Utrechts Nieuwsblad woensdag 18 augustus 1965

16 pagina's Oplage 64.000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 73ste JAARGANG No 90 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Telefoon 16431 — Giro 154949 Ah.prijzen ƒ 10.40 p kw 80 et p w Nederland gezondste land binnen de EEG Zes staten groeien naar elkaar toe DEN HAAG — Nederland is het gezondste land van de zes EEG-landen De gezondheidstoestand is ei uitstekend en de gemiddelde levensduur van de Nederlander met 73 jaar steekt flink uit boven het EEG gemiddelde van 70 jaar Dit verklaart de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap in haar jaarverslag over de sociale toestand in de zes landen Nederland heeft niet alleen de langste gemiddelde levens duur maar ook de sterkste be volkingsgroei 1,4 % bij een EEG gemiddelde van 1,2 % het hoogste geboortecijfer 20,7 per duizend inwoners te gen 18,8 in de EEG en het laagste sterftecijfer 7,7 per duizend tegen 10,3 in de EEG De cijfers zijn over het jaar 1964 Bemanning gered hij REM-eïland Van onze correspondent VAUKENBVRG — Door onbekende oorzaak heeft een helikopter van de marine luchtvaartdienst van het vliegkamp Valkenburg dinsdagmid dag een noodlanding moeten maken op de Noordzee voor de kust tussen Katwijk en Noordwijk Binnen twin tig minuten was de vierkoppige be manning opgepikt en veilig aan wal gebracht In de loop van de nacht werd het Grappige markies wilde WILSON laten Vermoorden ' ËIIIIIIIIIIIIIIinlIiillllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIlllllllllll ^ I Lagere | I temperaturen | 1 WEERSVERWACHTING van het f = KNMI geldig tot donderdagavond ^ = opgemaakt te 11.15 qur = = Overdrijvende wollienvelden met = = later leans op wat • lichte regen = = Meest matige zuidwestelijke wind = = en lagere middagtemperaturen = 1 ZON EN MAAN 1 = Donderdag Zon op 5.30 = = zon onder 19.56 Maan op 22.42 = = maan onder 13.;t8 = 1 Europees weerrappori 1 = Woensdag 7 uur v.m ^ In Los Angeles werd weer geschoten ' allllllllllllIIIIIIIIHilllllllllllllllllllllIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIlin HET GRIEKSE prinsesje Alexia veilig in de armen van haar moe der koningin Annamaria op het balkon van het paleis in Korfoe Vlelk maandag i cent duurder Van onze correspondent DEN HAA6 — Consumptiemelk en karnemelk in flessen wordt met in gang van maandag 1 cent per liter duurder evenals yoghurt vla pap en dergelijke melkprodukten Tot deze prijsverhoging is reeds begin van dit jaar besloten Naar het ministerie van Econo miache Zaken meldt is de prijsver hoging van 1 cent per 22 augus tus al eind maart van dit jaar toege staan Dat gebeurde wegens de ge stegen versterkings en distributie kosten Zware olielaag in haven Rotterdam ROTTERDAM — In de Achter haven in Rotterdam is men met man en macht bezig een dilcke laag stookolie in totaal ongeveer zeven tig ton van het water weg te zui Sen De olie is afkomstig uit de tanks van Marsdiep 268 ton dat door onbekende oorzaak slagzij ging maken en daarna gedeeltelijk zonkc ï)p Rotterdamse havenmeester nam onmiddellijk maatregelen om ern stige ongelukken te voorkomen Van onze correspondent LONDEN — Het Engelse blad Daily Mail onthult vandaag dat de man die gisteren door de politie van de Scilly-eilanden is gehaald omdat hij het leven van premier Wilson „ bedreig de " helemaal geen geesteszie ke is zoals werd gesuggereerd De man had tegen een kelner verdachte dingen gezegd Bo vendien had hij een revolver op zak Financieel overleg met Indonesië DEN HAAG — Op 20 augustus zal een Nederlandse delegatie op uitno diging van Indonesië naar Djakarta vertrekken ter voortzetting van de in november 1964 in Nederland be gonnen besprekingen over hangende financiële vraagstukken Dit is meegedeeld door het mini sterie van Buitenlandse Zaken De delegatie staat onder leiding van mr N S Blom buitengewoon en gevol machtigd ambassadeur Mr A Rin nooy Kan plaatsvervangend thesau - rier generaal treedt als ondervoor zitter op Van de delegatie maken verder deel uit vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken Financiën Economische Za ken en van de Nederlandsche Bank De totale bevolking van de zes EEG-landen bedroeg per 1 januari 1965 bijna 182 miljoen mensen ter vergelijking Amerika lieeft 192 miljoen inwoners In het jaar 1964 nam de EEG-bevolking met ruim twee miljoen toe Harmonisatie De commissie constateert in haar verslag dat er tussen de zes landen een zekere harmonisatie van de lonen en sociale toelagen begint te komen In landen met naar verhou ding de laagste lonen waaronder Nederland zijn de loonsverhogin gen vorig jaar het gi-ootst geweest en in landen met relatief de minst gunstige kinderbijslag Nederland en Duitsland zijn betere regelingen tot stand gekomen De stijging van de netto week lonen in de industrie van de EEG landen was in 1964 Nederland 7,5 % Duitsland 6 % België 5 % Frank rijk 2,5 % en Luxemburg en Italië 2 % Bij het berekenen van deze percentages is rekening gehouden met de stijging van de kosten van levensonderhoud Die was in Neder land en Italië het hoogst met resp 5,5 en 5,8 % in de andere landen varieerde zij van 3,9 % België tot 2,2 % Frankrijk Trek uit landbouw De ontwikkeling van de beroeps bevolking gaf in 1964 een verdere aanzienlijke daling van het aantal arbeiders in de landbouw 600.000 man te zien en een sterkere toe neming van de werkgelegenheid in de dienstensector circa 650.000 man dan in de industrie bijna 300.000 man In percentages uitgedrukt werkt nu 17 procent van de beroepsbevol king in de landbouw 39 procent in de dienstensector en 44 procent in de industrie De toeneming van het Het is de 33-jarige markies van Headfort die grote landgoederen in Ierland bezit en voorzitter is van een vliegtuigfirma Hij staat bij zijn vrienden bekend als iemand die ervan houdt bij wijze van grap stunts uit te halen Hij is maandag uit een ziekenhuis in Cornwall — waar hij was opgenomen — ontsla gen Hij was daarheen getranspor teerd nadat hij op de Scilly-eilanden was aangehouden Het blijkt nu dat hij met een kel ner van liet hotel waar de minister van buitenlandse zaken Stewart lo geert uit varen was gegaan en de kelner had gevraagd of hij tevre den was over de regering en spe ciaal over de premier Hij vroeg of de kelner een revolver kon hante ren Hij zou het wapen de volgen de dag meebrengen Hij wilde ook weten of de kelner bereid was ie mand tegen betaling te doden Het werd al spoedig duidelijk dat'dege ne die vermoord moest worden pre mier Wilson was De kelner hield de markies aan de praat en verklaarde dat hij be reid was om zich als moordenaar te verhuren Ik kreeg ulvast vijf pond vertelde hij later Naderhand toen de kelner in het hotel terug keerde vertelde hij aUes aan de in specteur van de recherche die zorgt voor de veiligheid van de minister van buitenlandse zaken Na de ont hulling van gisteren achtte de poli tie het toch beter dat ook de kelner de 27 jarige Ray Youngman het eiland verliet aantal arbeiders In de industrie had in 1964 voornamelijk betrekking op bouwnijverheid chemische in dustrie papierindustrie en de con structiebedrijven van - elektromoto ren In de dienstensector deed de stijging zich vooral voor in de han del en het bank - en verzekerings wezen Tekort Het verslag verklaart verder dat het tekort aan arbeidskrachten een rem op de economische expansie is en het tekort aan goed geschoold personeel is een klemmender vraag stuk dat door het aantrekken van buitenlandse arbeiders slechts zeer ten dele kan worden opgelost De Na ernstige ziekte BERENDS geen voorzitter NVV UTRECHT — De heer H Berends die als voorzitter van het NW de heer Roemers op zou volgen heeft het bestuur van het NW gevraagd op zijn kandidatuur terug te mogen komen Dit heeft hy gedaaji op me disch advies daar hq eind juli een ernstige zenuwinzinking heeft ge had De gezondheidstoestand van de heer Berends Is niet zorgwekkend Het verbondsbestuur van het NW dat dit verzoek uiteraard inwilligde zal zich na de vakantieperiode be raden over de situatie In ieder geval zal op 23 oktober tijdens een buitengewoon congres afscheid wor den genomen van de heer Roemers maar of dan reeds een opvolger zal zijn gevonden is nog niet bekend LOS ANGELES — De gespannen rust in de negerwijk Watts van Los Angeles werd in de afgelopen nacht verstoord door een vuurgevecht bij een Moskee van de Zwarte Mos lims " Acht negers werden naar verluidt gewond Er werden 25 ar restaties verricht Toen de arrestan ten werden weggevoerd werd van uit een huis op de politie geschoten Het dodencijfer na de onlusten van de afgelopen dagen is inmiddels tot 34 gestegen Het vuurgevecht ontstond toen politiemannen bij de Moskee arri veerden naar aanleiding van mel dingen dat er wapens naar binnen werden gebracht Uit de Moskee vuurden negers op de poïïtie die terugschoot De nieuwe schietpartij komt en kele uren nadat gouverneur Brown van Calitornië het nachtelijk uit gaansverbod had opgeheven dat vrijdag jl in verband met de ernsti ge onlusten in de negerwijk was af gekondigd zes landen zullen voorrang moeten toekennen aan de beroepsopleiding aangezien hier de sleutel ligt tot verdere economische groei Samen met de EEG-commissie dienen de regeringen te streven naar een actieve werkgelegenheids pplitiek die de nadruk legt op kwalitatieve en structuurverbete ringen Voorts zou spoedig een ge coördineerde werkgelegenheidspoii tiek op het niveau van de gemeen schap moeten worden opgezet Daarin zouden o.m maatregelen voor het vrije verkeer van arbei ders moeten worden verwerkt die een einde zouden maken aan de huidige concurrentie biJ het werven van vreemde arbeiders Drie doden Werkkooi neergestort KRIMPEN A/D IJSSEL — Bü scheepswerf Van der Oiessen in Krimpen a/d IJssel is vanmorgen een üzeren werkkooi waarmee men bezig was om een plankier op een booreiland te bevestigen van naar schatting 35 meter hoogte in de IJs sel gestort Twee personen zijn daarbij om het leven gekomen een derde over leed op weg naar het ziekenhuis De omgekomenen zijn de 52-jarige baas A de Graaf uit Krimpen aan de IJssel de 40-jarige elektrisch lasser F J van de Voorde uit Rot terdam en de 45-jarige hakker T J Koedood eveneens in Rotterdam woonachtig Bouwpolitie en arbeidsinspectie steUen een uitgebreid onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk Het booreiland waaraan de slacht offers werkten was in aanbouw voor een Amerikaanse oliemaat schappij Over een jaar zou het ge vaarte gereed moeten ziJn De scha de aan het boorplatform is voor zover bekend niet groot DE HELIKOPTER van de mor rine luchtvaartdienst van het vliegkamp Valkenburg die giste ren een noodlanding op zee maakte is vanmorgen geborgen door het betonningsvaartuig Delfshaven De gouverneur zei dat het duide lijk was dat het ergste van de rel letjes voorbij was IBj drong er ech ter bij de bevolking op aan aUeen il dringende gevallen ' s nachts op straat te komen Ook deed hij een beroep op de ouders er voor te zor gen dat hun kinderen ' s nachts bin nen blijven De afgelopen dagen mocht nie mand tussen acht uur ' s avonds en zonsopgang zonder geldige reden op straat zijn Het hoofd van de politie had om opheffing van het uitgaans verbod gevraagd Op verzoek van gouverneur Brown èn de burgemeester van Los Ange les zal president Johnson Leroy Col lins als zijn persoonlijke vertegen woordiger naar deze stad sturen om met de plaatselijke autoriteiten de rassensituatie te bestuderen Leroy Collins onder-minister van handel is op grond van de wet op de bur gerrechten belast met het harmoni seren van de betrekkingen tussen de blanke eii:.i^,^eklewde bevpiyssng ZES SCHOORSTENEN van de voormalige Zuidergasfabriek in Amsterdam zijn gisteren mei behulp van explosieven gesloopt Onder het wakend oog van deskundigen en vooral van deze jeugdige toeschouwer vielen de eerste twee schoorstenen Helikopter volbracht noodlanding op zee vliegtuig dat dankzij een speciale noodinstallatie bleef drijven gebor gen en naar de thuisbasis vervoerd Niemand werd gewond en de schade is gering Luitenant tz 2e klasse o c G A d'Ancona en zijn ranggenoten C G Heideman en F E Kuipers waren resp de eerste en de tweede vlieger en de waarnemer aan boord terwijl sergeant J van Geenen meevloog als onderzeebootbestrijdingsexpert Wat er precies is gebeurd staat nog niet vast maar zeker is dat Ltz d'Ancona tegen het einde van de oefenvlucht om technische redenen gedwongen werd zijn toestel op het water neer te zetten Erg gevaarlijk is dit voor de heli kopsters van de M.L.D niet want bij de eerste aanraking met het wa ter ontplooien zich aan beide kanten van het landingsgestel en achter aan de staart grote blazen die ogen blikkelijk vol lucht worden gepompt Deze noodinrichting werkt volkomen automatisch en is in staat het toe stel dagen drijvende te houden mits de zee niet al te ruw is wat dinsdag niet het geval was Onmiddellijk nadat men op Val kenburg vernomen had dat er iets mis was stegen twee andere Sikors ki's op om samen met een Grum man ' Tracker ' van de M.L.D te hulp te snellen Nog voor vijf uur had men de dobberende helikopter die drie mijl ten zuidwesten van het Rem-eiland dreef bereikt Mogelijk uitstel van lancering Gemini-5 KAAP KENNEDY — Functiona rissen op Kaap Kennedy hebben gis teravond gezegd dat de lancering van de Geminl-5 waarroede de rulratevaarders Gordon Cooper en Charles Conrad acht dagen om de aarde gaan draaien misschien en kele dagen zal moeten worden uit gesteld Volgens programma zou het ruimtevaartuig morgenmiddag om 15.00 uur Nederlandse tyd worden gelanceerd Xh het ruimtevaartuig is ter ver vanging van batterijen een nieuw systeem voor opwekking van elek triciteit aangebracht dat werkt op de energie die ontstaat btj de vor ming van water door de chemische reactie tussen waterstofgas en zuur stofgas De gassen worden in vloei bare toestand meegenomen Max Neersl temp afgel gisteren 24 u gr O mm gr O mm 19 gr O mm 24 gr O mm gr O mm 24 gr O mm 24 gr O mm 23 gr O mm 25 gr 10 mm ¦ 25 gr O mm 17 gr O mm 25 gr 0.1 mm 23 gr O mm gr O mm gr O mm ¦ 23 gr O mm 24 gr 10 mm gr 0.4 mm gr 1 mm 26 gr O mm = ¦ Station Weer Stockli Oslo Kopenh Londen A'dam DeBUt Brussel Luxemb Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn München Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbrucls Belgrado half bew geh bew onbew. onbew. zw bew geh bew mist half bew geh bew licht bew zw bew zw bew onbew. licht bew half bew zw bew zw bew half bew licht bew haU bew Dit systeem is onmisbaar omdat het ruimtevaartuig niet genoeg bat terijen kan meenemen voor acht da gen Er doen zich nu moeilijkheden voor met dit nieuwe systeem Men zóil alles doen om deze op tijd ver holpen te krijgen wanneer het moet worden vervangen zal dit enige da gen duren Advertentie 5 ^ ZATERDAG WEET U MEER VAN'VOETBAL ' % Het geld van de VN I Na bijna een jaar touw trekken hebben de Ameri kanen zich erbij neerge legd dat de Sowjet-Unie en Frank rijk niet wiUen bijdragen aan de kosten van poliüetroepen van de Verenigde Naties Dat is de bete kenis van het besluit dat de Ver enigde Staten niet langer het stem recht van de Sowjet-Unie in de As semblee zal aanvechten En daar mee stemt Washington dan ook in met een formele schending van ar tikel 19 van het Handvest van de ÜNO Daarin staat namelijk dat een lid dat achterstallige contributies heeft gelijk aan tweemaal de jaar lijkse bijdrage van dat lid aan de volkerenorganisatie zijn stemrecht in de Assemblee verliest ' Dat was het geval met zowel de Sowjet-Unie als Frankrijk — en met een paar kleinere staten die echter inmiddels van het ontketende geweld der gro ten zo zijn geschrokken dat ze hun schulden hebben voldaan Maar ten behoeve van Fransen en Russen is er de hele vorige zitting niet ge stemd De Franse en de Russische schulden waren ontstaan door de weigering van beide landen bij te dragen aan de politie-legertjes die de Verenigde Naties na de Suez actie van 1956 naar dé strook van Gaza en de Sinaïwoestijn stuurden en dat wat zij in 196C uitzonden naar Kongo In beide gevallen werd tot het zenden van deze politietroepen be sloten door de Algemene Vergade ring op grond van een zogenaamde United for Peace resolutie — ver eend voor de vrede Deze term dekt in tegenstelling tot wat hij doet ver moeden geen eenstemmigheid maar o n enigheid namelijk in de Veilig heidsraad Ten tijde van de Koreaanse oor log in 1950 toen de Veiligheidsraad geen bindende besluiten kon nemen over het handhaven van de interna tionale vrede omdat de Russen tij delijk niet aan de vergaderingen deelnamen heeft de toenmalige Amerikaanse minister van buiten landse zaken Dean Acheson deze omwegprocedure bedacht Als de Veiligheidsraad niet tot actie kon overg^ian — ook als dat kwam door het gebruik van het recht van veto door een def Grote Vijf — dan kon volgens deze United for Peace re solutie van 3 november 1950 de Al gemene Vergadering met een meer derheid van twee-derde besluiten tot actie over te gaan in het belang van de internationale vrede De politiemacht in de Gaza-strook die nog steeds bestaat en die voor Kongo die een jaar geleden is op geheven zijn beide op deze manier tot stand gekomen N l'U is ' t opmerkelijk dat noch de Sowjet-Unie noch Frankrijk ooit de rechtskracht van deze besluiten als zodanig heeft bestreden Dat wil zeggen dat zij stilzwijgend heb ben ingestemd met een belangrijke feitelijke uitbreiding van de bevoegd heden van de Assemblee die im mers volgens het Handvest ten aan zien van de handhaving van inter nationale vrede en veiligheid alleen maar aanbevelingen mag doen Dit niet-aanvechten van de rechts kracht van Assemblee-besluiten over met name de instelling van in ternationale politie eenheden hoe weinig aandacht daaraan ook is be steed is een van de belangrijkste ontwikkelingen die zich binnen de UNO ooit hebben voltrokken Maar het feit dat de Sowjet-Unie deze besluiten als zodanig niet aan vechtbaar achtte betekende niet dat zij ze ook van toepassing verklaar de op zichzelf De Assemblee kon dan wel naar Russische mening besluiten tot het oprichten van een politiemacht maar dat besluit bond alleen dege nen die er vóór hadden gestemd Dat is de basis geweest van het conflict dat bijna een jaar lang het voortbestaan van de UNO heeft be dreigd en dat maandag is beëindigd doordat de V.S bij gebrek aan vol doende medestanders zich bij Rus lands opvatting heeft neergelegd Wij komen op de ontwikkeling van dat conflict morgen terug Ander weertype DE BILT — Het KNMI deelt mede De fronten van een tamelijk diepe depressie bij IJsland zijn van nacht tot boven Ierland en West Engéland doorgedrongen maar zij veroorzaken er tot nu toe weinig regen De depressie breidt zijn iiv vloed langzaam verder over onze omgeving uit Verwacht wordt dat de zuidwestelijke wind morgen koelere lucht aanvoert waarin af en toe wolkenvelden meedrijven Later bestaat er een kans dat voor namelijk in de kustprovincies ivat lichte regen zal vallen Boven Midden - en Zuid-Europa blijft de vochtige lucht stagneren waarin ' s nachts m,ist ontstaat en overdag behalve zonnige perioden ook en kele lokale onweersbuien voorko men 
2 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 19 8 5 ÜXBECHTSCH NIEUWSBLAD Wat duidelijk werd na overval Bij onraad in bank moet ook bij politie alarmschel overgaan Juiste bediening en is vereiste je neerschieten om een kwartje en daar zit veel waars in Wie weet waar Dimitra de Bruin-Eun-i - Mevrouw piotou Grieken in Utrecht hebben nu hun eigen tolk Mevrouw De Bruin vanmorgen beëdigd Aan gemeenteontvanger in Ten Boer berisping Ruzie met zijn MACHT OVER STUUR KWIJT Jongen redt invalide uit Kromme Rijn GLucktlae cyLi r f~t I 1 _ inv E tijden veranderen en wij terdege Lreen mee Jbij | J met hen - 1 1 Ik las dat de Amsterdamse provojongens DOlitie urinkeileera gesprek hebben gevoerd met de hoofd " comTTiissaris van politie om.dat zij menen dat een goed gesprek heter want effectiever is dan een kwaaie Die hoofdcommissaris is een lankmoedig man Rustig uitpraten met een troepje relletjesmakers Ik geloof niet dat Michiel Adriaens zoon de Ruyter of Maarten Harpertszoon Tromp of goeie ouwe trouwe Piet Hein gesteld dat zij hoofdcommissaris-nu zouden zijn het gedaan zouden hebben Maar ik zei u toch al dat de tijden veranderen en gij en ik en de hoofdcommissaris met hen Wat mij wel even bezig houdt is dat die jongeheren-^ovocateurs zich „ anarchist " noemen Nu dat anarchisme lijkt mij ook maar louw-loene-met-de^et en ik denk dat Domela Nieuwenhuys ware hy nog in leven het ten deze met mij eens zou zijn De anarchie in rustig beraad met het Gezag — dat lijkt mij toch wel helemaal een contradictio in terminis een onmogelijke situatie Mijn grote eerbied voor de provo-jongens heeft er wel een deuk door gekregen Ik heb mij lang beraden of ïk mij bij hen zou aansluiten Ik houd wel van een rel Voor mij geen witgeverfde fietsen granaten afge brande politiepetten en verf om over lieverdjes te plenzen genoeg en mijn vingers jeuken om hier en daar een bom te werpen Ik had er grondig over nagedacht en was net tot de conclusie ge komen dat het tijd werd een einde aan mijn gezapige kapitalisti sche door en-door burgerlijke leven te maken om eens een zijweg getje van die oersaaie gulden middenweg mitgaders enige ruiten en schedels in te slaan Net had ik de knoop doorgehakt waarin mijn bourgeois-zieltje geraakt was willen doorhakken door mij bij Provo aan te sluiten en een werkzaam aandeel te gaan nem,en in de hap penings toen dat teleurstellende bericht over ' t gesprek in de krant stond Nee m ij n anarchisme is regelrecht in strijd met alle hoofd commissarissen Liever een Tmuppel op het hoofd dan een tam ge sprek met het hoofd der politie Heeft mijn over-over-over-grootvor der daarvoor tachtig jaar de Spanjaard bestreden ' t Is mij allemaal veel te slapjes Geef mij maar Doctor No en president Ho Dat mogen nog zulke engerds zijn — zij gaan niet thee drinken bij de hoofdcommissaris om het uit te praten Het zou mij niets verbazen te vernemen dat de jongeheren ver welkomd werden met het Wilhelmus en de Marseillaise gespeeld door de Am,sterdamse Politie-harmonie En dat zij nog eerder dan op 30 aprü tot ridder Oranje Nassau geslagen werden Een mens moet aan teleurstellingen wen - — y y^^y ^ nen zoals meneer Patijn zei toen meneer Van / a,0>^A / der Stoel tot staatssecretaris werd benoemd JCZj9/V£2y /^ Burgerlijke stand van UTRECHT Beek en C E A Prudon Tessel - Snijders en H.J Broekhuijsen Tann schadestraat 9 bis Gerard z y J hauserdreef 294 Jolanda C d v In verband niet fauiilie omstandig-heden wordt de vermoedelijke ver blijfplaats gevraagd van De heer J Veronden uit Utrecht rijdende in een donkerblauwe NSU Prinz kentekennummer NK 45-70 in de Franse Alpen of aan de Ri viera De heer S Bakker en gezelschap uit Utrecht met blauwe Fiat 850 kentekennummer XK 71-25 onder weg tussen Metz en Eindhoven Mej Mappie en de heer Ben de Wijs uit Bennekom zonder eigen ver voermiddel op camping in San Remo De heer J Klarenbeek uit Bilt hoven rijdende in een blauwgrijze Citroen Ami kentekennummer HZ 82 61 op weg van Spanje naar Ne derland via Normandië Het echtpaar J de Vey uit Maam rijdende in een blauwe Volkswagen kentekennummer GL 27-36 in Zuid Frankrijk De heer J de Bruin uit De Bilt zonder vervoermiddel op cam ping Kautenbach ergens in Luxem burg EUen en Anke de Wijs uit Benne kom zonder eigen vervoermiddel in jeugdherberg in West-Vlaanderen Opgaven uitsluitend aan A.N.W.B alarmcentrale in Den Haag tele foon 070 - 81.43.81 van 8 tot 22 uur Lombok-week begint eind augustus De Lombok-winkelweek 1965 zal worden gehouden van 31 aug tot en met 11 september Er zal die periode weer van alles gebeuren in de Kanaalstraat die — zoals ieder jaar gebeurt — weer feestelijk zal worden versierd Advertentie HOE VAAK EN HOE LANG RIJDT U MEER DAN 125 KM PER UUR Iedere dag van de week tien uur per dag Dan moet U geen Mercedes Benz diesel kopen Is honderd hon derdtien zo ongeveer Uw gemiddel de met een ruime speling naar bo ven tot 125 km en bent U naast automobilist ook een goede inkoper koop dan een Mercedes-Benz Diesel Wie 30.000 km of meer per jaar rijdt koopt met Mercedes-Benz Diesel zijn kilometers even goedkoop in als die van een benzinewagen in de 8000 gulden klasse Inclusief rente en aifschrijving Rijdt U meer dan wordt de km-prijs in verhouding nog goedkoper Laat U door een proefrit overtuigen hoeveel groter mooier luxer comfortabeler en veiliger een Mercedes-Benz Diesel is Bel de dealer Van Kooij Den Dolder tel 03402 3841 Hij zal U — tijdens een proefrit — ook gaarne uitleggen hoe U even tueel de hogere aanschaffingsprijs kunt overbruggen aanleg Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — De dertigjarige bankbeheerder J G van Baal die maandag aan een tot nog toe onbe kend gebleven gewapende indringer een aantal bankbiljetten ter waarde van tienduizend gulden heeft moeten overhandigen was niet in staat de alarminstallatie te bedienen Toen de bandiet binnenkwam en het geld opeiste onder dreiging met een pis tool was hy achter de deur van de openstaande kluis gesprongen Zyn collega Wiggers die zich achter een muurtje verschanst had kon even min bij een van de knoppen van de installatie Ik weet eigenlijk niet meer pre - De oude paardetrarn UTRECHT — Een vriendelijke reactie stuurde een lezer op de ar tikelen onder de titel Vakantievreug de een halve eeuw geleden Het is de heer J Sluyk Coomhertstraat 57 in Utrecht sinds 1923 abonnee heeft nog enkele aanvullingen verstrekt over de vroegere paardetrarn van de Tram en Bargedienst van Utrecht naar Vreeswijk De heer Sluyk die vele jaren lang op de Jut phaseweg heeft gewoond en zich de paardetrarn zeer goed herinnert schrijft dat het eindpunt van de lijn niet altijd op de Westerkade is ge weest In het grijze verleden reed de paardentram helemaal naar het Sta tionsplein in Utrecht Aanvankelijk reed de tram via Catharijnesingel en Vaartsestraat naar de Westerka de doch toen de elektrische stads tram ging rijden werd het defini tieve eindpunt van de paardetrarn die van Utrecht uit aan de linker zijde van de weg reed aan de Wes terkade gevestigd De lijn was enkelsporig maar in Jutphaas was een wisselplaats Daar werd niet op de aankomst van de uit tegenovergestelde richting komende tram gewacht Dan ontmoetten de trams elkaar op een punt en moest er worden overgestapt De reizigers uit Utrecht voor Jutphaas en Vrees wijk stapten over in de andere tram en omgekeerd De stoombootjes van de Tram - en Bargedienst vertrokken aanvakelijk van de aanlegplaats in de Vaartse Rijn bij de Kruisvaart Ten behoeve van het scheepsvaartverkeer dat uit de kruisvaart de Leidserijn in voer was tegenover de vroegere Damlust kazeme nu Van Sijpesteynkazeme een zwaaikom gemaakt Daar draai de ook het bootje uit Vreeswijk ko mend om vervolgens aan de Leid seweg voor de kazerne aan te leg gen Gift voor L.JN.-actie Mevrouw N.N te Utrecht heeft vanmorgen ƒ 2 — afgegeven aan de ontvangstbalie van het Utrechtsch Nieuwsblad Het geld is bestemd voor de U.N.-invaliden-wagenactie fc^^^^^^^^^fc ^^^^^^^^^^^^* Mimen cies wat ik gedaan heb zegt de heer Van Baal vanmorgen Hij is nog niet helemaal van de schrik bekomen Ik stond ineens achter die deur en van daar uit kon ik geen alarm slaan Als je in zo'n situatie bent handel je impulsief Je weet niet precies wat je moet doen je bent volkomen vei'rast Het is wel duidelijk dat de bank beheerder van hogerhemd uiterst summiere instructies heeft ontvan gen betreffende de beveiliging Toen hij in dienst kwam bij de Raiffei senbank is hem het nieuwe gebouw tje aan het Willem van Noortplein getoond Toen moet het volgens zijn verhaal ongeveer gegaan zijn van daar is de telefoon en kijk daar zijn de knopjes van de alarminstalatie en hier ziet u de kluis enzovoort Geen enkele aanwijzing is gegeven over hoe gehandeld moest worden als er echt eens iets gebeurde laat staan dat er een goede instructie was om maar niet te spreken van een alarm oefening Zin Wat heeft zo'n installatie dan voor zin Toen hij eenmaal was aangezet reageerden de buren die het geluid kenden met er zal wel weer niets aan de hand zijn Het was namelijk nogal eens voorgekomen dat door en werkster of door een van de men sen van de bank per ongeluk op de knop gedrukt was loos alarm En degenen die het geluid niet kenden wisten niet beter of het was een autoclaxon Hoofdinspecteur C van den Dor pe chef van de afdehng voorlichting en voorkoming van misdrijven van de Utrechtse politie ijvert al een poos voor een doeltreffende alarm installatie die bankgebouwen recht streeks met het hoofdbureau van po litie verbindt De aggressiviteit on der de misdadigers neemt toe zegt hij en daar moeten we ons tegen wapenen Ze zeggen wel eens dat ze UTRECHT — De achttienjarige offsetdrukker Theo Bosboom heeft dinsdagmiddag de 63-jarige invalide J de Roos gered uit het water van de Kromme Rijn De heer De Roos raakte te water toen hij bij het afrijden van de hel ling van de Kromme Rijn bij het Ledig Erf de macht over het stuur van zön gemotoriseerde driewielige invalidenwagen verloor Hy was op weg geweest naar het logement Kromme Rijn 11 waarin iiü woont De een paar huizen verder wonen de Theo Bosboom hoorde een plons en daarna wat rumoer Hij ging naar buiten en zag de heer De Roos in de Kromme Rijn liggen Zonder zich een moment te bedenken sprong UTRECHT — Geboren Mar tinus J z V J J de Jong en M W Nagtegaal Zeist De la Rey laan 38 Mare P z v A Stomps en P A Ch M Garriguet Plesman laan 48 I Wilhelmus A M en An tonius H M z v A P Hol en H M Uijterwaal M v Hongarije dreef 26 Michel C z v D C van Weelden en H M A Sneijder Rijn laan 71 Bastiaan J z v J A v der Haar en C v der Leeden Vleuten-De Meem v Woerdenstraat 9 Nicolaas J z v N de Bruin en M M Meulblok Merkesstraat 3 Geert C J z v J van der Vegt en G C Schouten v Everdingerüaan 16 Johannes A z v J C van Wezel en C R Bouwens Abrikoos straat 30 Wijnand z v W van Er zijn al enkele Utrechtse bank instellingen die een rechtstreekse verbinding hebben met de meldka mer van het hoofdbureau van poli tie aan het Paardenveld Als daar iets gebeurt is de jKilitie bijna on middellijk ter plaatse Dat is de mooiste oplossing zegt de heer Van den Dorpe Maar ook een installatie die geen verbinding heeft met het politiebu reau kan goed functioneren Maar dan is een goede aanleg door een bonafide alarminstallateur een ver eiste evenals een juiste bediening Dat wil zeggen dat het personeel met de werking van de installatie vertrouwd is dat men weet wat men in geval van nood moet doen Want daar is zo'n installatie ten slotte voor Nodig is ook dat op verschil lende plaatsen in het gebouw de in stallatie kan worden bediend Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — Grieken en Neder landers zijn vandaag een beetje dich ter bij elkaar gekomen De taalbar rière is weer een stukje geslecht Dankzij mevrouw Dimitra de Bruin Ewripiotou 40 die vanmorgen bij de Utrechtse rechtbank werd be ëdigd tot tolk Grieks Twintig jaar woont deze donkere Griekse geboren in Patras en geto gen in Athene in Nederland Haar man — een Utrechtse machinebank - Theo Bosjboom wijst de plek aan waar de heer De Roos met zijn invalidenwagen in de Kromme Rijn reed hij in het vieze water Hij greep de invahde en bracht hem naar de kant Theo is na de redding naar het badhuis gegaan om de onaangename geur van het Kromme Rijnwater kwijt te raken De heer De Roos had enige schaaf wonden opgelopen die in het lo gement verbonden werden Hij wei gerde met de G.G en G.D mee te gaan naar het ziekenhuis om zich nader te laten onderzoeken Hij heeft zijn jonge redder nog niet bedankt Bus en C R J van Dam v Rie beekstraat 3 Eugene z v C W Fransen en J T H van Galen Fr V Eedenstraat 8 Carel en Ronald z V A van Luijn en M H W Stik voort V Hoomekade IB Stefanus J M z V B W de Reuver en A J Linnenbank Croeselaan 269 bis Cornells J z v J J Verwaal.en J Valk Chopinstraat 21 RichardP F z v A Vos en H Vloon,J V Zutphenlaan 39 Marianne d V P Strieker en M Breeschoten,Marshalllaan 308 Martina A d v B Brouwer en H L Kusters Hou tensepad 5 Ingrid L d v R A werker — ontmoette ze op het eind van de oorlog in Duitsland waar hij te werk was gesteld Waarom ze voor tolk is gaan studeren Omdat ik erg van talen houd Maar de directe aanleiding was de komst van de Griekse arbeiders naar Nederland " zegt ze Drie jaar geleden is ze met haar studie ¦ be gonnen Tussen de huishoudelijke en gezinsbedrijven — ze heeft drie kin deren — door Sinds die tijd is ze de vraagbaak van tal van Grieken en Nederlan ders Voor de Grieken vertaalt ze hun trouwpapieren en werkgevers verklaringen Voor de Nederlanders heeft ze veel goed werk gedaan bij de adoptie Nederlandse echtparen die een Grieks kindje willen adopteren helpt ze de moeilijke Griekse juridische stukken ontcijferen Zo is ze in maart van dit jaar met een Utrechts echt paar naar het befaamde kinderte huis I Metera " bij Athene gereisd om ze bij te staan In I Metera zelf mag je als tolk niet komen Maar voor het gerechts - A A Broekman overleden UTRECHT — Op 78-jarige leeftijd is overleden de heer A A Broek man Prins Hendriklaan 25 Hij was oud directeur en gedelegeerd Com missaris van Gebr Broekman N.V en Utrechtse Tonfectie Industrie N.V De begrafensi is vrijdag 20 augustus op de r.k begraafplaats aan de Prinsesselaan na een uit vaartplechtigheid in de St Aloysius kerk aan de Adriaen van Ostade laan die om 10.30 uur begint De heer Broekman heeft zich van februari 1918 af ingezet voor het he renkledingbedrijf Gebr Broekman aan de Lange EUsabethstraat 20 Hij nam toen met drie broers het be drijf van twee ooms over Hij heeft zich in Utrecht doen kennen als een beminnelijk en ge acht zakenman UTRECHT — Aan het hoofdbureau van politie Paardenveld 1 zijn de volgende gevonden voorwerpen aan gegeven Gestreept jongenstruitje doosje medicijnen wit en bruin kinder schoentje zonnebril in etui voet balschoen groen geruite fietstas in houdende plastic jas licht - en don kerblauw dames vest blauw nylon jongens jack paar beenbeschermers en voetbalkous mondharmonica in doosje herenpantalon paar beige dameshandschoenen witte rijwiel tas Ned paspoort t.n.a A J Pol een fototoestel paar jongensschoe nen speelgoedbeertje Komen aanvliegen geel-zwarte vogel met ring Komen aanlopen donker Cypers katje zwart hondj;e zwartwitte ka ter schildpad B Visser en A A v Amerongen Vleuten-DeM Alendorperw 32 Mir jam H A d V J V Oort en E G K Horst A'damsestr.weg 162 Renata d v A M Teeuwen en A V d Linden Livingstonelaan 99 Janet d v J Boersma en G Tjeerdsma Bunnik Krommerljnstr 3 Monique M J d v A J Linne bank en E P F Kalfsvel Magel haenlaan 135 Frangoise N E d v J A Beljaars en A E J Tullen Renkum Willibrordweg 58 Gehuwd M C G van Vars seveld en C A Poeliejoe Jac Cats straat 2 bis P G A M Aerts LJndestraat 38 en V E D van Loy Autodief werd veroordeeld UTRECHT — Wegens het stelen van een aantal auto's heeft de recht bank de 18-jarige M L uit Amster dam veroordeeld tot een gevange nisstraf van zes maanden met af trek van voorarrest en onvooi waar-delijke terbeschikkingstelling van do regering De knaap stal in het voor jaar binnen een etmaal drie auto's Dat gebeurde allereerst in Utrecht waar hij bij een garage een niet afgesloten auto wegnam Hij wilde ermee nar de Congo rijden om daar te gaan vechten eerste doel was Amersfoort maar verder dan Soes terberg kwam hij niet omdat zijn auto daar zonder benzine kwam te staan Daarom stal hij in de keistad maar een andere auto In Wapen veld begaf ook deze wagen het door een mankement aan de versnellings bak Dus liet L daar de wagen achter om direct daarop weer een andere te stelen Daar reed hij mee naar Zuid-Limburg De reis eindigde hier tegen een boom De jongen vluchtte de bossen in en hield zich daar enige tijd schuil voor hij gearres teerd kon worden De knaap was overigens al vaker met de rechter in aanraking gekomen De eis was 8 maanden en ter beschikkingstel ling hof heb ik wel als tolk kunnen op treden Er waren toen in totaal acht Nederlandse echtparen van wie er zes een beroep op me hebben gedaan " Na terugkomst in Nederland ver taalde mevrouw De Bruin de Griek se uitspraken van de adoptiezaken Dat reisje naar Athene was voor mevrouw De Bruin in meer dan één opzicht een ontroerende erva ring Zij zag er haar broer terug die in de oorlog vermist raakte De tolk is niet van plan op haar lauweren te gaan rusten Ze wil proberen om na het Nederlands het Engels zo goed mogelijk onder de knie te krijgen superieuren UTRECHT — Over en weer vlo gen woensdag de beschuldigingen tussen de burgemeester van Ten Boer mr P J Molendük en zijn gemeenteontvanger de heer A A Nieuwhof Deze laatste was bij de Centrale Raad van Beroep voor Ambtenarenzaken in verweer geko men tegen de schriftelijk berisping die B en W hem hebben gegeven omdat hy een bepaalde opdracht — het invoeren van een kwitantie door-schriyfsysteem — niet had uitge voerd Het ambtenarengereclit in Groningen heeft het beroep van de heer Nieuwhof ongegrond verklaard Voor de Centrale Raad betoogde de gemeente ontvanger dat hij al ja ren in onmin leeft met het gemeen tebestuur Het is eigenlijk al een jaar of acht geleden begonnen bij de benoeming van mr Molendijk Men wenst niet mondeling met hem te overleggen doch alles dient schrif telijk te gebeuren Het systeem dat B en W willen invoeren deugt niet voor een kleine gemeente wel voOr grote Hij heeft er ook geen tijd voor in verband met zijn werkzaamheden als ontvanger in Loppersum en ' t Zand Mr Molendijk verweet de ontvanger gebrek aan gehoorzaamheid bij her haling Het college van B en W heeft de weg van schriftelijk over - Opperman breekt linker arm bij arbeidsongeval UTRECHT — Dinsdagmiddag heeft de 63-jarige opperman C de Jong Cornells Roobolstraat 107 zijn linkeronderarm gebroken tijdens een arbeidsongeval op een bouw werk aan de Othellodreef De heer De Jong bediende een mechanische kraan Bij het hijsen kwam de draad op het rondsel te recht Toen hij de draad wilde ver wijderen raakte zijn linkerhand be klemd waardoor de arm brak Hij is naar het Academisch Zie kenhuis gebracht Voorstraat 75 bis A R S Chang Sing Pang Waalstraat 88 en L K K Chin ' On Flamingostraat 32 bis H A van den Heuvel Bunnik Maatschapslaan 7 en T B van Dijk N Sopingiusstraat 34 J H van Maurik Vossegatselaan 49 en J C B Markus Dadelstraat 2 G A N van Sister Tolsteegplantsoen 8 in en E M Jongerius Mijdrecht straat 58 L M Belonje en H Ja cobs Vleutenseweg 238 H D Blie kendaal en J M Loffeld Lauwe recht 151 a Overleden Johannes van der Voort ongeh 17 jr AurioUaan 97 Izaak W Catsman 6 jr Soest Braamweg 27 Johannes C Rieder geh m C J Holthuijzen 67 jr Kolf straat 31 Johannes H Heljl geh m E F Qark 71 jr H de ¦ AGENDO UTRECHT WOENSDAG DOMKERK 20.16 uur Orgelconcert Wlm Hendricks HOBBEMAPLEIN 19.15-20 uur Concert stadsorgel de Lange Gavioli MARNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds J van SUedregU OUDE GRACHT 185 Stichting voor Jeugdwerk 20-30 uur Surinaamse week Otto Sterman De neger spreekt ' BOGERMANHUIS v Asch V Wijcks - kade 19.30 uur Clubavond Utr Chr TERREIN ÜLTRAJECTUM 18.45 uur Oefenwedstrijd Ultrajectum—DOS ' 01 DONDERDAG V.V.V.-KANTOOR Rljnkade 14.45 uur Vei'trek GEVU zomerrondrlt IRENHAL Croeselaan 19.30 uur Parijs en jeugd-springconcours NICOLAITOREN 20-21 uur Belaardcon cert door Plet Broerse van Vllssingen GEBOUW C-S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond Damver Ons Genoegen WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 18 augustus 1965 — Bovenkant sluis 48 cm - f - NAP Benedenkant sluis 29 cm — NAP val 1 cm WATEKTEMPBEATUÜR UTRECHT — De temperatuur van het water In de open zwemlnriohtlngen was heden 19 gr C CAMERA tel 17708 Zorba de Griek 18 dag 14.30 18.45 en 21.30 uur Na afloop der avondvoorst wordt de Slrtakl gedanst CITY tel 14384 Zorro contra Samson 14 i werkd 14.30 18.45 en 21 uur FILMAC tel 13178 De avonturier teken films en nieuws alle leeft dag 10 - 18.30 uur PALACE Jong en Immoreel 18 ] dag 18.45 en 21 uur OLYMPIA telef 42602 maandag t.m woensdag Wedren met de ooievaar 14 jaar Werkdagen 18.45 en 20.45 uur woensdag ook 14.30 uur REMBRANDT tel 12556 Roustabout alle leeft werkd 14.30 18.45 en 21.15 SCALA tel 12461 Sneeuwwitje en de zeven dwergen aJle leeft werkd 14.30 18.45 en 21 uur STUDIO tel 24428 De I'amour 18 Jaar Werkdagen 14.45 19 en 21.15 uur VREEBURG Mij fair lady alle leeft Dagelijks 14 en 20 uur Telef 10552 In de week van zaterdagmiddag 14 augustus 13 uur tot zaterdagmiddag 21 aug hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag en nachtdienst Apotheek Kanaleneiland Bernadotte laan 25 telef 35545 Vredenburg 25 tel 10692 Boogaerdt Biltstraat 152 telef 11841 en Bak Hamburgerstraat 15 telef 10836 leg met de heer Nieuwhot gekozen omdat monderling niet met hem Vcdt te praten Je moet vreselijk op passen met wat hij beweert want hij legt je steeds andere woorden in de mond dan zijn gesproken Wellicht niet met opzet maar zo is zijn struc tuur Tot invoering van dit nieuwe systeem hebben B en W besloten op advies van het verificatie-bureau in Den Haag Er zijn steeds opnieuw moeilijkheden met de heer Nieuw hof zodat het college zich wel eens heeft afgevraagd of hij wel in zijn functie kan worden gehandhaafd In Loppersum is het net zo Het ligt allemaal in de sfeer van de per soonlijke verhoudingen die de ont vanger blijkbaar belet om onze in structies op te volgen Met klem protesteerde de heer Nieuwhof hierna dat de burgemees ter hem altijd correct zou toespre ken Hij heeft gezegd je bent een fraudeur en je hebt bootwerkersma nieren Hij heeft gezegd dat ik naar de drank ruik en dat vind ik vrese lijk de heer Molendijk zegt onwaar heden De Centrale Raad zal 8 september uitspraak doen Advertentie Adox camera's zo STRAK IN VORM ZO SIMPEL TE BEDIENEN ZO GOED VAN KWALITEIT Adox Golf 1 59 Adox Golf la 69 - -,<| S ^ Zulclitraat 13 ^ T ffl ^^ Nachtesaxlttrait « ^•^^'^^ Hammartkjöldhor 77 LAMMERTS VAN BUEREN 1 Oudkerkhof » DEBUSSY a VOORDUIN Keijserstraat 86 Joseph A H Hütt mainn geh m M Langeslag 71 jr Donaudreef 128 Leentje Pijperaan geh m J L Luijcx 63 jr Borneo straat 15 Bertha J de Hundt wed v J de Vries 74 jr Zeist Pr Mar grietlaan 323 Ida H A Boelhou wer wed V J A Eijkelkamp 77 jr L Smeestraat 40 Adriane M van der Maas wed v W Bakker 89 jr Haarlem Kleine Houtstr 121 rood Maria M E Muskens geh m H C v Alphen 62 jr Soest Sophialaan 1 iDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 ¦ lllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllliW 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 AUGUSTUS 196S Beroep van Johnson op Geneefse conferentie ^ y)Wi ] hebben niet veel ONDER DE LOEP iy tijd meer WASHINGTON - President Johnson heeft dipsdag in Wash ington een krachtig beroep gedaan op de deelnemers aan de ontwapeningsconferentie in Geneve om een ontwerpverdrag op te stellen dat beoogt een verdere spreiding der kernwapens tegen te gaan De tekst van de oproep werd gelijktijdig in Ge neve en in Washington gepubliceerd Advertentie Geslaagde tocht van VS,'journalist Alleen oceaan over in kleine zeilboot MÜGMO er is geen betere VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NR IS BI ] MIELE GOUDSESINGEL S2 ROTTERDAM M^oord of Hilversumse jongen Drama voltrok zich in enkele minuten Twee onafhankelij ken bij de Griekse koning NIEUWSBLAD ï£1\/Da1 OHT OAQ Orgelconcert Win » 15-20 uur Concert Gavloli plein 19.30 uur gt i Stichting voor uur Surinaamse De neger spreekt ' Asch V WUcks iibavond Utr Chr CTUM 18.45 uur ajectum—DOS ' 01 DAG Inkade 14.45 uur lerrondrlt 19.30 uur Parljs > urs 1 uur Belaardcon se van Vllsslngen imme Nwe Gracht lavond schaakclub imme Nwe Gracht vond Damver Ons WEERDSLÜIS ugustus 1965 — 18 cm + NAP " 29 cm — NAP EBATUUB mperatuur van het minrichtlngen wa » ip^m Zorba de Griek 45 en 21.30 uur dvoorst wordt de • o contra Samson 18.45 en 21 uur avonturier teken Ie leeft dag 10 - moreel 18 J dag 12 maandag t.m met de ooievaar 18.45 en 20.45 uur uur L2556 Roustabout 30 18.46 en 21.15 neeuwwitje en de leelt werkd 14.30 l'amour 18 Jaar en 21.15 uur lady alle leeft lur Telef 10552 aterdagmiddag 14 t zaterdagmiddag olgende apotheken ag en nachtdienst land Bernadotte redenburg 25 tel ttstraat 152 telef gerstraat 15 telef anger ping euwhof gekozen niet met hem loet vreselijk op beweert want hij ¦ e woorden in de proken Wellicht zo is zijn struc van dit nieuwe en W besloten erificatie-bureau steeds opnieuw heer Nieuw Eich wel eens hij wel in zijn gehandhaafd In net zo Het ligt van de per - n die de ont - it om onze in teerde de heer de burgemees - dct zou toespre - gd je bent een bootwerkersma - zegd dat ik naar vind ik vrese ujK zegt onwaar zal 8 september entie mera's VORM BEDIENEN KWALITEIT 1 59 < la 69r Zadelitrast 33 Nachtes»tstra«t «¦ mirikjÖIdhof 77 BUEREN Oudlcerkhof 3H & VOORDUIN A H Hütt - geslag 71 jr ntje Pijpeman 63 jr Borneo - Hundt wed Zeist Pr Mar - H A Boelhou - ijkelkamp T7 jr idriane M van Bakker 89 jr tstr 121 rood geh m H C Sophialaan 1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii [ Jsnieiiws 4 Wij hebben niet veel tijd meer Het is niet mogelijlj op op ver standige wflze over een oorlog met kernwapens te spreken Wanneer liet ooit zover zou ko men is er slechts het verblindende licht van het talen van de mens om zich in redelijke termen met zijn me demens te verstaan en daarna stil te aldus de president H\j voegde hieraan toe De over eenkomst betreffende een beperkt verbod op het nemen van kernwa penproeven was de eerste waarde volle en hoopvolle stap op de lange weg naar vrede Aanvaarding van een verdrag om een verdere ver spreiding van kernwapens te voor komen zou een nieuwe stap op deze weg z^n Zoals Vlij gisteren reeds in het grootste deel van onze editie meld den hebben de Verenigde Staten Engeland Canada en Italië op de Geneetse ontwapeningsconferentie ' n Felle fabrieksbrand met tonnen schade GOUDA — Een zeer felle brand In de meubelfabriek J M Borsje N.V te Gouda heeft vanmorgen in alle vroegte voor enkele hon derdduizenden guldens schade aangericht Twee van de drie ver diepingen brandden geheel uit De oorzaak van de brand en de pre ciese omvang van de schade zijn nog niet bekend Niet onmogelijk is dat de brand is ontstaan op de derde verdieping waar de lakin richting was ondergebracht Deze afdeling alsmede de meu belopslagplaats en de afdeling houtbewerking werden door de laai ende vuurzee geheel verwoest Het produktieproces ligt daardoor vol komen stil De brandweerkorpsen van Goud Waddinxveen en Reeuwijk leverden een uren durende strijd om het vuur meester te worden Doordat er vrijwel geen wind stond sloeg het vuur niet over op de belendende woonhuizen Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor Zendtijd toegewezen aan communisten DEN HAAG — De communisti sche partij heeft nu in het kader van uitzendingen van politieke par tijen radio en televisie zendtijd ge kregen Dit is overeenkomstig de toezegging van de regering bij de regeling Vcin het nieuwe omroepbe stel Uit de verdeling van de zendtijd die de regeringscommissaris voor het radiowezen heeft vastgesteld blijkt dat voor de politieke radio uitzendingen de tijdsduur van 18.20 18.30 is gereserveerd behalve op za terdag en zondag Op de televisie komen de politieke partijen alleen maandags van 20.20-20.30 aan bod iedere partij ééns in de negen we ken Jongen met fiets onder melkwagen AMSTERDAM — Vanochtend is de 10 jarige Marinus Looij uit Am - sterdam noord fietsend tegen de laadbak van een langzaam rijdende melkauto gebotst Hij raakte onder het linkerachterwiel van de auto en was op slag dood Mariloli Ik zou wel willen dat die bikini mode eens afgelopen was het kost mü een fortuin aan zonne brandolie voorstel ingediend tot het sluiten van een verdrag tot verhindering van het verspreiden van kernwapens Het hoofd van de Russische af vaardiging Tsarapkin zei na de zit ting tot verslaggevers dat hij Fos ter twee vragen had gesteld Ten eerste of het westelijk voorstel voor ziet in een algeheel en onvoor waardelijk verbod op toekenning van kernwapens aan niet kemmogendhe-den zowel rechtstreeks aan be doelde landen als indirect zoals b.v via een zogenoemde NATO-kern macht Ten tweede of met dit ont werp de mogelijkheid tot vorming van een NATO-kernmacht of derge lijke en deelneming daaraan in wel ke vorm ook door Westduitse mili tairen of ander personeel wordt uit gesloten Tsarapkin zei dat hij de conferentie had meegedeeld dat hier op eerst een duidelijk antwoord dient te worden gegeven opdat de Sowjet Unie de Amerikaanse voorstellen in hun juiste vorm te zien krijgt Op een persconferentie verklaarde de Amerikaans gedelegeerde Foster dat het voorstel de vorming van een multflaterale of een NATO-kern macht niet uitsluit Wel wordt voor komen dat er nieuwe onafhankelij - Tinkerhelle liep in \ Falmouth binnen Van onze correspondent FALMOUTH — Gisteravond om half acht heeft in de haven van Fal mouth in de uiterste zuidwesthoek van Engeland een groot avontuur een einde gevonden Onder het ge gil en gebrom van scheepssirenes het gelui van kerkklokken en dave rende toejuichingen van duizenden belangstellenden zette de 48-jarige Amerikaanse journalist Robert Man ry uit Ceveland na 79 dagen geheel alleen in een zeilbootje van nog geen vier meter lengte over de Atlanti sche Oceaan te hebben gezworven voet op Engelse bodem De Tinkerbelle werd de laatste vijf mijl gesleept door een bootje van de havendienst omdat Manry de wachtende menigte niet wilde teleurstellen Zeilend zou zij waar schijnlijk pas vanochtend zijn aan gekomen Zeker honderd kleurig uit gedoste jachten en motorbootjes be geleidden het nietigste scheepje dat ooit de oceaan van west naar oost is overgestoken toen het de haven binnenvoer Manry die Falmouth in Massa chusetts als vertrekpunt had geko zen en een afstand van ruim 3200 mijl had afgelegd werd door de in rode toga gestoken burgemeester of ficieel begroet Een muziekkorps speelde het Amerikaanse volkslied De man die 79 dagen lang zijn blik alleen kon richten op de eindeloos uit de horizon aanrollende golven niets had gehoord dan de geluiden van wind en water en niets anders had opgesnoven dan de prikkelende zoute lucht vain de zee wankelde op zijn benen toen hij aan land stapte Hij was zichtbaar vermoeid maar uit de ogen in het verweerde gezicht spraken blijdschap over het welsla gen van de enorme onderneming en verrassing over de feestelijke ont vangst die hem werd bereid Tij dens de tocht had Manry ' n geduch te snor „ met handvatten " geculti veerd Hij omhelsde zijn vrouw Virginia zijn 14-jarige dochter Robin en zijn 11-jarige zoon Douglas die hem ook op zee al hadden opgezocht Daarna knielde hij om de stenen van de kade te kussen Op dezelfde plaats waar 15 jaar geleden de Deense kapitein Carlssen na een heldhaftige maar vergeefse strijd tegen de elementen de pers te woord stond vertelde Manry „ Het was een tamelijk saaie tocht " Dit klonk wel erg bescheiden " ien siptte was hij tot zesmaal toe in zwaar weer overboord geslagen Gelukkig had hij steeds een reddingslijn om Eens was het bootje bijna door ' n haai geramd terwijl het ook enkele malen lelijk uit de koers was gedre ven Manry zei van hallucinaties te lijden te hebben gehad en hij had zich in zware zeeën aan de mast vastgebonden Over de laatste paar honderd mijl had hij zeer lang ge daan omdat er bijna geen wind stond en het scheepje dus geheel aan de stroming was overgeleverd Zelfs was hij enige dagen geheel zoek ge weest zodat er door vliegtuigen en schepen naar hem werd gezocht „ Dit is " zo zei Manry een fan tastische ontvangst De mannen die uit Duinkerken terugkwamen kun nen niet beter zijn verwelkomd " Op één vraag had de avonturier geen antwoord Waarom hij zich zo roeke - ke kerngroepen worden gevormd zo zei hij Brits voorbehoud Tervrfjl Italië en Canada op de ge zamenlijke westelijke persconferen tie volle instemming met het Ame rikaanse voorstel betuigden werd enig voorbehoud gemaakt door de Britse vertegenwoordiger Lord Chal font die het ontwerp weliswaar een uitstekende onderhandelingsbasis noemde maar opmerkte dat het naar Britse opvatting nog gedeeltelijk aangevuld moest worden In het ont werp wordt b.v niet uitdrukkelijk gestipuleerd dat de huidige atoom mogendheden in het kader van een verbondssysteem een recht van veto ten aanzien van het gebruik van kernwapens krijgen zodat zij door de andere partners overstemd ' zou den kunnen worden loos aan de onberekenbare luimen van de baren had overgegeven Ik weet het niet " zei hij ik hoor op de sofa van een psychiater thuis " ROBERT MANRY in 79 dagen over de oceaan Van onze correspondent ATHENE — De Griekse ko ning Konstantijn heeft voor vanavond twee „ onafhankelij ke " politici bij zich ontboden Het zijn Stefanopoelos en Tsi rimokos die zich dezer dagen hebben afgescheiden van de Centrumpartij van oud pre-mier Papandreoe De uitnodi ging van Konstantijn kan er op wijzen dat hij een van de twee politici een mandaat zal geven voor de vorming van een nieu we regering Dit zou betekenen dat er in het parlement een meerderheid is tegen de com binatie van de rest van Papan dreoe's Centrumpartij en de uiterst links gerichte EDA Tot nu toe is echter aangenomen dat zulk een meerderheid niet kan worden gevonden Papandreoe's aanhang is ondanks het uittreden van twee groeperingen waaronder die van Stefanopoelos en Tsirimokos nog altijd sterk De betogingen van gisteren in Athene zijn intussen rus tiger verlopen dan werd verwacht Maar al vielen er geen slachtoffers toch was er meer spanning tussen de betogers en politie dan ooit te voren De betogers verhit door een bul - Grote parade in Djakarta DJAKARTA — President Soekar no heeft vandaag ter gelegenheid van de twintigste Indonesische onaf hankelijkheidsdag in Djakarta een grote parade aan zich voorbij zien trekken.waaraan 100.000 Indonesiërs deelnamen Daaronder was een groep vrijwillige militie uit Wcst Irian die de president toeriep Ver pletter Maleisië Onder de tonen van twaalf muziekkorpsen trokken leden van de strijdkrachten organi saties politieke partijen en filmster ren en echtgenoten van ministers voorbij in de stoet die drie uur duurde De slagzin van de parade was ontwikkeling en welvaart van voeding en kleding " Er werden geen nieuwe wapens getoond Naast de president stond de Roe meense president Stoica en gasten uit een aantal andere landen De route liep langs de Amerikaanse ambassade Er deden zich geen in cidenten voor Schreiner staakt de vliegdienst Schiphol Eelde GRONINGEN — De vUegdienst Schiphol — Eelde Groningen die door Schreiner Airways wordt onder houden zal op 1 september worden gestaakt zo heeft de stichting vlieg verbindingen Eelde meegedeeld Deze stichting een organisatie van het noordelijke bedrijfsleven die zich indertijd garant stelde voor een deel van het exploitatietekort heeft meegedeeld dat ondanks de sterk toegenomen belangstelling een sluitende exploitatie niet mogelijk is De overeenkomst tussen Schreiner Airways en de noordelijke stichting is twee jaar geleden afgesloten In november vem het vorig jaar zijn de diensten uitgebreid tot een dagelijk se retourvlucht behalve op zondag Bovendien is toen een groter toe stel ingeschakeld een DC-3 met plaats voor 28 personen De inkomsten stegen sindsdien met honderd procent Nu men echter het einde van het contract bereikt moet de stichting vliegverbindingen Eelde vaststellen dat ondanks de krachtige groei de exploitatie toch tekorten blijft opleveren OP KASTEEL Oud-Wassenaar gaf de Indonesische ambassa deur in ons land Z.E Soedjarwo Tjondronegoro een receptie ter gelegenheid van de Indonesische onafhankelijkheidsdag Tot de gasten op deze receptie behoor den ook minister-president mr Cals en zijn echtgenote Benoemen van fornutteuY nog onzeker Mill iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii derende demonstratie in een sta dion bezetten na een mars van twee kilometer het hele Omoniaplein dat de politie hun vanouds als domein prijsgeeft De politie barricadeerde alle boidevards die vandaar naar het parlement en verder naar het ko ninklijk paleis leiden In het paleis confereerden terzelf dertijd de Koning met de onaf hankelijken " Stefanopoelos en Tsiri mokos Die onafhankelijkheid werd in ' t stadion op humoristische plak katen verbeeld als twee hondjes aan de ketting van het hof In het stadion werden Amerika maar ook de NATO als geheel beschuldigd van inmenging in de Griekse toestanden Maar boven al les uit hoorde men toch de kreet Weg met de Duitse " te weten ko - ningin moeder Frederika Papandreoe heeft gisteren het hof vergeleken met Cince de mytholo gische nimf die iedereen die met haar in aanraking komt van ge daante doet veranderen „ Wie het paleis binnengaat " al - Voorschot of beurs Minister Diepen horst heeft in ant woord op vragen van de Tweede Kamerleden WU mans en Vis bei de PvdA over de rijksstudietoelagen bij het hoger be roepsonderwijs gezegd dat hij het plan heeft een adviescommissie in te stellen De commissie zou tot taak krijgen de gesignaleerde verschillen in rijksstudietoelagen tussen weten schappelijk universiteiten en hoge scholen en hoger beroepsonder wijs nader te bekijken Een lofwaardig streven van de minister hoewel het hoog tijd werd want de verhoudingen zoals die mo menteel liggen zijn danig scheef ge trokken Terwijl de universiteitsstudent die een toelage krijgt eventueel kan re kenen afhankelijk van het inkomen van zijn ouders op een maximum van ƒ 3800 verdeeld in ƒ 1200 rente loos voorschot na studie terugbe talen en ƒ 2600 beurs geschonken behoort voor de student aan het ho ger beroepsonderwijs de beurs tot het onbereikbare Een uitzondering hierop vormt de student aan de kweekschool Op de andere scholen en instituten zoals HTS Hogere Zee - vaartschool N.O.I.B Nijenrode Sociale Academie Hogere Textiel school en Academie voor Lichame lijke Opvoeding is het geen uitzon dering dat er renteloze voorschotten worden toegekend boven de ƒ 2000 Het komt dan ook voor dat studen ten aan het hoger beroepsonderwijs afstuderen met een rijksschuld van ruim ƒ 10.000 Een inconsequentie van het ministerie lijkt ons want daar wordt al jaren verkondigd dat ƒ 1200 het maximale renteloze voor schot is en dat ieder bedrag daar boven als beurs moet worden toe gekend In de praktijk wordt de universi teitsstudent zelfs nog meer bevoor deeld want het is normaal dat bij een vlot verloop van de studie het renteloze voorschot na het kandi daatsexamen wordt omgezet in een beurs Studenten die na het afstude ren aan universiteiten en hogescho len een rijksschuld hebben van meer dan ƒ 5000 vormen dan ook een uit zondering Daarnaast heeft de student aan het wetenschappelijk onderwijs ook nog de kans zijn schuld tot nul te reduceren wanneer hij bereid is les te gaan geven aan het middelbaar onderwijs In dat geval wordt na dus Papandreoe komt er misvormd weer uit " Het woord verrader ont week hij zoals te verwachten was omdat het ietwat zou devalueren toegepast op alle naaste medewer kers die hem zo langzamerhand heb ben verlaten Het worden van Ju dassen Petrussen of zelfs zoals een Papandreoe-gezind blad het uit drukt Kaïns Men speculeert hier nu intens op welke wijze Stefanopoelos en Tsiri mokos aan een meerderheid van 151 van de 300 kan komen maar als men even doordenkt beseft men dat in de hyper-individualistische sfeer van de Griekse politiek ook 151 niet genoeg is omdat dan elke 151ste dus iedereen almachtig zou zijn De onafhankelijken zullen de ambitie moeten koesteren werkelijk een aanzienlijk deel van het Cen trum aan hun zijde te krijgen Daarvoor leken gisteren nog niet veel tekenen aanwezig maar dat de wonderen de Griekse wereld niet uit zijn weten we nu zo langzamerhand — een grote handicap voor Stefano poelos was de pers waarvan een belangrijk deel even aan zijn zijde is geweest maar daarna ijlings weer tot Papandreoe is overgegaan toen Novas tegen een protocollaire be lofte in die hij schijnt te hebben afgegeven aanbleef De toon tegen het hot wordt in een groot deel van de pers met de dag scherper en gisteravond waren er voor het eerst leuzen rechtstreeks tegen Konstantijn ieder lesjaar de schuld met 20 pro cent verminderd Bij het hoger be roepsonderwijs valt die mogelijk heid echter in de praktijk weg Al leen voor de afgestudeerde van de Academie voor Lichamelijke Opvoe ding is dit een reële kems zijn schuld te verlichten De in te stellen adviescommisie zal een dankbare maar moeilijke taak krijgen want het rijksstudie toelagenstelsel is al jarenlang het zere been waar studentenorganisa ties en onderwijsinstellingen tegen aan schoppen Een doekje voor het bloeden zal nu niet meer voldoende zijn Metaalconstructie stortte in 3 man zwaar gewond Van onze correspondent ROTTERDAM — Aan de Rotter damse Vijverhofstraat is dinsdag middag een bijna acht meter hoge beton - en staalconstructie op een bouwwerk plotseling ingestort Drie mannen die bovenin bezig waren raakten bekneld en moesten ernstig gewond naar het Dijkzigt zieken huis worden gebracht De oorzaak van de instorting is nog niet be kend In de Vijverhofstraat is de aanne mingsmaatschappij De Bataafsche ' bezig met het bouwen van een bak kerij Holland Staalconstructie N.V uit Krimpen a.d IJssel had het voorbereidende werk aangenomen en was bezig de constructie te bou wen Op een betonnen vloer stonden 12 kolommen van acht meter aan de bovenkant twee aan twee verbon den door hoofdliggers Drie ijzerwerkers waren bezig op deze hoofdliggers dwarsliggers te plaatsen toen de hele constructie het begaf Van onze correspondent HILVERSUM -- Henny I de ma gazijnbediende die gisteren bekende dat hij tweeëneenhalf jaar geleden het negenjarige Hilversumse jonge tje Arie van Hemert vermoord heeft zal vermoedelijk vrijdag voor de Amsterdamse officier van justitie worden geleid Uit een tweede verhoor dat Henny I vandaag is afgenomen is duide lijk geworden wat zich op de avond van de dertiende februari 1963 heeft afgespeeld in de Nieuwe Doelen straat Arie van Hemert was om half zeven door zijn moeder uitge stuurd om zijn broertje dat in de buurt speelde op te halen De kleine Arie liep de gang in naast de kap perszaak die toen bewoond werd door de vader van de magazijnbe diende en zag Henny I in vrouwen kleren gehuld voor de keukenspie gel staan Nadat Henny bemerkte dat hij be trapt was stormde hij op het jon getje af en wurgde hem in paniek Daarna legde hij ziJn slachtoffer in een grote kist op zolder Zijn vader was op dat moment afwezig om een klant thuis te scheren Toen de kapper tien minuten later terug kwam had het hele drama zich al voltrokken en was er niets verdachts te bespeuren Later heeft de magazijnbediende het Ujk onder de vloer gestopt De kapper die tegenwoordig het pand bewoont heeft een paar keer by de Hilversumse reinigingsdienst Militair met scooter verongelukt DEN HAAG — Vanmorgen is de schrijver derde klasse van de ko ninklijke marine J de Rijk 22 jaar van het marine-opleidingskamp Hil versum op de autosnelweg Den Haag-Utrecht verongelukt Rijdende op een scooter trachtte htj ter hoogte van Vleuten—De Meem een voor hem rijdende mo biele dragline te passeren juist voor een wegverlegging Vermoedelijk raakte hij hierbij een op de weg ge plaatst bebakeningshek waardoor htj de macht over het stuur verloor Geen toeneming van criminaliteit HILVERSUM — De criminaliteit in Nederland neemt niet toe er is eerder sprake van een daling Dit geldt ook voor de agressieve mis drijven als mishandeling doodslag moord en voor zedenmisdrijven Dit verklaarde drs J Tulkens hoofd van het wetenschappelijk voor lichtings - en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie dins dagavond in een vraaggesprek voor de KRO radio Het is wel juist dat het aandeel van de jeugd in de misdadigheid gro ter is geworden maar men moet daarbij in het oog houden dat thans in vergelijking met enkele jaren te rug een groter aantal minderjarigen voor de strafrechter komt te staan Ramp bij Chicago wellicht gevolg van bomaanslag CHICAGO — De politie van Chicago acht de mogelijkheid niet uitgeslo ten dat het maandagavond in het Michiganmeer neergestorte vliegtuig van de United Airlines als gevolg van een bomaanslag is verongelukt Bij de ramp zijn waarschijnlijk alle dertig inzittenden omgekomen Tot nu toe zijn de stoffelijke resten van vijf mensen gevonden Er zijn in middels wrakstukken waargenomen Het FBI heeft een onderzoek inge steld Vlak nadat de vlieger van de ver ongelukte Boeing 727 had bevestigd de instructies voor de landing op het internationale O'Hara vliegveld van Chicago te hebben ontvangen werd het geluid van een ontploffing ge hoord Daarna werd een verblin dende lichtflits waargenomen waar na het vliegtuig brandend in het Michiganmeer stortte Pakistaanse aanval in Zuid-Kasjmir afgeslagen SRINAGAB — Een aanval van 200 Pakistaanse infiltranten in het gebied van Joesmarg 48 km ten zuidwesten van Srinagar Kasjmir is maandagavond door de Indiase politie afgeslagen Dit heeft een In diase woordvoerder gisteren meege deeld Gedurende twaalf uur hadden de aanvallers een politiepost met mor tieren en machinegeweren bestookt zonder dat aan Indiase zijde verlie zen waren ontstaan aldus de zegs man Volgens de radiozender van de op standelingen zouden de Indiase troe pen in de afgelopen 24 uur bij ver scheidene botsingen met „ vrijheids strijders " ongeveer honderd man hebben verloren Het merendeel sneuvelde bij een hevig gevecht in de omgeving van Poontsj geklaagd dat het in zijn zaak zo stonk De reinigingsdienst schreef de stank toe aan een rattenplaag waar de oude wijk die binnenkort gesaneerd wordt herhaaldelijk door is geplaagd Bij de politie is de klacht van de kapper nooit terecht gekomen De recherche heeft na de verdwijning van Arie geruime tijd een mannetje gepost in de buurt Ook zijn alle buurtbewoners ondervraagd maar nimmer heeft enig spoor naar de kapperszaak geleid Niemand heeft ook ooit de tengere magaztjnbediende verdacht Henny I stond bekend als een stille jongen die wat teruggetrokken leefde De vrouwenkleren waarin hij zich soms hulde stal Henny van waslijnen en by mensen thuis waar hij karweitjes opknapte Advertentie Relletjes rond B3 In het hele land werd spontaan gedemonstreerd voor het zuivere fruitsap Spandoeken en spreekkoren zongen de lof van B3 appelsap tomatensap tomaten cocktail jus d ' orange druivensap rood en wit Een kleine tegen demonstratie voor kamillethee werd vreedzaam onder de voet gelopen Het werd dus geen rel De politie hoefde niet in te grijpen B3 houdt alles lekker plezierig I B3 fruitsappen - 3 X beter /- B3f ^ 
4 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Geste van Raad voor Bejaardenzorg Sni«ATII«MEN OVOIVECHr HXM > HOOFOWCSCH WUKVERSIMmOSWEOEM Bejaarden in Utrecht krijgen brochure met wetenswaardigheden wen — hebben de afgelopen weken een gidsje in de brievenbus gekre gen dat hen de weg wijst naar alle mogelijke vormen van hulp die hen wordt geboden De brochure is uit gegeven door de Raad voor Bejaar denzorg en betaald — kosten 12,5 duizend gulden — door de gemeente De totale oplaag bestaat uit 22.000 exemplaren Hiervan zijn er 20.800 verstuurd Het resterende aantal zal nog worden gezonden naar Utrechters die in dè periode septem ber tot januari 65 jaar zullen wor den Echtparen krijgen samen een gids In de brochure zijn tal van weet jes " te vinden zowel op materieel als geestelijk gebied Een greep uit de talrijke gegevens hoofdstukjes over de A.O.W en alles wat daar mee samenhangt voeding huisves ting ontspanning en ontwikkeling Een lijstje van cijfers en instellin gen gaat er steeds bij De Raad voor Bejaardenzorg weet nog niet of het tot een herdruk van de brochure zal komen Daar de gids gezien het cijfermateriaal kans loopt snel te verouderen zou een inlegvel met correcties geen kwaad kunnen Maar ook hierover is nog geen beslissing genomen De Raad voor Bejaardenzorg heeft van de uitgave meteen gebruik ge maakt om de behoefte aan warme maaltijden onder bejaarden te pei len In de brochure is een inlegvel gesloten waarop de geadresseerde zich kan melden voor een thuis be zorgd diner Momenteel worden er aan 120 Utrechtse bejaarden warme maaltijden verstrekt Dit aantal kan worden opgevoerd tot 400 a 500 om dat straks alle maaltijden zullen worden klaargemaakt in de centrale keuken van de gemeentelijke be jaardenflat in Overvecht De gids voor stadgenoten van 65 jaar en ouder — zoals de titel offi cieel luidt — voorziet ongetwijfeld in ' n beh»efte De brochure ziet er ple zierig uit en is op bevattelijke wijze geschreven Verpleegstersdiensten Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht - zaterdag en zondagdlenst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijkgebouw Raiffei senlaan 35 telefoon 71.11.61 Bij geen ge hoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zullen dag en nacht 40133 BIJ geen gehoor overdag 41961 Bi ] geen gehoor In avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel OZ telefoon 146Ï8 Avond - nacht - en zondagdlenst hervormde wijk verpleging en lutherse dlakonessenverenl ging Dlakonessenhuis telef 11855 ge reformeerde ziekenverpleging zr P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kerst te lefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon 40876 zr A Vos telefoon 22102 Het Wit-Gele Kruis afdeling Utrecht Oudwljk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uitsluitend te lefonisch bereikbaar Ziekenwijkverple glng afdeling Utrecht telefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tijdens kantooruren Wijk verpleging Tuindorp zr C Terlingen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoogra ven zr S è Nljeholt telefoon 24828 bij geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zui len telefoon 42305 Oplaag bestaat uit 22.000 exemplaren Van één onzer verslaggeefsters UTRECHT — Alle bejaarden van irtre«ht — 25.000 mannen en vrou - Gouden galerij NCOnO'AMERIKA MtSSiSSIPPIDREEF HUOSONDREEF ST L/UJRENSDftEEF ' 10 ORINOCOOIIEEF JAnjRADREEF HAROWJNEOREEF AMAZONEDRCEF DO NESnODREEF n PARANlkDREEF v ^^ Nieuwe namen in Overvechtmoord D E ZICH steeds verder uitbreidende Utrechtse woonwijk Overvecht krijgt nieuwe namen ten noordwesten van de Einsteindreef Personen zijn ver noemd en een aantal rivieren uit Noord - en Zuid-Amerika Afrika en Azië U vindt de ligging van de nieuwe dreven op deze kaart aangegeven Let hij het uitspreken van de Paranddreef op de klemtoon op de derde lettergreep evenals hij Japurddreef waarhij u dan nog de u als oe gelieve uit te spreken De Tieer en mevrouw J Okhuy sen 70 en A W OMmysen Stik-voort 68 en sinds 6 jaar wonen de Ondiep 107 te Utrecht zijn woensdag 25 augustus 50 jaar ge trouwd Voordien woonde het echtpaar dertig jaar lang in de Cornelis Roobolstraat De gouden bruidegom was aan vankelijk als sigarenmaker xverh saam later als straatm,dker bij de gemeente Utrecht Het echt paar heeft 9 kinderen 1,0 klein kinderen en vier achterkleinkin deren De heer Okhuysen heeft twee hobby's timmeren en de duivensport Jarenlang is hij lid geweest van de duivensportver eniging De Bode Doffer Ook hier over het algemeen niet zo verwarrende namen al zal de volksmond wel snel tot gemakkelijker aanspre kende namen komen In grote steden is de keuze niet zo eenvoudig meer getuige bijvoorbeeld verdubbelingen als Eerste en Tweede Daalsedijk Delistraat Spechtstraat De Achterstraat kent zelfs drie afleveringen eerste tweede en derde In 1961 schreef de gemeente al eens een straatnamen prijsvraag uit voor Overvecht Ook de nieuwe namen zijn voor een belangrijk aantal het resultaat van deze prijsvraag Vening-Meineszprijs voor dr Schuiling UTRECHT — Prof dr J N Bak huizen van den Brink en drs J H Bannier respectievelijk voorzitter en directeur van de Nederlandse organisatie voor zuiverwetenschap pelijk onderzoek voor de eerste maal de Vening-Meineszprtjs uitge reikt Deze uitreijcing geschiedde ten huize van prof dr ir F A Vening Meinesz oud hoofddirecteur van het K.N.M.I te De Büt in Amersfoort De prijs viel ten deel aan dr R D Schuiling werkzaam op het Ve ning-Meineszlaboratorium voor geo fysica en geochemiE van de rijksuni versiteit in Utrecht De heer Schuiling Van Lijnden laan 14 te Soestduinen die thans 33 jaar is is een van de beste leer lingen van prof Vening Meinesz geweest Hij promoveerde indertijd bij prof dr J Nieuwenkamp die bij de uitreiking van de pirijs aan wezig was Voor wie straatlengtes wil nameten wordt vermeld dat de schaal van de originele tekening die het UN dinsdag publiceerde 1 op 2500 was en dat als gevolg van enige ver kleining deze in de krant ongeveer 1 op 3.850 was zodat u voor elke centimeter zo'n 38'/z meter dient te rekenen De oorspronkelijke schaal van de hierbij afgedrukte twee de tekening was 1 op 5.000 Rekening houdend met de ver kleining voor de krant komt de schaal nu neer op onge veer 1 op 9.000 wat betekent dat elke centimeter gelijk is aan omstreeks 90 meter Advertentie Verkeersverhetering op komst Vanaf ƒ 395 — OASVEBWARMING nu goedkoper eenvoudig geen as veiliger warmte regelingdoor thermostaat geen olietank,geen kolenkist Vraag advies bij uw erkende GEVU-installateur Draaiweg hijna klaar Er begint tekening te komen in de Draaiweg te Utrecht de straat die verbreed en verbeterd m,oest worden nu hij oprit is ge worden voor de David van Mol lembrug over de Vecht De straat is breder geworden de trottoirs zijn smaller gemaakt Nu laat de gemeentelijk dienst van open bare werken de straat van nieuw asfalt voorzien Wanneer dit klaar is kan ook het overige verkeer van de brug ge bruik maken Ku is hij alleen nog maar toegankelijk voor voet gangers Oud Utrechter predikant in Raamsdonk UTRECHT — Ds C j Baart een zoon van de onlangs in Utrecht overleden evangelist van de her vormde bond voor inwendige zen ding op gereformeerde grondslag Joh Baart zal zondag 22 augustus afscheid nemen van de hervormde gemeente van Rijnsaterwoude in de classis Leiden De 29ste augustus zal hij worden bevestigd als predi kant van de hervormde gemeente van Raamsdonk in Noord-Brabant VBVKENBURGSTRAAT 9 t/o NEUDEFLAT UTRECHT TEL 16064 en 11754 Ds C J Baart heeft in Utrecht het christelijk gymnasium bezocht en er theojogie gestudeerd aan de rijksuniversiteit In september 1957 legde hiJ het kerkelijk examaa af I Vechtpartij na geweigerde croquet Van een medewerkster UTRECHT — Er is tegenwoordig sprake van een terreur voor café houders Ze doen alles bieden gra tis eten aan als hun „ klanten " de zaak maar heel laten Deze zaak is een typisch voorbeeld van deze ter reur zei de utrechtse officier van justitie mr R W H Pitlo in zijn requisitoir tegen de verdachte Van H De 24-jarige koopman B van H uit Maarssen vlak daarvoor als ge tuige in een andere zaak versche nen stond terecht wegens mishan deling en vernieling Na een café bezoek wilde hij nog wat eten in een snackbar aan de Schoutenstraat te Maarssen Hij vroeg om een cro quet maar kreeg die niet daar er na twaalven niet meer gebakken werd De eigenaar van de zaak zou hem toegevoegd hebben jullie altijd met die goedkope handel je kan een car bonade of een halve kip krijgen Er ontstond onenigheid Eigenaar De K dreigde met de hand en liep weg Verdachte gooide hem om terug te dreigen een as bak achterna Toen was er voldoen de aanleiding om te vechten De zoon van de eigenaar en de vader van verdachte werden erin gemengd Verdachte was op dat moment in het bezit van een wapen een zware ijzeren staaf Hiermee sloeg hü de zoon van de eigenaar op het hoofd die gelukkig niet al te ernstig letsel kreeg Van H werd de zaak uitgewerkt Een maal buiten echter zag hij de mooie grote spiegelruit van de zojuist ver nieuwde snackbar Die sloeg hij in met dezelfde ijzeren staaf Schade ƒ 446 De Utrechtse officier van justitie eiste tegen verdachte die vele zware verkeersdelicten op zijn naam heeft een gevangenisstraf van 3 maanden waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar Mr J F J de Kort legde 1 maand gevangenis straf op waarvan twee weken voor waardelijk met dezelfde proeftijd plus toewijzing van de civiele vor dering van ƒ 446 NED HEBV KERK Beroepen te Twisk A J Wten weerde kand te Amsterdam te Minnertsga J Breeuwsma te Waal wijk Aangenomen naar Vlissingen va kature A Th Rothfusz toez L M Verseput te Kerkdriel naar Nieuwe Schans C G Scheepstra te Hoorn Terschelling het beroep door de G.S tot pred v.b.w zen dingspred arbeid t.d.v de raad van kerken op N - en M.-Celebes S Runia kand te Oegstgeest Bedankt voor Woudenberg 2e pred pi toez J den Besten te Huizen N H Bedankt voor Santpoort toez W I Doude van Troostwijk te Door werth-Heelsum Ds J van Veen overleden UTRECHT — In hel Diaconessen huis te Utrecht is overleden ds J van Veen 77 emeritus predikant der hervormde kerk Ds Van Veen die aanvankelijk bij het onderwijs werkzaam was studeerde aan de rijksuniversiteit te Utrecht en werd in 1928 kandiaat in Gelderland Op 5 augustus van dat jaar aanvaardde hij zijn ambt te Muiderberg Ver der was hij predikant in Workum en Vroomshoop Na zijn emeritaat in 1953 was hij nog vier jaar werk zaam als voorganger van de her vormde evangelisatie te Barneveld en van 1958 tot 1962 als geestelijk verzorger van Het Zonnehuis te Beekbergen > 1 KARL MARXOREEF IjANDHiPLEIN FRANCISCUSDREEF CARNEGIEOHEEF PASCALPLEIN BRArLLEBREEF EUFRAATOREEF TiGRISPflEEF WDUSDREEF MEKONGDREEF 20 GANGESOREEF Ds Van Veen maakte deel uit van ' de classicale besturen van Sneek en van Zwolle Hij heeft zich met name in de bezettingsjaren in het illegale werk verdienstelijk ge maakt Van 1940 tot 1945 was hij hoofd van een organisatie tot steun verlening aan onderduikers in Den Haag De begrcifenis geschiedt don derdagmiddag op Rustoord te Vroomshoop na een rouwdienst in de hervormde kerk aldaar Uit andere bladen • 21 NULDREEF ZAMBESIDREEF NIGERDREEF GAMBIAOBEEF ORANJERIVlERpREEF KWANGODREEF _ 27 KASAIDREEF Geboren Ferdinand E E z V mevr v d Does-v d Linden Rotterdam Frederik H M z v mevr Schalkwijk Wilhelmi Capelle a.d IJssel Linde M d v mevr Bemtrop-Bosman Amsterdam Ni « oline A d v mevr Smeenk-zur Mühlen Amsterdam Maaike J d v mevr Lubbers-De Jong Eindho ven Maandoverzicht van politie Wachtverhod wordt vaak overtreden kostte in juni 257 fietsers een „ bon " en in juli waren het er 225 Tegen het door geel of rood licht rijden werd in juni 145 en in juli 152 keer een proces-verbaal opgemaakt In juni zijn in de periode van 1 tot en met 30 juni 2463 verschillende verkeersovertredingen afgedaan met een transactie In de pei-iode van 1 tot en met 31 juli bedroeg dit aan tal ' 2316 In juni en juli 138 automobilisten zonder rijbewijs Advertentie KENNISGEVINGEN Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 18 tot en met 25 augustus 1965 ter gemeen tesecretarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Pieter Nieuwlandstraat hoek Kardinaal de Jongweg kadastraal bekend gemeente Lauwerecht sec tie C nrs 6267 en 5690 beide ged Dit bouwplan wajkt af van de Bouwverordening in verband waar mede het noodzakelijk is de vereiste bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de WederopbouwTvet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis tè nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 26 augustus 1965 ' schriftelijk bij hun College in te dienen Het hoofd van het Gemeentebe stuur van Utrecht brengt ter alge mene kennis I dat ten Stadhuize kamer 50 van 19 augustus 1965 af gedurende dertig dagen met de vereiste bijla gen voor een ieder ter inzage ligt een uitgeweikt bij besluit van de Gemeenteraad van 5 augustus 1965 voorlopig goedgekeurd plan tot ont eigening in het belang der volkshuis vesting en ten name van de gemeen te Utrecht van in de uitbreidings plannen in onderdelen Overvecht Zuid en Overvecht-Zuid A begrepen eigendommen gelegen ten noord westen van het fort Blauwkapel n dat belanghebbenden uiterlijk veertien dagen na afloop van de on der I bedoelde termijn schriftelijk hun bezwaren tegen de onteigening aan het Gemeentebestuur kunnen opgeven Van een onzer verslaggeefsters UTRECHT — In de maanden juni en juli is geen opvallende veran dering gekomen in het aantal pro cesverbalen dat door de politie we gens verkeersovertredingen is ge maalrt Aan de kop stond in beide maan den het aantal overtredingen van het wachtverbod in juni 701 waar van in 580 gevallen transactie plaats vond en in juh 766 644 transacties Het betrof hier de plaatsen waar parkeerschijven moeten worden ge bruikt Overtredingen van het wacht verbod op anderen wijze had in juni 460 357 transacties en in juli 374 maal 283 transacties plaats In juni werden 261 verbalen wegens het overtreden van de parkeermeter verordening opgemaakt in juli 225 Tweede op de rcuiglijst van proces verbalen staat het te hard rijden In juni werden daarvoor 272 bromfiet sers geverbaliseerd in juli 256 en in dezelfde maanden respectievelijk 147 en 69 bestuurders van motorrij tuigen Het rijden in een verboden rich ting komt ook vaak voor In juni werden daarvoor 270 overtredingen 235 transacties geregistreerd en in juli was dit aantal 242 202 trans acties Dat nog veel mensen zonder rij bewijs achter het stuur gaan zitten blijkt ook uit de cijfers in juni 80 en in juli 58 Lifters hebben kennelijk goede no ta genomen van de extra aandacht die aan hen zou kunnen worden ge schonken in juni werd tegen 19 per sonen die over de autoweg liepen procesverbaal opgemaakt terwijl ' t er in juli maar 6 waren Het stopverbod voor motorrijtui gen werd in juni 128 keer overtre den 114 transacties en in juli 127 104 transacties Zonder voor - of achterlicht rijden Advertentie Ook door overschrijving op posirékéning 254134 kunt u sparen bij do n RAIFFEISENBANK „ UTRECHr HOOFDKANTOOR ST JACOBSSTK.\AT A 38 Telefoon 13991 - Postgiro 2.>»131 met zeven bijkantoren ixi de,stad Utrecht 
tTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 Duitsland wacht stuk Auschwitz-proces ^ Collage ' van Peter Weiss in oktober Verdedigers voor het laatst op tv-scherm over HILVERSUM — De gezichten van E G Marshall en Robert Keed zul len de kykers vanavond voor het laatst in de rollen van De Verdedi gers op het scherm zien De Avro heeft gemeend dit programma-on derdeel dat het lange leven van drie jaar achter de rug heeft te moeten stoppen Deze serie verwierf een grote kijk dichtheid Ook in Amerika is de se rie van vader en zoon Preston ten einde maar dat is niet van invloed geweest op het Avro-besluit omdat in Nederland ' pas ' dertig afleverin gen zijn uitgezonden terwijl de Ame rikaanse kijkers bijna honderd rechtszaken met de beide advocaten in de hoofdrollen voorgeschoteld kregen ' We vinden het gewoonweg wel letjes na drie jaar In het winter seizoen komt een nieuwe serie maar wij weten nog niet welke ' vertelde men bij de Avro H EX IS MAAR boe je het bekijkt Het is mogelyk om in de televisie-programma's die gisteravond op de beide vader landse netten werden uitgezonden een praehtige aanleiding te zien weer eens een lofrede op ons zuilensysteem af te steken omdat die verscheidenheid van omroepen er dan toch maar toe leidt dat bepaalde onderwerpen extra in de belangstelling worden ^ geplaatst en reportages van de een die van de ander zo treffend aanvullen Men kan echter ook — en dat ligt dunkt ons iets meer voor de hand — voor de zoveelste maal een gebrek aan coördi natie aan wil tot samenwerking vermoeden op het moment dat in het gewone NTS-joumaal op Nederland 1 beelden van de relle tjes in Los Angeles worden vertoond de nieuwslezer aan zijn commentaar toevoegt dat later op de avond in het VARA-pro gramma " Achter het nieuws " op Nederland 2 meer aandacht aan deze onlusten zal worden besteed hetgeen Inderdaad op in dringende wijze gebeurde en vervolgens blijkt het eerste onder werp van de op dat journaal volgende NCRV-actualiteitenrubriek ' Attentie ' een reportage uit Los Angeles te zijn De gruwelijke schietpartijen in die stad — door de VARA hetmeest uitgebreid het meest ' echt ' en daardoor ook het meest be wogen gebracht aan de hand van een Amerikaanse reportage diedoor Pier Tania van Nederlands commentaar werd voorzien — was niet het enige onderwerp dat dubbel op werd behandeld.Het was ' Attentie ' dat de Amsterdamse provo's voor de camerahad gehaald een klein groepje ' zich tegen de maatschappij afzet tende ' jongeren die wat dingen zeiden waar ze straks waar schijnlijk zeU ook om zuUen lachen als ze het nu al niet doen).En die verder vriendelijke jongelieden bleken waarvan er enkelenormale burgerlijke baantjes bleken te hebben en de anderenvoornamelijk een ongewassen indruk maakten Anderhalf uur laterkon men op Nederland 2 in ' Achter het nieuws ' de provo-rellen bijhet Amsterdamse Lieverdje nogmaals horen bespreken ditmaaldoor Bas Roodnat die een gesprek had met de Amsterdamsepolitie commissaris Molenkamp OM NOG EVEN op ' Attentie ' terug te komen Niek Heizenberg had een gesprek gevoerd met de Limburgse vinkeniers en liet enkele liefhebbers voor deze in ons land eigenlijk verboden sport zó temperamentvol over de vinken-concoursen praten dat irien er als niet-Limburger stil van werd ' Ik sterf nog liever dan dat ik de vinken opgeef ' zei een gepensioneerde mijnwerker en een ander verklaarde plechtig dat hij iemand die aanvankelijk niets ervan wilde weten zó had weten te interesseren voor zijn vogels en wat er verder aan deze hobby vastzit dat de man een paar dikke tranen ' over de bakken ' liepen Dat is ons ook wel eens gebeurd toen wij oog in oog stonden met in kleine kooitjes gepropte vinken op de beruchte vogelmarkt op de Antwerpse Groenplaats waar de mooie zangvogeltjes die de genoemde Limburgers zo lyrisch deden worden als ruw behandelde koopwaar door de Bel gische vogelvangers worden verkocht o.a aan de Nederlandse vinkeniers die de beestjes dan ons land in smokkelen de kleine zangvogeltjes die door de vinkeniers blijkens deze reportage in ' Attentie ' zeer worden vertroeteld - en eigenlijk — om met Niek Heizenberg te spreken — slechts één ding ontberen hun vrijheid VERDER MOEST ER uit de programma's dan toch echt eenkeus gemaakt worden Wie — als wij — het op Nederland 1 hielden en aannamen dat op het tweede net Perry Mason deberoemde advocaat detective zijn zoveelste zaak wel met succeszou oplossen konden kijken naar ' De Zondebok ' een Duits tele - visie spel van Fritz Umgelter naar de roman ' Der Sündenbock'door Luise Rinser Een met recht avondvullend stuk deze 2 % uurdurende produktie van de Beierse televisie maar wel om geboeidnaar te kijken vanwege de uiterst verzorgde wtjze waarop ditspel over de geheimzinnige dood van een oude rijke vrouw overfamilie erfgenamen die van moord verdacht worden en de huis houdster Martha die tevergeefs probeert de schuld op zich tenemen om zodoende het door haar opgevoede dochtertje van haarpatroon gelukkig te maken op het scherm was gebracht Maarvooral ook door de fenomenale wijze waarop de actrice ThérêseGiese deze Martha speelde bijgestaan door acteurs van naamals Renê Deltgen en Wolfgang Kieling A I Van onze correspondent BONN — Een toneelstuk over het Auschwitz-proces staat zowel Oost als Westduitsers tegelijk te wachten In okto ber gaat de première van Peter Weiss ' Die Ermittlung Orato rium in elf Gesangen en wel in Oost - en West-Berlijn in Essen Keulen München Stuttgart Leipzig en Rostock In diezelfde tijd zal dit werk in boekvorm verschijnen bij Suhrkamp Verlag Frankfurt a Main Het stuk heeft alle mogelijkheden tot een groot succes Van dezelfde strenge opbouw en documentaire waarde als Hochhuths Stellvertreter zal het in sobere en inge houden regie even grote indruk maken als de Duitse opvoerin gen van Arthur Millers Incident in Vichy >***^»*»»*»»»»»»«»^%^»»^»»»< Opgravingen in Vlaardingen VLAARDINGEN — In deze ge meente weleer de hoofdstad van het graafschap Holland zijn door de Rijksdienst voor het Oudheid kundig Bodemonderzoek in samen werking met de gemeenten Rotter dam en Vlaardingen nabij het ' Holy-ziekenhuis ' weer enkele be langrijke bewoningen uitgegraven Hierdoor is komen vast te staan dat Holy een zogenaamd chateau a-motte is geweest gebouwd op een hoogte van ongeveer zes meter en omgeven door een smalle gracht met bruggen Het kasteel moet een toren hebben gehad van ongeveer negen meter hoogte met uitgebouw de balkons Dit slot moet in 1572 verwoest zijn Later is het door een ander vervEuigen zoals blijkt uit baksteen die gebruikt werd in vroe ger eeuwen en die bij elke nieuwere bouw steeds kleiner wordt Uit historische gegevens is bekend ge worden dat de heer van Holy ook leenmannen had In 1614 werd het kasteel met dertig morgen land overgenomen door de familie Basius Deze liet het kasteel met de daarbij behoren de boerderij herbouwen en de toren opknappen Het werd een klokke toren met spits en roniaanse ramen waarin de wapens zowel van de man als van de vrouw van de fa milie Basius voorl^wamen Het eer ste kasteel moet omstreeks 1275 gebouwd zijn In een tweede put is echter een bewoning blootgelegd die nog ouder is en i-eeds van de twaalfde eeuw dateert Deze is waarschijnlijk tij dens de stormvloed van 1164 ver loren gegaan PETER WEISS aardevolle gra olland Geëxposeerd in het Zeister Slot iiniiiiiiiiiMniiiiHininiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiriniiiiiiiiiiiiiiin ten gelet op de treffende atmosfeer uitdrukking in zijn polderlandschap en zijn vrinters duinlandschap gelet insgelijks op de betoverende wer king die van zijn ets ' Schelpen ' uit gaat • Een zeer aparte trant toont Ap Sok in zijn twee hier aanwezige litho's Daar is allereerst zijn indrukwek kend specimen Deltawerken ' fors maar uiterst doordacht neergezet in alleen maar ' n krachtig diep-zwart op helwit zonder verzachtende ' tus senliggende grijzen Dat uitsluitend zwart-en-wit paste hij ook toe in zijn impressie Pyre neeën ' al sorteert daar het ijle linea turenspel van zijn handschrift niette min ' n grijsachtig effect Het dorp met kerkje beneden in het dal de bossen op de steile besneeuw de hellingen maar bovenal de hoogte van dit ontzaglijk bergmas sief vindt ge hier even groots als verrassend gesuggereerd Geeft Ed van Zanden in zijn litho Gezicht op Londen ' blijk van een sterke sfeergevoelig heid in niet mindere mate ge tuigen hiervan zijn Finsbury Londen ' en een resoluut verbeel de Luchtbrug met rangeerter rein ' Co Westerik die in 1951 als schilder de Jacob Marisprijs won toont hier in ' n viertal et sen — lineaire scherzi zo men wil — zijn zin voor het humo reske Met name geldt dit voor zijn plezante krabbels Pak slaag ' en Wachtkamer dieren arts ' maar ook Man en kind ' is als ' n stukje glimlachend betrapt leven te signaleren Een kloeke stilistiek kenmerkt de hno-houtsneden van T Wegener die in zijn Houtvlotten in Finlóind ' en Deltawerken ' enkele sobere maar functionele kleurpartijen laat mee spelen Deugdelijk grafisch werk toont voorts mevrouw P Mengels-Braat van wie hier behalve een uitnemend verantwoord weergegeven Afbraak ' een boeiende kleurenets Dode boom gaard ' vermelding verdient By Ylstra overheerst ' n min of RITA EN HAAR FAMILIE Wees voorzichtig Xom Ellen bereidt een gasaanval voor NIEUWSBLAD 1 Veen ien 3f Diaconessen » iferleden ds J ritus predikant Ds Van Veen het onderwijs eerde aan de trecht en werd Gelderland Op lar aanvaardde liderberg Ver nt in Workum zijn emeritaat ner jaar werk van de her te Barneveld als geestelijk Zonnehuis te lakte deel uit besturen van Hij heeft zich ettingsjaren in rdienstelijk ge 1945 was hij atie tot steun - Juikers in Den geschiedt don Rustoord te rouwdienst in aldaar laden nand E E z - V d Linden H M z V Ihelmi Capelle d V mevr nsterdam Ni ¦ r Smeenk zur Maaike J d Jong Eindho litie ordt n rs een bon " 225 of rood licht en in juli 152 opgemaakt periode van 1 " verschillende afgedaan met periode van edroeg dit aan - tie ZINGEN Vethouders van kennis van de van 18 tot en ter gemeen - 47 voor de mgrenzende en lep ter inzage oprichten van errein gelegen landstraat hoek ¦ eg kadastraal luwerecht sec 0 beide ged t af van de verband waar k is de vereiste verlenen met 20 van de T te gaan eigenaren ;ld van het en en even en vóór 26 cenjk bij hun Gemeentebe-ïngt ter alge - kam er 50 gedurende vereiste bijla er inzage ligt besluit van de augustus 1965 an tot ont volkshuis-de gemeen uitbreidings-Overvecht-A begrepen ten noord Blauwkapel ' n uiterlijk van de on - schriftelijk onteigening estuur kunnen kunt u ECHT " ÜLIK I SNNMNNKNN ^ Auteur wil herinnering levend houden 41s bij de première van Die Er mittlung de vonnissen in het Auschwitzproces al enige maanden oud zullen zijn zijn de voorwaar den aanwezig voor een nie»i\ve dis cussie over de problematiek die de Duitse concentratiekampmethoden heeft opgeroepen Dat de Duitsers aan deze discussie deelnemen na ïoals in het geval van Millers In cident in Vichy de acteurs hartelijk te hebben toegejuicht is opnieuw een probleem dat het onderwerp kan uitmaken van uitgebreide ge dachtenwisseling Peter Weiss ' de acteur van Die ErmitÜung werd in 1916 in de buurt van Berlijn geboren In 1934 emi greerde hij naar Engeland en woon de vervolgens in Tsjechoslowakije en Zwitserland Sinds 1939 woont Weiss in Zweden Hij schreef zes boeken in het Zweeds en verwierf het Zweedse staatsburgerschap Het oratorium ' van Weiss is noch literatuur in de enge zin van het woord noch documentaire In het voorjaar van 1964 was Weiss her haaldelijk op de toeschouwerstri bune van de Frankfurter gerechts zaal waar hij uitgebreide aanteke ningen maakt Bewust werden in het stuk drie motieven dooreen ver weven Aus.chwitz zoals de ge vangenen en hun beulen het beleef den Auschwitz zoals het in Frank furt werd gereconstrueerd en ten slotte de impressies van de man op de publieke tribune > Weiss heeft geen poging gedaan ron stenografisch verslag te maken Dp getuigenissen zoals hij die op tekende kregen een zekere ritmiek ' lip hun zeggingskracht vergroot 01 ik in de gehandhaafde en dikwijls >-' hijnbare onbenulligheden De be iloc'iing van Weiss is zoals hij zelf / est dat het gebeuren in ons aller Jiewustzijn tot een aanklacht een herinnering en een vermaning wordt ' Collage Weiss is ook de maker van col lages van experimentele - en docu mentaire films Aan Die Ermitt lung ligt dan ook een werkwijze ten WOENSDAG Nederland 1 NTS Nieuws Barend de beer 7.06 De stad Angkor in Cam bodja documentaire 7.30 AVRO Nationaal Jeugd orkest 8.00 Journaal 8.20 Televizier 8.35 Hartewensconcert her haling oudejaar 1964 9.35 De Verdedigers 10.25 Laatste nieuws WOENSDAG Nederland 2 6.00 NTS Tennisfinale Davis Cup-tournooi NTS Nieuws KRO Over de beeld houwer André Volten 8.20 Onze man in Keulen 8.40 The man who never was spionagefilm met Clifton Webb Gloria Grahame Robert Fle myng en Stephen Boyd DONDERDAG Nederland 1 3.00—3.35 VARA Vrouwe lijkheden dat in de zaal gesproken wordt op de bandrecorder vastgelegd Deze bandrecordertekst zal een ' docu ment humain ' van de grootste bete kenis zijn De Frankfurter collages van Peter Weiss hebt)en echter op dit protocol voor dat zij in boekvorm voor iedereen te koop en in deze vorm het beste toegankelijk zullen zijn voor een groot publiek ook bui ten Duitsland Bij lezing van de nu gepubliceer de uittreksels die een even behek sende invloed hebben als een och tend in de Frankfurter rechtzaal waar kinderen achter de ramen op het schoolplein spelen verbleekt de betekenis van de uitspraken Van de jury waaróp nog enige weken zal moeten worden gewacht Het doet er dan niet zoveel meer toe wat er met ' Mulka en anderen ' gebeuren gaat ledere straf blijkt onbelang rijk gemeten aan het nu al tot eeuwig monument versteende gru welijke van hun daden grondslag waarmee de auteur ver trouwd is Niemand zal Weiss er over aanvallen dat hij de stof voor zijn stuk niet zelf verzonnen ' heeft Een geliefde term In de Duitse krantenverslagen over het Ausch witzproces is immers Zelts een Dante schiet te kort wanneer het om het uitdenken van deze gru welen gaat ' Dat ook deze collage ' van het Frankfurter proces voor de auteur een strijd om het juiste woord be tekent blijkt uit twee uittreksels van het stuk die respectievelijk in het dagblad de Frankfurter All gemeine Zeitung en het nieuwe tijd schrift van Hans Magnus Enzens berger Kursbuch ' verschenen zijn Hoewel de versie in Kursbuch be knopter en kernachtiger is dan die welke in de Frankfurter verscheen zal deze laatste opvatting die breed voeriger klinkt het waarschijnlijk in de definitieve vorm gaan winnen In Kursbuch gaat de getuigenver klaring over de dood van een meisje dat Lili Tofler heette als volgt ' Het was een aardig meisje van on geveer twintig of tweeëntwintig jaar Er was ergens iets met een brief maar ik weet niet of het een brief was aan haar of een brief die zij zelf geschreven had Het meisje moest naakt voor de muur gaan staan in de loop van het onderzoek vele malen en voortdurend deed men alsof men haar dood wilde schieten Men gaf de commando's maar voor de schijn Tenslotte smeekte ze op haar knieën of men haar toch dood wilde schieten Zo werd ze tenslotte dood geschoten vanwege dat stukje papier ' In een latere versie maakte Weiss er van ' Ja Lili Tofler was een uit gesproken aardig meisje Ze was ge vangen genomen omdat ze een an dere gevangene een brief geschre ven had Btj een poging de brief in handen van de gevangene te smok kelen werd deze gevonden Lili Tof ler werd verhoord Ze moest de naam van de gevangene noemen Boger leidde de verhoren Op zijn bevel werd ze in het bunkerblok ge bracht Daar moest ze herhaalde malen naakt tegen de muur gaan staan en men deed alsof ze doodge schoten zou worden Men gaf de commando's voor de schijn Ten slotte smeekte ze op haar knieën of ze doodgeschoten mocht worden Rechter ' Werd ze doodgeschoten ' Getuige ' Ja ' ZEIST — In de oostelijke vleugel van het Slot waar de Nederlandse Kunststichting resideert is tot ein de augustus onder de titel ' Reizende grafiektentoonstelling Zuid-Holland ' een belangwekkende keurcollectie te zien uit het oeuvre van zestien voor aanstaande in genoemde provincie woonachtige grafische kunstenaars De meesten hunner genieten ook buiten de grenzen van hun gewest een grote snate van bekendheid en waardering Merkwaardigerwijs is er van deze zestien slechts een die het nonfigu ratieve credo aanhangt dat is J Snoeck hier vertegenwoordigd in twee kleurige zowel door hun uiter lijk als door hun benamingen — ' J'espère l'invisible ' en ' Son pur ' — nogal opvallende zijde-drukken Dat de maker geenszins de benjamin in dit gezelschap is leert de catalo gus die de geboortejaren van de verschillende exposanten vermeldt en waaruit is op te maken dat er in deze groep zeven jonger zijn dan hij Dat is dus bijna de helft De jongste is F Hakkaart een vierentwintigjarig graficus van opmerkelijke begaafdheid die in zijn beide hier uitgestalde aqua tinten ' Vrouw bij boom ' en ' Zelf portret met veer ' een levendige expressiviteit weet te paren aan een prijzenswaardige ambachte lijke doorwrochtheid Als de nestor onder de deelnemers verschijnt de Rotterdammer A Schotel wiens etsen ' Varende ele vator ' en vooral zijn sierlijke ' Grove dennetak ' ' n degelijk kunnen be wijzen Gaarne bekijkt men ook de bijdrage van W J Rozendaal die in twee voortreffelijke kleurenhoog drukken — een stemmingsvol land schap ' Peripherie ' en een zwierig joyeus ' Bloemstuk ' — zijn goede faam tenvoUe rechtvaardigt Berserik en anderen Drievoudig staaft zich de roem van Berserik in zijn excellente ets ' Hulzen ' In de kostelijke ets aqua-tint " Tram in Tunis ' en in dat voor name blad in dezelfde techniek dat hij simpelweg ' Rijswijk ' noemde Deze tiiinhoek met muur en daarop geplaatst Apollo borstheeld heeft Berserik opgeroepen op ' n manier die ook Watteau een compliment zou hebben ontlokt Volop admirabel moet eveneens de inzending van D van Gelder he - Typisch fragment Een ander typisch fragment uit de verhoren in de Auschwitz-proces is de dialoog tussen een getuige en een beklaagde Het soort paniekeri ge antwoord van deze beklaagde is iedereen die het proces ooit heeft bijgewoond voldoende bekend Getuige ' De oud-hospitaalsoldaat Klehr beschuldig ik van duizend voudige en op eigen gezag gepleeg de moord door phenolinjecties in het hart Beklaagde ' Dat is laster Hoog stens tweehonderdvijftig tot driehon derd injecties heb ik op bevel moe ten geven en ook dat niet dan met de grootste tegenzin ' Van het grootste gedeelte van de processen tegen oorlogsmisdadigers die in de Bondsrepubliek worden en werden gevoerd blijft de herinnering hoogstens uit de krantenverslagen voor het publiek en de aantekenin gen van de ambtenaren van het Institut für Zeitgeschichte voor het museum bewaard Het is opzienba rend genoeg dat van gerechtswege bij de meeste naziprocessen geen woordelijk protocol wordt bijgehou den Dit is anders bij het Auschwitz proces dat nu bijna aan zijn 180ste zittingsdag toe is en deze zomer zijn einde vindt Hier wordt ieder woord Menslievendheid en kerkklokken VENETIË — ' Om redenen van wellevendheid en menslievend heid ' zullen voortaan in het aartsbisdom Venetië de klokken van de r.-k kerken niet meer luiden voor zeven uur in de morgen Het was gebruikelijk dat het luiden begon om vijf uur wat voor mensen die dicht bij een kerk woonden nog wel eens re den was om het derde gebod dat zich keert tegen het ijdellijk ge bruiken van de naam van het Opperwezen grimmig te over treden De mens heeft recht op rust na een lange periode van werk " aldus de mededeling van het aartsbisdom Biografie koningin Wilhelmina DEN HAAG — In het komende najaar zed bij uitgeverij Leopold ie Den Haag een biografie verschijnen van Koningin Wilhelmina en in op dracht van het ministerie voor cultuur recreatie en maatschappe lijk werk geschreven door Henriette L T de Beaufort Mevrouw De Beaufort is als his torica o.m bekend geworden door haar werken over Gijsbert Karel van Hogendorp Willem de Zwijger Rembrandt en Comelis van Vollen hoven Vocalistenconcours 90 inschrijvingen ' s-HERTOGENBOSCH — Voor het twaalfde internattonale vocalisten concours dat van 6 tot en met 11 september in's-Hertogenbosch wordt gehouden hebben 90 zangers en zan geressen ingeschreven — 28 sopra nen 11 alten-mezzosopranen 28 bas sen-baritons en 20 tenoren Naast 20 deelnemers uit Neder land zijn er 16 uit Duitsland 11 uit Engeland 10 uit Amerika 5 uit Polen 4 uit Zwitserland 3 uit Hon garije en Roemenië 2 uit Argentinië België China Frankrijk en Joega slavië en 1 uit Australië Bulgarije Cuba Israel Italië Luxemburg Portugal en Schotland De jury onder voorzitterschap van Manus Willemsen bestaat uit Eva Bomemann-Duitsland Lode Devos België Roy Henderson-Engeland Ir ma Kolassi Frankrijk Heinz Reh fuss-Zwitserland Lawrence Winters Amerika en Tom Brand Johannes den Hertog en Felix de Nobel even als de voorzitter Nederlanders De prijswinnaars zullen op 15 sep tember met het Brabants Orkest onder leiding van Hein Jordans op treden in de Casino-schouwburg in ' s-Hertogenbosch meer lineaire structuur zie zijn van stemming geladen Oost-Berlijn ' zijn geestig Man ^ TOUW-voge ^ maar in het bijzonder zijn verbeten-felle haast demonische kat die een vogel vangt Twee ferme litho's prijken hier van R Dool ' n vlotgeschetst Veer huis ' en ' n breed flitsend getekend tafereeltje van kindervreugd geti teld Stoomcaroussel ' waarin de twee kleine draaimolenpaard-berijdertjes p'eizierig-raak zijn gekarakteriseerd Een zeker ingekeerdheid meent men af te lezen uit de drogenaald portretten Ewald en Lotte ' en Wil lem en Loekie ' van Jos Jansen Maar welk een spirituele fantasie openbaart zich in de litho's Het paard van Troje ' en Het gevallen paard van Troje ' waar Aat Ver hoog de beschouwers mee verlustigt Spiritualiteit sprankelt evenzeer op uit C Vlag's fijnzinnige ietwat verdroomde hoog diepdruk Schelp koraal en bakje ' dat mede door en kele kleine pigment-vleugjes de aan dacht trekt In zijn Gipsen hand ' bekoort met name één van de de tails een denne-appel met ' n prach tige haarscherpe finesse geëtst J J Advertentie VERSTOPT GEVOEL KRIJGT GEEN KANS Aktieve Witte Kruis poeders bestrijden verkoudheid en griep radikaal U voelt u weer opgelucht en fit Witte Kruis poeders ook tegen hoofdpijn en kiespijn WITTE KRQIS ook in tabletten en cachets Advertentie T r voor kleur én zwart-wit oor dag-èn flitslicht ll één film Universal g^gii — FILM TROS vraagt zendtijd voor radio en tv HAARLEM — De TROS heeft van daag meer dan 15.000 gekwalificeer de leden geboekt en kan daardoor zo wel voor televisie als voor de radio een zendmachtiging aanvragen On der de nieuwe regels moeten resp 10.000 leden geregistreerd zijn voor alleen een tv-aanvraag en 15.000 voor radio Dit behoren leden te zijn die luister en kijkgeld betalen en lid willen worden van de TROS voor ƒ 5 - per jaar De heer Hamstra uit Weesp was dezer dagen de tienduizendste en werd vandaag door de heer Landré TROS-functionaris gehuldigd Hij vertelde dat hedenmorgen een dus danige toevloed van aanmeldingen en giro overschrijvingen was bin nengekomen dat de tas van de juf frouw die de aanmeldingen van het postkantoor haalde scheurde en de papieren over straat rolden Na or de op deze zaken gesteld te hebben bleek de stand van gekwalificeerde TROS-leden gestegen te zijn tot 15.688 Voorwereldlijk Sauriër ei gevonden BLOEMFONTEIN Zuid-Afrika — Werklieden in de omgeving van de Vrijstaatse provincie-hoofdplaats hebben te Paul Roux op het erf van een boerderij een merkwaardige vondst gedaan Bij opgravingswerk zaamheden troffen zij op een diepte van ongeveer twaalf meter onder de begane grond een versteend ei aan dat daar naar schatting om streeks honderdtachtig miljoen jaar geleden gelegd zou zijn Volgens de conservator van het rijksmuseum te Bloemfontein dr A C Hoffman moet dit ei afkomstig zijn van een lystrosaurus een reus achtige voorwereldlijke hagedis van welk dier men weet dat het in moe rassige streken leefde 
WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1966 ÜÏRECHTSCH NWUWSBLAO in#dipl(iiMfS PER BEGIN SEPTEMBER AANVANG VAN DE VOLGENDE CURSUSSEN PRAKT IJ KDIPLOMA PRAKT IJ KDlPtiOMA BOEKHOUDEN UODERNE BEDRIJFS - «»- -.««« 1 ««''::.« ADMINISTRATIE STAATSPRAET DIPL v "*" * 1 ~," BEDRIJFSADM S.P.D H.O BOEKHOUDEN 19«4 409 geslaagden In de periode 1954-1964 slaogden 15358 leerlingen voor deze examens n.t 8878 voor prakiiikdiploma Ass 3463 voor M.B.A Ass en 3017 voor S.P.D.-M.O * INLICHTINGEN ' PROSPECTUS EN INSCHRIJVING VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 7-9 UUR GEB HERV BURGERSCHOLEN DOMPLEIN 4 - TEL 3402-2482 E^)tA:M.f N ÖWtTD^^¥.r rf;U G AS l L &' É1sRa;;p^GTG.LE S E R AMSTERDAM ROTTERDAM - DEN HAAG ¦ HAARLEM UTRECHT ' GRONiNCt N t Na een langdurige ziekte en gesterkt door de HiH Sacramenten der zieken overleed heden in de Vrede Vein Christus op de leeftijd van 78 jaar onze lieve en zorgzame vader schoonvader en grootvader AUGUSTINUS ANTONIUS BROEKMAN weduwnaar van Antonetta J C M Hurkmans Nw Pekela Utrecht Tilburg Driebergen-R Amsterdam A Broekman pr A Kemme-Broekman A Kemme J Broekman H Broekman-Remkes Th Broekman J Broekman-Nass E Kelfkens-Broekman C Keltkens Kleinkinderen Utrecht 17 augustus 1965 Prins Hendriklaan 25 Vrijdag 20 augustus wordt in de parochiekerk van de H Aloysius Adriaen van Ostadelaan om 10.30 uur een gezongen H Mis van Requiem opgedra gen Daarna vindt de begrafenis plaats van de kerk uit op de r.-k begraafplaats aan de Prinses selaan Gelegenheid tot condoleren na afloop der begrafe nis In de aula van de begraafplaats Met groot leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de heer A A BROEKMAN gedelegeerd commissaris onzer vennootschappen Met oprechte dank zullen wij ons al het goede en | vooral zijn weldoende belangstelling voor eenieder blijven herinneren Commissarissen en Directie S Gebrs Broekman N.V Utrechtse Confectie Industrie N.V Tot onze grote droefheid overleed heden onze be minde oud directeur de heer A A BROEKMAN Zijn voorbeeld en goedheid zullen wij in dankbaar heid blijven gedenken Alle medewerkers Gebrs Broekman N.V Utrechtse Confectie Industrie N.V Sportmassage chiropodie voetverzorgingsopl voor het A.N.O.V.-examen Opleidingskursussen voor het uitoefenen van een zelf standig beroep Cultuur psycho physiek Prospectus en inlichtingen Kanaalweg 102 — Utrecht telefoon 030-33571 AAMBEIEN schrompeien weg Pyn en jeuk wèg Zwelling verdwijnt De wetenschap heeft thans een helende substantie ont dekt met de verbazingwek kende eigenschap de aambei en eenvoudig te doen weg drogen - de pijn houdt op zwelling verdwijnt Toegepast in SPERTI doet dit weefsel vernieuwende Bio Dyne zelfs de meest hardnekkige aam beien ineenschrompelen zó afdoend dat ze nu geen pro bleem meer zijn Spcrtl Zalf en Zetpillen SPERTI is zacht en desinfec terend - bevat géén verdo vende middelen Voor snelle rechtstreekse behandeling van aambeien SPERTI Zalf f3.60 Zetpillen f4.90 LuBRO vraagt administr kracht voor de verkoopafdeling In bezit van dipl typen Aanmelden Personeelsald Hogenoord 1 Utrecht Moderne 3/4 stofjassen sterke kwaliteiten in SATIJN JEANS SPOETO-FAST en nylon gabardine Kleuren khaky grijs taupe lever R.A.F groen bruin blauw en wit Prijs van 17,35 tot 31,95 WAAR NATUURLIJK BIJ SPECIAALZAAK Wa«<*<»nibinatie £ 298 - Langzaarn-wascombi tjeëinailleerd met oliebad en pomp spoelcentrituge met beveiliging kook plaat afdekplaat verrijdbaar geheel compleet ƒ 450 — Alle combinaties zijn met 2 motoren en 1 ot 2 pompen uitgevoerd Service binnen het uur — gemakkelijke betaling — volledige garantie Wasmachinefabriek Frisia OÜDKÜBACHT 196 — IITBKCHT — TEL 126B8 WAND EN VLOER ook mozaïek TEUELLIJM 10 volle uren autorljles f 47.S0 LOSSIS LESSEN ƒ 6.50 Modem lesmateriaal gedi plomeerde instructeurs Halen < en brengen gratis Theorieavonden mei lichtbeelden „ DE CENTRALE " erkende bondsautorijschool Aanmeldingsadressen Adriaan van Ostadelaan 93 Dtrecbt Tel 23473 Amsterdarasestraatweg 229 Utrecht Tel 41086 Jagerlaan 23 Zeist Telefoon 16166 CSSDGELDIGINDEWEEKVAN 18 T/M 24 AUGUSTUS 1965 ELK 3a PAK de gruvter WASMIDDEL Te koop riante 4 KAMERFLAT met garage Leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 47.500 - incl vloerbedekking en zonwe ring Luxaflex Gelegen Kanaleneiland Brieven te richten onder No B-6009 Adv Bur AL TA Pausdam Utrecht TE KOOP WASSERETTE in grote plaats van pio vincie Utrecht Diploma's niet vereist Rijke brood winning Eigen geld plm f 30 000 - Restant kan ge financierd worden Brieven te richten onder No C-6010 Adv Bur AL TA Pausdam Utrecht SPOED Te koop GROENTE - en FRUITZAAK te Utrecht op goede stand Met woonhuis en boven huis Beneden leeg te aanvaar den Omzet plm / 2500 — Tel n.m 8 uur 03478-133-1 Op woensdag 25 augustus 1965 des namiddags te 15.00 u zal door ondergetekende aan de Korte Rozendaal nr 4 Ie Utrecht ten laste van A M TER GOUW worden overgegaan tot de executoriale verkoop van de bij proces verbaal d.d 26 1u ni 1963 in executoriaal beslag genomen roerende goederen o a gasfornuis radio was machine en meubilaii-e goe deren M Stiemer Gerechtsdeurwaarder, Herenstraat 7 Utrecht DE BILT BELANGRIJKE SPOEDVERKOOP DONDERDAG 19 augustus a.s in Hotel-Café-Restaurant „ De ALSEM HOF " Utrechtseweg 186 telefoon 030-6 07 73 van 10.00—21.00 uur EXPOSITIE en VERKOOP van VLOERKLEDEN - PERZISCHE en andere TAPIJTEN BOMBAY'S grote en kleine Perzische kleden w.o SHIRAS - HAMADAN - AFGHAN en HERIS-tapijten Tevens grote partij KARPETTEN waarvan enige met kleine fabrieksfouten ALLES TEGEN SPOTPRIJZEN Directe onderhandse verkoop DUS GEEN VEILINGKOSTEN Betalingen ook per giro - of bankcheque VBU ENTREE VRH ENTREE Tot onze diepe droefheid is heden na een langdurige en geduldig gedragen ziekte in vrede ingeslapen onze zorgzame lieve vader behuwd - groot - en over grootvader ANTONIUS VAN LEUSDEN weduwnaar van Geertruida van het Nederend in de ouderdom van 71 jaar J C van Leusden C Steenaart-van Leusden W J Steenaart A van Leusden J M M.van Leusden-Vink G van Leusden G van Leusden-van Waveren J S van Leusden P van Leusden-Valkenburg G Poppes-van Leusden C Poppes Klein - en achterkleinkinderen Utrecht 17 augustus 1965 Riemstraat 17 De crematie zal plaatsvinden vrijdag 20 augustus a.s na aankomst van trein 14.31 te Driehuis Westerveld Vertrek vanaf het woonhuis Riem straat 17 des middags 12.45 uur Hun die de overledene de laatste eer willen be wijzen wordt verzocht vóór 14.15 uur aan het boven genoemd crematorium aanwezig te zijn Heden nam God tot Zich na een moedig geduldig gedragen lijden onze lie ve zorgzame vrouw en dochter THEA SEGETH echtgenote van E R van Minnen op de leeftijd van 36 jaar „ De Heer is mfln Herder " De Bilt E - R van Minnen Katwijk aan Zee M C M Segeth-Taat De Bilt 16 augustus 1965 Aeolusweg 10 Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 20 augustus op de Begraaf plaats „ Brandenburg " aan de Brandenburger weg te De Bilt om 13.30 uur Vertrek van het woonhuis om 13.15 uur Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenisplech tigheid in de Aula van de begraafplaats Burgemeester en wethouders van Kockengen maken bekend dat zij voornemens zijn een bouwvergunning te verlenen aan de Stichting voor de Lichamelijke Opvoeding te Kockengen voor de bouw van een sportcentrum op het ge meentelijke sportterrein aan de Kerkweg te Kockengen Het bouwplan wijkt af van het goedgekeurde uitbrei dingsplan „ Kerkweg " en ligt vanaf heden tot en met 30 augustus 1965 ter gemeente secretarie ter inzage Tot en met deze datum kunnen be langhebbenden schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen het bouwplan inbrengen Kockengen 17 augustus 1965 Burgemeester en wethouders van Kockengen De burgemeester W G van der Wyck De secretaris J C Jongeneel RUILEN Uw eigen huis voor LUXE 3 KAMERFLAT grote kamer 2 slaapkamers luxe keuken grote badkamer lift cv enz ie fraai uitzicht Gelegen in Utrecht Tuindorp-Oost Prijs nader te regelen Brieven onder no K-5994 Adv Bur ALTA Utrecht De inschrijving voor de avond - en middagcursus sen chiropofly pedicure algehtle voet verzorging en sportmassage te Utrecht is vanaf heden wederom opengesteld voor dames en heren Praktische en theoretische opleiding Inlichtingen en aanmel ding Ned Opl Inst voor Chiropody en Sportmas sage NOICS Schoolstraat 11 Utrecht tel 030)-2«6.'i Dir M P van Empel Fmmelot STEENWEG 49/53 UTRECHT Telefoon 1 84 62 Prachtig HERENHUIS in onberispelijke staat v.v cv met garage en overdekte berging voor meerdere auto's caravans etc Indeling vestibule hal schitterende woonkamer 48 m2 keuken gr kelder Ie verd 3 slaapk kompl badkamer 2e verd 2 mooie slaapk berg zolder Prijs Inkl Ie kl stoffering ƒ 98.000 — Zeer geschikt voor praktijk Ligging Oog in Al MAKELAARSKANTOOR A P RIJPSTRA HOOFDSTRAAT 181 — DRIEBERGEN TELEFOON 03438 2987 Bent U mefaalsorteerder non ferro of wilt u liiertoe opgeleid worden Wij bieden U een GOED BETAALDE BAAN in een prettige omgeving werkkleding en koffie vrij Eventueel reisgeldvergoeding Inlichtingen Roba Metallurgische Handel Mij N.V Zomerdijk 23 IJsselsteln Telefoon 03478-1932 ook ' s avonds GEEN SCHUTTINGVREES Tijdens de verbouwing van onze etalages gaaf de ver koop gewoon door laaf U nief afschrikken door de schuffing want daarachter liggen juist de koopjes te wachten M€ita Lange Viestraat 6 Utrecht Fabrieksruimt e ruim 2000 m2 grond waar op nieuwe bungalow met garage en daarachter gele gen kantoor en 300 m2 be drijfsruimte Vlak bij Verkeersplein Oudenrijn Koopsom n.o.tk Direct te aanvaarden Inl verstrekt S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 11 tel 030-16086 of 713015 Utrecht VAN DONGEN TEGELS N.V St Bonitaciusstraat 6 - Utrecht Tel 42582 Gevraagd voor direkt een bankwerker een bankwerker lasser een aankomend metaaldraaier Aanmelden C J SPRUIJT & ZN STEENOVENWEG 8 — UTRECHT Tussen 9.00—12.00 uur en 14.00—17.00 uur Rubberfabriek H Timmer N.V Sportlaan 32 Driebergen telefoon 03438 • 2141 Wij vragen flinke medewerkers die een goed loon willen verdienen Wij bieden Prettige werksfeer Hoog basisloon Zeer hoge premie-uitkering Reiskostenvergoeding Goede sociale voorzieningen Aanvullende pensioenregeling Gratis bedrijfskleding U kunt bij ons werken in 2-ploegendienst of in normale dagdienst Komt U eens bij ons praten Dit kan dagelijks van 10 4 uur of donderdagavond 19 augustus a.s van 8 10 uur U ontvangt dan alle gewenste inlichtingen over de aard van hel werk de verdiensten enz RIJKS INSTITUUT voor de VOLKSGEZONDHEIDUTRECHT — BILTHOVEN Bij het Bacteriologisch-Serologisch Laboratorium te Utrecht kan geplaatst worden een ANALIST(E die belast zal worden met serologisch diagnostisch onderzoek Volledig diploma Analist is vereist Salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd max ƒ 732,00 bruto per maand exclusief ƒ 38,80 huurcompensatie en 4 % vakantie toeslag Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht door het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken Sterren bos 1 te Utrecht N.V GEBR NEFKENS AUTOMOBIELMII Nachtegaalstraat 55 — Utrecht Wij vragen voor spoedige indiensttreding a een tijdschrijver b een vrL adm kracht voor werkplaatsadministratie leeftijd plm 18 jaar tel Soil zowel mondeling als schriftelijk of na afspraak telefoon 16523 ^ P DEGRUYTERCHOCOIADE ALTIJD lOVo ECHTt KORTING OP ALIE DE eftUYTER ARTIKEIEN DEGRUYTER 
ÜTBECHTSCH NIEUWSBIAD WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 ^ ITj laanóe en ^^ paanóe de moue eenó zun net met /"^^ anió Van ome modeverslaggeefster ITALIANEN ETEN VAN VEEL MAAR WEINIG PARIJS heeft het niet alléén voor ' t zeggen in de mode Ook Rome die vandaag zijn foto's vrij geeft voor publikatie en Madrid spre ken een hartig woordje mee Grote verschillen zijn er dit seizoen niet De twee zuidelijke hoofdsteden zijn ' t in grote lijn eens met Parijs Dit wil zeggen dat ook zij de geometrische stijl hoogtij laten vieren De vierkan te schouders de tweerijïge mantels en jasjes de vierkante en trapeze stiksels ' t is allemaal te vinden in de collecties van de Italiaanse en Spaan se ontwerpers Uiteraard zijn er ook afwijkingen In Rome waren er — als reactie op de militante stijl van Cour règes — veel kleine meisjesjasjes in empirestijl met wijde rokken die in de schuinte waren geknipt en voorzien van brede ceintuurs In Spanje Week men zich nogal eens op de eigen nationale mode te hebben geïnspireerd Zo waren de mantels bij verschillende ontwerpers goeddeels verdrongen door de wijde stie revechterscape Andere mantels hadden cape-effecten doormiddel van rugpelerientjes waaraan en capuchon vastzat Afgekeken van de toreador kleding waren ook de afstaande schonderkapjes op de mantels Het uitverkoren materiaal van de Spanjaarden ivas de aan twee kanten draag bare reversible stof De kleu ren lila groen en wit De Ita lianen hadden als favoriet m,a teriaal gabardine Hun kleuren waren wit beige rood en groen Hun dessins ruiten strepen wyberts en optische fi guren De rokken laten bij de Italianen evenals bij de Fran sen de knie zien of reiken hal verwege de knieschijf De rok ken waren veelal driehoekig of gerend met een platte plooi Bij de Spaanse ontwerpers waren er behalve veel gerende rokken ook ivijde ge fronste rokken Italianen era Spanjaarden be besteden dit jaar bij de sportieve ensemMes veel 1 aandacht aan hoofd en been die resp met be drukte jersey vi ziermutsjes en kousen bekleed ' M zijn 1 UTRECHT — Naar onze begrip pen is een Italiaans menu te over - dadig men moet bedenken dat in Italië het avondeten pas n & half ne gen wordt gebruikt Bovendien eten de Italianen kleine hoeveelheden van de vele gerechten die er worden op gediend Uerruhkeuikc ópaaketti en andere Wanneer u een Italiaanse een com pliment maakt over haar kookkunst is zij onmiddellijk bereid u haar recepten recepten toe te vertrouwen ' n Paar overheerlijke recepten van een com pleet menu staan hieronder Zy staan in het orgaan van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen afdeling Utrecht augustus-nummer epl r-?-^sa Centrum in hersenen reguleert eetlust 2 Pil geeft nieuwe stem NEW YORK — Tegenwoordig kan in Amerika ieder zich in de apo theek tegen een luttel bedrag een nieuwe " stem aanmeten Dragees ter correctie van het stemgeluid moeten dit wonder bewerkstelligen Er is zelfs keuze al naar gelang van zijn stemming neme men een dragee voor een hoog halfhoog diephoog halfmiddel of middelzwaar licht - of middeldiep half - of middel donker of tenslotte sonoor geluid / 1 loedeflllm door Thea Beekman ken Een waas van ge heimzinnigheid en zoete beloften zweeft over het dal het laatste licht krijgt een staalglans hemel en aarde schijnen zich te ver binden in een liefdevol ver bond De geluiden worden gedempt het verkeer min dert de bedrijvigheid neemt at alles wordt zo rustig zo vredig en kalm De ruïnes en forten ver liezen hun grimmigheid de harde rotsen krijgen tedere contouren de wereld wordt zacht en veilig K Inderen hebben de za lige hebbelijkheid zich wei nig van het weer aan te trekken Regenvlagen kun nen hen - soms - naar bin nen jagen maar een beetje storm een kille wind een bewolkte hemel of een strenge zomer deert hen nauwelijks Ze amuse ren zich toch wel Van onze pre-occupatie met het klimaat begrijpen ze niet veel Vraag je aan een kind dat juist van bui ten komt „ Wat voor weer is het " dan zal het je verstrooid aankijken „ O gaat wel " is het vage antwoord want zo'n kind heeft wel iets anders te doen dan letten op de windrichting en de voch tigheidsgraad Marian nog helemaal kind kent dan ook het ver schil niet * ussen mooie en koude zomers het valt haar gewoon niet op Zo dra de zon even door breekt ook al komt de ternperatuur nauwelijks bo veri de vijftien graden wil ze alles uittrekken behalve een zwempak en in het water springen Wat gek " zegt ze een tijdje later Ik heb koude voeten en het is toch zo mer " De zomer bestaat op dat moment uit een zuid-wes terstorm windkracht ne gen en een wolkenveld van twee kilometer dikte De zee brult de bomen bui gen het JEruit wil niet rij - n de vakantie word je opnieuw een kind dat nau welijks tijd en belangstel ling heeft voor weersge steldheid Je enige doel is genieten en dat d o e je dan ook regen en wind ten spijt Indien de zon verstek laat gaan geef je je oor spronkelijke plan om in recordtijd bruin te worden noodgedwongen op en je gaat een stevige wandeling maken of een oud stadje bekijken of je loopt een museum binnen ' Tijdens die wandeling die sight seeing of het museumbe zoek stuit je op talloze on verwachte schoonheden je doet wonderlijke ontdek kingen Want dit het ont dekken van wat je anders achteloos voorbij zou zijn gegaan is zeker zo ver rukkelijk als het lui bak ken in een hete zon Even als een kind maak je er het beste van je moet wel want je hebt vakantie en de töd om op beter weer te wachten ontbreekt Een manteltje van dikke wol len tweed van de Italiaanse ontwerper Ga litzlne De taille is gemarkeerd door een naad de kraag staat ver af Het mutsje in het zelfde materi aal heeft veel weg van een vliegenierspet. Let op de streepkousen; De benen zien er uit als spi-raalvormige tempelkolom men GEEN zinnig vrouw)mens zou erover peinzen om dit „ biscuit blik " op ' t hoofd te zetten Toch is deze hoed een ontwerp van de Spaanse couturier Elio Berhan yer serieus bedoeld Hij hoort bij de vierkante stijl die dit sei zoen zoveel opgang maakt bo ven EEN klein meisjes-jasje in em pirestijl van de Italiaan Anto nelli De rok is in de schuinte geknipt Het kraagje is een offi cierscol de zakken staan laag De rok reikt boven de knie rechts Moderne tover-lantaarn NEW YORK — De toverlantaam heeft nog niet afgedaan Een Ame rikaanse vinding heeft er een aan onze tijd aangepaste versie van ge maakt Deze hoogst moderne toverlan taam zal binnenkort verkrijgbaar zijn in Amerikaanse winkels Het ap paraat lijkt uiterlijk op een televisie kast Inplaats van TV-beelden ver toont het echter gekleurde beelden die in het apparaat zijn geplaatst Aan de bovenzijde bevindt zich een platenspeler Speciale langspeelplaten produce ren synchroon met het beeld een toe lichtend woord en/of muziek Het apparaat leent zich voor de verto ning van slides die in volledige kleu ren worden weergegeven maar kan ook gebruikt worden voor filmpjes die een compleet verhaal — met bij behorende tekst of muziek op de plaat — bevatten Tegelijk met het toestel zullen 35 filmpjes met grammofoonplaten verkrijgbaar worden gesteld Zij be vatten deels sprookjes en kinderver halen deels behandelen zij educatie ve onderwerpen Dit zal ook de mo derne jeugd stellig aanspreken met 3 wllzefó Het bekende keukenwekkertje dat — meestal tot ' n maximum van zes tig minuten — kan worden afge steld om de huisvrouw te waarschu wen wanneer het voedsel uit de oven of de eieren uit het kokende water moeten worden gehaald be hoort tot de uitrusting van de meeste huisvrouwen Er is nu een nieuw model in de handel gebracht met drie wijzers die gelijktijdig maar elk op een ver schillend tijdstip kunnen worden af gesteld Het is nu mogelijk te zelf der tijd de controle voor drie ver sclüUende gerechten te organiseren Het wekkertje geeft drie verschil lende signalen zodat moeder zich moeilijk kan vergissen WIT wollen gabardine pak van de Spaanse El Dique Flotante Het jasje is doorsneden met een vierkante en trapeziumvormige bies De rok heeft een strakke voorschoot Bij het pak worden een bedrukt jersey mutsje en dito kousen gedragen links De tweede gang van een Italiaans menu is altijd óf een meelspijsscho tel in Italië genaamd pasta óf een dikke soep brodo=bouillon mine strone ^ groentesoep zuppa=dikke groentesoep Als de tweede gang een soep is wordt er bij de derde gang een aardappelengerechtje ge serveerd Antipasto voorgerecht Nieuwe schommel De traditionele schommel waar mee wij ons reeds in onze jeugd jaren vermaakten heeft tiians een modern broertje gekregen in de vorm van een eenvoudige schijf die in het midden is voorzien van een snoer van kunststof Deze kaji ' vrij ' worden opgehangen aan een klamp haak die gemakkelijk te bevestigen is aan een boomtalc buiten of als het regent aan een balk op zolder of een gymnastiekapparaat Versier een schotel met slablaad jes waarop naast elkaar zijn ge rangschikt ansjovisfilets haringkuit in olie plakjes salamiworst rolle tjes gekookte ham partjes gekookt ei paprika uit het zuur schijfjes tomaat zwarte en groene olijven uit het zout gefruite cham pignons en artisjokken gekookt en afgekoeld Deze kleurige schotel is besprenkeld met wat wijnazijn en olijfolie Men eet hierbij hompjes stokbrood of harde kadetjes Het ge heel al dan niet besproeid met een glaasje gekoelde vermouth met een schijfje citroen Spaghetti con sugo alia Geneva Spaghetti met Genueese saus De sugo maakt u als volgt u fruit in vier lepels olijfolie als u het aandurft 1 ons gehakt tot ze bruin Hek met ruir beschermt kleuters op balcons De stang die het kind aanraakte — als hot over het hek Idimt moét hij die stang passeren — is ver bonden met een verend palletje dat het scharnierende hek tegen het vaste hek drukt Wordt het palletje omhoog gedrukt dan valt het hek omlaag De Alkmaarder die asm zijn uit vinding is gaan werken nadat hij een paar keer geconfronteerd is ge weest met dodelijke ongevallen heeft al octrooi gevraagd De Alkmaarse dienst Bouw - en Woningtoezicht " heeft hem al ver zocht zijn dubbelhek te demonstre ren Op het hek kan een contactje worden aangebracht dat met een alarmbelletje in verbinding staat Dit belletje waarschuwt als een kind probeert over het hek te klim men Aan de buitenkant van het balcon is de uitvinding niet zichtbaar Uitvinding van Alkmaarder ALKMAAR — Binnen niet al te lange tijd kunnen ouders hun kleuters met een gerust hart laten spelen op balcons van flats en hoge herenhuizen als zij ten minste de vinding van de Alkmaarder 3 Nina ber op hun buiten " aanbrengen Deze vinding is een dubbelhek die elke val van het balcon naar bene den uitsluit De werking is vrij simpel Een kleuter klimt in een onbewaakt ogenblik op het hek en komt daar bij in aanraking met een stang die ervoor zorgt dat een tweede hek aan de buitenkant ongeveer 45 gra den omlaagslaat en muurvast blijft zitten De Ideuter wordt als hij valt opgevangen in dit ruif " waar een volwassene het gemakkelijk uit kan pakken fk r ' iie ovenjeinzuiaen Vakantie-klimaat pen en alle vakantiegan gers grijpen vertwijfeld naar ijstruien en oorwar mers maar Marian is ver baasd over haar kippevel je karton dat recht geeft op zoveel zwemuren als men maar wil kan licht zijn geduld verliezen indien de watertemperatuur niet bo ven de dertien graden wil komen en de zon pertinent weigert de witte ledematen bruin te braden Wanneer de vakantie aanbreekt de échte vakan tie die zwervend en kam perend wordt doorgebracht doet het weer er niet toe Dan brengt een donderbui een eindeloze regenval een zomerstorm de won derlijkste verrassingen Wanneer is de Maas tus sen Namen en Dinant het mooist In fel zonlicht Mis Nooit is deze streek zó prachtig als omstreeks het schemeruur terwijl een grijze motregen over de rivier veegj en op de hellingen stuk ' voor stuk de liehten worden ontsto - De zoons een stuk ouder hebben die argeloosheid grotendeels verloren Een van de oorzaken hiervan is de sport De eerste ja ren kon keeper Henk zich maar niet voorstellen waarom er nu wéér een wedstrijd werd afgelast Echte sportlui geven toch niet om een buitje regen " placht liij hoogmoedig te beweren En die ouwe sokken van officials kun nen in het clubhuis blijven zitten als ze het koud krij gen wij zorgen wel voor een dendei ende overwin ning " Doch de officials beslisten anders op grond van het feit dat het voet balveld twaalf geweldige plassen telde en de rest van de grasmat uit moeras bestond Na een aantal van der gelijke teleurstellingen be gon Henk vanzelf op het weer te letten Dat was het begin van het einde de weersgesteldheid werd plotseling belangrijk en vóór hij het goed besefte was hij zelf een „ ouwe sok " wiens blik in de krant het weerbericht gold De dure zwemabonne menten droegen ook hun steentje bij om de kinderen weer-bewust te maken Wie twaalf zuurgespaarde SUldens belegt in een stuk - iiiiiiiiuiiiiitiiitiuiitiiiiiiiiTiitiiitiitiitiiiiiniitiiiniitiiniiii ziet Hieraan voegt u toe 2 eetlepels fijngehakte ui 1 teentje knoflook 4 eetlepels fijngehakte rauwe wortels 4 eetiepels fijngehakte peterselie en selderij Weer even fruiten en dan bijvoegen 1 glas water 4 laurier blaadjes 2 blikjes tomatenpuree wat zout nootmuskaat kruidnagel en 1 theelepel basilicumpoeder een vers takje is lekkerder Dit geheel laat u sudderen tot de spaghetti klaar is De spaghetti of macaroni laat u in een pan kokend water waarin wat zout is gedaan glijden af en toe met een vork voorzichtig de slierten van de bodem losschulven Zodra ze gaar is de massa op een vergiet laten uit lekken Tijdens dit proces moet u met twee vorken de lange slierten uit het vergiet trekken en er weer In terugleggen U doet dit enkele malen hierdoor koelt de massa vlug af en dit voorkomt het kleven Deze kostelijke spijs moet u vooral niet onder een straal water plaatsen dat is barbaars Bevochtig een schaal met kokend water en stort hierop de spaghetti of UTRECHT — Uit de nieuwste onderzoekingen is gebleken dat de vetstatus in ons lichaam wordt geregeld door een be paald mechanisme de „ appe staat " Deze bevindt zich in een van de meest verborgen centrale gedeelten van de her senen de hypothalamus De appestaat be vat links en rechts twee ze nuwcentra één lateraal naar buiten gelegen dat aanspoort om te gaan eten en daarom ook wel eetcentrum wordt genoemd Het andere centrum ligt mediaal meer naar binnen toe en dat werkt als rem op het eetcentrum Naarmate de maaltijd vordert gaat de remmende werking sterker worden tot men tenslotte verzadigd is Men spreekt dan van het verza digingscentrum Wel is bekend dat deze twee cen tra de aanvang en het einde van de maaltijd bepalen maar het is nog een open vraag waarom deze regu latie zich bij mens en dier zodanig instelt dat het lichaamsgewicht steeds constant blijft Wat de oorzaak daarvan Is kon den de onderzoekers slechts ver moeden Een van hen opperde het denkbeeld dat de zwaartekracht hierbij een een rol kon spelen Hij engageerde een aantal proefperso nen die hij zwaarder maakte door ze met zandzakken te omhangen Hij hoopte dat de appestaat de eetlust zou doen afnemen tot het lichaams gewicht evenveel verminderd zou zijn als het gewicht van de zand zakken bedroeg Daarna ging liij zijn proefpersonen lichter maken met behulp van met lichtgas gevulde ballonnetjes Volgens zijn theorie zou dan de eetlust moeten toene men Hij heeft er echter alleen mee bereikt dat zijn collega's aan zijn geestelijke vermogens gingen twij felen Mogelijk bewijzen astronauten die gedurende dagen of weken gewicht loos in de ruimte zweven zijn stel ling als zij tijdens hun weeftocht een razende honger krijgen Overi èens is na een Russische ruimte vaart v«n vijf dagen wel bekend ge - macaroni U serveert de sugo apart en u geeft er een schaaltje geraspte Parmezaanse of heerlijke oude boerenkaas bij Filetti di sogliole tongfilets-schotel met gesauteerde princesseboontjes Meng paneermeel met een haU theelepeltje fijngemalen rozemarijn wat gehakte peterselie zout en pe per Rol hierin de filets Plaats ze in een tevoren met water bevoch tigde vuurvaste schaal Bedek de tong met wat aangelengde tomaten puree of verse tpmatenschijfjes Overgiet het geheel met gesmolten boter Bedekt met aluminiumfolie 10 minuten in een hete oven Warm ser veren met schijfjes citroen versierd Hierbij geeft u Fagioloni sauté Snij schoongemaakte princesse - of slaboontjes overlangs tot smalle reepjes Kook ze vlug gaar Fruit een teentje knoflook in boter of olijf olie haal het teentje er uit en sau teer in deze boter de boontjes 5 minuten ïn het Australische Carhber well is het jaarlijkse par tijtje basketball gespeeld tussen Dominicaner zusters en hun pupillen De zusters hebben blijkbaar geen hinder van hun zwie rende rokken want de abdis vertelde wij hebben deze wedstrijd nog nooit verlo - worden dat gezondheidsstoringen optraden maar er is geen gewag gemaakt van een overmatige hon ger Daarom Is men tegenwoordig van mening dat de appestaat voortdu rend op de hoogte wordt gehouden van de vetvoorraad in ons lichaam Zo zou hij de eetlust op een hoger of lager niveau kunnen instellen evenals een thermostaat de tempe ratuur van de kamer regelt De In formatie zou dan verstrekt worden door bepaalde bestanddelen van het bloedserum SPEURDER Over je kamer gesproken UTRECHT — Bij de uitgeverij Helmond is een boekje verschenen van Rasso Rothacker in de serie Helm-paperbacks getiteld „ Over je kamer gesproken " Het is een boek vol suggesties en tips voor kamerbewoners in spe om zonder al te veel geld een gezellige leef - en slaapruimte van de kamer te maken Ongetwijfeld zullen velen blij zijn met een dergelijk boek dat niet al leen wat vage suggesties doet maar aan de hand van tekeningen en ma teriaalbeschrijvingen een verant woorde keuze betreffende de inrich ting mogelijk maakt Het is mogelijk dat de lezer na een begin vol goede voornemens het boek snel terzijde legt omdat de toon die de schrijver aanslaat irri tant wordt Juist mensen die hun ka mer goed en verantwoord willen gaan inrichten en dat zijn dus ook pas getrouwde echtparen die met een kleine ruimte genoegen moeten nemen vinden het niet zo leuk om moraliserend en opvoedend te wor den toegesproken Bovendien houdt de schrijver zich ook bezig met plaat singsmogelijkheid van televisie en de ethiek van het brievenschrijven wat echt niet in een voorlichtend boekje over woninginrichting voor jonge mensen thuishoort De schrijver heeft bij het samen stellen van zijn boek medewerking gehad van de binnenhulsarchitecte Cara Nicdaï 
8 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 UTEECHTSCH NIEUWSBLAD WONDER BOVEN WONDER ONGEDEERD Timmerlieden bedolven onder ingestorte steiger Na redding eerste wens een biertje Van onze correspondent DEN HAAG — Twee timmer lieden zijn maandag ongedeerd bevrijd uit de liftschacht van een in aanbouw zijnd flatge bouw in Den Haag waar die morgen een twaalf verdiepin gen hoge stellage instortte De mannen de 19-jarige L Dem mens en de 38-jarlge A J van der Flathouw ging niet door Winkelcentrum staat al 9 maanden leeg Van onze correspondent ELST — Een gloednieuw winkel centrum in Eist Betuwe staat al 9 maanden — sinds de dag dat het gereed Icwam — leeg Er is alleen een supermarkt van een groot con cern in gevestigd Het lag aanvan kelijk in de bedoeling dat de buiten wijk waarin het winkelcentrum staat uitgebreid zou worden met zo'n 240 Ilats Daardoor zou het aantal gezinnen in deze wijk stijgen van zo'n 500 tot 7.50 Maar toen het winkelcentrum goed en wel klaar was bleek dat de flatbouw niet doorging De gegadigden voor de winkels in het centrum hebhen zich toen teruggetrokken behalve de su permarkt die er zich al gevestigd had Volgens de gemeente Eist is de flatbouw nog niet gerealiseerd als gevolg van de bouwpolitiek van de regering De bewuste flats vielen destijds onder de zogenaamde ' vrije bouw ' die niet gebonden was aan het gemeentelijk bouwvolume Maar nu heet dat ongesubsidieerde bouw en is het wel gebonden aan het ge meentelijk bouwvolume Het is vol gens de 9;emeente de vraag of dit flatplan binnen afzienbare tijd ge realiseerd kan worden Het winkelcentrum is eigendom van een dochteronderaeming van de Nederlandse Middenstandsbank de N.V Nederlandse Middenstands Financieringsmaatschappij voor Be drijfsobjecten Van de zijde van deze maatschappij gaf men een andere reden voor het feit dat de flatbouw nog niet is doorgegaan De gemeen te Eist zou de prijs voor de grond waarop de flats moesten komen plotseling hebben verhoogd van vier gulden tot 40 gulden per vierkante meter Er was ook verschil van me ning over de hoogte van de flats en zo was het voor de bouwer niet aan trekkelijk meer Singapore niet met Indonesië tegen federatie Maleisië SINGAPORE — De minister van buitenlandse zaken van Singapore Kajaratnam heeft maandag de ver zekering gegeven dat Singapore zich niet zal aansluiten bij Indonesië voor een confrontatie jegens Ma leisië De Maleisische minister van financiën Tan Siew Sin heeft dins dag gezegd dat zijn regering ten aanzien van de handel met Singa pore terug wil naar de situatie zo als deze was voor de uittreding van Singapore uit de Maleisische fede ratie nu acht dagen geleden Sedert het uittreden heeft Singapore invoerbeperkingen ingesteld op een honderdtal Maleisische produkten Kranten in Koeala Loempoer spreken van stapels goederen ter waarde van miljoenen dollars wel ke aan de grens worden opgehou den Sommige Maleisische fabrieken zouden nog maar halve dagen wer ken Sommige fabrieken in Koeala Loempoer zetten ivel veertig pro cent van hun produkten in Singa pore af V»N nog altijd krap bij kas NEW YORK — Oe Thant heeft de VN begroting-1966 ingediend tot ' n bedrag van 116.737.110 dollar Dit is ruim acht miljoen meer dan voor 1965 Oe Thant wil het personeel met 455 man uitbreiden In april en mei van dit jaar moest vier mil joen dollar worden geleend tenein de o.m de salarissen te kunnen be talen Soortgelijke leningen zullen ook in de toekomst nodig zijn Het is duidelijk zegt Oe Thant in het voorwoord dat ik op deze wijze de organisatie slechts bepei-kte tijd gaande kan houden en dat alleen door de betalingen aan lidstaten we gens geleverde goederen en diensten uit te stellen Indonesische school in Den Haag geopend DEN HAAG — Mevrouw Soedjar wo Tjondronegoro echtgenote van de Indonesische ambassadeur in Ne derland heeft dinsdagmiddag de In donesische school in Den Haag of ficieel geopend Sedert 3 augustus wordt reeds on derwijs gegeven op deze unieke school voor Indonesische kinderen in Europa Thans zijn er 69 leer lingen van wie er vijftig in Neder land wonen De school telt vier af delingen een voor kleuterondei-wijs en een voor lager onderwijs en twee voor middelbaar onderwijs Geer uit Kotterdam werden maan dagmorgen om kwart over elf le vend begraven onder vele meters balken stutten en steigermateriaal toen de stellage waarop zij in de llftkoker aan het werk waren het door onbekende oorzaak plotseling begaf Demmens kwam betrekkelijk snel onder de balken vandaan maar Van der Geer lag helemaal op de bodem van de schacht in een plas water beklemd tussen en onder het steigermateriaal Onder toezicht en met hulp van de brandweer werd de massa hout plank voor plank weg gehaald De bedolven Van der Geer gaf luid schreeuwend aanwijzingen die het werk snel in de goede rich ting leidden Om tien minuten voor één was het avontuur van de timmerman voor bij Onder gejoel van de tientallen bouwvakkers krabbelde hij overeind knipoogde tegen de felle lampen en vroeg om een flesje bier Met zachte drang werd hij tegenspartelend op de brancard gelegd en voor onder zoek naar het ziekenhuis gebracht Evenals zijn collega had hij geen verwondingen van enige betekenis opgelopen De arbeidsinspectie stelt momen teel een onderzoek in naar de oor zaak van de instorting Nasser en Feisal Gesprek over Jemen in Saoedi-Arabic CAÏRO — President Nasser van Egypte vliegt vrijdag naar Djeddah in Saoedi Arabië voor een bespre king met koning Feisal over Jemen zo is van betrouwbare zijde in Caïro vernomen Nasser heeft gisteren tweemaal de Saoedi Arabische ambassadeur ontmoet en hem gezegd dat Egypte al het mogelijk heeft gedaan om tot vrede in Jemen te komen Egypte wil dat de besprekingen alle kans op succes hebben Zoals bekend is wordt het repu blikleinse regime in Jemen door Egyptische troepen gesteund Saoedi-Arabië heeft zich achter de volgelingen van de Iman geschaard Brief aan Londens hlad Treinrover Biggs wil naar Azië LONDEN — De kortgeleden uit de gevangenis ontsnapte deelnemer aan de Engelse treinroof van 1963 Ronald BIggs heeft bij ZUrich ver toefd en wil nu naar een Aziatisch land gaan De helft van de buit van 23 miljoen gulden bevindt zich ook in Z\vitserland Dit wordt beweerd in een door de Londense Evening News ontvangen brief die in blok letters was geschreven en een post stempel van vrijdag j.I uit Zurich droeg De brief is aan de Londense politie ter hand gesteld die hier over contact heeft opgenomen met Interpol en de Zwitserse politie aldus het blad Volgens het schrij ven werd geprobeerd het geld in Zwitserland in goud om te wisselen De andere helft van de buit zou verborgen zijn in middeleeuwse vluchttunnels op ongeveer een kilo meter afstand van een hotel in Sur rey Zuid Engeland dat reeds eer der door de politie was doorzocht vijf dagen nadat Biggs deze zomer uit de gevangenis ontsnapte Toestand gevangenissen Politie deed inval bij Zuidafrikaans dagblad JOHANNESBURG — De poUtie heeft dinsdag een inval gedaan bij het in Johannesburg verschijnende Engelstalige dagblad Rand Daily Mail De inval volgde op de veroor deling wegens meineed van een jonge voormalige cipier die een beëdigde verklaring tegenover bet blad had afgelegd over misliande lingen in een Zuidafrikaanse gevan genis De verslaggever van het blad Benjamin Pogrund die artikelen heeft geschreven gebaseerd op de verklaring van de ex-cipier heeft verklaard dat de politiemannen be schikten over bevelen tot huiszoe king Ze vroegen Pogrund en de hoofdredacteur Laurence Gander om alle beschikbare foto's van de cipier die tot drie jaar is veroor deeld Hoger beroep van Gerald Brooke verworpen MOSKOU — Het Russisch Fede raal Hooggerechtshof heeft dinsdag het hoger beroep afgewezen van de Britse lector Gerald Brooke die op 23 juli j.I in Moskou tot één jaar ge vangenisstraf en vier jaar dwang arbeid was veroordeeld wegens een poging ondermijnende lectuur in de Sowjet-Unie te verspreiden Broo ke's echtgenote woonde de zitting bij V.-Raadszitting over Dom Rep uitgesteld NEW YORK — De vergadering van de Veiligheidsraad over de toe stand in de Dominicaanse republiek die woensdag zou worden gehouden is voor onbepaalde tijd uitgesteld De raad was bijeengeroepen na Idachten over een gevaarlijke keer " in de onderhandelingen over de vorming van een voorlopige re gering Naar verluidt ou geen van de elf leden van de Veiligheidsraad voor bespreking van de klachten af komstig van de regering-Caamano voelen Secrelaris generaal OeThant liet weten dat naar zijn mening juist een ontspanning was ingetre den UN-Hitters sloegen Dwergen omver De van vakantie terugkomende Geesink Dwergen werden in hun race naar de wijkhonkbaltop fel en overdonderend gestopt door de ÜN Hitters die met vijf prachtige honk sJagen de drie werpers van de Dwergen Jan Hamoen Willy van Oostrom * n Volkert Munzenbroek met 12—5 hun wil oplegden Vooral de derde innings voor de Hitters was groots en bracht zeven zuivere punten binnen De Dwergen noteerden drie honkslagen maar aangezien het werpen van Peter van der Ster meer gecontroleerd was en het veldspel van UN uitstekend wa ren ze totaal kansloos Deze zoete revanche voor de Hitters werd be kroond door een homerun van Jos Kervers Scoreverloop Dwergen 1 O 3 O 1 — 5 Hitters O O 7 3 2 = 12 Werpers Van der Ster 8x3 si 6x4 wijd 3 honksl Maalsté Mun zenbroek Lef en Hamoen Munzen broek Oostrom 5x3 si 6x4 wijd 6 honksl Kervers 2x Van Zijl Pi laai Mulder Donderdag spelen de Dwergen te gen de Hoogeveen Tijgers en als laatste tegen de Holland Daggers die twee verliespunten minder heb ben Uitnodiging DRR UTRECHT — De rolschaatsshow ' Inter Rol 1965 ' die afgelopen za terdag en zondag door ' De Rollende Rijders ' werd gegeven blijkt ook door buitenlandse kijkers te zijn ge waardeerd ' De Rollende Rijders ' is door de Essener Rollsport - und Eis verein uitgenodigd om - mischien nog dit jaar - deze show in Essen'te komen opvoeren en voor volgend jaar is DRR gevraagd om naar Bremen te komen Weinig straf punten voor Naber In de zesde competitierit van de MAC De Slipper had de heer Verbeek als uitzetter voor een aardige attractieve lit gezorgd die binnen de stadsgrenzen bleef In de sportklasse won dit keer de heer Naber met slechts twee straf punten alle bekende ritten rijders volg den hem op de hielen Er kwamen 43 deelnemers aan de start De uitslagen zUn Sportklasse 1 Naber 2 str.pnt 2 Wen ting 3 str.pnt 3 Van Driel 8 str.pnt 4 Müldner 9 str.pnt 5 Mattliy 11 str pnt 6 Seitzinger Jr 47 str.pnt Toerklassc 1 Mej Blömer 65 str.pnt 2 L Scïhrijvers 114 str.pnt 3 Ten Hoedt 123 str.pnt Poedelprüs Stangcnberger 337 str pnt Mutaties in team van Attila UTREiCHT — Ter voorbereiding van ' t komend seizoen spelen zondag twee dames - en drie herenelftallen van Attila en ÜD tegen elkaar in sport park Tuindorp Oost De opstellingen van Attila zijn interessant want niet minder dan vier spelers van de kampioensploeg heeft trainer Piet Diemei in de B-ploeg gezet teneinde in het A-elftal jongere krachten een kans te geven Deze vier spe lers zijn doelman Wim van Halte ren alsmede Ferry Herrebrugh Siem Schouten en Harry Schrik In het doel van de A-ploeg staat thans Joop Burgsteden Na de wedstrijden tegen UD zal het Attila elftal worden samengesteld dat 29 augustus aan ' t internationale toer nooi van P.S.V deelneemt en in Eindhoven alleen ploegen van hoofd - klasse formaat zal ontmoeten w.o Aalsmeer UD brengt niets dan oude getrou wen binnen de lijnen Het programma voor zondag a.s in Tuindorp Oost luidt 10.30 uur da mes 2 11.25 uur dames 1 12.20 uur heren 2 13.35 uur heren 3 en 14.50 uur heren 1 De Attila-jeugd neemt deel aan het Vires et Celeritas-toemooi te Gouda In het B.D.C jeugdtoernooi in Soestdijk verschijnt o.m Athleta UD en D.S.O Er zullen ook Duitse clubs deelnemen Zweedse honkballers toch naar Madrid DEN HAAG — Omdat Zweden op het allerlaatste moment toch heeft ingeschreven voor het Europees honkbalkampioenschap dat van 28 augustus tot 5 september in ^ Madrid wordt gehouden is het aantal deel nemende landen op vijf gebracht De organisatoren zijn daardoor in een moeilijk parket geraakt Over het nieuwe speelschema zyn nog geen definitieve beslissingen gevallen Gevraagd voor zo spoedig mogelijk een TANDARTS ASSISTENTE in drukke praktijk Vereisten vooropleiding Mulo Aanmelden vrijdag 20 aug a.s te 7 uur n.m bij Tand arts G Koren Herenstraat 46 Utrecht THE AMERICAN LUNCHROOM CY < F van ANGERF.N Viestraat 2 heeft plaats voor enkele MANNELIJKE HULPEN op uurloon voor diverse werkzaamheden van pim 17.30—22 uur Aanmelden dagelijks r STICHTING ACADEMISCH ZIEKENHUIS UTRECHT Bij de technische dienst kunnen direct dan wel op een nader overeen te komen datum geplaatst wor den een a loodgieter Diploma L.T.S vereist terwijl het Ga walo-diploma op prijs wordt gesteld b onderhoudsmonteur Diploma L.T.S.-machinebankwerken ver - eist Voor bovengenoemde funkties komen in aan merking zij die reeds als zodanig zijn werk zaam geweest en derhalve over een ruime ervaring beschikken Leeftijd 20 a 35 jaar Salaris ƒ 613,14 per maand exclusief 4 % vakantietoelage Op het salaris vindt geen inlrauding plaats van A.O.W.-premie. 5-daagse werkweek Dienstkleding wordt gratis verstrekt en ge wassen 3 weken vakantie per jaar Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van nr 664 a of b op brief en envelop te richten aan de Personeelchef van het ziekenhuis ' Catharijne - singel 101 Utrecht RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het instituut voor geschiedenis kan worden ge plaatst EEN BEDIENDE voor werkzaamheden van diverse aard Leeftijd tot 25 jaar Schriftelijke sollicitaties aan de hoogleraar/direc teur van het bovengenoemd instituut Kromme Nieuwe Gracht 20 Utrecht DE W I L D N V ALKMAAR - ROTTERDAM - UTRECHT Op ons kantoor te Utrecht Oudenoord 1 hebben wij plaats voor een jongste bediende liefst voor direkte indiensttreding Leeftijd ± 16 jaar Hij moet enigszins administratief onder legd zijn 5-daagse werkweek Schriffelijke sollicitaHes ie richten aan de afdeling Personeelszaken van De Wild N.V Oudenoord 1 Ufrechf RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Tandheelkundig Instituut afdeling Conser verende Tandheelkunde kan zo spoedig mogelijk worden geplaatst een tandarts-assistente voor administratieve en praktische werkzaam zaamheden in bezit van de diploma's Mulo en macliineschrijven Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en er varing volgens Rijksregeling Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Afdeling Conserverende Tandheelkunde Tandheelkundig Instituut der R.U Jutfaseweg 7 te Utrecht Voor een flinke jongeman bestaat bij ons mogelijk heid te worden geplaatst als MAGAZUNBEDiENDE EMBALLEUR dan wel hiertoe te worden opgeleid Wij zijn gespecialiseerd in de leveringen aan Zie kenhuizen sanatoria en bejaardentehuizen van serviesgoed verplegingsartikelen voedseltransport artikelen en keukenmateriaal Zij die belangstelling hebben om in een prettige sfeer verantwoordelijk werk te verrrichten verzoe ken wij te willen soUicitei-en ' s morgens tussen 9 en 12 uur ' s middags tussen 2 en 4 uur dan wel schriftelijk onder vermelding van leeftijd en op leiding Jos ten Berg's Handelmaatschappij N.V Donkerstraat 19 Utrecht ^ Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utrecht Nicolaas Beetsstraal 3 kan bij de afdeling Telecommunicafie van hef elekfri cifeifsbedrijf worden geplaafsf een zwakstroommonteur voor het revideren van verkeerslichfen insfallafies Vtrcisl is hef bezif van hef L.LS.-diploma elekfro fechniek en hei diploma Zwaksfroomhulp monteur V.E.V Geboden wordt • afhankelijk van opleiding en ervaring eenbruto maandinkomen van ƒ 613.14 mon teur A 26-jarigen of ouder of ƒ 662.06 monteur B 27-jarigen of ouder inclusiefde huurcompensafie Beneden genoemde leeftijden gelden leeftijdssalarissen grafij werkkleding gunstige spaarregeling gunstige studiekosienregeling De A.O.W.-premie ad 10.2 % is voor rekening van de gemeente Schriffelijke sollicitaties binnen 10 dagen na verschij nen van dit blad in ie zenden aan bovengenoemd bedrijf tllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll GEVRAAGD KANTOORMEISJE BIJRIJDER gevraagd op groothandels kantoor genegen alle werkzaamheden te verrich ten o.a ook assisteren achter vuilnis wagen Aanmelden TRANSPORT en CONTAINERBEDRIJF A TH DE WIT Rotsoord 30 Utrecht Vlot kunnende typen Enige jaren MULO-opleiding vereist Leeftijd ongeveer 18 jaar Brieven onder nr 2-5922 aan het bureau U.N Voor direkt gevraagd op onze afdeling BOEK HOUDING ADM KRACHT voor ± 4 middagen per week Sollicitaties schriftelijk mondeling of telefonisch iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Administratieve kracht gevraagd door klein han delskantoor dias BILTSTRAAT 32 TELEFOON 14036 In bezit van diploma MULO en Praktijkdiplo ma Boekhouden Leeftijd circa 30 jaar Brieven onder nr 2-5921 aan het bureau U.N ITRKCmsCII MEI WSBI AI Gevraagd voor directe indiensHreding FLINKE FABRIEKSARBEIDERS Hoog loon 5-daagse werkweek Pers aanmelden bij N.V Krachtvoederfabriek „ De Adelaar " Rotsoord 43 Utrecht telefoon 20909 STOKVIS Ufreckt Er bestaat in ons technisch groothandelsbedrijf gelegenheid tot plaatsing van enige Jonge ineclewerk(sf ers Thans zoeken wIJ Twéé aankomende bedienden en een Typiste Voor energieke krachten zijn er uitstekende toekomstmogelijkheden Ook zij die zojuist het ULO-diploma hebben behaald komen voor deze functie * in aanmerking Persoonlijke aanmelding na telefonische afspraak met de afdeling Personeelszaken telefoon 27351 Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan R.S Stokvis & Zonen N.V afd Personeelszaken Wittevrouwensingel 95a Utrecht STOKVIS UTRECHTSCH M NIEUWSBLAD topkrant van '" HiidcleM - '" l^edertand E MET EE(liij.S A-OPLEIDING OF EEN M.U.L.O A-DIPLOMA met adminisfrafieve belangsfeliing kunnen worden opgeleid voor de veelomvatfende interessante tunctie van SCHADECORRESPONDENT(E of ACCEPTANT(E BRAND - of VARIAVERZEKERiNGEN Wij kunnen een prettige goed gehonoreerde betrekking voorstellen met uitstekende vooruitzichten U KUNT ONS BEREIKEN teietonisch 22 0 44 toestel 53 persoonlijk tussen 8.30—12.30 en 13.45—17.45 schrittelijk t.a.v onze afdeling Personeelszaken TIEL UTRECHT Brandzekering 1811 KROMME NIEUWE GRACHT 80 UTRECHT 
tTREOHTSCM NIKUWSBLAD WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1»B5 Nd doping-onderzoek K.N.W.U SCHORST EEF DOLMAN EN KLOOSTERMAN DEN HAAG — De uitslag van het medisch onderzoek verricht na afloop van het Nederlands kampioenschap op de weg voor amateurs te Zandvoort is voor het hoofdbestuur van de Ko ninklijke Nederlandse Wieken Unie aanleiding geweest de nationale kampioen Eef Dolman en de Leidenaar Nol Klooster man een schorsing van twee maanden op te leggen De moge lijkheid bestaat dat Eef Dolman zijn Nederlandse titel nog zal moeten afstaan — de Limburger Harry Steevens zou dan kam pioen worden — doch hierover zal het hoofdbestuur zich nog beraden DE VRIES harde kopballen LOFFELD felle speler Kanaries zijn jonger dan verleden jaar „ DOS kan in middenmoot komen " zegt Jovanovic door Frans Henrichs UTRECHT — „ We kunnen een plaats in de middenmoot bereiken Dat kan de vgfde maar het kan ook de tiende zijn En als de ploeg na enkele maanden ëén geheel is ge worden zön er ook verrassingen mogelgk " Dit zei de Joegoslavische trainer van D.O.S Jovanovic ons over zijn verwachtingen voor het komende seizoen „ Je moet natuurlijk niet vergeten " zo vervolgde Jovanovic „ dat D.O.S dit seizoen eigenlijk een geheel nieuwe ploeg heeft Veenstra De Vries en Aarts ko men van andere clubs Achterberg als back en Van Steyn als een der bezetters van het middenveld spelen in voor hun vreemde po sities Zo'n elftal moet zich natuurlijk inspe len en dat gaat nu eenmaal niet zo snel " Jovanovic heeft gelijk D.O.S is een ander team geworden Dat heeft op één punt in ieder geval een voordeel de leeftijd Die ligt aanzienlijk lager dan verleden jaar Ruiten beek is 26 Van Vulpen 20 Rooders 27 Veen stra 22 Achterberg 19 Van Steyn 20 Aarts 24 Loffeld 19 De Vries 28 v d Linden 32 en Wery 22 Inderdaad Wery is pas 22 Had u dat verwacht De gemiddelde leeftijd van deze ploeg is 23 jaar „ IK MAAK ME ZORGEN OVER ONZE BACKS " „ Een ploeg met vooruitzichten " zegt Jovanovic „ Maar met enkele spelers moet hard gewerkt worden Zo maak ik me toch wel zorgen over onze backs Achterberg kan een goede moder ne achterspeler worden maar hij heeft nog geen routine en zijn positiekiezen is nog zwak Van Vulpen is technisch een prima voetballer maar hij zoekt het te véél in techniek en dat kan voor een back gevaarlijk zijn Die mag gerust wel eens zijn lichaamskracht inzetten Achterspelers doen er goed aan om zich bg het wegwerken zo veel mogelijk te houden aan eenvou dige oplossingen ^ Gelukkig doen Rooders en Veenstra dat dik wijls wel Veenstra trapt wel geen bal links dat is wel merk waardig voor een voetballer in de eredivisie maar ja Puskas trapt geen bal rechts moeten we maar denken ten die voor de hoofdprijs al kans loos is De eerste teamwedstrijd tussen de Hollandse en Friese regenboogzei iers eindigde in een Hollandse over winning Bouw van Wijk en Hofland namen de eerste en tweede plaats voor luin rekening en waren hier door de grootste puntenbrengers voor de Hollanders Bovendien ging ir Bakker nog als vierde over de aanijomstlijn In totaal scoorde Hol land 30A punt tegen Friesland 23 Soloklasse 1 Wilton 2 Damsté Vaurien 1 De Bie 2 Wilton Stern 1 Berkhout 2 Olij Pampus 1 Van Dijken 2 Veldstra 16 m2 1 Jaap Helder 2 Van Rietsloten Valken 1 Staartjes 2 De Wilde FinnjoUen 1 Venekamp 2 Schroeder Vrij heids 1 De Haas 2 Alberda Re genbogen 1 G Bakker 2 De Vries Flying Dutchman 1 Bellinga 2 Smit alles E kan met cElaliiMr WERY sterke buitenspeler VAN DER LINDEN acKter voorhoede VAN STEYN zwoeger Taktisch inzicht ontbreekt bij vele spelers ROODERS stoere stopper Zij hebben in Ruitenbeek een solide keeper aehter zich en daar ben Ik Wij om want bij de Enschedese Boys mijn vorige club heb ik een doelman moeten maken uit een middelmatig amateur " vertelt Jovanovic Een heel moeilijke taak in het elf tal hebben Aarts en Van Steyn die het middenveld moeten zien te veroveren en Van der Linden als architect van de aanval voldoende speelbare ballen dienen te geven Dat betekent dat Aarts en Van Steyn een enorme conditie moeten liebben om veel en vaak ondank baar werk te verrichten Van der Linden werkt in de ruimte acliter zijn voorhoede maar kan als hij een opening ziet natuur lijk doorgaan Ook zijn conditie moet goed zijn Dat geldt in hoge mate ook voor De Vries Hij is een grote man En grote mannen zijn nu eenmaal niet zo beweeg lijk als kleine Maar De Vries heeft nog niet genoeg kracht voor zijn lange lichaam Hij is de spits in de aanval en moet goed positie kiezen Wery moet tactisch beter leren spe len Als hij dat doet kan onze links - VAN VULPEN technisch sterk Op vierde dag van Sneekweek Hofland dichter hij Bouw van Wijk SNEEK — Op de vierde dag van Se 30ste Sneekweek die onder ideale weersomstandiglieden werd geliou flen heeft in de meeste klassen de strijd zich verder toegespitst In de individuele regenboogwedstrijd is de nationale kampioen Jolm Hofland " eer wat dichter bij zijn concurrent Bouw van Wijk gekomen Hofland die constant meezeilde In de kopgroep finishte op de derde plaats achter ir G Bakker Rot terdam en De Vries Sneek In het laatste rak naar de finish liield hij bokwaam Bouw van Wijk achter zich en liep hierdoor in het totaalklasse ment een paar punten op de man uit Woubrugge in Van Wijk staat nog eerste met 81 punten gevolgd door Hofland met 75 Op vetre at stand volgt op de derde plaats de Sneker zeiler Alberda met 55 pun - JOVANOVIC heeft nog zorgen buiten een van de beste Neder landse vleugelspelers worden Voor de rechtsbuitenplaats geef ik voorlopig de voorkeur aan Loffeld Hij is strijdlustig en wil wel Ik onderschat Blok echt niet Hij kan een behoorlijke voetballer worden maar het is nu eenmaal een grote stap van de tweede klasse van de amateurs naar de eredivisie " al dus Jovanovic Ons systeem is dus gebouwd om Van der Linden heen maar aan zo'n systeem hang ik me nooit op Als iemand me vraagt Wat is uw tactiek dan zeg ik Zo goed mogelijk voetbal spelen Als het nodig is om met zeven man in de verdediging te gaan dan gaan we met zeven man in de verdedi ging als we wanneer we de kans krijgen ook maar met zeven man naar voor trekken Zo is toch het moderne voetbal Kijk maar naar de spelers van Inter naar de Brazilianen Ne derland heeft goede voetballers Spelers als Moulijn Keizer v d Linden Schrijvers behoren echt tot de Europese topklasse Wat bij de Nederlandse voetballers ech ter ontbreekt is een goed tactisch inzicht Elftallen die 4-2-4 gaan spelen blijven inderdaad de hele wedstrijd in die 4-2-4-positie ter wijl we in het moderne voetbal steeds meer backs zo nu en dan in actie zien op de vleugel en bui tenspelers als backs Conditie Voor die voortdurende plaatsverwis selingen is een goede conditie noodzakelijk En dat ontbreekt nogal eens De opvattingen van de spelers zijn nog te amateuristisch Je hebt hier voetballers die vlak voor de competitie begint nog eens vrolijk met vakantie gaan en dus niet naar de training komen Spe lers die zaterdag voor de wed strijd tot diep in de naclit zitten te kaarten dikwijls te weinig nachtrust krijgen en onvoldoende letten op hun voeding Andere voetballers drinken iedeie week li ters bier want „ dat is goed voor hun vorm " zeggen ze Dat is on zin alcohol en roken zijn voor een goede sportman taboe " valt Jova novic fel uit Als al deze dingen veranderen zou Nederland tot de toplanden van de voetbalwereld kunnen be horen Het spelersmateriaal is er Er wordt hier hard maar eerlijk gevoetbald En het publiek is ook zeer sportief ' t Applaudiseert ook voor een mooie actie van de te genstanders Dat is in een heleboel landen niet zo Gaat Mischa iveg Onze verzorger Mischa Sijacic een landgenoot van mij windt zich tijdens een wedstrijd vaak meer op dan de meest verwoede clubsup porter Dat is nu eenmaal onze volksaard Door Mischa ben ik naar D.O.S gekomen Ik had ook naar Alkmaar Telstar of F.C Twente kunnen gaan En nu ik hier eenmaal ben nu gaat hij mis schien weg Op de helft van het ko mende seizoen is zijn contract ver lopen " Jovanovic zegt het met een zorge lijk gezicht Vanavond 19 uur DOS-Spakenburg UTRECHT — Als laatste oefenwed strijd voor de wedstrijd tegen Ajax oefent DOS vanavond om 19.00 uur op het veld aan de Thorbeekelaan tegen de tweede klasser zaterdag voetbal Spakenburg De opstelling van DOS Ruitenbeek De Weerd Rooders Veenstra en Achterberg Aarts en Van Steyn Loffeld De Vries Van der Linden en Wery Manager T van der Laan ver wacht - op de plaats van rechtsback Van der Weerd na - dat dit ook de samenstelling van DOS zal zijn in de wedstrijd tegen Ajax Dat hangt af of Boelie van Vulpen die in mili taii'e dienst is voldoende in vorm is om de backplaats in te nemen De amateurs van DOS ' 01 hebben enkele weken geleden met 1-0 ver loren van Spakenburg ¦/¦ * WW;Vfex^ï$SÏBS $ MISCHA SIJACIC befaamd masseur AARTS moeilijke taak Nu niet naar strijd om wereldtitel De schorsing van Dolman en Kloosterman — deze laatste eindig de als zesde — houdt in dat deze renners niet zullen kunnen deelne men aan de wereldkampioenschap pen wielrennen te San Sebastian waarnaar zij anders ongetwijfeld zouden zijn afgevaardigd Dit week einde reed het tweetal nog in een door bondscoacli Joop Middelink ge leide ploeg twee wedstryden in Boe karest Ik begrijp hier niets van was de reactie van Eef Dolman op de schor sing Vorig jaar toen ik ook Ne derlands kampioen werd vond het zelfde onderzoek plaats evenals dit seizoen na mijn overwinningen in de Ronde van Noord-Holland de Ron de van Limburg en nadat ik tweede was geworden in de Ronde van Gel derland Al die keren heb ik er niets meer van gehoord en ik neem dus aan dat alles in orde was En nu komt dit ACHTERBERG nieuwe back Wist van niets De Nederlandse kampioen was vol komen verbijsterd bij het horen van de uitspraak twee maanden schor sing Ik was me nergens van be wust Zoals altijd heb ik ook in Zand voort zelf mijn bidons gevuld Ik ga nu proberen uit te zoeken of er daar na nog iemand aan is geweest Ver der gebruik ik wat preparaten van dokter Rolink doch daar is beslist niets mee aan de hand geweest want André van Middelkoop krügt precies dezelfde en bij hem is niets geconstateerd Dolman is wel van plan verweer te zoeken Ik weet nog niet wat ik er tegen kan doen maar ik wU het hier niet bij laten Ik heb steeds ont leend iets te hebben gebruikt ik weet werkelijk nergens van Met Nol Kloosterman ligt de zaak anders die heeft toegegeven In mijn geval zou uit het urine-onderzoek gebruik van wekamine zijn gebleken maar nogmaals ik weet nergens van Desillusie VEENSTRA aanwinst Bondscoach Joop Middelink was zeer teneergeslagen door de tegen Dolman en Kloosterman genomen maatregel „ Dit is voor mü ' n enor me desillusie vooral omdat het zo kort voor de wereldkampioenschap pen gebeurt Nee namen van even tuele vervangers heb ik nog niet UZSC 2 promoveert De heren van UZSC 2 hebben in de promotiecompeütie met WZC 2 en de Zijl 2 succes gehad Nadat eerst met dubbele cijfers van de WZC 2 uit Woerden was gewonnen wisten de Utrechters gisteravond in Leiden de beslissende wedstrijd tegen de Zyi te winnen Het heeft er intussen flink gespannen UZSC won met 3 2 de doelpunten werden ge maakt door Korevaar Maaswinkel en Rietveld UZSC 2 promoveert naar de reser ve tweede klasse van - de KNZB Voetbal — Eindhoven — F.C Antwer 1—1 West Duitsland — Chelsea 3—2 Ar gentinië — Bolivia 4—1 Jo de Roo heeft dinsdag het wieier criterium van GuiUan in Frankrijk ge wonnen voor Stablinsky Fr Wright G.B Anquetil Anglade Fr en Arle den Hartog RUITENBEEK goede doelman Jan Janssen maakte tijdens het door de Fransman Graczijk gewonnen wieier criterium in Montelimar Frankrijk een val Hij liep een scliouderblessure op De koersen te Hilversum MEJ FRANCE WERD TWEEDE EN EERSTE AmatrlcQ.-kainpioenschap le afde ling 1 All Prise mej A M van Rijswijk 1.25.1 2 Taky Erebus 3 Zee Tot win 8 - pi 1.90 1.40 8.ö0,f cov 4.20 kop 5.60 trio 578,50 Hoge Vuursche-prüs 1 C Alkestis van E J van Leeuwen 1.24.7 2 Bo naire 3 Bertha P Tot win 2.30 pi 1.30 1.80 cov 4.60 kop 3.60 Lage Vttursclie-prijs le afdeling 1 Constantijn D S Bolwijn 1.28.1 2 Belle Aniie B 3 Acino Scotch Tot win 12.10 pi 2.60 7.70 2.60 cov 21.60 kop 52 - Amatrice kampioenschap üe afdeling 1 Yvonne Magowan mej M France 1.24.8 2 Zalkestis van E 3 Adiós K Tot win 2.40 pi 1.60 2.70 2 - cov 11 kop 6.20 trio 264,30 Lage Vunrsche-prUs 2e afdeling 1 Blauwe Valk S J van Dooyeweerd 1.26.4 2 Anna Sotine 3 Benny Hollan dia Tot win 11 - pi 2.70 4.80 2.10 cov 15.10 kop 45 - PÜnenbnrgprijs 2e afdeling 1 Amad Kinley J van Leeuwen 1.24.1 2 Adel traut M 3 Zoon van Hea Scott Tot win 9.50 pi 3.40 1.70 1.90 cov 3.90 kop 33.20 Totale omzet ƒ 188.875,50 door Gerard v Maarseveen In de beide koersen van het ama trlce-kampioenschap gisterenavond in Hilversum heeft mej M France uil Zeist een tweede en een eerste prys gewonnen P.Iet Taky Erebus werd zijn tweede met Yvonne Mago wan eerste ZwalowcnbergprUs 1 Dollarvogel S F J Gerenberg 1.27.6 2 Deary Hol landia 3 Dutch Master Tot win 4 pi 1.10 1.10 1.10 cov 4,20 kop 3.70 Pynenburgprys 1 Yvonne Henry J Hot 1.25.5 2 Zora W 3 Bosvink S Tot win 4.70 pi l.SO 2.30 2,80 cov e 10 kop 7 - trio 254,50 WasmcerprUs 1 Eillen Tinga B de Vries 1.33.7 2 Emoe S 3 EUen Axkit Tot win 1.70 pi 1.30 1.70 cov 6.30 kop 6 - Advertentie Hoog van ' t Kruisprüs 1 Dora Wil liams J van Leeuwen 1.29.0 2 Desi ree van Sprookjeshot 3 Corita R Tot win 9.30 pi 5.10 2.40 cov 3.30 kop S.40 Daar staat mijn hoofd op het ogen blik echt niet naar " De bondscoach kon verder weinig commentaar geven op de schorsing Eén ding is zeker het onderzoek is honderd procent waterdicht geweest Wat er voor de wedstrijd met de bidons van de jongens - en met name die van Dolman - is gebeurd weet natuurlijk niemand Maar als er iets geconstateerd wordt moet ja nu eenmaal maatregelen nemen hoe zwaar dat soms ook valt " aldus de heer Middelink Advertentie géén saccharineli In plaats van sulksf Goedgekeurd door de N.V.3 SUCROSA zonder saccharine voor do slanke lijnl Tennis-sensatie Spanje staat voor tegen Amerika 2-0 BARCELONA — Voor een com plete sensatie zorgde de Spaanse Davis Cup ploeg op de eerste dag van de Jnterzone-finale tegen de Verenigde Staten te Barcelona Te gen alle verwachtingen namen de gastheren e*n 2 — O voorsprong zo dat zü nog slechts een overwinning nodig hebben om de volgende inter zone-finalc tegen de winnaar van de Aziatische zone te bereiken Een 1—1 stand na de eerste dag van het duel Spanje—Verenigde Staten zou normaal geweest zijn want Manuel Santana mag toch wel iets hoger worden aangeslagen dan Frank Fröhling Maar dat Juan Gisbert er in zou slagen Dennis Ralston te kloppen zal zelfs de meest fanatieke Spaanse supporter wel niet hebben verwacht Niettemin Gisbert presteerde het Kil won zelfs nogal overtuigend 3 6 8-6 6-1 6-3 De Spanjaard speel de bijzonder geïnspireerd tegen de Califomiër die de eerste plaats op de Amerikaanse ranglijst bezet Santana klopte Fröhling met 6-1 6-4 6 4 voor voetbalscheidsrechter Ten einde in het nog steeds be staande tekort aan scheidsrechters te voorzien ligt het in het voorne men van de scheidsreohterscommis sie van de Afdeling Utrecht van de KNVB om op 13 of 20 september te beginnen met een nieuwe opleidings cursus voor scheidsrechter Deze cursus zal wekelijks één avond duren en gedurende zeven aciitereenvolgende weken plaats vinden Kosten zijn aan liet volgen van deze cursus niet verbonden Bij voldoende deelname zal de cursus te Amersfoort Hilversum en Utrecht plaats vinden Voor het volgen van deze cursus sen worden manlijke kandidaten ge vraagd waarbij vooral wordt ge dacht aan oud-spelers in de leeftijd van 18 tot 35 jaar Opgaven voor deze cursussen kun nen worden gedaan tot 6 sept a.s aan de Afdelings-administrateur Biltstraat 194 Utrecht Brabham-D.A.F in Zandvoort DEN HAAG — Aan de door de Nederlandse Auto rensport Vereni ging georganiseerde formule III race om de Zandvoort Trophy op 2fr augustus zal op het circuit van Zandvoort door DAF voor de eerste maal worden deelgenomen met de nieuwe Brabham DAF racewagen met variomatic transmissie De wa gen zal worden gereden door Rob Slotemaker De eerste proefritten op het circuit van Brands-Hatch in Engeland verliepen naar wens 
10 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 196B UIBEOHTSCH OTEUWSBUn T ^ 9 mmmmmfif J4,mfm Frogrammal week van 19 tjn 25 augustus 1965 ^^ É ^ ^ De spannende western in kleuren Vuurgevecht in de bergpas 14 jaar ^ ®\ Dit zijn de vooPdeSen O Geen theebladeren in de theepot of in de kopjes Geen theezeefje meer nodig O Het theezakje blijft boven in de theepot drijven waar het waterhet heetst is Daardoor trekt de thee beter af «' O Ieder zakje bevat ' n precies afge paste hoeveelheid U heeft steeds thee van dezelfde sterkte De fijne geur van Pickwick Thee blijft het beste beschermd als U de theezakjes in een trommeltje bewaart Pickwick Theezakjes meenemen dat was weer een van Moeders beroemde goede invallen Op de handigste manier wordt zo de fijnste thee gezet Juist bij een picknick speelt de verkwikking die thee kan brengen zo'n grote rol Daarom hebben zoveel picknick-enthousiastelingen op het juiste moment Pickwick Theezakjes bij de hand Pickwick Thee kernachtig van smaak rijk van geur royaal van afschenkf TZ49 DouwE Egberts 85 et per doosje van 20 stuks - ieé'1711i'2EfST ezz2 Filmprogramma vanaf donderdag 19 augustus 1965 Marshall Thompson als een der Commando's in Vietnam 14 jaar De hevige strijd in de Vietnamese jungle het kruitvat van het oosten Romantiek en heldendaden uit de middeleeuwen Het zwaard van Koning Artiiur 14 jaar VERRAAD Een van ' s lands meest vooi-aanstaande edelen maakt gemene zaak met de binnenvallende Saksers Do vrij di woen 8 uur 9 uur Zat 2.30 6.30 Zond 6.30 9 u Do vrij 2.30 7.30 uur Zon 2.30 6.15 8.45 uur Ma 2.30 8 uur N.V PHILIPS ' PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE B AARN vraagt een Op veler verzoek nogmaals OTTO PREMINGER's beroemde musical Zat ma 7.30 uur Di woe 2.00 7.30 uur Porgy and Bess assistente op de reclame-afdeling 14 jaar Verhoogde prijzen In breedbeeld en kleuren Zon 2-4 uur Voor een intelligente jongedame leeftijd tot 28 jaar ligt hier een zeer afwisselende en gedeeltelijk zelfstandige werkkring die verband houdt met de taak van de afdeling het ontwikkelen en stimuleren van acties en suggesties voor Philips ' grammo foonplaten in internationaal verband Haar taak zal zijn HEDEN EVSCHKljrviNG GITAARLESSEN MAAKT GEBRUIK VAN ONZE UNIEKE CURSUS U ontvangt bij aanvang een nieuwe gitaar naar keuze in hoes welke na 1 jaar uw eigendom is 1 uur les per week ƒ 1.75 inbegrepen de gitaar Wij geven les in gezellige kleine clubjes en naar de nieuwste methode Succes verzekerd Ook accordeonlessen Reeds duizenden dankbetuigingen MUZIEKSCHOOL „ DE GOUDEN HARP " AMSTERDAMSESTRAATWEG 03 TELEF 14480 het uitwerken van de correspondentie in de moderne talen het assisteren bij de voorbereiding van te producerenreclame materiaal Voor deze functie wordt gevraagd diploma's typen en steno in Engels Frans Duits en Neder ^ lands interesse voor het reclamevak kennis van de reclame is niet vereist belangstelling voor muziek de wil tot samenwerking in een prettig team-verband in een bedrijf met overwegend jonge mensen Brieven te zenden aan de Afdeling Sociale Zaken Torenlaan 19 te Baarn onder nr O 159 met de nieuwe TEX piTEX verdubbelde witwerking Alle moderne weefsels blijven nu witter dan wit witter dan ooit DRIEIK versterkte waskracht Sneller en schoner ko men luier en fijne was uit het natuurzuivere Drietex sop piTEX de nieuwe DRIETEX CONCORDI BILTHOVEN RpcK ' 6ina HUDSON LPLIDBRIGIDA GigYOUNG VaEEMDE BEDGEZELLEN STRANGE BEDFELLOWS ' TECHNICOLOR Dag 8 uur woensd ook 3 u Zondag 5 en 8 uur 14 jr Zond 3 uur JOE E BROWN RIDDER ZONDER VREES Alle leeft HAUS ASPN Helm für Seehlenpflege bedürftige kinder Schweiz vraagt VERPLEEGSTER 3D jaar Inl Mei M Cosgnse Utrechtscheweg 86 Zeist Door bijzondere omstandig heden aangeboden Chevrolet Chevelle Super Sport Cabriolet Gloednieuw bouwjaar 1965 ƒ 2.000 onder nieuwprijs Met fabrieksgarantie ZEISTER AUTOMOBIEL MIJ N.V Off Cfievro/ef feafer Oude Arnhemseweg 199—201 tel 03404)-14111 Zeist ADVERTEER IN DIT BLAD CAME R ^ OUDEGRACHT 156 - TEL 17708 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur JARL KULLE - CHRISTINA SGHOLLIN in een fUm van LARS MAGNUS LINDGREN LIEVE LIEVE JOHN 0 Kare John Uit het Hamburger Abendblatt „ Ofschoon een groot gedeelte van deze film zich in bed afspeelt en er naaktscènes in voorkomen beheerst niet de erotiek maar de liefde de film Christina SchoUin verklaarde na de première „ De eenzame jonge moeder Anita is het mooiste vrouwen portret dat ooit in een Zweedse film te zien was " VRIJDAG 20 en ZATEKDAG 21 AUG NACHTVOORSTELLING 23.15 u MARCEL CAMUS ' ® ORFEU NEGRO IN KLEUREN Gouden Palm filmfestival te Cannes C I T vY VOORSTRAAT 39 Tel 14384 Dag 2.30 6.45 en 9.00 u Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 u GORDON SCOTT als BUFFALO BILL HELD VAN HET WILDE WESTEN De machtige strijd tegen de Sioux Indianen TECHNISCOPE EN TECHNICOLOR Speldjes a ƒ 0,30 verkrijgbaar aan de cassa F IL MAC VREDENBURG 29 TEL 13178 Dag ook zondag voorstellingen van 10 tot ca 18.30 uur STAN LAUREL & OLIVER HARDY „ DE DETECTIVEN " 20 minuten louter kolder 2 TEKENFILMS w.o TOM & JERRY UITGEBREID NIEUWS ged in kleuren ® PAL ACE VREDENBXJRG 29 TEL 13178 Dag ook zond 18.45 en 21.00 uur HARTSTOCHT SPANNING SEX LYLA ROCCO - WALTER BRANDI BEDREIGDE MEISJES OLYMPIA ^ ® Dag 6.45 en 8.45 uur Woensd ook 2.30 uur Zond 2.30 4.30 6.45 en 8.45 uur Amsterd.str.weg 350 telefoon 42602 Donderdag t.m zondag DE SLAG OM NAPELS REGEVA BIANCHI — ALDO GIUFFRE Zondagmiddag en maandag t.m woensdag HERCULES TEGEN ODYSSEUS GEOKGES MABCHAL — MICHAEL LANE kleuren REMBRANDT OUDEGRACHT 73 - TEL 125 56 Dagel 2.30 6.45 en 9.15 u Zondag 1.45 4.15 6.45 en 9.15 u PETER SELLERS • ELKE SOMÜER George Sanders - Herbert Lom INSPECTEUR CLOUSEAU SLAAT WEER TOE A shot in the dark Panavision color de Luxe Produktie en regie Blake Edwards Nova Plaatsbespreken vanaf 11 uur ook telefonisch S CA LA POTTERSTR 16 - TEL 124 51 Dag 2.30 6.45 en 9.00 u Zond 2.15 4.30 6.45 en 9 00 u HEIGH-HO WE BLIJVEN NOG 2e week Onbevreesde Doe blozende Bashful niezende Sneezy onbezorgde Happy Grumpy de mopperaar altijd duttende Sleepy lieve kereltje Dopey De Sprookjesprinses de harteloze Koningin — de boze heks en natuurlijk Sneeuwwitje in WALT DISNEY'S SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN IN KLEUREN GEHEEL NEDERLANDS GESPROKEN / Plaatsbespreken dagelijks vanaf 10.30 tot 15.30 uur en vanaf 18.00 uur \ S T U Dl O OUDEGRACHT 154 - Tel 2 44 28 Dag 2.45 7.00 en 9,15 u Zond 2.30 4.45 7.00 en 9.15 u GEPROLONGEERD Elsa Martinelli - Michel Piccoli - Anna Karina Jean Sorei - Joanna Shimkus - Philippe Avron DE L'AMOUR @ Deze film bestaat uit een aantal amoureuze situaties die zich afspelen in onze eeuw en die behandeld zijn in de geest waarin Stendhal dit deed Hierbij is men uitgegaan van alle uitingen die Stendhal over de liefde heeft gedaan in zijn romans zijn brieven en in het werk dat hij aan dit thema gewijd heeft en dat de naam draagt „ DE L'AIWOUR " REGIE JEAN AUREL en CECIL SAINT LAURENT Telefoon 105 52 VREEBUR © Aanvang der voorstellingen Dagelijks ook zondag 2 en 8 uur 19e WEEK Audrey Hepburn - Sax Harrison MY FAll De verrukkelijkste film aller tijden In TECHNICOLOR en 70 mm Plaatsbespreken van 10 tot ' s middags 4 uur VRIJDAG 20 en ZATERDAG 21 AUG NACHTVOORSTELLING 23.15 u Glen Ford - Shirley Maciaine in de Cinemascope kleuren Western THE SHEEPMAN De man zonder angst Voor ] perioc WASHINGTO toont de Amerik Het departement periode april — jui 300 miljoen doUai In alle kwartalen se gin van 1957 is de Ame talingsbalans ongunstig wordt echter op gew < betalingsbalans over eei een jaar of langer een i do moet aanwijzen 1 worden gesproken van < de strijd tegen liet afvlo lars naar het buitenlan Leningen Een belangrijke f actoi tering was de vertragin po van leningen door buitenlanders en in he buitenlandse invested activiteiten hadden de scherpe stijgingen te 2 De havenstaking in i dit jaar had geleid tot ting van een aanzienlij export en ook dit was Spaarover in jul AMERSFOORT — E taten zijn bij de plaat banken aangesloten landse Spaarbankbond lopen maand opnieuM weest ondanks de u vakantiedoeleinden en houdende met de zomi Een factor die net stig heeft beïnvloed w door de uitkering inee van het jaarloon die de sectoren van het plaatsvond Het spaaroverschot juli van dit jaar ƒ 2 geen meer is dan in jaar — met uitzondei exceptionele geldzuive in een overeenkoi is voorgekomen Het der inleggingen bij gei banken bedroeg in ju ^ waartegenover terugb den van in totaal ƒ 2 In de maand juli v jaar bedroegen de ƒ 242,4 min en de t ƒ 232,9 min result positief spaarverschi min Het inlegexeden dus ƒ 10 min hoger d eenkomstige maand Het gezamenlijke i van de spaarbanken treerd worden door c Spaarbankbond bedrc juli ƒ 4.848,5 min v.j Produktie levensverzd AMSTERDAM — van levensverzekerin volgens het CBS als joenon guldens Mei 1965 kapiti 306,5 mei 1964 322 kering 403,6 349,9 ring 32.8 32,3 T01 762,9 mei 1964 704,6 Voor januari t/m r pitaalsverzekering 1 t/m mei 1964 1602,7 ring 1846,1 1804,3 v 181,1 165,0 Tolaa t/m mei 3620,4 357 Sphinx w ] MAASTRICHT — I stuur van de N Sphinx-Ceramique v gout zal aan een op houden buitengewor dersvergadering toe gen voor het aangaa lening Advertei Debo die U to Zie uw gasten ge tongstrelend za never Ja een 10 is iedereen vierJ ouDK [ wi f8.70p « WYNAND ] 
AMEV nrc 815 800 Amro Bank 59.20 59 40 Cultuurbank 21 20 Gron 1 Cr B 162 162 H.B.U eert 230 230 Holl Soe 818L 815L Kas Associatie 139 137 Nat Inv B prei — — Nat Nederl eert 613 615 Ned Cred B 202 202 Ned Mlddenst B 104 104 Ned Overzee B 201 202 RVS eert 630 625 Slavenbuigs B 202 202 Ver Bankbedr 179 179 Cultnres Ngombezl Cult 116 16 22E 225 167 167B 381 380 426 428 129B 129 303B 304B 50 52 374 375 433 428 83 87 431 431 242 240 310 300 235 236 191 191 379 379 103 102 306 306 39 39 41 41 » 49 48 38 + 38 53 52 44 45B 28 28 66U 66S Oi « i 11 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1968 Weer overschot op betalingsbalans VS Voor het eerst sinds periode van 8 jaar Voorspoedig jaar voor Gonverto Afbrokkelende mar kt AMSTERDAM 18 augustus — Beursplein 5 heeft zich vanmiddag gekenmerkt bü de opening door een lichtverdeelde stemnüng voor de in ternationale waarden Philips kon de dinsdag behaalde flinke koers winst goed handhaven Dit fonds kwam er nog iets boven uit met een openingsprijs van 120,90 120,50 ' s Morgens werd als hoogste prijs voor Philips 121,20 betaald Donder dag publiceert het Philipsconcem de cijfers over het 2e kwartaal 1965 Zoals reeds eerder gemeld is de beurs ten aanzien van deze cijfers niet optimistisch Hierbij dient ech ter te worden aangetekend dat de prijs van Philips de laatste tijd flink is gedaald Kon Olie kon heel slecht uit de startblokken komen op 138,40 139,60 Unilever was goed prijs houdend met een verhandeling op 139,90 AKU was twee punten lager op 453 Hoogovens een puntje hoger op 508 In een hoger Wall Street sloot ook Philips beter evenals KLM De advieskoers voor ICLM was 157 tegen dinsdag 155,50 als gedane koers De omzet in Wall Street voor KLM kwam dinsdag weer boven de 50.000 shares Op de Newyorkse beurs ging dinsdag het gerucht dat de KLM over het Ie kwartaal april mei-juni een netto winst heeft geboekt van 3 dollar per aandeel Later op de middag nam de affaire in de hoofdfondsen sterk af waarbij het geringe Amerikaanse aanbod de overhand kreeg Hier door daalde Philips tot 119,80 Uni lever tot 139,60 en Kon Olie tot 138,10 De scheepvaartsector gaf aanvan kelijk hogere koersen te zien doch ook de aandelen moesten de be haalde koerswinsten later weer te ruggeven De leidende cultures wa ren prijshoudend zonder meer De staatsfondsenmarkt was iets beter De 6 pet BNG obligaties noteerden inofficieel 100 % tot 100 % 100 1/16 Het belangrijke zakenbezoek van de heer R Zwolsman aan Indone sië is een stimulans voor de aande len van de Exploitatie Maatschap pij Scheveningen aldus de beurs Deze aandelen worden de laatste dagen met grote bedragen tegen oplopende koersen uit de markt ge nomen De omzet in EMS bedroeg dinsdag nom ƒ 140.000 Opgemerkt moet worden dat de koers van EIMS de voorgaande maanden sterk is gedaald Kon Zout-Ketjen heeft in het eerste halfjaar 1965 een netto winst behaald van ƒ 20,5 min tegen ƒ 20,1 min in het vorige jaar Duitse convertibles nam toe tot 4,8 1,5 procent Hoewel het totale be di'ag der beleggingen in de V.S vrij wel gelijk bleef liep het procentuele belang door de groei van het fonds terug tot 64.1 74,1 procent van de portefeuille Van het totale vermo gen per 30 april 1965 werd ƒ 1.01 min als liquide middelen aangehouden Met de uitkering uit hoofde van gerealiseerde koerswinst kwam het totaal der betalingen in 1964-'65 op ƒ 56.57 v.j ƒ 56.70 per participatie Een wijziging van de administratie voorwaarden in die zin dat ook in gewone aandelen converteerbare preferente aandelen in de porte feuille kunnen worden opgenomen is tot een later tijdstip uitgesteld om dat de emissie-activiteit op het ge bied van converteerbare obligaties in Nederland en daarbuiten de laat ste tijd aanzienlijk is uitgebreid AMSTERDAM — Het op 30 april afgesloten boekjaar l964-'65 is voor het beleggingsfonds van converteer bare obligaties Converto in vele op zicht voorspoedig geweest Per sal do werden bijna 3000 nieuwe parti cipaties geplaatst waardoor het to taal op 25.007 is gekomen Het ver mogen steeg van 22,1 tot ƒ 25,6 min en de waarde per participaite van ƒ 1.040 tot ƒ 1.085 de hernieuwde uit kering van ƒ 20 per participatie uit gerealiseerde koerswinsten in aan merking genomen Verscheidene Nederlandse onder nemingen gaan thans over tot het emitteren van converteerbare obli gaties op voorwaarden die een be legging in deze stukken ook voor Converto mogelijk maken Het be zit aan Nederlandse convertibles is dan ook uitgebreid voornamelijk met Amstel Brouwerij Hoogovens Tilburgsche Waterleiding Van Ber ket Blaauwhoed Van Ommeren en Elsevier Het Nederlandse aandeel in de totale portefeuille steeg tot 21 v.j 15.4 procent De helft van het obligatiebezit aan Van Gelder Zonen werd omgezet in converteerbare obligaties Berghui zer Papierfabriek Het belang bij WASHINGTON — Voor het eerst In acht jaar ver toont de Amerikaanse betalingsbalans een overschot Het departement van handel heeft meegedeeld dat in de periode april — juni een overschot is geboekt van bijna 300 miljoen dollar 1,1 miljard gulden Ver Groente - en Vrnchtenveiling Utrecht en Omstreken Utrecht 17 augustus Early Victoria 12,5—28 Mantet 12,5—101 perzikrode zomerappel 11 — iO Stark Earliest 12,5—84 Yellow Tran sparant 12,5—66 Zigeunerin 11—28 Suikerpeer 6—36 Kruideniers 6—72 Precooe de Trevoux 6—87 PruimenCzar 6—110 Eldense blauwe 6—58 Rei ne Claude d'Ouillins 6—100 Ontario 6—100 Wijn 6—160 Washington 6 jrlOO;Kode bessen 40—140 ^ Exportveiling resp IA IB IBC IC Early Victoria 25—28 — 22—24 — Perzlkr zomerappel 25—32 — 15—28 — Stark Earliest 61-84 44—54 33—54 23—35 Yellow Transparant 62—60 32 — 43 24—32 — Precoce de Trevoux 61 — 87 61—66 46—76 39—49 VBENBNDAALSE MARKTEN Op de dinsdag j.l te Veenendaal ge houden eiermarkt waren aangevoerd 122.000 eieren De prijzen varieerden voor grote van ƒ 16,25 tot ƒ 16,75 en voor kleine eieren van ƒ 9 - tot ƒ 15 - Alles per 100 stuks Op de biggenmarkt waren aangevoerd 25 biggen Er werden prijzen besteed van ƒ 60 - tot ƒ 72 - per stuk VEILING HOUTEN Appelen Yellov / Transparant A 45—52 BC 18-37 D 9—12 UI 9—17 Stark Ear liest A 45—76 BC 27—42 D 9—26 lU 9—12 Manted A 72—91 BC 50—74 D 25 44 III 13—21 Perzikrode zomerappel A 24—31 BC 15—22 D 9—12 in 11—15 Early Victoria A 26—35 BC 22—25 D 7 — 12 IH.7 — 16 Peren Kruidenier A 55—74 BC 46 — 74 D 25—45 III 6—21 N.-H Suikerpeer A 35—39 BC 24—31 D 12—15 IH 12—18 Pruimen Czar I 82—119 II 21—65 Washington I 67—95 Il 43—61 Ontario I 80—118 II 41—71 Reine Claude d'Oull 1 ns I 81—97 II 45—76 Wijnpruimen I li!9 — 178 II 81—107 Eldense Blauwe I 49-67 n 34—49 Reine Claude d'Althan 1 98—116 II 48—76 GBAANBBUBS GRONINGEN GRONINGEN 17 augustus 1965 Rode witte tarwe 28.35—34.86 rogge 25.35—27.60 wintergerst 26.35—30.36 ex tra 30 35—30.60 zomergerst 27.35—31.35 extra 31.35—31.70 groene erwten 30.40 — 48 40 koolzaad 35.50—41.60 koolzaad hmb 40.50—48.60 Ziekterisico neemt toe AMSTERDAM — Volgens het verslag van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor over het jaar 1964 zoals dit aan de in december te houden algemene ledenvergade ring zal worden voorgelegd valt op langere termijn een toeneming van hef ziekterisico te constateren Van 1960 op 1964 bedroeg de stijging ruim 15 pet De oorzaak hiervan is een toeneming van het gemiddeld aantal uitkeringsdagen per geval In 1964 bedroeg het aantal uitke ringsdagen gemiddeld 17,6 De cij fers van de voorgaande jaren wa ren 15,2 in 1960 16,8 in 1961 16,3 in 1962 17 in 1963 Deze gegevens hebben betrekking op de vijftien bedrijfsverenigingen die hun admi nistratie aan het G.A.K hebben opgedragen Tezamen omvatten zij bijna tweederde deel van de ver zekerde werknemers In 1964 is in 967.180 gevallen ziekengeld uitgekeerd 1963 987.442 gevallen Het aantal dagen waarover uitkering werd verleend bedroeg 16.987.167 het is in verge lijking tot 1963 16.778.946 in zeer geringe mate toegenomen Geldmarkt is nog zeer ruim * Henry Fowler de Amerikaanse minister van financiën zal na zijn besprekingen in Parijs eind augus tus tussen 1 en 9 september zeven steden in West-Europa bezoeken zo deelt het Amerikaanse departement van financiën mee Hij zal met financiële leiders spre ken over een verbetering van het internationale monetaire stelsel en over het houden van een monetaire conferentie Bank - krediet en verx wezen Ver Glas N.B 244 245 Ver Mach [ 148 148 Ver Touwfabr 343 340 Vettewinkel 451 450 Vezelverw N.L 154 154 Vihamij 181 180 Vorstenl Cult 249 248 Vred Rubb eert 201 200 De Vries IJzer 118 119 Vulcaansoord 115 115 Walvlschvaart 96 95 Wereldhaven 388 390 VVernink's Beton 181 180 Wessanen 542 543 Wllton-F ¦ Br 179 179 Wyers I en H 510 512 V Wijk en H 121 121 Holl Beton Holl Const A.B Holl Melks t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hoolmeyer Indoheem Ing bur BouwiL Interlas Intematio Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key HouUi Kleding Smits Kiene Sulkerw Kon A A'dam Kon Ned Pap Zout Ketjen nro Korenschool Koudljs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap t Leid wol Lindeteves Lijempl Llïm en Gel eva Macintosh Meelt n Bak a Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N B Mijnb werken c Naarden Ch t Gebr NaeK Nedap Ned Dok Mij Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk U.c Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nieal Nyma eert NUverdal Oranjeboom nrc Overz Gns NB Palembang Palthe Philips 6 pet pr Pletersen en Co Pont Houth De Poorter Reeslnk Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal RUsdijk Schelde de n,b Schev E MIJ Schokbeton B Scholten cart Scholten Foxh Schuitema Schuppen Sajet Schuttersveld Simon de Wit B Simons Emb Smit TransJ Spaamestad v.b Stokvis Stoomspln l'w Van Swaai ] Synres 286 286 Alg Bank N 239 272 154 134 61.30 1.53B 388 303 510L 381 436 708 * 129 235 208 260L 98 271 875 257 173 127}B 236 365 158L 135 388L 302 708b 129 154 263 98 268 884 255 175 128 329 275 275 162 189 138 439 404 204 103 229 231 408 388 345 S50B 560 125 156 173 347 279 96 249 254 136 8S 139 398 9 20 136 101 45 128 293 87 180 168 305 239 117 — 81L 300 300 179.50 179.90 iSaalberg Zeeuwse Conf Zwanenberg Org Handel Industrie en div Slünlmnw en Petroleum 4a 501 45 532 530L 436 436 13S 138 1.W.60 138.10 129 — — 1659 2630 2632 5 2807.5 ' 2825 — 630 1S5B _ Alg Expl MU Billlton I Billiton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-60 MaxweU P Moeara Enlm 8 ld c opr bew ld 1 winstb ld 4 winstb Oost-Bomeo MIJ Scheepvaart Furness Oostzee Albert Heljn Alg Hand M Aime-A'dam Alg Norlt Ml ] Avim Amstel Br nrc Amsterd Ball Amsterdam Dr Amsterd Rijt ANIEM N.B Apeld Netten Amh Scheepsb A.S.W 280 162 186 137 439 404 204 103 229 231 407 387 350 355B 565 127 158 98 173 345 249 97 250 255 137 85 137 399 94.10 136 102 44 129 > 39 79 79 514 109 515 110 Beeren Tricot Bensdorp Berg en Jurg Bergoss Berkels Patent Bemet B Blaauwhoed Blijdenst W n.r.o 103 Boer de Dr Spoiir en TramwegenGeld Tram — Nederlandse Antillen Antll-BrouvverU Ant Verffabr El Mit Aruba BelgiS Gevaert Duitsland Mannesm eert Uollartnnfiseii i Can Paa Imp Oil Inland N.G Int Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am ' f and T Anaconda Atchison T Bethl St I^hadboum Ches a O Chrysler Cities S Oolumb Gas 85 136 Bols Lucas 206 BorsumI ] W eert 59 Braat R'dam 57 Breda Mach t 255 Bredero n.r.c 526 Brocades-St 855 Bührmann-Tet 676 Buttinger 313 Btienkort n.r.c — Calvé een Carp's Garen Centr Suiker Curac Hand Daalderop B Dagra Desseaux Dikkers en Ca Dorp en Co Dr Ov Hout Drie HoefUzers e DRU Duyvls Elsevier ultg Emba Enkes 181 Enthüven Plet 216 Erdal MIJ 455L Excelsior met 152 Fitt Ned Am 112 Fokker 243 Ford 950 Gazelle 297 Van Gelder " O Gelder T n.r.c B 498B 206.50 60 57 235 858 680 310 640 948 335 400 184 176 173 ¦ crtificntcn 64 64 52 52 9 94 ISÏÏ 79 42 9}ï 18H 952 337 403 184 241 327 206 142 116 162 8950 9Ï - 95 18 79 42 A 8 18,'j 55 328B 309 142 117 162 68 631 i 32 36 484L 47 SOA 31 688 63 33 36 4 47 81 311 18 238 103 99 21 498 44L 63 294 292 196 50 196.50 232 232 180L 170 308 238 noj S8J 197B 247 221 277 460 496 158 180 14IB 229 131 232 5P6 196 70 216 453 154 112 950B 295 130 449 72 277 690 370 899 107 138}B 492 145 200 307 484 175 243 410 575 273 93 247 221 277B 460 500 159 183L 141 Curtlss W Du Pont General B Gen Mot Greyhound l.B.M Int Flavours a F Jones a L Kenn Codo Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand 011 N.J Studebaker P Sun M.C Texas Inst ridc Water Union PR U.S Steel Western B C West Elec Wilson Woolworth Un Miniere Ftolongatte » 236 102 99 » 21 501 44 63 108 33 26} 90 53 45} 54 72 275 695 366 890 106 Gelderman Gerotabr n.t > Geveke en Ca Gist - en Spir Van de Grinten Grotsmedery Gruvter 6 oct pre Hagem en Ca Hart Hatema Havenwerken Hetneken's Hensen Mach Hero Heybroek Zet Hoek's Mach Holec Hollandla Kat 133 233 197 70 33 26 901 53 44 497 145B 201 307 483 176 243 410 565 274 92 222 221 72 37 41 66 65 39 78 75i | 4 ^ 31 132 KOERSEN WALL STREET 165 293 515 202 214 520 68 174 179 127 107 75 149 149 302 272 2171 168 292 Tabak Phll eert Th B Marljnen Texoprint — Thomass en Dr ' — Thomas Mot eert 206 Thomson eert 315 Twentsche kab 520 Tw Overz H — 37 41 66 64 | 70 75iL 4 31 135 Chrysler 47 City Ban » 57 Cun lïidison 44 Duugl Atr 46 Uup de Nem 234 tast Kodak 91 Gen Elei-t 102 Gen Motors 98 Guud Vear 1 47 Amer Motor 9 Int Harvest 35j Int Nli'kel 88 Int U U 54 Kennei-ot 108 Muntg Ward 33 Kadlo Curp 36 Republ St 42 Eoyal Dutch 38 174 181 127 107 74 148 t 300 - 1 273 Ubblnk Oavo üdenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel Utermöhlen Utr Asph t Varossleau B Veend St sp Veneta L s laten T m gedaan en laten B • bieden • a gedaan en bieden In alle kwartalen sedert het be gin van 1957 is de Amerikaanse be talingsbalans ongunstig geweest Er wordt echter op gewezen dat de betalingsbalans over een periode van een jaar of langer een voordelig sal do moet aanwijzen voordat kan worden gesproken van een succes In de strijd tegen het atvloeien van dol lars naar het buitenland Leningen Een belangrijke factor in de verbe tering was de vertraging in liet tem po van leningen door banken aan buitenlanders en in het tempo van buitenlandse investeringen Beide activiteiten hadden de laatste jaren scherpe stijgingen te zien gegeven De havenstaking in het begin van dit jaar had geleid tot een opschor ting van een aanzienlijk deel van de export en ook dit was een belangrij - Spaaroverschot in juli AMERSFOORT — De spaarresul taten zijn bij de plaatselijke spaar banken aangesloten bij de Neder landse Spaarbankbond in de alge lopen maand opnieuw gunstig ge weest ondanks de uitgaven voor vakantiedoeleinden en die verband houdende met de zomeruitverkopen Een factor die net sparen gun stig heeft beïnvloed wordt gevormd door de uitkering ineens van 1 pet van het jaarloon die in verschillen de sectoren van het bedrijfsleven plaatsvond Het spaaroverschot bedroeg in juli van dit jaar ƒ 29,5 min het geen meer is dan in enig naoorlogs jaar — met uitzondering van het exceptionele geldzuiveringsjaar 1945 — in een overeenkomstige maand is voorgekomen Het totaalbedrag der inleggingen bij genoemde spaar banken bedroeg in juU ƒ 273,2 min waartegenover terugbetalingen ston den van in totaal ƒ 24S,7 min In de maand juli van het vorige jaar bedroegen de inleggingen ƒ 242,4 min en de terugbetalingen ƒ 232,9 min resulterend in een positief spaarverschil van ƒ 19,5 min Het inlegexedent is dit jaar dus ƒ 10 min hoger dan in de over eenkomstige maand van 1964 Het gezamenlijke inleggerstegoed van de spaarbanken die geregis treerd worden door de Nederlandse Spaarbankbond bedroeg per ultimo juli ƒ 4.848,5 min v.j ƒ 4.345 min Produktie in mei levensverzekeringen AMSTERDAM — De produktie van levensverzekeringen in mei is volgens het CBS als volgt in mil joenen guldens Mei 1965 kapitaalsverzekering 306,5 mei 1964 322,4 renteverze kering 403,6 349,9 volksverzeke ring 32.8 32,3 Totaal voor mei 762,9 mei 1964 704,6 Vüor januari t/m mei samen ka pitaalsverzekering 1593,2 januari t/m mei 1964 1602,7 renteverzeke ring 1846,1 1804,3 volksverzekering 181,1 165,0 Totaal voor januari t/m mei 3620,4 3572,0 Sphinx wil lenen MAASTRICHT — De raad van be stuur van de N.V Koninklijke Sphinx-Ceramique v.h Petrus Re gout zal aan een op 7 september te houden buitengewone aandeelhou dersvergadering toestemming vra gen voor het aangaan van een geld lening Advertentie De borrel die U „ toelacht " Zie uw gasten gemeten van die tongstrelend zachte WF ge never Ja een rondje WF Daar is iedereen vierkant voorl OUDE | wf | genever f 8.70 per liter WYNAND FOCKINK ke factor in het betere resultaat van het tweede kwartaal Reserves Het ministerie deelde verder mede dat in het tweede kwartaal van dit jaar de Amerikaanse reserves met 68 miljoen dollar zijn verminderd maar het wijst er op dat deze ver mindering maar klein is vergeleken met de vermindering van 842 mil joen dollar in het eerste kwartaal In het tweede halfjaar nam het goudbezit met 590 miljoen dollar af maar in dit bedrag zijn 259 miljoen dollar begrepen die werden overge maakt als gedeeltelijke voldoening Lening British Petr ^ 6 % voor raffinaderij AMSTERDAM — In aansluiting op het bericht van dinsdag — 6 procent lening British Petroleum — ver meldt het zojuist verschenen pros pectus dat de opbrengst van de le ning groot ƒ 75 min zal worden aan gewend om een deel van de bouwkos ten der raffinaderij te financieren De maatschappij zal zich namelijk gaan bezighouden met het raffine ren van ruwe olie Hiertoe zal een nieuwe raffinaderij worden gebouwd in het Europoort-gebied bij Rotter dam In april 1965 is begonnen met het bouwrijp maken van het 300 hectare grote terrein De raffinaderij zal in het begin een werkcapaciteit heb ben van vier miljoen ton ruwe olie per jaar Verwacht wordt dat de raffinaderij begin 1968 in bedrijf zal worden gesteld De bouwkosten van deze raffina derij zullen naar schatting ƒ 240 min bedragen Tenminste de helft van dit bedrag zal worden gefinancierd door the British Petroleum Ctompany Ltd Londen via deelname in het aandelenkapitaal en door middel van leningen Verder zal ƒ 75 min worden verkregen uit de opbrengst van de huidige obligatielening Het ligt in de bedoeling in een later sta dium van de bouw van de raffinade rij nog een lening in Nederland aan te gaan tot een bedrag van ƒ 45 min Krachtige groei Nederlandsche Middenstandsbank AMSTERDAM — De directie van de Nederlandsche Middenstandsbank bericht dat do bedriyfsgroei zich in het eerste halfjaar 1965 krachtig heeft voortgezet De toevertrouwde gelden namen in belangrijke mate toe het aandeel hierin van de bank spaargetden was bevredigend Het totaal van de geconsolideerde ba lans overschreed per 30 juni jl de ƒ 2 miljard uit 1964 ƒ 1,8 miljard Hoewel de bank zich in het ka der van de kredietrestrictie sterke beperkingen oplegde stegen in het eerste halfjaar 1965 de debiteuren met ca ƒ 100 min Het waar moge lijk en nodig voldoen aan de kre dietbehoefte van de cliënten heeft tot consequentie dat wegens overschrij ding van de normen met name in het tweede halfjaar relatief grote renteloze deposito's z.g strafdepo sito's bij de Nederlandsche Bank moeten worden aangehouden De gang van zaken bij de dochter instellingen was gunstig Het belang in de sector van de persoonlijke le ningen werd uitgebreid door overne ming van het gehele uitstaande ka pitaal van de Nationale Volksbank te Den Haag Ondanks de sterk gestegen bedrijts lasten is de netto-winst over het eerste halfjaar 1965 iets hoger dan in het eerste halfjaar 1964 Ook in het tweede halfjaar wordt een bevredi gend resultaat verwacht al zal de uit de bedrijfsgroei voortvloeiende winststijging gedrukt worden door de rent.ederving op de bij de Neder landsche Bank aan te houden ren teloze deposito's wegens overschrij ding van de normei van de krediet restrictie aldus de directie 16/8 17/8 Atch Topeka J3l 33 Baltliuure 35 3b Ullon Cent 60i 60 + Can Pacific 5H 51 N ï centr 55 55 Pennsylvania 45i 4ii Suutb Pac S9 40 Union Pao 41 42 Allies ihera 47 4 '/ Am Can 49 50 Am SmelUn 77 77 Am 1 L 54 53 Am iotiacco 66 66 A b C tncU 38 38 » Anaconda 63 64 Betli Stijel 56 36i Bueing 79 V9t * ROTTERDAM — De netto in trinsieke waarde van de aandelen beleggingsmaatschappij Unitas N.V bedroeg op 16 augustus ƒ 479 ex interimdividend ad ƒ 5 Dit komt overeen met een pro forma afgifte prijs van ƒ 499 per 14 juli 1965 resp ƒ 480 en ƒ 500 van de vergroting van de Ameri kaanse bijdrage aan het Internatio nale Monetaire Fonds De verminde ring van de reserve-activa werd ruimschoots goedgemaakt door een verminderirtg van de liquide ver plichtingen van in totaal 316 mil joen dollar Ondenkbaar De minister van handel antwoord de op een vraag wat de invloed van een eventuele devaluatie van het pond sterling op de Amerikaanse be talingsbalanspositie zou zijn dat deze devaluatie ondenkbaar was was Zij is zo ondenkbaar dat ik er geen commentaar op zou willen geven " verklaarde de minister die verder de resultaten welke groot Brittannië de laatste tijd had bij zijn het hoofd bieden aan de moeilijkhe den met de betalingsbalans „ zeker bemoedigend " noemde Indonesië uit Wereldbank PARIJS — Indonesië heeft zijn lidmaatschap van de Wereldbank opgezegd De terugtrekking werd dinsdag een feit toen een geschre ven mededeling inzake een desbe treffende beslissing van de Indone sische regering In Parijs werd ont vangen Indonesië was sinds april 1954 lid van de Wereldbank Volgens de be kendmaking treft men voorberei dingen om de Indonesische aande len in het gezamenlijke kapitaal te i'ug te kopen In kringen van de Wereldbank kon men geen commentaar op het Indo nesische besluit leveren Men had geen idee omtrent de reden voor deze stap De Wereldbank een on - AMSTERD.ial — Uit de week staat van de Nederlandsche Bank per 16 augustus blijkt dat de terug keer van bankbilletten na de ultimo opvragingen nog steeds voortgang vindt In de afgelopen week is de chartale circulatie met ƒ 85 min in gekrompen tot ƒ 7194 min Hét saldo van de schatkist geeft een vermin dering te zien van ƒ 28 min tot ƒ 588 min Dit ondanks het feit dat circa ƒ 100 min door de staat werd be taald wegens rente en aflossing op gevestigde en vlottende schuld als mede circa ƒ 200 min wegens uit kering aan de gemeenten Dat het saldo van het rijk toch niet zo fors is gedaald komt onder meer door een grote plaatsing van schatkist papier De goud - en deviezenvoorraad daalde met ƒ 25 min tot ƒ 7465 min waarvan ƒ 6326 min aan goud ofwel ƒ 1 min meer dan vorige week De banken hebben van hun verbeterde positie gebruik gemaakt door ƒ 8 min aan dure voorschotten af te lossen waardoor deze rekening nog ƒ 8 min groot is Als gevolg van rentebetaling op staatsschuld steeg de rekening ' andere ingezetenen ' met ƒ 6 min tot ƒ 31 min Het tegoed van de banken bij de Nederlandsche Bank ging met ƒ 63 min omhoog tot ƒ 352 min Hiervan moet sedert 16 augustus ƒ 153 min bij de Centrale Bank renteloos wor - AIR hoger ROTTERDAM — De directie van de NV Automobielindustrie ' Rotterdam ' heeft medegedeeld dat de bedrijfs omzet in het eerste halfjaar van 1965 belangrijk hoger is geweest dan die van de overeenkomstige periode van 1964 De hogere exploitatiekos ten konden derhalve ruimschoots worden gecompenseerd Bij AIR verwacht men voor de tweede helft van dit jaar een ver dere kostenstijging De gunstige gang van zaken wordt vooral toege schreven aan de sterke positie van de door AIR vertegenwoordigde Ford-producten in de steeds nog groeiende automarkt BANKPAPIER AMSTERDAM — De advieskoer sen voor buitenlands bankpapier luiden 47 57 44 46 2.'i6 92 103»4 99 49 9 35 89 55 108 33 36J 42 38 Sears Hueb SheU UU Sou MüblJ Stand Bt Stand UU N Studehaker Texas t;orp Un Aircralt Un Corp Un F'rult U.S Kuhbei U.S Steel Westingn. Pord Mutuz Wüülwurlb K.L.M Omzet 4.520.000 Eng pond 9.99—10.09 Can dollar 3.311/2—3.361/2 Am dollar 3.571/2 — 3.61 % Belg frank 100 7.17% 7.22 % Franse frank 100 73.20 — 73.70 Zwit frank 100 83.10—83.60 Duitse mark 100 89.40—89.90 Noorse kroon 100 49.75—50.75 Deense kroon 100 51.30—52.30 Zweedse kroon 100 69.00—70.00 It lire 10.000 57.00—59.00 Oost schilling 100 13.93—14.03 Port escudo's 100 12.50-12.65 Spaanse peseta 100 gr cp 5.96—6.17 67 67 66 67 S '* 88 79 79 75i 75 19 19 78 ¦¦ 8 81 83 8i 8 20 ¦ m 64 6b 49 48 52 52 28 28 54 64 4 '/ 47 D.I.F streeft naar voortzetting groei AMSTERDAM — De directie van N.V Beleggingsfonds voor Neder landse Internationale Waarden „ Dutch Internatioitals Fund " is van plan om introductie van haar aan delen aan buitenlandse effecten beurzen te bevorderen naarmate de mogelijkheden hiertoe zich voor doen Een van de belangrijkste ponten die het bestuur voortdu rend bezighouden ts het streven naar een voortzetting van de groei van het fonds waarop de huidige beleggingspolitiek is afgestemd Daarom is een beurstechnisch on derzoek ingesteld in dertien landen met het doel de mogelijkheid van een ongestoorde verdere expansie van het geplaatste aandelenkapi taal te bestuderen Het bestuur van de D.I.F be schikt over de bewijzen dat ook van de zijde van met name buitenland se maar ook binnenlandse grote beleggers belangstelling voor het fondsaandeel bestaat Er bestaan nog geen afspraken met institutio nele beleggers voor de regelmatige plaatsing van posten aandelen maar er wordt wel aan dergelijke afspraken gewerkt Medegedeeld werd nog dat het totale aantal geplaatste aandelen vandaag 161.419 bedraagt tegen 153.968 op 30 juni Wanneer in de toekomst het geplaatste kapitaal met een behoorlijke plaatsing in het buitenland wordt uitgebreid dan wordt het niet oiiwaarschijnlijk geacht dat er ook buitenlandse commissarissen worden benoemd Het ligt in de bedoeling dat de raad van toezicht uit de raad van com missarissen uitsluitend uit Neder landers blijft bestaan Braat tevreden DEN HAAG — De directie van N.V Bouwstoffen v/h A E Braat deelt mede alleszins tevreden te zijn met de behaalde resultaten over het eerste halfjaar 1965 De omzetten waren 10 pet hoger dan over dezelfde periode 1964 en de gestegen kosten konden geheel worden opgevangen Ook de resul taten van de deelnemingen waren bevredigend Gezien de orderportefeuille zijn de verwachtingen voor de lesulta ten van het tweede halfjaar even eens gunstig den aangehouden wegens het over schrijden van het kredietplafond De geldmarkt is zeer ruim Geld kringen verwachten hierin voor de komende dagen niet veel verande ring Hypoth banken < pan(lbrievent fr.Gr.h.b.Dw ld DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp KI ld E EE.P West Hyp U ld N O « — 90i 87 77J 77 SOiB 77 6 90 iB 4 % 86 m 77 314 - SVt 76i Snheppshyn banken Eerste N Sc1l I — Handel Industrie en div 3 — SLOTNOTERING Alb Heljn WO Amstel Br Bergh s en J BUenkorl Co-op-B-7 Co-op r.s.b Gasunie Philips d.l ' 51 ld ' 48 ld d.l 49 Pegem 1-2 il Pegem ' 52 PEüUS - 57 PGEM ' 57 td ' 51-'62 4 - 8 94 3H 97 6 101}107 6 % 100 4 83 3^4 92i 3'A ~ 6 100 4W 95 6 100 6 100 4'A 99 ' 97 101 107 100 84 92 93 100 95 100 100 99 van woensdag 18 augustus 1965 17 8 18-8 Actieve obligaties staatsleningen 98 97 92 iV 91 91 90 90 614 » 5S 6 94i 4 % 92 | 4 '« 911 41 ^ 91 m 90J 4-4 8Si 4 % « 8 iVi — 41 /» 88 3 % 80it 3V4 S7i m 78 S>4 79i 3 % 80J 3'A 80J ' 3^4 84 3 85 3 84J 3 88J 3 968 8 90 Scheepvaart eii Lurhtvitart 91 6 91 4?4 89 KLM 16 ] r ld 20 Ir Spwor en l'ramwf-gen Ned Sp ' 57 4 % 94 P ^ lieteningen 2H 79 87 80 87 78 79 80 80 • 84} 84 84 88 95A 90 94 Ned ' 64 ld ' 64 ld - 58 ld 69 Cd - 60 1 [ d 60 n td - 59 ld ' 60 ld 61 ld ' 63 ld St 1 - 47 [ d 63 I - U M ^ S 77 111 77 85 93 83 79 77 Alkmaar 66 A'dam CenA Idem 61 Idem ' 66 1 Idem 66 n Idem ' 56 m Idem ' 69 Breda ' 54 2H 89 2>A 77 2H 85 2M 93 2H 81 2H 79 Ned 50 1-n ld 54 1-U ld ' 65 1 ld 65 U ld ' 37 Ü.B.O 46 ld OoII 1 ' 47 [ d Invest c N-Indië - 37 A Dordrecht ' 66 iy 77 Bank - kreilietwezeo 6 100 4 % 90 4 % 90 B.N.ü ' 61 ld ' 68-69 ld ' 60 Ul/V 90 89 88 91 88 85 100 84 87 1^8 - 2H - 2H 87 2 % 85 21,4 102 2^4 85 2 % — Actieve aandelen EIndta ' 64 Enschede ' 64 ' 5 Grav ' 62-1 Idem 52-U R'dam ' 62 1 Idem ' 52-11 Idem ' 67 Utrecht ' 62 Z Holland ' 57 ^- Holland ' 69 105 136 Aaisx Rubber HVA 105 136 Convert Ubligatiei 136 Sfi}B 91 135 103 A.K.Ü 4H ' 38 Handel Indnstrte en l)v Borsumt 3 % 86 Van Gelder 4 % 92 455it 452 » 112.50 112 607 509 120.70 120.17 139.80 139.60 AK.U Dell MU eert Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA ECLM sub or 4 % 131 Scholten Foxb 4 ^ 103 Intern Instellingen 86 Wereldb ' 66 8H 36 Münbouw en fetruieum Europa 642 - I 642 636 i 139.70 137.20 üordt Petrol td 7 pet Pret •< on Pet 60-20 E.G.K.S t SH — 91iB 100 100 95B 90 België ' 61 4?4 91 B Dortm a.H 7 100 Gelsenk Bgw 7 100 Soheeovaart en Luchtvaart Cere H E 6 4Mi 9S}B 127 12SJ * 184 184 155.50 168 130 130 d.A.U lava-Ch P nrc S.L.M < NSM nat be » < on Paketv ^ tv Mt | Ned ^ lev CJoud nrc Van Ommeren e Rot Lloyd ^ rheepv Unie Noorw ' 65 4U 90 Alrika ü.v.Z.-Afr ' 66 4 91 A.A.R dev 4 ^ 91 221 140 115 234 148 147 223 139 116 2.'i7 149 148}t 91 91 Niet actieve aandelen Partii'.ipatiel>ewUzcD 1265 1070 828 528 677 258 Alg Fonds 1/1 Converto 1/1 H.B.B bel d Holland F'und Interbonds WereldenerKl * Niet actieve obligaties Prov Uem publ Ilr.hameo 1268 1066 833 529 678 SV S8 - 3 % 88 — m - 89 A'dam 47 A'dam 48 R'dam ' 62 ] 258 Aand in belcggingflmüPD Bank - kredie ^ en ven nezen 95 A.B.M t 60 D.I.F Intenmie ƒ 60 Neto ƒ 60 ¦ Robeco ƒ 60 Unitas / eo Ver Bezit ƒ 60 Europafonds 110 Unifonds 20 pb Êurunlon 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F c Chem Fund c Massach Inv trc Telfivl«loa£FC B.N.CS ' 58 6 % 95 BNG ' 84 6 % i.-4i « n 8.N.G ' 68 5 92 92 B.N.G ' 64 6 92 92 B.N.G wb 65 4H 90 90 8.N.G r spb 62 163 163 ld ' 57 146 147 Ex.-I MO bi 8H 97 97 Qx.-f Mti ' 68 6Vi 96 96 Gr l C.b ' 62 6 92 92 Mldd er ' 67 4 % — — Mldd er ' 66 4 gsB — NatlDV.B 4 % 92i — 147.50 147 139 138.60 189 190 100 50 100.50 223 223 457 126 490 556 118 652 20 14 16 Sli 457 126 490 556 118 654 20 14 16ft m 
12 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1968 UTBECHTSCH NIEUWSBLAD riTBEOH^^SCH NIEUWSBLAD X gaat van a naar b NATUURLIJK HULST is autorijden een HULST twwi]*t U dat met haar vele charmante mo dellen voor dames * heren en tieners IS mr MM f ALS VOORBEELD Leuke donkert Teenogcr - 22.50 SijbiitaringtprQs voer ilekeirfenilt vcnekerden iron 12 tm IS joor c«mpleel met gtoun IUi90 HULST Amilerdamieilraatweg f H — Utrechtribctdreef 1 — Ultccht Pp ik weg t3 — Monrtien Firma gebr Van der Kamp glazenwasserq en schoon maakbedryt vraagt GLAZENWASSER en SCHROBBER Zelfstandig kunnende wer ken Hoog loon Tevens gevraagd WERKSTERS voor hele of halve dagen Aanmelden Tollenslaan 11 Zeist ot F'iat a^gexit Nette magazijnbediende gevraagd Leeftijd 25 a 30 jaar ' Aanmelden onder telefoon nummer 16353 Gevraagd metselwerk stucadoorwei'k tegelwerk Bethlehemweg 22 Utrecht wmmBBmmr rekensommet j e Die X bent U Van A gaat U naar B met 110 felle kilometer & per uur In een auto die met 767 cc snel optrekt rap inhaalt en pittig doorrijdt Vier mensen en hun bagage worden door 32 pk's veilig voortgestuwd De prijs is 3945 gulden en de naam is Fiat 600 D En daarmee wordt een dubieus rekensommetje opeens een on wrikbare formule Een axioma „ de kortste weg met ƒ 3.945 - naar echt eerlijk en oprecht autogenot is altijd een Fiat 600 Dl " Dat is een van de vele auto-formules van de grote Fiat fabrieken 3945 - 767 cc - 32 pk - 110 km/u - 1 17 - inclusief verwarming defrosters ruitensproeiers undercoating en neerklap bare achterbank Voor Zeist e.o BROEDELET ¦ ZEIST C.V Eerste Dorpsstraat 16—22 Telefoon 03404-13444 Voor Rhenen e.o GABACiE DE RHOTEB Fred v d Paltzhof 2 Telefoon 08376-2000/2484 Lunteren Garagebedrijf F Deys sub-agent Dorpsstraat 109 Telefoon 08388-2200 Veenendaal J Jansen en Zoon sub-agent Nieuweweg 188—190 Telefoon 08385-2536 Voor Lopik e.o GARAGE J KRAMER Lopikerweg west 3a Telefoon 03475-306 Voor Utrecht e.o INT AUTOMOBIEL CENTRALE K LANDEWEEB Biltstraat 74 Tel 030-15889 Bilthoven Garagebedryt A C van Hugten sub-agent Leijenseweg 16 Telefoon 03402-3923 Voor Utrecht e.o GARAGE GEBR WINKEIAÏAN Leidseweg U7 t.o Oog in Al Telefoon 030-31143 Houten Garage S van I.'ngen sub-agent Heerenweg 2a Telefoon 03468-390 Voor Utrecht e.o DOLF VAN DER MADE N.V ¦ Showroom Voorstraat 81—83 Telefoon 030-12609 Garage Bolstraat 28 Telefoon 030-17380 biedt aan MERK-COVERBANDEN MET 15 % KORTING Gratis monteren Ook in voorraad gebruikte banden tegen lage prijzen Nw DAALSTRAAT 4—6 t.o A Spronk OUDE GIU^CHT UTf^ECHT TEL 12536 Gevraagd TIMMERLIEDEN Aanmelden VAN BILSEM Nieuw Ravenstraat 3 bis Utrecht ia de suësësville ROSE PANTER OFNIIUW een dsl-rlwaas-dayeriiiil THE MIRISCH CORPORATIOW presenteert een BLAKE EDWARDS produkie avontuiir mn M & Sellers msiri-iiispieteiir pfCTVD SFrTpP ^ EKESQUIVIEK / \ inspegieuii V Sim / ^ WEEREE ' De r win L Och een echt sappig schai meegemaakt Maar wat ik je i beslist plezier doen Pak een p vóór je ' t vergeet ' t is maar een boek gaat schrijven en ' t c ' t Betreft Fenwick " Ik geloof niet dat ik ooit e ga " schrijven -'- Nou in ieder geval hi ] kw Green binnen boordevol van naamde goedmoedigheid van 1 ten we ' s wat praten Ik bev ^ is dan baseball en dat het be in een man naar voren haalt ' geen van beide ooit gespeeld ' E en breed over uitweidde zate om hem heen plechtig te ki ikl tegen me „ Zeg wat een gew wiek Het moet wel erg interes samen te werken " Ik heb die bewaard Geen copyright En • een aan nóg een nieuwtje " Ik hoopte dat hü iets over gen omdat ik alleen maar horen Maar hij had het nu o Iiad een hele avond besteed studeren " en had ontdekt da interessante studie was afgei dat hij haar een hartelijke hart van goud En als Peter dat van iemar van zijn dat het waar was Il kend die zo precies het waa ter wist te onderkennen en il die zo meedogenloos het saaie « kan afkraken zonder er iets daarmee beledigt of kwaad n „ Ze heet Rosie " zei hij „ e op haar hand te zijn want ze w „ meesjes " af Ze praat alti plaats van meisjes net als de i ons thuis „' t Is zo'n aardig dige „ krallen " Dat zijn krulle jes zijn altijd aardige meesjes maal aardige jongens Ze he voor de oorlog in Rangoon met het laatste schip hierheen meesjes op een rijtje Ze is tisme weggegaan ze heeft h woorden gezegd maar er val Ze was niet van plan haar b genade van de Japanse krij En nou zit ze hier en ze drijl ment Ze kan er alleen niet i wij te zien duizenden kilome lijke gemakken verstoken v sekse en onze nobele instellir een juweel — en haar mopi lachen " „' k Vind ' t aHemaal erg ir je hebt zeker ook grote vordf Japans " Nee Ik heb een boek ges Ik ga ' s avonds naar school in de klas te schrijven Het over de oorlog worden Een e ] lijk front geen nieuws in de tekende en Voor wie de klok geroorlog dat zal mijn boek wereldoorlog Helaas kan ik sluit komen ot ik ' t De Mooi Oorlog of Een van onze lijker men Maar mijn detective dr is op Eton geweest en hij zal Rode Pimpernel op één lijn van de grote unieke figuren zal me ook duizenden ponde met een van Rosie's meesjei kan bezoeken Lijkt het je „ Ja ' k vind ' t reusachtig ' „ Ik heb dan natuurlijk gou slee van een wagen met e « maakt heel kostbaar dat b serieuze en verarmde sterve de kunst tedrijven om de kt neer in ' n wagen zo iemand m'n claxon uilskuiken " On een glimlachje van cynische weer dadelijk omdraaien n parfumeerde maltresse Zeg ' t eten " Ik kan niet met je mee Maar je kunt me niet ze ouwe uitgekloven sinaasapi „ Dat kun je doen als j COLOR by DeLUXE BRUNA N.V vraagt wegens uitbreiding voor het schoonhouden van haar kantoren KWIEKE WERKSTERS 5-daagse werkweek Werktijden van 18.00—20.00 uur Aanmelden dinsdag - en woensdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur bij de congierge Bruna N.V Brigittenstraat 7 Utrecht Te koop aangeboden 2000 m ' INDUSTRIETERREIN op plm 3 km van Utrecht met grote bungalow en 260 m2 bebouwd DIREKT LEEG TE AANVAARDEN Inl bii J Tijssen Harmeien Telefoon 03483-484 bijkantoor van de Fa Hol-Molenbeek A SHOT IN JHEvPARK PANAVISION ' naar de toneelstukken van GEORGE SANDERS HERBERT LOM BLAHEEDWARDSenWimAMPtltSBLAIiy HARRY KURHitZ en MARCEL ACHARO Produktie en Regie BLAKEEOWAROS Muriek:HEllRYMANCINI eenMIRISCH-GEOFfREVproduktie RELEASED iHRu UNITED ARTISTS / NOVA FILM RATH & DOODEHEEFVER N.V Ontwerpers en fabrikanten van behang Wij vragen voor ons filiaal te Utrecht een typiste facturiste een jongeman voor de orderbehandeling liefst met rijbew^ijs B Sollicitaties schriftelijk of mondeling PARKSTRAAT 2 - TELEF 14302 Posities Nederlands schepen Aagiekerk 17 v Bremen te Hambi Abbekerk 16 v Hsinkang n Tsing Adonis p 16 Windward pass Aegis p 17 Lissabon n Oran Aeneas p 16 Oporto n Antweri Agamemnon IS 200 m ZW Azoi Aiglon 16 V Terneuzen te Antweri Alamak p 16 Bougie n Port Said Aiborta 16 te Groningen Alblasserdyk 16 S25 m N Azo Alcetas 16 v Tunis n IVIalta Alchiba 13*v Kiiorramsiiar te Kow Alcor VU p 17 Brunbuttel n 7 Aldabi 16 v Santos n Las Palmai Aldebaran 16 v Par n Stralunc Alge 15 V Wismar te Wells Algorab 16 op 152 m W Kaap Vincent n Las Palmas Alkes 16 V Karachi te Suez Almdyk 17 v Antw ta Amsterd Alme 14 » Colchester te Lon Alnitak 16 v Hamburg n R'dair Aludra 16 V Buenos Aires n San Amerskerk 17 v Singapore n P Swettenham Ammon 16 op 180 m N Guadeloi Amsteldiep 17 op 600 m O Durban n Singapore Amstelhof 16 v Moü te Sydnej Asmielland p 16 Ouessant Amstelstad 17 360 m WNW Jam Amstelstroom 16 te Amsterdam Amstelveen 16 110 m NW Raba Amstelveld 17 350 m ZW Diaki Amyntas 16 70 m ZW Ouess Andyk 15 op 600 m O Kaap R Anna 17 v Zaandam te Delfzijl Anna Broere 17 te Billingham Anne Chrlttin » 18 te Teneriff » Anne Herturlh 17 100 m ZW Ki n Moudanya Archimedes 17 te Balboa Ardcas 16 v Napels n Livorno Ardito 14 V Bayonne n Ariios p 16 Finisterre n Lissabon Argus 16 ï Skoghall n Varben Aries 17 te Glasgow Aristoteles 17 te Amsterdam Arran p 16 Noordkaap n Archai Arlemii 16 930 m WNW Kaap Vi eil Aruba 16 v Kragero n Dronth Asteropa 16 60 m ZW Belle Atlantic 16 » La Nouvelle n Mill Atlantic Star 15 v New York n Thomas Atlas 17 V Aalborg te Amsterdar AHis 16 V St Lucia n Pte I P Avanll 14 V Hamburg te Cardil Baltlcbor ^ 13 te Newport Banggat 14 V Vera Cruz n I Orleans Barbara 16 800 m NO Belem Batavier 5 p 16 Kaap Villano iUa 17 V Liverpool te Beliatt 
nlBECHTSCH NIEPWSBLAD WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 13 13.20 Klass.muz 14.00 Nws 14.03 Die Schöpfung oratorium 15.00 Nws 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Pianomuz 16.40 Liederen 17.00 nws weerber en meded 17.30 Vlaamse volksliederen ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.15 Lichte muz 13.00 Lichte mu ziek 13.50 Cricketuitslagen en pau ze 14.00 Lichte muz 15.25 Races 15.41 Muziek bij het werk 16.15 The Dales dagboek 16.31 Uitslagen ra ces en cricketber 16.35 Playtime HEDENAVOND HILVERSUM I - 402 m - NC31V 18.00 Nws uit de prot christ or ganisaties 18.10 DeUts Madrigaal koor 18.30 R.V.U De kunstmuz van Turkije door Wouter Swets 19.00 Nws en weerpraatje 19.10 Ra diokrant 19.30 Muz van het Leger des Heils gr 19.50 Wereldpanora ma 20.00 Stereo Holland Festival 1965 Ork Les Solistes de Zagreb In dé pauze ± 20.45-21.00 De dagen onzer jaren klankbeeld 21.35 Lich te gram.muz 22.30 Nws en herha ling SOS ber 22.40 De dagen onzer jaren klankbeeld 22.55 Oude ge wijde muz gr 23.15 De expositie van Karolingische kunst te Aken 23.30 Lichte gram.muz 23.55-24.00 Nieuws HILVERSUM n - 298 m - VARA 18.00 Nws 18.5 Dansork en zangsol 19.00 Stereo Meisjeskoor lichte muz 19.20 V d jeugd 19.30 Artis tieke Staalkaart 20.00 Nws 20.05 Stereo Licht ork 20.35 Socialistisch commentaar 20.50 Disco Festival 22.00 Volksliedjes 22.25 Sport hal verwege 22.30 Nws 22.40 Stereo holland Festival 1965 Mezzo-so praan en piano semi-klass liede - — feuilleton - De wind kan niet 1 ren 23.00 Beiaardspel 23.10 Jazz magazine 23.55 24.00 Nws - Door Richard Mason - BRUSSEL VLAAMS 18.00 Nws 18.03 V d sold 18.30 Lekenmoraal en - filosofie 18.50 Sportkroniek 18.54 Gram.muz 19.00 Nws weerber en radiokron 19.40 Lichte ork.muz 20.00 Gevar muz 20.30 Folklorefestival Ierland 21.00 Noordzeefestivcd pianomuz 22.00 Nws en ber 22.15 Noordzeefesti val klass muz 23.00 Nws 23.05 Dansmuz 23.55 Nws 24.00 V d zeelieden ENGELAND BBC LIGHT PROG » 18.45 Hoorspel 19.00 Nws joum en sportoverzicht 19.31 Hoorspel 20.00 Gevar muz 20.30 Nws en sportuitslagen 20.40 Spel 21.40 Oude dansmuz 22.30 Nws ' en sportuitsla gen 22.35 Filmkroniek 23.20 Lichte muz 2.00 Nws en weerber DONDERDAG 19 AUGUSTUS HILVERSUM I - 402 m - KRO 7.00 Het levende woord 7.05 Lichte gram.muz Om 7.30-7.40 Nws ± 8.00 Overweging 8.30 Nws 8.40 Lichte gram.muz met vakantietips en informatie v d vrouw 9.00 Weeroverzicht 9.35 Waterstanden 9.40 V d kinderen 10.00 Sextuool gevar muz.progr 10.30 Weerover zicht 11.00 V d zieken VPRO moe yan maagzuur Stop met slikken van middelen dis geen blijvende verlichting geven Vraag de apotheker of drogist NORAC Niets anders NORAC brengt het maagzuur in gezond evenwicht neem mmur-grijze E CHR GEREP KERKEN Aangenomen naar Zuidland Spij-kenisse C Bos kand te Nunspeet die bedankte voor Klundert Bedankt voor Driebergen en voor Urk H V Leeuwen te Rotterdam-W voor ' s Gravenzande J Keuning te Veenendaal Wees goed voor uzelf en uw maag JOSEPHINE PANDA 16 De raadgevingen van Mo vielen bij Jol - liepop in slechte aarde j^Konn mee meneer Mo *' zei Panda haas tig U bedoelt het goed maar Jolliepop ge looft echt niet in die dingen " De reus haalde zijn brede schouders op en volgde Panda naar beneden „ Yinx loeren op knecht '* bromde hij „ Als knecht niet afweer dan Yinx hoeiha op knecht *' „ Jolliepop gelooft er niet in " herhaalde „ Och een echt sappig schandaal hebben we niet tiiëegemaakt Maar wat ik je nou ga zeggen zal je beslist plezier doen Pak een potlood en schrijf ' t op vóór je ' t vergeet ' t is maar voor ' t geval je eens fgn boek gaat schrijven en ' t dan nodig zou hebben ' t Betreft Fenwick " jk geloof niet dat ik ooit een boek over Fenwick ga " schrijven " „ Nou in ieder geval hij kwam laatst de bar bij Green binnen boordevol van die misselijke zoge naamde goedmoedigheid yan hem en hij zei „ La ten we ' s wat praten Ik ' beweer dat rugby beter is dan baseball en dat het beter de eigenschappen in een man naar voren haalt " Hij heeft natuurlijk geen van beide ooit gespeeld En terwijl hij daar lang en breed over uitweidde zaten al die halve idioten om hem heen plechtig te la ikken en later zei er een tegen me „ Zeg wat een geweldige vent is die Fen wick Het moet wel erg interessant zijn om met hem samen te werken " Ik heb die mop speciaal voor jou bewaard Geen copyright En dat herinnert me met een aan nóg een nieuwtje " Ik hoopte dat hij iets over Sabby zou gaan zeg gen omdat ik alleen maar iets over haar wilde horen Maar hij had het nu over miss Jackson Hij liad een hele avond besteed om „ haar ziel te be studeren " en had ontdekt dat dit een uitzonderlijk interessante studie was afgescheiden van het feit dat hü haar een hartelijke vrouw vond met een hart van goud En als Peter dat van iemand zei kon je er zeker van zijn dat het waar was Ik heb nooit iemand ge lsend die zo precies het waardevolle in een karak ter wist te onderkennen en ik ken evenmin iemand die zo meedogenloos het saaie en alledaagse in iemand lean afkraken zonder er iets om te geven wie hij daarmee beledigt of kwaad maakt „ Ze heet Rosie " zei hij en je doet er goed aan op ' haar hand te zijn want ze weet een heleboel van de „ meesjes " af Ze praat altijd over „ meesjes " in plaats van meisjes net als de vrouw van de vicaris bij ons thuis ' t Is zo'n aardig meesje met zulke aar dige krallen " Dat zijn krullen zie je Rosies mees jes zijn altijd aardige meesjes En ze vindt ons alle maal aardige jongens Ze heeft ons verteld dat ze voor de oorlog in Rangoon heeft gewoond Ze is met het laatste schip hierheen gekomen met al haar meesjes op een rijtje Ze is daar uit zuiver patriot tisme weggegaan ze heeft het wel niet met zoveel woorden gezegd maar er valt niet aan te twijfelen Ze was niet van plan haar beschermelingen aan de genade van de Japanse krijgslui over te leveren En nou zit ze hier en ze drijft dit keurige etablisse ment Ze kan er alleen niet tegen jongemannen als wij te zien duizenden kilometers van huis en huise lijke gemakken verstoken van de troost die onze sekse en onze nobele instelling toekomt O Rosie is een juweel — en haar moppen zijn om je dood te lachen " „' k Vind ' t allemaal erg interessant " zei ik „ En je hebt zeker ook grote vorderingen gemaakt met je Japans " Nee Ik heb een boek geschreven Ik ga ' s avonds naar school terug en daar zit ik het in de klas te schrijven Het zal het uitgelezen boek over de oorlog worden Een epos Wat Van het Weste lijk front geen nieuws in de eerste wereldoorlog be tekende en Voor wie de klok luidt in de Spaanse bur geroorlog dat zal mijn boek betekenen in de tweede wereldoorlog Helaas kan ik maar niet tot het be sluit komen of ik ' t De Moord op het Ministerie van Oorlog of Een van onze lijken wordt vermist zal noe men Maar mijn detective draagt een monocle en hij is op Eton geweest en hij zal met mr Micawber en de Rode Pimpernel op één lijn worden gesteld als een van de grote unieke figuren van de literatuur En hij zal me ook duizenden ponden verschaffen zodat ik met een van Rosie's meesjes de beste gelegenheden kan bezoeken Lijkt het je geen goed idee " „ Ja ' k vind ' t reusachtig " „ Ik heb dan natuurlijk gouden haarborstels en een slee van een wagen met een claxon die zo is ge maakt heel kostbaar dat begrijp je dat ik er alle serieuze en verarmde stervelingen mee opspoor die de kunst bedrijven om de kunst En elke keer wan neer in ' n wagen zo iemand op straat passeert gilt mn claxon uilskuiken " Om m'n lippen zal zich dan een glimlachje van cynische spot plooien en ik zal me weer dadelijk omdraaien naar mijn overmatig ge parfumeerde maitresse Zeg es hoe staat ' t nu met ' t eten " Ik kan niet met je mee " zei ik „ Maar je kunt me niet zomaar afdanken als een ouwe uitgekloven sinaasappel Ik ga met je mee " Dat kun je doen als je wilt " n 23 „ Nee ik maakte maar een grapje Ik weet alles " „ Dat betwijfel ik " Je hebt om half zeven een afspraak'met de verruk kelijke Hanako in de hall van het Taj " „ Hoe wist jij dat " vroeg ik „ Ze heeft het ons in de les verteld " „ Dat geloof ik niet " zei ik „ O ze is zo'n kleine heks Ze vertelt ons alles " „ Maar ze heeft het toch niet aan de hele klas ver teld " „ Nou bijna wel Ze was vanmiddag zo opgewon den dat iedereen die maar een klein beetje bij de pinken was had kunnen weten dat ze een rendez-vous had ' t Is maar gelukkig voor jou dat ik de enige ben die een detectieve-verhaal schrijft Je ziet dat ik al heel slim wordt Ik kan aan die asbak zien dat je minstens een uur hier bent " „ Maar hoe ben je achter de plaats en de tijd ge komen " „ Dat is ook heel slim van me Je bent al gekleed om uit te gaan wat dus betekent dat je om half zeven in Taj moet zijn En natuurlijk is het ' t Taj om dat in Bombay niemand ergens anders dan daar af spraken maakt " „ Je hebt me lelijk aan het schrikken gemaakt " zei ik „ Dat was de bedoeling ook Je gaat zo'n fijne avond tegemoet dat het niet meer dan biUijk was dat je je eerst een ongeluk schrok Maar je kunt erop re kenen dat ik voor de hele wereld wil zweren dat je met Rosie naar de bioscoop bent En Rosie zal er ook een eed op doen " „ Je bent een waar vriend " zei ik 0 ' t betekent niets Ik zou het voor iedereen doen Ik vind het wel aardig jonge harten in ro mantische extase te zien kloppen " „ Je kunt je wat mij betreft gerust verdrinken " zei ik Buiten nam ik een ghari omdat ik me koel voelde en dat graag wilde blijven In het Taj Hotel was het ook koel Ik was tien minuten te vroeg en dus ging ik de boeken bij de kiosk bekijken Er waren er een hele boel over Japan Verscheidene hadden afstotende karikaturen op de omslag net als de karikatuur die we op de muur hadden gezien van dat Japanse ge zicht met de vooruitstekende kaken Toen zag ik een boek dat heette Two faces of Japan Twee gezichten van Japan waarop een wreed mannengezicht fel naar voren sprong en met als achtergrond een vage tekening van een knielende vrouw De vrouw was mooi Ik bladerde het boek door en zag nog veel meer afbeeldingen van knappe lachende Japanse meisjes En naast iedere foto zag men er een van Japanse jongelingen met stalen helmen op of een dreigende bajonettendemonstratie of een Japanse gruweldaad in China Het waren allemaal foto's en de meeste waren verschrikkelijk om naar te kijken Ik voelde mijn maag draaien en dus legde ik het boek terug en nam een ander van het rekje Dit heette The three bamboos De drie bamboes Ik vond het er wel interessant uitzien en begon de bladzijden om te slaan Toen keek ik op de eerste pagina wie de auteur was en terwijl ik dat deed zag ik de opdracht die luidde Aan de zachtmoedige onbaatzuchtige beklagenswaardige moeders van de wreedste arro gantste verraderlijkste zonen op deze aarde — aan de vrouwen van Japan die als altijd het hevigste lijden als beloning oogsten " Ik las die zin verschei dene malen over omdat ik hem graag uit mijn hoofd wilde leren En ik was daar nog mee bezig toen ik voelde dat er iemand naast me stond „ Hoe maakt u het " vroeg Sabby in het Japans „ O-kage-sama de " In Japan heet het altijd „ door uw geëerde schaduw dus door uw toedoen dat iemand zich in goede gezondheid bevindt Na drie weken in het hospitaal waren het ongeveer'.de enige - Japanse woorden die ik me herinneren kon Bent u eerlijk weer het ^,?" yroeg e in het ^!^!' eerrijk " zei ik ^^ fSl^i^^t '"-'^^ ^ ' „ O u plaagt me " Ik plaag niet " zei ik Zeg asjeblieft altijd „ eer rijk " ' t Klinkt prachtig " „ U moet me leren goed Engels te spreken Eer lijk Eer lijk O hemel ' t is zo vreselijk moeilijk " Als u iets hebt gedronken zal ' t gemakkelijker zijn " We gingen de monumentale trap op en zetten ons aan een tafeltje bij een open raam dat over de baai uitzag De kelner kwam naar ons toe Wat wil je hebben " vroeg ik Sabby schudde haar hoofd „ Wil je niets drinken " „ Nee dank je " DOOR DE LUIDSPREKER DRAADOMROEP 18—30 uur 4e lyn gram.pl.progr Populaire liedjes 11.45 Klass pianokwartet gr 12.10 Leven op het land gesprek 12.27 Meded t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 In - de zomer - uit wetenswaardigheden en muziek 13.15 Lichte grammuz 13.45 V d vrouw NCRV 14.15 Ierse liedjes gr 14.25 Klass gram.muz 15.30 Mod kamermuz 16.00 Bijbelovèr denking 16.30 Lichte gram.muziek 16.55 Klass muz opn 17.15 V d tieners 17.50 Sportrubriejc Advertentie 88 HILVERSUM n - 298 m - AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgymnastiek 7.20 Lichte gram.muz VPRO Dag opening AVRO 8.00 Nws 8.10 Lich te gram.muz Om 8.25 De Groen teman praatje 8.45 Morgenwijding 8.55 Klass gram.muz 9.00 Klass gram.muz 9.35 V d vrouw 10.00 V d kleuters 10.10 Lichte gram muz 11.00 Nws 12.00 Licht ens en zangsol 12.27 Meded t.b.v land en tuinbouw 12.30 Dansork en zang sol 13.00 Nws 13.10 Act en gram muz 13.25 Beursber 13.30 Stereo instrumentaal ens oude muziek 14.10 Huishoudelijke zaken praatje 14.25 Zang en piano lichte muziek 14.45 Licht instrumentaal ens 15.00 De Gezusters Kunst 15.30 Lichte gram.muz 16.00 Nws 16.30 Cello en piano mod muz 17.00 V d jeugd BRUSSEL VLAAMS Norac is ' n NORITprodukt 12.00 Nws 12.03 Festivaria 12.40 Weerber meded en SOS-ber 12.45 Cadenza 12.50 Beursber en progr.p overzicht 13.00 Nws en weerber door Elisabeth Brozowska en de YINX nuchtere woorden van Jolliepop maar in elk geval droomde hij niet meer van loerende oog jes en fluisterstemmetjes Dat was met Jolliepop juist andersom Mis schien kwam het door het bijgelovige gepraat van Mo maar in elk geval had hij het beklem mende gevoel dat felle oogjes naar hem loerden Ook hoorde hij een zacht gegiechel en een geluid alsof er aan hout geknaagd werd Panda En zelfs al deed hij dat wel dan zou hij toch nooit met een konijnepoot om een ta fel gaan dansen Dat is echt niets voor hem hoor " Mo antwoordde niet Het kon hem blijkbaar weinig schelen wat Jolliepop verder deed Als hijzelf maar dicht bij Panda kon blijven Dus zette hij zich weer op het matje naast het bed en hervatte zijn dommel Ook Panda was nu gauw in slaap Misschien kwam het door de mmmiekm JHWMJbëiD Posities Nederlandse schepen Aagtekerk 17 v Bremen te Hamburg Abbekerk 16 v Hsinkang n Tsingtao Adonis p 16 Windward pass Aegis p 17 Lissabon n Oran Aeneas p 16 Oporto n Antwerpen Agamemnon 16 200 m ZW Azoren Aiglon 16 v Terneuzen te Antwerpen Alamak p 16 Bougie n Port Said Alberta 16 te Groningen Alblasserdyk 16 525 m N Azoren Alcetas 16 v Tunis n Malta Alehiba 13*v Khorramshar te Koweit Alcor W p 17 Brunbuttel n Aldobi 16 V Santos n Las Palmai Aldebaran 16 v Par n Stralund Alge 15 v Wismar te WeMs Algorab 16 op 152 m W Kaap St Vincent n Las Palmas Aikes 16 V Karachi te Suez Almdyk 17 v Antw te Amsterdam Alme 14 V Colchester te Londen Alniiak 16 v Hamburg n R'dam Aludra 16 v Buenos Aires n Santos Amerskerk 17 v Singapore n Port Swettenham Ammon 16 op 180 m N Guadeloupe Amsteldiep 17 op 600 m ONO Durban n Singapore Amstelhof 16 v Moji te Sydney Aamtelland p 16 Ouesssnt Amstelstad 17 360 m WNW Jamaica Amstel stroom 16 te Amsterdam Amstelveen 16 110 m NW Rabaul AmstBlveld 17 350 m ZW Djakarta Amyntas 16 70 m Z W Ouessant Andyk 16 op 600 m O Kaap Race Anna 17 v Zaandam te Delfzijl Anna Broere 17 te BUlingham Anna Chrlttini 18 te Tenerlfft Anne Herfurth 17 100 m ZW Kreta n Moudanya Archimedes 17 te Balboa Ardcas 16 v Napels n Llvorno Ardito 14 V Bayonne n Afflos p 16 Finisterre n Lissabon Argus 16 v Skoghall n Varberg Aries 17 te Glasgow Aristolele » 17 te Amsterdam Arran p 16 Noordkaap n Archangel Artemi » 16 930 m WNW Kaap Verd eil Aruba 16 v Kragero n Drontheim Asteropa 16 60 m ZW Betle Ute Atlantic 16 V La Nouvelle n Mllazzo Atlantic Star 15 v New York n St Thomas Atlas 17 V Aalborg te Amsterdam Attis 16 V St Lucia n Pte è Pitre Avantl 14 V Hamburg ti Cardiff Balticbora 13 t » Newport Banggai 14 V Vera Cruz n New Orleans Barbara 16 800 m NO Belem Batavier 5 p 16 Kaap Vitlano ntu 17 V Liverpool te Belfast Bawean 14 te Chicago Bellatrix p 16 Kaap Vlllano naar Casablanca Bennekom 15 v Montego Bay n P Cortez Bentnkust p 17 Finisterre n A'dam Beppie 16 v Delfzijl n Oulii Berkelborg 17 te Utrecht Qerkhout 14 te Londen Biak 16 v Casablanca n Setubal Billiton p 16 Ouessant n Londen Blitar 16 v Nacala te Betra Bonafide 16 te Rotterdam Boreas 17 ie Amsterdam Sorelly p 15 Gothenburg n 7 Borneo 18 te Btak verwacht Bornrif 17 v Velsen te Antwerper Bothniaborg 15 te Bohus Breehees 16 120 m NO Finisterre n Kirkcaldy Breehorn 16 te Onega Breeurijd 17 v Rotterdam ti Imming - ham Calanca p 14 Pansmakanaal Calvijn 1 7te Utrecht Camphuys 20 te Muscat verwacht Canada 16 v Amsterdam n Leith Candida 13 v Mobile n P Limon Carebaka 2 17 te Newcastle Carmen 16 te Kopenhagen Carnissesingel 16 te Rotterdam Carrillo 16 v Nassau n P Barrios Cartago 17 v Baltimore te Norfolk C£teli 16 V Rotterdam n St Brieux Celebes K 17 v Boston n Lands - krona Ceres 16 v Palta n Batboa Charii 16 v Charleston n Curacao Cheetah 16 v Londen n Kopenhagen Chiron 14 te Kingston Coccinelle 18 te Rouaan Colette 17 te Rotterdam Coiytto 16 in Wellandkanaal n Antw Concepcion 18 te Antwerpen Confid 15 v Delfzijl te Londen Cornelia B 2 15 500 m NO Bermuda n Marseille Corrie Broere 17 te Dordrecht Corsica 17 te Huil Da Costa 17 v Rotterdam te GooleDaje Böhmer 13 v Genua n AmstDaphnii 17 v P Ordaz n MatanzasDelfzijl 15 V Antwerpen tt Londen Despatch 15 te LondenDiannet 14 v Brussel te LondenDiemerdyk 17 v Bremen te HamburgDinah 18 te Zwijndrecht "^ Dinkel 17 te Amsterdam DInteldyk 16 Op 130 m ZZO Kingston Diogenes 16 v Amsterdam te Bilbao Dlta Smits 16 te Lissabon Donata 16 te Dokkum Dongeborg 17 te Delfzijl Dordrecht 16 310 m ZZ Kaap Race Draco 17 v Santander te Rotterdam Drente 16 260 m Z Halifax n Bra - merhBven Drenthe 14 v Yxplla n Drlttura 17 v Amtserdam n Emdtn Eagte 17 te Rotterdam Echo 17 V Rotterdam n Dublin Eddystone 14 te Horsens Eemland 16 v Tenerife n Amsterdam Eemsmond 17 te Boston Eenhoorn p 16 Finisterre n Tripoli Elsa 16 V Hamina n Zaandam Eos 17 V Rotterdam n Hamburg Equator 14 v Londen te Osfo Expans * 16 V Harlingen n Stettin Fern 16 v Delfzijl n Skutskar Fiona 17 te Londen Frans van Seumeren 15 té Londer Friesland 12 te Seattle Friesland 5SM p 16 Ouessant Gaasterkerk p 16 Lissabon uitreis Ganymedes 16 165 m ZW Azoren Garoet 16 v Karachi n Bombay Garonne 15 v Rouaan te Londen Gasselte 17 te Rotterdam Geert 16 v Hamburg te Londen Geertje Buisman 17 te Amsterdam Geestsluis 17 te Yarmouth Geeststar 17 v Dublin te Preston Geeststroom 17 te Rochester Gerry S 16 v Swansea n Rotterdam Gersom 16 v Schwarzenhutte n Gifana 15 v Honfleur te Fowey Gooiland p 17 Kaap Verdische eit Gorredyk p 16 Sable eil n Savannah Gramsbergen 17 v Piombino naar Rotterdam Graveland p 16 VItorla n Bahls Grebbedyk 16 230 m ZZO Sable eil Gronitas 17 v Rotterdam n Lowestoft Groofekerk 16 85 m O Catania Guineekust 16 90 m ZW Monrovia Hagno 16 550 m WNW Walvisbay Harry 14 v Gothenburg te Dover Hathor 16 v Lattakia te SalonikI Hector 16 1750 m W Las Palmas Heemskerk V 16 te Immlngham Heenvlict 16 200 m NO Finisterre Heerengracht 16 v Monsteras naar Bristol Heien 14 v St Valery te Londen Helena p 16 Civita Vecchia Helicon 16 op 250 m NW Azoren Helios 16 50 m W Ouessant Hendrik Holwerda p 16 Brunsbuttei n Ostende Hercules 15 v Barbados te Trinidad Hermes 16 v Dordt n Helsingborg Hermes H p 16 de Casquets Hilversum 16 170 m WZW Landsend n Bermuda Holendrecht p 17 St Pauls Rocks n Buenos Aires Hollands Diep 16 320 m OZO Muroran n Portland Hollands Dreef 16 te Tsamkong Hollands Duin 16 v Mombasa n Montreal Hooqkerk 16 200 m N'NW Perim n Aqabi Hoogland 17 v Rotterdam n Stettin Horizon p 15 Gothenburg n Houtman V 16 v Bordeaux naar Hamburg Huyberaen 17 tt Viinna Ida D 17 V Esbjerg n Avonmouth Idanel 16 v Vlissingen n Londen Insp Mellema 15 te Brldgewater Ipswich Purpose 17 te Ipswich Jacaranda 18 te Antwerpen Jacq Broere p 16 Oland n Hogenas Jagersfontcin 14 v Kaapstad n Tene - rife Jannïe 14 v Weston Point te Gyon Japara verm 17 v Colombo n Cochin Jason 16 op 225 m NNW Pto Rico lell 17 v Wismar n Portsmouth Jcnio p 16 Brunsbuttei n Meppel Jetty 14 V Hudiksvall n Zaandam Johannes H 17 v Harlingen naar Otterbacken Johnny 16 v Hamburg n Livorno Jutland 14 v Uieaborg n 7 Kamperdyk 16 v Antw te R'dam Karachi 16 v R'dam n Port Said Kemphaan 17 te Lubeck Kerkedyk 16 op 130 m Z K Race Kilo 16 te Liverpool Kirsten Smits 14 te Algiers Kloosterdyk 17 v R'dam n Hamburg Koudekerk p 16 Messina n Genua Kreeft 16 v Narvik n Rotterdam Kroonborg 15 te Mantyluoto Laarderkerk 17 te Rotterdam Labrador 17 v Rotterdam n Danzic Laertes p 16 Kreta n Rotterdam Langkoeai 16 op rede Bangkok Laura Christina 17 100 m NO KaaL San Antonio Lauriergracht 17 te Archangel Leiderkerk p 16 Ouessant n Antw Lekhaven 16 125 m N Kaap Verd eil Lely 17 V Marseille te Genus Lelykerk p 16 Ouessant n Port Said Leonidas 16 v Carthagena n Malaga Leto 16 V Belfast n Lakehead Har bour Liberiakust 17 te Monrovia Limburg 17 te Port Sv/ettenham Limfjord p 16 Kiel n Nakskov Lireco 15 v Bridgewater n 7 Lloyd 17 150 m ZW Ouessant Loosdreeht p 16 Algiers n Port SaiQ Loppersum 16 v Hamburg n R'dam Luise Emllle 14 te Londen Lupis 14 V Rotterdam te Londen Lutetta 17 te Londen Luther 14 v Landskrona te Stettin Lycaon 17 V Djakarta te Belawan Maas L 17 te Londen Maas Lloyd 16 400 m ZW Ascension Maasborg 16 v Umuiden n Maasdam 18 te Southampton verw Madison Lloyd 16 500 m WNW Minikoy Magas 16 v Rotterdam te Riga Makkum 15 v Obbola te Roytta Mare Bonum p 16 Dungeness Margriet Anja 16 te Munksund Margriet L 16 v Rotterdam naat Kristiansand Mirtwi Mirl » p 17 Aimeria Marianne 17 te Portsmouth Marinus Smits 16 te Dublin Markab 16 v Triest n GemÜk Markab T 16 v Amsterdam naai Plymouth Marne Lloyd 16 te Mombasa Maron 15 V Aruba te La Guaira Mars 15 V Harlingen te Gefle Martini 16 te Avonmouth Martje 17 v Uddevalla n Tofte Marijke Irene p 16 Benghazi naar Venetië Mascotte 14 te Tunsdat Mataram 16 1250 m NW Ascension Mathilde 15 v Bristol n Maud 17 V Liverpool te Augusta Meerdrecht 16 op 200 m W Kaap Wrath Meeuw 16 v Rotterdam n Runcorn Megrez N 17 te Stade Meidoorn 17 v Lissabon n Ooorto Meike 17 te Saloniki Memnon 17 te New York Mersey Lloyd 17 te Beyrouth Merweborg 16 v Huil n Merwehaven p 16 Kaap Villano Midas p 17 Ouessant n Rotterdam Mintaka N 17 te Duinkerken Mirzam N p 17 Kaap del Armi n Piraeus Mithras 17 v Oran te Malaga Mitropa 16 v Zaandam n Londen Moerdyk 16 230 m N Pto Rico Myson p 16 Ameland n Rouaan Neder-Ebro 17 te Los Angeles Neder Eems 16 930 m NO Singapore Neder-Rijn 17 te Bremerhaven Nelly 17 V Duinkerken te Rouaan Nestor 16 v Piraeus n Rhodos Nicole 17 nm te Boston Nieuwland 17 te Grangemouth Nimrod 16 v Danzig n Londen Noorderkroon p 17 Brunsbuttei n Londen Noordkaap 16 v Ala n 7 Noordster 15 te Koplng Noordvaarder p 16 Lindesnes naar Solvesborg Noordzee 17 v Wells te Wismar Nova Zembla 16 te Gruvon Nushaba 16 300 m O Kaap Verd eil Nijenburgh 17 te Rotterdam Oldekerk 16 te Port Elizabeth Olwe 14 v Kotka n Oosterdiep 17 te Rotterdam Oostkerk 16 v A'dam n Kaapstad Oranje Nassau 16 te Kingston Oranjepolder p 17 Kaap St Vincent n Liverpool Oranjestad 17 te Madeira Ossendrecht 16 500 m N Azoren Ouwerkerk 17 v Antw te Amsterdarr Oveysel 17 op 330 m W Minlkov Pacific 16 480 m ZO Groenland Pamir 16 v Delfzijl n Londen Parkhaven p 17 de Casquets Parklaan 17 te Hamburg Parma 16 v Liverpool n 7 Parthenon 16 300 m NNO Azoren Pavonis 14 te Solvesborg Peperkust 16 v Duinkerken n Daksr Phidias 16 100 m ZW Ouessant Phtletss p 17 Messina Pieter 5 17 v R'dam te Swansea ' ioneer p 16 de Hebriden Pirola 17 te Amsterdam Poeldyk 16 op 840 m NO Bermuda Polydorus 17 v Hamburg te Antw Poolster p 16 Bougaroni n Londen Primus verm 18 v Garston n Barrv Prins Casimir 16 v Detroit n Chicago Prins Fred Hendrik 16 v Piraeus n Beyrouth Prins Joh W Friso 15 te Montreal Prins Maurits 16 te Seville Prins Willem 2 p 16 Inishtrahull Prins Willem 4 16 v Montreal n Toronto Prinsenbeek p 17 Texel n Gruvon Prinses Margriet 16 310 m ZZO Kaap Race Raki 17 y Santander te Hamburg Randfontein 16 te Port Elizabeth Regina Ida 16 v Rouaan n Grange mouth Res Nova 17 te Koog a.d Zaan Rex 14 v Gent te Londen Rien Teekman 17 v Rotterdam n Aardalstangen Risa Paula 16 v Valparaiso naar Guayaquil Ritornel 17 te Rotterdam Roeblah 16 v Bremen te Hamburg Roepat 17 v Port Said te Montreal Rotte 16 V d rede te Burnside Rotterdam 17 v R'dam n New York Rubicon 16 v Hüll n Wismar Rynborg 17 te Zaandam ^ _ _ Ryndam 17 v Montreal n Rotterdam Sarpedon 16 425 m ZW Bermuda Schieborg p 17 Kiel n Skutskar Schiedyk 16 v Antw n Boston Schiehaven 16 v Casablanca naar Agadir Schiekerk 17 te Yokohama Serooskerk 16 135 m Z Freetown Silindoeng 16 140 m O Port Blair Situla 16 250 m N Belem Skadi p 16 Bougie n Tripoll Slamat 16 v Colombo te Djibouti Sloterdyk 16 85 m WZW Landsend Sloterkerk 17 v Melbourne n Gee - tong Solon 16 V Port au Prince n Miami Sonsbeek 17 te Londen u Sont 16 V Rotterdam n Boston Spaarnekerk 16 op 200 m W Malta Spaarnestroom 17 te Amsterdam Spes Major 17 te Sharpness Spirit 17 V Ipswich te Antwerpen Spoorsingel 16 te Antwerpen St Philipsland 17 te Rotterdam Stad Den Haag 17 te Baltimore ' Stad Gouda 16 240 m O Shanghai Stad Vlaardingen 17 te Bona Stftnislai p 16 Algien n Tripo » Statendam 18 te New York ^ ^ Stetnksrk 16 v d«n n Mombasi Steenwyk 12 v Buenos Aires te Rosario Steils 18 te Londen Stern p 17 Borkum n Bilbao Straat Banka 18 te L Marques Straat Chatham p 16 Fort Dauphin Straat Clarence 16 v Trlcomalee n Colombo Straat Clement 17 te Port Elizabeth Straat Cumberland 17 te Zanzibar Straat Franklin 17 op 260 m W Chagros eil Straat Frazer 16 v Kaapstad n DoualB Straat FutemI 17 te Singapore Straat Lombok 16 260 m NNW Darwin Straat Madura 16 450 m NW Kaap Frio Straat van Dtemen 17 480 m ZZO Mauritius Streefkerk 17 op 900 m Z Ctylon Surte 16 V Oslo n Halden Sylvia 2 17 te Rotterdam Talita 17 te Bremen - Tarzan 17 v Rotterdam n Glasgow Telamoni 6 v Cap Haitlen n Mobile Temar 17 te Londen ^ Tempo D 17 nm te Rotterdam Tero 16 op 85 m ZW Finisterre Thaletas p 16 Ouessant n Bilbao Thuredrecht 16 v St Vincent KV n Landsend v.o Timo 16 V Blyth n Strood Tjibodas 14 v Mombasa te Zanzibar Tjitjalengka 13 te Rio Janeiro Towa 17 V Madras te Colombo Transit 16 te Great Yarmouth Trito 17 V Dublin te Rotterdam Triumph 17 v Harlingen n Goole Tubal 17 140 m ZW Finisterre Tugro 16 v Hayle n 7 Twin 16 V Veile n Wismar Ulysses 16 500 m NO Demerara n Amsterdam Unitai 14 te Northwich Utrecht 17 te Port Moresby Van Cloon 16 rede Singapore Van Heemskerck 13 te Takoradi Van Ricebeeck 16 v Mombasa n Durban Vechtboi g 14 v Delfzijl n Skoghall Vera 16 v Delfzijl n 7 Veritas 17 te Rotterdam Villarrica 14 te Baltimore Virgo 16 v Rotterdam te Antwerpen Viscount 16 te Amsterdam Vllst 16 300 m W Jamaica n Japan Volharding 16 100 m N K Villano n Glasgow Voorwaarts 17 v Silloth n Roche - fort Walenburgh 17 te Rotterdam Waterland 16 op 220 m Z Bahia Westland Producer 17 te Sheerness Westland Trader 17 te Vlaardingen Westzaan 17 op rede Esqq.ival Wl«bolPs>eet9 >' 
14 WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1963 CTBECHTSCH NBEOWSBLAa fiTBEOHTSOH NIEDWSBIAII r Springen 5foefen GROEIEN en moeder helpt met kerngezonde Blue Band Energierijke grondstoffen Vofop vitamine A en D „ Dat is Blue Band Gezonde levens lust Dat gééft Blue Band En méér Want levensfust begint bij eetlust Trek in een warme maaltijd Goudbruine jus,fijn gebra den vlees en zovéél nog wat U met gezonde Blue Band extra smakeJijk bereidt ACHT UUR Klaar om naar school te gaan Welge moed welgevoed Blue Band op de boterham HALF EEN Klaar om te spelen Moeder zorgde voor ver$©,en8rgie Vitamine A O Ja Blue Band was erbij ZES UUR Val maar aan Er is op gerekend Aard appelen in Blue Band gebakken En een kluitje extra in de groente Mmm lekker Blue Band - mmm...en kerngezond KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent eamsammm ^ Vage voor merk CARAVANS Sprite Eccies Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Tel 81096 TE KOOP AANGEBODEN Voor goede MAATKLLEDINU Utrecats Maatkleding Bedrljt Amsterd str weg 144G telef 1S84Ü Vage Voor BEDRIJFSAAN HANGERS in diverse model len Vraagt folder aan Van Geest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Utr Telef 81096 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Export vocaleum f 2.50 traplopers ƒ 1.98 tafel kleden ƒ 5 stoelbekledlng ƒ 3.95 karpetten met kleine schoon heidsfoutjes voor halve prijs Leuke CAMPINÜSTOEL v.a ƒ 9.50 luchtbedden v.a ƒ 18 ta fels v.a ƒ 13.50 kottersets v.a ƒ 45 veldbedden v.a ƒ 24 slaap zakken v.a ' ƒ 27.50 jerrycans v.a ƒ 1.25 keukenbox v.a ƒ 29.50 pannensets v.a ƒ 6,50 grondzeil v.a ƒ 15 bungalows tenten tentverlichting-camping gaz vapa gas ruime sortering campingartikelen en primuson derdeien Van Breemen Water borg Amsterd.str.weg 232 telef 40915 Utrecht KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Gratis genaaid en gelegd Bouclétapijt ƒ 7.50 wol bouclé ƒ 15.90 kamerbreed ƒ 31.50 370 breed tot 4 meter ƒ 35 wolbouclé ƒ 69.50 TERBERG KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens ƒ 12.95 zware wollen dekens ƒ 12.90 100 % wollen dekens ƒ 35 kampeerdekens ƒ 5.50 vlokmatrassen ƒ 24.50 blnnen verende matrassen ƒ 45 Polye ther matrassen ƒ 37.50 T.V.-APPARATEN goed spe lend met 2e net ƒ 150 ƒ 175 f 200 tijdelijke aanbieding W van Noortstraat 39 Utrecht KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Wentelbedden ƒ 44.50 stapelbedden ƒ 69 divanbedden f 24.50 2-pers slaapkamers ƒ 120 tweedeurs linnenkasten ƒ 125 zware weefstoffen ƒ 2.25 dobb.vstoffen ƒ 2.95 cretonne ƒ 1.99 terlenkaval ƒ 0.98 keu kenbont ƒ 0.75 keukenvitrage ƒ 0.98 Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Rol)ijn anker v.a ƒ 35 Sola en Kel tum cassettes P J M DE JONG Twijnstraat 44 T.V T.V T.V De nieuwste modellen Alle merken 69 cm beeld vanaf ƒ 695 Inruil toestel-len vanaf ƒ 125 Alles met volle garantie ook uw adres voor het plaatsen van dakantennes T.V Nationaal J P Coenstr 14 telef 30345 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Modem skai bankstel len ƒ 277.50 met losse kussens ƒ 375 bergmeubels ƒ 137.50 moderne eethoeken ƒ 129 om bouwen ƒ 17.50 salontafels f 29.50 Kunstleren BEKLEDINGSHOE ZEN voor de V.W diverse tin ten a ƒ 75 per stel met mon tage ƒ 82,50 H Gazenbeek Jr Twijnstraat 61 tel 16710 Utr Voor STOFZUIGERS alleen de beste merken vanaf ƒ 145 zon der vooruitbetaling is uw adres Radio Velder A'damsestraat weg 6 utrecht Telef 1611Ü TELEVISIE Gebruikte televi sie door inruil verkregen ge heel in onze werkplaats nage zien dus in prima betrouwbare staat Niet goed geld teinig 43 cm vanaf ƒ 75 53 cm vanaf ƒ 150 Radio Succes Amsterd - straatweg 179 bij het viaduct Telef 44166 Terberg garandeert u een betrouwbare gebruikte wagen Kies uit een serie prachtige wagens Alleen aan de prijs kunt u merken dat ze gebruikt zijn Wij verkopen uitsluitend DOOR EN-DOOR GECONTROLEERDE wagens Daar staan we voor in Daarom geven we rustig die ijzersterke garantie van 3 maanden tot 5000 kilometer Bovendien kunt u nog jaren daarna rekenen op ons perfecte service-apparaat Dank zij die betrouwbaarheid zijn we groot geworden Voor alle merken PICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bij het voor Utrecht en omgeving zeer bekende adres Radio Velder Araster damsestraatweg 6 Utrecht Tel 16110 TIMMEREN met hout triplex,spaanplaat hardboard water vast hardboard zachtboard te gelboard gaatjesboard houtnerf board asbestboard kastplankenlijsten schroten plafondtegels,afzetstrip cement van N.V.Houplex Houthandel VanHeutszstraat 3 hoek Vleutense weg bij de J P Coenstraat Telet 323 09 Dicoru plastic STAALPLA MUUR ook verkrijgbaar bij fa HoUandia Lg Nieuwstr 55 t.o R.K Kerk telef 16638 — 42831 Utrecht Voor slechts ƒ 139 - kunt u al een TRANSISTOR radio aan schaffen zonder vooruitbetaling bij het betrouwbare adres Ra dio Velder Amsterd str weg 6 Utrecht Telef 16110 Voor mooie muziek In iw auto moet u een AUTORADIO heb ben ai v.a ƒ 149 zonder voor uitbetaling Storlngvrije muziek Radio Velder Amsterd str.weg 6 Utrecht Telet 16110 VERHUUR EN VERKOOP van alle kampeerartikelen Nieuw materiaal Kees van Dam - Utrecht Baanstraat 33 telef 10001 erkend door de ANWB Batavus BROMFIETSEN bij uw officiële dealer vanaf ƒ 614 Verbruggen Homeruslaan 70 Oudwijk en Oude Gracht 325 Geertebrug In zes maanden zonder rente en kosten Inrui len en financieren Telef 26172 en 24471 na 18 uur 83892 ƒ 100 terug voor uw oude BROMFIETS hoe oud die ook is bij aankoop van een nieuwe JA WA a ƒ 475 Firma Van Beek Springweg 14 telet Kom eens snel kijken naar uw fijne wagen Dit staat er deze week allemaal voor u klaar VOLKSWAGENS VOLKSWAGENS met en zonder schuifdak Bestelwagens 2 VW de Luxe 1200 ' I960 1 VW Bestel spec 1960 1 VW de Luxe 1200 1961 2 VW Bestel gesl 1961 2VW1500N 1961 3 VW Bestel gesL 1 VWKleinbus 1962 1962 5 VW1500N 1962 1 VWKleinbus 1963 1 VW 1500 N Variant 1962 3 VW Bestel m.r I960 1 VW 1500 S Variant 1965 1964 1 VW Bestel m.r 1962 1 VW1500S l VW Piek up 1961 OVERIGE MERKEN 1 Austin Bestel gesl 1964 1 Opel 1500 1962 KERAMDC vloeibaar steen In ter Chemie Haarlem ' t WOONHUIS Speciaal voorstijlmeubelen kussenkasten broodkasten commodes bor denkasten enz Hoek Maria plaats 48 1 Ford 12M Combi 1960 1 Renault R8 1963 Huur PHILIPS-TELEVISIE voor ƒ 25,95 per maand zonder vooruitbetaling maar met recht vast koop Morgen al bij u thuis Bel dan 08300-50087 Oók des avonds 1 FordTaunus 1964 1 Simca S 1000 1963 DE SLEUTELKONING Het adres voor muurkluizen brand kasten - sleutelkasten Witte vrouwenstr 18 Utrecht Telef 14639 AUTOMOBIELBEDRIJF BANKSTELLEN Modern of klassiek een gezellige sortering en bij ons gaat alles in pret tig overleg ook de betaling W F de Swart N.V Oude graeht 293 Utrecht telefoon 147 '"' VLOEREN Het adres voor uw parketvloeren linoleum rubber tapli ' plastic vloeren S;pecia litei in trapbekleding opschu ren van oude parketvloeren Vloerenhedrijf Broer Kvi^artel straat 29 Utrecht telef 030 17812 W.6 TERBERG & ZN - IJSSELSTEIN N.V INDUSTRIEWEG 1-3 / IJSSELSTEIN / TEL 03478-1744 Verkoop occasions Utrecht Adm Helfrichlaan 6 VAGé opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Tel 81096 Utr ZACHTBOARD Ie en 2e keus in diverse maten In voorraad scherpe prijzen Bons & Zonen Zandpad 131 a telef 41088 Utr Voor UITDEUKEN en spuiten Van Geest Nieuw Amsterdam laan 12 Kanaleneiland Utrecht Tel 81096 J Openingstijden Elke werkdag van 8-21 uur ' s zaterdags tot 18 uur Wegens voordelige aankoop te icoop aangeb een vrije aim zig zag NAAIMACHINE van Euro pees fabrikaat iets licht be schadigd Van ƒ 465 voor ƒ 375 Betaling in overleg Vrijblijven de demonstratie Te bezichtigen G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Telef 23968 Utrecht Tevens repara - tie inrichting Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemalcke lljke betalingsvoorwaarden ïa Wltson Oude Gracht 309 telef 24036 Vage VAKANTIEAANHAN - GERS In diverse modellen Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Tel 81096 Utr Voor chique MAATKLEDING Fa Fortuin Nobelstraat 25 a telef 14065 Tevens verhuur van het betere genre gelegenheids kleding MARKIEZEN rolschermen luxaflex nieuw en bekleden v Breemen Waterborg Amsterd str.weg 232 tel 40915 Utrecht Rechtstreeks stoffeerderij schit terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap banksteilen berg meubelen etc Desgew krediet service 38 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrijf Pieter Nieuwlandstr 25 tel 710923 Het Huis met de „ Buitenklok " Voor HOROLOGES gouden da mes en herenringen ook bril jant Klokken barometers Ge ro-cassettes uit voorraad lever baar F R Marsman Damstr 38 tel 31439 Wij leveren ook op gemalckelijke betaling Geen rente AUTOGARAGES ƒ 350 Schuur tjes ƒ 185 Vraagt gratis pros pectus Houtbouw Ubachs Kerk-rade Te koop een z.g.a.n KINDER WAGEN uitneembaar Aman delstraat 16 Z.g.a.n hoge Engelse KINDER WAGEN Koelstra ' s Avonds na 7 uur J P Kooiman Verl Hoogravenseweg 98 WIELSIERRINGEN blijvend glanzend per set van 4 stuks vanaf ƒ 13 Ie klas kwaliteit Fa Hoilandia Lange Nieuwstraat 55 t.o R.K kerk Telef 16638 L CONTALFEX met tas tele en groothoek lens belichtings meter Sixtomaat wit Prijs ƒ 425 Br no 1-2065 bur UN Te koop aangeb Sparta BROM FIETS en haard en elektr gi taar Leidseveer 106 Terlenka PANTALONS met 10 30 % korting In normale uit voering en als sportieve panta lons Hermes " Koekoeksplein 17 Utrecht Te koop aang pracht KAMER VOLIÈRE bevolkt met kanaries en tropische vogels Vraagprijs ƒ 175 Te bevr J P Coenstr 46 bis Utrecht Telef 32544 Te koop Mutsaerts KINDERWA GEN P C Borstraat 7 Moderne AUTORADIO Philips 12 Volt speelt prima ƒ 85 band recorder geheel compleet ƒ 116 Transistorradio ƒ 66 R v d Voort Knopstraat 55 bis Bijna voor niets Stark Earliest prima HAND en MOESAP PELS vanaf 15 ct per kg Te vens nog rode bessen en aard beien Pater's Fruitbedrijf Ach terwijk 22 Bunnik Te koop vol-automatische OLIE KACHEL 12,000 cal zelfrege lende thermostaat vloerverwar ming ventilator merk Siegler okt 1961 nog 6 jaar garantie Functioneert uitstekend Uitvoe rige demonstratie Telef Zo juist ontvangen TOONBAN KEN vitrines Tevens timmer hout voorradig Geerts 3rut tersdijk 23 telef 29304 Te koop Beckers HAARD pri ma in orde daar hij voor ons te klein is Markstraat 28 Utrecht Te koop aangeb SOLEX-OTO in prima staat uiterste prijs ƒ 155 Te bezichtigen alleen woensdagavond na 6 uur Burg Reigerstraat 59 Te koop aangeb grijze OLIE HAARD met ingebouwde tank merk Jaarsma met alle toebe horen ƒ 125 Te bevr tussen 6-8 uur Vulcanusdreef 369 Utrecht Te koop JONGENSFIETS en weekend wandelwagens driew idnderfietsje rooktafel fietsidn derzitje gangloper tevens da mesfiets te koop gevr Oudwij Icerveldstraat 65 Utrecht Te koop 1-pers SPIRAAL met matras Na 5 uur Winklerlaan 126 Tuindorp-O DWERGPOEDELS zwart met stamboom 8 weken Donau dreef 130 na 6 uur Te koop DUITSE HERDER ly jaar tegen elk aann bod Edi sonstraat 17 Utrecht SPARTA G.H 50 sport grijs 1964 zeer mooi Edisonstr 3 SOLEX-OTO 1964 in prima st ƒ 200 Br no 1-2268 bur UN Te koop SPORTBROMFIETS Moto Ducati ƒ 250 Te bevr E Zoudenbalchstraat 11 tussen 7-9 uur BROMFIETS merk Sachs In goede staat Prijs nader overeen te komen Kerklaan 7 De Bilt Te koop aangeb Bocal KOLEN CONVECTOR 18,000 k,-cal IVz jaar oud Bloesemstraat 25 Wegens verhuizing een Ahrend TEKENTAFEL met schuifbare lat Vraagprijs ƒ 150 Nolthenius straat 30 TROP AQUARIA 1 100x60x60 1 130x60x30 1 60x42x40 1 hoek bak van 60 liter 1 50x30x30 Biiderdijkstraat 86 Te koop ruime 5 pers BUNGA LOWTENT compleet met slaap cabine afgesloten en te ope nen voor luifel met ramen en frame met veren ƒ 390 opklap bare kooktafel met onderhan gende bergruimte ƒ 26 toilet 2 tentnetjes afschroefbare op hanghaaiijes en 2 stuks opvouw bare onderbedjes ƒ 45 Telef 30336 Te koop aangeb in goede staat verkerende WANDELWAGEN en box 2e Daalsedijk 51 bis Mooie STAARTKLOK oud Hol-landse stoeltjes iets moois geen opkopers Wilhelminastraat 3 te Breukelen Tussen 5 en 6 uur ONROERENDE GOEDEREN Te koop BEDRIJFSPAND omg Hoograven best uit werkplaats magazijnruimte ca 60 m2 met bovenhuis bevatt 3 kam keu ken Het geheel wordt leeg op geleverd Inl telef 25584 Gevr HERENHUIS Wilhel minapark Emmalaan of om geving Prijs tot ƒ 150.000 Br no 1-2280 bur UN Gevr WOONHUIS omgeving Stadion tot ƒ 90.000 Br no 1-2281 bur UN Gevr WOONHUIS plm ƒ 30,000 Ligging geen bezwaar Br no 1-2279 bur UN Uit de hand te koop compleet gemeub WONING goede staat met centr verwarming suite gang kelder keuken aardige tuin stenen schuur achteruit gang 5 slaapkamers met vaste wastafels bergkasten groot bal kon deskundig onderzoek toe gestaan Br no 1-2202 bur UN HERENHUIS met topgevel Vultostraat Hoograven Ind woonkamer 5 slaapk badka mer zolder Prijs ƒ 51.000 Spoedig leeg Inl v d Plaats Woningbur Telef 83161 - 13768 Parterre 4-KAMERFLAT met garage en cv Staat leeg Koop som ƒ 45.000 Hypotheek ƒ 38.000 mogelijk Inl v d Plaats Wo ningbur Telef 83161 - 13758 Prachtige 3-KAMERFL.AT prijs ƒ 30.000 v.o.n Hypotheek ƒ 18.600 direct leeg te aanvaarden Tel 83161 - 13758 v d Plaats Wo ningbur Te koop twee WOONHUIZEN aan de Vleutenseweg 218 en 220 beide huizen leeg te aanvaar den Telef 03438 - 3209 HOOGENRAAD makelaars Foto's en gegevens van aanbie dingen vindt u in onze etalage Catharijnesingel 14 Utrecht Tuindorp-Oost Luxe 3 - en 4 KAMERFLATS te koop Cv lilt Solide afwerking Alle Inl Makelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht TeL 15012 BURGERWOONHUIS Proost straat 18 Moet verbouwd wor den o.a nieuwe keuken Koop som ƒ 9500 Te zien donderdag avond 7.30 uur aldaar Te koop goed onderhouden WOONHUIS bij de Amsterd straatweg okt leeg te aanvaar den Prijs ƒ 11.000 Br no 1-2225 bur UN HERENHUIS met uitzicht op het Wilhelminapark Vraagprijs ƒ 55.000 Parterre hall gang keuken w.c kelder suite en serre tuin Ie verd 2 grote en 2 kleine slaapkamers en w.c Leeg te aanvaarden 2e verd verhuurd voor ƒ 48.40 per mnd Te bevr Makelaardij Nic Rijk sen ' Wittevrouwensingel 53 Utr Telet 15012 HUIS of boerderijtje te koop gevr Omgeving Utrecht niet te grote omvang Geen makelaars Postbox 273 Utrecht Te koop ruim HUIS te Utrecht nabij centrum bev kamer en suite keuken kelderkast hal boven 3 slaapkamers en douche cel ruim balkon zolderverdie ping met grote kamer tuin met achterom en schuur Alles gem en gestoff Telef aanw Prijs ƒ 65,000 k.k Direct op te leve ren Telef 030 - 27326 b,g,g telef 03480 - 4176 Bezichtiging na afspraak Pracht BOVEN - en BENEDEN HUIS Huuropbrengst bovenhuis ƒ 1000 per jaar Benedenhuis leeg te aanvaarden 5 kamers keuken en tuin Poortstraat 23 Waddinxveen Moderne ÉÉN GEZINSWONING met 3 slaap kamers en zolder Vraagprijs ƒ 41.000 W J J Overgaag Zoomkade 55 Deventer Telef 06700 - 18975 Te koop gevr WONING in Tuin dorp Oog in Al of elders tot 15 km buiten Utrecht Ten min ste 4 slaapkamers en badltamer Kapitaal tot ƒ 40,000 aanwezig Br no 1-2039 bur UN VLEUTEN Vrijstaand huis aan het water woonkamer zijkamer 3 slaapkamer c.v.-oUe 330 m ^ grond ƒ 89.000 Tussenhuis Nieuwbouw 3 slaapkamers ƒ 43,000 Voorts diverse aanb te Maarssen Vreeland Breuke len Harmeien Loenen Loos drecht Nieuwkoop Noorden De Meern Houten Vianen Bilt hoven etc Mak kant Hes lingha " Klokjeslaan 5 Maars sen Telef 03408 - 1607/1888 Eykmanlaan 2-KAMERFLAT Vraagprijs ƒ 39.000 Te bevr Makelaar Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 Makelfi'rskantooi Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht tel 15012 vraagt voor haar wo ningzoekenden te koop MID DENSTANDSWONINGEN flats herenhuizen ' winkelpanden In al le prijsklassen WOONHUIS in Wittevrouwen 5 kamers en tuin Vraagprijs ƒ 31.000 Te bevr makelaar Nic Rijksen Wittevrouwensin gel 53 telef 15012 Utrecht Te koop te Utrecht Kan.-ell een luxe 3-KAMERFLAT voor zien van cv en badl^am rui me hal etc Vrij uitzicht Bal con voor en achter Koopsom ƒ 34.100 k.k Br ond no 1 1-2150 bur UN AUTO'S MOTOREN AUTOSLOPERIJ Van Ginkel Daar kunt u onderdelen verkrij gen van nieuw tot oud en voor alle merken Ook banden ver krijgbaar Ook wij kopen auto's Hoek Oostbroekselaan Jo hannapolder Telefoon 6Ü684 pri vé 25091 Tijden van half 9 ' s morgens tot 8 uur ' s avonds Hoofdzakelijk V.W Opel en Taunus AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Valiant 1600 V.W Luxe V.W.-busjes Cortina All-risk verzekerd Skoda 1000 MB 1965 18.000 km Met radio Julianaweg 174 Hoograven Verhuur van VW BUSJES VW de Luxe en VW bestel Opel Rekord en Opel Kadett All-rtsk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstr 29 tel 81714 Deugdelijk uitdeulnverk duur zaam SPUIT en LAKWERK directe bediening Matton telef 03467 269 AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Ka dett CorUna V.W Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 RENAULT DAUPHINE 1960 goede motor goede bekleding goede banden Hengeveldstraat 14 na 6.30 uur AUTOSLOPERIJ BURGERS Speciaal voor Opel - en Taunus Gildstraat 157 Oude Kerkstraat 20 Utrecht Telef 20120 AANRIJDING Uitdenken bij Trapman tel 030-36644 Na 5 uur ook 30297 Leidseweg 12 te Utrecht Te koop wegens overcompleet goed onderhouden V.W BE STEL bouwjr 1962 met nieuwe motor banden imperial en trek haak Te bevr Aannemersbedr H W v d Heiligenberg Van Humboldtstraat 85 Utrecht Tel 26481 Uw AUTOFINANCIERING en verzekering kan voordeliger La ge kosten vlotte afwiitkellng Goedkoper tarief voor privé rg-ders Vraagt inlichtingen Ad viesbureau C V d Hoeven Livingstoneiaan 541 Utrecht telef 81709 AUTOVERHUUR „ Karel '^' on " Diverse merken nieuwe auto's ook kieinbus of bestel All-risk verzekerd vanaf 13 et per km excl benzine Wijde Begijnestr 3 aan parkeerplaats tussen Voorstraat en Noorderbrug Tel 13266 FIAT 1100 D bouwjaar 1963 van particulier als nieuw prijs ƒ 3350 Oranjelaan 8 Groenekan Telef 03401 - 1426 Heinkel SCOOTER in prima st verkerend met nieuwe accu's en nieuwe banden Vraagprijs ƒ 575 Dorpsstraat 1 Oud-Zuilen Telef 42473 DKW STAIIONCAR 1956 Tegen elk aann bod Te-bevr na 8 uur Sterrenbos 11 Te koop aangeb GOGGO ISAR T 700 jan 1959 met ruilmotor 6000 km gelopen Rekening ter Inzage Troelstralaan 43-11 V.W BUSJE voor personenver voer bouwjaar 1961 met nieuwe motor ' s Avonds na 7 uur R v d Hamkade 88 Pracht ANGIA 1968 ook ruilen Poortstraat 23 Wegens omstandigheden aange - Wegens tijdelijke werkzaamhe - den in Utrecht zoekt een heej uit Groningen een ZIT-SLAAP KAMER met of zonder pension van 23 aug tot 21 sept a.s Br met prijsopg no 1-2128 bur UN boden zeer mooie GOGGOMO BIL 40.000 km nieuwe banden motor en carrosserie prima ƒ 950 Oude Kerkstraat 24 La ren N.H Telef 02963 - 3016 Jonge onderwijzeres zoekt een vrije ETAGE of kamer met keu ken Br no 1-2216 bur UN VESPA GL 1959 ƒ 300 Malie baan 32 telet 17934 Douwe Egberts N.V vraagt voor één van haar medewer kers een goed gemeUb ZIT SLAAPKAMER met volledig pension weekends grotendeels aanwezig Ook plaatsen in de omgeving van Utrecht komen in aanmerking Br te richten aan de afd Personeelszaken Keulsekade 143 Echtpaar zonder kinderen zoekt voor 1 a 2 jaar WOONRUIMTE met keuken of kookgelegenheid Br no 1-2209 bur UN Nette heer zoekt gemeub KA MER zonder pension in Utrecht of omgeving Br no 1-2226 bur UN Student zoekt KAMER in Utr Br met prijsopgave Elsenaar Rosariumlaan 31 Driebergen Telef 03438 - 4053 Peugeot 404 bouwjr 1961 zeer goede staat van onderhoud kan iedere keuring doorstaan kleur blauw met schuifdak en slaap banken prijs ƒ 3550 FORD CORTINA de Luxe bouwjaar 1963 kleur gebroken wit ziet er als nieuw ' uit ƒ 3750 Peugeot 403 kleur grijs pracht van een auto type 1960 ƒ 2000 V,W de Luxe type 1962 kleur groen als nieuw met een motor die nog geen 5000 km heeft gelopen ƒ 3000 Ford Consul 316 type 1962 zeer apart model in prima staat kleur groen ƒ 3000 Daf 760 de Luxe bouwjaar 1962 in prima staat kleur gebroken wit ƒ 2160 Wij ruilen ook in Al deze auto's kunnen gefinancierd worden Ook op zondag Pan doradreef 10 naast het winkel centrum Overvecht Utrecht Telef 714328 Student m zoekt dringend cen traal gelegen KAMER Br no 1-2232 bur UN Rustige studente zoekt KAMER met kookgelegenheid omgeving Amsterd straatweg of Zuilen Br no 1-2233 bur UN Te huur gevr WOONRUIMTE voor a.s echtpaar in Utrecht Noord of Maarssen Huur nader overeen te komen Br no 1-2235 bur UN 2 meisjes zoeken 2 ZIT SLAAP-KAMERS of etage in centrum Br no 1-2236 bur UN PERSONEEL AANGEB AUTOHANDEL OVERVECHT biedt te koop o,a BMW de Luxe ' 700 bouwjaar 1961 fantas tisch leuke wagen zeer snel ƒ 1950 Opel Kapitan de Luxe bouwjaar 1960 met slaapban ken leuke wagen ƒ 2450 Taunus 17 M 1959 van Ie eigenaar goe de auto rijdt prima ƒ 1750 Ci troen lelijk eendje bouwjaar 1961 rijdt prima van Ie eige naar benzineverbruik zeer zui nig ƒ 1350 V W bus bouwjaar 1959 is prima in orde ƒ 1350 Opel Caravan bouwjaar 1959 in zeer goede staat ƒ 1660 In ruil finacniering mogelijk Ook inruil van snelbrommers Zuster Bertkendreef 15 Utrecht Over vecht Tel 030 - 710897 iedere dag en ' s avonds geopend Biedt zich aan net MEISJE voor ' s morgens 14 jaar als hulp in de huishouding Br H van Dijk Wllhelmlnaplein 13 Montfoorl Jongeman oud 19 jaar met 4 jaar Ulo in het bezit van t> pe-diploma en rijbewijs B-E in be zit van eigen auto zoekt werk Is leerling vertegenwoordiger of LEERLING-VERKOPER Br no 1-2264 bur UN Zoekt u dames-heren voor werk zaamheden als BIJVERDIEN STEN Thuiswerk Inlichtingen Bemiddelingsbureau Wulver horstlaan 16 1 Utrecht Telet 80796 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 711630 AUTO AIROVEN Kanaleneiland Diverse Opeis Rekord en Opel Stationcars veelal van Ie eigen alle in eigen werkplaats gecon troleerd en met 10.000 km ge garandeerd o,a een Rekord 1964 blauw 35,000 km ƒ 5250 Rekord 1962 lichtgrijs ƒ 3150 Rekord ' 61 gebroken wit ƒ 2950 Rekord 1960 blauw ƒ 2150 Re kord 1959 Uchtgroen ƒ 1975 Rekord ' 69 crèmekleurig ƒ 1950 Caravan 1961 donkerblauw ƒ 2750 Caravan 1961 lichtblauw ƒ 2750 Caravan 195S-'59 blauw wit dak ƒ 1750 V,W de Luxe 1960 ƒ 2150 Fiat 1100 1960-'61 2 kleurig ƒ 1850 Alle wagens 3 mnd of 10,000 km voll garantie soepele financiering over 12 18 of 24 mnd Joh Brouwerln 10 telef 34736 bij brug Balijelaan hoek Europalaan Gepens heer praktische erva rine boekh corresp zoekt PAR TIME-BAAN Prima ref Br no 1-2076 bur UN Alle REPARATIES aan uw auto ook uitdenken en spuiten Voor delige prijzen Bel op 81998 na 6 uur PERSONEEL GEVR OPEL REKORD 1957 met rol dak ƒ 675 Panhard Dyna bouwjaar 1957 ƒ 725 Goedestr 141 telef 710888 AUSTIN A 40 Countryman bouwjaar 1962 wagen verkeert in zeer goede staat Wordt ver kocht wegens familie omstan-digheden Telef 710602 Gevr net persoon of schooljon gen die over enige vrije tijd be schikt om 2 avonden per weck BOODSCHAPPEN te verzorgen Ongeveer 5 uur per week Aan melden Jan van Scorelstraat 29 a Utrecht Te koop aangeb SCOOTER Heinkel 1961 km-stand 69,000 in goede staat Br no 1-2252 bur UN DKW Hardtop STATIONCAR 1958 ƒ 1200 Oude Kerkstr 34 Utrecht BORGWARD 1958 stationcar ' 58 ƒ 1600 Oude Kerkstraat 34 Utr Te koop van partic Opel STA TIONCAR 1958 ' 59 in prima st ƒ 800 Oude Kerkstraat 34 Utr Voor onze ateliers vragen wij ' n knipster een strijkster en NAAISTERS alsook leerlingen Bij ons vindt u een interessante en zelfstandige werkkring geen handwerk Naast een goed loon en goede sociale voorzieningen knnt u ervaring opdoen in het vervaardigen van mooie dames kledlng Dagelijks gelegenheid tot solliciteren tussen 8.30 en 17 uur of na telef afspraak Jolo Couture Nieuwe Gracht 64 Utr Telef 11981 Te koop prima SCOOTER 1962 tegen elk aann bod Seringstr 150 Utrecht Te koop aangeb SCOOTER merk Vespa G.L 160 cc bouw jaar 1959 voorzien van alle accessoires prijs ƒ 475 incl 2 helmen en belasting Prof Lo rentzlaan 28 Zeist 3x bellen Staalconstructie Jan Baas vraagt CONSTRUCTIEBANK WERKERS lassers en aanko mende constructiebankwerkers lassers Aanm na 7 uur Noi theniusstraat 33 Utrecht telef 30793 ¦ Te koop FIAT 1800 1962 Boele steinlaan 24 Utrecht Melkzaak in Utrecht vraagt flin ke JONGEN voor wijk en win kel Leeft 16 a 16 jaar Br no 1-2162 bur UN TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevr gehele of ge deeltelijke INBOEDELS meu bels zolder kelder - en winkel opruimingen en verder wat maar verkoopbaar is Lange Smeestraat 31 telef 22301 Gevr VERKOOPSTERS en leerl verkoopsters Aanm da gelijks van 10-12 uur en van 2 6 uur bij Modehuis Böhmer Nachtegaalstr 74 Utrecht tel 10220 na 6 uur telef 24188 ANTIEK kristal porselein zil ver meubelen enz te koop ge vraagd Antiquités Paul HeTrder Slachtstraat 7 zijstraat van de Lange Jansstraat Utrecht Tel 030 - 23681 N.V Asha ateliers voor jon gens en kinderkleding Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 vraagt voor direct STRIJK STERS of leerl strijksters Hoog loon Aanm van 9-5 uur aan bovenstaand adres Te koop gevr LOMPEN en oude metalen en al wat verkoopbaar is P Willemsen Vlierboom straat 6 telef 44427 Moderne POPPENWAGEN te koop gevr Telef 22883 TE HUUR AANGEBODEN Schoonmaakbedrijf Het Anker " vraagt nette SCHOONMAAK STERS voor het schoonmaken van de komende najaarsbeurs Werktijden van 9 tot 5 uur Ook is er nog ' plaats voor glazen wassers of halfwas glazenwas sers Aanm ' s avonds tussen 8 9 uur C Roobolstraat 126 telet 40861 of ' s morgens 10-11 uur Jaarbeurs Rijnkade 21 tel 22240 Te huur TELEVISIES vanaf f 15 per mnd Telef 20617 tot 18 uur Verhuur van 2 iS 4 en 6 per soons TENTEN Tevens verhuur butagasapparaten en luchtbed den Tijdig bespreken gewenst Sport Samping Shop Voorstr "" telef 16334 Utrecht Wij hebben plaats voor handige JONGEMANNEN voor fabrieks werk Zij die gevoel hebben voor machines genieten de voorkeur Warendorf-Papier Oude Gracht 334 GLASWERK voor uw bruiloft of feestavond gratis ter beschik king als uw dranken besteld zijn bij Wijnhandel Polhout Leid seveer 25 Utrecht Tel 17274 Robbers N,V vraagt SCHOON IWAAKSTERS diverse werkti.1 den Inl Wtide Begijnestraat 8 telef 11553 Zoekt u een KAMER Dage lijks helpen wij tientallen ka merzoekenden Woningbureau Standing " Hamburgerstr 1 VRL ADM KRACHT van ca 20 j gevr l,b,v diploma typenen steno(of daarvoor studerend)Goed salaris 5-daagse werkw 3 weken vakantie Sol ond no.1 2031 bur UN ^ Huur een KOELKAST voor ƒ 12.75 per maand zonder voor uitbetaling met recht van koop Vandaag besteld morgen bij u thuis Bel dan vóór 6 uur 020 • 249767 en ' s avonds 02964 • 18664 Woning-kamerzoekenden Onze nieuwe lijst van te huren KA - MERS ETAGES is uit Stuur ƒ 2.60 aan postbus 2125 Utrecht en u ontvangt hem per omgaan de post Kleine ongemeub ZIT SLAAP-KAMER met v.w en cv ƒ 66 per maand te Bilthoven aan Soestdijkseweg Telef 03402 - MEISJES van 15-16 jaar met ten minste 2 jaar Ulo of ge lijkwaardige opleiding kunnende typen of reeds op les hiervoor kunnen op ons kantoor worden geplaatst als typiste Geboden wordt een aantrei^kelijk aan vangssalaris met voorjaars - en najaarsgratificatie vakantiegeld en winstdellngsregeling Voor forensen reiskostenvergoeding Aanm telef 22044 toestel 63 persoonlijk tijdens de kantoor uren schriftelijk aan onze afd Personeelszaken Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 Kromme Nieuwe Gracht 80 Utrecht Zonnige gemeub KAMER met groot balkon en keuken ƒ 100 per maand exclusief gas geen echtpaar Telef 713863 Gevr BAKKER-BEZORGER voor bakkerijdienst en verkoop met electrokar Voor goede ver koper zeer goede cond Bakke rij Boonzaaijer Sw van Zuijlen weg S9A Utrecht telef 42464 Aangeb net KOSTHUIS per 1 sept 1965 Hoograven geen bui tenlanders Liefst weekends af wezig Br no 1-2238 bur UN Enkele MEISJES voor afwisse lende werkzaamheden event voor halve dagen Aanm 8,30 13 uur Fa Groenendijk Van Speykstr 22 Geen vakantie werk Zonnige gestoff KAMER met warm en koud water zonder kookgelegenheid nieuwbouw in De Bilt alleen aan jon.geman of vrouw b.b.h.h Br no 1-2263 bur UN Te huur comfortabele ZIT SLAAPKAMER v heer b,b.h,h Liefst weekends afwezig Br no 1-2282 bur UN N.V Confectie-Industrie Rocobé ateliers voor heren - jongens - en kinderkleding vraagt voor di rect flinke JONGEMANNEN voor de snijkamer Hoog loon Goede sociale voorzieningen Aanm dagelijks van 9-6 uur Overste den Oudenlaan 30 Utr Telef S1441 LEERLING MAf^HINESTIK - TE HUUR GEVRAAGD Jongeman 22 jaar zoekt kamer of eenvoudig KOSTHUIS Beslist nette jongen Utrecht of omgev Br no 1-2160 bur UN STERS gevr Prettig werk pri ma vakopleiding Aanm dage lijks Lange Nieuwstraat 62 a,Utrecht ^^^^ Serieus student zoekt KAMER in rustige omgeving Telefoon 04998 - 2099 of br no 1-2Q77 bur UN Gevr zo spoedig mogelijk op klein handelskantoor ADM KRACHT Mulo opleiding en ty pen 16 17 jr Gildstr 159 tel 713520 2 onderwijzeressen zoeken een ETAGE event zolder met kookgelegenheid Br no 1-2076 bur UN In kapsalon Monna Lisa is plaats voor een MEISJE die opgeleid wil worden ais kap ster Aanm aan de zaak BI Kapelseweg 39 De Bilt telef 61964 na 6,30 uur Groenekanse weg 124 De BUt telef 62372 Gevr voor net rustig meisje werkzaamheden buitenshuis ge meub of gestoff KAMER Tel 16881 HERENKAPPER Boksteijn vr bediende voor nu of later Min rebroederstraat 23 Utrecht Rustige juffrouw zoekt ongem KAMER met stook - en kook gelegenheid Br no 1-2217 bur UN Net persoon zoekt KOSTHUIS met huiselijk verkeer zo spoe dig mogelijk Centrum der stad P C Steen Veerstraat 27 Utr Bij Van Zijl's Herenmodes kun nen nette meisjes worden gepl als MODINETTE en leerling modinette op modern overhem - den atelier Prettige sfeer Vijf daagse werkweek Alle inlich tingen bij het hoofdkantoor Bilt straat 22 a na 6 uur 22 a bis I Telef 14886 5 1 KLEINTJES tot 15 woorden f2.2S elk woord meer 15 cent PERSONEEL GEVR rpvr zo spoedig mogelijk een f » BEDIENDE tevens een leer line-banketbakker 5-daagse ' irkweek Bakkerij Venneman oSde Gracht 308 Utrecht Telef f^^T free-lance STENO-TYPIS ten ' ponstypisten ander kan toorpersoneel mnl of vrl Door betaling bij ziekte en ongeval.iUHd werk veel aanvragen dus > kunt kiezen Bureau Kantoor Lip Schoolstraat 8 Utrecht Telef 12719 jSrSrsey Ind NV Vrieslant lüan 6 Kanaleneiland emdpunt « n 7 telef 82611 Wij vragen op onze moderne ateliers dames bovenkleding enige stiksters focksters KNIPSTERS strijk sters en handwerksters Ook ge huwde dames event halve da ïon komen In aanmerking On geschoolde krachten worden door ons vakkundig opgeleid op de verschlUende afdelingen Vakan tie kan geregeld worden Vrijblij vend kunt u inlichüngen krijgen van 8 18 uur aan bovenstaand adres behalve zaterda gs r.fvT voor aanvang 1 sept of 1 okt a.s ERVAREN VERKO PERS Vooraanstaand bedrijf zoekt wegens enorm aantal aanvragen ervaren verkopers tegen vast salaris provisie en „^ o-vergoeding Bezit auto ver eist Gedegen opleiding ter om schakeling wordt gegeven Suc cesvolle sollicitanten worden in hun woonachtige provincie te werk gesteld Jaarinkomens van onze huidige 40 verkopers va riëren naar gelang bekwaam heid van ƒ 15,000 tot ƒ 34.000 per jaar Br no 1-2106 bur UN Wasserij Staatsen zoekt een MNL KRACHT voor diverse werkzaamheden in de wasserij Leeftijd boven 20 jaar Voor goed werker een goed loon en sociale voorzieningen Soil Rots oord 24 Utrecht van 8.30-5 uur en ' s avonds na telef afspraak telef 11567 Wasserij Staatsen heeft plaats voor enkele VRL ARBEIDS KRACHTEN event ook voor halve dagen Reiskosten worden vergoed Zaterdags vrii Aanb Rotsoord 24 Utrecht Ook des avonds tussen 5.30-6.30 uur be halve zaterdags Wie heeft er tijd ' om THUIS WERK te verrichten Inl „ DeTipgever " - Postbus 21 Hen-d rik Ido Ambacht Foto Beer zoekt handige JON GEMAN voor assistentie in de winkel Sollicitatie adres Oud kerkhof 20 telef 11682 TIMMERLIEDEN en halfwastimmerlieden Aan te meldenbij Aannemersbedr H W v.d Heiligenberg v Humboldtstr 85 Ut recht telef 26 481 Voor het vervaardigen vanfoundations kunnen op ons ate lier nog enige MODINETTESen leerlingen geplaatst worden.Aanm Confectie atelier Coron,Dorpsstr 10 De Bilt t.o Po litiebureau reiskosten wordenver goed ¦ Wfl free lance STENO ITY-PISTES Stenotyp komen handen te kort om onze opdrachten uit te voeren Doet daarom met ons mee op dagen en uren die u passen Het is zo prettig mee genomen en wij worden goed ge honoreerd Bovendien kunnen vij meedoen aan het Minerva" letterspel waarmee elke maand als eerste prijs ƒ lOUO alsmede nog tal van andere prijzen op voor leder bereikbare wijze te winnen zSn Misschien bent u wel de winnares van de duizend gulden van de volgende wed strijd Bovendien hebhen we on ze eigen ziekengeldregeling zo als u nergens anders vindt In lichtingen aan onze telefoonpos ' in Utrecht Maliebaan 121 tel 030 17978 Sinds 1947 N.V Hema Oudegracht 137 Utrecht heeft nog plaats yoor enige hulp verkoopsters Aanmelden dagelijks van 9—18 uur Voor ons atelier zoeken wil no enige KNIPSTERS hoog looiprettig werk 8-5 uur CyaniTerantestraat 17 Utrecht tele 36441 Nette VERKOOPSTER gev G - A van Beurden Delicate sen Vredenburg 7 Utrech naast Vreeburg bioscoop - N.V Philips ' Telecommunicat Industrie te Hilversum heeft f voor MANNEN en MEISJE voor interessant licht montag werk op telefoongebied seri bankwerken ponsen revolve draaien enz Aanm elke wer dag van 9 tot 12 en van 2 t 5,30 uur op afd Personeel.szak Meteorenstraat Hilversum Flnke JONGEN niet ouder di 16 jaar voor magazijn en e peditie Bij gebleken geschil held opleiding tot chauffeur m gelijk Zaterdags vrij Aam van 9 12 en van 2-5 u Michor bouwstoffenhandel N,V Bree straat 20 Utrecht Voor direct gevr OCHTEN en AVONDWERKSTER Ho Terminus Stationsplein 3 U Gevr ONDERHOUDSTIMMEMAN Aanm De Jong Ha;laarstraat 74 Gevr nette HULP voor 1 oi tend In de week Loon ƒ 2 per uur Mevr Dreijer Nob straat 18 bis telef 25149 Stationsrestauratie Utrecht CHEF DE PARTIE een ai en een leerling-banketbakk Persoonlijke aanmelding Stationsrestauratie Utrechteen MEISJE voor lichte ktoorwerkzaamheden Persolljke aanmelding Gevr HULP in de HUISHCDING niet onder 18 jaar v^de morgenuren Zelfstandig knende werken Mevr VerleStadhouderslaan 91 Utrecht lefoon 174'74 ^ Gevr WINKELMEISJE in 1 tielzaak Br no 1-206 8 bur CHAUFFEUR gevr voor en)uren per dag beneden 65 jïop een luxe wagenpark Mei:autobedrijf Amsterd straat ' 613 bis Utrecht Voor direct gevr een bekwïHUISHOUDSTER liefst bode 25 jaar Intern Bij heerleen Zich aanm van goedetuigen voorzien bij Dr Rzert A R Falckstraat 6 Of telef 11192 Voor hele dagen een MEI voor de huishouding gevr vrouw Hulst Amsterd str weg 192 huisdeur in Fabi Etraat Drankenhandel vraagt spoedige indiensttreding BIJRIJDER leeftijd 16-18 j flle tevens genegen is maga werkzaamheden te verricl zonder goede referenties c dig te soil Aanm H Ven de Wolvenstraat 14 Utri tot 6 uur ' s avonds 
WOENSDAG 18 AUGUSTUS 1965 Wilt u nu uw huls modernise ren verbouwen kasten laten maken ramen nazien Zijn uw vloeren in slechte staat Kortom alle voorkomende TIMMER - en METSELWERKEN worden door ons vakkundig uitgevoerd Pri ma ref Vrijblijvend prljsopg F Hamers v d Palmstraat 13 telef 30634 DIVERSEN SCHOORSTEEN V EEGBEUKIJ 1 Domstad haarden schoonmaken oliehaardenservice lev van Shell-haardolle tel 16852 - 13665 Wagenstraat 26 bis nieuwe con vector ƒ 150 onder nieuwprijs Jong gezin één kind 19 mnd 3-kamerflat vraagt HULP voor halve dagen om zelfstandig licht huish werk te doen Br no 1-2083 bur UN T.V.-STORING Avonddienst te lefoon 83429 Wij zoeken KENNISSEN voor gezellige omgang midden 40 geen cafébezoek Br no 1-2122 bur UN Gouden ARMBAND verloren aandenken Graag terug te bren gen C Hipke Staalstraat 44 bis Utrecht Kindje blij zegt ta ta ta heeft een PLASTXCBROEKJE S.G.A TROUWEN üwan pak In huui / 7,5ü tijdig bespreken UtreoJits IWaaikleaing Bedrljl Amsterd straatweg 144g telef IS84U HET NYLONHUIS voor het vak kundig korter maken van man tels rokken pUssé rokken enz Veranderen en moderniseren Amsterd straatweg 34 telef 20617 Voor FINANCIERING van AUTO'S MO'l'OREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Wltjens Manahoek 21 Utrecht TeleJ 13471 en 23295 Alle verzekeringen Salon Eijndhoven vraagt besch LEERLING-KAPSTER(PER met feeling voor het vak Vol ledige vakopleiding gegaran deerd Ex examinator bevesti gingswet Persoonlijk aanmel den tussen 9 en 5 uur Voor straat 45 HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen haarultval en roos door Emsl " Uit klltwor tel getrokken op Franse ijremde wijn en kinlne bereid volgens oud recept ƒ 1.35 p flacon Vol ledige kuur f 2.45 In Utrecht al leen verkrijgbaar bij Drogisterij T P van de Bergh en Zn Steenweg 65 telef 22319 Anno 1812 MEUBELREPAKA'l'lE meube len overtrekken Enorme keuze stoften Vooruit prljsopg 38 jaai ervaring v Basten s Stoffeer bedrijf Pieter Nieuwlandstraat 25 Tuinwijk » tel 71U923 GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt nuts niet ouder dan 1959 waar bij u het geld desgewenst zeil in handen krijgt om de auto contant te kunnen kopen Ook verstrekken wij geld op reeds in uw bezit zijnde auto's Bij ge bruikte auto's geen all-risk ver zekering verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 uur gLreed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot heiil 1 ge opend Stichts Assurantiekan toor Oude GracJit 309 bis tel 11276 ExpediUebedrUI „ DE LUIFEL " Neude 35—36 telet 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer spe ciale afhaal en besteldienst Goede service en billijke prij zen DETECTIVE NODKs Bel ' 30 - 44675 4474Ü ol per briel Ncder landsch Recherche rfur Am sterdamsestr.weg 499 Utrecht VAKANTIEVERBLIJVEN Aangeb mooi gelegen alleenst huisje Gelegen In het recreatie gebied en rondom viswater aan de Westbroèkse Binnenweg te MAARSSEN Te bevr Goede straat 41 Utrecht Telef 030 - 14389 Panic DETECTIVEBUREAU Search Huwelijks - en gezins moeilijkheden Br no 1-2207 bur UN Uw tas of schoenen verkleurd beschadigd VERVEN in de zelfde of andere moderne kleur met garantie bij de vakman J V d Brul en Zn Kapelstr 21 23 zijstraat Biltstraat Te huur groot gemeub ZOMER HUIS elektr licht water en gas geheel vrij in bos vanaf 28 aug Julianalaan 251 Biltho ven Telef 03402 - 3302 Voor moderne beter verzorgde SCHOENREPARATIE leder en rubber en in één dag klaar Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-23 Utrecht zijstraat Biltstraat Voor afha len en bezorgen telef 17880 HUWELIJKEN ENZ Heer 67 jaar zeer vitaal met woning zoekt KENNISMAKING met weduwe tussen 55 en 65 jr Br no 1-2278 bur UN Schooltas STIKWERK sloten handvatten rits en vlot klaar Schoenmakerij J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-23 Utrecht zijstraat Biltstraat Huwelijk en CORRESPONDEN TIE o.l.v Detectivebur Vraag inlichtingen Postbox 2187 Utr Huwelijk-kennismaking De weg naar elk slagen is geplaveid met daden en dit geldt in liet bijzon der voor allen die in een se rieus bedoelde kennismaking de werkelijke zin van het leven zien Zij allen vragen gegevens omtrent discrete contactbemid ' deling aan de sinds 12 3aren be staande 8 samenwerkende on der vrouwelijke leiding staan de contactb e middelingskanto ren van het Nederl BEMIDDE LINGSCENTRUM Hoofdadmi nislratie postbus 6037 te Amster dam Ontvangkantoor te Utr Hartingstraat ¦ 20 bis dagelijks 2 8 uur ook zondags en vol gens afspraak Wie ruilt nieuwe ELEKTR LAS UITRUSTING aansl 380 V en lichtnet voor beslist goede Hein kei of " rrlumph scooter Br no 1-2247 bur UN KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwljk Spoedreparaties na enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Tel 12330 Elektrisch SCHOORSTEEN VE JEN kolen en oiiehaarden schoonmaken Hanique Draai weg 5 Ook voor Shell haard 17657 N.V HEMA heeft in haar pas gereed gekomen centraal maga zijn op de Lage Weide nog enkele plaatsen voor magazijnbedienden vorkheftrucicrijders vrachtwagen chauffeurs in bezit \^ an rijbewijs C-E automonteur bij voorkeuj ervaring met diesel motoren vorkheftruckmonteur bij voorkeur ervaring met elektrisch aangedreven trucks Leeftijd tot circa 35 jaar Gevr een flinke WINKELJUF FROUW liefst met enige erva ring S daagse werkweek Voor goede kracht goed loon Bij de Keurslagerij Jack Groenewegen Abel Tasmanstraat 23 Utrecht Telef S3690 Nadere inlichtingen over bovenstaande funkties kunt u krijgen op donderdagavond 19 augustus van 7—9 uur in Hotel-restaurant Thalia Stationsplein te Utrecht U kunt ons ook bellen voor een af spraak onder nó 44711 afd personeelszaken Te ruil aangeb groot BOVEN HUIS omgev Gansstraat be staande uit 7 kamers met bal kon Laan van Soestbergen 45bis Aangeb 4-KAMERFLAT 1-hoog Vleutenseweg 505 huur ƒ 75 per nmd Gevr 4-kamerflat of heel huls hogere huur geen bezw In de DOORNSE APOTHEEK Kampweg 6 Doorn is een vakature voor apothekeïs-assistente Ook pas geslaagden komen in aanmer king Er is gemeubileerde woonruimte beschikbaar Telefoon 03430-2300 na ï uur ' s avonds 03430-2469 Gevraagd voor direkt NIEUWBOUW - ONDERHOUDS - en constructie-schilders Aanmelden FA G B DE BRUIN DOMSTRAAT 19-21 TELEFOON 18324 — UTRECHT i:evr nette HULP voor 1 och tend in de week Loon ƒ 2.50 per uur Mevr Dreijer Nobel straat 18 bis telef 25149 Stationsrestauratie Utrecht vr CHEF DE PARTIE een aide en een leerllng-banketbakker Persoonlijke aanmelding Stationsrestauratie Utrecht vr een MEISJE voor lichte kan toorwerkzaamheden Persoon lijke aanmelding « evr HULP in de HUISHOU MNG niet onder 18 jaar voor de morgenuren Zelfstandig kun nende werken Mevr Verlegh Stadhouderslaan 91 Utrecht Te lefoon 17474 Gevr WINKELMEISJE in tex tielzaak Br no 1-2068 bur UN CHAUFFEUR gevr voor enkele uren per dag beneden 65 jaar op een luxe wagenpark Meijers autobedrijf Amsterd straatvs-eg BlSbis Utrecht Donderdag 3 biefstuk fartaar 1 »*»«» Vrijdag en zaterdag 3.48 500 gram hamlappen Vi£lf Maandag en dinsdag 500 gram magere doorr varkenslappen Voor direct gevr een bekwame HUISHOUDSTER liefst boven de 25 jaar Intern Bij heer al leen Zich aanm van goede ge tulgen voorzien bij Dr Muy zert A R Falckstraat 6 Utr Of telef 11192 500 gram verse worsf Woensdag 500 gram gehakt h/o + gratis kruiden 500 gram magere varkensfricandeau Voor hele dagen een MEISJE voor de huishouding gevr Me vrouw Hulst Amsterd straat weg 192 hulsdeur In Fabriek straat Drankenhandel vraagt voor spoedige indiensttreding een BIJRIJDER leeftijd 16-18 jaar * e tevens genegen is magazljn werkzaamheden te verrichten zonder goede referenties onno dig te soil Aanm H Verwool dc Wolvenstraat 14 Utrecht tot 6 uur ' s avonds M MtJOWSBL AH Jdelijke werkzaamhe recht zoekt een heer igen een ZIT-SLAAP aet of zonder pension 5 tot 21 sept a.s Br ' pg no 1-2128 bur UN ierwijzeres zoekt een 3E ol kamer met keu lo 1-2215 bur UN gberts N.V vraagt van haar medewer - goed gemeub 2IT - MER met volledig weekends grotendeels Ook plaatsen in de van Utrecht komen rklng Br te richten afd Personeelszaken e 143 zonder kinderen zoekt jaar WOONRUIMTE n of kookgelegenheid 2209 bur U N r zoekt gemeub KA ler pension in Utrecht g Br no 1-2226 bur sekt KAMER in Utririjsopgave Elsenaariaan 31 Driebergen 8 - 4053 ¦ zoekt dringend cen gen KAMER Br no UN udente zoekt KAMER elegenheid omgeving straatweg of Zuilen 2233 bur UN gevr WOONRUIMTE echtpaar in Utrecht - Maarssen Huur nader komen Br no 1-2235 zoeken 2 ZIT SLAAP-ot etage In centrum 2236 bur UN ' NEEL'AANGEB aan net MEISJE voor ' 14 jaar als hulp in idlng Br H van Dijk aplein 13 Montfo ort oud 19 jaar met 4 het bezit van type rijbewijs B E in be gen auto zoekt werk vertegenwoordiger o £ JG-VERKOPER Br bur UN imes-heren voor werk n als BIJVERDIEN lulswerk Inlichtingen ngsbureau Wulver - 16 1 Utrecht Telef SN en WITTEN Voor mg - schilder en wit • B v d Laan M A straat 3 b telet 711630 leer praktische erva corresp zoekt PAR Prima rel Br no UN ONEEL GEVR persoon of schooljon ver enige vrije tijd be 2 avonden per week [ APPEN te verzorgen 5 uur per week Aan an van Scorelstraat cht ateliers vragen wij ' n een strijkster en alsook leerlingen u een interessante e werkkring geen Naast een goed loon sociale voorzieningen i^aring opdoen in het sen van mooie dames agelijks gelegenheid eren tussen 8.30 en 17 telef afspraak Jolo fleuwe Gracht 64 Utr ïl ructie Jan Baas ONSTRUCTIEBANK lassers en aanko instructiebankwerkers-anm na 7 uur Nol aat 33 Utrecht telef Utrecht vraagt flln voor wijk en win a 16 jaar Br no IN VERKOOPSTERS in koopsters Aanm da - 10 12 uur en van 3 Modehuis Böhmer 74 Utrecht tel uur telet 24188 a ateliers voor jon - kinderkleding Oude Utrecht tel 207Ü9 direct STRIJK - leerl stri.iksters Aanm van 9-5 uur istaand adres akbedrijt Het Anker '" SCHOONMAAK het schoonmaken nde najaarsbeurs 9 tot 5 uur Ook plaats voor glazen halfwas glazenwas ' s avonds tussen Rooholstraat 126 ' 5 morgens 10-11 Rljnkade 21 tel n plaats voor handige vraagt SCHOON diverse werktli Begünestraat 8 M KRACHT van ca I.b.v diploma typenif daarvoor studerend)iris 5 daagse werkw.rakantle Sol ond no UN 15-16 jaar met jaar Ulo oJ ge ïleiding kunnende op les hiervoor kantoor worden typiste Geboden aantrekkelijk aan met voorjaars - en ' icatie vakantiegeld gsregellng Voor reiskostenvergoeding 22044 toestel 53 dens de kantoor - aan onze afd Tiel Utrecht ng 1811 Kromme 80 Utrecht BAKKER-BEZORGER " ijdienst en verkoop Voor goede ver - de cond Bakke - Sw van Zuijlen - telef 42464 voor afwisse rkzaamheden event ' agen Aanm 8.30 Groenendljk Van Geen vakantie - ctie-Industrie Rocobé heren - jongens - en vraagt voor di-JONGEMANNEN jKamer Hoog loon voorzieningen, van 9 6 uur Oudenlaan 30 Utr MACHINESTIK-Prettig werk prl Aanm dage Nieuwstraat 62 a spoedig mogelijk op ndelskantoor ADM Mulo-opleiding en ty - jr Gildstr 159 tel Monna Lisa is een MEISJE die worden als kap - de zaak BI De Bilt telef Groenekanse - telef 62372 Boksteijn vr nu of later Min traat 23 Utre cht Herenmodes kun - worden gepl en leerling - modern overhem - rettige sfeer Vljf - Alle Inllch - hoofdkantoor Bilt - uur 22 a bis CiBECarrSCH NIEÜWSBtAD Voor ónze zaak In tulnartlkelen vragen wij een goede VERKO PER(STER Bekendheid met de branche strelrt tot aanbeve ling Naast een prettige werk kring bieden wij een goed loon Manus van Beusekora's Tuln artlkelen Oude Gracht 126-128 Utrecht Telef 14560 KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent PERSONEEL GEVR Gevr nette handige JONGEN plm 16 jaar voor enkele midda gen of avonden per week tij dens de vakantie-periode een voudig ¦ en schoon werk Hoog loon Br no 1-2269 bur UN yevr zo spoedig mogelijk een Ie BEDIENDE tevens een leer ling-banketbakker 6-daagse werkweek Bakkerij Venneman oude Gracht 308 Utrecht Telef Gevr free-lance STENO-TYPIS TEN ponstypisten ander kan toorpersoneel mnl of vrl Door betaling bij ziekte en ongeval N.V Hema Oudegracht 137 Utrecht vraagt enige verkoopsters Aanmelden dagelijks van 9—18 uur jin Jersey Ind N.V Vrleslant laan 6 Kanaleneiland eindpunt lijn 7 telef 82611 Wi ] vragen op onze moderne ateliers dames bovenkledlng enige stiksters locksters KNIPSTERS strijk sters en handwerksters Ook ge huwde dames event halve da oen komen in aanmerking On geschoolde krachten worden door Sns vakkundig opgeleid op de verschillende afdelingen Vakan tie kan geregeld worden Vrijblij vend kunt u inlichtingen krijgen van 8 18 uur aan bovenstaand adres behalve zaterdags Wij kuimen nog enige VAKAN TIEWERKERS plaatsen Staft horst N.V Wittevrouwenstraat 32 Utrecht Telef 14041 Gevr beschaafde 2e VERKOOP STER Modehuis Cora Lijn markt 16 Utrecht Telet 22650 Na 7 uur 81227 Grote Levensverzekeringsmaat schappij biedt ruime BIJVER DIENSTE aan actieve algemeen ontwikkelde personen voor op leiding wordt zorg gedragen Bij gebleken geschiktheid op leiding tot inspecteur mogelijk Br no 3-697 bijkantoor UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist Gevr voor aanvang 1 sept of 1 okt a.s ERVAREN VERKO PERS Vooraanstaand bedrijf zoekt wegens enorm aantal aanvragen ervaren verkopers tegen vast salaris provisie en auto-vergoeding Bezit auto ver el.st Gedegen opleiding ter om EChakeling wordt gegeven Suc cesvolle sollicitanten worden tn hun woonachtige provincie te werk gesteld Jaarinkomens van onze huidige 40 verkopers va riëren naar gelang bekwaam heid van f 15.000 tot ƒ 34.000 per jaar Br no 1-2106 bur UN Wedn gevorderde leeftijd zoekt HUISHOUDSTER geen huwe lijk In kleine gemeente prov Utrecht Br no 1-2256 bur UN Wasserij Staatsen zoekt een MNL KRACHT voor diverse werkzaamheden in de wasserij Leeftijd boven 20 jaar Voor goed werker een goed loon en sociale voorzieningen Soil Rots oord 24 Utrecht van 8.30-5 uur en ' s avonds na telef afspraak telet 11567 Woninginrichting A Grasmaijer en Zn vraagt voor direct een NAAISTER voor het maken van gordijnen e.d Aanm liefst na 6 uur Oosterstraat 13 tel 14810 Levenmiddelengroothandel vr voor spoedige Indiensttreding BIJRIJDER Aanm Fa Gebr van Amerongen Zandweg 69 a De Meem Wasserij Staatsen heeft plaats voor enkele VRL ARBEIDS KRACHTEN event ook voor halve dagen Reiskosten worden vergoed Zaterdags vrtl Aanb Rotsoord 24 Utrecht Ook des avonds tussen 5.30-6.30 uur be halve zaterdags Wie heeft er tijd om THUIS WERK te verrichten Inl „ De Tipgever " - Postbus 21 Hen drik Ido Ambacht Fa Ben Bril vraagt voor zijn bedrijf op de Leidseweg no 13 een nette SERVEERSTER Hoog loon ' s Avonds en zondags ge sloten Aanm op Vredenburg 31 telef 14400 Foto Beer zoekt handige JON GEMAN voor assistentie in de winkel Sollicitatie adres Oud kerkhof 20 telef 11682 Reclame-afdeling Wegens hu welijk van de huidige assistente zoeken wij op onze reclame-af deling een MEDEWERKSTER leeftijd plm 20 jaar die ten minste Ulo opleiding type-vaar digheid en administratieve erva ring heeft Hoewel het hier geen creatieve reclame afdeling be treft vormen de schriftelijke en telefonische contacten een be langrijk onderdeel van het werk Vrumona-condities dus goede condities Schriftelijke soil aan Vrumona N.V Bunnik afdeling personeelszaken prodyicenten van o.a Si-Si Pepsl-Cola B3 vruchtensappen Fosco choco-lademelk Polar gazeuse Seven Up Royal Club tonic Sunkist TLMMERLIEDEN en halfwas timmerlieden Aan te melden bij Aannemersbedr H W v d Heiligenberg v Humboldtstr 85 Utrecht telef 26481 Voor het vervaardigen van foundations kunnen op ons ate lier nog enige MODINETTES en leerlingen geplaatst worden Aanm Confectie atelier Coron Dorpsstr 10 De Bilt t.o Po litiebureau reiskosten worden vergoed Gevr zo spoedig mogelijk een Ie BEDIENDE tevens een leer ling banketbakker 5-d werkw Bakkerij Veimeman O Gracht 308 Utrecht telef 19868 Jansens banketbakkerij Lange Elisabethstraat ' 19 telef 20284 vraagt net WINKELMEISJE leeftijd 16 jaar tevens 3e of aank 2e bediende 5-daagse werkweek Nette WERKSTER gevr voor 2 halve dagen per week Goed uurloon Mevr v Hattem Oud kerkhof 12 Utrecht Wij free lance STENO TY-PISTES Stenotyp komen handen te kort om onze opdrachten uit te voeren Doet daarom met ons mee op dagen en uren die u passen Het is zo prettig mee genomen en wij worden goed ge honoreerd Bovendien kunnen vy meedoen aan het „ Minerva" letterspeJ waarmee elke maand als eerste prils ƒ 1000 alsmede nog tal van andere prijzen op voor ieder bereikbare wijze te winnen zijn Misschien bent u wel de winnares van de duizend gulden van de volgende wed strijd ] Bovendien hebhen we on ze eigen ziekengeldregeling zo als u nergens anders vindt In lichtingen aan onze telefoonpost In Utrecht Maliebaan 121 tel 030 17978 Sinds 1947 N.V Hema Oudegracht 137 Utrecht heeft nog plaats yoor WONINGRUIL enige hulp verkoopsters Aanmelden dagelijks van 9 18 uur Voor ons atelier zoeken wij nog enige KNIPSTERS hoog loon prettig werk 8-5 uur Cyane Terantestraat 17 Utrecht telef Aangeb beneden WINKEL woonhuis keuken plaats bo ven 1 kamer 2 slaapkamers gang vliering omgeving Wil helminapark voor kleiner huis Br no 1-2072 bur UN 86441 Nette VERKOOPSTER gevr G A van Beurden Delicates sen Vredenburg 7 Utrecht naast Vreeburg bioscoop Aangeb 3-KAMERFLAT Hoog raven of 4-kamerflat Lod Nap plantsoen Gevr heel huis be nedenhuis of 4 - of 5-kamerflat liefst Hoograven Telef 80364 of br no 1-2213 bur UN Ruilen BENEDENHUIS 1 En gelse kamer 2 slaapkamertjes keuken douche gang en plaats Gevr heel of bovenhuis met 3 slaapkamers Edlsonstraat 17 Utrecht N.V Philips ' Telecommunicatie Industrie te Hilversum heeft pi voor MANNEN en MEISJES voor Interessant licht montage werk op telefoongebied serie bankwerken ponsen revolver draaien enz Aanm elke werk dag van 9 tot 12 en van 2 tot 6 30 uur op afd Personeelszaken Meteorenstraat Hilversum HEEL HUIS Utrecht-Zuid be staande uit 2 kamers en suite 3 slaapkamers keuken schuur tuin en grote zolder voor 3-ka merflat in Utrecht Zeist of Bun nik Br no 1-2134 bur UN I'inke JONGEN niet ouder dan 16 Saar voor magazijn en ex peditie Bij gebleken geschikt heid opleiding tot chauffeur mo gelijk Zaterdags vrij Aanm van 9 12 en van 2-5 u Michon's bnuwstoffenhandel N.V Breed straat 20 Utrecht Voor direct gevr OCHTEND en AVONDWERKSTER Hotel Terminus Stationsplein 3 Utr LESSEN Oevr ONDERHOUDSTIMMER JIAN Aanm De Jong Haze laarstraat 74 - BIERMA VOOR RIJLES - Geslaagdenpercentage 80 < Geen lokprijzen maar uiteinde Hik veel voordeliger dan waar ook Spoedopleldlngen Meer dan 20 Jaar ervaring Catharijnesln gel 128 telef 18408 20762 Heden Inschrijving voor de nieuwe cursussen in september a.s ter opleiding voor de PRAKTIJK-EXAMENS Steno Tj'pen Ned Handelscorrespon dentie moderne talen boek houden M.B.A Algemene ont wikkeling Middenstandsoplel ding etc Instituut Van Gelder Moreelselaan 31 telel 15451 BONDSAUTORIJSCHOOL DE LELIE Lessen è ƒ 5.50 per uur m Opel V.W en Vauxhall Theorie gratis Theorie elke dinsdagavond Leliestraat 44 te lefoon 44295 Anton Louw AUTORIJSCHOOL Gedipl Vamor Bevoegd uw examen bij te worien Les in de allernieuwste Taunus 17 M Su per 1965 Telef 34376 Van Dle menstraat 14 b.g.g 37574 AUTORIJLES in Kadett en Oor Una Bevoegd uw examen bD te wonen Mercurius Adelaarstr 114 telef 24095 MIDDENSTANDSOPLEIDING Heden Inschrijving voor de nieuwe avondcursussen In sept a.s voor begiimers en gevor derden Eén en tweejarige op leiding Bij voldoende deelne ming ook via een éénjarige dag school halve dagen Instituut Van Gelder Moreelselaan 81 telef 15451 Opleiding examens NED HAN - DELSCORRESPONDENTIE door ervaren leraar Beginners gevorderden Prima referenües Br no 1-2060 bur UN ^ rdise ^ vraagt een TELEFONISTE / RECEPTIONISTE Leeftijd 20—30 jaar Mulo-opleiding gewenst Kennis van typen vereist Zeer afwisselende werlaaamheden Sollicitaties Postbus 278 Utrecht of telefonisch 030 23945 De n.v LEEUWARDER TEXTIELMAATSCHAPPIJ één van Neder lands belangrijkste producenten van heren-b oven kleding met vestigingen te ALMELO hoofdkantoor Hardenbei'g Apeldoorn en te Veenoord/Nieuw-Amsterdam vraagt chef perszaal Voor deze functie is vereist dat men volledig op de hoogte Is met alle voorkomende bewerkingen in de heren-kleding-konfektie en op tactvolle w'\]ze leiding kan geven aan een grote afdeling Voorkeur genieten diegenen die reeds als CIHEF perszaal werkzaam zijn geweest Geboden wordt een werkkring met goede toekomst mogelijk * heden goed salaris Op de CALCULATIE AFDELING van de N.V UTRECHTSCHE LOODGIETERS COMBINATIE is plaats voor een opname in pensioenfonds mogelijkheden ten aanzien van de huisvesting Sollicitaties telefonisch of schriftelijk met inlichtingen omtrent op leiding ervaring en levensloop aan de afdeling Personeelszaken te Almelo H.T.S.-er kledingfabrieken n.v Leeuwarder Textielmaatschappij Postbus 42 • Almelo Tel 05490 S666 toestel 008 personeelszaken L.T.M voor het zelfstandig begroten en bereke nen van sanitair en verwarmings instal-laties Bij gebleken geschiktheid levenspositie Sollicitatiebrieven te richten aan N.V U.L.C Willem van Noortstraat 25 Utrecht Ook de 100 - en 200>gramspotten tegen sterk verlaagde prijzen ROSE 4 ROL VAN 110 VOOR ¦ ^ VIBhHB H ^ Gratis speldje bij zakje snoep - 10 % Keuze uit zakje oranje mozaik zakje gevulde ananas zakje ctiewing fruittoffees zakje fruco's ffr20%Mng ^ INTRODUCTIE-AANBIEDING ^ SLASAUS 100 Ct GRATIS zegelkorting met FLES SPAR-UP ZAKJE BOTERHAMVLOKKEN 55met et GRATIS zegelkorting 3/4 LITERFLES I^Q VAN 65 VOOR UU-1U''/o PUDDING PALETTES 75 „ 72 met I^L slkortlnot ^* ^^ i ^ MET SUIKER 2 PAKJES ct GRATIS zegelkorting KOEKJE PAKJE f ü-lO''lo 2 pakjes zonder suiker 52 met 10 et gratis zegelkoriing GEBRADEN 197 GEHAKTBALLEN BUKJd/mst BOTERHAMWORST ct GRATIS zegelkorting KRISTALFRUIP"iir6g..t I4 ct GRATIS zegelkorting TARWEKOEKEN.0 73 ct GRATIS zegelkorting met 200 GRAM 55 ¦^°°''' prijswijzigingen voorbehouden KOPEM mtnM DÉ SI>/%.R IS GR/^TIS SI>/%REI\I.^IJi DE « COOF * EN FRUIT VOORDEEL ¦?ƒ AD/34 A Mooie grote bloemkool U.D " Maandag 1 kg uien U.wO Dinsdag 1 kg spinazie U.4w Woendag 1 kg andijvie U.w9 Donderdag 500 gram gekookte n mm 1.38 1.68 1.78 bietjes U.4 £ Vrijdag en zaferdag 2^/2 kg prima ^ niQ kleiaardappels U i«l 1 zak wijnappels U.Oil 8 mooie grofe n ^^ perssinasappels U f « I 15 
16 WOBNSDAG 18 AUGUSTUS 1965 fnrBrECHTSCH NIEÜWSBIiiU » 20 pagina s UTl v.b Joh de Liefde N'.V Drift 23 — Utrecht 100 % wollen kleutertruitje leuk geborduurd Lengtemaat 92 116 cm 7.95 Babypakje In prachtige kwa liteit tinneroy Lengtemaat 74 - 92 cm 5.95 4583999999999999999994 100 % ^ yU>/i _ "- velours babyjasje met nyion-wattine voering Lengtemaat 68-92 cm 11.75 •/ i ' JjA ^ „ Dralon"-overgooier met mo derne V hals Diverse ruiten 38 t/m 44 ^ Q _ _ T^lenkd sporthemd " in ruit dessins en uni tinten ™ s >- Satin feutre duster in prach tige dessins op zwart mm ¦ fond 42 t/m 52 11 " Herenvest met voorpand in liiiiiiiii»i»"'"i>iiiii " Afvloeiing personeel KLM duu voort SCHIPHOL — De over van personeel is bij de 1 niet overwonnen De oven der moeilijkheden verlop vloeiing van overtollig vindt gestadig voortgang met het ontslag van circa soneelsleden per maand Aldus daalde het aai 15.530 werknemers bij de 31 maart 1964 in de daaro de ruim 15 maanden n Thans bestaat het KLM nog uit rond 14.000 wer doch de afvloeiing gaat n al moet men daai-bij bedei daaronder ook het normal van personeel begrepen is Auschwi proces levensla FBANKPUBT — Zes gei bewakers en functionarisse concentratiekamp Auschi vandaag tot levenslang ve wegens massamoorden < plichtigheid aan massamo dens de Tweede Wereldoc venslang is de maximum in West Duitsland kan wor legd EU anderen zfln verooi gevangenisstraffen variëi drie jaar en vier maanden tien jaar Drie van de verdachten gesproken De uitspraak kwam na van 20 maanden het grootste proces uit de van Duitsland De belangrijkste uitspr " WUaiELM BOGEB 59 plus 5 jaar wegens moor vallen en medeplichtigh meenschappelijke moord mensen OSWALD KADÜK 58 wegens moord in 10 geval meensch moord od 1.022 JOSEF KLEHB 60 leven 15 jaar wegens moord vallen en medeplichtig meensch moord in 4.630 FBANZ HOFMANN 59 wegens moord in 1 g meensch moord op 2.279 STEFAN BABETZKI lang en 8 jaar wegens gevallen alsmede medepl aan gemeensch moord - mensen EMH BEDNAEEK 58 wegens moord in 14 geva In deze zes zaken was levenslang Vervolg op pag Nieuwe koni federatie Ma KOEALA LOEMPOER sultans van Malakka nieuwe koning gekozen deratie Maleisië De tutionele monarch voor vijf jaar is de 58-jarige siroeddin sjah sultan delijke staat Trengganoe Advertentie Stilt UW trek in wat lekkers zonder uw eetlust te bederven ' s Morgens of's middags plotseling heeft u trek in iets lekkers Maar u wilt uw eetlust houden Dat kan Want nu is er Milky Way Melkchocolade met een vulling die liefst 3000 keer is geklopt Dat maakt Milky Way zo lekker licht en luchtig IN 107 LANDEN EEN TOP-MÜTËRMERK ^ e kriht kunt u niet Imissëii^p geen ^^ d ^ < iEEF MIJ MAAÏ ^ T©S Een verrukkelijke chocoladed slechts 1 % vet Fris en p Tosti lest de dorst is Ie eerbiedigt de slanke lijn 

Kranten

Ga naar