Utrechts Nieuwsblad donderdag 20 mei 1965

28 pagina*s Oplage ' 64.000 UTRECHTSGH NIEUWSBLAD r.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 20 MEI 1963 73ste JAARGANG No 16 Telefoon 16431 — Giro 154943 Ab.prijzen f 9.95 p kw 78 et p w INGRIJPENDE MAATREGELEN VOOR GROTERE VEILIGHEID OP DE WEG Stoppen lan^s snelweg al ieen in noodgevallen Verkeersreglement op tal van punten rondig gewijzigd Bromfietsen laten zoals ze gekocht zUn liptere bescherming voor voetgangers op zebra's VAN ONZE CORRESPONDENT DEN HAAG — Op woensdag 9 juni treden een aantal wijzigingen in het ver keersreglement in werking die van groot belang zijn voor alle weggebruikers Zij zijn vandaag afgekondigd in het staats blad en lopen vooruit op de algemene wijziging van de verkeerswet die is voorbereid door prof mr A D Belin fante Omdat het belang van de verkeers veiligheid dit eist zijn een aantal van de nieuwe regelingen nu reeds op korte termijn ingevoerd Elten kreeg navordering van de Duitse douane reden honderden vrachtauto's af en aan voornamelijk geladen met graan waarvan het prijsverschil tus sen het oude en nieuwe vaderland vele marken bedroeg Daarnaast vonden naar schatting 2100 ton bo ter grote hoeveelheden levensmid delen en zelfs vee een weg naar de oosterburen Maar nadat de overdracht een feit was geworden en Elten en Tudde ren bij de „ Heimat " waren getrok ken zagen de beteuterde nieuwe Duitsers douane beambten op hun boerenerven verschijnen met pen en boekje gewapend Over alle graan dat de boeren meer in voorraad hadden dan ze van eigen grond hadden kunnen oogsten moesten ze alsnog invoer rechten betalen En dat niet alleen naast de na vordering volgde nog een fikse boete omdat de douane redeneerde dat de enorme opslag van graan met een oogmerk van puur winst bejag plaatsvond Al met al dus een flinke strop voor die Eltenaren die dachten slimmer te zijn dan de douane Van daar dat er heel wat boeren in Elten rondlopen die geen douane beambte meer kunnen zien Het hezoek aan WesUDuitsland Koningin vond de kussens te zacht I Op de autosnelwegen komt een algemeen liftverbod Het wordt voe - gangers verboden zich zonder noodzaak op deze we ^ gen inclusief de vluchtstro ken te bevinden op verkeers rotondes en op de toe - en af ritten van de autosnelwegen Voor motorrijtuigen zal een stop veibod gaan gelden op de vlucht strook van de autosnelweg anders dan in noodgevallen Dit verbod seldt niet voor de met het blauwe bord en witte P aangeduide par keerstroken en parkeerhavens Xehrapaden De voetgangers op zebrapaden lenigen een betere besclienning Be stuurders van voertuigen en trams - iin verplicht een zebra voorzichtig il ' naderen en het wordt verboden pen voertuig op meer dan twee wie Ion dat voor een zebra stopt of at remt in te halen Kruipauto's Het gebruik van motorvoertuigen die niet harder dan 20 km per uur kiinnen rijden de zg kruipauto's v.ordt beperkt tot plaatselijk bezor trend verkeer Uitzonderingen wor den gemaakt voor landbouwtracto rcn stoomwalsen e.d en invaliden wagentjes Bezitters van kruip auto's krijgen nog anderhalf jaar de lijd om alsnog een rijbewijs te ha len Het meevoeren van een kleine bagage-aanhanger achter t\veewie lige motorrijtuigen scooters en mo torfietsen is onder bepaalde voor naarden toegestaan De maximum snelheid wordt hierbg beperkt tot 10 km per uur Nieuwe lichten Het verkeer op rijbanen met meer nan één rijstrook kan geregeld wor den met behulp van nieuwe ver keerslichten die aangeven of een = frook geblokkeerd of vrij is Indien een rijstrook niet mag worden ge bruikt wordt dit aangegeven door een verlicht diagonaal rood kruis Een groen verlichte naar beneden wijzende pijl geeft aan dat de rij strook vrij is Met dit signalerings systeem wordt al een proef geno men op rijksweg 13 Den Haag-Rot terdam bij Delft Zwaailicht Ziekenauto's krijgen dezelfde fa ciliteiten als politie - en brandweer - Advertentie Beha lycra all stretch kantdessin 13.90 Beha in zomerlijn van lycra all stretch dus óók de cups lycra • n het gebloemde kantdessin dat er nog nét is cups met snoezig Frans kantje straps gevoerd - kortom alles dat nieuw en heerlijk Is voor 13.90 B 3-6 In uw speciaalzaak En stepin 12.50 S M L gaine 16.50 S M L XL Bonnette y feel raad voor een goed figuur Machteaaalstraat 78 Utrecht Tel 2 57 85 Liftverbod op alle autowegen auto's Zij hebben voorrang als zij een blauw zwaailicht en een drie tonige hoorn voeren Aan deze belangrijkste wijzigin gen kan nog worden toegevoegd dat het voeren van een blauw zwaai licht op andere voertuigen dan die van politie brandweer en GCïD is verboden Gele fenipper - en zwaai lichten mogen 4!'scn " woeden ge voerd door takelwagens en door voertuigen die bij werkzaamheden aan wegen en bij gladheidsbestrij ding worden gebruikt Toezicht Het doen rijden onder toezicht wordt beperkt in zoverre Advertentie BüiTEM EN ElUm BUITENGEWONE VERF BONN — De tweede dag van het staatsiebezoek van koningin Eliza beth en prins Philip van Engeland aan West Duitsland liep gisteravond ten einde met een groot vuurwerk en feestverlichting op de Rijn Het ko ninklijk gezelschap sloeg deze fes tiviteiten gade vanaf het hotel Pe tersberg tegenover Bad Godesberg waar het voor twee nachten zijn in trek genomen had Gisteravond ontving het paar in hotel Petersberg president en me vrouw Lübke tezamen met ' n zorg vuldig uitgekozen gezelschap op een afscheidsdiner De grootste indruk maakte tot nu toe op de Westduitse pers en radio blijkbaar de sterke hand van het koninklijk protocol Zowel gaste als gastheren bekeken elkaar nog met enige bevreemding en moesten blijk baar nog aan het idee wennen dat een Brits regerend vorst weer op Duitse bodem stond Geen van de hoofdrolspelers in dit symbolisch gebeuren heeft de aan geboren gave zich uit de stijfheid van de situatie te bevrijden De Duitse dames wringen zich in de vreemdste bochten om de hun door de Bonner dansleraren aangeleerde hoofdnik tot een dragelijk einde te brengen De bevolking juicht en zwaait met vlaggetjes De nieuwste super-Mercedes die alleen door een chauffeur met hoge opleiding kan worden gereden en als officieel vervoermiddel van de Koningin z'n openbaar debuut maak te is weer van het toneel verdwe nen De Koningin vond de kussens te zacht zodat ze niet uit het raam kon zien Met spanning wacht men in de Bondsrepubliek af of het Britse vorstenpaar dit land nader zal kun nen komen dan dit protocolaire of - dat men drie jaar een rijbewijs moet hebben alvorens bevoegd te zijn een ander onder zijn toezicht een motorrijtuig te laten besturen I'Jen uitzondering wordt gemaakt voor hen die op het tijdstip dat de nieuwe bepaling van kracht wordt in het bezit zijn van een geldig rij bewijs Brommers Een nieuwe definitie van de brom fiets is zo geredigeerd dat een voertuig als zodanig wordt aange merkt als het is uitgerust met een motor met een cilinderinhoud van hoogstens 50 cm3 kubieke centi meter en overigens voor zover zijn bouw betreft alle voor rijwielen normale eigenschappen bezit De vereiste goedkeuring van soort en type zijn overgebracht naar een afzonderlijk technisch artikel Tech nische afwijkingen tasten hierdoor de status van de bromfiets dus niet meer aan doch vormen een zelf standige overtreding Kentekens De politie krijgt ruimere bevoegd lieid om kentekenbewijzen in te ne men bijv bij ernstige gebreken aan een motorvoertuig of bij grote scha de na een ongeluk Een ingenomen kentekenbewijs kan de politie onder zich houden totdat binnen twintig dagen is aangetoond dat de nood zakelijke reparaties zijn verricht Vervolg op pag / kolom 7 ficiële gebaar van verzoening tot nu toe heeft kunnen bewerkstelli gen Het persbureau Reuter meldt dat in Engeland het socialistische par lementslid mevrouw Renne Short de regering heeft gevraagd hoeveel het koninklijk bezoek aan West Duitsland de Britse schatkist kost Van een onzer verslaggevers ELTEN — De inwoners — voor nameiyk boeren — uit het vroegere Nederlandse gebied dat door het verdrag met West-Duitsland per 1 augustus 196S aan de Bondsrepubliek werd teruggegeven z\jn boos Niet alleen op hun raadgevers maar voor namelijk op Duitse douane-beambten die hun soms zeer hoge navorderin gen hebben opgelegd wegens de naar Duitse maatstaven illegale invoer van Nederlandse goederen Om de oorzaak van deze affaire te begrijpen moeten we teruggaan naar de weken vóór de overdracht Toen de datum van teruggave van het gebied — waartoe naast Tudde ren ook Elten behoorde — vast stond hadden slimmeriken uitge kiend dat er zonder te smokkelen TER GELEGENHEID VAN het Engelse staatsiebezoek ami West Duitslamd hebben koningin Eliza beth en prins Philip in Bad Godes berg de diplomatieke missies uit de Gemenebestlanden ontvangen Het hoedje van de Britse vorstin oogstte veel bewonderende buk ken van de vrouwelijke afgevaar digden Lord Mayor miste staf en priiïk Van onze correspondent AMSTERDAM — In een gloed volle rede heeft de burgemeester van Londen sir James Miller woensdagmiddag tijdens een ont vangst op het Amsterdamse stad huis gepleit voor een hechte vriend schap tussen de Nederlandse en Britse volkeren De plechtigheid die een programmapunt vormde in de Britse week die in de hoofdstad wordt gehouden dreigde even in het water te vallen toen bleek dat met het vliegtuig waarmee de burge meester en zijn echtgenote rond het middaguur naar Amsterdam waren gevlogen niet 20 maar 19 koffers bagage waren meegekomen En in die ene ontbrekende koffer zaten nu juist de onderscheidings tekens de staf en de pruik van de Lord Mayor De vergissing werd in Londen tijdig ontdekt en kon worden goedgemaakt door de koffer met een volgend toestel naar Nederland te zenden Een politieauto met loeiende sirene bracht de onmisbare attributen in ijltempo van Schiphol naar het stadhuis Smolckeltruc ging niet op tlllllllMllllililiiiilliiiniiilllllliliiliiiiiiiiiiiiiliiiiilillllliilii toch veel te verdienen viel Immers zo werd geredeneerd wanneer een grens wordt verschoven kan er van smokkelarij geen sprake zijn Er hoeft slechts voor te worden ge zorgd dat vóór de grenswijziging de nodige goederen staan op een plaats die van buiten - in binnenland ver - andert Enkele dagen voor de overdracht Pessimisme in Brussel over Air Union De nieuwe onderhandelingen over de oprichting van „ Air Union " zul len hoogstwaarschijnlijk opnieuw niet tot overeenstemming leiden Naar vandaag in Brussel wordt ver nomen is er geen toenadering te constateren in de belangrijke vraag stukken waarover de zes landen van de europese economische ge meenschap van mening versciiillen Het nieuwe gesprek nadat het al in maart onmogelijk was gebleken de tegenstellingen te overbruggen was woensdagochtend begonnen Er wordt aan deelgenomen door amb telijke afgevaardigden van Frank rijk Duitsland Italië en de drie Benelux-landen en vertegenwoordi gers van Air France Alitalia Luft hansa KLM Sabena en Luxair de zes nationale maatschappijen die in de voorgestelde Air Union " zouden gaan samenwerken De grote geschilpunten zijn de toe wijzing van het aandeel in het tota le luchtverkeer in Air Union " aan ieder der zes maatschappijen de invloed van de zes regeringen op de functionering van de op te rich ten organisatie en het aankoopbe leid bij de uitrusting van de lucht vloten Officieus 30.000 doden bij Pakistaanse ramp Volgens niet-officiële ramingen bedraagt het totale dodencijfer van de wervelstorm en de vloedgolf in Oost-Pakistan van vorige week 30.000 Minder animo om in Duitsland te werken Pendel neemt geleidelijk af Van onze correspondent WINTERSWIJK — De animo bq Nederlandse arbeidskrachten om in Duitsland te gaan werken is in één jaar tyds zichtbaar verminderd Volgens officiële en statistische ge gevens van het gewestelijk arbeids bureau in Winterswijk werkten vo rig jaar in een tientallen kilometers brede grensstrook langs Overüssel en de Achterhoek tot aan Noord Lim-burg ruim 3000 Nederlandse pende - laars Op 1 april jongstleden haalde dat aantal de 4700 niet meer De in druk bestaat dat de pendel naar Duitsland verder lal afnemen Het G.A.B In Winterswijk geeft die dalende lijn weer in de volgende statistische aantallen op 1 aprU 1964 waren er 5052 mannelijke pen delaars telkens een kwartaal later werden die aantallen 4873 5114 4970 en 4693 DE LORD MAYOR van Londen City James Miller bracht giste ren een besoek aan Amsterdam waar hij op het stadhuis ontvan gen werd door B en W vam de hoofdstad Burgem,eester Van Hall overhandigde zijn Britse col lega enkele geschenken Links mayor sheriff Lay rechts chief commoner Cohen op de achter grond links brigadier generaal Popham en rechts brigadier gene raal Clapham Vorig jaar zomer is nagegaan vanwaar die pendelaars afkomstig waren Er bleken er toen omstreeks 2000 uit Gelderland te komen ruim 1000 uit Overijssel ruim 300 uit Noord-Brabant en bijna 500 uit Lim burg Van het totaal aantal zaten er ongeveer 2900 in de bouwvakken in de ruimste zin wat overeen komt met bijna 60 procent C ^ 1 aprU jongstleden was dat percen tage gedaald tot ruim 51 Het afnemen van de pendel kan uit een aantal omstandigheden wor den verkla£u d Een der voornaam ste is dat de verhoogde lonen in met name de Nederlandse bouwsector een groep arbeiders er van weer houden nog langer in Duitsland te gaan werken De materiële voor delen zijn te gering geworden Ver der speelt een rol dat een aanteil grote bouw objecten in het Duitse grensgebied voltooid is of de vol tooiing nadert Vliegramp bij Cairo 121 doden Een straalverkeersvliegtuig van In ternational Pakistan Airlines is van nacht 30 km ten noorden van Caïro in een heuvelachtig en ontoeganke lyk woestijngebied neergestort Bjj het ongeluk zijn 121 mensen omge komen en zes gewond van vrie twee zeer ernstig Het toestel had 115 passagiers en twaalf bemanningsle ' den aan boord De directie van het vliegveld van Caïro heeft medegedeeld dat de ge zagvoerder van de Boeing 720-B even voordat hij zou landen had ge telegrafeerd dat hij moeilijkheden had met de motoren en met de rem klappen aan de vleugels Daarna was de boordradio uitgevallen De passagiers ziJn voor het me rendeel Pakistani Onder hen be vond zich een groep van 62 journalis ten en functionarissen van de lucht vaartmaatschappij De verongeluk te Boeing die drie proefvluchten had gemaakt opende met deze vlucht offioeel de nieuwe vliegroute tussen Karatsji Pakistan en L,on den Het vliegtuig kwam uit de richting Karatsji De Boeing maakte op 6 oktober 1960 zijn eerste vlucht De Pakistaanse luchtvaartmaatschap pij had vier toestellen van dit type gekocht De kruissnelheid van het 4-motorige vüegtuig bedraagt 900 km per uur Het enige ongeluk met een machine van dit type gebeur de vorig jaar tijdens een testvlucht van de Westduitse Lufthansa Toen kwamen drie mensen om Advertentie OPENLUCHT KAMPEERSHOW VELOXVELD - KONINGSWEG 50 modellen VERHUUR - VERKOOP Erkend A.N.W.B KEES VAN DAM UTRECHT BAANSTBAAT 3S TELEFOON 10001 ^ llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIlU I Opnieuw | I nachtvorst | = WEERSVERWACHTING van het = = KNMI geldig tot vrijdagavond = = opgemaakt te 11.15 uur = ^ Perioden met zonneschijn en ^ = nog slechts enkele verspreid voor ^ = komende buien Overwegend = = zwakke wind op uitgebreide = = schaal nachtvorst maar morgen = = middag iets minder koud dan ^ ^ vandaag = = ZON EN MAAN S 3 Vrijdag Zon op 4.38 zon = = onder 20.36 Maan op 1.21 maan = = onder 9.07 = f Europees weerrapport = = Donderdag 7 uur v.m = Max Neersl temp algel gisteren 24 u gr O mm gr O mm 10 gr O mm 13 gr O mm gr 0.7 mm gr O mm 14 gr O mm 10 gr O mm 12 gr 0.2 mm gr 10 mm 20 gr O mm gr O mm 22 gr IS mm 11 gr 17 mm 11 gr 2 mm 19 gr 11 mm 27 gr 7 mm 10 gr 33 mm 29 gr O mm 23 gr O mm gr O mm gr O mm gr O mm 21 gr O mm = Station Weer onbew half bew licht bew onbew. zw bew onbew. ontiew. onbew. onbew. zw bew zw bew onbew. regen zw bew onbew onbew zw bew regen licht bew onbew. half bew zw bew onbew. half bew licht bew Stockh Oslo Kopenh Londen A'dam De Bilt Brussel Luxemb Parijs Grenoble Nice Berlijn München Zurich Geneve Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Barcelona Madrid Mallorca Lissabon < SEEF MIJ MAAR T©sn Een verrukkeliike chocoladedrank met slechts 1 % vet Fris en pittig van smaak Tosti lest de dorst is lekker luchtig en eerbiedigt de slanke lijnt I fFlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlilllllllllllllllllillh ' 3 
DONDERDAG 20 MEI 1965 UTRECHTSCH NIEÜWHIt.AI Baccalaureaat bepleit voor a.s academici in bestuur en organisatie UTRECHTSE BLOEMENKOOPLIEDEN VRAGEN Wanneer mag zater^agmarkt weer op Vreeburgtrottoir te brengen op de promenade wij weer op het trottoir mogen gaan klaar deelde men mee langs het Jaarbeursgebouw ~* aan het Vreeburg te Utrecht Op 11 maart deelde wethou der ir H J A Post de gemeen teraad mee dat de bloemen markt binnenkort weer op de oude plaats zou kunnen wor den gehouden dus op het trot - Voor de heer Gijsen en zijn col lega's blijft de toestand daarom nog een poosje ver van ideaal Zij moe ten het van de zaterdag hebben Wat zij op die dag verkopen moet het goedmaken voor de hele week Utrechters kopen hun bloemen op zaterdag om juist ' s zondags iets vers in de vaas te hebben Ging men vroeger nog speciaal voor de lang niet geworden wat het vroeger ' bloemenmarkt naar het Vreeburg voor ons was Het komt alleen door de plaats De heer M Gijsen uit de Kroon straat 76 maakte zich In februari 1964 de woordvoerder van zijn col lega's toen hij zei dat het niet lan ger meer ging bloemen verkopen op de rustige promenade aan de westkant van het parkeerterrein Er komen daar te weinig mensen zei hij en de omzet is nog maar een fractie van die welke wij maakten toen wij nog op het trottoir achter de bushaltes stonden '^ rneiplein krijgt zdndpalen Qemeente beloofde in maart ah Binnenkort toir Hoe rekbaar is binnen kort vragen de bloemenkoop lieden zich af Iedere week weer hopen wij dat eindelijk de beslissing afkomt dat Van een onzer verslaggevers staan waar meer mensen langs lo pen dan op de promenade en dus de verdiensten ook beter zijn Maar er gebeurt niets zeggen zij Juist nu zeggen zij is het seizoen gunstig voor ons Nu zijn er bloe men volop We hebljen feestdagen achter de rug en vlak voor de boeg Moederdag is bijvoorbeeld dit jaar Advertentie CHRYSLER STANDING PLYMOUTH ECONOMISCH E r heerst enige onrust on der de bloemenkooplie den die ' s zaterdagmiddags hun wraar aan de man moeten zien DODGE Brief ELEGANT JONGERIUS Wittevrouwensinge 95 Ulrechf Telef 1269Ö ï De heer Gijsen en zijn collega's hebben toen een brief aan de ge meenteraad gestuurd Zij verzoch ten toen de oude standplaats terug te geven Een van de argumenten was dat de plaats op de promenade betekent dat er geld bij moet De blijdschap over de toezegging van wethouder Post dat aUes weer Nog steeds staam de hiaemen kaoplieden op zaterdag'niiddagen opzij van het Vreeburg waar minder Tnensen lopen en de o-mzet slecht is Hoe lang nog f vragen zij zich af bij het oude zou komen is lang zo groot niet meer als in maart De mededeling van de afdeling voorlichting van de gemeente Utrecht dat het nog niet te zeggen is wanneer de bloemenmarkt weer op het trottoir kan worden gehou den doet hieraan ook geen goed Er moeten speciale voorzieningen wor den getroffen en die zijn nog niet iSM'ls minder geworden toen de ¦ bloemenkooplieden opzij ^ an het Vreeburg kwamen te staan Hoe lang deze ' toestand nog zal voortduren is niet bekend Eens zal de dag echter komen want er wordt aan gewerkt Dan zal het Vreeburg weer de fleurige aanblik hebben die het vroeger ook had Het gemeen tebestuur heeft goedgevonden dat er dan 20 standplaatsen worden inge nomen Arbeider viel in een put Tijdens werkzaamheden is de 58 jarige A Hovestad uit Utrecht óf onwel geworden óf uitgegleden en daarbij in een ongeveer 70 centimeter diepe put gevallen Het ongeluk gebeurde woensdag ochtend om ongeveer kwart voor tien in het bedrijf waar de heer Hovestad werkt de Amsterdamse Ballastmaatschappij aan de Liesbos weg Met een hersenschudding is hij in het Sint Antoniusziekenhuis opgeno men Suiker in een benzine-tank Het doorsteken van vier banden het stelen van twee buitenspiegels en het gooien van suiker in de ben zinetank van zijn auto was voor de 24-jarige loodgieter W K Visser uit Utrecht Brouwerstraat 8 aanlei ding hiervan woensdag aangifte te doen bij de poUüe De vernielingen zouden gepleegd zijn in de maand mei WATERHOOGTEN Rökswaterstaat 20 mei — Konstanz 430 + 16 Rheintel den 449 + 97 Ottenhelm 532 + 102 Straatsburg 472 + 86 Maxau 600 + 34 Plochingen 345 + 115 Mannheim 495 + 52 Steinbach 190 + 13 Malnz 418 + 22 Bingen 305 + 15 Kaub 346 + 16 Trier 359 + 43 Koblenz 333 + 1 Keulen 336 — 3 Ruhrort 530 — 12 Lobith 1166 — 13 Nijmegen 950 — 14 Arnhem 955 — 12 Eefde IJSsel 514 — 24 Deventer 406 — 25 Monsin 5444 — 16 Borgharen 3974 — 44 Belteld 1177 — 13 Grave ben de sluis 503 + 8 Meer vrouwen dan mannen Per 1 januari 1965 woonden er in de stad Utrecht 266.796 bur gers Er zijn 131.203 mannen en 135.593 vrouwen Naar leeftijds groepen verdeeld is dit totaal als volgt te specificeren O jaar 5.123 1-3 jaar 14.454 4-5 jaar 8.910 6-11 jaar 26.173 12 jaar 4.541 13-14 jaar 9.115 15 jaar 4.660 16-17 jaar 10.653 18-19 jaar 10.745 20 jaar 5.021 21-24 jaar 18.700 25-29 jaar 18.821 30-39 jaar 32.049 40-49 jaar 31.711 50-54 jaar 14.938 55-59 jaar 13.830 60-64 jaar 11.971 65-69 jaar 9.904 70-79 jaar 12.061 en 80 jaar en ouder 3.416 Per genoemde datum bedroeg het aantal woningen 70.689 Van de totale bevolking kon de volgende kerkelijke gezindte wor den geregistreerd Nederlands Hervormd 83.924 Rooms Katho liek 103.662 Gereformeerde kerk 16.190 Evangelisch Luthers 2.990 Doopsgezind 1.06'7 Remonstrants 1.431 Ned Isr 340 overige gods diensten 12.089 geen 45.103 Er be horen steeds meer vrouwen tot een bepaalde kerkelijke gezindte dan mannen behalve bij de groep die is aangeduid als „ overige " Deze gegevens zijn verzameld door het bureau voor de statistiek van de gemeente Utrecht Pan hondevoer droog gekookt De Utrechtse brandweer rukte vanmorgen omstreeks Icwart over negen uit naar het perceel Kapel straat 69 Met een nevelstraal blus te men onder leiding van hoofd brandwacht J Oostveen het vuur in de keuken dat was ontstaan door dat een pan met hondevoer droog kookte De houten schoorsteenman tel hep brandschade op die begroot wordt op ƒ 200 - Auto raakte wielrijder Op de hoek van de Pijperlaan en de Bizetlaan is woensdagochtend om vijf voor half negen een personen auto tegen een fietser aangereden De auto bestuurd door de 42 ja-rige J Ph A Herman chetconstruc teur uit Harmeien passeerde een autobus en reed daarbij op de linkerbaan van de rechterkant van de weg De 14-jarige Henk Schaap uit Vleuten stond rtiet zijn fiets te wachten op de doorgang van de bei de gescheiden rijbanen om de Pij perlaan in te kunnen gaan De auto raakte de jongen en de ze werd op het wegdek gesmakt waarbij hij een hoofdwond en een rechteronderbeenfractuur opliep Hij is naar het Diakonessenhuis ver voerd Naarmate de samenleving zich meer en meer bewust is geworden dat de wetenschap een onmisbare factor is in de handhaving van het welvaartspeil zijn de universitei ten en hogescholen in het centrum van de belangstelling gekomen Maar daarmee gepaard ging ook een toeneming van de kritiek op die instellingen Deze richt zich niet op de universiteiten als cen tra van wetenschappelijk onder zoek maar op de opleiding die naar men meent onvoldoende re kening houdt met de belangen van de samenleving Dit zei woens dag in de 188ste algemene verga dering van het P.U.G Provinciaal Utrechts genootschap van kunsten en wetenschappen in het groot auditorium van de rijksuniversiteit te Utrecht mr J H des Tombe voorzitter Welk doel De heer Des Tombe constateerde dat het vroegere directielid van het P.U.G prof dr H R Kruyt al in 1931 heeft gepleit voor de instelling van een kortere studie af te sluiten met een baccalau reaatsexamen Daar de wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1960 de instelling van een bacca laureaat mogelijk maakt zal men het er over eens moeten worden welk doel men hiermee wil berei ken Verschillende motiveringen zijn geopperd Prof Kruyt zag het bac calaureaat als een middel om te voorzien in de behoefte aan een tussenkader minister Cals heeft er voor gepleit als een middel tot verkorting van de studieduur Het bezwaar tegen beide motiveringen is dat het baccalaureaat er door gestempeld wordt tot een tweede rangs doctoraal wat de animo er voor niet ten goede zal komen Drie sectoren Gaat men i - in welke soorten van maatschappelijke functies aca demici als regel werkzaam zijn dan kan men volgens de heer Des Tombe onderscheiden de wetenschappelijke sector deresearch instituten van over heid bedrijfsle i'en en univer siteit de specialistische sector we tenschapstoepassing zoals deze'geschiedt door advocaten art sen enz Voor deze beide sectoren is de vol ledige opleiding tot het doctoraal vereist 3 de sector van bestuur en orga nisatie Het werk van de aca demici in deze sector houdtWeinig of geen verband met dedoor h.ei gevolgde studie Voorhen zou een kortere studie af gesloten door een baccalau reaatsexamen voldoende zijn Instelling van een baccalaureaat wordt hier dus gemotiveerd door de behoefte van de samenleving aan academici voor de sector van bestuur en organisatie waarbij men zowel aan de overheidsorga nen als aan het bedrijfsleven moet denken Het baccalaureaat krijgt hierdoor een positieve inhoud en een zelfstandige functie Voor de instelling van dit bacca laureaat zouden de natuur - en scheikunde de moderne talen de geschiedenis en de sociologie in aanmerking komen Aan het be - UR J H DES TOMBS positieve inhoud halen van het kandidaatsexamen in deze vakken zou dan de titel van baccalaureus verbonden moe ten worden zei de heer Des Tom be lid van curatoren en tot voor kort secretaris van de rijksuniver siteit ¦ AGEND/^i DONDERDAG SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling voor Ned Theater Centrum TIVOLI 20.15 uur U.S.O muziek van onze tijd dirigent Paul Hupperts so list Marlo Bertonclnl piano KUNSTHISt INST Drift 25 20.15 uur Genootschap Nederland Duitsland prof dr A B Wachsmüth Goethes wissen schaftüches Denlien lm Spiegel seiner Dichtung " GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 19.45 uur Ned Chr Bond van Over heidspersoneel algem ledenvérg MICHAELSKAPEL 20.15 uur Concert Utr Studenten Barok Ensemble o.l.v Erik Wervelman KUNSTLIEFDE Nobelstraat 20 uur Film over Lucebert en explicatie van de heer C A Schilp over geëxposeerd werk LANÜE NIEUWSTRAAT 48 19.30-22 u Tentoonstelling Leger des Heils club huiswerk GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond damver Ons Genoegen VRIJDAG TIVOLI 9 uur Congres Ned Zondag schoolver N.V EMI Fentener v Vlissingenkade 16 17 uur Receptie - 50-jarig Jubileum van de heer E J A Roest SCHOUWBURG 20 uur Nederl Co medie „ De Driestuiversopera " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Bij eenkomst Sport en Ontspanningsver van de P.T.T CASINO Paardeveld 19.30 uur Ruil beurs De Verzamelaar HOTEL SMITS 20 uur Ned Ver Ouder = van Emigranten de heer J C v d JBerg over zijn reis door de V.S WIJKGEBOUW MARIËNDAAL Prins Bernhardlaan 2 20 uur Ned Chr Vrouwenbond ds G Rang Christen zijn in de moderne tijd " HOTEL SMITS 20 uur Bijeenkomst Automobiel Techn Club de heer Sei nen over groepsinspectie GEBOUW VOOR K EN W 19 uur BIj eenlsomst leerlingen hoogste klassen M.O t.g.v de Boekenweek WERFKELDER Oude Gracht 301 20 u Cabaretgroep Kartoen o.l.v Ricus Lir deman en René Kwant TOLSTEEGPLANTSOEN 12-11 20 uur Gespreksavonds Ba Hal wereldgeloof WIJKGEBOUW Balijelaan 2 a 19.30 uur Clubavond Schaakclub De Dom ENGELSE KERK v Limburg Stlrum plein 21 uur Avondgebed Herv w1jl > Oudwijk i Advertentie HALLO JONGEfiS EN MESSJESÜ In een Pelmolen wordt geen graan gema len maar gerst of rijst gepeld D.w^.z ont daan van de dunne bast die om de korrel zit De pelstenen hebben diepe groeven wraardoor b.v de rijst uitgeslingerd wordt Rondom de stenen zit een blikwand met scherpe punten naar binnen die als rasp fungeert waarmee de bast van de korrel wordt afgeschraapt De achtkante pelm&len is no 3 van serie B van de Holl Molenspeldjes Tijdelijk verkrijg baar op 5 Wielzegels van HoogBine MfiRCfiBIWE » an [¦= ni.iJi.r.Tl3 | VRAAG SPAARKAART AAN UW LEVERANCIER Burgerlijke stand van UTRECHT \ cJLacntlae cJLl Mimen Wii hebben het DEHALVE deze voortreffelijke krant ont ' ö vang ik beroepshalve vele goede Neder - ZO nodip ' landse dagbladen en er was er niet één o * die dat plaatje van die meneer met de twee met de keizersnede geboren haasjes niet had Sommigen hebben dat plaatje zelfs op hun voorpagina gezet tussen San Do mingo en Vietnam de Stichting van de Arbeid de wantoestanden in een Belgisch bejaardenhuis en de goudgerande kusjes die de heren Zwanenberg en Van der Lande nourry dans Ie sérail écono mique elkaar gegeven hebben Ik meen te mogen veronderstellen dat de tachtig dagbladen die ik niet onder ogen krijg die haasjes foto ook geplaatst hebben Dat was dus het verhaal van een heel aardige meneer en twee heel lieve haasjes Ik denk dat alle Nederlanders innig hopen dat de twee diertjes in leven zullen blijven en dat wij bericht zullen krijgen dat zij het goed maken en foto's van hoe zij in het tuintje van die aardige man gezond en wel haasje-over spelen Laat mij journalisten kennen Zij weten precies wat hun lezertjes nodig hebben en dus dat zulke goede meneren en zulke lieve onschuldige weerloze haasjes in beschermende mensenhanden goede opkikkertjes zijn tussen alle narigheid die er omhéén staat Zo'n tafereel tussen alle schiet - en moordpartijen is zalfje voor de ziel Denk niet dat ik hiermee de spot drijf en dat ik op zo'n plaatje niet precies zo reageer als u en iedereen Want het is prettig te zien en te vernemen dat er aardige mensen zijn Dat weten wij wel maar zij komen zo zelden in de krant Je leest zoveel over mensen die aandachtig zonder een hand uit te steken staan te kijken naar een drenkeling die worstelt voor zijn leven van mensen die andere mensen mishandelen vergiftigen verkrachten en wurgen van nozems die elkaar met fietskettingen en stiletto's te lijf gaan van niet-nozems doch daarentegen kolo nellen of generaals die hun volgelingen op de volgelingen van an dere niet nozems laten schieten van vermoorde Portugezen van ter-dood-veroordeelde vijanden van het wettige regime en dat alles opgeluisterd met plaatjes van branden aardbevingen scheeps rampen en auto-ongelukken dat zo'n hazenmeneer een opluchting is Ik heb in dit hoekje wel gepleit voor de uitgave van een krant zonder ellende en met alleen maar aardige dingen Dat zou kun nen al weet ik heel best dat het niet kan Maar plezierig zou het zeker zijn te vernemen dat het meneer X zo goed gaat en dat mevrouw IJ en meneer Z zo aUerplezierigst getrouwd zijn dat een stukjesschrijver gisteren op zijn wandeling door het park zo'n lieve dame heeft ontmoet die hem een kusje heeft gegeven dat er zo'n aardig kindje is geboren dat de heer Jansen bevorderd is tot hoofdcommies en dat liij daarom mevrouw Jansen een etentje in de stad heeft aangeboden dat het voor tuintje van de Pietersens er zo keurig fleurig en kleurig uitziet dat kolonel Willemsen genezen is van zijn hinderlijk hoestje en dal de Comelissens het zo heerlijk hebben in Lugano En dat dan allemaal met plaatjes Het kan niet maar wij hebben het wel __ ^— - / hard nodig • ^ O'^A / Als die haasjes nu maar voorspoedig op - ' T'/Ajy^y/jQ Arembandje met naamplaatje t.n.v Martin goudkleurig dameshorloge met dito bandje zeilbroek wit terrastafeltje mandaatverklaring t n.v M Orban automatische schroe vendraaier zakje ontsmetzaad bad goed bruine portemonnee le dig Ritmeesterdoos met medail les deel van boortol boek Far macologie " blauw en groenbruin jasje blauw kindertasje inhouden de puzzel tas inhoudende brood en fles chocomelk wieldop bril 3 zegels van Bouwnijverheid por temonnees inhoudende ƒ 13.87 — ƒ 1.23 Komen aanvliegen kanarie vogeltje met 2 ringen witbruine duif 2 sierduiven UTRECHT — Geboren Roe lof A z V B J Hemminga en H Kempermann v Vollenhovenln 172 Edwin B z v A Imhot en C Plomp Soetendaallaan 7 Siepko en Andries zonen v J G Balsters en D J Diekema Kievitdwarsstr 14 Mamix W z v H J M Mali en P C M Plum J v Scorelstr 29 René L z v G C D v Poel geest en J L Klinkenbijl Juliana weg 272 Henderikus z v H Bos en J Westerhoff Tulpstraat 15 Jo hannes A z V A J Spaan en D A M Lenaerts Houten Loerikse weg 57 Ronald z v A Rowaan en Y L M Bakker De Bilt Troel straweg 45 Elbartus G J z v P D Wengelaar en J Kraan Amsterdamsestraatweg 115 Ronal dus H z V W J v Gent en M A Bosman Handelstraat 35 Yvon ne d V R J Collij en M H Pouw OudviTJkerdwarsstraat 139 Jolanda M P d V A V Garderen en M J E V den Broek Noordeindestr 16 Marjolein d v T Hartog en T J V Vliet L Nieuwstraat 42 bis A Elisaberth H M d v H M de Jonge en E M C Kerkum Adriaanstraat 37 bis Hélène d v Zou men hier ncutr aardgas bo renT vroeg iemund zioh af toen hij vanmorgen Tnensen hard zag werken op het midden van het 5 Meiplein in het Kanaleneiland te Utrecht De buizen die hij daar zag liggen machten m,isschien die schijn wehhen iin werkelijkheid gebeurt er iets heel anders Het is gebleken dat de afwatering op het plein niet goed verloopt Er ivorden daarom nu grote gaten in de grond geboord waarin straks de zogenaam de zandpalen komen - iiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiifliiinniiiiiniiiniiiiiiniiiiininiiniiiniiiiiiinininniiiiiiiiiiiiii Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en 7 iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiliniililllliii ' t Goylaan W Evers en S G Boer 111 I Ondertrouwd Hermanns G M Aarsman en Johanna M G Husken Willebrordus J M Baars en Willemina E M v der Linden Hendrik J Gelderman en Johanna M Havers Gerhard Houtgast en Annemieke A M Koenders Pas chalis A R Rijnders en Theiresia F M Lehr Leopold B A Bame veld en Maria S Boekhout Michel J W Coenen en Hendrika J v de < anden Antonius M L v Delft en Henriëtte J M Verbeme Theo J W Helsdingen en Johanna Ver baan Leendert C v den Hoek en EUsabeth A M Jansen Jacobus A Vesters en Wilhelmina M H Prinsen Bertus Bos en Hetty Alfe rink Josef Th M v Amerongen en Johanna H Pot Jan D v der Zijden en Geziena J H Slot Nico laas Bavelaar en Paulina Borsje Bernard A v der Meul en Maria I Y Portier Andreas Th A Schutz en Anna M Kleijböcker Ger - WATERHOOGTEN VVBERDSLUIS Utrecht 20 mei — Bovenkant sluis 44 cm -(- NAP val 4 cm Benedenkant sluis 24 cm — ^ NAP val 4 cm WATERTBMPERATtlUR De temperatuur van het water in de open Utrechtse zweminrichtingen was heden 15^2 gr C Advertentie Voor AARDGAS HENDRIKSEN •—* | UW INSTALLATEUR Voorstr i02 en 85 lUtrecht Tel 11021 rit B Verra en Irene W M.Frowyn Adrianus H Voorboom en Aleida J V Zanten Hendrikus A v den Heu "' el en Trijntje B v Dijk Anthonin » J D Barte en Maria H Counotte Johannes W v den Bogert en Hen drika V den Genugten Dirk v Da len en Tallegien A Mulder Gerar dus J V Eijk en Janny J de Rover Robert Hageman en Agatha Th Ser rée Albertus de Rijk en Margare tha W Snooy Cornells Schipper en Mberdina J L TeUekamo Booland Anthonius M v der Steen en Dirkje Raterman Gerardus A M v Steen deren en Rita G M Klabbers Jan W Vermeulen en Wilhelmina B V Manen Johannes B I Jenner en Cornelia J M Eising Bartus '< o3ter en Yvonne M Witteveen Gerard v Koten en Johanna E M Vermeulen Bemardus A M Maas en Helena Th A v d Heiligenberg Willem A Pot en Hermina J M Vroon Johannes B Scherpenzeel en Amelia A Stomp Leendert Spee en Aleida M Nijenhuis Wilhelmus M V Veenendaal en Margaretha S V Gorkum Gerard M G Ver bree en Elisabeth M S v Rijn Jo hannes A Verdam en Cornelia P Kooijman Karel A Hagemans en Christina H W v Schalk Johan nes van Ierland en Johanna W Es ko Jan G R Knobbout en Franci na A Berrens Hendricus J G Kö nig en Cornelia J van der Koppel Matthijs van der Kruit en Dirkje G Zweegman Lubbertiis J Leen en Hendrika C Raatgever Johannes J V Markesteijn en Hendrika M Westra Marten Otten en Alberta M V Putten Cornells A van den Akker en Johanna G Haring Fran ciscus M van Baarsen en Dirkje A F Lokers Klaas Benjamin Vis scher en Heike S L Busch Jacob H V der Woel en Sandrina W Scholtus Willem T J van Elk en Christina M v Renswoude Gehuwd A H P Holthuis Castricum Jac Catsstraat 24 en M Okhuijsen Castricum Duinen berch 3 Chr Kramer en S Wurms Rotterdam Theodora Jacobalaan 57 H Kreuning en J A van der Ven Middellaan 18 G L Gelder blom en T G van der Ploeg Bent huizén Kon Wilhelminastraat 4 T Bouw en J A M E K Hartman W Hedastraat 12 bis A W G J van Meegdenburg Den Helder Bui tenhaven 5 en N Jonkers Fregat straat 131 J J Visser en A H van Berkel Bergstraat 1 bis H J S Schneiders Julianaweg 110 en W J A Agterberg Hoogravensc weg 79 A F V de Jong Majella park 52 en G H van Leusden Fre gatstraat 2A A P van Breughel en E M Kerkhof Wulverhorstlaan 6 I H J Linschoten B de Waal straat 15 en M J Dekkers Vechf plantsoen 78 H Rietveld Cremer straat 172 en A T de Klein Tru manlaan 265 R B G J Schoole man ' Adm v Gentstraat 4 en A I H M Elfrink Chopinstraat 11 Overleden Marinus A - Heemsker geh m A Kooijman 64 jr Lange Hagelstraat 23 Samuel G Holthaus geh m A Helling 70 jr St Annepad 41 Nw Loos drecht Loosdrecht Leendert Laros geh m A G de Zwart 56 jr Loe venhoutsedijk 31 Bernarda W Smie sing geh m G H A M v Soest 69 jr Zeist Schaerweijdelaan 2 X Teunisje Knoppert geh m H Si mon 77 jr Irenelaan 11 Putten 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD SONDERDAO «« MEI 1965 SCHEIDENDE VOORZITTER BAART Metaalbond wil cao met stakingsvrijheid fySuhsidie scheepsbouw zonder meer zinloos ^^ Van onze sociaal-economische redacteur SCHEVENINGEN — Het bondsbestuur van de Algemene Ne derlandse Metaalbedrijfsbond is tot het inzicht gekomen dat de c.a.o geen artikelen meer mag bevatten die elke mogelijkheid toe staking uitsluiten gedurende de looptijd van die c.a.o „ Het moet mogelijk zijn het stakingswapen te hanteren voor andere zaken dan in de c.a.o geregeld zijn " zo verklaarde hedenmor gen de scheidende voorzitter I Baart op het driedaags congres van zijn organisatie in het Scheveningse Kurhaus onderneming behoren Hü haalde hiervoor het rapport-Verdam aan over de ondernemingsstructuur PRINS BERNHARD heeft giste ren aan de Drift in Utrecht de onlangs gereedgehomen nkthrei ding van het Spaans Portugees en Ibero Amerlkaatis instituut van de rijksuniversiteit geopend Na de plechtigheid kreeg de Prins een door de Rotterdamse beeld houwer W A Verbon links ver vaardigd borstbeeld in bron^s aan geboden Deze buste stal in het in stituut worden geplaatst KOPPELBAZEN AAN BANDEN Uitzendbureau's onder de sociale wetgeving Kleuter kwam onder trein APELDOORN — Het tweejarige meisje Gysberta Dalhuisen uit Apel doorn is gisteren vlak voor haar ouderlijke woning onder de snel trein Amersfoort Apeldoorn geko men en op slag gedood Het kind ontsnapte op een gege ven moment aan de aandacht van de in huis wonende grootmoeder — de moeder was boodschappen doen — en liep de spoorbaan op Nederlander brengt vrije tijd binnenshuis door Vrouw werkt langer dan haar echtgenoot Advertentie schappen doet 20 procent van hen besteedt er zelfs meer dan twee uur aan In de vrije-tijdsbesteding zijn tele visiekijken bezoek en lezen de drie voornaamste ontspanningsvormen deze drie bezigheden omvatten resp 6,5 uur 6 uur en bijna 5 uur van de gemiddeld 29 uur vrije tijd per week De deelneming aan het ver enigingsleven het uitgaan en het buiten zijn spelen daarentegen geen rol van beteljenis ieder minder dan 1 uur De vrouw besteedt aan praktisch alle vrije-tijdsbestedingsvormen minder tijd dan de man behalve aan Prins Bernhardf onds geeft certificaat uit Jongemannen sloegen Duitser ziekenhuis in VALKENSWAARD — Een 23-jarige Duitser die in Valkenswaard dacht de dorpse schonen aldaar te kunnen imponeren is door drie jongeman nen uit die plaats dusdanig toegeta keld dat hij in een ziekenhuis moest worden opgenomen De drie knapen die zo een concurrent tijdelijk uit schakelden zijn gearresteerd Dat wil niet zeggen dat de ANMB met bijna 110.000 leden de groot ste vakbond van Nederland de sta lling te allen tijde maar wil ge bruiken De heer Baart vertelde dat werkgevers en werknemers in de metaalindustrie tlians proberen een procedure te vinden om te voorko men dat conflicten buiten het direc te terrein van de arbeidsvoorwaar den altijd tot stakingen zullen leiden De heer Baart kwam op dit on derwerp in verband met de positie van de vakbeweging Nog te veel is er volgens hem de tendens om dingen centraal te regelen die tot het terrein van de vakbonden in de Voor hoofdagent drie maanden voorwaardelijk De 51-jarige hoofdagent van po litie J B uit Boxtel is door de rechtbank Ie ' s-Hertogenbosch veroordeeld tot drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar Hij stond op 6 mei j.I voor deze rechtbank terecht wegens het feit dat op 15 december 1964 door een schot uit zijn dienstpistool de land bouwer A Olieslager om het le ven is gekomen De officier van ïusiltie eiste toen tegen hem drie maanden hechtenis De rechtbank heeft noch de pri mair ten laste gelegde opzet tot doden noch roekeloosheid bewe zen verklaard Zij heeft verdachte veroordeeld wegens „ het aan zijn schuld de dood van een ander te wijten hebben gepleegd in de uit oefening van enig beroep " Advertentie U kunt kopen in Europa's grootste boekhandel 30.000 boeken onder één dak elf speciale stands óver inte ressante onderwerpen immense pocket-supermarkt ontmoet uw favoriete auteurs ' n drukkerij in vol bedrijf dagelijks lezingen filmvoor stellingen e.a evenementen 20,21 en 22 mei Anglo-Ned taptoeInlichtingen tel 730641 Ml 14-23MEi Csopenil van 10-17 en ïan 19.30-22.30 uur L Zondasw 12-18 uur Toegang 11.50 AMSTERDAM Marïlou Rarel en ik zijn het helemaal met elkaar eens dat we alle hoop om hKt ooit met elkaar eens te worden luaar beter kunnen opgeven Nauwelijks De vakbond speelt nauwelijks een rol bij de daarin besproken mede zeggenschap in de onderneming Het recht van enquête wil de commissie Verdam geven aan de centrale or ganisaties terwijl toch de vakbon den die de werknemers van die on derneming organiseren de eerst ge roepenen zijn Dit rijmt de commis sie echter niet met de gezagsver houdingen binnen de onderneming Ook zouden de ondernemings raadsleden niet zelf mogen be slissen — volgens de commissie Verdam — wie zij als deskundig adviseurs willen benutten De di rectie kan dit wel Trouwens aldus de heer Baart ook in het N.V.V rapport over het enquête-recht was slechts een minderheid van de N.V.V commissie bereid dit recht aan de betrokken vakbonden toe te kennen De A.N.M.B.-voorzitter zei dat vanuit werkgeverskring wordt be weerd dat de toenemende welvaart een emancipatie en verindividualise ring van de werknemers heeft ge bracht die collectieve belangengroe pen als vakorganisaties steeds meer overbodig maalrt Het merk waardige is dat diezelfde werkge vers nee zeggen tegen de emancipa tie van de werlmemer in het onder nemingsverband " Ledental Het ledental van de A.N.M.B ligt dicht tegen de 110.000 aan maar daarmee is ' t nog 400 lager dan per 1 januari van het vorig jaar Niet zozeer het gebrek aan nieuwe leden is hieraan schuld als wel het be danken van anderen Bovendien spe len er in de metaalindustrie volgens de heer Baart een aantal ongunstige factoren a De geringe toename van hetaantal werknemers b Het aantrekken van buitenland se arbeidskrachten die niet of na genoeg niet lid van een vakbondworden c De expansie in de metaalindus trie heeft vooral plaatsgehad in debeambtensector die vanouds min der voor een vakorganisatie voelt d De aantrekkingslcracht van demetaalsector in het algemeen daaltbij de Nederlandse werknemers me de als gevolg van het feit dat deloonstijging geringer was in de af gelopen periode dan gemiddeld el ders Vooral de scheepsbouw maakt een moeiiyke tijd door De door de Eu ropese commissie voorgestelde sub sidiëring van de nieuwbouw heeft alleen zin meende de spreker als daarbij evenals in Japan tegeiyi ^ een deskundige herorganisatie met toepassen van de nieuwste techni sche mogelijkheden én een betere outillage worden gerealiseerd „ An ders blijft het 10 procent subsidie voorstel een lapmiddel " De vice-voorzitter van het NW A H Kloos deelde hierna mee dat het NW een commissie heeft ingesteld om te trachten binnen deze vakcentrale tot een meer homogeen standpunt te komen o^er het pro bleem van de ongeorganiseerden Tot nu toe heerst er over in deze Ambassadeur William Tyler beëdigd William R Tyler een van de hoog ste beroepsdiplomaten van het Ame rikaanse ministerie van buitenlandse zaken is woensdag beëdigd tot am bassadeur der V.S in Nederland De 51-jarige Tyler is onder-minister van buitenlandse zaken voor Europese za ken geweest President Johnsons reizende am bassadeur Averell Harriman zei bij de plechtigheid ondermeer „ Van nu af aan zal Tyler ervoor zorgen dat al onze belangen in Nederland grondig worden behartigd Wij hebben zeer belangrijke betrekkingen met Neder land die wij op hoge prijs stellen en wij weten dat onze zaken in zeer bekwame handen zijn " kring verdeeldheid Met name de ANMB en de Algemene Bedrijfs groepen Centrale staan tegenover elkaar De harde economische feiten to nen aan dat de taxatie van de loon situatie door de vakbeweging het afgelopen jaar beter is geweest dan die van de werkgevers van de regering en van de economische experts zei de heer Kloos De economische feiten doen zich thans zo gunstig voor dat zelfs de meest optimistische prognose van vakbewegingszijde wordt overtrof fen Dit betekent dat onze verlangens thans verder reiken dan waarmee we eind 1964 bereid waren genoe gen te nemen „ Wij zijn blvj dat we In de herfst van het vorig jaar onze handen niet hebben gebonden Als de werkgevers 1 procent meer hadden geboden was dit wel ge beurd " Ravensteinse jeugd wil geen afstand doen van pastoor Van onze correspondent DEN BOSCH — In Ravenstein hebben 45 jeugdige leden van drum band Dedico met nog ' n aantal niet georganiseerde jongens en meisjes een protestmars gehouden omdat hun pastoor pater J van Horrik wordt overgeplaatst Wij willen geen andere pastoor " stond op span doeken die de jeugd meevoerde De pastoor wist de demonstranten met enige moeite duidelijk te ma ken dat zijn overplaatsing naar het naburige Macharen onherroepelijk is Sinds het vorige onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de avond - en weekendbesteding van het Ne derlandse volk gehouden in de winter 1955/'56 is de vrije tijd toegenomen Ondanks deze toe name is de Nederlander licha melijk passiever geworden be zigheden die een bepaalde lichamelijke activiteit vragen zoals wandelen fietsen sport nemen tezamen in de vrije tijdsbesteding een geringere plaats in dan in 1955/'56 Circa 90 procent van zijn vrije tijd brengt de Nederlander bin nenshuis door Dit geldt ook voor de jeugd hoewel in min dere mate * Dit zijn enkele conclusies uit een zo juist door het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgebracht rap port avond en weekendbesteding herfst 1962 Daaruit bigkt tevens dat de helft van de mannen op zaterdag In het huishouden helpt en bood - Advertentie DEN HAAG — Personen die via uitzendbureaus te werk worden ge steld zullen in de nabije toekomst onder dezelfde sociale verzekerin gen vallen als de andere werkne mers De Tweede Kamer heeft woensdag met grote meerderheid ' t wetsontwerp aangenomen dat teen einde maakt aan de uitzonderings situatie waarin deze groep tot nu HET TREINVERKEER bij Fra neker is gisteren gestagneerd doordat een dijk naast de spoor lijn doorbrak en xand en water zich over de spoorweg stortten De raus zijn ontwricht en ver zakt De herstelwerkzaamheden zijn met kracht ter hand geno men bezoek Van de vrouw uit de lei dinggevende en welgestelde kringen die over het geheel genomen min der belangstelling heeft voor het televisieldjken is de tijd die aan bezoek wordt besteed zelfs uitge sproken omvangrijk 10 uur per week De vrouwen hebben althans in de avonduren en gedurende het week end overigens veel minder vrije tijd dan de mannen Tussen de man en de vrouw uit leiddinggevende en welgestelde lo ingen is het verschil in vrije tijd echter slechts Hein bij de andere socicile milieus zijn de verschillen aanmerkelijk groter het is het grootst bij de arbeiders circa 9 uur Het verschil in vrije tijd tussen man en vrouw is al bij de jeugd zichtbaar aan huiswerk en studie besteden de schoolgaande jongens en meisjes ongeveer evenveel tijd maar de schoolgaande meisjes ver richten bovendien nog 6 uur huis houdelijk werk per week met als gevolg dat zij over minder tijd voor ontspanning beschikken dan de schoolgaande jongens Televisie Een opmerkelijke conclusie uit het rapport is dat de televisiebezitters meer vr^e tyd hebben dan de niet televisiebezitters Ondermeer duurt het huishoudelijk werk van de vrou wen met televisie 2 uur per week minder dan bij de vrouwen zonder televisie en studeren de mannen met televisie per week 1 uur minder dan de mannen zonder televisie Interessant zijn de gegevens van het kerkbezoek op zondag In de herfst van 1962 woonde ruim 80 pro cent van de rooms-katholieken en gereformeerden een of meer kerk diensten bij bij de Nederlands her vormden was dit percentage 29 pet In de drie grote steden Amsterdam Rotterdam en ' s-Gravenhage woonde slechts 25 pet van de inwoners een kerkdienst bij op het platteland daarentegen 60 procent of meer toe verkeerde Voor het wetsont werp stemden de fracties van KVP de PVDA de ARP en de CHU er tegen stemden de fracties van de WD de Boerenpartij de SGP en het GPV In de discussies hield de Kamer zich vooral bezig met de vraag of nu ook de groepen die zich af en toe via een uitzendbureau te werk la ten steUen onder de sociale wetten moeten vallen Een groot deel van de Kamer was van mening dat het verkeerd zou zijn om deze „ gelegen heidswerkers " zoals studenten scho lieren en gehuwde vrouwen onder de werking van de werkloosheidswet en de ziektewet te brengen Minis ter Veldkamp sociale zaken was het hiermee eens De vraag of de uitzendbureaus wel of niet loonbelasting en premies voor de AOW en de AWW moeten inhouden achtte de minister niet terzake Alle loon - en salaristrekken den betalen belasting en premie voor de volksverzekering Of deze belas ting en premies woi'den ingehouden door de werkgever in dit geval dus het uitzendbureau dan wel betaald worden door de werknemer speelt daarby geen principiële rol Een deel van de Kamer wilde dat de uitzonderingspositie van de ge legenheidswerkers met betrekking tot de ziektewet en de werkeloos heidswet uitdrukkelijk in de wet zou worden vastgelegd en dat de gele genheidswerkers ook buiten de on gevallenwet zouden vallen Minis ter Veldkamp verzette zich echter met kracht tegen het daartoe in gediende amendement van de CH woordvoerder Tilanus Het amende ment werd verworpen met 58 tegen 27 stemmen Het kreeg de steun van de WD de CHU de Boeren de SGP en het GPV De Kamer heeft gisteren ook een wetsontwerp aanvaard dat een eind maakt aan de onverantwoordelijke praktijken van de koppelbazen In gevolge dit wetsontwerp zal het uit lenen van arbeidslo-achten voortaan aan een vergunning gebonden wor den Het bedryf dat gebruik maakt van de uitgeleende arbeiders zal dat moeten melden aan de looncontrole dienst Het vergunningenstelsel is geba seerd op de afkondiging van een al gemene maatregel van bestuur Aanvankelijk voorzag het wetsont werp in een tijdelijke werking van een jaar van deze algemene maat regel van bestuur Op voorstel van de socialist Wieldraayer werd echter besloten om deze tijdelijkheid te la ten vallen De vergunningen zuUen niet verleend worden aan uitleen bedrijven die verstorend dreigen te werken op de goede verhoudingen op de arbeidsmarkt of die de betrok ken arbeidskrachten in hun belan gen onvoldoende waarborgen bieden Inzamelingsactie hij 25-jarig bestaan Van onze correspondent Prins Bemhard zal zich vanavond via radio en televisie tot het Neder landse volk wenden met een oproep de actie te ondersteunen die het Prins Bernhardfonds ter gelegen heid van zün 25-jarig bestaan heeft georganiseerd Het is een inzame lingsactie maar een met een bijzon dere attraetie wie een certificaat van 25 gulden koopt heeft daarmee niet alleen kans een originele teke ning van Vincent van Gogh te win nen maar heeft bovendien tot het eind van dit jaar gratis toegang tot 90 Nederlandse musea Qp een persfonferentie te Amster dam waar de Prins vanmorgen de betekenis van het Prins Bernhard fonds onderstreepte zei hij dat een bijdrage van een gulden voor ieder jaar dat het fonds bestaat niet te 3 Auto doorgereden Zwaargewonde in Breukelen bij verkeersongeval BREUKELEN — Woensdagavond heeft zich op de rijksweg Amster dam — ^ Utrecht ter hoogte van Breu kelen een ernstig verkeersongeluk voorgedaan waarbij de heer J van de Broek 57 uit Eindhoven zwaar werd gewond De heer Van de Broek reed met zijn personenauto in gezelschap van twee dames en een heer op de lin ker inhaalstrook van de rijksweg Achter hem volgde een tweede wa gen en beiden waren van plan om een voor hen rijdende auto te gaan passeren Plotseling schoot echter op de rechterrijstrook een rode Volvo voorbij die al rechtspasserend de auto van de heer Van de Broek de middenberm insneed Deze vloog enkele malen over de kop en bleef total loss " in de mid denberm liggen Zwaargewond werd de heer J van de Broek naar het Academisch Zie kenhuis in Utrecht vervoerd Er wordt voor zijn leven gevreesd De rode Volvo die het ongeluk veroorzaakte is zonder te stoppen doorgereden De rijkspolitie te Breu kelen tel 03462—455 verzoekt op sporing van de Volvo die vermoede lijk aan de linkeraohterzijde is be schadigd en waarvan het kenteken nummer begint met FS Advertentie Prachtige spaar aanbieding Vonnis tien jaar Man stak zijn vrouw neer Conform de eis van de officier van justitie heeft de rechtbank in Rotterdam donderdagmorgen de 43 jarige Vlaardinger W v d S ver oordeeld tot 10 jaar met aftrek en ter beschildiingstelling van de re gering wegens moord op zijn 8 jaar jongere vrouw V d S stak zijn vrouw in haar woning in Vlaardingen op 27 okto ber van het vorige jaar met een mes neer De pijpfitter pleegde zijn daad nadat hij voorlopig ontslagen was uit een psychiatrische inrichting in Loosduinen waar hij enige tijd was verpleegd Bij de motivering van het vonnis bleek dat de rechtbank zich kon verenigen met het oordeel van prof dr J Kloek geneesheer-directeur van de psychiatrische observatie kliniek in Utrecht die v d S na de moord nog eens had onderzocht In het rapport dat prof Kloek over de geestvermogens opstelde wordt de dader in verminderde mate toerekeningsvatbaar geacht Verkeersreglement Vervolg van pagina 1 De kentekenregeling zelf is zoda nig gewijzigd dat in de toekomst tv/ee groepen van twee cijfers ge volgd door twee letters mogelijk zijn Hiermee wordt het aantal let ter en cijfercombinaties verdubbeld Deze uitbreiding was nodig omdat de groei van het verkeer de moge lijkheid van de thans bestaande combinaties bijna heeft uitgeput Bij de kentekenregeling bestaat nu de mogelijkheid om op de ken tekenplaat van een niet-ingezetene GN en BN series in wit op rode ondergrond de laatste twee cijfers aan te geven van het jaartal wan neer de geldigheid van het kente kenbevrijs eindigt veel gevraagd is voor een instelling die de culturele weerbaarheid van ons land wil versterken Het Prins Bernardfonds werd in 1940 opgericht met als doel de materiële versterking van de mi litaire weerbaarheid Dankzij de sympathie en de onophoudelijke of fervaardigheid van alle in de vrije wereld vertoevende Nederlanders werd in de oorlogsjaren een bedrag van 21 miljoen gulden ingezameld In 1945 kreeg het fonds een nieuw doel de versterking van de cultu rele weerbaarheid Talloze instellin gen kunstenaars en verenigingen hebben sinds 1945 van de subsidies geprofiteerd Aanvankelijk had het fonds de beschikking over ongeveer een ton per jaar maar thans is het in staat jaarlijks gemiddeld ander half miljoen gulden uit te keren De certifictaten waarmee het ju bilerende Prins Bernhardfonds min stens een miljoen gulden wil inzame len worden toegezonden-na storting van 25 gulden op een der kantoren van de Alsemene Bank Nederland 
BONDEBDAG 20 MEI 199 5 Openbare leeszaal Voetiusstraat uitgebreid met hoekhuis lil Meer ruimte voor enige administratie'af delingen keuring heeft verkregen voor de bouw van een leeszaal aan de Bernadotte laan op het Kanaleneiland Er is goedkeuring verleend tot een be drag van ƒ 205.000 - Architect van de bouw op het Kanaleneiland is de Utrechtse architect J B van Gruns ven mee aan Europese ruimte vaartpr o j eet De Europese ruimtevaartorgani satie krijgt het dit jaar druk Het king van de „ hersenCMFWYSHKD programma vereist de medewer king van de hersens " van heel Europa Met inbegrip van die van de Utrechtse rijksuniversiteit op dit gebied Men heeft dit jaar de beschikking over ruimteraketten die gelanceerd zullen worden van de nieuwe lan ceerbasis op Sardinië of in Noor wegen Er zijn twee soorten raket ten de Britse Skylark en de Franse Centaure Aan het Europese ruimtevaartpro gramma verlenen de universiteiten van Utrecht met zijn bekende ster renwacht Bonn Breisach Milaan Brommer in Overvecht gestolen en verkocht 2 vrienden in gevangenis van een onzer verslaggeefsters Vier maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaar delijk met een " proeftijd van twee jaar hoorden de 26-jarige P van.Z en de 21-jarige J.L woensdag in de zitting van de Utrechtse politie rechter tegen zich eisen wegens diefstal respectievelijk heling van een bromfiets Het tweetal had de bromfiets algeruime tijd zien staan aan deJacoba van Beierendreef in Over vecht De verleiding bleek op eendag te machtig P van Z die nietop de zitting aanwezig was had debrommer weggenomen Zijn maathad wat verderop in zijn auto hetverloop van de zaak afgewacht.Beiden waren daarop — onafhanke lijk van elkaar — naar een kennisvan Van Z gereden die er grif ƒ 120 - voor neertelde De buit werddaarop door de twee vrienden ge deeld De politierechter Mr C E E Fromberg wilde wat de heler be treft wel verzachtende omstandig heden laten gelden moeilijke jeugd en het feit dat de verdachte in ondertrouw was Hij kreeg di'ie maanden gevangenisstraf waarvan twee voorwaardelijk en een proef tijd van twee jaar De 26-jarige P van Z werd veroordeeld over eenkomstig de eis van de officier Nieuwe secretaris bijPTT fanfare De heer G L Katoen secretaris van de Koninklijke Utrechtse P.T.T.-fanfare Onder Ons is opge volgd door de heer L M Koot Rijnlaan 109 bis te Utrecht W dat die dag over het gehele net 74.900 passagiers zijn vervoerd te gen 61.300 en 61.800 op de donderdag 8 en 1 april De omvang van de vertraging op lijn 4 blijkt uit het feit dat sommige bussen zeventig minu ten nodig hadden om van Oog in Al naar Krommerijn te komen terwijl die afstand anders in ca 35 minuten wordt afgelegd De vraag of moet worden aange nomen dat het inzetten van reserve bussen nog steeds niet behoorlijk functioneert beantwoorden B en W ontkennend Zoals reeds is gezegd was er sprake van een samenloop van omstandigheden Volgens me dedelingen van de politie vonden bv op die dag 51 ongevallen plaats te gen gemiddeld 25 op andere dagen Maatregelen op korte termijn om de ongestoorde loop van de autobus sen bij verkeersstagnaties te verze keren kunnen niet worden genomen B en W blijven zo zeggen zij dili gent ten aanzien van de vraag of snelheid en doelmatigheid bij het be nutten van reserve-bussen met nieu we technische middelen kunnen wor den opgevoerd Prof dr H T Wallinga aanvaardt zijn ambt maandag 24 mei Dr H T Wallinga benoemd tot gewoon hoogleraar in de ' faculteit der letteren aan de rijksuniversiteit te Utrecht zal maandag 24 mei zijn ambt aanvaarden met een rede in het groot auditorium Aanvang 16.15 uur Prof Wallinga zal onderwijs ge ven in de oude geschiedenis en de staatinsteUingen der Grieken Het lio&hhuis Voetiusstraat — Ach ' ter Sint Pieter te Utrecht waar mee de openbare leeszaal en hi ^ bliotheek is uitgebrei-d Twee weken voor smijtpartij in café Van een onzer verslaggevers Twee weken gevangenisstraf eis te woensdag de Utrechtse politie rechter tegen de 30-jarige glazen wasser E van W wegens ver nieling van een bar De schade die hij er had aangericht was ook niet mis ruim ƒ 1300 Zaterdag 16 januari van dit jaar was hij met zijn verloofde naar het café De Zandbrug gereden omdat hij meende nog ' n appeltje te moe ten schillen met de eigenaar Deze ¦' zou roddelpraatjes rondgestrooid hebben over Van W.'s verloofde De glazenwasser wilde de zaak uitpra ten Hij dronk zich met negen glazen cognac moed in en begaf zich naar het café De eigenaar had hem des tijds de toegang tot de bar verbo den omdat de glazenwasser in het verleden meer dan vriendschappelij ke betrekkingen zou hebben aange knoopt met de vriendin van de eigenaar Toen hij om een glas bier vroeg werd hem dat dan ook prompt geweigerd Daarop pakte de glazenwasser het glas van zijn buurman én pro beerde een voorzichtige slok De eigenaar — in woede ontstoken — griste de glazenwasser het glas uit de hand dat brak De snijwonden die Van \ V daarbij opliep brachten hem op het kookpunt Hij smeet het kapotte glas in de richting van de caféhouder en toen dit zijn doel mis te volgden barkrukken en stoelen Glasplaten en flessen drank sneu velden Verdachtes raadsman mr J Boor verdedigde zijn cliënt door te zeg gen dat deze uit noodweer had ge handeld Niet mijn cliënt is begon nen maar de eigenaar " De officier bestreed dit de eigenaar had slechts had glas uit de hand van de ver dachte gegrepen Van noodweer was geen sprake De politierechter mr C Fromberg veroordeelde de gla zenwasser overeenkomstig de eis van de officier Stiikf^aeslagcn huurkoopradio verkocht Van een onzer verslaggeefsters In een dronken bui gevolgd door een echtelijke ruzie had de 28 ja-rige Utrechtse chauffeur L S in 1963 thuis de boe ] kort en klein ge slagen Ook het radiotoestel dat hij op afbetaling had gekocht moest het ont.gelden Later had hij de res tanten aan een opkoper verkocht voor ƒ 5 - Wegens verduistering van die ra dio hoorde hij woensdag tijdens de zitting van de Utrechtse politie rechter een voorwaardelijke straf van zes weken met een proeftijd van twee jaar en een geldboete van vijftig gulden legen zich eisen " De nonchalance die de mensen aan de dag leggen met huurkoop arükelen vraagt om strenge maat regelen " zei de politierechter mr C Fromberg Hij wilde gezien de financiële om standigheden van de chauffeur de boete wel verlagen tot ƒ 40 - In de rest van de straf volgde hij de eis van de officier mr J C van den Berg Van een onzer verslaggeefsters De openbare leeszaal en biblio theek aan de Voetiusstraat te Utrecht heeft een uitbreiding ondergaan die in deze tijd dat steeds meer boeken worden uitgeleend bijzonder welkom is Men kreeg de beschikking over het hoekhuis van Voetius straat en Achter Sint-Pieter en richtte dit in voor enige admi ^ nistratieve afdelingen In het gebouw treft men aan de financiële administratie de buiten dienst die de filialen beheert en de afdeling boekverzorging voor bejaar den Bejaardenlectuur Vooral voor deze laatste afdeling is de uitbreiding van de ruimte van deze instelling ' n grote verbetering Voorheen moest men het doen met enige plekjes in kelders en op zol ders Nu is er meer ruimte beschik baar om de kisten te pakken met lectuur die naar de Utrechtse be* jaardentehuizen gaat Een belangrijk bericht voor de leeszaal is ook dat men rijksgoed - Mevrouw Van Driest die de kis ten viUt met boeken i>oor de be jaardentehuizen is wat blij met de nieuwe ruimte Zij heeft er letterlijk en figuurlijk yyieer arm slag door gekregen voor dit door de bejaarden zo gewaardeerde werk Donderdag voor Pasen was echte pechdag Ongevallen ^ drukte en slecht weer In de namiddag en de vooravond van 15 april dn donderdag voor Pa sen zijn op alle buslijnen in Utrecht ernstige vertragingen voorgekomen Deze zijn veroorzaakt door een aan tal gelijktijdig optredende factoren zoals enkele aanrijdingen in de bin nenstad slecht weer en abnormaal druk verkeer o.m van vreemdelin gen Dit schrijven B en W van Utrecht op vragen van het raadslid de heer C P de Groot CHU over de stag natie op die dag en de lange tijd dat buspassagiers met name van lijn 4 hebben moeten wachten B en W vervolgen dat een van de aanrijdingen lijn 4 betrof Doordat de volgende bussen op deze lijn waaronder een reserve-bus door de verkeersdrukte werden opgehouden is op deze lijn een vertraging ont staan van ca 35 minuten Reke ning houdende met de tijd welke daarna nodig was om alle wachten de passagiers te kunnen vervoeren zullen inderdaad passagiers een uur hebben moeten wachteii De stagnatie was echter niet al leen op lijn 4 De beschikbare re - serve bussen zijn urenlang onafge broken in dienst geweest en ver schillende chauffeurs hebben buiten hun normale werktijd dienst gedaan In totaal zijn op de genoemde dag drieënzestig extra ritten uitgevoerd waarvan het grootste deel tijdens het avond-spitsuur In dit verband vermelden B en UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Zomervakbeurs voor lederwaren telt 110 deelnemers Op de parterre van de Jaar beursgebouwen aan het Vreeburg-te Utrecht wordt van maandag 21 tot en met vrijdag 25 juni de vierde zo mervakbeurs voor koffers en le derwaren gehouden De zomervakbeurs voor koffers en lederwaren telt 110 deelnemers die op een netto expositie-oppervlakte van 2100 vierkante meter hun collec ties koffers damestassen van leder plastic en fantasiematerialen ak tentassen reis weekend - en bood schappentassen en kleinlederwaren tonen Er nemen ook firma's uit België West-Duitsland en Frankrijk deel De beurs is uitsluitend toegankelijk voor de handel en dagelijks geopend van 9.30 tot 18 uur de laatste dag vrij dag 25 juni tot 16 uur Woensdag 23 juni is de beurs ' s avonds geopend van 19 tot 22 uur CONGRES ZELFBEDIENING Ouderen kopen vaak uit verveling Consumptieve aankopen zijn b\jna nooit spontaan Voordat de bood schappen worden gedaan wordt er over gesproken in het gezin op het werk o op school en hoe duurzamer het betreffende artikel hoe langer de discussie De ordernemers moe ten dan ook niet alleen rekening houden met de huisvrouw die door gaans de aankopen komt doen maar inet de groepen waarvan zij de re presentante is Er is echter wel sprake van een sterke koopimpuls en een neiging tot experimenteren bij oudere men sen die vlak voor hun pensionering staan Zij schaffen nieuwe meubels en huishoudelijke apparaten aan en de mannen gaan uit verveling de de boodschappen doen waarbij ze de winkels rondslenteren om te zien wat er zoal te koop is Dit verklaarde de Duitse socioloog dr René König directeur van het researchinstituut voor sociologie van de universiteit in Keulen en voorzitter van The International So ciological Association vandaag op het congres dat in Utrecht wordt gehouden in het kader van de expo sitie Zelfbediening 1965 Ook Utrecht gaat de lucht in Sterrenwacht werkt EUROPESE RUIMTEVAA RT ir Andoya Hij stelde dat iedere sociologi sche culturele beroeps - of regiona le groep zijn eigen koopgewoonten heeft en zich altijd beperkt tot een deel van het enorme aanbod Bij ' n onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het menu van de Franse arbei der totaal verschilt van dat van de Franse beambte De arbeider eet meer vlees niet zozeer als voe dingsmiddel maar om te bewijzen dat hij in het leven succes heeft ge had Hij is graag bereid daarvoor een hoge prijs te betalen Toen bij wijze van experiment in een etalage drie stukken van dezelfde camem bert werden neergelegd voor drie verschillende prijzen kochten de ar beiders automatisch de duurste Kiruna en nog enige andere hun medewerking De experimenten van dit jaar hebben tot doel de bestude ring der ionen en de neutrale deel tjes in de ionosfeer het bestuderen van de ozonlaag en het onderzoek van kosmische stralingen Hiervoor gaat men in Europees verband 3 satellieten lanceren de Esro 1 2 en 3 De Esro 2 die is ontworpen o.a door medewerkers van de Utrechtse universiteit zal be paalde golflengten onderzoeken De ze satelliet komt het eerst aan de beurt In de herfst van 1967 volgt een sa telliet de Esro 1 die een baan over beide polen zal gaan volgen De der de satelliet komt niet eerder dan 1968 of 1969 aan de beurt Die zal veel hoger gaan en ook verder dan de andere satellieten Aan deze der de satelliet zal ook de Utrechtse rijksuniversiteit medewerking ver lenen samen met de universiteiten van Luik Southampton en het ob servatorium van Edinburgh Sommige gewoonten veranderen geleidelijk andere zijn zo sterk dat ook de meest intensieve reclame campagnes er geen wijziging in kunnen brengen Er verhongeren zelfs mensen terwijl er voldoende voedsel in de buurt is De miljoejen heilige koeien in India worden met geen vinger aangeraakt ook niet door Indiërs die de hongerdood drei gen te sterven Een ander voorbeeld vormen de Europese volken die niet in kustgebieden wonen en die er met geen mogelijkheid toe te be wegen zijn vis te eten E-Lanceerbasis • Insl-eliingen beVrokken bij hé " program nna voor rakehhen en sal-elüet-en - Met de zelfbediening loopt het vol gens prof König anders dan eerst werd verwacht De klanten blijken hun gewoonten uit de tijd van de kleinere speciaalzaken nog niet ver geten te zijn Het zomaar op de bon nefooi kopen is er meestal niet bij Een grote Amerikaanse supermarkt heeft zelfs al een home economist " aangenomen die in de zaak een eigen hoekje heeft waar hij om ringd door folders statistieken en encyclopedieën de koopsters met adviezen terzijde staat Eervol fuilslag voor hoogleraren Op 19 mei hebben kinderen in de omgeving Lagenoord-Hogenoord een klein katje gevonden en af gegeven bij - mevrouw Blom Druif straat 21 in ' Utrecht ¦ Ondiepwijk Het dier is naar schatting 10 weken oud is wit en zwart van kleur en heeft grote oren Bij mevrouw Breur Floris Heer malestraat 3 in Utrecht is op 12 mei komen aanvliegen een blauwe par kiet met geel kopje Mevrouw Van Laar Singeldwars straat 28 telefoon 16779 mist sinds 10 mei haar zwarte kater Roefje Het dier heeft viitte tenen en een wat kale buik tengevolge van een ondergane operatie Astor de middelgrote 8 maanden oude zwarte poedel reu van me vrouw Walsteyn Sonoystraat 77 in Utrecht-noord is sinds 19 mei zoek Op 18 mei is weggelopen een zwarte Deense dog met witte borst Het is een teef van Vi'z jaar die Rita heet en die een groene hals band plus groene riem draagt Rita is eigendom van mevrouw Van Leeuwen Turkooislaan 134 telefoon 82323 in Utrecht Gouden galeri ] Aan drie hoogleraren van de rijksuniversiteit te Utrecht is in verband met het ' lereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 september 1965 eervol ontslag ver leend Het zijn de hoogleraren dr V J Koningsberger dr W G Sillevis Smitt en dr J Jongbloed KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 21 t.m 28 mei 1965 ter gemeentesecretarie kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gelegen gronden ter inzage ligt een plan tot het oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de Berna dottelaan kadastraal bekend ge meente Utrecht sectie S nr 530 ged Dit bouwplan wijkt af van het uit breidingsplan in onderdelen Kana leneiland " in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouw vergunning te verlenen met toepas sing van artikel 20 van de Wederop bouwwet Alvorens hiertoe over te gaan wor den de vorenbedoelde eigenaren m de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 1 juni 1965 schriftelijk bij hun CoUege in te dienen Advertentie MEVR J W v.d END-KRUYT WILLEM DE ZWIJGERLAAN 12 GOUDA Woensdag 2 juni een gouden feest in de Komeetstraat te Utrecht op numiner 50 vieren de heer G J L van Bunnik 12 die koopman is geweest en mevroïi/w A van Bunnik-van de Stroom CIS hun 50-jarige echtvereniging in goede gezondheid Het echtpaar telt drie kinderen vijf kleinkinderen en zes achtei kleinkvnderen Advert f^ntiel HOORBRILLEN OORHANGERS ALU BEKENDE MERKEN Ik neem Wajang omdat het licht verteerbare margarine is en dat is beter DAM-W.^^V EM ^^^ PLANtEN MARGARINE ONGEZOUTEN - PUUR PLANTAARDIG LICHT VERTEERBAAR - DUS GEZOND VESTrGINGEN AMSTERDAM-C AMSTERDAM S-GRAVENHAGE UTRECHT HAARLEM 30 SERVICE.ADRESSEN TvajarLg " ¦ iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiii iiiiiilllllliiiiiillllllllllililililllllllllllililliillllllllllluiiiiiiiiiliiilliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiilllllllilliiiriiiiniiiilllMiriiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiuiiiiiiniiriiiiiiMiiiiMilliiiiiriiiiiiMiillMiiilllliiiiiiiilll door ROBERT VAN GULIK Rechter Tie en de zoutsmokkel ^ riMiMiMiiiMiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiM UTRECHTSCH NIEUW In C fi Van een onzer versl " CANNES -- Dat de teen vooraanstaande rol ternationale filmen ' inne len zij ook weer tijden festival in Cannes Met teressante artistiek hoog lectle uit hun enorme pr honderden speelfilms pe zij naar Cannes gekomer daar al enkele malen all die tijdens zo'n vermoeiei rathon kan worden opge trokken Voor de gouder ben zU ingeschreven me denfUm Kwaidan van M yasld de regisseur die ' geleden de speciale prijs won met zijn Harakiri-fil In Kwaidan heeft Kob bizarre vertellingen van tiende eeuwse Brits-Gri ver Lafcadio Heam die pan vestigde en daar Koizumu een befaamd deskundige op het gebie Japanse legenden wer grandioze manier in beel In opmerkelijke aqu wordt op wonderlijk poe-gestalte gegeven aan o len van liefde en dood en mysterie Dit alles dr tistieke noblesse in ziel leen de allergrootste film hun werk kunnen meeg Onibaba een ander film die hier sterk de aai Eredoctoraal prof Van L Op 22 mei zal elf l hoogleraren een doctor causa toegekend worde universiteit van Oslo bevindt zich de Nederl dr W C van Unnik ui hoogleraar in het nieuw te Utrecht Gedeputeerde Stateiland hebben de Zeeuwprijs toegekend aan ir t net de la Sabloniere hobij de RijksgebouwendicHaag Deze toekenningin verband met zijn veverdiensten voor restaur bouw van het in mei 194 abdijcomplex te Middel Het Muiderslot heefipen jaar een record be tal van 95.568 personer 86.852 in 1963 Daaimaar 9.2 procent in deden als dit grafelijkeopend is DONDERDAG Nede 7.00 NTS Nieuws 1 7.01 Barend de beer 7.06 Jeugdjournaal 7.15 Regionaal journ 7.35 KRO Lucy-sho ' 8.00 Journaal 1 8.20 Toespraak doe P Bernhard t.g.v jarig bestaan 1 Prins Bernhard 8.30 Brandpunt 8.55 Gina tv-spel Sigrid Koetse A den Heuvel Pi 1 10.20 Kijk op kunst 10.45 Journaal DONDERD.4G Ned < 8.00 Nieuws 8.01 Avro De Am vocaliste Jacky 1 8.15 De schone heks 8.40 Peter Weck lai 1 zien In een s o.a Shirley er Grönloh Bill Brenda Lee Hi piro 9.33—10.10 Maanded 1 vizier camerc de oude heeft w Tot 5 juni f 7.50 f 1 foto of filmcamera te Met nieuwe de natuu Nationale Foto - en Fll camer RITA E > Nog één vraag mev 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAO S » SIEI Ï9*B In Cannes belangrijke films uit Japan Advertentie ALMDUDLER HEERLIJK „ Wenn der weisse Flieder wieder blüht " drink dan een glas Almdudler en verwelkom de zomer Almdudler de zelfde aparte drank die men ook„im Weissen Rössl " schenkt Bereid uit Alpenkrtiiden Fris en verkwik kend Alcoholvrij Maar ook uitste kend om te mixen Voor heerlijke longdrinks ^ tméuUee PER FLES 29 cf GROTE GEZINSSFLES 75 et Jeugdboekenweekavond met poppencabaret Van onze kunstredactie Een drumsolo van een papegaai dat is geen poppenkast dat is pop pentheater Frank Koomen had het zijn kleine vosje niet ten onrechte laten aankondigen Wat de middel bare schooljeugd woensdagavond te zien kreeg op de boekenweekavond in K en W te Utrecht was niet mis Het muzikale poppencabaret had als gast zelfs de bekende operazan geres Maria Knalgas die na een hartroerende vertolking van Hela gij bloempjes waarbij haar boezem vervaarlijk zwol bij open doek werd onthoofd Het was helemaal echt theater met veel technische kwali teiten die duidelijk over het voet licht kwamen en vooral met veel kontact met het publiek De brutaaltjes van de voorste rij moesten straks maar eens op het podium komen om te declameren had conferencier de vos gezegd En daar kwamen ze dan Drie meisjes en twee jongens zegden een ver plicht en een vrij gedicht Het best werd dat gedaan door André van Klingeren leerling van het Christe lijk Gymnasium De tweede prijs was voor Loes Diepgrond van het Thorbecke Lyceum en de derde voor Marcus Boon van het Stedelijk Gym nasium De jury bestond uit Sonja Witstein Maria van Mackelenberg C A Schilp A L Sötemarin en Chr Leef lang Marcus Boon was de enige die een prijs kreeg In de ' poëziewed strijd Voor zijn gedicht Passer en driehoek kende de jury hem een 2de prijs toe zo werd meegedeeld door de heer W van Beusekom In de prozawedstrijd was dit jaar geen enkele prijs gegeven Hans van Dokkum maakte de uit slag van de tekenwedstrijd bekend en projecteerde de bekroonde teke ningen In groep A leerlingen van 12 tot 14 jaar werden twee eerste prijzen toegekend aan Erik Haze broek 12 jr van de Openbare Scho lengemeenschap en aan Ria van Baggem 13 jr van de zelfde school De tweede prijs ging naar Angela Wijers 12 jr van het Stedelijk Gymnasium en de derde was voor Hans van Amerongen 14 jr van de gem HBS De Munnik Eervolle vermeldingen waren voor Rolland l'Honoré Naber 13 jr gem HBS De Munnik en voor Pet Spilt 12 jr Christelijk Gymnasium Van de tekenwedstrijd voor de oudere leerlingen in groep B zijn de prijzen al bekend gemaakt De uitreiking hiervan zal vrijdag plaats vinden Eerste prijs Fir Tibout 17 jr Openbare Scholengemeenschap tweede prijs Ellen Mok 15 jr IVO-school tweemaal een derde prijs voor Nadia Louwerse 16 jr Christelijk Gymnasium eervolle vermeldingen Marion Nout 16 jr GHBS en ' Mouki ' van de Middel bare Hemdelsschool Rederijkers-Molière in Stadsschouwburg Van onze kunstredactie De Muizeval thriller van Agatha Christie doet het nog steeds goed DaaiTan getuigt het feit dat dit stuk in Londen al negen jaar gaat Door zön goede speelbaarheid en span - Advertentie stelde complexen van menselijke goedheid tot ruïneuze dorpsroddel van ontmoedigende liefde van de dorpsonderwijzeres voor de zeeman en diens keiharde belevenis om de tweede jongen voor zijn ogen te zien sterven De niet te miskennen knap pe compositie van Benjamin Britten gaat deze contrasten niet altijd te boven in zijn muziek hoewel de as pecten van innerlijke menselijkheid in melodie en ritme harmonie en expressie van spel en decor een waarde krijgen in deze opera Voor Sadler's Wells Opera was dit gister avond met zijn jarenlange ervaring een hoogst belangrijke zaak en vooral muzikaal doordacht Men voelde dat deze interpretatie een routineprestafie was De vertolking door dirigent Charles MacKerras was hard van toon en exact van uit gebalanceerde vormgeving De opvoering mist de poëzie diestellig in het verhaal schuilt Ditwerd een zwak punt voor Brittenscompositie die een mildere benade ring verlangt en deze hier van de Sadler's Wells Opera niet kreeg.De solisten waren van een luidetongriem gesneden en aldus maakteRonald Dowd een vaak bulderendePeter Grimes zij het met de zelf kanten van sentimentaliteit Zijn ge liefde Ellen kreeg in de vertolkingvan Elizabeth Fretwell een lieveweergave maar vrijwel steeds in de tonerende zang De waardin door Sheila Rex was prachtig en de on der haar zorg in deze herberg ver toevende liefjes zongen best Ook alde andere solisten toonden hun ze kerheid meestal hard van toon zo als ook de regie van Basil Colemanwas en de nogal « aturalistlsche de cors van Alan Tagg We hebbenBrittens opera in al zijn verstan delijke voegen gehoord en gezienmet minder muziek dan hij zelf zalhebben bedoeld G van R Advertentie camera-inruil-actie ' 65 de oude heeft waarde uw nieuwe ligt klaar 4 ^ Tot 5 juni f 7.50 f 10 - of f 15 - voor oude foto - of filmcamera terug Met nieuwe de natuur in en meedoen aan Nationale Foto en Filmwedstrijd camera natura RITA EN HAAR FAMILIE zo tegenop 2a ^ Ook in die vier dagen per maand kiint u nu meedoeu meeleven Er is nu immers Interna Dat is gemaakt van medicinale watten met een veilig groot absorptievermogen Interna inwendig gedragen is onmerkbaar en onzichtbaar - de inbrenghuls is zo eemakkelijk zo uiterst hygiënisch Nu kunt u zich zeker en vrij bewegen baden fietsen tennissen wat u maar wilt Interna is de modernste methode voor maandelijkse hygiënische zekerheid Ittte^UiA Verkrijgbaar bij uw apotheek en drogist Doosje 10 tamppns f 1,50 Nog één vraag mevrouw u hebt meen Ik een Hef dochtertje Van een onzer verslaggevers CANNES — Dat de Japanners een vooraanstaande rol in het in ternationale filmen Innemen bewij zen zij ook weer tijdens het film festival in Cannes Met een zeer in teressante artistiek hoogstaande se lectie uit hun enorme produktie van honderden speelfilms per jaar zijn zij naar Cannes gekomen en hebben daar al enkele malen alle aandacht die tijdens zo'n vermoeiende filmma rathon kan worden opgebracht ge trokken Voor de gouden palm heb ben zfl ingeschreven met de episo denfilm Kwaidan van Masaki Koba yaslii de regisseur die twee jaar ' geleden de speciale prijs van de jury won met zijn Haraklri-film In Kwaidan heeft Kobayashi vier bizarre vertellingen van de negen tiende eeuwse Brits-Griekse schrij ver Lafcadio Heam die zich in Ja pan vestigde en daar als Yakumo Koizumu een befaamd letterkundig deskundige op het gebied van oud Japanse legenden werd op een grandioze manier in beeld gebracht In opmerkelijke aquarelkleuren wordt op wonderlijk-poëtische wijze gestalte gegeven aan oude verha len van liefde en dood van strijd en mysterie Dit alles droeg een ar tistieke noblesse in zich zoals eJ leen de allergrootste filmkunstenaars hun werk kunnen meegeven Onibaba een andere Japanse film die hier sterk de aandacht heeft Eredoctoraat voor prof Van Unnik Op 22 mei zal elf buitenlandse hoogleraren een doctoraat honoris causa toegekend worden door de universiteit van Oslo Onder hen bevindt zich de Nederlandse prof dr W C van Unnik uit Bilthoven hoogleraar in het nieuwe testament te Utrecht Gedeputeerde Staten van Zee land hebben de Zeeuwse cultureleprijs toegekend aan ir H de Lussa net de la Sabloniere hoofdarchitectbij de Rijksgebouwendienst te DenHaag Deze toekenning is geschiedin verband met zijn vele en groteverdiensten voor restauratie en her bouw van het in mei 1940 verwoesteabdijcomplex te Middelburg Het Muiderslot heeft het afgelo pen jaar een record bezoekersaan tal van 95.568 personen getrokken 86.852 in 1963 Daarvan kwammaar 9.2 procent in de wintermaan den als dit grafelijke huis ' ook ge opend is DONDERDAG Nederland 1 NTS Nieuws Barend de beer 7.06 Jeugdjournaal 7.15 Regionaal journaal 7.35 KRO Lucy-show 8.00 Journaal 8.20 Toespraak door prins Bernhard t.g.v het 25 jarig bestaan van het Prins Bernhard Fonds 8.30 Brandpunt 8.55 Gina tv-spel met o.a Sigrid Koetse André van den Heuvel Piet Romer 10.20 Kijk op kunst 10.45 Journaal DONDERD.AG Nederland 2 Nieuws Avro De Amerikaansevocaliste Jacky Ross 8.15 De schone heks 8.40 Peter Weck Iaat Wenen zien In een show met o.a Shirley en Anneke Grönloh Bill Ramsey Brenda Lee Helen ' Sha piro 9.35—10.10 Maandeditie Tele - Mai Zetterling is het land van Bergman waardig getrokken is geen festivalbijdrage maar werd vertoond in het ' kant - lijn festival ' dat naast het drukke officiële programma vrijwel alle bioscopen van Cannes ongeveer dag en nacht aan de gang houdt Hier is sprake van een sfeer waarin hef tige erotische spanningen de boven toon voeren De Japanse regis.seur Kaneto Shindo heeft die zonder het geringste vleugje banaliteit in een reeks geladen heel vaak overrom pelende beelden weten vast te leg gen De derde Japanse verrassing was de onder leiding van Kon Ichikawa gemaakte documentaire van ruim twee uur over de Olympische Spe len in Tokio Een boeiende film waarin men een aantal van de be langrijkste finales van dit wereld sportfestün nog eens terugziet Maar waarin vooral de mens achter die tabelachtige sportprestaties te vin den is Het is vooral op de mens dat Ichikawa's medewerkers hun len zen hebben gericht Zeer vele len zen mag men wel zeggen want 164 cameralieden zijn met 104 camera's aan de gang geweest om onder lei ding van 27 hulpregisseurs en samen met 20 geluidsploegen ongeveer 132.000 meter kleurenmateriaal en 4620 meter zwart-wit bijeen te fil men Hetgeen neerkomt op zo'n tachtig uur projectietijd Voor Nederlanders is deze mee slepende documentaire interessant in die gedeelten waarin men Gerda Kraan in de finale 800 meter ziet lopen en helaas geen ereplaats be halen en waarin men Geesink goud ziet winnen En dat is uitgebreid te zien want voor de nationale sport judo hebben de Japanse filmers uiteraard een belangrijke plaats in geruimd Voor de gala-première van deze sportfilm waren gisteravond ande re sterren dan die van de film de ere-gasten bij de voorstelling en bij De Japanse fvhn KwcMan • Een jonge Oostenrijker Ralf Weikert 24 van het provinciale theater van Salzburg heeft woens dag een internationale wedstrijd van dirigenten onder de 31 gewon nen in Kopenhagen de daarop volgende middernachte lijke Japanse receptie in hotel Mar tinez namelijk Olympische kampioe nen en atleten onder wie de ruiter Pierre Jonqueres d'Oriola zwem mer Alain GottvaUes atlete Mary vonne Dupureur de skiënde zusjes Marielle en Christine Goitschel en de Britse verspringster Mary Rand Zweden Geestdrift en afkeuring hebljen el kaar afgewisseld bij de ontvangst van de Zweedse film Alskande Par verliefde paren een door Mal Zet terling verfilmde bestseller uit de jaren twintig van de Zweedse schrijfster Agues von Frusenstjer na De positie van de vrouw wordt er in geschetst en dan speciaal van de Zweedse vrouw in het begin van de ze eeuw toen zij duidelijk bij de mannen achter stond en er boven dien in Zweden een groot standsver schil heerste De van actrice tot regisseuse ge worden Mai Zetterling heeft de strijd voor meer gelijkheid met een grote trefzekerheid en vooral met een fijnzinnig vrouwelijk gevoel voor subtiliteit in niet mis te verstane beelden op het doek gebracht Dat zij daarbij met de vrijmoedigheid waarmee de Zweden sinds Bergman over liefde en zeden van hun land in het algemeen in filmtaal spreken toestanden en situaties op het doek heeft gebracht die sommigen van het publiek duidelijk choqueerden kan haar moeilijk worden verweten Integendeel daardoor heeft zij alleen getoond niet gebukt te gaan onder de hypocrisie waarmee men hier zogenaamd schokkende films nogal eens pleegt te ontvangen Bovendien is Alskande Par een bijzonder rijke sfeervolle film waarvan sommige uit het totaal ge lichte delen wellicht aanleiding tot detailkritiek kunnen geven en an dere iets te lang uitgesponnen lij ken maar die met elkaar een mo zaïek van stemmingen vormen waarnaar men geboeid blijft kijken Zeker waar dat mozaïek zonder enige concessie en in een verzorgde mise-en-scène is vervaardigd door deze intelligente vrouw die met haar eerste grote speelfilm blijk heeft ge geven over een filmtalent te beschik ken dat het land van Ingmar Berg man waóu dig is Sadler's Wells met Peter Grimes Terwgl Nederland voor de brok ken zit van een geliquideerde Ne derlandse Opera en huiverig uitziet naar de peperdure stagione produk-tie van Maurice Huisman maakten we gisteren in het kader van de Britse week te Amsterdam kennis met de Sadler's Wells Opera uit Londen die met een dubbele bezet ting er sinds jaren in slaagt zowel de stad Londen als het hele Britse land te voorzien van ' n respectabel repertoire Het telt gemiddeld 85 procent operabezoek terwijl dit ey fer in de provincie tot 90 procent op loopt dit niet alleen met het zoge naamde qzeren repertoire maar ook met nieuwere werken Men zal zich herinneren dat het li bretto berust op ' t achttiende eeuw -" se dorpsverhaal waarin de visser man Peter Grimes wordt verdacht een jongmaatje aan boord van zijn schip om het leven te hebben ge bracht Peter Grimes voor de rech ter gedaagd krijgt vrijspraak maar de bevolking van het vissersdorp Al deborough kan zich met deze uit spraak niet verenigen en blijft mok ken De weduwe Ellen Orford on derwijzeres van het dorp beschermt hem tegen het gekuip en draagt er toe bij dat Peter Grimes na lang aandringen opnieuw een jongen uit het armenhuis krijgt om als jong maatje aan boord van zijn schip te werken Dit jongetje valt te pletter van de rotsen Peter Grimes neemt nu het besluit met zijn schip zee te kiezen en brengt dit met zichzelf tot zinken aldus de dichterlijke bewer king van de Anglicaanse geestelijke Jeorges Crabbe Bij de vele opvoeringen in Enge land en bij de talrijke radio - en tv uitzendingen is aan deze compositie veel comentaar ontsproten Niet het minst van psychologische aard Het verhaal bevat dan ook vele tegenge - 5 Zo is het Zo I IS HET laatste uitzending van dit seizoen maar zoals bekend wordt er na de zomer mee doorgegaan tot zes weken voor de ver kiezingen om de WD ook een eerlijke kans te geven miste G K van het Reve maar vierde de terugkeer van Milly Scott die toch wel echt in het programma past hoe bescheiden haar rol ook Is Van het Beve die zich ook van alle manifestaties rond de Boekenweek gedistantieerd heeft had zich van ' Zo is het ' terug getrokken voor één keer omdat hij hoognodig weer eens aan het werk moest Het heeft de presentatie van deze aflevering niet noemenswaard geschaad integendeel als men niet beter wist zou men denken dat er blijkbaar flink gerepeteerd was zo weinig versprekingen waren er en zo behendig werd er door regisseur Timp tussen alle klippen door gemanoeuvreerd In werkelijkheid echter startte ' Zo is het ' met de handicap dat de generale repetitie die op verzoek van de nieuwe RAI om zeven uur gehouden zou worden drie kwar tier vertraging kreeg doordat tot kwart voor acht gerepeteerd werd voor de taptoe een muzikale bezigheid die alles in de omgeving lamlegt " O IS HET had verder nog de handicap maar het is al lang ge bleken dat dit voor de redactie van dit boulevardprogramma eerder een stimulans dan een handicap is dat men de actualiteit zo sterk • had willen dienen dat een deel van de teksten pas in het laatste etmaal kon zijn klaargestoomd met name de sketch over het ver bod dat mr Van Doom van deKRO oplegde aan de uitzending van een forum over geboortebeperking De beste nummers zaten dit keer in het begin de schrijvers door Nico Scheepmaker behandeld als automobielen en y *»«*»*« **¦>»«**»»* " ** de ' relatie ' van prinses Beatrix maar ook Dik Trom en de sexu ele uitspattingen van Ot en Sien waren mooie en gelukkige vond sten terwijl de persiflage op het Amerikaanse optreden in San Dommgo met Nederland als domein van invasie zijn uitwerking niet zal hebben gemist Dit keer was niet de politiek maar de sexualiteit het centrale tliema van ' Zo is het ' o.a in het laatste nummer een gefingeerde brief van G K van het Reve aan zijn ' lieve melkboer ' Deze brief was een onderdeel van de boekenmarktshow van Blokker en Ferdinan dusse die enkele dagen geleden niet werd uitgezonden door de VARA omdat men de voorbereidingen te kort achtte Zo heeft u dus in ieder geval toch nog een deel ervan gezien ' Zo is het ' had naast de gebruikelijke kwaliteiten de onschatbare verdienste dat er uitvoerig in vier nummers was ingehaakt op de Boekenweek Literair Kijkschrift I K KAN niet zeggen dat daar verder veel aandacht aan wordt be steed op de beeldbuis Zoals gezegd is de Boekenmarkt zo al uit gevallen en gisteravond slaagde ook op Nederlemd 2 Literair Kijk schrift er niet in het half uur vol te maken we kregen slechts 25 minuten te zien die gevuld waren met een gesproken herdenking van Bordewijk en een soort herdenlangsprogramma over Achter berg Dat laatste was ronduit gezegd een slecht programma Ik heb ook niet goed begrepen waarom het moest terwijl anderhalf jaar geleden op 13 november 1963 in een uitstekend programma van Literaire Ontmoetingen met Hoomik als gastheer en Keiler als regisseur Achterberg al indrukwekkend herdacht was Zoals het gisteren gebeurde leek het nergens op De teksten waren zo zweve rig en abstract dat ik vaak niet begreep waarover het ging Jaap Harten die de gedichten las heeft een stem die meer geëigend is voor bijvoorbeeld Leopold dan voor Achterberg en wat nog het ergste was van al de beelden die tijdens het lezen van de gedichten werden getoond suggereerden dat Achterberg onze grootste natuur dichter is geweest we zagen veel bomen ook veel kruinen van bomen afgewisseld door ondefinieerbare etsen vermoed ik zoals bijvoorbeeld Jan Montijn ze maakt Het zou mijn keus niet zijn als achtergrond voor Achterbergs gedichten Mijn keus zou zijn de teksten op het scherm geprojecteerd want verzen zijn toch in de eerste plaats leesvoer ook die van Achterberg Of anders op zijn minst het gezicht van de man die de verzen leest zodat men zich beter op de tekst kan concentreren Beide mogelijkheden waren ten oturechte verworpen Keuzemogelijkheid 1 EN SLOTTE nog even dit Terwijl op Nederland 1 de New Qiristy Minstrels nog bezig waren begon op Nederland 2 een Hootenanny-show Dat gaf dus een keuzemogeli,ikheid als tussen Coca Cola en Pepsi Cola De voetbalwedstrijd bracht ons als grootste verrassing afgezien van het aantrekkelijke spel een uit stekende cameravoering door de Engelsen In de toekomst dient echter voorkopen te worden dat het tussentijdse nieuws de rust overlapt Toen weer werd overgeschakeld naar Wembley was de wedstrijd al weer drie minuten aan de gang Laat men in zo'n geval het nieuws even onderbreken en het staartje bij het tweede journaal voegen fc »»»^^^^^^^»^**^ ^ **^^ * w Christie^s M.uizeval in Utrecht gespeeld nonrte intrige is De Jluizeval tevens een geliefd amateurstuk De Utrecht se toneelvereniging De Kederükers Molière zette het voor de tweede maal op haar programma De op voering %' an woensdagavond in de Utrechtse stadsschouwburg was een succes Acht mensen zijn ingesneeuwd in een pas begonnen Engels familie pension vlak nadat in Londen een oude dame is gewurgd De moorde naar had drie witte muizen gete kend Omdat voor de politie aanlei ding bestaat het volgende slacht offer in het pension te vinden gaat een politieman daarheen Ondanks deze veiligheidsmaatregl sterft de tweede muis Iedereen is verdacht en niemand wil iets loslaten over zijn achtergronden en eventuele re laties tot de vermoorden Er wordt een val gezet en de moordenaar wordt ontmaskerd Natuurlijk net diegene die het minst verdacht lijkt Het stuk heeft tal van aardige rol len en de spelers hebben onder de regie van Hans Hamstra mooie typetjes laten zien Hans Hamstra zelf sloeg wel het beste figuur als de toevallig passerende Paravicini met kostelijke uitbuiting van een Frans accent Gerard Dol maakte een fraaie karikatuur van de getikte Christopher Opvallend door vlot en spontaan spel was Maja Westerhout als de jeugdige pensionhoudster Mollie Ralston Haar echtgenoot was op verdienstelijke wijze gespeeld door Herman de Roode Ook de andere rollen waren goed bezet door Harry van Kan Willy Post Roel Nijhuis en Nella EIgeti Aan vaart en goed samenspel ont brak het nogal aan het stuk waar door wel wat van de spanning ver loren ging Toch werd het laatste bedrijf met ingehouden adem ge volgd • Albert van Dcilsum heeft woens dagavond zijn definitief laatste voor stelling gegeven in de Eindhovense stadsschouwburg met het spelen van de titelrol van Koning Lear van Shakespeare in de opvoering door de Haagsche Comedie 
DONDEBDAO SO MEI 1965 JJTRECHTSCH NIEUWSBLAD GEMEENTE DOORN BEKENDMAKING Het Hoofd van het gemeente bestuur van Doorn brengt ter openbare kennis dat ter ge - meente secretarie dier ge meente van 21 mei tot en met 17 juni 1965 voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd de ontwerpen van voorschriften als bedoeld in artikel 43 der Woningwet met betrekking tot de aard van de bebou wing en het gebruik van gronden gelegen tussen Vossenweg,Heuvelweg Amersfoortse weg en Kampweg planKampdwarsweg gelegen tussen Kampweg,Amersfoortseweg Dorps straat Ijskelderlaan Kor tenburglaan en Kerklaan(plan Kerklaan gelegen tussen Kampwegen Montroselaan plan Mon - troselaan in uitvoerige kaarten uitge werkt met toelichting Gedurende bovengenoemd tijdvak kunnen belangheb benden bij de gemeenteraad bezwaren indienen Doorn 18 mei 1965 ' Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd. Ter Haar t Heden overleed tot onze droefheid na een kortstondige ziekte voorzien van de H Sacramen ten der Zieken onze vader behuwd - groot en overgrootvader JOHANNES KLINKHAMER weduwnaar van Jacoba van Thiel in de ouderdom van 83 jaar Bilthoven H A Westbroek-Klinkhamer A L Westbroek Utrecht M J J de Zeeuw-Klinkhamer J A de Zeeuw De Bilt J A Klinkhamer C R Klinkhamer-van den Hoven Klein - en achterkleinkinderen De Bilt 18 mei 1965 Schoolstraat 1 Liever geen bezoek De gezongen H Mis van Requiem zal worden op gedragen vrijdag 21 mei om 10.30 uur in de pa rochiekerk van de H Michael Kerklaan te De Bilt waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R.-K Kerkhof aldaar De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis „ Berg en Bosch " te Bilthoven De rouwkamer is geopend van 11 tot 12 uur en van 16 tot 17 uur Op 18 mei overleed onze lieve man vader schoon vader en grootvader EDUARD JAN DIJKSTERHUiS Oud-hoogleraar aan de Universiteiten van Utrecht en Leiden Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw in de ouderdom van 72 jaar Bilthoven J K E Dijksterhuis-Niemeijer Maassluis J K E Srait-Dijksterhuis J Smit Foppe-Jan Leiden Sterksel N.B B Dijksterhuis E L Dijksterhuis-Dorré W Dijksterhuis A Dijksterhuis-van Hall Bilthoven 20 mei 1965 Wagnerlaan 27 Liever geen bezoek De teraardebestelling heeft in stilte plaatsgevonden GEMEENTE DOORN Het Hoofd van het gemeente bestuur van DOORN brengt ter voldoening aan artikel 43 juncto artikel 37 lid 4 der Woningwet ter openbare kennis dat door Gedeputeerde Sta ten van Utrecht bij hun be sluit van 7 mei 1965 afde ling 5 nr 2683'64/1078 goed keuring is verleend aan dedoor de raad bij besluit van 20 juli 1964 vastgestelde enbij besluit van 15 maart 1965 gewijzigde verordeninghoudende voorschriften alsbedoeld in artikel 43 derWoningwet met betrekkingtot de aard der bebouwingen gebruik der gronden ge legen ten zuiden van deDorpsstraat Plan Raadhuisen omgeving dat vorenbedoeld besluitvan Gedeputeerde Statenen vorenbedoelde verorde ning met bijbehorende teke ning en toelichting ter ge - meente secretarie voor eenieder ter inzage zijn neder gelegd dat belanghebbenden diebezwaren tegen de veror dening bij de raad hebbeningediend binnen éénmaand na de hieronder ver melde datum bij de Kroonberoep kunnen instellen Doorn 18 mei 1965 Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd. Ter Haar VERLOREN één bos sleutels aan rood leren bandje langs de route militair hospitaal „ Oog in Al " 24 oktoberplein Benelux laan Europalaan Rijks weg nr 12 richting Drie bergen Driebergen-Doorn Gaarne bericht tegen vergoe ding Doornveldlaan 8 Doorn telefoon 03430-2515 H P J A MAAS ARTS AFWEZIG van 21 mei t.iii 24 mei Waarneming tel 12042 Een nieuw plantaardig produki om snel slank te worden dat in vele landen reeds met succes wordt toegepast '/ fi is Fuca / / excellent Heerlijkwerkende slankmakende Fuca-diragéesl Neem ook Fuca-dragées n zult het zien en voelen Ook ü maken zij slank _ Fuca-dragées werken op 4 verschillende 1 ^ manieren Fuca - dragees geven u uw slankheid terug én zorgen ervoor dat u die ook houdt SLANIC Met Fuca-dragées Mi verdwijnen W hinderlijke M vetkussentjes -^ ¦ om de maag te zware heupen en dijen krijgen weer harmonische proporties een onderkin - wotdt glad p -- Fuca dragées ll ^-^ stimuleren de | i '''' werking van de f >' darmen en bezorgen u een goede stofwisseling nieuwe frisheid en jeugd Regelmatig gebruik van Fuca-dragées bevordert ook de glanzende gezondheid van uw huid Fuca-dragées in « elegante verpakking f2S0,f4.9Ö FUCA excellent GEMEENTE DOORN Het Hoofd van het gemeente bestuur van DOORN brengt ter voldoening aan artikel 11 lid 4 der Woningwet ter openbare kennis 1 dat door Gedeputeerde Sta ten van Utrecht bij hun be sluit van 7 mei 1965 afde ling 5 nr 270/1078 goed keuring is verleend aan een raadsbesluit tot vaststelling van bijzondere voorschrif ten als bedoeld in artikel 2 lid 2 der Woningwet ter bepaling van voor - en ach tergevelrooilijnen voor wo ningen en andere gebouwen voor een gedeelte van de Dorpsstraat Molenweg en Schoollaan met de daarbij behorende tekening 3 dat vorenbedoeld besluit met de daarbij behorende tekening voor een ieder ter inzage is nedergelegd 3 dat belanghebbenden bin nen dertig dagen na de hieronder vermelde datum bij de Kroon beroep kunnen instellen. Doorn 18 mei 1965 Het Hoofd van het gemeentebestuur voornoemd. Ter Haar Telef 24428 een der erkende meesterwerken van de Italiaanse cinematografie DOODDE OIULIANO WEGAFSLUITING NIEUWEDIJK Het bestuur van het Waterschap Kortrijk te Breu kelen maakt bekend dat de OTEWEDUK liggende in de gemeente Breukelen op DINSDAG 25 mei 1965 van 8 tot 18 uur gesloten zal zijn voor alle rijverkeer Deze afsluiting heeft plaats in verband met werk zaamheden verbonden aan de aardgastransport leiding/waterleiding tussen'de Kortrijkerdijk en Gal - gerwaard Breukelen 19 mei 1965 Het bestuur van het Waterschap Kortrijk M VAN OOSTEROIVI voorzitter NEEM EENS EEN PROEF EN OOK U ROEPT FANTASTISCH ZO LEKKER ZIJN DIE VRIES VERSE JONGE BBAADHAANTJES en dat per 500 gramvoor 1.39 Gewichten van 600 t.m 1300 gram HARING IN TOM.SAUS MAKREEL naturel MAKREEL in tom.saus groot blik KERSEN AARDBEIEN FRAMBOZEN ANANAS 2 blikjes DOPERWTEN SPINAZIE CAPUCIJNERS 2 blikken 89 99 ZOETE SPAANSE WIJN fles nu 1.98 KOFFIEMELK Uterfles 1.29 GOUD - of PRESCAKOFFIE pak 1.82 2de.pak halve prys 0.91 150 gram 0.79 150 gram 0.65 150 gram 0.65 GEKOOKTE MAGERE HAM PALINGWORST LEKKERE VLEESSALADE SUMA ZELFBEDIENING Van Humboldistraat 32 - Utrecht Bij Tuinwijk — Telefoon 24437 De meest comfortabele auto In deze prijsklasse Renault 8 Major PRIJS f 0«^^ö>~wA «,^» Flltsenda motor van iioa cc 50 PK < SAE > In 19 seconden van O op loo Km Vier Lockheed schljfremmen " rondom " voor viermaal maximale veiligheid Volledig gesynchroniseerde 4-versneningsbQk Duurzaam beschermd tegen roest dank zIJ roestwerend dompelbad Gesloten koelcircuit waardoor geen zorgen om water of antl-vrlea Maximum snelheid f35 km per uur Vele Inclusieve extra's I RENAULT ^ Vraagt.vo/ied/ge / nfichtfngen en maak een proe/rU b/j N.V Automobielbedrijf Zuilen „ A.Z.U " Utrecht Amsterdamsestraatweg 600—602 Telefoon 030-44667 N.V Automobielhandel v/h Grund & Co Maliebaan 71—73 — Utrecht — Telefoon 030-19143 I Op ons bedrijf te De Bilt kan een \ 1 Met sixied JONGE ENERGIEKE 1 vri hulp in de huishouding MEDEWERKER 1 gezocht in zakengezin met kinderen 1 Leeftijd boven 20 jaar 5-daagse werk - geplaatst worden 1 1 week Moderne huishouding met alle com 1 fort grote was de deur uit meerdere Schriftelijke sollicitaties aan 1 hulp aanwezig HESSBVG'S AUTOBEDRIJF 1 Loon ƒ 70 — tot ƒ 75 — per week schoon l Utrechtseweg 336 De BUt J 1 Telefonische aanmelding 030-24710 II foundations met perfecte pasvorm verkrijgbaar bij BILTSTBAAT 78 TELEFOON 15263 UTRECHT ihaoié corset ry Dr P D STIBBE INTERNIST PRAKTIJK HERVAT een film van f RANCESCO ROSI een Lux-Vides - Galatea productie van FRANCO CRISTALDi Toegang 18 jaar OPLEEDING DOKTERSASSISTENTE Inl en prosp wettig beschermde A.C.A.P.-opleiding Galvanistraat 9 Amsterdam-O telefoon 020-52 7U Tevens opl medisel>-secrefe,resse Telef 12461 SEIZOENVERKOOP OCCASIONS PIANO'S - ORGELS Vrijdag a.s begint de verkoop van onze collectie INRUILINSTRUMENTEN Deze occasions worden tegen interessante prijzen verkoclit onder volledige garantie met terugkoopverklaring bij aankoop van een nieuw instrument EEN UNIEKE GELEGENHEID OM EEN INSTRUMENT AAN TE SCHAFFEN PIANO'S vanaf ƒ 200 — waaronder Pleyel - Nagel - Steinbach - Holberg * Fuchs en Möhr - Geyer enz INRUILPIANO'S zonder garantie Speciaal voor verenigingen e.d ƒ 75 - ORGELS Eminent 40 * 2 klav ped - Philicorda * compleet - Kingsman * 2 klav ped enz Wordt verwacht HAMMOND SPINET 1 jaar oud van ƒ 7000 — voor ƒ 4500 — met garantie De met * gemerkte instrumenten zijn verkrijgbaar in onze zaak Utrecht De overige instrumenten in ons filiaal te Zeist Utrecht Mariapiaats 3 ¦ Telefoon 27693 Zeist 2e Dorpsstraat 34 - Telefoon 03404-17939 NEDERLANDS GROOTSTE PIANO - EN ORGELSPECIAALZAAK TOEGANG 14 JAAR SHIRLEY EATON • LLOYDNOLAN ^» HY GARDNER • SCOH PETERS TOEGANG 18 JAAR 
TTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG SO MEI 196B 7 Elk jaar 2000 meisjes over de grens erken in buitenland is minder leuk dan ' t lijkt Qoede voorhereiding strikt noodzakelijk Advertentie ¦"•'" T^<^«»W«?!«?ff!«P '/'^^ pwsTOS^jfWWK^^-Trr^wjïWT ^^^' MÏ'-^W^^r'f ^ '^< iiMif4^^^J!'f^i ^^^:^ i ^- Senoritas Special Uitsluitend tabak MEJ I W VAN OLDENBORGH 10 Stuks f 1,80 dig briefje terug dan pakken ze hun koffers en vertrekken Verhoudingsgewijs doen zich in dergelijke gevallen waarschijnlijk de meeste teleurstellingen voor Het ge beurt bijvoorbeeld wel eens dat ver illusies maakt en zich van tevoren zo geten is een werkvergunning of een Kerk en probleem Alcoholvrije wijn hij het avondmaall D E KERKERAAD van de hervormde gemeente te Wormer veer zo meldde de kerkelijke pers heeft besloten om voortaan vruchtenwijn te schenken bij de viering van het heilig avondmaal Niet omdat deze kerkeraad zich op het stand punt van de drankbestrijding plaatst maar omdat hij tegemoet wil komen aan hen die bijvoorbeeld door middel van een kuur het gebruik van sterke drank trachten af te zweren Geen aanstoot geven alcohol oud in Nederland DuitS'Nederlandse studieconferentie Sociale begeleiding in grensgebieden nodig bras sen Advertentie SMOAnfa ' KI ' ^ luYCKS Van een onzer verslaggevers E lk jaar gaan naar schat ting tenminste tweedui zend Nederlandse meisjes huis houdelijk werk doen in het buitenland En elk jaar komen er snel al heel wat teleurge steld terug Soms eindigt het avontuur • reeds bij de douane in het land van bestemming In Engeland worden meisjes die geen werkvergunning of uitnodigingsbrief hebben bij voorbeeld niet toegelaten Exaete gegevens over de totale aantallen meisjes die In het bui tenland gaan werken zijn niet be kend Evenmin heeft men cijfers over het aantal mislukkingen Maar dat er vrij veel meisjes zijn voor wie het werken in het buiten land op een grote teleurstelling Voorzitter van CMB Werkgevers stellen ontwikkeling te pessimistisch voor Van onze soc.-econ redacteur ARNHEM — Als het centraal planbureau en de werkgevers-orga nisaties blijven voortgaan pessimis tische verwachtingen ten aandien van on7,e economie en financiën te uiten die niet met de werkelijkheid blijken overeen te komen dan wordt het vertrouwen van de werknemers nog sterker geschaad en zullen xvij onze eisen blijven stellen overeen komstig eigen Inzichten Dat kan leiden tot toenemende botsingen Dit zei vanochtend de voorzitter van de christelijke bedrijfsbond voor de metaalnijverheid en elektrotech nische industrie CMB de heer H Peters bij opening van de twee daagse algemene vergadering van zijn bond te Arnhem De heer Peters die op deze ver gadering wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd de voorzittershamer zal overdragen aan de 39-jarige J Lanser is tevre den over de resultaten die in 1963 en 1964 werden bereikt een loon kostenstijging van 24 procent maar niet over de wijze waarop ze zijn verkregen Hij acht het van de grootste betekenis dat de werkge vers de werknemersorganisaties meer inzicht geven in de economi sche gang van zaken in eigen be drijfstak en onderneming Hij is voorts van oordeel dat als de verbetering van de rechtspositie van de werknemers uit nog iets meer zal moeten bestaan dan alleen uit loonsverhoging Langlopende cao's zijn te prefereren Dan kan een bepaalde planning op wat lan gere termijn worden gemaakt Advertentie STODEL IS MODE MODEHUIS STODEL Vtedenborg 35 Utrecht UTRECHt - HIEVERSUM - HAARLEM l uitdraait daarvan Is mejuffrouw I W van Oldenborgh leidster van het Utrechtse MAI bureau overtuigd In de meeste gevallen hebben vol gens haar de meisjes het fiasco aan zichzelf te wijten Ze hebben niets of vrijwel niets ondernomen om zich van tevoren op de hoogte te stellen van de aard van het gezin de arbeidsvoorwaarden enzovoort Wie naar Zwitserland gaat moet zich bijvoorbeeld heel goed realise ren dat daar dagen gemaakt wor den die in onze ogen bijzonder lang zijn Het is geen uitzondering als een hulp in de huishouding daar twaalf tot vijftien uur per dag vrijwel on afgebroken in louw moet zijn Bo vendien bewaren de Zwitsers over het algemeen veel afstand Er is dikwijls geen sprake van dat het meisje echt wordt opgenomen in het gezin Werken in het buitenland is vaak niet zo leuk als het lijkt De door ons Nederlanders over het algemeen zo gewaardeerde gezelligheid vind je in een buitenlands gezin slechts bij hoge uitzondering Toch kan het een plezierige erva ring zijn mits men zich niet al te veel goed mogelijk laat informeren Contacten De MAI-bureau's helpen per jaar zo'n elfhonderd meisjes die eens een halfjaar een jaar of nog langer naar een ander land willen ^< fc ^^^^^^^^%^ ^?^^^^^^^^ Enthousiaste berichten uit Amerika voornamelijk om de taal te leren Mejuffrouw Van Oldenborgh schat dat er zonder een MAI-bureau zeker evenveel gaan Het MAI-bureau is de enige in stantie die van het arbeidsbureau een vergunning heeft voor dit soort bemiddelingen Toch wordt er ook bemiddeld door particulie re contactpersonen meestal da mes die wat willen bijverdienen Er zijn meisjes die noch van het MAI noch van een.contact persoon gebruik maken Ze schrij ven op een advertentie van een buitenlandse familie in een Neder landse krant Krijgen ze een aar - staatssecretaris Egas was woens dag eregast bij de opening van een driedaagse Duits — Nederlandse stu dieconferentie over sociale begelei ding bij de regionale ontwikkeling langs de Nederlands — ^ Duitse grens In ' Avenariu ^ te Runrlo werd deze tweede conferentie — de eerste was in 1962 te Nordholt — geopend door de Gelderse commissaris van de Koningin dr H W Bloemers Dr Bloemers zei in zijn openings toespraak dat de grensgebieden die eens door politieke oorzaken tot de achtergebleven gebieden behoor den nu een belangrijk onderdeel vormen van een integrerende Euro - Maassluis opnieuw vissershaven af Maassluis heeft als vissershaven weer afgedaan De beide vissers vaartuigen die Maassluis nog had zijn namelijk verkocht naar Mozam bique Zuid Af rika Rond de eeuwwisseling was Maas sluis nog een vissersplaats van be tekenis met een vloot van ongeveer honderd loggers Met het opkomen van de industrie werd het echter steeds moeilijker bemanningen voor de schepen te krijgen Na het einde van de tweede we reldoorlog had Maassluis als gevolg van deze ontwikkeling in het geheel geen visserij meer Een poging van de scheepswerf De Haas om met een drij&iet trawUogger het visse rijbedrijf weer op gang te brengen mislukte omdat een rederij met slechts één schip niet rendabel bleek te zijn Enkele jaren geleden begon ge noemde scheepswerf opnieuw maar ook deze poging leed schipbreuk andere verklaring aan te vragen Soms eindigt de reis daardoor al bij de grens Maar ook als administratief alles in orde is pakt het voor de meisjes soms heel anders uit dan ze hadden verwacht ' t Komt voor dat de eigen kamer een hokje blijkt te zijn dat in de keuken moeten worden gegeten dat het buitenlandse gezin het meis je zonder meer als dienstbode ge schouwt Je hebt aldus mejuffrouw Van Oldenborgh natuui'lijk meisjes die ondanks alles dooi-zetten ook al heb ben ze geen enkel ' contact Het ge vaar is dan dat ze in hun eenzaam heid het eerste het beste contact aangrijpen dat ze buiten het gezin kunnen krijgen Ouders met een beetje verant woordelijkheidsgevoel laten hun dochter niet zo maar gaan Die wil len van tevoren toch wel duidelijk weten in wat voor milieu en in wat voor omstandigheden zij terecht komt Enquête De meisjes die door bemiddeling van het MAI naar het buitenland zijn gegaan krijgen tegen Kerstmis een enquêteformulier van het bureau Uit de resultaten van dit jaarlijkse onderzoekje blijkt dat Engeland en Frankrijk niet veel klachten opleveren Anders liggen de zaken met de in Zwitserland wer kende meisjes Zeker de helft van hen is ernstig teleurgesteld pese economie Zoals overal ver andert de structuur door bijvoor beeld het afvloeien van werkkrach ten uit de landbouw naar de indus trie Deze veranderingen ontstaan aan beide kanten van een steeds meer vervagende grens Centra op verschillend gebied ontstaan met als gevolg het op en neer reizen tussen woon en werkgebieden on geacht de grens In wezen voltrekt de Europese integratie zich in deze streken duidelijker dan elders en deze ontwikkeling heeft sociale be geleiding nodig die aan weerszij den van de grens zoveel mogelijk gelijk moet zijn aldus dr Bloemers De studieconferentie heeft betrek king op de vraagstukken in het ge bied van Borkum-Bochelt en de aan grenzende Nederlandse gebieden in de Gelderse achterhoek Prof dr Sj Groenman hoog leraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht vond het van het grootste belang om aan de hand van de dy namische ontwikkeling met beliulp van conferenties en streekonder zoek aan beide zijden van de grens een zo gelijk mogelijk sociaal-econo misch beleid te ontwikkelen Juist in de grensgebieden moet zijns in ziens een harmonisatie op velerlei terrein het eerst verwezenlijkt wor den Het gaat dus niet alleen om in ventarisatie maar wel degelijk ook om een zo gelijk mogelijk afgestem de ontwikkeling en begeleiding in deze gebieden I riaua iuooh FRITESSAUS Zeer enthousiaste berichten komen daarentegen uit Amerika waarheen het MAI sinds twee jaar bemiddelt De mensen zijn er volgens mejuf frouw Van Oldenborgh veel spontaner en gemakkelijker dan in de meeste Euroi>ese landen De meisjes voelen er zich snel thuis Van de tien Utrechtse meisjes die de afgelopen twee jaar naar de V.S gingen zijn er twee niet terugge komen De één trouwde de ander werd stewardess Een derde meisje dat er nog niet zo lang zit voelt er ook veel voor in Amerika te blij ven Om te mogen werken in Amerika is een emigrantenvisum vereist Een meisje alleen krijgt dat vrij snel in ongeveer een half jaar Reiskosten vormen het probleem niet Het Amerikaanse gezin betaalt « Jikwijls de overtocht en houdt dan later een gedeelte in op het sala ris Concluderend zegt mejuffrouw Van Oldenborgh over het werken in het buitenland Ik durf het werken in het buitenland aan te bevelen voor meisjes met zekere zelfstandig heid die bereid zijn zich aan te passen enige kennis van de taal hebben en wat huishoudelijke erva ring Als je van tevoren de zaak goed laat bekijken voorkom je veel risico's Maar volstrekte garanties kan niemand gfeven Iets nieuws is dit niet Reeds in 1897 willigde de kerkeraad van Kam pen het verzoek van de geheelont houdersvereniging in om bij de be diening van het avondmaal wijn zon der alcohol te gebruiken ' De leden der geheelonthoudersvereniging — zo lezen we in het kerkeraadsver slag — waren bevreesd dat enkele zwakke leden der gemeente wan neer zij alcohol proeven al is het dan ook in zeer geringe mate daar door aangewakkerd zouden worden om weer spiritualiën te gaan ge bruiken ' Naderhand hebben verscheidene kerkeraden soortgelijke besluiten genomen Te Lekkerkerk waren het in 1930 de jonge geheelonthouders KERK ^ n even aee ^ óteilih te die hun voorstel om alcoholvrije wijn voor het avondmaal te bezigen aan vaard zagen Te Akersloot btj Alk maar heeft men twee jaar geleden de alcoholhoudende wijn van de avondmaalstafel gebannen De ker keraad nam dat besluit onder ver wijzing naar het woord van Paulus in zijn brief aan de gemeente van Corinthe Daarom Indien wat ik eet mijn broeder aanstoot geeft wil ik in eeuwigheid geen vlees meer eten om mijn broeder geen aanstoot te geven " Wat hier over eten gezegd wordt geldt evenzeer voor ' t drinken oordeelde de kerke raad Ook te Zwolle kwam in 1931 een verzoek binnen om de echte avondmaalswijn door alcoholvrije wijn te vervangen De kerkeraad ging daarmee akkoord maar ont ving toen een bezwaarschrift De protesterende lidmaat vond het be sluit 1 onbijbels want Jezus dronk ook wijn 2 ontaalkundig want de aanduiding ' alcoholvrije wijn ' is dwaas 3 onhistorisch want de kerkgeschiedenis gewaagt nergens snvssHiiaj HOORT ERBIJ i van afschaffing 4 niet eerlijk want wat ' wijn ' wordt genoemd is volgens de warenwet geen wijn 5 in strijd met het vrijzinnig begin sel omdat dit besluit aan het over grote deel der avondmaalsgangers in hun geweten geweld aandoet - 8 flessen f)cr dag Na dertig jaar kunnen we lachen om die vreemde argumentatie He laas bevatte het derde bezwaar wel enkele elementen van waarheid De kerk heeft zich als zodanig nooit te gen het gebruik van sterke drank verzet Integendeel de kerkgeschie denis biedt méér voorbeelden van overmatig drinkende ambtsdragers dan van drankbestrijders onder hen Vooral in de drie noordelijke pro vincies zijn in de 17e en 18e eeuw tientallen predikanten wegens dron kenscftap geschorst en afgezet Op synodale en classicale vergaderin gen vloeide tijdens de maaltijden lieel wat wijn Vondel heeft daar eens in een hekeldicht op predikan ten gewag van gemaakt Hij teken de ze aldus Drinken plengen zwelgen Op synoden en in dassen Met een welgebakerd lijf Dat is al hun tijdverdrijf Een uitzonderlijke drinkeboer was de Utrechtse hoogleraar in de theo logie Johannes Ens 1682-1732 die kans zag om acht flessen wijn per dag naar binnen te slaan Maar wij moeten niet vergeten dat wijn toen nog een volksdrank was Koffie en thee waren weinig bekend Ds Joh Martinius te jroningen hield in 1664 de inwijdingspreek in de Nieuwe Kerk aldaar Als dank voor dit kar wei ontving liJ van de vroedschap te Groningen een bedrag van ƒ 84 én een okshoofd wiJn 220 liter ten geschenke De bouwers van het in 1944 ver woeste orgel in de Grotekerk te Arnhem lieten zich in 1768 betalen met ƒ 140.000 - benevens ' de groot ste orgelpijp vol beste Rijnwijn ' Die grootste pijp was 9 meter lang met een doorsnede van 40 centimeter Er kon dus 1544 liter wijn in Maar in die tijd vond niemand het vreemd om van een orgel dat voor gods dienstige samenkomsten bestemd was een deel van de bouwsom in sterke drank uit te keren Kuyper en de drank In de 19e eeuw verandert de situa tie Het ' goedaardig ' wangebruik als volksdrank behoort tot het ver leden Hele volksstammen zyn over gestapt op ' Schiedam ' en dan begin nen de dominees uit een ander vaat te te tappen Er wordt duidelijk ge waarschuwd tegen overmatig drank gebruik en sommige predikanten ont poppen zich als positieve drankbe strijders Wanneer in 1845 te Utrecht een afdeling ontstaat van de Nederland - sche vereeniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken zijn daar vier predikanten bij betrokken ds J.-F van Hoogstraten ds J A D Molster dr G C Montijn en de Lutherse ds H C Millies Later was o.a dr A Kuyper tijdens zijn Utrechtse predikantsjaren lid van deze vereniging Toen in 1904 onder het ministerie Kuyper de drankwet werd aanvaard die beperkende bepalingen inhield wat het aantal vergunningen betreft verscheen er een spotvers van deze inhoud Kuyper heeft zijn zin gekregen En de drankwet is er door Leve Kuyper hoort men brullen In ' t geheelonthouderskoor Alle kroegen worden kerken ' t Is jandorie godgeklaagd Komt de kelner met een bijbel Als je om een slokkie vraagt Dat is allemaal wel meegevallen De strijd tegen overmatig drank gebruik bleef nodig tot op vandaag Daarbij kan de morele steun van de kerken niet ontbreken Het is echter de vraag of de avondmaalswijn óók binnen die strijd valt Ds W H Gispen oprichter en jarenlang voorzitter van de Gere formeerde vereniging voor drankbe strijding beantwoordde die vraag al in 1910 ontkennen ' Laten we van het avondmaal afblijven ' zei hij ' Want hier begeven wij ons op een terrein van vermoedens en gissingen Het is onnodig gevaarlijk schadelijk om in dit heilig sacrament een verande ring voor te staan tegen de geest der gemeente en zonder dat wij hiervoor een bewijs uit Gods Woord kunnen putten ' Ds H C Spijkerboer hoogleraar De general assembly van de Pres byterian Church in Queensland Australië heeft ds H C Spijker boer benoemd tot professor voor het oude testament aan de theolo gische hogeschool van deze kerk te Brisbane Ds Spijkerboer is in 1958 na zijn doctoraal examen als predikant voor bijzondere werkzaamheden geestelijk verzorger emigranten naar Australië geëmigreerd Sedert 1958 heeft ds Spijkerboer twee ge meenten van de Presbyterian Caiurch in Queensland gediend De laatste jaren is hij ook secretaris van de raad voor het Nederlandse kerkewerk in Australië geweest Britse priester krijgt andere post De Britse priester Joseph Cocker 26 die geschorst werd omdat hij openlijk kritiek had uitgeoefend op het standpunt van de roomskatho lieke kerk inzake de geboorterege ling zal een nieuwe post krygen in zijn diocees Hij is volgens brieven aan vrien den niet van mening veranderd maar zal vermoedelijk zijn standpunt in de toekomst niet meer in het openbaar verkondigen Pater Cocker die parochiepries ter wa op het eiland Wight bevindt zich sedert maart in retraite na dat hij in moeilijkheden raakte om dat _ hij pater Arnold McMahon — een " jonge priester die geboortere geling verkondigde — had verde digd Pater McMahon werd naar Rome ontboden waar htj zich ver moedelijk nog bevindt I Tienjaarlijkse prijs voor theologen Van onze correspondent GRONINGEN — De faculteit der godgeleerdheid van de rijksuniversi teit van Groningen heeft de prof W Mallinkrodtprijs die eenmaal in de ' tien jaar wordt toegekend voor de beste Nederlandse theologische dissertatie ditmaal verleend aan dr G H M Posthumus Meyjes voor zijn proefschrift Jean Gerson zijn kerkpolitiek en ecclesiologie Dr Posthumus Meyjes thans do cent vanwege de zending der her vormde kerk aan de theologische school te Ué te Kameroen promo veerde in 1963 aan de Leidse uni versiteit cum laude tot doctor in de godgeleerdheid Promotor was prof dr J N Bakhuizen van den Brink De prof W Mallinkrodtprijs ƒ 1000 groot is genoemd naar wij len prof W Mallinkrodt die van 1902 tot 1915 kerkelijk hoogleraar was te Groningen In 1935 1945 en 1955 werd de prijs respectievelijk toegekend aan dr K H Miskotte oud-hoogleraar te Leiden dr W C van Unnik hoogleraar in Utrecht en dr D J Hoens eveneens hoog leraar in Utrecht Dubbel drs » bij de baptisten De rector van het seminarie tot opleiding van predikanten voor de Unie van Baptistengemeenten ds J Belling te Bilthoven heeft aan de Bijksuniversiteit te Utrecht docto raal examen theologie gedaan Hij slaagde cum laude Reeds jaren ge leden legde ds Belling te Groningen het doctoraal examen oude talen af Aangezien voor baptistenpredikan ten de universitaire studie niet ver plicht is zijn er in deze kring slechts enkele gegradueerden be halve drs Reiling sinds 1962 ook drs D Slort te Apeldoorn We ] bezat de eerste baptistendo minee in Nederland ds J E Feis ser de doctorstitel Dr Feisser was echter hervormd predikant geweest Na hem duurde het ongeveer een eeuw eer enkele jaren geleden dr J J Kiwiet deze titel behaalde Dr Kiwiet woont thans in Amerika Tramwagen als kapel Te Buenos Aires zijn dezer dagen de laatste traralgnen opgeheven De afgedankte tramwagens zijn voor ƒ 200 per stuk verkocht Diverse scholen bibliotheken en eerstehulp-posten hebben zich een exemplaar aangeschaft Eén wagen dient ergens in de Argentijnse hoofdstad als kapel Waar vroeger de wagenbestuurder troonde staat nu een altaar het achterbalkon doet dienst als sacristie Verder hoefde er niets veranderd te worden Bl'auwkapel vindt navolging Behalve in de welbekende Blauw kapel worden al enkele jaren in het witte kerkje te Huis ter Heide kerk diensten gehouden ' voor die onder weg zgn ' Soortgelijke experimenten bij uitvalswegen te Amsterdam-O en Amstelveen hebben weinig suc ces gehad Thans zal ook het kerkje te Hoog Soeren op de Veluwe voor deze diensten ingeschakeld worden Voorts de hervormde kerk te Ter band bij Heerenveen gelegen terzijde van de autoweg Leeuwarden-Zwolle Aan de Rijkswaterstaat is goed keuring gevraagd voor het plaatsen van uniforme * borden langs de we gen met aankondiging van deze diensten 
p^iyipyRPAt > 1 ^ nwt i-»»g VTBXXXniBXM MIEÜVrSBLAD L.;;;i:f^HTSCH nii marketing ¦* reklame - adviezen - ontwerpen en - uitvoering " Neem me mee op vakantie " zegt Homburg Ik kan er nog alt^d bij zegt Homburg En ik kom van pas als u onderweg honger krijgt • of als u lires francs en peseta's vrilt sparen Voor op brood heb ik lunchmeat en leverpastei in blik verder mijn befaamde vacuum verpakte vlees » waren die dagen en dagenlang lekker vers blijven I I I I HOMBURG ê - Aan de Schönberglaan Wel gelegen—Oog in Al hebben wij nog enkele GARAGES beschikbaar uitsluitei " bestemd voor stalling v - personenauto's Huurprijs / 32,50 p ma > Inlichtingen verstrekken ' makelaars H J C Piefers en Zonen Janskerkhof 24 te Utrecht tel 14906 UITSLAG HOMBURG VAKANTIE PRIJSVRAAG F / Berkeljon Frans Halsstraat 81 Nijmegen Mevr Helzenberg Bilitonstraat 77 Groningen P van Hulst Schroerv d Kolklaan 57 Poortugeal D de Leeuw Perenstraat 55 Den Haag Mevr N den Otter Orlando dl Lasaostr 23 ' a-Hertogenbosch I ZOMERMANTELS Onze kollektie is zojuist aangevuld met de allerlaatste nouveauté's op mantelgebied Aparte modellen in zonnige zomeirse tinten Prijs v.a 155 ^ Een aparte zomermantel, onontbeerlijk in ons klimaat vindt u bij Maison de Bonneterie Nachtegaalstr 16-18 Utrecht SPEELGOED i/2PRIJZEI \[ Puzzels v.a 1 — Insteekmozaieks nu 5,95 OPBLAASFIGUREN Zwembanden 1,50 Luchtbedden 7,95 Grote krokodillen 7,95 POPPENZIEKENHUIS J a cobijnestraat 2-7-9-10 Aanname allp betaahegeh UTRECHTSCH NIEUWSBLAD iopkrani van ^ midden Nederland oplage 65.000 Sinds 1955 verzorgen wij voor 0%0^^ik^Ê^m^m^mmmmm I I een groot aantal cliënten de pu - BBBB ^% B fcB^WM ~""^ bliciteit voor hun artikelen Om ^ s onze relaties buiten de drie noordelijke provinciën beter van erkend reklame-adviesbureau n.v.r.a dienst te kunnen zijn openen wij op vrijdagmiddag 21 mei a.s onze kantoren in Utrecht aan de Begijnekade 10 U bent daar van harte welkom als relatie oude ebbingestraat 6c-Groningen-tel O59oo-203'i3 - maar ook als belangstellende begunekade lo - utrecht - tel 030-20851 VAN OOY deelt de LAKENS UIT Alleen vrijdag en zaterdag DRIE LAKENS HALEN TWEE BETALEN 2 persoons f 9,90 en f 10,90 1 persoons f 7,90 en ƒ 8,90 Merklakens van de al lerbeste kwaliteit gras linnen met volle ga rantie Deze voordelige aanbieding alleen bij VAN OOY OÜDEGRACHT 150 telefoon 11359 Japonnen en pakjes Rokjes en blouses Vesten en jumpers Zomer - en regenmantels en nog veel meer in grote verscheidenheid tegen lage prijzen vindt u bij VAN OOY OÜDEGRACHT 150 telefoon 11359 VOOR VLOERBEDEKKING in alle soorten kunt u zeer goed slagen bij VAN OOY OÜDEGRACHT 150 telefoon 11359 ERRES-koelkasten v.a ƒ 298 - Philips-koelkasten v.a f 339 - Voor camping-maaltijden geef ik u varkensvlees in blik mee rundvlees in pikante saus goulash en soepballetjes allemaal van ' t beste Cuykse vlees bereid door mijn ervaren slagers en koks Mijn naam staat er op dus ik sta er achter Op - of aanmerkingen aan S Homburg Cuyk ^^^ gf ^ > i | VAN OOY OÜDEGRACHT 150 telefoon 11359 Kostuums kolberts en pantalons regenjassen overhemden enz Kortom alles voor een heer VAN OOY OÜDEGRACHT 150 telefoon 11359 * Castella Vaatwas bevat Silkolive voor wonderlijk zachte handen - LET OP Spaar nu 18 karaats gouden munten of luxe textiel Zeer voordelig Ook voor MEUBELEN slaagt u zeker bij VAN OOY OÜDEGRACHT 150 telefoon 11359 De moderne zaak waar u de betaling zo pret tig kunt regelen Voor volkomen - zelfstandige boekhoudkundige werkzaamheden wordt gevraagd een Dit zijn de 10 winnaars van de vliegvaltanties van f 1000 - betrouwbare en bekwame MEDEWERKER M H Stevens Greeneweg 136 Zwolle Mevr M Verbeet-KestelIJn v Geverenlaan 5 Breda A Versloot Johan de Witstraat 66 Apeldoorn J Vinkenoog Frans Halsstraat 94 hs Amsterdam E ZIegelaar GrIffensteIJnsel 71 Zeist Zeer goede toekomstmogelijkheden Aanvangssalaris naar leefttjd en be kwaamheid van ƒ 8.000 — tot ƒ 12.000 — per jaar De 100 winnaars van de transistorradio's of Itampeertenten krijgen thuis bericlit Met vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Brieven onder no 2-5538 aan het bureau U.N Uitgeslapen iiéén Er is * n enorm verschil tussen goed slapen en goed uitrusten Wie goed uitrust begint de dag fit DRAKACEL*zorgt ervoor dat u rust terwijl u slaaptDRAKACELsteunt uw lichaam juist op de vermoeide plaatsen DRAKACEL kunststofmatras aanbevolen en goedgekeurd door de Ned Ver.\\van Huisvrouwen Een Draica produkt De harde matras met alle comfort van ' n zachte DRAKACEÜ ZOIK Sena Kathc op f il Ongeveer zes mil voor de verkiezing van een deel van de verkiezingen ii zetels in de volks de Eerste Wereldo volstrekte meerdei Traditioneel is de k Volkspartij CVP de van oudsher de soeia provincie Luxemburg pleegt te hebben Gekozen moeten wafgevaardigden voo:van Volksvertei Tweede Kamer en de Senaat De Senaa mer telt weliswaa plus 1 voor liet tradit schap van de prins v Albert maar van di er 48 gekozen door c Raden en 24 door _ de S coöpteerd Bovendien wordt de Provinciale Rader samenstelling van de na de verkiezingen 1 den bekendgemaakt namelijk dinsdag n bijeenkomen om de ' senatoren te kiezen dan samen met de rei kozen senatoren de senatoren aanwijzen Het percentage van dat de drie grootste I tijen — de katholiek tische en de liberale • Tweede Wereldoorlof worven heeft weinig melingen laten zien haalde altijd tussen procent de BSP tusss 38 en de liberalen de 11 en 14 procen Na de verldezingi werd de zetelverdelii mejr van Volksverteg als volgt CVP kathoUeken BSP socialisten PVV Uberalen Volksunie Vlaamse Communisteri Onafhankelij ken Splitsingen Ei zijn deze keer h lijsten als gevolg vai ten die zich de aatst pailijen hebben voc heeft de BSP het Huysmans dat haar kundigen zeker een < zetels zal gaan koster De communisten he splitst in een partij di aan Moskou en een a op de ideologie van I Dan heeft zich nog partij gevormd voor deel bestaande uit lib tholieken die zich i Frans sprekenden nc zich keert tegen de wetgeving onder de s sel een Frans spreki België " Men kan naluurlij ] vooispellingen horen slag van de verkiezi men tot een gemidd * koffiedikkijkerij te k het opvallend dat pre een ook de partijled de CVP een terugga schien wel 15 of 16 ze ten De BSP zal vrijwel en de grote winst zal gaan die op een uit haar zetels van ten m te rekenen De Uni sprekenden zou twee veroveren en de Vol misschien vier of vij De ervaring heeft ec leerd dat men voor zijn met voorspellinge Beide grootste parti ook dit verkiezingsja geplaatst tegenover c uiterste richtingen D de CVP in Vlaande Volksunie en voor de lonië voor de Unie vai kenden en de commui De Vlaamse Volkst de in 1961 3.46 proi stemmen nog altijd n helft van de 8.27 pr < Vlaamse beweging b vooroorlogse verkiezi veroveren De BSP en de C \ In het kiesdistrict Bn plaatst voor de taak lies te voorkomen aa In Neder-S coalitie ^ CDU-SI Neder-Saksen is sir de eerste Duitse deels regering van christe én socialisten Er was een regering ten en vrije democi len aan het bewind afgetreden nadat de s sluiten van een oven het Vaticaan hadden die onder meer voorzi hoging van de subsi scholen Dit was voo ] aanleiding de coalitie 
r.iCf'HTSCH NIEUWSBLAD Overigens verhult men niet dat Amerikaanse genie troepen op het ogenblik bezig zijn met het aanleg gen van losgistieke ondersteunings bases om wanneer dat nodig is in de kortst mogelijke tijd grote een heden gevechtstroepen te kunnen la ten overkomen Maar er moet nog heel wat gedaan worden voor die onontbeerlijke logistieke steun kan worden verzekerd Belangrijke ba ses worden momenteel aangelegd te Pleikoe en Ban Me Thoeot op de hoogvlakten van Midden-Vietnam Vooral de basis van Pleikoe vormt voor de Amerikaanse militairen in Vietnam en andere Zuidoostaziati sche landen een uiterst belangrijk knooppunt Nachtelijke luchtaanval Amerikaanse marinevliegtuigen hebben vannacht de aanvallen op Noord-Viètnam voortgezet Een mi litair konvooi was het doelwit De zogenaamde opschorting van de luchtaanvallen op de democratische republiek Vietnam is slechts een mislukte manoeuvre geweest om nieuwe agressie der V.S voor te bereiden Dit verklaart het Noord viètnamese ministerie van buiten landse zaken in een woensdag gepu bliceerde verklaring over de tijdelij ke staking der Amerikaanse lucht aanvallen met het oog op mogelij ke onderhandelingen Het vliegdekschip Bonhomme Ri chard van 42.000 ton wordt binnen kort opgenomen in de Amerikaanse zevende vloot die in het zuidweste lijk deel van de Stille Oceaan ope reert zo wordt van gezaghebben de Amerikaanse zijde vernomen Het schip heeft 80 vliegtuigen aan boord Akkoord over voorlopig bestand in San Domingo De strijdende partijen in de Domi nicaanse Bepubliek hebben in begin sel ingestemd met een door de Ver enigde Naties voorgesteld kortston dig bestand dat het Bode Kruis de gelegenheid moet geven de doden in de straten van San Domingo te bergen en de honderden gewonden te verzorgen Caamano en Imbert willen de bestandsovereenkomst wel tekenen maar niet in eikaars tegen woordigheid De VN-vertegenwoordiger in San Domingo Mayobre had tevoren de Veiligheidsraad laten weten niet in staat te ziJn zelf een dergelijk be stand te bewerkstelligen Hij ver zoéht daartoe de Veiligheidsraad Kosygin voorlopig niet naar Londen Sowjet-premier Kosygin heeft zijn plan voor een spoedig bezoek aan Groot Brittannië van de baan geschoven en zal mogelijk zelfs dit jaar niet meer naar Londen komen zo hebben welingelichte kringen woensdag in de Engelse hoofdstad meegedeeld Hierdoor zou ook van een tegenbezoek aan Moskou dit jaar van de Britse premier Harold Wilson niets komen Minuteman-1 raket wordt vervangen De Amerikaanse luchtmacht zal de 800 ballistische intercontinentale raketten van het type Minuteman-1 die in de Verenigde Staten zijn op gesteld door een nog krachtiger en trefzekerder raket de Minuteman-2 vervangen Er zullen ook wiizigingen worden aangebracht aan de ondergrondse raketbases te Mamstrom Montana Elsworth Zuid-Dakota Minot Noord-Dakota en Whiteman Mis souri Een vijfde basis die 200 ra ketten van het nieuwe type zal be vatten wordt in Cheyenne Wyo ming in gebruik gesteld DONDERDAG 20 MEI 1965 Zondag kiezen Belgen Senaat kamer en raden ter de politie zonder veel moeite een einde kon maken Zelfs een verklaring van minis ter Spaak dat de Voerstreek beter bij de provincie Luik zou kunnen worden gevoegd lokte in Vlaamse kringen opmerkelijk weinig reac ties uit De Nederlands sprekende Voerstreek een gebied van zes dorpen ten noorden van de stad Luik werd als onderdeel van de nieuwe taalgrens in België bij de Nederlands sprekende provincie Limburg gevoegd tot woede van Waalse extremisten De enige keer dat de jarenlange stabiliteit van het Belgische kie zerskorps werd doorbroken was in 1936 In dat jaar verwierf de natio - naal socialistische Rex beweging 21 zetels in»de Kamer Doordat ook de Vlaamse Beweging een grote sprong maakte en 16 zetels kreeg viel de toenmalige katholieke par tij terug van 79 op 63 zetels en werd de BSP met 70 zetels de grootste partij Dit duurde echter maar tot 1939 toen de katholieke partij weer de grootste werd met 73 zetels en de Rexisten van hun 21 zetels er 17 verloren De verkiezingen betekenen ook het einde van de regeringsperiode van het katholiek-socialistische coalitiekabinet Lefèvre-Soaak waarin in 1961 elf CVP - en 9 BSP ministers werden opgenomen Het is de tweede regering na het ka - binet van Acker van 1954 tot 1958 die na 1945 de normale regerings periode van vier jaar heeft vol tooid Katholieken rekenen op fikse nederlaag naar de stembus en de vervanging uitzondering van partij de meeste in de periode na beschikt over de Traditioneel Is de katholieke partij in 1345 omgedoopt in de Christelijke Volkspartij CVP de sterkste in alle Vlaamse provincies In Wallonië is van oudsher de socialistische partij de grootste met uitzondering van de provincie Luxemburg waar het aantal katholieke stemmers de overhand pleegt te hebben EEN DELEGATIE van bestuur ders en conducteurs van lijn 10 in A-msterdam bood gisteren de • patiënten van het Emrna-Uinder zieTcenhuis speelgoed aan Al vele jaren in het honderdjarige be staan van het stiekenhuis rijden de trams langs het gebouw maar gisteren weken de conducteurs en bestuurders voor één keer ' n ogenblik van hun route af om de kinderen te verrassen I PW die op grondslag van de taal egenstellingen bij de gemeenteraads verkiezingen van vorig jaar be langrijke winst boekte Rustig De verkiezingscampagnes zijn de afgelopen weken rustig verlopen Men kan nauwelijks zeggen dal hei straalbeeld in België wordt be heerst door aanplakbiljetten hoe wel die uiteraard niet ontbreken Bij enkele spreekbeurten van mi - nister president Lefèvxe en van vice premier Spaak kwam het lot legendemonstraties waaraan ech - Gekozen moeten worden alle 212 afgevaardigden voor de Kamervan Volksvertegenwoordigers Tweede Kamer en 106 leden van de Senaat De Senaat Eerste Ka mer telt weliswaar 178 zetels plus 1 voor het traditionele lidmaat schap van de prins van Luik prins Albert maar van die 178 worden er 48 gekozen door de Provinciale Raden en 24 door de Senaat zelf ge coöpteerd Bovendien wordt een deel van de Provinciale Raden gekozen De samenstelling van deze Raden zal na de verkiezingen het eerst wor den bekendgemaakt Die moeten namelijk dinsdag na Pinksteren bijeenkomen om de 48 provinciale senatoren te kiezen Deze zullen dan samen met de rechtstreeks ge kozen senatoren de gecoöpteerde senatoren aanwijzen Het percentage van de stemmen dat de drie grootste Belgische par tijen — de katholieke de socialis tische en de liberale — sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ver worven heeft weinig grote schom melingen laten zien De CVP be haalde altijd tussen de 41 en 47 procent de BSP tusgen de 34 en de 38 en de liberalen PVV tussen de 11 en 14 procen Na de verkiezingen van 1961 werd de zetelverdeling in de Ka mer van Volksvertegenwoordigers als volgt CVP katholieken 96 BSP socialisten 84 PVV überalen 20 Volksunie Vlaamse national 5 Communisteii ' 6 Onafhankelijken 2 Splitsingen Ei zijn deze keer heel vrat meei lijsten als gevolg van de conflic ten die zich de laatste jaren in de partijen hebben voorgedaan Zo heefjt de BSP het geval-Kamiel Huysmans dat haar volgens des kundigen zeker een of zelfs twee zetels zal gaan kosten De communisten hebben zich ge splitst in een partij die trouw blijft aan Moskou en een andere die het op de ideologie van Peking houdt Dan heeft zich nog een nieuwe partij gevormd voor het meren deel bestaande uit liberalen en ka tholieken die zich de Unie der Frans sprekenden noemt en die zich keert tegen de nieuwe taal wetgeving onder de slogan „ Brus sel een Frans sprekende oase in België " Men kan natuurlijk allerwegen voorspellingen horen over de uit slag van de verkiezingen Tracht men lot een gemiddelde van die koffiedikkijkerij te komen dan is het opvallend dat praktisch ieder een ook de partijleden zelf voor de CVP een teruggang van mis schien wel 15 of 16 zetels verwach len De BSP zal vrijwel gelijk blijven en de grote winst zal naar de PVV gaan die op een uitbreiding van haar zetels van ten minste 10 durft te rekenen De Unie der Frans sprekenden zou twee of drie zetels veroveren en de Volksunie zal er misschien vier of vijf bij krijgen De ervaring heeft echter wel ge leerd dat men voorzichtig moet zijn met voorspellingen Beide grootste partijen zien zich ook dit verkiezingsjaar dus weer geplaatst tegenover oppositie van uiterste richtingen Dit geldt voor de CVP in Vlaanderen voor de Volksunie en voor de BSP in Wal lonië voor de Unie van Frans spre kenden en de communisten De Vlaamse Volksunie verover de in 1961 3.46 procent van de stemmen nog altijd minder dan de helft van de 8.27 procent die de Vlaamse beweging bij de laatste vooroorlogse verkiezingen wist te veroveren De BSP en de CVP zien zich in het kiesdistrict Brussel ook ge plaatst voor de taak stemmenver lies te voorkomen aan de liberale Ongeveer zes miljoen Belgen gaan zondag voor de verkiezing van een nieu'v parlement van een deel van de Provinciale Raden Met de verkiezingen in 1936 heeft de katholieke zetels in de volksvertegenwoordiging gehad de Eerste Wereldoorlog en zelfs een tijd lang volstrekte meerderheid Geen aanvalsacties van Amerikanen Van officiële Amerikaanse zijde in Saigon is woensdag gezegd dat het beslist niet in de bedoeling ligt de in Vietnam gelegerde Amerikaanse troepen in groten getale aan aan valsacties te laten deelnemen Er wordt op gewezen dat de Amerikaan se gevechtstroepen in Vietnam mo menteel slechts twintigduizend man omvatten en dat het merendeel van hen belast is met speciale taken de bescherming van de bases en de kostbare installaties daarvan te Da Nang Tsjoe Lai en Bien Hoa en het gebied van Saigon met de haven Ook worden met klem berichten tegengesproken volgens welke de Verenigde Staten voor de noodzaak staan nog een half miljoen militai ren naar Vietnam te sturen Hoe wel men in officiële Amerikaanse kringen de mogelijkheid van de komst van kleine contingenten nieu we gevechtstroepen niet uitsluit is volgens hen nog geen enkel besluit daartoe genomen Of nog meer mi litairen naar het gebied zullen wor den gezonden hangt af van de ont wikkeling van de militaire situa tie Bovendien moet zo wordt gezegd rekening worden gehouden met de logistieke voorzieningen Voor de'le gering en bevoorrading van een „ zwaar " legör als dat van de Ver enigde Staten in een land waar de verbindingen toch al zo moeilijk aijn komt heel wat kijken De Gaulle tamelijk lauw ontvangen in de provincie KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Zetelverdeling na de verkiezingen van 1961 PABUS — President Charles de GauUe is gisteren begonnen aan ' n propagandatournee door het westen van het land dat de eer van zo'n bezoek tot dusver nog niet te beurt was gevallen Op de eerste dag van de vijfdaagse tournee waarvoor 5000 leden van de oproerpolitie zijn ge mobiliseerd was de ontvangst die De Gaulle ten deel viel over het algemeen tamelijk lauw In zijn eerste toespraken van het vijftiental " dat hij zal afsteken her haalde de president de thema's over nationale onafhankelijkheid binnen -' landse stabiliteit en saamhorigheid die hij in zijn jongste tv-boodschap reeds had gelanceerd Franlcrijk is gekant tegen twee hegemonieën die de wereld beheersen en wü streven daarom nu naar een evenwicht dat gebaseerd zal zijn op onafhankelijk heid aldus De Gaulle ' tWachtwoord blijft dus onafhanke lijkheid de leuze waarmee de geiie raal het Franse gevoel voor eigen waarde poogt te paaien en om zo tevens de weg te banen naar zijn herverkiezing in december van dit jaar als president der republiek waarvoor hij de campagne nu dus in j feite heeft geopend Advertentie 99 Maar lieveling luister nu even Nee Ik wil alleen een poplin sliirt Daar gaat het niet om net als ik nu aan heb Maar dat is ooic zelfstnjkend Eli,vrat Zelfstrijkend JO natuurlijk Belo fast poplin Ahlih dan is het wat anders LeMcergemakkdijTc om te tvassen Fijn om te dragen Mven in de centrifuge ^ H Zit altijd mooi glad M het is ZO droog Heerlijk dat zuivere luchtige katoen En't wordt nooitged Koop dan weer een shirt van Belof ast poplin Dat was ik ook van plan Non waar praten we dan nog over tft _^^,:^^ s««$w^^Oi«§;i*;i Onteqenseqqelijk Bebfast is verreweg ï beste In Neder-Saksen coalitie van B«1ofut Is bet buOelsinerk TIB d « Beering MUKhea Research CorporsUoa voor zelfstr^kende atoffeo US..pstent Cr iQSS.501 Belofsit poplin wordt In de Benelux vervssrdigd door de licentiehouder J.F.ScfaoltenftZaN.V te Enschede CDU-SPD Neder-Saksen is sinds woensdag de eerste Duitse deelstaat met een regering van christen-democraten én socialisten Er was een regering van socialis ten en vrije democraten libera len aan het bewind doch deze is afgetreden nadat de socialisten het sluiten van een overeenkomst met het Vaticaan hadden doorgedreven die onder meer voorzag in een ver hoging van de subsidie voor r.k scholen Dit was voor de liberalen aanleiding de coalitie op te zeggen ÜSFR-protest tegen Surinaamse pressie op studenten Van een onzer verslaggevers De Utrechtse Studenten Facnltet ten Raad heeft een ntoltie aangeno men waarin zij haar verbazing en afkeuring uitspreekt over de pressie die de Surinaamse regeriifg pro beert uit te oefenen op Surinaamse studenten in Nederland Het gaat hier om de mededeling van de Surinaamse regering dat stu denten die deel zullen nemen aan het Wereldfestival voor jeugd en studenten in Algiers geen studie toelage meer zullen ontvangen De USFR is van mening dat een financiële steun nooit het middel mag ziJn om politieke stellingname onder studenten te verhinderen of te beïnvloeden De motie zal aan de gevolmachtigd minister van Su riname in Nederland worden over handigd Egyptische regering tegen boycot van Westduitse schepen Havenarbeiders in de Egyptische haven Alexandrië hebben woensdag als protest.tegen de Westduitse er kenning van Israël geweigerd het Duitse vrachtschip Troyburg te los sen De Egyptische regering heeft zich inmiddels tegen dergelijke ac ties verklaard omdat de Duitse schepen in vele gevallen goederen aanvoeren die door Egypte reeds met kostbare buitenlandse deviezen zijn betaald Het Egyptische dagblad Al Akh bar dat gewoonlijk het standpunt van de regering-Nasser weergeeft heeft woensdag de voorstellen die de Israëlische premier Esjkol maan dag jl heeft gedaan voor een vre desregeling tussen Israël en de Ara bische landen het tweede bedrijf van de klucht die de Tunesische president Bourguiba op touw heeft gezet genoemd De verklaring van Esjkol is niets dan een droom die nooit werkelijk heid zal worden aldus het blad Pakistani zouden 100 Indiërs hebben gedood In Moezzaffarad Pakistan is medegedeeld dat bij een offensief dat Indiase troepen dinsdag had den ingezet tegen de door Pakistan bezette sectoren Moezzaffarad en Rawalket — gelegen aan de be standslinie in Kasjmir — de Indiërs meer dan honderd man aan doden en gewonden hebben verloren India heeft Pakistan een nota ge zouden waarin wordt gezegd dat dit land een gespannen toestand aan de grens veroorzaakt door het op grote schaal samentrekken van troepen die zich hoogst provocatief en agres sief gedragen De onmiddellijke te rugtrekking van deze troepen werd geëist Het betreft hier het grensgebied tussen India en Oost-Pakistan voor al in de Pakistaanse enclave Daha gram De Pakistaanse bewering dat juist India troepen bij Dahagram zoü hebtien samengetrokken wordt ongegrond genoemd stappen te doen die uiteindelijk tot bovengenoemd resultaat leidden De Organisatie van Amerikaanse Sta ten heeft een soortgelijk beroep op de twee Dominicaanse partijen ge daan doch tegelijkertijd de Ver enigde Naties verzocht zich niet lan ger met de Dominicaanse kwestie te bemoeien omdat twee bemidde lingsorganen elkaar te gemakkelijk in de weg zouden kunnen lopen Qe Thant zei gisteren in de Veilig heidsraad dat VN-vertegenwoordi ger Mayobre hem had bericht dat de Verenigde Staten één der strij dende partijen in de Dominicaanse Republiek steunden Soortgelijke be schuldigingen lanceerde ook de Do mincaanse vertegenwoordiger Bra che afgezant van de constitutiona listen " van Caamano die beweerde dat de VS de junta van Imbert fi nanciële steun verleende Hij be schuldigde Imbert zelf van moord op tcdloze Dominicanen De gevechten in San Domingo woedden gisteren nog onverminderd voort De troepen van generaal Im bert-Barreras schijnen het radio station van de rebellen te hebben veroverd na ' n langdurig gevecht " tussen sluipschutters Regering wil tot Zuidpoolverdrag toetreden De Nederlandse regering heeft oulangs besloten de parlementen van de drie Rijksdelen voor te stel len dat het Koninkrijk toetreedt tot het verdrag over het Zuidpoolgebied van 1959 Dit deelde de permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties dr J G de Heus dinsdag mee in de ontwa peningscommissie van de volkeren organisatie Met dit verdrag wordt voortzet ting beoogd van de wetenschappe lijke samenwerking in het Zuidpool gebied zoals die plaats vond in het internationale geofysische jaar Het werd op 1 december 1959 geslo ten en trad op 23 juni 1961 in wer king Het verdrag behelst tevens een bepaling over de demilitarisatie van het gebied en geeft de deelne mende landen op dit punt bevoegd heden tot toezicht op de naleving van het verdrag 
Plastic wasmand met handgrepen ineen handig geslotenmodel Ook als spoeltobbe te ge bruiken 50 liter in houd Kies uit di verse frisse [ r25 kleuren Jj 1^95 1^95 J 95 nörirDERBfiïO • Wmt ÏB »» w AHeen geldig óp vrijdag 21 met Utrecht Heerlijke chocolade tabletten Belgl sctie import in dria smaken puur melk of melkhazelnoot Elke tablet weegt maar liefst 100 g 2 Stuks ncc Kant-en-klare afge paste ligstoellopierinleukefrissestreep dessins Binnen en kele minuten heeftuw ligstoel weereennieuw fleurig aan zien Lang 1.50 m breed n40 40 cm tS Meialen traptaboe - ret - het handige huishoudhulpje Zwaar gemoffeld en voorzien van anti slip treden en pla teau m handgreep Kleur ivoor treden en plateau ^ «« qe gelakt beu - 19 ken ¦ *• Pantalon nog maar de broekzak ken versleten Los se broekzakken brengen uitkomst Gemaakt van stevige katoen en gemakke lijk in te zetten 4 Kleuren Qf '' Linnen In een on vergetelijk voordeli ge aanbieding Kiesuit 40 verschillende zomertinten voor rokken jasjes pak jes japonnen enz Kreukherstellend 90 cm Breed « 95 per meter | 85 ' Caban - dat kwieke jack In Adamo-stijl - nu ook in zomers gabardine twill Splitjes in de rug en gevoerd met leuk pepita ruitje In zwart beige en ma - voor Té 29 '' Ook Stadhuisbrug Ook Stadhuïsbrug BEKIJK EENS MEUBELEN IN NIJKERK en ontdek op hoeveel manieren dat kanbijTijsseling Neem eens een dagje vrij om meubels te bekijken bij Tijsseiing Een wandeling door dat grote „ meubelpark " in Nijkerk zal een geslaégde wandeling worden Meubels bekijken betasten Er in gaan zitten En ze in gedachten in uw eigen huis plaatsen Zoekt u bij voorbeeld een slaapbankgarnituur Bekijk dit eens Zie hoe royaal de uitvoering en ont dek hoe populair de prijs En u kunt zelf de bekledingsstof kiezen met garantie Dit is maar één model maar bewonder ook alle andere Daarom welkom bij Tijsseiing bekijk eens meubels en slaag Of kies thuis Stort f 1 - op giro nr 816957 en u ontvangt catalogus nr o b MEUBELEN NIJKERK TEL 1345 03494 TUSSEUNG Wij zoelïen * een BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT In ' t bezit van praktijkdiploma boekhouden * een JONGEDAME voor eenvoudige boekhoudkundige werlaaamheden in ' t bezit van Mulo-diploma * en een SECRETARESSE die tenminste vlot steno en typen kan met middelbare opleiding Gezellige werkicring op modem Idein kantoor in de bossen gelegen vlak bij bushalte Aantrekkelijke voorwaarden Vakantie-toeslag gratificatie 5-daagse werloveek Afspraak kan telefonisch gemaairt worden in de ochtenduren nr 03402-4241 HET 6R00TSTE BANDEHVERNiEUWINBSBEDRIJF IN DE BENELUX heeft plaats voor een ARBEIDSANALIST Mulo U.T.S.-afdeling Werktuigbouvsrkunde of een dergelijke opleiding vereist Geboden wordt een afwisselende werkkring op het gebied van de bedrijfsorganisatie waarbij deze functionaris een werkzaam aandeel zal hebben in het oplossen van diverse bedrijfs organisatorische problemen I Mondelinge of schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij onze afdeling Personeels ' zaken ACCOUNTANTS - EN BELASTINGADVIESBUREAU VOOR ARTSEN enz KANAALWEG 69 UTRECHT LASStlSLAAN 101—105 BILTHOVEN TEU 030)•32141 CrntEOHTSCH ^ fIEUWSBtA » GEEN.TELEFONISCHE OF SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN Fleurig gedessineer de campingmatras.Van binnen een su blieme kwaliteit po lyether van buiten sterke katoen 4-De lig dus gemakkelijkop te bergen 70 x 180 X 4 cm 15.90 55x180x 4«25 4 cm 11 Ook Stadhuisbrug Full Texas jon gensspijkerbroek van Ijzersterke de nim Het fijnste kle dingstuk vooronder nemende vrijetijders Vele kleuren ± 16 Jaar 6.75 a75 ± 6 jaar Q Graslinnen van een superieure kwaliteit Amerikaans garen Dit is uw kans om zelf voordelig lakens en slopen te maken 180 cm Breed p.m 2.95,150cm n40 breed p.m £ POLHOUT-VIEUX DEZE WEEK Geldig van 21/5 t.m 3/6 CHATEAU BOURDIEU LA VALLADE cötes de Fronsac 1959 4.40 per fles qt ^ flessen voor J_^^4 1.25 Grote fles JUS D'ORANGE J^95 J^9.i 1%5 1.95 GRIEKSE MOSCATEL per fles een volzoete goudgele wijn per fles PERLÉ per fles mousserende Moezelwijn per fles ELBLING per fles Luxemburgse Moezel per fles MOSELBLÜMCHEN per fles Fris en liefelijk per fles CITROEN - EN SINASBRANDEWIJN m n % ¦ per llfer van 5.95 NU ¦^,''*' KERSEN-AARDBEIEN-ABRIKOZENBRANDEWIJN Q'i per Mier van 6.95 NU t ^ m BESSENJENEVER ¦ FRAMBOZEN BRANDEWIJN £* d % per liter van JAS NU O ^'-* 3.10 ADVOCAAT „ Polhout " van verse eieren en brandewijn zeer zaclit van smaak — DRIMK MATIG MAAR REGELMATIG »^ 01 ' SLIJT-XELFBEDIENING POLHOUT LEIDSEVEER 25 — UTRECHT — TELEFOON 17274 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ POLHOUT-CITROEN bhbbhmhhh Coöperatieve Apotiiekers Vereeniging " De Onderlinge Pharmaceutische Groothandel " GA Europalaan 2 - Utrecht - Telefoon 82511 Op één van onze FABRICAGE-afdelingen is plaatsingsmogelijk heid voor een energieke man die er niet tegenop ziet verant woordelijkheid te dragen Wij zoeken iemand niet jonger dan 26 jaar die wij een gedegen opleiding zullen geven en die daarna zal optreden als VOORMAN Zijn taak is het zelfstandig bereiden van farmaceutische preparaten b.v stropen zalven e.d en het maken van de daarvoor noodzakelijke berekeningen Bij afwezigheid van de afdelingschef moet de voorman leiding geven aan een klein aantal medewerkers Sollicitaties schriftelijk of door persoonlijke aanmelding h ^ de afdeling Personeelszaken RECKITTS N.V ÜTBECHTSEWEG 333 — DE BILT Op onze type-afdeling komt een plaats vrij Om in deze vacature te voorzien zoeken viTJ een ervaren TYPISTE Nederlands - Engels Wij werlcen vrijwel uitsluitend met dictafoons niettemin streirt Icennis van stenografie tot aanbeveling Het ligt in de bedoeling degene op wie onze keus zal vallen eventueel te belasten met hef toeziclit op deze afdeling Wij bieden een aantreljitelijlj salaris Naast de gebruiltelijlte sociale voorzieningen o.a ook gratis produkten van onze firma is opname in liet pensioenfonds mogelijk lUet reeds gemaalcte valjantie afspra-ken houden vrij reltening Gegadigden nodigen vrij gaarne uit schriftelijlc te solliciteren onder vermelding vjin afdeling T.K of mondeling na gemaakte telefonische afspraak telefoon 030 60641 UTBE CHTSCaa NIEDWSBl Als proe AvoiK nu LAATSTE CENTRL N og slechts enkele massale sporteve volle aandacht voor zi vrijdag 18 juni zullen ii laars de strijd tegen de wandeltochten waarin komen en in de avondu tuur Want de avondvic en plezier in de hartei van de toeschouwers Van 15 tot met 18 jui l/E Stichts Gooise Wai Bond organiseert dit jaar avondvierdaagse onder e van de N.W.B Men had nï in het eerste jaar 1940 avondvierdaagse voor het den lande in Utrecht vperd f seerd nadat de ' Duitsers vierdaagse van Nijmegen hai boden Icunnen denicen d avondvierdaagse zo'n groots gebeuren zou worden In 1940 waren er V S.G.W.B op de drie pi Utrecht Amersfoort en B nog maar 1630 deelneme zullen het er naar verwa meer dan 7.000 worden e fer dat het vorig jaar in l voor de tweede keer were schreden In de S.G.W.B sen bij ell 400 gulden die iemand o \ voor ' Poezenmoeder met s poesjes ' van Henriètte Ronne door deskundigen een voor c ' zeer vaste prijs ' genoemd I men ook van de 6600 guld fen vruchtenstilleven uit de \ school opbracht een doek c jZiJn afmetingen van 177x2E feen muurdecoratie nogal on jbaar werd genoemd De be Waarvoor de overige stukke middag werden geveild lager zelfde hoge niveau als de bi noemde • De Russische dichter Y evtoesjenko heeft woensda m Turijn verklaard dat zijn onveranderd zijn gebleven c " e kritiek die ex-premier Cl sjow en de Sowjet-schrijvers ™' ee jaar geleden op geleve i^en Die kritiek werd toen "' ng dat het bezoek van Yevl Ko werd afgelast i 
ÜTRECMTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 20 MEI 1965 11 Als proef komt de zdterdag te vervallen Avondvierdaagse eindigt nu op vrijdagavond Na 60 glazen bier Politie OD ZOCk nSLRV met wachtmeester * nazi's in Noorwegen LAATSTE ROUTE DOOR CENTRUM VAN STAD Nog slechts enkele weken en dan zal één van de grootste massale sportevenementen de avondvierdaagse weer de volle aandacht voor zich opeisen Van dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 juni zullen in Utrecht de wandelaarsters en wande laars de strijd tegen de blaren weer aanbinden in deze zuivere wandeltochten waarin men na de dagtaak weer tot rust kan komen en in de avonduren enige tijd kan genieten vr.n de na tuur Want de avondvierdaagse brengt ieder jaar veel vreugde en plezier in de harten van sportieve deelnemers maar ook van de toeschouwers Bazuin P.T.T.-fanfare Harmonie Orkest Utrecht Zuilens Fanfare corps en KUDO verlenen hieraan hun medewerking Een verzoek werd gericht voor een militair mu ziekkorps om de militaire detache menten in te halen Uiteraard komt ' t jaarlijkse tradi tionele défilé in Jutphaas nu te ver vallen De starttijden zijn iedere avond voor de jeugd ' s avonds zes uur militairen kwart over zes senioren half zeven De laatste avond starten allen om kwart over zes vanaf het stadion Van 15 tot en met 18 juni D UNIVERSITAIR NIEUWS V.V«V « hielp soldaten aan overtocht Engelse kanonrace via Hoek v Holland y^t^yi't^S ^^^^ het toonaangevende merk in cosmetica vraagt voor de eigen verkoopstand in een der grootste warenhuizen In Utrecht een bekwame VERKOOPSTER Hier wordt een prettige afwisselende echf vrou-welijke werkkring geboden met een goede sala riëring en alle bijkomende voorzieningen Wie ervaring heelt opgedaan in een vergelijkbaar bedrijf en zich in staat acht dit voorname merk op aardige wijze te presenteren wordt verzocfcl te schrijven aan de Importeur van het Huis MAWSA RETE ASTOR in Nederland heeft plaats voor verkoopleidsters die - on(Jer verantwoordelijl^heid van de bedrijfsleiding - met een grote mate van zelfstandigheid een afdeling kunnen leiden Candidaten dienen te beschikken over vakbekwaamheid leidinggevende capaciteiien verkoop-ervaring tact en verantwoordelijkheidsbesef Naast een uitstekende honorering bieden wij een gunstige vakantie regeling vijfdaagse werkweek en premievrij-pensioen Dames die voor bovenstaande functie in aanmerking wensen te komen verzoeken v\^ij te schrijven aan Lampe Nederland - postbus 1868 - Amsterdam Zij die niet geheel aan bovenstaande eisen voldoen maar voor een dergelijke functie interesse hebben kunnen ook solliciteren dan s.v.p boven de brief vermelden opleiding V.L Onze modehuizen zijn gevestigd te Alkmaar - Amstelveen - Amsterdam - Apeldoorn - Arnhem - Breda - Eindhoven - Den Haag - Haarlem - Heerlen - Hilversum - Leiden - Rotterdam - Rijswijk - Schiedam - Tiel - Utrecht - Zeist - Zwolle Met gemaakte vakantie-afspraken kan rekening gehouden worden J W LAHNEMANN N.V Poslbus 52 Halfweg Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten handelsdrukwerk ^ een liteit om kens • m 40 A E Stichts Gooise Wandelsport Bond organiseert dit jaar de 22e avondvierdaagse onder auspiciën van de N.W.B Men had nauwelijks in het eerste jaar 1940 toen de avondvierdaagse voor het eerst in den lande in Utrecht werd georgani sperd nadat de Duitsers de grote vierdaagse van Nijmegen haddenver boden kunnen denken dat deze avondvierdaagse zo'n jaarlijks groots gebeuren zou worden In 1940 waren er bij de - S.G.W.B op de drie plaatsen Utrecht Amersfoort en Bussum nog maar 1B30 deelnemers Nu zullen het er naar verwachting meer dan 7.000 worden een cij fer dat het vorig jaar in Utrecht voor de tweede keer werd over schreden In de S.G.W.B plaat-sen bij elkaar gerekend kwamen toen rond 33.000 wandelaars bij de starthokjes Landelijk waren het er zelfs 80.000 Twee nieuwtjes De avondvierdaagse 1965 heett twee nieuwtjes De zaterdag is ver vallen en de laatste route uiteraard op vrijdag zal voor het eerst door liet centrum van de stad lopen Het vorig jaar werd een enquête echouden onder de deelnemers Hieruit bleek dat 65 procent voor standers waren van een sluitings avond op vrijdag Aan dit verzoek wordt dit jaar voldaan echter uit sluitend bij wijze van proef Mocht de proef niet slagen dan zal men het volgend jaar weer terugkeren naar de zaterdag als sluiting van de vier daagse Dit jaar is het in ieder geval een werkelijke Avondvierdaagse Ook dit jaar zijn er weer drie startplaatsen namelijk Stadion Gal genwaard Elinkwljkterrein en de sportterreinen van de v.v Utrecht en Zwaluwen Vooruit aan de Krik kelaan Kanaleneiland Vrijdag ivond zullen alle deelnemers vanaf het stadion vertrekken om daarna de gezamenlijke massale intocht door ie binnenstad te maken Route door binnenstad Dank zij de medewerking van de T'trechtse politie is hiervoor een bij zonder mooie route uitgestippeld Vanaf het stadion gaan de deelne mers naar de Rubenslaan voor de opstelling Vervolgens komt men door de Gansstraat Ledig Ert Twijnstraat Oude Gracht Lichte iaard Donkere Gaard Choorstraat Stadhuisbrug Ganzenmarkt Minre broederstraat Janskerkhof Nobel straat Nachtegaalstraat Burg Bel gerstraat VVilhelminapark Adr v Ostadelaan en Stadion Hoogtepunt wordt het défilé voor ' iet stadhuis voor B en W van Utrecht De muziekkorpsen van De Springers favoriet bij Mak van Waay In een stampvolle zaal met veel buitenlanders vooral Duitsers en Kngelsen is woensdagmiddag tij dens de voortgezette kunstveiling bij Mak van Waay aan het Rokin in Amsterdam o.m een aantal Sprin gers geveild Ze brachten zoals al werd verwacht veel geld op Een afbeelding van de St An thonie Breestraat in Amsterdam kwam voor 32.000 gulden in het be zit van een Nederlandse verzame laar Twee andere werken van Sprin Kcr een gezicht op de Binnen Am stel en een gezicht op de Dromme daris te Enkhuizen werden door - ^ ederiandse particulieren gekocht voor resp 11.500 en 19.000 gulden Len stilleven van Floris van Schoo ien 17e eeuw ging in Engelse han den over voor 13.000 gulden De 5400 gulden die iemand over had voor ' Poezenmoeder met spelende IJoesjes ' van Henriètte Ronner werd door deskundigen een voor dit doek zeer vaste prijs ' genoemd Dit vond wen ook van de 6600 gulden die een vruchtenstilleven uit de Vlaamse school opbracht een doek dat met zijn afmetingen van 177x251 voor ^ en muurdecoratie nogal onhanteer baar werd genoemd De bedragen Waarvoor de overige stukken van middag werden geveild lagen op het zelfde hoge niveau als de bovenge noemde * De Russische dichter Yevgeny " evtoesjenko heeft woensdagavond ' n Turijn verklaard dat zijn ideeën onveranderd zijn gebleven ondanks df kritiek die ex-premier Chroesjt s]ow en de Sowjet-schrijversunie er wee jaar geleden op geleverd heb wn Die kritiek werd toen aanlei ding dat het bezoek van Yevtoesjen ™ werd afgelast Inschrijving De inschrijving wordt dit jaar — in afwijking van de laatste jaren — gehouden in het gebouw Huize St Jan aan het Janskerkhof hoek Boothstraat en wel op vrijdag 28 mei van 19 tot 22 uur op zaterdag 29 mei van 15.30 tot 18.00 uur op don derdag 3 en vrijdag 4 juni des avonds van 19 tot 22 uur Zij die op deze data verhinderd zijn kunnen nog terecht op donder dag 10 juni eveneens in Huize St Jan maar dan met 50 % verhoogd in schrijfgeld welke verhoging niet is bedoeld om meerdere financiële in komsten doch uitsluitend om de deelnemers te stimuleren tijdig in te schrijven omdat de administratieve Eis 3 maanden Bankwerker bedreigde zijn moeder De officier van justitie bü de rechtbank te Arasterdam mr H E van Renesse heeft woensdag tegen de 22 jarige leerling-bankwerker J N B uit Amsterdam wegens be dreiging van zijn moeder drie maan den met aftrek en terbeschikking stelling van de regering geëist Verdachte die het tenlastegeleg de toegaf had in maart van dit jaar zijn moeder bij wie hu inwoonde bedreigd terwijl zij voor de t.v zat te dommelen door haar een touw tje om de hals te hangen en te zeg gen wijzende op een haak in de zoldering dit moet nog een keer om je hals " en nu die haak kijk hangen " Volgens verdachte was het plagen of zoals de president mr J Knottebelt het noemde pesten ge weest De moeder zelf een 59-jarige wedu we trad vanochtend als getuige te gen haar zoon op Zij was al eens eerder door hem mishandeld Een keer had hij haar een arm uit het lid gedraaid Hiervoor was hij door de rechtbank veroordeeld We gens te veel drinken was verdachte van de zeevaartschool gestuurd Dik vidjls kwam hij dronken thuis stond laat op en mishandelde zijn moe der Omdat ze zich met haar zoon alleen niet meer veilig voelde had de moeder haar broer verzocht te komen inwonen Deze had omdat het hem te gek werd tenslotte aan gifte bij de politie gedaan ' In de over B uitgebrachte rappor ten werd gesproken van een verwen de egocentrische onzekere slungel met gezond verstand en weinig vrienden De rechtbank zal 2 juni uitspraak doen Senegalese klacht over Portugal vond gehoor bij V-raad Tijdens de woensdag voortgezette behandeling van de door Senegal tegen Portugal ingediende klacht heeft de Veiligheidsraad met alge mene stemmen een door Ivoorkust Jordanië en Maleisië voorgestelde resolutie aangenomen waarin schen ding van het Senegalese grondge bied door Portugese strijdkrachten wordt betreurd en de Portugese re gering wordt gevraagd alle nood zakelijke maatregelen te treffen om elke schending der soevereini teit en territoriale onschendbaar heid van Senegal te verbieden Kleuters vonden doosje met pillen Van onze correspondent ZAANDAM — Zeven jongetjes en meisjes van een kleuterschool in Zaandam zijn woensdag in allerijl naar het ziekenhuis gebracht nadat hun onderwijzeres gemerkt had dat een van hen met een pillendoosje speelde Het kind had het doosje gevonden en de pillen uitgedeeld aan klasgenootjes In het zieken huis werden de magen van de kleu ters uitgepompt Geen van hen heeft nadelige gevolgen onder vonden van het slikken van de pillen verwerking bijzonder veel tijd en werk eist Het inschrijfgeld is voor de jeugdafstanden voor leden van een wandelsportorganisatie ƒ 1 - voor niet-leden van een wandel sportorganisatie ƒ 1.25 voor se nior ^ lid van een wandelsport organisatie ƒ 1.75 en niet-leden ƒ 2.25 Deelname staat open voor de jeugdafstand voor per sonen van negen jaar die dit jaar de tienjarige leeftijd berei ken tot en met 13 jaar Voor Utrecht heeft de garnizoens commandant luitenant kolonel J Huisinga weer alle medewerking toegezegd Ook van politiezijde heeft men wederom alle steun gekregen al verzoekt de politie nu reeds op de laatste avond tijdens de massale in tocht om in de smalle stadsgedeel ten dicht op elkaar te wandelen Zo zal Utrecht van 15 tot en met 18 juni weer in de ban van de avond vierdaagse komen Tegelijkertijd heeft de SGWB dit evenement op het programma staan in Amers foort Baam Bussum Culemborg Doorn Hilversum Putten en Soes terberg Van 16 tot en met 19 juni is het evenement in Veenendaal Woerden en Zeist Van onze correspondent HOEK VAN HOLLAND — Woens dagavond werd door een troep joe lende jongelui een groot en zwaar kanon door de al stille straten van Hoek van Holland getrokken in de ' richting van De Amsterdam — de nachtboot naar Harwich Achter het gevaarte liepen acht voldane Britse militairen nog verbaasd over de grote hulpvaardigheid die ze hadden ondervonden van de Hoekse bevol king De acht militairen met luitenant T B Rae aan het hoofd waren woensdagmiddag om ongeveer 3 uur uit Munster vertrokken met het an derhalf ton zware kanon Tegelij kertijd gingen nog twee ploegen van start De andere groepen reisden over Tilburg naar Oostende De groep van luitenant Rae verkoos over de Hoek te gaan Het ging erom wie het eerst het loodzware gevaarte in Londen wist te krijgen met maar ƒ 200 Luitenant Rae en zijn mannen hadden in Lun teren een vrachtauto versierd die hen keurig tot de boot naar Har wich reed Geld voor de overtocht trachtten ze in de Hoek met zingen te verdienen De verbazing was dan ook nauwelijks voor te stellen toen ze om precies 9 uur zoals was ge pland met muziek en politie-escorte werden binnengehaald en dat was nog lang niet alles De V.V.V.-informatrices maakten de Britten duidelijk dat na het was sen van de auto's die voor het in formatiekantoor klaar stonden de reis naar Engeland zou worden be taald V.V.V direotrice mevrouw Jansen-Van Vught had al acht pas - sage biljetten gereed liggen Vro lijk togen de Britten aan het werk geholpen door in nationale kleder dracht gestoken ' informatrices en luid toegejuicht door een groot deel van de Hoekse bevolking Na de waspartij werd het kanon dat nog steeds in de vrachtauto stond uitgeladen en de menigte ge toond Er werd een liedje gezon gen met de pet rondgegaan en een uur later werd het kanon aan boord gehesen De bliksemactie van het V.V.V kantoor kon toen als geslaagd wor den beschouwd In een dag tüd was op de vuist Van onze correspondent VENLO — In Aarle-Rixtel zjjn de 37-jarlge losarbeider J v D en de 23-jarlKe A B aangehouden ver dacht van mishandeling van de 43 jarige wachtmeester van de rijks politie Groenen De wachtmeester hield J v D aan omdat hij zigzaggend over de weg reed De losarbeider verklaarde 60 glazen bier te hebben gedronken maar was ondanks deze hoeveelheid nog heel wat mans De man ging onmiddelBjk met de wachtmeester op de vuist en toen de laatste om hulp riep kwam die inderdaad maar van de verkeerde kant De 23-jarige A B kwam toesnel len om de dronken losarbeider te assisteren Ze knepen de wacht meester de keel dicht waardoor deze bewusteloos raakte Beide mannen.i die goede beken den van de politie zijn konden later worden aangehouden ALS ONDERDEEL VAN een wedstrijd georganiseerd voor een groep in Duitsland gelegerde Brit se militairen " moesten de soldaten in Hoek van Holland geld verdie nen voor de overtocht naar Enge land Geassisteerd door Neder landse meisjes wasten de militai ren een groot aantal personenwa gens om aan de benodigde con tanten te komen het plan in elkaar gedraaid Er was één grote moeilijkheid het kanon mocht eigenlijk niet worden uitge voerd zonder papieren maar zelfs de douarie heeft het zijne aan deze originele wedstrijd van de Britten bijgedragen Luitenant Rae zei goede hoop te hebben dat zijn groep als eerste de finish in Londen zal bereiken In Harwich stond een auto klaar die hen tot 10 kilometer voor Londen zou rijden en vandaar werd de reis verder met paarden gemaakt Na het gezwoeg en geploeter kunnen de militairen van een maand ver lof genieten De inzet van deze wed strijd was de eer om te winnen en dat is voor de Engelsen heel wat Zweed Lundahl thans voorgeleid De Noorse politie stelt een onder zoek in naar nazi-activiteit in dit land nadat een Noorse politie func-tionaris een bezoek had gebracht aan Stockholm In deze stad is zo als bekend de Zweed Lundahl ge arresteerd die de leider van een nieuw nationaal socialistische bewe ging zou zijn Bovendien heeft de directie van een grote onderneming in Oslo een dreigbrief ontvangen met ' t verzoek al haar werknemers van joodse af komst te ontslaan tegen betaling van 100 kronen per persoon In Noorwegen evenals in andere Scandinavische landen wordt nazis tisch propaganda materiaal ver spreid waaronder het Zweedse blad Nordisk Kamp Noordse strijd or gaan van de Noordse nationale par tij waarvan Oredsson de redacteur is Deze laatste heeft aan het blad Ar beiderbladet gezegd dat Nordisk Kamp zeven tot achthonderd Noor se abonnees heeft Hij was in februa ri jl in Oslo geweest en had daar een politiek gesprek " gehad met de nazi leider Saether die na de oor log tot 18 jaar gevangenisstraf ver oordeeld is Inmiddels is Lundahl gisteren voor een rechtbank in Stockholm geleid Deze heeft bepaald dat hij in arrest moet blijven en dat hij maandag a.s DELFT — Aan de Technische Hoge school slaagden voor de examens kan didaats elektrotechnisch ingenieur de heren T J de Bakker Noordvvijk aan Zee S P M Benneker Losser C J H van den Berg Den Haag W B J Brooshooft Dirksland G Brussaard Berschenhoek M J van Eenige Den Haag J Elshout Koudekerke T P öe Jongh Bilthoven J J Klljnhout Leiden J KoUoIel Zeist H van der Lee Delft G Moleman Hilversum J W de Nijs Castricum J Ruizeveld Ouddorp A K van der Stal Zoeter meer F J M Verschuren Waspik A J R Westbroek Den Haag).Ingenieurs elektrotechnisch ingenieur de heren J A J Aerts Bussum H Amerlink Den Haag P A Carol Den Haag H Cramwlnckel Laren H Dik Delft A J van de Goor Bilthoven J Goris Den Haag J G de Graan Doorn H F B van der Horst Haar lem K van Hulst Den Hulst F M M van lersel Breda L J A J Kem na Goor H A Kollen Oosterbeek H M J Mevissen Delft A Oltmans Gouda R C Tan Delft P I Ver maas Nijmegen J J Wichmann Vel sen H A M Wlggers Delft - Ingenieurs vliegtuigbouwkundig inge nieur de heren B R Praal Amster dam E A Roldanus Deventer H Wickardt Zeist W B de Wolf IJs selmuiden EINDHOVEN — Aan de Technische Hogeschool zijn geslaagd voor het exa men doctoraal werktuigbouwkunde de heren P A F van Acker Rosmalen B J Beusink Lichtenvoorde Th J M Boezeman ' s-Hertogenboseh F P van der Grinten Venlo L O M Hoen ders Eibergen C F Poelma Eind hoven S J Poppema Vaassen J Rietman Den Haag met lof A A F van de Ven Valkenswaard J Verha gen Sittard W J de Waard Amster dam NIJMEGEN — Aan de Katholieke Universiteit zijn geslaagd voor het kan didaatsexamen in de rechtsgeleerdheid de heren A G M J Coehorst Ven lo P P J M van Dullemen Oister wijk doctoraal examen Ie gedeelte ge neeskunde de dames mevr M J E S Cremers—Van Dljck Nijmegen mej M M Brennlnkmeyer Hilversum C M van Horck Sluis mej H R J M Jansen Breda mej C M R Wee maes Helmond de heren A H A Bertens Tilburg J H Chr van Hoof Weert H A van den Hout Hilvaren beek J H Husken Schinveld P H J Huymans Zevenbergen J N A de Jong Amstelveen A H A Kerckhaert Stoppeldijk P de Laat Breda M G L Lauw Hulst E J P Lommen Bocholtz H J M van de Loo As - Mr Wytema voorzitter Nederlandse Gemeenten Mr H J Wytema burgemeester van Alkmaar is aan het slot van de te Assen gehouden tweede con gresdag van de vereniging van Ne derlandse Gemeenten benoemd tot voorzitter Kj volgt mr H A M T Kolfschoten burgemeester van Den Haag op die benoemd is tot ere-voorzitter van de vereniging weer moet worden voorgeleid voor het geven van inlichtingen Lundahl heeft verklaard niet schul dig te zijn aan het hem ten laste gelegde namelijk het in gevaar brengen van de veiligheid van de Zweedse staat Hij zei ook dat hij ertoe geprest is zijn handtekening te zetten onder aangetroffen bekend makingen en andere stukken met nationaal-socialistische inhoud uit andere bladen Geboren Reinoud J F z v mevr Ten Cate-Kaag Bloemendaal Marianne S d v mevr Van Oordt Bloembergen Oranjestad Aruba Pauline M d v mevr Gantvoort Kroon Amsterdam Esther d v mevr Van Blijdestreijn-Herstein Tiel Anne M S d v mevr Glasz Koerts Amsterdam Serge D z v mevr Rafalovitch Tappi Fontenay aux-Roses Frankrijk Jacqueline H7 d V mevr Van Creveld Zeehan-delaar Castricum Janneke d v mevrouw Bottinga Pluis La Jolla USA Dorothea M A d v mevr Van Ravesteyn Labohn Amster dam Christine S d v mevr Van Malde-Van den Bos Berkel en Ro denrijs Willem J A z v mevr Cieremans-Van Leeuwen Vlaardin gen Reinout A z v mevr West - broek Vos Mook Getrouwd Jhr W H de Beau fort en A C Blaupot ten Cate Am sterdam ten G V A van der Meer Witmar sum P M G A W Mulkens Maas tricht J Oei Tiang In Nijmegen J W van Ree Doesburg L B J A Schattenberg Geleen J M Titulaer Schiedam J Th Verstraaten Schijn del J M A Voncken Beek J M Vor stenbosch Schijndel semi-arts mej R H M Neerincx Pannerden arts-exa men de heren A M F van Acker Sit tard en O L Ponse Nijmegen Doctoraal 2e gedeelte geneeskunde de dames mevr A A W Dunk—Tillemans Nijmegen mej A Th M de Jong Bolsward mej.M J M van Ooster hout Tilburg mej M J H Schweit zer Vlijmen en de heren J H M Dunk Nijmegen J 1 Flos Steyl Tegelen J Geurts Nijmegen W J M C Heili gers Heerlen P P W Hoogma Var seveld C A F Janssen Den Haag A J M Keijzer Nijmegen J F W M Molenboer Tilburg H J P Schor mans Waubach J J P A Smijers Gendt F Stplte Tilburg Kandidaats wis - en natuurkunde mej E M H de Both Nijmegen en de heren J M Beltman Amersfoort J W F M Hendriksen Huissen kandi daats germaansetaal en letterkunde En gels mej M V M Harmsze ' s-Her togenbosch kandidaats rechten de he ren P J E Moors Weert J M G M van Beek Eindhoven M M L J van Campen Nijmegen Gepromoveerd tot doctor in de lette ren op proefschrift The terminology of the holy cross in early christian lite rature " de heer G G Reijners pro motor was prof dr Chr A E M Mohr marm Gepromoveerd tot doctor in de sociale wetenschappen op proefschrift Afbake ning en typologie van homogene zones " de heer B C van Heek Promotor - fvas prof dr E J Leemans ROTTERDAM — Aan de facultetS Ne derlands economische hogeschool der economische wetenschappen is bevorderd tot accountant de heer T H de Gk>ede uit Rotterdam Geslaagd voor het kandidaats * i he ren C H Verheugd Rijswijk J Bak ker Dlemen H Molenkamp Rotter dam F L Jansen Hollandse Rading doctoraal de heer W C van Koperen Hoogvliet Geref kerken Beroepen te Rotterdam Kralingen vac J Ytsma S de Vries te Bennekom te Gorinchem vac W G Scheeres R Strijker te Dieren te Voorburg vac dr J M Vlijm G Rang te Haarlem-Z te Enu matil P M Veldhuizen te Westbroek te Leiden vac wdjlen dr H J Westerink J H Baas te ' s Gra-venhage W Bedankt voor Leeuwarden R Pe tersen te Bergum Fr Benoemd tot legerpred ' in lang verband H den Boeft te Veendam Chr Geref Kerken Bedankt voor Artesia Califomië Old Chr Ref Ctiurch J Brons te Bunschoten Congres over de samenwerking in wegvervoer De Nationale organisatie voorhet beroepsgoederenvervoer N.O.B.-Wegtransport organiseert donderdag 3 juni in Tivoli te Utrecht het 18de beroepsvervoer congres Dit jaarlijks congres gaat dit keer over opvoering van de produktiviteit in het bijzonder door samenwerking tussen weg vervoerondernemers zowel in het geregeld als het ongeregeld en internationaal vervoer Officieel zal de opening worden verricht door de staatssecretaris van ver keer en waterstaat ir S A Post humus Inleidingen worden verder gehouden door drs J F H Wijsen directeur-generaal voor de mid denstand en het toerisme van het ministerie van economische zaken en drs J A Hendriks voorzitter van de commissie opvoering pro duktiviteit van de S.E.R De heer Wijsen zal vooral aandacht schen ken aan de tendensen overal in het bedrijfsleven naar coördinatie en concentratie en aan de beteke nis die dit ook voor het beroep.» goederenvervoer over de wef heeft De heer Hendriks zal di mogelijkheden tot produktiviteits verbetering door middel van sa menwerking in het beroepsgoede renvervoer over de weg behande » len Jongetje tijdens het spelen verdronken De 6-jarige Nico Dekker uit Alk maar is woensdag by het spelen in een van de Alkmaarse grachten ge raakt en verdronken Vriendjes waar schuwden een voorbijganger die hel jongetje achterna sprong Hij moest echter zijn reddingspo gingen opgeven omdat hij door da kou werd bevangen Na een half uur dreggen heeft de politie het jongetje opgehaald Examens Aan de V.U slaagden voor het kand examen theologie de heren J v d Ree te Voorburg en E H Wind te Amsterdam Het juli-komplot De aanslag die Duitse officieren op 20 juli 1944 op Adolf Hitier pleeg den en die door voorzienigheid " volgens Hitler zelf door domme praktijkfouten volgens veel histo rici en Joseph Goebbels door men selijke tekortkomingen volgens an dere historici en enkele overleven den van Hitlers wraak of door alle drie genoemde omstandigheden te zamen mislukte heeft al een stroom meer of minder waardevolle en meer of minder historisch verant woorde studies in boekvorm tot ge volg gehad Bekende beschrijvers van deze aanslag zijn onder meer Gisevius von Schlabrendorff von Schramm Ulrich van Hassel allen min of meer rechtstreeks betrokken bij de anti-Hitler oppositie en Shirer Wheeler-Bennet Fitz Gibbon Osas en Berben Nu hebben Roger Manvell en Heinrich Fraenkel een studie gepu bliceerd waarin uiterst exact ge analyseerd wordt wat anderen reeds over de aanslag schreven en waar in tussen de ongelofelijke vnrwar van feiten en namen rond het com plot een vrij duidelijke weg wordt gewezen naar de oorzaak van het falen van de oppositie Manvell en Fraenkel komen in hun boek „ Het juli-komplot " — Uit geverij J H Paris Amsterdam tot de conclusie dat de mislukking voornamelijk te wijten is aan een botsing van temperamenten leeftijd en geloof bij de samenzweerders die door gebrek aan eensgezindheid niet konden besluiten welke manier de beste was om het heft na Hitler in handen te nemen Daardoor kreeg de methode die uiteindelijk werd gebruikt niet die volledige steun die vereist was -<*£ NBU » Manvell en Fraenkel dragen wei nig nieuwe feiten aan maar hun ' ol;TOnder uitvoerige bronnenstudie heWwn zij wel kunnen omzetten in een historisch overzicht dat de bi Wlotlieek der Hitleriana " wel zeker nutife aanvult 
12 BÖNDEItDXO 8 » MBÏ Ï9es ' tlTRECHTSCH NIEUWSBLAD RECKISBIJSTAND ook aan minder draagkrachtigen MR L NI SIMONS STATIONSPLEIN 10 b tel 24793 Dagelijks 10-12.30 3 5.30 zat 10-12 u Na 6 uur Tolsteegplantsoen 1III tele foon 17173 Huur erfenis en arbeids zaken echtscheidingen on derhoud aanrijdingen over tredingen geldvorderingen contracten procedures ad viezen etc Q < oplage 65.000 - J co D lU ^ m z I u O 1 - topkrant van z midden u lil Nederland D i M 1 If 24 Maggi Blokjes nu ook in handig Voordeel-pak Dit is liet Maggi Voordeel-paii Er zitten 24 Maggi Blokjes in Voor 79 cent Het is een praktisch pak Kijk u scheurt het bovenhoekje eraf en als in een klein automaatje komen de goed verpakte staafjes van 3 blokjes te voorschijn Elk blokje is ook weer zorgvuldig afzonderlijk verpakt Zo blijven smaak en geur steeds uitstekend bewaard Met recht een handig Voordeel-pak 24 Maggi Blokjes voor slechts 79 cent MAGGI veelzijdig-verfijnd-voortreffelijk Hier hebt u er twee handen bij mevrouw AUe dames die thuis handen te kort komen zijn dolblij met Biotex Wat ' n tijd wat * n werkbespaarder Overhemden ondergoed bont goed alleen maar inweken en ' t is schoon En als u het als voorwasmiddel in de wasmachine gebruikt is uw hele was al bij voorbaat vlekkeloos Biotex wat ' n gemak Fantastisch I " Relaxen " begint bij Gerzon I \ Poloshirts in staande strepen Uit USA poloshirts met korte mouw In rayon/acryl tricot bleu of grijs 19.75 In ademend katoenen tricot kleuren geel of bleu 27.50 In orion - gebreide pull polo bleu of beige 34.50 Sportshirts met lange mouwen ' Trenco ' denim shirts met moderne langpunt-boord en markante zadelsteek - in beige of bleu 17.90 ' Trenco ' ajour Oxford - In wit marine of beige 27.50 ' Trenco ' shirts Ingeweven streep op donker fond 29.75 ' King ' sportshirts In luxueus ' tropisch ' ajourweefsel - wit rose of beigo 22.50 Cabana sets uit Florida ®«» fm Moderne vlerknoops blazer-zuiver wollen flannel in camel marine grijs groen zwart 79.50 Trevira lightweight pantalon - het hypermoderne model met steekzakkén Beige of grijs 45 > De luchtige loafer op z'n best correct geneden en gevoerd Kreukherstellend Trevira 75 - Lightweight pantalon - de moderne ' heupbroek ' met riem en kapnaad Heel licht beige 29.75 Tweedelige Cabana sets short met binnenslipje shirt met badstof voering - In gestreept poplin 59.75 Driedelige Cabana sets zwemslip short shirt 34,75 IO^S0 ^ ¦ i t l i,1 » iiiJ ' W.tPWilW 75 laar uw Modehuis ^' w^"iJj ' ^ Lj » i » i i j > w*i i'^niiMij > i wiij t tt « r i - tfji i ^ ju i » i i » i i.tj ii ii i Mjr i - y < ttii i!i ^ Bio-tex maakt wassen bijna overbodig alleen inweken of voorwassen Eiwitvlekken bloedvlekken transpiratie - melk-envetvlekken verdwijnen nu volkomen Stichting Verzorgingsliuis „ DE MALVAHOEVE " Bosstraat 2 te Soest — Telefoon 02955/3481 klein tehuis 22 bedden vraagt BEJAARDENHELPSTER ZIEKENYERZORGSTER Extern salaris nader overeen te komen Sollicitaties bü de secretaris van de stichting p/a Gemeentehuis Soest Op Advocatenkantoor tegen uiterlijk 1 juli 1965 ge vraagd a geroutineerde typiste liefst met kennis der moderne talen Hoog salaris vakantiegeld b Juffrouw of Mevrouw die bereid is tussen 10.00 en 14.30 uur lichte huishoudelijke werkzaamheden te verrichten koffie lunch e.d Brieven onder no 2-5531 aan het bureau U.N 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDEBDAO 20 MEI 1966 13 | I M > l » I W M M lll l ll | B M l || || | l | l || M >| t iMji l ll»|i f » r >»| ll « lll » IIM>»>WIW»MIII speciale aanbieding voor 6 zegels en slechts 1 gulden uit de kroonkurk van ds Gezinsfles krijgt U Cvan uw w/nkeWer • • limonadeglazen met vrolijke clowns \ ORANGE 1 1 ORANGE I 17878?87 GEZINSFLES Reversible poplin windjacks Twee windjacks-in-één reversible dus aan twee verschillend gekleurde kanten te dragen Geheel dubbel poplin - en natuurlijk v^aterafstotend Met capuchon en tricot manchetten In rood/zwart geel / zwart bleu/blauw en rood/blauw Maten 36 - 46 Normaal 34.75 als speciale aanbieding 24.75 000 Vrolijk nieuws van frisse Fanta Geniet van Fanta Orange de sprankelende vruchtenlimonade bereid met zuiver sinaasappelsap Koop Fanta Orange in de grote Gezinsfles waaruit het zo voordelig schenken is Nu hebt U meer voordeel dan ooit want tijdelijk zit onder de kroonkurk van elke Gezinsfles Fanta Orange een Fanta-zegei Spaar die zegels Want voor 6 zegels plus één guldentje krijgt U maar liefst 6 prachtige limonadeglazen leuk gedecoreerd met Fanta clowns Bij Uw Fanta winkelier - dus makkelijker kan het niet Ga die Fanta-zegels sparen en plak ze op de spaarkaart die aan de fles hangt of die U van Uw winkelier kunt krijgen Erkend Bottelaar van „ Fanta "' en „ Coca-Cola " N.V Bottelmaatschappij > iet God " Soest - Weteringpad ¦ tel 02955 ¦ 4158 za^s ^ Cê ^ ^^ 75 ] aar uw Modehuis Handel in Bouwmateriaien in^de stad Utrecht heeft plaats voor een VRAGHTAUTOGHAUFFEUÉ Spoedige indiensttreding Brieven onder no 2-5533 aan het bureau U.N gê§'"!!J^;^p ' ^ itSi - > ilv ' v ¦ r^i 1,-0 Strepen-strepen-strepen H Sportieve katoenen pullovers nlj mode 1965 Waarom 01 IQ Jeugdige lijn Beha in pittig Jeugdig model voor heel uw garderobe Ook voor cooktaii - en zo mermode Voor décolleté'a en lage ruglijn Voorgevormd met beugeltjes Nylon-kant Cups A en B 9.95 Gaine van luchtig tule elas-tiek Kruipt niet op door vernuftige pasvorm 12.95 als dubro HET IDEALE AFWASMIDDEL I Foundations verkrijgbaar bij Vismarkt 13 in kleurige fleurige brede banen die de zon laten glimlachen naar deze echt-zomerse charme in katoen Tintelende tinten Kleur streep-kleur in de maten S,Wl..en L 9 75 in strip-streep-strip-streep Vele vele kleurenvariaties Zomers Zonnig Zuidelijk Maten S.M en L 75 6 HEM A DRUKKERUUM cku/kt aUeS - »"""»""'""'" DOE MEER iyiET MINDER GELD 72 VESTIGINGEN 0RIFT23 TEL.1G43t UTRECHT 
14 DONDEKDAG 2 O M E I 19 65 CTBBCHTSCH NIEUWSBLAD ' liiiiiii iblriii i li lè li ai Jii M Zeg Betty ijfjiii iiiigiiy pi il II inHifsll ' sjnjëjsslillj-llllii Ja Jan Ik moet ineens aan de Kill - ¦¦ llllilllf komende winter denken liiil " iisBiïiiilïpilili - iii3ÉjffiPfiB|Blil||||i | Hè bah in mei lililll iPir Nee serieus En toen dacht ik ook weer aan de kachel die dan weer aan moet Nou en Toch zeker geen probleem Nee - maar % Je leest van alles over al die nieuwe dingen en zo ' t Is niks hè Voor mij is er maar één warmte Tuurlijk Wat anders D'r is toch niets dat haalt bij kolenivarmte Leefwarmte ' t Lijkt wel of we reclame maken Maar zonder dollen ik wil profiteren van de prijs die er nu is Morgen direct maar bestellen vinjeniet Chique herenregenjas Zeer degelijke afwerking I i^'^'''r-"^^,-)vv-!-^-.r-t De jongste Amerikaanse koers - wijziging moet voor een juist pers pectief gezien worden ' in een sa menhang met een aantal andere om standigheden In de eerste plaats komt zij vlak na de beshssing van de V.N de Indiase generaal Rikhye naar San Domingo te sturen als mi litair waarnemer Het is waarschijn lijk dat president Johnson een even tuele inmenging van de V.N in de Dominicaanse crisis vreesde Want deze zou het toch al gehavende pres tige van de VS vooral in de Latijns Amerikaanse landen nog groter af breuk doen Ten tweede kan Washington in Viet nam moeilijk op een conferentie met Hanoi aansturen wanneer het tegelijkertijd van verschillende zijden beticht wordt van militair imperiallsme " of van „ ongerecht vaardigde inmenging " al naar ge lang van het standpunt van de aan klager Bovendien zou het de of ficiële positie dat de oorlog in Viet nam gevochten wordt voor het be houd van de democratie ernstig on dermijnen En tenslotte moet het ook Wash ington duidelijk zijn geworden dat de Dominicaanse revolutie niet het werk is van een goed georganiseer de communistische groepering maar een populaire opstand tegen corrup tie en dictatuur Weinig subtiel Weinig subtiel is de wvjze waar op WasMngton nu probeert junta president Antonio Imert Barreras uit zijn functie weg te drukken na - dat hij met Amerikaanse steun werd geïnstalleerd als het hoofd van de regering van nationaal herstel " De beraadslagingen die tot deze instal latie leidden werden in het geheim gevoerd op een voor de Dominicaan se kust liggende Amerikaanse oor logsbodera De uitkomst van de Dominicaan se crisis lijkt moeilijk voorspelbaar Waarnemers zijn het er over eens dat kolonel Caamano Deno president van de rebeUenregering niet over de capaciteiten beschikt om de lei ding van de nationale regering op zich te nemen Zelfs als interim president vreest men zou het hem ontbreken aan politiek raffinement en persoonlijk gezag om een broze status quo lang genoeg te handha - ven totdat een door middel van vrije verkiezingen gekozen president zijn ambt kan aanvaarden Kolonel Caamano Deno vertelde mij dat hij zonder enige aarzeling plaats zou maken voor een voor de rebellen aanvaardbare leider Het ziet er naar uit dat Washington denkt zo'n leider gevonden te hebben in Antonio Guzman die minister van landbouw was in de regering van dr Juan Bosch Het probleem is nu de junta ervcui te overtuigen dat een voorlopige re gering onder leiding van Guzman de beste kansen biedt voor een op lossing van de nationale crisis Ge neraal Barreras heeft deze oplossing tot nog toe echter van de hand ge wezen De ironie wil dat hij zich / hierbij bediende van hetzelfde ar gument dat de Amerikanen hanteer den er rechtvaardiging van hun in terventie het voorkomen van een communistische machtsgreep Het is niet ondenkbaar dat een spe ciale commissie van de VN alsnog ' n belangrijke rol zal spelen in de ko mende onderhandelingen vooral nu de rebellen duidelijk hebben gemaakt dat zij de VN prefereren boven de Or ganisatie van Amerikaanse Staten die zij beschouwen als een verleng stuk van Washington Hoe dan ook de Dominicaanse crisis heeft één ding duidelijk ge maakt te vroeg optreden kan poli tiek een even grote vergissing zijn als te laat 5999999 Foto Unhs boven Toespraak door re béllenleiders in S en ploegendienst Voor dynamische persoonlijkheden met leiding gevende kwaliteiten en fabriekservaring wordt een goed gehonoreerde positie met uitstekende sociale voorzieningen en t.z.t een premievrij pensioenfonds in het vooruitzicht gesteld Brieven niet met ballpoint geschreven verge zeld van een recente pasfoto te richten aan onze afdeling Personeelszaken KANAALWEG 69 UTRECHT TEL 030).32141 N.V Ziektekostenverz Mij „ ONS BELANG " „ ZiFoB van 1927 " AMERSFOORT Wegens sterke uitbreiding van ons bedrijf vragen wij een SOHADE-REGELAAR correspondent Taak afwikkeling van aangemelde schadegevallen en vaststellen van de uitkering Taak accepteren van verzekeringen het stellen van polisclausules en aantekeningen de daaraan verbonden administratieve werk zaamheden Vereist algemene ontwikkeling tenminste Mulo niveau ruime ervaring op het terrein van de medische varia redactionele vaardigheid Met de hand geschreven sollicitaties te richten aan de Personeelschef Utrechtseweg 12 Amersfoort GRONTMIJ DE BILT VRAAGTI KANTOORBEDIENDE manlijk in de leeftijd van 17 è 18 Jaar Mulo-diploma vereist Geboden wordt een aantrekkelijk beginsalaris met goede overige arbeidsvoorwaarden Ruime tegemoetkoming in de studiekosten Schriftelijke of mondelinge sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken huize „ Houdringe " De Bilt COOP CENTRUM vraagt voor haar Supermarkt te Utrecht-stad • VEÜKOOPSTER a voor de afdeling slagerij b voor de afdeling Groenten en Fruit Aanmelden bü de bedrijfsleider Prins Bemhardplein 48 te Utrecht ¦¦¦ BHBBBBBHBHeiBBHanBaBI HEEFT U ENIG KAPITAAL Te koop aangeboden in Utrecht een klein bedrijf met aantoonbare zeer hoge winst opgezet door Amerikaanse firma Kan op part-time basis ca 8 tot 10 uur per week gedreven worden Geen vak kennis of diploma's vereist Nieuwe eigenaar wordt volledig ingewerkt Geen concurrentie Uitstekende investering Benodigd contant kapitaal ca ƒ 30.000 — Voor nadere inlichtingen gelieve U te schrijven onder no 2-5539 aan het bureau U.N Op KLEIN HANDELSKANTOOR is plaats voor een BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT bekend met doorschrijfsysteem In bezit van praktijkdiploma boekhouding of daarvoor studerend Uitvoerige sollicitaties onder no 2-5536 aan het bureau U.N Aisi§iisiteiit(e Voor onze afdeling perso neelszaken een jong team zoeken wij een assistent(e die te maken zal krijgen met vele facetten die aan het werk op deze afdeling zijn verbonden ULO-opleiding typevaar digheid ervaring op admi nistratief terrein accura tesse en gevoel voor goede menselijke verhoudingen zvjn vereist Minimum leeftijd 18 jaar Schriftelijke sollicitatie VRUMONAFABRIEKEN Vrumonaweg 2 Bunnik afd personeelszaken Producenten van o.a Si-Si ' Pepsi-Cola Seven-Up B3 Fosco Royal-Qub tonic Sunkist m de e je O lijk ook gen heeft den pet de een VOO ] en 
CTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONPEBDAO.CO MEI 198S Frankrijk gaat toerisme flink aanpakken Beduidende korting in het voorseizoen et weekend wenkt ^^???^^?^^^??^^^??^^^ I N het voorjaar van 1964 werd In Evian het jaarlijkse nationale con gres over het toerisme gehouden en vanzeUsprel^end zijn daar ook de vele piibllkaties in de binnen - en buitenlandse persorganen aan de orde gekomen Met grote openhartigheid zijn de zwakke plekken in het Franse toerisme behandeld waarbg vooral aandacht werd geschonken aan de meest urgente punten Er zyn In Frankrijk te weinig hotels en de accommodatie laat tewensen over Het prijsniveau is te hoog en de berekening van de prüzen door detoevoeging van allerlei bedragen voor bediening en taxen voor debuitenlander te ingewikkeld en te onbegrqpeiyk Tentoonistellingeii in Nederland Natuurpaden in het Amsterdamse Bos c De vakantie-spreiding Nog altijd tweede vakantieland in Europa H Iet merkwaardige feit doet zich overigens voor dat niettegenstaan de Frankrijlt de naam heeft aan de dure kant te zijn niet alleen de hotels maar bijv ook de benzine de toeristische balans niet eens on gunstig is uitgevallen Geteld naar de inkomsten uit het toerisme is Frankrijk nog altijd het tweede land in Europa Zo is er dit jaar een levendige belangstelling voor Bretagne en Normandië terwijl vele Nederlanders het gebied tussen de mondingen van de Loire en de Gironde hebben ontdekt Het laat zich zelfs aanzien dat de streek ten zuiden van Bordeaux dus tussen Gironde en de Pyreneeën het Bas kenland binnen enkele jaren de toeristische invasie kan verwach ten ' n Ander vraagstuk dat binnen kort de aandacht zal gaan vragen is het gevolg dat de opening van de tunnel door de Mont-Blanc zal heb ben Zoals bekend is de streefda tum 30 juni en van de bijna 12 km lange tunnel ligt tweederde op Frans territoir Gerekend is op een capaciteit van 450 auto's per uur iwntjes waarbij de maximum snelheid op 60 km is vastgesteld Zeer waar schijnlijk zal de tunnel als een soort draaischijf gaan werken automo bilisten die naar bepaalde gebieden in Frankrijk gaan bijv Savoye zullen dit gaan doen via de auto baan naar Bazel en dan door de Zwitserse Jura naar het meer van Geneve Maar er zal wellicht ook een andere toeristenstroom ont staan door Frankrijk naar het ge bied van de Mont-Blanc en door de tunnel naar Itaüë bijv naar het prachtige dal van Aosta of verder naar de Italiaanse Rivièra D ' E bouw en de verbetering van de Franse hotels kan natuurlijk in een korte tijd niet tot grote resultaten leiden maar de campagne ter be vordering van de vakantie-spreiding is reeds in volle gang De school vakanties worden voortaan per pro vincie vastgesteld terwijl de school examens tijdens het lopende school jaar en niet meer tijdens de vakan tiemaanden worden afgenomen De vakanties van de ambtenaren wor den over drie maanden gespreid juli augustus september terwijl vele bedrijven in juli i.p.v in augus tus zullen sluiten Belangrijk ook voor de buitenlandse toerist zijn de maatregelen die in het kader van de campagne „ vakantiespreiding " zijn genomen met betrekking tot de verhuur van vakantiewoningen en appartementen in de verschillende Franse toeristengebieden Zoals be kend heeft de Franse werknemer één maand betaalde vakantie per jaar In verband hiermede werden vakantiewoningen dan ook over het algemeen per maand verhuurd en dan nog bij voorkeur per kalender maand Door de meer gespreide va kanties en ook door het feit dat diverse grote bedrijven hun werk nemers dit jaar bij wijze van proef drie aaneensluitende vakantiewe ken aangevuld met één week snip perdagen toestaan Is hieraan thans een einde gekomen Met ingang van dit seizoen worden de vakantiewo ningen per week verhuurd o M de verhuurders zoveel moge lijk aan te moedigen dat systeem ook in de toekomst te blijven vol gen zijn van regeringswege belas tingfaciliteiten toegezegd Om het vóórseizoen toerisme te bevorderen heeft de hotelfederatie haar le den toegestaan kortingen van 20-25 pet toe te passen Streken waar de toerist in het voorseizoen met een gerust hart heen kan trekken voor een in alle opzichten prettige en voordelige vakantie zijn de Baskische kust alle bad plaatsen van deze kuststrook doenmee met de campagne „ voorsei zoen " de Landes in Cap-Breton enHossegor duurt het seizoen com - pleet met festiviteiten voortaan van juni tot en met september De ver huurders van vakantiewoningen ge ven in het gehele Landesgebied re dukties van 50 a 75 pet aan hen die buiten het topseizoen hier hun va kantie komen doorbrengen c de departementen Gers Pyre neeën Dordogne en Sarthe Loire dal Eveneens forse kortingen in voor - en naseizoen d de departementen Loire Rhó nedal en Loire-Atlantique Loire dal Seizoen van juni tot en met september Auvergne vooral de verhuurvan vakantiewoningen per weekwordt hier aktief gestimuleerd Bretagne Noordkust o.m Di nard en Saint-Malo * alsmede Saint Cast les Sables d'Or Ie Val André,Saint Quay-Portrieux Perros Guirecen Trébeurden departement Finis tère Carantec Saint Pol-de-Léon,Roscoff Crozon Morgat Penmarc'h,Concameau en Bénodet departe ment Morbihan Quiberon Carnacen La Trinité Normandië alle plaatsen langsde Normandische kust 1 E Parijs is onlangs opgericht de Association frangaise des stations vertes de vacances " een vereniging die zich ten doel stelt kleine Franse plaatsen gele gen in een mooie omgeving en be schikkend over enkele hotels of pen sions onder de aandacht te bren gen van de toerist stadsbewoners te wijzen op devoordelen en de rust die een vakan tie op het platteland in een bosrijkeomgeving of in het laaggebergte metzich meebrengt De door de vereniging zorgvul dig te selecteren plaatsen krijgen het predicaat „ groene vakantie plaats " de eerste plaats die deze naam mag voeren is het vrien delijke Sablé gelegen in het de partement Sarthe De Cóte d'Azur die in vroeger jaren in het voor jaar de meeste toeristen trok maar tegenwoordig zeer druk in de zo mermaanden Tvordt bezocht ziet eveneens grote voordelen in de spreiding der vakanties en het re - Het Amsterdamse Bos is dit sei zoen twee attracties rijker Er zgn twee natuurpaden uitgezet en de natuurhistorische verzameling in het directiegebouw aan de Nieuwe KaUjeslaan — die tot nu toe alleen in groepsverband bezocht kon wor den door deelnemers aan excursies is in de zomermaanden iedere derde zaterdag van de maand ook toegan kelijk voor individuele bezoekers Het eerste natuurpad — 2 % kilo meter lang — begint bij theeschen - Centraal Museum Stedelijk aartsbis schoppelijk en Archeologisch Mu seum Agnletenstr 1 Fentener v VUssingenhuls Maliebaan 42 afd Moderne Kunst Maandag t.m zater dag 10—17 uur zondag 14—17 uur dinsdag 20 2a uur Fentener v VUs singenhuls des dlnsdagsavonds voor lopig gesloten Museum voor Nieuwe Religieuze Kunst Lange Nieuwstraat 38 afd moderne kunst van het Aartsbisschoppeltll Mu seum dagelijks ook zondags 14—17 u Ned Spoorwegmuseum Maliebaansta tion dinsdag t.m zaterdag 10-17 uur zondag 13 17 uur maandag gesloten Nat Museum Van Speeldoos tot Piere ment Lange Nieuwstraat 38 Geopend zaterdag zondag en woensdag van 14 — 17 uur met rondleiding over histori sche afdeling en donderdagavond or gelconcert 20 uur Speciale rondleiding op aanvraag telef 17458 Ned Goud - Zilver - en Klokkenmuseum Lange Nieuwstraat 38 geopend dage lijks 10 12 en 14-17 uur Zondags 14-17 uur Oud Katholiek Museum voor Kerkelijke Kunst Mariahoek 9 Geopend werkda gen 10 12 en 14-17 uur zon - en feestda gen van 14-17 uur vrijdags gesloten Universiteitsmuseum Trans 8 dagelijks 14—17.30 uur zondags gesloten Dier geneeskundige Afdeling Biltstr 1 aanvragen bij de portier Tandheelkun dige afd Jutfaseweg 5 woensdag en vrijdag 10—12 en 14—16 uur Kasteel SIJpesteyn Nieuw-Loosdrecht al leen geopend op aanvraag Automuseum Driebergen Buntlaan ge opend dagelijks 9—18 uur Huize Doorn Doom tot 1 Juni dage Ujks 10 12 en 14-17.30 uur Ned Goud - Zilver - en Klokkenmuseum Kasteel De Haar Haarzuilens tot 15 aug geopend op werkdagen van 9-12 en 13.30 17 uur zondag van 13.30-17 uur Slot Zuyien Oud Zuylen geopend werk dagen behalve maandag van 9-12.30 uur en 13.30 17.30 uur zondags 13.30-17.30 uur gionale toeristencomité „ Rivièra C6te d'Azur " kondigt de deelname aan van de hotels in alle grote toe ristenplaatsen aan de Franse zuid kust De campagne wordt gevoerd onder het motto drie dagen aan de Cóte d'Azur drie dagen volle levensvreugde Vóór 1 juli mag men van onderstaand arrangement gebruik maken 3 dagen volledig pension prijzen per persoon iweepeisoonskamer Ie klasse hotels 220 F 2e klasse hotels 158 F 3e klasse hotels 121 F 4e klasse hotels 110 F Voor éénpersoonskamers wordt een toeslag geheven Deze arrangementen omvatten — kamer ontbyt lunch en diner,bediening en taxe een halve fleswijn per persoon koffie thee nade maaltiiH één apératief per per soon per dag 3 dagen logies met ontbijt in hotel — gami prijzen per persoon IweepersoonskamerIe klasse hotels 79 F 2e klasse hotels 55 F 3e klasse hotels 46 F 4e klasse hotels 37 F Voor éénpersoonskamers wordt een toeslag geheven oorts hebben zij die gebruik maken van een van bovengenoem de arrangementen nog recht op een excursie halve dag een toegangsbewijs tot en eenconsumptie in de casino's van Nice Beaulieu Jean les-Prinsof Men ton een toegangsbewijs voor de vol gende musea Nice gemeente lijke musea Antibes Picasso museum archeologisch mu seum musée ""¦ naval Menton,trouwzaal wandschilderingenvan Cocteau toegang tegen halve prijs in hetFemand Légermuseum te Biot,het musée He de France te Cap Ferrat en het museum van deFondation Maght te Saint Paul-de-Vence een toegangsbewijs tot de ren baan te Cagnes-sur-Mer 20 % reduktie op de excursie„Rivièra by night " Nice gratis entree in het oceanogra fisch museum — de exotischetuin — de grotten en het pre historisch museum te Monte Carlo een flesje parfum aangebodendoor het huis Fragonard Gras se Alle inlichtingen over de voor seizoensarrangementen worden ge geven door de Syndicats d'initia tive van Antibes Juan-les-Prins Cannes Menton en Nice terwijl er voorts een speciale brochure be staat uitgegeven door het Comité Regional de Toerisme — Chambre de Commerce — Service B — 20 Boulevard Carabacel — Nice A.M kerij Meerzicht niet ver van een parkeerplaats voor auto's en van het eindpunt van buslijn 30 De route gaat langs het Meerpad in de richting van het Nieuwe Meer en geeft een goed overzicht van het oudste gedeelte van het Amsterdam se Bos Het tweede natuurpad — 1 % kilometer lang — begint even eens bij Meerzicht voert langs de ringvaart en gaat terug dwars door het bos Voor twee kwartjes is van ieder van deze natuurpaden een boekje van het Instituut voor na tuurbeschermingseducatie verkrijg baar met bijzonderheden over de flora en fauna langs het pad Grafiek en bij Paul Ve komende veiling op 24 t.m 26 mei a.s bij Paul Brandt — Keizers gracht 738 te Amsterdam — brengt een aantal etsen van Ripmbrandt waarvan een drietal in enige staat de anderen in de 2e of 3e bekende voorstellingen daarbij zijn de ver schijning van de engel aan de her ders de onthoofding van Johannes de Doper en steniging van Stepha nus Van even groot belang is de pentekening van Honoré Daumier voorstellend La garde malade ' als de lithografie in blauw rood etc van Paul ' Signac Les Andelys ' De catalogus is zeer verscheiden en bevat namen van Bauer Bos Ixxjm Breitner Chagall Bijbelillu straties Dufy Leo Gestel collectie van 40 Josef en Isaac Israels Lurcat Mesdag Raedecker Redon e.a met tekeningen litho's aquarellen etc Na de 570 nummers zullen boek werken over kunst worden geveild waaronder zowel platen-verzamelin gen als handboeken over diverse kunsten Ned Comedie ^ Driestuiversopera ' ' Wie is bang voor Virginia WoolP • Haagsche Comedie ' Candida ' • R'dams Toneel ^ Madame Sans Gêne ' * Ensemble ' Voerman Henschel ' • Eigentijdse Dans met Koert Stuyf TONEEL STADSSCHOUWBURG Donderdag 20 mei Besloten voorstelling voor het Ne derlands Theater Centrum door de Nederlandse Comedie Vrüdag 21 mei Nederlandse Comedie De Driestui vers Opera door Bertold Brecht met Guus Oster Hans Boswin kel Femke Boersma Kittv Courbois Henk Rigters Nell Koppen Wim v d Brink Het ty Verhoogt Thérêse Steinmetz ' Bert V d Linden Ineke Swane velt Pierre Myin Diek Weidde Willem Nijhoit Jan Hundiing Cor Witsclïge Jacques Comman deur Huib Broos en Wim Poncia Regie Ton Lutz decors Nic Wijnberg kostuums Herman Gordijn vertaling Seth Gaaike me en Ton Lutz muziek Kurt Weill muzikale leiding Cor Le maire Zaterdag 22 mei Haagsche Comedie Ardêle van Jean Anoullh met Joris Diels Anny de Lange Frans v d LIngen Eric van Ingen Paula Petri Gul do de Moor Nanni Vermeer Nel leke Kncgtmans en Georgette Ha gedoorn Regie Frans v d Lin gen decor Hep van Delft Zondag 23 mei Haagsche Comedie Candida van G B Shaw met Lies Franken Pim Dikkers Jules Royaards Bob de Lange Wim van Rooy en Inge borg Elsevier Regie Bob de Lange vertaling M ' s Jacob de cor Wim Vesseur en kostuums ' Lisette van Meeteren Maandag 24 mei Nederlandse Comedie Wie i « bang voor VirglnlaWoolf van Edw Al bee met Ank v d Moer Han Bi<»sropen Voorstellingen dagelijks 14.30 18.45 en 21.00 uur Zondags 14.15 16.30 18.45 en 21.00 uur CAMERA Zorba de Griek 18 Jr met Anthony Qulnn Irene Papas Alan Bates Lila Kedrova Regie Michael Cacoyannis dagelijks ook zondags 14.30 18.45 en 21.30 uur Vrijdag en zaterdag ' 24.00 uur Dr Strangelove met Peter Sellers George C Scott Re gie Stanley Kubrick 18 jr CITY Vrouwenjagers met Mickey Spll lane 18 jr FILMAC Het Oerwoud roept II Armand en Mlchaela Denis Nieuws Teken films a.l 10—18.30 uur PALACE Spel met eenzame harten This is my street niet Ian Hendry en June Ritchie 18 jr 18.45 en 21 uur REMBRANDT Goldfinger met Sean Connery als James Bond Dagelijks 14.30 18.45 en 21.15 uur Zondags 13.45 16.15 18.45 en 21.15 uur SCALA The Raven met Vincent Price Peter Lorre Boris Karloff Regie Ro ger Corman 14 jaar Zondagochtend 10.30 uur The great Caruso met Mario Lanza a.l STUDIO Wie doodde Salvatore Giulla no met Frank Wolff Cicero Fernar do Salvo Randone Regie Francesco Rosi 18 jr 14.45 19 en 21.30 uur Zondags 14 16.30 19 en 21.30 uur VREEBURG My fair lady met Audrey Hepburn Rex Harrison Stanley Hollo way a.l Dagelijks 14 en 20 uur Vrij dag en zaterdag 23.15 uur Vlucht uit Oost-Berlijn met Don Murray en Christine Kaufmann 18 jaar OLYMPIA Donderdag t.m zondag Geldwolven in Gunslght Pass met Da vid Brian en Neville Brand 14 jaar Maandag t.m woensdag Geraffi neerd en gemeen met Anouk Aimée en Raymond PeUegrin 18 jaar Dage lijks 18.45 en 20.45 Woensdag ook 14.30 uur Zondag 14.30 16.30 18.45 en 20.45 uur tekeningen Brandt De kijkdagen ziijn vastgesteld op 21 22 en 23 mei a.s in hierboven genoemde veilingzaal Kitty C'om^bois en Guus O&ter vti ' He Driestuivers Opera ' van Brecht-WeiU ^ vrijdagavond vu de Stadsschoxt/whurg door de Nederlandse Comedie KRECHT Bentz V d Berg Petra Laseur Will van Selst Regie Henk Rig ters vertaling G K van hef Reve decor Edo Spier Dinsdag 25 mei Nieuw Rotterdams Toneel Op blo te voeten in het park van Neil Si mon met Enny Meunier Annet Nleuwenhuyzen Jan Teullngs Eric Schneider Sacco v d Ma de Regie Jan Teullngs verta ling Alfred Pleiter decor Kees Romer Woensdag 26 mei Nieuw Rotterdams Toneel Ma dame Sans Gêne van V Sardou met Lia Dorana Hans Culeman Luc Lutz Pléter Lutz Leo de Hartogh Eli Blom Winnifred Bosboom Trees v d Donek Ida Bons Petra Verbeek Tom v Beek Thera Verheugen Maria Verheyden Edmond Classen Henk v Efferen Rudl Faiken hagen e.a Regie Georges Vitaly Vertaling Max Norö decor en kostuums R J Verwijs Donderdag 27 znei Toneelgroep Ensemble Voerman Henschel van Gerart Hauptmann met Ko van Dijk Caro van Eijck Ina V Faassen Guus Verstraete Jeanne Verstraete Jos Knip seheer Jan Apon Lucas Wensing Linda van Dijk Tom van Beek Dick Scheffer Geert Tijssens Bennie van Oostrum Gerard Do ting en Chris Baay Regie Hans »»»»»»^ UTRECHT Genootschap Kunsfliefde Nobelstraat 12a Schilderijen gouaches en tekeningen van Lucebert coll Groenedijk Amsterdam t.m 23 mei Dagelljlcs 11 17 uur Centraal Museum Nederlandse 17e eeuwse Italianlserende landschapschil ders t.m 31 mei Neudeflat 9e verdieping Utrechtse Kring Werkman en de blauwe schuit tot 30 mei Geopend werkdagen 11-17 uur zondagen 14-17 uur Studiokelder Oudegracht 154 werken van Otto Herfst t.m 15 juni AMERSFOORT ' t Oude Wevershuis Muurhuizen 227 229 werken van Anton Brekelmans 22 mei t.m 19 juni Ge opend dagelijks behalve ' s maandags van 12 17 uur Woensdagavond 19-21 uur Zonnehof Amersfoorts Kunstenaars Ge nootschap werk van leden t.m 30 mei dagelijks 10—17 uur zondag 14-17 uur tevens masindag - en woensdag avond 19 21 uur Aula Muurhuizen 102 Ons kind te kent " 200 tekeningen van leerlingen van scholen voor b.l.o in Nederland t.m 25 mei Muurhuizen 3 Unesco-tentoonstelllng De kunst van het schrift " t.m 7 juni Geopend dagelijks 10—17 zondags he melvaartsdag en 2e pinksterdag 14-17 uur Eerste pinksterdag gesloten Het Kapelhuis Krankeledenstraat 11 Mozaïek van Henny Visch klein plas tiek van Hetty Statins Muller geba tikte keramiek van Sonja Landweer grafiek van Perder edelsmeedwerk van Chris Steenbergen t.m 31 mei AMSTERDAM Stedelijk Museum Ulm hogeschool voor vormgeving in samen menwerking met de GKF de Ver eniging van Beoefenaars der Gebon den Kunsten t.m 13 juni Tentoonstelling „ nul 1966 " t.m 7 juni Premio Marzotto 1964 schilderijen in gezonden uit de landen van de Europe se Gemeenschap t.m 23 mei Livinus schildert met licht t.m 13 juni Vier Engelse kunstenaars Roger Hilton schilderijen Gwyther Irwin collages Bernard Meadows plastiek Joe Tilson constructies t.m 20 juni Naum Gabo plastiek schilderijen en tekeningen t.m 7 Juni Prentenkabinet Muziek Grafiek Ton Bruynèl „ relief 1964 " Carl Visser houtsneden t.m 23 mei Joods Historisch Museum Theresien stadt kunstenaars in gevangenschap t.m 7 juni ¦ Tropenmuseum tentoonstelling „ Bali — Kringloop van het leven " verlengd tot 1 oktober Rijksmuseum 40 jaar Kantsalet " Lauriergracht 109 IV Beeldend Bou wen nieuw werk van Jan de Baat beeldhouwer en Hans iSTahuys schilder Museum Fodor Keizersgracht 609 bij de Vijzelstraat eigen collectie Am sterdamse Impressionisten o.a Breit ner Nieuwe Beweging moderne sculptuur t.m 30 mei Bols Taverne Rozengracht 106 kun stenaars van nu VIII Mathieu Flche roux Hans Frlsch Theo Kley Jacob Kuljper Jean Moreaux Cornells Rog ge Hans Verwey Bouke IJlstra tot 23 juni Galerie 845 Prinsengracht 845 werk van Jan Dibbets tot 30 mei Kabinet Floret Achter Tingel-Tangel N.Z Voorburgwal 282 hedendaagse fi guratieve kunst steeds wisselende col lectie Paul Brandt Keizersgracht 738 schil derijen en gouaches van J Martin Ferrières tot 29 mei dagelijks 10 — 17 uur zondags gesloten Rijksakademie van Beeldende Kunsten Stadhouderskade 86 werken van W Oeps Galerie Viruly Koningslaan 14 Asiru metalen panelen en andere kunst uit Oshogbo Nigeria tot 3 juni Kunsthandel Ina Broerse Nieuwe Spie gelstraat 67 grafiek van Marian Plug klelnplastiek van Karel Gomes wand kleden van Willy Martinali t.m 22 mei Kunstzaal Vlieger Amstel 46 werk van Sieger tot 22 mei geopend werkdagen 9 18 uur Kunsthandel Santee Landweer Prinsen gracht 608 Jeaime Bleruma Ousting Het Oosterpark en andere schilderij en tot 22 mei 10-17 uur Anne Frank hms Prinsengracht 263 265 schilderijen van Lea Steinwasser tot 30 mei dagelijks 9-16 uur zondags 12 16 uur Galerie d'Eendt Spuistraat 270-272 te keningen van Picasso t.m 12 Juni Galerie Mokum Amstel 186 Ferdinand Erlmann 22 mei t.m 10 juni geopend 10.30 18 uur zondags gesloten ARNHEM Gemeentemuseum Vrij en gebonden vrij werk en boekillustraties van Ned kunstenaars 1815-1966 tot 7 Juli BREDA De Beyerd gouaches en olie verven van Jan Gregoor wandldeden van Thea Gregoor tot 7 Jimi Boven de Beyerd gouaches en gemeng de technieken van Frère Benoit tot 7 juni DELFT Ethnografisch Museum Sint Agathaplein 4 Indoseslscbe kunst uit eigen bezit Paul Signac ' Les A-nMélyé ' litho grafie in hlauAB groen geel en Tose op dwn velijn papier met volle - marges 30 x 45 cm Dene Utho is uM de poimtillistisclie pe riode tot 1898 van Signac DEVENTER Munttoren werk van W H Mühistaff 22 t.m 29 mei Geopend dagelijks ook zondags 2-5 uur Woens dagavond 7 9 uiu * EINDHOVEN Stedelijk van Abbemu seum Schilderijen gouaches en teke ningen van Ouborg t.m 20 Juni ' s-GRAVENHAGE Gemeentemuseum Pottenbakkers In Nederland t.m 7 Juni Grafiek van Goya 23 mei t.m 11 juli Taal en teken t.g.v 16()-Jarig Jubileum van de Ver ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels tot 5 Juli Haags Porselein uit de 18e eeuw t.m 7 juni Typografie van Sandberg t.m 4 juli Museum Bredius Prinsegracht 6 eigen collectie geopend dagelijks 10-17 uur woensdagavond 20 22 uur ' s zondags 13 17 uur Kostuummuseum Lange Vijverberg 14 eigen collectie Het Kunstcentrum Molenstraat 16 schilderijen aquarellen en grafiek van F G W Nols t.m 23 mei Werk dagen 10 12 en 14-17 uur zondags ge sloten Haagse Kunstkring Denneweg 64 Schilderijen grafiek en tekeningen van Theo Boons Bettien v Lookeren Cam pagne en Gerard Lutz t.m 27 mei werkdagen 10 15 uur maandagen 14-17 uur CIRONINGEN Museum voor Stad en Lande Kopij en druk van Kopij en druk het onstaan van een boek in de 20e eeuw t.m 6 juni HAARLEM De Ark Nieuw Heiligland 1—3 schilderijen gouaches en tekenin - Bauer vertaling Paul Rodenko ' decor en kostuums Lou Steen - ' bergen ' VrUdag 28 mei ] Toneelgroep Centrum De schaduw i in het dal door John M Sygne ' met Karin Haage Gerard Hart - ' kamp John Koch en Ben Huls - ' man Regie Theo Kling gevolgd ' door De eerbiedige llchtekooi van J P Sartre met Els van Rooden Piet Romer Johan Fio let Otto Sterman Rudy Musters Matthieu van Eysden e.a Zaterdag 29 mei Toneelgroep Centrum De polyester polka van D F Frank met Sara Heyblom Ina v d Molen Karin Haage Henn Orri Matthieu van Eysden Wim v d Heuvel Ca -' rol Llnssen en Piet Romer Re gie Walter Kous decor Her man Gordijn Zondag 30 mei Toneelgroep Centrum Het tweede schot van R Thomas met Maxim Hamel Ann Hasekamp Gerard Heirtkamp en Peter Aryans Re gie Guus Hermus decor Rogier Challloux vertaling Hans Ro duin Maandag 31 mei Haagsche Comedie Galante Listen van G Farquhar met Jules Croi set Ida Wasserman Jules Ro yaards Trins Snijders Camille de Vries Joris Diels Guido de Moor Eric v Ingen Myra Ward Kees Coolen Nelleke Knegtmans Gerard de Groot Hep van Delft Jack Hom e.a Regie Paul Steen bergen liedjes Ernst van Alte na decor Hep van Delft en kos tuiims Has ]> Joordhoek-Hegt MUZIEK TIVOLI Donderdag 20 mei Concert Muziek van onze tijd USO dirigent Paul Hupperts solist Mario Bertoncinl plano Jan Wis se sonanza II voor hobo piano obl viool en orkest E Raxach Metamorphose II voor groot or kest en Bartök Ie pianoconcert MICHAELSKAPEL Donderdag 20 mei Utrechtsch Studenten Concert Ge ble dirigent Erik Wervelman be staande uit strijkers van het Utrechtsch Stud Concert Geml nlanl concerto grosso in g.kl.t Vivaldi concerto grosso in A gr t J S Bach cone voor 2 violen in d Id.t Handel concerto gros so in c kl.t Hindemith Fünf Stücke en Mozart divertimento in Bes gr.t TIVOLI Dinsdag 25 mei Dansgroep Eigentijdse Dans o.l.v de choreograaf Koert Stuyf onder auspiciën studentenver Prome theus MICHAELSKAPEL Zaterdag 29 mei 19.30 en 21 nur Utrechts Barok Ensemble m.m.v Cor Niessen zang B v d Eist altviool en Ben zaal trompet Werken van Vivaldi Blber Han del en Telemann LEZINGEN KUNSTHIST INST DRIFT 25 Donderdag 20 mei Genootschap Nederland-Duitsland prof dr A B Wachsmuth Goe thes wissenschaftliches Denken im Spiegel seiner Dichtnng BOT LAB L NIEUWSTR 106 Dinsdag 25 mei Mei-reeks Criminologisch Instituut over het gevangeniswezen Mr W H Overbeek over misbaarheid en on misbaarheid fc »^ »»^»»^»^^^^% »%%^* gen van D Ribbeling en W Vogel tot 22 mei dagelijks 10-20 uur uitgezon derd dinsdags HAARLEM Academie 63 Koudenhom 2 tot 13 juni werk van deelnemers HENGELO Hengelose Kunstzaal Sta tionsplein dierentekeningen van Jo hanna Bottema t.m 30 mei Hemel vaartsdag gesloten HILVERSUM Goois Museum Kerk brink Gitaar tot 8 Juni Galerie Wout Vuyk Leeuwenstr 13 Schilderijen en Gouaches van Wil Bout hoorn tot 13 juni Geopend 10-18 uur dlnsdagmiddags zondags of ' s avonds na tel afspraak LAREN Singer Museum Vijftig eeuwen Chinese ceramiek keuze uit collectie Princessehof Leeuwarden tot 31 mei Penningkunst keuze uit de collectievan het Kon Penningkabinet en de Ver ¦ voor Penningkunst tot 31 mei Aqua rellen en olieverven uit de jaren 1880 1888 van Gerrit van Houten t.m 27 Juni Geopend werkdagen 10-17 uur zon - en feestdagen 13 17 uur Kunstzéial Hamdorf werken van H van Os Delhez 22 mei tot 7 juni LEEUWARDEN Princessehof Herden kingstentoonstelling Marijke Meu LEIDEN Rijksmuseum van Oudheden Rapenburg 28 Opgravingen in Bijbel se grond " LISSE Keukenhof Franse en Nederland se beelden tot midden mei MAASTRICHT Kunstzaal Artt Maria straat 17 grafiek van Akke Sins t.m 29 mei NUNEN Van Gogh-tentoonsteUlng tm 30 mei OTTERLO Rijksmuseum Kröller-Müller Rietveldpaviljoen beelden en tekeftin gen vem Barbara Hepworth t.m 18 Juli RHENEN Streekmuseum tentoonstel ling Koningin Wilhelmina en haar tijd " t.m 22 mei geopend werkda gen 11 12.30 en 14-17 uur ROTTERDAM Museum Boymans-van Beuningen Hedendaagse Poolse Grafiek tot 23 mei Schilderijen en tekeningen van Jan Gossaert genaamd Mabuse t.m 27 juni Museum voor land - en volkenkunde Willemskade 25 Japanse kunst uit par ticulier bezit tm 31 mei Permanente expositie Tlbet-Asraat en Prehistorie der Sahara Oceanië mythen en magie Afrikaanse muzielcinstrumenten Wajang en Game lan Gemeentearchief Mathenesserlaan 815 Rotterdam 1940-1945 Dagelijks 10-17 uur zon - en feestdagen 11-17 uur Rotterdamse Kunststichting Kunstzaal Zuid " Zuidplein 120 schilderijen gouaches en tekeningen van Loek Frenk t.m 23 mei geopend werkda gen 10 17 uur zon - en feestdagen 12-17 uur Galerie miniature De Brug Meent 114 litho's en seriegraphieën van Karel Appel Comeille Rico Blass e.a Da gelijks 9 18 uur Expositiezaal Lijnbaan " Korte Lijn baan 18c verf tekeningen van Bob Zijl mans t.m 7 juni Geopend 10-17 uur zon - en feestdagen 12-17 uur Historisch museum een hart onder de riem Verzetstentoonstelling over de illegale pers tot 31 mei Korte Hoog str 31 Geopend 10-17 uur zondags 11 17 uur Maand.-woensdag - en vrijdag avond 19 21.30 uur In ' t Venster GouvemeiMMitstr 129 Made in Japan van Golden tot 4 Juni Bouwcentrum-Rotterdam stad in be weging WASSENAAR Kunstzaal Heuft Hof laan 7 schilderijen van Arie van der Boon sieraden van Marijcke Visser t.m 3 Juni Dagelijks 10-17 uur bovendien vrijdags 20 22 uur zondags uitsluitend na afspraak ZEIST Het Slot werken van Sal Meijer t.m 19 Juni Atelier De Schuur Tulpstr 14 Schil derijen van Kees van Eek t.m 5 Juni geopend 10 12 en 14-M IWÏ ÜonaHgS en maandags 14-17 uur 
18 DONDERDAG 20 IMBI 1B6S OTBECJHTSCH NIEUWSBLAD TE KOOP LEEG TE AANVAARDEN BEDRIJFSPANDEN 1 Zadelstraat Winkel-woonhuis met achter uitgeing naar de Boterstraat Koopsom ƒ 50.000 — k.k 2 Groentezaak ter overname Gelegen in druk ke winkelstraat Voor veel doeleinden ge schikt Koopsom ƒ 65.000 — k.k WOONHUIZEN 3 Huis ter Heide Geriefelijk landhuis voor zien van C.V.-oliestook Grote tuin en bos.Uitstekende staat van onderhoud Koopsom ƒ 105.000 — k.k 4 Spinozaweg met vrij uitzicht Bev o.m 4 kamers keuken tuin en achterom Koopsom ƒ 29.000 — k.k Eysingalaan Modem woonhuis met voor - enachtertuin Grote woon-eetkamer en 3 slaap kamers Koopsom ƒ 52.500 — k.k Abstederdijk Groot huis met 5 kamers enzolder Voor en achtertuin Vraagprijs ƒ 40.000 — k.k Amaliastraat Heel huis met 4 kamers Moetopgeknapt worden Koopsom ƒ 20.000 — k.k Hooft GracdElandstraat Riante midden standswoning met grote tuin ± 18 m schuuren achterom Zeer goed onderhouden Koopsom ƒ 49.000 — k.k 9 Alex de Grotelaan Eengezinswoning metvoor en achtertuin en schuur Bev grotewoon eetk 3 slaapkamers en badkamer.Zeer goed onderhouden Koopsom ƒ 60.000 — k.k 10 Julianaweg Riante middenstandswoningmet tuin en nieuwe ïtenen schuur Koopsom ƒ 49.500 — k.k 11 Van Lidth de Jeudestraat hoek Mulderstr.Groot herenhuis voorzien van centr verwar ming Afzonderlijk benedenhuis met 5 ka mers direct leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 55.000 — Tevens hebben wij nog diverse andere percelen in opdracht Inlichtingen worden gaarne verstrekt door MAKELAARDIJ NIC RIJKSEN WITTEVBOÜWENSINGEL 53 — UTRECHT TELEFOON 15012 ' i Een vrouw die haar man wil verrassen komt thuis met Breda Bier aaa BREDA beueelbier ^—^ wettie cedeoonecrd Barentsz - wettig gedeponeerd ^•^ 0 ^^^^ Op de afdeling Publiciteit en fondsenwerving van de Vereniging Het Zonne huis " Chr ver tot verpl van langdurig zieken wordt per 1 juli of later gevraagd een " COUÏ -' AANKOMEND TYPISTE/TELEFONISTE voor gevarieerd typewerk en algemene assistentie van de bureausekretaresse Liefst met Mulo-diplo ma in elk geval met een goede algemene ontwik keling Het is leerzaam en prettig werken op deze kleine maar dynamische afdeling Vijfdaagse werk week Met vakantie-afspraken wordt rekening ge houden Goede salarisregeling en sociale voorzie ningen Sollicitaties aan de Direktie Willem straat 15 Utrecht Telefoon 711224 Een man die zijn vrouw wil verrassen komt thuis met een charmant horloge Romantisch Zeker maar ook erg verstandig Mevrouw heeft n.I een hele serie overtuigende argumenten om juist Breda Bier te kiezen 1 inhoud ^ liter - 2 beugelsluiting zo open zo weer dicht dus tweede glas even vers als het eerste - 3 ongepasteuriseerd dus tapvers - 4 de elegante „ party"-fles noodt tot gezelligheid-voor-twee - 5 de'prijs drie voor f 1.59 - 6 maar bovenal dit is erg lekker bier UTRECHTSCH M NIEUWSBLAD iapkrant aan Iflidda » - l^eJerlaHcl vraagt voor de rotatiedrukkerij GRONTMIJ OEBFLT VRAAGTI voor haar mechanische admini stratie ponstypistes Ool < zij die daarvoor opgeleid willen worden komen in aan merking Leeftijd ca 17-20 jaar Goede salariëring en overige arbeidsvoorwaarden Vergoeding van reiskosten Persoonlijke of schriftelijke solli citaties te richten aan de afdeling Personeelszaken huize „ Houdringe " De Bilt ¦ sa 
OTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 20 MEI 1965 Zelfs „ Radi ^^ kon München niet redden Alan Sealey bezorgde West Ham ' E.C 11 ' Ver na rust vielen Advertentie Wees zuinig op uw fiets Onderhoud hem goed Hij is het waard 1 blijfjong blijf fit fiets Klaas Buchly overleden Klaas Buchly in 1960 en 1961 lei der van de Nederlandse ploeg die deelnam aan de Ronde van Frank rijk is gisteren in ' n Haags zieken huis overleden De oud-baanrenner die een pupil was van de fameuze Piet Moeskops werd maandag door een hartaanval getroffen Hij werd toen in het ziekenhuis aan de Zuidwal in Den Haag opgenomen Buchly begon zijn wielerloopbaan kort voor de wereldoorlog Hij nam als amateursprinter aan enkele wereldkampioenschappen deel In 1948 vormde hij samen met Tinus van Gelder de Nederlandse tandem ploeg die uitkwam op de Olym pisclie Spelen van Londen De Ne derlandse combinatie bereikte in de Engelse hoofdstad de kwart finales Klaas Buchly die in de komende Ronde van Frankrijk als chauffeur voor een journalisten-equipe zou op treden is 53 jaar geworden Burgemeester zag karate 2 beslissende goals Zelfs het schitterende spel van doelman Petar Radenkovic heeft München 1860 de club van Max Merkel niet kun nen redden Bijna zeventig minuten hield de Zuidslavische goalie in de finale van het toernooi om de Europa Cup voor bekerwinnaars stand Toen moest ook „ Radi " zwichten voor het geweld dat West Ham United ontwikkelde Twee treffers enkele minuten na elkaar door de snelle Alan Sealley gescoord maakten dat de Engelsen met 2 — O triomfeerden en dat de bril jante blonde Bobby Moore na afloop de beker van UEFA voor-zitter Gustav Wiederkehr in ontvangst mocht nemen Sensatie in Wijkhonkhal Bliksems bedwongen Daggers met 7-7 bwergen klopten de Hoppers 6-3 Ter ere van het bezoek van bur gemeester Jhr mr C.J A de Ranitz aan de kiarate dojo van Jan Favier in de Havikstraat werden gisteravond enkele demonstraties gehouden Op de foto zien we Utrechts burgervader samen met luit.-kol K F de WQk toekijken hoe Favier een slag van leerling Fred Leive pareert De sport met de kimono komt de heer De Ra nitz niet vreemd voor want hQ is zelf drager van de eerste kyu judo V d * Bor-v Zijtveld werden eerste Gisteren werd te Zutphen de Graafschapsrit verreden georgani seerd door de Politie Sportvereni ging te Zutphen De rit was onge veer 150 km lang en voerde door de schitterende omgeving van de Graafschap Zoals gewoonlijk was de Utrechtse Politie Sportclub ook daar vertegenwoordigd Door hen werden de volgende resultaten be haald Autoklasse G C van Ettekoven en echtgenote 12de prijs Motor-zyspanldasse H v d Bor P J van Zijtveld Ie prijs Soloklasse J Traas Ie prijs B Althues 2e prijs Er begint tekening te komen in de wijkhonkbalcompetitie want nadat de Postillon Hoppers gisteren met 6—3 onnodig tegen de Geesink Dwer gen verloren gaven de Blijenberg Bliksems de reputatie van de Hol land Daggers een geduchte knauw door op Soesterberg volkomen on verwacht met 7—7 gelijk te spe len Na de 16—1 nederlaag tegen de UN-Hitters zagen de Bliksems er Volleybal — De ploeg van Dynamo Moskou heeft dinsdagavond In de Russi sche hoofdstad de Europese volleybal beker voor damesteams veroverd De Russinnen die twee weken geleden in de eerste finalewedstrijd Dynamo Oost Berlljn al met 3—0 versloegen wonnen ook de tweede ontmoeting overtuigend De setstanden waren 15—13 15 — i en 15—6 Beker van bleef in Dikke Dries eigen huis ¦ J^l * \ v Cup in triomf over het veld De Dikke Dries-beker wordt voortaan de inzet van het jaarlijkse treffen tussen de stamgasten van de tent aan de Waterstraat en de voetballers van Sphae rinda Het wordt een monumentale trofee waarover Joop de Winter zoon van de legendarisch geworden Dikke Dries zich nu al zorgen l)aart want het moet een groot kleinood met twee handvatten worden om hem in Cup final-stijl over het veld te kunnen rond dragen Tot het instellen van deze mammoetbeker werd gis teravond plechtig unaniem besloten in de sociëteit van het Utrechts Studenten Corps dat als eervolle ver liezer van de traditionele ontmoeting de plicht op zich had genomen een vat bier als inzet aan te laten ruk ken bij gebrek aan iets anders Het was een wedstrijd in gemoedelijke zomeravond stijl Het Kampongveld was omzoomd door eenzamen die geloven in de ' verbroedering tussen burger en student Gedurende het treffen grossierde een orgel — trots bezit van Kees v d Weert — in smartlappen en opgepoetste marsen Met een bewonderenswaardig uithoudingsvermogen wierp het pierement dat „ Mondorgel " heet de tunes uit de muzikale buik Grensrechter bij de Dikke Dries-fans was Joop de Winter himself die bijzonder waakzaam bleek bij buitenspelgevallen Aan de overzijde smachtte een aanbidster van een student met een ruiker ' boter bloemen ' Alvorens de wedstrijd begon overhandigde de captain der studenten een kruik Hollands glorie aan de aan voerder van de Dikke Dries-elf Dat de wedstrijd niet ontaardde in een ruwe smijtpsurtij en kneusjes kwam voort uit de hommage van de studenten jegens Dikke Dries zaliger die in de bezettingstijd de deur van zijn proeflokaal wijd openzette voor de studenten die op last van de overheerser plotseling zonder home zaten Het rendez vous bij de eenvoudige dikke man zal tot in lengte van jaren worden bestendigd daarvan was de wedstrijd vém woensdagavond het beste bewijs Max de Vries objectief scheidsrechter zij het dan dat hij floot in een compleet herenkostuum — aanran ding van de arbitrale code — zei het zo treffend Het was een avondje van gezellige slidings " Jammer droevig was het eigenlijk dat de bril van de studenten doelman Rijntjes het begaf zodat deze beroofd werd van zijn machtigste wapen de deskundige scherpe blik op hachelijke situaties De studenten waren ge doemd met tien man verder te spelen en ze hadden in waarlijk heroïsche stijl de 2 — O achterstand bij de rust weggewerkt Uiteindelijk werd het 6 — i voor de mannen van Dikke Dries die eerlijk moesten toegeven dat een rechtvaardige penalty aan de studenten ont houden werd omdat arbiter Max de Vries op het moment van het ernstige vergrijp een vuiltje in zijn oog kreeg Toen de gemoederen steeds meer verhit raakten bleef het paard los van het pierement rustig door grazen Alarmerend was alleen de angstige yell van een jongetje langs de l\jn nazaat van een Dikke Driesser „ Papa je been is er af " Zo erg is het gelukkig niet geworden Het werd een eerlijk harmonisch gevecht gespeend van systemen herkauwd in de lawaaierige studenten sociëteit aan liet Janskerkhof en tot finale verheven in de tent van Dikke Dries Daar werden de blikken zij het dan wat weemoedig geworpen op de kleine hoorn imitatie van een prehistorische hoorn die in de sociëteit hangt Die hoorn heritinert aan de feest gave der studenten toen Dikke Dries een kwart eeuw in de echt verbonden was Sphaerinda dat nog steeds niet toe is aan de zomer avondcompetitie maar in de interacademiale wed strijden grote successen oogst toont steeds meer sport stijl ook en vooral in het voetballen Hoe kan het ook anders voor een vereniging die een paar dagen ouder is dan het stokoude Hercules Uitblinkers Waarom zouden we ze noemen Top scorers O ja Scharf maakte er vier Maar de groot ste score we zeggen het met Droogstoppelse mono tonie behaalde het onvennoeibare orgel idool van Nederlandse blijheid waaraan buitenlanders zich ver gapen HENK VAN VEENENDAAL Eet m Sunkist grapefruit - ze zijn er weer Sunkist wettig gedeponeerd 4ei e/evM44€^^,da^è/i ^ ^ wa « a ^ aÜ((«^uaé ' Advertentie ni - id aan jaar ge ng Hi ng Bobby Moore speelde een briljante partij D e Londenaren hetiben In deze aantrekkelijke faire eindstrijd veel van de zenuwen van hun supporters geëist AI na een kleine twintig mi nuten had de ploeg in het uitver kochte Wembley stadion — voor het eerst waren bij een avondwedstrijd 100.000 toeschouwers de poorten van het Londense stadion gepasseerd — een veilige 2 — O voorsprong kunnen hebben linksbuiten Sissons zorgde ia de eUtde minuut al voor een te - UEFA wijst zelf arbiters aan Met ingang van het komende sei zoen zal de UEFA rechtstreeks scheidsrechters aanstellen voor wed strijd in UEFA-verband zoals Euro pa-Cup ontmoetingen landenwed strijden etc Tot nu toe werden ar biters aangesteld door de Scheids rechters Organisatie van het land dat een scheidsrechter moest leve ren Voetballers te gast op Sportcentrum Voor amateurvoetballers die niet lager spelen dan de tweede klasse van de KNVB bestaat de gelegen heid in de week van 14 tot en met 18 juni gedurende twee dagen kosteloos in het KNVB-sportcentrum te Zeist te logeren Als tegenprestatie dienen ze zich enige uren per dag beschikbaar te stellen om deel te nemen aan een training ten behoeve van de exa mens voor het trainersdiploma B Opgaven moeten worden gericht aan het Bondsbureau te Den Haag Vanmorgen is in de nooSkerk te Ovei-vecht het kerkelijk huwelijk voltrokken tussen de heer Th Verheul secretaris van de rijver enlging Sint Maarten en mej C Lijclema die de paai-desport hij dezelfde vereniging beoefent Talrijke ruiters en amiasfones vormden een erehaag toen het paar de kerk hetrad en verUet leurstelling in het Engelse kamp door een simpele kans grandioos te missen en even later konden zelfs twee vrijwel op de doellijn staande BOBBY MOORE stuwende kracht voorwaartsen van West Ham kee per Radenkovic niet passeren De Duitse aanvallen mochten in deze eerste fase van de strijd wel licht wat beter van opzet zijn de Londenaren aangevuurd door hun supporters die het inmiddels al klassieke Blowing Bubbles " schier eindeloos herhaalden waren aan zienlijk gevaarlijker Vooral Alan Sealey en John Sissons de razend snelle vleugelspelers brachten hun tegenstanders herhaaldelijk tot wanhoop Gaandeweg kreeg de Duitse ver dediging meer vat op de Engelse aanvallers Dank zij het sterke spel van rechtshalf Bena op het midden veld werden de Duitse attaques daarna steeds veelvuldiger Het sech-zig sech-zig " van de 11.000 Schlachtenbummler " die voor een kleine Duitse invasie in de Engelse hoofdstad hadden gezorgd klonk haider dan ooit Vooral door gebrek aan snelheid van international Brunnenmeyer en rechtsbinnen Küp pers school er echter weinig drei ging in die aanvallen van de ploeg uit München Tot ver na de rust moesten de toeschouwers die voor een recette van 76.000 pond sterling — zo'n drie kwart miljoen gulden — hadden ge zorgd wachten voordat de eerste treffer viel In de 24ste minuut van de tweede helft kwam er weer een van die snelle demarages van Alan Sealey De Britse rechtsbuiten werd weliswaar nog gehinderd door kant - Advertentie haU Luttrop doch kon tot een schot komen Van dichtbij schoot hij iiard in zonder zelfs de veel-beju belde „ Badi " ook maar een kans te geven " 1 — O - Sealey kende zyn vieugde niet toonde zijn acroba tische gaven en werd even later be dolven onder de vréugde-uitingen van zijn teamgenoten Twee minuten later was de strijd in feite beslist Radenko - vic belette linksbinnen Dear buiten het strafschopgebied de bal te spelen door de Londenaar vast te pakken Een vrije trap volgde doch tot groot gevaar scheen dit niet te leiden Onver wachts kreeg Sealey echter de bal voor de voeten Opnieuw was Radi " een geslagen man 2-0 Steeds sterker werd de Engelse druk Het was duidelijk West Ham speelde tegen een geslagen ploeg en het deed de toeschouwers dóin ook weinig dat een kwartier voor tijd na een schot van Sissons de lat een derde treffer in de tveg stond Het wachten was nog slechts op het eindsignaal van de Hongaarse arbiter Istvan Zsolt Toen dat had geklonken wensten de spelers van München als sportieve verliezers als eersten hun tegenstanders geluk m.et de zege Even later kreeg Bob by Moore de voetballer van het jaar 1964 " de fel begeerde beker waarna de traditionle triomftocht met de trofee langs de tribunes kon beginnen Ir A Paulen wordt directeur N.O.C Ir Ad Paulen oud-voorzitter van de Kon Ned Atletiekunie en vice voorzitter van het Ned Olympisch Comité zal met ingang van 1 novem ber directeur worden van het Ned Olympisch Comité Hij volgt mr J Ph H E van Lier als zodanig op Ir Paulen — 62 jaar — die een van de leidende functies bekleedt bij de staatsmijnen zal bij deze onderne ming vervroegd pensioen aanvra gen Mr Van Lier — 63 jaar — heeft reeds enige jaren geleden te kennen gegeven dat hij na de Olympische Spelen van 1964 voor deze functie zou bedanken De heer Paulen zal nu uiteraard als vice voorzitter van het N.O.C moeten aftreden Hij zal in deze functie waarschijnlijk worden opge volgd door de heer C Kerdel uit Wassenaar die reeds bestuurslid van het N.O.C is Cliff Drysdale in glansvorm Cliff Drysdale de Zuidafrikaanse Da\is Cup speler en internationaal tenniskampioen van Nederland heeft tijdens de internationale van Frankrijk de Zuidslaviër Boro Jova novlc slechts \ ier games toegestaan in zijn wedstrijd voor de tweede ronde 6—2 6—1 en 6—1 De Spanjaard Rafael Osuna speel de tegen de oud Wimbledon-kam-pioen Neale Eraser een marathon partij van drie uur die Osuna ten slotte in vijf sets won Thomas Le jus versloeg Mike Sangster < G.B in drie sets en de Indiër Mukerjea schakelde Ronald Barnes in vier sets uit De verdere favorieten hand haafden zich vrij gemakkelijk Hans den Hartog uit Vredeskoers De deelnemers aan de Vredes wielerkoers zijn woensdag twee maal in actie moeten komen Na dat ze de 178 km hadden afgelegd die Tatranska Lomnica Tsj SI scheiden van Bielsko Biala Polen hadden afgelegd kregen ze enkele uren rust Vervolgens stond de elf de etappe op het programma een rit van Bielsko naar Krakau 88 km In de tiende etappe boekte de Rus Lebedev drager van de leiderstrui zijn vijfde ritzege door in de eind sprint de snelste te zijn van een groep van vijftien renners In de avonduren eiste zijn landge noot Juri Melikohv de elfde etappe voor zich op Ook hier viel de be slissing in de einsprint Lebedev be hield zijn leidende positie in de al gemene individuele rangschikking en Rusland blijft het algemene ploegen klassement aanvoeren De enige Utrechter Hans den Hartog heeft wegens ziekte de strqd moeten staken en is reeds thuis 19 EDO liiijft iietaald maar zonder liestuur De Haarlemse semi-prof-club EDO zal ook volgend seizoen weer in de betaalde sector uitkomen Een voor stel van het bestuur om terug te ke ren naar het amateur voetbal werd gisteravond in een buitengewone al gemene ledenvergadering met 47 te gen 18 stemmen en twee blanco af gestemd De motivering van de le den was:wegaan niet door de knieën voor de andere plaatselijke clubs RCH en Haarlem De beslissing kost EDO honderdduizend gulden plus het belangrijkste deel van het bestuur Als EDO naar het amateur-voet bal zou zijn terug gegaan zou het vijftigduizend gulden van de ge meente Haarlem en vijftigduizend gulden van de voetbalclub Haarlem hebben gekregen ter compensatie Het afstemmen van het voorstel heeft tot gevolg dat voorzitter Hen stra die elf jaar de leiding van de club heeft gehad met de vice-voor zitter penningmeester en gehele commissie betaald voetbal de func tie ter beschikking heeft gesteld De ledenvergadering moet nu voor 14 juni nieuwe capabele candidaten voor bestuursfuncties zien te krij gen hetgeen een moeilijke zaak zal worden tegen de Amerikanen geen gat in maar ze speelden het buitengewoon handig Hun kleine slagmensen waren voor de Yankee-pitchers niet uit te krijgen en door deze op vier vrijd te laten spelen pakten ze een 2 — O voorsprong die uiterst bekwaam werd verdedigd Door een driehonk slag van Kennedy werd het toch 3—2 voor de Daggers De Bliksems gingen door met op 4 wijd spelen en met de enkele tik die ze gaven ston den ze met het ingaan van de laatste slagbeurt met 7—6 voor De doodnerveuze Yankees konden het het niet verder dan een gelijk spel brengen mede door het feit dat werper WiUem Leben de goede slag mensen met 4 wijd op de honken zet te en de zwakke met 3 slag aan de kant Het veldspel van de kleine Bliksems kwam gedurende de wed strijd aan een ruime voldoende In de wedstrijd van de Hoppers te gen de Dwergen startten de Hop pers met Co van Angelen op de plaat waarop vijf punten werden ge scoord Enkele omzettingen en Ron nie Bekkering als werper maakten het team sterker en nadat Geesink pitcher Jan Hamoen wat afzakte was hun eindsprint beduidend ster ker dan die van de Dwergen I Voor bij uw toto Met betrekking tot de op totoformulier no 39 vermelde wedstrijden geven wij hierbij de standen van de Italiaanse en Zwitserse competities alsmede de stan den in de landengroepen voor de voor ronden van de wereldkampioenschappen 63—26 47—25 46—35 45—38 30—30 44—41 23—23 37—27 37—45 20—41 30—34 26—38 16—35 31—52 Zwitserland 4 7 7 6 6 9 5 9 9 11 11 8 10 8 10 6 12 22 14 22 13 22 11 22 9 22 9 22 11 Lausanne Servette Young Boys Grasshopper Luzern Chaud de F Lugano Sion Basel Chiasso Zurich Grenchen Bellinzona Biel Italië Intern 3t 20 9 2 49 58—25 Milaan fl 20 S 3 48 50—21 Torino 31 14 11 6 39 38—24 Juventus 31 14 10 7 38 39—21 Fiorentina 31 14 9 8 37 44—33 Bologna 31 11 12 8 34 42—30 Catania ¦ M 11 X 12 ^ ll 41—41 Varese 31 8 13 10 29 26—32 Foggia 31 9 10 12 28 24—28 Roma Hl 7 14 10 28 27—32 Atalanta 31 7 14 10 28 27—32 CagUari 31 10 8 13 28 26—32 Lanerossi 31 H 9 13 2V 30-^0 Sampdoria 31 9 8 14 26 18-^29 Lazio 31 7 12 12 2B 22-^33 Genua 31 7 11 13 25 25—43 Mantua 31 6 7 18 19 15—34 Messina 31 6 7 18 19 21—42 Wereldkampioenschappen Oostenrijk 10 10 1 1—1 Oost-Duitsland 10 10 1 1—1 Hongarije — — — — — — Reeds gespeeld Oostenrijk—Oost-Duits land Griekenland 3 2 0 14 7—6 Denemarken 2 10 12 3 — i Wales 3 10 2 2 4—4 Rusland — — — - r - — — Italië 2 110 3 6—1 Schotland 110 0 2 3—1 Polen 10 10 1 0—0 Finland 2 0 0 2 0 2—9 Reeds gespeeld Italië—Finland 6—1 Schotland—Finland 3—1 Polen—ItaUë 0 0 Post start in Rijen In de traditionele profwedstrijd „ De Leren Zool " een rit over 135 km op een parcours van drie Idlome ter rond Rijen zal Peter Post voor de eerste maal sinds bijna twee maanden weer aan de start komen De Amstelvener heeft deze week al enkele malen 100 km getraind en heeft goede hoop weer snel in con didie te zijn DE NIEUWSTE PANTALON TS-Quality ymj^ieiihu PUBLIKATIE VAN A.K U ARNHEM 
20 DONDERDAG 20 MEI 1965 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ''':¦¦ Natuurlijk er zijn meer winkels waar u liij elke gul den aan boodschappen een spaarzegel kunt kopen Maar alléén Simon de Wit geeft op 500zegels al eenTIENTJE TOE U spaart méér u spaart sneller bij Simon de Wit.Bn dannogdie lage prijzen EN MEER BESPAREN Lavendel-toiletzeep VERFIJND PARFUM 3 STUKKEN 85 VOOR 59 diverse smaken Pudding 2 zakjes samen 29 UH ^ Doperwtjes miOdelfUn literblik van 79 voor 39 Appelmoes 3/4-literpot slechts Rijst grof gebroken Qft per pak van 500 gram nir Wv 99 Gelderse rookworst kersvers vacuum verpakt per stuk Belegen kaas voiv opudsef Q Q Vz kilo van 220 voor IwO 49 Boterhamworst per 200 gram voor ¦'¦:¦'¦ ¦•¦:¦'- • ¦ S • vakantie-voorraad VORMEN < 18 Knak-i i worsten 200 GRAM SIMOIH een sigaret ^ V met temperament Gun u vandaag nog dit genoegen ¦¦,• £ PER POT 2 VAN 115 > VOOR — • VAKANTIE-VOORRAAD VORMEN 4 65-20 A.B.C ¦ geldig tim woensdag 26 mei a.s <^ KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT - vraagt Nadere inlichtingen omtrent werk netto verdiensten toekomstmogelijkheden huisvesting enz kunnen worden verkregen vrijdag 21 mei van 7 tot 8 uur ' s avonds bij Demka Personeelszaken Havenweg 7 Utrecht Schikt u dit niet maakt u dan een telefonische afspraak voor een andere dag tel 030-42824 - toestel 323 Reiskosten worden vergoed aan degenen die van bulten Utrecht komen 25 stuks 1.25 Uiiili]iuiuiniai)UKiiiniiniiuiiiitiiiniinnMiitniar!iiiiuitnitniiuiiuiuiiHnuii»iuiiiriiHii»i Dr 319 Bols Lucas 233 Borsumij W eert 02 77 116 78J 91 90 82 77 214 " 3 119L 2 % Z 214 91 2 % 89 214 81 214 78 2 % 77 214 79 214 — 214 - 2 % — 2 % 90 214 89 2 % — 214 101 214 85 214 87 126 163 100 60 285 654B 905 855 337L 739 960 435 205 290 345 311 157 178 397 450 292 Braat R'dam Breda Mach t Bredere n.r.c Brocades-St Bührmann-Tet Buttlnger Bijenkorf n.r.c Calvé eert Carp's Garen Centr Suiker Curac Hand Daalderop B Dagra Desseaux Dikkers en Ca Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoefljzers e DRU Duyvis Elsevier ultg Emba Enkes Enthoven Plet Erdal Mij Excelsior met Fitt Ned Am-Fokker Ford 78 81 ElndD ' 64 Enschede ' 54 ' s Grav ' 62-1 Idem ' 52-11 R'dam ' 52-1 Idem ' 52-0 Idem ' 57 Utrecht ' 62 Z HoUand ' 57 Z Holland ' 69 95L 89 85 Actieve aandelen 86 87}L 400 101 138 100 50.40 140 311 88 194 193L 232 122 97 406 105.50 138 100 50.20 140 89 195 345 236 120 98 115 154 Amst Kubber HVA 115}t 155 * Convert Ubllgatiea A.K.U 414 — BorsumB 3 % 86 Van Gelder 4 % 92 KLM sub or i % — Scholten Foxh 414 113 Intern In&telllngeD Wereldb ' 65 314 87 tSuropa E.G.K.S f 514 — België ' 61 i % - Dortm H.H 7 101 Gelsenk Bgw 7 102}Cere H E 5 414 87 Noorw ' 55 414 90 Afrika U.V.Z.-A(r ' 56 4 91 A.A.R dev 414 91 86 91 Handel Industrie en div 613 114.50 ' 464}t 116 531 140.20 140.80 AKU Deli MÖ eert Hoogovens nrc Philips Gem B IJnllever CvA 139.60 141.30 234.60 233L 259 262 ftlUnhuuiv en Petroleum 194 237 890 168 125 230 94PB 195 237 • 890 170 122 230 938 312 132 465B 80 287 357 1585 106 150 475 147 271 480 176 236L 434 650 321 646 645 647 647} 144.20 143.60 Dordt Petrol ld 7 pet Pret Kon Pet 50-20 93B 102 97 90 247 230 315 466 527 172 249 230 323 457 525 Snheepvaart en Lur.htvaart 134 173 127 189}t 130 113 241 142 140}t 131 171 126 182 » 130 * 112t 240 143 138 H.A.L Java-Ch P nre K.L.M KNSM nat bez Kon Paketv Stv Mij Ned Niev Goud nrc Van Ommeren c Rot Lloyd Scheepv Unie Advertentie GazeUe 313 Van Gelder 135 Gelder T n.r.e B 465B Gelderman 80 Gerofabr n.b 286 Geveke en Ca — Gist - en Spir 370 Van de Grinten 1577 Grofsmederij 106 Gruyter 6 pet pre 150 91B 91 225 142 233 615 219 83 343 258 220 319 180 539 242 106 205B 192 132 HOL 77 156 475B 294 291 228 143 233 613 220 84 343 253 220 318 175L 538 231 242 540 106 210 190 132 111 77 156 485 294 295 268L 258 Grootste permanente bedrijfsmeubelshow in Nederïand^^^ot ^ zalen dagelijks ook op zaterdag geopend van 9-17 uur.|M.V MEDO - PARKSTRAA T 13 >- TELEFOON 02954 - 4665 " ¦ nmmmMRümniin Huiiiigniii.i ^ Niet actieve aandelen Partlr.ipatlebewtizeD Niet actieve obligaties Pruv Gcm publ lif^hameD 474 145 270 480 180 437 670L 319 96 Hagem en Co Hart Havenwerken Heineken's Hensen Mach Hero Heybroek Zei Hoek's Mach Holec HoUandla Kat 1380 1090 850 547 701 272 1378 1090 850 546 701 271 Alg Fonds 1/1 Converto 1/1 H.B.B bel d Holland Fund Interbonds Wereldenerfrie KOERSEN WALL STREET Aand tn belesKlnKNitiiien 151.50 193 106 226 458 151 192 106 225 457 130.50 131 500 500 552 548 120.80 120.60 664 664 21 21 15 I4J8 17 17 8A ' 8 A.B.M ƒ 50 Intenmie ƒ 60 Neto f 60 Robeeo ƒ 60 Unltas ƒ 50 Ver Bezit ƒ 60 Europalonds 110 Unlfonds 20 pb Burunion 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F c Chem Fund a Massach inv tre relevlslon EFC L B laten t B gedaan en laten B a bieden * " gedaan en bieden UTKECHTSCH NIEUWSBLAD Batenburg De bruto-winst over 1964 van N.V Electro Technisch Installatiebedrijf en Handelsbureau v.h P Batenburg in Rotterdam gaf door het gereed komen van enkele omvangrijke pro jecten een flinke stijging te zien van ƒ 1,36 min tot ƒ 2,20 min Met wisselend succes heeft de directie de doorberekening van de prijsstij gingen kunnen toepassen Als netto winst resteert ƒ 579.300 v.j ƒ 430.753 Dividend 12 pet alsme de 1 pet toe te voegen aan de divi dendreserve v.j 10 procent Over de vooruitzichten zegt het verslag dat de volledige bezetting van 1964 thans eveneens kan wor den vermeld voor 1965 Opgericht werd een dochteronderneming N.V Plaatverwerkings - en Constructie bedrijf Batenburg Rotterdam o.a voor de uitbreiding van de construc - tie afdeling Door de hogere omzet en de nieu we deelneming Batenburg Slie-drecht werd in versterkte mate < ien beroep gedaan op de liquide midde len De liquiditeit bleef voldoende ruim E.N.O.T Hoewel het uiteindelijke totale resultaat over 1964 van de N.V Nederlandse Optische Industrie E.N.O.T t.o.v 1963 geen noe menswaardige afwijking vertoont is de gang van zaken bij de diverse samenstellende ondernemingen wel zoer verschillend geweest aldus de directie in het verslag De be drijfswinst is blijkens de geconso lideerde verlies en winstrekening voor afschrijvingen een weinig ge daald tot ƒ 1.295.078 v.j ƒ 1.304.211 Het winstsaldo be draagt ƒ 562.041 ƒ 568.179 Divi dend 12 pet onv over een door emissie verhoogd kapitaal tot ƒ 2 min ƒ 1,15 min De moedermaat schappij heeft door omzetverhoging en rationalisatie de kostenstijging kunnen opvangen De directie ty peert 1963 als het jaar waarin de operatie verhuizing " zal worden voltooid waardoor vele mogelijk heden tot verdere ontplooiiing wor den geopend 2;ij ziet de ontwikke ling dan ook met vertrouwen tege moet Menko Het is N J Menko N.V in 1964 gelukt een gunstiger resultaat te be reiken door hogere produktie en om zet maar de dochteronderneming spinnerij Roombeek kon de verhoog de kosten niet - opvangen De spin nerij verkeert in een reorganisatie stadium en heeft te kampen met een schrijnend tekort aan geschoolde Nederlandse werknemers De brand die in november 1964 een zeer groot deel van de ververij - en finishing atdeling verwoestte heeft een totale schade veroorzaakt van ƒ 8 min terwijl nog voor ca ƒ 1 min aan doek verbrandde De bedrijfsschadever zeJcering biedt voldoende dekking De herbouw van de ververij ver loopt volgens plan en wordt gefi nancierd uit verzekeringsgelden het volgend seizoen zal Menko kun nen beschikken over een der mo dernste ververijen en finishingbe drijven van West-Europa Voorgesteld wordt zoals gemeld Advertentie Belgische economie glijdt iets af De Belgische economie glijdt enigszins af en is sterk afhankelijk van buitenlandse markten Dit heeft de Belgische centrale economische raad gemeld in haar maandelijkse overzicht De raad meldde dat België zich be vindt in een tussenpositie in de E E.G tussen Engeland en Frank rijk waarvan de economie aanzien lijk wordt vertraagd en West-Duits land en Nederland die nog steeds enige vooruitgang boeken Dat de Belgische economie niet tot stilstand is gekomen is voorna melijk te danken geweest aan de snel stijgende buitenlandse vraag daar de binnenlandse vraag veel langzamer is toegenomen dan voor heen De industriële produktie-index voor het eerste kwartaal van dit jaar was slechts iets hoger dan in dezelfde periode van ' t vorige jaar De invoer van dé eerste 2 maan den van 1965 was minder dan in de zelfde periode in 1964 De werk loosheid nam iets toe De particu liere consumptie groeide minder snel De groothandelsprijzen daal den terwijl de kleinhandelsprijzen bleven stijgen maar minder snel Er is tot nu toe nog niets dat op een recessie wijst " aldus de raad maar ér zijn enkele onzekerheden in het bijzonder de toekomst van en kele belangrijke buitenlandse mark ten die de economische toestand in de komende maanden zeker zullen beïnvloeden " Daggeld weer verlaagd Geheel volgens verwachting is het tarief van daggeld wederom met ' n half procent verlaagd ' en gebracht op drie procent nu de verruiming Van de geldmarkt steeds meee aan de dag treedt het dividend te passeren Over 1963 werd nog 5 procent dividend be taald Het verlies zal ten laste ko men van de reserves Vooruitzichten het voorstel geen dividend uit te keren is mede ge baseerd op de vooruitzichten voor 1965 De directie acht een uitkering uit de reserves waa^-voor de balans positie sterk genoeg is alleen ver antwoord als op zeer korte termijn een belangrijk herstel in de rentabi liteit is te verwachten Mees ' Bouwmat Het eindresultaat 1964 van Mees ' Bouwmaterialen N.V Groningen werd blijkens het verslag in gun stige zin beïnvloed De zwaardere lasten heeft men geheel kunnen op vangen door grotere omzetten en efficiënter werken Zoals gemeld wordt voorgesteld een onveranderd dividend van 10 procent over het vergrote aandelenkapitaal Het voor delig saldo vEin de geconsolideerde winst - en verliesrekening steeg van ƒ 1.06 min tot ƒ 1.37 min Netto winst ƒ 351.000 v.j ƒ 256.000 Door verdere uitbouw rationalisa tie ep doeltreffende organisatie hoopt de directie de problemen te kunnen oplossen De brede basis waarop het bedrijf zich thans be vindt zal een verdere verdieping moeten ondergaan Dankzij de goed gevulde orderportefeuille en de grote spreiding ziet de directie 1965 met vertrouwen tegemoet Nievelt'Goudriaan Het saldo exploitatierekening van Van Nievelt Goudriaan en Co's Stooravaart Maatschappij N.V is in 1964 gedaald van circa / 7,5 miljoen tot circa ƒ 2,5 min Hierbij dient men volgens het verslag in aanmerking te nemen dat in 1964 slechts ƒ 200.000 vrij viel uit de reserve voor uitge stelde belasting tegen ƒ 2,4 min in 1963 Zoals bekend wordt voorge steld een onveranderd dividend van 5 procent over een kapitaal van ƒ 34,7 min De achteruitgang van de post baten uit deelnemingen van f 1.42 min tot / 1.20 min is hoofd zakelijk een gevolg van de vermin derde opbrengst der firma Van Nie velt Goudriaan en Co De bruto winst bedraagt / 9,9 min v.j ƒ 14.0 min Na afschrijvingen resteert als netto winst f 1,7 min onv Bataviü'Arak De verkoop der produkten in 1964 van de Batavia-Arak 3Iaatschappij N.V bleef aanzienlijk beneden die van 1963 Het voordelig saldo blijft dan ook blijkens het verslag sterk achter en bedraagt ƒ 53.439 v.j ƒ 109.915 De onkosten stegen van ƒ 132.324 tot ƒ 143.564 Voorgesteld wordt het dividend te verlagen van tien tot acht pet Het kapitaal bleef onv ƒ 336.000 Leerdam De Verenigde Glasfabrieken staan voor een periode van zware investeringen De huidige capaci teit in de sector van het z.g ver pakkingsglas over een tweetal ja ren beslist ontoereikend zal zijn om aan de steeds toenemende vraag te kunnen voldoen Het bestuur heeft daarom maatregelen getroffen om dé produktiecapaciteit in verpak kingsglas aanzienlijk te vergroten Besloten is om in Leerdam een ge heel nieuwe fabriek te bouwen waarin een glasoven zal worden ge ïnstalleerd die tot de grootsten en modemsten van Europa zal beho ren De kosten van dit project zullen naar schatting ƒ 13 min bedragen Ter financiering van deze investe ring zal begin 1966 een beroep op de In april minder gespaard Onder invloed van voorjaarsaan kopen en uitgaven tijdens de Paas dagen die het vorig jaar in maart vielen waren de spaarresultaten bij de plaatselijke spaarbanken in de afgelopen maand minder gunstig dan in de eerste maanden van dit jaar In totaal werd bij deze spaar banken ƒ 225,1 min ingelegd terwijl ƒ 222,7 min werd terugbetaald zo dat een spaaroverschot van ƒ 2,4 min resulteerde tegen ƒ 10,6 min aldus een mededeling van de Ne derlandse Spaarbankbond In de eerste vier maanden van 1965 is per saldo ƒ 141,2 min meer ingelegd dan terugbetaald waar door het totale inleggerstegoed bij de door de Nederlandse Spaarbank bond geregistreerde spaarbanken steeg tot ƒ 4.725,8 min Bij de Nutsspaarbank te Utrecht werd in april ƒ 309.490.46 meer in gelegd dan teruggehaald In maart was dit overschot ƒ 298.643,57 en in april 1964 ƒ 713.801.09 Eind april 1965 was het totaale tegoed bij de Utr Nutsspaarbank ƒ 105.501.252,19 tegen ƒ 90.792.374,29 een jaar eerder Traditiegetrouw vond er bij de Raiffeisenbanken en boerenleenban ken aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen Bank te Utrecht en de Coöperatieve Centrale Boe renleenbank te Eindhoven in april een ontsparing plaats In deze maand bedroegen de stortingen ƒ 304,5 min en de terugbetalingen ƒ 318,3 min zodat een ontsparing plaats vond van ƒ 13,8 min In april 1964 be droeg de ontsparing ƒ 6 min fin 18/5 12i 341B 58 54 56 43 37i 40 53 47i 92i 59 esi 38 66 38 74 19/5 32 34}B 59 54 57 45 37 40 54 48 90 59 691 38 66 38 75 Chrysler City Bank Con Edison Uougl Aft Dup de Nem East Kodak Gen Elect Gen Motors Good Year 1 Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int U L Kennecot. Montg Ward Radio Corp Republ St Royal Dutcli Atch Topeka Baltimore lllion Lent Can Pacific N ï Centr Pennsylvania South Pao Union Par Allies Chem Am Can Am SmeltlD Am I L Am Tobarco A F " C Ind Anaconda Beth Steel Boeing kapitaalmarkt worden gedaan maar het financieringsplan hiervoor is nog niet rond De directie kon dan ook niet mededelen in welke vorm de financieringsmiddelen zullen wor den aangetrokken maar uiteraard zal zij bij haar beslissing de balans verhoudingen tussen vreemd en eigen vermogen nauwgezet in het oog houden Met de ingebruikneming van de nieuwe fabriek naar verwachting in 1970 zal een reële capaciteitsver groting van ca 15 procent in de ver - pakkingsglas sector worden verkre gen Dit bedrijfsonderdeel heeft overigens in 1964 hogere omzetten en winst geleverd De aanloopmoei lijkheden van de nieuw te bouwen oven zullen gering zijn aldus de directie omdat bij de ingebruikne ming geprofiteerd zal worden van de kennis en de know-how van de Franse partner Souchon-Neuvesel te Lyon die ruim 25 procent van het uitstaande kapitaal in haar be zit heeft De Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder en Zonen NV zullen hoogstwaarschijnlijk ook in 1965 geen dividend uitkeren Dit verldaarde de voorzitter van de raad van commis sarissen mr H F van Leeuwen woensdag in de bijzonder lange en enerverende jaarvergadering in Am sterdam In 1985 worden geen op merkelijke verbeteringen in de toe stand verwacht hoewel de produlj tie wellicht in geringe mate zal toe nemen In het lopende boekjaar is de om zet tot op heden met 6 procent ge stegen De produktiecapaciteit is gelijk gebleven aan die van het vo rig jaar nl 380.000 ton als — zoals in de bedoeling ligt — alle fabrie ken eenmaal continu zullen door werken zal de produktiecapaciteit in ieder geval met circa 20 pet zijn toegenomen In het eerste kwartaal van 1965 is een bescheiden winst gemaakt Bij de berekening daarvan is ech ter nog geen rekening gehouden met de te verhogen afschrijving op basis van de vervangingswaar de Doet men dat wel dan blijft er nog maar een zeer kleine winst over De voorzitter was echter minder pessimistisch over de verdere toe komst van het bedrijf Daarvoor noemde hij vier argumenten 1 de overschakeling op continue be-drijf hetgeen dit jaar reeds in een der fabrieken ge.schiedt 2 een ver wacht hoger rendement van nieuwe machines 3 de ontwikkeling van de nieuwe verwerkingsbedrijven 4 de mogelijke aansluiting van hout slijpmachines op aardgas Een der aandeelhouders de heer W C Posthumus Meyjes lanceerde een scherpe aanval op het directie beleid „ Van Gelder is dit jaar 65 jaar geworden Bij het lezen van ' t jaarverslag moest ik daar onwil lekeurig aan denken van een 65 jarige kun je niet veel meer ver wachten dan dat hij ernaar streeft met zijn aow-pensioentje verzorgd in het graf te komen " Deze aandeelhouder noemde het bijzonder eerlijk " dat in het pread vies van commissarissen niet werd gerept over een waardering jegens de directie Hij meende dat de di rectie al jaren was tekortgeschoten „ De moeilijkheden hadden kunnen BANKPAPIER De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.02 — 10.12 Can dollar 3.31'/:—3.36 '/ Am dollar 3.58—3.62 Franse frank 100 Belg Zwits. Duitse Noorse Deense frank frank mark kroon kroon 100 100) (100) (100) (100) (100 73.25—73.75 7.21—7.26 82.80 — S3.30 90.10—90.60 49.70—50.70 Zweedse kroon Ital lire 10.000 Oost schilling 100 Port escudo 100 Spaanse peseta 100 51.50—52.50 69.50—70.50 56.85—58.85 13.91—14.01 12.50—12.65 gr cp 5.94—6.09 Ver Groenten en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken '' Utrecht 18 mei Golden Delicious 12—111 Goudrelnet ten 12—93 Jonathan 12—83 Winston 12—90 BreSrode 18—49 St Remy 14 — 34 Exportveiling resp IA IB IBC IC Golden Delicious 94—111 92—98 87 Goudreinetten 84—93 — 80—85 — Jo nathan 62—83 73—83 66—80 66—71;Winston 79—90 73—75 Groentenexport k.jnkommers maat plus 90 — 47 p st plus 75 43—46 60—74 37—38 60—59 35—37 40—49 33 — 36 35—39 — 28 krom 45—46 p kg 53 52 S'n ¦)« 45 45 41 a 253 252 165 165 104 104 106 106 i>H 56 m 12 3R 38 92 92 60 60 113 + 113 3t 39 35 - 36 43 43 42 42 73 62 82 80 » 78 5 79 77 9 21 70 51 53 30 58 43 70 61 83 80 78 5 78 76 8 21 69 51 53 318 57 41 Sears Kueb Shell Ü11 Soc Mobil Stand Br Stand on N Studehakei Texas Corp Un Aircraft Un Corp Un Fruit U.S Rubber U.S Steel Westlngh. Ford Motel Woolworth K.L.M Omzet 5.860.000 Tomaten A 790—810 p bakje B — 790 C 720—740 CC 640—660 21 AKU zeer vast AMSTERDAM 30 mei — Hoewel de internationale waarden vanmid dag het hoogste niveau van de mor genureii merendeels niet hebben kunnen bereiken mocht de stem ming toch niet onVriendelük worden genoemd Op de mededeling van de directie van het AKC-concern in de Jaarvergadering over de gang van zaken in het nieuwe boekjaar was het publiek vastgesterad De AKU aandelen noteerden vanmiddag ex 14 pet dividend en ex 10 pet stock Gehandeld werd rond de 465 te gen woensdag als slotkoers 513 % cum dividend en cum stock De theoretische waarde van de aande len berekend naar de slotkoers van woensdag kwam uit de circa 455 zodat vandaag van een zeer vaste stemming in de AKU-hoek kon-wor den gesproken Het publiek achtte het huidige koersniveau weer rijp voor een stijging De handel in deze hoek was aan de ruime kant Ook Philips deed goed mee op circa 140 139,40 door de vraag voor Zwit serse rekening Unilever was prijs houdend op 141 Kon Olie viel wat tegen met een koersverlies van zes tig cent op 143,50 Voor Hoogovens werd onveranderd 537 opgegeven Na aanvankelijk hoger te zijn ge weest gingen de koerswinsten giste ren in Wall Street later bijna geheel verloren als gevolg van winstne mingen De Nederlandse hoofdfond sen gaven er weinig verandering te zien Direct na de vaste stemming voor AKU moeten enkele scheepvaart waarden worden genoemd Zo ver beterde KPM na een twee punten hogere opening op 184 tot 192 Dit sterk verhoogde niveau kon echter niet worden gehouden als gevolg van winstnemingen Ook HAL lag vast in de markt op 135 132 ter wijl Scheepvaart Unie twee punten verbeterde tot 140 Gedurende de gehele beursduur werd in de scheep vaarthoek regelmatig gehandeld In bijna alle fondsen in deze afdeling kwamen tape noteringen voor Van de leidende cultures werden certi ficaten Deli hoger geadviseerd daarentegen waren Amsterdam Rubber en HVA fractioneel lager De staatsfondsen hoek gaf een goed herstel te zien na de flauwe stem ming van gisteren In deze hoek acht men de angst voor een rente stijging op het huidige niveau over trokken In de lokale afdelingen werden aandelen Van Gelder Papier iets lager geadviseerd op de medede lingen van de directie ten aanzien van de dividendvooruitzichten over 1965 Aandelen Ver Bedrijven Ne derhorst lagen lager in de markt op het dividendvoorstel * Prof Walter Hallstein voorzitter van de commissie van de Europese Economische Gemeenschap is ere doctor in de rechtswetenschappen geworden van de John Hopkins Uni versiteit in Bologna Italië 342 220 292 148 152 68 168 307 535 246 168 329 459 158 200 233 121 120 85 412 210 570 188 216 500 136 Ver Glas N.B 251 Ver Mach f 171 Ver TouwlabK — Vettewinkel 458 Vezelverw N.L 159 Vlhami ] 183 Vorstenl Cvdt 200 Vred Rubb eert 230 De Vries IJzer 126 Vulcaansoord 118 Walvlschvaart 86 Wereldhaven 412 Wemink's Beton 214 575 199 21e 499 137 Wessanen Wilton-F - Br Wits de Textiel Wyers I en H V Wijk en H Zaalberg 98B 98B Zeeuwse Conf 318 318 Zwanenberg Or » 187.50 187.50 ' Ulinbouw en Petroleum 43 540 449 144 943.50 129.50 1700 2747.50 3000 77 42.50 543 447 144 144.40 133 2750B 2950 77 286L 355 165 193 138 355 437 221 254 270 663 352 367 514 126 163 101 Alg ExpL Ma Bllliton I BilUton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-60 Maxwell P Moeara Enim a ld c opr bew ld 1 winstb ld 4 winstb Oost Bomeo MU Sr.heepvaart Fumess Oostzee 513 106 Spoor en l'ramweKeo Geld Tram 110 \ edt>rtsindse Antillen Antll-BrouwerlJ — Ant Verffabr 95 El Mij Aruba 140 llnlgie Gevaert 195 194 niiitsiand Mannensm eert 212 212 ilullorttioiisen t«tertifienteD > 63 56 IIA 99 18 91}B 43 12ft 21ft 58 71 66 31 37 4 62 56 11 99 18 92 42 12 211 59 71 65 32 37 4ïV 67 54 79 32 Can Paa Imp Oil Inland N.G Int Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motort Am Rad Am Smelt 79 32 Am T and Z Anaconda Atchison T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Columb Gas Curtlss W 18 255 103 107 24 480 45 68 H2ie 38 94 56 45 Du Pont 255 General E 104 Gen Mot 107 Greyhound 23 LB.M — Int Flavours aJT 46 Jones a L 68 Kenn Copp 112 | Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet Proct a U Radio Corp Rep Steel < Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand OU N.J Studebaker P Sun M.C Texas Inst Tide Water Union P.R U.S Steel Western B C West Elee Wilson Woolworth Un Miniere FToIongaMe * 38 94 58 44 5 74 37 43 60 68 37 78A 5i 31 113 35 39iS 52 36 54 49 32A 635 4i 37 43 61 68 36 80} 78 5 31 114 35 39} 52} 35} 53} 4»} 38} 650 4i 
Ü DOirü««nrAo tïi » mï iotn ÜTRiaCHTSCM NIEUWSBLAD mi De gloednieuwe C-320 sportbrommer Alles is sensationeel aan deze nieuwe Honda 50 C-320 sportbrommer Het frame is T-vormig robuust en vol komen weerbestendig dank zij een speciale anticorro sié-behandeling De Honda 50 C-320 sportbrommer is veilig hij ligt rotsvast op de weg onder alle weersom standigfieden en ongeacht de toestand van het wegdek Zündeiijk hi ] loopt op zuivere benzine zonder>meng - smering Velvlekken op de kleren rookontwikkeling enonaangename reuk behoren bij deze ideale sportbrom mer tot het verleden Praktisch de koppeling is haif automatisch wat vooral in het drukke stadsverkeer een enorm voordeel betekent En natuurlijk is erzoals steeds bij Honda de beroemde 4-taktmotor dat betekent kracht en zuinigheid 1 op 75 Slechts f 995 - \ BO 0-320 4 taktmoto.r van 49 oo ' s werelds grootste motor-en bromfietsenfabrikant HONDA MOTOR N.V Zenoslraat 186 Rotterdam-Zuid - Te 010/19.23.00 HONDA-BROIVIFIETSEN verkrijgbaar bij AASWINKEL CROESELAAN 260 BILTSTRAAT23 - TELEFOON 33266 TELEFOON 14521 - UTRECHT DE BELT — TEL 60072 Fa J BERENTS EN ZN t BEAALSTRAAT 30 — ÜTEECHT — TEL 31922 F TRAPIVIAN jr WALLESXBINLAAN 1-1113-15 — UTRECHT TEL 42833 ^:-^ k - J E COENRAATS BTJBG DE WITHSTRAAT 62 Inlichtingen en demonstratie |^^ VAN ElvERIS GANSSTRAAT 36 - TELEFOON 15628 TOLSTEEGSINGEL 50 - TELEFOON 18868 - UTRECHT 794955016681?89??63 802 C??:/+:+/:2 +/ ^-^' pyi ^^ Wij vragen voor ons bedrijf fe Vreeswijk ASSiSTENT(E voor de mechanische voorraadadminisfratie Na tional boekhoudmachine en andere administratieve werkzaamheden Schriftelijke sollicitaties aan de afdeling Personeels zaken Postbus 476 Amsterdam Persoonlijke sollici taties na telefonische afspraak met de heer Niewold telefoon 020 220088 GRONTMIJ DE BILT VRAAGT voor haar kantoor in de NEUDE FLAT te Utrecht jongste bediende Voor een handige jongen van 15 - 17 jaar hebben wij prettige af wisselende werkzaamheden Geboden wordt een aantrekkelijk beginsalaris met goede overige arbeidsvoorwaarden Schriftelijke of mondelinge solli citaties te richten aan de afdeling * Personeelszaken huize „ Houdringe " De Bilt 53532323482353484853 99999414554 025?83 Natrena smaakt even goed eniscalorievrij Het nieuwste zoetmiddel zonder enige bij - of nasmaak dank zij twee samen werkende zoetstoffen Vraag uw apo theker of drogist ' n gratis monster en proef het morgen zélf nairena CalorievriJ zoet elegante tafelverpakking met 500 tabletjes 3.50 een handig zakdoosje met 100 tabletjes 0.90 B [ BAYER ] Goedgekeurd door de N.V.S \^ R ^ \ \ iilM Een modern beroep voor moderne mensen die modern betaald worden VERPLEGER Informeert en/of sol liciteert u eens Wij startenZx per jaar met een nieuwe cursui voor leerling verple-gers van ruim 17 jaar en ouder U kunt bel len of onderstaande bon zenden aan de afd Personeelszaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch, Castricum aan Zee Telefoon 02518 2541 Nu kan elke jongeman met MULO of ongeveer soortgelijke opleiding die dezelfde belangstelling heeft als een arts maar niet in de gelegenheid is om te studeren een goede en financi eel zekere toekomst opbouwen Wie het beroep kiest van verpleger In een modern psychiatrisch ziekenhuis wacht een Interessante loopbaan Hij zal worden geconfronteerd met steeds andere mensen en hun lotge vallen Hij zal worden opgeleid om mensen te helpen weer gezonde leden • van de maatschappij te worden en onde.rde geneesmiddelen die hij toe dient zullen tact geduld en psycho logisch begrip de voornaamste zijn Zijn werk en opleiding 3-jarige cursus voor het B-diploma vormen één geheel Beschikt u over organisator/sc/ie to/enten en fcent u geschikt om hli'ing te geven Des te beter ' in het Psychiatrisch Zieicenhuis Duinenbosch is grote fcehoefte aan mon/ijk leidinggevend personeel daardoor zijn de promotieliansen gunstig voor hen die daartoe de juiste kwaliteiten bezitten Meer dan woorden zal een ' soliicitatiebezoeli u inzicht geven in het werk dat hier door ons allen in prettige samenwerking wordt verricht Onze gebouwen lig gen verspreid in een schitterend duinterrein de laboratoria paviljoens voor patiënten de keukens en de werkplaatsen voor arbeidstherapie meubelen en speelgoed maken schilderen vlechten hand werken enz de administratieve en technische ruimten de sporthal het zusterhuis Op alle af delingen wordt veel en verantwoordelijk werk verricht en een belangrijk deel ongeveer 70 °/ o vanonsgediplomeerdverplegend personeel verdient dan ook een salaris van f 10.000 - tot f15.000 per jaarl Daarbij zijn er zeer goede sociale voor zieningen waaronder 5 weken vakantie per jaar V.N BON Naam ~ - Straat Woonplaats Geb datum _„..«.—.„.....»........»..—..¦ Opleiding Wilt u mil Inlichten over een betrekking bij het Psychiatrisch Ziekenhuis Duinenbosch in Castricum aan Zee Deze coupon zenden naar Paychlalrlach ZIektnhul » Duinenbosch Castricum san Zee DUINENBOSCH 
ITTRECHTSCH NIEl'WSBI.AD DONDERDAG 20 MEI 196S 23 DOOR DE LUIDSPREKER gouden oogst Gev progr 20.30 Nws 20.40 Amu sementsmuz 21.30 Vragenbeantwoor ding 22.00 Gev muz 22.30 Nws en sportuitslagen 22.35 Verzoekprogr 2.00 2.20 Nws en weerbericht BRUSSEL-VLAAMS 18.00 Nws 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paardesportberichten 18.30 Mod muz 18.45 Sportkroniek 18.52 Gr.muz 19.00 Nws en radiokroniek 19.40 Gr.muz 19.50 Verkiezings spreekbeurt 20.00 Klas en mod muz In de pauze boekbespreking 22.00 Nws 22.15 Jazzmuz en poëzie 22.45 De zeven kunsten 23.00 Nws 23.05 Opera en Belcantoconcert 23.55 Nws 24.00 Einde VRIJDAG 21 MEI HILVERSUM n - 298 m — VARA 7.00 Nws ochtendgymnastiek ' en strijdUed 7.20 L gr.muz 7.25-7.30 Van de voorpagina 8.00 Nws 8.10 Lichte gr.muz 9.00 Voor weg - en waterweggebruikers VPRO 9.40 Morgenwijding VARA 10.00 School radio 10.20 Lichte gr.muz 11.00 Nws 11.02 Voor de kleuters 11.15 Voor de huisvrouw 12.00 Orgelspel lich te muz 12.27 Mededelingen t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Uitzending voor de landbouw 12.40 Dansmuz door marjorie Icinnan rowlingt door Blisabeth Brozowska en de Bron van de Rijkdom Advertentie ieuilleton Hü schreeuwde „ Zo mr Tordell ik ben klaar voor het karwei " Luke en de stationsbeambte klommen in de wagen en begonnen kratten en kisten uiteen te schuiven Nuby Sellers zei „ Ik kan ook wel helpen " en één voor één begonnen ook de anderen „ Geef maar hier Luke " „ Geef mij maar Luke " Ze drongen tot vlak voor de wagenopening ernaar gissende in welke kist ' t porselein en ' t aardewerk en in welke het for nuis zou zitten en in die grote krat zat zeker het zwart-notenhouten slaapkamer ameublement Bart Newton laadde maar op zijn wagen tot er onmogelijk meer bij kon De mannen begonnen Lukes wagen te bevrachten Luke riep „ Probeer maar niet het ' er allemaal op te krijgen mannen We zullen wel drie of vier ritten hebben te maken " Hij deed zijn best zijn trots te verbergen maar het lukte hem niet Hij zei tegen Nuby Laat dat kistje met porse lein nou niet vallen " Een man stoote een ander aan met zijn elleboog en zei zachtjes Die Luke wordt verwaand " Luke hoorde het en kreeg een kleur Hij zei ver ontschuldigend Ik heb zelf zulke zachte handjes ik vertrouw andere kerels er niet mee " Ze lachten niet Tordell begreep er iets van en keek de groep rond Onderweg naar huis vroeg hij „ Wat was het dat die mannen je kwalijk namen " Luke knikte Zo zijn ze Het gaat ons nou te goed in de wereld Dat bevalt hun niet Sommige mensen zijn jaloers als anderen hun best doen " Ze bolderden huiswaarts Luke zei aarzelend „ De mensen hier zijn licht geraakt als iemand niet vriendschappelijk doet Ze zijn beste buren als je wél vriendschappelijk bent Het zou ze nou bijvoorbeeld erg veel plezier doen als we ze uitnodigden tot een instuif als het huis klaar is en de nieuwe aanbouw en alles netjes in orde " „ Wat is hier een instuif " „ Dansen en muziek en pretmaken en alles zien " „ Nóóit " " Tordells toon was scherp De nieuwsgierig loerende ogen van de dorpelingen hadden hem sterk gehin derd Hij had geen lust ze door zijn huis te laten rond neuzen Luke was teleurgesteld en boos op zichzelf Hij dacht Ik zal mezelf toch nog eens leren me 56 alleen met mijn eigen zaken te bemoeien als ik lang genoeg leef " Hij zou cap'n nooit leren begrijpen dacht hij Als hij met hem en Allie alleen was was hij een en al kameraadschappelijkheid nu Maar als er anderen bij kwamen werd hü stijf en was weer helemaal de bi|itenlander de vreemdeling die zich op een afstand hield en om zijn houding geducht werd Allie had grote ogen van opwinding Ze rende de wagens tegemoet Ze vroeg Is de kachel gekomen " Tordell was geprikkeld Hij gaf haar geen antwoord Hij liet het afladen en in de gang zetten aan Luke en Bart Newton over Het was zwoel en benauwend Er zou storm komen Hij ging in zijn kamer en schonk een groot glas vol whisky Hij dacht Waarom maak ik me druk Waarom zal ik hier een landgoed stichten onder dit soort mensen " Hij wierp zich op zijn bed en keek naar de spinnen Ze zaten met hun kraalogen in het hart van hun web en deden snelle giftige uitvallen naar vlieg of mus kiet Hij dacht Het instinct van te willen blijven leven is op zichzelf zoiets doelloos " Hij bleef liggen denken over de vraag wét het le ven van waarde maakte Hij dacht aan Albury die alle leven waardevol vond De whisky was niet vol doende geweest en hij stond op om nog wat te nemen Maar h ^ slenterde de gang in Allie stond in ver rukking naar het afladen te kijken Ook in zijn neer slachtige buien was ze niet meer bang voor hem Luke was voor een ogenblik niet te zien en ze wendde zich tot hem en leunde haar hoofd tegen zijn schou der Hij streek afwezig zijn vingers door haar zach te haar Ze drukte zich dichter tegen hem aan en hij sloeg een arm om haar heen De invloed van haar dichte nabijheid vermengde zich met die van de whisky hij werd aangenaam doezelig Luke kwam eraan en Tordell liet het meisje los en ging op de stoep zitten Hij vouwde zijn lange vingers over zijn knieën Ze zei Cap'n ik geloof nooit dat er een kachel by is " Maar een wat slordige krat liet zijn inhoud zien zwart en glimmend Ze was er opeens haast bang voor „ Ik weet niet hoe ik ermee omgaan moet " en Luke en Tordell lach ten haar samen uit HEDENAVOND HILVERSUM J - 402 m — NCRV 18.10 Meisjeskoor met instrumentaal sectet 18.30 Sociaal perspectief praatje 18.40 Lichte ork.muz opn 19.00 Nws en weepraatje 19.10 Ra dlokrant 19.30 Gewijde muz 19.45 Op de man af praatje 19.50 Harp recital 20.00 Toespraak door ZKH De Prins 20.10 Brits-Nederlandse Taptoe te Amsterdam 21.00 De huisvrouw en haar gezondheid le zing 21.15 Promenade-ork en zang sol Opera klanken 22.00 Kerkorgel concert klas muz 22.30 Nws en SOS-berichten 22.40 Avondoverden king 22.55 Boekbespreking 23.00 PI nws 23.30 Vers in het gehoor literair progr 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n - 298 m — AVRO 18.00 Nws 18.15 Eventueel act 18.20 De Anti Revolutionaire Partij Chr politiek en Rijnmond De heer M H L Weststrate 18.30 Mannenwerk licht progr 20.00 Nws 20.05 Stereo Radiophilharmonisch ork en sol klas en mod muz 21.15 De ge schiedenis van een boek literair progr 21.50 Strijkkwartet mod muz 22.30 Nws 22.40 Act 23.05 Dis cotaria nieuw ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.45 Hoorspel 19.00 Nws journaal en sportoverzicht 19.31 Quiz 20.00 JOSEPHINE PANDA 12.55 Act AVRO 13.00 Nws 13.10 Act en gr.muz 13.25 Beursberichten 13.30 Kunst en Kuituur in Woord en Muz 14.30 Musa Iberica 15.00 Lichte gr.muz VPRO 16.00 Nws 16.15 Kerkorgelconcert met commen taar 16.45 Voor de kinderen 16.49 Voor de jeugd 17.30 Jazz-rondo ge sprek 17.50 Kiosk artikelen uit de weekbladen HILVERSUM I - 402 m — KRO 7.00 Het levende Woord 7.05 Ou verture reportages en commen taren 7.30 7.40 Nws 8.00-8.05 Over weging 8.30 Nws 8.40 Voor de huisvrouw 9.35 Waterstanden 9.40 ' Schoolradio 10.05 Voor de bejaar den 11.00 Voor de zieken 11.40 Licht instrumentaal ensemble 12.00 An gelus 12.03 Hongaarse zigeunerme lodieën 12.27 Mededelingen t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Akt of gr.muz 12.50 Lichte gr.muz 13.35 Muz progr 15.00 Schoolradio 15.30 Voor de zieken 16.30 Piano recital 17.00 Voor de jeugd 17.30 Co da lichte muz voor tieners en twens BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gr.muz 12.15 Ge varieerde muz 12.25 Weerberich ten mededelingen en berichten voor de schippers 12.50 Beursberichten en progr overzicht 13.00 Nws 13.20 Amus.muz 14.00 Nws 14.03 School radio 15.00 Nws 15.45 Gr.muz 16.00 Nws Vanaf 16.00 Berichten voor de automobilisten 16.03 Beurs berichten 16.09 Kamermuz 16.50 Klas muz 17.00 Nws 17.15 Duitse les 17.30 Engelse les 17.45 Franse les De Dom van Utrecht In de serie De geïllustreerde be schrijving der Nederlandse monu menten van geschiedenis en kunst verschijnt binnenkort het boek De Dom van Utrecht samengesteld door dr E J Haslinghuis en drs C J A C Peeters Op een bijeenkomst van het college van kerkvoogden van de hervormde gemeente te Utrecht zal mr S P baron Bentinck voor zitter van de Monumentenraad vrij dag 4 juni om 15.30 uur in de aula van de rijksuniversiteit het eerste exemplaar aanbieden GRATIS speldje bij PRODENT tandpasta stJJ «*»"' ii^s Er zijn 3 speldjes Spaar ze ¦^^^ qb ^ r \ 5 De voorzitter van de ontdekking$reIzigers ver-eniging voerde Panda naar een klein zijzaaltje en wees op een gevaarlijk uitziend wapen Dit heeft de reiziger Stam meegenomen van zi,1n bezoek aan het KlapTrap-eilandl " verlclaarde hij „ Dit voorwerp werd hem door de inboorlingen nageworpen en gelukkig kwam het op zijn hoofd terecht juist voordat hij bijna beklemd raakte in de KlapTrap Daardoor staat het nu onbeschadigd in ons museum " „ Het lijkt me helemaal geen vriendelijk eiland " mompelde Panda „ Dat is nu juist wat we gaan ontdekken " zei de reiziger „ En wie weet komen we dan ook te weten of de Bron van de Rijkdom echt bestaat " De Bron van de Rijkdom " herhaalde Panda Wat is dat voor iets " „ Ik weet het niet " verklaarde de aangesproke ne „ Ook dat gaan we ontdekken maak daar dus geen zorgen over Panda Het probleem is om die KlapTrap zó lang open te houden dat we er door heen kunnen — en daar ga ik nu eens ernstig over nadenken terwijl'jij je koffertje pakt " Panda holde zo snel als zijn korte beentjes hem dragen konden naar huis toe en stormde naar bin nen Ik heb een baantje Jolliepop " zei hij We moe ten de KlapTrap " Mag ik u dringend verzoeken om uw voeten te vegen bij het binnenkomen " viel de bediende hem in de rede Sporen op ons glanzende parket ma ken een slordige indruk En wat zeiden we over een trap " „ De KlapTrap " legde Panda uit „ Die gaan we ontdekken En de Bron van de Rijl^dom en " Als ïk het goed begrijp " hernam Jolliepop worden wij ontdekkingsreiziger Een nette betrek king Hoewel die KlapTrap op mij een ongunstige indruk maakt meneer Panda " Suske en Wiske zaarzsssrs ^ Imtdtussm mteti^ehomttJen Hm\Jilkt ffoimt^ew^d Posities Nederlandse schepen Asrdenburgh 19 tt Rotterdam Abbelterl 18 op 90 m NW Tunis Achilles 18 v Callao n Buenaventura Admiraal Courbet 18 te Naestved Admiraal Nelson 20 te Dublin ' Adonis 18 op 900 m W Landsena Ador 19 V Dordrecht te Londen Agnes 19 v Par te Rotterdam Aiglon 19 te Antwerpen Alamak 18 op 180 m W Tunis Albatros 19 te Lowestoft Albert V 20 v Par te Rotterdam ver wacht Albert Willem 18 te Antwerpen Alberta p 19 Kiel n Trolhattan AlbU erdyk 19 te Charleston Akhiba 19 v Genua n Livorno Alge 19 v Ipswich n Rotterdam Algol 18 1350 m ZZO Dakar Algorab 19 v R'dam te Antwerpen Alhena 18 op 300 m NW Dakar Ali S 19 V Londen te Dordrecht Alkes 18 op 550 m Z Kaap Rac » Alletta 19 te Harlingen Almdyk 18 te Tsingtao verm 20 n Shanghai Almkerk 18 v Marseille n Antw Alnati 16 v Santos n Hamburg Alnitak 18 te Las Palmas Alpha p 19 Texel n Caen Ammon 19 v Philadelphia te New York Ampenan 19 v Bremerhaven n Antw Amstelborg 19 v Delfzijl n Amstelhof 15 te Sydney Amstelkroon 1 S te Newcastle Amsetlland 19 te Amsterdam Amstelmolen 18 160 m W Perth Amstelveen p 18 Manilla n Fremantic Amyntas 18 v Triest n Ryeka Anda p 19 Texel n Hogenas AnJB 19 V Londen te Bremen Anna Broere 19 te Leningrad Anne Christina p 19 Recife n New York Anne Herfurfh p 19 K Bougaroni Annenkerk 18 130 m NNO Port Sudan Antarctica 17 te Par Arbon p 18 Trelleborg n Danzig Areas p 18 Finisterre uitreis Archimedes 18 270 m WZW Azoren Arctic 19 t h.v Las Palmas Ardeas p 18 Malta n Limasol Arendskerk 19 v R'dam te Antwerpen Argos 18 v Kavalla n Volos Arizona 19 v Thorshavn n Kopen - hagen Arkeldyk 18 v Bremen te Hamburg Arneborg 19 te Schevenïngen Arnhem 17 v Marseille n Tel Avïv Arpoudspolder 19 te Rotterdam Aruba 18 v Harlingen n Haifa Asmidiske p 18 Dover n Sms'kalden Aspara 18 v Londen te Rotterdam Asterope 18 te Belfast Astra 19 te Londen Atlas 19 V R'dam te Amsterdam Audacta 19 te Vlaardinqen — ' ' Audrey Johanna p 19 Brunsbuttel n Deventer Auriga G 19 ta Topsham Aurora 19 te Rochester Averdyk 18 v Mombasa n Aden Bali 19 V Rotterdam n Hamburg ¦ Salong 18 op 350 m OZO • Azoren Baltic 18 te Runcorn Banda 18 v Valparaiso n Tocopilla Banggal 19 v Sukarnopura te Wewak Banka 19 v Danzig te Londen Bara 19 te Rotterdam " " üatavier 3 18 te Vasteras Batjan 18 v Houston te New Orleans Bellatrix 20 te Marseille " Bengalen 18 760 m NO Hawaii Bengkalis 18 v Milwaukee n Detroit Beninkust 18 v Abidjan n Douala Beppie 17 v Hamina n Bernisse 19 te Londen 8iak 18 V Wismar te Huil Bintang p 18 Ojeddah n Suez Bloemgracht 19 te Hamburg Boekanier 19 te Amsterdam Boreas p 18 Lissabon n Hamburg Borelly 17 te Kristinehamn Borneo 17 v A'dam te Londen Etram 19 te Dagenhanr Breda p 18 Palmbeach n R'dam Grinda 19 te Amsterdam Brittenburgh 18 v Rotterdam naar Middlesbro Cadans 19 te I Jmuiden Camphuys 17 v Durban n Dar es Salaam Canada p 19 Vlissingen n Greenwich Capella p 19 Goeree n Helsingborg Caprtcornus 19 v Danzig n Liverpool Carebeka 2 18 v Nemours naar Kenitra Carebeka 3 « 18 te Rotterdam CarriMo 18 75 m ONO K Hatteras n Atmiranle Cartage 19 te Almirante Casana 19 v Maimo te Aarhuui Catharina F 18 te Solvesborg Catharinapoldcr 19 v Glasgow naar Manchester Celebes 20 te Londen Ceres 18 op 900 m ZW Azoren Ceta 19 ta Londen Chiron 18 op 200 m W Landsend Chrysant 18 te Simrishamn Cotette 19 v Savona n Genua Congokust 19 v A'dam te Hamburg Coral Acropora 18 v Plymouth n Rotterdam Coral Actinia 19 te St Maarten Cornelia B 4 p 19 Cadiz n Lissabon Corona 18 v Goote n Corrift Broere 20 te Rotterdam • Crescendo 19 v Goole te Perth Da Costa 18 tt Rotterdam Dahomevkust p 18 Las Palmas Dale Böhmer p 18 Kreta Delfborg p 19 Holtenau n f Democraat 19 te Rotterdam Oeo Duco 19 te Boston Dependance 19 te Londen Despatch 19 te Londen • Diligentia p 19 Vlissingen n Runcorn Dinkel 19 te Kings Lynn Dintelborg 17 te Vesteras niottpnes 19 v R'dam te Amsterdam Dollard 18 V Bresltens te Dordrecht nonqedvk n 18 K Blanco n Bnlboa Draco 19 v Gijon te Amsterdam Driebergen 17 v Torrevleia n Kalmar Eagle 19 te Great Yarmouth Eemland 18 400 m 2W Kanarische ett Eemt 19 te Boston Eemsborg 19 v Goole tt Delfzijl Eenhoorn 19 te Piraeus EIi Teekman 20 te Breskens Cngelina ^ roera 20 te Rotterdam Eos p 18 Finisterre n Lissabon Erasmussingel 18 180 m ZO Lagos n Lyndiane Erebus 19 v Stralsund n Wismar Esma 8 p 19 Vlissingen n Londen Esperance 19 ta Hengelo -"' Export 2 19 te Rotterdam Pambo 19 v Bayonne n Pasajes Fiducia 19 te Maassluis Forel 19 te Yarmouth Forto 19 V Emden ta Hamburg Fram 18 v Londen te Amsterdflm Francisca 18 v Rotterdam n Oslo Friesland SSM p 19 Kiel Frisia 19 v Harlingen n Karlstad Gaasterdyk 18 300 m NNW Azoren Gaasterland SSM 18 v Rotterdam n Goole • Gabonhust 18 v Hamburg n A'dam Garoet p 18 Guardafui n Aden Gasselte 18 v Assens n Randers Geertruid Margaretha 18 v Cagllari n Silloth Geestdam 19 tt Maassluis Geestdijk 19 te Maassluis Geeststar 18 op 500 m ZW Azoren Geeststroom 19 ta Yarmouth Genea 18 v Antwerpen n Kotka Cersom 18 te Rotterdam Gloria Mart » 18 v Paramaribo n Kingston Glory 19 te Londen Goeree 18 op 600 m ZO Okinawa Goeree K p 18 Gothenburg n Golina 17 te Abbeville Gooiland 18 v A'dam n Rio Janeiro Gramsbergen p 19 Ouessant Gre 19 v Zaandam n Boston Grebbedyk 19 v Savannah te Miami Groningen p 18 Ouessant Grootekerk 19 te Amsterdam Grotedyk 18 te Lake Charles Gruno 18 v Londen tt Antwerpen Guneekust 18 v Havre te Amsterdam Hada 2 19 te Par Hado 17 te Belfast Hagno 18 100 m ZO Las Palmas Harm p 19 Holtenau n 7 Hathor 19 te Bremerhaven Hebe Nobel 18 te Rotterdam Heemskerk V 19 v Rotterdam n Norrkoping Heenvliet 18 v Glasgow n Swansea Helena p 18 Gibraltar n Benghazi Helicon p 18 Tunis n Tripoli Hendrik B p 18 Brunsbuttel naar Norrkoping HpnricB Thekla 18 v Swansea naar Vlaardingen Hercules 18 v Hamburg te Antw Hermes 18 op 60 m NO St Maarten Herta 17 v Aberdeen n 7 Hoc Vinces 19 te Londen Holendrecht 20 te St Vincent KV Hollands DJep 15 te Penang HoD«ikerk 18 750 m ZW Bombay Hoogland p 18 Kiel n Stettin Hoornehoeg 18 v Rotterdam naar Archangel Horizon 18 te Aalborg Hoyledeslngel 19 te Londen Huybergen 19 te Rotterdam Ida D 18 te Rotterdam Idanel 19 te Terneuzen Imber 19 v Antwerpen tt Rotterdam Imke p 19 Landsend n Liverpool Ipswich Purpose 19 te Ipswich Ipswich Progress 19 te Rotterdam Ittersum 18 op 600 m NO Azoren Jacsranda 18 te Oporto Jacquelina broere 20 tt Rotterdam James Bendict IS te Antwerpen Jan Herman p 19 Kiel n Oar'ig Jans 19 tt Londen " Japara 18 v Genua n Port Said Jason 18 V Demerara te Paramaribo Joan E 19 te Londen •^' "" Johnny 19 150 m NO K villano Jonet p 19 Vlissingen n Londen Jcost 18 v Zaandam n Delfzijl Jurien de Vries 18 v Teignmouth n Civita Vecchia Karachi 19 v Manilla n Cebu Karakorum 18 900 m W Azoren Katendrecht 18 v Port Said n Bremen Katsedyk 18 ' e Norfolk Keizersgracht 19 te Kotka Kemphaan 21 te Carthagena verwacht Kennemerland IS te Santos Kerltedyk 19 v R'dam te Boston Kinderdyk 18 ten anker Bremerhaten Klrsten Smits 16 te Algiers Klazina 18 te Vesteras Kloosterkerk 17 te Brisbane Kotgs 18 tt Runcorn Korendyh 18 op 300 m W Landsend Koudektrk 18 v Genua te Port Said Krton 18 V La Ceiba n Hamburg Laarderkerk 18 v Suez n Umm Said Laden 19 te Madeira •^-' Langkoeas 19 v Beyrouth n Genua La Paloma 19 v Upnor tt Gent Laura 19 te Casablanca Lauwers 18 v Harlingen n Hamburg Leiderkerk 19 1400 m NW Fra - mantlt Leiy 19 V Antwerpen tt Casablanca Lelylcerk 16 v Bushire n Khorram - shcr Leonidat p 19 K St Vincent n Lissabon Liberiakust 18 v Port Harcourt n Lagos Libertas p 19 Lissabon n Barl « Libra IS te Kopenhagen LimHord 17 v Karlstad te Ylst Lteyd o 18 Finisterre n Valencia Loppersum IS 540 m O New York Louise Smits 21 te Hamburg ' ' Lubox 20 te Amsterdam Luctor 18 V Londen te ' Rotterdam Lucy p 18 Brunsbuttel n Leningrad Ludo 19 V Londen te Duinkerken Lukas M 18 te Liverpool Lutetia 17 v Oelfzijl n Selby Lycaon 17 v Amsterdam te Liver pool Mat * 19 tt Yarmouth Maasdam 18 op 226 m W Galway Maaskerk p 18 K Comorin n Chains Magas 19 te Rotterdam " Main Lloyd 18 te Papeete Maluca 19 v Oporto te Rotterdam Manta 19 v Shoreham te Rotterdam Mare Altum p 19 Kiel n Aarhuus Mare Bonum p 19 de Casquetl Mare Iratum 19 te Rotterdam Marc Magnum p 19 Plnisterre Mare Novum 19 v Cadiz n Barcelona Maria W p 19 Cromer n Burgsluis Marie Sophie IS v Antwerpen n Mariekerk 16 tt Muscat Marinus Smits verm 20 v Rouaan n Casablanca Mario 19 te Vlissingen Markab 19 te Kalamata Martenshoek 17 v Waya n Martini 20 te Rotterdam " Martje verm 19 v Munkedal naar Orehoved Mataram 17 v Mombasa te Beira Medon 18 op 660 m ZW Azoren Megrez N 20 te Marseille " Meidoornsingel 19 v Rotterdam naar Bayonne Menkar N 19 v Mohammediah naar Casablanca Menna 17 v Par n Meres N 19 te Marseille Mersey Lloyd 18 v Hamburg n Bre - merhaven Merwehauen p 18 Ouessant Mies 18 V Port Talbot n Sheerness Minos 18 V A'dsm n Kopenhagen PAinlaka N 19 v Saffl n Nantes Mirach N 21 te Mohammediah Mirzam N 19 V Kenitra te Saffl Montferland 18 v Antofagasta n Valparaiso Mount Everest 19 v Harlingen naar Danzig Must Lloyd 16 Op rede Madras Mutua Fides 19 te Liverpool Myra 19'v Oslo n Kotka Myson 18 v Gefle n Stockholm Naerebout IS te Bayonne Narwal 18 v Swansea n 7 Nashira 18 v Hull te Leixoes Neder-Eems 18 op 200 m NNO Pto Rico Neder-Waal 18 te Penang Neder-Weser 19 te Noumea Neeltje Broere 18 v Leningrad near Hogenas e NeerlandïB 18 op de Theems Netta 18 V Havre te Rotterdam Neutron 18 v Londen te Rotterdam Nieuw Amsterdam 19 te New York Nieuwe Waterweg p 18 Brunsb n Gent Nieuwland 19 te Casablanca Noordborg 18 v Delfzijl n Noorderkroon 18 te Goole Noordkaap 18 v Drontheim n Noordvaarder p 19 de Casquets Noordwyk 19 v Baltimore te Trinidad Noordzee 18 v Hamburg n Londen More 19 v Antwerpen te Rotterdam Normandia 18 te Rouaan Nusakan p 19 Oporto uitreis Nunhaba 1S 680 m O Paramaribo Nljenburgh 19 te Chatham Ommenkerk 19 v A'dam te Lissabon Oosterburgn p IS Ouessant naar Bordeaux Oosterhouf p IS Goeree n Nantes Oranje 18 v Rotterdam te London Oranie Nassau 19 te Trinidad Oranjeborg 18 v Antwerpen naar Oelfzijl Oraniepolder 19 te Londen Oranjestad 18 500 m NO Barbados Osiris 19 v Londen te Hamburg Os^endrechl 18 570 m OZO Kaap Race Ouwerkerk 18 v Kaapstad n Port Elizabeth Overysel 18 300 m WZW Nlcobaren Overljsel W 19 te Havre Pacific p 19 Dakar n Kaapstad Palamedes 19 te San José Pallas p 19 Wight n Rotterdam Pamir 17 v Delfzijl n Londen Pandora 19 v Bayonne te Rotterdam Parthenon 19 v P Cabello n P - Sucre Pavonis 18 te Koping Pegasus 19 v Rotterdam n Havra Peperkust 19 v A'dam te Dakar Pergo 19 V IJmuiden n Solvesborg Perregaux 19 te Nantes l < Phecda 19 te Saffi ' Phidias p 19 de Burlings n R'dam Philetas 18 v Palermo n Malta Pioneer 17 v Amsterdam te Londen Pirola 19 v Rendsburg te Wismar Plancius 19 v Gent n Poeldyk 18 600 m ONO Bermuda Polaris 18 v Grangemouth n MaImo Pollendam 17 te Teignmouth Poseidon 17 v d Orinoco n Matanzas Pres Tubman 18 te Lower Buchanan Primus 19 v Casablanca te Londen Prins Casimar 18 810 m ONO Kaap Race Prins der Nederlanden 18 400 m NO Azoren Prins Fred Willem 18 600 m ONO Kaap Race Prins Joh W Friso 17 v Toronto n Montreal Prins Willem 2 17 v Chicago n Montreal Prins Willem 3 19 300 m ZZW Mogadiscio Prins Willem 4 17 te Toledo Prinsenbeek 18 te Amsterdam Prinsengracht 19 te Mantytuoto Prinses Wilhelmlna p 18 IJmuiden n Hamburg ProEperité 18 te Londen Prudenfia 18 v Skarrehage n Amst Radja p 18 Lissabon n Duinkerken Raki 18 op 510 m W Madeira Randfontein 18 op 425 m NO St Helena Rapid 18 V Londen n Parijs Realta 19 te Odense Reest p 19 de Far Oer n Ysland Reestborg p 19 Kiel n Norrkoping Regina verm 19 v Londen n R'dam Regina Ida 19 70 m O Humber Reiger 19 v Ipswich te Rotterdam Res Nova 17 v IJmuiden n Ipswich Rla 19 V Saffl te Sete Rini 20 te Delfzijl — Riouw 18 ten anker Bremerhaven Ritornel 18 v Rochester te Londen Robox 18 v Itzehbe te Londen Roebiah 18 op 700 m W Finisterre Roelof Jan 18 v Hamburg n Midd - lesbro Rondo 18 V Napels 21 te Port Said verwacht Rotte 18 op 100 m N Bermuda Rotterdam 18 475 m NNW Azoren Rotti 19 v aKrachi *' e Bahrein Rozenburgh p 19 Kaap Roca n Anzio Rudolf J 18 v Genua n Cagliari Ruys 18 250 m NW Okinawa n Hongkong Ryndam 20 te Galwav Rijsbergen p 18 Oporto 22 te Belfast verwacht Sarpedon 18 360 m OZO Bermuda Schelde Lloyd 19 op 125 m W Minikoy n Aden Schie Lloyd 19 te Amsterdam Schleborg 19 v Kopenhagen n 7 Schiedyk p 18 Kaap Race n Ant - werpen Schiekerk 18 op 150 m O Sabang Schouten 18 v Kota Baru n Hong kong Seabreeze 19 v Londen te Antwerpen Sencgalkust 18 110 m NW Lissabon Siaoe IS v Hongkong n Whampoa Siluaplana 19 te Antwerpen Sinabang 15 v Hongkong n Sama - rinda Sinon 18 op 150 m N Azoren Sjlula p 19 St Pauls Rocks Slamat IS v Genua n Port Said Sliedrecht 18 te Bate Comeau Solon p 18 Pto Rico n Curacao Sommelsdyk 18 310 m Z Kaap Race Sont verm 19 v IJmuiden n Kings Lynn Spaarnekerk IS v Yokohama n Na - goya Spaarnestroom 19 te Amsterdam Spes 19 V IJmuiden te Gent ¦ St Annaland 20 te Rotterdam St Jansland 19 te Leith Stad Alkmaar 18 v Ferrol n R'dam Stad Den Haag 18 485 m Z Kaap Race Stad Kampen 18 155 m ZZO Ryeka Stad Maastricht 18 310 m WZW Lissabon Stad lilrechi 18 600 m ZZO K Corrrentes Stad Zwolle 18 360 m N Bermuda Statendam 19 v Havre n Southamp - ton Steady 18 v Delfzijl tt Itzehoe Steenbergen 19 v Bordeaux n Havre Stella Fornax p 19 Kaap Penas Stella Polaris p 18 Pantellaria Stentor 18 op 80 m NO Oran Straat Clarence 20 te Hobart Straat Clement 18 te Tanga Straat Colombo 18 v Kobe n Tsing - Straat Cook 18 V Trlncomale * n Penang Straat Johora 19 te Kaapstad Straat Frazer 20 te Kaapstad Straat Madura 16 te Auckland Straat Malakka 16 te Newcastle Straat Mozambique 14 te Singapore Straat Rio 18 360 m W Chagros ell Strabo 18 v A'dam n Aarhuus Swift p 18 Texel n Rouaan Talita 19 170 m NO Porto Rico Tegelberg 18 100 m ZW Madagascar n Lourenco Marques Temar 16 v Antwerpen te Londen Tempo D 18 V Rotterdam te Londen Tero 18 V Sta Isabel n Calabar Teun 19 v Itzehoe te Londen Thallo 19 V Rotterdam n Dublin Thea 19 v IJmuiden te Londen Themis 18 te Port au Prince Theron 19 v A'dam te Madeira Timca 19 v Rotterdam n Drogheda Tjamme p 18 Beachy Head naar Hamburg Tjerk Hiddes 17 v Casablanca naar Londen Tjibantjet 19 v Hongkong te Singa - pore Tjimanuk 19 v Auckland n Calabar Tjiv^angi 16 v Melbourne te Sydney Transit 19 tt Hamburg Trias Trader 19 v Rotterdam naar Londen Tridala p 19 Vlissingen n Londen Trigon 17 v Kopenhagea ta Londen Trim 19 V Avonmouth tt Newport Twee Gebroeders 16 tt Londen Twin 18 tt San Sebastian Ubbergen 18 v Amsterdam naar Klaipeda Ulysses IS 300 m WZW Ouessant Unitas IS v Hamburg n Utrecht 18 op 510 m ZO Kaap Race Valiant 19 V Rotterdam tt Hull Van Brikel 19 tt Marieberg Van der Hagen 19 op 400 m ZW Adelaide Van Heamskerck 18 400 m NO Saigon n Hongkong Van Linschoten 20 te Sydney Van Riebeeck 20 te Koweit Vechtborg 18 te Hamina Vechtstroom 19 te Hull • ' Veendam 19 tt Nakskov Vega 19 te Felixstowe Veiilas 19 te Rouaan Vesta 18 V Londen n Rotterdam Victory 18 v Antwerpen n Londen Viking 19 te Amsterdam *" Villarrica 19 te Las Palmas Viola 17 V Libournt n Vtiestroom IS te Amsterdam Vlistborg 18 v Goole n Delfzijl Volharcltng p 19 Finisterre Waardrecht 18 160 m W Pitcairn Waddenzee 18 v Stockholm n R'dam Waibalong 15 v Ampenan tt Hong - kong Watkelo 19 150 m ZO Hongkong n Bel a wan Waingapoe 19 v Ampenan te Kupeng Waverstroom 19 te Goole ¦' Westland 19 v Rotterdam te Boston Westland Producer Id te Sheerness Westland Trader 19 te Maassluis Westropa p 18 Kaap St Vincent n Dover Wieldrecht 18 v Londen n LeIth Wilja 19 te Antwerpen —' " Willem Koerts 19 v Carthagena n Malaga Willemstad 18 te Amsterdam Willy 19 te Hull -- ~'^- Woensdrecht 17 te Adelaide ' Wolanda 19 te Londen " Wonosar 18 v IVlombasa te Aden Wonosobo 19 V Genua n Barcelona Wuta p 18 Brunsbuttel n Stockholm IJsel 19 v Amsterdam tt Hull Zanzibar 19 te Rotterdam Zeester IS p Ceuta n Gandia Zeevaart 18 te Antwerpen Zephyr 19 v Terneuzen te Amsterdam Zuidpool p 18 Dagerort n Leningrad Zus p 19 Gibraltar n Fleetwood Zwartewater 19 tt Rotterdam Zwyndrecht 18 300 m ZW Lissabon Tank vaart Abida 18 te Stockholm daarna R'dam Aclla 18 op 900 m NO Saba Acmaea 18 op 580 m NO Dominica Acteon verm 18 v Thameshaven n Stan low Ameland 18 op 480 m NO Pto Rico 27 te Barry verwacht Anco Spray 18 70 m ONO Mleml Arct 18 op 270 m O Bahrein Atya 19 tt Hambit daarna Cuncto AvedrechI p 18 Massawth n Mtn > Barendrecht 18 140 m NNO Masse - wah Cattex Amsterdam p 18 Djtddih Callex Arnhem 18 375 m Z 5ocotr « n Ras Tanurs Caltex Leldtn 16 v Madras n Cal - cutta Caltex Naples 18 tt Port Said Cslttx Ptrnli 18 ten inker Dumtl Caltex Rotterdam 18 v Port Said II Lavtra Caltex The Hague p 19 Little Quoin Caltex Utrtcht 19 v Vizagapatem n Kandia Camitia 18 op 720 m ZW Azoran Cinulia 19 ta Blrkenhtad daima Stanlow-Barton Crania 18 op 600 m ZW Azoran Doelwyk 18 op 125 m WZW Rm Fartak Elizabeth Brotrt 18 65 m NO Bona Esso Rotterdam 18 v Raa Tanurt n Bombay Fina Nederland 18 200 m ZZW Ouessant Forest Hill 18 v Antw n Ptri Oolf Forest Lake p 18 Ras Fartak Ganesella 18 v Surabaya n Pladju Gull Hollander 19 te Antwerpen Gulf Italian p 18 Finistirre Justus Waller 19 v Little Aden « Suez Kaap Hoorn 18 245 m NW AzorenKara p 18 Little Quoin n SuezKatelysia IS V Saigon tt Pladju Keizerswaard 18 120 m ZZO CochinKelietia IS v Milazzo n Rotterdam Kenia 18 te Curacao daarna P Car don-RotterdamKermia 19 te Curaceo daarna P Cardon-Sal-Dakar-Lagoi Khaaiella 18 op 800 m O Bermuda Koratia 18 op 120 m ZW Kreta Mohamed Reza Shah 18 op 75 m ZO Kaap Bon Moordrecht 18 op 330 m N Bermuda Naess Commander 18 op 100 m O Kaap Hatteras Naess Lion 18 900 m OZO Part - maribo Nista p 19 The Brothers n Djibouti Ondina p 18 Philippeville n Mena P C Thulln 18 75 m ZZW K Maysi Philidora 18 v Liverpool n La Skhirra-Lavera Philme p IS Dakar n Rotterdam Purmerend p 18 Bergen n Bodo Sepia 18 op 100 m W Sabang 2S te Mena verwacht Sirrah 18 op 280 m W Bermuda Tahnma 18 v Trinidad n Swansea Tamara 18 240 m NNO Finisterra Vasum IS op 125 m WNW Monro - via Videna 19 v Cristobal ta P Cardon Vltrea p IS Ceylon n Rotterdam Vivipara 18 op 420 m Z Hongkong Westertoren 16 v Brisbane n Mel - bourne World Hill p 18 Sizerta n Heysham Zafra p 18 Aden n Rotterdam Zeesleepvaart Itrsa Zee 22 blj „ Evangtios " vtrw op 700 m W Azoren Tisman Zet p 17 Thurcday « lanrf 
24 DONDEBDAO 2 0 MEI 1968 OTBECHTSCH NIEÜWSBIAD UTBECHTSCH NIEUWS HBsm w ^^ ~/> c ' fe 96k ""- fg © ec / ^ « est het maar t Oe Galeries he « Hoe de zoiatiebloemoUe in Brïo ptanteiiinargarine U lielpt om Sit te bUjven Tot in de puntjes verzorgd Met Pickwick theezakjes - keurig en handig - is uw thee uurtje tot in de puntjes verzorgd Geen theebladeren in de pot of het kopje geen theezeef je meer nodig en steeds dezelfde heerlijke thee Pickwick thee de fifne Engelse me lange door Douwe Egberts met zoveel zorg en vakkennis samengesteld zo rijk van smaak zo royaal van afschenk * De afgebeelde speciale theekoppen van zeer kostbaar " Bone China " gemaakt door Royal York in Engeland zijn verkrijgbaar per twee stuks samen voor 1600 D.E punten | 1 Groen doosje 95 et Elk zakje voor 4 è 5 koppen thee Zonnebloemolie 2it er in Brio en sojaolie en maïsolie Waarom jyist die drie De moderne voedingsleer geeft het antwoord zonnebloem-j soja en maïsolie zijn alle drie in hoge mate meervoudig onverzadigd en daarom goed voor Uw gezond heid Daarom is Brio de nieuwe plantenmargarine er mee bereid Gezonde Brio Ongezouten zuiver plantaardig lichtverteerbaar Breng die heerlijke gezonde Brio van nu af aan op Uw tafel 4,,Ji DouwE Egberts MARGARINE zuiver phmtaardig theezakjes Rode doos f 1.38 Elk zakje voor ca 8 koppen thee üt zifn fit btiiven TZ 72 fiA / tZO.^K.^.5 Op onze ateliers is zoals Voor onze afdeling KNIP-SERWCE zoeken wij ERVAREN COUPEUSE Gegadigden dienen het vak van coupeuse volkomen te beheersen en moeten in staat zijn onze clientèle op zelfstandige en prettige wijze te adviseren AANKOMEND COUPEUSE voor dezelfde afdeling die hier alle gelegenheid wordt geboden zich verder In het vak te bekwamen Tevens kunnen wij plaatsen CASSIÈRE Ook zij die voor deze functie opgeleid willen worden zullen wij graag voor soUlcltatie ontvangen LEERL/NG-VERKOOPSTERS ter opleiding Meisjes die dit jaar van school komen " kunnen thans reeds solliciteren Vijf-daagse werkweek Vakantie kan worden geregeld Uw mondelinge of schriftelijke sollicitaties zien wij gaarne tegemoet Indien u telefonisch een afspraak wilt maken bel dan no 119ÓU UTRECHTSCH M NIEUWSBLAD iopkrant van Midden-Nederland AS(X)Ï 25 stuks f 1,25 In cellofaan verpakt dus blijvend vers Heel apart Steeds meer gerookt Probeer hem ook u blijft ' m roken alsmede ATE en jonge Reisgeldv Voor N.V Utr < Wij vragen voor onze Scl PLAATH en voor ons magi FLINKE Met reeds gemi wordt rekening g Automoblelbedrüf GEBB Leidseweg 117 t.c Telefoon 31143 DEALER FIA 
PTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 20 MEI 196S wlïi-W'^r^S -?;*¦' /> 0i " Jf ^ ® e9 1958 1957 1956 Peugeot 4li 1958 Cabriolet Peugeot 403 IS.'iSi Stationcar Peugeot 203 1969 Renault Dauphine 1959 Ford Consul 1955 1954 Flat 1100 196 V.W 1962 Citroen 2 CV bestel 1960 gevraagd in het centrum van Utrecht Vloeroppervlak minimaal 160 m2 Brieven onder no 2-5519 aan het bureau U.N Te koop aangeboden van part FIAT 1100 de Luxe Km-stand 68.000 bj 1960 ƒ 2060 - Zeer goed onderhouden Te bez des avonds na 18.30 uur Damstraat 29 Evt financiering mogeliik RENAULT R 4 export model 1964 28.000 km gelopen Telet 03430-3010 Pracht CHEVROLET Impala 1959 Ook ruilen Poortstr 2:i Te koop Krugerstraat BENE DEN en BOVENWONING waarvan benedenhuls vrij komt Bovenwoning verhuurd voor ƒ 792 per Jaar Beneden Inde ling suite serre keuken bij keuken w.c grote achtertuin met schuur een slaapkamer Ie verdieping siaapk.,2e ver dieping zolder Ind bovenhuis suite met balkon kleine kamer keuken w.c 3 slaapkamers Koopprijs ƒ 30.000 k.k Inlich tingen George H van Deijl ma - kelaar taxateur Molièreiaan 42 te Utrecht Telef 30586 Wegens vertrek VESPA scooter 150 C.C T.e.a.b en Mami\a Automatic 16 mm pocketcame ra Ingeb belichtingsmeter ƒ 90 Prof Spronklaan 2 Zeist Te koop WINKELWOONHUIS vrij te aanvaarden met afzon derlijk verhuurd bovenhuis ƒ 984 Zeer gunstig gelegen na bij Watertoren A'damsestraat weg Koopprijs ƒ 60.000 k.k Inl George H van Deljl makelaar taxateur Molièrelaan 42 Utr telef 30586 Te koop aangeboden RENAULT R 8 bj 1963-64 V.W Fiat Re nault Ondine Inruilen en fi nanciering mogelijk Garage P W V d Mispel Looiaan 70 Driebergen tel 03438-2337 Wegens omstandigheden van particulier een PEUGEOT 2rtj i.z.g.st J H Warmelink Pr Hendriklaan 4 Driebergen ma 19.00 uur Te koop voor zelfb.ewoning ' n HEEL HUIS met garage Oog In Al Ind gang grote kamer keuken w.c kelder Ie etage 2 grote en 1 kleine slaapkamer en douchecel Zolder met vaste trap met 1 kamer Koopsom f 72.000 k.k Inl G H v Deljl Makelaar-taxateur Molièrelaan 42 Utrecht Telef 030 - 30586 Wegens verhuizing een z » er goede SCOOTER merk Purh Min ƒ 100 - Odijkerweg 5 Z ist na 17.00 uur T.k.a MOTOR Matchless 3.W cc km-stand 27.664 Te be\r J Kortland woonark Billilrai kade to 59 Voor zelfbewoning een modern WOONHUIS bevattende 4 ka mers bergzolder badcel keu ken en balkon met verhuurd benedenhuls opbrengst ƒ 1.000 per Jaar Te koop voor ƒ 42.600 Van Deljl en Co Leidseweg 30 bis telef 32430 Te koop aangeb WONING of weekend-wonlng in merengebied in Friesland Inl tel 030 - 26875 AUTO'S MOTOREN V.W.-BUS voor personen ƒ 52 ' Fiat 1400 Sport ƒ 500 Opel Re kord ƒ 475 Ook inruil Boerlia velaan 57 AUTOFINANCIERING geldle ningen tophypotheken 90 % alle verzekeringen Boekhoudingen belastingaangiften Zaken Ser vice Oude Gracht 276 telef 17377 Verhuur van Opel Kadett Re kord Kapitan Volkswagen SImca Cortina Citroen 2 CV Karmann Ghla GARAGE VI TESSE Vosegatselaan 32 Wil helminapark Telef 12959 AUTO'S AUTO'S AUTOS ' Ford Zephyr 1961 weinig gel * [ pen Is in staat van nieuw spo \ prijs ƒ 2600 Volkswagen m ' roldak 1959-'60 ƒ 2150 Simo - Beaulieu met radio 1961 koopjf ƒ 2160 Stationcar Taunus 17 M 1958 en 1959 zeer goede auto's v.a ƒ 1850 HlUmann 1957 zeer goede auto ƒ 950 Harselaar Van Marumstraat 7 bis Tuinwijk Telef 710385 Mooie DAUPHINE 1969 RlMt stuurt remt prima Goede ban den Met belasting Na zevenen Majellapark 42 AUSTIN Cambrldge,prlma auto Ook rullen voor motor of scooter Na 18.00 uur Croest laan 63 bis AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Opel Ka dett Cortina V.W de Luxe Telef 29410 b.g.g 29417 OCCASIONS Te koop OPEL Caravan 1 %" Mogelijkheid tot financlerins van Tuyl Columbuslaan 69 OPEL 1700 REKORD 1964 TRIUMPH VITESSE 1963 V.W 1500 S 1964 V.W VARIANT 1500 S 1963 GRATIS kunnen we u gee " auto geven doch wel waar voor uw geld want ledere door nr < verkochte auto Is geheel riik " gekeurd Ook daarom kunnen wij volledige garantie gever Dat betekent ongeacht wat er aan gaat mankeren dit geliei gratis door onze monteurs 7üi worden gerepareerd Dus op de ze voorwaarden veilig verant woord en voordelig kopen B ' auto Lebo ruime sorterinK " mnd of 10.000 km volledige pa rantle Inruil en financieren met ƒ 300 - eigen geld in 6 12 l* en 24 maanden ' s Avonds e '- zondags geopend Tel 14760 n ' 42161 Adrlaanstraat 27 te Postkantoor Blltstraat V.W DE LUXE 1963 V.W DE LUXE 1961 V.W DE LUXE 1959 FIAT 2300 1962 AUTOiMOBIELBEDRIJF HOOGEVEEN Bartoklaan 23 Utrecht tel 13967 PEUGEOT 403 1963 km-stand 62.000 Keuringsrapport aanwe zig Telef 710602 TE KOOP GEVRAAGD BUREAU KOVEKO registreert tegen geringe vergoeding de door u te verkopen auto scoo ter boot caravan enz Voor ad splrant-kopers adressen gratis beschikbaar Tel 60993 Postbus 1 424 bur UN Heeft u Iets OP TE RUIMEN Zolder - of kelderoprulminKen meubelen uit grootmoeders tiid kristal of glaswerk pendules o hangklokken Bel op 25217 \ V ' komen direct AUTOVERZEKERING vanaf ƒ 85 zonder eigen risico na 1 jaar schadevrij rijden 25 % no claim Betaling in termijnen mo gelijk Ass kantoor A G Broe kema Wevelaan 89 Utrecht Telef 710642 Voor UITDEUK - en SPUIT WERK van uw auto naar M A van Ravenstein Heemskerkstr 1 Utrecht telef 18593 Werkpl Oostbroekselaan 52 t.o ' t Kalfje Te koop gevr ronde mahonie TAFEL eventueel los blad oi losse poot Telef 25217 UITDEUKEN Alle reparaties en veranderingen Trapman Leidseweg 120 telef 030 - 36644 Na 5 uur ook 30297 Utrecht BRANDKAST gevr Aanb mot merk hoogte en prijs aan Post bus 6 te Soest Telef 029.i5 • 4240 Te huur LUXE AUTO'S 15 et per km V.W busjes 20 et per km Firma C J Lington Loeff Berchmakerstraat 11 Utrecht Telef 10855 TE HUUR AANGEBODEN WASMACHINES met centrlfuse voor vaste verhuur ƒ 3 P "- Druifstraat 29 telef 44006 FIAT 600 bJ 1959 In prima staat met schuifdak Kruis dwarsstraat 49 hoek Mulder straat Zoekt u een KAMER Wij hoe pen dagelijks tientallen kamer zoekenden Woningbureau Star dlng Hamburgerstraat 1 V.W de Luxe 1954 met roldak Mot en banden in prima staat ƒ 450 - Kruisdwarsstraat 49 hoek Mulderstraat Te koop motor D.K.W TWN 360 cc 34.000 km gelopen J Veld Wolvenplein 19 Utrecht Te huur zowel overdag als do ^ avonds een VERGADERZ.\.\I goed te gebruiken als cursuv zaal of oefenlokaal voor dank en schaakclubs 5 minuten lop<"' vanaf het station Br met in onder no 1-410 bur U N _ _ T.k.a FORD Taunus motor 12 M plus -^ 4 nieuwe overbanden Motor kan proef gedraaid wor den Na 6 uur v Humboldtstr 59 Net KOSTHUIS voor bescliaa de rustige Jongeman Weekcw afwezig Br no 1-569 bur l ^ Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Opel Rekord Opel Kadett All risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 Te huur TENTHUISJE 6-per Katwtjk aan Zee Fregatstra.' ¦ 147 Utrecht Te huur voor net persoon o ' ¦ SLAAPKAMERTJE liefst m't eigen bed Telef 44087 of br r ' 1 604 bur UN AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerius Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant 1500 V.W Luxe V.W.-busJes Cortina All-risk verzekerd Moderne 5-KAMERFLAT m '' alle gerieven Huur ƒ 114 - P " maand Overname van eniff inboedel verplicht Prijs ƒ 2 * Brieven onder no 1-529 bur l -.^ CITROEN IDEAL 1961 met radio schuifdak slaapbanken geheel in uitstekende staat Afrikalaan 53 Utrecht Edy WASMACHINES ƒ 3 P « week Blijft de gehele week m uw bezit Wasmachinehuis Bor neostraat 45 telef 32422 2 C.V 1960 kleur geel prima auto met gereviseerde motor prijs ƒ 1400 Inruil en financie ring De Eend Waterweg 241 De Bilt Telef 62050 TELEVISIE te huur ƒ 20 P « maand Plaatsing direct ooB buiten Utrecht Bel 030 ¦ 34.io » tTi.HUUR GEVRAAGD 2 CV 1962 kleur groen nieuwe bekleding en banden ƒ 2050 In ruil en financiering De Eend Waterweg 241 De Bilt Telef 62050 Aangeboden FIAT 1600 1963 46.000 km gedraaid In zeer goe de staat Deskundig onderzoek gaarne toegestaan Billijke prijs ' s Avonds tussen 6 en 8 uur Amerlkalaan ISO Keurig jong kinderloos ee - paar bezigheden buitenslnu^ zoekt WOONRUIMTE onversei -^ waar of wat Hoge huur Cf " bezwaar Telef 16881 ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA V KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent VERVOLG VAN PAGINA 26 TE HUUR GEVRAAGD Gevraagd 2 KAMERS met p brulk van keuken Liefst ons meubileerd Brieven onder n 1 622 bur UN Rustige heer bezigheden bi tenshuis zoekt KAMER Hoi huur geen bezwaar Telet 168 Gevr gemeub ZIT-SL^APK MER voor net persoon Br n 1 414 bur UN Gevr net eenvoudig KOS ' HUIS met huiselilk verkee Br no 1-413 bur UN A.s studentenechtpaar vraa WOONRUIMTE te huur in zul oost Utrecht Event Bunnik De Bilt Br no 1-541 bur U Heer acad 35 Jr vraagt g meub of gestotf JCAMER(S huur in Utrecht of randgemee te Brieven onder no 1-560 bu UN Gepensioneerd heer zo-ekt kos en INWONING bij weduw Geen huwelijk Brieven ondi no 1-559 bur UN Te huur gevraagd in Utrecht omgeving WINKELRUIMTl Brieven onder no 1-562 bur U Vrl kantoorbediende zoekt K MER met kookgelegenheid Utrecht Brieven onder no 1-5 ' bur UN Jong echtpaar zonder kim zoekt per 1 Juni KAMER(S Utrecht of De Bilt voor 1 Jaa Brieven onder no 1-584 bur U Med analiste zoekt KAME met kookgelegenheid Brieve onder no 1-617 bur UN KAMERVERHUUR Ü wi maar niet iedereen " op uw ki mer Neem geen risico e maak gebruik van de 18-Jarif ervaring van het Maatschappi lijk Advies en Inl Bureau oi een geschikte huurder te kri gen Bel 22428 of 26732 en w komen eens met u praten PERSONEEL AANGEB Uw BOEKHOUDING verzorg '< door accountant vanaf ƒ 15 i ' j mnd Telef 36489 b.g.g 03434 j 1641 i Schilder vraagt SCHILDEI •;| WERK voor binnen en buitel 1 en behang - en witwerk Tele I 17812 1 Erkend TIMMER - en METSEI f BEDRIJF kan nog enige oi % derhoudsopdrachten aanvaai I den Telet 713824 b.g.g 23083 I VERPLEEGSTER dipl A e # kraamaant heeft twee ochter K den of middagen per week b f schikbaar Br no 1-579 bur UI -,-¦ B.z.a CHAUFFEUR met uitstf V kende getuigschriften voor bir nen - of buitenlandsvervoer Bj no 1-588 bur UN ' j BEHANGEN en schilderen Bc f hangen ƒ 1,50 per rol met afle ' tj vering van behang Bokstr 6 ï ' A.s ONDERWIJZER heeft wee - f enige uren vrij gekregen voo ' V het geven van bijlessen aanlee lingen van de L.S D F Oslnga Stanleylaan 281 Utrecht Voor al uw TIMMERWERI belt u dan tel 26875 ¦ JONGEMAN uio-leerl 17 Jaa b.z.a voor weri op zaterdai ^ De gehele dag beschikbaar e eventueel 2e deel van de vakan A tie Brieven onder nr D 104 ¦ M Beljers ' Adv Bur Wed 5 Utr % BOEKHOUDER met vele jarei % ervaring op groot accountants - f kantoor stelt zich beschikbaa voor het bijwerken van admini j ' slratles billijk tariel Br no '| 1-531 bur UN I 2 SCHILDERS hebben ' s avond % tijd over voor schilder - witp ei ¦ S hehang\verk Binnen en buiten V Br no 1-549 bur UN ' I Voor al uw TIMMER - en MET SELWERK geheel vrliblijveni prijsopgave Br nó 1-551 bur ' UN of telef 030 - 712673 ' Accurate JONGEDAME zoek zelfstandige werkkring als tele lonlste-receptioniste Tevens be reidt lichte adm werkzaamhe den te verrichten Vier Jaar kan j - toorervaring In bezit van type v handelscorrespondenfie Br no 1 065 bur UN BOEKHOUDINGEN belasting ¦ aangiften vanaf ƒ 10 Tophypo - « theken 90 % Autofinanciering A Alle verzekeringen Zaken Rer vice Oude Gracht 276 tol 1737 ' PERSONEEL GEVR ^ Ben je een MEISJE tussen V en 24 Jaar en wil Je werken ir n modem montage-atelier '' Be 11 dan eens tussen 8.00 en 17.30 uui £ nummer 26310 in U trecht 5 P'^y - op Wein kantoor metaal ¦ I N*,-^ft'.Ar?5Sehuwde VRL KAN I TOORBEDIENDE kunnende ty I pen en enige jaren kantoorerva lïi "?- ï ' *^ richten aan postboj 12 te Utrecht of eventueel telef I '"'¦ 711 644 I Metaalbedrijf J a Uppelscho I ten vraagt SCHROOTKNIPPER I schrootperser brander-lasser f JS'^oo''^''" - A-anm Weerdsingel ' OZ 99 te Utrech t ¦ ï'r?Nf,?™o '^"' Uppelschoten vr JONGENS voor bijrijder er - Sloopwerk terrein Hoog loon « r -?"'" Weerdsingel OZ 99 teJ Utre cht ïrwA^^i ^??"' Uppelschoten vr I CHAUFFEUR-MONTEUR ri1 Iw "'-'^ • Hoog loon Aanmelden I Weerdsingel OZ 99 te Utrecht i^J?,'™'^"'^'^''«f Uppelschoten vr I ^ F^ALSOI'TEERDER Hoog lio *"?'"• Weerdsingel OZ 99 f te Utrecht lf^""unraadindustrie Neer VSSS "^ i Verlengde Hoograven lha»r * Ji ' Utrecht vraagt voor ler^I afdeling Intern Transport | ppfm "„ HEPTRIJCKI-HAUF ldra„iL y °"'' '' aar afdeling punt ¦« raadmakerlj puntdraadmakers Iwortfn ^^^ werkweek gratis werk iMonrtf ^" Stige kolenregellng • ga "« ellnge sollicitaties worden ISeml Idwr "" ^^ ''°""'^"- 
KLEINTJES Cevraagd 2 KAMERS met ge bruik van keuken Liefst onge meubileerd Brieven onder no 1-622 bur UN Rustige heer bezigheden bui tenshuis zoekt KAMER Hoge liuur geen bezwaar Telef 16881 I pvr gemeub ZIT SL4APKA-MER voor net persoon Br no i 414 bur UN i:rkend TIMMER - en METSEL liKDRIJF kan nog enige on lierhoudsopdrachten aanvaar den Ti'lef 713824 b.g.g 23083 Gevr een vakbekwame SLA GËRSBEDIENDE vijfdaagse werkweek Vrije werkkleding Loon naar prestatie Met vakan - tie afspraken wordt rekening gehouden Leerling of halfwas slager Loon nader overeen te komen Vrouwelijke hulp voor de zaterdag Liefst met het vak bekend Slagerij Vrlesenga Bem Weerd OZ 43 telef 12997 Gevr voor uitzending TY PISTE steno typiste boeklngs typist(e Ook gehuwden Zaken Service Oude Gracht 276 telef 17377 Ben je een MEISJE tussen 15 en 24 jaar en wil je werken in ' n modem montage-atelier Bel dan eens tussen 8.00 en 17.30 uur nummer 26310 in Utrecht Gevr METSELAARS en tim merman eri een aank schilder Jlazelaarstraat 74 Nette JONGEN voor vpinkel en magazijn Aanm Moolenbeek Ahomstraat 52 telef 42610 Ie en 2e KAPSTER gevr Da meskapsalon Kox K Koestraat 4 telef 26365 na 7 uur tel atspraak 34212 Enige nette WERKSTERS ge vraagd Aanm van 8.30 tot 12 uur en van 16-20 uur Alg Bank Nederland Janskerkhof 13 te Utrecht Klein gezellig atelier heeft nog plaats voor NAAISTERS leer ling naaisters en machinestik sters Hoog loon Aanm Kalco Eikstraat 74 bis telef 12108 Welk net meisje zou mij willen komen helpen in de HUISHOU DING voor hele dagen of 4 och tenden per week Mevr Oos trom Petrarcalaan 4 Utrecht telef 33122 Speciaal banketbakker Gerrit sen A'damsestraatweg 585 vr nette LEERJONGEN Vakantie kan geregeld worden Gevr MEISJE leeftijd 14-16 jr om enkele keren per week be hulpzaam te zijn in de hulshou ding Mevr Hooft Wielingen plein 44 Utrecht Telef 030 - 81558 Schonenberg N.V Metaalwa renfabriek Oude Gracht 34-40 Utrecht telef 10014 vraagt voor haar inpakkerij een net MEIS JE 15 tot 16 jr Geen fabrieks werk Aanm van 9 tot 5 uur Oude Gracht 40 ingang poort Gevr nette JONGEN voor licht en afwisselend werk leeftijd plm 16 j CASU Voorstraat 46 te Utrecht telef 16177 Na 18 uur 03469 - 348 Flinke zelfst HULP in de HUISHOUDING gevr van half 9 tot 6 uur Goed loon Mevr Van Rijhsoever St Jacobsstr 7 telef 24301 Wordt gevr zelfst MEISJE ot werkster boven de 18 j Werk tijden nader overeen te komen Hoog loon Café-rest De Bonte Koe Croeselaan 69 bis MEISJE gevr voor ' s middags in gezin met 1 kind Mevrouw Joachim Stahl Nobelstraat 29 Utrecht telef 25874 Woningruil Aangeb te AM STERDAM Ie etage 4 kamers plus zolderkamer bij Amstelv weg ƒ 83.15 p.m Gevr iets der gelijks in prov Utrecht of ' t Gooi Hogere huur geen be zwaar Telef 020 - 188776 of br no 1-577 bur UN Aangeb moderne 4 KAMER-FLAT omg Mr Tripkade met cv en lift Woonl naar keuze Huur plm ƒ 200 p mnd incl Gevr goedkopere woning in Utrecht Br no 1-607 bur UN Mooie 5-KAMERFLAT Zuilen mooi uitzicht voor 4-kamerflat Kanaleneiland Liefst bovenste woonlaag Br no 1-501 bur UN Aangeb kleine BENEDENWO NING Gevr iets groter of he le woning in Utrecht-nrd Bloem s 2tr.eath.r t et a4U straat 24 Utrecht lU uren AUTORIJLES 47.50 Losse lessen ƒ 6,50 Fonkelnieuw lesmateriaal Gediplomeerde In structeurs Erkende Bondsauto rijschool De " entrale " Aan meldingsadressen Adriaan van Ostadelaan 93 Utrecht telef 23473 Amsterd.str.weg 299 Utrecht tel 41086 Jagerslaan 23 Zeist tel 16166 HEDEN INSCHRIJVING voorde nieuwe cursussen in juni.Boekhouden stenografie en middenstands Instituut Van Gelder Moreelselaan 31 Utr Telef 15451 [ TSCH NIEUWSBLAD 1965 rood 2B00 km ge ls nog als lüeuw ƒ 3750 en llnanclering De Eend weg 241 De Bilt Telel DÊN IDEAI 1961 mooie prima motor ƒ 2350 Inruil lanciering De Eend Wa 5 241 De Bilt Tel 62050 BUSJES te huur AU rislstering Adriaanstraat 61 tit Telet 19624 lop aangeboden FIAT 600 1960 met open dak In conditie ƒ 1500 - Otter 104 tussen 6 en 8 uur lop FORD TAUNUS 17 M,part aan part ƒ 18.00 - 130-1 7812 ïboden van particulieri.ULT Daupliine 61 type 62 er goede staat MotorischKm stand 50.000 Potgie aat 8 bis Utreclit sboden V.W 1200 de Luxe 1 55-56 Blauw Prima A H V d Berg Mgr v teringstra at 2 Utreclit jop LAMBRETTA scooter - In z.g.st Olyslager Ma m 96 Utreclit na 6 uur IKEL en Lambretta = r Beide in zeer goede Dr Plesmanlaan 52II ¦ ht OeN 2 CV In goede staat mderhoud 6 ruiten Prima n ƒ 14 50 - Tel 61254 rtise-Bureau Stoutjesdijk ¦ stoortsestraat 95 a Soes rg tel 03490-16529 biedt de navolgende PERSO AUTO'S welke vanaf het jaar 1959 ten volle wor gegarandeerd voor 10.000 Peugeot 404 1962/63 1962 eot 403 1963 1961 1959 1957 1956 Peugeot 403 Cabriolet Peugeot 403 1958 ancar Peugeot 203 1959 uit Dauphine 1959 Ford ui 1955 1954 Fiat 1100 1962 1962 Citroen 2 CV bestel oop aangeboden van part ' 1100 de Luxe Km-stand D bj 1960 ƒ 2050 - Zeer onderhouden Te bez des ds na 18.30 uur Damstraat Evt financiering mogelijk AULT R 4 export model 28.000 km gelopen Telef 1-3010 ht CHEVROLET Impala Ook ruilen Poortstr 23 ens vertrek VESPA scooter cc T.e.a.b en Mamiya matic 16 mm pocketcame ngeb belichUngsmeter ƒ 90 Spronklaan 2 Zeist oop aangeboden RENAULT bj 1963 64 V.W Fiat Re t Ondine Inruilen en £ i • iering mogelijk Garage P v d Mispel Loolaan 70 bergen tel 03438-2337 ens omstandigheden vaniculier een PEUGEOT 203,St J H Warmelink Pr.Jriklaan 4 Driebergen na I uur ens verhuizing een zeer Ie SCOOTER merk Puch ƒ 100 - Odijkerweg 5 Zeist 17.00 uur)j a MOTOR Matchless 350 ' km stand 27.664 Te bevr Sortland woonark Billlton - t.o 59 - BUS voor personen ƒ 526 1400 Sport ƒ 50O Opel Re - l ƒ 475 Ook Inruil Boerha - an 67 ^ Ö^Ü AUTO'S AUTO'S 1 Zephyr 1961 weinig gelo - is in staat van nieuw spot ƒ 2600 Volkswagen met ak 1959 ' 60 ƒ 2160 Simca ulieu met radio 1961 koopje 50 Stationcar Taunus 17 M en 1959 zeer goede auto's ƒ 1850 Hillmann 1957 zeer ae auto ƒ 950 Harselaar Van rumstraat 7 bis Tuinwijk it 710385 lie DAUPHINE 1959 Rijdt irt remt prima Goede ban Met belasting Na zevenen iellapar k 42 3TIN Cambridge.prima auto ruilen voor motor of 5ter Na 18.00 uur Croesc - 1 63 bis ^ koop OPEL Caravan 1960 gelijkheid tot financiering Tuyl Colu mbuslaan 69 ATIS kunnen we u geen D geven doch wel waar voor geld want iedere door ons kochte auto is geheel rijks eurd Ook daarom kunnen volledige garantie geven betekent ongeacht wat er gaat mankeren dit geheel tis door onze monteurs zal • den gerepareerd Dus op de voorwaarden veilig verant rd en voordelig kopen Bi ] o Lebo ruime sortering » d of 10.000 km volledige ga tie Inruil en financieren met K - eigen geld In 6 12 1 » 24 maanden ' s Avonds en dags geopend Tel 14760 of SI Adriaanstraat 27 t.o itkantoor Biltstraat TE KOOP GEVRAAGD i>lt u iets OP TE RUIMEN der - of kelderopruimlngen ubelen uit grootmoeders tijd stal of glaswerk pendules ot igklokken Bel op 26217 Wi.i nen direct koop gevr ronde mahonie FEL eventueel los blad oi se poot Telef 25217 ANDKAST gevr Aanb met ¦ rk hoogte en prijs aan Fosi 6 te Soest Telef 02955 - 0 E HUUR AANGEBODEN iSMACHINES met centrifuge Dr vaste verhuur ƒ 3 P W-ui fstraat 29 telef 44006 ekt u een KAMER WU W " n dagelijks tientallen kamer ¦ kenden Woningbureau Stan ig H amburgerstraat 1 _ _ huur zowel overdag als des onds een VERGADERZAAL ed te gebruiken als cursus al of oefenlokaal voor dam - schaakclubs 5 minuten lopen naf het station Br met in ' der no 1-410 bur UN t KOSTHUIS voor beschaat rustige jongeman Weekenn vezlg Br no 1-569 bur __ U ^ ' huur TENTHUISJE 6 pers.itwijk aan Zee Fregatstraai 7 Utrecht ¦ huur voor net persoon een AAPKAMERTJE liefst met ' en bed Telef 44087 of br no i04 bur UN odeme S-KAMERFLA-T m ^' Ie gerieven Huur ƒ 114 - P " aand Overname van ƒ"¦<:= boedel verplicht Prijs ƒ S^W rieve n onder no 1-529 bur \ _ Uf ly WASMACHINES ƒ 3 P ^ jek Blijft de gehele week in V bezit Wasmachinehuis t>oi iostraat 45 telef 32422 SLEVISIE te huur ƒ SO per aand Plaatsing direct ow ilten Utrecht Bel 030 ¦ 3455J ^ TOUUR GEVRAAGD eurlg jong kinderloos ei-li ' lar bezigheden buitenshui ^ ekt WOONRUIMTE onversrn aar o wat Hoge huur gf <^' izwaar Telef 16881 ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA V UTKECHTSCH NIEUWSBLAD tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent GB Galeries Modemes heeft nog enkele vacatures voor leer - ling aankomende of ervaren VERKOOPSTERS voor diverse afdelingen Aanm maandag t.m vrijdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur bij het Perso neelsbureau 4e etage Oude Gracht 85 Utrecht VERVOLG VAN PAGINA 26 TE HUUR GEVRAAGD Wij hebben plaats voor han dige JONGEMANNEN voor fa briekswerk Zij die gevoel heb ben voor machines genieten de voorkeur Warendorf-Papier Oude Gracht 334 Voor direct gevr nette MNL of VRL HULP in onze afwas keuken van 14-18 uur hoog loon Aanm Chalet Den Hommel Pijperlaan 1 bus 4 Tel 31400 Robbers N.V vraagt voor afde ling vloeronderhoud MAN met rijbewijs dagwerk Inl Wijde Begijnestraat 8 telef 11553 CevT net eenvoudig KOST HUIS met huiselitk verkeer Br no 1-413 bur UN \ s studentenechtpaar vraagt WOONRUIMTE te huur in zuid oost Utrecht Event Bunnik of Ue Bilt Br no 1-641 bur UN Koninklijke Hamburger vraagt een flinke JONGEN voor post kamer en ander eenvoudig af wisselend werk Een goede kans voor een jongen die verder wil komen In studiekosten wordt te gemoet gekomen Aanmelding bij de portier ingang Korte Su matrastraat Heer acad 35 jr vraagt ge meub of gestoff KAMER(S te huur in Utrecht of randgemeen te Brieven onder no 1-550 bur VN N.V Robbers vraagt voor on derhoud gebouwen SCHOON MAAKSTERS werktijden des morgens van 6-12 uur of van 9 12 en of ' s avonds van 5-8 of 6 8.30 Inl Wijde Begijnestraat 8 telef 11563 1 epensioneerd heer zo'ekt kost n INWONING bij weduwe cieen huwelijk Brieven onder no 1-559 bur UN Te huur gevraagd in Utrecht of omgeving WINKELRUIMTE Brieven onder no 1-S62 bur UN Voor onderhoud kantoorgebouw omg Zuilen Industrieterrein vr n.v Robbers een SCHOON MAAKSTER Werktijd van 6 tot 8.30 uur ' s morgens en ' s avonds van 5.30 8 uur Soil ' s avonds na 8 uur Burg Norbruislaan 456 VrI kantoorbediende zoekt KA MER met kookgelegenheid in rtrec'ht Brieven onder no 1-573 bur UN Pannekoeken Restaurant De Oude Muntkelder werf Oude Gracht onder hoofdpostkantoor vraagt nette BUFFETHULP leeftijd boven 18 jaar long echtpaar zonder kind zoekt per 1 juni KAMER(S in lirecht of De Bilt voor 1 jaar Brieven onder no 1-584 bur UN Mi'd analiste zoekt KAMER met kookgelegenheid Brieven onder no 1-617 bur UN Pannekoeken Restaurant De Oude Muntkelder werf Oude Gracht onder hoofdpostkantoor vraagt nette LEERLING SER-VEERSTER leeftijd boven 18 jaar ]-:.\ MERVERHUUR U wilt maar niet iedereen " op uw ka mer Neem geen risico en niciak gebruik van de 18-jarige r\aring van het Maatsehappe ti;k Advies en Inl Bureau om een geschikte huurder te krij sen Bel 22428 of 26732 en wij knmen eens met u praten BUFFETBEDIENDE gevr 18 jaar of ouder Ook vragen wij een LEERLIN& KOK Van Veen's Snackbar Leldseweg 7 telef 11676 Gevr prima SCHILDERS voor nieuwbouw en burgerwerk ace loon ƒ 180 — met vakantiebon Melden spoed Oude Kerkstraat 34 na 7 uur ' PERSONEEL AANGEB Uw BOEKHOUDING verzorgd door accountant vanaf ƒ 15 p mild Telef 36489 b.g.g 03434 • liM Gevr voor onze parfumerie afdeling een leuke vlotte VER KOOPSTER 5 daagse werkweek met vakantieafspraken wordt rekening gehouden Drogisterij Copier Wallesteinlaan 37 telef 40039 na 7 uur Lange Smee straat 29 telef 22005 Seliilder vraagt SCHILDER WKRK voor binnen en buiten en behang en witwerk Telef 17S12 Zoekt u BIJVERDIENSTE Bij Bij Robbers n.v is plaats voor mnl krachten schoonmakers Werktijden 6 12 uur en-of 5.30 8.30 Inl Wijde Begljnestraal 8 telef 11553 dipl A en | r:iamaant heeft twee ochten ' n of middagen per week be ^ hikbaar Br no 1-579 bur UN Schoonmaakbedrijf Het Anker vraagt een nette GLAZENWAS SER Aanm ' s avonds 8-9 uur C Roobolstraat 126 B z.a CHAUFFEUR met uitste k.nde getuigschriften voor bin nen of buitenlandsvervoer Br l.o 1 388 bur UN Bt:HANGEN en schilderen Be hangen ƒ 1,50 per rol met afle - a 2 CAISSIÈRES voor oplei ding wordt gezorgd b 6 ver koopsters c een bediende afd groente d een bediende afd levensmiddelen 5 daagse werk week Vrije bedrijfskleding Voor goede krachten hoog loon De Spar Supermarkt A Oskamp Arnodreef 118 Overvecht Utr \ V ONDERWIJZER heeft weer enige uren vrij gekregen voor het geven van bijlessen aanleer Imgen van de L.S D F Osinga Stanleylaan 281 Utrecht Voor ai uw TIMMERWERK helt u dan tel 26876 ro.\GE.MAN ulo-leerl 17 jaar b.z.a voor werk op zaterdag Be gehele dag beschikbaar en ^ ewntueel 2e deel van de vakan l,e Brieven onder nr D 1041 Beiier.s ' Adv Bur Wed 5 Utr N.V Rocobé Ov den Ouden laan 30 bij Balijebrug Kanalen eiland Utrecht kan nog plaat sen PERSERS en leerling per-sers op haar moderne ateliers voor jongens en kinderkleding 5-daagse werkweek Alle inl aan bovenstaand adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruis laan 438 Zuilen U én Brtl jaritlaan 78 H9pgraven V BOKKHOUDER met vele jaren \ iring op groot accountants k;iritoor stelt zich beschikbaar \ o(ir het bijwerlcen van admini sir.itles billijk tarief Br no I 1 bur UN • SCHILDERS hebben ' s avonds tiid over voor schilder - witp en ii'hangwerk Binnen en buiten ] r 110 1-549 bur UN N.V Rocobé Ov den Ouden laan 30 bij Balijebrug Kanalen eiland Utrecht kan nog plaat sen JONGEMANNEN voor de snijkamer op haar moderne ateliers voor jongens - en kinder kleding 5 daagse werkweek Alle inlichtingen aan bovenst adres van 9-6 uur en daarna Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoog raven U \ oi)r al uw TIMMER - en MET SKLWERK geheel vrijblijvend prijsopgave Br no 1-561 bur r \ of telef 030 - 712673 Beschaafde MEISJES vanaf 15 jaar vinden een goed betaalde werkkring op ons cartonnage atelier Firma A en J de Bie Hoenderstraat 27 bij het Leidse veer Utrecht Telef 030 - 14450 - 19374 N.V C Hoyng Oude Gracht 163 te Utrecht Luxe en huish ar tikelen vraagt LEERLING VERKOOPSTERS voor versch afdelingen B0EKH0UDIN(3EN belasting aanijiften vanaf ƒ 10 Tophypo 1 heken 90 '"^ \ utofinanciering Alle verzekeringen Zaken Ser 1 ioe Oude Gracht 276 tel 17377 N.V C Hoyng Oude Gracht 163 Utrecht luxe en huishoude lijke artikelen vraagt flinke KRACHT voor expeditiewerlt zaamheden PERSONEEL GEVR ' Ben je een MEISJE tussen 15 en 1*4 jaar en wil je werken in ' ii modern montage-atelier Bel dan eens tussen 8.00 en 17.30 uur mimmer 26310 in Utrecht Restaurant Alberts Corner Oude Gracht 101 103 telef 20458 vr voor spoedige Indiensttreding een restaurant SERVEERSTER een leeriing serveerster en een meisje voor de koffiekamer ' s Zondags vrij Zeer goede ver dienste Opname in het pen sioenfonds Aanm na telef af spraak ievr op klein kantoor metaal hedrijl ongehuwde VRL KAN TOORBEDIENDE kunnende ty pen en enige jaren kantoorerva Tinx Br te richten aan postbox d te Utrecht of eventueel telef ro 711644 Huize Corver parfumerieën bijouterieën vraagt VERKOOP STER Vakantie afspraken kun nen geregeld worden Aanmel den Steenweg 1 telef 19663 Metaalbedrijf J A Uppelscho ten vraagt SCHROOTKNIPPER Fihrootperser brander-lasser lioog loon Aanm Weerdsingel OZ 99 te Utrecht Gevr een WINKELJUFFROUW hoog loon Supermarket Noack Prins Hendrkilaan 33 Utrecht Telef 13028 b.g.g 61354 Gevr een flinke WERKSTER voor 2 ochtenden per week Dr Lovinklaan 13 Tuindorp Berclouw Lederwaren N.V vr jonge VERKOPER voor de reis artikelenafd Aanm St Jacobs straat 21 Utrecht Telef 13225 Metaalbedrijf Uppelschoten vr lOXGENS voor bijrijder en sloopwerk terrein Hoog loon Aanm Weerdsingel OZ 99 te Itrecht Berclouw Lederwaren N.V vr Ie VERKOOPSTER Aanm St Jacobsstraat 21 Utrecht Tel 13225 Metaalbedrijf Uppelschoten vr ' HAUFFEUR-MONTEUR rlj tiewij.q C Hoog loon Aanmelden Weerdsingel OZ 99 te Utrecht KAPSTER gevr modem kun nende werken vakantie kan ge regeld worden G J - Knoop Sw van Zuylenweg 51 of na 6 uur no 5 telef 41590 Metaalbedrijf Uppelschoten vr MKTAALSORTEERDER Hoog loon Aanra Weerdsingel OZ 99 te Utrecht Gevr STUDENT om in de zo mermaanden ais bedrijfsleider dienst te doen in bioscoiien te Amersfoort Inl tel 03490 - 14670 Allround MEUBELMAKERS ge vraagd Gebr Van Vulpen Am haelitstraat 1 Utrecht Aankomend MEUBELMAKERS sevraagd Gebr Van Vulpen Ambachtstraat 1 Utrecht Welk betrouwbaar MEISJE of dame wil van 17 t.m 22 uur op kind van 2 jaar passen Br no 1-587 bur UN IIJ.X-HOUTBEWERKERS ge vraagd Gebr Van Vulpen Am naeht.itraat 1 Utrecht Nette WERKSTER voor een halve dag p week in een brom fietszaak Werktijd te regelen Westerkade 13 telef 25093 te Utrecht • VV De Wolkam " Jutfaseweg < 2 Utrecht Telef 82660 kan nng enkele nette VRL KRACH it.N ' als machinestiksters en Kiiipsters op haar atelier plaat - Gevr aank of leerl WINKEL JUFFROUW een assistente schoonheidsspecialiste Salon Elise Biltstraat 3 telef 18331 Maison Antoine Nachtegaalstr 90 telef 14416 Utrecht vraagt DAMESKAPSTER of kapper Met eventuele vakantieafspra ken kan ' rekening gehouden worden WJVERDIENSTEN aangebtf len voor dames die vlot kun i;en typen en-of stenograferen "> ok adm krachten komen In aanmerking voor enige dagen por week of langer geen thuis 5;?rk Steno Typistencentrale Hit Graaflandstraat 23 Utrecht Telef 80053 Wij hebben prettig s<:hoon werk voor MEIS.IES WH Weden goed loon prestatietoeslag relskns lenvergoedlng enz Warendorf Papier Oude Gracht 334 Utr '• evr KAPSTER en leerl kap J'ier Salon Daniels van Kas '" en Ondiep 26-28 tel 41668 ¦ aanmelden na 20.00 uur Gevr ZELFST HULP voor he le of halve dagen In gezin met 3 schoolkinderen waarvan de moeder buitenshuis werkt Aan melden na 5 uur Zaagmolenka de 26 bis Utrecht Gevr nette leerl VERKOOP STER voor zelfbediening Aan melden Moolenbeek Ahomstr 52 telef 42610 De N.V Draadindustrie „ Neer ' andia " Verlengde Hoograven seweg 71 Utrecht vraagt voor " aar afdeling Intern Transport " varen HEtTRlJCKCHAUF ' t-ljR - Voor haar afdeling punt " raadmakerij puntdraadmakers "¦ uaagse werkweek gratis werk ""¦ tllng gunstige kolenregeling ¦ wndellnge sollicitaties worden taarne Ingewacht aan bovenge " oerad adres Hes «-^^ DONDERDAG 20 MEI 1968 gtoVe Orig Franse COGNAC O 95 GROTE FLES iW 9 VODKA KAZAGHOK 40 % GROTE FLES LONDON DRY GIN 40 % gratis op proef Zonder enige verplichting JAS BARCLAY'S & CO LIMITED London GROTE FLES WHISKY 100 % Scotch Mc OUARRIE EDIKBURCH SCOTLAND Op deze manier overtuigt U zich bij U thuis dat de Philips stofzuiger U het genial < en de prestatie geeft die U ervan verlangt De enige HANDSTEELSTOFZUIGER met NOOIT - GROTE FLES FRANS HALS SERIE CITROEN-BRANDEWIJN per li)er Ds9Ö CITROEN JENEVER per lifer OiOS JONGE JENEVER per liter 7.75 VIEUX *** per liter liSO OUDE JENEVER per liter 8.l5 | urio|aye Drieharingstraat 22 Tel 25648 - Utrecht In hef beroemde straatje van „ Muziek Staffhorst " „ Rest Bistro " en „ Black Horse Bar " De COÖPERATIEVE RAIFFEISENBANK te ZEIST vraagt wegens de uitbreiding van haar bedrijf BANKEMPLOYÉ • Bijzonder wendbaar. Zuigt ool < on der de laagste kasten Zonder steel op trappen en in de auto i Hygiënische en HANDIGE papieren wegwerpstofzak van 1,5 liter inhoud • Licht van gewicht • Gemakkelijk staand hangend of leunend op te bergen • Aansluiting voor klopveger PHILIPS handsteelstef zuiger MNL of VRL die in staat is contacten te leggen en te onderhouden met de cliënten der bank Voor deze functie zijn een middelbare eventueel Mulo schoolopleiding goede commerciële eigenschappen en bankerva ring vereist '¦' j»j ';^_ ii <' Bovendien wordt hoge waarde gehecht aan • yA ¦ sfi TpOiantegritelt en gevoel voor teamwork Met de'hand'geschreven sbllicitattebrreVeW^ffWèh --'" ten aan de Diriectie van de Coöperatleve.Railfejsen bank Postbus 82 te Zeist ^^ A^Aijï.i^ï^iikte^i^i - BUKS INSTITUUT voor de VOLKSGEZONDHEIDUTRECHT — BILTHOVBN Bij de afdeling Algemene Diensten te Utrecht / Bilthoven kan geplaatst worden een p.weelc TELEFONISTE voor het bedienen van de telefooncentrale Mogelijkheid tot INRUIL van Uw oude sfof suiger Zelfs Uw defecte of versleten stofzuiger heeft nog wqarde Leeftijd ± 2 >— 30 jaar Opleiding U.L.O en bij voorkeur enige praktische talenkennis Salaris afhankelijk van leeftijd en/of ervaring max ƒ 521,00 bruto per maand DE NIEUWSTE PHILIPS DRAAITOPSTOFZUIGER 360 ° wend.baar de stangbeschtijft eencomplete cii>kei Vlinderlicbtzwenken doorzwenkwielaan de onder zijde Nooit-meer-bukken.zuigmond en aansluiting voorklopveger.Horizontaal en ver*tikaal op traptreden bruik baar Enorme stofruimte Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken Sterrenbos 1 Utrecht T.V DEFECT Bel direct 20617 Na 18 uur 22566 Laat voor stempels groot of klein MOSTERT uw leveran cier toch zijn AUes gemon teerd op sponsrubber Mostert's kantoorboekhandel Voorstr 44 AUTORIJSCHOOL „ Beko " per vol uur ƒ 6 Bij niet slagen wordt herexamen door ons ver goed Tel 40381 SLAGERIJ VAN BEEK Keuze uit plm 15 verschillende soor ten goedgekeurd en dagelijks vers vlees voor uw hond of poes Prijzen vanaf 25 cent per kg Donkerstraat 13 zijstr Steen weg In één keer uw rijbewijs B-E of wij betalen uw herexamen Per les ƒ 6.50 per cursus vanaf ƒ 52.50 Vraagt gratis proefles ook spoedcursussen E.N.R Van Bijnkershoeklaan 193 Utr Telef 36454 Bevoegd uw exa men bij te wonen Voor desicundige verkeersoplei ding erkende Autorijschool CUM LAUDE Peugeot en V.W Tel 32919 Joh Beenlaan 2 179 - Vanaf ƒ 1.60 per week Ad Ver meulen gedipl HORLOGER Westerkade 16 telef 25374 AUe bekende merkhorloges op ter mijnbetaling 1 jaar schriftelijke garantie Geen rente geen kos ten Koekoeksklokken pendu les gouden ringen Vanaf ƒ 2 per week 2.90 per week zonder vooruitbetaling DIVERSEN Voor FINANCIERING van AUTO'S MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M WItjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen 195 - ^^ Moderne jonge vrouw 27 jaar zoekt vlotte VRIENDIN Br no 1-662 bur UN WONINGRUIL SPELDJES Gesorteerde meta len speldjes direct uit voorraad leverbaar Reeds vanaf 9 cent per stuk Reclamebur Utrecht oostbus 119 Utrecht Vlot meisje 20 J zoekt gezelli ge VRIENDIN Br no 1-561 bur UN S.IO per week zonder vooruitbetaling HEKKN Uw haar wordt goed gekapt bl ] Kapsalon Makklnk Bekkerstraat 88 Utrecht Tel 23966 OUDEGRACHT 260 - TEL 138 11 TROUWEN Zwart pak in huur ƒ 7.50 tijdig bespreken Utrechts Maatlcledlng Bedrijf Amsterd straatweg 144 g telef 18840 ST JACOBSSTR 53 - TEL 1 31 33 ' t GOYUAAN 75 - TEL 8 03 03 GELD BESCHIKBAAR O.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1969 waar bij u het geld desgewenst zelf In handen krijgt om de auto con tant te kunnen kopen Ook ver strekken wij geld op reeds in uw bezit zijnde auto's Bt ge bruikte auto's geen all-risk ver zekering verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 u gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot half 1 ge opend Stlchts Assurantiekan toor Oude Gracht 309 bis telef 11276 KANALENEILAND - GROOTWINKELCENtRUM UW PANTALON te lang te kort of te breed Wij vermaken hem deze week Kleermakerij Amsterd straatweg 79 Utrecht hij de Beverstraat HAMMARSKJöLDHOF 53-63 - TEL 3 65 59 Moeilijkheden met uw HAAR Dames aarzel niet langer en kom met ons praten of laat ons bij u komen Wij maken alle voorkomende haarwerken zo als postiches voorstukjes los se krullen en haarvlechten ook uit voorraad leverbaar Huize Corver Steenweg 1 Utrecht telef 19663 ZEIST VOORHEUVEL 60 TEL 130 29 De COÖPERATIEVE BAIDFEISENBANK te ZEIST vraagt wegens de uitbreiding van haar be drijf Het Nylonhuis voor CEIN TUURS stofknopen knoopsga ten plisseren enz A'damsestr weg 34 telef 20617 VAKANTIEVERBLIJVEN ADMINISTRATIEVE KRACHT mnl of vrI VAKANTIE VOOR 4 PERSO NEN met gebruik van keuken 2e helft aug bezet Br met post zegel voor antwoord Dr Ben derslaan 29 Bakkum N.H voor de moderne mechanische administratie van de bank en haar bijkantoren Zes PASt'ÜÏO'S ƒ 1.25 geschikt voor alle doeleinden Alleen bij Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utrecht Voor deze funkti'e zijn een Mulo-opleiding en gevoel voor orde en nauwkeurigheid vereist Te huur caravan te CALANDS OOG vanaf 12-6 t.m 24-7 en na 7 8 10 minuten van zee Te be vragen T v d Brink Pr Chrls tinalaan 14 De Meern Telefoon 03406 - 1798 VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag planover voer Joh de Paauw voorheen v d Vlist Tolsteegsingel 24 tel 14166 Laan van Chartroise 137 telef 42239 Leeftijd tot 23 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Direktie van de Coöperatieve Raiffeisenbank Postbus 82 te Zeist Zwemmen zeilen skieën kunt u aan het VELUWEMEER In een huurcaravan Inl C Hoep pe Oudwijkérlaan 1 a bis Utr Telef 15650 Voor alle WATERSPORTVER ZEKERINGEN en financierin gen fa G C Westerveld en Zn Utrecht Begijnekade 9 telefoon 030 - 16953 Eventuele mondelinge sollicitaties alleen na tele fonische afspraak -;»¦ wif.w »^%»»»%%»»»%»**^^ » ^^^»%^»« 27 Comfortabele steun BEHA longiine Zorgvuldig ontworpen mo del voor veeleisende figuren Zeer comfor tabel van pasvorm Cups B C en D 12.50 CORSET voor de vrouw die een slanke heuplijn wenst Speciaal model met flex front baleinen zelfs bij bukken niet te voe len Extra souplesse door elastische inzet sels aan boven - en onderkant Cotton satin 27.50 in wit broche 35.00 Foundations verkrijgbaar bij Ons kantoor te Zeist 2e Hogeweg 60 tel 03404-15603 vraagt SSiSTENT CCOUNTANT Mulder Engelbregt Van Diggelen Boulogne N.V Nederltinclsche Aluminium Maatschappij Groenewoudsedijk 1 Utrecht vraagt ENI^E SCHILDERS GEREEDSGHAPMAKERS MAGHINË BANKWERKERS JONGELUI met diploma L.T.S om in haar Bedrijfs school te worden opgeleid voor het Beme teldiploma fijnbankwerken gereedschap maken of onderhoudsbankwerken Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken Postbus 2020 Utrecht Persoonlijke aanmeldingen aan ons kantoor Groe newoudsedijk 1 Utrecht maandag tot en met vrijdag van 9—17 uur of na telefonische afspraak 030-33941 op een ander tijd stip CO-OP CENTRUM vraagt voor haar bakkerij te UTRECHT-STAD a BROODVERKOFERS b BAKKER/VERKOPER c Aanmelden dagelijks Kanaalweg 13 Utrecht - i - l JU ^ ^/ ¦.¦.^ n'Jt-l-.ir »^ 
0 ^ C Y 26 - c ^ ^ fiA PS ^^ Gevaert-Agfa grootste camera-industrie van Europa maakt talloze verschillende Agfa camera's gespecialiceerd voor elk doel in elke prijs voor elke wens VRAAG Als ik fotografeer wil ik alleen maar goede resultaten zien Ik heb geen geduld om met allerlei knopjes en wijzertjes te manipuleren - ik wil meteen raak schieten ANTWOORD 16 foto's op een gewone rolfilm die U overal kunt krijgen geeft U de Agfa Isoly 4x4 DONDBBDAO 20 MEI 196S CTBECHTSCaS NIEUWSBLAD 32 pagitia's UT v.h Joh de Liefde Drift 23 — Utre Stic pral Sfeer overl verhet Van onze soc.-econ DEN HAAG — He de Stichting van vi'ordt voortgezet dag 9 juni komt van de Stichting een vergadering belangrijke zaken komen 11 ^ Wafelrepen u ^ 69 Dropmenagerie Vice QaHAII chocolade met ^ AIOO XivpUU carameivulling « 9 Ghoc Repeii_8 o 88 MEI K PUUR EXTRA BITTER ^ Polly Celstof luiers illiiiiliiiilillillitiiiiiiiinilllltlliiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ^ I TE HUUR gevraagd ' 1 Bij het Instituut voor Tropische - en Protozoaire Ziekten van de Rijksuniversiteit te Utrecht wordt gevraagd per 1 juli 1965 een SCHOONMAAKSTER voor hele dagen Salaris afhankelijk van leeftijd ƒ 2,46 per uur voor 23-jarigen en ouderen + huurcompensatie + va - kantie toeslag Aanmelden bij bovengenoemd instituut Bilt straat 172 Utrecht Ê voor kantoor en magazijn | I Totale oppervlak ± 220 m ^ | i Ligging in Utrecht of randgemeenten | i ' £ i Brieven onder no 2-5532 aan het bureau U.N | riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniiiiiiiii ^ v ^ Isoly Ha - Het objectief van de Isoly Ila is de befaamde 3 len-zige Agfa Agnar 1:5.6 met 5 diafragma's tot 22 Meer moge lijkheden met de belichting in kleuren en zwart/wit Kiek maar,loiip maar de Agfa Isoly geeft U 337o meer foto ' s op - _ q ' n gewone rolfihn Ideaal * ^"•~ Isoly jr - Een volwassen camera voor een junior-prijs met Agfa meniskuslens en momentsluiter met drukknopbediening Blokkeersig naal grote heldere zoeker _ _- flitseontact - fantastisch I 2o - Isoly 1-16 haarscherpe foto's in kleuren of zwart/wit dankzij de Agfa Achromat 1:8 Sluitertijden B 1/30 en 1/100 Diafragma's 8 en 11 Blokkeerinrichting „ _ „ tegen dubbelopnamen I 3o — GEVAERT-AGFA de uitvoerige brochures Vraag Uw fotohandelaar DAYIT-GOMPANY N.Y te UTRECHT welke reddingbootdavits lieren kranen en andere scheepsuitrustin gen levert naar alle zeevarende landen zoekt voor haar Constructiebureau WERKTUIGBOUWKUNDIG CONSTRUCTEUR op H.T.S.-niveau die na inwerking zelfstandig instcdlaties kan ont werpen en uitwerken Alleen krachten die over een ruime tekenkamerervaring beschik ken komen voor deze functie in aanmerking Sollicitaties worden gaarne ingewacht hetzij mondeling na telefonische af spraak hetzij schiiftelük op het kantooradres Hendrick de Keyserstraat 68 te Utrecht telefoon 13746 CO-OP NEDERLAND vraagt voor haar DISTRIBUTIECENTRUM te Utrecht MAGAZIJNBEDIENDEN Enige ervaring in magazijnwerk strekt tot aanbeveling Spoedige indiensttreding gewenst Gelegenheid tot solliciteren dagelijlcs behalve des zaterdags tussen 9 en 4 uur aan ons bedrijf Europalaan 30 te Utrecht Brieven te richten aan " CO-OP Nederland " afdeling Personeelszalcen postbus 52 te Utrecht COOP « flessen w is ook 3 pnUen f - in ook 2 bUk|@s('p ^ EEN GREEP UIT ONZE 62 PRIJSVERLAGINGEN 100 gram voor Luncheon Meat u ^ m gram Appelmoes m m 49 100 gramS ' ll3>ni 100 gram OO MELK PUUR EXTRA BITTER Macaroni ^ pak 500 gram 49 Prima Honing pot IP ® met balletjes 1/1 blik pot O « 7 198 fles A * KANT-EN-KLAAR-LUIERS GROOT ABSORPTIEVERMOGEN KRUIMELEN NIET 98 huishoud I _ 15 y ^ STUKS PAK Tomatensoep Abrikozenjam Liebf raumilch i964 WEEKRECLAME GELDIG T/M ZATERDAG 22 MEI Bijzonder lekkere kaas gerijpt en ge koesterd in AH's eigen kaaspakhuizen Neem ' de proef eens en pro •" flteer van de extra lage prijs Onde Goudse Het Visseizoen opent Werphengel met molen Clubkorting f 21 - Ideale werphengel voor binnenwater 2.10 m holglas dus licht en sterk met prachtige aktie Kurken handvat chroommontage gebronsde reelringen Werpmolen 312 gram werpgewicht 10/20 gram Extra spoel Vergelijkbare winkelwaarde f 65 - Bestelnummer 880 geheel compleet PMCCInbprijs 2 ^' De tuintijd komt 500 gram Zweedse schommelbank Clubkorting f 115 - Pindakaas Ie kwaliteit per pot Royaal 4-zits model Hoge rugleuning armkussens brede zitting Bekleding koningsblauw geplastificeerd doek Waterdicht en afwasbaar Verstelbaar zonnedak met witte franje Sterk Zweeds stalen frame Vergelijkbare winkelwaarde f300 - Bestelnummer 840 "^ T9 ƒ 44 - in PMC-cheques PMC-Clubprijs / ISS " waarvan f S2 - in PMC-cheques Sardines 3i^99 blikje 56 gram Albert Heiin Maximum kwaliteit en minimum prijs N.V HAARDENFABRIEK INTERNO MERWEDEWEG 8 — BREÜKELEN BEDRIJFSRUIMTE vraagt voor spoedige indiensttreding een FAGTURISTE Leeftijd ± 20 jaar Schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres U kunt ook mondeling solliciteren tussen 08.30 en 17.00 uur het geven van eeruitkering ineensjaar 1965 op baloonakkoord vanher j.l te trachten tot o\ming te komenvraagstuk georgaongeorganiseerde ] Op het congres v Ned Metaalbedrij Scheveningen heef voorzitter van hel heer A H Kloos gi klaard dat de sfeei centrale organisatie gevers en werkn verbeterd is Ik hel dat de werkgevers te overleggen over uitkering voor 1965 Op dit congres van drijfsbond is unanien vanzelfsprekendheid h besluit aanvaard om ni naar contributie terugb sen voor georganisi ANMB wil wel bondsf werkgeversbijdragen vt ciering van het v waaruit misschien als uitkeringen in de socia nen worden gedaan Kruit verschieten Ongeveer ditzelfde st vertolkt door de voorz Christelijk Nationaal de heer J van Eiherg op een bijeenkomst te de Christelijke Metaa waarschuwde de CNV vakbeweging haar krui schieten op het vraag georganiseerden Indien de vakbonden het algemeen belang fc claimen dienen zij er ken dat hun zelfstandig loren gaat zei de heei gen Zorg dat uw fina zijn en blijf onafhankel schuwde hij Het probl georganiseerden ' moe hebben maar primair wat er aan het beleid beweging mankeert v de massa kennelijk zo spreekt Moeilijke cao Een delegatie uit de de Arbeid is gisteren Veldkamp op bezoek g praten over de — voor afgesloten Philips-cao langrijke overeenkomst toonaangevend is voi loonpolitiek in Nederlar paar haken en ogen w ting bij de beoordeling keiijk uitkomt Dat zijn de werktijd \ het „ schommelfonds " dat jaarlijks twee pi loonsverhoging kan woi om de j;estegen kosten onderhoud op te vangei flatie-clausule De Philips directie is organisaties overeen ^ wekelijkse werktijd te v 45 tot 43 % uur te bere De vakcentrales vinder langzame ontwikkeling Minister Veldkamp hi ter niet tot een uitspra leiden Hij stelde dat h ven in het hedendaagse zelf moet beslissen Op bij goedkeuring van d < de Stichting de ministe pen _ wilde hij geen uitsl Er is nog geen daturr voor het behandelen ve cao door de Stichting vi Advertentli r*uv»rmai 

Kranten

Ga naar