Utrechts Nieuwsblad donderdag 8 april 1965

32 pagina s Oplage 64.000 TRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemana Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 8 APRIL 1965 72ste JAARGANG No 289 Telefoon 16431 - Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w 90 555999999908925 999999999999995 Taxistaking van 24 uur in hoofdstad Johnson wil een gesprek zonder de Viètcong Vorming neutraal Z.'Viètnam bepleit Van onze correspondent WASHINGTON — De Verenigde Staten zijn bereid te onder handelen om informeel te praten over Vietnam in grote of kleine kring in elke aanvaardbare plaats ter wereld en zonder dat van tevoren aan voorwaarden vqldaan is Maar aan een der gelijke ontmoeting kunnen alleen regeringen deelnemen die betrokken zijn bij het cqnflict en niet de leiders van de commu nistische opstandelingenorganisatie in Zuid-Vietnam de Viètcong Dat was de kern van de bood schap die president Johnson gis teravond in een rede in Baltimo re's John Hopkins Universiteit de wereld inzond Om aan Ie geven waarnaar Washington aan de con ierentietafel zal streven sprak hij over een neutraal Zuid-Viètnam gebonden aan geen enkele allian tie zonder militaire bases van vreemde mogendheden en uit gerust met garantie van zijn vei ligheid Naast dit alles belooft de presi dent verregaande Amerikaanse hulp bij de economische opbouw van Indo China en deed hij de toezegging aan het Congres maar liefst één miljard dollar te zullen vragen als bijdrage aan het pro gramma voor samenwerking en ontwii^keling van Indo-China in dien dat zoals hij hoopte door secretaris-generaal Oe Thant der Verenigde Naties op gang zou kun nen worden gebracht Ook Russische deelneming daar aan zou welkom zijn Bovendien ]< ondigde Johnson aan dat hij on middellijk zou laten bestuderen hoe de Amerikaanse landbouw overschotten op grotere schaal ten goede zullen kunnen komen aan de slecht geklede en slecht gevoe de bevolking van dat gebied waarbij hij Noord-Viètnam uit drukkelijk in Indo-China insloot Mn Cals heeft het nieuwe kabinet vrijwel gereed Vastberaden Even duidelijk als deze vriende lijkheid en beloftes waren echter ook Johnson's woorden over Ame rika's vastberadenheid zich niet PRESIDENT JOHNSON ¦ hulpprogramma 2o maar uit Vietnam te laten ver drijven Sinds 1954 heeft elke Amerikaanse president steun toe sezegd aan Zuid-Viètnam en heb ben wij geholpen bij de opbouw en verdediging van dat land aldus Johnson Een Amerikaanse af focht zou daarom het vertrouwen m ons woord over de hele wereld aan het wankelen brengen Om dezelfde reden waarom wij in Europa zijn zijn wij in Vietnam aldus de president met een ken nelijke blik naar alle Europese cri II " van zijn beleid nl om de vrij heid te verdedigen Ons doel is Zuid-Viètnams onafhankelijkheid en verder niets De bombardementen van de laatste tijd op Noord-Viètnam wer den noodzakelijk gemaakt door de heviger wordende aanvallen van fle Noordviètnamezen op Zuid Vietnam zo zei Johnson en hij somde nogeens op wat men beoogt • net die bombardementen ten eer ste vertraging van de Noordvièt namese agressie verder verhoging van het Zuid Vietnamese moreel en tenslotte verkondiging aan de com munistische tegenstander van de onomstotelijke waarheid dat de Amenkanca zich niet zullen laten verslaan niet moe zullen worden en niet weg zullen trekken Menselijke kant o ^®* ^'"*"'^^*" s ^ president die ernstig en met kennelijke overtui sing zijn rede die door vele televi siestations werd uitgezonden uit iK '^^'^'^^ l^et laatste deel van " Jn dertig minuten durende betoog ETotendeels aan de menselijke kant n " "?.* Viètnam-probleem De ¦" oordvietnamezen willen eigenlijk hetzelfde alS ' al hun buren zo zei hil voornamelijk voedsel kleren voor uitgang En hetzelfde willen de ge v/one mensen in China India Rus land en Amerika waar men ook geen zoons en mannen wil zien sneuvelen in oorlogen Daartoe moet echter de rede het van de emotie winnen Er moet liefde in de plaats van haat komen aldus de president die toegaf dat wellicht ook Amerika fouten heeft gemaakt dat er misschien oprechte vrees bestaat over de bedoelingen van Washington en die opmerkelijk ontspannen er op wees dat grote sociale veranderingen helaas vaak met geweld gepaard gaan zoals ook in de Verenigde Staten zelf in het zuiden te zien is Maar laat het iedereen duidelijk zijn dat wij nooit uit zijn op veroveringen en dat wij om der wille van onze droom van een wereld van recht en vrede ook nimmer territoriale veroveringen door andere landen kunnen accepte ren zo zei de president Chinese se In dit verband was beïaügi'ök'wat Johnson in het begin van zijn rede nog zei Noord-Viètnam heeft de onafhankelijke staat Zuid-Viètnam aangevallen met het doel dit land in zijn macht te krijgen De con stante stroom van wapens munitie en verdere steun is steeds de hart slag geweest van de oorlog in Zuid Viètnam die na zijn terreurdaden zijn moorden op vrouwen en kinde ren door communisten een smerige oorlog is Achter deze agressie van Noord Viètnam staat echter het grootste gevaar communistisch China dat Tibet van zijn vrijheid beroofde In dia heeft aangevallen in het Ko reaanse conflict openlijk door de Verenigde Naties als agressor vcerd gebrandmerkt en dat een politiek bedrijft die nog steeds gekenmerkt wordt door een breed patroon van agressieve doeleinden Het officiële Russische persbu reau Tass heeft vandaag in een uit tweehonderd woorden bestaand be richt uit Washington verslag gedaan van de rede die president Johnson van de Ver Staten gisteren in Bal timore heeft gehouden Uit de toon van het Tass-verslag kon worden opgemaakt dat de Russische auto riteiten de toespraak van Johnson eerst zorgvuldig wiUen bestuderen voordat ze er hun mening over zul len geven In het verslag van Tass werd geen melding gemaakt van de opmerking van Johnson dat hij onderhandelin gen zonder voorafgaande voorwaar den wenste Het legde de nadruk op de verklaring van de president dat de luchtaanvallen op Noord-Viètnam zouden voortduren en diens waar schuwing aan de Amerikaanse be volking dat deze zich diende voor te bereiden op een langdurig con füct in Vietnam Advertentie INRUILACTIE OP OEVUVOORWAARDEN 0EYSER3 - FORNUIZEN ¦ VERWARMINS GESCHIKT VOOR AARDQA * JAN VAN DEN BERG VINKENBURGSTRAAT 9 t.o NeudeHaf TELEFOON 16064 — UTRECHT KAN U DESKUNDIG VOORLICH TEN OVER AARDQAS OMBOUW EN INRUIL JAN V D BERG OEEFT QAARNC ZIJN ADVIES au AANKOOP VAN DE NIEUWE AAR DS ASAPP ARA TEN EN ZORQT aOVENDIEN VOOR VAKKUNDIQE PLAATSIHO VOOR AARDGASAPPARATEN Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — De KVP heeft de slag om Luns gewonnen maar moet nu zowel het minis terie van Financiën als dat van Economische Zaken aan de Partij van de Arbeid laten Dat is de stellige verwachting in Den Haag nu de formateur de spannende fase van de zetel verdeling heeft afgerond Formateur Cals werkt nu met vaart aan het moeilijkste onder deel van de formatie het beman nen van de ministeries Hij doet dat grotendeels telefonisch zodat bijna niemand weet wie er op het lijstje van de formateur voorko men Politici die dicht bij het vuur zitten menen dat het kabinet dat mr Cals aan de Koningin zal voor stellen er onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen als volgt zal uitzien Premier en Algemene Zaken Mr Cals KVP Vice-Premier en minister van Financiën dr Vondeling PvdA Vice-Premier en minister van Landbouw mr Biesheuvel ARP Buitenlandse Zaken mr Luns KVP Sociale Zaken dr Veldkamp KVP Volkshuisvesting en Bouwnijver heid drs Bogaers KVP Defensie De Jong KVP Verkeer en Waterstaat Suurhof PvdA Justitie prof Belinfante PvdA of prof Samkalden PvdA Economische Zaken drs Den Uyl PvdA Maatschappelijk Werk en Cultu rele Zaken mr Vrolijk PvdA Onderwijs en Wetenschappen prof Diepenhorst ARP Binnenlandse Zaken Smallen broek ABP De portefeuille van Verkeer en Waterstaat zal ter wille van het Deense prinses heropende stadje Madurodam 05 7999999 PRINSES BBNEBIKTE va/n De nemMrken die thans een ' hort be zoek aan ons land brengt 7^e1• opende gisteren de mAniatuurstad Madurodam Samen met prinses Beatrix wandelde de Deense gas te door de sftraten van hef stadje Zij had vooral belangstelling voor het nvinlatuur van de Ridderzaal 99999999964 99999992 429999 yiinister huns zou op zijn post blijven iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiil iiiiiiiiiiiiiiMniiiiiiiiiiinniinii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ii politieke evenwicht moeten toeval - | len aan een socialist Als laatste | kandidaat voor deze post wordt 1 de partij-voorzitter Kamerlid I Suurhoff genoemd Bezwaar zou zijn dat bij zijn benoeming de Par tij van de Arbeid zowel haar frac tievoorzitter als haar partijvoorzit ter zou verliezen De anti-revolutionairen komen in het nieuwe kabinet sterk te voorschijn Dat is de beloning van het offer dat de anti-revolutionai ren brachten door vrijwel voor het eerst in de geschiedenis door te gaan zonder de CHU Het mi nisterie van Onderwijs dat in deze formatie is toegedacht aan een anti-revolutionair zou de afdeling culturele zaken waaronder ook de omroep ressorteert moeten afsto ten naar het uit te breiden minis terie van Maatschappelijk Werk Zodoende wordt het evenwicht tussen de verschillende portefeuil les verbeterd CALS de socialisten een soort compensa tie Krijgen zij die niet in deze vorm dan moet financiën bezet worden door een anti-revolutionair of een KVP-er Maar de anti-revolutionairen heb ben geen belangstelling op finan ciën Hun belangrijkste man in het kabinet mr Biesheuvel heeft als vice premier toch we deel aan be langrijke financieel economische be slissingen Bovendien is financiën niet aantrekkelijk meer als depar tement omdat aan de belastingver laging toch geen eer meer te beha len is terwijl anderzijds de nieuwe In de nieuwe ploeg komt geen van de zwakke ministers voor die van dr Vondeling onlangs een on voldoende kregen Behalve mr Marijnen en mevrouw Schouwe naar-Franssen komen ook mr Van Aartsen en mr Bot niet meer op het lijstje voor Dr Vondeling kan dus over dit gedeelte van het lor matiewerk wel tevreden zijn De grote vraag in Den Haag nu is of de KVP er uiteindelijk akkoord mee zal gaan dat de Partij van de Arbeid zowel financiën als econo mische zaken zal krijgen Eigenlijk zal de KVP wel moeten Er is geen andere oplossing Nu de aanval op mr Luns is afgeslagen verdienen Rotterdammers niet toegelaten op vergadering De Amsterdamse taxichauffeurs zijn vanochtend om zes uur een 24 uurs staking begonnen Ze willen hiermee kracht bijzetten aan hun eisen loonsverhoging openbreken van de cao en in afwachting daar van ' n winstdelingsregeling Het be sluit tot de staking werd IVi uur tevoren genomen in een nachtver gadering door ongeveer 200 chauf feurs werd bijgewoond In de hoofdstad zijn ongeveer 1300 taxichauffeurs circa de helft hier van is niet in loondienst Tijdens de vergadering is contact opgeno men met vertegenwoordigers van deze z.g eigen rijders " Zij bleken bereid mee te doen aan de staking Ir Vhilipsi Over tien jaar heeft iedereen kleuren^v — Ik ben er van overtuigd datover tien jaar vrijwel ledereen eenkleuren televisie zal hebben zei ir.F Philips gisteren in zijn toelichtingop het jaarverslag Wat die kleuren tv betreft zou Philips het erg be treuren wémneer er meerdere sys temen in Europa zouden worden in gevoerd De toestellen zouden erduurder door worden want met ge bruikmaking van slechts één sys teem kan eenzelfde apparaat in gro tere produktieseries worden ge maakt ' • Wij geloven niet zo zeer dat het ene systeem voordelen biedt boven het andere aldus ir Philips maar krijgen sterk de indruk dat hierbij de politiek een grotere rol speelt dan de techniek i^éx^^i ^ In het jaarverslag van ' de'N.V Philips staat hierover nog dat het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kleurentelevisie aan zienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het onderzoek aan een kleuren beeldbuis In het laboratorium t " Waalre bij Eindhoven bevindt zich een tv studio vanwaar eenmaal per maand een experimenteel kleuren tv-programma wordt uitgezonden Zie voor jaarverslag Philips de fi nanciële pagina man op financiën wel voor de grote vraag zal komen te staan hoe het financieringstekort van ongeveer 300 miljoen gulden gedekt moet worden Dit tekort zal nl ontstaan als alle wensen die in het ontwerp rege-ringsprogramma voorkomen worden uitgevoerd De KVP blijkt niet In staat om zelf een kandidaat voor financiën te leveren Dat maakt de katholieke bezwaren tegen een so cialistische minister op deze post dus wel erg zwak Er zal nog hard touwgetrokken moeten worden over de benoeming van de staatssecretarissen Het is vrijwel zeker dat dr Van den Ber ge de staatssecretaris van Finan ciën niet zal terugkeren als dr Vondeling minister wordt Dr Van den Berge die partijloos is heeft het bij de socialisten de afgelopen jaren nogal verkorven Minister De Jong defensie probeert zijn christelijk-historische staatssecretaris voor de landmacht de heer Haex te - behouden Deze staatssecretaris is juist druk bezig aan de bezuiniging van de land macht en hij doet dit moeilijke werk heel goed Of minister De Jong zijn zin zal kiTJgen moet worden afge wacht Men verwacht nu in Den Haag dat het nog wel even stil zal blijven zolang mr Cals nog niet klaar is met zijn werk Als hij nu nog be hoefte heeft aan een bespreking met de fractievoorzitters zou dat kunnen betekenen dat hij in zijn werk op ernstige moeilijkheden is gestuit Gaat hij een dezer dagen naar de Koningin dan zo is de ver wachting is het werk vrijwel vol tooid De formateur mr Cals ontving vanmiddag alle aftredende ministers met uitzondering van die welke tot de WD en de CHU behoren Vanavond om acht uur ontvangt mr Cals de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken mr Luns die vandaag in Brussel was De nachtelijke vergadering van de taxichauffeurs had een ordelijk ver loop Een aantal Rotterdamse col lega's dat de bijeenkomst bij had willen wonen zag na heftige woor denwisselingen en enkele kleine schermutselingen van dit voornemen af toen bleek dat de Amsterdam mers hun leider Leen van Os die gekenschetst werd als een schaam teloze bandiet " volstrekt niet wilden toelaten De leider van het hoofdstedelijk actiecomité Rinus J Haks zei in de toespraak waarin hij het voor stel voor de 24-uur staking deed on der meer dat deze noodzakelijk is om de patroons erop te wijzen dat het geduld van de chauffeurs niet eeuwig duurt „ Na de kortgeleden gehouden protestmars zijn de onder nemers in de besprekingen die wij gevoerd hebben wat toeschietelijker geworden Zij vinden onze eisen niet onredelijk en willen zo snel mogelijk een verandering van de structuur van het bedrijf Een tussentijdse regeling hebben zij afgewezen Wij willen echter we ten waar wij precies aan toe zijn " aldus de heer Haks Hij legde er verder de nadruk op dat de staking gedisciplineerd zal moeten verlopen en dat het niet de bedoeling van het actiecomité is zich in langdurige avonturen te stor ten Op drie plaatsen van de stad de Dam de Ceintuurbaan en in Am - sterdam Noord zullen taxi's gereed blijven staan voor het vervoer van zieken en gehandicapte kinderen Rotterdam In Rotterdam duurt de taxista king onverminderd voort Op een demonstratieve vergadering beslo ten woensdagmiddag de zeshonderd aanwezige chauffeurs met algeme ne stemmen de staking vol te hou den Veranderlijk WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot vrijdagavond opgemaaltt te 11.15 uur Veranderlijlce bewolMng met op enltele plaatsen enige regen Van naclit en morgenoclitend hier en daar laist Overwegend matige wind in hooldzaalc uit oostelijice riclitingen Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag = ZON EN MAAN ^ = VrHd a g Zon op 5.57 zon = = onder 19.27 Maan op 10.58 maan = = onder 3.24 = = Europees weerrapporJ = = Donderdag 7 uur v.m = = Max Neersl = = Station Weer temp afgel = = gisteren 24 u = = Stockli onbew 6 gr 0 mm = = Oslo zw bew 9 gr 0 mm = = Kopenli licht bew 5 gr 0.1 mm = — Londen mist 14 gr 0.2_mm zz = A'dam mist 9 gr 2 mm = = De Bilt regen 10 gr 2 mm = = Brussel mist 12 gr 1 mm = = Luxemb zw bew 11 gr 0.4 mm = = Parijs geh bew 12 gr 0.6 mm = = Grenoble regen 17 gr 6 mm = = Nice zw bew 17 gr 0 mm = = Berlijn geh bew 11 gr 0 mm = = München zw bew 14 gr 4 mm — = Zurich regen 15 gr 11 mm = r = Geneve regen 15 gr 7 mm = ~ Locarno halt bew 18 gr 0 mm = = Wenen mist 18 gr 5 mm = = Innsbruck licht bew 13 gr 0.2 mm = = Belgrado half bew 21 gr 0 mm = = Athene half bew 17 gr 0 mm = = Rome 2w bew 21 gr 0 mm = = Barcelona licht bew 19 gr 5 mm ^ = Madrid half bew 16 gr 0 mm — = Mallorca zw bew 19 gr 0 mm = = Lissabon licht bew 18 gr 0 mm = - llllllIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIlT Geval van nekkramp bii marine In het marine-opleidingskamp Hil versum is een licht geval van nek kramp geconstateerd Het betreft een dienstplichtig elektromonteur die inmiddels naar het marinehospi taal te Overveen is overgebracht Er zijn enige preventieve maatrege len genomen Voor het overige blijft de dienst in het marine-oplei dingskamp ongewijzigd Advertentie Lente pakjes opvallend nieuw in voorjaarswollen jersey briljante tinten en ein deloze modelvariatie naar Chanel en Mare Bohan uit Frankrijk Ita lië Zwitserland en Ne derland Mavel 2 - en 3 dellg in maten 36 zie het in de etalage bij Oud Kerkhof 48 Utrecht Tel O 30)'2 78 56 
DONDERDAG 8 APRIt 1965 PTRECHTSCH NIEPWS BUn Complot in vijf plaatsen Clandestiene zender in Utrecht opgerold Expediteurs van zending Poolse paarden Paardentransport onverzorgd door nieuwe NS-maatregel 28 dieren twee dagen opgesloten in wagons Advertentie Hallo jongens en meisjes De open standerdmolen is het oudst beken de molentype in Nederland Reeds in 1294 betaalde de Graaf van Gelre een rekening wegens reparatie aan een molen Het eigenlijke molenlichaam van de standerd molen bestaat uit een grote vierkante „ kast " die zich om een zware houten spil — de standerd — kan draaien Dit is nodig om bij elke windrichting de wieken recht op de wind te kunnen zetten De open standerdmolen is het eerste van serie „ A " van de Hollandse Molenspeldjes Tijde lijk verkrijgbaar op 5 wielzegels van = JLucnuae oLi G ISTEREN een oud vergeten boekje uit de kast genomen en deze regels van papa De Genestet gelezen Ik lig in Hollands dierbaar duin Een zilvren wolkje speelt en drijft zoo zacht in ' t lauwe zand aan ' s hemels blauwen boog en naast mij zit een blozend kind en zoele vrede straalt en daalt een dochter van het strand op aarde van omhoog Een heerlijke idylle De gemoedsstemming waarin de dichter verkeerde toen hij deze regelen schreef is benijdenswaardig al lokt in deze lente het zand van Hollands dierbaar duin mij nog niet zo geweldig aan Ik ben er in een overmoedig-poëtische bui wel eens gaan liggen maar dat was een vrij ongemakkelijke situatie en thuis gekomen kostte het veel moeite het lauwe zand uit haren en kleren te verwijderen Dit soort idylles valt meestal tegen om van de dochters van het strand nog maar te zwijgen Meer haring dan Chanel of Lanvin Wat mij meer aantrekt is de zoele vrede die van omhoog op aarde straalt en daalt Dat zou ik zelfs zonder blozend kind aan mijn zijde nog wel eens vwllen meemaken In zijn Study of War heeft de Amerikaanse hoogleraar C Wright becijferd hoeveel het in de loop der geschiedenis heeft gekost om een vijand te doden In Caesars tijd kostte het doden van een Batavier nogal weinig de Romeinse schatkist behoefde slechts ƒ 3 per dode vijand uit te trekken In de Napoleontische tijd was dat al flink opgelopen om één vijand van het keizerrijk te doden moesten de Fremsen ƒ 12.000 opzij leggen Tussen 1914 en 1918 heeft elke dode aan de oorlogvoerenden ƒ 80.000 gekost en gedurende ons laatste wildebeestenhel was dit opgelopen tot ƒ 180.000 Wij betalen thans nog iedere dag daarop at Wat het legale doden van een mens nu kost weet ik niet maar het is alweer aanmerkelijk meer dan voor 1940 Zo zacht in ' t lauwe zand van Hollands dierbaar duin een zoele vrede straalt en daalt op aarde van omhoog - Jawel En de mens wordt steeds hoovaardiger wat zijn bezit aan be schaving betreft Uw bet-bet-bet-bet-over-over-overgrootvader die met mevrouw zijn dame in een hol woonde zonder ook maar een poging tot binnenhuisarchitectuur warmwatervoorziening ijskast beeldbuis radio of snoepjes-bij-de-thee achtte zich zelf niet zo heel ver van de dieren des velds verwijderd Maar uw overgrootvader had die afstand geweldig vergroot en Darwin gaf hem dan ook de schok van zijn leven toen die hem kwam vertellen toevallig is de mens op dit ogenblik het domi nerende dier maar het zou best eens kunnen wezen dat ooit zijn plaats zal worden ingenomen door de mier of de rat De holbewoner der twintigste eeuw leeft in de stellige overtui ging dat hij de dageraad ziet in ' t lauwe -— ^ - zand van ' t dierbaar duin / ^ O'^T'vT Met een blozend kind naast zich Jawri VRAAG SPAARKAART AAN UW LEVERANCIER Loendersloot Zaagmolenkade 47 Leopold Roedoe en Marie J Pul en Adriana M ' t Lam Jürgen P ter Bothstraat 30 bis en M A C v Jeannette J E d v W A v Leeu mans Jan Varkevisser en Hermie Föderl en Maria H E v Eek Udo Dorland Mamixlaan 37 III J - ^^'¦ wen en H M M v Tellingen L na Nieuwhof Johannes J Versteeg Musinski en Hendrika H G Wou Roest Haaksbergen Buurserstraat Jufferstraat 50 bis Carolina C d v en Geertruida v Zanten Johan Lan ters Cornells W Poot en Ani Chr 18 en L A Steinbach van Hoorne R J Patist en C v Meenen Ba tinga en Maria Schoonheim Jo Pau Jan H Teunissen en Adriana kade 63 bis A G Warner en M L taviastraat 12 bis A Saskia H J d hannes C v Leusden en Irene G v Rooijen Johannes J.v Beusichem Eggink Willem Barentszstraat 48 V C H V Stroe en J Fonteyn De M v Hoogstraten Jan H B J Nil en Margaretha G Husen Robert de A W J de Groot J de Meester Bilt Troelstraweg 51 Wilhelmina lesen en Elisabeth C M Nagel la Chambre en Adriana P Gerwig straat 3 bis A en C H J v Vliet J d V C KoUöffel en W Klaas Gerardus R Ruis en Ria van't Hoff Meine Th Dijkstra en Anneke J de Vleutenseweg 450 C H A Kooij se Tolsteegpl 48 Harma J d v Karl H Saueressig en Geertrui den Boer Nico A Fiscalini en Johanna man en J G M Huisman Baarn J Lok en H Vinke Robijnhof ll-I Otter Jozef M Uppelschoten en P v Boggelen Jacob Joling en Laanstr 107 J H B Bos Amster - lllllllllllllllllllllllllll!l!lllllllllll!lllilllllllllll[l!!lllllllllllllllllll!llllll!llin!l!ll!llllllllll!llllllllllllll!lll!!l![l!l!!lllllllllllll Burgerlijke stand van UTRECHT llllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllll|lllllllli!!!llill!lillllllllllinillllllllllliyilllllllllll»llllll!lllllllllll!llllll!IW Jaap z V B H Baartman en L Hendrika M d V W J v Vulpen Maria G van Noort Antonius L E Gisela Wermter GijsbertusA Bouw - kapelseweg 147 Gerard Wf ^^ j ^ on H Essenburg Driebergen-Rijsen Verberne en Theresia M van Leeu man en Carolina T C v d Vijfeij - burg wed v M J Middelkoop ^ burg v d Muelenstraat 16 Anne wen Jelle Roefstra en Willy Bon ken Lucas Breebaart en Eleonora mieke W en Marianne A d v H trop Willem Ros en Magdalena C de Geus Engelbertus P M Col - Graafland en A v Bemmel v Bijn C Plet Gerardus P J Wakelkamp lé en Theresia G M Kwakman kershoeklaan 275 Petra J M d v en Wilhelmina J Assink Cornells A Hendrikus G Dix en Aleida M To - P J T V Rijnsoever en S R Vos van Drent en Bastiana van Stappen mesen Aaldert v Voorthuisen en Huize de Geerlaan 8 Jolanda dj v Eugene E Enfield en Yolande Johanna G » v Maurik Jaap J de J M V der Veen en J v Peet E R van Daele Willem van Ewijk Vries en Joyce Nassij Hendrik P Mispelstraat 7 Ingrid E d v A E en Louisa M T Polvliet Johannes J v Woudenberg en Klazina W v Piekhaar en M J Kok Roosevelt P van Eijk en Johanna E van Greuningen Hendrik Borman en Jo - laan 674 Ewijk Jacobus L M v Eijndt en hannaM Raatgever Leendert v.Ba - Johanna M van Rossum Wilhel tenburg en Wilhelmina J M Melle - Ondertrouwd J A Koom mus J de Goeij en Maria H J ma Johan B Groothuis en Ina Gort Ter - winder en Hermina M C Kok lïen A Timp Johannes M Goossen en Johannes de Haan en Geertruida J gouw 68 jr Otterstraat 65 Ca ^ drik Kreuning en Johanna A v d Hendrika M T Zwart Pieter H van Breukelen rina E C A E Jaeger gen m - ^ j Ven Theodorus van Loo en Ca Janssen en Geertruida C Roemen - Getrouwd C H Bosman Th van Wimersma Greidanu ^ tharina J A G v Aalst Wouter burg Gijsbertus J Kampman en Ar Geraniumstraat 25 en A M Mole - jr Stadionlaan 9 Hermina v Jiw « G J V Meegdenburg en Neeltje nolda J Wever Henricus R van naar Sint Winfridusstraat 6 A C geh m K Raadgever 66 jr n ^^ Jonkers Rolf H Nahrings en Wil Kuik en Johanna W M Neuzerling G M Bosman Geraniumstraat laan 106 Margrietha W "• J[L,at heimina van der Plaats Arend Albertus M Wessels en Odilia L H 25 en J M E v Kuijen Nijenro - geh m D Lub 65 jr Wagenlin ' H Pitlo en Geessien M Mooibroek v d Maas Nicolaas G Westerink deplantsoen 2 II M M Sluijs Pie - 4 Van een onzer verslaggeefsters Bij het onderzoek dat de surveil lancedienst van de Utrechtse poli tie instelt naar de onvoldoende ver zorging van de paarden die maan dag met een veetransport uit Polen in Utrecht zijn aangekomen is ko men vast te staan dat de expedi teurs op de hoogte waren van de onverzorgde toestand van de dieren Het gaat om een zending van 28 paarden waarvan 20 slacht - en 8 werkpaarden die zaterdagmiddag in Oldenzaal voor het laatst wa ren gelucht en gedrenkt Geduren de het weekeinde hadden ze op het station in Amersfoort gestaan Maandagmorgen om halt elf meer dan tien uur na aankomst in Utrecht zijn de paarden gelost Een ervan bleek dood te zijn en te liggen bo venop een ander paard dat gewond was Het gewonde dier moet van zaterdag af in deze toestand gele gen hebben volgens de constate ring van een veearts De expediteurs hebben verklaard dat het niet mogelijk was de dieren van water te voorzien omdat het lossen gedurende het weekeinde niet kon gebeuren in verband met een nieuwe maatregel van de Nederland se Spoorwegen Die maatregel zou de expediteurs niet bekend zijn ge weest volgens hun eigen zeggen althans Een onofficiële verklaring van de N.S luidt dat de expedi teurs dit wel geweten moeten heb ben Dit vertelde donderdag hoofdin specteur M van Dosselaar chef van het bureau Groeneweg die het on derzoek leidt Hij gaf de mening van enkele betrokkenen Een juri disch rapport van de N.S wordt pas maandag verwacht Wie deed het Het gaat bij dit onderzoek niet zo zeer om het dode en het gewonde paard maar om het feit dat aan 28 paarden gedurende 42 uur geen voldoende onderhoud is gegeven al dus hoofdinspecteur Van Dosselaar die hoopt te bereiken dat een der gelijke situatie zich niet meer zal voordoen In dit stadium van het onderzoek staat de aanklacht vast het onthouden van noodzakelijk on derhoud door degene die hiertoe verplicht was De politie weet nog niet tegen wie ze een aanklacht zal indienen Het gebeurt wel va ker dat tijdens een transport een paard sterft Veeartsen vinden dit niets bijzonders De zending paarden uit Polen was bestemd voor de heer R C den Hartog uit Amsterdam In Polen en Duitsland waren de dieren onder be geleiding vervoerd In deze landen is dat verplicht in Nederland niet iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiw Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en 7 Pax vobiscum iiiiiiiii!iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii Wel kan de N.S in bijzondere ge Vcdlen bijvoorbeeld bij zeer warm weer eisen dat er een begeleider bü de dieren is Afzender en ontvanger van de paarden houden telegrafisch contact In dit geval had de ontvanger het vervoer in handen gegeven van de firma N.V Klutex uit Rotterdam Deze firma had een bericht uit Po - >^^^^^*»%^**»»^*^^^^< Onderzoek van politie duurt voort len ontvangen van verzending en ver wachtte de paarden omstreeks za terdag of zondag in Utrecht Tot Ol denzaal was een Westduitse bege leider meegereisd en in die plaats werd de zending zaterdagmiddag op gevangen door expeditiefirma Beyer en Co die de paarden verzorgde in opdracht van de Rotterdamse firma >%*»*»» Advertentie AARDGASWEEK KERSBEROEN ^" V ^ w Wat „ technisch wonen " nu wel is Het benutten van al het geen door technisch denkende breinen is tot stand gebracht op het gebied van verlichting verwarming keukens appara ten voor wasgoed en vaat koelen vriezen ventileren kotfiezelten en koken ^ luiste ren naar radio en mooie gram mofoonplaten tévé kijken warme dekens op bed en koud - en waren water uit douche en badkranen om maar iets te noemen Wees maar rustig gemakzuch tig wanneer U thuis de kans wordt gebbden Gashaarden bieden ook zo'n gemak voor iedere kamer is er één gemaakt Laat de gas leiding maar vast overal heen aanleggen De kachels behoeft U niet in één keer tegelijk aan te schaffen Donderdagfip Een gaskachel moet U wel vroeg in het jaar kopen Keuze levering en plaatsing geeft la ter alleen maar onnodige zor gen nief alleen voor Uw in stallateur maar ook voor U zelf Bezoekt de Kersbergen Aard gasweek nog op 9 en 10 april 1965 OUDEGRACHT 175 72^/?/K nduit te erkennen " Al dus de heer B Roolvink lid van de Tweede Kamer en oud staats-secretaris van sociale zaken en volksgezondheid woensdag in Lunteren Hij sprak op de algeme ne vergadering van de Christelijke Kiuideniersbond „ De weg naar een praktisch on beperkte vrijheid ligt thans open " zo meent de heer Roolvink „ Het enige middel dat de overheid dan nog ter beschikking blijft staan is indien noodzakelijk het afkondi gen van korte of langere loonpau zes " Nu het belangrijke instrumentvan de loonpolitiek de overheidniet meer als voorheen ten dien ste zal staan zal zij naar het oor deel van de heer Roolvink een deste doeltreffender gebruik van deovergebleven instrumenten moe ten maken Overigens ' aldus deheer Roolvink is hiermee het laat ste woord over de loonpolitiek nogniet gesproken bij enige terug gang van de werkgelegenheid ofeen te sterk opdringende inflatiekunnen de gedachten spoedig ver anderen \ „ Een maatschappij " aldus de heer Roolvink „ waarin alleen of in overwegende mate grote onder nemingen bestaan met een zeer Liber vrachtschip maakt brokken in R*damse haven Door nog onopgehelderde oor zaak is de afgelopen nacht helbinnenkomende Liberiaanse vrachtschip „ White Mountain " in de Rotterdamse Rijnhaven op een aantal binnenschepen ingevaren Een van hen de Eiram 1 die was geladen met graan werd lek ge stoten en dreigde te zinken De op varenden konden nog op tijd over stappen op een vaartuig van de havendienst dat kort na het onge luk ter plaatse was Door de aan varing werd een binnenschip zwaar en drie andere licht bescha digd elf uur in hotel Atlanta moest ko men Hotel Atlanta bestaat echter al sinds jaren niet meer Wel is er een café Atlanta precies aan de andere zijde van de stad Daar heeft de 46-jarige vader Hofman die van beroep opper man is woensdagmorgen tever geefs gewacht Het lichaam van het ventje werd gevonden door een van de honderd militairen uit de legerplaats Oir schot die woensdagmorgen om eU uur waren ingezet Voorover Meter voor meter hebben ze 3V4 uur lang het terrein uitgekamd tot dat ' t jongetje was gevonden ' t Kind lag voorover in het terrein waar nog de scherpe schroeilucht hing van een bosbrand die zondagmiddag in de onmiddeliyke omgeving heeft gewoed Het terrein ligt juist buiten het Eindhovense grondgebied in de gemeente Aalst Waalre 2 % km van af de plek vanwaar de vermoede lyke dader Corrie meelokte Direct na de vondst zijn de districts recherche van de rijks politie en de Eindhovense re cherche met speurhonden vanaf de dennenbosjes het onderzoek begonnen De leiding heeft com missaris Straver uit Eindhoven De politie heeft nauwelijks aan wijzigingen over het uiterlijk van de dader Volgens de kameraadjes van Corrie droeg hij een bruine jas en was hij niet oud maar ook niet jong en droeg hij geen bril Met dit vage - signalement wordt het zeer moeilijk zoeken Het feit dat de man een niet meer bestaand hotel als contactadres op gaf zou erop kunnen duiden dat hij een aantal jaren buiten Eindhoven heeft vertoefd mogelijk in een in - Ook politie H^sum speurt naar de moordenaar van Corrie Hofman HILVERSUM — Bij de jacht-op de moordenaar van het Eindhoven se jongetje werken de polities van Eindhoven en Hilversum nauw ' sa men Hilversum heeft grote belang stelling voor deze zaak omdat men niet wil uitsluiten dat deze moord tevens licht zou kunnen brengen in de raadselachtige verdwijning van de 9 jarige Arie van Hemert die midden februari twee jaar geleden op " raadselachtige wijze uit Hilver sum verdween De vele gegevens die de recher che toen verzamelde wosden thans uitgewisseld met de c(^lega's in Eindhoven grote schare werknemers is wei nig aanlokkelijk " Volgens hem eist een gezonde samenleving een le venskrachtige middenstand van zelfstandige ondernemers „ in een periode van fusies van grote bedrij ven verdient de plaats van de middenstand in onze samenleving — ter bereiking van een goed evenwicht — grote aandacht " „ Het lijkt er soms op " aldus de heer Roolvink „ alsof alle midden standsondernemingen randbedrij ven zijn en dat schrikt de jeugd af " Volgens hem is en blijft in onze samenleving plaats voor een ge zonde middenstand naast het grootwinkelbedrijf De kleine mid denstander is een moderne onder nemer geworden en daarom advi seerde hij zijn toehoorders hun kinderen een middelbare schoolop leiding te laten volgen en ze zo mogelijk in de eigen zaak te werk te stellen Kotter Ora et Labora ging ten onder Woensdagavond is de uit Goeree afkomstige kotter Ora et Labora 18 mijl ten noordwesten van de Nieu we Waterweg in korte tijd gezonken De bemanning kon worden overge nomen door de SteUendam 12 Twee Gebroeders De Twee Gebroeders heeft samen met twee andere sche pen nog getracht een kabel onder de kiel door te halen om het vleu gellam geraakte schip te behouden maar alle inspanningen waren te vergeefs Narcissen zullen in weekend bloeien Door het zachte weer van de laat ste dagen verloopt de ontwikkeUng van de bolgewassen zeer vlot Er wordt verwacht dat in het komende weekeinde overal in de bollenstreek de narcissen zullen bloeien Ook de hyacinten beginnen al te kleuren en de vroege tulpen zullen spoedig vol gen richting Uit de psychiatrische in richtingen in de buurt van Eindho ven wordt niemand vermist Eerste zoontje Corrie Hofman was het eerste zoontje uit een gezin van vijf kin deren Boven hem waren twee meis jes 9 en 8 jaar Onder hem wa ren broertjes van vijf en anderhalf jaar Het gezin staat als zwak-sociaal bekend De moeder die niet sterk van constitutie is en enige malen per week huishoudelijke hulp van een wijkcentrum had is al sinds dins dagavond versuft van verdriet Een radio-reporter die haar woensdag morgen nog trachtte te interviewen lokte een wanhopig snikken uit In Eindhoven werd woensdag bij na nergens anders over gepraat Drommen mensen verdrongen zich voor het huis van de familie Hof man in de Tweede Kruizemunt straat Nadat het lichaampje was gevonden spoedden velen zich naar het bos waar de politie echter alle nieuwsgierigen op flinke afstand hield Pas over enige weken zal de definitieve uitslag van de sectie be kend zijn PRINS BERNBARD vertrok gistermiddag op uitnodigmg van de Economic club in Detroit van Schiphol naar Amerika De Pnns krijgt in Michigan een ere docto-raat in de rechtswetenschappen aangeboden Advertentie PERFECT Dit is het silhouet van de ideale jas voor elke dag elk seizoen elke gelegenheid Uitgevoerd in correct en kre\ikherstellend NT O - Een jas van grote allure Her kenbaar aan het innaai-etiket en de bijbehorende hanglabel met de naam GRONINGENi ALL-SEASON JAS TWEE DIRECTEUREN BENOEMD KLM geeft jaarverslag van vijftien maanden De president-commissaris van de KLM prof dr J de Quay heeft vandaag in de aandeelhoudersver gadering meegedeeld dat het jaar verslag een merkwaardig verslag zal zijn omdat het geen jaar maar een periode van vijftien maanden zal omvatten Dit verslag zal on gunstiger zijn dan de indruk die aan het einde van 1964 kon worden verkregen in de verslagperiode val len twee kwartalen waarin de re sultaten steeds relatief ongunstiger zijn dan in de overige drie kwarta len De algemene jaarlijkse aan deelhoudersvergadering zal dit jaar op 24 september worden gehouden Gevraagd naar een verklaring van de hausse in de beursnotering KLM aandelen in New York meende de president-directeur mr H Albarda als oorzaak te kunnen aanwijzen dat in Amerika de indruk was ge vestigd dat de KLM aardig terug kwam Bovendien waren de lucht vaartwaarden opnieuw gewaar deerd waarbij werd vastgesteld dat de KLM was achtergebleven Daarop volgden grote aankopen Vervolgens is er een groep ge weest die oordeelde dat de re organisatie bij de KLM nog niet was voltooid In de verwachting dat de koersen zouden dalen werden niet voorhanden zijnde KLM-aandelen verkocht Toen de daling uitbleef mede omdat de oorspronkelijke vraag bleef bestaan moesten de speculanten a la baisse dure aande len kopen Hierdoor ontstond als het ware een dubbele vraag die oor zaak was van de zeer merkwaar dige stijging van de beurskoers Desgevraagd deelde mr Albarda mee dat het hem volslagen onbe kend is dat de Amerikaanse rege ring belangstelling zou hebben voor KLM-aandelen Hij kon het zich ook niet voorstellen Op de vergadering werden drs J A van de Kamp voorheen direc - teur generaal van de IBM en ir J Luymes algemeen bedrijfsdirecteur van de KLM benoemd tot directeur van de KLM De benoeming ge schiedde bij acclamatie Piek in de vraag wegens 5 mei en Koninginnedag Van onze correspondent LEIDEN — Het ziet ernaar uit dat de nationale 5 meiviering in een fflk doe ook wel eens zoiets " Goud - en juwelendief stal van 3 „ oude bekenden " sino in Amsterdam waar ook de Pers Hovsepian kwam die even tueel door tussenkomst van E zijn spullen wilde verkopen Op 25 no vember ging hij met E naar Ant werpen om daar sieraden te gaan verhandelen Tevoren had E vol gens de verklaring van R aan hem gevraagd mee te doen om de Pers in Antwerpen van zijn gouden sie raden te beroven Hij had ze volgens E zelf ook gestolen en zou daarom zeker geen aangifte doen R en B gingen ook naar Ant werpen en terwijl E met de Pers zat te eten had R de tas met de gouden sieraden weggehaald De Pers had over de diefstal ver klaard Ik neem het hem niet zo kwalijk want ik doe zulke dingen ook wel eens Als hy zijn spullen terugkreeg zou hij geen aangifte doen De raadsman van een der verdachten zei misschien zijn we vandaag bezig een zaak te behan delen van diefstal van goud dat waarschijnlijk zelf van een misdrijf afkomstig is We moeten deze zaak met een knipoogje bezien Ze heb ben elkaóu in de boot genomen " De advocaat van E pleitte pri mair vrijspraak voor zijn ontken nende cliënt en subsidiair een deels voorwaardelijke straf De raadslie den van R en B vroegen een voor waardelijke resp kortere dan de gevorderde straf op te leggen De rechtbank doet op 21 april uit spraak De Amsterdamse rechtbank heeft zich woensdag urenlang bezig ge houden met de de indertyd nogal geruchtmakende beroving van een Perzische koopman in een hotel te Antwerpen waarby een party gouden sieraden en een aantal edelstenen ter waarde van totaal ca 40 mille werd buitgemaakt Vier Amsterdammers stonden hiervoor terecht Tegen de 49-jarige horlogehande laar J H E die ondanks bezwa rende verklaringen hardnekkig bleef ontkennen de beroving te hebben uitgelokt eiste de officier van justi tie twee jaar met aftrek De man is reeds drie keer veroordeeld De officier mr H E van Renesse noemde E het brein achter deze zaak " Tegen de 23-jarige handelaar C W R met vier vonnissen op zijn strafblad — die bekende eiste hij wegens diefstal van de sieraden 1 % jaar met aftrek en tegen diens 23 jarige vrouw Marianne R voor he ling van een aantal sieraden een maand voorwaardelijk De al drie keer veroordeelde 29 jarige monteur-chauffeur H L B hoorde wegens medeplichtigheid aan de diefstal en heling in een zaak van verduisterde auto's een jaar en 3 maanden met aftrek tegen zich eisen Advertentie De drie mannen waren geregelde bezoekers van de nachtclub het Ca - lakken bciuca alles Riviergedeelte Rotterdamse metro klaar Hei rivierkruisend gedeelte van de Rotterdamse Metro is gereed Woensdagmiddag werd hel I2e en laatste tunnelstuk aangesloten aan hel elfde dat sinds afgelopen za terdag reeds in de bodem van de Maas lag De werkzaamheden aan de ri vierkruisende metrosleuf hebben ruim 27 maanden gevergd Het is thans mogelijk door de Metrotunnel van de noordelijke naar de zuidelijke'Maasoever en omgekeerd te wandelen Dominas tijdelijk uitgeleverd De hoofdverdachte van de ge ruchtmakende gewapende roofover val op een juwelierswinkel aan de Heiligeweg te Amsterdam in sep tember 1964 de 36-jarige statenloze Petras Dominas is woensdagavond tijdelijk aan West-Duitsland uitgele verd De preventieve hechtenis van Do minas is opgeheven teneinde zijn uitlevering mogelijk te maken De uitlevering is tijdelijk zodat Domi nas eventueel na zijn berechting in West-Duitsland naar Nederland zal kunnen worden teruggezonden om hier te worden berecht Hij wordt ook vei'dacht van een ge wapende roofoverval op een juwe lierswinkel in de Leidsestraat Do minas ontkent bij de overval op de Heiligeweg betrokken te zijn ge weest De in Amsterdam gepleeg de misdrijven kunnen niet in West Duitsland mede worden berecht In de Bondsrepubliek moet hij terecht staan voor een aantal roofovei val-len op juweUers en een dubbele moord groot deel van ons land een lichtend en knallend slotakkoord krijgt Bij alle vuurwerkfabrikanten doet men thans een vergeefs beroep om nog een order in draaiende zonnen lich tende waterpartijen en andere piro technische wonderen geplaatst te krijgen Vuurwerkfabrieken in België wer ken thans reeds onder hoogspanning om aan de vraag naar vuurwerk in ons land te kunnen voldoen Ze zijn daartoe ingeschakeld door hun Ne derlandse collega's waar de tele foon roodgloeiend staat om toch maar vooral aan een levering voor 30 april of 5 mei te kunnen voldoen Voorlopig is dit echter onmogelijk Zelden hebben de fabrikanten zo'n grote vraag naar vuurwerk meege maalrt De firma Kat in Leiden draait met veel inspanning op dub bele capaciteit en had meer dan 150.000 gulden extra kunnen omzet ten Burgemeesters Van aUe kanten benadert men de fabriek met de vraag om vuurwerk In het verleden sloot de fa Kat overeenkomsten af met bestuurders van plaatselijke verenigingen maar nu worden de burgemeesters inge schakeld om hun invloed te gebrui ken dat er vuurwerk komt Voorlopig moet Kat alle gemeen ten teleurstellen Wellicht dat er na een paar weken — de balans van al le aanvragen is dan opgemaakt — nog enige leverruimte komt Op 15 april gaan de montageploe gen van Kat het land in Het zijn de mensen die in circa 200 plaatsen in samenwerking met timmerUeden het voorbereidende werk moeten doen 30 april en 5 mei komt dan het ontsteken waarvoor weer evenzo vele krachten moeten worden inge zet Op 6 mei keren allen weer op hun basis terug om ook dan de handen weer uit de mouw te steken Een gevolg van het feit dat vele gemeen ten gezien de grote vraag naar vuurwerk besloten hebben om op zaterdag 8 mei maar voor een lich tend en knallend slot van de fees telijke 5 mei-viering te zorgen 
DONDERDAG 8 APRIL 1963 UTRECBTSCH NIEUWSBLAD Ratten bezorgen de bewoners van de Ahornstraat overlast Ongedierte tiert welig in dicht struikgewas en vuilnis in brandgang G.C.N boos op Culemborg De algemene raad van het Gas1)e drijf Centraal Nederland heeft be sloten de raden van de deelnemen de gemeenten voor te stellen de ge meente Culemborg de gelegenlieid te geven uit het G.C.N te treden Dit zal echter niet gebeuren aleer Cu lemborg de daartoe gestelde voor waarden heeft aanvaard De vertegenwoordiger van de ge meente Zeist de heer J H Scheps laakte de houding van Culemlwrg zeer Wanneer men eenmaal heeft ingestemd met een dergelijke sa menwerking als op het terrein van het gas nodig was dan gaat het niet aan deze samenwerking éénzijdig op te zeggen Het voorbeeld dat Culeni boi'g als gemeente hier geeft is slecht maar hij is bereid te zeggen hoepel maar op omdat men met on willige honden nu eenmaal slecht hazen vangt De vertegenwoordigers van Utrecht en Amersfoort dachten ov juist zo over Hun klacht was dat het bestuur de algemene raad niet tijdig over alle facetten van deze zaak heeft ingelicht Daarom ver zochten de heren P J van Zeeland en mr P Achterhof de uittredinf van Culemborg niet eerder te doen ingaan voor deze gemeente ver klaard heeft de voorwaarden daar toe te aanvaarden De voorzitter ir H J A Post kon de bezwaren van de sprekers wel aanvoelen Het was ook hem lie ver geweest wanneer Culemborg eerst over de moeilijkheden was ko men praten voor het te kennen gat te willen uittreden De datum van inwerkingtreding van het besluit zal niet eerder vallen dan de bereid verklaring van Culemborg dat het aan de gestelde voorwaarden zal voldoen De aangesloten gemeente bij het G.C.N zijn Utrecht AmersfoorI Woerden Baarn en Soest alsmede de Gasdistributie Zeist en omstre ken Commissie herziening van het kinderrecht ¦ Tot leden van de commissie her ziening kinderrecht zijn onder meer benoemd mevrouw prof mr J C Hudig kinderrechter te Rotterdam en buitengewoon hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Utrecht en me juffrouw mr A A Schwartz kin derrechter te Utrecht Gouden galerij van Engelswier omgeeft Ook in die struiken liggen grote hoeveelheden rommel En elke nacht wordt % et meer De echtgenoot van mevrou'V Schuurman die zicft ook vreselijk boos maakt over de illegale vuilnis belt achter hun woning heeft een paar dagen geleden net zo lang in een hoeveelheid rommel zitten roeren " dat hij een papiertje vond met een adres Het vuil bleek in de brandgang te zijn gegooid door iemand die twee straten verder woonde Ongeveer een jaar geleden is het gooien van rommel in de brandgang en het struikgewas begonnen Delen van fietsen duivenmest kapotte pannen alles werd maar neerge smeten Korte tijd daarna verschenen ook de eerste ratten Mevrouw Schuur man druft er geen schatting van te maken hoeveel het er nu zijn In ieder geval veel te veel Woensdagmiddag zijn twee man nen van de ontsmettingsdienst eens komen kijken Zo lang het vrijwel ondoordringbare struikgewas rond de school er nog is kunnen zij niet veel beginnen De mannen schrok ken van de rommel maar kregen de indruk dat het met de ratten nogal meeviel De heer A Visser hoofd van de Theresia-meisjesschool heeft bij de H&t strmkgewas hij de Sint-The resiasohool aan de ha-an van En gelswier ligt t^oï met allerlei rom ~ mei dat er door m^ensen mt de buurt in ' t donker wordt heenge bracht school nog nooit een rat gezien Stel je voor " zegt hij al die meisjes en dan ratten " Dat het struikgewas zo langza merhand een vuilnisbelt wordt gaat hem wel aan het hart Maar wat kan ik er aan doen je kunt er met geen mogelijkheid doorheen ko men " Kennismakingsavond met astma-zorg De Stichting Vrienden der Thera peutische zomerkampen voor astma tische jongeren houdt op vrijdag avond 23 april een kennismakings avond in het Erasrnushuis aan de Oudegracht in Utreclit De heer A H Syriër uit Araster dam zal de resultaten van een on langs gehouden astma-enquête toe lichten terwijl ook aandacht wordt besteed aan de zomer - en winter kampen voor allergische jongeren in Nederland en op ' t Joegoslavisch eiland Hvar alsmede aan de nazorg van allergische patiënten De avond begint om 20 uur Kamer van toezicht over de notarissen Met ingang van 1 mei a.s is her benoemd tot plaatsvervangend lid van de Kamer van toezicht over de notarissen en kandidaat-notaris sen te Utrecht de heer H Rasker hoofdinspecteur der belastingen te Utrecht Dr » J « S » van Hessen Ouderen moeten jeugd anders gaan benaderen Advertentie RALPH Ontspanning'is niet langer secundaire zaak De tegenwoordige jeugd heeft nieuwe groepsvormen en een eigen sub-cultuur ontwikkeld De ouderen snappen er vaak niet veel van maar ze zullen zich er toch meer MANTELKOSTUCM8 EXCLUSIEF BASTIAANSE Oudegracht 159 Telefoon 10366 J >^ KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter kennis van de belanghebbenden dat van 8 t.m 15 april 1965 ter gemeentesecretaric kamer 47 voor de eigenaren van de aangrenzende en nabij gelegen gron den ter inzage ligt een plan tot het gedeeltelijk veranderen en uitbrei den van het gebouw Johan Wage naarkade nr 33 kadastraal bekend gemeente Catharijne sectie C nr 6684 Dit bouwplan wijkt af van het uit breidingsplan in onderdelen „ De Halve Maan " in verband waarmede het noodzakelijk is de vereiste bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 20 van de We deropbouwwet Alvorens hiertoe over te gaan worden de vorenbedoelde eigenaren in de gelegenheid gesteld van het bouwplan kennis te nemen en even tuele bezwaren daartegen vóór 17 april 1965 schriftelijk bij hun Colle ge in te dienen Advertentie Overal maakt BRIXON MOD Kijk op de pleinen van Rome in de city van Londen de boulevards van Parijs de man van 1965 is dynamisch be weeglijk Hij durft na tuurlijk de conventie achter zich te laten Hij beweegt zich gemakkelijk in een luchtig kostuum in de lijn van vandaag En Brixon springt er dan zo uit altijd een tikje anders dan anders Tussen 150 — en 250 — is er enorme keus in Brixon-kostuums Ook in Nederland ^ Advertentie GEIAI^MOFOONPLATEH VOOR PASEN Ruime sorlering bij de gemoderniseerde specialist op dii gebied A.FJANSEN MINREBROEDERSTRAAT 25 — TELEFOON 15070 GELEGENHEID TOT VRIJ RONDKIJKEN IVREDENBURG23-UTRECHT Nederlands-Duitse economische relatie Het Departement Utrecht van de Nederlandsche maatschappij voor nijverheid en handel houdt op woensdag 21 april in het Utrechtse Tivoli de jaarlijkse algemene ver gadering die om 11.45 uur begint Daarna zal om 12.30 de algemeen secretaris van de Nederlands-Duitse kamer van koophandel mr H R Marius spreken over De Nederlands Duitse economische relatie g'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ^ door ROBERT VAN GULIK Rechter Tie en de dode bruid TVATEKHOOGTEN RUkswaterstaat 8 april — Konstanz 326 - H Rheinfel den 269 + 4 Ottenheim 350 — 2 Straats burg 294 — 4 Maxau 487 — 8 Plochingen 159 — 1 Mannheim 359 — 11 Steinbach 204 — 5 Malnz 363 — 6 Bingen 263 — 5 Kaub 292 — 9 Trier 335 — 7 Koblenz 308 — 7 Keulen 311 — 10 Ruhrort 510 — 10 Lobith 1144 — 16 Nijmegen 930 — 21 Arnhem 934 — 10 Eetde IJssel 496 — 20 Deventer 387 — 25 Monsin 5476 — 4 Borgharen 4012 — 22 BeWeld 1174 — 9 Grave ben de sluis 501 - H Van een onzer verslaggevers „ Meneer ik durf ' s avonds m'n fiets niet uit het schuurtje te halen Voor muizen ben ik niet bang maar ratten " Mevrouw F Schuurman Kleiberg Ahornstraat 7 bis A huivert er van „ Vorige week moest ik op een ochtend voor een injectie naar de dokter Ik liep met de fiets aan de hand door de brandgang Plotseling rende er een rat voor het voor wiel Ik schrok me ' ri ongeluk " Volgens mevrouw Schuurman en haar buren heerst er in de omge ving van de brandgang achter hun galerijwoningen een ware ratten plaag De dieren zouden zich over dag verbergen in afval dat in ' t don ker door mensen uit de buurt in het wilde weg woi-dt neei-gegooid Een geliefde schuilpaats is ook het dich te struikgewas dat de aangrenzen de r k meisjesschool aan de Laan Gereformeerde predikanten vergaderen De algemene vergadering van de vereniging van predikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland zal woensdag 21 en donderdag 22 april in het jaarbeursgebouw aan het Vreeburg te Utrecht worden ge houden Woensdagmiddag 21 april zal ds S J Popma emeritus pre-dikant te Amsterdam-zuid refereren over verontrustend verleden en ' s avonds prof dr T D Stahlie hoogleraar in de geneeskunde aan de Vrije Universiteit over Rende ment van de geneeskundige hulp in de ontwikkelingsgebieden Donder dagmorgen 22 april spreekt prof dr J L Koole hoogleraar te Kampen over Het soortelijk gewicht van de historische stoffen in het oude tes tament en ' s middags de predikant dichter ds Jan Wit Ede over Op weg naar een nieuw psalmboek Bijeenkomst NIRIA Vrijdag 9 april belegt de vaksec tie Werktuigbouwkunde van het NIRIA een bijeenkomst in hotel Smits in Utrecht waarbij de heer H L Hemmes uit Rotterdam zal spreken over Moderne onderzoe kingsmelhode voor metalen De bij eenkomst begint om 20 uur Avondgebed in Engelse kerk Tijdens de stille week wordt in de Engelse kei'k Van Limburgstirum straat in Utrecht op dinsdag 13 woensdag 14 en donderdag 15 april iedere avond van 21—21.30 uur een avondgebed gehouden geleid door ds Van ' t Spijker chr gerefor meerd predikant ds Goeman ge reformeerd predikant en ds Spilt hervormd predikant Lekkers en bloemen voor Pasen De Stichting voor huishoudelijke en gezinsvoorlichting Lange Nieuw straat 50 te Utrecht toont dinsdag middag 13 april om 13.45 uur hoe men lekkernijen voor Pasen kan maken zoals een paastaart pudding en gevulde eieren Het maken van bloenistukjes voor Pasen zal op dinsdagavond 13 april om 19.30 uur gedemonstreerd worden Op 3 april is weggelopen de brui ne gladharige hond van mevrouw Meeuwsen Amsterdamsestraatweg 37 in Utrecht Het is een reu van ongeveer een jaar met iets wit aan de kop witte poten en een ietwat beschadigd oor Op 27 maart is weggelopen een zwart-witte kater met witte bef witte poten en enkele witte haren op de rug Het dier ongeveer 10 maanden oud is eigendom van me vrouw Dijkstra Monnetlaan 6 in Utrecht Omstreeks 1 april is komen aan lopen bij mejuffrouw Bos Prins Hendriklaan 6 in Utrecht een ten gere zwarte poes van ongeveer 4 maanden Een geel met groene parkiet is op 3 april komen aanvliegen bij de heer Van Battum Vijgeboomstraat 23 in Utrecht Bij mevrouw Van Amerongen Schoutenstraat 13 telefoon 14694 in Utrecht is op 5 april asingevlogen een groene parkiet en meer op moeten bezinnen deze nieuwe vormen te accepteren Dit zei woensdag dr J S van Hessen lector in de gezins - en jeugdsociologie aan de rijksuniver siteit in Utrecht tijdens een inlei ding op de in Utrecht gehouden vijfde contactdag van het Nationaal protestants centrum voor de geeste lijke gezondheidszorg in Nederland die gewijd is aan De ijdsbesteding van de adolescent " Dr Van Hessen acht het niet re levant zich af te vragen waar de tijd voor de jeugd blijft We moe ten aandacht hebben voor andere essentiële punten en er voor zorgen dat wij als ouderen tegenover de ado lescent een dienende houding gaan aannemen aldus dr Van Hessen Begeleiding achtte hij veel belang rijker dan de autoriteit te spelen De ouderen die zijn opgevoed met principes als tijd is geld en men werkt om te leven zullen eraan moeten wennen dat een kentering in dit karakteristiek West-Europese denken plaats vindt Ontspanning was een secundaire aangelegenheid maar naarmate alles wat we wen sen veel sneller kan worden gepro duceerd is de arbeid niet langer zo'n geweldige kolos maar komt het consumeren meer op de voor grond te staan Het gaat niet langer om de vraag hoe wij onze tijd besteden maar hoe wij ongedwongen en ge zellig kunnen samenzijn en hoe wij samen iets kunnen beleven Dr Van Hessen meent dat oude opvattingen als de controlehou ding we moeten zorgen dat de jeugd zijn tijd goed besteedt " de rentabiliteit van het vrije tijds werk en dergelijke niet langer kun nen worden gehanteerd Vrije tijd betekent de vrijheid om tot zichzelf te komen en niet langer de tijd waarin men niet hoeft te werken De jeugd zal op dit nieuwe consumptiegedrag moe ten worden voorbereid een vier daagse werkweek en een minimum inkomen van ƒ 10.000 - De psychiater-directeur van de Hervormde stichting voor geeste lyke volksgezondheid in Den Haag G B Mastenbroek verzette zich onder meer tegen de opvatting dat de jongeren doelloos leven als ze niets doen Moet alles een doel heb ben zo vroeg hy zich af Als ze elkaar alleen maar willen ontmoe ten om elkaar beter te Ieren ken nen achtte de heer Mastenbroek dat ook reeds een winstpunt Ook hij concludeerde tot een ande re benaderingsmethode door de ou deren en de wil tot accepteren van nieuwe groepsvormen De toekomst levert meer tijd om de vrijheid te beleven De jeugd moet daarom worden voorbereid zo meent de heer Mastenbroek Nederlands vrouwencomité en Nederlandsch Vrouwen Comité Naar aanleiding van het bericht over het Vrouwen Initiatief Comité van het Wereldjaar voor Internatio nale Samenwerking op donderdag 25 maart schijnt een misverstand ge rezen te zijn Er stond dat mevrouw dr W H Posthumus — Van der Groot de presi dente is van het Nederlands vrou wencomité van deze wereldorganisa tie hetgeen niet verward moet wor den met Het Nederlandsch Vrouwen Ctomité waarvan mevrouw mr J Stoffels — Van Haaf ten presidente is Vonnis celstraf Onder invloed - en zonder rijbewijs - brokken gemaakt Misdadig en meer dan bar " noemde de Utrechtse officier van justitie mr A Somerwil woens dagmiddag het gedrag van de acht tienjarige huisschilder L C W uit Driebergen-Rijsenburg die op 24 ja-nuari in zijn woonplaats na een fesetje een auto wegnam en daar mee in Den Bosch tegen een boom reed W die geen rijbewijs had en nau welijks de eerste beginselen van het autorijden kendel had op het feestje nogal wat gedronken Toen de politie hem na de botsing met een lichte hersenschudding en een beschadi ging van een nekwervel uit de totaal vernielde auto haalde sprak hij war taal ¦ Begrijpt u wel dat u levensge vaarlijke dingen heeft uitgehaald Dat u anderen en uzelf had kunnen doodrijden " zo vroeg de politie rechter mr J F J de Kort Het is een wonder dat u nog levend uit die auto gekomen bent en dat u nu heelhuids hier voor ons staat " Op de vraag van de officier waar hij van plan was naar toe te gaan bleef W het antwoord schuldig Ik reed zo maar wat " aldus de ver dachte maar mr Somerwil meende te weten dat W naar een vriendin netje of ex-vriendinnetje in Uden wilde De officier eiste vijf maanden ge vangenisstraf waarvan twee maan den voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid De politie rechter deed er nog een maand voorwaardelijk bij Burgerlijke stand van Maartensdijk MAARTENSDIJK — Geboren Aria M M d v N Verkerk en J van Woudenberg Kerkdijk 92 Cas per z V J Evers en F Hana Graaf Floris V weg 32 Jan z v A Lam en G Steenkamer Dr Welf ferweg 12 Overleden Annigje Pul 59 j geh m J A van Kooten Nieuwe Weteringseweg 44 Johan P W Blasberg 58 j geh m W Ch van Riessen Tolakkerweg 92 Apötb^ken In de week van zaterdagmiddag 3 april tot zaterdagmiddag 10 april hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag - en nachtdienst Pluymaekers Rijnlaan 90 dr v d Graaft Amsterd straatweg 516 Van Meerten Prins Hendriklaan 21 en Witte boon Voorstraat 6 Examen apothekersossistent "^ iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiBiinniniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Voor de commissie te Utrecht voor het examen van apothekersassistent werden opgeroeepn 6 kandidaten Ge slaagd de dames M J P van der Linden Utrecht A N van de Mee ne Helmond W A van Velze Drie bergen Politie heeft dringend psyclioloog nodig De heer H W Offers hoofdcom missaris van politie in Utrecht heeft In het aprllnummer van het maand blad Politie tijdschrift voor de po litie gepleit voor o.ra aanstelling van politiepsychologen bij de groot ste korpsen en voor de instelling van een politiepsychologlsche dienst als afdeling van de rijks psycholo gische dienst of van de departemen ten van justitie en binnenlandse za ken Daardoor zou de gehele Ne derlandse politie de gelegenheid krijgen — zowel voor wat betreft de opleiding als de verdere vorming cii het practische optreden van het politiepersoneel — een begeleiding te krijgen die de politie in de toe komst meer en meer nodig zal heb ben De politiefunctionarissen die met de leiding zijn belast zijn niet of on voldoende geschoold in het analy seren van het samenlevingsbeeld wat een gespecialiseerde tak van wetenschap is zo vindt de heer Offers De hrmd is 73 jaar de hruide gom 75 woen&dag IJf april vieren Mj hun gouden Jiuioelijksfeest sa vien met de 6 hinderen 19 hleinhinderen en 1 achterklein-r lünd Het bmidspaw ' F den Boestert-van Beek viert het feest in hun woning aan de Kalvei -^ straat Jfl bis in Utreoht wcvar s:ij al S3 jaar wonen Voor de heer Den Boestert is het dezer dagen eigeïblijk ook aï feest want UW • i>s loeer eerste klasser net als in de glorietijd rond 1929 toen hij terrein-knecht negen jaa ^-" lang was Voetballen heeft de heer Den Boestert ook gedaan bij Ares op het Wilhehninapark Maar dat ivas nog voor sijn werk bij braivdstoffenhandel Takken waar hij de laatste achttien jaar gewerkt heeft Zich baserend op de praktijk stelt de hoofdcommissaris van de Utrechtse politie vast dat in belang rijke mate winst geboekt zou kun nen worden in de verhouding politie publiek — en dus in d|8 taakuitvoe ring — als het politiepersoneel o.m bij de benadering van de andere mensen meer begrip zou hebben van de op te wekken of opgewekte psychische reactie van die anderen Hiervoor dient het personeel voor gelicht en begeleid te worden door deskundigen Dit houdt in dat er in het bestel van de Nederlandse politie bepaald plaats moet zijn aldus de heer Of fers voor de psycholoog die volle dig bekend is met ale facetten van de politiedienst en de politiesfeer een gespecialiseerde politiepsycho loog De inschakeling van een politie psycholoog is ook verantwoord om dat deze deskundige de menselijke verhoudingen binnen de korpsen kan analyseren en adviseren om tot verbetering met betrekking tot bij voorbeeld de aanpak van meer om vangrijke of speciaal gerichte ak ties de wijze van benaderen van be paalde groepen van de bevolking om de nozems zo besluit de heer Offers Raad voor territoriale decentralisatie Tot lid in de raad voor de territo riale decentralisatie is benoemd jhr mr L E de Geer van Oudegein lid van gedeputeerde staten van Utrecht AANBESTEDING Doop de directeur ' van openbare werken technische dienst van Utrecht werd aanbesteed het ver richten van grondwerken slootwer ken enz voor de aanleg van de 4e algemene begraafplaats in Over vecht te Utrecht Ingekomen waren 14 biljetten Hoogste inschrijver was de firma H van Rijnsoever te Utrecht voor een bedrag van ƒ 479.988 De laagste inschrijving was van de firma J van Bemmel te Woerden voor ƒ 106.200 Achtste schoenenbeurs gesloten Deelnemers I.N.S zeer tevreden over resnltaten zich in het algemeen niet ontevre den maar had weinig afzet kunnen vinden voor het luxe schoeisel Een identiek geluid kwam van Belgische en Westduitse zijde Over de opzet en organisatie van deze beurs die voor het eerst in de nieuwe Irene hal werd gehouden waren zowel de meerderheid van de exposanten als van de bezoekers vol lof De in Utrecht gehouden Interna tionale schoenenbeurs Nederland die drie dagen heeft geduurd heeft in het algemeen een levendige handel te zien gegeven Van de 94 Nederlandse en 56 buitenlandse fir ma's die aan deze vakbeurs deel namen verklaarde 79 procent zich tevreden tot zeer tevreden met de tijdens de beurs bereikte resultaten Tevreden over het bezoek aan de beurs was 92 procent Ruim de helft 57 procent van de exposan ten verklaarde relaties te hebben aangeknoopt met buitenlandse za kenlieden zo blijkt uit gegevens van de persdienst van de Jaarbeurs De beurs werd bezocht door in kopers uit 19 landen De meesten kwamen uit de buurstaten België West-Duitsland Luxemburg Frank rijk en Engeland daarnaast wa ren ook deelnemers uit Australië Columbia Curasao de Scandina vische landen Philippijnen Grie kenland Italië Joegoslavië Kenia Oostenrijk Roemenië de Sowjet Unie en de Verenigde Staten verte genwoordigd Het aantal buitenland se bezoekers steeg dit jaar met bij na 35 procent het Nederlands be zoek bleef ongeveer gelijk De grote Italiaanse collectieve deelneming van 21 firma's toonde 
DOXDEBDAO 8 APIM £ 1965 5 van vrouw die ' t liefheeft en haat Yoethal NA DE eerste wedstrijd tegen Noord-Ierland in Belfast schreef ik in deze rubriek ' Kortom een behoorlijk televisieverslag maken kunnen ze niet in Noord-Ierland voetballen daarentegen wel en ik deel als televisie-criticUs dus niet het optimisme dat iedereen schijnt te bezielen voor de retummatch in Rotterdam ' Ik wil maar zeggen een televisieverslag maken van een voetbal wedstrijd kunnen wij uitstekend Dat bleek ook gisteren weer al meende ik op te merken dat dit verslag toch een fractie in kwaliteit achterbleef bij het verslag van Liverpool — FC Köln maar dat kan ook verbeelding zijn geweest omdat de wedstrijd bij eenzelfde graad van hardheid minder goed was en ook omdat het ene begeerde doelpuntje maar niet wilde komen Het kostte ie van Ierse Edna O^Brien ^ T K VESTIGDE al eerder de welverdiende aandacht op de X Ierse schrijfster Edna O'Brien die met haar roman The country girls debuteerde een vervolg Girl with green eyes hierop schreef beide boeken in de Penguin editie verkrijg baar en onlangs haar trilogie met Girls in their married bliss Uitgave Jonathan Cape - Londen completeerde >%»»»» »*»*^*%%%** mij wel meer moeite dan an ders de spelers te herkennen en daarom verdroot het mij een beetje dat Herman Kuiphof niet erg scheutig was met het aangeven van de namen Toen hij op een gegeven ogenblik op merkte dat Kerkhoffs weinig aan de bal was geweest had ik wel de behoefte te overpeinzen of het aan Kerkhoffs lag dat zijn naam zo weinig genoemd was of aan Kuiphof die zich wat gemakzuchtig af en toe beperkte tot ' de Engelse linksbuiten ' en dergelijke Sportief gezien vond ik het fout enkele spelers in de rust bij het verlaten van het veld te vragen of het lekker ging en derge lijke Een goede coach sluit de kleedkamer in de rust altijd her metisch af deze korte spannne van afzondering ook bedoeld om de spelers in de sfeer van de wedstrijd te houden kan belangrijk zijn voor het moreel van het elftal De vragen die in de rust aan de spelers gesteld werden doorbraken in feite de ' magische cirkel ' die om elk elftal getrokken wordt vanaf het moment dat het veld betreden wordt tot aan het einde van de wedstrijd Attentie BLIJKBAAR om ons de betrekkelijkheid van zo'n voetbalwedstrijd in te scherpen kwam NCRV's actualiteitenrubriek Attentie met een reeks foto's van onbekende sportbeoefenende vader landers waarbij dan een serieus tekstje werd opgelezen Uit gesproken slecht was een korte reportage van de ' moderne ' beelden in het Vondelpark te Amsterdam We ki-egen veel meer te zien van de mensen erom heen dan van de beelden zelf waarvan slechts bij uitzondering een totaalbeeld werd gegeven Meestal werd volstaan met het aftasten in onderdelen De close-up van een koplamp kan mij veel vertellen over een auto maar toch minder dan de helft als ik dan ook niet de hele auto te zien krijg door Scheepmaker Nico Sc fcii »»*^* %*%%%)' Verzachting van r,-k bepaling over het gemengde huwelijk Philippine ZEG MAAR Philippine zo heette het programma dat rond Philip pine Aeckerlin was opgebouwd Aardige vriendelijke liedjes over het algemeen Guus Vleugel Jaap van der Merwe en Dick Poons hadden de teksten geschreven Philippine zong ze ook wel aardig maar voor een one-woman-showtje mist zij toch eigenlijk de persoonlijkheid die de technische feUen kan doen vergeten Over kleur-tv geen eenstemmigheid Chr zangverenigingen in Utrechts K en W RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie ' t grootste merk planten margarine ^^ is die moet wel goed zijn ¦ I snap aUang waarom jy nooit iets vangt Tommy tjTBECHTSCH NIEPWSBLAtf Stem leven Trilog ] ' Waarheid is eenvoudiger ' In een inter\-lew waarin ze haar opvattingen omtrent de intermense lijlte verlioudingen en die der ecli télijhe en buitenechtelijlte liefde uiteenzette zei ze onder meer Ik geloof in liet spreken van de waar heid Al het andere is je tijd ver beuzelen De waarheid is zoveel een voudiger ' Nu sta ik altijd wat huiverig te genover stellingen die in een vraag gesprek door de veelal jeugdige schrijver met veel aplomb worden geponeerd want het komt nogal eens voor dat de hymne van diep zinnige beweringen wel trefzeker wordt ingezet doch haar zuivere toon niet behoudt door het onvol doend ontwikkeld Wankregister van de solist Onwillekeurig word ik dan herin nerd aan zinnetjes zoals Jenni HaU sprak naar aanleiding van haar zwakke debuut Ask Aagamemnon Puriteinen zijn gewoonlijk men sen die niet kunnen nadenken ' oi Abstracte kunst is óf aanstellerij óf een industrie ' Op het eerste ge zicht mogen zulke uitspraken dan door het soms bevatten van een mo gelijkheidskern even om aandacht vragen doch helaas maar al te vaak verkruimelen ze tot interessant aan doenerige holle verklaringen van een e.xhibitionistisch ingesteld schrijversjong zodat door het weer geven van niet-standaardsituaties met niet standaardpersonages even eens een niet-standaardwerk gescha pen is De hierboven vermelde kritische Advertentie § I Alwéér geen ladder dank zij Libelle Non Run gebreid S volgens het Runex procédé g Deze kousen zijn werkelijk j laddervrij U herkent ze aan het Runex tf embleem op t de verpakking Koop dus IibeUe EDNA O'BRIEN aantekeningen zijn gelukkig niet van toepassing op Edna O ' Brien die ons met haar trilogie waarlijk goede boeken geschonken heeft In het eerste deeltje waaraan de schrijfster op 26-jarige leeftijd be gon ontmoeten we de vriendinnen Kate en Baba die streng katholiek opgevoed naar een kloosterschool worden gestuurd om kennis en be schaving te worden bijgebracht Leergierig zijn ze beiden hun harts tocht echter om kennis op te doen betreft niet het onderwijs dat de school huft te bieden heeft doch die zaken welke buiten het dagelijks curriculum ¦ vallen Ze worden van school gestuurd en losgelaten op een wereld die hun schade en schande toebrengt maar hun nauwelijks wijsheid schenkt Ofschoon we in het tweede deel Girl with green eyes ' de avonturen van de nu in Dublin op kamers wo nende meisjes V blijven volgen han delt dit boek grotendeels over Kates liefde voor de getrouwde Eugene die haar het zo fel begeerde leven leert kennen met al zijn vrucht af werpende facetten waarvan sommi ge heel zoet beloven te zijn Tenslotte treffen we In het derde deel Girls in their married bliss ' de vriedin nen in hun huwelijke staat aan Kate met Eugene getrouwd merkt al spoedig dat het verbodene genot voller was en ze thans de bitter wrange vruchten oogst van een ver bintenis die gedoemd was te mis lukken Ook Baba heeft met echte lijke moeilijkheden te kampen en hoewel die voor het verloop van het verhaal belangrijk zijn en zij als ge sprekspartner door de schrijfster gelijkwaardig aan haar vriendin wordt gesteld is het Kate die in de - Nieuw theater in Den Bosch DEN BOSCH — Het Bossche con certgebouw dat in februari van dit jaar door een gasontploffing zwaar werd beschadigd zal helemaal wor den afgebroken De bedoeling is om op dezelfde plaats in het centrum van Brabants hoofdstad een nieuw theater te bou wen met een toneel - en filmzaal voor 800 personen en met een klei nere zaal voor alle mogelijke doel einden met 400 zitplaatsen Mededi recteur P Martens sr van het vroe gere concertgebouw vertrekt maan dag naar de Verenigde Staten om daar ideeën op te doen voor het nieu we theater • Prinses Eenedikte van Denemar ken heeft woensdagavond in de Ko ninklijke Schouwburg in Den Haag met prinses Beatrix een balletuitvoe ring van het Nederlands Dansthea ter bijgewoond De prinsessen wa ren de gasten van het gemeentebe stuur van Den Haag ze trilogie de boventoon voert wier leven ons het meest interesseert wier ervaringen ons het meest ter harte gaan wier blijheid door ons wordt gedeeld haar gebrek aan le venskunst wordt betreurd Bont patroon Men kan zich afvragen wat er In deze tijd nu de puntjes vooral door de jongeren zo terdege op de i wor den gezet aan een verhaal zonder schuttingtaai zonder fysieke dialo gen in horizontale stand nog te be leven valt Ter geruststelling van de eventue le puntjesjagers hierbij zij vermeld dat de i ook in deze boeken met de gebruikelijke stip wordt gecomple teerd Doch Edna O ' Brien doet dat op ' n wijze die volkomen aanvaard baar is nergens aanstoot geeft en voor het weven van haar bonte pa troon noodzakelijk is In een rustige doordachte stijl beschrijft ze met humor en mededogen met begrip en wijsheid de meest ondoordachte handelingen van de twee hoofdper sonen die ondanks het vorderen der jaren ondanks hun echtelijke staat de volwassenheid nimmer hebben bereikt En door de meest zotte situaties de meest gevoelige passages de meest tragische ontwikkelingen heen klinkt de stem van een vrouw die het leven liefheeft en haat die de onbarmhartigheid van de wereld veroordeelt doch desondanks beseft dat zonder onverbiddelijkheid het leven niet werkehjk kan worden ge leefd Er is moed toe nodig om het leven te aanvaarden zoals het komt om het aan te kunnen doorzicht en beleid Dat de schrijfster over deze karakterkwaliteiten beschikt heeft ze niet alleen met het te boek stel len maar met het publiceren van deze trilogie bewezen NICK FÜNKE-BORDEWIJK WüleJce Alberfi wordt onvhelsd door haar ouders naddt zi ^ een gouden plaat gekregen heeft voor het nummer Mijn Dagboek Deze Van onze kunstredactie Deze week heeft het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht gedurende twee avonden ge staan in het teken van de Koorzang woensdag - en maandagavond had de ring Utrecht van de Kon bond van clir zang - en oratoriumvereni gingen de jaarlijkse rlngzangavon den georganiseerd waaraan zes tien koren uit stad en provincie deel namen Men verneemt nog wel eens de klacht dat de belangstelling voor koorzang vooral bij de jongere ge neratie tanende is wie deze avon den heeft bijgewoond zal echter er varen hebben dat deze bond een sterk defensief front vormt Niet alleen dat men er zich over kon ver heugen dat de jongere generatie goed was vertegenwoordigd ook de repertoirekeuze viel te loven Het programma vertoonde ' n uitgespro ken artistiek aspect en bevatte o.a de namen van Sweelinck Buxtehu de Heihrich Schütz J S Bach Haydn Hellendaal Bruckner en Ju lius Röntgen Beide avonden is door de koren met grote animo en geïnspireerd heid gezongen waarbtj men kon vaststellen dat zich in de wereld van de koorzang een evolutie heeft vol trokken In vroegere jaren was het sche ring en inslag dat koorzang een sen timentele onechte indruk wekte thans werd een aantal belangwek kende koorwerken uitnemend gerea liseerd DONDERDAG Nederland I NTS Nieuws Barend de beer 7.06 Jeugdjournaal 7.15 Regionaal nieuws 7.35 AVRO Lucy-show 8.00 Journaal 8.20 Televizier 8.40 Danscontrasten van klassieke stijl via mo dern en blues naar jazz 8.55 Er wacht iemand spel van Emlyn Williams met o.a.'Coen Flink en Johan Kaart 10.30 Journaal DONDERDAG Nederland II NTS Nieuws KRO Tommy Dorsey show met o-a Frank Sinatra 8.35 Het Wit-Gele Kruis documentaire 8.55 NTS Episode uit de geschiedenis van de V.S 9.45—10.10 KRO Onze man in Londen Dinsdag is bekend gemaakt dat paus Paulus een document voorbe reidt dat ingrijpende wijzigingen brengt in de voorschriften van de r.-k kerk betreffende gemengde huwelijken Italiaanse bladen veronderstel den dat de paus binnenkort een Motu Proprio of persoonlijk admi nistratief decreet zal publiceren waarin de eifdeling over het huwe - plaat werd haar in Treslong te Hillegom overhandigd door haar vader Imponei-end was de samenzang van alle koren onder leiding van de dirigenten Barend de Graaft en J v d Werff Aan deze ringavonden werkten me de Het Pniëlkerkkoor te Utrecht o.I.v J Huiberts De Lof stem te Driebergen o.I.v Barend de Graaft Kunst na Arbeid te Mijdrecht o.I.v Jan Stephan Soli Deo Gloria te Langbroek o.I.v Barend de Graaft Zanglust te IJsselstein o.I.v H Post ACGK te Amersfoort o.I.v D Klut Bethelkerkkoor te Utrecht o.I.v P C V d Werff-Lous Ma riëndaal te Utrecht o.I.v C de Gooyer Con Amore te Woudenberg o.I.v A Oudhof Zanglust te Ben schop o.I.v J V d Werff Ooster kerkkoor te Utrecht o.I.v Joh C Meischke Oudwijk te Utrecht o.I.v G H de Kruiff Chrigeza te Vee nendaal o.I.v W Homsveld Zang en Vriendschap te Breukelen Ex celsior te Maarssen en Soli Deo Glo ria te Vleuten o.I.v N van Vliet • 107 koren zullen deelnemen aan het elfde Nederlands koorfestival dat de Koninklijke bond van zang en oratoriumverenigingen in samen werking met de AVRO organiseert Het wordt vrijdag 9 april en op de zaterdagen 10 17 en 24 april gehou den in de grote zaal van de AVRO studio in Hilversum en vrijdag 9 april om 19.30 uur geopend door de voorzitter van genoemde omroepver eniging Pasolini naar Nederland Van onze correspondent HOtVERSUM — De ItaUaanse dichter romanschrijver en regis seur Pier Paolo Pasolini komt waarschijnlijk deze zomer naar ons land in verband met de eerste ver toning van zijn laatste film Het evangeUe van Mattheus tydens de filmweek In Arnhem De Marxistische kunstenaar die te voren Akkaltone en Mama Roma maakte heeft met zijn bijbelfilm veel succes gehad op het festival in Venetië De kans is ook groot dat half mei Lila Kedrova die de Os car ki'eeg voor de beste vrouwelijke bijrol een bezoek aan Nederland zal brengen ter gelegenheid van de première van Zorba de Griek de film die haar de onderscheiding op leverde • De redactie van het tijdschrift Het Toneel zal met ingang van het volgend nummer gastvrijheid verle nen aan het tijdschrift Teatraal aan gezien wegens technische en admi nistratieve redenen voortzetting van Teatraal onmogelijk is geworden lijk in de 46 jaar geleden ingevoerde code van het kerkelijk recht wordt gewijzigd maar een Vaticaans functionaris zei dat de paus een dergelijk document voorlopig nog niet zal publiceren Hij deelde mede dat een door de paus benoemde com missie voor de bestudering van de kerkelijke huwelijkswetten nog be ziR is haar aanbevelingen op te stellen Als de asinhangige wijzigingen van kracht worden zal de niet ka-tholieke partij niets behoeven te be loven maar zal de katholieke mon deling moeten beloven te zorgen voor een katholieke opvoeding van de kinderen en standvastig te blij ven in zijn of haar geloof met eer biediging van de godsdienstige over tuiging van de niet-katholiek De verwachte wijzigingen in de kerkelijke huwelijkswetgeving zou den ook de procedures nodig voor het annuleren van een huwelijk ver gemakkelijken Zulke gevallen sle pen zich thans gewoonlijk jaren voort in lagere kerkelijke recht banken en stuiten op grote moei lijkheden bij het hoogste huwelijks tribunaal de heilige Rota van het Vaticaan Op verzet is gestuit het voorstel van enkele bisschoppen buiten de katholieke kerk gesloten gemengde huwelijken te erkennen Deze word den thans als ongeoorloofd en on geldig beschouwd Zij worden niet erkend en de kerk beschouwt uit zulke huwelijken geboren kinderen als onwettig Concertgebouw in Rotterdam 28 min Het Rotterdams Concertgebouw wordt duurder dan verwacht werd Dit blykt uit een nota van B en W die woensdag de leden van de ge meenteraad heeft bereikt Uit deze nota blijkt dat het oor spronkelijke bedrag van ruim 24 mil joen zal moeten worden verhoogd met nog eens ruim vier miljoen omdat onder meer de huurders van het café restaurant en de winkels die in het gebouw zijn geprojecteerd en met wie momenteel onderhandeld wordt niet geneigd zijn de kosten van het maken van binnenwanden betimmering ventilatie enz voor hun rekening te nemen.Volgens plan nen zou een en ander glas - en wa terdicht opgeleverd worden maar hiermede nemen de potentiële huur ders kennelijk geen genoegen De kosten die nu voor rekening ' voor de gemeente komen worden op an derhalf miljoen gulden geschat Tvajang " Ook de verdere voorzieningen zo als inrichting van kassa's kleed ruimten repetitiezaal enz bleken niet in de begroting van de arphi tecten opgenomen Met dit alles is rond een miljoen gulden gemoeid Het droogstoken van het gebouw dat nu vrijwel dicht is zal 250.000 gulden kosten de aanleg van ver warming en ventilatie is 750.000 gulden duurder dan verwacht voor de vloeren moet nog extra 250.000 gulden worden uitgetrokken de al gemene kosten en de kosten der directie eisen nog eens 300.000 gul den extra en voor een compositie opdracht ter gelegenheid van de opening is nu dertigduizend gulden opgevoerd tezamen ruim vier mil joen Hiervan kan ruim twee mil joen terugverwacht worden van het rijk op grond van de wet financie ring wederopbouw publiekrechtelij ke lichamen De internationale conferentie be treffende de kleurentelevisie in We nen gehouden is woensdag gesloten Bü de elndstemmlng over het ge bruik van de belde concurrerende systemen heeft het Franse systeem 31 stemmen behaald uit 44 en het gecombineerde Westduitse Amerl-kaanse systeem IS stemmen Vier landen hebben geen beslissing kun nen nemen en een onthielden zich van stemming In een slotcommuniqué werd ge zegd dat men door gebrek aan eensgezindheid niet tot een ontwerp advies voor een wereldomvattend systeem voor kleuren-tv is kunnen komen De bevindingen van het thans geëindigde overleg zullen wor den voorgelegd aan de volgende con ferentie die in juni 1966 in Oslo plaatsvindt Opgemerkt werd dat het Rus sische standpunt blijkbaar niet zo volledig ten gunste van het Franse systeem is als na het Russisch Franse televisie akkoord was aan genomen In een conferentiedocu ment heette het dat Rusland ztjn kleurensysteem op het Franse Se cam baseert doch daarnaast van plan is dit verder te verbeteren daarbij rekening houdend met de resultaten die in andere landen ziJn bereikt Op berichten dat West-Duitsland en de Verenigde Staten hun kleuren tv-systeraen gaan combineren rea geerde woensdag het Westduitse mi nisterie van posterijen met de me dedeling dat hierover niets bekend is en dat de Westduitse delegatie op de conferentie in Wenen eeij dergelijke overeenkomst niet is aangegaan De situatie is nu dus voorlopig zo geworden dat Europa in vier zones wordt verdeeld Twee zones con centreren zich respectievelijk rond de Sowjet Unie en Frankrijk en die hebben met tezamen een zestien Europese landen ' t Franse systeem aanvaard Die beide Secam blok-ken worden gescheiden door de noordelijke landen die met West duitse bondsrepubliek voor het Duit se systeem hebben gestemd En ten slotte nog de noordwestelijke zone met alleen Engeland en Nederland die zich voor het Amerikaanse NTSC-systeem hebben uitgesproken Achter de Duitsers hebben zich ook nog de Zwitsers en Italianen gesteld maar hun beslissing schijnt nog niet helemaal definitief te ziJn Op die 2 landen zal Frankrijk dan tvlEVR G CORNEUSSE INGENHOUSZHOF 18 AMSTERDAM PLANTEN MARGARINE ONGEZOUTEN - PUUR PLANTAARDIG LICHT VERTEERBAAR - DUS GEZOND Ik neem Wajang omdat het vermoedelijk ook wel zijn eerste of fensief openen om alsnog een abso lute meerderheid te kunnen berei ken Grootheid van schilderkunst uit 17de eeuw Nooit heb ik de grootheid van de Nederlandse 17de eeuwse schilder kunst zozeer ervaren als door de collectie van ^ dgar Asslieton Ben-nett een rijk Ingezetene van Man chester die verleden jaar overleed en wiens verzamelingen nu te zien zijn in de Boyal Academy in Lon den Mr Assheton-Bennett legde zich in het bijzonder toe op vroeg achttien-de-eeuws Engels züver en op — voornamelijk kleine — stukken van zeventiende-eeuwse Nederlandse schilders waarvan hij er zo'n klei ne honderd zonder uitzondering van superieure kwaliteit bijeenbracht Mogelijk hield Mj zich bij dit klei ne formaat om zijn schatten om zich heen te kunnen hebben — in de Royal Academy hangen ze in één grote en één kleine zaal — moge lijk ook deed hij dezelfde ontdek king als de beschouwer op de ten toonstelling namelijk dat de 17de eeuwse Nederlandse schilderkunst ondanks een eindeloze afwisseling van schildertrant een altijd her kenbare eenheid van menselijkheid vertoont Altijd of het nu in een kroegscène van Brouwer of in een landschap van Philips de Koninck is verschijnt in deze kunst de mens niet als ' stoffage ' maar als onver vreemdbaar deel van zijn omge ving en het is dan ook typerend dat Mr Assheton Bennett de zeldzame keren dat hij afweek van zijn spe cialisme een Italiaanse schilder koos Guardi bij wie datzelfde zich voordoet Jan van Goyen Ruysdael De Ko ninck Van der Velde die men zich voorstelt in grote wijde formaten zijn in deze collectie nu juist ' in het klein ' vertegenwoordigd en het is frappant te zien hoe hun schilderijen daardoor aan ruimte bepaald niet verliezen Dat was overigens niet de enige ontdekking van de verza melaar wiens oordeel — schrijft Charles Wheeler president van dë Academie — nauwelijks zijns gelijke had hij ontdekte ook d&t niet alleen de gevestigde 17de-eeuwse reputa ties het meesterschap hebben be reikt nauwelijks bekenden als An tony van Stralen Hendrik Borgh Bonaventura Peeters Floris van Schooten Jan Wijnants en vooral Ludolf Bakhuizen en Johcumes Lin gelbach behoren tot de verrassingen van de tentoonstelling Hoe is Mr Assheton-Bennetts voorkeur voor Engels zilver te ver enigen met die voor de 17de eeuwse Nederlandse realisten Mo gelijk speelden ook hier praktische overwegingen een rol mogelijk ook trok de zachte glans van het zilver hem aan waar de intimiteit van de Nederlandse schilderkunst hem dat op een andere maar gelijksoortige manier deed Overeenkomstig het testament van de verzamelaar blijft de collectie in haar geheel bewaard en dat is maar gelukkig pok want ze vormt een uniek monument van Nederlandse scheppingskracht JAAP KOMIJN 
DONDERDAG 8 APRIL 1985 GETROUWD S W STREEF en DIEDERIKE VAN WIMERSMA GREIDANÜS 8 april 1965 Wageningen Van der Waalsstraat 38 n Dr S KOOPMANS Dierenarts ZATERDAG 10 APRIL GEEN SPREEKUUR Heerlijk die vries-verse JONGE BRAADHAANTJES 13S per 500 gram ¦¦ 1 ^^%* Gewichten van 600 t.m 1200 gram ADVERTEERT IN OIT BLAD Algemene kennisgeving Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm onze innig geliefde vader behuwd - groot - en overgrootvader BERNARDUS JOHANNES PEETERSE weduwnaar van Hendrika van Woerkom op de leeftijd van 77 jaar Amsterdam G C Hijman-Peeterse L Hijman Utrecht H Hogendoorn-Peeterse J C Hogendoorn Utrecht B Nagtegaal-Peeterse J Nagtegaal Australië J Petersen-Peeterse W Petersen klein en achterkleinkinderen Utrecht 7 april 1965 Corr adres De Lessepsstraat 19 Voor hen die afscheid willen nemen bestaat daartoe gelegenheid in één der rouwkamers aan de Malie singel 75 te Utrecht van 9—17 uur en van 18—18.30 uur De crematie zal plaatshebben vrijdag 9 april In het crematorium te Velsen na aankomst van trein 15.33 uur halte Driehuis-Westerveld UITZOEKEN Kersen — Ananas — Aardbeien — Perziken — Abrikozen — Frambozen,gemengd fruit 2 blikjes 0.99 Italiaanse VERMOUTH literfles 425 2e fles 198 DOPERWTEN zeer fijn Uterbllk 98 KNAKWORST pot inhoud 8 stuks 69 VERSE ROOMBOTER paltje 126 Gekookte MAGERE HAM Lekkere SNIJWORST PALINGWORST 150 gram 79 150 gram 69 150 gram 65 SUMA ZELFBEDIENING VAN HUMBOLDTSTRAAT 37 - UTRECHT bü'Tuinwük - Telefoon ¦ 24437 Met leedwezen geven wij U kennis van het over lijden van de heer A VAN COOTEN lid van het hoofdbestuur van ons genootschap In dankbaarheid gedenken wij de toewijding waar mede hij gedurende een lange reeks van jaren de belangen van het U.L.G heeft gediend Het hoofdbestuur van het Utrechts Landbouw Genootschap Jhr Mr W H de Beaufort voorz J D van Zijtveld secretaris Utrecht 7 april 1965 Bij beschikking d.d 7 april 1965 van de Arrondissements Hechtbank te Utrecht is het faillissement van F TERMAAT wonende te Loosdrecht op het woonschip ' Zomerdroom ' achter het perceel Nw Loos drechtsedijk 212 te Loos drecht zijn bedrijf uitge oefend hebbende te Bussum aan de Honore Lambostraat 6 opgeheven bij gebrek aan baten GEMEENTE LEERSUM Bouwvergunning ex artikel 20 van de Wederopbouwwet Burgemeester en wethouders van Leersum brengen ter openbare kennis dat van 8 april t.m 15 april 1965 ter secretarie dezer gemeente voor een leder ter inzage liggen het ontwerp met de daarbij behorende stukken van een eventueel door hen ingevolge artikel 20 der We deropbouwwet te verlenen vergunning aan Van Doom's Bouwbedrijf gevestigd Buurtlaan Oost 7 te Veenendaal voor het op richten van twee villa's on der één dak met garages op het perceel kadastraal be kend gemeente Leersum sectie G nummer 39 gele gen aan de Wildbaan en De heer A J Stijn wonende M C Verloopweg 17 te Leer sum voor het oprichten van een garage annex bergruim te op het perceel kadastraal bekend gemeente Leersum sectie C nummer 1576 plaat selijk gemerkt M C Verloop weg 17 Voor belanghebbenden be staat gelegenheid gedurendebovengenoemde periode schriftelijk bezwaren tegen dit bouwplan bij hun college in te brengen Ijeersum 8 april 1965 Burgemeester en wethouders van Leersum de burgemeester C M s'Jacob de secretaris H W Dam Met weemoed geven wij U kennis van het overlijden van de heer A VAN COOTEN medebestuurslid van onze afdeling Het Bestuur van de afdeling Langbroek-Doorn van het U.L.G Langbroek/Doorn 7 april 1965 De curator Mr Ed Spanjaard Maliebaan 82 Utrecht Door de Rechter-Commissa - ris in het faillissement van J B ROELOFS Bemuurde Weerd O.Z no 74 Utrecht zaakdrijvende on der de naam Rovedy Frituur producten Is bepaald dat De crediteuren hun vor deringen uiterlijk 24 mei 1965 bij de curator moetenhebben gediend De verificatievergaderingzal worden gehouden op 8 juni 1965 des voormid dags om 12 uur in het Pa leis van Justitie aan deHamburgerstraat no 28 teUtrecht De curator Mr Christina W Sterk Plompetorengracht 15 Utrecht RUIM WOONHUIS OOG IN AL Ind kamers en suite erker keuken w.c kelderkast hall Ie verd 3 slaapka mers en grote douche-ka mer met lavet 2e verd grote kamer en ruime ber ging Tuin voor en achter Schuur Ligging Oost-West Leeg direct Vraagprys ƒ 54.500 - k.k Event hyp tot 85»/o Inl •• ZACHT ZO ZACHT MAKELAARSKANTOOR FA BEN DROST & ZN OUDE GRACHT 358 bh WN>^TELEFOON 23521 Utrechtsche Waterleiding Maatschappij Compagnie des Eaux d'Utrecht in liquidatie De algemene vergadering van aandeelhouders zal plaats hebben op dinsdag 27 april 1965 om 14 uur ten kantore van de Banque de Bruxelles rue G Clemenceau 5 te Luik AGENDA Verslag van de liquidateurs Balans en Verlies - en Winst rekening per 31 december 1964 Décharge van administra teurs en commissarissen die in 1964 in functie zijn ge - weest Diversen Aandelen kunnen worden ge deponeerd ten kafttore van de Bank van Brussel te Brus sel en te Luik de Bank Vlaer en Kol te Utrecht de Hoofd zetel van U.W.M rue de la Liberté 10 te Angleur de U.W.M te Utrecht Predik herenkerkhof 13 O I a ^ Bessensap p.fles | r Sla-saus p fles y Sperziebonen p bl V Doperwtjes fijn p bl fi Doperwtjes zéér fijn p.bl O PAAS-PARADE VAN LAGE NETTO-PRIJZEN per pak 1.19 Roomboter Appelmoes 3 grote potten 1.00 39 65 59 69 Van Nelle's supra koffie 1.69 Alex Meyer KOFFIE ¦ CAHWÊ KOFFIE 1.39 1.39 Bovendien bij elk pak koffie elk merk blik SLAGROOM voor 69 BEKENDMAKING GEMEENTE BREUKELEN Het hoofd van het gemeente bestuur van Breukelen brengt ter openbare kennis dat de door de gemeenteraad vast gestelde herziening van de bebouwingsvoorschriften deeluitmakende van het uit breidingsplan in onderdelen regelende de bestemming van gronden gelegen nabij de kom van Niewer Ter Aa ter secretarie dezer gemeente voor een ieder van 9 tot en met 22 april 1965 ter inzage ligt Belanghebbenden die zich met bezwaren tot de ge meenteraad hebben gewend kunnen voor 4 juni 1965 hun bezwaren tegen het plan in dienen bij gedeputeerde sta ten van Utrecht Breukelen 8 april 1965 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd T T M H Bijleveld 9 Poederkoffie pot 99 Q Poederkoffie grote pot 3.95 ff Melk met suiker 5 kl busjes 89 ST Spaghetti 3 pakken 1.00 ^ metlanoline I ff Import vermouth liter 2.95 ^ Appelsap 2 flessen 1.00 ^ Spaanse wijn p.fles 1.85 I^Vin-Perlé p.fles 1.95 IP Sinas 2 grote gezinsflessen 89 A Chocolade-eitjes ^ Paasbonbons V Ham mager ^ ff Snijworst ^ Margarine Braadkip p st 3.95 en 2.95 Kabeljauw pak 400 gr 1.09 Uw verse ^ KIP ligt klaar bii 150 gr 150 gr 200 gr 150 gr 3 pakken 79 89 99 65 85 *^^ oóenb ióenbercf HOFLEVERANCIER Ubelt wij komen Tel I03«I SPELDJES VOOR H.H WINKELIERS Auto's vogels sprookjes bloemen en vliegtuigen as sort levert Reclamebureau „ TRADE " Telefoon 23001 — Utrecht ANTH DE RU ZELFBEDIENINGSBEDRIJVEN DAMSTRAAT - GOEDESTRAAT ZACHT ZO ZACHT ÜTRECHTSCH NDEDWSBLAn VOLVO-HOOFDAGENT GEBR BUITENWEG KV yoï ^ De Bilt Telefoon 030 - 6 17 44 heeft het genoegen u uit te nodigen tot een bezoek aan de VOLVO-SHOW in de kleine foyer van Tivoli te Utrecht op 9,10 en 11 april a.s van 10-22 uur zondag 11-22 uur U zult daar in de gelegenheid zijn kennis te maken met dit Zweedse klasse produkt N.V KONINKLUKE 2ILVERFABRIEKEN van Kempen & Begeer Op onze centTEile administratie is de funktie vacant van ^ GEGARANDEERD OVENVERSm intern accountant Wij stellen ons voor in deze funktie aan te stellen een am bitieuze jongeman tot uitejlijk 25 jaar ¦ grootpak 46 et - reuzenpak 87 et Nu met gratis dierenriemspeldjes en spaar meteen voor het mooie en fiandige Golden Hill speldjes-album Vraag spaarkaart bij uw detaillist Binnen het raam van de normale routinewerkzaamheden kan hij door de uitbouw van zvjn funktie een jjösitie opbouwen Als opleidingseisen stellen wij het Praktijkdiploma Boekhouden en zo mogelijk het MBA-diploma Wanneer u geïnteresseerd bent in deze funktie dan zien wij met belang stelling uw mondelinge of schriftelijke sollicitatie tegemoet op onze afdeling personeelszaken Karpervijver 17 Zeist tel 03404 - 13711 IVOOR DE VROUW M©ID)E BISCHOT Diolen M®ID)]S »„,„ BISCHOT REGENMODE Vredenburg 6 - Utrecht STIJL EK ELEGANCE 
CTEECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG g APBIE Ï9G5 Thea Attevelt drie dagen hegeleidster van Jean Marais Herinneringen aan oude molens Huizen verdrongen achthoekige reus aan de Jutfase weg W Lijdensprediking is een moeilijke opdracht Sentimentaliteit & üèn fouials rationalisme \ n GEEN enkele periode van het jaar is het kerkbezoek zo groot als in de weken voor Pasen Daarvoor bestaan verschil lende redenen De meeste protestantse kerken hebben in deze weken de ' aanneming van nieuwe leden ' zoals men het populair noemt Er wordt door jongeren in het openbaar belijdenis van het geloof afgelegd Dit veroorzaakt doorgaans toenemende ker kelijke belangstelling Maar daarnaast is het onderwerp van de prediking in dit tijdperk van het kerkelijke jaar van belang de lijdensgeschiedenis van Jezus Christus Muziek preek schilderkunst langs deze waterweg n|ar de.hoofd stad van het Sticht - -- JJ^^^tóS -'^-^^ Van een onzer verslaggevers DE molenaar in het midden des lands — om de bekende zon dagochtendse radiorubriek Weer of geen weer te citeren — kan de Nederlanders veel over het weer vertellen De heer J Klooster uit Utrecht weet als óud-voorman in een loonmaalde rij het een en ander over de achthoekige korenmolen aan de Jutfaseweg die omstreeks 19^5 werd afgebroken In 1845 werd deze molen als windmolen gebouwd Omtrent de eeuw wisseling brandde deze karakteristieke molen geheel af Na de herbouw werkte men aanvankelijk met stoom Later kwam er een zuigasmotor en daarna bediende men zich van elektrici teit Toen er in 1925 huizen gebouwd moesten worden voor de uitbouw van de Rivierenwijk was het lot van de molen beslist Op de eerste ver dieping van dit aciitlioekige ge bouw was de maal zolder op de twee de lagen de molen stenen De derde etage deed evenals de benedenverdie ping dienst als op - slagplaats Tot het molenaars valt behoorde ook het ' billen ' van molenstenen Voor het malen zijn twee stenen nodig de onderste ligt stil de bovenste draait In de onderste steen zitten kerven die heel nauwkeu rig met de hand zijn uitgehakt Door de wrijving raakte de scherpte van de onderste steen af gestompt waar door de molenaar ie steen moest scherpen of ' bil len ' De wijze waarop de steen was uitgehakt be paalde ook hoe er gemalen werd molen Hoe heette die molen Twee artikelen over oude Utrechtse molens die het Utrechtsch Nieuwsblad enige tijd geleden 28 en 29 januari publiceerde gaven de 77 jarige heer J Klooster Tam boersdijk 41 te Utrecht aan leiding een en ander te ver tellen over een achthoekige korenmolen die men vroeger kon vinden halverwege de Jutfaseweg Een vraag die bij onderzoek in brede kring nog niet kon worden beant woord is hoe heette die mo len Twee in molens geïn teresseerden vermoedden De Hoop maar zekerheid was niet te verkrijgen Wie weet hoe de naam van die molen was Graag bericht aan de stadsredactie van het U.N Verder zijn in bijgaand ar tikel gegevens verwerkt over een klokgevel aan de Oranje straat 17 met een model van de eerder besproken molen Klaarwater Deze gegevens zijn van de hand van de heer A Graafhuis U.N.'s mede werker voor stadshistorie Een beeld uit 19Z3 vier werkne mers van de nu niet meer be staande graanhandel Boereboom een loonmaalderij vn die dagen staan voor wat eens een trotse korenmolen aan de Jutfaseweg in Utrecht snoeit aijn geweest Be molen stond ongeveer waar nu de Volkerakstraat is U ziet van links naar rechts de heren J Klooster voorman die in het hiiAs links achter de m^olen woon de Aart Aardewiel moletiaars knecht Maarten Leeuwis en Kees Spruiteniurg beiden mole naar even verderop — zijn nog de balken te zien die ken nelijk van molen afbraak afkomstig zijn en bij de bouw van dit pak huis in de tweede helft van de 18de eeuw zijn ge bruikt En al staat er geen „ echte " molen meer toch draaien er nog steeds echte mo lenstenen Men vindt er zeven „ koppels " zware stenen die per dag samen zo'n 2500 kilo Utrecht se mosterd maken in Van Rijn's mos terd en azijnfa briek Er is in de loop der eeuwen met paarden met stoom en motor kracht en sinds 1911 bij Van Rijn met elektrische drijfkracht gema len maar de ste nen vervullen nog steeds hun oude taak Van deze „ zonder naam " A ^" GraafhuisT ' U.n"'s " mede'' Naar bekend Dver naar een ^^ erker voor stadshistorie stonden de meeste fraaie klokgevel ie ^__^____^^^_______^_ oude molens vroe - zien aan het pand —— ^^^— — ^_ ^^^ ^^ ^^ Weerd Oranjestraat 17 in Wijk C die van - waar de Vecht stroomt Via deze wege ouderdom en formaat op de snelle verbinding met Amsterdam monumentenlijst ' geplaatst werd ' was het rnogelijk de vele uit Indië Vooral de breedte va.n deze klok gevel is opvallend Het zou te be treuren zijn wanneer men dit restant van een oud bouwsel bö de reali sering van de saneringsplannen in de nabije toekomst zou prijsgeven De gepleisterde gevel zou kunnen worden afgebikt en nog geruime tijd in de nieuwe sfeer van straks zijn plaats kunnen hebben Dat is niet alleen zinvol om de gevel zelf maar ook om de laatste overblijfsels te bewaren van de molen de Klaarwater De gevel hoorde namelijk tot het pakhuis van de oude molen In de top van de gevel bevindt zich nog een in hard steen uitgehouwen model van de molen Naast dit i'estant van het oude pakhuis bevindt zich een poortje dat vroeger toegang gaf tot de zo genaamde molenaarsgang een steegje dat van de voorkant van de molen tussen de bebouwingen door toegang gaf tot de er achter gelegen straat Balken In het pakhuis Oranjestraat 9 — afkomstige produkten aan te voeren Ook de gort en het koren kwamen Advertentie Uitgeslapen neén ^ UITGERUST DRAKACELIs " Agrarische werknemers bonden willen praten over ongeorganiseerden De voorzitters van de drie agra rische werknemersorganisaties heb ben besloten gezaiiienlük voorstellen over het probleem georganiseerden ongeorganiseeden uit te werken en deze op korte termijn aan de onder nemersorganisaties voor te leggen De voorzitter van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfs bond de heer Van der Ploeg deelde dit mee in de bestuursvergadering VcUi het Landbouwschap De heer Van der Ploeg legde een verklaring af waarin hij eraan herinnerde dat er in de kring van zijn organisatie een grote mate van ergernis heeft geheerst over een uitlating van een vertegenwoordiger van de land bouwondernemers in de Stichting van de Arbeid Deze had gezegd dat de landbouwondernemers vin den dat ze via het Landbouwschap al genoeg meebetalen aan het af sluiten van cao's en dergelijke en daardoor aan de vakbeweging In liet pand Oranjestraat 17 te Utrecht komt een afbeelding voor van de molen Klaarwater In 19SZ maakte E A van Blitz en Zn van de gevelsteen deze op name die voorkomt in de topo grafische atlas ' van de stad Utrecht in het gemeente-archief De ANAB heeft telegrafisch aan de voorzitter van het Land bouwschap om een extra verga dering van het dagelijks be stuur gevraagd daarna zou zij beoordelen of het nog nuttig en zinvol zou zijn dat de door de ANAB aangewezen bestuursle den woensdag de bestuursver gadering zouden bijwonen De voorzitter van het Landbouw schap schreef de extra bestuursver gadering inderdaad voor dinsdag avond uit maar de werkgeversle den lieten weten dat zij deze niet wUden bijwonen De ANAB zag toen ook geen heil meer in deze verga dering van het dagelijks bestuur Naar aanleiding van de verkla ring van de heer Van der Ploeg zei de heer Mertens ondernemerslid van het dagelijks bestuur en voor zitter van de KNBTB dat hij en de andere ondernemersleden gemeend hadden geen vergadering van het dagelijks bestuur te mogen bijwo nen onder de dreiging van een ulti matum ook omdat deze zaak nog niet in ' t Landbouwschap ter sprake is geweest en daar ook niet thuis hoort Wel ziJn de heer Mertens en zijn collega's bereid tot een open gesprek zonder dat er een dreige ment boven hun hoofd hangt • Tijdens de nationale boeken markt ' 65 — 14 tot en met 23 mei in het RAI-gebouw te Amsterdam — wordt ' n Vlaamse dag geliouden op zondag 16 mei Nederlandse lezers krijgen dan de gelegenheid vragen te stellen aan efen forum bestaande uit Vlaamse auteurs onder voorzitter schap van Karel Jonckkheere Bo vendien zal Bernard Kemp de jonge Nederlandse auteurs Pem Rutke en Geert van Beek introduceren en om gekeerd zal Kees Fens twee Vlaam se auteurs voorstellen Door de eeuwen heen blijft het verhaal over ' de procedure Jezus van Nazareth ' de mensen boelen En niet alleen de christenen Een uitvoering van de Matthiius Passion trekt velen die nooit een voet over de drempel van een kerk plegen te zetten hoewel Bach deze muziek zuiver voor kerkelijk gebruik schreef Bekend is dat de grote Indische leider Gandhi niettegenstaande zijn hindoeïsme een bewonderaar van Christus was Tot zijn ' Uevelingshe deren ' behoorde hét gezang Als ik het wondere kruis aanschouw De geweldloosheid van Christus bij zijn onrechtvaardige veroordeling tot de kruisdood sprak hem aan Voor de lijdenspreek bestaat een duidelijke voorkeur Dit geldt ook voor de rooms-katholieke kerk In vroeger jaren toen de preek daar vaak verschraald was tot een vlak moralistisch praatje dat men nood gedwongen aanhoorde gold de lij densmeditatie als het neusje van de zalm op preekgebied Je had be roemde predikers van wie ' pater Borromeüs de Greeve de voor naamste was Een parochie die in de vastentijd op hern ' beslag kon leggen ' werd benijd Menigmaal zijn de lijdensmeditaties van De Greeve door de radio uitgezonden Eenmaal hield hij deze machtige preken in Utrecht in de lijdenswe ken van 1942 en wel in de St Jo sephkerk aan de Draaiweg Maar de pater had toen zijn beste jaren achter de rug Midden in de oor logstijd volhardde hij nog in de stijl anno-1930 in de trant van ' Zie on ze Heer daar hangen aan het kruis van Calvarië Zie hem hangen gij katholiek meisje met je dansles en je lippenstift Zie hem hangen gü katholieke jongeheer met je voet bal en je sigaret ' Met die oude rhetoriek is het nu wel voorbij Maar ook zonder blijkt er van de lijdensprediking iets uit te gaan dat de hoorders aanspreekt Schapesnoet Naast de muziek en de preek zijn er nog andere middelen om het lijden van Christus toe te lichten Als belangrijkste noemen we de schilderlninst In rooms-katholieke kerken ziet men de kruiswegstaties hangen veertien momenten uit de ' via dolorosa ' Meestal zijn dit geen kunstwerken maar ' plaatjes ' met de steriotiepe afbeeldingen van Je zus met de doornenkroon Lange tijd vormden de kruisweg staties van Toorop in de kerk te Oosterbeek een uitzondering op de Advertentie Dé nioöfste tassen en koffers zijn van Skai De mooiste meubels zijn bekleed met Skai echt LET VOORAL OP DIT ETIKET Ife^^^^'^^H^^'^^^^i^^H^^i ^ NED HEBV KERK Aangenomen naar Heino toez H W Obbink te Silvolde GEREF KERKEN ^ Beroepen te Andijk vac C Dijk stra L R Krol te Midwolda te Naaldwijk vac W J Smidt W Dekker te Noordwijk-Binnen Bedankt voor Delft vac dr G P Hartvelt en voor Zwolle vac J v d Zanden H Hogenhuis te Rotter - dam zuid Katendrecht voor Win terswijk evang pred H Sweepe te Scheveningen voor Hardenberg G J V d Burgh te Lexmond-Ameide voor Krommenie Joh Rowaan te Westmaas CHB GEREF KERKEN Tweetal te ' s-Gravenhage-west J Brons te Bunschoten en B van Sme den te Amsterdam-Nieuw-West te Haarlem-noord I de Bruyne te Rot - terdam C en H W Eerland te Amersfoort Beroepen te Enschede-Oost Heermate Nunspeet iililiii!i;iiiiiiiiiniiiiiii!iiiii[ii!iiiiiiiii!iiiiiiliiiiiiiiiilii«!niiiiiniiliiuiiiiliuiiiiiiiii!Hiiiiilliili traditionele voorstellingen Tegen woordig krijgen dikwijls moderne kunstenaars de kans om de serie in beeld te brengen Niet dat hun werk altijd gewaar deerd wordt Wat is er rond 1950 ' n herrie geweest rondom de kruis wegstaties van Aad de Haas in het kerkje te Wahlwiller Limburg die in 1949 op bisschoppelijk bevel ver wijderd moest worden De pastoor was gelukkig met deze staties Maar sommige parochianen gewend aan de suikerzoete prentjes van Je zus ' lijden alsof dat ooit suikerzoet kan geweest zijn vonden de uitge mergelde Christus nét een bede laar uit hongerend India Volgens hen had Aad de Haas te eigentijds geschilderd Maria in een geruite broek dat kon niet door de beugel En een discipel met een schapesnoet dat kon niet waar ztjn Alsof Maria niet een doodgewone vrouw was van gelijke beweging als wij En alsof de dis cipelen precies als wij allemaal niet schaapachtig rond het kruis hadden gestaan zonder veel benul van wat daar nu eigenlijk gebeur de De bijbel zegt ' Wij dwaalden allen als schapen ' KERK « even aeeóteillh te De meest gebruikelijke manier om in de passie van Christus te worden ingeleid blijft echter de pre diking Maar hier doet zich een gro te moeilijkheid voor Want waar leidt die preek naar toe Een lijdensprediking die medelij den opwekt met Christus beant woordt niet aan haar bedoeling Men kan ontroerd de kerk vei-laten en toch geen notie hebben van waf eigenlijk met dat lijden bedoeld wei'd Dan heeft ' Jezus ' woord tot de vrouwen van Jeruzalem nog niets van zijn kracht verloren ' Weent niet over Mij maar weent over uzelf ' De vraag is waar de grens ligt Utrechts meisje won verkiezing Ze is er wel een beetje zenuw achtig van de achttienjarige Thea Attevelt uit de Priok straat in Utrecht die volgende week drie dagen lang Jean Ma rais mag begeleiden De Franse filmster komt naar Nederland ter gelegenheid van de première van de film Fan tomas die tegelijkertijd in het Utrechtse Scala theater en in een Haagse bioscoop gaat draaien De tegenspeelster van Marais in de film is Mylène Demon geot een blonde pittige schoonheid Mylène komt niet mee naar Nederland Thea heeft nu de taak haar te ver vangen Waarom juist Thea Omdat zij van alle meisjes uit Utrecht en Den Haag het meeste op Mylène lijkt Dat is woensdag tijdens een soort test in Den Haag uitgemaakt Van de drie meisjes die de finale van de door importeur City-films uitge schreven wedstrijd hadden bereikt vertoonde zij de meeste gelijkenis met het Fremse sterretje Wat zij de volgende precies moet doen weet Thea nog niet Het pro gramma is nog niet bekend Wel staat vast dat zij Marais dinsdag middag gaat afhalen van Schiphol samen met een Haags meisje dat tweede werd in de Mylène-wedstrijd Thea heeft min of meer voor de grap meegedaan aan de wedstrijd Allerlei mensen hadden haar gezegd Want natiitórlijk kan een ' aanschou welijke ' preek die de mensen roert heel goed de weg tot hun hart zijn Maar er zit toch een gevaarlijke kant aan die ontroering omdat zij aan het wezenlijke voorbij kan gaan Ten tijde van Lodewijk XrV leefde de befaamde kanselredenaar Mas sillon Toen deze eens voor de Zon nekoning en zijn hof een lijdens preek hield sidderden de hoorders eerst van angst en later huilden zij van droefheid Zodra MassiUon dit bemerkte bedekte hij zijn gezicht met de handen en schreide hij zelf ook Lijnrecht hier tegenover staat een uiterst zakelijke prediking die sils bö een meetkundesom volstaat met het bijeenbrengen van bewTJzen In dat geval maakt men van de heils historie een legkaart De kunst is maar om alle passende stukjes te vinden Een soort van orthodox ra tionalisme De diepte van Christus lijden waar een mens met zijn ver stand niet bij kan wordt op die ma nier helemaal beredeneerd en ' ver klaard ' Deze methode is even ver werpelijk als de sentimentele lij denspreek In feite kunnen preken over de lijdensweg van Christus nooit aan trekkelijk zijn Want bij dit trieste schouwspel is geen enkel mens toe schouwer maar moet ieder meespe len omdat ' t ook om hém te doen is Voor deze rol voelt niemand iets net zomin als Simon van Cyrene de toevallige wandelaar op weg naar Jeruzalem die door de soldaten ge dwongen werd om het kruis van Jezus te helpen dragen Toch houdt het lijden van Chris tus de mensen bezig omdat het lij den in deze wereld niettegenstaan de alle vooruitgang een geweldige plaats inneemt En ergens staat het lijden van Christus daarmee in ver band Meer toeristen naar ons land Het aantal overnachtingen van buitenlandse gasten in Nederland se hotels is vorig jaai gestegen tot 4.460.000 een toename met negen procent of wel 370.000 overnach tingen vergeleken met 1963 zo deelt het Centraal Bureau vooi de Statistiek mee Relatief was de stijging van het aantal overnachtingen van gasten uit Frankrijk het grootste 24 % hierna volgen o.m Zweden met 17 % de Verenigde Staten van Amerika met 13 % Engeland en Schotland met 8 % en Denemarken met 7 % Duitsland neemt met 1.490.000 overnachtingen 33 % van het tota le aantal de eerste plaats in hier na volgen Engeland en Schotland met 630.000 overnachtingen 14 % de Verehigde Staten van Amerika met 610.000 14 % en Frankrijk met 290.000 6 % In de periode 1961-1964 blijkt het aantal geregistreerde over nachtingen van gasten uit Frank rijk en de Verenigde Staten met resp 36 % en 33 % toegenomen In totaal steeg het aantal overnach tingen van buitenlandse gasten in deze periode met 22 % Alleen het bezoek uit België en Luxemburg liep iets terug THEA ATTEVELT dat ze veel op Mylène leek Zelf vond ze dat trouwens ook wel Van de vele films met Mylène heeft ze er echter maar een gezien welke weet ze niet meer Thea komt uit een gezin van ze ven kinderen Op het moment is ze thuis Ze is pas langdurig ziek ge weest en is toen ze weer beter was niet teruggegaan naar de vierde klas van de ulo Wat ze in de toekomst wil gaan doen weet ze nog niet Maar in ieder geval niet naar kantoor " Al is ze dan wat zenuwachtig ze gelooft toch dat het volgende week wel goed zal gaan Voor ze Marais zal ontmoeten wil ze nog een beet je haar Frans ophalen En vader Attevelt zegt Ik be grijp niet precies wat de opzet is Maar Thea schijnt er erg blij mee te zijn " Veiligverkeersactie voor kleuters HILVERSUM — Volgens cijfers van het CBS zijn in 1963 ongeveer 3200 kinderen in de kleuterleeftijd betrokken geweest bij verkeerson gevallen Het aantal doden bedroeg ca 180 het aantal ernstig gewonde kleuters ca 2000 Deze getallen en het feit dat in procenten uitgedrukt de meeste ver keersslachtoffers vallen onder kleu ters en bejaarden is voor het Vei - bond voor Veilig Verkeer aanleiding een grote actie te voeren voor de veiligheid van het kind in het ver keer Onder de naam Uw Kleuter " afgekort UK 65 wordt in de maan den april mei en juni een schrifte lijk beroep gedaan op het gezamen lijk verantwoordelijkheidsgevoel van ouders en kleuterleidsters De kinderen zullen behsilve op de scholen waar drie tliema's van de actie stoeprandstop de veilige ' speelplaats en het veilig speelgoed door middel van gesprek en spel worden behandeld tevens via een zestal televisie uitzendingen kennis kunnen maken met UK 65 In de tv-programma's zijn Jan en Joke de populaire personificatie van de kleu ter in het verkeer De presentatie van de actie geschiedt mede op ini tiatief van en in samenwerking met de Nederlandse Televisie Stichting Alting von Geusau hoogleraar in het internationaal recht Aan de katholieke econ hoge school in Tilburg is benoemd tot ge woon hoogleraar in het recht der In ternationale en supranationale orga nisaties jhr dr F A M Alting von Geusau tot dusver lector aan de katholieke hogeschool De heer Alting von Geusau werd geboren in De Bilt in 1933 en volg de de gymnasiumopleiding aan het St Bonifatiuslyceum te Utrecht Hij studeerde rechten aan de rijksuni versiteit te Leiden waar hij in 1958 doctoraal examen deed in de viije studierichting Vervolgens studeerde hij aan het Europa College te-Brug ge en werd in aansluiting daarop in 1959 verbonden aan de universiteit van Californië te Berkeley als assis tent van professor Haas in de fa culteit der politieke wetenschappen Dr Alting von Geusau is bestuurs lid van de Europese Beweging en is onlangs benoemd tot lid van de per manente studiegroep voor internatio nale organisatie van het Europese centrum van de Carnegie stichting 5'jarig meisje verongelukt Woensdagmiddag is het vijfjarig dochtertje van de familie Boschker - van Uem te Vragender juist toen zij van een groentenbestelwagen sprong tegen een passerende perso nenwagen gevallen Hoewel zij di rect werd overgebracht naar het ziekenhuis te Lichtenvoorde mocht medische behandeling niet meer ba - 
e DONDERDAG 8 APRIL 19«3 IJTREC3HTSCM MIEC^SBLAD P DE GRUYTER & ZOON N.V te Utrecht heeft plaats voor WINKELBEDIENDE leeftijd vanaf 16 Jaar Hij zal tot taak krijgen de goederen in de winkel te verzorgen Afhankelijk van geschiktheid Js uitgroei naar een hogere funktie mogelijk Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt U dagelijks terecht aan ons filiaal Biltstraat te Utrecht van 9.00—18.00 uur DE GRUYTER liiiillJillllliiilli OPENBARE LES op a.s vrijdagavond 9 april van 19 tot 21 uur in de Ir * J * D * M Bardetschool voor Algemeen Technisch Onderwijs Lieven de Keylaan 9 Alle belangstellenden zijn deze avond van harte welkom N trechtsch leuwsblad i Topkrant van Midden-Nederland MEDEDELING VOOR ONZE ADVERTEERDERS Om een vlotte verwerking van Uw advertentie opdracht te bevorderen verzoeken wij U deze als volgt te adresseren ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD N.V Afd Advertenties Postbus 69 — Utrecht handelsdrukker ^ drukwerk van formaat Het mooiste van liet mooiste ONGEËVENAARDE collectie showmodellen In VOORJAAR-ZOMERMANTELS zowel sportief als gekleed Enige zeer fraaie mantelkostuums Diverse desstas verschillende maten vanaf ƒ 59 - Goederen worden geleverd door MEVR J COLLBWIJN • MANNEQUIN Verkoopadres REX Nachtegaalstraat 23 Utrecht te bereiken met bus 3 4 en 11 I De meest comfortabele auto In deze prijsklasse Renault 8 Major PRIJS f V>>x7^0a ''.>^.«»^ Flitsende motor van it08 cc 50 PK(SAE In 19 seconden van o op lOO knn Vier Lockheed schijfremmen " rondom " voor vierrriaat maximara veiligheid Volledig gesynchroniseerde 4-ver8nelllng6bak Duurzaam beschermd tegen roest dank zi ] roestwerend dompelbad Gesloten koetclrcuft waardoor geen zorgen om water of antl-vrles Maximum snefheld I3s km per uur Vete Inclusieve extra's RENAUT ' Vraagt vof/edfgs / nf/c/itfngen en ma&k een proefrit bt N.V Automobielbedrijf Zuilen „ A,Z.U " Amsterdamsestraatweg 600—802 — Utrecht Telefoon 030 44667 N.V Automobielhandel v/h Grund & Co Maliebaan 71—73 — Utrecht — Telefoon 030-19143 i " li „ Nordmende " Mambino Prachtige portable radio met 6 transistors Sublieme ontvangst op midden - en iangegolf Kastje van 22 x 14 x 6,3 cm in zwart blauw of rood 1 jaar schriftelijke garantie •* r %^ JLoO - Strotas „ Pontova " Modieus gevoerd model van gevloch ten raffia met aparte koperen hengsels en sluiting Zwart wit rood beige.crême b Strotas Exclusief model Handgeknoopt ge voerd en met leuke sluiting Marine zwart goud ri V V k r Kleinbeeldcamera „ Halina Rolls " met kleurencorr objec tief f 3,5/45 mm Geschikt voor kleurendia's Slui ter 1/30 1/60-1/125 en B Sneltrans port grote heldere zoeker Volledig gesynchroniseerd. Met schoentje voor flitser en andere accessoires 39 10 - Luxe paraattas voor „ Halina Rolls " Bruin Salpa leder Rolfilm „ Ogapan " zwart/wit 120 spoel 17 en 21 din Voor 8 op - ^ t namen 6x9 of 12 van 6x6 cm X " Reistas Royale maat met voor vak en vak voor lek tuur en paraplu Van licht en afwas baar materiaal Bruin zwart cognac en blauw 75 Weekendkoffer ¦ met2-delige ritssluiting apart binnenvak pak - bandenenslot In bruin zwart cognac 55 cm 29 ^^ 65 cm 39 J5 Grote reistas met ruime opening Luxe handgrepen en slot in zwart london ^ golden blauw 29 ^'' Weekender Polo-model van luchtig tricot-nylon. Zo gewassen zó droog Rood blauw of groen S M-ML-L van J3f90 ' 7 90 Uitsluitend geldig op vrijdag en zaterdag a.s III Voor een tussenmagazijn van onze montage-afdeling vragen wij een be schaafde accurate MAGAZJJNBEHEERDER Wij denken hierbij aan iemand met vol doende opleiding om zowel praktisch als administratief dit magazijn doel matig te beheren OLVIS Smeltzekerlngenfalirlek N.V KANONSTKAAT 36—38 UTRECHT — TELEFOON 3 23 «• 
flTRECHTSCH NIEUWSBLAD ondsdag confereerde bij Mig schijnaanval Autobahn ook na de zittingsdag gesloten Van onze correspondent ' BERLIJN — De spanning in West-Berlijn is wat geweken De bevolking haalt weer enigszins verlicht adem nu de zitting van de Westduitse Bondsdag die gisteravond werd besloten niet tot andere moeilijkheden heeft geleid dan die waaraan men zo langzamerhand al gewend was geraakt het ophouden van het autobahnverkeer en het lawaaierige stuntvliegen van Russische Migs boven de stad Maar als men gehoopt had dat Oostduitse tegenacties na de zitting van de Bondsdag zouden ophouden is men bedrogen uitgekomen vanmorgen ging de autobahn bij Helmstedt opnieuw dicht vermeed de Bondsdag zorgvuldig het vraagstuk van de Duitse her eniging aan te snijden De Weste lijke geallieerden toch al verrast door de ongewone felle reacties uit de Oostelijke hoek wilden zich niet nog meer moeilijkheden op de hals halen en hadden regering en parle ment gevraagd de Duitse kwestie te laten rusten Amerikanen wanen zich in goudviskom Europese Commissie nog niet tevreden over Nederland Advertentie LIEBHERR ¦ KOELKAST Madrileense politie slaat betoging uiteen ^ Actie geïnspireerd door communisten ' Beservlsten van de politie in IVIa drid hebben gisteravond groepen ar beiders en studenten aangevallen die zich bij het hoofdkwartier van de Spaanse syndicaten bevonden na een oproep voor een demonstratie voor stakingsrecht en vrije syndica ten De aanval van de met gummi knuppels gewapende politie kwam nadat de verzamelden voor het ge bouw opdracht was gegeven zich te verwijderen en zij hieraan geen ge volg hadden gegeven Toen de po litie met haar charge begon schreeuwden sommigen in de me nigte „ Moordenaars moordenaars" en „ Vrijheid " Een aantal mensen in de menigte werd geslagen Ver scheidenen zijn gearresteerd De demonstratie waaraan bijna tweeduizend mensen deelnamen is volgens de politie door communis ten " geïnspireerd De politie heeft een lid van hét illegale centrale comité van de communistische par tij in Madrid gearresteerd omdat liïj vlugschriften zou hebben ver - Advertentie kw \ BURGEMEESTER BRANDT Generaal Lemnitzer Oosteuropese striidkrachten in hoge mate gevechtsklaar Generaal Lemnitzer opperbevel hebber van de geallieerde strijd liiachten in Europa heeft woensdag tegenover de commissie voor buiten landse zaken van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden verklaard dat de Oosteuropese strijdkrachten in iiose mate gevechtsgereed zijn Hij voegde er aan toe dat het me rendeel van deze troepen zich in vol doende mate in vooruitgeschoven positie bevindt om met een mini mum aan bewegingen of concentra tie aan te vallen ^^^,^ i ^^ De ruggegraat van de Oosteurope se strijdkrachten wordt volgens de Amerikaanse generaal gevormd door divisies Russische grondstrijd krachten waartoe indrukwekkende aantallen raketten behoren die met kern en conventionele ladingen kunnen worden uitgerust Generaal Lemnitzer die pleitte voor voortzetting van de militaire iiulpprogramma's aan Europa zei dat de Russische vloten in de Oost zee en de Zwarte Zee een bedreiging voor liet Westen vormen De Russen hadden hun gemis aan vliegdekschepen goedgemaakt door kruisers en torpedobootjagers uit te rusten met luchtdoelraketten • Het ministerie van sociale zaken en volksgezondiieid heeft in samen werking met de Rijksvoorlichtings dienst een serie van elf televisie spots laten maken over sparen en be zitsvorming De NTS zal deze spots m de loop van dit jaar met een zeke rs regelmaat tussen programma-on derdelen in uitzenden Ondanks de tot op heden getrof en maatregelen zijn de resulta ten ten aanzien van een conjunctu rele ontspanning en een stabilisatie van prijzen en kosten nog niet ge neel bevredigend " Dit zegt de uit voerende commissie van de Euro pese Economische Gemeenschap " ver Nederland in het driemaande J'JKse economische overzicht Bovendien kan moeilijk worden aangenomen dat deze doelstellin gen nu snel worden bereikt " voegt oe Europese Commissie hier aan toe ¦¦" et conjuctuurbeleid moet daar om nog steeds op vermijding van miatie blijven gericht Vooral in het in •* ^^" ^^^ begrotingsbeleid zijn " I dit opzicht strengere gedragsre gels op hun plaats " aldus nog steeds " e commissie Over de zes landen van de EEG »^ s geheel merkt de Europese Com missie op dat de economische be injyigheid in het nieuwe jaar weer conjunctureel is toegenomen maar oat de reeds medio 1964 opgetreden ertragmg van de expansie zich heeft voortgezet De uitvoer naar landen buiten de ff -^ " am in het vierde kwartaal > an 1364 ten opzichte van 1963 met " iet minder dan 13.5 procent toe te senover ' n invoer die slechts zeven wocent hoger,was De handelsba f vertoonde met een tekort van ¦•^ miljoen " - dollar in het vierde j;vartaal 1964 een verbetering van ¦ o miljoen doUar jegens het voor "^ ande jaar Ook de kapitaalsbalans van de '• es sloot weer met een aanzien "» overschot en de goud - en devie '» Z y ^^ van de centrale banken vL 10 ^^ ' aatste drie maanden van 1964 met 944 miljoen dollar Oo/c Duitsland beh!i,^°"ï '^^'^ ' 5 van mening dat » ehalve Nederiand ook de Duitse « ondsrepybjjg ^ dch op meer nauw - loufl-r ^^^ aan de maatregelen stabdisatie moet houden In Bel - Amerikaanse uitdaging succesvol Dat leidde prompt tot een gevaar lijk uitziende Amerikaans-Russisohe confrontatie bij de Helmstedt grcns-overgang Toen de gi-ens om 9.00 uur dicht ging raakte ook een drietal Ameri kaanse auto's klem tussen Berlijn en Helmstedt Men kreeg geen toe stemming de grote files te verlaten Hevige sensatie bij Helmstedt toen als levende uitdaging aan de vopo's plotseling uit West-Duitsland een groot Amerikaans oonvooi kwam aanzetten om als represaille " door tocht te eisen De communisten wachtten de uitdaging niet af en openden om twaalf uur de grens weer voor alle verkeer De westelijke geallieerden in de voormalige Duitse hoofdstad nemen ' t allemaal dus wat minder laconiek op dan de Westberlijners zelf Giste ren protesteerden zij opnieuw ge drieën bü de Russische bevelhebber in de Oostelijke sector tegen wat wordt genoemd „ schending van de vrije toegangsrechten tot Berlijn " In Washington werd ambassadeur Drobrynin op het State Department ontboden alwaar hem „ in de krach tigste bewoordingen " te verstaan werd gegeven dat de VS het stunt vliegen van Migs boven Berlijn alles behalve kunnen appreciëren Men vond de Mig-acties gevaarlijk en provocerend Die Migs hebben gisteren overi gens wel hun grootste stunt " ge leverd Terwijl de Bohdsdag verga derde doken complete gevechtsfor maties Migs in een schijnaanval tot op enkele tientallen meters op de Kongreshalle af en losten losse flodders " uit hun boordwapens De vergadering werd bijna een uur lang volledig overstemd Erhard bleef nogal laconiek Zo niet de Ber lijnse bevolking in een tehuis voor bejaarden brak zelfs een complete paniek uit Hereniging taboe Toch werkte de Bondsdag gister middag snel zijn niet al te zwaar wichtige agenda af Hoewel daar over vragen op de agenda stonden gië en Luxemburg kunnen naar haar mening bepaalde maatregelen tot afremming van de investeringen op voorzichtige wijze soepeler worden toegepast In Frankrijk wordt thans ruimte aanwezig geacht voor een ¦ voorzichtige stimulering van parti culiere investeringen maar moet verder een streng beleid worden gevoerd bij de overheidsuitgaven In Italië tenslotte moet de binnenlandse vraag worden gestimuleerd door uit breiding en bevordering van de in vesteringen De commissie verwacht een voort gaande economische expansie voor 1965 doch in geringere mate dan in 1964 Franco willigt eisen van de studenten gedeeltelijk in De regering Franco is woensdag gedeeltelijk tegemoet gekomen aan de eisen van de Spaanse studenten voor reorganisatie van hun verbond Zij gaf de studenten toestemming voortaan het bestuur van hun orga nisatie zelf te kiezen doch stelde als voorwaarde de aanstelling van een regeringscommissaris die het laatste woord heeft in zaken die buiten het strikt universitaire kader vallen Tot op heden was de benoeming van bestuur en andere leidende functionarissen van het studenten verbond een recht dat uitsluitend aan de regering toebehoorde In een desbetreffend regeringsde creet werd gezegd dat het verbond moet functioneren in overeenstem ming met de fundamentele beginse len van het Spaanse politieke en so ciale leven en dat politieke organisa ties die buiten het Spaanse politieke stelsel staan onverenigbaar zijn met de activiteiten van de studenten DONDERDAG 8 APRIL 1965 Advertentie vv/A.-r - E::£;fvj E^EIM / v^A,M ¦ OOET ' FA BLO COMMODORE Belofast In tegenstelling tot de aanvanke lijke bedoeling voerde burgemeester WiUy Brandt niet het woord Van de zijde van de C.D.U die de oppo sitie zo kort voor de verkiezingen grote kansen op een politiek suc cesje probeert te ontnemen was Brandt te verstaan gegeven dat hij daarmee een debat zou uitlokken Zo was het alleen Bondsdagvoor zitter Gerstenmaier de man van het onzalige Berlijn idee die bij de aan vang van de zitting het vraagstuk van de hereniging even aansneed toen hij in kracütige termen de chicanes ' van Ulbricht afkeurde De stunt om de Bondsdag vlak on der de muur bijeen te laten komen heeft politiek gesproken niet het ef fect gehad dat Boim er zich van heeft gedacht Het vraagstuk van de Duitse hereniging is weliswaar weer in zijn volle proportie voor het voet licht gekomen maar meer dan ooit blijkt dezer dagen dat die hereni ging voorlopig kan worden afge schreven ZELFSTRiJKENDE POPUN-KATOEN M w Russische wapens nu vlot naar Vietnam Volgens diplomatieke kringen in Moskou hebben hoge Bussische func tionarissen verklaard dat na be sprekingen in Peking tussen de Sow - jet Unie en China overeenstemming is bereikt over het transport van MET donderend geraas vlogen gisteren vier Russische UIG strOMljagers laag over de Kon greshalle in Berlijn toen het Westduitse parlement daar ver ' de Bussische wapens en raketten naar Noord-Viètnam Dit transport ver loopt vlot en volgens gewoonlijk be trouwbare zegslieden zouden enkele Bussische wapens Noord-Viètnara reeds hebben bereikt en daar nu in stelling worden gebracht Officieel zijn deze berichten echter nog niet bevestigd ÏÏSïïwüSW^SiSM Vorige week was van communis tische zijde verklaard dat China het transport van het Russische ma teriaal voor Noord-Viètnam belem merde door faciliteiten voor vervoer per vliegtuig ¦ via China te weige ren en slechts doorvoer per trein toe te staan De Russische president Mikojan verklaarde woensdag in een gesprek met journalisten tijdens een recep tie dat voor oplossing van de kwes tie-Viètnam eerste vereiste is dat de Verenigde Staten hun strijd krachten terugtrekken en het doden van onschuldige mensen staken " De socialistische landen en de nieu we verrijzende machten moeten zich verenigen en de Amerikanen tot te rugtrekking dwingen aldus Mikojan daaraan toevoegend dat Engeland zijn inmenging " in de Indonesië en Zuid-Arabië dient te staken ' N WERELDMERK De Russische premier deed giste ren in het Poolse Wroclaw het voormalige Breslau tevens een scherpe aanval op de Amerikaanse barbaarsheid " in Vietnam De Sowjet-Unie zal met aUe ter beschik king staande middelen de republiek Vietnam helpen zei hij De toestand in Vietnam is alarmerend aldus de Russische premier fHolland-'Zug ^^ start 4 okt * Experiment met een rijdende vakbeurs vakbeurs zal ondermeer tijdens de viering van het 1000-jarig bestaan van Bremen in die stad aanwezig zijn — en daarna via het Ruhrgebied naar Zuid Duitsland In elke wagon worden 15 stands opgesteld 60 Nederlandse bedrijven die door de organisator worden ge selecteerd om diffentiatie in bran ches te krijgen kunnen een stand je huren a raison van 100 gulden per dag Voor dit bedrag wordt hun het grootste rendement gegaran deerd De totale kosten van dit project worden geraamd op een half mil joen gulden HILVERSUM — Het bezwaar dat inzendingen op buitenlandse beur zen — hoewel de Nederlandse stands van behoorlijke omvang zijn — in de massa en ruimte verloren gaan heelt geleid tot het initiatief van een grote tentoonstellingsbouwfirraa uit Bilt hoven om een toerneë door West Duitsland te houden Vanwege de publiciteit heet de trein kortweg Holland-Zug " Op 4 oktober vertrekt de Holland Zug uit Utrecht voor een reis van 45 dagen langs de 25 grote Duitse steden De eerste stad die wordt aangedaan is Dortmund vandaar gaat het noordwaarts —• de rijdende Het bespieden van personeel in bedrijven via televisiecamera's en kijkgaten het plaatsen van afluis terapparaatjes ' t onderwerpen van mensen aan proeven met leugenont dekkers en het controleren door de posterijen van privébrieven hebben ' n storm van verontwaardiging ont ketend in Amerikaanse vakbonds en regeringskringen Senator Edward Long zei het on langs zo de Amerikanen worden hoe langer hoe meer van hun „ pri vacy " beroofd Zij worden zo be gluurd en gecontroleerd dat ze zich zo langzamerhand in een goudvis kom wanen Het Amerikaanse algemene vak verbond heeft geprotesteerd tegen het bespioneren van mensen door televisiecamera's en kijkgaten en het gebruik door regeringsdeparte menten en particuliere maatschap pijen van leugenontdekkers bij het horen van sollicitanten Het sprak in dit verband van methoden „ als in een politiestaat " De juridische subcommissie van de senaat heeft de gang van zaken bij de posterijen inmiddels aan een nauwgezet onderzoek onderworpen waarbij de nodige kritiek aan het adres van de PTT is geuit Zo be schuldigt de subcommissie de PTT ervan de postsorteerders voortdu rend te laten bespieden en zich be zig te houden met een „ mail cover " waarbij aantekening wordt gemaakt van gegevens die vermeld staan op de buitenkant van verdachte brie ven en pakjes De minister voor posterijen heeft daarop geantw(X)rd dat het bespie den van het personeel in de post kantoren noodzakelijk is Als argu ment daarvoor voerde hij aan dat verleden jaar 625 personeelsleden wegens diefstal waren gearresteerd en voor 285.000 dollar aan gestolen goederen werd teruggevonden Hij verdedigde ook het gebruik van het ' mail cover'-systeem maar wilde de Senaatscommissie niet de namen geven van degenen die op deze wijze in het oog worden gehou den Naar zijn mening zouden hier door belangrijke aspecten van de Amerikaanse nationale veiligheid te niet worden gedaan en vele onder zoeken naar misdrijfgevallen worden belemmerd Wel deelde hij mee dat ongeveer 24.000 mensen via dit sys teem onder controle staan De minister gaf tenslotte toe dat de posterijen er een lijst op na hou den van personen die „ buitenlandse politieke propaganda " over de post ontvangen De minister heeft echter laten weten dat deze lijst vernietigt zal worden en dat voortaan Ameri - Verdrag over fusie Eur commissies ondertekend De ministers van buitenlandse za ken van de zes landen van de Euro pese gemeenschappen hebben van daag in Brussel het verdrag onder tekend voor de fusie van de drie Europese uitvoerende organen Overeenstemming over de samen smelting vaii de Hoge Autoriteit van de gemeenschap voor kolen en staal en van de commissies van de eco nomische gemeenschap en van de gemeenschap voor atoomenergie werd bereikt op 2 maart jl ruim vier jaar nadat Nederland daartoe een voorstel had ingediend Nadat het verdrag door de zes nationale parlementen zal zijn goed gekeurd zal één nieuwe uitvoerende commissie worden gevormd die en in de definitieve periode uit 9 en in de definitieve periode uit9 leden zal bestaan Frankrijk de Duitse Bondsrepubliek en Italië zul len daarin ieder met twee leden zijn vertegenwoordigd en de drie Bene lux-landen ieder met één ' N KLASSE APART De commissie zal in Brussel wor den gevestigd spreid waarin tot de bijeenkomst werd opgeroepen Er zijn waar schijnlijk nog meer arrestaties ge volgd Verscheidene honderden agenten o.a speciale eenheden in jeeps en op motoren kozen posities langs de drukke Prado Avenua en voor het Prado-museum Zij stonden daar al twee uur voor - de demonstratie te gen het bewind van Franco zou be ginnen Zij werden gesteund door de reservisten die in zijstraten op gesteld stonden Toen de politie de menigte aan viel werden mensen die wilden vluchten soms op en neer gejaagd door de chargerende agenten en an dere politiedienaren die op de me nigte afkwamen Een aantal toeris ten onder wie enkelen die het Pra - do museum wilden verlaten kwam tussen de menigte terecht Juist kanen die om toezending van com munistische propaganda uit het bui tenland vragen dat zonder vrees kun nen doen Early Bird zendt goede tv-beelden De dinsdag met succes gelanceer de Early Bird de eerste commer ciële communicatiesatelliet heeft woensdag zijn eerste televisiebeel den opgevangen en naar de aarde teruggezonden Het grondstation in Andover VS was enthousiast over de.kwaliteit van de beelden Dr Siegfried Reiger,'die met de leiding van het Early Bird-project is belast verklaarde dat de communi catiesatelliet zo goed functioneert dat morgen al zal worden gepro beér hem in een stationaire baan bo ven de Atlantische Oceaan te bren gen Aanvankelijk was het plan dit in twee etappes te ' doen doch nu zal worden " geprobeerd het in één manoeuvre te bewerkstelligen Papieren rijksdaalder hlijft nog De vervanging van papieren rijks daalders door zilveren munten zal nog enkele jaren vergen zo wordt in de memorie van antwoord betref fende de begroting van het depar tement van financiën aan de Eerste Kamer opgemerkt Het tempo van vervanging ver loopt langzamer dan aanvankelijk werd voorzien als gevolg van perso neelsschaarstebtj de Utrechtse Rijks munt en omdat aan een zeer grote vraag naar kleine munten moet worden voldaan De Nederlands che Bank zorgt er zo goed mogelijk voor dat muntbiLjet ten die niet meer in goede s-taat verkeren aan de circulatie worden onttrokken Boekje met 72 Bogaershuizen Het ministerie van volkshuisves ting en bouwnijverheid heeft een boekje laten verschijnen dat 72 ont werpen van ƒ 16.000-woningen Bo gaerswoningèn bevat De 72 ont werpen zijn afkomstig uit 65 ge meenten Voor de bouw van woningen waar van de aannemingssom niet hoger ligt dan ƒ 16.000 wordt onmiddellijk rijksgoedkeuring verleend De wo ningen moeten overigens wel aan een aantal voorwaarden voldoen waarvan een van de voornaamste is dat de kwaliteit ervan niet mag liggen beneden de eisen die aan wo ningwetwoningen gesteld worden Musici krijgen 7,2 pet » meer Het college van rijksbemiddelaars heeft er mee ingestemd dat de sa larissen van de musici die in dienst zijn van de gesubsidieerde Neder landse orkesten met ingang van 1 januari van dit jaar worden ver hoogd met 4,2 en 3 procent zoals ook voor ambtenaren is geschied Bovendien zi,jn de bedragen voor de periodieke verhogingen en van de vergoedingen van bij-instrumenten aan de nieuwe salarissen aange past Verder heeft het college van rijksbemiddelaars toegestaan aan die musici die tien tot 15 jaar on afgebroken in dienst zijn van hetzelf de orkest en een maximum-salaris genieten een hogere extra vergoe - Brits bataljon naar Aden De Britse minister voor de lucht macht lord Shackleton heeft woens dag in het Hogerhuis medegedeeld dat de Britse regering in de loop van deze maand een op Malta gele gerd Brits bataljon naar Aden zal zenden Het bataljon zal daar voor het vervullen van een speciale op dracht zes maemden blijven Het bataljon gaat naar Aden in verband met de gespannen toestand in de staat Aden en de Zuidarabische sta tenbond Minister Shackleton lichtte nog toe dat op Engeland niet slechts de verplichting rust de veiligheid van Aden te waarborgen doch dat het ook gehouden is de regering der Zuidarabisch federatie te helpen bil het keren van geweld dat zijn oorsprong buiten het federatiegebied heeft Bezettingsplaten In onze edities van gisteren meld den wij dat de cassette met twee bijbehorende langspeelplaten over de Duitse bezetting in totaal 3 gul den kost Dit moet zijn ƒ 19,50 Vanaf heden verkrijgbaar in de boekhsmdel en in de grammofoon platenwinkel menthol dropjes Bij uw sigarenwinkelier 50 en 25 cent per doosje 
ICf D^XDERDAG i ATnii Ï96S ' PTRECBTSC8 KIKÜWSBLAB UTRECHTSCH NIEÜ LOMMEN STEENWEG 17 - UTRECHT FANTASTISCHESCHDONMAAKAANBIEDIHB NU EEN HÉLE BUS Midc vai CENT Een nieuw plantaardig produkt om snel slank te worden dat in vele landen reeds met sncces - wordt toegepast is Fuca excellent Heerlijk werkende slankmakende Fuca-dragéesl Neem ook Fuca-dragées u zult het zien en voelen * Ook ¦& maken zij slank Fuca-dragées - werken op 4 verschillende manieren Fuca dragées geven n nw slankheid terug én zorgen ervoor dat u fUe ook houdt SLANIC Met Fuca-dragées verdwijnen hinderlijke im vetkussentjes ^ ¦ om de maag te zware heupen en dijen krijgen - weer harmonische proporties een onderkin - wordt glad < Fuca-dragées stimuleren de werking van de darmen en bezorgen u een goede stofwisseling nieuwe & isheid en jeugd Regelmatig gebruik van Fuca-dragées bevordert ook de glanzende gezondheid van nw huid Fuca-dragées in elegante verpakking f2.90,fé.90 OVERSTE DEN OUDENLAAN 30 — UTRECHT Kanaleneiland telefoon 31441 Ateliers voor heren - jongeiis - en kinderldeding Voor spoedige indiensttreding vragen wij EXPEDITIEBEDIENDE in het bezit van rijbewijs Aanmelden van 9—5 uur aan bovenstaand adres >%%%%%» »^»»»»%»%^»»»»*%*^»»»»^*^*—< Wij vragen fc » ^*^^»^^^»»»»»»^**%»%%^^* » %^^*-%*»»» Praktische elegance Beha van een uitzonderlijke elegance Met voorslultingen verstevigde kanten cups.Geeft een volmaakt natuur lijke lijn Speciaal ontwor pen voor minder slanke fi guren D E en F cups 16>50 Corsetgaine mot su bliem corrigerend elastiek Altijd glad Geen knellingen Ook in grote maten 34.50 Met verhoogde taille 39.50 Foundations verkrijgbaar Vismarkt 13 Voor een serieuze relatie zoeken wij in of in de omge ving van Zeist De Bilt of Bilthoven een LUXE FLAT met tenminste 4 grote kamers een keuken bad kamer en bijbehorende garage Het geheel mag f 100.000 tot ƒ 120.000 - kosten Makelaarskantoor ADRIAAN M SLIEDRECHT Fransen V d Futtelaan i t.o busstation Zeist Telefoon 14277 03404 j Voile grote mode in TEEVIRA wonderweefsel met 45 % zuiver scheer I wol Charmant - sportief en zorgenvrij Kreaties uit Florence en Parijs tas hi on die zich onderscheiden door sublieme pasvorm en een verwerking a la haute couture 139 169 189 - FUCA « fotografeerd sportief kostuum uit onze TREVXRA kollektie - 169.75 excellent Een bezienswaardigheid D-rfashion LOMMEN verbouwd - vernieuwd - verfraaid ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER ameris Voor onze afdeling boekhouding zoeken wij een N.V CONFECTIE-INDUSTKIE van ca 20 jaar in het bezif van MULO-diploma en typevaardigheid kan bij ons een prettige werksfeer vinden Zij zal worden belast met het zelfstandig registreren van verkoopgegevens en tevens afwisselende werk zaamheden moeten verrichten waarbij ze persoon lijke Initiatieven moet kunnen ontplooien Sollicitaties onder letter SA aan Laméris Instrumenten N.V Biltstraat 149 Utrecht telefoon 030-13804 OCOBE JONGE MEDEWERKER(STER die onder toezicht zelfstandig de boek houding gaat voeren Voor deze afwisse lende funktie is een Mulo-opleiding nood zakelijk het praktijkdiploma Boekhouden en/of praktische ervaring strekt tot aan beveling Leeftijd ± 21 jaar Sollicitaties schriftelijk of mondeling tijdens de kantooruren aan ons adres Oudegracht 175 ütr KERSBERCEN De Nationale Commissie tegen het Alcoholisme vraagt voor het Centraal Bureau Drankbestrijding een jonge BUREAU-ASSISTENTE NETTE WERKSTER Arbeidsuren in overleg te regelen HET ERASMUSHUIS 18 a 19 jaar Onze „ Kleintjes " hebben groot succes Liefst met U.L.O.-opleiding en kunnende typen — UTRECHT OÜDEGRACHT 152 \ t\,nj\y\/\,f\l\y\/yi/\j\y^fij0\l\y\t\y\t\,r^l\jr\j\^\t \,^^ Schriftelijke sollicitaties of persoonlijke aanmel ding na telefonische afspraak — 711200 Willem Barentszstraat 39 Utrecht VOOR BIJ ELKE FLES LEVER'S TAPIJT SHAMPOO Er komt binnenkort in een onzer filialen te Utrecht een vakature voor FIUAAL-GHEFFIN Gezocht wordt een representatieve verschijning 30—40 jaar Kandi date moet voUedig bekend zijn met de damesconfectie en onderkle - ding leiding kunnen geven en over ruime ervaring in soortgelijke funkties beschikken Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevens over opleiding eventuele diplo ma's en vorige werkkringen te richten aan De Direktie Etam Nwe Molstraat 6—8 Den Haag Sollicitaties worden discreet en spoedig behandeld gi ^ trefpunt der Internationale mode De Pc V ele toeristen der beide Rijn aan de overbekeTide dan de loop van de hèixn naar het oosten in de richting van ]\ staan dan vele weg Woud zelfs tot aan h Atmos/eei aan Franl doet den iWAAB toch wordt vai wijnsfnk en bossen begro < vele burchtruïnes bekro toppen vaak naar het westen gekeken speciaa gebied tussen Bingen en Tussen Trier en Kobleni de kronkelende Moezel t en Bingen beboste berg Hunsrück dat men dooi bij Rüdesheim de gezellij naar de overkant te ne mee in een geheel ani komt schijnt lang niet iedereen door te dring Toch zou ik u met k aanraden dit eens te do onmiddellijk na de over een bezoek te brengen a am Stein een badplaat een zeer mooie omgevin u een zekere voorkeur h badplaatsen in het algem er in de meeste gevallei park is met gezellige mu bepaalde rustige sfeer u eigenlijk al te ver ger dan is Bad Ki-euznacl nog eerder aan de beurt ster Kreuznach is een be plaats in het dal van de zeer beschut en heeft da mild klimaat Maar geen plaatsen is het doel va evenmin trouwens als de nog voor ons liggen Het voorlopige ein Neustadt want dan bei den in het gebied van van wfln zoals men hel kenmerkt en zeer beslis recht Deze aan vele ders byna onbekende sti de Palts en grenst aan zyde aan Frankrijk i de westkant het Saarla Zeer typerend spreekt ook van het „ balkon " land uitziend over het F met een atmosfeer die aan Frankrijk doet denke *' E Palts wordt begren noord/zuid lopende auto hem — Bazel en is dus o andere manlier bereikbaai de oevers van de Rijn kruist nog een andere au wijngebied n.l de horizc oost naar west lopende b heim-Saarbrücken Aan w dit land trouwens helema brek want de Palts 1 Bundesstrassen " 585 km gewone maar goede we men daar nog eens 138 halve de grensrivier de Wen er de volgende rivi Alsenz de Lauter de Glai en de Speierbach Het ganse gebied wor merkt door bos en aan druiven wijnstok die tej lingen der Isergen groei laatste bereiken een h ± 700 meter Van noord en dus evenzijdig aan d de autobaan wordt de F Sportagen V VRIJDAG » oetbal Reünisten—leerlingetorisch College Blaucapel,Maarschalkerweerd.Zwemmen Onderlinge wedstkracht 18.00 uur Den HomDammen Derde ronde Nedeipioenschap 11.00 uur C¦Kromme Nieuwe Gracht 39 „ ZATEBD.4G Voetbal DOS—Excelsior Je uur Thorbeckelaan Domsl Klelneichen Duitsland 14 reveld Korthal SMS—Desto 15.30 u aan DVS Climax 16.00 i leslaan HKC—MIA 2 Overste den Oudenlaan ^"'"" inobilisme Nachtrit De R,.i *!."•• café-rest Jagershu Basketball Midland—Herley stones A-UVV A en Ai ivp^^-f - è ' ^"« " 00 uur Tnm ïyPl^oons Flintstones UX7 B Sky Scrapers A uur Beatrixhal nïï '"®" ¦ Vierde ronde Neder Pioenschap ll.oo uur C ivromme Nieuwe Gracht 39 in '' Velox-Eindhoven Koningsweg Elinkwijk—B " 00 uur A'damsestr weg iï?i»o ^' i*-80 uur Konin f^^i^'=turn-DEM 14.30 uur ril ^' Hercules—JSV 14.00 14 qn ^'" senvvaard Holl luwpn ""^?' Thorbeckelaan ihIJ '^ Vooruit 14.30 uur oXnl'-^'^S 14.30 uur C uudenlaan Mldlandla—SVF H5e"fe "= I^UC Aurora Vre^iSl '^ ^' e wedstrijd no A^"te - ABC-Golddigi Sl°,/^Midland A en UW ven > r™,,Hur Nljenrode-l roe <= 9'^^"il=^""ï B en USS K „>^ • '^' e 20.15 uur wSde SKV TCNH 14.00 '' uur''êi-='^""^'^-De Klinker Zl SJJ ""^ Vereent-Attllï AA fm»m m Voor onze HERENZAAK zoeken wij VERKOOPSTERS en B « het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Insti tuut te De Bilt worden gevraagd EEN GEROUTIN TYPISTE EEN AANK TYPISTE voor plaatsing bij de typekamer totaal 6 personen Kandidaten kunnen tevens worden inge schakeld als plaatsvervangend telefoniste Voor een goede kracht bestaat de moge lijkheid t.z.t een hogere rang te bereiken hsf'^'ii^fT '® '^''^*™ ^ an de Hoofddirecteur van «« K.N.M.I Utrechtseweg 297 De Bilt RlfT 23 TEL 16431 UTRECHT Wegens uitbreiding hebben wij plaats voor een jonge aktieve CHAUFFEUR Mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en zorgzame aandacht voor een auto nodigen wij graag uit tot een persoonlijk gesprek dagelijks van 9—5 uur met onze heer Groosmuller op het Hoofdkantoor van > miomJ lederwaren PLOMPETOKENGKACHT 15 A — UTRECHT TELEFOON 33620 LEERLING-VERKOPER voor de afdeling HEREN-MODE Wij bieden u een aantreklielijke werkkring in een moderne zaak Vijf-daag se werkweek Wij zullen u graag voor een persoonlijk or ontvangen Een schriftelijke sollicitatie hee eveneens onze volle aandaci^t Indien u te/ejo,,,--ii een afspraak wilt maken bel dan no 11961 hartdelsdrukkerij * drukwerk van formaat 
14 DONDERDAG 8 APRIL 1965 Din](S[ni[S(S)LINM weer iets aparts bij Lampe Modehuis U toont goede smaak als u uw visite verrast met Helwg Hazelnootwafels U legt altijd eer in met de lekkere Helwa serie Rumstaafjes Turijner wafels Hazelnootwafels Sneeuwwafels en - NIEUW - Advocaatwafels Presenteer ze uw eerstvolgende visite HELWA heel wat lekkerder • ••••••• i*«»»a *«*»«*«**«*«««***^* •••••••••« ' ublicatie van het Hoeden Informatie Centrum Even losjes nawrijven en de schoenen glanzen brilliant Het leer is weer soe pel en beschermd % KING CORN Het meest gegeten Zweedse wittebrood Natuurzuiver door gebruik van onge bleekte bloem Uniek van smaak en aroma SANDWICH Heerlijk zacht en zui ver wittebrood Ide aal voor ieder beleg Blijft vier tot vijf dagen vers en mals STTOGDTT Het eerste en enige gesneden verpakte melk bruin in Neder land Stout is zo lekker als wit en zo gezond als bruin l UBRO de meesterbakker van Utrecht * KING CORN exportkwaliteit Wegens uitbreiding van het bedrijf is bij ons plaats voor een pientere MAGAZIJNBEDIENDE MNL of VRL eventueel voor halve dagen Leeftijd tot 18 jaar De werkzaamheden bestaan uit het ver werken van binnenkomende goederen be stellingen v£in onze filialen verzorgen enz Zeer gunstige werktijden Aanmelden op vrijdagavond tussen 18.30-19.30 uur APOLLO Parfumerie N.V OUDE GRACHT 111 - UTRECHT P DE GRUYTER EN ZOON N.V te Utrecht heeft plaats voor VERKOOPSTER Leeftijd vanaf 16 jaar Zij zal tot taak krijgen de huisvrouw te adviseren bij haar inkopen LEERLING-VERKOOPSTER Leeftijd vanaf 15 jaar Zij zal worden opgeleid tot de funktie van verkoopster Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt U • dagelijks terecht aan ons filiaal Biltstraat te Utrecht van 9.00—18.00 uur DE GRUYTER lillllllllllilllllli P ~'- WANT NU IS ER PADAWAX.Padawax gebruiken is dé ma nier Padawax vervangt zowel borstel als doosje Das geen schoensmerige banden geen spetters meer Alleen maar goedglanzende schoenen en schoen tjes Allemaal voorzien van een beschermend laagje zuiv»e schoenwas Deksel eraf en op de onderkant klem men Vervolgens aanbrengen Padawax bereikt alle hoeken en naden Een nieuw Reckitts produkt Padawax Verkrijgbaar in zwart donker - middel en lichtbruin en kleur loos f 1.25 - goed voor vijftig paar schoenen of meer Alleen verkrijgbaar in Noord Holland Zuid Holland en Utrecht 69554541672?5702 83968 
' SBLad UTRECHTSCH NIEUWSBLAD nr » uwumof miTis « uEiToan PEiKuinai rimil Dit is de kaart die u geluk kan brengen DONDEBDAQ 8 APRIL 198S STYLE MATIN t 1965 15 DIT IS UW KANS GP [ 6RATIS ÏUEGTOCHT PER KLM VOOR 2 PERSONEN > ||#»* l|i kleding product - DIT IS fc oersterk perfect passend volledig gegarandeerd - ^ r""^p ontvangt U tijdelijk lliilii * gen bijzondere kaart Een kanskaart waarmee U meedingt naar een maandelijkse prijzenserievan ^ EIS MET KLEM MERK ledere inzender ontvangt persoonlijk bericht RALSTON VERF N.V OUDE GRACHT 74—76 — UTRECHT vraagt KANTINE-JUFFROUW die tevens belast zal worden met het schoonhouden der kantoren Mondelinge en schriftelijke sollicitaties te richten aan de Chef v d afd Perso neelszaken tmn bovengenoemd bedrijf Tel afspraken op nr 29844 toestel 4 25 GRATIS vliegtochten per KLM voor twéé personen duur van de vlucht 1 üür Daarbij inbegrepen een feestelijk goedverzorgd diner een uitgebreide rondleiding op Scliiphol een volledige reiskostenvergoeding vèn Uw huis tot Uw huis Er zijn élke maand 25 winnaars 25 kansen dus om met vrouw verloofde of met wie U maar wilt zo'n droomvlucht te winnen ¦ ml^HTn WERKKLEDING KAN LANGER MEE Gevraagd VERKOOPSTER of AANK VERKOOPSTER in fruit - en delicatessenhandel 5-daagse werkweek vergoeding van reiskosten Vakantie van 14 t/m 27 juni Aanmelden tel 2023 na winkeltijd tel 4521 Versloot Nachtegaallaan 16a — Bilthoven AARDEWERKFABRIEK heeft plaats voor VERTEGENWOORDIGER Wü zoeken iemand met verkoopervaring die goed ingevoerd is bij bloemisten in bezit van rijbewijs B-E Sollicitaties onder no 3-258 aan het bijkantoor U.N 2e Dorpsstraat 36 Zeist "-^'^^ ftfK^^SÜiS ^ KATOENEN NACHTHEMD 3 fraaie bloemdessins in rose bleu blauw of sienna ronde hals met kantgarnering maten 38 t m 44 9.75 SCHOLIER HOVENIER KRUIDENIER naaister verkoopster serveerster lijk verwisselbare naaivoetjes zonder schroeven • gemakkelijk inrijgen van de draad • geperfectioneerd spoelme chanisme • en tal van andere moge lijkheden Lewenstein - ook het adres voor de vermaarde Falcon en Lewen stein naaimachines In prijzen vanaf f 245 » Verrassend voorbeeld van Bemina's fa Jueuze veelzijdigheid en spreekwoorde " jt Sen)aldt£lijke.bediening de siersteek aanwijzer Vooral van groot en prac tisch nut bij het vervaardigenvan sier • teekmotieven Op de steek precies kunt tt elk motief steeds op hetzelfde punt laten aanvangen en afbreken Laat u ïich deze en de vele andere mogelijk heden die de Bernina biedt eens de - ^ Alleen Bernina biedt u het grandioze ¦ gemak van de siersteekaanwijzing monstreren bij Lewenstein Uiteraard geheel vrijblijvend BERNINA RECORD KL 730 Een record aan mogelijkheden • zigzagmachine met vrije arm licht gewicht • inge bouwd siersteekmechanisme 20 motie ven • siersteekaamvijzer • ingebouw de knoopsgatenautomaat • gemakke - LEWENSTEISNi BERNINA Utrecht - Lange Jansstraat 4 - Tel 030 11593 Welk beroep u ook hebt voor welk werk u ook moet fietsen u hebt ' t meeste plezier van ' n Germaan Moet uw fiets degelijk zijn ' n Germaan is uw betrouw bare metgezel voor tienduizenden kilometers onbezorgd fietsen Moet uw fiets sierlijk zijn ' n Germaan is ' n solide schoonheid vlot van lijn smaakvol afge werkt De lak is glashard gemoffeld bestand tegen krassen stoten en schaven Het zware chroom blijft fonkelnieuw Moet uw fiets snel zijn ' n Germaan heeft licht-lopende lagers De Vredestein banden Potdicht altijd hard zorgen voor een weergaloze wegligging U fietst moeiteloos jarenlang op uw onvermoeibare Germaan Alle Germaan-rijwielen zijn voorzien van @ Vredestein banden U fietst nóg moeitelozer op uw Germaan met een Sturmey Archer versnellings naaf daar heb je yirataanf 
w DONDERDAG g APBIl 19B5 PTBECHTSCH KïEPWSBLAn ÜTBECHTSCH NIEt ' Si accessoires Kom nü kiezen uit de feesta anbie dingen bi ] Simon de Wit Vruchten op sap voor compote ' bowl,enz PERZIKEN eresnedenX ^^^ /^ D ^ AARDBEIEN 1/2 literblik /^ " AARDBEIEN / literwikofpo ^ T^^>sM ABRIKOZEN pot of wik ANANAS IQO VMM bramen f/XbUk PEREN VIOSl / ^^^^ ANANAS 20 ot voordeel KERSEN pot van 720 g >^_^ ^ mÊ'W FRÜITCOCKTAIL 99 Zalm „ ALASKA " per blik 119 Zalm „ GEISHA " per blik 79 PSté per 150 gram van 89 voor EXTRA BELEGEN per 1/2 kilo nfi van 240 voor slechts Malse Braad>«p ^ J59 n f SSKa ADBT TS ] ^?'"'" '"' % Zoete bessen iqq Achterham 70 Slagroom gq _ VICONA literkruik ¦«#«# per 100 gram ¦ ** royaal blik Ww Jus dorange icn Lunchworst 70 Cako-meel un per grote fles nü ¦*»%# lik van200 g van 94 voor * W per pak van 500 gram " %• Corned Beef 199 MadeleintiesPS per blik van 198 gram ¦ *¦ ** heebluke koekjes " pak W W t *»^ M i\i in^t Boerenkaas 79 „ Extra'Mlterblik Sperziebonen 69 per blik van 850 gram ' Appelmoes 95 flessen voor Puddingsaus i Tonic 3 Oia 2 gezins flessen 88 frisse cola-drank ' lauf al ^^'''^^^^' i^B WCWCI up-drank 3Cq sinaasappel " Eo drank Landwijn 2 flessen Bavaria BIER voor een feestelijke dis oud-bruin of pils 3 pullen ' of 4 flessen vooi 100 Import Super Pils 7 Q 3 flessen ¦ W ' *^^ tdh*A*ri 298 AUVOCaai per 0,6 fles vanSIO voor Advocaat " EXTRA!per sa aes van 435 voor 395 per 3/8 fles van 230 voor 21 0 65-14 ABC bij elk pak of blik SdW-Koffie of bij ieder potje SdW-Poederkoffie Extra Ben prima gelegenheid om voor een prikJB uw keukenlnventaris te verrijken met deze gezellige voorraadbussen Mèar wél gauw bij zUn Want deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt SIMON D E W I T ' i:-\:h lm M i'f ^ „ Pontova Cordonnet " stond er op de label de kollektie intens-zomerse „ Cordonnef' tassen was gearriveerd „ Pon tova Cordonnet " is de poëtische naam van het nieuwe als veter gevlochten Italiaanse kunstsjro Een schat van model len werd ervan vervaardigd waarbij zowel open korfjes als beugeltassen - groot en klein En de kleuren zijn zo zonnig als Italianen maar bedenken kunnen bianco beige blu giallo en nero De prijs van zo'n „ Cordonnef'-primeiur 19.75 l VROOM & DREESMANN en c '^ heeft van alles zoveel méér i | P Zemen zei pas echt j het echt zemen zi B ' OENEN en zemen het noniem voor de grote seh die bij velen nog in alle woedt of misschien het elr gelukkig al nadert Het 1 de spiegels de ruiten ze 1 finishing toucli door een sf de zeemleren lap Maar d huisvrouwen hanteren zo'i uiteraard steeds met de no — zonder precies te weten nu eigenlijk Is Een zeem wordt gemaak dunnere huiden van schape wel van andere dieren De de van deze gepleten velL op een speciale manier ge vellen worden in traan ge gehamerd totdat zij er dooi mee verzadigd zijn Vervolgens legt men ze c In een ruimte waarin een tuur van 30 a 35 gr C hc in de huiden aanwezige tri deert dan gedeelteUjk de g oxydatieprodukten werken Door die chemische om stijgt de temperatuur zoda dig is de vellen van tijd t keren Soms past men ook wel dere methode toe De vel den dan in traan geroerd acht tot twaalf uur in de ] hangen opnieuw met traai deld hetgeen wel 12 ma herhaald De veUen zijn gaar " zod gele kleur hebben aangenor nog aanwezige traan word gewrongen de dan verkrej noemt men moellon " die ter gemakkelijk een ' emulsi en als smeermiddel dient s woon leder De nog resterei ten in het zeemleder worden soda o £ potasoplossing uitge Mot'o-mat f 614.50 UTRECHT FA COR MACCO 5?Sic"„r.^^Bn'Sv ^* ^~"»"* TELEFOON 2 «' TEL 261 " FA F W STAAL utrechtseweg 244 - de bilt-tel «»" Whippet f869 - Conforte f 843 < Combisport f 936 BATAVUS ZEKERHEID DOOR Keus uit 6 typen alle met de unieke Batavus elgenschappen Taurus-lak Niros-chroom Voor en achterwielvering met vertriagend w/eri^ende oliedemping Veilige spoorvaste wegligging Comfortabele zeer zachte buddy-seat ruim be meten voor 2 personen Speciale nylon-canvas banden Felle sterke JLO motor Meerdere typen gemonteerd met Batavus patentcrank Batavus brommers steeds weer beproefd door ervaren testrijders Batavus monteert uHsluitend(v)Vredestein banden Super Sport f 789 - Begingrondlak-sector AanbrengeneersteStollaquid-laag,patentEurOpano.250554 Batavus brommers zijn goedaekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer onder de nrs B 4030 2v B 4031 Mot'o-Mat en B 3032 3v FA A VAN DAM LAURENS REAALSTRAAT 30 UTRECHT TEL 31922 FA J BERENTS & ZN BURG REIGERSTRAAT 65 TEL 19668 C BOS & ZN n.V.?£"l".!?s *"='""'"'™=° '"¦"""'="" R VAN EKERIS 37 UTRECHT GANSSTRAAT 36 • UTRECHT - TEL 15628 TOLSTEEGSINGEL 50 - UTRECHT - TEL 18868 M J HUYSEN & ZN t^sr ' OUDEGRACHT 325 HOMERUSLAAN 70 UTRECHT FA VERBRUGGEN RIJWIELHUIS „ SUPER " DAMSTRAAT 29-31 - UTRECHT TEL 30521 - KANAALSTRAAT 47 ITFFQ TRAPMAN SCHIMMELPENNINCKLAAN 2 TUINDORP bij IVIjLiiJ 1 l\r\i lïlr\ll Overvecht - UTRECHT - TEL 713347 FA A J FOKKINK h.ss.„w.o 16A - OE BILT ¦ TEL 60247 C V0SSFP0F1 ^'^^^ ^^"^ NIEUW GUINEA 74 - UTRECHT 1 Door aan het gebruikte w I zuur toe te voegen ontsta 1 gras " dat voor hetzelfde doe m baar is als moeUon maar ' goed werkt Het ruwe zeemleer oil ernoemd schuurt men aan beiten met putot een mepel en woldukt is veiDie oil crui \ ook welj door de opi ' te lang te r ^ - zodat een iWweelachtig uiterlijk ontsta IS dan geschikt voor ' peau de aat dienst doet voor jasjes schoentjes handschoenen e Hoe kan de huisvrouw nai Z3 een goede zeem koopt \ ^ nogal wat kaf onder het riiltf ^'"-^" moeten regelmat tonen Zi mogen niet ing i SS ^ S'^oorzaakt doordat d tólV '^" ™^^ ^°'' dt gesplet ' I Si \^°^'^ ° P '^""" e Plekkei * ^^ L"^"f " " P°e'3ig waarc baa ^^ V^arden gaat en o Sl '-,^^""* "^^ " iet ste < aS'^^*°,°'''^e kanten diens verfe ^''* ""'^ Middenstuk Kenlrf »!^"" '' ^«"^ " iet te meti W ^« r^'^sende produk men het water van de ruiten bestaan f '^^^^ ^^^^^^- ^ °' ken riL zeemlerenlappen 7~1 P ^?" ^« ek duizendet waarJi " "" Australië verv zeeml " f °*® hoeveelhed eemieren lappen worden g uTn nv--°""^l^"denltali < Zien lt '^ ^'^^ t ^'- wel eens uitstPkS * °" de kranten hetg "« stekend resultaat oplevert <^ ezel£ri^'^''°^?^P°"^e "' gema i de ki ^ grondstoffen als de ki Ivangp """ '^"' gs'^ws de zeei beemi "- °°°^ de hoge prij | sS "' ^ ï'^den bij de gla ^ lh °« gevat V ""^'" ^^" ™^ | Past ' "" eer en meer apBV 
CfWSBLAD CTBECHTSCH NIEt'WSBLAD DONDERDAG 8 APRIL 1965 »*^^»^^*»^^*^»^^^»^»»<>%%»%»^»»%»»» fc »^»< >»•»»• %»%»^%*%» i 17 Sinds 1927 liep zij 115.200 kilometer Peggy Robertshaw verdient haar brood • a -» Vrouwen Varia met wan de bij wind of regen de beste be schutting biedt en in welk cafeetje of restaurantje op een willekeurige route onder de rook van Liverpool de beste kop thee te krijgen is In al die wandeljaren is miss Ro - • 1 innn i j i - bertshaw ternauwernood ziek ge - smds 1927 wandelt zij dagelijks ^ eest Eén keer in 1948 kreeg ze influenza en moest ze het bed hou den Maar de dokter die niet wist welk beroep ze had kon haar maar één goed raad geven ga eens wat wandelen haal eens een frisse neus Maar vrie denkt dat miss Peggy Robertshaw na haar wandelende dagtaak vermoeid in een stoel valt en er als het even mogelijk is niet meer uit komt heeft het mis Want miss Robertshaw die sinds 1927 vijfduizend paar schoenen testte heeft één grote hobby schoenen Daarom zal men haar in haar vrije uren weleens een wandelingetje zien maken op hoge hakken daar is ze gek op En bovendien is het een aangename afwisseling met haar werk want de schoenen die ze dan moet dragen zijn bijna allemaal plat Maak eens Kukelhaantjes voor Palmpasen liOs 15 g gist op in ' ZO g suiker Boer dit daarna door 250 g bloem voeg Iets zout toe Meng daarna l'/t dl melk door de bloem en SS g ge smolten roomhoter Kneed en besla het deeg om het mooi luchtig te ma ken Laat het beslag op een Vfarme plaats voldoende uitnyzen en vorm er 5 haantjes van Knip de staarten en de kammen in en gebruik voor het oog een krent of een rozijn Bak de haantjes in ongeveer 30 minuten In een matig warme oven gaar na dat ze bestreken zijn met losge klopt ei Pdlmpaasmannetjes Volg bovenstaand recept en vorm van één bolletje deeg een puntbrood je doch laat dit aan één kant stomp Voor het vormen van het hoofd plm 3 cm van het stompe eind af met de hand heen en weer rollen en de rest van het mannetje platdrukken Met een schaar ar men en bejwn inknippen ogen en neus van krenten maken Leg een rauw ei op de buik van het mannetje en sla z'n armpjes eromheen Be strijken met eigeel en in ongeveer 20 minuten gaar en goudbruin bak ken E EN vrolijke jas van Courrèges voor een ieder die van de lente houdt De laarsjes zijn voor als het regent het hoedje voor een bewolkte dag en de jas voor elke stralende lente dag Courrèges de Parij se coutu rier die met kwajongens achtig enthousiasme nieuwe modewegen insloeg maakte wit tot de kleur van zijn mode die vooral jong en blij is Felle kleurencontrasten in ruit of streep worden af gewisseld met zachtere kleurcombinaties wit met de tere camelkleur van de jas een voorbode van de zomer Copyright Utrechtsch Nieuwsblad / Hearst Corp MOEDERLIJKE OVERPEINZINGEN De geldhapper I K heb me laten inschrijven voor de schaatstraining " deelt Henk mede Dat kost maar een paar kwartjes in de maand en het is reuze goed " „ Wat kost het mij " vraag ik nuchter Hij vliegt meteen uit elkaar „ Niks " snauvrt hij „ Vfees maar niet bang dat ik een aanslag op je huishoudgeld doe die paar kwartjes betaal ik zelf wel " „ Allicht " zeg ik kalm „ Daar krijg je je zakgeld voor Ik vraag alleen wat het mij gaat kosten " „ Helemaal niks zeg ik toch Jij bent altijd zo onredelijk je denkt meteen dat ik om geld loop te bedelen Ik vertel eenvoudig iets en jij •" Enfin ik heb het weer helemaal verkeerd gedaan Nederig maak ik mijn excuses Nu ja meestal blijft het niet bij de contributie Dat weet ik zo langzamerhand wel " Hij haalt woedend de schouders op en loopt weg Ik zucht verslagen Waarom is het toch zo gemakkelijk om de verkeerde dingen te zeggen Waarom tref ik nooit de juiste toon maar zit ik er — elke dag weer — precies naast Ik ken mijn kinderen toch goed ge noeg om te weten Inderdaad Want een week later zegt Henk Ik zou eigenlijk een nieuw trainingspak moeten hebben " „ Zo " Ja dit wordt nogal klein en dan die ge stopte knieën ' t is geen gezicht " Maar je hebt het amper een jaar " roep ik uit „ Nou ik heb het toch veel gedragen De ^ jongens op de schaatstraining hebben wél mooie pakken je moest ze eens zien " Dus toch " Wat nou dus toch " Die schaatstraining kost me een nieuw pak En straks een speciaal soort schoenen of een valhelm of een borstkuras of weet ik-veel Maar jij betaalt de contributie vier kwartjes in de maand " Overdrijf alsjeblieft niet zo mams Wie traint er nu in een borstkuras " Ik zei natuurlijk weer precies het ver keerde en nu zit ik eraan vast hij krijgt zijn pak en straks zijn speciale trainingsschoenen en trainingssokken en trainings-embleem en wat er nog meer nodig is om zijn spieren soepel en sterk te maken Ik weet wel dat je uit je vel springt wan neer ik bezwaren maak " breng ik hem onder de ogen maar je vergeet wat jouw voetbaluitrusting me vorig jaar heeft gekost en de atletiek-spullen " en Marians gympakje voor de uit voering " hakt hij af Ook dat nog Mams je bent niet sportief " bromt hij en daarmee slaat hij me dood want ik vind het vreselijk wanneer ze mijn sportiviteit in twTJfel trekken Ten eerste omdat ik inder daad niet sportief ben ten tweede omdat ik X UTRECHT Koolhovenstr.r ELEFOON i^ll TEL 2617 '' TEL « 0*3 Zemen zemen pas echt als het echte zemen zijn B OENEN en zemen het is hèt sy noniem voor de grote schoonmaak die bij velen nog In alle omvang woedt of misschien het eindstadium gelukkig al nadert Het houtwerk de spiegels de ruiten ze krijgen de finisliing touch door een streek met de zeemleren lap Maar de meeste huisvrouwen hanteren zo'n lap — uiteraard steeds met de nodige ijver — zonder precies te weten wat het nu eigenlijk is Een zeem wordt gemaakt - van de dunnere huiden van schapen en ook wel van andere dieren De vleeszij de van deze gepleten vellen wordt op een speciale manier gelooid De vellen worden in traan gekneed of gehamerd totdat zij er door en door mee verzadigd zijn Vervolgens legt men ze op elkaar in een ruimte waarin een tempera tuur van 30 a 35 gr C heerst De in de huiden aanwezige traan oxy deert dan gedeeltelijk de gevormde oxydatieprodukten werken looiend Door die chemische omzettingen stijgt de temperatuur zodat het no dig is de vellen van tijd tot tijd te keren Soms past men ook wel een an dere methode toe De vellen wor den dan in traan geroerd daarna acht tot twaalf uur in de lucht ge hangen opnieuw met traan behan deld hetgeen wel 12 maal wordt herhaald De vellen zijn gaar " zodra zij de gele kleur hebben aangenomen De nog aanwezige traan wordt er uit gewrongen de dan verkregen olie noemt men moeUon " die met wa ter gemakkelijk een emulsie vormt en als smeermiddel dient voor ge woon leder De nog resterende vet ten in het zeemleder worden er met soda - of potasoplossing uitgewassen Door aan het gebruikte waswater zuur toe te voegen ontstaat dé gras " dat voor hetzelfde doel bruik baar is als moellon maar minder goed werkt Het ruwe zeemleer oil crust " ge noemd schuurt men aan beide kan ten met puimsteen tot een mooi soe pel en woUig pro dukt is verkregen Die oil crust wordt ook wel bewerkt door de oppervlak te lang te slijpen zodat een sterk iluvveelachtig uiterlijk ontstaat Het is dan geschikt voor ' peau de suède ' ilat dienst doet voor jasjes luxe schoentjes handschoenen e.d Hoe kan de huisvrouw nagaan of ^ een goede zeem koopt want er ™ nogal wat kaf onder het koren Be zemen moeten regelmatig van oiKte zijn geen dunne plekken ver tonen Zij mogen niet ingesneden zijn veroorzaakt doordat de huid ™ et een mes wordt gespleten Be BJk ze goed op dunne plekken want " ie scheuren spoedig waardoor de zeem aan flarden gaat en onbruik oaar is Benut ook niet steeds het Mdaenvlak maar vouw de zeem zo nnig dat ook de kanten dienst doen « Mers raakt het middenstuk eerder versleten ¦ laar De zeem is bijna niet te vervan M,veel vervangende produkten ne men het water van de ruiten niet op Za P'"'SJss achter In ons land ™ staan 2 zeemlerenlappen-fabrie IZ ' n ^ P '''' '"^'^^ duizenden scha ' envellen uit Australië verwerken raaryan grote hoeveelheden als to j ^^" lappen worden geëxpor r ™ naar Duitsland en Italië Hebt ' n Itahë echter wel eens ruiten " ^ emen Ik niet zij doen het "" stekend resultaat oplevert ip,fif,^^'^°^^^P°ns ^" gemaakt uit « zeitde grondstoffen als de kunstzlj ^,'™ nnen enigszins de zeem ver z^lT ' ^°°^ <^ s ^° se prijs van serS worden bij de glazenwas hout ^^'^^^^ '"^ PS " ^^" rubber in past ^^^^*' ™^®'' ^" "^^^^ *°® S ^' SPEVRDEB met oude kranten hetgeen ' n Twaalf mijl per dag betekent niet dat miss Robertshww iedere dag dezelfde route neemt In de 2S jaar dat ze voor de scJioenfOr brlek loopt is pi vertrowmd ge raakt fïiet alle plekjes m de o m-geviivg Al wandel je ruim een kwart eeuw vijf dagen per week nieuwe schoenen blijven nieuwe schoe nen en daar heeft miss Robert shaw ondanks haa/r loop-ervaring ook nog wel eens last van N iets is zo gezond als wan delen Dat zegt miss Peggy Robertshaw uit Liver pool en zij kan het weten Want miss Peggy Robertshaw spreekt uit een lange ervaring twaalf mijl ofwel ruim negen tien kilometer Miss Peggy Robertshaw namelijk is in dienst van een rubberfabriek taak nieuwe schoentypen uit te pro beren En daarom moet zij lopen twaalf mijl per dag In 1927 werd miss Robertshaw bij de rubberfa briek aangenomen Zij was daarvoor apothekersassistente geweest maar had dit baantje opgegeven om ge zondheidsredenen Ze zat te veel bin nen ze kreeg te weinig frisse lucht Toen solliciteerde ze als schoenen testster Ze werd uit de vele honder den gegadigden als de meest ge schikte aangenomen Nu bijna veer tig jaar later loopt ze nog ledere morgen gaat miss Robert shaw naar de fabriek die ze alleen aan het begin en eind van haar werkdag vijf per week ziet Daar trekt ze de te testen schoenen aan ijevestigt de pedometer die de af gelegde afstand registreert aan haar rechter been en gaat op pad De schoenen worden op deze ma nier proefondervindelijk uitgepro beerd omdat men geen betere test weet dan de menselijke voet en de praktijk Met behulp van een machi ne zou men nooit het aan - en uit trekken van een schoen kunnen con troleren de ventilatie of de door ademing van het materiaal of kun nen nagaan in hoeverre de schoen bestand is tegen de diverse wegbe stratingen of weertypen De kwaliteit en de praktijkwaarde van een schoen wordt nu bekeken wanneer miss Robertshaw het ge bruikelijk aantal kilometers heeft af gelegd 800 kilometer op winter schoenen en 160 kilometer op lichte zomerschoenen en sandalen Die afstanden worden nauwkeurig bijgehouden door de pedometer een klein instrumentje dat als het oog van de Big Brother-anno 1984 iede re stap van miss Robertshaw re gistreerd Het is dus echt niet zo dat ze bij mooi weer fijn op een bankje kan gaan zitten of als het regent in een tearoom kan schuilen of een bioscoopje pikken of als ze moe is de bus kan nemen Nee ze moet lopen vijfmaal per week zo'n kleine twintig ' kilometer In haar lopende carrière heeft ze nu zo'n 72.000 mijl al wandelend af gelegd ofwel zo'n 115.200 kilometer allemaal in en rond Liverpool Ze is inmiddels een erkende autoriteit ge worden op het gebied van Liverpool en omgeving Ze weet er alles van ook details Ze weet precies hoe ze bij welke straathoek bij welke vdnd kracht moet ronden welke straatzij - Een schoen die gSed zit staat loopt en rijdt de toeschouwer zou denken wat willen de dames nog meer Totdat hij langs een stand komt waar de schoenen niet alleen goed zitten staan en lo pen maar ook nog voortreffe Autoschoenen ja - Na de eerste po ging van Cour règes om het probleem van de rijdende vrouw op te lossen door vig en niet te hoog maar door - een schoen te gaans toch wel elegant Zodat lanceren met al - Van een onzer verslaggeefsters Er is ook altijd wat met dames schoenen Als ze lekker lopen dan staan ze niet leuk en als ze goed staan dan zitten ze niet prettig Nu is de schoenont werper aan een en ander tege - lijk rijden moetgekomen zoals gebleken wel is op de achtste internationale schoenenbeurs die van 5 tot 7 april in Utrecht gehouden is schuifbare hak hebben enkele fabrikanten auto schoenen op de markt gebracht die beter zouden voldoen De hoge hak is verdwe nen omdat het bovenleer van de schoen niet be stand bleek te gen verschillende voetstanden Na enkele experi menten is men erin schoen te ontwerpen ideaal rijdt maar ook goed zit loopt en staat De leest is breed de hak is ste - het onmiskenbare feit van mijn gemakzucht consequent blijf ontkennen Elke verwijzing daarnaar sni.dt dus verdere protesten af Adriaan heeft ook zijn zorgen Naast de sportattributen die hij nodig heeft tobt hij met zijn literatuurlijst geslaagd een die niet alleen Ik kan wel boeken uit de bibliotheek ha len " zegt hij aarzelend „ maar de werken die ik nodig heb zijn bijna nooit aanwezig en bovendien is het zo gemakkelijk om ze zelf Voor ruim twintig gulden is een mocassin verkrijgbaar met een pro fielzool van Zweeds rubber die doorloopt over de hiel Geen kaal getrapte hielen dus en geen in de weg zittende hakken er is een ar rest van de Hoge Raad waarin het rijden met hoge hakken de oorzaak is van onveilig rijden Het is de bedoeling dat de schoenen in de auto blijven staan maar men kan er heel goed mee de straat op De schoenen zijn uitgevoerd in varkens leer en in zware nappa De kleuren zijn zwart middelbruin geel-beige en heh ood te bezitten " Hun argumenten om je geld uit de zak te kloppen zijn bijzonder steekhoudend Boven dien kent hij mij mijn liefde voor boeken mijn interesse zodra de literatuur ter sprake komt Ik veeg alle reserves bij elkaar die mij op dat moment ter beschikking staan trek met Adriaan de stad in en stroop de boekhandels af De buit is opwindend van omvang en Adriaan is niet de enige die de nieuwe aanwinsten zal verslinden Niettemin heeft het weer een aardig hoopje stuivers gekost - ^„ v __-,- Waar is de goeie oude tijd gebleven toen ik mijn kinderen gelukkig kon maken met een rol drop een loUie een plastic autootje Toen ze een paar Friese schaatsen als een machtige investering beschouwden en met tranen van dankbaarheid hun eerste bureau lampje in ontvangst namen Vandaag zeurt Adriaan om een brommer óver twee jaar wil hij een scooter over vier jaar een Porsche En zodra ik zeg Kan het niet een beetje minder " zegt hij Mams je bent niet sportief " Soms vraag ik mij verbijsterd af wat gul heid en sportiviteit eigenlijk met elkaar te maken hebben en of mijn kinderen minder aan mijn geldkraantje zouden draaien wan neer ik elke avond vijf kilometer ging hard lopen Maar dan moet ik eerst een trainings pak kopen en hardloopschoenen en neen dat wordt me toch te duur THEA BECKMAN 
18 DONDEBDAO 8 APRIL 1965 ÜXBECHTSCH NiEÜWSBLAö '**"**'^"*" i i ' iii«iiiii iir < i < r i n — iiii—iwri SPEELGOED 1/2 PRIJZEN ca PUZZLES v.a 1 — Insteekmozaïehs nu 5.95 OPBLAASFIGÜREN Zwembanden 1.50 Luchtbedden 7.95 Grote krokodillen 7.95 • iimmttÊümmmiis Zonnige voorjaars mode Gekleed en luchtig toque-model metkunstig ondulé effect In wit en vijfmodekleuren 24.75 Breton in ligne ' bob charmant ' - eenjeugdige creatie in wit en vijf modernetinten ^^ j ^ ^ m 75 / aar wi Modehuis POPPENZIEKENHUIS JacobIJnesiraat 2-7-9-10 Aanname alle belaahegels CV HOUTHANDEL „ UTRECHT " Reaktorweg 51 Lage Wei de Utrecht telef 44321 vraagt BESTEKZOEKERS AANK BESTEKZOEKERS MAGAZIJNBEDIENDEN WERFPERSONEEL Goed loon Aanmelden persoonlijk of telefonisch dagelijks be halve zaterdags aan bo vengenoemd adres DE BETUV\AE HUISHOUDJAM met de ware smaak van verse vruchten VOOR DE a.s FEESTDAGEN « SIR ' ~~^^.~ GA EENS GEZELLIG ZITTEN IN NIJKERK Wij brengen zeldzaam mooie HERENKOSTUUMS van wereldbekende fabrieken o.a Groninger Style in prijzen 139.50 - 198.50 Nog steeds gaan wij door met onze speciale aan TERLENKA KOSTUUMS 98.50 - 129.50 Onze specialiteit extra mooie kleuren RECORD pantalons en New Belt-pantalons Fraaie keuze in moderne HERENREGENJASSEN 59.50 - 129.50 Zeer aparte REGENJASSEN terlenka-wol een Groninger 5 produkt M tê ^* CASpeciale prijs XJLf^BÖW Kleurrijke keuze in sportieve overhemden zelfbinders zijden sjaals en vele herenmodesnufjes Ons adres te UTRECHT is STEENWEG 64 naast Brilmii ami 6 en ontdek op hoeveel manieren dat kan bij Tijsseling Zoekt u een tafel of zoekt u een stoel Of een complete woninginrichting Dicht bij huis P^^ii?ï5ïv^5ï ^ zijn de showrooms van Tijsseiing Daar bent u welkom om rondgeleid te worden langs "^ '""' véél heel veel meubelen Meubels kijken betasten in stoelen gaan zitten aan'tafels schuiven Dan ontdekt u Tijsseiing meubelen passen in mijn huis Waarom Gevyoon omdat Tijsseiing een grote verscheidenheid kan laten zien Verscheidenheid in stijl kleur ' materiaal Omdat Tijsseiing de enige is die bekledingsstoffen met waarborgcertificaat levert Daarom neem die uitnodiging letterlijk Kom naar Nijkerk ga zitten en slaag 0f meak thuis een voorlopige keuze Stort f 1 - op giro nr 816957 en u ontvangt catalogus « 3 Vroeger zou het teveel gevraagd zijn voor | f 4790 - een 112 km/u-wagen met het zitcomfort van een DS 1:16 onderhoudskosten als van een 2cv voorwielaandrijving en Citroen-ve ring Maar nu is er de ami6 En als u nog meer vraagt voor f 5690 - hebt u hem als veel verstouwrende Break Mogen wij u uitnodi gen voor een te}veeleisende proefrit Citroen TUSSEUNG ¦ Ar^"M Gevraagd te Amsterdam "••^' i ^ APOTHEKERS-ASSISTENTE voor spoedig of later in apotheek gelegen aan de rand van het Centrum der stad Vergoeding van reiskosten Solllcitatlekosten worden vergoed Brieven onder no 2-5310 aan het bureau U.N 5 Wie heeft winkel tijd telefoon i B voor het aannemen van onze j 8 bestellingen ¦ ¦ Brieven onder no 2-5309 aan het bureau U.N 5 UW OUDE T.V INRUILEN WAARO '»"'''' voor slechts ƒ 65 — is uw oude goedspelende T.V om gebouwd voor het 2e PROGRAMMA compleet met geplaatste antenne ƒ 130 — Betaling eventueel in 12 maanden ZONDER VOOKUITBETALÏNG Radio „ STARFONE " t.v UTRECHT KLEINE SINGEL 31 TELEFOON 25510 MEUBELEN NIJKERK - TEL 1345 03494 Gevraagd ZEILMAKERS In de opleiding is nog plaats voor enige LEERLINSS-ZEILMAKERS Aanmelden dagelijks bij LAMBERTS VAN BUEREN NEUDE 39 — UTRECHT — TEL 10843 onze KLEINTJES hebben groot succes UTRECHT Auto-Palace „ Utrecht " N.V Begijnekade 19 20 Amsterdamsestr.weg 909 UTRECHT N.V S Trapman & Zn Leldseweg 120 UTRECHT Garage Boll Balijelaan 54a DRIEBERGEN Van Ede's Garagebedrijf Traaij 170 MAARSSEN Garage J.W Broedeiet Straatweg 66 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAB DONDERDAG 8 APRIIJ 1965 19 UIT HET BEDRIJFSLEVEN et ó poor der bevrijderó 24 we statuten brengen de aandelen coupures terug tot nominaal ƒ 20 Het bestuur acht het verder ge wenst dat de nieuwe statuten uitgif te van zgn C.F.-stukken mogelijk maken Spaarnestad Het belangrijkste nieuws over de vennootschap in 1964 is geweest de voorgenomen nauwe samenwerking met de Centrale Beleggingsmaat schappij Cebema N.V in Den Bosch zo zegt de raad van beheer van de N.V Drukkerij De Spaarnestad in het jaarverslag Zoals bekend gaat De Spaarnestad in verband met de fusie over tot een herkapitalisatie met 100 procent De Spaarnestad heeft een exploi tatiewinst geboekt van ƒ 7 min v.j.6,42 min Saldo-winst ƒ 947.778 ƒ 807.244 Het kapitaal steeg on der meer door conversie tot ƒ 5,9 min ƒ 5,2 min De Verenigde Nederlandse Uitge versbedrijven N.V combinatie van De Spaarnestad en de Cebema ver wacht in de toekomst gunstige resul taten te kunnen boeken De V.N.U zal het karakter van een concern maatschappij bezitten die 100 pro cent houdster is van alle werkmaat schappijen Advertentie 3(M5/E11 Niet verder vertellen Leuk idee om de Edgar ontdekking even voor je zelf te houden Laat ande ren zélf maar uitvinden dat het een aparte sigaar is Edgar laat je tenminste weer merken dat je róókt een prachtige sigaar 14 soorten van 7 tot 42 et Ook Uw Edgar is erbij Ver Trans In de vergadering van aandeel houders van de N.V Verenigde Transatlantische Hypotheekbanken zijn mededelingen verstrekt over de stand van zaken Met name over de verhouding van de Netherlands In vestment Company of Canada Ltd tot de Vereenigde Trans Deze ver houding is als van dochter tot moe der want alle asmdelen van de NI CC zijn in handen van den Trans " de dochter heeft een schuld aan de moeder van 2.795.500 dollar met 422.000 doDar achterstedlige interest Het betreft hier een uitsluitend ju ridische schuldverhouding maar volgens de voorzitter is het zaak te overwegen in hoeverre de juridische constructie kan worden gewijzigd zo danig dat men in een voordeliger fiscale positie in Canada geraakt De vergadering hechtte haar goed keuring aan het bestuursvoorstel om de „ debenture schuld " van de Canadese maatschappij aan ' n nieu we constructie te onderwerpen Aandeelhouders vroegen enig In zicht in de perspectieven van de maatschappij met name wat er uit de olierechten in Canada kan ko men De voorzitter kon weinig pers pectief openen en geen exacte cij fers vertrekken Olierechten hebben zo iets avontuurlijks en vormen een zeer onzeker object Er zijn onder handelingen gaande over gasrech ten en in feite bestaat er voor gas meer belangstelling dan voor olie Wederom kwamen de z.g man coverplichtingen aan de orde Hier over zijn onderhandelingen gaande met de staat der Nederlanden Het bestuur heeft de redelijke verwach ting dat het hierover in de volgende jaarvergadering meer kan meede len Advertentie De Ford-Stichting zal haar werk zaamheden in Indonesië staken en « e staf van 21 Amerikanen terug roepen zo heeft de Stichting dinsdag jaeegedeeld Als reden werden moei " JKheden bij het werk opgegeven De Ford-Stichting zei te hopen het werk in de toekomst te hervatten d-s er waarborgen zijn dat zij on Restoord kan werken Sedert de « ichtmg in 1952 kantoren in Indo nesië vestigde heeft zij ruim 12 mil loen dollar besteed aan de opleiding ^ an onderwijskrachten en de oplei ding van ambtenaren ISt«»en zet de speciale Ameri - NOG^^DAGEN kunt u het goed gaan bekijken op de 20e internationale HUISHOUDBEURS in de R.A.I Ruim 300 stands nnet demonstraties Dagelijks geopend van 10-17 uur en van 19-22.30 uur Zondags uit sluitend van 10-17 uur.ToegangsprIjs f2.S0 incl.bel Voor bezoeksters van buiten Amsterdam gere duceerde reisbiljetten Inlichtingen stations N.S zou volgens hem uitdraaien op veldlazaxet Dat hebben we na een man tegen-man-gevecht en het tuurlijk niet gedaan.zou niet goed zijn geweest voor Bij de derde controle vielen wehet moreel van zijn jongens als ze bijna door de mand Een Duitsermoesten vechten met wapens die aan de spoorlijn wilde mijn Aus ze nauwelijks kenden weis zien en ook die van het eerder al een goed „ dulk"-adres ' s Avonds verkende hij met Kees had gehad Ï^^'^T^°V^^''Ï van de Drentse Een impuls van Van der Veer KO het bos hxj Appelscha toen „^ g^g ^ p dinsdagochtend voor Nederlands geheim * agent „ bevrijder er een vliegtuig laag overkwam.„Ik meende dat ze iets _ lieten rucMrkVmp',Iwësterbork'\"waar vallen maar we konden in het ^^^^^ ^ e joodse Nederlanders vierdonker met zien wat Tegen de j „ p-edpnnrtpprd ochtend - we hadden ons ' s nachts Sf " „^"^ Zff ^ Ü'^f ° Ï?l5f van Westerbork Van een onzer verslaggevers Hij wilde voordat de bevrijders kwamen de vlag op het gemeente huis hebben en ging daarom die'allemrai '^ ™°^ f "^ "" i *^^" ^« 1 f « " Y " der Venne die een belangrijke WESTERBORK — Het was warm op zondagmiddag 8 april 1945 voor de zekerheid stil gehouden — En de oorlog leek nog ver van het Drentse plaatsje Westerbork waar hoorden we een merkwaardig ge achter hotel Slomp drie mannen zich koesterden in de zon vader luid en we gingen met z'n tweeën oom en zoon J Slomp Slechts nu en dan hoorden zij artilleriegerommel kijken De jongens die allemaal In de verte een SS-uniform droegen lieten we i h h v h " 1 >> Ook de Duitsers genoten van het zonnige voorjaar Zij hadden in achter bij de put Eerst dacht ik ^^^^^ Il^^r,^?^^-^on ^^^ Tf nn rfft februari het hotel gevorderd om er hun hoofdkwartier Feldgendar - aan een barende ree maar toen 1 ^ ^ • i - ^ merie Nederland te vestigen Generaal Butcher had er de leiding we dichterbij kwamen zagen we p " r ï ^"" hv tnl S ™^^"" over een aantal stafofficieren - onderofficieren en - soldaten Net zo dat het slapende soldaten waren ]^^^^^ *" ^ e raaoKamer van aer min als de drie mannen achter het hotel verwachtten zij die mooie Onmiddellijk omsingelden we de ^^^/" arresteerde ae Durgemeester zondagmiddag een aanval van Franse parachutisten Zij wisten zelfs troep want we wisten niet beter ° S;ffLïï'i!?to ^^^^,^^ tt^f^t io5,fj niet dat die in de voorgaande nacht in de omgevhig van deze noord - of het waren Duitsers Juist toen a^'eerae tanKs aoor ae straat langs drentse plaatsjes bij tientallen tegelijk waren gedropt ik het teken wilde geven voor de "?^ gemeemenuis roiaen ^ loen ^ ' aanval kwam één van die mensen SmS de telefoon SS-er Gemeke De opdracht van de Fransen Reddins overeind Hij had een rode baret de commandant van kamp „ Wes luidde De weg vrijmaken voor ivou.itwi.5 ^^ ^ begreep door mijn tijd in terbork belde om te vragen ofeen geallieerde doorstoot naar de Op maandagmiddag tivee uur Engeland dat we hier te maken ^ *®*^ bijzonders aan de hand wasEems en de DoUart om de Duitse zouden ze worden terechtgesteld hadden met geallieerde ik ver '" ^^* ^°^ P - ^™ ^ a " "^ 8 '' ^^^^ troepen in Denemarken en Slees - Dit ghig om een of andere reden moedde Engelse parachutisten antwoordde slechts Why theivijk Holstein de weg af te snijden niet door Het tijdstip van executie „ ^ ell don't you speak English naar „ vesting Holland " Ook werd verschoven naar dinsdag - Ook toen hoe bhj we ook waren it's about time " Met een gewei moesten zij de papieren bemach - ochtend half elf „' s Avonds " ve - ^^^ ^^* gevaar niet geweken want dige brul gooide Gemeke de hoornÜgen die generaal Butcher in zijn telt ' de heer Slomp „ kwamen er ^'^ ^® °'^ bb-uniformen zouden meisje Zij had er geen en op mijnbezit had en de gevangenen be - twee dronken Vluitsers van het '^'?"' "'^^ ^^ ^.^"^ 9P ^^" H°®'^t Papieren zat geen foto GelukkigVlijden uit het arbeidsdienstkamp exeeutiepeloton voor de deur van misverstand buzonder groot Ik kwamen er op het kritieke momentPietersberg de cel waarm wij zaten vertellen ^'" 2 ^^^' P '^ ^}^ ^"'^^^'^ ^" ^« t drie vliegtuigen over die de spoor - hoe ze ons de andere dag zouden f " °''^ J \^^ armband om midden wagons aanvielen De Duitser - - - * tussen die inmiddels gealarmeerde zocht dekking en wij gingen weg Halverwege Westerbork kreeg mensen staan en probeerde ze in het Engels uit te leggen waarom Om tien uur die dinsdag ochtend drong een Poolsepantserspits het kamp binnenen bevrijdde de gevangenen.Het leven van de drie mannenSlomp was een half uur voorhun dood gered dfe mensen tussen dé Ttru ken '^ ° P "'^"^ bandenpech We kon ^.^ J?®."!f,"i"l'^?^.l„^*^i „!" den toen een fiets lenend var van uit naam van Duitse uniformen droegen Maar een boer Hij gaf ze begrepen mij niet — een paar j „ vl"l _".^„ tiJ v^JioVT L toiior intov „ nt it „™= w.m • hot de Komngin _ Het meisje is tellen later wist ik waarom het waren Franse mariniers Geluk kig was er een luitenant die als tolk optrad en vertelde dat ze Deze redding was in hoofdzaak ^ ter ^ etanvSi'^getóf '¦'"¦ "^ ""'" flanlron nan Wim ï/nr Hov Voor - ^^^^^ " 6 aanVai geieiQ Westerbork afgeleverd bij dokter Boezeman Ik heb nooit meer iets van haar gehoord " Bevrijding Tegen de ochtend hadden de doodschieten " Fransen zich verzameld rond hun commandant majoor Puech Samson die twee pelotons vorm de één om het hotel van voren aan te ¦ vallen en één om de achterkant te nemen Het eerste peloton liep echter vast op een Duitse patrouille de tweede groep van zestien man rende precies om twee uur ' s middags Wim van der Veer 41 Is nu Na het gevecht om hotel Slomp bij de landmacht Hij kwam Van der Veer terecht in het gebukt door het open terrein te danken aan Wim van der Veernaar de achterkant van het ho - een in 1940 naar Engeland uitge tel waar de drie mannen Slomp weken Nederlander die op 9 ok - majoorverbaasd de rennende figuurtjesnaderbij zagen komen Veel tijdom zich te verbazen hadden zeniet want plotseling vlogen dekogels hen om de oren en moes ten ze in allerijl een goed heen komen zoeken in de kelder on der het houten plankier van hettoneeltje waarop door de Duit sers een paar honderd kilo mu nitie was opgeslagen J Slomp nu 42 We wisten natuurlijk wel dat het de bevrij ders waren die met de Duitsers vochten maar we waren doods bang dat ze de boel in de lucht zouden laten vliegen Zo hebben we een paar uur naar mijn geyoel waren het een paar weken ge legen weggedoken achter een ver warmingsketel tot het schieten ophield en we gestommel boven ons hoorden We dachten dat we bevrijd waren maar dat pakte anders uit " Mislukt Het had er een tijdje op geleken dat de Franse para's de Duitsers uit het hotel zouden verdrijven toen een SS-patrouUe die toeval lig In de richting van het hotel iiieeste sporen vdn het NA de oorlog heeft hotel iélwirtp dv itudiye vefhouwingeii oiidbigaan iouai duur geveoht zijn u-ltg&wlst tober 1944 als geheim agent was noemt zich echter „ vredessoldaat " schooltje van meester Smit waar marcheerde de Fransen in de rug gedropt boven bezet Nederland wat voornamelijk te wijten is aan hij echter weer heel snel moest aanviel Inmiddels waren er Duit De bedoeling was dat hij en zijn zijn functie voorlichtingsofficier vluchten omdat hij intensief door sers op het dak van het hotel ge tw^e kameraden die zich na een ¦ Als hg vertelt over zijn ervarmgen de Duitsers werd gezocht De ' ¦¦ u 1 * oproep van prins Bemhard als in oorlogstijd doet hij dat be nacht bracht hij door bij boer Slie - klommen en gooiden handgranaten vrijwilligers voor dit werk hadden scheiden alsof het voor hem de kers waar hij een paar maanden naar beneden die echter door de opgegeven terecht zouden komen gewoonste zaken van de wereld op de haak Fransen bliksemsnel werden op bij Veenhuizen Helaas was de waren zijn ontsnapphig op 11 juli Paniek iri het kamp dat een cenakt en teru-'eeeooid De Duit Nieuwzeelandse piloot niet goed 1940 bij Dumkerken zijn gevech paar dagen later op 12 april " + Vni ft bekend in de omgeving van het ten als commando in Birma en [ Joor geallieerde tanks en zonder na tien seconden drie mannen te vroeg sprongen bezet Nederland Het meeste weet bevrijd Hierdoor herkregenHet toestel vloog bovendien te hij zich haarscherp te herinneren Nederlanders de vrijheid ^„ „,„,.,„ „ co ^ ^„ laag bij de sprong van Van der y^ordat de Fransen uit Appel Voor Van der Veer waren degestoken en lag recht tegenover ^^ er tiij landde in een greppel en ^^ j ^^^ ^^^^ ^^^ j^^^^j gjnggn ^ moest zorgen nog niet voorbij Onmiddel de voordeur op het hotel te schie - ''^•^ „ f ^"^^ ° ff;,Hn„or ¦ ^ ik op de fiets naar Westerbork lijk moesten er tanks naar het «,^ x,o,.,r,n„or in ae Op weg daarheen langs de lange kamp De Pietersberg " "•"" i-t - " rechte Smildervaart ontmoette ik 800 A Een Fransman was de weg over - se steelhandgranaat ontplotte pas plaatsje waardoor twee van de zijn ondergrondse activiteiten in dat er een schot werd gelost is ten toen er een man in een leren ^ N ^ vele omzwervingen m jas naar buiten kwam en getroffen „^^"„^„ y ™ ST™1 ^" op de grond viel Deze man was waar be - ictutc oiiiiikAcivaaii iyi,uiiu<;i..c in üalve do manHcn Slomp ook de ^^ ^^ 61 — » i=i - — '- "—' ¦¦"¦' scha kwam hi ] terecht bi ] politie ^^^ meisje Wie was het Was ze dominee en de koster van de kerk generaal Butcher De generaal agent Stoel in Westerbork Deze ^^ vertrouwen Waarom liep ze tegenover het hotel in levensge was niet dood maar overleed een goede Nederlander had een deel ^ aar Ze had kapotgelopen voeten vaar verkeerden De opzet slaag paar weken later in een Duits ^ f ^ zijn huis dat vlak naast hotel ^^^ ^ ei dat ze uit Friesland kwam de en de man die gerust de be veldlazaret te Leer Hij was een Slon ^ staat moeten atstaan aan ^^ ^^^^ j ^^^ bevrijde Coevorden vrijder van het dorp met de toen van de tweeëndertig doden die de Duitsers die er een teletoon ^ iide Ik heb het kind achterop lugubere naam Westerbork ge - ^ de Duitsers telden nadat de Fran centrale hadden gemstalleerd Het genomen Onderweg passeerden noemd kan worden haalde einde sen waren verdreven Zij hadden ^^ tevens het tijdelijke woonver ^^ ^^ g^j^jp ^^ j ^ Duitsers Ze lijk opgelucht adem maar drie doden en een paar ge '-^^'^ '^^" °^ generaal hadden geen belangstelling voor wonden waaronder hun pelotons Een veiliger duikadres voor een het meisje Alleen mijn papieren Op 13 april trokken Cana - commandant kapitein Belbèze en leider van de ondergrondse was werden nagekeken en ik moest ^ jggg troeüen de stad Gronin - twee luitenants Loraing en I-e nauwelijks denkbaar Vrijwel elke „ Scheveningen " zeggen v,j„Jlr „ tqq - r,^n „ i ^,- Bobinèc moeten achterlaten Alle dag passeerde Van der Veer in in Bellen moesten we over een 5 *^'^ uiiinen wddx nug vier drie hebben ze de oorlog overleefd politie-unitorm de Duitse schild bewaakte brug maar vóór we dagen is gevochten op 15 De drie mensen in de kelder wacht voor de deur en nooit is daar waren kregen we een lekke april bereikten Poolse tanks wilden juist naar buiten gaan hem naar de papieren gevraagd band We hebben in een garage ^ jg Dollart en op 16 april toen er Duitsers binnenkwamen die hij overigens aanvankelijk die vol Duitsers stond gevraagd „ i.„„j „„ ronaHo7Ar ir VOLGENDE WEEK Op 18 april brachten de Cana dezen de Duitsers opnieuw een nederlaag toe van groot strategisch belang Zü be kroonden een snelle actie op de Veluwe met de bevrUding van Harderwülc en Kampen waardoor het IJsseltront waarvan de Duitsers veel hadden verwacht in elkaar stortte niet bezat of we de band mochten plakken stonaen ae L^anaaezen in De Nederlanders werden gedwon ^ want we waren ' op de vlucht voor Leeuwaarden De strijd om het gen mee te gaan naar het ar Oefening de Canadezen ' Maar we hoefden loorden W^as gestreden beidsdienstkamp „ de Pietersberg " het niet zelf te doen want een waar ze werden verhoord Er was I " de nacht van zeven op acht Duitse officier gaf een landwach namelijk op een van die Fransen april ging hij met een aantal ver ter opdracht de band te maken een schetsje gevonden dat vol zetsstrijders oefenen met scherpe Toen we stonden te wachten tot gens de Duitsers moest zijn ge handgranaten gooien in een bos bij de fiets klaar was haalde die maakt door vader Slomp Het Appelscha Van der Veer had na officier een stukje parachutisten urenlange verhoor leverde de be meiijk de opdracht bruggen onbe chocolade uit z'n zak Ik dacht zetter echter niets op maar de schadigd in handen te krijgen voor dat hij het wel aan het meisje zou drie mannen werden ter dood ver een snelle aan - en afvoer van ge geven maar hij at het zelE op oordeeld allieerde legeronderdelen Zoiets Wij konden eten gaan halen in het Ford'Stichting staakt in Indonesië activiteiten Vakbonden wensen lid in nieuwe Eur commissie kaanse afgezant Ellsworth Bunker in Djakarta zijn overleg met Indo nesische leiders voort in een poging de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Indonesië die op een diep tepunt zijn aangeland wat te verbe teren Uit het overleg tussen Bunker en Soekarno van zondag meende men wat hoop te kunnen putten na een mededeling dat beide landen waren overeengekomen elkaar zo min mogelijk te prikkelen " Soebandrio deed deze hoop echter later weer vervagen door te zeggen op be paalde punten zijn wij het erover eens dat wij het oneens zijn " De vakbonden in de E.E.G heb ben bij de ministerraad van de ge meenschap als hun wens kenbaar gemaakt dat een vertegenwoordiger van de vakbonden wordt opgenomen in het Europese uitvoerende orgaan dat zal voortkomen uit de samen smelting van de bestaande drie uit voerende gemeenschapsorganen van E E.G E.G.K.S en Euratom In een schrijven van het Europese vakbondssecretariaat in Brussel aan de voorzitter van de ministerraad wordt voorgesteld dat ook een of meer leden worden gekozen die het vertrouwen van de vakbeweging be zitten AKU De omzet van American Enka Corporation de Amerikaanse doch teronderneming van Algemene Kunstzijde Unie N.V AKU be droeg over de eerste 12 weken van 1965 $ 44.020.000 tegenover $ 38.503.000 in de overeenkomstige periode van 1964 De netto winst bedroeg $ 3.559.000 of 1,33 per aandeel berekend naar de waarde van de aandelen voor de splitsing van twee op een die op 19 maart van kracht is geworden In dezelfde periode van 1964 bedroeg de netto winst $ 2.938.000 of $ 1,10 per aandeel Etom Na met drie ondernemingen in Nederland een nauwe samenwer king te hebben aangegaan heeft de Europa Transport Ontwikkeling » Maatschappij ' Etom N.V ' thans de aandelen verworven van twee be drijven in West-Duitsland Het zijn Spetrans Robert W Rausch GmbH en Spezialtransport Spetrans GmbH beiden in Frankfort a.d Main Hier mee zijn het zesde en zevende be drijf aan de groep toegevoegd Zo als bekend werden König Transport N.V in Rotterdam en I Leftley in Barking bij Londen ingebracht door de oprichters van ' Etom ' Thomsen's Verenigde Bedrijven N.V in Rot terdam 40 pet en Transport De velopment Group Ltd in Londen 60 pet Later werden nog drie Neder landse ondernemingen verworven Onderhandelingen met een zestal bedrijven in binnen - en buitenland verkeren in een vergevorderd sta dium Eur Pluimvee Unie Vooruitlopend op het jaarverslag deelt het bestuur van de E.P.U Europese Pluimvee Unie N.V te Hamersveld omtrent de resultaten van het boekjaar 1964 mede dat de geconsolideerde omzet aan derden ruim ƒ 11 min heeft belopen De ge consolideerde bruto exploitatie winst beliep ƒ 1,75 min Netto winst ƒ 670.000 Voorgesteld zal worden een dividend van 12 procent Hier mede is een bedrag gemoeid van ƒ 185.000 zodat aan de reserves zal kunnen worden toegevoegd ƒ 485.000 Van begin februari 1965 af wor den de aandelen E.P.U op de in courante markt ter beurze verhan deld Het ligt in de bedoeling in de loop van 1965 officiële notering aan te vragen De stukken noteerden op 6 april 241 procent Int Gewapendheton Blijkens het jaarverslag van de N.V Internationale Gewapendbeton Bouw te Breda bedraagt de exploi tatierekening over 1964 ƒ 3.360.128 v.j ƒ 2.659.042 Het saldo vidnst is gestegen van ƒ 490.074 in 1963 tol ƒ 508.557 in 1964 Dividend 18 17 pet 1964 is opnieuw een jaar van voortgaande uitbreiding geweest De produktie was wederom hoger Het effect van de politiek van con sequent doorgevoerde mechanisatie en rationalisatie wordt steeds meer merkbaar Het jaar 1965 is de vennootschap aangevangen met een redelijk ge vulde orderportefeuille De Asso ciation International e pour la pose de Conduites de Gaz Naturel aux Pays Bas AIGB legde in 1964 voor rekening van de Gasunie 115 km pijpleiding van Zutphen naar Hil varenbeek Het totaal dezer werken beliep ca ƒ 50 miljoen Deze samen werking wordt vanaf maart 1965 voortgezet in de N.V Algemene In ternationale Gasleidingen Bouw N.V AIGB met een kapitaal van ƒ 1.500.000 waarvan geplaatst en volgestort ƒ 1 min in deze vennoot schap neemt de IGB deel voor 25 pet De totale omzet van de groep van maatschappijen bedroeg in 1964 ƒ 185 min Het nieuwe jaar werd aangevangen met een gezamenlijke onderdportefeuiUe van ƒ 200 min Malang en Kediri De N.V Malang Stoomtraramaat-schappij heeft blijkens de verlies en winstrekening over 1964 een saldo winst Nederland behaald van ƒ 8.741 v.j ƒ 818 Voor de Kediri Stoomtrammaatschappij bedroeg dit over 1964 ƒ 16.197 tegen vorig jaar verlies ad ƒ 36 Beide maatschap pijen stellen voor de winst naar de rekening reservefonds Nederland over te brengen Molijn In de vergadering van aandeel houders van de Koninklijke Lak - Vernis - en Verffabriek Molijn en Co N.V in Rotterdam is de dividend uitkering die neerkomt op 3 pet in contanten en 5 pet naar keuze in contanten of aandelen goedge keurd De orderportefeuille is goed ge vuld In de eerste drie maanden van 1965 was de omzet 17 pet gestegen In het algemeen is de directie optimistisch over de toekomst Het dieptepunt van de laat ste jaren behoort nu wel tot het ver leden Toch is een rendement van 1,3 pet op het kajatal nog bepaald onvoldoende De directie heeft geen plannen voor een nieuwe emissie ter finan ciering van de voorgenomen uitbrei dingen met nairie van het Haagse bedrijf de n.v Ijak ^ Verf - en Ihkt fabriek Premier De directie is weinig genegen of ficiële notering ter beurze aain te vragent Wij knnnen beter cooirant zijn op de incourante msurkt dan in courant op de courante markt " Het belang van Molijn in de An tiUiaanste Verffabriek is dit jaar gestegeiti tot ruim een/derde Over 1964 boókte de Antilliaanse Verffa briek inclusief afschrijvingen een positief itesultaat Ned Am Fitting Ondanks - de forse loonkostenstij ging heeft de N.V Nederlands ^ d.me-rikaanse lïittingfabriek in Deventer 1964 met een hogere winst knnnen afsluiten Éüeraan mogen echter niet zonder meeer te optimistische ver wachtingen worden ontieend De ho gere winst wordt verklaard door de toegestane prijsverhogingen waar mede een deel van de loonkostenstij ging werd gecompenseerd de op voering van de produktie in Venlo met 15 procent alsmede een ver schuiving in de verkoop van „ halleable fittingen " naar het bin nenland helaas ten koste van de export De bruto-omzet steeg tot ƒ 21 min V j ƒ 18,3 min Het exploitatie resultaat verbeterde tot ƒ 2,9 min ƒ 2,4 min Nettowinst ƒ 1,17 min ƒ 827.838 Voorgesteld wordt hel dividend te verhogen tot zeven zes procent waarvan reeds 4 procent interim-dividend werd uitgekeerd Voor 1965 zijn zonder twijfel gun stige factoren aanwezig zoals de te verwachten verdere produktiestij ging in Venlo tenvijl tevens ten aanzien van de vraag en afzet van de produkten enig optimisme mag worden gekoesterd Daar tegenover staat de nieuwe loonronde De be nodigde investeringen zijn niet alle op korte termijn te verwezenlijken Aan het einde van het jaar waren de orderportefeuilles van de twee fabrieken ruim Véin orders voorzien De liquiditeitspositie bleef ruim Ge zien de omvang van de investerin gen zal het waarschijnlijk noodzake lijk worden dat in 1965 een beroep op de bank moet worden gedaan Nisu De Nederlands-Indonesische Sui kere Unie N.V NISU heeft in 1964 blijkens het verslag aan dividend van deelnemingen ƒ 163.000 onv ontvangen terwijl de volledige doch teronderneming Cultuur Maatschap pij Bogokidoel N.V haar dividend uitkering verhoogde tot ƒ 147.000 145.000 Met onkosten was vrijwel onveranderd ƒ 24.900 gemoeid Het saldo winst komt uit op ƒ 294.400 ƒ 291.600 Dividend ƒ 21,60 v j ƒ 21 per aandeel In het bezit van aandelen Vein Nelle en Sluis ' Veevoederfabrieken kwam geen verandering evenmin als in het pakket aandelen Van Nel le waarover Bogokidoel beschikt De NISU bezit alle uitstaande aan delen van Bogokidoel ad nominaal ƒ 900.000 Haar pakket aandelen Van Nelle is groot f 1.474.000 nominaal dat van Bogokidoel ƒ 1.668.000 Deze dochter bezit daarnaast nog ƒ 15.000 prioriteitsaandelen Van Nelle Zoals bekend is onlangs namens Standard Brands Inc in New York een bod uitgebracht op de aandelen NISU van ƒ 725 in contanten exclu esief het dividend over 1964 Dit bod is inmiddels gestand gedaan Stan dard Brands had reeds een direct belang bij de erven de Wed J van NeUe verkregen Parkhotel Na het tot stand komen van het nieuwe congresgebouw RAI in Amsterdam is de vraag naar hotel accommodatie weer toegenomen zo schrijft de directie van N.V Park hotel en - restaurant in haar verslag over 1964 Er wondt dan ook mel ding gemaakt van bevredigende re sultaten Netto winst ƒ 81.300 ƒ 65.000 Dividend elf v j ne gen procent Thomassen/Drijver Thomassen en Drijver Bllkembal lagefabrieken N.V in Deventer heeft de kostenstijging door de loonexplo sie in 1964 blijkens het verslag slechts gedeeltelijk kunnen opvan gen Voornamelijk door een geringe omzetstijging in de sector conser venbussen is de totale omzet in geldswaarde slechts weinig geste gen Wel kon het concern vooruit gang boeken met de opvoering van de produktiviteit o.m dankzij enkele diepte-investeringen Volgens de winst - en verliesreke ning was de bruto-omzet ƒ 169,4 min v.j ƒ 163,7 min Bedrijfsresultaat ƒ 9,0 min tegen ƒ 10,3 min vorig jaar Beschikbare winst ƒ 4,3 min ƒ 4,0 min Dividend 20 procent onv over het door conversie van obligaties en door onderhandse plaatsing van nominaal ƒ 1,26 min tot ƒ 19,0 min ƒ 17,4 min verhoog de aandelenkapitaal De directie memoreert nogmaals haar mening dat de fusie met N.V De Verenigde Bliktabrieken zal strekken tot voordeel véui aandeel houders en anderen die bij beide ondernemingen betrokken zijn Zij stelt zich ten doel in de komende jaren de produktie zodanig over de fabrieken van Verblifa de even eens onlangs verworven Belgische onderneming Sobemi en haar eigen bedrijf te verdelen dat de meest economische resultaten kunnen wor den bereikt Aan de vergadering van aandeel houders zal een statutenwijziging worden voorgelegd die gedeeltelijk is te beschouwen als een uitvloeisel van de fitsie met Verblifa De naam van de vennootschap zal dan ook worden gewijzigd in Thomassen en Drijver-Verblifa N.V Het voorstel beoogt verder de spreiding van het aandeel onder de kleine beleggers te bevorderen en notering aan de beurs in guldens te verkrijgen in plaats van in percentages De nieu - ' I ' f 
20 DÖN0ERDAO § APRIIi Ï965 tJTBECHTSCH NIEUWSBLAD ALS U DE SIMCA 1500 ZOUDT KENNEN ZOALS WIJ HEM KENNEN OLALA WAT EEN WAGEN Dan zoudt u weten dat de geruisloze soepele 1 '^- 1 motor niet minder dan 81 pk produ ceert uitgerust is met eentwee4raps-carburatoraSS.fSrriS^S ^^^^^ met een vijfmaal gelagerde krukas Ilijrf SXSrtS en een centrifugaal-oliereiniger Cfz?tvï1^L::n4tl?«S ^^ hoe die sportwagen-wegvast heid van dit raspaard uit de SIMCA-stal met zo'n comfortabele vering kan samengaan Hetberustondermêéropecnachterbrug-comtrtictie,tvaarb^devermnietóóknogvoordiachttrasbevestigwgen-geUidinghe -\ TT ryn^-tAi - r\-r\c rrAlïïV n(^\Ti>rt Ar\i hoeven tezorgtn De sptctate geleidingsarmen doen dit heter zodat de veren nu ten volle op hun eigenlyke taak berekend zgn U ZiUUU-L OIlo ^ dJL)l \ ^ CVCIl Clal wij bij een auto met zulke briljante eigenschappen óók bijzondere zorg hebben besteed OQM Api ¦ i-nri/-»1-if-fr»rr At-i aanHAHinrr Aa-r norvr\cc(>rï f * ^ Laxueus-com/ortabele voorzetels met tot in elke stand verstelbare leuningen \ Maar vermoedelijk zoudt u moeilijk kunnen begrijpen waarom dan die fantastische SIMCA 1500 niet veel hoger is geprijsd dan hij kost 1000 ^/ TTK 1300 i/mu 1500 SImGa Herenkostuum van zuiver wollen kamgaren Moderne dessins Ook verkrijgbaar in gemakkelijk Terlenka of Tre vira Naar keuze in twee - of drieknoops uitvoering en pan talon met of zonder omslag In prijzen van f128 - tot f228 - Ruime collectie Lichtgewicht sport-col bert in Terlenka of Trevira Keuze uit vele dessins en kleuren Met rug - of zijsplit In prijzen vanaf f 49.75 Lichtgewicht pantalon in prijzen vanaf f 27.50 Grote collectie in „ Glenn wash-and wear " pantalons f 22.50 nylon regenjassen UTKECHT - TEL 03016914/12690 omgeving voor utrecht en AUTOMOBIELBEDRIJF P JONGERIUS WITTEVBOUWENSINGEL 95 GEBROEDERS Voor De BUt Bilthoven AIITnMnRIEI RERRI IC QPEI T VTRECHTSEWEG 210 — LOOYDIJK 119 A Blaartensdijk HU I UIUWDICtnEUnHir OrCLI de BILT — TELEFOON 60994-61787 Telefoon 03408-1885 ^^ e";ü^rerKocue„gen AUTOMOBIELBEDRIJF P LUGTENBURG ^^ «"^ *' '' ^^^^^^ " BROEKMANi Jhhdms dan eMms ' illllillllllll L Elisabethstraat 20 hoek K Elisabethstraat Amsterdamsestraatweg 196 - UTRECHT Voor Zeist e.o Driebergen Doorn Maarn e.o Wijk Jl||Tn||CnD | IC QTCUtMiliJiDTJ"li^"a'3,ap 59 Zeist b Duurstede Odijk Werkhoven Cothen Langbroek " W ¦ UBCUnlUr O I CWkltHHn I Tel 03404-17011 r De N.V Nederlandse Spoorwegen heeft te Utrecht plaats voor typistes ^ ponstypistes en vrouwelijke administratieve assistenten met volledig lager onderwijs eventueel enige jaren MULO vrouwelijke assistenten voor de expeditie-afdeling met volledig lager onderwijs Goed salaris • prettig werk • zeer voordelige reismogelijkheden Wenst U nadere inlichtingen bezoek dan onze voorlichtingsavond op vrijdag 9 april 1965 van 18.00-20.30 uur in het Tweede middelste Hoofdadministratiegebouw der NS Moreelsepark te Utrecht Neem gerust uw ouders of verloofde mee WERKSPOOR Bedrqven te Amsterdam en Utrecht vraagt GESCHOOIDE EN GEOEFENDE WERKNEMERS roor de volgende afdelingen machinalewerkplaatsen smederij motoren - en anderestelplaatsen koperslagerij apparatenbouw enconstructie rijtuig - enwagonbouw hout en Hzer Regeling voor reisgeldvergoeding ot kost - en reisgeldvergoeding Gimstige winstaandeelregeling Gratis bedrU&kleding Nadere inlichtingen kunnen verkregen viror den op vrijdag 9 april a.s tussen 7 en 8 uur n.m bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te BREUKELEN Dannegracht 1 alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig is Reis - en verzuimkosten bij sollicitatie worden vergoed ^ Gevraagd KANTOORJUFFROUW voor eenvoudige kantoorwerkzaam-heden Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan LAMMERTS VAN BUEREN NEUDE 39 — UTRECHT — TEL 10843 rvP - Wij vragen een verkoper besteller Onze eisen Correcte omgangs vormen Leeftijd tussen 23 en 45 jaar in bezit van rijbewijs BE Wij bieden Goed loon Uit stellende sociale voorzieningen 5 Daagse werkweek Plezierige werk omgeving Interesse Spreekt u dan eens met de chef van onder staande Palthe winkei ^ ALTHE Zich aanmelden Kanaalstraat 114 tel 30257 vrijdagavond van 19.30-21.00 uur en zaterdag van 11.30 13.00 uur ADVERTEERT IN DIT BLAD Tel 17708 füdsotv ZIJ VOCHTEN UIT ALLlE MACHT MAAR NOOIT IN DE NACHTf VaEEIVIDE BED6EZEILEN TECHNICOLOR /^ STRANGE BJipiFEtLlO^Sli met EDWARD JUDD ARTHUR HAYNES - TERRY-THOMAS Draaiboek MELVIN FRANK en MICHAEL PERTWEE • REGIE MELVIN FRANK EEN PANAMA - FRANK PRODUKTIE uitgebracht door Universal Intemationat TOEGANG 14 JAAR 
üTEECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 8 APRIL 1965 21 TELEURSTELLING IN FEIJENOORD-STADION Onsamenhangend Oranje niet in staat bres te forceren Ieren met wat geluk op O'O gebleven door HANS van der VLUGT Het had zo mooi kunnen zijn Het Wilhelmus klonk indruk wekkend en met het hand-in-hand-kameraden gezongen door 60.000 Nederlanders kreeg Oranje een laatste mentale injectie De Ieren zouden verslagen worden met hun eigen wapen hard spel Zo immers had bondscoach Neville zijn team opgesteld zo ook had hij de spelers in Zeist en Scheveningen voorbereid Daarom mocht Laseroms debuteren daarom was Ko Prins uit Duitsland gehaald Maar het liep anders Eén ding werd vergeten Dat de Ieren behalve keiharde jongens ook bekwame voetballers zijn die weten te dekken die weten wat positie-kiezen is die weten wat beweeglijkheid betekent En het is jammer maar juist daarin schoten vele Nederlanders tekort Hoe aardig er soms ook ge combineerd werd de dekking van Moulijn wederzijds onbegrip in het aanvalsspel en het ontbreken van een afmaker bepaal den de uitslag tenslotte op 0-0 Het schaakviertal tegen Spanje op verlies Stablinsky neemt de kop in België Ploegentijdrace voor Televizier U.N..TOTO-TIPS f ë 05 a o « O S u ¦« Q Ë3 > U 11111111 3332131S 33111333 11331132 122'12122 11111111 13121113 31321132 13131132 3 2 2 2 1 221 11112212 11131212 13111111 11111111 22212glS • Ko Prins hier in duel met Parice was een van de besten uit de Neder landse ploeg maar in liet samenspel met zijn medevoorwciartsen vlotte het niet altijd even best Denis Neville niet ontevreden Ko Prins Die keeper stond te dichtbij ker niet ontevreden over het ver toonde spel Hij kwalificeerde het als een pittige partij waarin het 4 2-4 systeem aan Nederlandse zijde goed had gefunctioneerd Vooral de tweede.helft was hem goed bevallen toen Haak en later Lazeroms een meer aanvédlende taak hadden En Pierre Kerkhoffs ' informeerde een der journalisten Natuurlijk geen echte rechtsbuiten maar noemt u er een in Nederland dan stel ik hem op dan kan ik Kerk hoffs een andere taak geven ' aldus de bondscoach Eddy Pieters Graafland liep nog enigszins te suizebollen een souve - P.G liep te suizehollen >»^^»»»»^^^< De stand De stand in groep vijf van devoorronden om het wereldkam pioenschap voetbal 1966 Nederland 4 2 115 5—2 Noord-Ierland 4 2 115 4—3 Zwitserland 2 10 12 S — 2 Albanië 2 0 0 2 0 0—4 Nog te spelen 11 april Albanië — Zwitserland 2 mei Zwitserland — Albanië 5 mei Noord-Ierland — Albanië n oktober Nederland — Zwitser land 14 november Zwitserland — Ne derland 24 november Albanië — ^ Noord Ier land Ik wilde nog zeggen keeper ga een eindje achteruit dan kan ik be ter ricliten maar mijn Engels is niet 20 best en met Duits ging het niet Pech hè het was zo'n mooie kans " Kootje Prins de verloren zoon uit Amsterdam wiens terugkeer naar het vaderlijk Ajaxhuis via Rotter dam liep had ondanks een pijnlijke beenblessure de Mokumse gein niet verloren Hij liep me een beetje te dicht voor de voeten en wat doe je dan het voetje d'r onder en hop er over heen Het lukte net niet pech want als er een doelpunt ge vallen was waren er beslist meer gevolgd " Dat was ook de mening van coach Denis Neville die zün overigens voortreffelijk Nederlands door de doorstane emoties doorspekte met Engelse kreten bad luck neem die bal van Prins en later die van Pierre dat waren kansen om van te smul len Henk Groot een paar keer een metertje naar links en hup dan wa ren ze gevallen ' De tijdelijke bondscoach was ze - Advertentie ¦?^??^^¦?¦^??'^?^?^?^^¦^ nir dat dateerde uit de eerste minu ten van de wedstrijd toen spil Neill hem een flinke oplawaai had ver kocht Toch vond P G het geen nare wedstrijd Wij konden tenmin ste voetballen dat was in Ierland onmogelijk ' Daarmee vertolkte hij de gevoelens van het gehele team Niemand was erg gelukkig of onge lukkig met het gelijke spel al reali seerde men zich dat de O — O van Rotterdam het pad naar de eind ronde van 1966 in Groot-Brittannië bepaald niet werd geëffend Partijen maakten evenveel free-kick De verwachting dat de interland met de Ieren wel eens een wat al te fors karakter zou kunnen hebben is gelukkig niet uitgekomen In de eer ste helft kregen de Ieren tien vr^e trappen tegen zich en Nederland ze ven waarvan nog één handsjbal van Henk Groot Bechtsback Magill had met vier free kicks tegen Moulijn het leeuwendeel Aan Oranje-zijde waren het Haak en FUnkevleugel met elk twee Na de rust lagen de cijfers aan Ierse zijde lager Toen kreeg Neder land er zes te nemen tegen de Ieren tien Het aantal inworpen was in het voordeel van Oranje Niet minder dan 22 keer schopten de Ieren de bal in de eerste helft over de zijlijn Nederland slechts tien maal Na de thee mochten de Ieren zeven maal ingooien tegen Nederland vijftien keer wat er op duidt dat de gasten weinig risico namen en de bal snel ler out schopten dan de Hollanders Ook het buitenspel staan was in ons voordeel Na de rust heeft scheidsrechter Clements er niet voor behoeven te fluiten voor de rust vijf maal tegen de Ieren en driemaal voor een te ver opgesteld Oranje hemd En tenslotte was de comerverhou ding ook al in ons voordeel Drie tegen twee en vier tegen twee waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat Nederland meer aan vallend is geweest en dus eigenlijk een kleine overwinning had ver diend Maar alleen doelpunten be slissen f > > was niet het enige wapen Noord Ierland was daar uiteraard het meest tevreden mee Neill en zün mannen hadden geen enkele reële kans gehad Nederland daar entegen was een paar maal dicht by een treffer geweest Vooral In de tweede helft toen FUnkevleugel de beste man in de vaderlandse de fensie met een prachtige crosspass de op het randje van buitenspel staande Prins lanceerde Even wei felde de man uit Kaiserslautern misschien dacht hij ook aan ' offside toen stootte hij vol vaart door recht op doel af Keeper Jennings holde hem tegemoet Oog in oog kwamen zij Prins g;at een keurige lob maar de hoogopspringende Jennings plukte de bal fraai uit de lucht Weg kans Weg voorsprong Na twinting minuten zou zich een zo mogelijk nog mooiere gelegen heid voordoen Een throughpass van Prins bracht Kerkhoffs ineens vrij voor het doel maar het schot van de Zwitserse Nederlander beuk te de lat Pe Ieren wankelden Mou lijn trachtte met een bananenschot ' vanaf de linkervleugel de bal in de verste hoek te laten draaien maar de baan was Iets te royaal en het leer vloog naast Bij een andere scherpe voorzet van Moulijn behoef de Groot maar te knikken om te juichen doch de Feijenoorder liet het leer onbegrijpelijk over zijn blonde kuif gaan Het spel werd harder Herhaalde lijk moest scheidsrechter Clements de wedstrijd onderbreken voor echte en vermoedelijk ook gesimuleerde blessures Ko Prins verdween met een kniewond even buiten de lijnen Maar nog was de wedstrijd voor Nederland niet verloren Het gebeur de vlak voor het eindsignaal Neil ] vloerde Henk Groot op grove wijze vlak bij de penaltystip Het legioen brulde om een strafschop maar Cle ments was Oostindisch doof en floot alleen nog voor het einde Gefaald Heeft het Nederlands elftal nu ge faald Of lag de schuld b ^ de bonds coach die vier spelers Van Nee Muller Bergholtz en Franssen uit het vaste elftal verving door Haak Prins Kerkhoffs en Laseroms We zün geneigd tot dit laatste al zou den we het wat vriendelijker willen uitdruklien met Neville heeft ver keerd gegokt Hü zocht harde spe lers en hij hoopte dat de samenhang dan wel vanzelf zou komen maar die hoop werd niet bewaarheid In de verdediging het onaange taste deel van de ploeg was Oranje goed Met FUnkevleugel als uitblin ker raakte men nimmer in paniek en had men de Ierse aanval uitste kend in bedwang Maar de rest van het elftal rammelde Guus Haak speelde bijzonder zwak al was het alleen al door het feit dat hij de gehele wedstrijd geen enkele goede pass heeft gegeven De andere man op het middenveld Laseroms deed enorm zijn best doch kon hooguit wat zijn verdedigende taak betreft een voldoende halen Dat was al het eerste belangrijke nadeel voor het aanvalskwartet Kerkhoffs Prins Groot en Moulijn men had nauwe lijks steun van het achterland en als FUnkevleugel niet zo uitstekend had gespeeld had men vermoede lijk alle ballen zelf op het midden veld moeten ophalen Maar goed in de voorste linie zelf klopte het ook niet Prins startte uitstekend en leek zich te gaan ontpoppen als de zozeer gewenste spielmacher nu Moulijn fel aan banden werd gelegd • Ko Prins als hij zijn boogbal in handen van keeper Jennings heeft zien belanden Maar zyn medespelers wed Üverden in onbegrip en zo ging al het goede werk van Prins verloren Tenslotte verviel hy min of meer noodgedwongen in zijn oude fout van te individua listisch spel Na de rust kreeg Moulijn wat meer steun van Groot maar ook samen waren zij nauwelijks in staat het rechterdefensieblok van de Ieren te ontwrichten al moet gezegd dat in die periode toch enkele bressen ge slagen werden Kerkhoffs profiteer de daar een paar maal van Doordat de Ieren hun volle aandacht en man - De Fransman Jean Stablinsky heeft dankzij een te Iaat reageren de Van Coningsloo die zonder hulp van zijn ploegmakkers een achter stand van ruim vijf minuten opliep de blauwe leiderstnii n de Bonde van België overgenomen Het was overigesns niet Stablinsky maar Rik van Looy die in het eer ste gedeelte van de tweede etappe keer op keer de lont in het kruitvat stak en ongetwijfeld de prijs van de meest strijdlustigste renner ver diende Want nadat de karavaan als toe risten 80 km lang langs de wegen van de Ardennen toerde was het Rik van Looy in gezelschap van Stablinsky en Gilbert Desmet 1 die het tempo verhoogde zodanig dat het peloton in drieën uiteen viel Na 91 km waren 24 renners nog bij een maar weer was het Van Looy die tussen de wielen uit wilde en na 105 km moesten vier renners lossen Dat werden er steeds meer en in de afdaling naar Annevoie koos hij al leen het hazenpad in gezelschap van zijn ploeggenoot Van de Kerck hove Rik van Looy won natuurlijk vóór van de Kerckhove en Ward Sels zorgde voor een derde Belgi sche plaats door zijn sprintzege van de overgebleven kleine kopgroep In het tweede deel van de tweede etappe een ploegentijdrit kwamen onze landgenoten van een Televi zierploeg tot een fraaie zege door in 7 min 59.88 sec over een 6400 meter lang parkoers alle andere equipes ver achter te laten Uitslagen Wellin-Namen over 179 km 1 Van Looy Belg 4.28 met bon 4.27.30 2 van de Kerckhove Belg 4.28 met bon 4.27.45 3 Sels Belg 4.29.E0 4 Proost • Met een fantastische omhaal brengt Laseroms redding in de Ne derlandse defensie als Nicholson dreigt door te brelcen kracht op het centrum en de Neder landse linkervleugel richtten wist hij een pa'ar keer op rechts goed door te stoten ook al doordat Haak nu veel meer dan voor de thee als vijfde aanvaller fungeerde Maar de voorzetten van Kerkhoffs werden nimmer met ' n goed gericht schot of een welgemikte kopbal afgerond Meestal hadden de Ierse verdedi gers allang ingegrepen voor doel man Jennings in actie behoefde te " komen Jammer m^ar de eindronde in het wereldkampioenschap is nog niet verloren al heeft Nederland het niet meer geheel in eigen hand Opstellingen Nederland PIETERS GRAAF LAND FUNKEVLEUGEL Israel Schrijvers en Veldhoen Haak en Laseroms Kerkhoffs PRINS Groot en Moulijn Noord Ierland Jennings MA GILL NEILL en Elder Harvey en Parke Best Crossan Irvine Ni cholson en BRAITHWAITE • Ook dit schot van Henk Groot leverde niets op Belg 5 Wolfshohl Did 6 Hoban Groot-Britt 7 Verheyden Belg 8 Cadiou Fr 9 De Koo Ned 10 Gil bert Desmet Belg 11 Van Schil Bel gië 12 Hermans Belg 13 Bik Wou ters Ned 14 Stablinsky Fr 15 De Breucker Beïg 16 Zilverberg Ned 17 Pammart Fr 18 Graczyck Fr 19 Molenaars 20 Messells Belg al len In dezelfde tijd als Sels 43 Malie paard 44 Harings 65 Van Espen 72 Kersten 78 Van Dongen S3 Lute 84 De Haan 85 Van der Vleuten 89 Haast 92 Post allen in 4.34.17 Ploegenrit over 6400 m 1 Televizier 7.59.88 2 Groene Leeuw 8.02.74 3 Ford Gitane 8.05.49 4 Mercler 8.06.24 5 La mote Libertas 8.10.89 6 Flandria Ro meo 8.11.38 7 Pelfort 8.12.12 8 Peu geot 8.19.50 9 Mann 8.27.76 10 Solo Flandla 8.29 -.- Algemeen klassement 1 Stablinski Fr 9.43.02 2 G Desmet I Belg 9.43 14 3 De Breucker Belg 9.44.45 4 Wolfshohl Did 9.44.49 5 Pamart Fr 9.47.23 6 Maliepaard Ned z.t 8 Van der Vleuten Ned 9.49.13 9 Van de Kerkhove Belg 9.54.55 10 Hermans Belg 9.55.26 12 De Roo Ned 9.56 20 16 Zilverberg Ned z.t 20 De Haan Ned 9.59.21 24 Wouters Ned 9.59.69 29 Van Espen Ned 10.00.47 30 Haast Ned z.t 36 Lute Ned 10.01.03 42 Post Ned 10.01.09 52 Janssens Ned 10.02.32 64 Kersten Ned 10.04.26 65 Van Dongen Ned z.t UEFA-jeugd klopt België met 4-1 In een voorwedstrijd van de ont moeting België Polen die woens dagavond in het Brusselse Heysel siadion werd jespeeld heeft het Nederlandse UEFA - jeugdelftal IB IS jr met 4-1 gewonnen van Bel gië Bij de rust hadden de Neder landse jeugdvoetballers door doel punten van Willy van der Kuylen 2 en Cleeren met 3-1 de leiding Na de hervatting scoorde links buiten Peeters met een kopbal het vierde doelpunt De Belgische tref fer kwam van de voet van Van Puymbroeck ' Er waren nog geen honderd toeschouwers De beste spelers Van der Kuylen Jansen Cruyff en Achterberg Blunder van Kuypers Het Nederlands schaakviertal moest om nog een lol te spelen in het Clare Benedicitoernooi te Berlijn in de vierde ronde tegen de Spanjaarden scherp op winst spelen Dit betekent risico's nemen met alle gevolgen vandien Het begin was veelbelovend daar Zuidema wiens tegenstander overzag dat zijn loper zou worden HoUand-Zeist belangrijk voor Hercules Alle zes In eerste instantie voor de derde klasse D vastgestelde wed strijden werden uitgesteld een nieuw programma van slechts drie wedstrijden is ervoor in de plaats gekomen In deze wedstrijden komen de vier ploegen in actie die een rol spelen in de strijd om het kampioen schap SEC Hercules Zeist en Hol land De wedstrijd van de dag in dit drietal is ongetwijfeld die aan de Thorbeckelaan tussen HoUand en Zeist Een voorspelling is wel bij zonder moeilijk Heel voorzichtig zouden we geneigd zijn Holland door het voordeel van eigen terrein iets betere kansen toe te kennen maar misschien zit er ook wel een gelijk spel in Daarmede zou uiteraard ook Her cules tevreden zijn dat het zo op het oog gemakkelijker heeft met de thuiswedstrijd tegen JSV Maar men hoedde zich in het blauw-witte kamp voor onderschatting van de Jutfase ploeg waarvan in het verle den heel wat meer werd verloren dan gewonnen Normaal gesproken moet er winst inzitten voor de thuis club SES krijgt het in Zeist tegen Saes tum ongetwijfeld ook niet cadeau en kon er wel eens niet geheel zon der kleerscheuren afkomen Fortitudo komt in de 4e klas H weer wat dichter bij de titel door een zege in eigen huis op hekkeslui ter Brederodes en zou dan zelfs de vlag kunnen hijsen indien Patria een of meer punten zou verspelen tegen St Boys interesse derby De voorverkoop voor de derby paaszaterdag Velox — Elinkwljk 17 uur in het stadion loopt enorm Hoewel officiële cijfers nog niet te geven zijn schat men dat nu twee dagen na het begin van de kaart verkoop al 5000 toegangsbewijzen verkocht zijn Ook voor de wedstrijd van zondag Velox — Eindhoven bestaat grote be langstelling Het feit dat in Eindho ven destijds moeilijkheden geweest zijn en de aanstellingscommissie mede daarom thcUis Leo Hom als scheidsrechter voor het duel heeft aangewezen zullen daaraan niet vreemd zijn Toto nr 33 DWS—MW ADO—Sparta Go Ahead — NAC Enschede —^ Heracles Fortuna ' 54 — Sittardia Feijenoord — Telstar PSV—Ajax GVAV—DOS VW—DHC RBC—Volendam NEC—Holland Sport Elinkwijk — Blauw-Wit Velox — Eindhoven DPC—Wilhelraina SVV—Helmondia ' 55 Het ziet er tevens naar uit dat ook het Elinkwijk-veld zondag bij de wedstrijd Elinkw^k—Blauw Wit uit verkocht zal zijn Overigens zal Elinkwijk zondag zeker Van Straa len Sulzle en Van Tamelen missen maar ook de blessure van Jan de Kleijn schijnt erger dan aanvanke lijk werd verondersteld Nieuwen huijs ' meespelen is eveneens nog on zeker Vrijdagavond krijgt hij uit slag van een specialistisch onderzoek naar aanleiding van de angina die hij gehad heeft ingesloten en dit ten koste van twee pionnen slechts kon voorko men veld won De partij Van de Berg Alberedo was een felle strijd waarbij de stellingen steeds in evenwicht bleven Tenslotte kon geen van beide spelers remise door herhaling van zetten zonder te veel risico's te nemen uit de weg gaan Kuypers kwam goed uit de opening maar in het middenspel keerden de kansen Hij overzag een tactische finesse waardoor de Spanjaard kon afwikkelen naar een voor hem beter staand dubbel toren eindspel dat nog wel te hou den zou zijn geweest indien Kuy pers niet in een geraffineerde mat aanval was gelopen wat enkele pionnen kostte en de partij Pomar offerde tegen Donner een pion waardoor hij een geweldige ko ningsaanval kreeg De Nederlan der verdedigde zich uitstekend of ferde voor een tegenaanval de kwaliteit en joeg de vijandelijke koning over het gehele bord Deze wist zich in veiligheid te stellen zodat de Spanjaard tenslotte toch kon winnen Ie ronde Spanje—Oostenrijk 2'/2 — IVs 2e ronde Groot Brittannië—West Duitsland 1—3 Zwitserland—Spanje 1—3 3e ronde Nederland—Zwitserland 3ii — 1 ' Kuypers — Bhend 1—0 Zuidema — Marcus V—M Spanje—Groot Brit tannië 3—1 West-Duitsland—Oostenrijk 2V2—Vi - ie ronde Spanje—Nederland 2',4 — 1^/4 Pomar—Donner 1—0 Diez del Corral — Kuypers 1—0 Alberedo — v d Berg j — li Franco—Zuidema O — 1 Groot Brittannië—Oostenrijk 21/2 — IVz Zwitser - land—West Duitsland O — 4 Stand 1 West-Duitsland 13 pnt 2 Spanje 11 pnt 3 Nederland 8V2 pnt 4 Groot Brittannië 7 pnt 6 Oostenrijk SM pnt 6 Zwitserland 3 pnt Afdelingsvoetbal dit weekend Zaterdag Ie klasse Lopik—Hoogerheide Ve luwse Boys — Montfoort De Merino's — Hierden VVJ—SDVB NSC—Posta 2e klasse A Valleivogels—DEV Huls horst—Musketiers NSVS — Spel Rhenen PVD—VVOO Scherpenzeel—EDO U 3e klasse C Avance — Hees SVM Boys — Lage Vuursche PUEM—Radio stad Nijenrodes — Hertha 3e klasse D AWEP—Hercules Siveo — Bredfjjde VCU—UW Terre Neuve — Entre Nous De Meern—UHSV PVCV — Levu. Zondag Ie klasse A EMM — Naarden Amers foortse Boys—Aetlf Bilthoven — Hoog land ' s Graveland—PVC Kampong—RK BW Veense Boys—BDC Ie klasse B Bunnik — Rhenus DEV — De Meeuwen De Meern—VSK RK Stormvogels — Voorwaarts 2e klasse A Scherpenzeel — Rivierwij kers Maluku Muda — FAK Austerlitz — RK Unitas ' 48 Dorestad—Oranje Wit UVVO—Soesterberg Odin—SIOS Avan ce — Hertha 2e klasse C RUC—Aurora DSO U — Wijk bij Duurstede SCH—Schalkwek Sint Maarten—Spel Domstad 3e klasse B DWSM — Sparta L Ares PVCV DVSU—Cabauw Mijdrecht — Kockengen En Avant — Utr Boys Advertentie • o B 03 a il tl li 
Advertentie l^t ^^ AANGEBODEN DOOR CO-OP UW CONSUMENTEN-ORGANISATIE I •••••• • •(* Bij elk pak CO-OP of blik Cirkel koffie ontvangt u twee E(extra)zegels gratis voor uw CO-OP Winst aandeel Het Winstaandeel dat ' u straks in kunt leveren voor contant geld Op deze wijze geeft CO-OP u dus altijd nog extra korting op uw pak CO-OP koffie of blik Cirkel koffie Dezelfde E(extra)zegels ontvangt u eveneens bij CO-OP thee CO-OP beschuit en CO OP Do-re-mi-koek Geniet met Pasen van CO-OP koffie REDUCTIE OP CIRKEL VACUUM KOFFIE de beste koffie brengt CO-OP u 40 cent voordeliger Elke koper van een pak vers gebrande CO-OPkoffie.ontvangt een blik Cirkel Vacuum koffie het Europese topmerk in koffie - veertig cent goedkoper E-zege | winst In vele landen van Europa staat Cirkel Vacuum koffie bekend als dé koffie van de koffiekenners Deze internationale kwfaliteitskoffie vindt u sinds enige tijd ook - en uitsluitend - in uw CO-OP winkel Cirkel Vacuum koffie is zó gemalen dat niets van het uitzonderlijke aroma verloren is gegaan en daar na meteen in een luchtledig blik verpakt Dat geeft u de zekerheid dat u de uitzonderlijke kwaliteit van deze koffie ook werkelijk proeft In het lekkerste kopje koffie dat u ooit dronk Drie feestelijke voordelen van de consument bij CO-OP 1 Als consumenten-organisa tie laat CO-OP haar klanten delen in de winst Zij doet dit door middel van gratis zegels die recht geven op een Winstaandeel Op dat Winstaandeel wordt con tant geld uitbetaald Dat is voordeel één 2 Bovendien stelt CO-OP bij elk Winstaandeel een waar decoupön beschikbaar Die waardecoupons geven recht op forse reductie bij het aanschaffen van artikelen als een strijkautomaat eeh broodrooster een plaid een wasdroogmolen en nog veel meer IDie waardecoupon kan óók gebruikt worden om reductie te krijgen op tal van interessante reizen Dat is voordeel twee l^^W ^(^&^ T \ '\ ui't Californië - ^^ Perziken buk 822 gram 1.39 AnSn^S blik 850 gram 1.59 AardbeJenwikTso gram 1.49 IxerSen op sap pot 720 gram i.dO >••••••« Advokaat ö6iiterfies2.98 Spaanse wijn per fiesl.98 Cavallo"'^^"='%Trts,1.69 f ^ rode en witte-vruchtenwijn _'_ Sylvester per fies 1.19 Ï3:.,.~ll>«suikervrijklein flesje 34 nn nIVella grote fles DO Schelvislever''i25Vam 69 Zoute pinda's 190 gram 55 Slaolie F°enmerk \^^ in onbreekbare plastic fles * * 4 & 10 DAGEN NAAR TIROL Volledig verzorgde reis vanaf Ie diner tot en met het afscheidsdiner in Eind hoven Met comfortabele reiswagen via Zevengebergte Taunusgebergte Karls ruhe Ulm München Achsenpas en het Zillertal naar de Gerlos-platte Vertrek iedere maandag vanaf 31 mei uit Eind hoven Voor ƒ 189 en ' 1 waardecoupon van het CO-OP Winstaandeel Zie er op uw paas-best uit ' BESTEL NU EEN ELECTRI SCHE HAAR DROOGKAP CO-OP heeft een magni fieke haardroogkap voor u Om thuis zèlf uw haar te verzorgen Heel gemakke lijk De CO-OP haardroog kap is eenvoudig met de hand te bedienen Verstel baar naar alle kanten De prijs Slechts 3 waarde coupons van het CO-OP Winstaandeel en ƒ- 47,50 15 DAGEN NAAR PALMA DE MALLORCA Een fantastische reis naar het zonnige vakantieland bij uitstek Vraag de reis folderin uw CO-OP winkel voor alle bijzonderheden Deze heerlijke 15 dagen kosten u slechts ƒ 329 en 2 waardecoupons ' van uw CO-OP Winstaandeel 8 DAGEN NAAR ROMANTISCHE EIFFEL Een gezellige reis per luxe touringcar naar Obermau bach in de Eiffel Volledig verzorgd van het vertrek uit Eindhoven tot en met het afscheidsdiner in Eind hoven Logies in het See hotel „ Margarete " bekend om zijn goede keuken Vol op gelegenheid tot wande len zwemmen en winkelen ¦ Vertrek iedere zaterdag vanaf 29 mei Deze romantische dagen kosten u maar ƒ 135 - en 1 waarde coupon van het CO-OP Winstaandeel » * » « « » * » » De CO-OP bakker verrast u deze week met * * verse » 9111 * Qll » I I * * * roQÉoter banket 062 per pak 98 8829 per stuk 1.19 ' t Is van de ' CO OP bakker * Paasbrood volgens oude traditie De CO-OP bakkers beschikken over een oud recept voor het bakken van paas brood waardoor zij in staat zijn een paasbrood te bakken dat even feestelijk is als in „ die goede oude tijd " Alle CO-OP bakkers stellen er een eer in juist - aan het paasbrood alle zorg en aandacht te besteden De belangstelling voor het CO-OP paasbrood is dan ook elk jaar enorm Vaak zo groot dat de CO-ÓP bakker'er nauwelijks aan voldoen kan Wilt u daarom zo vriendelijk zijn tijdig uw bestelling op te geven t'w CO-OP bakker heeft daarvoor een han dig formuliertje bij zich Als dank krijgt u het verrukkelijkste paasbrood dat er is met de vereiste zorg bereid 1.79 extra kwaliteit met rijkskeur 500 gram 119 blik a 220 gram 89 samen 1 '/ z liter 69 gezinsbllk im ^ TOFFEES DE lUXE van 45 voor oü 89 4 CHOCOLADE TABLETTEN melk of puur samen 200 gram 15 vakantiedagen in Griekenland voor f 600 - In deze prijs is een vyfdaagse droomcrui se met de ms „ Semira mis " naar de mooiste Griekse eilanden inbe grepen MARIE LOUISE NYLONS De Marie Louise nylons zijn al jarenlang een groot CO-OP succes U kunt ze bij CO OP uitzoeken in verschillende kleuren en kwaliteiten In de nieuwe charmante verpakking zijn ze al verkrijgbaar vanaf ƒ 1,95 Marie Louise Pin Points nylons die gegaran deerd niet kunnen ladderen zijn er al voor ƒ 2,95 13e PAAR NYLONS GRATIS Bewaar de bonnetjes op uw Mary Lou en Marie Louise nylons goed Als ser vice geeft CO-OP u voor 12 bonnetjes een paar van dezelfde soort gratis Dat maakt elk paar nylons dat u bij CO-OP koopt nog voordeliger 3 En tenslotte CO-OP maakt een aantal levensmiddelen bijzonder ~ aantrekkelijk door er één of meer E extra zegels bij te ver strekken Die E(extra zegels helpen u om in een zeer korte tijd over een Winstaandeel te beschik ken E zegels betekenen dus altijd een extra korting De artikelen waarop E zegels worden gegeven zijn CO-OP koffie CO-OP thee CO-OP beschuit en CO-OP Do-re - mi koek Dat is ' voor deel drie Braad kuikens Pink zalm hefe moot 2 potten appelmoes Sperziebonen 82 I.4S 1.09 89 19 59 Deel mee in de winst bij COQP CHOCOLADE CROQUANT EITJES doosje van 175 gram Oi * HALVE AGAR EITJES vruchteneitjes doosje -.- van 140 gram uD PAASFONDANT ^ q 200 gram DU CHOCOLADE MENAGERIE puur of melk q — doosje van 150 gram 0 « WEEKENDKOEKEN groot pak van 59 voor ttö Met de Olympiö Airways naar Athene Dan een droomcruise van 5 dagen naar Rhodos het eiland met het mildste klimaat van de gehele Middellandse Zee naar Bodrum in Turkije naar Patmos bekend door de Openbaringen van Jo hannes naar Delos de ge boorteplaats van Apollo en Artemis en via Mykonos het „ Witte Eiland " terug naar Piraeus en Athene Daarna nog 9 dagen om het heerlijke vaste land van Hellas te doorkruisen Dit alles voor slechts ƒ 600 en 3 waardecoupons van uw CO OP Winstaandeel Speciaal voor tieners MARY LOU NYLONS 1.59 Enige weken geleden introduceerde CO-OP.een nylon speciaal voor tieners Modieus sterk en aangepast bij het tienerbudget Van tienduizend tieners heeft CO OP voor deze nylon „ een tien " gekregen Of anders gezegd Mary Lou is met overweldigend enthousiasme door de tieners ingehaald En ditmaal óók tot grote vreugde van alle moeders Mary Lou - de nieuwe tienerster - vindt ¦ u in alle CO-OP winkels Met het oog op de paasdrukte adviseren we u haal vlug een paar voor ze tijdelijk uit verkocht zijn Een tip van de CO OP consu mentendienst GEVULDE EIEREN Wilt u een aparte traktatie bij uw paaskoffie Halveer dan eens holle chocolade paaseieren voorzichtigmet een scherp mes Vul de helften met geklopte slag room en garneer ze met schijfjes perzik Een rode kers in ' t midden en u hebt een feestelijke traktatie per fles CO-OP slasaus literfles GO-OPkoffiemelk Belegen kaas 250 gram Goudse velvet Leverpastei 8 blikjes'Samen 300 gram Bleria bessenjam van 99 voor HH1 per stuk Hausmacher worstje De prijzen zijn geldig van 8 t/m 14 april 1965 27 der W w R8 leve zijn den bach vrou der equiper zijn ders s niet gesteld Tulp jaar dat in in V 
OTBECHTSCH NIEUWSBLAD U.D behoudt kans op de titel Sport Vereent lOe NSK IN AMSTERDAM Utrechtse judoka's zijn studentenkampioen Honkhalseizoen geopend UW en HMS zondag naar De Meern Elinkivijk droomt nog * tweede plaats in en Uttecht komt Amsterdam bij^de l;ei-en en;5^:,Jjetj demeirgaaJT ^ algemeen het dichtst nabij Ifa »*»!'' ¦ • ¦ " Bij het onderdeel waterpolo werd Het evenement voor de Utrecht - utrecht tweede achter Amsterdam se spelers en supporters was de in de<,poule hadden Iseger Oudega manier waarop het Utrechts stu - GerriliBeekman Rommerts Visser Versteeg topscorer Gerbrand Beek man en aanvoerder Spaans weinig moeite met Rotterdam en Eindho ven De economen boden nog wel tegenstand 5—3 maar de techni sche mensen toonden dat techniek en techniek twee verschillende din gen kunnen zijn en gingen met 12 — O onder In de finale poule was Am sterdam beter en drukte dat ook uit door een 4—2 zege op Utrecht Om de tweede plaats te krijgen moest van Delft gewonnen worden iets wat in een enerverende strijd pas in de laatste minuten zijn be slag kreeg 5—4 De tafeltennissende héren hadden het tegen Twente en A'dam VU ge makkelijk en wonnen met 5—0 Te gen Groningen was de spanning er echter volop nadat Blumer gewon nen had van Den Hertog en De Rooy in Abeln zijn meerdere had moeten erkennen Na winst in het dubbelspel kon De Rooy tegen Den Hertog de poule-overwinning veilig stellen In de finalepoule was Utrecht kansloos tegen de Amster damse en Leidse ere - en hoofdklas sers Slechts tegen Leiden gelukte het Blumer de eer te redden Am sterdam werd ook in dit onderdeel winnaar Het damesteam bestaande uit Geertje van Vulpen en Marian van Hagen won met 4—^1 van Leiden met 3—2 van Rotterdam en Gronin gen en verloor met 3—2 van Am sterdam genoeg voor een tweede plaats KORFBALVOORBESCHOUWING Westerkwartier bereidt Samos warm onthaal Ook Vogel gaat « « » » « » « * O-OP kker u deze k met iboter iket idjes pak IB rukkelijke repen stuk 19 an de bakker d volgens traditie beschikken over een t bakken van paas ij in staat zijn een n dat even feestelijk de oude tijd " Alle ellen er een eer in brood alle zorg en n De belangstelling aasbrood is dan ook iak zo groot dat de uwelijks aan voldoen n zo vriendelijk zijn ï op ' te geven Uw Et daarvoor een han zich Als dank krygt te paasbrood dat er zorg bereid m am / z liter nsblik ïr fles jram Ivoor stuk Amsterdam superieur Gisteren 7,ijn in Amsterdam de jaarlijkse ¦ Nederlandse Studenten Kampioenschappen begonnen Deze kampioenschappen de tiende in een ononderbroken reeks worden ge organiseerd door de Universiteit ^ an Amsterdam en de Vrije Uni versiteit 800 studentes en studenten van tivaaif universiteiten en hoge scholen nemen dit keer deel in acht takken van sport fe weten badmin ton basketbal judo schermen ta feltennis volleybal waterpolo en zwemmen Voetbal en hockey ston den aanvankelijk ook op het pro gramma maar de regen speelde de organisatoren en de reeds gear riveerde 300 deelnemers parten Na de eerste dag waarop water polo en de teamwedstrijden In bad minton tafeltennis en judo werden si'gewevkt leidt de Universiteit van Amsterdam in zowel het algemeen klassement als in de dames - en he ren klassementen Advertentie Groningen neemt bij de dames de Timo Makinen in Tulpen RaUye TIrao Makinen de donkerblonde fabrieksrijder uit Helsinki die voor BIMC de Kallye Monte Carlo 1965 Won zal deelnemen aan de 17e in ternationale Tulpen Rallye die van ~" tot en met 30 april wordt gehou don De Fin is een van de drie oud winnaars van de sterrit van de RAC West die zich al hebben aangemeld Behalve Makinen die vorig jaar triomfeerde schreven reeds de ge broeders Dave en Earl Morley — winnaars m 1959 — en de Rotterdam mer Hans Kreisel in die de wed strijd in 1957 op zijn naam bracht Hans Kreisel die na zijn overwin ning als hoofd-official medewerking verleende aan de sten-it van Piel portier zal met een snelle Renault K » Gordmi ijjden en strijd moeten leveren tegen de Coopertjes Vast staat inmiddels dat DAF een niltal fabriekswagens zal laten öeelnemen Drie van de Daffodils zijn ter beschikking gesteld van Ne derlandse équipes Ze worden gere den door Paul de Schutter-Jan Hor oach Frits Honhof-Wini Loos en me wouw Ida de Fouw met een nog na aer aan te wijzen vrouwelijke co equiper De twee overige wagens zijn toevertrouwd aan Belgische rij - Hoewel op dit moment — de in schnjving sluit pas 10 april - nog ™\ "" et zekerheid kan worden vast • Tn ° f t de belangstelUng voor de ^ uipen Rallye groter is dan vorig ri »/' '^ i '?-' ^^^ ^ 3"*al inschrijvingen ir r S ^^* wedstrijd-secretariaat ' ^ f " "^^ S is binnengekomen wel w die richting Het XJtfechts studenten iudoteam dat op de NSK het enige team was dat tot nu toe de Amateo - damse hegemonie doorbrak en beslag legde op de titel U stiet de judoka's H Blok W van Pelt P Venema G van Ginkel S Oosterbaan en C Hulskamp teza ^ men met coach Jam Snijders denten judoteam de naam van Utrecht als judostad waar maak te De judoka's H Blok W van Pelt P Venema G van Ginkel S Oosterbaan en C Hulskamp veegden in hun poule Leiden en de TH Twente als het ware van de mat Leiden ging ten onder met 50 — O en Twente met 55—0 In de finale poule moesten de Uti'eohters het opnemen tegen Amsterdam en Delft In een zenuwslopende strijd tegen Am sterdam bleven beide ploegen binnen een bereik van enkele punten Toen Carel Huisman in de laatste partij bij een 27—25 stand onbeslist maakte was de zwaarste hindernis overwonnen Tegen Delft ging alles makkelij ker en bij de 15—0 eindstand konden de teamleden het hun door coach Jaji Snijders namens de Utrechtse Studenten Sport stichting beloofde flesje chocola - Oudkerk naar Canada De ex-wereldkampioen der ama - teur stayers Jaap Oudkerk zal van 7 tot en met 13 mei met waar schijnlijk een Belg als koppelge noot deelnemen aan de zesdaag se van Montreal Na deze zesdaagse moet Oud kerk snel terug vliegen om op tijd te zijn voor de openingswedstrij den van het stadion in Amsterdam op 16 mei het programma ter ge legenheid van de aankomst van de Ronde van Nederland De Noordamsterdammer gaat zich overigens op de weg voorbe reiden voor het komende seizoen op open banen waarin de wereldkam pioenschappen in San Sebastian het hoogtepunt vormen Het nu af lopende winterbaanseizoen gaat Oudkerk wat Europa betreft op 11 april afsluiten met een stayerwed strijd in Dortmund Bij het badminton wonnen de da mes A Selling en R Vermue met 2 — O van Rotterdam en verloren van Nijmegen Leiden en Delft De he ren Damen en Schalekamp be reikten in de poule een tweede plaats door een 2—1 zege op de TH Twente De wedstrijden om de klassering als vierde vijfde of zes de werden alle verloren De schermsters Carien Otten Pia Kemper Niset Sax en Hella Drost en de schermers B Greve H Manni P Touw en R Meys op floret J Hielen K Veldwijk R Kalmeyer en Van Itterson op sabel en H Manni J Hielen en R Meys op de degen kwamen door de voorronde en komen vandaag uit in de elimi nation directe In de eerste wedstrijden van hef basketbal won Utrecht alleen van Wageningen 41-22 en verloor van A'dam VU 16-32 en Amster dam Het heren volleybalteam van Utrecht werd eerste in zijn poule door overwinningen in twee sets op Eindhoven Leiden Twente en Kam pen Vandaag worden met Delft en Amsterdam samen de eerste drie plaatsen verdeeld De dames werden tweede in de poule achter Amster dam zij wonnen van A'dam VU Wageningen en Rotterdam Vandaag wordt met Amsterdam Leiden en Groningen gestreden om de bezet ting van de eerste vier plaatsen Het Utrechts studenten loater poloteam dat na een zenuwslo pend toernooi beklag legde op een eervolle tweede plaats achter de poloërs van Atnsterdam In het water Iseger Beekman en Beek maan Oudega Spaans Rom.7ne7'ts en Versteeg Overkoepeld stadion Het nieuwe overdeirte stadion van Houston — de eerste arene in zijn soort ter wereld — zal vrijdag wor den geopend met een baseball exhibi-tie tussen de Houston Astros en de Amerikaanse kampioenen de New York Yankees Het stadion dat ruim 112 miljoen gulden kostte en in twee jaar werd gebouwd biedt plaats aan 52 tot 66 duizend toeschouwers Het zal worden gebruikt voor AmerikacUis voetbal en baseball De lichtinstallaties zullen ondanks het feit dat de koepel van doorzich tig materiaal is gemaakt ook over dag moeten worden gebruikt omdat proeven hebben uitgewezen dat zelfs bij felle zonneschijn de koepel het licht te veel filtert en het zicht daar door aanmerkelijk wordt vermin derd De grootste hoogte is bijna 70 meter Het ronde veld heeft een diameter van 213 meter Het stadion is uitge rust met een air-conditioning sy steem dat door een soort weersta tionnetje kosten 1.8 miljoen gul den op de koepel elektrisch wordt geregeld De vochtigheids graad wordt op 50 procent gehou den Buiten het gebouw is een par keerplaats voor 30.000 auto's Het stadion heeft zitplaatsen spe ciaal voor de miljonairs onder de supporters Een box die 24 tot 30 personen kan bevatten kan slechts voor tenminste vijf jaar achtereen worden gehuurd De huursom be draagt 300.000 gulden Achter elke box is een privéclub waar men de activiteiten op het veld via een gesloten televisiecircuit kan volgen Dini Versteeg in volleybalteam Vrijdag 9 april speelt een Neflerlands dames volleybal bondsteam een wedstrijd tegen Slavia uit Praag De bondsplceg ziet er als volgt uit An neke Plant Kweekscliool Anneke van Beelen Celebes Hilda van Gulik Celebes Corry BHIleven RVO Hettie Kok Boemerang Beb Sonneveldt Sint Paul Gerda Wolters EAW Irene Vis senberg PSV Jacomine Wassink Kweekschool Jeanne Snuverink He lios en Dini Versteeg Cito DONDERDAG 8 APRIL 1965 Advertentie Midland-dames in laatste gevecht tegen degradatie De kans is zaterdagavond in de Beatrixhal uiterst gering dat de Mid land basketbal dames zich door een overwinning op Herly veilig kimnen stellen Normaal gesproken zal er een wonder moeten gebeuren als Mid land tot winst zal komen We zien dit wonder echter niet gebeuren Anders ligt het voor S.V.E dat z'n laatste wedstrijd ook zaterdag avond zeker met een overwinning tegen het Haarlemse Typhoons zal afsluiten A.B.C.—Golddiggers en Nijenrode — U.V.V 2 is zondagavond alleen nog maar belangrijk voor de bezet ting van de tweede plaats in de dis tricts eerste klas waarvoor A.H.C en U.V.V moeten in staat worden geacht van hun resp tegenstanders te winnen De jeugd komt het komende week einde volledig aan z'n treldcen Vooral voor de teams die een school vertegenwoordigen is dit een goede generale repetitie voor het school basketbaltoernooi dat op 23 april zal worden gehouden verliezen Het verloop van de korJbalhoofd klassecompetitie maakt het schrij ven van een voorbeschouwing niet moeilijk De spanning aan de top blijft er zelfs na het stuivertje wis selen van Ons Eibernest met Luto volkomen in en vooral ook onderaan de ranglijst interesseert de strijd een ieder bovenmatig omdat Samos er bij betrokken is Er is aan de top van de ranglijst de mogelijkheid van een herhaling van het gebeurde van vorige week met dien verstande dat Ons Eiber nest een kans heeft de leidersplaats weer over te nemen De Hagenaars ontvangen HKV en lijden geen nieu we nederlaag Luto daarentegen ontvangt Roh da en dat betekent een rasechte derbj ' met alle mogelijkheden van dien Westerliwartier zal Samos onge twijfeld een zeer hartige ontvangst bereiden De Amsterdammers zul len noch de nederlaag in Utrecht destijds noch die tegen HKV van vorige week vergeten zijn We kun nen de Roodgrijzen dus opnieuw wei nig kans geven Waarschijnlijk wijzigt zich het beeld onderaan de ranglijst ook bij een nederlaag van Samos nog niet ernstig Archipel is namelijk geen ploeg die zich door Weetos zelfs al speelt het voor eigen publiek een nederlaag te laten opdringen qua hardheid zijn de Amsterdam mers heel wel tegen de Dortenaren opgewassen Spangen is zelfs bij een overwinning op ZKC nog niet ge vaarlijk voor Samos Het zou overi gens bijzonder prettig zijn als de Utrechtse hoofdklasser weer eens punten verzamelden zodat men eens wat minder afhing van wat anderen doen Het zou van onverantwoordelijk optimisme getuigen om Vogel in de tweede klasse tegen Haarlem herstel in te laten luiden De Vogels zijn na melijk nog steeds wat vleugellam en leider Haarlem heeft de punten in derhy De dames van Athleta hebben zich door de overwinning op S.E.W en Micrometers aan de kop van de overgangsklasse geplaatst en het toeval wil dat de drie res terende en beslissende handbaldu els legen degradatie-kandidaten gaan zodat Gien van Maanen en haar team geen gemakkelijk slot krijgen Zondag verwerkt Athleta de laatste thuiswedstrijd enwel tegen de Blinkert waarna een be zoek aan Amstel en V en K wordt gebracht De glans van de heren derby Sport Vereent - Attila is wat ver zwakt nu de Attilanen op drie pun ten bij Olympia achter zijn geble ven De kans op de overgangstitel mag zelfs niet redelijk groot meer worden genoemd Inmiddels staat Sport Vereent veilig in de midden moot en zo zullen de ploegen ' meer om de plaatselijke eer dan om een betere plaats op de ranglijst spe len De kopgroep van de eerste klas se ziet er als volgt uit Achilles 9-17 Amersfoort 10-17 en UD 9-14 Nog te spelen zijn Amersfoort Achilles Achilles UD en komende zondag in sportpark Tuindorp-Oost UD-Amersfoort Het is duidelijk dat UD beslist moet winnen en veel zal van de voorhoede afhan gen die als volgt is samengesteld Carolus Maarschalkerweerd-Jan Nagtegaal Siem de Jong-Johny Leupe en Bjintze Henstra In Amersfoort was het een onaange name ontmoeting en het is dan nog erg Iiard nodig de beslissing is nog steeds niet gevallen Haarlem wordt ook bij een overwinning op Vogel nog geen kampioen want Oos terkwartier is vreemd genoeg vrij Tovers heeft vorige week gemerkt dat in degradatiegevaar verkerende ploegen in staat zijn tot onprettige middelen om vooral maar punten te halen we zullen de hat " en het nam " er deze keer maar bui ten laten Ook Ammo Ready is zo'n ploeg en men is in Zeist dus ge waarschuwd Kameo is in de derde klasse de laatste ploeg die Excelsior nog van het kampioenschap kan afhouden De Hilversummers hebben uit hun laatste wedstryd echter slechts één punt nodig en we geloven niet dat de Groenekanners in staat zijn hen daarvan at te houden Ook al wint SKV hoogst waarschijnlijk gemakkelijk van TC NH het zal de Utrechters even hoogstwaarschijnlijk weinig meer ba ten Ook dit jaar eindigen ze op de tweede plaats Voor Biko staat de moeilijke uit wedstrijd tegen OBZB op het pro gramma Na de overwinning op Ka meo gaan de Bilthovenaren gesterkt op reis en een overwinning achten we dus niet onmogelijk Lentewandeltochten Zaterdag 10 en zondag 11 april zullen door de Sticht Gooise Wandelsport Ëond ¦ Lentewandeltochten worden gehouden waarvoor de start plaats vindt vanuit het Paulushuis Lin naeuslaan 6a Utrecht Tuindorp De wandeltochten gaan in de richting bos Voordaan enz De afstanden be dragen op zaterdag start 14.30 uur 10—^15 en 20 km op zondag start 12 uur 10—15 en 25 km Naar ver kiezing kan op één van beide dagen of op beide dagen worden deelge nomen De minimumleeftijd voor deelname is gesteld op geboren in 1956 of eerder De herinnering die na het volbrengen van de wandel tocht zal worden uitgereikt mits men met herinering heeft ingeschre ven bestaat uit een medaille Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het adres Min Tcdmastraat 104 Utrecht tel 030-41995 ook te hopen dat zondag in Utrecht een goede scheidsrechter binnen de lijnen komt Belangrijk is ook de heren wedstrijd Spirit Fidelitas voor de afdelingstitel De kopgroep luidt Fidelitas 9 18 Arma 10-13 Laren 11 12 en Spirit 9-11 De Utrechtse ploeg speelt voor zijn laatste klei ne kans je Van het dames-programma at tenderen we tenslotte op de ont moeting Spirit Blauw Wit die goe de kansen voor de thuisclub biedt Spirit heeft zijn goede vorm ge vonden loopt steeds verder weg van de laatste plaats maar weet zich toch nog niet geheel veilig Zonneschijn en goede temepratuur hebben de honkballers er op at tent gemaakt dat het weer tyd is om de zaal met zijn muren te ver wisselen voor het groene gras en de homeruns waar alle honkballers wel eens van dromen Zo ook in Utrecht waar HMS zijn eerste buitentraining hield en bij UW dat onmiddellijk naar Eindhoven trok om er wel iswaar onvolledig tegen PSV twee nederlagen te lijden De gloednieuwe Domstad Dod gers waren al in de bossen be zig zodat alleen Elinkwijk nog zijn winterslaap houdt Holland verzaakt dit jaar weer eens de club heeft verleden jaar zoveel schorsingen gekregen dat het moeilijkheden teveel heeft om representatief voor de dag te komen Van de twee Utrechtse topclubs heeft UW het ogenschijnlijk het makkelijkste want de eerste klas se waarin men speelt gaat mank aan pitchers van groot formaat Storks Volewijckers DIO PSV en HCK hebben er geen het enige grote euvel voor de rood-witten is de militaire dienst die voor het team wel eens het grootste struikel blok zou kunnen vormen Aan slag is UW sterk genoeg om zich te weren HMS krijgt het een stuk moeilij ker dan verleden jaar toen het in de zuidelijke afdeling speelde Tegen clubs met een kleine honkbaltradi tie Ploegen als Blauw Wit RCH ADO en Kennemerland zijn door hun grotere routine veel moeilijker te kloppen zodat HMS de top alleen zal kunnen bereiken door er bik kelhard voor te knokken Elinkwijk treft in zijn afdeling naast het Hilversumse HBC nu ook Quick Amersfoort dat verleden jaar met zijn Attiliaanse invasie alles in het rayon won en ook nu wel weer een eerste viool zal spelen De Domstad Dodgers jong en on ervaren gaan onder aan de ladder in het rayon beginnen met redelijke kans op succes Jeugd Ook dit jaar wordt er voor de honkbaljeugd in de leeftijdsgroe pen 13 14 15 en 10 11 n jaar een competitie georganiseerd De Hit ters Bliksems Hoppers Dwergen Daggers Tijgers en Pioniers zullen het veld aan de Overste den Ouden laan nu met werpheuvel weer on veilig maken met hun honkslagen Sommige teams zijn nu reeds volgeboekt " maar speciaal op het nog onbekende Overvecht is nog plaats aanmelden bij de heren J V d Berg Justus van Effenstraat 52 bis en P Terstall Taagdreef 84 Voor de kleine jongens is er de competitie in de stadsparken waar ze honkbal kunnen leren Ook hier weer de bekende namen Panters Tijgers Sabres Spliters enz Op Overvecht zal indien er belangstel ling is een nieuw team worden ge formeerd evenals in De Meern de sterk groeiende randgemeente die op sportgebied een grote activiteit aan de dag legt Zondag a.s spelen UW en HMS tegen elkaar op sportpark Fletlo mate in De Meern als demonstra tie maar het is volle ernst UW oefent nog op een toernooi van ABC en ontmoet Sparta en HCAW HMS gaat nog naar PSV en de nieuwe hoofdklasser HVA De Domstad Dodgers hebben lagere teams om tegen te spelen Elinkwijk oefent slechts eenmaal en wel tegen een HMS-combinatle Indeling IA UW HCK Volewijckers PSV DIO Storks 2B HMS Thamen Blauw Wit RCH de Spartaan Kennemerland ADO en Neptunes de Geuzen of THB 3C Elinkwijk Uitsmijters Quick A Baseball Palls Animals Caribe I HBC 23 Verlies voor Henk Scholte Het toernooi om het wereldkam pioenschap vijfkamp is woensdag in Antwerpen voortgezet In het band stotenverloor onze landgenoot Schol re in 31 beurten van de Japanner Ogata Later speelde Scholte in het 71/2 remise met Ceulemans in zeven beurten gemiddelde 42,8S In het > driebanden verloor Scholte van Schrauwen De stand Advertentie Ceulemans Belg 37 pnt Scholte Ned 27 pnt Schrauwen Belg 24 pnt Schèrz Oost 23 pnt Spielmann Did 19 pnt Ogata Japan 15 pnt Girvez Arg 11 pnt Koersen Nootdorp De uitslagen van de woensdag in Nootdorp gehouden draverijen luiden Sao Paulo prijs 1660 m Ie serie 1 Brahmapoetra S J Wagenaar jr 2.28.4 km tijd 1.27.3 2 Cita Victoria 3 Erun Beer Tot win 3.60 pi 1.40 1.30 1.60 gek 9.10 covercal 4.00 Sao Paulo prüs 1660 m 2e serie 1 Baron Heny J Wagenaar jr 2.30.4 1.29.5 2 Blackfoot van ' s Gravenhol 3 Zipporah Scotch Tot win 1.60 pi l.BO 3.40 gek 4.00 cov 2.90 Sao Paulo prüs 1660 m finale dead heat Blackfoot van ' s GravenhoJ E Leeman 2.28.6 1.29.5 dead heat Brah mapoetra S J Wagenaar jr 2.28.6 1.27.4 3 Baron Heny Tot win 6.10 en 2,10 pi 2.10 1.60 2.00 gek 20.70 en 6.60 cov 4.30 en 2,10 Bahia prüs 1980 m l,v ' Argonaut H Maring 2.54.1 1,27.9 2 agnor Van H 3 Anatasia Hanover Tot win 4.50 ' pi 1.70 2,70 1,60 gek IS.IO cov 9.40 trio ƒ 528.60 Bio de Janeiro prUs 1980 m 1 Burn ley Quick J Wagenaar sr 3.08.8 1.34.4 2 Baronesse Rosa 3 Charlie Six Tot win ƒ 2.00 pi 1.40 1.40 1.40 gek S.SO Mato grosso prijs 1980 m 1 Zampa Th H Kooyman 2,52,2 1.26.1 2 Wal nut HaU 3 Xylon S Tot win 6.40 pi 2,50 3,30 gek 20,60 cov 3.50 Minas Gerais prüs 1980 m 1 Bretteur P J Wagenaar jr 2,51,8 1.26.7 2 Buick Magowan 3 Bijou van ' s Gra venhot Tot win 2,20 pi 1.70 1.50 3.50 gek 5,10 cov trio 76,50 Pernarabuco prüs 3380 m 1 Bruno J Wagenaar jr 3.27,8 1,27,3 2 Xe res 3 Ydolius Tot win ƒ 2,00 pi 1.90 3.00 gek 7.60 cov 4.70 Totalisator-onizet J8I,3-4,.)0 R)RT Tom Okker de Nederlandse tennis kampioen heelt woensdag in de achtstefinales van een internationaal jeugdtoer nooi in Nice in twee sets gewonnen vande ' Duitser Karl Fichtl De cijfers waren 6—1 7—5 Verder plaatsten zich voor dekwartfinales Beust Fr Dowdeswell(Rhod Korpas Hong Eklson Austr Kreinberg Did Contet Fr en Gisbert Sp VoUeybal — Het toernooi om de West europese volleybalbeker waaraan niet door Nederland wordt deelgenomen is in Porto voortgezet De uitslagen van de partijen in de tweede ronde luiden Frankrijk-België 3—2 15—3 S—Il 12 — 15 9—15 17—15 Italië—Portugal 3—0 15—5 15—5 15—11 Na twee dagen heeft Frankrijk met 4 punten uit twee wedstrijden de leiding Tennis — Els Spruyt en Cecile Pel likaan zijn er te Nice niet in kunnen slagen de kwart-eindstrijden van het da - mes enkelspel te bereiken Els Spruyt werd met 6—2 4—6 6—2 verslagen door de Amerikaanse Habitsch terwijl Cecile Pellikaan met 2—6 O — 6 haar meerdere moest erkennen in de Duitse mej Ocks Atletiek — In de leeftijd van 77 jaar overleed woensdag in Burlington Ver mont de Olympische kampioen versprin gen van 1912 Albert Gutterson Hij won destijds in Stockholm met een voor die tijd fameuze sprong van 7.60 meter en zijn Olympisch record werd eerst in 1928 in Amsterdam door zijn landgenoot de Amerikaan Ernst Hamm met 7.62 over troffen West Ham United heeft gisteren de eerste wedstrijd in de halve finales van het toernooi om de Europese beker voor bekerwinnaars tegen Real Saragoza met 2—1 gewonnen Bij de rust had V/est Ham met 2 — O de leiding Voetbal — De landenwedstrijd voetbal tussen België en Polen die gisteravond in Brussel werd gespeeld is geëindigd in een gelijkspel 0—0 Sprinter Harris wil come-back Reg Harris de veelvoudig vroe gere weréldka/mploen op de sprint is ernstig van plan op vijf enveertig jarige leeftijd aan een comeback te beginnen Hij heeft een aanvraag ingediend voor een licentie Daarover xal op Sti april a.s beslist worden Harris voornaamste motief voor een eventuele terugkeer naar de baan is zijn gezondheid de sti mulans om in vorm te blijven Verder hoopt Harris aan te to nen dat een man van Ji5 nog best mee kan in het exclusieve wereldje van de profsprinters Hij denkt zelfs nog wel een paar jaar aan de top te kunnen blijven ' M 1 ' III m i ^ KDFFIE Advertentie NU PRACHTIGE SPAAR-AANBIEDING Vraag uw winkelier 
OTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 8 APRIL 1C68 GEEN TELEFONISCHE OF SCHRIFTELIJKE BESTELLINGEN Fantasie of effer » mousse anklets Zeer in trek in deherenmode door deongelooflijke veel heid van kleuren endessins Zo gewas sen - zo droog.Per ^ 50 paar Modieuze dames regenmanfel van onvergelijkbaar ge makkelijk Terlenka U kunt kiezen uit 4 moderne tinten Nu vrijdag voor een biezonder aantrek kelijke prijs Mt 38 46 V 39 - 9.95 1.49 JUS D'ORANGE 1.^5 2.75 2.95 3.25 3.95 CHATEAU BOURDIEU LA VALADE COTES de FRONSAC A.C ' 59 4,40 10 - Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf 9 april t.m 22 april a.s 24 Alleen geldig op vrijdag 9 april Utrecht Hagelwit interlock herenondergoed van zeer mooie liwa liteit Elastisch ge breid en daardoor perfel^tvan pasvorm Singlet of slip maat 6 of 7 1.60 4 40 maat 4 of 5 | Stijlvol porseleinen eetservies met bloemdecor en gou den bies Bestaande uit 6 diepe 6 platte en 6 dessertborden 1 groenteschaal 1 aardappelschaal 1 sauskom en 1 vlees schotel 07 ^^ Vlot model hjeren relstas van hetmooie en sterke„Jusin " materiaal.Groot rits voorvakvoor papieren of het ' reserve-overhemd.In 4 1Q75 kleuren | « 1 Lakens en slopen van prima graslin nen Absoluut op tisch wit en onge papt Goedgekeurd door de Ned Ver v Huisvrouwen 2 Per-soons 180x240 cm 7.50 1-pers 150 x240 cm Slopen met hotelsluiting g5d Terlenka venster val met een mooie kwaliteit Terlenka kantaf gewerkt reeds voorzien van schuif zoom en hoofdje Een buitenkansje voor alle voorjéar vernieuwsters Kleur ivoor 55 cm [" 50 breed p.m Q Ook Sfadhuisbrug • N GOED BEGIN VAN LEKKER ETEN VRIESVERS Een Hongaarse variatie op Uw menu GOULASHSOEP Een nieuwe rijke soep van Royco Bereid met veruki(elijl5 NU 1.95 Boerejongens grote pot met GRATIS SPELDJEI ^¦^•^^^¦^^ NU 4.95 NU 5.95 NU 6.45 BRANDEWIJN cilroen en sinas liter Kersen abrikozen en ITALIAANSE VERMOUTH „ POLTlNI " literfles aardbeien Uier BESSEN FRAMBOZEN JENEVER BRANDEWIJN liter SHERRY „ Pep " dry ADVOKAAT 3.95 PORT OLD DOURO merk „ POLHOUT " van verse eieren en brandewijn PAASPRIJS liter 6.95 liter 8.15 liter 7.75 liter 7.95 liter 7.75 liter 7 — 3 flessen voor RUM „ Polhout " OUWE PIM „ Polhout " JONGE PIM „ Polhout " VIEUX *** „ Polhout " BRANDEWIJN „ Polhout " CITROEN „ Polhout " SLiJT-ZELFBEDIENiNG CTRECHTSCH NIEUWS Omzi in ' 6 Vit jaa Voor de Philips-bedi blijkt uit de in het jaa De voorspellingen var w^aarheid dan men ge in een toelichting op nie best voor tien jaar de stijging van de om 1963 in 1965 zal de te zijn dan in 1964 Men vijf en zes De daarna niveau zal zich niet tot de gehele linie merkba In de eerste helft van ben de Philips-bedrijven duktlecapaciteit meer da mede dank zij het samen een aantal zeer gunstige in de tv-sector zoals de ol winterspelen Of in 136r > marge geheel in stand ka gehouden dient te word wacht In 1959 en 1960 was marge abnormaal gunsti ge moet ongeveer liggen en men wil er voorfil voo dat zij niet verder afbrokli de opheffing van de vertio binding kan worden ge deze tot nu toe voor het paald geen catastrofale heeft gehad Voorraden wat hoog De vraag of men bij PhiJ produktie in ' bepaaJde vreest kan niet zonder rr den beantwoord In het « aren de voorraden eerde lage dan aan de hoge kant mige landen is men echtei voorraden wat te hoog j zoals met de tv in Engel men denkt dat dit in de het jaar nog wel zal meev lastrofale vormen neemt ander volstrekt niet aan De computer-fabricage den duur een heel belan derdeel worden van de activiteiten vooral sind cente samenwerking met logica Nillmij Ook voo bruik in de Philips-bedrt zal de computer in betek nemen met name door tijd voelbare schaarste beidsmarkt Dagelijks 1800 Belgen naar de Phili ven in Nederland maar was dit aantal veel hoge dels is men ^ ep - in gesl Spanjaarden aan te trekk wie men zeer tevreden dere mechanisatie en auf ring zal echter geboden meer nu een zekere veri merkbaar is uit de indusl de dienstensector Zeven procent In 1964 is uitgegeven aa werk en ontwikkeling voor ƒ of zeven procent van de om e:een men aan de hoge ka maar het cijfer demonst grote betekenis welke de i and development " voor het innemen De investeringen pa bedragen nog altijd 75 van de investeringen in de leld die in het westelijk mededeling voor onze adverteerders Om een vlotte ver werking van Uw advertentlpopriracht te bpvorflpren ver zofkcn wH CJ deze als vol«n te adres seren ÜTKBCHTSCH NIEUWSBLAD N.V afd advertenties Postbus 69 Utreclit Kies nCi uit 16 heerlijke Roycó-söépèn ASCOT u BLUFT'm roken 25 SIGARETTEN ƒ 1.25 •.» dib • ^ M ' S & Go « d i ''^' Ieder zegt het op zijn eigen manier Ascot is de sigaret van vandaag 25 stuks f 1,25 Echt apart Proef maar Al 5-65 POLHOUT LEIDSEVEER 25 - UTRECHT - TELEFOON 17274 N,V KONINKLIJKE 21VERFABR1EKEN üfl van Kempen & Begeer In ons snelgroeiend bedrijf is onze centrale administratie een jonge en dyna mische tak Voor de realisering van onze plannen in deze sector hebben wij funkties vrij voor administratieve medewerksters op de afdelingen BOEKHOUDING DEBITEURENADMINISTBATIB PONS-TYPISTE IBM Wij bieden een goed gesalarieerde funktie in een prettige omgeving met een aantal leeftijdgenoten Wij vragen leeftijd van 16 tot 21 jaar bij voorkeur enkele jaren MULO of VGLO-opleiding voor pons-typiste minstens typevaardigheid ervaring in soortgelijke funkties wenselijk maar nietnoodzakelijk Wanneer je belangstelling hebt voor een van bovengenoemde funkties dan zien wij niet belangstelling je mondelinge of schriftelijke sollicitatie tegemoet op onze afdeling Personeelszaken Karpervijver 17 Zeist tel 03404-13711 - DIAKONESSENHUIS Bosboomstraat 1 Utrecht vraagt voor de huishoudelijke dienst op de verplegingsafdelingen ENKELE MEISJES voor halve dagen Prot Godsdienst Aanmelden bü het hoofd van de huishou ding tussen 11-12 uur v.m of 7-8 uur n.m Dividendvoarstel > V Algemeene Handelmij roerende Goederen boekjaar 1964 6 5 pet Kon Fabrieken Dlepenbrocb Sers DRU N.V boek ja 15 10 pet plus een bonusu 1 op 4 met een bijbehore kapitalisatie-div Vergadei mei « irondverbetering - en Ontg my Grontmlj N.V b 1964 8 pet onv plus ee lubileumdiv van 5 pet aand ontvangen Vs van male div Heybroek-Zelander N.V 1964 17 pet v.j 16 w naar keuze in aand t.l.v reserve Vergadering 14 n Spaarcijfers maa Bij de Nutsspaarbank te ' erd in maart ingelegd ƒ 7.2 n terUffhetoal/l f a niA\^r ^\ e ^^ lu maart ingelegd ƒ 7.2 ™ terugbetaald ƒ 6.974:366 r ƒ,?" spaaroverschot or van ƒ 298.643,57 tegen ƒ 2 5 19B4 S ^** «=" ƒ 495.261.25 ir Nut«n="i "" f ^" 1965 stonc fqnmsilSy ^ '" tie boeke ƒ 90.078.573,20 een jaar eerc Ut^lhf ^^ nti'ale Volksb maart RUkspostspaarbank Sh"/&'3 ƒ 114.9 min e " mef / °^'^ ">'"¦ hetgeen f 11 6 m'^rf^^^'.^'^hil oplever fn in ^" ' vonge maand ƒ 3 BANKPAPIE liJ 100 is'qn i^^^Xn ° Oosten "™ 12.35-i|Sr"„00 Port i '¦ '^« i 5.92-6.07 ® P^^"S « Pes ' 
Intern instellingen Wereldb ' 65 3 % 90 90 Eluropa E.G.K.S t België ' 61 Dortm H.H Gelsenk Bgw Cere H E 5 Noorw ' 55 6'A 98A 4 % 94 7 102 7 102 4 % 961B 4 "^ 931 98-.V 931 102 102 961B Alrlka O.v.Z.-Afr ' 55 A.A.R dev 4 91 m 911 91 91 UTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDEKDAG 8 APBIL 1965 Omzet van Philips zal in ^ 65 minder stijgen Dit jaar geen emissie Demka leed verlies van ƒ 4.080.000 5 % pet lening Eur Investeringsbank De Vereeniging voor den Effecten handel deelt mede dat de uitgifte van nominaal ƒ 40 min 5 % procent 25-jarige obligaties 1965 ten laste van de Europese Investeringsbank met voorlopige zetel te Brussel te gen de koers van 100 procent wordt aangekondigd De inschrijving vindt plaats op 21 april Storting dient te geschieden op woensdag 19 mei Uitbreiding speciaal staalsector Ondanks de met 22 procent ge stegen omzet is het resultaat van de Koninklijke Demka Staalfabrieken N.V in Utrecht in 1964 teleurstellend geweest dit in tegenstelling tot eerder uitgesproken verwachtingen Werd er over 1963 nog een winst gemaakt van ƒ 621.800 over 1964 leed de maatschappij een verlies van ƒ 4.08 min dat wordt overgebracht naar de nieuwe rekening Dit verlies wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan de sterk ge stegen loonkosten De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken in Umuiden heeft inmiddels vrijwel alle aandelen in handen gekregen na haar bekende bod In het medio 1964 gepubliceerde omwisselingsbe richt voorzag de directie al dat 1964 geen positief resultaat zou opleve ren Over 1963 werd nog vier pro cent dividend betaald en over 1962 zeven procent Omzet groter Met het verslag over 1964 blijkt dat de omzet is toegenomen tot ƒ 72 min mede doordat de produktie van de staaf - en draadwalserij weer op een bevredigend peil is gekomen Noch de verhoogde verkoopprijzen noch deze verhoogde produktie heb ben de kostenstijging kunnen com penseren Het nadelig saldo der ex ploitatierekening bedroeg ƒ 249.200 tegen een exploitatiewinst van ƒ 2,2 min over 1963 Door de opneming in het Hoo.g oven-concern zo memoreert de directie is de financiering van de uitbreiding van de speciaal staalsector die als een voorwaar de voor het weer renderend ma ken van de onderneming moet worden beschouwd mogelijk ge worden Inmiddels is in 1964 een lening van ƒ 10 min bij de Hoog ovens opgenomen Demka denkt de samenwerking met The Carpenter Steel Company V.S in 1965 en volgende jaren nog te intensiveren Om zich beter te kunnen concen treren op de uitbreiding van de spe ciaalstaalsector en om de grote schaarste van vakbekwame arbei ders enigszins te verlichten heeft de directie begin 1965 besloten de staaf - en draadwalserij met ' twee i.p.v met drie ploegen te laten wer ken De personeelsvoorziening blijft grote zorgen baren Demka is erin geslaagd meer Nederlandse ar beidskrachten aan te trekken Meerjarenplan De directie vertrouwt dat speciaal staal in toenemende mate met suc ces kan worden afgezet en een be langrijke bijdrage zal leveren tot betere resultaten van de vennoot schap Hiertoe wordt in samenwer king met Hoogovens een meerjaren plan opgesteld dat ten doel heeft de produktie en verkoop van spe ciaalstaal aanzienlijk te vergroten Uil het bedrijfsleven Van Reeuwijk Blijkens een mededeling van het bestuur van de N.V Maatschappij voor Woninginrichting P van Reeu wyk te Rotterdam in de jaarverga dering heeft ' t bedrijf gedurende de eerste drie maanden van het lopen de jaar een omzetstijging van ruim 20 procent geboekt ten opzichte van de overeenkomstige periode van het jaar daarvoor Het bestuur achtte deze omzetstijging vooral te danken aan de activiteiten van het bedrijf in verband met het 50-jarig jubi leum Voorts werd nog meegedeeld dat het bedrijf goede hoop heeft de kostenstijging van dit jaar op te vangen Met de bouw van ' n nieuw pand in Pijnacker dat dienst zal gaan doen als opslagplaats van voorraadgoe deren zal een investering van onge veer 1,5 min noodzakelijk zijn Voor de uitbreiding in Grave is nog geen bouwvergunning ontvangen Dit ob ject vereist een investering van eni ge miljoenen Het bestuur verwacht deze investeringen zoveel mogelijk uit eigen middelen te kunnen finan cieren Aandeelhouders verklaarden zich akkoord met de herkapitalisatie met 50 procent Ten laste van de di videndreserve zal een uitkering van 12,5 procent in contanten en 10 pro cent in aandelen onv worden ge daan Biermarkt BarneveW Aanvoer 1.950.000 stuks eieren van 45 — 52 gram 11.25—13.25 kg prijs 2.60 — 2.55 eieren van 59—64 gram 14.25 — 15.00 kg prijs 2.42—2.34 960 Jdevietsele ren 60—70 ^ t per stuk Pluimveeniarkt Barneveld Aanvoer ca 24,000 stuks prijzen in f per kg slachtkippen lichte 1.60—1.70 zware 1.75—1,90 slachtkuikens 1.65—1.75 Varkensmarkf Aanv(>er 92 stuks prijzen in / per stuk biggen 66—72 drachtige zeugen 350—510 Voor de Philips-bedrijven is 1964 een goed jaax geweest zoals blijkt uit de in het jaarverslag opgenomen cijfers en gegevens De voorspellingen van verleden jaar zijn zelfs nog beter be waarheid dan men gedacht had Vandaar dat ir F J Philips in een toelichting op het jaarverslag kon verklaren „ ik zou me best voor tien jaar willen abonneren op zo'n jaar " Bedroeg de stijging van de omzet 12 procent in 1964 ten opzichte van 1963 in 1965 zal de toeneming procentueel en absoluut lager zijn dan in 1964 Men denkt aan een stijgingspercentage tussen vijf en zes De daarnaast te verwachten druk op het opbrengst niveau zal zich niet tot bepaalde artikelen beperken maar over de gehele linie merkbaar zijn Produktiviteit bij Philips nam toe Jaarverslag In december 1964 kwam de 250.000 ste werknemer de gelederen van Philips versterken De geografische verdeling van de personeelsbezet ting was per ultimo 1964 als volgt Nederland 85.000 andere Europese landen 137.000 buiten Europa 30.000 Nog steeds wordt het concern in vele landen geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt Met name blijft het de gedragslijn van de raad van bestuur bij de keuze van nieu we vestigingsplaatsen het werk naar de mens te brengen De bezettingsgraad van het pro duktie-apparaat in 1964 was hoog In tegenstelling tot 1962 en 1963 steeg de produktie sterker dan de omzet In het eerste half jaar bleef de pro duktie achter bij de vraag De pro duktiestijging In de Nederlandse be drijven bedroeg 16 procent waardoor het indexcijfer 1955 is 100 op 303 kwam De export vanuit Nederland steeg met 21 procent De uitvoer naar de Europese landen nam toe met 24 procent die naar landen bui ten Europa met 13 procent Het verslag behelst voorts de ac tiviteiten van de hoofdindustrie De vergadering van aandeelhou ders zal worden gehouden op 29 april des middags in de Philips jubileum hal te Eindhoven Het verslag ver scheen dit jaar iets later door een reis van ir F Philips naar Oost Afrika Advertentie Hypoth banken pandbrieven Bank - kredie ^ en verz wezeo Alg Bank N AMEV nrc Amro Bank Cultuurbank Gron 1 Cr B H.B.U cert HolL Soc Kas Associatie Nat Inv B pret — — Nat Nederl cert 730 728 Ned Cred B 2101 210 Ned Middenst B iio.SO 111 Ned Overzee B 220 — RVS cert 740 741 Slavenburgs B 205 204 Ver Bankbedr 1901 190 Cultures Ngombezi Cult 189 186 Handel Industrie en div 630 102L 5 96}L 4',4 91J sy * - 3!4 78 3 — 5 — 3>4 — Fr.Gr.b.b.Dw 6 Id DV Id DU Id DE-VE Utr Hyp KL Id E EE.F West Hyp U Id N O 941 911 Neheepsh,vp banken Eerste N Sch e — H.tndel Industrie en div 95 SLOTnrOTERIItfC van donderdag 8 april 1965 7-4 8-4 - Acfieve obligaties Alb Heijn wo 4 121 _ Amstel Br S 98 981 Bergn s en J 3 % 96}B 96 Bijenkorf 6 102 J 102 Co-op-B-7 109 109 Co-op r.s.b — — Gasunie 5 % 10218 1021 PbiUps d.l ' 61 4 86 86ê Id ' 48 3'/i 96 95 | Id d.l ' 49 - iVi — 91 Fegem 1-2 ' 57 6 102 1021 Pegem ' 62 4 % 953b 96 PEGUS ' 67 6 102 102 PGEM ' 67 6 102 102 * Id ¦ 51-'52 4y3 981 98 Sfïheepvaart en Lunhtvaart Albert Heljn Alg Hand M Aime-A'dam Alg Norlt Ml ] Avim Amstel Br nrc Amsterd Ball — Amsterdam Dr 137 Amsterd Rijt 328 ANIEM N.B 63 Apeld Netten — Amh Scheepsb 147 A.S.W 431 Beeren Tricot 116 Bensdorp 462 Berg en Jurg 258 Bergoss — Berkels Patent 240 Bemet B 182 Blaauwhoed 420 Blijdenst W n.r.e 113 staatsleningen 614 lOOf 5 98tir iVt 941 4ta 931 41/2 931 * 41/2 93 4 % 921S Wi 90J 4'A 9Ii 4 % 90 » SVz 82J SVa 88J 3>,4 81it sy * m BVi 82i 3Vi 82i Sy * 851 3 S6i 3 87 3 — 3 97 * 3 91 lOOfe 981 94J 93J 94i 931 928 901 901 90i 82iJ 88i 81 811L 82i 82i S51 86 861 97ft Ned - e4 W ' 64 ld ' SS ld ' 59 ld ' 60 I ld ' 60 II ld ' 59 ld ' 60 ld ' ei ld ' 63 ld St 1 Id ' S3 I - n Id ' 48 92 91 6 92 4 % 91f KLM 16 jr Id 20 jr Spoor - en Tramwegen Ned Sp - 57 4?i97 47 Fremieleninsen 2'A Ned 6U I-n Id ' 64 I-n Id ' 56 I Id 55 II Id ' 37 G.B.O 46 Id Doll 1 ' 47 Id Invest c N Indlë ' 37 A 80 80 Alkmaar 66 A'dam CenA Idem ' 61 Idem ' 66 I Idem ' 66 II Idem ' 66 ni Idem ' 69 Breda ' 54 Dordrerht'56 Elndb ' 54 EnscJiede ' 64 ' s-Grav ' 62 1 Idem ' 52-11 R'dam ' 5a-I Idem ' 52-11 Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z Holland ' 57 Z HoUand ' 69 2 % 851 2 % 784 2 % 90J 2 % 90 2 % 82 2 % 79 21/4 — 2 % 79 2 % 82 2 % 91 2 % 911 2 % 89 2 % 89 2 % 86 2>,4 100 2 % 85 2 % _ Boer de Dr Sols Luuas Borsumij W cert Braat R'dam Breda Mach t Bredero n.r.c Brocades-St Bührmann Tet Buttinger Bijenkorf n.r.è Calvé cert Carp's Garen Centr Suiker Curac Hand Daalderop B Dagra Desseaux Dikkers en Ca Dorp en Co Dr Ov Hout Drie Hoefijzers c DRU Duyvis Elsevier ultg Emba Enkes Enthoven Plet Erdal Mt Excelsior met Fitt Ned Am Fokker Ford Gazelle Van Gelder Gelder T n.r.c B 48 911 91 82 78 77 80 Bank - Kredietwezen 102Ï 93 931 B.N.G ' 57 Id ' 68-59 Id ' 60 uirv 6 103 4 % 931 4 % 94 931 911 Advertentie Actieve aandelen 85 87 N.V ONDERLING BEZIT gevestigd te Utrecht Ondergetekencie bericht dat zij in opdracht van principalen onder gebruikelijk voorbehoud dat een voldoend aantal aan delen wordt aangemeld een bod van 300 % vrij op kosten doet op de aandelen inclusief dividendbewijs no 41 e.v en talon van bovengenoemde maatschappij Aanmelding kan geschieden tot uitrelijk 1 mei 1965 16.00 uur te onzen kantore Herengracht 124—128 te Amsterdam Cultures Amst Rubber HVA 1161 1531 1161 155 Convert ubligaties A.K.U 4 % — Borsuml ] 3 % 87 Van Gelder 4 % 94 KLM sub or 4?i — Scholten Foxh 4'h 1131 134 87 94 Handel Industrie en div 505 5031 U7.20 ' 117.30 ' 530 525 148.20 146.601 130.40 129.60 AKU Deli Mij cert Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA ftlUnbuuw en Petroleum 662 655i fc'62 6541 146.90 145.70 Dofdt Petrol Id 7 pot Pref Kon Pet 50-20 Seheepvaart en LuRhtvaan 132 168 Ï2Slt 168 129 122 240 ¦ 148 1391 134t 170 » 131 129 1671 130 116t 244 1471 140J H.A.L Java Ch P nre K.L.M KNSM nat bei Kon Paketv Stv Mij Ned Niev Goud nrc Van Ommeren c Rot Lloyd Scheepv Unie BROEKMAN'S COMMISSIEBANK voor Incourante Fondsen N.V Gelderman Gerofabr n.b Geveke en Co Gist - en Spir Van de Grinten Grofsmederij Gruyter 6 pet pre Hagem en Co Hart Havenwerken Heineken's Hensen Mach Hero Heybroek Zel Hoek's Mach Holec Hollandla Kat Niet acfieve aandelen Partieipatiebewtjzen Niet actieve obligaties Prov Uem publ Uebameii 1375 1126 850 549 721 271 1375 1126 857 548 721 271 Alg Fonds 1/1 Converto 1/1 H.B.B beU d Holland Fund Interbonds Wereldenergic KOERSEN WALL STREET A'dam 47 A'dam 48 R'dam ' 621 3'A 92 3y2 — 4'A — Chrysler City Bank Cun Edison Uougl Aft Uup de Nem Easi Kiidali Gen Kiert Oen Mdtiirs üood Yeax l Ainer Motor Int Harvest Int Nirkel Int L L Kennecüt. Montg Ward Radio Corp Republ St Royal Duteb 91 Atch Topeka Baltimore llliiin Lent Can Pacitlc N Y enti Pennsylvania Siiutb Pai Ilnlon Far Allies l'hem Am C an Am Smeltin Am 1 L Am Tobacco A F C Ind Anaconda Beth Sleel Boeing Aand in belcggingsmUen 151 Itank ' krediet ' eo verz wezen B.N.G ' 58 6 % 99 | 99]5r BNG ' 64 aVi S^A 99 B.N.G ' 68 6 971 97 B.N.G ' 64 S 97 97 B.N.G wb ' 62 414 93 921 B.N.G r.spb ' 62 1611 1611 Id ' 57 145 145 ÜK.-1 Mt ' 58 6^4 — 100 tlx.-t Mij ' 58 6'/i _ — Gr L C.b ' 52 6 95 95 Midd cr ' 67 4 % 99 98 Midd cr ' 66 4 981 — Nat luv B i % — — 150.50 189 139 104.50 104 223 223 490 490 129 50 129 500 500 560 564 122.70 122.50 666 666 21 21 14A 14ft 16 16 8 8 A.B.M ƒ 60 Interunie ƒ 50 Nefo ƒ 60 Robeco ƒ 50 Unitas ƒ 50 Ver Bezit ƒ 60 Europafonds 110 Unilonds 20 pb Eunuiion 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F c Chem Fund c Massach inv trc Television EFC c laten gedaan en laten I bieden gedaan en bieden In de eerste helft van 1964 heb Iipii de Philips-bedrijven hun pro Itiktleeapacitpit meer dan benut mede dank zij het samenvallen van «> pn aantal zeer gunstiste factoren in de tv-sector zoals de olympische nintcrspelen Of in 1965 de winst marge seheel in stand kan worden jjphouden dient te worden afge waoiit In 1939 en 1960 was de winst marge abnormaal ijunstis De mar ge moet ongeveer liggen zoals thans pil men wil er vooral voor zorgen lat zij niet verder afbrokkelt Over lp oph(^ling van de verticale prijs binding kan worden gezegd dat leze tot nu toe voor het bedrijf be paald geen catastrofale gevolgen heeft gehad Voorraden wat hoog De vraag of men bij Philips over produktie in ' bepaal(3e artikelen vreest kan niet zon(3er nieer wor den beantwoord In het verleden waren de voorraden eerder aan de lage dan aan de hoge kant In som mige landen is men echter met de voorraden wat te hoog gekomen zoals mef de tv in Engeland maar men denkt dat dit in de loop van het jaar nog wel zal meevallen Ca tastrofale vormen neemt een en ander volstrekt niet aan De computer-fabricage kan op den duur een heel belangrijk on derdeel worden van de Philips activiteiten vooral sinds de re cente samenwerking met Electro logica Nillmij Ook voor het ge bruik in de Philips-bedrijven zelf zal de computer in betekenis toe nemen met name door de nog al tijd voelbare schaarste op de ar beidsmarkt Dagelijks komen er 1800 Belgen naar de Philipsbedrij ven in Nederland maar vroeger was dit aantal veel hoger Inmid dels is men ep in geslaagd 600 Spanjaarden aan te trekken over wie men zeer tevreden is Ver dere mechanisatie en automatise ring zal echter geboden zijn te meer nu een zekere verplaatsing merkbaar is uit de industrie naar de dienstensector Zeven procent In 1964 is uitgegeven aan speur werk en ontwikkeling voor ƒ 500 min of zeven pi-ocent van de omzet het geen men aan de hoge kant acht maar het cijfer demonstreert de grote betekenis welke de research and development " voor het concern innemen De investeringen in Euro pa bedragen nog altijd 75 procent van de investeringen in de hele we reld die in het westelijk halfrond Dividendvo&rstellen X.V Algemeens Handelmij van On roerende Goederen „ AHOG " boekjaar 1964 6 5 pet Kon Fabrieken Diepenbrock en Rei gers DRU N.V boekjaar 1964 15 10 pet plus een bonusuitkering 1 op 4 met een bijbehorend her kapitalisatie-div Vergadering 25 mei '¦ londverbetering - en Ontginnings niij Grontmij N.V boekjaar 1964 8 pet onv plus een extra jubileumdiv van 5 pet nieuwe aand ontvangen % van het nor male div Heybroek-Zelander N.V boekjaar 1964 17 pet v.j 16 w.v 2 pet naar keuze in aand t.I.v de agio reserve Vergadering 14 mei Spaarcijf ers maart Bij de Nutsspaarbank te Utrecht werd in maart ingelegd ƒ 7.273.010,54 m terugbetaald ƒ 6.974.366,97 het « een een spaaroverschot opleverde van ƒ 298.643,57 tegen ƒ 2.500.841.57 "/,*™ ari en ƒ 495.261.25 in maart f?M Emd maart 1965 stond bij de fincJ ^''''^"'^ een tegoed van Van^£^-''^1'^3 i " de boeken tegen ƒ 90.078.573,20 een jaar eerder Centrale Volksbank in werd ingelegd ƒ 7,2 min en Bij de Wrecht ^^,^ twugbetaald " ƒ ste'mV een over f.n / f " f ^'^ "'" vrijwel gelijk aan dat van maart 1964 Het uit fisT ^ ^ aldo inclusief rente beliep J « 1,3 min Bij de Rijkspostspaarbank werd in S'li'^f'^Sd ƒ 114,9 min en terug beaald/io3,3min hetgeen een po '' ' M spaarverschil opleverde vanpn vorige maand ƒ 37,5 min Spi„'"f ^'* ^^^ fS'S mto '- Het BANKPAPIER ' i^H-tu'if^'^J-^f -^-^^' Can dollar ^" 18 frani ' nnm '"?"'^ ^ O ' 73.30-73.80 m mo-^^Vc '¦ 20-7.26 Zwlt frank 80.l5_5o¦S!^ M¦3O Duitse mark 100 « eease Sn'^K "™' 51.55-52.55 '" e 10 nnmSS „"""'> 69-50-70.60 Ital "« 12 35J5-?2 ~"'"' Poi-t - escudo *'¦ " 1 6.92--.6 07 ® P*^"5 « peseta 100 maken 13 procent van het totaal uit De financiering zal in 1965 geen speciale maatregelen vereisen Er komt dus geen emissie Men is er erg voor dat het aandeel Philips beschouwd zal worden als een be leggingspapier en niet als een voor werp van speculatie Aan de in\oe ring van coupures van tien gid no minaal zijn tal van moeilijkheden verbonden zoals bijv de kosten van dividendbetaling welke bijna nog hoger zijn dan het dividendbe drag zelf Men wil trachten daar een oplossing voor te vinden Wat Indonesië betreft hoopt men bij Philips óp een stabieler situatie in welk geval men vertrouwt dat de banden weer kunnen worden aan geknoopt Met het voorgenomen ju bileumgebouw Evoluon " in Eind hoven ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan der onderneming in 1966 hoopt men een mogelijkheid te verkrijgen om de buitenwereld te tonen wat Philips heeft en kan en wat Philips betekent in de wereld De bouwkosten zijn gereserveerd Sjoerd de Vrij adj.-directeur perszaken Philips De raad van bestuur der N.V Philips Gloeilampenfabrieken heeft de heer Sjoerd de Vrij hoofd van de persdienst van het Philipsbedrijf be noemd tot adjunct-directeur voor perszaken Hiermede heeft de raad van bestuur de nadruk wiUen leg gen op de hoge waarde die hij aan deze functie hecht Andere winstverdeling bestuur Philips Aan de jaarvergadering van Phi lips zal een wijziging van de statu ten worden voorgesteld inhoudende een verandering van winstverdeling Indien het voorstel wordt aanvaard zal deze gewijzigde winstverdeling voor de eerste maal worden toege past over het gehele boekjaar 1965 Het betreft een verlaging van het percentage voor het tantième van de leden van de raad van bestuur de gedelegeerd commissaris en door de raad van commissarissen en het presidium aangewezen andere per sonen Het voorstel hangt samen met de groei van de onderneming en de daarmee gepaard gaande stijging van de winst In 1962 werd het be trokken percentage reeds verlaagd van 12 procent tot 10 procent Thans wordt een verdere verlaging van 10 procent tot 6 procent opportuun ge acht Amsterdam 8 april 1965 7/4 33J 36B 59J 53 J 545 44 38 42i 56i 431 8.(4 53i 67 36 Cl4 37 65 6/4 33 36B 58i 54 54 * 45 38J 42 56it 43i 84 53 66J 36 61 37 65 Om dezelfde reden wordt tevens voorgesteld het percentage van drie procent dat aan de leden van de raad van commissarissen wordt toe gekend te verlagen tot één procent Overigens heeft deze ' wijziging bij de huidige omvang van de winst geen praktische gevolgen aange zien van de tantièmes van de leden van de raad van commissarissen een statutaire limiet geldt van ƒ 30.000 per jaar per persoon uit de besparingen verki-egen door het niet deelnemen aan de wereld tentoonstelling in New York en door het voornemen niet vertegen woordigd te zijn op de komende ten toonstelling in Moskou De spreiding van het bezit aan Philips-aandelen was per eind 1964 als volgt in Nederland 36 de V.S 29 Zwitserland 16 Frankrijk 12 Engeland 4 Duitsland 2 België Oostenrijk 1 procent Nu staat N e - d e r 1 a n d op 37 en de V.S op 28 procent over 1964 Uit h'it jaarverslag 1964 van N.V Philips ' Gloeilampenfabrieken blijkt in aansluiting op het op lé maart ge publiceerde bedrijfsresultaat dat de groei van de onderneming zich heeft gemanifesteerd in het bereiken van een omzet van ƒ ^ miljard en een bezetting van 230.000 werknemers Daarbij is de rentabiliteit verbeterd dankzij een verdere produktiviteits stijging en een lichte toeneming van de omloopsnelheid van > het vermo gen Het bedrijfsresultaat steeg zoals dus bekend tot ƒ 935 miljoen te gen ƒ 826 miljoen in 1963 De net - to winst nam toe van ƒ 366 mil joen tot ƒ 405 miljoen Uitgedrukt in een percentage van de omzet kwam het bedrijfsresultaat op 13,4 v.j 13,3 De gunstige ontwikkeling van de produktiviteit moet blijkens het verslag ook worden gezien tegen de achtergrond van de belangrijke in vesteringen op het gebied van me chanisering en automatisering in de afgelopen jaren Uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen kwam het bedrijfsresultaat xOp 11,7 v.j 11,4 Dat de netto-winst in ver houding minder steeg dan het be drijfsresultaat is voornamelijk het gevolg van een lichte toeneming van ' e belastingdruk De rentabiliteit van het vermogen steeg van 9,8 procent tot 10,1 procent Niet geheel De raad v|n bestuur rekent er op in staat te zullen zijn de pro duktiviteit verder op te voeren De raad verwacht evenwel dat deze produktiviteitsstijglng de kosten stijging en de druk op het op brengstniveau niet geheel zal kun ken compenseren De investe ringen in duurzame produktiemid delen zullen dit jaar ongeveer op hetzelfde niveau liggen als 1964 en voor circa tweederde uit vrijko mende afschrijvingen kunnen wor den gefinancierd De verhoogde omzet van de hoofd industriegroep radio - grammofoon en televisie apparaten was voorna melijk te danken aan de gunstige marktontwikkeling voor tv toestel-len in het eerste halfjaar Nadien traden storingen in de markt op In de hoofdindustriegroep computers worden alle voorbereidingen getrof fen om met zeer moderne ontwerpen in produktie te komen De geografische spreiding van de omzet is vergeleken met 1963 on geveer gelijk gebleven Van de om zet werd 76 procent gerealiseerd in Europa 13 procent in de landen van het westelijk halfrond en 11 procent in de rest van de wereld Met uit zondering van Italië en enige kleine re afzetgebieden droegen alle lan den tot de omzetstijging bij 19.000 54 57 46 405 236J 150 101 102 521 14i 79 84i 58J 102 36 33 431 41 Sears Koeb Shell 011 Sim MohU Stand Br Stand Uil N Studebaker Texas Corp Iln AIrcrafl II n Corp Un Fruit U.S Kuhbei U.S Steel Westlngh. Ford Motor Woolworth K.L.M 54 57 46 40 237 150j 101 102 51 14 78 S54 58i 101 36 32 43i 41 64 59 83 S04 78 6i 75 69i 9i 17 * 66 rai 48 28 55 37 64 68 83 80 78 6 75J 69 52 49 55 37 Omzet 4.430.000 Eind 1964 waren in research en ontwikkeling over de gehele wereld circa 19.000 personen werkzaam De totale personeelbezetting steeg met 8 procent tot 252.000 werknemers 25 Gedrukt AMSTERDAM 8 april — Beurs plein 5 heeft vanmiddag met lagere koersen genoegen moeten nemen De verschillen ten opzichte van het voorgaande slotniveau waren ech ter niet groot Zij gingen gepaard met minimale affaire De inhoud van het jaarverslag van het Philips concern werd ter beurze niet on gunstig ontvangen Dit concern komt in 1965 niet met een aandelen emissie Dit op zichzelf vond de beurs bemoedigend Dat de Philips aandelen lager in de markt lagen moet worden toegeschreven aan het geringe aanbod in een vrijwel lege markt van Amerikaanse zijde Phi lips noteerde 146,70 147,90 Kon Olie daalde een gulden tot 145,80 Unilever gaf een halve gul den prijs op 129,80 Hoogovens werd lager geadviseerd op het grote ver lies in het afgelopen jaar van Dem ka AKU bleef vrijwel onveranderd na een lagere opening Gedurende de gehele beursduur bleef het in alle hoeken van de hoofdfondsen zeer stil Amerika wil de kwestie-Viètnam zonder prestigeverlies vreedzaam regelen aldus president Johnson Het Damrak wacht af hoe Wall Street hierop vandaag zal reageren In de scheepvaartsector bestond ruime lokale speculatieve vraag voor Van Nievelt-Goudriaan Dit op hernieuwde geruchten over een bod van 150 procent op deze aandelen door Van Ommeren De koers van Van Nievelt steeg van 120 tot 123 tegen gisteren 115 % De overige scheepvaartaandelen lagen zwakker in de markt De verliezen bedroe gen een tot twee punten In de lokale afdelingen werden aandelen DRU tien punten hoger geadviseerd op de dividendverho ging tot 15 10 pet Van der Grin ten werd vanmiddag ex 25 pet divi dend verhandeld De aandelen van de Exploitatiemaatschappij Soheve ningen kregen wederom een hogere advieskoers De omzetten in deze aandelen zijn de laatste tijd zeer groot De beurs ziet met belangstel ling het dividendvoorstel van EMS tegemoet Gerekend wordt op min stens vijftien procent in contanten Aandelen AHOG onroerend goed » lagen wat beter in de markt op de dividendver'hoging tot 6 5 pet De Zweedse staatsbank heeft van daag het onverwachte besluit geno men het disconto te verhogen van 5 tot 5,5 procent De maatregel wordt morgen van kracht Het Fran se disconto is verlaagd van 4 tot 3 %% Bezoek van Chinese handelsmissie De economische missie uit deVolksrepubliek China die dit voor jaar een bezoek aan ons land zoubrengen komt voorlopig niet DeChinese handelsattaché de heer HsuPin heeft dit aan de Centrale Ka mer van Handelsbevordering mee gedeeld Waarschijnlijk '-- uitgesteld Voor nieuws uit het bedrijfsleven « ie ook pag 19 398 235L 405 324 151 152 77:50 245 175 439 465 157 165 241 125 132 89 412 223 557 1901 220 502 125 Ver Glas N.B Ver Mach f Ver Touwiabri Vettewinkel Vezelverw N.I Vihami] Vorstenl Cult Vred Rubb eert De Vries IJzer Vulcaansoord Walvischvaart Wereldhaven Wemink's Beton Wessanen Wilton F - Br ' Wits de Textiel Wyers I en H V Wijk en H Hoa Beton 395 175 459 157 181B 170 240 125 131 88 410 221 556 189 220 508 125 102 305 175 308 305 910 920B 65,70 66.10 18 18 — 173 234 234 — 890 141 143 Holl Const A.B — HolL Melks f 240L Homburg B 406 Hoogenbosch -¦' 23 Hoogenstraten 151 Hooimeyer 152 Indoheem 78 Ing bur Bouwn 162 2941 460L Interlas — Intematio 298 Ing Gew Beton 486 Inventum 460L Jongeneel — 760 146 234 263 275 965 242 173 129 Kemo Corsetf 760 V Kempen Beg 14V Key Houth — Kleding Smits 234 Zaalberg 101 Zeeuwse Cont 301 Zwanenherg Org 176 AlUnbouw en Petroleum Kiene Suikerw 254 Kon A A'dam — Kon Ned Pao 275 629 195B 142 140 197.50 197 127 128 404 440L 136 330 621 403 148 432 Zout Ketjen nrc 975 43.20 43.50 Korenschool — Alg ExpL MO Billlton I BUUton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-50 Maxwell P Moeara Enim ld c opr bew ïd 1 winstb ld 4 winstb Oost Bomeo MO Scheepvaart Furness Oostzee Koudijs nrc 177 Kromhout 130 428 147 147 132 430 147 146 131.30 Kon Ver Tap — Kwatta 349 — a — — Leeuw Pap I 310 309 Leid wol 374 373 2670 3070 2642.50 3040 Lindeteves 160 161 Lijempf 205 210 Lüm en GeL eva 136 135 Macintosh '* 58 459 116 463 2551 Meelf n Bak c « 5 460 485 115 490 115 iMees Bouwn B 233 229 Menko eert — USB Metaverpa B 251 251 Spoor - en TramwegenGeld Tram 110 Nederlandse Antilleo Antn-BrouwertJ 168 Ant Verffabr 98 El Ma Aruba 140 BelgiS Gevaert Meteoor Beton 262 263 Misset 610 605 422 112 310 Mosa 590 592 Muller NB 330 332 320L 239 67 641 294 634 90S 845 726 906 451 434 192 292 321 315 1511 1171 182 396 349 280 229 261 205 237 845 172 132 S40 325 1461 Mijnb werken c — — Naarden Ch t 593 590 Gebr Naefl 132 132 641 295 902 843 333L 720 906 454 435 191 292 324 316 152 118 182 396 361 277 228 260 205 240 860 175 136 940B 325 147 478 88 310 835 341 15401 1101 Nedap 167 157 Ned Dok MÖ 113 112 Ned Export Pap 215 212 225 230 Ned Kabel 338 336 Ned Melk U.c 260 261 Ned Scheepsb 110 109 Duitsland Mannensm eert Nelle wed J v 260L 255 Netam B 354 3511 Nieaf 148 147 Nyma eert 86 86 Uollartondsen eertificaten Nijverdal 162 161 62 56 lOB 91 18A 83 79 14ft 20 53j 68 60 ^ 33 37 4}B 66 56 76 31 63 561 9!2 91 18,V 82 79 14A 201 Can Paa Imp Oil Inland N.G Int Nick a Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am T and T Anaconda Atchison T BethLSt Chadboum Ches a O Chrysler Cities S Columb Gas Curttss W Du Pont General B Gen Mot Greyhound I.B.M Int Flavours a-F Jones a L Kenn Copp Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Raü Philips Pet Proct JL G Radio Corpi Rep Steel SheU Oil South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand on N J Studebaker P Sun M.C TJexas inst Tide Water Union P.R U.S Steel Western B C West Elea Wilson Woolworth tin Miniere FtoloncattM Oranjeboom nrc 399 399 Overz Gas NB 100.50 101 Palembang 138 137 Palthe ' 100 1021 Philips 6 pet pr 53 52.10 Pietersen en Co 143 144 Pont Houth — — De Poorter 86 86 188 193 342 236 120 100 203 248 230 324 499 550 178L 220 167 240 143 226 1160 2141 94 339 2401 224 332 223 597 235 240 1031 260 198 1321 115 80 156 301 291 293L 265 Reeslnk 185 61 33 37} 4 56 70 31 Reinev maclt 193 RIVA 342 Rotterd Drgdk 241 Ruhaak 121 Rijnstaal loOi Rijsdijk _ Schelde de n.b 248 19 19 241 240L 100}B 100 102 102 Schev E Mij 226 Sehokbeton B 324 Scholten cart 499 Scholten Foxh 552 233 456 40 71 101 361 23 891 59 45 23i 461 40 70 101 36 24 89 581 Schuitema — « 81 Schuppen Sajet 223 Schuttersveld 167 843 350 Slmon de Wit B 241 Simons Emb 143 Smit Transf 227 Spaamestad v.b 1125B 1501 — Stokvis 214 Stoomspui Tw 941 490 156 298 478 196 255 443 760 308 103 485 153 Van Swaaü 337 Synres 239 4751 195 " 444 7611 310 1031 Tabak PhU eert ^ 4 33 43,V 58 67 37 79 78 6 31 98 37 4?A 52 36}L 47 50 29 6I0B 4 » 34 43 57 67 37 79 78iV 61 31 99 37 42iV 52 35 49 49 29 ^ OB Th B Marijnen 328 Texoprint 223 Thomass en Dr 615 Thomas Mot eert 230 241 104 258 197 1311 115 80 155 470L 301 295 294L 265 Thomson eert Twentsche-kab. Tw Overz H Ubblnk Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel Utermöhlen Utr Asph £ Varossleau B Veend St sp Veneta 
DONDERDAG 8APBIL 196S Bij de N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDRIJF Keulsekade 189 te Utrecht kan worden geplaatst een ADMiNISTRATlEYE KRACHT mnl of vri voor het verrichten van de op de afd verwarmingsadministratie voorkomende werkzaamheden Typevaardigheid is vereist Leeftijd bij voorkeur niet ouder dan 25 jaar Geboden wordt een prettige werkkring een goed salaris vrijstelling van betaling AOW/AWW goede sociale voorzieningen Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leef tijd opleiding en ervaring dienen te worden ge richten aan de Directie van bovengenoemd bedrijf r N Bij de N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDRIJF Keulsekade 189 te Utrecht kunnen worden geplaatst a EEN WERKMAN bereid om eenvoudige laboratorium werkzaamheden waaronder ook het schoonhouden van het laboratorium te verrichten b EEN WERKMAN die in het bijzonder met transport - en expeditiewerk zal worden belast Geboden wordt een goed salaris goede sociale voorzieningen vrijstelling van belastingpremie AOW/AWW Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leef tijd opleiding en ervaring dienen te worden ge richt aan de Directie van bovengenoemd bedrijf GAÜTZSCH'S INDUSTRIEELE MAATSCHAPPIJ VOOR ELECTRICITEIT EN GAS „ GEMEG " N.V Strijkviertel 19 De Meern zoekt een KANTOORBEDIENDE VRL of aiNL bekend met boekhouden en kunnende typen ervaring met Burrough's boekhoud machines strekt tot aanbeveling goed salaris gratificatie en vakantie-toelage Relsvergoeding indien buiten De Meern woonachtig Soil te richten aan bovenstaand adres De KON ROTTERDAMSE AANN.MIJ v/h VAN WANING & CO vraagt voor werk nieuwbouw Douwe Egberts Keulsekade te Utrecht BETONTIMMERÜEDEN BETONWERKERS BOUWYAKSJOUWERS Persoonlijke aanmeldingen bij D.E tel onder no 37130 Jonge Stijl-mantel in grain-de-poudre 100 % wollen kamgaren Maten 34 t/m 42 ALBRACKT UTRECHT Zo jong bentU fabriek voor de verwerking van plastic-folie tot o.a ringbanden mappen en etuis zoekt in de Jonge Stijl van Voss STENO-TYPISTE / SECRETARESSE Dit bent U en U en U in de Jonge Stijl van Voss Mode van nu én morgen voor mensen van nu en morgen Het ligt in de bedoeling de betrokkene na gebleken geschiktheid vele werkzaamheden zelfstandig te laten verrichten Romantische mode van nu en morgen in de wéér nieuwe stoffen uit grootmoeders tijd crêpe georgette grain-de-poudre etc Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan de Directie postbus 26 Utrecht Kijk elke vrijdag en zaterdag in onze etalages naar de Speciale Voss Prestatie van de week Een apart model voor een Speciale Voss Prijs tJXBECJHTSCH NIEUWSBLAD GRATIS speldje bij 4 pakjes zilver of planten of zonnejeugcl ROOD HOOBT Remia ^ Kemia ~ MARGARINP I vil »»* DE LEKKERSTE MARGARINE MET PASTEUR SPAARMERK ÜT BECHTSCH NIEUWS feuilleton — Ze keek veelbetekenend lieten hun hoofden hanger men onopgemerkt binnen langs Luke kwam met e ken spaanders en kniel vuur te maken De kamei oerbos overvol wemelen ten. HU ging opzï ] om Luk Hij dacht Er is geen e zou moeten ondergaan Met stijve hoffelijkheid voor uw bezoek " en haa Opeens was het vertrek te alsof alle mogelijkhei weggezogen was De dikk gend haar voeten klopten snuiftube uit haar japor snuif mee te nemen Ze dr bekeek het ding stak hel einde in haar mond en ha Daarop zei ze met hard deling wel zeker " Die woorden zetten de zoals zü ze daar uitgesp even ijzig en leeg als de zij een verbijsterde blik Zij n dat de buitenlander de we vervreemd Als hij in de k met haar te praten zou was als een jonge hengst tembaar-wild door een d ging gedreven Luke tobde Hij had willen zeggen op de goede manier met schien niet goed behandel kalmerend met hem omga onredelijk om zijn kop ge Maar het gezicht van onbeweeglijk vierkant st Het liep naar etenstijd Allie zei Neemt u mij Ik moet nu eerst verder v De vrouw hief haar hoofc we hierheen kwamen mei keerde dingen gedaan in m al die kinderen van me o bij andere mensen ' t midd ze wisten dat onze hele Ze stond op Ga jij je e zal ik gauw een beslag \ roeren Ik heb alles bij of je alles nog goed weet je nog een kleine dreume de " Luke en de jongens zate volgden AlUe en hun moe het maal gereed was wi zich aan de wasplank en k < kinderen Raynes zaten op heid bood op bankjes en si en keken vol belahgstellin Allie een grote schotel m had staan en een omvang ken slipten ze een voor e ieder een portie toebedeel rustige toebereiding van maaltijd deed de oudere i Ze zei „ Allie je wordt Het meisje was bezig of vrft bord Ze legde de sp op en nam tenslotte een de te vegen Toen liep ze erm i.andere hand een kan mell if De weduwe vro ^ scher ] l^ullie te eten " '¦'- "^^ '^ Allie bloosde Ze weerlegde „ Hy eet Luke hielp haar „ Hij js gasverv ^ Bij het Gemeentelijk Energie - en Vervoerbedrijf te Utrecht Nic Beefssiracrt 3 kan bij hef vervoerbedrijf oon de Europalaon worden geplaafsf een TERREINCHAUFFEUR GARAGEASSISTENT die zat worden belast mef a in de dagdienst hef verrichten van reinigingswerkzoom heden b in de conlinudiensl dag - nacht - an zondagsdienst hef besturen van autobussen op het terrein rijbewijs niet vereist het tanken van ntotorbrandsfof en de verdere zorg voor het rijkloarmaken van de aufobussen het verrichten van ernge pinigings werkzaamheder » Tevrerkslelling vindt hoofdzaiielijii in dagdlenti piocrts Geboden wordt een brufo maandinkort>en von / 542.70(24 jaar en ouder Voor het eventueeldienstdoen in de continudienst wordt een vergoeding gegeven gratis werkkleding gunstige spaarregeling beperkt vrij vervoer Geen aftrek van A.O.W.-pren«e Sollicitaties zo spoedig mogelijk na verschijnen van dit blad in te dienen bij de afdeling personeels zaken van bovengenoemd bedrijf Voor spoedige indiensttreding gevraagd een ervaren FREZER BANKWERKER zelfstandig kunnende werken RUBBERFABRIEK „ V A S T O " N V Parallelweg West 2Ï — CÜLEMBORG Teleloon 03450—2835 In enige van onze filialen te Utrecht zijn vakatures voor een LEERÜNG-YERKOOPSTER of YERKOOPSTER tot 23 jaar ter opleiding tot Ie verkoopster of cassière CASSIÈRE tot 23 jaar enige ervaring strekt tot aanbeveling LEERLING-BEDIENDE of BEDIENDE tot en met 19 jaar Vakkennis wordt niet verlangd aan gezien het bedrijf een volledige oplei ding verzorgt Bij goede prestatie vlotte promotie Tevens eerlijke be loning premies spaarfonds e.d Persoonlijk aanmelden bij de chefs van de filialen Amsterdamsestraat weg 258 Balijelaan 17 Burg Reiger straat 57 Steenweg 72 Oderdreef Overvecht te Utrecht en Amsterdam sestraatweg 409 te Zuilen SIMON DE WIT Wij brengen een zeer mooie kollektie TERLENKA en ZUIVER WOLLEN KOSTUUMS Waaronder de Groninger styiproef Een Idasse apart 2 en 3-Imoops model len Prima afwerking en een prachtige coupe. Kleuren diverse grijze tinten beige licht - en donkerblauw en bruin Alles plooihoudend Prfls van 105 - tot 245 - Waar Natuurlijk bij speciaalzaak Fmmelot STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon I 84 62 r GEMEENTE ZEIST De gemeentelijke stichting „ Stichting Tehuis voor Chronisch Zieljen " vraagt voor haar verpleeg inrichting In de Dennen " te Huis ter Heide ASSISTENTEN IN DE HUISHOUDING salaris ƒ 283 — tot ƒ 413 — per maand of indien men 24 jaar of ouder is ƒ 478.90 per maand In deze functie worden minderjarigen ge salarieerd volgens de salarisregeling voor ¦ jeugdig personeel GEDIPLOMEERDE ZIEKENYERZORGSTERS en be maand salaris ƒ 387 — tot ƒ 517 — per maand of bij voldoende praktijkei-varing kwaamheid ƒ 439 — tot ƒ 659 — p LEERLING ZIEKENYERZORGSTERS salaris eerste jaar ƒ 309 — per maand en tweede jaar ƒ 335 — per maand na vol tooiing van de opleiding benoeming tot ziekenverzorgster Vakantietoelage 4 % Ongehuwden van 23 jaar en ouder alsmede zij die intern zijn ontvangen boven het salaris een huurcompensatie van ƒ 34.80 per maand In beide eerstgenoemde functies is aan stelling boven het minimum salaris mogelijk A.O.W./A.W.W.-premiën zijn niet verschuldigd Sollicitaties met opgave van leeftijd tegenwoordige werkkring vorige betrekkingen adressen voor in formaties enz bij de directrice van „ In de Den nen " Duinweg 10 Huis ter Heide telef 31411 bij wie ook alle gewenste inlichtingen kunnen worden verkregen V J REMIA MARGARINEFABRIEKEN N.V - DEN DOLDER Op het laboratorium van het DIAKONESSENHUIS Bosboomstraat 1 te Utrecht wordt gevraagd een MEDISCH ANALISTE P G Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ontvangen door de laboratoriumarts de heer P H M de Roo » ïr^v > RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Bureau van de Universiteit kan worden ge plaatst t.b.v de Afdeling post - en archiefzaken EEN REGISTRATORS met tenminste Mulo-opleiding goed kun nende typen Salaris afhankelijk van leeftijd opleiding en erva ring volgens Rijksregeling Maximum salaris oru ƒ 542 — p.m exclusief huurcompensatie en vaKa - tie toelage Met vakantie-afspraken kan rekening worden ge houden Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hw van de Afdehng Personeelszaken van het KUJ ^ der Universiteit Kromme Nieuwe Gracht Utrecht Op brief no P A 284 vermelden ' Posities Nederlands 8ehei)en •'!','<•* 7 ï Rotterdam t > Mir » B.tmud ^« 5 m Z HaMf.x „ Adot 8 t < OotareclK AtneM 7 ta Antwetpcti a3™."Ï "°°.* 210 m Z Kingstof Ab.lroi 7 te Lowestoft tl °" ^ '• '•''"''«" 4rJL™.r ' '• Rotterdam A r o 7V"°"""''3 n Rotterdam A hiï '"'" P "' P 6 Gibraltar Al J f " ^ *'''<"¦'" " Bahi A e » 7 ' °''['" " f»n«towe Ami -.' 1 i-oMen te Gent aÏÏIi •.' V °"''«" •• Antwerpen Aml ^ % ' S '» '""'"' '» Ss "»» aS ° S O " 330 m WNW Aio Amstelborg 7 te Coole Amstelhoeli p 7 Taipeh Amstolkroon p 5 Dutch Harbout Hsmkana Amjtelland p 6 Cherbourj Am.le jlui 7 t Sydney Am.t stad 7 500 m NO Biak lï I •* Kêrlskrona «?" g '""» 9 te Klaipeda verwi J;r "'"" rtl ' 6 mios n Gent Ard o K 1 S'""l " •• Swansea Afdlto 6 te Hamburg aÏÏ 7''^"!'""'V'3 n Ara.terdanArS •» * Londonderry J ™' 7 ta Marseille A«™ïï l ï Marseille « e Ha'ita ArlV^i ' i ' Houston • ¦ Arvo 7 V Huil te Unaen Aurora 6 y Zaandam n Granylll Ba UK «-' L ' Amstardaro Benneknm c "'^ " Atnsten - C^-.^'msT^ïlV'èr 
DTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 8 APRIL 1065 27 Schoolradio 15.30 Voor de zieken 16.30 Pianorecital klas en mod muz opn 17.00 Voor de jeugd 17.30 Coda lichte muz voor tieners ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.15 Lichte muz 13.00 Showpro gramma 14.00 Voor de vrouw 15.00 werk 16.15 The Dales dagboek 16.31 Uitslagen races 16.33 Gr.muz voor de jeugd 17.00 Nieuwe gr.muz 17.31 Gev muz progr - BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gr.muz 12.15 Lich te muz Om 12.25—12.30 Weerbe richt en mededelingen v de scheep vaart 12.50 Beursberichten pro gr.-overzicht 13.00.Nws 13.20 Amus muz 14.00 Nws 14.03 L'Italiana in Algeri 2e bedrijf opera Om 15.00 Nws 16.00 Nws 16.03 Beursbe richten 16.09 Kamermuz 16.50 Pia norecital 17.00 Nws 17.15 Duitse les 17.30 Engelse les 17.45 Franse les gouden oogst de Kruiswoorden 16.15 Lichte gr muz 16.30 Nieuwsdienst voor nieuws gierige kinderen 16.34 Voor de jeugd 17.00 Nationale hymnen in de mu ziekliteratuur 17.30 Voor de rijpere jeugd HILVERSUM n - 298 m — KRO 7.00 Meditatie 7.05 Ouverture re portages en commentaren wegen informatie en lichte gr.muz 7.30 — 7.40 Nws ± 8.00 Overweging 8.30 Nws 8.40 Voor de huisvrouw 9.40 Schoolradio 10.05 In de platensoos ouderwetse muz 11.00 V de zieken 11.40 Kinderkoor lichte muz 12.00 Angelus 12.03 Nieuwe lichte gr pi 12.27 Mededelingen t.b.v land en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Act of gr.muz 12.50 Wissewassen licht programma 13.10 Licht progr 13.20 Lichte gr.muz 13.35 Voor de vrouw 13.45 Musiësta lichte gr.muz 15.00 door marjori * kinnan rawlingt Advertentie " Ta ' Ju - snvsviè UYCKS HOORTERBiJf door Elisaheth Brozowslux en de DRUMDRUMS feuilleton Ze keek veelbetekenend haar haar kinderen en die lieten hun hoofden hangen Allie en de jongens kwa men onopgemerkt binnen en liepen achter haar stoel langs Luke kwam met een ^ rmvol reeds aangesto Ijen spaanders en knielde bij de haard om een vuur te maken De kamer scheen Tordell toe als het oerbos overvol wemelend van ongewenste elemen ten - Hy ging opzi ] om Luke ruimte te geven Hij dacht Er is geen enkele reden waarom ik dit zou moeten ondergaan Met stijve hoffelijkheid zei hij „ Ik dank u zeer voor uw bezoek " en haastte zich de kamer uit Opeens was het vertrek als een luchtledige ruim te alsof alle mogelijkheid om adem te halen eruit wéggezogen was De dikke vrouw schommelde zwij gend haar voeten klopten op de grond Ze trok haar snuiftube uit haar japon Maar ze had vergeten snuif mee te nemen Ze draaide de tube heen en weer bekeek het ding stak het reeds wat gehavende uit einde in haar mond en haalde het er weer uit Daarop zei ze met harde stem Hij is een vreem deling wel zeker " Die woorden zetten de man geheel apart althans zoals zij ze daar uitgesproken had met een stem even ijzig en leeg als de zijne Luke en Allie wisselden een verbijsterde blik Zij maakten zich er zorgen over dat de buitenlander de weduwe zo snel van zich had vervreemd Als hij in de kamer gebleven was om wat met haar te praten zou zij ontdekt hebben dat hij was als een jonge hengst schrikachtig en trots on tembaar-wild door een duister instinct tot verdedi ging gedreven Luke tobde en peinsde Hij had willen zeggen U bent waarschijnlijk niet op de goede manier met hem begonnen Hij is mis schien niet goed behandeld Je moet voorzichtig en kalmerend met hem omgaan als met een paard dat onredelijk om zijn kop geslagen is " Maar het gezicht van de weduwe Raynes stond onbeweeglijk vierkant streng en hij zweeg Het liep naar etenstijd Allie zei Neemt u mij niet kwalijk mrs Raynes Ik moet nu eerst verder voor het eten gaan zorgen " De vrouw hief haar hoofd Wij hebben gegeten voor we hierheen kwamen meisjelief Ik heb genoeg ver keerde dingen gedaan in mijn leven maar ik heb nooit al die kinderen van me op bezoek nneegenomen om bij andere mensen ' t middagmaal te gebruiken tenzij ze wisten dat onze hele kudde op komst was " Ze stond op Ga jij je eten maar klaarmaken dan zal ik gauw een beslag voor een spekkoek voor je roeren Ik heb alles bij me Ik wil wel eens zien of je alles nog goed weet wat ik je verteld heb toen je nog een kleine dreumes was en naast me woon de " Luke en de jongens zaten bij het vuur De meisjes volgden Allie en hun moeder naar de keuken Toen het maal gereed was wasten Luke en de jongens zich aan de wasplank en kwamen naar de keuken De kinderen Raynes zaten op alles wat een zitgelegen heid bood op bankjes en stoelen en in het open raam en keken vol belangstelling toe Toen het bleek dat Allie een grote schotel met gebraden spek op tafel had staan en een omvangrijke maïskoek had gebak ken slipten ze een voor een naar de tafel en kregen ieder een portie toebedeeld door hun moeder Allies rustige toebereiding van deze onverwacht grote maaltijd deed de oudere vrouw zichtbaar genoegen Ze zei „ Allie je wordt echt flink " Het meisje was bezig op te scheppen op een groot wit bord Ze legde de spijzen er netjes gescheiden op en nam tenslotte een doek om de bordrand schoon te vegen Toen liep ze ermee naar de deur met in de andere hand een kan melk De weduwe vroeg § cberp Is hij te goed om metj jullie te eten " Allie bloosde Ze weerlegde „ Hij eet haast niets " Luke hielp haar „ Hij js niet zo hoogmoedig als het 23 nu wel lijkt Er is soms zelfs iets heel nederigs in hem " Maar de weduwe snoof verachtelijk „ Niemeuid is zo nederig dat-ie niet met anderen durft te eten " zei ze bits Allie verdween in de gang De vrouw nam haar mes op en tikte er Luke mee op zijn arm Pas op dat hij Allie met rust laat " zei ze zachtjes De oudere kinderen grinnikten van plezier Luke voelde zich verkillen Hij walgde ervan en schoof zijn bord van zich af Een heftige woede greep hem aan jegens die vrouw Heb ik niet altijd goed voor AJlie gezorgd " bul derde hij Wat voor reden hebt u zo te praten " Ze zei kalm Zie je wel je hebt er zelfs nog niet eens aan gedacht " Hij had haar wel vrillen wurgen zodat ze nooit meer zulke dingen zou kunnen zeggen Ze ging voort „ Je bent haar vader en moeder geweest jongen Als ik een ratelslang voor haar voe ten zag en jij niet zou je dan niet willen dat ik je waarschuwde " De vergelijking van de ongelukkige sombere jon geman met een r^elslang amuseerde hem opeens Hij schaterde Hij pareerde brutaal Ik wist wfel dat hij niet deugen zou als hij niet zijn best deed om u te be vallen Hij heeft Allie zelfs nog nooit goed aangeke ken " Ze was zèèr gebelgd Je lacht er nou om maar niemand kan ooit zeggen wat een vreemdeling al niet doen kan " Allie kwam in de keuken terug Ze keek vragend van de een naar de ander enige uitleg verwachtend over Lukes boze uitval die in het hele huis te horen was geweest Maar ze ontving geen verklaring Ze ging zitten en at iets De familie Raynes vertrok in de namiddag om overal de hooghartige ontoeschietelijkheid van de vr-eemdeling te gaan rondbazuinen Er was vrij veel overgebleven van Allies overvloedige maaltijd zodat ze voor het avondeten geen vuur meer nodig had De zon ging onder de late winterkilte waarde door het schemerend bos en kroop ook het oude afgeleefde huis binnen Er lag nog wat gloeiende houtskool op de stookplaats in de vooi'kamer Luke haalde een paar eikeblokken en blies het vuur aan Het hout knetter de vonkte en vlamde en broer en zuster praatten nog zacht wat met elkaar om tenslotte te zwijgen en peinzend naar de langzaam lekkende vlammen te staren - Er klonken voetstappen in de gang Ze keken beiden op Tordell stond bij de deur Hij liet zijn schouder hangen en keek verlangend naar het haardvuur Aarzelend vroeg hij Zijn juUié alleen " Luke begreep dat hö nu als het hem gevraagd werd bij hen zou komen zitten en met hen zou praten Maar de herinnering aan de woorden van de weduwe Raynes gaf hem opeens een scherpe pijn als een steek met een vergiftigd wapend Hij zei kortaf „ Allie en ik wilden nog wat praten samen " Tordell verstond de woorden niet goed maar de betekenis was duidelijk Hy aarzelde nog een ogen blik en keerde toen naar zijn eigen kamer terug Ze hoorden zijn bed kraken Luke fluisterde met Allie over de vele gebeurtenis sen van deze moeilijke dag Hij ¦ had nu Tordells toezegging dat hij het bos aan de overzijde van de weg mocht gaan ontginnen Er zou nu eindelijk Iets gaan gebeuren met de oude wilde oranjeappeltuin De blokken verbrandden tot zwarte stukken houts kool en vergloeiden tot as Allie ging naar haar ka mer aan de westkarit van de gang en Luke maakte zijn bed op de keuüenvloer op Maar de keuken was kÜ geworden zonder vuur Hij nam zijn beddegoed weer op en ging ermee naar de voorkamer Behaag lijk strekte hij zich uit voor de nog warme haard HEDENAVOND HILVERSUM 1-402 — AVRO 18.00 Nws 18.15 Eventueel act 19.20 Anti Revolutionaire Partij Spreker Mr W R van der Sluis 18.30 Ritmisch ensemble en zangsol 19,t)0 Voor de kinderen 19.05 Sportparade 19.30 Johan Willem Friso Kapel 20.00 Nws 20.05 Radio Filharmonisch Orkest en sol Klas en mod muz In de pauze 20.55 Nieuwe waar heden over werknemers klankbeeld 22.05 Mod pianomuz 22.15 Licht instrumentaal sectet 22.30 Nws en mededelingen 22.40 Act 23.05 Nieu we HILVERSUM n - 298 m — NCRV 18.10 Meisjeskoor en licht instru mentaal sectet 18.30 Perspectief lezing 18.40 Acoordeonspel met kwartetbegeleiding lichte muz 19.00 Nws en weerpraatje 19.10 Radio krant 19.30 Oude geestelijke koor muz 19.45 Op de man af pra,atje 19.50 Lichte gr.muz 20.10 Boeren en burgers in Buitenveen hoorspel 20.40 Samen Uit samen thuis ge varieerd progr 22.00 Kerkorgelcon cert klass muz 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 22.55 Boekbe spreking 23.00 Platennieuws 23.55 24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PBOGB 18.45 Hoorspel 19.00 Nws journaal en sportoverzicht 19.31 Quiz 20.00 forum 20.30 Nws 20.40 Amus muz 21.30 Reacties van luisteraars op het progr Any questions 22.00 Showprogr 22.30 Nws en sportuit slagen 22.35 Verzoekprogramma 2.00 2.02 Nws en weerbericht JOSEPHINE PANDA DOOR DE LUIDSPREKER BRUSSEL-VLAAMS 18.00 Nws 18.03 Voor de soldaten 18.28 Paardesportberichten 18.30 Mod muz 18.45 Sportkroniek 18.52 Gr.muz 19.00 NvVs en radiokroniek 19.40 Lichte muz 19.50 Pol praatje 20.00 Klas muz 21.05 Boekbespre king 21.20 Pianoconcert 22.00 Nws 22.15 Jazzmuz en poëzie 22.45 De Zeven kunsten 23.00 Nws 23.05 Ope ra en Belcantoconcert 23.55-24.00 Nws VRIJDAG 9 APRIL iriau3iuooH SMOAn SLASAUS HILVERSUM I - 402 m — VARA 7.00 Nieuws ochtendgymnastiek socialistisch strijdlied 7.20 Lichte gr.muz 7.25 Van de voorpagina praatje 8.00 Nws en strijdlied 8.13 Lichte gr.muz 8.50 Gymnastiek voor de vrouw 9.35 Waterstanden VPRO 9.40 Morgenwijding VARA 10.00 Schoolradio 10.30 Lichte gr muz 11.00 Nws 11.02 Voor de kleu ters 11.15 Voor de vrouw 11.50 Pia nospel klas en mod muz opn 12.17 Tentoonstellingsagenda 12.22 Act 12.27 Mededelingen t.b.v land en tuinbouw 12.30 Overheidsvoor lichting Voor de landbouw 12.40 Vrouwenkoor met orgelbegeleiding mod gewijde liederen 13.00 Nws 13.10 Mededelingen eventueel act of gr.muz 13.25 Beursberichten 13.30 Amsterdams Saxofoon-kwartet mod muz 13.50 Bij de tijd en bij de thee 15.30 Dansork en zangsol VPRO 16.00 Nws Aansluitend Als ik in gedachten sta lezing over Advertentie 32 De late wandelaar was heel verschrikt toen Pat O'Nozel hem zo dreigend op de huid sprong en die angst versterkte de argwaan van de grote detective Je trilt " riep hlJ ztjn schietwapen op de onge lukkige richtend „ Ha dat is een teken van schuld want waarom zou Je angstens hebben als je ge weten zuiver was Maar ik doorzie je boze plan nens Je wilt de drumdrums ontvoeren hè " „ Nee heus niet " antwoordde de ander schor „ Ik wist niet eens dat de drumdrums hier wa ren " Maar hier ontdekte de scherpzinnige speurder ' n fout in zijn betoog Jij wist het niet " zei hij scherp Maar hoe weet je het dan nu Het is een geheim dat IK niet verteld heb Dus geen kletspratens meer hoe weet je dat de drumdrums hier zijn " In zijn opwinding had hij nogal luid gesproken en dit trok de aandacht van een groepje jongelie - den dat voorbij kwam Het waren de drumdrum lans die nog op zoek waren naar hun Idolen Horen jullie dat lui " riep de voorste „ De drumdrums zijn hier " Een gejuich steeg op uit vele jonge kelen en het volgend ogenblik drongen allen op naar de Ingang van Huize Hobbeldonk Pat O'Nozel trachtte ze nog tegen te houden maar de overmacht was zells voor de dappere speurder ' te groot Süska en Wiske miiJ Uli JlimriiMbeu!tnetmbemfenh3ttlimie ooH koude mtm hvMi IJ.|JJM^i4W^..;WA:JiUI^.:.-J.'M U ' P Wmr imi mm ïïmGimmmi 2aa2SM JE$B Pt mum smtiwm SSSd^S ^ ss^s^ss ^^ Gedddnmetö3t$etiiet(!Miem!fien öftmm^sffênttetfiemmn ' ' — rSm ttiêlsilfre / r^i/iUm/s ' Posities Nederlandse sehepen J'?lr,'^"'l '' " R«lerdam t « Marseillt Adonii 6 185 m Z Halifax naar Bermuda Ador 8 t « Dordrecht A«aiB 7 V Hivre te Antwirpsn Atneis 7 t « Antwerpen Agamemnon 6 210 m Z Kingston Agnei 6 v Lwerpood n A bitros 7 te Lowestott Abion 7 t « Londen A b!a«erdyk 6 600 m NW Azoren «*" 6 V Malta n Limassol A kor W 7 te Rotterdam Acyone 6 v Dublin n A - ' ''-.^ Hamburg n Rotterdam * « P,\Goere « n Immlngham Aetta Johanna p 6 GibrBltar Ahen » p 6 Vitoria n Bahia A S 7 V Dordt te Felixstowe Alelta 7 V Londen te Gent Arno 7 V Londen te Antwerpan Anall 7 V Los Palmas n Rio Janeiro Aimttk 6 V Rio Janeiro te Santos Amaiu » 7 V Rotterdam n Ipswicli Amerskerk 6 v Port Said n TriDOli Ammon 6 op 330 m WNW Aioren Ampenan 6 op 660 m ZW Bombay Amslelborg 7 te Goole Amstelhoelt p 7 Taipeh Amstoikroon p 5 Dutch Harbour n Hsinkang Amjtelland p 6 Cherbourg Amsteliiuii 7 te Sydney ^ Amstelstad 7 500 m NO Biak Amstelstroom 7 te Vtïsstngen Andi 7 te Karlskrona AnÜ f!°Vt3 '* Klaipeda verwacht ""• Herlurth 6 v Milos n Gent AM '¦ / " P "^"" '• Swansea Ardlto 6 te Hamburg llu *¦ " Hamburg n Amiterdanti Anea 7 ta Londonderry Arneb 7 ti Marseille Arnhem 7 v Marseille Te Ha'ifi Arlemi » 7 te Houston Aryo 7 v Huil te Lonaen aX * 7 P^u ^ 0 Bermuda aÏ «» r ' *- Vtaardingen Aurora 6 v Zaandam n Granville i;r'J 5 op 400 m zzw Tampa B>nH ^ ^ " ^•'^"" " Baltimore l^tJ K Hongkong te Nagoye Banggii 6 140 m O Gibraltar Ba a 6 V Par te Gravelines bSÏ " % »• Zaandam fiaS r ' * L *« Amsterdam ImJn l^*J ° '" ^° St Maarten KK /.* " 2"L^on n Charleston r » i"n *-* Saffi n Casablanca BÜnekom t " P-l ^'"' " Amsterdamöjnnekom 6 V A'dam te Barbados Port A"i»t"tl8m - n Elletmere fcl«u.j*S " * *• Tripoli ¦ fytrland 8 te Leith Ihnl.t ' * Bayonnt re Rendsburg ¦• nnanhavar » p 6 Oueisant n Cait ^ blanea Bintang 6 op 120 m NW Guardafut Boissevain 6 520 m Z Ascension Bonafide p 6 Algiers n Bizerta bonalre 6 v Bayonne te Hohenhorn Bontekot 7 v Boston te Hamburg Gorelly 7 te Rotterdam Qothnia 5 v Sevilla n Qothniaborg 5 v Delfzijl n Sarpsborg Sovenkerk 7 105 m N Port Sudan Bram 6 v Amsterdam te Londen Breda 6 op 390 m NW Fintsterra Breewtjd 7 te Hamburg Breezand p 6 de Smalls n Plymouth Brinlo 7 v Terneuzen n 7 Brittenburgh 6 v Rotterdam naar Middlesbro Suka 7 V Londen te Amsterdam Calchas 7 100 m NO K Villano Camarounkust 6 60 m W Lissabon Camphuyt 6 v Koweit n Khorram - shar Canaaa 7 v Huil te Ipswich Capricornus 6 v Londonderry naar Port TalbotCaravelle b v Ostcndt te OsloCarebeka 2 6 te LondenCarrillQ 6 v Armuclles n BalboaCartago 6 op 80 m Z La P»x Castor 6 v Malta n PiraeusCastor K 7 te Ipswich Catharina F 6 v Amsterdam n Aar - huusCathaniiapolder 7 te KoparCelebes 7 v Kharg Island te MuKOt Ceres 7 v Amsterdam n Hamburg Cheetah 6 v Vigo n Antwerpen Chiron 7 v Amsterdam n Curacao Chrysant 7 v Exmouth n TeignmouthCito 7 V Londen te RotterdamCicthilda M 5 v Fredrikshavn n Coenraad K 7 te Eydehavn ¦"¦ Confid 5 v Delfzijl n RochesTCt Congokust 6 v Tems n Lagos Contact 6 v Bergen te Zwolle Ccrai Acropora 6 50 m N Oran Ccrai Actinia p 7 Trinidad n Nickerie Cornelia B 2 11 tt Ceuta verwacht Cornelia B 4 6 v Drontheim naar ObbB Corn Broara 7 te Immingham Corn Houtman 7 te Antwerpen Corona 7 v Stralsund n Corrie Broara 8 te Gefit Dahomaykust 7 v Lagos te Freetown Daje Böhmer 7 tt Burrisna Daphni ' 6 V Amsterdam n Kopen - hagen Davio 7 V Maassluis n Sheerntss Deborah 7 te Amsterdam DtlH p 6 Kingston n Sto uomingo Deneb 6 op 230 m ONO Madeira Deo Duet 7 tt Yarmouth \ Deo Gratias 7 tt Londen Dependance 7 tt Londen Despatch 6 v Amsterdam n ^ lymoutn Diana 7 v Par tt Rotterdam Diannal 7 v Londan te Brussel Oiamtrdyk p 6 de Azoren n Antw Dtligentit 6 V Liverpool n Stanlow Donata 6 ten anker Ostenda Donau 7 v Boulogne tt Antwerpen Dongeborg 6 v Kalmer ta Oulmper Draka 7 tt Rotterdam Driebergen 7 v Londen n Vlaardlngan Dubht 5 V Solvesborg n 7 Eagit 7 fa Great Yarmouth Etmland 6 op 100 m Z St Pauls Rocks n Natal Eenhoorn p 6 Gibraltar n HamburgEgber * Wagenborg p 5 Gibr ar Ella p 6 de Theems n jnburg Els Teekman 7 te MonttObv Elsa p 6 bcilly n Malaga Energie 7 e Antwerpen Engaltna Broert 7 te Isle of Grain Eos 6 V Limassoi n Iskenderun Equator 5 v Palma te Malaga Eiebus 6 te Pasajes Europa 7 v Londen te Rotterdam Export 2 7 te Rotterdam Fambo 6 v Rotterdam n Lissabon Fiuel 7 V Liverpool n Workington Fivelborg 6 te Halmstad rokke da Jong Sr o 7 Dover Forto 7 « Emden te Hamburg Frisia 7 te West Hartlepool G»asterland SSM 7 ta Immlngham Ganymedes 6 v Hamburg n Antw.Gasselte 6 v Danzig n West Hartla pool Geertje Buisman p 6 Flnlsterr*Geestdam 7 te Harlmgen - 4 Geestdiep 7 te Maassluis Geestdijk 7 te Maassluis Geestsluis 7 te Maassluis Geeststar 6 op 1860 m NO Barbados Ceeststroom 7 * e Boston Gersom p 7 Texel n Plymouth Geziena Hendrika 5 v Ballina n Giessenkerk 7 v Adelaide n Mel - bourne Gloria Maris p 6 Bona Glory 7 v Rotterdam n Bristol Gooiland 6 v Vitoria n Bahia Gorredyk 6 50 m W Dry Tortugas Couweborg 7 te Rotterdam Grada Westers 5 te Cork Graveland 6 105 m W Lissabon Gro 6 V V/lissingen te Antwerpen Grebbedyk 6 300 m ZZO Kaap Race Gronitas p 7 Vlissïngen n Chatham Guineekust 7 200 m N Las Palmes Hada 2 6 v Amsterdam n Liverpool Heemskerk p 6 Finisterre Helios 7 V Wismar n Leith Henrica Thekta 6 ta Oidenburo Hoc Vinces 7 te Londen Hontestroom 6 te Amsterdam Hoogland 7 v Stettin n Oelfzlil Hoyledesingel 7 te Londen Hunze 6 330 m NW Kaap Villano Huybergen 7 tt Valencia lllat p 6 K St Vincent n Hamburg Imber 6 v Tanger n Rotterdam Ipswtch Progress 7 tt Ipswich tpswich Purpoit 7 ta Rotttrdam Jicqutllna Brotrt t t « Dordrecht vtrwacht Jtgersfonttln 6 tt Amsftrdam Jtmtt Bentdlct 7 tt Monrovia Jan p 7 Bornholm n Oscarshamn Jan Herman 6 tt Le Legua Jannie 6 V Par ta Kopenhagen Jans 7 te Londen Jason 6 v Paramaribo Tt A'dam Japara 6 v Marseille te Casablanca Jato 7 V Sharpness n Gijon Joan E 7 te Londen verwacht Johnny p e da Casquets n Kopan * hagen Jonan 7 tt Amsterdam "~ Jonei 6 V Zaandam n Kocnestcr Jcost 6 V Bordeaux n Runcorn Josephine 6 200 m N Bermuda Jupiter p 6 de Smalls n Newport Jurjen dt Vries 6 v Bayonne n Oslo Kamperdyh 6 op 200 m W Landsend Karakorum 6 op 540 m W K Mala Karimata 6 op 1600 m NO Tahiti Katendrecht 6 20Q m NNW Benghazi Katsedyk 6 v Norfojk n New York Ki'izersveer 7 te Terneuzen Kennemerland 6 100 m O Madeira Klazina 5 v Dtlfzijl n Kolga p 6 Portland n Antweprcn Korendvk 6 250 m ZO Sable til Kreeft 6 v Narvik n Rotterdam Kroonborg 5 te Marseille Kwiek 6 v Harlingcn n Malmo Laarderkerk 6 op 50 m NW Malta Labrador 7 tt Hamburg Laertes 6 v A'dam n Navfport La Paloma 7 tt Alkmaar Lauwtrs 8 te Rotterdam Lermana 8 te Rotterdam Leiy p 6 Minorca n Napels Leny p 6 Ostende n Runcorn Leonidas 6 v Oran n Napels Leto 6 op 600 m ZZW Kaap Ract Lauvehaven 6 te Antwerpen Libertas 7 v Faro te Antwerpen Lies p 7 Ouessant n Pasajes Litana 6 v Casablanca n Kenitrt Lindesingel 7 te Dordrecht Loocdreeht 6 op 600 m NW Kaap stad Louise 7 V Londen te Rotterdam Lovesieyn 7 te Antwerpen Lucy 5 V Bristol n LuisA Emilie 7 v Dordrecht n Movllls Lukas M 6 V Belfast n Lirmey 6 te Kopenhagen Lupia 7 V Londen te Rotterdam Lutetia 7 te Rotterdam Lycaon 6 v Belawan n Aden Lydia W S v Seaham n Maas 7 v Rotterdam n Norwich Maas Lloyd 6 530 m O Recife Maasborg 7 v Goole te Delfzijl Maaskada 7 te Flensburg Magas 7 v Riga tt Rotterdam Main Lloyd 6 te Antwerpen MalucB 6 V Gyon n Bayonne Marathon 6 250 m NO''ParBmarlbo Marconi 7 te Rotterdam Mare Altum 6 v Kopenhagen naar Hamburg Mare Iratum 6 te Rotterdam Mare Liberum G tt Stlzaete Mart Magnum p 7 Finisterrt Mariekerk 6 v Londen tt Marstllla Mario 7 tt Amsterdam Markab p 7 Kaap Vitiani Markab T 7 te Belfast Maron 7 v Marecaibo ta Bachequtro Martini verm 7 v Bremen n Galway Martie 6 v Sharpness te Par Mataram 6 v Suez n Aqaba Maud 6 V Reykjavik n Rotterdam Medit Sprinter p 7 Finisterre Medon 6 v Demerara te Curasao Meeuw 7 v Mostyn te Rotterdam Meidoorn 7 te Oporto Memnon 6 480 m NO Barbados n Kopenhagen Mentor 7 v Algiers te Tripoli Meteoor 6 v Groningen n Midas 6 v R'dam te Pasajei Mies 7 V Pasajes n Rouaan Mithras 6 v Hamburg te Rotterdam r.^itropa p 7 Ouessant n Boston Moerdijk 6 te Rotterdam Molensingef 6 v La Pallica n Ply - mouth Montferland 7 te Amsterdam Mcunt Everest 7 ta Grangemouth Musi Ltoyd 6 52 m ONO Algiers Muskatler 7 te Antwerpen Mutua Fidas 6 tt Yarmouth Myfem 7 V Rouaan n Parijs Mylady 6 op 175 m ZW Lissabon Mynlas 6 140 m ZW Ouessant Myra 6 v Duinkerken n Weston Poir\t Nanning Butsman 8 te Grangemouth Narwa * v Ternauzen t « Alkmaar ha^hira p 6 San Antonio Nassauhaven 7 te Kopenhagen Ntdtr Weser 7 tt Lt Havre Nederland 7 v St Brieux n 7 Neeltja Broere 7 te Saltend Neerlandia 7 te Sheerness Nestor 6 v Bremen te Hamburg Niagara 6 te Antwerpen Nieuw Amsterdam 7 te Bermuda Nieuwiand 6 v Rotterdam n Las Palmes Noblesse 6 te Londen Noordborg 7 v Kopenhagen n 7 Noordtrkroon 6 v Dublin n 7 Noordkaap p 7 Bergen n Delfzijl Noordvaarder 5 v Caronte n Lissabon Nora S V Helsinki n 7 Nore 7 V Antwerpen te Rotterdam Normandia 7 v Rouaan n Parijs Nova Zambia p 6 Kiel n Kopenhagen Novel p 7 Gotland n Alkmaar Nusakan p 6 Finisterre n Ceuta Nuahaba 6 te Montevideo Nijenburgh 7 te Chatham Nykerk 7 v Marseille te Port Said Octtan 7 V Duinkerken n Lissabon Oceaan Sprinter 7 500 m NW St Helena Ommenkerk 6 op 115 m ONO Massawah Oosterdiep 6 v Delfzijl n Abo Oosterhout 6 v Santander n Manty - luoto Oranje 7 te Londen Oranje Nassau 7 ta Trlnfdad Oranjefonteln 6 v Lourenco Marquts n Durban Oranjepolder 7 te Londen Osiris 6 v Aruba n Nassau Ossendrecht 6 810 m ZO K Race Palamedes 7 v A'dam n Bremen Parklaan 6 te Bremen Parthenon 7 v R'dam te Antwerpen Patria 6 te Southampton Pegasus 8 te Piraeus Peperkust 6 150 m ZZW R Blanco Philetas 7 v Barcelona te Genua Phoenix 5 v Delfzijl n Belfast Pial 7 V Vlaardingen n Plymouth Pirola 7 te Scrabster Plancius 7 v Aarhuus n T Poeldyk 7 v Havre te Antwerpen Polydorus 6 v Bremerhaven n Stettin Poolster 8 te La Coruna Prins Alexander 6 te Rotterdam Prins Fred Hendrik 6 235 m NW Aden Prins Fred Wltltm 7 te Glasgow Prins Maurits 6 te Montreal Prins W G Fred 6 to Izmir Prins Willem 4 p 6 Finisterre Prins Willem 5 6 op 775 m W Glasgow Prinsengracht p 7 Wight n Pasajes Proton S V IJmuIden n Londen Prudentia verm 7 v d Limfjord n Amsterdam Radja 6 v Madras n Colombo Raki 6 v Bremen n Cristobal Randfontein 6 v Tenerife n Sout - hampton Realta 6 te Kopenhegen Reggeborg 5 v Delfzijl n Colchester Reiger 7 v Havre te Antwerpen Repeto 7 te Albdasserdam Res Nova 8 te Amsterdam Rini 8 v Goole i-e Delfzijl Robox 7 V Blaye te Casabl ^ Rcchab 6 v Triest n Algiers Roebiah 6 op 800 m ZW Azoren Ro«ioK de Winter 7 te Limerick Roeior jan 6 te Bayonne Roepat 7 v Bremen n Hamburg Rondo 6 V Hamburg n Amsterdam Rotte 6 1022 m WNW St Vincent KV Rotterdam 7 v Acapuico te Balboa Rozenburgh p 7 Ouessant n Napels Rubato 6 v Stettin te Cardiff Rijnborg 6 v Stade te Gefle Ryndam 6 1110 m OZO Belle isle Rijsbergen 6 v Glasgow n Fowey Salvlrtia 6 v Waterford n Zandvoorde Sarpedon 6 te La Guaira Schie Lloyd 6 900 m ZZW Ceylon Sehiedyk 6 op 340 m W Landsend Schiekerk 6 te Manilla verb Schokland 6 v R'dam n Aberdeen Sehoonebeek p 6 Sandhammern Schouwen 6 op 400 m Z Azoren Senior 7 te Rotterdam Servaaskerk 7 v Marseille n Antw Seven Seas 6 v Suez n Fremantle Sinon 6 v Maracaibo n Guanta Slrius 7 V Londen te Terneuzen Situla p 7 K Sao Tomé Sloterdyk S op 225 m W Landsend Soestdyk 6 v Hamburg n Bremen Spaerneborg 7 v Bohus n Spaarnekerk 7 te Rotterdam Speranza 6 v Kopenhagen n Wismar Spas 7 v tJmuiden n Swinemunde Spes Major 6 v Gothenburg te Skagen Spirit 7 V Ipswich ta Antwerpen Sporonia 6 tt Catenia Spray p 7 IJmuiden n Esbjerg Spurt p 6 Brunsb n Messma St Annaland 8 te Rotterdam y „ St Jansland 6 v Harllngen n Goole Stad Alkmaar 6 135 m ZW Ouessant Stad Amsterdam p 6 K St Vincent Stad Delft 6 v d Amazone n R'dam Stad Gouda 6 900 m WNW Fini sterre Stad Kampen 6 te Brake Stad Masstricht 6 70 m ZW Split Stad Utrecht 6 op 400 m Z Kaap Kennedy Stanislas 7 te Ceuta Star * 7 V Boston te Amsterdam Steady 7 te Rochester verwacht Steenkerk 6 520 m WNW Fremantle Stella Maris t p 6 Skagen Stella Polaris 7 tt Rotterdam Stella Prima 7 te Limerick Steven 6 150 m Z New Orleans n Savannah Straat Qali 7 fe Lour Marques Straat Clement 6 1450 m WNW Fre mantle Straat Colombo 6 op 160 m O Mo zambique n Singapore Straat Cook 6 te Port Swettenham Straat Franklin 7 op 200 m WZW Sabang Straat Freetown p 6 Monrovia n Sassandra Straat Madura 7 op 180 m O Lou renco Marques n Mauritius Straat Malakka 6 v Lourenco Mar ques n Fremantle Straat Singapore 6 v Adelaide n Fremantle Straat Soendi 6 te Yokohama Strabo 6 v Amsterdam n Aarhuus Streefkerk 6 v Newcastle n P Kembla Subrt 7 170 m WZW Las Palmas Sumatra p 6 K Agulhas n Loanda Surte 6 v Aberdeen n Karlstad Sylvia 7 nm te Londen Sylvia 2 6 180 m NO Kovp villano n Savona Tanny 7 v Dordrecht n Londei ^ Tart 7 nm te Rotterdam Tarzan p 6 Vlissingen n havrt Tasman 7 v Par te Antwerpen Teunika 7 te Londen Texelstroom 7 te Amsteraani Thalassa 6 te Hamburg Thea 6 v Danzig n Scarboro Theano 7 te Amsterdam Themis 6 op 200 m ZZW Azoren Theron 7 v Cumana n Trinidad Tilly 7 te Rotterdam n Kotka Tinda 6 v Rotterdam n Helsingborg Tjimme p 7 Noord-lerland n Bilbao Togokust 6 op 310 m ZZW Kaap Palmas Towa 6 V Philadelphia n Glasgow Trlanca 6 v Londen n puinkerken Trias Trader 7 v Rotterdam n Londen Trim p 7 Hartland Point n Havre Tromp p 7 Wight n Pasajes Trompenburgh 6 v Guernsey ' naar Rotterdam Tubal 9 te Bona verwacht Tugro 7 V Runcorn n 7 Twin 6 V Oran n ' Avonmouth Tycha p 6 Vlissingen n Londen Van Spilbergen 7 v Wellington n Lyttelton Van Waerwyck 6 op 600 m ZW Colombo Veendam 7 v Bordeaux te Dublin Vega 7 te Felixstowe Veritas 6 te Ipswich Vesta B 6 v Rotterdam te Londen Victress 6 v Rotterdam n Londen Viola p 6 Gothenburg n Vrscount 6 v Londen n ' Duinkerken Vlistborg 5 v Ahus n Volenta 7 v Neuss n 7 Voorwaarts 7 te Newport ' Waalborg 7 v Delfzijl tt Goole Waddenzee p 6 Terschelling naar Oxelosund Vi/aibalong 7 v Kupang te Wlnl Waiwerang 5 80 m O Biliiton Walenburgh 5 v Jersey n Bordeaux Waterland 6 450 m ZZW Las Palmas Waverstroom 6 v Amsterdam naar GooleWegro p 7 Owers LS n LondenWesterdok 7 te AntwerpenWestereems 7 te Boston ï Westland 7 v Rotterdam te Boston Westland Producer 7 te Maassluis Westland Trader 7 te Maassluis Westzaan 7 te Port of Spain Whitsun 7 te Goole verwacht Wilja p 7 Westhinder n Plymouth Willi BBhmer 6 te Immlngham Witmarsum 6 v Jacksonville n Le Havre Woensdrecht 6 115 m ONO Brisbane Wolanda 6 v Zaandam n Ipswich Wonogirl 6 v Wellington n Balboa Wonorato p 6 Bizerta n Tripoli Wonosari 7 v East London te Durban Wonosobo 6 v New Plymouth naa ^ Napier Yselhaven 7 te Shorehem Zaankerk 6 op 435 m ZW Gibraltar Zaanland 5 v Buenos Aires n Santos Zanzibar 7 te Rotterdam Zeeburgh 7 v Antwerpen te Rotter - dam Zeester 8 tt Catania Zevenbergen 7 te Liverpool Zonnekerk 6 460 m Z Cocos til Zuidpool 7 te Sharpness Zus 7 V Kos te Rochester Zwaantlena 6 v Cork n Zwyndrecht 6 1430 m NO Vitoria Tank vaart Ablda p 6 K St Vincent n Eastham Acmaea p 6 Sardinië n Tunis Acteon 6 op 800 m ZW Bombay Alkmaar 6 op 210 m W Sabang Ameland 6 120 m OZO Florianopolls Avfldrecht p 6 Ouessant Barencirécht 6 400 m WZW Bombay Caltex Amsterdam p 6 Aden Caltex Arnhem 7 v Port Said n Bah - rein Caltex Eindhoven 7 te Kaapstad Caltex Leiden 6 100 m ZO Seychsl - ttn Caltex Madrid p 6 Bona Caltex Nederland 7 60 m NNW Mue - cat Caltex Pernis 6 80 m O Billlton n Bal ik Papan Caltex Rotterdam p 6 Finisterrt Caltex Tha Hague 6 tt Bandar Mashur Caltex Utrecht 7 v Dumal 11 t « Balik Papan verwacht Camitia 6 op 143 m NO Antigua Crania verm 6 v Callao n Valparaiso Doelwyk 6 te Mena al Ahmadi Elizabeth Broere 6 180 m ZO Port Sudan Esso Uen Haag 6 op 100 m Z Finisterre Esso Rotterdam p 6 Finisterre Forest Lake 7 330 m OZO Ceylon Guit Italian 6 100 m ZW Skagen Gulf Swede 6 te Port Said Johannes Frans 6 200 m ZW Anto - tagasta Justus Waller 6 op 200 m WNW Ceylon Kaap Hoorn 8 te St Vincent KV verwacht Kalydon verm 7 v Tenerife n Stan - low Kan 6 130 m WZW Little Quoin 8 te Karachi Katelysia 6 v Singapore n Hongkong Keizerswaard p 6 Cochin Kelletia 6 v Milazzo n Piraeus Kenia 6 v Kopenhagen n Rotterdam Korovina 7 v Thameshaven té Hamble Kylix 6 op 370 m W Sabang Mydrecht 6 op 320 m O Saigon Naess Tiger 6 400 m ZZW Bermuda Nista 7 V Bombay n Calcutta Ondina 6 op 930 m WZW Azoren 13 te Tranmere P G Thulin p 6 navassa tit Pliilidora 11 te Suez verwacht Philine 6 460 m WNW Finisterrt 13 te Curacao verwacht Philippia 7 v Rotterdam te Amster - dam Purmerend 6 v Curacao 14 te Three Rivers verwacht Possum p 6 Barbados n Stockholm Sepia 6 op 60 m O Ras al Hadd Sirrah 6 v Aruba te New York Temara 7 te Swansea verwacht Vasum 6 v Rotterdam n Curagao Videna 6 270 m OZO New York 10 te Puerto Miranda verwacht Vitree 6 v Suez n Mena al Ahmadi Zaria p 6 Aden 11 te Bandar Mashur ^ verwacht daarna Bombay Zeesleepvaart Gelderland met baggermolen 6 450 m WZW Dakar Groningen 6 v Ras Tanure n 7 Hector 7 v Vlaardingen n Oostmahorn Ierse Zee 6 v Rotterdam naar de Noordzee Jacob van Heemskerck 7 t.h.v Koweit Octopus 7 nog t.h.v P DeliHM Willem Barendsz met booreiland p e Milos 
28 DONDERDAG g APRIL 1965 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD UT Kijk wéérzo'n apart Bankstel uit de nieuwe rOP-FORIVI collectie 1965 TOP FORM exciusiviteit in eigentijdse stijl maximum comfort n een moderne vormgeving de degelijkiieid van vroeger in het meubel van vandaagl Andere TOP-FORM kenmerken Meubelen voor elk interieur ledere smaak ólle beurzen Kw^aliteit Soliditeit en afwerking De vertrouwde TOP FORM formule kijk naar het blauwe TOP-FORM Keurmerk In elk meubel Eis dat men het u toont tiet is uw vaste en volledige garantie voor absolute betrouwbaarheidi Top-Form meubelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bf | eanKstet f ERMO modern gemak ineenklasseapartl Massief pallssander bom öê armleggers ver chroomd stalen onderstel op schuimrubber gestof feerd Prijs ca.f 1525 - Salontafel 66A pallssan der I aio - ' T HANGT AAN DE RAND EN'THEET l*SICSip9ll1 het nieuwe toiletblok met zelfwerkend bleekmiddel Verfrist reinigt en desinfecteert de bak auto matisch bij elke doorspoeling Hard en zuiver Tot het laatste stukje werkzaam.Twee grote blokken en een roest vrije klem ruim voldoende voor 3 maanden blijvende toilethygiëne Haal racapan bij uw drogist OUDEGRACHT 151 • NACHTEGAALSTRAAT 2-6-8-51 • BILTSTRAAT 95 STEENWEG 33 • TELEFOON ALLE ZAKEN 29041 4 L officiëe » erkend Top-Form adviseur racapan ^ folleiliygiBns « oor anderhalve cent per dag NIEUW nu 2 blokken 1.35 alles wordt onder Uw handen weer nieuw met zelfklevend Restaurant VREDENBURG heeft plaats voor een FLINK MEISJE Het werk van 8 tot 3 uur bestaat o.a uit het onder houd van de zalen en ass in de privé woning Aanmelden Vredenburg 13 tel 20042 Damesatelier vraagt GOEDE KLEERMAKERS NAAISTERS Goede kracht garantie loon / 100 — per week Brieven onder no 2-5311 aan het bureau U.N Ill hebben groot succes Kaartconcours Buurtver Clubhuis Stella Maris en Jeugdhuis Hooge landen Koppel Klaverjasconcours In het Gebouw Anthonie dgk 9 Entree f 1 — p.p Vrijdagavond 9 april 8.00 uur CO-OP CEIVTRCxM I vraagt voor haar broodbakkerij te Utrecht-stad ERVAREN GHEF-BAKKER In bezit van de vereiste diploma's UITSLUITEND schriftelijke sollicitaties aan de afd Personeelszaken Tolstraat 61 Amsterdam toveren met fleur en kleur • precies op maat kopen:zonder afval werken -¦ waterbestendig en kras vast • tientallen dessins in allekleuren meten knippen plakken klaar Mantelpakjesatelier vraagt MODiNETTES STIKSTERS en HMDWERKSTERS Eventueel halve dagen Goede krachten hoog loon 3 W Frisosiraat 10 telefoon 17065 d-c-fix verkrijgbaar bij ' t VERFPALEIS Poortstraat 52 UTRECHT - Tel 14332 d-c-fix d-c-fix ikc-tid flic-fix verkrijgbaar bij „ In de Timmerwinkel " Laowerecht 5 Tel 10060 — Utrecht verkrijgbaar bij „ DE HOUTHAL " TwUnstraat 59 Utrecht - Tel 23911 verkrijgbaar bij Drog E V d Breggen li V Nieuw Guinea 64 Utrecht - Tel 30135 verkrijgbaar bij H den DEKKER & Co Herm EIconiusstr 85 Utrecht - Tel 42557 99999999999999999999999999999999 De N.V Levensverzekering Maatschappij „ Utreclit " Leidseweg 2 ^^^ Utrecht vraagt ^» j voor haar afdeling Beheer Vaste Goederen W ^ een ADMINISTRATIEVE KRACHT ^ niannelljl < of vrouwelijk ^^^ b niet jonger dan 22 jaar ^^ H ^^^ H Middelbare schoolopleiding is vereist terwijl het bezit van meerdere diploma's tot aanbeveling strekt De aan te trekken functionaris(esse zal na een ruime inwerkperiode In hoofdzaak worden belast met alle verhuuraangelegenheden welke op ons Hoofdkantoor worden behandeld Wij bieden Een salariëring afhankelijk van opleiding ervaring en prestaties vakantietoeslag en gratifikatieregeling Moderne sociale voorzieningen Royale tegemoetkoming in studiekosten Eventuele reiskosten worden grotendeels vergoed Sollicitaties kunt u richten tot onze afdeling Personeelszaken Schriftelijk Postbus 2072 Utrecht IVIondeling telefoon 030 16471 toestel 258 MET VAKANTIE AFSPRAKEN KAN REKENING WORDEN GEHOUDEN N.V LEVENSVERZEKERING MIJ " UTRECHT " Zuivere frisse blanlciieid uw waarborg voor een zuivere - verse smaak UW eigen goede smaak zegt het u voor ' n koffiekenners-kopje-koffie de blankste koffiemelk Nutroma Omdat u goede koffie waardeert zoekt u ' t soort zorgvuldig uit U maalt de koffie en zet ' m op de manier die Ci het beste vindt En omdat u van die koffie wilt genieten „ op z'n koffiekenners " zoekt u uw koffiemelk met nèt zo veel zorg uit Uw eigen goede smaak zegt dat u de allerbeste koffiemelk moet nemen de blankste Nutroma Want in de zuivere frisse blankheid van Nutroma ligt uw waarborg voor een zuivere verse smaak - uw waarborg ^««- dat ' t altijd ' n koffiekenners r N kopje-koffie blijft MUTRICIZL SPAAR DE @- MERKjEs VOOR HET GoudenEeuwKóffiesemes tot 15 TE KOOP i KOSTUUMS fectlekostuums ^ uède Meding " en ook "" g van f 20 Peur bezoekt / te London taan 26 ¦ 794761 jra vanat ƒ S|e garantie Vakkundig ^- ook In ^^ oortsteaatas ^ J'EEL GELD gieubelen bij g«=htstreeks ™e keuze 2M ïf 5 afwer "¦« Den HauB VcJ^TlcAMPEi ïwag ^ dRagewag fc'zenlaan « ealer van Jjasens voor ^ e koop otobWdë!5 t"C"cLr -- 1 ^^ 
1 pTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 8 APRIL 1965 29 IS mode tot uw dienst Voor STOFZUIGERS alléén de beste merken vanaf ƒ 145 zonder vooruitbetaling Is uw adres Radio Voider Amster damsestraatweg 6 Utrecht TeU 16110 Voor alle merken PICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bt het voor Utrecht en omgeving zeer bekende adres Radio Velder Amster damsestraatweg 6 Utrecht Tel 16110 Voor slechts ƒ 139 kunt u al een TRANSISTOR radio aan schaffen zonder vooruitbetaling bij het betrouwbare adres Radio Velder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 Voor mooie muziek In uw auto moet u een AUTORADIO heb ben al vanaf ƒ 149 zonder voor uitbetaling Storingvrije muziek Radio Velder Amsterd straat weg 6 Utrecht Telef 16110 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 voor halve prijzen salon - en huiskamerkarpetten met kleine schoonheidsfoutjes ook grote maten Tweedeurs lin nenkasten ƒ 125 zware damas ten ƒ 2.95 KOMT DAT ZIEN alleen Oude Gracht 10 gratis genaaid en ge legd bouclétapijt ƒ 7.60 kamer breedtapijt 380 breed ƒ 31.50 4 meter breed ƒ 35 wolbouclé ta pijt kleurecht ƒ 15.90 Export ^ vocaleum ƒ 2.50 ALLEEN OUDE GRACHT 10 Alles met garantie Gewatteer de dekens ƒ 12.95 wolmatrassen ƒ 24.50 wentelbedden ƒ 42.60 stapelbedden ƒ 69.60 binnenve ringsmatrassen ƒ 42.50 divan bedden ƒ 23.50 2-pers slaapka mers ƒ 119.50 Ook Dracacel matrassen ALLEEN OUDE GRACHT 10 moderne clubjes ƒ 39.50 zware wollen dekens ƒ 10.95 Fibrenka dekens ƒ 26.60 Terlenka-val ƒ 0.99 vitrage-val ƒ 0.75 stoel bekleding ƒ 3.95 bergmeubels ƒ 106 zuiver wollen merkdekens ƒ 32.00 opneemvitrage ƒ 1.60 cretonne ƒ 1.99 keukenbont ƒ 1.50 EUROLINE KEUKENS Ultra moderne complete keukeninrich ting met de laatste snufjes in onze toonzaal te bezichtigen N.V Uboka Industrieterrein Lage Weide Atoomweg 64 Utr Uw trap met BALATRED en rubber neus bekleed geluiddem pend en slijtvast ƒ 180 Bel 40764 ook ' s avonds Wegens voordelige aankoop te koop aangeb een vrije arm zig zag NAAIMACHINE van Euro pees fabrikaat Van f 465 voor ' 375 Betaling in overleg VriJ blijvende demonstratie Te bez G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Telef 23968 ' Utrecht Tevens repara - tie i^nricbting moeders Wij brengen jongensmode waar niemand tegen op kan zag u ooit zó'n kwaliteit voor zó'n lage prijs Te koop partij gebruikte BU REAU'S stalen kasten stapel ledikanten enz Geerts Grut tersdijk 23 telef 29304 MSRKLINBAAN H.O w.o 8 treinen 75 wagons 6 transfor matoren en 4 verllchtingstransl Bovenleiding rail seinen wis sels draaischijven Baanbeno digdheden o.a Vollmer Faller en Kibri Te bevr De Gasperi laan 68 telef 030 - 30082 ' s Av 7 9 uur "•">*» j i ^^"^ leuk i ^ Peiaje "'•**«>*< t ^ Nieuwe 69 cm T.V 1965 met 2e program 1 Jaar garantie van ƒ 950 nu ƒ 696 of ƒ 5 per week 53 cm T.V blanke kast mooi beeld ƒ 375 of ƒ 5 per week 53 cm T.V salonmeubel met deurtjes ƒ 295 of ƒ 5 per week 53 em T.V Philips prima ƒ 250 of ƒ 5 per week 43 cm T.V Philips ƒ 195 of ƒ 5 per week en diverse andere T.V.'S ook ver huur FIRMA HERAN Amsterd straatweg 34 tel 20617 of 22565 Let op ingang Nylonhuis WANDELWAGENS — KLEU TERKLEDING Uitsluitend Ro zenstraat 3 Weekend wandelwa gens ƒ 26.50 -ƒ 31.50 ligzitwa gens ƒ 52.60 -ƒ 59.50 stalen kin derstoelen verchroomd ƒ 39.50 met speeltafel kinderledikan ten ƒ 64.50 autozitjes ƒ 19.25 kinderboxen met vloer ƒ 32.50 Ruime keuze kleuter - en kinder kleding voor Jongens en meisjes Heisen Sr adres uitsluitend Rozenstraat 3 bij St Jacobs straat achterzijde Leelsma Utrecht Te koop prachtige centr ver warm moeder KOLENHAARD Aristo wapenblank als nieuw van particulier Half mei Graaf Janlaan 91 Zeist Telef 03404 - 15033 ONROERENDE GOEDEREN Dit is sterke topmode marinière regenjas in waterafstotende gabar dine In sportieve beige kleur 8 jr 38.75 Colbert costuum met lange I panta lon In wollen kamgaren zeer aparte serie Nouveauté dessins aangepast aan de leeftijd Moderne dubbele overruit Blauw-beige 10 jr 69.75 ' n „ Kei ' van ' n model voor uw peuter van een kleuter Regenjas in water afstotende Terlenka wash and wear nylon voering Blauw bruin of beige 3jr 24.75 kleitte stijging per maat & GIO 4 Topmode 1965 colbert ïn wollen tweed met de moderne overruit 1 rij 3 knoops - rugsplit Opgestikte zak ken met kleppen 9 jr 39.75 Slanke sportpantalon in Terlenka 55/45 Met daks en riemlussenl Ge garandeerde p8cc kwaliteit 9 jr 17.75 Kinderblazers in prachtige wollen melton 1 of 2 rij model Leuk embleem op borstzak In de klassieke blauwekleur 4 jr 26.75 Culotte in Terlenka/wol Sterk - ge makkelijk wasbaar Daks en extra riemlussen 4 jr 7.90 Te Utrecht mooie 4 KAMER-FLAT en cv mogelijkheid voor garage Koopsom ƒ 63.500 Lage introductiekosten Hypotheek be schikbaar Inlichtingen bij de makelaar Anth v Osnabrugge en Zn Mariaplaats 49 telef 10829 BELEGGINCJSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten ook afzonderUlke perce len Aanbiedingen met vermel ding huuropbrengsten ligging en koopsom aan Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensin gel 63 Utrecht Telef 16012 Prima BELEGGING Te koop in Zuilen twee zeer solide ge bouwde en uitstekend onderhou den hele huizen Bouwjaar ca 1936 Elk keurig verhuurd voor ƒ 14.05 per huis p.w Koopsom ƒ 12.000 per stuk Hypotheek a ƒ 9000 beschikbaar Panden wor den nog voor rekening van ver koper geschilderd Br no 1-100 bur UN Alkmaar - Amsterdam - Amstelveen - Haarlem - Leiden - Den Haag - Rijswijk - Utrecht - Rotterdam - Bergen op Zoom - Breda - Tilburg - Eindhoven - Heerlen - Den Bosch - Nijmegen - Arnhem - Hengelo - Leeuwarden - Groningen BURGERWOONHUIS te koop aangeboden omgeving Amsterd straatweg nabij viaduct Leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 12.000 Hypotheek ca ƒ 8000 a ƒ 9000 beschikbaar Inlichtingen G de Jong Weerdsingel ÓZ 79 bis telef 20220 KLEINTJES tot 15 woorden f 2.25 elk woord meer 15 cenf Gebruikte SCHRIJFMACHINES vanal ƒ 85 telmachines vanaf ƒ 150 nieuwe ko«erschrl]fma chlnes ƒ 198 Verhuur van schrüfmaclilnes Levering van alle kantoormeubelen Volle ga rantie Fa Pieterse Nachte gaalstraat 66 Utrecht Tel 19770 INKOOP AANGEBODEN teS"ï?S "«» ^ aat Con heren S^u "^ ™°'' « lames en T.V.'s vanaf ƒ 95 BANDRK CORDERS vanaf ƒ B7.8Ü tevens zeer voordelige aanbiedingen transistorradio's alles met vol ledige garantie en service C v Straalen Willemstraat 36 telef 22188 5 i "",^"^ " aan huls N.V laan2^°A ™ ^^^^- Hemony - 794761 ^"''"" Jam Telel 020 S'^e ™ M "»".""' gebruikte RechtstrLtV aankoop nieuwe CK Jl ''''" ' abrtelt Enor me kla M ^"'^ P''«sklasse eer ^« maanir '''''"^- Betaling in 53S rl " patalogus Postbus Voor al uw vloeren naar MD Ml PARKET vanaf ƒ 23,60 p ra2 onder volle garantie ook schu ren en repareren van uw oude parketvloer Laan van Engels wier 1 bis Utrecht TeL 030 41487 ' I '™ Haag Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSüiM Oude Gracht 309 telel 24U36 Desge wenst op gemakkelijke beta lingsvoorwaarden P'*r\'a„'^'eV,"v Tel 80898 * agens wIL f "-^-^- bagage \ m ^°'" Utreclit Ools ver - "« TOTanS '""'™ gehruilrte "' 8 mato ^ ™ "•"• '"" e auto's «^ mSeL ""^^ T/.^'aat gra t » Utrecht ^''^^' faat 91 a MOBYLEÏTE tKG de beste en de goedkoopste bromfiets I 369 Uit voorraad leverbaar tevens alle andere Mobylette modellen natuurlijk bij uw Mobylette dealer t'reek l'rapiuan Jr Wal lesteinlaan 1 telef 42833 Zul len Bil eindpunt lijn 6 U kunt zich tientjes besparen als u eens blJ „ HERMES " bin nenloopt Kostuums met 10-30 % korting Koekoeksplein 17 Utr FIJNE LINGERIE Baby-doUs dusters onderjurken pyjama's enz Corsetterie Lotus Amster damsestraatweg 219 Utrecht Telef 41792 KANARIES op volle zang ƒ 12.50 Zeer grote collecte parkieten en trop vogels o.a Japanse nachtegalen roodrugparkieten beo's vallcparkieten en pape gaaien Keuze uit ruim 1200 vo gels Moderne vogelkooien Rul me parkeergelegenheid Bome man Merelstraat 35 telef 13617 VOORJAARSPRIJZEN Divan bed v.a ƒ 27.80 stapelbed ult neembaar v.a ƒ 91 bedbank blank of teak ƒ 52.50 Interieur matras v.a ƒ 49.75 polyether matras v.a ƒ 32.50 1-pers de ken v.a ƒ 14.75 Ook zaterdags thuisbezorgd Het Beddenhuis W J Schaatsenberg Damstr 13 15 Utrecht Telef 32317 ACCU'S ƒ 27.50 tot ƒ 90 betalen wU voor defecte autoaccu bU aankoop van een gloednieuwe Morelite accu 15 mnd garantie Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht RADIO LENSINK Diverse was automaten o.a Siemens 1 838 enz Koelkasten 125 Uter prijs 1 297 Leeuwstraat hoek Nieu we Daalstr Telef 19774 b.g.g 22082 BETER BEELD BIJ BUDDING Wijde Begijnestraat 23 Radio T.V elektr huishoudelijke artikelen verlichting Heeft u al kennis gemaakt met onze service Bel voor demonstratie oJ t.v storing 13423 of 37169 Waarom blijft u op PIJNLIJKE ot MOEILIJKE VOETEN lopen Gemakschoenen Zijn elegant en Ideaal voor ledere voet eer passende schoen A Noz Jan van Scorelstraat 29 a teL 17677 WASCOMBl 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf ƒ 98 langzaamwassers agita tor met üliebad ƒ 228 centri fuge 2800 toeren ƒ 137.60 volle dige garantie Gemakkelijke be taling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 telef 12666 ƒ 60 voor oude STOFZUIGER Rechtstreeks van fabrikant gra tis demonstreren ƒ 135 bU In leveren van stofzuiger ƒ 85 Ook op termijnbetaling Stofzulgerfa brlek Marmontweg 18 Auster iitz telef 03439-274 U kunt bij ons terecht 2 versn 640 — Betaling.in 6 maanden geen rente NOBELSTRAAT 41 Fa V Bemmel Tel 10216 Utrecht Fongers en Locomotief FIET SEN vanaf ƒ 169 zonder eerste vooruitbetaling Verbruggen Homeruslaan 70 Oudwijk en Oude Gracht 325 Geertebrug In 6 maanden zonder rente en kosten Inruilen en financieren Telef 26172 en 24471 na 18 uur 83892 Woninginrichting J W Mulder Speciaal voor oud-HoU en Wind sor MEUBELEN eethoeken bankstellen fauteuils clubs schommelstoelen enz Domstr 27 telef 16746 Te koop Koelstra KINDERWA GEN geheel opvouwbaar Ko zakkemveg 18 Utrecht Een HUISORGEL 2'/2-spel prijs zeer billijk Te bevr Duurstede laan 59 Hoograven Vam SNELWASSER met tijd klok en wringer In prima st ƒ 75 Graadt van Roggenweg 67 Utrecht Te koop SLAAPKAMERAMEU BLEMENT traploper m platte roeden en gangloper Na 7 uur Lessepsstraat 8 Te koop aangeb nieuw geschil derde GLAZEN WAND met schuifdeuren 3 meter breed Klelfenslaan 88 Spotgoedkoop 1 butaan GAS STEL 3 vlams nieuw ƒ 59.50 1 butaan gasstel 2-vIams ƒ 29.50 Spijkerdwarsstraat 8 Te koop 2 elektr Marklin TREI NEN veel rails overweg hui zen en derg Nokkart Boele stelnlaan 8 Utrecht N Te koop GELUIDSINSTALLA TIE Echolette met Dynacord echo ca 3 mnd gebruikt Telef 83886 Te koop in prima staat zijnde SALONTAFEL met bijbehoren de 4 fauteuils in notehout Ship pendale stijl Cath van Rennes laan 2 telef 31824 Te koop aangeb Koelstra KIN DERWAGEN geheel uitneem baar als nieuw Weeresteinlaan 21 Utrecht Kinderledikant v.a ƒ 47.50 sta len kinderstoel v.a ƒ 39.75 kin derbox v.a ƒ 29.75 commode v.a ƒ 84 sluier v.a ƒ 12.75 wiegdeken v.a ' S 6.40 ledikant deken v.a ƒ 9.90 drinkbeker ƒ 0.75 Grote sortering wandel wagens alles voor de baby bij HET BEDDENHUIS J W Schaatsenberg Damstraat 13-15 te Utrecht Typhoon BROMFIETSEN Dea ler voor Utrecht Verbruggen Homeruslaan 70 Oudwijk en Oude Gracht 325 Geertebrug In 6 maanden zonder rente en kosten Inruilen en financieren Telef 26172 en 24471 na 18 uur 83892 DAMES - en HERENRIXWIE LEN vanaf ƒ 32.60 Bromfiets Magneet met Sachs blokje ƒ 35 Simplex ƒ 50 J S de Rijkstraat 61 Ondiep RIJWIELEN en BROMFIET SEN Sparta Solex Batavus Union Zündapp Kreidler Puch Keuze uit 150 stuks alle onder delen in huis inruil mogelijk Financeiring 12 18 24 mnd Ook service na de koop Super Dam straat 29 31 telef 030 - 30521 Kanaalstraat 46 Alleen het beste is goedkoop Aangeb inruil TELEVISIES m en zonder 2e programma vanaf ƒ 60 en ƒ 90 Radio Tolsteeg Twljnstraat 46 Utrecht Telef 29870 Met volledige service Drie maanden garantie POLYETHER OORLOG KIn dermatrassen ƒ 6 matrassen f 14 kussens ƒ 3.50 stapelbed den ƒ 66.50 wentelbedden ƒ 39.50 divanbedden ƒ 22.50 ondersehuifbedden ƒ 36.50 bln nenverings ƒ 39.50 dekens ƒ 9.45 Rechtstreeks matrassen fabriek Lange Lauwerstraat 46 4 CLUBJES mooie ronde tafel theemeubel en lamp ƒ 150 Pa ramaribostraat 108 Te koop aangeb Jeimen VER STERKER 20 Watt met inge bouwde luidsprekers Te bevr H J Schimmelstraat 23 Te koop KAMPEERWAGEN model Wevo " in prima condi tie ƒ 900 Catharijnesingel 88bis telef 26617 Keurig onderhouden KINDER WAGEN ultneembaar en op vouwbaar uiterste prijs ƒ 45 Billitonkade 27 bis Utrecht Te koop een goed onderhouden BROMFIETS merk Berini Adenauerlaan 56 telef 30920 Te koop BANKSTEL met salon tafel goede staat Na 7 uur Sw van Zuylenweg 69 Utrecht Te koop KINDERWAGEN wit licht groen z.g.a.n ƒ 80 Trap naalmachine ƒ 35 Adm van Gentstraat 63 bis Utrecht Miele WASMACHINE lang zaamwasser 6 kg A.E.G cen trifuge 2800 toeren Van Heu ven Goedhartlaan 42 Utrecht GOUDFAZANTEN te koop Jan van der Doesstraat 19 Te koop 4 CLUBS met salonta fel blank eiken ƒ 100 Miele wasmachine met elektr wrin ger ƒ 100 Papaverstraat 6 te Utrecht STEEK OVER NAAR „ ELISE " op de Voorstraat Het speciaal huis ook voor grote maten Khasmir Jerseypakjes ƒ• 98.50 Astralonpakjes ƒ 86.75 Ennen pakjes ƒ 72.75 Mantex trlcot-pakjes ƒ 69.75 zomerblouses vanaf ƒ 6.25 voorjaarsrokken ƒ 14.75 Te koop aangeb VOUWCARA VAN merk Happy geheel com pleet met inventaris en aange bouwde tent Demonstratie mo gelijk Oudenoord 63 bis a Utr Telef van 8-17.30 uur no 24931 Gebruikte HARDBOARDSCHOT TEN 265x1265x5 cm en gebr hardboard Telef 713568 en 61245 Te koop aangeb Engelse KIN DERWAGEN 100 weckflessen alle maten J Custers Ev Zou denbalchstraat 35 Utrecht Te koop 4 stevige STOELEN 1 tafel ƒ 45 straalkachel ƒ 5 14 massief koperen traproeden met ogen ƒ 26 Noordzeestraat 58 Utrecht ZEILBOOT te koop kleine BM met ligplaats Breukeleveen Prijs ƒ 760 W Bomer H de Vrieslaan 33 telef 710885 Famos SLAGGITAAR met hoes Half jaar oud in prima staat Uitstekend geschikt voor les ƒ 65 Steenweg 12 Te koop aangeb z.g.a.n TWEE - LING KINDERWAGEN geheel uitoeembaar merk Koelstra Vechtdijk 133 GOLDSPANIEL te koop 1 % jr tevens weckflessen te koop Jut faseweg 196 Te koop JAP MEEUWEN pop pen mannen ƒ 3 per stuk Ke naustraat 2 Utrecht KIEVITSEIEREN dagelijks vers Delieatessenhuis Fruiterie Wou terse Prinses Marijkelaan bij het Rosarium Telef 18714 Utr DAMES - en HERENSPORTRIJ WIEL ƒ 45 ƒ 60 en ƒ 75 meis jesfiets 7 jaar ƒ 30 Singeldwars straat 31 bis telef 23408 Te koop gevr LANDHUISJE of boerderijtje Br met opgave grootte prijs enz no 1-163 bur UN of tel 030—41093 Aangeb te Leersum villawijk Planterslaan modern zonnig TUSSENHUIS met schuur en flinke tuin Beneden doorzonka mer hal grote keuken kelder kast boven 3 slaapkamers en douchekamer Direct te aanv Vrije vestiging Uiterste prijs ƒ 43.000 k.k Telef na 19 uur 03434 - 2152 Aangeb lege 3 KAMERWO-NING 2e Delistraat met ver huurde bovenwoning Het geheel in keurige staat van onderhoud Uiterste prijs ƒ 18.600 Ruime hypotheek aanwezig Standing telel 16881 Aangeb groot HERENHUIS m Horecavergunning Centrum v Utrecht 10 kamers nieuw ge schilderd behangen gestof feerd Het geheel wordt leeg opgeleverd Vrije vestiging Uiterste prijs ƒ 57.000 k.k Stan ding telef 16881 Te koop in Harmeien modem WOONHUIS Bev woonk 3 slaapk enz Vrije vestiging Koopsom ƒ 36.000 InL verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxa - teur Rembrandtkade 46 Utr telef 14621 Groot BOVENHUIS nabij Ma liesingel bev 8 kamers 2 wc's 2 keukens Leeg te aanv Bened£nhuis verhuurd voor ƒ 1020 p.j Koopsom totaal ƒ 52.000 k.k Inl verstrekt H Rijksen Jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht tel 14621 ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 30 
CTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 8 APRIL 1965 - 30 KLEINTJES tol 15 woorden 2.25 • Ik woord meer 15 cent VERVOLG VAN PAGINA 29 Particulier verkoopt door aan schaf nieuwe auto perfecte CHEVROLET BEL AIR 6 cil 2 pedalen alle denkbare acces soires bijzonder mooi en goed ƒ 13B0 Julianalaan 182 Blltho ven Telet 5031 Wegens omstandigheden te koop mooie TAUNUS 12 M eind 1962 60.000 km gelopen Elk deskun dig onderzoek toegestaan Fi nanciering mogelijk Te bevra gen J P Coenstraat 17 souter rain PAASATTRAKTIES en PAASTRAKTATIES in de grootste wijnkelder van Europa ¦ n » 3pu"?l7n pils slechts 100 en óók nog de4depul GRATIS ZOMERWIJNEN PERLË mousserende Lux Moezel 2.95 1.35 MOSELBLUMCHEN 2.95 1.95 ELBLING'62 2.95 1.95 ENTRE DEUX MERS 2.95 1.95 MOSCATEL Grieks vol zoet 2.95 1.95 OLD DOURO PORT „ BUTLER " 4.55 NU CHATEAU BOURDIEU LA VALADE COTES DE FRONSAC A.C ' 59 3 flessen voor 10 - urio|ave Gevr SCHILDeS - en BEHANG WERK Br no 1-30 bur UN Gevraagd Ie VERWARMINGS MONTEUR Korstanje N.V Kantoor Kritzingerlaan 61 Zeist telef 03404 - 12363 of telefoon 16258 Jongerenvereniging neemt alle soorten schoon werk aan als BIJVERDIENSTE in de avond uren Correcte afwerldng gega randeerd Br no 1-97 bur UN Gevr Ie KAPSTER voor direct of later en voor vrijdag en za terdag Goed kunnende uitkap pen Salon J Erend Goedestr 102 Utrecht telef 22131 Telet tot 6 uur In het baby - en kleuterdagver blijf wordt wegens huwelijk zo spoedig mogelijk ' n KINDER VERZORGSTER gevr liefst gedipl Aanm dagelijks tus sen 9 uur en 5.30 uur behalve zaterdag en zondag bij de di rectrice mej W B Nieuwen huysen Schoolstraat 40 Utr Telef 12321 WERKSTER gevr voor onze winkel voor 2 avonden per w van 7 tot 10 uur Manus van Beusekom Zaadhandel Oude Gracht 126 telef 14560 Gevr een BANKETBAKKERS BEDIENDE Banketbakkerij Doornekamp A'damsestr weg 121 telef 15615 of telef 44979 H.H METSELAARS wie heeft nog tijd voor enkele karweitjes Br met opgaaf van uurloon no 1-9913 bur UN Gevraagd voor direct of later leerhng - en aankomende VER KOOPSTERS 5 daagse werk week Reiskostenvergoeding Aanbiedingen Klokke's Delica tessen Korte Jansstraat 4 Utr Gevr voor direct handige JON 5EN leeftijd vanaf 16 jaar voor 2 of 3 middagen p.w Hoog loon Aanm dagelijks Slee Buiten sport Mgr V d Weteringstr 97 Utrecht Telef 14230 Gevraagd een''nette VERKOOP STER met het vak bekend en een aank winkeljuffrouw Dro gisterij en parfumerie S de Vries Poortstraat 61-63 telef 710556 Flinke WERKSTER gevr in zelfwassalon Van half 7 tot 8 uur ' s morgens ƒ 3 per uur Aanm Anth Matthaeuplaan 76 Tuinwijk Gevr BOSARBEIDER die ook tuinwerk kan verrichten op bui tengoed op de Veluwe Mooie woning direct te aanvaarden Brieven nr 795 Thiele's Boek handel Veip WERKSTER gevr voor een ochtend per week Burg v d Voort van Zijplaan 14 Nette WERKSTER voor het schoonhouden van nieuwe kan toren maandag t.m vrijdag van 6.30 8.30 uur en van 18-20 uur Uurloon ƒ 2.50 bruto voor 20 jaar en ouder Uitstekende sociale voorzieningen Aanmel den tussen 9 en 12 uur of 2 en 5 uur bij de concierge van Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 Kromme Nieuwe Gracht 80 te Utrecht 2 METSELAARS bieden zich aan voor alle soorten metsel werk en verbouwingen Gildstr 188 Utrecht B.z.a ervaren TUINMAN voor aanleg van tuinen en schoon maken ook alles leverbaar Br no 1-195 bur UN De N.V Draadindustrie Neer landia Veri Hoogravenseweg 71 Utrecht vraagt voor haar af deling boekhouding VRL ADM KRACHT voor afwisselende werkzaamheden Typediploma vereist Leeftijd plm 18 jaar Kantoorervaring strekt tot aan beveling Gunstige spaarrege ling Zaterdags vrij Schriftelij ke of mondelinge sollicitaties worden gaarne ingewacht aan bovengenoemd adres Ex-verpleegster heeft nog tijd voor BADBEURTEN voor be jaarden Br no 1-123 bur UN JONGEDAME o.a vloeiend Zweeds sprekend zoekt een voor haar passende werkkring Br no 1-137 bur UN Meisje 23 jaar zou per 1 mei willen werken als VERPLEEG HULP in bejaardenhuis of als leidster in kinderhuis In Utr of naaste omgeving Liefst met intern verkeer Br no 1-149 bur UN Meelfabriek De Korenschoof beidt plaats aan enkele MEDE WERKERS In de afdeling maal derij Aanm Kaatstraat 1 da gelijks tussen 9-12 of 14-17 uur behalve zaterdags of telef des avonds 29343 N.V Uboka groothandel In bouwstoffen Atoomweg 64 te Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding een MAGAZIJN BEDIENDE Aanm aan boven staand adres Gevr SCHILDER - en WIT WERK Billijke prijs Br no 1-28 bur UN Damesatelier vr goede KLEER - MAKERS NAAISTERS goede kracht ' garantieloon ƒ 100 per week Br no 1-202 bur UN Gevr HERENKAPPEB l "/^ ion V Leeuwen OudkerKnoi Utrecht Telef 11566 Voor direct gevr LEERLING KAPSTERS Aanm Kapsalon H A Deun Amsterd straatweg j 303 telef 42237 Utrecht Heinkel SCOOTER vele acces soires z.g.a.n km-stand 32.000 Te bevr Croeselaan 375 bis vrijdag na 7 uur I ONROERENDE QÖEDEREN V.W PICK-UP zonder laadbak Taunus 15 M Taunus 12 M Opel Olympia plus wielen met nieuwe banden en div onderde len tezamen slechts ƒ 650 Tulp straat 11 Utrecht Moet weg Wegens omstandigheden kleine RENAULT 4 bouwjaar 1957 prijs ƒ 650 Tussen 6 én 8 uur telef 81903 BENEDENWONING aan de Adelaarstraat Bev groïb woon kamer 3 slaapkamers douche enz Leeg te aanvaarden Bo venwoning verhuurd voor ƒ 837,60 p.j Koopsom totaal ƒ 35.000 k.k Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utr Telef 14621 Te koop Vespa SCOOTER prijs ƒ 225 ' s Avonds na 7 uur Lot sydreef 8 Overvecht Te koop RENAULT DAUPHINE 1957-'58 ƒ 600 Gemakkelijke be taling mogelijk Tel 03478 - 2047 Zonnig WOONHUIS omg Tol steegplantsoen Bev vvoonk 3 slaapk douche en zolder Spoe dig leeg Koopsom ƒ 47.500 In lichtingen verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 OPEL CARAVAN 1957 prijs ƒ 750 Te bevr ' s avonds niet Radio Budding Wijde Begljne straat 23 Utrecht Telef 13423 of 37169 Een 4-KAMERFLAT Utrecht ïird Leeg te aanv Horizontaal eigendom Prima onderhouden Vraagprijs ƒ 37.000 Inl ver strekt H Rijksen jr make - laar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Uitstekende MERCEDES 180 D 1955 met accessoires geen im port Telef 83886 Prijs nader overeen te komen Nieuwbouw HOEKWONING m garage Nabij Tuindorp Bevat o.m woonkamer 5 slaapk en douche Koopsom ƒ 63.000 In lichtingen verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht telefoon 14621 VAUXHALL VICTOR Super ' 63 67.500 km Tankstation „ Lunet ten " Houtensepad 46 Utrecht Door aanschaf nieuwe aangeb PANHARD bouwjaar 1969 vr prljs ƒ 900 Te bevr Leegwater straat 2 a bij de Wattlaan een dag Wegens aanschaf andere auto's te koop een 2 CV tegen elk aann bod Loolaan 75 Drieber gen WOONHUIS aan de Notebomen laan Kamer keuken serre 3 slaapkamers Leeg te aanv be houdens goedk G.H.B Prijs nader overeen te komen Telef 15423 2 CV de Luxe 1964 15.000 km gelopen geheel als nieuw Tel 03430 - 3010 AUTORUIL Wie ruilt mijn V.W Variant 1964 " voor een Diesel personenauto Telef 23001 des avonds na 7 uur Ruime BOVENWONING te koop met 6 kamers 2 keukens apart benedenhuis verhuurd ƒ 60 per maand Goede staat is leeg direct te betrekken Prijs 32.500 gulden incl nieuwe stoffering ïnl Van der Plaats ' woning bureau Spoorstraat 11 telefoon 13758 UITDEUKEN alle reparaties en veranderingen Trapman Leid seweg 120 telef 030 • 36644 Na 5 uur ook 30297 Utrecht VÜLKSWAGENBUSJES te huur 20 cent per km Incluslel benzine speciale tarieven \ out vervoer van personeel Firma Lington Loeti Berchmakerstr U en 26 Tel IÜS55 Julianaweg geheel gemoderni seerde woning te koop fantasti sche staat van onderhoud 4 slaapk Vraagprijs ƒ 55.000 Spoedige lege oplevering Inl Van der Plaats ' woningbureau telef 13758 Tuindorp gemoderniseerde WO NING met parketvloer 4 slaap kamers tuin goede staat Prijs ƒ 57.500 Spoedig leeg te betrek ken Inl Van der Plaats ' wo ningbureau Telef 13758 3-KAMERFLAT aan v Eysin galaan 2e woonlaag vrij uit zicht goede staat Prijs ƒ 39.000 Hoge hypotheek mogelijk Ho reca eigendom Inl Van der Plaats ' woningbureau telefoon 13758 FIAT 1500 bouwjaar 1963 km stand 45.000 uitstekend onder houden zonder gebreken nwe banden veiligheidsgordels des kundig onderzoek toegestaan Direct van particulier Ie eige naar Amerikalaan 180 Kana leneiland Particulier vraagt WINKELHUIS in Utrecht o £ omgeving Tussen / 15.000 en f 20.000 Brieven onder no 2-5312 aan het bureau U.N of tel 03478 1856 - 2157 Te koop gevraagd WOONHUIS tot ƒ 30.000 Moet binnen enkele maanden leeg te aanvaarden zijn Br no 1-111 bur UN Te koop voor zelfbewoning mo derne WONING nabij Tolsteeg plantsoen Ind ruime woon eetkamer flinke keuken voor en achtertuin 3 slaapk en een douche Koopsom ƒ 46.000 In lichtingen verstrekicen de ma kelaars H J C Pieters en zo nen Janskerkhof 24 tel 14906 na 18 uur 713820 Luxe AUTO'S te huur 16 cem per km incluslel benzine Fir ma Lington LoefJ Berchina Kerstraat 11 en 26 Fel 10855 voorbij AUTÜVKKHUUH BKlLJAN'l Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell Station Luxe Volks wagens Telet ' 9410 h.g.g 29417 AUTOFINANCIERING geldle ningen alle verzekeringen te gen het laagste tarief Zaken service Oude Gracht 276 telef 17377 Gunstig gelegen 4-KAMER FLAT met keuken douchecel groQt zonnig balkon voorzien v cv horizont.éigendom Koop som ƒ 48.500 Met garage in aanbouw Direct leeg te aanv Inl verstreltken de makelaars H J C Pieters en zonen Jans kerkhof 24 telef 14906 na 18 uur 713820 HEINKEL TOURIST in zeergoede staat bouwjaar 1960 Tebezichtigen na 7 uur Fulton straat 11 Zuilen Bella Zündapp SCOOTER in zeer goede staat met wind scherm enz ƒ 345 Queridostr 15 bis a Belegging WINKELHUIS met bovenwoning aan de Vleutense weg Huuropbrengst ƒ 2.068 per jaar vaste lasten ƒ 246,65 p.j Koopsom ƒ 27.500 Inl verstrek ken de makelaars H J C Pieters en zonen Janskerkhof 24 telef 14906 na 18 uur 713820 Verhuur van Opel Volkswagen,Karmann Ghia V.W.-bus Cor tina Taunus Citroen 2 CV.GARAGE VITESSE Vossegatse laan 32 telef 12969 Wilhel minapark V.W de Luxe 1959 prima staat Keuring toegestaan Te bevr Ebrodreef 37 flats Maarssen Pracht TUSSEN HUIS met alle comfort 3 slaap kamers 2 vaste trappen bijkeu ken schuur tuintje Over één maand te aanv Vraagprijs ƒ 39.600 Mak kant Heslin gha " Klokjeslaan 5 Maarssen Telet 03408 - 1607-1888 Te koop PEUGEOT 403 1962 in zeer goede staat Ie eigenaar 59.000 km gelopen prijs ƒ 4500 Te bezichtigen „ Garage Gielen " Binnenweg 16 te Maarssen FORD TAUNUS 15 M bouwjr 1956 met nieuwe banden trek haak en Camping aanhangwa gen Vraagprijs ƒ 1300 Griftstr 65 Utrecht Aan drxikke winkelstraat in een grote volkswijk te Utrecht vlak naast een groot winkelbedrijf aangeboden een WOONHUIS m vrije vestiging plm 35 jaar oud Zeer geschikt voor ver bouwing tot winicelpand Bevat o.a voorkamer achterkamer gang toilet keuken open plaats en schuur 3 slaapk en balkon grote zolder met dalckapel Aan vaarding direct Koopsom 45.000 gulden Br no 1-118 bur UN Te koop in Oog in Al zeer mo dem HERENHUIS met tuin Be vattende grote zit-eetk kelder toilet Ie verdieping 3 slaap kamers douche toilet 2e ver dieping 2 kamers en zolder Plm 1 mei leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 69.500 k.k met ge deeltelijke stoffering Te bevra gen Woningbur Van Scherpen zeel Sweelinckstraat 2 bis Tel 20733 Een goed onderhouden V.W 1200 de Luxe van particulier Irenestraat 12 Breukelen Telef 681 of 612 OPEL REKORD bouwjaar 1962 In onberispelijke staat van on derhoud Maliebaan 26 Vida Te koop een OPEL REKORD 1957 in prima staat Troelstra laan 48 IV Utrecht TE KOOP GEVRAAGD Te koop aan de Dr s ' Jacob laan riant WOONHUIS met tuin bev grote zit-eetk 5 slaapka mers badkamer etc Per 1 ju ni leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 57.500 — Hypotheek beschik baar ' Te bevragen Woningbur Van Scherpenzeel Sweelinckstr 2 bis telef 20733 zonder ei 2 ZOLDERKAIWERS met keu leen gemeub gas en licht vrij Gebruik van douche en wasma chine per 15 april te aanvaar den Goede stand in Bilthoven Donderdag na half 7 geen mi nuut eerder Telef 03402 - 6763 Klevitseierenzoekers Wij kopen uw KIEVITSEIEREN Delica tessenhuis Fruiterie Wouterse Prinses Marijkelaan bij het Ro sarium Telef 18741 Utrecht Na 18 uur telef 27256 Gevr gemeub ZIT - en SLAAP KAMER voor een heer gedu rende de weekends afwezig geen maaltijden Liefst in noor delijk deel van Utrecht en met ingang van 1 mei Br no 1-158 bur UN Ouderwetse SPIEGEL in ver gulde lijst tegen goede prijs te koop gevr Br no 1-197 bur UN Verhuur van bungalows TEN TEN veldbedden luchtbedden gastoestellen en nog vele an dere kampeerartikelen Van Breemen Waterborg Amsterd straatweg 232 telef 40915 Rustige BELEGGING te koop twee burgerwoonhuizen 14.500 gulden huuropbrengst ƒ 1315 v particulier Br no 1-23 bur UN Net meisje b.b.h.h zoekt per 1 juni of eerder KAMER met keuken of kookgelegenheid Br no 1-48 bur UN Journaliste zoekt grote gestoft of gemeub KAMER Met vrije opgang tn centrum Huur tot ƒ 150 per mnd Per 15 mei of eerder Br no 1-161 bur UN Te koop vrijstaand WOONHUIS met garage te Zeist aan de Ge rolaan Ind kamer en suite keuken 3 slaapkamers met zol der Direct leeg te aanv Koop som ƒ 60.000 k.k Inl mak kant E van Bokhorst Stad houderslaan 5 Utrecht Telef 26250 Edy WASMACHINES ƒ 3 per week Blijft de gehele week in uw bezit Wasmachinehuis Bor neostraat 45 telet 32422 Gevr tegen hoge prijs antieke of ouderwetse mahonie stoelen CANAPÉ armstoei tafel laden of glazenkast secretaire speel of naaitafeltje enz Br no 1-198 bur UN PERSONEEL AANGEB TELEVISIE te huur ƒ 20 per maand Plaatsing direct ook buiten Utrecht Bel 0.SO 34569 Te koop nabij Doom vrijstaand WOONHUIS gelegen aan ver keersweg Ind woonkamer keuken 3 slaapkamers waar van een zeer groot is douche vliering garage en 1000 m2 grond Koopsom f 75.000 k.k In lichtingen makelaarskantoor Hoogenraad Oudegelnlaan 14 te Utrecht Telef 80100 Te huur 2 gemeub KAMERS en keuken en toilet Prijs ƒ 150 Br no 3-259 bijkantoor UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist Te koop gevr oude INBOE DELS en oude metalen de hoogste waarde Lompen en kelder - en zolderopruimingen Telef 44427 Te huur op Ie stand Zeist grote ongemeub KAMER met zijka mer en balkon ƒ 190 per mnd Telef 03404 - 17042 BRANDKAST gevr Aanb met merk hoogte en prijs aan Post bus 6 te Soest Telef 02955 4240 GRAMMOFOONPLATEN alle toeren en Linguaphonecursus te koop gevr Br Postbus 4010 Rijswijk Z.H SCHILDERSWERK gevr Voor eerste klas werk en materiaal voor buiten en binnen onversch waar vraagt u offerte Br no 1-121 bur UN Te koop gevr LINGUAPHONE CURSUS grammofoonplaten alle toeren Br Postbus 1184 Den Haag AUTO'S MOTOREN Zonnige ZIT-SLAAPKAMER m balkon veel kastruimte voor juffrouw b.b.h.h Telef 24051 Vespa SCOOTER G.L bouw jaar 1958 ziet er prima uit z.g.a.n banden Prijs ƒ 500 Be vragen Burg Reigerstraat 71 TE HUUR AANGEBODEN Te huur aangeb KAMER voor heer b.b.h.h Telef tussen 18-19 uur 22186 Nog enige VOLKSTUINTJES te huur Te bevr bij Manus van Beusekom Zaadhandel Oude Gracht 126 Utrecht Telet 14560 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W nestel Opel Rekord Opel Kadett AU risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 TE HUUR GEVRAAGD Zoekt u een KAMER Wij hel pen dagelijks tientallen kamer zoekenden aan een geschikte kamer Woningbur Standing Hamburgerstraat 1 Rijksambtenaar 26 jaar zoekt wegens overplaatsing gemeub KAMER Hoge huur geen be zwaar Telef 16881 Deugdelijk uitdeukwerk duur zaam SPUIT en LAKWERK directe bedienmg Matton telef 03467 - 269 Te huur aangeb gestoffeerde ZIT - en SLAAPKAMERTJE met cv voor werkend meisje of verpleegster met gebruik v keuken en douche op Kanalen eiland Br no 1-9918 bur UN AUÏOVEKHUUKBEUKIJ * If F C Jongerlus Dettuuldstraut 57 telef 827'24 V.W Variant 1500 V.W Luxe V.W.-busjes Cortina All-nsK verzekerd Gevr TIMMERWERK metsel werk betonwerk onderhouds werk elektr constructie en las werken Beleefd aanbevelend De Combinatie Postbus 43 Biltho ven Echtpaar zonder kinderen be zigheden buitenshuis vraagt KAMER(S of andere woon ruimte onverschillig waar of wat Genegen overname meubi lair of verbouwing te betalen Hoge huur geen bezwaar Telef 16881 Grote gemeub KAMER bil lijke huur voor iemand die hele dag thuis Is Telef aanwezig Omgeving centrum Br no 1-196 bur UN Te koop CONSUL 1958 met 7 mnd belasting ƒ 850 Opel Re kord eind 1956 ƒ 675 Borgward Isabella 1956 ƒ 700 Flat 600 1957 ƒ 675 Opel Caravan 1957 ƒ 550 DKW stationcar ƒ 200 Al deze auto's worden onder volle ga rantie verkocht Inruil moge lijk Ook bromfietsen Te bevr NHTte Rozendaal 25 bij Geerte - Leraar zoekt rustige ZIT SL.-ICAMER omgeving C.S of cen trum Br no 1-131 bur UN Te huur grote ZIT SLAAPKA-MER per 1 mei voor dame b.b.h.h Telef 17812 Een BIJVERDIENSTE gezocht Bankwerker en lasser zoeken avondwerk constructie of pijp werk Autogeen zowel als elek trisch Br no 1-27 bur UN A.s echtpaar zoekt per 1 juni of eerder ETAGE met gebruik van keuken Br no 1-138 bur UN Gevr 2 nette KOSTGANGERS Vosstraat 50 bis Jongedame geen stud zoekt per 1 mei a.s een KAMER met kook - en stookgelegenheid Br no 1-142 bur UN Bij aankoop vanaf ƒ 25 - EEN PRACHTIG longdrïnkglas CADEAUI I „ PiMP&O " rood of viii 5 LITERMANDFLES inhoud 7 lessen een prachtige volle I Porfugese v^ijn I U vindt in Curio Cave het grootste assortiment SHERRY 180 soorten PORT 116 soorten WHISKY 96 soorten COGNACS en VIEUX 130 soorten OUDE JENEVER 80 soorten JONGE JENEVER 66 soorten 9.95 Originele FRANSE COGNAC grote fles slechts 1.95 Franse iandwijn „ Mont Doré p lies Ellma Cewenst betangstefltng voor de moderne tolen Geboden wordt afhankelijk van leeftijd en ervaring een salaris van / 469 ƒ 663 — per maand Voor 23-jarigen en ouder nog te verhogen met een huurcompensafie van ƒ 35.90 per maand geen aftrek A.O,W.-premie ad 10,2 % Aanstelling boven het minimum salaris it niet uitgesloten Beneden de 21-jarige leeftijd gelden leel tijdssalorissen * Gunstige regeling sfudiekosien ^ Gunstige spaarregeling Sollicitaties binnen 7 dagen na verschijnen van deze oproep in te zenden bij de directie van bovenge noemd bedrijf Nic Beeisstraaf 3 te Utrecht 
100°/o acetaat jumper ' n Voorbeeld van de grote mode in streepdessins • 38 t/m 44 14.95 100 % leacril vest met reverskraag Fully fashioned In modieuze kleuren 38 t/m 44 13.95 Charmante Chatilan pullover fully fashioned Met ajour panel 38 t/m 44 16.95 Tricel-crêpe georgette blouse metuitbundige volant In zachte pastel tinten 36 t/m 44 13.95 Stijlvol geborduurde trevira blouse In zomerse tinten 38 t/m 46 12.95 T&Uenkd rolkraagpullover Zeer goed wasbaar 38 t/m 44 11.95 100°/o katoenen Pantalon in Ligne cigarette of Sailor-look 36 t/m 44 11.95 Nieuws in de modewereld Groot nieuws op de mode-afdeling van C&A Blouses jumpers rokken en pantalons in nieuwe modellen nieuwe stoffen U kunt met kleine bedragen eindeloos variëren Nieuwe mode waarin U gezien wordt en gezien mag worden C&A BEHEERST DE MODE - Chatilan pullover Plissé gebreid 38 t/m 42 7.95 Linnen rok Zeer modern gerend met grove ritsen en zonder band 34 t/m 44 16.95 H 100 % w/ollen vest Fully fashioned grote maten 43 t/m 54 19.95 Terital °% 5 rok Speciaal voor grote maten 46 t/m 54 26.75 J 100 % draion twinset Fully fashioned 38 t/m 44 22.75 Dralon diolen rok met synthetische voering en garens kunt Ü in de w/asmachine wassen 36 t/m 46 24.75 K Gehaakte katoenen kanten blouse in azuur pink en „ touvif " 36 t/m 44 9.95 TSSfeiiAo-serge '%» rok 34-44 1 4.95 L Prachtig bedrukte trevira blouse met '' U mouw 38 t/m 48 14.95 T^SZsni&a-serge '% o rok 36 t/m 46 19.95 ODE 

Kranten

Ga naar