Utrechts Nieuwsblad vrijdag 3 september 1965

22 pagina's oplage 65.Ö00 UTRECHTSCH INIEUWSBLAD v.1j Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1965 73ste JAARGANG No 105 Hoofdredacteur Drs M L Sngders Ab.prijzen f 10.40 p kw 80 et p w Telefoon 16431 — Giro 154949 Reeds 40 doden door noodweer in ITALIË Ongekende regenval teistert Zuid'Europa Van onze correspondent ROME — Grote gedeelten van Zuid-Europa worden geteisterddoor een thans reeds drie dagen durend noodweer dat gepaardgaat met onafgebroken regenval en hagelbuien Het zwaarst ge troffen gebied is Midden-Italië maar ook uit Zuid-Italië Oosten rijk Joegoslavië en Spanje stromen berichten binnen waarinmelding wordt gemaakt van grote schade Tot nu toe ontvingenwij nog geen berichten van slachtoffers onder Nederlandse toe risten rfsï - i Het ongekend slechte weer In Italië heeft het land van het uiterste noor den tot voorbü het eiland Sicilië Iri alarmtoestand gebracht Reeds ongeveer veertig mensen hebben by overstromingen aardverschuivingen en andere door het noodweer veroorzaakte ongelukken het leven verloren Een onbe kend aantal wordt vermist in het water of,de modder die In de huizen is binnengedrongen Met het uur neemt de chaos toe telefoonverbindingen zijn verbroken wegen en spoorlijnen weggespoeld Grote stukken land staan onder water Dnizenden hebben hun woningen moeten verlaten De schade door de storm In geheel Italië aangericht wordt op meer dan honderd miljoen gulden geschat INDIASE SUCCESSEN IN KASJMIR-STRIJD Dönitz liet zeeof f icier op 7 mei 1945 executeren Slachtoffer koffermoord blijkt Japans zakenman Gelijke briefport in de EEG-landen Van een onzer redacteuren tJTRECHT — De Nederlandse en de Italiaanse P.X.T zijn het eens ge worden over de vaststelling van een \ erlaagd tarief voor brieven en brief kaarten waardoor een gemeenschap pelijk en gelijk brlefporto van de Euromarktlandeu in het verschiet komt Binnenkort za ] daardoor niet alleen op brieven in het binnenlands \ erkeer maar ook op die binnen het gebied van de Euromarkt een post zegel dienen te Worden geplakt van 20 cent Voor briefkaarten wordt het porto vijftien cent El ' moet nu nog een akkoord wor den gesloten " tussen Nederland en Frankrijk waarbij de gelijkstelling van binnenlandse portokosten in klein Europa wordt afgesproken Er be staan namelijk al afspraken over een dergelijke gelijkstelling tussen Italië en Frankrijk Luxemburg maakt op 1 januari aanstaande beide tarieven ge lijk België heeft dat al gedaan en in West-Duitsland komt een dergelijke maatregel spoedig Voor brieven uit Nederland naar België en Luxemburg geldt al het bin nenlands tarief voor brieven naar Duitsland het tarief van 20 cent dat binnenkort ook ip Nederland zelf zal gelden Daardoor is het akkoord met Italië de op een na laatste stap naar pen Euromarkt porto Alleen met Frankrijk zal nog worden gepraat Men mag aannemen dat déze onder handelingen niet zullen stagneren door de crisis binnen de Europese Econo mische Gemeenschap inklijk bezoek bij Feyenoord Real DEN HAAG — Prins Bemhard prin ses Beatrix en de heer Claus von Amsberg zijn van plan aanwezig te zijn bij de voetbalwedstrijd Feyenoord Real Madrid die woensdag 8 septem ber in het Feyenoordstadion te Rotter dam wordt gespeeld Justitie verhoort Hitlers opvolger Van onze correspondent BONN — De Westdiiltse poliüe Iieeft Hitlers opvolger de voormalige groot-admiraal Karl Dönitz verhoord in verband met de executie van een Duitse marine officier in de eerste da gen van mei 191.5 toen Dönitz de ' macht ' in Noord-Duitsland had over genomen Op 7 mei 1945 nadat de Duitsers zich in het noorden van riun land had den overgegeven aan generaal Mont gomery werd luitenant ter zee Asmus Jopsen geëxecuteerd De dag tevoren «¦ as hij door een krijgsraad ter dood veroordeeld wegens desertie en plun dering Jepsen had zijn mannen op 6 mei op eigen gezag ontslagen Dönitz heeft toegegeven dat hij het Advertentie In de streek ten noorden van Vene tië Is de hulp van het Amerikaanse leger ingeroepen De noordelijke voor steden van Rome staan onder water Meldden vanmorgen de weerrappor ten van Nederland ' n maximale neer slag van 20 millimeter in Zuid Lim-burg in Rome werd 98 millimeter gemeten Gisteren werd de befaamde Auto strada del Sole die Milaan met het uiterste zuiden verbindt getroffen door een overstroming toen een beek als gevolg van de hevige met Stor men gepaard gaande regenval buiten zijn oevers trad Twintig auto's wer den van de weg gevaagd zeker vier mensen kwamen om het leven v^ftien werden gewond De autoweg is-Svoor lopig gesloteiï >.-,>'' '~' ' "*«*»•"' In de getroffen provincies staat het water vaak drie meter hoog Ontwor telde bomen muren van ingestorte huizen en de wielen van gekantelde auto's steken op vele plaatsen boven het water uit Er drijven veel kada vers Militairen en brandweerlieden helpen de politie bij de reddingsacties Honderden passagiers zijp gered uit treinen die niet verider konden rijden Onder hen bevonden zich 400 kinderen die van vakantiekampen naar Sardi nië terugkeerden In Midden-Italië de streek tussen doodvonnis heeft goedgekeurd maar het zal de justitie waarschijnlijk moei lijk vallen om te bewijzen dat Hit lers opvolger de formele verantwoor delijkheid droeg van het vonnis Bo vendien wordt er op gewezen dat de officiële datum der Duitse capitula tie viel op 8 mei en dat slechts een deel van de Duitse troepen zich al op 5 mei had overgegeven De ex-admiraal in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog door Hit ler postuum als opvolger aangewe zen is in het proces van Neurenberg tot 10 jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens oorlogsmisdaden In 1956 is hij vrijgelaten Sindsdien leeft hij van een staats-pensioen in Noord Duitsland Zo nu en dan komt hij in het nieuws door krasse uitspraken over het nazis me waarin hij duidelijk blijk geeft te oud te zijn om nog iets van het ver leden te leren Vakantie'Uitkering Bejaarden sleclit te sprelien over plan minister Veldkamp Van onze correspondent DEN HAAG —• Over de plannen van minister Veldkamp met een aow va-kantie-uitRering zyn de bejaardenor ganisaties slecht té spreken De heer S Sijtema secretaris van de overkoepelende organisaties COSO gaf ons als voorlopig commentaar Wij hebben gevraagd om een uitke - ring ineens omdat het sociaal mini mum van de AOW ons inziens te laag is Nu komt de minister met een sys teem waarbij een deel van waar men al recht op had wordt gespaard en daarna in één keer uitgekeerd Als he <- zo is kan de minister beter zeggen Ik heb er geen geld voor maar laat hij een systeem waar je niets rnee opschiet dan niet onder een mooie naam verkopen " Het C.O.S.O komt 18 september bij een om de teleurstellende mededeling van de minister te bespreken Home en Orvieto heeft de situatie inmiddels steeds gevaarlijker vormen aangenomen Steeds meer verbindin gen met het noorden van het land val len uit Steeds meer dorpen en ge huchten komen onder water te staan Eenheden van het Italiaanse leger z^n VRIJWILLIGERS en militairen eijn ingeschakeld om in de over - Van onze correspondent AMSTERDAM — De Amsterdamse politie zit op het ogenblik de dader van de ' koffermoord ' op de hielen Het slachtoffer van deze misdaad is zo neemt zy thans als vaststaand aan de Japanner Yutaka Karaeda Deze was sinds kort op het Brusselse kan toor van de in Osaka gevestigde Nis hiwaza Trading Company werkzaam Hij is de man wiens naam gisteren door ' monsieur Jean ' genoemd werd als degene aan wie hjj in Parijs een van de in de koffer gevonden visite kaartjes overhandigde Kameda wordt sinds 21 augustus vermist De koffermoord werd op 25 augustus ontdekt Na sectie op de romp van het slachtoffer heeft de anatoom-patholoog dr J Zeldenrust verklaard dat de moord vier of vijf dagen eerder gepleegd moet zijn Ka meda zou zondag zijn 32e verjaardag gevierd hebben Ook dit feit is in over eenstemming met de conclusies van dr Zeldenrust die de leeftijd van het slachtoffer op 25 tot 30 jaar geschat heeft Brusselse arts In Tokio gaat op het ogenblik het gerucht dat de dader een Brus selse arts zou zijn Wanneer Kameda niet het slachtoffer " an de moord is dan kan Uj zo wordt aangenomen in ijlings naar het rampgebied gestuurd om de dodelijk vermoeide politieman nen en leden van de reddingsbrigades te hulp te komen In vele families heerst grote bezorgdheid over het lot van gezinsleden die voor een bezoek aan een plaatsje in de omgeving hun woning verlieten en niet zün terugge keerd Rome zelf in deze dagen behalve door water ook nog door toeristen overstroomd is vrijwel van de buiten wereld afgesloten De stad heeft te kampen met moeilijkheden in de drinkwatervoorziening Vele leidingen zijn door de autoriteiten buiten ge bruik gesteld omdat het water van de vloedgolf er toegang toe had gekre kregen waardoor gevaar voor epi dfemieën ontstond Het verkeer vanuit Rome naar het noorden is ontwricht De spoorlijn tussen Rome en Florence was woens dagavond al niet meer te gebruiken Voorlopig vei wachten de weerkundi gen nog twee dagen slecht weer Een wolkbreuk heeft de stad Trè pani op de westkust van Sicilië 75.000 inwoners getroffen Twaalf perso nen zijn in het gebied van de stad omgekomen terwijl nog twintig men sen worden vermist In de stad is de noodtoestand afgekondigd Door de wolkbreuk is de stroom uitgevallen Trapani is verstoken van alle ver bindingen Het water staat er drie meter hoog Oostenrijk In Zuid-Karinthië oostenrijk heb ben zware regenval overstromingen en aardverschuivingen het verkeer op de meeste wegen verlamd Verschei dene dorpen staan onder water De landen Salzburg Tirol en Stiermar ken hebben zwaar van overstromin gen te lijden Vele verbindingen zyn er verbroken Op sommige punten staat het water zo hoog dat het ramppeil benaderd wordt Tien bruggen zijn weggesla gen Uit West-Opstenrijk worden in allerijl troepen naar het oosten over gebracht om nooddijken aan te leg gen ieder geval belangrijke gegevens ver strekken De Japanse politie heeft daarom alle ambassades en consula ten in het buitenland gewaarschuwd Zij overweegt ook twee van haar in specteurs naar Amsterdam te sturen In verband met de verdwijning van iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ YUTAKA KAMEDA INDIASE TROEPEN in Kasjmir zouden er gisteren in gijn geslaagd een belangrijke heuvel in het om streden gebied op de Pakistani te heroveren Enkele soldaten met het geweer in de aanslag houden het open terrein rondom de heuvel in hei oog Advertentie de fijnste kaas uit Zwitserland lmp,;Fo.E.vanVlictE2n.,tel.722730,Am8terdani Kameda is gisteren hoofdinspecteur T Hoegee van de centrale recherche in Amsterdam in gezelschap van de substituut-officier van justitie mr J E Vriesema naau - de Belgische hoofdstad gereisd Hü zal daar ook een onderzoek instellen naar de ver dwijning van een tweede Japanner de 27 jarige Frangis Shirugu Nagai Deze is na een verblijf in de YMCA christelijke jongemannenvereniging daar op 5 augustus verdwenen zonder zijn bagage mee te nemen Hij heeft de directeur gezegd binnen 14 dagen terug te komen maar is op het ogen blik spoorloos Bij het onderzoek wordt nagegaan of Nagai en Kameda met elkaar in Brussel in contact heb ben gestaan De Japanse politie heeft via Inter pol bevestigd dat het slachtoffer vrij wel zeker Kameda is Een Japanse politieman zei nog dat mjn tot deze conclusie gekomen is omdat Kameda een voor een Japanner ongewoon blanke huid bezat Bovendien was hij als kind aan een breuk geopereerd De romp heeft een litteken op het on derlichaam en een lichte huidskleur Bovendien heeft de Japanse pohtie ontdekt dat Kameda onlangs ee'n lich te metalen koffer heeft gekocht van het type waarin het lijk werd gevon den De echtgenote van Kameda is 28 jaar oud en verwacht een baby De Kameda's hadden al een kind van een jaar oud NIEUW DELHI — Gisteravond is in de Indiase hoofdstad mel ding gemaakt van zware verlie zen van het Pakistaanse leger in de sector Tsjamb in Kasjmir Bij een luchtaanval zouden 30 tot 40 zware Pakistaanse voer tuigen vernietigd en 13 Pakis taanse tanks geheel of gedeel telijk vernield zijn De Pakista ni zouden thans met kanonnen vuren in het Jhangar-gebied ongeveer 50 km ten noorden van Tsjamb Vanmorgen zouden twee Pakis taanse in de VS vervaardigde Sa bre-straaljagers zijn neergeschoten nadat boven Tsjamb een luchtgevecht was uitgebroken India heeft vandaag de beschuldiging uitgesproken dat zeven Pakistaanse straaljagers een moskee tijdens een dienst hebben be schoten waarbij 30 tot 40 gelovigen gedood werden en de moskee werd verwoest Pakistaanse buit ' Een Pakistaanse militaire woord voerder heeft bekendgemaakt dat 2 Indiase tanks en voorts wapens en andere militaire uitrustingsstukken zün buitgemaakt in het gebied van Tsjamb en Deva Tachtig Indiërs zijn gevangen genomen zei hij De woord voerder ontkende dat de Indiase troe pen erin geslaagd zijn een verbin ding tot stand te brengen tussen de Hadji Pir pas en Poontsj De berich ten over de sti'gd in Kasjmir blijven tegenstrijdig Engeland heeft Inmiddels zowel In dia als Pakistan medegedeeld dat het bezorgd is over de strijd in Kasjmir en Oe Thants oproep tot een onmid dellijk staken van het vuren steunt De Britse hoge commissaris in Nieuw I Delhi heeft een boodschap van de Britse regering over Kasjmir over handigd aan de Indiase regering De inhoud van deze boodschap is nog niet bekendgemaakt V.S.'wapens De Indiase minister van buitenland se zaken Swaran Singh heeft tégen over de Amerikasmse ambassadeur in Nieuw Delhi uiting gegeven aan zijn bezorgdheid over het gebruik van Amerikaans materieel door de Pakis tani De VS zijn direct begonnen in lichtingen in te winnen over ' t moge lijke gebruik van Amerikaanse wa pens door Pakistan Minister Rusk heeft gisteravond de ambassadeurs van India en Pakistan ontboden voor een afzonderlijk onderhoud ' De Amerikaanse afgevaardigde bij de VN Goldberg is donderdag infor - Advertentie NATIONALE NAJAARSLOTERIJ Drie hoofdprijzen van honderdduizend gulden f 600.000 - totaal aan contante geldprijzen Bij 3 loten gratis coupon en najaarsspeldje LOTEN OVERAL VERKRIJGBAAR BEKENDMAKING VAN PRIJZEN 15 NOVEMBER W6S Nationale Najaarsloterij Heemraadssingel 303 Rotterdam tel 010-25 00 00 giro 6200 Loterij ggk door de Min v Just d.d 29 juli 1965 onder nr LO 650/031/052 De opbrengst is be stemd voor Het Koningin Juliana Fonds en de Stich ting Fondsenwervingsacties Volksgezondheid te ' s Gravenhage Trei«^ eReiï ' In de week van zaterdag 28 aug 13 uur tot zaterdag 4 sept 13 uur hebben de volgende apottielcen zaterdagmiddag - zondag - en naclitdienst Koert Kanaalstraat 194 telef 31196 De li-Apotheek Amsterd.straatweg 373 telef 4122S Van Duin Prof R Boslaan 13 telef 713770 Koert Biltstraat 100 tel 1058B Ruys Oude Gracht 283 telef 10632 In de week van zaterdag 4 Sept 13 uur tot en met zaterdag 11 sept 13 uur hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag - en nachtdienst Kraal Ev Meysterlaan 32 telet 33033 Berents Bem Weerd OZ 9 telef 10610 Stichtsche Apotheek Nieuwe Gracht 203 telef 17091 Speekman Balijelaan 6 telef 81585 Zuilense Apotheek Prins Bemhard laan 22 telef 41468 Ned Herv kerk Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en 7 Beroepen te Burgh Schouwen toez N J Flink kand te Hilver sum — te Woudenberg 2e BURGERLIJKE STAND van UTRECHT gerius Eikstraat 74 Jolanda d v H P J V Woudenberg en K W v Greu ningen Nic Ruychaverstraat 65 bis Wilhelmina d v W J v Getfen en G Loffeld Pr Margrietstraat 64 bis Astrid R d v W E v der Lee en M Westerhout Seringstraat 150 Jennifer J d v B D Shepp en A C H Feeburg Pleineslaan 8 Den Dol der Petronelia M d v A A Ag terberg en P M Veenbrink Voor - dorpsedijk 34 Maartensdijk Hendri ka C d V H J Versteeg en A E Vontenie v Diemenstraat 29 Bernar dina d v P J Eijgendaal en G M Raterman Nansenlaan 46 Kristel G d v M Bos en H v Essen Maria V Hongarijedreef 66 Barbara d v W P Pijper en G A A Krijger Cath singel 125 Gehuwd G F van Amersfoort en M J E v.d Berg Zeist Wou - Ondanks de regen sportief in over hemd geeft de heer W Boer uit Ben Haag zijn aanwijzingen op de jeu de boule-baan van Utrechts be jaardencentrum Tolsteeg Congres over fotosynthese UTRECHT — Om een geregeld con tact te waarborgen tussen de verschil lende instituten in Westeuropa die onderzoek verrichten op het gebied der fotosynthese werden Western European Conferences on Photosyn theses ingesteld Het eerste congres van deze reeks had drie jaar ge leden te Gyf-sur-Yvette Frankrijk plaats het tweede zal van 6 tot en met 11 september te Woudsóhoten Zeist worden gehouden Behalve de Westeuropese onderzoekers zullen ook deelnemers vón buiten Westeuix)pa aanwezig zijn Werkende Jeugd begint zaterdag UTRECHT -- Werkende Jeugd de jongerengroep van het C.N.V begint zaterdag 4 september het nieuwe sei zoen met ' n bijeenkomst in het C.S.B gebouw De avond zal worden opge luisterd door een groep jongeren on der leiding van Kees van Otterlo Dubbel afscheid van school Ie Daalsedijk UTRECHT — Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zullen de heren H E van Dorssen en L Cloo afscheid nemen van de her vormde school voor g.l.o aan de Eerste Daalsedijk te Utrecht waar zij ' respectievelijk als hoofd en onderwij zer hebben gewerkt Ter gelegenheid van het vertrek van beide heren zal woensdag 8 september een bijeen komst worden gehouden in het Casi no aan het Paardenveld Behalve het officiële afscheid zal dan ook de in stallatie plaatshebben van het nieuwe hoofd de heer P Boersema Aanvang van de bijeenkomst 15.30 uur Advertentie manieren van combi neren met PILASTRO KIJK DIT IS PBLASTRO Riant laat U zien hoe U met PILASTRO op stijlvolle v/ijze sfeer en ruimte kunt scheppen in Uw huis PILASTRO is VOORDELIG en Riant heeft alle elementen in vooraad 1 39 - U heeft al een PILASTRO-SET voor janskerkhof 5 utrecht tel 10992 neen begrip voor goed wonen * denbergseweg 52 D M A Correljé ' en M E Laponder Fanny Blankers Koendreef 6 J P H Wienese en M Binkhorst Amsterdam Jasonstraat 31 Hs W Oudmaijer en N de Boer F C Dondersstraat 25 J J Hol en C M v.d Rijst Nieuwlichtstraat 6 B C Smiesing en E J L de Kruijf BóUenhofsestraat 47 J M G de Beer en A P Pelman N Sopingiusstraat 68 J v.d Vlies en M C Droogleever Baam Hilversumsestraatw 4 M Th Uppelschoten Rietstraat 40 en J A v.d Oudenalder A v Ostadelaan 21 tj ÜTRECHTSCH NIEl Wijzig LidiK nie Herdi nog V DEN HAAG — Zeei valt een herderlijk i verwachten waarin worden herzien In die lid waren van d < listische pers of radii zegd en de kexkelijk Mgr De Vet bisscho legt op liet ogenblik de aan de tekst van een lie ven dat wat zijn prin < betreft reeds hét fiat v paat heeft gekregen B nog de bisschoppelijke i seren om vervolgens c de bisschoppen te wo keurd Het sclirijven t structurele wijziging vi schappelijk bestel regel vanaf de kansels worde en gepubliceerd De indruk bestaat da ment van 1954 weliswa meel zal worden ingeti dat het lidmaatschap \ sche verenigingen het socialistisShe vergaderii volgen van de socialistii dio en televisie niet lai den aangemerkt als een ontvangen van de sacra weg staat Dat wil nie het episcopaat een de delwijze nu wil aanm wacht wordt dat de bi gelovigen er op zullen dat hun plaats in de roo maatschappij en politif ties behoort te zijn Verheugend In kringen van NV \ PvdA wordt met veel naar de bisschoppelijk Veerdiens Goeree verc Van een onzer vers UTRECHT — Indien i toestemming door de coi verbindingen Goeree en Noord-Brabant wordt met ingang van eind s veerdienst Ooltgenspla ven Dintelsas worde Het besluit moet dan no den bekrachtigd door i trokken provincies I5e belangstelling voor Is de afgelopen maande ning van de Grevelingen gedaald dat de SBS ui die de dienst sinds 193 < tot de aanvraag tot oph € ve^r heeft besloten Voor het personeel \ ponten is reeds een rej fen Zij zullen op anden de rederij worden inge2 Advertentie GASVERWAI S vraag advies bij 1 ^ GEVU-INJ VINKENBURGSTRAAT 9 r/O NEUDEFLAT - TELEFI Marilc Marilou zal Ik de bon en vat asbakken og i 
OTBECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 3 SEPTEMBEJl 1965 Wijziging bisschoppelijk mandement ' 54 Lidmaatschap van PvdA niet langer verboden Herderlijk schrijven nog deze maand Advertentie HAY LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON 010)26 9304 - HAV LEVENSVERZEKERINGEN Jongerendiscussie int samenwerking Van onze Haagse redacteur DEN HAAG — Zeer binnenkort in ieder geval nog deze maand valt een herderlijk schrijven van het Nederlandse episcopaat te verwachten waarin het bisschoppelijk mandement van 1954 zal worden herzien In dit mandement werd aan rooms-katholieken die lid waren van de PvdA het NVV of die regelmatig de socia listische pers of radio volgden de toegang tot de sacramenten ont zegd en de kerkelijke begrafenis geweigerd Advertentie ga CITROENBRANDEWIJN FOCKINK KmmiÊ ONDER DE LOEP De Duitsers en de bom 5 mis ' t Akkoord van Nassau waar - aanvaarden dat het een tweederangs - die onderling in die tijd de grootste moment voorbij gegaan Het had een van de weinige nog overge bleven gelegenheden kunnen worden waarin Nederland in de internationale politiek door een positieve daad iets tot stand had kunnen brengen De Nederlandse regeringheeft in deze kwestie ongeveereen jaar geleden een sleutelpo sitie ingenomen Het is natuur lijk niet meer bewijsbaar maar Amerikaanse afwijkt Zo weinig af we kunnen wel stellen dat er «'«^ t dat ' t bij oppervlakkige lezingsie voorzitter van de zusterpartij van j aeweest dat een Ne - " a"wehjks opvalt zoveel dat het net Adenauers C.D.U de Beierse C.S.U ^^","-^" * « f^^^fr "" ^ f'l ^^ dat essentiële verschil veroorzaakt derlands initiatief in West-Euro - dat de Duitsers er n i e t volledig ge pa om steun te vergaren voor het Amerikaanse plan de aan vaarding had betekend van de multilaterale kernmacht door tenminste België Italië en Enge land.'En dat zou voldoende zijn - ^^ Ifs dreigende taal die daarover nu meniaue geuruiKeii ue logica aan iiuii „ p..,pp ^ „^ jp Ampriknnpn over ^?°^ sommigen in Duitsland wordt — kant hebben een zelfbewust en wel - geweest om ae AmeriKanen over „ j ^ _ ^ i rechtvaardigt de hist varend Duitsland zal op den duur niet « e streep te trekken toen ze - aar - zulke ' taal jmst van Duitsers niet Advertentie CITROENBRANDEWIJN FOCKINK ü^ü Mgr De Vet bisschop van Breda legt op het ogenblik de laatste hand aan de tekst van een herderlijk schrij ven dat wat zijn principiële inhoud betreft reeds het fiat van het episco paat heeft gekregen De tekst moet nog de bisschoppelijke adviseurs pas seren om vervolgens definitief door de bisschoppen te worden goedge keurd Het schrijven dat de geliele structurele wijziging van het maat schappelijk bestel regelt zal daarna vanaf de kansels worden voorgelezen en gepubliceerd De indruk bestaat dat het mande ment van 1954 weliswaar niet for meel zal worden ingetrokken maar dat het lidmaatschap van socialisti sche verenigingen het bezoeken van socialistische vergaderingen en het volgen van de socialistische pers ra dio en televisie niet langer zal wor den aangemerkt als een daad die het ontvangen van de sacramenten in de weg staat Dat wil niet zeggen dat het episcopaat een dergelijke han delwijze nu wil aanmoedigen ver wacht wordt dat de bisschoppen de gelovigen er op zullen blijven wijzen dat hun plaats in de rooms-katholieke maatschappij en politieke organisa ties behoort te zijn Verheugend In kringen van NW VARA en PvdA wordt met veel belangstelling naar de bisschoppelijke verklaring Veerdienst op Goeree verdwijnt Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Indien de gevraagde toestemming door de commissie veer verbindingen Goeree en Overflakkee Noord-Brabant wordt verleend zal met ingang van eind september de veerdienst Ooltgensplaat Sluisha ven Dintelsas worden opgeheven Het besluit moet dan nog alleen wor den bekrachtigd door de beide be trokken provincies De belangstelling voor de veerdienst 5s de afgelopen maanden na de ope ning van de Grevelingendam zo sterk gedaald dat de SBS uit Rotterdam die de dienst sinds 1934 onderhoudt tot de aanvraag tot opheffing van het veer heeft besloten Voor het personeel van de veer ponten is reeds een regeling getrof fen Zij zullen op andere plaatsen bij de rederij worden ingezet Advertentie GASVERWARMING vraag advies bij uw erkende GEVU INSTALLATEUR VINKENBÜRGSTRAAT 9 ¦ UTRECHT r/O NEÜDEFLAT-TELEFOON 16064 Marïlou i©PIB Marilou zal Ik de borden weghalen en wat asbakken op tafel zetten uitgekeken Een herziening van het mandement van 1954 wordt daar bij zonder verheugend genoemd Zolang echter de tekst nog niet bekend is en men dus nog geen uitsluitsel heeft over de vraag hoe ver de correcties precies gaan onthoudt men zich nog van definitief oordeel De herziening van het mandement werd al geruime tijd tegemoet ge zien sinds de samenwerking tussen NKV en NW die in 1954 als ge - MAC mag gezagvoerders wapens geven SCHIPHOL — Ter beveiliging van het vliegtuig de inzittenden en de lading mag Martin Schroder direc teur van Martin's Air Charter in het vervolg zgn gezagvoerders op charter vluchten een wapen meegeven Be halve een normaal schietwapen zoals een pistool of een revolver kan dit ook zijn een injectiepistool waarmee dieren kunnen worden verdoofd of wel schietmaskers met patronen waar mee zij tijdens het transport in nood gevallen kunnen worden afgemaakt Deze ontheffing van het vuurwapen reglement die donderdag in de staats courant is gepubliceerd is MAC ver leend door de minister van justitie Schroder heeft de ontheffing des tijds aangevraagd omdat het gemis aan een wapen zich enkele malen heeft doen voelen Bij het vervoer van 65 hazewindhonden werd er één tijdens de vlucht ogenschijnlijk dol De ongewapende begeleider werd in de hand gebeten en had de grootste moeite het dier onschadelijk te ma ken De geschiedenis heeft voorts ge leerd dat ook onder passagiers een enkele maal oproerige elementen voor komen Tenslotte geeft de ontheffing Schro der gelegenheid eventueel een gewa pende bewaker mee te sturen met transporten van goud of bankbiljet ten De KLM beschikt al jaren over een zelfde ontheftings vergunning waar van echter zelden of nooit gebruik wordt gemaakt IN MAUTHAUSEN Gedenksteen voor slachtoffers van „ Englandspiel " DEN HAAG — In het vroegere con centratiekamp Mauthausen in Oosten rijk zal dinsdag 7 september een door de Oorlogsgravenstichting aange brachte gedenksteen worden onthuld Deze gedenksteen markeert de plaats waar de stoffelijke resten van 40 Ne derlandse en 7 Britse militairen die met een speciale opdracht naar Duits bezet gebied waren gezonden wer den begraven De Nederlanders die als slachtoffers van het „ England spiel " in handen van de Duitsers vielen zijn op 6 en 7 september 1944 in Mauthausen om het leven ge bracht Nadat jarenlang was aangenomen dat na de crematie de as verloren was gegaan ontving de Stichting in de loop van 1964 een officiële verkla ring van twee Joegoslavische oud gevangenen dat zij tezamen met een Russische gevangene de asresten in een kist hadden verzameld De Ooi" logsgravenstichting heeft daarom be sloten ter plaatse een gedenksteen aan te brengen Ter bijwoning van de plechtige ont hulling zal op 7 september een ge zelschap bestaande uit 45 nabestaan den met twee luchtmacht-Friendships van Ypenburg naar Linz vliegen Als vertegenwoordiger van Defensie zal brigade-generaal C Knuist aan de reis deelnemen De voordrachtskun stenares Enny Mols-de Leeuwe zal de plechtigheid opluisteren met het zeg gen van enkele gedichten Pas negen doden geborgen Werkzaamheden in Saas Fee hervat SAAS FEE — Vanmorgen is het zoeken naar de slachtoffers van de la wine in Saas Fee hervat Gisteravond wer * het wegens een sneeuwjacht op nieuw gestaakt Tenminste tachtig slachtoffers de meesten van hen Ita lianen moeten zich nog onder de ijs massa bevinden die maandag naar beneden kwam Tot nu toe zijn pas negen lijken waaronder dat van een vrouw geborgen Regen en modder bemoeilijken de werkzaamheden voortdurend zodat de kans dat nog overlevenden van de ramp zullen worden uitgegraven bijna nihil is volg van het verschijnen van het manr dement werd verbroken enkele jaren geleden weer was hersteld De kerke lijke maatregel kan worden gezien als eën afspiegeling van de verander de verhoudingen die zich in dé laat ste jaren binnen de rooms-katholieke kerk hebben voltrokken en wel met name wat betreft de irasitie van de kerk tegenover andersdenkenden Het mandement van 1954 heeft reeds bij zijn verschijning aanleiding gegeven tot heftige kritiek en dis cussie Men voelde vooral als een groot bezwaar dat talloze rooms-kat holieken door de bisschoppelijke voor schriften in ernstige gewetensnood werden gebracht Met name de rooms-katholieken binnen de Partij van de Arbeid hebben na de afkondi ging van het mandement aanvankelijk een bijzonder moeilijke tijd doorge maakt Vrees Het is tekenend voor de verander de verhoudingen binnen de rooms-ka tholieke kerk dat het nieuwe herderlijk schrijven korte tijd nadat de Partij van de Arbeid zijn eerste rooms-ka tholieke voorzitter heeft gekregen zal verschijnen Overigens is de Partij van de Arbeid in het mandement van 1954 nooit bij name genoemd wél het NVV en de VARA Het verbod om het socialisme in welke vorm dan ook te steunen was de bisschoppen vooral zo blijkt uit het mandement van ' 54 ingegeven door de vrees voor ontkerstening onder de arbeidende bevolking en de afbraak van het ka tholieke maatschappelijke leven Wij handhaven de bepaling " zoschreven de bisschoppen in 1954 datde heilige sacramenten en de kerke lijke begrafenis moeten worden ge weigerd aan de katholiek van wie be kend is dat hij lid is van een so cialistische vereniging of dat hij zon der lid te zijn toch geregeld socialis tische geschriften of bladen leest ofsocialistische vergaderingen bij - woont " DOOR EEN BREUK in een tussen wand is de Coentunnel in Zaandam onder water gelopen Op het diep ste punt staat het water enkele meters hoog Rechts op de achter grond is de tunnelbuis loaardoor het water met kracht naar binnen spuit Zuidafrikaanse cipier gaat in hoger beroep JOHANNESBURG — De gewezen Zuidafrikaanse cipier Van Schalkwijk die tot drie jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens het afleggen van valse verklaringen over de behande ling van gevangenen in Zuidafrikaan se gevangenissen is van dit vonnis in hoger beroep gegaan Auto^s strandden in teerlaag Van onze coiTespondent OVERASSELT — Tientallen automobilisten zijn vanochtend op de Sint Walryckstraat tussen Nij m,egen en Overasselt gestrand in een teerlxiag die door de dienst van publieke werken uit Overasselt was aangebracht ter versteviging van de rijbaan maar in werkelijk heid bleek te fungeren aZs een strooplaag Waarschijnlijk doordat een ver keerd m,engsel was samengesteld bleef de teer zacht en plakte vast aan de autobanden die hierdoor wel tweemaal zo breed werden Verscheidene auto's schoven op gladgeioorden banden van de rij baan af Ook aan de onderzijde van de wagens en op de carrosserie ontstond een dikke teerkoek Om te voorkomen dat de wegen in Nijmegen door het mishikfe teer mengsel van Overasselt zouden worden besmeurd grendelde de Nijm,eegse politie de weg af Er stonden toen echter al tientallen wagens vastgeplakt langs de on geluksweg Kosten 44 miljoen Hoogspoorplan van Breda goedgekeurd BREDA — Vier en veertig miljoen zijn de geraamde kosten van het Bre dase hoogspoorplan dat thans is goed gekeurd en begin volgend jaar in uit voering komt De gemeente Breda zal op korte termijn het contract met de NS ondertekenen In het kader van het hoogspoorplan krijgt Breda een nieuw station en zal het omringende stationsplein stede bouwkundig worden aangepast Het hoogspoorplan omvat verder o.m de vernieuwing van het seinwezen het omhoogbrengen van de spoorbaan-em placement en tunnels en de bouw van drie tunnels De Nederlandse Spoorwegen nemen ongeveer eenvijfde van de kosten voor hun rekening Breda heeft tien mil joen voor de uitvoering van het pro ject gereserveerd en wil de rest van het Rijk zien te krijgen Drie arrestaties na diefstal 20 mille Van onze correspondent HAARLEM — De Haarlemse poli tie heeft drie personen aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de diefstal van 20.000 gul den uit een poffertjeskraam in Haar lem Het zijn een 20-jarige poffertjes bakker B S een 43-jarige Rotter damse kapper T H G van H en zijn 39 jarige echtgenote E van H.-H De poffertjesbakker heeft verklaard aan de Rotterdammer een tip te heb ben gegeven over de plaats waar het geld lag over we ' t gisteren hadden liet Enge land zijn eigen nationale atoombom be houden en deed Frankrijk bi-eken met Londen en Washington althans ten aan zien van de Atlantische atoombewape ning ' t Akkoord kwam ook voor Ken nedy's onmiddellijke medewerkers als een volslagen verrassing en niet als een aangename omdat het volkomen tegengesteld was aan de politiek die de V.S tot op dat moment had ge voerd samenwerking op multilaterale basis met alle Westeuropese bond genoten en géén uitzonderingsposities voor één daarvan Die medewerkers probeerden dus nog te redden ' wat te redden viel en ze vonden daarbij een nieuw nog niet eerder op volle kracht gebruikt argument men zou de Duit sers in de atoomstrategie moeten be trekken anders zonden die zelf atoom wapens willen bezitten Weliswaar mo gen ze die krachtens hun verplichtin gen onder het verdrag van de West Europese Unie niet zelf vervaardigen maar tegen het bezit ervan keert zich geen enkele bepaling van dat verdrag Wel merkwaardig klinkt het mis schien dat ook Willy Brandt de tegen woordige leider van de Duitse socia listen deze theorie ondersteunde Waarbij overigens niet mag worden vergeten dat degenen die deze argu - H et is niet zo merkwaardig dat de Amerikanen al spoedig enkele vooraanstaande Westduiters vonden die deze theorie ondersteunden Even min merkwaardig is het — zeker ge zien zijn uitlatingen van vorige week — dat een van hen Franz Joseph Strauss was de ex-minister van defen - Van onze correspondent DEN HAAO — De Nederlandse jeugd zal zich de komende maan den foezigliouden met discussies over problemen op het gebied van de in hiternationnale samenwerking " in ' t cussies worden op gang gebracht door het nationaal comité jaar van internatioale samenwerking " in ' t kader van de twintigste verjaardag van de Verenigde Naties Het nationale comité waarin vijf tien Nederlandse organisaties zijn ver tegenwoordigd wil bereiken dat voor al scholen voor het voortgezet onder wijs en jongerenverenigingen zich zul len gaan verdiepen in het onderwerp internationaal samenwerken de weg naar internationaal samen-le ven " Hiertoe zijn ruim achtduizend map pen met discussiestof naar scholen en verenigingen gezonden Het is de bedoeling dat jeugdraden — in elke provincie één — de verslagen van de gesprekken verzamelen Die raden zullen tevens uit de discussiegroepen teams samenstellen die op regionaal niveau de gesprekken zullen voort zetten De regionale bijeenkomsten wor den op 23 oktober gehouden één dag voor de dag der Verenigde Naties Het positie moet innemen op het gebied van de defensie Zo'n Duitsland kan nog wel accepteren dat het een rang minder is dan de V.S maar niet een achterstelling ten opzichte van Enge land en Frankrijk Nederland miste mooie kans ruzie hadden over Cyprus Geen bond genoten die men voetstoots medezeg genschap geeft in het atoombeleid En met die gedachte pousseerden de Amerikanen dan ook in 1963 en 1964 hun MLF Daarbij hebben ze geen en kel enthousiasme ondervonden van welke Westeuropese bondgenoot dan ook behalve van de in dit verband nogal onbetekende Grieken en Turken hoogtepunt zal op 11 december moe ten vallen Op die dag zijn de lan delijke slotdiscussies in een jaar beurshal te Utrecht Deze bijeenkomst geldt tevens als Nederlandse afslui ting van het jaar voor internationale samenwerking Het forum op de slotbijeenkomst zal worden gegarneerd met onder meer stands met literatuur etenswaren en kledingstukken uit diverse landen Bovendien zal er muziek en zang zijn Als er tijdens het slotfeest belang rijke suggesties uit de bus komen is het volgens het nationaal comité niet onmogelijk dat zij aan de V.N zullen worden voorgelegd n Opgeloste crisis Officieel wordt er vandaag een streep gezet onder de crisis in de Dominicaanse Republiek die eind april begon toen jonge progres sieve militairen de conser vatieve junta afzetten en een terugkeer van de in 1962 gekozen doch in september 1963 door een militaire staatsgreep ver dreven gematigd progressieve presi dent Juan Bosch mogelijk scheen Mede door een volkomen onjuiste be oordeling van de situatie van de zijde van de Amerikaanse ambassadeur in Santo Domingo die aan zijn regering rapporteerde dat de Dominicaanse Republiek een tweede Cuba " dreigde te worden ontstond er een felle bur geroorlog waarbij de interveniërende Amerikaanse mariniers en valscherm troepen aanvankelijk geheel de zijde van de reactionaire krachten kozen Het heeft president Johnson veel tijd en moeite gekost deze misslag goed te maken Een verbetering ontstond wel nadat de Organisatie van Amerikaan se Staten althans formeel de leiding van de interventie overnam maar in tussen waren de twee partijen in het land zo vijandig tegenover elkaar ko men te staan dat het zoeken van een zelden in zee te gaan — letterlijk én figuurlijk — met alleen Duit sers Grieken en Turken Maar door het volstrekt uit blijven van enig initiatief in die richting van de zijde van minis ter Luns door de tegenzin ook van het ministerie van defensie onder minister De Jong en ver zet van Witteveens ministerie van financiën is dat gunstige lijk door worden aan de Engelsen zelf Intussen is er ook in de Verenigde Staten blijkbaar weinig hoop meer op totstandkoming van de iVILF En dat verklaart de eisende klagende en Nu vaart er wel een schip op de wereldzeeën dat met gemengde be manning en raketten een proef moet betekenen voor de praktische moge lijkheden van een multilaterale vloot Maar over de bevelsstructuur van die vloot is nog geen besluit genomen Want de discussie is vrijwel verstomd nadat de nieuwe Britse socialistische regering in ' t begin van dit jaar een voorstel deed dat enigszins van het Wintersport 40 extra treinen UTRECHT — In de periode tussen half december en begin maart zullen voor de reisbureaus veertig extra trei » nen worden ingelegd naar de winter sportcentra Dit is besloten op ' n con ferentie die de spoorwegen en de reis bureaus hebben gehouden ter regeling van het wintervakantievervoer met de Bergland Expres en de Hotelplan Expres naar Oostenrgk en Zwitser » land De reisbureaus zijn optimistisch ge stemd over de belangstelling voor de wintersportreizen nu vele Nederlan ders ' n verregende koude zomer ach ter de rug hebben Vorige winter was vooral de trek naar Oostenrijk groot Bij de opzet van het vervoer in het komende seizoen is er rekening mee gehouden dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten Behalve door middel van de reisbu reautreinen zal het wintervakantiever voer worden verwerkt met versterkte treinen van de gewone dienst en met extra rijtuigen van de slaapwagen maatschappijen Kind verdronken in slotgracht EGMOND A/D HOEF — De drie jeirige Theo Spronkeling uit Eg mond a/d Hoef is donderdag toen hij met zijn tweelingbroer tje en andere kinderen aan het spelen was in de gracht van het voormalige slot van de graven vein Egmond ver dronken De chauffeur van een pEisserende legerauto probeerde nog met mond op-mondbeademing het kind bij be wustzijn te brengen doch hierin niet oplossing een zaak werd van lange adem Maandenlang scheen ' n compromis tussen de zogenaamde regering van nationaal herstel " geleid door gene raal Antonio Imbert en de grondwet tige rebellen " van kolonel Caamano die met behulp van de Amerikaanse strijdkrachten samengedreven waren in een deel van Santo Domingo zelfs volkomen onbereikbaar T OT een bijlegging van het geschil tussen de twee partijen is het ook nu nog niet gekomen Het is zelfs zo dat generaal Imbert heeft geweigerd de op initiatief van de Organisatie van Amerikaanse Staten opgestelde „ verzoeningsoprkonde " te onderteke nen Kolonel Caamano deed dit zij het onder een enkel voorbehoud wel Dat er toch gesproken wordt van een „ oplossing " van de crisis komt omdat Imbert en zijn regering vrij wilUg " het veld hebben geruimd De generaal heeft dit besluit als onher roepelijk " gekwalificeerd De leden van zijn regering gaan nu hun vroe gere bezigheden weer hervatten zo zei hij Bijzonder merkwaardig is dat Imbert er speciaal de nadruk op heeft gelegd dat zijn regering aftreedt op een tijdstip waarop zij de steun van het land geniet en de schatkist in één maand tien miljoen dollar rij ker is geworden De realiteit is dat Imbert en de zijnen van een regeling met Caama no en diens aanhangers niets wilden weten Het afgelopen weekeinde werd nog een aanval gedaan op het door Caamano's strijdkrachten bezette stadsdeel Dat was vermoedelijk voor de O.A.S en de inter-Amerikaanse vredesmacht de druppel die de emmer deed over lopen Imberts heengaan is vermoede lijk dan ook heel wat minder vrijwil lig dan de generaal voorgeeft I N ieder geval mag aangenomen wor den dat Imbert en zijn medere geerders niet van inzichten zijn ver anderd Men vraagt zich dan ook be zorgd af hoe lang de vandaag in functie getreden nieuwe voorlopige regering onder leiding van Hector Garcia Godoy stand zal kunnen hou den De nieuwe president was minis ter van buitenlandse zaken in de re gering van Juan Bosch De voorlopige regering zal over eenkomstig de bepalingen van de ver zoeningsoorkonde onverwijld de no dige onderhandelingen openen met de ministers van buitenlandse zaken die hun landen in de Organi satie van Amerikaanse Staten verte genwoordigen over de datum wan neer en de wijze waarop de inter Amerikaanse vredesmacht zal worden teruggetrokken Verder moeten de tegenover elkaar staande strijdkrachten van de twee tot nu toe zo vijandige kampen een begin maken met de terugtrekking uit de thans door hen beheerste ge bieden Kan dit zonder dat er in wezen een verzoening is bereikt Het lijkt te mooi om waar te zijn De strijd krachten komen hu weer onder bevel van de nieuwe president Ook dat is een volkomen normale situatie Maar ook hier rijst de vraag wat er in de praktijk van terecht zal komen Er heeft sedert eind april een wrede burgeroorlog geheerst waarbij de strijdkrachten over beide partijen ver deeld waren Dat heeft over en weer veel kwaad bloed gezet Het zal op z'n minst tijd kosten de wederzijdse haat uit te bannen Godoy's taak is geen benijdenswaardige Nederl chemicus prof in Indonesië HEERLEN — In het kader van de hulpverlening aan Indonesië is met ingang van 1 oktober tot hoogleraar aan de universiteit van Bandoeng benoemd drs U Verstrijden te Heer len De heer Verstrijden is sinds 1958 werkzaam op de organisoh-chemische afdeling van ' t centraal laboratorium van de Staatsmjjnen 
VRIJDAG S SEPTEMBER 19 65 UTRnniTSCH XIËÜWSB DEZ Inter voor Theate Hartelijk welkom voor ex KNIL-militairen in Hoj el-kazerne Voor het eerst reünie van de vroegere verbindingsdienst De nieuwste apparatuur bewonderd Van een onzer verslaggevers UTRECHT — In de Hojelkazerne kwamen vandaag 300 bijzondere gas ten byeen de manschappen die vlak na de bevrijding van het Japanse juk in het voormalig Nederlands Oost In-dië de verbindingsdienst uitmaakten Deze ex KNIL militairen thans voor het grootste deel gepensioneerd die vergezeld waren van hun vrouw heb ben hun ogen uitgekeken naar de nieuwste apparatuur van de verbin dingsdienst van de KoninkUjke land macht opgesteld op de binnenplaats Brigade-generaal T de Ruig In specteur van het wapen van de Ko ninklijke landmacht die het bevel voert over de verbindingsdienst kon er de gasten op wijzen dat waar zij vroeger moesten zwoegen met paar den en in geforceerde marsen er nu geen sprake meer kan zijn van een dergelijk optreden Thans is alles ge mechaniseerd en voorzien van de al lernieuwste technische snufjes De initiatiefnemers kapitein W J R Sutherland kapitein C J Luyendijk en eerste luitenant L C Robaard heb ben er niet minder dan 2 jaar voor no dig gehad deze eerste reünie te orga niseren en er het succes van te ma ken dat men vandaag in Utrecht mocht beleven Onder de reünisten waren de thans gepensioneerde kolo nels G W van Walraven en L A Punt Maar behalve deze hogere offi cieren hebben ook de minderen in rai Va MSTERDAM - I r \ maar vijf jaar best den dat het vele theate heeft getrokken Zo gn verzameling in het renj aanleiding daarvan bes 4 september het vierde voor theateronderzoek i kende gebeurtenis voor Nederland nog maar he Toneelmus trekpleist Organisator van het cor handelt over het toneeldecoi gentiende eeuw is de Am kunsthistoricus prof F \ l Thienen voorzitter van het seum Op de binnenplaatf Academie voor bouwkiuist VVaterlooplein waar het wordt gehouden vertelt hi zijn museum dat voor dezi heid helemaal met bloeme sierd Er aijn tekeningen etsen derijen van schouwburgen i spelers oude kostuums en Verder is er een uitgebreide tatie over hedendaagse en toneelspelers Op het ogenb tentoonsteUing van de opvoi meer dan tien verschillenc van Arthur Millers After waarbij de overeenkomst ir rmgen van de hoofdrolspele In de kelder wordt een t beeldarchief ingericht AI heel gauw had het Ami museum een goede naam Thienen vertelt dat hij op c en andere bijeenkomsten in lende landen van Europa e siast over hoorde spreken '• dermann uit Wenen bijvoorb enkele jaren geleden een t bracht roet zijn leerlingen het pl3ii ontstaan om het vit congres dit jaar in Amst « houden De faam van het toneelmi nu ook buiten Europa zijn nen vinden want onder de derd deelnemers zijn vert VELE HERINNERINGEN werden opgehaald vanmorgen tijdens de eerste reünie van de vroegere ver bindingsdienst van het ex-KNIL in de Hojel kazerne in Utrecht UTRECHT — Aan het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 zijn de volgende ' gevonden voorwerpen aange geven Gouden ring met agaat chroom he renhorloge met zwart bandje foto toestel gastank je gevonden 24—8 handtas t.n.v G van Rooyen kin derrokje pakje vogelzaad plastic jas en pet speelgoedwissel rood kin derschoentje plastic parapluhoes In de gemeentebussen is van 23 tot en met 29—8—'65 gevonden 5 hand schoenen 11 paraplu's 4 sjaals por temonnees inhoudende ƒ 0,85 ƒ 0,07 aktetas pakje watten ring mandje inhoudende thermosfles en sjaal sleutelbos halsketting armband hanger jas Burgerlijke stand van Maartensdijk MAARTENSDIJK — Geboren An nemieke d v B de Hoop en T S M Bloemendaal adres Dorpsweg ongenummerd Christine d v H van de Goede en G J Slot adres Koningin Wilhelminaweg 503 ¦' Overleden Maria J van der Heide 60 jaar gehuwd met D Floor adres Vuurse Dreef 26 Verpleegstersdiensten Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 teleloon 16381 Avond - nacht / Waterdag - en zondagsdienst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vereni ging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wljkgebouw Ralffeisen laan 35 telefoon 71.11.61 Bij geen gehoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zullen dag en nacht 40133 Bi geen gehoor overdag 41961 Bij geen gehoor in avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Or.nnje-Groene Kruis overdag Weerd slngel OZ 3R telef 14558 Avond - nacht en zondagdienst hervormde wijkverple ging en lutherse diakonessenvereniging Diakonessenhuis telef 11855 gereformeer de ziekenverpleging zr P H Guyt tel 81366 zr F H Kerst tel 18933 zr H Rietveld tel 30021 zr M Zwarts telef 40875 zr A Vos tel 22102 Het Wit-Gele Kruis afdeling Utrecht Oudwijk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uitsluitend te lefonisch bereikbaar Ziekenwijkverpleging afdeling Utrecht telefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tijdens kantooruren Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlingen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoograven zr S & Nije holt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zullen telefoon 42305 Draglinemachinist valt van de wal in de sloot UTRECÖT — Donderdagmiddag om ongeveer 14 uur is de 25-jarige dragli nemachinist J C Knuist ernstig aan zijn hoofd gewond geraakt toen hij bij het verplaatsen van een waterpomp uitgleed Vermoedelijk is hij met de pomp In aanraking gekomen De heer Knuist was aan het werk bij de Polderweg waar een sportter rein wordt aangelegd Hij struikelde of gleed uit bij het verplaatsen van de draagbare pomp en viel van het bruggetje af in ' t water van de vaart Hij liep een hersenschudding en een hoofdwond op en is naar het Acade misch Ziekenhuis gebracht Advertentie Evang Luth Kerk Bedankt voor Leiden J Happee te Utrecht WAT IS BUISMAT Hoe komt het dat BUISMAN mijn koffie < pittiger lekkerder maak Bij het branden van kotfia g enkele smaakboslanddelen verloi Buisman hersleit dat Buisman \ dit tekort op natuurlijke wijze a Buisman geeft nóg meer pit r meer smaak ook aan de beste kol Gebruik daarom altijd Buism « o » U Uw kottio ook zet n Buisman smaakt ze beter ook poederkoffie f NOG ONDER HET KOLENSTOF — zo uit zijn werk — kwam van m-orgen de 3S-jarige heer L van Loenen Loevenhoutsedijk 4S te Utrecht de kamer van burge meester De Ranitz binnen om een oorkonde van het Carnegie Helden jonds hl ontvangst te nemen De heer Van Lóenen kolensjouwer van beroep kreeg het huldigend papier omdat hij zaterdag S juni de elfjarige Johannes E D Steen wijk Mahoniestraat if uit de Vecht had gered De heer Van Loenen liep toen m,et zijn vrouw over de Rode Brug en zag een jongen vier m.eter uit de kant drijven terwijl niemand nog een hand uitstak Hij sprong in watex van veertien gror den en modder en bracht de dren keling naar de hoge walkant Om dat hij de wal zonder hulp niet kon opkomen bleef hij met de jongen in zijn armen in het water staan totdat personeel van de politiepost Rodebrug hen door eruit haalde Beroepbaar — H J Hasper La Chapelle sur Aveyron Loiret Frank rijk is na volbrachte stage door de classis Dordrecht beroepbaar ver klaard Rechter Tie en de zoutsmokkel ffSCHTER TIE E/J TSMAOTAIZM aCHTSRSUHST TUINPAVIUOEM SBKROPEM ^ Ö«]2^5 ¦^ CANAALSTRAAT 53 TW1)NSTRAAT M Kanaleneiland 4 ¦- v,a--'^tsLviAia^«i«*i-ttt--te ^ Club met rode auto maakt stad onveilig Aldus officier van justitie Van een onzer verslaggevers tJTKECHT — Het is geen lelijk ge baar om iemand te dekken maar u kunt toch wel zeggen o u een mede > pliclitige had zonder namen te noe men Dit werd vanmorgen de 26-jarige Utrechter B T voorgehouden toen h\j voor de meervoudige kamer van de rechtbank terecht stond wegens diefstal met de verzwarende omstan digheid van verbreking Op 14 niel was hij door het raam aan de straat kant open te schuiven het café De Tregter aan de Oude Graclit binnen gedrongen en had hij er met een bandenlichter een kast opengebroken waaruit hij ƒ 1400 en 21 dollar weg nam Verdachte bleef erbij dat hij aleen was geweest Niemand gaat graag naar het huis van bewaring " zei hij alleen maar Officier van justitie mr J C van den Berg vond het onwaar schijnlijk dat verdachte in zijn eentje het zware catéraam had kunnen open schuiven Bovendien is een deel van de buit zoek T verklaarde dat hij ongeveer ƒ 800 had gebruikt om schulden af te lossen voor negentig procent speel schulden die hij had opgedaan bij het Satumespel Waar de rest was geble ven kon hij niet helemaal verklaren Een zak met los geld had hij wegge gooid zei hij omdat hij te zwaar was Van de 21 gestolen dollars wa ren er tien bij hem aangetroffen de rest zou hij hebben weggegeven Het heeft er van dat u het geld gedeeld hebt óf dat u een deel van de buit achter houdt zei de presi dent mr M B van de Werk en dat zou niet in uw voordeel zijn De verdachte maakte bovendien deel uit van een clubje met zeer on duidelijke bronnen van inkomsten dat zoals de officier het uitdrukte exces sief veel in de kroegen rondhangt Zij maken ' s avonds in de letterlijke zin des woords de stad onveilig met een rode auto Zij zijn gewaarschuwd zei mr Van den Berg met een blik naar een tiental jonge mannen op de pu blieke tribune waarin hij een deel van dit slechte gezelschap zei te herkennen Deze slechte contacten hebben zon der twijfel tot dit misdrijf — overi gens niet het eerste — geleid Ver dachte moet voelen dat dit a-sooiale gedrag verkeerd is en zijn kamera den moeten voelen dat dit niet getole reerd wordt zei de officier en eiste twaalf maanden met aftrek van voor arrest waarvan vier maanden voor waardelijk met een proeftijd van 3 jaÉr en toezicht van de reclasse ringsvereniging • Raadsman mr F A van Lange meende dat het verdachte ernst is met zijn voornemen een andere weg in te slaan Hij bepleitte een kortere werkelijke straf Verdachte neemt de schuld van anderen op zich maar het is niet helemaal billijk om hem daar voor zwaarder te straffen omdat hij zozeer onder invloed van de groep stond. Uitspraak vrijdag 17 september MUZE Informaties over kunst in Utrecht Van onzo kunstredactie UTRECHT — Donderdag is het eer ste nummer verschenen van Muze een veertiendaags juli en augustus eenmaal per maand verschijnend pe riodiek dat zichzelf aankondigt als toneel - muziek en tentoonstellings agenda Naast de vermeldingen van concerten en tentoonstellingen schenkt het vooral aandacht aan toneelvoor stellingen Dit is voor de redactrice mejuf frouw Carla de Munck ook de be langrijkste bestaansreden voor de-se uitgave In de tijd dat zij werkzaam v/as als VVV-informatrioe bleek haar dat veel mensen graag van te voren weten wat de inhoud is van de ko mende toneelstukken De activiteiten in de schouwburg vormen dan ook het grootste gedeelte van de inhoud dit is ook wat Muze onderscheidt van an dere agenda uitgaven zoals de WV agenda en Kunst in Utrecht Advertentie Augustus is definitief voorbij en daarom is het volop najaar bij de Van Zijl's kostuums 1 Als de nieuwe kleuren naast grijs en blauw ziet U veel donker beige en lichtbruin Pracht kwaliteiten in zuiver scheerwol zowel in 2 - alsin 3 knoopsmodellen 179.50 125 — HER^N MODES OUDEGRACHT 149 AMSTERD STR WEG 2W Groolwinkelcentrum Wilson & Glenny zeer solide Schotse stof in fantastische ruiidessins 240 — - 258 — CTRECHTSCH NIEUWSBLAD lite A rang zich goed thuis gevoeld bij hun gastheer kazerne commandant over ste J Moraal Hoogtepunt van deze reünie was vanmiddag het gezamen lijk aanzitten aan een aangeklede " nasl-goreng maaltijd in de eetzaal be reid in de keuken van de Hojelkazer ne Op de binnenplaats zorgde vanmor gen de drumband van de verbindings dienst van de Koninklijke Landmacht onder leiding van tamboer-maitre W van Stèren voor een pittig stukje mu ziek waar de reünisten met genoegen naar hebben geluisterd Voor f 350 gestolen aan gereedschap UTRECHT - Vannacht is voor f 350 buitgemaakt bij een inbraak in een gebouw in het fort Blauwkapel Het gebouw is in gebruik afgestaan aan de stichting Rondom de Dom en het wordt ingericht voor jeugdwerk van de wijk Overvecht Mevrouw Pulmans zit tevreden en hoopvol in haar nieuwe wagen Achter haar staan van links naar rechts de heer J de Groot Ckan tineheheerder Johannapolder de heer A H Pulmans de heer C H Hartog zoon van een van de mee werkende voetballers mevrouw J de Groot De inbreker had een hengsel en hangslot van de toegangsdeur verbo gen en door de ontstane opening de grendel van de deur gesehoven Totaal werden van binnenuit 19 ruitjes met een hamer ingeslagen Uit een gereedschapsdoos werden ha mers plamuurmessen schroeven draaiers boren en een boormachine gestolen Kantinebezoekers sparen geldvoorinvalidenwagens Een blauwe en drie groene tamme parkieten zijn 1 september spoorloos verdwenen De vogels zijn eigendom van mevrouw Lek Zilvergeldstraat 7 in Utrecht Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Als een prinses zit de 58 jarige mevrouw A J Pulmans Halmans Jan van Arkelstraat 37 in haar nieuwe invalidenwagen Ze kreeg de wagen via het Utrechtsch Nieuwsblad maar het geld er voor is op een heel bijzondere manier bij eengebracht Het was de 132ste wa gen die kon worden uitgereikt Al ruira een jaar wordt door de trouwe bezoekers van de kantine in de Johannapolder voornamelijk volks tuinbezitters geld bijeengebracht voor invalidenwagentjes Er wordt bij voorbeeld een lotery op touw gezet van gekregen artikelen — de winst gaat dan in een pot — of wat anders georganiseerd maar het meeste geld komt binnen door het voetballen De vereniging V.V.O.O stelt haar veld gratis voor ' t goede doel beschikbaar Zo komen alle opgehaalde gelden van voetballers en kykers In de pot voor een invalidenwagentje Verleden jaar in november is de eerste invalidenwagen gekocht van het gespaarde geld en nu was er weer genoeg bijeengebracht voor een vol gende Zelfs voor een heerlijke warme plaid die mevrouw Pulmans dank baar om haar benen deed Trouwens nu is er al weer een paar honderd gulden in kas voor wagen nummer drie De beheerders van de kantine zijn de heer en mevrouw J de Groot die van plan zijn enthousiast met dit werk door te gaan Mevrouw Pulmans is maar wat blij dat ze nu eindelijk in de gelegen heid zal zijn weer naar buiten te gaan Ze is sedert mei 1965 door jicht aan haar stoel gekluisterd Ze zegt ik kan het niet meer uithouden in de kamer Het in huis zitten is nog veel erger dan het pijn hebben en slecht kunnen lopen Ze begon al gelijk actief plannen te maken en beloofde de heer en me vrouw De Groot spoedig te komen op zoeken in de Johannapolder Want nu kan ik tenminste weer fijn naar buiten zegt ze Bij het uitreiken van de invaliden wagen was ook de heer H Hietbrink voorzitter van de Nederlandse Inva lidenbond afdeling Utrecht aanwe zig Op het kantoor van het Utrechts Ste delijk Orkest in de Parkstraat 8 in Utrecht telefoon tijdens kantooruren 14988 verblijft sinds 2 september een grijs gestreept katje met witte bef witte sokjes voor en aan de achter pootjes wat meer wit Het dier liep gevaar overreden te worden bij Tivo li op het Lepelenburg en is door de directeur van het U.S.O de heer van Leeuwen meegenomen naar het kan toor in de Parkstraat te Utrecht Bij mevrouw Vijsma Frans Hals straat 16 telefoon 29625 in Utrecht is 2 september een tamme kraai komen aanvliegen Advertentie De zwartgrijze halflangharige hond Lucky een reu van vijf jaar eigen dom van mevrouw Wijsman Winkler laan 88 telefoon 713468 in Utrecht is sinds 2 september spoorloos Op 30 augustus is weggelopen een gecastreerde zandkleurige kater met witte bef snuit half wit half zandkleu rig en gele ogen Het dier klein van stuk en IVz jaar oud is van mevrouw Van Ham Sweelinckstraat 7 telefoon 10071 in Utrecht Wielrijdster viel in glasscherven UTRECHT — Dankzij snel reage ren van de bestuurder van een sur - veillance auto van de politie is don derdagmiddag in de Moerbeistr me vrouw F Bosman-Van der Gun 35 geen ernstig ongeluk overkomen Mevrouw Bosman reed op haar fiets door de Moerbeistraat waarbij zij in één hand een fles melk hield Ver moedelijk door het springen van haar voorband viel zü en kwam in de scher ven van de kapotgevallen melkfles terecht Een surveillance-auto die vlak ach ter haar reed kon door krachtig rem men een aanrijding voorkomen Mevrouw Bosman bleek snijwonden aan haar linkerbeen te hebben opge lopen en is voor nader onderzoek naar het Diakonessenhuis gebracht Geschenk voor de heer C J van Vught UTRECHT — De heer C J van Vught Burgjeslaan 25 tussen de wij ken Ondiep en Pijlsweerd ontving vandaag een televisietoestel van de stichting Moveo meer ontspanning voor ernstige oorlogsgewonden die het apparaat op haar beurt had ont vangen van een K.R.O jubileumac-tie Een middelgrote zwart met bruine hond bruine plek boven beide ogen een reu van 2 jaar is sedert 2 sei > tember zoek De hond heet Blackie en draagt een groene halsband met riem Eigenaresse is mevr Van der Staak VoUenhovenlaan 166 telefoon 34523 in Utrecht Vrouw beroofd en mishandeld Van onze correspondent HOUTEN — Door de politie in Hou ten is gisteren aangehouden de 28 ja-rige N J T afkomstig uit Loenen aan de Vecht Hij wordt ervan beschuldigd de 36 jarige gescheiden vrouw A J J B uit Utrecht te hebben beroofd en mis handeld De gearresteerde verklaarde een af spraak gemaakt te hebben met de vrouw bij het viadukt tussen Houten en Schalkwijk Hij heeft toen een ein de willen maken aan hun verhouding die ongeveer 2 jaar had geduurd en eiste de haar geschonken kostbcire voorwerpen terug Toen de vrouw dat niet goedschiks deed heeft hij haar deze afgenomen na een vechtpartij waarbij de vrouw gewond werd De vrouw kon nog niet worden ge hoord De dader zit nog in een cel te Hou ten hij zal voor de officier van jus titie worden geleld In de Biltstraat is 2 september ge vonden een wit bruin piet grijs hond je Het dier lijkt op een fox maar heeft de snoet van een whippet De hond is een teefje van ongeveer vier maanden die een bruine halsband met nikkelen noppen draagt Inlichtingen bij de heer Van Beek Kroostweg 18 telefoon 03404—12753 in Zeist Een zwarte poes van ongeveer een jaar met witte bef witte poten en op de borst een sneetje is omstreeks 15 augustus komen aanlopen bij mevrouw v.d Hoorn Israëlslaan 17 telefoon 29404 in Utrecht Bij mevrouw Westerhout Burge meester v.d Voort van Zijplaan 26 telefoon 710721 in Utrecht is op 2 sep tember komen aanlopen een klein zwart met wit gemêleerd hondje een reu die niet zo heel jong is voor stijl Een Cyperse kater met witte sokken en hangende staart zwerft reeds lang rond in de Prof Jordanlaan en omge ving in Tuindorp-Oost Inlichtingen over dit dier bij mevrouw Besseling Prof Jordanlaan 66 telefoon 713886 in Utrecht '\ Eea luime keuze vindt u bi Advertentie RITA EN PRNTfllONS — „ HET BROEKENHüIS " "^="« o « nu ».« u™.c „ door ROBERT VAN GULIK JA.;.1K KAM U DIEREN TO NEN DIE IK MUN WENG5EU HEB GEGEVEN...ZE ZIJN VELE MALEN 6R0TER DAN NORMAAL 50WAMGE ZUN NIET VOLMAAKT,MAAR NUrTELOOS?t IK 7WEER U „ IKHEB HET LEV'£n:SEUXER bijna gevonden.,het 6EHEIW DER ONSTERFEU JKHElO IK HEB NU ALLEEN RVRELPOEDER NODIQ EN DAT KOST 1NTUW6EN1GE-PRAK ^ TI5CHE RESULTATEN LATEM ' W.4XEKHOOGTEN KUhswaterstaat 3 sept — Konstanz 396 +%\ Rheinfelden 312 + 2 Ottenhelm 402 + 17 Straatsburg 352 + 22 Maxau 519 + 10 Plochingen 142 + 9 Mannheim 364 onv Steinbach 124 onv Mainz 339 + 3 Bingen 236 — 4 Kaub jfiO — 6 Trter 260 + 20 Koblenz 2B5 — 7 Keulen 240 — 5 Ruhrort 428 + 1 Lobitii 1046 + 1 Ntimegen 833 + 2 Arnhem 855 + 6 EeJde IJssel 390 onv Deventer 287 — 2 Monsin 5460 + 4 Borgharen 39BB — G BelJeia 1136 + 20 Grave ben de sluis 505 Advertentie RESTAmAMLA FM BOVCHE VERSE KREEFT UIT EIGEN BASSIN HOTEL OUD LONDON Zeist • Telefoon 03439-223-335 ik hfeb vergeten te verte 
CH ^ f^KDWSBLAD ÜTRnCIITSCII NIEUWSBLAD VRIJDAG 3 SpPTEMBEJS 19 65 DEZE WEEK IN AMSTERDAM Internationaal congres voor theateronderzoek Theater is meer dan literair kunstwerk H ET slot van Louis Neefs ' laatste ' Op-Signoorke " had iets aandoen - ' lijks Terwijl een hartverscheurend gezongen ' Laat me niet alleen ' onze huiskamers in rouw dompelde verschenen enkele even hartver scheurende kritieken op Neefs ' afgelopen programma's op het scherm Een moedig voorbeeld van zelfspot dat tal van televisiecommentato ren tot nadenken zal hebben gestemd en wellicht tot vertwijfeling zal hebben gebracht Kwamen we door die noodkreet tot de conclusie dat de aflevering van gisteren helemaal zo slecht niet was Toch niet want oprechte kritiek kent geen medelijden Louis Neefs en zijn beide gasten Jo Leemans en Jos Ghysen waren doodgewoon goed op dreef ' Er wordt wat met peper en zout geschud ' werd vooraf verteld waarmee gezegd wou zijn dat niemand een blad voor de mond nam zeker niet op het gebied van laag-uitgesneden japonnen begrepen we later uit de tekst Voor een hoogtepunt zorgde Ghysen die op een geweldig droge manier een iro nisch brok soldaten-leven voordroeg N.C.R.V.'s actualiteitenrubriek ' Attentie ' had beslag weten te leggen op een voortreffelijke Duitse reportage over de langzamerhand sterk naar oorlog ruikende moeilijkheden in Kasjmir Hoewel Pakistaanse infiltranten in dit land sabotage plegen en een opstand trachten uit te lokken kwam duidelijk naar voren dat de Kasjmiri zélf het Indiase leger ervan verdenken het bloedvergieten te ontketenen Dat een nieuwe film ook een actueel onderwerp kan zijn bewees Peter van Kampen met zijn bespreking van ' Zorba de Griek ' Hij wist ons met enkele flitsen waarin een grandioze Anthony Quinn een fraai staaltje Grieks dansen weggaf de overtuiging te geven dat we iets bijzonders missen als we deze film niet gaan zien Intussen zette de VARA via Nederland-2 haar programma in met ' Improvisatie ' samengesteld en ingeleid door de immer zelfverzeker der wordende Chiel de Ruyter Het is heerlijk veel van jazzmuziek af te weten de manier echter waarop De Ruyter af en toe zijn kennis ten toon spreidt voorbeeld de blinddoektest met saxofonist Piet Noorddijk woensdagavond in ' Jazzmagazine ' via de radio werkt wel eens hinder lijk De zeer vooruitstrevende improvisatie van het trio Dick v d Ca pelle waren overigens adembenemend Bassist v d Capella komt slechts één kwalificatie toe een geweldenaar I Naar aanleiding van de film ' Deserto rosso ' wijdde Jan Blokker In zijn filmvenster aandacht aan de grote Italiaanse regisseur Antonioni Tenslotte ' Barüeby ' dat de laatste weken in ons land in het nieuws is geweest als N.C.R.V.-nasynchronisatie-primeur Heeft dit Duitse televisiespel naar het gelijknamige verhaal van de Amerikaanse schrij ver Herman Melville 1819-1891 schepper o.a van het beroemde ' De Witte Walvis ' Moby Dick ons helemaal voldaan Als spel zeer zeker Het verhaal van de ondoorgrondelijke copiist op Morrisons advocatenkantoor is in één woord aangrijpend Bovendien kwamen de Duitse acteurs tot uitnemende prestaties voorop Kurt Ehrhardt als de steeds heviger twijfelende advocaat en Rudolf Wesse ly in de rol van de volstrekt eenzame Barüeby Op de Nederlandse nasynchronisatie onder regie van Stefan Felsen thal echter valt wel iets aan te merken Ik neem direct aan dat het een hels karwei moet zijn geweest deze Duitse produktie van Neder landse stemmen te voorzien dit is niet alleen een kwestie tan louter vertalen geweest de tekst moest daarbij ook nog lipsynchroon lopen vandaar dat Felsenthal de Duitse versie ettelijke keren heeft moeten bekijken Op die manier hadden de Idjkers geen last met vermoeiende ondertiteling Maar het was duidelijk dat het spel er iets onechts door kreeg mis schien doordat men toch nooit een totale sychronisatie bereikt Naar mijn gevoel woog het gemak niet naar een Nederlandse tekst te hoe ven kijken geenszins op tegen de ontstane sfeervermindering in het spel A.I Van onze kunstredactie AMSTERDAM — Het Amsterdams toneelmuseum dat nog maar vijf jaar bestaat is in die korte tijd zo beroemd gewor den dat het vele theaterhistorici uit heel Europa naar Nederland heeft getrokken Zo groot was de belangstelling voor de unieke verzameling in het renaissancehuis aan de Herengracht dat naar aanleiding daarvan besloten werd dit jaar van 30 augustus tot 4 september het vierde congres van de internationale federatie voor theateronderzoek in Amsterdam te houden Een belangwek kende gebeurtenis voor wie bedenkt dat de theaterwetenschap in Nederland nog maar heel jong is gers uit twintig landen waaronder Canada de Verenigde Staten en Is rael Ook uit landen achter het ijze ren gordijn zijn theaterdeskundigen aanwezig Dat zijn pas toneelmensen zegt prof Van Ttóenen als hij praat over de Oasteuropeanen Hij herinnert zich het bezoek aan een partizanenten toonstelling De tranen schoten mij in de ogen vertelt hij toen ik hoorde dat die mensen tijdens hun isolement terwijl ieder moment de vijand kon opdagen Molière gespeeld hebben De kieren hadden ze gemaakt van parachutes Een van do deelnemers aan het congres is prof dr B Hunningher die een jaar geleden zijn ambt als hooglsraar in de theaterwetenschap heeft aanvaard Hy is de eerste Ne - Dn De Leeuwe over theater Kunst van lichaam spel en acteur Privaatdocenten waren er al eerder In 1918 doceerde Jan Walch in Lei den de geschiedenis van het drama Later kwamen Verhagen in Amster dam die na de oorlog in 1952 werd op gevolgd door W Pos De eerste hoog leraar in theaterwetenschap was de Duitser Karl Niesen Hem waren en kele privaatdocenten voorgegaan Er is in de loop van de laatste paar jaar veel gebeurd in Utrecht Een royale toelage van curatoren heeft het mogelijk gemasdct een instituut in te richten met ' n uitgebreide bibliotheek en een grote hoeveelheid geluidsband jes grammofoonplaten en dia's Er is ook een toneeltje in ' t instituut waar de studenten zich vertrouwd kunnen maken met de praktische kanten van het theater ^??»*^»^^»»»^»»*»%****** o »^*** * •**^»^^*^%»^%%»»% 1 Speltechniek Theater is de kunst van spel lichaam en toneelspeler zegt dr De Leeuwe Hij dringt er bü zyn studenten dan ook op aan dat zij zich de techniek van het toneelspelen eigen maken maar het is geen vast onderdeel van de studie Daarby staat hy aan de kant van de Duitse theaterweten schap Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de Engelssprekende landen en de landen op het vasteland van Euro pa zegt hij De laatste benaderen theater wetenschappelijk terwijl in Engeland en Amerika de praktische kant meer naar voren komt Bij ons zal de theaterwetenschap nooit zozeer de pralrtische kant op gaan Daar hebben wij de toneelscho len voor die in Amerika zijn onder gebracht in de universiteiten Daar heeft de universiteit ook een culturele taak tegenover de bevolking een func tie die Nederland niet kent In Utrecht werkt de afdeling thea terwetenschap veel samen met de Astu da Algemene studenten toneel associatie Het initiatief tot oprichting van de Astu is van studenten uitge gaan Voor het komend seizoen heb ben zij Johan de Meester bereid ge vonden de leiding op zich te nemen VRIJDAG Nederland 1 7.(W NTS Nieuws 7.01 ' Klaas Vaak 7.06 AVRO Dierenprogram ma Zoo Zoo herhaling van 5 juni 7.35 Flintstones 8.00 Journaal 8.20 Nieuwe Oogst 9.15 De Sleutel Francis Dur - bridge deel 2 10.30 NTS Toeristische tips 10.33 Journaal VRIJDAG Nederland 2 NTS Nieuws Phil Silvers-sliow 8.25—10.10 KRO Frau Luna operette van Paul Lincke Duitse produktie ZATERDAG Nederland 1 4.00 VARA Bloemencorso 4.30 Bespied 4.45 Dr L van Egeraat 5.00 Voor de jeugd Stroef cultereel contact tussen Rusland en V.S Advertentie Een ruime keuze vindt u bij REINDERS Oudkerkhof 35 Utrecht Tel 24689 zijn cameraman Gianni di Venanzo uit het laboratorium in Rome kwam waar zij de eerste rollen van de veer tien in totaal hadden bekeken opge wacht door een groep journalisten Hij gaf een persconferentie waarin hij geïrriteerd verklaarde dat de uit latingen van Oiiarini voor de televisie er op wezen dat de festivaldirecteur niet weet hoe een kleurenfilm wordt gemaakt Chiarini is een bekend Ita liaans filmtheoreticus met enkele filmboeken op zijn naam ' Hij laat geen gelegenheid voorbij gaan om zich antipathiek voor te doen ' zei de regisseur ' Hij gedraagt zich niet correct Ik het festival saboteren Geen sprake van Maar ik wil niet het resultaat van een jaar ingespan nen werken door overhaasting beder ven ' Vanavond om kwart voor twaalf valt de beslissing Dan hebben Fellini en zijn carrieraman de eerste com plete kopie van de film gezien en zullen hun fiat geven of niet Enkele technici van Technicolor hebben zich al laten ontvallen dat de eerste drie rollen nog ver van het resultaat af waren dat Fellini voor ogen staat Het is bijna nooit zo dat de eerste print meteen goed is Met vergelijk bare films als Deserto Rosso van An tonioni en Olmi's pausfilm heeft men pas pa herhacilde proeven de beoogde kleurenfilm kunrien bereiken RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie Belangpifke mededeling Zolang de voorraad strekt bieden wij uit export order voor ' directe levering enige gloednieuwe Simca's 1000 1300 en 1500 types tegen speciale prijs en onder volledige fabrieks garantie Profiteer van deze unieke aanbieding n.v smelt - Hilversum U^i^l oosterengweg 60a riebeekkwartier • tel 02950-48152 0 ik heb vergeten te vertellen dat mijn kralensnoertje brak toen ik voor mams het deeg kneedde 1 drie groene tamme september spoorloos vogels zijn eigendom ¦ ek Zilvergeldstraat 7 r van het Utrechts Ste 1 de Parkstraat 8 in 1 tijdens kantooruren linds 2 september een katje met witte bef or en aan de achter er wit Het dier liep en te worden bij Tivo enburg en is door de et U.S.O de heer van enomen naar het kan cstraat te Utrecht Vijsma Frans Hals on 29625 in Utrecht is n tamme kraai komen ie halüangharige hond 1 van vijf jaar eigen ouw Wijsman Winkler m 713468 in Uü-echt is iber spoorloos tus is weggelopen een andkleurige kater met half wit half zandkleu m Het dier klein van ir oud is van mevrouw elinckstraat 7 telefoon ht rote zwart met bruine plek boven beide ogen jaar is sedert 2 sep e hond heet Blackie en lene halsband met riem 1 mevr Van der Staak m 166 telefoon 34523 in - aat is 2 september ge t bruin met grijs hond lijkt op een fox maar t van een whippet De efje van ongeveer vier een bruine halsband met en draagt Inlichtingen an Beek Kroostweg 18 — 12753 in Zeist poes van ongeveer een s bef witte poten en op sneetje is omstreeks 15 Dn aanlopen bij mevrouw [ sraëlslaan 17 telefoon iht iw Westerhout Burge Voort van Zijplaan 26 1 in Utrecht is op 2 sep n aanlopen een klein t gemêleerd hondje een o heel jong is e kater met witte sokken staart zwerft reeds lang of Jordanlaan en omge idorp-Oost Inlichtingen bij mevrouw Besseling aan 66 telefoon 713886 in S42 - UTRECHT 1 GULIK CASJUDEREMTO-IK MIJN MENGSEL iEVEN ZEIUM 1 Toneelmuseuni trekpleister Organisator van het congres dat handelt over het toneeldecor in de ne gentiende eeuw is de Amsterdamse iiunsthistoricus prof F W S van Thienen voorzitter van het toneelmu seum Op de binnenplaats van de Academie voor bouwkunst aan het Waterlooplein waar het congres wordt gehouden vertelt hij ons over zijn museum dat voor deze gelegen heid helemaal met bloemen is ver sierd Er ^' n tekeningen etsen en schil derijen van schouwburgen en toneel spelers oude kostuums en maskers Verder is er een uitgebreide documen tatie over hedendaagse en vroegere toneelspelers Op het ogenblik is een tentoonstelling van de opvoeringen in meer dan tien verschillende landen van Arthur Millers After the fall waarbij de overeenkomst in de type ringen van de hoofdrolspelers opvalt In de kelder wordt een geluid - en beeldai-chief ingericht \ 1 heel gauw had het Amsterdamse museum een goede naam Prof Van Thienen vertelt dat hij op congressen en andere bijeenkomsten in verschil lende landen van Europa er enthou siast over hoorde spreken Prof Kin dermann uit Wenen bijvoorbeeld heeft enkele jaren geleden een bezoek ge bracht met zijn leerlingen En zo is hét plan ontstaan om het vierjaarlijks congres dit jaar in Amsterdam te houden De faam van het toneelmuseum zal nu ook buiten Europa zijn weg kun nen vinden want onder de bijna hon derd deelnemers zijn vertegenwoor - Advertentie H*A»Gomperts hoogleraar te Leiden LEIDEN — De auteur H A Gom perts is benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden aan de faculteit der let teren en wijsbegeerte om onderwijs te geven in de moderne Nederland se letterloinde Het betreft hier de instelling van een nieuwe leerstoel naast de leerstoel voor de Nederland se taai en letterkunde De heer Gomperts die in 1915 in Amsterdam werd geboren studeerde rechten aan de universiteit van zijn geboortestad Van 1936 tot 1938 maak te hij deel uit van de redactie van het studentenblad Propria Cures Op 14 mei 1940 vertrok de heer Gom perts naar Londen Na zijn terugkeer in Nederland in 1945 wijdde hij zich uitsluitend aan litterair werk In 1946 aanvaardde hij het correspondentschap van Het Parool in Parijs drie jaar later werd hij redacteur letterkunde tevens \ o neelredacteur van deze krant Prof Gomperts ' litteraire werk is vele malen bekroond Algemeen is hij bekend door zijn litteraire televi sie-inierviews waarin hij vele mo derne schrijvers bij het publiek in leidde Auteur Bobrowski 48 te Berlijn overleden BERLIJN — De in het oostelijk stadsdeel wonende Duitse dichter en prozaschrijver Johannes Bobrowski is donderdag na een korte ziekte op 48-iarige leeftijd overleden Bobrowski is voor zijn poëzie en proza diverse malen in Duitsland en het buitenland onderscheiden Hij kreeg o.a de prijs van de Westduitse schrijversorganisatie ' Gruppe 47 ' Afscheid bij USO UTRECHT — Gisteren is in het be richt over het afscheid van orkestle den van het USO de naam van de heer E Witsenburg weggevallen Deze harpist heeft het USO verlaten om zijn talenten geheel te wijden aan so listische podiumactiviteit en lesgeven derlandse hoogleraar in deze weten schap Het inzicht dat theater meer is dan een literair kunstwerk is van deze eeuw zegt prof Hunningher Shake speare is altijd in de eerste plaats als dichter beschouwd Totdat een hoogle raar tn Amerika Pierce Baker van de Harvard universiteit die daar Shakespeare doceerde merkte dat zijn studenten niets van theater begre pen Hij liet ze de scènes uitspelen om zo tot een betere interpretatie te komen Er kwam een toneeltje zodat niet alleen Shakespeare kon worden begrepen maar ook een reconstructie kon worden gemaakt van het klassie ke theater Dat was niet op Harvard inmid dels was prof Baker omstreeks 1915 vertrokken naar de Yale universiteit waar men meer voor zijn experimen ten voelde Tot zijn leerlingen be hoort de beroemde Amerikaanse to neelschrijver O'Neill Linguïstische dictatuur Nog steeds is het zo dat in we tenschappelijke kringen de literaire waarde van de tekst veelal het voor naamste wordt geacht Deze dicta tuur van de linguïstiek zoals prof Hunningher dat noemt heeft de op komst van de theaterwetenschap erg dwarsgezeten Maar nu raken velen er langzamerhand van overtuigd dat voor een goed begrip van het theater kennis van de geschiedenis van het acteren en kostumeren om maar een paar voorbeelden te noemen onont beerlijk is Zover als in Amerika waar prak tische en wetenschappelijke toneelop leiding hand in hand gaan zal het hier wel nooit komen zegt prof Hun ningher spijtig Amerika heeft vol ledig afgerekend met de dictatuur van de Mnguistiek De toekomstige kunstenaar en wetenschapsman zijn daar niet bang voor elkaar Van onze kunstredactie UTREOHT — Het zal wel niet lang meer duren dat men ook in Neder land theaterwetenschap als hoofdvak kan studeren Dr H H J de Leeuwe hoofd van de afdeling theaterweten schappen van de rijksuniversiteit te Utrecht formuleert het zo Ik heb het idee dat binnen redelijke tijd theater wetenschap als hoofdvak kan worden gekozen Toen aan verschillende universitei ten tegelijk de wens opkwam om de theaterwetenschap een plaats als zelf standige wetenschap toe te kennen heeft Utrecht daar het eerst werk van gemaakt In januari 1961 is de afde ling als onderafdeling van de musicolo gie opgericht en in oktober van dat jaar konden do eerste colleges worden gegeven De leerlingen van prof Hunningher kunnen theaterwetenschappen ' alleen als bijvak kiezen Hoofdvakstudie in de theaterwetenschappen bestaat nog niet in Nederland Advertentie V Alles ¦ pleit • voor TELEFUNKEN Helder contrastrijk beeld stationskeuze-automaat functionele vorm telétisiè Ruzie tussen Fellini en festivaldirecteur GiuUetta Masina staat er gelcleurd i len Het festivalpubliek waclit vol op in Giuletta degli spiriti maar nog spanning af niet eoals Fellini het graag zou wil 1 Venetië heeft zijn ' affaire ' Van een speciale verslaggever V ENETIë — In " tome zegt Fede rico Fellini boze dingen van fes tivaldirecteur Luigi Chiarini en in Venetië zegt de laatste iets minder heftig onvriendelijkheden over Fel lini De man die zo ambitieus de mostra programmeert moet zich wel beheersen want hij is in de verdedi ging Als de regisseur van La dolce vita en 8'/2 uiteindelijk neen zegt zit Chiarini met de brokken en niemand anders Het ontbreken van Giulietta degli spiriti — voor zondag in het palazzo aangekondigd als een wereldpre mière — zou dan wel eens minder prettige gevolgen voor hem kunnen hebben Daar kunnen de voorgangers van Chiarini over meepraten die kort na elkaar het veld hebben moeten ruimen Chiarini is echter een door bijter en het weerhoudt hem niet uitspraken te doen die Fellini moe ten prikkelen om zaterdag in het vliegtuig naar de Dogenstad te stap pen liefst met de spoelen van zijn nieuwe film onder de arm FeUini Is woensdag toen hij met Sjoukje Dijkstra en Ronnie Robert son uit New Port Beach Californië als sterren in de nieuwe 196é-revue MOSKOU — Rusland heeft laten weten geen prijs te stellen op een bezoek van de Amerikaanse musical Hello Dolly terwijl voorts de Ameri kaanse ambassade in Moskou zich erover beklaagde dat een door de Sowjet-ünie trekkende Amerikaanse tentoonstelling het doelwit van een lastercampagne in de Russische pers is geworden Het in de musical optredende ge zelschap zou 9 oktober in Moskou aankomen voor een optreden van drie weken in de Russische hoofdstad waarna een bezoek van twee weken aan Leningrad zou volgen De toer nee door Rusland vormde een onder deel van het Amerikaans-Russische programma voor culturele uitwisse ling Op de Amerikaanse ambassade verklaarde men dat de Russen geen van ' Holiday on Ice ' tijdens de pre mière in Madison Square Garden te New York reden voor de afgelasting hadden op gegeven Een woordvoerder van de ambassa de zei dat de beschuldigingen in de Russische pers tegen de gidsen en de organisatoren van een in de Sowjet Unie verblijvende Amerikaanse ten toonstelling over architectuur de op zet hadden deze expositie de voet dwars te zetten Een blad in Minsk had namelijk geschreven dat de gid sen nagenoeg niets van architectuur wisten en anti-Russische propaganda hadden gemaakt Vorige week be schuldigde de Izwestia één van de medewerkers aan de expositie Nepa nitsj ervan agent van de Nazi's te zijn geweest Nepanitsj werd korte tijd vastgehouden en ondervraagd Hij keerde maandag naar New York terug 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD ga morgen meteen bij uw handelaar kijken naar de EUROVECTOR de moderne veilige gashaard veriKC^^:^K»i^:«CNSVK»<^ICM^>>NiN«Cie«CWWi^^KW^NNiN^NN?ra«M^Oee ^^ Unitas Amsterdam wijzigt ontgroening AMSTERDAM — In vergelijking met i'orige jaren heeft de ontgroe ning van de vereniging „ ünltas " en kele ingrijpende wyzlgingen onder gaan Er zal gedurende vier dagen voor lichting gegeven worden over de vele aspecten van het universitaire le ven er worden discussies gehouden en tochten worden gemaalrt in de omge ving Hierna volgen gedurende twee we ken verscheidene verplichte mani festaties Daarnaast kunnen de eerste jaars naar eigen inzicht en behoefte contact zoeken met de ouderejaars om zich aldus in de vereniging te in tegreren Najaarsbeurs met 13 soorten branches ken 2 West-Duitsland 10 Finland 1 Frankrijk en Gr Brittannie ieder 5 Hongkong Oostenrijk Portugal en Spanje ieder 1 U.S.A 3 en Zwe den 2 110806040910030811071006090507650407110607050710080606050508030603060406070310060403100307050711080706100310056406040804080406040604050709060708070307110610050604060703081006040708050711040604060508090711070409070506100811080705070507040610050710080711030404050404060706070807030709070908041104080706100307050611060706100907030604050705 Op deze najaarsbeurs zullen ook weer enkele firma's worden gehul digd die tot dusver aan 75 50 en 25 beurzen hebben deelgenomen In to taal 19 De Glasfabriek Leerdam is de enige met 75 keer Kamlag Am sterdam Gebr Van Oosten Haar lem en Linoleumfabriek Krommenie ieder 50 keer en dan nog 15 firma's met 25 keer Fleming land Sterke verbeelding van een liefde antwoordt zij met een be sliste weigering ' n zo groot offer mag zij niet vèn hem vergen Juist het feit dat zij beiden vrij zijn en blij ven lijkt haar de beste waarborg voor de duur zaamheid van hun liefdes geluk En met deze be kentenis waaruit ' n zuiver vitalistische moraal spreekt eindigt het verhaal ¦ pltACE POFITEÜR tegen wil en dank D Mantenuto is de titel van de Italiaanse film die ook zou kun nen heten Prostituees van Rome Hoofdrol in deze door Ugo Tognazzi gemaakte film is Ugo Tognazzi Palace Het verhaal ontwikkelt zich volgens de voor het genre gulden regelen de eenvoudige beambte Stefa no ontmoet de van prostitu tie levende Daniela maakt een afspraak en gaat met haar uit zonder haar beroep te weten Wanneer hij op de hoogte komt van haar pro fessie raken de poppen uiter aard aan het dansen De tweede Ujn in het verhaal wordt bepaald door Carla directiesecretaresse van Ste fano's bedrijf in wie hij ge ïnteresseerd is Door toe vallige omstandigheden gaat de politie de nog niets ver moedende Stefano verden ken grote baas van een call girl organisatie te zijn Waarna arrestatie plus groot schandaal volgen Met Heinrich Heine kan men ervan zeggen ' Es ist eine alte Gesohichte doch bleibt sie immer neu ' Dat nieuwe blijkt vooral uit de aanpak van het thema een aanpak die bijzonder knap moet heten en die niet is los te denken van de uit muntende fotografie en het spel der personages De nog vrij onlangs be kroonde actrice Harriet Andersson beeldt ' n Louise uit zo intens levensecht dat men nauwelijks meer aan ' spel ' denkt Hetzelfde geldt trouwens voor de fi guur van Frederik — een zeer overtuigende creatie van de Poolse acteur Zbig niew Cybulski — en voor Isa Quensel en de kleine Tomas Svanfeldt respectievelijk in de rollen van Louise's moe der Marta en van haar zoontje Jacob Het reeds genoemde ca - mera aandeel en verder ' n effectvolle ' geluids illustra-tie ' geeft de finishing touch aan deze onder het teken van Eros geboren film J J Nu DE VAKANTIE is af gelopen richt Filmae zich weer op het serieuzere werk vandaar een 25 ninu ten durende Ideurendocu mentaire in plaats van de klucht Operatie Neushoorn toont de vreedzame jacht op witte neushoorns die naar een reservaat worden over gebracht om de soort voor uitsterven te behoeden In het nieuws de terug keer van de Gemini-5 kam pioenschappen stuntvliegen in Duitsland de nationale feestdag van Peru de vie ring van bevrijdingsdag in Groningen de taptoe te Delft de restaurants van slot Loevenstein in kleu ren ffILMAC ' Harriet Andersson en Zbigniew Cy bulsld in de Zweedse film lAefhebben AU aska van Jörn Donner begrafenis ' t onder sneeuw bedolven kerkhof verlaat Op het ogenblik dat ieder zich weer huiswaarts be geeft verschijnt — te laat — nog ' n belangstellende dië nu hij de plechtigheid zelf gemist heeft de jonge we duwe in haar woning komt condoleren Deze ietwat mysterieuze bezoeker die Frederik heet is voor Louise een nagenoeg onbekende maar de scène waarin hij haar bijna ver strooid zijn deelneming be tuigt doet al voorvoelen wat de naaste toekomst brengen gaat namelijk meerdere ontmoetingen ' n toenemen de wederzijdse vertrouwe lijkheid en tenslotte het ont waken van ' n genegenheid die snel tot een hartstochte lijke liefde uitgroeit Louise die het gevoel heeft dat de lente in haar leven is terug gekeerd wil die lente vast houden Kleine momenten van ontnuchtering blijven haar niet bespaard onder andere als zij foto's van Frederiks vroegere ' avontu ren ' vindl met indicaties als Martha 8 dagen Anna een maand Lisa 2 dagen enz Maar ja Frederik is nu eenmaal een vrijgezel Zijn huwelijksaanzoek be - 1 1 ~\ E typisch Skandinavi I ' ' sche openhartigheid «(^ = het gebied van de erotiek | ls geen uitgesproken heden = daags verschijnsel men = vindt haar reeds in de Saga I literatuur van eeuwen en reeuwen geleden Alleen ï voorzover het daarin over = liefde gaat is die vrijwel I nooit hoofdzaak Dat is z \] = wêl — en hoe — in de Ê Zweedse film Att aiska i Liefhebben van Jörn Don = ner die deze week in Studio i draait en die zich onder scheidt door diverse opmer = kelijke cineastische kwali teiten \ Daar is allereerst d « ge voelige wijze waarop het 1 eenvoudige in sommige op i zichten ietwat delicate ge I gegeven werd behandeld leen gegeven waarvan de kern ras is verteld i Louise ' n jonge vrouw van inet dertig heeft na een ge 1 lukkig huwelijksleven van 10 ijaar haar man Gustav door ' n autchongeluk verloren De film begint op het ogenblik dat zij in diepe rouw met haar moeder haar negen jarig zoontje Jacob en enige anderen na afloop van de TOT EN MET zondag draait Olympia Geheim agent OSS 117 en het niys terie van de verdwenen dui ker een variant op de Ja mes Bond verhalen De hoofdrollen in deze Franse film van Andre Hunebelle worden gespeeld door Her win Mathews Irina Demich en Nadia Sanders De film is gebaseerd op een OSS 117-verhaaI van Jean Bruce " ï*ROLÖi^GAfïBS ' CAMERA derde week Lie ve lieve John een Zweed se film met Jarl KuUe en Christina Schollin ge maakt door Lars Magnus Lindgren REMBRANDT derde week Inspecteur Clouseau slaat weer toe van regisseur Blake Edwards met Peter Sellers Elke Sommer George Sanders en Her bert Lom VREEBURG eenentwintig ste week My Fair Lady met Audrey Hepburn en Rex Harrison Het geheel draait om despeurtocht van geheim agent Hubert Bonisseur de la Bath naar de lieden die zich ver bergen achter het lijk vaneen zijner geheime collega's.Hij komt een organisatie ophet spoor die een zodanigapparaat exploiteert datgeenenkele onderzeeër zich nogongemerkt kan verplaatsen.Met de opruiming van ditadderengebroed stelt OSS 117 een daad die zondermeer gelijk gesteld kan wor den met de redding van hetVrije Westen Van maandag af in Olym pia Losgeslagen Meisjes Les Nymphettes Het ver haal belicht de eerste aar zelende schreden die een jonge knaap zet op het pad der liefde dat door de vrou wen rijkelijk is voorzien van valstrikken Zondagmiddag draait Olympia de Laurel en Har dyklucht Van de regen in de drup VREEBURG geeft nacht voorstellingen van Gun Glory een western van Row Rowland met Ste wart Granger Rhonda illll pi E ZONEN der muske ° ' tiers City is een uit 1952 daterende ^ Hefilm 
8 VBMDAO 3 SEPTEMBER 1965 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD " WIJ HEB INTER KAMER EXTRA IN HET JEUGDKOOR en - SYMFONIEORKEST van „ Jeugd en Muziek " - afd Ufrechf o.l.v Bernard v Beurden is nog plaats voor JONGE ZANGERS EN JONGE INSTRUMENTALISTEN OOK ONGESCHOOLDEN Repertoire symfonische klassieke en moderne muziek IEDER TOEGEWIJD ASPIRANT-LID IS WELKOM I Geen proefspel Repetities vrijdags van 19—21 ' uur in hel Instituut voor Muziekweten schappen Rijnkade la.Leeftijd 11—25 jaar • Aanmelden op de repetities eerste repeiiiio na de vakantie 10 september 1965 Kontribulie jaarlijkse verenigingskonfributio ƒ 7.50 jaarlijkse bijdrage koor en/of orkest ƒ 5 — Financiële tegemoelkoming mogelijk INLICHTINGEN BIJ TELEFOON 15087 VAN 18-20 UUR ^;.;.^:^ jH^.^j;^^?ji^;.^^;:^m ^ m 1 Zij koos de Odorex-Roller De moderne Odorex-Roller die transpiratie-geur » Ook verkrijgbaar verdrijft en zorgt voor een gezonde verantwoord \ Odorex Vloeibaar geregelde transpiratie Een paar lichte streekjes ' Odorex Stick links een paar streekjes rechts - elke morgen en Deodorant en Odoresi u bent 24 uur lang heerlijk okselfris Volmaakt Deodorant spray veilig voor u-w kleding ^^^ ^^ Altijd „ okselfris " met Odore^f • yiNKENBURGSTRAAT 9 T/O NEÜDEFLAT UTRECHT L«,TELEFOON 160 64_1 L v.d Wijngaard Wolter Heukelslaan 2 Tel 17382-29989 Utr Gedipl en erkend gasinstallateur 30-jarige ervaring Zie onze etalages met GASCONVECTOREN OOK IDEAAL VOOR HEREN WAARDEBON WAARDEBON WAARDEBON XXSSSSS V CHUMACHER aUOEORACHT OX ¦» vvvvvvv%^aaSaVVVVVVVVVVV^v ^^ UTREGHTSCH B NIEUWSBLAD topkrant van '' Ifliclclen - ' Nederland " DRU ONTDEKTEN " " Vroeger werd bij ons alleen in de woonkamer gestookt Elke winter opnieuw kwamen wij eef)ruimte te kort want de andere kamers waren te koud Maar dat is nu voorgoed voorbij Wij hebben de DRUgasar ontdekt " " Dank zij DRUgasar en het goedkope aardgas hebben wij deze winterkamers extra want DRUgasar kan elk vertrek heel voordelig verwarmen - óók kamers zonder schoorsteen " Begin zoals wij met een DRUgasar in één vertrek en breid later geleidelijk uit Dan is tenslotte Uw hele huis zoals bij centrale verwarming behaaglijk verwarmd-voor minder geld Bovendien kunt U bij verhuizing de DRUgasars meenemen naar Uw nieuwe woning " DRUgasar geeft gemak geen onderhoud geen stof geen opslag van brandstof Aansteken door één druk op de knop DRUgasar spaart geld verwarm alleen ais het nodig is en profiteer van het voordelige aardgas DRUgasar is mooi van vorm en kleur hij hóórt bij mensen-van-nu Er zijn acht typen DRUgasar afgestemd op elk formaat vertrek-woonkamer keuken badkamer slaapkamer kinderkamer werkvertrek Uw vakhandelaar adviseert u graag hij heeft een mooie kleurenfolder voor u * >/ ^^ W ^^ M ^ W ^^ s »»^ 12,25 Ter kennismaking een moderne ODOREX ROLLER van f 2,25 r 0 ^ nu voor slechts I fca " IJ f ih wij allemaal hebben dagelijks Odorex nodig Laat dit voordeel u niet ontgaan Koop nu de Odorex Roller voor vele maanden okselfrisheid Geldig tot 3 weken na uitgifte vraagt DE BONNETERIE Utrecht Nachtegaalstraaf 16/18 DRUGASAR verkrijgbaar bij Loodgieters - en installatiebedrijf P.AHDSIESGEN Oudegracht 184 Utrecht Telefoon 11380 ^ Misti!2-23-UtKcht-Tel.1l6og < W met Utrechts grootste keus in gashaarden A'DABISESTB.WEG 187 Tel 41810 Utrecht H den Dekker & Co A'damsestraatweg 467 Tel 42557-42517 Predikherenstraat 31 hoek Breedstraat Telefoon 23305 — Utrecht Technisch Bureau A'damsestraatweg 697 Tel 40559 — Utrecht Uw haardenspecialist Met grote baggermolens w bruinkool uit de grond gehi gebruikt voor de winning va triciteit Er zijn twee „ combi mijnen en elektrische centrali rezen waarvan er een in haar na de oorlog door de Polen is legd De andere is sterk uitj Door de nadruk te leggen „ Zieme zachodni ofw^el vroegere Duil gebieden in Polen Il stroomvoorziening hebben de het voorbeeld gevolgd van de I Unie Elektriciteit is immers e de voorwaarden voor de opboi de verdere industrie De elek centrales te Turoszow hebbe vermogen van 1,4 miljoen ki dat tot 2 miljoen zal worden breid Naar verhouding is stroomlevering zeer goedkoop Er werken in Turoszow 5500 nemers die voor een belangrij in het naburige Zgorzlec wone stad die door de rivier de Nei tweeën wordt gedeeld en die £ Oostduitse zijde nog als v Görlitz heet Wij bezochten de flat van ef arbeiders Drie kamers met h voor 180 zloty 27 gulden per n Het huis van dit gezin was wat - wets ingericht Geen ijskast ms les keurig en proper Aan de w hingen religieuze voorstelling » Advertentie DOE MEE AAN DE GRO FELISOI KLEURWEDSTRIJ DRUgasar type 2000 • Nom Belasting 8000 kcal/u Afm 111 cm breed 68 cm hoog 27 cm diep % lff # • eTfTanders stuurt DRU u graag zon folder toe TYPISTE VOOR DE AFDELING TELETYPE Deze functie houdt in het vervaardigen van stroken voor de automatische teletype zet-machines De salariëring Icomt overeen met de belang rijlcheid van de functie Type-diploma vereist Einddiploma U.L.O strekt tot aanbeveling DRUL GASVERWARMING m Scliriftelijke sollicitaties ce rlctiten aan de Afdelinj Personeels - ^ iaken Drift 23 Utrecht RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij de Kliniek voor Verloskunde en Gynecologie kan per 1 oktober a.s geplaatst worden een bibliothecaresse die ook belast zal worden met enige administratieve werkzaamlieden Goed kunnende typen Sollicitanten met enige jaren middelbare schoolop leiding genieten de voorkeur Salaris afhankelük van leeftijd opleiding en ervaring volgens Rijksregeling Schriftelijke solliictaties te richten aan het Hoofd van de Kliniek Catharijnesingel 101 Utrecht Gevraagd Bakkers knecht Carl Siegert Kalverstraat 12 Harmeien telefoon 270 kleintjes hebben groot jriI^fitHTSCHS^IElJWSBLXÏ T -'^ ' ïóonaahgevèiul in alle kringen '' ZORGELOOS OVER OP ^ ^ KONINKLIJKE FABRIEKEN DIEPENBROCK & REIGERS N.V ULFTI ADMINISÏKATIEKANTOOR B A HOETINK 2e Hogeweg 38 te Zeist telefoon 031O1-12853 zoekt voor één van haar cliënten liSIS BELEGGINGSPANDEN TE KOOP Aanbiedingen onder volledige omschrijving en prijs schrifte lijk aan bovengenoemd adres ijllliglpfjggSIgiiü Kunnen geplaatst worden BANKWERKERS voor afd Stalen - en Aluminium ramen RAMENMONTEURS voor de buitendienst aankomende BANKWERKERS llllllllIIIIIIIIIIIIIHMIIIIIIIIIIIIIIllllMMIIIIIIinilllllltlllillllllllllllllMllilllllllltlilllllllllIIIIIIMIIIIIIl R.-K TECHNISCHE SCHOOL „ ST MAARTEN " JOHAN DE MEESTERSTRAAT 7 — UTRECHT Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding gevraagd een leraar algemeen vormend onderwijs bij in het bezit van hoofdakte en bij voorkeur met akte wis kunde L.O of hiervoor studerende D HOOGSTRATEN & ZN N.V Fabr v Metaalbewei-kinj ^ Zeist V Reenenweg nr 151 Na 6 uur Zeist Korlioenlaan nr 64 Het Verplaatsingskostenbesluit is van toepassing Uitvoerige sollicitaties met opgave van referentieadressen dienen ten spoedigste in het bezit te zijn van de directeur der school l iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I BIJ ONS INGERUILD | I SIMCA 1500 G.L 1964 in geheel f i nieuwe staat kleur d.groen ƒ 5700 — i 1 SIMCA 1300 G.L 1964 kleur gebroken = I wit ƒ 5200 — I I SIIHCA MONTMELEKY 1962 schuif 1 1 dak radio ƒ 2950 — | I SIMCA ioOO 1982 ƒ 3450 — | 1 TAUNUS 17 M T.S 1963 pracht w ƒ 5250 — 1 I OPEL RECORD 1960 ƒ 2750 — | I RENAULT DAUPHINE 1969 ƒ 1350 — 1 I FINANCIERING MOGELIJK 1 i linlichtingen | I LOOYDIJK 119 A - DE BILT | = Hoek Hessenweg | I TEL 030-®2216^69994 f TiiiiiiimiitiiniiMiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiitiiiiitiitiiitiiiiitiitinniiiiiitimmiiiiiiiiiiiiiit - GRAND HOTEL GOOILAND te Hilversum vraagt café-restaurant-kelner algemene dienstman Mondelinge of schriftelijke sollicifqfies aan de Direkfie Emmastraaf 2 Hilversum Elke jongen of meisje die het FELISOL etiket geheel goed heeft Ingekleurd ontvangt gratis een mooi FELISOL « peld je ' n vrijwel alle winkels die textiel v kopen - bijvoorbeeld winkels vc Sordijnen schorten gekleurde ov • lennden vakkleding tuinstoelen z < neschermen kampeertemen breil toen stoffen regenkleding enz kun je gratis een „ Felisol " kieurpli krijgen die tevens dienst doet i wedstrijdformulier. De kans is groot dat deze winki Ook een vrolijk gekleurd „ FeiiS biljet voor de ramen hebben ande Vind je dat binnen Let er goed < ^ ant daarop kun je zien hoe f Felisol " etiket gekleurd isl Hoofdprijs luxe model GAZEL ' jongens - of meisjesfiets Eerste pri standaardmodel GAZELLE jonger of meisjesfiets Twee 2e prijzer Kodak-lnstamatic fototoestel ir filmpje geleverd door VAN EMBDE Kalverstraat 4 Amsterdam Negen prijzen CARAN D'ACHE gouact verfdozen En als troostprijzen dozen CARAN D'ACHE kleurpi loden • B « inzending sluit op 4 oktober a Bekendmaking uitslag op vrijdag december in dit en vele ande bladen 
' SCH NIEUWSBLAD ÜXRECHTSCH NIEUWSBLAD VBIJDAO » SEPTEMBER 1965 Polen is terecht trots op prestaties in ' nieuwe land ' VAN EEN MEDEWERKER Standpunten in Kroonraad verdeeld ATHENE De Griekse kroonraad die door koning Konstantijn bijeen was geroepen is donderdagavond — na een voortgezette bijeenkomst van zes uur — uiteengegaan zonder dat men het eens was geworden over een oplossing van de politieke crisis Leden van de raad gaven toen zij om middernacht Ned tijd het ko ninklijk paleis verlieten toe dat hun standpunten niet konden worden ver enigd Ex-premier Fapandreoe verklaarde dat de koning bad geluisterd naar de standpunten van de leden en nu een beslissing zal nemen Recente verklaringen van prins Pe ter van Griekenland schijnen de ge ruchten dat bepaalde Grieken hem op de troon willen hebben in plaats van konning Konstantijn en diens moeder Frederika te bevestigen Prins Peter is de eerste van de zijtak die voor de troon in aanmerking komt Hij is libe raal en heeft zich lange tijd uit res pect voor koning Paul niet met de po litiek ingelaten Prins Peter koes terde een hevige antipathie tegen ko - GEZICHT 0P EEN DEEL van de Turoszow bruinkoolmijn bij Zgorzélec G&rlitz Langs reus achtige transportbanden wordt de gedolven bruinkool naar een elektrische centrale gevoerd Vletcong verjaagd uit opleidingskamp Op een Nederlander maakte dit al les niet bijzonder veel indruk Ditkennen wij ook in ons land zondercollectivisering Maar ook hier moetmen zir.h afvragen hoe was het vroe Keer op keer verzekerde men ons ger in Polen Voor de enthousiastegodsdienst is een particuliere zaak in leider van deze kolchos " was hetPolen De kerk heeft nog steeds een eenvoudig geen vraag dat zijn sys hechte greep op een groot deel der teem het beste was en hij hoopte vu bevolking De twee kerken In Szczecin rig op verdere vrede „ om dit grootsedie wij op zondagmorgen vluchtig be - werk te kunnen voortzetten en ver zochten waren vol In een van beide volmaken " De gezinnen op deze „ kol sïoomvoorziening hebben de Polen stonden de gelovigen en werd de mis chos " hebben ook nog een halvehet voorbeeld gevolgd van de Sowjet - volgens de Slavische ritus bediend hectare voor zichzelf ¦ > vTnie Elektriciteit is immers een van _ j ' „ _ óe voorwaarden voor de opbouw van Maar Szczecm was die ochtend niet je verdere industrie De elektrische vol klokgebeier zoals een westelyke centrales te Turoszow hebben een stad op zondagmorgen De rooms-ka - fholieke kerk ziet zich gedwongen een tweede-vioolpartij te spelen De kathe - SAIGON — Een sterke Zuidvietnamese troepenmacht heeft gis teren een met Chinees materiaal uitgerust opleidingskamp der Vietcong dat 515 kilometer ten noord-oosten van Saigon lag onder de voet gelopen Hierbij werden 25 communistische ver zetsstrijders gedood terwijl 35 anderen sneuvelden tengevolge van aanvallen door Amerikaanse vliegtuigen worden toegepast eüs de Verenigde Staten niet eerst hun troepen uit Zuid Vietnam terugtrekken Dit heeft pre mier Tsjoe En-lai gezegd op een ont vangst die de Noordvietnamese am bassadeur ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de republiek Noord-Vietnam aanbood De Chinese premier zei voorts dat Oiina nooit zal toestaan dat de Verenigde Naties zich in de kwestie-Vietnam mengen Tsjoe En lai noemde de jongste Amerikaanse voorstellen voor vredes onderhandelingen een „ belachelijke manoeuvre " Wie kan geloven dat de Verenigde Staten ernstig vrede wen sen als zij versterkingen naar Vietnam sturen Viermaal levenslang in Treblinka proces 225 TERIE _ utrecht Loodgieters - en nstallatiebedrijf ' tü-Zi-UlfeM-TdlIóog CÊf utrechts grootste lis in gashaarden 3ISESTE.WEG 187 l 41810 Utrecht J Wijngaard Iter Heukelslaan 2 17382-29989 Utr tedipl en erkend gasinstallateur. i-jarige ervaring onze etalages met SCONVECTOBEN lCHUHACHER OUDCCRACHT m LD i geheel ƒ 5750 - ƒ 5250 — ƒ 2950 — ƒ 3450 — ƒ 5250 — 1 broken 1 schuif - 1 ~ cht w 1 ƒ 2750 — ƒ 1350 — = i lELIJK 1 DE B5LT 1 l6§994 1 iiiliiiuiiiiiiiliiiiniHinniiiiiMiü ^ AND fe Hilversum it-kelner nstman ties aan de Direkfie nruRoszow wel DIT IS HET GEBIED waaraan onze medewerker een serie van vier artikelen wijdt Voor de oor log maakte het deel uit van het Duitse Rijk thans van de Poolse republiek Hierbij plaatsen wij de derde aflevering waarin de technische prestaties ¦ uore de Po len onder de loep worden geno men alsmede een indruk wordt gegeven van de situatie van de kerk in deze communistische staat Wie heeft eens een mijn in „ dagbouw " gezien Daar wordt de delfstof niet in onderaardse gangen gedol ven zoals met onze steen kolen in Zuid-Limburg ge beurt maar open in de bui tenlucht Het is moeilijk zich de hoeveelheid stof en rook voor te stellen die hangt bo ven de reusachtige kuil die door een dergelijke mijn is gevormd Ons hele gezelschap moest schielijk in het bad na ons bezoek aan de Turoszow bruinkoolmijn in het uiterste zuidwesten van Polen Intussen zijn de Polen trots op wat hier gepresteerd is en terecht In een klein stukje van hun land ingeklemd tussen de grenzen met Oost-Duitsland en Tsjechoslowakije ligt hier 930 miljoen ton bruinkool die gewonnen kan worden Qodsdienst in Polen particuliere zcKxk Met grote baggermolens wordt de een foto van de jongste spruit toen bruinkool uit de grond gehaald en die zijn communie deed gebruikt voor de winning van elek De familie was dus rooms-katholiek triciteit Er zijn twee „ combinaües " en kon onmogelijk lid zijn van de mijnen en elektrische centrales ver communistische partü want dan moet rezen waarvan er een in haar geheel men volledig breken met de kerk na de oorlog door de Polen is aange Toch zou de oudste zoon van 17 bin - Icgd De andere is sterk uitgebreid nenkort een ingenieurs-opleiding gaan op radio - en televisietechniek Zo iets is dus niet alleen voorbehouden aan zoons van partijleden „ Zieme zachodnie " ofwel vroegere Duitse gebieden in Polen III Door de nadruk te leggen op de volgen om zich speciaal toe te leggen vermogen van 1,4 miljoen kilowatt dat tot 2 miljoen zal worden uitge - „¦ ¦ t i ^ ¦ * breid Naar verhouding is deze draal yan Wroclaw Breslau)^is met stroomlevering zeer goedkoop Er werken in Turoszow 5500 werk nemers die voor een belangrijk deel overheidsgeld hersteld van de ver woesting in de oorlog — alleen de rnu ren stonden nog — maar alle versie ringen zoals de prachtige glas-in-lood in het naburige Zgorzlec wonen De ramen moesten de gelovigen zelf be stad die door de rivier de Neisse in taien tweeën wordt gedeeld en die aan de Kerken die men ons elders toonde,Oostduitse zijde nog als vanouds morden door de autoriteiten vooral alsGörlitz heet historische monumenten beschouwd Wij ' bezochten de flat van een der Op dit punt vinden voor - en tegenstan arbeiders Drie kamers met keuken ders van het regime elkaar De kerk voor 180 zloty 27 gulden per maand in Opole Oppeln in Silezie waar een Het huis van dit gezin was wat ouder - monnik ons de crypt der Silezische ivets ingericht Geen ijskast maar al - vorsten uit de middeleeuws-Poolse les keurig en proper Aan de wanden Piasten-dysnatiek toonde is dus een hingen religieuze voorstellingen en nationaal monument dat ook Poolse Advertentie DOE MEE AAN DE GROTE FELISOL KLEURWEDSTRIJD communisten in ere houden evenals de resten van een naburige oude ne derzetting waarvan destijds zelfs de beste Duitse archeologen niet konden tegenspreken dat daar in oude tijden een Slavische en geen Germaanse stam had gewoond Nog veel klein bezit De huidige ' Zieme Zaohodnie " Po lens westelijke terrritorial waren ove rigens in de Duitse tijd voor het grootste deel protestants terwijl de binnengekomen Polen meest rooms katholiek zün Vroegere protestantse kerken zijn door katholieken overgeno men Elke jongen of meisje die het FELISOL etiket geheel goed heeft Ingekleurd ontvangt gratis een mooi FELISOL « peld je h vrijwel alle winkels die textiel ver kopen - bijvoorbeeld winkels voor gordijnen schorten gekleurde over üemden vakkleding tuinstoelen zon neschemnen kampeertenten breika toen stoffen regenkleding enz - kun je gratis een „ Felisol " kleurplaat krijgen die tevens dienst doet als Wedstrijdformulier De kans is groot dat deze winkels ook een vrolijk gekleurd „ Felisol " biljet voor de ramen hebben anders Vind je dat binnen Let er goed op Want daarop kun je zien hoe het iiFelisoi " etiket gekleurd is • Hoofdprijs luxe model GAZELLE jongens - of meisjesfiels Eerste prijs standaardmodel GAZELLE jongens of meisjesfiets Twee 2e prijzen Kodak-lnstamatic fototoestel met filmpje geleverd door VAN EMBDEN Kalverstraat 4 Amsterdam Negen 3e prijzen CARAN D'ACHE gouache verfdozen En als troostprijzen 99 dozen CARAN D'ACHE kleurpot loden • Da Inzending sluit op 4 oktober a.s Bekendmaking uitslag op vrijdag 3 december in dit en vele andere Waden Er wonen nog wel mensen van Duitse oorsprong die thuis Duits spre ken maar volledig als Polen be schouwd worden en om te kunnen blijven uiteraard een vlekkeloos ver leden moesten hebben Vaak zijn deze mensen alleen te onderkennen aan hun protestantse geloof In Silezië waren echter ook Duitsers katholiek Wij bezochten dicht bij Opole de boerderij van zo'n gezin nog parti culier bezit In het westen van Polen behoort 30 procent van het be bouwde land aan staatsboerderijen Er is echter nog veel klein particu lier bezit Deze boerderij — vier koeien twee kalveren twee paarden — had de eigenaresse van haar ouders geërfd zo vertelde zij Zy had pogin gen weerstaan haar bezit in een gro ter geheel te doen opgaan Welke taal spreekt u meestal " vroegen wij Pools natuurlijk Wir mussen wohl " Een comniunistisch lid van de Sejm het Poolse parlement die deze streek vertegenwoordigt en die daar iederosn kent had ons naar deze kleine boerderij gebracht Het parle mentslid legde sterk de nadruk op het Poolse karakter van dit boerengezin Nein " zei de charmante dochter toen wij vroegen ot zij ook Duits sprak Maar zou dit het enige Duitse woord zijn dat zij kende Staatsboerderij De naburige WilamowF coöperatie-ve farm 307 hectaren is gebouwd gedurende de laatste 15 jaar meest door mensen uit de aan Rusland af gestane delen van Oost-Polen Er zijn 208 koeien op die boerderij Men past er kunstmatige inseminatie toe alle vee is vrij van tuberculose kui kens worden er bestrasdd met infra rood ' icht Men legt zich er verder vooral toe op de zaadteelt Mende bepleit hulp aan DDR ESSEN — De Westduitse vlcekan selier dr Erich IMende heeft In een verkiezingstoespraak aangedrongen op Westduitse ontwikkelingshulp aan Oost-Dniisland erkenning van andere staten in het communistische blok en normalis:-ring van de economische betrelfkingen met de communistische wereld De verkiezingscampagne openend van zijn Vrije Democratische libera le partij de coalitiepartner in de re gering van bondskanselier Erhard stelde Mende verbeteringen voor in de betrtkkingen tussen Oost-Duitsland en We.st Duitsland door middel van een politiek van kleine of gemiddel de " stappen in plaats van de alles of-nieis-iX)-'itiek " van zijn coalitiege noten de christen-democraten Mende herhaalde zijn voorstel geza menlijk technische commissies in Ber lijn in het leven te roepen West Duitsland zou Oost-Duitsland hulp moeten verstrekken om zodoende de levensstandaard daar te verhogen en het regime te beïnvloeden een meer gematigde politiek te voeren De poli tieke dooi in het communistische blok diende volgens Mende te worden uit gebuit door diplomatieke betrekkingen aan te knopen met andere landen van het Sowjet blok dan Oost-Duitsland en een gemeenschappelijke westelijke po litiek van kredieten op lange termijn Mende zei dat een delegatie van zijn paatij na de verkiezingen naar Moskou zal gaan voor besprekingen over de Duits-Russische betrekkin gen Van onze correspondent BONN — Vier van de 10 aangeklaag den in het Treblinka-proces zün tot levenslang veroordeeld drie van hen tot twaalf jaar tuchthuis dat zijn de belangrijkste uitspraken in het proces tegen de beulen van het joodse ver nietegingskamp in Polen waaraan vandaag in DUsseldorf een einde kwam Enige weken na afloop van het Auschwitz-proces te Frankfort hoopte men in Düsseldorf rustiger en koeler tot een oordeel te kunnen komen om dat de veel grotere publiciteit in Frankfort de uitspraken daar tot een gewetenszaak tegenover de hele we reld dreigde te maken Tot diegene die nu in Düsseldorf tot levenslang veroordeeld zijn behoort de laatste kampcommandant Franz bijge naamd de pop " De andere drie die levenslang kre gen zön WiUi Mente August Wilhelm De Vietcong-bezetting van het kamp trok zich na een hevig gevecht terug in de met dicht oerwoud overdekte naburige bergen Zij liet een groot ge deelte van haar uitrusting achter Verscheidene eenheden der aanval lende Zuidvietnamezen werden per hefschroefvliegtuig aangevoerd De Zuidvietnamezen werden vanuit de lucht door Amerikaanse straal - en hef schroefvliegtuigen ondersteund De verliezen aan Zuidvietnamese zijde waren slechts licbt Amerikaanse straalvliegtuigen heb ben deze week op twee dagen boven de buitenwijken van de Noordvietna mese hoofdstad Hanoi gevlogen zo meldt het Noordvietnamese persbu reau De Amerikaanse toestellen zou den op dinsdag en woensdag het lucht ruim boven de noordelijke en zuide lijke buitenwijken zijn binnengedron gen Voorts wordt gezegd dat vele for maties Amerikaanse straalvliegtuigen herhaaldelijk bevolkte gebieden en economische instellingen " in Noord Vietnam hadden beschoten De ver bindingsmissie van het Noordvietna mese opperbevel had hiertegen tele grafisch geprotesteerd bij de interna tionale controlecommissie Het Amerikaanse ministerie van de fensie had „ geen commentaEU *" op het bericht uit Hanoi In welingelichte kringen in Wash ington acht men het niet erg waar schijnlijk dat Amerikaanse vliegtuigen op weg naar doelen in Noord-Vietnam boven Hanoi hebben gevlogen Wel houdt men het voor mogelijk dat ver kenningsvliegtuigen boven de stad hadden gevlogen Nieuwe aanvallen Amerikaanse vliegtuigen hebben weer aanvallen op Noord-Vletnam on dernomen Twee Canberra bommen-werpers bombardeerden radarinstal laties op het eiland Hon Mat Bü een Miete en Arthur Mattes Zij waren Franz ' voornaamste helpers Kamp bewaker Gustav Muenzberger kreeg 12 jaar zijn collega Otto Stadie zeven jaar en Franz Suchomel zes jaar Medeplichtige Erwin Lambert is tot vier jaar veroordeeld Franz Rum een nu 75-jarige kelner uit Berlijn wei"d tot drie jaar veroordeeld Tenslotte werd Otto Hom die na 1945 als verpleger werkte vx ijgespro-ken De openbare aanklager had levenslang tegen zeven beklaagden geëist Het Treblinka-proces dat in okto ber van het vorig jaar begonnen was had al in januari afgesloten moeten worden Veel tijd ging echter heen met het zoeken naar getuigen die over Treblinka nog inlichtingen kon den verschaffen Van de 700.000 slachtoffers die Treblinka in de 14 maanden van haar bestaan binnen gingen kwamen er.niet meer dan 70 levend weer uit andere aanval op de haven van Hai Yen bestookten 41 straalbommenwer pers van de marine een kade en be beschadigden opslagplaatsen Naar een Amerikaanse militaire woordvoerder meedeelde hadden Amerikaanse bommenwerpers vorige maand 3767 aanvalsvluchten op Viet congkampen en opslagplaatsen ge daan Op Noord-Vietnam waren in diezelfde maand 1200 aanvallen door de luchtmacht gedaan De vroegere Amerikaanse vice-pre sident Richard Nixon is gisteren voor een particulier bezoek in Saigon aan gekomen Voor zijn aankomst waren op het vliegveld strenge veiligheids maatregelen getroffen Eerst troepen terug De voornaamste kwestie is op het ogenblik dat de Geneefse overeen komsten van 1954 onmogelijk kunnen Hafez herkozen als president van Syrië DAMASCUS — Generaal Hafez de sterke man van Syrië is vandaag voor een nieuwe ambtsperiode herkozen als voorzitter van de presidentiële raad Hij kreeg in de Nationale vergadering 80 stemmen Er waren twee onthou dingen dertien leden woonden de stemming niet bij Hafez had geen te genkandidaat De 47-jarige grijze generaal heeft in drie jaar dat zijn Baath-partij aan het bewind is drie pogingen verijdeld om hem te verdrijven In een rede zei Hafez dat hij de strijd voor socialis me en Arabische eenheid zal voort zetten Financiële hulp voor negers in Los Angeles WASHINGTON — President John son heeft donderdag de uitgave van 29 miljoen dollar voor gezondheids - opvoedings - en sociale diensten ge last ten behoeve van behoeftige ne gers in de wijken van Los Angeles waar vorige maand onlusten voor kwamen De Amerikaanse president gaf de opdracht na ontvangst van een voorlopig rapport van de federale commissie die in Los Angeles een onderzoek naar de oorzaak van de gewelddaden instelt Het geld is een aanvulling op de fondsen die onder het anti-armoede programma van de president vallen Vijftien doden bij botsing in Turkije ISTANBOEL — Vijftien mensen zijn gedood en 26 gewond toen don derdagavond ' n autobus nabij "^ e stad Osmaniye in Zuid-Turkije bij een onbewaakte overweg door een goede rentrein werd gegrepen De bus met 55 passagiers werd 40 meter meegesleurd door de trein De enige gewonde in de trein was de macliinist die zijn arm brak Een militaire auto die zich naar de plaats van de ramp haastte sloeg over de kop waarbij nog twee gewonden vie len iÖ Advertentie Bij verkoudheid vinden meer mensen ter wereld baat bij Aspirin dan bij enig ander middel DAAR STAAT BAYER ACHTER Woord is nu weer aan Konstantijn koning Konstantijn en diens moeder ningin Frederika Wanneer hij in het buitenland vertoefde verflauwde zijn belangstelling voor de Griekse politiek niet en bleef hij steed in contact met zijn land en bepaalde leiders Op 28 juni dit jaar beschuldigde prins Peter de koningin-moeder „ slechte raad gegeven te hebben die de Griekse koninklijke familie en de troonernstigheeft gecompromitteerd " Zij moet gaan zo concludeerde hij Nu trekt prins Peter partij in het conflict tussen de koning en de Cen - trum partij Volgens het Griekse blad To Vima heeft hij gezegd dat de ko ning moet aftreden Bekend inspecteur van Scotland Yard bleek geestesziek LONDEN — De 41-jarige voorma » lige inspecteur van Scotland Yard Harold Challenor destyds in de Lon dense onderwereld zeer gevreesd is donderdag voor onbepaalde tijd in een inrichting voor geesteszieken onder gebracht Zijn geval heeft de laatste tijd in Groot-Brittannië groot opzien gebaard ChaUenor werd voordat hij ging lijden aan paranoia en schizofrenie tot de elite van Scotland Yard ge rekend Tegen het einde van zijn loop baan begon hij talloze onschuldigen als misdadigers te arresteren en op te sluiten In de zomer van 1963 werd hier een einde aan gemaakt Door zijn vrouw en naaste colle ga's beschermd — deze hadden blijk baar niets bijzonders gezien in het eigenaardige en dikwijls gewelddadi ge optreden van ChaUenor — begon hij „ oude bekenden " uit de Londense uitgaanswijk Soho van nooit begane misdaden te beschuldigen Onschuldi gen bracht hij met zelf geconstrueer de bewijzen en valse beweringen in de gevangenis De Old Baüey heeft Challenor ontoerekenbaar verklaard Weer hakenkruisen op joodse winkels in Brussel BRUSSEL — Voor de tweede maal Sn een maand zijn donderdag haken kruizen geklad op winkels van joden in het centrum van Brussel De eigenaars dienden bij de justitie een klacht in Zij verklaarden ervan overtuigd te zijn dat de kladderij het werk is van een internationale neo i nazistische organisatie Advertentie excellent IS en aat voor SENATOR aanstekelijk lekker Koninklijke Mignot & de Block n.v.i 4 
DAMES LW D 3e klasse X Ie klasse Spirit BDC Amersfoort 3 Sp Vereent BSV BDC 2 Amersfoort Fidelitas BHC 3 BDC 2e klasse A HHC AAV 2 BHC Achilles Fidelitas 2 Fidelitas Athleta LW Olympia 2 Laren Aurora Olympia SSVU 2 Olympia DSO SVA UHV 3 SDO Oranje ' 57 UD Theole E 3e klasse B 2e klasse A UD Eendracht ASV BHC Achilles 3 Attila 4 Amersfoort 2 EMM Celeritas 2 BSV 2 Attila Fidelitas 2 Eendracht DSO BDC 2 DSO EMM Celeritas 2 SDO Oranje 2 Fidelitas 2 Fortissimo VBO Sp Vereent 3 HHC 2 Oranje 2 UD 6 LVV Fidelitas 2 F SDO 2 SVA ASV 2 Heren-Jnnioren 2e klasse B 2e klasse C BHC 2 BDC 2 Ie klasse Athleta 2 Amersfoort EMM 2 Achilles Celeritas ASV Laren 2 Amersfoort DES LVV 2 Attila SDO 2 BHC Fidelitas VBO 2 Fidelitas Spirit 2 Laren Sp Vereent UHV SDO HEKEN UD UD 2 Ie klasse 2e klasse 3e klasse A AAV Achilles 2 Dames-Adspiranten A Athleta Arma HHC 2 Laren Oranje Spirit Sp Vereent 2 BDC Fidelitas 2 HHC Attila 2 Dorestad Laren BHC 2 Oranje Oranje LVV 2 Spirit SSVU Olympia 3 Sp Vereent UHV SSVU Sp Vereent 2 VBO UD WWV Heren-adspiranten 3e klasse B B Amersfoort 2 BDC BHC 2 HHC 3 Laren 2 Olympia Spirit 2 UD3 Achilles Attila Aurora DWSM Eendracht Fortissimo RHC Theole Achilles Attila Dorestad 2 DWSM Spirit 2 Victoria WWV 2 Oranje RHC Sp Vereent 8 Victoria Amersfoort WWV C 2e klasse B BDC 2e klasse B Achilles 2 Fidelitas Dames-junioren Attila 2 ~^ Arma 2 HHC lo klasse DES Celeritas Leusden BDC DSO Attila 3 Laren Celeritas Fortissimo DES SDO EMM Spirit 3 RHC HHC Oranje 2 UHV 2 1 Olympia UD 2 UD ' DTRBCHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1965 Hogere prijzen voor DOS Barcelona UTRECHT — Gezien de grote kos ten verbonden aan de organisatie van de voetbalwedstrijd om de Jaarbeurs beker D.O.S — Barcelona op donder dagavond 16 september om 8 uur is besloten om de toegangsprijzen te verhogen Die zijn nu Overdekte tri bune ƒ 7,.50 paddock en marathon ƒ 5 open zittribune ƒ 4 - staanplaatsen ƒ 2,50 Bovendien zullen er — alleen in voorverkoop — duizend jongens kaarten worden verkocht voor een gulden per stuk De voorverkoop van deze wedstrijd begint maan dag ¦ Voor deze internationale ontmoe ting die onder auspiciën staat van de afdeling Utrecht zijn diploma's van de verenigingen D.O.S Elinkwijk of Velox niet geldig Er wordt nauwlet tend op toegezien dat er niet meer dan 20.600 toegangskaarten verkocht worden Men wil vermijden dat er zo als in het verleden wel een gebeurd is mensen veel geld betalen om al leen de ruggen van de mannen voor hen te kunnen zien De belangstelling is nu al groot voor dit duel Niet alleen uit Utrecht maar uit het gehele land D.O.S heeft het voornemen om er ' n aantrekkelijk kijkspel van te makon en tegen deze Spaanse voetbalvirtu ~ zen niet zuiver het accent te leggen op de verdediging DOS-Heerenveen afgelast De wedstrijd DOS—Heerenveeii betaalde jeugd die raorgenmiddiis in het stadion Galgenwaard zou wor den gespeeld gaat in verband met de toestand van het veld niet door Hanegem kreeg drie wedstrijden UTRECHT — De Velox-speler Wini Hanegem die afgelopen zondag te gen NAC een officiële waarschuwing van scheidsrechter Leo Horn opliep is door de KNVB voor vier wedstrij den gehorst waarvan één voorwaar delijk en een proeftijd van een jaar ^ Sportagenda Utrecht — Elinkwijk-veld staat hlank [_^ ZATERDAG Voetbal Velox—GVAV 16.00 uur Konings weg Elinkwijk—Helmondia ' 65 Amsterd straatweg 16.15 uur Jaarverg COVS 10.45 uur Noord Brabant Minerva A — Dortmund A en Minerva B—Dortmund B 13.30 uur Herculeslaan Sportdag Cele ritudo 10.00 uur Koningsweg weg Korfbal DVS — DVO 15.30 uur Hercules laan SMS—DKOD 15.30 uur Zuilense laan Desto—SSS 15.30 uur Terweyde HKC—Climax 15.30 u Overste den Ou denlaan Cricket Tuinfeest Hercules 20.00 uur Maarschalkerweerd Worstelen Utrechts team—Best van Ne derland 20.00 uur Den Hommel Atletiek Receptie 40-iarig Hellas 14.30 — IC 30 uur K en W Biljarten Receptie B.V Lunetten 15.00 — 17.00 uur De Kampioen Jutfaseweg Wandelen Tochten van „ Vianen " 16.00 uur A Bonnastraat Vianen Tennis Toernooi Utrechtse clubs 13 00 u De Brauwpark Kanaleneiland Tafeltennis Den Hommel 15.30-17.00 uur Receptie U.T T.C ZONDAG Voetbal Elinkwijk-Telstar 14.00 uur A'damsestraatweg Velox VVV 14.00 u Koningsweg Minerva Scherpenzeel 14.30 uur Herculeslaan Holland 2—Minerva 2 12.00 uur Thorbeckelaan Stichtse Boys 2 — Velox 4 12.00 uur Stichtse Boys 1 — Velox 3 14.30 uur beide Overste den Oudenlaan Kampong-toernooi om de Brjnzen Scheidsrechter 10.30 uur Laan van Maarschalkerweerd HMS — SVF 14.30 uur Thorbeckelaan Atletiek Reunie Hellas 40-jaar 10.30 uur Herculespaviijoen Wedstrijden Hellas m.!t oi.d atleten en jongeren 14.30 uur Maarschalkerweerd Handbal Achilles—Swift h 14.00 uur Koningsweg U.D 2 — Attila 2 h 13.00 uur en U.D 1 — Niloc 2 h 14.15 uur beide Tuindorp Oost Spirit—VZV d 13.00 uur Laan van Maarschalkerweerd Attila—AVA d 13.00 uur Hoge Weide Achilles Lijnden d 13.00 uur Konings weg Tennis Toernooi Utrechtse clubs 13.00 u De Brauwpark Kanaleneiland Ajax gaf voetballes NIJMEGEN — Een op volle sterkte verschenen Ajax heeft donderdag in het Nijmeegse Goffertstadion voetbal les gegeven De Amsterdammers ver sloegen het in de eerste divisie uit komende NEC tenslotte met 4—1 2—0 Haas Nuninga met de bril jante Piet Keizer een voortreffelijke linkerwing vormend scoorde voor rust tweemaal na de hervatting voer den Henk Groot en Ben Muller met Prins het middenvak volkomen be heersend de score op Eerst in de laatste minuut kon de van DWS over genomen Tini van Lier de eer redden Er waren 7000 toeschouwers Opel Kapitan type 1960 in zeer goede staat met slaapbanken en overdrijf f 2200 - V.W Karmann Cabriolet type 1960 in goede staat ƒ 1950 - Daf 750 de Luxe prachtvan een auto km-stand 39.000 prijs ƒ 2200 - Ford Cortina bj 1963 in goede staat kleur wit f 3400 - Peugeot 403 bj 1960 instaat van nieuw kleurgeel prijs ƒ 1950 - Fiat 500 bi 1960 in primastaat zeer zuinige auto,prijs ƒ 1450 - Peugeot Familiale 403 bj 1958 zeer goede auto voor zaak en privé prijs f 1450 - Ford Anglia bJ ' 62 Station car z g.a.n ƒ 2850 - Renault Ondlne bj 1961 in prima staat kleurgroen met schuifdak,prijs f 1650 - Ford Zephyr Cabriolet bj 1960 nieuw gespoten in zeer goede staat f 1850 - Ford Cortina bj 1962 in goede staat kleur ge - V broken wit prijs ƒ SlOO - Wij ruilen ook in Financiering mogelijk Ook zondags PANDORADREEF 10 naast winkelcentrum OVERVECHT Telefoon 030-714328 Gevraagd een accurate DEKORATEUR met enige ervaring Lakschrijven moet geen probleem voor hem zijn Wij bieden U een goed safaris periodieke verhogingen een prettige werkkring 5'daagse werkweek een grote mate van zelf standigheid Uw sollicitaties mondeling zaterdagochtend 4 september na 9 uur of schriftelijk aan AMSTERDAMSESTRAATWEG 387-395 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD iopkrant van ^ midden Nedtriand oplage 65.000 Competitie'indeling veldhandbal Op ons kantoor is per 1 ok tober a.s plaats voor een jongste medewerkster Bel ons eens op om een gesprek over dit werk te hebben Vermolen-Assurantiën Stationsstraat 11 Utrecht telefoon 14895 Utrecht te koop riant gelegen HERENHUIS met voor en opzij tuin met garage Blijvend vrij uitzicht op park Bev 2 grote kamers slaapkamers geïnstall badkamer 2 toilets Vraagprijs / 80.000 — Brieven onder no 2-6005 aan het bureau U.N e handelsdrukkerij drukwerk van formaat 10 Volleyhalploeg had conditie voor 2 sets Japan wSSr sterker dan Nederland zelfs de eerste de beste leek zien omdat de Japanse aanvallen te snel en te gevarieerd waren om zich van een inzinking te herstellen De vijf wisselspelers mochten rustig blijven zitten en pas bij 12-6 kwam Hans van Wijnen de plaats innemen van Jan van der Hoek Het hielp niet meer 15 6 Weer de hasis Weer werd de basisploeg ingezet Maar weer gunden de druk pratende Wisselspelers niet aan hod door Jan Boerop WOERDEN — Hoe goed het Neder lands volleybalteam kan spelen en hoe funest het is om geen daadkrachtig ingrüpende coach langs de kant te hebbeu is gisterenavond in de tot sporthal omgebouwde Woerdense vei linghal bewezen toen de Oranje-ploeg en door het veld sprintende Japanners de Nederlanders maar enkele punten Bij 10 2 kreeg Jan Willem Mulder z\jn kans toen Valkenburg de bal zelfs niet meer over het net kreeg Aanvoerder Piet Swieter wilde ech ter nog niet capituleren en scoorde vier punten achtereen voordat de ploeg in elkaar klapte Maar gewis seld werd er weer niet 15—7 De laatste set kwam Nederland te rug De basisploeg zette zich schrap voor een laatste WcUihoopsoffensief dat gestalte kreeg toen Higuchi met kramp uitviel en de stand pas 6—8 een 2-0 voorsprong uit handen gaf en de Japanse studentenploeg een ver diende 3 2 zege bereikte Het was een triest einde van een avond waarop alle hoop was geves tigd op de heren omdat de dames met 3 0 door de stoere Japanse stu dentes van het veld werd gespeeld De herenploeg met Piet Swieter Hans Valkenburg Juriaan Kooien Joop Tinkhof Frank Condstandse en Jan van der Hoek begon formidabel Via de set-ups van Van der Hoek en Kooien sloegen Condstandse en de keihard slaande Valkenburg langs en was Swieter en Constandse vonden de door iedere Japanse blok De 15-13 en 15 10 setszeges waren verdiend en be slist niet geflatteerd Malaise Toen begon de malaise Het zestal raakte vermoeid De dash was er uit Hans Valkenburg betaalde tol voor zgn bovenmatige inspanningen en ook Condstandse kon de hechte blokkades niet meer doorbreken De enige speler van de Japanse Tokio-ploeg de lange Tokihiko Hi guchi en de beul in de aanva " Masaharu Fujimori gingen zich ree ren en toen kwamen al heel gauw de Nederlandse tekortkomingen aan het licht En die lagen nog niet eens op het technische en taktische Vlak De conditie bleek slecht Valkenburg en Tinkhof als toe schouwer in Woerden maar plotse ling opgeroepen om toch maar plaats te nemen in het basisteam kwamen niet meer in het stuk voor Maar coach Henk Blok hield de vermoeide helden " in het veld hopend op een herstel Dat dat ijdele hoop was kon juiste maat terug en de frêle Tink hof bewees een sluwe jongen te zijn die met de set-ups van Kooien en Van der Hoek de Japanners tevergeefs liet duiken Zij bleven echter steeds twee punten voor Het publiek zag echter de mogelijk heid voor een overwinning wel Het ging er nog eens flink voor zitten en in no time was de stand gereduceerd Op 12—12 keerde Higuchi echter te rug en met zijn harde molenwiek-ser vice zaaide hij paniek Het bleek een ps.vchologische handige ingreep te zijn want de drie resterende punten kwa men vlot op het bord 12—15 Veel te sterk De dames kregen geen been aan de grond De Tokio-ploeg is uiteen ge xallen en deze Japanse studenten zijn beslist nog niet de beste opvolgsters die Nippon kan leveren hoewel een Yoko Saeki uit alle standen de bal aan de grond weet te dreunen Met alleen de handen van Anneke van Beelen als blok heeft Miyako Kuse geen moeite om de bal met een daverende knal op de Neder landse bodem te slaan Yoko Ya magueehi nr 8 behoeft de bal alleen maar na te staren Daarbij stak Hilda van Guliks netwerk de beste Nederlandse aan valster nog maar schamel af 10—13 1—15 10—15 Comp etitie'indeling tafeltennis Van onze taJeltennismedewerker UTRECHT — De teams van de afde ling Utrecht van de Nederlandse Tafel tennisbond uitkomende in de landelijke competitie zijn als volgt ingedeeld Ereklasse AMVJ Amsterdam Bel cruni Breda Maasbree Maasbree NedLloyd Amsterdam Scylla Leiden Smash Amsterdam SVE Utrecht De Treiters Roelofarendsveen VVGA Am sterdam en Wibo Den Haag Hoofdklasse C AMVJ 2 Amsterdam Batswingers 2 Den Haag Eendracht 2 Rotterdam Irene 2 Tilburg Ned Lloyd 2 Amsterdam Amsah 2 Am sterdam SVE 8 Utrecht VVGA 2 Amsterdam Wibo 2 en 3 Den Haag Overgangsklasse C Boemerang Nijme gen Golto Doesburg Irene 3 Til burg Jatfa Utrecht Kolplng Nijme gen Never Despair 2 Den Bosch Ons Vermaak Nijmegen RTTC Ravenstein SVE 3 Utrecht TIOS Arnhem Overgangsklasse E Belcrum 2 Breda Dordieelit Dordrecht Eendracht 3 Rot terdam Elan Rotterdam Germinal 2 Rotterdam K en K Gouda U'TTC Utrecht VOZ Zwljndrecht en Vnen denschaar Gouda Overgangsklasse F AMVJ 4 Amster dam ATTC Alphen a d Rijn HOC 2 Hilversum Quicii Hilversum - De Sa lamanders Den Haag Scylla 3 Leiden Smash 3 Amsterdam Wilskracht Utrecht en Zeist Zeist Ten aanzien van de Indeling van de fcoofdklassen is enig voorbehoud gemaakt De komende Algemene Jaarvergadering zal de goedkeuring moeten geven tot in stelling van een reserve Hoofdklasse Vanmorgen maakte onze fotograaf deze foto van het hoofdveld van Elinkwijk Tot de enkels liepen Jan van Vlimmeren en Dolf Zorn door het water om te proberen met alle hulpmiddelen het terrein bespeelbaar te maken voor de wedstrijd van zondag tegen Tel star Als het droog blijft is de kans groot dat er gespeeld kan worden Bij Velox was de toestand vrij redelijk „ Drie in een " nieuwe toto è UTRECHT — Vanaf 12 september wordt er naast de gewone sporttoto om de veertien dagen een aparte sportprijsvraag gespeeld Deze draagt de naam Drie in een ' en onderscheidt zich van het gewone totoformulier doordat hij op roze papier is gedrukt en niet 15 maar 20 wedstrijden bevat Wie in een kolom alle overwinnin gen van thuis clubs eentjes " goed heeft voorspeld komt in aanmerking voor de eerste prijs wie in een kolom alle tweetjes " goed heeft staan voor de tweede en wie alle drietjes ' in een kolom goed heeft voor de derde Het heeft geen zin om in een kolom alleen maar eentjes neer te zetten in een tweede alleen tweetjes " en in een derde alleen drietjes " Alleen wie per kolom alle eentjes tweetjes of drietjes goed heeft en niet meer eentjes tweetjes of drietjes heeft dan er In die kolom werkelijk moeten staan komt in aanmerking voor de prijzen Het invullen van twee kolom men kost 60 cent De normale toto gaat gewoon doOr Wie in beide toto's meedoet kan ook in beide toto's prijzen winnen Die prijzen worden niet samengesteld zo dat de mogelijkheid bestaat om op een toto-dag meer te winnen dan 100.000 gulden Voor hem was geen plaats meer De Verenigde Arabische Repu bliek en Irak zouden donderdag tegen elkaar voetballen Zouden ¦ want het duel ging niet door Om dat men geen entree hief wa ren er maar liefst 10.000 toeschou wers naar het stadion gekomen 2^.000 meer dan het kan bevatten De fans die geen plaats vonden op de tribunes zetten zich neer op het speelveld en _ waren daar niet meer weg te krijgen En.dan is het moeilijk voetballen Er waren ove rigens ook mensen die helemaal het stadion niet binnenkwamen Tot hen behoorde Sir Stanley Rous voorzitter van de FIFA men hij was dinsdag j,l onhandelbaar en liet zich niet inspannen Er kan op tweede vijfde en achtste koers trio gespeeld worden de eerste maal dus dat Mereveld drie trio's heeft De eerste start is om drie uur In de achtste koers heeft Taky Erebus twintig meter extra Onze voorspellingen zUn Odoornprüs 2140 m 1 Come Again 2 Diplomaat 3 Diejo K Rodenr>rys 2140 m 1 Deter D'Aster ' Cardine 3 Bibky Oosterhesselenpriis 2140 m 1 Dollar vogel S Dorothee RH 3 Davis O n PeizeprUs 2140 m 1 Brinta 2 Bird van Koersen Mereveld Recordprijs wordt het topnummer Door Gerard van Maarsséveen Zaterflasmiddag heeft Mereveld eengroot drafprogramma dat voor een zon dagsmeetliig nie6 onderdoet Er ïün negenkoersen waarvoor honderd paarden zUngenoteerd De vUf laatste koersen zyn alle maal voor de „ betere klasse " dat wil --— - zeggen voor paarden dir minstens ƒ 1000 Hiddum S Dora Williams.gewonnen hebben en dus wel wat hebben Buinenpriis 2140 m 1 Bernadine 2 An gepresteerd nemarle Cato 3 Zoon van Hea Scott Becordprüs der Vierjarigen 1610 m 1 1 Amad Kinley 2 Zita H " 3 Anne Emilie SmildcprUs 2140 m Ie afd 1 Barry Williams 2 Winston Hanover 3 Anasta sia Hanover 2e afd 1 Lively Rodney 2 Amigo 3 Anton De Recordprijs der Vierjarigen wordt Captain Double K 2 C Alkestis van E wel het belangrijkste nummer Het gaat 3 Corj'pl>ee RH over 1610 m Vier paarden geven twintig vrip.ini-Hs 2140 m meter voor van hen zijn Captain Double _ vrie_spr«s / iw_m K en C Alkestis van E de voornaamste en zij zullen het wel uitvechten Coryphee RH gaat linksom minder goed en Chantia go doet niets goeds meer Van de koppaar den zal Caesar Julia H vrij zeker niet ko - TECHNISCHE Ie ALGEMENE SCHOOLPLEIN 9 AVONDCURSUSSEN 1 NIJVERHEIDS AVONDSCHOOL Afdelingen Metaalbewerken fijnmeiaalbewerken aufoherstellen elektrotechniek koper - lood - en zinkbewerken gaj - en water lillen sanitairmonteur meubelmaken timmeren metselen stukadoren huis en reciameschilderen bankelbakken brood - en bankelbakken Cursusgeld ƒ 40.75 2 CURSUS U.L.N.O UHgebrei(d Lager Nijver heicJsonderwijs Afdelingen Autotechniek 26 en Ie monteur Bovag Bouwkunde bouwkundig oplichter S.N.A aannemersdiploma bouwkundig tekenaar Elektrotechniek diploma's V.E.V Cursusgeld ƒ 60.75 3 SPECIALE CURSUSSEN voor Autogeen - en elektrisch lassen Cocam en N.V.L Cursusgeld ƒ 60,75 Gawalo Algemene Ontwikkeling Cursusgeld ƒ 40.75 Gezel water en gas Cursusgeld ƒ 60.75 Patroon water en gas Cursusgeld ƒ 40.75 De cursusgelden dienen bij de inschrijving Ie worden voldaan De cursussen vangen aan op 1 OKTOBER a.s Inschrijving vóór 19 september a.s Inlichtingen op de spreekuren dinsdag en donderdag van 14 lol 16 uur alsmede ' s maandags en dinsdags van 19 lot 21 uur De Directeur BOBBI Afwerklngsbedrijf voor de grafische industrie vraagt voor haar bedrijf te Utrecht enige nette jongens en meisjes Leeftijd circa 16 tot 25 jaar Robri biedt afwisselend werk goed loon gratis bedrijfskleding Kom eens praten op ons kantoor Ingenhouszstraat 28 Utrecht of bel eens op tel 710892 — tel 711589 ADVERTEERDERS Om een vlotje verwerking van Uw advertentie opdracht te bevorderen verzoeken wjj U deze als volgt te adresseren ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD N.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht ÜTBECHTSCH NIEÜWSBLA Henl Jn ve < MEER AAI TECHNIE dooi BILTHOVEN — „ Het al ] en slaan Dat is natuurlijk aan gedacht " Henk Bouw in het nationale team spee ter wereld werd gerekend stoppen en slaan doen we niet goed kan stoppen be zuiver kan slaan komt de moet hebben ook Han Di tionals met 85 wedstrijden op afgestemd Ze deden ur één dag voor de wedstrijd een boel spelers van nu d Natuurlijk speelt de coi niet hockeyen als je niet i woordig toch wel eens ve heid van de spelers niet ui je of hij het leuk vindt £ zijn sport en dus zijn hobl dat dan met hem in het dj SCHC probee attractief hoek te spelen H lENK Bouwman die 39 jaa als directiesecretaris werkt groot assurantiebedrijf heeft jaren het Nederlandse tophock welijks gevolgd Hij werkte hai de veel en speelde zo nu en < partijtje golf Hockey trok h < [ zo erg Dit voorjaar heb ik Nede Spanje gezien " zegt hij hoof dend Dat werd niet alleen O-i ook nog een paskwil GelukJ het mooi weer Het had eigenli met hockey te maken Het \ woon vermoeiend Dat komt oi ' togenwoordig zo hard gespeeld zeggen de mensen dan Nou 1 wel hard maar echt niet han in onze tijd Duitsland of Ind 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD SCH NIEUWSBLAD g prijzen DOS-celona Geasien de grote kos an de organisatie van rijd om de Jaarbeurs iarcelona op donder rtember om 8 uur is e toegangsprijzen te ijn nu Overdekte trl jock en marathon ƒ 5 ƒ 4 staanplaatsen VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1965 Henk Bomvman nieuwe coach van S^C*H*C „ In Nederland is zeer ms ^' veel hockey-talent 11 Holst moest na 25 km afhaken omdat hij zijn remmen stukkneep gels en Harry van Piere die met zijn drieën de strijd Streden Daan Harry Steevens voorop met een paar meter achter hem Eddy Beu - Italiaanse zege in onmenselijke tijdrit VIERDE PLAATS VOOR QEDECIMEERD ORANJE De SCHC-ers volgen een keiharde conditietraining Hier zwoegen v.l.n.r Van Gooswilligen v d Bosch V d Zee Zwier Overdij kink en Hijlkema door hét vaak rulle zand bij het meertje achter het veld Bouwman begon de training met ' n man of zeventien Toen liet bestuui - van S.C.H.C liem vroeg of hij liet eerste elftal wilde cóaclien stemde de oud internatio-nal die in B.M.H.C triomfen vier de wel toe maar verbond daar aan de voorwaarde dat hij alleen „ Voorover Jelle Hou die tal hij je " roept de nieuwe SCHC coach Henk Bouwman als hij doel man Van der Zee onder vuur neemt EBBEN IN VOORSTE GELID Allison Westwood en Schockemöhle wonnen de ploeg kon opstellen en geen commissie naast zich kreeg Geen commissie „ Iedereen heeft immers zijn eigen ideeën " is zijn commentaar Met een commissie gaat het nooit goed Dan krijg je de kwestie van zoveel hoofden zoveel zinnen Ik woon pas in Bilthoven en ken hier nauwelijks iemand Of ze nou in het Nederlands elftal spelen of niet of ze 100 goals hebben gemaakt of niet ik weet het niet en het laat me nog koud ook Voor mij is alleen van belang hoe ze momenteel spelen en niet hoe ze een paar jaar geleden ge speeld hebben En als een jongen te dik is dan moet er gewoon een paar kilo af Ik heb de spelers ge zegd dat ze zichzelf selecteren Ik ga ze echt niet alles verbie den of voorschrijven maar als ze niet fit zijn komen ze niet in het team " Advertentie CENT ^^ M ^^ B Advertentie VOOR HEM ^'^'^*''« NNEERUNDS6R001S '^^ •& i<§r S-;^SS««ïïi?ïïS^öS:-ïiK^Ï^/ÏKWij»sïi;«;Sv.^ïiSïWw uilen er — alleen in — duizend jongens n verkocht voor een uk De voorverkoop Istrijd begint maan - itemationale ontmoe auspiciën staat van de t zijn diploma's van 1 D.O.S Elinkwijk of ig Er wordt nauwlet ien dat er niet meer angskaarten verkocht il vermijden dat er zo eden wel een gebeurd geld betalen om al van de mannen voor zien iling is nu al groot voor Heen uit Utrecht maar and iet voornemen om er ' n ykspel van te maken Spaanse voetbalvirtuo het accent te leggen op leerenveen gelast jd DOS — Heerenveen d die morgenmiddag Galgenwaard zou wor gaat in verband met de het veld niet door ^ em kreeg vedstrijden — De Velox-speler Wim afgelopen zondag te - officiële waarschuwing chter Leo Horn opliep WB voor vier wedstrij waarvan één voorwaar - proetöjd van een jaar rate mm ' ing oet geen hem zijn logingen irkkring week te van ze/f - g zaterdagochtend hriftelijk aan 1 ^ TWEG 387-395 WV\/VWVWWWV \/*^ IRS en ITEUR gt » JES iENS rkzaamheden bij het ken van schoon lin - nke extra premie egelrecht van Over > cht Omloop Marnix lan Amsterdamse raatweg Janskerkhof aar Zeist 20 min entraal Station via de ngels en Maliebaan aar ons bedrijf Noord reg Zeist in ons modern inge lim 200 meisjes hun n. ns bij ons praten van 9—5 uur aan ons Noordweg 94 Zeist - 122 21 MEER AANDACHT VOOR TECHNIEK EN TACTIEK door Frans Henrichs BILTHOVEN — „ Het allerbelangrijkste van hockey is stoppen en slaan Dat is natuurlijk logisch maar er wordt toch te weinig aan gedacht " Henk Bouwman de nieuwe coach van S.C.H.C die in het nationale team speelde toen dat nog tot de sterkste ploegen ter wereld werd gerekend zegt het met grote overtuiging „ Dat stoppen en slaan doen we domweg niet efficiënt genoeg Als je niet goed kan stoppen ben je twee tempi te laat en als je niet zuiver kan slaan komt de bal nog bij de man die hem net niet moet hebben ook Han Drijver en Dick Loggere record interna-tionals met 85 wedstrijden hadden hun training grotendeels daar op afgestemd Ze deden urenlang niet anders dan stoppen en slaan één dag voor de wedstrijd nog En als die het nodig vonden mogen een boel spelers van nu dit zeker niet verwaarlozen Natuurlijk speelt de conditie ook een rol Je kunt nu eenmaal niet hockeyen als je niet fit bent maar de techniek wordt tegen woordig toch wel eens vergeten En schakel de mentale gesteld heid van de spelers niet uit Als je een jongen sport ziet doen zie je of hij het leuk vindt Soms begrijp je zo'n knaap niet Als hij zijn sport en dus zijn hobby al niét,met overgave doet hoe moet dat dan met hem in het dagelijkse leven in zijn beroep " SCHC probeert attractief hockey te spelen ploegen scholen de bal ook loeihard in je buik heus wel Maar ik geloof beslist dat we technisch beter waren en met meer overgave aan een wed strijd begonnen We hadden het wel iets gemakkelijker omdat tegenwoor dig iedereen alles op de verdediging schijnt te gooien Ik denk niet dat het hockey daar leuker door wordt Henk Bouwman die 39 jaar is en als directiesecretaris werkt in een Kroot assurantiebedrijf heeft enkele jaren het Nederlandse tophockey nau welijks gevolgd Ilij werkte hard reis de veel en speelde zo nu en dan een partijtje golf Hockey trok hem niet Dit voorjaar heb ik Nederland Span je gezien " zegt hij hoofdschud ipnd Dat werd niet alleen 0-0 maar ook nog een paskwil Gelukkig was liPt mooi weer Het had eigenlijk niets met hockey te maken Het was ge woon vermoeiend Dat komt omdat er tegenwoordig zo hard gespeeld wordt zeggen de mensen dan Nou het was wel hard maar echt niet harder dan in onze tijd Duitsland of India Die We zjjn trouwens niet op de goede weg " aldus Bouwman De resultaten op de Olympische Spe len in Rome en Tokio waren toch verschrikkelijk Ik durf niet te voorspellen dat ik op de goede weg ben maar ik zou wel graag willen zien dat we hier bij S.C.H.C gaan hockeyen met fitte kerels die goals maken en op faire wijze doelpunten voorkomen zonder het accent op de verdediging te leg gen Attractief hockey moeten we spelen Leemhuis linkshacli Dit betekent ook dat de jongens op de goede plaatsen terecht moeten komen Zo blgf ik volhouden dat Jaap Leemhuis beslist geen rechts back is Hij is net als Drijver des tijds een uitgesproken linksback " Is er dan zo'n verschrikkelijk groot verschil tussen een rechtsback en een linksback " wilde ik weten „ Natuurlijk Een linksback krijgt meer te verwerken dan een rechtsback Dat betekent dat hij vaak speelse fantasierijke oplos singen moet zien te vinden en hij mag daarbij heus nog wel eens een foutje maken Dat is precies ' t speltype van Leemhuis Die zal ook nooit een man zijn die nooit een fout maakt En als rechtsback heb je dan een man nodig die nuchter speelt zonder franje maar die wel als ' n rots alles opvangt " Bouwman stapte weg Hij ging trainen met keeper Jelle van der Zee De schoten waren niet zo hard maar wel zuiver Van der Zee sprong naar links en rechts en was na een minuut of tien al zo nat als een net uit het water opgedoken zeeleeuw Voorover „ Voorover Jelle hou die bal b \] je Laat hem niet terug springen na het schot " schreeuwde de onverbiddelij ke trainer De schoten werden gaan deweg harder en nog zuiverder en toen bleek al gauw dat Bouwman nog weinig verloren heeft van zijn eens zo gevreesde schot De andere S.C.H.C ers werkten intussen aan hun condi tie of schoten de bal naar elkaar toe terwyi ze intussen taktische manoeu vres doornamen Maar stoppen en slaan vormde toch wel de hoofdscho tel Bij herhaling riep de coach „ Voorover voorover " ledere hockeyer moet op zijn te nen spelen " vertelde hij mij even la ter Je reageert dan sneller en spr.i-t eerder weg Een keeper moet het natuurlijk helemaal doen Als hij achterover staat schiet de bal over zijn benen heen in het net of tegen zijn gebit en krijgen de tegenstanders vaak een tweede kans Als hij voor over buigt blijft de bal beter bij hem liggen en houdt hij de zaak gemak kelijker onder controle " „ Heb je genoeg goede spelers " „ S.C.H.C heeft veel talent Man in heel Nederland is een overvloed van hociceyers met aanleg In Amsterdam alleen al de gebroeders Spits Mijnarends Coster van Voorhout Terlingen bij de Stichtse Van Vroon hoven Frank en Jeroen Zweerts De Muinck Keizer Hijlkema Meijer Leemhuis Van GooswiUigen en eigen lijk nog veel meer En dat zijn dan aUeen nog maar twee clubs Ik blijf zeggen dat we in Nederland nog nooit gelijktijdig zo veel goede voorspelers 20 veel talent en zo veel mogelijkhe den hebben gehad als nu Te veel crosspasses Je moet ze alleen enigszins weten op te vangen Neem alleen maar een klein taktisch onderdeel Er worden bij ons te veel crosspasses gegeven „ Over de hele " roept het publiek dan En wat gebeurt er met die passes Niets goeds De speler voor wie de bal bestemd is mist hem of de cross wordt onderschept of hij verwondt de een of ander doordat er een stick tegen komt en de bal plotseling van richting verandert " Bouwman is van plan om een keer per week met de volledige S.C.H.C.-ploeg te trainen Dan gaan we ' s morgens vroeg aan het werk nemen dan een douche ontbijten samen en houden daar na een taktische bespreking Ik kan echt niet voorspellen of we succes zullen hebben Dat hangt van zoveel factoren af Maar het is wel het proberen waard En het talent is er Als dat talent mee wil werken komt het wel goed " aldus de enthou siaste coach Ik hoop dat Bouwman succes zal hebben Hockey zou als kUkspel weer veel leuker worden als er meer op de techniek werd gewerkt Het is nu te vaak hard doorlopen hard slaan en hopen op een misser Een soort „ hit and rush " Nou ja als je Bouwman heet moet je kunnen bouwen Al is het een hockeyt earn Mevrouw Schram van Kalmthout kampioene KOTTEKDAM — De Britse ama zone Allison Westwood en de Duitse ruiter Alwin Schockemöhle zijn de grote triomfators geworden van de tweede dag van het internationale concours hippique te Rotterdam De eerste won het jachtspringconcours om de prijs van de Kralingse Plas de tweede zegevierde na barrage in het springconcours ora de prüs van de scheepvaart dat geheel nieuw van opzet was en bestond uit een vier sprong twee driesprongen twee dub belsprongen en twee enkelsprongen Beide concoursen waren bijzonder attractief ondanks dat de regen noch prestaties noch de sfeer ten goede kwam Het was akelig nat en kil in het Kralingse bos In beide spring concoursen plaatsten de Nederlander Anton Ebben zich in het voorste gelid In het jachtspringconcours werd hij met Prins Ayax vijfde en met Kai rouan eiste hij in de barrage om de prijs van de Scheepvaart de vierde plaats voor zich op Ebben was de lijstaanvoerder " van de nationale vertegenwoordiging die het in haar geheel niet slecht deed Ook Jan Maathuis Hans Brugman Tjeerd Velstra en Maarten Bagchus reden goede parcoursen Het pechdui veltje reed echter met hen mee waardoor zij met kleine foutjes net iets onder de top bleven Int springconcours om de „ prijs van de scheepvaart " na een barrage waataan door zeven paarden werd deelgenomen 7 hindernissen 16 sprongen lioogte 1.50 lengte 660 meter 114 seconden in bar rage 6 liindemissen 12 sprongen 1 Scliockeraölile W-Duitsl met Exakt Van een speciale verslaggever S AN SEBASTIAN — In een on waarachtig record van hagel buien dichte regengordijnen rollende donderslagen en bliksemschichten hebben de Italiaanse amateur wiel renners revanche genomen voor de verrassende nederlaag die zij vorig jaar bij de Olympische Spelen in To kyo door het Oranjekwartet — Ger ben Karstens Jan Pieterse Evert Dolman en Bart Zoet — hadden gele den De Azzuri sinds de invoering van de 100 km-ploegentijdrit steeds op het voorste plan in 1962 en 1964 wereld kampioen in 1963 door de elementen O louten 54.0 sec 2 - Scliridde W-Dld met Dozent 0-56.0 3 Bliclcenstorfer Zwits met Apache 0-59.8 4 Ebben Ned met Kairouaii 0 64,5 6 Moizard Fr met Ivan hoe 3-71.2 6 Meyer W-Dld met Deich graf 8-68.1 7 Wiltfang W-Dld met Ferdl XXV Va-lSO 8 Mej Kusner V.S met Untouchable V2-115.4 9 Maathuis O'ed met Fliegette 4-89.0 10 Brugman Ned met Sliy High 4-95.0 11 Smith GB met Harvester 4 4-96.8 12 Lt Hauri Zwits met Miliview 4-97.8 Internationaal jachtspringconcours 16 hindernissen Het aantal sprongen bedroeg 20 het parkoers was 770 meter lang en de maximaal toegestane tijd bedroeg 116 se conden Voor elke springtout werden 6 se conden opgeteld bij de tijd 1 IVIej Alli son Westwood GB met The Maverick 7 tijd 97,8 sec 2 H Schridde Did met Kamerad 98.0 sec 3 K Jarasinski W Did met Almmusik 101,5 sec 4 N Pessoa Brazilië met Cangaceyro 102,0 5 Anton Ebben Ned met Prins Ajax 107,5 6 H Smith GB met Seahawk 108,8 7 L T M Hauri Zwits met Zenith 109,9 8 M Bagclms Ncd met Lyciska 112,5 9 F Racine Zwits met Helena 114,5 10 H Moehr Zwits met Allerlei 115.4 11 G Wiltfang W Did met Damon 117,6 12 Maj G Lefrant Fr met Le Solitaire 118,1 13 Kapt B Rlmaud Fr met If 119,4 14 Maathuis Ned met Fliegette 119,6 15 T Brennan lerl met Kilkenny 119,9 Prüs van Xenophon een internationale dressuurproef De Nederlandse deelnemers aan deze wedstrijd streden eveneens te vens om de nationale titel Deze viel ten deel aan mevrouw Schram van Kalmthout die met Gingerbread 572 pnt behaalde De uitslag nationaal 2 mevr Siem-Roderwald met Barcelona 566 pnt 3 mevr Benedictus-Lieftinck met Nonius 569 pnt 4 mej A van Doome met Marco 555 pnt 5 mevr Benedictus Lieftinck met Lorbas 518 pnt 6 mej T van Doome met Favory Elbina 600 pnt De internationale strijd leverde de vol gende uitslag op 1 mevr Rosemarie Springer W Dld met Lenard 635 pnt 2 mevr Knud-Larsen Den met Atmos pherics 628 pnt 3 mevr Meier-Johann W Dld 621 p 4 mevr N Sioeoer Zwe den met Casanova 606 pnt 5 mevr P Firmin Dldot Fr met Avenue 604 pnt 6 mej A Te'gldal Den met C'est si bon 519 pnt 7 mevr M Gossweiler Zwits met Stephan 583 pnt 8 mevr I Schram van Kalmthout Ned met Gingerbread 672 pnt Daan Holst kneep remmen stuk en moest lossen op het circuit van Herentlials naar het tweede plan verwezen achter Franknijk wonnen deze onder net zulke omstandigheden gereden race met een winst van 27 seconden op de Spanjaaj-den terwijl het Franse kwar tet beslag legde op de bronzen plak ken Voor Oranje dat na Tokio een ge heel nieuwe ploeg had opgesteld was een bijzonder eervolle vierde plaats weggelegd grotendeels bevochten door het trio Eddy Beugels - Harry Steevens - Harry van Piere Want reeds na 25 km had Daan Holst zijn remmen stukgetrokken en had moe ten lossen Het was wellicht wat erg optimis tisch van de verkleumde Joop Mid delink die bijna twee en een half uur op de open laadbak van de volgwa gen ' lan de elementen blootgesteld was om na afloop te verklaren dat zijn jongens zonder die tegenslag op één beon " wereldkampioen zouden zijn geworden Maar vast staat dat zij met wat meer geluk op het ere podium zouden zijn gekomen Schrale troost Het was een wat schrale troost voor de drie renners zelf Vooral Harry Steevens was bijzonder teleur gesteld dat zijn inspanning net niet met het podium was beloond de vol ledige Franse ploeg was slechts 23 seconden rapper geweest Eddy Beu gels nam de affaire wat nuchterder op „ Het is jammer maar het heeft bUjkbaar zo nfieten zijn " Het had de trouwe supporters ge schokt toen na de eerste vijftig kilo meter die door het totaal ontbreken van infoi maties voor de achtergeble venen oneindig lang leken te duren^i slechts drie renners in het Oranje trlcot doorkwamen De tijd van de Nederlandse ploeg die als zevende was gestart met Denemarken voor zich en vervolgens een gat van vier minuten omdat de Finnen op het laatste ogenblik niet verschenen had nog wat warms kunnen brengen Van de eerste zeven formaties namelijk bleek het Oranjedrietal in 1 uur 11 minuten en 23 seconden veruit het snelst rond te zijn gegaan Zelfs 2 seconden sneller dan de ge vreesde Russen die toen nog altijd VELASQUES ALCAZAR met vi.3r man in de strijd waren en sneller ook dan de Denen op wie men 41 seconden was ingelopen Alleen de Spanjaarden die met Ma riano Diaz Jose Manuel Lasa Jose Lopez-Bodriguez en Domingo Perure na hun hele amateurtop ingezet had den om dit eerste onderdeel van de wereldkampioenschappn tot hun suc ces te maken en de Italianen waren sneller dan het Oranjeteam De Span jaarden waren tot enthousiasme van hun verregende landgenoten langs de weg 11 seconden sneller dan onze landgenoten en waren op slag de grote favorieten Maar het moreel van het thuisfront kreeg een enorme deuk toen de tijd van de als laatste gestarte Italianen bekend werd gemaakt 1 uur 9 minu ten en 55 seconden maar liefst een minuut en 17 seconiien sneller dan de Spanjaarden In het Italiaanse kamp viel men elkaar al in de armen Een wat voorbarige official kwam nerveus de grsmmofoonplaat met het Italiaan se volkslied brengen want Italië zou immers wereldkampioen worden De Azzuri hadden er wel wat voor over gehad deze titel terug te winnen Zij hadden niet alleeii Luciano Dalla Bona en Pietro Guerra — de kern van de kamiJioensploeg van Albertville — bewogen amateur te blijven en met twee veelbelovende jonge kerels — Giacomo Pezzi en Giuseppe Soldi — het kwartet gecompleteerd maar ook de ploeg al sinds 11 augustus het cir cuit latsn verkennen Zorgvuldig was uitgekiend hoe men elke bocht moest nemen om zo weinig mogelijk tijd té verliez?n en natuurlijk had men zich een juist beela gevormd van de te hanteren versnelling Daarom moest het de Italianen toch nog geschokt hebben toen in de twee de omloop het verschil met de Span jaarden zienderogen slonk en zij wa ren kennelijk opgelucht dat van de winst van de eerste ronde op de meet nog altijd 27 seconden over waren De wegploeg Sinds ' 64 de succes-bolknak Vervaardigd volgens Velasques-patent nr 86596 dus de kwaliteit van een dure sigaar en dat voor dertig centl 6 \« San Sebastian — Na de tijdrit op de weg hebben chef d'equipe mr J P A van BaUegoyen en coach Joop Middelink de ploeg samengesteld voor het indivi duele wegkampioenschap deramateurs dat zaterdag wordt verreden De ploeg bestaat uit de Nederlandse kampioen Evert Dol man Rotterdam Harrv Steevens Els loo Eddy Beugels Sittard Wim Sche pers Stein Rini Wagtmans St Willl brod en Wim du Bois Zuidzande Reser ve is Daan Holst Amsterdam De wed strijd wordt verreden op een parkoers van 19.1 kilometer dat de amateurs ne genmaal moeten afleggen In totaal rijden zij dus 171.9 kilometer 
VBIJDAO 8 SEPTEMBER 19 «» ' ÜTRECHTSCH NIEÜWSl E '«*,.« ^ ^ Nachtmode voor het komende najaar ^ elegant en behaagUjk C Nachthemd met fijn ruit - jes dessin mooie nylon kant langs de boothals drie/kwart mouw rose en blauw S-M-L 22,50 D Nachthemd met punthalsje en een kanten pas Bij zonder voordelige aan bieding bleu en rose M-L 14,95 A Nachthemd met leuke boothals drie/kwart raglan mouwen en sierlijke kant garnering rose en blauw S M-U 20,50 B Pyama met snoezige kant garnering langs kraagje en sluiting drie/kwart pantalon bleu en rose 42 48 19,95 hvrnkemöWer leods Utrecht Lange Viestraat 8 - telefoon 10269 Amersfoort Langestraat 55 - telefoon 13093 OCCASIONS ƒ 3450 — f 2950 — f 2750 — ƒ 2500 — 2250 — f 2000 — Skoda 1964 Dat 1963 Skoda 1962 Skoda 1962 Skoda 1962 Skoda 1961 Garage Vredendaal Domplein 17 — Utrecht Telefoon 17187 PRACHT AANBIEDING Reclame grote POPPENWAGENS van 27,50 nu 20 — WANDELWAGENS 6.95 - 8.95 - 15.95 POPPENZIEKENHUIS Jacobijnestraat 2-7-9-10 *' • Aanname ollebetoaliegels Vloerenbedrijf van West Trappen bekleden vanaf f 150 Kurkement Coloviniel Plas tic of Tapiflex en Rubber vloeren Alle tapijten blind gelegd Aannemers speciale prijs op aanvraag Tel 030-25986 JUTPHAAS 4-kamer parterreflat m centrale verwarming en garage ƒ 36.000 — Brieven onder nr 2-5999 aan het bureau U.N Te huur gevraagd door dame gestoffeerde SUITE op goede stand met ge bruik van keuken en bad Genegen goede prijs te betalen Brieven onder nr 2-6000 aan het bureau U.N Gevraagd CHAUFFEURF en BIJRIJDERS Ervaring van lijnvervoer en rijden met combinaties hebben voorkeur Ffl VAN DOORNIK Pr Bernbardplein S6 Utrecht \ '¦¦ 7Éy *^ 7 X ^' s ^' - f'Kx-v.mii ^.^ ¦ nieuwe V iroïiKtnu ¦¦¦¦¦"" y ¦'¦ \ ¦ w ^"^ „„^•¦^"^^^^ «.#^^ ^ Z ^' d / >^' J^"'hr " uw Mode^js LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ ANNEX SCHADEVERZEKERINGEN heeft plaats vooi ' ENERGIEK PERSOON in de functie van agent incasseerder Rayon Utrecht en omgeving Vereist • Werklust • onbesproken gedrag Geboden • Vast salaris gunstige provisieregeling directe opname In premievröpensioenfonds uitstekende opleiding prettige werkkring Brieven onder no 2-6006 bureau dezer courant ZIJN ONZE CLIËNTEN OVER DE mm WOLLEN DEKEN MATRAS X BESTEL NU EEN „ IDEAAL " V/OLLEN DEKEN MATRAS VOOR STRAKS ALS HET KOUDER WORDT „ IDEAAL " is een fantastisch interieur matras die des winters de warmte vast houdt en zomers koel slaapt Deze „ IDEAAL " gezondheidsmatras wordt 15 jaar gegarandeerd en is af gedekt met een echt zuiver vol - _ woüen doorgeslikte deken tl ALLEEN BIJ NIJMAN Eén persoons UNIEKE KREDIET SERVICE UTRECHT AMERSFOORT HILVERSUM CROESELAAN 163 TELEFOON 34687 LANGESTRAAT 109 TELEFOON 17070 KAMPSTRAAT 1 TELEFOON 14127 Winsl 19,3 I DEN HAAG — Indoh het concern ontstaa ' fusie van Indola met halfjaar 1965 een ne ' van ƒ 1.970.000 tegen j ^ in dezelfde periode va t^xïg jaar - Zulks bij « en < van 7 73.647.000 tot ƒ steeg De belangrijkste winstd 19,3 procent is zo deelt mede in het tweede kw Omzet aan derden Kosten Exploitatiewinst Diverse lasten en baten Winst voor afschrijvingen Afscfirijvingen Winst voor belastingen Vennootschapsbelasting Netto-winst Exploitatiewinst in pet van ' Netto-winst in pet van de Aandelenicapitaal aan het i j.van ellc tijdvak ** ¦ Winst per aandeel van ƒ 10 onesie ze i in Nederlanc fkt p marKt voor ij ^ DEN HAAG — Met de i [^ ï^van de Indonesische reger tSsdewerking van de Indonesis ^ sade in ons land zal getrai « ln Nederland belangstelling ï;|:VOor gebatikte stoffen di ll^worden tot kleding voor de •^.^ nesische vrouw en man I ¦';| de „ Panitia Pameran Batik ïïijtieuiiere organisatie specia gze gelegenheid in het lever '|« op 9 en 10 september res féfefaag en in Amsterdam een Inhouden S ' ^® secretaresse van de Stiisatie mevrouw R Mati ps^^ray die in ons land destij iXen zang studeerde en than f?g-rio in Djakarta is verteld o fcjj.conferentie dat aan de sh iggonen zullen deelnemen In ¦^ P?rouwen zullen 10 verschil ] Jéjnesisehe ceremoniële kled •¦ ïtonen De pianist Nick M een bekende Indonesische ' zullen optreden evenals dansers en danseressen v Nederlandse mannequins de batikstof aangepast aan di kleding zullen tonen • Het ligt in de bedoeling on ¦ show ook in Denemarken e ' houden Het idee om batik ren is gerijpt toen geconsta dat steeds meer buitenlandi karta kleding van batik dr Maandag ei staking Fo Liverpoo LIVERPOOL — De d ' chauffeurs belast met het van auto's van de Fordfa • Liverpool die in staking ¦ ^' protest tegen het ontslag collega zullen maandag het ¦ vatten Zij gingen ermee al een scheidsgerecht over h van de chauffeur die van c ' tig rijden werd beticht zal De staking die tien dage begon heeft ernstige stagri aflevering van Ford-auto's s ' del veroorzaakt De directie heeft zoals fabriek tot dinsdag geslotei Nieuwe waarsch voor staatshai van Indones DJAICARTA - Volgens e in het blad van de Indone tionalistische partij heeft de sche mmister van handel t neraal AchmadYoesoet.zijn wing herhaald dat de ha schappijen van de Indonesi voor het eind van dit jaar z den opgeheven indien zij ni zijn gebleken op een wir ' basis te werken Yoesoef die pas enkele mi leden werd benoemd tot mi handel belast met de bu handel heeft grote bewonc oogst voor zijn reorganisa voor de handel Kort na zijn benoeming kc het ontslag aan 20.000 mar 27.000 ambtenaren van zijn i Britse reser verminden LONDEN — De Britse reserves zijn in augustus m joen tot 923 miljoen ponc verminderd Engeland heefl gelopen maand voor een zek gebruik gemaakt van de sv eenkomst met de Verenigc maar tegelijkertijd sbhuli hoofde van intergouver overeenkomsten terugbetaa bedrag yan ruim 14 miljoei 
DTEECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 3 SEFTEMBBB 19 65 13 Ie kwart 2e kwart Ie halfj Ie halfj 38.562 34.819 38.512 35.340 77.074 70.159 73.647 66.137 3.743 141 3.172 253 6.915 394 7.510 437 ¦ 3.062 1.741 2.919 1.860 • 6.521 3.601 7.073 3.549 1.861 630 1.059 320 2.920 950 - 1.970 3.524 1.080 1.231 739 2.444 t 9,7 pet 3,2 pet 8,2 pet 1,9 pet 9,0 pet 2,6 pet 10,2 pet 3,3 pet Beum ' ¥ ais Amsteriatii 48 48 » 58 59 45 4 50 50 2m 233 94 96 I03J 105 98 » 99 48 48 9 9 + 35 35 85 87 55 55 111 110 32 33 37 38 42 43 38 381 95t1i 95A 95 95 92 92 92 92 91 901 * Ift 164 147 147 — H'li 97 97g 921 92 981 — FRANSE BOEREN KREGEN EEN BOOS ANTWOORD Advertentie DOW JONES WEER BOVEN DE 900 NEW YORK - In Wall Street kwam donderdag het Dow Jones ge middelde voor de industriële fondsen weer boven de 900 Met een winst van 6,80 werd 900,40 bereikt Een en ander bij een zeer levendige handel om zet 6,48 miljoen shares tegen 5,9 mil joen woensdag De omzet was de grootste sind 30 juni toen 6,93 mil joen aandelen werden verhandeld De beurs vond steun in de bemoeienissen van president Johnson met de staal onderh'jndelingen De staalfondsen waren hoger Winst Indoheem 19,3 pet gedaald Van onze correspondent PARIJS — De Franse boeren die door middel van hun vakverenigin gen eind juli een schriftelijk protest indienden bij de regering in verband met haar negatieve houding in Brus sel inzake de Europese landbouwpoli tiek hebben gisteren van premier George Pompidou een brief op poten als antwoord terug ontvangen Een antwoord dat dan ook als een nul op het request mag worden beschouwd In zijn antwoordbrief die slechts aan een der vier organisaties werd gericht die ruim een maand geleden bij de regering protesteerden dient Pompidou hen op een vinnige toon van repliek dat de boeren zich niet te mengen hebben in de internationa le diplomatieke relaties die tot hel exclusieve domein van de regering behoren En de regering heeft zo slaat de minister-president zichzelf met vol doening op de borst sinds vier jaren nu al bewezen dat ze in Brussel de belangen van de Franse boeren weet te verdedigen onder condities die haar recht geven op de steun en het ver trouwen van alle burgers Bij de Franse boeren die hun ver late en veri'egende oogst nu eindelijk hebben binnengehaald heeft de brief van de premier om haar inhoud en vooral haar töoft ' Tiifieraard opnieuw veel kwaad bloed gezet Ze voelden zich toch al teleurgesteld en zelfs be drogen door de gedragingen van de regering in Brussel die ze verant woordelijk stelden voor de huidige im passe waarin de EEG is geraakt Teleurgesteld omdat de minister van landbouw Pisani hen nu juist altijd had voorgehouden dat de EEG voor de Franse boeren een ongekend rooskleurige toekomst in het vooruit zicht stelde Inplaats van hen tenmin ste nog de hoop te geven dat de on derhandelingen in Brussel binnenkort toch wel weer kunnen worden her vat geeft Pompidou hen eerder te kennen dat Parijs van de EEG nu weinig of niets meer verwacht of we ten wil Diplomatieke waarnemers bespeu ren in de brief van Pompidou die zijn kracht gewoonlijk liever in de ge moedelijke bonhomie pleegt te zoe ken duidelijk de inspiratie van gene raal De Gaulle ¦ De jongste voorstellen van de Eu ropese Commissie die de lange tenen van de generaal nu juist dacht te kunnen ontzien hebben de comtnissie in het Elysée zo mogelijk in nog wat zwaarder discrediet gebracht Record-aflevering kalkzandsteen DEN HAAG — De afleveringen van de Nederlandse kalkzandsteenin dustrie bereikten in augustus met ruim 134 miljoen stenen een record Voor het eerst in de geschiedenis van de bedrijfstak leverde men daar mee meer dan 30 miljoen stenen per week af Vergeleken bij augustus vo rig jaar toen de afleveringen ruim 109 miljoen bedroegen betekent dit dat er per dag ruim één miljoen ste nen meer werden afgeleverd Deze gegevens zijn meegedeeld door het Centraal Verkoop Kantoor voor de Kalkzandsteenindustrie in Hilversum waarbij alle Nederlandse kalkzandsteenfabrieken zijn aangeslo ten De aantallen stenen zijn bere kend naar waalformaat De produktie van kalkzandsteen bedroeg in aug 116,9 miljoen ruim 16 miljoen ste nen meer dan in de overeenkomstige maand van 1964 In de periode van januari tot en met augustus bedroeg de produktie 773,2 miljoen stenen wat niet veel afwijkt van de cijfers voor 1964 780,4 miljoen De afleveringen waren dit jaar beduidend hoger 798,7 miljoen 40 miljoen meer dan vorig jaar en 250 miljoen meer dan in 1963 DUIT GIM-j Voor hen die onderscheid maken Advertentie [ PEUGEOT lÊÊmm^mm Vaste markt AMSTERDAM 3-9 — Gezegd moet worden dat het Damrak vanmiddag de beursweek heeft afgesloten in een vaste stemming voor de internatio nale waarden Dit min of meer on der leiding van Philips Er vonden in dit fonds dekkingsaankopen plaats door de beroepshandel terwijl het Amerikaanse aanbod in deze hoek gerinfr was en grif werd opgenomen Philips verbeterde met ƒ 2.70 tot 117.70 De handel in deze hoek was actief Wall Street nam donderdag het verlaagde niveau in Amsterdam voor het Philips-aandeel niet over integendeel het fonds sloot er een halve dollar hoger Dit betekende voor Amsterdam vanmiddag een goe de stimulans Ook Unilever was vast op ca 137 135.60 Kon Olie was tachtig cent hoger tot 139.40 AKU gaf een koers herstel te zien van bijna drie pun ten tot 442 tervrijl Hoogovens onver anderd op 505 werd geadviseerd De dagelijkse koersfluctuaties van het aandeel KLM zijn om de stuipen op het lijf te jagen aldus de beurs Nadat dit fonds van maandag tot woensdag ƒ 21 was gedaald tot ƒ 175 werd donderdag ƒ 188 gedaan en van daag tegen de ƒ 200 KLM sloot gis teren in Wall Street bijna %- ijf dollar ho.ger Wall Street blijft maandag wegens labourday " gesloten Vergeleken met de slotkoers van de vorige week daalde AKU deze beursweek ca zes punten Hoogovens ging een paar punten omhoog Phi lips bleef goed prijshoudend Unile ver verbeterde ruim drie Kon Olie bijna drie gulden KLM gaf uiteinde lijk weinig verandering te zien In de lokale afdelingen werden aan delen Indoheem die gisteren twee gulden daalden tot ƒ 55 wederom la ger geadviseerd Dit op de teleurstel lende eerste halfja.arcijfers Ruys ' H,V » heeft over l',5 jaar handen vrij Exploitatiewinst in pet van de omzet 9,7 petNetto winst in pet van de omzetAcindelenkapitaal aan het - eindevan elk tijdvak ** 20.315 Winst per aandeel van ƒ 1000 ƒ 60,60 krachten aangetrokken Er bestaat nog behoefte aan personeel Afscheid werd genomen van de oprichter van Ruys ' Handelsvereeniging de heer J A Ruys die gedurende zestig jaar bij de leiding van de onderneming betrokken is geweest In zijn plaats werd tot commissaris benoemd ir M Elion oud-directeur en thans commissaris van ' t Ingenieursbureau voor Bouwnijverheid te Oegstgeest De directie van Ruys ' Beleggings maatschappij werd tenslotte ge machtigd de jaarstukken van Ruys ' Handelsvereeniging goed te keuren evenals het voorstel tot wijziging van de statuten inhoudende een ver mindering van het geplaatste kapi taal dier vennootschap van ƒ 1,5 mil joen tot ƒ 750.000 DEN HAAG — In de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Ruys ' Beleggingsmaatschappij N.V is door het bestuur het jaarverslag van de N.V Ruys ' handelsvereniging aan de orde gesteld Op vragen van aan deelhouders werd onder meer meege deeld dat aan de bestaande lijn van frankeer - en zegelmachines waarvan de omzet gestegen is een aantal nieuwe artikelen is toegevoegd De directie is nog steeds bezig buiten de beperkende concurrentie clausule met Olivetti om de zaken uit te breiden Over anderhalf jaar is men volledig vrij Over de ontwikkeling van het ICT programma werd meegedeeld dat ICT Ltd vorig jaar met een geavan ceerde computer op de markt is ge komen die goede vooruitzichten biedt en waarop reeds 226 orders ziJn verkregen Hogere kosten Wat het kostencijfer van ïn totaal ƒ 1,8 miljoen betreft inclusief bij zondere lasten van ƒ 339.000 welke betrekking hebben op de overeen komst met Olivetti - werd meege deeld dat dit in de toekomst nog wel een neiging tot stijgen zal verton n in verband met uitbreiding van de eigen activiteiten Wat de personeelsbezetting aan gaat heeft men in het afgelopen jaar enkele nieuwe deskundige • k BOEDAPEST — De Hongaarse econoom en lid van het centrale co mité van de communistische partij Istvan Friss heeft in een partijblad verklaard dat Hongarije op ' t gebied van economisch onderwijs en kader vorming een voorbeeld moet nemen aan de ontwikkelde kapitalistische landen Vóör al UW bankzaken Uyputh banken pandbrieveo 355 355 238 1451 332 415 1511 1771 259 1941 120 112 841 386 1731 172 503 117 234 146 329 415 151 177 257 196 120 113 83 387 175 500 172 | 520 118 81 300 178.50 Ver Glas N.B Ver Mach t Ver Touwtabr Vettewinkel Vezelverw N.I VihamO Vorstenl Cult Vred Rubb eert De Vries IJzer Vuleaansoord Waivisehvaart Wereldhaven Wemink's Beton Wessanen Wilton-F - Br Wyers 1 en H V WOk en H Fr.Gr.h.b.Dw td DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp KI ld E EE.P West Hyp U ld N O t — 5 9U m 87 22 " 361 255 13 < 55 302 455 690 133 133 203 255 269 845 252 170 128 * 500 326 266 279 159 175 138 436 205 98 239 238 407 S86 348 227 36" 258 1341 51 404 300 500L Srheepshyp banken Eerste N Sch 6 90 90 Hl el Industrie en div Liberaal rapport over economische prognoses DEN HAAG — De liberale Prof Mr B M Teldersstichting heeft een rapport het licht doen zien over Het economische beleid op middellange termijn '' Het economisch beleid op middel lange termijn bestaat vooral in het opstelion van een prognose omtrent de economische ontwikkeling over een periode van vier tot vijf jaar Het beoogt zowel de overheid en het bedrijfsleven als ook andere groepe ringen in onze maatschappij infor matie te geven die van nut kan zijn voor beslissingen waarbij de toe komstige ontwikkelingen een rol spe len Deze politiek zo meent de Telders stichting levert onmiskenbaar voor delen op maar houdt ook gevaren in Het is evenwel mogeUJk de voordelen van een politiek op middellange ter mijn te gemeten zonder de nadelen te moeten acUivaarden Daarvoor moet men zich de gevaren bewust zijn en van het begin af krachtig stel ling nemen tegen elke ontwikkeling die de politiek in een ongewenste richting kan sturen De Teldersstichting meent in dit ver band o.a dat de overheid zich zo veel moet onthouden van specifiek in grijpen en de prognoses en de be leidsprogramma's op middellange termijn overwegend dient aan te wenden als instrument om de ver antwoordelijkheid voor het onderne mingsbeleid aan het bedrijfsleven te laten of terug te geven De volks vertegenwoordiging moet de gelegen heid krijgen met de regering van gedachten te wisselen over de prog noses Het rapport is uitgegeven bij Mar tinus Nijhoff in Den Haag SLOTMOTESIItfG van vrijdag 3 september 1965 2 9 3-9 Actieve obligaties Staatsteningen 690 134 204 256 270 844 253 168 128 502 327 264 276 159 175 1385B 437 396 203 99 238 239 407 386 349 Alb Hel]n wo Amstel Br Bergh's en J Bijenkort Co-op-B-7 Co-op r.s.b Gasunie Pliilips d.l ' 61 [ d ' 48 ld d.l 49 Pegem 1-2 ' 67 Pegem ' 52 PEGUS ' 57 PGEM ' 67 ld ' 51-62 4 6 3 % Zaalberg = 0 Zeeuwse Conf 300 Zwanenbere Ore 178 Münhouw en Petroleum 6 % 4 3 % 3 % 6 4V4 6 6 Vi 37.50 415 139 139.80 127.50 1640 25.75 2800 79 Alg Expl MO BilUtOn I — Bllliton n — Kon Petr 1-20 — Kon Petr 1-50 — Maxwell P — Moeara Enim a — ld e opr bew — ld 1 winstb — ld 4 winstb — Oost-Bomeo Mt — Srlieepvaart Furness — Oostzee — SpiMir en Tramwegeu Geld Tram ¦— Nederlandse Antillen Antll-BrouwerO "~ Ant Verffabr — El Mii Aruba — SM 98J 5 94 » 4 % S2iB 4I/2 911 % m 91J 41 ' 90i i % 90 4 % S8S 4V4 88ft 4V4 881 31/2 80t 3V4 87L S '^ 78 Ned ' 64 ld ' 64 ld ' 58 ld ' 69 ld - 60 I td ' 60 II M - 59 td ' 60 ld - 61 ld ' 63 ld st 1 ' 47 ld ' 53 I - n Cd - 48 94 » 92i 91A 9U 90j 90,V 88 Scheepvaart en Lunhtvaarl 6 — 4 % — n l'rani wegen KLM 16 ] r ld 20 tr > iP(Mir Ned Sp ' 57 4 % - 525 107f 80,V 87 78 79i SOit 80i 84i 84 84 88B 96A 90ïV Premieleningen 214 - Alkmaar 56 A'dam CenA Idem ' 51 Idem ' 66 1 Idem ' 66 n Idem ' 66 IH Idem ' 59 Breda ' 64 Dordrecht ' 66 Eindh ' 54 Enschede ' 64 ' s Grav ' 62-1 Idem ' 62-11 R'dam ' 52-1 Idem ¦ 62-n Idem ' 87 Utrecht ' 62 Z Holland ' 67 Z HoUand ' 69 3Vi 79 31/4 80i 3'A 80i3\4 i\ed 60 i-Il [ d ' 64 i-n ld - 66 1 ld 55 n ld ' 37 U.B.O 46 d Doll I ' 47 3 ld Invest c 3 N-lndië ' 37 A 2>A 2W 2 % 2 % 2 ^ 2 % VA 2 % 2'A 2>4 2 % 2'A 214 2 % 2V4 2'A 2 % 841 84j 87J 96it 3 90ft 87 136 555 130 152 170 343 251 951 252 251 135 83 136 3901 83.30 127L 94 42.90 120 279 131 1521 97 170 341 251 96 249 250B 135 82 136 België Gevaert — 170B Kanb - bredietwesen ri.N.G ' 67 6 lOH lOlJ ld ' 68-69 4 % 90 90 ld ' 60 m/V VA 90 90 Duitsland Mannesm eert -~ 183 ilfillartundsen <^ ertiriraten 65 53 9ft 64 53 S?s 93 181 81 45ft 9 19 54 Can Pao Imp Oil Inland N.G Int Nick C SheU Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am T and T Anaconda Atchison T Bethl St Chadbourn Ches a O Chrysler Cities S Columb Gas Actieve aandelen 386 Convert Ubligatles 18 82 45 9ft 18 54 105J 134 105i 135 Amst Kubber HVA 126 4350 120 280 841 168 166 299B 230 118 4VS > 133 3 % 86 i % 91 4 % 154 A.K.U Borsuml] Van Gelder KLM sub or Uaodel Industrie en dlv Scholten Foxh i'/t 106 Intern uistellinKen Wereldb ' 55 3V4 87 446t 112.40 6061 118.10 136.70 I 4391 ' 112 505 115.10 135.70 AKU Dell MtJ eert Hoogovens nre Philips Gem B Inilever CvA 64 32 39 4B 73 81 31 38 4A 75 Ü Europa Ë.G.K.S t SM 99i — België ' 61 4 % 921 921B Dortm H.H 7 — '" Oi Gelsenk Bgw 7 101 100 Cere H E 5 4 % 95}B 95 Noorw ' 66 iV 92 92B Alriks J.v.Z.-Atr ' 65 4 91 91 A.A.R dev iV 91 92 MünboDW en retroleam 644 644 138.70 650 650 139.801 Uordt f etrot ld 7 pet Pret Kon Pet 60-20 192 193 243 210 272 455 491 Curtiss W — Du Pont — General E — Gen Mot — Greyhound — I.B.M — Int Flavours a F — Jones a L — Kenn Copp 235 1051 99 22 505 43 SRiieepvaart eo Lacbtvaart 1281t 128 187 190 188 197 127}t 128t 220 220 139 139 116 117 229 2271 160 « 152 149it 1601 U.A.L Java-Ch P nrc K.L.M < NSM nat bez Son Paketv 5tv MB Ned Siev Goud nrc Van Ommeren c Rot Uoyd Scheepv Unie PHJIMVEEMABKT ' s-HBBTOGENBOSCH ' s-Hertogenbosch 2 september — Aanvoer 20.000 stuks Notering in ƒ witte kippen lichte 1.65—1.85 idem zwarte 1.60—1.70 per kg levend gew oude hanen 3.B0 — 4.50 tamme konijnen 4.50—9.50 per stuk — 111 218 130 242 585 190 60 330 209 154 147 450 208} 215 87 154 175 127 109 74 148 4101 300 273 Niet actieve aandelen 32 26 ^ 33 25 87 55 48 63 Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philins Pet Proet a G Radio Corp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand Oil N,J Studebaker P Sun M.C Texas inst Tide Water Union P.R U.S Steel Western B C West Elec Wilson Woolworth ün Miniere frolonsatief Partifiipatiebewüzon 55 47 * & ig Fonds 1/1 - onverto 1/1 H.B.B bel d Holland F-und Cnterbonds Wereldenergle Niet actieve obligaties f roT tiem pobl ilRhamen A'dam47 8 % 88 — A'dam 48 3V4 88 — R'dam ' 621 4>4 90 90 Banb - Krediet en verz wezen 72 38 43 66 65 39 81 74 4A 321 135 KOERSEN WALL STREET 38 44 66 641 40 80 74 41 32 137 39 42 51 38 53 43 28 620 4i 67 66 87 80 74 18 78 81 8j 22 61 49 52 27 53 57 Koyal L>ut<:n üetirs Kueb SneU ÜU Soc Vacum Siana dl Stana üU N bluoebakei Texas Instr un Airc'talt II n Corp On Fruit U.S Kutioei U.S Steel Westing tl Woolwurtb K.L.M 66 87 80 74 18 781 81 8 23 62 51 53 27 53 61 Aand In belesylngsmtien A.B.M / 60 D.I.F Interunie ƒ 60 Nefo ƒ 60 Robeco ƒ 60 Unitas ƒ 60 Ver Bezit ƒ 60 Europatonds 110 Unifonds 20 pb Eurunion 10 pb Vaieurop 10 pb Can Gen F c Chem Fund c Massach Inv tre Television EFC B.N.G ' 68 BNG ' 64 B.N.G ' 58 B.N.G ' 64 B.N.G wb ' 62 B.N.G r.spb ld ' 67 ex..f MÖ ' 68 Ex f MIJ ' 68 Gr 1 C.b ' 62 Mldd er ' 67 Mldd er ' 66 Nat Inv B 6 % 5 % 6 e 4 % 62 S'A 5 4 % 4 4 % 41A 49J 37 51 43 28 620 a 98 921 Omzet 6.470.000 225 22S DEN HAAG — Indoheem N.V het concern ontstaan uit de fusie van Indola met Van der Heem boekte in het eerste halfjaar 1965 een netto-winst van ƒ 1.970.000 tegen ƒ 2.444.000 in dezelfde periode van het vo • rig jaar - Zulks bij « en omzet die van'ƒ73.647.000 tot ƒ 77.074.000 steeg De belangrijkste winstdaling met 19,3 procent is zo deelt de directie mede in liet tweede liwartaal ont - Omzet aan derden Kosten Exploitatiewdnst Diverse lasten en baten Winst voor afschrijvingen Afschrijvingen Winst voor belastingen Vennootschapsbelasting Netto-winst Indonesië zoekt in Nederland een markt voor batik DEN HAAG — Met de instemming van de Indonesische regering en me dewerking van de Indonesische ambas sade in ons land zal getracht worden in Nederland belangstelling te kweken voor gebatikte stoffen die verwerkt worden tot kleding voor de niet Indo-nesische vrouw en man Daartoe zal de Panitia Pameran Batik " een par ticuliere organisatie speciaal voor de ze gelegenheid in het leven geroepen op 9 en 10 september resp in Den Haag en in Amsterdam een modeshow houden De secretaresse van de show orga-nisatie mevrouw R Matulessy Puti-ray die in ons land destijds muziek en zang studeerde en thans impresa rio in Djakarta is verteld op een pers conferentie dat aan de show 15 per sonen zullen deelnemen Indonesische vrouwen zullen 10 verschillende Indo nesische ceremoniële klederdrachten tonen De pianist Nick Mamahit en een bekende Indonesische zangeres zullen optreden evenals een groep dansers en danseressen waarna zes Nederlandse mannequins de kledij van batikstof aangepast aan de westerse kleding zullen tonen Het ligt in de bedoeling om de mode show ook in Denemarken en Polen te houden Het idee om batik uit te voe ren is gerijpt toen geconstateerd werd dat steeds meer buitenlanders in Dja karta kleding van batik dragen Maandag einde staking Ford Liverpool LIVERPOOL — De driehonderd chauffeurs belast met het afleveren van auto's van de Fordfabrieken in Liverpool die in staking waren uit protest tegen het ontslag van een collega zullen maandag het werk her vatten Zij gingen ermee akkoord dat een scheidsgerecht over het ontslag van de chauffeur die van onvoorzich tig rijden werd beticht zal oordelen De staking die tien dagen geleden begon heeft ernstige stagnatie in de aflevering van Ford-auto's aan de han del veroorzaakt De directie heeft zoals bekend de fabriek tot dinsdag gesloten Nieuwe waarschuwing voor staatshandel van Indonesië DJAtCARTA — Volgens een bericht in het blad van de Indonesische na tionalistische partij heeft de Indonesi sche minister van handel brigade-ge neraal AchmadYoesoef,zijn waarschu wing herhaald dat de handelmaat schappijen van de Indonesische staat voor het eind van dit jaar zullen wor den opgeheven indien zij niet in staat zijn gebleken op een winstgevende basis te werken Yoesoef die pas enkele maanden ge leden werd benoemd tot minister van handel belast met de buitenlandse handel heeft grote bewondering ge oogst voor zijn reorganisatieplannen voor de handel Kort na zijn benoeming kondigde hij het ontslag aan 20.000 man van de 27.000 ambtenaren van zijn ministerie Britse derd reserves vermin LONDEN — De Britse monetaire reserves zijn in augustus met 24 mil joen tot 923 miljoen pond sterling verminderd Engeland heeft in de af gelopen maand voor een zeker bedrag gebruik gemaakt van de swap" over-eenkomst met de Verenigde Staten maar tegelijkertijd schulden uit hoofde van intergouvernementele overeenkomsten terugbetaald tot een bedrag yan ruim 14 miljoen pond staan door het aflopen van de Star figliter-opdracliten en liet nog niet tot aflevering komen van produkten op nieuwe orders in de sector telecom - municatie apparatuur Verder steeg ' t kostenniveau sterk en verscherpte de concurrentie op de wereldmarkt De omzetstijging heeft de verhoging der kosten niet kunnen ' compenseren De geconsolideerde resultaten van de vennootschap en Haar in Nederland gevestigde dochterondernemingen voor zover de participatie in het aan delenkapitaal groter is dan 50 procent zien er als volgt uit 1965 * 1964 in duizenden guldens 20.599 *** 20.599 *** 18.803 ƒ 35,90 ƒ 95,60 ƒ 130 — * hierin zijn de gegevens van de in het eerste kwartaal 1965 ver worven deelneming N.V Fabriek voor Persplastiek Gebr Van Nif trik te Putte N Br begrepen ** het aandelenkapitaal is-weerge geven op basis van de veronder stelling dat alle aandeelhouders van Van der Heem N.V en In dola N.V van het omwisselings aanbod gebruik hebben gemaakt *** het aandelenkapitaal is in het tweede kwartaal 1965 toegeno men door conversie van conver teerbare obligaties Indola N.V Geen invoerrechten meer voor kleine zendingen in EEG DEN HAAG — Naar de voorlich tingsdienst van de Europese Gemeen schappen meldt zijn kl«ine zendingen en reisbagage binnen de Europese ge meenschap voortaan vrijgesteld van invoerrechten als de waarde ervan de 60 dollar niet te boven gaat Deze kleine zendingen mogen geen han delskarakter hebben De regeling geldt illeen voor invoer rechten Andere heffingen zoals be paalde belastingen vallen erbuiten Bovendien zijn er een paar uitzonde ringen In grote lijnen is het nu zo Benelux vrijgesteld van invoer rechten zijn goederen tot een waarde van 225 gulden met uitzondering van wijn schuimwijn brandewijn likeur en andere alcoholhoudende dranken tabakswaren geneesmiddelen reuk werken en toiletartikelen cosmetica tapijten toneelkijkers verrekijkers fototoestellen en filmtoestellen Voor Nederland zijn bovendien uitgezon derd gebruikte auto's en motorfiet sen Duitsland vrijstelling van invoer rechten voor alle soorten goederen tot een waarde van 240 mark Frankrijk vrijstelling van invoer rechten voor goederen tot een waarde van 300 Franse franken met uitzon dering van fototoestellen radio's te levisietoestellen en uurwerken Italië vrijstelling van invoerrech ten voor goederen tot een waarde van 36.000 lire met uitzondering van goederen die onder het staatsmono polie vallen zoals tabak sigaretten papier lucifers en aanstekers Rendement lening Eur Investeringsbank wordt zes procent AMSTERDAM — Het rendement op de voorgenomen dollar-obligatiele ning van de Europese Investerings bank zal waarschijnlijk uitkomen op zes procent zo verluidt in financiële ki'ingen Het gaat hier om de uitgifte van twintig miljoen dollars aan obligaties 1965 vervallende 15 september 1965 Onder de emitterende bankinstellin gen bevindt zich ook de Amsterdam Rotterdam Bank Rentevoet en uitgiftekoers zouden op of omstreeks 16 september worden vastgesteld BANKPAPIER AMSÏERDAM — De advieskoersen voor buitenlands bankpapier geldend In Amster danr op de volgende werkdag lulden Eng pont JU.OO — 10.10 Can dollar 3.32—3.37 Am duilar 3.58—3.62 Belg frank 100 7.16%—721','2 Fr frank 100 73.20—73.70 Zwi frqnk lüO 83.16—83.65 Duitse mark 100 89.45—89.95 Deense kroon 100 51.30—52.30 Zweedse kroon 100 69.00 — 70.00 Noorse kroon 100 49.80—50.80 üo.'Stenrtlkso schilling 100 13.92—14.02 Ital Ure 30.000 57.00-59.00 Port escudo 100 12.45—12,60 Spaanse peseta 100 gr coup 5.95 6.10 2/9 32 35 62 52 60 48 40 41 49 54 824 541 67 41 64 38 82 Chrysler City Bank Con Edison Uuugl Atr üup de Nem üast Kodak H'ord Mdloi Gen EieK Oen Motors üooo Yeai 1 Amei Mutüi Int Harvest Int Nickel Int T.T IKenneeot Montg Ward Radio Corp Republ St 1/9 32 34; 60 52i 58i m 39J 40 4S 55i 81 54f 67 41i 64i 37i 81i Atch Topeka Baltimore can Hacitlc Illltin oenL N ï Centr i-^ennsylvaniP ScuU ^ Pac Union Pac Allies i.hem Am Can A F < Ind Am Snieiun Am T.T Am iuhacco Anatnjnda Beth Steel Boeing Marklliirfciiien ^ Ver Groenten - en VTUchtenveUing „ Utrerht en Omstreken " Utrecht 2 september — rt-^f ^ v > Benoni 12—114 Early Victoria 12—38 James Grieve 12—72 Mank's Codlin 12 — 42 Codlin Keswick 12—33 Transparant de Cronoel 12—32 Tydeman Early W 12 — 101 Zigeunerin 12—47 Zoete Bloemee 12 — 56 Ciapp's Favourite 6—86 Jutteperen 37 — 102 Herenpeer 6—58 Précoce de Tré voux 6—101 Belle de Louvain 6—110 Rei ne Claude Verte 6—160 Reine Claude d'Althan 6—150 Reine Victoria 6—140 Exportveiling resp IA IB IBC IC Benoni 80—114 73—103 ¦ 5^-70 38—45 Early Victoria 37—38 — 31—32 — Ja mes Grieve 52—72 52—62 48—66 46—66 Mank's Codlin 39—42 — 31—39 — Ty deman E.W 85—99 81—86 60—83 54—63 Zigeanerin 42—47 — 35—42 — Zoete Bloemee 55—56 — 46—48 — Ciapp's Fav 71—81 71—73 67—74 65—67 Précoce 85—101 — 85—90 — Suikerpeer 46 — 50 — 46—47 — VVBMABKT ZWOLLE Zwolle 3 september Aanvoer 1591 runderen 927 graskalve ren 687 nuchtere kalveren 308 schapen en lammeren 380 varkens 43 biggen 1645 geiten 33 schrammen 5614 totaal aan tal dieren Prüzen per stuk Neurende en versge kalf''.e koeien ƒ 1000 tot ƒ 1380 neurende vaarz'ïn j 1026 tot ƒ 1250 neurende pinken ƒ 800 tlot ƒ 900 slauhtkoeien en vaarzen ƒ 1015 tot ƒ 1350 gustekoeien ƒ 875 tot ƒ 1030 gustevaarzen ƒ 880 tot ƒ 1040 gus tepinken ƒ 710 tot ƒ 810 fokkalveren ƒ 350 tot ƒ 490 nuchtere kalveren voor mesterij ƒ 75 tot ƒ 260 nuchtere kalveren voor slacht ƒ 1.30 tot ƒ 1.65 geiten ƒ 30 tot ƒ 50 vette schapen ƒ 90 tot ƒ 110 lamme ren ƒ 70 tot ƒ 46 drachtige varkens ƒ 360 tot ƒ 470 siachtvarkens ƒ 375 tot ƒ 415 schnmmen ƒ 75 tot ƒ 95 biggen ƒ 56 tot ƒ 68 vette stieren ƒ 4 - tot ƒ 4.10 vette kalveren ƒ 426 tot ƒ 525 MAEKTBBBIOHT BABNEVELD Barneveid 2 september Aanvoer 870.470 stuks Prijzen in ƒ per lOi ' stuks Eieren van 41—49 gram 9.58 12.43 49—55 gram 12.50-15.44 66—60 gram 15.70 16 60 60—64 gram 16.68-16.96 64—68 gram 17.03-17.86 eendeëiren van 68—74 gram 12.54-13.51 Eierveiliug Barneveid Aanvoer 266.078 stuks eieren van 51—61 gram 13.40-16.48 62—64 gram 16.67-16.86 65—71 gram 17.16 - 17.91 Eiermï'^rkt Barneveid Aanvoer 2.15U.0Ü0 stuks Eieren van 46—51 gram li.Oü-13.60 kg-prijs 2.44-2.67 62—58 gram 1125-16 50 2.74-2.84 69—65 gram 16.75-J7 50 2.84-2.69 riuimvpemarkt Barneveid Aanvoer 26.000 stuks Prijzen in ƒ per kg slachtkippen lichte 1.60-1.70 zware 1.70 1.80 slqchtkuikens 1.70-1.85 Varkeii'imarkt Aanvoer 110 stuks Prijzen in ƒ per stuk Biggen 60—70 ZmVELBELRS LEEUWARDEN 3 september 1965 Commissienotering Goudse kaas 2.68 — 2,59 Edammer kaas 2,41—2,42 broodkaas 2.41—2.42 Handel goed KAASMARKT ALKMAAR 3 september 1965 Aanv-oer 12000 kg tabrieksedammer 13000 kg Goudse volvette Commissienoternig tabrieksedammer 2,49 middelbare 2,54 Goudse volvette 2,68 Handel goed KAASMARKT LEIDEN Leiden 3 september Aanvoer 9 partijen Goudse kaas en 2 partijen Leidse kaas noteringen Goudse kaas Ie kwal tot 3.46 Leidse kaas Ie kwal tot 3.15 KAASMARKT GOUDA Aanvoer 123 partijen 1ste kwaliteit 3.36 3.42 l'e kwaliteit 3.25—3.35 extra kwali teli 3.43—3.85 alles per kg Advertentie Aigemëhè Baïlhk Nederland z ^^ VELE KANTOREN IN UTRECHT ENi OMGEVING '^^ UTRECHT Janskerkhof 2 ' - Janskerkhof 13 Z ^'^^ Adm Helfrichlaan 40 Kanaleneiland ^ Bank - Krediev en verz wezen 2751 276 785 786 58 57.70 23 23 166 166 227 227 78C 780L 138 139 602 615 199 194 104.30 104.50 1991 99 630 — 200 200 179 178 Ug Bank N AMEV nrc Amro Batik Cultuurbank Gron 1 Cr B H.B.U eert Holl Soc Kas Associatie Nat Inv B pret Nat Nederl eert Ned Cred B Ned Middenst B Ned Overzee B RVS eert Siavenburgs B Ver Bankbedr 911 87 771 79L 91 76 78 77 Holl Beton Holl Const A.B Holl Melks f Homburg B Hoogenboseh Hoogenstraten Hooimever Indoheem Ing bur Bouwn Interlas Internatio Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Cultures Ngombezi Cult 101 107 107 108 Kemo Corsetf V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon A A'dam Kon Ned Pap Handel Industrie eo div 831 92 1011 95 100 1001 98B 643 645B 186 215 170L 35o Albert Heljn Alg Hand M Aime-A'dam Alg Norit MIJ Avim Amstel Br nrc Amsterd Ball Amsterdam Dr Amsterd Rtlt ANIEM N.B Apeld Netten Amh Scheepsb A.S W 212 366 Zout Ketjen nrc Korensehool KoudUs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap t Leid wol 302 511 369 Lindeteves 50 364 911 891 Lijempf Lijm en Gel eva 941 85 421 238 300 2281 85 420 23 ' 301 229 360 100 303 193 60 Seeren TricotBensdorpBerg en Jurg.BergossBerkels PatentBernet B,BlaauwhoedBlUdenst W n.r.c 100 Boer del Dr 305 — 1171 77 85 85 81 -;- 360 Macintosh Meelt n Bak c Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Missel Mosa Muller N B MUnb werken c 194.50 591 55 252 511 843 650 305L 59b 930 338 416 180 238 320 300 Bols Lucas BorsumiJ W eert Braat R'dam Breda Mach t Bredero n.r.c Brocades-St. Bührmann-Tet Buttinger Bijenkorf n.r.c Caivé eert Carp's Garen Centr Suiker Curac Hand Daalderop B Dagra Desseaux Dikkers en Co Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoeftizers c DRU Duyvls Elsevier ultg Emba Enkes Enthoven Plet Erdal MO Excelsior met Fitt Ned Am Fokker Ford Gazelle Van Gelder Gelder ' f n.r.c B Gelderman Gerofabr n.b Geveke en Ca Gist - en Spir Van de Jrinten GrofsmederiJ Gruyter 6 pet pre Hagem en Co Hart Hatema Havenwerken Heineken's Hensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holec Hoilandla Kat 82 771 90 510 845 646 305L 599 932 336 413 1801 — 89 109 85 87}J Naarden Ch L Gebr Naelf Nedap Ned DoK MO Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk U.c Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nieaf Nyma eert Nijverdal oranjeboom nrc Overz Gas NB 319 303 134 85 91 158 106 Paiembang Palthe 116 161 87.50 357} 289 192.50 230 179 202 444 152 112B 239 970L 291 130 443L 701 680 365 872 107 13S}B 494 145 Philips 6 pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter 358 285B 193 231 180 202 445 155 I12B 234 980L 294 130 445L 70 168B 166 299B 232 118 Reeslnk 87 Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal ROsdijk 245 210 272 469 174 140 Schelde de n b Schev E MO Schokbeton B Scholten cart Seholten Foxh Schuitema Schuppen Sajet Schuttersveld 360 871 106 1381B 491 145 238 586 190 69 328 211 Simon de Wit B Simons Emb Smit Transf Spaarnestad v.b Stokvis 1260 1260 1080 1085 795 800 521 520 614 674 259 259 Stoomspin I'w Van SwaaO Synres Tabak PhII eert 154 473 168 245 403 590 283 472 168 402 58 282 94 Th B Marijnen 27 Texoprint 147 Thomass en Dr 450 Thomas Mot eert 210 Thomson eert 213 144 136 189 99.50 223 435 124 485 556 118 650 19 15 16 Si 144.50 137.50 190 99.50 224 437 124 485 556 118 650 20 15 16 8i Twentsche kab — Tw Overz H 87B 160 I 175 1271 I 109 74 148 418 M 308L 274 L 1 = laten t SS gedaan en laten B = bieden * B cedaan en bieden Ubblnk Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilevèr 6 pet Unilever 4 pet Union ROwiel Utermöhlen Utr Asph t Varossleau B Veend St sp Veneta 
14 VTKEiCaCSCM ' SiMVWüBLSO GORINCHEM KOYALE 5-KAMERWONINGEN met of zonder garage nabij Ryksweg naar ' s-Hertogenbosch Grote woonkamer moderne keuken voor en achtertuin Koopsom v.a f 32 JOO - k.k Financiering reeds mogeiyk met ƒ 4.500 — aan eigen geld Inl Nijbouw N.V Willemsparkweg 211 Amsterdam telefoon 020-726048 030-25794 01858-2857 BHDAG 3 SEFTSMBER 1968 NEDCHEIM MAARSSEN vraagt voor haear Technische Dienst dagdienst bankwerker/monteurs loodgieters Leeftijd tot circa 45 jaar Geboden wordt een prettige werkkring met goed loon plus premie Voorts goede sociale voorzieningen o.a winstdeiings regeling spaarregeling pensioenfonds Als hier het bankstel van uw keuze niet bij is Bankstel Milo bekleed met Skai en wollen crimmer Aanmelden dagelijks maandag t/m vrij dag tussen 8 en 17 uur bij de afd Per soneelszaken van de N.V Nedsrlandwha Combinaiie voor Chemischs Industrie Straatweg 2 Maarssen f645 i(lUlUlUUliUUU Sparfhw's CButrum " Parker bankstel met dames - en MODERNE DETAILZAAK op Ie stend te Utrecht vraagt voor de afdeling sportieve confectie herenfauteull bekleed met wollen motechte moquette CHEFFIN die uit ervaring met tact leiding kan geven aan het personeel op die afde ling en de cliënten innemend kóin be - dienen Eigenhandig geschreven sollicitaties al of niet na telefonische informatie worden ver wacht op het hoofdkantoor van SPORTHUIS CENTRUM Kruiskade 79 Botterdam-2 Telefoon 010 1190 11 toestel 16 f825 ' 4999999999999999999999995 ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIillMJIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin>l = s I TE HUtJK AANGEBODEN stad Dtrecht met recht | = van koop = I SPECIAALZAAK I I BABY-ARTIKELEN | I MET KLEINE WOONKUEUTE | = Zeer geschilct voor dame alleen of echtpaar 1 = zonder kinderen h 1 Brieven onder no 2-6004 aan het bureau U.N 1 ^ jiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiniiiiiiiiiiinniiiMiiMiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMil VANDÏEN SlCO accountants vragen EINDEXAMINANOr van Gymnasium H.B.S of U.L.O die beiangstelling hebben voor opleiding - tot ASSISTENT-ACCOUNTANT Geboden wordt een afwisselende werl<1erlandge I schepen Aardonburgli 2 te Rotterdam « tliilles 1 V Antotagasfa n Matsranl fldrastus 2 v Surobaja te B Paoan 5 ltichor9 2 » Rotterdam te Delfzijl pnda 1 op 290 m Z Saigon Thggai 1 op 525 m ZO Newfound land JfmidM 1 V Kasko tt Sharpntll 
ÜTRECHTSCH MKUWSBLAD VRIJDAO S SEPTEMBER 1965 15 over het wereldkamp voor liefheb bers op de weg 14.03 Amus.muziek 15.00 Nws en reportage 15.10 Hoor spel 16.15 Lichte ork.muz en repor tage 17.00 Nws weerber en meded 17.15 Gevar muz ¦ feuilleton - DOOR DE LUIDSPREKER De wind kan niet lezen Dansork en instrumentaal ensemble opn 15.30 Van en over jonge men sen 15.50 Lichte en amus.muz 16.30 sportperiscoop 16.40 Franse chan sons Tussen 17.00-17.30 Event on derbreking voor wereldkamp wielren nen te San Sebastian 17.10 Stereo Lichte en amus.muz gr HILVERSUM n - 298 m - VARA 7.00 Nws gymnastiek en strijdlied 7.20 Lichte gram.muz 7.25 Van de voorpagina praatje 7.30 Lichte gram muz 8.00 Nws 8.10 Lichte gram.muz 9.10 Klass kamermuz gr VPRO 9.40 Gods humanisme bijbeloverden king I 9.55 De kleuter naar school praatje VARA 10.00 ZO 135 gevar progr Om 11.00 Nws 12.27 Meded t.b.v land en tuinbouw 12.30 Act sportnws 13.00 Nws 13.15 VARA Va-ria 13.20 Stereo Licht ork en lichte vocale ens 13.40 V d twintigers 14.15 Radio Jazzclub 14.45 Voor nu en later lezing 15.00 - Nederlandse zangers uit vroeger jaren opn klass liederen 15.40 Boekenwijsheid 16.00 Nws 16.02 Licht ork 16.25 Lich te gram.muz 17.10 Mod jazzkwartet 17.30 Act BRUSSEL VLAAMS 12.00 Nws 12.05 Lichte muz 12.40 Weerber meded en SOS-ber 12.45 Lichte muz 12.55 Programma-over zicht 13.00 Nws en weerber 13.20 Lichte muz 14.00 Nws en reportage automobilisten en tips voor het week endverkeer 18.45 Sportkroniek 18.52 Fragm uit Die Fledermaus 19.00 Nws weerber radiokroniek en het weer bij ons 19.40 Lichte muz 20.00 Casinoconcert 21.30 Klass pianomuz 21.35 Amus.muz 22.00 Nws en ber 22.15 Kamermuz 22.45 De zeven kun sten 23.00 Nws 23.05 Stemmig ' ge mengd avondprógr 23.55 Nws ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.45 Hoorspel 19.00 Nws joum en sportoverzicht 19.31 Spel 20.00 Spel 20.30 Nws en sportuitslagen 20.40 Gevar muz 21.45 Amus.muz 22.30 Nws en sportuitslagen 22.35 Gevar muzikaal progr 2.00-2.02 Nws en weerbericht ZATERDAG 4 SEPTEMBER HILVERSUM I - 402 m - KRO 7.00 Meditatie 7.05 Semi-klass gram muz 7.30 Nws 7.40 Gewijde muziek opn 7.55 De kerk zijt Gij lezing 8.00 Djinn gevar progr 8.30-8.40 Nws 9.35 Waterstanden 11.30-11.35 Wereldkamp wielrennen te San Se bastian 12.00 Angelus 12.03 Lichte en amus.muz opn 12.24 Marlct ber 12.27 Meded t.b.v land - en tuin bouw 12.30 Nws 12.40 Gram.muziek 12.45 Over het verkeer 12.55 Licht instrumentaal ens en lichte ork.muz opn 13.15 Tienershow 14.10 Fan fare-ork 14.30 V d kleuters 14.40 Advertentie WERDEN GEHEIMEN VERRADEN Vele tekenen wtjzen er duldeUlk op dat er bepaalde feiten zijn uit gelekt die rechtstreeks verband houden met het dagelijks leven Gelukkig betreft het hier geen staats-geheim Het gaat om heel wat luchtiger en plezieriger za ken namelijk het geheim van goedkoper leven Steeds meer huisvrouwen verteUen aan leder die het horpn wil dat kopen op de markt het gezelligst en voor deligst is en dat het elke week vele guldens op hun huishoud geld scheelt De toenemende drukte op de markt bewijst dat steeds meer mensen hiervan op de hoogte zijn Zö weten waar hun voordeel te halen is bij markt koopman en straathandelaar die hun dag in dag uit ruime keus uit het beste bieden en die kwali teitswaar verkopen tegen prijzen waar ze beslist géén geheim van maken Kopen op de markt is beter leven voor minder geld want OP OE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD - Door Richard Mason - door Elisabeth Brozowska en de YINX E - goeding van de gemaakte kosten in ruil " „ Hm " bromde Panda Maar daar doe ik toch niet meer aan mee hoor De manier waarop u die dingen aanbiedt bevalt me niet helemaal lit geloof nooit dat meneer Goud nagel " „ Het zij zo " viel de demonoloog hem in de rede Ge zijt wat jong om de problemen van de demonologie te doorgronden Blijf dus maar thuis terwijl de heer Mo en ik het mooie werk voortzetten Kom meneer Mo " Maar de reus volgde hem niet „ Mo blijft bij Panda " zei hü „ Panda ge lukhebber Mo veilig " Foei " riep Siroj Ge moogt niet alleen aan uw eigen belang denken Ik heb u nodig als Yinx deskundige Hoe kan ik zonder u de lieden van het demonengevaar overtuigen " Maar hij kon praten wat hij wilde de reus week geen stap van Panda's zijde Ten slotte gaf Siroj het op „ Dan zal ik mijn zware taak wel alleen voortzetten " zei hij zuchtend „ Vaarwel Ik ben teleurgesteld in u " Panda keek hem peinzend na „ Ik ben blij dat hij ophoepelt " bromde hij Hij deed me denken aan iemand die ik niet helemaal vertrouw " ' 11 » hIEM MAARSSEN iiieche Dienst nteurs tige werkkring I Voorts goede i winstdelings pensioenfonds andag t/m vrij 3ij de afd Per - lor ' Maarssen I FAILZAAK ive confectie ict leiding kan el op die afde emend kóin be - 3itaties al of worden ver - ENTRUM 11-2 toestel 16 99999999 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiin utrecht met recht = EN JIMTE i alleen of echtpaar § wreau U.N 1 iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiillllllillH lUDEN m H.B.S of U.L.O die hebben voor opleiding JNTANT rdt een afwisselende gunstige arbeidsvoor - antrekkelijke studiekos - „ Ik vind hem tamelijk eigenaardig " zei ik „ Heb je met hem over Sabby gesproken " „ Een klein beetje " „ O en wat zei hij " „ Hij zei dat hij je heel mooi vond " „ Nee dat zei hij niet Toe vertel me wat hij zei " „ Hij zei dat het zijn taak was een oogje op e te houden " „ En zei hy nog iets anders " „ Niets van belang " zei ik 0 ja dat deed hij wel en je vertelt het me niet Toe zeg wat hij zei misschien zal ik je dan een stukje van dagboek lateo lezen " „ Eerlijk waar hij heeft verder niets gezegd " „ Lieveling nu ben je gemeen " „ Maar wat kon hij dan anders gezegd hebben " „ Niets maar ik ben bang dat hij wel iets zei " Waarom zou je daar bang voor zijn " Ze gaf geen antwoord maar haar ogen keken een beetje bedroefd en ze snoof zachtjes toen draaide ze zich om zodat ik niet langer haar gezicht kon jien „ Wat is er " vroeg ik „ O lieveling weet je zeker dat hij niets zei " „ Hij zei werkelijk niets " „ Nu dan hindert het liiet " „ Ja nu hindert het wél En als je het niet uit legt zal ik allerlei dingen van je denken " „ Als ik je vertel houd je niet meer van me " Eindelijk zei ik Je zult het me moeten zeggen " „ Ik heb het je altijd willen vertellen " zei ze verdrietig en nu wil ik het niet omdat het ons groot geluk zal bederven Mag ik alsjeblieft wach ten " Ik had willen zeggen nee ik kan niet wachten maar op dat ogenblik Idonken er voetstappen in de gang We hielden op met pratep en luisterden Ik nist dat de voetstappen naar Sabby's deur kwa men en toch gaf mijn hart een zware bons toen we hoorden kloppen Ik dacht Er gaat iets verschrik Icelijks gebeuren dit zal ' t eind zijn Ons grote geluk s voorbij ' t lot heeft dat bepaald Dat geklop hoort ook bij ' t eind ' t gaat precies op tijd net als de aanvang van een toneelscène waarbij door het klop pen op de deur het gesprek wordt ingeleid We ïitten in het schuitje en we moeten meevaren We kunnen niet terug en we kunnen de tijd niet rek ten We kunnen het kloppen niet tegenhouden " Wat zal ik doen " vroeg Sabby Ze was bang Vragen wie het is " Ze riep met een zacht stemmetje daarna iets larder Het antwoord kwam in zorgvuldig uitgespro ten Engels Het was de portier U wordt aan de telefoon verlangd " „ Maar het kan niet voor mij zijn " zei Sabby Er wordt opgebeld voor miss Wei Het is een leer die Scaife heet Hij zegt dat het dringend is " Sabby was ontdaan Ze wist niet wat ze moest ioen en ik had haar nog nooit zo ongelukkig zien tijken Ze schudde haar hoofd en fluisterde Ik ga del " Je kunt beter wel gaan " zei ik Nee " zei ze Heus je kunt beter gaan en horen wat hij wil " Ze aarzelde Toen klom ze onder het muskieten let uit zocht haar kimono en haar pantoffels en iep vlug de kamer uit Ik bleef üggen en vroeg me af of ik beter zou Ioen op te staan en het hotel te verlaten Dit was iet einde Als ik bij haar bleef zou dat vervelen le verklaringen en verwarring tengevolge hebben en k zou mijn rol in de scène moeten spelen en me twaad tonen of berustend en enigszins onhandig faarwel moeten zeggen Ep ik wilde geen scène Welbeschouwd zou het het beste zijn als ik nu neteen wegging Maar ik wist dat ik niet de moed ad om er zomaar tussenuit te trekken In plaats aarvan trok ik mijn shirt uit en kroop onder het jken waar ik ging liggen wachten terwijl ik deed Isof ik halt sliep Laat het nu maar zo voor van - lacht dacht ik doe net alsof het er niets op aan - omt Ga slapen en zie wat er morgen gebeurt Na een paar minuten kwam Sabby terug Ze stap - e in bed en toen ze er eenmaal in lag zei ze Hij was vreselijk dronken " „ Zo " Ze nestelde zich tegen me aan en kuste me schuch - er Lieveling " zei ze klagend hou je niet meer an Sabby " Waarom niet " vroeg ik slaperig Ik geloof al - een dat ik ook een beetje dronken ben " Geef me alsjeblieft één kus " zei ze Ik draaide me om en deed wat ze vroeg Het 37 was geen goede kus want het is moeilijk bij een kus te doen alsof even moeilijk als het is om ge lukkig te kijken als men het niet is „ Dank je " zei ze en ze keek helemaal niet ge lukkig „ Welterusten " zei ik Welterusten " Het duurde lang eer ik in slaap viel Ik had wer kelijk veel whisky gedronken en alle taferelen van die avond dwarrelden door mijn hoofd Ze bleven zelfs nog dwarrelen toen ik al sliep Ik kan me niet herinneren wat ik droomde maar ik zag de ogen van Lala Vikrana en de glimlach van Munshi en zijn dhotl en ik zag Scaife met gekjniiste benen op het tapijt zitten — en Sabby was er ook HOOFDSTUK IV De volgende dag keek ik niet met verlangen naar Sabby's les uit En zelfs toen het zover was bleek het erger te zijn dan ik verwacht had Het was de enige les waarin ik ooit naar het eind had verlangd Ze zag er diep ongelukkig uit toen ze binnen kwam Als iemand een grapje maalrte probeerde ze te lachen maar het leek net zomin op haar vro lijke klaterende lachje als wanneer ze een snik had gegeven Ze keek me helemaal niet aan en toen ze me een vraag stelde bleef ze in het boekje kij ken dat ze in haar hand hield Ze sprak op een kalme plechtige manier en ik gaf met hetzelfde begrafenisgezicht antwoorden en we waren allebei Eingstvallig beleefd Toen ik later de school verliet trof ik Sabby op de stoep Ze zei niet dat ze op mij wachtte maar op een ghari En toen er een ghari kwam aanrijden zei ze Hier is er een " „ Ja " zei ik Heb je graag dat ik je ergens afzet " Het doet er niet toe Ik moet iets gaan afhalen op de Cricket Club en dat is hier.vlak bij " 0 ja " zei ze zacht Ze keek naar de weg zo dat ik haar gezicht niet kon zien Peter heeft een fuif aangericht Ik heb beloofd daar vanavond heen te gaan " „ O ja " Er viel een stilte tussen ons Iemand holde de trappen af maar ze keek niet op of om Ze wacht te nog even en zei toen „ Je moet je maar goed amuseren " En nog altijd zonder me aan te kijken liep ze vlug naar het wachtende rijtuigje wipte erin en was verdwenen Ik ging niet naar de Cricket Club omdat ik er niets te halen had Ik had het excuus om de een of andere kwaadaardige reden verzonnen terwijl ik aldoor met Sabby mee wilde gaan en huiverde voor de avond zonder haar Ik kon niet goed wijs wor den uit mijn gevoelens de gebeurtenissen van de vo rige avond leken erg verward en ik probeerde niet er wat orde in te scheppen of mezelf duidehjk te maken wat ze nu eigenlijk te betekenen hadden ge had Maar ze hadden hun indruk bij me achter gelaten zoals een steen die door een raam wordt gesmeten en dan wegrolt en toch een zichtbaar spoor van gebroken glas achter zich laat Ik ren de niet achter die steen aan om hem nader te onderzoeken omdat ik het eenvoudig niet kon Het verhaal van de fuif bij Peter was niet ge fingeerd Hij was dat al lang van plan geweest en Lamb en zijn meisje Mervyn en Mario plus Ma rio's mooie meisje zouden ook van de partij zijn En natuurlijk zou Rosie komen Feitelijk werd die fuif gegeven ter ere van Rosie die zich had ontpopt als een gezellige aanwinst en een puike hospita En terwiUe van haar en mede om het feest een bizar tintje te geven was Peter bereid het Tai Hotel bui ten zijn plannen te laten We zouden in een In disch restaurant eten en dat zou geweldig bizar zijn en tot dat bizarre zou mede bijdragen het feit dat Lambs meisje was geïnviteerd want Lambs meisje was een van de schone sirenes die Rosie vlak onder de neuzen van de Japanners in Rangoon had weggegrist Mario's vriendin was het mooie meisje dat hij bij races had ontmoet ze was heel blond en noorde lijk en zo slank als een den Je kon je haar dui delijk voorstellen terwijl ze in rijbroek een paard besteeg voor een met klimop begroeide gevel van een Engels landhuis of op een jagersbal nog al tijd een beetje verwaaid maar toch lekker gepar fumeerd en prachtig gekleed En ze gedroeg zich erg onafhankelijk maar toch zonder haar vrouwe lijkheid te verliezen En met de knappe Mario naast haar leken ze net een plaatje Niemand kon na laten op te merken hoe volmaakt en charmant ze leken als paar Haar naam was Dorcas HEDENAVOND HILVERSUM I - 402 m - NCRV 18.30 Fanfareork opn 18.50 Zang gitaar en accordeon lichte muziek 19.00 Nws en weerpraatje 19.10 Ra diokrant 19.30 Lichte ork.muz opn 20.1 Don Pasquale opera gr 22.20 Boekbespreking 22.30 Nws enSOS ber 22.40 Kerk zending enoecumene 23.00 Lichte gram.muziek 23.55 24.00 Nws v^^^ry HILVERSUM ns^rin - VPRO 18.00 Nws 18.15 Deze week praatje 18.20 Uitz V d Comm Partij Ne derland 18.30 Jazz-rondo 18.50 Naaronze mening kritisch commentaar 19.00 V d jeugd 19.30 Lezen enschrijven literair progr 20.00 Nws 20.05 Omroepork klass muz 20.55 Boekbespr VARA 21.00 Melodieënuit films en musicals 21.35 Europesehonkbalkamp in Madrid 21.40 On begrensd wetenswaardigheden uit ' tbuitenland 21.50 Volksliedjes en bal laden 22.05 Licht instrumentaal trio 22.30 Nws 22.40 Radiokoor - modernemuz 23.10 Stereo Lichte gram.muz 23.45 Socialistisch nws in Esperanto ' 23.55 24.00 Nws uf^ilf - DBAADOMROEP 4e hjn gram pl.progr 18-20 uur von Weber Der Freischütz " Lort zing uit „ Undine " BRUSSEL VLAAMS 18.00 Nws 18.03 V d sold 18.28 Paardesportber 18.30 Wegwijzers v JOSEPHINE PANDA 30 Tevreden betastte Siroj Doelbdoeg het stapeltje bankbiljetten dat hij van de heer Goudnagel had gelo'egen Welaan " sprak hij dit onderhoud is be vredigend verlopen Wij hebben onze plicht gedaan en dat is een mooie gedachte Maar daarmede is onze taak nog niet afgelopen oh neen Vele van onze medeschepselen worden nog bedreigd door demonen en zullen derhal ve mijn tetra obscura hard nodig hebben " Bedoelt u dat u nog meer van die klaver tjesvier wilt verkopen " vroeg Panda Niet verkopen " verbeterde Siroj Ik schenk ze en vraag slechts een kleine ver - sollicitaties te richten oradres te Amsterdam 5 of telefonisch onder 7 ' Suske en Wiske mmlïomstóL MetfMdnkt ' mfm^tdirif/ePemmomptoteFeellh mHHetmmdfJmünm Mml IsteMiJiteLMtoohmt ml lommlmtcom0m snscheihmüe Wimdm ^ ooslom toch niet m ' 1 — mM§mjeilstthm ' Tie.watmeten wimft fiHmoolijmnafMid - Cl \ iei?ntottim^m{i9t5imi - —¦ HEK erkoopt L \ EKl aniels is onze sctie. srne I 49 - Posities Nederlandse schepen Jardenburgh 2 te Rotterdam « hilles 1 V Antofagasta n MataranI Jdrastus 2 v Surabaj's te B Papan wgis 1 V Famagusta n Tripoli tsamemnon 1 v Pte i Pitre n An - tigua ignes 4 te Carrickfergus verwacht ' oatros \ V Rott ' n Lowestoft ben V p 31 Lizard n oion 1 V Rotterdam n Londen kicetas 1 V Rotterdam n Hamburo '« r 2 op 350 m W Fremantle cot W p 1 Delfzijl n Scheemde iüabi 1 T40 m NNO Finisterre [ Merd L 30 V Cork te Sharpness lletta Johanna 1 v Plymouth naar Catania [' se P 2 Texel n Yarmouïti »« es 1 op 700 m ONO Bermuda llelta p 31 Brunsbuttel n Dublin Unitak 1 V Rotterdam te Bremen Jludra p 1 Fernando Woronhs ^ tnerslterk 2 v Aden te Aqabs Jmpenan 1 v Wellington n Ounedin ' nisleldyk 2 v Antwerpen te Rotter - dam ' inslelkroon 1 v P Lincoln n China kmstelmeer 1 400 m O Hokkaido ^ mstelmolen 1 750 m WNW Tri » tan da Cunha instctveld 2 v fownsville te 5u » Ingolakust 1 v Rouaan te Bordeaux ^" Ja 31 V Rotterdam te IJmuiden ^ nli T 1 V Karskar tp Kotka Inna 31 v Hamina 5 te Dordrecht verv/achr jnna Broere 3 te Antwerpen Vnne Christina p 1 Ameland naar Bremen Jnne Herfurth p 2 flnlsterr » jntarctjc 3 te Rotterdam " ~ ntiIope 27 v Par te Charlestown intJB 1 V Den Helder te Zaandam jrcas 2 v Amsterdam te Tanger J«s 1 V Paramaribo n Moengo ychimedes 2 v Havre te Hamburo Jretic 1 op 650 m Z Abidjan Jfondskerk 1 650 m NW Fremantlt W 1 V Volos n Saloniki Wsus p \ Kiel n Kopenhagen Jriïtotcies 1 op 420 m Z Azoren Jfhem 2 v Londen te Antwerpen Jrvo 2 V Goole n Guernsey Jimidiske 1 te Liverpool Jïtra 29 v Rott te Chatham Jsuncion 1 te Rio Grande Jllantic p 1 Majorca n Liverpool i'Ianlic Carnet p 2 Sabe Atlantic Intreprid 27 te Trinidad Jtantic Star 27 tt Trinidad fttlant'f Trader 3 \% St Thomas Judacia * te Boston fudrey Johanna 31 te Dublin ftverdyk 1 v Hamburg n Bremen Baltiehorg 2 v Rotterdam t « Oelfzül gstitla 1 op 290 m Z Saigon oBnggai 1 op 525 m ZO Newfound land ' arendsx 1 v Kaske t * Sharpni » Batavier 1 3 v Londen te Rotterdam Bbogkalis 1 70 m NNW Alexandric Bengalen 2 330 m WZW Bombay 8 te Penans verwacht Benrnkust 1 v Amst te Antwerpen Beniielcom 1 op 1000 m W Azoren Beppie p 1 Brunsbuttel n Londen Berkhout 2 v Walkom ta Calais Bern 30 v Rott te Avonmouth BevQsier 30 te Kings Lynn Bintang 2 v Abadan te Calcutta Biscaya 1 v Cork n Dublin Bloemsraeht 1 v AmSt n Delfzijl Boezemsingef p 2 Kaap de Gata Bonaire 1 v Dordrecht te Po^t5mou ^^ Borelly 2 v Londen n Rotterdam Bornrif 2 v Fowey te Velsen Bothnia 2 v Rouaan n Bothniaborg 1 v Tofte n Bram 31 v Amst te Dagenham Breda 1 v Amsterdam te Hamburg Breewyd 30 v Immingham te Cadiz Brinio 2 v Rotterdam te Harlinqen Cadans 30 v Hamma n Grangemouth Calamarea p 1 Miami n Charleston Calanea 29 v Guayaquil n Gulfport Catchas 2 v Bart te Mostaganem Calvfjn p 1 Brunsb n Utrecht Camerounkust 1 v Freetown naar Amsterdam Canada 3 te Dublin Candide 28 te New Orleans Carebeka 3 2 te Wismar Carnissesingei 1 v Zwijndrecht n St Brieux Caroline 1 v Leixoes n Kopenhagen Carrillo 1 480 m OZO Kaap Race Castor 1 v Rotterdam n Bremen Castor K 30 v Rosyth n Newburgn Catharina p 2 Nash Point n Barry Catharine F 31 v Patenlemi n 7 Celebes 2 v Antwerpen te R'dam Ceres 1 op '^ 250 m N Azoren Cauta 31 v Bilbao te Ardrossan Charts 1 op 170 m Z Haiti Cheetah 6 te Livorno verwacht Chiron p 1 Granada n San Juan Cito 1 V Londen te Rotterdam Clothilda M 1 te Utrecht Ceccinelle 2 tt Duinkerken Coenraad K 1 v Delfzijl n Oulu Congokust 1 v Abidjan n Tem » Coral Actinia 1 t « Hamburg Cornelia B 3 1 v Rott n Pensacols Corn Broere 2 te Billingham Corn Houtman 2 te Antwerpen Corono 2 v Falkenberg te Gdansk Corris Broera 2 te Antwerpen Kis Costa 2 V ' Goola ta Rotterdam Oanie 1 v Bayonna te Hohenhorn David 2 V Sheerness te Maassluis Delft 1 V Amsterdam n Bremen Delfborg 2 te Delfzijl ~' Deo Duce 1 v Maassluis n Boston Dietcrt 1 te Nordmaüng Dievertje 2 v Delfzijl te Antwerpen Dinteldyh 1 v San Francisco n portland Dita Smits 31 V Salemo Dollard 1 v Middlesbro t « Rc»V Donau 3 te Rotterdam Dordrecht 1 op 330 m ONO K Ra » Douw * S 1 V Dcifzlil n Stockholm Drtntht 1 v Londen n Dtlfzijl Eagle 1 v Rott n Yarmouth Eddystone 28 v Kings Lynn naar Londonderry Ëemhaven 2 te tourenzo Marques Eema p 1 Oungeness n Hamburg Eemsmond 2 te Vlaardingen Eenhoorn 1 v Famagusta n Llmassoi Ella 2 V Portsmouth te Gent Elshout 2 V Oordt te Walkom Embla 2 v Stockholm te Geflc Ertgelina Broere p 1 Gotland Eos p 1 Lissabon n Tunis Esperance p 2 Kiel n Vïsby Expansa 30 te Ellesmere Port ' Falcon 1 V Waterford n Korsnae * Fambo 1 V porto te Antwerpen Fastnet 30 v Preston te Waterford Flevoland 1 v Gople n Harlingen Fluvius 1 V Newport te Rotterdam Fokke de iong 2 te Vigo Forel 1 V Rott n Kopenhagen Forto 1 V Hamburg n Itzehoe Fram 30 v Gothenburg te Londen Friesland 1 te San Francisco Gnasterdyk 1 v Rott n Los Angeles Gaasterkerh 1 300 m NW Oleddah Gaasterland SSM 1 te Goole Gabonkust 31 v Apapa n Freetown Ganymedes 2 v Bremen te Hamburo Gasseite 1 v Hamburg te Wismsr Ceertruid Margaretha 1 v Fowey n Napels Gecstdyk 1 v Maassluis n Yarmouth GeestsiuiB 2 v Boston te Maassluis Geeststar 1 v Vieuxfort n Rosseau Ceeststroom 1 V Maassluis n Roches ter Gorsom 2 v Bayonne n 7 GItana 2 v Rotterdam te Gent Goeiea K 31 v Domsjo n 7 Gorredyk 2 te New Orleans Grade Westers 31 v Munkedal n Gratia 31 v Oslo te Haarlem Graueland 1 v QQhia te Amsterdam Grebbedyh 1 v Rotterdam n Bremen Greta 1 v Archangel te Hull Grootekerk t v Bombay ' te Cochin Grotedyk 1 op 850 m NO Bermuda Harm 2 ta Immingham Hasewint 2 nog te Djakarta Hecto 2 V Antw te Rotterdam Hector 2 te Bremerhaven Heemskerk 1 v Amst n Mombasa Hecmsherh V 1 v Vaasa n Kings Lynn Halen 31 v Duinkerken te Londen Helena 30 v Spezia te Kings Lynn Helicon 2 v Antw ta Amsterdam Helios 1 V Naestved te Stetttn Hendriks Maria 30 re Avonmouth Henrica Thekla p 2 Hanstholm Hermes H 1 op rede Seville Hollands Duin p 1 Almeria Hondsbosch p 2 Yarmouth n Huil Hoogtand 1 v Rott n Stettin Hoop 1 V Barcelona te Valencia Houtman 1 v Beira t « P Swetten ham Houtman V 2 v Londen ta Rott Hydra p 1 Borkum n Stockton Ida O 2 te Knilingscha Vaar I Ida Jacoba p 1 Svino * Xk Lond«n Imber 31 v Antw te Manchester Insp Mellema t v Swansea naar Ouimper Ipswich Pioneer 2 ta Rotterdam ipswich Progress 1 v Rott n Ipswich Irene S 1 v Bordeaux te Mostyn Isola p 1 Hanstholm n Huil Ivoorkust 2 v Bordeaux te Freetown Jacob Teekman 26 te Rouaan Jagersfontein 2 te Rotterdam lames Benedict 1 200 m NO Madeirii Janny 1 v Rotterdam te Yarmouth lans 2 V Londen te Amsterdam Japara 1 v Aden n Suez Jaguar 1 op 240 m v Kaap St Vin cent n Klngbay lato 31 op de Mersey Jell 2 V Gothenburg te Aarhuus Jenjo 2 V Delfzijl te Stockholm Johannes H p 1 Delfzijl n Deven ter Johannes V p 1 Brunsbuttel naar tonden Johhny I v Livorno n Hamburg Jurjen de Vries 1 v Londen n 7 Juvalta 29 te Preston Kaap Fatga 1 te Delfzijl Kamperdyk 1 v Antw te New York Kars p 1 Noordhinder n Kopenhagen Keerkring 1 Op 200 m ZO Saigon Kennemerland 1 nm te Santos Kerkedyk 2 v Bremerhaven te Rott Keyser 28 v Kemi te Rochester Kilo 1 V Stettin n Oslo Kinderdyk 1 70 m O Kaap Hattara * Kirslen Smits 29 te Lissabon Kittiwake 2 v Rott te Antwerpen Kioosterdyk 1 op 300 m WNW Kloosterkerk 1 op 60 m ZW Rome Azoren Kontiki 2 te Groningen Korendyh 1 op 400 m OZO Kaap Race 6 te Antwerpen verwacht Kreon 1 op 420 m W Azoren Kroonborg 2 v Zaandam te Delfzijl Laarderkerk 2 v Marseille te Genua Ladon 2 v Antwerpen te Amsterdam Langkoeas 1 v Cebu ta Bugo La Paloma 1 v Delfzijl te Rotterdam Lauriersgrachl p 2 de Noordkaap n Rotterdam Leiy p 1 Texel n Kopenhagen Lelykerh p 1 Str Ormuï n Bushire Leonidas 2 v Amst te Rotterdam Leuvehaven 2 te Rotterdam Liberty 31 v IJmuiden n Londen Libra 2 v Stralsund te Wlsmar Limburg 1 op 120 m O Taiwan Limflord p 1 Brunsbuttel n Roti Lingeborg p 2 Texel n Londen Lireco p 1 Den Helder n Bayonne Lloyd 2 V Tunis te Napels Loppersum 1 op 160 m W Landsenr Louise Smits 2 nog te Triest Lubox 1 V Huil n Yarmouth Lucy 31 V Mantyluoto te Raumo Luïse Emilie 31 te Sornaes Lukat M 30 te Avonmouth Lycaon 1 op 400 m O Ceylon Lydia p 1 Beachy Head n Rott Lydia W 31 v Karlstad r 7 Maarsbargtn 28 f « GuernMy ' Maaskerk 1 v Rotterdam n Lond«P Madison Lloyd 3 te Kaohsiung " Madjoe 31 v Lissabon te Manchester Magas 2 v Rotterdam te Amsterdam Mangen 1 40 m NO Smithsknoll n Gothenburg Mare Bonum 2 v Swansea n Bilbao Mare Iratum p 1 Den Helder n Stockholm Mare Liberum 1 te Rotterdam Mare Novum 2 te Antwerpen Mare t'üentum p 1 Brunsbuttel Margaretha Smits 1 te Napels Margriet Anja 1 te Rotterdam Mari'Ann p 1 Algiers n Huil Mariekerk 2 v Khorramshar n Rott Mariscal Lopez 2 te Rotterdam Markborg 1 v Delfzijl n Skutsksr Marne Lloyd 1 v P Said n Lissabon Maron 1 op 550 m ZW Azoren Martini 1 v Glasgow n 7 Marijke Irene 2 dw Oporto Mathilda 1 te Barrow Maud 2 te Catania Meerdrecht 1 380 m OZO K Race Meeuw p 1 Vlissmgen n Dublin Megrez N p 1 Tunis n Benghazi Meike p 1 Kaap VUlano n Shoreham Menje 30 v Dublin n Par Memnon 1 v P Cabello n Maracaibo Menna 1 v Stoickholm te Skoghali Mentor 2 v Matanzas n Guanta Merak 2 v Harlingen n Appingedam Merwehaven p 2 Gibraltar n Llver pool Metropole p 1 Vlissmgen n Londen Micky Smits 2 v Pasajes n 7 Midas 2 v Amsterdam te Rotterdam M>cs 2 v Sharpness n Pasajes Minos 2 Amst te Kopenhagen Mintaka N 1 35 m W Leixoes MIrzam N 1 v Marseille te Saloniki Mississippi Lloyd 30 v Nacaia n Lourenco Marques Molensingel p 1 Vllsslngen n Havre Musi Lloyd 1 210 m NNW Madeira Naereboui p 1 Brunsb n Scarboro Narwal 2 v Utersen n Delfzijl Nassauborg 2 te Barcelona Nassauhaven 2 te Antwerpen Neder-Eems 1 720 m OZO Socotr Neder-Elbe 29 v Mena n Koweit Neder-Rhone 2 te Penang Neder-Rijn p 1 Kaap Bon Nestor p 1 Gibraltar n Hamburg Nieuwland 2 te Rotterdam Nike 2 te Newhaven Nimrod 1 te Hamburg Njord 2 te Liverpool Noord 1 v Hamina n Bristol Noordkaap 1 te Hamburg Noordster p 2 Kiel n Ronnskar Noordzee 1 v Wismar n Huil Nora 31 v Skoghali n 7 Normandia p 2 Sandettie n Roua Nyanburgh 2 te Rotterdem Nvkerk 1 op rede Lour Mora Oldambt 31 v Kotka te Winsch Oldekerk 1 190 m WZW Kaap o Vincent Oliva 3 te Dordrecht Olympia 29 ta Llttlehampton Oestarbursh 2 ta Vastaraa Oosterdlep p 1 Brunsb n Rott Orai >\» Nassau 3 ta Southampton Oranjetontein 1 v Tenertfe n Kaap - stad Overysel W 1 v Havre te Rott Pacific 31 te Londen Parkhaven 2 v Antwerpen te R'dam Parma p 2 K la Nao n Carthagena Parthenon 1 v Miami n Charleston Patricia 1 v San Antioco n Delfzijl Philetas 1 v Amst n Hamburg Pia 1 V Rott n Tynemouth Pirola 1 V PortTaibot te Stralsund Poeldyk 1 v Bremen te Hamburg Pslydorus p 1 Malta n Port Saia Poolster p 1 Sandhammern n Rostock Poseidon 1 V Amst n Barbados Pres Tubman p 1 Kaap Blanco Primus 1 op 130 m NO K Villano Prins Casimir 31 v Montreal n Lon - den Prins Joh W Frlso 31 te Toronto Prins der Nederland 2 te Curacao Prins W G Fred 4 ta Montreal verwacht Prins Willem 2 31 te Montreal Prins Willem 4 1 v Montreal n Liverpool Prins Willem 5 1 v Liverpool n Glasgow Prinses Irene 2 te Cork Prinses Margriet 1 550 m NNW Azoren Prinses Wïlhelmina 1 v iWsmar n Londen Prosperité 2 v Rotterdam te Pateniem > Proton 1 V Middlesbro n Grange mouth Raket 1 V Londen n Rotterdam Ramona 1 v Axel n Leith Realta 2 v Rouaan n Halmstad Reggeborg 2 te Delfzij -' ' "' Regina p 2 Beachy Heao Reiger p 1 ViisSingen n 7 Rempang 1 op 260 m OZO Socotra Res Nova 2 te Rochester Rex 1 V Londen te Gent Riet p 2 Kiel n Tunada ' Riouw 1 op 245 m OZO Aden Risa Paula 2 250 m ZO Gulfport n Guayaquil Ritornel 1 v Rochester te Londen Roelof Holwerda 1 v Harlingen n Port Talbot Rotte 1 V New Orleans n Kaapstad Rotterdam 3 te Southampton Rozenburgh p 1 Gibraltar Ruys 1 op 400 m ZZO Ceylon Rysbcrgcn 1 v Karlstad n Rouaan Sarpedon 1 v La Gualra n P Cabeilo Schicdyk 1 v Baltimore te Norfolk Schie Lloyd 2 te Bremerhaven Schokland p 1 Bullpoint n Appledore Seabreeze 31 v Gent te Londen Seine Lloyd 1 v Djibouti n Penanp Senang 2 v Londen te Antwerpen Servaaskerk 1 v Bremerhaven n Antw Stbigo 30 v Hongkong n Whampoa Simonskerh 1 v Oporto n Antwerpen Sinon 1 v Barbados n Paramaribo Sinoutskerk 1 v Port Said n Tripoli Sfiedrecht 2 v P Churchill te Londen Sloterdyk 1 600 m ONO Kaap Raca Sloterkerk 1 v Sydney te Brisbane Solon 2 V Curagao n Aruba Sonsbeek 1 op 300 m Z IJsland n Limerick Sont 1 V Abbeville te Delfzijl Spaarnekerk 1 v Singapore naar Manilla Sparta p 2 Kiel n Stralsund Speranza 2 v Goole te Brussel Spes p 2 Kiet n SwJnemunde Spes Major 2 v DronVheim n 7 Spirit 2 v Ispwich te Antwerpen Spoorsingel 31 te Swansea St Annatand 2 te Leith Stad Amsterdam 1 te Genua Stad Ooift 1 v Sao Roque naar Burnside Stad Kampen 1 320 m Z Kaap Ver - dische eilanden Stad Utrecht 1 350 m WZW Ber - muda Stao Vlaardingen 1 205 m W Lands-end Stanislas p 1 Kaap St Vincent Statendam 2 v Rott te Southampton Statcniaan 1 v Leixoes n Bremen Steenbergen 2 v Hamburg te Antw Stella 1 V Sundsvall n Delfzijl Stella Antares 2 te Hamburg Stella Maris 1 v Harlingen n Brou wershaven Stella Maris t 1 v Hamburg n Amsterdam Stella Polaris 2 te Haifa Straat Chatham 2 te Lagos Straat Cook 1 v Colombo n Bombay Straat Freetown 1 240 m ZZW Diego Garcia Straat Futami 1 1140 m NO Mauri - tius Straat lohore 1 v Sydney n Burnie Straal Rïo 29 te Montevideo Straal Singapore 1 720 m ZW Co cos eiland Straat Soenda 3O te Yokohama Straal van Diemen 3 te Adelaide verwacht Strabo 2 v Amsterdam te Aarhuus Subra p 1 Paranagua n Las Palmas Swift 1 v Rouaan n Gothenburg Sylvia p 1 Dronthelm n Preston Tagrl 30 v Plymouth te Rochestei Tallta 1 op 100 m ZZW Las Palma n Porto Alegre Tare 1 op 160 m Z Recife Taras 1 v Sfax n Tripoli Tasman 31 v Rott te Londen Tolamon 1 op 200 m NW Arub' Tempo 2 90 m ZZW Ouessant n Gibraltar Terschelling 27 v Telgnmouth n Genua Texelstroom 30 ta Liverpool Thaletas 1 v Amst te Rotterdan Thallo 3 te Rotterdam v ^" Theano 30 v Dublin n BeirasT Themis 1 v Curasao te Antwerpen Theodora 30 v Ardrossan n Belfas ' Theron 1 op 120 m ZO Azoren Thuredrecht 2 v Gdynia n Gothen burg Tim 2 V Harlingen n Haugesund TImca 31 v Antwerpen fe ¦' Runcorn Tjimanuk 31 v Suva ta Auckland Tosokuit 1 Qp 160 m O Madaira Tom V d Heide p 29 Panamakanaal Towa 2 V Cochin te Bombay Trias Trader 1 v Rott n Londen Trigon 1 v Gent n Londen Trio 1 V Neuss te Hamburg Trito 1 V Amsterdam n Dublin Triton 2 v Amst te Barbados Triton B 1 v Rott n Londen Tugro 2 v Fredrikstad n 7 Twebro 31 v Tunadal 5 ta Rottei dam verwacht Twee Gebroeders p 2 TusUarrock Tycha p 1 Vlissingen n Londen Ulysses 2 v Bremen te Hamburg Unitas p 1 Yarmouth n Portsmouth Unites 2 te Portsmouth ^ Utrecht 1 v Sukarnopura te Siak Van Brakel 1 te Garston Van Nech 31 v Brisbane n Singapore Van Waerwyck 1 v Hongkong n Mo - gadiscio Vega 1 v Amst n Felixstowe Viking 1 v Bilbao te Bordeaux Villarrica 1 350 m N PortalezB Vivat 31 V Londen te Waterford Vliestroom 1 v Amst n Sheerness Vlist 1 800 m W San Francisco Volante 2 v Arendal n 7 Waalborg 1 v Delfzijl n Alblasserdam Waardrecht 1 410 m O Cape Fare well Wailtelo 28 te Hongkong Wartena p 1 Raumo n Yxpila Wauerstroom 1 v Vlissingen n Sho - reham Wega 30 v Kirkcoldy te Leith Westereems 1 v Vlaardingen n Dublin Westland 1 v Rotterdam te Boston Westland Producer 1 v Vlaardingen n Sheerness Westland Trader 2 te Maassluis Wiebold Böhmer p 1 Kaap Ferra ' Wilja B 31 te Alblasserdam Willem Fortuin 2 te Delfzijl Willem Koerts 29 te Valencia Willy 28 v Bilbao n Pasajes Wim 2 1 V Middlesbro n Witmarsum 1 te Lake Charles Wodan p 2 Kiel n Hobro Woltersum 2 te St Nazaire Wonorato 2 v Dpjibouti te Calcutta Wonosobo 1 V Dairen n Hongkona Wuta 31 V TholheMan te Arvika Ysel 1 V Vlaardingen te Norwich tJselhaven p 2 Finisterra Zaankerk 2 te Dar es Salaam Zaanstroom 2 te Amsterdam Zanzibar 1 v Londen te Rotterdam Zeeburgh 2 v Antw te Rotterdam Zeeland 1 nog oa rede Dammam Zeevaart 30 v Terneuzen te Aberdeen Zuiderzee 2 te Dublin Zus p 1 Gibraltar n Portland Zwyndrecht 1 v P Churchill n Europa Tank vaart AcMa 2 V Curasao ta Rotterdam Ac teon \^ Piraeui 2 nm ta Tripoll 1 Alkmaar 2 te Curacao _ ««* Ameland 1 op 285 m NO Belem Anco Spray 30 te Houston Area 1 op 570 m W Sabang Atys 1 op 75 m O Trinidad 8 ta Bahia verwacht Barendrecht 1 170 m W Tristan da Cunha Cadex Amsterdam p 1 de Casquets Caltcx Arnhem p 1 Bougie Callex Delfzyl 2 te Brunsbuttel Caltex Eindhoven p 1 Little Quoin Caltex Leiden p 1 Kaap 5t Vincent Caltex Pernis 1 80 m Z Bandjer - masin n Dumai Caltex Utrecht 1 te Dumai Cinulia 1 op 21 0 m W Ouessant 12 te Curagao verwacht Crania 1 op 150 m ZW Guayaquil Doelwyk 1 op 150 m O Madeira Elizabeth Broere p 1 Kaap de Gata 9 te Huil verv/acht Esso Den Haag 2 v Marsa el Brega 9 vm te Rotterdam '' ' ' % ËssD Rotterdam 1 215 m Z Karachi forest Hill 1 410 m OZO Malta forest Lake 1 410 m W Sabang Forest Town p 1 Almeria Guit Hansa 1 350 m ZW Karachi Gulf Hollander 2 te Guayanilla Gull Swede 31 v Suez n Mena Jacob Verolme 2 500 m NW Midwav Johannes Frans 2 400 m OZO Tokyo eil n Caldera Justus Waller 1 280 m ZO Port Sudan KaDylia 1 V Balik Papan n SingaporeKalydon 2 v Sal tend te Rotterdam Kara 2 v Oranjemund te KaapstadKcizerswaard 1 310 m WNW AzorenKclletia 1 op 65 m W Oporto Kenia p 1 Trinidad n Curasao Kcrmia 1 op 540 m NNO Porto RicoKhasiella 1 op 330 m ZW BermudaKoratia 1 op 100 m O Tobroek Korovina verm d v Gefie n Rott.Kosicia 2 te Gothenburg Krebsla 1 v Surabaja n Pladju Kylix verm 3 v Teesport naar da Thames Mohamcd Rcza Shah p 1 MinikoyMoordrecht 1 1 30 m NW BrindisIMiinttoren 1 v Rio Janeiro n ArubaMydrecht 1 390 m ZO Rodriquez eil.Naess Lion 2 te Colombo --— ""^" jNista 2 te Madras *" ' \ Ondina 1 op 240 m Z Dakar | Philidora 1 op 280 m Z Dakar Philippia 1 op 275 m NW Cdchïn Schelpwyk 2 v Saigon te Singapore Sepia p 1 Sabang n Singapore Viana 1 v Singapore n Rotterdam Videna p 1 Kuching n Tabangao Vitrea 1 op 200 m ZZW Bathurst Vivipara 1 95 m NNO Finisterra Vlieland 1 op 125 m WZW KrafiJ 
16 VRIJDAG S SEPTEMBER 1965 UXBEOHTSCH NIEÜWSM.AHI 1 UTRECHTSCH NIEUW MONOBLOC KWASTENFAB^iEKEN 1 speldje b Inlichtingen dagelijks te ver krijgen aan de fabriek te Maars bergen Haarweg 30 ' s Avonds tussen 6 en 7 uur bij de heer H v d Brink woonhuis op het fabrieksterrein en bij de heer H de Haas Burgemeester V d Bosstraat 136 Amerongen VROUWELIJKE MEDEWERKEIIS Ook gehuwde vrouwen alsmede gepensioneerden mits een goede gezondheid genietend komen in aanmerking Hoog loon - licht en prettig werk - goede sociale voor zieningen Personen woonachtig in Leersum Ameron gen en Eist genieten gratis vervoer per auto SPECIALE AANBIEDING gordijnstoffen 99999999?996 ImHi Fa E EGB HERENGRACHT 4 Telefoon 01710-2159 JACQUARD WEEFSTOF Een - zwaar soepei val lend gordijn uitgevoerd in een eigentijds dessin 120 cm breed per meter 7.95 DRAAI UW WASMAND Dl RUG TOE Wég is dat nare gevoel als u de wasmand voller en voller zag worden Er is nu een Zoppas in huis - en Zoppas Is dól op uw was Venster open was erin 5 kilo droog een héle berg druk op de knop u heeft uw schort niet aan gehad I Voor-wassen naar keus de hoofdwas op commando van de instelknop kookechte witte bonte fijne was kunstvezels wol Na het zorgvuldige wasprocédé spoelt en centrifugeert de Zoppas vier maal Klik - venster open uw was ligt handdroog hagelwit bleek-fris voor u klaar Dat is Zoppas Maar Zoppas is nog méér automatisch wassen en centrifugeren kost nu maar 745 gulden en die pres taties en die prijs mag u rustig vergelijken met élk andere wasautomaat Zoppas is beter wassen en prettiger leven ' nBRI POLYESTER VOILE uit Frankrijk importeer den wij de ragfijne Voile Tergal Een charmante vitrage met een ijzer sterk karakter 90 cm breed per meter 4.40 SATIJN CRETONNE uitgevoerd in een bloem dessln Te leveren in vijf fraaie herfsttinten 120 cm breed per meter 9.75 TERLENKA STORES fraai geborduurd ge makkelijk te reinigen krimpvrij strijken over bodig Verkrijgbaar in diverse dessins 160 cm hoog per meter 5.89 DEKLERK&ZN ' S MAANDAGS GESLOTEN 100 % service op dinsdag woensdag donderdag vrijdag en zaterdag I COMPLETE WONINGINRICHTING VOORSTRAAT 36 - UTRECHT PAK NU UW KANS ZOMERPRIJZEN SEPTEMBER DE ENIGE ECHTE DIA ANTRACIET HAAL EEN GRATIS PEOEFZAKJE Ook ' s zaterdags Regelrecht van importeur Uitsluitend contant Tg vraagt voor direct i KARWEIWERK ï Aanmelden dagelijks aan bo \ tel bij de heer J Joentje heer J v Iterson tel 01 ' morgens mondeling en tele adres tussen 10 en 11 uur Te mod 560 ƒ 745 - DIA ANTRACIET DIA ANTRACIET DIA ANTRACIET DIA ANTRACIET DIA ANTRACIET V ƒ 9.45 p lil • ƒ 89.50 p 10 hl voor convectors IV ƒ 11.85 p hl - ƒ 113 — p 10 hl voor zelfvullers Par ƒ 11.95 p hl - ƒ 115 — p 10 hl voor haarden en zelfvullers in ƒ 11.95 p Ill - ƒ 115 — p 10 hl voor haarden en kachels II ƒ 11.95 p hl ¦ ƒ 115 — p 10 hl voor kachels en centrale verwarming SINDS 1870 3 oppas Deze antraciet is hardglanzend geen steen sintels roet of gruis Door de grote hoeveelheid bestellingen gaarne 3 dagen tevoren bestellen IMPORT DETAIL GROOTHANDEL TELEFOON WAGENSTRAAT 19 UTRECHT 29171 JACQUES OOSTERVEER Wy accepteren alle soorten spaarzegels • Kolen ook in plastic verpakt Vraag ook naar onze GOEDKOPE originele BRECHCOKES WÊBm EEN NIEUWE WEG NAAR P RETTIGER LEVEN -^ ««^ Imporfeur G A L Y A N Ö N.Y - EINDHOVEN HOOGSTRAAT 95-103 ~ TELEFOON 04900-64464 INGENIEURSBUREAU GRABOWSKY & POORT N.V Den Haag — Utrecht — Maastricht — Groningen vraagt voor haar l^antoor te Utrecht CONSTRUCTEUR met opleiding H.T.S weg - en waterbouw iiunde of bouwkunde voor het berelvenen van gewapend beton - en staalconstructies zowel voor industriële projecten als van scholen kantoorgebouwen enz Schriftelijke sollicitaties of verzoeken om inlichtingen worden ingewacht aan het adres Janskerkhof 11 Utrecht telefoon 030-10362 Te koop zeer goed onder houden middenstands-woning o.b.v.h Hasebroekstr 23 Utrecht Inl Makelaar Hlnderhs Kluiversgang 1 Eibergen Telefoon XI5454-1547 kleintjes hebben gl'PO ^ Voor ACCOORDWEEK in DUITSLAND gevraagd BETONTIMMERLIEDEN en METSELAARS Hoog loon en goede sociale voorzieningen Aanmelden WEZENLAAN 205 — NIJMEGEN Telefoon 08800 - 51083 ITUIXinSCIl MEI WSHLVl „ GEVRAAGD TE KOOP of TE HUUR m UTRECHT KANTOORRUIMTE eventueel ook bedrijfspand dat hiervoor geschikt gennaakt kan worden In aanmerking komt een bruikbare oppervlakte van respectievelijk 1.000 è 1.400 m2 600 a 700 m2 en 200 è 300 m2 Brieven onder no 2-6011 aan hef bureau U.N gCCCCCC0CCCCCC«CCCC.>NNC^^^N«C««0OC>JON»»?CCO^CC*»N^^CCOC>»O*>»NC0CeC \;* I Aannemersbedrijf L Laven ^ UTRECHT TELEFOON 82513 ^ vraagt UITVOERDER plus 2 GRONDWERKERS -.-..- I Bij de Schadeverzekeringraaatschappij van de Neder landsche Vereeniging van Artsén-Automobilisten Burgemeester Reigerstraat 89 te Utrecht vaceeit de functie van DIBEGTiESEGRETARESSE Vereisten 5 jr HBS/MMS of gelijkwaardige opleiding dipl typen en steno Nederlands Correspondentie-diploma Ned en moderne talen strekken tot aanbeveling Leeftijd boven 21 jaar In staat zelfstandig te werken Geboden wordt een interessante werkkring waarvan de honorering in overeenstemming is met de belangrijkheid van de functie Sollicitaties schriftelijk aan bovengenoemd adres Pers bezoek uitsluitend na oproep Sollicitaties - onder ve kunnen worden gerich Telefoondistrict Utrech laan 15 Utrecht Nade ondernummeri 65 01 TELEFOOKDIS ¦^ 
CHTSCH NEEOWSraJUgi UTBECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1965 17 DIEREN SPELDJES 1 speldje bij 4 palsjes sIG NSU-PRINZ 4 4650 - en NSU-PRINZ 1000 L 5750 - NSU-SPORT PRINZ 5900 - m Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk CQUARD EEFSTOF 1 - zwaar soepel val d gordijn uitgevoerd ien eigentijds dessin cm breed per meter 7.95 K&ZN INGINRICHTINQ 16 - UTRECHT Autobedrijf Fa ' G V Amersfoort Slotlaan 219 r Zeist - telefoon 03404-1 33 66 N.S.U.-DEALER KABWEIWEBK HOOG LOON f ' Aanmelden dagelijks aan bovenstaand adres na 7 uur '' f fel bij de heer J Joentje tel 020-235678 en bij de '/ heer J v Iterson tel 01710-31119 ook zaterdags - y ^ morgens mondeling en telefonisch aan bovenstaand i \ adres tussen 10 en 11 uur ^ ''/ ^ Telefoondistrict Utrecht vraagt Ie kan naar Londen vliegen f 195 retour om daar ' t nieuwste in jonge office wear'te kiezen Ie kan ook metéén naar Witteveen gaan nfemenka daar is ' t in De jonge vrouwen die je tussen de middag rondom Piccadilly Circus ontmoet lunchtijd van de kantoren hebben duidelijk hun eigen ' office'-mode Sober praktisch toch vrouwelijk En wat blijkt De uitgesproken voorkeur voor de combinatie rok met blouse of truitjes Terlenl veldbedden vanaf ƒ 24 Papzakken vanaf ƒ 27.60 jerry Ps vanaf ƒ 1.25 keukenbox v.a p.öO pannensets vanaf ƒ 6.50 fonazeil vanal ƒ 15 Bungalows pten tentverlichting Camplng Bz vapa gas ruime sortering M " PWgartikelen en Primus on » Ko?."i „'^^^ BREEMEN WA ¦ J-KBORG Amsterd straatweg ¦^ telef 40915 Utrecht KC Gr Stï n n ƒ 1 Do ƒ 1 kei ƒ0 HÜ ƒ 2 uit ko( dai zë Fi for lin da] Spi Un gO nai gai Tri Uti Vo Uti An fuit uw eigen auto bij Spaar ^ er dan de helft bij kleine scha jl.i '" houdt uw korting op uw grzekerrngspremie Spuitverf in f ongmele kleur ook van uw ito bij VERFKEIZER Voor faat 87 Voorstraat 94 Twijn f 19 Joh Camphuysstraat » utrecht |' 5,,terug voor uw oude POMFIETS hoe oud die ook J ' bij aankoop van een nieuwe ¦ wa a ƒ 475 Firma Van Beek pRAMIX vloeibaar steen In ¦•^ Uiemie Haarle m juist ontvangen TOONBAN =¦" vitrines Tevens tlmmer | Ut voorradig Geerts Grutters tf _ g3 telef 29304 Iot^TOFZUIGERS alleen óe jste merken vanaf ƒ 145 zonder Boruitbetaling is uw adres ¦ paio Velder Amsterd straat gg _ 6 Utrecht Te lef 16110 I°a''^4 '?'^''*^ ƒ 139 kunt u al een PANSISTOR RADIO aanschaf JJ zonder vooruitbetaling bij gj betrouwbare adres Radio f mer Amsterd straatweg 6 te f recht Telef 16110 - 
UTEECHTSCH NIEUWSBLAD JONGENSFIETSJE 7-11 Jaar Amsterd straatweg 245 bis Z.g.a.n Mutsaerts KINDERWA GEN halt Engels model Te be vragen tussen 19-20 uur Swee linckstraat 26 telef 24402 Aangeb pracht RASHOND H v Ede De Wetstraat 13 Te koop lederen HERENJAS zwart maat 50 prijs ƒ 75 Kon Wilhelminaweg 321 Groenekan Te koop BUITENBOORDMOTOR T.i pk met afstandsbediening 6x gebruikt prijs ƒ 600 Motor baat S'^xSVi model sloep 4 a 5 slaapplaatsen ƒ 2000 Telef 03484 - 639 Te koop aangeb INVALIDEN WAGEN met handdraaibeweging loopt licht ƒ 65 Klaverstraat 38 telef 710851 2 FAUTEUILS merk Artitort 1 rond karpet en een salontafel prijs nader overeen te komen Te bevr Kretadreef 124 of telef 714632 Te koop aangeb een ZEILBOOT kleine BM zeilklaar prijs ƒ 400 Telef S3930 Te koop goed spelende RADIO ƒ 25 en 45 met garantie oude of defecte kunnen ingeruild wor den Rlouwstraat 78 Te koop aangeb kleine moderne Philips RADIO tevens Philips zakradio alsmede Philips band recorder 4 sporig i Herderlaan 8-n telef '"'"'"= * TELVISIE 63 cm Nordmende goudfllter 1962 met 2e net Te gen elk aann bod Min de Vis serstraat 72 Aangeb BANKSTEL beige Etna kacheltje machinaal Smyr na vloerkleed wandelwagentje Peltlaan 155 Utrecht Duizenden korte en lange BONT MANTELS met volledige garan tie Desgewenst kredietservide zeer lage aflossingen Bij aan koop wordt reisgeld vergoed Vraagt gratis folder Uitstappen Station Beurs 500 meter verder is De Bontkoning op de Hoog straat 97 Rotterdam Telef 010 - 117.117 Plano RADIO plat model met ï'M en pick-up Eiansl slechts ƒ 169 of ƒ 4.25 per week zonder vooruitbetaling Bij J v d Wel Amsterd straatweg 38 Utrecht BANDRECORDER met band en microfoon speelt op lichtnet ƒ 178 of ƒ 4.25 per week zonder aanbetaling Idem op batterijen ƒ 198 of ƒ 4.25 per week zonder aanbetaling Bij J v d Wel Amsterd straatweg 38 Utrecht Te koop aangeb z.g.a.n BUTA GASKACHEL met of zonder fles en een prima lopende brom fiets merk Cyrus ƒ 60 Goeman Borgesiuslaan 14 telef 15327 Te koop DEMM SPORT of even tueel ruilen voor Royal Nort Oudekerkweg 13 a Hoograven Aangeb KINDERKLEDING van meisjestweeling leeftijd 2-4 jr Telef 03433 - 284 of br no 1-6111 bur UN Te koop grote SLACHTKONIJ NEN ook prima voor de fok W v Gorkunj Lauwerecht 45 ï'rima modern BANKSTEL zes stoelen wandelwagens 2 teak fauteuils 2 clubs diverse dres soirs Zuiderzeestraat 28 Rivie renwijk Te koop 2 pers KANO met ped dels M Vermeer Berkenlaan 1 Harmeien Te koop aangeb Florett 1966 Zündapp 1965 Puch 1966 Puch 1964 Eyslnk 1964 Batavus Com bi Sport 1964 Batavus Motomat 1964 Al deze BROMFIETSEN zijn in staat van nieuw Stations laan 11 ' Houten Telef B69 Te koop aangeb z.g.a.n groot eiken DRESSOIR ƒ 126 tevens verschillende z.g.a.n jersey pak jes alles maat 42-44 ƒ 25 per st Van Humboldtstraat 29 KREIDLER FLORETT 1964 Zündapp Magneet Sport Bata vus Whippet als nieuwe Solex Oto Sparta 1964 enz Lange Nieuwstraat 63 TEGELBOARD Grote partij mo derne kleuren 100 % watervast voor badkamer keuken douche cel i ƒ 7 per m2 plaatwerk 200x125 cm Houthandel Brico Van Lippe Biesterfeldstraat 13-16 telef 80715 Hoograven Utrecht CAMP corsetten gaines borst protheses ontworpen in samen werking met vooraanstaande me dici Corsetterie Lotus Amster damsestr.weg 219 Utrecht tele foon 41792 VLAKKE DEUREN In div ma ten leverbaar met schoonheids foutjes ook met bijpassende ko zijnen Bons Zandpad 131a tel 41088 Voor een goede coupe en een juiste permanent-wave NEUDEFLAT 10e ETAGE telefoon 18186 UTRECHT ZONDER BESPREKEN Utrechts oudste en solledste spe ciaalzaak in HORLOGES en KLOKKEN is en blijft A J Brouwer en Zn Bakkerstr 23 Utrecht telef 10214 VERLOOFD Cassette tafelzil ver pleet nieuw zeer billijk ƒ 275 k contant Br no 1-5S35 bur UN De Witte " koopt alle merken SLOOP-SCOOTERS v.a 1966 ook onderdelen voorradig Lau werecht 65 Utrecht tel 22568 DAT ZIJN MEUBELKOOPJES Voor nog geen ƒ 100 uw huis vol meubelen Hoe kan dat Dat kunt u zaterdag aan de weet komen als u een kijkje komt ne men in ons overvolle pakhuis O.a 2 fauteuils 4 stoelen tafel en dressoir ƒ 50 compl bank stel ƒ 60 haardfauteuils ƒ 10 uitschuiftafels ƒ 16 salontafels ƒ 20 losse eetkamerstoelen v.a ƒ 6 per stuk en zo nog honder den andere koopjes Deze goede ren hebben wi ] door inruil ver kregen en zien er nog prima uit Alles te bezichtigen zater dags van 9-17 uur in ons pak huis Schalkwijkstraat 4 Utrecht bij de Nieuwe Gracht Uit onze nieuwe NAAIMACHI NECOLLECÏIE kunnen wij u aanbieden Husqvama Kayser Gritzner Necchi Kötler Berni na Lewenstein Vesta Fridor enz Tevens reparatie-inrichting Betaling in overleg Vrijbl de monstraties Te bez ba G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterdamsestr.weg tel 23968 Utrecht Tevens reparatie-inrich ting Elektr KASREGISTER merk Nationaal te.a.b In prima staat van onderh Te bevr Brem straat 80 Te koop ANTIQUITEITEN O.a mahonie kabinet salonkastje porseleinkastje ronde tafel 4 mahonie stoelen linnenkast met gebeeldhouwde kuif mahonie hallbank ƒ 250 canapé kaaskuip jes grote eiken spiegel Frans fauteuiltje en nog vele andere leuke artikelen Alleen ' s zater dags te bezichtigen In ons pak huis Schalkwijkstr 4 Utrecht bij noodgebouw TlvoU en de Nieuwe Gracht VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1963 FORMIDABELE T.V.INRUILACTIE BIJ T.V EN RADIO SPECIALIST ONDERSTAAND EEN GREEP UIT ONZE ENORME SORTERING T.V.'s KEUZE UIT 30 TYPES EN MERKEN ivror »^ ux ^ e n 1965/36 INRUILWAARDE VAN UW OUDE TV minimaal OPCREDIET WAAROM OOK NIET Bij aankoop op financiering in 6 9-12 en 18 maanden wettelijke aanbetaling grotendeels met inruilwaarde ^ iM AMSTERDAMSESTRAATWEG 323-325 TELEF 42312 - Utrecht b/d watertoren van Uw oude T.V Uw TRAP bekleed met Bala tred en rubberneus ƒ 11 per tree Ie klas werk telef 40764 Wij zijn Inmporteur van alle Amerikaanse spijkerbroeken o.a Wrangier Levis Lee rider Cowden Leiba Peycom U.S.A AMERICAN HALL Potterstraat 26 Utrecht Dicoru plastic STAALPLAMUUR ook verkrijgbaar bij Fa Hoilan dia Lg Nieuwstr 55 t.o R.K Kerk tel 16638-42831 Utrecht MOBYLETTE EEG de beste en de goedkoopste bromfiets ƒ' 869 Uit voorraad leverbaar tevens alle andere Mobylette modellen natuurlijk bij uw Mobylette dea ler Freek Trapman jr Walle steinlaan 1 telef 42833 Zuilen Bij eindpunt lijn 6 WIELSIERRINGEN blijvend glanzend per set van 4 stuks vanaf ƒ 13 Ie klas kwaliteit Fa Hollandia L Nieuwstr 55 to RK Kerk telef 16638 KKEIMTJES TELEVISIE - RADIO Platen spelers bandrecorders t.v ta-fels Nieuw en gebruilrt T.V vanaf ƒ 150 Prima service Eigen reparatie inricliting Beta ling in overleg Oude Gracht 362 bij de Twijnstraat Geopend 8.30 17.30 uur Tel 030 - 17427 Avond demonstratie na afspraak iot 15 woorden / 2.25 elk woord meer 15 cenl T.V T.V T.V De nieuwste mo dellen alle merken 59 cm beeld v.a ƒ 695 Inruii-toesteiien v.a ƒ 125 alles met volle garantie ook uw adres voor het plaatsen van daiantennes T.V Nationaal J P Coenstr 14 tel 30345 TiiCÖpF»MNGIBpDEN WASCOMBI 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf ƒ 98 langzaamwassers agitator met oliebad ƒ 228 centrifuge 2800 toeren ƒ 137.60 Volledige garantie Gemakkelijke betaling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 telef 12666 rniMEREN met hout triplex paanplaat hardboard water ' ast hardboard zachtboard te alboarrt gaatjesboard houtnerf loard asbestboard kastplanken ijstcn sctiroten plafondtegels itzetstrip cement van N.V louplex Houthandel v Heutsz itraat 3 hoek Vleutenseweg bij Ie J P Coenstr tel 32309 Voor SPORT - en REGENKLE DING AUeen U.S.A American Hall Potterstraat 26 Utrecht Voor mooie muziek in uw auto moet u een AUTORADIO hebben al vanaf ƒ 149 zonder vooruit betaling Storingvrije muziek Radio Velder Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 Het Huis met de „ Buitenklok " Voor HORLOGES gouden da mes en herenringen ook briljant Klokken barometers Gero cas-settes uit voorraad leverbaar F R Marsman Damstraat 38 telef 31439 Wij leveren ook op gemakkelijke betaling Geen rente VOGELLIEFHEBBERS Koop u vogels doe dit in een vertrouw de zaak Daar koopt u gezonde vogels en dat Is De Edelzanger Bakkerstraat KANARIES op voUe zang ƒ 12,50 zeer grote collectie tropische vo gels O.a diamant duifjes ze bravinken rijstvogels paradijs wida's parkieten ƒ 6 p.p Grote sortering moderne vogelkooien Ruime parkeergelegenheid Bor neman Merelstr 35 tel 13617 Restanten KOSTUUMS ƒ 139.50 en duwder nu ƒ 89.50 restanten colberts ƒ 59.60 en duurder nu ƒ 39.50 restanten regenjassen ƒ 69.60 en duurder nu ƒ 39.50 restanten terlenka pantalons rood etiket nu ƒ 26.50 Dlas Bilt straat 32 Utrecht Kanaalstraat 88 Utrecht Hammarskjöldhof 41 te Utrecht Voor alle merken FICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bij het voor Utrecht en omgeving zeer bekende adres Radio Velder Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 MARKIEZEN rolschermen luxa flex nieuw en bekleden Van Breemen Waterborg Amsterd - straatweg 232 telef 40915 Utr Kunstleren BEKLEDINGSHOE ZEN voor de V.W diverse tin ten ƒ 75 per stel met mon tage ƒ 82,50 H Gazenbeek Jr Twijnstr 61 tel 16710 Utrecht Te koop aangeb Boeal CON VECTOR 18.000 cal 2 Jr oud van ƒ 478 voor ƒ 200 Duifstraat 55 Utrecht < ASYERWARMING •¦'^ VOOR ¦ WONING EN BEDRIJF JOH VAN EERDEN BrLTSTR 8 TEL 16188 NAAST OZEBI UTRECHT TELEVISIE ƒ 300 voor uw oude T.V bij aankoop van een nieu we Alle merken voorradig In bouwen 2e net ƒ 50 roosteran tennes voor Duitsland 2e net ƒ 24,50 dakantennes Ie en 2e net ƒ 90 en tevens repareren wij alle merken Het juiste en goedkoopste adres L van Eydnt Haverstraat 28 Utrecht telefoon 16610 Caltex EDELHAARDOLIE no dig Bel op 30404 Woudenberg Help niet de 160 maar de 1500 volmaken Ruim 1500 maand - of weekabonnementen verkrijgbaar RIJWIELSTALLING J E M v Rossum Stationsplein 4 Utrecht naast hotel Terminus Geen vooruitbetaling Nieuwe FIETSEN ƒ 3.50 per week Bir mingham ƒ 166.70 Locomotief ƒ 183.50 Juncker ƒ 172.50 ƒ 199.25 King ƒ 144 Rivel vanaf ƒ 92.50 transistorradio ƒ 148 Broer Lijnmarkt 24 ils u eenmaal een ELEKTR ' ERFSPUIT gehanteerd hebt lan weet u meteen het verschil us,sfn werken met de kwast en net de spuit met de spuit een Kalo spiegelgladde laag op uw uto een resultaat dat vergele en mag worden met dat van en vakman Wij hebben ze voor adig in prijzen van ƒ 55 tot i'ii en lichten u natuurlijk uit oerig in Van Dillen — IJzer andei Vredenburg 22 telef » i336 - 18336 Sinds 1889 KOMT DAT ZIEN AUeen Oude Gracht 10 Moderne skaibank stellen ƒ 277.50 met losse kus sens ƒ 376 bergmeubels ƒ 137.50 moderne eethoeken ƒ 129 ombou wen ƒ 17.60 salontafels ƒ 29.50 Timmer met hout board triplex spaanplaat tegelboard plastics plafondtegels enz HOUTHAN DEL OUDWIJK Baanstraat 9 Utrecht telef 24164 Gratis op maat gezaagd en thuisbezorgd POLYETHER OORLOG KIn dermatrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3,60 stapelbed den ƒ 66,50 wentelbedden ƒ 39.50 divanbedden ƒ 22,50 ondersch bedden ƒ 36,50 binnenverings ƒ 39,50 dekens ƒ 9.45 '¦ Recht streeks matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 Te koop Facetta petroleumka chel ƒ 45 1 bruine leren jas ƒ 75 1 zware winterjas ƒ 35 1 tweedjas ƒ 35 1 fl colbert ƒ 16 1 fl pantalon ƒ 5 alles maat 60 52 1 paar wolgevoerde BROMFIETSLAARZEN 44 ƒ 15 2 pers Auping met 3-delig ma tras ƒ 15 Bremstraat 28 Utrecht aar.sma OLIEHAARD grote ca aciteit met elektr ontsteking 1 platte muurtank wegens aan Aatflng cv Slechts enige ja en oud en in prima staat Prijs iiOO Joh Wagenaarkade 40 '<> e in Al KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Export vocaJeum ƒ 2.50 traplopers ƒ 1.98 tafel kleden ƒ 5 stoelbekleding ƒ 3.95 karpetten met kleine schoon heidsfoutjes voor halve prijs OLEX-OTO 1964 in prima st jlO Telef 15325 PASKLARE ZOLEN In leder rubber lolalite en fixollte van af 65 et p.p Rubberhakken en dameshakjes vanaf 35 et p.p Kiwi schoencrème Tuxan kleur pasta lijm in tubes en busjes veters in alle kleuren Diverse soorten inlegzolen Galesloot Le derspeciaalzaak Vinkenburgstr 7 Utrecht Telef 24371 pot chique MAATKLEDING a Fortuin Nobelstraat 25 tel iu6o Tevens verhuur van het etere genre gelegenheidskleding TELEVISIE Gebruikte televisie door inruil verkregen geheel In onze werkplaats nagezlen dus in prima betrouwbare staat Niet goed geld terug 43 cm vanaf ƒ 76 63 cm vanaf ƒ 150 RADIO SUCCES Amsterd straatweg 179 bij het viaduct Telef 44166 Te koop aangeb wegens over compleet aangeb OLIEHAARD met tank bok en 5 m leiding 1-pers ledikant beuken klnder ledikantje en verchroomde kin derstoel alles In zeer goede st Heyermansstraat 8 bij de Vleu tenseweg KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Gratis genaaid en ge legd bouclé tapijt ƒ 7.5ü wol bouclé ƒ 15.90 kamerbreed ƒ 31.50 370 breed tot 4 meter ƒ 36 wolboudé ƒ 69.50 Nieuwe MEUBELEN Recht streeks uit onze toonkamer tegen fabrieksprijzen Ruilen tevens uw oude meubelen in Kom ook eens geheel vrijblijvend zien naar onze prachtige collectie bankstellen eethoeken bergmeubels enz Meubeltoonzaal De Koning Es doomstraat 39 Amsterd straat weg lijn 3 halte Acaciastraat Dagelijks van 9-6 uur Ook zater dags ' s Maandags gesloten KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 gewatteerde dekens ƒ 12.96 zware wollen dekens ƒ 12.90 100 % wollen dekens ƒ 35 kampeerdekens ƒ 5.50 vlok matrassen ƒ 24.50 binnenveren de matrassen ƒ 45 Polyether matrassen ƒ 37.50 ' T WOONHUIS Speciaal voor oud-HoIl en Windsor meubelen eethoeken bankstellen fauteuils clubs en schommelstoelen enz Koek Mariaplaats 48 1 BANDRECORDER 1 draagb radio 1 kanten wieg met kope ren poten 1 lichte Engelse kin derwagen Riemersma Laan van Nieuw Guinea 12 bis a ouke oampingstoel vanaf ƒ 9.50 iciitbedden vanaf ƒ 18 talels anaf ƒ 13.50 koffersets vanaf « veldbedden vanaf ƒ 24 laapzakken vanaf ƒ 27.50 jerry ans vanaf ƒ 1.26 keukenbox v.a • iS öO pannensets vanaf ƒ 6.50 rondzeii vanaf ƒ 15 Bungalows iiten tentverllchting Camping • az Vapa gas ruime sortering amplngartikelen en Primus on erdelen VAN BREEMEN WA tjRBORG Amsterd straatweg g telef 40915 Utrecht Voor KAMPEER - en STRAND KLEDING is er maar één adres U.S.A American Hall Potterstr 26 Utrecht Te koop 2 KAPTEINS MOBY LETTE samen ƒ 100 1 motor fiets 260 cc Victoria ƒ 100 1 kinderfiets 6-10 jaar ƒ 26 alles lopend en in goede staat Zater dagmiddag 2 4 uur Bokstraat 66 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.50 stapelbedden ƒ 69 divanbedden ƒ 24.50 2-persoons slaapkamers ƒ 120 tweedeurs linnenkasten ƒ 125 zware weefstoffen ƒ 2.25 Dobb.vstoften ƒ 2,95 cretonne ƒ L99 terlenkaval ƒ 0.98 keu kenbont ƒ 0.75 keukenvitrage ƒ 0.98 GENEESKRACHTKÏE KRUI DEN voor degenen die IlJden aan aambeien onzuiver bloed over tollige dikte bronchitis ischias trage ontlasting reumatiek en zenuwachtigheid Mesters Krui denhuis Jansveld 53 hoek Voor straat Utrecht KUNSTLEER voor au.obekieding enz reeds vanaf ƒ 3.50 per m -' 2e keus stof voor grondzeilen H Jazenbeek jr Twijnstraat 61 telef 16710 2-pers OPKLAPBED dekma tras schuimrubber bed 2 kus sens alles in prima st Hemert Nachtegaalstraat 49 bis a puit uw eigen auto bij Spaar wer dan de helft bij kleine scha e en houdt uw korting op uw crzekerlngspremie Spuitverf in <¦ orifjlneie kleur ook van uw " to bij VERFKEIZER Voor raat 87 Voorstraat 94 Twljn [ faat 19 Joh Camphuysstraat ''¦ Itrecht Voor VOGELKOOIEN stan daards karaervolières en pape gaaienkooien zowel chroom als messing Dat vindt u alleen bij de Edelzanger Bakkerstraat 2e hands CARAVANS toer - en staanwagens Oostbroekselaan 39 Johanapolder Utrecht Huur Philips TELEVISIE voor ƒ 25.95 per maand zonder voor uitbetaling maar met recht van koop Morgen al bij u thuis Bel dan 08300 - 50087 óók ' s avonds Rechtstreeks stoffeerderij schit terende BANKSTELLEN eethoe ken slaap bankstellen bergmeu bels etc Desgewenst krediet-ser vice 38 jaar ervaring Van Bas ten's Stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstraat 25 telef 710923 MO terug voor uw oude ROMFIETS hoe oud die ook '¦ bij aankoop van een nieuwe TOa a j 475 Firma Van Beek Pringweg 14 telef 29883 Een zwarte PIANO in zeer goe de staat merk Bechstein prijs ƒ 1350 Te bezichtigen na telef afspraak telef 030 - 712622 KOFFERSCHRIJFMACHINES ƒ 179 ƒ 198 ƒ 225 ƒ 250 Telma chines Alb Wind Zuiderzee straat 27 Utrecht Telef 82627 Ook voor type en stencilwerk en verhuur kofferschrijtmachines ERAMIX vloeibaar steen In ¦ t Chemie Haarlem Zeer voordelige INRUILBROM FIETSEN o.a 1 Batavus Com forta 1965 met geforceerde koe ling 2 Zündapps 1964 1 Zjin dapp 1963 3 Sparta's 1964 2 Sparta's 1963 1 Solex 1965 1 Union sport 1965 en nog diverse goedkope Inruilbromfietsen Fi nanciering mogelijk 3 maanden garantie Bij Rljwlelhuis Freek Trapman Jr Wallesteinlaan 1 Utrecht Zuilen Te koop een VIOOL met pracht klank Te bevr na 6 uur S Wol dring Kon Wilhelminalaan 63 Verstelbare TEKENTAFEL for maat 80x120 cm nieuw prijs ƒ 65 Weth D M Plompstraat 51 bis Utrecht ^ juist ontvangen TOONBAN • EN vitrines Tevens timmer out voorradig Geerts Grutters j fe 2 telef 29304 De topmerken Kreidler Zfin dapp Puch Solex Rap en Sparta vindt u bij BROMFIETSHUIS F Leeman Van Bijnkershoek laan 413 Kanaleneilaiid Telef Financieren inruilen Te koop aangeb z.g.a.n VER STERKER 15 Watt plus elektr jazzgitaar prijs ƒ 375 Hermans Donaudreef 78 Utrecht Te iTOOp CARAVAN 3-pers ƒ 700 Smid Fazantenhof 6 Hollandse Rading ^ r STOFZUIGERS alleen óe este merken vanaf ƒ 146 zonder poruitbetaling is uw adres > aaio Velder Amsterd straat es 6 Utrecht Telef 16110 Te koop CARAVAN met voor tent nog in het gebruik te be zichtigen Wilgepias Maarssen en zo goed als nieuw Johnson motor SM pk voor sloep of vis boot Vreelandhof 49 Utrecht Te koop diverse merken CARA VANS met 10 % korting ook in ruil tevens grote salonwagen 11 bil 2 ',< m 14 dagen gebruikt ƒ 8500 Gageldilk 11 telet 030 - 44634 Maarssen Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 58 telef 22683 heeft nog steeds de grootste sortering Marokkaanse poufs en kaïiieel zadels Voor goede MAATKLEDING Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef JS840 9.or slechts ƒ 139 kunt u al een RANSISTOR RADIO aanschaf 8n zonder vooruitbetaling bij 1 "' betrouwbare adres Radio plder Amsterd straatweg 6 te trecht Telef 16110 - Rieten POPPENWAGENS 6 ro tan tafels en stoelen babypop pen 65 cm 4,95 idem met haar en slaapogen 9.95 poppenwandel wagens 6.95 8.95 en 16.95 Pop penziekenhuis Jacobljnenstraat Tuincentrum „ VECHTWEELDE " biedt u bloeiende rozen in pot vaste planten rots - en snij bloemplanten en ' nu ook weer coniferen in een groot sorti ment Nog volop zomerplanten o.a bolbegonia's ' s Zaterdags geopend N.V.T zaak Jan van Rijn Straatweg Maarssen Tel 1668 Tuincentrum VECHTWEELDE ' biedt u tuingrond gazonzoden gazonzaad natuursteen allerlei bestrijdingsmiddelen en vele an dere dingen voor uw tuin ' s Za terdags geopend N.V.T.-zaak Jan van Rijn Straatweg Maars sen Telef 1668 SPORTFIETSEN in alle kleu ren v.a ƒ 125 zonder vooruitbe taling Verbruggen Homeruslaan 70 Oudwllk en Oude gracht 325 Geertebrug In 6 maanden zonder rente en kosten inrui len en financieren tel 26172 en 24471 na 18.00 uur 1 r Foto en Film Occasions Oudkerkhof 20 Telefoon 1 16 82 SMITH HEEFT ALLES Voor uw schoenen 20 soorten nylon en stalen hakjes v.a ƒ 0,35 en ƒ 0,65 p.p Fixoiite plakzoien plastic zolen enorme sortering veters schoenspanners en Inlegzolen Ki wi en Tuxan schoencrème Saba lijmen en Collonil produkten Heren rubberhakken in 6 8 10 en 18 mm dikte v.a ƒ 0,66 p.p Predikherenstraat 14 Utrecht telefoon 14656 U rijdt veiliger met een Ugefa IMPERIAL Ugefa verkoop ver huur van auto-imperials en ba gagerekken Kip-Caravan-dealer Strosteeg 2 4 Utrecht telefoon 27906 31016 Regelmatig diverse gebruikte BROMFIETSEN met en zonder versnellingen Voorradig bij de Bromfietsspecialist Westerkade 13 Utrecht BALLPOINTS met iedere ge wenste opdruk Telefoon 20.000 Imp De Prins Kapelstraat 61 Utrecht Voor al uw originele ONDERDE LEN van Berini Sparta en So les alsook olie benzine en alle maten banden is uw aangewezen adres De Bromfietsspecialist Westerkade 13 tel 25093 Gebruikte SCHRIJFMACHINES v.a ƒ 85 telmachines v.a ƒ 160 nieuwe kofferschrijfmachines ƒ 198 Verhuur van schrijfma chines Levering van alle kan toormeubelen Volle garantie fa Pieterse Nachtegaalstraat 66 te Utrecht telef ZELFREPARATEURS opgelet Voor al uw onderdelen van uw bromfiets welk merk ook brom üetssloperU „ de Witte " Lauwe recht 65 Utrecht telef NAAIMACHINES Husqvama Gritzner Kayser Necchi Fridor en diverse andere merken Eigen servicedienst en reparatie-inrich tingen Van alle merken Vraagt demonstratie bij Tonnie Sam beek Loeff Berchmakerstraat 9 Utrecht tel 17169 bij de Neude N.S.U motorrijwiel Superlux kleur groen In zeer goede staat 41.000 km bj ' 56 prijs ƒ 300 H Peer Wlttevrouwenstraat 40 telef 20916 Utrecht Te koop een ZÜNDAPP 1956 in zeer goede staat prijs ƒ 400 W Barentszstr 66 tel 16293 De SLEUTELKONING Echt waar uw sleutel in één dag klaar Wlttevrouwenstraat 18 te Utrecht telef 14839 KOSTUUMS ' met 10-30 procent korting Pas als u bij ons binnen bent geweest zult u kunnen be oordelen hoeveel u dit gaat sche len En dit zijn geen guldens maar tientjes „ Hermes " Koe koeksplein 17 Utrecht Alles in het VAN LUYN'S BED DENHUIS Predikherenstr 4 te lefoon 14793 bij de Neude te Utrecht 2 pers 3-delig matras met kussens ƒ 44 1-pers ma tras prima gevuld ƒ 19 2-pers ledikant met spiraalmatras ƒ 27 idem 1-pers ƒ 17 2-pers ge zondheiasmatras ƒ 25 2-pers op klapbed met fijn geweven ge zonaheldsmatras ƒ 40 2-pers matrasstel verend binnenwerk ƒ 79 2-pers matrassen veren dichte beddetijk ƒ 35 Opmaken van matrassen ƒ 5 Met mede neming van deze advertentie bij aankoop van ƒ 50 een groot schilderstuk cadeau Bij aankoop van ƒ 100 een 2-pers gewat teerde of wollen deken voor ƒ 1 ONROERENDE GOEDEREN Aangeb dir leeg te aanvaar den WONING te De Bilt winkel stand Ind grote kam woonkeu ken 3 sl.kam douche en zol der Grote schuur 5x7 m met zolder Tuin Br no 1-5890 bur UN HOOGENRAAD makelaars Foto's en gegevens van aanbie dingen vindt u In ofize etalage Catharijnesingel 14 Utrecht Aangeb voor toekomstige zelf bewoning of geldbelegging rui me vierkamer WONING op bij zonde - mooi punt in de Vogel buurt Het pand verkeert In uitst staat van onderhoud Vraagprijs ƒ 12.500 Inl tel 03402-3522 Te koop MIDDENST WONING te de Bilt leeg te aanv Kooppr ƒ 45.000 Br no 1-5861 bur UN Te koop gevr WINKELPAND welke leeg Is of leeg komt Br no 1-6860 bur UN Te koop een MIDDENST WON in Tuinwök voor geldbelegging Huur ƒ 906 per jaar Koopprijs ƒ 16.000 Br no 1-5859 bur UN KANTOORPAND te koop leeg te aanv bij de Pr Hendriklaan Bijzonder gesch voor kantoor vereniging dokter notaris ac countant pension of kamerver huurbedrijf Koopsom ƒ 100.000 Br no 1-6858 bur UN Groot HERENHUIS in goede staat omg Ooglijdersgasthuis Bevat 8 kamers 2 keukens douche 2 w.c.'s grote droge kel der tuin enz voor vele doel einden geschikt Koopsom Incl stoffering ƒ 66.000 Br no 1-6922 bur UN Mooi BURGERWOONHUIS omg Wilhelminapark bev kam keu ken bijkeuken w.c schuur 3 sl.kam douche met v.w en ber ging Prijs ƒ 18.500 k.k Br no 1-6929 bur UN Groot WOONHUIS met cv en garage aan de Pieter Nieuwland straat te Utrecht Vraagprijs ƒ 70.000 Br no 1-5930 bur UN Mooi zonnig HUIS te koop komt 1 dec a.s leeg aan de Van Musschenbroekstraat Utrecht 1 grote kamer 3.70x9 m keuken tuin nieuwe stenen schuur drie slaapkamers plus douchekamér balkon voor en achter Vraag prijs ƒ 42,500 Br no 1-6221 bur UN Tuindorp-Oost Luxe 3 - en 4 KAMERFLATS te koop Cv lift Soliede afwerking Alle Inl Makelaardij Nic Rljksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 Te koop in Tuinwijk HEEL HUIS bev grote Eng kam mod keu ken Ie etage 2 grote kam en 1 kleine kam grote zolder met kamer zonnige tuin ƒ 37.600 k.k incl vloerbedekking Leeg te aanv Br no 1-5940 bur UN Te koop aan de rand van Utrecht dubbelwandig bewoon baar ZOMERHUIS 2 sl.kam woon-eetkam w.c enz Br no 1-5968 bur UN Te koop groot WOONHUIS met kantoren plm 1000 m3 en ga rage in de Vechtstreek tussen Utrecht en Amsterdam Bouw 1941 Woonhuis kam eetkam keuken schuur 6 sl.kam en badkam Geen CV Kantoren ca 60 m3 en archief Totaal 700 m2 grond Prijs ƒ 140.000 Br no 18 Boekhandel Van Kralln gen Breukelen Div AANBIEDINGEN o.a te Ameide De Bilt Bllthoven Hou ten Hoevelaken Soesterberg Odijk Utrecht Vianen en Wou denberg Vraagt vrijblijvend onze woninglijst Degenaar en v d Hooff makelaars in onr goed Den Dolder tel 03402-5818 en 4946 Van part g.o.h WOONHUIS vooroorlogs gemoderniseerd ge schikt voor echtpaar of klein gezin Vrij op naam Te bevr V Limb Brouwerstr 9 Te koop gevr WOONHUIS tot ƒ 60.000 Utrecht of omgeving moet binnenkort leeg te aanv zijn Br no 1-6045 bur UN Te koop omg Croeselaan PAK HUIS met erf en bovenwoning Pakhuis leeg te aanv Nader inl Radio de Hoop Vondellaan 55 Utrecht telef 34168 Pracht BOVEN - en BENEDEN HUIS waarvan benedenhuis ieeg te aanv 5 kam keuken w.c en tuin Huuropbrengst boven huis ƒ 1000 per jaar Poortstr 23 Utrecht Te koop BENEDEN - en BOVEN HUIS Prinsenstr 20-20 bis Bo venhuis direct leeg te aanvaar den Koopprijs n.o.t.k Ruime hy potheek aanwezig M Links W Arntzkade 1 telef 22527 Te koop gevr HUIS ca ƒ 30.000 leeg te aanv Br no 1-6076 bur UN Aangeb GROOT ZAKENPANDmet woonruimte Voor vele doel einden geschikt Koopsom ƒ 90.000 k.k Desgew hyp tot 60 pet beschikbaar Gevraagd:klein heel huurhuis 4-5 kam opgoede stand Br no 1-6082 bur.UN AUTO'S MOTOREN AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 ' telef 82724 V.W Valiant 1600 V.W Luxe V.W.-busjes » Cor tina All risk verzekerd Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Opel Rekord en Opel Kadett All-risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 telef 81714 Deugdelijk uitdeukwerk duur zaam SPUIT en LAICWERK di recte bediening Matton telef 03467 - 269 VESPA SC€OTERS KOOS DE KONING Amsterdamseslraatweg 194 Telefoon 42395 AUTOSLOPERIJ Van Ginkel Daar kimt u onderdelen verkrij gen van nieuw tot oud en voor alle merken Ook banden ver terijgbaar Ook wij kopen auto's lii Hoek Oostbroekselaan Jo hannapolder Telef 60684 privé 26091 Tijden van half 9 ' s mor gens tot 8 uur ' s avonds Hoofd zakelijk V.W Opel en Taunus Te koop aangeb PEUGEOT 403 in goede staat alleen aan par ticulieren Telef 030 - 24029 na 5 uur V.W 1200 de Luxe van maart 1961 kleur lichtgroen Amerik uitvoering maart 1961 ƒ 2750 TAUNUS 17 M Super van Juni 1961 kleur geel met zwart dak ƒ 3600 Opel Olympia Van Bestel met rondom glas van maart ' 62 ƒ 3000 Oldsmobile 97 van apr 1969 kleur grijs metallic ƒ 3600 Al deze wagens zijn in prima st en worden onder garantie ver kocht Financiering mogelijk Opaalweg 163 Utrecht Hoogra ven OPEL CARAVAN 1961 ƒ 2260 Fiat 600 1959 ƒ 850 Mercedes 219 1958 ƒ 1360 Mercedes 180 D 1958 ƒ 1250 tentcaravan ƒ 760 Garantie financiering eigen werkplaats Vechtensteinlaan 17 Zuilen Zoekt u een 2e hands auto BU REAU KOVEKO verstrekt gratis adressen van door u gezochte aanbiedingen Postbus 2132 tel na 6 uur AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Kadett Cor tina V.W Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 1959 JAGUAR XK 150 sportwa gen 215 km uur spaakwielen uitstekende staat ƒ 4.900 Ben Robertson Hotel De Harmonie Maarssen Garage Centrum JANSVELD 47—49 hoek Voorstraat biedt aan V.W 1200 de Luxe 1963 zeldzaam mooi Opel Kapitan 1961 metra - dio pracht wagen Simca 1000 snel en zuinig bouwjaar 1963 Fiat 1500 bouwjaar 1962 buitengewoon mooie wa gen slechts 60.000 km gelopen. Fiat 1100 D met schuifdak en slaapbanken met een nieuwe motor bouwjaar 1961 Renault Dauphine bouw jaar 1961 Panhard PL 17 Tigre bouwjaar 1961 En meerdere aanbiedingen van uitsluitend goede kwa liteit welke schriftelijk on der Bovag Sega worden gegarandeerd. Inruil en financieren mogelijk Garage Centrum JANSVELD 47—49 hoek Voorstraat Telefoon 14570 - 12451 ' s Avonds tot negen uur geopend OCCASIONS Mercedes 190 D 1963 Mercedes 220 S 1961 Peu geot 404 1963 Renault Gordlnl 1963 Renault R 8 1963 Citroen Ami 1963 V.W 160O Variant ' 63 Opel Rekord 1961 V.W de Luxe 1961 Flat 1100 1961 Automobiel bedrijf Hoogeveen Bartoklaan 23 Utrecht Telef 33967 Te koop een Rambler PERSO NENAUTO bouwjaar 1961 In prima staat verkerend Klokjes laan 37 Maarssen Te koop MERCEDES bouwjaar 1961 Café ' t Trefpunt Voor Cla renburg 4 SPUITEN uitdeuken bekleden Trapman Leldseweg 120 telef 030 - 36644 Na 5 uur ook 30297 Utrecht 19 Uw SCHOKBREKER DEFECT Wij helpen direct De.schokbre kerspecialist C.A.S.U Voorstr 46 Utrecht Telef 16177 INRUIL - en DEMONSTRATIli AUTO'S Volga Diesel 1964 zeep sterke auto Isuzu Belle Diesel 1964 keurige en goede auto Volvo 644 1960 2 Scaldia's 1963 waarvan 1 met gereviseerde mo tor Chevrolet Bel Air 1960 met gereviseerde motor Opel Kapi tan 1958 ' ö9 geheel nagezlen en nieuw gespoten Volvo autobus 26 pers met benzinemotor 1949 slechts 12.000 km gereden zeer geschikt voor kampeerwagen Wartburg 1964 zeer weinig gelo pen tevens demonstratieauto's van Wartburg en Isuzu 1965 Ga rage M Hagenouw Moreelselaan 37 Utrecht Telef 16613 Te koop een STANDAARD V.W 1959 ƒ 1300 Korte Koestraat 2 Utrecht V.W de Luxe 1200 1962 ter over name Citroen geel met schuif dak vakkundig bereden prijs ƒ 2850 Bellen De Bilt 030 - 62360 na 6 uur of zaterdag ^ Mooie gave OPEL BLITZ bouw jaar eind 1959 prijs ƒ 2750 Telef 42085 Pracht OPEL OLYMPIA 1969 en Simca 1969 met radiq ook rul len Poortstraat 23 Te koop OPEL REKORD 1962 van Ie eigenaar in prima staat Te bevr Prinsenstraat 10 Utr DKW 1000 S de Luxe bouwjaar 1962 te koop Prijs ƒ 3500 Telef 29710 DAF de Luxe bouwjaar eind 1963 met roldak km-stand 14.000 Park Oog in Al 3 OPEL REKORD te koop bouw jaar 1959 geen invoer ƒ 1750 Geen handelaren Telef 81698 Hoendiepstraat 6 bis Te koop Lambretta SCOOTER met toebehoren Bolksbeekstraat 40 Utrecht Na 7 uur VOLKSWAGEN de Luxe 1962 geen handelaren prijs ƒ 3250 Amsterd straatweg 703 Te koop aangeb V.W ' de Luxe 1961 nieuwe motor ƒ 2300 Burg Norbruislaan 148 vrijdagavond na 6 uur Regelmatig LELIJKE EENDJES te koop in diverse prijsklassen Inruil financiering en garantie De Eend " Waterweg 241 hoek Groeneliansweg De Bilt Telef 62060 Te koop V.W 1956 de Luxe Ame rikaanse uitvoering radio enz Oudwijkerveldstraat 90 Utrecht Aan particulier SKODA 1961 in zeer goede staat Koppestokstr 45 Utrecht ICARMANN GHIA twee kleuren A B Arts Sparstraat 2 Utr GOGGO T 300 1959 fabrleks nieuwe motor Tegen elk aann bod Queridostraat 7 bis a Te koop AMI 6 Grand Luxe bouwjaar juni 1962 67.000 km ge lopen carrosserie banden en motor in prima conditie Ver bruik 1 op 19,5 Tegen elk aann bod Vrijdag na 19 uur Prins Bemhardstraat 17 Bunnik AUSTIN SEVEN in goede st ƒ 1995 Tussen 7-8 uur Stekelen burg Bekkerstraat 109 2 CV de Luxe 1960 met nieuwe uitlaat remschoenen 2 banden in zeer goede staat Min prijs ƒ 950 Koningslaan 25 na 18 uur telef 10659 Te koop prima FORD TAUNUS 17 M jaartal 1959 ƒ 900 Tevens sloopauto's gevr Hoendiepstr 44 Wegens vertrek naar Australiëte koop DAUPHINE 1959 voor ƒ 1175 Na 7 uur ' s avonds Cer vanteslaan 16 Utrecht OPEL REKORD 1700 1963 38.000 km gereden Fiat 1600 ' 63 65.000 km gereden met Blaupunkt radio Fiat 1100 1961 Fiat 600 1968 Fiat 500 1960 en 1962 Ga rantie financiering inruil Bolks beekstraat 63 Te koop aangeb RENAULT*DAUPHINE bouwjr 1961 kleurrood in goede staat Houtstraat 46 Utrecht FIAT 500 bouwjaar 1969 tegen elk aann bod Te zien 6-9-'65 Twijnstraat 43 bis a Te koop van particulier V.W 1200 bouwjaar 1961 goed onder houden ƒ 2000 Telef 33966 Utr FIAT 1100 Export met vele accessoires bouwjr 1962 Waal straat 12 Vreeswijk AMI Grand de Luxe juni 1964 ƒ 3600 Alleen zaterdags J A Kemp Straatweg 134 a Maars sen Wegens overcompleet AUSTIN A 55 bestel met zijruiten wagen verkeert in prima staat bouw jaar 1958 met W.A verzekering Lange Nieuwstraat 51 Te koop SIMCA ARONDE type P 60 bouwjaar 1969 ƒ 1700 Te bez t.m zondag Jan Overdijk straat 42 ANTO AIROVEN Kanaleneiland Diverse Opeis Rekord en station cars veelal van Ie eigenaar alle in eigen werkplaats gecontro leerd en met 10.000 km gegaran deerd o.a Rekord 1962-'63 licht blauw slechts 30.000 km gelo pen ƒ 3760 Rekord 1962 gebro ken wit ƒ 3150 Rekord 1700 1960 lichtgrijs ƒ 2160 Reirord 1700 1960 beige met roldak ƒ 2150 Rekord 1960 lichtblauw ƒ 2060 Rekord 1959 groen roldak ƒ 1975 Rekord 1959 grijs ƒ 1960 Opel Caravan 1968-'69 tweekleurig ƒ 1650 Ca ravan ' 61 blauw ƒ 2650 Renault Dauphine 1962 schuifdak ƒ 1960 Fiat 1100 ' 61 tweekleurig ƒ 1660 V.W de Luxe 1960 ƒ 2150 Alle wagens 3 maanden of 10.000 km garantie Soepele financiering 12 18 en 24 maanden Auto Air oven Joh Brouwerlaan 10 telef 34736 hoek Europalaan MORRIS 1100 1966 14.000 km ƒ 6600 Fiat 1800 1953 25.000 km ƒ 5500 Flat 1600 1963 met radio ƒ 3950 Fiat 600 nov 1963 26.000 km ƒ 2100 Simca 1000 1964 15.000 km ƒ 4350 Renault Dauphine 1963 ƒ 2750 VauxhaU Cresta 1963 ƒ 6100 C Hogendijk Leliestraat 1 De Bilt Telef 61956 MERCEDES 220 S bouwjaar 1960 prijs ƒ 4250 nieuw model 3 Opeis Rekord bouwjaar 196 ƒ 1700 Opel Caravan 1958 ƒ 700 Opel Rekord 1959 ƒ 1500 NSU bouwjaar 1961 ƒ 1300 Renault 4 bouwjaar 1956 ƒ 250 Jawa mo tor met reserve motor ƒ 100 J van Ettlkhoven Akker 127 De Bilt Telef 62364 AUTOSLOPERIJ BURGERS Speciaal voor Opel en Taunus Gildstraat 157 Oude Kerkstraat 20 Utrecht Telef 20120 FIAT 600 Nuova 1969 ƒ 900 loopt zeer goed Jullanaweg 10 FIAT 1100 Special 1961 model 1100 D blauw-grijs bijzonder gaaf van partic ƒ 2400 Van Ga lenlaan 32 Doorn Telef 03430 3271 VOLKSWAGENMOTOR 30 pk geheel compleet met uitlaat loopt prima ƒ 200 of te koop ge vraagd Volkswagen zonder mo tor niet ouder dan 1958 Emma straat 74 d Zeist achter no 74 Te koop PUCH ƒ 350 Puch ƒ 260 Puch ƒ 200 Solex-Oto 2 kleuren ƒ 125 Solex ƒ 65 Bata vus Whippet 1963 ƒ 300 Tomos bromfiets 3 versn 4 maanden ƒ 550 Emmastraat 74 d Zeist achter bo 74 FORD CONSUL bouwjaar 1957 ƒ 350 Ford Anglla bouwjaar ' 56 ƒ 300 Renault Fregate bouwjaar 1967 ƒ 460 Inruilen bromfietsen mogelijk St Ludgerusstraat 4 telef 41847 na 6 uur 40137 VERVOLG KLEINTJES PAGINA 20 
VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1965 ÜTRECHTSCH NIEÜWSBLAp I ^^^^^^^^^^^^" ItTRECHTSCH NIEUWSBLA ] Het is Luxueuze Ari tv-toestellen g se Belgische 6L0EDI NE SERVI Nette OCHTEND - en MIDDAG HULP in de huishouding Aanm Restaurant den Hommei Pijper laan 1 bus 4 telef 31400 Co-Op Nederland afd Produktie bedrjjven vraagt voor haar kan toren enkele jeugdige ADM.KRACHTEN Geheel of nage noeg voldoende Ulo-opleiding isgewenst Gelegenheid tot sollici teren mondeling iedere dag,behalve zaterdag tussen 9 en 16.00 uur aan het bedrijf Europa laan 30 Utrecht Schrift Co OpNederland Personeelszaken Postbus 62 Utrecht •••••••^ FLINKE WERKSTER 2 ochten den per week Prof A Mayer laan 2 tel 710679 Ook voor betalingsn u kunt de Of wilt u Stoom - en chemische wasserij de Zon N.V vraagt JONGENS en _ MEISJES van 16-18 j voor diverse werkzaamheden Ook ge huwde vrouwen voor halve da gen komen In aanmerking Aan melden Zonstr 27 telef 10036 Kippersluis Zelfbediening vraagt voor haar vleeswaren-afdeling een net en flink MEISJE dat zelfstandig weet aan te pakken tevens gevr magazijnbediende Aanm M A M van Kipper sluis tel 40640 ' s avonds na 7 Voor onze machinale breierij zoe ken wij enige MNL KRACHTEN niet jonger dan 20 j Hoog loon Prettig zelfst werk Aanm van 8 5 uur Cyane Ternatestr 17 Utrecht telef 030-36441 Klein gezellig atelier heeft pi voor NAAISTERS en leerling naaisters Aanm Eikstraat 74 b lioek Minervaplein Telef » 12108 Jonge meisjes die wensen opge leid te worden als MODINETTE kunnen terecht btj Conf Kalco Eikstraat 74b • hoek Minerva plein telef 12108 Jong CHAUFFEUR voor stads bestelwerk Firma Ë v Rossum Groothandel in rookart Oude Gracht 46 tel 23444 bf 15 woorden ƒ 2.25 elk Nette JUFFROUW gevr voor ' t schoonhouden van toonkamers 3x per week ' s Morgens van 9-12 u Br no 1-6215 bur UN Wie heeft een ouderwetse kope ren GANGSPIEGEL met of zon der borstels Telef 25217 Ou Ba wi; vrl MC CU ] kei ve ] doi Ie va ] LË da ] cai 149 GB voc MI de der vrl; bij eta GB voc VE koe ma en bur 85 VË per hed Hol me Rei Hoi VE Aai VÖc en niel Icok de de Gei STI stn ME geh gez re ter van nini Wy betalen hoge prijzen voor OUDE KRANTEN Brengen na 6 uur ' s avonds Spijkerdwarsstr 30 Utrecht Telef 11037 Gevr een REISWTEG in zeer goede staat pitriet of licht plas tic grote maat Telef 83614 POSTZEGELS Postzegelverza melingen brieven archieven ge vraagd door particulier Hoge prijzen Telef 35452 Br no 1-6110 bur UN KLEINTJES fof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Te koop gevr ouderwetse * KA CHEL in goede staat geen haard Telef 12957 Gevr kamerolietankje ' piano kruk Perzisch TAPIJTJE Telef 13202 of br no 1-6155 bur UN Gevr FRIESE KLOK Telef 070 - 559922 AUTO'S MOTOREN Zoekt u een kamer Dagelüks helpen wil naar volle tevreden heid tientallen kamerzoekenden Woningbureau „ STANDING " Hamburgerstraat 1 evr een vrl ADM KRACHT ¦ '— '.-.- j ¦ — ---^ ' i,;^'t ' wekend met loonadminis mcl reistijdvergoedmg ReisK ratie en eenvoudige boekhoud - PEUGEOT 403 bouwjaar 1961 van Ie eigenaar ƒ 2350 FordTaunus 17 M Combi bouwjaar 1960 ƒ 1575 Opel Relcord 1957 ƒ 750 Opel Reliord 1956 ƒ 575.Financiering en inruil mogelljlt.Goedestraat 141 Utreclit Telef 030 - 710888 AUTOSLOPERIJ HENNY Te koop alle slooponderdelen o.a van V.W bouwjaar 1957 en 1958 V.W bus bouwjaar 1956 DKW 3 6 bouwjaar 1955 Borgward bouwjaar 1955 Ford Versailles bouwjaar 1955 en diverse an dere merlcen Ford motor bouw jaar 1957 8 cil Ool5 prima ban ken wielen banden en assen Druifstraat 39 Utreclit Ondiep Leuke AUTO 1956 in goede st ƒ 175 Inruil bromfiets mogelijk Amhemsebovenweg 19 Zeist bij Kerckebosch Leuke TAUNUS 12 M i959-'60 ƒ 1400 Financiering mogelijk Amhemsebovenweg 19 Zeist bij Kerckebosch Mooi en goed OPELTJE voor slechts ƒ 475 Royaards van der Hamkade B7 Huur ' n KOELKAST voor ƒ 12.75 per maand zonder vooruitbeta ling met recht van koop Van daag besteld morgen bij u thuis Bel dan vóór 6 uur 020 - 249767 en ' s avonds 02964 - 18664 Te huur kleine GARAGE om geving Tolsteegplantsoen afm 2.80x3.60 Inl makelaarskantoor Sijmons-Dolata Beneluxlaan 16 telef 36745 - 36746 Te huur TELEVISIES v.a ƒ 15 per maand Telef 20617 tot 18 u ZALEN voor vergaderingen brui loften en partijen Café De Kam pioen Jutfaseweg 219 Utrecht Telef 82872 Zeer billijk te huur ruime 4 pers CARAVAN toilet watertank electra en butagas Veel berg ruimte Indien staanplaats ook voor bewoning Br no 1-6972 bur UN Weer goed nieuws van RADIO MAIGRET GRUNDIG STEREO RADIO MET DUAL WISSELAAR EEN UNIEKE COMBINATIE in fraaie salonkast met 4 luidsprekers in donkere en lichte uitvoering Prijs 548 - GRUNDIG MONO RADIO MET DUAL WISSELAAR EEN PRACHT COMBINATIE in fraaie salonkast met 3 luidsprekers in donkere en lichte uitvoering Prijs 478 - EEN KEUZE TOT EN MET bij RADIO MAIGRET MARIASTRAAT 49 - TELEFOON 29278 Zeer mooie DKW HARDTOP bouwjaar 1959 lak en bekleding als nieuw ƒ 1450 DK\V Hardtop bouwjaar 1958 zeer mooi en in staat van nieuw ƒ 1300 DKW 3 6 Hardtop 1956 zeer goed on derhouden wagentje ƒ 650 Finan ciering en inruil mogelijk Hoog straat 115 Voor ƒ 1250 een BORGWARD COMBI 1958 in prima staat Royaards van der Hamkade 57 Utrecht Financiering mogelijk Voor ƒ 1150 een zuinige FIAT COMBI 500 bouwjaar 1961 Fi nancieren mogelijk R v d Hamkade 57 Utrecht Voor ƒ 1475 een mooie OPEL REKORD 1959 Financiering mo gelijk R V d Hamkade 57 Voor ƒ 2950 een buitengewoon mooie OPEL REKORD bouwjr 1962 Financieren mogeljik R v d Hamkade 57 Voor ƒ 2750 een OPÈL CARA VAN 1961 ' 62 Financieren moge lijk Royaards van der Ham kade 57 Utrecht AUTO'S AUTO'S AUTO'S Ford Taunus 17 M Super 1962 45.000 km gelopen als nieuw ƒ 3650 Citroen Ideal 19 bouw jaar 1963 met belasting nieuw ste model pracht wagen ƒ 3750 Austin Seven 1962 zeldz mooi kleur rood van Ie eigenaar ƒ 2950 Renault Ondine 1961 zeld zaam gaaf en mooi met fa brleksnieuwe motor papieren ter inzage 5 nieuwe banden ƒ 2250 Ford Cortina 1962-'63 met deuk in het rechter voor scherm pracht wagen ƒ 2600 Peugeot 404 bouwjaar 1962 zeld zaam mooie auto van Ie eige naar weinig gelopen ƒ 3960 Ci troen Ideal 19 bouwjaar 1961 met Blauptmkt radio ƒ 1800 Ci troen DS 19 bouwjaar 1961 in zeer goede staat ƒ 2250 Austin Seven 1962 mooie auto moto risch en mechanisch in prima staat ƒ 2650 Opel Kapitan de Luxe 1962 van Ie eigenaar als nieuw ƒ 4450 Ford Taunus 17 M Super 1961 4-deurs Sedan in prima staat ƒ 3250 Ford Cortina 1963 kleur gebroken wit van Ie eigenaar ƒ 3250 Ford Taunus 17 IMC Combi 1959 met radio zeer goed en mooi ƒ 1750 Renault 4 1959 in prima staat ƒ 700 Opel Kapitan 1956 loopt prima ƒ 500 Ford Customline 1954-'55 moto risch en mechanisch in prima st ƒ 350 Inruil financiering moge lijk Telef 35238 ook ' s avonds en zondags geopend H J Schim melplein 12 bis Utrecht Voor ƒ 950 een OPEL CARAVAN 1958 R V d Hamkade 67 Fi nancieren mogelijk Voor ƒ 950 een mooie FORD TAUNUS 12 M bouwjaar 1959 R V d Hamkade 57 Financie ren mogelijk Achter ieder advies staat 6 jaar studie onze binnenhuisarchitect geeft u een verantwoord advies voor de inrichting van uw woning 999999 42 Internationale meubelfabrikanten exposeren bij Meubel Keur het nieuwste en het beste dat in Europa op meubelgebied te koop is De ervaring heeft geleerd dat zo'n enorme keus wel zeer aantrekkelijk maar ook moeilijk is Daarom vindt u bij Meubel Keur een staf van interieur specialisten met de vereiste opleiding en grote praktijk ervaring Zij helpen u en adviseren u over " meesterlijke " combinaties in stijl kleur en vorm NATIONAAL CENTRUM VOOR INTERNATIONALE MEUBELEN Meubel Keur Komt u met de trein Laat ons weten,hoe laat u aankomt Onze auto brengtu naar de Meubel Keur toonzalen Reiskostenvergoedingvoor2personenbij aankoop boven 350 - - k Benzineverbruik vergoeding ¦*• Crediétservice Ruime parkeergelegenheid Vrije toegang ook zaterdags OPSLAGRUIMTE te huur Om trek Nachtegaalstr Biltstraat huur ƒ 80 in de maand Br no 1-6040 bur UN Voor verlofgangers gevr gem HUIS voor 2 a 3 maanden vanaf half december Correspondentie adres Haydnlaan 44 Bilthoven Telef S889 Betrouwbaar PERSOON mid delbare leeftijd wenst te veran deren van werkkring beschikt over klein kantoor met telef i.b.v auto in centrum van de stad Spoed gewenst Br no 1-6013 bur UN Met spoed aangeb kleine gestoft en gemeub KAMER omgeving Leidsekade Br no 1-6167 bur UN Te huur gevraagd kamers en ETAGES Aanbiedingen aan het Bemiddelingsbureau U en O Bem Weerd OZ 90 Utrecht Telef 25174 Jongeman oud 19 ^ aar met 4.jr Ulo en typediploma en rijbewijs B-E in het bezit van auto en jaar verkoopervaring zoekt werk als LEERLING VERTE-GENWOORDIGER Br no 1-6015 bur UN Te huur op Bilthoven op goede stand gemeub ZIT - en SLAAP KAMER met stookgelegenheid voor dame alleen Per half sept te aanvaarden Prijs ƒ 125 per m Telef 03402 - 2350 Br no G-5 Adv Bur Havekotte Bilthoven Lerares zoekt ruime ongemeub KAMER S met goede kookgei of keuken in Utrecht of omgev Br no 1-5949 bur UN 3 meisjes zoeken liefst per 1 sept een ETAGE in Utrecht m stook - en kookgelegenh Br no 1-6954 bur UN TELEVISIE Uw caravan stallen Bel 03407-383 Net meisje zoekt KAMER met volledig pension centrum stad B.b.h.h Br m prijsopgave Ab stederdijk 87 Analiste zoekt gestoff KAMER met stookgelegenh en keukentje Br no 1-5967 bur UN WIVABA AUTOBEDRIJF biedt aan Opel Rekord 1700 type 1964 km stand 36.000 kleur Ivoorwit gelijk nieuw ƒ 6000 Opel Kadett bouwjaar 1963 km-stand 34.000 de populaire kleine zuinige Opel kleur gebroken wit ƒ 4100 Opel Kapitan bouwjaar 1960 met radio en vele toebehoren kleur maroon-rood ƒ 3750 Ford 17 M Super bouwjaar eind 1963 met 4 versnellingsbak uitgevoerd kleur lichtblauw zeer mooi ƒ 4600 BiVIW 700 LS de Luxe type 1963 km-stand 44.000 dus als nieuw kleur lichtblauw ƒ 3250 Fiat 1200 speciaal bouw jaar 1962 in uitzonderlijk mooie staat van onderhoud ƒ 2900 in geruil Opel Caravan bouwjaar 1960 met radio ƒ 1850 Inruilen en financieren mogelijk Ook op zondag is onze showroom ge opend St Ludgerusstraat 4 bij R.K kerk Amsterd straatweg Telef 41847 Na 6 uur 40137 GELEGENHEIDSKLEDING voor trouwen promotie receptie enz Smidson Kleermakerijen Trans 9 bij Domplein Utrecht Telef 22013 Zakenman m.l zoekt ZIT-SL KAMER op goede stand met gebruik van badkamer of douche Br no 1-5988 bur UN Voorkeur kopers Nieuwe ver nisTdeurlge luxe SALONWAGEN WVi m woonkamer keuken hal w.c 2 slaapkamers 2x2 pers bedden gas licht waterleiding oliehaard gestoft ƒ 12.000 Br no 1-5S37 bur UN Jong gezin zoekt WONING met minstens 4 sl.kam en tuin in Utrecht of dir omg Kon Wil heiminalaan 13 Voorburg / telef 070 864149 KRIJGT U TERUG VOOR UW OUDE TV-APPARAAT bij aankoop van een nieuwe TV GEMAKKELIJKE BETALING Nette werkende jongeman zoelrt gestoff KAMER Br no 1-5997 bur UN Voor het eerst kamperen Huur een BUNGALOWTENT met recht van koop onder aftrek van het volledige huurbedrag Sport Camping Shop Voorstraat 39 ' Utrecht Telef 16334 Heer 32 j zoekt tegen 1 okt eenvoudig gezellig PENSION of kosthuis Br no 1-6054 bur UN Twee broers vegetariërs stu derend te Utrecht zoeken NET kosthuis geen beroepspen sion van ' s maandagsavonds tot vrijdagmorgen Br no 1-5969 bur UN TE HUUR GEVRAAGD AUTO LEBO Verkoopt uitslui tend automobielen die een Rijks keuring hebben ondergaan Pas dan weten wij dat zo een auto volledig kan worden gegaran deerd 3 maanden of 10.000 km service en garantiewerk wordt uitgevoerd in onze eigen garage door goed geschoold personeel Dit betekent dus voor 100 % vei lig verantwoord en toch voor delig kopen bü Auto Lebo Komt u eens geheel vrijblijvend kijken naar onze ruime sortering en laat u desgewenst deskundig voorlichten Soepele financiering met ƒ 30O eigen geld op 6 12 18 of 24 maanden tegen de laagste rente ' s Avonds en zondags zijn wij ook geopend Telef 14760 Adriaanstraat 27 t.o postkantoor Biltstraat A.s echtpaar zoekt medio okto ber-nov ongemeub ETAGE of 2 kamers met kookgelegenheid Br no 1-5909 bur UN TE KOOP GEVRAAGD eioer Een Israëlisch studentenechtpaar zoekt WOONGELEGENHEID In Utrecht Télef 18773 PERSONEEL AANGEB Gevr door rustig net meisje werzaamheden buitenshuis ge meub of gestoft KAMER Hoge huur geen bezwaar Telef 16881 Amsterd.str.weg 6—48 Tel 16110 — Utrecht Voor al uw ONDERHOUDS WERK timmer en m,etselwerk vrijblijvend prijsopgave Firma Van Oort telef 712673 Jong a.s echtpaar zoelrt WOON RUIMTE In Utrecht of Biltho ven G Veenema IJsselsteinlaan 34 Utrecht Telef 80525 JONGEDAME 28 jaar middel bare schoolopl kunnende ty pen zoekt administr bezighe den bijv bij arts of in zieken Iiuis Br no 1-5847 bur UN of telef 03404 - 16863 Wie heeft voor mij een ouder wetse staande of hang BADGEI SER event oude boiler Telef 25217 Dame over veel vrije tijd be schiklcend en niet in de gelegen heid om buitensliuis te werken zoekt voor tiiuisarbeid eenvou dig TYPEWERK In bezit van eigen schrijfmachine Br no 1-5950 bur UN WOONRUIMTE gevr echtpaar zonder kinderen ' flat tot ƒ 45 huur per week Genegen 1 jaar huur vooruit te betalen of inboe del over te nemen Graag br no 1-5547 bur UN of van 6 tot 7 uur telef 030 - 30521 KAPSTER gevr prima perma nenten en watergolven kan ook alleen dinsdags vrijdags en za terdags Valkenburg Damstr 51 PERSONEEL GEVR BOEKHOUDER 28 jaar i.b.v diploma BMA meerdere jaren ervaring zoekt betrekking in Utrecht of omgeving Br no 1-5951 bur UN Herenkapper Gevr BEDIENDE Salon Tristan " Leidseweg 17 b telef 36995 Wasauiomaten Restaurant van Angeren Leidse weg 4 Utrecht vraagt voor direct vakkundige rest SERVEER STERS Verdienste ƒ 150 tot ƒ 200 per week Geen avonddiensten zondags vrij Wordt gevraagd flinke heldere V^ERKSTER voor 3 ochtenden per week Aanm voor 8 uur Catharijneslngel 70 VANAF Vrouw 50 jaar goed gezond 2 werkende zoons zag zich gaarne geplaatst als CONCIERGE of kantinewerk Ook goed kunnende koken Woongelegenheid aanwe zig Liefst Utrecht of omgeving Br no 1-5963 bur UN 650 Gevr een zelfstandige HULP in de huishouding voor de dag of dag en nacht mevr van Luin Potterstr 22 tel 12417 Restaurant van Angeren Leidse weg 4 Utrecht vraagt zo spoedig mogelijk CHEF BANKETBAK-KER Ie banketbakker en Ieerl kok Werksters van 8-13 uur Voor ons bedrijfskieding-atelier zoeken wij MODINETTES en ieerl modinettes Wij bieden af wisselend werk prettige sfeer goede soc voorzieningen Kom eens praten met de heer Van Buuren Eikstr 51 Utrecht des avonds van 7-8 uur of bel 030 20631 Broekman Noordman te Utrecht Weduwe 59 jaar b.z.a voor maandag dinsdag donderdag en vrijdag 2 4 u voor lichte HUISH BEZIGHEDEN omtrek Vleu tenseweg Br no 1-5979 bur UN INDESrr — PHILIPS SIEMENS—ZOPPAS Onze wasautomaten staan klaar voor gebruik üw oude wasmachine is geld waard Wegens uitbreiding kun nen wij voor direct plaat sen Weduwe met drie kinderen zoekt PLAATSING in moederloos ge zin Br no 1-5991 bur UN TE HUUR AANGEBODEN B.z.a MEISJE 21 jaar voor de verkoop in kleine zaak ook gene gen daarbij de administratie te doen Voorkeur damesmode of parfumeriezaak In bezit van handelsdiploma en steno en ty pen Br no 1-5995 bur UN Gevr Ie KAPSTER zelfstandig kunnende werken Bij J van Vugt Stljniaan 81 Zeist telef 03404 13798 actieve JONGELUI BESTEK ZOEKER Gevr een BIJRIJDER 16-17 jr om klanten af te rijden Goed loon plus verval zaterdags vrij Kachelsmederij A v d Ham Vrouw Juttenstr 19-19 bis tel 24269 Net meisje 15 jaar b.z.a als LEERLING-KAPSTER Br no 1-5996 bur UN Komt u eens met ons pra ten Wij kunnen u dan over het werk loon enz alle inlichtingen verstrek ken Amsterd.str.weg 6—48 Tel 16110 — Utrecht Meisje 15 jaar zag zich gaarne geplaatst voor de middaguren van maandag t.m vrijdag als KINDEROPPAS of licht huishou delijk werk Hooft Graaflandstr 42 Utrecht Nette WERKSTER gevr Mr Tripkade 56 Tuindorp Gevr flinke JONGEMAN om In korte periode opgeleid te wor den tot filiaalhouder in zaak voor dierenvoeders en benodigdheden Zij die in Dibevo " branche werkzaam zijn geweest genieten de voorkeur doch dit is niet vereist Inl en afspraak voor sollicitatie Telef 33977 van 8.30 18 uur A Raatgever Leidseweg 27 Utrecht PAKRUIMTE plm 100-150 m2 in gemeente Utrecht Br no 1-6156 bur UN JONGEMAN 22 jaar i.b.v rij bewijs studerend voor V.E.U sterkstroom monteur Installa teur zoekt een hem passende werkkring Br no 1-6008 bur UN Net echtp zoekt WOONRUIMTE of kamer(s met kookgelegen heid goede prijs Utrecht of omgeving Br no 1-6162 bur UN DAME midden 50 jaar zoekt licht huish werk eventueel vaten wassen liefst 1.30 tot 5.30 uur Van goede getuigen voorzien Br no 1-6000 bur UN Gevr KANTOORRUIMTE met opslagplaats in Utrecht of om streken Br Studio J V Raalte F C Dondersstraat 38 Utrecht Aanm dag beh zater dag van 9—12 uur en van 2—5.30 uur bij cv HOUTHANDEL „ UTRECHT", BEACTORWEG 51 Ind.terr Lage Weide UTRECHT TEL 44321 Restaurant den Hommel vraagt nette zelfstandig werkende mid of vrl BUFFETBEDIENDE bo ven de 18 jr Hoog loon Pret tige werkkring Aanmelden Pij perlaan 1 bus 4 telel $ 1400 Verpl vraagt gestoff KAMER met kookgelegenh orag Den Dolder of Bilthoven voor 15 okt Br no 1-6017 bur UN STENO-TYPISTE met Ulo-oplei ding i.b.v schrijfmachine vraagt thuiswerk Br no 1-6039 bur UN Te huur aangeb twee KAMERS Amsterd,str.weK 547 b]s > Utrecht Cartonnage-bedrjjf D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht vr nette MEISJES die opgeleid wil len worden voor cartonnette Aanm dagelijks aan bovenge noemcl adres tifWar o £ ouder Aanm Restau ant In de Eethoek Janskerkhol Utrecht KOOPSTER met ol zonder ct >^--- ¦ ' ring en aankomend verkoopsl ' Hoog loon 5-daagse werkwef Vrije bedrijfskleding Soil - ' 19.30 uur Van HumboldtslB i-estaurant In de Eethoek heeft il?o voor NETTE AVOND VERKSTER van 18-22 uur Zon ^ gs vrij Aanii ^ Janskerkhof 6 51 of ' na telef afspraak t * 24437 _- V Rocobé ateliers voor he eu - en jongenskleding Overste en Oudenlaan 80 Utrecht bij f Baltjebrug tel 31441 Op onze lODINETTES plaatsen Hoog Jon Prettige vverkki-ing Aanm ageluks van 9-6 uur aan boven gaand adres en na 6 uur Burg lorbruislaan 438 Zuilen U 5 Briijanüaan 78 Hoograven Drogisterij de Smaragd Si ragdplein 219 Utrecht vrai een VERKOOPSTER liefst g ' op de hoogte met het vak G » ve tel afspraak te maken onf nummer 03405 - 2137 „ Dravo " N.V Groeneweg ' Bunnik vraagt voor haar oj we fabriek enige JONGE M - „_ „„.„ „„„„ i VERVOLG KLEINTJES | PAGINA 21 KRACHTEN Aanm dag * agelülcs van 9-6 uur aan boven aan de fabriek van 9-17 * telef 03405 - 1724 VERKSTER voor enige ochten pen per week Lange Nieuwstr | i Utrecht Aanm na 7 uur 
CHTSCH NIEUWSBLAQ UTRECHTSCH NIEUWSBLAD VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1969 21 Extra goedkope aanbieding bij tn VORST KLEDINGMAGAZIMN n...direct fegen dèi choorsteen te plaat en Pat is de iiilïLASCilil e meest gevraagde gaS ' haard van Nederland ijk en verg-elijk de La Scala iet de andere gashaarde5j ie in ds handel zijn VeUige constructie - Bij et aansteken geen kans op ' loffen of andere - gevaren Lange levensduur De eni 3 gashaardmet een mensen leftijd garantie op het glet zeren binnenwerk Dus geen ïbruik van een goedkoop laatstalen binnenwerk dat an doorroesten Zuinig stoken ' Een bespa ng van zp'a 25 % aan brand ofkosten Grote capaciteit Maar efst 11.000 Koal per uur elfs heb grootste vertrekj ookfc tr er heerlijk warin lee Gerichte Warmte Bij öe 1ste kou ooK bij de ramen seriijk warm Constante vlamregeling p alle standen een rustig lammenbeeld en volkomen 3ruisloos branden Hittebestendig emaille us geen kleurverschillen oj " bladderen van de lak zoals O gashaarden die gemoffeld jn Gezelligliaardvuttr Grote ilevisiedeur gecombineerd iet de grootste keramische lokken die er in de handel jn geven de La Scala-het 3zelligste haardvuur dat er 3staat Neemt weinig plaats in | leohts 39 cm diep en direct i igen de schoorsteen te plaat m Hypermodem Of het nu in klassiek of modern inte eur is overal past de La 3ala uitstekend bij Het meest gevraagd Wie lies over de La Scala weet 3grijpt waarom steeds meer lensen ondanks het feit dat 3 winkels vol staan met gas larden die honderden gul 3ns goedkoper zijn tóch de aurste Nederlandse gashaara | open de La Scala van Hoen m Particuliere prijs van de a Scala ƒ 699 - compleet met igebouwde magnetische ont eking en modulerende ther lostaat Waar verltrljgbaar De La | jala gashaard is alleen ver rijgbaar btj de officiële Hoen n dealer - de vakman in w woonplaats U herkent 3m direct aan dit officiële oenson dealer nbleeminwin-sl of etalage mffebracht Ba De Bruin's erkende AUTORIJ SCHOOL en verhuur Lest met de nieuwste Opel Kadett Succes verzekerd Telef 37495 Truman laan 169 Lod Napoleonplantsoen 18 11 Utrecht VERTALINGEN op elk gebied Alle Europese talen beëdigd vertalers Fry's Vertaalbureau Nobelstraat 28 bis Utrecht Tel 14005 ' a D V Leeuwen Paramarlbostraat 3—5 recht — telefoon 030-3132l | Bijlesinstituut zoekt een WIS KUNDEKRACHT voor direct plm 10 uur per week Gedacht wordt aan student in de wis - en natuurkunde Br no 1-6099 bur UN Fa H G DIELS msterdamsestraatvireg 237 recht — telefoon 030-403 ^ T MEISJE gevr voor huisj iding en winkel Fa VerltuiU X Numanltade 57 Aanma 1 na 7 uur > dê BIJVERDIENSTEN aan lOden voor lialve ' dagen tel 60 ' s avonds tussen 8-9 uut GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waarbij u het geld desgewenst zelf in han den krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken vrij geld op reeds In uw bezit zijnde auto's Bij gebruikte auto's geen all risk verzekering ver plicht Discrete en vlotte afwik keling binnen 24 uur gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zater dag tot half 1 geopend Stlchts Assurantiekantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 Schooltas STIKWERK slot handvat rits Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat MEUBELREPARATIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 38 jaar ervaring v Basten's Stof feerbedrijf Fieter Nieuwlandstr 35 Tuinwijk Telef 710923 TROUWEN Zwart pak In huur ƒ 7.50 tijdig bespreken Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOOTERS DRAGLINES BROMMERS enz naar Ass kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekerin gen CHEM WASSERIJ UPPEL SCHOTEN Uw stoomgoed des gewenst in één dag gereed zon der prijsverhoging Bouwstr 15 telef 20692 HET NYLONHUIS voor onzicht bare stoppage Amsterdamsestr weg 34 telef 20617 Velen vonden VRIENDSCHAP of een levenspartner bij Corres pondentieclub Correct Vr vrij blijvend inl postbus 661 S Den Haag SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF Domstad Haarden schoonmaken oliehaardenservice Levering van Shell haardolie Telef 16852 - 13665 Wagenstraat 26 bls nieuwe ïonvector ƒ 150 onder winkelprijs DETECTIVE NODIG Bel 030 - 44675 - 070 - 668784 dag en nacht bereikb of per brief Neder landsch Recherche Bur Amster damsestraatweg 499 Utrecht BONDSAUTORIJSCHOOL DE LELIE Lessen a 5.50 per uur in Opel V.W en Vauxhall Theo rie gratis Theorie elke dinsdag avond Leliestraat 44 tel 44295 KLEINBEHUISDEN Laat uw spiraal vermaken tot wentelbed of dlvanbed Laslnrichting Lau werecht G Kiss Lauwerecht 3 telef 15310 MIDDENSTANDSOPLEIDING Op 7 oktober 18.45 uur begint de nieuwe cursus opleidende vobr het examen mei-juli 1966 Eén lesavond per week boeken gratis in bruikleen reduktie op het examengeld Max 12 leerlin gen per groep Instituut Rozen daal Lucas Bolwerk 15 telef 13360 ZALEN voor vergaderingen brui loften en partijen Café De Kam pioen Jutfaseweg 219 Utrecht Telef 82872 Laat uw trap BEKLEDEN tegen scherp concurrerende prijs Te vens alle voorkomend vloeren werk Detmoldstraat 61 Bondsautorijschool BREUGHEL lest met de nieuwste Renault Dauphine M van Hongarljedreef 124 telef 713872 Utrecht BATA VOETVERZORGING Een weldaad voor uw voeten Goh manicure Bata Lange Viestraat 6 Utrecht Student kand wis - en natuur kunde heeft nog enkele uren vrij om BIJLES te geven Br no 1-5942 bur UN Net meisje 16 j zoekt LEUKE VRIENDIN liefst Utrecht-Noord Br no 1-5960 bur UN ^ Het winterseizoen Is op komst Daarom gaat Schuurman schoon schfp maken Let op dit fs uw voordeel Enkele licht beschadigde apparaten demonstratie tv's door de zon iets verkleurde etalage-apparaten kunnen wij u aanbieden tegen fantastisch lage prijzen Lees deze krant door Lees alle andere kranten door Maar u vindt geen voordeel dat zo groot is Waarom Schuurman u dat wèl kan bieden Omdat wij u deze unieke aanbieding doen samen met de fabrikanten van Aristona Ja Aristona één van de Nederlandse tv-topmerken Nu de nieuv\^e apparaten voor 65/66 voor de deur staan kunt ü boffen Zie hef zllf Hel is nief re geloven Luxueuze Aristona apparaten waaronder enkele 48 cm tv-toestellen geschikt voor ontvangst van alie Nederiand se Belgisclie en Duitse zenders staan voor u gereed - GLOEDNIEUW C9MP MET ONZE VOLLEDIGE SERVICE EN GARANTIE VOORSLECNT om de La Scala zien en i.oral ook voeten branden bij de ifficiële Hoenson dealer Gemakkelijke betaling Ja zeker Het is ons principe voor al onze klanten wordt de betaling op de prettigste wijze geregeld Komt u eens praten U bent hartelijk welkom maar haast u Haast u De voorraad is beperkt @ OUDEGRACHT 260 ST JACOBSSTR 53 Ook voor deze apparaten geldt die gemakkelijke Schuurman betalingsregeling Betalen in 3 keer kost niets méér Maar u kunt de betaling ook spreiden over 6 12 of 18 maanden Of wilt u soms een tv liuren Ook dat kan bij Schuurman TEL 133i1^ TEL 1 31 33 ' t GOYLAAN 75 TEL 8 03 03 KANALENEIL GROOTWINKELCFNTRÜW HAMMARSKJöLDHOF 53 - TEL 3 65=59 ZEIST r voor de ochtenduren 5-1 • nette en accurate BEZOR RS omg Croeselaan HooM en Zuilen Kan.-ell ScleT [ buurt Aannn De VoIksloraiiB lelst r 24 telef 22 9 03 hebben plaats voor hanöij JONGEMANNEN voor fal sksvverk Zij die gevoel bfi ^ i voor machines genieten * irkeur Warendorf-Papler O icht 334 VOORHEUVEL 60 TEL 03404 130 29 LEVERING BEZORGING EN SERVICE IN STAD EN P R O V IN C I E UTR ECH T Gevr NET MEISJE voor hulp in de huishouding van 8.00 tot ca 14.00 uur Marbus Wemer Helmichstr 123 Utrecht-N KLEEBrïJES fof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl Aangeb Zuilen BENEDENV/O NING kamer en suite gang grote keuken 2 sl.kam grote schuur kleine tuin Gevr 4 of 5 kamerflat of heel huis min 3 sl.kam Br no 1-6002 bur UN ONTSPANNING en een maxi mum aan vreugde vind u voor jong en oud bif het pony - en paardensportcentrum „ De Vier sprong " Binnen manege-gedi plomeerde leiding Groenekan seweg 124 De Bilt tel 62372 Dameskapsalon Alijda telefoon 710702 vraagt een gevorderd of een leerl KAPSTER Goede op leiding wordt voor gezorgd Jbers N.V vraagt SCHOONL AKSTERS diverse vverlrtW i o.a van 6-8.30 uur vf ™ uur en-ol ' s avonds v - 8.30 uur Inl Wijde Begijnef aat 8 Utrecht telef 11553 ^ ¦ N.V Draadindustrie Neei dia Verlengde Hcogravense S 71 Utrecht vraagt vo « ir afdeling Draadnagelmalte MACHINESTELLERS en z daarvoor wensen te worde eleid Ploeg 1 van 7-16.30 uui eg 2 van 16.30-2.00 uur D « erdags vrij Goed loon GK werlckleding Gunstige kolefi eling Mondelinge soil worde Aangeb beneden HQEKHUIS woonk 2 sl.kam keuken bad cel schuur achterom en plaats Huur ƒ 9 p w Gevr groter Br no 1-6016 bur UN STENOGRAFIE Op 6 sept 19.00 uur begint er een nieu we cursus duur 6 è 9 maan den Lesgeld ƒ 15 — p mnd institontRozendaal lucas bolwerk 15 - teL 1 33 60 Gevr een aank KAPSTER goed kunnend permanenten bij kap salon Zïvanlnk Hessenweg 2 De Bilt telef 60242 N.V Rocobé ateliers voor heren en jongenskledlng Overste den Oudenlaan 30 Utrecht bij de Balljebrug tel 31441 Ouders wij hebben nog enige plaatsen vrij in onze opleidingklas voor MODINETTE Gedurende het cursusjaar wordt een aantrek kelijk loon betaald dus Ieren en verdienen Na afloop ontvangt uw dochter een officieel diploma Al le Inlicht aan bovenst adres van 9 5 uur R.K MIDDELBARE HANDELS ' AVONDSCHOOL te Utrecht Op leiding onder rijkstoezlcht voor jongens en meisjes die In de handel of in de administratieve sector van bet bedrijfsleven werkzaam zijn of willen zijn A Rijksdiploma 3 j Middelbare H.A.S Wassen 1-2 en 3 Geeft vrijstelling voor het Midden standsdiploma B Rijksdiploma 5 j Middelbare H.A.S klassen PERSONEEL;;aEVR ^ Aangeb te APELDOORN mo derne ééngezinswoning bev En gelse kamer 3 slaapkamers douche zolder voor - en achter tuin met schuur huur ƒ 175 per mn.d Gevr woning Utrecht en omgeving Br no 1-6150 bur UN NET MEISJE gevr voor de huishouding voor halve dagen event ' s middags of werkster voor 4 halve dagen Mevr Eg gink Ingehouszstraat 41 Ureohtse Drijfriemenfabriek G f W van Maarschaikerweerd i-oiciseveer - 41-44 b te Utrecht yraagt vr ADM KRACHT leet m beneden 30 j Aanm Leld Mveer 41 Utrecht van 9-12 uur m l.i.3ü 17.30 uur mondeling jSchrift of tel no 14746 Gevr jong MEISJE voor licht huislioudelijk werk en voor klei ne kinderen J Scheris Herm Mededstraat 7 Utrecht Aangeb ETAGE aan Amsterd straatweg 2 grote kamers en grote keuken w.c zolder en zolderkamertje met bergruimte voor kolen Gevr huis met drie slaapkamers Br no 1-6159 bur UN OPLEIDING PEDICURE Mon delinge praktische en theoreti sche cursus voor verantwoorde voetverzorging Voor de cursus te Utrecht aanvangende begin oktober kunnen nog cursisten aangenomen worden Prospectus en opgave bij CJ.O.C Centraal Inst ter Opleiding van Chiropo disten mejuHr H W v Re kum Zadelstraat 14 bis Utrecht tel D30)-20182 Lid ANOV Kon goedgekeurd ]" gezin met jonge kinderen « orut een zelfstandig MEISJE sevr voor 6 dagen in de week iUmntsstr 23 Utrecht teleloon rne Ingewacht'aan bovenge ] md adres Gevr voor enkele morgens in de week WERKSTER Waasdorp Oudegracht 294 Utrecht LEERLING KAPSTER en leerl dameskapper gevr voor volledi ge opleiding Salon Albert Lu cas Bolwerk 13 Utrecht telef 14931 rr zo spoedig mogelijkJ n handelskantoor ADM » ' VCHT 16 a 17 jaar Mulo-oP ing en typen Netaline Gil lat 159 Utrecht telel 71352 " g 23520 Gevr WINKELMEISJE levens middelen Bij Molier St Ludge russtr 21 tel 41455 Utrecht LESSEN l^ette zelfstandige WERKSTER if lm ' morgens In de week iJ^..W per uur Aanm 6-8 uur GB Galeries Modemes vraagt voor spoedige indiensttreding MEDEWERKERS STERS voor de Supermarkt en buffetbedien den vrl Aanm maandag t.m vrijdag van 10-12 en 14-16 uur bij het Personeelsbureau 4de etage Oudegracht 85 Utrecht en 6 Bestemd voor leerlingen,in het bezit van een Ulo-diplo ma of van het Rijksdiploma 3 j.Middelbare H.A.S C Praktijk diploma's voor de Associatie,d.m.v vervolgcursussen plm 9 maanden voor bezitters van het j diploma Middelbare H.A.S.en de einddiploma's gymnasium,H.B.S en M.M.S D Midden standsdiploma d.m.v een 2 ja-rige opleiding Toelating tot de2e klas Is mogelijk Aanmeldenen prospectus telefonisch schrif tlijk of mondeling bij de direc teur F J A v Maarseveen,Horaeruslaan 61 te Utrecht Tel 030 - 12184 Net en handig MEISJE in brood en banketzaak leeftijd plra 16 Pluygers Th è Kempisplantsoen 4 Aanm na 7 uur 10 uren AUTORIJLES ƒ 47.60 Losse lessen ƒ 6.50 Fonkelnieuw lesmateriaal Gediplom Instruc teurs Erkende Bondsautorij school „ De Centrale " Aanmeï dingsadressen Adr van Ostade laari 93 Utrecht telef 23473 Amsterd straatweg 229 Utrecht telef 41086 Jagerlaan 23 Zeist telef 16166 - r JONGEN voor de labrie»B a 17 jaar Netaline GildsIT telef 13753 J-Pvr twee nette WERKSTERS J "™ net schoonhouden van kan - lOONMAAKSTERS gevraa^tg vanTfo^St^f^n^'/^S ' r objecten bulten de staillj ™" 1 ï'ï'on '"!.!-^'' ^ '"°'^- NEDERLANDSE HANDELSCORR Reeds velen behaalden hun RIJ BEWIJS bij Autorijschool „ Ewi " 10 lessen ƒ 55 In nieuwe Opeis Rekord en Kadett E Bus Laan van Chartroise 146 telef 41534 Utrecht Gevr WERKSTER 1 ochtend per 14 dagen van Bljnkershoek laan 310 Utrecht Kan.-eiland Aanvang 20 sept 18.4S uur - objecten bulten de rktijden van 6.30-12.30 uu ',.,,— ^ 16.00 uur Beloningen <»¦ arigen en ouderen respp ' 20 p w en ƒ So '°°" ^ 2,20'per uur7 telef GB Galeries Modernes vraagt voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS en leerl ver koopsters voor div afd Aanm maandag t.m vrijdag van 10-12 en 14-16 uur bij het Personeels bureau 4de etage Oudegracht 85 Utrecht Gevr MEISJE ca 17 jr voor de huish Br no 1-6052 bur UN institnntRozenilaal „ - « J » f - ^™ vrl ADM KRACHT —- r - ¦ - 40 P if *," bekend m,et loonadminis - rel.sti]dvergoedmg ReisKSJ rat.e en eenvoudige boekhoud - MACHINESCHRIJVEN steno beide vakken staatsgedlpl le raar Instituut Alb Wind Zui derzeestraat 27 Utrecht Telef S2627 Spoedcursus typen ƒ 3.75 per week aanvang direct Ver koop en verhuur kofferschrijf machines Type en stencilwerk lucas bo!werk15 sollicitaties telef ' 340237 im N.V Cemsto Veema » n 5 Utrecht tussen 9-10 ' 8 uur Automatiek Edelbroek Potter Wraat 24 heeft plaats voor leerl pOK assistent buffetbediende |« r of ouder assistent buftet i'Miende voor de avonduren 18 il " ° f ouder Aanm Restau - Ruim BOVENHUIS voor heel huls of flat Overvecht of Kana leneiland Groenestraat 29 bis VERDIEN THUIS ƒ 10 tot ƒ 60 per week extra Vele mogelijk heden Vraagt Inlichtingen aan Hollandia postbus UN 14 Lem mer — BIERMA VOOR RIJLES - Geslaagdenpercentage 80 % Geen loicprljzen maar uiteindelijk veel voordeliger dan waar ook Spoed opleidlngen Meer dan 20 jaar ervaring Catharljnesingel 128 telef 18408 - 20762 Voor beter verzorgde RIJLES SEN gunstiger resultaten Er kende autorijschool Telstar " Handelstraat 44 telef 30744 Aangeb te ' s-Gravenhage vrij dubbel BOVENHUIS m prach tig uitzicht 6 kam Gevr te Utrecht een gezinswon bev 3 a 4 kam Br no 1-5958 bur UN ia Zelfbediening vraagt DPSTER met of zonder ert r en aankomend verkoopst ^[ ig loon 6-daagse werkwcci _ e bedrijfskleding SoU ' Jant In de Eethoek Janskerkhof Rest van het zwembad den Hommel vraagt jonge SER VEERSTER Wisselende diensten Aanm J v Dam telef 31125 Voor direct gevr een heel flinke en ervaren NOODHULP leeftijd niet beneden 25 jr Kunnende koken bijvk intern Mevr J H de Jong Soestdijkseweg 15 Zuid de Bilt telef 60658 Gevr beschaafde leerl KAP STER Malson Bolten Nieuw straat 96 98 tel 62316 De Bilt O uur Van Humboldtstr « 6 Utrecht ENGELS Opleiding voor de exa mens spreekvaardigheid en Cam bridge University Speciale cur sussen voor emigranten Conver satie en handelscorrespondentie Club - en privélessen Beginners en gevorderden Aanvang nieuwe cursussen Fry's Taleninstituut Nobelstraat 28 bis telef 14005 of ' na telef afspraak teW ï —- J.estaurant In de Eethoek heeft Aangeb leuk BENEDENHUIS JE op de Amsterd.str.weg Ge vraagd heel huis liefst m tuin Huur plm ƒ 85 Br no 1-5961 bur UN e » K ^ ^" or NETTE AVOND - igisterij de Smaragd Si »> JERKSTER van 18-22 uur Zon dplein 219 Utrecht vraal Jags vrij Aanm Janskerkhof 6 VERKOOPSTER liefst g »' Jr—- — ï Voor goede RIJLESSEN naar autorijschool Overvecht in de nieuwste Opel Rekord Elke don derdag theorie met kleurendia's Donaudrecf 55 telef 711663 AUTORIJSCHOOL JANET Er liend VAMOR instructeur Be voegd rij examen bij te wonen Halen en brengen gratis Prin senstraat 10 telef 26213 Aangeb HEEL HUIS te Gorkum kam en suite boven 2 sl.kam met douche flinke tuin met ach terom Gevr huis te Utrecht Te bevr Nicolaasweg 209 Utrecht Je hoogte met het vak GeJ ' y Rocobe ateliers voor be tel afspraak te maken on * J ™- en jongenskledlng Oversteimer 03405 - 3137 _ ™ r,,°"4™"»aii 30 Utrecht bij - »• Balljebrug tel 31441 Op onze SPAANS Frans Duits Engels Nederlands Heden inschrijvingen voor de conversatie - en corresp cursussen Inst v Gelder Utr Moreelselaan 31 telef 15451 20 Utrecht Telef 20120 • avo " N.V Groeneweg ' ™ ers kunnen wij nog enige inik vraagt voor haar nj «' "' ODInetTES plaatsen Hoog HUIS Bellamystr Eng kam keuken tuin kelder 3 sl.kam ƒ 74 p m Gevr soortgelijke won Br no 1-5977 bur UN ^ jorbruisra '^ " 438 " Zuilen " u '' ^ Briljantlaan 78 Hoogravjen MEISJE ca 15 jr wordt werk gelegenheid geboden In rustig gezin en comfortabel huis iede re dag van 8.30 tot i uur Za terdags vrij In overleg aan vangssalaris ƒ 35 per - wiek Ko ningslaan 18 Utrecht ERVOLG KLEINTJES PAGINA 21 MODEVAKSCHOOL KALEE Breedstr 35 Dagelijks inschrlj ving voor de nieuwe kniplessen dameskleding naailessen hand weeflessen hisndwerklessen RUILEN Heel huis 4 kam keu ken en plaats bij Bilstraat Gevr kleinere omg Ondiep ol Zuilen Br no 1-5981 bur UN Bondsautorijscliool MARIANNE Wulverhorstlaan 16 I tel 27782 of 80796 Halen en brengen gra tis JLRkster voor enige ochten ' fii per week Lange Nieuwstr " Ijtrecht Aanm na 7 uur fabriek enige JONGE W '« m - Prettige werkkring Aanm Originele CAIVIELCOLBERTS I - en 2-rii model met kleine fabrieksfouten normaalprijsƒ69,50 halve prijs Bijpassende PANTALON TERLENKA 55—45 me'l ' kleine foutjes ƒ 34,75 ƒ 18,75 -ƒ 24,00 Praclitige JONGENSKOSTUUMS Terlenka met lange PANTALON 10 jaar f 39,50 -" ƒ 49,50 Spotgoedkope JONGENSCOLBERTS ƒ 15,00 tot f 29,50 JONGENSPAKJES met korte broek alle kleuren [ ' Z3,UU Enorme keuze in de nieuwste KOSTUUMS / ICfl AA X 40C AA o.a Groninger Stijl J I99,UU ^ J tZ3,UU Reclame Terlenka KOSTUUMS diverse f 00 CA X lAQ Cfl KELNERKOSTUUMS ook met sjaalkraag ƒ 109,50 Zwarte PANTALONS ƒ 29,50 Zwart COLBERT met vest ƒ 96,50 Bijpassende STREEPPANTALON f 54,50 OPA-PANTALONS TERLENKA zwart — grü's — groen -- beige 24,90 - 29,50 - 39.50 Kort heupmodel JONGENS en MEISJES ZWARTE JASJES met schuine «„¦„« ¦ zakken ƒ 34.50 LET OP HET JUISTE ADRES UTRECHT STEENWEG 9 en 28 - Aardgasvoorlichting Bij SGHUMAQHER komt ü alles te weten over aardgas ombouw inruil Schumacher altyd al Uw vertrouwensman voor het leveren van huishoudeiyke apparaten helpt V ook nu weer bij de keuze uit de nieuwe aardgasapparaten en lorgt bovendien voor vak kundige plaatsing Alle inlichtingen over inruil verstrekken wij U gaarne INRUILACTIE HUMACHER Al 35 jaar erkend landelijk gasinstallateur OUDEGRACHT tfl ntimMswrMna i'S - NIEÜW-LOOSDRECHT naast de Knorr Zeer makkelijke betaling zonodig zonder vooruit betaling AUSTIN CAMBKIDGB ' 61 50.000 km gelopen ƒ 2600 — FIAT FAMILIAIRE type ' 68 ƒ 2000 — FIAT FAMILIAIRE type 1960 ƒ 1250 — RENAULT ONDINE 1961 met schuif dak ƒ 1850 — RENAULT DAUPHINE 1961 ƒ 1600 — CHEVROLET BEL AIR type 1960 ƒ 3000 — DIVËRi^ÏN CHEVROLET BEL AIR 1959 ƒ 2100 — VOLKSWAGEN 1200 DE LUXE 1958 met schuifdak ƒ 1800 — SIMCA ARIANE SC 1962 met radio en Rush motor ƒ 2200 — SIMCA ETOILE type 1960 fVlOO — VAUXHALL VICTOR 1960 4 oil ƒ 1500 — OPEL REKORD 1500 1958 ƒ 1800 — OPEL CARAVAN DE LUXE 1958 ƒ 1600 — TAUNUS 17 M DE LUXE COMBI 1960 ƒ 1500 — PANHARD DE LUXE 1961 met schuifdak ƒ 2000 — PANHARD DE LUXE 1958 ƒ 1200 — FORD ZEPHYR 1959 ƒ 1400 — AUSTIN SEVEN 1961 ƒ 2300 — DAF DE LUXE 750 1962 ƒ 2200 — DAF DE LUXE 600 1961 ƒ 1400 — LLOYD ALEXANDER 1959 ƒ 900 — FORD CONSUL DE LUXE 1959 ƒ 1400 — en diverse inruilwagens vanaf ƒ 600 — INRUIL - GARANTIE en MAKKELIJKE BETALING RADING 42 NIEUW-LOOSDRECHT naast de Knorr iedere dag geopend tel 02950-41188 Privé adres DASSELAARSTRAAT 2 - Hiiversum RUIT KAPOT Glasservice her stelt billijk en vakkundig Glas ventilatoren geplaatst vanaf ƒ 65 Glasservice Geraniumstraat 44 telef 44410 Vakkundige HONDENVERZOR GING Toilet maiten In elk ge wenst model Behandeling vol gens afspraak Mevr v Rooyen Lange Nieuwstraat 35 tel 29724 erkend gasfitter A DE KRUYF PIJNLIJKE VOETEN Schoe nen verlengen en of verbreden met pas garantie ƒ 1,50 Schoen maker J v d Brul en Zn Kapelstr 21 23 zljstr Blltstr erkend waterfitfer MAKNIXLAAN 176 GOED TEHUIS gezocht voor 1 jong poesje dol op Felix vlees - brokjes M A de Rulterstraat 1 bis Utrecht hoek Kenaustraat UTRECHT — TEL 41300 MAARSSEN TE KOOP HUWELIJKEN ENZ Jongeman 26 j sportieve ver schijning flink postuur niet on knap pas woonachtig in Utrecht goede functie zoekt KENNIS MAKING met leuk charmant meisje met intr voor dansen theater zwemmen gez omgang Br m foto o.e.r no 1-6025 bur UN Onder toezicht van Rüks monumentenzorg gerestau reerd HERENHUIS aan de Langegracht 22 Vrije vestiging Te bevr A J Eglem Wilhel minaweg 6 Maarssen R.K jongeman 33 jaar zoekt CONTACT met R.K meisje 25 35 jaar Br no 1-5914 bur UN Heer 39 jaar lang slank pos tuur goede positie niet gehuwd geweest zoekt KENNISMAKING Br no 1-5918 bur UN Huwelijk Jongeman ongehuwd werkende stand goede baan zoekt KENNISMAKING met net serieus en aardig meisje tot 30 jaar Br no 1-5834 bur UN Nette sportieve serieuze Jonge man 25 jr N.H donkerblond,brlldragend goede positie zietzeer graag enige reactie op dezepoging tot KENNISMAKING meteen net lief meisje vanaf plm 20 jaar Br liefst met foto wor den zonder twijfel retour gezon den no 1-5905 bur UN Jongeman 24 J zoekt KENNIS MAKING met net meisje ook van bulten Br no i-S980 bur UN HUWELIJK en Correspondentie o.l.v Detectlvebur Vraagt InL Postbox 2187 Utrecht Nette heer 35 ] zoekt KENNIS MAKING met een serieuze da me Br no 1-5993 bur UN il j w m 
w VRIJDAG S SEPTEMBER 1965 tlTREOHTSCH 32 pagina's Gezellige mensen drinken Heineken - uit en thuis VEEL GELD voor uw gebruikte meubelen bij'aankoop nieuwe Recht streeks van fabriek Enorme keuze elke prijsklasse eerste klas afwerking Betaling in 6 maanden rentevrij Vraagt vrijblijvend catalogus Postbus 538 Den Haag UTl v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrechi OUD BRUIN - EXTRA STOUT HIBMMHIBBHMHnnBaHHHHSIIHI Technisch Bureau Niessen Amsterdamsestraatweg 697 Utrecht Op het Organisch Chemisch Instituut T.N.O Croesestraat 19 te Utrecht kunnen worden geplaatst LABORANTEN mnl Gegadigden moeten bereid zijn de oplei ding tot analist te volgen Gewenste vooropleiding MULO-B of HBS Schriftelijke sollicitatie te richten aan de directeur LEERLING ELEKTRSGIËN HALFWAS ELEKTRICIEN VOLSLAGEN ELEKTRICIEN Daar is het dan zijn Heineken Goed idee van hem om hier even te gaan „ terrassen " met lekker pittig Heineken Gebrouwen volgens een eeuwenoud recept - strikt geheim Alleen Heineken smaakt dus als Heineken Het wordt daarom zoveel gevraagd Zóveel dat het iedere week vers-van-de-brouwer aangevuld wordt Fijnproevers houden het op Heineken Heineken Geniet ervan Ja ook u mevrouw Uw man vindt het gezellig als u een glas Heineken Pils meedrinkt Dat is modern Of drinkt u liever wat zoeter bier Dat kan Probeer eens Heineken Oud Bruin En vergeet niet het is een voortreifelijk idee altijd Heineken bier in huis te hebben Voor uw man en uzelf En voor uw gasten natuurlijk ^ ^ Heineken X PILSENER - MÜNCHENER - AUTOBANDEN-MONTEUR ^ - I.IVI.V.A - n.v - vraagt MALIEBAAN 80 UTRECHT zoekt voor haar afdeling AUTOBANDEN een Met het oog op de aanschaffing van moderne ap paratuur wordt de voorkeur gegeven aan een technisch onderlegd vakman L.oon en voorwaarden in overleg te regelen Sollicitaties zowel mondeling als schriftejijk te richten aan BBBI de afdeling Personeelïsakan Op het Organisch Chemisch Instituut T.N.O Croesestrafat 79 te Uti'echt kan worden geplaatst een Schriftelijke sollicitatie te richten aan resp persoon lijke aanmelding bij het hoofd van de administratie VERS FRUIT TE KOOP Alle soorten rechtstreeks uit de boomgaard L V VLIET Kon Juliana laan 56 Bunnlk bij de sport velden Shell-station „ Leidseveer " biedt aan MERK - COVERBANDEN met 15 % korting GRATIS MONTEREN Ook in voorraad gebruikte banden tegen lage prijzen Nieuwe Daalstraat 4—6 t.o A Spronk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHMiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiin druicicerij voor kwaliteit SCHOTANUS & JENS UTRECHT N.V L Nieuwstr 20 - UTRECHT Tel 030 12419 IIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIin Er kan op ons HAARWERK ATELIER een handig JONG iVIEISJE worden geplaatst dat graag een mooi vak wil leren en opgeleid wil worden tot posticheuse ij bieden aan een prettige werkkring 5-daagse werkweek muziek bij de arbeid en goede vooruitzichten Aanm dagelijks van 9—12 en van 2—5 uur Haarind UGEKA N.V W V Abcoudeplein 5 Tuinwijk In een grammofoonplatenzaak | is plaats voor een LEERLING VERKOOPSTER Brieven onder nr 2-6001 aan het bureau U.N Reg < Ita Toeristenverke gestagneerd UTRECHT — Treinreizig per trein van Nederland Innsbruck naar Italië willei zullen met vertragingen i moeten houden Door de z ^ genval is er op het ogenbl treinverkeer mogelijk tuss bruck en Verona De treinenloop tussen S en Villach richting Joeg ondervindt eveneens ernstig lijkheden Er rijden weliswi zigerstreinen maar met vi vertraging Het treinverke Wenen en de rest van Oo is normaal Van Oostenrijkse zijde is roep gedaan yakantiereize de getroffen gebieden uit te en de nog bruikbare verbi wegen — die overbelast z \ het uitvallen van verschelde nels en weggedeelten — te den Dat geldt zowel voor ri die Oostenrijk zeU als doel als voor vakantiegangers di gaan naar Joegoslavië Advertentie Jonge vrachtwagens en personenauto's - door en door betrouwbaar - daar voor gaat a naar Kleynll Meer dan 250 gezonde ge bruikte auto's in voorraad Kom l te schaal in de hoofdstad la kopen Twee daarvan behoren heer BsUidis en dat is weer e de drie Papandreoe volgende k eigenaars die enige weken | een poging deden in hun kol sympathie te wekken voor een sing-Stefanopoelos Die oplossing stuitte af op wil van de meerderheid van d Advertentie LEVENSVERZEKERI SCHADEVERZEKERI tHóogeHu NIEUWE SCHONE WARMTE IN HUIS Of het nu gaat om de verwarming van één kamer of van een heel huis Aardgas geeft u SCHONE WARMTE geen as geen stof VOORDELIGE WARMTE aardgas is goedkoop Met een thermostaat is elke gasverspilling uitgesloten COMFORTABELE WARMTE aardgas is er altijd zonder opslag van brandstoffen ÜEGELBARE WARMTE in één handomdraai regelt u W eigen woonklimaat ZORGENLOZE WARMTE een moderne aardgaskachel met automatische beveiliging kunt u met een gerust hart ook ' s nachts laten doorbranden Uw gasbedrijf en uw installateur lichten u graag volledig in over de vele mogelijkheden en voordelen die aardgas biedt AARDGAS NIEUWE WARMTE IN UW HUIS USO ve louder da 150 jaai Van onze kunstredactie UTBECHT — Op grond vai Met afgeronde onderzoekingen \ yiolist Willem Noske houdt het net voor een vaststaand feit d Utrechtse orkest 150 jaar be Dit jubileum zal eind mei I96 pen feestconcert gevierd worden poor het Utrechtsch Nieuwsbla gesteld onderzoek heeft definitit eemaakt dat het getal 150 voli pctief is Het orkest bestaat ten pte 170 jaar en waarschijnlijk i *• oorsprong ligt in het schi fluister van een ver verleden Zit " Meer hierover pag 11 

Kranten

Ga naar