Utrechts Nieuwsblad dinsdag 8 juni 1965

28 pagina's Oplage ' 64.000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde IN.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DINSDAG 8 JUNI 1965 73ste JAARGANG No 30 Hoofdredacteur Drs M L Snijders Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w Na succes Gemini-4 al in augustus 7 daagse vlucht McDivitt en White ——-— in goede conditie Zó enthousiast zijn de ruimtevaartartsen van de NASA over de lichamelijke conditie van de twee Amerikaanse record ruimtevaarders McDivitt en White en zó ingenomen de NASA technici met het sublieme verloop van de vierdaagse ruimte vlucht van de Gemim-4 dat gisteren al kon worden aangekon digd dat deze indrukwekkende maar niet geheel rimpelloze vlucht over negen weken al gepland was aanvankelijk in de herfst gevolgd zal worden door de lancering van een Gemini-S Deze zal tenzij er een nieuwe Russische stunt tussendoor komt alle tijdrecords in de ruimte moeten gaan breken wanneer „ de butant " Conrad en „ veteraan " Cooper 22 omwentelingen in mei 1963 voor een hele week de ruimte zullen instappen Russische Loena-6 op weg naar maan Tweede schot in één maand PIETER VAN VOLLENBOVEN is op eerste pi/nkstei'da/g w de hooglandse kerk te Leiden beves tigd als Ud van de Hervormde Kerk Pieter van Vollenhoven fid Ned Herv Kerk Koningin Juliana en prins Bern hard woonden op eerst * pinlsster dag ' s morgens in de Hooglandse kerk in Leiden de doop en bevesti ging als lid van de Nederlands Her vormde Kerk bij van Pieter van Vol lenhoven de verloofde van prinses Margriet Ook de ouders van de dopeling waren aanwezig De dienst werd geleid door ds J A Eekhof de studenten predi-kant uit Leiden bij wie Pieter van Vollenhoven ook catechisatie heeft gelopen Na de dienst die zeer grote be langstelling trok gebruikten de Ko ningin en prins Bemhard de koffie op de studentenkamer van prinses Margriet Met het gebruikelijke feil loze gevoel voor het meest ef fectvolle moment heeft de Sowjet-Unie vanmorgen daags na het succesvolle einde van de Amerikaanse Gemini vlucht een ruimtestation on der de naam Loena-6 naar de maan gelanceerd Dit is het tweede onbemande Russische maanschot binnen een maand De vorige Loena de vijfde viel 12 mei te pletter op een vrijwel kra terloze maanvlakte die de naam Zee der Wolken draagt Het lag toen in de bedoeling de Loena-5 een zoge naamde zachte landing te laten ¦ naken hetgeen mislukte door het niet functioneren van de remraket ten Het is niet bekend of deze Loe - na 6 weer de „ opdracht " heeft een zachte landing te maken Loena-6 zal volgens Tass drie en een halve dag nodig hebben om zijn doel te bereiken De nieuwste Loena weegt 1.442 kg w heeft veel meet-apparatuur aan boord Deze uitrusting werkt volgens Prinses Beatrix legt eerste steen Van onze correspondent BRUSSEL — Samen met de bur gemeester van Brugge heeft prin ses Beatrix zaterdagmorgen de — symbolische — eerste steen gelegd Voor de nieuwe bibliotheek van het Europacollege te Brugge De chef van de afdeling bemande ruimtevaart van de NASA dr Ge orge Mueler verkeerde gisteren in een dermate uitbundige bui over de vlucht van „ Ed en Jim " dat hg zich zelfs in volle ernst aan de voorspelling waagde dat by een voortzetting van dit soort successen vóór het einde van 1969 een Ameri kaan voet aan „ land " zou zetten op de maan Bij alle enthousiasme wenste hij zich echter nog niet uit te laten over de vraag of de Verenig de Staten thans op gelijke hoogte met de Sowjet-Unie zijn gekomen Dat ze veel van hun achterstand op het gebied van de bemande ruimtevaart hebben Ingehaald Is echter duidelijk Daarvoor telt allereerst het dub bele tijdsrecord voor de Amerika nen McDivitt en White bleven lan ger in de ruimte dan al hun y^eri kaanse voorgangers samea ëa bo vendien maalrten zij de langste vlucht in een meer-persoonscabine uit de geschiedenis van de interna tionale ruimtevaart beide Russische Woschods bleven ruim 24 uur in de ruimte White brsik het record voor het verblijf in de vrije ruimte buiten de cabine — zij het dan ge heel op eigen houtje Gemini-Con trol moest hem zelfs terugroepen en hij werd bovendien de eerste mens die zichzelf in die vrije ruim - Advertentie SECRETARESSEI dag - en avondopleiding Groepen van max 12 personen één - of tweejarige cursus aanvang 13 sept instituut Rozeiidaal Lucas Bolwerk 15 — tel 133 60 Tass momenteel goed De Loena-6 is met een meertrapsraket in een baan om de aarde gebraöht en van daar uit in de richf ng van de maan afgevuurd Tegenover de zes Russische Loe na's die met wisselend succes func tioneerden staan negen Amerikaan se Rangers waarvan de laatste drie grote hoeveelheden fotomateriaal opleverden te kon besturen door middel van zijn ruimtegeweer " een batterij stuw raketjes met een trekker-mechanis me Dat de twee ruimtevaarders zich na al deze opmerkelijke en vooral inspannende stunts in opperbeste lichamelijke en geestelijke toestand bevonden toen ze gisteren aan boord van de Wasp stapten is intus sen wel het grootste succes Want in feite was het hoofddoel van deze lange vlucht het onderzoek naar de uitwerking dasirvan op het mense lijk gestel De artsen aan boord van de Wasp hebben verklaard „ ver rukt " te zijn over de lichamelijke conditie De twee waren slechts uitermate moe hongerig en een beetje zeeziek Vooral ' White had het te kwaad met de aardse elementen Hij moest overgeven Ook Virgil Grissom was twee maanden geleden zeeziek na de leinding Vervolg pag 7 kolom 4 Advertentie Het strijkprohleem Pfaff bekend bü de huisvrouw door zijn naaimachines onlangs nog in Parijs bekroond met de „ Gouden eker " heeft nu ook het str^kpro ileem opgelost door de ont\vikke ling van een strijkmachine voor al gemeen gezinsgebruik Zo'n machine bespaart veel tvjd en moeite Deze strijkmachine levert de was keurig gestreken af in één-derde van de tyd die de huisvrouw nodig heeft als ze de was zelf zou strgken Het streken van de was wordt een moeiteloos gezellig zittend werkje in plaats van een gevreesd corvee Naar wordt vernomen zal een aan tal huisvrouwen in Utrecht en pro vincie in de gelegenheid worden ge steld gratis met deze strijkmachine kennis te maken i UUR = 20 MINUTEN STRIJKMACHINE NODIG PFAFF bellen TEL 030 I5S23 STEENWEG 47 PRINSES BEATRIX heeft met enige vrienden een deel van de pinksterdagen doorgebracht aan boord van de „ Groene Draeok " Met de Prinses aan het roer voer het schip de haven van Hansweert in Zeeland uit Capsule in takels De GEMINI-4 capsule die met de astronauten White en McDivitt vier dagen door de ruimte heeft gevlogen is gisteren op ongeveer zeventig kilometer afstand van de vooraf berekende plaats in de Atlantische Oceaan terecht gekomen Het toestel wordt hier opgepikt door het vlieg dekschip Wasp ppippiiiast iiliiiBji ji|lll||liiis°"»-iliiiiiiiiiNiiiip " - iiKjiaiJlai hji|ip || jilii ^ iilllllii ¦ fiiii iËiililiilliii agiii>"»'*|||||j ilillllillljljill BiiiiiiiiiiPBiHiyiil|ilM ^^ jillliililIBggSmiiiiiiêrtgÉ GROOT ALARM OP SCHIPHOL Duizenden keken naar geslaagde noodlanding schadigde vliegtuig ongedeerd verlaten Het toestel voerde een normale lijnvlucht uit voor Swissair van Geneve paar Bazel waar het om half zes had moeten landen Toen gezagvoerder Roland Haefeli ech ter aanstalten maakte om tot de landing over te gaan bleek hem dat het neuswiel vast bleef zitten en niet naar buiten kwam Na ver geefse pogingen het euvel te ver helpen besloot hij in overleg met de verkeerstoren van Bazel naar Schiphol door te vliegen Er was nofif voldoende brandstof aan boord die toch opgemaakt moest worden teneinde het risico bij eventuele brand zo veel mogelijk te beperken Op Schiphol zijn immers de Fok ker Fabrieken gevestigd en men hoopte dat „ bij de bron zelf " wel licht nog raad te verkrijgen viel Fokkers chef-invlieger J Mol werd dan ook ijlings naar de ver keerstoren geroepen en heeft zich over de radio geruime tijd met de Zwitserse gezagvoerder verstaan Hü gaf hem aanwijzingen voor de Een Fokker Friendship van deZwitserse luchtvaartmaat - schappij Balair heeft maandag avond op Schiphol zonder neuswiel een geslaagde nood landing gemaakt De 44 passa giers onder wie twee baby's konden het slechts licht be - noodlanding nadat alle pogingen om het neuswiel uit te krijgen hadden gefaald De passagiers zaten toen reeds drie uur in spanning over hun on zeker lot Toen het toestel niet in Bazel landde was er paniek ont staan Dank zij het moedig en takt vol optreden van de twee stewar dessen keerde de rust echter weer Op Schiphol was intussen groot alarm gegeven Aan het eintje van de baan vlak bij de rijksweg Am - sterdam Den Haag werd over een afstand van 500 meter een 5 cm dikke schuimlaag gespoten Tiental len automobilisten die langs de rijksweg waren bUjven staan volg den deze voorbereidingen aandach tig giiiiiiiiiiiiiMiiinininiiiiiiiiiiMiiiniMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ I Plaatselijk regen | i WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot woensdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = = Half tot zwaar bewolkt met plaat = = selijk regen Overwegend zwakke u = veranderlijke vrind Dezelfde mid = = dagtemperaturen als vandaag of = = iets lagere ' = = ZON EN MAAN ' E = Woensdag Zon op 4,21 zon H = onder 20.58 Maan op 15.53 maan = = onder 2.31 = flIlllllllllJIMIIIMIHNIIIIIlillllinillllllMIIIDIIIIINIIIIIIIIlÜ Duizenden Amsterdammers ge alarmeerd door het journaal van de televisie dat in het nieuws van 8 uur een eerste bericht doorgaf zagen vervolgens tegen de zachte heldere avondhemel het ongelukkige toestel uiterlijk niets mankerend boven de stad rond draaien Hoe velen van hen terstond per auto naar Schiphol reden was vanoch tend nog niet bekend doch op de luchthaven zag men er tientallen die de wagens parkeerden eruit sprongen en vervolgens naar de stations-balustrade renden of hun eigen leven er mee gemoeid was Omstreeks kwart voor negen maakte het toestel met de registra - tie letters HB AAU zijn geslaagde noodlanding Nadat het tot stilstand wa " gekomen bleek de neus in het schuim een spoor van 350 meter te hebben getrokken Op de baan ontlaadde zich de opge kropte nervositeit Vrijwel alle pas sagiers ^ omhelsden uitgelaten de ge zagvoerder die al evenzeer opge lucht uit zijn cockpit kwam Vele vrouwen lieten hun tranen de vrije loop Veiliger zebra's M orgen worden een aantal ver keersregels van kracht die de strek king hebben de veiligheid op de weg te verhogen Het lift - en stopverbod op de autosnelwegen moet het oprij den van de vluchtstrook af tegen gaan en daarmee het gevaar ver minderen dat bestaat bij het in voegen in het snelverkeer De was sende stroom auto's op deze wegen maakt die maatregel noodzakelijk en bezwaren zijn er nauwelijks tegen in te brengen als de verkeersbri gades van de rijkspolitie er ook in derdaad op toezien dat het voor schrift wordt nageleefd De verslapping van dat toezicht is immers een van de grote knel punten van onze verkeerswetgeving De overheid kan regels stellen en die regels kunnen juist zijn maar als er geen of onvoldoende gezag aanwezig is om het naleven van die regels af te dwingen werken zij averechts Wij vrezen dat dit het geval kan zijn met de nieuwe be palingen voor het verkeer ten aan zien van de voetgangers-oversteek paden de zebra's De wijzigingen in het verkeersre glement hebben tot doel de voetgan gers op de zebrapaden grotere vei ligheid te verschaffen en ze ver plichten daarom motorvoertuigen om de zebra voorzichtig te naderen Tevens stellen zij een soort inhaal verbod bij het naderen van een ze brapad in Nu zijn indertijd de oversteek plaatsen ingevoerd onder het motto dat er een samenspel behoort te zijn tussen voetganger en verkeer De voetganger heeft geen absoluut voor rangsrecht zolang hij de zebra niet heeft betreden en hij moet zelf uit maken of hij het raderend verkeer voldoende tijd en afstand laat om te stoppen als hö zijn voet op de Ktreep zet Dit als samenspel be doelde reglement is echter al heel gauw uitgelopen op tegenspel dat door de automobilist glansrijk is ge wonnen De tegenwoordige voetgan ger zal wel uitkijken een zebrapad op te lopen als er een auto aankomt want negen van de tien keer wordt er doorgereden Over fietsers en bromfietsers spreken wfl niet eens De politie belast met vele takai en veelal onderbezet heeft geen kans gezien een goed samenspel over het zebrapad af te dwingen Wij twijfelen er aan of dat — met de nieuwe regels alleen — wèl zal luk ken Het gevaarlijkste dunkt ons dat de nieuwe voorschriften de voet ganger een gevoel van vergrote vei ligheid geven want dat zou een vals gevoel zijn dat hem in levens gevaar brengt Het zal noodzakelijk zijn de auto mobilist respect voor de verkeers regels bij te brengen en dat kan alleen door voortdurende attentie van de zijde der politie Kunnen wij daarop geen staat maken dan heeft het geen zin nieuwe regels te ma ken die naar hartelust kunnen wor den overtreden Advertentie MORGEN JEUGDSPAAR-WOENSDAG BiJ DE RAIFFEISENBANK UTRECHT Spaarverrassing fraai ruilmapie voor speldjes Verkeersregels gewijzigd Van een onzer redacteuren UTRECHT — Morgen woens dag 9 juni treden een aantal wij zigingen van het verkeersregle ment in werking die van belang zijn voor alle weggebruikers De belangrijkste bepalingen van de wijzigingen zijn Op alle autosnelwegen komteen liftverbod Het is voetgan gers verboden zich op dezewegen te bevinden ook op devluchtstroken de op - en afrit ten en op verkeersrotondes Voor alle autosnelwegen geldteen stopverbod inclusief op devluchtstroken behalve in nood gevallen Bestuurders van motorvoertui gen en trams zijn verplicht ze brapaden voorzichtig te nade ren Het is verboden een voer tuig op meer dan twee wielen,dat voor een zebrapad stopt ofafremt in te halen Voorts worden de zg kruip auto's die niet harder van 20'km per uur kunnen rijden geweerd Bezitters van kruipauto's krijgen anderhalf jaar de tijd om hun rij bewijs te halen De politie krijgt ruimere be voegdheden om kentekenbewijzen in te nemen bU ongelukken of ernstige gebreken aan motorvoer tuigen Ziekenauto's die een blauw zwaailicht en een drietoni ge hoorn voeren krijsen gsl^e voorrangsfaciliteiten als politie en brandweer 
DINSDAG g JUNI 1965 BTRECWTSCH NIEUWSBLAD Enquête van directrice wijst uit Utrechts meisjes-h.b.s kan zo nodig gemengde school worden Pretrijders duiken Oude Gracht in Utrechter redt een jongen uit Vecht Politie helpt een handje lijke h.b.s voor jongens aan de Catharijnesingel niet net zo'n lot be schoren geworden Vraag nummer 1 kan met ver wijzing naar de mammoetwet ge ruststellend l>eantwoord worden Die wet begint pas over drie jaar te functioneren Bovendien is er straks een overgangsrecht Dit moet nog geregeld worden Maar het is wel zeker dat leerlingen die op grond van het oude programma zijn toege laten — en dat kan dus nog het ge val zijn met hen die per septem ber 1967 de gerenommeerde school aan de Wittevrouwenkade zullen be treden — in de gelegenheid zullen zijn dit programma af te werken Uiteraard in het normale tempo want het voortbestaan van het oude nog niet aan de mammoetwet aan gepaste programma mag niet ge rekt worden door doublerende leer - Advertentie P.ANDEIEGGEN electnsche installaties WATEEHOOGTEN WEEBUSLUIS Utrecht 5 juni 1965 Bovenkant sluis 45 cm - I - N.A.P was 3 cm Beneden kant sluis 26 cm — N.A.P was 2 cm WATERTEMPEEATUDR De temperatuur van het water tn de open Utrechtse zwemltirichtlngen was heden 16 gr C Advertentie ï">< iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiMi lil iiiiiniiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiï FA PSOMAS & CHIOTAKIS — TELEFOON 14984 \ \ ' I Speciaal adres voor het bewaren van \ al uw BONTWERKEN J NiiiiiiiiiniiiiiMmiiiitiiiinmiiiniitiiiitiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiniMiiMiiiiiiMiiiiuinMiiiiiiiiiiiiiiiiNmiiiiiiMiiiiiiiu ^ Burgerlijke stand van UTRECHT Ouders in meerderheid geen hezwcutr tegen eventuele toelating van jongens Van een onzer verslaggevers H OE LANG zal het gebouw Wittevrouwenkade 4 te Utrecht nog de meisjes-h.b.s huisvesten En blijft het een meis jesschool of wordt het een gemengde onderwijsinstelling Vra gen die men zich al enige tijd in de kring der ouders stelt Ongerustheid door gerucht Waarom die vragen Mejuffrouw dr ir N H J M Voogd directrice neemt dit seizoen wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid De gemeente Utrecht heeft een oproep voor solli citanten naar de vakant komende functie geplaatst in de vakbladen en daarbij vermeld dat de status van de school onzeker is >»»^»» ***»»»» Deze onzekerheid " werd alleen aangegeven zo dient te worden aan genomen op grond van de per 1 sep tember ' 68 in werking tredende mam moetwet Menig ouder las er even wel wat anders in en dacht dat er op zeer korte termijn wijzigingen op komst waren Het gerucht was door het verschil in officiële bedoe ling en ouderlijke uitleg in de we reld Men zag al opheffing van de school in zicht Was de gemeente - uiinen 1-L ^ rh tici e cJ^i Hetzelfde liedje E R ZIJN uiterst belangwekkende aange legenheden die je van het * prille begin hunner ontwikkeling af zorgvuldig moet hebben gevolgd anders loop je later in een doolhof waar je nooit meer uitkomt Dat heb ik met San Do mingo Ik had onmiddellijk na het eerste gewearsalvo moeten luis teren naar alles wat radio en televisie daarover hadden te ver tellen en mijn krant op dit gebied zorgvuldig moeten volgen Maar dit heb ik tot mijn schade en schande verzuimd te doen zodat ik toen ik twee weken later de draad wilde oppakken ik die ner gens vinden kon en nu totaal onbekend ben met wat daar is ge schied Mijn troost is het echter dat het wat de San Domingo-aanse situatie betreft en de uiteindelijke uitkomst daarvan het er hoe genaamd niets toe doet wat ik er van denk Geen hond geen poli ticus geen generaal die het een bal kan schelen wat een wille keurig persoon in Nederland van die roerigheid in Caribië denkt Nu is het van San Domingo naar het Gooi een hele stap maar wat mij betreft is het wat mijn totale onkunde betreft krek het zelfde Ik heb het begin niet gevolgd en nu zit ik in duizend noden Alles wat zuilen Haya de excellente Maarten het open of het dichte bestel de reclame op de blauwige buis betreft is voor mij één hete brij waar ik zorgvuldig omheen loop en als de conversatie bij dat bordje niet zo lekkers belandt volsta ik met ' tja " of ' nou ' of ' als ik het allemaal zo bekijk dan hebben ze daar heel wat aan te tillen ' — maar ik weet op geen stukken na wat ze heb ben te tillen en voor mij had het allemaal niet gehoeven voor mij had minister Vrolijk zich al die moeite niet behoeven te geven en had Haya wat dit betreft haar rappe mond gesloten mogen houden Het is geweldig onsociaal en ik geef toe dat ik mijn plicht als staatsburger op dit gebied op schandelijke wijze heb verzaakt maar ik ga er nu van uit dat ze het allemaal maar moeten uit kienen en dat ik het wel zal merken als er wat gebeurt Zuilen of geen zuilen open of dicht reclame of geen reclame — als ik Joop Doderer en Corrie Brokken en Willy en Willeke en Rudy en meneer Hiltermann en de Defenders en de Flintstones en meneer De Jong maar een uurtje op bezoek krijg dan is het mij allemaal best Ik weet trouwens werkelijk niet wie van die dames en heren bij de KRO de AVRO de NCRV behoort en of Fred en Wilma katho liek of vrijzinnig protestant of helemaal niks zijn dat kan mij onder ons gezegd niets schelen Ik vermoed dat dr De Jong PvdA is en mr Hiltermann een wilde liberaal maar ik vermoed tevens dat als het precies andersom zou zijn er weinig zou ver anderen aan de zakelijke oordelen over de wereldsituatie die zij mijn huiskamer binnen praten Misschien is Pierre Jansen wel humanist maar dat zal zijn kijk op kunst wel niet anders doen zijn dan dat hij heilige van de laatste dagen was of in Lou is gegaan en wat de reclame betreft ik heb altijd open oor en oog voor de geurigste sigaret de gezondste margarine en de lekkerste lever worst Daarover te vernemen is mij nimmer te veel en adviezen over de tandpasta en het haarwater die ik moet gebruiken om mijn sjans bij de dames voor zover dit nog mogelijk ware te ver hogen worden altijd gaarne aanvaard Hier komen San Domingo en Hilversum weer in hetzelfde spoor over zonder en met mij zal het waerachtig óók wel gaan Ik wacht maar rustig af wét er ten slotte __ r-x ^ uit de bus komt /"^ O/^A / Ik zing een lied begeleid door de violen - zv « a yi/ > cv/>0die ik laat zorgen T^/^^YCCJrrc Wittevromoenkade i Utrechts enige gemeentelijke meisjes-hbs Boe lang nog f vragen de ouders der leerlingen « ich af Zal de sohool om het voortbestaan van de hbs B-afdeling te garanderen een gemengde school moeten vx>r den f lingen Op grond van deze gege vens kan men de h.b.s in huidige vorm nog een bestaan toedenken tot enkele jaren na 1970 zeg tot eind 1973 Reeïcs van jaren Bovendien — nog steeds in ant woord op de eerste vraag — is er sprake van een bloeiende school met zo'n 300 leerlingen en dit op zich zelf is al reden genoeg om niet tot opheffing over te gaan Vandaar dat aangenomen kan worden dat de school Wittevrouwenkade nog een reeks van jaren een sieraad in het gemeentelijk middelbaar onderwijs zal zijn Maar er was nog iets een circu laire van de directrice aan de ouders over de consequenties die de mam moetwet voor de school kan hebben In deze circulaire — en nu komt vraag 2 aan de orde — schreef me juffrouw Voogd dat de nieuwe wet een hoger aantal leerlingen voor h.b.s.-B voorschrijft dan de school heeft Men is nu eenmaal een h.b.s met als grootste afdeling de m.m.s middelbare meisjesschool De B-af deling is maar klein wat o.a uit de over het algemene mindere be langstelling van meisjes voor wis kunde voortvloeit Het lagere aantal leerlingen h.b.s.-B dan de wet eist zou bete kenen dat deze groep zou moeten verdwijnen Tenzij men het aantal leerlingen zou kunnen uitbreiden Ben mogelijkheid daartoe ziet de di rectrice in het toelaten van jongens tot de h.b.s.-B Dan zou zo schreef mejuffrouw Voogd een bijna 50 ja-rige ervaring voor deze 6-jarige cur sus behouden blijven Deze co-educa tie het samen opleiden van meisjes èn jongens zou behalve tot de h.b.s.-B ook tot de onderbouw kun nen worden uitgebreid Op deze circulaire heeft een aan tal ouders geantwoord Daarbij was slechts één afwijzend ouderpaar De anderen hadden geen bezwaren Dr ir Voogd had zelf in haar circulaire al verondersteld dat het merendeel der ouders zo nodig gemengde klas sen niet in de weg zou staan Van ni,m,s tot havo Nu hangt de mogelijkheid ^ er een gemengde school van te mallen ook samen met de mogelijkheden van de mammoetwet De daarin vermelde havo hoger algemeen vormend on derwijs wordt op het ogenblik op Bezoekuren van de Utrechtse ziekenhuizen Op de feuilleton pagina van ' t U.N achterin deze krant xindt u een volledige lijst van de bezoekuren der Utrechtse ziekenhuizen UTRECHT — Geboren Ed ward z V W van Essen en M A Beijer De Bilt Westerlaan 4 Mar tin z V M H Galesloot en W M C Hooft Zilvergeldstraat 6 Geor ge H M z V J A V der Weijdenen A Galesoot Vleuten-De Meem,Meemdijk 112 Christiaan z v.Ch de Vries en E van den Bol Ma riastraat 38 Anne z v Ph J Hap pel en C A J Kosterman A v.Leeuwenberghstr 15 Victor H z v D W Ducro en L A Th v Ha mersveld Soetendaallaan 5 WillemA M z V W A Hoefaklcer en J.M G H V Doom J Wagenaarka de 82 3 hoog Robert D z v D.Onrust en J M Oosterhagen Zeist Charlotte de Bourbonlaan 54 Cas par D J F z V J D de Jong en veertien m.m.s.'en bij wijze van ex periment toegepast De stad Utrecht is bij dit experiment niet ingescha keld omdat naar aangenomen kan worden het ministerie van onderwijs en wetenschappen met de thans in geschakelde scholen financieel aan het einde van zijn latijn is In de plaatsen waar wel ge ëxperimenteerd wordt zijn de m.m.s'en geen m.m.s.'en meer maar havo's met meisjes en jongens Zou dus de hogere bur gerschool voor meisjes met die grote m.m.s afdeling havo wor den dan ligt co-educatie voor de hand Gezien de uitslag van mejuffrouw Voogds enquête zou dat voor deze school geen bezwaar zijn Welke richting het uit zal gaan is nu even wel nog niet te zeggen Wel is dui delijk dat de ouders minder reden tot ongerustheid hebben dan op grond van aanvankelijk gemaakte veronderstellingen gewettigd leek Van een onzer verslaggevers De 35 jarige kolensjouwer L van Loenen Loevenhoutsedijk 43 te Utrecht is er zaterdagmiddag in ge slaagd de 11-jarige Johannes E D Steenwijk Mahoniestraat 14 uit de Vecht te redden De jongen was omstreeks vier uur te water ge raakt De kolensjouwer begaf zich " on middellijk te water toen hij dit zag en het lukte hem de jongen beet te pakken Hij stond tot aan zijn borst in het water toen personeel van het Advertentie Tweedjasje zuiver wol met zij - of rugsplit Keuze uit di verse dessins Ook kraagloos è la Cardin Leeftijd 12 jaar f 39.75 KI St p maat Bijbehorende Terlenka pantalon in diverse mode tinten Leeftijd 12 jaar f 26.50 KI St p maat Grote sortering In lichtge - wicht katoenen - en spijker broeken Zie ook onze uitgebreide col lectie zelf binders GEBROEDERS BROEKMAN Nv ^ Jhade/is ïkm eMMS ¦ L Elisabethstraat 20 hoek K Elisabethstraat ' Amsterdamsestraatweg 196 • UTRECHT o H Janssen Marshalllaan 137 Gerrit J W M z v J A M P Biesen en E te Raay Kneppelhout str 8 bis Marcellinus J G z v J H Versteeg en C A Hendriks Vleuten-De Meem K Doormanstr 20 Maria F d v J Mesu en A Gerritsen Jansveld 23 bis Aagje H d V B Stulen en J C v Hillo Anthonieplein 4 Sabrine A d v C L Klein en B H V Water schoodt Ridderplein 7 II Stel la d V H L Kooij en M H D Boo ne Rij'nlaan 266 Caroline A d v J C F V Maarseveen en A L Uppelschoten W A Vultostraat 97 Cornelia D d v W C Prijs en C Bouw Overvecht Geen steun van minister Minister Bogaers volkshuisves ting en bouwnijverlieid zal geen medewerldng verlenen bij liet tot standkomen van een complex wo ningwetwoningen 362 stuks in Over vecht waarvoor het Bouwbureau Utrechtse Industrie belangstelling had De N.V Intervam zou drie com plexen woningwetwoningen bouwen en één complex in de premie-c.q vrije-sector Benoemd bouwbureau was echter bereid per woning f 2.000 bij te betalen wanneer de bouwer het 4e complex eveneens in de wo ningwetsector zou willen voltooien De gemeente zou van haar kant de toezegging moeten doen dat bij het toewijzen van de?:e woningen de aan vragen van personeel werkzaam bij deze industrieën in welwillende be schouwing zouden worden genomen Alle partijen ook de gemeenteraad kon zich hiermee verenigen De minister meent voor deze wo ningwetbouw geen rijkssubsidie te kunnen verlenen Bijbetaling van der den in dit geval van de industrie acht iiij voor de woningwetbouw on aanvaardbaar Bovendien heeft de gemeente ook niet meer de vrije be schikking over de woningen omdat ze de industrie een bepaalde toezeg ging heeft gedaan politiebureau Rodebrug hem op merkte Door handreiking slaagde men er in redder en scholier op het droge te brengen De jongen werd per ambulance overgebracht naar het beademings centrum van het Academisch Zie kenhuis waar bleek dat hij geen nadelige gevolgen had ondervonden van dit avontuur Inbreker rooft portefeuille De 30-jarige biljartmak'er A J Hogendoom Nachtegaalstraat 41 bis Utrecht deed zaterdag aangifte bij de politie van een diefstal die in de nacht van vrijdag op zaterdag is ge beurd Iemand was zijn huis bin nengedrongen door een raam aan de achterzijde te vernielen De in sluiper nam een portefeuille uit een kastje mee De portefeuille bevatte ƒ 850 - 1320 Belgische francs en en kele autopapieren Runnertje aangehouden Een vijftienjarig runnertje is tweede pinksterdag om zes uur aan het Vredenburg te Utrecht door de politie aangehouden en naar het hoofdbureau gebracht De jongen is van beroep glazenwasser Jongetje overleden aan verwondingen De 18-jarige Arie Vastrick die vrijdagochtend bij een aanrijding op de hoek Tolsteegsingel-Looyerstraat te Utrecht ernstig letsel opliep is zaterdagmiddag in het Sint Anto-nfusziekenhuis aan zijn verwondin gen overleden Hij werd aangereden door een automobilist uit De Meem die op het kruispunt een auto passeerde en daarbij op de linkerweghelft kwam Even telefoneren f 1500 weg De 55-jarige bakker F P Pels Thorusstraat 17 te Utrecht heeft zaterdagmorgen in een telefooncel aan de Oudenoord een gesprek ge voerd dat hem wel heel duur te staan is gekomen Even nadat hij de cel verlaten had kwam hij tot de ontdekking dat hij zijn portemonnee met ongeveer ƒ 1500 had laten lig gen Toen hij in de cel ging kijken was de porteifeuille al verdwenen D M V der Kolk Vianen w.s Nooit Gedacht Sluiseiland Sandra A A d V J P de Nijs en P Stomp Zaagstraat 9 Elisabeth d v J v Dalen en W G O^ekan Javastraat 4 Miriam W d " v I L Creveld en B E Vaz Dias Adenauerlaan 18 Moni(ïue M T d v R Smeding en C Emmelot Klaroenlaan 6 Chris tina d V C Sluik en N J Feer Kr Nieuwegracht 12 Elvira M C d V H C Draijer en C M Schwab Breukelen Straatw 320 Comelia M d V A F C Jurcka en C de Boer Balkstraat 34 Paul z v W Verwer en H A M Moormans P Breughelstraat 19 Kademuur vernield Twee Utrechters een 14-jarige scholier en een 17-jarige fabrieks arbeider zijn zondagmiddag om streeks 19 uur het water van de Oude Gracht ingereden met een auto waarin zij zonder toestemming van de eigenaar eei eindje liadden rondgereden Dit ongeluk gebeurde tegenover perceel Oude Gracht 220 De fabi'ieksarbeider was erin ge slaagd de wagen — een bestelauto van de 34-jarige C de Jong Oude Gracht 338 — aan de gang te krij gen Omdat hij niet wist hoe hij moest schakelen liet hij dit de scho lier doen Wel stuurde hij zelf Toen het tweetal de wagen weer terug wilde zetten op de plaats waar zij hem hadden weggehaald ging er iets mis met het schakelen In plaats van de motor in de vrij loop te zetten liet men hem in de eerste versnelling staan De heer A C Voorn 78 overleden Op 78-jarige leeftijd is te Utrecht waar hij Frederlk Hendrikstraat 137 woonde overleden de heer A C Voorn oud leraar Frans aan de ho gere bedrijfsschool van de Neder landse Spoorwegen te Utrecht en oud-bestuurslid van de Alliance Fransaise afdeling Utrecht en om streken Een lange reeks van jaren is de heer Voorn een zeer actief lid van de Alliance Frangaise geweest Ja renlang was hij ook als penning meester bestuurslid De laatste tijd had hij zich wegens zijn leeftijd echter uit het directe organisatori sche werk teruggetrokken Op grond van zijn vele verdien sten voor de Franse zaak is hij door de Franse regering onderscheiden met de benoeming tot ridder in de orde van de Palmes Acadéraiques Van zijn hand is een woordenboek verschenen dat bij Meulenhoff werd uitgegeven De teraardebestelling is bepaald op woensdag 9 juni op de derde cüge rriene begraafplaats Tolsteeg te Utrecht om 12.30 uur Twee inbraken in Hoograven Uit de etalage van de fotozaak Briljant aan het Smaragdplein 221 te Utrecht is een Voigtlander foto camera type CLR ter waarde van ƒ 350 gestolen De inbreker is ken nelijk in zijn activiteiten inde nacht van zaterdag op zondag gestoord want op de vloermat van de winkel lagen drie fotocamera's en een combitas met inhoud en ander foto materiaal ter waarde van ƒ 1880 — Via het lichten van een glasruit uit zijn sponningen van de winkel deur kwam de man de winkel die behoort aan de 23-3arige foto tech-nicus M van Peer binnen ADVIEZEN EN PRIJSOPGAVEN Op dezelfde manier — het lichten van een ruit uit de sponning — ver schafte deze inbreker zich toegang tot de herenmodezaak A Bastiaanse aan het Smaragdplein 241 Van de toonbank is een zilverkleurige schrijfkasset met ƒ 200 wisselgeld meegenomen Getrouwd D van Dalen en T A Mulder Palmstraat 24 L H Fa vier en A M M van Valkenburg Herenweg 79 A de Rijk Argonau tendreef 9 en M W Snooy Catha rijnesingel 65 J VollmuUer Vianen de Haverhoeli 21 en A G van Gin kel Gr v Prinstererstraat 32 R Hageman Vleuten—De Meern Woerdlaan 39 en A T Serrée von Weberstraat 42 J van Ierland en J W Esko C Mertensstraat 36 bis J W van jen Bogert en H van den Genugten Oudvrijkerveldstraat 74 H J G König en C J van der Koppel Framb(X)sstraat 42 K A Hagemans en C H W van Schaik Coomhertstraat 37 K B Visscher Bunnik Pr Bemhardstraat 20 en H S L Busch Hovenierstraat 3 J Het gevolg hiervan was dat de wagen naar voren schoot toen een van de twee zijn voet van het kop pelingspedaal nam Dwars door de afscheiding heen dook de wagen via de werf het water in waarna hij met de wielen boven bleef drijven De beide inzittenden slaagden erin zelf uit de cabine te klauteren en naar de kant te zwemmen Zij zijn daarna met een wagen van de GG en GD naar het beademingscentrum van het Academisch Ziekenhuis ge bracht Andere gevolgen van het ongeoor loofde autotochtje waren een over 32 meter vernielde baUe en een ge deeltelijk vernielde kademuur Er moest een voorlopige afscheiding worden aangebracht De bestelauto is later op het droge getakeld - AGËNÖA^i DINSDAG SCHOUWBURG 20 uur Een avond met Wim Sonneveld MARNIXZAAL Domplein 20 uur VoUe Evangelie-samenkomst B.B.-ACTIVITEITEN BB lokaal Vaalt 20 uur Cursus peloton Cdt Redding pllchtnoodw WOENSDAG JAARBEURSREST 10.15 uur Alg verg Alg Militaire Pensioenbond WIJKGEBOUW EYKMANLAAN 431 14.30 uur Kindermiddag Tuindorps Belang Avonturen van Tom Poes en OUie B Bommel " UNIVERSITEIT 14.45 uur Promotie van de heer J G M Mars JANSKERK 17.30 uur Universitaire ka peldienst QUEECKHOVENFLEIN 19.30 uur Har monie en fantaremuziek en kinder zang vertrek stertocht 4 muziekkorp sen 19 uur van Marnixlaan Min Tal mastr Joh Uitenbogaertstr en Bes semerlaan MARNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds J T Doornebal van Oene WILLEM V NOORTPLEIN 19.15—20 uur Concert orgel Stadsontspanning Lange Gavioli SCHOUWBURG 20 uur Een avond met Wim Sonneveld BOOTHSTRAAT 15 20 uur ledenverg ver Het Groene Kruis DOMKERK 20.15 uur orgelconcert door B Bartelink organist te Amsterdam BOGERMANHUIS v Asch v Wycks kade 19.30 uur Clubavond Utr Clir Schaakver GEBOUW C.S.B Kr Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond r.-k schaakclub M.A.T B.B.-ACTIVITEITEN Brandweerpost Groeneweg 19.30 uur Herhalingsoelening peloton 6 pl.noodw voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur CAMERA telet 14384 Zorba de Griek 18 jaar Dagelijks 14.30 18.45 en 21.30 uur CITÏ < telet 14384 Zorg dat je er bij komt alle leeft FILM AC telet 13178 Laurel en Hardy tekenlilms nieuws alle leeft Dage lijks 10 18.30 uur PALACE telef 13176 Gif m het bloed 18 jaar Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA telef 42602 maandagavonii t.m woensdag Helden sterven jong 18 jaar REMBRANDT telet 12566 Güldflnger 18 jaar Werkdagen 14.3U 18.45 en 21.15 uur SCALA telef 12461 Vlubber vUegt weer alle leeft STUDIO telet 24428 The ladykillers 14 jaar Voorstellingen een kwartier later VREEBURG telef 10552 My fair ladyj alle leeft Dagelijks 14 en 20 uur iiiiiiiiiiiiii:ii!!i'i:!i!iiiiiiiiiii:iiiiiiini|iiiiiii!iiiii{iiniiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiliiiillllllllllll|i ] Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 HiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiieiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB OUDE ORACHT 184 Advertentie 500 D 600 D fiat ' t Meeste auto voor Uw geld Off Dealer DOLF v.d IVIADE Voorstraat 83 Tel 12609 - Utrecht de Graat Maarssen P de Hoogh straat 77 en A de Jager Gr v Rog genweg 29 1 H C Jasperse J v Andelstraat 5 bis en C H C Vallen duuk Ev Zoudenbalchstraat 45 H S van den Ham en C J Makkink Catharijnesingel 88 bis Overleden Hubertus v Res 71 jr geh m G H Rook Mina hassastraat 31 Johannes Th H We ber 82 jr wed v J M Brusehet to Hueüaan 14 Anthonie P B de Winter 70 jr geh m C E van Kruijl Bekkerstraat 81 Clhristina Wintraaken 57 jr geh m J J H Kins Neckardreef 133 Adriana C C Lankhout 84 jr wed S Verkuijl Lomanlaan 49 Antoinnetta G Wal ker 70 jr wed v H Mulder Ebrodreef 9 i de een 19 hiel va Bit V GfjO VV1 El a VI laj SC de sen jaai In gelat bissc nen zwaa bare gedn lieke Die den de ULO sche gen het g der lerai de te te waar(3 kent leerlu Voor zullen lieke 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 1965 GENERALE REPETITIE VOOR DE ZOMER Rond 600.000 loeristen kwamen naar ons land Voor Oudenrijn een file van 16 km Advertentie DRUM HALF ZWAAR - HEEL LEKKER Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Naar schatting 600.000 vreemdelingen hebben een korte pinkstervakantie in Nederland doorgebracht Dat zqn er evenveel als met Pasen en 100.000 meer dan met Pink steren 1964 De Alg Ned Vereniging voor Vreemdelingenver keer vindt dit aantal „ haast onbegrypeiyk " hoog Vorig jaar was het prachtig weer en bloeiden de bollen nog is het verkeer goed verwerkt Het weer dat op hoogtijdagen een grote rol vervult begon zaterdag met enkele lokale maar zware buien Zondag stelde teleur met somber en langdurig regenachtig weer bij slechts 14 tot 15 graden Pinkstermaandag voldeed het best aan de gunstige weersverwach ting die zaterdag was gelanceerd Bij een zwakke wind veel uren zon en een wat drukkende atmos feer steeg het kwik tot 18 a 21 graden Maandag begon dan ook een uit tocht van uit het westen een ex plosie van dagjestoerisme naar de bossen die hoge eisen stelde aan da wegen Een kettingbotsing van zes auto's op de Galekopperbrug — even ten oosten van Oudenrijn — blokkeerde om vier uur ' s middags de hele rijksweg twintig minuten lang In de namiddag en des avonds kreeg het verkeersplein Oudenrijn een enorme drukte te verwerken welke krachtproef neerkwam op de schouders van de Utrechtse inspec teur J Wiarda met zijn ploeg van veertien man onder wie zes solo motorrijders In dè vroege avond ontstonden de voor tweede pinkster dag traditionele opstoppingen Maar de file op de rijksweg uit richting Arnhem " groeide later snel aan reikte om acht uur ' s avonds al tot Bunnik en tegen tien uur tot Drie borgen Deze file van zestien kilo meter lengte bewoog zich stapvoets voorwaarts en eerst om elf uur des nachts zat er weer schot in Het verkeer op de rijksweg door Zeist heeft geen bijzondere moei - Veel verkeersdoden in Pinksterweekend Nederlander bedreigt Britse cimbassadeur Aangehouden in Genua DEN HAAG — De Italiaanse po litie heeft maandag in Genua een 46-jarige man uit Wassenaar aan gehouden die vorige week een dreigbrief stuurde aan sir Peter Garran de Britse ambassadeur In Nederland De briefschrijver kon digde aan de ambassadeur te zul len doden De Haagse politie nam geen ri sico temeer omdat bekend was dat de briefschrijver in een wanhoops - Dode bij brand in matrassenfabriek Pleidooi van dr ^ Meinsma INTERNATIONALE ANTI ROOKACTIE Pinksferen 1965 is het feest van de kampeerders geworden Ver deeld over de duizend kampeerter reinen in ons land waren het er Nederlanders en vreemdelingen sa men zo'n 400.000 Velen hebben dit weekeinde beschouwd als een gene rale kampeer repetitie voor de aan staande zomervakcintie Voorts kwamen veel vreemdelin gen naar Nederland om voor de zomer nog te proberen vakantie accommodatie te bespreken ter wijl ook van invloed is geweest het gereed komen van de auto snelweg tussen het Roergebied en de Nederlandse grens Zondagavond hebben de verschil lende VVV bedrijven het het drukst gehad In Den Haag Amsterdam Rotterdam Utrecht Katwijk Noordwijk eh Zandvoort waren de hotels en pensions vol De VW's h>elpen dertienduizend mensen aan een bed vorig jaar Pinksteren 19.000 De Utrechtse WV was wat te leurgesteld over de toeloop Het hielp 260 vreemdelingen aan logies van wie 145 Duitsers en 65 Fransen Dit aantal was nog niet de helft van vorig jaar toen in Utrecht ca 6>0 buitenlanders een bed aan de WV vroegen De reden hiervan is de late Pink steren en mede daardoor het grote aantal kampeerders dacht de heer Wiinder directeur van de Utrechtse VW die op zeker een dubbele be langstelling had gerekend Dit ver schijnsel was overigens algemeen de Haagse WV bracht 1405 men sen onderdak tegen 2388 het vorig jaar In het algemeen is de massale drukte op de wegen.meegevallen en Schoolstrijd in de Bommelerwaard DEN BOSCH — De „ schoolstrijd " In de Bommelerwaard is weer op gelaaid nadat Mgr W Bekkers - bisschop van Den Bosch - te ken nen heeft gegeven er niet langer be zwaar tegen te hebben dat de open bare ULO in Kerkdriel wordt over gedragen aan een roomskatholleke stichthig Aanvankelijk was de bisschop van mening dat Hedel de geschiktste vestigingsplaats was voor ' n katho lieke ULO in de Bommelerwaard Die ULO is er in 1963 ook gekomen Kerkdriel dat altijd had gestre den voor een katholieke ULO open de een maand later een openbare l'LO Nu gebleken is dat de Bos sche bisschop er geen bezwaar te gen heeft om de Kerkdrielse ULO het predicaat rk te geven is een groepje inwoners van Kerkdriel on der wie twee echtgenotes van ULO leraren met lijsten rondgegaan om de ouders van de ULO-leerlingen te bewegen achter de openbare ULO Ie blijven staan Het ouder-comité is erg veront waardigd over deze aktie Het re kent erop dat de ouders van de leerlingen zich dinsdagavond op de vergadering waarop de grondslag voor de school in stemming komt zullen uitspreken voor een katho lieke ULO Marïlou Als Ik het lunchuurtje en de twee theepauzes In aanmerking neem bent n vandaag al vier keer te Iaat op het werk gekomen ALS EEN MIERENNEST xo lijkt de krioelende bedrijvigheid va/n alle luierende pinksterweer ' genieters op het Zandvoortse strand De luchtfoto is gewaakt door het ANP Arbeidsreserve in provincie Utrecht nog weer kleiner Van onze soc.-econ redacteur UTRECHT — Ondanks de voort durende lage stand van de arbeids reserve is in de provincie Utrecht het aantal mannen zonder werk in de maand mei opnieuw kleiner ge worden Eind mei waren er in de gehele provincie 814 mannen inge schreven als werkzoekend eind april was dat 872 De openstaande vraag steeg in mei van 4181 tot 4541 De werk gevers proberen namelijk tegen de examentijd altijd een gooi op de arbeidsmarkt van jeugdigen te doen De provincie Utrecht had 31 mei een totaal aantal werkzoekenden van 5 pro mille evenals Limburg Zuidholland en Noordholland Lan delijk ligt de arbeidsreserve op 8 pro mille of wel 0,8 procent Het aantal buitenlandse arbeidskrachten in de provincie Utrecht steeg nau welijks lijkheden ondervonden het knoop punt Het Rond kon de autostroom vlot verwerken Bij VoUenhoven waar de Amers foortsestraatweg op deze rijksweg uitkomt waren maatregelen ge nomen om opstoppingen te voorko men Zo was het inhaalverbod dat op een deel van de weg tijdens de werkzaamheden aan het wegdek vun kracht is op het grootste deel van het traject opgeheven Dat maakte het mogelijk het uit de rich tins Zeist komende verkeer naar links te drukkpn '' waardoor het invoegen gemakkelijker werd Bij paleis Soestdijk was het druk ker dan op zomerse zondagen en de Baamse politie heeft veel werk gehad daar fUe's te voorkomen De verscheidene toeristische trek pleisters in ons land boekten de vol gende aantallen bezoekers Scheve ningse pier 40.000 vorig jaar 44.Ö00 Madurodam 32.000 34.000 de Efteling 50.000 55.000 Euro mast 11.000 12.000 Schiphol 27.000 22.000 en Blijdorp 25.000 30.000 Fietser gegrepen door ziekenauto HOOFDDORP — Op de Vüfhuizer weg in de Haarlemmermeer Is maandagmiddag een verkeersonge luk gebeurd dat aan drie mensen het leven heeft gekost De slacht offers zü » de 23-jarige P Hoogber gen uit Amsterdam de 20 - jarige mej E Berk uit Wilnis en de 20 jarige C Hemeldijk uit Amsterdam Verder werden bij het ongeluk drie mensen ernstig en drie licht gewond Een personenauto en een bestel auto kwamen op de kruising van ' de Vijfhuizerweg en de Hoofdweg met elkaar in botsüiK GULPEN — Bij een frontale bot sing van twee personenauto's in Gulpen zijn in de nacht Van zaterdag Dr L Meinsma directeur van het bureau kankerregistratie en - voorlichting te Amsterdam heeft maandag tijdens een Internationale symposium In Turijn een pleidooi gehouden voor internationale samen werking In de strijd tegen de huidige rookgewoonten en een basisplan ontvouwd voor te voeren campagnes In het roken — vooral van siga retten — zien hij en zeer veel des kundigen de hoofd)oorzaak van longkanker en van andere ernstige kwalen als blaaskanker en enkele hartziekten Het basisplan van dr Meinsma voor een anti-rookactie houdt in Een gecombineerde enthousiasteactie van alle artsen tegen hetroken Gerichte vorming van onderwij zers e.a om verandering te kun nen brengen in de opvattingenover roken van de jeugd Steun van de overheid voor eencampagne tegen het roken Perzische studenten neergeslagen Van onze correspondent DEN HAAG — Vier brute Hage naars hebben zondagnacht twee Perzische studenten overvallen en neergeslagen Eén van de slacht offers is met hevige pijn in de on derbuik en een gekneusde schouder naar het ziekenhuis gebracht De studenten die in Duitsland wonen en studeren kregen in Den Haag moeilijkheden met hun auto Ze zetten de wagen langs de kant De vier Hagenaars kwamen erbij en zonder enige aanleiding sloegen ze plotseling toe Twee meisjes die in de auto waren blijven zitten kre gen ook een j)aar rake klappen Kort na de vechtpartij hield de politie de daders aan op zondag twee personen om het leven gekomen en vier gewond van wie drie ernstig De 47-jarige ge huwde koopman A Geraeds uit Mechelen en de 22 jarige ongehuwde J Possen uit Guïpenf werden op slag gedood KLOOSTERZANDE — De 45 jari-ge mevr De Roecke uit Boom Bel gië is zaterdagavond in Klooster zande bij een verkeersongeluk om het leven gekomen De heer en mevrouw De Röecke reden met een personenauto op de rijksweg van Hulst naar de veer haven in Perkpolder Een voor hen rijdende bromfietser stak plotse ling te Kloosterzande de rijweg over De heer De Roecke remde krachtig De auto slipte en sloeg tegen een lichtmast Mevr De Roecke was op slag dood DRACHTEN — In Houtigehage bij Drachten is zondagmiddag de 18-jarige bromfietser J van der Wal dodelijk verongelukt bij een botsing met een personenauto De jongeman dfé met een aantal vrienden in de richting Drachten reed haalde een wielrijdster in ter wijl uit tegenovergestelde richting een auto naderde Onderweg naar het ziekenhuis is hij overleden ROTTERDAM — In de nacht van zondag op maandag is op het Kruis plein in Rotterdam de 18-jarige kantoorbediende F A de Smit door onbekende oorzaak met zljn brom fiets tegen een lichtmast gereden Hij werd met een sehedelbasisfrac tuur opgenomen in het Dijkzigtzie kenhuis waar hij in de loop van de nacht is overleden Zijn duopassagier de 18-jarige J Bleune liep een zware hersen schudding op De Rotterdamse po litie verzoekt getuigen van dit on geluk zich te melden ROTTERDAM — De 49-jarige kan toorbediende H Glimmerveen werd vrijdag ernstig gewond toen hij achterop een scooter zat die over een oliespoor slipte In de loop van de nacht overleed hij in het Dijk zigtziekenhuis STADSKANAAL — In Stadskanaal werd zaterdag de bflna 55-jarige R Poelman uit Stadskanaal toen hij met zijn rüwiel plotseling de weg overstak gegrepen door een hem tegemoetkomende ziekenauto Hij werd op slag gedood STEENWIJKERWOLD — Bij een botsing ' tussen twee personenauto's in de gemeente Steenwijkerwold is maandagavond mevr R Bultje Dassen 22 uit Hattem om het leven gekomen Onafgebroken voorlichting metbehulp van alle moderne publici teitsmedia over de medischekanten van het tabaksgebruik Wettelijke bepalingen en accijns verhoging tot het doen dalen vande verkoop van tabaksartikelen In zijn causerie belichtte dr Meinsma de relatie roken longkan-ker aan de hand van statistisch materiaal uit alle Westeuropese léin den Hij zei onder meer Wat wij weten is dat de laatste jaren vele mensen aan longkanker stierven en ook dat vele mensen aan long kanker zullen sterven als wij — artsen — blijven afwachten Dr Meinsma trok een vergelijking met de tuberculose-bestrijding Hel heeft jaren geduurd voor the man in the streef ' de betekenis van die strijd begreep en de noodzaak er kende van zijn persoonlijke niet alleen financiële hulp Nu moeten wij opnieuw zijn persoonlijke hulp vragen Aldus dr Meinsma DE XJTRECHTSE kardinaal Ber nard Alfrmk heeft aan de Notre DaTïie un-wersiteit i/n South Bend Indiana een eredoctoraat in de rechten gekregen Zijn promotor was rector magnificus Theodore M Hesburgh midden Dode in Breukelen door klapband BREUKELEN — Bij een scooter ongeluk op Rijksweg 2 in Breuke len kwam zaterdagmiddag de 24 ja-rige mejuffrouw G Jansen uit Ben nekom om het leven De bestuurder de heer E Ebbenhorst uit Wage ningen reed met mejuffrouw Jansen achterop in de richting Amsterdam Toen hij een klapband kreeg vloog hij over de kop De duopassagiere overleed ter plaatse De 56-jarige brandweerman J Snel uit Nederhorst den Berg Is maandagmorgen overleden ten ge volge van tijdens het blussen van een brand in een matrassenfabriek in de buurtschap O vermeer ' t Gooi opgelopen verwondingen De fabriek brandde oit De schade wordt ge schat op een miljoen gulden Omwonenden ontdekten zaterdag avond dat de matrassenfabriek in brand stond In enkele ogenblikken stond het hele bedrijf in vuur en vlam De fabriek vervaardigt schuimrubber - schuimplastic - en polyether-matrassen De brandweer van Nederhorst den Berg kreeg assistentie van die van Weesp en Kortenhoef Ruim drie uur duurde het voor de brandweren het sein „ brand meester " konden geven Tijdens de nablussing begaf de brandweerman J Snel zich op het dak van de fabriek Door een mis stap viel hij door een lichtkoepel Hij kreeg ernstige inwendige kwet - Verzoek gastheer Politie sloeg feestgangers uit elkaar Van onze correspondent DEN HAAG — Op verzoek van de jeugdige gastheer heeft de politie zaterdagavond een einde gemaakt aan een huisfeestje De feestgan gers zyn met gummiknuppels uit een gejaagd Een extra-lastige klant Is aangehouden en ingesloten „ M'n ouders zijn met vakantie dus kom maar Breng wat te drin ken mee en we maken er een reuze-feest van " had de gastheer aangekondigd Aan de uitnodiging werd druk gevolg gegeven Zo druk zelfs dat het feest wat uit de hand dreigde te lopen temeer daar er drank te veel en meisjes te weinig waren Ten einde raad belde de gastheer de politie om hulp Op straat ru zieden de verdreven gasten nog wat na Laten we die politie-auto in elkaar gaan trappen " schreeuwde een 20 jarige kantoorbediende Prompt kreeg hü een enkel reisje naar het hoofdbureau suren en werd in zorgwekkende toe stand in een ziekenhuis in Hilver sum opgenomen De fabrieksgebouwen de voorra den en de technische installaties gingen bij de brand in vlammen op Twee tanks met 6000 liter olie en 10.000 liter l^tex konden worden be houden De oorzaak van de brand is nog onbekend Parkeerwachten terroriseerden buitenlanders Van onze correspondent DEN HAAG — Met opzet heeft zaterdagavond een autobewaker van het gemeentelijk parkeerterrein aan de Gevers Deynootweg in Den Haag een ijzeren slagboom laten vallen op het linnen dak van een Mercedes sportwagen Het dak werd daarbij beschadigd Ook op de andere ge meentelijke parkeerterreinen laai den heftige ruzies op tussen on hebbelijke bewakers en voorname lijk buitenlandse automobilisten Na urenlang onafgebroken achter het stuur te hebben gezeten arri veerde zaterdagavond de Duitse eigenaar van de Mercedes in Sche veningen Hij keek naar de verlich te piertoren lette niet meer op de verkeersborden vergiste zich in de moeilijke verkeerssituatie en reed per ongeluk het parkeerterrein op Hij keerde onmiddellijk en wilde weer wegrijden Toch eiste de auto bewaker twee kwartjes parkeer geld De Duitser weigerde te betaf len omdat hij niet eens had stilge staan De bewaker liet daarop de slagboom op het dak van de auto vallen De ruzie vertoonde veel overeen komst met die van vorige week waarbij op hetzelfde parkeerterrein een boze autobewaker een deuk trapte in het portier van een Ita liaanse automobilist Geen „ beatles " zonder badmuts De badmeester van ' t zwembad De Kromme - Rijn in Utrecht heeft iets tegen lange haren Hij kon digde tijdens de pinksterdagen herhaaldelijk vanuit zijn hogp uitkijkpost aan dat dames beatles " en rolling stones " die zonder badmuts het water ingin gen verwijderd zouden worden Voor dames met een zgn „ rat tenkopje " zoals hü het uitdrukte werd een uitzondering gemaakt I „ Een prins van de kerk " Kardinaal Alfrink eredoctor rechten in South Bend De universiteit Notre Dame te South Bend Indiana heeft zondag kardinaal Alfrink aartsbisschop van Utrecht benoemd tot eredoctor in de rechten uit erkenning voor zyn leidende rol in de oecumenische be weging Kardinaal Alfrink droeg een pontificale mis op waarna hij zijn baccalaureaats-toespraak hield op het terrein van de universiteit De president van de universiteit Theodore Hesburgh overhandigde de kardinaal in de middag de on derscheiding Hij noemde hem „ een prins van de kerk bekwaam schrij ver bijbelgeleerde en een herder vdens zorgen de hele wereld omvat ten " „ Als zoon van een Nederlandse timmerman is hij zelf een bouwer geworden een man die geestelijke bruggen slaat tussen mensen van ledere geloofsrichting " aldus een citaat in de onderscheiding Kardinaal Alfrink is in 1960 door Paus Johannes tot kardinaal be noemd Hij werkte energiek mee aan de voorbereiding van het twee de Vaticaanse Concilie en aan het Cloncilie zelf toestand verkeerde De politie waar schuwde Interpol de grensbewa king keek naar de man uit en rond het ambassadegebouw aan het West einde in Den Haag postten agenten De briefschrijver voelt zich slacht offer van het Britse recht Vier jaar geleden liep zijn van geboorte En gelse vrouw bij hem weg Later sprak een Engelse rechter de echt scheiding uit waarbij hij het kind uit het huwelijk — een zoontje — aan de moeder toewees Volgens de man werd zijn zoontje ontvoerd Hij stelde alles in het werk om het kind terug te krijgen Het lukte niet Uit wrok gooide hij in de kerstnacht van 1964 bij de Britse ambassade in Den Haag de ruiten in en plakte een mededeling voor de pers tegen de muur Eind vorig jaar bedreigde hü zijn familieleden in Wassenaar met doodslag omdat zij van de ontvoe ring van het kind zouden hebben afgeweten De rechter veroordeel de de man tot 3 maanden gevan genisstraf Begin april kwam hij op vrije voeten en verliet Nederland Nieuw bestuur gekozen Studenten Beweging in NSR terug Van een onzer redakteuren UTRECHT — Tijdens het voort gezette nationale congres van de Nederlandse Studenten Raad NSR te Utrecht is de fractie van de Stu denten Vak Beweging zaterdag zon der verklaring in de Raad terugge keerd Het voorgestelde nieuwe Da gelijks Bestuur van de NSR werd daarna zonder hoofdelijke stem ming gekozen Het aftredende bestuur onder pre sidentschap van de heer Duynstee kreeg van het congres alle lof om dat het met de weinige middelen zoveel tot stand had gebracht Het werkprogramma van het nieuwe NSR bestuur onder presi dentschap van de heer Gieskes se cretaris sociale zaken in het vorige bestuur geeft in het komende be stuursjaar een hoge prioriteit aan de studentengezondheidszorg de algemene studentenvergoeding voor de meerderjarige student de huisvesting en de juridische positie van de student Wel moest het nieu we bestuur nog een aantal aanvul lingen op het programma toelaten voordat het zitting kon nemen ¦ Ook werden op dit congres de nieuwe raadsvoorzitters voor het jaar 1965—1966 gekozen Voorzitter en vice voorzitter werden resp A Oskamp en W J Koning beiden uit Utrecht Uit deze verkiezing blijkt dat de zgn „ Utrechtse lijn " in de samenwerking tussen de Pro gressieve Studenten Organisatie en de Studenten Vak Beweging zich in de Nederlandse Studenten Raad doorzet Een motie van de heer C J Snijders om de NSR van Leiden naar Utrecht te verplaatsen werd niet in stemming gebracht maar aangehouden voor een nader onder zoek Jongetje verdronken in IJsselstein De zevenjarige W R H Verkerk uit IJsselstein die sinds vrijdag werd vermist blijkt te zijn verdron ken Het lichaam van de jongen is zaterdag in de Hollandse IJssel ge vonden dichtbij de ouderlijke wo ning 
tITBECHTSCH NIEUW Autowrak ontsiert al dagen ' t Janskerkhof Het Janskerkhof wordt al gerui me tijd ontsierd door een auto wrwk dat in een zeer ver gevor derd stadium van onttakeling ver keert Tedere mxirgen is te zien dm er weer iets meer aan ver nield is Ernstig gewond te scherp gepasseerd Na iiet passeren van een personen auto op rijksweg 22 ter hoogte van het Hij raakte de macht over zijn stuur kwijt en via de middenberm kwam hij op de andere rijbaan Nog steeds slaagde B er niet in de con trole over zijn auto terug te krijgen en hij botste tegen de vangrail langs de ' brugleuning De auto boor de zich dusdanig in het hekwerk dat het slachtoffer uit de wagen moest worden bevrijd De heer Brinkhorst liep een hoofd wond schedelletsel en een hersen schudding op en bovendien brak hij een been Hij is naar het Sint An-toniusziekenhuis in Utrecht vervoerd Advertentie KENNISGEVINGEN Verkeersongevallen tijdens Pinksteren botsing een hersenschudding op en moest naar het Academisch Zieken huis worden gebracht Een gebroken arm gekneusde voet en diverse vleeswonden liep de zes jarige René Gerssen maandagoch tend op toen hij met zijn step plot seling de Burgemeester Norljruis laan te Utrecht overstak Hi ] kon niet meer ontweken worden door een bestelauto en is naar het Diakones senhuis gebracht Het aantal aanrijdingen in Utrecht bedroeg zaterdag 5 juni 35 zondag eerste pinksterdag 20 maandag tweede pinksterdag 30 Muziekconcours van Con Amore Zaterdag en maandag hield de ac cordeonvereniging Con Amore te Ctrecht ter gelegenheid van zijn vijf jarig bestaan in het Casino aan het Paardenveld te Utrecht een natio naal muziek zang - en solistencon * cours De accordeonvereniging Crescen do uit Leersum kreeg een eerste prijs plus ereprijs De dirigent van dit orkest ontving de dirigentenprijs Solisten die een eerste prijs behaal den waren o.a Emma Hoevenaar Leendert Huntelaar Marion Hoeve naar A J Weymen Freddie van der Hoeven Gerda Vonk Jos Atteveld Kees Ouwejan Joke Stuurop Wil ma Blom Ria Weyman allen uit Utrecht Tweede prijzen kwamen in het bezit van o.a Dirkje Zaaier te Vianen Elly van Luyn te Utrecht H van Breukelen te De Bilt tvWNCVVCCM&VNKCN^eCNMNiSCWNCCiMMNKiNNCCCCCWWNC'NCCMM ^ Trekpleister voor jeugd Van een onzer verslaggevers Is die auto niet rijp om wegge Iiaald te worden vragen automo bilisten zicli af die dagêlijlis probe ren liun auto kwijt t « ralien op liet Utreclitse Janskerkhof Het is al zo Giften U.N.-actie voor Via de Algemene Nederlandse In validen Bond ontvingen wij van me vrouw T te Utrecht een bedrag van ƒ 10 bestemd voor de actie Zil verpapier van ' t Utrechtsch Nieuws blad Mevr N.N droeg bij de hal portier een bedrag van ƒ 1 — at Door mevrouw N N uit Maars sen werd btj de ontvangstbalie van ons gebouw Drift 2.3 een bedrag van ƒ 7.50 gestort bestemd voor de actie Zilverpapier van het Utrechtsch Nieuwsblad Mede dank zij deze bijdragen voor genoemde actie kon reeds aan 127 lichamelijk gehandicapte mede mensen een invalidenwagentje wor den uitgereikt Horloge gevat in autobandje bruin jack met beige voorpand blauw colbert paar bruine dames glacé's en een paar beige stoffen handschoenen grijs dames vest bril in zwarte koker stoffeerders mes rood kindertasje groenwitge streepte trui jasschort bruin schooletui bruin kinderschoentje diplomatentas inh brood portemon nees inh ƒ 18.95 en ƒ 15 - Aan komen lopen Cyperse poes Het bureau is geopend op werkda gen van 13 tot 16 uur behalve za terdags Inlichtingen per telefoon woi-den niet verstrekt De heer Den Daas Oud Arnhem se weg 2 in Zeist telefoon 03404 — 15951 mist sinds 29 mei zijn zwarte bastaard pincher een reu van onge veer 1 jaar oud Het dier heeft bruine poten bruine vlekken boven de ogen en een lange staart De hond draagt een rode halsband Mevrouw De Witte Bouwstraat 60 telefoon 20575 in Utrecht is sinds 3 juni haar 4 % jaar oude gecastreer de rood met witte kater kwijt Een gecastreerd zwart katertje van drie jaar die een rood leren halsbandje draagt is sedert 6 juni spoorloos Hét dier is eigendom van de heer Trimbos Obrechtstraat 32 bis telefoon 22321 in Utrecht In het Panbos is op 6 juni verdwe nen een langharige zwarte hond met bruine poten type Gordon Setter Het is een reu van 15 jaar die doof is en een groen leren halsband draagt Eigenaresse is Mevrouw de Monchy Taveernelaan 12 te Den Dolder telefoon 03402—2092 Bij mevrouw Scheltema Van Hogendorpstraat 16 telefoon 20221 in Utrecht is op 5 juni komen aan lopen een kortharige zwarte hond Het is een reu van naar schatting tien maanden oud Op 5 juni is bij de ' heer Lith Hopakker 51 in Utrecht komen aan lopen een zwart witte Schotse col lie aan de neus wat lichtbruin ge kleurd Het is een reu die een zwarte halsband draagt Een zwarte gladharige hond njef grijze teentjes en een witte punt aan de staart is op 7 juni komen aanlopen bij de heer Van Tuyl F C Dondersstraat 35 in Utrecht Het is een teefje met een schofthoogte van ongeveer 40 cm die een bruine halsband draagt Vermiste of gevonden kleine huis dieren kunnen per brief of telefonisch worden opgegeven aan de stadsredac tie van het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 telefoon 16431 toestel 75 moeiiyk om overdag parkeerruimte in de binnenstad te vinden Moet de beschikbare ruimte nog minder wor den doordat men er nu ook nog de autowrakken Iaat staan In het geding is een oude auto die al geruime tijd een der parkeer vakken van het Janskerkhof vult Vorige week heeft het wrak in brand gestaan Wat er nu nog van over is is een uitdaging voor jon gens die willen zien hoe vast de overige onderdelen nog aan het karkas zitten Iedere morgen is te zien dat de auto weer iets verder onttakeld is Het Janskerkhof schijnt overigens hoe langer hoe meer een bewaar plaats voor oude auto's te worden Er staan er al verscheidene die alle gemeen hebben dat zij met man en macht " wel aan het rijden zijn te krijgen De praktijk wijst evenwel uit dat die man en macht " maar zelden komen opdagen want de oude auto's blijven dagen soms weken achtereen op dezelfde plaats staan Volgens de politie kan iedereen waarschuwen wanneer hij vindt * dat een autowrak te lang op straat blijft staan De verkeersdienst van de politie komt dan kijken en zal proberen het adres van de eige naar te weten te komen De eigenaar wordt dan aange schreven en krijgt opdracht het wrak weg te laten halen Doet hij dit niet dan zal de politie de oude auto weg laten slepen Geen voorrang verleend Tijdens de pinksterdagen hebben zich ook in de stad Utrecht verschil lende verkeersongevallen voorge daan De 18-jarige bromfietser J R C verleende op het kruispunt Oude gracht Vinkenburgstraat Bakker brug te Utrecht maandagmiddag geen voorrang aan een van rechts komende personenauto C viel en brak een sleutelbeen Hij is naar het Academisch Ziekenhuis ge bracht Op het kruispunt Oudegracht Lange Smeestraat Smeebrug gaf dinsdagnacht om 1 uur de 23-jarige taxichauffeur G van G uit Utrecht geen voorrang aan een uit de Lange Smeestraat komende personenauto Deze auto werd bestuurd door A J van Thuyl een 40-jarige taxi chauffeur uit De Bilt De heer Van Thuyl liep bij de Lange Gavioli speelt op W van Noortplein Het bekende orgel van Stadsont spanning de Lange Gavioli waar van een grammofoonplaat is uitge bracht zal woensdagavond in de reeks zomeravondconcerten van 19.15 tot 20 uur spelen op het Willem van Noortplein in Tuinwijk Bij ongunstige weersomstandighe den zal het concert een week wor den uitgesteld Jeugd vernielde auto van Utrechter AUSTERLITZ - Baldadige jeugd in Austerlitz heeft in de nacht van zaterdag op zondag de op de Wa terlooweg geparkeerde bestelauto van de monteur Th A G van der P in dienst van de NV Kersbergen te Utrecht danig toegetakeld Met een steen werden voorruit en buitenspiegels vernield de banden werden lek geprikt en het lakwerk werd bekrast De politie zoekt nog naar de vandalen die al deze scha de aanrichtten EXAMEN APOTHEKEKSASSISTENT Voor de in Utrecht gehouden exa mens apothekersassistent zijn ge slaagd de dames E A M Helling Arnhem M Kok Lunteren K H van der Poel Amersfoort en J E A Mittendorff Druten DINSDAG 8 3VSI 1965 Promotie op proefschrift óver slikklachten Lekke voorband auto sloeg over de kop Zeldzame ziekte beschreven door J * Felderhof Achatasie van de cardia is een eigenaardige betrekkelijk weinig voorkomende aekte De patiënt lüdt aan slikklachten die zo ernstig kun nen worden dat geen voedsel de maag bereikt Anatomisch vindt men een sterk uitgezette slokdarm met hypertrofie van de wand zon der dat echter een anatomische be lemmering van de passage van het voedsel bestaat Hypertrofie is toe neming in massa en gewicht van een orgaan die op een vermeerde ring van weefselelementen berust De heer J Felderhof Israëlslaan 2 te Utrecht promoveerde vanmid dag aan de lijksuniversiteit op een proefschrift over achalasie van de cardia Promotor was prof dr J F Nuboer uit Utrecht Door fysiologisch onderzoek werd duidelijk aldus de heer Felderhof geboren in 1929 te Tjimahi in In donesië dat de oorzaak gelegen is in het uitblijven van de openings reflex van de cardia bij de over gang van slokdarm in maag en dat de contracties samentrekkingen van de slokdarm ongeregeld zijn en niet leiden tot voortstuwing van de inhoud Bij deze aandoening wordt bijna steeds een uitgebreide degeneratie van de intr&murale zenuwplexus van Auerbach in de wand van de slokdarm gevonden Er zijn aanwij ' ren is maar in de loop van het le ven ontstaat Na-onderzoek werd verricht naar de resultaten van de behandeling van 94 patiënten die in de laatste twintig jaren in de chirurgische kli niek te Utrecht werden opgenomen De beste uitkomsten geeft cardio myotomie volgens Heller waarbij de spierwand van de slokdarm over een afstand van 10 tot 15 centimeter wordt ingesneden Heeft deze be handeling onvoldoende effect of komt het tot complicaties dan wer den goede uitkomsten verkregen met resectie van de slokdarm en het in terponerentussen slokdarm en maag van een stuk dikke darm In ongeveer vier procent van de gevallen ontstond slokdarmkanker meestal bij patiënten die lange ja ren aan deze ziekte leden Op grond van de hoge frequentie van het voor komen vaji kwaadaardige gezwellen wordt overwogen of het niet ver standig is bij patiënten die langer dan tien jaar klachten hebben pri mair een ruime resectie van de slokdarm te verrichten met inter positie van dikke darm tussen slok darm en maag De heer Felderhof werd in 1949 ingeschreven in de faculteit der ge neeskunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht In 1955 werd het doctoraal examen afgelegd in 1958 het arts examen Van 1 augustus 1958 tot 1 augus tus 1964 opgeleid tot chirurg in de heelkundige universiteitskliniek te Utrecht Hoofd prof dr J F Nu boer Sedertdien in opleiding voor uroloog in dezelfde kliniek hoofd der afdeling dr J H J van der Vuurst Vermoedelijk tengevolge van een lekke voorband raakte mejuffrouw IMonica E Hess uit WiernbrUck in Duitsland zondagmiddag om 4 uur btj het passeren van een bestelauto op de inliaalbaan van rijksweg 2 de macht over het stuur kwgt Haar auto trok naar rechts en raakte de bestelauto bestuurd door de 54 jarige uitvoerder N J Egbers uit Vinkeveen Na over de kop ge slagen te zijn kwam de personen auto op de middenberm terecht De bestuurster liep snijwonden in haar gelaat op Twee andere inzit tenden Wemer Niehaus 22 jaar uit Gütesloh in Duitsland kreeg een gecompliceerde rechterbeenbreuk en zijn 21 jarige vrouw J Niehaus Helwich een hersenschudding en wonden in gelaat en nek Een vierde inzittende bleef ongedeerd De drie gewonden die allen uit de auto geslingerd werden zijn naar ' t Academisch Ziekenhuis in Utrecht gebracht Teerketel in brand De Utrechtse brandweer is van morgen tweemaal uitgerukt op mel dingen Auto in brand " Eerst ver wachtte men op de Euro^alaan een auto te zien branden die over de kop was geslagen Bij aankomst bleek evenwel dat er niets was ge beurd wat hulp van de brandweer nodig maakte Later op de morgen is de brand weer nog naar de Laan van Maar schalkerweerd gegaan waar de brandende auto een brandende teer ketel bleek te zijn Met twee nevel stralen werd het vuur geblust De schade wordt op ƒ 200 geschat zingen dat de ziekte niet aangebo - ' de Vries Lector J van Aken in openbare les Systematisch röntgenologisch onderzoek gebit is gewenst Hierna volgde een jaar studie aan de Dental School van de Univer siteit van Alabama U.S.A Na zijn terugkeer werd hij weer aangsteld aan het tandheelkundig instituut te Utrecht In 1958 werd hij benoemd tot wetenschappelijk hoofdambte naar en belast met het onderwijs in de tandheelkundige röntgenologie Zijn publikaties hebben in hoofd zaak betrekking op onderwerpen uit de röntgenologie den niet aan het licht treden Bo vendien kan deze methode van on derzoek ook tijdens en na de uitvoe ring van therapeutische maatregelen en bij wetenschappelijk onderzoek niet meer gemist worden Hierdoor is het röntgentoestel een onontbeer lijk hulpapparaat voor de tandheel kunde geworden Systeem Wil men de Nederlandse bevolking volledig tandheelkundig gezond ma ken dan zal hiervoor zeker een sy stematisch röntgenologisch onder zoek noodzakelijk zijn Enkele ma len in een mensenleven zal een vol ledig onderzoek van het kauworgaan moeten plaatsvinden terwijl boven dien een periodieke röntgenolo gische opsporing van caries drin gend gewenst is Voor een dergelijk programma is naar schatting het honderdvoudige van het huidige aantal opnamen vereist Op grond van een theore tische beschouwing mag verwacht worden dat het in de toekomst mo gelijk moet zijn dit grotere aantal opnamen te maken zonder dat hier mee de hoeveelheid straling die de bevolking ontvangt behoeft toe te ne men De heer Van Aken werd in 1924 te Drachten geboren Hij studeerde tandheelkunde te Utrecht en deed zijn tandartsexamen in 1949 Na dien was hij tot 1953 verbonden aan de conserverende afdeling van het tandheelkundig instituut te Utrecht Verborgen gebreken kunnen eerder aan het licht treden Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 9 tot en met 16 juni 1965 ter gemeentesecre tarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gele gen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Ka naalweg kadastraal bekend gemeen te Utrecht sectie R nr 170 J VAN AKEN Groei en grenzen van de tand heelkundige röntgenologie was de ti tel van een openbare les die de heer J van Aken Rubenslaan 119 te Utrecht vanmiddag heeft gehouden in het Groot-Auditorium van de rijksuniversiteit Hij deed dit in ver band met zijn benoeming tot lector in de faculteit der geneeskunde De heer Van Aken gaat onderwijs ge ven in de tandheelkundige röntgeno logie De tandheelkundige röntgenologie begon zijn ontwikkeling enkele we ken na het bekend worden van de ontdekking van de straling door Röntgen in 1895 aldus de heer Van Aken Het principe dat men bij de vervaardiging van de eerste opna men van ' t gebit toepaste doet heden nog steeds dienst bij het maken van het merendeel vein de röntgenfoto's Hiernaast zijn de laatste jaren ech ter enkele geheel nieuwe opname methoden tot ontwikkeling gebracht Daarbij heeft men getracht de bo ven en onder-tandboog in zijn ge heel op een plat vlak af te beel den Eén van deze nieuwe technie ken vereiste de constructie van een röntgenbuis waarvan het stralenop wekkende gedeelte in de mondholte gebracht kan worden Het gebruik van de röntgenfoto heeft niet alleen het onderzoek van de patiënt doeltreffender gemaakt maar onthult bovendien afwijkingen die met andere onderzoekmetho - Dit bouwplan wijkst af van het uit breidingsplan in onderdelen „ Kana leneiland " en is in strijd met het bepaalde in artikel 46 lid 2 der Bouwverordening in verband waar mede het noodzakelijk is de ver eiste bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 19 juni 1965 schriftelijk bü hun Colle ge in te dienen Examens Ulreehlse rijksuniversileil Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd Artsexamen D C de Bruijne Leiderdorp mevrouw A G van Gooswilligen-Hoekstra Utrecht Semi-artsexamen J van der Peijl Zeist Tandartsexamen G A de Bruyn Leerbroek J Coebergh Rotterdam H J M Dijkstra Aalst N.B P F M Th M Geerlings Venlo A R S Chang Sing Pang Utrecht J P Greiner Utrecht G Groene veld Den Haag A Heyboer Am sterdam Kandidaatsexamen Franse taai en letterkunde mej W C S Eijk man Eindhoven mevrouw J Klink - hamer Barrière Den Haag mej M C van Hoolwerff Zwolle Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 9 tot en met 16 juni 1965 ter gemeentesecre tarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gele gen gronden ter inzage ligt een plan tot het gedeeltelijk veranderen en uitbreiden van het gebouw Bemuur de Weerd O.Z nr 4 kadastraal be kend gemeente Lauwerecht sectie C nr 1401 Dit bouwplan wijkt af van het uit breidingsplan in hoofdzaak Lauwe recht in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouw vergunning te verlenen met toepas sing van artikel 20 van de Wederop bouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 19 juni 1965 schriftelijk bü hun Colle ge in te dienen Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de DTBECHTSCH NIEÜWSE*.\D Gouden galerij Vrijdag 11 juni viert het echtpaar Goedee Royaards van den Bam kade 75 te Utrecht gijn gouden huwelijksfeest De heer B Goedee IS is controleur-C geweest hij het gasbedrijf van het Gevu Op het ogenblik leeft hij xijn kweek hobbi/s uit met kanaries thuis en met groenten in een volks tuintje Mevrouw G Goedee-van Koutrik f7SJ geniet evenals haar man van een goede gezondheid Bij siektegevallen in de familie kring gaat zij nog al eens helpen Het echtpaar telt twee kinderen zeven klein en twee achterklein kinderen Vrijdag houdt men thuis receptie van 15 tot 17 uur Bungalowtenten gestolen Het vooruitzicht op zonnige pink sterdagen deed een of meer bij de politie nog onbekenden twee grote bungalowtenten stelen die als demon stratiemateriaal aan de Europalaan waren opgesteld Ze behoren toe aan de N.V Heins en zijn gestolen in de nacht van zaterdag op zondag Hun gezamenlijke waarde is ƒ 1200 Advertentie Spaar molenspeldjes de Boer's margarine bü hoogflijne belanghebbenden dat van 9 tot en met 16 juni 1965 ter gemeentesecre tarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabU gele - gen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van tien gebouwen op een terrein gelegen nabü de Car negiedreef kadastraal bekend ge meente Utrecht sectie F nrs 149 197 en 193 alle ged Dit bouwplan wükt af van het uit breidingsplan in onderdelen Over vecht-Zuid " in verband waarmede het noodzakelük is de vereiste bouw vergunning te verlenen met toepas sing van artikel 20 van de Wederop bouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 19 juni 1965 schriftelük bü hun Colle ge in te dienen Burgemeester en wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belcmghebbenden dat van 9 tot en met 16 juni 1965 ter gemeentesecre tarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabü gele gen gronden ter inzage ligt een plan tot het gedeeltelük veranderen en uitbreiden va « het gebouw Hoge noord 22 kadastraal bekend ge meente Lauwerecht sectie C nrs 75 en 4871 Dit bouwplan wükt af van het uit breidingsplan in onderdelen Püls weerd vüfde herziening in ver band waarmede het noodzakelük is de vereiste bouwvergunning te ver lenen met toepassing van artikel 20 van de Wederopbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 19 juni 1965 schriftelük bü hun Colle ge in te dienen De commissaris der Koningin in de provincie Utrecht brengt ingevol ge artikel 17 van de Prpvinciewet ter openbare kennis dat provinciale sta ten van Utrecht in vergadering büeen zullen komen op woensdag 30 juni 1965 des voormiddags te 10.00 uur in de statenzaal van het provinciehuis Achter St Pieter 20 Utrecht De commissaris der Koningin in de provincie Utrecht Van Lynden van Sandenburg Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zü op maandag 12 juli 1965 te 11.00 uur ten provin ciehuize Achter St.-Pieter 20 teUtrecht in openbare vergaderingzullen behandelen het door J M deKloet te Vreeland gem Loenen bühun college gedaan verzet tegenvordering van het perceel Voorstraat 19 te Vreeland Gedeputeerde staten van Utrecht maken bekend dat zü op dinsdag 13 juli 1965 te 9.30 uur v.m ten pro vinciehuize Achter St.-Pieter 20 teUtrecht in openbare vergaderingzullen behandelen de tegen het uit breidingsplan in onderdelen „ Bilt hoven-noord " der gemeente De Biltingediende bezwaarschriften Zui acl Z uidafrikaners h land en de aps ' waar praten jullie o \ over onze problemen niet de eerste maal d om de Indonesische k algemeen menselijke kingsgroepen in verz regeringen Ontste censui De Zuidafrikaners ze wel hun oordeel klaar Jand waar ze evenmin ee ben gezet Het is volstre baar mensen een oordeel gen op grond van het feil gens niet geweest zijn c en geleefd hebben Deze zing kwam bij ons op te artikel lazen Censorslüp Wem and the danger Bernstein publiceerde in ve van The South Afric centre New South Afric die zojuist bij Purnell S.A Pty Ltd In Cape Johannesburg verscheen selectie van de beste ooi ke werkstuken der heden gels schrijvende prozate ters en essayisten in Zui ^ Nu moet worden vast in het verzamelde proz poëzie spectaculaire ver tendenzen aan het dagl Bü alle kwaliteiten over huisehjlte beschrijvingsku in vele Zuidafrikaanse w uitdrukkingen een bepaa krijgen maar waarin bei problemen worden aange land en volk tot een stee stoots maken in het oog reld Het is ook geen vraag literatuur de zeef der off suur zou zün gepasseerd merkelüker is dan ook van Edgar Bernstein w auteur het vraagstuk en de daarbü betrokken als deze zich in Zuid-Af doen in extenso aan de In zün inleiding laat hij het recht tussenbeide te schrijvers de grondslagen en wet en zeden aanvaller mü'nen Daartegenover mt gever wil hij niet fossi of corrupt het experimf kritische bezinning van toelaten Ook wijst hij sant op dat in de ene periode literatuur als ir subversief is geoordeeld anderde tijden en onder omstandigheden normaal werd Hü citeert nadrukkelük DINSDAG Nederlai NTS Nieuws Barend de beer 7.06 Journaal voor stoorden 7.33 Engelse lessen 8.00 Journaal 8.20 Uitzending WD 8.30 Voordeliger per hoofdfilm met Webb 9.55 Eerste Wereldoor deel 12 10.20 Journaal DINSDAG Nederlai NTS Nieuws NCRV Hootenan 8.25 Het leven in de volksrepubliek dees filmverslag 9.05 Geheime Brigade 9.55 Marius Monkau negro-spirituals 10.10 10.35 Kerken ' Palestijnse vluc genprobleem WOENSDA3 Nederla 5.00 Avro Verhalen vrouwtje Bezem 5.35-5.45 Jan en Joke verkeer RITA EN U heb mü'n koekoeksklok 
PTBECHTSCH NIEUWSBLAD - DINSDAG 8 JVSl Ï965 Zuid-Afrika is cultureel achtergebleven gebied Populair M IJN persoonlgke indmk van deze pinkster-driedaagse is dat de televisie ons danig in de steek heeft gelaten maar misschien zie ik dat wel verkeerd Zaterdagavond immers presenteerde de KRO Bonanza en Piste allebei populaire programma's blijkens het kijkonderzoek van de NTS Bonanza is zelfs het populairste serie produkt en Piste geniet met een kj|jkdichtheid van 69,2 procent en een waardering van 7,8 procent hoog aanzien Zondag kwam de NCRV met Memorandum van een dokter even eens een van de meest bekeken en hoogst gewaardeerde program ma's van dit seizoen met een kijkdichtheid van zo'n 68,2 procent en een waardering van 7,7 en maandag bracht de VARA met Tel uit je winst ook al een van de populedrste programma's terwijl de westernserie The Virginian mijns inziens hoger dient te worden aangeslagen dan zijn voUe neefjes Bonanza en Rawhide — maar dat is een kwestie van persoonlijke smaak U ziet het dus er waren genoeg programma's te zien die kennelijk in de smaak vallen van de kijkers alleen heeft de criticus er weinig mee te maken omdat al deze produkties variaties zijn op een zelfde overbekend thema en ik hoop dat toch ook heel wat kijkers af en toe snakken naar variatie op oude schema's en thema's en dat ook zij dus teleur gesteld zijn geweest over het geboden programma Zuidafrikaners hebben de gewoonte onze kritiek op de culturele censuur in hun vader land en de apartheidspolitiek van hun regering te beantwoorden met de dooddoener ' waar praten jullie over jullie zijn nooit in Zuid-Afrika geweest en kunnen dus niet oordelen over onze problemen ' Dat lijkt op het eerste gezicht een steekhoudend argument Het is ook niet de eerste maal dat getracht werd het ons in de maag te splitsen Tijdens de disputen rond om de Indonesische kwesties is deze dooddoener meer dan eens ter tafel gebracht Alsof er geen algemeen menselijke wetmatigheden zijn die zich overal ter wereld laten gelden waar bevol kingsgroepen in verzet komen tegen discriminerende maatregelen welke ook der betrokken regeringen Ontstellend domme censuurmachinerie Uitschieter O F DE keper beschouwd waren slechts drie programma's in die drie dagen de moeite van het bespreken waard De grote uitschieter was zondag de documentaire die Kees van Langeraad had gemaakt over leven en werken van dokter Folmer in Kjöpsvik aan de Tys fjord een plaatsje dat hemelsbreed niet ver van Narvik ligt maar dat in de praktijk een onherbergzaam oord is waar geen Noorse dokter bereid is zich te vestigen Van Langeraad toonde zich weer een waardig ' Nipkowschijf-drager ' de onderscheiding die hem vorig jaar door de Nederlandse televisiecritici werd toegekend want zijn documentaire over de Nederlandse arts diens vrouw en baby en over de natuur en de mensen in hun arbeidsgebied was weer van zeer hoog gehalte Drie dingen vallen altijd op bij zijn documentaires In de eerste plaats de uitstekende timing zo wel van de beelden als van de gesproken tekst die in een zodanig tempo werd gelezen dat men de inhoud ervan gemakkelijk kon volgen In de tweede plaats die tekst zelf die beeldend is zonder barok te worden en in de derde plaats Van Langeraads filmische gevoel voor variatie en verras sing waardoor de beeldenstroom dank zij de voortdurende stroom versnellingen en watervalletjes levendig en prikkend blijft Van Langeraad had het geluk in Caiman Gall freelance Hongaar sinds 1956 in Nederland een uitnemende cameraman te treffen waardoor deze documentaire Dokter aan de fjord in zijn genre tot de beste bijdrage aan dit televisieseizoen mag worden gerekend door I Nico Scheepmaker Rekkense inrichtingen D E NCRV had zondagavond ook nog een documentaire in petto over de Rekkense inrichtingen die onlangs nog door de Koningin werden bezocht Han Baartmans had er een rechtstandig werkstuk van gemaakt vrij van sentimenten in welke richting dan ook Geen documentaire die op de een of andere manier op het gemoed werkt maar wel een die duidelijk uit de doeken deed om wat voor mensen het in deze inrichtingen gaat en hoe ongeveer de sfeer in deze inrichtingen is De mensen werden gewoontegetrouw op de rug of met het gezicht in de schaduw ' getoond ' waarbij de regis seur een keer een gelukkige hand had gehad door enkele jongens als in een indianenspel met een bizar masker van hooi of zoiets te traien zodat zij aanwezig konden zijn zonder herkend te worden Van der Plas 1 EN SLOTTE een woord van waardering voor het televisie gesprek dat de schrijver Michel van der Plas met jonge religieuzen en seminaristen had over literatuur en leven Op zichzelf was het al een opmerkelijk feit dat dit typisch katholieke gesprek door de VARA werd uitgezonden maar misschien kwam het wel daeirdoor dat het inderdaad op de beeldbuis kwam Van der Plas nam enkele juiste en sympathieke standpunten in en bewees dat zulke op het oog onaantrekkelijke televisiegesprekken juist door de opper vlaktespanning tussen vragenstellers en antwoordgever heus wel aardig kunnen zijn voor hen die zich voor het onderwerp interes seren Ramsay versterkt band met Oost Europa RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie ' Geef uw kinderen het beste Kinder Aspirin en experimenteer niet met andere middelen ASPIRIN " HBAYER met vruchtensmaak • k heb mjjn koekoeksklok even schoongemaakt elkaar zetten De Zuidafrikaners zelf Iiebben wel hun oordeel klaar over Rus land waar ze evenmin een voet heb ben gezet Het is volstrekt onhoud baar mensen een oordeel te ontzeg gen op grond van het feit dat ze er gens niet geweest zijn of gewoond en geleefd hebben Deze overpein zing kwam bij ons op toen wij het artikel lazen Censorship the pro blem and the danger dat Edgar Bernstein publiceerde in de uitga ve van The South African P.E.N centre New South Africa Writing die zojuist bij Purnell and Sons S.A Pty Ltd in Cape Town en Johannesburg verscheen Het is een selectie van de beste oorspronkelij ke werkstuken der hedendaagse En gels schryvende prozateurs dich ters en essayisten in Zuid-Afrika Nu moet worden vastgesteld dat in het verzamelde proza noch in poëzie spectaculaire vemieuwings tendenzen aan het daglicht treden Bü alle kwaliteiten overheerst een huiselijke beschrijvingskunst waar in vele Zuidafrikaanse woorden en uitdrukkingen een bepaalde plaats krijgen maar waarin bepaald geen problemen worden aangesneden die land en volk tot een steen des aan stoots maken in het oog van de we reld Het is ook geen vraag of dit soort literatuur de zeef der officiële cen suur zou zijn gepasseerd Des te op merkelijker is dan ook het opstel van Edgar Bernstein waarin deze auteur het vraagstuk der censuur en de daarbij betrokken gevaren zo als deze zich in Zuid-Afrika voor doen in extenso aan de orde stelt In zijn inleiding laat hij de wetgever het recht tussenbeide te komen als schrijvers de grondslagen van recht en wet en zeden aanvallen of onder mijnen Daartegenover moet de wet gever wil hij niet fossiel worden of corrupt het experiment en de kritische bezinning van zijn auteurs toelaten Ook wijst hij er en pas sant op dat in de ene historische periode Uteratuur als immoreel en subversief is geoordeeld die in ver anderde tijden en onder gewijzigde omstandigheden normaal aanvaard werd Hij citeert nadrukkelijk de peri - DINSDAG Nederland 1 NTS Nieuws Barend de beer 7.06 Journaal voor gehoorge stoorden 7.33 Engelse lessen 34 en 35 8.00 Journaal 8.20 Uitzending WD 8.30 Voordeliger per dozijn hoofdfilm met Clifton Webb 9.55 Eerste Wereldoorlog deel n 10.20 Journaal DINSDAG Nederland 2 NTS Nieuws NCRV Hootenanny 8.25 Het leven in de Chinese volksrepubliek Cana dees filmverslag 9.05 Geheime Brigade 9.55 Marius Monkau zingt negro-spirituals 10.10 10.35 Kerken Over het Palestijnse vluchtelin genprobleem W0ENSDA3 Nederland 1 5.00 Avro Verhalen van vrouwtje Bezemsteel 5.35-5.45 Jan en Joke in het verkeer coop uit het PEN-charter luidende ' De PEN spreekt zich uit voor een vrije pers en verzet zich tegen wil lekeurige censuur in vredestijd Zij gelooft dat de noodzakelijke vooruit gang van de wereld naar een beter georganiseerde politieke en econo mische orde de vrije kritiek op re geringen bestuur en instellingen dringend noodzakelijk maakt En aangezien vrijheid zelfbeheersing in houdt dragen de leden de verplich ting zich te verzetten tegen de euvels van een vrije pers zoals leu genachtiée publikaties opzettelij ke onwaarheden en verdraaiing van feiten ten behoeve van politieke en persoonlijke doeleinden ' Met betrekking tot censuur beant woordt in Zuid-Arika niets aan de ze voorwaarden Vóór 1964 werden verschillende wetten gehanteerd om een willekeurig censuur op literai re werken uit te oefenen Deze wer ken waren zelden voorwerp van rechterlijk onderzoek Het verbod werd eenvoudig medegedeeld Prof EUison Kahn van de rechts faculteit der universiteit van Witwa - i>iiiiiiiiniiiiiiiiiiiii Willekeur en onbekwaamheid van autoriteiten tersrand heeft een samenvatting ge geven van de bepalingen onder welke censuur plaats vindt Het zou te ver voeren alle bepalingen hier op som men Voorzover zij uitgaven hetref ten die om hun immorele inhoud in elk land verboden zouden worden behoeven we de Zuidafrikaanse wet gever niet in de zij te springen Maar bij serieuze uitgaven op politiek en economisch gebied Hggen de zaken anders Echter werken van niet comrau-nistische schrijvers die in vele ge vallen als zodanig bekend zijn en waarin de politiek in Zuid-Afrika wordt veroordeeld speciaal waar de ze niet Europeanen raakt worden eveneens onder censuur geplaatst Binnen deze categorie vallen boeken als South Africa let the facts speak door bisschop Ambrose Ree ves South Africa today and tomor row door lord Russell of Liverpool Africa today and tomorrow door John Hatch en The road to Sharpe ville door Bernard Sachs Welk bezwaar ook tegen deze boe ken moge worden ingebracht zij zijn in elk geval niet pornogra fisch niet lasterlijk en sturen niet aan op oproer volgens de her kenbare interpretatie van hun zin en betekenis Een vierde categorie die in Zuid Afrika verboden is omvat serieuze verhalen fiction van bekende schrijvers die in andere landen gro te waardering ondervonden maar die Zuidafrikaanse censoren als ' on gewenst ' voorkomen uit pur 1 t e i n s e overwegingen Bernstein voegt hier aan toe dat dit een ver onderstelling is daar geen opgave van redenen wordt gegeven op grond waarvan een boek verboden is Een enkele maal heeft de minister deze overwegingen aangeduid Onmondige natie Nu volgt hier een lijst van auteurs van boeken die in Zuid-Afrika ver boden zijn Deze lijst demonstreert hoe penibel de situatie is voor schrij vers en lezers die door onbekwaam heid en willekeur der autoriteiten van kennisneming van werken uit de wereldliteratuur worden uitgesloten wilt n hem even in Onder deze verboden boeken be - vinden zich bijna alle romans van Erskine Caldwell Tobacco Road The bastard and liie poor fool enz James T Farrell de Studs Lonigan books Boarding House Blues Ame rican Dream Girl enz A Charmed Life door Mary McCarthy Merry Go-Round and Casanova's Home coming door Arthur Schnitzler Coming up for air door George Orwell The Wayward Bus door John Steinbeck The Miscreant door Jean Cocteau Borstal Boy door Brendan Behan The Bruiser door Jim TuUy Battle Cry door Leon Uris Cage me a peacock door Noel Langley The Chapman Report door Irving Wallace The woman of Rome Ghost at noon en The Citon formist door Alberto Moravia Goodbye Oslumbus door Philip Roth Uhuru door Robert Ruark Te tribe that lost its head and The story of Esther Costello door Nicho las Monserrat The Cautious Amorist en andere boeken door Norman Lindsay The Assignment door Bernard Malamud Black Sa ga door Peter Bourne - Count Bru ga door Ben Hecht Cockatrice door Wolf Mankowitz Second Class Taxi door Sylvester Stein Turning Wheels and Gazella door Stuart Cloete Episode door Hsirry Bloom Night door Enrico Verissimo Mil dred Pierce door James M Cain en nog verscheidene andere Deze boeken zijn in alle edities verboden Andere eveneens ver maarde literaire werken zijn alleen in paperback uitgaven verboden waEirschijnlijk in de hoop dat als de goedkope edities worden verbo den de verspreiding tot een kleinere lezerskring beperkt blijft Onder de verboden paperback uitgaven bevinden zich Aaron's Rod door D H Lawrence Across the river and Into the trees door Ernest Hemingway Adventures of a young man door John dos Pas sos The age of reason door Jean Paul Sartre The beast in man door EmUe Zola King Jesus and I Qaudius door Robert Graves Kingsblood Royal door Sinclair Lewis The house of madame Tel lier door Guy de Maupassant A Certain Smile door Frangoise Sa gan Away from home door Rona Jaffe en A world of strangers door Nadine Gordimer Er wordt zelfs beweerd aldus Bernstein dat in sommige gevallen censuur is toegepast omdat het boek een laten we zeggen wat ' sugges tief ' omslag toonde of een pittige samenvatting van de inhoud gaf Maar een dergelijke overweging heeft niet kunnen gelden voor Nadi ne Gordimer's World of strangers voegt de auteur er sarcastisch aan toe daar dit boek werd uitgegeven in de gebruikelijke ' blanke ' Pen guin-uitvoering Keuringscommissie De censuurmachinerie die deze boeken verbood valt tegenwoordig onder de Publications and enter tainments act van 1963 Bernstein maakt nog weer eens duidelgk dat het grootste deel van de verboden werken behoort tot hetgeen het In ternationale PEN Charter verstaat onder ' kunstwerken die het erfdeel vormen van de mensheid ' Elk verbod geschiedt op aanbe veling van de Publications Control Board keuringscommissie in het leven geroepen door de minister van binnenlandse zaken Toen de samenstelling van de commissie be kend werd gemaakt bleek ze sterk onderbezet te zijn met leden die als experts in Engelse literatuur mogen gelden Prof Harvey is de enige van een Engelse faculteit prof Murray is het enige lid van een Engelse Me dium University De commissie be staat uit elf akademici hooglera ren aan verschillende universiteiten En al deze hooggeplaatste leden van hoogst wetenschappelijke colleges hebben zich geleend voor het aan gezicht van de wereld en het Zuid afrikaanse volk onmondig te verkla ren als geestelijk onvolwassen en on volwaardig te kijk te stellen Een volk dat bevoogd schijnt te moeten worden op een wijze die zijn weer ga in de moderne wereld niet vindt De censuurcommissie handelde in 1964 af met 871 publicaties 403 werden goedgekeurd 363 verboden Onder deze laatste bevonden zich ve le waar niemand spijt over behoeft te hebben Maar daaronder vielen ook Mary McCarthy'a The Group Erskine CaldweUs The last night of summer en Place Called Esthervil le Irving Wallace's The three si rens Romain Gary's The colours of Eredoctoraat voor Russische dichteres De universiteit van Oxford heeft zaterdag een eredoctoraat in de let teren toegekend aan Anna Anachma towa 76 Zij begon meer dan een halve eeuw geleden te schrijven en stond al in het middelpunt van de avant garde-literatuur van Sint Petersburg vóór de bolsjwistische revolutie Na dat haar man geëxecuteerd was als contrarevolutionair in 1920 trok zij zich uit het openbare leven terug maar zij verscheen weer tijdens de tweede wereldoorlog met enkele pa triottische verzen the day Wilbur Smith's Where the lion feeds en essays als dr Eus tace Chesser's The cost of loving dr Wilhelm Stekels Sadism and masochism en Colin Legums Pan Africanism Ontstellend Dit nu is ontstellend Het I>etekent dat vermaarde literaire werken in Zuid-Afrika langs maatstaven geoor deeld worden die in Engeland U.S.A Nederland Frankrijk België Noor wegen Zweden Duitsland Italië en andere Westerse landen eenvoudig ondenkbaar zijn Deze toestand is nog fataler voor de in het Afrikaans schrijvende au teurs De in het Engels schrijvende kunstenaars kunnen buiten Afrika terecht Zij publiceren hun boeken in Engeland of Amerika maar de Afrikaanse auteurs zijn gebonden aan hun eigen land Zij kunnen slechts in vertalingen over de grens komen Toch is er wel beweging die enige verwijding van de Afrikaanse cultu rele horizon belooft Eén van dege nen die Bernstein met grote waarde ring noemt als medestander in de strijd om ontvoogding is prof N P van Wtjk Louw Wij zijn nooit in Zuid-Afrika ge weest en hebben tot dusver geen ver langen gevoeld er een voet te zetten Desondanks nemen we de vrijheid te oordelen en wel dat Zuid-Afrika op het punt van de cultuur in het algemeen en van de literaire in het bijzonder tot de meest achtergeble ven landen ter wereld behoort JAN H DE GROOT AARTSBISSCHOP BAMSAY Van onze correspondent LONDEN — Het bezoek dat de aartsbisschop van Canterbury dr > Iichael Bamsay deze dagen als gast van de Roemeense orthodoxe Patriarch Justinianus aan Roeme nië brengt is een antwoord op het bezoek van patriarch Bliror Christea aan Engeland in 1936 maar in wer kelijkheid is het veel meer dan een kwestie van routine Dr Ramsay is geestdriftig over de contacten die hij sinds zijn benoe ming met de Oosteuropese orthodo xe kerken heeft gelegd Als een van de voorzitters van de Wereldraad van kerken is hij vooral gegrepen door de oecumenische gedachte Zijn deel neming aan de conferentie van de Wereldraad in New Delhi in 1961 was een grote inspiratie voor hem Hij zei toen dat de tijd voorbij is dat het christendom uitsluitend tot de Europese cultuur behoorde en hij wijdde dan ook bijzondere aandacht aan de christelijke kerken buiten Europa Tevens beschouwt hij de traditie van de orthodoxe kerken als een bron voor de verdieping van het westerse christendom Daarom ver heugde hij zich op het bezoek aan Roemenië In Boekarest bevindt zich bovendien een Anglicaanse kerk waar dr Ramsay op pinksterzondag de communie celebreerde en ' s avonds preekte Van grote betekenis was dr Ram say's bezoek in 1962 aan de Sowjet Unie dat leidde tot uitwisseling van Russische en Engelse geestelijken Bij die gelegenheid werd dr Ram say tot ere-lid benoemd van de Mos kouse theologische academie een van de nog steeds in de Sowjet Unie functionerende theologische hogescholen Portret De 59-jarige forse zwaargebouw de enigszins gereserveerde maar toch gemoedelijke dr Arthur Mi chael Ramsay maakt op het eer ste gezicht een ouderwetse indruk Zijn hoge ietwat lijzige stem en zijn onpersoonlijke preektoon schij nen dat nog te bevestigen Hij is echter een vooruitstreven de man hoewel met mate Hij bezit grote humor en zelfkennis is bui tengewoon eerlijk en iemand met groot geduld Hoewel een geleerde met diep theologisch inzicht is zijn geloof simpel en robuust In de controverse over het ge ruchtmakende boek Honest to God Advertentie No0 12 dagen en dan is het vaderdag Judy Holliday overleden 41 Judy Holliday 41 de filmster die bekendheid verwierf door haar rol in Bom Yesterday is in New York overleden Ze was al maan denlang ziek Judy Holliday heette eigenlijk Ju dy Tuvim Holliday is een vrije ver taling van het joodse woord Tuvim Judy's faam kwam toen ze onver wachts in moest vaBen door ziekte en zo de hoofdrol in Bom Yester day in drie dagen moest leren De show werd een succes een film volg de Hiervoor kreeg zij in 1950 een Oscar Een andere bekende film van haar is Solid Gold CadiHac De Nederlandse sopraan lidaLeinweber uit Amsterdam is doorprof Augustin Kubizek uitgenodigdom op 28 november te Wenen in deGrosse Musikvereinsaal met deWiener Philharmoniker op te tredenbij een jubileumconcert De stichting Kunstenaarsverzet 1942 1945 zal 10 juni de sterfdag her denken van de Amsterdamse ver zetsheld en beeldhouwer Gerrit Janvan der Veen De herdenking wordtom 10 uur gehouden in de Zomer dljkstraat 18 te Amsterdam Het Nederlands Danstheater zalwoensdag per vliegtuig vertrekkennaar Frankfurt waar het ' s avondsin het stedelijk operatheater enkeleballetten zal uitvoeren Het gezel schap zal na de voorstelling weernaar Nederland terugkeren Aartshisschop bezoekt thans Roemenië IIIIKIIIIMIIIItlMIIIIIIItllllIIIIIIIIIItllIIIIItllIIIIIIIIMIIIIIIItlIl van de bisschop van Woolwich dr John Robinson waren velen in Ramsay nogal teleurgesteld omdat hij niet zou hebben getoond de gees telijke nood te beseffen waaraan Robinson trachtte tegemoet te ko men noch begrepen zou hebben waarom dit boek voor velen zo veel betekent Wat de oecumene betreft is Ram say er van overtuigd dat de Angli caanse kerk ' t aangewezen lichaam is om een bemiddelende rol te spe len In Engeland zelf is de aartsbis schop met succes bezig de eenheid met de methodisten voor te berei den Hij is ervan overtuigd dat er tenslotte één kerk tot stand zal ko men hoewel hij dat niet meer zal beleven Die eenheid ziet hij als een synthese tussen rooms-katholicisme en de niet-roomse opvattingen Sommigen in de Church of Eng land denken aan een schriftuurlijk katholicisme zonder paus Maar het is bekend dat de aartsbisschop de gedachte heeft geopperd dat de her enigde kerken eventueel een consti tutioneel zuiver symbolisch paus dom zouden kunnen aanvaarden dat echter geen zeggenschap zou mogen uitoefenen over de diverse aange sloten nationale kerken evenmin als de aartsbisschop van Canterbury zeg genschap bezit over de kerk van Schotland De liaison met Rome waarmee reeds door zijn voorganger dr Fisher een begin werd gemaakt is door dr Ramsay's bezoek aan de paus van enkele jaren geleden be langrijk versterkt Hij wil de ker kelijke eenheid bevorderen door uit te gaan van de punten waarover tu.'^ sen de Engelse kerk en de kerk van Rome overeenstemming bestaai maar hij erkent dat daar nog grote fundamentele verschillen tussen zijn Benoeming toegejuicht Ramsay was een leerling op de kostschool Bepton waar xgn voor - ganger dr.Fishertoen directeur was Evenals schoolmeester Fisher koos Ramsay aanvankelijk een ander be roep Hij studeerde rechten maar schakelde spoedig over op theolo gie Hij doceerde dit later in Cam bridge en daarna in Durham waar hfl in 1952 bisschop werd Vervol gens werd hij in 1956 aartsbisschop van York waarna hij in 1961 de top bereikte door zijn I>enoeming tot aartsbisschop van Canterbury Zijn benoeming werd destijds in alle kringen in de Anglicaanse kerk toegejuicht al zal hij nooit zo po pulair worden als de guUe en uit bundige Fisher Ramsay is een ge matigd high church'-man dat is dat deel van de kerk dat het episco pale karakter ervan en de daarbij behorende ceremoniële tradities zo strikt mogelijk wil handhaven Hij is de zoon van een hoogleraar in de theologie die een congregationa list was een lid dus van hetgeen men misschien het best de Engelse protestantenbond zou kunnen noe men en zijn moeder was de dochter van een Anglicaanse priester kinder Velen vinden dat Ramsay nietsnel genoeg de invloed van de lekenin de kerk heeft versterkt maarzijn critici vergeten wellicht dat demachinerie van de kerk log en om slachtig is en dat de ook door Ram say voorgestane hervormingenslechts geleidelijk kunnen wordenverwezenlijkt Dr Ramsay zelf ver klaarde bij de bestijging van deaartsbisschoppelijke troon dat ookhij voor de kerk wat haar inwen dige zaken betreft grotere autonomieopeist maar hij wil dat zü staats kerk blijft Hij streeft dus ook hiernaar een compromis de gebruikelij ke oplossing van een Engels pro bleem *^''^- S'f Schilderijenroof in 24 uur opgelost Van onze correspondent MADRID — Een opzienbarende schilderijenroof is in Spanje op ty pisch Spaanse wijze opgelost In minder dan 24 uur is een scbildery dat wordt toegeschreven aan Goya uit het gemeentemuseum van de badplaats San Sebastian gestolen en onder biechtgeheim weer teruggege ven aan een geestelijke in de grens plaats Irun Het schilderij dat bekend staat onder de naam Soldaat te paard is het eigendom van de staat die het sinds 1941 had uitgeleend aan San Sebastian Het doek is nu teruggegeven on der biechtgeheim en daardoor is de zaak voor de politie veel ingewikkel der geworden De dader is bekend aan een geestelijke die zijn identi teit niet prijs kan geven Tot aan de grensplaats Irun heeft men ' t spoor kunnen volgen waarschijnlijk is het de dader gelukt de Franse grens over te komen • De 87-jarige Joodse wijsgeer prof Martin Buber ereburger van Jeru zalem is thuis herstellende van een heupfractuur enkele weken geleden opgelopen bij een val in zijn woning Zijn toestand wordt zijn leeftijd in aanmerking genomen bevredigend genoemd Prof Buber is enkele we ken verpleegd in het Hadassah zie-kenhuis DAAR STAAT ACHTER De Amerikaanse film John Gold farb please come home is in Jorda nië verboden omdat hij de reputatievan de Arabieren in een ongunstigdaglicht zou stellen en de zionistischepropaganda zou bevorderen Op een plezierboot in de Seine heeft de Franse lyceumleraar LouisFessard vorige week de jaarlijkseDeseartes prijs van de verenigingFrance Hollande uit handen van hetbestuur ontvangen De heer Fessardwerd de legpenning van de vereni ging toegekend op grond van zijnproefschrift dat hij vorig jaar wijddeaan de Nederlandse dichter scheeps-dokter Jan Slauerhoff 
6 DINSDAG g 3VS1 1965 ÜTRBCHTSCH NIBtlWSBIAD De heer en mevrouw Getrouwd Fentener van Vlissingen Gravin de Pourtalès TEUN KWEEKEL en geven met grote vreugde kennis van de geboorte van hun dochter NICOLE SOPHIE COBBY HESXEB 8 juni 1965 Spijkenisse Voorstraat 24 Zeist 6 juni 1965 Tiendweg Utrecht Croeselaan 261 Verloofd C D VAN ARKEL REMCO BUSIffK en MARGBBET BAAXSIE Utrecht 5 juni 1965 Monnetlaan 67 orthopedisch chirurg Zeist PRAKTIJK HERVAT Spreekuur volgens afspraak Ziekenfondsleden tel 15548 Vondellaan 22 Part pat 18999 Heden overleed zacht en kalm mijn innig geliefde echtgenoot ADRIANUS CORNELIS VOORN op de leeftijd van bijna 79 jaar Uit aUernaam Utrecht ' J Voom-Auchlin Utrecht 5 juni 1965 Frederik Hendrikstraat 137 Thuis liever geen bezoek Voor hen die afscheid willen nemen bestaat daartoe gelegenheid in een der rouwkamers aan de Malie singel 75 Utrecht van 9—17 uur en van 18—18.30 uur De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 9 juni op de 3e alg begraafplaats Tolsteeg aan het Houtensepad Utrecht om 12.30 uur Vertrek van de rouwkamer om 12.15 uur Dinsdag 15 Juni vangen nieuwe cursussen aan voor het praktijkdiploma BOEKHOUDEN opleidende voor het associatie-examen DEC 1965 Voor deze snelle cursus is vereist een behoor lijke intelligentie werklust en doorzettingsver mogen Boekhoudkundige vooropleiding is niet noodzakelijk • In 1964 slaagden 2085 cursisten n.l 1159 voor Pr DIpl Ass 520 voor M.B.A Ass en 406 S.P.D M.O ^ Gemiddeld slaagt ruim 80 % van onze eandidaten binnen de gestelde opleidingstijd * Inlichtingen prospectus en inschrijving maandag t/m vrijdag van 7—9 uur in het GEBOUW DER HERV BURGERSCHOLEN DOMPLEIN 4 TEL 03402-2482 Springen stoefen GROEIEN en moeder helpt met kemgezoode Blue Band Energierijke grondstoffen Volop vitamine A en D Dat is Blue Band Gezonde levens lust Dat gééft Blue Band En méér Want levenslust begint bij eetlust Trek in een w/arme maaltijd Goudbruine jus fijn gebra den vlees en zovéét nog wat U met gezonde 8 ue Sand extra smakelijk bereidt ACHT UUR Klaar offl naar schooi te gaan Wetge moed welgevoêrf Biu & Band op de boterham HALF EEt ^ Klaar om te spelen Moeder zorgde voor verse energie Vitamine A D Ja Biue Band was erbij ZES UUR Vat maar aan Er is op gerel^end Aard appelen in Btue Band gebakken En een kluitje extra in de groente Mmm leXker Omroep begin f Tweede De Tweede Kamer de nota van minister het omroep bestel nog mer-reces namelijk in 6 juli in openbare b nemen Een bijzonder uit de Kamer zal zich de weken met de schr bereiding van de openl wing belasten Hoewel partijen aan die schri Ijereiding geen directe den gingen zij toch stel van de Kamer door mr Geertsema gesteund akkoord Prinses in haar Nederland Europalaan 38 Heden trof ons een nieu we slag doordat God na een noodlottig ongeval van ons heeft weggeno men mijn innig geliefde zoon en onze lieve broer zwager en vriend ABIE VASTBICK op de leeftijd van 18 jaar M J Vastrick - Pietersen Waldy en Ans Hetty Elze Bastiaan Utrecht 5 juni 1965 Abstederdijk 319 De overledene is opge baard in de aula aan de Poortstraat 3 bezoek al daar op dinsdag 8 juni van 7—8 uur n.m De teraardebestelling is bepaald op donderdag 10 juni op de Ie alg be graafplaats te 12 uur Vertrek van de aula af te 11.30 uur Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig geduldig ge dragen lijden mijn lieve man onze zorgzame va der en behuwdvader FBEDEBIK WILLEM STAAL Bidder In de Orde van Oranje-Nassau op de leeftijd van 66 jaar A Staal-Gerssen J Staal E Staal-Lankester A M Staal De Bilt 6 juni 1965 Dorpsstraat 50 Liever geen bezoek Geen bloemen Geen toespraken.Een rouwdienst zal ge houden worden donder dag 10 juni om 14.30 uurin de Opstandingskerk,Ie Brandenburgerweg teDe Bilt waarna de ter aardebestelling zalplaats hebben omstreeks 15 uur op de algemenebegraafplaats gelegennaast de kerk Tot onze diepe droefheid is heden na een kort stondige ziekte geheel onverwachts in vrede van ons heengegaan on ze onvergetelijke lieve zorgzame moeder be huwd en grootmoeder JACOBA DE ROOIJ weduwe van Arle van de GraaH in de ouderdom van 73 jaar Oosterbeek J van de Graaff E van de Graaff-Miholic Aaike Liesbeth Utrecht M van de Graaff Cobie Utrecht 5 juni 1965 A'damsestr.weg 144 F De overledene is opge baard in de aula Catha rijnesingel 100 Bezoek van 5 tot 7 uur De teraardebestelling zal plaats vinden op woens dag 9 juni a.s op de Eer ste Algemene Begraaf plaats „ Soestbergen " aan de Gansstraat alhier Vertrek van bovenge noemde aula plm 12.45 uur Aankomst begraaf plaats ca 12.55 uur piano 6 SIM ITS OANZENMARU.X U J van Randwijk CARDIOLOOG PRAKTIJK HERVAT Door saris van de in Rechter-Commis-het faillissement J HABTMAN Edisonstraat 70 te Utrecht is bepaald dat de schuld vorderingen uiterlijk vóór 3 september 1965 bij de cura trice moeten zijn ingediend en dat de verificatievergade ring zal worden gehouden op dinsdag 21 september 1965 des voormiddags te 11.30 uur in het Paleis van Justitie Hamburgerstraat 28 alhier Utrecht juni 1965 De curatrice Mr Marianne Nuyten GEM MONTFOORT U BEKENDMAKING Burgemeester en Wetliou ders van Monttoort brengen ter voldoening aan het ge stelde in artilcel 10 2e lid der Wegenwet ter openbare liennis dat ter secretarie dezer gemeente van 10 juni tot en met 15 juli 1965 ter inzage ligt een ontwerp be-sluit tot onttrelcking van het Grote Bospad aan het open baar verkeer met dien ver stande dat het de bestem ming van openbaar voetpad zal worden gegeven Bezwaren tegen de voorge nomen onttreklcing kunnen gedurende bovenvermelde termijn schriftelijk worden ingediend bij voornoemd col - lege Montfoort 8 juni 1965 Burgemeester en Wethouders van Montfoort De burgemeester F J A M Monchen De secretaris N A Dijkman De Jaarlijkse Algemene Ver gadering van de N.V DE UTBECHTSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ te Utrecht zal gehouden worden op donderdag 24 ju ni 1965 ten kantore van het CV Centraal Werkbureau u.a Parkstraat 38 te Utrecht aanvang 15.00 uur De agenda voor deze verga dering alsmede de balans per 31 december 1964 en de verlies - en winstrekening over 1964 liggen met de daarbij behorende toelichtin gen vanaf heden tot aan de dag van de vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap Weerdsingel O.Z 7—10 Utrecht Om stemrecht uit te oefenen dienen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 20 van de statuten ten minste vijf dagen vóór het houden van de vergadering hun op naam gestelde aandelen ten kantore van de vennoot schap tegen regu te depone ren Het recu strekt tevens tot bewijs van toegang Utrecht 8 juni 1965 De Directie I ' INSEKTENBETEN NAZONVERBRANDING NESTOSYL ZALF helpt direkt ' pijn - en jeakstillendf 96????9?552554546464 geneeskraclitigf KR/EBELHOEST pow PACTOLAN ffusr/G Weervief en fit Opgewaasen tegen het leven dank zij Pleegzuster Bloedwijn geneesljecten daalde van ruim 24.000 tot ruim 20.000 De werkloosheid daalde vooral onder bouwvakkers landbouw - en hor^ca-personeel Het aantal aanvragen om mannelijk per soneel steeg van een kleine 83.000 tot ruim 88.000 TOESTAND IN DOM RER macht voor V*N * Veiligheidsraad ivoensdag weer bijeen De Jordaanse afgevaardigde heeft maandag tijdens het debat in de Wiliglieidsraad over de Domini caanse kwestie uitbreiding van het mandaat van de Verenigde Naties in San Domingo geëist Volgens deze afgevaardigde moeten VN waarnemers worden toegevoegd aan de speciale afgevaardigde van de secretaris-generaal Mayobre om toe te zien op de naleving van de wapenstilstand en om klacliten over schendingen daarvan te behandelen OntpiQffing op tanker in Iran 30 doden Zaterdag is in de haven van Randar Masjoer Iran aan de Per zische GoH de Italiaanse tankboot I.uisa in brand gevlogen Dertig van de 41 Italiaanse bemanningsleden zijn omgekomen De elf overlevenden lif,gen in een ziekenhuis Er deed zich een ontploffing op het schip voor juist toen het schip 20.000 ton olie had ingenomen De brand die daardoor uitbrak was men pas maandagochtend meester Het schip voer in charter voor de British Petroleum Company Staliti'museum zal worden heropend Het Stalin-museum in Gori de ge boorteplaats van de vroegere Rus sische leider in Georgië zal einde 1965 worden heropend Het museum zal worden uitgebreid met mate riaal over de rol van Georgië in de Sowjet-Unie en met persoonlijke her inneringen aan Stalin Het museum was in 1956 tijdens Chroesjtsjows destalinisatie-campagne gesloten Het besluit tot heropening van het museum wordt gezien als een nieu we poging om de historische figuur van Stalin te corrigeren De officiële zienswijze is thans dat Stalin gedu rende de 29 jaar dat hij het land heeft geregeerd ernstige fouten heeft gemaakt maar ook veel goeds heeft gedaan Stalins foto is thans ook weer in het Russische legermuseum in Mos kou te zien 2 Het voorstel van de Jordaanse afgevaardigde kreeg de steun van de Franse gsdelegeerde maar het werd verworpen door de Ameri kaanse vertegenwoordiger Adlai Stevenson Deze zei dat VN waar-nemers niet meer zouden kunnen doen dan de inter-Amerikaanse strijdmacht en de afgevaardigden van de Organisatie van Amerikaan se Staten reeds doen Op verzoek van beide partijen in de Domini caanse Republiek bevindt zich daar reeds een commissie om klachten over schendingen van de rechten van de mens te behandelen De Veiligheidsraad komt woens dag weer " bijeen Braziliaanse troepen hebben maandag Amerikaanse troepen ver vangen op posten die aan het ge bied van de constitutionalisten grenzen De sterkte van de troepen van de Verenigde Staten in San Domin go bedraagt nadat zondag de vier de expeditionaire mariniersbriga de is teruggetrokken nog 14.000 man Zondag werd melding gemaakt van dertien schendingen van de wapenstilstand Advertentie Uw Kunstgebit zit de gehele dag stevig op zijn plaats Thans is het niet meer nodig dat Ui < unstgebit bij het spreken eten lachei of niezen losschiet of verschuift Eei weinig Dentofix poeder op de gebifs olaat en deze ongemaltken bestaon voor U niet meer Dentofix geeft U een ongekend gevoel van zekerheid en welbehagen Aangenaam en hygië nisch in het gebruik Tevredenheia ge garondeerd Verkrijgbaar in discrete neutrale plastic flacons prijs f 2,35 3ij apotheken en drogisterijen Twee hefschroefvliegtuigen van het Amerikaanse vliegdekschip Iwojima zijn zondag in de lucht op elkaar gebotst en in zee gestort waarbij de acht bemanningsleden allen schenen te zijn omgekomen Dit zou gebeurd zijn in de Zuid chinese zee ter hoogte van Tsjoe Lai ongeveer honderd km ten zui den van Da Nang Maandag hebben Amerikaanse vliegtuigen bij acht operaties vijftig ton bommen uitgeworpen op kazer nes te Vinh 250 km ten zuiden van Hanoi In totaal namen 82 Ameri kaanse en Zuidviètnamese vliegtui gen aan de bombardementen deel Gok de radarpost op het eiland Hon Nieu werd aangevallen Ondanks hevig afweervuur zijn alle vliegtui gen teruggekeerd aldus het Ame rikaanse communiqué Viètcong-guerrillatroepen heb ben vanmorgen vroeg de verbin dingen over land tussen de Zuid viètnamese noordelijke steden Da Nang en Hue verbroken Dit is ge beurd door het in de lucht laten vliegen van een brug op ongeveer twintig km ten noorden van Da Nang DE ASTRONAUTEN White flinks en McDivitt ^ nadat se per helikopter aan boord van de „ Wasp " zijn gebracht Mijnramp in Bosnië eist 117 doden In het dorp Kakanj heeft zich zondag in een bruinkoolraijn de grootste naoorlogse mijnramp van Joegoslavië voorgedaan Reddings ploegen hebben tot dusverre de lijken van 117 mijnwerkers geborgen Er zijn tot nu toe 25 gewonden Kakanj ligt ten noordwesten van Sarajewo in Bosnië De ramp is veroorzaakt door een ontploffing van methaangas in de Orasi-schacht De ontploffing deed zich om 12.13 uur voor op een diepte van 150 meter onder het maaiveld en op circa 2,5 km afstand van de schacht-ingang In de schacht werk ten toen circa 200 mijnwerkers De reddingsploegen van de mijn kregen onmiddellijk assistentie van ploegen uit naburige mijnen Bij de schachtingang werden meer dan 20 gewonde mijnwerkers aangetroffen Naderhand vonden de reddings ploegen nog slechts doden Zij waren het slachtoffer geworden van het gas branden en aardverschui vingen Het aantal doden zal misschien nog iets stijgen De reddingsploegen zijn nog niet doorgedrongen tot het punt waar de ontploffing zich heeff voorgedaan Bijna 300.000 man naar OosUBerlijn Ja speldjes-regen bij Celwa pro dukten 2 garantiezegels van het zelfde produkt opsturen en u krijgt een speldje van dèt produkt Er zijn 5 Celwa produkten met elk ' n eigen speldje I B.v CELWA TISJOE uniek zacht toiletpa pier voorname discretie Het afgelopen pinksterweekelnde li^hben 270.000 Westberlijners ver wanten in het oostelijk stadsdeel bekocht De grootste stroom pas seerde zondag de doorgangen in de muur toen 110.000 mensen naar de Oostduitse sector gingen De huidige periode dat Westber li.-ners het oostelijk stadsdeel kun nen bezoeken van 31 mei tot 13 juni is de laatste die is overeen gekomen in de pasjesregeling van 24 september 1964 Celm kenmerk voor kwaliteit Ned Exportpapierfabriek N.V Postbus 57 - Nijmegen Voor zover tot nog toe bekend zijn gedurende de pinksterdagen vier Westberlijners door de Oostduitse autoriteiten aangehouden Een re den voor hun aanhouding is niet ge geven De Oostduitse autoriteiten hebben inmiddels een verzoenend gebaar Gemini''4 De gezagvoerder van de Wasp kreeg tijdens dit maal vrijwel niets te horen van het tweetal Zo hongerig maar ook vermoeid waren ze President Johnson - begreep die vermoeidheid en telegrafeerde bij zijn gelukwens dan ook dat het duo in het weekeinde maar naar zijn ranch in Texas moest komen om goed * uit te rusten Direct na hun aankomst op het vliegdekschip had den White en McDivitt ook een gesprek met hun echtgenotes De twee vrouwen vroegen ook al of hun hemelbestormers toch maar vooral wilden uitrusten Hun wacht intussen een zwaar programma Uitgebreid lichamelijk onderzoek zal de komende dagen vullen voordat ze donderdag in Houston hun eerste persconferentie mogen geven Zij blijven al die da gen op de Wasp Vervolg van pagina 1 Ook constateerden de artsen — zonder enige verontrusting overi gens — dat hun bloeddruk aan de lage kant was hun hartslag iets sneller dan normaal en dat hun ogen bloeddoorlopen waren door de sfeer van bijna pure zuurstof waar in ze hadden verkeerd Tijdens de vlucht zijn bloedmonsters gemaakt die direct naar Houston zijn over gevlogen „ Eten " De astronauten hebben wat aan gewicht verloren Een van de eerste opmerkingen van McDivitt was dan ook toen hij aan boord kwam „ En nu eten die baard eraf en slapen maar vooral eten " Vier dagen van droog tube-voedsel werden prompt gevolgd door een stevig maal van biefstuk en champignons Niet vlekkeloos Intussen hebben de technici hun handen vol om vóör de volgende lancering de toch ook in rijke mate opgetreden fouten en foutjes tijdens de jongste rulmtevlucht te bestu deren en er lering uit te trekken Want hoe indrukwekkend het geheel ook was vlekkeloos is het toch niet allemaal verlopen Daar was dan vooral de misluk king van het geplande rendez-vous Brandstofgebrek was er de oorzaak van toen McDivitt de zich uit zijn baan begevende rakettrap van de Titan probeerde in te halen Voorts het gebrek aan discipline van „ uit stapper " White die zich niet op tijd in zijn cabine terug begaf Men is er nog niet zeker van of dit puur enthousiasme dan wel een tijdelijke uitzinnigheid " is geweest van White Dan de moeilijkheid met het slui ten van het Gemini-venster na de terugkeer van White Het duo gaf er de voorkeur aan het weerspan nige raam verder maar dicht te laten waardoor ze al hun vuilnis " binnenboord moesten laten De ge volgen zouden verschrikkelijk heb ben kunnen 2djn als het raam eens niet meer dicht had gekund ver branding tijdens de terugkeer in de atmosfeer En aan - het slot van de reis deed zich nog een nieuwe moeilijkheid voor een computer aan boord wei gerde dienst toen het juiste moment voor het ontsteken van de reinraket ten moest worden gekozen McDivitt deed dit nu op eigen initiatief waardoor Gemini 70 kilometer van zijn doel in de Atlantische Oceaan terecht kwam seconden tijdsver schil betekenen bij deze landings manoeuvres tientallen kilometers af standsverschil Toch kwamen de astronauten niet zover Van hun doel of helikopters van de Wasp hadden hen tijdens de "«» daling aan parachutes al ontdekt Binnen het uur waren de astronau ten aan boord waar de 2000-koppige bemanning hen met fanfare en luid iiï gejuich verwelkomde Om kwart over zes gisteravond zat Amerika's tot nu toe opzien barendste ruimtereis erop Gereed voor gesprek met De Gaulle NATO-ruggesteun voor Erhard in de VS van voortzetting en organisatie van het bondgenootschap Ook door meer geduld met De Gaulle zouden de huidige-strijdvragen niet tot een op lossing kunnen worden gebracht zo meende de Bondskanselier Erhard verklaarde zich opnieuw met nadruk gekant tegen de vor ming van een grole coalitie met de sociaal-democraten na de Westduit se verkiezingen die komend najaar zullen worden gehouden Hij maakt echter een voorbehoud voor even tuele bijzondere omstandigheden die een dergelijke coalitie noodza kelijk zouden maken Kanselier Erhard is zaterdag van een vijfdaagse reis naar de V.S teruggekeerd met woorden van lof voor de Amerikaanse bereidwillig heid om „ op te treden wanneer ook maar de vrijheid wordt bedreigd zoals op het ogenblik het geval is in Zuid Oost-Azië Hij zei dat opnieuw is gebleken welk een trouwe bondgenoot de V.S zijn Maar bondgenoot zijn brengt natuurlijk mee dat men wederke rig solidair moet zijn Het betaamt dat wij de zorgen delen die de Ame rikaanse regering en openbare me ning bezighouden " aldus Erhard Een en al lof voor Amerika Bondskanselier Ludwig Erhard zal president De Gaulle bij diens komende bezoek aan Bonn uiteen zetten hoe belangrijk de militaire integratie binnen do NATO voor West-Duitsland is Deze integratie wordt naar bekend door de Franse president principieel afgewezen In een televisie-interview dat tij dens Erhards bezoek aan de Ver enigde Staten is opgenomen en zon dag door de Amerikaanse televisie werd uitgezonden verklaarde de Westduitse regeringsleider dat voor de betrekkingen tussen Washington en Parijs zo snel mogelijk een op lossing moet worden gevonden Bij zijn ontmoeting met De Gaulle zou hij alles in het werk stellen om het Franse staatshoofd duidelijk te maken welk een bijzonder vitaal belang de Bondsrepubliek Duitsland heeft bij een nuttige voortzetting van het westelijk bondgenootschap " Het is zo zei Erhard dringend noodzakelijk dat snel klaarheid wordt gebracht in de vraagstukken gemaakt door twee gijzelaars uit West-Berlijn vrij te laten Twee jonge Westberlijners Marholdt en Rehbein waren zeven weken gele den de dupe geworden van de 36 jarige Oostduitser Streit die op ge raffineerde wijze de identiteitspa nieren en het doorlaatoasje van de in Oost Berlijn op familiebezoek zijnde Marholdt wist te bemachti gen en met deze documenten naar West-Berlijn wist te vluchten De Westberlijnse rechtbank veroor deelde Streit dinsdag tot drie jaar gevangenisstraf Maar de Oostduit se autoriteiten die Marholdt en Rehbein ten onrechte van mede Dlichtigheid aan de vlucht van Streit hadden beschuldigd zwegen in alle talen over het lot van de twee gijzelaars Wel beweerden de Oostduitsers dat de gevangenisstraf die Streit was opgelegd belachelijk laag was en dat daaruit bleek dat de West berlijnse politie zich beschermend voor de misdadige Streit had ge steld " Verkeersongeluk in Duitsland 9 doden Van onze correspondent STADTLOHN — Een ondoor dachte inhaalmanoeuvi e heeft zater dagmiddag op de B-70 de route die op Westduits gebied ten dele paral lel loopt met onze oostgrens tussen de stadjes Stadtlohn en Südlohn negen mensenlevens geëist Het was het meest tragische en ernstigste verkeersongeluk dat in het lange pinksterweekelnde in West-Duitsland is gebeurd Van de vier zWaargewonden kon vanmorgen nog niet worden gezegd dat zij buiten levensgevaar waren Bij het autowrak werd ook een zwaargewonde herdershond aange troffen die in de auto moet hebben gezeten Het dier wilde niet van het wrak vrijken en moest met ge weld worden verwijderd Kort daar op heeft een dierenarts hem afge maakt Advertentie Van onze correspondent PABUS — Op het bijzondere partijcongres waaraan de Franse so cialisten in het gemeentehuis van Clichy de vijf dagen van hun pink stervakantie hebben gewijd heeft uiteindelijk Gaston Defferre de linkse kandidaat voor het president schap partijsecretaris Guy Mollet v/eten te verslaan Door die uitslag waarvoor door Gaston en Guy zo als hun partijgenoten ze bij voorkeur plegen te noemen even vinnig als langdurig moest worden gevochten heeft Defferre nu toestemming ge kregen een nieuwe stap te zetten op de weg naar een sociaal democrati sche federatie ofwel een Franse La bourpartij Op 18 en 19 juli zal een delegatie der socialisten afgevaardigden van de katholieke volksrepublikeinen en van de radicalen ontmoeten om ' t fundament voor zo'n gemeenschap pelijke politiek te leggen Daarna zal een congres der feder-atie waar voor ook de leden van een ruim aan tal politieke clubs zullen worden uitgenodigd de kandidatuur van Gaston Defferre voor hun gemeen schappelijke rekening nemen De zege van Defferre is intussen al heel slecht ontvangen door de P.S.U ' n linkse socialistische splin terpartij en vooral door de commu nisten die nu officieel hebben aan gekondigd ook een eigen kandidaat voor het Elysée in de arena te zul len sturen Maar ook Iti eigen partij zijn de zorgen voor Defferre nog lang niet van de baan Mollet wiens aan - Wijzigingen in top op komst Het Amerikaanse tijdschrift U.S News and World Report meldt dat er „ iets groots in Moskou brpcit " Deze uitdrukking is door een corres pondent in verscheidene Oosteurope se hoofdsteden gehoord „ De communisten zijn van mening dat er een leiderschapswijziging voor Rusfend op til is Onder de commu nisten doen geruchten de ronde dat het centrale comité van de partij spoedig in Moskou zal bijeenkomen " aldus het blad Kerkvisitator stelt mandaat beschikbaar Van onze correspondent RUINERWOLD — De heer Jac ter Haar uit Ruinerwold heeft be dankt als provinciaal kerkvisitator van Drente De heer Ter Haar heeft — zoals hij het zelf uitdrukte — zijn mandaat beschikbaar gesteld maar zal wel herkiesbaar blijven Hij heeft de classis Meppel al ech ter laten weten dat hij deze functie niet nogmaals voor een periode van vier jaar zal aanvaarden De heer Ter Haar zal wel ouderling blijven van de hervormde gemeen te Ruinerwold tevens blijft hij lid van het moderamen van de classis Meppel De heer Ter Haar die zegt het nu te druk te hebben voor de func tie van kerkvisitator werd als zo danig benoemd in 1962 Vorig jaar werd hij door de commissie van ge schillen en bezwaren van de her vormde kerk uit zijn functie onthe ven op grond van zijn oorlogsverle den Een en ander was het gevolg van een actie van de emeritus pre dikant Van Lunzen uit Odoom Deze heeft nu bekend gemaakt dat hij verder zal afzien van actie te gen de heer Ter Haar Vijftien jonge mensen in Spanje gedood Bij het Noordspaanse dorp Torre cilla en Cameros 20 km van Lo grono is zondag een bus die op weg was naar een pinksterbijeen komst van een tien meter hoge brug in een ravijn gestort Vijftien per sonen verloren het leven en 28 wer den gewond Twintig gewonden verkeren in zeer zorgwekkende toe stand Alle slachtoffers zijn jongens en meisjes tussen 15 en 22 jaar W.-Duitsland en Italië uitgenodigd voor de Concorde produktie Een officiële Westduitse woordvoer der heeft zaterdag bevestigd dat West-Duitsland door Engeland en Frankrijk is uitgenodigd mee te werken aan de produktie van het supersone Concorde passagiersvlieg-tuig Ook Italië heeft een dergelijke uitnodiging ontvangen zo is in Ro me vernomen Beide landen hebben het verzoek in studie genomen Engeland en Frankrijk sloten in 1962 een overeenkomst inzake geza menlijke produktie van de Concorde Het eerste prototype zal naar ver wachting in 1968 gereedkomen Tot dusver hebben tien luchtvaartmaat schappijen optie genomen op de Ie vering van in totaal 47 van deze toe stellen die naar verwachting ruim 45 miljoen gulden per stuk zullen gaan kosten hang op het congres bijna even groot was als die van Defferre is namelijk voor de 19de achtereen volgende keer tot secretaris-gene raal van de partij uitgeroepen Mol let blijft dus voorlopig nog de ' baas ' in de partij en gezien zijn onverzet telijke wil die eerste viool te spelen mag Defferre zich van de zijde van zijn kameraad " nog op heel wat verrassingen voorbereiden Niettemin is het belangrijkste re sultaat voorlopig nog wel dat de Franse socialisten door Defferre bo ven Mollet te stellen zich nu bereid hebben getoond de blik niet meer uitsluitend naar het verleden maar ook voorwaarts te willen i-ichten Mollet heeft de laatste dagen hard op de rode trom geslagen met de bedoeling de socialistische puurheid van zijn partij te kunnen veihg stel len Hij aarzelde zelfs niet de para doxale uitspraak te doen dat hij ter wille van de revolutie zichzelf graag als een conservatief van het socia lisme wilde beschouwen Tegenover deze troebele frasen heeft Defferre een klare taal van politiek realisme gesproken In een slot-mofie spreekt het so cialistische congres zich nadrukke lijk uit voor een re-integratie van de coriimunisten in de nationale ge meenschap Het is trouwens een wens die Defferre nog wel moeilijk heden met de katholieken zal be zorgen jaarvergadering Christian Science De Christian Science-raad van directeuren in Amerika heeft er bij zijn kerkleden op aangedrongen om punten van overeenstemming te vin den met andere kerkgenootschap pen in plaats van zich als verschil lend of apart te beschouwen Dit werd gezegd tijdens de jaarvergade ring van de raoeder-kerk The first church of Christian Scientists in Boston Massachusetts die maan dag werd gehouden De jaarlijkse verkiezing van een nieuwe kerkpresident werd op deze bijeenkomst bekend gemaakt Mrs Frances S Wells uit San Antonio Texas nam de leiding van de ver gadering over de aftredende presi dent Edward Froderman uit Chi cago Illinois Van de 15 Chï-istian Science doch-terkerken en - vereningingen in Ne derland die alle geregeld kerkdien sten houden werd de vereniging inEindhoven dit jaar erkend Aan achtvan hen is een openbare leeskamerverbonden nl in Amsterdam Arn hem ' s Gravenhage Haarlem La ren N H Leeuwarden Rotterdamen Utrecht waar alle zgn geautori seerde Christian Science literatuurverzameld is '^ 
^ 8 DINSDAO 8 iVai 1S68 CTBECHTSCH NIEUWSBLAD ^ m matrassen hebben een veel l-a-n-g-e-r-e levensduur '•'•'•'•'''-'¦'•' hïrï '•'•"•' • ÏMÏiYiïri ' rYriï-'i'-'r'V'-r ülii^^iiÉiÉttiSÊtitMié^ÊmÊt^Üiili'iW VVJom ' Wifc ' '.'¦• ¦¦¦.•.•¦•.¦.•,¦¦•.%•.•.•¦• •.•¦•.•.¦.¦ •:•.•¦•.¦.•¦• • •.¦¦•¦•¦•¦¦¦•.• •.•¦¦.•¦•¦•¦•¦• «• Vraag de gratis # v vierkleurenfolderU aan OLGA matrassen Leiden En dat Com Flakes groei-ontbijt gaat er al spelenderwijs in BOINGG Dat slaat in Autootjes en treintjes naar ouderwets model Met elk pak Corn Flakes geeft u ze nu een dubbele ver tassing Speelgoed naar hun hart En een ontbijt dat er spelenderwijs ingaat ff49 ' Geef ze elke ochtend die lekkere knappende Corn Flakes met suiker en melk Daarmee blijven ze de hele morgen fit Want Corn Flakes zijnvan mais gemaakt en daarom zo vitamine rijk Echt een groei-ontbijt Echt een ontbijt dat een zorgzame moeder in huis haalt ««••••••• Wat een gemak Zo uit het pak op het bord Wat melk onverwarnjd)erbij Suiker naar smaak erover KLAAR Niet koken Niet roeren Direct opdienen Nu met —"— gratis speelgoed Als u nu een pak Com Flakes haalt zit er een leuk stuk speel goed in Auto's en treinen naar ouderwets model Daar speelt uw zoon graag mee Doe hem dat plezier ' t Is gratis grof geweven rayon linnen Gerzon brengt u een fantastische aanbieding In fijn en grof geweven rayon linnen de meest gevraagde modestof van dit seizoen Prachtige kwaliteiten In een enorm uitgebreid kleuren assortlment marine bleu beige rose gele en rode tinten Extra breed 130-140 cm daardoor is deze exceptionele aanbieding extra voordelig ^^ icn ^ ERDAL CONCERN - AMERSFOORT In verband met voorgenomen uitbreiding van ons administratief apparaat hebben wij de navolgende vacatures te vervullen Afdeling Calculatie en Bedrfltseconomie EEN ASSISTENTE Wij vragen hiervoor een jongedame met een opleiding op Mulo of Handelsavondschool-niveau en een goede typevaardigheid Gezien de aard van de werkzaamheden zijn cijfer matige belangstelling en accuratesse vereist Afdeling Crediteurenadministratie EEN JONGE VRL ADMINISTRATIEVE KRACHT Wij vragen hiervoor een jongedame met een opleiding op Mulo-niveau in het bezit van een type-diploma Geboden wordt een functie die in een later stadium gun stige perspectieven biedt voor hen die zich in de richting van de moderne bedrijfsadministratie verder willen be - kwamen Voor onze diverse verkoopafdelingen MANNELIJKE OF VROUWELIJKE ASSISTENTEN Wij vragen hiervoor krachten met een opleiding op Mulo - of Handelsavondschoolniveau met een goede typevaardigheid Zij zullen in de betrokken afdeling belast worden met dc administratieve orderbehandeling Voor deze functies is een zekere kantoorervaring vereist Voor onze reclame-aldelingen VROUWELIJKE ADMINISTRATIEVE ASSISTENTEN Voor het vervullen van deze functie vragen wij jongedames met een opleiding op Mulo-niveau in het bezit van een typediploma en ervaring in steno NedeMands Wij bieden U een zeer gevarieerde functie op deze door de aard van het werk levendige afdelingen - Voor opze faktureerafdeling EEN VROUWELIJKE ASSISTENT Voor deze funktie zoeken wij een jongedame,met enige jaren Mulo VGLO of huishoudschoolopleiding Zij zal in een pret tig team worden belast met de voorbewerking van de me chanische fakturering Op de,_meeste van bovengenoemde functies kunnen ook zij die dit'jaar de school verlaten reflekteren Eigenhandig geschreven brieven met opgave van opleiding ervaring en vermelding van de gewenste functie te richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelszaken Krdal Con cern Amersfoort Brabantsestraat 17 """ "" "" " "" " "" " "" "" """ "" "" "" "" "" " " U "" """ / ^ STICHTING ACADEMISCH ZIEKENHUIS UTRECHT Bij de TECHNISCHE DIENST kan met ingang van 1 september a.s geplaatst worden een onderhoudsmonteur Diploma L.T.S.-maehinebankwerken ver eist Voor bovengenoemde funktie komen jn aanmerking zij die reeds als zodanig wei'lczaam zijn geweest en derhalve over een ruime ervaring beschikken Leeftijd 25 è 35 jaar Salaris ƒ 611,18 bruto per mand exclu sief 4 % vakantietoelage Op het salaris vindt geen inhouding plaats van AOW premie 5-daagse werkweek Dienstkleding wordt gratis verstrekt en gewassen 3 Weken vakantie per jaar Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van nummer 473 op brief en enveloppe te richten aan de Personeelchef van het ziekenhuis Catharijne singel 101 Utrecht RIJKSUNIVEBSITEIT UTRECHT Op het Geografisch Instituut kan met ingang van 1 juli 1965 geplaatst worden een BEDIENDE Leeftijd 20 a 25 jaar Werkzaamheden lichtdrukken stencil len projecteren tijdens colleges repara ties en onderhoud aan o.a gebouw in boedel en instrumenten Diploma ambachtsschool b.v bankwerker of timmerman strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan de.-BeheeEder van bo - venstaand Instituut -« iigaljiSwiMfMSi ' \ n Corn Flakes groei-ontbijt houdt ze de hele morgen fit - Speciale stoffen verkoop WAARSCHUWING KOOP BIJ DE VAKHANDEL Wegens het vervallen Vcin een klein deel van be langrijke exportorder moet met spoed worden at geleverd het restant van die order bestaande uit hypermoderne volautomatische elektrische zig zag-koffemaaimachines van een der grootste fabrieken der wereld voor de niet aan te nemen abnormale prijs van ƒ 175 -^ Met de 1001 mogelijkheden om knopen aan te zetten knoopsgaten te maken bor duren tricot bewerken af te werken met twee naalden tegelijk ingebouwde verlichting gestroom lijnd type 1965 Met 20 jaóir garantie Dus heeft u plannen om een naaimachine te kopen dan heeft u nu de mooiste kans Deze naaimachines zijn FABBIBKSNIEÜW en volautomatisch zig-zag Geheel kompleet Ook een aantal gewone ELEKTRISCHE NAAI MACHINES Ringspoel met 20 jaar garantie ge heel kompleet ƒ 135 — Doordat de oorspronkelijke afnemer reeds een ge deelte van de prijs als schadeloosstelling volgens contract heeft moeten voldoen kunnen wij aanbie den tegen een NETTO-VERSCHILPRIJS Demonstratie ' s morgens ' s middags of ' s avonds Gaarne vermelden wanneer u de demonstratie wilt hebben 130-140 breed service door geheel Nederland demonstratie aan huis Naar deze AANBIEDING kunt u informeren bij POSTBUS 333 — BREDA NAAIMACHINE IMP./EXP 75 JAAR UW MODEMUW ¦ MMHi AFD EXPORT Erkend door de vakhandel I I 
ÜTRECHTSCJH mEÜWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 196S PAS OP bij het kopen van een zomerhuisje ¦^ m lïftfSKH T -^ ï " r SV « i.%,JlnM?a n-ji^i ISiiRrr imw 999999999 p-:ji |^ iSÖMï Si^-s.i fiB"-'S - ïnibSu ¦«£ irji-1*i;:aiHfl!iR - ¦" i!h*F *« s;itW'»rtiiSitifl ütauK ' 9(iüM(MtHEit 3!K.'«HHEefrtKih!nr.ii > """- ' i > - inKw - * witt(v iiHöttaair ï'iKflHiit ^ ¦;' S^;^-!i:acJ ï^HJiüHicrHisiPt " " iiratftti - = ip vm tiiiniriiiTrr-!nn ' i*itWi16ö * '^ iStfir ^ - — j ïSiïwinïnDcie " üiJBiBiBBiaHmii.'Hiirj » SiE ineffi.ii " _ _ ii!ilt»irjiiiiïp:!.'itiUVipiiiii!lir!^-i-i "..- C-B ¦'"- ihi-^tüesiaüdlii^iÊiUu asiünitJmpgE iiipii|BÉiiji|!i?r»Si|i!mS ^^ ".« iiiiififisslïilüiiiiiyiil ^:- ' ¦ ttiifiyiiitüisüanfla ' ar U'^iiL 1 * ¦<¦£ V ' ¦ fiv.rv ' TvZ ' iriiSiiiiHbilHniffiii Jiii » ¦ tfiK'ïï'iE £ ü'ïTiriL'ffinESL aim • üiaffir-JSHiinipiCi ^ ïr -^ IJfflfinR iuüL'yiiisthL'!iii;;w « Bin *- 3ft jitr ¦¦¦^ rnr--fl!rLiiiinfl;s*si»s Kh - ïirfitQ "" TT * o - TTT TitHf^i AitK - mKKibiE ^ onoverzichtelijke chaos van bepalin gen ge en verboden reglementen en verordeningen Deze chaos is geboren uit de nood zaak dat men gemeentelijk de snip perverkaveling het neerzetten van weekendhuisjes en het meren van dito scheepjes moest gaan regelen Elk nuchter mens zal dit redelijk vinden daar anders alle mooie stre ken van ons land binnen enkele ja ren volledig ontsierd zouden worden door ontelbare onderkomentjes waarvan een deel bijzonder ondeug delijk gebouwd en bedroevend van model zyn Families die in hun woonplaats een keurig huis bewonen blijken voor het weekend of hun vakantie vaak genoegen te nemen met een wanstaltig krotje of een bootje met onderzeeërs-allure Op de respec tievelijke gemeentehuizen kan men dus de antwoorden op alle vragen krijgen Hierbij komt dan ook de vraag naar voren of het zo langzamerhand niet tijd voor een landelijke regeling van dit onstellende recreatiepro bleem wordt Het moet toch mo gelijk zijn om de gemeentelijke ver ordeningen te vervangen door één landelijke Op de gemeentehuizen kan men ook te horen krijgen of men kan volstaan met een kampeerkaart of dat men in de termen valt voor de z.g „ forensenbelasting " Ook dit verschilt weer van ge meente tot gemeente en hangt te vens af van het bouwsel dat men koopt of wil laten zetten Kleine zo merhuisjes waarin veel textiel ver werkt is voor dak of wanden ver plichten soms alleen tot een kam peerkaart In sommige gevallen moet dat huisje echter dan in okto ber of november afgebroken worden waarna het in april of ' mei weer op gezet mag worden Uitneembare houten huisjes verplichten soms tot het betalen van forensenbelasting die in grootte ook weer verschillend is maar in de meeste gevallen de ƒ 50 niet te boven gaat Ook zijn er soms bepalingen die het verhuren van zijn zomerhuis aan derden verbiedt te is gekomen via een gemeente ren op eigen grond in sommige de bestuur wat wel en wat niet kan len van Brabant gewijzigd zullendient serieus aandacht te schenken worden zodat ook dit niet zonderaan het te kopen object meer mogelijk is Wi E DAN EINDELIJK op de hoog - Advertentie LIEBHERR ¦ KOELKAST pjET ANTWOORD op de brief onder num mer van de advertentie welke wij rechts op de pa gina afdrukken beloofde veel Voor ƒ 3200 die kon tant betaald dienden te worden kochten wij een paradijs op aarde Alles was aanwezig schreet me neer zelfs de lepeltjes voor de koffie en een hondebak Wij moesten wel gauw beslissen en dat kan dan ook wel telefonisch Meneer had talloze aanvragen Toen wij meneer gebeld hadden was hij eigenlijk een tikje veront waardigd dat wij niet direct tot aankoop besloten U hoeft toch niet eerst te gaan kijken U kunt mij vol ledig vertrouwen De prijs ligt eigen lijk bespottelijk laag Ik ben om u de waarheid te zeggen al bijna rond met'iemand anders Ja als u dat juweel van een zomerhuisje eerst zelf wil gaan bekijken Ik zal u niet tegenhouden Zelf kan Ik helaas niet met u meegaan en het is een beetje moeilijk te vinden Midden in het dorp bij Café de Vier sprong moet u maar eens vragen waar boer De Vries woont Dan wyst die u wel verder de weg " 1 N het dorp was Café de Viersprong gauw gevonden De koffie was niet te drinken en het kladje waarop de kastelein de weg naar boer De Vries getekend had niet te lezen De omgeving bleek inderdaad pa radijselijk Eindeloze bossen met hier en daar een kleine wei om muurd met bomen en gestoffeerd met een paar koeien De wegen wa ren echter minder mooi maar na drie kwartier zoeken en hobbelen over een slingerend karrespoor werd een boerderij bereikt waar de fami lie De Vries inderdaad woonde „ Tja dat zomerhuisje oh is dat te koop Wist ik niet Nou als u hier langs die boskant loopt tot aan die hoek daarginder en u slaat dan links af dat kleine bospaadje in " De auto mocht op het erf van De Vries blijven staan want verder moest er gelopen worden Twintig minuten ouder sonden wij voor het zo goed als nieuwe tentzomerhuis je van ƒ 3200 -" Het linnen dak zag een tikje grauw maar er zat ook rijkelijk het weer in Aan één hoek zaktje het huisje amechtig door een paar verveloze planken De opper vlakte bleek vijf bij drie meter waarbij echter nog het toilet gere - Advertentiot TABLO ' n nieuwe telg uit ' n fier geslacht PER STUK 20 STUKS 1.60 licht en geurig RITMEESTER Brand op Tunesische veerboot 4 Belgen en Zwitserse gedood Bij een brand op de Tunesische veerboot El Habib zijn zondag vijf mensen om het leven gekomen Zeven Belgen worden vermist Er zijn 26 gewonden De veerboot ver voerde 104 vakantiegangers tussen Sfax en de Qerqena-eilanden De brand ontstond na een ontploffing in de machinekamer De omgeko menen zijn een Zwitserse en vier Belgen kend moest worden Dit ontdekten wij zeven meter achter het huisje een soort pianokist die recht over eind gezet was De drie pannetjes konden alleen nog dienst doen als vergiet en in de hondebak zat een barst Vier perso nen konden slapen in houten etage bedden die kennelijk eigen teelt wa ren Een bijna antiquarische divan waarop gaten met grote bloemen elkaar afwisselden vormde de vijfde slaapplaats De kraan die scheef tegen de en kelwandige houten muur zat gaf geen water want het roestige vat aan de andere kant was finaal leeg Het meubilair bestond uit de beken de afdankertjes van-thuis Wel bleek een - overigens lege butaangastank tot de inventaris te behoren Zwijgend zijn wij naar boer De Vries teruggelopen 20 moeizame minuten langs het kronkelende bos paadje door de idyllische natuur Hoe krijg je daar water " heb ben wij hem gevraagd Och zij leenden altijd een melk bus van me Drie keer met zo'n bus met water achter op je fiets ja dan moet je er wel naast lopen en de tank daar is weer vol Ik re kende maar ƒ 1.50 voor één bus " B EREIDWHiLIG maar met een ondoorgrondelijke gezicht gaf De Vries alle inlichtingen de leveran ciers „ Daarvoor moet je naar het dorp " de bevolking en de toeris ten Allemaal nette mensen Ge stolen wordt hier nooit " Recht op de-man-af vroeg hij toen of wij mis schien van plan waren om dat huis je te kopen Dan was het toch ver moedelijk verstandiger om eerst eens op het gemeentehuls te gaan praten Ja hij meende gehoord te hebben dat dit soort huisjes afge broken moest worden Het stond er al wat jaartjes maar eigenlijk klan destien Maar als meneer het bij de burgemeester voor elkaar Itreeg dat liet mocht blijven staan dan hoopte hij dat meneer akkoord ging met de huur van de grond zijnde ƒ 250 - per jaar Ons bewust van een verloren dag hebben wij De Vries een hartelijke hand gedrukt vervolgens in de geest enkele pittige uitdrukkingen geslaakt in de richting van de ad verteerder om ten slotte bij De Viersprong de teleurstelling weg te spoelen met een glas gerstenat Te leurstelling Eigenlijk niet Wij be seften dat er pas sprake kon zijn van een werkelijke teleurstelling indien wij tweeëndertighonderd har de guldens in een dergelijke sof ge stoken hadden Wz IE wij in de weken daarna ge sproken hebben over dit onderwerp aUen bleken zelf dergelijke avontu ren meegemaakt of verhalen gehoord te hebben Met stijgende verbazing hoorden wij van mensen die derge » lijke zomerhuisjes ongezien gekocht hadden Een fabrikant die voor nuch ter en keihard-zakelijk doorgaat had na drie maanden zoeken een stukje grond ontdekt huurde dat en werd na twee weken door de politie gesommeerd om zijn paravan weg te halen Op het stukje grond mocht niet eens een tent gezet worden laat staan een zomerhuisje Smach tend naar een vleugje natuur en bui tenlucht had een bevriende relatie een oude botter gekocht Hij liet het schip wat opknappen en zoekt nu al sinds vorig seizoen naar een ligplaatsje voor zijn weekend-schip D E TELEURSTELLENDE ervaringen op dit gebied zijn legio Ieder die het zich maar even permitteren kan probeert zijn vrije tijd en zijn vakantie door te brengen in een eigen huisje bootje of ca ravan ergens op een mooi plekje Elk jaar stijgt de vraag naar dergelijke mogelijkheden enorm En ieder jaar worden de kansen daarop kleiner Van zelfsprekend wordt dit feit ook cntdekt door makelaars grond spóculanten en scharrelaars die op elk gebied beunhazen waar zij winst zien en de kans krij gen Natuurlijk willen wij alle tussenpersonen niet op één ge doodverfde hoop gooien maar het is toch wel een feit dat tallozen zich mét de verkoop van zomerhuisjes en weekend boten bezig houden zonder de grenzen rond de moraal eng te trekken Nederland gonst dan ook van de teleurstellin j'en waarbij wij slechts kun nen aantekenen dat het beslist onbegrijpelijk is dat men zo lichtvaardig tot aankoop over gaat H ET MOTIEF tot een dergelijke onverantwoorde handelwgze ligt misschien in het antwoord van een teleurgestelde die eerlijk toegaf „ Ik was op slag verliefd Al drie jaar probeer ik ergens een klein stukje land te kopen Kortgeleden zag ik dan eindelijk het lang ver wachte bordje „ Te koop " op een klein perceel dat verrukkelijk gele gen was Bij de plassen ' n oud stei gertje voor een bootje En dat alles in een stukje natuur om van te wa tertanden Ik ben naar de eigenaar gevlogen Prompt vloog ik toen weer in het oude verkooptrucje „ U ifioet nu meteen beslissen want ik ben in gesprek met vier gegadig den " Helaas heb ik mij toen niet afgevraagd waarom die vier andere liefhebbers niet direct toegehapt hebben als het tenminste waar was En als er geen andere gega digden waren waarom dan wel niet voor zo'n unieke kans Enfin om een lang verhaal kort te houden ik kocht vooral omdat de prijs eerlijk gezegd lager lag dan ik verwacht had De zaterdag daar op rijd ik de caravan naar mijn nieuw verworven bezit dat zonder slag of stoot het hart van mijn vrouw en kinderen inneemt Drie weken hebben wij daar het weekend doorgebracht een hemel tje op aarde Toen kwam een rijks politieman zqn plicht doen Er mocht niets raaar dan ook helemaal niers op dat terreintje geplaatst woor den Tja zo gaat dat als men verliefd wordt en daarbij zijn verstand vol ledig verliest Ik ben nu weer op zoek naar wat anders Maar nu kijk ik wel uit " w AAR MOET MEN OP LETTEN als men een stukje • grond koopt waarmee men wat wil doen " een zomerhuisje een tent een caravan een tot onderdak omgebouwde auto bus of tramwagen daarop plaatsen Uw eerste tocht voor u ook maar iets koopt of handgeld geeft moet onmiddellijk leiden naar het ge meentehuis waaronder het betref fende perceel valt De verordeningen die deze mate rie regelen zijn niet landelijk maar gemeentelijk Dit resulteert in een Ook zomerhuisjes zijn aan grote prqsstijgingen onderhevig en vor men daarom een heerlijke handels waar Er zijn gevallen bekend waar de waarde " van een houten huisje dat in 1960 ƒ 7000 - kostte steeg tot het viervoudige - enkele weken ge % leden m^3i '^'^'"^^ - rf^'isfy^^jMik ' Wie verstandig is ett zijn geld goed wil besteden schakelt een onpartij dige taxateur in Deze constateert dan ook de gebreken zodat de kosten van een dergelijke expert altijd ver antwoord zijn Eerst nadat men volledig op de hoogte is van de feiten en moge lijkheden informeer ook naar de toekomst - en uitbreidingsplannen bij de gemeente kan men de aan koop overwegen Wie hiertoe over gaat wordt met klem aangeraden een rechtsgeldig contract op te laten maken waarin alles beschre ven is Alleen op basis van een dergelijk contract kan men in de toe komst eventuele meningsverschil len en moeilijkheden de baas wor den Indien een verkoper een der gelijk contract weigert kan in de meeste gevallen verondersteld worden dat hij niet bonafide is Dikwijls zal men de grond moe ten huren en zijn huisje dienen te kopen Ook een huurcontract dient opgemaakt te worden waarin alles geregeld wordt inzake water-en elek triciteitsvoorziening ophaaldienst van huisvuil het juiste aantal me ters waarop men recht heeft etc Wij zijn ons bewust dat deze ad viezen het vinden van een eigen zomerparadijsje beslist niet verlich ten Het is echter de enige mogelijk heid om grote en kostbare teleur stellingen te voorkomen Zó maar iets kopen en voor de rest maar avonturen leidt op dit gebied onherroepelijk tot enorme desillu sies Dat ondervinden zelfs de dui zenden kopers van ' alle mogelijke typen van bootjes en schepen Lig plaatsen in jachthavens zijn nog bij zonder zeldzaam Het regelmatig en langdurig meren in openbaar wa ter ook langs bijv eigen grond van een boer is weer aan verordenin gen gebonden waarbij het woon schepenbesluit om de hoek kan ko men kijken Wie verliefd wordt op een waterbungalow zal dan ook ter dege moeten informeren vóór hij koopt wat hij met zijn aanwinst doen kan Het mag bekend veron dersteld worden dat ' t bemachtigen van een strandhuisje ook bijzonder moeilijk is Alles is al overvol en de wachtlijsten zijn indrukwekkend lang Ne ' N WERELDMERK iOGMAALS ZIJ ER OP GEWE ZEN dat er ontelbare zomerhuisjes en zogenaamde weekendhuisjes be staan en ook te koop worden aan geboden vaak tegen krankzinnige prijzen die klandestien gezet zijn Waar deze bouwsels in veel geval len niet meer dan ëen krot zijn ten deren de meeste gemeentebesturen naar liquidatie hiervan op korte ter mijn Ook de aanvullende bepalin gen zullen van jaar tot jaar strenger worden Momenteel is reeds bekend dat de verordeningen op het kampe - Wie dus met plannen rondloopt om zich ' een zomerresidentie asin te schaffen moet beseffen dat hij ' n terrein bet^-eedt vol voetan gels en klemmen geboden en vér boden mogelijke oplichters en beunhazen wetboeken vol veror deningen en reglementen Er is maar één goede oplossing om teleurstellingen te vermijden stel u zo goed en volledig mogelyk op de hoogte Dat kan in de aller eerste plaats op het gemeentehuis waaronder een perceel ressorteert Zelfs een ANWB en een Stichting voor de Becreatie staan vaak met hun mond vol tanden als ' t gaat om antwoorden en adviezen in deze doolhof Westduitse Juliane miss Europa 1965 De blonde Westduitse mannequin Juliane Hem is zaterdag in Nice gekozen tot miss Europa 1965 Zij is in 1945 in Stuttgart geboren en spreekt alleen Duits Op de tweede plaats eindigde miss Finland Virpi Miettinen en derde werd miss Zwe den Ingrid NoiTmann De Spaanse Aücia Borras en de Deense Yvonne Ekman werden resp vierde en vijfde De achttien juryleden hadden slechts enkele minuten nodig om de winnares aan te wijzen Juliane kreeg ƒ 3600 - in contanten een nertsjas en een kans om in juli in Miami Beach deel te nemen aan de Miss World-verkiezingen Crisis in Soedan De republiek Soedan schijnt vol gens de laatst ontvangen berichten over een staking van het communi - catie personeel en sluiting der vlieg velden in een crisistoestand te ver keren De regering van nationale coalitie onder Khalifa had drie dagen voor de afloop van haar mandaat ont slag genomen en de opperste raad die de funktie van staatshoofd uit oefent moest de datum voor bijeen komst van het nieuwgekozen parle ment bepalen ' De overwinnaar bij de gehouden parlementsverkiezingen was de Al Oemma-partij Deze wijst de samen werking met de communisten en de democratische volkspartij — beide links en gesteund door de vakver enigingen — van de hand Dit had scherpe reacties bij de federatie van vakverenigingen opgeroepen en de huidige stakingen worden door waarnemers daarmee in verband gebracht Tito in Oost-Berlijn President Tito van Joegoslavië is vandaag met zijn echtgenote uit Tsjechoslowakije in Oost-Berlijn aan gekomen voor een officieel bezoek van zes dagen ' N KLASSE APART Hij zal besprekingen voeren met staats - en partijleider Ulbricht Tito zal ook Dresden en Halle bezoeken 
10 » opbergen Het is een goede reden te meer om nu die handige Philips handhaar droger aan te schaffen Comfortabele constante warmte droogt uw haar in ' n ommezien Waar en wanneer u wilt Een ideale lente-set ook voor weekend en vakantie uw merk van service en vertrouwen sos »* I DINSDAG 8 3VSI 1S85 persll met xuurstot ' y^erklng Wat is zuurstof-werking Duizenden zuurstof belletjes geven uw sop de vernieuwende werking van lucht en zon Nu sneller en grondiger spoelen Snel spoelen is nu een gemak voor u Bovendien worden nü alle vuildelen veel grondiger uitgespoeld wMo witte was èn als nieuw """"^ Alléén '"^ woensdag en | donderdag U automobilist loopt dagelijks duizenden risico's Daarom verdient u de beste auto-polis Vergelijkt u maar eens Overtuig u van de voordelen die deze moderne ruime polis u biedt Tel daar de vele extra's bij de snelle coulante schaderegeling de voordelige premie katoenen meisjesjurkjes Pinkstervacantie-aanbieding zomerjurkjes schattig bedrukt Mouwloos met ronde hals en ceintuur strikje achter Slechts 2 dagen 11 jaar 1 2.95 3 jaar MODERN Afgestemd op de eisen — ende gevaren rr van deze tijd Schade wordtsnel en soepel geregeld RUIM Grove schuld van verzekerde(art 276 W.v.K is volledig gedekt.Schade ten gevolge van alcoholgebruik isniet uitgesloten W.A van inzittenden isvolledig gedekt evenals W.A van werk gever • EXTRA Bestaande " no c!aim" kortin-gen worden overgenomen Tijdens de contractduur kan door de assuradeur de verzekering niet worden opgezegd • BEL NU Verzeker direct uw auto op de voordeligste wijze Bel Metas ook voor alle andere verzekeringen voor finan cieringen en hypotheken 695 • VOORDELIG Voorbeelden van de voordelige jaarpremie voor personenauto's Catalogus waarde W.A f250.000 All Risk Voor privctüdcn cu ambtenaren 1 W.A All Risk 1 1 4500 — 5000 — 5500.— 6000.— 8000 — 13Ó — 140 — 145.— 150.— 160 — 415 — 440.— •460.— 470.— 520 — 110 — 120.— 120.— 125.— 135 — 355 — 1 375 — 390 — 400 — 440 — Terlenka Jongenspantalons Enorm voordelige jongenspantalonsinplooihoudend sterk Terlenka met-45''/o wol moderne steekzakken Slechts 2 dagen voor 17 jaar 21.25 voor 4 jaar lO metas 75 Leden van de Nederlandse Vereniglas van Asiurantiebezorgen assurantiebedrijf flanel en poplin jongenspyjama's Prachtige jongenspyjama's voor fantastisch lage prijs Poplin en flanel grote verscheidenheid streep en fantasie dessins Slechts 2 dagen 16 jaar 8.45 2 jaar Monnetlaan 121 Utrecht Tel 030 3 6444 g ¦ Voor KAMPEER levensmid delen o.a blikken boter plats du jour vlees limo nade biscuits enz KLOKKE'S DELICATESSEN Hofleverancier K Jansstr 4 tel 10169 Utrecht ¦ Deze moderne tjjd vraagt vooruitstrevende jonge J | * mensen ¦ J Ook in ons snelgroeiend garagebedrijf zowel ¦» vracht Eils lersonenwagens MG en Morris hebben ¦ 2 wij die ¦ 8 vooruitstrevende zelfdenkende S 95 4 i MONTEURS ¦ nodig ¦ S Bent u er zo een Bel dan eens ¦ J Ons tel.nr is 34613 B Gevr voor direct of later LEERLING - en AANK VERKOOPSTERS Aanbiedingen ook na 6 uur ' s avonds KLOKKE'S delicatessen Korte Jansstraat 4 bis Utrecht * Vanzelfsprekend zijn onze voorwaarden uitermate — gunstig AUTOMOBIELBEDRIJF 10 ^^ p m ^ trost V d GOESSTRAAT 54 UTRECHT K JAAR WW MODEHUIS ¦¦ HBaMaaHMIiMia ITUIX inSClI MFl \> Slil.Vi Een unieke lente-set PHILIPS HAARDROGER f39.95 NU TIJDELIJK IN LUXE OPBERG - TOILETTAS SLECHTS 5 GULDEN EXTRA l tis n f *:^> PHILIPS Ah daar zult u plezier van hebben Speciaal voor uw Philips handhaardroger een luxe opberg/toilettas ook voor vele andere doeleinden te benutten Modieus van vorm met gemakkelijk afwasbare bekleding en attractief dessin U kunt hem zowel staand hangend als hggend ¦ m uw KEURSLAGER ¦ UW VÓÓRKEURSLAGER S Schoonderwoerd I STEENWEG 48 ¦ ' ¦ ¦ 500 gram BRAADKRABBETJES 0.79 J KINNEBAKSHAM 0.79 ¦ ¦ magere SPEKLAPPEN 1.09 J BRAADWORST 1.S9 ¦ VARKENSLEVER 1.29 S RÜNDERLAPPEN 1.69 ¦ magere RÜNDERLAPPEN 1.99 " HAMLAPPBN 2.99 1 magere 500 500 500 500 500 500 500 VOOR DE BOXERHAIVI 150 gram PEKELVLEES 150 „ HAM 0.79 B 0.79 S Let op ook deze week het 2e pond GEHAKT 0.99 * ^» %%%»» •^»»^»^^»»^%»»*»»»% i ^^ Op DONDERDAG 10 en VRIJDAG 11 JUNI a.s van 13.30—14.30 uur GRATIS PEDICURE VERWIJDEREN VAN LIKDOORNS EELTPITTEN INGEGROEIDE NAGELS enz in het gebouw ST JAN JANSKERKHOF te UTRECHT »^»^^^^^^^ Cine lev < Wetens helan zo'n un Piet Windmeyer uit waterpionier zal de de Gist en Spiritusfal master menig keer var met het zeil bol boven — genietend van een ii koop van het zeewaard pleziervaarten te make „ Ik wilde met de Area Caribisch gebied om daar drie jaar lang opnamen voor een filmserie over de clus in zee de voedseiketc iiet plankton zo'n belangr speelt Tot nog toe is keerde levenspiramide ii nooit gefilmd Voor de zou dat belangwekkend De visserij en ook de zouden er veel praktisch l(unnen liebben Maar ik zo 26 films van elk dertien ik lioud van magische vooral voor tv-uitzending mallen Ik had de reis gepland We leven nu in 19 dus aardig over ' t tijdschei Toch is deze wetensc filmexpeditie nog altijd beeld voor de Delttse cineast Hij wacht nog kans zijn met moeizame ten verkregen vakkennis grote karwei te kunnen be In het eerste naoorlogse dekte de heer Windmeyer ringen van de onderwa Hij reisde als een tot é bekeerde werktuigbouwk in Zuid Frankrijk om daar riaal te verzamelen was lezingen zou kunnen illust dens die reis maakte hij het zeeduiken — de spor in de Middellandse Zee o gon te maken Hij ontdek betreden terrein voor zijn Een jaar later reisde ' door hem zelf gemaakt toestel naar Algiers oi mogelijkheden van deze van fotografie uit te prol was voor hem puur pionie teratuur bestond nog niet tegenslag en nog meer g hij de brekingsindex lucht rekenen alles lijkt grote terbij dan het is " zelf waarden bepalen de klei ring en de contrastwaai kennen Kleurenspectri „ Ik heb alles zelf moet ken " vertelt liij „ De afn het kleurenspectrum boei Op een diepte van zes tot ter valt het rode licht tien en vyttien meter \ geel en na 25 meter is groen meer Als je op meter diepte tegen een hangt is alles om je h < diepblauwe waas gehuld dan wit licht op die wan je opeens een schitteren palet voor je Je vraagt at wat al die kleuren da de stralen van de lang er toch niet kunnen do In Algiers waren de kl de heer Windmeyer niet belangrijk hij had alleer films bij zich En zelfs moest hij meer dan genoe rekenen en verbeteren vaardbare resultaten te E'en jaar na Algiers on opnieuw een miniatui naar het zuiden In zijn nu een ook zelfgebouwd dat is een kwestie van e \ nen " 16mm-camera De huizingen en de hulpappa ook eigen produktie Ik Want er was op dit gebie te koop " „ Met de 16mm-camera eerste die een onderwa Him maakte — dat wil niijn weten was er vo nooit iets dergelijks ge geld voor al deze wel rimenten verdiende ik met het maken van bn ges en later ook met Van lezingen en de vei iilms en dia's " Vergeefs pog In 1948 al rijpte bij driftige onderwaterpioni ¦ voor de filmserie over d se levenscyclus Met de ^' an bruidsfoto's en lezinj kostbare onderneming worden betaald Op alle >" en probeerde de heer steun te krijgen Maar Vergeefs Daarom vertrok hij in riodiging naar Indonesië ' and zijn lezingenreper perken Hij zou er eerst öen blijven toen acht M ^ jer jaar In die acht ma ' iiJ 180 causerieën en re ^ liegtuig vijftigduizend paarna vertrok hij al fi jsreeg van alle kanten oi " eel Indonesië door „ En ook daar kroop 
Vi '.:".' ' \ i Mi;iiü:;ï.!.An DINSDAG 8 JüM 1965 II Cineast Piet Windmeyer wil - ALS IEMAND ER GELD IN STEEKT - levenscyclus in zee filmen Wetenschap kan vee belang hehhen hij zo'n uniek werkstuk Hevige botsingen van luchtmassa's Ieder die actief bö de luchtvaart is betrokken en ook degenen die als passagier vi^el eens door een bui zijn gevlogen weten er over mee te praten welke enorme „ luchtgeveehten " zich daarin afspelen tussen koude en warme luchtmassa's Vanaf de grond kunnen we de indrukwekkende wolkenforma ties zien kolken en omhoog schieten maar krijgen daarbü geen indruk van wat zich daarboven op 5 tot 10 km hoogte in die bui afspeelt Wat wij er aan de grond van merken is dat er plotseling windstoten voorkomen het gaat regenen soms plen zen onweren en niet zelden vallen er wanneer in de zomer de kern van zo'n zware bui overtrekt ook hagelstenen Piet Windmeyer uit Delft 45 jaar cineast en enthousiast onder waterpionier zal de komende maanden in het haventje nabij de Gist en Spiritusfabrieken zijn ruim elf meter lange twee master menig keer varensgereed maken Want hy is er dol op met het zeil bol boven zich op Noord - en Oostzee te dobberen — genietend van een intense stilte Maar toen hij in 1960 tot de koop van het zeewaardige jacht besloot was dat niet om zulke pleziervaarten te maken HET ZEEWAARDIGE JACHT ] I ' Area fonder in het haventje van Delft Met dit ruim elf meter lange bootje wil Piet Windmeyer f boven de oceaan oversteken.Tot nog toe heeft hij er alleen ' plexlervaarten op Noords en Oost zee MEDENDORPS MOLEN MAALT IN MICHIGAN Eïk weekend hezoeken duizenden Amerikanen Hoïland ^^ in Holland Windmeyer deze unieke onderne ming met een gerust hart aan Er is in heel Nederland niemand die meer vakkennis op het waterige tilmgebied heeft dan hij De laatste tijd heeft de heer Windmeyer weer talloze uren zit ten rekenen Het levensonderhoud voor een ploeg van vier man kan uiterst laag worden gehouden Wij leven op zee dus logies behoeven niet te worden betaald en eten drin ken en roken hebben we belasting vrij Als we per dag twe knaken moeten opeten zou ik niet weten hoe we dat moesten klaarspelen " Maar er is niemand die zijn onder neming een financiële basis wil ge ven Biologen zijn heel enthousiast maar zij hebben geen geld Op televi - Vier Amerikanen uit Miami in Florida hebben bij de Bahama ellan-dan een schat van munten uit de17de eeuw gevonden Tot dusver zijnmeer dan 14.000 geldstukken omhoog gebracht De regering van de Baha ma-archipel krijgt een kwart van deopbrengst van de schat Dr W A Visser ' t Hooft de se - cretaris generaal van de Wereldraadvan kerken ontving zaterdag eeneredoctoraat in de theologie van deuniversiiteit te Providence in destaat Rhode Island V.S Advertentie OMYL - f4.95 EEN ORGANON PRODUKT Motten „ Ik wilde met de Area naar het Cariblsch gebied om daar twee of drie jaar lang opnamen te malsen voor een tilmserie over de levenscy clus in zee de voedselketen waarin lipt plankton zo'n belangrijke rol speelt Tot nog toe is deze omge keerde levenspiramide in de oceanen nooit getilmd Voor de wetenschap zou dat belangfvekkend kunnen zijn Dp visserij en ook de oceanografen zouden er veel praktisch nut van kunnen hebben Maar ik zou de serie 36 films van élk dertien minuten — ik houd van magische getallen vooral voor tv-uitzendingen willen maken Ik had de reis voor 1960 gepland We leven nu in 1965 Ik ben dus aardig over ' t tijdschema heen " Toch is deze wetenschappelijke filmexpeditie nog altijd hèt droom beeld voor de Delftse onderwater cineast Hij wacht nog altijd op de kans zijn met moeizame experimen ten verkregen vakkennis voor het grote karwei te kunnen benutten In het eerste naoorlogse jaar ont dekte de heer Windmeyer de beko ringen van de onderwaterwereld Hij reisde als een tot de filmerij hekeerde werktuigbouwkundige in in Zuid Frankrijk om daar filmmate riaal te verzamelen waarmee hij lezingen zou kunnen illustreren Tij dens die reis maakte hij kennis met het zeeduiken — de sport die toen in de Middellandse Zee opgang be gon te maken Hij ontdekte een on betreden terrein voor 2ijn camera's Een jaar later reisde hij met een door hem zelf gemaakt onderwater toestel naar Algiers om daar de mogelijkheden van deze nieuwe tak van fotografie uit té proberen Het was voor hem puur pionieren Vakli ' eiatuur bestond nog niet Met veel tegenslag en nog meer geduld moest hij de brekingsindex lucht-water be rekenen „ alles lijkt groter en dich terbij dan het is " zelf de licht waarden bepalen de kleurverande ring en de contrastwaarden leren kennen Kleurenspectrum „ Ik heb alles zelf moeten ontdek ken " vertelt hij „ De afneming van het kleurenspectrum boeide mij erg Op een diepte van zes tot zeven me ter valt het rode licht weg Tussen tien en vyftien meter verdwijnt het geel en na 25 meter is er ook geen Si'oen meer Als je op zo'n veertig nieter diepte tegen een rotswand hangt is alles om je heen in een diepblauwe waas gehuld Gboi je dan wit licht op die wand dan heb " je opeens een schitterend kleuren palet voor je Je vraagt je dan wel af wat al die kleuren daar doen als de stralen van de lange golflengte er toch niet kunnen doordringen " In Algiers waren de kleuren voor de heer Windmeyer niet zo heel erg belangrijk hij had alleen zwartwit films bij zich En zelfs daarmee moest hij meer dan genoeg proberen rekenen en verbeteren om tot aan vaardbare resultaten te komen Een jaar na Algiers ondernam hij opnieuw een miniatuur-expeditie naar het zuiden In zijn tas had hij nu een ook zelfgebouwde — want dat is een kwestie van even uitreke nen " 16mm camera De camerabe huizingen en de hulpapparatuur was ook eigen produktie Ik moest wel want er was op dit gebied nog niets te koop " Met de 16mm-camera was ik de eerste die een onderwater-kleuren film maakte — dat wil zeggen bij mijn weten was er voordien nog nooit iets dergelijks gedaan Het geld voor al deze wel dure expe rimenten verdiende ik aanvankelijk met het maken van bruidsreporta ses en later ook met het houden van lezingen en de vertoning van ülms en dia's " Vergeefs pogen In 1918 al rijpte bij deze geest driftige onderwaterpionier het plan voor de filmserie over de onderzee se levenscyclus Met de opbrengst van bruidsfoto's en lezingen zou zo'n kostbare onderneming niet kunnen worden betaald Op allerlei manie ren probeerde de heer Windmeyer 8teun te krijgen Maar het was te vergeefs Daarom vertrok hij in 1949 op ' lit nodiging naar Indonesië om in dat land zijn lezingenrepertoire af te Werken Hij zou er eerst zes-maan den blijven toen acht Maar ' t werd J'Wr jaar In die acht maanden hield Wj 180 causerieën en reisde hij per J'iiegtuig vijftigduizend kilometer Daarna vertrok hij al filmend „ Ik Kreeg van alle kanten opdrachten " heel Indonesië door ¦ lEn ook daar kroop het bloed waar het niet gaan kon In 1951 rustte ik een expeditie uit naar de Duizend-Eilanden tussen Java en Sumatra Daar dook Ik in een we reld van een fantastische vorm en kleurrijkdom Tientallen soorten nieuwsgierige vissen zwommen tot vlak bij mijn lens Reuze anemonen en vele koraalsoorten zorgden voor een nooit te vergeten omgeving " Paradijs en wereld In datzelfde jaar maakte de heer Windmeyer ook zijn film „ Paradijs der stilte " Zeker afgekeken van Cousteau want die maakte toch „ We reld der stilte " zult u misschien zeggen Maar de Fransman kwam pas vijf jaar later met zijn adembe - nemende opnamen voor de dag De avontuurlijke Delftenaar was hem vele ervaringen voor „ Natuurlijk is het paradijs niet met de wereld te vergelijken " zegt hij nu in zijn woning aan een van de Delftse grachten Maar Cousteau kon over miljoenenfondsen beschik ken en ik moest alles uit eigen beurs betalen Ik was v/el jaloers dat hij dat werk heeft kunnen ma ken " In 1953 kwam de heer Windmeyer na eerst met filmcamera's in het Nabije Oosten Griekenland en Frankrijk te hebben rond gezwor ven in Nederland terug Hij had vele trommels en blocnotes vol mate riaal voor boeiende lezingen Avond aan avond was hij op stap Ik ben eigenlijk een uitzonder lijk slecht spreker maar ik had toch veel succes Dat kwam omdat ik wat had te vertellen Ik heb over al gespreken voor arbeiders in de Peel en voor universitair publiek Maar nu houd ik geen lezingen meer Ik zou er wel mee kunnen blijven doorsudderen tot ik zeventig ben maar ik wil niet blijven klet sen over werk dat ik negen of tien jaar geleden heb meegemaakt Ik vind dat dat op geestelijke armoede wijst Als ik de film nu nog vertoon heb ik er heus wel succes mee maar ik ben zelf veel kritischer ge worden Ik wil graag weer wat nieuws maken Maar dat moet dan iets heel groots en heel goeds wor den Als dat niet mogelijk is doe ik liever niets " Rijke ervaring Dat „ heel groots en heel goeds " moeten de opnamen in de Caribi sche Zee worden Met zijn rijke praktische ervaring durft de heer sie-Bussum hoef ik niet te rekenen Die willen je vijf procent van de kosten betalen Ze kopen liever ma teriaal per kilo in het buitenland Van O K en W heb ik ook geen subsidie kunnen krijgen In Den Haag vindtmen dat mijn films weten schappelijk worden en dat zij daar om niet tot de kunst kunnen worden gerekend Maar ik wil helemaal geen zuiver wetenschapplijke dingen ma ken maar wel iets dat wetenschap pelijk verantwoord is — en dat is een enorm verschil " In 1960 leek het er op dat de zaaktoch rond zou komen De Area werdaangeschaft een bioloog uitgeno digd De heer Windmeyer nam navi gatielessen Maar de verwachtegeldbron bleef droog De reis konniet doorgaan ¦ „ Het was een erge teleurstelling voor me " zegt de heer Windmeyer „ Het plan ligt nu in de ijskast Ik zou de expeditie nog graag maken Ik wacht nu stil m'n kans at Maar ik hang me er niet aan op Ik wil niet met m'n kop tegen de muur bljjven lopen " DIT STUKJE NEDERLAND ligt in het Amerikaanse stadje Hol land De molen is verleden jaar door de heer Medendorp in het Brabantse Vinkei afgebroken en in het Windmill Island weer op gebouwd De Zaanse brug is een getrouwe kopie van de brug in het Arnhemse Openluchtmuseum De 44-3arige Zuidlarense mo lenmaker Jan Diederik Meden dorp maakte dezer dagen een hinkstapsprong naar Detroit de hink van Eelde naar Schip hol de stap van daar - naar Londen en de sprong van Lon den naar Detroit Vandaag maalt hij in Holland Michi gan koren met de verleden jaar uit het Brabantse Vinkei geëmigreerde molen „ De Zwaan " De breedgeschouderde en al ka lende Drent zal drie maanden lang tot begin september — in hetAmerikaanse Holland voor mole naar blijven spelen Met zijn geleklompen zijn blauwe overall enzyn rode halsdoek is bij bovendieneen foto object voor de duizendenbezoekers van het Windmill Island het stukje oud-Nederland dat bijhet 25.000 inwoners tellende stadjeHolland in opbouw is De Zwaan " is daar sinds zater dag 8 mei dé trekpleister Verleden jaar om deze tijd stond hij nog als een wrak het Brabantse landschap te ontsieren Niemand wilde met voldoende restauratiegeld op tafel komen Elke storm kon zijn laatste zijn Maar zijn leven werd gered toen Willard C Wichers Director of the Midwest Office of the Nether lands Information Service De Zwaan voor achtduizend gulden overnam van graanhandelaar W M van Schalk l3e wens „ A mill tor Bill " werd met een ferme handslag vervuld Behalve „ De Zwaan " kunnen de bezoekers sinds 8 mei de luidruchtige openingsdag van Tuliptime een Zaanse brug getrouwe kopie van de brug in ' t Arnhemse Openluchtmuseum Advertentie Vliegen OMYL f 3.6S - f4.S5 EEN ORGANOID PRODUKT Jongens 17 uur in mergelgrot Van onze correspondent MAASTRICHT — 17 uur lang heb ben de twee broers Leon 21 jaar e n Cor 13 Seegers uit het dorp Gronsveld bij Maastricht in de le vensgevaarlijke grot „ In de hel " op gesloten gezeten De dag voor Pink steren waren de jongens — de oud ste student in de economi en de jong ste leerling van het lyceum te Maas tricht — om 5 uur opgestaan om een tocht te maken door dit grotten stelsel Deze grotten zijn wegens de in stortingen levensgevaarlijk en mo gen niet bezocht worden Zij wilden er wandschilderingen gaan bekijken Als verlichting voor de stikdonkere gangen hadden ze lucifers en enkele fietsbanden die als fakkel moes ten dienen meegenomen Nauwelijks in de grot doofde de vochtige fietsband en raakten de lu cifers op Op dat moment stortte een stuk van het plafond in Op handen en voeten liropen ze rond door de mergelgangen Boven hun hoofden hoorden ze af en toe voet schappen Ze schreeuwden maar nie mand kon hen horen Intussen had de familie Seegers thuis alarm geslagen Een kleiner zusje had de broers horen zeggen dat ze „ de hel " wilden bezoeken Volkomen uitgeput werden zij 17 uur later door de politie gevonden OMYL f3.65 - f4.95 EEN ORGANON PRODUKT Muggen Advertentie y en het posthuls uit Ruinen ook tot in de kleinste bijzonderheden nagebouwd bewonderen Er is voorts een kanaal gegraven en een aantal dijken opgeworpen Over ruim een maand zal een begin worden gemaakt met de bouw van een Friese boerderij waarvoor het exeiiiplaar in het Openluchtmuseum ook model Zcd staan Volgend jaar moeten er twee of drie watermolens worden geplaatst En dan zal tot slot dit stukje HoUands landschap-in-het-buitenland wor den gecompleteerd met een trekschuit Investering tot nog toe een half miljoen dollar Begroot was dat er per seizoen van vier maanden 125.000 bezoekers zouden moeten komen Toen we pas negen dagen open waren haddeti we er al veertigduizend gehad " Jaargeld in VS Dank zij het Windmill Island is de heer Medendorp de eerste jaren verzekerd van zomerwerk elk jaar zal hij eind april of begin mei naar Michigan vliegen „ Ze kunnen daar moeilijk iemand vinden die het nio lenaarswerk verstaat Er was er een in Canada die het wel zou wil len doen Maar die man kan maar vier maanden zijn werk doen De rest van het jaar is het Island ge sloten Al die tijd zou de city hem ook bezig moeten houden Voor die vier zomermaanden zouden ze dus toch een jaargeld Icwijt zijn Dan kunnen ze mij net zo goed over laten komen Dat heeft voor hen nog het voordeel dat tk elk jaar even alle onderdelen langs kan lopen " En Wanneer de lucht zeer onstabiel is dat wil zeggen met koude lucht in de hogere lagen waar de tem peratuur meer dan 30 graden lager is dan aan de grond dan kunnen zich de buien zeer snel ontwikke len Er zijn wel situaties geweest dat er om twee uur nog geen wolkje aan de lucht was en een half uur later de eerste donderslagen al wer den gehoord • In zo'n bui wanneer deze zich spontaan ' ontwikkelt waarbij de sterk opbollende bloemkoolachtige wolken omhoog schieten komen niet zelden windsnelheden stijg winden van 50 tot 100 km per uur voor Het is wel gebeurd dat een zweefvliegtuig dat in deze sterke opstijgende luchtstroom kwam binnen vijf minuten tot een hoogte van 6000 meter steeg De warme lucht aan de grond wordt bij deze ontwikkeling zeer vlug naar boven gevoerd koelt snel af waardoor eerst wolken en daarna regendruppels ontstaan die boven het z.g nulgraden-niveau overgaan in ijs of hagel Even daar na begint de neerslag te vallen eerst meestal als hagel en sneeuw daarna smeltend althans in de zo mer tot dikke regendruppels al komen zelfs midden in de zomer soms ook nog hagelstenen neer De eerst zo sterk opstijgende luchtstroom verandert nu in een MOLENMAKER MEDENDORP uit Zuidlaren maalt momenteel meel in Michigan Elke zomer zal hij vier maanden in de stad Holland doorbrengen om de m,aalm,achines van het Windmill Island draaiend te houden voor hem dat hij met \ ier maan den werken een jaargeld verdient De rest van het jaar kom ik toch gewQpn hier werken Ik zou niet het hele jaar in Amerika willen blijven En er is hier een groot tekort aan molenmakers " dalende stroming van koude lucht Deze koude lucht stort zich met geweld naar beneden en bereikt ons dan in de vorm van windsto ten waarbij veel schade kan wor den aangericht De regen valt met geweld en de koude lucht die nu uitstroomt heeft de temperatuur in enkele riiinuten sterk doen da len Als er geen warme lucht van de grond meer opstijgt zal de bui ge leidelijk doven De koude lucht siroomt wel verder Het kan ge beuren dat na een zonnige middag plotseling een sterke frisse wind gaat waaien „ Er is ergens onweer geweest " wordt er dan gezegd Dit is vaak juist De koude lucht uit zo'n bui kan wel meer dan 100 km verder stromen van de plaats waar de bui het onveer en de re gen bracht Het kan gebeuren dat een fikse bui aan de voorzijde de warme lucht naar zich toe zuigt De bui zelf trekt met de hoogtewind mee hoogte ongeveer 6 tot 10 km en trekt zich van de windsprongen op de grond niets aan Sommige men sen denken dat de bui tegen de wind in trekt hetgeen niet juist is want de grondwind kan soms wel 180 graden in richting ver schillen met die enige kilometers hoger Toch zou hij in Amerika zijn be roep ook kunnen uitoefenen Ik ben al een paar keer voor een groot karwei gevraagd Ik heb een miljonair uit Louisiana bij me ge had die met plannen rondloopt ook een Dutch Village te bouwen En de moleps van St Francisco moeten ook nodig worden opgeknapt Of ik dat op me wilde nemen Maar op zulke aanbiedingen ga ik niet in In Holland zijn ze heel goed voor me en dan kan ik ze geen concurrenten gaan bezorgen Je zult zeggen al die steden liggen toch ver van el kaar Maar in Amerika speelt dat geen rol Per dag hebben wij vijf tot zeshonderd bezoekers die meer dan duizend mijl rijden om het Windmill Island in Holland te ko men zien " Naam door tv De heer Medendorp heeft nog twee spectaculaire bou\vwerken op zijn naam staan de molen op de Keu kenhof en De Olde Molen die sinds 1961 aan het strand van Aruba staat komen ook onder de handen van deze zoon van een oud molenma kersgeslacht vandaan In Amerika maakt hij ook naam Twintig miljoen televisiekijkers heb ben hem vijftien minuten lang op hun scherm gezien De volgende dagen werd hij op alle mogelijke plaatsen als de Hollandse molen bouwer herkend Even naar bruiloft Een tijdje geleden hebben de wie ken van „ De Zwaan " een paar da gen in ruststand gestaan meelma lende molenmaker Medendorp moest even naar Zuidlaren over wippen om het bruiloftsjubileum van zijn ouders mee te vieren Ik moet terug omdat we maan dag Memorial Day vieren Dat be tekent een lang weekend voor de Amerikanen en veel bezoekers voor ons Daarbij komt dat ik zo gauw mogelijk moet malen want ze wa ren al bijna door de voorraad heen toen ik wegging " 
12 " DINSDAG 8 JÜM 196S ÜTRECiHTSCH NIEUWSBLAD deze woensdag donderdag en vrijdag Nieuws van Shell zolang de voorraad strekt [ MH mock tot uw dienst Rijdt u met gas-óp-de-plank of kalm aan in stads - groot nieuws goed nieuws De Jongensmarkt aanbiedingen van p8cC zijn reeds jaren lang een groot succes Daarom heeft p&c besloten vanaf vandaag regelmatig te gaan adverteren met de IWode Markt binnen - en buitenlandse modesnufjes uit alle afdelingen die u bijzonder zullen interesseren En wif zullen u deze mode-buiten kansjes aanbieden op woensdag donderdag en vrijdag voor zeer speciale prijzen Bel-0-Fast Heranshirts In modern fil a fil en smalle streep jes Modern boordmodel met lange punten 1 9.95 files of op de grote weg station-car of sportwagen voor besctierming van uw motor nu één olie Zomerpantalons voor dames Franse Marine-stijl In „ Portel " de nieuwste Amerikaanse importstof Kleur woestijnzand 16.75 Zomerpantalons voor heren In Terlenka/cotton lichtgewicht,dus ideale mode voor zorgelozevrije tijd 22.75 jongenstnarkt ^ GRATIS een leuk speldje in extra felle zon Jongens sportshirts leeft 4-14 jaar In oersterke no-iron kwaliteiten Kies uit vele ruitdessins 4-6 jaar 3.90 kleine stijging per maat Jongens zomerpantalons leeft 12-17 jaar Van ijzersterke katoenen gabardine In het moderne Sahara-beige 10.75 Vakantie in de zon Nu tijdelijk een unielte Mazzuchelli zonnebril van Shell voor maar f 1 - Beschermt ideaal tegen de felle zon Haal dus snel een aanvraagkaart bij uw Shell-dealer Een gulden extra fran keren opsturen en de originele Mazzuchelli zonnebril krijgt u in een stevige kartonnen kokerthuis Vraag erom wanneer u toch Shell Super motorolie laat bijvullen of verversen Deze nieuwe olie Is de beste ter wereld heeft de zwaarst denkbare tests glansrijk doorstaan en voldoet dan ook aan de hoogste technische eisen Shell Super motorolie is bovendien een lOW/40 olie Dat garandeert een ongekend goede bescherming en smering van alle motoren bij elke temperatuur SHELL Super motorolie beschermt beter SHELL BIEDT MÉÉR Jongens anklets Stretch cotton Sterk en gemak kelijk wasbaar 2 paren verkoop Schoenmaat 25/32 per paar 1.95 Per 2 paar 3.50 kleine stijging per maat Jongens pyjama's Fleurige strepen in katoenen keper 4 jaar 5.75 kleine stijging per maat WAT NA DE L.T.S DOUWE EGBERTS N.V KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK - KOFFIEBRANDERIJEN THEEHANDEL N.V In ons bedrijf vaceert de funktie van doorstuderen en lóch geld verdienen bij studie voor het Rijks Bemeieldiploma sekretaresse >»*»» »»»^»»%' »%¦»% ^¦¦•»^%*^%» • *** »»^^^ a %¦%%•»• *^ * »•*¦ Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken ° en alle soorten handelsdrukwerk Innchtingen voor een opleiding in één der vakicen voor de Metaal - en Elektrotechnische Industrie N.V „ COQ " worden gaarne verstrekt door de heer G van Kuik Hoold van onze Vakopleiding te Utrectit Kanaalweg 72 privé Adr v Bergenstr 41 Voor deze interessante taak gaan onze gedachten uit naar een ervaren kraclit met middelbare schoolopleiding Leeftijd 22 - ± 30 jaar Eigenhandig geschreven brieven met vermelding van opleiding ervaring leeftijd etc worden gaarne ingewacht bij onze afdeling Personeelszaken 
TBECHTSCH NIEUWSBLAD 13 Rotterdammer wil de mier als huisdier DE 31-JARIGE Rotterdamse zaken man Jan van der Griendt heeft een verrassing in petto hij wil ons de mier als huisdier aansmeren Op zijn piano staat sinds enige tijd zijn eerste „ mierenboerderij " te kijk een plastic slechts twee centimeter breed aquarium dat gedeeltelijk is gevuld met zand en waarin een dertig mieren ten pleziere van wie er naar kijken wil hun bedrij vig leven leiden Als de heer Van der Griendt zijn zin krijgt heeft over enige tijd elk Nederlands gezin een mierenstal in huis Het idee komt uit Amerika Handige zaken jongen Josepli Cossman scliijnt ze daar by tienduizenden te verkopen In plastic buisjes levert hij de mieren er bij Zijn omzet loopt in de miljoenen mieren Uit alle hoeken van Amerika krijgt hq zijn bestellingen Om aan de vraag te voldoen z^n daar speciale mieren kwekerijen ontstaan Jan van der Griendt hoopt dat hij de Neder lander ook warm krijgt voor de mierenhoude rij „ Hebt u ooit zo'n interessant wezen zo goed kunnen bekijken " vraagt hij „ Zij graven tun nels bouwen nesten begraven hun dode mak kers Je kunt er uren naar kijken zonder je te vervelen Maar deze " zegt hij met een wat teleurgesteld handgebaar naar zijn mierenstal deze zijn ' n beetje lui geworden Ze zitten er ' n paar maanden in en dan wordt hun activiteit wel minder Het is net als bij u als u in de gevangenis zit wordt u ook minder actief ' Zijn er dan geen middelen om hun actie weer op peil te brengen Aan luie mieren heb je toch wei nig kijkgenot En aan negatieve inspiratie heeft onze economie ze ker geen behoefte „ Je kunt er in blazen " oppert de Nederlandse mierenhandelaar „ Dan krijgen ze opeens een gewel dige werkdrift Maar dat is natuur lijk pesterij Als je actieve mieren wilt hebben moet je er een ko ningin bijdoen De mieren moeten dan dat dier en ook het broed ver zorgen Dat geeft een enorme be drijvigheid " MIERENKENNERS ZIJN NIET ENTHOUSIAST EN VINDEN HET WEINIG AANGENAAM bak gedeponeerd De mieren zullen snel onder de grond kruipen dus via het pijpje dat men beslist niet van zink moet maken en na een paar dagen sluit men het verbin dingspijpje even met een propje af en maakt men het bovenbakje net jes met dennenaalden en dergelijke Een paar keer per week gooit men een gekneusde meelworm of een paar vliegen in dat bakje en dan loopt de zaak wel Als men er ten minste voor zorgt dat het onderbak je steeds vochtig blijft Alleen hebben we het voornaam ste nog niet genoemd want het grote probleem is nu juist hoe men aan mieren moet komen Gewone rode bosmieren doen het in elk ge val niet dat heeft de praktijk wel bewezen En neemt men een andere soort dan zal men toch een konin gin moeten hebben om de situatie natuurgetrouw te kunnen weerge ven Waarbij komt dat men maar niet zo een wildvreemde konin gin in een nest kan stoppen De kans dat zij er niet levend afkomt is dan ' zeer groot Daarom moet men met een nest compleet met koningin beginnen en het dan later zonodig bflVuUen uit het oude nest In Artis werkt men hoofdzake lijk met drie soorten de bloedrode roofmier en de Amazonemier die men met grauwzwarte mieren als slaven aan de bezoekers toont en de graanverwerkende • mieren uit Zuid-Europa de mieren van koning Salomo die voor amateurs wel het gemakkelijkst te zijn Een groot kenner van de mieren is de Zandvoortse myrmecoloog P J Dijkstra die in de Kennemer duinen al tal van nesten heeft uit gezet en die uit alle landen ver zoeken krijgt gevonden mieren te determineren Als een tweede Lin naeus heeft hij al honderdtallen mierensoorten namen gegeven en hij is het voorbeeld van een amateur die erin geslaagd is het houden van mieren met succes te verwezen - Eerste duizend D e heer Van der Griendt heeft in middels zijn eerste duizend mieren boerderijen uit Amerika Intussen is hij druk in de weer met de opbouw \ an een verkooporganisatie En dat is nog een heel gemier Want hoe kom je aan deze in secten Amerikaanse exemplaren mogen hier niet worden ingevoerd Dus ga je op zoek naar een Neder landse mierenjager Na lang zoe ken heeft de heer Van der Griendt een kenner gevonden een keuter boer in het Veluwse Hulshorst Deze moet straks op jacht gaan naar de formica fusca - de grauwe bosmier „ Wij hadden eerst gedacht aan de formica sanquinea de rode bos mier " zegt Je heer Van der Griendt "„ Maar mierenkenners maakten daar bezwaar tegen Dat rode dier wordt al vrij zeldzaam Het is niet wettelijk beschermd maar het vangen stuit wel op mo rele bezwaren De grauwe bosmier tref je hier nog in gigantische hoeveelheden aan Zij is kleiner dan de rode maar wel agressiever Wie een boerderij wil kopen krijgt er per post een buisje van deze dieren bijgeleverd " Bedachtzamer D heer Van der Griendt heeft heel Europa tot zijn werkterrein gekregen In Engeland en Frank rijk heeft hij al aardige contacten gelegd „ En voor België is dit een pracht artikel " zegt hij vol vuur „ De Belgen kopen alles wat los en vast zit » De Nederlanders zijn veel bedachtzamer " Toch heeft hij goede hoop dat wij ook mieren in de huiskamer gaan halen „ Ik heb ontdekt dat er veel belangstelling voor bestaat Alle boekjes over mieren zijn uit verkocht En weet u dat de mier in de Bijbel ook al wordt ge noemd Wij gaan nu eerst terrein verkennen bij het onderwijs Voor actieve natuurkundeleraren is dit eon leuk ding Zij kunnen de kin deren aanschouwelijk onderwijs geven Binnenkort krijgen alle hoofden vai ons een brief Die moet op een bepaalde manier wor den geschreven want dat zijn mensen van niveau begrijpt u " • DRQSTKpastaies altijd welkom N ^ ik veel geleerd in de tijd dat ik als tweede piloot mijn eerste vluch ten maakte op de DC 3 Binnen niet al te lange tijd word ik waarschijn lijk pilote op een straalverkeers vliegtuig van een transatlantische maatschappij En dat is dan de be kroning van mijn moeizame weg naar en in het pilotenvak " aldus captain Yvonne Pope Lollig Ho » oe houd je dit nieuwbakken huisdier in leven Je geeft ze gewoon wat honing en waj druppels suikerwater en eens in de maand een biefstukje een vlieg bijvoorbeeld Als je die levend in de boerderij laat stui ven ze er met hun allen op af Hij wordt dan dood buiten het nest gebracht want eerst is hij een vijand Als ze hem dan later weer vinden wordt hij opgepeu zeld Pas dan is hij een prooi Het is werkelijk spannend zoals ze zo'n vlieg te lijf gaan Je kunt ze ook oorlog laten voeren Dan moet je gewoon wat mieren van een ander soort in de kast laten Als je de fusca hebt doe je er een paar ruffa's bij — dat is de gewone huis-tuin-en-keuken-mier Je kunt het gevecht heel goed volgen In Den Haag woont een meneer Zaayer die felle mieren uit Spanje tegen Hollandse mieren laat uit komen De legers treden elkaar ^' J^eUji ^ Advertentie Met lof geslaagd DRQSTE pastilles altijd welkom "^ Tot zover de heer Van der Griendt Als men echter in Ar tis bij de heer D Piet gaat pra ten hoort men minder enthou siaste geluiden Meneer Piet kan het weten want al vele jaren is hij belast met de zorg voor het insectarium in de Am sterdamse dierentuin Hij is de man die ervoor zorgt dat de bezoekers schorpioenen en wandelende takken in actie kunnen zien hij is ook degene \ die ' ervoor zorgt draagt dat de ' mieren het in Artis naar hun zin hebben dan in slagorde tegemoet Echt lollig " •^ T zijn al tiensen die belangstel lend naar een mierenkasi hebben geïnformeerd » Eén kast zou mij niet bevredigen Ik moet er zeker drie hebben Dan ga ik bruggen bouwen en Iaat ze tegen elkaar vechten " baste een stoere Rotter - dammer den gaan werken om licht en warmte te regelen maar dat is toch allemaal veel te moeilijk Ik heb gegronde hoop dat de boer derijen wel verkocht zullen wor den al weet je toch nooit hoe de consument reageert Daarom doe ik alles voorzichtig want anders kun je dingen uithalen waar je later eeuwig spijt van hebt " Laat ze maar oppassen met die import van mieren " zegt de heer Piet Tegen die import-mieren is niets bestand als ze ontsnappen Elke natuurlijke vijand ontbreekt Wat geeft het geen moeilijkheden als er mensen zijn die op een gege ven moment geen zin meer in de mierenliefhebberij hebben en dan de zaak doodgemoedereerd in de tuin kieperen Je hebt eerder een mie renplaag dan dat je er weer van af ben " In „ Meneer ik zou ook wel mieren willen hebben maar ik ben er eigenlijk bang voor " aarzelde een wat bedeesder stadgenoot „ Meneer ik wil ook wel van die beesten maar jeukt het niet " wilde een derde weten „ Mijn vrienden hebben me al voor gek verklaard " zegt de heer Van der Griendt trots „ Maar echte mierenliefhebbers hebben er niet om gelachen Zij waren alleen ver baasd dat dit mogelijk is Zij had den het wel over optimale warmte en wilden gelijk met plastic ban - de kast op de piano versjou wen een paar mieren voorzichtig wat zandkorrels „ Die zijn altijd de klos " zegt hun baas „ Want denk niet dat alle mieren van wer ken houden Zij laten het graag over aan anderen het zijn wat dat betreft net mensen " De heer Van der Griendt heeft in meer zaken gehandeld - in sui ker en in spijkers en nu nog in kapok Hij hoopt dat de mensen niet lang mieren maar snel zijn boerderijen afnemen Steun Mieren bewijzen enorme dien sten bij de moderne insektenbestry ding Als ze oordeelkundig worden uitgezet kimnen zij een enorme steun betekenen bij de moderne bos bouw Maar als men mieren zou la ten loslopen die uit een geheel an der werelddeel afkomstig zijn dan doet men hetzelfde als men eertijds in Australië met de konijnen heeft gedaan Dat neemt niet weg dat het hou den van mieren als huisdieren eenleuke en leerzame hobby kan zijn.En meneer Piet gelooft ook weldat het voor een liefhebber tedoen is al neemt hij niet aan dathet een grote vlucht zal nemen.,,Er is een paar jaar geleden eengroot winkelbedrijf geweest " zegthij „ dat kunstnesten voor mierenin de handel bracht Het heeftniet veel uitgehaald Want eenriest hebben is wat maar je moetook nog aan mieren komen Mie ren mèt een koningin wel te ver staan want anders is er weinigaan te beleven " ftS>;«'S De basis van het mïèrenverblijf volgens het Artis-recept is het gips blok waar de mieren hun onder aards verblijf in kunnen vestigen Een zeer belangrijk onderdeel van dit gipsblok is het zijbakje dat altijd vol water moet staan Een pijpje voert naar het bovenverblijf waar voor een oud aquarium kan dienen Deze verbinding is meestal het zwakke punt Men moet er voor zor gen dat de zaak daar goed afgeslo ten blijft want een mier heeft maar een klein gaatje nodig om te ont snappen Op de glasplaat die het gipsblok afsluit komt weer een plaat karton of liever nog iets zwaarders Het bovenverblijf waarvoor men ook wel een fles kan gebruiken wordt met wat zand gevuld Er wordt een met water gevulde spons in een bakje gelegd en ook wordt er een bakje met suiker geplaatst Dan wordt de mierenkolonie in de boven - Advertentle Glorieus examen Eerste vrouwelijke piloot op een verkeersvliegtuig „ Mannen zien mij niet als de vrouw^achter-^UstuuY Mrs Yvonne kon al vliegen voordat ze leerde autorijden en is nu met haar vierendertig levensjaren de eerste vrouwelijke piloot van de Britse burgerluchtvaart Zij is ook de eerste vrouw die de rang van „ captain " heeft Mrs Pope heeft 2400 vliegurep op haar naam staan ze is erkend vlieginstructrice en heeft de laatste drie jaren gewerkt bij de luchtverkeersleiding van vliegveld Gatwick in Engeland In deze functie was zij de eerste vrouw ter wereld maatschappijtje dat is aangesloten bij de British United Airways heeft mrs Pope aangenomen als pilote Captain Pope kreeg een DC 3 tot haar beschikking en maakt nu vluch ten boven het vasteland van Europa pa Ik vind dat mijn mannelijke col lega's heel wat vriendelijker tegen mij zijn dan de meeste mannelijke automobilisten dat zijn tegen een vrouw-achter-het-stuur Van hen heb Haar ambities in de richting van ' t pilotenvak zijn al bijna zo oud als ze zelf is Al op haar zeventiende jaar heeft ze geprobeerd als vrouw te worden aangenomen bij de RAF maar de Engelse luchtmacht wil geen vrouwelijke piloten Tijdens haar stewardessenloopbaan besteed de ze al haar spaargeld aan vlieg lessen en trouwde zelfs met haar in structeur Morton Airways een luchtvaart - Advertentie soorten f'nnbnod VOLKOREN KROKANTBROOD ^ • • • « • ^^ • ^^ ^^^ lijken Zijn advies aan beginnende liefhebbers is om in de zomer bruine wegmieren te vangen In juli-augustus ziet men deze mieren bij drommen vliegen en als men geluk heeft vangt men een wat gro tere koningin In dat geval is er kans dat men een geslaagde kolonie kan opbouwen Terwijl de bosmier dierlijk voedsel eet kan men de bruine wegmieren suiker voede ren Deze dieren bezoeken in de na tuur graag planten waar luizen op zitten Ze beschermen deze en " melken " ze gek als ze zijn op zoetigheid Ongeveer dezelfde voorliefde voor zoetigheid hebben de honingmieren Zij zoeken in de zomer overal naar honing Dit in tegenstelling tot de beroemde parasolmieren die kohlrabi een ereplaats in het voed selmenu plegen te geven Deze mie ren plegen in lange stoeten te lo pen elk met een stuk blad omhoog geheven Fascinerend „ Mieren zijn fascinerend " zegt de heer Dijkstra er van „ Er zijn er die zich laten adopteren door andere kolonies er zyn slavenhouders en er zijn oogstmieren Maar we ken nen ook mieren die aan tuinbouw doen en mieren die het werktuig gebruik in ere houden Deze laat ste naaien bladeren aan elkaar door de larven als schietspoel te gebrui ken Men kende ze al in het China van Confucius waar ze nesten maak ten tussen de bladeren en de bomen geheel schoonhielden Als ze insec ten te kort kwamen verhuisden ze weer naar een volgende boom Maar toen de Chinezen de bomen in cultuur gingen brengen betekende dat het einde van deze mieren " De heer Dijkstra haalt een vande talloze boeken uit de kast en zoekteen plaatje op Kijk zo ging het"zegt hij en toont een hele rij mieren,die elkaar vasthouden en zo een ac tieradius bereiken die groot genoegis om twee bladeren naar elkaar toete trekken waarna ze met het spin draad van de larven aan elkaar wor den vastgemaalrt Men kan dezesoort nu nog wel vinden in Indone sië en Ceylon Ook in Tasmanië zijnxe nog I Fascinerend zijn vooral ook de trekmieren die in enorme kolo nies hun weg zoeken speciale ver kenners voorop laten lopen en sol daten er naast en die door niets zijn te stoppen De negers die zo'n colonne naar hun kraal zien komen maken eerbiedig ruim baan Ze hebben de voordelen leren zien want als ze terugkomen is het alsof de vuilnisman is geweest de mieren hebben alle afval netjes opgeruimd Twee magen In een gesprek met de heer Dijk stra loopt men het gevaar dat al les gaat duizelen Hij praat onafge broken en enthousiast over zijn gro te hobby de mieren al loopt men ook nog de kans dat hij ineens gaat controleren of zijn jonge kameleon het wel warm genoeg heeft of zijn vlindercocons nog niet uitkomen en of de boomanolissen wel vochtig genoeg zitten Al die dingen gaan goed samen want hij houdt reptie len bij mierenkolonies wat een goede combinatie blykt te zijn Hij zal trots de injectiespuit to nen die hij heeft gemaakt om ge makkelijk gericht te kunnen sproei en hij vertelt de beste manier om een dier vitaminen te verschaffen en even later toont hij een juist uitgevonden apparaat om in record tempo vliegende insecten te vangen Maar steeds komt hij toch weer terug op de mieren die inderdaad een onuitputtelijke bron van ge sprek zijn Hij vertelt over de twee magen van de mieren één voor zichzelf één sociale maag ' over het twee meter diep spitten dat men moet doen om een nest uit te graven met een koningin erbij en hij vertelt over de biologische in sectenbestrijding met mieren die vooral in Italië al zo'n grote vlucht heeft genomen De rode bosmier is daarvoor de aangewezen soort en zoals al gezegd de heer Dijkstra heeft er zelf in de Kennemer dui nen al veel uitgezet met als uit eindelijke bedoeling de oorspronke lijke toestand ter plaatse te herstel len Het is geen geringe operatie dit uitzetten van nesten maar de belangrijkheid wordt duidelijk als men hoort dat een nest mieren per seizoen in Nederland drie a vier kilo schadelijke insecten verorbert In de Alpen zijn nu al een miljoen mierennesten die driehonderd mil jard mieren bevatten In tweehon derd dagen eten deze mieren 14.400.000 insecten op Organisatie Dit uitzetten van mierennesten vergt een grote organisatie In Pa via in Italië in Leuven in België en in Arnhem bij het Itbon is het werk geconcentreerd Een belangrijk on derdeel vormt het bewaren van de koninginnen die men in een soort koelkast wel een ja&r gereed kan houden In maart zet men de koningin nen bij voorkeur uit dan worden ze over het algemeen wel door de mie ren geaccepteerd Maar het vinden van die koninginnen blijft het grote knelpunt En dat is het zeker voor amateurs die zelf eens een nestje willen houden Er zijn verschillende landen die geen toestemming geven mierenkoninginnen uit te voeren vooral de Engelssprekende En ge zien het grote belang van de mieren voor de insektenbestrijding is dat begrijpelijk Maar het tekent wel de grote moeilijkheid die men zal heb ben om een echte mierenkolonie in te richten Maar voor degenen die het toch gaan doen heeft de heer Dijkstra nog wel wat adviezen Zo beveelt hij lössgrond aan voor het bakje Dat houdt het vocht goed vast juist zo als het gips in het onderblok En als men toch eens een poging met ro de bosmieren wil wagen dan is maart de tijd om een koningin te vangen want dan plegen ze nog wel eens buiten het nest te zonnen On der platte stenen heeft men overi gens altijd veel kans bosmierenko lonies te vinden Maar het allerbeste kan men zelf eens met de heer Dijkstra gaan pra ten Als men zou besluiten er zelf maar niet aan te beginnen heeft men toch in elk geval veel leer zaams gehoord Verhalen zoals dat over de kaars die men in een nest had gezet en die door de veront waardigde mieren prompt werd uit gespoten met mierenzuur Als men per sé mieren wil gaan houden staat één ding vast men kan er veel van lereh Krekel En als men het toch maar niet wil Dan hebben we nog een ander aardig diertje voor n dat gemak kelijker te installeren is en waar mee men zich in goed gezelschap be vindt de huiskrekel In het grijze verleden hielden de Chinezen deze diertjes louter voor de gezelligheid al in huis en die mogelijkheid heeft de moderne mens nog wel Het is zo simpel een jampotje met een laag zand is feitelijk al vol doende Als de krekel het maar lek ker warm heeft en als hij weg kan kruipen zal hij zich spoedig kip - pardon krekellekker voelen Het leukste is om er een klein kastje voor te bouwen met een laagje zand en wat stenen die men zo op elkaar moet zetten dat er flinke openingen overblijven Een verwarmingslamp je is nuttig maar men kan het ge val ook wel op de schoorsteenman tel zetten Vijfentwintig graden is een goede temperatuur voor deze diertjes die ' s avonds wat af moe ten koelen Als de kinkels zich lek ker voelen zullen ze in het rond gaan hollen Zingen gaan ze ook tenminste als de bakker de enige die u aan huiskrekels kan helpen ook mannetjes heeft bezorgd Het voedsel is geen probleem appels brood suiker De krekel lust het al lemaal en als hij drinkt heeft hij graag een steentje in het waterbak je zodat hij niet kan verdrinken Een krekel of een mier zoekt u het zelf maar uit 
ü BliïSDAG ï ÏÜNt 1985 ÜTRECHTSCH MUUUWSBLAD Modieuze no-iron popUn bloeze Biezonder leuk onder een zomers pakjedoor de losse broderie stroken op het voorpand en het sierlijke ronde ^ _ • halsje 36-44 O iJ AS SOLD ON 90 AIRLINES 57 BLOEZE 5 DAAGSE met prijzen zo zonnig als M xiw vakantie-wensen WORLD'S LAII6EST SELLING KING SIZE VIRGINIA No-iron katoenen bloezes met een frisse nop of streep Een strandbloeze bij uitstek Kies uit de kleuren rose of bleu gestreept of rood bleu of korenblauw genopt 36 44 Aparte witte bloeze met vierkante hals Gemaakt van fijn no-iron katoen en afgewerkt met modieuze plissé-achtige stiksels en een rand m g^r ^ kantjes 38-46 4 VU Röthmans King Size Filter-voor hen voor wie het allerbeste goed genoeg is-draagt het predicaat " The Greatest Name in Cigarettes " U bent in goed gezelschap als u Röthmans King Size Filter rookt in meer dan 120 landen op ruim 90 luchtlijnen * de wereld omspannend is Röthmans King Size Filter een begrip Waarom Vergelijk de smaak de beste tabak voor geld te koop geeft een volle en toch zachte smaak Vergelijk het filter de lichte trek geeft U werkelijk de specifieke smaak van de tabak Vakantie-bloeze met bö ' passend short Gemaakt van een stevige katoen imprimé waarbij u kunt kiezen uit 4 grappige dessins " in vele heldere kleuren De losjes vallende bloeze heeft een royale zak ^ 36 44 O UlgrmiH ^' " Hooggesloten ^^ bloeze met schattige slerstiicsels en een garnering van fijne Valenciennes - kant Door de praktische eigenschappen van Teteron '-^ ^ batist zo gewassen-zo - "' ' rfZ'S droog-niet strijken IrJ • een handig op - iV I reis-bloesje v ^ n \ S \ 38-46 5.VÜ Vergelijk de lengte het King Size formaat geeft U een langere sigaret Bovendien door de langere weg die de rook door de tabak aflegt een koele smaak * Enksfe tiekeXdê lachtHjnen l^n KXM British Evropsên AkVftyt B.OA.C ^ P»n Am Tans World Airlines Saben » Air Fnnu Swüsth SAM ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IJ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 99999 VROOM & DREESMANN heeft van alles zoveel méér lek in xijn sporirubHek 1t KONINKLIJKE VERKADE FABRIEKEN N.V - ZAANDAM Voor ons Verkoopkantoor te Utrecht vragen wij een ADMINISTRATIEVE KRACHTcvn Leeftijd 17-19 jaar Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven waarin vermeid opleiding en leeftijd richten aan de Chef van het Verkoop kantoor Postbus 2130 Utrecht N.V STEROVITA MELKPRODUCTEN STRAATWEG 4 BREUKELEN vraagt voor haar afd Landelijk vervoer een administratief ASSISTENT Na een opleiding houden de werkzaam heden direct verband met het regelen van ons eigen landelijk vervoer en contac ten met onze afnemers Voor een accurate jongeman met ten minst Mulo-opleiding is dit een prettige werkkring met goede toekomstmogelijk heden Wij bieden u Goede salarisregeling en sociale voor zieningen Reiskostenvergoeding Met gemaakte vakantie-afspraken kan rekening worden gehouden Aanmeldingen persoonlijk of schriftelijk dagelijks aan ons bedrijf 
ÜTRECHTSCH MEÜWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 1965 15 y.'.v ' STICHTS RACING TEAM VOORAAN ¦.•.".¦.¦.¦ jlHans Oskamp streed de race ¦ j van zijn leven op Zand voort ' x>?^ï5>^ï ^^^ Strijdvaardigste van alle coureurs „ De mooiste race die we ooit zagen " De woor den van speaker Philip Keiler schalden gister middag over de zonovergoten duinen waar het Zandvoortse circuit zich als een zwart lint doorheen sljngert Een geweldige race is het geweest in de klasse 1300—1600 en 1600—2000 cc Een race waar het Stichts Racing Team maar liefst drie wagens voor had ingeschreven Een race waar het S.R.T triomfeerde op ongekende wijze met Lotus 27 18.18.6 gem 137,4 km per uur 2 De Kru,vff met Elva 3 Eon Ton met Hirondelle Derde race 16 ronden totaal 67,3 km Toerwagens 1300—100 cc 1 Hans Os kajnp met Alfaa Romeo Giulia 31.31.3 gem 128,384 km per uur 2 Nico Chio takis met Ford Cortina 3 Marinus Vink met Fiat 1300 Toerwagens klasse 1600—2000 cc 1 Loos met BMW 1800 Tisa 31.22.4 gem 128,302 km per uur 2 Vetter met Lan cia Flavia Zagato Vierde race 18 ronden 75,47 km Grand Turismo-wagens tot 1300 cc 1 Van Dooren met Ltus Elite 35.45.9 gem 126,613 km per uur 2 Van der Leden met Alfa Romeo GiulLetta Grand Turismo-wagens boven 1300 cc 1 Ruska met Porsche carrera 35.35.1(gem 127,265 km per uur 2 Jansenmet Porsche 912 Vüfde race 10 ronden totaal 41,93 km Formule VEE-renwagens 1 Gtjs van Lennep 20.30,4 gem 122,681 km per uur 2 Evert Jan Groen 3 Wim Loos 4 Daan Constandse Snelste ronde Groen in 2.00.6 gem 122,681 km per uur De uitslagen luiden verder Zesde race 16 ronden totaal 67.2 km Toerwagens 850—1000 cc 1 Ed Swart met Fiat Abarth 1000 33.44.8 gem 119.279 km/u 2 Jan van Osch met Fiat Abarth 1000 Toerwagens 1000—1300 cc 1 Wilson V.S met Morris Cooper S 32.06.6 gem 125.036 km/u 2 Klaas Nlerop met Morris Cooper S 3 Gerrit de Vries met Ford Anglia Super Standen Nederlandse kampioenschap pen voor toerwagens Klasse tot 700 cc 1 Koster 17 punten 2 Van Lennep 12 4 Oskamp 6 pnt.Klasse 700—860 cc 1 Veder 15 pnt 2 Van Ede 12 3 Frederikse 12 pnt Klasse 850—1000 cc 1 Van der Feer 14 Klasse 1000—1300 cc 1 Wilson 15 2 Gerrit de Vries Maarssen 7 pnt Klasse 1300—1600 cc 1 Oskamp 17 pnt 2 Chiotakis 12 3 Vink IJsselstein 9 pnt Klasse 1600—2000 cc 1 Loos 15 pnt 2 Vetter 12 pnt De derde en laatste reeks wedstrijden voor de competitie om de nationale ti tels voor toerwagens wordt zondag 3 oktober op Zandvoort gereden GER ROUS Onweerstaanbaar ging Rudi Boom zondagmiddag in de praclitige bos sen bij de Dwingeler Vijfsprong over het zware motor-cross-circuit Zelfs Broer Dirkx de gereonom meerde crack in dit deel van de mo torsport moest het hoofd buigen Een met zijn machine in uitste kende balans ging Boom over het doorploegde pad en zelfs de hoge heuvel direct na de startplaats nam hij met elegance Er was tegen hem deze keer geen kruid gewas sen in de eerste manche van de 500-cc'ers die hier om de punten Kees van Dongen twee in Tubbergen John Bacon gedood John Bacon in de races voor de 250 cc-ers om het leven kwam Bij de 350 cc-ers is de strijd be slist door de grote klasse van de Brit Fitton en de pech van zijn achtervolgers Fitton bliksemsnel gestart heeft het veld van het be gin tot het eind van de race aan gevoerd Achter hem deden de Duitser Hoppe en de Zuidafri kaan Smith verbeten pogingen het verschil zo gering mogeiyk te hou den De gevolgen bleven niet uit Na vijf ronden meldde Smith zich met een ongezond stotterende mo tor aan de pits Hoppe zette de jacht eenzaam voort Tot in de achtste van de tien ronden Ook het vermogen van zijn A.J.S bleek bepaalde grenzen te hebben die grenzen werden kennelijk overschre den Rond drie uur gistermiddag heeft de commentator bij de motorraces die op het circuit van Tubbergen werden gehouden zich opgewerkt tot een niet te verwaarlozen mate van hysterie De man die het ver loop van de races reeds regelmatig had besproken in even gezwollen als verminkt Nederlands zag het hoogst persoonlijk gebeuren Van Dongen „ Kees mensen onze bloed eigen Nederlandse Kees " verwij derde zich definitief van de Brit Trevor Barnes en begon in de race voor de 250 cc-ers jacht te maken op Gunther Beer Van Dongen die inderdaad sterk reed slaagde niet in zijn opzet - De Duitser was soepel langs de kanten van de baan snijdend van zijn te genstanders weggegaan en had een voorsprong opgebouwd die in de drie ronden die de Nederlander nog over had niet overbrugd kon wor den Een tweede plaats dus voor Van Dongen - maar wel met de ver melding dat hij de enige rijder was die in staat bleek nog iets van de voorsprong van Beer at te halen Van Dongen was met zijn tweede plaats niet de enige Nederlander die gisteren in Tubbergen een pres tatie van allure leverde In de 125 cc-klasse was hij samen met Leenheer aanvankelijk onbekom merd met de kop van het veld mee gegaan Voor Van Dongen duurde dat die keer niet lang maar ter wijl de Rotterdammer terugviel be gon Huberts steeds sterker te rij den Huberts wenste een gloednieu we watergekoelde Bultaco op hoog tempo te rijden Het werd na een opmars uit de achterhoede een der de plaats op enkele meters van de Deen Vagn Stevnhoved Deze opwindende gebeurtenissen die voor het eerst in twintig jaar in Tubbergen zoveel toeschouwers trokken dat alle tribunekaarten wer den verkocht werden overscha duwd door het feit dat de Brit Vijftienjarige Sybrands verslaat Tsjegolew vüftienjarlge Amsterdamse in het Hoogezandse damtoernool fenomeen Tonny Sybrands voor een internationale topsensa in het Pinksterweekeinde tie gezorgd door niemand min der dan de buiten de Sowjet-tJnie "¦ tot dan toe ongeslagen wereld kampioen Tsjegolew te verslaan ^ In internationale damkringen is ' 1 ^ dit nieuws ingeslagen als een on - '- ^ 8 ' vervalste dam-bom '""'' Maar Hoogezand zou nog meerte zien krijgen van deze jeugd kampioen De tot en met zondagop de gedeelde tweede plaatsprijkende Nederlander Schotanusmoest gisteren ook het onderspitdelven tegen het kennelijk opgroot wild jagende Amsterdam mertje Die staat nu na zes ron den zelf op een gedeelde tweedeplaats Tsjegolew leidt detweede tot en met vijfde plaatszijn voor de Nederlanders Sy brands en Schotanus de Cana dese ex wereldkampioen Deslau riers en de Rus Skretensky De uitslagen van het pinkster weekeinde waren Zaterdag Nimbi Kongo)—Cazemir Zwits 1—1 Hlsard Fr.)—Skre tensky Rusl 1—1 Baba Sy Se negal)—Schotanus Ned 1—1 Fa nelll It — Okrogelnik Ned 0—2 Sybrands Ncd — Tsjegolew Rnsl 2 — O Germain Haïti — Deslauriers Can 0—2 Zondag Deslauriers — ^ Nimbl 2—0 Ts.1egolew — Germain 1—1 Okrogel nik-Sybrands 1—1 Schotanus—Fa nelli 2—0 Skretensky—Baba Sy 1—1 Cazemir — Bisard O — 2 Maandag Nimbi — Hlsard 1—1 # Baba Sy — Cazemir 1—1 FanelU Skretensky O — 2 Sybrands — Schota nus 2—0 Germain — Okrogelnik 1—1 Deslauriers — Tsjegolew O — 2 ¦_¦_¦_¦_ B • ^^ grote man van Zand ¦ voort Hans Oskamp van het ¦ Stichts Racing Team ¦.¦.¦¦¦.¦¦¦¦ Slotemaker negen in Bowmanville Rob Slotemaker is zaterdag met een Porsche 904 GTS van het Racing Team Holland negende geworden in een sportwagenrace over 200 mijl in Bowmanville de belangrijkste wed strijd van het Canadese autosport seizoen Wereldkampioen John Surtees ze gevierde met een Chevrolet-Lola De Brit had voor de 80 ronden 321,862 km 2 uur 2 min 17,6 sec nodig Hij had een grote voorsprong op zijn concurrenten Jim Hall een miljonair uit Texas die met een Chapparal voorzien van een automatische transmissie twee de werd legde drie ronden minder af dan de winnaar De Oranje Porschg yan Slotema ker had een achterstand van negen ronden op Surtees Ben Pon die eveneens met een Porsche van het Racing Team Holland reed was minder fortuinlijk Wegens motor pech moest hij de strijd staken Schaakteam verloor Het Nederlandse schaakteam heeft in de eerste ronde van de finale van het Europees kampioen schap een kleine nederlaag geleden tegen Roemenië ö'A — Wi - In de overige ontmoetingen ver sloeg Rusland Wesf-Duitsland met 6 %— 3V2 en bleef Hongarije met 51/2—41/2 Zuid-Slavië de baas De gedetailleerde uitslag van de ontmoeting Nederland — Roemenië luidt Gheorghiu Roem — Donner Ned %— 1/2 Botez—Henneberke 1—0 Gunsberger — Barendregt %— ' 2;Ghitescu — Van den Berg O — 1 Ciocaltea — Langeweg O — 1 Pavolov — Bredewout 1—0 Radovici — Zuide ma V2—V2 Stanciu—Ree V2—V2 Nacu — Van Wijngaarden %— % Szabo — Kramer 1--0 Maandag kwam Nederland in de tweede ronde tegen Zuidslavië met 3—2 achter Voor de grote verras sing zorgde in deze ontmoeting Jan Hein Donner door een overwinning op de Zuidslavisehe grootmeester Ivkov hier tegenover stonden ech ter nederlangen van Bredewout en Henneberke tegen respectievelijk Udovcic en Circle Rusland won van Roemenië 6—2 en West-Duits land—Hongarije staat voorlopig 3-3 Jan Bom al Met groot machtsvertoon legde Jan Bom afgelopen weekeind be slag op de persoonlijke damkam Pioenstitel van het Stichts-Gooise damdistrict Zijn voorsprong is dermate groot flat de concurrenten met nog één ronde te spelen alleen nog voor de tweede tot en met zesde plaats moeten kampen De spanning is dan ook bijzonder groot daar deze plaat sen recht geven zonder voorronden " 1 1966 direct in de eindronde uit te komen Door deze titelverovering heeft Jan Bom zich wederom gevoegd bij fle kandidaten voor het nationale ti teltoernooi van het volgend jaar Negende ronde Bom — Koovmans 2—0 Lekkerkerk er sr.—Snippenburg 0—2 v iieek~v Drumpt 1—1 Vos—Huizing 1 — 1 Lpkkerkerker Ir.—v Santen 1—1 De Kruyr—Moser 1—1 Tiende ronde Bom — Lekkerkerker sr f~0 Vos—Snippenburg 2—0 Lekkerker « r ir — V Drumpt 1—1 De Kruyf — Huizing 1—1 Moser — V Santen 1—1 De stand 1 kampioen Bom 19 pnt 2 Kooymans 11 pnt uit 9 3 Snippenburg ^ pnt 4 t.m 7 Lekkerkerker sr Lek wrkprker jr Moser v Drumpt allen ' J ' pnt 8 V Beek 9 pnt uit 8 9 Vos f pnt 10 V Santen 7 pnt 11 De Kniyf ' pnt 12 Huizing 5 pnt uit 9 Eerste pinksterdag zag het er allemaal nog niet zo rooskleurig uit voor de Stichtenaren De kiepveren van de Alfa van Hans Oskamp wei gerden alle diensten waarvoor zij in de wagen waren aangebracht en in heel Nederland waren deze vitale onderdelen niet te bemachtigen Zondagmiddag stapte de Italiaanse monteur Alberto van de Alfa en • ïohn Heidendahl in de auto en re den naar Brussel voor nieuwe ve ren De bekende Belgische coureur Bianchi kon helpen en voordat de avond voorbij was had Alberto kans gezien de wagen waar Oskamp een fraaie overwinning mee zou be halen te repareren I Aan de start stonden de drie snelste wagens in beide klassen vooraan Hans Koster met BMW 1800 TISA met een trainingstijd van 1.56.8 min Hans Oskamp met Alfa Romeo Guilia TI Super 1.57.5 min en Wim Loos met BMW 1800 TISA 1.58.3 min Direct nadat starter Jaap Zwart de nationale driekleur had laten vallen daverde met veel geweld het veld naar voren en bezette Oskamp de derde plaats ' In zijn kielzog zaten de dapper vechtende Nico Chiotakis en Marinus Vink Het moeilijkste had Hans Oskamp het toch wel Hij gaf de twee BMW's 1800 geen meter baan prijs In de zesde ronde kwam ' n gedurfde aan val waarmee hij het talrijke pu bliek op zijn hand kreeg Op het lange rechte stuk zag Hans een stukje baan vrij Hij driftte naar de rechter weghelft en loeide met vreselijk geweld de twee BMW's voorbij In de Tarzanbocht miste hij de Ideale rijlijn en plaatste zijn wa gen tussen de twèe ^ rivalen.'Zo bleef een paar ronden zijn positie Twee ronden voor het einde moest Hans Koster de strijd staken en had het voor Oskamp lang genoog geduurd Naar - onze mening draaide hij de laagste twee ronden boven het toe lafttbare toerental en liet Wim Loos de achterkant van zijn mooi ge bouwde Alfa definitief zien De jury van zes journalisten kende hem de Gouden Coupe Roosdorp toe Deze coupe wordt beschikbaar gesteld voor de strijdlustigste renner Bumperdikte Een t^veede Coupe Roosdorp zou zeker verdiend zijn geweest door Hang Frederiks De Utrechter op DK'W leverde een keiharde strijd legen de mensen van het SAS-team Herman Veder en Dick van Yperen Een strijd die slechts met bumper dikte werd beslecht in het voordeel van Frederiks Hierdoor pakte hij een tweede plaats in een zeer sterk veld van vijftien deelnemers Het dam-heeft In de vrije-formule klasse had het team een tegenvaller Ben Huisman ging niet al te best van start en moest zelfs later met ontstekings moeilijkheden de baan verlaten Huug de Kruiff die vrijwel nimmer een race uitreed had vandaag een overeenkomst gesloten met vrouwe Fortuna Samen met Ronnie Ton leverde hij een goede prestatie in deze moeilijke klasse Als twee nijdi ge bromvliegen rekenden zij af met Luyendijk en zijn Maserati Van een jacht op koploper Maasland met Lotus moesten zij afzien Maar een prachtige tweede plaats voor Huug en een derde voor Ronnie was een mooie beloning en nog grotere sti mulans Managers Heidendahl en Gorris konden na afloop glimlachend naar de fraaie prijzentafel kijken die voor een groot deel naar Utrecht ver huisde Eerste race 16 ronden totaal 67,2 km Toerwagens tot 700 cc 1 Koster met BMW 700 cc 33 min 34,1 sec gem 118,269 km per uur 2 Gerard van Len nep met Steyer Daimler Puch Toerwagens 700—850 cc 1 Jonker met DKW ] r 33.14.4 gem 121.097 km per uur 2 Frederikse met DKW jr Tweede race 10 ronden totaal 41.93 knt Vrüe formule wagens 1 Maasland De strijd op ae 5Vü cc ' motoren te Zililtbommel Plet Dirkx heeft zijn zware m,acMne niet meer onder controle en moest gras gaan hap ~ pen waardoor Rudi Boo-m hen voorbij ging Spassky leidt met 4-2 - De sterke Rus Boris Spassky heeft zaterdag de zesde parti.1 van de schaaktweekamp tegen zijn landgenoot Yefim Geiler gewonnen Geiler gaf na de 44e zet op Na deze zesde partij die vrijdagavond in Riga werd afgebroken in een uiterst moeilijke stelling voor Geiler heeft Spassky met 4—2 de lei ding Familie Van Heugten bedwingt Dirkx voor het nationale kampioenschap streden In de tweede manche heeft Boom zijn prestatie echter niet kunnen herhalen Hij kwam wat ongunstig van start geraakte in de achter hoede kwam wel weer naar voren maar slaagde er niet in verder te komen dan de zesde plaats en dit bracht hem in het totaalklassement als derde Broer Dirkx werd nog tweede in de algemene rangschikking maar ook In de tweede manche heeft het Valkenswaardse kanon ' de eerste plaats welke hij enige ronden lang bezette niet kunnen behouden Nee hij moest capituleren voor het ge durfde rijden van Ton van Heugten die in de eerste manche als twee de was geëindigd en die de tweede manche op zijn naam bracht Deze nationale motorcross die knap georganiseerd was door de mo torclub Hengelo in een fraai bos sendecor een zeer spectaclalr ver loop heeft gehad is in vele opzich ten een familieaangelegenheid ge weest De Van Heugtens uit Amers foort waren er volledig en de Dirkx-en eveneens Eerst genoem den evenwel hadden het meeste suc ces en moeder van Heugten kon na de tweede manche van de 500-cc'ers met een brede lach de finishvlag welke zij met beide handen stevig moest vasthouden haar zoon als eerste aankomende afvlaggen Broer Dirkx reed onopgemerkt stil naar het rennerskwartier terug Zijspannen 2 manches elk 5 ronden 1 B J Snijder uit Breda op BSA met 49 punten 2 B van den Goorbergh uitBreda eveneens op BSA met 45 punten 3 P W B de Bruin uit Tilburg op BSAmet 44 punten 4 J Fljnenman uit Oos terhout op BSA met 43 punten 6 S vanHeugten uit Amersfoort op BSA met 42 punten 6 C van Heugten uit Amers foort op Matchless met 40 punten 500-CC senioren meetellend voor kam pioenschap van Nederland 2 manches van elk 12 ronden 1 T van Heugten uit Amersfoort op Hucqvarna 49 punten 2 Broer Dirkx uit Valkenswaard op Litomet 47 punten 3 Rudi Boom uit Am sterdam op Hucqvarna met 45 punten 4 Dick van Heugten uit Amersfoort opMelisse met 44 punten 5 Fons vanHeugten uit Amersfoort op Hucqvarnamet 42 punten 6 Jan Dirkx uit Eindho ven op Llto met 40 punten 7 Plet Dirkxuit Eindhoven op Lito met 37 punten 8 H Knuiman uit Wychen op BSA met 33 punten 9 D Bronkhorst uit Llsse opESO met 31 punten 10 G van Heug ten uit Amersfoort op Triumph met 30 punten 11 M van Heugten uit Amers foort op Matchless met 25 pimten 250-cc senioren 3 manches elk 6 ron den 1 Frlts Selling uit Amsterdam op Greeves met 74 punten 2 J Lammers uit Schijndel op Bultaco met 73 punten 3 J B Blomqvist uit Zweden op Hucq varna met 69 punten 4 B Karsmakers uil Aalst N.B op Hucqvarna met 64 punten 5 G Buehre uit Amsterdam op Hucqvarna met 59 punten 6 J Eggink uit Harvsen op Maico met 63 punten 7 W K Ploetz uit Niew-Dordrecht op Hucqvarna met 51 punten 8 O Hlem stra uit Marum op Maico met 49 punten Slippervierdaagse Voor de veertiende maal zal de MAC De Slipper dit jaar de natio nale motor en autovierdaagse or ganiseren De vier oriëntatieritten worden ditmaal van 21 tot 24 juni gehouden De start is bij zwembad Den Hommel elke avond om half acht Men kan inschrijven aan de start of bij mevrouw J Bot Catha rine van Renneslaan 26 te Utrecht telefoon 34266 De spanning ten top Van links naar rechts J Koster met BMW 3ans Oskamp met Alfa Romeo en de IS-jarige Wim Loos m.et BMW die op spectaculaire wijze nog heiden net door Oskamp ge klopt werden Uitslagen van Tuhhergen 50 cc nationaal 4 ronden 1 C van Dongen R'dam Kreidler 17 min 55,2 sec 2 M Nijwaart Nederhorst Den Berg Jamathi 3 F Swaep Epe To mos 50 cc junioren nationaal 4 ronden 1 A Toersen Den Hulst Kreidler 19 m 26,2 sec 125 cc junioren nationaal < 5 ronden 1 F F Kostwinder R'dam Honda 22 min 16,8 sec 135 cc internationaal < 8 ronden 1 Giuseppe Visenzl It met Honda 32 min 17,2 sec 2 Vagn Stevnhoved Den met MZ 3 Jan Huberts Ned Bullaco 4 Leenheer Ned Honda 5 Kam hurg Did Honda Snelste ronde Vi senzl 3 min 56.6 134,284 km.u 250 cc internationaal 8 ronden 1 Guenther Beer Did Honda 29 min 59,4 sec 2 Cees van Dongen Ned Bultaco 3 Trevor Barnes GB Moto Guzzl 4 Siegfried Lohmann Did Lo hama 5 Jan Hubert Ned Bultaco Snelste ronde Beer 3.41.4 144.503 km.u 250 cc junioren nationaal < 6 ronden 1 F Holtkamp Hengelo Ov 24 min 31.4 sec 350 cc junioren nationaal 6 ronden 1 D de Vries Wormer Honda 25 min 34,5 sec 350 cc internationaal 10 ronden 1 Robin Fitton GB Norton 37 min 18.4 sec 2 Agne Carlsson Zw AJS 3 Eddl Lenz Oost AJS 4 Tre vor Barnes GB Moto Guzzl 6 Bert Oosterhuis Ned Norton Snelste ronde Barnes 3.39.2 144.943 km.u 500 cc junioren nationaal 6 ronden ï 1 R de Leeuw Ter Aar BSA 24 min 41,2 sec 500 cc internationaal 13 ronden 1 John Smith Zd-Alr Norton 42 min 48.2 sec 2 Eddi Lenz Oost Norton 3 Ginger MoUoy Nw Zeel Norton 4 Colin Burton GB Matchless 5 Agne Carlsson Zweden ' Matchless Snelste ronde Hoppe 3.27.0 153.486 km u Cross Zalthommél Goed werk van Broer Dirkx Op de glibberige en hobbelige uiterwaarden van de Zuidelijke Waaloever in Zaltbommel hebi)en 15.000 op de dijk samengepakte toe schouwers de Zweed Ove Lundell een benauwde motorcrosszege zien bevechten op een in zijn beste vorm stekende Broer Dirkx Op tactische wijze rijdend haalde de Zweed de voUe winst uit de eer ste twee races Fel werd hij van begin af aan belaagd door zijn land genoot BiU Nilson en Broer Dirkx die de uitstekend rijdende Belg Vanderbecken en de Zwitser Max Morf net iets te vlug af waren Voor het enthousiaste publiek was het hoogtepunt van de wedstrijden wel het slotgevecht waarin niet al leen Dirkx maar ook Tonny van Hengten er zowaar in slaagden de beide Zweden achter zich te la ten De eindzege van Lundell kwam hierdoor echter niet meer in gevaar Bij de zijspannen won Cor van Heugten belde ritten met zijn broer Steef op de tweede plaats Wereld kampioen Leon Liekens verwondde zich bij een val en hiermee waren de Belgen hun voornaamste troef kwijt Kees van Dongen 5Z i « duel m,et Trevor Barnes Engeland/nr 35 Zij eindigden resp op de ' tweede en derde plaais in de race van de 250 cc te Tubbergen 
S3 DINSDAG ' 3VS1 1965 tJTRECHTSCH MEUWSBIAD Koop nu bont bij Gerzon en niet alléén om de HALF Geslaagde melange van uitgelezen Kentucky en geurige Virginia tabakken Eindelijk de ideale halfzware voor de overtuigde shagroker Mild en toch pittig VAN NELLE KWAUTEITl NIEUW HZ-7 wmmmmmmmimmsm 2êli^}flpd(eh4i£S ' 10 % zomerkorting - een zeer royale geste Maar er zijn méér redenen om juist nü en juist bij Gerzon bont te kopen U kiest uit de volledige bontcollectie 1966 nerts perslaner bisam veulen kalf zobelfeh en vele andere soorten U profiteert van de 10 % zomerkorting en van 100 % service Gerzon bergt uw nieuwe mantel gratis in de bontkluie veilig motvrij tot de herfst Extra service een kleine aanbetaling nü is voldoende - pas bij aflevering betaalt u het resterende bedrag Deze nerts-bisam mantel kost bijv na 1 september 1400 - korting 10 % 140 - Zomerprijs 1260 - ixy^s ^ 75 iaar uw Modehuis UTRECHTSCH NIEUWSBLAD "^^^^^ Z WONEN IN GELDEBLAND OF OVERIJSSEL BUNGALOWBOrW O.A IN Culemborg Didam Duiven Druten Eibergen Elburg Eist Ermelo Hattem Heerde Hengelo G Lienden Neede Ophemert jRuurlp Scherpenzeel Vorden Zelhem Bathmen Borne Belt-Schutsloot Dalfsen Diepenheim Emmeloord Hardenberg Kampen Losser Oldenzaal Ommen Lemelerveld Kaal te Steenwijk EENGEZINSWONINGEN O.A IN Borculo Doetinchem Elburg Lichtenvoorde Winterswijk Wijchen Almelo bejaardenflat Balkburg Dedemsvaart De Krim Enter Har denberg Hasselt Holten Kampen Kaalte St Jansklooster Steenwijk Wierden IJsselmuiden Zwartsluis en Zwolle Oersolide bouw degelijke afwerking vele extra-voorzieningen Schriftelijke Bouwfondsgarantie Alle woningen desgewenst met veilige en soepele BG-financiering Inlichtingen op de zitdagen UTRECHT donderdag 10 juni a.s van 10.30 uur v.m tot 9 uur ' s avonds in het Casino Paardeveld 8 AMSTEKDAM vrijdag 11 juni a.s van 10.30 uur v.m tot 9 uur ' s avonds in het Forestershuis Sarphatistraat 8^10 Schriftelijke inlichtingen BG-kantoor Zutphen Deventerweg 44 tele foon 05750 5041 UTRECHT Kent u onze NIEUWE arbeidsvoorwaarden Een funktie in ons bedrijf betekent NU goede salariëring drie weken vakantie i % vakantie-toeslag 4 % kerstgratificatie 5-daagse werkweek met 7 vrije zaterdagen en 13 vrije maandagen per jaar Aantrekkelijke personeelskorting Heeft u interesse Er zijn nog enkele vacatures zoals AANKOMENDE en ERVAREN VERKOOPSTERS o.a voor de afdelingen Confectie Lingerie Baby-artikeien Speelgoed Horlogerie Foto Huish artikelen Gereedschappen Bedden Foto voor de afdelingen Meubelen Elektr Huish.art Horlogerie RUIME WONING te koop aan de Juliana weg Hoograven Staat leeg Koopprijs ƒ 40.000 - Inl Van der Plaats ' woningbu reau JuUanaweg 155/Spoor straat 11 tel 83161 b.g.g 13758 Te huur aangeboden 1000 in3 OPSLAGBUIMTE gelegen in de Betuwe on geveer 20 km van Utrecht Brieven onder no 2-5608 aan het bureau U.N UTRECHT VVy vragen voor ons Secretariaat een correspondente Zij moet in staat zijn vlot Nederlands en dictaat op te nemen en uit te werken daar naast zal zij echter voor een groot deel zelf standig moeten werken Tevens zal zij het directie-secretariaat in voorkomende gevallen moeten assisteren In aanmerking voor deze vacature komt een accuraat medewerkster die een middelbare schoolopleiding heeft genoten en belangstel ling heeft om in een modem bedrijf werkzaam te zijn CollegiEiliteit wordt op prijs gesteld Geboden wordt een prettige werkkring op een kleine afdelingmet jonge mensen goed salaris goede arbeidsvoorwaarden w.o aandeel in dewinst bij verdere vakontwikkeling studietoelage vergoeding vai reiskosten Met Vcikantie-afspraken wordt rekening gehouden Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie dan zien wij met belangstelling uit naóur uw schriftelijke of mondelinge sollicitatie aan onze personeelchef Deze zal u graag alle gewenste irüichtingen verstrekken VAN BOEKHOVEN Begijnehof 7 telefoon 030-13815 ^ N.V Bouiivfonds Nederiandse Gemeenten de veilige weg naar het eigen huis ^¦^^^^ U «' ' WifXrtaaem ^ samensteliers ^ monteurs • produktiekontroleur t.b.T de kwaliteitskontrole ¦ ü vast werk en goed loon In onze onderneming zijn goede sociale voorzie ningen van toepassing zoals o.a gunstige pen sioen en winstdelingsregeling regelingen voor reisgeld en werkkleding etc Aanmeldingen worden gaarne dagelijks tussen 9 4 uur ontvangen door de afdeling Personeels zaken van de N.V „ COQ " Kanaalweg 72 te Utrecht onze KLEINTJES hebben groot succes CAISSIÈRES voor het WARENHUIS of SUPERMARKT ZATERDAG-VERKOOPSTERS werktijden van 9—18 uur Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de Centrale Personeelsdienst Post bus 11 te Utrecht U kunt zich ook persoonlijk aanmelden bij het Personeelsbureau 4e etage Oudegracht 85 Utrecht dagelijks van 10 tot 12 en 14—16 uur behalve zaterdags Voor onze Naaimachinezaak Choorstraat hoek Steenweg vragen wij een DEMONSTRATRIGE / VERKOOPSTER Leeftijd niet beneden 18 jaar Kan event ook worden opgeleid U kunt zich hiervoor melden op woensdag 9 juni tussen 5.30—6.30 uur of een telefonische afspraak maken bij SCHUURMAN Choorstraat 17 Utrecht telefoon 13811 
OTEÜWSBLAD DTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 1985 Trials Boh de Gier en Jan Hogervorst voldeden Velox had weinig moeite met Oxford City 3-1 Sander Derks springt tevergeefs om de bal te koppen maar die heeft doelman Shippey reeds in zijn armen In de wedstrijd tegen Velox werd hij driemaat gepas seerd Transferlij st Duijvenbode A J Gerrits C Glas T W P Immers P Jager J Rijnders en B van Wooning Veendam J C Sigmond en G Üit tenbosch Volewtjckers J Balsing H M El lens C Kick en J Ruiter Zwolsche boys J Advocaat Op verzoek van de speler A.D.O M v d Loop Alkmaar P Amara J W van Rijs sel en H v d Zon Eindhoven W C Brouns W H van Kessel J A Oomens en M Fr Soers Elinkwijk N A P de Bree en H van Egdom Feyenoord J Hordijk Go Ahead G F Bühler en E J ten Mors Heerenveen H J Hartkamp Heracles G Borghuis en H van Nee N.O.A.D C J J M de Bont en H J C Maas P.S.V G Hoenen Roda J.C L Chatrou J Plnckers en J C Potter S.V.V L Hubert Tubantia F Huiskes en G Paskamp Veendam J A Beuvink en J Pascal Volewijckers J P Boogaard en H Looijen Henny van Nee midvoor van Heracles die enkele malen voor het Nederlands elftal is nitgekomen is — evenals de spil van deze Almelose voetbalclub Berghuis en Ter Mos van Go Ahead — op eigen verzoek op de transferlüst ge plaatst Verder blijkt uit de officiële aanvulling dezer lijst per 8 juni 1965 dat doelman Plnckers van Roda J.C en doelman De Bree van Elinkwijk naar een andere ver eniging zouden willen overgaan dat G.V.A.V Groningen tien spelers te koop aanbiedt en Telstar Velsen negen Op verzoek van de vereniging D.H.C D Dhlomo en P G Huijer Eindhoven N van Diessen E J La faire C P A van Lint C B Idzerda en J M v d Heuvel Fortuna VI L Tamas G.V.A.V G Beukema S Boonstra H Georg K Inderwisch H Meuken G Pluim M Schill G v d Wal en M Witkop Hilversum N B v Beeren en M Ti taley Lönga G Blueme Th v Doremalen H A A van Erp C P J Horsten M A Oprinsen C Paulldes J M Paulis sen A F E Smolders J J C Snijders R M J Uytenmerk F M v d Ven en L J C KoUevoye R.B.C J J AUart A Proost en M de Veth R.C.H A v d Berg en J Dahrs S.C Cambuur D Gerrits D Roeltse - ma D Seinstra S Tardy en P Wagter Telstar J Beke J Daniels P van Vel ox-jeugd won De drie trainers van de jeugd elftallen van DOS Elinkwyk en Velox Louis van den Bogert Jan Vonk en Jan van Delft hebben gisteren hun hart op kunnen halen op het toernooi van Velox dat on der ideale weersomstandigheden op het veld aan de Koningsweg werd verwerkt Zij konden Utrechts beste jeugdspelers gezamenlijk onder de loupe nemen en komen vanavond beslagen ten ijs als ze het Utrechts jeugdelftal moeten kiezen dat zon dag in het stadion tegen het jubi lerende PVC speelt Hoewel de zaak organisatorisch goed in elkaar zat heeft de jeugd commissie van Velox één fout ge maakt namelijk dat het DOS en Velox de eerste wedstrijd tegen el kaar liet uitkomen Dat was in feite de finale en heeft het gehele toer nooi beïnvloed Toen Velox de eerste wedstrijd met 2—1 had gewonnen had het verder weinig moeite het toernooi te winnen De meest opvallende spelers wa ren Eddy Achterberg en Cees Lof feld DOS doelman Stap en Eies Coté Elinkwijk en Marco Cabo en üittenbosch Velox De uitslagen zijn DOS—Velox 1—2 Hassia—Elinkwijk 0—4 Elink wijk—Velox 0—6 Hassia—DOS O — 11 DOS—Elinkwijk 4—0 en Hassia — Velox 0—4 Voetbal in het buitenland INTER en Lausanne kampioen Velox gewijzigd tegen DOS Het elftal van Velox dat woens dagavond in het stadion tegen DOS uitkomt voor de na-competitie is op enkle plaatsen gewijzigd Wim Hanegem staat linksback Martens linkshalf en Cees Sluyk rechtsbuiten De opstelling Van Ledden Van de Berg en Hanegem Van Arnhem Sambeek en Martens Sluyk More llsse Van Mourik Adelaar en Op tekamp Internazionale Milaan op Hemel vaartsdag winnaar van de Europa Cupfinale heeft eerste pinksterdag het Italiaanse voetbalkampioen schap behaald Inter bereikte in de laatste wedstrijd tegen Torino een 2—2 gelijk spel Stadgenoot AC Mi laan de enige club die nog een kausje had verloor met 2—1 van Cagliari Inter en Milaan komen volgend jaar beide uit in de Europa Cup ZWITSERLAND Hoewel Lausanne zaterdag tegen Young Boys een 3—2 nederlaag leed TE VEEL INTERESSE VOOR VOETBAL OM JAARBEURSCUP De belangstelling voor het toer nooi tussen clubs uit Jaarbeursste den is dit jaar bijzonder groot Niet minder dan 80 insciirijvlngen zijn hiervoor binnengekomen o.a van Everton Chelsea en Leeds United Deze kunnen echter lang niet alle worden geaccepteerd Het toernooi moet namelijk in verband met de volgend jaar te houden wedstrijden om het wereldkampioenschap in Engeland tijdig worden afgewerkt Dit seizoen werden 48 inschrijvin gen geaccepteerd voor de volgende wedstrijdreeks zullen dat er eerder minder dan meer zijn Het lijkt ech ter wel waarschijnlijk dat de in schrijving van DOS al dan niet ver sterkt met drie gastspelers zal wor den aanvaard omdat de club uit Utrecht de enige Nederlandse in schrijver is Anton Geesink Zwaluwen Vooruit jeugd beste bij PVC DWSV—Limvio 2-1 DVSU—KWA 0—0 DWSV—LW 0—2 UW KWA 2—1 PVC—DWSV 0—0 DVSU—UW 3—0 LW—PVC 1—5 UW—BDC 0—3 PVC—Limvio 2—0 DVSU—BDC 0—0 Limvio—LW 0—3 ' KWA BDC 0—2 Om derde en vierde plaats LW—DVSU 0—1 Finale PVC—BDC 0—1 zodat PVC de wisselbeker die het zelf in bezit had aan BDC moest afstaan Aangezien dit toernooi — ditmaal een jubileumtoemooi — voor de zestiende maal verspeeld werd leverde PVC een nieuwe beker In ' het afgelopen weekend werden de festiviteiten rondom het gouden feest van PVC voortgezet Vrijdag avond vond in Ariston aan de Breed straat de réunie voor oud-Ieden plaats Dit ontmoetingsfestijn werd tot diep in de naeht voortgezet Behalve de réunisten waren ook bestuurders van DOS Elinkwijk Velox en scheidsrechters aanwezig De stemming was ongedwongen Er werd bingo gespeeld en volop ge danst Hier en daar werd een speech gehouden Henk Gennissen Jan de Lang en enkele anderen brachten hulde aan PVC Commandant van de avond was natuurlijk kolonel J Th Walta die tot late sluitingsuur aanwezig bleef Het pupillentoemooi van zaterdag werd gewonnen door Zwaluwen Vooruit dat HMS met 2—0 versloeg De strijd om de derde en vierde plaats werd gewonnen door St Maarten dat met 4—0 van DVSU won Voor het juniorentoemooi van tweede pinksterdag bestond grote belangstelling De organisatie was uitstekend verzorgd evenals de arbitrage van de heren Marsman Stringa en Achterberg De uitslagen waren ere^praeses van HSV De Hoogravense Straatvoetbal Vereniging heeft wereldkampioen ju do Anton Geesink benoemd tot ere voorzitter Dat gebeurde bij het drie jarig bestaan van de vereniging die op 19 en 26 juni tijdens de week van Hoogravens Belang een voetbal toernooi orgaElseert De KNVB heeft daartoe toestemming verleend Iioewel men niet bfj de Bond is aan gesloten Nu goedkeuring is verkregen kan men ook KNVB-scheidsrechters voor het toernooi aanstellen Er nemen vier ploegen aan deel namelijk Hoograven zelf ZW Zuilen NPC omstreek Noordse Park en Ri vierenwijk De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van KDS aan de Bokstraat Advertentie MORGEN SCHILDEREN ^ MET RIPOLIN e kken t TEITI HZ-7 mmmsm 2hm£S en EN en oneelsdienst Post - mreau 4e etage behalve zaterdags Choorstraat hoek RIGE / L8 jaar Kan event p woensdag 9 juni lefonische afspraak it telefoon 1S8U door JAN BOEROP Een aardige voorbereiding voor de wedstrijd van morgenavond Iets anders kun nen we moeilijk van de wed strijd Velox — Oxford City ma ken Daarvoor speelden de En gelsen te pover Hun spelop vatting was goed maar de af werking liet veel — zo niet al les — te wensen over Dat ze toch nog één doelpunt tegen over de drie van Velox kon den zetten kon die indruk be slist niet uitwissen Velox experimenteerde wat Zo nam Wim Hanegem de vertrouwde linksbaekplaats in iets wat liem bij zonder goed afging Jan Hogervorst uit liet jeugdelftal fungeerde als middenvoor en de Cothenaar Bob de Gier van SVF opereerde op de links halfplaats De drie probeersels wa ren een succes zonder te willen zeg gen dat het de uitgelezen oplossingen zijn voor het komende seizoen Een uitzondering maken we voor Hane gem maar dat was al lang bekend dat hy als back een niet te passe ren hinderpaal is Jan Hogervorst manoeuvreerde vaak handig zijn voorzetten waren secuur en het eerste doelpunt was een bekeken kopstoot Na de rust kreeg hij de rechtsbuitenplaats toe bedeeld kreeg minder te doen maar klopte zijn directe tegenstander linksback Jackson meerdere malen als het op pure snelheid aankwam Zijn kans zal ongetwijfeld nog wel komen Hetzelfde geldt voor Bob de Gier die tegen het einde adem te kort kwam Ook weer niet zo erg ver wonderlijk als we bedenken dat hij normaliter vijf klassen lager speelt Zijn start was goed zijn passes vaak keurig op maat en in tegenstelling tot de andere Veloxi anen snel Na de rust zakte hij wat terug maar zijn spelinzicht bleef ruim voldoende Technisch heter Spoedig bleek dat de Utrechters zich qua techniek boven de derde Competitie start 22 augustus Blijkens de ' sportkroniek ' zullen de competities van de eredivisie de oerste divisie tweede divisie en re serve Ie divisie van de afdeling De competitie van de reserve 2e divisie zal beginnen op zondag 4 september en de jeugdcompetitie be taald voetbal op zaterdag 21 augus tus Europa Cup voor amateurkampioenen De reeks toernooien om Europese bekers is opnieuw uitgebreid Het bestuur van de Europese Voetbal Unie UEFA heeft zaterdag in Bern bekendgemaakt dat er een toernooi zal komen voor nationale amateur kampioenen met een Europese Cup als inzet Slechts de landen die be taald voetbal kennen zullen hun vertegenwoordigende amateurploeg mogen inschrijven Dit om te voor komen dat de Oosteuropese landen waar het zogenaamde staatsamateu risme hoogtij viert de strijd om de fup zouden gaan beheersen Advertentie W Q I Q O Pi ¦ JOSEPH GÜ ' to Oui oui oui JOSEPH GUY ORIGINELE FRANSE COGNAC HOLLANDSE PRIJS fll.10 PER HELE FLES b I hoofd en schietgrage benen was hy een voortdurend gevaar voor de j Engelsen die wel verwoed aanvie len maar tegen Hanegem Van Arn hem en Van de Berg weinig konden uitrichten Alleen middenvoor Brian Hardcastle wist zich kansen te scheppen tegen de tragere Sambeek die de noodrem nogal eens nodig had De lankmoedigheid van scheids rechter Lausberg greep de Velox aanvoerder dankbaar aan Het had ook anders gekimd Toch was het Velox dat de voor sprong vergrootte Een hoge pass van Lissenberg kreeg Shippey niet onder controle omdat het hoofd van Van Mourik in de weg zat Wim Adelaar knalde vanaf 20 meter raak dank zij keeper Shippey die het hoge schot dwars door de vingers liet glippen Hij beet met zijn achter waartse sprong om de zaak nog te redden letterlijk in het stof Wira Hanegem excelleerde als linksback Figuurlijk beet hij nog een keer in het zand toen Jan Hogervorst Joop van Mourik in schietpositie bracht Met een korte draai verdween de bal tegen de touwen 3—0 divisieclub Oxford stelden Vooral de defensie loste de problemen op vak kundiger wijze op waar vooral Ha negem zijn talenten ten volle kon ont plooien Jammer dat hij de bal te vaak ging brengen Zijn passes ech ter waren regelrechte onrustzaaiers in de Engelse defensie Het duurde niet lang voordat de openingstreffer viel Een corner van Co Lissenberg kopte Jan Hogervorst via een Engels hoofd achter doel man Shippey Zijn knal uit een pass van Lissenberg stopte Shippey maar verkeek zich op de snelheid en het inzicht van de junior toen hij kalm een terugspeelbal wilde oprapen Helaas knalde Lissenberg het goede werk van zijn teamgenoot naar de bijvelden maar even later moest Shippey naar de bovenhoek voor een kogel van dezelfde Veloxiaan Versterking ' Na de rust was Leen Morellsse vervangen door Joop van Mourik Hogervorst verdween naar de vleu gel en Lissenberg kwam een plaats naar binnen Van Mourik was een regelrechte versterking Met zijn Middenvoor Brian Hardcastle ten slotte zorgde voor de tegengoal toen hij door de defensie glipte en tegen Henk van Leddens been schoot De meegekomen linksbinnen Terry Wif fen schoof de bal kalm in de hoek 3—1 Scheidsrechter Uausberg geas sisteerd door de heren Joop Stulen en Barend van Dük vond het mooi ge weest en kreeg toen hy in de be stuurskamer kwam een applausje van de Engelse clubbestuurders Kennelijk Britse hoffelqkheid want op de tribune was de conversatie minder gentlemanlike Velox heeft gisteren geen heste beurt gemaakt De Engelse ploeg Oxford City wist niet beter of de wedstrijd tegen Velox zou om 14.00 uur worden gespeeld De gasten waren danook om goed één uur present en hoorden toen dat ze pas om zes uur de wei in moesten Het diner dat mem om zeven uur had besteld ging dus niet door Men had wel voor een scheidsrechter gezorgd maar niet voor grensrechters zodat be stuurslid Barend « an Do's en Joop Stulen die de gehele dag op het jeugdtoernooi had gefloten de vlag ter hand nomen Op het toernooi kwam ook de jeugdploeg van Hassia uit de Duitse Dieburg uit Een misverstand in de cor respondentie bracht Hassia in de waan dat het toernooi slechts open stond voor spelers tot en met 16 jaar De matige resultaten zijn daardoor verklaard Maar een beste beurt maakte Velox gisteren niet Geen beste beurt Jazy liep nu ook Europees record op 5000 meter • f Michel Jazy heeft zondag in Lo rient ook het Europese record op de 5000 meter op zijn naam gebracht De Fransman die houder is van de wereldrecord op de 2000 en 3000 me ter alsmede op de 2 mijl en de Europese records op de 1500 meter de 2000 meter de 3000 meter en de 2 mijl bezit won de 5 km in 13 min 34,4 sec Het oude record stond sedert 13 oktober 1957 op naam van de Rus Vladimir Kuts met 13 min 35 - sec Het wereldrecord op de 5000 me ter is in bezit van de Australiër Ron Clarke die vrijdag jl in Los An geles 13 min 25,8 sec liep Snelle sprinttijden van Heemskerk Tijdens internationale atletiekwed strijden in Fuerth hebben twee Ne derlandse sprinters uitstekende tij den gemaakt Rob Heemskerk PSV eindigde in 10.5 sec als tweede ach ter de Duitser Schwarz die 10.3 sec liet afdrukken In een B-loop no teerde de kleine Hagenaar Piet Tam minga dezelfde tijd als Heemskerk 10.5 Bij beide wedstrijden was de windsterkte slechts een halve meter Afdelingsvoetbal DEV 22 34 MSV ' 19 21 Voorwaarts 22 31 Rhenus 22 Minerva 22 • 27 VSK 21 22 25 DWSV 22 RK Stormv 22 24 De Meem 22 Maarssen 22 23 De Meeuwen 22 2c klasse A Scherpenzeel 18 28 Rivierwijk 18 Soesterberg 18 2i UVVO 18 FAK IX 2(1 Maluku M 18 Oranje Wit IS 2Ü Dorestad 18 RK Unitas 18 18 Austerlltz 18 3e klasse B PVCV 19 31 Mijdrecht 17 Utr Boys 19 3U En Avant ie DVSU 19 29 ' t Goy 18 DWSM ' 19 23 Ares 15 Cabauw 18 22 Sparta L 17 Kockengen 17 2U Standen zondag afdeling rtrccht Ie klasse B Het eerste doelpunt van Elink wijk in de wedstrijd tegen Hassia op het jeugdtoernooi van Velox De Utrechters klopten het Duitse team met 4-0 Trainers voortaan KNVB lid Kampioenschap amateurvoetbal Gedurende het Pinksterweek einde zün de volgende wedstrij den om ' t voetbalkampioenschap bij de amateurs gespeeld Zaterdag ESCA/VC—Papendrecht RIOS ' 31 — JOS Helmond—Emmen Maandag Emmen—ESCA/VC Papendrecht—RIOS ' 31 JOS—Helmond De stand is nu 1 RIOS ' 31 Naar wij vernemen heeft het be stuur van de Kon Nederlandsche Voetbal Bond bepaald dat alle trainers in ons land — zowel Ne derlandse als buitenlandse niet al leen in de betaalde - maar ' ook in de amateursector met ingang van het nieuwe seizoen lid van de bond moeten worden tegen betaling van ƒ 1,75 1-4 2—1 * 4—3 1—1 1—1 1—0 Zij kunnen dan door het bonds bestuur opgeroepen worden als er dingen gebeuren die niet in de haak zijn ' 5 4 10 9 11 — 6 5 3 117 5—2 5 3 0 2 6 10 — 7 5 12 2 4 7—8 5 113 3 8—11 5 0 14 1 6—13 JOS Helmond Papendrecht Emmen ESCA/VC Naar alle waarschijnlijkheid is dit besluit genomen naar aanleiding van de handtastelijkheden die zich hebben voorgedaan tijdens de enige weken geleden in Apeldoorn gespeel de wedstrijd Sportclub Cambuur — D.F'.C waarbij Bens de trainer van de Friese club betrokken was en die daarom door scheidsrechter Roomer naar de kleedkamer werd verwezen Half Sparta op transferlijst De Rotterdamse eredivisieelub Sparta heeft niet minder dan twaalf spelers op de transferlijst geplaatst Van Miert De Groot Lengton Smit Van Bun Daniels Kramer Kok Meijer Popovics Van der Brink en Bodnar Zoals bekend stonden Ver hoeven en Bosveld op eigen verzoek al op de lijst Oud-internationaal Toon Brusse lers — de Eindhovenaar kwam vier maal voor het Oranjeteam uit — zal volgend seizoen voor FC Den Bosch BVV gaan spelen Het contract dat inmiddels getekend is heeft een looptijd van twee jaar De Rotterdamse eredivisievereni ging Feijenoord heeft vier spelers op de transferlijst geplaatst nl Wim Freriks Ad Heemskerk Rob Jacobs en Dick Marree Stad Utrecht uit de bekerstrijd Holland is uitgelrekerd Zeist Saes tum en EMS bekeren verder De stad Utrecht is dus niet meer ver tegenwoordigd in de strijd om de districtsbeker Wat onvriendelijk is het toegegaan in de strijd tussen Zeist en Holland zonder meer een gevolg van de zwakke leiding Qua voetbal was het een vrij lauwe vertoning een strijd van gemiste kansen De rust kwam dan ook met 0—0 Weinig beter was het in de tweede helft De kans van de dag om zijn ploeg de leiding te geven liet Eshof onge bruikt toen Zeist een strafschop kreeg toegewezen Hij schoot hoog over Het houtwerk voorkwam daarna aan de andere kant erger bij schoten van Van der Plaats en Riet veld en één minuut voor tijd was het Bouwman die Zeist in de volgen de ronde wist te helpen 1—0 EMS speelde zich een ronde ver der door Allen Weerbaar met 2 — O te verslaan Saestum deed dit door in Jutphaas met 2—1 van JSV te winnen Voetbaltoernooi Stichting UJ.A De Stichting Utrechtse Jeugd Ac tie heeft op de Hoge Weide een ge slaagd jeugdvoetbaltoernooi gehou den Prijswinnaars in de A-poule werden 1 SHO 2 COV 3 Seb Boys en 4 Klein Jaffa In de E poule was de uitslag 1 SHO 2 DVO 3 COV en 4 Klein Jaffa heeft de ploeg van Pierre Kerk hoffs het Zwitserse kampioenschap toch veroverd Servette de enige ploeg die Lausanne nog van de eer ste plaats kon verdrijven verloor namelijk op deze voorlaatste wed strijddag met 2—0 van Bazel DUITSLAND De voetbalclub van trainer Cajkovski het Duitse Bayern Mün chen heeft in de promotiecompelitie voor een plaats in de Duitse ere divisie Bundesliga zaterdag met 1 — O verloren van FC Saarbrücken Bayern " staat in zijn poule op de tweede plaats achter Alemannia Aachen Alleen nummer 1 promo veert de clubs spelen ieder nog 4 wedstrijden op een totaal van 6 BRAZILIË Wereldkampioen Brazilië heeft in Rio de Janeiro het voetbalteam van West-Duitsland met 2 — O verslagen Eintracht Frankfurt biedt Schwartz tien mille Het Portugese sportblad A Bola meldt dat Elek Schwartz de coach van Benfica maandag in Frankfurt met de voetbalclub Eintracht heeft onderhandeld De Duitse club zou hem 10.000 gulden per maand hebben aangeboden Sis trainer-salaris Schwartz heeft van het bestuur van Benfica toestemming gekregen om naar Frankfurt te gaan UWO blijft in tweede klasse In de afdelingsvoetbalcompetitie heeft UWO zich door een 3 — O zege op Austerlltz kunnen handhaven in de tweede klasse De Utrechters be haalden onder leiding van trainer Hakkert uit de laatste vier wedstrij den zeven punten Dorestad en Aus terlltz degraderen De Meeuwen be hoedden zich in een beslissingswed strijd om de onderste plaats tegen De Meei n voor directe degradatie door met 2 — O te winnen De Utrech ters kunnen zich nu in een beslis singswedstrijd tegen de voorlaatste in de eerste klasse A redden Bij rust was op het UWO terrein bij een dubbelblanke stand nog alles mogelijk Na tien minuten kon de UWO aanhang na een goal van Henk Vermeulen verlicht ademha len Nogmaals Henk Vermeulen en Chris Hermsen bezegelden het lot van Austerlitz 3—0 DVSU kwam doordat Herman van Eyck een penalty toegekend wegens hands benutte vlak na rust tegen DWSM met 1—0 voor Nadat de gas ten halverwege de tweede helft ge lijk hadden gemaakt zorgde Peter van Luyn voor de winnende goal Biljarten — De kwart finale bandsto ten van het district Utrecht van de K.N.B.B heeft de volgende resultaten opgeleverd Nieuwe Amstel I — E M.S 1 0—7 Groene Laken I — Geld Bloem 3 2—5 Nieuwe Amstel 3 — D.O.S 2 5—2 D.O.S 3 — Z.B.V 2 7—0 De halve Inale zal worden gespeeld dinsdag 8 iunl In Icet clublokaal van de B.V Tolsteeg Twijnstraat 5 waarbij de volgende wed strijden zijn vastgesteld E.M.S I — Geld Bloem 3 Nieuwe AMSTEL 3 — D.O.S 3 Wielrennen — De Nederlandse ama teur Redeker won tweede pinksterdag in Manchester tijdens baanwedstrijden twee onderdelen een wedstrijd over 4 kilometer en een race over 10 mijl 
DTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 1985 18 Jeugdkampioenschappen district Utrecht Jaap Vergouwen kwam tot de kwart-finale de Jongh door Loes Bendel geklopt Corry OD en om Pinksteren werden de banen van Het Spieghel te Bussum de wedstrijden voor de jeugdkampioenschappen van het district Utrecht gespeeld Op enkele uitschieters na is de kwaliteitvan het door de jeugd vertoonde spel ons niet mee gevallen en speelde met name het jeugdtennis uit Utrecht en naaste omgeving een bescheiden rol Jaap Vergouwen van Khijnauwen bracht het bij de jongens nog het verst In de eer ste ronde had hij met Ernst Mantz niet de minste moeite las tiger werd het al in de tweede ronde tegen Van Wulfften Palthe waarvoor hij drie sets — met een lange ' — nodig had om zich bij de laatste acht te plaatsen Met loten was hij niet gelukkig geweest hij zat in het kwart van de jeugdkampioen en sterke-Overgangsklasse A speler Henk Korteling van Het Spie ghel en dat betekende voor hem uiteraard het einde 6—1 6—2 voor Henk Korteling die in twee partijen maar vier games verloor Kampong naar tweede knock-out-ronde Duidelijke ericketzege van slim SCHC op R en W SCHC sneuvelt in ko coinpetitie Advertentie ' i>4n " iw-m^^^m Néém er ' ns even tijd voor FRESH AS ft SER MEtZE In het laatste kwart zaten Ton Claassen van Khijnauwen en I Eygensteyn jr van Bilthoven niet best Ton Claassen verloor direct van Henk Kranenberg Eygensteyn van Rik Suyver Henk Kranenberg bracht het tot de halve finale Bij de meisjes heett Corry de Jongli van Bilthoven zich in anderhalve par tij goed geweerd Zij won de eerste met straight sets van Juliette Ham en kreeg het voor een plaats in de kwart-finale op te nemen tegen Loes Bendel van de HLTC In de eerste set leek de Bilthoven-speelster be paald niet kansloos stond enkele malen voor maar toen deze set met 8—6 werd verloren was het ook prompt gebeurd en won de HLTC speelster de tweede met 6—0 Halve finalisten werden de jeugd kampioene 1964 Trudy Klop — ver loor in twee partijen slechts twee games — Mieke Beemer Yvonne de Troye en Loes Bendel bij de jongens Henk Korteling Gerard ter Meulen B van Leeuwen en Henk Kranen berg De uitslagen ziSa JONGENS Ie ronde E Bos—R Bert ram 7—5 6—4 Jaap Vergouwen—Ernst Mantz 6—1 6—2 R van Wulfften Pal the—E Volkamp 6—3 8—10 6—1 L van Lidth de Jeude—J Streefkerk 6—1 6—0 R J Bakker—J Mattot 6—1 6—3 Frank Mever w.o Bob Leopold—Gerard ter Meulen 6—3 6—1 M Ruls—Jan Hendrik Klein Molekamp 6—4 6—8 6—2 F van Baardewijk—W Oost Lievense 6—4 S — 6 B van Leeuwen—R Gerrit sen 6—0 6—2 Rein Kamerbeek—F Schut 6—3 6—4 F Jacobs—R Schip per 6—3 6—1 Henk Kranenberg—Ton Claassen 6—3 6—1 Rik Suyver — I Eygensteyn 6—2 6—2 P Rijnja—Peter Leopold 6—2 6—2 2e ronde Henk Kor teling — Evert Bos 6—1 6—0 Jaap Ver gouwen—R van Wulfften Palthe 4—6 7_5 6_4 R j Bakker—L van Lidth de Jeude 6—1 6—4 Gerard ter Meulen — Frank Mever 6—1 4—6 8—6 M Ruls — W Oost Lievense 6—3 4—6 7—5 B van Leeuwen—Rein Kamerbeek 6—1 6—0 Henk Kranenborg-F Jacobs 2—6 6—4 6—2 Rik Suyver—P Rijnja 6—4 6—4 kwartfinale Henk Korteling—Jaap Ver gouwen 6—1 6—2 Gerard ter Meulen — R J Bakker 4—6 6—3 6—3 B van Leeuwen—M Ruis 6—1 6—1 Henk Kra nenberg—Rik Suyver 0—6 6—2 6—1 MEISJES Ie ronde J Tielman—G Haentjens Dekker 6—8 8—6 9—7 Mie ke Beemer—Marjan Witkamp 6—3 6—2 Nicolette Saarberg — Mary Braakman 4—6 7—5 6—1 J Buchner—Anja Ans hof 6—4 9—7 Juliette Ham—M Kamer beek 6—3 3—6 7—5 2e ronde Trudy Klop — Marjan Koopmanschap 6-rO 6—1 J Tielman—E van Straaten 6—2 7—5 Jeanine de Troye—Margit Kersken 6—3 7—5 Mieke Beemer—Yolande Lijdsman 3—6 6—3 6—4 Yvonne de Troye—J Cats 6—0 6—1 M Laseur—M Braak man 5—7 8-6 6—2 Loes Bendel—J Buchner 6—2 6—1 Corry de Jongh — Juliette Ham 6—4 6—1 kwart-finale Trudy Klop—J Tielman 6—0 6—1 Mie ke Boemer—Jeanine de Troye 6—1 6—4 Yvonne de Troye—M Laseifr 6—3 6—2 Loes Bendel—Corry de Jongh 8—6 6—0 Het Pinksterstennis heeft Utrecht en omgeving nog twee kampioenen opgeleverd Rhijnauwen 2 won zon der moeite met 7—1 van Heemstede 6 van de 2de klas en kan zich dus op de aanval op het Overgangsklasse B scliap gaan voorbereiden Kampioen werd ook Brandenburg enwel in afd 39 van de 3de klas In de gewone competitie eindigden Brandenburg en HLTC 5 volkomen gelijk In Hilversum won Branden burg met 5—3 in Bilthoven de HLTC ploeg met dezelfde cijfers Telling van de sets vsjees uit dat die gelijk waren en toen dus maar de games 2 werd daardoor kampioen in afd Na een gewonnen toss tegen de Stichtse batslieden in de competitie wedstrijd tegen Kood en Wit U te Haarlem naar de wickets Op een zeer onplezierig wicket zorgden Zwier 10 en C Gunibs 14 voor een goede basis-score waarop 3 Zwarts en Leemhuis 16 een flink totaal leken te gaan opbouwen Vlak voor de lunch vielen echter hun wickets snel na elkaar Jeroen Zweerts had 47 uitstekende runs ge produceerd waaronder een strie mende Look die van uitzonderlijke klasse was Na de boterham waren het J Rambocus 30 en vooral Jaap van der Bijl 33 die voor het aantrekkelijkste deel van deze wed strijd zorgden In 35 minuten wer den aan een score van 102 v.s 65 runs toegevoegd Jaap v d Bijl is dit seizoen in uitstekende vorm en heeft tot nu toe steeds runs gemaakt als ze zeer nodig waren Vermeld dient te worden eer keiharde prach tig getimede zet over de mid-wicket boundary Ook Rambocus bat dit seizoen met succes vooral zijn sweep shots waren een lust voor het oog S Gumbs liet daarna nog wat vuurwerk zien maar ondervond iets te weinig steun van de rest van de staart Toen hij 18 runs had ge maakt viel het laatste Bilthovense wicket op een score van 195 runs een flink totaal dus om het veld mee in te gaan Voor dit totaal was iets meer dan de helft van de speeltijd gebruikt Vóór de thee moest er nog een uur gespeeld worden en in dit uur viel de beslissing eigenlijk al want Rood en Wit verloor hierin 4 wickets voor slechts 25 runs en had toen dus eigenlijk geen kans meer op een ovenvinning Na de onderbreking tiici tellen En wat een zeer grote zeld zaamheid is ook die waren gelijk en zo werd er giste»wi een beslissings wedstrijd gespeeld tussen beide ploe gen die door ' Brandenburg met 5—3 werd gewonnen Na de enkelspelen stond het 2—2 Hans Batist versloeg Jan Hendrik Klein Molekamp met 6—4 6—4 An kie Bruinse versloeg mevr Over toom met 6—1 9—7 Hijmans verloor met 8—6 6—8 3—6 van zijn veel jongere tegenstander na in de tweede set met 4—2 en de derde met 2 — O te hebben voorgestaan mej Van Es sen gaf mevr Meyer uitstekend partij maar moest deze met 5—7 12—14 aan haar tegenstandster la ten cijfers waaruit wel blijkt hoe het heeft gespannen Dé dubbels moes ten toen dus de winst brengen Het werd nog 3—2 voor de HLTC door het winnen de de dames-dubbel met 6—3 3—6 6—2 van Ankie Bruinse en mej van Essen maar daarna stond Brandenburg ook geen partij meer af zij het dat de spanning er vrijwel tot de laatste klap inbleef Want Hans Patist en Hein Bruinse hadden drie sets 3—6 6—4 7—5 nodig om van Geert Koolhof en Rik Suyver te winnen mej Van Essen en Hans Patist drie sets 2—6 7—5 6—2 om mevr Meyer en Jan Hendrik Klein Molenkamp met lege handen van de baan te laten vertrekken Ankie en Hein Bruinse deden het vlot versloegen mevr De Groot en Rik Suyver met 6—3 6—2 Het kam pioenschap is dus binnen nu de kroon op het werk gezet en de pro motie naar de 2de klas tot een feit gemaakt DICK KOPPENBERG Ook reserves succesviA >»»»^»»*^< verscheen Jeroen Zweerts als wicket keeper Rambocus was nodig als bowler een manoeuvre die vrij spoedig succes had want op het bowlen van Rambocus wist Zweerts de geroutineerde De Nijs fraai te stumpen Molenaar 29 en Boer v d Ley 35 boden nog geruime tijd tegenstand maar toen eerstgenoem de door Joop van Donselaar werd gebowled en Boer v d Ley door ' n direkte Ingooi van Jaap v d Bijl run out ging was het met de Haar lemmers spoedig gedaan Het laat ste wicket viel door een goede vang aan de boundary weer van Jaap V d Bijl een bal die anders voor zes over het hek zou zijn gevlogen De wickets werden deze keer keu rig verdeeld L Gumbs 2—38 J Leemhuis 2—11 J Rambocus 2—12 J van Donselaar 1—5 J A Z Hooft Graafland 1—35 2 run-outs Reserves Op de eerste Pinksterdag hebben de Stichtse reserves uitstekend werk geleverd door van het uit de tweede klas gedegradeerde V.V.V overtui gend te winnen Op een kletsnat veld werden de Amsterdammers voor slechts 56 runs aan de kant gezet Jan Bren ger en H C van der Bijl bowlden alsof ze van de nattigheid niet de minste last hadden Hun deliveries bleken te machtig voor de V.V.V ers alleen Veltema 15 en Meye 14 boden weerstand van enige be tekenis en lieten zo nu en dan een stroke zien Op 56 was het echter gedaan en konden Branger met 4—26 en v d Bijl 5—17 tevreden gaan uitrusten Van de Stichtse batslieden stierf Overdijkink een wat ongelukkige dood en moest ook Jochem v d Bijl te vroeg terug naar z'n luie stoel Inmiddels waren Auke Bloem bergen en H C van der Bijl echter tot elkaar gekomen en zij tilden de Stichtse score vlot voorbij die van V.V.V Een overwinning dus met 8 wickets Er was nog tijd genoeg om door te gaan en vooral Bloem bergen legde het - hout er flink op Toen hij op een persoonlijk totaal Int toernooi Rijswijk Nederlandse hockey-jeugd werd tweede Het Nederlands jeugdhockey elftal is tweede geworden in een driedaags toernooi te Büswyk Het Duitse elftal boekte in de beslissen de wedstrijd een 4—2 zege op de Ne derlanders by wie de Kampong speler Ebbens op de rechtsback plaats opereerde De eindstand werd respectieve lijk gespeeld punten en doelcijfers 1 Duitsland 4 7 12—3 2 Neder land 4 6 13—4 3 Frankrijk 4 4 5—7 4 Zwitserland 4 2 4—8 5 België 4 1 2—14 De Nederlandse resultaten waren 3—0 tegen Zwitserland 4—0 tegen België 4 — O tegen Frankrijk en 2—4 tegen Duitsland Twee grote overwinningen Ned rolhocl(ey-team Tijdens de Eurepese kampioen schappen rolhockey te Lissabon is Nederland begonnen met grote over winningen op Engeland 9—0 en W Ditusland 7—1 Nederland speelt nog tegen Frankrijk dat met 1—5 van Duitsland verloor Zwitserland dat Engeland met 7—1 klop gaf en de beide favorieten Spanje en Por tugal Vechtstreek klopte De Meerkoeten De Vechtstreek-heren hebben gis teren in zeer koud water in Abcoude met 6—^1 van de Meerkoeten ge wonnen Johan Schans John Heus en Kees Heus brachten de stand op O — 3 waarna doelman Streamer moest vissen 1—3 Ko van Geffen < 2x en John Heus maakten het hal ve dozijn vol De dames van Vechtstreek speel den in Doorn tegen Woestduin een uitstekende wedstrijd en wonnen met 0—2 De doelpunten werden ge maakt door Willy Pijpers Hercules slaat Kieviten Kampong l-SGS 214-130 In een aantrekkelijke wedstrijd waarin snel gescoord werd heeft Kampong de tweede ronde van de knock out competitie weten te be reiken Het aantal gescoorde runs van 73 sneuvelde was de score in middels opgelopen tot 95 voor 6 en werd V.V.V nogmaals ingestuurd Zij maakten de runs nodig om eeninnings nederlaag te ontgaan zon der wicketverlies en zo moest cap tain Van Benthem met de reeds be haalde twee punten dus tevredenzijn De vierde overwinning in suc cessie een goed begin is het halvewerk ' tiaam.isai ¦ VOC superieur in Bilthoven Drie jaar geleden werd er In En geland een proef genomen met een nieuw soort cricket een zg „ knock out " competitie een competitie met afvalsysteem De regels voor normale cricket wedstrijden blijven voUedig gelden er zijn de aanvoerders slechts enkele beperkingen opgelegd die het spel toch wel van karakter doen ver schillen van een normale competit tiewedstrijd Beide partijen mogen maximaal 40 overs batten in En geland 60 en ' n bowler mag slechts 9 overs bowlen in Engeland 13 Vooral deze laatste bepaling maakt het spel vrij gecompliceerd men moet immers over minstens 5 ' bow lers beschikken en het „ changen " wordt er niet eenvoudiger door De partij die de meeste runs maakt heeft gewonnen is dit aantal gelijk dan beslist het gemiddelde aantal runs per over dat in de eerste 20 overs werd gescoord Het lot maakte uit dat SCHC voor de eerste ronde tegen het wel zeer sterke VOC in Rotterdam moest spelen en het heeft die eerste ronde dan ook niet overleefd De Stichtse moest eerst batten en produceerde 137 runs in 35 overs alle batslie den hadden toen een beurt gehad terwijl het maximaal aantal overs nog niet was bereikt De batslieden voor allen was knock-out " iets ge heel nieuws hinkten op 2 gedach ten moet Ik nu m'n normale spel in 40 overs is beslissend wie de uiteindelijk winnaar is Kampong wist een vrij hoog gemiddelde van 5 runs per over tot het einde toe vol te houden Meyer 28 Brest v Kem pen 69 J Voermans 15 F Voer mans 16 Helleman 29 Willemse 24 en Schorer 15 hadden allen er goed het oog in Dit totaal zou inderdaad veel te hoog blijken voor de heren op leeftijd De bowlerij van S.G.S bleek voor Kampong goed bespeel baar Dr Groeneveld 4 37 en J Smit 2:25 In deze wedstrijden mag een bow ler niet meer dan 9 overs bowlen S.G.S heeft nog alles in het werk gesteld een zo eervol mogelijk re sultaat " te bewerkstelligen Pino 18 Kraandonk 26 Lapierre 18 J Smit 11 Vervelde 13 en Lantinga 12 De Kampongcijfers van hun bowlen wa ren de volgende Willemse 2:12 v Esveld 1:9 Hellemans 4:30 Schorer 2:12 en F Voermans 1:21 De com petitiewedstrijd van Kampong X te gen H.C.C ni in Den Haag vond vanwege de regen geen doorgang Hercules I-Kieviten I 94-91 Het heeft Hercules geen enkele moeite gekost om de Kieviten aan haar zegekar te binden Door goed bowlen van o.m v d Leur 2:27 • In de k.o.-competitie heeft Kam pong een keurige zege geboekt op het elftal van S.G.S spelen of zoveel mogelijk forceren Dit had tot gevolg dat menigeen te vroeg op een slag uitging die nu niet bepaald nodig was G Gumbs 28 F Leemhuis 24 G A Z Hooft Graafland 18 J Ramboers 13 en H.C van der Bijl 13 hadden met het bat redelijk succes Indien Jeroen Zweers en Jaap van der Bijl van de partij waren geweest hadden er zeker meer dan 137 runs op het bord gestaan want de VOC aanval kon bepaald niet imponeren Groen 3—35 Dat kon hun batting-side echter wèi Leemhuis die geplaagd werd door een stijve nek en daardoor niet meer dan vijf overs kon bowlen nam met z'n eerste bal nog wel het wicket van Trijzelaar maar toen kwam Bakker in en deze cricket international bleek in glanzende vorm te steken Toen hij even later werd begeleid door Schoonheim kwamen de liefhebbers van goed batten pas echt aan hun trekken Met schitterende forcing-shots van de back foot aan beide zijden van het wicket werd de score omhoog gejaagd Mr Glerum een van de beste kenners van het spel in Ne derland die deze twee heren enige weken geleden moest gadeslaan tij dens een partnership van ca 150 runs moest dertig jaar terug gaan in de historie om batten van deze klasse te kunnen vinden v Mar n V d Bosch Het Bilthovense totaal werd dan ook voor het verlies van slechts twee wickets gepasseerd Bakker 79 n.o Schoonheim 43 n o Wat deze competietie betreft is de SCHC dus letterlijk en figuurlijk „ knock out " geslagen Saris 4:28 waarin 3 ballen in één over Kosterman 2 16 Buyze 1 4 en G Stel 1:8 zaten de Kieviten reeds bij 9 aan de kant Kick Smit ver richtte een fantastische vïuigbal Dit totaal werd door Hercules over schreden voor het verlies van 4 wickets Van de Leur 27 en W Smit 58 n.o stonden het langst op de mat Battingcijfers Kieviten P Lambers 42 v d Molen 13 en Ru gers 12 n.o RoodenWitVI-Kompongll 77 167 Door de gestaag neervallende re gen was het niet eerder mogelijk de wedstrijd om 12 uur te doen aanvan gen Kampong heeft desalniettemin een uitstekende wedstrijd gespeeld Rood en Wit batte eerst en zat voor 77 runs aan de kant Keman 14 Ter Gast 19 en de Wijs 14 vielen in de dubbele cijfers Kampong-bowlerij Kruyff 2:18 Nightingale 1:13 Verzijl 5:10 en Rademaker 1:1 Kampong heeft geen moeite gehad dit totaal te passeren Biegelaar 22 A Naeff 31 Rademaker 57 Kruyff 12 en B Cornells 13 n.o Voor Rood en Wit bowlden Steffelaar 4:62 Beets 3:56 en Scholten 3:40 Kampong lll-Hercules IV 116-46 Hercules IV werd het eerst naar de wickets gestuurd maar door het goede bowlen van de Kampong aan-val heeft de Hercules-innings niet lang geduurd Böhme 5:20 Boon 4:8 en de Vos 1:15 zette Hercules voor 46 aan de kant Alleen Ceton 10 en J Lambers 10 wisten de dub bele cijfers te bereiken Kampong wist dit totaal voor het verlies van 3 wickets te passeren De score werd tot 116 opgevoerd door toedoen van o.m V d Wiele 14 de Vos 16 W Boon 44 J Vellinga 18 K Smit 4:27 G Lambers 3:38 P Schriek 1:35 en Kruijff 1:3 rekenden de Kampong wickets in Kampong heeft nog getracht Hercules een in ningsnederlaag toe te brengen maar door goed verdedigend batten van P Schriek 24 n.o en K Smit 19 n.o werd deze poging verijdeld ACC IV>Hercules II 63/6-62 Bij onaangenaam cricket-weer speelde de Hercules-reserves een vrij troosteloze wedstrijd De mat was vrij onbetrouwbaar en zo kon het gebeuren dat acht Herculanen door vangballen naar de kant verwe zen werden J Schriek 12 Stamer 21 en C de Vries 9 n.o bleken nog de minste moeite met de verra derlijke ballen te hebben Voor V.R.A bowlden J Mulder 6:27 H Roll 2:9 en B PiU 2:14 A.C.C wist dit totaal voor het verlies van 6 wickets te passeren Quanjer 14 en A Balk 19 n.o kwamen in de dub bele cijfers Bolte bowlde voor Her cules 4:24 en G Lamberts 2:7 De Krekels li-Hercules III 48-98 2e innings 100 v 4-49 Hercules UI heeft kans gezien een gewonnen wedstrijd nog te verliezen In de tweede innings wisten de Kre kels Hercules nog de ' genadeklap toe te brengen Een toch wel te teurstellende nederlaag L Cremer 20 W de Kok 19 en Brandenburg 12 in de dubbele cijfers Rood en Wit Vli-Phoenix II 62-76 Phoenix II heeft een nuttige over winning bevochten op R & W VII Phoenix eerst aain bat scoorde o.m door Koster 28 de Vries en Kolfscho ten 20 een totaal van 76 Overman van R & W behaalde fraaie bow lingcijfers 6:7 9 overs Het Phoe nix-team heeft gespeeld voor wat het waard was en hield R & W on der het totaal Aleen Storm 12 Muyswinkel 10 en Heerkens Thijs se 10 wisten een weinig raad met goede bowlen van Kolfschoten 6:5 15 overs Ook v d Valk behaalde een redelijk resultaat 3:17 Cricketuitslagen Eerste klasse A HCC—Rood en Wit gewonnen door Rood en Wit met vijf wiekets HCC 122 all out Rood en Wit 125 » voor 5 VOC — Quick HG geëindigd in een draw VOC 249 voor 7 gesloten Quick HG 204 voor 5 tijd ACC—VRA gewonnen door ACC met 130 runs ACC 191 voor 4 gesloten VRA 61 all out Haarlem—HBS geëindigd in een draw HBS 180 voor 9 gesloten Haarlem 114 voor 8 tijd Eerste klasse B Hermes DVS — Quick N gewonnen door Hermes met 68 runs Hermes DVS 202 voor 8 gesloten Quick 134 all out De Krekels — Sparta gewon nen door De Krekels met 67 runs De Krekels 160 voor 9 gesloten Sparta 93 all out Excelsior—HCC 2 Gewonnen door HCC 2 met 1 wicket Excelsior 81 all out HCC 2 83/9 Rood en Wit 2 — SCHC gewonnen door SCHC met 78 runs SCHC met 78 runs SCHC 195 all out Rood en Wit 2 177 aU out • Een kijkje bij de Jaarlijkse polo dag van Wilskracht voor kring zeventallen Hier belandt de bal uit een DKR-aanval tegeen de lat van het Wilskracht-doel de organisa toren wonnen deze wedstrijd met 4 1 en werden ook winnaar in hun poule De andere poulewinnaars bij de heren waren IJsselmeer en Duin kikkers bij de dames zegevierden ZV Tiel ZV Zeist en Vechtstreek Na afloop reikte voorzitter Ad SImon de prijzen uit Voor de uit slagen zie onze rubriek „ Sport in Cijfers " Groenmanf Stöve Ridderhofy Okker in eindtoernooi van Wimbledon Tom Okker de 21-jarige Neder landse tenniskampioen heeft zater dag in Manchester een overtuigende zege behaald in de finale heren enkelspel van de tenniskampioen schappen van Noord-Engeland De Nederlander versloeg binnen drie kwartier de linkshandige Brit Ro bert Taylor met 7—5 6—3 Geen moment heeft de als tweede ge plaatste Okker de Britse Davis Cup speler de kans gegeven in zyn spel te komen Minder succes had Okker samen met Trudy Groenman in de eind strijd gemengd dubbelspel De Australiërs Alan Stone en Judy Tegart bleken te sterk voor het Nederlandse duo dat met 6—4 6 — i regelmatig verloor De titel in het dames-enkelspel was voor Margaret Smith De Australische klopte Wim bledon-kampioene Maria Esther Bueno met 6—1 7—5 Groot nieuws intussen voor het Nederlandse tennis Vier Neder landse vertegenwoordigers zullen « onder dat ze voorwedstrijden moe ten spelen aan de eerste ronde van de ^ kelspelen van het Wimbledon toemooi mogen deelnemen Het zijn Tom Okker Trudy Groenman Jen ny Rldderhol Seven en Betty Stöve Een teleurstelling voor de organi serende All England Club is dat de Amerikaan C3iuck McKinley die in 1963 de titel won en de sterke Span jaard Manuel Santara niet aan de Wimbledon-kampioenschappen zul len deelnemen McKinley kan om redenen van zakelijke aard niet naar Londen komen Santara die in 1963 de halve finales bereikte geeft er de voorkeur aan in Spanje te blijven omdat er bij de Santara's een ge zinsuitbreiding verwacht wordt Amerika dat zaterdag al een be slissende 3—0 voorsprong had heeft de wedstrijd tegen Canada voor de halve finales Amerikaanse zone van het Davis Cup-toemooi met 5—0 gewonnen Bij de tenniskampioenschappen van Kent heeft Trudy Groenman met 6—4 6—2 gewonnen van Winnie Shaw een van Engelands jonge veelbelovende tennissterren In het damesdubbelspel verloren Betty Stöve en EUy Krocké met 6—1 6—3 van de Engelsen Williams en Shaw Districtsrecord van Gerrit de Graaf Tijdens internationale wedstrijden in Den Haag op eerste pinksterdag is Gerrit de Graaf van Phoenix erin geslaagd het districtsrecord 800 meter junioren aanzienlek scherper te stellen Van kop af won Gerrit deze race in de toptyd van 1.56.0 min Dit is de beste jaarprestatie van ons land sedert twee jaar De eerste 400 m ging zo snel 56.0 dat de Duitse coach zijn lo lopers toebrulde Viel zu schneU " Dezen reageerden onmiddellijk doch de pupil van trainer Verheul ging gewoon door en bereikte nog vrij fit als eerste de finish De kans is viij groot dat Gerrit de Graaf zich met deje tijd in de Nederlandse jeugdploeg heett gelo pen Clubgenoot Herman de Jong kwam in de tweede serie 800 m junioren tot een negende plaats in 2.03.6 min Handbalnederlaag voor Oranje Het Nederlands veldhandbalteam heeft maandagavond in Alkmaar een duidelijke 15—21 nederlaag geleden tegen een veel sneller en accurater spelend Oostenrijk en dus geen re vanche kunnen nemen voor de 19-22 nederlaag in 1963 tijdens de wereld kampioenschappen geleden Score Nederland Rob Janssen 1—3 Dick Veen 1—0 Piet Vennik 2—0 Jaap Bax 2—5 George Jans sen 1—0 
ÜTEECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG S JUNI 1965 19 en HMS winnen fraaie homeruns Sparta in finale Europa Cup honkbal UW met Hermes-atletes hadden vleugeltjes ineens Het Rotterdamse Sparta de twee voudige Nederlandse honkbalkara pioen heeft zich maandag in Rot terdam geplaatst voor de finale van het toernooi om de Europese honk balbeker De Rotterdammers ver sloegen in de finale van de noor delijke pule waarvoor de wedstrij den tijdens de pinksterdagen in Rot terdam werden gehouden de West delijke poule waarvoor de wedstrij In 7 Innings na eerder de Engelse kampioen Stratford Saints met 12-3 te hebben geklopt eveneens in 7 in nings De eindstrijd van het toernooi om de Europa Cup wordt op 29 juni in Milaan gespeeld Op hetzelfde terrein waar Nederland vorig jaar voor de zesde maal kampioen van Europa werd komt Sparta dan uit tegen de winnaar van de zuidelijke poule waarin naast bekerhouder Pi ratas Madrid de Spaanse kampioen Picadores Jockey Club en Nettuno Rome uitkomen O VVO hield leiding honkbal'hoofdklas Afgezien van de nederlaag van Elinkwijk tegen HBC was het weekeinde uitermate gunstig voor het Utrechtse honkbal HMS bleef winnen en klopte RCH een club uit de midden moot met 4 — O en bleef de mooie voorsprong op ADO behou den dat geen fout maakte tegen de Spartaan 11—1 Op de Hoge Weide noteerde men de eerste homeruns voor UW dat na een 13 — O nederlaag tegen DIO maandag met 7 — O revanche nam Prima veldspel gaf deze prestatie nog meer betekenis Kii^ï>'?Pf?-A¥:^:^W5fl*^':SJ?ï ^>^ f^i ^^^^^^' 9—8 7—4 9 O Golf — Mr J F Dudok van Heelheeft voor de zesde maal het nationaleamateur golXkampioenschap behaald waarom met de pinksterdagen is gestre den op de banen van de Twentse G.C te Hengelo en waarvoor 26 golfspelers hun kandidatuur hadden gesteld Kwartfinales Mr J F Dudok van Heel wint met 5 en 3 van A M ter Wal F Wiegers wint m.et B en 4 van G van Reede R Rahusen wint op de negentiende hole van H Ebeling Ko ning A C D Brand wint met 4 en 3 van J Commandeur Halve finales Mr Dudok van Heel wint met 5 en 4 van Wiegers Ra husen wint met 2 en 1 van Brand Finale Mr Budok van Heel wint met 6 en 5 van Rahusen Topprestatie van De Graaf Met een eenvoudig rekensomme tje had trainer De Morré van Her mes uitgerekend dat een puntento taal van 11.000 binnen het bereik lag Welnu de dames hebben hem gis teren tsydens een massale competi tiewedstrijd niet teleurgesteld met niet minder dan 11.472 punten wer den zij eerste Door dit fraaie resultaat nemen zij op de ranglijst in de tweede klas se de derde plaats in achter Vic toria 12.032 en Thor 11.641 punten Een reëele kans op een finale plaats dus doch dan dienen zij bij de eerste zes te blijven Het moet voor de organisatie van Hermes een enorm karwei geweest zijn om de punten uit te rekenen voor niet minder dan 21 verenigin gen verdeeld in 2e en 3e Wassers dames en heren Dit is wel een unicum in de KNAU-competitie om met 21 verenigingen tegelijk een wedstrijd te hebben Een pluim voor het drietal Wij nen Wekx en Heijmans De heren van Hermes deden het evenmin slecht achter AV 34 met 12.846 pun ten en Achilles met 12.213 punten namen zij de derde plaats in met 12.008 punten Vierde werden hier de heren van Phoenix met 11.091 punten toch ook nog 17.00 punten meer dan vorig jaar Jammer was dat Henk Ver woerd van Hermes in het ziekenhuis verblijft anders was het puntento taal beslist hoger geweest Voor één van de beste prestaties zorgde A junior Gerrit de Graaf van Phoenix op de 1500 m Nadat hij zon dag een voortreffelijke tijd op de 800 m had gemaakt kwam hij nu bin nen 24 uur tot een tweede toppres tatie met een tijd van 4.02.8 min de beste jaarprestatie van ons land tot op heden Deze tijd zou een nieuw districtsrecord betekend hebben doch dit kon niet worden erkend aangezien de prestatie geleverd is in een senioren-wedstrijd Ger Jansen van Hermes had op de 3000 m een geweldig trekpaard in crack Klaas de Ruiter van AV 34 Tot twee ronden voor het einde volgde Ger nog goed Daarna werd het hoge tempo hem te machtig Toch werd hij met een tijd van 8.57.4 min een uitstekende tweede Bij het speerwerpen heren werd 6 4 Orawi won de beslissingswedstrijd 3*1 CITO DEGRADEERT UIT EREDIVISIE inliep Nu met succes want Cito won met 15—12 Het was echter te veel aan in spanning geweest want Orawi was in de vierde set weer heer en meester omdat de uitstekende coach en trainer de Libanonspe ler Bas Krijgsman zijn ploeg goed in de hand kon houden en zonder enkel risico liet spelen met als resultaat een 15—4 en dus een 3—1 winst en een verheugen de Orawiploeg Toch zijn wij ei-van overtuigd dat na dit goede spel ook van Cito de verliezer in de eredivisie thuis hoort en hopelijk blijven de spelers hun club trouw en keren weer spoedig terug Gerda Kraan kwam terug Gerda Kraan de Europese kampioene op de 800 meter die ruim een maand ge leden tydens nationale wedstrijden in Be gen op Zoom een nederlaag moest incas seren op haar specialiteit heeft gisteren in Haarlem getoond dat zü Iiaar alleen heerschappij niet zo maar af wil geven Tydens een trialmeet tussen ADA Atmo des en De Bataven liep de Haagse politie agente de 800 meter in 2 minuten en 11.7 seconden waarmee zü de snelste Ne derlandse van dit seizoen is Er werden in Haarlem nog enkele goe de prestaties geleverd Lydia Vonk ADO behaalde een dubbele zege op de 100 en 200 meter De Amsterdamse noteerde resp 12 sec en 24.8 sec Ellen Joachim vi^as bij het verspringen ook goed op dreef De Haarlemse kwam tot 5,97 m In Groningen tijdens de open Noor delijke kampioenschappen behaald Hillie Gankema vier overwinningen De Sper - wer atlete nam de 100 en 200 meter voor haar rekening in resp 12 - en 25.3 sec Het hoogspringen won zij met met 1,50 m terwijl zij 5,66 meter ver sprong Advertentie Jockey VAN DIJK toch Derbywinnaar iAdvertentie Boven water homen ais ander mens Dat overkomt u in een hadedas-had Verdwenen is de vermoeidheid Terug is uw plexier in het leven hadedas doet meer dan de huidréinigen » hadedas verfrist hadedas verkwikt een UD-juiiioren winnen hun eigen toernooi badedas voor bad en douche met extract van wilde kastanjes maakt het hardste water zacht laat het bad mooi schoon badedas ook % o goed voor de huid ' Verpakkingen van 0,90 • 2,95 • 5,90 ¦ 12 ' en 30 - O 1 D - nog De de de elo - fong m in een den iter re - 22 en lik IS - Dat verrassingen In deze eerste klasse niet onmogelijk zijn bewees leider Storks door volkomen onver wacht van Volevvijckers te verlie zen 5—6 HCK bleef tvpeede door het toch wel zwakke FSV te kloppen 10—6 HBC uit Hilversum heeft de twee de plaats van Elinkwijk in de derde klas overgenomen door een ronde 10 — O zege Elinkwijk zwiciitte in het midden van de wedstrijd voor twee mooie homeruns op De Ruyter De UW-reserves wisten tegen medehekkesluiter Storks een 7—7 gelijkspel uit het vuur te slepen hoewel de laatste innings voor wer per Henk Heinen met een ruime voorsprong in was gegaan Jack Keja moest het éfie wedstrijdpunt op de valreep redden door als relief pitcher op te treden Hoofdklas In de hoofdklasse bleef O WO aan de leiding door tweemaal winst op VVGA Ajax klopte ABC verrassend 10—5 7—5 en Schoten en Haarlem Nicols namen ieder de helft van de dubbele wedstrijd Sparta speelde niet voor de competitie wegens Kuropa Cup verplichtingen zie el ders deze pagina UW Peter Terstall zal maandag wel de meest verbaasde speler van UW geweest zijn want na de 13 — - O nederlaag in de uitwedstrijd tegen DIO stapte hij in Utrecht zonder een enkel punt tegen het veld af en met 10 X 3 slag 0x4 wijd en één honk slag tegen veegde hij de Haar lemse spelers van de thuisplaat De Haarlemse werper Van de Pas had het slechter hij moest een plotseling opgevlamde produktieve bui van de rood-witten over djn hoofd laten Eaan een bui die in twee homeruns één van Tom Stamer en één van Peter Janssen zijn hoogtepunt vond Met wat uitgekiender honklopen had de stand voor UW een nog gunsti ger beeld kunnen geven maar de 7—0 was ruim voldoende Reeds in de eerste innings raakte t'VV de DIO-werper goed Aldrick Victoria een tweehonkslag in de tiv'pede innings was dan goed raak Rob Rijnders 4 wijd werd door een honkslag van Frank Royer een jongen van Curagao op het derde honk gebracht en de klimmende bal van Tom Stamer sloeg buiten be - A'ierendertig jeugdploegen uit Duitsland België en Nederland heb l)en tweede pinksterdag onder ideale nmstandigheden in het sportpark Tuindorp-Oost bij ÜD zeventig wed '* trij(len gespeeld De grootste suc cessen waren voor de organiserende verenigmg want niet alleen werden • lp beide adspiranten-ploegen win naar maar het meest sprak toch « el aan dat de heren-junioren toer nooi-winnaar werden Zij klopten laartoe Monchengladbach 1848 ijiet - —* de K.A.V Dendermonde uit Bplgië met 5—0 en H.V.P uit Den Haag met 7—3 De ÜD heren ju nioren kwamen daardoor in de finale • cscn de T.V Oestrum en na een Iicftige strijd werd deze Duitse ploeg met 4—2 geklopt ÜD beschikt • lus wel over uitstekende jeugdspe lers Het toernooi had alle kernmerken van het zaalhandbalspel Er werd fel gespeeld en door de internatio nale bezetting hadden de scheids i'echters hun handen vol Vooral de Duitse jeugd speelde als gebruike lijk keihard op vsdnst en wanneer ^ 8t geen succes had werden er maatregelen genomen De jeugd van het beroemde ' T.u.S Linttort was met een nederlaag tegen hun landgenoten Monchengladbach 1848 UVV's home-runners Peter Jans sen links en Tom Stamer die hun cluh aan een 7 — O-triomf te gen DIO hielpen reik van de buitenvelder tegen het scorebord voor de eerste homerun en een mooie voorsprong 3—0 gaf het nodige vertrouwen UW bleef slagvaardig en ander maal was het catcher Rijders die in de vierde innings op het honk kwam met vier wijd en werd binnen gesla gen door Tom Stamer 4—0 Dom honklopen en een paar vang ballen gaven DIO nog uitstel van executie maar in de achtste innings was het wederom prijs door een honkslag van Harry Bos een lage homerun van Peter Janssen juist over het hek en een honkslag van Frank Proyer 7—0 Het slagwerk van DIO vermocht niet te imponeren en de enkele kansen werden door ' n mooie vang ba ] van Aldrick Victoria en een prachtig dubbelspel Willem van der Ster — Jan van Ewijk te niet gedaan HMS Met een honkslag begroette Jan de Bie RCH uit Haarlem en toen de buitenvelder de bal verknoeide was het 1 — O voor HMS op de eerste de beste bal Deze stand bleef zes innings lang gehandhaafd zonder dat één van beide partijen er ver andering in kon brengen de meeste klappen van HMS werden uitge vangen In de zevende innings was het raak Een klap van Gerard Steen brink ging over de lengte van een voetbalveld het hek over en dit brak de verdediging van RCH Werkho ven ging op 4 wijd naar de honken en Albert Stilting volgde met een honkslag Een poging om Anton Werkhoven binnen te stoten misluk te op de thuisplaat maar Joop Meekers scoorde in ieder geval Al bert Stilting met een opofferings slag wat een veilige 3 — O voorsprong betekende In de negende innings volgde het vierde punt Ufrecht-'t Gooi Zowel SEC als Donar moesten dit weekeinde een nederlaag slikken SEC van HMS 2 dat wel bijzonder goed voor de dag kwam en Donar van Scimitars dat zich nu weer bij de kopgroep heeft geschaard Door verlies van UW 3 tegen gestart gingen er tegen Attila kei hard tegen aan hetgeen repressail les uitlokte Arbiter Wietze Jager had daar geen vat op en een kwar tier later zat Lintfort in de bus op weg naar huis na de ontmoeting te gen de Attilanen te hebben gestaakt en de rest van het toernooi verge tend Voor de uitslagen zie onze ru briek Sport in öjfers " Voor de tweede maal nam Athle ta met veel succes deel aan het Pinkster-toernooi van D.W.S in Schiedam Athleta was ingedeeld bij S.E.W Velo en D.W.S en had daarin sterke tegenstanders In de eerste wedstrijd tegen D.W.S was Athleta de betere ploeg en won dan ook verdiend met 3—0 Toen moest de strijd worden aangebonden tegen de oude bekende S.E.W en ook nu was er geen krachtsverschil Het werd na een goede en spannende wedstrijd 1—1 Daarna moest tegen Velo tenminste gelijk worden ge speeld om in aanmerking te komen voor de beker Reeds in de eerste minuut nam Velo de leiding en tot vijf minuten voor het einde bleef deze stand ongewijzigd Toen maak te Annie Boere de gelijkmaker en met 1—1 kwam het einde Athleta had daarmede voor de tweede maal de D.W.S beker gewonnen FAK is er voor FAK weer hoop op behoud In de tweede klasse slikten de Domstad Dodgers een zware nederlaag tegen OSO Donar 2 en Quick 2 hebben nu de leiding in 2 A en 2B Hoofdklasse 14 12 10 8 Schoten Ajax HVA VVGA owe Haarlem N ABC Sparta Eerste klasse DIO Volewijckers PSV Storks HCK UW HCTIW CTC Rooswijk Eerste klasse B HHC 5 SC Haarlem 5 HCAW 5 Tweede klasse B HMS ADO Thamen RCH Geuzen Blauw Wit Kennermerl. Spartaan Derde klasse Quick HBC 5 Elinkwijk ' 6 Baseball Pais 6 6 12 Trekvogels 8 Animals 8 tjitsmijtersCaribe Bes eerste klasse OWD 4 Sparta 4 i SC'Haarlem 5 i HHC 5 4 Utrecht — ' t Gooi Donar 4 S Scimitars 6 i SEC 5 6 WGA Nicols Storks UW HMS 2 UW 3 FAK Zeister ploeg speelde Z'wak in de aanval Het is bepaald geen gunstig sei zoen dat de Utrechtse volleybal lers thans hebben afgesloten De beslissingswedstrijd tussen Cito en Orawi uit Dordrecht om idt te maken wie van beiden zal de graderen verliep ook ongunstig Orawi won verdiend met 3—1 en dat betekent dat nu Cito Polonia en WZ naar een lagere afdeling afzakken al of niet in een nieuwe combinatie Er was veel belangsteliitig voor deze beslissingswedstrijd die on der leiding van scheidsrechter Piet de Bruin in de Expohal te Hilversum werd gespeeld Spoe dig had de Orawi-aanhang meer reden tot lawaai dan de Cito vol-gelingen want het liep niet best bij Cito ondanks de ijver Men durfde niet te slaan en liet dit veelal alleen over aan Ursel de Geer en Hans Rump maar bü laatstgenoemde lukte niets waar door al spoedig Orawi de kans kreeg volop te scoren omdat Jan V d Hoek uitstekend het spel wist te dirigeren Snel was het in de eerste set 10 — 2 voor Orawi waar Cito tot 15 — S kon afknabbelen en een 11—6 achterstand in de tweede set 15—11 maar deze 2—0 achter stand deprimeerde de Zeistena ren wel Toch kwam er nog enige spanning toen Cito opnieuw een grote achterstand in de derde set 5iS^!^^^ïï:5?¦'^iï^¦S™^'i$l?iï^^^1^:¦^.^^^^3¦s ^^ E Weijers van BAV uit Baam met een voortreffelijke worp van 49.79 m derde José Elberse van Hermes verbeterde op de 200 m dames haar persoonlijk record met een tijd van 27.1 sec ruim voldoende voor een eerste plaats Haar verloofde Wil v d Meer deed het in de verspringbak goed met een sprong van 6.22 m De estafettes 4 x 100 m was zo wel bij de dames als bij de heren een complete Hermes aangelegen heid De dames Joke van Dort Jo sé Elberse Lida Krugt en Carla Rog ge werden eerste in 53.3 sec en de heren Pierre v d Horst Wil v d Meer Jan Vlooswijk en Max Borg werden eveneens eerste in 45.5 sec Bij de bijnummers zorgde Corry Bakker van Athleta voor de nodige sensatie Buiten mededinging star tend kwam zij op de 200 m ook,al tot de beste jaarprestatie van ons land met een tijd van 24.9 sec Ook Reggie Winter van FIT was op de 100 m snel Deze B-junior notabene liet een tijd van 11.4 sec voor zich afdrukken Athleta heeft er In Grietje van Es sen een nieuw talent bij Dit meis je kwam in de discusrlng tot een uit stekende worp van 29.20 m Clubge - GEBR V BENTUM JUTPl^AAS TEL 03471 - 312 Independents onklophaar Independent S heeft zondag op Duindigt de 37ste Nederlandse Der by oppermachtig gewonnen Hij bleek door de lange afstand van 2400 m niet aangetast en beëindigde zijn ren vol bravonr Favoriete Kandy deed een poging die alle na druk miste en derde werd de brave Miss Plxle De kracht heeft beslist over de snelheid Trainer en jockey Van Dijk hebben nu toch de Derby kunnen winnen een zege die hun ontgaan leek toen Bight Royal te ruggetrokken moest worden Meteen na de start nam Dancing Lady S de leiding en trok de pace aan voor stalgenoot Independent S die dan ook meteen vastbesloten de leiding van het peloton had geno men in gezelschap van Petra waar bij Miss Pixie zich aansloot in af wachting van wat de groten zouden gaan presteren Pavsmee trok niet lang mee Stal Frowein lag met Waikuru en Kandy in het peloton op een niet heel gunstige plaats de rest speelde geen rol meer Na anderhalve kilometer begon Kandy op snelheid te komen maar misschien was het toen al te laat Want Petra had bij de bocht de lei ding overgenomen en diende nog even als gangmaakster voor Inde pendent S Die maakte na de bocht korte metten met haar en ging in machtige galops en volmaakte ca dans naar de finish Kandy deed een weinhopige aanval maar kon de achterstand op geen stukken na meer inhcden zij miste de kracht om door te gaan De baan was soepel Dat zij zwaar gemaakt zou zjjn is een verhaaltje want voor een baan van 1609 meter in het rond is bij een breedte van tien meter voor slechts één millimeter wa ter een hoeveelheid nodig van ruim zestien kubieke meter Dat Herzegowina is nationale rouw af gekondigd In 1934 heeft zich te Kakanj een soortgelijk ongeval voor gedaan — toen kwamen 127 mijn werkers om het leven zijn acht sproeiwagens van tweekubiek Voor een beetje werke lijk nat maken zijn al minstensvijftig wagens nodig Stal Frowein kreeg behalve detweede plaats van Kandy een vierdeprijs met Waikuru overigens eenschrale troost Stal De Blocmert voegde aan zijn Derby-succes nog een zege toe met Whitefoot S in de internationale amateursren Daarin kwam Sir Carston te vallen en dat zal waar schijnlijk het einde van zijn loop baan zijn niona kwam in de vooi > laatste Jcoers daar ook te vallen dus het zal wel aan de gladheid van de baan gelegen hebben De merrie • De finale TOO meter jongens met rechts - Haagsma en tweede van rechts Van Beesd note Marijkse Hessels werd eerste bij de 200 m dames C-D met een tijd van 26.4 sec Uitslagen Verdere uitslagen Eindklassement dames 1 Hermes 11.472 2 AV 34 10.155 3 Estafette 66.02 4 Acljilles 58.79 Heren 2e klasse 1 AV 34 12.846 A Achilles 12.215 3 Hermes 12.008 4 Plioenix 11,091 6 HAV 10,681 Heren 3e klasse 1 HAV 68,26 5 Al tis Amersfoort 59,12 7 BAV Baam 55,71 Verspringen heren ' 1 H v Halen HAV 6,49 m 3 W v d Meer Her mes 6,22 m 4 Van Barneveld Altls 6,21 m 13 B VlooswUk Hermes 5,71 m 14 H Kuster Phoenix 5,61 m 17 W Oosterbaan BAV 5,52 m Speerwerpen heren 1 W v d Pan AV 34 53,41 m 3 E Weijers BAV 49,79 m 6 W de Vries Hermes 47,63 m 7 D Pauw Hermes 45,70 m 16 J Vroege Phoenix 38.18 m 1500 m heren 1 Hamacher Achilles 4.00,4 min 2 G de Graaf Phoenix 4 02.8 min 3 K de Ruiter AV 34 4,04,9 min 4 F Gerlach Phoeiüx 4,15,0 Discuswerpen dames 1 M de Vries Hermes 28,34 m 100 m heren 1 M Borg Hermes 11,7 sec 2 J Vlooswijk Hermes 11,8 sec 100 m dames 1 Alida Kruft Hermes 13,3 sec JACQUES VAN WILLIGENBURG STAALSTRALEN SCHOPEREN VERFSPUITEN hikt het er beter afgebracht te heb ben Trainer Smit pikte een graantje mee door een vlotte zege met CXi rano Silk die zijn record wéér iets drukte Draverüeen JoUenprüs afstand 2000 m 1 Deter d'Aster J Wagenaar jr 1,25.4 2 Dio gen 3 David v d Lente W ƒ 1.20 pi 1.10 1,20 1.40 kop 3.30 cpv 3 -.- Regenboogprüs Aafstand 2000 m 1 Cyrano Silk P M Smit 1,24,3 2 Butch Hollandia 3 Comte du Commerce W 3.70 pi 1,50 1,40 1,70 kop 4,20 cov 4,70 trio 88,40 Grote Finkstei'prüs afstand 2500 m 1 AxkJt Hollandia M Vergay 1,23,5 2,Carlos Pluto 3 Anastasia Hanover W 9,10 - 1 1.90 1,50 2,20 kop 21,60 cov 6.80 DrakenprUs afstand 2000 m 1 Zil ver Kid J Huibers Jr 1,23,5 2 Zarak 3 Zamora W 39,20 pi 9 3,50 2,50 kop 7 - cov S.60 trio 1.448.60 OranjeboomprÜB afstand 2140 m 1 Winston Spencer J Zeeman 1,22,2 2 Plgh Life 3 Lively Rodney W 13,10 pi 1,50 1,10 1,20 kop 15.60 cov 3.40 Boeierprüs afstand 2140 m 1 Clau dy Williams L Schoonhoven Jr 1,28,2 2 Buermann B 3 Avirt Scotch W 3 - pi 1.70 1,50 3,70 kop 4,10 cov 3 -,- Rennen Santa Clansprüs afstand 1900 m 1 Kohinoor F van Deuren 2.02,7 2 Willibald 3 Lucky Legs W 8,40 pi 2.10 2 - 1.40 kop 5.70 COV 6,60 Derbyprüs afstand 2400 m > 1 Inde pendent S A W V Dijk 2.39.9 2 Kan dy S Miss Pixie W 4.80 stal pi 2.10 1,70 2,50 kop 10,20 COV 6.20 Grote prüs der amateurs afstand 2100 meter 1 Whitefoot S E L v Dijk 2,18,6 2 Mister Wilfred 3 Paturlon II W ƒ 2,50 pi 1,60 3.90 3.10 kop 6,30 cov 11,70 Santa Olausprüs afstand 1900 m 2e afdeling 1 Kronenhof G Bier 2,06,7 2 Flying Peter S 3 Pasja W 4,80 pi 1.50 1,50 1,30 kop 21,90 cov 6,10 trio 86 - Totalisator-omzet t 317.715,50 GERARD VAN MAABSEVEEN Ed van Bree elfde Zondag eerste pinksterdag sün in de wereld kampioenschappen zweefvliegen de wedstrüden afgelast wegens onge schikt weer Zaterdag is evenmin ge vlogen Toen werden de vliegers met vliegtuigen na de vrüe afstandsvlucht van vrijdag over de weg uit Noord Enge-land teruggebracht naar South Cerney De totaalstand na vier wedstrijdda gen Standaard klasse 1 Henry Frank rijk 3125 punten 2 Ritzi Zwitserland 3004 punten 3 Burton Engeland 2874 punten 11 Van Bree 2422 punten 18 Reparon 2153 punten Open klasse 1 Worblewski Polen 3625 punten 2 Kriznar Joegoslavië 3298 punten 3 Makula Polen 3278 prit De enige Nederlander in deze klasse is Ordelman die de 27ste plaats bezet met 1648 punten Wielrennen — De uitslag van de eerè ste rit van de zomercompetitie van de UWV Het Stadion was A-klasse 1 W Cirkel 2 J van Nieuwenhuysen 3 H Haalboom 4 A van de Tol 5 N Hen driks 6 J Bijkerk 7 Th van de Horst en 8 B Corsten B-klasse 1 H Nagte gaal 2 K de Jongh 3 A Kempjes 4 J Cirkel en 5 M Veldhuizen C-klasse 1 B Wigman en 2 J Fresen jr Een tijdrace om het algemeen kampioen schap van het Stadior werd gewonnen door H Haalboom 7 km ka 10 méatiacn 15.3 seconden voor J van Nimv/egen 
vertrek aankomst \ heenreis Vitssingen 27 oktober 1965 Kaapstad 12november 196S 1 terugreis ' Kaapstad 29 januari 1966 Vlissingenl6februari 1966 \ Uitreis via Madeira en Walvisbaaï \ DINSDAG ' i ïtTNI 1965 LitaaEgMtMmiaBm r ~ wikKtadl Er staat wel „ Zwitserland " boven deze regels maar eigenlijk zouden we moeten schrijven „ Suisse " want de charme van dit zomerse modelletje heeft iets Frans - en de luchtige hiet-kreuhende kwaliteit al evenzeer Het streepdessin is dit jaar grote zomermode De stof is al even modern Crimplene dus zelf wassen is geen probleem Wat er dan typisch Zwitsers aan is Dat is de uiterste perfektie waarmee dit pakje is gemaakt en afgewerkt De prijs is niettemin Hollands-bescheiden 178 -.- In deze ideale zomerkwaliteit is er volop keus Pakjes en japonnen in streep - en andere dessins in licht-beige licht-grijs midden grijs bleu marine rood en groen Komt u eens passen Pakjes in Crimplene beginnen bij 138 japonnen bij 148 - VOOR DE VROUW BISCHOT Met speciaalafdeling in regen - en tweedkleding Vredenburg 6 Utrecht THE GOING'S GOOD BY UNION-CASTLE Regelmatige maildienst van Southampton naar Zuid-Afrika voor vracht en passagiers in minder dan 12 dagen ^ ^ ^ ^ ^ -^ ^^ k ^^^^^^^ / I \ / I \ • f / f ^ / T ^ ' l ^ 7]x / J \ /] N VJv TfV TJV TjV /[^ ^ V SPECIALE KERST - EN NffiUWJAARSREIS PER m.s „ CAPETOWN CASTLE " 27002 B.R.T één klasse schip PRINSESJES 250 gram voor 19 et SONJA'S 250 gram voor 79 et WOENSDAG HAGELSLAG % kg voor 99 et 5 MALSE » KRENTENBOLLEN van 70 voor 61 et DONDERDAG PISTOOL MELANGE grote zak voor 69 et Waterpistool gratis VRIJDAG ROOMBOTER HERNHUTTERS 200 gram van ƒ 1.20 voor ƒ 1.09 ZATERDAG REUZE CAKE van ƒ 2.20 voor ƒ 1.99 VRUCHTEN RONDJES 6 stuks van ƒ 1.08 voor 99 et m M m Sterk gereduceerd groepsreistarief * ^ ^ i ^ ^ ^ 2 ^ ik ik ik ik ik ik ik ^£ ^ yf ' Tpr ^ yf ^ vpr Tfr Tfr ^ v ^ " t ^ Tpr Tft ifr WendtU voor verdere inlichtingen en boeldngen tot Uw passage/reisbureau of tot UNION'OASTLE Generaal Agenten do $ c|^t Waar meestef-bakkers TARVO bakken Dam 6 Amsterdam Telefoon 020 24.81.74 Van Vollenhovensiraat 50 Rotterdam Telefoon 010-11.14.40 Boeken bij REIS - EN PASSAGEÈUREAU VAN NIMWEGEN UTRECHT VOORSTRAAT 90 TELEFOON 2 3121 ZEIST EERSTE HOGEWEG 24 TEL 03404-17700 1 Uitslag Tuindorp De uitslagen van de vierde ronde van de bekerwedstrijden van de Schaali - en Damclub Tuindorp " zijn Atd Schaken Groep 1 H J B Los seller — R J Peters ' A—'A Pret Dr P G de Haan—G J Koevers 1-0 G Verholt—Prof Dr A F.-Peerdeman 1—0 Groep 2 Drs J Plantinga — L H Huitema afg A Roschar—B van Ba ren 1—0 A B Boonstra—C O Balilte nes 1—0 Groep 3 M C den Burger J Beulenkamp 0—1 H C Th Baljet P van de Werff 0—1 N W van fle Vlist—J van Boggelen 1—0 Groep 4 J A Riet—G Polman 0—1 N W M Vlak—Drs H A Mussert 1—0 J Schild — B Delcker i'a — % Groep 5 J H Jans sen—C Hofman %—% J Ph J Keja A v d Bergh 1—0 H J P van Get sen—H de Ruiter 1—0 Groep 6 P E O v Merkesteijn-F W Th Rumbrlnk Vs—Vs E H W Tuijten—P van de Plaats 1—0 F H Erkens—F Hindcr daal 1—0 W v d Plaats—T E Elzinga 0—1 Jeugdgroep A René v Merksteljn Joost de Groot 1—0 Paul Wijsman Hans Bellen 0—1 Peter TersteeB — Gl)s Gruter 1—0 Jeugdgroep B Fred M » bach — R M Peskens 1—0 Hans Hauct — R H Peskens 0—1 F van Klaveren P van Beurden 1—0 Afd Dammen A Pronk — E J Haul que 1—1 W F v Basten—J Arends 2—0 B V d Hoeven—C M Servaas 2—0 H Antonius—J Hulzinga 1—1 Attila bij gelijk spel naar hoofdklasse Wat doet Achilles tegen DES Een aantal promotie - en beslis singswedstrijden vragen zondag de aandacht van de Stichtse handbal wereld Bovenaan staat Attila — WLC/DES heren te spelen op het Sprint terrein In Breda Inzet een plaats in de hoofdklasse Kan sen Attila heeft aan een gelijkspel voldoende dank zij een iets beter doelgemiddelde in de gewone pro - motie competitie t.w 19 voor en 18 tegen terwijl de Eindhovenaren dns 18 voor en 19 tegen hebben Achilles begint aan de promotie-competitie met een thuiswedstryd tegen D.E.S Enschede dat op eigen veld met 6—13 van Vlugheid en Kracht ver loor De Sport Vereent-dames pro beren terug te keren naar de dis tricts tweede klasse en brengen daartoe een bezoek aan D.J.K in Amsterdam Zondag 30 mei had Attila op eigen veld tegen WLC/DES voldoende aan een gelijkspel maar zo dicht bij de hoofdklasse waren de Utrechters dood-nerveus en speelden slecht De Eindhovenaren schenen kansloos speelden vrij uit kwamen daardoor snel in hun eigen stugge spel en wonnen Komende zondag liggen de papieren vrijwel gelijk WLC/DES staat onder dezelfde druk als de Attilanen en de Eindhovenaren zul len ongetvrijfeld nerveuzer zijn dan in Utrecht De Utrechtse aanhang zal in Breda ettelijke malen kleiner zijn dan in sportpark Hoge Weide en ook dat schijnt een betere uit werking te hebben op Piet Diemels ploeg Aan een voorspelling wagen we ons niet Achilles speelt met D.E.S En schede en V en K Groningen om één plaats in de overgangsklasse De Twentse ploeg speelt na de ne deriaag op eigen veld tegen V en K om zijn laatste kans Achilles zal ongetwijfeld goed ïijn voorbereid want trainer Arnold den Hartog Is naar Enschede geweest o mde bei de concurrenten aan het werk te van september willen waarma ken dat hij de Achilles-ploeg dit sei zoen naar de overgangsklasse brengt De Utrechtse papieren lij ken gunstig De Utrechtse afdelingskampioen Fidelitas begon de promotie-compe titie met een overwinning op Zand voortmeeuwen en speelt zondag in Amsterdam tegen Far West De pro motie kan zondag al bekeken zijn wanneer Fidelitas van Far West en Forward van Zandvoortmeeuwen wint De Amersfoorters en de club uit Hoorn zijn dan districts tweede klasser De reserves van Sport Vereent hopen hun wat ongelukkige degra datie goed te maken Zij zullen zondag in Amersfoort de beslissings wedstrijd van B.D.C weten te win nen en zijn dan weer atdelings eer ste klasser Bij de dames speelt B.S.V voor een plaats in de eerste klasse te gen Full Speed IJmuiden De vier kandidaten voor de twee plaatsen in de tweede klasse zijn J.H.C Julianadorp D.J.K Am sterdam de Bunkert 2 Haarlem en Sport Vereent Laatstgenoemde Utrechtse ploeg begint met de uit wedstrijd tegen D.J.K Woensdag 9 vrijdag 11 en woenS ' dag 16 juni zal wederom het „ Volks ' belang"-schaaktoernooi worden ge organiseerd door de schaakvereni ging „ Oud Zuylen—P.V.W In de A-invitatiegroep zullen dit maal uitkomen B Kieboom Utrecht reeds 2x achtereen kam pioen G Verholt M.A.T de nieu we kampioen van de S.G.S J D Stegeman Utrecht vorig jaar win naar van de B-groep en C Visser H Vermeulen en P Bregman resp kampioen van de s.c Vianen Ons Genoegen Amersfoort en Oud-Zuy len In de B-groep spelen in leder geval de eerste-bordspelers van Ka naleneiland en Oog in Al Naast deze 2 invitatiegroepen zul len vierkampen worden gevormdnaar speelsterkte Deelname staatopen voor iedereen zowel club - alshuisschaker ^ De wedstrijden worden gehouden in het Ontspanningsgebouw van de N.V Werkspoor en vangen aan om 13.30 uur Aanmelding tot 1 juni bij J J Drijver Aziëlaan 58 tel 83453 Olympia leerde gewichtheffen De gewlctitherwndstrüd tussen tet Utrechtse Olympia en het Leidse L.K.V die gisteravond in het Ol.vmpialoliaal werd verwerkt werd door de Leidse ploeg gewonnen ofschoon de bekende IJ '* gens Nolten en Van de Kruk niet ware » opgesteld Voor Olympia was het echter ' n goedeleerschooi waarbij Janssens met 316 Ifil"aan de drie Olympische oefeningen druK ken trekken en stoten nog de besteprestatie van de avond leverde De Olympiaan Oom Jan Busch zeii oud kampioen van het Oosten had de ar bitrage in handen wai hem bekwaam ai ging U > uitslagen L.K.V Van de Markt 6Ü-67.6-S5 212.6 Paalvast 65-66-90 220 Deviie 66-67.6-3 ' 227.5 Faas 9U-80-ilO 280 Van KamPf " 85 85-115 285 Var de Louw 90-90-110 ^¦ Olympia Gyorgy 55-0-60 115 Van W"' den 67.5-62.5-95 225 I>lnnebank 85-8W ™ 265 Janssens 105-90-120 316 Van deRiJS ' 85 70-100 255 Van Aarst 85-90-115 M - Boeien — Het Triton-duo Rouwe - en Hartsuiker heeft zondag in Oostende bij do Pinlcsterregatta over 1850 meter het nummer twe,e met stuurman gewonnen in de tijd van 7 minuten * 25,82 seconden vóór Ie Perreux France Fave en lefe vre die bijna elf seconden later linish - 2e voor automobilisten die alles willen hebben DE SENSATIONELE HYDROLASTIC ® VLOEISTOFVERING Daarmee bestaan er geen slechte wégen meer De in zittenden van een MORRIS 1100 worden gedragen op een l epp en opnieuw één van < 1 sen op Nepp Daarna ging tnr mis Kipping verlooj \ zei en in de match a qua kende een fout van Kipping winst van Stenzel Op d plaats kwam Janssen dei eii vierde Kipping Voor b den leverde de sprint 3 \ punten op De klassementswedstrijd liet nippertje door Nederlan nen dank zij het feit dat sers nogal met pech te kam den Ernst Schockhoven ve de meeste punten vóór Van en Duyndam Doordat de i tei'volging over vier kilom duidelijke overwinning v Duitse kwartet Rohsbach hoven Kissner en Ippen W tild van 4.49,3 stonden bi don precies gelijk en zou de se tijdrace over 1 kilomete slissing moeten brengen H ren de Nederlanders echt rieur Duyndam Van de Wit en Kroon draaide de 1 in 1.03.3 onder de wielen bewerkstellig'den daarmee lijk de - zege in liet landend Arie Severs In het belangrijkste bijnuii vier kilometer achtervolgin Westbroek-brassard vocht Severs en Henk Spronk scherp van de snede Pa laatste meters triomfeerdt 5 min 28,6 sec en hij zi volgende stadionprogranim juni de armband verdedig Anton Werner Een afvahvedstrijd voor lingen wei'd een zege voor 1 volgd door Ten Tije Homr Zedde en de Utrechter T Korst Ook de wedstrijd o \ kende afstand werd door'I wonnen vóór Ten Tije Hom der Horst en Albert ZOMERAVON ] VOETBAL Ie klasse A SCDE—Hoonte O vogels—SBG 1—0 Blokstrae 6 — O Leidseveer bojs-Openb 2—1 Ie klasse B Neerlandia — ' t UBB—Van der Heem 3—1 boys 3—0 Electric United — 1 2—2 Boelshoven—'t Zand 1 - 2e klasse A Hevcop bovs—L 4—1 Verblifa—SC Coq l-éi PV \ ö — 2 2e klasse B Moem'57—M SV Godart—Bosch 1—4 DFC'5 4—1 PVW—KMW 1-5 2e klasse C Houthandel Utree 2--9 Wilskracht—Honders 7—2 NKM boys 1—3 Jongeneel — I 3e klasse A Real Zuilen Kat S—4 Wessels—Philas 2 2e klasse B Coop-boys—S VOP_KIÖren boys I-I3 3e klasse B UTD—Gal Moö SHV—Terberg 1—2 RVVSB—VR Se klasse C Verma—De Ma Obelt-Leelsma 1—0 N.V Zuif toe boys 2—2 M en L.—Pa 3e klasse D Diesel boys—Od Lubro boys—DSH 2—3 ETIl siet boys 4—2 Kwartsiet bovs — 4e klasse A Schuurman — UBB—GSB 7—5 Grolsch'63—R Pannevis—FC Luton 2—8 4e klasse B FC Abels—N e Moolenbeek—FC Pegus 0—2 VLAG 7—0 UVAK—Grund boy 4e klasse C Sportv BB—ESI Stichtsche Glashandel—SIB 8 V d Kraak's 1—2 ZA boys-Sportiet 7—1 4e klasse D DM-bovs—Mo.s V Gend en Loos — Seven Up 6 spoor—N.V Peugot 3—2 v c Bes Ie klasse ' t Zand 2 — v 2 2—0 Openb Werken 2—1 boys 2 4—2 SAG 2 — Openb a ii—O Boekhoven2—Blokslraat Bes 2e klasse A Vlijt Ijovs ^ 1-0 Electric United 2 — Émi ^ o — 3 é Res 2e klasse B Terberg 2 2 2—5 OBB 2 — Moem'ó7 2 6—1 SC Coq 2 5—0 ZATERDAGVOET „ Ie klasse Montfoort-Hien '¦¦ ijW—Hoogerheide 10—3 fe klasse B Maarssen—D - Mijdrecht—De Posthoorn 3—4 Hes 2e klasse D Mijdrechl 4 O — 3 Desto 4 kampioen 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 1965 21 DUITSE WIELERPLOEG VERSLAGEN 13-11 VD kwam niet w Pernix sterkst op CKB-dag Snelle tijdrace beslissend voor Nederlandse triomf OWO en SSS kamp Opers Armband voor Arie Severs door HANS van der VLUGT W as de heropening van Utrechts wielerbaan gisteren in financieel opzicht weinig succesvol — er waren nog geen 1000 betalende toe schouwers — uit sportief oog punt was het een boeiende wielermiddag van begin tot einde Met als hoogtepunt de landenwedstrijd Nederland Duitsland welke na veel span ning door onze landgenoten met 13—11 werd gewonnen Het duel werd uit gevochten in de vorm van een om nium met als onder delen sprint ploeg aclitervolging klas sementswedstrijd en Italiaanse tijdrace De sprint scheen aanvankelijk een re gelrechte Nederlandse zege te zul len opleveren met een werkelijke klassetriomf van Jan Janssen over de Duitse jeugdkampioen M^mJred Stenzel een zege van Kipping op > epp en opnieuw één van Jan Jans sen op Nepp Daarna ging het ech ter mis Kipping verlooj van Sten zel en in de match & quatre bete kende een fout van Kipping de volle winst van Stenzel Op de tweede plaats kwam Janssen derde Nepp ep > vierde Kipping Voor beide lan den leverde de sprint 3 wedstrijd punten op De klassementswedstrijd werd op l'.et nippertje door Nederland gewon nen dank zij tiet feit dat de Duit sers nogal met pecii te kampen hiad den Ernst Sciiockiioven verzamelde de meeste punten vóór Van der Ruit en Duyndam Doordat de ploegach tervolging over vier kilometer een duidelijke overwinning voor het Duitse kwartet Rohsbach Schock hoven Kissner en Ippen werd in de tiid van 4.49,3 stonden beide lan den precies gelijk en zou de Italiaan se tijdrace over 1 kilometer de be slissing moeten brengen Hierin wa ren de Nederlanders echter supe rieur Duyndam Van de Ruit De Wit en Kroon draaide de kilometer in 1,03,3 onder de wielen dooi-.,er bewerkstelli'J'den daarmee uiteinde lijk de zege in het landenduel Arie Severs In het belangrijkste bijnummer de M'er kilometer achtervolging om de Wfstbroek-brassard vochten Arie Severs en Henk Spronk op het selierp van de snede Pas in de laatste meiers triomfeerde Severs 5 min 38,6 sec en hij zal in het volgende stadionprogramma op 22 juni de armband verdedigen tegen Anten Werner I.en afvalvvedstrijd voor nieuwe lingen werd een zege voor Burik ge volgd door Ten Tije Homma v d Zedde en de Utrechter Th v d Korst Ook de wedstrijd over onbe kende afstand werd door'Burik ge wonnen vóór Ten Tije Homma Van rior Horst en Albert ZOMERAVOND VOETBAL lp lilasso A SCDE—Hoonte 0—1 Klim vogols—SBG 1—0 Blolïstraat—Hoonte S—O Leidseveer boys-Openb Wer] reis.jes junioren Poule A eindstand 1 HVP 2 Attila 6 UD 4 Celerltas 2 Poule B eindstand 1 Celerltas 1 2 Laren 3 Quick-Amsterdam 4 HVP 2 Finales HVP—Celerltas 2—3 Laren — Attila 3—0 UD — Quick 2—3 en Celerl tas 2 — HVP 2 7—4 ^ leisjes adspiranten Eindstand 1 UD 1 2 Laren 3 HVP 1 4 Attila 5 UD 2 6 HVP 2 Jonffens adspiranten Eindstand 1 UD 2 Fidelitas 3 TV Oestrum 4 TV Mellinghofen 2 6 TV Mellinghofen 1 6 Laren CKB-KORFBAL Resultaten van de CKB-bondsdag Hoofdklasse A VES—MIA 3—0 Vrien - achter gangmaker Nop Koch zich niet de drie beste Belgische ver tegenwoordigers heeft te meten Ronde van Drente voor Hendriks De 24-jarige onderwijzer Roel Hendriks uit De Wijk is zaterdag winnaar geworden van de 4e Ronde van Drente die ging over 195 km en Hoogeveen als begin - en eindpunt had Op één kilometer van de finish demarreerde Hendriks en nam een twintigtal metersL'Zijn fel-spurtende achtervolgers lie*an kort voor de eindstreep sterk op Hendriks In die echter juist met een banddikte zege vierde De uitslag 1 Hendriks De Wijk 4.22.42 2 Van Kemenade Eindho ven 3 Barendrecht Rotterdam 4 Ottenbros Alkmaar 5 Beugels Sittard 6 Vos Midlaren 7 Ket tenis Den Haag 8 Holst Amster dam 9 Wagtmans St Willibrord 10 Dickhof Oosterwolde Alle in dezelfde tijd als de winnaar Janssen eerste in Bretagne Wereldkampioen Jan Janssen is tweede pinksterdag in Bretagne winnaar geworden van een criterium door in de spurt zes medevluchters te verslaan De tijd van de winnaar over de 140 km was 3 u 17 minuten en 17 seconden De Belg Willy Mon ty werd tweede denschaar—Kinderdijk 1—0 DKOD-VES 2—0 MIA—Vriendenschaar 2-2 Kinder dijk—DKOD 1—2 VES—Vriendenschaar 0—1 MIA—Kinderdijk 0—5 Vrienden schaar—DKOD 2—2 Kinderdijk-VES O — 1 DKOD—MI A6 — 0 Hoofdklasse B Pernix-Climax 2—0 Rust Roest—DVS 4—2 PKC—Perni.-i 1 — 3 Climax—Rust Roest 1—1 DCS — PKC 3—0 Pernix—Rust Roest 2—1 Climax — DVS 1—3 Rust Roest—PKC 2—4 DVS — Pernix 0—2 PKC—Climax 0—0 Hoofdklasse C Excelsior—DVO 6—1 O.N.—Snel 2—2 SMS—Excelsior 0—2 DVO—O.N 3—0 Snel—SMS 0—0 Excel sior—O.N 0—2 DVO—Snel 0—0 O.N — SMS 1—0 Snel—Excelsior 2—2 SMS — DVO 0—2 Hoofdklasse D SSS—Desto 1—1 W.K fiks 2—0 R.Z.—SS-5 0—3 Desto—WK 1 — 1 Fiks—R.Z 0—1 SSS—W.K 2—2 Des to—Fiks 0—0 W.K.—R.Z 2—0 Fiks — SSS 1—1 R.Z.—Desto 0—0 Finale-junioren KVS—Kinderdijk 3—2 Finale-hoofdklasse Wordt Kwiek — Per nix 1—3 Prijswinnaars van de afd Utrecht Klas ID SMS 2 2G HKC SU SMS 3 4B LUNO 4K HKC 2 Jun B VIOD A2 LUNO a iWl ' OWO a A15 LUNO b A 21 HKC A27 MIA HONKBAL Hoofdklasse Haarlem Nicols—Scho ten 1—0 Schoten-Haarlem Nicols 6—4 OWO—VVGA 13—0 ABC—Ajax 6—10 VVGA—OWO 3—10 Ajax—ABC 7—5 Eerste klasse A HCK—pfev 10—6 UVV—DIO 7—0 Storks — Volewljckers 6—7 1 B Rooswijk—HCAW 1—2 HCTIW — HHC 3—5 SC Haarlem—CTC 4—3 Tweede klasse B ADO — de Spartaan 11—1 Thamen—Geuzen 4—1 RCH—HMS 0—4 Kennermerland — Blauw Wit 2—8 3 C HBC—Elinkwilk 10—0 Quick — Uitsmijters 49—2 Baseball Pais—Caribe 11—3 Trekvogels — Animals 6—1 Keserve eenste klasse Storks — UVV 7—7 Haarlem N.—WGA 7—3 HHC — SC Haarlem 3—13 ' t GooI-l7treeht eerste klasse UW 3 — FAK 10—12 SEC—HMS 2 4—6 Scimi tars — Donar 5—4 Furian winnaar in Oostenrijk De Oostenrijker Hans Furian die vrijdag nadat Wim Schepers door de wedstrijdleiding uit de strijd werd genomen de eerste plaats in het al gemene klassement van de Neder lander overnam is winnaar gewor den van de Ronde van Oostenrijk Eindklassement 1 Furian Oost 35.31.12 2 Beker Polen 35.31.25 3 Zapala Polen 35.33.34 4 Könings hofer Oost 35.34.52 DVS uit de zorgen OWO behaalde afgelopen zaterdag door een 13 — 4-zege op SGV in de eerste klasse CKB afdeling Utrecht het kampioenschap en mag nu mee doen in de strqd om twee plaatsen in de hoofdklasse centrum SSS maakte tegen Oranje Nassau geen misstap zoals tegen SMS Door O.N met 15—3 te verslaan werd SSS kampioen SGV — OWO 4—13 Binnen tien minuten stond OWO door doelpun ten van Gijs v d Lugt en Nel Ver woerd al met 2—0 voor op SGV dat weinig kans kreeg van de goede Ie OVVOverdediging Aangezien SGV deze middag totaal schotloos was kon OWO uitlopen tot een 6—0 rust stand door goals van Wim Voome veld Cor v d Lugt Jan v Ginkel en Jan ^ Brouwer Na de hervatting kwam SGV er iets beter in maar OWO beheerste de strijd volkomen en zegevierde ten slotte met 13—4 Voor OWO scoorde nog Gijs v d Lugt 2x Jan v Ginkel 2x ^ Wim Voorneveld Jan Brouwer en Cor V d Lugt In de hoofdklasse verloor Climax met 7—6 van Wordt Kwiek nu be hoeft DVS geen degradatie wedstrij den te spelen want de blauw - Nederlandse winst in korfbal toernooi Door overwinningen op België en Engeland is het Nederlands korfbal twaalftal erin geslaagd in het derde internationale drielandentoernooi om de Trianguler Trophy op de eerste plaats beslag te leggen Nederland won met 5—1 van Bel gië en met 7—2 van Engeland De Belgen werden tweede na een 7—1 zege op Engeland Atletiek — De Zeistenaar De Vries van FIT is zevende geworden bij de in ternationale 20 kilometer-wegwedstrijd In Eersel NB in de tijd van 1.08.54 winnaar werd de Duitser Sievers uit Kre feld 2 A UW4-HBC2 3—15 SEC 2 — Scimitars 2 2—3 HCAW 5 — HCAW 3 3—19 Quick 2 — HMS 3 22—5 2 B FAK 2 Donar2 1—32 Elinkwtjk 2 — VHC 18—6 OSO—Domstad Dodgers 17—2 Jun UW—HBC 12—3 SEC—HCAW b 1—0 HCAW b — Quick B — 11 Scimitars — FAK 12—2 Adsp HCAW b—HCAW a 0—19 Scl mitars—HMS 2—12 WATERPOLO Dames Hoofdklasse HZPC—HZC 1—6 ODZ — HZPC 3—3 HZC—Het Gooi 2—0 ZIAN — De Robben 0—1 ODZ—HZC 2—6 De Robben—Het Gooi 12—1 Kes hoofdklasse ZlAN 2 — Robben 2 2—2 ODZ 2 — ZIAN 2 2—2 Robben 2 — ODZ 2 11—1 Nereus 2 — Robben 2 1—5 le klasse A Neptunus A'foort — ADZ 3—2 Naarden—GZC 2—0 Thialf—Nep tunus A'foort 2—4 GZC—Thialf 2—1 Neptunus A'foort — Naarden 2—7 le klasse B DVZ—AZPC 3 -^ Vites se — PSV 6 — S DVZ—Nereus 6—6 Ne reus—PSV 4—6 Bes le klasse B Neptunus Amf 2 — AZPC 2 1—6 HZC 2 — Robben 3 O—o AZPC 2 De Robben 3 0—7 2e klasse B VZC VI — DKR 4—1 Su rae — Merwede 1—0 Donk — Surae 3—1 DKR—Surea 3—4 3e klasse D De Gouwe — Die Haghe 1—2 AZC ALphen—Boskoop 0—3 ZRC — AZC Alphen 4—1 Ie klasse H Sedna Amf — Branden burg 1—8 Triton—ZAR 0—5 De Vest — Sedna 0—7 3e klasse J Wilskracht—TZV 4—9 Nautilus — Zwemlust O — 4 De Steenvliet — TZV 1—3 Heren ' Hoofdklasse Neptunus A'foort — DZV 2—6 AZPC—Neptunus Am 6 — i De Meeuwen — Neptunus A'foort 2—3 De Robben—Het IJ 2—1 Neptunus A'foort — HZPC 3 2 De Robben—DZV 1—2 AZPC—Het IJ 7—3 le klasse A GZC—Het Gooi 1—9 UZSC—HPD 8—3 Het Gooi—UZSC 14-1 le klasse B Polar Bears — Rotterdam 7—4 Zwemlust — Polar Bears 4—3 SVH Nereus 6—4 LZC—Rotterdam 5—2 ver in Brussel UD heeft zaterdag in Brussel er varen dat de organisatie van het Belgische handbal nog wel wat ach ter ligt bij ons land In het met LC Zurich Zwitserland en Lille UC Frankrijk sterk bezette tournooi van de Sundays Club had men op het laatste moment een programma ^ vijziging aangebracht die nu niet bepaald in het voordeel van de Utrechtse ploeg was De wedstrijd leiding was matig de Belgische ar biters waren slecht en bovendien was de zaal veel te smal zodat er van goed spel weinig sprake was UD miste Siem de Jong en Jan Nagtegaal hetgeen een duidelijke verzwakking betekende Nauwelijks in Brussel gearriveerd moest UD tegen Zurich spelen Het werd een 1—7 nederlaag Maar UD was toen tenminste ingespeeld en kon daarop de Sundays Club met 7—5 kloppen In de inale-poule werd van Woluwê plus de arbiter verlo ren met 6—^9 Tegenover buitenlandse ploegen die alleen zaalhandbal spelen ble ken de Nederlandse verenigingen in Brussel een achterstand te hebben loen zwarten eind ] gen een pun t bo \ ren Climax De stand is SSS 18 33 DVO 18 16 DKOD 18 31 Desto 18 15 W.K 17v 24 DVS 18 10 O.N ' ' 18 21 CHimax 18 9 SMS 18 19 MIA 17 2 • Op de CKB-bondsdag aan de Zuilenselaan speelden Phoenix en SMS 2 een spannende wedstrijd Hier scoort SMS de openingstref fer ZIAN—SVH 8—1 Polar Bears — Nereus 8 6 Res le klasse A PSV 2 — Neptunus Amt 2 5—0 PSV 2 — Robben 2 7—0 Res le klasse B Zwemlust 2 — AZPC 2 6—3 HZPC 3 Meeuwen 2 4-3 Zwem lust 2 — RZC ' 90 2 5—1 AZPC 2 — Meeu wen 2 2—5 2e klasse A HZC—De Gouwe 5—2 DWR—Sleutelstad 3—3 DAW — De Gou we 6—5 DWR—HZC 10—9 2e klasse C Wilskracht—SZC 3—3 Surae—VZC Vl 1—1 Merwede—MZPC 5—3 Wilskracht—Surae 1—5 Bes 2e klasse C SVH 3 — GZC 3 4 -^ Robben 3 — SVH 3 3—2 GZC 3 — ZIAN 3 0—4 Bes 2e klasse D AZC'82 2 — Branden burg 2 1—2 Zwemlust 3 — AZPC 3 3—2 Brandenburg 2 — Zwemlust 3 2—2 3e klasse B De Pinguïns — Naarden n d De Futen—Flevo 0—3 Sedna A'toort De Futen 10—0 3e klasse O De Vest—DVZ 0—6 AZC Alphen—DVZ 5—0 3e klasse D Swift — Brandenburg 5—7 WZC Woerden—DONK 2—3 DONK — Brandenburg 1—4 te Werve—WZC 2—4 Bes 3e klasse C GZC 4 — De Gouwe 3 5—2 AZC Alphen 2 — HPC 2 4—2 Bes ' Se klasse D Wilskracht 2 — Mer wede 3 4—5 DVZ 2 — ZIOS 2 2—2 ZIOS 2 — Wilskracht 2 4—0 Res Se klasse F Zwemlust 4 — UZSC 2 4—8 De Waterkip 2 — PSV 4 5—3 PSV 4 — UZSC 2 1—7 4o klasse D Triton—De Meerkoeten 2—4 De Meent—Triton 0—2 4e klasse 3 Zeist—DKR 2—11 ZEW — Laga 4—7 VZC V'daal—Zeist 6-0 DKR Laga 6—2 4e klasse K EZPC—De Rijn 1—2 ZEUS—De Forellen Rhenen 3—2 Bes 4e klasse F Aegir 2 — UZSC 3 8—1 Res 4e klasse ' G De Pinguïns 2 — AZC'82 3 3-1 Neptunus Arn 3 — Sedna 2 9—4 Neptunus Amf 3 — De Pinguïns 2 1—3 AZC'82 3 — Sedna 2 3—3 Kring IVIidden van Nederland Dames le klasse A De Fuut — Woestduin 3—^1 le klasse B Sedna 2 — De Vuursche 1 1—9 Flevo—VZC V'daal 1—4 Ze klasse A UZSC 2 — Watertor 6—0 IJsselduikers—IJZPC 3—2 Utrecht stelt wat teleur De Bondsdag van de CKB werd gisteren in Utrecht gehouden Ruim 6000 korfballers en - sters speelden hun wedstrijden op de terreinen aan de Zuilenselaan Hoofdklassekampioen werd Per nix dat in een spannende finale Wordt Kwiek met 3—1 versloeg KVS won de juniorenfinale De schoonheidsprijs voor de spor tiefste hoofdklasser ging naar Oranje Nassau En de prijs voor de neste kleding bij de jeugd werd aan Snel c toege kend Hoofdkl A De strijd in deze poule ging tussen DKOD Vrienden schaar en VES DKOD eindigde ten slotte als eerste door VES na een spannende strijd te verslaan met 2-0 en door het gelijke spel van Vrien denschaar tegen MIA Hoofdkl B In deze afdeling was Pernix verreweg de sterkste maar verrassend was de tweede plaats van DVS vóór teams als PKC en Rust Roest Hoofdkl C Drie teams behaalden 5 punten nl Excelsior DVO en Oranje Nassau Het doelsaldo gaf de doorslag in het voordeel van Ex celsior Teleurstellend was het re sultaat van SMS dat op de laatste plaats eindigde Hoofdkl D Ook in deze poule ging de strijd tussen drie twaalftallen SSS WK en Desto Wordt Kwiek werd winnaar voor SSS en Desto Het Utrechtse twaalftal speelde alle vier wedstrijden gelijk De halve finales waren DKOD Pernix 0—2 en Wordt Kwiek—Ex - 2e klasse B Den Hommel — ^ Woelwaters 0—3 2e klasse C Zeist 2 — Laga 1 1 — i 2e klasse D Wilskracht 3—Poseidon 1 6—1 Heren le klasse A De Waterkip 3 — Flevo 2 B 4 le klasse B DKR 2 — Duinkikkers 1 6—3 le klasse C De Fuut 2 — Vechtstreek 3 10—0 le klasse D Zeist 2 — UZSC 4 1—7 le klasse E De Linge 2 — IJsselmeer 3—4 2e klasse B Woelwaters 1 — Flevo 3 0—4 2e klasse C Wilskracht 3 — Den Hom mel 1 2—1 2e klasse E De Meent 2 — Watertor 2—4 2e klasse F Poseidon 2 — De Vest 2 2—3 HIOS 1 — Woestduin 1 2—6 JVIcis 16 s > Afd A ' Wilskracht a—WZC 6—1 Afd B Het Gooi—Neptunus a 0—8 HZC—Naarden 0—8 Afd C Triton P a—Woelwaters a 4—1 Flevo a—ZEW a 0—6 Afd D Woelwaters b—Flevo b 3—0 Afd E Sedna—Woestduin 1—2 VZC Sedna 6—1 Afd F UZSC—De Vechtstreek 6—0 Jongens Afd A De Waterkip—ZEW 3—2 Flevo a — Woelwaters a 5—6 Afd C DKR A—Zeist a 1—1 Afd D Zwemlust b—Vechtstreek O — 6 WZC—Pinguïns 2—2 Afd E Den Hommel—IJZPC 0—9 Afd F De Forellen—Woestduin 2—1 Afd G HZC—IJsselmeer 3—0 Het Gooi-Naarden 4—2 Afd H Wilskracht b—DKR 3—1 Kringpolodag Wilskracht Dames Afdeling A HZC—WZC 8—0 ZV Tlel — WZC 7—1 HZC—ZV Tiel 3—4 ZV Tlel eerste Afdeling B Kringploeg—ZV Zeist 4 — i De Vuursche — Kringloop 11—1 De Vuur sche—ZV Zeist 5—7 ZV Zeist eerste Afdeling C DKR—Vechtstreek 3—6 Wilskracht—DKR 9—1 Wilskracht — Vechtstreek 3—4 Vechtstreek eerste Heren Afdeling D De Vuursche—WZC 12—0 IJsselmeer—ZV Tiel 4—3 ZV Tiel—De Vuursche 4—3 WZC—IJsselmeer 0—8 ZV Tiel—WZC 4—0 IJsselmeer—De Vuursche 3—2 IJsselmeer eerste Afdeling E Duinkikkers-FleVo 9—1 Dulnkllckers—HZC 14—1 Vechtstreek — HZC 12—0 Vechtstreek—Flevo 6—1 Fle vo — HZC 11—0 Duinkikkers—Vechtstreek 3—3 Duinkikkers eerste Afdeling F DKR—Kringploeg 11—4 Wilskracht—DKR 4—1 Wilskracht Kringploeg 5—3 Wilskracht eerste celsior 2—2 W.K wint na straf worpen Pernix liet in de finale beter spel zien dan Wordt Kwiek en won ook verdiend met 3—1 na een 2—0 rust stand De voorzitter van CKB de heer Kuilman reikte na afloop de wisselbeker uit Giro gewonnen door Adomi De Italiaan Vittorio Adorni is win naar van de 48e Ronde van Italië geworden Adorni die na de etappe van donderdag een voorsprong had van 11 min 26 sec op Italo Zilioli zijn naaste rivaal werd ook zondag in de laatste etappe niet bedreigd Eindklassement 1 Adorni It de 4151,4 kiii in 121.08.18 gem 34,270 km/u 2 Zilioli It op 11 min 26 sec 3 Gimondi It op 12,57 4 Mugnaini It op 14.30 5 Balmamion It op 15.09 6 Taccone It op 15.33 7 Bi tossi It op 19.22 Jo de Haan niet naar de Tour Kees Pellenaars zal voor zijn Televizierploeg in de Ronde van Frankrijk niet kunnen beschikken over Jo de Haan De coureur uit Huijbergen heeft vermoedelijk een scheurtje opgelopen in de Achilles pees en deze blessure zal hem voor lopig tot inactiviteit dwingen De Haan ondergaat dinsdag in Eindho ven een onderzoek en de kans is groot dat hij dan meteen geopereerd wordt Advprtpntie SNELREINrGING MANTEL of DEMI 95 ZELF BRENGEN EN HALEN GOEDKOOP en iócb zo goedl Bi ] ascot UTRECHT Amsterdamsestraatweg 188 telefoon 030-41482 Bijnkershoeklaan 381 Telefoon 030-32684 J S Bachsfraat 4 Telefoon 030-35285 Croeselaan 389 Telefoon 030-34307 ' f Goylaan 94 Telefoon 030-80507 Linnaeuslaan 19 Telefoon 030-711967 Lucas Bolwerk 2 Telefoon 030-15600 Lijnmarkf 44 Telefoon 030-12741 Marnixlaon 29 Telefoon 030-40217 W V Noortstraat 114 Telefoon 030-17200 Swammerdamsfraat 19 Telefoon 030-41292 Volkerakstraat 17 Vleutenseweg 101 Telefoon 030-34262 DE BILT kantoor Utrechtseweg 370 Telefoon 030-61647 Hessenweg 127 Telefoon 030-61616 DOORN Vosseweg 15 Telefoon 03430-2885 DRIEBERGEN Traoy 49 Telefoon 03438-2863 EDE Doornlaan 26 Telefoon 08380-2949 ^ Veenderweg 3 Telefoon 08380-8747 MAARSSEN Kaatsbaan 44 Telefoon 03408-1359 VEENENDAAL Davidsplein 8 Telefoon 08385-2407 WOERDEN L Costerussfraat 1 Telefoon 03480-3004 WOUDENBERG Ekrisweg 5 Telefoon 03498-1409 IJSSELSTEIN Voorstraat 38 Telefoon 03478-1697 ZEIST Briderdijklaan 29 Telefoon 03404-17904 Slotlaan 121 Telefoon 03404-17576 Steynlaan 51 Telefoon 03404-14300 Advertentie HOOFDSCHOTEL VLEES 
K ^- DIKSDAO 8 HVXl 196B tnmccHTsoa otetjwsbiad ÜTRECHTSCH NT HEEFT U DE NIEUWSTE CHEVROLET GEZIEN SNEL BEL-AIR - IMPALA - CHEVELLE comfortabel VOORDELIG BIJ Garage Bonders N.V - Nachtegaalstr 49 Utrecht tel 030-29641 - Official General Motors Dealer - Opel - Chevrolet - Buick Holl Discontei De omzet over 1 £ Hollandsclie Disc schappij van 1939 h verslag rond de ƒ gen verdeeld over tegen ƒ 91,6 min ven kredieten in 1963 bedrag per krediet ƒ 5.327 De aflossh het algemeen bevr In totaal heeft de ' 25 jaar van het kredieten verleend van ƒ 872 min Het voordelig saldo rekening steeg tot ƒ min Netto-winst min Dividend 11 Misset De resultaten vat maatschappij C Mis tinchem zijn in de ' e « den van 1965 volg tijdse resultatenreke tergebleven bij die riode van 1964 Ho cijfers over de re maanden van het 1965 alleszins bev waagt de directie zi voorspelling van de ten omzetten en vai taat in het lopende Men wordt dageli stijgingen geconfron Gevraagd naar de die tot de in de goedgekeurde herka ben geleid antwoor ter dat in de perste tere verhandelbaarh delen wordt beoogd nootschap is hovend dat de door infer verkregen middelen aandelenkapitaal de omgezet in vennoot mogen waarmee ei sis is gelegd voor activiteiten Het bestuur wilde ' den aan een uitspr de toekomst te verw bij het verhoogde ka Ned Ford De sterk verhooj capaciteit van de Ford Automobiel F sterdam alsmede stijgende verkoop duidelijk tot uitdrul door het feit dat me automobiel van het op 20 mei afleverde werd de 25.000ste Natuurlijk is Samson zijn gulden dubbel waard Lekkere verse tabak zonder stelen lang van draad die prettig rolt Het plastic pak houdt de shag vers tot de laatste draad Samson is edel pittig en zacht de koning van de shag SANSON NIEMEYER HALFZWARE SHAG '"¦™" ~~ ¦¦ 1 CONSUMPTIEl 160 155 150 ns uo 135 130 125 120 115 110 ¦ ¦ i ¦ - 1 1958:100 \ A i i i H / \ 1 WiH ' M ' vr > Hf 1963 biül J * m a m j iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii tevrec Stukken GOEDKOPER Jaloezieënfabriek „ Utrecht " Koningslaan 1 - Telef 12090 MET SCHUREN EN GARAGES met en zonder volautomatische oliestook - instaUaties De koopprijzen zijn vanaf ƒ 49.500 — Wij zijn dagelijks in onze VERKOOPCARAVAN op het werk van 5—7 uur en ' s zaterdags 10—12 uur om U alle inlichtingen te kunnen verstrekken MAKELAARSKANTOOR VAN EE N.V Slotlaan 294 Zeist Telefoon 03404-18Ï31 na kantoortijd 03404-17887 Nieuw Tergal-model Vier modetinten Maten 36 tm 44 praktisch plezierig én van goede franse huize De mooiste en grootste kollektie Tergal-regenmantels vindt U bij Voss Parijs bedenkt ze Voss brengt ze En nu extra veel Goede franse wijn behoeft geen krans Evenmin als Tergal Ook Tergal is vanvoortreffeliike fran se huize Praktisch én modieus Tergal is sterk soepel en kreuIdierstêlIend,.plooivast wasbaar krimpvrij PERMA ' Op kantoor van een lan delijke organisatie kun nen worden geplaatst een administratieve i(racht UTREGHT - HOUTEN • « « Il nieuwste WUawVMawWBB kleuren 3 km ten oosten van het VERKEERSPLEIN OUDENRIJN dus aan de hoofdverkeersweg Utrecht-Arnhem ligt de afrit naar het plattelands dorpje Houten een typiste bij voorkeur met MULO diploma Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring Schriftelijke sollicitaties onder no 2-5607 aan het bur UN dan wel telefo nisch ond nr 25643 030 Door de steeds toenemende bouw krijgt dit dorpje zoals zoveel andere kleine plaatsen de aUure van een echt forenzenplaatsje Het is er plezierig wonen rustig vrij en toch niet verstoken van de genoegens van het stadsleven Utrecht ligt nl op 7 km afstand In PARKWIJK DE FLIER hebben wij in verkoop gekregen BIJZONDER FRAAIE MIDDENSTANDS WONINGEN HOTEL TERMINUS vraagt voor spoedige indiensttreding vakbekwame GAFÉ-RESTAURANT JUUANAWEG Gemoderniseerd woon huis te koop Prijs ƒ 49.500 - Direct leeg • Inl Van der Plaats ' woningbu reau Julinanweg 155/Spoor straat 11 tel 83161 b.g.g 13758 KELNER 2e BUFFETBEDIENDE en KEUKENKNECHT Aanmelden — UTRECHT STATIONSPLEIN tussen 10—12 uur Melkchocolade met luchtige vulling Stilt uw trek in wat lekkers zonder uw eetlust te bederven ' s Morgens of's middags plotseling heeft u trek in iets lekkers Maar u wilt uw eetlust houden Dat kan Want nu is er Milky Way Melkchocolade niet een vulling die liefst 3000 keer is geklopt Dat maakt Milky Way zo lekker licht en luchtig Dankzij de hogei mede door het enkel vernieuwde bedrijf is het resultaat ove N.V Houthandel voc blijkens het verslag denstellend De bruti deren steeg tot ƒ 3,42 Min Diverse bater ƒ 197.899 ƒ 181.891 ring van de pensioen personeel is een bai ƒ 118.000 op de wins kening ten laste van se baten en lasten " De exploitatiekoste ƒ 2,11 min ƒ 1,77 m len interest tot ƒ 203 Na afschrijvingen 1 lasting enz resteert ƒ 614.223 ƒ 459.672 woi dt zoals bekend te verhogen tot vee procent over een oi pitaal van ƒ 1,23 mh De hogere omzett leid tot grotere vooj mede gezien het s prijspeil hoge eisen ciering stelde Indien ook in 1965 gunstig len ziet de directie met vertrouwen tege zij verwacht dat h terblijven bij dat var De gunstige resull deelnemingen hebbei over 1964 bijgedragei derlandsche Houthan jaar van grote acti hetgeen ook voor H tot een grotere omzi De kistenfabriek ir goed bezet die in een bezetting gelijk bereikten een goed over de afdeling pla de directie tevreden zetten als de results ter dan vorig jaar * Op 1 oktober zal van der Griendt tl Heineken Nederland de directie van de N Organon om na een de functie van de hu directeur de heer H te nemen 
ÜTRECHTSCH ^ fIEOWSBLAD DINSDAG i » JUNI 1988 23 1 "•¦" 11 1 mmmicLE müiiKml II 170 165 160 155 150 145 Ito 135 130 125 120 '~~ "*" "^ "^ ¦"" ¦" t t 1365 mi \ N ^ A / \ A / > \ sV y \\ / / > ¦ H 1 * ¦' \ ¦^ 1 ^ ms bosis 1956:100 1.1 1 1 1 ÏPELl IJfmamj{asond | ^^^^^^^^^^ ri PAABDBNMABKT UTRECHT 282 282 840 848 62.20 61.70 18 17 171 171 236 236 870L 870 141 139 _^ 515 124 124 158 155 98 97 346 330 97 97 245 — 69 69 62 62J 87 8dï 73 71 * 78 m 22 > 23 78 774 76 76 9 8 19 19 64 » 63 49 49 50 j 501 32 32 55 54 44 43 Bod ingetrokken Onvoldoende aanmelding Batava In opdracht van hun principalen bericht de firma Gleichman en Van Heemstra dat een onvoldoend aan tal aandelen werd aangemeld om het voorwaardeUike bod van 175 procent op de aandelen van de N.V Batava Margarinefabrleken ge stand te doen Stille markt AMSTERDAM 8 juni — Beurs plein 5 heeft vanmiddag de nieuwe beursweek ingezet met een licht verdeelde stemming bij de opening voor de internationale waarden Het lange weekeinde heeft niet kunnen inspireren tot het doen van ruime zaken Het was bepaald stil Philips kon dankzij lichte vraag voor Zwit serse rekening bij de opening nog het best meekomen op een prijs van 130,80 tegen een voorgaande slot prijs van 130,20 Later op de middag zakte de koers in tot 130,30 Unilever en Kon Olie schommelden aanvan kelijk rond het voorgaande slot niveau op resp 140,20 en 139 doch ook hiervan ging later een kleinig heid af AKU opende op 452 waarna de koers inzakte tot 449 4.52 % De moeilijkheden waarmede de beide Amerikaanse astronauten bij hun terugkeer in de Gemini-4 cap sule naar de aarde hadden te kam pen sloeg in Wall Street in als een donderslag bij heldere hemel Er volgde onmiddellijk een zeer sterke koersdaling die later echter een even krachtig herstel te zien gaf toen bleek dat de terugkeer toch vlot verliep De arbitrage in Am sterdam biyft ten aanzien van het koersverloop in WaU Street voor de nabije toekomst zeer gereserveerd nu is gebleken dat bij een tegen slag van betekenis de New Yorkse beurs scherp reageert Ook in de scheepvaartsector wer den weinig zaken tot stand ge bracht De stemming was nauwe lijks pri,ishoudend en voor aandelen Paketvaart zelfs gedrukt op 206 211 De leidende cultures gaven geen veranderingen van betekenis te zien Amsterdam Rubber werd ex 7 procent dividend verhandeld De staatsfondsenmarkt was me rendeels goed prijshoudend Er staan weer enkele emissies met claimrecht op stapel onder meer die van De Bijenkorf Inventum en Indoheem Ook in de lokale afdelingen waren de orders dun gezaaid Internatio werd wat hoger geadviseerd op de dividendverhoging tot 14 12 pro cent Claims Daalderop verlieten vandaag de beurs De advieskoers van aandelen Batava-Margarine was 145 eerder laten Het bod van 175 procent op deze aandelen wordt niet gestand gedaan Aandelen AIME noteerden 194 % tegen een laatst gedane notering op 155 Dit als nawerking van het over nemen van deze maatschappij door de Kon Zout/Ketjen gingsmaatschappij Deze overgang vraagt tijd maar verwacht wordt dat Wabo " over uiterlijk twee jaar een zuivere beleg^ngsmaatschappij zal zijn geworden jaarvergadering De Zeven ' Provinciën De Assurantiemaatschappij De Zeven Provinciën N.V " heeft in 1964 blijkens het verslag een re cord-produktie behaald waardoor het Bruto premie-inkomen steeg van ƒ 52,3 min tot ƒ 61,6 min Net towinst ƒ 3.635.115 Dividend 18 procent onv Europese conventie tegen geluidshinder Deskundigen van de Raad van Europa hebben op een bijeenkomst in Dublin een ontwerp opgesteld voor een Europese conventie ter bfr strijding van geluidsoverlast Hun ontwerp dat aan het minis tercomité van de Raad van Europa zal worden voorgelegd heeft voor namelijk betrekking op het lawaai dat motorrijtuigen maken — ' n bron van overlast die zich het gemakke lijkst leent voor internationale be strijding De deskundigen hebben zich voorts gebogen over mogelijkheden om door intensieve propaganda en voorlichting de geluidshinder in het algemeen te bestrijden Advertentie HAMDORFF-LAREI\l-GOOI Zomertuin Dancing IEDERE AVOND en zondagmiddag het.fameuze Italiaanse orkest BRUNO M/MMO ¦\> op maandag geen muziek Utrecht 8 juni Op de paardenmarkt in Utrecht zijn vanmorgen 294 dieren aangevoerd De prijzen waren luxe paarden 1015 tot 1450 werlspaarden 1025 tot 1350 oude paarden 825 tot 1350 3-jarige paarden 825 tot 1225 2-Jarige paarden 725 tot 975 veulens 360 tot 650 hitten 650 tot 860 slachtpaarden 2,40 tot 3,30 per kilo gram geslacht gewicht jonge slacht paarden 3,30 tot 3,70 per kg gesl gew VEEMABKT BOITEBDAIU Rotterdam 8 januari — ^ Aanvoer to taal 4367 vette koeien en ossen 1040 gebruiksvee 370 vette kalveren 410 graskaJveren 86 nuchtere kalveren 1372 varkens 416 lopers 115 biggen 18 paarden 22 veulens 5 schapen of lam meren 32 weidelammeren 462 bokken of geiten 29 Prijzen extra Ie 2e en 3e kwaliteit vette koeien et per kg 435—470 410 — 425 370—395 345—365 vette kalveren et per kg 350—360 340—350 330—340 295 — 310 varkens lev gew et per kg 197 — 200 192—197 186—192 180—185 sUeren et per kg alle kw 395—440 worst koeien et per kg 340—360 kaU - en melkkoeien ƒ per stuk 1000—1600 va re koeien ƒ per stuk 800—1300 vaar zen / per stuk 900—1275 pinken ƒ per stuk 600—900 graskalveren ƒ per stuk 425—675 nuchtere kalveren et per kg 160—170 mestkalveren ƒ per stuk 100—210 slachtpaarden et per kg 340—354 slachtzeugen et per kg 165 — 160 lopers ƒ per stuk 100—125 big gen ƒ per stuk 50—76 schapen / per stuk 90—130 en lammeren ƒ per stuk 100—140 Op vrijdag 18 juni inschrijving emissie Mag » De Bijenkorf Advertentie Blijkens het heden verschenen propectus is de inschrijving op de n-eds aangekondigde clalmemissie van N.V Magazijn De Bijenkorf op vrijdag 18 juni De claimhandel be gint donderdag 10 juni Datum van storting is maandag 19 juli Het be treft de uitgifte van nominaal ƒ ï 890.000 gewone aandelen resp nietroyeerbare certificaten tegen de koers van 325 procent De in schrijving is uitsluitend voor hou ders van claims In de verhouding van 1 op 5 Nominaal ƒ 1000 be staand kapitaal geeft dus recht tot inschrijving op nominaal ƒ 200 notering en dooreenleverbaarheid zal worden aangevraagd De stuk ken zijn gerechtigd voor de helft tot het dittdend over het boekjaar 1965/1966 Doel Gegeven de expansie zullen de investeringen ook in de komende jaren van grote omvang zijn Even als tot dusver wil het bestuur de financiering verzorgen ten dele door reserve vorming ten dele door het aantrekken van vreemde mid delen op lange termijn en daar naast door deze emissie In de verstreken maanden van hei nieuwe boekjaar werden onder handse geldleningen aangegaan tot een bruto bedrag van ƒ 9 min Dit bndrag zal samen met de middelen uit interne financiering en de op brengst van deze emissie voldoende zi]n om de vermogensbehoefte van het concern voor dit jaar te dek ken Zelfde dividend Ook in 1965/1966 zal de handha ving van het evenwicht tussen omzet en kosten veel vergen van de aandacht van het bestuur Niettemin verwacht men dat de rentabiliteit van het concern zal kunnen worden gehandhaafd op een bevredigend nieveau Naar het bestuur denkt zullen de re sultaten van het lopende boekjaar zodanig zijn dat het dividend van 17 procent zal kunnen worden ge handhaafd In het boekjaar 1964 / 1965 beliepen de investeringen ƒ 28,2 min Achtduizend man De omvang van het bij het con cern werkzame personeel wisselt naar gelang van seizoen en ver - koopevenementen De bezetting be draegt gemiddeld omstreeks 8000 personen Mede door het vernieu wen en het vergroten van bestaan de vestigingen en het in het bedrijf stellen van nieuwe zaken bij zo wel Hema als Perry van der Kar kon het aandeel in de detailhan deismarkt de laatste jaren gestadig worden vergroot Voorwaarden voor het doortrekken van deze ten dens acht de directie ruimschoots aanwezig liet aantal Hema-filialen vertoont een stijgende lijn en bedraagt thans 42 De Hema heeft verder een vorm van samenwerking met 30 zelfstan dige detaillisten uit de midden stand in provincieplaatsen • De Atheense academie heeft kar dinaal Bea het hoofd van het Vati caanse secretariaat ter bevordering van de christelijke eenheid tot toe gevoegd lid voor theologie benoemd Albert Schweitzer © n de aan de Ame rikaanse universiteit van Harvard verbonden theoloog prof Florovsky zün tot corresponderende leden be noemd 243 330 226 291 148 157 67.10 367 387 470L 490 712 144 270 280 108 260 Bank - k^edie ^ en verz wezen 242 150 332 Hon Beton HoU Const A.B HoU Melks t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indobeem Ing bur Bouwn Interlas Internatio Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsett v Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon A A'dam Kon Ned Pan Zout Ketjen nre Korenschoof Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatfa Leeuw Pap t Leid wol Lindeteves Lijempf Lijm en GeL eva Macintosh Meelt n Bak e Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N B Mtjnb werken c Naarden Ch L Gebr NaetJ Nedap Ned Dok MIJ Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk U.e Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nieaf Nymacert NijverdaJ Oranleboom nrc Ovens Gas NB Palembang PalUie Philips 6 pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Reesink Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Schev E Mij Schokbeton B Scholten cart Scholten Foxh Schultema Schappen Sajet Schuttersveld Simon de Wit B Simons Emb Smit Transf Spaamestad v.b Stokvis Stoomspin Tw Van Swaat Synres Ver Glas N.B Ver Mach t Ver Touwf abe Vettewinkel Vezelverw NX Vihami ] VorstenL Colt Vred Rubb eert De Vries Uzer Vulcaansoord WaJvlschvaart Wereldhaven Wemink's Beton Wessanen Wilton-F - Br Wyers I en H V Wijk en H Alg Bank N AMEVnrc Amro Bank Cultuurbank Gron L Cr B H.B.U eert HolL Soc Kas Associatie Nat Inv B pref Nat Nederl eert Ned Cred B Ned Mlddenst B Ned Overzee B RVS eert Slavenburgs B Ver Bankhedr 226 380 291 149 156 68 157 305 SO.i 470 485 710 143 267 210 104 261 452 152 178 186 226 125 117 • ' van 178 185 225 125 119 slotnoteruvg 664 210 655 210 108 50 103 " 208 205 B^5 698 213 214 178 180 196 593 182 490 132B 192L 594 180 485 dinsdag 8 juni 1965 CujLures Ngombezl CulL Zaalberg 98B Zeeuwse Conf 315 Zwanenberg Ore 181.50 Slunboow en Petrolenm 4-6 8-6 121 118 Handel Industrie en div Actieve obligaties StaatsJeningeu 42 445 141 139,60 127.50 2625 2985 2960 77B 42.50 516 444 140.50 139.30 127.50 1690 2562.59 2960L 2930 7 * Alg KxpL MD BilUton I BilUton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-80 Maxwell P Moeara Enim • ld c opr bew ld 1 winstb ld 4 winstb Oo.>!t-Bomeo MD Scheepvaart Fumess Oostzee 627 191 625 191 194 210.50 212.50 129 I29}B 399 - Alben Hetjn Alg Hand M Aime-A'dam Alg Norlt Mtl Avlm Amstel Br nrc Amsterd BalL Amsterdam 0r Amsterd Rijt ANIEM N.B Apeld Netten Amh Scheepsb A.S.W 166 515 320 280L 315L 165 135 455 440 210L 99B 248 227 460B 326 345 170 132 5H 318 282L 320L 165 193 131 453 437 210 248 225 700B 328 99 94 92 92 92 92 91 89 89 88 80 86 78 78 80 79 84 86 851 90 96 91 554 98i 6 94 454 92 4'.4 92f i '& 92 454 92jt 4V « 91A i % 89 454 89 454 - 88 3'72 80 354 86 VA 78 354 78 3 '/» 80ft 354 79 354 84 3 85 3 84 3 90 3 96f 3 90 Neo • 64 ld ' 64 ld - 68 ld ' 59 ld ' 60 I ld ' 60 II ld ' 58 ld ' 60 ld ' ei ld ' 63 ld St 1 td ' 63 I - n ld ' 48 128 302 126 302 57 385 145 387 146 501 103 500 103 47 94 465 242 302 236 191 373 106 291 Beeren Tricot Bensdorp Berg en Jurg Bergoss Berkels Patent Bemet B Blaauwhoed Blijdenst W n.r.e 108 Boer de Dr 465 240 294 241 372 Si en Tramwegen Geld Tram 102 Nederlandse Antillen Antil-Brouwerg — Ant Veröabr — EL Mil Aruba — Rol Gevaert 182 — Unitsland Manensm ceit 21 » — Dullartundsen certificaten Ned 50 Ml ld ' 54 i-n ld ' 55 I ld 55 n ld ' 37 G.B.O 46 ld DoU 1 ' 47 ld Invest c N-Indië ' 37 A 167 148 237.50 238.5061 61 — 60L 270 603 Bols Lucas Borsumij W eert Braat R'dam Breda Mach t ' Bredero n.r.a Brocades-St Bührmann-Tet Buttingcr Btlenkort n.r.c Calvê eert Carp's Garen Centr Suiker Curat Hand Daalderop B Dagra Desseaux Dlkkers en Ca ' Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoefljzers e DRU Duyvls Elsevier ultg Emba Enkes Enthoven Plet Erdal Mij Excelsior met Fitt Ned Am Fokker Ford Bank - kredietwezen 610 901 833 338 675 935 332 432 203 101 90 91 « 100}g 454 90 4 % 90 B.N.G - m ld ' 58-59 ld ' 60 ni/v 836 338 665 935 333 438 202 259 144 93 145 400 146 95 144 403 103 59 52 10 » 94 17 83 38 12 21 52 71 65 48 75 31 ^ 11 100 100 23 478 42 64 105 35 89 57 40 Acfieve aandelen Can Pae Imp OU Inland N.G Int Nick a Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motor » Am Rad Am Smelt Am T and T Anaconda Atchison T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Columb Gas Curtlss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound I.B,M Int Flavour » a,F Jones a L Kenn Copp Montg W Nat Can Nat Dairy F Nat Steel Penn Rail Philips Pet Proct a G Radio Corp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand OU N,J Studebaker P Sun M.C Tpxas Inst liae Walei Union P.R U S Steel Western B C West Elec Wilson Wnolworth Un Miniere Prolongatie 53 lOft 95 17 83i 40 lli 55 71 66 3 ' 36f 17 250 99i 101 480 43 65 105 35 89 56 40 51 70 34} 40} 62} 68 35 75 78 30 107 34 37 n ' 51L 48 32 * ï BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.02 — 10.12 Can dollar 3.31 '/!— 3.36 >/ Am dollar 3.58'/!!—3.62 '/ Belg frank 100 7.23—7.28 Fr frank 100 73.45—73.95 Zwits frank 100 Duitse mark 100 Noorse kroon 100 Deense kroon 100 Zweedse kroon 100 116 139 110 140 AmsL Rubber HVA 137 98 46.90 131 95 187 199 237 118 94 195 248 225 281 485 485 164L 219 162 345 313 145B 169 405 350L 315 148 170 412 399 290 229 248 238 876 160 123 230 938B 97 47 130 293 94 190L 196 329 230 121 91 Hiouboiiw en Petroleum 628 628} 139.30 626 626 139 Dordt Petrol ld 7 pet Pref ECon Pet 50-20 Ital lire 10.000 Oost schilling 100 Port escudo 100 Spaanse peseta 100 248 226 281 482 500 215 161 ücheepraart en Luchtvaart 128 169 125 213 133 * lOlJt 226 * 150 » 141 127 170 125 207 132 100 225 * 152 * 140 H.A.L Java-(3i P npe K.L.M KNSM nat bez Kon Paketv Stv Mij Ned Niev Goud nrc Van Ommeren e Rot Lloyd Scheepv Unie GazeUe 303 Van Gelder 122 Gelder T n.r.c B 460BGelderman 72 GeroJabr n.b 292 Geveke en Co 800 Gist en Spir 325 Van de Grinten 919 Grofsmederij 105B Gruyter 6 pet pre 136 143 240 570 195 81 344 245 220 295L 143 241 575 198 78B 349 246 Nief actieve obligafies l'rov Gem pobl Ur.hamen 47!J 144 209 2/3 477 177 217 431 VIO 31 1 93 479 i45 207 275 479 177 219 430 311 Hagem en Co Hart Hatema Havenwerken Helneken's " Hensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holec Hollandia Kat 72 3ö 40 61 68 34f 78 5L 30 107 34 38 49 35 » 50 46iL 33 655 4 220 300L 173 Tabak PhiL eert Th B Marijnen Texoprlnt Thomass en Dr Thomas Mot eert 228 90 87 A'dam 47 A'dam 48 R'dam ' 52 1 ÏVl 228 238 102 202 185 I28L 107 74 156 293 293 249 238 102 210 - 185 129 107 75 157 292 293 Thomson eert Twentsche kab Tw Overz H Ubblnk Davo Udenhoul Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel Utermfihlen Utr Asoh f Varossieau B Veend Et sp Veneta Bank - ^ redie ^ en verz wezen B.N.G ' 68 554 96j5 96 ENG ' 64 554 94}3 95 B.N.G ' 88 6 93 92 B.N.G ' 64 B 92 92 ^ B.N.G wb ' 62 454 89 90 B.N.G r.spb ' 62 161 161 ld ' 57 145 145 Ex.-f Mt ' 68 6yi — — EX.-J MIJ ' 88 554 96 96}B Gr 1 C.b ' 52 5 91 91 Mldd er ' 57 4 % 97 — Mldd er ' 56 4 — 96 Nat Inv B i % 92 93 L n laten t m gedaan en laten B Eï bieden * s gedaan en bieden HoIL Disconteering De omzet over 1964 van de N.V Hollandsche Disconteeringsmaat schappij van 1939 heeft blijkens het verslag rond de ƒ 100 min bedra gen verdeeld over 17.947 kredieten tegen ƒ 91,6 min verdeeld over 17.204 kredieten in 1963 Het gemiddelde bedrag per krediet steeg tot ƒ 5.575 ƒ 5.327 De aflossingen kwamen in het algemeen bevredigend binnen In totaal heeft de vennootschap in 25 jaar van het bestaan 174.000 kredieten verleend tot een bedrag van ƒ 872 min Het voordelig saldo per exploitatie rekening steeg tot ƒ 4,02 min ƒ 3,91 min Netto-winst ƒ 1,65 min ƒ 1,63 min Dividend 11 10 procent M.isset De resultaten van de Uitgevers maatschappij C Misset N.V in Doe tinchem zijn in de eerste drie maan den van 1965 volgens een tussen tijdse resultatenrekening niet ach -^ tergebleven bij die in dezelfde pe riode van 1964 Hoewel de omzet cijfers over de reeds verstreken maanden van het tweede kwartaal 1965 alleszins bevredigend zijn waagt de directie zich niet aan een voorspelling van de nog te verwach ten omzetten en van hol eindresul taat in het lopende boekjaar Men wordt dagelijks met kosten stijgingen geconfronteerd Gevraagd naar de overwegingen die tot de in de jaarvergadering goedgekeurde herkapitalisatie heb ben geleid antwoordde de voorzit ter dat in de perste plaats een gro tere verhandelbaarheid van de aan delen wordt beoogd Voor de ven nootschap is bovendien van belang dat de door interne financierin verkregen middelen in de vorm van aandelenkapitaal definitief worden omgezet in vennootschappelijk ver mogen waarmee een gezonde ba sis is gelegd voor de toekomstige activiteiten Het bestuur wilde zich niet bin den aan een uitspraak over het in de toekomst te verwachten dividend bij het verhoogde kapitaal Ned Ford De sterk verhoogde produktie capaciteit van de Nederlandse Ford Automobiel Fabriek in Am sterdam alsmede de voortdurend stijgende verkoop van Ford zijn duidelijk tot uitdrukking gekomen door het feit dat men de 25.000 ste automobiel van het jaar 1965 reeds op 20 mei afleverde Het vorig jaar werd de 25.000ste auto afgeleverd llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!l|l>lini!lllllllllllllllllllllllllllllll!lllll i — ' 1 1 coNsuMpml-^^^ZLll ^ hoofd ISO 155 150 145 no 135 130 125 120 115 110 1958:100 1 -' \ / A / • 1964 / ••• // ƒ \ ƒ \ / '< f \ / \ /.' \ / / \ J \ ir 0 1 \ ^ / l ' > >' 1 \ 1 \ 1 f 1963 ¦' 1 1.-1 V.PEL ^ jfmamjjasond Dankzij de hogere omzetten en mede door het enkele jaren geleden vernieuwde bedrijf in Amsterdam is het resultaat over 1964 van de N.V Houthandel voorheen G Key blijkens het verslag zeker tevre denstellend De bruto winst op goe deren steeg tot ƒ 3,42 min v.j ƒ 2,61 min Diverse baten brachten op ƒ 197.899 ƒ 181.891 Voor verbete ring van de pensioenrechten van het personeel is een backservice groot ƒ 118.000 op de winst - en verliesre kening ten laste van de post diver se baten en lasten " gebracht De exploitatiekosten stegen tot ƒ 2,11 min ƒ 1,77 min de te beta len interest tot ƒ 203.150 ƒ 100.266 Na afschrijvingen voorziening be lasting enz resteei-t een winst van ƒ 614.223 ƒ 459.672 Voorgesteld wordt zoals bekend het dividend te verhogen tot veertien twaalf procent over een onveranderd ka pitaal van ƒ 1,23 min De hogere omzetten hebben ge leid tot grotere voorraden hetgeen mede gezien het sterk gestegen prijspeil hoge eisen aan de finan ciering stelde Indien de omzet zich ook in 1965 gunstig blijft ontwikke len ziet de directie het resultaat met vertrouwen tegemoet ofschoon zij verwacht dat het iets zal ach terblijven bij dat van 1964 De gunstige resultaten van de deelnemingen hebben tot de winst over 1964 bijgedragen Voor de Ne derlandsche Houthandel is 1964 een jaar van grote activiteit geweest hetgeen ook voor Houthandel Key tot een grotere omzet heeft geleid De kistenfabriek in Nijmegen was goed bezet die in Hilversum had een bezetting gelijk aan 1963 Beide bereikten een goed resultaat Ook over de afdeling plaatmaterialen is de directie tevreden Zowel de om zetten als de resultaten waren be ter dan vorig jaar * Op 1 oktober zal de heer C W van der Griendt thans directeur Heineken Nederland toetreden tot de directie van de N V Zwanenberg Organon om na een inwerkperiode de functie van de huidige president directeur de heer H S de Jong over te nemen op 25 juni en in 1963 op 23 septem ber Ned Kabel In de jaarvergadering van de N.V Nederlandsche Kabelfabrieken werd hef dividend vastgesteld op 16 pet In antwoord op vragen werd meegedeeld Wanneer we op deze manier doorgaan zit er een rede lijke kans in op minstens 16 pet di vidend over het met 50 pet vergrote kapitaal " Het bestuur wilde echter geen enkele garantie geven Een order uit Ghana heeft menniet kunnen boeken omdat niet konworden voldaan aan de gevraagde krediet f acil i tei ten Da aren tegen werden wel orders uit tal van an dere landen geboekt De orderpor tefeuille is op het ogenblik betrek kelijk goed gevuld Vorig jaar werd voor ƒ 50 min ge ïnvesteerd Voor di jaar schat men de investeringen op een bedrag ƒ 70 miljoen Het staalbedrijf dat zich toelegt op de produkfie van een speciale kwaliteit staal produceert thans 200.000 ton per jaar Het be drijf heeft in binnen - en buitenland 10.780 man personeel in dienst waarvan 7311 in Nederland In Ne derland werken 647 vreemdelingen voor de NKF Wat de aï,gelopen maanden betreft wilde de directie niet verder aan dan de mededeling dat hot afgelo pen tijdvak er niet zo gek uitzag " Verzekerings Unie In de vergadering van aandeel houders van De Verzekerings Unie Levensverzekering Maatschappij N.V te Utrecht werd het dividend 1964 vastgesteld op 12 pet Het jaar verslag is momeilteel in druk Waho ^^'-'^' De N.V Beleggingsmaatschappij Wabo " in Gouda verkeert thans nog in een overgangsstadium tus sen bouwmaatschappij en beleg - Financieel schandaal in Zwitserland Max Hommel de voorzitter van de Zwitserse bankraad is ontheven van zijn functies in verband met een schandaal dat de Zwitserse finan ciële wereld op haar grondvesten lieeft doen schudden In afwachting van een onderzoek is de heer Hom mel geschorst De maatregel komt nadat twee Zwitserse banken surseance van be talingen hadden gekregen en verder eerder in de vorige week in Geneve de Spaanse financier Julio Munoz gearresteerd werd Munpz had een meerderheidsbe lang verKregen in de twee banken — de Zwitserse Spaar - en Krediet bank van St Gallen en haar doch teronderneming de Geneefse Han dels en Kredietbank Beweerd wordt dat hij grote sommen gelds verkwist heeft welke hij van de banken had kunnen lenen nadat hij over deze zeggenschap had gekre gen Concentratie in de rijwielproduktie De N.V Simplex Locomotief Rij wielfabrieken te Amsterdam en de Juncker Eijwielfabriek N.V te Apeldoorn hebben in onderling overleg besloten hun beider pro dnktie In Apeldoorn te concen treren Beide ondernemingen streven hiermede na ook al met het oog op de voortschrijdende ontwikkeling in de EEG om tot de grootst mo gelijke rationalisering in hun pro duktie te komen Zij menen tevens door deze concentratie de discre pantie tussen de capaciteit van de rijwielindustrie enerzijds en de om vang van de markt anderzijds te verkleinen alsmede tegemoet te komen aan de moeilijkheden van de gi-cte druk op de arbeidsmarkt Ruimere middelen zullen ter be schikking komen voor ontwikkeling en automatisering De Simplex Locomotfef en Juncker hebben voorop gesteld dat ieder haar volledige zelfstandigheid blijft behouden zodat de samenwerking zich tot de fabrikatie zal beperken De concentratie van de produktie M zich geleidelijk aan in Apeldoom voltrekken 82.95—83.45 90.00—90.50; 49.80—50.80; 51.60—52.60; 69.40—70.40; 57.00—59.00; 13.94—14.04; 12.55-12.70 • k De voorzitter van de Hoge Auto riteit der EGKS de Italiaan Dino del Bo brengt van 23 tot 25 juni een officieel bezoek aan Engeland Hij zal overleg plegen met de Britse premier de minister van buiten landse zaken en de minister voor energie Op het programma staan o.m een bezoek aan het Lagerhuis en aan Oxford gr en 5.98—6.13 Advertentie album sigaren Senoritas 16 et Corona 20 et Bolknak 25 - 30 et met prachtige sigarenbandjes l ROZEN - PADDESTOELEN TULPEN - ZEILJACHTEN Sears jeb.SheU 011 Süc MübUStand Br.Stand Oil N.StudebakerTexas Corp.Un Aircraft Un Corp.Un FruitU.S KuhheiU.S Stee 1 oh ford Motor Wool worth K.L.M omzet 4.680.00O 1 41J 243i 79j 100 101 31Ï 12 + 36J 88 57 » 106 41i 40 484 56 45J 40 247 78j lOH 100 51 12i 37 105 35 34 4li 40 KOERSEN WALL STREET 4/6 7/6 Chrysler Atch Topeka 30ï 31 City Bank Baltimore 32t MJ Con fcJdlson illMin tent 56J 55i Uougl Atr Can fai'iric 52j so - üup de Nein N V <- entr 50 50 East Kodah Henns.vIvanlB 414 414 Gen Klect Siiulh Pac 35J 35 Uen Motors tinmn Hac ¦ m 3Si GiKiO Yeal 1 Allies " hem 50 50i Aniet Motor Am Can 43 47 Int Harvest Am Srneltln 834 83i Int Nickel Ain L L 54 538 Int L L Am Tobacco 69i 69 Kennerot A S.C Ind 3(if 37 Mont Ward Anaconda 65J 65 Radio Corp Beth Steel 36 36 Republ St Boeing 72Ï 72 Royal Dutch Prospectus Inventum Naar de Algemene Bank Neder land meedeelt staat op vrijdag 18 juni de inschrijving open op nomi naal ƒ 428.000 gewone aandelen in stukken van ƒ 500 in de Koninklijke Fabriek Inventum instrumenten en elektrische apparaten in De Bilt tegen 300 procent De inschrijving is uitsluitend voor houders van claims waarbij drie claims recht geven op toewijzing van een nieuw gewoon aandeel De stukken delen voor de helft in de resultaten van 1965 De claimhandel begint op donderdag 10 juni De storting moet geschieden op dinsdag 29 juni Of ficiële beursnotering zal worden aan gevraagd De emissie dient om de verhouiJing tussen eigen en vreemd vermogen te herstellen en de mogelijkheid tot verdere uitbreiding open te laten Over 1965 valt volgens het pros pectus nog weinig te voorspellen Tot nu toe is de omzet ruim 15 pro cent hoger geweest dan in 1964 waar door d hogere kosten min of meer zijn gecompenseerd In het bedrijf zijn de verkopen echter het grootst in de tweede helft van het jaar en pas dan blijkt hoe de jaaromzet zich verhoudt tegenover die van vorige jaren Hetzelfde geldt voor de re sultaten Inventum werkt samen met de N.V Bronswerk te Amersfoort voor de ontwikkeling en produktie van gasconvectors Dividend Internatio twee pet hoger Commissarissen en raad van be stuur van de N.V Internationale Crediet - en Handels-vereeniging Rotterdam zullen aan de op 18 juni te houden jaarvergadering voorstel len het dividend over 1964 te be palen op 14 procent Over 1963 werd 12 procent uitgekeerd Voor het eerst zal de begrotingvan de Europese Gemeenschap voorKolen en Staal het volgend jaar eentekort aanwijzen 5.640.000 dollargroot Een buitengewone vergaderingvan de N.V Meelfabrieken der Ne - d'erlandsche Bakkerij heeft mr F Martin tot directeur benoemd De heer I M Hase werd president-di - I reoteur U.VPOth banken pandbrieven 92B i-r.Gr.h.b.Dw ld DV H DU ld DE-VE ütr Hyp KI ld E EE.F West Hyp U ld N O 78 77 91 — — 454 88}354 78}354 - 3 — 5 91}354 -'- Scheepshyp banken Eerste N Seh t — 02B Handel Industrie en div Alb Hetin wo 4 — — Amstel Br 8 96 — Bergh's en J 354 — 96 Btjenkorl 6 — — Co-op-B-7 109 109 Co-op r.s.b — — Gasunie 8 % loo 100 | PhiUps d.l ' 61 4 85 85 ld ' 48 3 % 92}B 93 ld d.l ' 49 3/4 82 81 Breda ' M 254 79 Dordrecht ' 56 254 77 77 Eindh ' 54 2 % — 80 Enschede ' 64 2 % ^^ — ' s-Grav ' 62-1 2H m 90 Idem ' 52-n 2 % 9 ' 94 R'dam ' 52-1 2 % — 88 Idem ' 52-11 2H — 89 Idem ' 57 2'A 86 86 Utrecht ' 62 254 — Z-HoUand ' 57 2"/4 85 Z-Holland ' 59 254 - 86 Convert Obligaties A.K.U 454 " 7 135 BorsumlJ 3 % 861 Van Gelder 4 % 91 90 KXM sub or 4 % — — Scholten Foxh 454 — 109 Intt^rn Instellingen Wereldb ' 65 3 % 87 Xi Europa E.G.K.S $ 6 % — België ' 61 i % 91L 91 Dortm H.H 7 101 — Gelsenk Bgw 7 102B 102B Cere H E 5 454 96 96B Noonv ' 56 454 - 90 90 93 0.v.Z.-AJr ' SS 4 90 A.A.R.dev 454 92}B Niet actieve aandelen ParticIpatiebewUzen Alg Fonds 1/1 1370 1370 Converto 1/1 1095 1095 H.B.B bel d 842 840 Holland Fund 540 533 Interbonds 700 700 Wereldenergie 271 271 Aand tn beleggingsmUen A.B.M 1 80 149.50 149 D.I.F 140,50 140.50 Interunie ƒ 60 190 190 Nefo ƒ 60 102.50 102.50 Robeco 80 222 222 Unltas f 50 456 459 Ver Bezit ƒ 80 129 128.50 Europafonds 110 498 498 Unifonds 20 pb 556 556 Eurunion 10 pb 119.50 118.80 Valeurop 10 pb 660 658 Can Gen F c 20 2U Chem Fund c 14 14 Massach inv trc 17 17 Television EFC 8J » 8ft 
DIIVSDAG 8 JUNI 1985 CfTBECHTSCH NIECWSBIAD FANTASTISCH ZONBt AANBOD VAM Gillette " SLIM-TWIST " ^^ g^^4 ^^ De Algemene Bank Nederland biedt u een nieuwe,voordelige spaarmogelijkheid het A.B.N Spaarbiljet 1965/70 *»«» W»!«»««S ^^ De inschrijving is mogelijk van 8 juni af bij alle kantoren van de Algemene Bank Neder land De biljetten worden afgegeven in cou pures van f 100 - nominaal De storting dient te geschieden op 1 juli a.s Een aantrekkelijke spaarmethode voor ieder - inSChrijying een die spaart voor een doel dat over enkele jaren moet worden bereikt Op 1 maart 1970 zijn de A.B.N Spaarbiljetten 1965/70 van f 100 aflosbaar met f 130 - per stuk Elke honderd gulden waarvoor u een A.B.N Spaar biljet 1965/70 koopt groeit dus in vier jaar en acht maanden met een bedrag van f 30 - fiscale voordelen Parkeer uw geld zeker veilig en met aan trekkelijke rente in A.B.N Spaarbiljetten 1965/70 Sparen door middel van A.B.N Spaarbiljetten 1965/70 kan fiscale voordelen bieden door verschuiving van inkomstenbelasting Een A.B.N Spaarbiljet 1965/70 van f.100 is op 1 maart 1970 aflosbaar met f.130 per stuk Algemene Bank Nederland Nederlandsche Handel-MaatschappiJ - De Twentsche Bank BIJKANTOOR ZEIST 2e DORPSSTRAAT 36 UTRECHTSCII NIEUWSBLAD Z Wij zoeken voor onze moderne zetterij een prima 1ste klas HANDZETTER Eventueel komt ook een zeer goede 2de klasser in aanmerking Prettige werkkring Gevarieerd werk Sollicitaties schriftelijk of mondeling tijdens de kantooruren Eventueel kunt u een telefonische af spraak maken 030 6 00 67 of 6 09 82 voor een bespreking buiten de kantooruren KV DRUKKERIJ CUPERUS HESSENWEG 6 DE BILT Nederlands genootschap tot opleiding van leerkracliten voor het N.O Avondschool Utrecht vraagt 1 of 2 DOCENTEN NEDERLANDS met middelbare bevoegd heid voor totaal 11 lessen/week 1 DOCENT voor het vsik scheikunde 3 lessen/week Sollicitaties aan de Commissie van Toezicht Am sterdamschestraat 40 Baarn Inlichtingen verstrekt de Directeur Ir E D van Merkestljn Daem Fookemalaan no 66 Amers foort telefoon 03490-15707 ¦> HAARYERZORGENG onder bekwame leiding Op de Kappersdagvakscholen worden alle haarbe handelingen door de leerlingen onder bekwame lei ding verricht Modellen kunnen op werkdagen uitgezonderd za terdag behandeld worden van 9.00—16.30 uur Tarieven permanent ƒ 9.50 watergolven ƒ 2.25 knippen ƒ 1.25 Kappersdagschool Boerhaaveplein 10 Utrecht telefoon 40181 ERDAL CONCERN - AMERSFOORT Daar wij de bezetting van onze huisdrukkerij met enkele werknemers willen uitbreiden komen wij gaarne in contact met personen die onderstaande functies kunnen waarnemen DRUKKER Heidelberger Degel ol Cilinder automaten Rotaprint OFFSETDRUKKER HANDZETTER SNIJDERIJDINDER HULPVAKARBEIDER U kunt schriftelijk of mondeling solliciteren bij de afdeling Pers.zaken van het Erdal Ci)ncem Bra bantsestraat 17 te Amersfoort Tevens verstrekt de heer Braun U gaarne telefonische informaties TECHNISCHE SCHOOL „ WOERDEN EN OMSTREKEN " Wegens vertrek van de huidige leraar gevraagd per 1 september a.s een LERAAR A.Y.O bij voorkeur in het bezit van hoofdakte en wiskunde L.O en/of NI Volledige weektaak tijd Voor huisvesting binnen redelijke wordt alle medewerking verleend Sollicitaties gaarne zo spoedig mogelijk aan de di rekteur der school Burg H G v Kempensingel 23 Woerden UTRECHTSE STAAL - en ELEKTROWERKEN Vredenburg 2 Utrecht tel 10367 en 12693 vraagt met spoed voor karweiwerk '^ elektromonteurs ^ hakkers construciiebankwerkers lassers ^ ijzerwerkers Aanmelden van ' s morgens 9 uur tot ' s avonds 5.30 uur Elke zaterdag aanmelden van 10 uur tot 1 uur 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 8 JUNI 1965 25 DOOR DE LUIDSPREKER gouden oogst 20.00 Wedstrijdprogr 20.30 Nws en sportuitslagen 20.40 Amusements progr 21.30 Lichte muz 22.15 Lich te muz 22.50 Nws en sportuitsla gen 22.35 Gevar muz 23.00 Show progr 2.00 2.02 Nws en weerber WOENSDAG 9 JUNI 1965 HILVERSUM I - 402 M - NCRV 7.00 Dagopening 7.10 Oude gram muz 7.30 Nws 7.40 Radiokrant 7,55 Lichte gram muz 8.15 Gewij de muz 8-30 Nws 8.40 Lichte ork muz en zangsol 9.00 Voor de zie ken 9.35 Waterstahden 9.40 Voor de huisvrouw 10.10 Klas kamer muz 10.30 Morgendienst 11.00 Klas kamermuz 11.15 Lichte gram muz 11.50 Twaalfuurtje cabaret 12.00 Lichte gram.muz 12.27 Medede lingen t.b.v land - en tuinb 12.30 Nws 12.40 Gram.muz eventueel actualiteiten 12.50 Vocaal en instru mentaal ensemble 13.20Mod kamer muz 13.40 Stereo Licht instrumen taal ensemble 14.00 IClas kamer muz 14.55 Mod ork.werken 15.50 Bijbelvertellingen voor de jeugd 16.00 Voor de jeugd 17.15 Lichte gram muz 17.50 Overheidsvoor lichting Mens en samenleving De muzen in musea HILVERSUM n - 298 M - VARA 7.00 Nws ochtendgym en soc strijdlied 7.20 Lichte gram.muz 7.25 7.30 Van de voorpagina 8.00 Nws 8.10 Lichte gram muz 9.00 Van alle markten thuis praatje voor de vrouw 9.05 Klas gram muz VPRO 9.40 Morgenwijding VARA 10.00 RomEuitische ork.wer ken 11.00 Nws 11.02 Voor de vrouw 11.40 Kerkorgelconcert mod muz 12.00 Stereo Tango-rumba-ork en zangsol 12.27 Mededelingen t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Voor het platteland 12.35 Electronisch orgel - door morjorie kinnan rawlfngs door Elisabeth Brozowska ieuilleton HOOFDSTUK XXIV De lichte Tilbury was nog niet gereed Zwarte Dolf was haar op zijn dooie gemak aan het opwrijven Dok ter Albury bracht Tordell naar het zuidelijke gedeel te van de tuin Tordell herkende de rode hibiscus waarvan hij de bloemen voor zijn raam had gezien Albury zei „ Ik ben ongerust over-mijn jacaranda Nóg een vorst als deze laatste zou hem zo lelijk te pakken nemen dat hij in het voorjaar niet bloeien zou " De tropische boom stond zich met zijn gevederd varenachtig gebladerte te warmen bij de bakstenen schoorsteen Tordell keek ernaar en naar de massa dicht opeen en dooreen gegroeide bloemen en hees ters om hem heen Hij vond dat het effect niet de indruk maakte van een tuin maar van een soort droom zoals hij wel als kind had gehad waarin hij dan wandelde in betoverde chaotische wegenloze parken De mirten waren reeds kaal de grijze takken ondanks hun berooidheid liefelijk om te zien Olean ders en Turkse muts waren door de vorst aange tast maar bloeiden toch nog voort in een onbedwing - baar welige groeikracht De mannen wandelden naar de voorzijde Buiten de exotische verwarring heerste een bewonderens waardige orde waarin de goed onderhouden paden zich aangenaam aftekenden De seizoenbloemen van de borders waren de calendula's Ze stonden in de hel dere decembermiddag te gloeien als kleine oranje zonnetjes Aan het eind van het pad waren keurig ver-zorgde driehoekige perken vol scabiosa's Tordell bekeek ze met veel aandacht Hij zei „ Deze groeien bij ons in de duinen in het wild " Hij staarde over Albury's hoofd en zag verre on vergetelijke oorden Ik herinner me dat onze hellingen ermee over dekt stonden " Tordell dacht aan een avond in Hampshire in au gustus De late schemering was nog vol heldere schijn geweest De hazen kwamen uit hun legers Hij liep een voetpad op vanuit de weiden en de hazen stoven in alle richtingen voor zijn voeten weg De lam metjes blaatten De heuvel werd steil Halverwege de hoogte haastte een figuur in een zwart gewaad zich langs een ander pad naar de top De beide paden kruisten elkander Het was een jonge priester in toga De wind blies de tabberd strak tegen het li chaam Het gezicht was opgeheven naar de wind en had een uitdrukking van gelukzalige vergetelheid Hij had zich toen verwonderd afgevraagd welk geheim deze jonge geestelijke bezat door welk on zichtbaar verband hij zo extatisch gelukkig scheen Tordell zei hardop „ Ik ben er nóg verwonderd over Vrede en geluksextase ik weet niet hoe ik die ooit moet vinden " Albury in vreugde over zijn bloemen verdiept draaide zich om en keek hem aan Hij zei verbaasd „ Waar denk je dan dat we voor leven Juist om zulke dingen te leren " „ Maar het komt mü voor dat ze zonder reden 70 op mensen neer dalen van buiten af Dat ze bij de één komen zonder inspanning van zijn kant en bij de ander nooit " Albury sprak langzaam Je hebt half gelijk half ongelijk Extase komt langs die weg maar toch nooit onverdiend Weet je Tordell vrede en extase of geluk zijn geen doelwit op zichzelf waar je op schiet als op kwartels of vossen Ze zijn bijprodukten Och ik zit boordevol denkbeelden zie je Ik zou een hele dag kunnen praten praten en theoretiseren Het heeft geen zin omdat jij jong bent en ik oud en je me toch niet geloven zou En dat is ook goed zo Ken nis wetenschap kan van de een op de ander over gaan doorgegeven worden als een zilveren dollar Maar er bestaat geen andere wijsheid dan die ieder voor zichzelf uit het leven leert Er is maar één ding waarvan ik volkomen zeker ben en ik zal je zelfs niet vragen ddt van me aan te nemen Het is dit Een mens op zichzelf genomen is niets Hij is een ongelukkige bundel van zenuwen ellende en angsten altijd op zijn hoede tot zelfverde diging Htj moet móét eenvoudig zich overgeven met liefde met toewijding aan Iets dat langer duren zal dan hij zelf Iets dat vóór hem bestaan heeft en na hem voortbestaan zal wanneer hij als individu gekomen is en gegaan " Tordell lachte Wat bereikt ü door uzelf aan iets anders te ver liezen " Ik zei niet verliezen Ik zei overgeven Ik bedoel daarmee een bijeenvoeging een toename Een vermenigvuldiging Tordell van jezelf " Goed Wat bereikt die vermenigvuldiging van je zelf " Juist wat jij betreurt niet te kunnen vinden vrede en geluk " De kleine man triomfeerde Hij sloeg TordeU op de scliouder De jonge Engelsman kromp wat ineen De dokter had een oude wond aangeraakt die nog niet geheel was Mijn jongen het spijt me Ik vergat het even " Hij was vol meegevoel en berouw Tordell zei weer beheerst Het is best Doet er niet toe Niets kwaads ge beurd " Hij dacht Hij geeft er zich geen rekenschap van dat ik al zijn rooskleurige theoriën verwerp Hij moest toch begrijpen dat zijn gezegende overgave precies datgene is wat mij in de nesten heeft gebracht hier en thuis Je hebt lief als een blinde idioot en je geeft jezelf klakkeloos in andere handen in plaats van veilig en stevig jezelf te blijven De dokter zei Ik geloof dat ik Dolf hoor komen met de tilbury " Tordell volgde hem naar de oprijlaan Ze waren beiden bevangen Het karretje wachtte en ze stapten in Ze zaten zonder spreken te kijken naar het rit misch bewegen der merrie Ieder van hen zwom rond in de vijver van eigen gedachten Eindelijk begon Al bury met een stil verlangen in zijn stem HEDENAVOND HILVERSUM I - 402 M - KRO 18.00 Lichte ork muz en zang sol 18.20 Uitzending v.h Geref Po litiek Verbond Spreker Ds D van Houdt 18.30 Radio Volks-Universi-teit Vincent v Gogh 19.00 Nws 19.10 Actualiteiten 19.30 Metropole ork en sol amusements muz 20.00 Omroepork en zangsol Operamuz 20.50 Drijfjacht hoorspel 21.35 Gi taarspel opn 22.05 Ons Onrustig onderwijs klankbeeld 22.20 Actua liteiten of gram muz 22.35 Boek bespreking 22.30 Nws 22.40 Epi loog 22.45 Angel-Saksiche en Fran se volksliedjes 23.25 Lichte gram muz 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n - 298 M - AVRO 18.00 Nws 18.15 Actualiteiten 18.25 Promenade ork met radio koor operamuz 19.00 Paris vous parle gesproken brief uit Parijs 19.05 Modem strijkkwartet 19.30 Gamelan Indonesisch progr 20.00 Nws 20.05 Leg ' ns aan in Loos drecht gevar progr 21.40 Kunst rubriek 22.00 Amerikaans koor 22.30 Nws 22.40 Actuaüteiten 23.00 Radiophilharmonisch ork Moderne muz 23.55 24.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Voor de solda ten 18.28 Paardesportberichten 18.30 Lichte muz 18.45 Sportkro niek 18.52 Gram muz 19.00 Nws en weerber en radiokroniek 19.40 Gram.muz ' 19.50 Praatje 20.00 Hoorspel 21.15 Amusementsprogr 22.00 Nws en ber 22.15 Ameri kaanse volksmuz 22.45 De zeven kunsten 23.00 Nws 23.05 Stemmig gemengd avondprogr 23.55 Nws 24.00 0.10 Ligging van de zeesche pen ENGELAND BBC LIGHT PEOGR 18.45 Hoorspel 19.00 Nws jour naal en sportoverz 19.31 Quizprogr JOSEPHINE spel lichte muz 12.55 Actualiteiten 13.00 Nws 13.15 De muz.school van het Amsterdamsch Conservatorium 100 jaar leerlingenconcert moder ne muz 13.35 Lichte gram muz 13.45 Moordenaarswerk lezing 14.00 Utrechts Stedelijk orkest koor en sol klas gewijde muz 14.55 Kalender praatje 15.00 Voor de jeugd 16.00 Nws 16.30 Voor de zieken 17.00 Wegwijzer tips voor vakantie en snipperdagen 17.50 Ac tualiteiten BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gram.muz 12.15 Gevar muz 12.25-12.30 Weerberich ten mededelingen en ber 12.50 Beursber en progr.overzicht 13.00 Nws en weerber 13.20 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Wedstrijd voor mu ziek 14.20 Internationale jeugdko ren 14.30 Voor de jeugd 14.40 Wed strijd voor radioschoolkoren 15.00 Nieuws 15.03 Orkestenparade 15.15 Voor de kinderen 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.9 Engelse les 16.24 Filmmuz 16.45 Radioschoolkoor 1965 wedstrijd 17.00 Nws weer ber en mededelingen 17.15 Tophits voor tieners ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.15 Lichte muz 13.00 Gevar progr 13.50 Cricketuitslagen en pauze 14.00 Voor de vrouw 15.00 Gevar muz 15.31 Muz bij hot werk 16.15 The Dales dagboek 16.31 Uitslagen races en cricket 16.35 Gram muz voor de jeugd 17.00 Nieuwe gram muz 17.31 Ge var muzikaal progr • Caro van Eyck zal de tweede helft van het volgend seizoen verbon den zijn aan het Nieuw Rotterdams Toneel Wij ontvingen Van de uitgeverij De Banier In Utrecht „ Apartheid een wijze voor zorg " door dr F C Dominicus De titel geeft reeds aan dat de schrij ver achter de regering van Zuid Afrika staat al geeft hij wel toe dat er nog verbeteringen in de om -^ standigheden van het gekleurde deel der bevolking aangebracht moeten worden Door een achtjarig verblijf in dit land heeft hij grote waardering gekregen voor het streven en het werk van de tegenwoordige rege ring Het Spectrum in Utrecht zond ons weer ' n aantal Prisma-boeken Prisma-gids voor de sociale wetten een aantal artikelen over de alge mene sociale voorzieningen de so ciale verzekeringen en de arbeids verhoudingen door W A Leenaerts drs A M J M Panis en F A van den Hout Medisch Lexicon uit het Duits vertaald door E Lopez Car dozo met illustraties door Karl Weil Walter Macken Ierse verhalen " Sir Vivian Fuchs 0p expeditie in het Zuidpoolgebied " F J M La ver Energie en golven " J R D Bourcart De Russische spionage " Poul Anderson Na de derde we reldoorlog " ' n toekomstroman Ch E D Julien Prismapuzzels " Wal ther Hof er De ontketening van de tweede wereldoorlog " Mazo de la Roche „ De wind draait op Jalna " Twee Phoenix-bijbelpockets kwa men uit bü W de Haan Zeist deel 13 Zoals er gezegd is over De opbouw na de ballingschap " door prof dr P A H de Boer dr J van Goudoever drs H van Praag prof dr C A Rijk en dr J van Goudoe ver drs H van Praag prof dr C A Rijk en dr J Soetendorp en „ De Psalmen " door prof de Boer drs V Praag prof Rijk drs Soetendorp en Ch Storosum Advertentie PANDA en de Bron van de Rijkdom Academiscii ZiekenJbiiis Catharijnesingel 101 derde Klas met uitzondering psy chiatrie zund dinsd vrtld 13—14 maandag tm vrijdag 18.3U-19 uur za tprdag 18—19 uur Psychiatriebezoek In overleg met de hoofdzuster Klassen bfc/oek 14.30 17.30 uur en 19.30-20.30 uur met uitz op enkele afd waar overleg met de booldzuster moet wor den gepleegd Op kinderaldellngen Is alleen Bezoek van ouders toegestaan Bt Antonius Ziekenbuis Jan van Sco relstraat 2 derde klas dagelijks 14-15 uur en 19-19.3U uur tweede klas da gelijks 14.30 16 uur en lS.30-20 uur fer.ste klas dagelijks van 11-12 14.30 16 en 18,30-20,30 uur klnderpavlljoen dinsdag donderdag en zondag 14-15 uur Diakonesseninrichting Bosboomstraat 1 derde klas dagelijks 14.30—16,30 maandag t.m vrijdag tevens 18—18.30 uur 2e klas dagelijks 14.45—16.45 ' s avonds bebalve zondags 19.15—20.45 uur ' s zondags 11—12 uur Ie klas dagelijks 11—12 en 14.45—15.45 uur ' s avoncte behalve zondags 19.16-20.45 u Klnoeraldellng Paviljoen I tot 3 jaar zondag dinsdag en donderdag 15.30-18 uur boven 3 jaar 15-16 uur Pavil joen U tot 3 laar zondag dinsdag en donderdag 15-15,30 uur boven 3 jaar zondag dinsdag en donderdag Bezoekuren in ziekenhuizen te Utrecht ' iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii > 14.30-15.30 uur dinsdag en donderdag 18 18.30 uur Emmakliniek Koningslaan 81 Kraamat dellng derde klas dagelijks 14.46 15.45 en 18 — 1S.3Ü uur Tweede klas dagelijks 15 30—16 30 en 19.45—20.45 u eerste klas dagelijks 11—12 15.30 — 16.30 en 19.45—20.45 uur Gynaecolo gische afdeling derde klas dagelijks 14.45—16.45 en 18—18.30 uur tweede klas dagelijks 14.45—15.45 en 19,15 — 20.45 uui eerste klas dagelijks 11—12 14.45—16.45 en 19.15—20.45 uur EoninklUk Nederlands Gasthnifl voot Ooglüders F C Dondersstraat 65 Derde Klasse en Universitaire afde ling Dagelijks 14-15 uur en 18.30-19.30 uur Tweede klasse dagelijks 14-16 uur en 18.30-20 uur Eerste klasse da gelijks 11 12 14-16 en 18.30-20 uur Kin - derafdeling dagelijks 14—16 uur Op deze afdeling kunnen kinderen onder 16 jaar niet worden toegelaten Homeopatisch Ziekenhuis Weth Dle montlaan 21 derde klas dinsdag don derdag zaterd en zond 14—16 uur kraamafdellng 14—14.30 uur ledere avond 18.30—19.30 uur eerste en twee de klas dagelijks 14—15.30 en 18.30 — 20 u Kinderpaviljoen dinsd vrijd en zond 14.30—15 uur en donderd 18.30 — 19.00 uur voor vaders Dag 13.30—16.30 uur Ziekcniinis St Joannes de Deo Maria plaats 28 eerste en tweede klas da gelijks 14—16 en 18.30-19.30 uur der de klas en kinderafdeling dagelijks 14 14.30 en 18.30—19,30 uur Willielmina KinderzieRenhuis Nieuwe Gracht 137 zond dinsd en vrijd 13.30 — 14.30 alleen voor vaders maand en donderd 18.30—19 uur Alilitalr Hospitaal Dr A AlathUsen Oog In Al en Springweg ingang Geerte Bolwerk 1 Zaal dinsdag donderdag zaterdag zondag 13.30—14.30 dinsdag donderdag en zondag 19—20 u Klasse dagelijks 13.30—14.30 en 19—20 uur Willem Arntsz Huis Agnletenstraat 2 dinsdag vrijdag en zondag 10,30-11,30 uur en 13.30-15.30 uur en zaterdagmid dag 13 30—15.30 uur 19 Het was geen prettige gedachte dat zij op de terugweg een KlapTrap zouden moeten passe ren die weer in volle werking was Maar " zo betoogde meneer Drom het is voor de ware ontdelddngsreizlger belangrijker ergens te komen dan om er weer vandaan te gaan Aller eerst moeten wij ons doel bereiken daarna zien we wel weer verder Geef me mijn gepantserde pa raplu eens aan Panda Vlug " Nauwelijks had hij het stalen scherm ontvouwd of er kletterde een hagelbui van stenen wapens op neer Zoals Ik zei " hernam meneer Drom „ de ware ontdekkingsreiziger kijkt alleen naar het doel Vele ontdekkingen zouden niet gedaan zijn als men zich teveel met de terugweg had bezig ge - houden " „ Jaja " zei Panda angstig dekking achter de ge pantserde paraplu zoekend M-maar zeg eerst eens wat dit is Ze gooien naar ons W-w-wie doet dat " Dat zal de plaatselijke bevolking zijn " antwoord de de onverstoorbare ontdekkingsreiziger Zo'n eerste contact met een anders levende en anders denkende gemeenschap gaat vaak met het werpen van wapens gepaard Daar moeten wij geen aan stoot aan nemen " „ Een breed standpunt " mompelde Joris Maar deze verborgen wapensmijters schijnen mind£r ruime opvattingen te hebben Ze nemen kennelflk aanstoot aan óns " Het zijn ongetwijfeld primitieven " gaf meneer Drom toe Maar juist daarom moeten wij begrip voor ze hebben Bij dergelijke volkeren is dit nu eenmaal de manier om vreemdelingen te verwel komen Een primitief soort visitekaartje moet u maar denken " „ Dan hoop ik dat ze hun welkom wat matigen " zei Joris Nog enkele visitekaartjes en we zin ken " IMëMifXWêTÈtfbeniliie mmftmemetW?iiïeM(iot ^\ \\ In geloof je OkJemnMt.^aJeiHfdie Posities Nederlandse sehepen Aardenfaurgh 5 v R'dam n Stockholm Achilles 4 op 1000 m WZW Azoren Adm Courbet 4 v R'dam n Aalborg Atiena p 5 Kiel n Hamma Agamemnon 4 / Hamburg n Antw Alamalt 4 nog rede Umm Said Albatros 5 te Rotterdam Alberta p 4 Kiel n Stettin Albi^sserdylt 4 150 m Z New Or leans Akeias p 4 Ouessant n Rotterdam Aldabi 5 op 325 m NW Dakar Alge 4 v Rotterdam n Hamburg Alia V 4 V Harlingen n Gottienburg Alnati p 5 Ouessant n Antwerpen Amerskerk 5 v Liverno n Port Said Ams:elbor9 p 5 Kiet n Skulskar AmsfGihoek 4 op 580 m ONO Tristan da Cuntia Amstelkroon 5 te Tsmgtao Amstelland p 4 Ouessant Amstelstroom 5 te Amsterdam Angolaltust 5 te Amsterdam AnSolt 4 V Londen te Rotterdam Anna p 4 Vlieland n Zaandam Annio G 3 V Varberg n Appingedam 4 v R'dam n Lissabon Arbon 5 v Londen te Rotterdam Ardeas p 4 K Passere n RotterdamArdito 5 V Pasajes te RotterdamArondskerk 4 v Genua n Port Said Argos p 4 de Casquets n R'dam Aries p 5 Loophead n Swansea Aristoteles 4 v Leixoes n A'damArnob p 4 Kaap Ia NaoArnoudspolder 5 te Rottardam Aruba p 4 Ouessant n LondenAsmidiske 4 430 m ZO Bermuda Astra 4 v R'dam n Stavange" Atlantic 5 te Liverpool Atlantic Cornet 4 te Guadeloupe Atlantide p 5 Alicante n Cadiz Atlas 5 V A'dam te RotterdamAttis 4 op 240 m Z JamaicAurora 7 te Zwijndrecht Avanti 3 v Middlesbro n Aberdeen Avenir 6 t « Rotterdam ^ Averdyk 5 v Port Said te ' Antw Baarn 4 v Guanta n Port au Prince Bali 4 V Amsterdam te Londen Balong 4 230 m OZO Ambrose L.V Banggai p 4 Flore » n Chalna Batavier S 4 v R'dam n Stockholm Batjan 5 v Tripoll te Beyrouth Bawean 6 te Padang verwacht Bcnghalis 4 op 290 m NO Azoren Bennekom 5 te Oemerars Berkhout p 4 Dungeness n Karlshamn Bern 4 v A'dam te Antwerpen Beta 5 v Rotterdam n Flensburg Beursplein S 100 m N Smithknoll Qiltiton 4 300 m N Fortaleza Biscaya 4 v R'dam n Dublin Soezemsiiigel 5 v R'dam n Dublin Bonafide 4 v Dordt n Bremen Bonefaas Smits 3 te Git^rn'» - Soreas 5 te Barcelona Borneo 4 op 4S0 m NO Azoren Bovenkerk 4 op 80 m Z Dakar Bram 4 v Amsterdam n Dagenhair Brandaris 5 v Leith te Rotterdam Bree Helle 5 te Londen verwacht Breewijd 4 175 m NO K Villano Cadans 4 v R'dam n Ipswich Calamares 4 te Pto Armueltes Calvijn p 5 Brunsb n Utrecht Camerounkust 5 te Amsterdam Camphuys 4 v Makalls n Muscat Carnissesingel p 4 Ouessant n'Antw Carrillo 4 v P Cortez n New Orleans Catharina f p 4 Brunsbuttel Catharinapolder 4 v Tarragona n Al giers Cheetah 5 te Malaga ¦ Confld 3 V Delfzijl n Londen Congokust p 4 Kaap Villano n Free town Coral Actinia 5 te Param '"" ' Corn Broere 7 te Dordt Da|iB Böhmer 4 v Hamburg n A'dam Daplinis 4 op 430 m O Miami Deborah 5 te Amsterdam DelFt 4 V St Croix n Cristobal Deneb p 4 Gibraltar n Genua Deo Duca 5 v Maassluis n Boston Diana V 4 v R'dam n Newcastle Dieterl 3 v Rhyl n Diltgenfia p 4 Kiel n Stockholm Domburgh 5 te Rouaan Dongedyk 3 op 440 m WZW Azorer Draka 5 80 n ZW Stavanger n Duisburg Drente 4 op 530 m NO S^cotra 10 te Mombasa verwacht Drenthe p 4 Kiel n Skutskar Driebergen p 4 Oland n Dover Drittura 5 te Harderwijk _ Dutch Master p 4 Start Point Eemi 4 V Hamburg n Boston Eemsmond 4 v Vlaardingen n Boston Benhoorn 4 op 150 m NO Finisterre Engelina p 5 Kiel n Lubeck Engclina Broere 4 te Dordrecht £ ds 4 v Piraeus te Kiuluk Equator p 5 IJmuiden n Rochester Falcon 4 150 m O Firth of Forth n Frederiksvaerk fem 5 te Franeker Fiducia 2 4 te Maassluis Fivei 4 V Bergen n Arendat Forel 4 V Terneuzen n IJmuiden Frejo p 4 Wight n Pasajes Friesland S5M p 5 Kiel Gaaslerland 4 op 400 m NO St Pauls Rocks Gabonkust 4 v A'dam te Hamburg Ganymedes 4 120 m W Port au Prince Garoet p 4 K St Vincent n Antw Geestdiep 5 te Maassluis Geestsluis 4 v Maassluis n Yarmouth Geestland 4 op 500 m N Azoren GcFIe p 4 Kiel n Stockholm Geja 4 v Harlingen n Doetinchem Garsom p 5 Brunsbuttel n Huil Gooiland 4 v Maceto n Santos Gorredyk 4 180 m ZW Kaap Race Grada Westers 4 v R'dam n Skoghall Graveland p 5 Kanarische eil Grootekerk 4 1100 m NW Kaapstad Gruno 4 v Rotterdam n Londen Guineekust 4 50 m ZW Ouessant Hada 2 4 v Par te Amsterdam Hagno 4 op 450 m NW Kaapstad Harma p 5 Kalmar n Stockholm Hasewint 2 v ' Buckie n Hathor 4 v R'dam te Tunis Hector 3 v Beyrouth n Aiexandrie Heenvliet p 4 K Corse n Glasgow Helicon 5 v Rhodos te Napels Hendrik B 4 v Amsterdam n Maas - tricht Hendrik Holwerda 4 v Hamburg n Cardiff Henny T 4 V A'dam n Norresundby Hermes 5 v Demerara te Paramaribo HcrtB p 4 Noordhinder n Drammen Hollands Duin 4 470 m O Marcus eil HoogKork 5 v Singapore te Bangkok Hoogland 4 v R'dam n Stettin Hunzeborg p 4 Dover n Stade Ilias p 4 Beachy Head n Hamburg Imber 5 v Casablanca te Brest Imkt p 5 K St Vincent n Sevllla Ipswich Progress 5 t * Rotterdam Jagersfontein p 4 Fintsterre James Benedict 4 450 m N Dakar Jan p 4 Wight n Barry Japara 4 op 1000 m W Colombo Jaguar 4 v Bilbao te IJmuiden Jason 4 v Havre te Hamburg Jato 4 V Hamburg n Waterford Johanca p 4 Gotland n Portsmouth Jonet 3 V Rotterdam te Meppel Kamperdyk 4 420 m O Newfound land Karitnata S v Bluff te Napier Katendrecht 4 v Hamburg n Antw Katwyk 4 op 220 m O Bermuda Kennemerland 5 te Sao Francisco Kerkedyh 4 op 700 m W Landsend Kieldreeht 4 500 m NO Trincomalee Kindcrdyk 4 110 m WNW Havana Koudekerk 4 v Fremantle n Adelaide Kreon 4 v Hamburg ta Rotterdam Labotas p 4 Ouessant n Rotterdam Lauriersgracht 4 te Amsterdam Lecndert Broere 4 in fFnse Golf Lekhaven 4 v Santos n B Aires Lely 4 v Barcelona te Tarragona Lelykerk 4 nog op rede Koweit Leonidas p 4 Gibraltar n Palermo Liberiakust 4 260 m ZW Kaap St VincentLiliertaa 4 v Ryeka n TriestLiberty p 4 Ameland n GooitLifana p 4 Landsend n BordeauxLimburg 4 v Karachi n Bombay Lindesingel 4 v R'dam n A'dam Lizard p 5 Ouessant n KrommenieLoosdrecht G ta Suez 1 ^ Loppersum 5 v R'dam n Hamburg Louise Smits p 5 Brunsbuttel n Mon treal Loveateyn 4 v R'dam n Malmo Lupia 4 V R'dam n Antwerpen Lyeson 4 v Antwerpen n Gei)U8 Maas Lloyd p 4 Algiers Maasdam 5 v Bermuda te New Vork Madison Lloyd p 4 Sabang Magas p 5 Kiel n Riga Maluca 4 v Vlaardingen n Gdynia Marathon 4 op 600 m ZW Brist Marconi 5 te Rotterdam ^ Mare Altum p 4 K SpartePn Tunis Mare Liberum 4 v Hamburg n Man - chaster Mare Magnum S 220 m NW Kreta Mare l4ovum p 4 Gibraltar Mariakerk p 5 Ouessant n Antw Marlnus Smits 4 100 m N Lissabon Mariscal Lopez p 5 Ouessant Markborg p 5 Brunsbuttel n Huil Martenshoek p 5 löei n Mantyluoto Martini 5 v Londen te Rotterdam Martje 4 v Par te Rouaan Maryke Irene p 4 K Bougaropi Mathilda 4 v R'dam n Cork Mathilde 3 v Gothenburg te Raumo Maya 5 240 m Z K San Antonio n Esmeraldas Meerdrecht p 4 de Azoren Meike 5 op 700 m ZW Azoren Mersey Lloyd 5 te Port Said Morwe Lloyd 5 te San Francisco Metropote 4 v Londen n Antw Mithras S v Valencia te Alicante Moerdyk 5 v Londen te R'dam Munte p 5 Norderney n Gdansk Must Lloyd 5 te Yokohama Mutua Fides p 5 IJmuiden n Esbjerg Manning Buisman p 5 FinisterreNeder Rhone 5 te HamburgNeder Rijn 4 v Manilla n HonaköngNeeltje Broere 7 te DordtNeerlandia 5 te Maassluis Nelly e te Duinkerken _^ Netta 4 v Rotterdam n Dublin Netty 4 v Boston te Amsterdam Neutron 4 v R'dam n Boston Nieuwland 5 te Harlingen Niko 4 te Guernsey Point Nimrod 3 te Hadersiev Nova Zembla 6 te Groningen Novel p 4 Kiel n Mantyluoto Nusakan p 4 Messina n Weston Nushaba 4 v Rosarlo n San Antonio Nyherh p 4 K Agulhas n Kaapstad Ocean Sprinter p 5 K Vlllano Oldambt 4 te Winschoten Olwe 4 V Blyth te Bideford Oosterdiep 5 te Rotterdam ^ Oostkerk 4 v Dar es Salaam n Nacala Oranje Nassau 4 1080 m ZW Azoren Oranjefontein 4 v A'dam n Kaapstad Ossandrecht 4 op 650 m WNW Finisterre n Hampton RoaWiTJENS WASAUTOMATEN KOELKASTEN Gevraagd MEISJE voor lialve dagen in idein gezin Bijlhouwer straat 5 Utrecht bij Ledig Erf Wie wil op ons kind van 2^/z passen van half negen tot half zeven Arnodreef 62 HERENWEG 33 - UTRECHT MIDDEN NEDERLAND - VoorstraatUtrecht — Busliinhalte C Slijterij-Wijnhandel vraagt een HULP eventueel met rijbewijs die in ons bedrijf een all-round opleiding wil krijgen BeauJo lais " Herderplein 24 Utrecht Telef 33450 Boolhitraal BoekbinderlJ v.h P Lutterman vraagt BOEKBINDER en boek bindersleerling Aanmelden Lng Lauwerstraat 20 telef 13581 na 6 uur Fregatstraat 126 Ervaren THUISNAAISTER voor gordijnen gevraagd Moet beslist keurig werk afleveren Goed ta rief Snijders N.V Kanaalstr 91 Utrecht — Buslijnhalte City bioscoop Met spoed nette HULP in de huishouding gevr voor maan - dag woensdag en vrijdagmor gen van 9—1 uur Loon ƒ 2,50 per uur Aanmelden mevrouw Janssen Biltstraat 62 bis b DIAKONESSENHUIS - UTRECHT Stationsrestauratie Utrecht vraagt Ie BUPFETBEDIENDE Persoonlijk aanmelden BOSBOOMSTRAAT 1 vraagt een Gevr MEISJE v huish werk met verzorging vem 1 kind IVg jaar voor 3 of 4 halve dagen p.w Mevr v Beuningen Wild baan 1 Leersum telel 2253 Banketbakkerij A Wagemakers Lange Jansstraat 28 vraagt nette HULP In de huishouding telel 26583 WERKSTER gevr voor 2 och tenden p.w van 9—12 uur Aan melden Prot Reinwardtlaan 15 Utrecht assistent(e Gevraagd KAPSTER Vakantie kan geregeld worden Salon Si teur Oudegracht 378 tel 11228 voor de administratie Nette WERKSTER gevr 3 och tenden p.w Oudwükerveldstraat 124 Gevr MEISJE voor hele of hal ve dagen was buitenshuis meer dere hulp aanwezig 5 daagse werkweek Mevrouw Harmsen Runstraat 33 telef S1676 Bij voorkeur met diploma M.U.L.O Leeftijd 18—23 jaar P.G Kunnende typen Gevr op klein kantoor jonge ADM KRACHT mnl of vrl Aanmelden dagelijks tussen 9 — 17 uur Jévébé Hortensialaan 41 A Zeist tel 03404-18863 Gevraagd WERKSTER voor zo mogelök twee ochtenden per week Gaarne mondeling over leg over de dagen Mevr Bar nard Dr P van Hoeldaan 11 Utrecht Gevraagd ' n nette JUFFROUW voor het klaarmaken van be stellingen Huize de Hoog-Boots Oudkerkhof 44 Utrecht telef 10330 Gevraagd met spoed £ ill round BEHANGERS Aanmelden na 7 uur H A van Dijk Lijster straat 55 Utrecht Tel 13301 Sollicitaties met vermelding van vooropleiding godsdienst en laatstgenoten salaris worden gaarne ingewacht bij de Econoom-Directeur Kanaleneiland Wij hebben nog plaats voor een flink MEISJE liefst bekend met kassa of vlees waren Zelfbediening Verbeek Vasco da Gamalaan 1 telet 82077 of Bemadottelaan 33 tel 31623 Kanaleneiland Zonnegloren te Soest Demka Utrecht vraagt ME TAALBEWERKERS die willen worden opgeleid tot carroussel draaier Sollicitaties dagelijks van 8.30 uur — 16.30 uur en vrij dagsavonds van 19.00 uur — 20.00 uur bij afdeling personeelsza ken Havenweg 7 te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding a een huisknecht BANKETBAKKERSBEDIENDE gevr Banketbakkerij Doome kamp Amsterdamsestraatweg 121 Utrecht Tel 15615 Max salaris ƒ 125 - bruto p.w Gevraagd HULP in de huishou ding voor enkele ochtenden per week Mevrouw Van Veelen Maliesingel 33 telet 17776 Herenkapper Boksteün Minre broederstraat 23 tel 22500 vr BEDIENDE b meisjes v d linnenkamer Fa Ben Bril vraagt nette AVONDSERVEERSTER van 18—24 uur Goed loon Aanmel den Vredenburg 31 tel 14400 ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 27 Sollicitaties gaarne te richten aan de adj dlrec-trice Soesterbergsestraat 125 te Soest 
ÜTEECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 9 JÜNI 1965 N JACKS voor dames heren en kinderen Terlenka nylon en dubbel popUn w.o aan 2 kcinten draagbaar in leuke kleurencombinaties SPECIALE AANBIEDING MEISJES REGENJASSEN dubbel poplin en no-iron en in foamback Vlotte modellen met en zonder capuchon Frisse tinten 5 t.m 13 jaar Prijs 5 jaar slechts 17,50 ra stijging p maat Waar Natuurlijk bij speciaalzaalc Fmmelot STEENWEG 49-S3 UTRECHT Telefoon 1 84 62 2636 KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent VERVOLG VAN PAGINA 26 PERSONEEL GEVR Prettige HULP gevraagd voor 1 ochtend p.w Dr P v Hoek laan 8 telef 712317 Wij vragen een 2e MEISJE voor dé winkel Vivo Zentveld üildstraat 64 Utrecht Gevr AANK KAPSTER J Jenner Adr van Ostadelaan 42 Tel 18257 Met vakantieafspra ken kan rekening gehouden wor den ELEKTRISCH LASSERS Van der Llngen's Transportwerk - tuigenfabrlek Zandweg 28 Maarssen Tel 03408 - 1444 Cevraagd een net MEISJE voor kantoor Kftnnende typen strekt tot aanbe\Kling Huize de Hoog Boots Oudkerkhof 44 Utrecht tt'lef 10330 Gevraagd een nette OCHTEND WERKSTER van 9-12 uur van maand tot zat Tevens een net te avondwerkster van 5-10 zater dags en zondags van 4-10 uur Chinees Restaurant La Chlne Oude Gracht 78 t/o de Rem brandt Jevraagd ECHTPAAR voor het expl van cafébedrijf Woning ruil moet mogelijk zijn Brieven met uitvoerige referenties Br no 1-5328 bur UN MEISJE gevr bij kinderen Ban ketbakkerij Doornekamp Am i-terdamsestr.weg ' 121 Utrecht Jevr met spoed SCHILDERS voor nieuwbouw voor vaklui ƒ 180 p.w In accoord met soc lasten en vakantiebonnen Mel den na 7 uur Oude Kerkstr 34 Suma Zelfbed vraagt VER KOOPSTER met ervaring ver koopster zonder ervaring ca 18 jaar aank verkoopster hoog loon 5 daagse werkweek vrije bedrijfskleding Met vakantie afspraken wordt rekening ge houden Soil na 19.30 uur Van Humboldtstraat 51 of na telef afspraak 24437 Door het openvallen van enkele plaatsen stellen wij enige MO DINETTES en leerlingen in de ^-(- legenheld zich aan te mel den Fa Spekkels Prof Ritze ma Boslaan 41 telef 710002 Wij vragen DAMES voor het verrichten van schoonmaak werkzaamheden - In de ochtend en/of avonduren Inl Veemarkt plein B Gevr aank VERKOOPSTER en loorling-verkoopster voor onze herenmodezaken Aanm Van Zljl's herenmodes Biltstraat 23 a na 6 uur 22 a bis Telef lf.'.0 - 14886 Utrecht Voor werkzaamheden op de ma gazijnen flinke jonge KRACHT gevr N.V C Hoyng Oude Gracht 163 Utrecht Luxe en hulsh artikelen Tel 030 - 10574 N.V C Hoyng Oude Gracht 168 ie Utrecht Luxe en hulsh ar tikelen vraagt LEERLINÜ Vf:RK00PSTERS en aanko mende verkoopsters voor ver schillende afdelingen Dravo " Groeneweg 150 Bun nik vraagt voor haar nieuwe fabriek enige jonge MNL KRACHTEN Aanm dagelijks aan de fabriek van 9-17 uur telef 03405 ¦ 1724 Wil hebben plaats vuor han dige JONGEMANNEN voor fa briekswerk Zij die gevoel heb ben voor machines genieten de \ oorkeur Warendort-Papler Oude Gracht 334 Ja Robrl vraagt JONGENS en MEISJES van 17-25 jaar die ¦ van aanpakken weten en willen worken bij een jong modern be drijf met gemaakte vakantie afspraken wordt rekening ge houden Kom eens praten op ons kantoor Ingenhouszstraat 28 of tiel eens op om een afspraak te maken Telef 710892 ¦ 711689 Srhoonmaakhedrtlt Het Anker vraagt een nette tJLAZENWAS SER Aanm ' s avonds 8^9 uur C Roobüistraat 126 GB Galeries Modernes vraagt wegens huwelijk van de huidige kracht voor haar personeelskan tine een actief MEISJE leeftijd pim 16 jaar die speciaal be last zal worden met het serve ren van koffie Soil dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot Ifi uur bij de personeelsafde ling 4e etage Oude Gracht 85 te Utrecht WONINGRUIL Woningruil Aangeboden heel IIÜEKHUIS omgeving stadion ' ievraagd zonnige 3 of 4 v.a.m kamorfiat 2e woonlaag Br ond v.n i-rAii bur UN Overvecht heel HOEKHUIS 6 liamerwoning moet gezin met 4 kinderen zijn Gevraagd heelhuis met 4 slaapkamers omg.Amsterdamsestraatweg Br ond no 1-5466 bur UN Aangeb nog In aanbouw zijnd huis te HOUTEN kamer keu ken badkamer 3 slaapkamers grote zolder tuin schuur huur ƒ 140 per mnd Gevr beneden huls of heel huls tuin schuur te Utrecht of omstreken Br 1 5296 bur UN Bondsautonischool BREUGHEL lest met de nieuwste Renault Dauphine M van Hongarije dreef 124 telef 713872 Utrecht MACHlNESt:HRlJVEN steno beide vakken staatsgedlplcmi leraar InsUtuut Alb Wind Zuiderzeestraat 27 Utrecht Tel 82627 Spoedcursus typen ƒ 3.76 P.w aanvang direct Verkoop en verhuur van kufferschrljfma chlnes Type - en stenc'Uwerk De Bruins erkende AUTORIJ SCHOOL lest met de nieuwste Opel Kadett Succes verzekerd Telef 37496 Trumanlaan 169 Lod Napoleonplantsoen 18-11 Utrec ht Leraar WISKUNDE heeft nog tijd beschikbaar voor het bij werken van leerlingen Br ond ho 1 5461 bur UN AUTORIJSCHOOL EURO ge heel nieuwe methode uw fouten worden zichtbaar door middel van film Theorie met dia's rij les ƒ 6 per les Croesestraat 90 telef 80652 BlUltonkade 36 tel 31911 10 uren AUTO RIJ LES ƒ 47,60 Losse lessen / 6.50 fonkelnieuw lesmateriaal Gediplomeerde In structeurs Erkende tiundsauti> rüschool „ De c:entrale " Aan meldingsadressen Adrlaan van Ostadelaan 93 Utrecht telef 23473 Amsterd straatweg 229 Utrecht telef 41086 Jagerlaan 23 Zeist lel 16166 DIVERSEN Vakkundige HUNDENVERZUK OINü Toilet maken In elk ge Wenst model Behandeling vol gens afspraak Mevr v Rooyen Lange Nieuwstraal 36 te l 29724 RUIT KAPOT Glasservice her « telt billijk en vakkundig Glas ventilatoren geplaatst v.a ƒ 65 Liasservice Geraniumstraat 44 ' elet 44410 Bedorven maag en diarree kosten U vakantiedagen Weg van huls andere eet - en leefgewoonten en plotseling „ loopt U leeg " wordt U wee en onpasselijk Hoe vaak komt het niet voor dat TJ last krijgt juist op vakantie Wat zonde En zo onnodig zo'n nare maag en darmstoornis ENTOSORBINE - witte aan gename tabletten - hevat 6 snelwerkende middelen die de maag tot rust brengen en de Ingewanden zuiveren - de diarree'stopt ' Voor die troi sohe zomemarigheid hoort ENTOSORBINE ƒ 2,10 per buisje in elke reisapotheek - ENTOSORBINE helpt direct - TT is zo weer in orde en hoeft geen dag van Uw vakantie te missen ENTOSORBINE zuivert maag en ingewanden Neem voor de zekerheid een buisje mee SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF Domstad Haarden schoonma ken oUehaardenservIce levering V Shell haardolle Tel 16852 - 19527 Wagenstraat 26 bis Utr Nieuwe convector ƒ 200 onder nieuwprijs BATA VOETVERZORGING ' n weldaad voor uw voet Ook ma nicure Bata Lange Vlestraat 6 Utrecht VERMAGER zonder moeite met Graclal 50 dragees ƒ 2.35 Bi ] apoth en drogist OVERHEMDENREPARATIE Nieuw boord f 2.75 Nieuwe manchetten enz Nylonhuis Amsterd straatweg 34 telef 20617 MATRASSENMAKERIJ Kapok matrassen plus verenbedden reparaties In één dag klaar Bijvulling prima Java-kapok Overtrekken met linnen damas ten W Uljee Gansstraat 44 Telef 23986 T.V DEFECT Bel direct 20617 Na 18 uur 22565 De strijd tegen rimpels Is nu iets heel simpels Even behan delen met MARCHAL RIM PELCORRECTOR en alle lij nen en rimpels verdwijnen als bij toverslag gedurende 8 uur ƒ 8,75 Voldoende voor maanden Gratis folder bij Parfumerie Tukker Lijnmarkt 17 Utrecht tel 20317 Verloren GOUDEN BROCHE lijkt op Zeeuwse knop Verloren Zuiderzeestraat tot Oudkerk hof terug tegen beloning Zui derzeestraat 2G Utrecht Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOKEN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Wltjens Martahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23296 Alle verzekeringen Zes PASFOTO'S f 1.25 geschikt voor alle doeleinden Alleen bij Fotobureau ' t Sticjit Steenweg 15 Utrecht VERHUIZINGEN en transpor ten meubeiopslag planuver voer Joh de Paauw voorheenv d Vllst Tolsteegsingel 24 tel 14165 Laan van Chartroise 137 telet 42239 •< Dames u gaat goed gekapt wan neer u KAPSALON MAKKINK uw haar laat verzorgen Kapsa lon Makldnk Bekkerstraat 88 Utrecht Telef 23956 VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor Inboedels Fa C A V d Lee en Zn kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telet 10608 UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij vermaken hem deze week Kleermakerij Amsterd straatweg 79 Utrecht bij de Beverstraat KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 2 9 behalve ' s woensdags s Zaterdags 2-6 uur übrecht straat 48 Utrecht Telef 24U18 SPELDJES Gesorteerde meta len speldjes direct uil voorraad leverbaar Reeds vanaf 8 cent per stuk Handelsonderneming W C den Hartog Hofnarlaan 17 Utrecht Telef 83573 Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER MOTOR - RIJWIELFINANCIEKING Is nog steeds Fa G C Wester veld en Zn - Begijnekade 9 te Utrecht tel 16953 Ze zijn er weer onze bekende ROLFILMS van ƒ 1 per stuk Bij aankoop van 3 films speldje naar keuze cadeau Fotobureau t Sticht Steenweg 15 Utrecht GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waar bij u het geld desgewenst zelf In handen krijgt om de auto con tant te kunnen kopen Ook ver strekken wij geld op reeds In uw bezit zijnde auto's Bij ge bruikte auto's geen all-risk ver zekering verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 u gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot half 1 ge opend Stlchts Assurantiekan toor Oude GracJit 309 hls telel 11276 MEUBELREPARATIE meube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 38 jaar ervaring v Basten Stof feerbedrljt Pleter Nieuwland straat 26 Tuinwijk TeL 710923 TROUWEN Zwart pak In huur ƒ 7.60 tijdig bespreken Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 1884U Voor alle WATERSPORTVER ZEKERINGEN en financierin gen Fa G C Westerveld & Zn Utrecht Begijnekade 9 Tel 030 - 16953 UW FINANaERING en verze kering kan voordeliger Lage kosten Vlotte afwikkeling Goed koper tarief vooj privérljders Vraagt Inlichtingen Advlesbur C V d Hoeven Livingstone laan 541 Utrecht Telef 81709 VAKANTIEVERBLIJVEN Te huur van 24 juli tot 7 aug gemeub WOONARK voor 6 pers Te bevr Jachthaven De Toekomst Scheendijk 9 Breu kelen Tel 03462-295 Buitenkansje Nog vrij een ZO MERHUISJE van 12-19 juni of 19 26 juni op de Veluwe Lun teren Te bevr Maria van He negouwenstraat 10 ÏJsselsteln Utr Tel 03478-1571 HUWELIJKEN ENZ Alleenstaande heer 44 jaar met vaste werkkring zoekt kennis making met alleenstaande VROUW 1 of 2 kinderen geen bezwaar Heeft geen woonruim te tot zijn beschikking Foto op erewoord retour Br ond no 1-5484 bur UN it volgende week zaterdag 1 deken wollig,schoon en fris 2 ^ 2 dekens wollig schoon en fris 475 3 dekens wollig schoon en fris 6,95 ^ PALTHE reinigt u\A/goed beter Op ons centraal magazijn kan direct geplaatst wor(3en EEN BESCHAAFDE KRACHT Zijn werltzaamheden zijn van ' uiteenlopende aard o.m het bevoorraden van ons machine park magazijnwerkzaamhe den en administratie van de opgeslagen voorraden Bij af wezigheid van de magazijn beheerder moet hij deze kun -« nen vervangen Wanneer U geïnteresseerd bent in deze functie zien wij met belang stelling uit naar uw schriftelijke of mondelinge sollicitatie aan onze personeelchet Deze zal u gasime alle gewenste inlichtingen verstrek ken UTRECHT VAN BOEKHOVEN Begljnehof terefoon 030-13815 Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk PANTALONS 7 in de grote * l mode Morgen Overmorgen \ j \ Vrijdag en Zaterdag djLC^jocyiy ¥ h Amsterdam Leidsestraat 16 Utrecht Potterstraat 4 MAANDAG DE HELE DAG GESLOTEN Hilversum Kerkstraat 43 DINSDAG DE HELE DAG GESLOTEN * Voor Pinksteren waren de prijzen van deze grote-mode-PANTALONS f79.75 f69.75 f59.75 f49.75 f39.75 17 Grote sortering DOUWE EGBERTS N.V KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK - KOFFIEBRANDERIJEN THEEHANDEL N.V Bij onze Centrale Personeelsdienst kan worden geplaatst een administratief mede\A/erkster Voor een goede funlKranten

Ga naar