebat Het was een verstandige regie dat drs Neder horst gisteren als eerste mocht spreken KVP chef Schmelzer die al wekenlang een grote boosheid tegen de brie venschrijvende socialist cultiveert kon dan altijd nog zien of de knieval van Gerard Nederhorst wel diep genoeg zou zijn Als de boze KVP-baas als eerste zou spreken liep hij het risico al te hard tegen de rode schenen te schoppen Het was dan maar de vraag geweest of de socialis ten dat allemaal hadden goedgevon den zonder terug te schoppen Briefschrijver Nederhorst boog diep heel diep maar niet vernede rend Htj legde in zijn woorden en ge baren een ernstige trouwhartigheid Eigenlijk was zijn betoog helemaal niet zo glashelder ' maar het werd goed gebracht Nederhorst begon met een volmondige bekentenis dat tój achter zijn brief bleef staan Zoiets doet het goed — een man een man een woord een woord Daarna ging spreker Nederhorst al les afzwakken wat hij als schrijver beweerd had Wat hij in zijn brief een fout van de eerste orde van de lo oon-prinses had genoemd werd Ik heb de indruk dat de Prinses hier niet hele maal juist geïnformeerd is en dat men de moeilijkheden in ernstige ma te heeft onderschat De ' eigenzinnige ' lo-oonprinses uit de brief werd een krachtige persoonlijkheid intelligent wilskrachtig en idealistisch van instel ling iemand die recht op haar doel afgaat " Freule Wttewaal zou er la ter aan toevoegen „ Kortom — een echte Oranje " De televisiekijkers op Soestdijk en Drakesteyn zullen wel geglimlacht hebben De zin met de in sinuatie dat De Quay het In de oorlog op een akkoordje wilde gooien met de Duitsers en de NSB werd onder spijt betuigingen helemaal ingetrokken Het moeilijkste probleem — het feit dat de publikatie van de brief leden van het koninklijk huis in openbare discussie heeft gebracht omzeilde de heer Nederhorst elegant „ Verder in gang op de persoonlijke kanten van deze zaak zou de Kamer en mijzelve in een volstrekt onmogelijke positie brengen Ik zal dus over het punt niet kunnen uitweiden De Kamer zal van mij willen aannemen dat mijn zwijgen hierover ontsproten is aan de wens om deze weg zo snel mogeUjk weer te verlaten " Dat nam de Kamer inder daad aan want de Kamer zweeg ver der Met ziJn bezonken woorden speelde Nederhorst het bijna klaar de rollen om te draaien Niet hiJ maar Nor bert Schmelzer leek in het vervolg van het debat de opgewonden politi cus HiJ sprak boze zinnen maar ze bleven in de lucht hangen Niemand ging er verder nog op in Norbert Schmelzer had ten gerieve van een groot deel van de KVP stoom afgebla zen en daarmee was het probleem eigenlijk achter de rug H ET was aardig dat premier Cals gisteren de Tweede Kamer nog even toesprak via het eerste net " zoals hij zelf opmerkte Hij zei ook heel aardige dingen over Claus von Amsberg Maar na een uur verviel hy in zijn oude fout en ging zitten overdrijven Hij maakte van Claus geen gewone aardige sympathieke veelbelovende man met goede vooruit zichten hij maalrte van Claus een soort engel in-mensengedaante een btjna-heilige Dat hoefde helemaal niet want dat had niemand geëist De tegenstanders van de wet had den heel duidelijk gezegd dat de ver loofde helemaal geen super-mens hoefde te ziJn Gaf mr Cals een weinig geslaag c ' ^ voorstelling evenzo ging het met de pacifist Lankhorst en de commu nist Bakker Lankhorst een van de vier republikeinen die de Kamer nu telt miste gisteren de kans van zijn leven Zijn betoog zag er op papier heel aardig uit Maar de voordracht werd een mislukking De Kamer be gon te mompelen en Kamervoorzitter Advertentie VOORDEEL op hele liter nutroma KOFFIEMELK ^ otêe^c ^ ^ Mzif^Z^è^y ^ vallen op stroom uit België en Duits land behoeft geen betoog New York weet het nu ook In het Nederlandse systeem zou een vitale kabelbreuk binnen de kortst mogelijke tijd leiden tot overschake ling op een andere stroombron A MERIKA heeft nu wel ervaren dat ziJn vergevorderde technologische status nog geen onbekommerd ver trouwen in die veelgeroemde ge stroomlijnde „ American way of life " rechtvaardigt De elektrische schok van New York en Boston lijkt juist voldoende als prikkel tegen een soms opvallende zelfgenoegzaamheid Ook tegen de niet alleen in Amerika wel eens opmerkelijke overtuiging dat de mens de loop van het dagelijkse leven goeddeels zelf in de hand heeft In dat opziclit kan een verduistering ook verlichtend werken Auto in de Vecht 1 dode Van onze correspondent MAARSSEN — Snel ingrijpen van burgers politie en brandweer redde gisteravond omstreeks 10 uur de 23 ja-rige P D Veenstra uit Breukelen van de verdrinkingsdood Toch is de heer Veenstra vanmorgen in het Acade misch Ziekenhuis te Utrecht aan de opgelopen schedelverwondingen over leden Elektrische schok Door nog onopgehelderde oorzaak raakte de door Veenstra bestuurde auto ter hoogte van de algemene begraafplaats te Maarssen van de weg af in de Vecht Passerende automobi listen waaronder de student Groen en de heer Van Berkel uit Breukelen begaven zich te water De politie evenals de brandweer die zeer snel ter plaatse waren brachten met ver eende krachten de drenkeling op het droge De levenloos lijkende Veenstra begon na circa 5 minuten mond op mond beademing weer tekenen van bewustzijn te geven Per ambulance werd hij naar het Academisch Zieken huis vervoerd waar hij in de vroege ochtend is overleden Advertentie het jubileumvanmeneer De Vries Fijn OQ daa iets eigens te geven - ' En te krijgen Commando-overdracht bij Kon Marechaussee Nationale Meubelcheques Van 25 50 en 100 gulden Vraag er naar bij de gastvrije woonwiokef APELDOORN — Brigade-generaal A J F M Egter van Wissekerke heeft woensdag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het commando over het Wapen der Koninklijke Marechaussee overgedra gen aan brigade-generaal H J Ame link 54 die tot nu toe chef van de stal in Den Haag was Dit gebeurde tijdens _ een korte plechtigheid in de Koning Willem m kazerne in Apeldoorn in tegenwoor digheid van detachementen van 6 di visies twee detachementen van het depot in Apeldoorn It-generaal E J C van Hootegem commandant van het eerste legerkorps het tamboer korps van de Koninklijke marechaus see en diverse militaire en burger lijke autoriteiten 
DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 DTBECHTSCH NIEimSBLAD 1 üTBjBCHTStJH MIEUWSBI ^ Tienjarig bestaan van de Provinciale Jeugdraad feestelijk gevierd Voorstel B en W aan raad Voor ambtenaren een hypothecaire lening Navolging provinciale en gemeentebesturen CHRISTOS MAVRIDIS SNEL CHAUFFEUR Advertentie Half jaar voor Paul van Tienen AMSTERDAM — Het gerechtshof te Amsterdam heeft vandaag de 43 jarige Utrechtse boekhandelaar P van Tienen bij verstek veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevange nisstraf van zes maanden wegens het in voorraad hebben en verspreiden van het boek „ Adolf Hitler sein Kampf gegen die Minusseele " Het hof acht bewezen dat er in het boek passages voorkomen die beledigend zijn voor de joodse groep van de Ne derlandse bevolking Voorts beval het hof de onttrekking aan het verkeer van de 314 exemplaren van dit nazis tische boek De procureur-generaal mr J H Kemper had zes maanden gevange nisstraf en bovendien vijf jaar ont zegging uit het recht het beroep van boekhandelaar uit te oefenen geëist Theoloog en taalgeleerde Prof Kraemer overleden in Driebergen DRIEBERGEN — Vanmorgen is op 77-jarige leeftijd in Driebergen over leden prof dr H Kraemer die over de gehele wereld bekend was a!s taal geleerde zendingsman en theoloog Hij kreeg een zendingsopleiding bij het „ Nederlandse zendingsgenoot schap " In Rotterdam Aan de univer siteit van Leiden studeerde hij Indi sche letteren Daar promoveerde hij onder prof Snouck Hurgronje Als taalgeleerde werd hij door het Nederlands bijbelgenootschap " uit gezonden naar Java waar hij ver scheidene jaren werkte als bijbelver taler en als adviseur van zendings arbeiders In 1937 werd dr Kraemer hoog leraar in de godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit in Leiden Gedurende de oorlogsjaren maakte hij deel iiit van het driemanschap Kraemer — Banning en Gi-avenmeijer dat be kendheid heeft gekregen door zijn werk voor de gemeente-opbouw Dit werk heeft veel bijgedragen tot ver nieuwing van ' de hervormde kerk na de oorlog In 1948 werd prof Kraemer be noemd tot directeur van het oecume nisch instituut in Bossey bij Geneve waar hij grole invloed heeft gehad op gemeenteleden en theologen uit de gehele wereld In 1957 keerde hij naar Nederland terug en vestigde zich in Driebergen Gedurende de laatste jaren van zijn leven heeft prof Kraemer nog tal van voordrachten gehouden en nog tal van geschriften gepubliceerd UTRE(3IT — De Koninklijke Ne derlandse maatschappij voor tuinbouw en plantkunde afdeling Utrecht ver gadert vrijdag 19 november in hotel Noord-Brabant Aanvang 20 uur De heer C Sipkes tuinarchitect houdt een lezing met lichtbeelden over Het prachtige duingebied van Oostvoorne en Rockanje UTRECHT — Van een snelle aan passing aan de Nederlandse verkeers wetgeving heeft de Griek Christos Mavridis bhjk gegeven De 2 olrtober 1939 in Polikastron Thessaloniki ge boren en in Utrecht werkzame Griek haalde in recordtijd alle rijbewijzen voor drie en meervielige motorvoer tuigen Na zijn vakantie in juli sprak hij met de heer J C de Wildt J S de Rijkstraat 126 in Zuilen over auto rijden Hij kreeg te horen hoe dit in Nederland in elkaar zit en daarop ging men met de Griek naar een au torijschool Begin augustus stapte Christos Ma vridis in een lesauto Men hielp hem uitgebreid bij het leren van regels en borden Half september ging de Griek op voor het rijbewijs voor per sonenauto's In één keer slaagde hij met de cijfers 8 en 8 Op aandringen van de heer De Wildt — die kennelijk wat in de heer Mavridis zag — ging Advertentie Philips Van onze raadsverslaggever UTRECHT — In navolging van verschillende gemeente en provincia le besturen willen ook B en W van Utrecht getuige hun voorstel aan de raad overgaan tot een regeling inza ke het verstrekken van geldleningen onder hypothecair verband voor amb tenaren Het in Utrecht heersende tekort aan woonruimte heeft het college van B en W tot ' t doen opstellen van de ze regeling doen besluiten Dit tekort heeft nl een nadelige invloed op de mogelijkheid tot het aanstellen van personeel waartoe ook behoort het personeel in dienst van politie en brandweer en het onderwijzend per soneel De regeling biedt ambtenaren in vaste dienst de mogelijkheid een geld lening te verstrekken of een garantie te verlenen voor het bouwen van een woning de aankoop of verbouw van een bestaande woning of het aflossen van een lopende lening Deze lening of garantie zal ten hoogste 90 procent kunnen bedragen van de grond - en bouwkosten alsmede van de verbou wingskosten In bijzondere gevallen kan een geldlening of een garantie tot ' n hoger bedrag worden verstrekt De te bedingen rente dient naar het oordeel van B en W te worden ge steld op ' t percentage dat de gemeen te zelf op het tijdstip van de krediet - Onteigening Rijnsweerd UTRECHT — Binnen afzienbare tijd zullen verschillende werken moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de verwezenlijking van de bestem mingen welke aan de desbetreffende in het uitbreidingsplan Rijnsweerd be grepen gronden zijn gegeven Voor ' n harmonische ontwikkeling ¦ van deze gemeente en met het oog op de grote behoefte aan uitbreidingsmogelijkhe den is het noodzakelijk dat de bedoel de werken zo spoedig mogeiyk ter hand worden genomen Het is met name in het bijzonder van belang dat de woningbouw zonder onderbre king zal kunnen worden voortgezet Gelet op de lange duur welke met de verdere ontsluiting van dit gebied het bouwrijpmaken van de terreinen en de voorbereiding van de bouwplan nen is gemoeid is het noodzakelijk dat de gemeente zo spoedig mogelijk de eigendom van alle daarvoor nodi ge percelen verkrijgt De gemeente heeft reeds een aantal van deze ei gendommen langs minnelijke weg verworven de overige percelen moe ten worden onteigend B en W vragen de gemeenteraad de daartoe noodzakelijke maatregelen goed te keuren deze verder met lessen nu voor vrachtwagen en bus Daarvoor is hij nu ook geslaagd met de cijfers 8 en 7 Er zijn meer buitenlanders in Utrecht die snel rijbewijzen halen Van hen is de heer Mavridis Stad houderslaan 8 een aardig voorbeeld WATEBHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT — 11 nov — Bovenkant sluis 48 cm - t - NAP was 6 cm Benedenkant sluis 48 cm — NAP val 8 cm verlening verschuldigd is De looptijd van de leningen kan in het algemeen op maximaal 40 jaren worden ge steld indien het om een nieuwe wo ning gaat en 30 jaren in de andere gevallen B en W merken nog op dat bij de toepassing van deze regeling er voor zal worden gewaakt dat door de geldnemers geen verplichtingen worden aanvaard welke hun draag lo-acht te boven zouden gaan Camping Johannapolder bracht geld voor vierde invalidenwagentje iiijeen UTRECHT — De bezoekers van de Camping Johannapolder te Utrecht die zich in het nabije verleden bijzon der verdiensteiyk hebben gemaakt voor de Operatie Zllverpapier van het Utrechtsch Nieuwsblad de inva lidenwagenactie hebben een nieuwe prachtige prestatie geleverd Of schoon zij reeds in voorgaande acties het geld voor drie invalidenwagentjes bijeenbrachten slaagden zij er woens dagavond in voor een vierde invali denwagen het benodigde geld bijeen te brengen Dat geschiedde tijdens een klaver jaswedstrijd die de Campingbezoe kers tegen een ploeg uit De Bilt speelden Inschrijvingsgelden en de opbrengst van een verloting voor het goede doel bleken datarvoor voldoende te zijn Verloot werd namelijk een gratis ter beschikking gestelde nieuwe jongensfiets die het prachtige be drag van ƒ 250 opleverde Jammer voor de leden van het team van de Camping Johannapolder dat zij de klaverjaswedstrijd met 13—8 verloren doch dit leed werd volkomen op de achtergrond gedron gen door de vreugde van de opbrengst van deze avond die dus een complete invalidenwagen heeft opgebracht En nóg is de Camping Johannapol der niet tevreden De kantinebeheer der de heer De Groot vertelde ons dat de eerste gelden voor de vijfde invalidenwagen reeds weer in de in validenwagenpot zijn gestort Muren worden opgeknapt UTRECHT — Enige met leuzen bekladde muren — waaraan onlangs in het U.N aandacht is geschonken — worden gereinigd Het is een proef van de gemeentelijke reinigingsdienst die er een particulier bedrijf de op dracht voorheeft gegeven Het resul taat van de opknapbeurt zo kan men nu in de stad zien is opvallend In totaal gaat het om een 25 muren Hiervan is een vijftal gemeentelijk eigendom De rest is particulier De meeste eigenaren hiervan hebben thans de gemeente al toestemming verleend voor de reiniging Het betreft hier een nieuwe taak voor de reiniging die wel te maken heeft met het schoonhouden van de openbare wegen maar nooit met ont leuzen " van particuliere gevelwan den bezig is geweest Dertien jubilarissen bij de Demka UTRECHT — Dertien zilveren ju bilarissen in dienst van de Konink lijke Demka Staalfabrieken N.V te Utrecht zullen zaterdag 13 november in het Casino op het Demkaterrein collectief worden gehuldigd Het zijn de heren J G Blokhuijs controleur lab Cornells Mertenssstraat 23 te Utrecht G Rollema baas C.R.D Westbroekse Binnenweg 12 te Maars sen J C van Breukelen afweger Sm 2 Troelstralaan 33 te Maars sen S v d Bilt gewichtsberekenaar S.(3./calc Jodocus van Lodenstein straat 57 te Utrecht J P G de Groot medewerker financiële admi nistratie Europalaan 6 te Maarssen M Wierema chef administratie J M^^de Muinck Keizerlaan 28 te Utrecht A Sloof baas exp Prins Hendrikweg 47 te Vleuten M Neb beling walsmeester W.Z Patri moniumstraat 46 te Utrecht C H den Butter Ie ovenman W.Z Mi nister Talmastraat 109 I te Utrecht G Franken tech adm ETD Ko ningslaan 75 te Utrecht C Faber tariefmaker SG/Pl Koningstraat 6 te Utrecht J H Vogelzang contro ledienst Lab Stephensonstraat 17 te Utrecht en A G Eimers smid WZ Agamemnondreef 18 te Utrecht Advertentie derde van uw leven brengt u in bed door Daörom moet u een gezonde solide en betrouwbare matras hebben Neem een Keurkapok matras Isoleert alle warmte en voorkomtdaardoor rheumatisohe klachten Ligt vlak en stevig en geeft deideale ruggesteun Geeft u de garantie dat u ' s morgens fit en goed uitgerust opstaat Keurkapflk biedt u de zekerheid ' van hoogwaardige kwaliteit Keurkapokmatrassen 94.50 149.50 pers vanaf pers vanaf met rondom ritssluiting voor ge makkelijk bijvullen Wie uitgeslapen wil zijn koopt bij SEI^RËE VOOR MATRASSEN Steenweg 33 ' BiltstraatSS Oude Gracht ISt - Nachtegaalstraat 2-8 SMELTER GRAM08 weet niet goed hoe hij het heeft Tijdens zijn normale werk op de smelterij van de Nederlandse aluminiummaat schappij werd hij woensdag be zocht door van links naar rechts staatssecretaris dr J F G M de Meijer directeur ir G J J Both jr en de Griekse ambassadeur Th Griva-Gardikioti Staatssecretaris bezocht NAM Van een onzer verslaggevers UTRECHT — In gezelschap van de Griekse ambassadeur heeft de staats secretaris van sociale zaken en volks gezondheid dr J F G M de Meijer woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de Nederlandse Aluminiummaat schappij in Utrecht Speciale aan dacht gold het werk van Grieken in de fabriek aan de Groenewoutsedijk Na een kort welkomstwoord door directeur ir G J J Both jr maakte het gezelschap onder wie onder meer ook de heer H H Bellwinkel direc teur van het gewestelijk arbeidsbu reau in Utrecht en de heer K van Dijk hoofdinspecteur directeur voor de arbeidsvoorziening in de provincie Utrecht een korte rondgang door het bedrijf De Griekse ambassadeur Th Griva Gardikioti had grote belangstelling voor zijn 33 landgenoten Na de rond leiding bleet het gezelschap dat een uur te laat arriveerde nog enige tijd bijeen Van een onzer verslaggeefsters UTBECHT — Woensdagavond kraakten de planken en trilden de muren van de statige vergaderzaal in het Provinciehuis van Utrecht Achter Sint Pieter 20 Leden van de Dobro-volksdansgroep zetten daar luister bij aan het tienjarig bestaan van de Provinciale Jeugdraad Utrecht De voorzitter van de Jeugdraad de heer W L Menger schetste in zijn inleiding het ontstaan van de Provinciale Jeugdraad Utrecht Hij vertelde dat de Raad in 1958 in een grote impasse was geraakt ten aan zien van het doel dat zij nu eigenlijk moest nastreven Maar men vond een bestaansreden In de laatste jaren vooral aldus de heer Menger is dui delijk geworden dat de Provinciale Jeugdraad meehelpt een gezicht te ge ven aan het jeugdleven in de provin cie Utrecht Mevrouw U Tellegen - Veldstra sprak een feestelijke rede uit na mens Gedeputeerde Staten van Utrecht en de Culturele Raad Zij zei dat de Raad weliswaar nog op weg naar volwassenheid is maar dat vooral niet vergeten mag worden dat Advertentie \^ ir/X\afaamijE ^ heeft een prachtige collectie TASSEN in rund - box met lederenbinnenvoering mq qm reeds vanaf vviifll OUDKEBKHOF 33 Telefoon 030-11500 — Utrecht Prof R Frankena aanvaardt zijn ambt UTRECHT — Dr Rintje Franke na die is benoemd tot gewoon hoog leraar in de faculteit der letteren aan de rijksuniversiteit aanvaardt zijn ambt maandag 15 november om 16.15 uur met een rede in het groot auditorium Prof Frankena zal onderwijs geven in het Hebreeuws de Hebreeuwse oudheidkunde en het Babylonisch As-syrisch UTRECHT — Aan het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 zijn de vol gende gevonden voorwerpen aange geven zilveren halsketting met han ger ciiroom herenhorloge met dito band paar zwarte dameshandschoe nen rijzweepje doos met sportkle ding gekleurde hoofddoek blauw jon gensjasje zonnebrU gevonden plm 30 oktober bruin blauw en wit kin derschoentje blauwe koffer inhou dende linnengoed manchester broek bedeltje broche schooletui Los geld ƒ 25 - 10 dollar ƒ 2,50 portemonnees inh ƒ 23.38 ƒ 15.42 ƒ 13 - plm ƒ 12 ƒ 0.78 Het bureau is geopend op werk dagen van 13 tot 16 uur behalve za terdags Inlichtingen per telefoon wor den niet verstrekt de kinderjaren tot nu succesvol ver lopen zijn Tot slot sprak een van de oprich ters van de Provinciale Jeugdraad Utrecht dominee N O Steenbeek Hij zei dat de jeugd die nu in het jeugdleven opgroeit en elkaar vindt in dans en muziek de taak heeft geestelijk en cultureel verder te zien dan de huidige generatie Deze zei de dominee met een voorbeeld be schouwt de buitenlandse arbeider als vreemdeling en niet als mede-arbei der Behalve de volksdansgroep zorgde ook cabaret declamatie en een spor tieve dansdemonstratie voor afwisse ling in het programma Kosten gereformeerd verzorgingshuis f 3.900.000 UTRECHT — De stichting tot vei ^ zorging van gereformeerde bejaarden te Utrecht heeft tijdens de jaarlijkse dlakonale conferentie meegedeeld dat met de bouw van het gereformeerde verzorgingstehuis en bepjaardencen tnim dat aan de Moldaudreef In Overvecht zal verrüzen een bedrag van bijna vier miljoen namelyk ƒ 3.900.000 gemoeid zal zijn Hoewel het gebouw in Utrecht wordt geplaatst de grond is inmiddels toe gewezen zullen ook gereformeerden uit de provincie in het tehuis worden ondergebracht De bouw zal van de kerken zware financiële offers vra gen daarom zullen de gereformeer den een derde deel van de bouwkos ten moeten bijdragen Dit houdt in dat de gereformeerden in de provin cie gedurende vijf jaar per ziel ƒ 2 per jaair moeten bijdragen Het verzorgingstehuis zal een capa citeit van 120 bedden krijgen „ De oorsprong " het bejaardenhuis aan de Biltstraat te Utrecht voldoet niet meer aan de eisen en zal derhalve worden verkocht Prijswinnaars van kinderboekenweek UTRECHT — De kinderboeken weekfeesten die de openbare lees zaal en bibliotheek vorige week orga niseerde leverden deze prijswinnaars op Boekenbus plakboekenwedstrijd Ton Wamsteker met plakwerk over Ara ble 7 jaar Marja Boidin met een geïllustreerd verhaal over Japan 9 jaar Kristine Brandsen met een te kening over Japan 12 jaar Ver kleedwedstrijd Ton Wamsteker als Arabier 7 jaar Caroline Lijns als Japanse 7 jaar Erik Mertens als Eskimo 7 jaar Dittie Vonkeman als Indiase 9 jaar Centrale jeugdbibliotheek plakboe kenwedstrüd Hetty van der Wiele met een tekening van de Eskimo's 8 jaar Asta Stöpler met een tekening van Arable 10 ' jaar Yvonne van Steen wijk met een tekening van de Eski mo's 11 jaar Verkleedwedstrijd Ger rie Wilkes en Jetty Kros als Japan se bloemenmeisjes 11 en 10 jaar An nemieke Top als Indiase 10 jaar Gertje Visser als Eskimo 6 jaar Sjaak den Daas als Arabier 9 jaar Gemeente wil een woonwagen kopen UTRECHT — De gemeente wil zich een woonwagen aanschaffen voor ƒ 5.000 - B en W achten dit nood zakelijk omdat in de richtlijnen voor de praktische uitvoering van de al gemene bijstandswet staat dat indien in Utrecht een woonwagen door een ongeluk verloren is gegaan de gemeen te gedurende korte tijd onder be paalde voorwaarden een wagen kan verhuren aan het getroffen gezin B en W vragen de raad dit bedrag voor het kopen van een woonwagen uit te trekken Benoemingen voor onderzoek onderwijs UTRECHT - Dr G Stellinga rec tor van de scholengemeenschap op het Kanaleneiland is voer de öjd van vijf jaar tot lid benoemd van het be stuur van de Stichting voor onder zoek van het onderwijs Eveneens is tot lid benoemd prof dr M J Lan geveld te Bilthoven Advertentie GASVOORLIGHTING UTRECHT BILTSTRAAT 48 -^ TEL 22713 verstrekt inlichtingen over alle dbqr de NED CASSTICHTINC goedge keurde toestellen voor LUCHTVERWARMING van WONING - WINKEL en BEDRUF Alle werkdagen van 10-12 en/van 1 5 uur Vertegenwoordiger stak benzinevergoeding in zijn eigen zak Misstap na triest verleden Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Een maand voor waardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar onder reclas seringstoezicht wegens verduisterit ^ eiste de officier van justitie mr P i V Roscam Abbing woensdag tijdeüs de zitting van de Utrechtse politie rechter tegen de 38-jarige vertegen woordiger A A L uit Barneveld Verdachte had vorig jaar augustus op staande voet ontslag gekregen van zijn werkgever een balpuntfabrikai - Vlak voor zijn vertrek had zijn ba hem nog een benzinevergoeding v<;ii ruim ƒ 112 - uitgekeerd die verdachte moest betalen aan een pompstation In plaats van de rekening te betalen stak verdachte het geld in eigen zak Ik had erop gerekend dat ik no een maand salaris zou krijgen na mijn ontslag Dit gebeurde niet Ik had geen geld meer we hadden zelis niet te eten " argumenteerde de ver tegenwoordiger Na zijn ontslag had hij nog voor ƒ 38 - benzine in zijn wagen laten pompen De porapstationhouder die als beledigde partij was gedaagd was hiervan niet op de hoogte Uit het reolasseringsrapport bleek dat de vertegenwoordiger een triest verleden had Hij verloor zijn vader in het kamp Bergen-Belsen Zijn zus ter kwam om bij een bombardement Verdachte zelf had op zijn zestiende jaar in het concentratiekamp Amer.s foort P.D.A gezeten Verdachte had twee mislukte huwelijken achter de rug Politierechter mr C Laan meende dat begeleiding van verdachte noci zakelijk was Hij veroordeelde hc tot twee weken voorwaardelijke gi vangenisstrat met een proeftijd van drie jaar onder toezicht van de pro testants-christelijke reclasserings vereniging en een geldboete van ƒ 150 waarvan de helft voorwaardelijk De beledigde partij kreeg de civiele vor dering toegewezen Persiknër bontjas uit winkel gestolen UTRECHT — Namens de N.\ Lampe Vredenburg 9 heeft de " jarige bedrijfsleider G J van De veren woensdag bij de politie a ' gif te gedaan van de diefstal van ei Persianer bontjas ter waarde va ƒ 1175 De bontjas zwart in driekwa maat werd op de tweede etage i een van de rekken ontvreemd Zuilens Fanfarecorps geeft uitvoering UTRECHT — Het Zuilens Fanfare corps geeft vrijdag 12 november e(**^*^»»»%< i ^%%^%%»» Pasklaar absurdisme voor toneel in kerk voorgedragen koraalmelodie een sterke werking heeft Het was ook buitengewoon van spel door de Franse pianiste geïnterpreteerd met een won derlijk werkende objectieve aanslag G van R Tannhauser te zwaar voor opera Forum Advertentie jes onder de laat middeleeuwse zit wachten omdat ze toch niets anders Hoe is dat mogelijk Het antwoord melange-dekblad Dit nieuwe dekblad - een melange van het beste uit de fijnste tabakken - maakt volledig machinale vervaardiging mogelijk Daarom Is de prijs van Wascana ongelooflijk laag Senoritas 10 ci-Cigarillos 6V2 ct-Bolknak 16 et WASCANA met melange dekblad extra licht extra geurig Advertentie m WAS 2 ZK A RITA EN HAAR FAMILIE Mams mag Ik een paar zakdoeken ITSCH NUlinfSBLAO dvertentie 48 — TEL 22713 ilingen over alle doorSSTICHTING goedge llen voor ' ERWARMiNO van WINKEL en BEDRIJF en van 10-12 en van ivoordiger stak evergoeding 1 eigen zak p na triest rieden ser verslaggeefsters — Een maand voor vangenisstraf met een wee jaar onder reclas - wegens verduistering r van justitie mr P J bing woensdag tijdens de Utrechtse politie de 38 jarige vertegen L L uit Barneveld ld vorig jaar augustus t ontslag gekregen van een baJpuntfabrikant vertrek had zijn baas benzinevergoeding van gekeerd die verdachte aan een pompstation ie rekening te betailen het geld in eigen zalc gerekend dat ik nog ilaris zou krijgen na Dit gebeurde niet Ik meer we hadden zelfs argumenteerde de ver - lag had hij nog voor in zijn wagen laten ompstationhouder die irtij was gedaagd was de hoogte isseringsrapport bleek nwoordiger een triest Hij verloor zijn vader 3rgen-Belsen Zijn zus jij een bombardement had op zijn zestiende centratiekamp Amers gezeten Verdachte ikte huwelijken achter mr C Laan meende van verdachte nood lij veroordeelde hem 1 voorwaardelijke ge net een proeftijd van ¦ toezicht van de pro ijke reclasserings en geldboete van ƒ 150 [ ft voorwaardelijk De kreeg de civiele vor sen ler bontjas iel gestolen Namens de N.V iburg 9 heeft de 34 ider G J van Den ï bij de politie aan n de diefstal van een jas ter waarde van is zwart in driekwart de tweede etage uit eken ontvreemd anfarecorps iiitvoering Het Zuilens Fanfare dag 12 november een iretavond in het Pas Aanvang 19.45 uur ^ treden onder leiding 3 Koning het fcinfare X)ercorps op Daarna an het cabaretgezel land met Haak van Reynolds en Ria Valk or U.N.-actie De heer V L te 25 afgegeven bij de Ie Drift ten bate van tie zilverpapier Me t Utrecht gaf even portier aan de Drift e van deze Operatie ens een aantal Hoog - >^ heeft ƒ 2,50 afge portier ten bate van ïrpapier van het UN de financiële bijdra 136 invalidenvvagens gehandicapten uitge - porselein in zijn - edelste nd-in 19 tot van KRO de buis met een hoogmis die in het teken van de liturgie-hervorming zal staan Componist Albert de Klerk en de sclirijver van liturgische teksten Huub Oosterhuis hebben hiervoor een paus Joannes-mis gesclii'even Deze mis wordt via radio en televisie uitge zonden van uit de Karmelkerk te Amstelveen Woensdag 24 november brengt de KRO op de televisie de documentaire ' Liever Turks dan paaps ' en het te levisiespel ' Jeanne van Lotharingen ' vrijdags staat het tv-spel ' De Huis tyran ' op het programma en na de marathonuitzending van zaterdag wordt de jubUeumweek ' s zondags besloten met een Nederlandse tele visiebewerking van de opera Carmen Advertentie ^< ZZ > EZ ET métde,driehoek '' • slaapzakken AMSTERDAM — Het eerste gast dirigeren van de jonge 28-jarige Franse dirigent Roberto Benzi met het Concertgebouworkest verdiende gisteravond bijzondere aandacht Hij had voor deze gelegenheid allerminst een spectaculair programma samen gesteld behoudens dan het na de pauze door hem levendig geïnterpre teerde Tableaux d'une exposition van Moussorkgsky met de grandioze or kestratie van Ravel Benzi's keuze van het openings werk met de vier symfonisclie medi taties L ' Ascension van Olivier Mes siaen viel niet te miskennen Mes siaen mag zijn compositie voor orgel in 1932 ' met een extatische religieuze overgave hebben geschreven hij heeft er toch — vooral twee jaar la ter toen hij deze compositie voor orkest instrumenteerde — al zijn am bachtelijke kennis bij moeten halen Het aanzien van de muzikale ge loofsverrukking en de materialisering daarvan in een klankproductie heeft door zijn manier van componeren ve le facetten gekregen Met een sim pele opsomming noemen we zijn visie op de ritmiek die hij baseert op de ritmen van de Hindoes Grieken Roe meniërs en Hongaren en daarbij de middeleeuwse Franse isoritmiek voegen we hieraan toe zijn zeer door gevoerde chromatiek en dit alles ge deponeerd in tempi die naar zijn speciale voorkeur extrement lent d.w.z zeer langzaam zijn dan is hiermede nog niet alles over zijn mu ziek gezegd Deze absolute muziek naar woorden uit het Johannesevan is;elie en geconcentreerd op de hemel vaartsglorie met een Alleluia dat zich in vrije meiismen bestaat is zeer hoog gegrepen Zowel de compositie van Messiaen als de interpretatie van de dirigent Roberto Benzi heeft op ons diepe in druk gemaakt Ai was het alleen om de prestatie van dirigent en or kest Het ensemble heeft een zeer mooie toon ontwikkeld niet het minst de blazersgroep zij riepen in het eerste deel de sonoriteit van het orgel op Ook later in het extatische Alle luia bereikte Benzi grote climaxen maar ten leste gaat hetzelfde vrome extatische in het overigens fijnge stemde afsluitend deel wel eens op merkelijk naar spectaculair toe Men zou zich deze compositie korter van duur hebben gewenst juist daar waar de sensualiteit het serene verdrong Deze pleidooi voor Messiaen deed Roberto Benzi veel bijval oogsten Na de Messiaen-boodschap volgde Bela Bartoks derde pianoconcert het laatste werk dat hij voor zijn levens einde in 1945 concipieerde juist nog voldoende aantekeningen achterla tend voor de laatste zeventien maten die zijn vriend Tibor Serly verder heeft kunnen uitwerken Dit pianoconcert met Monique Haas aan de vleugel heeft bij menigeen wederom tot in de diepste gevoelens ontroerd bij de eenvoud van het an dante religiose waarbij inzonderheid de wisselend door strijkers en piano Fotowedstrijd van de KRO HU/VERSUM — Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de KRO wordt in samenwerking met de Stichting ter - bevordering van de amateurfotografie een beeldbuisfoto wedstrijd georganiseerd Amateurfotograien kunnep op za terdag 27 nov de dag waarop de jubilerende KRO de hele dag televi sieprogramma's uitzendt foto's ma ken van de programma's van het tv scherm en twee opnamen insturen voor de fotowedstrijd Deze twee foto's moeten vergezeld gaan van één z.g verplichte beeldbuisfoto waar voor op diezelfde zaterdag tussen 18.30 en 20.00 uur door de omroepster in structies worden gegeven DONDERDAG Nederland 1 7.00 NTS Nieuws 7.01 Klaas Vaak 7.05 Jeugdjournaal 7.15 Regionaal nieuws 7.35 VPRO Lucy-show ' 8.00 Journaal 8.20 Mensen Kijken 8.50 Nathan de wijze van Les - sing met Guus Hermus Nel Knoop Ann Hase - kamp 10..30 Gesprek over het concilie prof Van Holk en pater Wesseling 10.40 Journaal DONDERDAG Nederland 2 8.00 NTS Nieuws 8.01 NCRV Attentie v sport 8.20 Beale Street Jazzband 8.30 Het laclien verhaal van Andrejew gespeeld door Jules Croiset en Sonja Brill 8.50 Nederlandse liedjes door Henny May The Spot - lights Ronnie Bierman Carla Meyer Celia Nu - faar 9.25 Techniek van de lucht - verkeersbeveiliging docu - mentaire 10.00 Dagsluiting 10.05 Journaal VRIJDAG Nederland 1 10.45 NOT Bronnen van de ge - schiedenis les 1 11.10-11.35 Alles over gezond - heid les 6 Niet één Wagner stem TJTRECH'T — Het operagezelschap Forum uit JSnschede gaf woensdag avond in de Stadsschouwburg een op voering van de Tannhauser Deze voorstelling is bepaald geen succes geworden Hoe kon ' t ook anders Wag ners werken eisen ' n groot men mag wel zeggen zeer groot toneel een uit gebreid orkest en een speciaal soort steramen die dan ook Wagnerstem men worden genoemd Het toneel van de schouwburg is niet groot genoog het orkest is een ensemble vergele ken bij de ori)»inele bezetting en so listen niet Wagnerstemmen waren niet aanwezig Dat Forum door bovengenoemde re denen niet in staat is een Wagner opera te geven is ongetwijfeld be kend aan regisseur Oskar Walleck en dirigent Gustav Fülleborn dat zij toch de Tannhauser aan het publiek durven presenteren moet dan ook een grove fout genoemd worden Een bijzonder kwalijke kant van deze Tannhauser instudering is ook dat de zangers en zangeressen ge dwongen worden Idanken te zingen waar hun stemmen niet geschikt voor zijn Zij zouden in een opera van bijv Verdi of Puccini zeker geen slecht figuur slaan Ook mag niet ver geten worden dat een voor Wagner opera's ongeschikte stem door mu ziek van deze componist te zingen soms totaal onbruikbaar kan worden en een lange rust moet hebben voor dat ze weer gezond is Wij denken hier speciaal aan Har ry France die de hele avond zijn stem zo moest forceren dat wij ons afvroegen of hij de finale wel halen zou Met een zeer te loven ijver al zijn energie gevend zong hij als Tannhauser door tot het wel zeer bit tere einde terwijl hij zijn stem op dreef naar voor hem eigenlijk onbe reikbare lioogten Zoiets gaat onver mijdelijk gepaard met hevige fortis simo's waar Harry France dan ook al zijn kracht aan spendeerde zodat hij geen kans meer zag nog redelijk te acteren Aangezien alle genoemde bezwaren zonder uitzondering ook voor de an dere solisten gelden is ' t eigenlijk niet mogelijk en dus ook niet juist iets te zeggen over hun zangpresta ties Vertolkingen Wat acteren betreft moeten Antoon Huijsman Wolfram von Eschen bach Mizzi van der Lanz Elisa beth en Lony Vonk Venus genoemd worden Hun vertolkingen waren ge - Puntsgewijs • — De in 1889 geboren leider van de Ahmadiyya moslim-beweging Haz rat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ah mad tweede opvolger van de stichter die van 1914 af aan het hoofd stond en pp wiens initiatief o.a de Moba rak-moskee in Den Haag werd ge bouwd is maandag in Rabwah in Pa kistan overleden • VATICAANSTAD — Op de con cilievergadering van woensdag is het schema over het lekenapostolaat bij slotstemming aanvaard met 2.201 tegen 2 stemmen en 5 ongeldig In tegen stelling tot wat aanvankelijk verwacht werd zal de verklaring over de gods dienstvrijheid niet reeds op de open bare vergadering van 18 november worden afgekondigd doch pas op 7 de cember Advertentie v:EZET ^_ Vm,et dej.ü,rieifipèk'-i v'k -• -' dekens ''^»:'?'^ Jong Gelre speelt toneelstuk van Eline Verkade Van onze correspondent ARNHEM — Dinsdag 16 november gaat in de Arnhemse stadschouwburg een bijzonder toneelstuk in première ' t blijspel Stoelendans van Eline Ver kade een stuk dat al interessant is door de wijze waarop ' iet tot stand gekomen is en het doel dat men er mee wil nastreven Het stuk werd door Eline Verkade — de weduwe van de grote Eduard Verlcade — geschreven in opdracht van de werkgroep Welzijn ten platte lande waarin samenwerken de Gel dersehe maatschappij van landbouw de Bond van plattelandsvrouwen af deling Gelderland ' en de plattelands jongeren organisatie Jong Gelre Deze werkgroep meent namelijk dat er in de kringen van amateurtoneel verenigingen een groot gebrek be staat aan goede toneelstukken die op het platteland gesitueerd zijn De meeste boerenstukken gaan aldus deze werkgroep de eigenlijke huidige problemen van de plattelandsbevolking totaal voorbij Vandaar deze opdracht aan Eline Verkade voor het schrijven van een stuk dat wel een juist beeld geeft In Stoelendans stelt mevrouw Ver kade de bedrijfsopvolging centraal een oude boer die nodig zijn bedrijf moet overlaten aan jongeren en een jonge boer die geen geld heeft om te beginnen Daarnaast speelt de sociale differentiatie in de boerengezinnen ' n rol De titel Stoelendans is ' gekozen om de afname van het aantal agra riërs te markeren loofwaardig Ansje van Beverdam had als jonge herder een bescheiden rol zij speelde buitengewoon char mant De andere solisten n.l Gerard Groot de landgraaf Peter van Zon Waltlier Frans Boek Biterolf Ca rel Swagerman Heinrich en Anton Eldering Reinmar konden door ge brek aan ruimte nauwelijks aan ac teren toekomen Het koor zong en acteerde uitste kend vooral bij de binnenkomst van de gasten en tijdens de zangerswed strijd was ' t mooi statig meelevend en geshockeerd Wagner wenste met nadruk dat in de enscenering de sfeer van de oude Duitse sagen tot leven werd ge bracht Regisseur Walleck is daar niet in geslaagd De decors leken meer voor een blijspel gemaakt te zijn dan voor een tragedie een amu sant anachronisme vormden de mo derne stalen poten met plastic dop - banken Van de twee-eenheid goed en kwaad in de mens in deze opera gereali seerd als zinnenverdoving en zuivere liefde heidens geloof en christendom kwam niets tot uiting Het orkest was niet berekend voor zijn taak de vele onzuiverheden bij de strijkers kon dirigent Gustav Fül leborn ondanks zijn theatrale gebaren niet voorkomen Wagner is met een ontevreden ge voel over zijn Tannhauser de dood in gegaan vlak voor zijn sterven zèi hij Ik ben de wereld nog een Tannhau ser schuldig ' Forum kan aan deze bescheidenheid een voorbeeld nemen W H B Voor dagelijkse variatie Hero Extra jam in handige één-persoons verpakking op Wachten Godot Van onze kunstredactie UTRECHT — Het is ruim öen jaar geleden dat toneelgroep Theater in ons land het absurde toneel introdu ceerde met de opvoering van Becketts eersteling Wachten op Godot Na de eerste grote schok is er in die tien jaar heel wat gebeurd Men vindt niet meer zo gemakkelijk iets gek op het toneel men haalt het absurde naar zich toe en het wordt alledaags De opvoering van Wachten op Godot door de Oekumenische Studenten To neelwerkgroep deze week drie avon den achter elkaar in de Geertekerk is daar een duidelijk voorbeeld van De studenten speelden Beckett of het Molière was Zij hadden zich een moeilijke taak gesteld het spelen van een dergelijk stuk eist een tech nische vaardigheid die door ama teurs maar zelden kan worden be reikt Het gaat in dit stuk om het wach ten niet zozeer om Godot Die komt niet opdagen steeds weer zal hij morgen komen Twee zwervers heb ben een vage afspraak met hem en te doen hebben Dagelijks passeert een man met een zweep die zijn kwijlende knecht aan een touw om de hals vasthoudt De knecht wordt mishandeld door hem en ook door de wachtende zwervers Is deze meneer Godot Nee liet is Pozzo met Lucky ledere dag laten de wachtenden het tweetal weer verder trekken Morgen zal Godot komen vertelt een jongetje De voorstelling stond onder regie van Jules Royaards Er werd ge speeld door Egbert de Kreek en Chris Schüller als het zwerverspaar Kees Smorenburg als Pozzo Erik van Luyn als Lucky en Hugo Heinen als de jongen Al was het absurde dan pasklaar gemaakt voor amateurgebruik met een extra lach en een extra traan tijdeiy G goed sluitend SIERDEK UW toch kwam at en toe de ware Beckett te voorschijn de absurdist Maar misschien heeft de Oekume nische Studenten Toneelwerkgroep dat wel niet gewild Want aan het slot van het kleine preekje dat bij wijze van verantwoording in het pro gramma is opgenomen staat ' Als u toeschouwer uzelf herkent op het toneel dan stemt u in met dat gebed namelijk dat voor ieder Godot zal komen en dan is deze opvoering ge rechtvaardigd ' Advertentie ^^^< C«3 EZET mèt de driehoek " donzen''dekbedden Kogel door de kerk geketst DEN HAAG — Als reaktie op de dit jaar verschenen dubbele Ooievaar De Kogel door de kerk interviews met gewezen gereformeerden door vijf studenten aan de Vrije Universi teit zal in de loop van het komende jaar verschijnen De kogel geketst uitgeverij Bert Bakker-Daamen-Den Haag Deze nieuwe dubbele Ooievaar wordt verzorgd door ds N A Schuman gereformeerd predikant te Westzaan Evenals de vijf genoemde studenten dat nog zijn was ds Schuman redak teur van Pharetra het studentenblad aan de Vrije Universiteit Onder de 15 medewerkende gereformeerden zijn ds E Nagel gereformeerd predikant te Amsterdam dr C Rijnsdorp let terkundige Henk Krijger beeldend kunstenaar Ben van Kaam Flex redakteur van het dagblad Trouw J A G Kok uitgever en P S Bak ker directeur van de Protestantse voortgezette opleiding voor sociale arbeid Uitgever Bert Bakker zelf een ge wezen gereformeerde achtte ' t spor tief ook dit boek bij hem te doen ver schijnen temeer daar in vele kom mentaren op De kogel door de kerk om een tegenhanger is gevraagd Als derde deel eveneens verzorgd door ds Scliuman zal dan nog een dubbele Ooievaar volgen waarin de belangrijkste kommentaren pro en kontra beide genoemde uitgaven zul len worden bijeengebracht voorzien van toelichtende en verbindende tek sten Studio brengt De Kneep AMSTERDAM — In het Studio theater De Brakke Grond te Amster dam speelt de toneelgroep Studio van af donderdag De Kneep van Ann Jel lic^e onder regie van Johan Greter Dit toneelstuk diende als uitgangs punt van de film The Knack Het stuk draagt het karakter van een toevallig ' gebeuren ' Daarom wordt het publiek de gelegenheid ge geven in de pauze mee te spelen Aan de tentoonstellingswanden in de to neelzaal kan het publiek collages ma ken gebaseerd op het thema van het stuk Lijm papier stoffen en andere materialen liggen daartoe gereed • HEERLEN — Het gemeentebestuur van Heerlen heeft de burgemeester van Grunsvenprijs voor 1964 bestemd voor de beeldhouwkunst toegekend aan de heer Wessel Couzijn te Am sterdam De prijs ƒ 2500 zal de heer Couzijn op een » jpg nader te bepalen datum worden • " ïreikt jj^Jittaw •^ 
DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 UTRECJHTSCH NIEUWSBLAD WELKE JONGEN met enige technische aanleg wil opgeleid worden tot verkoper in onze technische speelgoed afdeling Leeftijd ongeveer 17 jaar Naast een goed salaris met periodieke verhogingen is er een 5-daagse werkweek U kunt mondeling of schriftelijk solliciteren bij voor uW garderobe / Een overhemd l *'^^*^ \ '^"'*^ tóM »^ dessins v r«a'me"!noö-.euze Kleur - stellingen 22.75 '¦ DERNISON A'damsestraatweg 298 — 3Ufl Telefoon 41544 - Utrecht Origineel Oostenrijks JASSEN o.a JAGERSJAS voor dames en heren in groen grijs camel blauw bruin en zwart P GONEMANS MABIAPLAATS 8 UTRECHT t.o K en W Telefoon 030-23827 Kennisgeving Met grote droefheid geven wij kennis van het onver wacht overlijden van mijn geliefde man en mijn lie ve zorgzame pappie COENELIS JACOBUS MANSVELD echtgenoot van Nanda Kolsteeg in de leeftijd van 48 jaren N Mansveld-Kolsteeg Ija Utrecht 9 november 1965 Theemsdreef 84 De overledene is opge baard in de aula aan de Poortstraat 3 te Utrecht Bezoek aldaar van 7-8 uur De crematie zal plaats vinden op zaterdag 13 no vember a.s om 11.05 uur te Dieren Aankomst trein te 10.55 uur Voor uw hartelijk medeleven ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze innig geliefde vrouw moeder zuster schoonzuster en tante JACOBA VAN EOSSUM geb Van Hoorn betuigen wij onze welgemeen de dank aan familie kennis sen en wijkbewoners Chr van Rossum en kinderen Utrecht november 1965 Gildstraat 26 Hiermede betuigen wij allen onze oprechte dank voor de belangstelling die wij bij ons diamanten huwelijksfeest on dervonden W Flantua M C Flantua-de Bie Utrecht november 1965 Fockstraat 19 Dr Lichtenbelt CHIRURG PRAKTIJK HERVAT Bij vonnis van de Arrondisse ments-Rechtbank te Utrecht d.d 27 oktober 1965 is in staat van faillissement verklaard F G HAAR wonende te Bilthoven ge meente De Bilt Spoorlaan 3 met benoeming van de E.A Heer IVIr C Laan tot Rechter commissaris en van Mr A J Mondria Westerkade 15 te Utrecht tot curator Utrecht 9 november 1965 Mr A J Mondria curator GEMEENTE DE BILT Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat van 16 tot en met 29 no vemlser 1965 voor een ieder ter gemeentesecretarie „ Jagtlust " kamer 10 van 8—12 uur ter inzage liggen de volgende ver zoeken om vergunning tot het a bouwen van een winkelmet bovenwoning op eenterrein gelegen aan de Bur gemeester de Withstraat,hoek Ds Sanderuslaan teDe Bilt voor rekening vande heer B Lamfers te DeBilt b verbouwen en uitbreidenvan een woon winkelhuisaan de Nachtegaallaan 2 A te Bilthoven voor rekeningvan de N.V Doek te Bilt hoven c het aanbouwen van een ser re aan het woonhuis Schu bertlaan 11 te Bilthoven,voor rekening van de heerA R Smit te Bilthoven Het onder a genoemde bouw plan is niet in overeenstem ming met het geldende be stemmingsplan „ Blauwkapêl seweg " aangezien voor een gedeelte zal worden gebouwd op gronden bestemd voor openbaar plantsoen voetpad en tuinen en erven terwijl de goothoogte 7 meter zal bedra gen in plaats van 7 '/= meter Het onder b genoemde bouw plan is niet in overeenstem ming met het bestemmings plan 1956 en het bestemmings plan 1961 omdat het terrein waarop zal worden gebouwd is bestemd voor „ latere uit breiding " Het onder c genoemde bouw plan is niet in overeenstem ming met het bestemmings plan „ Obrechtlaan e.o " om dat de serre zal worden ge bouwd achter de achtergevel rooilijn In verband met het voren staande zou op de ingediende verzoeken afwijzend moeten worden beschikt Evenwel kan onder bepaalde voorwaarden met toepassing van artikel 20 der Wederop bouwwet in de onderhavige gevallen een bouwvergunning worden verleend Alvorens hiertoe over te gaan worden belanghebbenden in de gele genheid gesteld tegen het ver lenen van de gevraagde ver gunning vóór 20 november 1965 schriftelijk bezwaren bij hun college in te dienen Bilthoven 11 november 1965 Burgemeester en wethouders voornoemd De voorzitter K Fabius De secretaris Mr J Groeneweg N.V De Korenschoof " Utrecht bericht dat het dividend over het boekjaar 1964/1965 is vastge steld op 8 % uitmakend ƒ 80,00 per aandeel van ƒ 1.000 - en f 40 - per aandeel van ƒ 500 - hetwelk betaalbaar wordt ge steld onder aftrek van 15 % dividendbelasting ad / 12 - per aandeel van / 1.000 - en ƒ 6 per aandeel van / 500 - OÏ > dividendbewijs no 61 zal aldus worden uitbetaald I 68 per aandeel van / 1.000 - en ƒ 34 - per aandeel van f 500 bij de na te noemen kantoren R Mees & Zoonen Rotter dam R Mees & Zoonen bij kantoot ' s Gravenhage Pier son Heldring & Pierson Am sterdam Pierson Heldring & Pierson ' s-Gravenhage Kas Associatie N.V Amsterdam Vlaer & Kol Utrecht Utrecht 9 november 1965 De Raad va ' Commissar ' Nederl Ver van Spiritisfen „ Harmonia " Vrijdag 12 nov 20.00 uur Openbare Psychometrische Séance in Gebouw Ambachtstraat 12 Medium Mevrouw W J Moen-Cras Den Haag Alleen behandeling van voor werpen van overledenen Toegang ƒ 1,50 Leden / 0,50 Zaal open 19.30 uur Het Bestuur Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek N.V gevestigd te Nijmegen Hiermede berichten wij dat de talons der gewone aandelen in onze vennootschap vanaf maandag 15 november a.s ten kantore van de Amsterdam Rotterdam Bank N.V te Am sterdam Rotterdam ' s-Gra venhage Nijmegen Dordrecht Utrecht of Zwolle kunnen worden verwisseld in nieuwe dividendbladen voorzien van dividendbewijzen 57 t.m 72 De talons kunnen hiertoe wor den aangeboden vergezeld van nummernota's iedere werkdag van 9—12 uur Nijmegen 11 november 1965 Raad van Bestuur Willem Smit & Co's Transformatorenfabriels N.V gevestigd te Ngmegen De Raad van Bestuur maakt bekend dat dividendbewijs no 55 der gewone aandelen met ingang van 15 november 1965 betaalbaar is met ƒ 130 - minus / 19,50 dividendbelasting = ƒ 110,50 bij de Amsterdam Rotterdam Bank N.V te Am sterdam Rokin 43 en te Rot terdam Coolsingel 119 als mede te ' s-Gravenhage Kneu terdijk 8 en te Nijmegen Burchtstraat 69 Dordrecht Bagijnhof 1 Utrecht Oud kerkhof 11 en Zwolle Burg V Roijensingel 9 I Nijmegen 11 november 1965 Raad van Bestuur WATTENPOT wit plastic met inhoud 1.25 NU 1 ' Deze Egyptische koningin compleet met hiërogliefen-opschrift is gevuld met HAARVERSTEVIGER Totale hoogte 31 cm 1.95 NU 1.65 9999999999999999999 BADSCHUIM Heerlijk verfrissend in decoratieve flacon 3.25 NU 2.75 I leder artikel afzonderlijk I verkrijgbaar ' Alle 3 tegelijk is 3 ia één voor 5 = Exira voordeel 0.40 Alleen geldig op vrijdag en zaterdag wmm ^ MSTERDAMSESTRAATWEG 387-395 < OEKOEKSTR32 8URG.RBGERSTR.1 6 Te koop aangeboden z.g.a.n luxe CARAVAN merk Bailey Maestro 4 a 5 slaappl gasverwar ming grote luifeltent etc Vaste standplaats te Loos drecht aan de Stille Plas kan eveneens worden overgenomen Inl J Smulders Looydük 166 De Bilt telefoon 030-60293 ¦ DEMKA ' Koninklijke Demka Staalfabrieken N.V Utrecht vraagt ENERGIEKE MEDEWERKERS Demka biedt het hoogst mogelijl XED HERA - KERK Beroepen te Poortvliet R W Steur te Doornspijk — te Amsterdam West A J Kret leraar aan het Clir Lyceum te Leiden — te Papen drecht C v d ' Bosch te Gorinchem — te Harich W E Steenbeek kand.te Lisse Aangenomen naar Gemert H E Vermeulen te Rauwerd Fr Bedankt voor Nieuw-Amsterdam G J F Versteegh te Oudwoude Wes-tergeest GEREF KERKEN Beroepen te Middenmeer G Sinia te Ee Fr — te Pesse en te Ping jum-Wons D H Elderman kand te Midwolde Gr die geen verdere be roepen in overweging kan nemen — te Oude - en Nieuwe Bildtzijl G Snel kand te IJlst die dit beroep ook aan nam — te Amstelveen Noord-Bui-tenveldert vak D v d Meulen W v d Linden te ' s-Gravenhage-West — te Rijnsburg vak J H Post P.Melse te Voorthuizen — te Henge lo vak W Baas J H de Boer teLeiden Beroepen te Halfweg G Horsink te Aalten te Dinteloord Koudum en te Mariënberg D Elderman kand te Midwolde Fr te Stellendam Melis-sant H J Hasper kand te La Cha pelle sur Aveyron Frankrijk Aangenomen naar Zuilichem Ga-meren J J Hoek laatstelijk vrijge maakt predikant te Den Ham O Bedankt voor Oud-Vossemeer J J v d Hoek te Den Ham O Examens — Aan de V.U te Am sterdam slaagde voor het kandidaats examen de heer G v ' Ginkel te Hil versum GEREF KERKEN VRIJGEM Tweetal te Dordrecht N Bruin Rot terdam-Charlois en A I Krijtenburg te Zaanslag Beroepen te Nijmegen J Keuning te Haulerwijk — te Groningen Help-man vak E T v d Born dr C Trimp te Voorburg — te Leek H W Ophoff te Houwerzijl CHR GEREF KERKEN Bedankt voor Haarlem-Noord H W Eerland te Amersfoort Bedankt voor Thesinge J Tijmes te Doesburg BAPTISTEN GEMEENTEN Beroepen te Dokkum-Zandbulten D Boschma te Koevorden GEREF GEMEENTEN Aangenomen naar Genemuiden H Ligtenberg te Genemuiden die be dankte voor Opheusden VRIJE EVANG GEM Bedankt voor Nieuwvliet ca J Ver boom te Dordrecht voordrachten die mannen als mgr A Ancel pater S Lyonnet pater H de Lubac tijdens het concilie in het Domus Mariae aan de Via Aiurelia in het Nederlandse Documentatiecen • UTRECHT — De Nederlanders in Etliiopië ontvangen in december en januari pastoraal bezoek uit ons land van de oud-lioofdvlootpredikant ds J H Sillevis Smitt uit Bussum In de zelfde tijd bezoekt ds A W Brink uit Zeist emeritus-predikant van de hervormde kerk de Nederlanders in Perzië gehouden hebben zijn bandopnamen gemaakt die te koop zijn Ook deze lezingen zullen ongetwijfeld in de dis cussie een gewichtige rol gaan spelen Alle tekenen wijzen erop dat zich weldra ' n gedachtenwisseling zal ont wikkelen die ver boven de decreten van het tweede Vaticanum uitgaat Het onlangs opgerichte tijdschrift Concilium dat in vele talen tegelijker tijd verschijnt en waaraan een keur van bekwame theologen hun mede werking verlenen is al een eerste stap op het pad van deze postconci liare discussie Er zijn nogal wat mensen die vin den dat ' alles op het concilie bij het oude blijft ' en die zeggen dat het ver keerd is op de uitlatingen van parti culiere rooms katholieken acht te slaan ' Het gaat om de beslissingen van het officiële Rome ' zeggen zij Dit is waar De strafte hiërarchische organisatie van de rooms-katholieke kerk is niet afgebroken en op grond van de bestaande rechtsregels is het einde ervan ook bepaald niet te ver wachten Maar de emancipatie van de lagere regionen van de katholieke kerk heeft zich zo sterk doorgezet dat ' officieel Rome ' zich maar heel moeilijk per mitteren kan met harde hand op te treden Vroeger werd een theoloog die afwijkende opvattingen verkondig de onder censuur gesteld waarmee ' het gevaar ' van verbreiding van zijn heterodoxe denkbeelden bezworen was Tegenwoordig werkt een dergelijk verbod om te publiceren en te spre ken averechts Dat de Amsterdamse studentenmoderator pater J van Kils donk een ' monitum ' kreeg heeft de rooms-katholieke kerk meer kwaad gedaan dan goed Het is voor de Ro meinse curie vrijwel onmogelijk ge worden om het wapen van de censuur te hanteren temeer daar dit tegen woordig wel op zeer brede schaal zou moeten gebeuren Elke onderdrukking DELFT — Aan de Technische Hoge school is geslaagd voor de examens pro pedeutisch bouwkundig ingenieur de heer G J de Groot Gorinchem Kand natuur kundig ingenieur de heren F J M Bo kelmann Delft R J Bromelow ' s Gra-venhage C Bruin id R D Crommelin id A A M Delil Roermond E G Diesbergen Leiden J M van Door ninck Gouda E A W van Ebbenhorst van de vrije meningsuiting ontketent een storm van protest Onvolkomenheid Het tweede Vatikaans concilie heeft deze ontivikkeling naar een grotere zelfstandigheid van de katholieke ge lovigen verhaast De moderne theo logen zijn met elkaar in aanraking gekomen en staan tengevolge hiervan veel sterker en vrijer De conciliaire discussie van het episcopaat over al lerlei problemen heeft bovendien eén krachtige prikkel tot verder denken gegeven er wordt naar de bisschop pen geluisterd Mogelijk zal de toekomstige rooms katholieke theologie een soortgelijke variatie gaan vertonen als de protes tantse in de laatste eeuwen gedaan heeft Deze verscheidenheid kan voor tig zijn Eén van de concilievaders hoorden we zeggen dat men bij Ijet vaststel len van decreten de ' moed der onvol komenheid ' moest opbrengen Het is de vraag of hier moed nodig is De moderne rooms katholieke theologen hebben duidelijk gemaakt dat een kerkelijke uitspraak nooit zélf de waarheid is maar van de waarheid getuigt en dat dit altijd op menselijk gebrekkige wijze gebeurt De concilie teksten kunnen hoogstens op de waar heid wijzen Als het besef van de onvolkomen heid van alle menselijk spreken in de rooms-katholieke kerk gemeengoed wordt kan de binnenkerkelijke vrij heid van meningsuiting zo toenemen dat het ook mogelijk zal zijn in de protestanten niet slechts broeders zo als nu maar leden van volwaardige kerken te zien Dan is aan de belang rijkste voorwaarde voor een eerlijk oecumenisch gesprek voldaan Voorspellen wat er na afloop van het concilie te gebeuren staat blijft een hachelijke zaak Mgr Carrero bisschop van Verona die het gewij zigde schema over de priesteroplei ding voor de concilievaders inleidde gebruikte met het oog op de latere betekenis ervan de vergelijking ' Een Stradivarius brengt in handen van een dilettant geen muziek maar gekras voort ' Het is te hopen dat de Stra divarius van de theologen na afloop van het concilie door vaardige handen bespeeld wordt Advertentie Philips naar " fchHHrman zelig zwart Wat een onfris idee dat vuil in uw huid En de huid verslapt erdoor Wordt vroeg oud trekt rimpels Maar nu is een totaal nieuwe „ kalkloze " zeep ontdekt Du-Ny bevat geheel nieuwe grondstoffen Du Ny kèn daardoor geen kalkneerslag op uw huid vormen Du-Ny Derksen Rotterdam C M E Dijks hoorn id G Faber Leeuwarden W C M Gorissen Rotterdam P Groen veld Delft G D van Grol Den Haag A T Handstede id D Kleijweg id A W Kruijshoop Hengelo B Krijgsman Dordrecht F A Kuijpers Breda A A M M van der Meer Delft J van Often id J A Pals met lof Numansdorp R W Polman Den Haag J P Rijnders id K J Staghouwer Rotterdam J Thierry Den Haag A F J Twisk Haarlem H G M Velthuizen Den Haag en C J van der Wekken Den Kerkenconferentie op Woudschoten ZEIST — Onder het motto ' Komt het Woord aan het woord ' wordt tot en raet vrijdagmiddag in het conferen tieoord Woudschoten bij Zeist een Ne derlandse kerkenconferentie gehouden georganiseerd door het Nederlandsch Bijbelgenootschap Aan deze studie conferentie wordt mede deelgenomen door vijftig afgevaardigden van vijf tien protestantse kerken en geloofsge meenschappen in Nederland Mr F L S F baron van Tuyll van Seróoskerken algemeen secretcU-is van het Nederlandsch Bijbelgenoot schap heeft de stoot gegeven tot het houden van deze kerkenconferentie zulks naar aanleiding van de vier jaar geleden in Grenoble belegde conferen tie en The church leaders conference die in 1964 te Driebergen plaatshad De opzet van deze ontmoetingsda gen in Zeist is het duidelijk onder ogen zien van de grote vragen rond de verspreiding van de bijbel en het rechtvaardige gebruik van het Woord De conferentie werd voorbereid door een werkgroep die onder leiding stond van prof dr R Bijlsma uit De Bilt De opening geschiedde woensdagmid dag door ds J H Sillevis Smitt alge meen voorzitter van het Nederlandsch Bijbelgenootschap Ds G H Wolfens berger uit Geneve stelde woensdag avond de bijbelverspreiding in wereld verband aan de orde terwijl vandaag de situatie in eigen land onder de loep zal worden genomen Als sprekers zul len optreden ds Th Delleman uit Gro ningen en dr A Dronkers uit Utrecht Is volkomen alkaUvrij en Ter wijdert het vuil tot diep uit de poriën Wat een opluchting,uw huid kan eindelijk weervrij ademen Neemt u nu diewattenproef maar eens op nieuw en zie het watje blijft spierwit U ziet het ook aan de kraag en manchetten van bloesjes en overhemden Ze blijven 3 X zo lang schoon Omdat uw huid nu schoon is In sohoon Uto huid kan weer ademen Was uw gezicht baad en douche met Du-Ny en geniet van die weldadige verkwik king U ziet het u voelt het uw huid leeft op wordt zacht jong en soepel En omdat uw huid weer kan ademen voelt u zich veel fitter levensblijer Wat een genot dat er nu Du-Ny is Natuurlijk Du-Ny is iets duurder omdat de grondstoffen veel kostbaar der zijn Maar uw gezondheid een mooie gave huid dat fijne gevoel van fit-zijn dat Is dit toch dubbel en dwarg waard Vraag meteen naar Du-Ny U krügt het al benauwd als n tien tellen uw adem Inhoudt Maar uw huid moet dag-ln dag-uit naar adem snakken als de poriën verstopt zün De natuurlijke functies wor den belemmerd puistjes vroege rimpels hnidinfectie en onaangename transplraile lucht kunnen het gevolg zijn Laat uw huid weer ttü ade men DU-NT reinigt tot In de poriën en houdt uw huid gezond en fris Vraag daarom meteen naar DU NT De zeep voor deze tiJd voor moderne mensen Hoorn ing metaalktindig ingenleOT de heer R Huizing Voorburg LEIDEN — Aan de Rijksuniversiteit zijn geslaagd voor het kand ex kiass taal - en letterkunde de heer B Vuyk Lei den Doet Engelse taal - en letterkxmde mej H de la Hayze Zeist Prop ex godgeleerdheid de heer Th Boas Schie dam Doet ex w soc de heer K W Schwager Leiden Kand ex w sociolo gie de heer C M A Oppenheimer Lei den de heer J J F Singeling Leiden Kand ex Ned recht mej A B Schel tema Beduin Amsterdam de heren J W Bins Zwolle M.I.M Drabbe Heer len R L van Es Den Haag mej S M Mets Schiedam de heren A A J Sinner Terheyden F W Stapel Den Haag G V d Swaluw Delft Not studies R de heren J W A M Verlinden Den Bosch R Struys Reeu wijk H H Posthumus Noordwijk kand ex fiscale studier de heren F A A C Smissaert Utrecht P C M Zwartkruis oud-Loosdrecht semi arts ex mej N Lachinsky Oisterwijk N.B en mej E G Schnell Delft Arts ex mej dr H C van Ingen Ouderkerk a d Amstel mej P W v d Sloot Bloemendaal en de heer C A F Tulleken Wassenaar Kand ex geschiedenis de heer I W A Caminada Rotterdam Doet ex psy chologie de heren H A G M Caminada Den Haag en N W J Speelman Leer sum mej H.E.A Koster Schevenlngen LEIDEN — Aan de Rijksuniversiteit is de heer C Groot geboren te Modjokerto en thans wonende te Leiden gepromoveerd tot doctor in de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen op proefschrift ge titeld 0n the orientation of young socke ye salmon oncornhynchus nerka during their seaward migration out of lalces ' De promotie geschiedde cum laude De pro motor was prof dr J J A van lersel Mej S Barendrecht geboren te Rijs - DUNY de basis voor volmaakte huidreiniging is gepromoveerd tot doctor in de faculteit der letteren op proefschrift getiteld Francois van Aerssen diplomaat aan het Franse hof ' De promotor was prof dr B W Schaper Kand klassieke taal en letterkunde de heer P G G M Schuiten Den Haag Doet n geneeskunde mej D B Engels Den Haag en de heren E J M F Ger ritsen Hillegom J W de Haan Noord wijk A J van Harreveld Lelden K Kuijer Rijswijk F H K Mulder Den Haag J H Mulder Oegstgeest J A van Raalte Katwijk R J Sanders Den Haag Semi-arts mej M.J.J.C Horsten Den Haag en de heren Ph F J Hoyng Den Haag E J Roelants H'sum Artsexamen mej E M v Liere Den Haag de heer A B Rottier Bilthoven Kand geschiedenis de heer L J Boon Den Haag mevr C M A V Floren stein Muider Honig Bergen H.-H De heer J E W Spronk geboren te Roosendaal en Nispen N.B en thans wo nende in Den Helder is gepromoveerd tot doctor in de letteren op proefschrift ge titeld Bijdrage tot de biografie van Nico lo Paganini " Promotor was prof dr E W Schallen berg De heer C L Voorhoeve geboren te Ba tavia en thans wonende te Leiden pro moveerde tot doctor in de letteren op proefschrift getiteld The flamingo bay dialect o £ the asmat language ' Promotoren waren prof dr A Teeuw en prof dr E M Uhlenbeck De heer H L Knook geboren te Rot terdam en thans wonende te Leiden is gepromoveerd op proefschrift getiteld The fibre connections of the forebrain a critical review of the hodology of the te len and diencephalon with the adjacent mesencephalon especiall.v with regard to the basal ganglia based on acute and chronic experiments in the rat Promotor was prof dr W J C Ver haart Geslaagd voor het doet ex kunstgeschie denis de heer H G Matthes Amsterdam doet ex Ned recht de heer R J Smak man Den Haag De heer K Welvaart geboren te Am sterdam en thans wonende te Leiden promoveerde tot doctor in de faculteit der geneeskunde op proefschrift getiteld „ En kele aspecten van de embryonale ontwik keling van de menselijke darm en zijn me senterium some aspects of the embryo nic development of the human intestine and its mesenter.v " Promotor was prof dr J Dankmeyer Geslaagd voor het kand ex Engelse taal - letterkunde mej A L Oorthuvs Wassenaar TILBURG — Geslaagd aan de Katho lieke Hogeschool voor het doet examen soc wetenschappen F L M v d Meer Bolsward A J Graus Breda M C M Kabel Tilburg cum laude N E A M Kraetzer Santpoort F J J M van Overveld Roosendaal Kand II soc wetenschappen de heer C J V d Meyden Son doet n econ wetenschappen de heren L van Gastel Alkmaar S de Jong Bilthoven 
8 DONDERDAG 11 N O VÉ MB E ÏB 1 9 6 5 ^,^ Sf;x:^.'^gwr.^j«3^'Kv'^.-ii^jj.^a^i ^^^^ ^^^^¦^^ ^»^%»^»»»»< '^•^?¦^^^??^•^^?^^^^^^??^^??^^?^?????^^ q ¦^?^?¦^¦^^¦^^ » ¦^^^^ yyLiever flamingoes dan zoutje *^»%^%»^%^^^%^^^»« B/B ilko A G M Berg mans heeft met de vo gelkenner Carel Maijer uit Bonaire een inspannende maar fascinerende kruip - en sluiptocht gemaakt door het Pekelmeer van het Flamingo eiland om de roze lange vo gels in hun isolement te kun nen „ schieten " met camera en voorzetlens De prachtige vogels van dit wonderlijke ei land in de Caribische Zee hebben hier hun paradijs ge vonden en ongestoord paren en broeden zij nog niet ver jaagd door de jachtige mens Maar hoe lang zal dit nog du ren Prins Bernhard heeft er onlangs in zijn functie van voorzitter van het World Wild Life Fund nog op ge wezen dat ook de rode vo gels van Bonaire in gevaar komen wanneer de zoutwin ning opnieuw ter hand wordt genomen en machines het „ shogogo "- geroep der fla mingo's zullen overstemmen en hen verdrijven Industria lisatie is belangrijk in onze wereld maar een aarde zon der rustpunten zonder oases is niet leefbaar De kreet op Bonaire luidt dan ook „ Lie ver flamingo's dan zout " W >^»^^^^^^< i ^^^^^^^^»^^*^ * pët t ^ * *?'# U * gelliethebbers overal hun notities Ja Carel Maijer houdt zijn vrienden goed in de gaten en ik vond het een voorrecht met deze man die door een hel van tegenslagen moest gaan om zijn laatste station " op Bonaire te vinden deze sluipende en kruipen de expeditie te maken Hij is nu Ne derlander Carel Maijer is daar trots op en het staat voor mij vast dat wanneer het noodlot ooit de fla mingo's van Bonaire zou verja gen Carel Maijer figuurlijk ge sproken met hen mee zal vliegen want zonder de roze vogels die hij sedert twintig jaar bestudeert en liefheeft kan hij niet leven HEERLEN — Twee Jongemannen van ongeveer 20 Jaar oud hebben in de nacht van dinsdag op woensdag in Heerlen de 26-Jarige José Paulussen uit diezelfde plaats neergeslagen en Carel Maijer kroop voor me uit Ik had het kunstje van hem geleerd om langzaam steunend op de ellebogen voort te kruipen door het pekelwater dat soms opspatte en venijnig in de ogen prikte Carel en ik hadden onze camera's schietklaar in de handen en we wisten wat we riskeerden met deze kruiptocht door het zoute water Wanneer we zouden uitglijden en de apparatuur zou vallen dan was ze op slag waardeloos „ Blijf altijd liggen wanneer je de vogels op ooghoogte benadert gaan ze er meteen van door " had Carel gezegd voor wij door een paar cactusbosjes aan onze expeditie begonnen En daar lagen we kleine witte vogeltjes hadden allang met hun kiew-kiew-geschreeuw onze komst verklikt Zij waren de radar van de flamingo's die vijftig meter verder op stonden te eten Maar Carel laat de verklikkers rustig hun verraders werk doen Hij beduidt mij dat we een kwartier roerloos op de plaats rust houden De zon brandt op ons neer Het zout prikt in een wondje aan mijn tenen het licht over de pekelvlakte is bijna ondraaglijk voor de ogen Het kiew-kiew"-geroep is verstomd en Carel en ik zetten onze sluiptocht voort De roze vogels zijn bijzonder waakzaam Ik glij bijna uit en moet dan denken aan ' t verhaal dat Carel mij deed over prins Bemhard die jaren geleden ook zo'n expeditie on dernam en bij het snel oversteken van ' n vlakte languit in de modder viel en lachend zijn nederlaag nam toen de vogels als ' n roze wolk weg wiekten Voetje voor voetje naderen we de groep flamingo's naar schatting drie vierhonderd Maak je camera schietklaar " fluis tert Carel Duidelijk hoor ik het shogogo '- gesnater Op ongeveer 10 m van mij vandaan staan de langbenen te snoepen van de rode gamaaltjes die waarschijnlijk ook de fraaie Ideur van hun vederdos veroorzaken Ik schiet en schiet ge luidloos Steeds dichterbij kruipen we daar vlak bij de nesten waar op eieren liggen te wachten tot zij levend zullen worden staat een pracht exemplaar ONTDEKT De sluiter klikt en kükt en dan zijn we ontdekt Als de vlucht vo gels zich majestueus voortbeweegt in de wolkenloze lucht maken we ook dit tafereel We zijn opgestaan Zoutkristallen zitten in mijn haar en neusgaten Maar de sluiptocht door het pekelwater is niet vergeefs ge weest Carel Maijer de Oostenrijkse emigrant die in 1938 door Hitler uit Wenen werd verdreven en die op Bonaire zijn tweede vaderland vond is tevreden „ En nu maar hopen dat de foto's zijn gelukt " zegt de man die op het flamingo-eiland een nieuw bestaan opbouwde en die als gids onbetaalbaar is geworden Ik wil hier ook sterven " zegt hij „ Hier heersen de rust en on gecompliceerdheid die ik altijd heb gezocht maar als jood nergens vond Bonaire is één van de laatste paradijsjes op deze wereld Natuur lijk moet ik de kost verdienen maar als ik toeristen met mijn huurwagen rondvoer over het eiland geniet ik wanneer zij genieten Wenen Europa heb ik nooit meer terug ge zien en eerlijk gezegd heb ik er ook geen heimwee naar Hier heb ik mijn thuis gevonden en ik had Bonaire waarschijnlijk nooit ontdekt als de Nederlandse regering mij in 1940 met alle NSB'ers en Duitsers op Cu ragao niet had gedeporteerd naar het gevangenkamp op Bonaire Daar zat ik als jood als vluchteling weer in ' t gevang maar gelukkig duurde dit slechts acht maanden en toen kreeg ik de vrijheid terug Sinds dien woon ik met mijn gezin op het eiland en ben er met geen stok van aaan te slaan " Terwijl Carel en ik over de zout vlakte slenteren vertelt hij over zijn vrienden de flamingo's die in 1681 al werden gesignaleerd door de Franse kapitein Dampier die met z'n vloot Bonaire bezocht RAMP Het zou een ramp zijn voor de wereld en voor Bonaire in ' t bijzon der wanneer deze vogels zouden wor den verjaagd vanwege industrialisa tie Wanneer men de zoutwinning op nieuw ter hand zou nemen nu met machines zouden de flamingo's onherroepelijk verdwijnen Zij haten lawaai en kunnen niemand om zich heen velen Daar zie je de slaven hutten van de werkers die in vroe ger jaren het zout afgroeven In de zestiende en zeventiende eeuw waren de Hollanders de zout-leveranciers van Europa en de ruwe grote brok ken kwamen voornamelijk uit Bo naire Maar in die dagen bleef de ontginning beperkt tot kleine stuk jes rond het Pekelmeer als men nu de zaak opnieuw gaat aanpakken gebeurt dat op grote schaal mef het gevolg dat de flamingo's ruimte en rustgebrek krijgen en voorgoed wegwieken " Manneken Pis vernield BKUSSEL — Er heerst vandaag In Brussel dat op Wapenstilstandsdag een zondagse aanblik biedt grote ver slagenheid De oudste burger Manne ken Pis Is deerlijk verminkt Van dalen hebben vannacht het beroemde beeldje vernield Slechts de onderste ledematen zijn intact gebleven De daders worden gezocM onder studenten die gisteravond in Brussel hebben deelgenomen aan een roerige betoging die door Walen werd ge houden voor de terugkeer van de zes dorpen uit de Voerstreek naar de pro vincie Luik Voor nadere bijzonderhe den over deze betoging zie pagina 9 Processen-verbaal uit de lucht op Belgische rijksweg VEin onze correspondent BRUSSEL — Nadat zich de laatste tijd op de rijksweg Antwerpen—Gent die door veel vrachtwagens wordt bereden talloze verkeersongevallen hadden voorgedaan heeft de rijks wacht een nieuwe manier tot het op sporen van verkeersovertreders toe gepast Gedurende drie uur ' s och tends en drie uur ' s middags vloog een Pipercub boven de weg Zodra van daaruit te snel rijdende auto's of andere overtredingen wer den waargenomen werden per radio de overvalauto's die langs de weg waren gestationeerd gewaarschuwd Deze hielden dan ogenblikkelijk de vrachtauto's aan Binnen zes uur waren 30 overtredingen vastgesteld meestal te hoge snelheid of verkeerde inhaalmanoeuvres De psychologische uitwerking van de actie wordt door de Belgische rijkswacht " fantastisch " genoemd Philipsfahriek in Zuid Italië BARI — Woensdag is in de Zuid italiaanse plaats Bari medegedeeld dat Philips ' gloeilampenfabrieken daar een fabriek zal bouwen voor elektrische en elektronische appara ten.Het bedrijf zal naar verwachting ruim vijf miljard lire ongeveer 25 miljoen gulden kosten en werk bie den aan ongeveer 500 man Terecht maken Carel en vele vo geUiefhebbers o.w prins Bemhard ' ich ongerust over de nieuwe plannen betreffende de zoutwinning en ge lukkig is het laatste woord hierover nog niet gesproken Ginds ver in ' t Pekelmeer zijn de wolken flamingo's neergestreken Onverstoorbaar gaan zij verder met eten Het water is roze gekleurd en aan de einder ko men witte zeilschepen van wolken opzetten SLAVENHUTTEN Carel Maijer voert mij naar de typische slavenhutten die alleen maar als bezienswaardigheid op een heuvel zijn blijven staan en overge leverd aan de tropenzon en de zilte wind En dan te weten dat eertijds een legertje van zwarte mannen iedere maandag vanuit Rincon naar de zoutpannen marcheerde om de hele week gedurende tien uur per dag in de brandende zon het zout te verzamelen In de stenen bunkers werd overnacht De zondagen moch ten de slaven thuis bij hun families in Rincon of Tera Cota doorbren gen Een hard zelfs meedogenloos bestaan maar ' t is bekend dat de slaven door de meesters goed wer den behandeld en een uitstekende ge neeskundige behandeling genoten Toen de slavernij werd afgeschaft verlieten velen het eiland maar de meesten keerden spoedig tei-ug om bij hun meesters te gaan werken nu voor een loon en in vrijheid Maijer weet een heleboel van het eiland af In zijn vrije tijd zwerft hij bij voorkeur over de eenzame wegen door koenoekoe of langs het wilde strand of kruipt hij door het zout om zijn vogels gade te slaan en te rap porteren aan omithologen in de we reld They are making love our flamingo's ' Zij zijn verliefd Zij maken elkaar het hof Het mannetje staat tegenover het wijfje en slaat haar met de vleugels Over enige tijd zullen zij nesten gaan bouwen en zullen de donzige jonge flamingo's het Pekelmeer bevolken " De acht hyena-jongen die enige da gen geleden in het Amsterdamse Artis werden geboren maar die door hun eigen moeder werden af gestoten hebben sinds gisteren een andere moeder gekregen Het is een hond genaamd Jackie Deze boodschap gaat elk jaar het luchtruim in en dan maken de vo - f 1 W I fc S5,J - l - Bil ' t j ' m ' 1 rif Laaghartige aanslag op Heerlens meisje ernstig mishandeld De politie van Heerlen heeft woensdag een uitge breide speurtocht naar de laaghartige daders ingezet die tot nn toe zonder resultaat is gebleven Het meisje is in het ziekenhuis opgenomen Ze heeft verschillende diepe vleeswonden eu een hersenschudding opgelopen en 3 ribben en beide sleutelbeenderen ge broken José Paulussen die verkoopster Is was dinsdagavond naar haar verloofde in Kerkrade geweest om een verjaar dag te vieren Met de bus van 12 uur kwam ze in Heerlen terug Op de goed verlichte Spoorsingel stapte zij uit Op nog geen honderd passen van die bushalte grepen twee mannen haar vast en sloegen haar tegen de grond Wat verder is gebeurd weet José Pau lussen niet meer Ze raakte vrijwel direct bewusteloos Wel had ze nog gezien dat de mannen ongeveer 20 jaar oud waren en dikke truien met hoge kragen droegen Later is het meisje hevig bloedend naar haar pension in de Kloosterkool bof gestrompeld Daar raakte ze op nieuw bewusteloos Over het motief van de brute laffe overval tast de politie nog in het duister De enige aanwijzing is een twist die het meisje vorige week met een Indonesische jongen in een bus van dezelfde lijn zou hebben gehad De jongen viel haar nadat ze bij dezelfde halte waren uitgestapt lastig en was nogal handtastelijk José Pau lussen hield toen de jongen met enige rake klappen met haar paraplu van het lijf z ^" Vaticaan en Belgrado gaan diplomatieke betrekkingen herstellen 999999999996 ROME — Joegoslavië en het Vati caan zullen naar wordt verwacht binnenkort de dertien jaar geleden verbroken diplomatieke betrekkingen hervatten Aan het eind van het Con cilie zal een briefwisseling plaats hebben om de weg te effenen voor de uitwisseling van ambassadeurs Joegoslavië zal het eerste commu nistische land zijn dat de betrekkingen met het Vaticaan wil regulariseren De betrekkingen werden verbroI Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken toegegeven heeft dat de VN-resolutie alleen het in een baan om de aarde brengen verbiedt niet de produktie ervan om de Voerstreek Vlamingen Brussel Opnieuw rumoer Walen en slaass in keersstremming waarin trams bus sen en auto's onafzienbare rijen vormden Oorzaak waren vooral de veiligheidsmaatregelen die de hon derden met helmen gasmaskers gummistokken en waterkanonnen uit geruste mannen van de rijkswacht en de Brusselse politie hadden geno men om ongeregeldheden te voor komen Spaanse ruiters Ondanks het verbod tot een tegen demonstratie hadden Vlaamse tegen betogers — Viioral studenten — post gevat op een aantal strategische pun ten in het centrum van de stad om van hun ongenoegen blijk te geven Ijlings werden ijzeren hekken en Spaanse ruiters aangevoerd om be togers en tegenbetogers van elkaar te scheiden Onder luid gejoel e^i het lawaai van ontploffende voetzoekers en bekogeld met rotte eieren en fruit trokken de Waalse betogers en de Vlaamse tegenbetogers door de stad " Liberté pour les Fourons " en " De Voerstreek Vlaams " scanderend Enkele ruiten sneuvelden bij ver dere vechtpartijen Eén betoger werd met een hoofdwond naar een zieken huis overgebracht de politie bracht enkele betogers op Volgens de Brus selse politie namen 1500 betogers deel aan de demonstratie In Birma 34 doden bij overstromingen RANGOON — Overstromingen in het Birmese district Jamethin hebben in 42 dorpen de levens van 34 mensen geëist Bijna 1.300 gezinnen raakten dakloos en aan het te velde staande gewas werd grote schade aangericht 
10 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH NIE1 TIJDELIJK TOT ST.-NICOLAAS S DECEMBER TELEVISIE VOLAUTOMAAT BLAUPUNKT TELEFUNKEN PHILIPS NORDMENDE enz enz enz 24 maanden garantie vanaf 1 Eventueel uw oude TéVé Inruilen tot TéVé dan krijgt u 20 % tot 30 % korting gulden terug geen oude Beeldafmetingen 27 cm 36 cm 41 cm 48 cm 59 cm en 65 cm RUIME KEUS IN VOORRAAD AVONDDEMONSTRATIE 8-10 uur behalve maaitd.-zaterd ' W BADIO-GOMBINATIE PHILIPS aut platensiieSer midden lang kort en FM + 3e zender Het nieuwe album vertelt u op fasci nerende wijze van het leven en wer ken in Griekenland Oude steden en cultuurmonumenten gaan voor u leven mede door de vele zeldzame kleur-opnamen die voor dit album weer ter beschikking worden ge steld In het fraai-uitgevoerde album be vinden zich reeds 8 kleurenfoto's De resterende 43 platen worden beschikbaar gesteld tegen inlevering van 220 punten verpakt bij Douwe Egberts Koffie Pickwick Thee en Moccona Vraag uw winkelier naar dit album of stuur f2,40 per giro nr 18822 of postivissel aan Douwe Egberts Postbus 2076 Utrecht met de-vermelding " Album Griekenland '.' Afm 75 x 38 cm Geschikt om T.V op te plaatsen in donker noten ook in teak BAMDIIECOBDERS-TELEFUNKEN M 104 - ^- 248 gulden M 200 - ^- 278 gulden M 210 - ^- 348 gulden M 203 — ^ j — /[ CO « lilan wmujw i WIUU III IW « « iiM i M i Jiüiwu iiii jii iii i ii iv i iii j i i j ^ stereo ** ^ öö ^ slIUcn _^_^ M 85 - ^.- > piif 570 « uMen mtf'-»t m*r^»u ss mnm(iim*itmst ^ u)aim '% balans wiw ^ himvii VOLLE GARANTIE TOEBEHOREN 30 % KORTING HUISHOUDELIJKE APPARATEN 20-30 % KORTING DROOGKAPPEN vanaf 49.50 - STRIJKBOUTEN vanaf 23.50 - SCHEERAPPARATEN vanaf 59 — - VENTILATORKACHELS vanaf 49 — enz enz Eerste klas merken AEG - BRAUN - PHILIPS ¦ REMINGTON - KALORIK s Dit is het ^ Ell tK:.i^vvf.gÜt«J ^ 
14 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 DTKECHTSCH NIEUWSBLAD OTBECHTSCH Evcjxtiicl V Coros/eUis ' nWAS-wonder uit Zweden ügaat er nistigbij zitten p^'i^ÊW ^^^^ <\ SKULTUIMA ' m \ ' T •¦ > 1607 Z\A/EEDS AUJMIIMIUM Skultuna is al jarenlang populair om z'n werkbesparing géén pannenschuren schoon in een wip - Perfecte pasvorm VOORTAAN Meneer op de foto heeft we hebben het zelf nagemeten boord maat 43 Zijn boord is 43 dus met de pasvorm is het dik in orde En toch die boord kraaict knelt en knijpt Oorzaak Een eeuwenoud dus zeer hardnekkig misverstand dat een boord hard als karton moet zijn om mooi in vorm te blijven Wat een opluchting deze knellende kwestie is opgelost Door Trenco Die maakt nu de zaaaèchte boord Licht als lucht om de hals en toch de hele dag onberispelijk in vorm Lightweight dus luchtig en lichtdragend als batist combinatie 1/3 Vestan en 2/3 fijne Egyptische katoen En k-r-e-u-k-h-e-r-s-t-e-1-I-e-n-d hoeft nóóit gestreken blijft hagelwit het shirt zonder problemen Als we nu verder vertellen dat het nieuwe Trenco Light weight shirt chic en modern is volgens de aller-allerlaatste mode uit Amerika weet u>yel genoeg dachten we De prijs is gewoon f 19,75 Het nieuwe ' Light weight ' draagcomfort van Legler Vestan in SEMI SOFT COLLAR shirts mn Trenco j^ÊR^vEsiniL TRENCO En nu weer het ' Zweden'-deksel voor gemakkelijk afgieten Een nieuwe toevoeging aan al die andere Skultuna-eigenschappen zoals fraaie matzilverglans ge schiktheid voor aard)gas electra en kolen 5 mm-dikke ' stabil' bodem die aanbranden tegen gaat en een lange levensduur UTRECHT — TELEFOON 42557 TELEFOON 23305 jfels RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Op het Bureau Onderwijsresearch en Studiestatistiek kan met ingang van 1 januari 1966 geplaatst worden een TWEEDE SECRETARESSE Leeftyd 18 tot 22 jaar Werkzaamheden uittypen van concepten tabellen rapporten van de op de band op genomen gesprekken en dilrtaten en voorts het assisteren van de secretaresse Diploma's mulo en typen Salaris volgens Rijksregeling afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring Sollicitaties aan het Hoofd van bovengenoemd Bureau Pieterskerkhof 13A te Utrecht IBIt«èWll|i'ITig Mttodorn betfouwbaap onafhankeÊijk obJBGtlof actueel UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Stichting Academisch Ziekenhuis Utrecht Op enkele medische afdelingen kunnen geplaatst worden ADMINISTRATIEVE MEDEWERKSTERS Hun taak zal ondermeer bestaan uit typen van medische verslagen en bijhouden van kaartsystemen In verband met de aard der werkzaamheden is een opleiding op Mulo niveau vereist Bij voorkeur dienen kandidaten een leeftijd te hebben liggend tussen 18 en 23 jaar Scdaris zal overeenkomstig Rijksregeling worden vastgesteld naar leeftijd opleiding en ervaring Er vindt geen inhouding plaats van A.O.W preraie 5-daagse werkweek 3 weken vakantie Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van no 865 op brief en enveloppe te richten aan de Perso - neelchef van het ziekenhuis Catharvjneslngel 101 1 Utrecht i QMV iMHnü Imp Centrale Handels Vennootschap n.v Rotterdam - tel 010 143944 Supershowrooms te Amsterdam • Weteringcircuit 52 Rotterdam - Gen v d Heijdenstr 20 rj-^^t ^ SKULTANA'S nieuwe ASSORTIMENT vindt U o.a bij DEN DEKKER AMSTERDAMSESTRAATWEG 467 PREDIKHERENSTRAAT 31 — i 
CTRECHTSCH WIEDWSBLAD D O N DE BD A G U N O VE MBE R 19 6 S 15 De winter door met Albert Heiin's n ^^ lage priizen en extra weekaanbiedingen in elke Albert Heijn SuperlVlartr In de AH-SuperMart Utrecht Kanalen eiland Van Starkenborghhof 132 Vinyl HANDSCHOENEN Met warme teddy voe ring Naar keuze met of zonder wollen f om > chette Kleuren bruin zwartof grijs ' 195 Voor heren *««» S M of li V • Voor jongens van 8 t.m 10 jaar Kleuren zwart of bruin 3.75 ^ Schouder - 500 afSAM Meisjes — ONDERGOED — Katoen bedrukt met kleine bloemetjes Zowel hemdje als slipje met kant afge zet Maten 92 t.m 140 Leeftijd ± 2 t.m 9 Jr Slipje Overheerlijke 11 ^ ^ Frisse iets zoete Moezelwijii ^ ^ jrx ^;^:^:^^^ N van de Rib van de Hiaas 500 ' Fiine Sniiworst loogram 49 AH-Knakworstbiikio stuks 98 • VarkensvleeslSf3o1 gr.^r9 If av&O Nieuw carton 250 gram w " AH PilS per flesje 25 Groot Krentenbrood - 98 flasii 209 GRAna VERKftljGSAAR m Oe Me?ST6..AH.SUfESMAftTS MacQueen Thee Rijkgeurige Schotse melange « 100 GRAM J7€r 69 Boterstaa '"'' Z1^^,.^.nlP ^ Engelse Drop zak 300 gram 98 Af wasmiddel ^ Z^'^o 89 Valpolicella reuzenes 1.6 itr 2?s rode Italiaanse tafelwijn ^ Weekaanbiedingen cetden t/m 17 november PMC-Gnlifix Infrarode warmtebron roostert zonder toe voeging van vetten vlees vis kip etc aan ronddraaiend spit of op grilleerrooster Een aanwinst voor uw iceuicen Compleet met mix spit b.v voor sateh vleesklemmen grilleer slede voor warmhouden gerechten tijdschakel klok en instructie - en receptenboek 220 V UlUDpi'IJSrPMC-cteqiiesy 1/3 " y 39 i *- REUZEPAK y Sperziebonen Appelmoes met worst - Delicata _ _ kwaliteit 100 gram 2 liter op glycolbasis bus MagerZuurkoolspek Erwtensoep Choc Letters Anti-Vries < 59 Even verwarmen klaar 1/1 blik Eet gexondi - est tekkertter pak 500 gram tfO literpot f V Kapucijners BruineBonen "^"^""^' Zl06lZUlir komkomn Califomische 149 Halve Perziken 1/1 bik Vermicelli mlddel of ^ jn 250 gr Mlf Havermout 500 gram 35 Biienhoning 1/1 po 98 Instant Pudding pakje 30 Bestelnummer A-375 Vergelijkbare winkelwaarde £ 275 - chocolade of vanille Albert Heijn Maximum kwaliteit * Minimum prijs ^ F mager O 75 500gramÖ *'' Rnnderlappen Rnnderlappen'°°5oo%"am2.55 Hachévlees 2so gram l.is * Blanke Uien baauje 21/2 kii » 69 * Worteltjes geschrapt 500 gram 29 Formosa l^"!'^S5r;^r^45 Netluiers..f3VfuiS^i^2.25 GEFILEERD POT 5 a 7 FILETS M & + GROENTE - EN FRUITAANBIEDINGEN GELDEN T/M ZATERDAG Utrecht Kanaleneiland Van Starkenborghhof 132 Ruime parkeergelegenheid HAARKRÜLLERS - TAS MET MAKE UP-TASJE Een forse tas om al uwhaarkrullers in tebergen Samen meteen modem make up-tasje Beide In ver schillende m^i dessins M Samen ^ — VITAMINE-C — Begin tijdig met vita mine C taWetten voormeer weerstand in dewintermaanden Fris se citroen r smaak Flacon I 100 tabletten SLABAK met COUVERT T Gedecoreerd aarde werk Diameter 26 cm Houten couvertmet bijpassende A QS'aardewerk rf«u handgresj Kleten BOODSCHAPPEN-MAND Biedermeier model Handgreep versterkt met plastic 3 ' - DEURPLAATJE - Houten aanwijsplank je met grappige af beelding m 4Evbor I ^ 3 toiletdeur Bovenstaande aanbie dingen gelden tjm woensdag J7 ' nov zoiang de voorraad strekt 57 Gevraagd ter uitbreiding van ons winkelteam FLINKE VERKOOPSTER minstens 18 jaar Voor onze huishouding ZELFSTANDIG WERKEND MEISJE minstens 18 jaar Aanmelden tussen 9 en 6 uur MODEHUIS VORST COMBI AMSTERDAMSESTRAATWEG 215 TELEFOON 41620 Na 6 uur C Mayer Smaragdplein 13(n Tel 13668 Utrecht HOTEL „ DE ALSEMHOF " De BUt vraagt voor direct een bekwaam zelfstanilig werkend KOK MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING Bij de Directie van de Volkshuisvesting en de Bouw nijverheid in de provincie Utrecht kan worden ge plaatst een RAYONOPZICHTER Vereist diploma U.T.S of gelijkwaardige opleiding praktijkervaring in de woningbouw rijbewijs Leeftijd ca 35 tot 45 jaar Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring van ƒ 754 — tot ƒ 1007 — per maand exclusief 5,3 % huur compensatie en 4 % vakéuitietoelage A.O.W.-premie voor Rüksrekening Schriftelijke sollicitaties onder ITRECHTSCII MEIWSHLVI t^v!!;i^%Kliim<*:!iSsrJi3r^iiX^3a:r^jui,tj,'>.!-^.i 
UTBECHTSCH NIECWSBL Vow originele gesiltenlien naarde Van onze V erreweg de meeste de voorkeur aan or stemming te reizesn Me sproken tijd aan te kom den met mist wanneer Anderen gaan met hun e genoegen in zien Hoe l groeiende belangstellin seriand ook het aantal de wintersportplaats Wintersport alle prij O p slechts weinige uitzoi na — we noemen o.a Wengen Mürren en Braui kan men alle wintersportpl Zwitserland via de weg ber de genoemde vier plaatsen niet het geval is omdat er weg heen leidt vindt men b ginstation van de bergbaan en parkeerterreinen zoals ' St Niklaus voor Zermatt ii brunnen voor Wengen en in Linthal voor Braunwald Het gehele jaar door dus winter worden de volgende wegen in Zwitserland berijd houden Lenzerheide Julier Ofenpas Col des Mosses en d Van de Julier kan men dus maken als de keuze op Gr is gevallen Wie in de winter per auto n seriand reist moet deze winterbanden voorzien of tingen meenemen Deze laats kunnen ook bij meer dan 35 langs de toegangswegen naar tere wintersportplaatsen wo huura ' s Winters kunnen bergwegen bij ongunstige standigheden door de autoritf boden worden voor auto's voorzien zijn van winterba sneeuwkettingen Waar dit is wordt dat reeds langs de wegen door middel van verl den aangegeven De Automobilclub der ACS heeft op 57 bergweg Alpen en in de Jura een net SOS-telefoonposten van wa automobilisten gratis hulp kunnen aanvragen Van iede bare telefooncel in Zwitser ] men overdag of ' s nachts d Hilfe " of „ Touring-Hilfe " eenvoudig door het draaien Wanneer men no 163 men mededelingen over de van de wegen op die dag voor - en najaar geeft dit ook mededelingen door over o £ sluiting van Alpenpassen gingen op hoofdwegen aan \ betreffende gladde wegen en belangrijkste wegen met nar Alpenpaswegen patrouilleert ke dagen de wegenwacht „ Touringclub " TOS met monteurs K V OOR hen die in de winter kampeerterrein gebruik maken — en dat is tegenwc geen abnormale eis meer — vier ter beschikking die daar ledig ingericht zijn Lenzerheide 1500 m kampe aan de weg naar Oberva Davos 1540 m bij restauran haus " 36 stroomaansluitii Küblis 830 m parkeerplaal over hotel Bahnhof BP-be tion Toiletten in het Savognin 1215 m bij Touri Nandro in de buurt van station van de stoeltjesli sanitair droogruimte 18 aansluitingen warme dou Bergen ruim voldoende "- aanhoudende vorst ziedaar waaraan een wintersportgel liet predikaat „ ideaal " wa moet kunnen voldoen Zonder meer kan gezegd dat Graubunden dat aUes zü te bieden heeft Waarom d moge uit het volgende blijk B ' [ 1 Galeries Modemes Bioscoopprogramma's voor yaji 11 tot 18 november CAMERA tel 17708 Die Bambole met Gina i^oiioorigi ca Vitti Elite Sommer Je Aldm Tamiroff Nino Manfre Dag 14.30 18,45 en 21 uur ze 16.30 18,45 en 21 uur Vrijd terd 23.15 uur Een mes in IS jr Met Leon Niemczylj e Umeclca CITY tel 14384 De vijand var gaalse lansiers met Ronald " y?ï.„ f^^^ö Yvonne Remain 1*.30 18,45 en 21 uur Zond [ l».45 en 21 uur FILMAC tel 13178 België „ r^JSïï^s ' Dag 10—18.30 uur OLYMPIA tel 42602 Donderd Kerlm de zwarte Shelk öcott en Moira Orfie 14 jr woensd Vrouwenjagers SPi'lane en Shirley Eaton 18 18.45 en 20.45 u woensd ook iB^fï-^i *-^*'' 16.30 18.45 en f PALACE tel 13178 De sluier 18 jr Dag ook zond 1 31 uur REMBRANDT tel 12556 De net boterbriefje met Jean mondo Jean Claude Brialy Dorleac en Marie Laforet Dag 14.30 18.45 en 21.15 lo -*^' 16-15 18.45 en 21.15 [ SCALA tel 12461 Geheim Gibraltar met Gerard gard Kneff Elisa Montes 14 J4.30 18.45 en 21 uur zond 18.45 en 21 uur Zondag 10.30 uur De Johann Strauss a.l Met i c ™" Annemarie Düringer f STUDIO tel 24428 Le Geluk met Jean-Claude vrouw en kinderen en Boyer Regie Agnès Varda Dag 14.45 19 en 21.15 uur 16.45 19 en 21.15 uur Zondag 11.30 uur Tire-Au - TT^i Regie Claude de Givray VREEBURG tel 10552 55 met Charles Heston en Dav 14 jr Dag ook zond 14.30 e vrijdag en zaterd 23.16 uur net hooggebergte Met Rando io jr 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 11 NOVEMBER 19 66 17 t ^%»*^^*^%*»^*»^»»%%****»»^^%»**%**»»%»»*%^*^»%*< Zoek de zon op in — Qrauhünden — et weeken Van onze medewerker voor toerisme Verreweg de meeste vakantiegangers geven er in de winter de voorkeur aan om per trein of per vliegtuig naar hun be stemming te reizen Men is er dan vrijwel zeker van op de afge sproken tijd aan te komen Toch moet men terdege rekening hou den met mist wanneer men van het vliegtuig gebruik maakt Anderen gaan met hun eigen auto omdat zij er een zeker sportief genoegen in zien Hoe het ook zij een feit is dat met de steeds groeiende belangstelling voor een wintersportvakantie in Zwit serland ook het aantal vakantiegangers dat met eigen auto naar de wintersportplaats van zijn keus reist belangrijk is toegenomen Hans en Jules Croiset in ' Het verhaal van de dierentuin ' zondagavond door Toneelgroep Theater in de Stadsschouwburg Tentooiftfstelliiigeii in Nederland Skilift 1200 per uur In de la Plagne-sur-Aime een klein wintersportplaatsje in het Franse de partement Savoie heeft men een nieuwe zweefltft gebouwd die een vervoerscapaciteit heeft van 1200 skiërs per uur een absoluut Europees record zeggen de Fransen trots In Autrans Isère verrijzen spring schansen van 40 en 70 meter lengte In Saint Nizier-du-Moucherotte in het zelfde departement wilde men hier bij niet achterblijven en is op het ogenblik een schans van 90 meter lengte in aanbouw Hoewel de spring schansen worden gebouwd voor de Olympische winterspelen 1968 zullen zij onmiddellijk na hun voltooiing in gebruik worden genomen Veilingagenda Kunstveiling Mak van Waay — Rokin 102 — Amsterdam Kijkdagen vrijdag 12 t.m zondag 14 november a.s Veilingda gen dinsdag 16 woensdag 17 en donder dag 18 november a.s bovendien op dins dag en donderdagavond vanaf 19.30 uur Een groot aantal nummers van de catalogus vermeldt aquarellen tekenin gen etsen gravures en litho's van De Een der twee tekeningen in zwart krijt en potlood van kat studie door Th A Steinlen waarvan één in opdracht aan mevrouw J Bauer-Stumpff geda teerd 28 november 1905 Lairesse Jan van de Velde F Bol Cor nells Springer Willem Maris M A Bauer Michel N B Lepicié flls Jacob Maris Bisboon Breitner Max Liebermann Th A Steinlen Karel Appel en anderen Zeer vele etsen litho's etc zijn In portefeuilles gebracht Ruim 150 boekwerken w.o kunst ge schiedenis nijverheid letterkunde etc komen ter veiling Opmerkelijk is de laatste etappe van deze velling met circa 150 nummers van ' collecties tegels merendeels afkomstig uit de verzameling van wijlen de kunstschilder M J B Jungmann uit Leiden Het zijn voornamelijk tegels uit de 17e en 18e eeuw deels beschadigd deels hersteld maar ook gave tegels Er zijn tal van poly chroom gedecoreerde tegels met voorstel lingen van dieren vogels ook menige met bloemtekeningen bloemvaas oranje appelen Opmerkelijk is de collectie Lim burgse tegels en een aantal Spaanse Boekenveiling Burgersdük en Niermans — Nieuwsteeg 1 — Leiden Kijkdagen vrijdag 19 zaterdag 20 en zondag 21 november a.s Veilingdagen maandag 22 t.m woensdag 24 november a.s Ter tafel worden gebracht boeken en periodieken uit de bibliotheken van dr G Italië Den Haag prof dr F W A Korff Leiden dr I van der Velde Drie bergen en prof dr J de Zwaan Leiden fcc Wintersport in alle prijzen Op slechts weinige uitzonderingen na — we noemen o.a Zermatt Wengen Mürren en Braunwald — kan men alle wintersportplaatsen in Zwitserland via de weg bereiken Bij de genoemde vier plaatsen waar dat niet het geval is omdat er geen rij weg heen leidt vindt men bij het be ginstation van de bergbaan garages en parkeerterreinen zoals in Visp en Sf Niklaus voor Zermatt in Lauter brunnen voor Wengen en Mürren en in Linthal voor Braunwald Het gehele jaar door dus ook in de winter worden de volgende Alpenpas wegen in Zwitserland berijdbaar ge houden Lenzerheide Julier Majola Ofenpas Col des Mosses en de Brünig Van de Julier kan men dus gebruik maken als de keuze op Graubünden is gevallen Wie in de winter per auto naar Zwit serland reist moet deze absoluut van winterbanden voorzien of sneeuwket tingen meenemen Deze laatste echter kunnen ook bij meer dan 35 garages langs de toegangswegen naar alle gro tere wintersportplaatsen worden ge huura ' s Winters kunnen sommige bergwegen bij ongunstige weersom standigheden door de autoriteiten ver boden worden voor auto's die niet voorzien zijn van winterbanden of sneeuwkettingen Waar dit het geval is wordt dat reeds langs de toegangs wegen door middel van verkeersbor den aangegeven De Automobilclub der Schweiz fACS heeft op 57 bergwegen in de Alpen en in de Jura een net van 310 SOS telefoonposten van waaruit de automobilisten gratis hulp of bijstand kunnen aanvragen Van iedere open bare telefooncel in Zwitserland kan men overdag of ' s nachts de „ Auto Hilfe " of Touring-Hilfe " bereiken eenvoudig door het nummer 11 te draaien Wanneer men no 163 draait hoort men mededelingen over de toestand van de wegen op die dag In het voor - en najaar geeft dit nummer ook mededelingen dbör over opening ot sluiting van Alpenpassen omleg gingen op hoofdwegen aanwijzingen betreffende gladde wegen enz Op de belangrijkste wegen met name op de Alpenpaswegen patrouilleert op druk ke dagen de wegenwacht van de „ Touringclub " TCSJ met ervaren monteurs Kampeerterreinen V OOR hen die in de winter van een kampeerterrein gebruik willen maken — en dat is tegenwoordig al geen abnormale eis meer — staan er vier ter beschikking die daarvoor vol ledig ingericht zijn Lenzerheide 1500 m kampeerterrein aan de weg naar Obervaz Davos 1540 m bij restaurant Wald - haus " 36 stroomaansluitingen Küblis 830 m parkeerplaats tegen over hotel Bahnhof BP benzinesta-tion Toiletten in het hotel Savognin 1215 m bij Touristenheim Nandro in de buurt van het dal station van de stoeltjeslift Goed sanitair droogruimte 18 stroom aansluitingen warme douches Bergen ruim voldoende sneeuw en aanhoudende vorst ziedaar drie eisen waaraan een wintersportgebied dat het predikaat „ ideaal " waardig is moet kunnen voldoen Zonder meer kan gezegd worden dat Graubünden dat alles zijn gasten te bieden heeft Waarom dat zo is moge uit het volgende blijken Een Bioiseopen Bioscoopprogramma's voor de week ^ van 11 tot 18 november CAMERA tel 17708 Die vrouwtjes Le Bambole met Gina LoUobrigida Moni fa Vittl Elke Sommer Jean Sorel Alsim Tamiroff Nino Manfredi 18 jr Uag 14.30 18.45 en 21 uur zond 14.15 16.30 18.46 en 21 uur Vrijdag en za terd 23.16 uur Een mes in het water J8 jr Met Leon Niemczylt en Jolanta umeclca CITY tel 14384 De vijand van de Ben gaalse lansiers met Ronald Lewis Oli ver Reed Yvonne Romain 14 jr Dag 14.30 18.45 en 21 uur Zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur FILMAC tel 13178 België tekenfilms nieuws Dag 10—18.30 uur OLYMPIA tel 42602 Donderd t.m zond Kerlm de zwarte Sheik met Gordon Scott en Moira Orfie 14 jr Maand t.m woensd Vrouwenjagers met Mickey Spillane en Shirley Eaton 18 jr Dag 18.45 en 20.45 u woensd ook 14.30 zon - _ dag 14.30 16.30 18.46 en 20.45 uur P.'^LACE tel 13178 De wereld zander sluier 18 jr Dag ook zond 18.45 en 21 uur REMBRANDT tel 12556 De jacht op het boterbriefje met Jean-Paul Bel mondo Jean Claude Brialy Frangoise Dorleac en Marie Laforet 18 jr Dag 14.30 18.45 en 21.15 uur zond 13.45 16.16 18.45 en 21.15 uur SCALA tel 12461 Geheim agente in Gibraltar met Gerard Barray Hilde gard Kneff Elisa Montes 14 jr Dag 14.30 18.45 en 21 uur zond 14.15 16.30 18.45 en 21 uur Zondag 10.30 uur De levensroman van Johann Strauss a.l Met Bernhard Wickl _ en Annemarie Düringer STUDIO tel 24428 Le Bonheur Het Geluk met Jean-Claude Drouot zijn vrouw en kinderen en Marie-France Boyer Regie Agnès Varda 18 jaar Dag 14.45 19 en 21.15 uur zond 14.30 16.45 19 en 21.15 uur Zondag 11.30 uur Tire-Au-Flanc 62 a.l Regie Claude de Givray VREEBURG tel 10552 5B dagen Peking met Charles Heston en David Niven 14 jr Dag ook zond 14.30 en 20 uur Vrijdag en zaterd 23.15 uur Salvo's in het hooggebergte Met Randolph Scott 18 jr blik op de kaart leert ons dat aan de oostkant van St Moritz de Alpen het breedst zijn waardoor Graubünden dus als het ware het hart van de Alpen vormt Alle dalen zijn heel hoog boven de zeespiegel gelegen het Engadin bijv 1200 tot 1800 m de streek van Davos 1400 tot 1600 m het einde van het Plessurtal met Aro sa 1800 m en Klosters in het Pratti gau 1200 m In zo'n hooggelegen ge bied begint de winter reeds vroeg de sneeuw blijft er gauw liggen en vormt een harde onderlaag voor het 1 tot 3 m dikke sneeuwpak dat er later valt En deze sneeuw wordt niet of nau welijks aangetast door de onbarm hartige Föhn de „ Schneefresser " zo als die in de volksmond heet omdat deze wind eerst dan gevaarlijk wordt wanneer hij zich van grote hoogten omlaag kan storten wat in Grau bünden met zijn hooggelegen winter sportcentra niet mogelijk is Verder zorgt de strenge vorst die alleen op treedt wanneer de stralend warme zon laat in de namiddag achter de bergen is verdwenen voor bet „ con serveren " van de sneeuw waarop de zon overdag dan veel minder invloed heeft Z ON is belangrijk voor een geslaag de wintervakantie Het aantal zonne-uren in Graubünden ligt in vrij wel alle plaatsen ver boven het ge middelde omdat de dalen zoals reeds gezegd wel hoog liggen maar niet diep zijn ingesneden ^ Door deze korte toelichting zal het wellicht duidelijker zijn geworden waarom Graubünden als wintersportgebied beroemd is Misschien is het echter nodig u enigszins wegwijs te maken in de talrijke grote en kleine mondaine en eenvoudige wintersportplaatsen De voornaamste zijn wel St Moritz en Fontresina in het Engadin Klosters en Davos — met zijn 30.000 m2 grote ijsbanen — aan de voet van het uit gestrekte en fantastisch mooie skige bied Parsenn Lenzerheide aan de postautoroute Chur — Engadin die de hele winter berijdbaar is Arosa dat wel geen verdere aanbeveling be hoeft en FUms dat ook al door zijn zeer zonnige ligging bij de Neder landse toerist bekend en in trek is Dat zijn dan de „ zeven hoofdsteden van de wintersport " de grootste waar men niet alleen gelegenheid Sportagenda DONDBBDAG Bil.jarten Finale vierde klasse libre 19.30 uur Dam-bar Bilderdijkstraat 1 Korfbal CKB-raikrotoernooi voor vetera nen 19.00 uur Beatrixhal Voetbal Hercules—Gooiland 20.00 uur stadion Galgenwaard VRIJDAG Algemeen Zaalsportavond met basketbal De Antilopen—Rest van Nederland trampoline Cleton rolschaatsen Rollende Rijders Olympiade en Wouter Toledo zaalhandbal Utrechts elftal—Spartak Pil sen 20.00 uur Beatrixhal Dierenshow clubshow konijnen UKC keu ring gehele dag Oude Gracht 5 ZATERDAG Antomobilisme Oriëntatierit MAC ' t Sticht 20.00 uur café Flora Ouderijksstraat weg 14 te Doorn Puzzelrit MAC De Ganzenrljders 14.30 uur hotel De Har monie Kerkweg te Maarssen Korfbal DVS—SSS 15.00 uur Hercules laan Desto—DVO 16.00 uur Ter Wey de SMS—WK 15.00 uur Zuilenselaan HKC—THOR 15.00 uur Overste den Oudenlaan Worstelen SDZ—De Halter en SDZ 2 — De Halter 3 20.00 uur St Salvator parochlehuis Adriaan van Bergenstraat Badminton Districtskampioenschap plus B - en C-toernooi en Jeugdwedstrijden 13.00 uur Beatrixhal Basketball Alle wedstrijden in Beatrix hal 19.00 uur SVE — Sky Scrapers d Cangeroes A—SVS A en Sky Scra pers A — SVE A 20.10 uur FUntstones A — UW A en BCH—Break Out 2 d 20.15 uur UW Daggers — Excercltla 21.20 uur UW—Break Out d en Can geroes — BCH Voetbal Velox—Volendam 15.00 uur Ko ningsweg Velox—Blauw Wit jeugd 14.45 uur bijveld Koningsweg Desto — CJW 15.00 uur Koningsweg Handbal Feestavond UHV 20.00 uur Casino Receptie UHV 15.00—16.30 uur café Olympia Straatweg Dierenshow Clubtentoonstelling UKC ge hele dag Oudegracht 5 ZONDAG Karting Clubkampioenschap KC Holland 12.00 uur circuit Driebergen Basketbal Alle wedstrijden in Beatrix hal 19.00 uur FUntstones—Golddiggers Taveno B — Red Stars en Midland B — SVE B 20.10 uur Midland A—Taveno A SVE 2 — Taveno d en Taveno a — UW a 21.20 uur USS—SVE 2 Midland 2 — ABC 2 d en UW 3 — SVE 3 Handbal UD 2 — Attila 2 13.00 uur Tuin dorp Oost Spirit—VZV d 13.00 uur Laan van Maarschalkerweerd Attila — AVA d 13.00 uur Hoge Weide Achil les — Lijnden d 13.00 uur Koningsweg Voetbal HMS—Stichtse Boys 12.00 uur Thorbeckelaan Celerltudo—Ultrajectum 12.00 uur Koningsweg Hockey Kampong—HGC 14.00 uur Maar schalkerweerd Dierenshow ' Clubtentoonstelling UKC ge hele dag Oudegracht 5 Badminton Finale districtskampioenschap pen 13.00 uur BeatrlxheO heeft iedere tak van wintersport te beoefenen maar waar ook degene die niet aan sport doet zich geen moment zal vervelen omdat deze plaatsen voor een afwisselend pro gramma van wedstrijden en festivi teiten zorgen en een uitgebreid net van wegen voor wandelaars open houden Eenvoudiger » / f AAR er is ook een reeks kleine eenvoudiger plaatsen die ook nog voor de niet-sportieven in aan merking komen zoals Zuoz Samedan Celerina Sils en SUvaplana in het Engadin Churwalden en Parpan aan de Julier enkele kleine plaatsjes vlak bij Davos San Bernardino Tschiert schen en Sedrun om maar een greep te doen Sommige hiervan liggen op een steenworp afstand van de grote centra zodat men toch alle evene menten en wedstrijden die deze laat ste organiseren kan volgen Scuol Tarasp in ' t Beneden-Engadin draagt als opkomende wintersportplaats nog een apart karakter omdat men in deze bekende badplaats ook ' s win ters bad en drinkkuren kan doen dus het nuttige met het aangename kan verenigen Van de nog kleinere dorpen dus vooral geschikt voor de skiër noemen we Küblis Pany St Anthönien en Wiesen in het dal van Davos verder Bivio Feldis Ober saxen Fetan Guarda en het goedko pe Samnaun De doorgewinterde ski loper die aan een berghotelletje of skihut genoeg heeft vindt in Fondei Alp Trix en Alp Trida juist wat hij zoekt Bergen sneeuw en vorst zul len er dus wel voor zorgen dat u in Graubünden ook in de winter niets tekort komt Regen wind en mist zult u er niet ontmoeten Laatste gegevens O MDAT het aantal wintergasten in Graubünden ieder jaar toe neemt moeten de plaatsen die deze gasten ontvangen er voor zorgen dat ook de accommodatie bij " blijft Dat vereist voortdurend verbeteringen vernieuwingen en aanvullingen De laatste gegevens op deze punten vol gen hieronder Davos 1560 m Davos de grootste van alle Zwitserse wintersportplaat sen beschikt nu over een modern overdekt zwembad dat gedurende ' t winterseizoen van midden decem ber tot 24 april 1966 geopend zal zijn Van 22 tot 27 februari hebben in Da vos o.a de wereldkampioenschappen kunstrijden plaats lienzerheide-ValbelIa-Parpan 1480 m telt totaal 13 skiliften stoeltjes liften en zweefbanen Er komt een nieuwe skilift van Lajet naar Alp Scharmoin De vorige winter werd een oefenskilift in Dieschen ingewijd Nieuw is eveneens het acht dagen geldige algemene abonnement dat op 11 van de 13 vervoermiddelen als mede op de autobusdienst Parpan Lenzerheide-Lenz geldig is Een van de belangrijkste sportge beurtenissen de internationale ski wedstrijden op 5 en 8 februari a.s Pontresina Deze winter zal er een nieuwe weg om Pontresina heen in gebruik worden genomen De tradi tionele „ Bernina skicursus " heeft plaats tussen 5 december en 26 maart Klosters 1209 m Op 24 december worden drie nieuwe skiliften in ge bruik genomen De zweef baan Klos ters—Gotschnagrat wordt met nieuwe kabines uitgerust welke plaats bie den aan 55 personen Een nieuwe zweefbaan Klosters—Saaseralp—Al — Beina zal omstreeks 24 dec wor den geopend duur van de rit 11 mi nuten Flims 1150 ra De eerste sküift sektie Oap S Gion werd in een stoeltjeslift omgebouwd Behalve de bestaande rodelbaan Foppa-Flims heeft de plaats er een nieuwe onge vaarlijke kinder rodelbaan in Flims Waldhaus bijgekregen Sent 1440 m Beneden-Engadin Dit typische Engadiner dorp aan de weg Scuol-Landeck is tot nu toe van de grote toeristische drukte verschoond gebleven alhoewel het niet ver van de badplaats Scuol-Tarasp-Vulpera ligt pas kortgeleden is er de eerste skilift gebouwd Er zijn thans drie hotels ter beschikking Strenge vorst zorgt in Graubünden voor het conserveren van de sneeuw als de stralend warme son — laat in de middag — achter de bergen is verdwenen Theater ' Dierentuin ' en ' Bessie Smith ' Haagsche Comedie ' Cactusbloem ' en vreemc ' E Rotterd Toneel paar Luther Brabants Orkest Utrechtse Kring Guarneri..trio TONEEL STADSSCHOUWBURG Donderdag 11 november Besloten voorstelling Vrödag 12 november Utr Rederijkerskamer Nic Beets Eerste liefde door Paul Osbom Regie Pé Woortmeyer Zaterdag 13 november Toneelgroep Ensemble Dat zonderling dier door Gabriel Aroüt met Ina van Faassen Roger Coorens Heleen van Meurs Chris Baay Herman Vinck Geert Tyssens Regie Claude Régy vertaling Ch B Timmer decor J Noël Zondag 14 november Toneelgroep Theater Het verhaal van de dierentuin en De dood van Bessie Smith door Edward Albee met Hans Croiset Jules Croiset Nelly Frijda Ben Groenier Else Valk Arthur Boni Jip Sterman en Otto Sterman Regie resp Hans Tiemeyer en Elise Hoo mans Vertaling G K van het Reve Maandag 15 november Besloten voorstelling voor de Maatschap pij tot Nut van ' t Algemeen Dinsdag 16 november Geen voorstelling UTRECHT Centraal Museum Agnieten straat Tuinzaal 20e eeuwse kleinsculp tuur uit eigen bezit t.m 14 november Neudellat 9e etage Stichting de Utrecht se Kring schilderijen van Willem Hus sem t.m 21 nov Dagelijks 11—17 uur Zond 14—17 uur Kunstzaal De Reiger Burgemeester Reigerstr 3 schilderijen tekeningen en aquarellen van Hans v Norden t.m 20 nov Dag 13—17 Permanente exposities Werlkelder Ou de Gracht 241 Christine Langerhorst houtbewerlting Werfkelder Oude Gracht bij Viebrug Hil da Naeff en Gerrit Veenhuizen Studiokelder Oudegracht 154 prenten en tekeningen van Jan de Haas Geopend tijdens filmvoorstellingen Buurkerk poppenexpositie tot 13 no vember Geopend van 11—17 uur Don derdag en vrijdag ook van 19—22 uur Zondags gesloten Kunstliefde Nobelstr 12 a najaarstent van werken van leden v.h Genootschap van 13 nov t.m 5 dec Dag 11—17 uur zond 13—17 uur Kunsthandel Arti Nobelstr 27 gouaches van Waldy Vastrick t.m 20 nov zond en maand gesl Ned Goud-zilver - en klokkenmuseum Nieuwstr 38 tent werk v 5 jonge edel smeden tot 12 dec Dag 10-12 en 14-17 uur zond 14—17 uur AMERSFOORT Muurhuizen 3 Corry van Aernsbergen wandkleden t.m 21 nov Dagelijks 10—17 uur zond 14—17 uur Het Kapelhuis Krankeledenstr 11 Ju bileumtentoonstelling van 13 nov t.m 31 dec Dag 9.30—18 uur Zonnehof 2 zondagsschllders Sal Meijer en Siebe Glastra t.m 14 nov Dag 10 — 17 uur zond 14—17 uur ' t Oude Wevershuys Muurhuizen 227 schilderijen en tekeningen van Léon Zel denrust t.m 27 nov Dag 12—17 uur maand gesl AMSTERDAM Stedelijk Museum Nieu we Vleugel Kunstenaarsver De Brug en Stuwing t.m 21 nov Tekeningen van Alberto Glacomettl t.m 19 dec Am Publiciteits Grafiek v Arts Di rectors Club of New York van 12 nov t.m 12 dec Werken van Martial Raysse t.m 28 nov Werken van Yves Klein t.m 12 dee Museum Fodor Keizersgracht 609 schil derijen tekeningen en grafiek door Stichting Beeldende Kunst t.m 14 nov Dag 10 — 17 uur zond IS — 17 uur Woensdag 17 november Utreehtsch Studenten Tooneel De Storm van Shakespeare Regie Albert van Dalsum m.m.v het Utreehtsch Studen ten Concert met muziek van Willem Pijper Donderdag 18 november Haagsche Comedie Cactusbloem van Ba rillet en Grédy met Myra Ward Paul Steenbergen Do van Stek Louis Borel Annie Leenders Guido de Moor Ma rijke Merekens Sacco v d Made Re gie Paul Steenbergen vertaling Rem co Campert decor Hep van Dellt costuums Has Noordhoek Hegt Vrijdag 19 november Utrechtse Studententoneel Vereniging ga lavoorstelling t.^.v dies van Unitas Le Gibet van J Languirad Zaterdag 20 november Nieuw Rotterdams Toneel Een vreemd paar van Nell Simon met Petra Ver beek Luc Lutz Jan Teulings Wim Hoddes Pieter Lutz Eli Blom Ca rola Gijsbers van Wijk en Frans Koks hoorn Regie Pim Dikkers vertaling Jan Teulings Zondag 21 november Nieuw Rotterdams Toneel Luther door John Osbome Historisch Museum De Waag Nieuw markt Arm in de Gouden Eeuw Tot 17 jan 1966 Rijksmuseum De Duitse gravure in de 16e eeuw tot 9 jan 1966 Rijksmuseum 40 jaar Kantsalet " Lau riergracht 109 rv Beeldend Bouwen nieuw werk van Jan de Baat beeldhou wer en Hans Nahuys schilder Kabinet Floret achter Tingel-tangel N.Z Voorburgwal 282 hedendaagse fi guratieve kunst steeds wisselende col lectie Rijksakademle van Beeldende Kunsten Stadhouderskade 86 werken van W Oeps Bols Taverne Rozengracht 106 schilde rijen van Karaburcak tot 15 nov Galerie Krikhaar Spuistr 330 gouaches van Saura tot 19 nov Galerie de Sfinx O.Z Voorburgwal 241 plastieken van Jan Snoeck tot 15 nov Dag 10—17 uur Santee Landweer Prinsengracht 608 kopergravures van Jean-Paul Vroom en beelden van Kiek Bak t.m 27 nov Dag 10—17 uur zond gesloten Galerie Viruly Koningslaan 14 tent Fiore en v Draanen tot 28 nov Galerie Mokum Amstel 186 schilderijen van Van Geest tot 18 nov Dagelijks 10.30—18 uur zond gesloten Café Theo Ruiter Rozengr 160 tent Jacques van Meegeren Arti en Amicitiae Rokin 112 groeps tent van werken van leden t.m 14 nov Kunsthandel Ina Broerse Nwe Spiegel straat 57 Lucle van Duyn grafiek Toot Borsje wandkleden Margreeth Huisman ceramiek tot 13 nov Galerie 845 Prinsengracht 845 schilde Rijen tekeningen en grafiek van Piet Holstein tot 1 dec Toonzaal Bürmann Papier Keizers gracht 28—46 James Bond tekeningen tot 30 nov Dag 9—17 uur zaterd en zond gesl Zaal Vlieger Amstel 46 grafiek gou aches en schilderijen van Cees Kortlang tot 20 nov Dag 9—18 uur ARNHEM Gemeentemuseum Fotografie en wetenschap t.m 5 dec Bijbel en kunst van nu tot 5 dee BILTHOVEN De Kuyl Julianalaan 210 beeldhouwwerken van Thomas Rodr Tot 23 nov Dag 14—17 uur woensd gesl BREDA cultureel centrum De Beyerd werk van Hen-drik Nicolaas Werk man t.m 27 nov DELFT Ethnografisch Museum Sint Aga thaplein 4 Indonesische kunst uit eigen bezit Het Prinsenhof Delft zoals het was en wordt tot 15 nov Werk van Toon Kelder t.m 15 nov DEVENTER De Muntentoren schilderij en van Pino Bozzolini v 13 t.m 21 nov Dag 14—17 uur EINDHOVEN Stedelijk van Abbemuseum Schilderijen en tekeningen van Sonder berg t.m 21 nov Hoofdgebouw Technische Hogeschool Beeld beoogt Beoogd beeld Nieuwe Beelden in Brabant tot 20 nov Dag 10 — 17 uur ENSCHEDE Tivents-Gelders textiel museum Hedendaags handwerk In de woning van nu Tot 14 nov GOUDA Stedelijk Museum Het Catharlna Gasthuis Oosthaven 10 schilderijen en plastieken van Draijer T.m 21 nov Dag 10—17 uur zond 14—17 uur ' s-GRAVENHAGE Gemeentemuseum Ex positie Herman Heijermans tot en met 14 nov Dag 10—17 uur zond 13 — 17 uur Woensdagavond 20—22 uur Museum Bredius Prinsengracht 6 eigen collectie geopend dagelijks 10—17 uur woensdagavond 20—22 uur ' s zondags 13—17 uur Overzichtstent Constant schilderijen plastieken New Babylon t.m 21 nov Verzameling BSr Beeldhouwwerken en tekeningen t.m 21 nov Kostuummuseum Lange Voorhout 15 eigen collectie GRONINGEN Plctura Martinikerkhof schilderijen tekeningen en grafiek van Jan Altink v 13 nov t.m 6 dec Dag 10.30—12.30 en 14—17 uur maand gesl Mangelgang Lage der A 29 schilderijen tekeningen en grafiek van Plet Holstein tot 1 dec HENGELO Kunstzaal Stationsplein gra fisch werk van binnen - en buitenlandse kunstenaars t.m 28 nov IILVERSUM Goois Museum Kerkbrink 6 werken van Han Bennlnk en Theo Blom houtsneden v leerl van Abra ham en Hannah Yakln v 13 nov t.m 6 dec - dag 10—12 en 14—16.30 zond 14—17 uur ' lOENSBROEK Galerie De Stoot Hom mertsweg 72 olieverven gouaches en keramiek van Gerard Grassère Tot 13 nov Dag 10—18 uur ^¦^'^^¦^?¦^?^ fc '»^^^^^^^^^^* *???'*' en Will Kippersluys o.a opera Orpheus van Gluck TIVOLI Zaterdag 13 noveniber De Utrechtse Operette Der Zigeunerba ron " van Johann Strauss Regie Bert Achterberg begeleiding o.l.v J Rey nolds met groot operettekoor en een baUetgroep o.l.v Maddy Maud TIVOLI Maandag 15 november Het Brabants Orkest o.l.v Hein Jordans met Pierre Jetteur viool Bach 3e Brandenburgs concert Sjostakowitsj vioolconcert en Beethoven 7e symfonie GEBOUW VOOR K en W Dinsdag 16 november Utrechtse Kring Guarneri-trio Herman Krebbers viool Danièle Dechenne piano en Jean Decroos cello Werken van RaveL GEBOUW VOOR K EN W Donderdag 18 november Combinatie van Utrechtse muzlekbelan - gen Pedro Espinosa piano Werken v Boulez Brown Cage Stockhausen e.a LEZmOEN INSTIT v THEATERWETENSCHAP RIJNKADE la Donderdag 11 november Genootschap Nederland — ^ Duitsland As ta Südhaus Moderne europaïsche Dich tung GEOGRAFISCH LAB Drift 21 Donderdag 11 november Alliance Franeaise/Genootsehap Neder land — Frankrijk Marcel Bllstène Com ment naït un film WIJKCENTRUM OUDWIJK WILHELMINAPARK 60 Vrüdag 12 november Arti et Religioni dr A Dronkers Het mensbeeld in de miodeme film ilRECHT Maandag 22 november Nederlandse Comedie Kleine Alice door Edw Albee GEERTEKERK Donderdag 11 november Oecumenische Studenten Toneelwerk groep Wachten op Godot door Samuel Beckett.regisseur Jules Royaards GEBOUW VOOR K EN W Donderdag 11 november Associatie Studenten Toneel Utrecht Albee programma met inleiding van Hans Tiemeyer Hans en Jules Croiset spelen The zoo-story nabespreking MUZIEK LEEUVTENBERGHKERK Vrüdag 13 november Ed van Beinumstichting slotconcert In ternationale studieweek voor fluitisten en ensemblespel blazers o.l.v Robert A Boudreau GEERTEKERK Vrüdag 12 november Utrechts Jongerenkoor met het Stichts Symfonie Orkest dirigent Louis Coenen met Anneke van Laere Corry Hagen INST v MUZIEKWETENSCHAP RIJNKADE la Vrüdag 12 november Ned Klassiek Verbond dr J A M K Ysewijn uit Leuven over Aeneas Syl vius Piccolomini paus Pius II UNIVERSITEIT Maandag 15 november Lustrum Utr Studentenver Prometheus Swami Avyaktananda over „ Vedanta and the modem world " HOTEL DES PAYS BAS Dinsdag 16 november Genootschap Nederland — Engeland mr B D Millner „ Manufacture and pro cessing of flat glass " STERRENWACHT Dinsdag 16 november Ned Ver v Weer - en Sterrenkunde drs T de Groot De zonsverduistering van 30 mei 1965 boven de Pacific " BILTSTRAAT 101 Dinsdag 16 november Jeugd en Muziek dr C J H v d Broek over The rake's progress " van Strawinsky HOTEL DES PAYS BAS Zaterdag 20 november Alliance Franqaise Le R P Vandevoorde „ Du diabolique a l'inconsclent " LAREN Kunstzaal Hamdorff Werken van Isaac Naarden t.m 28 nov Slngermuseum Prentenkabinet tent Plet Klaasse t.m 14 nov Dag 10—16 uur zond 13—17 uur Tent Blik op Tin t.m 12 dec RHENEN Streekmuseum gouaches gra fiek en keramiek van Cees Andriessen Johan Meijerink en Hans Pruyssers t.m 20 nov Dag 11—12.30 en 14—17 u woensd en zondag gesl ROTTERDAM Museum voor land - en vol kenkunde Willemskade 25 Permanente expositie Tibet Asmat en Prehistorie der Sahara Oceanië mythen en magie Afrikaanse muziekinstrumenten Wajang en Game lan Indonesië en Oceanië Leven en dood op Soemba Museum Boymans-Van Beuningen Ma thenesserlaan 18—20 in prentenkabinet Moderne Grafiek t.m 12 dec Geopend dag 10—17 uur zond 11—17 uur His torisch museum Korte Hoogstraat 31 da gelijks 10—17 uur zond 11—17 uur ' t Venster Gouvernestraat 129 Rituele voorwerpen van Wim de Haan tot 26 nov Kunstzaal Zuid Zuidplein 120 kinder tekeningen t.m 14 nov Dag 10—17 zond 12—17 uur Kunstkringzaal W de Withstraat 35 Wim Motz schilderijen Cornelus Rogge sculpturen t.m 14 nov dag 10—17 uur zond 11—16 uur Galerie miniature De Brug Meent 114 grafiek van Jaap Kraanen t.m 12 nov Dag 9—18 uur Charles v der Heijden Westersingel 21 Ned zeeschilders uit de 17e eeuw Kunstzaal Lijnbaan Korte Lijnbaan 18c tekeningen van Plet Klaasse t.m 28 nov WASSENAAR Kunstzaal Heuff Hoflaan 7 Werken van Betsy Westendorp-Osieck en keramiek van Lucie Bakker t.m 2 dec Dag 10—17 uur Zond gesl WATERINGEN Raadhuis tekeningen gouaches en schilderijen van Fred v d Walle potterle van Guy van Harden broek tot 15 nov Dag 10—17 uur zaterd en zond 14—17 uur WEESP Grafisch Atelier F.B Nieuwstr 10 Mary van Regteren-Altena poppen Jakop Slegt pentekeningen Jan Haze wlndus gouaches Flip v d Burgt gra fiek Wim Fiege keramiek ZAANDIJK Weef huis De Zaanstreek van tot het jaar 100 t.m 13 nov ZEIST Slot Van de RIjn-prijs voor me taalplastieken t.m 14 nov Dag 10—17 uur zond 14—17 uur Muisea Ned Spoorwegmuseum Maliebaanstation dinsdag t.m zaterdag 10—17 uur Zon dag 13—17 uur maandag gesloten Nat Museum van Speeldoos tot Piere ment Lange Nieuwstraat 38 Geopend zaterdag zondag en woensdag van 14 — 17 uur met rondleiding over historische afdeling en donderdagavond orgeicon eert 20 uur Speciale rondleiding op aanvraag tel 713458 Ned Goud - Zilver - en Klokkenmuseum Lange Nieuwstraat 38 Geopend dage lijks 10—12 en 14—17 uur Zondag 14 — 17 uur Centraal Museum Stedelijk aartsbis schoppelijk en Archeologisch Museum Agnietenstraat 1 Fentener van Vlissin genhuis Maliebaan 42 afdeling Moderne Kunst Maandag t.m zaterdag 10—17 uur dinsdag 20—22 uur zondag 14—17 uur Fentener van Vlissingenhuis des dinsdagsavonds voorlopig gesloten Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst Lange Nieuwstraat 38 afd moderne kunst van het Aartsbisschoppelijk Mu seum Geopend dagelijks 14—17 uur Oud Katholiek Museum voor Kerkelijke Kunst Mariahoek 9 Geopend woensdag zaterdag en zondag van 14—17 uur Universiteitsmuseum Trans 8 dagelijks 14—17.30 uur zondags gesloten Dierge neeskundige Afdeling Biltstraat 1 aan vragen bij de portier Tandheelkundige afd Jutfaseweg 6 woensdag en vrijdag 10—12 en 14—16 uur Automuseum Driebergen Buntlaan ge opend alleen op zon - en feestdagen 9—18 uur Slot Zuyien Oud Zuylen geopend werk dagen behalve maandag van 9—12.30 uur en van 13.30—17,30 uur zondags 13.30 — 17.30 uur 
18 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD waarom twéé trommels bij Simon de Wit V.D BRINK 10 Repen = 250 gram ohocolad " / m \ bent u beter a GRQKo Spinazie ¦::¦¦::¦¦¦ Rozeootteljam j i per gezinspali van 600 gram de winter jam vol met vitamine-C 5 melkrepen + 5 pure repen mn Wassen Is heel Iets andera dan dro gen Daarom heeft de 2ANKER INTI MAT-65 twee aparte trommels - één om kraakhelder te wassen en één om vrijwel strijkkiaar te drogen In de grote wastrommel kunt U maar liefst 5 kilo droog wasgoed tegelijk wassen Volautomatisch De beide trommels de kuip maar ook het bovenblad zijn van roestvrij edelslaal Speciale pro gramma's voor kookwas en voor fijne was Nieuwe textielsoorten of afwij kende wasvoorschriften Helemaal geen probleem want de 2ANKER INTIMAT - 65 heeft geen starre was programma's Daarom blijft deze was kombinatie modern - een leven lang ZANKER INTIMAT 65 de ideale waskombinatie voor volmaakt wassen en drogen f 1138.-Ï inklusief Resopal afdekplaat Hebt U andere wensen Zanker kan ze vervullen E5 • AUTOMA TIK de kleine 5-kilo-wasautomaat voor grote gezinnen met weinig ruimte ƒ 748 VOLAUTOMAAT f 1595 CENTRIFUGES vanaf f 238 Eigen landelijke snel-service Z A N H I R Roomboter Teal(-olie 89 m VERSE Rookworst ï ook vacuüm verpakt Bruine Bonen ^^'^^'^ per pak van 500 gram Erwtensoep metworst QQ per literblik van 109 voor 9 W 96 blikken slechts Soepballetjes 2 Gesneden komkommersRQ zoetzuur 3/4 - literpot WW m KOELHUIS Boteriiamworst per pakje 200 gram slechts inn fiWeenseworsten^^o^Qft per fles IW U per blik van 111 voor wV 75 Sardines 2 ''^^''^"" van 56 gram 198 Belegen kaas voiv.aoudse 1/2 kilo van 220 voor Javawafels 75 geldig tjm woensdag 17 november a.s SIMON DE WIT i-r - Mi m ¦ %'-¦'¦ m ^ E»a ZANKER-demonstraties bij Ingenieur-bureau NICOLAl & LEBRET N.V Electro-groofhandel Toonzalen Ufrechts Demonstratie Centrum Lucas Bolwerk 19 - Utrecht tel 030-13879 Geopend dagelijks van 9.00—17.30 uur ' s maandags van 13.30—17.30 uur ' s zaterdags van 9.00—16.00 uur ZANKER-wasautomaten verkrijgbaar bij UTRECHT Ares Nachtegaalstraat 94 telefoon 18998 AMEIDE BEESD BILTHOVEN BUNNIK COTHEN CULEMBQRG DOORN D V Leeuwen Paramaribostraat 2-3-5 tel 31327 N Linnenbanlc Cafharijnesingel 127 tel 29434 N Meyer & Zn Biltstraal 56 telefoon 17383 N.T.R.B Catharijnesingel 16 telefoon 25001 Radio Bouwman A'damsestr.weg 311 fel 40743 Radio Jansen Nobelsfraat 37 telefoon 25935 Radio Lensink Leeuwsiraaf 25 telefoon 19774 Radio Velder A'damsestr.weg 6 telefoon 16110 Radio Wieringa Nachtegaalstraat 64 fel 15093 L Stutvoet Burg Reigersfraaf 21 tel 17714 Versteeg & v Eyk Pr Hendriklaan 1 tel 11423 J Verhoeven J W.v Putfensfr 71 tel 01836-1232 H G Wakkermans Voorstr 24 tel 03458-234 J Th Meyers Meutelaan 4 tel 03402-3373 G Visman & Zn Vinkenlaan 1 tel 03402-2113 P de Winter Dorpsstraat 21 tel 03405-1386 C J Odijk Th Vernooysfr 17 fel 03436-479 H Kalz Everwijnstraat 19 fel 03450-2664 Heyneker & Bollee A'foorfseweg 9 tel 03430-2330 C Robberfsen Kampweg 8A tel 03430-2232 HARMELEN HOUTEN JUTFAAS LEXMOND LOENEN a d VECHT LOPIK DE MEERN OUDEWATER VREESWIJK WOERDEN WOUDENBERG WIJK BIJ DUURSTEDE ZEIST A V Wijnen Bennekomseweg 6 tel 03430-2368 M G J Mulder Dorpsstraat 11 tel 03483-233 H Besselink Herenweg 11 tel 03468-263 B Veldhuizen Heerenstraat 18 tel 03471-489 A Liefhebber Dorpsstraat 46 tel 03474-415 J P V d Winkel Brugstraat 1 tel 02943-1753 A y Middelkoop Lopikerweg 3 lel 03475-456 Ph Bonenkamp Zandweg 132 tel 03406-1253 J Knolfers Wijdstraat 26 tel 03486-1621 C Visser Dorpsstraat 4 fel 03470-427 E den Daas Nieuwstraat 19 tel 03480-2340 M Moesbergen Dorpsstraat 5 tel 03498-1263 J N Hagoort & Co Peperstr 22 tel 03435-257 J Donath Oude Arnhemseweg 81 telefoon 03404-17109 L Gadellaa Voorheuvel 37 tel 03404-12059 Gebr van Schalk Slof laan 281 tel 03404-12774 A V Wijnen Pr Marijkelaan 5—7 telefoon 03404-12016 Deze auto heeft alles mee STABILITEIT - COMFORT - PRUS Renault 10 Major Een moderne lijn een uitstekende wegligging een overvloed aan comfort én een lage prijs - dat is de - Renault 10 Major - de nieuwe 1100 cc Renaultl ¦ itoo ee Sierra motor van 50 pk SAE ¦ Maxi mum snelheid 135 km per uur ¦ Vier C4I > betrouw bare Lockheed sehljfrem men ¦ Onafhankelijk ge veerde wielen M Volledig gesynchroniseerde ver snellingen ¦ Beschermd tegen roest door zeven carrosserie-behandelin gen waaronder ' n dom pelbad ¦ Gesloten koel circuit - geen water of anti-vries ¦ Leverbaar In vele moderne kleuren Wijnhandel CORDIAL Boomstraat 2A - tel 11443 Wijnhandel DE GROOT Koekoekstraat 6 - tel 15220 Wijnhandel PENNING Amsterdamsestraatweg 414 - tel 41360 RENAUIM VRAAG VOLLEDIGE INLICHTINGEN EN MAAK EEN PROEFRIT BIJ N.V AUTOMOBIELBEDRIJF ZUILEN „ A.Z.U " Amsferdamsestraatweg 600—602 - Utrecht Telefoon 030-44667 Zeeuws tarwebrood Bereid volgens methode Dr Alllnson N.V AUTOMOBIELHANDEL v/h GRUND & CO Maliebaan 71—73 — UJreeh » Telefoon 030-19143 TE KOOP AANGEBODEN RENAULT R 8 bouwj.juni1 964 onberispelijke wagen met 4 versn.bak Skai-bekle ding etc Elk deskundig onderzoek toegestaan Prijs billijk geen handelaren Adres Spaaklaan 5 Utrecht telefoon 35969 Geniet van de geur van dit heerlijke brood vóór U het aansnijdt MET KNAPPENDE KORST GEBAKKEN ONOVERTROFFEN LuBRO ' MERE<2H1;S(3»>.IVIE1JWSBMD OOK VOOR uw HANÖÉtSDRUkWERK 
OTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 IW Kraamverzorglng veel leerlingen UTRECHT — „ Men mag dan wel veel klachten horen over de jeugd van tegenwoordig er is toch wel een groot aantal jonge mensen dat zich in wil zetten in dienende beroepen het aantal leerlingkraamverzorgsters is momenteel aanzienlijk groter dan in de voorgaande jaren " Dit zei de voorzitster van de Neder landse Bond van Kraamverzorgsters mejuffrouw Cl van der Steen gister morgen in Utrecht bij de opening van de jaarlijkse ledenvergadering van de t)ond De vergadering werd door enkele honderden kraamverzorgsters bijgewoond Naar schatting leidt alleen het Groene Kruis dit jaar al zo'n 800 Icraamverzorgsters op de opleiding bestaat uit een intemaatsperiode van drie maanden en een jaar pralctijk ongeveer 250 meer dan in andere jaren Bij het Wit-Gele en het Oranje Groene Kruis doet zich hetzelfde ver schijnsel vóór Er zijn meisjes die moeten worden afgewezen wegens gebrek aan plaat singsmogelijkheid Als oorzaken van deze opvallende ontwikkeling worden onder meer genoemd de grotere be langstelling voor de verzorgende be roepen en het feit dat de na-oorlogse get)oortegolf op het ogenblik " in de markt is " MEMOIRES VAN OUD-MINISTER STIKKER Scherpe kritiek op de bondgenoten van 1948 verhoopt toch tot een invoering van openlyke aanprijzing van geneesmid delen via de televisie in ons land zou komen dan ware het te wensen dat hier strenge normen worden ge hanteerd Bij deze opvatting sloot het bestuur van de „ Nepropharm " zich aan Namens de discussiegroep bepleit te de heer De Jong wél gezondheids voorlichting en gezondheidsopvoeding via radio en televisie mits de aanpak daarvan systematisch is „ Er man keert misschien wel iets aan de hou ding van het publiek tegenover het geneesmiddel Het is er te vertrouwd mee maar er toch ook te weinig mee vertrouwd " aldus de heer De Jong Hij benadrukte dat het geneesmiddel geen snoepgoed is en dat voorlichting zowel gerichte cursorische uitzendin gen als ook incidentele uitzendingen op zijn plaats zou zijn Een initiatief om te komen tot een systematische gezondheidsvoorlichting is geboden Naar het oordeel van de discussie groep is daarvoor in het nieuwe ra dio en televisie-bestel zeker ruimte had in waarnemend gouverneur-ge neraal dr Van Mook Bovendien had den de militairen in Indonesië zo hun eigen mening over politiek en politici Dan doet mr Stikker een boekje open over de sfeer van wantrouwen en indiscreties waarin het kabinet dat in één der meest bewogen uren van Nederlands historie de verant woordelijkheid droeg heeft moeten werken Wij konden nooit vrij uit spreken Ieder woord dat we zeiden waaide onmiddellijk over naar de andere ge interesseerde partijen werd ver draaid vond zijn weg in de pers en berokkende schade aan de atmosfeer van vertrouwen die nodig was voor de onderhandelingen die wij wUden voeren Op alle ministeries beston den lekken Wat men in Den Haag niet te weten kon komen zo schrijft de voormalige iiewindsman kon men opvangen in Londen New York Washington New Delhi of Canberra Advertentie Angstige vlucht van sportvlieger in mist onder een dunne plek in het wolken dek bracht na drie kwartier eindelijk redding De dienst luchtvaart van de rijks politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld Daarbij zou zijn vastge steld dat de sportvlieger geen toe stemming van de vlieghavenmeester van Seppe zou hebben gehad de lucht in te gaan OUD-BEIJERLAND — Na een angstige vlucht van drie kwartier door de mist heeft de 43-jarige sport vlieger A J M Bijleveld uit iDrie bergen woensdagmorgen op een bie tenveldje by Goudswaard in de Hoek se Waard met zijn eenmotorige Cessna-173 een perfecte noodlanding gemaakt De heer Bijleveld liep bij de landing geen letsel op Zijn sportvlieg tuig bleef onbeschadigd Het Is een wonder dat ik veilig aan de grond ben gekomen " vertelde later de ervaren sportvlieger die rond Icwart voor negen geheel alleen van het vliegveld Seppe bij de Noordbra bantse gemeente Hoeven was opge stegen voor een testvlueht en daarna al op geringe hoogte het zicht was Invijtgeraakt Door het ontbreken van enig oriën tatiepunt voor de vlieger heeft het toestel daarna op sterk wisselende hoogte enkele levensgevaarlijke dui kelingen gemaakt Voordat ook nog de radar uitviel heeft de heer Bijleveld naar hij vertelde tijdens zijn vlucht nog even contact gehad met de ver keerstoren van het Rotterdamse vlieg veld Zestienhoven Het bietenveldje tzi.ezerMri$un ^ Mededelingen en meningen in deze rubriek binden alleen de inzenders die dan ook volledig of desnoods met initialen moeten ondertekenen Slechts om dringende redenen wordt een schuilnaam toegelaten De redactie blijft verantwoordelijk voor de verspreiding en heeft dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te bekorten De kranten hebben ons meegedeeld dat luchtvervuiling in het Westland grote schade heeft aangericht onder allerlei soort gewassen Zij melden tot nu toe niet hoeveel nadeel de mensen daarvan hebben Tellen die niet meer mee In vroeger jaren werd door het aan leggen van tuinen achter de huizen rekening gehouden met de voor de leefbaarheid van de mens onmisbare plantengroei Tegenwoordig zijn de grote huizen en tuinen veelal kantoren en volgebouwd Niemand schijnt er op te letten hoeveel voor de stadsbevol king onmisbaar groen verdwijnt Bij welk wegenplan wordt de gezond heid nog ontzien In het stadsdeel zuid-oostelijk van het Wilhelminapark wordt de lucht danig verontreinigd door het drukke autoverkeer om maar te zwijgen van de zware voertuigen uit de Kromhoutkazerne Hoe wordt het hier als nog weer een weg voor groot verkeer langs de te dempen Min stroom wordt aangelegd Het is in verband hiermee hoogst noodzakelijk de singels te behouden Dr A J S van Lier Willem de Zwijgerstraat la Utrecht R.-k kerk en het antisemitisme Pastoor F J Woestenburg uit Leende beweert volgens het U.N van 20 oktober dat hij met zijn beruchte preek per se geen antisemitische be doelingen heeft gehad en dat hij alleen maar had wUlen zeggen dat het niet de schuld van de kerk is geweest dat Hitler een felle antisemiet werd In hoeverre van directe invloed van Rome op Hitler sprake is is moeilijk te zeggen maar dat dit indirect wel het geval was kan men lezen in De rooms-katholieke kerk en nazi-Duits land ' van Guenter Lewy Amerikaans historicus De kerk draagt wel dege lijk schuld door haar eeuwenlange ver kettering waaraan de joden bij de christelijke opvoeding en geloofsver kondiging hebben blootgestaan Men heeft langdurig gedebatteerd over de vraag of een veroordeling van de jodenvervolging door de paus de joden al dan niet zou hebben geholpen Dit heeft echter niets te maken met de kern van de zaak die bepalend is voor de morele integriteit van de kerk die zichzelf altijd voorstelt als behoed ster der moraal Wanneer men bij het overwegen van een moreel getuigenis de mogelijkheid van succes of mis lukking in aanmerking gaat nemen dan is dat niets meer en niets minder dan een blijk van morele corruptie Trouwens aan het zwijgen om er ger te voorkomen ' komt eens een ein de Want de grootste ramp die ons zou kunnen overkomen is deze dat waar heid gerechtigheid en menselijkheid geen verdedigers meer zouden vinden C van Tritht Rooseveltlaan 498 Utrecht Van een medewerker DEN HAAG — De oud-minister van Buitenlandse Zaken mr D U Stikker 1948-1952 tot voor voor kort secretaris-generaal van de NATO heeft zyn memoi res geschreven die begin 1966 bq de uitgeverij Nqgh en van Dit mar zullen versuhqnen In Ame rika komt een Engelse editie op de markt onder de titel „ Men of Responsibility " waaruit het weekblad Life de publikatie rechten heeft verworven voor twee samenvattingen In het eerste behandelt mr Stik kpr de kwestie Indonesië dat in deze dagen is uitgegroeid tot een groot internationaal probleem en hij heeft scherpe kritiek op de bondgenoten die in de periode 1948 tot 1952 tijdens de moeilijke onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië ons land in het beslissende stadium in de steek lieten George MarsKall Dat Indonesië een wereldprobleem is geworden — en Soekarno's con frontatiepolitiek jegens Maleisië en het plunderen van Amerikaanse en Britse ambassades wijzen op niet minder dan dat — komt volgens de vroegere Nederlandse minister in be langrijke mate voort uit de houding van George Marshall die in 1948 als leider van het State Departement weigerde ook maar de minste aan dacht te schenken aan enige redelijke suggesties die de regering in Den Haag ten aanzien van de souvereini teitsoverdracht had gedaan Mr Stikker beschrijft hoe het bezoek was verlopen dat hij des tijds aan deze Amerikaanse collega had gebracht een koel van Ame rikaanse zijde met reserve en kri tiek doordrenkt gesprek waarvoor de heer Marshall niet meer dan een uur beschikbaar had Diezelfde dag nog had hij echter wel tijd genoeg om zich ' s avonds drie uur lang te vermaken met goochelaars en clowns tijdens een dinner-party Advertentie Verkouden AS PRO ' Rillerig Onprettig Pas dan op Neem bijtijds ' ASPRO ' ' ASPRO'bevat alles om Uw verkoudheid snel en doel treffend te bestrijden fcfMJrJ.M duurder DEN HAAG — Als de referentte prijs voor sinaasappelen wordt vast gesteld volgens de wijziging die 21 mei is aangebracht in de betrokken EEG-verordening zal dit een niet on betekenende verhoging Inhouden van de prijs van sinaasappelen en andere fniitsoorten Dit zegt de minister van landlwuw en visserij mede namens zijn ambt genoot van economische zaken in antwoord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden mevrouw Brautigam en de heer Vredeling bei den PvdA over de beslissingen bin nen de EEG betreffende de prijs van sinaasappelen en andere fruitsoorten Indien de referentieprijs wordt vast gesteld op het door de commissie voorgestelde hogere niveau zal de prijs hoger liggen daar vrij regelma tig op de toepassing van invoerhef fingen moet worden gerekend Naar de mening van de bewindslieden zul len de prijzen voor sinaasappelen hierdoor stijgen Voor andere fruit soorten zal de prijsverhoging gering zijn van een filmmaatschappij waar voor ook mr Stikker was uitgeno digd Tijdens het gesprek kwam ook de handelwijze ter sprake van het Ame rikaanse lid van de Commissie voor Goede Diensten H Merle Cochran dat een aan de Nederlandse regering gedane belofte had verbroken door zonder eerst met haar overleg te heb ben gepleegd nota's met zekere richt lijnen voor de oplossing van het pro bleem naar Den Haag en Djokjakarta te zenden De heer Marshall gaf hierop als commentaar dat men tot in het stuk vermelde standpunten was gekomen door ter plaatse gedurende 3 maan den zowel burger - als politieke en militaire waarnemers te stationeren die allemaal tot dezelfde conclusie waren gekomen Waarop mr Stikker de vraag had gesteld Gelooft u in ernst dat het advies van deze paar mensen die daar drie maanden zijn geweest van meer waarde is dan de ervaring die wij in drie eeuwen heb ben opgedaan " Goede diensten Die Commissie van Goede diensten bestaande uit Australië België en de Verenigde Staten was in het leven geroepen na de politionele actie in juli 1947 toen de Veiligheidsraad op verzoek van India en Australië dat zijn sympathieën wel zeer nedrukke lijk aan de nieuwe republiek schonk bijeen was geroepen De heer Stikker windt er geen doekjes om dat de Nederlandse re gering in haar pogingen om in Indo nesië orde op zaken te stellen niet alleen werd belemmerd door de re publikeinen in dat land maar ook door de Verenigde Naties De Ame rikanen hadden zich daarbij in onze ogen " aan de zijde van Indonesië geschaard en Engeland legde Neder land niettegenstaande het pact van Brussel en de NATO een wapen embargo op dat pas eind 1949 werd opgeheven Op drie fronten Wij moesten vechten op drie fron ten schrijft mr Stikker in de Ver enigde Naties in Indonesië waar overigens nog verschillende stromin gen tegenover elkaar stonden de re publikeinen tegenover degenen die geen gezagsconcentratie op Java wensten en op de vorming van een federatie aanstuurden en in Neder land zelf waar de parlementaire en buiten-parlementaire oppositie ver bitterd was en men geen vertrouwen Straffen rond het „ Lieverdje " Opnieuw een journalist veroordeeld AMSTERDAM — De Amsterdamse politierechter mr R de Waard heeft woensdagmiddag de 19-jarige P J M journalist en mede-uitgever van het weekblad Hit Week die als toeschou wer van een happening bij het Am sterdamse „ Lieverdje " op het Spui ty dens het laatste weekend van oktober was gearresteerd veroordeeld tot twee weken voorwaardelük plus een boete van ƒ 40 De jongeman verklaarde beroeps halve " op het Spui aanwezig te zijn geweest om een gedetailleerd ver slag " voor zijn blad te kunnen maken Daarin was tot dan nog nooit over de happenings geschreven Met de politierechter was hij het volmondig eens dat het een waardeloos gebeuren is Op een der vorige zittingen had mr De Waard een andere publiciteits vertegenwoordiger een freelance persfotograaf die ook bij een happe ning was aangehouden tot eenzelfde geheel voorwaardelijke straf met een boete veroordeeld De 19-jarige classificeerder J M B kreeg de gebruikelijke straf van drie weken waarvan twee voorwaardelijk en de 20-jarige varensgezel J H R die net uit de gevangenis kwam en nog in een proeftijd loopt kreeg dertig dagen waarvan 20 voorwaardelijk Nii ook in Venlo Provo's slaags met de politie Van onze correspondent VENLO — Op krachtige w^jze maar zonder geweld te gebruiken heeft de Venlose politie woensdagavond een groep van naar schatting 60 provoce rende jongelui uiteengedreven De provo's wilden een happening organi seren midden in het stadscentrum rond een bronzen beeld Reeds eerder hadden de jongelui brand willen stichten nabij dit beeld en zelfs een of meer geparkeerde auto's omver willen werpen Van hun bedoeling om het beeld te bekladden met witkalk kwam niets terecht om dat de politie op haar hoede was Re soluut werden de knapen uiteen ge jaagd Met 5 wagens patrouilleerde de po litie urenlang door het stadscentrum en steeds weer moesten de jongelui worden gemaand tot doorlopen Een 27-jarige man die met dit alles niets te doen had weigerde echter om door te lopen en werd prompt f earresteerd De provo's hebben aangekondigd dat ze de volgende week wederom zullen pogen een happening te organi seren Het optreden van de politie werd geleid door de commissaris C Wolf en gadegeslagen door de burge meester van Venlo mr dr L de Gou Advertentie NEPROPHARM GEEN TV-RECLAME GENEESMTODELEN Wel goede voor ^ 1 6 waarschuwing Ik wil me na iuurlijk niet opdringen maar over ruim 3 weken is het Sinterklaas Vraagt u mijn suggestie voor een leuk cadeautje Kijk maar wat ik zelf rook Eén van die kostelijke kleine sigaren van Panter Nu in geweldig leuke geschenkverpak kingen 50 stuks - Panatella f 12.50 50 stuks - in assortiment f 8.50 50 stuks - Domino f 8 - 15 stuks - In assortiment f 2.75 PANTER dé makers van kleine sigaren lichting via radio en tv DEN HAAG — Het bestuur van „ Nepropharm " de Nederlandse Ver eniging van Fabrikanten van Phar maceutische Producten heeft geen behoefte aan televisie-reclame De vereniging is er gelet op haar mede verant^voordelljkheid ten opzichte van de volksgezondheid zelfs tegen ge kant Het bestuur heeft de leden van „ Nepropharm " geadviseerd geen re clame via de televisie voor genees middelen te maken IN STOCKHOLM zijn twee man nen door een instorting in een gang van de ondergrondse op veertig meter diepte ingesloten Onmiddel lijk is een grootscheepse reddings actie ondernomen Men heeft goe de hoop dat zij zich in een luchtzak bevinden en nog in leven zijn Op de vandaag in Den Haag gehou den openbare vergadering van Ne propharm " is dit standpunt bekend gemaakt In de bijeenkomst werd het onderwerp „ voorlichting over genees middelen en geneesmiddelenindustrie en de aanprijzing van geneesmidde len " aan de orde gesteld welk thema werd voorbereid door twee commis sies De ene commissie behandelde de voorlichting en aanprijzing gericht tot de medische vakltringen de an dere die welke gericht is tot het pu bliek De rapporten van beide com missies werden op de vandaag ge houden bijeenkomst uitgebracht door respectievelijk prof dr E L Noach directeur van het farmacologisch la boratorium van de Rijksuniversiteit te Leiden en door de heer J A de Jong arts en ondervoorzitter van de landelijke huisartsenvereniging te Amsterdam Prof dr Noach die stelde dat er enig onbehagen bestaat over de voor lichting en aanprijzing inzake genees middelen door de industrie aan de artsen deed namens de discussie groep het voorstel om een weten schappelijk onderzoek bij de artsen te doen instellen naar de eisen die deze stellen aan optimale voorlichting De tweede discussiegroep die rap port uitbracht over de voorlichting aan het publiek acht het een gezon de situatie als elk dagblad in ons land de beschikking zou hebben over een medische medewerker Een me dische vragenrubriek een scliriftelijk spreekuur wordt door deze groep on gewenst geacht De heer J A de Jong die het rap port van de discussiegroep uitbracht stelde zich op het standpunt dat het geven van adviezen aan patiënten die de arts zelf niet gezien en onder zocht heeft een bezigheid is de medi sche stand onwaardig De arts De Jong sloot zich aan bij zijn collega W J Chr van Gestel uit Eindhoven die de oprichting van een landelijk medisch persbureau bepleitte een in stelling die „ de Nederlandse dagblad pers vrijblijvend medische berichtge ving en actuele opportune informa tie verstrelrt " Sprekend over televisie-reclame merkte de heer De Jong op dat in voering van deze vorm van reclame tot een sterkere verbruiksontwikke ling zou kunnen leiden hetgeen naar de mening van de discussiegroep uit een oogpimt van volksgezondheid on gewenst Is Het oordeel van de dis cussiegroep over deze vorm van re clame samenvattend merkte de heer De Jong op dat eerst de ontwikke ling van televisiereclame voor ande re produkten moet worden afgewacht alvorens deze voor geneesmiddelen toe te laten Wanneer het echter on - Advertentie Hij smult en u hebt nog 3 andere redenen om appdtaart met Dex te bakken Hier komen ze 3 Zo gul met verrassingen Gratis Pasteurmerken op alle pakjes Dex margarine Spaar ze voor waardevolle verrassingen Vraag uw melkhandelaar om de nieuwe Remia geschenkenfolder waar ' t allemaal in staat Morgen doen I Zo zuiver alle grondstoffen van Dex margarine zijn voor 100 % gepasteuriseerd Dus Zuiver en gezond 2 Zo vers De pakjes Dex gaan direct van de Remia-fabriek naar uw melkhandelaar Verser kan het niet Dex is alleen veikriigbaai bü uw melldiandelaar 
20 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 PTREOHTSCH tOBPWSBLAiy W uTRECHTSCH NIEUWSBL GEEN TELEFONISCHE OF SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN ¦ tsavaaBBUMi ' Alleen geldig op vrijdag \ 12 november 1965 Utrecht Antiek model weeg schaal met wit por seleinen voet en twee messingl¦¦¦¦¦¦•••¦«¦¦¦• POLHOÜT LEIDSEVEER 25 - UTRECHT - TELEF 17274 POLHOUT-CITROEN •••«¦¦¦¦¦ I ¦¦¦¦•¦¦•¦¦«¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦¦ fl >^^^>^^^>^^ \ \ kostelijke viskost / maar 42 Ct Vroe nu ] ager dach dat hi ] eei hert was < door Frans Henrich AMSTERDAM — Een \ beroemdste politiecorps € wereld is zonder enige de Royal Canadian M Police Het zijn de zogen „ Mounties " of roodjakke verhalen over hun heldei zijn legio „ Go and gel man " was het simpele be \ een „ Mounty " in het ve van zijn superieur kree ging en in de meeste ge zag de man dan inderdaa om „ zijn " misdadiger te a ren al moest hij hem we maandenlang te paard of slee achtervolgen De „ Mounties " bestaan nog al is de romantiek van vroe tendeels uit hun leven ven Maar nog vormen ze een wapen in de strijd tegen de n Een zo'n „ Mounty " die te paf de vlakten van het niet meer de maar nog alt\jd oneindi lykende Canadese westen tro een hondenslee door het Hondenslee Zeven jaar ben ik t R.C.M.P geweest " zegt cier Van mijn 19de tot 26ste Het eerste jaar moest ons vertrouwd maken met ' tiewerk We leerden goed a den met een boot omgaan ¦ aantal meren in Canada is j dan waar ook ter wereld — i rijden en een hondenslee me Dat is moeilijker dan je < want die honden zijn geen li Overigens worden de honden nu bijna niet meer gebruik geven de voorkeur aan gen seerde sneeuwvoertuigen " Bourcier is in zijn politieti heel Canada getrokken Hij \ van de zes Mounties " die d se koningin Elisabeth vergi toen zij tijdens haar eerste bez ' Canada in 1960 de St Laurens officieel opende De romantiek kan je nu \ geten " zegt Bourcier Nou maakt wel eens wat mee d Zo besloop ik eens met een in de sneeuw ' n clandestiene Advertentie 99 ^ T ^ 41 ^ iSlV **«^ JMS^s Pfaff enKaysernubij ons onder één dak Ineens toont onze zaak u tweemaal zoveel verschillende naaimachines Alle Kayser mo dellen zijn erbij gekomen Hoe vaak hebt u voor onze zaak al stil ge staan bij die fameuze Pfaff-machines Loop nu even binnen want nu is er zoveel te zien met Pfaff en Kayser samen onder één dak — De Veloxjeugd s terdag om 15.15 uur op de Koi tegen de selectiejeugd van Blauw Lakerveld Van Leusden Pot W Bijleveld Verseveld en Cabo UitI Van Osch Dirven en Aardoom DOS ' jeugd — De DOS-jeugd s terdag uit tegen Heracles met E Van t Sant en Van Vulpen N Bakels en Lammerts Vogel Wel Block Renswouw en Wernert PHËE Kayser toch maar dankzij moderne doelmatige prod u kt ie ^ PFAFF NAAIMACHINEHUIS m.b.a maxti STEENWEG 47 - UTRECHT Voor Utrecht en provincie Bel op voor gratis folder of ~ 4s_/demonstratie aan huls Ook des avonds Telefoon 030 - 15533 \ y kostelijke viskost voordeliger dan ooit 
ITEECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG U NOVEMBER 1965 21 ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiHiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitHiiHiiiiiiiHiiiwiiiiiiiiiiiiimiitHuiiiiiiiiiiHiniitiiiiiiiï Advertentie HET VOLLEDIGE VOEDSEL VOOR UW HOND UIV-toto-tips H ¦ s d s a s ¦ o i Toto nr 13 2 S ' S ö i 1 1 1 3 1 1 a ia 1 1 1 3 3 3 3 1 1 S 1 1 £ B P Zwitserland — Nederland 1 Aston V — Stoke C 1 Blackb B — Newcastle Utd 2 Fulhani — Notts Forest 3 Leeds Un — Arsenal 3 Leicester — Manoh Utd 2 Sheffield Utd.—Everton 3 Sunderland—Burnley 2 2 I I I 1 I 3 I 2 I 2 1 I I I1 I 1 = Tottenham—Sheffield Wed 1 1 West Ham — Chelsea 2 = FC Brugge — Antwerp 3 i FC Luik—Gantoise 1 I FC Mechelen — St Truiden 2 fïiiiHüHiuiMiiiiiiniHiiiitniiiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHniniiniiMiMiiHiiiiniiiiiHiiMnHiiiiMiniiniMiiniiiiiiiiniiiiiiii ienfica speelt seliïk 2-2 / Koop \ [ vandaag nog '\ zo'n pak /' Vraag uitgebreide folder bij Flora HondE;,broodfabriel < N.V Postbus 28 - Dordrectit SPORHOTO DEN HAAG — Aan sporttoto no 12 werd door 797,262 personen deelgenomen die voor een bruto inleg van ƒ 1,109.492,40 zorgden Voor prijzen kwam beschikbaar ƒ 366,132 — De eerste prijs van ƒ 201,372,60 wordt door negen feilloze invullers gedeeld Z11 ontvangen bruto ƒ 22,374 Voor de tweede prijs van ƒ 109,839,60 kwamen 324 goede meldingen binnen Per goed ingevulde ko lom wordt ƒ 336 — uitbetaald Voor de derde prijs van ƒ 54,919,80 meld den zich 369 totoïsten die per goed inge vulde kolom ƒ 148,50 krijgen De drie-in-een toto van het afgelopen weekeinde telde 187,531 deelnemers die inlegden voor een bedrag van ƒ 191,154 — Beschikbaar aan prijzen was 63,081 dus voor de eerste tweede en derde prtjs elk ƒ 21,027 — Er waren drie meldingen met de win nende thuisclubs correct voor elk bruto ƒ 7009 — één totoïst had aUe uit over-wlnningen goed ingevuld prijs ƒ 21,027 —> en drie deelnemers hadden de gelijke spelen goed voorzien elk ƒ 7009 — Advertentie ^ M li.guur geworden die kon bogen op een staf van relaties die geen collega nu nog kent Eerlijk en betrouwbaar schreef hij zijn artikel en soms liet zijn pen ook de scherpe zijde zien maar V"an de Groenekan bleef ondanks zijn wel eens scherpe maar rake commentaar de een voudige sportverslaggever die nooit rust kende en dag en nacht actief voor zijn cou ranten in actie was De dood heeft thans een einde gemaakt aan het wat onrustige leven van de heer 3 v d Groe nekan moge hij nu de rust vin den die hy zo zeer verdiende Hans van de Kamp Advertentie Canadese politieman op Jaap Edenbaan Vroegere „ Mounty '' is nu ijshockeycoacli Jager dachtf dat hij een hert was door Frans Henrichs AMSTERDAM — Een van de beroemdste politiecorpsen ter wereld is zonder enige twijfel de Royal Canadian Mounted Police Het zijn de zogenaamde „ Mounties " of roodjakken De verhalen over hun heldendaden zijn legio „ Go and get your man " was het simpele bevel dat een „ Mounty " in het verleden van zijn superieur kreeg Hij ging en in de meeste gevallen zag de man dan inderdaad kans om „ zijn " misdadiger te arreste ren al moest hij hem weken of maandenlang te paard of op een slee achtervolgen De „ Mounties " bestaan nog steeds al is de romantiek van vroeger gro tendeels uit hun leven verdwenen Maar nog vormen ze een geducht wapen in de strijd tegen de misdaad Ken zo'n „ Mounty " die te paard door tie vlakten van het niet meer zo wil de maar nog altijd oneindig ruim lijkende Canadese westen trok en op een hondenslee door het Labrador-ge bied woont en werkt nu in Amster dam Zijn naam is Jean Claude Bour oier en hij is als coach verbonden aan de ijshockeyclub Amstel Tij gers " Hondenslee stokerij We hadden dikke butfeljassen aan en lagen tegen de grond gedrukt op de loer Plotseling floten de kogels ons vlak over het hoofd Jean Claude Bourcier te paard in het befaamde uniform van de Royal Canadian Mounted Police Kleine vergissing Nee het waren geen gangsters Een jongen was op jacht en besloop ons van achteren Hü dacht dat we herten waren Nou ja of je nu by vergissing of met opzet doodgeschoten wordt voor jezelf maakt het nauwe lijks verschil Ondanks de schietparty hebben we toen zeven man gearres teerd en duizenden liters alcohol vier trucks paarden en tractoren in be slag genomen " Mounties " zijn moeilijk aan het praten te krijgen over hun daden in het corps Bourcier vormt geen uit zondering Je moet de woorden uit hem trekken In Montreal had ik ech ter al van anderen gehoord dat hij en kele flinke staaltjes had uitgehaald Hoe zat dat eigenlijk met die arres tant en dat vliegtuigongeluk " vroeg ik Ik zat met een snuiter in een vliegtuig en die moest ik in Mon treal afleveren Het toestel veron gelukte op de landingsbaan tijdens een tussenlanding Ik heb die man maar in alle zenuwen in de gaten gehouden want ik moest hem per slot van rekening naar Montreal brengen " En is dat gelukt " Ja we zijn in een ander vlieg tuig overgestapt " Valse munters „ En dat geval met die valse mun ters " „ Koutinewerk Er was een Ameri kaan die ergens aan een autoweg in de Canadese provincie Quebec bij de Amerikaanse grens vals geld wissel de in een hotelletje Ik heb toen een week in dat hotel gelogeerd en kreeg hem te pakken " Daar waren toch ook anderen bij " Ja zijn broer Dat was een sterke vent en erg groot En nog twee In totaal kregen er toen vier een straf van twee jaar We hebben nog eens een grapje bij de grens met de States gehad We vonden een vracirtautochauf feur die pornografische films in liet dak van zijn autocabine had zitten Dat werd een grote affaire Waren nogal wat beken de figuren bij betrokken In die Zeven jaar ben ik bij de R.C.M.P geweest " zegt Bour cier Van mijn 19de tot mijn 26ste Het eerste jaar moesten we ons vertrouwd maken met ' t poli tiewerk We leerden goed autorij rien met een boot omgaan — het aantal meren in Canada is groter dan waar ook ter wereld — paard rijden en een hondenslee mennen Dat is moeilijker dan je denkt want die honden zijn geen liefjes Overigens worden de hondensleeën nu bijna niet meer gebruilrt We geven de voorkeur aan gemotori seerde sneeuwvoertuigen " Bourcier Is in zijn polltietijd door heel Canada getrokken Hij was een van de zes „ Mounties " die de Engel se koningin Elisabeth vergezelden toen zij tijdens haar eerste bezoek aan Canada in 1960 de St Laurens zeeweg officieel opende De romantiek kan je nu wel ver geten " zegt Bourcier Nou ja je maalrt wel eens wat mee dat wel Zo besloop ik eens met een collega in de sneeuw ' n clandestiene alcohol - Ad vertentje i/V <> ' atlasdelffrfi films traden vermaarde Ameri kanen op uit de showbusiness " ^ eloxJeugd — De Veloxjeugd speelt za « rdag om 15.15 uur op de Koningsweg tegen de selectiejeugd van Blauw Wit met Lakerveld Van Leusden Pót Winkel en Bi.ileveld Verseveld en Cabo Uittenbosch van Osch Dirven en Aardoom DOS ' jeugd — De DOS-jeugd speelt za terdag uit tegen Heracles met Enkelaar Van t Sant en Van Vulpen Nebbeling Bakels en Lammerts Vogel Wellerdieck Block Renswouw en Wernert Nee een erg vlotte verteller over politiezaken is die Bourcier niet Zo dra hij echter over sport begint te praten verandert dat meteen Ik ben weggegaan bij de politie omdat ik te weinig kans kreeg om ijshockey te spelen of jongens in het spe te onderwijzen en dat is mijn grootste hobby Ik heb cursussen gevolgd over ijshockey aan de universiteit van Montreal en ik ben in hockeyklinie ken geweest in Montreal en Toronto Zo iets kost je 65 dollar per week Dat is veel te veel Je moet de jongens het bezoek aan zo'n kliniek gratis geven Het is tocSi voor de sport " Idealist Advertentie Het tekent deze Canadees die be slist niet bezeten is van dollars Toen hy mij vorige maand midden in de HOKIJ geklopt door Grenoble DEN HAAG — Het H.O.K.IJ.-iJs - hockeyteam is zeer verzwakt na het vertrek van Pat Adair en Carl For ster De ploeg verloor gisteravond ook zjjn tweede wedstrijd Nu met 5—2 van het Franse Grenoble dat vier Canadezen in de gelederen had In het Franse team maakte de vroe ger voor Den Haag spelende Cana dees Pete Laliberty drie doelpunten Voor H.O.K.IJ scoorden Mercier en Bakker De beste spelers in de Haagse ploeg waren keeper Forlin die 41 saves verriclitte de Franse doelman 13 en de zeer snelle Denis Mercier Volgende week woensdag komt H.O.K.IJ in Den Haag uit tegen een met Canadezen versterkte formatie uit Antwerpen België kraakt Israel 5-0 TEL AVn \ — Het Belgische voet balelftal heeft woensdagmiddag in Tel Aviv met 5 — O van Israel gewon nen Het was de vierde wedstrijd van de Belgen voor groep 1 van de voor ronden van het wereldkampioenschap De stand België 4 6 11—3 Bulgarije 3 4 7—5 Israel 3 O 0—10 Een wedstrijd moet nog worden ge speeld de ontmoeting Israel — Bul garije op 21 november in Tel Aviv Spanje heeft zich woensdagavond te Parys geplaatst voor het eindtoer nooi om het wereldkampioenschap voetbal dat juli 1966 in Engeland wordt gehouden door de beslissings wedstrijd tegen de Ierse V'rijstaat met 1 — O te winnen nadat de stand bij de rust nog O — O was Het winnende doel punt werd acht minuten voor het einde gescoord door Ufarte Velox-Volendam UTRECHT — Zoals reeds gemeld speelt VELOX zaterdag tegen Volen dam Velox neemt momenteel de ze \' ende plaats in op de ranglijst met negen punten uit negen wedstrijden Volendam staat op de achtste plaats met acht punten uit negen wedstrij den gezien het geringe lo achtsver-schil tussen beide ploegen belooft het een spannende wedstrijd te worden De opstelling van Velox Van Ledden v.d Berg en Huberts De Gier Lit en Van Arnhem Sluijk Van Maurik Heerbaart Adelaar en Hanegem De wedstrijd wordt geleid door de heer K Brouwer uit Schiedam en vangt om drie uur aan nacht in Montreal opbelde en vroeg of ik geen club voor hem wist in Hol land moest ik hem voorzichtig mede delen dat Nederlandse üshockeyclubs geen kapitalen kunnen betalen „ Zijn er veel jongens en moet ik er hard werken " was het vragende antivoord Ja " „ Nou dan kom ik heel graag " / Bourcier die in het afgelopen sei zoen werd onderscheiden als de beste coach van jeugdhockey in Groot Mon treal zit nu op de Jaap Edenbaan Is ons land een teleurstelling voor hem Helemaal niet Op de ochtend dat ik naar Nederland vloog was het stralend weer en toen ik Hol land uit de lucht zag vond ik het allemaal zo netjes Die rechte kanalen weilanden de steden De Nederlanders zijn ook erg vrien delijk en gastvrij " En de hockeyers " Toen ik mijn eerste lichte training gegeven had waren ze gebroken Ze hebben er kennelijk nog nooit echt zwaar aan getrokken Nu gaan ze goed vooruit Let maar eens op een Angel De Ridder Dubois Buys Her ruer Die gaan heel sterk spelen Het H.O.K.IJ.-team moet binnen afzien bare tijd voor ons op gaan passen Hard iverken Er wordt hier hard gewerkt Ik ben er vrijwel ledere dag van 1 tot 10 uur en doe het graag Wat moet ik anders doen In nachtclubs rond hangen Dit is toch veel leuker En iedere training komen er weer jonge knapen by Zo moet het We zouden alleen een dak boven de baan moeten hebben En meer kunstijsbanen in de grote steden De Nederlandse jongens schaatsen meestal goed en Ieren snel " Net zo snel als de Russen " „ Als we het hier ook zo rigoreus aanpakken als daar zeker waar om niet Maar voorlopig zijn on ze Canadese profs nog een paar jaar op de Russen voor vergeet dat ook niet Maar waarom zou den Hollandse jongens die met Uonved wipt Dukla SOFIA — Dank zij een overigens zwaarbevochten gelijkspel bij Levski in Sofia 2—2 heeft tweevoudig Euro pa cupwinnaar Benfica zich een goe de uitgangspositie geschapen om de kwartfinales van de nieuwe editie van het toernooi voor landskampioe nen te bereiken Benfica's pasgetrouwde ster Euse bio redde zijn ploeg tot tweemaal toe In de 23ste en 62ste minuut scoorde hij de gelijkmakers nadat de felle Bulgaren fysiek wat sterker maar minder beweeglijk een voor sprong hadden genomen Goalgetter Asparoukov opende na vijf minuten de score rechtsbuiten Nikolov bracht in de 58ste minuut de stand op 2—1 Eusebio's eerste treffer was van zeld zame kwaliteit Vanaf het middenveld begon de wondervoetballer van Mo zambique " aan een solo die hem tenslotte tot vlak voor het vijande lijke doel zou brengen Eusebio vol tooide zijn actie met een beheerste schuiver Het Hongaarse Honved heeft de Bourcier link « op doel leunend tijdens een ijshockeycursus aan de universiteit van Montreal waar Jacques Plante achter doel les gaf Plante was enkele seizoenen geleden de beroemdste keeper ter wereld Hij vond het keepersmas ker uit schaatsen geboren zijn geen sport kunnen leren die in andere lan den enorm aanslaat " Bourcier die zelf een goede kee per was heeft het ijshockey met de paplepel in gekregen Zijn vader Jean Louis en zijn oom Conrad speelden beiden voor de beroemde Montreal Canadians een der sterkste Canadese profclubs De training die hij geeft is zeer goed De jongens rijden als leeuwen en al zal het heus nog wel enige tijd duren voordat het in de resultaten tot uiting komt de Amstel Tijgers heb ben met die Bourcier een zeer goede vangst gedaan De oefeningen verlo pen nu ook in tegenstelling met vo rige jaren in een zeer straffe disci pline Had u anders verwacht van een vroegere Mounty " wm ^ poUfy ^ Voetbal — I.s Rusland dit seizoen voor het eerst vertegenwoordigd in het toer nooi om de Europese beker voor beker winnaars — door Dynamo Kiew dat in middels de kwart-finales bereikte — woensdag heett de Russische voetbalbond bekendgemaakt het volgend seizoen ook te zullen inschrijven voor het toernooi om de Europese beker voor landskam pioenen Scheidsrechters — Via de KNVB heeft de heer Leo Horn een op naam gestelde uitnodiging bereikt om op vrijdag 3 de cember in Cairo een vriendschappelijke wedstrijd te leiden Het betreft de ontmoe ting - Zamalek Sportclub—Internazionale Milaan Atletiek — Voor de veertigste maal wordt zondag te Brussel weer de Cross van Le Soir gehouden Phoenix gaat met een groep van 18 man Benieuwd zijn we naar de prestaties van de Phoenix ju-nioren in dit sterke Europese gezelschap De eerste start vindt zondagmorgen reeds om 10 uur plaats Voetbal — PVCV uit Vleuten speelt vrij dagavond om acht uur op Fletiomare een vriendschappelijke wedstrijd tegen CDN uit Driebergen kwartfinales bereikt van het toernooi om de Europese beker voor beker winnaars ofschoon het de thuiswed strijd tegen Dukla Praag met 1—2 verloor en de Hongaren de uitwed strijd eerder met 3—2 wonnen Vol gens de nieuwe reglementen van het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars beslist in geval van gelijke deelcijfers het aantal gemaak te doelpunten in de uitwedstrijd en dit was met drie in het voordeel van Honved Honved speelde onder zijn beste vorm terwijl Dukla vooral in de tweede helft superieui - was Bij de rust leidde Honved met 1 — O door een doelpunt van Dorogi in de 22ste mi nuut De Tsjechen drukten hun over wicht in de tweede helft uit in doel punten van Masopust en Knebort maar dit was niet voldoende om de kwartfinales te kunnen bereiken De eerste wedstrijd tussen het Hon gaarse Ferencvaros en het Griekse Panthianaikos in de tweede ronde van het toernooi om de Europese beker voor landskampioenen is in Boedapest geëindigd in een doelpunt loos gelijk spel O — 0 Borussia Dortmund heeft de eerste wedstrijd tegen CSKA Sofia in de tweede ronde van het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars die woensdagavond voor 30.000 toe schouwers in het stadion Rote Erde te Dortmund werd gespeeld gewon nen met 3—0 Bij de rust leidden de Duitsers al met 2 — O door doelpunten van Sturm en Held Negen minuten na de rust bracht Schmidt de stand op 3—0 De tweede wedstrijd wordt 8 december in Sofia gespeeld Joop V d Bogert hersenschudding UTRECHT — Naar achteraf is ko men vast te staan heelt Joop van den Bogert afgelopen zondag tijdens de wedstrijd Graafschap 2 — DOS 2 bij een ongelukkige botsing met een te genstander een hersenschudding op gelopen Hij zal de eerste weken volkomen rust moeten houden Advertentie IRISH eOFFBE MAAia U ALLEEN MET JOHN JAMESON IRISH WHISKEY OOK " ON THE ROCKS " VOORTREFFELIJK • VRAAG RECEPT BIJ UW SLIJTER IMPORT SCHAEFERSWÜRDEMANN N.V.-AMSTERDAM Jan vên de Giwmkên D e sportwereld in Utrecht en omgeving is vandaag ge schokt door het plotseling heen gaan van de heer J v d Groe nekan Voor velen kwam dit niet onverwachts de heer Van de Groenekan leed aan een zeer ernstige ziekte Van de Groenekan die de leeftijd van 73 jaar bereikte verwierf in alle sporikringen grote bekendheid in zijn figuur van sportniedewerker van ver schillende Utrechtse dagbladen Dag in dag uit kon men hem op de velden en in de zalen actief met zijn werk bezig zien In volleybalkringen en In bil jartkringen werkte Van de Groenekan zich op tot een fl guur die zich tal van vrienden verwierf Ook in de krachtsport en windhondensport was Van de Groenekan de man bij uit stek die zijn kennis van zaken op papier zette Bij Hercules was hij een trouw en gezien supporter Sportverslaggever Van de Groenekan was in Utrecht een Führer toch in Zwitsers team GENEVE — Hansrüdi Führer de linksback van Young Boys Bern is alsnog toegevoegd aan de selectie voor het Zwitserse elftal in de wed strijd tegen Nederland zondag in Bern Feüenoord — Woensdagavond 17 novem ber komt Feijenoord op eigen terrein in een vriendschappelijke wedstrijd uit te gen de Zweedse club Elfsborg Football club Deze vereniging eindigde het af gelopen seizoen als tweede in de Zweed se competitie en telt onder de spelers on der meer de internationals Ove Grahn en Lars Heineman Bij Feijenoord zal Har ry Bild meespelen 
22 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 DTRECHTSOH NIEUWSBLAD het is weer tijd voor fieeriijke hollandse ensoep en bruine bonensoep 98 « per busje ••¦¦•'••>> i ' 57?6?815268100 Mary Quant eindelijk in Europa en nu al bij Bonnette uw speciaalzaak - uitdagend ondeugend Kom jong o ja jong en stretchy zijn met wat Mary Quant ons brengt - in zwart zwart zoals op het plaatje wit wit wit zwart of zwart wit doe maar B.v die lycra beha met doorschijnende tule cups A of B voor 9.75 en die gaine met jarretels zo plat als een dubbeltje waarvoor Mary Quant eindelijk heeft gezorgd die kost 11.75 - beide dus ook in wit j ^- ^ y «¦* " i il i».M.>wl ^ veel raad voor een goed figuur Madelieven op alle foundation van Wlary Quant in Engeland in Amerika nu ook hier bij Bonnette Wat voor jongs is er nog meer in wit en zwart opwindend leuk Nog een beugelbeha met 3/4 cups A en B met kantje erlangs zelfde prijs 9.75 Nog een lycra gaine tot in de taille S M L van 14.75 Nog een lycra pantyslip in S M L ook van 14.75 En het jarretelgordeltje 5.95 Mary Quant uit Chelsea bij Bonnette UTRECHT NACHTEGAALSTRAAT 78 UTRECHT Steenweg 45 AMERSFOORT Langestraat 45 HILVERSUM Kerkstraat 6a £ fr m ONZE LEKKERE VRIESVERSE JONGE BRAADHAANTIES Ze zijn zo voordelig per 500 gram 1.49 Gewichten van 600 t.m 1400 gram Hele schijven ANANAS literblik 1.69 2de blik halve prys 0.85 Nestle SLAGROOM blikje 1.0 * 2de blikje halve prijs 0.52 GOUDKOFFIE pak 1.90 2de pak halve prijs 0.95 Grote CHOCOLADELETTERS per stuk 0.75 2de letter halve prijs 0.38 GEKOOKTE MAGERE HAM 150 gram 0.79 PRACHT BACON 150 gram 0.99 BOTERHAMWORST 130 gram 0.42 KOELHUIS ROOMBOTER pakje 1.07 SUMA ZELFBEDIENING Van Humboldistraat 32 - Utrecht by Tuinwijk • Telefoon 24437 VREESWIJK Binnenkort wordt een aan vang gemaakt met de bouw van 11 eengezinswoningen waarvan 6 met garage te bou wen in 2 blokken van 4 en 1 blok van 3 woningen Indeling woon eetkamer keu ken iiall en toilet 4 slaapka mers douche en zolder vliso trap flinke zonnige tuinen Oplevering zomer 1966 Koopsommen tussenwoningen ƒ 42.500 - k.k hoekwoningen met garage / 47.500 - k,k Inlichtingen verstrekken de Utrechtse makelaars H A JANSEN Molièrelaan 36 tel 32247 T C ROODVOETS & ZOON Donkere Gaard 2 tel 10440 WALTMANN en CO Oude Gracht 92 tel 18444 ANTH V OSNABRUGGE & ZOON Mariaplaats 49 tel 10829 H J C PIETERS en ZONEN Janskerkhof 24 tel 14906 - Alléén -" vrijdag en zaterdag laine pyrénées peignoirs Exclusieve modellen met overslag - of doorknoopslui ting en tricot manchetten Vijf modekleuren m 42-50 Warme luxe voor extra lage prijs slechts 2 dagen 4 5599999999 444 Stop ïïiet die I dikmateïide suito W^W mvend type voor UW jong e Mantels die samen met u durven jong te zijn Bijvoorbeeld uit Zwitserland deze shetlandmantel in de stijl van Courrèges asym metrisch hooggesloten kogelknoopjes puntmanchetten In de maten 36 38 40 en kleuren zwart marine antra kers en licht grijs voor 179 - Utrecht-Oud Kerkhof 48 hoek Korte Jansstraat Telefoon 030-27856 Haarlem - Grote Houtstraat 28 • Telefoon 02500-11912 _ laine pyrénées dusters In dezelfde p(;achtige kw/aliteif met shawlkraag of bobbedkraag en tricot manchetten In vijf mode kleuren m 40-48 Slechts 2 dagen zeer voordelig 75 29 nylon watté dusters Charmante nylon dusters warm gewatteerd In uni of met schattige bloemdessins geheel gepaspeld Maten S M L Slechts twee dagen extra voordelig 17 »° & izo %^ uw MODEHUIS ¦ nu Natrena-vloeibaar smaakt even goed en is calorievrij Het nieuwste zoetmiddel speciaal geschikt voor gebruik in de keuken Geeft aan spijzen en dranken ook koude eén heerlijke zoete smaak Dank zij twee samenwerkende zoet stoffen géén bij - of nasmaak ® na rena Tijdelijk gratis monsterflesje Natrena vloeibaar bij een tafelverpakking van 500 tabletten • Ideale keukenflacon 150 co Natrena-vloeibaar 2.75 elegante tafelverpakking 500 tabletjes 3.50 handig zakdoosje 100 tabletjes 0.90 /^ g [ bayer ] V E Goedgekeurd door de N.V.S V^R 
Chem Fund c 16 16 Massach inv trc 18 18 Television EFC 9 9ft Bank - krediet-en verz wezen Alg Bank N 280 730 56 105 281 720 57 AMEV nrc ^ mro Bank 163 Gron l Cr B • H.B.U cert Holl Soc 670L 665L Kas Associatie 141 Nat Inv B pret — Nat Nederl cert Ned Cred B 208 Ned Middenst B 103.50 Ned Overzee B 224 223 RVS cert 560 568 Slavenburg's B 192 191 Ver Bankbedr 176 176 Cultures Ngombezi Cult 94 94 Handel Industrie en div Albert Heijn — 650 Alg Hand M Alg Norit Mij 210.10 210 Avim Amstel Br nrc 364 360 Amsterd Ball 4B9 462 Amsterdam Dr 115 112 Amsterd Rijt 282 ANIEM N.B 44 44 Apeld Netten 346 Hl ^ A.S.W 436 438 Beeren Tricot 84 Beers ' Zonen 385 3S8B Bensdorp 424 420 Berg en Jurg 235 235 Bergoss 290 290 Berkels Patent 223 Bernet B 183 1834 Blaauwhoed 364 358 Blijdenst \ V n.r.c 110 110 Boer de Dr 293 293 Bols Lucas 203 202 Borsumlj W cert 60 Braat R'dam Breda Mach f 272 268 Bredero n.r.a 509 502 Brocades-St 878 865 Bührmann-Tet 675 670 Buttinger 310 312 Bnenkorf n.r.c 594 590 Calvé cert 890 880 Carp's Garen 308 309 Centr Suiker 375 379 Crane Ned 106 107 Curac Hand 180 179 Daalderop B 241 _ Dagra 316 316 Desseaux 315 317 Dikkers en Co 137 137 Dorp en Co 117 117 Dr Ov Hout 166B 165 Drie Hoefijzers c — 87 DRU 429 425 Duyvis 285 290 Elsevier ultg 189.90 189.50 Emba 237 239 Enkes 189.50 189 50L Enthoven Plet 192 193 Erdal Mij 445 445 Exelsior met 133 134 Fokker 230 232 Ford 940 940 Gazelle 274 277 Van Gelder 119 118 Gelder T n.rc B 442 440L Gelderman 70 70 Gerolabr n.b 274 274 Geveke en Co 665L 655 Gist - en Spir 350 347 Grasso 200 201 \ an der Grinten 880 885 Grofsmederij 121 121 Gruj-ter 6 pet prei — — Hagem en Co 494 492 Hart 135 136 Hatema 208 210 Havenwerken 268 265 Helneken's 449 445 Hensen Mach 145 146 Hero 230L 225L Hoek's Mach 572 — Holec 256 257 Hollandia Kat 98 98 L = laten t = gedaan en laten B = bieden • = gedaan en Weden 82 82 149 149 343 340 246 246 81 81 240 239 228L 225 134L 132 75 75 137 135L 366 365 91.30 90.50 123 123 — 92 43.10 42 125 124 282 278 83 83 165 165 160 1594 297B 211 209 132 130 79 75 183 183 DTRECHÏSCH NIECrWSBLAD DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 Kleurentelevisie drukt resultaten Philips Winstmarge op veel produkten omlaag Advertentie De toneelspeler verdiept zich in een rol en verstaat de kunst voor enkele uren een ander mens te spelen Maar in bet da gelijkse plichtleven is het de kunst om fit en energiek te blijven Prikkelbaarheid en nerveuze stemmingen belagen de haast-mens Drink vóór de maaltijd en voor't slapen gaan een glas Pleegzuster bloedwrjn de smaak-volle energiedrank U voelt zich beslist een an der mens Van onze correspondent DEN HAAG — Bij Philips zijn de technische voorbereidingen voor kleurentelevisie volop aan de gang De benodigde apparatuur en machines worden geleidelijk aan geïnstalleerd De omvangrijke investeringen maken het noodzakelijk dat het voor afschrijvingen benodigde bedrag wordt opgevoerd Het is bij het Philips-concern gebruikelijk de ontwikkelingskosten voor de nieuwe produkten onmiddellijk op de bedrijfsresultaten af te boeken Lening va ^ Unilever De storting zal moeten plaatsvinden midden januari 1066 De inschrijving op de lening zal worden opengesteld door een syndi caat bestaande uit de Amsterdam Rotterdam Bank N.V als leidster de heren Pierson Heldring & Pierson en de Algemene Bank Nederland N.V Een nader vast te stellen bedrag van de lening ten hoogste groot ƒ 100 miljoen zal bij de inschrijving aan een selling group " van een beperkt aantal buitenlandse banken en ban kiers worden toegewezen ter plaat sing uitsluitend in het buitenland op de inschrijvingsvoorwaarden Voorts zal — aangezien de op brengst van de uitgifte niet terstond in haar geheel nodig zal zijn — een voorplaatsing ten hoogste groot ƒ 75 miljoen geschieden met storting op latere tijdstippen Op de Nederlandse kapitaalmarkt zal derhalve het niet op de vorenom schreven wijzen geplaatste deel van de lening ter publieke inschrijving worden aangeboden Midden december zullen een ver gadering van houders van preferen te aandelen in Unilever N.V en een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van die vennoot schap worden gehouden aan welke zal worden voorgesteld de door ar tikel 27 der statuten vereiste goed keuring van het besluit tot het aan gaan der obligatielening te verlenen ROTTERDAM — Uuilpver X.V wil een obligatielening groot ƒ 300 mil joen aan gaan die 6 procent rente zal dragen De koers van uitgifte zal nog worden vastgesteld De verdere voorwaarden van deze lening zullen in een begin december te publiceren pro.spectus worden bekendgemaakt Kleinere winstmarge hij Unilever - concern af te dragen Hef is daarom van be lang voor dat tijdstip een groter deel van het totale dividend over 1965 bij wijze van interimdividend uit te keren De interimdividenden zullen voor nv ƒ 2.53 v.j ƒ 1.53 per aandeel van ƒ 20 nominaal bedragen Het interim dividend wordt van 17 december af betaalbaar gesteld Het slotdividend zal te zijner " tijd ƒ 1,68 ƒ 2,65 resp 6 pence 9.5 pencei bedragen Het totale dividend komt daarmede uit op ƒ 4.21 ƒ 4,18 resp onveranderd 1 shilling 3 pence ROTTERDAM — Het Unilever-eoncern heeft in het derde kwar taal een omzet behaald die 7 % hoger w?as dan in het overeen komstige tijdvak van verleden jaar Desondanks is de winst iets ten achter gebleven een omstandigheid die door de raad van be stuur wordt toegeschreven aan de voortdurende kostenstijgingen en andersdeels aan de druk die onder andere van regeringsmaat regelen op de verkoopprijzen wordt uitgeoefend Vooral - marga rine en wasmiddelen werden door deze factoren getroffen Boven dien bleef de concurrentie op het gebied van wasmiddelen bijzon der scherp 360 224 361 256 152 120L 45.30 147L 462 278 505 360L 446 6524 133 242 223 84B 263 820 224L 166 123 502 348 227 360 255 152 1194 45 HoU Beton Holl Const A.B Holl Melks t Homburg B HoogenboscU Hoogenstraten Hooimever Indoheem Ing bur Bouwn Interlas Internatio Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsetf v Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikenv Kon A A'dam Kon Ned Pap Zout Ketjen nro Korenschoof Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap f Leid wol Lindeteves Lijempf Lijm en Gel eva Macintosh Meelf n Bak c Mees Bouwn B Menko cert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N B Mijnb werken c Naarden Ch f Gebr Naeft Nedap Ned Dagblad U Ned Dok Mij Ned Export Pap Xed Kabel Ned Melk U.c Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B NieaX Nyma cert Nüverdal Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palembang Palthe Philips 6 pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Reeslnk Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Schev E Mij Schokbeton B Scholten cart Scholten Foxh Schuppen Sajet Schuttersveld Simon de Wit B Simons Emb Smit Transt Spaamestad v.b Stokvis Stoomspin Tw Van Swaaij Svnres Tabak Phil cert Th B Marijnen Techn Unie Texoprint Thomass en Dr 505 360L 449 655B 329 160 190 146 434 385 214 2504 388 ' 3S8B 334 340 495 139 167 Advertentie iEÖO bedrijfsmeub,el-show BÜAEN JGrootste permanente bedrijfsmeubelshow in Nederland Toon * Izalen dagelijks ook op zaterdag geopand van 9-17 uur.j | n.V MEDO - PARKSTRAAT 13 '- TELEFOON 02954 - 4655 ' KOERSEN WALL STREET Chrysler City Bank Con Edison Dougl Atr Dup de Nem East Kodak Gen Elect Gen Motors Good Year 1 Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int T T Kennecot. Montg Ward Radio Corp Republ St Royal Dutch 248 216 293 244 216 290 520 440 142 212 132 235 555 186 67 316 207B 150 345L 142 478 141 209 132 241 555 187 67 320 207 150L 225B 355 141 490L Thomas Mot cert 200 210 82 161 175 123B 107 72 159 405 298 284 208L 215 236 BLANK Thomson cert Twentsche kab Tw Overz H Ubbink Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel Utermöhlen Utr Asph t Varossleau B Veend St sp Veneta V91 Glai N.B 81 160 175 123 106 72 144 404 297 285 V óók voor UU longdrinks net als 234 //.....:+ D Het is niet deze omstandigheid al leen die er toe heett bijgedragen dat de bedrijfsresultaten van de eer ste negen maanden ten belope van 608 miljoen gulden met 4 procent ten achter zijn gebleven bij het be drijfsresultaat van januari-september van verleden jaar toen zij 630 mil - Willem Smit zit ruim in opdrachten AMSTERDAM — Ons streven om iHiinen enkele jaren aan de door ons aangegane fusies werkelijke inhoud ie even is thans voor een goed deel ge loaüseerd Het weerstandsvermogen \ an onze onderneming is in belang iijke mate versterkt en een stevige basis is gelegd voor een verdere ex pansie van onze activiteiten Wij me nen thans een positie te hebben opge iüuvvd die voldoende sterk is om de \ cle vTaagstukken welke zich nog viwrdoen tot een bevredigende oplos > ng te brengen en ook aan toekom > tige ongewisheden het hoofd te kun nen bieden Geconstateerd kan worden dat wij op het ogenblik goed van opdrachten zijn voorzien De productie in het lo pende boekjaar is ten opzichte van de iivereenkomstige periode van het voor baande jaar eveneens toegenomen Wij verwachten dan ook in 1965/1966 wederom een belangrijke stijging van de omzet te Kunnen bereiken hetgeen naar wij hopen tot een verdere ver betering van het rendement zal leiden Ook op langere termijn zien wij de toekomst van onze groep met vertrou wen tegemoet Dit deelt het bestuur van Willem Smit enCo's Transforma torenfabriek N V mede naar aan Ipiding van de reeds aangekondigde uitgifte van nominaal ƒ 8.948.000 6 pet converteerbare obligaties a pari VEE3I.\RKT ITRKCHT f T ' < ht 11 november \ dn£:evoerd 4396 stuks vee en wel 1362 ritnderen 26S vette kalveren 30 graskal \ tTen 312 nuchtere kalveren 755 scha p.'ii 508 varkens 75 lopers 1035 biggen Ó7 bokken en geiten Prijzen melk en kalfkoeien ƒ 900-1480 kaltvaarzen ƒ 920-1460 vare koelen ƒ 840 1080 pinken ƒ 600-780 stieren ƒ 475-800 graskalveren ƒ 300-540 nuchtere kalveren f 4.Ï-8.5 sc-hapen ƒ 100-140 lammeren ƒ 100 ] 4'i drachtige varkens ƒ 350-500 lopers " 70 100 biggen ƒ 45-68 bokken en geiten " ii-ti2 per stuk vette koeien Ie k\v ƒ 3,90 ¦ M idem 2e kw ƒ 3,60-3,90 idem 3e kw 1 3.30-3.60 per kg gesl gewicht vette kal veren Ie kw ƒ 3,80-4 idem 2e kw ƒ 3,60 fS.ïfO idem 3e kw ƒ 3,10-3,60 nuchtere jialveren ƒ 1.40-1,85 zware vette varkens & 2,05-2,18 zouters ƒ 2,10-2,20 slachtzeu gen ƒ 1,70-1.80 jonge slachtzeugen ƒ 1,80 / 1.90 per kg lev gewicht M.AKKTBERICHT BARXEVELD Barneveld 11 november Coöperatieve Veluwse Eierveiling Ede Aanvoer 670,180 stuks handel vlot Prij 7cn in ƒ per 100 stuksl eieren van 38—52 gram 10.60-15.78 53—59 gram 16.40-18.69 • W — 63 gram 18.30-19.53 63—66 gram 18.30 1933 63—66 gram 19.30-19.73 66—72 gram 19.5-5-20.04 Elendeëieren aanvoer 720 stuks Eieren van 63—70 gram 14.79-16.51 Barneveldse eierveiling Aanvoer 295.000 stuks Handel levendig Eieren van 37—53 gram 10.60—16.49 54=57 gram 16.52-18.09 57—62 gram 18.32-18.62 62—67 gram 19.40-19.65 71—72 gram 20.10 Eiermarkt Barneveld Aanvoer 2.000.000 stuks Handel zeer vlug Eieren van 45—53 gram 13.50-17.00 kg prijs 3.0O-3.21 54—58 gram 17.25-18.50 kg prijs 3.19 59—65 gram 19.00-20.00 kg prijs 3.22-3.08 Pluimvecmarkt Barneveld Barneveld 10 november Aanvoer 30.000 stuks handel vlug Prij zpn in ƒ per kg Slachtklppen 1.55-1.80 slachtkulkens 1.75-1.85 tamme konijnen 2,20 2.40 Varkensmarkt 11 november Ver Groenten - en Vrnchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 10 november — Bospeen 12—27 p bos Bloemkool 14—70 p st Knolselderie 2—25 Komkommers 11—97 Sla 6—15 Andijvie 8-26 p kg Ge kookte bieten 25—32 Bleekselderle 7-21 Boerenkool 7—28 Groene kool 7—24 Rode kool 8—25 Prei 12—39 Rapen 15—16 Snijbonen 100—260 p kg Spinazie 6—76 Spruiten 20—78 Sperciebonen 30—290 To maten 30—106 Uien 3—26 Waspeen 12 — 32 Winterpeen 9—21 Witlof 8—152 Selde rie 6 — 45 p bakje Peterselie 5—56 Drui ven 140—230 p kg Paprika 4—22 p st Exportveiling Komkommers - f75 — 97 p st 60—74 81—87 50—59 72—77 40—49 5?—64 35—39 44—^5 30—34 — 31 krom 96—107 p kg Tomaten A 605—635 p bak je B 580—610 C 515—525 CC — 450 Spruiten A 65—86 p kg B 38—41 Sla 8 12 p St joen gulden beliepen De sterke stij ging van de loon - en salariskosten alsmede van de sociale lasten doen de winstmarge op tal van produkten van het Philips-concern teruglopen Daarbij komt nog dat de groeiende concurrentie de ontwikkeling van de verkoopprijzen in de weg staat De kos;on van loon en sociale voor zieningen per werknemer zijn bij Phi lips in het tijdvak van 1956 tot en met 1965 verdubbeld Het gevolg is dat ' t aanstellen van personeel geen licht vaardige zaak is zodat de selectie steeds scherper wordt toegepast ze ker voor het hogere personeel Toch is de personeelsbezetting van het concern in Nederland met 2100 toegenomen tot 86.700 mensen Bij het gehele concern is het personeels bestand met 600 gedaald tot 252.000 Afbraak Bij Philips wor(3t voortdurend ge werkt aan het aanpassen van ' de produkten aan de zich snel wijzigen de smaak en belangstelling van het publiek Het laboratorium zoekt voort durend naar nieuwe mogelijkheden en er is weleens gezegd dat Philips con stant aan de afbraak van de eigen produkten bezig is omdat er steeds iets nieuws komt Dat nieuws is in de komende ja ren de opkomst van de kleurentele visie die in de Verenigde Staten reeds een wilde vlucht heeft genomen Bo vendien wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van computers en elek tronisch besturingsmateriaal voor pro duktiewerktuigen In het begin zal de computer geen winstgevende zaak zijn De initiële kosten zijn nu al erg hoog hetgeen er toe bijdraagt dat de winstmarge in krimpt Gedurende het derde kwar taal bedroeg de netto-winst 88 miljoen gulden overeenkomende met 4,9 pet van de totale omzet Verleden jaar was de winstmarge 5,3 pet en in 1961 was het 6,1 pet De daling van de winstmarge is uiteraard een zaak die de leiding van het concern voort durend bezig houdt Door opvoering van de efficiency wordt dan ook ge tracht een betere verhouding tot stand te brengen Het winstcijfer zou gunstiger heb ben afgestoken ten opzichte van de omzet indien het niet nodig zou zijn geweest het voor afschrijvingen be stemde bedrag dat in de eerste ne gen maanden van 1964 ƒ 227 miljoen beliep op te voeren tot ƒ 260 miljoen Daardoor is het bedrijfsresultaat min der gunstig voor de dag gekomen De winst per gewoon aandeel is naar verhouding meer gedaald dan de to tale netto winst Per aandeel is in ne gen maanden ƒ 5,68 verdiend tegen Interimdividend en agiostock Bammens MAARSSEN — De NV Plaalwerkerij en Verzinkerij Bammens en Zn deelt mede dat commissarissen en directie hebben besloten tot uitkering van een interimdividend van 6 procent in con tanten ten laste van de resultaten van 1965 Voorts zal aan een binnenkort te houden buitengewone vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld over te gaan tot een uitkering van een dividend van 25 procent in aan delen ten laste van de agioreserve In deze vergadering zal levens een voorstel tot gedeeltelijke wijziging der statuten aan de orde worden gesteld 9/11 32i 39ïB 66 i 64i 68 55J 45J 42J 46Ï 56 45i 65f 63i 39 80} 37 120 lO/U 32i 39 65 64 68 56 45 42} 46 56 45 65 63 39} 80 37 118J 4tch Topeka Baltimore Can Pacific Ulion Cent N Y Centr Pennsylvania South Pac Union Pac Allies Chem Am Can A.C.F Ind Am Smeltin Am T T Am Tobacco Anaconda Beth Steel Boeing Advertentie die goeie ouwe verleden jaar ƒ 6,07 Het verschil spruit voort uit de omstandigheid dat het geplaatste aandelenkapitaal in het begin van het jaar is toegenomen door de uitkering van een agio-bonus van 5 pet Een paar meevallers hebben er voor gezorgd dat het gemiddelde belasting percentage bij Philips wat is terug gelopen Het komt nu op 47,3 procent van de netto-winst tegen verleden jaar op 49,7 procent Het verschil schuilt behalve de meevallers in de normale verschuiving die er optreedt door de berekening van de belasting van de winst in diverse landen Als de gang van zaken zich naar verwachting voltrekt zal het Philips concern dit jaar waarschijnlijk dicht in de buurt van een omzet van 7,5 miljard gulden komen Dat is ruim 7 procent meer dan het cijfer van 7 miljard dat in 1964 werd bereikt Ter vergelijking en om een inzicht te krijgen in de groei van het concern mag worden vermeld dat de omzet in 1961 4,9 miljard beliep Gerekend naar het eigen vermogen is de winst marge thans 8,1 procent hetgeen een vol procent minder is dan verleden jaar De winst van de groep United Africa was in het derde kwartaal lager voornamelijk door minder gun stige resultaten in de Frans spreken de gebieden van Afrika en in haar scheepvaartbedrijf Palm Line De winst op toiletai-tikelen was beter evenals die op levensmiddelen on danks de voor consumptie-ijs minder gunstige weersomstandigheden De geconsolideerde nettowinst van Unilever over de gehele wereld be haald was in de eerste negen maan den ƒ 496 min tegen ƒ 471 min in het overeenkomstige tijdvak van 1964 In het derde Icwartaal was de winst ƒ 151 min tegen ƒ 164 min De omzet bedroeg in januari'sep tember ƒ 17.433 min tegen ƒ 15.858 min waarvan in het derde kwartaal ƒ 5.822 min tegen ƒ 5.347 min Hier van bedroegen de verkopen aan der - Blaauwhoed 2 pet * extra AMSTERDAM — De direcüe van Blaauwhoed NV bericht De verwachte expansie op het ge bied van ontwikkeling van bedrijfs gebouwen voor exploitatie werd in dit jaar ruimschoots verwezenlijkt Deze groei legt de basis voor stijgende op brengsten welker betekenis echter gezien de aard der Investeringen eerst geleidelijk in de loop der jciren duidelijk zal worden Niettemin acht de directie de reeds behaalde resultaten en de in het bezit der vennootschap geaccumuleerde mogelijkheden voldoende gunstig om aan de algemene vergadering van aandeelhouders welke in het voorjaar 1966 zal worden gehouden voor te stellen om over 1965 boven het ge bruikelijke dividend van 10 procent een extra dividend van 2 procent uit te keren zulks over het verhoogde kapitaal rige jaar SVa procent ' Vorig jaar de Het ligt in de bedoeling voor de bonus uit agioreserve een percentage toe te passen dat gelijk is aan het vo clareerde Blaauwhoed 10 procent in contanten plus SVs procent agio aan delen 55 54i 44 65 24U I09Ï 114 104 46 10 39 * 95 64 122 35 * 45i 42 44 54i 55 44 65 241 109 115 103 451 10 40 95 65 122 35 45 42 44 Sears Roeb SheU OU Soc Vacuum Stand Br Stand Oil N Studebaker Texas Instr Un Aircraft Un Corp ün Fruit U.S Rubber U.S Steel Westingh. Ford Motor Woolworth K.L.M omzet 4.860.000 65 65 91 75 82 20 82 68 8 26 69 i 49 56 28 58 70 65 91 75J 82 20 82 68 Sï 25 69 49 57 28 58 met de baard goeie jonge 67 Geen belasting bij omruil aandeel EMS DEN HAAG — Desgevraagd deelt de heer R Zwolsraan mede dat de aandeelhouders die gebruik wensen te maken van het aanbod van de Zwolsman Groep N.V om hun aan delen om te wisselen in obligaties E.M.S geen inkomstenbelasting ver schuldigd zullen zijn Een uitvoerig bericht zal zo spoedig mogelijk ver strekt worden Technische Unie AiVISTERDAM — De directie van de Teclinische Unie N.V maakt bekend dat binnenkort zal worden overgegaan tot uitgifte van nieuwe aandelen met voorkeursrecht voor aandeelhouders en houders van winstbewijzen in de verhouding 1:3 De koers v.n uitgifte zal 200 % be dragen terwijl de nieuwe aandelen zullen delen in het dividend 1966 en volgende boekjaren Het prospectus zal op korte termijn worden gepu bliceerd Advertentie Reumatische pijnen TOGAL HELPT Griep Migraine Menstruatiepijn Verkouden Hoofdpijn Spit TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELPT TOGAL HELP ' den resp f13.688 ff 12.557 min en ƒ 4.559 ƒ 4.258 min Het interimdividend over 1965 is verhoogd wegens de overgang naar het nieuwe stelsel van belastinghef fing van naamloze vennootschappen in Engeland Maatschappijen die vóór 6 april 1966 dividend uitkeren behoe ven binnen zekere door de wet ge stelde grenzen de door haar op dat dividend in mindering gebrachte In come tax niet aan de Engelse fiscus '\ ^ ¦ Nat Inv B 4 ' — Nat Inv E 6 % — 91 97 momm Uypoth banken pandhrievcn VQII Fr.Gr.h.b.Dw 6 983 ld DV 5 87 B 87 B ^ mtt^fiatu M DU 4>4 84 ld DE-VE 3'i — 84 * ütr Hyp KI 3 % ' 4 ld E EE.F 3 — West Hjp U ï 87 — 87JB SLOT]UO?ËISmG ld N.-O ZVi — — Scheepshyp banken van Eerste N-Sch 5 — - donderdag 11 november 1965 Handel Industrie en div 10-11 11-11 Alb Heön Ko 4 — Amstel Br 5 — Bergh's en J S'i — 152 95 Actieve obligaiies Bijenkorf 6 — Co op-B-7 107 107 C-op r.s.b — — staatsleningen Gasunie 5 % 98 Philips d.l 61 4 83 984 83 Ned ' 65 S % 98 » 98 ' ld ' 48 3i,4 — 92 B ld ' 64 5',4 ld d.l ' 49 SV — 92 ld ' 64 5 92 91 ».- Pegem 1-2 - ' 57 6 lOOi's 100 ld - 58 41/2 — Pegem ' 52 4 % 96L 95 ld ' m 41 89 89 PEGUS 57 6 100 100 ld ' 60 I 4V 90 90 PGEM ' 57 6 — 1004 ld ' 60 II 4i 88 S8}B ld ' öl-'52 4'4 99B 99B ld ' 69 4U 88 ' 5 88 ld ' 60 4Vi — S6i Scheepvaart en Luchtvaart ld ' 61 4"i 86 86 ld ' 63 4Vi 85 85 KLM 15 ] r 8 90 90 j ld ' 62 4 84 83 ld 20 ir 4?i 89 89 ld st 1 ' 47 3',4 7St 78 ld ' 53 1-11 3'i 84 < 84J Spoor - en Tramwegen ld ' 48 SU 77 — Ned Sp ' 67 4 % 92 92L Ned.'SO I-n 3>i ld ' 64 I-U 3'i 77a 80 77i»5 80 Premieleningen ld ' 56 I SM ld ' 55 II 3Vi 80 83 84 84 89 79 82 84 84 89 Alkmaar ' 66 2Vi 77 A'dam CenA 3 — 77 G.B.O ' 46 3 ld Doll 1 ' 47 3 Idem ' 51 2V2 82 Idem ' 56 I 2>4 SO Idem ' 56 n 2M 86 83 79 86 N-Indië ' 37 A 3 89}t 89t Idem ' 56 ni 2 % 86 Idem ' 59 2i,è 83 86 83 Bank - kredietwezen Breda ' 54 2 % 75 Dordrecht ' 56 2Vs 77 75 77 B.N.G ' 57 6 100 99 ld ' 58-59 iV2 88 88 % Eindh ' 64 214 — ld ' 60 in/v 4 % 89 89 Enschede ' 64 2 % 76 ' s Grav ' 52-1 21/2 87 Idem'52 n 2'A 88 76 87 88 Actieve aande en R'dam ' 52-1 2 % — Idem ' 52-n 2\i 87 91 Idem ' 57 2 % 87 88 Cultures Utrecht ' 52 2y3 105 103 Amst Rubber HVA 102 134 101 133 Z-HoUand ' 57 2^4 88iS Z-Holland'59 2Ki 87 Couvert Obligaties 88 87 Handel Industrie n div AKU 386 384 A.K.U 41/2 1175 Amstel Bier 5 % 116 117 116 Dell Mtl eert 85 Hoogovens nrc 49S Van Gelder 4?i 93 93 Philips Gem B Unilever CvA 119t 125.90 124.20 Hoogovens 5 % 114 Scholten Foxh 414 104 113 104 Jlünbouw en Petroleum Intern instellingen Dordt Petrol 693 687 87 ld 7 pet Pref 690 686 VVereldb ' 55 3»/4 87 Kon Pet 60-20 151.90 151.20 Scheepvaart en Luchtvaart Europa H.A.L Java-Ch P nrc K.L.M 125 191} 247.60 125 190 241.50 E.G.K.S $ 514 - België ' 61 4>i 921 Dortm H.H 7 WO Gelsenk Bgw 7 100 9UL 100 101 97B KNSM nat tiez Kon Paketv 198 193 Cere H E 5 iVa 97B Noonv ' 55 414 — 90 98 Stv Mij Ned Niev Goud nrc 102 « rika Van Ommeren c 222 2234 Rot Lloyd 154 153 * U.v.Z.-Afr ' 66 4 — 91 Scheepv Unie 150 * 150 A.A.R dev 414 90 90 Niet actieve obligaties Niet actieve aan delen Prov Gem publ lichamen Participatiebewüzen A'dam 47 3 ^ _ 88 Alg Fonds 1/1 1255 1253 A'dam 48 SVa 87 87 Converto 1/1 1095 1095 R'dam'52I 4^1 H.B.B bel d 790 Holland Fund 485 800 482 Bank - krediet - en verz wezen Interbonds 657 657 Intergas 48240 482.70 B.N.G ' 65 6 VVereldenergle 271 272 B.N.G ' 66 5 % B.N.G ' 65 5ii Aand in beleggingsmüen B.N.G ' 58 5',4 93 B.N.G ' 64 5"4 91 ^ 91 A.B.M f 50 142 142 B.N.G ' 58 6 91 91 D.I.F 134.50 133.50 B.N.G ' 64 5 90 90 Interunie ƒ 50 191 191 3.N.G wb 52 41,4 90 90 Nefo f 50 98 98 B.N.G r.SPb ' 52 164 164 Robeco ƒ 50 221 221 [ d ' 57 146 146 Unitas ƒ 60 478 475 3x.-f Mi ] ' 58 514 96 96 Ver Bezit ƒ 60 117.50 117 Bx.-t Mij ' 58 SVi 96B 96L Europafonds 110 488 488 Gr 1 C.b ' 52 5 92 f 92 Unifonds 20 pb 492 488 Midd er ' 57 4 % mi 98 Eurunlon 10 pb 112.90 112.90 Midd er ' 56 4 98 98 Valeurop 10 pb 638 638 Mid d er ' 65 6?i 96 96 1 Can Gen F e 20i 20 23 Unilever lager A3ISTERDAM 11 november — Even nadat de beurs vanmiddag de eerste olflciële koersen had geregis treerd kondigde het ÏJnileverconcem de voorneraens aan over te gaan tot de uitgifte van ƒ 300 min 6 pet obli gaties waarvan de uitgiftekoers Ja ter zal worden bekendgemaakt Hier mede werden de geruchten van woensdag ter beurze over een derge lijke lening vanmiddag bewaarheid Doordat deze aankondiging na de ope ning van de beurs werd gepubliceerd veroorzaakte dit grote moeilijkheden voor de hoeklieden van Unilever in verband met hun middenkoersop drachten JVa een opening op 124.90 daalde de koers na de aankondiging van genoemde obligatielening snel tot 123,60 Later op de middag ti'ok de prijs aan tot 124,30 De slotprijs van woens dag was 125,85 De gepubliceerde kwartaalcijfers van het Philipscon cem werden ter beurze niet ongun stig ontvangen Philips opende op 119,40 doch liep later terug tot 119 118,85 Kon Olie schommelde rond de 151 151,75 De handel in de Uni leverlioek was gedurende de gehele middag actief In de overige hoofd fondsen ging weinig om AKU moest wederom een kleinigheid prijsgeven terwijl Hoogovens op 495 onveranderd werd geadviseerd KLM lager door dr * dit fonds woensdag in Wall Street 2^s dlr inzakte In de scheepvaarthoek was het zeer rustig De koersveranderingen had den weinig te betekenen Ook in de leidende cultures ging weinig om Cert Deli werden eerder Iets hoger geadviseerd De staatsfondsenmarkt was iets gemakkelijker terwijl de BNG leningen eerder iets lager in de markt lagen In het aandeel EMS is woensdag voor nom ƒ 418.000 omgezet De EMS heeft medegedeeld dat voor de om wisseling van de aandelen in obliga ties geen inkomstenbelasting behoeft te worden betaald Op deze medede ling steeg de koers van EMS gedu rende de niet officiële ochtendhandel van 210 tot 224 De stukken deden woensdag officieel 216 Vanmiddag werd een advieskoers opgegeven van 220 tot 225 Mogelijk dat de EMS be gin volgende week met nadere gege vens plus cijfers komt over de gang van zaken tot dusverre in het lopende boekjaar aldus de beurs Aandelen Blaauwhoed kregen een iets hogere advieskoers op de 2 pet extra divi dend na het gebruikelijke dividend van 10 pet * AMSTERDAM — De algemene vergaderingen van de Algemene Friesche Levensverzekering-Maat schappij en van De Groot Noordhol-landsche van 1845 " hebben dr J Vis ser met ingang van 1 januari 1966 tot directeur van deze maatschappijen be noemd 140 432 155B 176 210 161 106 106 90 380 171 447 163 560 1314 435 152 178 210 157 103 106 90 3851 i74 451 166 568 126 85 290 174 Ver Mach t Ver Touwfabr Vettewinkel VezelVerw N.I Vihamtj Vorstenl Cult Vred Rubb cert De Vries IJzer Vulcaansoord VValvlschvaart Wereldhaven Wemink's Beton Wessanen Wilton-F.-Br. Weyers I en H v Wük en H 212 224 86 261 815 220L 165 122 502 295 258 329 159 190 143 ' 441 387 214 99 2794 2504 390 ' 388B 3304 338 ' 490 140 170 230 Zaalberg Zeeuwse Conf Zwanenberg Org 3Iünbouw en Petroleum Alg Expl Mij BiUiton I BlUiton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-50 Maxwell P Moeara Enim a ld c opr bew ld 1 winstb ld 4 winstb Oost Bomeo MIJ Scheepvaart Furness Oostzee 37L 399 149.50 150.60 402 151.60 151.60 i32.50E 132.50 1740 1740 2900 SOL 2900 77B Spoor - en Tramwegen Geld Tram — Nederlandse Antillen AnUl Brouwerij Ant Verffabr El Mij Aruba België Gevaert Duitsland Mannesm cert 81 132 132 Uollarfondsen certificaten 68 53 lOiV 101 20,'e 45 38 10 18 65 64 79 32 37 5i 76A 54 86 30 20 64 245 59 115 104 22 542 47 66 121 36 23 87 55B 55 59 69 53 10 101 20 46 38 lOA 18 65 65 80 37A 5ft 54 87 30 20 Can Pac Imp Oil Inland N.G Int Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am T and T Anaconda Atchison T Bethl St Chadboum Ches a O Chrvsler Cities S Columb Gas Curtiss W 65 244B Douglas Aire Du Pont Ford Motor General E Gen Mot Greyhound LB.M Int Flavours a.F 47 Jones a L 66 Kenn Copp 113 106 22 548 121 36 85 55.fe 55 59 Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Perni Rail Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel SheU OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand OU N.J Studebaker P Sun M.C Texasinst Tide Water Union P.R U.S Steel Western B C West Elec WUson Woolworth Un Miiüèra froIoJuatiM 45 43} 65} 69} 45 75} 82} 21 31i 158 51 42A 49 34i 58 48 28 610 4 45 43 65 69 44 82 '> o | 31 160 50 42A 49 34 58 38 29 610 a 503 102 
24 DONDERDAG 11 NOVEMBER 1965 UTBECHTSCH NIEUWSBLAD & MIWS Klassieke meuDelen zijn weer modern Steeds meer jonge mensen gaan er toe over om in een modern interieur klassieke meubelen te plaatsen De gezelligheid de sfeer en de stijl van klassieke meubelen maken uw huis tot een thuis „ o wondde scïionk zweren „ En zi ] als zij toch „ Het heid ' Luke seling En ¦ op „ Er Bij Serrée in de Nachtegaalstraat vindt u een enorme collectie van deze bizondere meubelen Originele modellen stoelen fauteuils banken eethoeken dressoirs enz enz Bij Serrée kunt u juist die meubelen kiezen die uw woning zo'n apart persoonlijk en origineel karakter geven B/j uw ktus wordt u door onze verkopers vakkundig geadviseerd Luke gen voor s De Whitfiel Bridget uit het Luke eieren „ Ik mensen bedoel (Hij te NACHTEGAALSTRAAT 2 6-8-51 als extra voordeel bij alles wat de Philips thermostaatpan u biedt 932887193139509449157???30182693883 Nu hoeft u geen dag langer de unieke voordelen van de Philips thermostaatpan te iiiiiiiiiimmjm missen Uw kookkunst kunt u nu nog beter ontplooien Stoven bakken braden en op ' iiilllll i^^^iiilllilliillllllli ^^ de juiste temperatuur houden van gerechten zijn enkele mogelijkheden waarmee de - 4f [||||| | i^^^^^^^^^^f ^ B Philips thermostaatpan u verwent Een mals stukje vlees een kippetje een lekker nl liiilili ill ^^^^ 1 ^ soepje nasigoreng of een heerlijke cake wat u maar wilt De thermostaat houdt de i ||| ||| ji|iiiiliii ^ ingestelde temperatuur constant het gesloten verwarmingselement zorgt voor gelijk v'^'^'^^^^ilffll IIm ^ matige verdeling van de warmte U hebt er geen omkijken naar Met temperatuur fcsa^s^fe -- ^"^^^^^'^^ regelaar en bakplaat " 7Q QC *^ ^ compleet / v7.v70 ' t is'n PHILIPS uw merk van service en vertrouwen ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE SPECIALE AANBIEDING VOGELLIEFHEBBERS OPGELET Muskaatvinlcen Ekstertjes Glansekstertjes Geeinekwida's Geelschouderwida's Granaaat Astrilden Melba Astrilden Parelhalsbandamadinen Rode Druppelastrilden Binzen Astrilden Gordelgras vinken Bicinow Astrilden Diamantvinken Cerusamadinen Orrixwevers Indische Nompareils Senegalpapegaaien Agaporn Bosacollie Congo Papegaaien Derbianparkieten Zebraduifjes Diamandduifjes Australische Kuifduiven Californische kuifkvvartelsZ Afr Glansmerels 3 — p.p 4..50 p.p 4..50 p.p 6.50 p.p r > — p.p 7 — p.p 10 — p.p 6 — p.p 5 — p.p 9 — p.p 9 — p.p 1.5 St 14 — St 12.50 St 65 — p.p 4..50 p.p 3.50 p.p 27.50 p.p ƒ 100 — p.p ƒ 110 — p.p ƒ 290 — p.p ƒ 85 — p.p ƒ 8i5 — p.p ƒ 10 - p.p ƒ 115 — St ƒ 3 ƒ 3 ƒ 18 ƒ 18 f 14 S5 35 30 ¦— pp 50 p.p — p.p PP — St •— PP — p.p P-P ¦— P-P — p.p PP •— P-P •— P-P ¦— P-P •— P-P - p.p — St pp - — st — p-p - 50 p.p 50 p.p ¦— pp ¦— P-P — St ZUverbekjes Zwarkopnonnen Witkopnonnen Oranjewevei's Grijze Zebra vinken ƒ ƒ ƒ ƒ 65 50 40 85 75 65 14, 17 15 25 75 Witte Zebravinken Zwartmaskerzebra vinken Mozambiquesijsjes Japanse Meeuwtjes f ƒ f f 1 1 1 1 ƒ ƒ ƒ 400 ƒ "¦ ƒ 17 ƒ 65 ƒ to ƒ 15 St Helenafazantjes Angola Blauwfazantjes Mexicaanse Norapareils Kode Kardinalen Koodkuif kardinalen Driekleurpapegaalamadinen Staalvlnken Bandvinken Valkparkielen Bourksparkieten Roodrugparkieten Praclit Rosella's Tamboerijnduitjes Zilverkopduifjes Chinese dwergkwartelsJava Aapjes Kom vrijblijvend naar onze collectie kijken WAAROM IS DE „ VOGELVRIEND " ZO GOEDKOOP OMDAT HIJ ZELF IMPORTEUR IS VA ^ VOGELS EN DIEREN IMPORT - EXPORT Ü\V ADRES IS t wat ik geloof van nieten we wilden ritus ster U verteld sticht? voor de Luke field diens rend hier mijn moet van Hier werk „ DE VOGELVIIEND " Lijnmarkt 37 Utrecht telefoon 030-18S83 < i > A-Kring Utrecht b der Bescherming Bevoilcing Het Hoofd Bescherming Bevolking van de A-kring Utrecht b roept gegadigden op voor het verrichten van Concierge - en bodediensten De aanstelling geschiedt voorlopig op arbeidsovereenkomst en de salarisgrenzen bedragen ƒ 418 — - ƒ 595 — per maand exclusief huurcompensatie en 4 % vakantie toelage De A.O.W.-premie is voor rekening van de kring Voor het verrichten van onregelmatige diensten wordt een extra beloning toege kend De werkzaamheden omvatten o.m het des morgens openen en des avonds sluiten van de toegangen tot het kantoorgebouw aan de Lange Nieuwstraat 63 te Utrecht het doen van boodschappen ten behoeve van de dienst en het verzorgen van stencil - en bindwerk De aan te stellen functionaris voor wie de mogelijkheid bestaat benoemd te worden tot concierge bode A moet te zijner tijd gaan wonen in de dienstwoning boven het genoemde kantoorpand Schriftelijke sollicitaties in te dienen bij het Hoofd Bescherming Bevolking Lange Nieuwstraat 63 te Utrecht uiterlijk 14 dagen na het versöhijnen van deze advertentie V - Wij kunnen plaatsen schrijfmachinemonteur leerling schrijfmachinemonteur i CXlV^Z KAÏÏrOORMArillNES y Oudkerkhof 12 UTRECHT Telefoon 15539 Zadelstraat 33 Nachtegaaistraat 14 Hammarskjöldhof 77 LAMMERTS VAN BUEREN vraagt ASSISTENTE voor de boekhoisding Kantoorervaring vereist Enige kennis van boekhouding gewenst doch niet noodzakelijk Wij bieden een goed salaris en een gezel lige werkkring met afwisselend werk Sollicitaties aan Zadelstraat 33 afdeling boekhouding Mondelinge sollicitaties alleen na afspraak Telefoon 12791 Ziekenhuis „ Zonnegioren " Soest Wij zoeken voorziening in een vakature die per 1 jan a.s ontstaat in onze polikliniek Het gaat om een VROUWELIJKE MEDEWERKER in de leeftijd van 18—25 jaar die de poli - kliniek bezoekers ontvangt de gegevens van hen noteert en verwerkt de bescheiden van de specialisten gereed maakt en verder eenvoudig administratief werk verricht Vereisten zijn de diploma's MULO A en typen Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de adminis trateur GEVRAAGD LEERLING-KAPSTER Damesicapsaion IVIarcel Van Llmb Stirumstraat 8 Utrecht telefoon 14082 Wij komen bij u langs met de nieuwe Victor loi Een proefrit in de nieuwe Victor is méér dan een test - het is een belevenis Dat is te danken aan de verjongingsioop aangeb een vrije arm zig zag NAAIMACHINE van Euro pees fabrikaat iets licht bescha disd Van ƒ 466 voor ƒ 375 Beta ling In overleg Vrijblijvende de monstratie Te bez G A Wil lens Herenweg 33 bij de Am sterd straatweg Telef 23698 Utrecht Tevens reparatie-inrich ting ^ the shop for men Heeft u een LAP STOF Wtj ma I^en ' n kostuum naar maat Cou peursliezoek thuis Utrechts Maatliledingbedrijf Amsterd straatweg 144 g telet 18840 te Utrecht Steenweg 64 vüör goede MAATKLEDING L'trccnts Maatkleding Bedrijl Am.=;terd straatweg 144 g telet 18S40 \' oor STOFZUIGERS alleen de beste merken vanaf ƒ 145 zonder vooruitbetaling Is uw adres Radio Velder Amsterd straat wes 6 te Utrecht Telef 16110 Voor alle merken PICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bij het voor Utrecht en oniKOving zeer bekende adres Radio Velder Amsterd straat neg 6 Utrecht Telef 16110 Voor slechts ƒ 139 kunt u al een TR.\.\SISTOR RADIO aanschaf fen zonder vooruitbetaling bij lu t betrouwbare adres Radio Velder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 Voor mooie muziek In uw auto n-.oet u ' n AUTORADIO hebben al vanaf ƒ 149 zonder vooruitbe taling Storingvrije muziek Radio Velder Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 ƒ 3 per week BANKSTELLEN televisie kleding enz Telefoon « L'593 Huur Philips TELEVISIE voor ƒ 25.95 per maand zonder voor uitbetaling maar met recht van koop Morgen al bij u thuis Bel dan voor 6 uur 020 ¦ 249767 en ' s avonds 02964 - 18664 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.50 «• apeibedden ƒ 69 divanbedden j ' 24 "' O 2-pers Slaapkamers ƒ 119.50 tweedeurs linnenkasten ƒ 125 zware weefstoffen ƒ 2.25 Dobhystoff en ƒ 2.95 cretonne ƒ 1.99 terlenkaval ƒ 0.98 keu kenbont ƒ 0.75 keukenvitrage ƒ 0.98 Pracht eerste keus KOLENCON VECTORS grote capaciteit nieuw in krat diverse bekende merken ƒ 160 tot ƒ 200 onder de nieuwprijs met volle garantie Financiering mogelijk Marg v Patmadreef 25 Utrecht Over vecht Telef 030 - 712308 Pracht Bronco Pasja KOLEN CONVECTOR grote babycom mode 2 gotische fauteuils 2 teak fauteuils 2 moderne lig stoelen Kelim oorfauteuil pracht pluche gangloper 6 meter Bocal kolenconvector Spinozaweg 74 Utrecht KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Moderne skaibank stellen ƒ 277.60 met losse kus sens ƒ 375 bergmeubels ƒ 137.50 moderne eethoeken ƒ 129 om bouwen ƒ 17.50 pasklare om bouwgordijnen vanaf ƒ 12.50 KOMT DAT ZIEN aUeen Oude Gracht 10 Export vocaleum ƒ 2.50 traplopers ƒ 1.98 tafelkle den ƒ 6 stoelbekleding ƒ 3.95 karpetten met kleine schoon heidsfoutjes voor halve prijs KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Gratis genaaid en ge legd Bouclétapijt ƒ 7.50 wol bouclé ƒ 15.90 kamerbreed ƒ 31.50 KLEUTER - en KINDERKLE DING Helanca lange broeken v.a ƒ 9.85 Bing maillots ƒ 6.50 Annoracks met teddyvoering ƒ 19.50 kleuter jasjes met lange broek ƒ 32.75 kleuter jasjes cour tel en velours ƒ 23.96 sportieve kinderjasjes wollen caban ve lours ƒ 40.50 kamerjasjes ƒ 9.85 dusters ƒ 8.36 peignoir ƒ 7.05 jongenspakjes met lange broek ƒ 26.95 ' enorme sortering wollen truien vesten plooirokjes over goolers jurkjes regenjassen plastic ƒ 3.60 lakplastic regen jassen ƒ 6.95 Heisen Sr uitslui tend Rozenstraat 3 bij St Ja cobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht KO.MT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens ƒ 12.95 zware wollen dekens ƒ 13,95 1007o wollen dekens ƒ 35 kampeerdekens ƒ 5.50 vlokma trassen ƒ 24.50 blnnenverende matrassen ƒ 42.50 polyether ma trassen ƒ 29.50 fln$t()ua TV ' demonstratie aan tiuis Bel RADIO LENSINK Leéuwstraat 25 Utrecht tel 19774 2de hands TELEVISIE reeds vanaf ƒ 50 Alle toestellen zijn door eigen Technische dienst goedgekeurd Radio Tolsteeg Twijnstraat 46 Utrecht Telef 29ST0 KANAALSTRAAT 67 Telefoon 34557 BERINI F 55 van rijkspolitie met kenteken Snel goed en mooi ƒ 176 per stuk R Schut Biokstraat 2 telef 11776 Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telet 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden MUMI PARKETVLÜEKEN van af ƒ 23.60 per vaf Volledige ga rantie ook schuren en repare ren wij oude parketvloeren Laan van Engelswier 1 bis Utrecht Telet 41487 1 ' M voor oude STOFZUIGER,Kec'btstreeks van fabrikant gra tis demonstreren ƒ 135 bij inle veren van stofzuiger ƒ 85 üuhop termijnbetaling Stofzulgerfabnek Marmontweg 18 Auster litz Telef 03439 - 274 T.\'.-APPARATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanat ƒ 225 53 cm vanat ƒ 376 alles met volledige garantie en prima ser vice Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 t elef 19302 TV defect Repjtratie aan huis TELEFOON 18296 voorheen 33608 SUèDE DAMES - en HEREN KLEDING in diverse kleuren enmodellen Henk Temming St Ja cobsstraat 63 Utrecht NAPPA en ANTIKA dames - en herenkleding Henk Temming St Jacobsstraat 63 Utrecht Telef 25771 Te koop 2-delige SCHUIFLAD DER prijs ƒ 12 en speelgoedga rage met diverse autootjes prijs ƒ 10 Br no 1-3308 bur UN Te koop aangeboden gebruikteAUTOBANDEN voor luxe auto's,alle maten In prima staat gra tis monteren Gildstraat 01 a te Utrecht SPIJKERS in pakken van 6 kg ƒ 2.45 elektromotoren 5.8 pk ƒ 17.50 hamers ƒ 2 nijptangen ƒ 3 houtbeitels 4-deiige set ƒ 6.75 krulssleutels ƒ 6.50 com binatietangen ƒ 1.95 zagen ƒ 4 schuurschijven ƒ 0.10 oliespuiten met pomp ƒ 3.60 gereedschap kisten 6 delig ƒ 13.50 slijpma chines ƒ 7.95 bankschroeven ƒ 9.75 waterpomptangen vanaf ƒ 2.75 handboormachines vanaf ƒ 12.76 booromslagen ƒ 7,50 etc etc Alleen voor goede gereed schappen A de Jong Oude gracht 210 tel 10228 bij de Ham burgerbrug KINDERNAAIMACHINE Of een naaibox geven wij cadeau in no vember bij aankoop van een zig zag naatmachine Etna Anker Phoenix enz Am van Basten Voorstraat 7 c hoek Wijde Be gijnestraat telef 15598 Nieuwe Koekoekstraat 22 Utrecht Tel 27085 WERPPOPJES 2.50 poppenkle ding v.a 2.60 negerpopjes 30 cm 1.00 Poppenziekenhuis Jaco bijnenstraat 2 7-9-10 Utrecht Hebt u pijnlijke of moeilijke voe ten Wondt u tot NOZ ' STEUN ZOLEN voetbedden maat - en orthop schoeisel Gemakkelijke elegante conf schoeneii en goed verzorgde reparaties Alleen bij A Noz Jan V Scorelstraat 29 a tel 17677 Ook thuis te ontbieden Zwarte Franse PIANO Prijs ƒ 190 Wooldrlk Voorstraat 22 bis te Utrecht Te koop aangeb GRAMMO FOONS in prima staat Te be vragen Waterweg 47 De Bilt Exclusief klein Chippendale BANKSTEL zijkanten Enngels riet nieuw gestoffeerd wol prijs ƒ 350 Event tafel M A de Ruyterstraat 61 Maarssen 5 december Alle SINTER KLAASLIEDJES op een 45 toe-renplaat slechts ƒ 1.98 Muziek Staffhorst Drieharingstraat 5 telef 14242 Nachtegaalstr 9 telef 25781 Te koop Scharff WASMACHINE met verwarming ƒ 75 wandelwa gentje Mutsaerts ƒ 25 kinder ledikantje met hemeltje ƒ 20 kinderzitje met scherm ƒ 5 Alles in prima staat Joh Brouwer laan 30 Transwijk Na 6 uur Te koop in zeer goede staat mo derne WANDELWAGEN compl met wagenzak Min Talmastraat 101 11 Utrecht Sparta BROMFIETS 1961 in pri ma staat prijs ƒ 140 Schelde straat 9 Te koop KINDERLEDIKANTJE en commode In zeer goede st Abstederdijk 124 2e net ANTEISINE Geplaatst vanat ƒ 45 Telef 715671 tussen 8 9 uur en na 18 uur Aangeb wegens overcompleet ' n mahonie HUISKAMERAMEU BLEMENT ' s Avonds na 7 uur Boomstraat 19 bis Utrecht BRUIDSJAPON lang met kort sleepje inclusief korte sluier maat 38 40 Merwedekade 226 bis te Utrecht Na 19 uur Te koop prima TELEVISIE bouwjaar 1963 53 cm beeld van ƒ 980 voor ƒ 350 Ie en 2e net z.g.a.n Hoogstraat 83 Utrecht ONROERENDE GOEDEREN Te koop te Utrecht leeg WOON HUIS met achterom en schuur tje goed onderhouden Prijs na der overeen te komen telef 030 60436 In Hoek van Spengen een al leenstaand oud HUISJE vrij te aanv ƒ 20.000 Inl bij J Tijs sen Harmeien 03483-1484 bijk V d Fa Hol-Molenbeek Op 3 km van Utrecht 2000 m2 INDUSTRIETERREIN met plm 300 m2 bedrijfsruimte en grote bungalow te huur voor ƒ 17.500 p j Inl bij J Tijssen Harme ien telef 03483-1484 bijk v d Fa Hol Molenbeek Te koop gevr in Utrecht of dir omg « en BEDRIJFSPAND of fabrieks-ruimte Br m opgaaf van ligging no 1-3222 bur UN Kleine BEDRIJFSRUIMTE met bovenwoning in centrum stad Koopsom ƒ 38.000 k.k Benevens enkele interessante beleggings percelen Inl Mak Kant W Ei sing P Breughelstr 4 telef 16296 Utrecht Te koop BOERDERIJTJE omg Rumpt Gellikum totaal 270 m3 grond moet gerestaureerd wor den ƒ 9600 k.k A H v d Berg Mgr v d Weteringstraat 2 te Utrecht Te koop ' gèvr CAFé met volle ^ dige vergunning op goede stand Br no 1-3328 bur UN Te koop aangeb riante WOON ARKEN twee verdiepingen met of zonder ligplaats omg Utr Ook inruilboten v.a ƒ 4.000 voor weekend en vakantie drijvende bungalows - Financiering mogel Inl bij bemiddelingskant M G van Dijk Meidoornlaan 5 Har melen telef 03483-1761 Bilthoven vrije vestiging Mod TUSSENWONING met tuin en schuur Bevat gang suite keu ken kelder Boven 4 kam dou che Zolder met vaste trap Spoe dig leeg te aanvaarden Vraag prijs ƒ 49,500 Inl Makelaars kantoor W Buitelaar Dalweg 3a Zeist tel 03404-12254 b.g.g L J Muilwijk tel 03404-13427 Te koop WOONHUIS met zeer grote woonkamer 2 keukens 7 sl.kam flinke werkplaats Omg V^eartsenijscltool Leeg te aanv Gesch als bedrijfspand Koop prijs ƒ 70.000 k.k Br no 1 3403 bur UN Te koop TUINDERIJ 1 ha gem Harmeien met warenhuis ijze ren onderbouw 1200 ranoen geen tussenpersonen Br no 1-3411 bur UN - Te koop BENEDEN - en BOVEN HUIS waarvan bovenhuis leeg huuropbrengst benedenhuis ƒ 600 Vraagprijs ƒ 30,000 omtrek Bilt straat Aardig perceel voor be legging ƒ 8,000 huuropbrengst ƒ 613 telef 030-61941 Te Montfoort halve VILLA m gar uitzicht over IJssel tuin.Woonkam keuken badkam 4 sl.kam Bouwjr ' 58 Vrije ves tiging dir leeg Kooppr ƒ 50.000.Inl Van der Plaats ' Woning bureau Spoorstr 11 Utrecht tel 137S8 Te Utrecht Oudwijkerveldstraat NIEUWBOUW 4 kam ƒ 27.000 Berkelstr 5 kam aom zold ƒ 30.000 Inl Van der Plaats ' Woningbur tel 13758-83161 Te Utrecht Kievitdwarsstr 6 kam badkam zold ƒ 30.000 Smaragdplein 4-kamertlat 4 hoog ƒ 35.000 v.o.n Inl Van der Plaats ' Woningbur tel 13758 83161 Te Hoograven 6-kam PARTER REFLAT ƒ 42.500 Detmoldstr heel huis 5 kam zold ƒ 42.500 Inl Van der Plaats ' Woningbur Julianaweg 155 tel 83161 Op Kanaleneiland heel WOON HUIS met 4 sl.kam ƒ 49.000 Hoekwoning Cortezlaan 5 kam ƒ 65.000 Inl Van der Plaats ' Woningbur tel 13768-83161 Spoor straat 11 BELEGGINÜSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten ook afzonderlijke percelen Aanb met vermelding huurop brengsten ligging en koopsom aan Makelaardij Nic Rtjksen Wittevrouwensinge 63 Utrecht telet 16012 Te koop 1-2-3-4 KAMERFLATS te Utrecht Koopsom van af ƒ 23.500 vrij op naam Voorzien van cv badkam en lift Vrij uitzicht over plantsoen Inlicht Mak kant E v Bokhorst Stad houderslaan 5 tel 26250 Utrecht Diverse leuke ARBEIDERSWO NINGEN aangeb van ƒ 16.000 tot ƒ 22.000 Telef 16881 HUIS te koop drie jaar oud bev grote eetkeuken en huls kam en drie sl.kam douche cel zolder tuin m achterom en schuur Corn Roobolstraat 136 Leeg te aanvaarden Gevraagd legale LIGPLAATSEN voor woonarken te huur of te koop Brieven aan Postbus 14 Breukelen Op 7 km van Utrecht een BOER DERIJ 1.97 ha gedeeltelijk ver huurd en het grootste gedeelte leeg te aanvaarden ƒ 150.000 Inl bij J Tijssen Harmeien telef 03483 - 1484 bijkantoor v d Hol Molenbeek In Harmeien alleenstaand huls met 2 % ha grond waaraan 1 ha boomgaard 1600 va glas Prijs ƒ 150.000 Inl bij J Tijssen Har melen Telef 03483 - 1484 Bij kantoor V d Fa Hol-Molenbeek HOEKHUIS in De Meem vrU zicht langs de Rijn Prijs nader overeen te komen mits huur huis wordt achtergelaten In Utrecht Inl bij J Tijssen Har melen telef 03483 - 1484 Te koop gevr leeg te aanvaar den HERENHUIZEN midden standswoningen en winkelwoon huizen In alle prijsklassen Te vens objecten voor geldbeleg ging Aanbiedingen aan H Rijk sen jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Div HERENHUIZEN villa's middenstandswoningen etc te Utrecht en omgeving aangebo Inl Makelaarskant D v d Hooff Hezer Enghweg 98 Den Dolder tel 03402 - 5818 Nieuwe WOONARKEN naar uw ontwerp Ligplaats omgeving Utrecht ook z.g varende arken Arbo " Postbus 14 Breukelen In De Meem HOEKHUIS plm 300 m tuin 16-12-'66 leeg ƒ 47.500 Montfoort middenhuis ƒ 88.500 Cuiemborg huis en garage ƒ 45.000 I Jsselstein hoekhuis en garage 4 slaapkamers en zolder ƒ 47.000 I Jsselstein middenhuis 4 slaapkamers en zolder ƒ 37.500 Harmeien semi-bungalow drie slaapkamers gr kamer ƒ 65,000 Harmeien hoekhuis en garage en stoft 380 mf tuin ƒ 48.000 Vleuten landhulsje en cv ƒ 81.000 Inl bij J Tijssen Har melen telet 03483 - 1484 Bijkan toor V d Hol-Molenbeek AUTO'S MOTOREN DKW F 11 de Luxe 1964 km stand 37,000 met radio van Ie eigenaar Telef 710602 AIJTUVEKHUIIK BKIl-JAN'l Brlljantlaan 11 Hoograven naasi Shell station Opel Kadett t:ur Una V.W Luxe Telet 29410 h g.g 29417 AUTOSHOWROOM HOOGRA VEN 1 Opel Kadett 1965 12.000 km gelopen auto is niet van nieuw te onderscheiden 5 NSU's Prinz 4 1969-1961 Deze auto's worden onder volledige garantie verkocht 5 NSU's Prinz 4 USA uitvoering 1960 ' 62 motorisch en mechanisch zijn deze auto's 100 % 1 V.W exportuitvoering 1962 20,000 km gelopen met veel accessoires Elk deskundig on derzoek toegestaan 1 Taunus 12 M 1964 21.000 km gelopen van Ie eigenaar en keurings rapport 1 Renault R 8 1964 20.000 km gelopen van Ie eige naar auto is in zeer goede staat en keuringsrapport 2 Opeis Ka det 1962 1964 de Luxe 40.000 46.000 en 50.000 km gelopen met vele accessoires en keuringsrap port 1 DKW F 102 Super 1966 niet van nieuw te onderscheiden auto is van Ie eigenaar 1 NSU Prinz 4 1963 met slaapbanken met radio en vele accessoires 1 Glass 1204 1966 met toérentel ier radio slaapbanken en meer dere accessoires Goed voor top snelheid van 170 km Inkoop in ruil financiering van 6-36 mnd en van 3-12 mnd garantie Jan van Arkelstraat 7-9 telef 81104 Utrecht Een Lelijk Eendje 1959 kleur grijs leuk wagentje voor ƒ 975 een Lelijk Eendje 1960 kleur grijs met nieuwe bekleding ƒ 1200 een Lelijk Eendje 1960 kleur groen met derde ruitje ƒ 1200 Lelijk Eendje 1960 kleur licht blauw mooi karretje ƒ 1200 Le lijk Eendje de Luxe 1961 kleur tomaatrood ƒ 1550 Inruil Finan ciering mogelijk DE EEND Waterweg 241 De Bilt hoek Cïroenekanseweg telef 62050 Een snelle sportieve RENAULT GORDINI aug 1961 71.000 km in zeer goede staat met schulf dak radio schijnwerpers en sportuitlaat voor ƒ 1650 De Eend Waterweg 241 De Bilt hoek Groenekanseweg Tel 62050 EXPERTISE-BUREAU STOÜT JESDIJK Amersfoortsestraat 95 a Soesterberg telef 03490 - 15529 biedt aan de navolgende personenauto's welke vanaf het bouwjaar 1959 ten voUe worden gegarandeerd voor 10.000 km Peugeot 404 1963 1963 1960 Peugeot 403 1960 1959 1968 1957 1956 Peugeot 403 1968 Familiale Peugeot 203 1958 Citroen Ami 6 1962 DKW Junior 1963 1957 Ford Anglia 1959 Ford Consul 1968 Ford Taunus 17 M 1959 Sta tioncar Morris Minor 1956 Re nault 4 L 1962 Renault Dau phine 1963 1958 NSU 1962 Opel 1200 1960 Studebaker Lark Vin 1962 Te koop GOGGO Sportcoupé 44.000 km gelopen Prijs nader overeen te komen aan particu lier Hoofdstraat 90 Driebergen Te koop VOLKSWAGEN geslo ten BESTEL 1960 Telef 03406 - 412 De Meem MONTY-COATS Camel - Marine v.a 49,50 4DAM0 JASJES I v.a 37,50 KNIEKOUSEN I AUe kleuren 6,90 ALLEEN U.S.A American Hall POTTERSTRAAT 26 Te koop aangeb VOLVO SPORT 544 met radio en schuifdak en nieuwe banden prijs ƒ 3250 Tel 35860 Te koop REN.AULT 4 L bouwjr 1962 Trumanlaan 621 Te koop DAUPHINE 1959 motor 100 % plaatwerk slecht ƒ 560 Na 6 uur Drift 70 Doom Te koop OPEL REKORD 1955 In goede staat Donderdag en vrijdag na 4 uur Kometenlaan 479 Matser flat Bilthoven Te koop aangeb OPEL CARA VAN 1959 Volkswagen 1962 ID 19 1963 Daf 1959 met nieuwe motor Flat 1960 600 R van Cleef Andreasstraat 25 Utrecht Telef 12351 SIMCA 1000 G.L.S 1965 april met vele accessoires billijke prüs Telef 37591 na 19 uur Te koop PUCH met voetversnel ling ƒ 160 L A Groenewoud Gansstraat l II telef 14825 Z.g.a.n V.W 1200 Amerikaanse uitvoering type 1962 met radio moet weg wegens milit dienst W de Zwijgerlaan 11 Zeist Te koop FIAT 600 1956 in pj i-ma staat ƒ 750 Makassarstraat 6 na 17 uur AUTOSLOPERIJ Van Glnkel Daar kunt u onderdelen verkrij gen van nieuw tot oud en voor alle merken Ook banden ver krijgbaar Ook wij kopen auto's in Hoek Oostbroekselaan Johan napolder Tel 60684 privé 25091 Tijden van half 9 ' s morgens tot 8 uur ' s avonds Hoofdzakelijk V.W Opel en Taunus üeugdelljk ultdeukwerR duur zaam SPlirr en LAKWEKK dl recte bedlening Matton telet 03467 • 269 I krijgt u met ' n PHILIPS 5??245324049 Huisvrouwen hebben hrte ^^^^ rpn \ Nii kunnen bet verKiaren « Lom de wasresultaten met rSps » buitengewoon ounstia ziin Immers een wa» StlVdie yerwa ™* voor - «/ ast in zeer ruim water me ae roXsdoetmetnauwkem ^ nereaeld waternweau d>e het fop na de hoofdwas verdu "^^ en tenslotte maar »» efs 5 keer in ruim water spoedt die m ^^^^^ ' t schoonste wassen Wu kun nen ' t u trouwens ïaten zien Komt u maar eens kijken # Philips wasautomaat Voor liet wassen van 4 kgwasgoed Ineens Met centrifugegang en automa tische zeeptoevoer Drulil de bushalte Haydnlaan 38 Bilthoven telef 2798 Nette WERKSTER gevr voor donderdagmorgen Mevr Tiel Rubenslaan 55 bij Stadion telef 15244 - N'et WINKELMEISJE gevraagd 16 17 jr in nette zelfbedienings zaak Fa Weyman Bouwstraat 28 Utrecht telef 27836 Des avon ds na 6 uur Gevr een net MEISJE 5-daagse werkweek prettige werkkring en een flinke jongen voor winkel werk bij F M Broekman Groen te en Fruithandel Amsterdamse straatweg 434 telef 42236 Gevr een vergevorderd leerling of aank KAPSTER of dames kapper Voor verdere opleiding wordt zorggedragen Aanm Sa lon Kraan ' t Goylaan 72 na 6 uur 72-1 Utrecht tel 80183 SlanU-ïïvaUende ' van zuiver scbeerwoli w """" 49.75 DERNISON AMSTERDAMSESTRAATWEG 298—300 TELEFOON 41544 — UTRECHT Gevr in gezin van 2 personen HULP in de HUISHOUDING van 8.15 16.30 uur Woensdagmiddag vrij om 2 uur zaterdagmorgen om 10 uur Ook in overleg te regelen Event vergoeding reis kosten Telef 030 - 30452 Nette VRL KRACHTEN als mo dinettes en jonge meisjes voor opleiding gevr Eventueel ook voor halve dagen N.V De Wol kam " Jutfase weg 42 Utrecht Telef 82660 Het Joods Herstellingsoord in Den Dolder Baamseweg 58 zoekt een zelfstandige HUISH HULP intern goed salaris prettige werkkring en eigen ka mer Telef 03402 - 2942 Wij vragen voor direct beschaaf de intelligente LEERLING VER-KOOPSTERS prettig en afwisse lend werk 5-daagse werkweek Aanm Altheer's speciaalzaak Drogisterij Parfumerie Boek handel rookwaren Prof van Bemmeleniaan 13 hoek Copijn laan Tuindorp Telef 711187 Tevens gevr een keurig jong meisje voor de huishouding Gevraagd HULP IN SNACKBAR voor alle dagen ook ' s zaterdags en zon dags ' s Maandags vrij Mag ook ge huwd zijn Mevr V d Brink Grift straat 55 Utrecht WONINGRUIL MEISJES gevr voor schoon pak werk in prettige omgeving goed loon premie busvergoeding enz Paperklem Industrieweg 7 en na 6 uur Tolakkerweg 199 Maar tensdijk bus 30 Gevr leerl VERKOOPSTER 5 daagse vverkw Hoog loon Be drijfskleding gratis Aanm G A van Beurden Delicatessen Vre denburg 7 telef 17654 ' s avonds tussen 7 en 8 uur Handelstr 61 1 Oog in Al Telef 35717 Wa hebben prettig schoon werk voor MEISJES Wi3 bieden goed loon prestatietoeslag reiskosten vergoeding enz Warendorf Pa-pier Oude Gracht 334 Utrecht In onze knipafdeling zijn voor direct plaatsen vrij voor erva ren aank en leerl KNIPSTERS Een goed salaris 5-daagse werk week uitstekende soc voorz en reiskostenverg Inl en aanmel ding dag mondeling of schrif telijk Lingerie Industrie May & Co N.V Slotlaan 241 Zeist telel 03404rl2445 Vraag de volledige brochure met alle typen in prijzen tot f1348 of bezoek de Siemens toonzalen in Den Haags Amsterdam of Deventer ^ Provincie Utrecht ^ In het perceel Pieter - ^ straat 1 alhier kan wor den geplaatst een BEKWAME WERKSTER die in staat is zelfstandig de schoonmaakwerkzaam heden te verzorgen Werk tijden van 6.30 tot 9.30 uur zaterdag vrij Beloning afhankelijk van leeftijd en ervaring A.O.W./A.W.W.-premie voor rekening provincie Na proeftijd dienstkleding DIVERSEN Aanmelding dagelijks Ach ter St Pieter 20 of — na 17.15 uur — Achter St Pie ter 27 Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ver meulen gedlplom HüKLÜtiER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijn betaling 1 jaar schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten KoekoekkJokken pendules Vanaf ƒ 2 per week VERLOREN Beloning voor het terugbezorgen van een gouden hanger hartje aandenken van man en dochtertje Vrouw zeer gedupeerd Wilhelminalaan 53 te Zeist LENINGEN ƒ 1000 ƒ 10.000 hy potheken 90 pet autofinancie ring verzekeringen administra ties beleggingen Zaken Ser vice " Oudegracht 276 telefoon 17377 ELL BbJSt'HlKHA.-^K u a voin auto's nieuw en gebt-ulkl niiis niet ouder dan 195B wsarhlj u het geld desgewenst zelf m nan den krijgt om de auto nmiani te kunnen kopen üok verstrekken wi geld op reeds in uw bezil zUnde auto's Bi ] gebruikte auto s geen all risk verzekertng ver phchl Discrete en vlotte aiwik keltng binnen 24 uui gereed Ook s avonds na 7 uui en op zater dag tut half 1 geopend Sttphis Assurantiekantour Oude Grarhi • H)9 bis telef 11276 HERSTEL LAKSc:HAUE aan uw auto zelf Spuit onzirhtbaar hi.i met de originele lak in de origi nele kleur van uw wagen Dub bele spuitbus ad ƒ ü.5(j uit voor raad leverbaar van Ford Daf Citroen Renault Opel Chevro let Vauxhall Buick bouwjaar 1962 1963 1964 1965 Andere bouwjaren en andere merken auto's in vele gevallen met ca 14 dagen leverbaar Verfkelzer Voorstraat 87 Voorstraat 94 Twijnstraat 19 Joh Camphuys straat 47 Utrecht Thuis vermageren zonder dieet Direct 2 maten slanker met een MASSAGEKORSET van zuivere natuurrubber zonder balljnen Alleenverkoop ümko Lljnmarkl 44 Utrecht HUWELIJKEN ENZ Eenvoudig man 55 jaar finan cieel onafhankelijk uit nette wer kende stand keurige verschij ning beschaafde omgangsvor men zoekt een lieve hartelijke VRIENDIN in gelijke verhou ding Br gaan op erewoord re tour no 1-3203 bur UN Net alleenstaand heer m.l eigen huis bewonend zoekt CONTACT met nette dame Br liefst met foto op erewoord retour no 1-3277 bur UN MOEILIJKHEDEN Dan ' n de tective van Internationaal Detec tive Agency Wij behandelen echt scheidingszaken chantage perso neels en bedrijfscontrolediensten opsporingen bewijslevering voor allerlei doeleinden Kosteloos verstrekken wij alle gewenste in lichtingen Schrijf aan Amsterd straatweg 499 Utrecht of bel 030 - 44676 - 44740 Spreekuur ook op donderdagavond van 7-9 uur en verder volgens afspraak Heren uw haar wordt goed ge kapt bij KAPSALON MAKKINK Bekkerstraat 88 Utrecht Telef 23966 Nederlandsche Siemens Maatschappij N.V Den Haag Huygenspark 38-39 tel 183850 Amsterdam N.Z Voorburgwal 312 tel 22054S Deventer Keizerstraat 35 tel 16772 Strabo BEDRUKKEN EN UITVOEREN VAN TRANSPARANTE EN PAPIEREN VERPAKKINGEN In onze Strabofaan-afdeling kunnen wij plaatsen enkele DRUKKERS Jongens en mannen tot 45 jaar met enig praktisch technisch inzicht en gevoel voor verantwoordelijk werk kunnen wij geheel opleiden of omscholen tot gediplomeerd vakman aan een van onze moderne drukmachines voor verpakkingsprodukten De op leidingen worden intern en extern verzorgd Ook kunnen wij plaatsen op deze afdeling enige Voor jongens en mannen die in een korte tijd op geleid of omgeschoold willen worden voor het ma chinaal snijden van moderne verpakkingsmaterialen biedt dit werk vele mogelijkheden Maximum leeftijd 50 jaar Voor onze onderhoudsdienst vragen wij een VAKMAN DRAAIER Voor onze reproduktie-afdeling zoeken wij een of iemand die hiertoe wil worden opgeleid Op ons kantoor hebben wij plaats voor een beschaaf de en accurate JONaSTE BEDIENDE voor lichte administratieve werkzaamheden Leeftijd 15—16 jaar Opleiding b.v V.G.L.O of enkele klassen U.L.O Schriftelijke sollicitaties met vermelding van persoon lijke gegevens opleiding en eventuele ervaring te richten aan onze afdeling Personeelszaken N.V PAPIERINDUSTRIE VAM STRATEN EN BOON DEN BOLDER TEL 0J402 3141 J mmÊmmm ^ den dolderX ^ Strabo ^ J UTRECHTSCH NIEUWSBLAD opfage S5.000 T topkrant van midden Nederland 
32paL v.h Joh Drift 23 Uni mohair-in grijs blauw of camel 98 - 1 ^' Mohair in grijze ruiten 119 AAM ambassade teren lijk maken heidsvei maar de Br van ONZE GLOEDNIEUWE UITGEBREIDE KOLLEKTIE WINTERJASSEN IS NÜ OP ZIJN BEST RAGLAN EN INGEZETTE MOUW MOHAIR CHEVIOTS TWEEDS RUITEN OF UNI MET PLAID - OF IMITATIE-BONTVOERING IN VELE IDEALE PRIJSKLASSEN HET IS NÜ DE IDEALE TIJD OM UW IDEALE WINTERJAS TE HALEN BU C&A • " • KROON Hebt u al kennis gerriaakt met onze kroon-afdeling Moet u beslist doen Van uw stadslucht kan uw uw huid Scherk muleert misbaar Gebruik en f 3 f5,40 licht DB B^r-T In de Eur oostcirc mende lopen gere stroomd bij het komt ' s voor bij oostelijke wordt iets Overigens overwegen kustprov of In ren vond de in Spanj - die uw Ierland ewenkte 

Kranten

Ga naar