Utrechts Nieuwsblad zaterdag 11 september 1965

pagina s Oplage 65.000 UTRECHTSCH ^^ NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J B Nieuwenhuis ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 73ste JAARGANG No 112 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Ab.prüzen ƒ 10.40 p kw 80 et p w Telefoon 16431 — Giro 154949 akistan houdt vast aan plebisciet in Kasjmir Oe Thant spreekt nu met Indiase leiders NIEUW-DELHI — Na twee dagen besprekingen met de Pakistaan se leiders in Rawalpindi heeft secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties zich vandaag naar de Indiase hoofdstad Nieuw-Delhi begeven om zijn bemiddelingspogingen ter verkrij ging van een bestand in het conflict tussen India en Pakistan voort te zetten Door de besprekingen in Rawalpindi is een bestand nog geen stap naderbij gekomen zo zei een Pakistaanse regeringswoord voerder COMMISSARIS VAN KONINGIN „ Loop verloofde paar niet onder de voet " LOENEN *-— Het gemeentebestuur van Loenen heeft opnieuw het beleid inzake woonschepen bij de raad aan de orde gesteld Over dit beleid wa ren onlangs ernstige grieven geuit Onderzoek koff ermoord vrijwel doodgelopen Dader ligt waarschijnlijk „ op het kerkhof ' geld — 20.000 gulden hij had schulden Het moet onwaarschijnlijk geacht worden dat de moord op Kameda in Brussel gepleegd is Wie zou de moeite nemen zich in Amsterdam van het lijk te ontdoen Even onwaar schijnlijk is het dat de moordenaar een Nederlander is Zeker de Am sterdamse onderwereld weet wel an dere wegen om zich van een lijk te ontdoen dan het in stukken te snijden en in een gracht te gooien Ook dit zou er op kunnen wijzen dat Okagaki de moordenaar was Het is nog steeds niet duidelijk ge worden hoe Kameda öp 21 augustus naar Amsterdam is gekomen Zijn ba gage is nergens gevonden Is hij met Okagaki naar de hoofdstad gekomen Men kan het zich alleen maar afvra gen Het gezegde De dader ligt op het kerkhof ' dat Amsterdamse politie mensen bezigen wanneer zij willen zeggen dader onbekend ' spreekt in deze zaak meer dan ooit Ik moet bekennen dat ik in deze zaak meteen ook altijd aan Okagaki denk Er"^'n tal van vragen waarop ik graag een antwoord zou hebben ' sildus hoofd inspecteur Vrijburg Nieuwe verbinding Bnissel-Antwerpen in voorbereiding BRUSSEL — Begin 1967 hoopt men te kunnen beginnen aan de aanleg van een nieuwe autoweg Brussel Ant-werpen ter vervanging van de twee bestaande verbindingen zo werd vry dag in Brussel vernomen De nieuwe weg zal een lengte krijgen van 36.5 km en ongeveer drie miljard Belgi sche frank kosten 316 miljoen gulden Voor de financiering van het pro jpkt zal een semi-otficiële onderne ming worden opgericht waarin wordt deelgenomen door de bij de weg be ü'okken provincies en steden Bloedplasma naar Pakistan gezonden DEN HAAG — Op verzoek van het internationale comité van het Rode Krais te Geneve heeft het Neder landse Rode Kruis vi'ijdag 200 sets bloedplasma naar het Pakistaanse Rode Kruis verzonden in verband met dringende behoefte aan bloed bij do burgerbevolking Van een onzer redacteuren UTRECHT — Utrechts provinciaal bestuur met commissaris van de ko ningin rar C Th E graaf van Lyn den van Sandenburg aan het hoofd iioopt « lat het bezoek van prinses Beati'ix en de heer Claus von Ams berg maandag een gebeurtenis wordt waarbij eerlijk enthousiasme de vrije teugel lirijgt maar waarbü het niet tot excessen komt die uitlopen in een bijna onder de voet lopen van de be zoekers De politie is beslist niet van plan een geestdriftige begroeting van « Ie Prinses en haar verloofde door het Itrechtse publiek tijdens de rondrit < le kop in te drukken aan de andere kant zijn zij die verantwoordelijk zijn voor de orde — en voor het lichame lijk heil van de Prinses — een beetje verontrust door berichten als die uit Zwolle en Haarlem volgens welke prinses Beatrix na afloop van de rij toer daar zo gehavend was dat ze 3 kwartier nodig had om zich voor de lunch wat op te knappen Utrechts smalle straten werken overigens een soepele ordehandha ving in de binnenstad in de hand Veel trottoirs op hef traject van 1)700 meter zijn met vier rijen pu bliek eenvoudig vol tot wilde to nelen en massale doorbrekingen zal het daar nauwelijks kunnen komen al was iedereen door het dolle heen Omgekeerd zullen ook bij minder grote belangstelling van het publiek Advertentie ZOEKT U EEN WONING Lees dan onze advertentie elders in dit blad STAAL-ALBLASSERDAM Plaatselijk regen WKRRSVEKWACHTIXG van het KXMl iïeidig tot zondagavond opgemaal^t te 11.15 uur Zwaar bewolkt met aanvankelijk enkele buien of plaatselijk enige regen en ma ticp tot vrij krachtige wind tnssen zuid < Mi zuidwest Later kans op enkele opklaringen en tot zwak of matig afnemende wind uit wes telijke richtingen Oiig;eveer dezelfde temperaturen als van daag Het KMNI deelt mee Midden boven de Noordzee ligt een depressie die zich langzaam naar het zuidoosten verplaatst De de pressie beheerst het weer in geheel West-Europa Restanten van een re gengebied boven Zuid-Engeland zijn ook in Nederland doorgedrongen De depressie zal ook het komende etmaal nog onvast en voor de tijd van het jaar koud weer veroorza ken Vei-tvacht wordt dat er morgen van tijd tot tijd enige regen zal vallen die een buiig karakter heeft De op klaringen zullen schaars zijn Boven de oceaan ten westen van Ierland onttoikkelt zich een nieuwe storing waarvan de baan gericht is op de Kanaalzone In het Alpengebied is de afgelopen dagen weer veel regen gevallen Bij het Comomeer viel in twee dagen tijd ongeveer 200 mm President Ajoeb Khan zei tegen Thant dat India op volle schaal een invasie in Pakistan deed zelfs terwijl hij — Thant — om vrede riep De Pia kistaanse minister van bnitenlandse zaken Bhoetto zei dat een bestand moet samengaan met het toepassen van de VN-resolutie inzake Kasjmir Er moet een volksstemming in Kasj mir komen die het volk recht geeft op zelfbeschikking zo zou Bhoetto hebben verklaard Pakistan zal geen vrede aanvaar den die slechts tijdelijk zou zijn hoe - de smalle straten gauw vol lijken Voor een plezierige keffliismakinglijken dus alle voorwaarden vervuld,temeer omdat de scholen om elf uurvrij krijgen en het carillon van deDomtoren om twaalf uur zijn vro lijke klanken begint te strooien overde binnenstad Vlaggen van de gevelslangs de route kunnen de feestelijkesfeer nog accentueren < Over'igi-na ligt in het officiële pro gramma niet do nadruk op deze rond rit Het gaat niet om een officieel be zoek aan de stad Utrecht maar om een bezoek ter kennismaking met het provinciaal bestuur en dat bezoek speelt zich at in de stad Utrecht Tot zover loopt het bezoek paral lel mét dat aan de provinciale helstraat Lucas Bol werk Wittevrouwenstraat Drift in verljoden richting Janskerkhof noor delijke rijbaan Korte Jansstraat Oudkerkhof Stadhuisbrug Oude Gracht Lange Viestraat Vreden brug oostelijke rijbaan Lange EUsa bethstraat Steenweg Choorslraat Zadelstraat Mariaplaats Willems brug Catharijnesingel Bartholomeï brug Lange Smeestraat Korte Smee straat Zuilenstraat Nieuwe Gracht Hamburgerstraat Oude Gracht Wed Domplein Achter den Dom Paus dam Route rijtoer Pausdam naar Jaar beurs Vredenburg van 14.00 tot 14.30 uur Pausdam Achter St Pieter Voetius straat Domplein onderdoorgang Domtoren Servetstraat Zadelstraat Mariaplaats Catharijnesingel Catha rijnebrug Vredenburg noord Vreden burg oostelijke rijbaan Jaarbeurs kantoor op het Vredenburg Bezoek Prinses en verloofde UTRECHT — Volgens de politie moet er rekening mee gehouden wor den dat in verband met het bezoek van prinses Beatrix en Claus von Amslierg het verkeer in de binnenstad van Utrecht maandag tot ongeveer drie uur ' s middags vrijwel volledig gestremd zal zijn Automolrilisten wordt daarom dringend aangeraden hun wagen buiten de binnenstad te patkeren of de auto zo mogelijk thuis te laten De smalle weggedeelten van de route die de prinses en haar ver loofde maandag volgen zullen worden vrijgehouden van geparkeerde auto's Er zal maandag niet mogen worden geparkeerd op Advertentie Gevraagd voor direct r gasfitters loodgieters leerlingen Joh van Eerden Biltstraat 6—8 Utreciit tel 16188 FOTO BOVEN Dit is de nieuwe sarteermacMne die — in combinatie met het co - deer-apparaat — de transorma vervangt FOTO MIDDEN De nieuwe P.T.T.-codeermachine die OU het ogenblik op het Rotter damse spoorwegpostkantoor wordt uitgeprobeerd FOTO ONDER ¦' Vijf postambtenaren in volle actie aan de transorma in het Utrechtse spoorwegpostkantoor aan de Mo - reelselaan 29 maart 1949 Claus ziet jeugdactie verloofde UTRECHT — Maandagmiddag zal de heer Claus von Amsberg gecon fronteerd worden met het resultaat van de eerste olöciëie handeling die zy het in reliëf uitgevoerde wapen hulling van haar wapen In de Beatrix hal op 29 maart 1949 Op hun tocht door de jaarbeursgebouwen passeren zij het in relief uitgevoerde wapen dat in de Beatrixhal is aangebracht tegen de galerij Te verwachten valt dat de heer Von Amsberg zowel door zijn verloofde als door zijn begelei ders attent gemaakt wordt op wat prinses Beatrix zestien jaar geleden als elfjarig meisje gedaan heeft Het bezoek aan de Jaarbeurs waar voor anderhalf uur is uitgetrokken bestaat uit een veertig minuten du rende Wandeling langs stands ver spreid over verscheidene verdiepin gen voorafgegaan door een korte oriëntering in het jaarbeurskcintoor gebouw Prinses Beatrix en haar verloofde worden ontvangen door ir W van Osselen voorzitter mr M G de Bruin vice voorzitter en drs Van der Kwast directeur van de Konink lijke Nederlandse Jaarbeurs In de kamer van de directeur zal de heer Van Osselen in bliksemtempo ' n beeld geven van wat de jaarbeurs is en wat hij probeert te worden De heer E B A Vorstman hoofd van de afdeling indeling en bezoek van de jaarbeurs zal het verloofde paar op hun rondwandeling vergezel len en de nodige uitleg geven f ' IEDERE TIJD heeft eijn eigen eigenaardigheden en een van die eigenaardigheden van onze tijd is dat wij aV-yfiaar feest vie ren Allemaal'festivallen en toer nooien en corso's Nu laat heel Oudewater de baard groeien en gaat antieke pakken aantrekken Overal staat iets op — of loopt van stapel Nu ben ik persoonlijk en be paaldelijk ongeschikt voor zulke massale plezieren Niet dat ik geen uitermate vrolijk fransje kan zijn maar ik zou voor geen geld mijn baard laten staan en in een fluwelen wambtiis door Oudewater gaan wandelen zelfs niet als ik-een inwoner van deze jubilerende stad was Daar zou ik dood-^erlegen en helemaal mistroostig van ivoj- den Voor mij geen groter on feesten dan zulke feesten De rriijne mogen nooit georga niseerd vooruit bepaald en met z'n tienduizend zijn Maar hele maal onverwacht onbedacht en met een klein klusje onder-el-kaar Daar is nog nooit een baard aan te pas gekomen Ik geloof dat de mensen tegen woordig veel meer feest vieren dan vroeger en dat daarom die vroegere feesten feestelijker wa ren dan de onze Het grote verschil zit ' m hier in dat de feestvierderij bij het gewone doordeweekse leven is gaan behoren dat het een stuk routine is geworden geen uitzon derlijke situatie maar een on misbare krul in het levenspa troon Wij bedenken er al-maar nieuwe woorden voor en al-maar nadrukkelijker De woordensu perlatieven die wij er voor be denken moeten de kracht van Advertentie Alle nieuwe Renault-modellen zie pag 32 in onze showroom Maliebaan 71-7Ï Utrecht Telefoon 1 91 43 GRUND & C0 Sliowroom ooic op zaterdag geopend tof 5 uur n.m Overleden na val van trap UTRECHT — De 61 jarige mevrouw P Huissen Ducaat is vr^dagmorgen in haar woning in de Knipstraat over leden nadat zij van de trap was ge vallen waarop zij bezig was de ruiten aan de voorzijde te zemen Mevrouw Huissen stond op de der de trede van de keukentrap toen zij plotseling ruggelings op straat viel Een broeder van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst bracht haar in haar woning waar zij is overleden Mevrouw Huissen was hartpatiënte lipseopeii VoorsteUlngen dagel 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA telef 17708 Op de bodem van de hemel 14 jr Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Stella 18 Jaar CITY telef 14384 Von Kyan's exprestrein 14 jaar FILMAC telef 13178 Hoera Ik word papa tekenfilms en nieuws alle leeft 10-18.30 uur PAL ACE tel 13178 Het strand der liefde j 18 jaar Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA telef 42602 donderdag t.m zondag De vluchtelingen van de Alamo 14 jaar Maandag t.m woensdag De man met de 5 paspoorten 14 jaar Dage lijks 18.45 en 20.45 uur woensdag ooIc 14.30 uur zondags 14.30 16.30 18.45 en 20.45 uur REMBRANDT telef 12566 Inspecteur Clouseau slaat weer toe 14 Jr Dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 14.15 18.45 en 21.15 uur SCALA telef 12461 De witte zuster 14 jaar STUDIO telef 24428 Liefhebben 18 jr Voorstellingen een kwartier later VREEBURG telef 10552 My fair Ladv alle leeft Dagelijks 14 en 20 uur Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Gun Glory 18 jr Advertentie Alleen al om de sfeer DANSSCHOOL Speciale clubs voor scholieren 1 en studenten 1 / Inschrijving dagelijks ' van 11.00-21X10 uur ¦ - ACHTER ST PIETER 4 - UTRECHT TEL 201 54 b.g.g 03402 4917 WATERHOOGTEN WEEBDSLÜIS UTRECHT 11 sept — Bovenkant sluis 46 cm - f N.A.P was 6 cm Benedenkant sluis 18 cm — N.A.P was 10 cm WATEKTEMPBBATÜUB UTRECHT — De temperatuur van hft water in de open zwemlnrichtlngen bedroeg heden 13 gr C ML/nen onze verbeelding verhogen naar mate de vervulling teleurstellen der dreigt te worden Om het iets eenvoudiger te zeggen wij maken steeds meer spektakel om steeds minder van ieder pietsje maken wij een ietsje en van ieder ietsje een iets Wij maken van ieder sprankje vuur een steekvlam en van elk begaafdheidje een stuk geniali teit Wij overdrijven alles om de verveling te verdrijven van elke mug een olifant Het gevolg is dat alles eerlijk gezegd een beetje of een heleboel tegenvalt al zouden wij liever het puntje van onze tong afbijten dan dat wij dat zouden bekennen Het is met de feesten als met de handelswaar wie voortdurend fantastisch en fenomenaal op z'n bord krijgt geschept proeit smaak noch drank aan wat op z'n Ivoogst alleen maar goed is Het is Tnet de feesten precies zo als met de mensen en met de mensen net als met de soep het hemd de sigaert en de sla-saus van de reclame ze moeten al maar lekkerder geuriger nJieur wer gezonder en ongeloofwaar diger worden om geloofwaardig te zijn Wie daar eenmaal m,ee begon nen is kan er — op straffe des doods — nooit m,eer mee uitschei den De wereld een dansfeest De hele wereld een festivalde ralderiere En allemaal ónze baard laten staan vanwege de dolle pret 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 11 SEPTEMBER 19 6 5 Mr * Elias flaneur met ^ n eigen stijlf 65 jaar Advertentie Het exclusieve nieuws achter het nieuws Elke week in De Spiegel boeiende reportages interessante feiten praciitige foto's spannende verhalen Komende weken Muzikale kleuren-reportages over uw favoriete Edison winnaars Deze week Edison voor Esther ESTHER OFARIM Uês llBSpiegBl Qn b/i/fbi/f ] ffNazorg voor herstellende patiënt ** Nieuwe hulp voor pond sterling WETSONTWERP INGEDIEND Spaarregelingen weer aantrekkelijker • otto^detoIf Mr Luns geen optimist meer Teleurstelling over rede van De Gaulle E twee tot nu toe uitgevoerde ex plosies — beide in de woestijn van Sinkiang — hebben de westelijke des kundigen er ook van overtuigd dat China zijn eigen uranium-235 moet produceren Het is namelijk zo dat de Chinezen uranium-235 gebruikten en niet het goedkopere en gemakke lijker te produceren plutonium Dit wijst er volgens de experts op dat Pekiog vanaf het ijegjn besloten was - W:KfiWf!!ff -.'< r?^rwï-:"T«sv"->^:'ï'fW MB ELIAS 6000 kamers te kort in Amsterdam AMSTERDAM — Het tekort aan studentenkamers bedraagt thans in de hoofdstad circa 6000 Dit deelde de voorzitter van de Algemene studenten vereniging Amsterdam de heer T P Treumann mede Dit jaar hebben al ongeveer 3000 eerste jaars zich aan de universiteit van Amsterdam laten inschrijven terwijl nog zeer veel oude rejaars of spoorstudent zijn of in een volkomen ongeschikte studiekamer wonen Evenals vorig jaar zullen de huis aan-huis-bezoeken van de groenen een belangrijk onderdeel van de actie vor men Zo zullen 500 groepen van zes studenten op pad gaan Zij zullen ruim de heöt van de Amsterdamse bevolking bezoeken In tegenstelling tot vorig jaar toen de aanpak zeer zakelijk gericht was zullen thans de stunts weer worden uitgevoerd Studenten zullen zich weer huisvesten in een ton op de Dam pn in tenten in de buitenwijken ter wijl er ook enkelen met een boot door de grachten zullen varen Daar naast zal er actie worden gevoerd van uit een marktraam en zullen op 21 en 24 september twee nog nader bekend te maken stunts worden opgezet Een èhder actiemiddel is de verspreiding van een ' kaïiieractie-krant ' in een oplaag van 20.000 exemplaren De Gaulle's gelijk f Vervolg van pagina 1 De Gaulle groot tacticus als hij is heeft die taktiek gepareerd met veel zwaarder politiek geschut afbreken van de onderhandelingen in de E.E.G en eisen ten aanzien van het terugtreden van de Europese Com missie Dat is zeer onheus tegenover zulke goede verdragspartaers onbe hoorlijk zelfs maar wel hoogst effec tief A LS er nog een compromis moge lijk is zal het er nu naar uitzien alsof De Gaulle concessies doet wan neer hij zijn nieuwe eisen laat vallen — terwijl in feite dan de anderen hun verlangens zullen moeten inslikken Als er nog een compromis moge lijk is ' t Wordt lijd dat met name in de Nederlandse Tweede Kamer over de wenselijkheid en de mogelijke rede lijkheid daarvan nog eens diep wordt nagedacht Marilou © PIB Van die knaap die je vriend mee brengt verwacht ik niet veel Als hij de moeite waard was zon iemand anders hem al Ingepikt hebben Heren rijden niet in een auto zij wandelen Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Mr Eduard Elias die zich onder zijn eigen naam en een lange reeks pseudoniemen veel faam als journalist heeft verworven is mor gen aan zijn AOW toe Op zijn 65ste verjaardag zal hij zich buiten bereik bevinden van alle huldebetoon waar toe zijn vele vrienden in Den Haag en elders zich geroepen mochten voelen Hij is dan met de Nieuw Amster dam op weg naar de Griekse eilan den en andere bestemmingen Uitge varen voor weer een van die reizen waaraan hij enigszins op een afstand beschouwend en bespiegelend zo me nig rake beschouwing weet te ontle nen Getuige zijn „ Kleine reistafel " en zijn Wereld door een rose bril " getuige ook een onafzienbare hoeveel heid artikelen over onafzienbaar veel kranten en periodieken verspreid Eduafd Elias Floris Flaneur Eduard Boquin Praetvaer Hendrik Hagenaar Doesji enzovoort behoort tot het uitstervende ras van de levensgenietende boulevardier die van terzijde mensen en dingen be kijkt sympathiek m,edelevend maar nooit denkend vanuit een instelling vol onwankelbare zekerheden Inte gendeel tot het slenteraar-schap be hoort een open geest een ontvankelijk gemoed de eerlijke twijfel gevoel voor betrekkelijkheid en bovenal de humor die nooit uitbundig is en met melancholie steeds sterk gemengd Een man die zich daarbij steeds gelijk bleef met een eigen levensrit - Muider schietpartij in hoger beroep Eisen van 4 jaar en vrijspraak AMSTERDAM — De procureur-ge neraal bij het gerechtshof te Amster dam heeft gisteren tegen de 38-jarige kassier Max V wegens poging tot doodslag op de 23-jarige stuurman Ton N A V en wegens diefstal van geld en sieraden bevestiging gevraagd van het door de rechtbank te Amster dam opgelegde vonnis van vier jaar gevangenisstraf met aftrek van het vooarrest De officier van justitie bij de rechtbank had vijf jaar geëist Hem was ten laste gelegd dat hij in de nacht van de 5e op de 6e olrtober van het vorig jaar aan boord van het jacht van de toenmalige eigenaar van het café Casablanca op de Zeedijk M de Vries in de haven van Muiden had geschoten op stuurman Verloop Een kogel was in de borstkas vlak bij het hart terechtgekomen Ik heb het zuiver uit noodweer gedaan bezwoer verdachte Hij had van Verloop in de kapuit waar ook De Vries zich be vond een klap met een stuk hout op zijn hoofd gehad en uit zelfverdedi ging hebben geschoten De procureur generaal noemde het schieten een acute aanval van blinde moordzucht en verwierp de noodweer Vrijspraak Tegen de 32-jarige Amsterdamse sportleraar John C B met wiens pistool de kassier Max V op stuur man Ton V had geschoten werd be vestiging van het vrijsprekende recht bankvonnis geëist Hem was mede plichtigheid ten laste gelegd De offi cier had in eerste instantie twee jaar met aftrek geëist en was in hoger beroep gegaan De president merkte o.m tegen B op U hebt zich lelijk in de nesten ge werkt en bent zeer zeer onvoorzich tig geweest De procureur-generaal noen«de B een man die een uitste kende reputatie heeft en die op een wonderlijke manier verstrilrt is ge raalct met figuren in deze zaak Uitspraak 24 september Poolse dankbaarheid Cyrankiewicz sprak met De GauUe PARIJS — De Poolse eerste minister Cyrankiewicz heeft vrijdag een ge sprek van anderhalf uur gehad met president De GauUe in het Elysée Na afloop van het onderhoud zei de Poolse premier dat hij de dank baarheid van Polen had vertolkt voor de aanvaarding door generaal De GauUe van de Oder-Neisse-grens als de grens tussen Polen en Oost-Duits land De Poolse premier zal nog twee maal een gesprek hebben met de Franse president Neonazi-activiteit in West'Berlijn WEST-BERLIJN — Een kei ver pakt in een papier met een hakenkruis is gisteravond door het venster van een Westberlijns politiebureau ge gooid Het was het tweede pro-nazi incident tegen het bureau in een week tijd Verder zijn sinds 1 september een aantal gebouwen in Charlottenburg bij het bureau besmeurd met pro-nazi - en antisemitische leuzen Ook is woens dagnacht een patrouillerende agent van het bewuste bureau met ' n stomp voorwerp bewusteloos geslagen bij zijn patrouillegang De rubriek „ Geestelijke over peinzing " staat met ingang van vandaag voortaan op pagina 7 me en wars van de opdringerigheid van de moderne tijd Aan wandelen of trammen gaf hij de voorkeur bo ven het motorvoertuig „ Een heer rijdt niet in een auto " Eigenzinnig in het handhaven vam een eigen stijl die soms voor arrogantie wordt ver sleten maar die vaak niet anders is dan het speels cultiveren van het Haagse type " Een bonte carrière heeft Eduard Elias achter de rug Een rechtenstu die in Leiden redacteur bij de Nieuwe Rotterdamse Courant hoofdredacteur van de vroegere Provinciale Groning se Courant correspondent van bladen in Amerika en Mexico Hoofd van de RVD in de Ned Antillen en vaVi de afd pers der RVD in Londen Verder redacteur Elseviers Weekblad mede werker aan vele dagbladen waaron der het Utrechtsch Nieuwsblad en tijdschriften Een grote produktie heeft hij op z'n naam ook van boeken Die produktie zal zelier niet afnemen nu mr Elias vanaf morgen recht krijgt op AOW De 65-jarige flaneur is niet van plan zijn oude dag in niets doen te slijten hij zou het trouwens niet eens kunnen DEN HAAG — De minister van so ciale zaken en volksgezondheid dr G M J Veldkamp heeft met zijn amb tenoot van financiën dr ir A Von deling en de staatssecretaris van fi nanciën dr W L G S Hoefnagels ingediend tot wyziging van de jengd spaarwet de coördinatiewet sociale verzekering en de wet op de loonbe lasting 1961 Voorges'teld wordt een spaarpremie ook toe te kennen aan de rechtver krijgenden van een Zilvervloot spaar-der die overlijdt voor de wettelijke spaartermijn is voltooid Verder zal het maximum spaarbedrag worden verhoogd van ƒ 200 tot ƒ 300 per jaar DEN HAAG — De minister van Buitenlandse Zaken mr J M A H Luns heeft vrijdagavond in een tele - visie interview naar aanleiding van uitlatingen die president De Gaulle gisteren op een persconferentie heelt gedaan o.m gezegd De Nederlandse regering acht de verklaring die generaal De GauUe gisteren heeft af gelegd teleurstellend AUereergt houdt zij op geen etikele wijze enig constructief element in voor de voortzetting van de Europese en Atlantische samenwerking die door alle andere partners wordt ver langd en nagestreefd Ten tweede het moet toch voor generasd De Gaulle op grond van zijn ervaring be kend zijn hoe moeilijk — of beter gezegd — hoe onmogelijk het is in het huidige tijdsbestek een doeltreffende verdediging op zuiver nationale basis te stoelen zonder diepgaande geza menlijke voorbereiding tussen de bondgenoten De afwijzing daarvan is natuurlijk een ernstige zaak Wat de Europese gemeenschappen betreft en de Europese economische en politieke samenwerking heeft de generaal zijn bekende visie op Icrachtige wijze her haald inzake een zuiver intergouver nementele samenwerking van de zes welke indruist tegen de grondbegin selen van de gemeenschap De ver klaring tast de Europese verdragen dan ook naar het mij voorkomt in de kern aan aldus mr Luns Ik kan my niet onttrekken aan de indruk dat generaal De GauUe zich in feite ook niet meer gebonden acht Federatie van linkse partijen in Frankrijk PARIJS — Vertegenwoordigers van de Franse sociaal-democratische par tij SFIO de radicale UDSR en ver scheidene andere linkse groeperingen hebben vrijdag een akkoord onderte kend waarbij een federatie van linkse democratische en socialistische par tijen in het leven wordt geroepen Over de structuur van de nieuwe fe deratie zijn hangende goedkeuring door verschillende partij-organen geen mededelingen gedaan Bekend is slechts dat de communisten er geen deel van zullen uitmaken Na ondertekening van het akkoord verklaarde de nieuwe kandidaat voor het presidentschap Mitterand dat tussen zijn kandidatuur en de vor ming van de linkse federatie geen di rect verband bestaat Iraakse grondwet drastisch gewijzigd BAGDAD — De voorlopige grond wet van Irak is door een reeks de creten grondig gewijzigd Zo is de na tionale raad van de revolutie opgehe ven en zijn de bevoegdheden ervan overgeheveld naar de raad van minis ters Er zullen voorts algemene ver kiezingen worden gehouden waar door een einde komt aan de z.g over gangsperiode De wijziging van de coördinatiewet sociale verzekering en van de wet op de loonbelasting 1964 heeft tot doel de maximum werkgeversbijdrage in de spaarregelingen die voor vrijstelling van fiscale en sociale lasten in aan merking komt te verhogen tot ƒ 500 - Dit maximum bedraagt nu ƒ 390 per werknemer per jaar Uitgaven voor onroerend goed of betalingen van levensverzekeringspre mies die gedaan worden door de echt genoot van de deelnemer worden in het vervolg ook als bestedingsobject erkend Ook bij deze spaarvorm zal dan de bijdrage van de werkgever vrij kunnen zijn van fiscale en socia le lasten aan de Europese verdi-agen althans wat deze zeer belangrijke kanten daarvan betreft Minister Luns zei tenslotte Mijn optimisme is in belangrijke mate verminderd De crisis die zich begon af te tekenen half juni en die eind juli ' n sterker accent heeft gekre gen is natuurlijk door wat donderdag gebeurd is veel acuter geworden Ik vermag niet hetzelfde optimisme op te brengen dat ik nog een tweetal maanden geleden meende te kunnen koesteren Ik kan u dan ook wel zeg gen dat uiteraard in de verschillende landen leden van de EEG maar ook in andere landen vanwege de NATO aspecten op het ogenblik druk be raad vrordt gevoerd over de verdere handelwTJze Advertentie Van onze correspondent LONDEN — Opnieuw heeft het buitenland aan Engeland een lening verschaft van naar schat ting 350 miljoen pond sterling In tegenstelling tot de lening in november 1964 die Engeland uit de financiële crisis moest hel pen wordt deze lening gezien als een „ nazorg voor de herstel lende patiënt " of anders gezegd „ een bewijs van vertrouwen in de toekomst " De prijs van het pond sterling steeg gisteren tot 2,79 dollar en 11,32 dollar -' cent De hoogste notering sinds juni De Bank van Engeland verklaarde dat de maatregelen van de Britse re gering om de betalingsbalans te her stellen resultaat bleken te boeken Tot de landen die hun bedrage ver leenden aan Engeland behoren Ame rika West Duitsland België N e - d e r 1 a n d Italië Oostenrijk Zwit serland Zweden Japan en voorts de Bank van Internationale Betalingen in Basel „ Non " Opmerkelijk is dat Frankrijk dat in november wel van de partij was nu geweigerd heeft deel te nemen aan de steun van het pond De gezag hebbende Le Monde noemde het een grote brutaliteit Sinds jaren heeft geen land ooit geweigerd zijn finan ciële steun te verlenen als daarom werd gevraagd Dit non " van De GauUe wordt gezien als een grote on - In Zeist is vrijdagmiddag een pa rade gehouden ter gelegenheid vanhet vijftienjarig bestaan van hetcommando luchtverdediging Decommandant van dit commando,comm,odore G W de Zwaan namhet défilé op het Stationsplein teZeist af Het Zeister gemeentebe stuur was vertegenwoordigd doorwethouder ir N Verhoef.Aan de parade namen op de grondonder meer deel het materieel vande vliegbases en in de lucht Neder landse en Amerikaanse straalja gers en helikopters ^ In 24 uur 286 millimeter Zware regenval in Zuid Zw^itserland LOCARNO — Als gevolg van zware regenval gepaard gaande met stor men is het gebied van het Lago Maggiore op de grens tussen Zwit serland en Italië getroffen door over stromingen en grondverschuivingen Bü Brissago vlak ten noorden van de grens verloor een Zwitserse vrouw het leven doordat haar huis door een grondverschuiving werd vernield De weg langs het meer tussen Brissago en Locarno — een afstand van 20 km — werd op tien plaatsen bedolven In 24 uur tijd viel in Zuid-Zwitser land 286 mm regen hetgeen in geen 90 jaar is voorgekomen De autori teiten van het kanton Ticino hebben besloten een dringend beroep op het leger te doen om de wegen vrij te maken De toestand wordt „ ernstig " genoemd In het weerbericht voor zaterdag zijn nieuwe regenbuien voor speld Ook uit de Franse Alpen.en het Rhönedal komen berichten van zware regenval en betrekkelijk grote schade als een bewijs dat hij zeer gekant is tegen de pond-dollar-heerschappij Het vriendelijkheid jegens Engeland en zou ook een trap na zijn voor de Ame rikaanse minister van financiën Fow ler die zojuist een bezoek gebracht heeft aan zijn Europese collega's De lening en andere blijken van hulpbetoon waarover men zich niet wil uitlaten is op initiatief van de gouverneur van de Bank van Enge land Lord Cromer tot stand geko men Hij had de steun van minister Fowler die een goed woord voor het pond sterling heeft gedaan in de di verse hoofdsteden Politieke steun PoHtiek gezien is deze geste van de tien landen zeer belangrijk voor de wankele regering Wilson ^ De Britse premier had aangekondigd dat in het najaar de eerste vruchten van zijn regeringsbeleid geplukt zouden kunnen worden maar steeds meer mensen waren hieraan echter gaan twijfelen Een ander punt dat zowel de rege ring als het buitenland deugd gedaan zou hebben is het deze week genomen besluit van de Britse vakbonden orn hun looneisen eerst in het overkoepe lende orgaan van hun bonden de TUC voor te leggen alvorens naar de werkgevers te gaan De TUC zal dan de looneisen als ongemotiveerd kun nen terugwijzen Als deze voor Engeland revolutio naire daad van de vakbonden geen resultaat zal blijken te hebben zal de regering een wet maken waarin met behulp van de rechter een af koelingsperiode " zal worden opge legd waarin geen hogere looneisen gesteld mogen worden Daar zijn de vrijgevochten bonden als de dood voor Een lonen - en prij zen-politiek zoals die in Nederland geldt is in Groot-Biittannie onbekend Minister Brown van economische za ken heeft wel een loon - en prjzen beleid ontworpen maar aangezien daar geen enkele sanctie aan is ver bonden houdt vrijwel niemand zich hieraan Voor de economische toe stand van het land is dit zeer ongun stig Peking en de bom Terwijl in Geneve de leden van de ontwape ningsconferentie — mi nus Frankrijk — voorals nog zonder resultaat po gingen in het werk stel len om een dam op te werpen tegen het gevaar van een verdere verspreiding van het kemwapenbezit maakt commu nistisch CJiina kennelijk grote haast met de opbouw van ajn atoommacht Liedtn die onlangs een bezoek aan het land van Mao Tse-toeng brach ten hebben te horen gekregen dat een derde en vierde kernexplosie spoedig zullen plaats hebben De eer ste Chinese atoomexplosie geschiedde daags na die gedenliwaardige vijftien de olrtober van het vorige jaar toen Chroesjtsjow zijn leidende positie in het Kremlin verloor en Labour zijn magere overwinning bij de Britse ver kiezingen behaalde De eeiste reacties op die Chinese bomexplosie waren ietwat geforceerd geruststellend Het was zo heette het nog maar een heel primitieve proef die de Chinezen hadden genomen en het zou nog jaren duren vóórdat com munistisch China op atomair gebied werkelijk een gevaar voor de rest van de wereld zou gaan vormen Zo was het algemene oordeel niet alleen in het Westen maar ook in de Sowjet Unie Later is men echter in beide kam pen minder gerust geworden en men houdt er ihans rekening mee dat het proces van ' do ontwikkeling tot ato maire macht in China veel sneller zal verlopen dan aanvankelijk werd aan genomen althans gehoopt Voor de goede orde herinneren wij er nog aan dat de tweede Chinese kern explosie in mei plaatsvond D Beatrix en Claus naar Utrecht ' Vervolg van pagina 1 ris van de Koningin De maandag middag wordt nu gebruikt voor een bezoek aan de Jaarbeursgebouwen op het Vreeburg Aankomstroute niet hekend Zoals gemeld worden de bezoekers maandag omstreeks tien over elf bij Paushuize verwacht Zij zullen daar aankom.en in een gesloten auto De route wordt niet bekend gemaakt om dat de politie al genoeg te stellen heeft met de afzetting van de of ficiële route iets later op de dag al dus mr H G Engelberts chef van het kabinet van de commissaris van de Koningin In de suite van Paushuize zullen behalve de commissaris van de Ko ningin en Utrechts burgemeester met ¦ hun dames de leden van Gedepu - ¦ teerde Staten en de fractievoorzit - ters van de Provinciale Staten bü - 1 een zijn om te worden voorgesteld De PSP vert©genwoordiger heeft meegedeeld afwezig te zullen zijn ' Na de begroeting door de heer Van Lyndsn van Sandenburg en na een informeel gesprek in de drie ineen lopende vertrekken waar de ont vangst plaats heeft begint om twaalf uur de rondrit Gedeukte Rolls '« as - Voorop rijdt de hoofdcommissaris ¦ van politie de heer H W Offers ¦ daarachter een kuto met de commis-.ig saris van de Koningin en burgemees ter De Ranitz Daarop volgt de RoUs Royce met het jonge paar een RoUs die de afgelopen week de no - dige — of liever onnodige — deuken schijnt te hebben opgelopen gevolgd door een auto met mejuffrouw M C C Wijnen secretaresse van de Prinses en mr C J van ScheHe secretaris van de heer Von Amsberg Motorrijders van de politie escorte ren de stoet Na afloop van de rondrit — die ge pland is op een half uur — volgt in kleine kring de lunch op Pausfiuize Daaraan nemen behalve het verloof de paar met hun twee naaste me dewerkers de commissaris van de Koningin de burgemeester jaar buersvoorzitter ir W van Osselen en jaarbeursdirecteur drs J H D van der Kwast met hun dames deel Conducteur tnet goud betrapt MILAAN — Een Nederlandse wa gon-lits conducteur is gisteravond te Milaan door de douane-politie gear resteerd Het betreft hier Ce 55 jaar óudé W V E uit Rotterdam V E had volgens de politie 30 kg goud in de vorm van armbanden en andere juwelen bij zich Hij wachtte op het vertrek van zijn trein op het centrale station van Mi laan toen hij aangehouden werd Vol gens de politie verklaarde hij dat een onbekende passagier hem ver zocht had de actetas met de kost baarheden even vast te houden en dat de passagier over enkele ogen blikken terug zou komen De autoriteiten onderzoeken waar de kostbaarheden vandaan komen om niet alleen A-bommen te vervaar digen — waarvoor het plutonium dat een normale reactor produceert vol doende is — maar ook H-bommen waarvoor het gebruik van uranium 235 beter is Voordat Moskou zijn hulp aan Mao's atoomprogram in 1959 stop zette had de Sowjet-Unie een expe rimentele hoeveelheid uranium-235 ' aan China verstrekt maar volgens de deskundigen was dat niet voldoende voor de reeds genomen twee proeven Westelijke waarnemers zijn verrast dat Peking bereid is zich de Iioge kos ten te geti'oosten van de produktie van uranium 235 Een atoomreactor die voldoende plutonium produceert voor 10 A-bommen per jaar kost thans naar we.stelijke berekening ongeveer 200 miljoen gulden dat wil zeggen 6 % van de Chinese begroting Daar om veronderstelt The Financial Times dat de Chinezen een goedkopere ma nier voor de produktie hebben gevon den Bovendien hebben zij een metho de gevonden om uranium-235 te pro duceren die minder energie kost Toen de Amerikanen in hetzelfde stadium van de atomaire ontwikiceling waren als nu de Chinezen hadden zij hier voor honderd miljard liw electriciteit per jaar nodig De gehele Chinese electricitcitsproduktie bedraagt mo menteel slechts één-derde deel hier van B LIJFT de vraag hoe de Chinezen kans hebben gezien zich zo snel in de atomaire produktie te bekwa men Dit is niet alleen de schuld van de Russen die hen aanvankelijk heb ben bijgestaan Het hoofd van het Chinese Instituut voor Kernenergie dr Tsjien San-tsang en zijn vrouw werkten samen met Joliot-Curie in Panjs Hei atoomprogramma dat tot nu toe de twee explosies in Sininang heeft opgeleverd staat waarschijnlijk onder leiding van Wang Kan-tsjan ' n kem fysicus die zich specialiseert in spU,itingsprocessen en zijn opleiding zowel in Duitsland als in Amerika heeft ge had Ruslai.d verschafte China in 1958 de eerste zwaartewaterreactor van tienduizend kw en hielp bij de bouw van de twee reactors te Pastow in Binnen-Mongolië en in Lantsjow Bij na duizend Chinese geleerden werden opgeleid aan een onderzoekinstituut in de Sowjet-Unie dat ten dele door China werd gefinancierd üi 1960 ver lieten alle Russische technici China en l?wam er een einde aan de Russisch Chinese samenwerking op atomair ge bied Er wordt thans rekening mee ge houden dat Peking in 1970 over de H bom kan beschikken 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Ikehana^s tonen hun hloemsierkunst Een van de veel bewondering oogstende inzendingen op de Ike banashow een Amerikaanse schaal met papyrus en bladsche den Utrechtse Tom straalt kon het UN al melden dat de actie geslaagd was In totaal kwam ruim ƒ 3000 - binnen waarvoor het paard kon worden gekocht en een langdurig verblijf in ' t rustoord kon worden ver zekerd Het zohd^r winstoogmerk wer kende van giften bestaande bejaar depaardentehuis zou Tom opnemen en verzorgen En nu zagen vele Utrechters hun Tom " terug stralend van gezondheid Zij zijn biy dat hun medeleven zo'n mooi resultaat heeft opgeleverd Advertentie RECTIFICATIE AARDGASKRANT Aan de lijsf van insfallateurs deelnemers inruiiactle gas apparaten dienen te worden TQFQFYOEGD UTRECHT Blijenberg Firma - Damsiraat 60 Bremer-de Graaf wed - Kapelstraat 13 A Brenen-Huussen Yon - B v Tuyilkade 134 Dekker A P - Oudegracht 385 Elsendoorn J H - J v Scorelstraat 11 adres-wijziging Kruyf A de - Marnixlaan 176 adres-wijziging Muickhuyse W - Adelaarstraal 112 Peek P J - Joh Camphuysstraat 45 Schoonheim Smederij - Vleutenseweg 73 Stomp J - Rooseveltlaan 512 Tielen A J - Rijnlaan 9 Vroom & Dreesmann N.V BREUKELEN Takken D A - Straatweg 60 MAARTENSDIJK Doorn Wed v - Dorpsweg 39 ^ VLEUTEN-DE MEERN Dijk J C van - Stationsstraat 1 A Rijn Chr van - Schoolstraat 24 d Dit is een mededeling van de Regelingscommissie AARDGAS UTRECHT RAGU ] Advertentie Aparte stukjes op weekendexpositie • Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De gewilde vrije lijdsbesteding voor dames is in deze tijd de bloemschilckunst Dit blijkt op de show van Japanse bloemschikkunst van de afdeling Utrecht van de Ne derlandse Ikebana Club die vandaag van 12 tot 22 uur en zondagmorgen van 12 tot 20 uur wordt gehouden in het gebouw Amsterdamsestraatweg 237 A in Utrecht Een jaar geleden werd in Utrecht een afdeling van Ikebana opgericht De afdeling telt alleen in de stad al ruim 50 leden en in de provincie meer dan 150 leden Veel dames heb ben zich in dit eerste jaar geoefend met het volgen van de lessen en de eerste vruchten van hun kunnen kan men nu bewonderen Op de expositie ziet men verschil lende aparte stukjes zoals een han gende bamboe en een Japans theepot je opgemaakt met een kleurrijke bloemenpracht Een witte ovalen vaas door een der deelneemsters uit Amerika meegebracht gevuld met papyrus en gedroogde bladscheden is ook een van de grote trekpleisters naast een vaas van twee etages ge vuld met brem en rozen Een dubbelschikking een gele vaas met een gele bak verlucht met witte fresia's en een tafel met speciale mi niatuurtjes waarop vaasjes van am per vier centimeter laten zien dat men in de Utrechtse afdeling ook aandacht aan de kleine bloemstukjes besteedt Brand bij sloop beenzwartfabriek UTRECHT — Tijdens sloopwerk zaamheden aan de beenzwartfabriek te Utrecht ontstond vrijdag brand terwijl de 24-jarige sloper J Kluwer uit Rijnsburg met zijn lasapparaat be zig was Op ' t terrein staan vele olie vaten zodat het gevaar niet denkbeel dig was dat er een flinke brand zou ontstaan De Utrechtse brandweer die onder leiding van onderbrand meester H Lagerwey was uitgerulrt kon dit brandgevaar met een nevel straal bezweren Advertentie Wegens S-daagse werkweek II ' s maandags de gehele dag 1 1 gesloten Advertentie KENNISGEVING Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat van 13 septem ber tot 13 oktober 1965 ten provincie huize kamer 302 ter inzage ligt een aanvrage van de Stichting AGO te Amsterdam ter verkrijging van een ontheffing krachtens artikel 8 van de Verordening waterverontreiniging Utrecht voor het maken en hebben van een lozing van afvalwater op de Vecht ten behoeve van het internaat Vechtoever " Diependaalsedijk 33 te Maarssen Eventuele bezwaren tegen het ver lenen van ontheffing ten behoeve van voornoemd werk kunnen vóór 14 ok tober 1965 schriftelijk worden gericht aan gedeputeerde staten van Utrecht Achter St Pieter 20 te Utrecht Zij die schriftelijk bezwaren indienen kun nen verzoeken in de gelegenheid te worden gesteld hun bezwaren mon deling toe te lichten GEBR V BENTUM COATING N.V JUTPHAAS 03471 312 van „ Vest'andigste en liefste van allemaal " Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Het liefste en verstandigste paard van alle maal Dat zegt mejuffrouw Erna Arends de verzorgster van Tom het paard waarvoor enige hon derden Utrechters zich in de cember 1964 hebben ingespan nen om hem te laten opnemen in De Paardenkamp te Soest Neerlands eerste blesjeshuis Tom — dit aan allen die indertijd de actie hebben gesteund onder aus piciën van de afdeling Utrecht van de Nederlandse vereniging tot be scherming van dieren met medewer king VcUi het Utrechtsch Nieuwsblad Verpleegstersdiensten UTRECHT — Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 tele foon 16381 avond - nacht - zaterdag en zondagdienst voor noodgevallen GG en GD telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vereniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis ' Tuindorp Tuin - dorp oost Overvecht Groenekan en Maartensdijk wijkgeljouw Raiffeisen laan 35 tel 711161 Dienst van zater dagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur ook voor het Groene Kruis zuster Verhoek In noodgevallen GG en GD telefoon 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterdamsestraatweg 544 te lefoon 40133 b.g.g overdag 41961 b.g.g in avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel O.Z 34 telefoon 16548 Avond nacht - en zondagsdienst her vormde wijkverpleging en lutherse diakonessenvereniging Diakonessen huis tel 11855 geref ziekenverple ging Zuster H Rietveld telefoon 714310 Het Wit-Gele Kruis afd Utrecht Oudwijk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uit sluitend telefonisch bereikbaar Zie kenwijkverpleging afdeling Utrecht telefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tij dens kantooruren Wijkvepleging Tuin dorp zr C Terlingen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoograven zr D a Neijeholt telefoon 24828 b.g.g 19824 Wijkverpleging Zuilen telefoon 43205 Apotheken In de week van zaterdagmiddag 11 sept 13 uur tot zaterdagmiddag 18 sept hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag - en avonddienst Gouden Hert Amsterd straatweg 44 telef 11168 JaMa Apotheek Vleutenseweg 350 telef 30614 Boswijk Tviijnstraat 28 telef 10506 en Koert Zandhotsestraat 53 telef 11068 STAALSTRALEN SCHOPEREN VERFSPUITEN Toch altijd alcohol * Caféhouder weigert bloedproef Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — „ Of ze nu ' s morgens of ' s avonds een bloedproef van me nemen er zit altijd alcohol in mijn bloed " had de caféhouder W ten H B uit Amstelveen tegen de politie ge zegd toen hij werd aangehouden we gens doorrijden na een aanrijding Op 6 februari van dit jaar had de kastelein op de provinciale weg in Mijdrecht geen voorrang verleend aan een Volkswagen Ondanks de krassen en twee gedeulrte wielen die hij de auto bezorgde was hij zonder meer doorgereden naar Amstelveen Vrijdag moest hij zich verantwoorden voor de Utrechtse politierechter Hij was niet gekomen De getuige D B wachtmeester bij de rijkspohtie verklaarde dat hij de door verdachte opgegeven cafe's was nagegaan Maar geen van de café houders had de verdachte die avond gezien „ Dat sluit natuurlijk niet uit dat hij ergens anders is geweest " zei de of ficier mr P J V Roscam Abbing In elk geval had de man in Amstel veen wel enkele pilsjes gedronken Toen hij ' s nachts echter door de Am stelveense politie was achterhaald weigerde hij de bloedproef Dan hang ik toch altyd " had hij gezegd De officier achtte door de verklaring van de wachtmeester ' t onder invloed rijden niet bewezen Op grond van het geen voorrang verlenen en doorrijden na een aanrijding eiste hij ƒ 250 boete een maand gevangenisstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar De politierechter mr C Laan veroor deelde de verdachte tot ƒ 250 — boete,twee maanden gevangenisstraf waar van 1 maand voorwaardelijk met eenproeftijd van drie jaar en ontzeggingvan de rijbevoegdheid van de tijd van 2 jaar ' werd gevoerd — maakt het best Het 25-jarige paard blijkt het prima te doen in Soest De Paardenkamp bestaat al een jaar Er zijn nu twaalf paarden die er hun oude dag slijten Officieel was deze instelling die tot stand kwam op initiatief van de Soester afdeling van de dierenbescherming echter nog niet geopend Dat heeft de burgemees ter van Soest nu gedaan Velen kwa men uit heel het land Idjken Uit Utrecht richtte zich de belangstelling op Tom Indertijd dreigde Tom zijn leven dat hij grotendeels voor een schillen kar had doorgebracht te eindigen in de gemeentelijke slachtplaats Daar tegen rees verzet Tom uit de Soen dastraat bleek zo populair te zijn dat velen geldelijk offerden na een week Vier jongens plegen zinloze inbraken Kwartet voor rechtbank Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Het is bedenkelijk dat deze jongens niet zyn bezweken voor een verleiding — hoewel dat na tuurlijk ook niet fraai zou zyn — maar op betrekkelijke grot » schaal letterlijk aan het inbreken zijn ge slagen Dit zei de officier van justi tie mr G H van Dijken vrijdag middag in zyn requisitoir voor de arrondissementsrechtbank tegen vier Utrechtse jongens die een hele serie inbraken hadden gepleegd waarvan er twee ten laste waren gelegd het stelen van enkele tientallen guldens uit een postagentschap aan het Lode wyk Napoleonplantsoen en een in braak in een fotowinkel aan het Smaragdplein Een verklaring voor dit gedrag was moeilijk te vinden Het kwartet de loodgieter Adrianus P 19 timmer man Robert T 18 jaar schilder Philippus F 18 jaar en tegelzetter Gerardus de K 19 jaar komt uit goede gezinnen Zucht naar flinkig heid — ook tegenover elkaar — en het gebrek aan een zinvolle vrijetijds besteding hebben een rol gespeeld zo kwam ter zitting naar voren Op scherpetoon bracht de presi dent mr M B van de Werk de ver dachten het zinloze en verkeerde van hun gedrag onder ogen Hoe moet het verder met u Heeft uw meisje u al de bons gegeven vroeg hij aan Ge rardus Nog niet mompelde deze ver slagen Wat deed u met de buit Zo maar opgemaakt was het antwoord Hoewel hij alle vier verdachten mo reel even schuldig achtte merkte de officier Adrianus en Robert aan als de hoofdschuldigen bij deze diefstallen door middel van braak Zij zijn ook sinds 9 juli in voorarrest Mr Van Dijken eiste tegen ieder van hen vtjf maanden gevangenisstraf met aftrek waarvan twee maanden voorwaarde lijk met een proeftijd van twee jaar en voor Adrianus toezicht van de re classering en eventuele psychiatrische behandeling Philippus die aUeen op uitkijk had gestaan en Gerardus die nu in dienst is hoorden respectievelijk twee en drie maanden voorwaardelijke gevan genistraf en om duidelijk te maken dat ze goed fout waren een geld boeie van ƒ 75 - elk tegen zich eisen De raadslieden van Robert en Adrianus mej mr M Nuijten en mr J M Wagenaar stelden dat de jon gens eigenlijk niet goed hadden be seft wat ze deden maar dat het ver blijf in voorarrest ¦ hard was aange komen Zij vroegen de rechtbank het niet langer te laten duren en vroe gen onmiddeUijke invrijheidsstelling De rechtbank wees dit verzoek af Uitspraak vrijdag 24 september ƒ DE BEER L J D DE VOR Everard PoecTcstraat 15 te Utrecht commies-A ter gem,eentesecreta rie bureau belastingen aan de Ganzenmarkt die meer dan veer tig jaar in gemeentedienst was heeft vrijdagmiddag — in verband m,et het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd — afscheid genomen Tijdens een intieme bij eenkomst in het bureau belastin gen speldde burgemeester De Ra nitz de heer De Vor de eremedail le verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver op Chefs en collega's voegden hun hartelijke gelukwensen en geschenken aan deze huldiging toe Bouw school in Tegen afsluitboom van geopende brug gereden UTRECHT — De 51-jarige Utrecht se mevrouw W Schoonheim uit Utrecht is vrijdag met haar brom fiets tegen een afsluitboom van de Oranjebrug gereden die juist geopend was Zij merkte te laat op dat de brug open was Met pijn in het achterhoofd en heupklachten moest zij met een ambulance naar het Academisch Zie kenhuis worden overgebracht Groenekan jaar uitgesteld Van onze correspondent MAARTENSDIJK — Aangezien het aantal leerlingen die zqn opgegeven voor de openbare lagere school te • Groenekan erg laag is ruim 10 heb ben b en w van Maartensdyk beslo ten een jaar t » wachten met de ope ning Advertentie STADSSCHOUWBURG " iKECHT Het was de bedoeling dat de school zou starten ' op 1 september 1965 en de leerlingen voorlopig elders onder gebracht zouden worden tot medio ok tober De school zou er dan staan Nederlands Theaterbureau presenteert vanaf vrijdag 17 sept iedere avond 8 uur ABC-CABARET o.I.v Corry Vonk on WIm Kan „ WAT EEN LAND WAT EEN LAND " Nu het aantal leerlingen echter laag is acht men het beter om niet zo'n haast te maken met de bouw en een jaar later te beginnen Daarnaast krijgt men ruim de tijd voor de bouw van de school en woning van liet schoolhoofd voor de inrichting benoe ming personeel enz om dan af te wachten of er meer animo zal zijn Deze openbare school waarvan de totale kosten ver over de 200.000 gul den gaan wordt gebouwd op last van gedeputeerde staten De meerderheid van de raad was van rriening dat een openbare school in Groenekan geen Ie vensvatbaarheid heeft FRANS HALSEMA SYLVIA DE LEUR RENE FRANK CARRY TEFSêN CELIA NUFAAR ANK HALSEMA Composities en muz leiding RU VAN VEEN Beweging en belichting Jack Bow Trompettist Kees Vlak Bedrijfsongeval bij Spporwegbouwbedrijf Plaatsbespreking als gewoonlijk tel 10242 en 20506 Prijzen van ƒ 3.50 t.m ƒ 9 — Coupons met bijbetaling Advertentie EEN NIEUWE MATRAS UTRECHT — Vrijdagmiddag heeft zich omstreeks kwart over vier op het teiTein van het Spoorwegbouwbe drijf te Utrecht aan de tweede Daal sedijk een bedrijfsongeval voorgedaan De 21 jarige loodgieter N G van Luyn Ondiep 182 was bezig met storten van split toen hij plotseling van het \' ier meter hoge dak viel Hij kwaiti terecht op een stapel glij schoenen De loodgieter klaagde over inwendige pijnen Hij is met een ambulance naar het Sint Antoniuszie-kenhuis vervoerd Voor een goed advies naar een bekend vakman STEENWEG 40 UTRECHT Beddenspecialisten sinds 1902 UTRECHT — De 5-jarige Mayla van Goethem Jan van Zutphenlaan 253 is vrijdagavond omstreeks half zeven in het trappenhuis van deze flat van de derde etage gevallen Met inwendige kneuzingen werd het meis je per am.bulance naar het Acade - - misch ziekenhuis vervoerd »»^»' » ^»»^^»*^^^**%»»^ ' 3 Ned Herv gem Utrecht — Domkerk Immanuelkerk 10 uur ds Helnen en Soefi Beweging — Huize Witteveen Jans - Domplein 10.30 uur ds Jens 17 uur ds Slertsema veld 51 universele eredienst 11 uur Janskerk Janskerkhof 10.30 uur ds de Geref Iierk vrügem — Opstandings Ned Ver van Spiritisten — Harmonia Bruine en 19 uur bijzondere dienst mej kerk R v d Hamkade 9.30 en 16.30 uur Ambachtstraat 12 10.30 uur dhr H J v d dr W Timmermans onderwerp „ Een ont ds M 3 C Blok Bosch moeting met Aziatische kerken " Chr geref kerk — Wittevrouwensingel Jehova's Getuigen — Loeft Berchmaker - Jacobikerk bij Vreeburg 10 uur ds 33 10 uur dhr E v Dalen en 17 uur straat 18 bis samenkomsten te 16 uur Dronkers en 17 uur ds Warners ds W v ' t Spijker Van Heutzstraat 2a 15.30 en 16.30 uur Buurkerk Steenweg 10.30 uur ds G Gebouw Waalstraat 81 10 uur ds W v Joh Uitenbogaardstr 32 bis 16 en IS Duitemeijer ' t Spijker en 17 uur dhr E v Dalen uur Nicolailterk bij Twljnstraat 10 uur ds Oud Kath Parochies — St Gertrudis Het Rozckrnisers Genootschap — Munt - Strays en 19 uur ds Greenberg WlUemsplantsoen 2 8 uur vroegmis 10 uur straat 3 geen dienst Nieuwe kerk Bollenhofsestraat 138 10 hoogmis en 18.30 vesper Casino Paardenveld 10 uur volle evan - uur ds Franck en 17 uur ds De Planque St Marie Achter Clarenburg 6 zater geliezendlng Oranjekerk t.o Tulianapark 9 uur ds dagavond 19.30 uur vesper met avondge - V d Werf en 10.30 uur ds Gerbrandy 17 bed Zondag 8 u vroegmis en 10 uur hoog Leger des Heils William Booth — L uur ds Bout mis Nieuwstraat 48 10 u helliglngssamenkom^t ' Vredeskerk Kanaalstraat 10 uur ds J S '- Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 en 19.30 u verlossingssamenkomst H H van Beem en 17 uur ds H J ter ^ ''"'' vroegmis 10 uur hoogmis en 18.30 Stichterskorps — Mgr v d Weterlnf - jj^gj ' uur vesper straat 87 10 u heillgingsdienst 18.45 u JuUakakerk Rijnlaan 10 uur ds Bout en H»'y ïrinit.v Chnrch -- 9-15 ™ r holy openluchtsamenkomst op het Lucas Bol - 17 uur ds Strays Wilhelminakerk Hobbemastraat 10 uur ds A de Leeuw en 19 u ds H J ter Haar Willem de Z\vi3gerkerk Tuindorp 10.30 uur da Barbas en 19 uur ds D P Oost hoek Mareuskerk ' t Goylaan 10 uur ds v Schothorst en 19 uur dr A F J Klijn Mattheuskerk H v Tussenbroekplant soeh 10.30 uur ds Spilt en 19 uur ds ' Tens Mariëndaal Pr Bernhardlaan 9.30 uur ds Warners 1 Lucaskerk Bemadottelaan 10.30 uur ds v Glnkel Hervormde Ulo-school Australiëlaan 9 uur ds V Ginkei Overvecht Openbare Lagere School Charlotte de Bourbondreef 10 uur ds De Planque - communion 10.30 uur mattms en 11.45 uur werk 19.30 u verlossmgssamenkomst holy communion Geref ' gem in Nederland — Zandhofst - Eglise Wallonnc — 11 h pasteur J N de straat 82 A 10 en 17 u erediensten Watteville Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en Vrüe Kvaiig gem — Achter st Pieter 11 17 u ds Kamp uur ds 10 uur ds I J Vasseur en 17 P B MüUer Evang Liith gem — Kerk Hamburger straat 10.30 uur ds J Happee Wartburgkapel Kennedylaan 10.30 uur ds K E E Heintze ' Wli'clokaal L Nieuwstraat 1 kinderkerk Doops.;^ez gem — 10.30 uur ds Th v Veen Remonstrants Geref gem — Geertekerk 10.30 uur eredienst Ned Prot Bond en Vtüz Herv — Leeu - Dinsdag 19.30 u dienst Gem des Heeren — Ridderhofstraat 2 10 en 18 u diensten Woensdag 19.30 u dienst Vergadering van Gelovigen — Breedstr 22 10 u eredienst 17 u bediening des 10.30 uur Woords Donderdag 20 u bidstond Vrij kath kerk — Herenstraat 27 10.:^0 u dienst Christian Science — Pieterskerk Pieter ^- kerkhof 5 iedere zondag 9.30 u Neder landse dienst ledere Ie zondag van do maand 10.45 u Engelse dienst en Ie woens dag van de maand 20 u getuigenisdienst _ Krst apost zendijigskerk — Herenweg T 10 en ' 17 u diensten Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr v " - - - Magdale - Utrechtse predikbeurten Fliednarzaal Huize Swellengrebel 10 u ds H J ter Haar Geref Iccrk — Oosterkerk 10 uur ds Goeman en 17 uur ds Sillevis Smitt Tuindorpkerk 10 uur ds Sillevis Smitt en I 17 uur ds Heinen « i i -./.^ c Westerkerk 10 uur ds Warner en 17 uur vvenbergTikerk Servaasbolwerk 10.15 uut I js vV ten Kate ds S J v Houte Pniëlkerk 10 uur ds W ten Kate en 17 Bapti^tcngem Silo — Herenstraat 36 uur ds V Oeveren 10.45 uur ds Ph Lindeman wzn Lucaskei-k 9 uur ds v Oeveren en 17 Jeugdzaal Silo 19.30 uur jeugddienst,uur ds Warner Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 d Heiligen der laatste dagen Zuïdérkerk 10 uur ds Siertsema en 19 mjr ds C Harinck nastraat 14 bis 17 u dienst uur ds Veenhuizen Volle Evang gem Pinkstergem — L Kerk der Zevende Dag Adventisten — MaraJiathakerk 10 uur ds Veetihuizen en Nieuwstraat 2 diensten om 10 en 19.30 Jlamburgerstraat 23 aanstaande zaterdae 17 uur ds Goeman uur 9.45—11 u bijbelstudie 11—12 u eredien.st Bethel Pinkstergem — JVIarcuszaal Hooj raven dienst 14—16 u Gem van Christus — Bern Weerd O ^ 31 erediensten 9.30 en 19.30 u Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen — 17 u avondmaalsver gadering Op de eerste zondag van do maand 11.45 u vasten - en getuigenisve ^ gadenng;«17 u avondvergadering XITRECHT-NOORD Herv gem — Herv kerk te Oud Zui len 10.30 u ds Voorsteegh Verenigingsgebouw Daalseweg 9 u ds Voorsteegh Kapel Gom Roobolstraat 70 10 u dhr C Witte Evang luth gem — Celsiuslaan 11 u dr W F Schroder - Vrüe evang gem — 9.30 en 17 u ds G Brucks Bapt gem — Kapel Daalwijcklaan Zuilen 9.30 u ds Ph Lindeman Wzn G ere f kerk — B eth elkerk 10 u ds Dijkstra 17 u ds v d Hout Noorderkerk Royaards v d Hamka de 10 u ds v d Hout 17 u ds Dijkstra Chr geref kerk — Adr v Bergenstr 10 en 17 u ds K G van Smeden Religieuze brooderschap nieuw leven -^ Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 u wij dings dienst mevr B Leeflang Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 u heiligingssamenkomst 12 u zondagsschool 18.30 u openluchtbijeen komst Marnixlaan 19.30 u verlossings samenkomst Nieuw apost kerk — Werner Helmich -' straat 1 zondag 9.30 en 16 u Woensdag 20 u 
kant 1 1 Lift up your heart up your voice • Deo Cantemus 2 It's me • Chr Residentie Mannenkoor 3 Allegro - J S Bach • Feike Asma 4 Adoramus te • Chr Residentie Mannenkoor S In nomine Jesu • Chr Residentie Mannenkoor kan 2 1 1 need thee every hour • Chr Residentie Mannenkoor 2 God so loved the world • Deo Cantemus 3 Aria - J B i.oeillel • Feike Asma 4 Glory Hallelujah • Deo Cantemus DTREC3HTS0H NIEUWSBLAD 5 ZATERDAG 11 SEPTEMBER 196S Duitse literatuur uit de tijd van ballingschap Collectieuitl9334945 in FrankfurtlMain Advertentie EEN DRIE-DELIGB teletisiefeuilleton die ingeleid werd door God fried Bomans moest wel haast van Charles Dickens zjjn en inder daad de oude Brit bleek deze thriller in afleveringen Ie hebben ge schreven met zijn eigen dood als voortijdige ontknopin waai-door het verhaal onvoltooid bleef Bomans die ook nog twee frappante brieven liet zien die Dickens een half uur en tien minuten voor zijn dood schi-eef het handschrift van de eerste nog krachtig dat van de tweede al door de naderende dood aangetast vertelde dat ' duizenden ' reeds getracht hadden de thriller te reconstrueren of af te maken zonder daarbij te kunnen steunen op nagelaten aantekeningen want behalve die thriller zelf is er niets over het verdere verloop te vinden geweest De vindingrijke Engelsen zijn echter niet bij de pakken neer gaan zit ten en hebben de befaamde detective-schrijver John Dickson Carr ook wel publicerend onder het pseudoniem Cóirter Dickson gevraagd de thriller van Dickens er bestond immers al een lichte naamver wantschap tussen beiden naar ei gen inzicht te voltooien Een der de John Cier Cross we ziillen maar hopen dat dit gepn derde schrijversnaam van John Dickson Carr is maakte van het geheel een televisie spel waarvan we het eerste deel gisteravond via de N.C.R.V te zien kregen Het werd een mooie stijlvolle 19de-eeuwse vertoning waarvan de handeling inderdaad gelieel bleek overeen te stemmen met wat Bomans ons daarover uitvoerig had voorspeld Een sleutel speelde een grote rol in het eerste deel dat schijnt een hebbe lijkheid te zijn van alle drie-delige televisie-thrillers OP NEDERLAND-2 introduceerde de V.A.R.A de eindexaminandi van de Amsterdamse toneelschool een mooie traditie die dit keer dus wat weggedrukt was naar het tweede net Niet helemaal ten on rechte overigens want het door de spelers zelf gekozen stuk van de Engelsman Simpson van wie we enige tijd geleden als eens een ' goed gek ' stuk te zien hebben gekregen waarvan de titel me helaas ont schoten is bleek een weinig gelukldge keus voor een Kennismaking te vergelijken met een salonstukje voor een viool van Wieniawski razend moeilijk althans zo hjkt het maar ideaal voor jeugdige violisten die al wel de viooltechniek kennen zonder echter de muziek te kunnen beheersen Zo was het ook met Het gat virtuoze dialoogjes het begon er ai meteen mee jongen zit in zijn eentje op straat iemand vraagt ' zit u ergens op te wachten ' en hij antwoord ik ben de kern van een queue ' suggestie van moderniteit maar toneelspelen kwam er nauwe lijks aan te pas men kon zich beperken tot het declameren van de proza-tekst Als ik nu dan ook geen uitblinkers vermeld ligt het niet aan de soms te constateren schroom van critici om over jonge toneUs ten zo vroeg al een waardig ootvleel uit te spreken over de nog jongere Hans Venneker werd dezer dagen toch ook critisch geschreven in de voetbalrubrieken maar aan het stuk zelf dat niemand de gelegen heid boodt zijn warmbloedigheid intuïtie of spanningsgevoel als toneel speler te etaleren TM DE AKTUALITEITENRUBRIEKEN besteedde Attentie uitvoerig 1 aandacht aan de wankele Europese gemeenschap en onthulde PvdA voorzitter Tans in Achter het nieuws Nederland twee dat de wijziging in het mandement niet ' op verzoek van de heer Roemers van het NVV ' was geschied zoals pater Van Hees in een interview had geopperd maar na nogal langdurige gesprekken tot stand was gekomen die dr Tans de katholieke voorzitter van de PvdA met voornamehjk mon seigneur De Vet over deze kwestie had gehad Dr Tans wees er nog op dat het NW in het mandement verboden was de PvdA slechts ontraden zodat er op het laatste punt geen gewetensnood hoefde te ontstaan bij de socialistische kathoüeken Achter het nieuws stond ook nog uitvoerig stil by stuntman Wim Wagenaar wereldrecordhouder hoogvhegen aan een grote vlieger achter een speedboat aan hij bereikte meen ik een hoogte van hon derd zoveel m hoger dan de Domtoren als typische vertegenwoordiger van een nieuwe nonchalante btj de dag levende generatie die liever op zijn eigen liefst handige manier gelukkig en rijk wordt dan op de gebruikelijke door de maatschappij gedikteerde wijze Wagenaar die geruime tijd Jan Cremers beschermheer is geweest werd het hemd van het Hf gevraagd met zoveel mogelijk persoonlijke vragen hij be antwoordde ze zo direct en eerlijk mogelijk waardoor Mj er toch wel uit te voorschijn sprong als de aardige jongen die hij is TOEN HITLER in 1933 in Duitsland aan de macht kwam vlamden al spoedig de vuren van de boekverbranding Een nieuwe cultuurpolitiek in dit geval cultuurterreur kwam jn werking Veel kunstenaars veel geleerden en veel schrijvers verlieten Duitsland én om in vrijheid te kunnen doorwerken én om het vege lijf te redden Wie nu de Duitse letterkunde uit de periode 1933 - 1945 beziet zal ontdekken dat er binnen Duitsland in die jaren vrijwel niets verschenen is dat nu nog het noemen waard is De schrijvers die in Duitsland bleven zwegen vluchtten in de historie of bezondigden zich aan de HeimatUteratur van Blut und Boden Eigen plaats in Duitse letterkunde De schryvers die Duitsland verlie ten zorgden voor voortzetting van de Duitse letterkunde De Duitse letter kunde uit de periode 1933-1945 is ' Exil Ijiteratur ' literatuur In ballingschap Ken eerste poging om de Duitse lite ratuur in ballingschap te beschrijven werd ondernomen door de Duitse pri vaatdocent deskundige op het gebied \ an de Skandinavische letterkunde Halter Arthur Berendsohn die in 1933 zich in Denemarken vestigde en van daar in 1943 naar Zweden vluchtte In twee delèn Die humanistische l'ront waarvan alleen het eerste deel in 1946 gedrukt werd het tweede l)lcef manuscript geeft hy een — nog / per onvolledige — opsomming van liet werk van Duitse schrijvers buiten liet Derde Rjjk Belangiijker dan het werk van Be - Met Qaudeamus op de weg terug * ' Onsterfelijke Vader ' in VS gestorven ^ Advertentie uitsluitend voor lezers van het UTRECHTSCH NIEUWSBLAD FEIKE ASMA orgelsolist hel Chr Residentie Mannenkoor en Deo Cantemus o.l.v ARIE PRONK voerden uit Qoede opvoering van Vuile Handen Deze prachtige langspeelplaat 25 cm 33V3 die in december a.s in de handel wordt gebracht voor ƒ 13.50 is nu verkrijgbaar aan ons bureau Drift 23 Utrecht en ons bijkanfoor te Zeist 2e Dorpsstraat 36 voor ^ ^ De plaat kan per post gezonden worden no toezending van onderstaande bon en na overmaking van / 9.50 op postrekening 411000 t.n.v hel Nederlands Astma Fonds te Utrecht op giro strookje vermelden U.N.-langspeelplaat V ^ DEZE PLAAT WORDT UITGEBRACHT DOOR EN TEN BATE VAN HET NEDERLANDS ASTMA FONDS Door hel kopen van deze ptaat en ook door U als lid of donateur minimum ƒ 2.50 per jaar op te geven helpt U mee aan de strijd tegen astma als volksziekte RITA EN HAAR FAMILIE UTRECHTSCH NIEUWSBLAD REDUCTIEBON ter waarde van ƒ 4 — Ja ook ik ontvang gaarne de langspeelplaat voor / 9.50 ten bate van hel Nederlands Astma Fonds Deze bon uitknippen en ingevuld inleveren indien U de plaat aan één onzer bureaus afhaalt of indien U gireert in gesloten enveloppe porto / 0.18 inzenden aan het Nederlands Astmo Fonds F C Donderssiraal 29 Utrecht waarna toezending volgl Alsjeblieft mams Je kunt deze vergoeding kragen ZATERDAG Nederland 1 7,00 NTS Nieuws 7.01 Klaas Vaak 7.06 Avro Jonge artiesten voor het voetlicht 7.35 Robin Hood 8.00 Journaal 8.20 Cosmopolitain Orkest van Jos Caeber met zang van Mieke Telkamp 8.50 De Sleutel tv-spel van Frangis Durbridge deel 3 10.10 Last night of the proms BBC-symfonie-orkest 11.20 Journaal ZATERDAG Nederland 2 S.OO NTS Nieuws 8.01 KRO Muziek en dans van de negers in Zuid-Ameri - ka 8.55 Mannenlevens monoloog van Aldo Nicolaj ge - speeld door John Lanting 9.20 Hongkong avonturen van een journalist 10.10-10.15 Epiloog ZONDAG Nederland 1 5.00 CVK Leger des Heils-sa - menkomst in Apeldoorn 6.00 NTS Wereldkampioen - schappen wielrennen in San Sebastian 7.00 Kerken Bijbelvertelling voor kinderen 7.06 NTS Kentucky Jones 7.30 Ontwikkeling van dans en drama in Japan film 8.00 Journaal 8.05 Sport in beeld 8.30 Vara Tel uit je winst quiz 9.05 De wereld van vandaag dr L de Jong 9.15 Belphégor of Het spook van het Louvre Franse serie deel 1 10.25 Journaal ZONDAG Nederland 2 6.00-7.00 NTS finale Europa - cup landenteams voor he - ren 7.30 De kleine ballerina deel 2 8.00 Journaal 8.05 Margie 8.30 Chantage fUm 9.25 Filminipressie van Lon - don Airport 10.00-10.15 Sport in beeld rendsohn is de arbeid die door Hanns Wilhelm Eppelsheimer is verricht Hij begon jri 1948 in de Deutsche Bi bliotheek in Frankfurt am Main aan de opbouw van een verzameling Bi bliothek der Emigration een verza meling die op het ogenblik meer dan 8000 boeken en tijdschriftafleveringen omvat Naast de zogenaamde Wiener Library in Londen in de Bibliothek der Emigration is Frankfurt am Main nu de grootste en belangrijk ste collectie van de Duitse literatuur in ballingschap Tentoonstelling ¦ Uit dez3 collectie is in de zomer maanden in Frankfurt in de Deutsche Bibliothek een indrukwekkende ten toonsteJlJng ingericht van boeken tijdschriften en foto's die laat zien hoe de Dnitse schrijvers in de jaren 1933 tot 194,5 in ballingschap hebben geleefd en gewerkt De tentoonstelling werd ingericht door Wemer Berthold die tevens de catalogus samenstelde waarin een be langrijk stuk geschiedenis van de Duitse letterkunde is vastgesteld Wie niet in de gelegenheid is de ten toonstelling te gaan zien krijgt door deze catalogus van 364 bladzijden waarvaj 40 pagina's afbeeldingen ook een goed beeld en tevens een waardevcl naslagwerk Eppelsheimer is niet de eerste ge weest die met het verzamelen van deze literatuur begon Op 10 mei 1934 werd in Parijs een belangiijk cen trum van Duitse emigranten reeds de Deutsche Freiheitsbibliotheek ge sticht met het doel alles te verzame len wat in het Derde Rijk was ver boden en verbrand aangevuld met het nieuwe werk van de emigranten schrijver Toen de Duitsers in 1940 Parijs bezetten werd de hele biblio theek door de nationaal-socialisten vernietigd Tot nu toe is van deze collectie slechts één boek terugge vonden en wel in de BiblioÜièque Na tionale te Parijs Amsterdam Een l>elangrijk onderdeel van de verzameling in Frankfurt bestaat uit kranten en tijdschriften zoals de be langrijkste emigrantenkrant Das Pa riser Tageblatt maar ook Das Neue Tage-Buch dat van 1933 tot 11 mei 1940 in Amsterdam verscheen en het literaire maandblad Die Sammlung dat geredigeerd door Klaus Mann on der bescherming van André Gide Al dous Iluxley en Heinricli Mann van september 1933 tot augustus 1935 by Querido in Amsterdam verscheen Amsterdam met een grote interna tionale traditie van drukkers en uit gevers heeft voor de verspreiding van de emigrantenliteratuur een grote rol gespeeld Op de tentoonstelling vindt men naast veel werken die bij Querido verschenen ook uitgaven van Allert de Lange de Nederlandsche Uitge verij De Steenuil en Pantheon ter wijl het Faust Verlag en de Ed Nou veUes Internationales speciale vesti gingen in Aiïisterdam hadden Veel van de Duitse schrijvers in ballingschap hebben getracht het we reldgeweten wakker te schudden door I hun onthullende boeken over de Duit se concentratiekampen en de joden vervolging Gerhart Seger Wemer Hirsch Kans Beimler en Simon Hein i'ich Herrmann publiceerden reeds ip 1933 en J93 '' Herrmann in 1944 in Tel-Aviv hun persoonlijke ervaringen uit Oi'anienburg Dachau en Bergen Belsen Arnold Zweig en Kurt Tu cholsky publiceerden in 1934 en 1936 over de jodenvervolging Ballingschap als thema Opmerkelijk is verder het feit dat veel schrijvers zich in hun werk met de ballin£;s(;hap hebben beziggehouden wel een bewijs van hoeveel betekenis deze stap voor velen van deze schrij vers is geweest In 1934 publiceerde Heinrich Mann in PaiTJs reeds zijn Der Sinn dieser Emigration als psychologisches Pro bliceevde viJf jaar later in Amster dam zijn emigrantenroman Der Vul kan Erich Stern die in Parijs als assistent in de kliniek voor kinderpsy chiatrie werkte schreef üi 1937 Die Emigration als psydhologisches Pro blem terwijl Wolf Franck ook in Parijs in 1935 zijn Führer durch die deutsche Emigration liet uitgeven Van de typische emigrantenletter'kunde ge heel geconcentreerd rond de balling schap noemen wü nog de x'omans Exil van Lion Feuchtwanger Zwei an der G.renze van Friedrich Wolf en Kind aller Lander van Irmgard Keun Van de poëzie bundels als Deutsch land Ruft van Johannes R Becher en Sang aus dem Exü van Karl Wolfs kehl Los van de problemen van de balling schap schreef Thomas Mann buiten zijn vaderland zijn magistrale Joseph romans en zijn Lotte in Weimar Her mann Broch zijn Der Tod des Ver gil Robert Musil zijn Der Mann ohne Eigenschaften Joseph Roth zijn Die Legende vom heiUgen Trinker stuk voor stuk toppen uit de Duitse letter kunde van deze eeuw In de geschiedenis van de Duitse letterkunde zal d,e emigrantenlitera tuur Sveeds een eigen plaats blijven innemen een periode tussen een ge -^ heel voorbije en de nieuwe tijd De tijdelijke tentoonstelling in Frankfurt en de blijvende « catalogus Exil Lite-ratuur 1933 1945 leggen hiervan getui genis af WEM J SIMONS Pauselijk stuk over eucharistie VATICAANSTAD — Functionarissen van de persdienst van het Vaticaan hebben meegedeeld dat vandaag een belangrijke pauselijk document zal worden uitgegeven Volgens welinge lichte zegslieden betreft het een en cycliek waarby het rooms-katholieke geloof in de eucharistie wordt beves tigd Het zal de derde encycliek van paus Paulus ziJn De aanleiding zou zijn de discussies tussen een aantal r.-k theologen met name Nederlandse waarbij zou zijn gesteld dat ' t lichaam en het bloed slechts symbolisch aan wezig zijn in de hostie en de wijn bij de viering van de eucharistie Het r.-k geloof leert dat lichaam en bloed van Christus werkelijk concreet aan wezig zijn in het geconsacreerde brood en de geconsacreerde wjjn bij de eucharistie Het document zal worden gepubli ceerd in verscheidene talen een pro cedure die de paus alleen bij belang rijke uitspraken toepast f Naam Adres Woonplaats f Internationale Muziekweek Gaudeamus zette gisteravond in het Concertgebouw te Amsterdam z'n in ternationale muziekweek 1965 in met twee noviteiten van recente datum geflankeerd door werken van Stra winsky en Webern van een halve eeuw geleden Het gaf een wonderlijk beeld van de contemporaine muziek zonder dat er sprake was van een teleurstelling want de tweede suite van Strawinsky in 1917 voor vierhan dig piano gecomponeerd en drie jaar later door hem georkestreerd is een verrukkelijk speelstiik geheel in de sfeer van zijn Histoire du soldat en evenzeer met tastbare herinneringen aan zijn Petroushka Prachtig zijn de melodische contou ren verrassend de klankschakering puntig de ritmiek Het Radio Filhar monisch Orkest o.l.v Bruno Madema spéélde het uitnemend en we wensen slechts dat de dirigent deze muziek ook in Utrecht zal dirigeren als hij in de komende maanden enige USO con-certen zal leiden De Fünf Stücke für Orchester opus 10 van Anton Webern welke als sluit stuk van het programma dienden zijn van andere documentaire waarde Zij vormen een moderne contrastbewei" king op de breedsprakerigheid van de late romantici en bieden slechts het muzikaal object zonder de gebruike lijke aankleding van reprises e.d We derom de zéér knappe interpretatie Scorpions in Nederland DEN HAAG -- Met de Norfolkline zyn vrydagmiddag de vijf leden van de Engelse beatgroep The Scorpions in Scheveningen ons land binnengeval len Ze werden uitbundig begroet door tieners onder wie tien die voor het welkomstceremonieel waren uitverko ren louter omdat ze Josefientje heet ten Organisator Jacques Senf en zijn Haagse beat band The golden ear rings maakten er een drukke bedoe ning van aan de Scheveningse bin nenhaven The Scorpions bekend van hun suc cesnummer Hello Josephine zijn op verzoek van Jacques Senf een beetje eerder naar ons land gekomen dan de bedoeling was om aanwezig te zijn biJ het uitreiken van een Edison op het Gala du disque populaire De achttienjarige Haagse organisator die al 2 jaar evenementjes organiseert is nu grootscheeps aan het werk zon dag biedt hij in de 10.000 vierkante meter grote HoutrusthaUen duizenden tieners een show die door 48 artiesten wordt gepresenteerd onder wie de vuurwerkspecialisten The Scorpions en The golden earrings door Bruno Madema deed ons gespan nen naar deze partituur schouwen want men moet deze al luisterende met het oog waarnemen De tussen Strawinsky en Webern gespeelde noviteiten waren Thumos van de jonge Italiaan Girolamo Ar rigo 35 en Serenata IE van onze landgenoot Jan van Vlijmen 30 De Italiaan Arrigo ging uit van een spe ciaal facet van het zieleleven dat door Plato als Thumos is aangeduid en door de componist in een naar zijn zeggen voortdurende en onbereken bare wording is gereaUseerd De in gezette melodie naar de stijltrant van het Modern Jazz Quartet gaf goe de beloften maar weldra zocht Ar rigo zijn toevlucht in grillige instru mentaties die niet konden voorkomen dat zijn compositie van slechts 10 mi nuten tijdsduur langdurig van aan horen scheen Jan ' van Vlijmen wilde in zijn Se renata de solo-fluit geen concerterend karakter geven maar bezigde deze voornamelijk als obligate partij In zijn totale visie is Jan van Vlijmen evenwichtiger geworden zelfs nu en dan conservatief en dit zelfs met re miniscenties aan de salonmuziek van de destijds zo befaamde fluitcompo nist Wilhelm Popp De in groepen op gestelde orkestbezetting bood een nog ^ al gecompliceerde klank té gecompli ceerd om auditief te kunnen onder scheiden wat er muzikaal geschiedde De bezoekers werd over de laatstetwee werken de keuze gelaten welkezij herhaald wensten uitgevoerd tehoren Arrigo kreeg 65 stemmen enJan van Vlijmen 107 Een succes vooronze serieuze landgenoot wiens ont wikkeling wij na het luisteren vandeze Serenata met nog groter belang stelling willen volgen Hij had véélsucces en dat heeft hij stellig mede tedanken aan de voortreffelijke uitvoc:ring door het Radio-orkest o.l.v Ma derna G van R Pauselijke troon in New York NEW YORK — In verband met het aangekondigde bezoek van paus Pau lus aan New York heeft een woord voerder van dit aartsbisdom er aan herinnerd dat er reeds sedert 1850 in deze stad ' n vergulde troonzetel voor het opperhoofd der r.-k kerk klaar staat Hij werd gemaakt door New Yorks eerste kardinaal McClosky en staat in de benedenverdieping van de resi dentie van kardinaal Spellman in Manhattan waar de'paus op 4 oktober te gast zal zijn UTRECHT — Toneelgroep Centrum speelde vrijdag in Utrecht Vuile Han den van Sartre in een i>esloten voor stelling voor novieten van alle stu denfengezelligheldsverenigingen Dit evenement werd georganiseerd door de Astu Associatie studententoneel Utrecht Het was een goede opvoering van een stuk dat door zijn tijdgebon denheid niet meer helemaal boeit Sartres stuk van vlak na de oorlog is eigenlijk al verouderd Weliswaar zijn er algemeen menselijke proble men aan de orde die niet kunnen ver ouderen maar de situering is de on ze niet Dat is het meest storend in de eerste scènes waar het stuk nog op gang moet ' komen De probleem stelling is daar te vlak heeft weinig diepgang In een tijd dat politieke moorden aan de orde van de dag zijn dat men voor zijn partij de dood in gaat is een vage aanduiding van pro blemen die hiermee te maken heb ben al voldoende De emotionele bin ding van de toeschouwer aan de ge geven situatie geeft genoeg spanning mee aan scènes die nu dor zijn Ont breekt deze emotionaliteit dan ko men de scènes niet over het voet licht Sartre is niet actueel Hij wordt pas interessant als hij de politiek op de achtergrond schuift Vuile handen krijgt de politicus die voor de goede zaak de communisti sche in dit geval zijn kameraden moet voorliegen De partijleider Hoe derer heeft vuile handen Hij zegt het zelf Als ervaren politicus heeft hij dit feit geaccepteerd Tegenover hem staat de jeugdige Hugo Diè wil ^' n handen beslist niet vuil maken en bereikt dan ook niets Tenslotte ziet PHILADELPHIA — ' De onsterfelijke hemelse vader ' Father Divine die zichzelf de ' God der zwarten ' noemde en door m i^joenen negers als zodanig werd vereerd is vrijdag in Philadel phia gestorven Hy moet ongeveer hon derd jaar geworden zijn hij heeft nooit willen zeggen hoe oud hij was Father Divine is op een eilandje voor de kust van Georgia geboren In 1910 duikt hiJ op in Baltimore in 1912 in Georgia waar hij in 1915 wordt gearresteerd op aanwijzing van een groep negers die hem ' een publieke bedreiging ' noemen Hij werd gees telijk gestoord vei'klaard vrijgelaten en uit Georgia gezet In 1916 kwam hij - in New York waar hij in de Ne gerwijk Harlem zijn eerste geestelijke hij zelf in dat hij niet bruikbaar is voor de partij Hij had alleen maar een held willen zijn en de partij geeft niet om helden De rol van Hugo werd zeer ver dienstelijk gespeeld door Carol Lin sen Het is een zware rol Hugo is beurtelings zenuwachtig opgewonden doodsbang driftig en dronken maar vooral twijfelachtig Carol Linsen maakte er een gaaf geheel van Guus Hermus was Hoederer een vaderlijke figuur Hermus speelde hem met een grote persoonlijkheid Jessica het koele poppige kindvrouw tje van Hugo werd gespeeld door Marja Kok Zij was beweeglijk en speels maar veel te vaak onverstaan baar Ina van der Molen speelde Olga een mooie rol Zij wist de combinatie van keihard partijlid en warmvoelen de vrouw op harmonieuze manier te verenigen E v V led ibol Dandridge aan emDoiie overleden HOLLYWOOD — Blijkens een Igk schouwing is de 41-jarige neger actrice Dorothy Dandridge die men woensdag dood in haar woning heeft aangetroffen aan embolie overleden Deeltjes beendermerg afkomstig van haar gebroken middelvoetsbeen tje waren in haar longen en hersenen terecht gekomen De kans om aan ' n dergelijke vorm van embolie te ster ven is maar een op de miljoen organisatie opbouwde de naastenlief de predikende Al snel won htj het vertrouwen van talloze negers Na het openen van een ' kerk ' in SayviUe bij New York werd hij in 1931 opnieuw gearresteerd en tot een jaar gevangenisstróif veroor deeld wegens verstoring van de open bare orde Maar de rechter die het vonnis uitsprak stierf vier dagen daar na wat de volgelingen van Father Divine tot de overtuiging bracht dat ' God had toegeslagen en de rechter had gestraft ' Vanaf die dag kreeg de ' Zwarte God ' financiële steun van duizenden negers en kon hü zijn or ganisatie Het wreeldrijk van de vrede oprichten Spoedig beheerde Wj een machtige ' zaak ' met vertakkingen over 20 staten en afdelingen in Ca nada Austrahë en elders Zijn hoofdkwartier vestigde hij in Philadelphia op een bezitting die hij ' centi-ale zetel der wereld ' noemde Hij vei-wierp rassenscheiding en preekte vrede tussen de volken Van ziJn aan hangers eiste hij te leven als heili gen In feite bezat hij zelf niets Zijn hele fortuin op tien miljoen dollar geschat staat op naam van zijn orga nisatie In 1946 huwde hij voor de tweede maal in het diepste geheim Nadat dit was uitgelekt stelde hij zijn echt genote aan zijn volgelingen voor als ' zachte engel ' Zy was een blanke een Canadese Haar naam werd Mo ther Divine Zij volgt hem op ' Ik zeg niet dat ik God ben of de duivel maar ik schep God en met hem help ik de wereld ' was zijn antwoord op de vraag van een journalist of hij werkelijk God was Na Hirosjima ver klaarde hij zichzelf tot ' uitvinder en beheerser van de atoomenergie ' Op zijn bevel was de atoombom ontploft zei hij Hoewel hii onthouding preekte maakte hij op 80-jarige leeftijd nog vele ' veroveringen ' ' t Afgelopen jaar was hü ziek en liet hij de zaken aan zou vrouw over Father Divine is nu in de ' centrale zetel der wereld ' ge storven aan aderverkalking DEN BOSCH — De jury van hetInternationale Vocalistenconcours teDen Bosch heeft op de tweede dagvan de demifinale tot de finéile toe gelaten de sopranen Joke Kramer(Nederland Nell HaU Engeland),Heide Baetge Duitsland Elena Co trubas Roemenië Kira Kalan kowska Polen en de tenor Willy Caron Nederland De finale begonvanochtend DEN HAAG — De jury van deachtste internationale biënnale vanhedendaagse schilderkunst te StPaulo Brazilië heeft aan de schilderCo Westerik uit Den Haag een zilve ren medaille toegekend voor de col lectie van zijn werken die deel uit maakt van de officiële Nederlandseinzending voor deze tweejaarlijkseinternationjile manifestatie 
ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1D6S UTBECETTSCH NIEUWSBLAD i De Curatrice brengt ter ken nis dat de lijst der voorlopig erkende schuldvorderingen in het faillissement van J HARTMAN Maasbroeksedijk 25 voorheen Edisonstraat 70 te Utrecht ter Griffie van de Arrondisse ments-Rechtbank te Utrecht is gedeponeerd alwaar deze gedurende de zeven aan de verificatievergadering vooraf gaande dagen voor een ieder ter kosteloze inzage zal lig gen Door gefailleerde is géén ontwerp-accoord ter Griffie gedeponeerd De curatrice Mr Marianne Nuyten OPENBARE VERKOPING Notaris J A Ringeling te Zeist is voornemens op dins dagen 21 en 28 september 1965 inzet/afslag nam 7 uur in hotel VICTORIA Ie Dorps straat 7 te Zeist te VEILEN 1 perceel Montaubanstraat 8 te Zeist Woonhuis metgrond en 2 ex artikel 1223 B.W.perceel Harmonielaan 9 te Zeist woonhuis Perceel 1 is leeg te aanvaar den behoudens 2 kamers be neden met keuken in schuur verhuurd voor ƒ 30 - p mnd Perceel 2 kan door koper wor den ontruimd met de grosse der veilingsakte Bezichtiging dinsdag en don derdag van 2 — i uur nam Aanv en betaling uiterlijk 9 november 1965 BREDER BIJ BILJETTEN Nadere inl ten kantore van gen notaris Ringeling Huyde coperweg 6 tel 03404)-12069 HUWELIJK Bureau DE ELF PROVINCIËN Schotersingel 37 - Haarlem Telefoon 51894 Detective echtpaar De Vries bekend van Radio en Pers Vrijblijvend inlichtingen in blanco couvert TE KOOP in Utrecht Kanaleneiland een mooie 3-KAMERFLAT met keuken geïnstalleerde badkamer ruime hal cen trale verwarming en lift Koopprijs ƒ 34.100 — Brieven onder nr Z-5941 aan Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Maak een uurtje Als U van plan bent een nieuwe haard te kopen of tot de aanschaf van centrale verwarming over te gaan wilt U natuurlijk de zeker heid hebben dat U voor Uw dure geld geen slecht ver warmings apparaat geleverd krijgt waar Ü steeds klach ten over heeft In ons land moet men 9 van de 12 maanden stoken Ver warming Is dan ook nog be langrijker dan het mooiste huis of de duurste meubile ring Wacht daarom met kopen Vergeet een ogen blik radio televisie of ande re genoegens Volg het voorbeeld van tienduizenden verstandige mensen en ga juist nü - voor de aanvang van het stookseizoen - eerst naar Hoenson's Verwar mings-Show H.A.THIE ARTS AFWEZIG TOT 27 SEPTEMBER Waarnemer Dr Rijpma lllesovef aariijgas-v - oliëstooR Nederlands grootste expositie van • gas - kolen - en oliehaarden Dhhr kunt U zich persoonlijk ervan overtuigen waarom de Hoenson La Scala de enige gashaard is die een men senleeftijd meegaat En daarom de meest gevraag de is Daar komt U ook alles te weten over de Hoenson dubbelbrander Met zijn ca paciteit van maar liefst 20.000 Kcal per uur de ide ale verwarming voor moei lijk te verwarmen gecombi neerde zit-eetkamers met een groot raamoppervlak of 2 grote vertrekken met of zonder tussendeuren ¦ centrale-verwarmlng systemen Daar maakt U kennis met het veeL besproken H-plan cv systeem dat reeds in duizenden bestaande en nieuwbouw woningen met succes in gebruik is Wie alles over het H-plan weet geeft géén 6 a 7000 gulden meer uit voor een cv sys teem Maar bestelt het H plan waarvoor men slechts 2 è 3000 gulden betaalt geheel geïnstalleerd Geopend ' s middags om 2.30 en 4 uur * s avonds om 7.30 en 9 uur ge - Slecht|1|^g MAANDAG 13 september a.s In de Grote zaal van TRIANON Oudegracbt 252 Utrecht Heden overleed plotseling onze lieve tante en oud tante LUCBE MAKGARETHA ELISABETH SNOECK op de leeftijd van 85 jaar Waalre ir C J Boers A H Boers - Lepoutre en kinderen Heino M Th Oosterveld-Boers H Oosterveld en kinderen Bathem E Boers Utrecht 9 september 1965 Huize „ Henriëtte Swellen grebel " Fockema Andreaelaan 10 Corr adres Volmolen 10 Waalre Voor hen die afscheid wil len nemen bestaat daar toe gelegenheid in de aula van Huize Henriëtte Swellengrebel " Fockema Andreaelaan 10 te Utrecht De ter aardebestelling zal plaatshebben dinsdag 14 september op de Nieuwe Algemene Begraafplaats Zuid " te Oosterbeek om 13.00 uur Vooraf zal een korte dienst gehouden worden in de aula van Huize ' Henriëtte SweUengrebel ' Fockema Andreaelaan 10 te Utrecht welke om 11 uur zal aanvangen Wij vervuUen de droeve plicht u in kennis te stellen van het overlijden van onze penningmeester de heer ABRAM VIERGEVER Wij verliezen in hem een zeer bekwaam bestuurslid wiens toewijding en enthousiasme in onze herinnering zullen blijven voortleven Bestuur en Dirigent van de Koninklijke Oratoriumvereniging KERKGEZANG Tijdens de langdurige zieirte en bij het heengaan van mijn innig geliefde man en zorgzame lieve vader CORNELIS MARINUS VAN DER HOEFF echtgenoot van Wilhelmina de Heus ontvingen wij vele betuigingen van medeleven Hier voor zijn wij zeer erkentelijk en danken U langs deze weg oprecht Het geeft ons mede de kracht om verder te gaan In het bijzonder danken wij Dokter Querido alsmede broeder Amoldus van het ziekenhuis St Jo hannes de Deo voor de liefdevolle verpleging En tevens danken wij de Algemene Utrechtsche begrafe nis onderneming Fa H Agterberg WUlemstraat 18 b voor de zeer correcte uitvoering van deze begrafenis Uit aller naam Mevr W van der Hoeö-de Heus Utrecht september 1965 Lange Koestraat 49 J VAN RANDWIJK CARDIOLOOG PRAKTIJK HERVAT juiste coupe is de ^ dslag van een goed coiffure Voor de blijken van hartelijk medeleven ontvangen na het overlijden van onze lieve broer zwager en neef JAN CORNELIS KORTENSCHIJL Onze j maakt me ENGELS u lOOyo garantK dunste ¦ DAMESKA jrmanent wordt ge een speciaal LIEPRODUKT ook bU het aar SALON betuigen wij onze welgemeen de dank C C Kortenschijl E W Kortenschijl - Tukker M C Zijlmans - BEMÜURDE WEERD bij de Weerdsluis UTRECHT - TEL i80,32 Stembord Utrecht september 1965 Herman Saftlevenstraat 17 OPENBARE VERKOPING - WEGENS STERFGEVAL Notaris J W Borgers te Utrecht is voornemens op vrqdag 24 september a.s om 2 uur n.m in het Notarishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht in het openbaar te verkopen Het woonhuis met erf en tuin aan de Ridderschap straat 16 te Utrecht groot 1.92 are orthofex Fa 1 Cornelissen HAMBURGERS-TRA AT 8 UTRECHT - TEL 13.5 9 2 Dit woonhuis is vrij te aanvaarden behoudens vergunning van het Gem Huisv Bureau Lasten totaal f 137,80 per jaar Bez di en do van 2 — i uur n.m Aanv en betaling der koop penningen uiterlijk 22 oktober a.s Exclusieve bruidstoüetten Bilj en nadere inlichtingen ten kantore van gen notaris Achter de Dom 30 te Utrecht tel 12307 I Veiling leegwoonhuis SPECIAALZAAK I NOTARIS MR A P M M GEURTS te Utrecht zal op vrijdag 17 september 1965 n.m 2 uur in het NOTARIS HUIS te Utrecht Achter St Pieter 18 PUBLIEK VERKOPEN HILMO Catharijnesingel 18 a Tel 15402 • Utrecht HET LEGE WOONHUIS te Utrecht Griftstraat 121 bij de Poortstraat groot 1 are 9 ca LEEG EN ONVERHUURD Nadere inl en bilj t.k.v gen Notaris Mr GEURTS te Utrecht Kromme Nieuwe Gracht 88 bij Pausdam tele foon 14594 vraagt voor spoedige indiensttreding administr kracht vri UTRECHT Wg denken hier aan een jongedame die dit jaar of vorig jaar geslaagd is voor he ' examen Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan Lompe Modehuis - Vredenburg 9 OPENBARE VERKOPING De notarissen J L DOCTER te Bilthoven en J W BOR GERS te Utrecht zijn voor nemens op vrijdag 17 septem ber a.s om 2 uur n.m in het Notarishuis Achter St Pie ter 18 te Utrecht IN HET OPENBAAR TE VERKOPEN A Het woonhuis aan de BLAUWKAPELSEWEG 4 te DE BILT groot 4.35 are Lasten totaal 1 132,35 p.j Dit woonhuis is vrij te aanvaarden behoudens vergunning van het Ge meentelijk Huisvestings bureau van de Gemeente De Bilt B Het woonhuis aan de HES SENWEG 191 te DE BIIT,groot 2.92 are Lasten totaal / 139,69 p.j verhuurd voor / 106 - p.m C Het woonhuis aan de ALEXANDER NUMAN KADE 35 te UTRECHT,groot 1.68 are Lasten f 158,80 p.j ver huurd voor / 118,15 p.m kosten waterverbruik zijn voor rekening van huur der Bez di en do van 2—4 uur n.m Aanv en bet der kooppen ningen uiterlijk 15 oktober a.s Bilj en andere inlicntingen ten kantore van gen notaris sen Julianalaan 3 te Biltho ven én Achter de Dom 30 te Utrecht ' Woonhuizen te Utrecht Notaris H MINNEMA teUtrecht zal vrqdag 17 sep tember 1965 te 14 uur in het Notarishuis alhier publiekverkopen Het benedenhuis met af zonderlijke bovenwoningaan de Bloemstraat nos 7 en 7 bis huuropbrengst / 1.401,24 per jaar Het woonhuis aan de Pie ter Nieuwlandstraat no 14 Het perceel no 2 wordt ver kocht krachtens rechterlijk bevel en is vrq van huur te aanvaarden behoudens toe stemming CJem Huisvestings bureau Aanvaarding en betalmg 1 no vember 1965 Te bezichtigen dinsdag en donderdag 14—16 uur Inlichtingen en biljetten bij genoemde notaris Janskerk hof 22 bis tel 13270 Notaris P Th Tjabbes Utrecht Brigittenstraat 15 tel 11746 zal donderdag 23 sept 1965 des v.m 10 uur in het hotel café-rest „ De Wil genpias " te Maarssen Maars seveensevaart OPENBAAR VERKOPEN krachtens art 1223 B.W het huis met schuur erf en grond te Westbroek gem Maarssen Gageldqk 91 groot ong 43 a 2 ca gele gen in het rnilverkavelings gebied „ Maarsseveense plas sen " De nieuwe kavel zal geheel uit land bestaan en ong 25 a 90 ca groot zijn Vrfl van huur en bewoning te aanvaarden behoudens toest B en W Maarssen Bezichtiging di en do van 2—4 uur Inl en bilj verkrijgbaar bij de notaris VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING Notaris J STOLK te VIANEN Z.H zal op VRIJDAGEN 17 en 24 SEPTEMBER 1965 tel kens v.m 11 uur in „ Het Zwijnshoofd " Pr Juliana straat 6 te Vianen Z.-H resp bij opbod en afslag in het openbaar verkopen De BOERDERIJ Tienhoven seweg 25 te EVERDINGEN Z.-H met landerijen in totaal 9.29.68 H.A zulks in diverse kavels en in combinatie Alles geschikt voor boomgaard Alles vrij van pacht Vermoedelijk kan nog enig land worden bijge pacht Kijkdagen di en do van 14.00—16.00 uur Inlichtingen verstrekt noemde notaris OPENBARE VERKOPING Notaris B K W van der Zalm te Utrecht zal vrijdag 24 september 1965 om 2 uur n.m in het Notarishuis Ach ter Sint Pieter 18 te Utrecht openbaar verkopen het woonhuis met erf en grond aan de Pielerstraat nummer 6 te Utrecht Het perceel is leeg en onver huurd en behoudens toestem ming van gemeentewege in eigen gebruik te aanvaarden Bezichtiging dinsdags en don derdags van 2—4 uur n.m Inlichtingen en biljetten ver krijgbaar bij notaris B K W van der Zalm Maliebaan 104 te Utrecht Telefoon 030-16152 Veiling te Leersum Notaris D J van Amerongen te Doorn is voornemens op dinsdag 21 september 1965 nam 4 uur in Hotel „ Dam lust " aan de Rijksstraatweg 130 te Leersum in het open baar te verkopen 3 aaneengebouwde woningen met schuren erf en tuin te Leersum Boerenbnurt nos 5 5a en 7 totaal groot 13.10 A Te veilen in 2 percelen en in massa No 5 bewoond door de eige naar en nos 5a en 7 verhuurd voor resp f 13 - en ƒ 9,30 p.w Totale jaarl lasten ƒ 93,42 Aanvaarding en betaling uiterlijk 15 okt 1965 Bezichtiging dinsdag en don derdag van 2—4 u nam Nadere Inlichtingen en vei lingsbiljetten verkrijgbaar ten kantore van genoemde nota ris Koninginneweg 5 tele foon 03430 2648 kleintjes hebben groot WONINGINRICHTING A GRASMAYER & ZN NACHTEGAALSTRAAT 75 — UTRECHT blijft maandagmiddag GEOPEND ^ J^amacamrwt --^ Modern dansonderricht ^' ZT ' 8—5 c/ui en privé-lessen 7—9 uur Ook speciale clubs voor scholieren Mgr V d Weteringstraat 124 - Tel 19725 - Utrecht GELDLENINGEN en KREDIETEN aan ieder tot elk bedrag normaal zonder borg Ie EN 2e HYPOTHEKEN TOT 100°/o Geen taxatiekosten M Bureau Limburg Postbus 11 Marconistraat 105 Hoensbroek L Tel 04448 - 3765 TEGELS WAND EN VLOER ook mozaïek TEGELLIJM V VAN DONGEN TEGELS N.Y St Bonifaciusstraat 6 — Utrecht — Tel 42582 MIDDENSTANDSDIPLOIHA Officieel erkende opleiding In de week van 13—18 september vangen nieuwe mon delinge EENJARIGE CURSUSSEN aan opleidende voor het examen in 1S66 STUDIEBOEKEN IN BRUIKLEEN REDUCTIE OP HET EXAMENGELD Lesgebouvv Kruideniersvakschool Minkade 6 Lestijd 1 avond per week veui 3 uur Inlichtingen en inschrijving dagelijks van 10—^22 uur Prospectus gratis op aanvraag verkrijgbaar UTRECHTS INSTITUUT voor MIDDENSTANDSONDERWIJS Stanleylaan 271 Kanaleneiland — Utrecht — Telef 81933 ANALISTEN KURSUS CENTRUM NEDERLAND te Utrecht Opleiding voor het laborantenexamen voor het chemisch medisch botanisch en zoölogisch analistexamen en voor het 2e deel medisch Prospektus gratis bij Drs G J Snaauw Galvanistraat 5 te Amersfoort telefoon 03490-16612 Spreekuur elke woensdagavond van 7—8 uur In de BUt straat 87a te Utrecht g " Ren TAlenSTUde SPAANS - FRANS - DUITS ENGELS - NEDERLANDS ¦ Conversatie - en correspondentiecursussen HEDEN INSCHRIJVING INSTITUUT VAN GELDER MOREELSELAAN 31 — TELEFOON 15451 CASINO MARATHON MAARSSEN Dagelijks vervoer naar ons uniek gelegen casino Vertrek van Bussum Rest Jan Tabak 13.30 en 18.30 uur Hilversum Café-Rest Amstelhuis 13.45 en 18.45 uur Amersfoort Station ± 14.15 en 19.15 uur Soesterberg Café rest ' t Zwaantje ± 14.30 en 19.30 uur Utrecht Hotel Kagenaar t.o Station 14.45 en 19.45 uur Retour 17 en 23 uur Minimum inzet één gulden Reserveeradressen 020 52957 of 03408-1260 en 2244 HYPOTHEKEN Ie en 2e hypotlieel TOP 90 % hypotheek FINANCIERING AUTOFINANCIERING e.d VERZEKERING VAN EE N.Y Slotlaan 294 — Zeist — Telef 03404-18731 insp R HOOGKAMER Bilfstraaf 115bis - Utrecht - Tel 030-15214 Bezoek voor nadere inlichtingen na telefonische of schriftelijke aanvraag L7 " w KOOP RADIO DE HOOP I VONDELLAAN 55TEL.3^I68 - UTRECH T | MEUBILEERINRICHTINGEN HOOGEZAND & BOSSELAAR OUDKERKHOF 25 - Nobelstraaf 3 - Korte Jansstrqat 23 blijven de GEHELE WEEK GEOPEND aangezien zij reeds jaren een 5-daagse werkweek met rouiafie systeem voor hun personeel ingevoerd hebben Voor moderne verzorgde coiffures Dameskapsalon Schoonheidssalon Parfumerieën H.A.Deun Amsterdamsestraatweg 303 — Tel 42237 — Utrecht ¦^ HEDEN INSCHRIJVING voor de nieuwe danslessen Wij vormen clubs voor Werkende jongelui van 14 tot 18 en van 17 tot 19 jaar Een speciale MIDDENSTANDSCÜRSUS voor kinderenvan zakenlieden apothekersassistenten enz een cursus uitsluitend voor MIDDELBARE SCHO UEREN clubs voor gehuwden en oudere ongehuwden Danslestijd onvergetelijke tijd Dansschool ƒ-% / L/liaóCnUC UTRECHT KROMME NIEUWE GRACHT 48 — TELEFOON 20128 Hedenavond soiree - aanvang 8.30 uur ZONDAGAVOND GROOT OPENINGSBAL vrij ' J orkest THE SKTUNERS Diverse attracties V Dansen leren in een beschaafd milieu kunt Dansinstituut "" U J IP '/ Instituut ^ y ^ CLe f^UR NIEUWE GRACHT 49 - TEL 10301 - UTRECHT Inschrijving en bespreking voor alle cursussen dagelijlts van 11.00—20.30 uur TEVENS VOOR ONZE BEKENDE SCHOLIERENCLUBS • Wij vormen ook een gezellige beginnersciub voor gehuwden en oudere ongehuwden OPENINGSBALS zaterdag 11 september van 8.30—11.30 uurm.m.v John Lint en zijn orkest ' Zondag 12 september van 8.15 — IJ.IS uur m.m.v John Unt en zijn orkest en als gast de zanger RONNY TOBER "^ Op deze avond een dansdemonstratie door DE NEDERLANDSE KAMPIOENEN in de Latflns-Amerikaanse dansen Rumba Samba Paso doble en Cha-cha-cha Vanaf heden inschrijving en inlichtingen voor de NIEUWE DANSLESSEN Welke medio september aanvangen Dagelijks van 10 tot 22 uur aan de zaal Amsterdamsestraatweg 701 telefoon 41214 Beginners gevorderden medal test gehuwden scholieren Dansstudio JAN JANSEN Amsterdamsestraatweg 701 Dtrecht telefoon 41214 > V GHCM ISCtt OPLEIDING PEDICURE Mondelinge praktische en theoretische cursus voor verantwoorde voetverzorging Gespecialiseerd in SUËDE JASJES door jarenlcinge ervaring Diploma onder medisch toezicht Voor de cursus te Utrecht aanvangende begin oktober kunnen nog cursisten aangenomep worden Prospectus en opgave bij C.I.O.C Centr Inst ter Opleiding van Chiropo disten mejuffr H W VAN REKUM Zadelstraat 14 bis Utrecht telef 030)-20182 Ud ANOV Kon goedgekeurd Over enkele weken begint in UTRECHT weer onze '^ w -- VOORSTRAAT TT - PEDICURECURSUS UTRECHT-TELEFOON 178 " Algehele voetverzorging onder medisch toezicht Grootste opleiding voor voet - en schoendeskundige pedicure Met 30 ervaren leraren Wekelijkse avond lessen van 3 uren ^ LgS Diploma met de meeste waarde Prospectus op aanvraag bij Stichting Vakopleldingj Com Jolstraat 91 Scheveningen telefoon 070—55.25.10 Ondanks dat ons personeel al enige jaren een vijfdaagse werkweek heeft zijn wij MAANDAGSMIDDAGS vanaf 1 UUR GEOPEND WONINGINRICHTING ERVEN C SMIT N.V Oudvsdjkerdwarsstr 74-76 Utrecht Tel 18453 Te her eiken met buslijn 3 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG II SEPTEMBER 196S Advertentie Qeheugen en kennis door injecties O > E < o o dó GO < w\a/\/\x\a>w.'va«'W'\aA VAN ONZE WETENSCHAPPEUJKE MEDEWERKER gen fascinerend biologisch experiment is Dat verworven kennis van het ene dier dat van MacDonnell die in zijn labo inderdaad in het andere kan worden ge - ratorium te Ann Arbor in Michigan Ver bracht Eenvoudig door geschoolde gedres - Staten na wilde gaan in hoeverre en tot seerde platwormen op te eten konden de welke hoogte kennis en geheugen over draagbaar is van het ene dier op het an dere Daartoe experimenteerde hij met platwormen En wat kwam uit de bus ongeschoolde ongedresseerde soortgenoten gemakkelijk aan hun kennis resp dressuur komen zie voorts onze rubriek d.d 27 maart 1965 B & O tévé van aparte klasse een praktisch compact en ele gant meubel De B & O Capri televisie is te leveren met magnetische klap deuren of jalouzie-lulk In teak noten of polissander Experimenten met ratten en platwormen ¦ jlTac Connell zoekt deze overdracht vaji kennis in de fonctie van het J^'-l BNA of ribonucleïneznur een sterk aan fiet erfelyklieidsmateriaal ver wante gecompliceerde organische verbinding Één der functies van het BNA is dus zorg te dragen voor de overdracht van kennis en geheugen van het ene dier op het andere Nu is uit het onderzoek van Babich Jacobson Bubask en Ann Ja«obson gebleken dat er ook eenzelfde mechanisme bij ratten bestaat Experimenten met deze dieren hebben duidelijk aangetoond hoe chemische verbindingen afkomstig van rattehersens het geheugen van een ongeschoolde of ongedresseerde rat kunnen beïnvloeden -<> S<«it(tS«M'^t £«^ ' Tevens nieuwe mogelijkheden voor stereo weergave van radio en versterker De complete B & O serie radio tévé en afspeelapparatuur vindt u in onze showroom Machtegaal straal 22 Deense vormgeving Deense perfectie Vraagt demonstratie Ruime parkeergelegen heid K ^ OUDE GRACHT 175 NACHTEGAALSTRAAT 22-24 TELEFOON 15981 * SaloraonS'Oordeel over geldigheid ' Schots huwelijk ' voor Belgische rechtbank Vaar slachtoffer van familievete DE STILTE Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen als ik er niet was en mijn stem er niet was had niemand die stilte begrepen Maar als Hij er niet was en Zijn stem was er niet dan was er van stilte geen sprake alleen - maar van zwijgen zo hard als graniet en dat kan je dood-eenzaam maken Maar de stilte is een tweestemmig lied waarin God en de mens elkaar raken Om dit gedicht te begrijpen hoeven wü niet te denken aan de stilte buiten De stilte die de dichter be doelt maakt deel uit van ons leven van elke dag Want spreken en zwijgen woord en stilte staan niet tégenover elkaar zij be horen bij elkaar zijn bepalen elkaar Terug van vakantie buiten deed ik een paar bood schappen in de stad Oude Gracht-Potterstraat-Vree burg Ik dacht Hoe houd je het weer een jaar uit in deze volte en drukte tussen al dat geros en gerij van fietsers brommers en auto's " Want het is eigenlijk nooit helemaal stü om ons heen Wanneer het niet de geluiden van de straat zijn dan zijn het de buren boven beneden of achter die je hoort Zo gaat dat in een ei volle stad waar alle beschikbare ruimte benut moet worden De recreatieruimten zoals de parken zijn een verademing maar het is er toch nooit echt helemaal stil Nu is het met de stilte wonderlijk gesteld Ik weet dat er mensen zijn die niet tegen de stilte kunnen Toen ik vele jaren geleden predikant op een dorp was kregen wij bezoek van een zakenman Het dorp lag aan een grote plas Eèn zomeravond aan het water is vervuld van een heel eigen stilte Het enige geluid dat je hoort is het slaan van de torenklok het loeien van een koe of het blaffen van een hond Deze vertrouwde geluiden in-de-avond ver breken de stilte niet maar maken haar intenser dieper Je kon de stilte als het ware horen Toen wij weer binnen waren barstte onze bezoeker los „ Ik begrijp niet hoe je het hier uitlioudt Ik zou die stilte niet kunnen verdragen " De stilte buiten heeft een heel eigen ritme bepaald door de wijdheid van water en land aarde en hemel dag en nacht Het leven is er in opgenomen en krijgt er de polsslag van Deze polsslag was een héél andere dan die van onze bezoeker wiens levensritme bepaald werd door de stad en het tempo van zijn werk En toen wij jaren later in een grote industriestad met retraitewerk voor de'gemeente begonnen werd het al gauw duidelijk dat wij niet in de stad moesten blijven maar een plek bui ten moesten opzoeken waar het nog werkelijk stil was Concentratie en inkeer kunnen niet zonder de stilte In het wonder dat wij die zochten daar waar zij te vinden was De stilte om ons kaft ons helpen het stil in ons te laten worden Maar de stilte kan nog véui een heel andere kant be naderd worden Daarvan spreekt het volgende gedicht van Guillaume van der Graft Zolang er ergens nog iemand bestaatmet wie ik als mens kan spreken,vind ik ook wel een stilte midden op straat,een stilte die niet kan breken ' Er is een dode stilte die een gesprek tot een kwelling maakt Er is een le vende stilte die iets zeer positiefs is en een gesprek tot een vreugde maakt Waarom Omdat de levende stilte een eigen werkelijkheid is die aan ons spreken voorafgaat en haar draagt vervuld als zij is van levende krachten Wij moeten de dichters de dingen dichterlijk laten zeggen Het is een bijzonder mooi beeld dat de stilte een tweestemmig lied is Dit beeld gaat eigenlijk al op voor de stilte die ontstaat omdat ik er ben en spreken kan omdat de ander er is en spreken kan IVIaar die stilte slijpen wij met onze eigen stem En onze ' stemmen verstommen Wat blijft er dan over Een z\vijgen zo hard als graniet dat dood-eenzaam kan maken Maar — God zij geprezen — er is nog een andere stilte een tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken Een stilte waarin God spreekt en wij antwoorden Een stilte die vervuld is van Zijn tegenwoordigheid Het is moeilijk déze levende stilte te zoeken en te vinden midden in ons dagelijkse leven dat vol is van taak en opdracht vreugde en verdriet en waarin het bijna nooit helemaal stil is rondom ons Deze stilte wordt alleen gevonden wanneer wij er ons aan toe vertrouwen Wij moeten er ons voor openen Daar is geduld en trouw voor nodig zodat het tweestemmig lied wat deze stilte is in ons gaat zingen — en blijft zingen H ¦ OE gingen de onderzoekers te werk Ze trainden ratten hun voedsel te zoeken en te vinden met behulp van voorwaardelijke prikkels als licht en geluid Toen ze uitstekend op ge noemde prikkels konden reageren werd hun hersenmateriaal bij onge oefende ratten ingespoten met de be doeling n te gaan of de hersenstof fen het een én ander uit konden " rich 1en bij ongetrainde exemplaren En inderdaad deze konden zich toen herinneren " dat licht of het ge liezigde geluid bij de proeven voedsel betekenden Blijkbaar werd met ' de injecties ook de herinnering het ge heugen of de kennis in het dier ge bracht Hoe zouden ze anders een lichtflits kunnen koppelen aan voed sel Op de een of andere manier wordt blijkbaar alles wat geleerd en erva ren is óf in het RNA óf in het DNA molecuul vastgelegd gelijk het ge sproken woord op een magnetische geluidsband Onderzoekers willen graag ge loven dat dit registratiemeohanjs me niet alleen geldt voor lagere dieren als de platvorm maar eveneens voor de hogere als rat ten en voor mensen die im mers in meer dan een opzicht zich gelijk gedragen denk maar aan de stralingsprocessen als de rat Het ip op grond van andere over wegingen niet uitgesloten dat het me chanisme van geheugen-opslag hetzelf de is voor wormen ratten honden en LOmM der wetenschap mensen Een stoutmoedige gedachte als het waar is dat kennis resp ge heugen vastgelegd kan worden in het RNA of DNA erfelijkheids mole cuul dan moet het ook bij de mens mogelijk zijn pro injectio kennis ' te ontvangen buiten een leerproces öm Iets dei'gelijks heeft Orwell reeds voorzien in zijn boek over de mense lijiie samenleving in 1984 waaiAsij in iecties met scheikundige stoffpn aan mensen worden gegeven om hen een hesef bij te brengen van welbehagen en geluk Wie weet misschien kun nen pro injectio veel meer toestan den van geestelijke activiteit bij de mens worden geïnduceerd Dan zou alle depressie meiancho^e angst spanning onwetendheid ètc uit de wereld zijn Of de lijn Van Orwel zo ver doorgetrokken mag ' worden lijkt ons wel wat ajmcrief Maar opwindend - is het protfteem wel en angstaanjagend Scieijèe News Let ter Vol 88 pag 114 Augustus 1965 Radioactieve rokers M ET het roken schijnt men aller lei stoffen binnen te krijgen De wonderlijkste stof — tot dusver opge spoord — is een ' radioactieve en wel met name radioactief polonium 210 Dr Samules van het American Insti tute of Biological Sciences te Bolder in de Ver Statpn heeft kort geleden gerapporteerd jclat radioactief poloni um in een vrij hoog percentage ge vonden is in het zaad van rokers en in de eierstokken van rooksters Het was reeds bekend dat 80 % van het in tabak voorkomende polonium met de rook „ uitgescheiden " wordt tenvijl andere radioactieve substanties achter biyven Een hoger poloniumgehalte word in het luchtpijpweefsel'van zwa re rokers vastgesteld E.e.a ontleend aan een rberichl in Nat Wiss - Rdschau septei)nber 1965 Saragat in Brazilië BRASILIA — De Italiaanse president Saragat is vrijdag in ^ Brasilia Bra zilië aangekomen w^r hij zal be ginnen aan een reis door zes Zuid amerikaanse landen Saragat werd aan de vliegtuigtrap ' opgewacht door de Braziliaanse president Castello Branco Klaas Vaak is bijna geklopt WORDT slaap veroorzaakt door ' n scheikundige stof of is er sprake van zenuwprocessen Nadat het Hess uit Zurich gelukt is by proefdieren slaap tot stand te brengen door elek trische prikkeling van bepaalde her sengebieden hebben de discussies ron dom de existentie van een „ slaapstof " langzamerhand aan betekenis verlo ren Nochtans is men niet tevreden om dat de prikkeling b.v ook geschieden kan langs scheikundige weg resp door chemische stoffen Om dit verder na te gaan hebben onlangs Monnier en Hösli uit Bazel verrassende experi menten uitgevoerd met konijnen En inderdaad mochten ze het genoegen smaken de aanwezigheid van slaap - Advertentie Diana Craymer - huisvrouw moeder van ttvee zoons én succesrijk fotomodel Zij is in de dertig maar zij weet dat zij er veel jonger uitziet Bent u vóór 1935 geboren Dan staat vast dat uw huid steeds minder jonge cellen voortbrengt De ervaring van duizenden vrou wen heeft aangetoond dat EN DOCIL binnen 21 dagen het na tuurlijke groeiproces van de huid cellen herstelt Rimpeltjes trekken weg Stevig veerkrachtig weefsel komt terug Gebruik ENDOCIL regelmatig elke avond ' Wrijf deze weldadigp niet vette crème op hals en gezicht Uw huid krijgt fleur en schoonheid terug Dat belooft ENDOCIL Ook u kunt er jonger uitzien dan u bent ^ Hjndocil Maakt uw huid weer jong et houdt uw huid zo jeugdig Nachtcrème pot ƒ 7,75 tube ƒ 3,95 Dagctëme tube / 3,95 Organon Laboratories Ltd England stoffen aan te tonen Men ging met kunstnieren dialysatoren in minia tuurformaat te werk Het apparaat heeft slechts een bloedcapaciteit van 5 cc en werkt met 30 cc doorspoelingsvloeistof De dialy sator werd aangesloten op de hersen aders der konijnen die men van te voren met behulp van elektrische prikkelingen in slaap had gebracht Aan het eind van de proef kon men op ondubbelzinnige wijze „ slaapstof fen " aantonen die in de kunstnieren passeerden Ingespoten in een klaar wakker konijn viel dit reeds geduren de de transfusie in diepe slaap die niet te onderscheiden was van een natuurlijke Waarschijnlijk was de concentratie wel wat aan de hoge kant geweest Nu proberen de onderzoekers de voor dit effect verantwoordelijke substanties in zuiver scheikrmtiige toe stand te verkrijgen Of dit alles straks zal resulteren in de bereiding van ge heel onschuldige aan de natuur aan gepaste slaapmiddelen valt nog te be zien Nat Wiss Rdschau september 1965 Soort kosmisch fata morgana D EZE rubriek meldde bij herhaling over quasars quasie stellaire sy stemen merkwaardige hemellicha men die te groot zijn voor sterren maar te klein voor sterrenstelsels en die gekarakteriseerd zijn door een bij zonder grote helderheid en extreem lo-achtige radiostraling Nu lezen wij in S.N.L Vol 88 pag 117 augustus 1965 dat quasars naar alle waar schijnlijkheiiJ helemaal niet bestaan Volgens dr Bamothy van de Bio magnetic Research Foundation te Evanston in de Ver Staten zijn qua sars optische iUusies veroorzaakt door de lenswerking van spiraalnevels met inbegrip van de onze de Melkweg De gravitationele lens zo noemt hij de lens gevormd door de sterrennevel buigt nl het rakelings passerende licht van ' n ver daar buiten gelegen hemel lichaam zodanig af dat het — opge vangen door een aardse kijker — een sterk - vertekend tevens geïntensiveferd beeld geeft van het object Geldt dit nu een exploderende ster of ' n sterrennevel met intensieve stra ling wegens sterren-explosies dan maakt het op aarde opgevangen beeld de indruk van dat van een vermeende quasar De lens werkt net zo effectief als een beeldversterker De optische illusie-theorie verklaart wonderlijk ge noeg de meeste waargenomen eigen schappen van quasars met inbegrip van hun intensieve radiostraling hun sterachtige gedaante hun extreme ab solute helderheid hun onregelmatige variaties in helderheid en de grote verschuivingen van de spectraallijnen naar de kant van het infrarood op hun spectra Dit laatste wijst op de enor me snelheid waarmede ze zich van ons verwijderen Kortom met deze mededeling heeft Barnothy wel een domper gezet op het enthousiasme waarmee men de quasars als een nieuwe groep kemel bewoners heeft begroet Quasars zijn nu derhalve terug te brengen op een soort kosmische fata morgana iCezerdtrtê'Wfte Mededelingen en meningen in deze rubriek binden alleen de inzenders die dan ook volledig of desnoods met initialen moeien ondertekenen Slechts om dringende redenen wordt een schuilnaam toegelaten De redactie blgtt verantwoordelijk voor de verspreiding en heeft dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te bekorten Fout ook bij ons In uw courant van 31 augustus jl staan twee stukken opgenomen over het gedrag van buitenlanders hoofd zakelijk van hen die in ons land werk zaam zijn het ene over het lastig val len van vrouwen het andere over het cafébezoek Zoals u en vele anderen we bekend zal zijn is de vrijheid van de vrouw in de meeste zuidelijke en oosterse landen veel minder dan bij ons Bij ons wordt het door niemand ongewoon gevonden indien een vrouw zich ' s avonds alleen op straat begeeft in de voornoemde landen doet men " dat niet daar is een vrouw die zon der gezelschap van man verloofde neef of ander familielid op straat is een vi ouw van lichte zeden Het is dus niet erg kwalijk te nemen dat een bewoner van die landen in eerste instantie onze vrouwen over één kam scheert met de vrouwen uit hun land Het ligt dan wel in de eer ste plaats aan de betreffende vrou wen om dit verkeerd begrip uit de weg te helpen door hun gedrag Helaas zijn er echter heel wat vrou wen gediend van wat veel attentie ook vrouwen die bij ons niet als van lichte zeden " worden beschouwd Het buitenlandse uiterlijk schijnt veel vrouwen bijzonder aan te trekken waardoor zij aan buitenlanders meer aandacht schenken dan zij aan hun landgenoten doen Zelf ben ik een slachtoffer van deze nieuwsgierigheid " want ik was ge lukkig getrouwd tot mijn vrouw haar attenties richtte tot zo'n veelbespro ken buitenlander Hem neem ik het niet kwalijk hij accepteerde wat hem op een presenteerblaadje werd aan geboden Om een prettige onderlinge verhou ding te scheppen moeten volgens mij niet de buitenlanders doch de Hol landse vi ouwen worden opgevoed zich te gedragen zodat deze buiten - landers de juiste indruk van de vrij -' held van onze vrouwen krijgen Dan zullen er geen klachten meer komen van het lastig vallen van onze vrou wen dan zullen de vrouwen misschien ook man en kinderen niet meer in de steek laten voor het avontuur " Laten WTJ niet beginnen met discri minatie maar de fouten zoeken bij onze landgenoten Een Nederlander Naam en adres van innender zijn hij redactie bekend maar worden om begrijpelijke redenen bij hoge uitzon dering niet gepubliceerd AOW'ers ontevreden De bejaarden zijn uitermate onte vreden over de voorstellen van mi nister Veldkamp wat betreft het ver lenen van vakantiegeld Meerdere malen is dit verzoek door diverse Ka merleden ondersteunt maar helaas zonder resultaat Het advies dat de minister nu aan de SER heeft ge vraagd moet voor deze instantie als zij de protesten in vele dagbladen heb ben gelezen aanleiding zijn om te gen de voorstellen van de minister te stemmen De vakorganisaties waaronder ook de katholiekefi moe ten eens tegen hun eigen minister in actie komen en niet alles maar goed keuren De bejaardenorganisaties hebben een uitkering ineens gevraagd omdat het sociaal minimum te laag is Het zou interessant zijn als onze huidige minister van financiën dr Vondeling als PvdA'er een greep in de schat kist deed en tegen dr Veldkamp zei inderdaad moeten wij de bejaarden in deze snel helpen J Davelaar V Hoornekade 28 door ds J Nienhuis Ljeeóteiilhe oveppelnzlna Uü-echt Van onze correspondent BRUSSEL — Eind septemlwr zal een Brugse rechter een Salomons oordeel moeten vellen Kan hij een te Gretn ^ Green gesloten huwelijk tussen twee Belgische onderdanen dat later is ingeschreven in de burgerlij ke stand in een Belgisch dorp en ker kelijk bevestigd door een Belgische pastoor die nog een goedkeuring van zijn bisschop had verliregen nietig verklaren en de bruidegom dan we gens ontvoering van een minderjari ge laten vervolgen Het gaat om het huwelijk van Ju lien Pascal en Liliane de Groot Bei der families waren reeds aan elkaar verbonden doordat een broer van Ju lien enige jaren geleden is getrouwd met een zuster van Liliane Plotse ling ontstond er tussen de wederzijd se vaders een blijkbaar onoverkome lijke vete over een financiële kwestie Het gevolg was dat de boze vader van Liliane wilde dat zij haar verloving met Julien zou verbreken Tot die verloving had hij enige tijd voordien zelf toestemming gegeven Natuurlijk weigerden de gelieven el kaar verder niet meer te zien en voor beiden begon een lange reeks van na righeden Liliane die toen pas zestien I was werd eerst door haar ouders on der toezicht geplaatst in een instelling te Antwerpen De kinderrechter moest er herhaal delijk aan te pas komen omdat zij het huis verliet en met Julien omging Tenslotte bleken de gelieven gevlogen Zij waren naar Gretna Green vertrok ken waar zij de vereiste 23 dagen ver bleven en to^n in het huwelijk traden Deze verbintenis lieten zij later in België legaliseren Een bijkomende moeilijkheid voor de rechter het jon ge paar verwacht binnenkort een ba by Niets heeft echter de opgewonden va der en schoonvader tot rede kunnen brengen Hij verlangt niteigverkla ring van het huwelijk en direct daar na de arrestatie van de vader van zijn toekomstig kleinkind wegens ont voering van een minderjarige Ook in Gretna Green schijnt men met veel belangstelling op de uitspraak van de Brugse Salomo te wachten Militair te land en te water DEN BRIEL — Tientallen Brielle naars sloegen vrgdagmiddag de race gade tussen de 20-jarige dienstplich tige Tjeerd Engelmoer en twee mare chaussees in een gecharterde roeiboot De militair was van zijn verlof niet naar zijn onderdeel teruggekeerd Bij het zien van de twee marechaus sees die hem kamen ophalen was hij van de Maarlandse haven te Brielle gedoken Hij had bijna zijn zeilboot bereikt die in de jachthaven lag toen de roeiboot hem inhaalde Hij is alsnog naar zijn onderdeel teruggebracht Den Haag gaat stroom uit aardgas maken DEN HAAG — Als een van de eer ste in het land gaat de Haagse elektri citeitscentrale over op aardgas Twee van de vier produktie-installaties zul len reeds in de tweede helft van het volgend jaar na ombouw met gas worden gestookt Den Haag lost hier mee het probleem op van de schaarste van de kolensoort waarmee de instal laties thans worden gestookt plus ten dele dat van de luchtvervuiling • Advertentie Weer aan't werk Overwin weer elke middag inzinking met puredruivesuiker OEXTRO-ENERGEN gee/if razendsnel nieuwe energie ' n pakje met zes dubbeltablet ten-puuróf metcacao 50 cent VAN &<^ KH0 ^ kOP W 5 ^ JONG I i?aMv)ëupe-BOüLg " 5 \ H - L-P.Pe:jOKS6J CKUNièxeep U-M 03 gy BÊpK)?<$RLüiMvea4öüP^D éim MQ ^ ojëie Ttrr veei3P & mG V-P.13A^I$(iiajrtH3PHiUA 
8 ZATERDAG USEPTEMB ER 19 6 5 ÜTRECHTSOH NIBDWSBtAD UTRECHTSCH NIBDWI 999911 Gevarieerde collectie bij Maison Oesker in Zeist Dominicanen % Wel overleg over handschriften NIJMEGEN — Naar aanleiding van het artikel van prof dr H J Rogier in ' t tijdschrift voor historie Numage over de verkoop van veertien oude handschriften aan de Koninklijke Bi bliotheek in Den Haag deelde de prior van het Dominicaner klooster Albertinum te Nijmegen dr W C H Driessen mede dat de verkoop heeft plaats gehad na ampel overleg met verschillende instanties waarbij col lega's van prof Rogier uitdrukkelijk zijn geraadpleegd en hun fiat hebben gegeven Er is geen sprake van onbewust heid of ondeskundigheid en er is ze ker geen sprake van financieel winst bejag aldus dr Driessen De voor naamste reden die tot de verkoop heeft doen besluiten was de overtui ging dat deze handschriften hierdoor naar een internationaal bekend hand - schriften centrum gingen waar zij be ter bewaard en verzorgd worden dan in het Albertinum ooit mogelijk zou zijn Bij de onderhandelingen over de verkoop welke dateren van voorjaar 1963 is nooit iets gebleken van enig aanbod of belangstelling van de zijde van de Nijmeegse universiteitsbiblio theek zo verklaarde hij verder In ' n onderhoud met de president-curator van de Nijmeegse universiteit heeft dr Driessen verklaard het oprecht te betreuren eerst achteraf te hebben vernomen dat deze belangstelling wel aanwezig was Een uitvoerige verant woording zal aan de redactie van het tijdschrift Numage worden aange boden Russische treiler in Zuidchinese Zee bij Vietnam SAIGON — Een Russische treiler uitgerust met elektronische appara tuur kruist al een maand of zeven in de buurt van de Amerikaanse ze vende vloot die zich ter hoogte van Zuid-Vietnam in de Zuidchinese zee bevindt Dit is in Amerikaanse ma rinekringen medegedeeld Zolang hij de operaties van de vloot niet belemmert kan er niets tegen worden gedaan Maison Metz toont warme ruiten voor de winter Van een onzer verslaggevers ZEIST — Vrijdagavond is in hotel Figi te Zeist een modeshow gehou den van de collectie herfst - en win termodellen die Maison Oesker haar cliënten dit seizoen te bieden zal heb ben De collectie was byzonder veelzij dig en van een grote variëteit in kleur Grote modelijnen waren er soms in verwerkt soms was er totaal niets van te bespeuren Maar dat neemt niet weg dat de collectie een rijke keuzemogelijkheid zal weten te bie den aan degenen die een draagbare japon jas of complet zoeken waar de grote modelynen aan te zien zijn De kleuren wit en zwart zijn rijke lijk vertegenwoordigd zoals ook het Parijse voorbeeld ons gebiedt Vooral de cocktaUensembles waren nogal eens in het zwart Opvallend was het grote aantal plissérokken bij de coektailja ponnen Dat gaf een grotere zwierig heid aan de modellen dan eigenlijk en vogue " is Een probleem voor de Nederland se dames is wellicht de korte rok die volgens de haute couture soms wel vijf centimeter boven de knie moet komen Bij Maison Oesker is hiervan echter geen sprake De en kele modelletjes met een zeer korte rok kwamen dan ook uit de Parijse boutiques Verder is ' t „ op de knie " allemaal Jassen van bont waren er in groten getale te bewonderen Maar dat is een klassieker die in geen enkele collectie te missen is Opvallende creaties wa ren er niet bij Bijzonder grappig was een mantel met zeer veel ruimte in de rug van ' n zwart-witte ruit De ruit was van boven recht verwerkt en van onderen schuin wat een zeer charmant effect gaf Een ander succes van de show was een pakje van bruine tweed waar bij manchetten kraagje en de blouse van een bruln-grüze ruit waren De hoeden die tijdens de show door de mannequins werden gedragen wa ren eigen ontwerp van Maison Oesker Niet alle even modern een grote flaphoed uit de jaren dertig is géén ge zicht in een tijd van helmhoedjes maar er waren ook leuke creaties bij Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM — Met twee scho ten uit een jachtgeweer openden vrij dag in Maison Metz te Amsterdam twee mannequins een modeshow van herfst - en winterm odellen Ze waren gekleed in een geruit wollen pak van een zeer aparte kleur Het waren trou wens allemaal mooie warme kleuren die de boventoon voerden in de col lectie van Metz rood paars groen en beige waren er In overvloed te bewonderen De collectie van Metz is bijeenge bracht door mevrouw Marianne Da vis-MuUer die niet alleen uit mode centra modellen inkoopt maar ook zeU ontwerpt Voor de pakjes waren zeer mooie geruite stoffen gebruikt die zijn ont worpen door de Joegoslaaf Bemat Klein Hij levert ze ook aan Coco Chanel Behalve ruiten toonde Metz ook ef fen stoffen Daarbij was veel groen een mosgroen lakpak gecombineerd met gebreide tussenstukken ' n over gooier met een groene pullover en groene kousen Behalve groen was ' n paarsachtig soort rood een veelge toonde kleur En van de opvallendste geshow de modellen was een hortessdress lange jurk met wijde col van een zeer vurig geruit oranje-rood dessin Orkanen in V.S en Japan 59 doden NEW ORLEANS/TOKIO — De orkanen Betsy en Shirley die respectievelijk het zuiden van de Verenigde Staten en Japan teis teren hebben in tviree dagen tijd xeeds 59 slachtoffers geëist In de Amerikaanse staten Louisiana Florida en Mississippi zijn minstens 23 mensen om het leven gekomen of als vermist opgegeven als gevolg van de orkaan Betsy die over deze staten heeft geraasd Men vreest dat er nog meer slachtoffers zijn President Johnson is op het mo ment in New Orleans Hij stelt zich op de hoogte van de schade die daar en in het zuidoosten van Louisiana door Betsy is aangericht De presi dent beloofde alle mogelijke hulp van de Amerikaanse regering Er wordt met man en macht ge werkt om de naar schatting 3.000 men - sen in New Orleans te redden die als gevolg van de overstromingen op da ken en in boriien hun toevlucht hebben gezocht Er zou voor miljoenen dollars scha de zijn aangericht in de gebieden die door Betsy zijn geteisterd 19.000 huizen verwoest De wervelstorm Shirley de krach tigste die Japan dit jaar heeft geteis terd heeft reeds aan 36 mensen het leven gekost Er zyn 400 gewonden en tien vermisten Negentienduizend hui zen zijn verwoest en ongeveer 30.000 andere staan door de onophoudelijke regen in het water De storm trok met een snelheid van 2T5 km per uur over het westen van het land een spoor van vernieling achterlatend Shirley bevindt zich thans boven zee en raast in noordoos telijke richting op het eiland Hokkai do af Zeker acht schepen zijn ver gaan • DJAKARTA — Volgende maand zullen in Indonesië twee miljoen exemplaren van de koran in de lands taal worden verkocht tegen een lage prijs Er is ook een begin gemaakt met de vertaling van de bijbel een versie voor katholieken en een voor protestanten • MONT-SAINT-MICHEL — Vrij dag is een begin gemaakt met de vie ring van het 1000-jarig bestaan van de abdij Mont-Saint-Michel Deze abdij oorspronkelijk een klooster vervolgens een vesting en een gevan genis is thans een nationaal monu ment ' VREESWIJK Binnenkort wordt een aanvang gemaakt met de bouw van 11 eengezinswoningen waarvan 6 met garage te bouwen in 2 blokken van 4 en 1 blok van 3 woningen Indeling wooneetkamer keuken hal en toilet 4 slaap kamers douche en zolder vlisotrap flinke zonnige tuinen Oplevering zomer 1965 Koopsommen tussenwoningen f 42.500 — k.k hoekwoningen met garage ƒ 47.500 — k.k Inlichtingen verstrekken de Utrechtse makelaars H J C Pieters en Zonen Janskerkhof 24 tel 14906 H H Jansen Molièrelaan 36 tel 32247 T C Roodvoets en Zoon Donkere Gaard 2 tel 10440 Waltmann en Co Oudpgracht 92 tel 18444 Anth V Osnabrugge en Zoon Mariaplaats 49 tel 10829 Zijn SOLE M dekens een goed hart toedraagt laat ze regelmatig reinigen bij Palthe r - nn Per stuk D.UU NV CONFECTIEFABRIEK coutuna w vraagt loonconfectionair voor MANTELS welke aan de hoogste verwerkingseisen voldoen Ide DONKER CURTIUSSTRAAT 7VAMSTERDAM — TEL 16.34.77 Bij elke"Sole Mio"deken een cheque voor 50 % korting op de eerste reinigingsbeurt ¦ VAKKLEDING MET DE i HALTERMAN ^=> ALTHE reinigt SOU M!0 dekens beter Al-Pas overalls - Overalls - Manchester werkkleding - Stofjassen - Kinderover alls - Witte vakkleding - Werkpakken UTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van midden Nederland oplage 65.000 Degelijk en betrouwbaar ^ LPo yji o / ij zoeken een energiek jong meisje van ± I / 17 jaar als ASSISTENTE VAN DE DIRECTIESECRETARESSE Zü moet kunnen typen en enige kennis hebben van de moderne talen Voor een intelligent meisje geeft deze funktie Interessante mogelijkheden k Schriftelijke sollicitaties richten aan Post bus 2152 ums pastoe n.Vé ¦*• rotsoord 3 • utrecht o ^^ AIE^S Ie hypotheken rentelast v.a i%'lii indien gevraagd bedrag niet hoger is dan 50 % van de taxatiewaarde Verder rente vanaf 6'h Af lossingssysteem naar keuze Ook 2e hypotheken bouw kredieten autofinancieringen en PERSOONLIJKE LENIN - GEN Inlichtingen Bohan Hypotheken N.V Brigittenstraat 17 Utrecht tel 030 23341 buiten kantoor uren 030-81550 en 37730 N.Y SPECIAALZAAK EMMELOT STEENWEG 49—53 — UTRECHT Telefoon 030-18462 Diakonessenhuis - Utrecht BOSBOOMSTRAAT 1 In ons Ziekenhuis Is een plaats vacant van doktersassistente op de operatiekamer ter assistentie van de narcotiseurs In - of extern P.G Liefst met enige er varing Brieven te richten aan de Besturende Zuster G J & D Tholen N.V — Groothandel in tandheelkundige benodigdheden vraagt voor haar technische afdeling elektrotechnisch instrumentmaker Leeftijd plm 23 jaar Sollicitaties schriftelijk Jutfaseweg 1 Utrecht mondeling Lichte Gaard 9 Utrecht Bij intrekking NW^verhod PvdA-katholieken blij maar niet voldaan van de kerk naar de wereld en de wetenschap hiervoor gezamenlijk ver antwoordelijk te zijn katholiek of niet-katholiek ' Wij katholieken hebben ondanks het mandement gekozen voor de doorbraak en zonder ons zou de hou ding van het episcopaat toch een andere zijn geweest dan nu het geval is ' Hij besloot met het uit spi-eken van de zekerheid dat er binnenkort een geheel nieuw docu ment te verwachten is over de gees telijke plaats van de kerk in de we reld met een nog wijdere horizon dan het vervallen verklaren van een mandementsartikel Onder applaus nam het congres zijn voorstel aan de Nederlandse bis schoppen en het N.V.V een geluks telegram te zenden Tot en met zon dag 12 september zullen de ongeveer 80 congressisten zich bezinnen op het onderwerp ' moderne samenleving en communicatie en de taak van de werkgemeenschap bij het slechten van de scheidsmuren tussen kerk en we reld ' Hoger beroep in Treblinka proces DUSSELDORP — De verdedigers van alle negen in het Dusseldorpse Treblinka-proces wegens medeplich tigheid aan jodenmoord veroordeelde Westduitsers hebben hoger beroep aangetekend Vier beklaagden kregen vorige week levenslang terwijl de overigen tot gevangenisstraffen wer den veroordeeld die varieerden van twaalf tot vier jaar De officier van justitie is tegen vier vonnissen in beroep gegaan Van onze correspondent OOSTERBEEK — ' Er is momen teel een discussie gaande over de authenticiteit van de kerk en haar plaats in de maatschappij De ver klaring van de Nederlandse bisschop pen over de herziening van de hou ding van kerk ten opzichte van het N.V.V moeten we zien als een m(jl paal in de groei van de kerk naar een volledige integratie ' Met deze woorden opende gister avond voorzitter mr F H J M Daams het jaarlijks zomercon gres van de werkgroep van de rooms-katholieken in de Partij van de Arbeid in het congrescentrum ' De Pietersberg ' te Oosterbeek De heer Daams ging nog wat die per in op het bisschoppelijk mande ment uit 1954 en de opheffing hier van jl donderdag Hij verklaarde o.m dat ' t mandement van elf jaar geleden voortvloeide uit een onjuist eenheidsbegrip van het Nederlandse episcopaat ten aanzien van hun ge loof In tegenstelling tot een grotere een heid die het had moeten bewerk stelligen verscherpte het de reeds bestaande verdeeldheid tussen de katholieken in Nederland Hij sprak er zijn voldoening over uit dat de kerkelijke sancties tegen katholieke leden van het N.V.V nu tot het ver leden behoren Niet duidelijk O Vestigingen te UTRECHT BRUSSEL PARIJS LYON LILLE N.V HAZEMEYEl BREUKELEN ' Maar ' zo meende hij ' toch moe ten wij niet menen dat de positie van de katlioliek nu klaar geworden is Er is toch echt nog wel iets te wensen ' Het gaat aldus de heer Daams om de volledige doorbraak AVERY ETIKETTEN N.V vraagt AVERY IWittevrouwensingel 100 Telefoon 030)12941 a plaatwerker-bankwerker Wij hebben op onze Verkoopafdeling een afwisselende baan voor een MEISJE MET MULO-OPLEIDING en diploma typen Hiervoor bieden wij opleidingsmogelijkheid in Bemetelverband Tot 23 jaar 1 dag vrij per week voor schoolbezoek met behoud van loon U verdient bij ons direct al een behoorlijk aéinvangssalaris en voorts krijgt U de kans veel ervaring op te doen en er nog wat bij te leren zoals bijv de bediening van telex flexowriter enz b samenstellers Sollicitaties of telefonische afspraak Afdeling Personeelszaken en leerlingen voor het monteren van een voudige elektrische apparaten Vakopleiding niet vereist '•• s *».';'."" Ongeschoolden voor bediening van eenvoudige machines GEVRAAGD MONTEURS d.\avon(lportier PLAATWERKERS fi(i wisselende diensten Moet ook genegen z^n de tuin te onderhouden e jongeman voor hulp in de expeditie Leeftijd ca 16 jaar Wij bieden 5-daïigse werkweek winstdeling gunstige reiskostenregeliAg Sollicitaties aan de fabriek Rijksstraatweg 190 Breukelen i LASSERS Apparatenfabriek PERFECTA yANTEYLINGENWEG126 — KAMERIK TELEFOON 03481 289 Groot vleesbedrijf vraagt te UTRECHT of OMGEVING SLACERIJEN MAXWELL N.V WESTERSTRAAT 18 — UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding administratieve kracht vri leeftijd ± 20 jaar Mulo-diploma en typediploma vereist ' Geboden wordt een interessante en af wisselende werkkring met flink salaris TE KOOP OF TE HUUR Tevens ruimte voor worstmakerij Brieven onder no 2-60B1 aan het bureau Utrechfsch Nieuwsblad RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Het laboratorium voor medisch-veterinaire chemie Biltstraat 172 te Utrecht vraagt voor zo spoedig mogelijk een BEDIENDE 5-daagse werkweek Salaris volgens Rijksregeling Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan de hoog leraar/directeur van bovengenoemd laboratorium HYPOTHEEKGELDEN ALICANTE Uw PATIO-VILLA of FLAT op unieke plaats aantr prijs Bezichtiging evt van 30 september t/m 5 ok tober a.s goed verzorgde vliegreis en Ie klas hotels ƒ 350 — Ook terreinen v belegging m rendements gareintie Sollicifafies met uitvoerige gegevens en opgave van verlangd salaris te richten aan bovenvermeld adres U kunt oofc een telefonische afspraak maken voor een mondeling onderhoud telefoon 11043 Enkele MAKELAABSKANTOOR € HR VELLIXGA flinke jongemannen DOORN gevraagd voor direct in de leeftijd 15-18 jaar TELEFOON 03430—2841 Voor lichte werkzaamheden Geen eentonig Contractmakelaar iMak.Comb.Int voor ' t GOOI en UTRECHT werk goed loon Aanmelden dagelijks van 8 — B uur Lederwarenfabriefe de Flying Dutchman Oostbroekselaan 74 Utrecht Wij vragen enkele GEZINSKREDIET | JJ|31»KONTANTGELDzonderborg.Direktbeschikbaatvoorambte ni\/a naren en werknemers in vaste dienst Vanaf 100 - tot 3.000 LJiüüJ=iJnaar draagkracht Wett voorw Geen behandelingskosten voor SINDS i>2e af Restant vervalt bij overlijden Vraagt vrijblijvend inlichtingen NATIONALE VOLKSBANK AUSTEHDAHjWëSTBNOE « tTel.23727).TEyENS T £ OEN HAAfi EN ÜOTTEKOiUi VRL KRACHTEN voor licht aftekenv/erk en tevens vragen wü enige MACHINESTIKSTERS Ook gehuwde dames komen in aanmerking Afwisselend werk goed loon Aanmelden dagelijks van 8—5 uur LederwarenfabrieU de Flying Dutchman Oostbroekselaan 74 Utreoht Gidi zijl in ] Sch - J IER ziet u de hi tt kwrakzalver H de weg-afgeraakt en in uit Op de gevel had hi genees alles voor niks en kiespijn En jongeda ke lijn " Te vet zijn was dorpen ja bij de heer eieren Daar had je we ] kwakzalver met ze dee zei die Kom maar een ze dat niet deden had gauw bij de dokter W de mazelen had kree mest Tegen griep moes ken en hèt middel tej lepel Haarlemmerolie " Het toeristengezelschap elkaar en uitroepen va nv gepaste grapjes debiterend stramme man De alpinopet oogjes In de hand houdt 1 praat en praat en % hamel " die verband houdt bel om de nek Maar om a geborduurd Dat verklaart i Onder welke omstandighe geschreven Soms horen kii tarisch En hier en daar ii Maar in Schoonoord in h concreto getoond Daar si boerderijtje een lichtbaken die het bevattingsvermogen gaan Maar zij worden levi verstaanbaar Drents vertell bouwers van plaggenhutten „ Laat ik eerst maar ve hoe dit museum hier is gei Kiek ' s an In 1954 hadden \ honderdjarig bestaan van S oord Toen wilden we het Schoonoord weer hebben zos vroeger was Dat wil zegge hutten die honderd meter ii dorp al begonnen alle kant Die waren hier gebouwd de veenarbeiders die uit alle tingen hierheen kwamen j de kruiwagen liepen ze Da hun hele hebben en houwe Moeder liep er achter en moeder en de geit Een klei hadden ze niet nodig Want wat je had had je aan je 11 kwamen ze uit Friesland en land uit Zeeland en Gelde alle richtingen uit Bij mooi bleven ze in het bos Maar a regende sliepen ze in de se van de boeren Zo kreeg je een gemengde bevolking " „ Toen we in 195Jf het eem hadden wilden ze ' t ouwe Sc oord terug Ik zat als ouwe tenbouwer in ' t bestuur Ik u ' n hut geboren en m,ijn oude grootouders hadden er in gew Zij stelden mij aan hier dit setim neer te zetten Ik deei beroep op de jongkerels bovi S5 van die ouwe Dreesmam zoals ik er zelf ook een ben *' J « gaan bouwen en ik zal zei we bouwen nog steeds " Zo hebben we hier een feest gehad Toen het voorbij wilden ze het ouwe Schooi niet meer kwijt Want er za wat in De handelsverenigin de neringdoenden zagen dat Er was hier geen industr mischien konden ze wel toei trekken In 1954 hadden we duizend bezoekers in 195 vierduizend en in 1956 dertie zend Dat is opgelopen tot v duizend in 1963 en fweeënzi duizend verleden jaar Ik dat we dit jaar wel de zeve duizend halen " Er zijn weer toeristen ge veerd Met hen loopt de 84-j Alle voor de zoveel-duizendste over ' t 3 % hectare grote mus terrein Eerst zie je een h veldje dat weliswaar met gr begroeid maar er is geen i die daar acht op slaat en schaapskooi Dan kom je bij Op 20 kort mogelijk termijn DOCE die de volledige verantwoor leerlini Diploma's St tot aanbeve Brieven met zo uitvoerig ingewaoht door onze Bestu een afspraak maken voor e < DIakonesE HET WILH Dr Cl Noor 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD NIEUWSBLAD ¦ Boer Loman exposeert stenen in Schoonoord Foto onder I Een van de plagrgenhntten In het openluchtmusenm „ De Zeven Marken " Foto midden Alie Boe lene doceert zUn gehoor de medaille heeft hU voor „ moed beleid en trouw " Foto geheel rechts In Schoonoord exposeert Sinus Loman de belang rijkste Nóordnederlandse collectie stenen z U n stenen '':':^^ 5^^ft^>>5'eWW?^>^fl^^j ^«^^^«^^>;;^^.:^> BIJNA ALLES ZELF UIT DE GROND GEHAALD Eeuw oude plaggenhutten door ' Dreestrekkers ' herbouwd van het dak gelegd Dat is veel te m,odern Daar werden vroeger bo nestaken voor gebruikt En de wc daar hij heeft de vorm van een ijsookarretje is ook nog veel te m,odern En in de beastede hebben ze een deken gelegd Dat hadden wij ook niet Wij sliepen gewoon in stro en die het beter konden doen hadden een strozak " Enkele bezoekers draaien wat aarzelend om hem heen Of ze hem mogen fotograferen vragen ze ten slotte Natuurlijk " zegt hij grif Dan zal ik de pijp er even bij nemen " Het ding stoppen is niet nodig Met zijn lionkige knuisten houdt hij een brandende lucifer boven de lege kop 0p de foto zie je toch niet alles " vindt hij Twee andere bezoekers halen nu ook de camera van de schouder Voor jullie neem ik even een pruimpie " zegt Boelens Hij wipt een koperen doos uit zijn zak neemt wat blaadjes tussen duim en wijsvinger opent de mond maar hapt niet toe Zijn hand stokt halverwegen de door en zijn kin In deze houding blijft hij zit ten tot de sluiters hebben geknipt Zo willen de mensen het graag " verzekert hij Culturele prijs * n 19.^7 zijn ze eens van hoger hand van Gedeputeerden bij me geweest Ze hebben met me ge praat en toen heb ik de Culturele Prijs van de provincie gekregen v^fhonderd gulden en een pen ning Verleden jaar heb Ik van de burgemeester de zilveren medaille van Oranje Nassau gekregen — voor moed heleid en trouw Maar het bestuur wil me nu niet meer Toch biyf ik hier het evangelie vertellen zo lang ik kan lopen En als je m'n stem eens op de band wilt hebben kon dan nog maar eens langs Ze zijn al meer bij me geweest Wat ik toen verteld heb ligt opgeborgen in een kluis Over honderd jaar kunnen de mensen me nog horen praten Daar heb ben ze liefhebberij in " Er komen nieuwe bezoekers Zo hebben we hier een w'éelt ' eest gehad Toen het voorbij was wilden ze het ouwe Schoonoord niet meer kwijt Want er zat wel wat in De handelsvereniging en de neringdoenden zagen dat wel Er was hier geen industrie en niischien konden ze wel toeristen trekken In 1954 hadden we twee duizend bezoekers in 1955 al vierduizend en in 1956 dertiendui zend Dat is opgelopen tot vijftig duizend in 1963 en tweeënzestig duizend verleden jaar Ik denk dat we dit jaar wel de zeventig duizend halen " Er zijn weer toeristen gearri veerd Met hen loopt de 84-jarige Alle voor de zoveel-duizendste keer over ' t 3 % hectare grote museum terrein Eerst zie je een heide veldje dat weliswaar met gras is begroeid maar er is geen mens die daar acht op slaat en een schaapskooi Dan kom je bij een 1 ticanen leg over chriften Naar aanleiding van rof dr H J Rogier historici Niunage van veertien oude de Koninldijlce BI Haag deelde de ominicaner klooster jmegen dr W C H flat de verkoop heeft ampel overleg met tanties waarbij col Bogier uitdrukkelijk en hun fiat hebben jrake van onbewust digheid en er is ze van financieel winst - Driessen De voor die tot de verkoop aten was de overtui andsciiriften hierdoor tionaal bekend hand - gingen waar zij be verzorgd worden dan m ooit mogelijk zou andelingen over de lateren van voorjaar s gebleken van enig jstelling van de zijde universiteitsbibUo-e liij verder In ' n president-curator universiteit heeft klaard het oprecht te achteraf te hebben belangstelling wel uitvoerige verant de redactie van het age worden aange - JT-MICHEL — Vrij gemaakt met de vie 00-jarig bestaan van Saint Michel Deze keiijk een klooster / esting en een gevan een nationaal monu - EMEYEi KELEN idingsmogelijkheid per week voor van loon lonteren van een aten m en roudige machines Vloet ook genegen n istdeling gunstige jksstraatweg 190 V — UTRECHT ng ve vdulo-diploma en eressante en af flmlc salaris yens en opgave an bovenvermeld e afspraak maken telefoon 11043 emannen de leeftijd 15-18 jaar leden Geen eentonig ir Lederwarenfabriek elaan 74 utrecht EN en tevens vragen wü STERS omen in aanmerking i loon ir Lederwarenfabriek laan 74 utrecht ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 ^^^ M^Ï^^^^^MM!ii^?^^M^}W^den •» 22.500 — Groep II gejiuwden zonder kinderen " 30.000 — voor ieder aftrekbaar Tand 7.500 — voor anderen van 65 jaar en ouder alsook voor inval&ien 20.000 — bedrag nieuw liO.OOO — 55.000 ',— 13.500 — 35.000 — De inhouding volgens de ' gele-tabel ' n & juli is dus juist Zou uw fiscale toestand niet zijn gewijzigd per 1 juli zodat ook na 1 juli de ' groene-tabel ' zou zijn toege past dan had de belastingverlaging voor u ƒ 9,10 per maand opgeleverd Uit dit overzicht blijkt o.m dat velen die voorheen wel vermogensbe lasting hebben betaald thans worden vrijgesteld Vraagpunt De heer Fennema uit Utrecht schrijft Sinds 1 juli jl ben ik in het genot gesteld van de AOW-toeslag dat wil zeggen in verband met mijn vorige functie komt de vermeerdering van inkomsten neer op 20 % of ruim ƒ 700 — Vóór 1 juli was het belastbaar loon ƒ 847,88 ingeh loonbelasting ƒ 95,90 na 1 juli is het belastbaar loon ƒ 854,33 en de ingehouden loonbelas ting ƒ 107,30 Het zou kunnen zijn dat de vermeerdering van 7 — mij juist in een hogere belastingtarief plaatst maar een verhoging van ƒ 12 — lijkt mij dan toch veel In verband met de verlaging van belasting m.i.v 1 juli jl is mij een en ander niet duidelijk " Onze belastingmedewerker geeft hierop het volgende antwoord Het verschil tussen genoemde inge houden loonbelasting is gelegen in het feit dat vóór 1 juli de door u ver schuldigde loonbelasting volgens de zgn ' groene tabel ' is l)erekend en na 1 juli volgens de zgn ' gele tabel ' Daaruit blijkt dat u op of omstreeks 1 juli 65 jaar bent geworden zodat u na 1 juli geen premie AOW/AWW meer bent verschuldigd integendeel u krijgt een uitkering krachtens deze wet Alleen dit premie-voordeel be tekent voor u al meer dan zou zijn genoten door de belastingverlaging Advertentie railtpup reizen betrouwbare reizen I Steeds meer ' Nederlandse vakantiegangers ondervinden dat RAILTOUR-1 REIZEN ideaal en rotsvast betrouwbaar zijn Juist in de winter wijst RAILTOUR U de weg naar „ bergen " gezondi-ieid naar sneeuw en naar zon Betrouwbare RAILTOURREIZEN met Uw speciale vakantietrein do BERGLAND EXPRES Maék zo'n individuele RAILTOURREIS Uw weg naar zon naar sneeuw en naar gezonde bergluchtl DUITSLAND lOdagennaar Garmisch-Partenkirchen vanaf f 167 ITALIË 1 0 dagen naar Dobbraco v.a f 202 > Ortisei f231 - Selva f245 OOSTENRIJK 10 dagen naar Ehrwald vanaf f164 Gerlos f159 - Jochberg f195 Kitzbühel f 174.-St.Johann i.T.f 212 Seefeld f 167 - Westendorf f157 - ZWITSERLAND 1 0 dagen naar Adelboden v.a f 300 - Davos f 328 - St Moritz f 342 - Zweisimmen f167 - Vraag het gratis Ralltourprogramrtia aan bij Uw Reisbureau bij één der Inlichtingenbureaus der N.S of bij Postbus 1570 - Den.Haag Erkend door de NEDERLANDSE SPOORWEGEN COUPON R.g.1 Jcl Bn ^ lTOXTR Doe het vandaag I Vul deze coupon in en stuur die op naar Postbus 1570 - Den Haag Gaarne ontvang ik Uw gratis Raiitourboekje Winter 1965/1966 HR./MEVR./IVIEJ ADRES PLAATS j - Vergadering Jbelegd Bovag wil optreden tegen witte pompen Van onze correspondent DEN HAAG — In een telegram aan de grote benzinemaatschappijen heb ben de distrikts-benzinecommissies van de BOVAG en de landelijke com missies hun bezorgdheid uitgesproken over de acties van de exploitanten van de z.g witte pompen die de ben zine veel goedkoper verkopen dan de door de benzinemaatschappijen op de markt gebrachte benzine Het ver schil in prijs per liter is in sommige gevallen tien cent De commissies willen met grote spoed maatregelen in overleg met de benzinemaatschappijen om een einde te maken aan deze praktijken Een vergadering van de commissies met de maatschappijen is vastgesteld voor maandag in het gebouw van de BOVAG in Den Haag Op de vergadering die de benzine commissies dezer dagen hielden bleek dat in ons land al meer dan 200 vntte pompen in bedrijf zijn Neder land telt daartegenover 10.000 pom pen die merkbenzine leveren '' S/l^BONTOURS REISBUREAU JANSEN VOORSTRAAT 110 - RECHT T/O CITY-BIOSCOOP - TEL 24235 ¦ BOEKT UW I RAILTOUR REIZEN KEERLAHDS EERSTE REISBUREAU Lissone Lindeman NEHUNOS EESSIE REISBÜHEAÜ Lissone Lindeman I Reservering RAILTOUR UtO REISBUREAU Stationsplein 22 Utrecht tel 20323 RAILTOURREIZEN reserveren bij REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIIVIWEGEN VOORSTRAAT 88—90 f.0 BOOTHSTRAAT — UTRECHT — Tel 23121-12497 — Ie HOGEWEG 24 — ZEIST — TELEFOON 03404-17700 ¦¦¦¦¦ aaaaaBBBHH De IVIeern leving 52.000 — rijf N D H O F 1 Tel 03406-1306 iriTiingsadministratie nende 3ve kracht het bezit van het ide typen net een goed salaris W/AWW komt voor melding van leeftijd dienen te worden vengenoemd bedrijf J Resultaat van wetswijziging per 1 jan ' 65 Van onze belastingmedewerker UTRECHT — Vermogensbelasting Is een belasting die jaarlijks wordt ge heven over de waarde van iemands zuiver vermogen naar de toestand per 1 januari Met ingang van 1 jan 1965 is de wet op de vermogensbelasting op verschillende punten ten gunste van de belastingbetaler gewijzigd met als de meest belangrijke verandering dat de belastingvrüe bedragen zijn opge trokken tot bijna het dubbele Tot het zuiver vermogen wordt ge rekend alle bezittingen verminderd met aUe schulden De waarde van de ze bezittingen en schuldon worden in het algemeen volgens de nieuwe wet berekend naar die welke daaraan in ' t economisch verkeer kan worden toe gerekend Voorheen werd uitgegaan van de ' geldswaarde ' Uitzondering op de regel is de waarde van ' ef fecten ' waarvoor men zich moet hou den aan de officiële prijscourant en voor ondernemingen waarbij de fiscus meestal genoegen zal nemen met de volgens de balans berekende waarde mits ' n regelmatige boekhouding kan worden aangetoond Vrijgesteld van vermogensbelasting zijn thans goud - en zilverwerk paarlen enedelgesteenten waarvan de geza menlijke waarde niet meer be draagt dan f 5.000.1 - voorheen wasdit ƒ 2.000 Huisraad kleding en levensmidde len en voorwerpen van kunst en we tenschap Lopende polissen van lijfrente enpolissen van levensverzekering dieniet behoren tot het bedrijfs - of be rospsvermogen Als voorwaardegeld dat daarop per jaar niet meerdan 8 % aan premie of koopsom isverschuldigd over het bij overlij den uit te keren bedrag ^- Recht op lijfrente en pensioenen Mocht de waarde van goud - en zil verwerk e.a de vrije-grens van J 5.000 overtreffen dan vervalt daar ™ eer de vrijstelling en is de totale Waarde belast Er kan verschil van Wening ontstaan over de vrijstelling van boeken schilderijen of van ' n post zegelverzameling Indien deze als huis raad of als kunstvoorwerpen kunnen Worden aangemerkt zijn ze vrij van vermogensbelasting Het tarief van de vermogensbelas nng bedraagt ƒ 5 - van iedere ƒ 1000 oelastbaar vermogen dus na aftrek " er vrijstellingen en rekening houdend " let de tarief-groep van de belasting PUclitige • HILVERSUM — De omroeptechni sche ruimten voor het derde radionet Hilversum 3 dat op 11 oktober in de lucht zal komen worden thans in gericht in het souterrain van de nieu we NRU discotheek in hel Hilversum se omroepkwartier Er komen vier <» mmentaarstudio's met bijbehorende • tontagekamers voor band - en plaat - ''-''' ïl«llliUIIIBUBIII!llllllllllllIII!lllll!lllinnillllllllllllllllllM • onvAnaamao Suissoido Hagenaar wil ' n club van mensaapbezitters Van onze correspondent DEN HAAG — Hoeveel Nederlan ders houden een kat of een hond of beide Miljoenen veronderstellen wij Maar hoeveel Nederlanders heb ben een mensaap als huisdier Vier Vijf misschien Het zuUen er niet veel zijn die een van de drie aapsoor ten die tot de mensapen gerekend kunnen worden — gorilla orang oe-tang en chimpansee — in huis heb ben In elk geval zgn er vier bekend en een van hen de heer H C Campen Gererd Keynststraat 26a in Den Haag zette onlangs een advertentie in een dagblad om te weten of er nog meer waren sterker om te ko men tot een „ Vereniging van mens aapbezitters " Tot op heden heeft nog niemand zich gemeld maar de ad vertentia is nog maar kort geleden geplaatst en de heer Campen houdt moed Er is maar één reden die hem ertoe gebracht heeft de advertentie te plaatsen en dat is zijn streven de mensaap te behoeden voor uitster ving en als er wat meer belangstelling voor zou komen is er een kans dat de mensapen in stand kunnen worden gehouden Voorlopig bepaalt de heer Cam pen zich ertoe een vereniging in het leven te roepen en duidelijk te maken bij het vermoedelijk nog kleine aan tal belangstellenden dat de mensaap — in elk geval de chimpansee — heel goed als huisdier is te houden zij het met wat zorg Zijn „ Tsjombe " een ongeveer vier jarige wijfjeschimpansee waariedereen „ hij " tegen zegt is eenlevenlo achtige aap van een meisje.Ze leeft in een ruime kooi voorzienvan toüetgerief een schommel en watspeelgoed en zij mag er af en toeeven uit Ze mag de badkamer indie ze zelf schoonhoudt ze gaat bijnadagelijks gedeeltelijk in bad en bijgunstig weder mag zij de tuin in,waar de rozen regelmatig door haarworden belaagd want ze is dol oprozen Als voedsel dan We hebben een en ander met ge paste verbazing aanschouwd Nee ze kon niet zoals in vele dierenparken van een bordje eten maar de heer Campen beschouwt zich dan ook niet als dompteur Hij heeft Tsjombe als huisdier en hij is al blij dat zij naar zijn stom luistert en eenvoudige huis houdelijke karweitjes opknapt Geen zwaar werk natuurlijk maar zeer i)ekwaam trekt zij de stop uit haar bad en leegt zij de papiermand Voor de rest speelt zij genoeglijk en veel zoals een chimpansee dat be hoort te doen En wilt u nu ook een mensaap hou den Denkt u dan even na of u er niet bang voor bent want als een aap inziet dat z'n baasje bang is ge hoorzaamt hij niet meer integendeel Maar u bent niet bang en wilt een aap Dan zijn er twee mogelijkheden Het plaatsen van een advertentie — zo kwam de heer Campen aan zijn Tsjombe — of informeren bij een die renwinkel En wanneer u er een heeft voer hem dan niet alleen banaan want de aap s een vleeseter Hij mag vruch ten hebben eieren vlees of vis rog gebrood babymelk Liga vitaminen levertraan en tarwekiemen Zo blijft de aap gezond vraag het maar aan Tsjombe NZV bestaat honderd jaar AMSTERDAM — Op 23 oktober Is het precies honderd jaar geleden dat de Nederlandsche Zondagschool Ver eeniglng werd opgericht Dit feit zal op bijzondere wijze worden herdacht Duizenden leiders en leidsters uit alle delen van ons land worden op 3 4 en 5 juni 1966 In het KAI-gebouw te Am sterdam verwacht De vereniging heeft dit eeuwfeest aangegrepen als een ge legenheid om door acties het zondag schoolwerk te versterken I Onder de naam ' Feest van ' t gulden jaar ' wordt reeds deze maand met de bijzondere activiteiten begonnen De leiding van de NZV wil twee fondsen vormen Het eerste fonds moet het vormingswerk van de vereniging on dersteunen waardoor tegenwoordige en toekomstige medewerkers instruc tie en onderricht zullen kunnen ont vangen zodat het zondagschoolwerk volledig aan de eisen van deze tijd kan beantwoorden Het tweede fonds moet kinderen in andere landen dienen In overleg met het kinderfonds van de Unicef zullen rojecten worden uitgeko zen waar de inkomsten van dit fonds hulp kunnen bieden Verder komen er mogelijkheden voor de kinderen om aan wedstrijden mee te doen en werk stukken te maken die later tentoon gesteld kunnen worden In het najaar belegt de vereniging overal in het land regionale conferenties Telexno 47221 Het werk van de NZV groeit steeds Er zijn ruim 13.000 leden die aUen het maandblad Kind en zondag ontvangen De zondagscholen worden door 400.000 kinderen bezocht 
vraagt voor spoedige indiensttreding VERKOOP DE BILT Rijksweg Utrecht—De Bilt tel O30-60409 MOLENSCHOT Rijksweg Breda—Gllzerijeii tel - 01601-224 AMSTERDAM Havenstraat 12 WJ Haailemmer - meerstation tel 020-120840 SERVICE-STATIONS DE BILT Utrechtseweg 339 tcL 030-61908 MOLENSCHOT Schoolstraat 10 tel 01601-438 AMSTERDAM Havenstraat 12 tel 020-780840 i2 HESSING DE BILT AMSTERDAM MOLENSCHOT N.-Br HEEFT TOCH DE MOOISTE KEUS — Sinds 1930 het vertrouwde adrei B.M.W 1800 TI met ra dio 1964 B.M.W 1500 met schuif dak 1964 2 B.M.W.'S LS 1963-64 V.W.'s Variant 1963-64 V.W.'S 1500 S 1964 2 V.W.'s 1500 met schuf - dak en radio 1962-63 4 V.W.'s 1200 1963 64-65Simca 1500 Tourist Grand Luxe 1965 2 Simca's 1300 en 1500 1964 4 Simca's 1000 l%3-64 Citroen Ideal 19 1964 3 Citroën's AMI 6 1963-64 2 Renault's Major 1964-652 Renault's R8 met ra dio 1963 64 2 Renault's Gordini 1963Skoda Octavia 1963 Chrysler 300 L 2 deurshard top 1964 Buick Skylark m radio 1964 Buick Speciaal met ra dio en schuifdak 1964 4 Chevrolet's Impala 2 - en 4-deurs m radio 1963-64 2 Chevy's Nova met ra dio en schuifdak 1963 Mercedes 190 D 1963Dodge Polara 1964 Renault Rambler 1965 Peugeot's 4041963-64-65 Triumph Herald 1963 Plymouth Belvedere 2 deurs hard top 1964 2 Vauxhall's Cresta 1963-64 4 VauxhaU's Vlva 1964 4 Ford's Taunus 17 M met radio 1962-63-64 2 Ford's Taunus 12 M Stationcar 1964 4 Ford's Taunus 12 M2 en 4-deurs met ra dio 1963 64 2 Fordês Cortina Esta tecar 1963 64 6 Ford's Cortina metradio 1963 64 Morris 1100 1964 Fiat 1500 Cabriolet met zomer - en winterkap 1964 2 Fiat's 1800 en 2300 1963-64 5 Fiat's 1500 en 1300 1963-64Flat 1100 Special 19644 Fiat's 1100 1963-64 Fiat 850 1965 2 Fiat's 600 1964 4 Opel's Kapitan de Lu xe 1962 63-65 Opel Coupé 6 cyl metvele ace 1965 Opel Coupé 1964 6 Opel's record 1700 2 - en 4-deurs 4 versn 1963-64 Opel Kadett Coupé 1964 6 Opel's Kadett 1963-64 3 Opel's Kadett Cara van 1963 64-65 3 Ford's Zephyr 6 en 4 met roldak 1962-63-"4 2 Ford's Corsair metradio 1963 64 Ford Mercury Comet 1964 Ford Taunus 17 M Su per met radio 1965 Ford Taunus 17 M Sta tioncar 4 deurs nieuw 1965 INKOOP — FINANCIERING — GARANTIE — INRuILEN A.N.W.B en K.N.A.C.-keuTiiig toesestaan LM B.O.V.A.G Geopend 8.30 tot 22.00 uur ' s Zondags 12.00 tot 17.00 uur 9.30 tot 18.00 uur Op verzoek en ten bate van het instituut Kerk en Wereld te Driebergen zal t.tj.v notaris A R Mennega te Drieber gen-Rijsenburg in de recreatiezaal van Het Grote Bos te Doom op zaterdag 18 september a.s vanaf 10 uur publiek en a contant geveild worden een partij goederen uit parti culier bezit geschonken aan genoemd instituut t.w sieraden w.o gouden en zilveren en met edelstenen bezette gouden en zilveren horloges gouden en zil veren sier en gebruiksvoorwerpen kristal en glas werk Chinees Japans Duits en Delfstblauw porselein en aardewerk koperen tinnen en bronzen sier - en gebruiksvoorwerpen schilderijen o.a van Jacob de Wit Scherer Kever Heymans van Ingen Nefkens • e.a gravures prenten en tekeningen 17e tot 20e eeuw boeken 17e tot 20e eeuw curiosa Aanvangstijden van de veiling 10.00 uur 13.30 uur en 19.00 uur Kijkdag 17 september a.s van 10.00—22.00 uur eveneens in de recreatiezaal van Het Grote Bos Catalogi a ƒ 1 — uitsluitend op de kijk - en veilingdag ver krijgbaar ZATERDAG 11 SEPTEMBEB I0«8 Te koop Woonhuis met garage aan de Meeuwenlaan te Woerden Bestaande uit een zonnige woonkamer 5.85—3.60 m 3 slaapkamers douche zolder met vaste trap voor - en achtertuin Zeer gunstig gelegen aan een fraaie laan die zich niet ver van het centrum van Woerden bevindt Ijeeg te aanvaarden Prijs ƒ 53.500 k.k Telefoon 03180)-3831 DRUPPEL OLIE WARMTE A A / hoeft echt niet zoals ik op het FIN A labo J ^ ratorium te werken om te weten dat olie bran den kan Maar branden alleen is nog geen warmte Want als u warmte verwacht dan hebben wij een metzorg ontwikkelde specialiteit voor u FIN A Flamazur Vloeibare warmte noemen wij deze brandstof voor uwoliehaard en olieconvector Flamazur van FIN A is eensuperieure kwaliteit haardolie Flamazur houdt uw ka mer warm de hele winter larig Afll VERKOOPADRESSEN TIELEN'S KOLENHANDEL Afd Olie Leidseweg 15a b/d Tunnel - tel 030-31444 Utrecht OLIE - EN BENZINEHANDEL „ HET CENTRUM " D van Beek Costerlaan 8—10 - Tel 03404-13401 Zeist G TUKKER Rijnlaan 1 telefoon 03483-720 Harmeien BRANDSTOFFENHANDEL VERWEY & V d BERG Zuid IJsseldijk 1 telefoon 03478-1494 Havenstraat 64 telefoon 03478-1267 IJsselstein BRANDSTOFFENHANDEL W HENSBERGEN Wierselaan 6 telefoon 03470-420 Vreeswijk N.V MELCHIOR'S BRANDSTOFFENHANDEL V Bennekomstraat 7 telefoon 03430-2440 Doorn G P SCHOLMAN VOOR HET WARMSTE VUUR m BW Lange Kerkstraat 11 telefoon 03484-503 Montfoort CTBBOHTSCH MEUWSBI^O a een goede BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT VBL met MULO-diploma en praktijkdiploma Boek houden ervaring is gewenst b een ASSISTENTE op de afdeling Administratie V j.,^.-.S &- met MULO - of gelijkwaardige opleiding c TELEFONISTE met MULO - of gelijkwaardige opleiding Sollicitaties liefst vergezeld van recente pasfoto te rich ten aan onderstaand adres Harshaw-van der Hoorn n.v L MasBweg 178 Utrecht Tel 030 81011 A VROOM & DREESMANN UTRECHT N.V begint opnieuw met haar cursus tot opleiding van LEERLING-VERKOOPSTERS MEISJES van 15-16-17 jaar die in de verkoop — in welke branche van het warenhuis ook — later tot een salaris willen komen waarvan zij op eigen wieken kunnen drijven — worden opgeleid voor een prettige en zeltstandige taak — daarnaast zijn er ook voor JONGENS vele mogelijkheden Wij willen U gaarne een en ander vertellen over de opleiding en de kansen voor „ later " indien U zich meldt bij de Atdeling Personeelszaken Oude Gracht 77 bij het Rembrandt Theater JIN JERSEY INDUSTRIE N.V Op ons modern modeatelier vervaardigen wij damesboven - kleding zoals pullovers vesten en japonnen in het betere genre De vraag is groot en om hieraan te kunnen voldoen hebben wij uw medewerking nodig Derhalve vragen wij IBCHTSCH NIEÜWSBU JOHT LINE Van onze correspondei iTTASHINGTON - VV stad New York k iJe herfst een nieuwe Ineester en om deze o | jelf weinig benijden pige baan in het sta ivaar de problemen ijks met wagonladinge lenkomen is een felle jntstaan Redenen da varen de onverwacht icondiging van het Re keinse lid van het Hu Deze ontwikkeling de k tuur van een aantrekkeli liticus van Republikeinse n het wegvallen van de ratische sterke man i York heeft plotseling tuatie teweeg gebracl de burgemeestersverkiez bijna nationaal gewicht g Mocht Republikein Lindsay hen in New York waar nor p!ke Republikeinse kiezer dri graten zijn dan betekent dit e prestigestijging voor de keinse Partij die vorig jaar i)er op nationaal niveau zo'i '| igende nederlaag leed I Het zou bovendien de 44-jar | ay met één klap tot een pre figuur in de nu half verlamc llikeinse Partij bestempelen Vellicht de man maken die andidaat voor het vice-p [ chap en in 1972 wellicht ^ residentschap zou kunnen zi Nu X Lindsay wel een rep Siaar in zijn partij is nauw ¦ U Rijbewijs B-E Leeftijd 21 30 jr Rijbewijs D-E Leeftijd 21 40 jr NKF-STAAL vraagt voor dé nieuwe fabriek in Alblasserdam enkele tientallen ELEKTRO-MONTEURS mannen die uitblinken in hun vak Bij NKF-STA,A,L ALBLASSERDAM maken de elektro-monteurs deel uit van het technisch kader Daarom moeten het eersteklas vaklleden zijn Uitblinkers die na een inwerkperiode belast worden met het beheer en het onderhoud van de modernste elektrische en daarbij behorende elektronische apparatuur Specia listen die de verantwoording krijgen over de miijoenen-lnstaliatie die op hen staat te wachten in een gloednieuwe fabriek NKF-STAAL nu nog met 2300 maar binnenkort met 2500 man personeel is een staalbedrijf met ' veel mogelijklieden met grote uitbreidingsplannen En bij die uitbreiding kunt U ten nauwste betrokken zijn de nieuwe fabriek die nu al gedeeltelijk draait en die uiterlijk begin volgend jaar volledig gaat draaien is nu reeds berekend op volledige automatisering computer-bestuurd Hier kunt U de jongste " ontwikkelingen in de elektrotechniek vanaf het begin met eigen ogen volgen met eigen handen mede bepalen en belangrijk meegroeien met die ontwikkelingen Een uitdaging voor wie het vak in zijn vingers heeft Een unieke kans die wordt geboden aan de besten onder de besten De elektro-monteurs sterkstroom all-round of gespecialiseerd met belang stelling voor elektronica bezetten bij NKF-STAAL sleutelposities en genieten een dienovereenkomstig jaarinkomen Er is weer plaats voor enkele tientallen Hoe eerder u contact opneemt des te beter staat u er voor NKF-STAAL stelt nieuwe woningen op korte termijn in het vooruitzicht in modem Alblasserdam of ' omgeving dicht bij Rotterdam en Dordrecht Schrijf of beter nog maak een telefonische afspraak met de Afdeling Personeel 01859-2444 ' toestel 373 NKF-STAAL N.V Nederlandsche kabelfabrieken afd Staalfabriek en Walserijen Alblasserdam Gevraagd a ervaren dragline machinist b vrachtwagen chauffeur Liefst enigszins bekend met het bouw bedrijf Aanmelden maandag 13 sept 1965 van 17—19 uur Schmiemann's Aann Mij N.V Wittevrouwensingel 52 — Utrecht N.V HET SPOORWEGBOUWBEDRUF Catharvjnesingel 40 Utrecht vraagt voor haar afdeling werf te MAARSSEN een TELEFONISTE Leeftijd ten minste 18 jaar Mulo-diploma en enige type-ervaring zijn vereist Schriftelijke sollicitaties te richten tot de afdeling Personeelszaken aan bovengenoemd adres Op een internationaal secretariaatskantoor in Utrecht is de funktie van SECRETARESSE vakant Wij zoeken een intelligente ervaren en zelf standige medewerkster die zowel in het Nederlands als in het Engels vlot kan stenograferen en korres-ponderen Leeftijd beslist boven 30 jaar Bij voorkeur wonende in de omgeving van Utrecht Wij bieden een goed gehonoreerde werkkring met veel variatie op een klein bureau Volledige schriftelijke sollicitaties met pasfoto onder nr 2 6052 bureau U.N GEVRAAGD Ie MONTEUR WONING BESCHIKBAAR Automobielbedrijf Deys Dorpsstraat 107—109 Telefoon 08388-%200 Lunteren meisjes vanaf 15 jaar en ouder gehuwde dames eventueel voor halve dagen Toor onze afdelingen knipperij stikkerij handwerkafdeling strijkerij en controle Naast een goed loon hebben wij een aantrekkelijke premie regeling Wij zullen u graag ontvangen voor vrijblijvende inlichtingen op ons adres VRIESLANTLAAN 6 Eindpunt lijn 7 - Kanaleneiland Utrecht - telefoon 82611 N B M vraagt voor standplaats ZEIST Autobus-chauffeurs BRUTOLOON jr ƒ 109.30 excl huurtoeslag jr 1114 — excl huurtoeslag jr en ouder ƒ 122.25 incl huurtoeslag jr ƒ 119.55 excl huurtoeslag jr ƒ 125.22 excl huurtoeslag jr en ouder ƒ 133.47 incl huurtoeslag Van bovenstaande bedragen geen aftrek van A.O.W.-premie Vakantietoeslag - Gunstige verlofregeling 2 aaneengesloten vakantie weken 5 snipperdagen en 6 verlofdagen voor feestdagen - Vrije uni formkleding - 5-daagse 45-urige werkweek - Vrij vervoer ook voor hef gezin Alle gewenste inlichtingen worden verstrekt iedere donderdag van 19.00-21.00 uur CEBUTO-KANTOOR Stationsplein 22 hoek Westerstraat Utrecht N.V NEDERLANDSE BUURTVERVOER MIJ • ZEIST Leef aan boord het fascini leven plezierig en gerieflijli zorgen Rust uit geniet Tai lijke gerechten ontbijt op b een dekwandeling Er is ge f abeler manier van reizen ] u aan de overkant zaken hebt u de ideale gelegenheii fe bereiden Niemand die i kunt geconcentreerd werk de beschikking over dictafi machine snelle telefonische wet de gehele wereld en dage en nieuwsberichten Maar ¦ deze prachtige voorzieningi belangrijkste uit het oog i ning Op zee hebt u er tijd deel aan het opgewektelevei Een Holland-Amerika Lijn op berekend Intieme bar cocktail lounges dancings fiek entertaininent zweml nasium een theater met i films Vaar mee en u kon Iris en voorbereid in Ar Een gezondere investering welijks doen ^^¦¦¦ B^SSBnBBHBBHq reizen reserveren VA fOORSTRAAT 88—90 U Ie H < 
pTBECHTSCH NIEUWSBLAD JOHN V LINDSAY ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 Advertentie U bent van harte welkom op de 13 Kandidaat voor het stadhuis van New York volgt de Kennedy-stijl UTRECHT In Tivoll op woensdag 15 september Aanvang 14.30 19 en 21.15 uur KAART VERKOOP aan de kassa op maandag 13 september en din.<;dag 14 september van 10 tot 15 uur en op woensdag 15 september de gehele dag vanaf 10 uur toegangsprijs OVER POSTZEGELS Hongaarse posterijen komen met mooie bloemenserie Van een medewerker Phantom II wellicht nieuwe straaljager voor Amerikanen op Soesterberg tweeduizend machines Niet alleen al le Amerikaanse strijdmachtonderde len plaatsten bestellingen ook de Britten wilden het tweepersoons toe - stel wel omdat het voor een groot sca la van taken kan worden ingezet Het vliegtuig is lelijk door de bre de platte romp waarin 2 straalmo - • McDonnell's „ Lelijke geweldenaar " Phantom II Van onze correspondent mASHINGTON -- De treden maar na enig beraad en ana lyse van de situatie heeft de op zich zelf ambitieuze zoon van de vroegere president er maar van afgezien zich kandidaat te stellen De wind lijkt al te zeer in Lind say's zeilen te blazen vooral nu New Yorks Liberal Party ondanks de naam in feite vergelijkbaar met so - ciaal democraten in Europa beslo ten heeft de vooruitstrevende Lindsay te steunen wat wel eens van door slaggevende betekenis kan ztjn als men bedenkt dat deze kleine partij in de stad New York toch over 400.000 stemmen beschikt Harrewarren De Democraten harrewarren intus sen over een kandidaat Vier mannen hebben al officieel aangekondigd dat zij in aanmerking willen komen Paul Screvane thans Wagners tweede man congreslid William Ryan ge meenteraadslid Paul O'Dwyer en of ficier van justitie Frank O'Connor allemaal mannen van zekere kwalitei ten maar geen van allen alom be kend of met overweldigende aantrek kingskracht op de kiezer Lindsay doet intussen alles om het de Democraten moeilijk te maken Niet alleen is hij even progressief als een Democratische tegenstander maar zijn kan wat hij in het Huis van Afgevaardigden bewees door zijn steun voor de burgerwetgeving de verkoop van graan aan R,usland enz maar bovendien is hij er kennelijk op uit om in de voetsporen te treden van de beste publiciteitsmanupulator die de Democraten ooit gehad heb ben Joh F Kennedy Precies als de vermoorde president buit Lindsay zijn jeugdige stijlvolle uiterlijk uit vertoont hij zich met vrouw en vier kinderen te pas en te mand te vinden die verder afstaat van de ultraconservatieve presiden tiële kandidaat van afgelopen jaar Barry Goldwater Lindsay die van huis uit advocaat is en sinds 1959 zit ting heeft in het Huis van Afgevaar digden had zelfs " Zoveel bezwaren te gen Goldwater dat hij vorig jaar wei gerde de grijsharige senator te steu steunen zodat hij als onafhankelijk Republikein voor het Huis kandi deerde Succes had hij daarmee zeker Ter wijl in zijn New Yorkse kiesdistrict dat uit een aantal welgestelde buur ten bestaat plus een theaterdistrict en de Greenwich Village wijk voor 70 procent zijn stem gaf aan Johnson voor het presidentschap en dus De mocratisch stemde kreeg Lindsay als onafhankelijke Republikein zó veel op hem persoonlijk uitgebrachte stemmen dat hij 71 procent binnenhaalde en met een meerderheid van 91.000 zijn tegenkandidaat voor het Huis ver sloeg Democraten in paniek Lindsay's kennelijk talent om stem men te trekken Nu Wagner geen kandidaat meer zijn wil hebben zij eigenlijk geen alom be kende attractieve tegenkandidaat meer te presenteren en iedereen be seft dat dat nodig is om Lindsay te verslaan Men heeft daarom al Frank lin Delano Roosevelt junior gepolst of hij geen zin had in het strijdperk te ^^ stad New York kiest in ie herfst een nieuwe burge meester en om deze op zich zelf weinig benijdenswaar dige baan in het stadhuis waar de problemen dage s met wagonladingen bin nenkomen is een felle strijd ontstaan Redenen daarvoor naren de onverwachte aan kondiging van het Republi keinse lid van het Huis van Afgevaardigden in Washing ton John Vliet Lindsay dat bij zich kandidaat stelde voor bet burgemeesterschap en de even onverwachte bekend making door de huidige bur gemeester Robert F Wag ner dat hij zich aan zijn zoons gaat wijden en geen gooi meer zal doen naar het ambt dat hij trouwens al drie termijnen bekleed heeft Deze ontwikkeling de kandida tuur van een aantrekkelijke po liticus van Republikeinse huize en het wegvallen van de Demo cratische sterke man in New York heeft plotseling een si tuatie teweeg gebracht die de burgemeestersverkiezing een bijna nationaal gewicht geeft 5Iodit Republikein Lindsay nl win nra in New York waar normaal op elke Kepublikeinse kiezer drie Demo craten zijn dan betekent dit een gro te piestigestijging voor de Republi keinse Partij die vorig jaar novem ber 01 nationaal niveau zo'n vernie tigende nederlaag leed Het zou bovendien de 44-jarige Lind say met èén klap tot een prominente figuur in de nu half verlamde Repu bülteinse Partij bestempelen en hem ivellictit de man maken die in 1968 tandidaat voor het vice president-ichap en in 1972 wellicht voor het presidentschap zou kunnen zijn Nu is Lindsay wel een republikein maar in zijn partij is nauwelijks ie - Advertentie Dit jaar nog naar Amerika Sa varen en Eiespaar f 500 - op uw retourbiljet AFVAARTEN van Rotterdam naar NEW YORK 8 oktober s.s MIEUW AMSTERDAM 20 oktober s.s ROTTERDAM * 11 november s.s ROTTERDAM 20 november m.s PRINSES MARGRIET 10 december s.s NIEUW AMSTERDAM ** 18 december m.s PRINSES MARGRIET • Speciale Festival Sailing met artistieke en folkloristische aspecten ** Ker.streis een feestelijke overtocht in ver band met de Kerstviering in Amerika KORTINGEN Op alle passageprijzen van bovengenoemde afvaarten kunt u een belangrijke korting krij gen De normale seizoenreductie bedraagt S **/» deze reductie geldt ook als u de terugreis per ¦ vliegtuig maakt Indien u echter de terugreis binnen 30 dagen na aankomst in New York begint reist u zelfs 25o/o goedkoper Weiiicht een prachtige gelegenheid om eens kennis te te maken met de fameuze Eerste Klasse van de Hoiland-Amerika Lijn schepen UW REISAGENT zal u graag met praktische adviezen - die hij gratis geeft - terzijde staan \^ an de accommodatie en ser>ice op de passa giersschepen van de Hoiland-Amerika Lijn kan hij uit eigen ervaring verfelten Hul 717 Toeristenklasse s.s ROTTERDAM 1 bedden met leeslampje afschermgor(|ijn service paneel o.a voor oproep van steward / stewardess 2 kast/schrijftafel met bankje telefoonverbinding met alle hutten 3 fauteuils met tafel 4 toilettafel met bankje 5 ruime kasten met verlichting voor uw persoonlijke bagage Bovendien kunt u per persoon nog 125 kiio gratis ruimbagagemeenemen).6.bad kamer met koud en warm stromend zoetwater ^ bad met douche wastafel en toilet 7 twee royale patrijspoorten air-conditioning regel baar en ventilator Een overtocht in deze hut kost f 741,20 p.p 25°/o reductie toegepast U kunt natuurlijk duurder maar ook goed koper reizen Zonder reductie variëren de passageprijzen n.l van f 800 - tot f 2.546,70 Zie voor mogelijke kortingen hiernaast Leef aan boord het fascinerende zee leven plezierig en gerieflijk en YriJ van zorgen Rust uit geniet Tan verrukke lijke gerechten ontbijt op bed of maak « en dekwandeling Er is geen comfor tabeler manier van reizen En wachten tl aan de overkant zaken Aan boord hebt u de ideale gelegenheid om u voor te bereiden Niemand die u stoort U limt geconcentreerd werken TJ hebt de beschikking over dictafoon schrijf machine snelle telefonische verbinding met degehelewereld en dagelijksebeurs cn nieuwsberichten Maar verlies door deze prachtige voorzieningen nooit het belangrijkste uit het oog uw ontspan ning Op zee hebt u er tijd voor Neem deel aan het opgewekte leven aan boord Een Holland-Amerika Lijn-schip is er op berekend Intieme bars gezellige cocktail lounges dancings met magni fiek entertaininent zwembaden gym nasium een theater met de nieuwste films Vaar mee en u komt volkomen fris en voorbereid in Amerika aan ïen gezondere investering kunt u nau welijks doen NEERIAHOS EERSTE REISBUREAU Lissone Undeman NEERUNDS EERSTE lUISBUflEAU Lissohe Lindeman ''¦ A.L.-reizen reserveren bij REIS - EN PASSAGEBUREAU VAN NIMWE ' OORSTRAAT 88—90 t.o BOOTHSTRAAT — UTRECHT — Tel 23121-12497 — Teiexno 47221 Ie HOCEWEG 24 — ZEIST — TELEFOON 03404-17700 onpas en gebruikt hij zijn eigen fami lieleden als politieke kerngroep Zijn drie broers spelen een grote rol in zijn huidige campagne en vooral zijn tweelingbroer David hoort tot zijn meest intieme raadgevers Obstakel Of Lindsay het net zo ver zal bren gen als zijn voorbeeld kan natuurlijk niemand zeggen Een obstakel voor een dergelijke carrière lijkt echter ge vormd té worden door de familie zelf die hü zo nabootst De Kennedy's zijn immers nog lang niet uitge speeld in Amerika's politieke leven en op dit moment is senator Robert F Kennedy wellicht de machtigste man in de Democratische Partij in de staat New York mede omdat burge meester Wagner het politieke bijltje er voorlopig bij neerlegt Zowel in New York als op nationaa ] ROBERT WAGNER genoeg vlak zal Lindsay de Kennedy's tegen over zich vinden en dat zijn geduchtetegenstanders Interessant is echterdat ' t naar voren komen van Lindsay met zijn Kennedystijl er toe zou kun nen leiden dat na de Johnson era,die naar men mag aannemen nog tot 1972 zal duren een Republikein vanhet type Lindsay tegen een Kennedy in het strijdperk zou kunnen tredenwaardoor de toch al vgak weinigscherpe tegenstellingen tussen politie ke tegenstanders helemaal afgeslepenzouden worden en twee gelijksoortigepolitieke persoonlijkheden elkaar telijf zouden gaan met parallel lopen de ideeën Maar zover is het nog lang niet Voorlopig gaat de worsteling om het stadhuis in New York en daarna om een bestuur van de miljoenenstad dal de onoverzienbare problemen van be huizing misdaad verkeer onderwijs en rassenspanningen de baas kan wor den Dertien jaar voor „ man in koffer " JERUZALEM — Mordecai Luk die bekend werd als „ de man in de kof feir " is vandaag door een rechtbank in het Israëlische deel van Jeruzalem tot dertien jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens spionage voor Egyp te Hü was gisteren donderdag schuldig bevonden aan zes tegen hem ingediende aanklachten waaronder het in gevaar brengen van de Israëli sche staatsveiligheid het verstrek ken van inlichtingen aan de vijand en onwettig vertrek uit Israël Luk werd in november jl op het vliegveld van Rome door Italiaanse douane-beambten uit een koffer ge haald waarin personeel van de Egyp tische ambassade hem naar Egypte wilde sturen Bij aankomst in Israël werd hij gearresteerd en later in staat van beschuldiging gesteld Van onze luchtvaartmedewerker) UTRECHT — De Phantom II die Romeinse II is toegevoegd omdat de naam al eerder is ge bruikt is een produkt van de McDonnellfabriek dezelfde in dustrie die de Gemini - en Mer curicapsules vervaardigt Het toestel kreeg als militaire regis tratie de letter-cijfercombinatie F-4 maar heet in-de-wandeling gewoon „ Lelijke geweldenaar " wat te wijten is aan zijn monstrueus uiterlijk In eerste instantie is de straalja ger ontwikkeld als lange afstandsja-ger voor de marine De topsnelhied zou mach 2 moeten bedragen maar al spoedig bleek die snelheid zo'n zes honderd kilometer per ur hoger te liggen Binnen vier jaar na de eerste vlucht van het prototype vestigde de geweldenaar niet minder dan vijftien verschillende wereldrecords Dit had tot resultaat dat het onderzoek werd volgeschreven met opdrachten voor De Hongaarse posterijen geven in de loop van de maand oktober een serie van tien postzegels uit met afbeeldingen van bloemen van verschillende sooften cactussen en orchideeën uit botanische tuinen De reeks omvat de waarden 20 30 60 70 80 f 1 1,50 2 2.50 en 3ft uitgevoerd in veelkleurendruk De oplage bedraagt 460.000 getande en 10.000 ongetande series Finland Op 23 september zal een postzegel van 0.35 mk in omloop worden gebracht ter herdenking van de honderdste geboortedag van de schUder Pekka Hallonen De zegel geeft een reproduktie van een door hem ver vaardigd sohUderij getiteld Een winterdag " bos landschap Haïti Het eeuwfeest van de Union Internationale des Telecommunications U.I.T is herdacht door de uitgifte van een serie van zeven waarden Het zijn een 0.10 0.25 en 0.50 gourde voor de gewone post en een 0.50 1 1.50 en 2 gourde voor de luchtpost De zegels ver tonen het embleem van de U.I.T en telepommunicatie symbolen Canada Ter gelegenheid van het congres van deInterparlementaire Unie te Ottawa is een postzegel van 5 cents groen verschenen Afgebeeld zijn de vredes toren die deel uitmaakt van de parlements -^ gebouwen te Ottciwa met daarnaast een globe frï ï'*^"met het opschrift Interparlementaire Unie " jF n{|in het Engels en Frans J C^.r^y-J "- Portugal Het Portugese Rode Kruis be - 5 staat honderd jaar hetgeen aemleiding was > „ ^^^ tot uitgifte van een serie van drie zegels 1 4 > ~»•'*- -* sen 4.30 esc Het ontwerp bestaat uit een com - i ^»*»("~ j^i>,>ipositie van kruisen I > «»<---*<*'¦' Polen Ter ere van de Poolse sportlui > die op de Olympische Spelen 1964 te Tokio | een gouden zilveren of bronzen medaille | wonnen zal daar op 8 oktober een serie van f acht waarden in circulatie worden gebracht lilC^Qü 30 gr gewichtheften 40 gr boksen 50 gr 4 X 100 m estafette heren 60 gr scherinen 90 gr 80 m horden dames 3.40 zl 4 x 100 m estafette dames 6.50 zl hinkstapsprong en 7.10 zl volleybal dames Elke waarde is in een velletje van acht exemplaren gedrukt met in het midden twee aanhangels waarop de beide zijden van de Olympische medaille voorkomen Cuba Ter gelegenheid van de Eerste Nationale Spe len is een serie van vier zegels verkrijgbaar gesteld 1 c zwemmen 2 c basketbal 3 c turnen en 30 c hor denloop Frankrijk Op 4 oktober zal er een postzegel van 1 fr worden uitgegeven met als voorstelling een miniatuur uit het manuscript Les tres riches heures du Due de Berry " valkejacht Dezelfde dag verschijnt een zegel van 0.25 fr ter gelegenheid van de herbebos sing van een miljoen hectare De zegel toont een hand die een boom plant met bomen op de achtergrond India Een postzegel van 15 p is in roulatie gebracht ter herinnering aan het feit dat in mei van dit jaar de Mount Everest door een Indiase expeditie werd be dwongen De zegel brengt twee leden van de expeditie tijdens de beklimming van de 8882 m hoge berg in beeld Verder is er een zegel van 15 p uitgegeven als eerste waarde van een nieuwe serie frankeerzegels ter ver vanging van de thans koerserende serie met als motief de kaart van India De zegel laat een meisje dat thee bladeren plukt zien Tenslotte is een zegel van 15 p uit - gegeven het herdenking van de staatsman Pandit Cïovtod BaUabh Pant 1887-1961 met zijn portret Oost-Duitsland Het achthonderdjarig bestaan van de stad Leipzig is postaal gevierd met een serie van vier waarden 10 pf de herbouwde oude waag 25 pf het oude raadhuis 40 pf het nieuwe hoofdpostkantoor en 70 pf het hotel Stadt Leipzig " De zegel van 70 pf is een sperwaarde " Griekenland Naar aanleiding van het zestiende in ternationale ruimtevaartcongres gehouden te Athene is een serie van drie zegels uitgegeven Op de 50 1 ziet men de tekens van de negen planeten op de 2.50 dr een astronaut zwevend in de ruimte en op de 6 dr de ont moeting van twee ruimteschepen Papoea en Nieuw-Guinea Het twintigjarig bestaan van de Verenigde Naties zal op 13 oktober worden her dacht met een serie van drie waarden Het zijn een 6 d met een moeder met kind als symbool van de humanitaire grondslag van de volkerenorganisatie en een 1 en 2 sh die elke een andere voorstelling van de loopbaan van de aarde geven ' Alle zegels dragen ook het embleem van de V.N Egypte Ter gelegenheid van de vierde Panarabische Spelen te Cairo is een serie van drie stuks verschenen Het zijn 5 milis met de vlag van j de Spelen een stadion de vijf Olympische ringen en een brandende toorts een 10 milis J met een kaartje van de Arabische landen en J een 35 milis met het paard Saadoon " Nationallstiscli Clilna Als eerste twee g^l waarden van een nieuwe serie frankeerzegels ¦«-| waarmee beroemde CSiinezen worden her J ^ I dacht zullen op 28 september een 1 en 2 dol Si lars worden uitgegeven die respectievelijk %' de portretten van de wijsgeren Confucius J.i 551-479 V Chr en Mencius 372-289 v Chr ^- laten zien Turkije heeft twee postzegels het licht doen zien die gewijd zijn aan de regionale samenwerking tus sen Pakistan Iran en Turkije Het zijn een 50 k met een opengeslagen boek en drie handen en een 75 k met de vlaggen van de drie landen San Marino De jaarlijkse Europazegel is uitgegeven in de waarde van 200 lire met als voorstelling een schaakbord Europa De Westduitse Europazegels zullen worden uitgegeven in de waarden 15 pf groen en 20 pft rood de Zwitserse Europazegel verschijnt in de waar de 50 rp licht - en donkerblauw en groen en de Finse in de waarde 0.40 mk De zegels dragen alle het ge meenschappelijk ontwerp van de landen aangesloten bij de Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Telecommunications CEPT bestaande uit een boomtak met drie bladeren en een vrucht ge vormd door de afkorting CEPT De eerste dag van uit gifte is in Zwitserland 14 september en in West-Duits land en Finland 27 september Oeganda Op 9 olrtober zal een nieuwe serie fran keerzegels van veertien stuks in roulatie worden ge bracht waarop verschillende vogels voorkomen 5 10 15 20 30 40 50 65 c 1 1.30 2.50 5 10 en 20 sh Malawi Ter gelegenheid van de opening van de universiteit van Malawi zal op 14 oktober een serie van vier zegels verschijnen 3 d 9 d 1 sh 6 d en 3 sh Op de zegels ziet men een opgeslagen boek en een mi croscoop toren naast elkaar zijn ondergebracht Bovendien is ook de vleugelvorm niet erg alledaags Bommenlast Onder de vleugels zijn ophangpun ten aangebraclit waaraan twee keer zoveel bommen raketten en napalm houders Ininnen worden vervoerd als In de vliegende forten uit de tweede wereldoorlog Bijzonder is ook de ra darantenne die de grootste is welke ooit in een vliegtuig is aangebracht Door deze uitrusting kunnen vijande lijke doelen bij dag en bij naclit wor den opgespoord en door gelelde wa pens worden vernietigd Bahalve op landbases in West-Duits land Engeland en Frankrijk is het toestel gestationeerd op vliegkamp schepen o.m bij Vietnam waar Phantom H de vuurdoop kreeg Sinds vijf jaar vliegt het Amerikaan se onderdeel op Soesterberg met Del ta Daggers — een toestel dus dat — gezien zijn maximale levensduur — nodig aan vervanging toe is Deze vervanging zo willen de geruchten zal bestaan uit een aantal Phantoms 
14 ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 ÜTRECHTSCH NIEUWSBl flEOHTSCH NIEÜWSBLAI VOORDELIG STOKEN Dat is een kwestie van aardgas en E.M Jaarsma Wat E M Jaarsma niet van stoken en warmte afweet is de moeite van het weten rdet waard Al generaties lang staat E M Jaarsma op de eerste plaats Oók nu nu het om aardgas gaat staat E M Jaarsma weer vooraan E M Jaarsma brengt u een collectie haarden convectors en radiatoren die niet alleen uitbUnken door hun technische snufjes maar ook door hun sublieme vorm geving Strak modern en toch met een zichtbaar levendig vuur daardoor krijgt een E.M Jaarsma de behaagüjkheid die een warmtebron nu eenmaal móét hebben De gasconvector die u 25 % brandstofbesparing geeft De bijzonder fraaie vormgeving maakt deze ideale warmtebron tot een sieraad in uw kamer Deze con vector is voor 100 % beveiligd en voorzien van een automatische temperatuurregeling zodat u er nooit naar hoeft om te kijken Geschikt voor grote en middelgrote kamers Ook leverbaar in antiek blank S95a " inclasief thermostaat REGINA De wandradiator met thermostaat en magneetontsteking Ook vertrekken waar geen schoorsteenaansluiting is kunt u nu comfortabel verwarmen met aardgas Daarvoor zorgt de wandradiator Regina Hij steekt niet meer dan 25 cm uit en neemt daardoor vrijwel geen ruimte in De thermostaat garandeert u een constante temperatuur en laag gasverbruik De magneet ontsteking maakt lucifers overbodig Een stijlvol apparaat dat past in iedere ruimte Ook wat betreft capaciteit want er zijn twee types voor grote en voor middelgrote vertrekken Regina 95 inclusief thermostaat 550b ~ Regina 75 inclusief thermostaat Benodigde muurkoker f 55 - 9 Zend mij gratis volledige gegevens over aardgasverwarming Zenden aan E.M Jaarsma Postbus 193 Hilversum Q NAAM ADRES » CQ PLAATS a N.V KONINKLIJKE HAARDENFABRI^K E M JAAFTSMA - HILVERSUM vo " seg tnaar JAarsma tegen het aardgas Voor uw JAARSMA I naar de im met Utrechts grootste keus in gashaarden IV'DAMSESTR.WEG 187 TeL 41810 Utrecht Hef gehele SORTIMENT voorhanden bij P.ANDEIEGSEH OUDE GRACHT 184 UTRECHT yiNKENBURGSTRAAT 9 T/O NEUDEFLAT UTRECH L.TELEFOON 16064 ^ E M JAARSMA verkrijgbaar bij Loodgieters en installatiebedrgf Ulitslr!h23'UlKcM-W.1t609 E M JAARSMA verkrijgbaar bij H den Dekker & Co A'damsestraatweg 467 e Telefoon 42517 42557 Predikherenstraat 31 hoek Breedstr Utrecht Telefoon 23305 E M JAARSMA verkrijgbaar bij DIELS A'damsestraatweg 237 Utrecht — Telefoon 40338 E M JAARSMA koopt U bij HENDRIKS WARMTE A'damsestraatweg 193 telefoon 41142 Adr V Ostadelaan 81 Utrecht E M JAARSMA verkrijgbaar bij Radio De Hoop Vondellaan 55 Utrecht — Tel 34168 E M JAARSMA verkrijgbaar bij D van Leeuwen Paramaribostraat 3 Telefoon 313 27 Showroom Paramaribostraat 2 hoek Vleutenseweg Huishoudelijke artikelen Laan v Niéuw-Guinea 99 Telefoon 3 75 27 fri bo E M JAARSMA verkrijgbaar bij LINNENBANK Catharijnesingel 127 ^ Utrecht — Telefoon 29434 Erkend gasinstallateur E M JAARSMA verkrijgbaar bij Technisch Bureau NIESSEN Amsterdamsestr.weg 697 Utrecht - Tel 40559 Uw haardenspecialist E M JAARSMA verkrijgbaar bij Gebr OLIJ A'damsestraatweg 214 Utrecht Telefoon 40002-4003 E M JAARSMA verkrijgbaar bij lUNACHER OUDMRMHTM E M JAARSMA verkrijgbaar bij IJzerhandel „ De Utrecht " Kruisweg 31 — Utrecht telefoon 20302 Gasaanleg wordt door ons verzorgd E M JAARSMA verkrijbaar bij Loodgieters - en Installatiebedrgf W J Weyers Gr van Roggenweg 551 Nw Koekoekstraat 129 Utrecht — Telefoon 32905 E M JAARSMA verkrijgbaar bij L v.d Wijngaard Wolter Heukelslaan 2 Tel 17382-29989 Utr Gedipl en erkend gasinstallateur 30-jarige ervaring Zie onze etalages met GASCONVECTOREN E M JAARSMA verkrijgbaar bij J H V d IJssel WATERSTRAAT 81 UTRECHT — TEL 19U32 Landelijk erkend gas-installateur E M JAARSMA verkrijgbaar bij J V d Flier Dwarsweg 13 — Zeist Telefoon 03404 • 13083 WÊÊ Wij vragen 2 ZETTERS 1 OPMAKER en 1 DRUKKER Voor vakmensen een vasie betrekking mei prima voorzieningen Aanmelden dagelijks van 9—12 uur en van 13.00—16.00 uur SCHOTANUS & JENS UTRECHT N.V Lange Nieuwstraal 29 Utrecht fel 030-1 24 19 Technisch installatie bureau Veldhuisen te Utrecht vraagt centrale verwarmingsmonteurs Aanmelden BUYS BALLOTSTRAAT 48 UTRECHT Technisch installatie - KW bureau Veldhuisen BUYS BALLOTSTRAAT 48 UTRECHT vraagt voor zijn afdeling Centrale Verwarming aankomend techniker tekenaar P.B.N.A.-getuigschriW strekt tot aanbeveling Aanmelden schriftelijk of mondeling na felefonische afspraak 030 711044 of 711045 — WILT U EEN EIGEN BEDRIJF OPBOUWEN-n Wij gaan na of de mogelijkheid bestaat werkenUw ideeën uit maken firma-contracten op finan cieren en verzekeren o.a machines auto's enz Wij kopen en/of verkopen voor U een zaak.Vraagt geheel vrijblijvend inlichtingen ADVIESBUREAU C v d HOEVEN Livingstonelaan 541 Ulreehl fefeleon 81709 Sporthuis Cehfrum vraagt voor kantoren en centraal magazijn te De Meern Strijkviertel 49 ADMINISTRATIEF ASSISTENTE voor voorraad - en debiteuren • administratie MEISJES V d UITPRIJSKAMER MAGAZIJNBEDIENDE Sollicitanten worden verzocht telefonisch een afspraak Ie maken met de bedrijfsleider telefoon 03406 1811 9999999999999999999915 onze KLEiNTiEs hebben groot succes Bureau met zeer rustige werksfeer vraagt KANTOORRUIMTE in de stad Utrecht op representatieve stand omvattende 2 i 3 vertrekken Brieven onder no 2-6036 ie zenden aan het bur Ufrechhch Nieuwsblad N.V INSTALLATIEMAATSCHAPPIJ bureau voor zwembaden en waterzuivering te Amersfoort vraagt voor haar teken - kaïfier een werktuigbouwkundig tekenaar Voor deze functie zoeken wij een enthou siaste kracht van omstreeks 25 jaar met een opleiding op HTS-niveau en tenminste enkele jaren tekenkamerervaring Hij moet in staat zijn om na een redelijke inwerk periode zelfstandig de door ons te bou wen installaties te ontwerpen en te de tailleren I.v.m onze activiteiten op het gebied van zwembadbouw strekt enige kennis van bouwkundig tekenen tot aanbeveling doch is niet noodzakelijk De juiste man bieden wij een afwisselende en zeer interessante werkkring alsmede een honorering overeenkomstig de eisen die aan hem gesteld zullen worden Belangstellenden gelieven hun sollicitatie te richten aan de directie van de N.V Installatiemaatschappij LUCAS PESIE Ra diumweg 5 Amersfoort ¦»»^»* i»^-^i^'^^%»»»»^o^»'^^^^^^^^^»<.^^^»^^^^»-^^^^-^o ^^ »*»»»»*-^ Drukkerij II.M voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk ' I —»»—»*»»»***»»»*»—»—»—»*»<>••¦»* » »*»••»*•¦ > f «***^ Graag z Te uwe mijn mijn i woon mijn i mijn mijn i 
% 0f jtbechtsch nibüwsbu i — ^ ibeohtsch nieuwsblad ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1985 15 DE EERSTE NEDERLANDSCHE GEEFT U DE VERZEKERING VAN DE HAAK OF OP MAAT in dit bedrijf werken op dit moment 780 goede vaklieden aan Internationaal hoog gekwalificeerde precisie apparatuur Een levensverzekering is nooit een confectie artikel bij de EN Of het om een kleine verzeke ring gaat of om een grote Maar zeker bij de hogere inkomens móét een polis op maat gesneden zijn een juiste kombi natie van verzekeringsvormen als b.v kapitaal verzekering met lijfrente-clausule directie - en compagnonsverzekering kan u zeer veeïbesparen De Eerste Nederlandsche beschikt over een scherpzinnige staf van juridische enfiscale experts Zij helpen u maximaal gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden Daarom geeft de EN u de verzekermg dat uw verzekering meer doet dan verzekeren alleen mét profijt investeren in uw eigen toekomst aan dit liedrijf werd op 22 juli j.I officieel een geheel nieuwe „ derde " fabriekshal ^ toegevoegd In deze mcJdern ingerichte ruimte werken op dit moment 150 speciaal opgeleide metaal vaklieden aan de produktie van groot puntlasapparatuur voor de West europese automobielindustrie voor dit bedrijf zoeken wij in verband met de aanhoudende groei van onze order portefeuille op korte termijn k;'M % é De Eerste Nederlandsche is een der grootste verzeker ringmaatschappijen van ons land sluit Individuele en collectieve levensverzekeringen bouwt pensioenfondsen op bouwt flats winkels en kantoorpanden voor verhuur adviseert bij omzetting en overdracht van bedrijven verstrekt leningen aan beoefenaars van vrije beroepen ¦ aan het bedrijfsleven en aan de overheid Elke verzeke ringsman kan u alles vertellen over de polissen van de Elf E M JAARSMA verkrijgbaar bij D van Leeuwen Faramaribostraat 3 Telefoon 3 13 27 Showroom Faramaribostraat 2 hoek Vleutenseweg Huishoudelijke artikelen Laan v Niéuw-Guinea 99 ¦ Telefoon 3 75 27 E M JAARSMA verkrijgbaai ' bij J V d Filer Dwarsweg 13 — Zeist Telefoon 03404 - 13083 ^ pp|J aktieve f rezers draaiers boorders slijpers l(otteraars bankwerkers en pijpfitters doe bet nu die met enthousiasme mee willen werken aan de verdere opbouw van onze gezond denkende organisatie die willen wonen in onze nieuwe woningen in nieuw Breda waar scholen voor alle richtingen zwembaden en recreatiecentra en grote winkelgalerijen het leven aangenaam maken Geen uitgebreide sollicitatie brieven vul alleen onderstaande bon in en vraag ons vrijblijvend nadere inlichtingen over de toekomst voor U en Uw gezin U aanvraag wordt natuurlijk strikt vertrouwelijk behandeld Eerste Nederlandsche JOHAN DE WITTLAAN 50 DEN HAAG K W STAAL-ALBLASSERDAM kan dankzij de uitbreiding met een hypermoderne waiserij en de bouw van nieuwe woningen aan een groot aantal - geschoolde zowel als ongeschoolde - ariaeidskrachten een prettige en goed betaalde functie in het vooruitzicht stellen Voor een ieder komt bij gebleken geschiktheid op korte termijn een woning beschikbaar vering teken - Graag zou ik geheel vrijblijveiid meer van U willen horen over mijn mogelijkheden bij U in het bedrijf " Te uwer oriëntatie hierbij de volgende gegevens graag in blokletters tekenaar rilhou-r met minste t moet iwerk bou-e de - el van i van feling ilende > mede eisen citatie N.V Ra - rnijn naam mijn adres woonplaats: mijn leeftijd mijn opleiding mijn huidige functie Handtekening HISPANO SUIZA NEDERLAND ] N.V Terheydenseweg 169 - Breda - Tel 01600-24041 toestel 241 UN Wilt U meer weten over lonen sociale voorzieningen e.d kom dan met Uw vrouw of verloofde als onza gast op de VOORLICHTINGSAVOND welke wordt gehouden te ZEIST op dinsdag 14 september a.s in het Gewestelijk Arbeidsbureau Pr Hendriklaan 3 ' s avonds van 17.30 uur tot 19.30 uur Bent U niet in staat deze avond te bezoeken.vraag danvrijblijvend inlichtingen op het Gewestelijk Arbeids bureau in Uw woonplaats of schrijf naar onze afdeling i ^ Personeelszaken **> periodieken ukwerk »*« i*i **»%*****«> DRUKKERIJ HOONTE utrecht willemstraat 11-21 telefoon 27845 » [¥ mnmbelen met sfeer WONINGINRICHTING P.BOUWHUIJZEN Amsterdamsestraatweg 67 - Utrecht - Tel 030-19798 Nu ook voor STIJLMBÜBELEN Amsterdamsestraatweg 73 — Utrecht 
16 ZATERDAG 11 SEPTEMBER 196S UTRECHTSCH NIBDWSB NIEÜ1 wat verlangt u van ' n moderne auto Het Alg Prov Zlekenlon voor Utrecht en Omstrekj „ Voorzorg en Hulp bQ Zielii Catharynesingel 64 Vtretl vraagt een WERKSTER voor het schoonhoujf van de kantoren Aanmelden ten kantore tussd 9 e n 12 v.m A.s echtpaar zoekt WOONRUIMTE met kookgelegenheid Huur nader overeen te men Brieven onder nr 2-6048 het bureau U.N Te koop aangeboden ENIGE WOLLEN SMYRNA VLOERKLEDEN door groothandel in model kamers gebruikt f 150 — per stuk Niet van nieuw te onder scheiden Grote maten Eventueel thuli te bezichtigen Brieven onder no 2-6037 au het bureau U.N Wolfgang Amadeus Moza ter van Die Zaüberflöte Buimte comfort en een riant uitzicht Armsteunen op beide portieren Gemakkelijke fauteuils met een groter instelbereik voor extra beenrulmte Afw^erking en bekleding verfijnd en luxueus bon + Stuur mij zonder enige verplicliting t inlichtingen omtrent de nieuwe Daffodil t 10 + Naam _-___________^___„._ alles wat de nieuwe daffodil 1966 u biedt * Straat t Plaats * A.u.b in open envelop zenden aan DAF " + Eindhoven Frankeren als drukwerk OP 464 Een prachtig nieuw model met keuze uit vele nieuwe kleuren - een ruim interieur met talloze nieuwe toevoegingen voor compleet comfort - een krachtige onverwoestbare luchtgekoelde mptor zuinig in verbruik - èn een perfecte volautomatische aandrijving voor het grootste rijcomfort dat u in het moderne verkeer geboden kan worden Een zuinige w^agen met een laag brandstofver bruik zonder smeerpunten dus geen doorsmeer kosten Eenvoudig en goedkoop in onderhoud ^ Een vol jaar garantie zonder km-beperking 4595 - ¦ • ^ 0 ^^ 0 ^ 0 • af fabriek f Technische rijpheid grote betrouwbaarheid en lange levensduur maken de Daffodil tot een bezit - waaraan u jarenlang vreugde beleeft De afwer king isL tot in de puntjes verzorgd vanaf De enorme kofferruimte is ongeëvenaard Door verhoogd kofferdeksel zelfs nog grotere ruimte In een Daffodil is werkelijk plaats voor hï uw bagage Een nieuw tóchtvrij ventilatiesysteem via openingen in de achter-dakstijlen garandeert een maximale luchtverversing en verwarming in de hele wagen Een gewijzigde stuurreductie en toepassing van radiaal banden verhogen de uitstekende rijkwaliteiten waardoor in talloze rally's opmerkelijke successen werden geboekt "^¦ ^ -^- ' VAN SEUMEREN Volautomatisch alléén gas stuur rem Comfortabel handig en veilig in het verkeer DAF's Variomatic een uniek systeem dat steeds meer opgang maakt ook in terrein voertuigen en racewagens VOOR DAF Technische Unie N.V Groothandel in electro-teclinische en sanitaire artikelen Plompetorengraclit 24 — UXKBCHT ADVIESBUREAU VOOR BEDRIJFSORGANISATIE AVB V\/ij vragen voor ons kantoor een ervaren MAUEBAAN S TELEFOON 11346 vraagt voor spoedige indiensttreding MEDEWERKSTER voor de documentatieafdeling Leeftyd circa 20 jaar bij voorkeur Middel bare schoolopleiding Enige typevaardig heid gewenst Betrokken funktionaresse zal worden in gezet bü alle voorkomende werkzaamheden op dokumentatiegebied w.o naast admini stratief ' werk het excerperen van tijd schriftartikelen selecteren van literatuur en voorbereiden van cursussen De funktie biedt veel mogelijkheden tot verdere ont wikkeling bij voortgezette studie wordt gaarne steun gegeven STENO-TYPISTE vraagt voor haar toonzalen VERKOPER met redelijke kennis van de moderne talen die tevens belast w^ordt met enige administratieve werkzaamheden Goede kennis van electr huishoudelijke apparaten alsmede van de Philips artikelen is vereist Leeftyd 23—30 jaar Gaarne schriftelijke sollicitaties met volledige in lichtingen aan bovengenoemd adres telefoon 17341 Opleiding minstens U.L.O.-diploma steno Ne derlands en type-diploma vereist Steno-diploma's in andere talen strek ken tot aanbeveling Gunstige arbeidsvoorwaarden Schriftelijke sollicitaties aan UTRECHTSCH 1 ^ NJEU WSBIAE ioontianffei'enil in allè kringen ALCU METAAL N.V Strijl(viertel 35 — De Meern Welk aardig JONG MEISJE liefst opleiding huish schid dipl niet noodzakelijk i^l in een doktersgezin met 3 kin deren waar hulp aanwezig j voor alle ruwe werkzaam heden licht huishoudelij werk verrichten Condities goed loon nadit overeen te komen 5-d werkweek Sollicitaties Mevr Cliaillel Biltstraat 144 Utrecht tcli foon 27237 Dr C J van Belle Internist vraagt per 1 november a.s DOKTERS - ASSISTENTE Jos Haydnlaan 85 tel 325H TE KOOP Herenboerderij parterre o.a 3 kamers badkamer en kantoor met aangebouwde schuur en 1500 m2 grond gelegen in rustig dorp tusen Maas en Waal nabij Tiel November a.s leeg te aanvaarden f 75.000 - Meeüs N.V Makelaars inOnroerende Goederen Willemstraat II Breda Telefoon 01600 22121 Bui ten kantooruren 01600-39500 en 40930 Te koop aangeboden prachtig gelegen LANDHUIS in Leersura Geheel vrijstaand 6 slaap-l kamers 1 badkamer il douchecel 2 w.c.'s 1 keu-l ken met eethoek en bij-F keuken kelder garage ei | speelkamer Goed onderhouden tuin f 110.000 — Brieven onder nr 2-6038 aai | het bureau U.N Maarssen TE KOOP onder toezicht van Rijksmonu mentenzorg gerestaureerd oud HERENHUIS Metselwerk van oude steen Vechtformaat enzg poepen aan de LANGE GRACHT 22 Vrije vestiging Te bevragen A J Eglem Wilhelminaweg ü Maarssen TUINSTAD Slotervaart te AMSTERDAM te koop een royale middenstandswoning met 4 slaapkamers ruinii douche enz Binnenkort leeg te a vaarden Koopprijs ƒ 73.500 - It.k Inlichtingen Beheer - en Adm KantoM „ HELVETIA " N.V Hezer-Enghweg 52 Den Dolder tel 03402-5(1 ' LUXE FLATS Nieuwbouw te Utreclil Kanaleneiland fraait uitzicht op Bene luxlaan met park e » plantsoenen voorzien van balcon lift "¦ centr verwarming Aanvaarding eind IM '- Koopprijzen flat met 2 slaapk / 34.100 - flat met 3 slaapk f 41.750 - garages f 6.000 - Makelaarskantoor Overmans Amerikalaan 192 Utreclit telefoon 80327 - 83558 Terstond gevraagd beltwan " lampenkappen-naaisters Thuiswerk Goede verdienste »' Zonder vakkennis onnoo » aanmelden Br ond no 2-6043 bur ^ Wie kan in een klein zakengezin de huisvrouw in de morgenuren vervangen Gedacht wordt aan « f gehuwde vrouw Aanmelden Mevr Veldhuisen Buys Ballotstraat 48 UtrecH ' Emanuel ScJiikaneder van Mozarts Zaüberflöte ei leider der opvoeringen Mozarts ba ] met de vrijmetsela moment vast te klemmen der van Mozart en dichter in een van jdjn nog altijd voert ons in de diepten van kwelling zodat het meer e moed klinken in de klare k helder-purperen schijn en i die ons vriendelijk in hun de wolken vliegen Moz bare dat in de innerlijkhe geest woont ' In al zijn romantiek — wat mij betreft zwevend -— mann op de vaste basis der er ergens een punt is v plaats voor het rationele ii vóór dit moment van ' insi schiedt is zonder meer mat ook bij Schikaneder en Mozi den veel geld nodig hadder spoedig resultaten zagen noemde — 8 jaar ouder — door de wol geverfd als tl dan Mozart vrist dat het g snel kon worden verdiend stuk naar de smaak van het geven Toverspelen waren t geliefd en dat was bewezen berzither van Wenzel Muller 1(91 in Wenen opgevoerd e neelstukken van die aard Geld van publiek Het geld moest dus van h komen en niét van de vrijm * die hun logebroeders Mozarl kaneder in geen enkel opzie cieel terzijde stonden Maar dat Mozart een do vrijmetselaar is geweest zoa vaat-docent der theologie I Bornhausen in Marburg a zün studie — verschenen in 1 na — veronderstelt lijkt ons saan Hij schrijft ' Mozart g ^ ien der altesten Freimj ' Zur gekrönte Hoffnung ' an \ ^ art diesen Logekreis suchte Advertentie ' Natoon djroekma BILTSTRAAT 2 MODESHOW in Esplanade 14 september 2.30 uur ƒ S — per persoon Affernoon-fea Tijdig reserveren a.d 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 ^'-¦-•-•'?••-???'-«--«^-.-.-.-.-.-.-.-.-.-?^-.-.^^ Ondramatische vragen rond de Zauberflöte 8 door G vaii Ravenzwaaij T OEN VERLEDEN jaar bij het Prestel Verlag in München de publicatie over zin en betekenis van Mozarts opera Die Zauberflöte van Alfons Rosenberg verscheen liet het zich aanzien dat weldra een Nederlandse uitgave zou volgen De uitge verij Lemniscaat te Rotterdam heeft ons daar op niet lang laten wachten ongetwijfeld tot voldoening van de velen die hart en hoofd aan deze zo gewaardeerde opera hebben verpand Wolfgang Amadeus Momrt toondich ter van Die Zauberflöte Interessante studie van A Rosenberg Mogelijk dat © skar Kokoschka's de cor nog zou aanspreken vrij zagen iets dergelijks van hem bij Moisasurs Zauberfluch van Ferdinand Raimund een toneelstuk dat door het Burgthea ter in Wenen weer uit de periode van de toverspelen te voorschijn was ge haald en het wonderwel deed dank zij het decor van Kokoschka We verga ten bij het aanzien van het decor het Er is altijd %- eel te doen geweest rondom de Zauberflöte dat begon reeds ""^^ o "^^ oren naïef-klinkende ver vóór de première op 30 september 1791 in het Theater auf der Wieden te haal tijdens de opvoering die we in Wenen Was deze muziekcompositie in Mozarts laatste levensjaar geïnspireerd september 1960 in genoemd theater za op de ideologie der vrijmetselaars of heeft produktle-Ielder en tekstbewerker sen Emanuel Schikaneder voor Mozarts hooggestemde ideeën moeten zwichten en zieh met een minder spectaculair schouwspel moeten tevreden stellen dan oorspronkelijk zijn bedoeling was sef n de _ intellectuelentoeloop tot de muzikale structuur iets van kunnen Emanuel Schikaneder tekstdichter vrijmetselarij wilde bekno'tterh Rosen De auteur heeft zijn studiemateriaal In bondige tekst uitgewerkt Hij laat ons het boek vlot lezen maar doet zijn lezer toch te kort waar velerlei situaties in te geringe mate worden gecommentarieerd erger nog hij la veert wel eens tussen de problemen door al weet hij zich op het goede moment vast te klemmen aan een uitspraak vem de diep-begrijpende vereer der van Mozart en dichter der romantiek E T A Hoffmann Deze schreef in een van zijn nog altijd lezenswaardige studies — circa 1810 — Mozart voert ons in de diepten van het geestesrijk angst grijpt ons aan maar zonder kwelling zodat het meer een bevroeden van het oneindige is Liefde en wee moed klinken in de klare klanken uit het geestesrijk de nacht vangt aan met helder-purperen schijn en in onuitsprekelijk verlangen volgen wij de gestalttn die ons vriendelijk in hun rijen wenkend in de eeuwige dans der sferen door de wolken vliegen Mozart neemt het bovenmenselijke waar het wonder schah das nicht nur um an der hoch gebildeten Mannerwelt Wiens teil zu haben sondem auch weil seine echte rijkdommen door Alariks benden mee genomen Thans meent men de ingang van het graf te hebben gevonden Koning Alarik is te paard gezeten in het hoofdstuk over de decors bij Het tuinhuisje — toen in Wenen thans i " zün graf neergelaten tezamen met Mozarts Zauberflöte H « neemt hier in Salzburg -^ waarin Mozart onge - ^^^ schatten die hij in hetzelfde jaar ^ „ ^ '^ ^ ^ ^ j ¦„ - 410 uit Rome had weggehaald ' t Was een concretere stelling m dan tevoren stoora en'met grote-sppea^zijn Zauf ^^ Bedoeling dat dit graf nooit door en wijst op de mutaties In de decor - berflöte componeerde mensenhanden zou worden geschon - bouw die zich aanpasten naar de öjds " den en daarom werd het gegraven in omstandigheden der opvoeringen Zauberflöte dat de compositie door de bedding van het riviertje de Busen - mets mag vi'orden aangetast Dat is de to dat daartoe tijdelijk een andere waarde van deze nieuwe studie die bedding kreeg De slaven die dit werk Het decor van de zonnetempel naar ó'nTwJ he7*le"z7n me^nigmaaPw ^^^ verrichtten werden ter plaatse gedood 1939 rekening te houden begonnen deze eeuw zal doen verbleken ' ver - met de aartsbisschop CoUoredo van het ontwerp van Simon Quaglio voor ning schonk zjj het n?et altijd met opdat het geheim bewaard zou Wijven kort geleden enkele oudheidkundigen klaarde de leider der expeditie volledige tevredenheid Inlegkunde is uit de streek Emilia een nieuw on gevaarlijk ook daar waar de auteur Nu zijn er twee afvrijkende lezingen derzoek volgens de huidige weten een synthese wil zoeken tussen Mo Volgens de ene zou de Busento zijn schappelijke methoden Er werdenzarts Zauberflöte en het daarop ge teruggekeerd in de oude bedding om luchtopnamen gemaakt en men gingvolgde — zij het niet meer voltooide voorgoed het koningsgraf te bedekken graven op de plaats waar gras en on — Requiem - volgens een andere lezing ' wilde ' de kruid het weligst woekerden het - Salzburg niet zo best Voorts verwierf de opvoering in München in 1818 zou den we — hoe mooi het op zielizelf is — thans niet kunnen aanvaarden Maar ook het veelbesproken decor van Caspar Neher in 1957 lijkt mij aan on ze tijd te zijn voorbij gegaan •^ ny\/\y\/\,/\/\y\/\yV',yViyiAy\Ay\f>y\Ay\/\y\Ay \/\^^ een omstreden WANNEER in Franse literaire kringen de naam van Marie van de Italiaanse en Vlaamse primi - Noël genoemd wordt dan al men direct bemerken dat tre^.^t^er^Tllntl^J ^ efn ^ deze schrijfster naast vele antagonisten een met minder groot heeft opijemerkt dat de verzen van aantal oprechte bewonderaars kent Waarschuwt Pierre de Bois Marie Noël een uiting zijn van diepe '*^' ~ deffre in zijn Histoire vivante de la littérature d'aujourd'hui er en ir.nige menselijkheid waarbij de Scèné-beeltenis van de eerste opvoe - voor dat men niet kritisch genoeg tegenover haar oeuvre kan ffa^^tlen'Mt bHjS''o15derande ^^^^^ ring van Mozarts Zauberflöte naar staan literatoren als Georges Duhamel Paul Estaunié Paul Fort prachtige regels in Les chansons et een tekening van gebroeders Schaffer Emile Henriot en Henry de Montherlant noemen haar één van les heures die wij als voorbeeld cite - de grootste dichteressen dezer eeuw Zoals meestal het geval is i'en:hij uitermate weinig de gunsten van zal de waarheid ook hier wel weer in het midden liggen,het Weense hof Derhalve zocht hij " lyTABIE Noël — een schuilnaam Toen hij mijn besloten woning bin Haar oeuvre kwam pas goed in de nenkwam zaï ik bij het raam een groot laken te zomen Winterse koude had mijn vingers omvat en achter mij viel een schaduw Wist ik eigenlijk wel hoe lang ik daar zat zonder mij mijn leven bevnist te zijn Ik naaide steeds maar voorts zonder aan mijn hart te denken Lang onopgemerkt Zoals men ziet heeft de poëzie van Marie Noël geen enkele pretentie en dit zal dan ook wel de reden zijn ge weest waarom haar gedichten In deze tijd van mechanisatie en techniek zo lang onopgemerkt zijn gebleven Toch vervullen haar verzen in deze wereld een belangrijke taak omdat zij ons weer wijzen op de geestelijke en zede lijke waarden en op het leven van de la société des gens de lettres de menselijke ziel waaraan helaas veel Grand prix de poésie de l'Académie ^ wemlg gedacht wordt Frangaise en dePrixLeconte du Nouy „ ^ j De gedichten van Marie Noël zijn J^Vtö1^%1J,ToZleV^ed^V^fn rr"sSn^%°nril^^^dTeï ^ ^^ '^ J^^l ^ m aan Zich distantiërend van aller ^^""^ zH „ v?itaMd Dit teatste feit lei zwaarwichtige problemen behan „^ S dL^Ö Rots de ons i ^^^^^^ delt de dichteres bij voorkeur ' t ziele °° at voSrbSïï OTmerMne dat Maril leven van de mens en z'n verhouding JJ^j^^^^^^^eS " liSkf k'^id^date tot uoa ^ Qjjj jg Nobelprijs voor letterkunde is Dit alles geschiedt met een eenvoud geworden die ons menigmaal aan de werk ^ DR H A TEN BRUGGENCATE Emanuel Schikaneder als Papageno in de premièrevoorstellingen naar een tekening van O Alberti 1791 EBECHTSCH NIEtfWSBta ft Het Alg Prov ZlekenJond voor Utrecht en Omstrekfj „ Voorzorg en Hulp bfl Ziekte " Catharijnesingel 64 Vtreclit vraagt een WERKSTER voor het schoonhoud ^ van de kantoren Aanmelden ten kantore tusseJ 9 en 12 v.m A.s echtpaar zoekt WOONRUIMTE met kookgelegenheid Huur nader overeen te koJ men ^ Brieven onder nr 2-6048 aajhet bureau U.N ^ Te koop aangeboden ENIGE WOLLEN SMYRNA VLOERKLEDEN door groothandel in modeJkamers gebruikt ^ / 150 — per stuk Niet van nieuw te ondetj scheiden Grote maten Eventueel thuijte bezichtigen ' Brieven onder no 2-6037 aanlhet bureau U.N ^ Welk aardig JONG MEISJE liefst opleiding huish schoolfc dipl niet noodzakelijk wir in een doktersgezin met 3 kinJ deren waar hulp aanwezig y voor alle ruwe werkzaam4 heden licht huishoudelijM werk verrichten Condities goed loon nadeJ overeen te komen 5-daagi werkweek Sollicitaties Mevr Chaillet ' Biltstraat 144 Utrecht tele toon 27237 Dr C J van Belle Internist vraagt per 1 november a.s DOKTERS ASSISTENTE Jos Haydnlaan 85 tel 32518 i TE KOOP Herenboerderij j parterre o.a 3 kamers I badkamer en kantoor met aangebouwde schuur en 1500 m2 grond gelegen in rustig dorp tusen Maas en Waal nabij Tiel November a.s leeg te aanvaarden f 75.000 - Meeüs N.V Makelaars inOnroerende Goederen Willemstraat 11 Breda Telefoon 01600-22121 Bui ten kantooruren 01600-39500 en 40930 Ie koop aangeboden prachtig gelegen LANDHUIS in Leersum Geheel vrijstaand 6 slaap kamers 1 badkamer 1 douchecel 2 w.c.'s 1 keu ken met eethoek en bij keuken kelder garage en speelkamer Goed onderhouden tuin ƒ 110.000 — Brieven onder nr 2-6038 aan iet bureau U.N Maarssen TE KOOP nder toezicht van Rijksmonu nentenzorg gerestaureerd oud HERENHUIS Metselwerk van oude steen Vechtformaat en zg poepen aan de LANGE GRACHT 22 Vrije vestiging Ce bevragen \ S Eglem Wilhelminaweg 6 tfaarssen TUINSTAD Slotervaart te AMSTERDAM e koop een royale middenstandswoning met 4 slaapkamers ruime douche enz Binnenkort leeg te aan vaarden Koopprgs ƒ 73.500 - k.k nlichtingen Beheer - en Adm Kantoor „ HELVETIA " N.V Hezer-Enghweg 52 Den Dolder tel 03402-5679 LUXE FLATS Nieuwbouw te Utrecht Kanaleneiland), fraait uitzicht op Bene luxlaan met park en plantsoenen voorzien van balcon lift en centr verwarming Aanvaarding eind 1965 - Koopprijzen flat met 2 slaapk / 34.100 flat met 3 slaapk ƒ 41.750 garages f 6.000 - Makelaarskantoor Overmans Amerikalaan 192 Utrecht telefoon 8 0327 - 83558 ' erstond gevraagd beKW »»» lampenkappen-naaisters huiswerk Goede verdiensten onder vakkennis onnod'S anmelden r o nd no 2-6043 bur _ ^ ^ ie kan in een klein zakengezin [ e huisvrouw in de morgenuren ervangen Gedacht wordt aan *" gehuwde vrouw anmelden [ evr Veldhuisen ys Ballotstraat 48 ütrecn '^ van Mozarts Zauberflöte en produktie leider der opvoeringen V»/V\/WW\rt/A(W\/WW/WWVW \ geest woont ' Mozarts band met de vrijmetselarij In al zijn romantiek — noem deze wat mij betreft zwevend — blijft Hoff mann op de vaste basis der kunst dat er ergens een punt js waar geen plaats voor het rationele is Wat er vóór dit moment van ' inspiratie ' ge schiedt is zonder meer materiëler Zo ook bij Schikaneder en Mozart die bei den veel geld nodig hadden en liefst spoedig resultaten zagen Eerstge noemde — 8 jaar ouder — veel meer door de wol geverfd als theaterman dan Mozart wist dat het geld alleen snel kon worden verdiend door een stuk naar de smaak van het publiek te geven Toverspelen waren toen zéér geliefd en dat was bewezen met Zau • lerzither van Wenzel Muller in juni 1791 in Wenen opgevoerd en met to neelstukken van die aard Geld van publiek Het geld moest dus van het publiek k»men en niét van de vrijmetselaars ilie hun logebroeders Mozart en Schi kaneder m geen enkel opzicht finan cieel terzijde stonden Maar dat Mozart een doortrokken Wjmetselaar is geweest zoals de pri ^• aat-docent der theologie Lic Kari Eornhausen in Marburg a Lahn in ziin studie — verschenen in 1913 te Je " a - veronderstelt lijkt ons te ver aan Hij schrijft ' Mozart gehorte in J^'ien der altesten Freimaurerioge ' Zur gekrönte Hoffnung ' an Wenn Mo zart diesen Logekreis suchte so ge - Advertentie aison VjSroehman "^^ BILTSTRAAT 2 MODESHOW in Esplanade 14 september 2.30 uur / 5 — per persoon Afternoon-feo Tijdig reserveren a.d zaak Alfons Rosenberg wil het werk voor al cultuurhistorisch bezien behandelt tekst en muziek als de scharnier in het tijdsgebeuren aan het eind van de 18e eeuw met de schommelingen op internationaal politiek terrein — Franse revolutie — en speciaal de wrijvingen in Wenen waar keizer Jo - berg geeft de symbolische achter gronden als de ingrediënten van deze opera met mysteriën van Egyptische en Hellenistische oorsprong verweeft de symboliek van muziekinstrumen ten met die der getallen en bespreekt — als het niet geringste aspect — de decors van 1791 tot op heden Humanitat sein Mitgefühl für mensch liche Liebe und Freude seine Hilfe bereitschaft für andere ihn in diese Ge meinschaft trieb ' Mozart zal als Intellectueel gevoelig voor het niveau zijn geweest en hij zal zijn toegetreden omdat ook zijn vader Leopold Mozart en Haydn ertoe be hoorden voor het overige waren de banden met de kerk sinds het conflict voor zijn muziek interesse o.a bij de vrijmetselaars Diep van hart waren de relaties ook weer niet want bij Mo zarts begrafenis op 7 december 1791 stond geen enkele logebroeder aan de groeve Enkele weken later — in 1792 — heeft men hem in een logebijeen komst wel herdacht ' Het behaagde de Eeuwige Bouwmeester der wereld om één van de meest geliefde en ver dienstelijke leden uit de kring van on ze broeders weg te rukken ' Symboliek in themabouw Mozart heeft ongetwijfeld s.ymboliek in zijn themabouw aangewend bö het luisteren daarnaar imponeert het ons wel maar we onderstrepen het woord dat Arnold Hauser in zijn Social his tory of art 1951 schreef ' Mozarts blijde klare menselijkheid zo vrij van ieder mysticisme is voldoende om te beseffen wat met de achttiende eeuw is verloren gegaan ' Merkwaardig is wel dat William Mann in Record Times november 1964 opmerkt ' For modem Masons there may no longer be such significan ce in Mozarts scoring — the use of corni di basetti and clarinets the woodwind scoring in general the key of E flat ' Deze zeer recente verklaring vrijst er toch wel op dat de symboliek van pas is indien de muziek er niet onder lijdt Het kabbalisme dat men aan Bachs muziek toedicht laat men toch ook niet als compositorisch aspect do mineren In Beethovens strijkkwartet Op 135 met ' Der schwer gefasste Ent - schluss ' nemen we de eerste maten met de door hem toegevoegde tekst ' Muss es sein — Es muss sein ' toch slechts op de ernst van deze muziek en meer niet Zelfs bij Wagners Büh nenweihfestspiel Parsifal accepteren we de circa veertig voornaamste Leit motieven voor zover we er in deze Trouwens hebben we niet tijdens het laatste Holland Festival geleerd dat regie en decor zoals die van Vii-ginio Puecher en Luciana Damiani bij de Don Giovanni niet de boventoon mocli ten voeren Dank zij het muzikale in grijpen van dirigent Giulini was na de teleurstelling bij de première in Den Haag de opvoering in de Utrecht se Stadsschouwurg weer geheel en medenemen bij het luisteren naar de realisering van de partituur Verder ^ 1 veilig naar de essentie van de par basta tituur herordend Me * bijzondere aandacht dient men Gelukkig onderstreept de schrijver te lezen wat AUons Rosenberg schrijft Rosenberg van het boek over Mozarts voor Marie Mélanie Kouget — werd 16 februari 1883 in Auxerre de partement Yonne geboren In 1907 schreef zij haar eerste gedicht dat zij Connais Moi noemde en dat een ju weeltje van poëzie is Veertien jaar later verscheen haar eerste bundel on - publiciteit nadat Raymond Escholier er de literaire mérites van geroemd had en toen mocht Marie Noël binnen de tijd van zes maanden drie letter kundige prijzen in ontvangst nemen namelijk de Grand prix de poésie de Poëzie zonder pretentie en ongekunsteld der de titel'Les chansons et les heu res en deze werd in de loop der jaren successievelijk gevolgd door Les chants de la merci Le rosaire des joies Chantes et psaumes d'automne Des chansons et des contes Petit Jour en door een toneelstuk dat Le juge ment de Don Juan is geheten Ook schreef zij haar Notes Intimes die aan de Pensees van Pascal doen denken 17 De zonnetempel in Moharts Zauberflöte decorontwerp van Simon QuagUo voor de opvoering te München in 1818 KONING ALARIKS GRAF GEVONDEN Archeologische vondst verwac in Calabrië Van onze correspondent ROME — Het is niet uitgesloten dat er binnen afzienbare tijd een oud heidkundige vondst van grote beteke nis gedaan zal worden in het uiterste zuiden van ' t Apennijnse schiereiland de punt van de Italiaanse laars Cala brië Het gaat om het graf van de Gothenkoning Alartk 370-410 Sedert bijna een eeuw zoekt men er me » grote ijver naar en geen wonder dat graf zou een schat bevatten die door duizenden slaven werd getorst Hel zullen wel voornamelijk gouden zil veren en bronzen voorwerpen zijn en dus zowel Griekse als Romeinse kunstschatten Men moet niet ver geten dat het oude Rome uit Griekenland Egypte Perzië Noord Afrika alles had ' verzameld ' wat maar weg te slepen was en waar de had van amuletten en edel gesteenten tot obelisken toe Stel - rivier niet meer terugkeren hetgeen geen doorgaans een aanwijzing ts dat zich daar iets in de grond bevindt Die plaats bleek te zijn in dezelfde bocht der rivier slechts 25 meter verwijderd van de opgravingen der Franse zieneres ' Geleidelijk kwam men op dezelfde plaats terecht als de Frangaise Prof Siboni veui de oud heidkundige dienst der provincie Pia cenza die de leiding heeft van deze dus wel zal betekenen dat het wa ter een gemakkelijker weg naar zee had gevonden ' Zieneres ' Al is de Busento maar een betrek kelijk kleme rivier tot 1936 waren alle pogingen om het graf te vinden mislukt Maar in dat jaar vond een zeer bekend Frans medium ' Amélie nieuwe opgravingen vond niet alleen Oévelin door middel van een ge - de burgwal maar vermoedt dat hij de voelig pendeltje ' dat zij bewoog bo - ingang van het greif heeft bereikt ven een militaire kaart van de om - Er werden wederom enkele skeletten geving der stad Cosenza de plaats gevonden en daarna werden de waar naar haar mening de schat opgravingen tijdelijk gestaakt verborgen was Een jaar later kwam pg reden van deze onderbreking is zü naar Cosenza en de wichelroede waarvan zij toen gebruik maóikte be vestigde haar vermoeden Hoewel zij van oudheidkunde niet veel afwist kreeg zij toestemming te niet helemaal duidelijk Prof Siboni heeft aan de pers verklaai'd dat het nu in de eerste plaats nodig is de gevonien skeletten te onderzoeken een onderzoek dat zal worden ver - lig is een belangrijk deel van die S ™ graven en vond inderdaad op richt in de stad Parma Het gaat erom va.st te stellen of men hier te doen heeft met resten van personen die ge'eefd hebben in de eerste jaren der vijfde eeuw van onze jaartelling Is dit het geval dan kan men veilig aannemen dat zowel de skeletten gevonden door mejuffrouw Crévelin als die welke thans aan het Ucht kwamen resten zijn van de slaven welke werden vermoord nadat de koning begraven was En dan is men dus op het goede spoor Vinden vrij het graf dan wordt dit een vondst die aUe oudheidkundige vondsten van vier meter diepte de overblijfselen van vier skeletten van jonge mannen en ook gebeenten van kinderen Op 7 meter diepte vond zij Romeins aar dewerk en gebeenten van dieren Maar nog belangrijker was dat zij stuitte op een soort burgwal uitge houwen in de rots een ommegang die tot tien meter onder het huidige op pervlak kon worden uitgegraven Dit zou een rond mausoleum kunnen zijn De oo/ iog maakte een einde aan de onderzoekingen van Amélie Crévelin Zonder met do vondsten van 1937 - N Natuurlijk is men in Calabrië erg ongeduldig en zou men liever zien dat het werk met volle kracht werd voortgezet Ev bleek echter geen geld meer t /.> zijn De Italiaanse staat heeft voitv opgravingen maar een ge ring bedrag beschikbaar en dat moet worden verdeeld over veel provin cies MARIE NOËL Quand il est entre dans mon logis clos J'ouriais un drap lourd prés de la fenêtre L'hiver dans les dolgts l'ombre sur le dos Sais-je depuis qucind j'étais la sans êta:e Et je cousais je cousais je cousais Mon coeur qu'est-ce que tu fciisais 431665?230 Na twee dagen kwamen echter reeds fondsen van particuliere zijde ter beschikking de onderbreking zal dus niet lang duren De geleerde heren gaan nu eerst naar Parma voor het onderzoek van de fossiele skeletten Daarna begint men met het eigenlijke oudheidkundige onderzoek daar de opgravingen tot nu toe veeleer een geologisch karakter droegen Wellicht staan wij aan de vooravond van een wei'eldschokkende gebeurtenis op oud heidkundig gebied 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD lijlrt me meneer Hoogzaad te vra gen voorlopig niets tegen die ' Re nate ' te ondernemen Wij kunnen en passant die boot in de gaten blijven houden " „ Nemen we niet te veel hooi op onze vork " waarschuwt Wil Ik geloof het niet Het kan toch zijn dat het één verband houdt met het ander Kom we gaan naar het pakhuis Morgenochtend moeten we maar tijdig naar meneerBriant gaan in de Roosstraat om ons voor de dag wat bü te laten werken Heb je nog last vém je schouder " En jij van je o-beentjes " „ Het is of ik ermee geboren ben Nou langzaam huistoe Wü We zijn nog niet vol er kan nog wat handel bij Ik zal nu wel rijden ga jij maar in de bak zitten " Ze waren met z'n drieën Jaap Peter en Karel De jongens hadden hun tent op een strook grond dichtbij een plas gezet een heel eind van de drukke verkeersweg in de buurt van een oud met klimop begroeid landhuis Ze hadden toestemming gekregen daar te kamperen mits zij zich rustig gedroegen VAN de bewoners bemerkten zij de eerste dagen maar weinig Jaap echter die zijn ogen goed wist te gebruiken waren enkele bij zonderheden opgevallen waarover hij het met de andere twee eens wilde hebben Zeg lul hebben jullie die gele wimpel boven dat heksenhuis zien wapperen " vroeg hij op een mor gen Karel en Peter die naast hem lang uit in het gras lagen draaiden tege lijk hun hoofd om „ Heksenhuis " zei Peter hoe kom je erop Ik moet zeggen Jaap slaat altijd de spijker op de kop " Karel was nieuwsgierig geworden en sprong overeind „ Tja nu je het zegt " mompelde AAR gaan ze weer ze voelen dch weer even èeht in hun rol Het laatste eindje moet Wil lopen zo zwaar is de kar met alle rom mel het oude fornuis twee grote zaklten vodden drie tapijten een leunstoel twee radiotoestellen uit het begin van het stenen tijdperli Tot overmaat van ramp vertikt de motor het en moeten ze duwen Ze i rusten even om zich het zweet van het voorhoofd te vegen Een paar mannen schieten toe en duwen even mee Rotterdammers staan bekend om hun bereidwillig heid anderen te helpen „ Dank je " zegt Wil ten slotte als ze het begin van de PupiUenstraat bereilrt hebben We zijn er zo we redden het wel " Hij deelt sigaretten aan de helpers uit en duwt met Frank de carrier naar het pakliuis Wordt vervolgd huister eens even * Hans op de maan Tohliedje Jou tippe-tappe-tolletje ik sla je op je bolletje zodat je draaien moet Dan zier je lustig in het rond alsof je ' t zelf wel aardig vond Vooruit Zo gaat het goed Hij keek naast zich maar inplaats van een tweede aap stond daar een lege stoel O ja wat was hij stom geweest NUi daar was niets meer aan te doen Na ongeveer een uur het was een zeer snelle raket landde hij op * maan Hij stapte uit Daar kwamen allerlei vreemde wezens aan Goeden dag zeiden de wezens Goeie dag zei Hans wie bent u Wij zijn maanmannetjes Wilt u M ons logeren Ja nee dat zal niet gaan Maat u kunt me wel een dienst bewijzen door mijn raket bij te tanken Oké zeiden de ma,anmannetjes Na tien minuten waren ze l Ie lengte Dreigend steekt hij beide vuisten in de hoogte Als je me ver raadt ben je nog niet gelukkig " gromt hij Maak je niet zo druk " zegt Wil koeltjes „ Maar pas alleen op voor de Rotterdamse politie die zoekt ' n speld uit een hooiberg en " Frank onderbreekt hem Het is be ter de politie in bijzijn van deze smokkelaar niet te prijzen als lom penkooplui behoren ze een zuur ge zicht te ti'ekken als ze het woord politie alleen maar uitspreken Wat is die kapitein voor een sin jeur Hoe heet hij " Kapitein Ziegler Adolf Ziegler Het is zijn eigen schip maar ik wou dat ik nooit had gemonsterd De an deren hier likken gewoon zijn hielen Mij interesseert die stomme wim pel helemaal niet Kijlc liever eens naar die motorboot daar Joh wat een vaart Ik wou dat we erop zaten " \ 0 / „ Jij kijirt maar half uit je doppen " zei Jaap „ dat is immers de politie » boot " % r ^^// Lang keken de jongens de boot na tot die door een bocht aan hun ogen onttrokken werd Plotseling fluisterde Jaap opgewon * den „ De wimpel " H et postkantoor van Rommeldom Viel op een kwade dinsdag om De gang de brievenbus de deur in aiie steentjes zat een sclieuri En alle ramen zeiden Pats Behalve eentje die zei Knatsl D e bode huilde op de stoep En klaagde Mensen wat een troep Wat leven w ' in een nare tijd in één klap ben ' k m'n brieven kwijtl En al m'n zegels die van tien Kan ' k van de rammel niet meer zien E n die van zeven in licht rood M'n beker koffie en m'n brood * En ' t gloednieuw giroformulier Dat gisteren bezorgd werd hier Wat moet ik nou wat moet ik nou Wist ik maar wat ' k beginnen zou E n allen Jammerden in koor Nu hebben we geeii postkantoor Zodoende en daar gaat het om Krijg je nooit post uit Rommeldom Dat ziet ledereen die geen zand in z'n ogen heeft Loop rond met je wimpel " spotte Karel HANS de Voogd was een jongen van ongeveer 12 jaar Op een dag wil de Hans eens gaan kijken wat er op de raketbasis te doen was Hij had ge ruchten gehoord dat er vandaag een raket met een aap naar de maan zou worden geschoten Omdat Hans een echte dierenvriend was vond hij het zielig dat die aap niet in gezelschap was Daarom was hij van plan de aap op zijn reis te vergezellen Maar zo dacht Hans hoe kom ik in die raket Snel dacht hij na Toen had hij het Hij huurde een apenpak en liep toen naar de raket De mannen die hem za gen dachten dat de aap de raket in ging Het aftellen begon 10 9-8-7-6-5-4-3-2-1 start Boem daar ging de raket Hans zat trots als een pauw in de raket Maar kijk daar komt alweer een motorboot aan " wees Jaap „ Hij is niet meer te remmen met z'n fantasie " zei Peter tegen Karel „ laat hem maar praten " Maar in tussen tuurde hij toch ook een beetje nieuwsgierig naar de tweede motoi > boot MET een schuimende boeggolf voer deze op het steigertje af en leg de aan „ Nou ik vind het maar een ver dacht zaakje " begon Jaap opnieuw Eerst de waterpolitie en als dan de baan weer vrij is gaat de wimpel van het huis omhoog Even later legt er een bootje aan een meneer gaat het huis binnen en vliegt er even la ter op zajn motorfiets vandoor " Ja geheimzinnig is het wel " vond nu ook Peter „ Maar weet je wat la - HOLLE PINKEL HET DAPPERE KON UN ITTRISCHTSGH NI Jan nel Alti]d ik voel VAN ONZE AMSTERDAM - zegt Jan Vriiman het publiek nodig valt met het aanta dit weer verband i soms een circusdi roepen ' Hoog geë komt dat zien kot werk gaan wil je m^ijdelijks wat noot We spoeden ons in blikken trommels m achter het stuur rooh andere Schakelend ] waai van het open da u weten wilt ik heb al „ Ik moet nog naar Cin ik moet nog even naar Bt Leen Timp en nog wat ai sen spreken U kijkt maar mee als ik tijd heb prate 18 juni ging in de Arnh week zijn nieuwe film 0p van de hemel ' in première deze hoofdfilm in Utrecht theater Gisteren wijdde redacteuren er een b < aan Vrijman zegt over zijr volgende Ik heb een tijc eens voor de VARA een taire over gebedsgenezing Daar is toen een hoop oi geweest De VARA wilde slotte niet hebben Te sug de verkeerde richting \ Mijn thema was de verb derlandse werkelijkheid visueel in de publiciteit bedsgenezing kent iederei zen erover we weten aUi er mensen zijn die daar maar niemand durft het te leggen in beeld Een Si misschien of een morele niemand dit onderwerp o pakt heeft " Na de VARA-afwüzing 1 thema toch niet laten vaUe er dagelijks mee rond gei al denkende kwam ik thema banaliteit en rel is de benen stevig op de gr de armen naar de hemel u Dat is nu de gedachte ac grote film geworden het hoe in ons volk vooral bi compliceerden die twei steeds weer aanwezig zijn tale en banale en die ban hemel " Lekker Wij arriveren in Hilver laden met trommels sjouw Cine-Centrum naar binner boratium in Er volgt wat gepraat over fade-outs ov en acts „ Lekker sfeertje 1 Vrijman lachend Daarna ii de haast naar Bussum st bekijken bij Leen Timp.daj terug naar Amsterdam „ Eigenlijk ben ik vroi doodarme jongen gewees Jan Vrijman „ Ik ben ge februari 1925 in de Jordas nog te horen aan me Ik Waterman het zegt me ' maar jinderen misschien w lagere school en de HBS eigenlijk ¦ liever leraar of worden Na een jaar stuc je ineens de narigheid op d siteit dat je moest tekei stuitte me tegen de borst < weggegaan Uit zucht na tuur en uit romantische o \ gen ben ik toen op mijn 18 verzet gegaan Ik kwam in contact met munistische verzetgroep overtuigd communist tot na de oorlog Ik heb zeil redactie van de eerst ill naderhand legale Waarhe ten Toen kreeg ilc er rui ben weggegaan Maar er ders in de journalistiek koi wege mijn communistische niet meer aan de slag ko Toen ben ik naar Fran gaan naar Parijs naar ht der losbandigen naar de z remi A ' Filmp inR '- AMSTERDAM — De niet landse speelfilm „ 10.32 " v derlandse Filmproductie Me geregisseerd door Arthur en met in de vrouwelijke 1 Amerikaanse actrice van N afkomst Linda Christian w Januari volgend jaar voor keer in het Lumière-theat terdain vertoond Tegelijk r deriandse vertoning zal in land een Amerikaanse ven verspreid In het Amsterdamse City op donderdag 23 september première worden gegeven v Lord Jim " ter gelegenhe ^ 3-]arig bestaan van het P nard Fonds De regisseu « rooks heeft deze film gen een roman van Joseph Q ter O'Toole speelt de rol va wner Lord Jim Aan de avond zal het Soapino Balie önoek medewerking verleni jen zijn bestemd voor het F nard Fonds 
DHTSCH NIEUWSBLAD ITTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 11 SE P TEM B E B 1 9 6 5 19 Jan Vrijman ik voel me net een circusdirecteur DE FRANSE acteur Yves Renier jaagt zondagavond als de jonge stu dent André Bellegarde op „ Het spook van het Louvre " in de televisie feuilleton waarvan de VARA het eerste deel uitzendt van vijf voor negen tot vijf over tien op Nederland I „ Het spook van het Louvre " is een creatie van de Franse schrijver Arthur Bernede die in zijn boek „ Bélphégor " de spookgestaUe ' s nacht » laat rondwaren om het beeld van de barbaarse god Bélphégor Wanr neer de chef van de groep nachtwakers dood wordt aangetroffen krijgt het mysterie zóveel vat op de jonge student dat hij zich op een nacht laat insluiten in het beroemde Parijse museum Wat hij — en de andere sterren w.o Juliette Greco — allemaal met het spook beleeft wordt behalve zondagavond getoond op 16 24 28 september en 2 oktober Alle delen van de feuilleton komen via Nederland I in de ether Altijd draveUf maar ïk voel me gelukkig VAN ONZE RADIO EN T.V.-MEDEWERKSTER AMSTERDAM — ' Ik lijd niet aan bescheidenheid ' zegt Jan Vrijman ' Ik houd van publiciteit want ik heb het publiek nodig Ik maak films en een film staat of valt met het aantal mensen dat er komt kijken omdat dit weer verband houdt met de financiën Ik voel me soms een circusdirecteur die aan de poort staat te roepen ' Hoog geëerd publiek wij presenteren u komt dat zien komt dat zien ' Zo moet je namelijk te werk gaan wil je geld verdienen en dat is iets onver ' tnijdelijks wat noodzakelijks ' We spoeden ons in een Zweedse stationcar volgeladen met blikken trommels met films naar Hilversum Jan Vrijman achter het stuur rookt de ene rommelig uitziende sigaar na de andere Schakelend remmend met stentorstem boven het la waai van het open dak uitroepend zegt hij ' Nou zeg maar wat u weten wilt ik heb alleen maar tijd om te praten in de auto ' Filmproducer Dino de Laurenüïs Bijbelverhaal is spectaculairder dan de eerste man op de maan leden Bijbelfilms aan hun makers altijd fortuinen hebben opgebracht Maar de Bijbel is een heel lang verhaal met vele hoogtepunten Dat alles comprimeren in een normale lengtefilm leek onmogelijk „ Ik maak er ' n feuilleton verhaal van " Vijgenblad zei de Laurentiïs een feuilleton verhaal in tien vervolgen " Het duurde echter niet lang of hij wist dat dit onmogelijk te verwezenlijken zou zijn Hij besloot daarop tot drie vervolgen die elk meer dan drie uur zouden duren en een filmdocu ment zouden vormen van tien uur meneer Hoogzaad te vra iopig niets tegen die ' Re ndememen Wij kunnen en ie boot in de gaten blijven 1 we niet te veel hooi op " waarscliuwt Wil ooi het niet Het kan toch et één verband houdt met Kom we gaan naar het Morgenochtend moeten we g naar meneer Briant gaan sstraat om ons voor de dag laten werken Heb je nog je schouder " ' an je o-beentjes " of ik ermee geboren bea gzaam huistoe Wil We niet vol er kan nog'wat j Ik zal nu wel rijden ga in de bak zitten " aan ze weer ze voelen zich 1 écht in hun rol tste eindje moet Wil lopen is de kar met alle rom oude fornuis twee grote odden drie tapijten een twee radiotoestellen uit van het stenen tijdperk naat van ramp vertikt de t en moeten ze duwen Ze en om zich het zweet van loofd te vegen ir mannen schieten toe en ren mee Rotterdammers end om hun bereidvi'illig iren te helpen je " zegt Wil ten slotte als gin van de Pupillenstraat ïbben „ We zijn er zo we t wel " Hij deelt sigaretten lelpers uit en duwt met carrier naar het pakhuis Wordt vervolgd zven naast zich maar inplaats / eede aap stond daar een t was hij stom geweest Nu liets meer aan te doen ' eer een uur het was een raket landde hij op de stapte uit Daar kwamen emde wezens aan ag zeiden de wezens » zei Hans wie bent u naanmannetjes Wilt u M è dat zal niet gaan Maar I wel een dienst bewijzen • aket bij te tanken en de ma.anmannetjes minuten waren ze klaar afscheid en hervatte ae dde veilig op de aarde WiUiam ten Brink Noltheniusstraat 1 ^ Utrecht U jaar oud Ik moet nog naar Cine-Centrum ik moet nog even naar Bussum naar Leen Timp en nog wat andere men sen spreken U Idjkt maar loop maar mee als ik tijd heb praten we wel " 18 juni ging in de Arnhemse film week zijn nieuwe film 0p de bodem van de hemel ' in première Nu draait deze hoofdfilm in Utrechts Camera theater Gisteren wijdde onze film redacteuren er een beschouwing aan Vrijman zegt over zijn film het volgende Ik heb een tijdje geleden eens voor de VARA een documen - ¦ taire over gebedsgenezing gemaakt Daar is toen een hoop om te doen geweest De VARA wilde hem ten slotte niet hebben Te suggestief in de verkeerde richting vonden ze Mijn thema was de verborgen Ne derlandse werkelijldieid die nooit visueel in de publiciteit komt Ge bedsgenezing kent iedereen we le zen erover we weten allemaal dat er mensen zijn die daar aan doen maar niemand durft het ooit vast te leggen in beeld Een soort angst misschien of een morele code dat niemand dit onderwerp ooit aange pakt heeft " Na de VARA-aftvijzing kon hij dit thema toch niet laten vallen Ik heb er dagelijks mee rond gesjouwd en al denkende kwam ik op een thema banallteit en religie ' dat is de benen stevig op de grond maar de armen naar de hemel uitgestrekt Dat is nu de gedachte achter mijn grote film geworden het laten zien hoe in ons volk vooral bij de onge compliceerden die twee dingen steeds weer aanwezig zijn — het vi tale en banale en die band met de hemel " Lekker Wij arriveren in Hilversum Be laden met trommels sjouwen we bij Cine-Centrum naar binnen het la boratium in Er volgt wat technisch gepraat over fade-outs over lassen en acts Lekker sfeertje hè " zegt Vrijman lachend Daarna in vliegen de haast naar Bussum stukje film bekijken bij Leen Timp daarna weer terug naar Amsterdam Eigenlijk ben ik vroeger een doodarme jongen geweest " zegt Jan Vrijman Ik ben geboren 12 februari 1925 in de Jordaan het is nog te horen aan me Ik ben een Waterman het zegt me wel niets maar anderen misschien wèï Na de lagere school en de HBS vrilde ik eigenlijk liever leraar of jounedist worden Na een jaar studie kreeg je ineens de narigheid op de univer siteit dat je moest tekenen Dat stuitte me tegen de borst en ik ben weggegaan Uit zucht naar avon tuur en uit romantische ovenvegin gen ben ik toen op mijn 18-de in het verzet gegaan Ik kwam in contact met een com munistische verzetgroep en werd overtuigd communist tot een jaar na de oorlog Ik heb zelfs op de redactie van de eerst illegale en naderhand legale Waarheid ' geze ten Toen kreeg ik er nizie en ik ben weggegaan Maar ergens an ders in de journalistiek kon ik van wege mijn communistische verleden niet meer aan de slag komen Toen ben ik naar Frankrijk ge gaan naar Parijs naar het Mekka der losbandigeu naar de zazo-jeugd Filmpremières in R' en A'dam AMSTERDAM — De nieuwe Neder landse speelfilm „ 10.32 " van de Ne derlandse Filmproductie Maatschappij geregisseerd door Arthur Dreituss en met in de vrouwelijke hoofdrol de Amerikaanse actrice van Nederlandse afkomst Linda Christian wordt op 19 januari volgend jaar voor de eerste keer in het Lumière-theater in Rot terdam vertoond Tegelijk met de Ne derlandse vertoning zal in het buiten land een Amerikaanse versie worden verspreid In het Amsterdamse City-theater zal op donderdag 23 september een gala première worden gegeven van de film > Lord Jim " ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Prins Bern hard Fonds De regisseur Richard Brooks heeft deze film gemaakt naar een roman van Joseph Conrad Pe ter O'Toole speelt de rol van de avon turier Lord Jim Aan de première avond zal het Scapino Ballet van Hans Snoek medewerking verlenen De ba ten zijn bestemd voor het Prins Bern nard Fonds van St Germain des Prés Ik heb er veel Nederlanders ontmoet o.a Ed van der Elsken die nu een vriend voor het leven is geworden en Karel Appel Frec'lance Tegen de tijd dat ik dacht nu zijn ze in Holland wel vergeten dat ik communist was ben ik terugge gaan Ik ging free-lance schrijven en fotograferen In 1954 ging ik voor het eerst iets doen bij de tv dank zij Leen Timp Die visuele journalis tiek trok me meer dan al dat ge schrijf al had ik intussen wel naam gemaakt door verhalen over bij voorbeeld nozems en over dat ver haal van Karel Appel waarin hij zegt ' ik rotzooi maar een beetje aan ' Drie jaar lang heb ik toen gewerkt bij de AVRO en VPRO tot ik het programma ' Dag Koninginnedag ' maakte Dat was dan het eerste grote tv schandaal in Nederland Iedereen zei dat het als smaad bedoeld was op het beleid van ko ningin Wilhelmina Onzin ik wilde alleen maar laten zien wat een ge weldige en woelige tijd die rege ringstijd eigenlijk was „ Bettina " boekje over maitresse en play boy AU B ETTINA — de maitresse van loijlen AU Khaii — heeft haar herinneringen aan „ een van de bekendste playboys " ter wereld gepubliceerd „ Een man liefhebben en begrij pen is de enige manier om je be stemming harmonisch te berei ken " schreef zij in het 15 gulden kostende boekje „ Bgttina " Ande re uitspraken van de nu J/O-jarige Simone Bodin zijn „ Ik hield van AU en begreep hem ook en bij hem vond ik xoat ik mijn hele leven al gezocht had — innerlijke rust " In bijzonderheden tredend over hun verhouding zei ze „ AU heeft me nooit gegeven wat ik het liefste op de wereld wilde hebben Hij heeft me nooit tot zijn wettige echtgenote gemaakt Maar hij heeft me nooit anders dan als zijn vrouw behandeld " Aly Khan kwam in 1960 bij een verkeersongeluk in Parijs om het leven Over schoonheid en de vrouw schreef ze Hoe meer je er in slaagt je ge zicht te vergeten des te langer blijf je jong Vrouwen die voort durend doodsbang zijn hun jeugd kwijt te raken zullen die tien keer zo vlug kwijt raken als vrouwen die daar niet zo over in zitten Ze zouden zich niet zo bezig m.oeten houden met hun uiterlijk maar meer met hun innerlijk " Ze vertelt in het boekje dat Aly een geweldige hekel had aan het kopen van overhemden en pakken maar als hij een pak kocht was dat er een van lamawol of cachemier Ze vertelt in het boekje dat AU melijk de sportpagina's in de kran ten las Hij hield van westerns en griezelfilms — en viel ter vaak bij in JAN VRIJMAN instrueert liedjes zanger „ Koperen Ko " tijdens de opnamen voor de film „ Op de bo dem van de hemel " Hilterman reageerde weer anders hij vond mijn documentaire politiek verwerpelijk maar technisch uitste kend Gevolg 2 jaar lang ben ik daarna ohef redacteur bij de Haag sche Post geweest Intussen deed ik niets anders dan mijn come-back voorbereiden Ik begon te filmen ik maakte een film over de gevolgen van het dag boek van Anne Frank Met een tas goede kritieken onder de arm ben ik vervolgens naar O K en W gestapt om subsidie te vragen voor een film over Karel Appel Die kreeg ik en die maakte ik Was het succes in eigen land aanvankelijk matig na dat ik in Berlijn ' n Gouden Beer ge kregen had werd ik hier ineens een belangrijk filmer genoemd Yoga Geschrokken door het succes ben Ik weer naar de tv gestapt ik kwam bii de VARA terecht kreeg daar carte-blanche maakte de serie Jan ViTJman ontmoet had succes met de programma's kinderen dagjesmen sen en eilandbewoners Maar er kwam steeds minder geld om mee te werken en steeds minder vrijheid En na de weigering van de gebeds genezing dacht ik wegwezen " Ik verlangde terug naar de bioscoop en daar verdien ik het nu mee Ik houd van het type cinema-vérité en sinds kort maak ik nu ook speelfilms met andere regisseurs Druk Ja ik heb het elke dag druk ik ben altijd aan het rennen en draven maar ik weet mij dank zij de yoga te ontspannen en ik voel me gelukkig " Buster Keaton moderne Noach B USTEK KEATON zal de rol van een moderne Noach spelen in de film De Bijbel " die in november in Rome in produktie zal worden ge nomen Het is een tekenfilm waarin ook enige levende acteurs — zoals Keaton — zullen optreden De film brengt het bijbelverhaal naar deze tijd De zondvloed wordt vertegenwoordigd door de moderne economische situatie met Noach als een leugenachtige dronkaard die on verstoorbaar blijft onder de stroom van processen stijgende schulden en ineenstortende economie De ark is de oude metalen brandkast waarin Noach de geldstukken en bankbiljet ten wegstopt om hem door de moei lijke tijden heen te voeren „ Blauwe Beatles " brachten f250 op De Blauwe Beatles " van de 23 jarige Chris Oosterhoff hebben in het Haagse Venduhuis der Notarissen aan de Nobelstraat geen twintig mille maar slechts ' een tachtigste deel daarvan opgeleverd Jammer voor de maker die drie weken heeft besteed aan de vervaardiging van dit tegel tableau met daarop de hoofden van het langharige viertal uit Liverpool en die zijn schepping aan Kingo John Paul en George had willen verkopen voor twintigduizend gulden In het Venduhuis waren nadat een groot aantal stoelen tafels kasten en spiegels zonder veel commentaar was geveild plotseling kreten als yeah-yeah " te horen Het waren geen tieners die aan deze or deverstoring " schuld hadden maar enkele oudere Beatle-fans ' die het tableau kennelijk heel aardig vonden Er bleken niet veel belangstellen den te zijn voor het uit 35 tegels be staande kunstwerk van 85 cm bij 105 m De inzet was ƒ 10 maar na een wat moeizaam begin van de veiling werd tenslotte toch een bod van ƒ 250 gedaan Een vrij laag bedrag voor een aantal kostbare uren werk maar Chris Oosterhoff zal er genoegen mee moeten nemen Tienervriend met radio Veronica uit de ether Joost mag het weten maar minister Vrolijk zal er iets aan kunnen doen De Joost de Draayer-fanclub is bang dat de disc-jockey Joost de Draayer van radio Veronica na een eventueel uitvallen van deze zender voorgoed uit de ether zal verdwijnen en heeft daarom bij minister Vrolijk C R en M gevr'aagd om in aan merking te komen voor zendtijd op het derde radionet De club wil geen omroepvereniging stichten maar een toewijzing krijgen uit de „ algemene pot " Als Joost door een andere omroep vereniging hetzij oud hetzij nieuw wordt aangetrokken en zijn voortbe staan zodoende verzekerd is zullen wij onze aanvrage voor zendtijd in trekken " zo verklaarde voorzitter Frits Ubels Het verlies van zo'n po pulaire disc jockey is voor de Neder landse tieners een ernstige zaak Als bewijs hiervoor wijst hij op de uitsla gen van de diverse jaarlijkse popula riteitsverkiezingen waar Joost de Draayer pseudoniem voor W J van Kooten steeds tot de hoogstgeplaat ste tienervrienden behoort Quiz „ Wie van de drie " krijgt ' n niipuw panel Willy Willeke en Willem Duys ongewijzigd terug Van onze correspondent GRONINGEN — Eefje Smit Eva Margadant Hans Tetzner en Guus Oster zal men niet meer als het vechtlustige populaire panel van Avro's televisiequiz ' Wie van de drie ' terugzien De quiz die een hoge kijkdichtheid en waardering noteerde zal in het komende seizoen wèl wor den voortgezet en het nieuwe | panel zal weer uit bekende Ne derlanders bestaan Wie echter de plaats van Eefje Hans Eva en Guus zullen innemen is nog niet bekend Quizleider Nand Baert is op het ogenblik druk in onderhan deling over een zo gelijkwaardig mo gelijke bezetting van de panel-stoelen Het tweede onderdeel van dit vraag en antwoordspel ' Wachtwoord ' maakt plaats voor de quiz ' Ik pas ' De deel nemers aan dit spel moeten de prij zen van gebruiks - en andere voorwer pen raden De winnaar of winnares mag de artikelen die samen een waarde van enkele honderden guldens hebben meenemen Alleen voor u De Avro handhaafd eveneens maar dan ongewijzigd de programma's Willy en Willeke en Willem Duys ' ' Voor de vuist weg ' Ook Dick van Dyke Danny Kaye Corrie Brokken het ' aparte paar ' Johnny en Kijk en het programma ' De schone heks ' ko men in het seizoen 1965-'66 terug ' Alleen voor u ' is de titel van een gevarieerd showprogramma dat eens in de twee maanden vanuit theater Carré te Amsterdam wordt gepresen teerd Deze show is niet helemaal een aangelegenheid van Willy Walden en Piet Muyzelaar ook Teddy Scholten zal er aan meewerken o.a in de quiz ' Klik klak klok ' Het revue orkest van Bill Stanford zorgt voor de muzikale omlijsting van het program ma ROME — Bij Rome op een hoogvlakte langs de Via Pontina is een reconstructie geprodu ceerd van de Bijbelse zondvloed die zevenduizend jaar de toen malige wereld teisterde Het was een fantastisch gebeuren Uit duizend pompen werd het water de lucht ingejaagd waar het door een fel jagende wind ver oorzaakt door de razend draaien - DE LAVRENTIÏS ' „ Toren van Ba bel " is geheel opgetrokken van staal en plastia de schroeven van vier vliegtui gen kolkend in alle richtingen werd geslagen Diiio de Laurentiïs de Italiaanse pro dticer die sinds jaren aan de-Bijbel film werkt zei ervan „ Ongelooflijk ' De echte zondvloed kan zo schrikwek kend niet zijn geweest " In zijn film zal de hele episode van de zondvloed J/S minuten duren Het wordt een van de voornaamste delen uit deze pro duktie Om het verhaal van Noach en de zondvloed aanvaardbaar te maken worden er niet minder dan twee mil jard lire ruim elf en een half mil joen gulden aan gespendeerd Feuilleton Het Idee om een Bijbelfilm te draaien ontstond bij de Laurentiïs toen zijn kinderen — hij Is getrouwd met de actrice Silvana Mangano — hem ' s avonds lastig hielen met de Bijbelverhalen die hen op school waren verteld Hij wilde het nu eens goed zowel voor kinderen als volwassenen uit leggen Wat niet wordt gezegd maar wat men bij deze zakenman wel mag veronderstellen is dat daarbij ook de overweging opdook dat in het ver - nilllllllll!llll|||||llllllllllllllllllllllllllllilllllll«llll|nill|llll!llil[|lllllll!lllllll!lllllllll|IIIIIIIIIIIIIIW Zondvloed van drie kwartier kostte bijna twaalf miljoen Inmiddels was hij aan de uitwer king van zijn plannen begonnen en toen doken er onmiddellijk moei lijkheden op Niet van godsdienstige aard De Laurentiïs had zijn voor zorgen genomen om niemands gods dienstige overtuigingen te krenken Het scenario werd zowel aan katho lieke als aan protestantse en joodse Bijbeldeskundigen voorgelegd en hij beloofde ook hun raad bij elk pro bleem in te winnen Van religieuze kant kon hij aldus op medewerking rekenen Met de geldschieters liep het echter niet zo vlot Wel vond hij zowel in Amerika als in Zwitserland en Italië de nodige kredieten maar niet zonder voorwaarden Het gevolg was dat het oorspronkelijke grootste project dat twintig miljard lire zou hebben ge kost diende te worden gereduceerd Inplaats van drie films zou het één film van drie en een half uur wor den die de helft zou kosten Rel om Eva Het draaiboek is geschreven door de auteur Christopher Frey „ Ben Hur " „ Barabbas " De regisseur Fel lini Orson Welles Visconti en Bres son weigerden echter hun medewer king Ook enkele topsterren als Sofia Loren Marlon Brando Laurence Oli vier en Vittorio Gassman aanvaard den de voorstellen niet ze vonden de rol die ze te spelen kregen te be scheiden Maria Callas stelde zulke voorwaarden dat de producer zelf neen " zei haar rol wordt nu ver tolkt door Ava Gardner Dat waren allemaal moeilijkheden achter de schermen Herrie in het openbaar ontstond er toen er een m,eisjé moest worden gevonden om de rol van Eva te spelen Na een groot scheepse opsporingscampagne werd een 19 jarige studente uit Florence Nicolette Ranconi gekozen Het was een prachtig gebouwd meisje met git zwarte haren En die haren deden het Onmiddellijk kwam het protest en niet het minst van de buitenlandse geldschieters dat Eva blond was — de Bijbel zegt hierover geen woord — en dat een zwartharige Eva absoluut onaanvaardbaar zou zijn voor het pu bliek Men besloot daarop het haar van Nicolette blond te laten verven Maar toen bleek zij niet meer zo geschikt te zijn Dino besloot daarop een an dere — blonde — Eva te zooken Zo werd tenslotte de 20-jarige blonde Zweedse studente UUa Bergryil die in Rome verbleef aangeworven Maar nu namen de Italianen het niet Zij voelden zich in ' hun nationale trots gekrenkt en vonden de keuze van UUa een kaakslag voor hun vrou wen die over het algemeen donker haar hebben Dat Eva blond zou zijn geweest aanvaardden ze bovendien niet zo maar De herrie rondom Eva luwde lang zamerhand Er kwam nog wat her rie rondom het vijgeblad " dat uit eindelijk door druiveranken werd vervangen Geen enkel detail viel dus goedkoop uit Dino de Laurentiïs Is er echter van overtuigd dat hij zijn geld dubbel en dwars zal terug verdienen „ In de lilra " zegt hij krijgt de toeschou wer de eerste liefdesgescliiedenls te zien de eerste zondeval de eerste moord de eerste natuurramp de eer ste wolkenkrabber en het eerste schip Dat is gewoon sensationeel zes keer sensationeler dan de eerste man op de maan " Hij heeft trouwens al zijn voorzop gen genomen De filin wordt ver handeld door de Amerikaanse firma Seven Arts Production " die voor de rechten in de hele wereld 16 miljoen doUateist en ' n bijkomend bedrag van zes miljoen voor de Verenigde Staten en Canada Daarmee is Dino uit zijn kosten verder is aUes zuivere winst 
20 ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1968 DTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTBECHTSCH NIEÜW8BL Uitdaging aan iedere HTS-er die naar prestaties en met naar dienstjaren beloond wil worden In de IBM schrijfmachinefabriek te Amsterdam-Slotervaart werken nu 700 man Binnen vijf jaar zal dit aantal verdubbeld zijn Bij zo'n snelgroeiend bedrijf maken vakmensen met capaciteiten carrière Wij dagen daarom iedere vakbekwame HTS-er die naar zijn prestaties en niet naar dienstjaren beloond wil worden uit te solliciteren naar één van de volgende functies Gereedschaps constructeur Als gereedschaps-constructeur ontwerpt u gereedschappen voor verspanende en niet verspanende bewerkingen U zult tevens belast worden met de uitvoering van deze ontwerpen Voorts zult u zich bezig houden met het plannen van de automatisering en mechanisering van het productie-proces IBM NEDERLAND N.V MOOI GELEGEN 4-KAMERFLAT op het zuiden aan brede ver keersweg Beneluxlaan cen trale verwarming 2 ruime balcons flinke woonkamer 3 grote slaapkamers eetkeuken badcel berging In de onmiddellijke nabijheid van winkelcentrum en scho len Leeg te aanvaarden ca I no vember a.s Horizontaal eigendom PrMs f 41.500 — k.k Ruime hypotheek mogelijk heden Inlichtingen J l Parts Engineer Als parts engineer dient u de onderdelen fabricage en de mechanische assemblage van fijnmechanische onderdelen voor te bereiden en op te bouwen Ervaring in verspanende en niet-verspanende bewer kingen in mechanische assemblage en in oppervlaktebehandeling geven u een niet onaanzienlijke start in uw carrière In deze functies begint u onmiddellijk een aantrekkelijk salaris te verdienen Hoe hoog dit in de toekomst wordt hangt van u zelf af IBM heeft voorts goede sociale voorzieningen één extra maand salaris een halve maand vakantietoeslag Lp.v 4 % minimaal 15 werkdagen vakantie en voor elke feestdag die op een zaterdag of zondag valt één extra dag vakantie studiegeldvergoeding van ^?^?^¦^??'?????^¦^¦^^?¦^^^?¦^?¦?^?????^^ WIJ ZOEKEN voor de afdeling administratie EEN BOEKHOUDER met minstens diploma MULO en BOEKHOUDEN assoc die in staat is de leiding van de afdeling op zich te nemen alsmede EEN JONGEDAME van omstreeks 20 jaar Voor de afdeling afgifte biljetten EEN JONGEMAN met diploma H.B.S of GYMNASIUM en z.m enige reisbureau-ervaring WIJ ZIJN de schakel tussen de Spoorwegen in Europa en een groot aantal reis bureaus in Nederland Wij voorzien die reisbureaus van gereedge maalite plaatsbewijzen voor internationaal reizigersvervoer WIJ BIEDEN een interessante werldtring een goed salaris met goede sociale voor zieningen gunstige reismogelijkheden in het buitenland en de moge lijkheid tot opneming in het pensioenfonds Reiskosten worden vergoed Hebt u belangstelling voor een plaats in onze steeds groeiende organisatie dan zien wij uw sollicitatie aan de personeelchef gaarne tegemoet N.V BILJETTENCENXRALE Jiilianalaan 8 BH-THOVEN t.o station Bij een handels - en productieondememlng te Utrecht komt binnenkort op de machine-afdeling van haar MECHANISCHE ADMINISTRATIE met een personeelsbezetting van 10 man de positie vacant van CHEF Deze functionaris geeft leiding aan het werk met de administratie machines Bull en verzorgt de planning van de te verrichten werk zaamheden Voor deze positie komt uitsluitend iemand in aanmerking die in een soortgelijke functie ervaring heeft opgedaan Leeftijd 25—30 jaar Geïnteresseerden wordt verzocht een samenvatting van hun gegevens te zenden aan Drs P H Lammerts van Bueren Adviesbureau voor Organisatie en Personeelsbeleid Zandvoorter Allee 7 — Heemstede Referentie CBM Brieven worden niet aan onze opdrachtgever doorgezonden voordat betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven in een vertrouwelijk onderhoud waarin nadere gegevens kunnen worden verstrekt Assembly Engineer Als assembly engineer heeft u tot taak de assemblage-lijn voor te bereiden en op te bouwen Tevens stelt u vast welke gereed schappen en welke methoden voor de assemblage gebruikt dienen te worden ea geeft u daadwerkelijk assistentie en in structie bij de assemblage Voor deze func tie is arbeidstechnische kennis belangrijk 75 % en een premievrij pensioenfonds Neemt u de handschoea op Voortreffelijk Schrijf vandaag nog uw sollicitatiebrief naar IBM Nederland N.V Personeelszaken Fabriek Postbus 9999 Amsterdam onder vermelding van.P-183 U kunt ons ook bellen onder nummer 156811 toestel 181 voor het aanvragen van een sollicitatie-formulier MINISTERIE VAN DEFENSIE Op het Bureau van de hoofdraadsman voor de geestelijke verzorging bij de lo'ijgsmacht vanwege het genootschap Het Humanistisch Verbond " te Drie bergen kan voor spoedige indiensttreding worden geplaatst een ADMINISTRATIEVE KRACHT YRL in het bezit van diploma MULO en typen en met enige kantoorervaring Goede salariëring afhankelijk van leeftijd en ervaring premie A.O.W voor Rtjksrekening 3 weken vakantie per jaar reiskostenvergoeding volgens de geldende bepalingen Sollicitaties worden gaarne ingewacht door het Hoofd van de sectie Personeels voorziening van de Directie Burgerpersoneel van het Ministerie van Defensie Kalvermarkt 32 te ' s-Gravenhage persoonlijke inlichtingen op het bureau van de hoofdraadsman Hoofdstraat 84 te Driebergen tijdens de bureau-uren dan wel na telefonische afspraak telefoon 03438-2878 GEMEENTE UTRECHT Bij de stichting „ Hulsvesting van Bejaarden " te Utrecht kan worden geplaatst EEN KLERK of KLERK A Vereist is het bezit van een Mulo-diploma en een diploma boekhouden ruime administratieve ervaring op boeldioudkundig gebied Geboden wordt voor 21-jarigen en ouder een salaris van ƒ 470 — tot ƒ 688 — per maand voor 23 jari-gen of ouder te verhogen met de huurcom pensatie van ƒ 35.90 per maand A.O.W./A.W.W.-premie is niet verschuldigd Aanstelling boven het minimum is mogelijk 4 % vakantietoelage per jaar Gepremieerde spaarregeling Gunstige regeling studiekosten kleintjes Hebben igroot Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen na het ver schijnen van deze oproep te richten aan de directeur van de stichting „ Huisvesting van Bejaarden " Wittevrouwensingel 88 te Utrecht Een vak bij de marine brengt vaart in je levenl ¦*!^^^ S ^ ^^^ Pi Een kloeke kijk op de toekomst Je bent zo'n jaar of zestien misschien al wat ouder Precies de leeftijd om eens serieus over je toekomst te denken Je wilt er wat van maken Je bent immers een doorzetter en je hebt een hel der verstand Een gedegen vak wil je leren Maar wat Een klas lokaal lijkt soms zo klein een kantoor of werkplaats zo benauwd Je wilt direct al aanpakken meteen al verdienen Je zou wèg willen reizen om te ontdekken wat er in de wereld te koop is Dat kan allemaal Bij de marine Je wordt een best betaalde vakman Geen enkel bedrijf geeft je zoveel kansen als de marine Je krijgt een prima opleiding je diploma wordt in de burgermaatschappij hoog gewaar deerd Ook al ben je 16 jaar je begint tijdens je opleiding al met f 273 - per maand Je groeit uit tot een eerste klas vakman Snel klim je omhoog elk - jaar meer salaris regelmatig promotie De besten brengen iet zelfs tot ofllcier Varenderwijs - Ben marine-vakman ziet nog ' eens wat Je zwerft over zeeën en oceanen je ontdekt interessante landen je bezoekt verre steden Vandaag wandel je In tropisch Rio de Janeiro en een paar weken later haal je een frisse neus In Stavanger Als je verlof hebt luisteren je vrienden en familieleden thuis gespannen naar je verhalen Varenderwijs word je wereldwijs I KS*;:AWw*Siiiii:>:öii:;v.\is>^>K - De marine doet een boekje open Natuurlijk wil je eerst weteii wat voor Jou de mogelijk heden zijn bij de marine Vul daarom onderstaande bon in doe hem op de bus en al gauw krijg je een prachtig boekje thuis vol foto's en feiten - 120 bladzijden dik Dan kun je er eens rustig over nadenken En overleggen met je ouders Pas als je je plannen van alle kanten goed bekeken hebt neem je een besluit Dan hak je de ijnoop door En let eens op straks zeg je zoals vele voortvarende vaklieden op zee bij de marine ben je beter af Gegadigden moeten ongeveer 16 jaar zijn en bij voorkeur een opleiding ULO of LTS heb ben al zijn er ook marinevakken waarvoor geen voorop leiding nodig is ' 1 Naam Straat ¦ Zend deze bon I aan Het Hoofd J Marinewerving I Lange Voorhout 7 " of Postbus 22 Den HAAG Of ga eens praten op een pi.o4.R van onderstaande *^^*»'''° Leeftijd wervingsbureaus verzoekt toezending Inlichtlngenboekje 1239-H ZORG DAT JE ER OOK BIJ KOMT utrecht Knoopkazeme Croeselaan Kamer 39 maandag t.m vrijdag van 8.30—12.30 en 13.30—17.00 uur zaterdag van 8.30—12.30 uur Amersfoort Gemeentehuis Westsingel 43 elke woensdag van 18.00—19.30 uur Hilversum G.A.B Min Hartsenlaan 10 elke maandag van 18.30—19.30 uur Zeist Stadhuis elke dinsdag van 12.30—13.30 Uur K ON I N KL iJ K t MA R I NE vraagt voor haar Technische Afdeling CONSTRUCTEURS TEK CONSTRUCTEURS TEKENAARS Werktuigbouw en Apparatenbouw ' die onder leiding van de project engineers belast zuilen worden met het zelfstandig uitwerken van projecten of een deel daarvan op het gebied van eetbare olieën persinstallaties extractie-inrichtin - gen en raffinaderijen veevoeder complete meng-en persinrichtingen hydraulica persen bewegingswerken voor bruggen sluizen e.d silicaattechniek algemene engineering Sollicitanten met een goed technisch inzicht bieden wij in ons steeds groeiend bedrijf veel mogelijkheden Brfeven fe r/efifen oon de afdeling personeel Croeselaan 20 Virecht VERDRC Baensi spell Capteip nu uit d SAN SEBASTIAN — A somber tegenover Santé C stond wijdbeens Antonio radde woordenvloed van om zonder woorden Hij ' verloren Antonio Maspes spel verloren Derksen cont equip hef d ' Antonio Maspes 33 zal sriiijnlijk wereldkampioen Voor de achtste maal Maar c tig aangeboden lires die over een titelstryd pleegt te als beloning voor het achterv ten van verrassingen die lir nen hem nu niet meer help toiiio zal het allemaal zélf doen omdat Santé Gaiardc geworden door een slordige wijze maar toch altijd m sprinter van formaat hem Pleitend stond Santé voor i „ Maar luister toch eens Ik er niets aan doen Baensch I jiie Ik zou gewonnen hebben der en radder werd de woord liiiaar onbewogen braken luid woorden de argumenten tot d toe af „ eerste en geplaatst halve finale — Ronald B Australië " Antonio Maspes li somber en zeer zwijgend wt een driftig gebaar stuurde drukke Italiaanse man uit i sigaret te halen En langs d rand overwoog de wereldka met snelle halen rokend hoe kclijk de zaken in een ti eigenlijk zijn Antonio Maspes zal de bruti Patrick Sercu moeten versli de finale voor zijn achtste ititel te kunnen halen Hij had slechter kunnen treffen Antt jdaarom hief hij zo wanhopig en ten hemel toen Gaiardoi erslagen Want de Belg Se aar één ding de hegemonie talianen in de sprintersvverel reken En zelfs al zou Patri lagen worden dan nog is iet meer veilig Want de groot dat in de andere halve Ronald Baensch Italië's den Beghetto bedwingt En ook in helpen de lires van Maspe want Ronald Baensch wil eer hoogtrui om voor het seizoer «¦ interbanen met Tom Simps duur koppel van wereldkam Ie kunnen vormen Ja Anton pes was woedend toen Santé doni door Baensch werd vei Hot sommetje was niet uitge drie Italianen en één Belg ii nale zouden de achtste tit Slaspes hebben kunnen bew iigen JVtaar nu moét Anton zélf doen Joop Capteijn de officie derlandse vertegenwoordige zeer kleine maar toch v woelige sprinterswereldje zich zowaar bij de laatste reden Tussen de steeds mi lende regen reed de Ams mer zich brutaal voorbij t Jos de Bakker in de plaats de Van der Touw was da gen Baensch uiteraard kans De Graaf — ook voor eige ning in Spanje — werd oc de herkansingen verwezen de Rotterdammer had toe werk verricht door in zijn r Gaiardoni zó kundig op te dat de Belg Frennet zich h grote verbazing als winnj ftnishen In de herkansing moette De Graaf in een e « een slecht sturende Fritz ] ger die hij bedwong maar Sensatie op Forest h Arthur Asl klopt Emers 11 FOREST HILLS — De grote ^" g op detenniskampioenselia l'orest Hills was ongetwijfeld d ' aag van de Australiër Roy 1 a's eerste geplaatst tej ^ menkaanse neger Arthur A mmbledon kampioen moest siryd capituleren De cijfers " 11 6—4 10.12 6—2 Margaret Smith Australië " a Jisther Bueno Brazilië grote rivalen in het intematio nestennis kwalificeerden-ziel l:,°°i'de halve finales van het i ^ f " ^ oï'est Hills Maar inet v llnnf ^*^"''- Terwijl Margaret Sn | Powertennis en het verlies var l^^n game in twee sets 6 - ^ w '',-^^ Frangaise Franqois lafl P ' ^^^ Maria Esther I 3 7L ï ^^ capaciteiten nodig on I worden uitgeschakeld door de lPn ^„"^^ ^''^'^ Graebner die 1 wp-J ^"*" '^'^^ ï ' leven speel HS ^~^' ^- 6 ' 9-7 VOO d ' 5 Sr '"^^'^' het heeft ze 1 öioeite gekost Aito "?^ ^''^' ley VS won ^^ gentunse Norma Baylon n keUr *^ vijfde ronde van het kelspel won de Spanjaard ^ antana met 6-3 a-7 6-1 " iexicaan Antonio Palafox 
CTKECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 21 VERDRONKEN BAANTITELSTRIJD Baensch doorkruist het spelletje van Maspes Capteijn en Nijdam nu uitgeschakeld door Fred Raché SAN SEBASTIAN — Antonio Maspes stond zwijgend en zeer somber tegenover Santé Gaiardoni Hij had de handen in de zij en stond wijdbeens Antonio luisterde ongeveer een minuut naar de radde woordenvloed van zijn landgenoot Dan draaide hij zich om zonder woorden Hij liep weg als een kind dat een spel heeft verloren Antonio Maspes had op deze donkere vrijdagavond een spel verloren In gevarieerd én groots drafprogramma Twee memoriaals op Mereveld Tijdens strijd tegen Russen Ada Kol weer sneller ZWOLLE — Het hoogtepunt van de internationale zwemwedstrijden die vrijdagavond in het Stilobad te Zwolle zijn gehouden vormde onegtwijfeld de verbetering van het nationale record 100 meter vlinderslag dames 25 meter banen ] waarvoor Ada Kok zorgde De Futen-zwemster die vorige maand in Boedapest een recordtijd van 1 min 4,5 sec bereikte kwam in deze eerste ontmoeting met de Russische zwemploeg tot 1 min 4,4 sec zodat zij het Nederlandse record ééntiende seconde scherper stelde DE CKB-COMPETITIE Desto favoriet tegen Vlue en Vaardig Derksen contra chef d'équipe Antonio Maspes 33 zal waar jeliijnlijk wereldkampioen worden Voor de achtste maal Maar de kwis tig aangeboden lires die Antonio jver een titeistryd pleegt te strooien als bploning voor het achterwege la ten van verrassingen die lires kun nen liem nu niet meer helpen An tonio zal het allemaal zélf moeten doen omdat Santé Gaiardoni dik feworden door een slordige levens nijzp maar toch altijd nog een sprinter van formaat hem ontviel Pleitend stond Santé voor Antonio „ Maar luister toch eens Ik kon er er niets aan doen Baensch hinderde me Ili zou gewonnen hebben " Rad der en radder werd de woordenvloed maar onbewogen braken luidspreker woorden de argumenten tot de grond toe af „ eerste en geplaatst voor de lialve finale — Ronald Baensch Australië " Antonio Slaspes liep zeer somber en zeer zwijgend weg Met een driftig gebaar stuurde hij een drulilie Italiaanse man uit om een sigaret te lialen En langs de baan rand overwoog de wereldkampioen met snelle halen rokend hoe betrek liclijl \ de zaken in een titelstrijd eigenlijii zijn Antonio Maspes zal de brutale Belg Patricl Sercu moeten verslaan om de finale voor zijn achtste wereld titel te liunnen halen Hij had het niet slecliter kunnen treffen Antonio en daarom hief hij zo wanhopig de ar men ten hemel toen Gaiardoni werd verslagen Want de Belg Sercu wil maar één ding de hegemonie van de Italianen in de sprinterswereld door breken En zelfs al zou Patrick ver slagen worden dan nog is Maspes niet meer veilig Want de kans is groot dat in de andere halve finales Ronald Baensch Italië's derde man Beghetto bedwingt En ook in die rit helpen de lires van Maspes niet want Ronald Baensch wil een regen boogtrui om voor het seizoen op de « interbanen met Tom Simpson een duur koppel van wereldkampioenen te kunnen vormen Ja Antonio Mas pes was woedend toen Santé Gaiar doni door Baensch werd verslagen Het sommetje was niet uitgekomen drie Italianen en één Belg in de fi nale zouden de achtste titel voor Maspes hebben kunnen bewerkstel ligen Maar nu moet Antonio veel zélf doen Joop Capteijn de officiële " Ne derlandse vertegenwoordiger in dit zeer kleine maar toch wel erg vvoelige sprinterswereldje heeft zich zowaar bij de laatste acht ge reden Tussen de steeds maar val lende regen reed de Amsterdam mer zich brutaal voorbij de Belg Jos de Bakker in de plaatsingsron de Van der Touw was daarin te gen Baensch uiteraard kansloos en De Graaf — ook voor eigen reke ning in Spanje — werd ook naar de herkansingen verwezen Maar de Rotterdammer had toch goed werk verricht door in zijn rit Santé Gaiardoni zó kundig op te houden dat de Belg Frennet zich tot eigen grote verbazing als winnaar zag finishen In de herkansingen ont moette De Graaf in een eerste rit een slecht sturende Fritz Pfennin ger die hij bedwong maar tenslot - Sensatie op Forest Hills Arthur Ashe Emerson FOREST HILLS — De grote verras sjng op de tenniskampioenschappen op forest Hills was ongetwijfeld de neder « a van de Australiër Koy Emerson * eerste geplaatst tegen de Amerikaanse neger Arthur Ashe De « imbledonkampioen moest na felle *' fij(i capituleren De cijfers waren 1311 6—1 10.13 6—3 Margaret Smith Australië en Ma " a Esther Bueno Brazilië de twee BTote rivalen in het internationale da " lestennis kwalificeerden zich beiden ^<» r de halve finales van het toernooi van Forest Hills Maar met welk een ^ erschil Terwijl Margaret Smith met Powertennis en het verlies van slechts ^ en game in twee sets 6—1 6-0 wcr de Frangaise Franqoise Durr neenliep had Maria Esther Bueno »' naar capaciteiten nodig om niet te ' oorden uitgeschakeld door de Ameri Kaarise Carole Graebner die het beste f"!s„van haar leven speelde Het verd 8-6 1-6 9-7 voor de Brazi " aanse maar het heeft zeer veel moeite gekost Nancy Richey VS won van de «| entijnse Norma Baylon met 6-4 k3 " *^ vijfde ronde van het herenen ^«^ ispel won de Spanjaard Manuel ^ antana met 6-3 9-7 6-1 van de ' Wexicaan Antonio Palafox te stuitte de Hollander op de scherp sprintende De Bakker Slim en snel In de kwartfinales reed Maspes die toch behalve slim ook nog wel zeer snel is De Bakker tweemaal over tuigend voorbij Capteijn kwam tegen Sercu veel pure snelheid tekort en Frennet die juist de vorige avond had besloten om maar niet meer te fietsen en zijn materiaal aan een donkere vertegenwoordiger van Tri nidad had verkocht was kansloos tegen Beghetto De verrassing kwam van Baensch die in de eerste rit door Gaiardoni werd geklopt maar die in de volgende ontmoeting zeer kundig het gat beneden hem afsloot waardoor de Italiaan naar de zege dacht te duiken Gaiardoni probeerde met een sur place in de beslissende derde rit Baensch te breken De Australiër verloor dat duel op de plaats inderdaad maar Gaiardoni trapte daarna in precies dezelfde val als in de voorgaande rit Weer sloot Baensch hem at en weer kon Gaiar doni niet meer om hem heen komen Ontluisterd stapte de oud-Olympische kampioen terug naar de cabine's Daar stond Maspes zwijgend somb ber En Santé Gaiardoni had aan al zijn woorden niet genoeg om het hu meur van Maspes weer wat op peil te brengen De achtervolgers zijn nu ook aan geland bij de laatste vier Henk Nij dam is er niet bij De stille oud wereldkampioen stortte in zijn rit tegen de Duitser Dieter Kemper Vol ledig ineen nadat hü eerst zijn tegen stander tot op nauwelijks veertig meter in de rug was genaderd Kern per vocht echter goed terug en toen bij Nijdam de cadans begon te bre ken door de aansluipende vermoeid heid greep Kemper in de slotronde zelfs nog de zege Verder ontwikkelde de strijd zich volgens verwachtingen Faggin bedwong de Spanjaard Erran donea al na zeven ronden Bracke liep de Italiaan Testa in en de Deen Freddie Eugen die vrijwel alles kan wat op een racefiets maar te beden ken valt velde de krachtige Frans man Dupont Nijdig Inmiddels heeft ook een nijdige Jan Derksen de achtervolgingsploeg op Drie Stichtse militairen in hockeyploeg Van onze hockeymedewerker UTRECHT — In 1966 wordt er door enkele landen een internationaal toernooi voor landen georganiseerd In het kader van het 40-jarig bestaan doet Polen dat van 19-22 mei in Poz nan Met België Oost - en West-Duits land Groot Brittannië Nederland Ja pan Spanje en de V.A.R werd ook Nederland voor dit toernooi uitgeno digd Maar samenvallende met het Poolse toernooi valt een Duits toernooi waarvoor men de vi'eek van 14-22 mei heeft uitgetrokken Daarvoor werden uitgenodigd Australië België Groot Brittannië Nederland Frankrijk In dia Japan Kenia Pakistan Essen is gegadigde voor de organisatie België Groot-Brittannië Nederland Japan en Spanje zullen zoals de data nu zijn vastgesteld dus een keus moe ten doen uit die twee toernooien indien althans besloten wordt om van de partij te zijn India heeft het voornemen om in januari-februari 1966 een landentoer nooi te doen plaatsvinden Zaterdag en zondag neemt het Ne derlands Militair Elftal deel aan het Tegenboschtoernooi in Eindhoven Vrijdag 17 september speelt de mili taire ploeg in Amstelveen tegen een Engelse combinatie de Phantooms aanvang 3 uur De volgende spelers komen voor een plaats in de militaire ploeg in aan merking Ykema Leiden Benninga Amersfoort Huibregsten Leiden Gerad Hijlkcma SCHC Cees van Schie Kampong Van Ede Laren de Wijs HHIJC Brouwer Leiden N Spits Amsterdam Thole Laren Weber HCG Van der Hagen Hil versum Horst HDM Nico Wel schen Schaerweyde en Deutman Leiden Ter voorbereiding op de komende interlandwedstrijden tegen Polen en Engeland speelt het bondselftal op 11 september in Hilversum tegen Noord op 18 september in Laren tegen Oost op 25 september in Hilversum tegen Zuid en op 2 oktober in Gorinchem tegen de Batavieren Bij de heren zet SCHC op 19 septem ber de competitie in met de uitwed strijd tegen HDM Kampong speelt thuis tegen landskampioen Amster dam Faardesport — Ook op de tweede dag van het wereldkampioenschap springen voor dames toonde de Britse Marion Coakes zu h oppermachtig Zij bereikte de finale met grote voorsprong voor de als tweede ex aequo geplaatste AUson Westwood GB fcn de Amerikaanse Kathy Kusner Ma rioan Coakes heeft 2 strafpunten en West woel en Kusner ieder 5 de baan zien sneuvelen Koel Duyn dam De Wit en Den Hertog reikten niet verder dan een negende plaats Het Nederlandse kwartet zou oor spronkelijk Harry Steevens hebben bevat maar de ploeg wegrenners vertrok maandagmorgen naar Ne derland met medeneming van de blonde Limburger zodat Derksen yiings naar een andere samenstelling moest zoeken Die gang van zaleen heeft Derksen zeer nydig gemaakt „ Altijd zei hij „ komt de baanploeg op de tweede plaats Niel alleen dat ze Steevens meenemen maar ik heb ook dagen op mechaniciens moeten wachten Zélf heb ik de fietsen van de jongens in orde gemaakt zodat ze konden trainen " Derksen heeft over die zaken onenigheid gehad met de chef-d'équipe van de wegploeg mr J P A van Ballegooyen de Jong uit Rotterdam De baan-coach vertelde Toen ik hem om mechaniciens vroeg zei hij „ Hebben jullie weer wat Er is altijd wat met de baan ploeg Ik heb mr Van Ballegooyen toen bij zijn jasje gepakt en gezegd bewijzen vooruit kom met bewijzen Maar hij draaide zich om en liep weg zonder iets te zeggen " De geïriteerdheid van Derksen staat niet alleen in deze dagen in San Sebastian De regen steeds maar weer die regen maakt zo ongeveer iedereen humeurig Telkens weer hokken wielrenners en coaches sa men in de gangen wachtend tot de baan weer zal opdrogen zodat er weer iets van het programma kan worden afgewerkt Soppend tot aan de enkels in het water lopen cou reurs helpers officials en journalis ten over het middenterrein en moei zaam voi'dert dit zo slecht georgani seerde tournooi naar een einde dat beslist niet glorieus kan zijn omdat elk spoortje van sfeer ontbreekt en waarschijnlijk,zal blven ontbreken Ook Vier Russische records verbeterd Voorts werden vier Russisclie records verbeterd Dat deden Tatjana Dev.itowa lOO m vlinderslag dames 1.08.2 Tatja na Sosnowa 400 meter vrije slag dames 4.51.5 Tatjana Devjtowa 200 m wissel slag pers 2.33.3 en Valentin Koezmin 100 m vlinderslag heren 59,4 sec De voornaamste resultaten van deze wedstrijdc die door ongeveer 600 toesciiou werd werden bijgewoond luiden D.4iMES 400 ni \ rUe slag 1 Tatjana Sosnowa Rusl 4.51.6 2 Ada Kok De Futen 5.04.7 3 Ine Mulder GZPZ 5.11.9 100 meter rugslag Tatjana Saljjeva Rusl 1.10.9 2 Bep Weeteling Nereus 1.11.2 3 Cobie Slkkens GZPC 1.12.7 4 Cobie Buter HZPZ Heerenveen 1.14.4 200 meter wisselslag persoonlijk 1 Tatjana Devjtowa Rusl 2.33.3 2 Betty Heukcis PSV 2.33.5 3 Toos Beumer Nereus 2.41.5 100 mofcr vlinderslag 1 Ada Kok De Futen 1.04.4 nw Ned ree 2 Tatjana Devltovvia Rusl 1.08.2 3 Corrie Mul de ' Merwede 1.11.3 100 meter vrije slag 1 Pauline van der Wildt SZC 1.03.4 2 Tatjana Sos novv Rusl 1.04,8 3 Bep Weeteling Nereus 1.05.8 100 meter sclioolslag 1 Svetlama Ba banino Rusl 1.16.2 2 Betty Heukels PSV 1.18.0 3 W Klieverik OZPC 1,20.7 4 Truus Looijs De Rijn 1.21.0 HBEEX 400 meter wisselslag persoonlük 1 v Lint PSV 5.14.1 2 Van Hennort Surae 6.21.2 3 Oortwijn VZV 6.26.5 200 meter schoolslag 1 Georgy Pro kopenko Rusl 2.265 2 Spijkerman BZZ £ 33.6f 3 Vriens Surae 2.42.6 100 meter riigslag 1 Schillemans Dol fijn 1.Ü4.8 2 Van Osch ZCG 1.05.0 3 Ter Beek Thialf 1.05.3 400 meter vrjie slag 1 Langerltorst HZPC 4.30.2 2 Oudt ZIAN 4.36.7 3 Jansen EZPC 4.38.3 100 meter vlinderslag 1 Valentin Koez min Rusl 59.4 sec 2 Van Lint PSV 1.05.0 3 Bakker BZZ 1.05.5 Aad de Graaf wint de herkansing van de Fransman Charreau en de Zwitser Fritz Pfenninger die zijn arm opheft ten teken van protest Het feest voor hem ging niet door Hij was uitgeschakeld Judith de Nijs won in Egypte CAIRO — Judith de Nijs zegevierde gisteren in Cairo bü de dames en ein digde in totaal als vierde achter drie heren tijdens een lange afstand zwemwedstrijd voor de Egyptische kust Bij de heren won de Egypte naar Hafavi Magmoud in 9 uur 55 min 57 sec voor Quilio Travaglio It in 9.56.25 en de Egyptenaar Abou Heif in 10.29.24 Judith de Nijs no teerde een tijd van 10 uur en 30 mi nuten ^ ii Wim de Vreng staakte de strijd na vier uur Ada Kok rechts die gisteren in Zwolle een nieuwe Nederlands record op de kloicken bracht haalt herinneringen aan Tokio op met de Russische vlindersiagzwemmer Koezmin Kegelbanen vernieuwd UTRECHT — De omgeving waarin de kegelaars(sters in Utrecht en omgeving Iiun sport beoefenden liet hier en daar wel wat te wensen over was in ieder geval voor verbetering vatbaar Daarmede is men gedeelte lijk gereed gekomen gedeeltelijk is die binnen afzienbare tijd te verwach ten De inrichting in Culemborg is be duidend opgeknapt in Bilthoven werd kort geleden de gerestaureerde in richting in gebruik genomen en'voor de deur staat de grondige verandering van het Kogelhuls aan dè Mariaplaats in ' Utrecht Daar zullen alle banen automatisch worden en zal ook het interieur verfraaid woMen zodat clubs en bond hun gasten dan weer waardig kunnen ontvangen Het zal de gezel ligheid en de sfeer verhogen en er ongetwijfeld ook toe bedragen de sport op een hoger plan te brengen Franse competitie — Toulouse-Nantes 0—0 Canncs-St Etlenne 2—8 Sochau.x Valencienne 1—1 Strasbourg Red Star 7—1 Lyon-Lille 6—3 Angers-Bordeaux 0—0 Nimes Renne 2—2 Stade Frangais Nice 2—1 Engelse league — De voetbalwedstrijd Northampton Town—West Bromwich ' Al bion is geëindigd in een 4—3 zege voor West Bromwich Albion Carlos Pluto aan de start Door Gerax'd van Maarseveen UTRECHT — Mereveld beleeft zon dag weer een van zijn grootst » dagen nu in een programma van tien dra verijen niet alleen het Van Wickevoort Crommelin-Memoriaal vervat is maar bovendien verscheidene andere grote nummers Honderd en tien paarden komen aan start dus er zijn flinke velden Het Van Wickevoort Crommelin-Me moriaal brengt negen paarden aan start die bijna alle hebben deelgeno men aan de Derby onder welke de winnares Diana R die favoriete is De vierjcu?igen moeten hun veertig me ter voorgeven en van hen zijn C Al kestis van E en Captain Double K de geweldenaren Carlos Pluto is van ge lijk kaliber maar hij is geruime tijd ziek geweest en dit is weer zijn eer ste start Buiten de dertienduizend gulden aan pryzen Is de eer al een grote aanspo ring om het nummer te winnen De amatrices rijden de finale van hun kampioenschap en de Grote Be neluxprijs brengt vijftien toppaarden aan start In het Tom Schreurs Me-moiaal komen ditmaal de sprinters en wel tweemaal want de koers is ge splitst en gaat over een halve kilo meter minder dan voorheen en wel over 1700 m De Enschedeprijs aan het slot is ook gesplitst en de afstand van 2600 m is altijd bijzonder aantrekkelijk Als geheel een geweldig program ma waarvoor wij voorspellen Prognoses Gramsbergenprös 2140 m 1 Caruso 2 Dollarvogel S 3 Cereal Spencer ¦ Aniatriceskanipioenscliap 2140 m 1 1 Dlogen 2 Bosvink S 3 Yvonne Heny Hellendoornprüs 1200 m 1 Evelyn Hol landia 2 Emberlza S 3 Eemboy M H van Wickevoort Crommelin-Memo riaal 220 m 1 Diana R 2 C Alkestis van E 3 Captain Double K Grote BeneluxprUs 2200 m 1 Auerhen G P der Lage Landen afgelast DEN HAAG — Het hoofdbestuur van de Stichting Jiederlandse Draf en Rensport heeft thans definitief be sloten de in juni van dit jaar door de onder de dravers heersende in fluenza geannuleerde Grote Prijs der Lage Landen dit seizoen niet meer te laten verrijden De gebruikelijke door het veefonds van hst ministerie van landbouw en visserij voor de^e Grote Prijs beschik baar gestelde subsidie wordt met goedvinden van het bestuur van dit fonds verdeeld over een zestal op de vijf grote banen te houden draverijen Zo zijn de prijzen van de Victorie prijs op 10 oktober te • Alkmaar ge bracht op ƒ 4.500 - de mijl van Gronin gen op 7 november op ƒ 11.000 - de handhaafd Mereveld prijs op 31 oktober op ƒ S-.'iOO - de Grote JubUeum-prtJs in het Sportpark te Hilversum op 14 november op ƒ 15.000 - de Grote Vee fokfonds-prijs op 24 oktober en Duin digt's Grote Stayers-prijs op 7 novem ber resp op ƒ 7.000 - en ƒ 9.000 - S 2 Anastasia Hanover 3 Barones Spen cer K Tom Schreurs-Memoriaal 1700 m Ie afd 1 All Prise 2 Yvonne Magowan 3 Barry Williams 2e afd 1 Amigo 2 Zus Han over 3 Zita H Kuinreprüs 2140 m 1 Bretteur P 2 Bonnie K 3 Benno Signal Enschedeprüs 2600 m Ie afd 1 - Bold Mac 3 Batonnist K 3 Bourdewijn B 2e afd 1 Albert P 2 Yseistein Kelwin 3 Charlotte Six Afdelingsvoetbal ZONDAG Ie klasse A DWSV—.4ctil Kampong — BDC Amersf boys — EMM Hoogland — Meervogels ' 32 Naarden—Veense boys PVC—Barneveld Ie klasye B Scherpenzeel — ^ Brederodes Rhenus — Minerva Wijk bij Duurstede — MSV ' 19 De Meeuwen—RK STormvogels Bunnik—Maarssen Voorwaarts — VSK 2e klasse A Olympia ' 35 — DSO U FAK—RK BW Hertha — Maluku Muda Limvio — Avance VBO — Odin Bilthoven — Soesterberg 2e klasse B Kamerik — Schalkwijk,Oranje Wit—Sterrenwijk UWO—De Meem St Maarten — Spel Domstad Ri vierwijkers — RK Unitas PVCV — Aurora 3e klasse B HDS — Cabauw Houten — Austerlitz Odljk—Fajaloby RUC—Dore stad ' t Goy—SVMM 3e klasse C DWSM — Sparta L Utr boys—.\res Kockengen—DVSU En Avant Sperwer " O Voor de Utrechtse hoofdklassers staan er belangrijke wedstrijden op het programma Zowel Desto als DVS spelen uit tegen de twee nieuwe hoofdklassers Desto gaat op bezoek bij Vlug en Vaardig uit Amsterdam en moet in staat worden geacht om de volle pun tenwinst te gaan behalen De ontmoeting OVVO — DVS is voor DVSbelangrijk omdat tegen deze nieu we clubs de punten veroverd moeten worden De kansen in deze ontmoe ting zijn voor DVS ecliter niet zo groot als DVS-supporters wel zouden willen SMS speelt de zware uitwedstrijd tegen Wordt Kwiek en zal deze wed strijd met een klein verschil verliezen In de Ie klasse gaat MIA waar schijnlijk van SMS 2 winnen en THOR van HKC De ontmoeting DVS 2 — Dal to is een strijd met gelijke kansen terwijl SGV in de strijd tegen Vitesse de meeste kans op de zege heeft Programma voor a.s zaterdag Hoofdklasse Wordt Kwiek—SMS Vlug en Vaardig—Desto OWO — DVS Ie klasse DVS 2 — Dalto SGV — Vi tesse SMS 2 — MIA THOR—HKC 2e klasse Desto 2 — Climax 2 Cli max 3 — OVVO 2 LUNO—Animo De heer A H de Kruyff krijgt een stevige handdruk van de heer A Imhof links die enige ogen blikken geleden is benoemd tot voorzitter van de Nederlandse Tafeltennis Bond afd Utrecht De heer De Kruyff werd door zijn opvolger benoemd tot erelid en kreeg daarvoor een speld van twee gekruiste batjes opgespeld Opstellingen voor morgen UTRECHT — Trainer Jovanovic heeft Joop Booders en Martin Okhuijsen voor de wedstrijd tegen ADO gepasseerd en Eddy Aciiterberg als baek en Boelie van Vulpen als half een plaats in het elftal gegeven De voorhoede is ongewijzigd DOS thuis tegen ADO Ruitenbeek Veenstra Van Plateringen Van Stijn en Agterberg Van Vulpen en Aarts Lof feld De Vries Van der Linden en Wery ElinkwUk uit tegen Go Ahead De Bree Sulzle Gademans Van Tamelen en Blaauvv Nieuwenhuys en Hoogenbirk Van Laatiun Van Egdom Van Straa len en Voorn Velox uit tegen DHC Van Ledden Van de Berg en Optekamp De Gier Sam beek en Huygens Sluyk Van Arnhem Van Maurik Adelaar en Achterberg TJVV thuis tegen Zilvermeeuwen En gel Verkuil Citteur Overeem en Ver rips Pieters en De Kleyn Van Rooyen Van Santen Ten Hoeve en Friederichs Ultrajectum thuis tegen Zeeburgia Van der Scheur Valkenburg Smits en Van Leeuwen Livers en Kragten Bom Co zijn Slager Boshuis en Van der Bilt Celeritudo thuis tegen Hercules Van Es Voorboom Achterberg M Kraan en Wlllemse Sinkeldam en Pienter Koot L Kraan Van Helsdingen en Wakel kamp Hercules uit tegen Celeritudo):Tukker Hak De Lang Bosboom en v Straaten Ducro en v Soest Temming Krispin Hagemans en v Vliet Holland uit tegen Veenendaal Pell grom H Rietveld en Kalis Veenen daal Aalbertsen en Oerlemans Van der Plaats Van ' t Klooster Schonewille Van Bemmel en Untied Midlandia uit tegen Patria Van der Lee Bus en Zonneveld Kohier A Temming en Muis Van de Alcker H Temming Lancee Van de Weert en Van Eek Utrecht thuis tegen DVSA Versteeg Vis Merkus en Meerbeek Maat en v d Hazel Van Soest Amerongen Bijl Flantua en Stoové Stichtse Boys uit tegen JSV Nieuwen huys Hendriks De Nas Binnenkamp en Van der Linden Rosengarten en Monis sen Van de Bosch Slootman A G Ver heem en Klaarhorst Voorwaarts thuis tegen VSK Morsman Sakkers en Van Doom 1 Van Doom 2 Van Santen en Ntjenhuis Vader Van Dijk Van Zanten De Bruin en Lit Zwaluwen Vooruit uit tegen NSC De Rooy Tas Paanakker Van Doom en Smolders Spierings en Van Binsberg.en Zeegers Van Walsteyn Macco en Vink KDS thuis tegen Nijenrodes De Hoogt Kronenburg Van de Kroef J.A de Heus en Pot M v d Kroef en Van Dort Stroes Zouteriks Van de Poll en H A de Heus Sportagenda ZONDAG Voetbal DOS — ADO 14.00 uur Stadion Galgenwaard UW — Zilvermeeuwen 14 uur Hoge Weide Ultrajectum — Zeebur gia j4.3C uur Zuilenselaan Celeritudo — Hercules 14.30 uur Koningsweg KDS — Nijenrodes 14.30 uur Aziëlaan HMS — DOS'Ol 14.30 uur Thorbeckel Utrecht — DVSA 14.30 uur Overste den Ouden laan JSV—Stichtse Boys 14.30 uur Sportpark Rijnhuizen Jutphaas Handbal Attila—Hellas(h 14.00 u Hoge Weide Sport Vereent — Achilles h 14.(}0 uur Amsterdamsestraatweg Attila 2 — HHC(h 12.45 uur Hoge Weide Sport Vereent—JOS(d 12.00 uur Amsterdam sestraatweg Korfbal SKV—KCS 14.00 uur Hoge Welde Kaatsen Boersma-partij 11.00 uur Hercu lesveld Maarschaikerweerd Wandelen Tochten Juliana 12.15 uur Ver enigingsgebouw Heradreef hoek Donau dreef Hockey Hockeytoemooi Kampong 11.00 uur Maarschaikerweerd 3e klasse Dalto 2 — VIOD;„HICC 3 — Fiducia Vitesse 2 — DVS 3 4e klasse A Qimax 4 — Desto 3 OVVO 4 — DVS 4 SDO 2 — THOR 3 4e klasse B ^ nimo 2 — MIA 3 Des to 4 — SDO OVVO 3 — SGV 3 SMS 4 — Fiducia 2 Oranje-elf tegen Standard Luik DEN HAAG — Met het oog op de ontmoetingen tegen Zwitserland in de kwalificatieronde voor de Coupe Ju les Rimet speelt het voorlopig Ne derlands elftal op 15 september op het PSV-terrein in Eindhoven een oefen wedstrijd tegen Standard Luik Het voorlopige elftal ziet er als volgt uit doel Eddy Pieters Graafland Feijenoord achter Frits Flinke vleugel DWS Rinus Israel DWS Daan Schrijvers PSV en Cor Veld hoen Feijenoord midden Ko Prins Ajax en Piet Fransen Feijenoord voor Chris Coenen Fortuna ' 54 Frans Geurtsen DWS Henk Groot Ajax en Piet Keizer Ajax Reserves Thie Ado Muller Ajax en Swaii Ajax Meer parkeerruimte bij Qiympisch Stadion AMSÏERDAJI — B en W van Am sterdam hebben de gemeenteraad verzocht voor de aanleg van een par keerterrein bij het Olympisch Stadi on een krediet van ƒ 470.000 - beschik baar te stellen Zy hebben hierbü het oog op het terrein dat wordt be grensd door de Amstelveenseweg het IJsbaanpad en de Stadiongracht waar 425 auto's 2450 rijwielen en 350 bromfietsen motorrijwielen en scooo ters geparkeerd kimnen worden B en W merken in ' t voorstel op dat het tekort aan parkeerruimte bij het Olympisch Stadion zo groot is gewor den dat de KNVB zich daarover bij de stadiondirectie heeft beklaagd en haar heeft medegedeeld dat hij het niet uitgesloten acht dat interland wedstrijden niet langer in Amsterdam zullen kunnen worden gehouden Het college zou dit in hoge mate betreu ren en meent daarom dat getracht moet worden zoveel mogelijk in het tekort aan parkeerruimte te voorzien Kuypers leider DEN HA.IG — Landskampioen Kuüperg staat in het toernooi om het Nederlands schaakkampioenschap nog steeds op de eerste pI vereen Ie komen hfen fof de Direcfie - eling van ons bedrijf itsen enige 1EISJES Hen van smeltzekerin - on werk waarvoor wil en e handwerk nog plaatsen enige leerplicht vrij in ling voor een interne deze opleiding wordt loon betaald ingenfabriek N.V - 38 TELEFOON 32252 INSTITUUT IRESSE bibliotheek zelfstandig iemaast dient een we nentatiesysteem bijge zal zo mogelijk een ïcherche moeten wor - n 25 — 35-jarige mede ïlbare schoolopleiding bij voorkeur A 1 of disch-Fysisch Instituut In Madrid geen publiek op veld „ Over het algemeen hebben de Zuideuropese landen de naam dat Pr gauw wilde taferelen hij voetbal wedstrUden plaats vinden Wat llJ woendag gezien heb en wat,ons nu overkomt " — senor Munoz wijst met een lange armzwaai op de her en der lopende of zittende Spanjaarden — „ is echter iets dat wij nog nooit heb ben meegemaakt " Ik kan niet nala ten direct op te merken „ Hebben Gento en Puskas niet kortgeleden een scheidsrechter tegen de schenen ge schopt ik meen dat dat in New York gebeurde Dat hebben wij nog nooit meegemaakt " Senor Munoz glimlacht Even is hij uit het veld geslagen maar dan praat hij Icalm verder „ Die spelers heb ben daai'voor hun sti-af gekregen Uit Als een speler zijn zelfbeheersing ver liest — en alleen jongens die binnen de lijnen spelen waarin een Europa cupwedstrijd wordt gehouden weten hoe moeilijk het is die beheersing te houden — dient hij daarvoor gestraft te worden Zwaar Maar dat het pu bliek de kans krijgt zich zo daadwer - PIET FRANSEN bedreiging keiijk met een wedstrijd te bemoeien nee dat hebben wij nog nooit mee gemaakt Dat de politie zo werkloos toziet is voor ons onbegrijpelijk " Zijspoor Denk niet dat bij de returnwed strijd In Madrid ook maar iemand van de toeschouwers er aan zal den ken oni het veld op te stormen liij belandt direct in liet gevang " Wij schennen niet direct met ge vanKonisstraf " zeg ik misschien wat te nijdig want senor Munoz kijkt me lange tijd onrustig aan Misschien zou het toch eens goed 7ijn dat te doen " vervolgt hij dan hedachteaam Het zou uw publiek w at intomen Maar vidj gaan op eon zijspoor Ik geloof niet dat het publiek de hoofdoorzaak is van de rel Het is altijd moeilijk precies te zeg gen waarom zoiets gebeurd het is een samenstelling van factoren De wedstrijd begon met ' n kwartier over rompelend voetbal van uw landgeno ten Mst een beetje geluk en wat min der nervositeit had uw ploeg inet drie nul voor kunnen staan Onze defensie kon geen vat krijgen op uw open en direct spel Er vielen grote ga ten in onze verdediging Mijn jongens liepen daar achter paniekerig naar verweer te zoeken Op dat moment verwenste ik de blessure van Santa t.-iaria Niet alleen is hij een beter speler dan de jonge Defilipe maar liij is ook de geroutineerde rustige leider VEin de defensie " Noodrem „ Omdat de verdedigende spelers merkten dat zij uw aanval slecht de baas konden gingen zq aan de nood rem trekken Dat is mormaal bij voet bal dat is helemaal normaal in Euro - pa cupwedstrijden waarin zoveel — geld — op het spel staat Aan de noodrem trekken wil zeggen door braken voorkomen hoe dan ook met faire of minder faire middelen Versta me goed ik zeg niet gro ve middelen Ook uw verdedigers deden dat enkele ogenblikken la ter toen uw ploeg de fout maakte tot kort spel over tè gaan ' n spel dat ons veel beter ligt en waarin wij u de baas zijn Trok uw num mero 5 Piet Fransen niet een van mijn spelers openlijk terug aan zijn kleding toen hij doorge broken was Dat bedoel ik nou met unfaire mid delen Die zijn — helaas — normaal in Europa cupwedstrijden Omdat ze unfair zijn moeten ze gedecideerd be striift worden En nu geloof ik toch wel een hoofdoorzaak te noemen als ik zeg dat die gedecideerdheid in de leiding ontbrak " Handschoentje „ Dat merken de spelers direct Die worden er nerveuzer van om dat ze voelen dat er gevaar dreigt gewoon persoonlijk gevaar omdat straffe lening ontbreekt Ik ken dat gevoel uit mijn eigen spelerstgd Dan ga je - je tegenstanders naar li chaamsbouw beoordelen Dan beoor deel je ze zoals een bokser zijn te genstander schat Heeft u gezien hoe bang mijn jongens voor uw stevige no 5 waren die bij het minste gering ste direct aan itwam stormen en uitdagend met de borst vooruit op mijn jongens inliep Dat is zuivere intimidatie want die man hkd gelukkig zoveel zelfbeheer sing dat hij alleen maar dreigde Maar oh wee als iemand iets te gen hem had gedaan had Van onze atletiekmedewerker UTRECHT — Op dlie verschillende plaatsen worden zondag de finales van de atletiok competitie 1965 venverkt Utrecht wordt vertegenwoordigd door Hellas lieren hoofdklasse Athleta dames eerste klas en Hermes da mes tweede klas Om bij de hoofd klasse te beginnen krijgt Hellas het in Amsterdam bijzonder zwaar met tegenstanders als P.S.V A.A.C Haarle.n Vlug en Lenig en Holland De inzet is hier de Prins Hendrikbe ket en de winnaar mag zich kampioen van Nederland noemen Over de kansen van de Hellenen valt heel weinig te zeggen diverse atleten Irijn pas terug van vakantie en lieb ben weinig getraind Daar komt nog bij dat enkele met blessures kampen o.a George van Sluis De rest van de ploeg is wel goed voorbereid Nieuwe lingen in de ploeg zijn Cees Betlem en Beb v.d Broek Indien de Hellenen werkelijk alles geven moet het mo gelijk zijn een derde plaats te bemach tigen De ploegleiders Witvliet en Wel lerdieck dienen dan wel hun pupillen tot het uiterste aan te sporen É * De dames van Athleta gaan op vol le sterkte naar Den Haag Aan deze klasse zijn promotiewedstryden ver bonden De eerste drie van zondag ko men een week later uit in een wed strijd met de drie onderste uit de Omdat de scheidsrechter zich een „ man met het handschoentje " toonde — zo noemen we dat — ging men van weerskanten regels overtreden wer den de attaques feller en bediende men zich van ontoelaatbare middelen Uw spelei'S maakten daarbij tenslotte de ergste fout Zij gingen massaal voor eigen rechter spelen Natuurlijk be ging Miera tegen uw 11 Moulijn een overtreding een grove overtreding Dat deze jongen achter hem aan ging kan ik me begrijpen omdat hij de getroffene is maar dat het hele elf tal op slag zijn Zelfbeheersing ver liest nee dat Ujkt me moeilijk goed te praten Laten we daar tegenover stellen de Wflze waarop uw tweede doelpunt tol stand kwam Uw nummero 8 sprong onze doelman in het net daardooi aan een andere speler de gelegenheid gevend de bal in te schieten Vol gens my — een veel gebruikte — maar niet minder af te keuren me thode om een doelpunt te forceren Liepen toen de Real-spelers op die lange blonde af om hem te trap pen of kwaad te doen Nee zij liepen op de scheidsrechter toe argumenterend hem op zijn fou tieve beslissing wijzend scheldend waarschijnlijk vloekend maar dal kan geen kwaad geeft alleen maar lucht " Uw kampioensclub — en'de sup porters — hebben uw land een slech te dienst bewezen Wees blij dat deze wedstrijd niet op Eurovisie is uitgezonden want men vergeet al tijd de overtredingen die vele over tredingen die er gemaakt zijn maar men vergeet zo'n rel aan het eind niet en daarin speelden uw spelers geen mooie rol hoofdldasse om drie plaatsen in de hoogste dames afdeling De tegenstanders van Athleta zijn Memphis Sparta De Meeuwen Uni tas en Lycurgus De kansen van deze dames liggen wel heel wat hoger dan die van hun broers van Hellas In de voorwedstrijden bereikten zij met ge ring verschil met Memphis een twee de plaats We mogen dus verwachten dat Corry Bakker Marijke Hessels en clubgenoten zeker bij de eerste drie komen De dames van Hennes " tenslotte gaan naar Beverwijk Door het niet bescliikbaar zijn van Joke van Dort heeft trainer De Rlorree de hele ploeg door elkaar gehaald Aan deze klasse zijn geen promotiewedstrijden verbon den de eerste drie promoveren zon der meer naar de eerste klas Hoewel de Hermes-dames de laat ste weken afgezakt zijn naar de vier de plaats ligt een derde plaats toch wel binnen het bereik De tegenstan ders hier zijn Thor Victoria Suomi PEC en AV'34 De ploegopstellingen zijn Hellas 100 m F Simonse T Brinic 200 m T Brink J Franssen 400 m J Friinssen W v Beest 800 m W v Eyk J Borst 1600 m J ' Schoenmaker A Soeterooek 5000 m J Weymer B V d Broek 110 m horden R Alfenaar H de Haas 400 m horden C.Bethlem J Lijftogt verspringen G v Sluis R Alfenaar hoogspringen H Dorresteyn W Haagsma speerwerpen C Betlem A Tliijinlc kogelstoten H v Aarst B Demmink discuswerpen H v Aarst R Buys hinkstap G v Sluijs R Buys polshoog H de Haas H Dorresteyn 4x100 m F Simonse R Brink R Alle naar C v Dam 4x400 m J Franssen W V Beest W v Eyk H de Haas Athleta 100 m H Hessels L Dillo 200 m L Dillo.T Hazendonk 800 m S Schut S Sorber 80 m horden C Bakker M Hessels verspringen C Bakker I v Midden C Bakker hoogspringen I v Midden H Schuttevaer discuswerpen J Soeterboek I v d Heyden kogelstoten E V Sssen J Soeterboek speerwerpen E V Essen T Hazendonk 4x100 m L DiUo S Schut M Hessels C Bakker Henne « 100 m J Elberse L Kruft 200 m T Wentlng M Wijnen 800 m A Sluys J Elberse verspringen T v Boven M Wijnen hoogspringen L Kruft T Wentlng kogelstoten R de Vries C Rogge discuswerpen R de Vries T v Boven speerwerpen A Sluys C Rogge 4x100 m T v Boven J Elberse L Krutt C Rogge V Dat wij niet terug kunnen naar Madrid hier moeten wachten omdat het vliegtuig op bommen gecontro leerd moet worden lijkt me ook geen nieuws dat de reputatie van uw land als sportland goed zal doen Maar troost u het zal tijdelijk zijn andere dingen zullen wat nu belang rijk lijkt naar de vergetelheid te terugdringen Dat is iets wat ik in mijn zestienjarige carrière als coach van Real Madrid heb geleerd Of dat over veertien dagen als uw ploeg bij ons op bezoek komt al zo zal zijn betwijfel ik Ik wens niets liever Want ook ons heeft het slot van deze wedstrijd geen goed ge daan Ik hoop dat we in Madrid ge woon kunnen voetballen Denk niet dat ik dat zeg omdat ik dan gerust zou zijn over de af loop Dat eerste kwartier van de wedstrijd waarin gewoon gevoetbald werd heeft wel wat zorgen gewekt " Ook dit jaar zullen Celeritudo en Ultrajectum elkaar weer twee maal ontmoeten Morgen gaan de amateurs van start en aan de Ko ningsweg is al direct een derby in de tweede klas te zien namelijk Celeritudo tegen debutant Hercu les „^ „,..-.„„ BSi ^^^^-'"™" —¦ KNVB-programma voor het weekend Ie klaH A UW — Zilvermeeuwen Purmersteijn—JOS De Spartaan—DCG Alkm Boys—VVB OSV—AFC HiUegom—HRC 2e klas B Ultrajectum—Zeeburgla ETC—OVVO RKAVIC—SDW Zwarte Schapen—BVC DWV — Quick A Celeritudo — Hercules 3e klas D CDN—Saestum Fortitudo—WY WOG—Baarn 4 Donar-Vr'schaar ' i SEC—Zeist A DWS 3 — Elinkwljk 3 Velox 3 — RCH 3 Bes 2e klas C NFC 2 — Celeritudo 2 DCG 3—Quick A 2 Aalsmeer 2 — Ajax 4 Saestum 2 — UW 2 D S ' 01 2 — Donar 2 Bes 3e klas H Elinkwijk 4 — BFC 2 Vr'schaar 2 — Zebra's 2 Baam 2 — HVC 3 DWSV 2 — Hercules 2 Zeist 2 — Velox 4 " Bes 3e klas I Hercules 3 — UW 3 Nyenrodes 2 — Vr'schaar SEC 2 — Veenendaal 3 HMS 2-Zeist 3 Veenendaal—Holland 4e klas G ' s-Graveland—Laren KDS—Nijenrodes Muiderberg — ' t Gooi NSC—Zwaluwen V Allen Weerbaar-Amsvorde HMS—DOS ' 01 4e klas H SVF—EMS Utrecht—DVSA Patria—Mldlandia JSV — St Boys Vreeswijk—DEV APWC—KVVA Bes Ie kla « Ajax 3 — JOS 2 SDW 2 — DCG 2 Spartaan 2 — Volewtickers 3 deze omgeving gepromoveerd Forti tude WOG uit Harderwijk Baarn en Donar In de 4e klas Gr zijn het ' s-6raveland Nyenrodes ' t Gooi en DOS'Ol in de 4e klas H het naar de KNVB gepromoveerde DEV uit Doom Op enkele uitzonderingen na zijn de clubleiders vrij optimistisch ge stemd Bij UW gaat het er uiter aard om het Ie klassenschap te conso lideren en wat het meer wordt is een meevaller De groep waaruit het vo rig jaar het elftal werd samengesteld is nog uitgebreid met doelman Lazel van Voorwaarts Jan Pagie van Elinkvrijk Kraaimaat van HMS Rini de Jong van ' t Gooi en men beschikt over enkele goede jeugdspelers Be langstellend wachten we het resul taat van de geblokten in de thuis wedstrijd tegen Zilvermeeuwen af De Zaanse Meeuwen zijn wel wat van plan want er kwamen enkele zeer verdienstelijke spelers over De Groote en Out ZFC Van den Bor ex ZFC en De Zwarte Schapen Kwast Ajax Blok ex-KFC en Alk maar Van der Wal ex ZFC en CSV BoUf ex Haarlem en Van Breda ex-Excelsior Daarmee wil trainer Walther als het kan maar gelijk ania teurkampioen van Nederland worden of tenminste kampioen van de afde - Ultrajectum BU Ultrajectum dat thuis speelt te gn Zeebrugia is men niet zonder zor gen een moeilijke wedstrijd Ultra jectum had geen verliezen Lievers Holland en Slager DWSM kwa men erbij en verder houdt men het op de verjonging van de ploeg Bij BVC heeft men vertrouwen in de toekomst Blok ging naar DOS Hans van der Heiden en Van der Lee keerden op het oude nest terug nieuwelingen zijn gebr Loos van Bilt hoven en G v d Brink van Velox 3 T)erhy In 2 B direct reeds een derby Ce leritudo-Hercules hetgeen een aardi ge krachtmeting kan worden Jan Krommert en Ben Untied verlieten Celeritudo Berry de Langen van KDS kwam erbij en van liem hoopt men dat hij meer stootkracht in de voorhoede zal brengen van Voor boom Velox 3 verwacht men een versterking van de defensie Bij Hercules gaat het er uiter aard om het predikaat 2e Wasser te behouden en gezien de in de oefencampagne bereikte resul taten zit dat er wel jn De selec tiegroep waaruit het elftal wordt samengesteld werd uitgebreid met Piet Temming DOS 3 en Reinier Damsma Velox 3 CDN-Saestum is een streekderby in de 3de klas D Beide ploegen kre gen geen aanwinsten van betekenis bij Saestum wordt de verjonging door gezet Het naar de 3e klas gepromoveer de Fortitudo ontvangt WY Roraijn keerde bij de Culemborgers terug Kilian Geldermalsen kwam ' erbij Behoud van het 3e klasseschap staat op de voorgrond De WY-ploeg on derging weinig of geen veranderin gen Ook bij Vriendenschaar is dat niet het geval Van Overbeek keer de van Fortitudo naar Vriendenschaar terug Ook SEC bleef vrijwel onge wijzigd en met deze ploeg wil men nu eindelijk wel eens 2e klasser wor den een goed voornemen Zeist ziet Soesbergen Olthof en v d Eshof %' ertrekken terugkwamen Cees v d Meij en doelman Kees van Maaren Holland speelt uit tegen Veenendaal en start met het vaste voornemen om kampioen te worden Het kreeg er Ben Untied van Celeritudo bij en Sa bee van de Velox-jeugd Veenendaal heeft zijn ploeg verjongd KDS speelt ¦ in de 4e klas G te gen het nu eindelijk in een Utrecht se afdeling ingedeelde Nijenrodes dat niet veel wijzigingen onderging KDS zag Berry en Loek de Lange ver dwijnen De jeugd moet het verlies proberen op te vangen Zwaluwen Vooruit onderging weinig wijziging en moet het in Nijkerk opnemen tegen NSC Bij HMS wil men trachten de de gradatie naar de 4e klas in het ko mende seizoen ongedaan te maken Eén jaar is daarvoor te kort gebleken Kraaimaat ging naar UW Daalderop en de gebr Jacobs van iMinerva zijn de aanwinsten Gespeeld wordt thuis tegen DOS'Ol de amateurploeg van DOS en een sterke ploeg Jan Krommert Nachte gaal en G de Leur keerden naar de oude omgeving terug de gebr Kerk meester van St Boys traden toe We zien het deze ploeg een heel eind brengen en de uitslag van de wed strijd tegen HMS kan wat dit be treft al een vingerwijzing zgn In de 4e klas H is de ploeg van EMS vrijwel gelijk aan die van het vorig seizoen als zondag in Cothen tegen SFV wordt aan geteden Utrecht speelt thuis tegen DVSA Flantua Zeist ging naar de roodzwarten over evenals Bijl van Midlandia DVSA in het vorig seizoen zo goed gestart wil dat nu wel eens langer volhouden Henk v Dijk zag men naar Velox ver trekken Drost V Veenendaal D Jan sen van Musketiers en keeper D van Brenk van Kesteren zijn de nieuwelin gen Midlandia dat spil Bijl naar Utrecht zag gaan en Van Eek van Vrienden schaar kreeg speelt in Zeist tegen Patria dat geen weglopers had en een aeinwinst in de SVMlW-doelman Lief ting Bij JSV is men van plan het ver laren gegane 3e klasseschap zo spoedig mogelijk te heroveren Gespeeld moet worden tegen St Boys dat diep in de zorgen zit want men zag meer dan de helft van de spelers wegtrekken Vreeswijk vrijwel onveranderd speelt thuis tegen het naar deze omgeving gepromoveerde DEV uit Doom dat een jeugdige ploeg in het veld brengt Advertentie OOSTERWIJK & OOSTERWUK Erleend reklamB-adviejburMU N.V.RA tJlfeclil eegljnikads 10 T«l 030-20851 Groningen O Ebbingailrari 6c Tal O59D0-203«S 
24 ZATEBDAGll SEPTEMBER 19 6 5 CTBECHTSCH NIEüWSBIiAD OTBECHTSCH NIEÜWSBI Amsterdamsestraatweg 254 ONS HUIS Loeft Berctimakerstraal 12 ONS HUIS Oudegracht 189 PEKA Burg Reigerstraat 14 RIANT Vleutenseweg 124 J RIET Voorstraat 36—40 SERRËE Poortstraat 65 n Esdoornstraat 39 tt Mariastraat 8—10 „ Oudegracht 56 F SMIT-KUYPER Catharijnesingei 28 SNIJDERS Oudegracht 153 DE SPRONG Voorstraat 82 J M SMIT EN ZN ZEER BELANGRIJKE MEDEDELING UTRECHTSE WONINGINRICHTING - EN MEUBELZAKEN zijn met ingang van 13 september de gelieie MAANDAG GESLOTEN Directies van woninginrichting ^ en meubelzaken in Utrecht meenden dat haar personeel ook recht heeft op de vijfdaagse werkweek * Zij hebben daarom besloten*om in het vervolg Js maandags te sluiten De overige dagen van de week staan zij natuurlijk weer voor honderd procent voor u klaar met haar service en adviezen Publicatie van de commissie 5*daags4t werkweek woning Inrichting Utrecht Leidseweg 20 b Bern Weerd OZ 73 Willem van Noorlplein 8 Janskerkhol 5 Schoutensiraat 4 Oudegracht 151 Steenweg 33 Biltstraat 95 Nagtegaalstraat 2-6-8-51 Amsterdamsesiraatweg 144 c Kanaalstraat 80—84 Springweg 15—17 Westerkade 5 de nieuwe Opel kadett de 5 persoons wagen die al uw wensen vervult Bij ons staat er een voor u klaar om al die nieuwe moge lijkheden zelf te proberen U bent van harte welkom in een fraaie ^ mi Opel kadett biedt u Keus uit 2 of 4 deuren keus uit 2 motoren 55 pk en 60 pk op enkele modellen schijfremmen vóór en keus uit gewone en sportschakeling meer comfort en meer ruimte speciaal voor u ontworpen door General Motors Do op maandag gesloten zaken zijn kenbaar aan raambll|elfen Mariaplaats 2 P Nieuwlandsiraat 25 Kanaalstraat 78 Amsterdamsesiraatweg ISO Jan van Scorelstraat 23 A'damsestraafweg 67 + 73 Catharijnesingei 1—3 Amsterdamsestraatweg 8 Oudkerkhof 31 ' t Goylaan 83 Nagtegaalstraat 46 Oudegracht 127 Burg Reigerstraat 2 A JANSEN & ZN DE HAVIK HOUTZAGER L A KLAARENBEEK EN ZN KLABBERS H H DE KLERK A H KOEMAN DE KONING LEEUWIN C VAN LUYH MODERNE STIJL IM.S MY HOME MAISON RUDY ARTI DOMO H H VAN BASTEN J P V BEEK C BLADT J BOSSCHAERT P W BOUWHUYZEN F M BROEKMAN ' i COCOSHUIS BIJ DEN DOM DOEK EIGEN HAARD DE GRIJS EN VAN ROOYEN BOGAERT CACAO - & CHOCOLADEFABRIEKEN BUSSUM - BLADEL - KLEEF - DORTMUND - WENEN - LONDEN - BOSTON Wij zoeken voor de verpakkingsafdeiing van ons bedrijf handige nette meisjes MEISJES VOOR DE VERPAKKINGS AFDELING Wij bieden een goed loon en een ruime premie Daarnaast • 4 % vakantietoeslag • 2 % extra uitkering in november • zeer belangrijke premie als U bij ons spaart bijv voor uw huwelijksuitzet • wekelijks een gratis verstrekking van ejgen producten • premievrij pensioen • met reeds gemaakte vakantieafspraken wordt rekening gehouden • door onze eigen busdienst wordt U ' s morgens afgehaald en na werktijd weer thuisgebracht „ Uw handen zijn bij ons geld waard " Kom op rünsdagavona 1 ^ ïspJëmberfussen J9 en 21.30 uur in Huize St Jan St Janskei k 16a K.A.B Utrecht Brieven aan Hoofd Personeelszaken postbus 4 Bussum tel 0 2959-13441 • toestel 54 Twijnstraal 69 Hammarskjöldhof 65 Smaragdplein 243 Gansstraat 44 Steenweg 40 Oudegracht 8—12 Koekoekstraat 47—49 Ant Matthaeuslaan 35 o Catharijnesingei 18 d Mariaplaat ^ 48 Voorstraat 22-26 Amsterdamsestraalweg 58 A TWIGT EN ZN W ULJEE VAN VEEN VERKOOPCENTRALE UTRECHT VLOERBEDEKKINGSSPECIALIST WEWO WESTENENG DE WIT ' T WOONHUIS J J ZIELEMAN DE ZON UTRECHT Te koop 2 - 3 - en 4-kamerflats horizontaal eigendom SITUEKING Aan brede verkeersweg nieuwe stadswijk Blijvend vrij uitzicht op aantrekkelijk park met tsnnisbanen vijvers en speelweide » Uitstekende verbinding met het centrum en ook met de rijkswegen parkeergelegen heid tib.v de bewoners Modern winkelcentrum op korte afstand aanwezig AFWERKING Centrale verwarming ged dubbele begla zing badkamer koelkast huistelefoon grote liften etc GEtWDSISOLATIE Voegloze muren van zwaar grintbeton zwevende dekvloeren jgeen cv stijgleidin gen in de kamers Prijzen vanaf ƒ 29.500 — k.k INLICHTINGEN Schriftelijk G Benders Asserlaan 13 Utrecht telefoon 030-30606 Mondeling Modelwoning Livingstonelaan 384 maan dag t/m vrijdag van 10.00—16.00 uur en na telefonische afspraak Jan ^ — de Alle pro worder D e Limburgse probl ponist van dampr en gecoacht is niet te telL Koning Damas Het aant tenland door Jan Scheij en gecoacht is niet te teil en ook zijn vroegere leei bewerken motieven gezai „ Muiderkring " in ' t Liml ladd Eerste ronde ^ nieuwe D 3 zes ongepubliceerde vr ken die Jan Scheijen vot ronde van de 8e cyclus van ladder afstond zijn indrukw demonstraties van superieur vertoon Onze gast in deze n dan ook een damvirtuoos met reldreputatie Zijn compositie overal ter wereld in alle bla treffen Hij heeft een slordige ¦ blemen en ruim 2000 motievei naam staan Bij het afstaan van zijnwerkstukken stelde Jan Schevoorwaarde Dat kan aan zriamartiest beslist niet geweigden Wij geven udeze door jbleemminnaars in midden Nimoeten zich voegen bij het siaste leger van actieve oplo de U.N.-ladder Wij hopen,tromgeroffel vele damliefhebl|activeren | r I Ook niet-abonnees kunnen | deren U zult beslist vele ure | ten van dit ragfijne werk u|Gi oep A voor clubdammers Ivorderden I Vraagstuk 206 Wit 14 stukken op 16 17 21 [ 30 31 33 34 35 37 38 40 50 Zwart 14 stukken op 1 6 2 14 19 20 24 25 26 36 45 iVraagstuk 207 m ' GARAGE HONDERS N.V NACHTEGAALSTRAAT 49 — UTRECHT Telefoon 29641 " ö Te koop Vrije vestiging te Odijic Goed onderhouden HOERHUIS met grote tuin Ind woonkamer eetkeuken douchegelegenheid w.c kel der vier slaapkamers en zol der Spoedig te aanvaarden even tueel overname gehele stof fering Koopsom ƒ 42.500 — Inlichtingen verstrekken de MAKELAARS H J C Pietem en Zonen Janskerkhof 24 te Utrecht tel 030-14906 na 18.00 uur 03405 1385 AANNEMER KAN NOG OPDRACHTEN AANVAARDEN ook oiiflerhouds - en onder aannemingswerken Brieven onder nr 2-6047 aanhet bureau V-'8t -^ EEN MEDEWERKER gevraagd die belast zal worden met de ge hele administratie van de onderneming On^e gedachten gaan uit naar een functio naris die geheel de verantwoording van de boekhouding planning correspondentie enz op zich kan nemen Voor deze functie is Middelbare Schoolop leiding en M.B.A zeker gewenst Sollloitaties met uitvoerige gegevens aan BOUWCOaiBINATIE LISAIAN-DIJKHtfIS Postbus 65 Driebergen •«^^•' DE CENTRALE NIEUWBOUWORGANISATIE VAN DE KONINKLIJKE ZOUT-KETJEN N.V /^ N.V NIEUWBOUW K.Z.K ] vraagt voor het bureau in Amsferdam Job-Engineers OPLEIDING Hogere Technische School werktuigbouw of daarmede te vergelijken Brieven te richten aan het HOOFD van de Personeelsdienst van de Koninklijke Zwavelzuurfabrieken v/h Ketjen N.V Nieuwendammerkade 1—3 Amster - dam N Postbus 15 Centrum Maatschappij bootverbinding van en naar Centraal Station - k De Koninklijke Zout-Ketjen omvat o.a Industrieële Maatschappij Activit N.V Amsterdam N.V Algemene Industriële Mineraal - en Ertsmaatschappij A.l,M.E Amsterdam N.V Chefaro Maatschappij Rotterdam Duper Waterreini ging N.V Amsterdam N.V Electro Zuur - en Waterstoffabriek Amster dam Chemische Fabriek Gembo N.V Winschoten N.V Herbicide Chemie Botlek Spijkenisse N.V Koninklijke Zwavelzuurfabrieken v/h Ketjen N.V Amsterdam Ketjen-Carbon N.V Amsterdam N.V Konink lijke Nederlandse Soda-industrie Delfzijl N.V Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie Hengelo Polymeric N.V Utrecht Sikkens Groep N.V Sassenheim Exploitatie Maatschappij Stork-Chemie N.V Hengelo Struyck N.V Zutphen Kunstharsfabriek Synthese Katwijk aan Zee N.V Zoutchemie Botlek Spijkenisse De inschrijving voor de avond - en middagcursussen CHIROPODY pedicure algehele voetverzorging en SPORTMASSAGE te Utrecht is vanaf heden wederom opengesteld voor dames en heren Praktische en theoretische opleiding Inlichtingen en aanmelding Ned Opl Inst voor Chiropody en Sportmassage N O I C S 5 Schoolstraat 11 — Ctrecht — Telefoon 030 24165 Dir M P v£m Empel s Cacao - en Chocoladefabrieken BENSDORP N.V te Bussum vraagt voor haar Adminisfratie EEN ENERGIEKE JONGEMAN die o.a belast zal worden met het verzorgen van de tabrleks admlnistratie Kandidaten voor deze functie dienen belangstelling te hebben voor moderne bedrijfsadministratie tenminste in het bezit te zijn van het Praktijkdiploma Boek houden een leeftijd te hebben van 20 tot 24 jaar Voor hen die zich verder w/illen bekwamen in de moderne bedrijfs administratie biedt deze functie gunstige perspectieven Salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring Schriftelijke sollicitaties te richten aan Hoofd Personeelszaken Herenstraat 51 — Bussum MACHINAAL GRAVEUR gevraagd voor spoedige indiensttreding in het centrum van het land in machinale stempel - en lettergraveerfabriek Brieven met opgaaf van verlangd salaris te richten onder no F-6056 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht E A MASTENBROEK Off Volkswagen-dealer Maarssen tel 1256 03408 GOEDE OCCASIONS met V.W.^GARANTIE o.a VOLKSWAGEN 1500 S Limousine 1964 VOLKSWAGEN 1500 N Limousine 1964 VOLKSWAGEN 1200 schuifdak 1965 VOLKSWAGEN 1200 schuifdak 1964 BESTELWAGEN met ruiten 1962—1964 Op ons bedrijf te Maarssen kunnen voor het komend seizoen weer worden geplaatst ENIGE ARBEIDSKRACHTEN Wij bieden vanzelfsprekend gunstige sociale voorzieningen een prettige werkkring en betalen een goed loon Contact opnemen met de afdelinff Personeelszaken ^ Westkanaaldijk 6 te Maarssen Telefoon OSiOS - tSiS toestel il N.V MENGVOEDER U.T-DELFiA Fabrieken te Akkrum - Delft - Hoogkerk - Maarssen WEflKSPOOR UTRECHT vraagt voor haar TECHNISCHE DIENST een jong H.T.S.'er werktuiRbouw met interesse voor elektrotechnische vraag stukken • Hij zal worden belast met projectvoorbe reiding op het gebied van de energie-voor ziening zoals o.a de gasdistributie de bedrijfsverwarmingv gecomprimeerde lucht voorziening en diverse speciale installaties Voor een enthousiast en inventief mede werker bestaan hier zeker goede toekomst mogelijkheden Schriftelijke sollicitaties worden gaarne spoedig ingewacht bij de afdeling Perso neelszaken van Werkspoor Utrecht Juliana parklaan Wit 12 stukken op 15 16 19 • 28 41 42 45 46 48 50 Antwoord op bridgevraag S j van een dergelijk type " me tiauwkemig met de partner bei hebben — anders bestaat er g jvredigend bod Zuid kan doi naar zelfs als oost drie do ' aan 500 is het zeer de vi iat voldoende is daar NZ pi eker de manche kunnen mak < ichien wel een slem Het sps iterk dat een manchetorcing neet worden slechts drie klav in kleur der tegenparüj komt " nerking In modem bridge loord daaruit niet afleiden d iSerste controle " in klaver aar dat zuid slechts wilde en voldoende sterk te zijn vi lanchebod IN HL t'l^'et bij het lopen dan zal wnten van het tranip kan nn MAAK van het trapje kan ook Hiervi niervoor mag men wat hogi woeien en opvallen door grot ^^ t niet de grote bladeren 1 soea hfl tot zijn recht komt 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1965 25 K V 3 m ¥ -^ m '^ fp \ "^^ V k,W % cl cc X ¦ wm ^ M j^./cMc V 16 ^ Hl ^^^^' d c '>^ H ^ •^ w cv 7mi 25 i JL P l aKI C ' - 0 c ^ CU 29 ^ 130 iK ^ A C ^¦ 31 c JL X UKf cc % ^ '^ my l 7 Q - ^ m ^\ P ^ % m ^ JL < mKm % u JM '^ 9 mi ^¦ 43 < I Ci ei k aMX ¦ e-m ^ mi JL '¦^ Kl c 43 H|49 - Y^mt - -^ I - e 52 ^¦ 53 2 ^ JL ^ m ^ % 56 JL imyL '/ ^ J ^ Wo a 60 A 61 - e oC^I°p jt J t J L 63 '^ Hö ^ ^ - 0 i ^¦^ n zWtX 69 ^ H^O y ^¦ 7 ] c ¦^ - jméW ^ c ^/ ' tcMA ' k.tA - m < X / jt ^^ oC cc L y et KI 4k H 10 8 4 VB72 V10 6 A853 B 752 V AH43 N » V9865 8752 W O o43 AAV96 z « AV963 » 10 AH B9 4;H42 4^6 10 7 Jan Scheijen slaat — de damtrommel EERSTE PARTIJ LARSEN-TAL Een strategisch meesterstuk op Alle probleemminnaars worden opgeroepen door H J Hofman De Limburgse problemist Jan Scheijen is meer dan een com ponist van damproblemen hij is een groot damkunstenaar en gecoacht is niet te tellen Regelmatig verzamelt hij zijn pupillen Koning Damas Het aantal jonge problemisten uit binnen - en bui tenland door Jan Scheijen in de Kerkrader vakschool opgeleid en gecoacht is niet te tellen Regelmatig verzamlt hij zijn pupillen en ook zijn vroegere leerhngèn om zich heen waarbij moeilijk te bewerken motieven gezamenlijk worden bestudeerd Een moderne „ Muiderkring " in ' t Limburgse Eerste ronde van nieuwe ladder D < zes ongepubliceerde vraagstuk ken die Jan Scheijen voor de Ie Vraagstuk 210 Wit 8 stukken op 15 21 35 38 39 41 42 46 Zwart 8 stukken op 9 14 16 19 22 24 30 31 - Vraagstuk 211 Wit 8 stukken op 20 26 29 31 36 38 40 43 Zwart 8 stukken op 2 10 11 16 18 22 24 27 Voor alle vraagstukken geldt Wit speelt en wint Vraagstuk 206 is na de slagbewerking scherp uit Bij de oplos sing van de overige vraagstukken dient steeds ' t kleine eindspel volgend op de ontknoping te worden aangege ven Alle eindspelen eindigen scherp Wij herhalen nog even de voornaam ste spelregels van de ladderwedstrijd Deelneming is slechts in één groep mo gelijk Een ieder moet zichzelf inde len Ook wanneer men slechts één of twee van de drie vraagstukken heeft kunnen ontraadselen doet men toch verstandig de gevonden oplossingen in te zenden Aan het einde van deze cyclus van 5x3 vraagstukken worden in decem ber a.s aan de hoogst aangekomenen van beide groepen 3 prijzen toegekend nl ƒ 35 - ƒ 25 - en ƒ 15 - Uplossingen — per briefkaart — moe ten uiterlijk op 25 september a.s in ons bezit zijn Damvrienden veel genoegen bij uw speurwerk en succes Alle brieven te richten aan ' t adres Adenauerlaan 250 te Utrecht Vslie puzzelt er mee Zwart 12 stukken op 1 4 5 7 11 18 22 26 29 35 36 39 Vraagstuk 208 Wit 10 stukken op 11 12 22 23 28 30 34 35 46 48 Zwart 10 stukken op 1 2 4 14 19 24 25 31 32 37 Groep B Voor huisdammers en min der geoefenden Vraagstuk 209 Wit 9 stukken op 17 21 27 29 34 38 39 42 50 Zwart 9 stukken op 2 7 8 9 12 16 18 19 32 Briljante uitkomst Door H W Filarski nen naspelen en wij misschien daarin de downslagen zouden kunnen incas seren Zoals u ziet klopte de uitslag van het spel precies met mijn regen achtige ingeving Dus werd in slag 1 niet uitgekomen met hartenaas of heer doch met de harten drie Oost kon nu hartenvrouw nemen en klaverboer naspelen — voor ééntje down Briljantengheid bij bridge vooral op regenachtige dagen in een vakantie oord betaalt echter meestal slecht Nadat ik met harten drie was uit gekomen ging de dummy noord open de harten twee werd bijge speeld Oost ging nu nadenken " — en het gevoel dat ik had op de westplaats kent u vermoedelijk óók wel Diepzin nig otaaide oost naar mijn harten drietje en nóg diepzinniger naar het harten tweetje van tafel Tenslotte vond hij de oplossing van het vraagstuk Hij speelde harten negen bij Na afloop van de middag heeft de énige winnaar ons een drankje aange boden Wat is bridge soms toch een onrechtvaardig spel — diezelfde oost was de man voor wie wij alle drie onze portemonnee moesten openma ken Wat mij betreft had hij voor dat harten negentje al honderd gulden boete verdiend Bridgevraag dezer week Noord ge ver NZ kwetsbaar parenwedstrijd Zuid heeft AVB ^ rAH3 Bes * 7542 Nooi'd één ruiten — oost twee klaver — wat moet zuid doen O ' kleinere en grotere teleurstellin gen Vandaar eens stoom afblazen in dit artikeltje over een spel tijdens een robberpartijtje waarin niet om pe pemootjes werd gespeeld Het gebeuren voltrok zich in een ge zellig vakantie oord tijdens één van de fikse regenbuien die ons alle redeij ga ven de speelkaarten maar weer ter hand te nemen Wat zou je in zo'n regen-vakantie zónder bridge moeten beginnen Hier is het dan Zuid was gever en beide partijen stonden kwetsbaar NZ gebruikten de methode Canapé " als biedsysteem zodat één ruiten bij zuid kortere kley ^ éérst het normale openingsbod was Als west waagde ik mij aan één har ten — noord paste — oost deed er een schepje op met twee harten — zuid twee schoppen — west drie kla ver — noord vier schoppen — allen pasten Zoals men ziet is het contract altijd gewonnen wanneer west met twee hoge hartens begint zuid troeft de tweede harten af speelt drie ronden troef vei'volgt met vier malen rui ten noord een klavertje weg en alles wat NZ nog verliezen zijn twee sla gen in klaver Misschien kwam het door het ellen dige weer maar op de westplaats kreeg ik ineens een briljante inge ving Het leek mij vrij waarschijn lijk dat NZ hun contract met ' n flink aantal schoppen en ruitenslagen ge makkelijk zouden maken tenzij Ja tenzij ik erin zou slagen mijn part ner oost onmiddellijk aan slag te krij gen zodat hij oost klaver zou kun - IN HUIS EN HOF MAAK EEN TRAPJE Het stenen trapje is prima om een hoogteverschil in de tuin op te vangen Als men ' n verhoogd terras heeft of een verdiepte tuin dan zal het uit komst kunnen brengen Dat trapje zal het best tot zijn recht komen als men het van oude bak steen metselt Het hoeft overigens niet alléén van steen te zijn er kunnen ook trapjes van boomstammen worden gemaakt doch van steen zijn ze veel houd baarder Bij het metse len kan men hier en daar een opening laten Daar zet men laagblij vende of kruipende rotsplantjes tussen dat staat heel aardig Als men deze een beetje " itziet bü het lopen dan zal men er lang plezier van hebben Langs de zij " snten van het trapje kan ook een passende beplanting worden aangebracht.«lervoor mag men wat hogere planten nemen Vooral planten die liJkWoeien en opvallen door grote en groene bladeren geven veel effect - De™t met de grote bladeren heet Bergenia cordifolia U kunt wel zien hoegoed hij tot zijn recht komt ^ i ronde van de 8e cyclus van de U.N ladder afstond zijn indrukweklïende demonstraties van superieur machts vertoon Onze gast in deze rubriek is dan ook een damvirtuoos met een we leldreputatie Zijn composities kunt u overal ter wereld in aUe bladen aan ^ reffen Hij heeft een slordige 4000 pro blemen en ruim 2000 motieven op zijn naam staan Bij het afstaan van zijn geniale werkstukken stelde Jan Scheijen één voorwaarde Dat kan aan zulk een damartiest beslist niet geweigerd wor den Wij geven udeze door Alle pro Meemminnaars in midden-Nederland moeien zich voegen bij het enthou siaste leger van actieve oplossers in de U.N ladder Wij hopen dat dit tromgeroffel vele damliefhebbers zal activeren Ook niet-abonnees kunnen meelad deren U zult beslist vele uren,genie ten van dit ragfijne werk Groep A voor clubdammers en ge - vorderden Vraas;stuk 206 Wit 14 stukken op 16 17 21 23 27 30,31 S3 34 35 37 38 40 50 Zwart 14 stukken op 1 6 8 9 10 12,14 19 20 24 25 26 36 45 ^¦ raagst^Ik 207 Wit 12 stukken op 15 16 19 32 37 18 41 42 45 46 48 50 Antwoord op bridgevraag Situaties van tf>n dergelijk type " moet men nauwkeurig met de partner bes'proken hebtien - anders bestaat er géén be vredigend bod Zuid kan doubleren Waar zelfs als oost drie down zou gaan WO is het zeer de vraag of fiat voldoende is daar NZ practisch zel Voor dagelijkse haarverzorging is « I » er Silvikrin Lotion me't of zonder vet Houdt het haar gezond en S laat het gemakkelijk kappen Door mr Ed Spanjaard VORIGE week gaven wij een al gemeen overzicht van de twee kamp Larsen — ^ Tal gespeeld in het kader van de voorwedstrijden voor het wereldkampioenschap en geëin digd in een 5%—4 % overwinning voor Tal Ditmaal willen Allereerst bleek daarbij dat Larsen zich theoretisch voortreffelijk had voorbereid In een reeds tal van ma len toegepaste variant van het Ko nings-Indisch kwam hij op de 14e zet met een belangrijk nieuwtje Dit was de inleiding van een strategisch zeer diep doorgedachte opzet Men ken de Larsen's superieure combinatiega ven al lang Maar thans ontpopte hij zich ook als een strateeg van wereld klasse W IJ zullen trachten dit de lezer duidelijk te maken door de partij onder te verdelen in drie phases I de opening H de strijd om d6 III het plukken van de vruchten Wit Larsen Zwart Tal De opening 1 d2—a * Pg8 — 16 2 c2—C4 g7—g6 3 Pbl—c3 Rf8—g7 4 e2—e4 t—O 5 Pgl—f3 d7—d6 6 Rfl—e2 e7—e5 7 0—0 PbS—c6 8 d4—d5 Pc6—e7 e PfS — el P{6—d7 Tot zover ovei > bekend Euwe's Openingen 5 " geven nu slechts 10 Pd3 aan maar in de veelvuldige praktijk is wel gebleken dat zwart na 10 f5 behoorlijk te genspel krijgt in beide hoofdvertak king:en n.l a 11 ef5 Pf5 met taktische kansen voor zwart en b 11 f3 f4 en zwart kwam in tal van partijen eerder aan bod op de konings vleugel met g6 — g5 — g4 dan wit op de linkerzijde met c4 — c5 Lar sen kiest daarom een andere voort zetting welke sinds 1958 ook vaak wordt toegepast en het spel een scher per karakter geeft 10 tz—t3 17 — f5 g2 — g4 Het belangrijke ver schil met de zojuist sub b vermeldevariant is dat wit na 11 f 4 met h4 voormelde zwarte actie op dekoningsvleugel voorkomt en op de an dere zijde het initiatief kan gaan ne men De thans ontstane stelling is zeer moeilijk Zwart heeft verschillende alternatieven op welke wij niet wil len ingaan omdat het essentiële ogenblik pas diie zetten later komt 11 h7 — ^ h5 Deze voortzetting werd in 1960 met succes toegepast door Reshewsky tegen Wade Voor een goed begrip van de onderhavige partij is het nodig op die partij na der in te gaan Tal I BI H^B ïïSSB Larsen aan zet Wade vervolgde hier met 12 g5 een zet die afgekeurd werd omdat de pion op g5 tenslotte onhoudbaar bleek Met 12 h4 belette Reshewsky nl de steunzet h2—h4 Na 13 Pd3 f4 is het wel duidelijk dat pion g5 een zorgenkind gaat worden dat kan wor - den bestookt met manoeuvres als Kf7 + Tf8—h8—h5 benevens Pd7—f8 — h7 alsmede verplaatsing van Pe7 Wade probeerde zich schadeloos te stellen met een tegenaanval op h4 Na 14 Del Kt7 durfde hij echter de consequenties van 15 Dh4 terecht niet aan wegens 15 Th8 16 Df2 Th5 en nu of a 17 h4 Dh8 of b 17 Dg2 Pg8 in beide gevallen metherovering van de pion en een krach tig zwart initiatief Daarom speeldehU 15 Khl maar na de geschetstebestookmanoeuvres verloor hij tenslot te pion g5 en de partij Larsen moet een en ander diep gaand bestudeerd hebben en tot de conclusie zijn gekomen dat de pion op g5 wèl geoöerd kan worden mits wit geen tijd verliest met Del doch aan stond tot actie overgaat op de da mevleugel Het getuigt van een ge weldige strategische visie dat hij zulks goed heeft getaxeerd De pion gaat verloren nota bene op de 29e zet en juist ddn blijkt wit overwegend te staan 12 g4—g5 Ii5—Ii4 13 Pel—dS f5 — f4 Alles volgens Reshewsky's opzet 14 Kgl—lil Dit is Larsens nieuwtje hij spaart de zet Del uit brengt zijn koning in veiligheid maakt Tgl mogelijk en staat nu klaar voor de actie op de linkervleugel 14 Kg8—f7 Tal houdt nog vastaan Reshewsky's schema maar ditwordt thans doorkruist door denkbaretaktische wendingen De zwarte ko ning staat nl op f7 niet geheel onge vaarlijk Dit blijkt in de nu volgendetweede phase De strijd om d6 15 c4 — c5 De positionele poin te is dat zwart niet op c5 mag slaan,omdat wit dan na Db3 of Rc4 metd5 — d6 tot actie komt langs de diago naal a2 — g8 Tf8—hS Zwart streeft nogsteeds zijn oude plan na Th8 — h5;Pd7—f8 — h7 maar wat moet hij an ders Na 15 b6 16 c6 krijgt hijeen permanent ruimtegebrek Ddl-b3 ' t Principiële ver schil met Wade's damemanoeuvre isthans wel zonneklaar Er dreigt voor alles c5 — c6 De witte dame staat zeeractief op b3 16 b7—b6 17 c5xd6c7xd6 Eindelijk liggen de troeven enzwaktes op tafel De zwarte Achilles hiel d6 blijkt zwaarder te tellen dande witte op g5 18 Db3—a3 Pa7—c5 Pf8 faalt op 19 Pb5 - f Pd6:t Pd3xc5 b6xc5 20)b2—b4 c5xb4 21 Da3xbl Re8 — 1j3 Danlc zij deze tempo winst kan zwart nog nét het kritiekepunt d6 dekken tegen de komende ge concentreerde aanval daarop 22)Ttl — gl Ta8—b8 23 Pc3—b5 Pe7—c8 24 Rel—a3 Rg7—f8 Nu d6 voldoende ge dekt is dreigt a6 Wit gaat thans pro fiteren van zijn grotere vrijheid op dedamevlougel 25 Db4—c4 Rf8—e7 Hetlijkt dat zwart voldoende tegenspelheeft d6 is gedekt g5 langzamer hand onhoudbaar Maar de Deenheeft scherper getaxeerd Onder aan bieding van dameruil en opofferingvan pion g5 gaat hij zijn paard vernie tigend posteren op e6 en vervolgensmet zijn torens binnendringen 26 Dc4 — c7 Een verbluffend plan 26 Dd8xc7 27 Pb5xc7 Th8—h5 28 Re2—tl De pointe van wit's plan is dat zwart R.h3 moet ruilenen zodoende veld e6 moet prijsgeven.Want na 281 Rd7 29 Pe6 Re6 30 de6 t Ke6 31 Rh3t Kf7 is zwart'spositie reddeloos hoewel hij een pionvóór is Na 32 Tacl met aanval opPc8 benevens 33 Tc7 valt het zwartekaartenhuis ineen De pionnen d6en/of a7 moeten verloren gaan Van - daar 28 RliSxfl 29 Tglxfl Tli5x Tal S«J H^l rM m B = 1 ' mm t I ill ¦ til ¦ Larsen aan zet Het loont de moeite deze stand te toetsen aan onze uiteenzetting onder diagram 1 We zijn thans 18 zetten verder Zwart heeft pion g5 eindelijk buitgemaakt Maar daartegenover staat dat zijn loper een gevangene is dat wit's paard op e6 geweldig komt te staan en dat de witte torens onbe lemmerd kunnen binnendringen De derde phase is aangebroken Het plukken van de vruchten 30 Pc7—e6 Tg5—h5 31 Tal—cl K7—f6 Hier en op de volgende zetten kwam h4—h3 in aanmerking om even tueel met matdreigingen op de onder ste lijn te kunnen werken 32 Tel — c7 ThS—hS 33 Tfl—cl g6-g5 34 h2 — h3 Th8—gS 35 Tc7—c6 Kf6—f7 Zwart moet gelaten afwachten wit brengt eerst rtisfig zijn koning in actie 36 Kill g3 Kf7—f6 37 Kg2—fl Tg8—h8 38 Kfl—e2 Xh8—g8 39 Ke2—d3 Tg8 — h8 40 Tc6-diepingen tellende kan toorgebouw dat in het voor Europa unieke „ jackblocksysteem " is uitge voerd Bij dit systeem is op een onderbouw eerst de hoogste verdieping gebouwd waarna dit werd opgevijzeld en kon woivlen afgewerkt terwijl de daar onder liggende etage werd gebouwd In deze kantoortoren zal begin vol gend jaar het ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk worden gevestigd dat dan het eerste ministerie zal zijn dat zijn zetel bui ten de grens van Den Haag heeft Advertentie I VERENIGDE BANKBEbRIJVEN N.V Valuta'Hsico ER is nog één obstakel dat aan een volledige eenvvfording van de Euro pese kapitaalmarkt in de weg staat en dat is de overweging dat hij die geld uitleent of schulden aangaat in een andere dan zijn landsvaluta het risico loopt van een onderlinge de valuatie of revaluatie Dit obstakel is zeker niet gering maar het moet anderzijds op iets langere termijn zeker niet in betekenis ZUIOHOLLANDSEBANKN.V C RE Dl ET EN EFFECTEN BANK N.V termijnspaarrekening - 3 mnd opz • AVt^/o termijnspaarrelcening - e mnd opz - 4 /<» ^/ o AMSTERDAM*ROTTERDAM '' DEN HAAG*UTRECHT BANKPAPIER AMSTERDAM — De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.00-10,10 Can dollar 3.31%-3.36 % Am doDar 3.58-3.62 Belg frank 100 7.17-7.22 Fr frank 100 73.25-73.75 Zwits frank 100 83.15.83.65 Duitse mark 100 89.45 89.95 Zweedse kroon 100 69.00-70.00 Noorse kroon 100 49.80-50.80 Deen se kroon 100 51.30-52.30 Oostenr schilling 100 13.92-14.02 Ital lire 10.000 57.00-59.00 Port escudo 100 12.45-12.60 Spaanse peseta 100 gr cpl 5.95 6.10 Beurs-indexcijfers jaar 9/9 32i 33iB 631 52i 58i 48 40 411 491 541 84 55i 69 40 67 37 881 Atch Topeka Baltimore Caa PaRlIlc IlUoD Cent N Y Centr fennsylvanlp SuutU Pac Unlui Pao Allies Cliem Am Jan A F C Ind Am Smeltm Am T.T Am l'onacco Anafx>naa Betti Steel Boeing 1 A.N.P./C.B.S 2 Dow Jones 3 Fin Times * Comm de la B alg 5 I.N.S.E.E ind 6 Herstart ind ' H Sole ind « S.B.V alg » T.S.E Nivellering van rente E R zijn verschillende symptonen _ waaruit dat naar elkaar toe groei en van de Europese kapitaalmarkten is af te leiden In de eerste plaats is dan te denken aan het kleiner worden van de renteversehillen Hoewel het stellig nog niet juist is dat de rente standen in de verschillende Europese landen gelijk z^n mag men toch wel zeRgen dat de verschillen thans aan merkelijk geringer zijn dan 14 2 jaar geleden Dit is geschied doordat de landen met de laagste rentestand zich hebben aangepast aan de landen met de hogere tarieven zij het dan ook dat in laatstgenoemde landen boven dien nog een verdergaande stijging heeft plaatsgevonden liet name in ons land heeft deze aanpassing aan het Europese peil een gevoelige stijging van de rentestand teweeg gebracht omdat wij evenals Zwitserland en de V.S tot de landen met een laag renteniveau behoorden Wij zitten thans evenwel in het Euro pese schuitje en men mag dan ook best zeggen dat de aanpassing aan het Europese rentepeil misschien minder spectaculair is dan de aanpassing aan het Europese loonpeil of aan de Euro pese tarweprijs maar toch niet min der ingrijpende gevolgen Tiééft voor ons economisch leven Voor de toekomst brengt deze constellatie mee dat niet gerekend kan worden op een enigszins aan merkelijke daling van ons renteni veau tenzg deze ook in Europa als geheel zou worden verwezenlijkt waar ' t voorlopig niet naar uit ziet De hoge rente hangt immers nauw samen met de permanente uithol ling van de koopkracht van het geld die maakt dat zij die geldmiddelen nodig hebben dit graag doen door op een of andere manier geld te le nen terwijl zij die hun geld beleg gen in obligaties e.d voor dit koop krachtverlies een extra premie in de vorm van een hoge rente eisen - Twee systemen E EN ander symptoom van de Ver Europisering " is dat er steeds meer leningen komen die tegelijker tijd in verschillende landen worden geplaatst Om dit te doen hebben de betrokken banksyndicaten die de plaatsing van de lening op zich ne men de keuze tussen twee systemen Het eerste systeem is om de totale lening als het ware in stukjes te hak ken en elk van de aldus verkregen Winstcapaciteit Zwanenberg onaangetast OSS — De winstmarges van de N.V Koninklijke Zwanenberg Organon zijn in het eerste halfjaar 1965 wel ge daald maar dit is niet te wijten ge weest aan slechtere resultaten van de groepsmaatschappij Aldus lichtte het bestuur in een buitengewone aandeel houdersvergadering de 1ste halfjaar cijfers toe De nieuwe bedrijven die pas in 1965 zijn geconsolideerd heb ben wel de gemiddelde marge van net concern aangetast maar niet de winstcapaciteit De nieuwe bedrijven kennen nl een geringere toegevoegde waarde dan de bestaande concemmaatschappijen waardoor hun winstmarge lager is tierelateerd aan het geïnvesteerd ver Wogen bereikten de nieuwe groeps maatschappijen echter een bevredi gend rendement door hun hoge om loopsnelheid die tot uitdrukking komt in de aanzienlijk gestegen omzet van net Zwanenberg Organon-concem De relatieve winststijging die in net eerste halfjaar is behaald moet niet uitsluitend aan de onlangs toege voegde bedrijven worden toegeschre ven zo is voorts medegedeeld Ook de resultaten van de bestaande bedrijven ^ jn gunstig geweest De voordelen van de fusie zullen eerst in een later stadium tot uitdrukking komen De vergadering benoemde bij ac clamatie twee nieuwe leden van de raad van bestuur in verband met de jongste fusie Het zijn de heren J P van den Bent Noury en van der Lan de en E J Holtrust California Soe pen De voorzitter deelde nog mede dat de heer J H Gispen schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven als commissaris af te treden worden overschat Zo is het toch be paald niet uitgesloten te achten dat men binnen afzienbare tijd in EEG verband overeenkomt niet meer tot onderjinge pariteitswijzigingen over te gaan zij het dat een dergelijke afspraak overeenstemming veronder stelt over een menigte andere zaken de economische en monetaire poli tiek betreffende Zou het evenwel ooit tot een der gelijke regionale afspraak komen dan is de Europese kapitaalmarkt pas echt een feit geworden Een feit het welk dan impliceert dat ieder Ne derlands bedrijf dat geld nodig heeft dit nog meer dan thans reeds lang zamerhand het geval is in concurren tie met andere bedrijven waar ook in Europa gevestigd zal moeten zien aan te trekken zoals ook iedere be legger zich niet meer door valuta overwegingen zal laten weerhouden om in die objecten te beleggen waar op hij bij eeri gegeven soliditeit het hoogste rendement zal verwerven Van een medewerker UTKECHT — Levensverzekeringen worden in de regel voor een zeer lange termijn aangegaan Men sluit de verzekering veelal op jongere leef tijd niet de bepaling dat het ver zekerd bedrag indien de verzekerde in leven blijft op 65-jarige leeftijd wordt uitbetaald Polissen van levens verzekering met looptijden van dertig en veertig jaar zijn dan ook aller minst een uitzondering Het zou nut tig zijn wanneer de polishouders in de loop van een dergelijke periode hun polissen nu en dan eens ter hand na men om na te gaan of de verzekering nog steeds aan het doel beantwoordt en of de premie en verzekerd bedrag nog steeds in overeenstemming zijn met het inkomen Eigenlijk zou dit elke twee of drie jaar moeten gebeu ren maar hoewel menigeen zich dat bij het sluiten van de verzekering voorneemt komt er in de praktyk meestal niet veel van terecht De po lis wordt goed opgeborgen en komt in de meeste gevallen pas jaren later weer eens te voorschön Automatisch Om teleurstelling op dit punt te voorkomen zijn tal van levensver zekeringsmaatschappijen de laatste tijd overgegaan tot het uitbrengen van een nieuwe vorm van verzeke ring Deze kan door elke maat schappij onder een andere naam op de markt worden gebracht maar het principe komt toch vrijwel steeds op hetzelfde neer nl dat de verzekering zowel wat de premie als het verzekerd bedrag betreft automatisch meegroeit met het in komen De omvang van de jaarlijk se stijging wordt in de polis vast gelegd op bijvoorbeeld 2 of 3 pro cent en met dit percentage blijft de verzekering dan elk jaar stijgen Sluit men dus een verzekering van ƒ 10.000 tegen een jaarlijks te betalen premie van bijvoorbeeld ƒ 300 dan stijgt wanneer het percentage op 3 gesteld is het verzekerd bedrag jaar lijks met ƒ 300 terwijl de premie elk jaar met ƒ 9 toeneemt Zo is de gang van zaken wanneer in de polis is overeengekomen dat de jaarlijkse stijging enkelvoudig zal zijn d.w.z dat de jaarlijkse stijging steeds 3 pro cent zal zijn van verzekerd bedrag en premie zoals die bij het sluiten van de verzekering waren Men kan ech ter ' ook een verzekering met cumu latieve stijging sluiten Dan wordt de jaarlijkse stijging van 3 procent be rekend over verzekerd bedrag en pre mie van het voorgaeinde jaar Het jaarlijks verhogen van een levensverzekering is natuurlijk altijd mogelijk geweest maar tegenover de verhoging van de premie met een bepaald percentage stond dan niet een verhoging van het verzekerd be drag met hetzelfde percentage Naar mate men ouder wordt moet men im mers voor een levensverzekering meer premie betalen en ontvangt men dus btj een bepaalde verhoging van de premie een steeds kleinere verhoging van het verzekerd bedrag Door de beginpremie van de verzekering wat hoger te stellen is dit bezwaar nu on dervangen Voor de overeengekomen jaarlijkse verhogingen van de verzekering be hoeft men geen medisch onderzoek te ondergaan Het risico dat men door achteruitgang van de gezondheidstoe stand tijdens de looptijd van de ver zekering niet meer voor de verhogin gen in aanmerking zou komen is er dus niet Optie'Verzehering Naast deze stijgende verzekering " wordt de laatste tijd nog een andere mogelijkheid geboden nl de op tieverzekering " Hierbij heeft de stijging van verzekerd bedrag en 10/9 321 33 64i 51 56 47 39J 41 49 55 83 56 68 411 671 37 921 Chrysler aty Bank Con EdlsoD UuugL Atr Oup de Nem i<:ast KudaU b'ord Miitor Uen Kleit Gen Muturs Goud Yeai L Amei Motor Ini Harvest Int Nlrkel Int T.T Kemiecut Montg Ward Radio Corp Repubi St KOERSEN WALL STREET 50 49 Kuyal Lhltrn 65 64 60 60 aears Roeb 661 66 45 44 Shell OU 87 87 49 49 Soo Vacmn V8 | 78 241 240 Stand dl 74 74 1001 99 Stand OU N 18 18 1081 1091 Stxidehakei 79 81 1031 104 Texas Instr 83 83 48 48 Un Aln-jalt 8Ï 8 10 10 Un Corp 23 23 36 ¦ 35 Un Fruit 63 64 89 89 L.S Runner 50 50 5.5 56 U.S steel — 55 1121 11 i Westlngh 28i 28 * 33 321 Wuolwurth 53 53 381 39 K.UM 64 6bl 421 421 38 38 Omzet 6.6S0.00O KLM ^ s avonds ƒ 8 hoger AMSTERDAM — In het telefo nische effectenverkeer van gister avond te Amsterdam werd voor de aandelen KLM ƒ 8 meer betaald dan in de officiële handel ' s middags De koers liep op tot ƒ 221 In Wall Street was KLM aan het slot $ 1 % hoger op $ 65 % nadat er $ 67 % voor was be taald waarna een levendige handel ontstond Voor het overige was het telefo nische effectenverkeer stil maar prijshoudend De volgende niet offi-ciële noteringen kwamen nog tot stand vergeleken met de officiële van gistermiddag Kon Olie ƒ 136.10 — ƒ 136.30 ƒ 136.70 Philips ƒ 115.20 — ƒ 115.50 ƒ 115.50 UnUever ƒ 132.60 — ƒ 133.00 ƒ 133.20 Verdeeld NEW YORK — In Wall Street wa ren gisteren de luchtvaartaandelen favoriet Voor de overige afdelingen sloot de New Yorkse effectenbeurs verdeeld Het Dow Jones gemiddelde voor industriële fondsen monteerde 1,48 punt tot 918,95 De omzet was 6,65 miljoen shares tegen 7,37 miljoen donderdag premie niet automatisch plaats De verhoging dient door de polishouder te worden aangevraagd en dit kan gebeuren op tijdstippen die in de polis zijn vastgesteld De premie die bij het sluiten van de verzeke ring betaald moet worden is gelijk aan die van een „ normale " ver zekering waarbij deze optie moge-lijkheid niet geldt Op het moment waarop van het op tierecht gebruik wordt gemaakt wordt de premie voor de verhoging van de verzekering op de normale manier berekend naar de leeftijd die de verzekerde dan heeft Bij deze ver zekeringsvorm is het voordeel dat men zelf kan bepalen of men wel of niet van de mogelijkheid tot verho ging gebruik zal maken en dat er evenals bij de automatisch stijgende verzekering geen risico is wat be treft de gezondheidstoestand Ook bij de optie verzekering nl heeft de ver hoging plaats zonder medische keu ring Kostprijsberekening in de bouw zeer gebrekkig DEN HAAG — „ In de bouw is van een gehanteerde systematiek bij de kostprijsberekening en de begrotings bewaking vrijwel geen sprake " Dit is een van de conclusies waartoe de „ studiecommissie kostprijsbereke ning en begrotingsbewaking in het bouwbedrijf " van de Stichting Bouw research in een rapport komt Aandere conclusies zijn in de bouw bestaat onvoldoende inzicht in het wezen van de kosten " en „ vooral bij de voorcalculatie in de bouw be staat onvoldoende kennis over het bouwobject " In het rapport worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van kostprijsbe rekeningen begrotingstechniek kos tenbewaking nacalculatie en het vast leggen van algemene normen voor calculatie en administratie Voorts be vat het het resultaat van een prak tijkonderzoek Begin volgend jaar zal het rapport in druk verschijnen In april 1963 werd met het onderzoek begonnen Koersindices Amsterdam ' Inter concerns Industrie Scheepvaart Bank - & Verz.w Handel enz Algemeen New York 2 Industrie Spoorwegen Nutsbedrijven Obligaties Londen ^ 500 share index Fin instellingen Brussel * Parijs 5 W Dultsland ° Milaan ' Zwitserland ' Tokio 2 Toronto ' Advertentie BELEG IN InterUnie ^"^^^^ ATIONAAL ^ BELEG IJ ^^^^^^^' N.V Internationale Beleggings Unie „ Interunie " Postbus 617 Den Haag Nieuvs^s van het platteland is het nog wel zo dat zelfs een ge deelte van de Poolse eieren via O Duitsland over de oostelijke grens van de E.E.G gaat Volgens cijfers van het Centraal Bu reau voor de Statistiek is de teelt van late groenten in de open grond aan zienlijk gedaald De belangstelling van de industrie voor deze groenten is ook minder dan in voorgaande jaren Dat betekent dat vooral de contract teelt van deze soorten groenten sterk is gedaald Gent NEC naar UTRECHT — Onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Export Combinatie NEC te Utrecht nemen twaalf Nederlandse ondernemingen deel aan de Internationale Jaarbeurs der Vlaanderen die vandaag is ge opend De beurs wordt gehouden tot en met 26 september 1965 in het Flora liapaleis Woensdag wordt een speciale Neder landse dag gehouden UTRECHTSE VABKENSMARKT Op de Utrechtse varkensbeurs van vrij dagavond werd een verwachtings notering opgesteld die voor varkens van midden kwaliteit een prijs gal van ƒ 2,63 tot ƒ 2,65 gewichtsklasse 68—85 kg franco slachthuis Voor levende slachtvarkens tot 110 kg werd een prijs genoemd van ƒ 2.12 tot ƒ 2.14 tarra 4 kg Voor zwaardere varkens golden de ge brui'.ieleljke kortingen Vergeleken met de voorgaande week zijn de noteringen met 4 a 5 cent verhoogd Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Marktbericht van vrijdag 10 september Radijs 14 17 p bos Bospeen 12-43 Bloemkool 14-101 p st Knolselderie 4-25 Komkommers 11-61 Sla 4-24 Aardappe len 11 23 p kg Andijvie 8-21 Bieten 12-26 Bleekselderie 7-31 Chinese kool 26-33 Groene kool 36-41 Rode kool 17-35 Spits kool 8 38 Postelein 20-41 Pronkers 20-101 Prei 12-44 Stambonen 30-160 Stokbonen 50 200 Snijbonen 30-260 Spinazie 6-86 Spruiten 54-115 Tomaten 30-80 Uien 12-33 Waspeen 12-42 Winterpeen 16-24 Witlof 60 230 Selderie B-32 p bakje Peterselie 5 56 Aardbeien 60-420 p kg Bramen 60 190 Druiven blauw 140-220 Druiven wit 150 250 Pruimen 6-170 Rode bessen 200 210 Meloenen 15-160 p st Paprika 4 24 p st Perziken 2-48 Exportveiling Komkommers - 1-90 - 48 p st + 75 56-61 60-74 43-61 60-59 29-36 40-49 21-25 36-39 14-15 krom 57-61 p kg Tomaten A 470-480 p bakje B 430-460 C 410-455 CC 280 - FBUITMABKT BUNNIK Prijsnotering van appelen en peren be treft uitsluitend klasse I James Grieve 75—86 4S — 56 idem 65—75 43—51 Idem 66—66 27—39 idem 75—80 32—64 idem 70^75 43—59 idem 65—70 37—67 idem 60—66 30—41 Idem 55—60 24—31 Tydeman's early Worcester 75—80 80—87 idem 70—75 69-87 idem 65—70 66—74 idem 60—65 35—67 idem 55—60 30—62 Benonl 75—80 75—86 idem 70—75 59 — 87 idem 65—70 47—78 idem 60—66 36—59 idem 66—60 27—43 Mank's Codlin 70—80 34—38 idem 60—70 27—36 idem 50—60 20—23 Zigeunerin 75—S5 33—40 idem 65—75 33 — 41 idem 55—65 24^26 Zoete Bloemée 70—80 50—66 Idem 60—70 SI—41 idem 50—60 12—21 Beurré de Mérode 70—80 64—70 idem 60—70 64—69 idem 50—60 41—58 Clapp's favourite 76—85 69—71 idem 65 — 75 66—76 idem 55—65 63—71 Herenpeer 60—65 49—51 idem 55—60 46 — 51 idem 60—55 40—43 Franse wijnpeer 60—70 63—65 Idem 50 — 60 61—64 idem 45—60 41—45 Juttepeer 80—85 71—92 Idem 60—70 45 — 67 idem 60—60 59—71 Aardbeien 2.32—4.16 ramen 74—1,96 Rode bessen 1,90—1,95 Reine claude d'Althann 1,35—1,58 Reine victorie 61—1,10 Belle de Louvaine 76—82 Alles per kg VEEMABKT tEEUWABDEN Leeuwarden 10 september — Aanvoer 80O gebruiksvee 850 slacht vee 524 gras - en vette kalveren 306 nuch tere en mestkalveren 836 schapen en lam meren 54 varkens en biggen 67 bokken en gelten 161 paarden 11 veulens Totaal 3609 stuks vee Prijzen in ƒ melk - en kalfkoeien 1125 — 1325 guste koeien 750—1000 pinken 550 — 7rD entorstieren 725—950 alles per stuk koelen per kg slacht gew 3.80 — J.OO 3.20 — 3.60 vvcrstkoeien per kg slachtgew 3.20 — 3.30 stieren per kg slachtgew 4.20 — 4.30 graskalveren per stuk 3.15—4.26 graskalveren per kg slachtgew 4.20—4.40 vette kalvesen per kg lev gew 2.80—3.10 nuchtere kalveren per kg lev gew 1.76 — 1.80 nuchtere kalveren per stuk 65 — S5 mestkalveren per stuk 100—160 170—260 fckschapen per stuk 90—100 vette schapen per kg slachtgew 4.00—4.50 lammeren per kg slacntgew 80—110 lammeren per stuk " Rijst 4X zo duur Devaluatie van roepia ontkend DJAKARTA — De Indonesische mi nister van handel heeft geruchten te gengesproken dat Indonesië de roepia zou devalueren Hij deelde na een bespreking met president Soekamo mede dat de regering de inflatie zal bestrijden door de produktie op aUe gebieden te vergroten " In de dagbladen van Djakarta staat te lezen dat de prijs van rijst het voornaamste voedsel in Indo nesië sedert het begin van het jaar is gestegen tot het viervoudige Volgens „ Ekonomi National " is de prijs van witte rijst gestegen van ongeveer 150 roepia in januari j.l tot ruim 600 roepia nu en die van eerste kwaliteit tjiandsjoer " rijst tot ruim 700 roepia per kg Een duidelijk voorbeeld van de to renhoge prijzen in de Indonesische hoofdstad is die van kerosine die wordt gebruikt aJs brandstof voor het klaarmaken van voedsel In het begin van het jaar moest daar 50 roepia voor worden betaald nu 200 roepia per liter De officiële wisselkoers van de roe pia ten opzichte van de dollar be droeg begin van dit jaar 500 nu is dat 4000 en naar verluidt wordt er buiten de banken gehandeld op basis van een koers van ongeveer 10.000 roepia per doUar Schiphol-verkeer ¦ verdubbelt elke zes jaar SCHIPHOL — Uit de na-oorlogs » cijfers van Schiphol is gebleken dat het vervoer van onze nationale lucht haven iedere zes jaar is verdubbeld Deze opgaande hjn zet zich gestat dig voort De cijfers over de eerste zes maanden van dit jaar tonen aan dat met een totaal van 1.134.107 voor het eerst binnen een half jaar meer dan 1 miljoen passagiers werden afge handeld In 1959 bereikte men vrijwel hetzelfde aantal in het hele jaar Vorig jaar was over het eerste half jaar het aantal afgehandelde passagiers 943.921 zodat dit jaar een globale stijging van 20 procent is ge boekt CharteT'vervoer '^" Wat bij de cijfers speciaal opvalt is de stijging van het chartervervoer met niet minder dan 39 procent tot 150.751 passagiers De overige 983.356 werden per lijndienst vervoerd Da stijging in deze sector bedroeg 17 pro cent voor Europees verkeer en 18 procent op de intercontinentale rou tes Aangezien het zwaartepunt van het reizigersvervoer in het derde kwar taal ligt verwacht de luchthaven-di rectie dat in het gehele jaar 1965 omstreeks 2,5 miljoen passagiers van naar en via Schiphol zullen reizen tegen 2,1 miljoen in 1964 Een stormachtige ontwikkeling heeft zich voorgedaan bij het goede renvervoer dat met 34 procent steeg tot ruim 42 miljoen kilo tegen 31 miljoen in het eerste halfjaar van 1964 Vooral op de intercontinentale lijnen ging het vrachtvervoer sterk omhoog nl met niet minder dan 59 procent 100—125 oudere paarden per kg si gew 2.40—2.60 jonge paarden per kg si gew 3.10—3.20 werkpaarden per stuk 1350 — 1525 veulens per stuk 450—500 bokken en geiten per stuk 30—50 bokken en geiten Ier kg si gew 1.80—1.90 slagersvarkens per kg si gew 1.80—1.90 slagersvarken » 66—60 65—70 VEEMABKT ZWOLLE ZwoUe 10 september — Aanvoer 1887 runderen 1221 graskalve ren 659 nuchtere kalveren 222 schapen en lammeren 374 varkens 7 biggen 1795 getien 50 schrammen 6215 totaal aantal dieren Prijzen per stuk in ƒ neurende en versgekaltde koeien 1000—1380 neurende vaarzen 102S — 1250 neurende pinken 800 — 900 slachtkoeien en vaarzen 1010—1345 gustekoeien 875—1030 gustevaarzen 880 — 1040 gustepinken 710—810 fokkalveren 345 — 485 nuchtere kalveren voor mesterij 76 — 5 uem voor slacht 1.30—1.65 geiten 30—50 velte schapen 90—105 lammeren 70—90 drachtige varkens 360—470 slacht varkens 380—420 schrammen 80—110 big gen 60—70 vette stieren 3.90—4.30 vette kalveren 430—530 KAASMARKT ALKMAAB Alkmaar 10 september Aanvoer 14.000 kg fabrieksedammer Com missienotering 2,50 middelbare 2,55 16.000 kg Cioudse volvette 2.72 KAASMARKT LEIDEN Lelden 10 september — Aangevoerd 15 partijen goudse kaas en 6 -« ariSen Leidse kaas Noteringen Goud se kaas extra kwal tot ƒ 3,52 Ie kwal tot ƒ 3,48 Leidse kaas extra kwal tot ƒ 3,20 ZUIVELBEUBS LEEUWABDEN Leeuwarden 10 september Commissienotering Goudse kaas 2.60 2.61 Edammer kaas 2.42-2.43 Broodkaas 2.43 2.44 Waarschuwing tegen VLAM ROTTERDAM — De Schade-Com missie voor de Bouwnijverheid in Rot terdam en Omstreken heeft haar le den voorzover zij krediteuren zijn van de N.V Vlissingen Aannemijng Mij VLAM schriftelijk de raad ge geven hun prestaties voor deze aan nemingsmaatschappij te staken Deze schade-commissie is een or ganisatie van leveranciers van bouw materialen en van onderaannemers Zij heeft een krediet-bewakende taak en beschikt hiertoe o.m over gege vens over de kredietwaardigheid van aannemers waarmee de leden wor den geintormeerd De transacties tus sen de aannemer enerzijds en de le veranciers en onderaannemers ander zijds gaan nl altijd gepaard met vrij belangrijke ongedekte kredieten De schade-commissie meent dat sui seance van betaling niet alleen voor de VLAM maar voor alle betrokken partijen het beste zou zijn De concurrentie in het wegvervoer DEN HAAG — De Nationale Orga nisatie voor het Beroepsgoederenver voer N.O.B Wegtransport deelt mede dat haar jongst publikatie waarvan in ' t U.N van maandag jl een uittreksel werd opgenonjen de onjuiste indruk kan wekken dat de neerwaartse druk op de vrachtprijzen mede veroorzaakt zou zijn door de tarievenpolitiek van Van Gend en Loos Dit nu is allerminst het geval Weliswaar kan — zoals Wegtrans port heeft willen betogen — de ver lader gebruik maken van de diensten van een groot aantal vervoermogelijk heden waaronder die welke Van Gend en Loos biedt doch het zou onjuist zijn hieruit te concluderen dat dit bedrijf op onereuze vrfjze het overige weg vervoer concurrentie zou aandoen als gevolg van zijn tarievenpolitiek In het streven van de wegvervoer organisaties tot aanpassing van de maximum-tarieven voor het binnen lands goederenvervoer over de weg aan de gestegen kosten heeft Van Gend en Loos steeds een belangrijke rol ge speeld Aldus de mededeling van Weg transport taal • usie m me ARNHEM — Continentale Gereed schappen Maatschappij Continental Tool Company N.V te Arnhem en de N.V Hollandsche Electro Chemische Industrie in Rotterdam gaan een fusie aan Deze samenvoeging zal op 31 de cember 1965 voltooid zijn De geïntegreerde onderneming zal de naam dragen Nederlandse Hardt metaalfabrieken N.V gevestigd in Arnhem Haar fabrieken zullen zijn gelegen in Arnhem Rotterdam en Steenderen 
28 ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1968 VTRECHT8CH NIEUWSBLAD |[ jTBECHTSCH NIEUAVSBIA Voor een mooie SPORTFIETS naar ' Torpedo met remnaaf ƒ 127.50 met knijpremmen ƒ 137.50 Betaling in 6 of 12 maan den Geen vooruitbetaling Tor pedo L Elisabethstraat 32 Nachtegaalstraat 33 Utrecht Te koop Jaarsma OLIEHAARD In als nieuw verkerende staat met koperen leiding tank 200 li ter op ijzeren brug Br no 1-8451 bur UN Door voordelige inkoop te koop aangeb moderne NAAIMACHI NES van ƒ 195 zlg-zag naaima chines vanaf ƒ 245 ook nog enige lichtbeschadigde naaima chines waaronder ook vrij arm-naaimachines van bekende mer ken Betaling in overleg Vrijblij vende demonstratie Te bezichti gen bij G A Witjens Heren weg 33 bij de Amsterd straat weg Telef 23968 Utrecht Te vens reparatie inrichting Te koop aangeb Brandaris KO LENHAARD als nieuw Prijs ƒ 55 Borneostr 9 Utrecht Te koop goed spelende RADIO'S ƒ 25 en ƒ 45 met gar Oude of defecte kunnen ingeruild wor den Riouwstr 78 Te koop aangeb pracht gotisch AMEUBLEMENT met mooie be lileding Ook te ruilen voor skai bankstel Blauwkapelseweg 97 Te koop van part MORRIS MI NOR ' 64 kleur grijs banden in prima staat t.e.a.b Te bevra gen Byronstr 3 Oog in Al Te koop aangeb lange witte BRUIDSJAPON 81/2 meter wijd maat 44 met toebeh Groene kanseweg 66 De Bilt IMercedes 190 D 1S61 B,M.'W 1800 1964-1965 B.iVI.W Coupé 1962 B.M.'W LSL 1962-63-64-6.5 Fiat 1100 1961 ' s Zaterdags geopend FIAT bestelwagen bouwjaar ' 63 km stand 49.000 met ruiten Tel 23408 Te koop HERENSPORTFIETS Germaan met r«mnaa £ ƒ 70 1 dames sportfiels merk Gazelle met trommelremmen en versn ƒ 95 Const Erzeijstr 4 I Utr VOLKSWAGEN Cabriolet de luxe met radio zeer leuke auto type ' 60 ƒ 1850 Dat 750 bj ' 62 in zeer goede staat ƒ 2160 Peugeot 403 Familiale type ' 59 in goede staat voor zaak en privé ƒ 1450 Ford Cortina bj ' 63 in staat van nieuw ƒ 3360 Peugeot 403 bj ' 60 kleur geel prima auto ƒ 1960 Opel Kapitan bj ' 60 in zeer goede staat ƒ 2600 Ford Anglla bj ' 62 stationcar niet van nieuw te onderscheiden ƒ 2850 Al deze auto's kunnen ge financierd worden ook op zon dag Pandoradreef 10 naast liet winkelcentrum Overvecht telef 030 714328 Z.g.a.n rotan WIEG reiswieg Koelstra kinderwagen mod 2 pers bedstel met vaste nacht kastjes Adr V jstadelaan 117 Te koop Zundapp BROMFIETS 1958 600 km gelopen ƒ 186 Gonst Erzeijstraat 41 Utrecht ^^^ SaART Te koop een Junckers HEREN RIJWIEL hoog model prijs ƒ 45 Te bevr Zoomstraat 2 Telefoon 713457-713625 Prot Melchior Treublaan 11 en 13 hoek Eykmanlaan Te koop CARAVAN permanente bewoning 4 personen 6 m lang 2.35 meter breed voorzien van verwarming en aparte keuken met butagasfornuis en tabrieks kachel prijs ƒ 3.000 Absteder dijk 14 bis Utrecht Te koop aangeb wegens om standigheden FIAT 600 D type Jagst ' 58 met wegenbelasting prijs ƒ 975 Opaalweg 29-III Utr telef 19478 Te koop twee WOONHUIZEN aan de Vleutenseweg 218 en 220 beide huizen leeg te aanvaar den Telef 03438 - 3209 H.H heren toneelkapper.s ter overname dames en HEREN PRUIKEN J Koster Waterweg 102 De Bilt Prima onderhouden WOONHUIS aan de Vleutenseweg Bouwjaar plm 1930 Bev suite keuken tuin en achterom voorts 2 grote en 1 kleine slaapkamer badlta mer en zolder Okt leeg te aan vaarden Koopsom ƒ 56.000 k.k Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Telef 14621 BOEKEN M.O Frans A als nieuw Telef 713366 Te koop aangeb 2-pers WEN TELBED met 3-delig matras z.g.a.n Ook te ruil voor 1-pers wentelbed matras 1 kinderledi kantje kinderwagen Mutsaerts hoog model blauw met wit plus wagenzitje en gedeelte babyuit zet Maria van Hongarljedreef 1 Overvecht Utrecht BOVENHUIS aan de Buys Bal lotstraat leeg te aanvaarden Bev 9 kamers en grote zolder Benedenhuis verhuurd v ƒ 1164 per jaar Koopsom ƒ 47.600 1;.1 < Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Telef 14621 Te koop antieke KAST geen op koper na 6 uur W A Vultostr 112 Nieuw Lycra STEUNKOUSEN vervaardigd van de elastische Lycra ' vezel waardoor deze kou sen perfect steunen Ragfijne kw met prachtige glans echt een ge not om te dragon met en zonder naad ƒ 15.90 Orthofex Fa J Cornelissen Hamburgerstraat 6 8 Utrecht Telef 13592 BOVENHUIS aan de Vosstraat leeg te aanvaarden Bev 3 lea rners keuken en zolder Bene denhuis verhuurd voor plm ƒ 470 per jaar Koopsom ƒ 13.500 li.k Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Telef 14621 Plastosan nylon STEUNZOLEN worden door ons naar maat ge maakt met een anatomisch juiste pasvorm Zijn zeer licht in ge wlcht en in iedere goede schoen te dragen Prijs ƒ 18.50 per paar Orthofex Fa J Cornelissen Hamburgerstr 6 8 Utrecht Tel 13592 Zonnige 4-KAMERFLAT 3e te vens bovenste woonlaag Vrij uit zicht Leeg te aanvaarden Koop som ƒ 35.000 Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Tel 14621 Moderne ééNGEZINSWONIM te Linschoten bev huiskamer 3 slaapkamers enz Voor - en ach tertuin Spoedig leeg Koopsom ƒ 37.000 k.k Vrije vestiging Ini verstrekt H Rijksen jr Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 H.4ARD zelfvuUer Etna Bagdag 1957 zv/art A van der Zalm IJsselsteinlaan 33 Utrecht 2KAMERFLAT op het Kanalen eiland Binnenkort te betrelikcii Geschikt voor alleenstaanden of echtpaar Koop.som ƒ 32.500 k k Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Telef 14621 BOVENHUIS aan de Singelstr Leeg te aanvaarden Bev suite zijkamertje keuken grote zol der met 1 slaapkamers Bene denhuis verhuurd voor ƒ 686 per jaar Koopsom voor het geheel ƒ 28.000 Hoge hypotheek l)c schikbaar Inl verstrekt H Riik sen jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Te koop Union BROMMER 1961 vraagprijs / 17o Tevens grammo loonplatencursus Italiaans nieuw van ƒ 145 voor ƒ 90 Schucobaan met 2 auto's en grote auto met draadbesturing samen ƒ 35 Ju lianalaan 147 Bilthoven Telef 6031 Te koop gevr door part leeg komende WONING tevens enige beleggingspercelen in Utrecht of omgeving Br no 1-8257 bur l ^ HOOGENRAAD makelaars Foto's en gegevens van aanbie dingen vindt u in onze etalage Catharijnesingel 14 Utrecht Te lioop ZEILBOOT Pampus 206 in prima staat en in wedstrijd conditie met dactortuig katoen tuig lichtweer Genua dekzeil enz enz / 6.000 Telef 030 - 23093 Te koop KINDERWAGEN met uimoenibare bak Bern de Waal straat 46 BELEGGINÜSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine oWec ten ook afzonderlijke percelen Aanb met vermelding huurop brengsten ligging en koopsom aan Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensingel 63 utrecht telef 15012 SOLEX bromfiets aangeboden in ruil voor damesfiets tel 712348 BUTAGASKACHELS voor huis en tentverwarming Voor de doe iiet zelver 2 toerenboormaohines geschikt voor alle hulpstukken Èdek Rijnhuizenlaan 21 Utrecht tel 80S98 Showroom Berkelstr tijdelijk na afspraak Verkoop en verhuur van alle kampe.erartike len bagagewagens en imperials Hoge " Engelse KINDERWAGEN kleur zwart als nieuw en splin ternieuw 2 pers opklapbed incl matras en ombouw en kinder commode Rubenslaan 59 I Te koop op Hoograven PAND met grote winkelruimte woon huis pakhuis en tuin Inlichtin gen Schonauwensingei 16-1 ^^' slist na 38 uur Te koop in de Vechtstreek rui me en moderne 4-KAMERFLAi dir vrij te aanv Kcoppnjs ƒ 6.000 k.k Br no 1-8328 tjur UN ' BELEGGING 3 burgerwoonhui zen aan de Balistraat huuropor ƒ 1612,80 per jaar In zeer goeoü staat Koopsom ƒ 16.300 1 he "*^' den - en bovenhuis aan de Goede straat huuropbrenRst ƒ 977.60 per jaar Koopsom ƒ 9.700 2 arhei derswoningen aan de Hoogsiraat huuropbrengst ƒ 728 per jaar 1 " zeer goede st Koopsom ƒ iO.O« 5 onder - en bovenhuizen aan w Kwartelstraat huuropbrengst ƒ 8.615.40 per jaar Vraa.irprf ƒ 110.000 Makelaardij Nic RP " sen WUtvrouwensingel 53 l^u Telef 030 - 15012 Te koop aangeb Schotse COLLIE wegens ruimtegebrek Alleen aan kopers i.b.v tuin Zeer lief voor kinderen Stamboek nr 344156 reu V.ii jaar oud Koopprijs ƒ 200 Telef 030 - 27879 SIGARENZAAK mét woonruiiri te koop gevr zonder ruil '" Utrecht Woning het belang rijkst Graag br no 1-8327 bur UN _ Te koop in Leerdam plm 15 iw " van Oudenrijn op prima staWi gelegen moderne MIDDe.v WTANDSWONING bev beneden kamers keuken enz boven slaapkamers douche en gr»"vliering tuin voor en achter me'ruime berging Begin nov a.s.leeg te aanvaarden Vrije vesti ging J Donga Prinses Irene laan 3 Leerdam Telef 03451 - 2516 Niet op zondag VERVOLG KLEINTJES PAGINA 30 4 Mnd oude Philips draagbare BANDRECORDER staand mo del wegens aanschaf stereo unit Winkelprijs ƒ 298 nu voor ƒ 185 Breukelen telef 03462 - 279 Te koop pracht gotisch THEE MEUBEL iets aparts en dito kloostertafel Anemoonstraat 9 zijstraat Amsterdamsestraatweg Door omstandigh nieuwe donker gekleurde nerts bisamrug BONT STOLA uit Canada Prijs nader overeen te komen Telderslaan 18 Kanaleneiland na 18.00 uur KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl TE KOOP AANGEBODEN TREKHAKEN klaar terwijl u wacht Laat nu uw trekhaak monteren Wy hebben voor iede re auto een trekhaak in voor raad vanaf ƒ 60 incl bedrading en stekkerdoos Trekhakenser vice Nieuwstr 88 hoek Dahlia straat De Bilt telef 61690 FLORETT 1965 heeft 200 km ge lopen met scherm enz - Zun dapp 1963 DKW 1964 Solex als nieuw billijke prijs L Nieuw straat 53 Duitse PIANO kruissnarige mid denkleur eiken in prima staat met lichte aanslag Wegens om standigheden aangeb v uiterst ƒ 475 Br no 1-8428 bur UN BRUIDSTOILETTEN Exclusie ve modellen verkoop en ver huur Utrechts Maatkleding Be drijf A'damsestr weg 144 G Telefoon 18840 Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning KREDIETEN voor iedereen tot ƒ 5.O0O voor aanschaf meubilair woningtex tiel Vraag gratis folder dan krijgt u algehele inlichtingen Postbus 1371 Rotterdam f 200 voor uw OUDE WASMA CHINE - bij aankoop van een Combi van ƒ 530 Wasmachines eJt centrifuges ƒ 125 zonder voor uitbetaling Gratis demonstratie bij u thuis Wasmachineverhuur ƒ 2,50 per week Rofart Reau murlaan 10 a telef 42598 GASVERWARMING VOOR '¦ <¦" WONING EN BEDRIJF JOH VAN EERDEN BILTSTR 8 TEL.ii M 88 NAAST OZEBI UTRECHT DEMONSTRATIECARAVANS Nog enkele aanbiedingen als nieuw hoge kortingen Caravan bedrijf „ Steppe " Herenweg 19 telef 02958 - 3070 Breukeleveen aan de Loosdrechtse Plassen AUTOGARAGES ƒ 350 Schuur tjes ƒ 185 Vraagt gratis pros pectus Houtbouw Ubachs Kerk rade Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw HOR LOGE Vraag Zwitsers Robijn anker v.a ƒ 35 Sola en Keltum cassettes F J M de Jong Twijnstraat 44 AMERIK IMP OLIE ƒ 1.05 per liter ƒ 1000 beloning Indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht Triumph KOFFERSCHRIJFMA CHINES v.a ƒ 35 p mnd Ook gebruikte portables op gemakke lijke betalingscondities Herm Hennink Mod Kantoorinrichting Nachtegaalstr 60 telef 14764 Utrecht Radio - en t.v.-storing Elektr onderdelen enz Zoek niet langer wat geeft ' t RADIO CENTRUM heeft ' t Vlnkenburgstraat 4-6 lelcf 19636 03402 - 5589 CJRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 uur N.T.R.B.*CatharIinesingel 16 Erkende Philips radio - en t.v service Telef 25001 speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie Uleen Hoefa Keulsekade 117 telef 32233-31827 VAGE opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Kana leneiland Telef 81096 Utrecht Voor UITDEUKEN en spuiten Van Geest Nieuw Amsterdam laan 12 Kanaleneiland Utrecht Telef 81096 Vage VAKANTIEAANHANGERS in diverse modellen Nieuw Am sterdamlaan 12 Kanaleneiland Telef 81096 Utrecht Vage voor MERKCARAVANS Sprite Eccles Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Telef 81096 Vage Voor BEDRIJFSAAN HANGERS In diverse modellen Vraagt gratis folder aan Van Geest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Utrecht Telef 81096 SNELWEGERS in en verkoop reparatie met garantie Her i,il«n van snelwegers Winkel machineservlce A de Nijs Queekhovenplein 8 telefoon 030 44403 Utrecht Wij leveren door de gehele stad en op elk gewenst uur FLESSEN BUTAGAS Prijs van gas ƒ 8.23 p fles statiegeld fles ƒ 15 IJzer handel de „ Utrecht " Kruisweg 31 telef 20302 DE SLEUTELKONLNG Uw sleu tel verloren Laat uw slot ver anderen ' s Morgens gebracht ' s avonds klaar Wittevrouwen straat 18 Utrecht telef 14839 KNIP UIT BELANGRIJK SERVICE Staat dag en nacht voor u ter beschikking voor het monteren van alle autovoorrui ten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Tel 32233-31827 ZAKKEN regelmatig te leveren gebruikte papieren en plastic zak kcn _ Telef 03471-425 Uw caravan stallen Bel 3407-383 BETONNEN KOLENKISTEN trottoirtegeis gazontegels flag stones haardsteentjes rijwiel blokken wandtegels Bestellin gen franco huis P W Walt mann Leidseweg 97-98 Bouvv niaterialen-Betonwaren Leidse weg 97 98 Utrecht tel 31641 Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oud Gracht 309 telef 24036 Desge wenst op gemakkelijke betalings voorwaarden MUMI PARKETVLOEREN van at ƒ 23.50 per m ^ Volledige ga rantie ook schuren en repare ren wij oude parketvloeren Laan van Engelswier 1 bis Utrecht Telef 41487 T.V.-APPARATEN geheel « ere - BANKSTELLEN v.a ƒ 293 sa lonkleedjes ƒ 49 geheel wol f 59 salonkastje 120 cm ƒ 159 Duit se salonkasten ƒ 349 met ver lichting salontafels v.a ƒ 39 bij Woninginrichting Ons Huis Bem Weerd OZ 73 bij de Lau werecht of Leidseweg 20 b LINNENKASTEN 1/3 leg VS hang 115 cm breed ƒ 149 berg meubels v.a ƒ 198 Baiatred 9U plastic op vilt tapi.1t ƒ 18 per meter Ook het juiste adres voor het opnieuw stofferen van uw meubelen Ons Huis Bern Weerd OZ 73 bij de Lauwe recht of Leidseweg 20 b telef 27812 34704 EETHOEKEN met Skai bekleed en ronde of langwerpige tafel ƒ 198 tafelkleden ƒ 13,90 huls kamerlampen ƒ 29,75 vloerkle den 200x300 ƒ 149 Jabo kamer breed per meter ƒ 36,50 kant en klaar gelegd Ons Huls Bem Weerd OZ 73 bij de Lauwe recht of Leidseweg 20 b telef 27812 34704 Trop VOGELS te koop Adam van Harenstraat 11 Utrecht bij Noorderbad ook op zondag BERINI F 55 in zeer goede staat ƒ 173 AmsterdamseslraaUveg 611 Utrecht NAAIMACHINES Anker Phoe nix Elna enz Voor betere ser vice en garantie slaagt u beterbij Am van Basten naaima chinespeciaalzaak Voorstraat 76 hoek Wijde Begijnestraat telef 15598 Nieuwe Koekoekstraat 22 telef 27085 DOBERMANN PINCHER reu 1 jaar oud lief karakter Telef 37787 Door omstandigheden een Jaars ma KOLENHAARD prima staat 14.000 cal en glasdeur Prijs ƒ 60 Hertestraat 7 Utrecht Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemakke lijke betalingsvoorwaarden Fa Witson Oude Gracht 309 telef 24036 KOSTUUMS met 10-30 procent korting Pas als u bij ons binnen bent geweest zult u kunnen be oordelen hoeveel u dit gaat sche len En dit zijn geen guldens maar tientjes „ Hermes " Koe koeksplein 17 Utrecht Te koop aangeb een mooi zo goed als nieuwe grote HAARD tegen zeer voordelige prijs v d Steenstraat 5 bis Partij aluminium platen nieuw en gebruikt Partij zware MOTO REN krachtstroom 5 10 20 25 en 50 pk Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Vogelliefhebbers Tropische VO GELS vanaf ƒ 3 p.p parkieten v.a ƒ 3 p.p Chinese dwergkwar tels ƒ 14 p.p grijze roodstaart papegaaien ƒ 150 midden beo ƒ 45 schildpadden ƒ 3,50 ham stertjes ƒ 3,60 viskommen com pleet met vis steen en brug ƒ 5,75 leuke konijntjes ƒ 3.50 kouwtjes ƒ 8.40 marmotjes ƒ 3.50 per stuk Tevens knippen en trimmen Ook op zondag geopend Tel 030 - 19461 Hartingstraat IS a Utrecht Bij Acad ziekenhuis Let op al deze honden zijn inge ënt DWERGPOBDELTJES 3 mnd ƒ 100 wit ƒ 125 goldspa niëls 10 w ƒ 96 dwergkeesjes sneeuwwit ƒ 65 dwergpinchertjes ƒ 75 ruwharige foxterriers ƒ 75 Duitse herders ƒ 55 Tevens knip pen en trimmen Ook op zondag Tel 030 - 19461 Hartingstraat 18 a Utrecht Bij het Acad zie kenhuis CIRKELZAAGMACHINES ƒ 19.50 gereedschapskisten ƒ 13.60 3-de lig 5 kilo gemengde spijkers ƒ 2.45 Junior zaagbeugels f 0.75 elektromotoren % per kilo ƒ 17.50 schrobzagen ƒ 1.75 hamers ƒ 2 - oiiespuiten met pomp ƒ 3.60 houtbeitels Vt ' s % 1 ƒ 6.73 slijpmachines ƒ 7.95 combinatietangen ƒ 1.95 holnlet tangen ƒ 2.66 bankschroeven ƒ 9.75 betsteeksleutels 6-22 mm ƒ 6.25 alle gereedschappen A de Jong Oude Gracht 210 tel 10228 bij de Hamburgerbrug Te koop aangeboden PHILICOR DA met versterker en nagalm z.g.a.n Kleine Beer 12 Biltho ven van 19-20 uur Te koop polyester KAJUITBOOT met 18 pk motor met afstandbe diening en alle toebehoren één seizoen gebr Nieuwprijs ƒ 7500 thans voor ƒ 3760 Gageldijk 11 Maarssen Telef 030 - 44634 ZOMER Uw zomerkleding gor dijnen dekens enz naar chem wasserij J v Kempen Wester kade 36 telef 27073 Gratis afha len en bezorgen Te koop SALONWAGEN 14 da gen gebruikt voor demonstratie 20 % korting Tevens nieuw en ge bruikte caravans vanaf ƒ 2000 Gageldijk 11 Maarssen Telef 030 - 44634 1 Siamees KATERTJE 3 mnd en zindelijk Prijs ƒ 25 Kinderwagen opvouwbaar Italiaans model kleur lichtgeel Prijs billijk Kwartelstraat 40 Te koop DRUMSTEL z.g.a.n geheel compleet Margaretha van Parmadreef 45 Utrecht Te koop TROUWJAPON lang model maat 38-40 compleet met onderrok sluier en tasje Dom plein 12 Te koop aangeb witte KINDER WAGEN in goede staat Beerze straat 11 bis Utrecht Te koop aangeb een ROOKFAU TEUIL in zeer goede staat ƒ 70 smeedijzeren schemerlamp met schaal ƒ 15 kampeerbed ƒ 30 Te bevr na 6 uur Burmanstraat 4 Tuinwijk Utrecht MUZIEKINSTRUMENTEN Voor piano orgel viool en diverse muziekinstrumenten snaren en onderdelen taxaties Naar de muziekspeciallst Lange Smee straat 28 telef 26026 Te koop 420 verschillende SPELDJES slechts ƒ 25 Guil letta bromfiets kleur blauw-goud prijs ƒ 135 Nieuwenhuys Adr v Ostadelaan 123 Voor goede MAATKLEDING Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 KERAMIX vloeibaar steen In ter Chemie Haarlem POLYETHER OORLOG KIn dermatrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3,50 stapelbed den ƒ 56,30 vvente}bedden ƒ 39.60 divanbedden ƒ 22,60 ondersch bedden ƒ 36,50 binnenverings ƒ 39,50 dekens ƒ 9.45 Recht streeks matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 WASCOMBI 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf ƒ 98 langzaamwassers agitator met ollebad ƒ 228 centrifuge 2S0O toeren ƒ 137.50 Volledige garantie Gemakkelijke betaling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 telef 12666 KANARIES op volle zang ƒ 12,50 zeer grote collectie tropische vo gels O.a diamant duifjes ze bravinken rijstvogels paradijs wida's parkieten ƒ 5 p.p Grote sortering moderne vogelkooien Ruime parkeergelegenheid Bor neman Merelstr 35 tel 13617 HONDENBEZITTËRS opgelet Wij bieden u gaarne aan een grote sortering looplijnen wurg lijnen bijtlijnen kettingen ver schillende maten halsbanden alle maten wurgbanden ver schillende maten mascottes voor uw loopse teef adresbeurs jes en adrestonnetjes borstels kammen rubberkluiven eetbare kluiven uw hond is er dol op hondenkauwgom alle maten hon denmanden alle medicamenten voor hond en kat diverse was middelen diverse hondenvoe ders Reclame bij aankoop van ƒ 2.50 of meer goudvis cadeau t.m 11 sept Merv/edestraat 73 Rivierenwijk Telef 82434 SUèDE MANTELS in nieuwste modetinten Ben Snatager Voor een vlot SUftDE JASJE Ben Snatager NAPPA MANTELS en - jasjes in vele modetinten en modellen Een Snatager Suède nappa en antika HEREN JASSEN Ben Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 na 6 uur 10484 Caltex EDELHAARDOLIE no dig Bel op 30404 Woudenberg Uw TRAP bekleed met Baia tred en rubberneus ƒ 11 per tree Ie klas werk telef 40764 Dierenvrienden opgelet Kleur en zang KANARIÊS parkieten tortelduiven witte muizen wa terschildpadjes goudvissen slui erstaarten enz Viskommen en aquaria tevens te koop gevr hamsters marmotten muizen t.m 11 sept bij aankoop van ƒ 2,50 of meer een goudvis gra tis Vogel en Zaadhandel De Goudvink " Merwedestraat 73 te Utrecht Voor STOFZUIGERS alleen de beste merken vanaf ƒ 145 zonder vooruitbetaling is uw adres Radio Voider Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 Voor alle merken PICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bij het voor Utrecht en omgeving zeer bekende adres Radio Voider Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 Voor slechts ƒ 139 kunt u al een TRANSISTOR RADIO aanschaf fen zonder vooruitbetaling bij het betrouwbare adres Radio Vetder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 Voor mooie muziek in uw auto moet u een AUTORADIO hebben al vanaf ƒ 149 zonder vooruit betaling Storingvrije muziek Radio Voider Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Moderne skai bank stellen ƒ 277.50 met losse kus sens ƒ 375 bergmeubels ƒ 137.50 moderne eethoeken ƒ 129 ombou wen ƒ 17.30 salontafels f 29.50 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Gratis genaaid en ge legd bouclé tapijt ƒ 7.50 wol bouclé ƒ 15.90 kamerbreed ƒ 31.50 370 breed tot 4 meter ƒ 35 wolbouclé ƒ 69.50 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 gewatteerde dekens ƒ 12.95 zware wollen dekens ƒ 12.90 100 % wollen dekens ƒ 35 kampeerdekens ƒ 5.50 vlok matrassen ƒ 24.50 binnenveren de matrassen ƒ 45 Polyether matrassen ƒ 37.50 KOMT DAT ZIEN AUeen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.60 stapelbedden ƒ 69 divanbedden ƒ 24.50 2-persoons slaapkamers ƒ 120 tweedeurs linnenkasten ƒ 126 zware weefstoffen ƒ 2.25 Dobbystof f en ƒ 2.95 cretonne ƒ 1.99 terlenkaval ƒ 0.98 keu kenbont ƒ 0.75 keukenvitrage ƒ 0.98 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Export vocaleura ƒ 2.50 traplopers ƒ 1.98 tafel kleden ƒ 6 stoelbekleding ƒ 3.95 karpetten met kleine schoon heidsfoutjes voor halve prijs ƒ 100 terug voor uw oude BROMFIETS hoe oud die ook is bij aankoop van een nieuwe Jawa a ƒ 475 Firma V£m Beek Springweg 14 telef 29883 NIEUWE FIETSEN ƒ 3.50 per week geen vooruitbetaling Lo comotief vanaf ƒ 159 Rivel van af ƒ 92.50 Juncker ƒ 179.60 ƒ 199.50 Transistorradio ƒ 148 Broer Ltjnmarkt 24 TELEVISIE - RADIO Platen spelers bandrecorders t.v.-ta fels Nieuw en gebruikt T.V.'s ƒ 150 Prima service Eigen repa ratie Inrichting Betaling in over leg Oude Gracht 362 bij de Twijnstraat Geopend 8.30-17.30 uur Telef 030 - 17427 Avond demonstratie na afspraak ¦ Partij aluminium platen nieuw en gebruikt Partij zware MO TOREN krachtstroom 5 10 20 26 en 50 pk Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 AUTO'S MOTOREN Aangeb RENAULT DAUPHINE 1960 in goede staat tegen bil lijke ¦ prijs Inl vanaf maandag Lohman Mauritsstraat 97 Utr Te koop V.W BUS 1962 uiterste prijs ƒ 2000 C Hijman Abste derdijk 178 Te koop 2 OPELS REKORD 1961 1 met radio tegen winterprijzen 1 Opel 1960 model 1961 pracht wagen 1 Fiat sportcoupé 1200 zeldzaam mooie auto 1 NSU Sport Prinz 1961 3400 km gelo pen alles onder garantie Finan cieren mogelijk Van de Kant Ie Zandweg naast Hotel De Wil genpias " te Maarssen Te koop V.W BUS Samba 1960 ƒ 1600 Plesmanstraat 42 Soes terberg Het goedkoopste AUTOBEDRIJF vindt U in LOOSDRECHT Oud-Loosdrechtsedqh 180 OUD LOOSDRECHT terrein tegenover Café-Rest ' t Plashuis Tel 02958-1461-3606 Geopend iedere dag tot 21.Ö0 uur Zaterdags tot 18.00 uur ' s Zondags van 12.00 tot 18.00 uur Reeds met ƒ 48.50 aanbetaling EEN FINANCIERING mogelük van het GEHELE KOOPBEDRAG Slechts de rente vooruit BIJZONDERHEDEN Ie Wij leveren ELKE wa gen met de eventuele gebreken BEKEND 2e U kunt alles inruilen op auto en motorisch gebied 3 » Op elke wagen staat de vaste verkoopprijs dus geen opgevoerde prij zen om een hoge inruil prijs te kunnen geven WIJ BIEDEN U Bijvoorbeeld D.K.W Ifa 1957 ƒ 300 - Volkswagen 1952 ƒ 200 Morris Minor 1953 ƒ 200 Renault Dauphine 1957 ƒ 450 Renault Dauphine 1956 defect voorwiel ƒ 200 Ford Consul 1955 ƒ 300 Opel Rekord 1954-56 v.a ƒ 450 Volkswagen 1954 ƒ 450 Skoda Octavia 1956 ƒ 550 Peugeot 403 1958 ƒ 450 Ford Zephyr 1956-57 f 630 Triumph Sportsman 1956 f 700 Renault 4 Ferlec 1959 ƒ 950 - Opel Rekord 1958 ƒ 1350 - Opel Rekord 1958 ƒ 1250 - Opel Caravan 1959 f 1450 - Renault Dauphine 1961-62 f 1750 - Renault R 4 L Econoom 1962 • ƒ 1750 - Skoda Octavia Super 1961 f 1750 - enz enz enz Kom eens vrijblijvend neuzen op het terrein Wilt u rustig en verzorgd kopen met de vereiste aandacht onzerzijds maakt u dan een afspraak tele fonisch voor de dagen buiten het week-end De praktyk is namelijk dat het in de weekenden zo druk is dat er praktiscli geen gelegenheid bestaat om met iedereen rustig te praten en te onderhan delen Te koop V.W 1960 in zeer goe de staat met roldak ƒ 2000 Hoofdstraat 21 ingang park des middags na 1 uur Driebergen BEDFORD J-5 6 ton open laad bak met luiken 1969-'60 Bed ford KE 7 3760 kg gesloten bak met zijdeuren 1962 Mercedes Diesel 1961 met roldak Jarage Alberts en Zn Kanaalstraat 43 Utrecht Telef 30846 - 33760 OPEL REKORD 1956 kleur blauw in zeer goede staat Eer ste eigenaar tegen elk aann bod Zien is kopen Telef 1292 - 02943 PEUGEOT 403 bouwjaar 1963 stationcar vraagprijs ƒ 2650 Opel Olympia bestel bouwjaar 1958 Vraagprijs ƒ 325 Wolter Heukelslaan 36 DAF de Luxe inruilauto's In prima staat vanaf ƒ 1400 v d Zand Amsterd straatweg 160 telel 42309 Te koop aangeb SCOOTER merk Heinkel 1957 km-stand 56.500 zeer goed onderhouden prijs ƒ 400 Sitiolaan 189 Doorn Te koop 2 CV 1959 motorisch en mechanisch in prima staat ƒ 760 Telef 15286 030 Te koop FORD TAUNUS 17 M In prima staat Elke keuring graag toegestaan zonder radio ƒ 3475 Livingstonelaan 367 Wegens aanschaf auto Heinkel SCOOTER in goede staat 42.000 km met accessoires geldige be lasting en verzekering Telef 030 - 32157 OPEL CARAVAN bouwjaar ' 61 in goede staat prijs ƒ 2700 In ruil on financiering mogelijk Berezinadreef 46 telef 714685 2 CV BESTEL bouwjaar 1963 van Ie eigenaar Burg van ïuyllkade lOS bis Tc koop door bijzondere omstan digheden met spoed een auto ter overname als nieuw merk TRABANT 2800 km gelopen Tegen elk aann bod Br no 1-8439 bur UN DKW JUNIOR bouwjaar 1960 ziet er als nieuw uit van bin nen en buiten prijs ƒ 1660 Ford Fairline met gloednieuwe radio schuifdak en nieuwe banden prijs ƒ 600 Inruil en financiering mogelijk Van de Markstraat Ibis M.G 1100 bouwjaar 1963 vier nieuwe banden radio en diverse accessoires kleur rood heeft 70 000 km gereden G H de Kuyer - ^ mersfoortsestraat 11 c Soesterberg Telef 03463 - 1308 Te koop aangeb BEDFORD CALV gesloten bestelauto laad vermogen 950 kg bouwjaar 1961 in goede staat prijs ƒ 1000 Tel 03473 - 542 behalve zaterdagsen zondags ' Te koop OPEL KAPITAN 1955 in staat van nieuw Oostbroekse laan 39 Johannapolder Utrecht OPEL REKORD 1960 als nieuw van particulier Afrikalaan 129 Utrecht Kanaleneiland Te koop CITROEN 2 CV 1960 ƒ 1200 Hengéveldstraat 28 Utr Maandag t.m donderdag na 18 uur Aangeb OPEL REKORD 1959 blauw met wit dak in zeer goe de staat Te bevr van 6 tot 7 uur Bouwstraat 11 Wilt u een lelijk eendje kopen komt u eens bij ons langs lopen 2 C.V.'S in div prijsklassen In ruil financiering en garantie De EEND Waterweg 241 De Bilt tel.62050 RENAULT R 8 de Luxe 1963 4 versnellingen leren bekleding km-stand 39.000 van eerste eige naar Wegens famille omstandig-heden Telef 710602 Een Peugeot 404 STATIONCAR 1963 ' 64 3 Peugeots 404 1962 1 Peugeot 404 1963 1 Peugeot 403 1962 1 Peugeot 403 1961 2 V.W.'s 1500 S 1964 Simca 1000 1963 1 Simca Elysée 1961 1 Taunus 17 M 1961 1 DKW 3-6 1959 1 Ford Consul 19.59 1 Taunus 12 M bestel 1961 Financiering inruil garantie 3 mnd of 10.000 km Verkerk Goedestraat 47 telef 15265 AUTOSLOPERIJ Van Glnkel Daar kunt u onderdelen verkrij gen van nieuw tot oud en voor alle merken Ook banden ver krijgbaar Ook wij kopen auto's in Hoek Oostbroekselaan Jo hannapolder Telef 60684 privé 25091 Tijden van half 9 ' s mor gens tot 8 uur ' s avonds Hoofd zakelijk V.W Opel en Taunus Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Opel Rekord en Opel Kadett All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Valiant 1500 V.W Luxe V.W.-busjes Cor tina All risk verzekerd Deugdelijk ultdeukwerk duur zaam SPUrr en LAKWERK di recte bediening Matton telef 03467 - 269 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Kadett Cor tina V.W Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 2 KARMANN-GHIA'S 1200 en 1500 A.B Arts Sparstraat 2 Utrecht WIVABA AUTOBEDRIJF OLedt aan DKW Hardtop type 1000 S bj ' 61 km-stand 60.000 ƒ 2760 Opel Kadett bj ' 63 km-stand 34.000 de populaire kleine zuini ge Opel kleur gebroken wit ƒ 41ÜÜ Opel Kapitün bj ' 60 met radio en vele toebehoren kleur maroon-rood ƒ 3760 Ford 17 M Super bj eind ' 63 met 4 ver snellingsbak uitgevoerd kleur lichtblauw zeer mooi ƒ 4600 BMW 700 LS de Luxe type ' 63 km stand 44.000 dus ais nieuw kleur lichtblauw ƒ 3250 Fiat 1200 Speciaal bj ' 62 in uitzon derlijk mooie staat van onderh ƒ 2900 ingeruild Opel Caravan bj ' 60 met radio ƒ 1850 Inrui len en financieren mogelijk Ook op zondag is onze showroom ge opend St Ludgerusstraat 4 bij R.K Kerk Amstd.straatweg Te lefoon 41847 Na 6 uur 40137 Pracht CHEVROLET 1960 ook ruilen kleinere auto Poortstraat 23 Utrecht FIAT 500 bouwjaar ' 59 tegen elk aann bod Te zien 6-9-'66 Twijnstr 43 bis a Te koop aangeb VOLKSWAGEN de Luxe ' 62 weinig bereden en goed onderhouden Te bevragen Korte Kerkweg 10 Kockengen tel 03464 217 VOLKSWAGENS de Luxe bouw jaar ' 59 ƒ 1150 en div inruil wagens ook inruil en zondags tel 030 31645 Riouwstraat 83 Inruil - en demonstratie-AUTO'S Volga diesel sterke goedkope 6-pers auto van ' 64 met Rover dieselmotor Mercedes diesel 180 D ' 58 met gereviseerde motor en prima banden Scaldla 1963 1964 met gereviseerde benzine motor moet nog Ingereden wor den Isuzu Bellel diesel ' 64 zeer goede banden wordt met fa brieksnieuwe motor afgeleverd incl radio Volvo 544 1960 zeer goede auto incl radio Chevrolet 1960 met onlangs ge reviseerde motor heeft echter al weer een 2000 km gereden Ver der Wartburg en Isuzu demon stratiewagens van 1965 Garage M Hagenouw Moreelselaan 37 Utrecht telef 030-16513 DKW 3-6 bj ' 57 zeer prima staat ƒ 860 motor Puch 250 cc inruil voor bromfiets of Solex A van Arkel Detmoldstraat 43 telef 81085 AUTO'S AUTO'S AUTO'S lord Taunus 17 M Super ' 61 4 deurs sedan nieuwste model als niéuw ƒ 3260 Peugeot 404 type ' 63 zeer mooie auto van Ie eigenaar met slaapstoelen enz ƒ 3960 Opel Kapitön de Luxe ' 62 van Ie eigenaar zeer weinig gelopen slaapstoelen enz kleur gebroken wit ƒ 4250 Peugeot 404 ' 61-62 fantastisch goede en mooie auto Ie eigenaar prima banden enz ƒ 3250 Austin Seven ' 62 in zeer goede staat van Ie eigenaar mooi wagentje ƒ 2600 Citroen Ideal 19 bj ' 61 in zeer goede staat ƒ 1850 Ford Taunus 17 M Super ' 61 kuipmodel in zeer goede staat als nieuwe banden enz ƒ 3300 Fiat 2100 ' 61 zeld zaam mooi met roldak banden met witte zijvlakken ƒ 3000 Ci troen Ideal 19 type ' 60 met ra dio mooie wagen ƒ 1660 Opel Kadett ' 64 zeer mooi kleur ge broken wit Ie eigenaar weinig gelopen ijiet radio ƒ 4260 Pan hard P.L 17 bj ' 62 in zeer goe de staat van Ie eigenaar zeer weinig gelopen ƒ 2450 Ford Con sul Cortina ' type ' 63 in zeer goe de staat van Ie eigenaar ƒ 2800 Ingeruild Austin A 30 type ' 55 zeer zuinig wagentje loopt pri ma ƒ 250 Goggomobil ' 56 loopt prima ƒ 200 en diverse andere wagens groot en klein Inruil financiering mogelijk ' y avonds en zondags geopend tel 030-35238 H J Schimmelplein 12 bis Utr ' s Zondags geopend van 1—5 uuf Ruime keuze uil diverse merken w.o „ Impala " 2-drs hardtop 14.000 km „ 1100 Glider " 4-drs 7.000 km ger „ D.S 19 Mech " Slechts 20.000 km „ Zephyr VI " 4-drs sedan 25.000 km „ Taunus 20 M " 4-drs Wit 27.000 km „ 1500 " 4-drs Grijs 45.000 km ger „ 1800 T.I " Radio 30,000 km ger „ Impala " 2 drs hardtop 32.000 km „ Dauphine Export " 27.000 km ger „ F 102 " 2-drs Blauw 27.000 km ger B.M.W 1965 8.M,W 1965 Clievralel 1965 Chevrolet 1965 Mere Benz ' 65 Opel 1965 Rambler 1965 Simca 1965 Skoda 1965 B.M.W 1964 „ 1800 T.I " Wit Radio Slechts 600 km „ 700 L.S Coupé " Wit 10,000 km ger „ Malibu stationvir " 5-drs NIEUW „ Impala " 2 drs Brons 4,500 km ger „ 190 Diesel " Radio 3.000 km ger „ Kadett " Wit Schuifdak 2,000 km „ Classic 6 " 4-drs ZworI 12.000 km „ 1500 " Zilvergrijs Schuild 7.000 km „ 1000 M.B " Grijs 12.000 km ger ^ „ 700 LS " Lichtgrijs 20.000 km ger Chevrolet 1964 Auilin 1964 Citroen 1964 Ford 1964 Ford 1964 Fiat 1964 B.M.W 1964 Chevrolet 1964 Renault ll<64 D.K.W 1964 KOM-KIJK-KOOP OLIE-KOLEN-GAS HAARDENSHOW HANDELSBEURS - MARIAPLAATS 13 Georganiseerd < 3oor N.V ALVtr gasverwarming Fa P W DEKKER HENDRIKS WARMTE Fa PEEK Fa KOENHEIN TIELENS KOLEN HANDEL N.V 13|14|15|16 1 SEPTEMBER J Geopend van 15.00—18.00 uur ' s avonds 19.00—22.00 uur Te koop Volkswagen KLEINBUS 1958 ƒ 1400 Abstederdljk 14 bis Utrecht Telef 10200 OPEL REKORD ' 61 Emmalaan 16 Maartensdijk SKODA 1961 In zeer goede st met veel accessoires gereden 61.000 km Koppestokstraat 45 te Utrecht Heinkel SCOOTER bouwjaar 1959 in prima staat ƒ 575 Const Erzeystraat 4-1 Te koop Puch MOTORFIETS type S.G.S 260 cc 1954 zeer snel In prima staat Gevr ver grotingsapparaat 6x6 elektr flits-apparaat Boomstraat 3 na 6 uur AUTO'S Ford Taunus 17 M de Luxe 1958 ' 59 4-deurs met rol dak prima wagen prijs ƒ 1950 Citroen ID 19 bouwjaar 1960 snel zuinig en comfortabel prijs ƒ 1250 Austin A 50 Cambridge 1957 degelijke Engelse aiüto olie vrije motor ƒ 750 V.W busje 1962 geheel in prima staat ƒ 1650 Opel KapltSn 1965 loopt en rijdt prima slechts ƒ 275 Goggomobil 1957 loopt 1 op 26 U zit droog voor ƒ 300 Merce des 180 Diesel zeer goed prijs ƒ 1850 Inruil ook snelbrom mers en financiering mogelijk Rijnlaan 176 Te koop CHEVROLET 1961 inl prima staat event te ruilen voor kleinere auto prijs ƒ 5500 Lansing Jan van der Doemstr 73 Utrecht Zaterdag na 20 uur Wegens omstandigheden Heinkel SCOOTER knipperlichten kof ferdrager en reservewiel In pri ma staat ƒ 650 Financiering mo gelijk Const Erzeystraat 4-1 Utrecht Aangeb wegens overcompleet 1 V.W BESTEL 1960 spotkoopje ƒ 860 Telef 712984 Van Bram mendreef 135 Te koop PEUGEOT 403 in goe de staat Te bez Staalstraat 35 Utrecht of telef 24029 na 5 uur A DEN HARTOG AUTOBE DRIJF biedt u aan het laatste model Borgward P 100 6 cil 2300 cc met radio slaapbanken speciale constructie luchtveren Borgward Isabella TS bouwjaar 1957 Opel Rekord 4-deurs bouw jaar 1964 als nieuw 20.000 km gelopen Opel Rekord met wit dak prima auto bouwjaar 1961 Opel Rekord bouwjaar 1968 Opel Caravan bouwjaar 1957 Taunus 17 M Combi als nieuw bouwjaar 1962 Ford Anglia bouwjaar 1958 zeer zuinig pri ma auto Borgward B 1600 bw aar 1960 benzine laadverm 1800 kg voor klein rijbewijs Chry santstraat 19 achter Olympia Bioscoop Telef 40871 auto's boten caravans RIJN LAN DS El DISCONTO BANK CV Van partlc prima 2 CV bouw jaar 1960 beslist zonder enig gebrek Zaterdag na 17 uur Rooseveltlaan 606 OPEL REKORD 1969 als nieuw ook inruil Predikherenstraat 5 V.W 1962 met roldak km-stand 61.000 RENAULT DAUPHINE 1962 met radio en schuifdak km-stand 62.000 Fiat 1100 1960 W Busink Joh van Oldenbarne veltlaan 50 1 Zeist Telef 17101 RENAULT DAUPHINE 1958 ook in te rullen Komeetstraat 32 Utrecht PEUGEOT DIESEL 1962-'63 in prima staat prijs ƒ 2275 Event inruil mogelijk J Ham kruis punt Hoevelaken Telef 03495 - 365 AUTOLAKKEN Dupll-color In spuitbussen voor het bijwerken van beschadigingen krassen roest enz Voor alle gangbare automerken in de juiste kleur voorradig Verf chemie C van der Leden Oude Gracht 195 bij Hamburgerbrug UTRECHT EMMALAAN 35 - TEL 2»2M * FORD TAUNUS 17 M 1960 4 deurs met nieuwe motor prijs ƒ 1650 C Wallars Emmastraat 76 Zeist VOLKSWAGEN 1200 30.000 km gelopen stalen schuifdak bouw jaar 1964 prijs ƒ 3000 Bothalaan 74 Zeist Telef 03404 - 18383 STARTMOTOR-DYNAMO defect Relco help direct Ruilsysteem accu-service wikkelen electro motoren autoverlichting Corn Evertsenstr 29 c tel 030-10516 CITROEN IDEAL bouwjaar ' 62 origineel gelopen 52.000 km van Ie eigenaar als nieuw ƒ 3250 Telef 030 - 35238 H J Schim melplein 12 bis Utrecht Ook op zondag Oostrum Autoverhuur 15 nieuwe OPELS 1965 Kadett en Rekord vraagt tarievenkaart Robtjnlaan 11 tel 80565 Imp te huur ONROERENDE GOEDEREN A.4NRIJDING Uitdenken bij Trapman telel 030 - 36644 Na 5 uur ook 30297 Leidseweg 12 te Utrecht Komt u eens kijken naar en pra ten over de financiering van VRIJE VERKOOPWONINGEN gebouwd in boomgaardgebied ca 6 km buiten Utrecht Goede scholen en busverbindingen Rui me behuizing centr verwarmd en uitgerust met alle mod com fort Bij een storting van ƒ 6.000 zijn de exploitatielasten plm ƒ 450 p m Inl aan de ver koopkantoren van de bouwmij Prins Hendrikweg 2 Houten en Duifstr 11 Utrecht tel 030 16086 na 18 uur 03404-14682 AUTOVERHUUR „ Karel Ton".Diverse merken nieuwe auto's,ook kleinbus of besteL All riskverzekerd vanaf 13 et per km,excl benzine Wijde Begijnestr 3 aan parkeerpl tussen Voor straat en Noorderbrug Telef 13265 Verhuur van Opel Kadett Rekord Kapitan Volkswagen Simca Cortina Citroen 2 C.V Karmann Ghia GARAGE VITESSE Vos segatselaan 32 Wilhelminapark Telef 12959 NIEUWBOUWWONINGEN en flats te Utrecht Leersum De Meem Houten Odijk Prijzen vanaf ƒ 38.500 Inlichtingen fa Ben Drost en Zn Oude Gracht 355 bis Utrecht Telef 030 - 23521 Te huur LUXE AUTO'S 15 cent per km V.W.-busjes 20 cent per km Firma C J Lington Loeft Berchmakerstraat 11 telef 10865 Utrecht AUTOFINANCIERING Laat de financiering van uw auto dis creet verzorgen door het assu rantiebedrijf Jan Nefkens Wil helminapark 26 telef 16571 Te koop beneden - en bovenhuis BENEDENHUIS leeg te aan vaarden bevat slaapkamer woonkamer keuken toilet en douche achtertuin Bovenhuis verhuurd voor ƒ 9 per week Koopsom ƒ 17.000 Inlichtingen fa Ben Drost en Zn Oude Gracht 365 bis Utrecht Telef 030 - 23521 Voor UITDEUKEN en spulten van auto naar M A V Raven stein Heemskerkstraat 1 telef 18593 Werkplaats Oostbroekse laan 52 tegenover Kalfje Mooi gelegen 4-KAMERFLAT aan de Beneluxlaan te Utrecht met cv Spoedig leeg te aanv Koopsom ƒ 45.000 Inlichtingen fa Ben Drost en Zn Oude Gracht 355 bis Utrecht Telef 030 - 23521 AUTO LEBO met volledige ga rantie Opel Rekord 1962 type 1700 auto is in staat van nieuw Ie eigenaar ƒ 3650 Opel Rekord 1962 mooie diepzwarte auto met nieuwe bekleding ƒ 3500 Opel Rekord 1961 met radio en rol dak auto is prima onderhou den en is dus 100 % ƒ 2600 Opel Rekord 1961 nieuw gespoten en bekleed Ie eigenaar pracht wa gen ƒ 2600 Opel Rekord 1960 met nieuwe Ieren bekleding ƒ 2400 Opel Rekord ' 59 kanarie geel met gereviseerde motor ziet er keurig onderhouden uit ƒ 2100 Opel Rekord Caravan ' 62 auto is praktisch niet bereden en is nog in staat van nieuw ƒ 3600 Opel Caravan 1962 met gerevi seerde motor Ie eigenaar ƒ 3600 Opel Caravan 1960 nieuw gespo ten en bekleed met radio ƒ 230.0 Opel Caravan 1960 kanariegeel met leren bekleding Iets moois ƒ 2275 Opel Caravan 1960 diep bluaw fantastisch mooie auto ƒ 2250 Ford Taunus 17 M de Luxe 1960 met roldak nieuw in de lak en bekleding het geheel is zeer mooi ƒ 2360 Ford Taunus 17 M 1963 deze auto is zeldzaam zo mooi Ideur parelgrijs met zwart dak auto heeft slechts 40.000 km gedraaid ƒ 4000 Ford Taunus 17 M 1961 Caravan auto is prima onderhouden ƒ 2350 NSU Prinz 1963 nieuwste model kan niet zien dat hij gebruikt is kleur Wauw moet u zien ƒ 3650 En nog diverse andere auto's in alle prijsklasse welke uitsluitend onder onze bekende Lebo volle dige garantie worden verkocht 3 maanden of 10.000 km Inruil en financiering met ƒ 300 eigen geld op 6 12 18 of 24 maanden met de laagste rente en soepele voorwaarden ' s Avonds en zon dags geopend Telefoon 14760 Adriaanstraat 27 t.o postkan toor Biltstraat DAF bouwjaar 1960 in zeer goede staat prijs ƒ 1250 Ford Zephyr bouwjaar 1957 prijs ƒ 475 Ook inruil H Modedstr 39 bis Zuilen 3-KAMERFLAT Zuilen met tuin eh berging Horizontaal eigen dom Koopprijs ƒ 35.000 Inlich tingen fa Ben Drost en Zn Oude Gracht 355 bis Utrecht Telef 030 - 23S21 OPEL KAPITAN de Luxe bouw jaar 1958 Borgward 1965 Te be vragen L O van der ' Weerd Sparrenlaan 23 Driebergen Findncio K;V Nederland REKORD 1957 open dak geheel gereviseerd Rekening ter inz Nieuwe bekleding Te bevr Tru manlaan 59 HERENHUIS Kanaleneiland met garage en cv Ind vvoon eetkamer luxe keukon ruime hall met w.c en kelderkast Ie verdieping 4 slaapkamers mot badkamer en 2 balkons Koop prijs ƒ 71.000 Inlichtingen fa Ben Drost en Zn Oude Gracht 356 bis Utrecht Telef 030 - 23521 Jcontant 0eldi CITROfiN 2 CV 1964 met een ANWB-rapport Br no 1-8602 bur UN voor al uw aankopen AGENTSCHAP VOOR UTRECHT " AMERIKALAAN 192 - TEU 03Ö)-8Ó32 ' FIAT 600 D Multipla bouwjaar 1962 ruim familiebusje verbr 1 op 17 voor zeer lage prijs ƒ 1460 Morelstraat 56 bis Utr MIDDENSTANDSWONING te Hoograven Indeling woon eet-kamer keuken toilet kelder kast voor en achtertuin met schuur Ie verdieping 3 slaap kamers met douche en balkon Ged gestoffeerd Mogelijkheid tot het huren van garage Vraagprijs ƒ 52.500 Inlichtingen fa Ben Drost en Zn Oude Gracht 356bis Utrecht Telef 030 - 23521 Te koop AUSTIN SEVEN bouw jaar 1962 prijs ƒ 1750 Valiant 2 deurs Hardtop bouwjaar 1961 ƒ 3750 Simca Aronde bouwjaar 1959 ƒ 800 Taunus 17 M bestel bouwjaar 1960 prijs ƒ 900 V.W bus met ramen bouwjaar 1957 ƒ 1000 Morris Oxford bouwjaar 1956 prijs ƒ 300 Volvo Sport B 18 bouwjaar 1958 ƒ 900 Taunus 15 M Caravan bouwjaar 1955 prijs ƒ 250 Wij ruilen alles in Zondags ook Otterstraat 28 FIAT 500 Glardiniera verbruikt 1 op 20 van 14 dec 1962 km stand 37.000 ƒ 1960 Morelstraat 56 bis Utrecht CONSUL 1700 bouwjaar 1960 prachtige ruime auto ƒ 2250 Mo relstraat 56 bis Utrecht BESTEL'WAGEN merk Fiat type 1963 met 1200 motor als nieuw laadvermogen 1350 kg ƒ 250 Morelstraat 56 bis Utrecht Te koop of te huur gevraagdLEEG WINKELPAND met legewoning Centrum stad Br no 1 8058 bur UN Royaal BENEDENHUIS nabij de Alex Numankade leeg te aan vaarden Bev ruime suite zij kamer met serre kleine keuken en douche Groot bovenhuis en souterrain verhuurd voor ƒ 2.163 per jaar Koopsom voor het ge heel ƒ 46.000 k.k Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar taxa-teur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 14621 DKW 3-6 snel en goed in orde ƒ 360 Morelstraat 66 bis AUTOBEDRIJF VAN ROOIJEN biedt aan V.W 1967 met radio en nieuwe banden ƒ 850 Opel Kapitan 1955 prima auto met radio ƒ 600 Ford Zephyr 1966 ƒ 425 Ford Customline 1955 8 cil ƒ 100 Opel Rekord 1955 ƒ 100 Ford Taunus 17 M de Luxe 1959 veel accessoires ƒ 1800 17 M Combi 1959 ƒ 1500 Serlng.straat 28 Utrecht achter de Olympia bioscoop Telef 41632 CHEVROLET Bel Air mooie auto ƒ 475 Morelstraat 56 bis Utrecht OPEL REKORD de Luxe 1958 met schuifdak kleur metallic groen met crème dak geheel aanrijdingvrlj Motorisch en me chanisch in zeer goede staat ƒ 1250 Ook genegen te ruilen met kleinere wagen Desgewenst bijbetaling mijnerzijds Telef 03487 - 301 OTNKELPANDJE gunstig punt Biltstraat Momenteel verhuurd Koopsom ƒ 35.000 k.k Inl ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 te Utrecht Telef 14621 Makelaarskantoor Nlc Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht telef 15012 vraagt voor haar woningzoekenden te koop MID DENSTANDSWONINGEN flats herenhulzen winkelpanden in alle prijsklassen FORD TAUNUS 17 M 1962 vier versn in bijzonder goede st6at prijs ƒ 3475 Event ruilen en fi nanciering mogelijk Telef 03490 - 15276 AUTO OCCASIONS Ford Cor tina de Luxe van 1963-'64 Het geheel verkeert in onberLspelljke staat km stand 32.000 kleur ge broken wit met rode bekleding voorzien van ANWB keurings-rapport Triumph Herald type 1200 van 1962-'63 snelle spor tieve bijzonder solide Sedan door Ie eigenaar tot in de punt jes verzorgd km-stand 50.000 kleur ivoorwit met prachtige roodlederen bekleding en noten houten dashboard Voorzien van AN^^'B keuringsrappo^t Voor de liefhebbers MG Magnette sa loon bouwjaar 1956 V.W type 1200 de Luxe Cabriolet bouwjaar 1954 Beide wagens verkeren ge zien de leeftijd in een zeldzame conditie Liefhebbers komt u zelf oordelen Inruil en financiering mogelijk Te bevr Lawson Kop pelweg 92 Zeist Telef 16154 r wil Er waren nog een stuk of ' j,oteI allemaal Engelsen beh ] Indiër die Sir Ram Nath 2ijn ogen niet zo donker ware niisschien ook voor een Engels ïien Hij had in Oxford en leerd en hij sprak met iets v hire en het zuiden van ' Fra ¦ fegen me gezegd Vertrouw len titel HU is een oppertunis Maar ik mocht Sir Ram da ijn zachte toegeeflijkheid voor oals men dikwijls zo graag Kigenschap die men zelf niet ok om zijn oprechtheid en ichter zijn overtuigingen schoc erst naar bed gaan en dan E iutsje met hem en ik rookte pende maar heel langzaam 1 de loop van de tijd beseft jelfde termen te gebruiken als ilosofie van de zachtmoedighc ^ erder een glimp bij hem had ie Sabby zelfs zonder een ei E lij eveneens bijbracht Hij lei it elkander te houden zachtn n zachtmoedigheid die alleen Onder de andere gasten in \ feen moeder met haar twee doi Ivaren gekomen om hier de ze lad nog een kind een zoon ihester Ik vond haar hetzelf K ers die vroeger halverwege chool kwamen bezoeken en da telling naar de cricketmatch t ijken Nu pas wist ik dat he lelangstelling was maar een hie voor de dingen waar hu ïïor hadden Peze vrouw was flink geb ^ weed rok en stevige schoen aar zoon dan van haar dot H(j verder weg was en missel Boor dat ze — om het zo'n l ^ 1 het mogelijke voor de mei lit in vriendelijkheid jegens S Itijd wat terughouding aan de K as dat we zouden denken d rong Ik geloof dat ze belang een Engelsman was en in h gingen die ik met haar zoon ge telde ze zich voor hoe het zoon met een Japanse was i Üaardoor uiterst gevoelig was tvilde ze die uit de weg helpei Bat ze ooit vermoedde dat wij tvaren We spraken nu als res \ is \ de veronderstelling opwekl ewoond en daar waarschijnlij Natuurlijk niets zeggen over 6 kennis van de Japanse taal We deden het hier niet vooi hinese was Zoals Headly al ^ odig Iedereen was even aard jk dat er te veel werk van É at ik haar niet voldoende vo ¦ as ook menselijk genoeg o ¦ iomf te voelen die op mij • atmosfeer had me niet gen egoïsme en Wiske Posities Ne«lprlainlse schfpeD Aagtekerk 9 80 m ZW Ouessant n Las Palmos aJf'f l ' Rotterdam te Lonae Abbelffirk 9 op 150 m NO Borneo n Singapore Ath.lle 9 Cristobal n Curasao Adara 4 v Montevideo n Rott f "- Coiirbet p 10 Finisterre Adonis 4 V Mobile te Houston '?='"» 5 » Bal ik Papan n MaUassar Am [ "„ Rotterdam te Ipswich SL " J ^'"''"''' " Carthagena Aeneas 9 Valencia n Alicante aKi "'"^"" ^ 200 m NO San Juan A h « ® ' Kowait te Basraii Ab^",,' ' '^ Rotterdam AlK y.,7 ' R ""- '= Boston Alben Willem 6 te Tarbel Island " kSn \ " R°»ardam n Lonoen A SI - r ' '*"=*• *« Rotterdam aSL '° "„" o "- '^ Hamburg A Idlr '?" ^ V"'=l="1 " BriOgewat.r A ei » i-J " Eastham n Cork aS „'" J "?"» P 3 aPntcllaria Ai h "^ ' 5 ^^="^ 1 " Hamburg A 5 ' k 9^1'arshamn te Stockholm A r """!' 9 V Londen n Breskens Al «^ "„ Dordrecht te Londen A êt „ o " 3 Gothenburg n An,.?„^,)C """" in " Newport An»,i o ^° m NNO Fern NoronhB AmasJ ^ n f'"'"«"c n Antwerpen A.s.erJers-?o=0-:%^zrKaap telS 9„2200 W2W BalboB Amvn ""»^ 3 ° "> W Al9'"S AMa i „^ V Algiers „ Rotterdam Anhol ^ n ' "?"= t°n te Galveston Ank L ° " Brussel n Londen aSL ^'"""''"» 6 te Maimo * KlefaTnT - '" ''"'''"' " " Arbol in Liverpool n Avonmouth Arcli o°,?,A *"'='- •* Rotterdam Arde » in '°° ™ ^ ZW Las Palmas Ar°ndslJ,L " o '?,°*'- " T«l Aviv ArmS'fe ^ ^ 19 "> ZO Guardatul ArJo " p'l S " l ^° m ZZW Ouessant Arkeldyk inV ^^ °"" " Antwerpen Arneb Q 1 ° c 5"=V"'as te Mazatlan Arneboro o ^^"^ V ^ Vlaardingcn A'temi % « n " Mantyluoto ij "» 9 780 m WNW Kaap Verd *= i'°7'v M '!?"'?'"' •• "- onden Alias 1 o „ *.*= Damarara Audacl 9 *' I=*l''='am » a Rotterdam ""«> lohan„^°ï"*l ' '^ IMaassluis Avant ' 6 V s ^ ' ^' l """ " ' Axel 7 V n?,',^""i " Ballina ' » Belfast te Swansea ^' ong S l°J -\^' " 
DHTSCH NIBÜWSBIAD prKECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 11 SEPTEMBER 1968 29 levlsie in Suriname Vraaggespr mei de heer F Pengel directeur van da Surinaamse Televisie Stichting HILVERSUM n - 298 m — VARAl 7.00 Nws gymnastiek en strijdlied 7.20 Lichte gr.muz 7.25 Van de vooiw pagina praatje 7.30 Lichte gr.mua 8.00 Nws 8.10 Lichte gr.m 9.0O Klas sieke pianomuz VPRO 9.40 Ruimte voor de mens © verdenldng VARA 10.00 Voor de vrouw 11.00 Nws 11.02 Trammelant in Loeren aan de Hor 12.00 Stereo Ritmisch strijkork 12.2 ' Mededelingen t.b.v land - en tuinb 12.30 Voor het platteland 12.35 Licht orgelspel 12.55 Act 13.00 Nws 13.15 Lichte gr.muz 13.25 Voor de mid denstand 13.30 Stereo Licht instru mentaal septet 13.50 Pianorecital mo deme muz 14.15 Meneer Tompkins houdt niet van kanaries hoorspel 15.00 Voor boven de zestig 16.00 Nwa 16.02 Oude liedjes 16.15 Lichte gr muz voor de jeugd 17.10 Rosj Has jana Joodse Nieuwjaarsboodschap 17.30 Combo 17.50 Act BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gitaarspel 12.08 Landbouwkroniek 12.15 Gev muziek 12.40 Weerbericht mededelingen en SOS-berichten 12.45 Gr.muz 12.50 Beursberichten en progr.-overzicht 13.00 Nws en weerbericht 13.20 Ka ^ mermuz 14.00 Nws 14.03 Pianorecital 14.25 Kamermuz 15.00 Nws 15.03 Kamermuz 16.00 Nws 16.03 Beurs berichten 16.09 Voor de zieken 17.00 Nws weerbericht en mededelingen 17.15 Koffietijd ENGELAND BBC LIGHT SERVICE 12.15 Lichte muz 13.00 Gev m,uz 14.00 Gev muz 15.00 Ork.muz 15.31 Muz bij het werk 16.15 Dagboek 16.31 Uitslagen van de races 16.32 Gr.muz 17.00 Nieuwe HEDENAVOND HILVERSUM I 402 m — KRO 18.00 Lichte gr.muz en toeristische tips 18.50 Lichtbaken lezing 19.00 Nws 19.10 Akt 19.30 Gr.muz 20.30 Licht muz.progr 21.30 Reisoogst 21.50 Lichte gr.muz 22.20 Akt of gr.muz 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Overweging 22.55 Stereo Nieuwe klas HILVERSUM n - 298 m — VARA 18.00 Nws 18.15 Commentaar op het nws 18.20 Voor de jeugd 19.15 Voor de kinderen 19.25 Laatste Promena de Concert in Londen BBC Symfonie-ork en sol 20:30 Nws 20.35 Gitaar spel 20.50 Vervolg Promenade Con cert 22.00 Stereo Tango-rumba-ork en zangsol 22.30 Nws 22.40 Sport op zaterdag 22.45 Forum over de buiten landse politiek 23.10 Vakantie-indruk ken 23.40 Vocaal ensemble lichte muz 23.55 24.00 Nws BRUSSEL-VLAAMS 18.00 N-ws 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paardesportberichten 18.30 Lich te muz 18.45 Sportkroniek 18.52 Lich te muz 39.00 Nws weerberichten en radiokroniek 19.40 Stemmige avond muz 20.00 Muz voor thuisblijvers 22.00 Nws en berichten 22.10 Dans muz 23.00 Nws 23.55-24.00 Nws ENGEJ^AND BBC LIGHT PROGR 18.30 Samenzang 19.00 Nws en jour naal 19.30 Gev progr 20.30 Onbekend 20.50 Promenade concert 22.00 Dans ork 23.00 Lichte muz 2.00-2.02 Nws en weerbericht ZONDAG 12 SEPTEMBER HILVERSUM I - 402 m — KRO 8.00 Nws 8.15 Klas pianospel 8.25 Hoogmis met Concelebratie 9.30 Klas kamermuz 9.45 Nws IKOR 10.00 Kerkdienst v de Evang Broedergem 11.00 Vraag en antwoord 11.10 Oecu menisch nws KRO 11.15 Gev muz progr 12.10 Boekbespreking 12.20 Lichte ork.muz 12.30 Nws 12.35 Bui tenlands commentaar 12.45 Gev mu ziekprogr 14.00 Sopraan en piano klas en mod liederen 14.30 Klas strijkkwartet 15.00 De hand aan de DOOR DE LUIDSPREKER 10 N S BUly Cotton Band Show 15.00 Film kroniek 16.00 Hoogtepunten uit de Top Twenty en de beste BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Amus.muz 12.55 Progr overzicht en SOS-berichten 13.00 Nws weerbericht en medede lingen 13.20 Voor de soldaten 14.00 Nws 14.03 Opera - en belcantoconcert 15.00 Sportprogr met reportage be richten voor de automobilisten en ge varieerde muz Om 15.30 16.00 17.00 18.00 18.25 19.00 20.00 20.55 en in aansluiting op het nieuws van 22.00 Berichten voor de automobilisten 17.00 en 18.00 Nws 18.30 Katholieke godsdienstige uitzending 19.00 Nws en weerber 19.40 Gev muz 22.00 Nws en berichten 22.15 Dansmuz 23.05 Klas muz 23.55-24.00 Nws MAANDAG 13 SEPTEMBER HILVERSUM I - 402 m — NCRV 7.00 Dagopening 7.10 Klas muz voor harp 7.20 Sport van zaterdag 7.30 Nws 7.40 Radiokrant 7.55 Lichte gr muz 8.10 Gewijde muz 8.30 Nws 8.40 Lichte ork.muz 9.00 Verzoekpro gr voor de zieken 9.35 Waterstanden 9.40 Voor de huisvrouw 10.10 Klas gr.muz 10.30 De weg van het Woord in de wereld van Indonesië theolo gische etherleergang 11.05 Lichte gr muz 12.22 Voor boer en tuinder 12.27 Mededelingen t.b.v land - en tuinb 12.30 Nws 12.40 Gr.muz eventueel akt 12.50 Lichte ork.muz opn 13.10 Mod ork.muz 13.35 Licht muz progr opn 14.05 Schoolradio 14.30 Tran sistor progr voor vakantiegangers automobilisten en thuisblijvers 15.30 Utrechts houtblazerstrio en sol mod muz 16.00 Bijbeloverdenking 16.30 Klas gr.muz 16.40 Stereo Vocaal ensemble met gitaarbègeleiding mo derne liederen 17.00 Voor de kleuters 17.15 Voor de jeugd 17.30 Lichte gr muz 17.50 Overheidsvoorlichting Te - ploeg lezing 15.05 Marathon sport programma en lichte gr.muz Tussen 15.15 16.00 Wereldkampioenschappen wielrennen op de baan in Sóin Sebas tian 16.30 Balletmuz COJSTVENT VAN KERKEN 17.00 Geref kerkdienst IKOR 18.15 Liturgische rubriek 18.30 Nieuwe leergang over de Bijbel kerkelijke kron 19.00 De Open Deur NCRV 19.30 Vocaal ensemble orgel en contrabas Oude gewijde muz 20.00 Nws 20.07 Reflex meditatie KRO 20.15 Populaire gr.muz 20.45 Voordracht ' 21.00 Populaire gr.muz 21.30 Mod Engelse ork.werken 22.25 Boekbespreking 22.30 Nws 22.40 Epi loog 22.50 Uit de Franse muzieklite ratuur opn 23.20 Mod ork.werken 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n - 298 m — VARA 8.00 Nws postduiven sport - en strijd lied 8.18 Voor het platteland 8.30 Weer of geen weer 9.00 Sport en 9.45 Geestelijk leven IMezzo-sopr postduiven 9.45 Geestelijk leven 10.00 Mezzo sopraan viool cello en piano opn klas volksliederen 10.30 Ge sproken portret 10.45 Lichte gr.muz AVRO 12.00 Bont muz progr 12.30 Event Postduivenberiohten 13.00 Nws 13.07 De toestand in de wereld lezing 13.20 Carrousel 15.55 De wereld van Barend Bargerbeer hoorsp TV 16.30 Sportrevue VARA 17.00 Disco bal dansmuz voor tieners 17.30 Voor de jeugd 17.50 Nws en sportuitslagen 18.05 Marathon reportages van sport evenementen met o.a Wielrennen op de baan in San Sebastian VPRO 18.30 Mod gr.muz 19.00 Grenzen der we tenschap lezing II 19.15 Liedjes 19.30 Korte Herv kerkdienst AVRO 20.00 Nws 20.05 Stereo Holland Fes tival ' 65 Omroepork en zangsol Ope ramuz 20.50 Jazzmuz uit Texas 21.15 Voordracht 21.35 Stereo Metropole ork en sol 22.10 20 Minuten oor delen met Jo Vischer Jr cabaretprogr 22.30 Nws 22.40 Act 23.00 Lichte gr muz 23.55 24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Progr overzicht 13.30 Emery at large 14.00 Hoorspel 14.30 The OP EEN NIEUWE Bnd van 1—5 uur rdlop 14.000 km rs 7.000 km ger lechls 20.000 km sedan 25.000 km s WH 27.000 km 45.000 km ger 30.000 km ger rdlop 32.000 km 27.000 km ger w 27.000 km ger Er waren nog een stuk of wat andere gasten in het jotel allemaal Engelsen behalve een lange beschaaf - Indiër die Sir Ram Nath heette Als zijn huid en jijn ogen niet zo donker waren geweest zou men hem lisschien ook voor een Engelsman hebben kunnen aan zien Hij had in Oxford en aan de Sorbonne gestu jjerd en hij sprak met iets van heimwee lOver Devon jUre en het zuiden van ' Frankrijk Iemand had eens tfgen me gezegd Vertrouw geen enkele Indiër met jen titel Hij is een oppertunist " jlaar ik mocht Sir Ram dadelijk Ik mocht hem om jjn zachte toegeeflijkheid voor dingen die lelijk waren joals men dikwijls zo graag iemand mag met een epenschap die men zelf niet bezit En ik mocht hem jok om zijn oprechtheid en om de redelijkheid die achter zijn overtuigingen school Soms liet ik Sabby het fci-st naar bed gaan en dan dronk ik nog een slaap jiutsje met hem en ik rookte een van zijn sigaren Hij pende maar heel langzaam zijn hart voor me maar in de loop van de tijd besefte ik dat hij zonder de zelfde termen te gebruiken als waarin ik dacht mij de filosofie van de zachtmoedigheid leerde waarvan ik al erdpr een glimp bij hem had opgevangen de filosofie jie Sabby zelfs zonder een enkel woord te gebruiken jiij eveneens bijbracht Hij leerde me twee begrippen jit ell Slekerli 9 80 m ZW Ouessanl n Las Palmas »» lli » 7 » Rotterdam te uondc « bbekerk 9 op 150 ra NO Bornso n Singapore « fcillc 9 Cristobal n Curasao Mara 4 v Montevideo n Rott «« ma 7 V Dublin te Bristol Mm Courbel p 10 Finisterre Manu 4 ï Mobile te Houston Mraslus 5 v Balil < Papan n Makassar « eair 7 V Rotterdam te Ipswictl « SIS P 9 Sicilië n Carthagena « neas 9 v Valencia n Alicante « samemnon 9 200 m NO San Juan « amak 6 ï Koweit te Basrah « baltos 11 te Rotterdam Aberl V 7 ï Rott te Boston JJerl Willem 6 te Tarbet Island « bion 9 ï Rotterdam n Loncen « Mas 9 Ai^j ^ 5 Rotterdam « Habi 10 Rott te Hamburg " Oibaran p 9 Vlieland n Bridgewalm ™" 1 1 7 V Eastham n Cork J«JI « Johanna p 9 aPntellaria " SC p 10 Texel n Hamburg 7 ö V Oskarshamn te Stockholm J Oaiïilioi 9 1 Londen n Breskens s 8 V Dordrecht te Londen J ' y P 3 Gothenburg n 7 Alalia 9 V Dublin n Newport " nati S 70 m NNO Fern Noronh » jmiak 9 V Hamburg te Las Palmas « dra p 9 Finisterre n Antwerpen " masus 10 y Londen te Rotterdam Jmrskerk 10 v Tripoli n Genua Ammon 10 v ~ Amstelhoek 9 Lopatka « mslel.cen 9 2200 WZW Balboa Anrlslveid 9 90 m W Algiers S L ' " Algiers n Rotterdam „ ' Rotterdam n Bergen aS ' L " Houston te Galveston tTlJ " " ^™« el n Londen '«« Winsemius 6 te Malmo "" ja Broere p 10 Landsend 11 te ^ olGfaine AMmlica 8 te Ma Main Lloyd 9 v Balboa n Papeete Makkum p 10 Kiel n SundsvaU Marconi p 9 Portland Bill Mare Bonum 11 te Rocheter Mare Iratum p 9 Brunsbuttel Mare Novum 9 v Malmo n Brunsb Margriet Anja p 10 Ouessant Marian Maria p 10 K San Sebastian n Casabla'Hca Mane Sophie p 9 da Casque » Marinus Smits p 9 de Casquetf Markab p 9 Kaap St Vincent 13 te Dover verwacht Marne Lloyd 9 300 m O Azoren Martinitad 9 140 m NNW Port Said n Cephalo Martje 10 v Hamburg ta Esbjarg Maud p 9 Kasp Villano n Hull Maya 10 v Esmeraldas te Tampa Medon 9 v Bremen te Hamburg Meerdrecht 9 320 m ZO Sable ail Meeuw 8 v Dublin n Par Megrez N 8 te Port Said Meidoorn 8 v Oporto n Antwerpen Menkar N verm 11 v Marseille n Piraeus Menna 8 v Barrow n Meppel 7 v Lowestott te Boston Meres N 9 v Vigo n Antwerpen Merwehauen 10 te Duinkerken Meta 10 V Grangemouth te Antw Matropole p 9 Vlissingen n Hull Midas 9 v Bilbao n Satander Minerva 2 p 7 Lizard n Belfast Mintaka N 11 te Casablanca Mirach N 10 te Beyrouth verwacht Mirzam N p 9 Kaap Passero naar Barcelona Moerdyk 9 v Bremen n Londen Moerdyk M 10 v Grimsby te RoH Montferland 4 te Valparaiso Musketier 9 te Oelfzl Mutua Fides 10 te Texel Mynias 9 v Ryeka n Antwerpen Myra p 10 Dover n Narwal 10 v Delfzijl te Rochester Nassauborg 7 te Atmeria Nassauhaven 10 v Kopenhagen naar Rotterdam Neder-Ebro 9 te Longvlcw Neder-Elbe 9 v Mena n Mombasa Neder Rhone 9 180 m OZO Guarda - ful Neder-Rijn 9 100 m O Guardjïtui Neder Waal 11 te Bangkok Neerlandia 10 te Maassluis Nelly 7 te Grangemouth Neptunus 9 v Rotterdam n Hull Nestor 10 v Hamburg te Bremen Netty 9 v Londen n Jerseyf Nieuw Amsterdam 11 te Rotterdam verwacht Nieuwe Waterweg 10 ta Rotterdam Nieuwiand 9 v Grangemouth te Rott Nimrod 9 v Montrose n Bremen Noblesse 10 v IJmuiden te Londen Nomadisch 9 v Londen te Groningen Noorderkroon 6 v Mantyluoto Noordwyk 3 te VItoria Nora 8 v Lame n Novel p 9 Sandhammern n Sfcutikar tiJusakan 10 te Tripoli Nushaba 4 te Buenos Aires Nykerk 10 v L Marques te Belr » Oberon 9 50 m ZW Puntarenat n Balboa Oceaan 10 60 m O Pentland FIrth Ommenkerk 10 v Hamburg tt Bramen Oosterburgh 1 0 te Antwarpen Oranje 10 v Londen t * Rotterdam Overysel 9 op 240 m O SiJgoii OverysaI W 10 v Havre 1 « Rott PamIr 10 t * Delfzijl Parii 8 v Londen te Leith Parkhaven 9 150 m NO Kanarische • ilandcn Parma 10 v Dublin n 7 Petria 9 v Wisbech n Kings Lynn Pargo 10 v IJmuiden n Pooi « Pericles 10 ts Maracaibo Perregaui 9 v Rouasn n Casablanca Phecda verm 11 v Kiato n Marseille Phidias 9 v Lissabon n Antwerpen Plai p 9 Oungeness n Terneuzen Pieter Winsemiut 7 te Huil Pioneer 6 v Leixoes te Londen Pirola p 10 Kiel n 7 Plandus p 10 de Casquets n Bilbao Poaldyk 9 op 150 m WZW Scilly Poinciana 6 ta Bermuda Pfliydorus 10 v Djeddah te Aden Poolster 9 v Renders n Piraeus Port Talbot 10 v Rott n Yarmouth Poseidon 5 op 1100 m O Bermuda Pres William V S Tubman p 9 Kaap Verdische eilancen Prins Alexander 9 ta Toronto Prins Bernhard p 9 Texei n Helsinki Prins Casimir 9 210 m WNW Scillv Prins der Nederlanden 10 ta Aruba Prinb Fred Hendrik 9 250 m OZO Malta Prins Joh W PrIso 9 i Anti Costl • IL Prins Maurlts 9 te Samia Prins Wlliam George Frederlk 9 v Hamilton n Cleveland Prins Willem 2 8 te Cleveland PIna Willem 3 10 te Dordrecht Prins Willem 4 9 410 m W Malin - head Prins Willem 5 p 9 Londonderry Prinaenborg p 9 Juist n Antwerpen Prinsengracht p 10 Kial n Abo Prinses Margriet 10 v New York n Rotterdam Prosperité p 9 Brunsbuttel n Bristol Proton 10 V Londen te IJmuiden Quo Vadla 5 te Leixoes Rapid 7 V Parijs t « Londen Realta 9 v Solveborg n Antwerpen Reett 9 v Archangal n Londen Reesfbors 10 v Utrecht t « Delfzijl Reglna 9 v Gothenburg ft Reiger 9 v Londen n Treport Res Nova 10 ^ e Koog a d Zaan Ria 8 V Kenftr|i n Duinkerken Rito-An p 9 Svinoe n MuU RIni 10 te Delfzijl Ritornel 8 v Rotterdam ta Londen Rebox 9 V Amsterdam te Horsens Roehab p 6 Panamakanaal Roabiah 9 op 70 m NW Narvik Roelof Buisman 9 v Rott n Sout hampton Roepaf 9 op 11100 m NO Pto Ricc Rotte 9 op 300 m NO Amazone Rotti 10 V Longvjew te Seattle Rozen burgh 9 v Civita Vecchia n Palermo Rubato 9 V Newlyn n Hamburg Ruby 9 V IJmuiden n Gooia Rysbergen 9 te Bordeaux Sabang 7 v Port Swettenham naar Rangoon Sarpedon 9 Op 450 m ZO Savannen Schieborg 9 v Sheerness ta Delfzijl Schledyk 9 op 400 m O Kaap Ract Schlehavan verm 11 v Casablanca n Agadir S^hofclinrf 10 V Par t * Presten TJinegara 8 te Meibourn * Tjiluwah 6 te Yokohama Tjipondok 9 200 m O Mombasa n Penang Tjitjalengka 9 op 360 m NNW Tristan da Cunha Tjiwangi 7 v Sydney te Melbourne Togokust 10 V Antw te Rotterdam Towa 9 op 130 m O Aden Transit 10 v Sheerness te Ostende Trigon 10 v Londen te Gent Trito 7 V Belfast n Havre Triton 9 v Dominica n Pte h Pitre Triton TB 9 v Londen te Antwerpen Tromp 10 y Hamburg te Itzehos Tubal p 9 Malta n Londen Tugro 10 v Ouisburg n 7 Twee Gebroeders p 9 Tuscarrock n Cork Uranus B 8 v Douglas te Glasgow Ursa Minor 10 v Rott te Antw Van Cloon 10 te Sydney Van der Hagen 10 v Mombasa naat Mauritius Van Heemskerck 4 te Lagos Van Linschoten 10 220 m NW Auck land n Sydney Van Neck 9 100 m ZZO Makassar Van Waarwyck 10 40 m ZW Co lombo Vanda 10 v Yarmouth te Rotterdam Vechtstroom 10 te Rotterdam Veendam 10 v Par te Stralsund Vermeersingel 6 v Cagliari n Antw Victress 9 v Rott n Scarboro Villarrica 10 te Rio Grande Vindicat 10 op de £ lby Viscount 9 v Yarmouth n Gunnes Vivai 7 V Londonderry n Bridgewater Vlis - 9 op 1160 m NW Midway eil Vlistborg 9 v Swansea te Amsterdam Voorwaarts o 10 Scitly n Wicklow Vryburgh p 10 Lissabon Waalborg 10 v Rotterdam te Stade Waverstroom 8 v Vlissingen naar Londen Westeraok 10 v Cent te Rotterdam Westereems p 8 Lizard Westland Producer 9 te Maassluis Westzaan 9 v Kïngsbay n Cartagena Wiebotd Böhmer 10 te Amsterdam Wieldrecht 8 v P Kembla n Sydney Willem Fortuin p 10 Kiel n Gdynia Willem Smits 4 v Dakar n Bahia Willemstad 9 575 m WZW Madeira Wlllr Böhmer p 9 K Carguche naar Houston Wim 2 10 v Bordeaux te Caen Woltersum 9 te Rotterdam Wonogiri 9 v Huacho n Guayaquil Wonosobo 5 v Dairen te Hongkong Wubbina S v Delfzijl n Halmstad Wymera 9 y Brunsbuttel n Hamburg YsaI 10 V Rottardem ta Antwerpen Yelhaven 9 v Alicante n Carthagena ^ aanborg p 9 Kiel n Kotka Zaanland 9 op rede Santos Zaanstroom 10 te Amsterdam Zanzibar 10 v Londen te Rotterdam Zeevaart 10 V Norwich te Antwerpen Zonnekcrk 6 v P Kembla ta Mel bourne Zuiderzee 9 nog ta Gijon Zus 10 v Portland ta Par Zwyndfecht p 9 Valentia > Avon mouth Seabreeze 10 v Antwerpen te Gent Seawyf 7 v Liverpool n Llanduies Senegalkust 10 v Apapa te Freetown Senior 10 v Yarmouth te Rotterdam Sheratan verm 11 v Casablanca n Marseille Silvapians 9 te Rotterdam Silvretta 10 v Aarhuus n Rott Simonskerk 9 v Rott n Bremen Situla 10 op 150 m NO BarDados Socrates 9 op 200 m ZW Azoren Soestdyk 9 v New York n Boston Sonsbeek p 9 Landsend n Par Spaarnestroom 9 te Amsterdam Speranza 10 v Goole te Brussel Spes 11 te Swinemunde Spirit p 9 Vlissingen n Londen Spoorsingel 6 v Plymouth n La Pel - lice Sporonia 8 v Dordt te Par Spray 10 v Utrecht te Antwerpen St Annaland 10 te Kings Lynn St Philipsland 10 te Rotterdam Stao Amsterdam 9 te Sagunto Stad Delft 9 2C0 m O Caracas Stad Den Haag p 10 Pantellarla Stao Kampen p 9 = inisterre Stad Utrecht 9 300 m N Azoren Stad Vlaardingen 9 340 m O Norfolk Stad Zwolle 9 450 m NNW Dakar n Brake Start 9 tf Rotterdam te IJmuiden Statenlaan p 9 K Frfor n Vigo Steenbergen p 7 Ouessant n Bremen Steenwyk 9 v Buenos Aires n Mojl Stelle 8 v Amst - te Dagenham Stella Fornax 9 v Tenerife n Malaga Stella Marts 8 v Rotterdam n 7 Stella Maris t 10 v Amsterdam n Aviles ' Stentor 9 op 70 m N Port Said Steven 9 op 120 m ZW Sao Thome Straat Banka 10 te Rio Janeiro Straat Chatham 190 te Abidtan Straat Clement 7 te Mombasa Straat Colombo 8 v Hongkong n Tsingtao Straat Frazer 9 v Monrovia n Free - town Straat Freetown 9 op 240 m ZO Cambodia rivier n Hongkong Straat Futami 10 te Lour Marques Straat Malakka 7 te Adelaide Straat Mozambique 10 te Singapore verwacht Straal Singapore p 9 Kaap St Mary n Port Elizabeth Streefkerk 10 v IVlelbourne te Sydney Subra 9 370 m Z Kaap Verd eil Sumatra 10 te Port Swettenham Superior Trader 9 v Yarmouth naar Scheveningen Swallow 7 V Plymouth te Par Swindregt 7 te Shoreham Tagrl 8 v Zaandam ta Boston Tar * 9 op 150 m ZW Las Palmas Taraa 9 v Palermo n Rotterdam Tasman 10 v Colchester t « Amst Telamon 10 v La Guaira te Guanta Temis 10 V Hamburg n Bremen Tero 9 v Abidjan n Livorno Terschelling 5 te Genua Teur 10 V Goole te Rotterdam ver wacht Thallo 9 V Dublin te Rotterdam Thea 9 v l|>5wich te Alnsterdam Theodora 7 v Ardrossan n Belfast Thuredrecht 9 200 m O K Chidley Tide 7 V Plymouth n Teignmouth TJmo 9 te Dieppe verb Tiny 8 v Hull n Gunnes Tjlbodas 8 v Honskong ta Kob * Hoop p 10 Finisterre n Liverpool Hunter 10 te Amsterdam Hunzeborg p 9 Bornlioim n Kampen Ida D 9 V Boston te Amsterdam Idanel 8 v Rot.t te Kings Lynn Inca 9 V Cristobal n Gulfport inskabir 10 v Liverpool te Cork Ipswich Pioneer 10 te Ipswich Ipswich Progress 10 te Rotterdam Ipswich Purpose 10 te Rotterdam Irene p 10 Tuscarrock n Irvine sola 7 V Huil te Goole Itterfum 10 v Bremen n Hamburg Jacqueline Broere 10 ta Huil lames Benedict 9 op 23S m ZZW Dakar Janny 10 v Vlissingen n Londen Japara 9 op 100 m NO Tobroek Jenjo 8 V Gefie n Johanca 8 v Sodertelje te Gdansk Jonan 10 v Dover te Vlaardingen Jonet 10 V Amsterdam n Londen Jongkind 8 v Eastham te Liverpool Juno 8 V Lissabon n Jupiter 8 v Glasgow te Par Jurjen de Vries 10 te Nystad Karachi p 10 Singapore n Bangkok Karakorum 9 v Trinidad n Kaapstao Kara ' 6 v Kristlansand te Porsgrunn Karimun 9 v Londen te Amsterdam Katsedyk 10 v Bremen te Rotterdam Kazan 9 op 20 m Z Fastnef Keerkring 5 v Hongkong te Semarano Kennemerland 10 te Cabedelo Kenitra 10 te St Vincen * KV Kerkedyft 9 op 600 m N Azoren Kerksïngel p 10 Landsena Kieldrecht 10 v Londen n Marseille Kindcrdyk 9 oo 190 m W Landsend Kittiwake 7 te Manchester Kloosterkerk 9 30O m Zw Socrote Kclg 10 V Dover n Londen Korendyk 10 v Rott te Hamburg Koudekerk 10 v Bremen t$ Hamburg Kroonborg 8 te Hud'ksvall Langkoeas 10 v Mamtia te Bangkok Laura 7 te Casablanca Laura Christina p 5 Panamakanaat Lauwers 7 v Moss te Dublin Lauwerborg p 10 Brunsbuttel naar Zwolle Leendert Broere 11 te Billlngham Leiderkerit 10 v Havre tt Marselite Lely 9 v Kopenhagen te Hamburg Lenie 8 v Mariehamn te Londen Leonidas p 9 Algiers n Tripoll Leto 3 V Lakehead Harbour n Belfas * Liberlakust 10 v Amst n Hamburg Libra 9 v Boston te Kings Lynn Lifana 6 v Rosarlo n Londen Limburg 9 900 m NO Midway ell Lireco 8 v Bsyonne n Lizard 9 v Rott n BrldgewaTer Loosdrecht 9 v Dammam n Bahrein Loppersum 9 op 230 m ^ W Bermuda Louise Smits 9 te Gemlik Lovesteyn 9 v Antw te Rotterdam Luise Emilie 6 v Helsinki n Londen Lukas M 8 v Bristol n Jersey Luther p 8 KIe n Dordrecht Lycaon 9 v Djibouti n Suex Lydia 9 v Itzehoe n Maarsbergen 10 75 m ZZW Oues sant n Barcelona Maasborg p 9 Kiel n Mantyluoto Maasdam p 9 Sable eM n Galway Miaskerk » op 120 m ZZW Krvta Abid » 10 v Berre te Vado Acila verm 11 v Staniow n Curacao Acteon 9 op 95 m Z Kreta Alkmaar 10 v Kingston te P Kaiser Ameland 9 1100 m WZW St Vin cent KV Area 9 v Singapore n Perz Goll Atys 9 V Bahia n Rio Janeiro Avedrocht p 9 Bona n Port Said Caltex Amsterdam 9 v Suez n Perx Golf Caüex Dalfziil 10 ta Brunsbuttel Caltex Eindhoven 9 240 m ONO Aden Caltex Nederland 9 op 115 m ZW Freetown Caltex Pernis 9 v Singapore n Dumal Caltox Rotterdam 9 110 m O Gi - braltar Caltc » The Hague 9 v Singapore n Dumai Caltex Utrecht 10 v Dumai n Pladju Cinulia 9 op 480 m ONO Saba Ooelwyk p 9 Gibraltar n Port Said Elizabeth Broere 10 te Rotterdam Es9o Den Haag 9 te Rotterdam Forest HÜI 9 dw Hoek van Holland Forest Lake p 9 Taiwan Ganesella 10 v Piadju te TJllatjap Gulf Hansa 9 150 m WZW Ras Far - tak Guit Hollander 9 ta Sal Sallna verb Guit Italian 9 140 m WNW Malta Jacob Veroime 9 900 m OZO Hawaii Justus Waller p 9 K Farina n Isla ot Grain Kabylia 9 v Penang n Pladju-P Bu - kom-Bangkok Kalydon 10 te Rotterdam daarna iHamburg-Fredericla Kara 10 op 350 m ZZO Mmnbasa Katciysia p 10 Zanzibar n Durban Kelletia 9 v Santander te Berra Kenia 9 op 710 m NNO Belem Kermia 10 te Trinidad _ Khasiella 9 te Savannah daarna Punta Cardon Koningswaard 9 550 m NO Pto Rico Koratia p 9 Ras Fartak n Abadan Kosicia 10 te Stockholm daarna Norrkoping-Curafao Munttoren 9 op 147 m O Triniëad Naess Commander 9 op 240 m ZO Saigon Naess Lion 10 ta Kharg Island Ondins 9 ta Rotterdam daarna Ba Sidar Onoba 9 p Fifiisterra n Rottardflm Philidora 9 v Rott n Mana al Afi - madJ Philippia verm 10 v Srlracha n P Bukom-Mena Purmerend 9 op 360 m WNW Az » ren Sepia 9 op 210 m ZW Goa Tahama 9 op 90 m ONO Algiers Tamara 10 te Beira verwacht Vasum 9 v Rotterdam te Bougia Viana 9 op 265 m ZW Cochin Videna 6 v Tabangao te MIri Vitrea 9 op 100 m ZZVi / Accra 19 ta Thameshaven verwacht VIvtpara p 9 Ouessant n Cursca * Zafra P 9 Malta n Tmnmera ZaHa 9 In Suezkanaat n Port Sattf Zeesleepyaait Qaldarland mat HAM 909 p 9 WIoMI Anlillo Arbai Arclii fc ' 1 ' "'"»• " Tel Aviv CJ;''!'S 5 ' 50 m ZO Guardafui fi '„^ OP 160 m Z2W Ouessant Ark.Mvi „*'¦ Matapan n Antwerpen ««« Idyk 10 V Guaymas te Mazatlan A^hl '"' * l ^ Liverpool n Avonmouth Arn V " *"' S ' te Rotterdam Arneb ^ *' S."9 780"m'WN«"K.°ap Verd iS ^}^ \ oarrynead t » Lo a '^ ' Manchester n ^ iZ\l ^ " Glasgow n P Churchril At 3«,;l />°"^^" te Rotterdam AHa IA ' ^ ^^ Demerara ftudLll o " A"]sterdam te Rotterdam AudLv ^ V Rochester te Maassluis Avanti i°^^"na 8 v Bremen n Axel 7 ^ V StetMn n Ballina "" 7 V Belfast te Swansea Cs v "^??* Leer Bihvio \ Tfi9""iouth n Spezli "«^ P 10 Kiel n Stock ' V Barryhead t » Londen EN-GAS S 13 SEPTEMBER ïedes 190 D 1961 W 1800 1964-^965 W Coupé 1962 W LSL 1962-63-64-65 1100 1961 s Zaterdags geopend ^^ S^^T ' elefoon 713457-713625 al Melchior Treublaan 11 en 13 hoek Eykmanlaan op twee WOONHUIZEN aan neutenseweg 218 en 320 huizen leeg te aanvaar - Telef 03438 - 3209 1 onderhouden WOONHUIS Ie Vleutenseweg Bouwjaar 1930 Bev suite keuken n achterom voorts 2 grote kleine slaapkamer badka m zolder Okt leeg te aan en Koopsom ƒ 56.000 k.k i'erstrekt H RUksen jr laar taxateur Rembrandt 46 Utrecht Telef 1 4621 NHUIS aan de Buys Bal jat leeg te aanvaarden 9 kamers en grote zolder,lenhuis verhuurd v ƒ 1164 ïar Koopsom ƒ 47.500 k.k.verstrekt H Rijksen Jr laar taxateur Rembrandt 46 Utrecht Telef 1 4621 INHUIS aan de Vosstraat e aanvaarden Bev 3 ka keuken en zolder Bene is verhuurd voor plm ƒ 470 aar Koopsom ƒ 13.500 k.k • erstrekt H Rijksen jr aar taxateur Rembrandt 46 Utrecht Telef 14621 e 4-KAIWERFLAT 3e te jovenste woonlaag Vrij uit Leeg te aanvaarden Koop f 35.000 Inl verstrekt H n jr makelaar-taxateur randtkade 46 Utrecht Tel me ÉÉNGEZINSWONING schoten bev huiskamer 3 amers enz Voor - en ach 1 Spoedig leeg Koopsom 10 k.k Vrije vestiging Inl.ekt H Rijksen jr Rem ikade 46 Utrecht Telef ÏËRFLAT op het Kanalen Binnenkort te betrekken ikt voor alleenstaanden of lar Koop.som ƒ 32.500 k.k erstrekt H Rijksen jr aar taxateur Rembrandt 16 Utrecht Telef 1 4621 ^ NHUIS aan de Singelstr e aanvaarden Bev suite lertje keuken grote zol let 1 slaapkamers Bene s verhuurd voor ƒ 686 per Koopsom voor het geheel 0 Hoge hypotheek be aar Inl verstrekt H Rt1k makelaar-taxateur Rem ikade 46 Utrecht Telef op gevr door part leeg ide WONING tevens enige ingspercelen in Utrecht of ing Br n o 1-8257 bur U ^ GENRAAD makelaars en gegevens van aanoie vindt u In onze etalage ¦ jin esingel 14 Utrecht GGINGSHUIZEN gevr grote als kleine objec ok afzonderlijke percelen met vermelding huurop ten ligging en koopsom Makelaardij Nic Rijksen roiiwenslngel 53 Utrecnt 5013 ___—- op op Hoograven PAND rote winkelruimte woon jakhuis en tuin Inlichtin chonauwenslngel 16 1 " e - a 18 uur jp in de Vechtstreek rui - moderne 4-KAMERil-A / • rit te aanv Kooppr'JS k.k Br no 1-8328 bur jGI.\U 3 burgerwoonliu' n de Balistraat huuropor iü per jaar In zeer goeoe Koopsom ƒ 16.300 l bene 1 bovenlmis aan de Goeot huuropbrenfist ƒ 977.60 pe ' koopsom ƒ 9.700 2 arbei ningen aan de Hoogstraai brengst ƒ 728 per J'af "- J ^' ede St Koopsom ƒ W.OM r en bovenhuizen aan "« ¦ Istraat huuropbrengsi 40 per jaar VTüHPffff II Makelaardij NIc B.'* ' illvrouwensingel 63 u »- 130 - 15013 ËNZAAK mét vvoonruim p gevr zonder ruil ^ J ' Woning het belang Graag br no 1-8337 bur In Leerdam plm 15 rn '" idenrijn op P""}?„l'|ïï moderne WIDDÊ '^ SWONING bev beneden rs keuken enz boven kamers douche en grote tuin voor en achter mei berging Begin nov f _-- aanvaarden Vrije vesti Donga Prinses irene - Leerdara Telef 03451 et op zon dag __^— i/OLG KLEINTJES PAGINA 30 ¦ feuilleton - e wind kan niet lezen - Door Richard Mason - 44 We gingen ook rijden Er waren mooie pony's glan zend en sterk en zo vast ter been als men dat in dit stoere land kon verwachten De twee meisjes tien en twaalf jaar oud gingen er zonder angst mee om Sinds ze konden lopen waren ze ieder jaar hier ge weest ze hadden de vrijheid genoten en ze kenden de dieren even goed als de inlanders en de bomen en de valleien en de bergtoppen en er was niets dat hen bang maakte of afschrikte Als ze een hele nacht aan het dwalen zouden zijn en ergens strandden dan zou den ze zich met de ervarenheid van bosbewoners volko men uit de moeilijkheden hebben gered — en boven dien hadden ze als kinderen van het Westen een ab soluut gemis aan bijgelovigheid Ze leerden ons paardrijden of liever gezegd ze lieten mij rustig aan mijn lot over en gaven me alleen zo eens af en toe - aanwijzing maar ze draaiden voortdu rend mét hun pony's om Sabby heen en onderwezen haar met ernstige vrijze gezichtjes en ze gebruikten technische termen waar ze niets van verstond Als ze hen dan verbijsterd aankeek waren ze even geduldig met haar als hun eigen onderwijzeres op school en ze legden het haar in eenvoudige woorden uit waarbij ze elkander steeds hielpen aJs waren ze zelf zo oud als de bergen achter hen en praatten ze tegen een kitjd Sabby knikte maar ijverig en leek inderdaad een kind veel meer dan de twee anderen Niet zo hard aan teugel trekken deze keer " zei Sabby Als ze een beetje van streek was raakte altijd haar Engels in de war Ik zal dit keer niet zo hard aan de teugel trek ken " verbeterden de meisjes in koor met een afkeu rende ' blik op mij omdat Sabby hun had verteld dat ik nooit de moeite nam haar Engels te verbeteren om die reden hadden ze zich dadelijk vol ernst met die taak belast 0 hemel " zei Sabby ik zal nooit Ieren Deze pony is erg boos op me omdat ik zo dom ben " „ Hij is dol op je " zei een van de meisjes Denk je dat heus " „ Natuurlijk Hij vind je erg lief net als wij " Van de plaats waar ik was kon ik haar gezicht niet van kleur zien veranderen maar ik wist dat Sabby bloos de „ Maar je moet hem niet laten denken dat je hem niet aan kunt want dan probeert hij zich aan te stel len Je moet net doen alsof je heel wat van paarden afweet " Hoe dan net doen " Je moet geluiden tegen hem maken " Sabby maakte een schuchter klokkend geluidje en zei Kom dan lieve pony " Ik wilde van verrukking lachen omdat ze het zo aar dig zei terwijl ze de pony helemaal niet lief vond nu ze er bovenop zat IMaar Margaret de oudste wierp me een vlugge waarschuwende blik toe en Jennifer liet Sabby zonder een spier te vertrekken haar hoge goedkeuring blijken Natuurlijk was hun psychologie fout loos en binnen een half uur reed Sabby met een ge lukkig gezicht op een draf je rond steeds herhalend Lieve pony " want ze begon nu werkelijk van hem te houden Toen verklaarden de meisjes die altijd op hetzelfde ogenblik dezelfde ideeën hadden dat het tijd was om ermee op te houden Toe " zei Sabby „ toe mag ik nog wat blijven rijden " Nee " zei Margaret Voor vandaag is het genoeg geweest " Zou ik dan vanmiddag een poosje op pony mogen rijden " „ Op de pony Nee niet eerder dan morgen " Advertentie Advertentie UYGKS HOORT ERBIJ WATERDICHTE BADKAMERKACHEL f43.50 Batu 10 V Antw te Amsterdam Sawean 9 oD 200 m WNW Kaap 5t Vincent Bellatrix 10 v Bordeaux Bengalen 8 v Mens te Penant Bengkalis 9 op 400 m NW Azoren Berlcelborg 7 v Kotka te Sheerness BerltelslTOom 9 te Amsterdam Berkhout p 9 Ouessant n KemI Bern 9 v Vlisstngen n Belfast Bernina verm 10 v tisabon naar Morina di Carrara Beta 9 v Avonmouth n 7 Biak 10 V Pasajes te Bordeaux Bianca 7 v Avonmouth n Liverpool Billiton 10 V Rotterdam te Amst Blitar 9 v Durban n Waivisbast Boisseuatn 9 op 780 m NO Olego Garcia Bonaire S te Ardrossan Bontekoe 9 v Vlaardingen n Boston Borelly 8 v Rott te Dalsbruk Bosco p 10 Westhrnder n Manchester Bothniaborg 10 v fsjorvi'ich t « Antvtf Bram 10 v Londen te Antwerpen Breda 10 v Antwerpen te Amsterdam Bt^eehees 9 od 150 m ZW Ouessan * Bree Helle 6 te Leixoes Brcezand p 9 Svioe n Amsterdam Bresam 10 v Dordt n Livorno Calamares 9 op 300 m O Charleston n Bowden Calchas 10 v Antwerpen te Amst Camphuys p 10 Masirah n Mukalia Caiasso p 10 Ouessant n La Corune Carebeka-2 9 te Kopenhagen Carebeka 3 p Start Pomt n Cork Carmen 10 180 m O Aberdeen n Karlstad ' Carnissesingel 8 te Par Cartago p 9 San Francisco Caleli p 10 Lowestoft n Belfast Caivi 7 V Londen n Dublin Celebes p 9 Beachy Head n Marsefile Ceres 9 v Amsterdam n Bremen Coenraad K 8 te Lapaiuoto Coeta 7 v Liverpool te Bilbao Colytto 9 OP 600 m ZO Kaap Race Concepcion 9 v Antw te Rotterdam Confid 7 V Rotterdam te - Londen Cornelia 6 1 9 v Rott n Runcorn Cornelia B 2 13 te LIvorir Cornelia B-3 9 420 m WZW Azoren Cornelia B-4 9 v P Cortez naar Barbados Corn Broere p 9 Hirsthals n Grange mouth Corona 8 v Gdansk te Londen Oa Costa 10 v RoM n Goolc Daphnis p 9 Ouessant n Antwerpen Deborah 7 v Amsterdam te Londen Delfziil 9 V Delfzijl te Leer Democraat 7 v Rotterdam te Londen Deo Gloria 9 te Leixoes Diana V 10 v Norwich te Rotterdam Diannel p 9 Vllssingen n Londen Diligentia 11 te Liverpool Dina 7 v Londen te GranqemÖuTh Oinah 10 v Koping te Zwündrecht Oinkelstroom 9 v Londen te Amst Dinteldyk 9 te San Francico Diogenes 10 v Callao te iPsco Dollard p 8 Lizard n Dublin Dolores p 9 Fecamp n Dumkerken Dongedyk 9 175 m ZZO Tehuanteoec Dordrecht 9 op 140 m NW Inagua Douwe S 9 V Stockholm n Draco p 10 Kaap St Vincent naar Rotterdam Duurt 2 7 V Rotterdam te Liverpool EaglB 10 V Yarmouth t « Rottardam Eddystone p 8 Lizard n Aarhuu » Eemland p 9 Wight n Tenerlfe Ecms 6 V Boston n Wilhelmshaven Ecmshorn 7 v Londen n St Valery Eemsmond 10 v Vlaardingen n Bos - ton Eenhoorn 9 v Salontkl n Izmir Egbert Wagenborg p 9 Kiel Els Teekman 10 te Ijmuiden Emerald Isle 9 te Antwerpen Emmy S 6 v Kopervik n Rotlerdam Engelina Broere 10 te Antwerpen Eos 9 V Patras n Piraeus Erasmussinqcl p 9 Dover n St Louls du Rhone Erebus 9 v Huil te Wismar Eumaeus 5 v Scmarang n Surabaja Export 2 8 V Rotterdam te Londen Fambo 12 te Lissabon verwacht Favoriet 8 v Pasajes te Liverpool Fedala 8 v Belfast te Dublin Fem 9 v IJmuiden te Heroye Finiandia p 9 Kiel n Kotka Fiona p 7 Lizard n Fivelstad 10 ta Par Flevoland 9 v Goole te Harlfngen Fluvius 13 te Amsterdam verwacht Fokke de Jong p 9 Finisterre Forel 5 v Rotterdam te Kartskrona Forto 9 V Itzehoe n Delfzijl Fram 6 v Loeiden te Gothenburg Frans BÖhmér 9 v Genua n San Fellu - Frans van Seümeren p 9 Kiel Frans W 9 v Scheveningen te 1fa ^ mouth Frema 8 v Norwich re Londen Friesland S5M 8 te Huelva 700 m ZZO Kaap Gaasterland SSM 11 te Ron Garoet 9 op 240 m ZO Muscar Gazelle 10 v Boston ta Zaandam Goa M 10 V Immingham n SheernesK Geesistar 9 op 295 m N Azoren Geeststroom 9 v Boston n Ostende Gerry S 10 v Rott te Amsterdam Geziens Henderiha p 10 Landsena mo n Bilbao Globe 7 V MIddlesbro te Huil Gorredyk 10 v Savannah n Havre Gouweborg 6 v inkoo n Colchester Gratia 8 v IJmulden te Kotka Graveland 10 v Hamburg te Bremen Gre 7 v Exeter te Littlehampton Grebbedyk 9 v Hamburg te Antw Gronitas 10 v Yarmouth te Antw Giotedyk 9 te Port Everglades Guineekust 9 210 m ZW K Lopez Emden te Vlasrdingen 9 te Mantyluoto Hagno 10 te Las Palmas Harlingen 7 te Weston PoIn > Harma 10 te Delfzijl Hathor 9 V Lissabon n Malta Hebe Nobel 9 te Vlissingen Hecto 7 V Liverpool te Runcorn Hector 9 V Amsterdam te Rotterdam Heemskerk 9 op 100 m O Barcelona Heerengracht 10 te Londen Hendrik B 10 v Harlingen n Kalmar Henrica Thekla p 7 Lizard Hermes H 9 nog op rede Seville Herta 10 V IJmuiden n immingham Hibiscus 6 te New York Holendrechl 9 845 m ZO Rio Janeiro Hollands Burcht 9 op 100 m W Landsend Hollands Olep 9 v Longbeach n San Francisco Hollands Ouln p 9 Mlquelon Hoogkerk p 9 Carthagena n Cadli Hoogland 9 v Stettin ta Velen Hoogvlial 9 v Par t * Rotterdtun 
3J ZATERDAG 11 SEFTEJUBEB 196S DTBECHTSCH NIEUWSBïJi jTBECHTSCH NIEÜWSBLAI EMIGRATIEPLANNEN WIJ re gelen uw passage snel en vak Icundlg Komt u eens vrijblijvend kennismaken Reis en passage bureau Van Nimwegen Utrecht Voorstraat 88 90 t.o Boothstraat Tel 23121 - 12497 en Zeist Ie Hogeweg 24 tel 03404 - 17700 TE HUUR GEVRAAGD LOKHORST AUTO'S N.V RIJKSWEG • NAARDEN TEL 02959 - 11S51 3 LIJNEN ledere dag wisselende voorraad in Nederlands grootste showroom LID SEGA B0VA6 GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UIT 350 WAGENS KLEI » ot 15 woorden ƒ 2.25 el Te huur gevr SIGARENZAAK met woonruimte gevr zonder ruil in Utrecht Woning ' t be langrijkst Graag br no 1-8329 bur UN Op ons mod kantoor is plaats voor een jonge KANTOORBE DIENDE mnl of vrl Uitste kend salaris vergoeding van reisgeld Groenwoudt's Super markt N.V Voorheuvel 9-13 Zeist tel 03404 - 15616 A.s artsenechtpaar zoekt WOON RUIMTE met kookgelegenh per 15 nov of 1 dec Br no 1 8153 bur UN VERVOLG VAN PAGINA 30 Grote KAMER in het centrum of Wilhelminapark Drs E G Balcker v d Mondestr 94 bis TRIUMPH VITESSE ' 6S met overdrive 7.000 OPEL KADETT siaiioncar ' 65 S.000 km 5.500 M.G 1100 ' 64 7.000 MERCEDES 190 ' 64/'65 7.800 km 10.500 PEUGEOT 404 FAMILIALE ' 64 7.500 VOLKSWAGEN 1200 Kormann Ohia Cabriolet ' 64 18.000 km 6.750 MERCURY COMET ' 64 10.000 OLDSMOBILE sportcoupé ' 63 10.000 BUICK ELECTRA cabriolet ' 62 9.500 FORD FALCON FUTURA ' 62 6.250 AUSTIN WESTMINSTER ' 64 30.000 km 9.000 OPEL KAPITXN ' 64/'65 9.500 PEUGEOT Injection ' 64 7.500 FIAT 1800 ' 64 7.500 JAGUARS MARK IX ' 59 ' 60 3.500 4.000 FIAT 2300 ' 63 ALFA ROMEO ' 63 Giulia Ti ALFA ROMEO SPRINT VELOCE ' 61 B.M.W 700 ' 64 30.000 km 4.350 B.M.W 1500 ' 63 BORGWARD 2300 ' 60 BUICK COMPACT ' 63 9 CHEVROLETS ' 59 ' 60 ' 62 ' 63 ' 64 3.500 GB Galeries Modemes vraagt voor spoedige indiensttreding MEDEWERKERS(STERS voor de supermarkt en buffetbedien den vrl Aanmelden maandag tra vrijdag van 10-12 en 14-16 uur bij het ^ Personeelsbureau 4e etage Oudegracht 85 Utrecht Urgentie-geval Dré van Berkel edelsmid vraagt dringend naar WERKGELEGENHEID Telef 37024 of br no 1-8180 bur UN Vianen Klein WINKELHUIS te koop aangeb waarin gevestigd sigarenzaak Gesch voor klein gezin Huuropzegging moet met de huurder worden geregeld A A W Winkelaar Voorstraat 105 Vianen telef 03473-410 PERSONEEL GEVR Voor onze speciaalzaak vragen ivii VERKOOPSTERS en veran lernaaisters Modehuls BBtimer « lachtegaalstraat 74 telef 10220 Aanm van 10-1 en 2-6 uur Modehuls l'Innovatlon Biltstraat S Utrecht tel 111.36 vraagt Joor haar atelier STIKSTERS jiipsters hand - en pompvverk - ter Dienstpi off tandarts zond kind zoekt voor tijdelijk gem of on gemeub ETAGE in Utrecht of omg Br en prijsopg no 1-8183 bur UN GB Galeries Modernes vraagt voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS en leerltng verkoopsters voor diverse afde lingen Aanmelden maandag t m vrijdag van 10-12 en 14rl6 uur bij het Personeelsbureau 4e etage Oudegracht 85 Utrecht Tuindorp HERENHUIS met cv Dir leeg te aanv Bevat suite vestibule gang keuken 3 si kam balcon badkam en rui me zolder Koopsom ƒ 60.000 Te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 11 tel 030 16086 of 03404-14682 Gevr ZIT-SLAAPKAMERTJE liefst met koffie zetten plm f 60 p mnd Br no 1-8185 bur UN Gevr wegens verhuizing door drie 3e jaars meisjes-studenten een ETAGE of voor ieder een zit-slaapkam of zit - en sl.kam Met kookgelegenh of gebr van keuken en tel Br no R 1047 Beljers Adv Bur Wed 5-7 Student zoekt KAMER of etage in centr Br no 1-8268 bur UN wil hebben plaats voor handl ee JONGEMANNEN voor fa jrlekswerk Zi ] die gevoel heb en voor machines genieten deïoorkeur Warendorf Papier O Gracht 334 ^ N.V Nasfa Schroevenfabriek Steenovenweg 1 Utrecht vraagt ONGESCHOOLDEN ' Beloning volgens cab grootmetaal plus prestatiebeloning Aanmelden da gelijks van 9 tot 17 uur behalve ' s zaterdags Tuinwijk HOEKHUIS met dub bele garage of werkplaats Bev woon zitkam serre gang keu ken 3 sl.kam groot balkon douche en berging Dir l*g te aanv Vraagprijs ƒ 60.000 Te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstr 11 telef 030 16086 of 03404-14682 De N.V Draadindustrie Neer andla Verlengde Hoogravense tveg 71 Utrecht vraagt voor laar afdeling Draadnagelmake - i ] MACHINESTELLERS en zij lie daarvoor wensen te worden ingeleid Ploeg 1 van 7-16.30 uur ploeg 2 van 16.30-2.00 uur Des aterdags vrij Goed loon Gra is werkkleding Gunstige kolen • egeling Mondelinge soil worden aame ingewacht aan bovenge loemd adres HULP in de HUISHOUDING ge vraagd in modem zonnig huis met klein gezin 3 volw pers 5 ochtenden per week Van Tus senbroek Utrechtseweg 387 d i 500 m voorbij de Itazeme tegen over garage Buitenweg Telefoon 61162 A.s echtpaar zoekt ongemeub KAMERS met keuken of etage Utrecht of omg Mej W Rijn ders Cervanteslaan 36-1 Utrecht BURGERWOONHUIS aan de L Lauwerstr vlak bij de z-.g Hol Dir leeg Bevat 2 kam keu ken closet grote beschoten zol der met kam Koopsom ƒ 14.000 Te bevr bij S P Caarls ' Bur Actief Duifstr 11 tel 030-16086 of 03404-14682 Gevr in Utrecht of omg ETA GE of 2 kam met gebr van keuken Br no 1-8279 bur UN Wij vragen een nette BROOD BAKKER aan wie wij een wo ning kunnen aanbieden Hoog loon 5 daagse werkweek pret tige werkkring Aanmelden tel 010 —¦ 251678 Te huur gevr AUTOBOX-GA RAGE of schuur in Utrecht of omtrek Diezestr 5  aace voor en achter grote uin Gevr groter huis of flat " r no 1-8500 bur UN Gevraagd 2 nette awerksters voor het schoonhouden van kan toren te Utrecht-centrum Werk tijden van 6.30-8.30 ' s morgens Loon ƒ 2,20 per uur tel 42010 PIANO orgel viool cello speel doos en andere muzieldnstru menten gevr Br met prijsopg no 1-8501 bur UN Dame huishoudster secretares se ruim m.l zoekt passende WERKKRING woonruimte ge wenst Br no 1-8295 bur UN BOEKEN oude moderne we tenschappelijke Goede romans literatuur kunst geschiedenis biologie topografie occultisme wetensch pocketbooks Koopt „ Curio " Voorstraat 65 telef Welk MEISJE of Jonge vrouw vanaf 18 jaar kan of wil ons Jeugdcentrum 5 ochtenden of middagen schoonhouden Sinjo centrum Nieuwe Gracht 5Ö Ütr Tel 20535 Meisje b.z.a als OPPAS bij kinderen en lichte huish bezigh voor de morgenuren of ' s mid dags Br no 3-773 Bijkantoor UN 2e Dorpsstr 36 Zeist JEN HAAG—UTRECHT of om geving Riante Ie portieketage jrote suite plm 11.40 m 2 ruï ne slaapkamers vaste wasta el W.W ruime betegelde dou hecel groot balkon 2 ADMINISTRATEUR oud-insp der belastingen belast zich met administraties controle en be lastingzaken Br no 1-8041 bur UN of telef 27326 METSELAAR - TEGELZETTER vraagt werk voor de avonduren Br no 1-8174 bur UN Gevraagd vrl boekhoudkundige KRACHT die volledig op de hoogte is van loonadministratie leeftijd 25 55 Jaar Werktijden van 9 tot 15 uur tel 34023 langeb ruime 5-kamer PAR PERREFLAT huur ƒ 90 p mnd i^Cevr heel huis of flat minstens _ kamers event centr verw Telef 44169 Electr.-techn installatiebureau vraagt leerling MONTEUR v opleiding in algemene electro - en regeltechniek - LTS of vglo oplei-ding gewenst Br no 1-8294 bur UN B.z.a ervaren BANKWERKER LASSER elektr en autogeen voor werk in binnep - of biiiten land Gevr woonruiinte Br no 1-8100 bur UN fiangeb Swammerdamstraat ïerlefelijk BENEDENHUIS 3 ka ners keuken tuin enz Lage luur Gevr grotere woning ho le huur geen bezwaar Br no - 8280 b ur UN » angeb Utrecht-Noord BENE pi'.NHUIS 3 kamers keuken turn met schuur huur plm ƒ 60 P i281 bur UN ftangeb Engelse kamer 2 grote ¦ ilaapkamers grote plaats en ™' poort naast woning Gevr ONING omgev Rivierenwijk WilKstraat 15 Wegens opheffing Aangeb mo dern WEMKELHUIS met woning oc.'itaande uit een kamer moder ne keuken en 3 slaapkamers het IS gimstlg gelegen In een der joofdstraten omgeving Sehouw Durg Lage huur in ruil voor heel huis of benedenhuis met 3 slaapkamers Br no 1-8389 bur Allroimd SCHILDER zoekt voor de komende maanden binnenwerk geheel vrljbl prijsopgave Vak werk gegarandeerd van ouds be kend Th Klunderd Korenbloem straat 52 All-round ETALEUR heeft nog enige avonden beschikbaar Br no 1-8493 bur UN PRAKTIJK-ASS met diploma zoekt per 1 nov andere werk kring voorkeur specialist plm 2 jaar ervaring Liefst Utrecht en omgeving Telef 02950 - 49764 of br no 1-8486 bur UN Voor al uw ONDERHOUDS WERK timmer en metselwerk.Vrijblijvend prijsopgave FirmaVan Oort tel 712673 Knip dit uit Laat ons nu uw meu bels vakkundig BEKLEDEN ook trappen en vloerbedekking Al les tegen concurrentleprljzen Zend briefkaart R Jonker Brem straat 44 Voor OUDE METALEN en afval produkten betalen wij u extra hoge prijs Fa J van Buuren en Zonen Groot - en kleinhandel Krommerijnstr 2 hoek Note bomenlaan tel 15391 APELDOORN—UTRECHT Aan geboden 4 kamerfIat Gevr flat " Lt ""^ in Utrecht Koning Lode oJ7g!"2ol | Apeldoorn Telef &'' ïfi'Si''-,r,''^"S«'">1en gezellig ï ™ HUISJE bij centrum Gevr Zll h "'^ ">«* tuin - Hoge huur 8<^n bezwaar Br no 1-8325 bur Gevraagd net WINKELPERSO NEEL en Ie bediende Aanmel den Levensmiddelenbedrijf van Bljnkershoeklaan 405 Utrecht Kanaleneiland tel 35156 of Han delstraat 67 Utrecht tel 31669 JOOP DE LOR Erkend hande laar in gebruikte partijen en on geregelde goederen enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en inboedels ook van emigranten Zolder - kelder en winkeloprui mingen machines gereedschap pen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr 40 tel 25627 Heeft u een VERBOUWING met stucadoorwerk Stelt u zich dan in verbinding met br onder no 1-8249 bur UN „ ACCURAAT " „ Accuraat " Be stel en alhaaldlenst voor stad en land Vertrouwensdiensten met luxe en bestelwagens Voor alle expeditie van Ieders bedrijf het meest aangewezen adres Verhuizingen worden met grote accuratesse en met zeer veel zorg uitgevoerd eventueel ook met retourvracht Kortom Utrechts meest aanbevolen Ex peditiebedrijf is en blijft „ Accu raat " Van Swindenstraat 57 tel 713831 Bestelhuls en opslagplaats Vrouwjuttenstraat 23 tel 11430 Utrecht Gevr BOEKHOUDER voor 3 of 5 dagen van 9 tot half 5 goed loon Spoed Tel 27718 Amrf ^^'^ J "^' ni HERENHUIS ^ msterd straatweg bij de tun S ' rf Y - 5 «^' huls met tuin op in = f i^'^^Jk Utrecht of naaste omgeving Br no 1-8155 bur hf^^M ^»"/^^."' postbus 2168 Mrecht Maakt uw WONING fit.h,.n "^'^' yi^ Aanvragen voor v " S """*^' P°^t==e8el ƒ 0.18 toe - Verdien thuis ƒ 10 tot ƒ 50 per week extra Vele mogelökheden Vraagt inlichtingen aan Hollan dia postbus UN 14 Lemmer BLADMUZIEK literatuur ma nuscripten Muziekantiquariaat Joachimsthal Nobelstraat 29 Utrecht Tel 0301-25874 Tinindustrie Kleinkunst " Van Musschenbroekstraat 47 vraagt HULPPERSONEEL voor het kleuren van tin en andere werk zaamheden Aanm dagelijks tel 030 - 17171 Te koop gevr SCOOTER of mo torrijwiel moet weinig gelopen hebben Br no 1-8195 bur UN Te koop gevr koperen pape gaalen-KOOI Aanb gaame tel 030 34767 Voor uitzending FREE-LANCE STENO TYPISTES adminlstr krachten Ook gehuwden „ Za ken Service " Oude Gracht 276 telef 17377 LESSEN PERSONEEL GEVR Wie heeft voor mij een rood KATERTJE plm 2 mnd oud Telef 34104 Utrecht iiiL ™,?''''''^^ m Kadett en Cor Sonon ^^»"^*^* "«' examen bij te 114 eie^"2fo5'gU «- Adelaarstraat fX^lAÜTÖRIJLESSEN naar ie„°Ss<^ool L G Been Les Klaiï nieuwe Taunus 12M Le fcS^-K ^^ bis Utrecht Tel lf W5162 b.g.g 25780 TL,?1 uw RIJBEWIJZEN naar |,™"^ Js<;hool Ben Boele Kanaal t ^ at 254 bis telef 32633 loor goede AUTORIJLESSEN fci & ^- Saenredamstraat 42 i •;>;•< ^" 29982 10 rijlessen ¦__ w ^ V.W en Fiat 600 tjJIAC RIJSCHOOL Rekord tett v *^ Opel Rekord en Ka Ir^--J,espa scooter Theorie m K°f9tlefllms VAMOR erkend th ^ elstr 48b tel 15729 i?J''^?vf'''^9H00L Barbara Voor levnÜ '!?™'^'^™- Vamor gedlpl Sf^tf ""' rlj examen bij te éi"(™37 Kanaalstr ^°^' Utrecht ¦ n'Jo ^* ^ oor ACCORDEON = rettSr '^*^^ n Ook aan huis iufes "^ Oiode Billijke con - ifeJ^Koede rijlessen naar auto pschooi CAROLIEN Wij lessen Ket Wo ^"* materiaal theorie ftSota,?'*'!P''°^^<='or Gedlpl in Ie t^m ' Y ™ Gaal Kruisweg g-Ü^re cht Telef 16677 Ic^e'^u!'t^t^no en alg prakti reïh„,,r *°™''™ nis Verkoop en les nïï „ l ^'^ kofferschrljfraachi ^ eg^'ï^hts Typebureau Meent - ofn ^ 1,5 '^'= Meern J P 1262 hV "^ A Utrecht telefoon Jf!i.£:£:8^03406-2039 feM°5?JSCHOOL Meijnen Er itraat % nliPl Jn^tr Querldo - Voor onze machinale breierlj zoe ken wij enige MNL KRACHTENniet jonger dan 20 j Hoog loon.Prettig zelfst werk Aanm van 8 5 uur Cyane Ternatestr 17 Utrecht telef 030-36441 Handig MEISJE gevr voor de winkel Banketbakkerij Schouten Biltstraat 28 POSTZEGELS Postzegelverza melingen brieven archieven ge vraagd door particulier Hoge prijzen Telef 35452 Br no 1-8350 bur UN Voor onze afd boekhouding zoe ken wij een jongedame of jonge man die in staat is na ' n gron dige inwerkperiode de BOEK HOUDIN(3 te verzorgen Prak tijkdiploma Boekhouden of stude rend daarvoor geeft voorkeur Salaris nader overeen te komen Soil aan Dir Nomot Nieuwe Gracht 155 Utrecht telef 11434 Gevr een LEERLINC3 VER-KOOPSTER plm 16 jaar Mai son de Luxe Choorstraat 6 te Utrecht Aanm liefst na 6 uur Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen hebben wij mooie ZALEN beschikbaar tot plm 350 personen Nieuwe Gracht 49 telef 1030 of 11221 Huiswerkinstituut zoekt voor di rect MEDEWERKER voor de wis - en natuurkunde voor plm 10 uur per week Br no 1-8409 bur UN KAPSTER gevr Goed kunnende permanenten en watergolven 5 of 3 dagen en leerling goed permanent zetten Valkenburg Damstraat 51 Te huur aangeb mooie gemeub 5-pers BUNGALOW comforta bel ingericht aan de Linge nabij Leerdam Br no 1-8248 bur UN of telef 070 - 983043 Verzekeringsmaatschappij zoekt VERTEGENWOORDIGERS voor oost-Utrecht en Overvecht Aan melden maandag tel 030 - 11233 JONGEN gevr leefüjd 15-16 Jr Aanm ' s avonds na 8 uur Nwe Koekoekstraat 82 Te huur vrij grote lichte KAMER stook - en kookgelegenheid warm en koud water en douche huur ƒ 95 per maand Br no 1-8181 bur UN HH KAPPERS Voor de zater dagen gevr een herenkapper modem werk gewenst Br met verlangd salaris no 1-8412 bur UN _ t Gevr Ie KAPSTER korte werk tijd Salon Siteur Oude Gracht 378 bij Twljnstraat Telef 11228 Te huur aangeb te Maarssen grote ongemeub ZIT-SLAAPKA MER nieuwbouw Br no 1-8292 bur UN Gevr flinke WERKSTER voor enkele ochtenden per week ƒ 2.50 per uur Telef 15143 na 7 uur Voor haar expeditie afd vraagt boekhandel Van Rossum Achter het Stedhuis Utrecht een nette MEDEWERKER De te verrich ten werkzaamheden omvatten Inpakken en postklaar maken v boeken alsmede bezorg\verk in de stad waartoe een bedrijfs brommer aanwezig is Zij die voor deze functie interesse heb ben kunnen zowel schriftelijk als mondeling solliciteren aan bovenstaand adres Gevr bij groothandel MAGA ZIJNBEDIENDE i.b.v rijbewijs Leeftijd 18 20 jaar Br no 1-8305 bur UN 2 gemeub KAMERS met mo derne keuken voor werkend echtpaar of 2 dames cv dou che Telef 03402 - 7563 Gevr ADM KRACHT voor loon administratie en correspondentie leeftijd 18 22 Jaar Br no 1-8417 bur UN Een DIENSTWONING aangeb aan nette broodbakker die btj ons wil komen werken tegen hoog loon 5-da*gse werkweek prettige werkkring Aanmelden 010 - 251678 Lunchroom Osteria vraagt een nette bekwame SERVEERSTER in vaste dienst boven de 18 Jaar Jaarbetrekking Aanm F C Dondersstraat 2 telef 20178 Service-station Briljantlaan vr nette BENZINEPOMPBEDIEN DE tel 29417 of 26632 Te huur gemeub ZIT-SLAAP KAMER met douche etc voor beschaafd heer Omgeving Bilt straat Br no 1-8466 Öbr UN Net Jong MEISJE gevraagd voor de hulshouding bij echtpaar van 9 4 uur zaterdags tot 1 uur Aan melden tel 82590 Hoograven Gestotf.-gemeub KAMER te huur voor studente of verpleegster Niet koken Esdoomstraat 31 KLEINTJES tof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl VERVOLG VAN PAGINA 28 Te koop 8 ha WEILAND en bos omg Leersum Ook in gedeel ten Voor dagrecreatie en paar desport ƒ 0,90 per m2 Bevr A H V d Berg Mgr v d We teringstr 2 Utrecht ONROERENDE GOEDEREN Te koop aangeb HEEL HUIS centrum 5 kamers keuken tuin kolenkelder en souterrain Vraag prijs ƒ 20.000 Hypotheek aanwe zig Gevr Idein liuurhuis bo venwoning Br no 1-8339 bur UN MIDDENSTANDSWONING teHoograven Indeling woon eet-kamer keuken toilet kelderkast,hal voor en aclitertuin 20 m)met cshuur en achterom Ie ver dieping 3 slaapkamers en dou che 2e verdieping zolder Bouw jaar 1957 Koopprijs f 5Q.000 In lichtingen fa Ben Drost en Zn.,Oude Gracht 355 bis Utrecht Telef 030 - 23521 Te koop voor liefhebber van wa tersport een perceeltje GROND m.et weekend huisje uniek gele gen aan de Linge in mooiste ge deelte van de Betuwe Inl telef 03457 343 Te koop in Beesd kort aan de Rijksweg Utrecht Den Bosch en rivier de Linge een grote oude BOERDERIJ met plm 1100 m2 tuin Voor alle doeleinden gesch Spoedig te aanv Vraagprijs ƒ 28.000 k.k Br no 2061 Bur Telegraaf Hilversum Te koop in Zeist een vrijstaand nieuw stenen TUINHUIS plm 200 m2 tuin Voor echtpaar zond kind of dame of heer alleen Dir te aanv.Vestigingsvergunning ge meente Zeist vereist Vraagprijs ƒ 17.500 k.k Br no 2062 bur Telegraaf Hilversum Odijk bij Utrecht - 3 km van station Driebergen te koop MID DENSTANDSWONING Helft van 2 onder één kap met garage bouwjar 1962 eigen grond ruime voor - en achtertuin douche 2 toilets hal 3 sl.-kam op 2de verdieping gelegenheid tot af werking geprojecteerde 4 sl.kam Geheel gestoff Dir leeg te aanv Koopsom ƒ 65.000 k.k Telefoon inl 03456 397 ' s avonds na 19.00 uur Te koop zeer goed onderhouden geriefelljke MIDDBNSTANDS WONING op goede stand in Utrecht-West met tuin en ach terom Blijvend vrij uitzicht Koopsom ƒ 42.B00 Binnenkort leeg te aanv Br no 1-8384 bur UN TE KOOP GEVRAAGD Gemoderniseerde WONING met tuin stenen schuur tk Bevatt o.m woon-eetkam betegelde keuken m stalen aanrecht toi let douchecel 2 flinke sl.kam en bergkamertje Binnenkort leeg Koopsom ƒ 33.500 k.k Makelaar dij NIc Rijksen Wlttevrouwen singel 53 Utrecht telef 15012 Te koop klein doch gunstiggelegen WINKELWOONHUIS inwinkelstraat binnenstad Voorveel doeleinden gesch Leeg teaanv Koopsom ƒ 42.500 Inlicht.:Makelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 Instelling vraagt groot PAND Minimaal 12 kamers Koopsom tot ƒ 150.000 Br no 1-8403 bur UN Te koop aangeb te Zeist WOON HUIS met grote tuin schuren en plaats voor garage waarvan de beneden yerdieping en slaap kamer met balcon dir ledig wordt opgeleverd Ind 2 grote kam en suite serre keuken iruime kelder ' w.c hall gang 3 sl.kam met badkam inge richt als keuken ruime zolder met 2 sl.kam Koopsom ƒ 47.000 k.k Br no 1-8431 bur UN AUTOMONTEURS weer plaats Wij hebben voor 2 vakbekwiame automonteurs voor revisie en onder houd heftrucks Ev buitendienst Alleen zij die geheel zelf standig alle voorkomende reparaties kunnen verrich ten gelieven te solliciteren Onze sociale voorzieningen zijn alom bekend door ra dio t.v en dagbladpers H van der Kreeft & Zonen machinehandel en heftruck verhuurbedrijf Nw Am sterdamlaan 11 13 Utrecht tel 80101 Bodegraven Barwoutswaarder BOUWTERREIN groot 875 m2 met landelijk uitzicht voor bun galow van ca 450 m3 De Rijks goedkeuring werd reeds in jan ' 64 aangevraagd Vraagprijs ƒ 30.000 k.k Bunnik de helft van dubbel woonhuis met gara ge woon eetkam 3 sl.kam dou checel zolder met mogelijkheid voor kamer In prima staat van onderhoud Spoedig te aanv Pr n.o.t.k Voorts voor Zeist en Omstreken div bungalows vil la's middenst won winkelpan den verzorgingsfiats bouwter reinen Inl Makelaar en taxa teur A G Kok Bouw - en Wo ningbur Eigen Haard " 2de Dorpsstr 37 Zeist tel 03404r 13528 b.g.g 17200 Riante BUNGALOW aan de hoofdweg Arnhem — Renkum Te koop aangeb in de gem Ren kum aan de Utrechtseweg een goed gebouwde bungalow met ca 1800 cA fraaie Eng tuin en bosterrein bev grote zonnige woonkam 3 sl.kam badkam keuken bijkeuken C.V.-oliestook garage voor 2 auto's enz enz In de achtertuin een apart staand logeerhuis bev woonkam 2 sl.kam pantry verw doucher enz gesch voor alle doeleinden Het geheel is nieuw en Ie klas gestoffeerd Dir leeg te aanv Koopsom ƒ 165.000 k.k Inl Ma kelaarskantoor Rijpstra Achter bergsestraatweg 4 Rhenen tel 08376 2169 of 01751-9367 WINKELWOONHUIS omgeving Tuinwijk ƒ 85.000 event voor belegging prijs n.o.t.k Huurop brengst ƒ 5200 p jaar Br no 1-8083 bur UN Soest Zuid Mod MIDDENWON Zeer gunstig gel bij natuur reserv en station Grote door zonkamer 7x4 m 3 sl.kam badkam en zolder Spoedig te aanv Vrije vestiging ƒ 58.000 Inl v Balen Wiiiibrordusstr 5 Soest telef 02955-3691 In Maarssen te koop van part mod EENGEZINSWONING pr ƒ 39.500 incl stoffering Dir leeg te aanv Br no 1-8156 bur UN Te koop op goede stand in Jut phaas fraai gelegen geriefelljke 3 KAM.-PARTERREFLAT ' 64 met douche en cv vrije vesti ging Te aanv 1 dec ' 65 Prijs incl gedeeltelijke stoff parket en vaste vloerbedekking ƒ 29.000 Hypotheek mogelijk tot ƒ 21.000 Br no 1-8099 bur UN TE HUUR AANGEBODEN Te koop op eerste stand tus sen Noorderbrug en Vaaltbmg beneden - en afzonderlijk boven huis BOVENHUIS geheel gemo derniseerd Huur benedenhuis ca ƒ 850 per jaar Boven of beneden direct leeg te aanvaarden Beno digd eigen kapitaal ca ƒ 10.000 Bevr G de Jong Weerdsingel OZ 79 bis telef 20220 Luxe HERENHUIZEN met cv badkam Event garage Prima stand Inl verstrekt Makelaar dij Nic Rijksen Wittevrouwen singel 53 Utrecht tel 030-15012 Ter overname aangeb mooiHOEK WINKELPAND met wo ning drukke stand voor alledoeleinden geschikt Woningruil.Br no 1-8212 bur UN Utrecht Kanaleneiland Peltlaan zonnig HOEKHUIS met garage Suite keuken met wit-metalen aanrecht veel tegelwerk 5 sl kam 3 vaste wastafels Dir leeg te aanv Inl Makelaars kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht tel 030-32247 Leeg te aanv WOONHUIZEN teUtrecht Vrij op naam Goethe laan ƒ 56.000 Van Swindenstraat ƒ 45.000 Inl Makelaarskant H.A Jansen Molièrelaan 36 Utr tel 030-32247 WOONHUIS grote woon-eetka mer 5 slaapkamers in overleg leeg te aanvaarden ƒ 69.000 In lichtingen makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht t^lef 030-32247 Uw thuis - en BIJVERDIENSTE in nieuwe banen Verzilver uw vrtie tijd Inl INCORA-44 te Nisjien Zoekt u BIJVERDIENSTE „ Plenty Work " Ja — 66k voor u Inl Bureau Cum-Laude " Postbus 113 Hilversum Jin Jersey Ind N.V Vrieslant laan 6 Kanaleneiland eindpunt mn 7 telef 82611 Wij vragen op onze moderne ateliers dames bovenkledlng enige STIKSTERS locksters knlpsters strijksters en handwerksters Ook gehuw de dames event halve dagen komen in aanmerking Onge schoolde krachten worden door ons vakkundig opgeleid op de verschillende eJdelingen Vakan tie kan geregeld worden Vrij blijvend kunt u Inlichtingen kra gen van 8.00-18.00 uur aan bo venstaand adres behalve zater - Voor ons atelier zoeken wij nog enige CONTROLEUSES van 1 5.30 uur Hoog loon Gehuwd geen bezwaar Aanm van 8-5 u Cyane Ternatestraat 17 Utrecht telef 36441 MODINETTES komt werken bij Richard Zegers U bent bij ons geen nummer want wij hebben maar een klein atelier Als u mooi werk kunt maken betalen wli graag een hoog loon Leer lingen en meer ervaren modinet tes kunnen zich melden event ook voor halve dagen en voor gehuwden bij Richard Zegers N.V Australiëlaan hoek van Rensselaeriaan te Utrecht Kan eiland tel 81831 ' s avonds na 19 uur Malakkastr 47 telefoon 37079 Gevr door grossier in automa teriaal en gereedschap aank BEDIENDE ter assistentie bij in - en verkoop wat kennis van deze branche strekt tot aanbe veling Een Jeugdige magazijn bediende ook voor boodschap pen telef 25658 Bij Van Ziji's Herenmodes kun nen nette meisjes worden gepl als MODINETTE en leerl modi-nette op modem overhemden-ate lier Prettige sfeer Vijfdaagse werkweek Alle inlichtingen bij het hoofdkantoor Biltstraat 22 a na 6 uur 22 a bis Telef 14886 Bureau Kantoorhulp Gevraagd FREE LANCE STENO-TYPIS TEN ponstypisten ander kan toorpersoneel mnl of vrl Door betaling bij ziekte en ongeval Al tijd werk veel aanvragen dus u kunt kiezen Bureau Kantoorhulp Schoolstraat 8 Utrecht Telef 12719 Gevr in een van onze zaken een gevorderde of aanlï KAP STER voor verdere opleiding wordt zorggedragen Salon Kraan ' t Goylaan 72 na 6 uur 72 I Utrecht Tel 80183 Gevraagd MAGAZIJNHULP Wij vragen voor ons atelier MODINETTES leerlingen zome de strijksters Pers aanmelding tussen 8.00 17.30 uur Fa Spek kels Prof Ritzema Beslaan 41 telefoon 710002 Het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd geen bezwaar Bekwaam HERENKAPPER ge vraagd J Bode Herderplein 25 telef 31186 na 6 uur Herder plein 7 Enige vaardigheid in bank werken geniet de voorkeur Soil dagelijks van 9-21 uur Joh van Eerden BILTSTRAAT 6—8 Gevraagd leerling DAMESKAP STER om opgeleid te worden in Ie klas salon Salon de Coif fure L C Kraan Biltstraat 103 Utrecht Tel 19051 naast Ozebi TELEFOON 16188 Gevraagd voor direct of later een DAGMEISJE van 9-5 uur in zakengezin m schoolgaande kin deren Mevr Bouman Nieuwe gracht 1 Utrecht Prettige werkkring aangeb te Bilthoven aan zelfst werkende DIENSTBODE in gezin met kleine kinderen Soestdljkseweg 123 noord tel 03402 - 4004 Bilt hoven Schoenhandel N J Lubbers Koekoekstraat 75 Utrecht vraagt ' n aankomend VERKOOPSTER Kennis van het vak is niet ver eist Mondelinge afspraak of tele fonisch onder nr 14466 TIMMERLIEDEN metselaars opperlieden en grondwerkers ge vraagd voor onderhoudswerk te Soesterberg Voor geschikte krachten vast werk Firma L V d Pol en Zn Tienhovenseweg 29 Hagestein Tel 03472 203 b.g.g 369 — 268 Met spoed gevraagd 2 WERK - STERS voor de avonduren Ook zaterdags en zondags Goed loon Dagelijks aanmelden Steenweg 37 restaurant Kota Radja Wij vragen voor direct nette LEERLING-ïCAPSTERS kap pers Aanmelden Dameskap solon Kuipers Hempel 2e etage Galeries Modemes tel 26233 HUISHOUDELIJKE HULP gevr voor 2 of 3 ochtenden per week Dijkstra Maurltsstraat 40 Utr Gevraagd net MEISJE voor winkel en kantoor leeftijd plm 17 Jaar Fa W v Hattum en Zn loodgieters gas - en water fitters en sanitairinstallatiebe drijf Haverstraat 8 Utrecht Telef 14291 Restaursmt Den Hommel vraagt nette mnl of vrl HULP in de afwaskeuken van 18-22.30 uur Hoog loon prettige werkkring Aanmelden Pijperlaan 1 bus lijn 4 tel 31400 Welke JUFFROUW of mevrouw wil ons zaterdags helpen In de slagerij voor goede kracht goed salaris Tevens vragen wij schoonmaakster voor het schoon houden der zaak Slagerij van Schalk Kanaalstraat 58 telefoon 30618 MEISJE voor ' s middags in ge zin met 1 kind Mevr Joachims thal Nobelstr 29 Utrecht Telef 25874 Twee MEISJES kunnen in onze nieuwe levensm speciaalzaak ' n leuke baan vinden 5-daagse werkweek Burg Reigerstraat 20 Utrecht Gevraagd een handig MEISJE voor hele dagen in de huishou ding Leeftijd plm 16 Jaar 5 daagse werkweek Aanmelden W J Pouw Lange Smeestr 51 tel 20830 N.V Meubelindustrie Stijlvorm Vleuten vraagt STOFFEER DERS en jongens die tot stof feerder willen worden opgeleid Sollicitaties Prins Hendrikweg 3 Vleuten tel 03407 - 569 Gevraagd een net vlot WINKEL MEISJE plm 17 Jaar in een le vensmiddelenzaak Aanmelden:W J Pouw Lange Smeestraat 51 tel STAALCONSTRUCTIE Jan Baas vraagt constructiebanlcwerkers lassers en aankomende construc tiebankwerkers lassers Aan melden na 19 uur Nolthenius straat 33 Utrecht Tel 30793 Voor ons magazijn zoeken wij een zelfst VRL KRACHT die tevens genegen is adm werk te verrichten Aanmelden van 8-5 r Cyane Ternatestraat 17 Utrecht tel 030 - 36441 Timmerbedrijf P Bouthoom vr voor direct TIMMERLIEDEN of halfwas timmerlieden Aanmel den Femandezlaan 69 Kan.eil tel 83178 en B v d Kuilen Korenbloemstraat 25 en W So mer Burgwallerweg 15 Houten Jin Jersey Ind N.V Vrieslant laan 6 Kanaleneiland vraagt enige bekwame STRIJKSTERS voor hele of halve dagen Aan melden aan boven genoemd adres Welke jonge MEISJES willen in een modern atelier komen wer ken tegen een hoog loon Aan melden van 8-5 uur Cyane Ter natestraat 17 Utrecht tel 36441 Kapsolon THEO KRAAN vraagt voor zo spoedig mogelijk Ie dames kapper(-ster Volledige vakkennis ab soluut vereist Bij gebleken geschiktheid zelfstandige positie met zeer hoog salaris Aanmelden Nachtegaalstraat 68 telefoon 13738 Medisch Peadagogische inrich ting Zonnehuis Veldheim te Zeist vraagt voor zo spoedig mogelijk VRL NACHTWACHT voor het hoofdgebouw Bij voorkeur oude verzorgster of verpleegster Het is lichamelijk een lichte werk kring enige ervaring in de om gang met kinderen is noodzake lijk De betrekking is intern of extern Werktijden 22.30-7.15 uur Brieven met volledige inlich tingen Zonnehuis Veldheim Utrechtseweg 69 te Zeist of tel volgens afspraak 3404 - 16521 Mevrouw in ' t Veld Joh Win nubstiaan 27 Oog in Ai telefoon 36586 vraagt Jong MEISJE ais hulp voor 5 of 6 halve dagen in modern huis ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 31 Moolenbeek's Bakkerij Nieuwe gracht 125 vraagt voor het kan toor een beslist accuraat wer kend MEISJE van plm 16 17 jaar Enige Jaren ULO-oplelding ' 1 » wel gewenst ^ mmiif 12 FORDS TAUNUS 17 M ' 61 ' 62 4.000 4.500 FORDS TAUNUS stationcar ' 61 ' 62 ' 63 4.000 6.000 FORDS ZEPHYR en ZODIAC'60 ' 61 ' 62 ' 63 2.500 6.000 LANCIA FLAMINIA ' 62 6.500 LANCIA FLAVIA ' 61 4.500 MERCEDES 190 ' 63 7.250 MERCEDES Diesel 180-190 D ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 7.000 3.250 6.500 4.600 3.500 10.000 MERCEDES 220 S ' 61 MORRIS 850 61/62 OLDSMOBILE F 85 ' 61 OPEL KADETT ' 64 OPEL KADETT stationcar ' 63 ' 65 5.500 4.500 6 OPELS KAPITAN ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 65 3.500 9.500 20 OPELS REKORD ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 6.250 6.500 6.000 PEUGEOTS 403 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 2.000 4.000 PEUGEOTS 404 ' 61 ' 62,'64 4.000 7.500 PEUGEOTS DIESEL 6.000 ' 60 ' 61 ' 62 3.000 4.000 PEUGEOT stationcar 404 ' 63 5.750 RENAULTS DAUPHINE ' 61 ' 62 ' 63 2.000 3.000 RENAULT R 8 Major ' 64 - 4.500 6.000 4.250 8.500 ' 61 12.500 5 RENAULTS R 8 ' 63 ' 64 4.100 3.500 4.000 SIMCA 1000 ' 64 4 SIMCA'S ' 60 ' 61 ' 62 3.000 2.000 SKODA'S ' 62 ' 63 ' 64 3.750 2.500 STUDEBAKERS ' 58 ' 60 4.000 3.500 6 VOLKSWAGENS 1500 ' 62 ' 63 ' 64 4.500 6.000 10 VOLKSWAGENS ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 2.500 4.500 Bestelwagens CITROËNS A.Z.U ' 60/'61 1.250 FIAT 1100 T 2 ' 62 2.250 FORDS TAUNUS bestel ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 2.000 4.000 FORDS TAUNUS BUS ' 60 ' 63 3.000 5.000 FORD TAUNUS TRANSIT ' 64 4.500 MERCEDES Diesel L 319 ' 59/'60 4.000 MORRIS DIESEL ' A ton 1.250 MULTIPLA 600 O.M ' 61 1.250 OPEL BLITZ ' 63 gesloten 6.500 RENAULT DIESEL ' 62 1700 kg 4.000 VOLKSWAGENS bestel ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 2.000 3.500 VOLKSWAGEN BUSJES ' 60 ' 61 3.000 3.500 - INRUILEN FINANCIEREN GARANTIE.Verlofgangers levering met terugkoopverklaring.Zaterdags en zondags geopend tol 6 uur n.m.Op overige dagen tot 10 uur n.m RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij de Kliniek voor Psychiatrie kan zo spoedig mo gelijk worden geplaatst een vrouwelijke administratieve kracht voor het verzorgen van de correspondentie en de bibliotheek-administratie Vereisten Middelbare schoolopleiding bij voorkeur H.B.S.-opleiding Enige ervaring in de medische terminologie is ge wenst Leeftijd 20—30 jaar Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en erva ring volgens Rijksregeling Schriftelijlie sollicitaties te richten aan de Chet de Clinique Nic Beetsstraat 24 Utrecht N.V Drulikerij en Uitgeverij LUMAX te Utrecht vraagt een MEDEWERKSTER VOOR DE ADMINISTRATIE Bij voorkeur met MULO - en type-opleiding Gehuwde gegadigden kunnen indien nood zakelijk ook voor halve dagen worden aan gesteld Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons adres Ondiep 6 Telefonische afspraken kunnen worden gemaakt met ons nummer 41845 toestel 04 CoSperatieve Apothekers Vereeniging " De Onderlinge Pharmaceutische Groothandel " G.A Europalaan 2 • Utrecht • Telefoon 82511 vAagt voor haar Technische Dienst EEN ONDERHOUDSTIMMERMAN Leeftijd maximum 45 jaar Gegadigden dienen met burgerwerk bekend te zijn Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden werkkledingvergoeding eventuele reiskostenvergoeding Gelegenheid tot persoonlijke aanmelding dagelijks van 10.00 ^ 16.00 uur bij de afdeling Personeels zaken AVONDKURSUSSEN voor volwassenen De Stichting voor Onderwijs aan Volwassenen „ Toynbee Vereniging Jong Leven " opgericht febr 1891 organiseert voor 18-jarigen en ouderen onder leiding van bevoegde en ervaren leerkrachten we derom mondelinge avondkursussen goed en zeer voordelig wat mogelijk is door een gem^ntelijke subsidie iï Aanvang 1 oktober 1965 A l.V.I.O.-kursussen met erkend diploma duur 9 maanden Opleiding voor het Sleuteldjploma ophalen en uitbreiden derlagereschool kennis een eenvoudige algeme ne ontwikkeling het diploma Algemene Vrouweiyke Vorming,Ie en 2e jaar een nieuwe kans voor de vrouwen het meisje „ zonder Mulo " Aanvang 14 september dus tijdig opgeven het diploma Praktische Algemene Vorming,Ie en 2e jaar een vervolg op het Sleutel diploma Aanvang 13 en 14 september dusdirekt opgeven Het lesgeld voor deze kursussen is ƒ 5.50 per maand 1 lesavond per week van 3 uur B De volgende kursussen duren 6 maanden 1 les avond per week van 1 % of 2 uur Lesgeld ƒ 4 — per maand behalve waar anders vermeld 1 Kursussen in Nederlands nieuwe spelling Frans Duits Engels Spaans en Italiaans(de laatste twee ƒ 4.50 per maand aUe voorbeginners Konversatie moderne talen ook Spaans en Italiaans enkel voor gevorderden lesgeld ƒ 4.50 per maand 2 Tekenen en Schilderen vrij werken 1 avondper week 2 uur lesgeld ƒ 4 — per maand.Portrettekenen en - schilderen eigen techniek,lesgeld ƒ 4.50 Vrfl - en modeltekenen eigen techniek lesgeld ƒ 4.50 Boetseren en vrge ruimtelijke vormgeving lesgeld ƒ 4.50 Ie en 2e jaar Deze kursussen zijn een voortzetting van • „ CURVE " het centrum van creatieve vrije tijdsbesteding Kostuumknippen en - naaien eigen Meding).Patroontekenen Lesgeld ƒ 4 — Een kursus voor Moeders en Opvoedsters:Hoe houd ik mijn kleuter thuis bezig Duur 6 weken 1 avond per week totale kosten ƒ 5.50 C Nieuwe kursus Algemene Voorlichting voor degewone burger t.a.v de belastingheffing en depremieheffing voor de ' Sociale Verzekering uit gebreider behandeling van Loon - Vermogens en Successiebelasting Duur 3 maanden 1 avondper week Kosten ƒ 4 — per maand Inschrijfgeld van ƒ 1 — verplicht voor elke kursus Bij eventuele voortijdige beëindiging bedraagt de opzeggingstermijn een maand INSCHRIJVING alleen van 19—21 uur in de Openbare Leeszaal Voetiusstraat 2 bij de Dom op 16 september óók alleen van 19—21 uur in de volgende filialen van de Leeszaal in fil Tuindorp Ingenhouszstraat speelweide op maandag 13 sep tember in fil Overvecht Vader Rijndreef 84 op woensdag 15 september in fil Vleutenseweg hoek van Heutszstraat op vrijdag 17 september in fil Hoograven Smaragdplein 252 op maandag 20 sep tember Ook is schriftelijke telefonische en persoonlijke aanmelding mogelijk bij de Ie secretaresse Mevr Nijland van Udth de Jeudestraat 18 bij de Nach tegaalstra'at telefoon 030-25960 uitsluitend op werkdagen van 9.30—12.30 en van 14.00—18.00 uur behalve zaterdags De aandacht wordt gevestigd op de Jeugdklas Te kenen vrije expressie op zaterdag van 14.00 — 16.00 uur voor meisjes en jongens van 10—16 jaar kosten ƒ 3.50 p.m u • Indien U een geroutineerde STENO-TYPISTE bent Wanneer Uw twintigste verjaardagkort of lang achter U ligt Als U naast een goed salaris prijsstelt op de gezellige sfeer van eenkleine afdeling een M.U.L.O - of een gelijkwaardi ge opleiding hebt genoten dan heeft De Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in een vakature te voorzien die Uw belangstelling verdient Uw schriftelijke sollicifaiie ziet de afdelingPersoneelszaken Vredenburg 49 Uirecht,gaarne iegemoef ^ U kunt ook telefonisch een sollicifafieformulier aanvragen tel 030-16421 toestel 242 Bij de N.V HET SPOORWEGBOUWBEDRIJF Catharynesingel 40 Utrecht kunnen worden geplaatst ENKELE BOUWKUNDIGTEKENAARS BETONCONSTRUCTEURS BETONTEKENAARS Diploma H.T.S of gelijkwaardige opleiding als mede enige ervaring op tekenkamers is ê ^ wenst Schriftelijke sollicitaties te richten tot de afdelingPersoneelszaken aan bovengenoemd adres Persoonlijk bezoek eerst na telefonische afspraaK | 030 13841 toestel 08 ITHICmsCII MKl \> SI{1 AI 
ÏECHTSCH NIEUWSB ] IcI BECHTSCH NIEUWSBLAD SEPTEMBER 1965 31 Voor onze speciaalzaak vragen Ij ] VERKOOPSTERS en veran ^ prnaaisters Modehuis BBhmer '"• aclitegaalstraat 74 telef 10220 Aanm van 10-1 en 2-6 uur J55êïiüïs l'Innovaüon BUtstraat tg Utrecht tel 11136 vraagt jrór haar atelier STIKSTERS liiiipsters hand - en pompwerk - itcr ni ] hebben plaats voor handl ijc JONGEMANNEN voor ta brleltswerk Zij die gevoel heb ben voor machines genieten de voorkeur Warendorf Papier O Gracht 334 A.N.W.B BONDS-AUTORIJ - SCHOOL „ Ammerlaan " Gedipl F.N.O.P en V.A.M.O.R Lest in nieuwste Volkswagens gratis theorie Utrecht telef 80670 Bilthoven telef 03402-2162 Ge vestigd Dierenriem 110 Bilt hoven Erkende Bondautorijschool LOM BOK 10 lessen ƒ 50 per les ƒ 6 Lombokstraat 88 telef 30145 Opleiding MIDDENSTANDSDI PLOMA een en tweejarige cur sus 3 uur per week les Inl en propectus bij L Verhoef v d Mondestr 78 Utrecht telefoon 713323 Voor goede RIJLESSEN in Fiat 600 1300 1500 naar Sam van Lingen Erkend en gediplomeerd Telef 030 36831 03468-390 Ser vice en verkoop officieel Fiat C-agent Voor alle RIJBEWIJZEN naar Wim Bothof Houtensepad S te lefoon 25628 Utrecht ¦ ¦ 1 I ¦ ' 1 ' i •¦ < ' • i Aangeb in AMSTERDAM aan de Hoofdweg 1 huis 3 kamer-«•onlng grote keuken en badka mer groot balkon en zolderka | mer Gevr in Utrecht soortge lijke of hele woning ƒ 84 per maand en liefst vrij uitzicht Br no 1-8507 bur UN DANSLES — Leer nu dansen Privéles en kleine clubjes dage lijks Maak afspraak met Dans school Wildschut Kromme Nieu we Gracht 48 telef 20128 Diakonessenhuis - Utrecht BOSBOOMSTRAAT 1 In onze dieetkeuken is nog plaats voor een Anton Louw AUTORIJSCHOOL Gedipl Vamor Bevoegd uw exa men bij te wonen Les In de al lernieuwste Taunus 17 M Sijper 1965 Telef 34376 Van Dlemen straat 14 b.g.g 37674 die de leiding en controle van de dieet bereiding op zich wil nemen Inrichtingservaring gewenst P.Q Brieven worden gaarne ingewacht bij de Besturende Zuster Ver van M.O leraren In het BOEKHOUDEN Opleiding voor Middenstandsdiploma praktijkdi ploma Boekhouden M.B.A Uit sluitend bevoegde leraren Rep cursus afgewezen kandidaten Boeken in bruikleen behalve voor M.B.A Inlichtingen bij het secretariaat van 6-8 uur Tru manlaan 495 Kanaleneiland Telef S7018 SPAANS Frans Duits Engels Nederlands Heden inschrijvingen voor de conversatie - en corresp cursussen Inst v Gelder Utr Moreelselaan 31 telef 15451 ^^ RSUSSEN fassenen ' WflS aan Volwassenen Leven " opgericht febr irigen en ouderen onder cvciren leerkrachten we ursnssen goed en zeer door een gem^ntelijke erkend diploma duur 9 phalen en uitbreiden der = en eenvoudige algeme - le Vrouweiyke Vorming lUwe kans voor de vrouw ider Mulo " Aanvang ig opgeven che Algemene Vorming vei^olg op het Sleutel 5 en 14 september dus kursussen is ƒ 5.50 per week van 3 uur duren 6 maanden 1 les - of 2 uur ld behalve waar anders lands nieuwe spelling Is Spaans en Italiaans iO per maand alle voor i talen ook Spaans en gevorderden land en vrij werken 1 avond sgeld ƒ 4 — per maand ^ hildeTen eigen techniek in eigen techniek ruimtelijke vormgeving e jaar 1 een voortzetting van rum van creatieve vrye - • naaien eigen kleding eld ƒ 4 — [ oeders en Opvoedsters leuter thuis bezig Duur per week totale kosten ne Voorlichting voor de e belastingheffing en de Sociale Verzekering uit van Loon Vermogens uur 3 maanden 1 avond per maand rplicht voor elke kursus beëindiging bedraagt de nd van 19—21 uur in de asstraat 2 btj de Dom en van 19—21 uur in de eeszaal in fU Tuindorp ide op maandag 13 sep Vader lüjndreef 84 op 1 fU Vleutenseweg hoek lag 17 september in fil 252 op maandag 20 sep - lonlsche en persoonlyke e Ie secretaresse Mevr lestraat IS bö de Nach - 30 25960 Uitsluitend op I en van 14.00—18.00 üür igd op de Jeugdklas Te - p zaterdag van 14.00 — jongens van 10—16 jaar I ' outineerde YPISTE bent ntigsfe verjaardag r U ligt goed salaris prijs lige sfeer van een een gelijkw^aardi f genoten Nederlandse eurs te voorzien die 3 verdient 3)ie ziet de afdeling enburg 49 Utrecht sen sollicitafieformulier 21 toestel 242 RWEGBOUWBEDRiJF o utrecht DUWKUNDIG S STRUCTEURS ENAARS tjkwaardige opleiding als op tekenkamers is ge richten tot de afdeling ngenoemd adres ia telefonische afspraaK » SI{I VU KLEINTJES lof 15 woorden ƒ 2.25 ellc woord meer 15 cent VERVOLG VAN PAGINA 30 In één keer uw RIJBEWIJS B-E of wij betalen uw herexa men Per les ƒ 6.50 per cur sus v.a ƒ 52,50 Vraagt gratis proefles ook spoedcursussen E.N.R van Bijnkershoekiaan 193 Utrecht telef 36454 Bevoegd uw examen bij te wonen PERSONEEL GEVR BIERMA vóór rijles Toch ook voor V Voordeliger dan waar ook Geslaagdenperc 80°/o CATHARIJNESINGEL 128 Telefoon 18408 - 20762 Cursus voor de diploma's LANDMACHINIST A en B afd stoom of motoren scheepswerk tulgkundlge A en machinist K.H V Inl Prof Sjollemalaan 8 Utr Telef 710661 pe N.V Draadindustrie Neer landia Verlengde Hoogravense jeg 71 Utrecht vraagt voor haar afdeling Draadnagelmake rU HACHINESTELLERS en zij jje daarvoor wensen te worden opgeleid Ploeg 1 van 7-16.30 uur ploeg 2 van 16.30-2.0Ü uur Des zaterdags vrij Goed loon Gra ns nerkkleding Gunstige kolen regeling Mondelinge soil worden gaarne ingewacht aan bovenge noemd adres f;.V Machinefabriek Remont iVicrselaan 122 Vreeswijk telef 03470 - 747 vr CONSTRUCTIE B.WKWERKERS plaatwerkers en voor haar montages te Utr banhverkers machinebankwer kers lassers autogeen en elek trisch hulp bankwerkers en elelrtriciëns Soil aan bovenge noemd adres na 19.30 uur telef 030 32710 b.b.g 08380-2956 RIJSCHOOL „ Le Petit Canard " met 2 CV Ami Opel en V.W Flantua Tolsteegsingel 23 bis telef 26763 M.V Asha ateliers voor Jon gens en kinderkleding Oude Gracht 315 Utrecht vraagt voor ' direct MODINETTES Hoog loon Aanm van 9-5 uur aan boven staand adres Na 6 uur bij de beer J van Mourik St Joseph laan 50 Utrecht X,V Confectle-Industrle Rocobé ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding vraagt voor direct FLINKE JONGEMANNEN voor de snijkamer Hoog loon Goede sociale voorzieningen Aanmel den dagelijks van 9—6 uur Over ste den Oudenlaan 30 Utrecht IcleJ 31441 Nu uw rijbewijs halen In de nieuwe DKW RIJSCHOOL MAR JA Halen en brengen gratis Ter kennismaking eerste 10 les sen ƒ 55 Rijschool Marja Maet suikerstraat 20 telef 33420 Prima NIEUWBOUWSCHIL DERS voor biimen - en buiten land Hoog loon met soc voorz Melden na 7 uur Oude Kerk straat 34 Utrecht WONINGRUIL AUTORIJSCHOOL RIVIEREN WIJK Mijdrechtstraat 9 telef 80992 Les door Vamor gediplom instructeur Bevoegd examen bij te wonen ƒ 6.25 per les Speciale reductie eerste 10 lessen ƒ 52.50 Uitsluitend nieuw materiaal Opeis en V.W Elke dinsdagavond theorie met ' projectie in eigen theorielokaal MIDDENSTANDSDIPLOMA Officieel erkende cursus Utrecht Noord éénjarige opleiding Vele jaren ervaring Aanm ' s avonds na 7 uur bij A Lenstra C van Maasdijkstraat 62 Utrecht bö Demka Telef 41062 Gevr in Overvecht of Tuindorp nilme 3 kamerflat op Ie of 2e etage Huur ƒ 140 In ruil aan te bieden een koop - of HUUR HL'IS met 7 kamers In de Voge lenbuurt Br no 1-8506 bur UN EUROLINE ultra moderne keukens N.V UBOKA Industrieterrein Lage Weide - • ütrecht tel 030-M321 Te ruil aangeb HEEL HUIS Hoograven Beneden grote huis kamer 5 slaapkamers keuken ' badcel voor en achter grote tuin Gevr groter huis of flat Br no 1-8500 bur UN DEK HAAG—UTRECHT of om geving Riante Ie portieketage grote suite plm 11.40 m 2 rui me slaapkamers vaste wasta fel W.W ruime betegelde dou checel groot balkon 2 Aangeb ruime 5-kamer PAR TERREFLAT huur ƒ 90 p mnd Gevr heel huis of flat minstens 4 kamers event centr verw Telef 44169 Aangeb Swammerdamstraat geriefelijk BENEDENHUIS 3 ka mers keuken tuin enz Lage liuur Gevr grotere woning ho ge huur geen bezwaar Br no 1 82SO bur UN Aangeb Utrecht-Noord BENE DENHUIS 3 kamers keuken,tuin met schuur huur plm ƒ 60 per maand Gevr groter huis,hoge huur geen bezwaar Br no 1 5281 bur UN Aangeb Engelse kamer 2 grote slaapkamers grote plaats en tuin poort naast woning Gevr WONING omgev Rivierenwijk V.llgstraat 15 Dame franjaise geeft FRAN SE LESSEN Privé - en clubles sen Beglimers gevorderden Conversatie Afspraak des av 6.30 7.30 uur Adelaarstraat 90 bis Inschrijving HUISWERKCUR SUS Toezicht op en hulp bij huiswerk voor middelbare scho lieren W Schrijer Willemsplant soenl Utrecht Telef 242 23 BIJLESSEN schei - wis - en na tuurkunde E Nienhuis leraar M O Aanm tussen 19 en 20 u Korte Jansstraat 23 bis ' Wegens opheffing Aangeb mo dern WINKELHUIS met woning liestaande uit een kamer moder ne keuken en 3 slaapkamers het IS ginstig gelegen in een der « oofdstraten omgeving Schouw burg Lage huur In ruil voor keel huis of benedenhuis met 3 s^^aapkamers Br no 1-8389 bur APELDOORN-UTRECHT Aan geboden 4-kamerflat Gevr flat ot huis in Utrecht Koning Lode JS™an 152 Apeldoorn Telef Hoofdonderwijzer-wiskundeleraar geeft BIJLES en studieopleiding J W Frlsostraat 2 telef 23667 h.T ^^}}' aangeboden gezellig t ™ HUISJE bij centrum Gevr Sk "'' ""^ t *"' n - Hoge huur se_en bezwaar Br no 1-8325 bur AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOR Instructeur Be voegd rij examen bij te wonen Halen en brengen gratis Prin senstraat 10 telef 26213 DIVERSEN Aangeb zeer ruim HERENHUIS « nisterd straatweg bij de tun p^L^'^Y - ^^"^ I huis met tuin op goede stand Utrecht of naaste emgevhig Br no 1-8155 bur Dame wed 57 jaar zoekt dito VRIENDIN leeftijd 60 jaar om weekend gezamenlijk door te brengen Br no 1-8275 bur UN DAIJES Iaat uw bontmantel re pareren door een bekwaam bontwerkster Van Egmontkade 60 telef 40815 r £ ^"'' ea'i postbus 2168 urecht Maakt uw WONING lntir,.?",°^^''l '=- Aanvragen voor voegen ^ ^' P°^'^^8«l f "- IS toe - GOED TEHUIS gezocht voor 2 katjes dol op Felix visbrokjes Copijnlaan 4 Groenekan Utr ^ E'''°I"'''^ES in Kadett en Cor S 7,'"'S * " w examen bij te W fele^'S "'- ^^"^^^^"^^^^ Goed tehuis gezocht voor 2 jonge POESJES dol op Felix visbrok jes Prof Wentlaan 47 Utrecht Telef 710505 Ook uw SCHOENMAKER voor beter verzorgde reparatie en In één dag klaar J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-2'3 zijstraat Biltstraat Voor afhalen en be zorgen telef 17880 JwJaUTORULESSEN naar Autorijschool L G Been Les mJ "'^™^ Taunus 12M Le SS »-- tó bis Utrecht Tel i ^ l62 b.g.g 25 780 mL ' i ™ RIJBEWIJZEN naar sSS " ^^" Eoe '"' Kanaal - Een beschaafde weduwe zoekt VRIENDSCHAP voor de week enden met dito dame In Utrecht leeftijd 55 65 jaar Br no 1-8158 bur UN « raat _ 254 bis telef 32633 ^» or goede AUTORIJLESSEN M iü ' P - Saenredamstraat 42 f - H ™ 29982 10 rUlessen ' j ^ V.W en Fiat 600 VERHUIZINGEN en transporten meubelopslag pianovervoer Joh de Paauw voorheen v d Vlist Tolsteegsingel 24 telef 14165 Laan van Chartroise 137 telef 42239 i^AC RIJSCHOOL Rekord N euwste Opel Rekord en Ka S'.y ''',?!» scooter Theorie m K'^f'tas VAMOR erkend SlJftelstr 48b tel 15729 6 PASFOTO'S ƒ 1.25 geschikt voor alle doeleinden Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht ^| tT°R"SCHOOL Barbara Voor «" e rijbewijzen Vamor gedipl ulo ''"'*,,"™ ril examen bij te wêrévi^O^^^'^t^ 203 Utrecht Heren FÖTO-AMATERUS Ver groot u zelf Dan op papier van Foto Elf 100 vel 7x10 ƒ 3,50 100 vel 9x14 ƒ 6,60 2 rolfilms voor ƒ 2,50 Predikherenkerkhof 2 telef 24024 en „ P ^^ ™<"" ACCORDEON ' n pianolessen Ook aan huis dities methode Billijke con - JilS,^?^S ^ rijlessen naar auto - ftechool CAROLIEN Wij lessen '« nieuw materiaal theorie stnl^t "''*"'"'°' l'=<=tor Gedipl in - Voor al uw VERZEKERINGEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass.-kantoor J W de Paauw Vleutenseweg 264 en 266 Utrecht Telef 35550 Tm If'J ^^^^- Kruisweg Ijg JJtrecht Telef 16677 Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ver meulen gediplom HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 Alle bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jaar schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoekklokken pendules gouden ringen Vanal ƒ 2 per weet S^i ' ^'™° ™ alg prakti S,„''?'«'>orkennis virkoop enn « irf van kofferschrijfmachi w^'i'^hts Typebureau Meent Coen i ',."^ Meem J P « J262 ï - "^ ^- Uti^echt telefoon ^ f _ ^ g 03406-2039 keM°?"SCH0OL Meijnen Er straat %^ M'P' '"^ f - Querido - Voor LEESPORTEFEUILLES ook buitenlandse en Duitse kunt u het beste terecht bij A.P.B Reading Service Biltstr 155A Telef 23468 Voor alle watersportverzekerln gen en FINANCIERINGEN Fa G C Westerveld & Zn Utrecht Begijnekade 9 Telef 16953 VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor Inboedels Fa C A v d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telef 10508 MEUBELREPARAÏIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 38 jaar ervaring v Basten's Stof feerbedrijf Pieter Nieuwlandstr 26 Tuinwijk Telef 710923 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOOTERS DRAGLINES BROMMERS enz naar Ass kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekerin gen GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waarbij u het geld desgewenst zelf In han den kriigt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken wp geld op reeds In uw bezit ziinde auto's Bij gebruikte autos geen all risk verzekering ver plicht Discrete en vlotte afwik keling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zater dag tot half 1 geopend Stichts Assurantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 STUCWERK aan tassen sloten handvat rits Schoenmaker J V d Brul en Zn Kapelstraat 21 23 zijstraat Biltstraat DETECTIVE NODIG Bel 030 ¦ 44675 - 070 - 668784 dag en nacht bereikb of per brief Neder landsch Recherche Bur Amster damsestraatweg 499 Utrecht Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer spe ciale afhaal en besteldienst Goede service en billtike prijzen Dames u gaat goed gekapt wan neer u KAPSALON MAKKINK uw haar laat verzorgen Kapsa lon Makkink Bekkerstraat 88 Utrecht Telef 23966 Vraagt GRATIS MONSTER en prijslijst aan HoUandia verple gingsartlkelen Postbus 53 te Heemstede geen tussenhandel Gesloten couvert ELEKTRISCH SCHOORSTEEN VEGEN kolen en oliehaarden schoonmalten Hanique Draai weg 5 Ook voor Shell haardolie en tankvulllngen Telef 17657 HELDERZIENDE Magnetiseuse mevr Tripplaar Rotteveel Fred Hendrikstraat 46 Spreekuur dins dags van 2-7 uur donderdags van 7 9 uur verder telef afspraak 22598 BEHANGEN EN WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 711636 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIERING is nog steeds Fa G C Westerveld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht Telef 16953 Het Nylonhuis voor HEREN KLEDING reparatie pantalons smaller korter enz Amsterdam sestraatweg 34 telefoon 20617 VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verhuizen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Elberts en Zn v Humboldt straat 47 telef 12060 en telef 29767 Baby's luieren het liefst in PLASTIC BROEKJE S.G.A HYPOTHEKEN - tot 90 %,- met of zonder levensverz Alle aan biedingen zijn vrijblijvend en kosteloos Inlichtingen bij Hy pothekenbur Universeel ' Joh Geradtsweg 132 te Hilversum Telef 02950 - 43474 na 17 uur en zaterdags 17976 VLIEGENSVLUG keurig te rug Volledig chemisch reinigen dry cleaning en vlinderlicht modelpersen Stomerij Krop man Amsterdamsestraatweg 314 telef 40504 U belt wij ko men TROUWEN Zwart pak In huur ƒ 7.50 tijdig bespreken Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 HÜWELlJkErfENZ -^ HUWELIJK Nietsdoen leidt tot niets en contactopname met de 12 jaren bestaande Nederlands grootste contactbemiddelings or-ganlsatie met 8 ontvangkanto ren onder vrouwelijke leiding kan ook U tot een serieuze kennis maidng voeren Vraagt gege vens Nederlands Bemiddelings centrum Hoofdadm Postbus 6037 te Amsterdam Ontvangkan toor te Utrecht Hartingstr 20bis dagel 2 8 uur ook zondags en volgens afspraak Zakenman 40 jr welgesteld in bezit van woning zeer aantr verseh z.k.m JONGEDAME uit le Idas milieu prettig ulterl Pers kennismaking door „ Inter national " Julianalaan 12 Ede Gld tel 08380-9547 Charm dame 38 j kunstz ge voelstype gd verz uiterl z.k.m.sympath HEER uit goed milieum goede pos Inl bij het be kende en discrete huwelijksbur.„International " Julianalaan 12 Ede Gld tel 08380-9547 Nette weduwn wénst KENNIS TE MAKEN met juffr die het alleen zijn moe is Br no 1 8207 bur UN Eenvoudige jongeman 31 j zeer goede positie eigen ' eengezins woning Kan eiland autootje zoekt KENNISMAKING m jonge vrouw of a.s jonge moeder 18 35 J prettig karakter geen danstype uiterlijke schoonheid onbelangrijk llch gebrek geen bezwaar Br no 1-8122 bur UN R.K jongeman 33 jaar zoekt CONTACT met R.K meisje 6 35 jaar Br no 1-8333 bur UN HUWELIJK en correspondentie o.l.v detective Vraag inlichtin gen Postbox 2187 Utrecht Gescheiden dame 39 jaar P.G met 2 kinderen zoekt KENNIS MAKING met ontwikkelde heer Br no 1-8462 bur UN Zakenman 50 jaar zoekt huis houdster tussen 40 en 60 jaar die ook genegen Is als winkel juffrouw te fungeren « Bij nadere kennismaking HUWELIJK niet uitgesloten Liefst br met foto die op erewoord wordt terugge zonden no 1-8487 bur UN Welke beslist eenvoudige Jonge vrouw tot plm 40 jaar geen R.K wil VRIENDSCHAP met dito jongeman voor gezellige omgang Br met foto op erewoord le tour no 1-8503 bur UN Goede VRIEND(INN)EN vindt u bij de Algemene correspon dentieclub Inlichtingen gratis Box 6077 Rotterdam VAKANTIEVERBLIJVEN VERHUUR van motorkruisers kajuitzeiljachten open boten en buitenboordmotoren Jachthaven de Valk Nw Loosdrecht tel 02958 - 8717 kleintjes hebben groot UTRECHT ~ HOUTEN 3 km ten oosten van het VERKEERSPLEIN OUDEN RIJN dus aan de hoofdverkeersweg Utrecht — Arnhem ligt de afrit naar het plattelandsdorpje Houten Door de steeds toenemende bouw krijgt dit dorpje zoals zoveel andere kleine plaatsen de allure van een echt forenzenplaatsje Het is er plezierig wonen rustig vrij en toch niet verstoken van de genoegens van het stadsleven Utrecht ligt n.l op 7 km afstand In PARK'WIJK DE FLIER hebben wij in verkoop gekregen BIJZONDER FRAAIE MIDDE^STANDS WONINGEN MET SCHUREN EN GARAGES oliestook met en zonder volautomatische installaties De koopprijzen zijn vanaf / 51.000 - Wij zijn dagelijks in onze VERKOOPCARAVAN op het werk van 5—7 uur en ' s zaterdags 10—12 uur om U alle inlichtingen te kunnen verstrekken MAKELAARSKANTOOR VAN EE N.V SLOXLAAN 294 — ZEIST TELEFOON 03404-18731 NA KANTOORTIJD 03404-18151 HOLLANDSE VRACHTVAART >> MAATSCHAPPIJ N.V > vraagt wegens uitbreiding van haar vloot f 3e WERKTUIGKUNDIGEN / ^ Diploma A en hall jaar vaartijd I f 4e WERKTUIGKUNDIGEN > Diploma VD of assistent-diploma + j ^ 1 jaar voortijd # 5e WERKTUIGKUNDIGEN • VD of assistentdiploma f » LEERLING f WERKTUIGKUNDIGEN met AM BM of VD /# Mondelinge ofsefirlftelflke solli ' citaties te richten aan het kanloor i van de Rederij Prins Hendrik ' > kade 123 Amsterdam-C Tel 020-Z39B17 < 1 ^^ Wij zoeken voor ons laboratorium een pientere JONGEMAN Wij dachten hierbij aan een jonge technicus met een minimum-oplelding van L.T.S electrotechniek Sollicitaties OLVIS SMELTZEKERINGENFABRIEK N.V Kanonstraat 36 Utrecht telefoon 030-82253 Provinciale Utrechtse Welstondscommissie Op ons secretariaat te Doom is plaats voor een ' administratieve kracht mnl of vri De werkzaamheden omvatten voornamelijk het zelfstandig voeren van de volledige administratie en boekhouding Vereist wordt praktische ervaring op administratief en boekhoudkundig gebied studerend voor of in het bezit van praktijkdiploma boekhouden strekt tot aanbeveling diploma machine schrijven zelfstandig kunnende werken Geboden wordt een afwisselende en prettige werkkring Salarisgrenzen van ƒ 5654 — ƒ 8021 - per jaar aanstelling boven het minimum is mogelijk Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent opleiding diploma's ervaring alsmede refe renties in te dienen binnen tien dagen ha verschijnen van dit blad aan de burgemeester van Doom gemeente huis Doorn Een helder volk kiest schone warmte kiest Caltex Edel haardolie ^ kristalzuiver Bel op WOUDENBERG TELEFOON 30404 Levering per tank wagen Ook verkrijgbaar vaten - bokjes - muurtanks Pieter Bothstraat 4 Utrecht Loge voor/oge sfaf/es comfort luxe tenasse 17708 en 24428 Onze nieuwe kassière moet in staat zijn onze bezoekers vlot en correct te helpen Onze totale personeels bezetting bestaat uit 16 jonge mensen die bijzon der blij zouden zijn met een fijne 17e een KASSIÈRE Kom eens langs OVDEGRACHT 156 na half één en praat eens met onze bedrijfsleider Te koop parterre 3 KAMERFLAT Kanaleneiland met centr verw en bad kamer Koopsom 34.100 — k.k Vrij uitzicht op plantsoen Balcon voor en achter Brieven onder nr 2-6049 aan het bureau U.N Werkt u niet graag binnen vier muren Kies dan een buitenbaan bij NS Bezoek de demonstraties met machines van het wegonderhoud Voor flinke jongemannen tussen de 19 en 39 met volledig lager onderwijs zijn er plaatsingsmogelijk heden te Utrecht Geldermalsen Gouda Woerden Ede Amersfoort en Harderwijk Wilt u wat van dit afwisselende werk lopende handwerk kent NS hierbij niet en de moderne apparatuur zien Op dinsdag 28 september van 7 tot 9 uur ' s avonds en op zaterdag 2 oktober van 9.30 tot 12.30 ' s ochtends geeft NS voorlichtingsbijeenkomsten op het Centraal Station te Utrecht Hierbij zal door NS'ers worden uitgelegd en getoond hoe de vakman wegonderhoud werkt en met welke moderne apparaten Bij die gelegenheid kunt u in een persoonlijk gesprek tevens alle inlichtingen krijgen over • de plaat singsmogelijkheden in de omgeving van uw woonplaats • de toekomstmogelijkheden • het goede loon • de gunstige verlofregeHng • het voordelige reizen in binnen - en buitenland ook voor het gezin en alles wat NS verder u te bieden heeft Belanèstelling Wanneer u de bon hiernaast invult en voor 21 september opstuurt aan nevenstaand adres zullen wij u een uitnodi ging zenden Woont u buiten Utrecht dan zal of een bewijs van vrijvervoer per trein worden ingesloten of de interlokale reis kosten worden vergoed 18 Aan de N.V Nederlandse Spoorwegen Dienst van Personeel zaken 2e afdeling sector B Moreelsepark Utrecht Naam Adres Woonplaats Leeftijd zal gaarne een uitnodiging ontvangen voor de voorlichtings bijeenkomst „ Vakman Wegonderhoud " bij NS op dinsdag 28 september / zaterdag 2 oktober te Utrecht *)• De niet-gewenste datum doorlialen 433 TB KOOP AANGEBODEN OP ZEEK MOOIE STAND TE ZEIST EEN GROOT HERENHUrS DIËTISTE oppervlakte 912 =^ m2 van alle gemakken voorzien Zeer geschikt voor kantoorge bouw rusthuis pension enz zeer goed ge bouwd Desgewenst daarnaast een zeer mooi WOONHUIS eventueel voor directeur bedrüfsleider enz Vrije vestiging Alle inlichtingen worden gaarne verstrekt door het Makelaarskantoor H Broker Vermeerlaein 27 Bilt hoven telefoon 03402-3560 N.V ALGEMENE MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN AMEV Leidseweg 2 te Utrecht - waarin onder meer samenwerken de N.V Levensverzekering-Maatschappij " HAV Bank " te Schiedam de N.V Levensverzekering Maatschappij " Utrecht " te Utrecht en de N.V Verzekering-Maatschappij " Holland van 1859 " te Dordrecht - wil met het oog op de zich snel wijzigende eisen die de steeds verdergaande automatisering van de administratie aan de personeelsbezetting stelt EEN GROEP JONGERE MEDEWERKERS formeren waaruit in de komende jaren de kandidaten in het algemeen gerecruteerd zullen worden voor de specialistische of leidinggevende ADMINISTRATIEF-ORGANISATORISCHE FUNCTIES Tijdens hun opleidingsperiode zullen deze medewerkers grondig vertrouwd gemaakt worden met de belangrijkste administratieve technieken en met de toepassingsmogelijkheden van de computer Zo spoedig mogelijk zullen zij echter ingezet worden op de kan toren in binnen - en buitenland om daar zelfstandig speciale op drachten te vervullen Deze opdrachten worden daarbij zo ge varieerd dat ieder de gelegenheid krijgt om in de praktijk te tonen waar zijn specifieke bekwaamheden liggen Een en ander zal mede afhangen van de genoten vooropleiding die niet beneden H.B.S of Gymnasium gesteld kan worden enige jaren universitaire studie dan wel een gespecialiseerde opleiding in administratieve of wis kundige richting strekt zeer tot aanbeveling Leeftijd beneden 30 jaar Met de hand geschreven sollicitatiebrieven vergezeld van een recente pasfoto voor 20 september a.s te richten aan de Neder landse Stichting voor Psychotechniek Wittevrouwenkadc 6 Utrecht onder nummer UN 14306 
De nieuxwe RENAULT 10 Major heeft alles mee * verbluffende stabiliteit ^ overvloed aan comfort * een verrassend lage prijs 99915 1 verbluffende stabiliteit De uitstekende gewichtsverdeling in combinatie met het nieuwe aërodynamisch gunstige front doet de Renault 10 Major vast op de weg liggen óók bij beukende zijwind 2 overvloed aan comfort Met zorg ontworpen fauteuils volgens het Pullman ' systeem Voorzittingen individueel verstelbaar en op wens verkrijgbaar als slaapstoelen Een kofferruimte van 315 dm ^ voldoende voor de koffers van het hele gezin Dashboard met twee afsluitbare handschoenenkastjes en luchtroosters voor een tochtvrije ventilatie ^ verrassend lage prijs De prijs van de Renault 10 Major is verrassend laag Deze wagen met al dit comfort v.a ƒ 5.995 af Amsterdam De Renault 10 Major verdient een 10 öp elk gebied TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN VAN DE RENAULT 10 MAJOR Gesloten koelwatercircuit waardoor het toevoegen van water of antirvries overbodig wordt Vier volledig gesynchroniseerde versnellingen soepel in elkaar overvloeiend en geruisloos en direct schakelend Bediend door een sportieve vloerpook Gemiddeld verbruik 6,8 liter benzine per 100 km bij een kruissnelheid van 70 km per uur Vrije berging van het reservewiel In een gemakkelijk toegankelijke ruimte voorin Vinnig flitsende 1100 cc Sierramotor van 50 pk(SAE voor eenmaximum snelheid van 135 km/u Vier 4 betrouwbare Lockiieed schijfremmen met automatische bijstelling Krachtige maar steeds geleidelijke en goed uitgebalanceerde remwerking Onafhankelijk geveerde wielen met schroefveren en telescopische schokbrekers Beschermd tegen roest door zeven carrosserie behandelingen waaron der een dompelbad En het bekende onverwoestbare Renault chroom Prijs v.a f 5.995 - af Amsterdam Maak een proefrit Een proef rit in de Renault 10 Major mag u zich niet laten ontgaan Bel morgen met een Renault dea lervoor een afspraak Hij komt gaarne bij u voor met de nieu we Renault 10 Major rriajar VOOR DE ALLESEISENDE AUTOMOBILIST 

Kranten

Ga naar