Utrechts Nieuwsblad dinsdag 2 maart 1965

TSCH NIEUWSBLAD 14 pagina's Oplage 62.500 v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht DINSDAG 2 MAART 1965 72ste JAARGANG No 258 L UTRECHTSCH Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis NIEUWSBLAD Telefoon 16431 — Giro 154949 Ah.prijzen f 9.95 p kw 78 et p w u OK lEST PER 30L Benoeming informateur spoedig te verwachten Oude coalitie lijkt voorkeur te hebhen Van onze parlementaire rédacteur DEN HAAG — Nu vandaag de consultaties op paleis Huis ten Bosch worden voltooid valt binnen zeer korte tijd de benoe ' ming van een informateur te verwachten Wellicht geschiedt de benoeming nog vandaag anders morgen Den Haag houdt het er op dat deze informateur belast zal worden met de op dracht de mogelijkheden te peilen voor een reconstructie van het demissionaire kabinet-Margnen Weer aanval op Noord-Vietnam Een miljoen schade bij brand in Tiel Rajakovic krijgt slechts 2^2 jaar erdam iitel giro verze - heques mogelijk Ipt u in de m de kleine 99184?6?8982929453 verk periodieken delsdrukweit EEN BEELD van de Kamerzit ting van maandag Op de voor grond een lachende dr Vonde ling met achter zich aijn frac tieleden en daar tegenover ee^v ^ aam achter de regeringstafel de demissionaire premier Marijnen Zelfde straf geëist tegen P van Tienen Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De Utrechtse recht bank behandelde 22 december van het vorig jaar de zaak tegen de 43 jarige ex-SS'er en boekhandelaar Paul van Tienen te Utrecht Hij verkocht het boek Adolf Hitler i ^" Kampt gegen die Minusseele in Nederlandse vertaling De officier van justitie mr W J Kolkert eiste vandaag opnieuw we gens belediging van de Joodse groe pering van de Nederlandse bevol king 6 maanden waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar De rechtbank vorderde in een interlocutoir vonnis vertaling van enkele in het Duits gestelde passages in de tenlastelegging De verdediger bestreed dat de eis tegen Van Tienen gegrond was Er js veel anti-joodse lectuur op de markt waarvan de uitgevers niet vervolgd worden Het woordenboek Van Daalen bevat in de nieuwste officiële uitgave niet vleiende ter men voor de joden De geëiste straf is niet zakelijk maar weerspiegelt de afkeer die men heeft om de bewe ging van Hitler opnieuw te bezien in objectieve zin Consultaties fractieleiders voltooid Koningin Juliana heeft vanmiddag om zeventien ipinuten over twaalf Huls ten Bosch verlaten Zij had toen de reeks consultaties met de fractievoorzitters uit de Tweede Ka > ner voltooid De laatste die door de vorstin werd ontvangen was de heer P Jon geling van het Ger Politiek Verb Op het bordes van het paleis ver klaarde hij een voorstander te zijn Van „ het lijmen van dit kabinet " De Koningin had om één uur van middag een afspraak met haar tand arts in Hilversum Het was niet haar vocmstïien later in de middag op Huis ten Bosch terug te keren Veïlingloods in vlammen op Een hevige brand in een Idsten loods van de veiling Septer in Tiel heeft voor meer dan een miljoen gulden schade aangericht De brand die maandagmiddag begon was pas vanmorgen bedwongen In de loods stonden tweehonderdduizend kisten die allen door het vuur zijn ver teerd De nablussing zal nog gerui me tijd duren De Tielse brandweer was ' s mid dags met groot materieel uitgerukt maar vond het omstreek half vijf raadzaam assistentie te vragen van de brandweren in Geldermalsen en Ochten Later kwamen ook de brandweren uit Nijmegen Kesteren Ophemert en Buren te hulp Ver der stuurde de Utrechtse brandweer vier wagens In totaal zijn meer dan 1(X brand weerlieden uren in de weer geweest om te redden wat te redden viel Voor een deel is deze strijd tever geefs geweest het vuur loeide als een bezetene door de luchtig op één gestapelde kisten en ten slotte I Lichte tot matige | I vorst = WEERSVERWACHTING van het = KNMI geldig tot woensdagavond H opgemaakt te 11.15 uur = Op de meeste plaatsen droog = weer met opklaringen Tot matig = of zwak afnemende wind aanvan - = keiijk tussen noordoost en noord = later krimpend naar riclitlngen = tussen west en zuid In de naclit = en ochtend liclite tot matige vorst = morgenmiddag temperaturen om = liet vriespunt = ZON EN MAAN = Woensdag Zon op 7.24 = zon onder 18.21 Maan op 7.39 = maan onder 17.09 f Europees weerrapporf 1 Dinsdag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh half bew - 5 gr 0 mm Oslo onbew - 5 gr 0 mm Kopenh on bew - 3 gr 0 mm Londen onbew 6 gr 0.1 mm A'dam motsneeuw 1 gr 0.1 mm De Bilt sneeuw 2 gr 0.1 mm Brussel geh bew 2 gr 0.1 mm Luxemb sneeuw 2 gr 6 mm Parijs geh bew 4 gr 0 mm Grenoble regen 10 gr 14 mm Nice regen 9 gr 43 mm Berlijn sneeuw 7 gr 18 mm München zw bew 3 gr 0.1 mm Zürieh sneeuw 3 gr 1 mm Locarno regen 4 gr 25 mm Wenen regenbui 5 gr 0 mm Innsbruck half bew 8 gr 0 mm Belgrado zw bew 3 gr 0 mm Rome regen 15 gr 2 mm Barcelona zw bew 15 gr — Madrid licht bew 10 gr 18 mm Mallorca zw bew 16 gr 0 mm Lissabon regenbui 13 gr 11 mm rjlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr Alles wijst er op dat de over grote meerderheid van de oude coalitiepartners een terugkeer wenst van de ploeg van mr Marijnen in plaats van een sa mengaan met de socialisten Dit zou immers moeten leiden tot een vrij radicale ombuiging van het regeringsbeleid op vele gebieden De keus is in dit opzicht in de eerste plaats aan de grootste fractie in de Tweede Kamer de KVP Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat de frac tieleider van deze partij drs Schmelzer de informatie-op dracht zal ontvangen De eensgezindheid die de oude coalitiepartners gisteren tijdens het Kamerdebat te zien gaven is teke nend voor de verhoudingen Het leek bijna of er geen breuk was zo eensgezind verzetten zij zich tegen stortte de loods met donderend ge raas in De brand is waarschijnlijk ont staan doordat een oliekacheltje in een bouwkeet ontplofte De keet vloog in brand en het vuur sloeg over op de fustloods die er vlak bil stond Omstreeks half zeven gisteravond leek het erop dat het vuur bedwon gen was Maar plotseling schoten de vlammen met nieuwe kracht en nog ongekende hevigheid door de hoge stapel kisten Aan de andere kant stond nog een loods van de veiling En geen dertig meter van het laaiende vuur verwij derd bevonden zich verscheidene woningen Met man en macht slaag de de brandweer er ten slotte in de andere loodsen en de woonhuizen te behouden ULBRICHT per schip naar huis De Oostduitse leider Walter UI bricht is vanmiddag per trein uit Cairo naar Port Said vertrokken Hem werd uitgeleide gedaan door president Nasser en een groot aan tal hoogwaardigheidsbekleders Ul bricht scheepte zich later in aan boord van de Völkerfreundschaft ' met welk schip hij de thuisreis zal maken het verzoek van de fractievoorzitter van de PvdA dr Vondeling Opgewekt Dr Vondeling toonde zich giste ren opgewekt maar teleurgesteld na afloop van het wonderlijke Ka merdebat met de zvvTjgende minis - ter president Ik had gehoopt dat de Kamer zich wat meer zou hebben ingeleefd in de positie van de op positie zei hij Dat was gewoon sportief geweest Ik had ook ver wacht dat mijn collega's zich wat minder beschermend tegenover de regering zouden hebben uitgelaten Wat mij is overkomen het niet krij-gen van inlichtingen had een van mijn collega's eens hebben moeten overkomen Hij zou moord en brand hebben geschreeuwd Schele ogen Met zijn parlementaire stuntwerk heeft dr Vondeling in elk geval wel bereikt dat de anti-revolutionairen en de CHU met wat schele ogen naar de liberale hoek zijn gaan kij ken vanwege de mededeelzaamheid van mr Toxopeus op de zaterdag gehouden liberale partijraad Mr Toxopeus had verstandiger gehan deld als hu zijn mededelingen niet had - gedaan zei gfeterên de A.R fractievoorzitter ' Smallenbroek Maar het betekent niet dat nu ook de minister president inlichtingen had moeten geven Als de één een fout maakt hoeft een ander het nog niet te doen Vervolg op pag 3 kol 1 Advertentie Bar-Dancing „ DE GAVEAU " VBBDENBUBG 14 utrecht ledere avond van 20.00—02.00 uur het fascinerende Italiaan se showorkest I QUATRO AMICI Scheepsbrand in Stille Oceaan Het Zweedse vrachtschip Lake Ontario 8155 ton dat maandag ten zuiden van Nieuw Caledonië in brand vloog is vanmorgen vroeg op sleeptouw genomen door de Neder landse vrachtvaarder Van Cloon van 2843 ton De Van Cloon sleept de Zweed nu op naar Brisbane Het Zweedse schip had een lading bevroren vlees aan boord EEN GROTE BRAND hrak gis teren uit in een kistenloods van de veiling Tiel en Omstreken in Tiel Duizenden kisten werden een prooi van de vuurzee De schade bedraagt een mAljoen giA den Havensteden als doelwit Amerikaanse en Zuidviètname se bommenwerpers hebben vandaag een tweetal Noord viètnamese havensteden be stookt De aanval was gericht op Kweng Khe en Xong Bong Dit was de vierde aanval op het land van Ho Tsji Minh De Zuitviètnamese commandant zei dat de aanval door 20 Ameri kaanse F 100 straaljagers en 19 Vietnamese gevechtsbommenwer pers volgde op de ontdekking dat massale hoeveelheden wapens en munitie uit Noordviètnamese havens Zuid-Viètnam binnengesmokkeld werden In Xong Bong zou een benzine-depot zijn gevestigd Kweng Khe werd door vliegtuigen van de zevende vloot ook getroffen tijdens de aanval in augustus van het vorige jaar tijdens de operaties in de Golf van Tonkin De haven stad ligt 240 km ten noorden van Da Nang Een Amerikaanse woordvoerder heeft verklaard dat de aanval geen represaille was voor enig incident maar voor de voortdurende Noord viètnamese agressie " De laatste vergeldingsaanval had op 11 fe bruari plaats Hij weigerde zich uit te laten over toekomstige aanvallen of te zeggen of luchtaanvallen tegen het noorden nu wel of niet als routinewerk be schouwd moeten worden Hij wei gerde eveneens mee te delen of de aanval van vandaag speciaal bevo len werd door het Witte Huis Vergissing Drie Amerikaanse B-57 straal bommenwerpers hebben zondag bij vergissing een Zuidviètnamese stel ling op 80 km ten oosten van Saigon gebombardeerd Vier Zuidviètname - Prins Bernhard moet een week rust houden Prins Bernhard zal wegens zijn spierontsteking gedurende een week rust moeten houden Alle reeds ge maakte afspraken komen hierdoor te vervallen se soldaten werden hierbij gedood en 15 gewond De bommenwerpers hadden elk reeds vier bommen van 225 kilo ge worpen op vooruitgeschoven rege ringsstellingen in een dicht bebost gebied in de provincie Phoeox Toey toen een Amerikaanse militair er in slaagde radio contact met de piloten op te nemen vlak voor deze hun tweede aanval zouden inzetten De Zuidviètnamese troepen namen deel aan de grootste anti-guerrilla actie sedert de oorlog in Zuid-Vièt nam De actie is zaterdag begonnen maar de regeringstroepen hebben nog steeds geen contact gehad met de Viètcong rebellen Van Amerikaanse zijde is verno men dat één Amerikaau'se officier werd gedood en dvie andere Ame rikaanse militairen werden gewond door het onverwacht exploderen van een handgranaat aan de koppel van de officier Amerikaanse mariniers die be horen tot een bataljon dat zich aan boord van de zevende Amerikaanse vloot bevindt zullen donderdag bij de havenstad Da Nang aan land worden gezet zo is dinsdag in door gaans betrouwbare kringen gezegd Zie voor verder nieuws over Viet nam pag 6 fPersonen in levensgevaar gehrachf ^ Erich Rajakovic is vandaag in Wenen slechts tot tweeëneen half jaar gevangenisstraf ver oordeeld wegens „ geweldda digheden " in verband met de moord in concentratiekampen op 82 Nederlandse joden Een Jury bevond de zestigjarige Oostenrijkse voormalige SS'er schul dig aan het In gevaar brengen van de levens van de gevangenen door hun deportaties te verzoeken van uit Frankrijk naar concentratie kampen Dit gebeurde in 1942 De jury bevond de voormalige bureaucraat van de nazi's in Ne derland met zes stemmen vóór en twee tegen schuldig op basis van artikel 87 van het Oostenrijkse wet - Kamerlid P Voogd Overheid belemmert bouw van Het Dorp Het Tweede Kamerlid de heer P Voogd Boerenp heeft aan de mi nister van Maatschappelijk Werk schriftelijk vragen gesteld over de bouw van Het Dorp die van over heidswege belemmerd wordt Het gaat hier om de naast Het Dorp gelegen terreinen van de stichting Kleuterzorg die nodig zijn voor de uitbreiding Er zijn Kleuter zorg stukken grond in ruil aangebo den maar de toestemming hiervoor werd achtereenvolgens door Gedep Staten en de Gemeente Arnhem ge weigerd Een van de redenen zou zijn dat er terrein beschikbaar moest blijven voor rekreatie De heer Voogd vraagt de minister of de ter ruiling aangeboden terreinen alsnog kunnen worden tnecpwo^iori PRINSES BEATRIX met een wit lam dat haar door de bevol king van de Koolbaai op Sint Maarten is aangeboden e Zie pagina S Akkoord over drie caos Volgens mededeling van het cen traal bureau voor de grafische bedre ven is in de onderhandelingsdelega ties over de drie grafische cao's voor de technische werknemers de chefs en het administratief perso neel volledig overeenstemming be reikt De werkelijke lonen en salarissen met Inbegrip van de huurcompen saties worden per 1 februari 1965 met vijf procent verhoogd waar tegenover de twee procent van de algemene loonmaatregel van het be gin van dit jaar komt te vervallen In de opgestelde nieuwe loonta bellen zijn de huurcompensaties ver werkt De indeling in gemeenteklas sen is afgeschaft en de gelijke belo ning voor vrouwen is volledig ver wezenlijkt Studiecommissies zullen worden ingesteld over het punt bezitsvor ming o.m door vermogensaanwas deling en met betrekking tot de vraag of en op welke wijze er scha deloosstelling kan worden gegeven aan werknemers die ontslagen wor den ten gevolge van liquidatie en fusie De cao's zullen een looptijd hebben van één jaar Zo spoedig mogelijk zal het onderhandelingsresultaat ter goedkeuring aan de bevoegde in stanties van de contracterende par tijen en aan de Stichting van de Arbeid worden voorgelegd boek van strafrecht Rajakovic werd vrijgesproken van medeplichtigheid aan moord Maandag had de openbare aan klager dr Kovacs een fel requisi toir gehouden Hij wees de juryle den erop dat de gehele wereld de ze zaak volgt in het bijzonder Nederland Kovacs schilderde de gruwelen die de joden onder het nazi-juk hadden moeten doorstaan en stelde dat een man als Rajako vic die hierbij een belangrijke rol had gespeeld niet in de maat schappij zou mogen terugkeren Het was overigens merkwaardig dat de aanklager aan het eind van zijn requisitoir twee punten opsom de die als verzachtende omstandig heden konden gelden het feit dat Rajakovic in 1943 vi'ijwillig naar het front was gegaan en dat hij zich in 1962 uit eigen beweging ter beschik king heeft gesteld van de Oostenrijk se politie Reden voor deze verzachtende om standig'heden is het feit dat de aan klager niet het risico wilde lopen dat de beklaagde vrijgesproken zou wor den ' Dit zou namelijk bij de eis tot levenslange gevangenisstraf de ave rechtse uitwerking zijn geweest om dat hij kon vermoeden dat de jury nooit het levenslang zou uitspreken Als anticlimax volgt op een dergelij ke zjware eis in Oostenrijk waar levenslange gevangenisstraf zeer antipathiek is inderdaad vaak vrij spraak De aanklager wilde daarom een mildere straf uitlokken die als eventuele anticlimax in elk geval ook een straf ten gevolge zou heb ben Ondanks N.B.V.'houding Spoorweg-c.a.o naar Stichting De directie van de Nederlandse Spoorwegen de kath bond van ver voerspersoneel en de prot chr bond van vervoerspersoneel zullen de cao-voorstellen ter goedkeuring voorleggen aan de Stichting van de Arbeid Dit is op een maandag gehouden vergadering van N.S - directie en personeelraad besloten De voor stellen voor de N.S.-cao worden in gediend zonder de goedkeuring van 
DINSDAG S MAART 1965 Grote verandering aan Ganzenmarkt op komst Plan voor een nieuw Utrechts hotel met veertig kamers tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH NIEUWS Morgen Naaimachinedief in Utrecht gepakt | j opkoper zet politie op het spoor waarop vermiste en gestolen voor werpen stonden genoteerd Bij con trole bleek de machine gestolen te zijn Het spoor leidde de politie naar Van G Advertentie Boven winkelgalerij van 25 meter fronthreedte In de kelders mogelijk een kegelhuis l^tYcchtse rechthank Auto gestolen en daarna verkocht cJLuckuQe cJ^i H ET staat mij verre van fraai en er isvoor mij geen enkele reden om ermooi weer mee te spelen maar op het _ gebied der binnenlandse en trouwens ook buitenlandse politiek ben ik — zoals op zovele andere gebie den — een grote sukkel een absoluut-onwetende een totale imbe ciel Dat staat mij helemaal niet fraai o neen men zou van iemand van enige redelijke ontwikkeling die er bovendien naar streeft een gezeglijk staatsburger te zijn anders mogen verwachten Het vervelende is dat ik in de gezelschappen waarin ik pleeg te verkeren nu — en hoe lang zal dit zo blijven — mijn mond moet houden en er als een vod bij zit wanneer de anderen opgewonden zitten te discussiëren over de regeringscrisis — hoe het zat hoe het zit hoe het vermoedelijk zal komen te zitten hoe het ge komen is dat het zo zit als het zit wat er gedaan had kunnen worden om te vermijden dat het zo als het nu zit is komen te zitten en wat er nu reeds — regeren is vooruitzien — gedaan gezegd en nagestreefd moet worden om het zo te laten komen zitten dat wij niet weer komen te zitten in de situatie waarin wij nu zitten Ik houd mijn mond knik zo nu en dan ja schud zo nu en dan nee haal de wenkbrauwen op laat kleine glimlachjes om de ge sloten lippen spelen en om er niet helemaal voor schut of Lede wijk Roosewaeter of mr dr Jan Jeweetwel bij te zitten zeg ik ' tuurlijk of vanzelf of asjutmijvraagt of is dat zo Het vervelende is dat ik in die gezelschappen niet durf te zeg gen wat ik onlangs onder vier ogen in dit hoekje aan u bekend heb dat ik niet weet waar het om gaat Ik heb mij wel laten uit leggen wat open bestel betekent maar ik ben het al lang weer vergeten en die zuilen laten mij koud zolang ik maar kan Idjken en luisteren naar Toon en Danny en Maigret en de Verdedigers en Connie en Ko en Shirley en de Flintstones en naar de heren die het nieuws voorlezen of mij dat nu door meneer Slotemaker meneer Roosjen of meneer Van Doorn wordt op tafel gezet daar maal ik niet om Intussen begrijp ik best dat ik daar wel om zou moeten malen en ook dat zo'n kabinetscrisis een aangelegenheid van grote ernst en diepe zorg voor mij behoort te zijn maar ook dit dringt niet helemaal tot mij door Ik heb tientallen kabinetscrisissen overleefd en ik heb nooit de indruk gehad dat er door wijzigingen in de samenstelling van elkaar opvolgende regeringen geweldige ingre I)en hebben plaats gehad in de orde der maatschappelijke ver schijnselen Eerlijk zeggen hebt u er iets van gemerkt dat het onder De Quay zoveel anders is geworden dan het onder Drees was Als u terwijl u op uw nagels zit te bijten van de zenuwen over de oplossing van de crisis zich boos maakt over mijn lauwe reactie op wat u slapeloze nachten bezorgt en wat u uw eetlust ontneemt dan moet u dat toch maar liever niet doen want de meneer die dit stukje heeft geschreven is niets anders dan een willekeurige meneer die niet de allergeringste invloed op ' s lands bestel vermag uit te oefenen En bovendien het komt allemaal In orde Er kabinetscrisis geweest die niet is opgelost Dat is toch zeker een hele geruststelling '' Wacht u maar rustig af en laat de heer Lodewijk Roosewaeter maar kletsen BURGERLIJKE STAND UTRECHT Dit zijn de panden Game:enm,arkt 4 tot en " met 10 te Utrecht Me zijn aangehooht door de heer D P Weyers eigenaar van het er naast gelegen Heinekens Bier huis voorheen De Neut Ganzen markt 2 f geheel links Volgens de thans bekend geworden plam nen is het de bedoeling de perce len 4 tot en ' met 10 om te bomden tot winkelgalerij met er boven hotelr^ivmte Zou het d/>or de kos ten geen hotel kunnen worden de huidige schatting van de bouwprijs ligt tussen de ƒ 20 tot f 25.000 per kam>erj dan kan er een kantorencomplex worden ge vestigd Vrijdag 5 maart vrouwenwereld gebedsdag Vrijdag 5 maart wordt de tradi tionele vrouwenwereldgebedsdag ge houden De plaatsen van de gebeds samenkomsten in Utrecht vindt men op de raambiljetten De liturgie voor deze bijeenkom sten is samengesteld door de vrouw van een ' Amerikaanse negerpredi kant mevrouw McNeil Zij heeft de liturgie gebaseerd op de geesteshou ding van ds Martin Luther King een opkomen voor vrede vrijheid en gerechtigheid in de geest van de liefde van Christus De vrouwen-wereldgebedsdag wordt ieder jaar op de eerste vrij dag in de Lijdensweken gehouden Twee leden benoemd in examencommissie voor nijverheidsonderwijs Wacht maar rustig af In de examencommissie die be last zal zijn met het afnemen van de examens ter verkrijging van de akten van bekwaamheid voor nijver heidsonderwijs Nk Nu Nz en NIV2 zijn benoemd tot lid ir H.J van Eek w.i uit Bilthoven en W.S Verboon uit Woerden De heer D P Weijers uit Bilt hoven heeft de panden Gan zenmarkt 4 6 8 en 10 te Utrecht aangekocht Hoewel hij nog geen definitieve plan nen op tafel kan leggen gaan zijn gedachten uit naar de stichting van een winkelgalerij met 25 meter frontbreedte waarboven een hotel garni al leen logies met ontbijt van mogelijk 40 kamers Een van de motieven van de heer Weijers tot aankoop van deze pan den is dat het Ganzenmarkt 2 ge vestigde Heinekens Bierhuis voor heen De Neut al bijna 40 jaar eigendom van de heer Weijers gro te behoefte heeft aan uitbreiding van zijn dienstruimten Nu doet zich de mogelijkheid voor deze uitbrei ding te verwezenlijken Behalve aan deze uitbreiding en mogelijke win kelgalerij en hotelbouw denkt de heer Weijers ook aan de bestemming van de uitgebreide kelderruimte In de toekomst zal de sociëteit De Ver eniging aan de Mariaplaats wel gaan verdwijnen in verband met de doorbraak die van Mariaplaats naar Vreeburg is gepland Dit zou be tekenen dat de kegelbanen daar verdwijnen zodat de heer Weijers overweegt te zijner tijd in de kelders een kegelhuis te vestigen Volgend jaar augustus worden de is nog nooit een uimen panden 4 tot en met 8 ontruimd Op het ogenblik zijn daarin gevestigd Marius N.V wetenschappelijke in strumenten die een nieuwe vesti ging bouwt op het Kanaleneiland alsmede Landzaats meubeltoonzalen N.V Wanneer het laatste pand nummer 10 uit deze door bemid deling van makelaarsfirma Hol & Molenbeek aangekochte serie be schikbaar komt is nog niet bekend Sinds vele jaren is pianohandel B A Smits erin gevestigd Apparatendief stal in Utrecht en Leerdam De 57-jarige fabrikEfitSt M A N Schouten uit Utrecht heeft bij de Utrechtse politie aangifte gedaan van diefstal van een aantal elektri sche apparaten met een totale waarde van ƒ 970 De diefstallen zijn in de loop van de maand fe bruari gepleegd te Leerdam en uit de garage naast zijn woning De Louterlaan 3 te Utrecht De heer Schouten mist 30 trekmagneten 5 condensators 6 tijdschakelaars en 5 complete muntautomaten voor was machines Districtscommissaris van NPV neemt afscheid Zaterdagavond neemt in het Ca sino aan het Paardenveld te Utrecht mr J van Konijnenburg afscheid als districtscommissaris van de Ne derlandse Padvinders vereniging district Utrecht Het is nog niet be kend door wie de heer Van Konij nenburg opgevolgd zal worden Na een show door de Utrechtse padvinders waarin het vijfjarig dis trictscommissariaat van mr Van Konijnenburg is verwerkt zal on der meer burgemeester De Ranitz het woord voeren De ayond begint om acht uur Advertentie ii=ii=iisiisii=ii=iisiisii=iisn = HOORTOESTELBEZITTERS DE UNIEKE dekt SLIJTAGE - en OHDERHOUDSKOSTEH aan Uw toestel niet ouder dan 5 | aar i Oeze verzefcer/n geWt < Sdk » Dor fliet door ons gefeirertfs / lOortoesteHen VISMARKT IS telefoon 10.6.91 - Utrecht ROTTERDAM • DEN HAAG • UTRECHT GOES • MIDDELBURG • AMERSFOORT * vraag foWer RIHIHIHIHIHIHIHIHIHIH I H B UTRECHT — Geboren Mark z V J Mersman en C Boelens Stanleylaan 26 Ruben A B z v T J A H Bloemen en M H Bo terman Rubenslacin 69ni Erik z v H Kelderman en G Versloot Columbuslaan 507 Ernst G J z v J E v der Lugt en E de Rijk Rooseveltlaan 822 Erik z v J A H Nieuwenhuijsen en G Stoops Gasth.straat 30bis Willem A z v.W A Kasteleijn en W M Jellema,Framboosstraat 14 Ronaldus I z.v G V Dorresteijn en P I Linnen bank M'dijk Grothel 12 SebastiaanP z V K W V der Waarde en M.H I Klomp Byronstraat 62 Ro nald W z V W V Woudenberg enJ J Nagtegaal J Wagenaarkade24bis Eduard z v B Landaal en B P Gnahs Cervanteslaan 261 Jo hannes G P z v J G V Hees enH A de Bont Mariahoek 11 Ro - Bromfietsdief met blauwe vingers naar bureau Een zestienjarige schillenophaler uit Utrecht die maandagmiddag in de van Imhoffstraat vlak bij een verfwinkel met zvjn vingers een ro de bromfiets blauw stond te verven ontkwam niet aan de nieuwsgierig heid van twee passerende agenten Alleen al door het feit dat de politie mannen hem aanspraken helemaal van zijn stuk gebracht bekende hij grif dat hij de brommer vlak daar voor gestolen had bij de Leidse veertunnel Met zijn vingers nog blauw van de verf werd de joegen naar het poli tiebureau gebracht Even later werd zijn makker de 18-jarige O aange houden die bekende Scunen met de jongere vriend D diefstal te hebben gepleegd Als reden voerden zij aan dat de brommer daar al enkele maanden zou hebben gestaan Pompbediende was snelle blusser Aan het sneUe optreden van de pompbediende H van Gamelkoom is het te danken dat de brand van maandagavond bij de benzinepomp aan de Europalaan te Utrecht nau welijks enige schade heeft aange richt Hoge steekvlammen hadden de omwonenden gealarmeerd De brandweer was gewarschuwd maar toen deze kwam aanloeien was de brand al geblust door de wakkere pompbediende De brand was ontstaan doordat een bezoeker een fles met benzine had omvergelopen Door het vuur van een brandende gashaard was de benzine ontploft De schade be draagt slechts ƒ 25 Alleen de muren zijn geblakerd j^MiMik Wagen was niet afgesloten Van een onzer verslaggevers In september van het vorig jaar hebben de 30-jarige fabrieksarbei der W S en de 19-jarige elektro monteur P G H van den A in de buurt van de Kromhout-kazerne t « Utrecht een auto gestolen Omdat de wagen niet was afgesloten kon den zy er gemakkelijk in komen De elektromonteur die thans vrij willig in dienst is bij de technische troepen wist hoe men met de ka bels kon manipuleren om de wagen op gang te krijgen Eenmaal onder weg hebben zij de wagen verkocht omdat zij niet wisten wat er anders mee te doen De aanvankelijke op zet van joy-riding werd daardoor diefstal in vereniging Het was voor W S een kwalijke zaak omdat hij in de periode van 1952-1964 al vijf maal is veroordeeld wegens dief stal joy riding en mishandeling De officier van justitie mr J C VEin den Berg nam het de oudste verdachte kwalijk dat hij de jongere niet van dit avontuur heeft afge houden Hij eiste tegen hem tien maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en toezicht van de r.-k reclassering In het geval van de 19-jarige P G H V£in den H overwoog de of ficier dat hij in dienst nog tal van toekomstmogelijkheden heeft Hij staat verder gunstig bekend Hoe wel aarzelend wilde mr Van den Berg volstaan met vier maanden voorwaardelijk te vragen met een proeftijd van drie jaar onder toe zicht van de r.-k reclassering als - bin P z V J G Sluijk en J M P Middelkoop M Pololaan 304 Alexis z V N Wastopoulos en G M J Roelofs V L Brouwerstr 19 bis Marcellus G C z v C J v Dort en G A Peek Balijelaan 42 Erik G J J z V T Zwezerijnen en J J Harmsen Kerkplein 9 Jutphaas Richard F z v A C Bijl en G Birkhoft IJsselstein M Louiselaan 4 Roland z v H Ipen burg en J v Tessel M P Lindo straat 29 Andreas z v T Antonis en N Tzavala Springweg 64bis Willem H C z v J A v den Brink en H v Rijnsoever Potgie terstraat 13 Sigurd W z v G J v Hof en L H v Oordt Stadh.laan 82 Ronald C z v C Weldam en M T V der Meer Theemsdreef MMiïe?:els en inèiamn De stiohting carnaval Utrecht De Muilezels vierde maandagamotid in Tivoli zijn jaarlijks feest uit bundig Op dit pnnsebal ver scheen ook dit groepje Inca in-dianen dat een prijs van de jury kreeg toegewezen Mogelijk ook om de mooie kreten die hier niet omschreven kunnen worden maar die u zelf kunt nabootsen als u — net als deze feestvierders — langgrekt huuuuu roept en daarbij met een hand ritmisch op de mond slaat ter regelmatige onderbreking van het gehiid Even proberen in de hm,skam,er hu-hu-hii^hu-hu Promotie van de heer F Engel Aan de rijksuniveriteit te Utrecht promoveerde vemmiddag de heer F Engel vrouwenarts uit Zwolle tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift De plaats van de vagi nale c5n:ologie bij de diagnostiek van maligne tumoren van de vrouwe lijke geslachtsorganen Promotor was prof dr W P Plate In 1949 begon de heer Engel zijn medische studie te Leiden In 1957 bevorderd tot arts Daarna volgde hij een opleiding tot vrouwenarts in Rotterdam waar hij tot augus tus 1962 assisteerde op de verlos kundige en gynecologische afdeling van het Coolsingelziekenhuis later ziekenhuis Dijkzigt Sinds een jaar is hij gevestigd als vrouwenarts te Zwolle Daarvoor was hij vier maanden chef de po liclinique op de afdeling verloskun de en vrouwenziekten van het Aca demisch Ziekenhuis te Utrecht hoofd prof dr Plate mede een geldboete van f.75 subs 15 dagen De verdedigers bepleitten clementie Uitspraak dinsdag 16 maart Smalikelaar shrug Politie zegt voorsorteren De Utrechtse verkeerspolitie hpeft als een van de belangrijkste oorza ken van de verkeersopstoppingen bij de Smakkelaarsbrug genoemd het niet goed voorsorteren van de weg gebruikers Wanneer de automobilisten die van de Amsterdamsestraatweg en Leidseveer komen en die rechtsaf willen slaan naar de Catharijnesin gel op het verkeersplein zoveel mo gelijk rechts houden is de kans op vastlopen van het verkeer vrijwel Vém de baan In dat geval immers kan de verkeersstroom richting Vre denburg ongehinderd van de hnker rijbaan vlak langs de rotonde ge bruik maken Nu is het vaak zo dat het ver keer voor de Catharijnesingel van de linkerrijbaan gebruik maakt Als het moet wachten voor de ver keerslichten stellen de wagens zich op in deze baan zodat ook het niet afslaande verkeer moet wachten De opstoppingen doen zich voor namelijk voor in de morgenuren van 8.15 tot 8.45 uur Het gros van de weggebruikers om die tijd rijdt da gelijks dezelfde weg De politie hoopt dat zij zich de goede rijmethode zul len aanwennen Om tegemoet te ko men aan de verkeersdrukte is de oversteektijd bij de oversteekplaats bij de Catharijnesingel tijdens het spitsuur met tien seconden bekort 39 Theodorus H z v T H Brak kée en J A M v Liefland Dam straat ITbis Karin d v A G Goes en G Cazemier v Eysingalaan 303 Anna J d v C Post en H T Vee nendaal Zandhofsestraat 43 Erna d V J van Doom en I Heep A'damsestr.weg 461 A Belinda d V J B V den Brink en C Jansen Tiendstraat 31 Gees je G d v M A Melder en M Harbrink Numan Croeselaan 208 Mandy d v J C v den Akker en D de Jager H El coniusstraat 38 Corine A d v H C Harderwijk en C A v der Maale A de Grotelaan 82 Elisabeth E.d V H M Huussen en T Gort,De Bilt Meidoompad 31 Karen A B d V J H van Lierop en M J C Flipsen Leidsekade 80 Monique Van een onzer verslaggeefsters Door een tip van een Amsterdam se opkoper heeft de Utrechtse poli tie in zyn woning de Utrechter Van G kunnen aanhouden een 28 jarige expediteur Hij wordt ver dacht van diefstal van vier naai machines een draagbare radio en een kleinbeeldcamera tot een totale waarde van meer dan drieduizend gulden De man heeft inmiddels be kend dat hij in de nacht van 5 op G januari de diefstal heeft gepleegd uit een bestelwagen die geparkeerd stond op het Achter Clarenburg te Utrecht Maandag is hij voor de officier van justitie geleid In deze nacht had Van G de naai machines en de andere voorwerpen uit de bestelwagen van de 43-jarige vertegenwoordiger A Bruinard ge haald Hij had ze onder de arm genomen en was er zo mee naar huis gewandeld Een tweede keer deed hij hetzelfde Toen durfde hij niet meer Er stonden nog meer naaimachines in de wagen maar Van G was bang geworden voor ontdekking van zijn diefstal Van de gestolen goederen was niets meer in Van G.'s bezit Ze waren « an hand tot hand gegaan Zo kon het gebeuren dat de man die vorige week een van de naai machines aanbood aan de waak zame Amsterdamse koopman niets met de zaak uitstaande had De prijs die hij vroeg was echter zo laag dat de opkoper de zaak niet vertrouwde Als alle opkopers had hij een lijst van de recherche Leden van het Utrechts universiteitsfonds gaan 11 maart vergaderen Donderdag 11 maart komen de leden van het Utrechtse universi teitsfonds om drie uur ' s middags in het universiteitsgebouw aan het Domplein 29 te Utrecht bijeen in al gemene vergadering Op de agenda staat onder meer wijziging van de statuten van het fonds Lezing over telecommunicatie voor leden van het Niria De heer J H Schuilenga inspec teur voor bijzondere diensten der P.T.T zal voor de afdeling Utrecht van het Nederlands instituut van re gister-ingenieurs en afgestudeerden van hogere technische scholen het Niria een lezing houden over as pecten en verwachtingen van de te lecommunicatie in Nederland De contactavond woïdt donderdag 4 maart om acht uur in hotel Smits aan ' t Vredenburg te Utrecht gehouden Gouden zegelringetje Opa " en een met L M dameshorloge met zwart bandje gevonden 21—2 blau we vulpen met chroom dop pak ca caopastilles gehoorapparaat witte onderjurk in zakje wdeldop DAF blauwgroene sjaal kabeltouw zwart dictaatcahier paar bruine plastic handschoenen en een paar zwarte enkele rijwieltas inhoudende fles en tabak Komen aanlopen zwarte poedel bruin keesje cyperse kater met wit E W d V D van Burken en E W V den Berg A de Grotelaan 60 Hendrina H d v J Rietber gen en H A Weldam Balistraat 39 Wilhelmina G D d v W Verhoef en G Harmans Gildstraat 200 Christina E d v G Veenstra en C C H Peperkamp v Hoomeka de 13bis Belinda G d v B G v Hattum en A M van Dort Spaak laan 162 Henriette T d v A F K V Roosmeilen en L S C Dewald J V Scorelstraat 33 Overleden Adrianus A E de Maaré geh m J B Kooren 73 jr De Gasperilaan 164 Harry F Ledeboer wed v E Huiberse 36 jr Mamixlaan 126 bis Adrianus J Borra wed v C J de Krieger 77 jr Otterstaat 32 Jozef Valent wed V N Gouweleeuw 91 jr Leidseweg 20 Antonius M Stenfert wed v J M H C Verlinden 61 jr Croe - Modeshow Maandag 8 maart 2.30 uur MAISON BROEKMAN Biltstraat 2 in ESPLANADE Thé complet ƒ 5 - p.p Reserveren aan de zaak DINSD.4G SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling voor Kunstkring De Stem GEBOUW VOOR K EN W 20 uur Utrechtse Kring liederenavond Sophia van Santé Erna de Bruyn piano N.V HUIS 20 uur Voorstelling Wel zijnsgroep Kromhoutkazerne school Techn Dienst FYSISCH LAB Bljlhouwerstraat 6 20 uur Natuurk Gezelschap prof dr L C P van Hove „ Deeltjes en Sym metrieën " ANALYTISCH CHEMISCH LAB Croe sestraat 77 a 20 uur Première Dirkses Film „ Uit het leven van een tiener " OUDE GRACHT 101 20 uur Sociëteit voor Alleenstaanden de heer D van Arend „ Tempels gaan op reis " red ding van kunstschatten in Nubië door de Unesco B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Bureau BB Cursus brandweer Bedrijtszelfbe scherming Commandopost Cursus A.C verken-ners peloton I plichtnoodwachters Kleine Vaalt Meridiaanstraat 20 uur Oefening Alg Hulpploeg Zuid W0ENSD.4G JAARBEURS Congreszaal 14.30 uur Contactgroep Exportdeskundigen Ne - derlands-Spaanse middag JANSKERK 17.30 uur Universitaire Ka - peldlenst MARNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds L Vroegindeweü van Deltt UNIVERSITEITSHUIS 20 uur El Mo - lino de Viento lezing door Mevr Dr Maria Virtudes Luque Los moros en Espana met kleurenfilm La Espana Musulmana SCHOUWBURG 20 uur Besloten voor stelling Kunstkring De Stem TIVOLI 20.15 uur Vakbondenconcert door Het Gelders Orkest o.l.v Frances co Mander m.m.v Ronald Hoogeveen viool GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 20 uur Vergadering Vrouwenbond C.N.V BOGERMANHUIS V Asch V Wijoks - kade 19.30 uur Clubavond Utr Chr Schaakvereniging GEBOUW VOOR C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond R.K Schaakclub M.A.T B.B.-ACTIVITEITEN Wijkpost Q 19.30 uur Oefening Alg Hulpploeg wijken I J P en Q Bureau BB Lange Nieuwstraat 63 20 uur Herhalingscursus E.H.I.O Voorstellingen om 14.30 18.<5 en 21 uur CAMERA La Ronde 18 jaar CITY De tijger lust ze rauw 18 Jaar FILMAC Carnaval in kleuren en nieuws alle leeft Dagelijks 10-18.30 uur PAL ACE Koopwaar op hoge hakjes 18 jaar Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA De man met de wassen beel den 18 jaar Werkdagen 18.45 en 20.45 uur REMBRANDT McLlntock de gewel dige 14 jr Werkdagen 14.30 18.45 en 21.15 uur SCALA Cesare Borgia de Ijzeren her tog 14 jaar STUDIO Limonade Joe 14 jr Voorstel ling een kwartier later VREEBURG James Bond 007 contra Dr No 14 jaar iiiiniin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu Zie voor stadsnieuws ook pagina selaan 389 bis Gijsbert van Elk ongeh 62 jr Nieuwekerk a d IJs sel Kon Julianastraat 34 Leonar dus M Steinmeyer geh m E S Lorenz 75 jr De Bilt Soestdijkse weg 87 Zuid Hendrik K Janssen geh m J Leber 74 jr Wester straat 1 Cornells G Faber wed V J H Wolfswinkel 86 jr Abste derdijk 90 Gerardus J F Bodde 11 jr Denekamp Epmanweg 7 Egbert L Katoen geh m A v der Kamp 58 jr v Alphenstraat 24 bis Thomas A Weerdestijn wed V P Vink 74 jr Stanleylaan 128 Cornelia T Weijmans geh v P J V Luijn 73 jr Makassarstraat 1 bis Maria C de Neijs geh m L W Heijmans 73 jr Hoenderhof 3 Petronella W Pauw ongeh 76 Jr Eykmanlaan 72 Adiona Westhof f geh m P R v den Berg 60 jr Bergen op Zoom Guido Gezellel 153 w Ook moete Van UTRECHT — Hoewel kend geen voorstander vakbondslidmaatschap omstandigheden wel h aanvaarden Bovendien ganiseerde werknemers die de vakbeweging in richt Hierbij wordt ge < bonnen het geven van Dit staat in de brief overlegorgaan van de les heeft gestuurd aan stuur van de Stichting Arbeid Morgen zal de i ding georganiseerden-i ganiseerden voor het ee ] traal in de Stichting aar de komen De brief stelt ook dat c zaamheden die vakven functionarissen in publie lijke en semi-publiekrecht chamen verrichten beter worden gehonoreerd Dit z eenkomstig ook voor de versieden kunnen gelden De vakcentrales menen c werkzaamheden worden vei het belang van de gehele Nei se samenleving en dat de van de vakorganisaties die leden worden betaald hien hun dagelijkse werk moeten gehaald De vergoeding die 1 wordt verstrekt dragen de enigingsfunctionarissen grol weer aan hun organisaties De vakcentrales wensen vj instelling van fondsen door d gevers waaruit de vakbeweg de haar scholings - en vormiii kan bekostigen en haar wete peiyk onderzoek Het is evld dus de vakcentrales dat di ook ten goede komt aan de ven De vorming van deze zzou niet moeten worden gere cao's maar in aparte over & sten De vakcentrales zien dez Informateu Vervolg van pagina Ook de fractievoorzitter v CHU was niet zo gelukkig n gedrag van minister Toxopeu is niet te rijmen met de chri historische opvatting van recht Zoiets zou bij ons niet ren zei mr Beemink Kleine partijen De consultaties öp Huis ten zijn vanmorgen om tien uur h nadat gisteravond om zeven ui Beemink het rijtje adviesbe2 voorlopig had afgesloten De I gin heeft vanmorgen achtere gens gepraat met de heren horst PSP Bakker CPN Dis SGP Koekoek Boeren ] j en Jongeling GVP Voor iede zoeker had de Koningin twinti nuten uitgetrokken De heer koek beloofde gisteravond de i zich bij zijn bezoek op Hui Bosch zou beklagen over het st spannen van de regeringspa met het kabinet De raadpleging van de vijf ne " fractieleiders heeft nauw enige politieke betekenis en eerder beschouwd worden als vriendelijkheid tegenover de di partijen in het parlement Bij ge kabinetscrises is het wel gekomen dat de vertegenwoord van de kleine pai-tijen niet we geconsulteerd Marilou Nee Marilou is vandaag niei kantoor Ze heeft de vhiger I stuikt waar ze anders mee 1 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Morgen overleg in Stichting v d Arbeid Vakcentrales vragen meebetalen nietJeden Ook werkgever zou moeten bijdragen Van onze soc econ redacteur UTRECHT — Hoewel de Nederlandse vakcentrales zoals be kend geen voorstander zijn van het invoeren van een verplicht vakbondslidmaatschap bij de vi^et kunnen zy onder bepaalde omstandigheden wel het in de c.a.o verplichte lidmaatschap aanvaarden Bovendien menen de vakcentrales dat de ongeor ganiseerde werknemers moeten gaan betalen voor de diensten die de vakbeweging in het algemeen voor loontrekkenden ver richt Hierbij wordt gedacht aan het verzilveren van vakantie bonnen het geven van adviezen etc sen als een andere oplossing voor het verplicht meebetalen van on georganiseerden aan liet vakbe wegingswerk iets wat waarschijn lijk meer weerstanden zal opwek ken afgezien van de principiële bezwaren namese impasse Het wordt hoe langer hoe moeilijker er nóg op te vertrouwen dat de bij het conflict in Vietnam betrokken partijen zich toch nog wel aan de con ferentietafel zullen scha ren om te trachten tot een vreedzame regeling te komen die uiteindelijk stellig in ieders be lang is Secretaris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties die zich veel moeite geeft om de weg naar on derhandelingen te effenen was vo rige week zo onhandig om de Ame rikanen zwaar op de tenen te trap pen door openlijk te verldaren dat Washington eigenlijk niet beseft waar het in Zuid-Oost-Azië op neer komt Hij zei namelijk dat zijns in ziens het Amerikaanse volk een op lossing van het conflict door middel van onderhandelingen wel zou aan vaarden indien het de waarheid zou kennen De Amerikaanse troepen zouden zich dan zo voegde hij er aan toe op elegante wijze uit dit deel van de wereld kunnen terug trekken Het is verbazingwekkend dat zo'n belangrijke functionaris die het grootste deel van het jaar op het hoofdkwartier van de V.N in New York vertoeft en die dus wel op de hoogte kan zijn van de Amerikaanse publieke opinie zich qualitate qua Verkorting diensttijd bij de luchtmacht ketting gemaakt van kralen en zwij nentanden Op weg naar Paramaribo werd op drie plaatsen gestopt om een be zoek te brengen aan de nederzettin gen Onverwacht Lelydorp en De Njeuwe Grond Bij Onverwacht een Creolen-dorp toonde prinses Bea trix opnieuw het gemak waarmee z;j zich in het publiek vertoont Tij dens een kleine zanghulde liet een van de kinderen een klein groen vlaggetje op de grond vallen vlak voor de voeten van de Prinses Het kind had de moed niet het op te ra pen waarop de Prinses het vlagge tje opnam en het aan het ietwat be dremmelde jongetje overhandigde By het dorp De Nieuwe Grond waren twee erepoorten over de weg opgesteld Prinses Beatrix werd hier tegemoet getreden door twee aparte delegaties die haar met zo veel malas bloemensllngers om hingen dat zij zich ternauwernood vrjj kon bewegen De Hindoestanen die hier wonen betoonden zoveel enthousiasme dat de ceremonie aJ en toe in chaos dreigde om te slaan Hoe dichter de stoet in de buurt van Paramaribo kwam hoe meer mensen er langs de weg stonden en hoe langzamer het tempo van de rit werd Amerikaanse employees van de Surinaamse bauxiet maatschap pij stonden langs de route te zwaaien met Amerikaanse vlaggetjes 1 NIEUWSBLAD lef in akt e en gestolen voor genoteerd Bij con machine gestolen te r leidde de politie verten tie how 3ag 8 maart ur ON BROEKMAN ¦ aat 2 PLANADE omplet ƒ 5 p.p lan de zaak ACjENOM NSDAG 20 uur Besloten voor unstkring De Stem K EN W 20 uur Jiederenavond Sophia a de Bruyn plano mr VoorstelUng Wel imhoutkazeme school Bljlhouwer-straat 6 20 Gezelschap prof dr ove „ Deeltjes en Sym - ÏEMISCH LAB Croe I uur Première Dlrkse » leven van een tiener " 101 20 uur Sociëteit inden de heer D van Is gaan op reis " red schatten In Nublë door ' EN 19.30 uur Bureau andweer BedrijfszeUbe - Cursus A.C.-verken plichtnoodwachters leridiaanstraat 20 uuri Hulpploeg Zuid ENSD.^G ongreszaal 14.30 uur Sxportdeskundigen Ne e middag uur Universitaire Ka - Jomplein 19.30 uur Ds i,i van Delft HUIS 20 uur El Mo lezing door Mevr Dr Luque Los rooros en deurenlilm La Espana 20 uur Besloten voor ring De Stem mr Vakbondenconcert rs Orkest o.l.v Frances Ti.v Ronald Hoogeveen Kromme Nwe Gracht rgadering Vrouwenbond S V Asch V Wöcks - - Clubavond Utr Chr ng C.S.B Kromme Nwe O uur Clubavond R.K k.r EN Wijkpost Q 19.30 Alg Hulpploeg wijken ^ ange Nieuwstraat 63 ngscursus E.H.I.O SCOp^S ^ tl 14.30 18.45 en 21 uur londe 18 jaar lust ze rauw 18 Jaar al In kleuren en nieuws seUiks 10-18.30 uur A aar op hoge hakjes jks 18.45 en 21 uur lan met de wassen beel erkdagen 18.45 en 20.45 McLlntock de gewel rkdagen 14.30 18.45 en Borgia de ijzeren her - ide Joe 14 jr Voorstel ler later ames Bond 007 contra llllllllllllllllllllllil stadsnieuws pagina IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHI llllllllllllllllllllllllllllli Gijsbert van Elk ^ ieuwekerk a d IJs inastraat 34 Leonar neyer geh m E S De Bilt Soestdijkse Hendrik K Janssen eber 74 jr Wester lelis G Faber wed swinkel 86 jr Abste Tardus J F Bodde skamp Epmanweg atoen ' geh m A v jr V Alphenstraat A Weerdestijn wed jr Stanleylaan 128 ijmans geh v P J - - Makassarstraat 1 de Neijs geh m L 73 jr Hoenderhof 3 Pauw ongeh 76 jr 2 Adiona We«thotf V den Berg 60 jr tl Guide Gezeüel lo3 Dit staat in de brief die het overlegorgaan van de centra les heeft gestuurd aan het be stuur van de Stichting van de Arbeid Morgen zal de verhou ding georganiseerden-ongeor ganiseerden voor het eerst cen traal in de Stichting aan de or de komen De brief stelt ook dat de werk zaamheden die vakverenigings funetionarissen in publiekrechte lijke en semi-publiekrechtelijke li chamen verrichten beter moeten worden gehonoreerd Dit zou over eenkomstig ook voor de werkge versieden lamnen gelden De vakcentrales menen dat deze werkzaamheden worden verricht in het belang van de gehele Nederland se samenleving en dat de mensen van de vakorganisaties die door de leden worden betaald hiervoor uit hun dagelijkse werk moeten worden gehaald De vergoeding die hiervoor wordt verstrekt dragen de vakver enigingsfunctionarissen grotendeels weer aan hun organisaties af De vakcentrales wensen voorts de instelling van fondsen door de werk gevers waaruit de vakbeweging me de haar scholings - en vormingswerk kan bekostigen en haar wetenschap peiyk onderzoek Het is evident al dus de vakcentrales dat dit werk ook ten goede komt aan de bedrij ven De vorming van deze fondsen zzou niet moeten worden geregeld by cao's maar in aparte overeenkom sten De vakcentrales zien deze fond - Informateur Vervolg van pagina Ook de fractievoorzitter van de CHU was niet zo gelukidg met het gedrag van minister Toxopeus Het is niet te rijmen met de christelijk historische opvatting van staats recht Zoiets zou bij ons niet gebeu ren zei mr Beemink Kleine partijen De consultaties op Huis ten Bosch zijn vanmorgen om tien uur hervat nadat gisteravond om zeven uur mr Beemink het rijtje adviesbezoeken voorlopig had afgesloten De Konin gin heeft vanmorgen achtereenvol gens gepraat met de heren Lank horst PSP Bakker CPN Van Dis SGP Koekoek Boerenpartij en Jongeling GVP Voor iedere be zoeker had de Koningin twintig mi nuten uitgetrokken De heer Koe koek beloofde gisteravond dat hij zich bij zijn bezoek op Huis ten Bosch zou beklagen over het samen spannen van de regeringspartijen met het kabinet De raadpleging van de vijf klei ne " fractieleiders heeft nauwelijks enige politieke betekenis en moet eerder beschouwd worden als een vriendelijkheid tegenover de dwerg partijen in het parlement Bij vori ge kabinetscrises is het wel voor gekomen dat de vertegenwoordigers van de kleine partijen niet werden geconsulteerd Marilou Nee MarlIou is vandaag niet op Itantoor Ze heeft de vinger ver stuikt waar ze anders mee typt Of de vakcentrales een direct verschil in arbeidsvoorwaai-den wensen dus in lonen e.d tus sen georganiseerden en ongeor ganiseerden vermeldt de brief niet Daarover zullen de centrales in de Stichting van de Arbeid zelf hun opvattingen bekend maken Evenmin doen de vakcentrales een uitspraak over de verplichting van Tot 21 maanden beneden rang van sergeant In een brief aan de voorzitters van Tweede en Eerste Kamer heeft minister P J S de Jong meege deeld dat hij een mogelijkheid ziet om de duur van de eerste oefening van alle dienstplichtigen by de lucht macht beneden do rang van ser geant te stellen op 31 maanden Hiervan zullen voorlopig alleen de dienstplichtigen die op of na 1 april 1964 voor eerste oefening onder de wapenen zijn gekomen profiteren Door een soepele overgangsregeling zal worden voorkomen dat de groot verlofdatum van hen die tussen 1 januari en 1 april 3964 onder de wa penen zijn gekomen later zal komen te liggen dan de datum van groot verlof van de lichtingsploeg voor welke de maatregel ten volle geldt Minister De Jong en staatssecre taris Den Toom zijn van mening dat het aantal vrijwilligers bij de lucht macht aanleiding geeft om tot de genoemde maatregelen over te gaan Dit temeer omdat niet te ver wachten is dat de wervingsresulta ten in de eerstkomende jaren een ongunstiger beeld te zien zullen ge ven Het aantal vrijwillig dienenden in specialistische functies bij de lucht macht is momenteel zo'n 500 De wervingsresultaten in de laatste ja ren waren ongeveer 50 beroeps mensen 150 kort verband vrijwilli gers en 25 vrijwillig nadienenden per jaar De minister deelde verder nog mede dat de luchtmacht een extra contingent dienstplichtigen nodig zal hebben om de kortere diensttijd van de specialisten op te vangen Dit zal neerkomen op on geveer 150 man per jaar Wens Partij van de Arheid Kamerleden moeten af van bijbaantjes De Partij van de Arbeid streeft naar een Tweede Kamerfractie waarin zo weinig mogelijk leden bij baantjes hebben Een Kamerlid moet zich eigenlijk alleen maar wij den aan zijn taak als volksvertegen woordiger Dit verklaarde de alge meen secretaris van de PvdA de heer E Meester maandag in Utrecht De heer Meester die een toelich ting gaf op de vernieuwingsplannen van de PvdA vond een betere hono rering van het Kamerlidmaatschap een eerste vereiste om te bereiken dat de bijbaantjes worden afge schaft In het kader van de nieuwe plan nen zal de Partij van de Arbeid het één-meifeest niet meer in samen werking met het NW vieren Het meifeest in zijn oude vorm wordt vervangen door een landelijk mei festival dat dit jaar in de Utrechtse Jaarsbeurshallen zal worden gehou den De heer Meester deelde verder nog mee dat een door de P.v.d.A inge stelde commissie voor bestudering van het Nederlandse kiessysteem zal adviseren de Eerste Kamer op te heffen De commissie die geleid wordt door mr J A W Burger zal binnenkort haar rapport uitbrengen een nationaal fonds door alle werk nemers waaruit mede de vakbonds activiteiten kunnen worden gefinan cierd Afgezien van het feit of een dergelijk fonds haalbaar is willen de centrales eerst afwachten wat de overheid gaat doen Er wordt na melijk verwacht dat er een over heidssubsidie voor het scholings werk van de vakbeweging komt Vice-premier Biesheuvel Geen cijfers bekend over ciriminaliteit onder Surinamers Volgens vice.minister-president mr Blesheuvel is niet gebleken dat een relatiet groot aantal van de in Nederland aankomende Surinamers tot het plegen van misdrijven komt evenmin dat dit in het bijzonder voor Amsterdam zou gelden Mr Biesheuvel die dit zegt in zijn antwoord op schriftelijke vra gen van het Tweede-Kamerlid Mom mersteeg KVP voegt hier echter direct aan toe dat uit publikaties van het CBS niet valt af te leiden uit welk gedeelte van het konink rijk de delinquenten afkomstig zijn De regering beschikt dan ook niet over exacte gegevens omtrent de omvang van de criminaliteit van de zich in Nederland bevindende Su rinamers Trouwens het is evenmin nauwkeurig bekend hoe groot het aantal van deze rijksgenoten in Ne derland is Ongeveer 1000 dienstplichtigen per jaar zullen van de nieuwe rege ling profiteren De dienstplichtigen beneden de rang van sergeant die specialisti sche functies bezetten zijn voorna melijk hulp radio - en radarmonteurs hulpmonteurs voor straalvliegtui gen hulpmonteurs propellorvlieg tuigen hulp automonteurs en hulp gronduitrustingmonteurs OP SCHIPHOL arriveerden gis teren de Indonesische anvbassa dew in Nederland Soedjajtvo Tjondronegoro en zign echtgenote Linhs tnevrouto Sjarif echtgeno te van de scheidende eaakgelas tigde Advertentie Kunstgebitten Dentoflx houdt ze stevig op hun plaats Uw gebit raakt niet meer los wanneer U ' s morgens een weinig Denfofix op de ploot strooit U heeft dan de gehele dag een heerlijk gevoel van zekerheid en welbehagen want Dentofix doei zijn plicht I Dit moderne onfiseptische poeder werkt als een beschermend kussen en houdt bovendien de adem fris Verkrijgbaar in discrete neutrale plastic flacons prijs f 2,35 bij apo theken en drogisterijen Inventaris Arch onder de hamer Van onze correspondent DEN HAAG — In de Haagse dierentuin viel vanmorgen met grote regelmaat de hamer van de Arnhemse makelaar J Abas bij de veiling van de omvangrijke in ventaris van de onlangs failliet ge gane N.V Arch te Wassenaar een firma die in winkelinventarissen handelde De catalogus bevatte bijna 1600 nummers waaronder de meest uiteenlopende artikelen waren samengebracht Het kostbaarste van de ochtend veiling was een partij van 85 ku bieke meter tropisch hardhout die voor ƒ 13850 van eigenaar ver wisselde DINSDAG 2 MAART 1965 Eis 6 jaar Brandstichtin.8 [ in Haagse Laaltkerk Zes jaar gevangenisstraf met af trek van een jaar voorarrest en on voorwaardelijke terbeschikkingstel ling van de regering luidde van morgen de eis van de officier van justitie bü de rechtbank in Den Haag tegen de zeventienjarige ma chinebankwerker B F H uit Den Haag aan wie ten laste was gelegd dat hy 22 februari van het vorige jaar brand heeft gesticht in de Laakkerk aan de Isingstraat in Den Haag Het kerkgebouw werd geheel verwoest waarbij voor een miljoen schade werd aangericht Vlet Verdachte zei ter zitting dat het meisje met wie hU omgang had kort voor de brandstichting de rela tie had verbroken omdat verdachte katholiek is en het meisje gerefor meerd Ik moest mijn roes kwijf ' zo verklaarde hij voor de rechtbank Nadat hij die middag zijn bromfiets had schoongemaakt ging hij met een paar flesjes benzine naar de Laakkei-k goot de flesjes voor de preekstoel leeg en stak de benzine in brand Dat die brand een derge lijke omvang zou aannemen dat de hele kerk verloren zou gaan had hij niet verwacht De officier van justitie jhr mr Th W van den Bosch constateer de dat al deze feiten het trieste slot vormen van een verkeerde op voeding Volgens het rapport van de psychiater heeft verdachte gees telijke tekortkomingen maar een vrijwel uitsluitend ter beschikking stellen van de regering achtte de officier niet juist De verdediger mr E Korthals Altes bepleitte een zo kort moge lijke vi ijheidsstraf teneinde zo spoe dig mogelijk met de psychiatrische behandeling te kunnen beginnen Uitspraak 16 maart Hagenaar reed met auto op agent in In Den Haag is maandagavond een 19 jarige jongeman aangehou den die eerder op de avond met zijn auto op een agent is ingereden Twee agenten zagen op de Nieuwe Haven een zwarte auto met groot licht hen tegemoet rijden Zü wilden de bestuurder erop wijzen dat hij in overtreding was De ene agent ging op straat staan en gaf hem een duidelijk stopteken Toen hij vlakbij was gaf de bestuur der vol gas De agent kon nog net opzij springen De andere agent had het nummer opgenomen terwijl de bestuurder zijn lichten doofde en wegreed La ter op de avond werd een 19 jari-ge verwarmingsmonteur aangehou den Hij wordt verdacht van poging tot doodslag Het is al de tweede keer dat de jongen voor een derge lijk feit is aangehouden Prinses uitbundig in Suriname begroet Van onze reisredacteur PARAMAKIBO — Suriname heeft prinses Beatrix het tot nog toe meest spontane en uitbundige wel kom bereid van haar reis naar de West Duizenden dromden langs de kil(nneters lange route van het vliegveld Zanderij naar de binnen stad een afstand van 51 kilometer Kotamissies Hindoestanen Euro peanen Javanen en Creolen stonden rijen dik om de langzaam rijdende officiële stoet voorbij te zien gaan De Prinses werd door goevemeur De Vries en eerste minister J Pen gel op het schoon geregende vlieg veld verwelkomd In tegenstelling tot andere bezoeken van leden van lief koninklijk huis toen de erewacht op het vliegveld bestond uit pelotons van de Nederlandse troepenmacht in Suriname werd de erewacht nu gevormd door het korps gewapende politie gestoken in khaki uniformen witte tropenhelmen koppelriemen en enkelstukken Bij het vertrek van het vliegveld deed zich een komisch incident voor toen een klein in rood gekleed meisje van de Caraïben een india nenstam die met 20 man naar het vliegveld was getogen prinses Bea trix achterop liep en haar op de arm tiirte De Prinses hield stil het meisje kuste haar gehand schoende hand en overhandigde een Advertentie zo ontaktisch uitdrukte Hij had o.i moeten begrijpen dat hij de kritiek op de Zuidoostaziatische politiek van de Amerikaanse regering beter aan anderen had kunnen overlaten bij voorkeur aan de Amerikanen zelf D AT die kritiek ook in de V.S zelf groeiende blijft is afgelopen week einde opnieuw gebleken bij de publi katie van het officiële Amerikaanse witboek over de Noordviètnamese agressie jegens Zuid-Viètnam Dit witboek dat met veel tam-tam was aangekondigd bevatte in feite slechts oud nieuws Wie twijfelde er nog aeui dat de Viètcong in toene mende mate door de Noordviètna mezen wordt gesteund Onthullin gen zijn in dit witboek bepaald niet gedaan Wij twijfelen er bovendien ernstig aan of de leden van de Veiligheids raad van de V.N en in het alge meen de publieke opinie in de we reld door deze Amerikaanse mede dedelingen over de communistische penetratie in Zuid-Viètnam wel bij zonder geschokt zijn Immers de Amerikanen maken er hunnerzijds absoluut geen ge heim van dat zij hun duizenden mi litaire adviseurs " in Zuid-Viètnam niet alleen voortdurend uitbreiden maar nu ook geheel zelfstandig de bases van de communistische Vièt cong laten bombarderen Wij mogen wellicht aannemen dat die wijziging in het militaire optre den van de Amerikanen ook al ge let op het voortdurende gekrakeel onder de Zuidviètnamese generaals noodzakelijk was om de Viètcong met succes het hoofd te bieden maar op zichzelf zal deze actie de Amerikanen in het Aziatische gebied niet populairder maken " Het is meer dan waarschijnlijk dat The New York Times hieraan ook dacht toen het zondag de Ame rikaanse politiek inzake Vietnam zo scherp kritiseerde Het blad stelde dat de regering in Washington het Amerikaanse volk met het ge publiceerde witboek scheen te wiDen voorbereiden op een drastische uit breiding van de Amerikaanse be moeienissen met de langdui-ige strijd in Vietnam waarvoor het blad geen enkele aanleiding ziet Wi IJ geloven dat dit scherpe oor deel van het Amerikaanse blad al leen op zijn plaats is wanneer vast zou staan dat de grote Amerikaanse bemoeienissen militair niet noodza kelijk zouden zijn En wie weet dat met zekerheid Er is een theoine in omloop vol gens welke de Amerikanen van me ning zouden zijn dat zij alleen uit een positie van kracht kunnen on derhandelen en dat zij daarom ook de Noordkoreaanse bases hebben bestookt Als deze theorie juist is dan wil het ons voorkomen dat Johnson en zijn ministers de nade len ervan beslist onderschatten Het grootste nadeel is ongetwij feld — dat zijn wij eens met The New York Times — dat Washington door zijn handelwijze de Sowjet Unie dwingt de zijde van China te kiezen En het is nu wel duidelijk gewor den dat Moskou en Peicing de Viet namese Icwestie op geheel verschil lende manier willen of moeten we al schrijven wüden benaderen Vorige week zegde Rusland zijn steun toe aan het Franse plan voor bijeenroeping van een conferentie ter bespreking van de Vietnamese crisis De Sowjet-Unie verlangt wel terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het zuiden maar het stelde die terugtrekking nog niet als een voorwaarde waaraan moet zijn voldaan vóórdat een conferentie kan starten China daarentegen ver wierp gisteren zonder meer de mo gelijkheid van een oplossing van het Vietnamese vraagstuk door onder handelingen zolang de Amerikaanse Meisje met kleuter weer De 3-jarige Ella van Giersbergen uit Papendrecht die zondagmiddag door het 17-jarige buurmeisje J M Klootwijk mee uit wandelen werd genomen en sindsdien zoek was is terecht dankzij een tip van een TV kijker uit Dordrecht De kijker zag de foto's van de kleuter en het meisje maandag na de nieuwsberichten van acht uur op zijn scherm De politie heeft ook een vriend van het 17-jarige meisje aangehouden De twee zouden tijdens de wan deling ruzie hebben gekregen waar na het meisje dat aan de moeder van Ella gevraagd had of deze mee mocht wandelen met het kind ver dween troepen in Zuid-Viènam zijn Door nu meer manschappen naar Saigon te zenden versterlrt Washington ze ker niet het Russische standpunt Nu de Amerikanen vandaag tot niet-uitgelokte " luchtaanvallen op Noordkoreaanse bases zijn overge gaan is een geheel nieuwe situatie ontstaan De kans op ernstige in - ternationaal politieke complicaties is uiteraard thans nog groter ge worden z ^ de ' Mg wilgen premier Wie weinig zegt heeft weinig te verantwoor den zal minister-presi dent Marijnen gedacht hebben en daarom heeft hij gistermiddag in de Tweede Kamer maar helemaal gezwe gen over de oorzaken en achtergron den van de kabinetscrisis De tele visie gebruik makend van de schaarse gelegenheid ' n kort maar interessant parlementair debat in tegraal uit te kunnen zenden heeft het beeld van mr Marijnen in zijn rol als De Zwijger " overal in den lande verspreid Wij betwijfelen of dit zijn populariteit ten goede zal komen Want zijn weigering aan de volksvertegenwoordiging inlichtin gen over de kabinetscrisis te ver schaffen zal beslist niet algemeen begrepen worden Nu is het zo dat mr Marijnen formeel het gelijk wel aan zijn kant had omdat in ons land nooit mededelingen worden gedaan over wat zich intern in de minister raad afspeelt De volksvertegen woordiging beoordeelt steeds de re sultaten van het overleg in de minis terraad niet op welke wijze die tot stand zijn gekomen In ' t jongste verleden sinds 1959 is het tweemaal voorgekomen dat een minister zijn functie neerlegde hetgeen gemotiveerd werd wegens persoonlijke redenen Ook toen is de Kamer niet ingelicht — en zij vroeg er ook niet naar — over hetgeen zich binnenskamers in de minister raad heeft afgespeeld Moeten wij nu deze gedragsregel ook in acht nemen nu een geheel kabinet ontslag aanbiedt Wij me nen — en wij schreven dit zaterdag reeds — dat de minister-president er goed aan zou hebben gedaan een uitvoeriger verldaring te geven dan het korte briefje waarmee hij de Kamer van ' t ontslag kond deed Het gaat hier om een zaak die de gemoederen al lang bezig houdt waar van verscheidene zijden de vrijheid van meningsuiting in het ge ding worijt gebracht waardoor de li berale partij naar de stembus wil grijpen waar hoogst belangrijke culturele en als reclame in de tele visie zou worden toegelaten com merciële kwesties aan de orde zijn Mr Marijnen had naar onze smaak tegemoet kunnen komen aan de ver langens heus niet alleen in de Ka mer levend om wat meer inzicht te verschaffen in de breukpunten die het land zo plotseling hebben beroofd van zijn regering Hij is nu ervaren genoeg om te weten hoe ver hij in die verklaring had kun nen gaan want uit het Irene-debat van een jaar geleden hebben wij kunnen zien dat de minister-presi dent in staat is nauwkeurig zijn woorden te kiezen Er is echter nog iets anders Het gisteren gehouden debatje heeft ge toond dat er nog een sterke binding bestaat tussen de regeringspartijen De woordvoerders van de KVP de WD de AR en de CHU steunden elkaar en mr Marijnen in het stil zwijgen alsof het van te voren was afgesproken En misschien was het dat ook want in het afgelopen week einde hebben de politici natuurlijk niet stil gezeten Dat zou betekenen dat er wel de gelijk een poging ondernomen gaat worden om tot een reconstructie van het kabinet te komen en dat de betrokken partijen er van uit gaan dat hoe minder er over de meningsverschillen in het kabinet wordt gezegd des te meer kans er voor zulk een herstel bestaat Directeur van SHV ernstig ziek De 57-jarige heer J M Fentener van Vlissingen president-directeur van de Steenkolen Handels Vereeni ging te Utrecht is gedurende een va _ liantiereis in Oeganda getroffen door een hersenembolie Na zijn terugkeer maandag op Schipliol is de heer Van Vlissingen die o.a ook voorzitter is van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken in een ziekenhuis opgenomen 
DINSDAG 2 MAART 1965 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Heden overleed tengevolge van een noodlottig onge val onze lieve man vader behuwd - en grootvader HENRY PiETER DIRK VAN WIJK Oud Hoofdambtenaar der N.V Nederlandse Spoorwegen Adviseur der N.V Spoorweg Sein Industrie in de ouderdom van 72 jaar Bilthoven p J van Wtjk-Brans Waalwijk E Polderman-van Wtjk A J Polderman arts Dirk Jan Floor Jan Leiden Drs H A C W van Wtjk J M J van Wijk-Boom Catalijn Henriet WaaJre C Kymmell-van Wijk G R W Kymmell Hester Reina Hermien Coen Bilthoven 28 februari 1965 Ruysdaelplein 1 Thuis Uever geen bezoek Geen toespraken De teraardebestelling zal plaatsvinden donderdag 4 maart om 15 uur op de begraafplaats „ Den en Rust ' Frans Halslaan te Bilthoven De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Ziekenhuis de Lichtenberg " te Amersfoort aldaar geen bezoek florani model Bistro iike met inrichtingservaring bieden wij een prettige en afwisselende weri^kring ais ASSISTENTE EN PLAATSVERVANGSTER VAN HET HOOFD VAN DE HUISHOUDELIJKE DIENST Gezien de veelzijdigheid van deze functie is ervaring in een ziekenhuis of inrichting gewenst terwijl zij die in het bezit zijn van een INAS-diploma de voorkeur genieten De mini - mum leeftijd werd gesteld op 25 jaar een ruime eigen kamer staat ter beschikking Geboden wordt een prettige en afwisselende werkkring met een behoorlijk salaris 3 weken vakantie 4 % vakantietoeslag en pensioenregeling Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt Schriftelijl van Hellemondt Regentesselaan 44—46 Utrecht telefoon 712882 Wed & Gebr STAFFHORST N.V wyn - en Gedlstllleerd handel vraagt voor direkt VRACHTWAGEN CHAUFFEUR i.b.v rijbewijs B en C voor vervoer van onze artikelen naar de filia - len Aanmelden Wittevrouwenstraat 32 Ne een langdurig lijdenis rustig van ons heenge gaan mijn onvergetelijkelieve zorgzame man on ze broer zwager en oomde heer BOELOF EMMEN op de leeftOd van 67 jaar Uit aller naam 1 Emmen-Swanink Utrecht 27 februari 1965 Leidseweg 19 Voor hen die afscheid willen nemen bestaat daartoe gelegenheid in een der rouwkamers aan de Maliesingel 75 te Utrecht van 9-17.00 uur en van 18.00-18.30 uur Bijzetting in het familie graf zal plaats hebben woensdag 3 maart op de Ie Algemene Begraaf plaats „ Soestbergen " aan de Gansstraat te Utrecht om 13.30 uur Vertrek van de rouwka mer om 13.15 uur Nog vrij onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man onze zorgza me vader EGBERT LUCAS KATOEN op de leeftijd van 58 jaar A Katoen van der Kamp Egbert en Krijnie Anneke en Jan Utrecht 1 maart 1965 Van Alphenstraat 24 bis De overledene is opge baard in de rouwkamer Schoolstraat 12 welke ge opend is van 6.30 tot 7.30 uur Thuis geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben vrijdag 5 maart om 1 uur op de 3e Algemene Begraaf plaats Tolsteeg " ver trek vanaf het woonhuis 12.30 uur Na een zeer langdurig ziekbed ging van ons heen onze lieve moeder mevrouw WILLEMIJNTJE STIJGER weduwe van B Verver op de leeftijd van 85 jaar Vleuten Zr Maria Johanna J C A Verver Utrecht C A W Verver Utrecht 27 februari 1965 Raiffeisenlaan 17 De teraardebestelling heeft op dinsdag 2 maart op de begraafplaats ' Den en Rust ' plaatsgevonden SCHEIKUNDE repeteren en persoonlijk les hbs o.a eindexamen gymn b J B SEEGERS SMABAGDPLEIN 201 UTRECHT - TEL 83383 Beha drie/kwart model voorgevormde cups met beugel afgezet met een charmant lintje ^ QC Jarretelgordel met kantje gegarneerd ruche elas tiek sluiting van achteren 4.75 ImnkemöUer WEER FIT Jazeker niet moe meer niet lusteloos meer dankzij I Pleegzuster Bioedwijn geneeskrachtige wijn met zenuwsterkende, bloedvormende en opbouwende bestanddelen voor Qieuwe energie alleen ve[l(rljgiiiar bij spotlieKer of drogist TONEELGROEP CENTBUM vrijdag 5 maart 8 uur HET TWEEDE SCHOT Thriller van Robert Thomas met Ann Hasekamp Peter Aryans Gerard Hartkamp Maxim Hamel en Jaap vJin Donselaar NIEUW ROTTERDAMS TONEEL zaterdag 6 en zondag 7 maart 8.30 uur zonder pauze INCIDENT IN VICHY van Arthur Miller met Richard Flink Johan Schmitz Coen Flink Hans Culeman Piet van der Meulen Eli Blom e.v.a TONEELGROEP THEATER De avonturen van de brave soldaat maandag 8 maart 8 uur SVEJK van Jaroslav Hasek In de titelrol BERNARD DROOG Willem Grelingen Eric van der Donk Bé Schenk Onno Molen - _ kamp e.a = SmBII Prijzen van ƒ 2.50 tot ƒ 7 — Coupons geldig ¦¦¦ l £ GEMEENTE MAARN U Op het prachtig verbouwde gemeentehuis kan op de secretarie geplaatst worden een ADMINISTRATIEVE KRACHT vrouwelijk hoofdzakelijk te belasten met type - en loketwerkzaamheden Ten minste vereist diploma ULO en typen Salaris afhankelijk van leeftijd en erva ring nader overeen te komen Maarn heeft zeer gunsiüge busverbindingen met Doorn en Amersfoort en treinverbindingen met Utrecht en Arnhem Sollicitaties aan de burgemeester binnen 7 dagen na verschijning van dit blad AANKOMEND VRL KANTOORBEDIENDE gevraagd Leeftijd vanaf plm 16 jaar Zoekt U een andere werkkring Kom dan eens praten bij SCHUURMAN OUDE GRACHT 260 Telefoon 13811 / \ HOTEL NOORD-BRABANT VREDENBURG 3 - UTRECHT vraagt voor spoedige Indiensttreding VRL ADMINISTRATIEVE KRACHT Leeftijd plm 17 jaar Mulo-opleiding gewenst Sollicitaties schriftelijk aan de directie voor de cliché - en foto-afdeling van zijn redactie een JONGEMAN met technische aanleg en belangstelling voor de fotografie Leeftijd minstens 18 jaar Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan de Per soneelsafdeling van het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 Utrecht PUISTJES minderen direct PUKKELTJES komen niet terug HUIDUITSLAG - wèg metdie Straf Helder vloeibaar heerlijk zuiverend DDD Recept doodt de bacteriën en maakt uw huid weer glad en gaaf " van binnenuit door-en-door gezond unit RECEPT Vanaf f 1.30 per flacon GEVRAAGD JONG MEISJE als hulp in tandarts praktyk Telefoon 11126 Er kan op ons HAARWERK ATELIER een handig JONG MEISJE worden geplaatst dat graag een mooi vak wil leren en opgeleid wil worden tot posticheuse Wq bieden PRIKKEL - OF,KRAMPHOEST Brdncliicüm Elixir Nattermann DAT HELPT een prettige werklcring 5-daagse werkweek muziek bij de arbeid en goede vooruitzichten Aanmeld dagelijks van 9-12 en van 2-5 uur Haarind UGEKA N.V W V Abcoudepl 5 Tuinwijk Vtrkrijgb bij Apoth en crk Droj N.V KONiNKUJKE ZILVERFABRIEKEN van Kempen & Begeer "- Op onze centrale administratie hebben wij op de afdeling debiteuren een plaats vrij voor EEIV JOXGEDAME Haar werkzaamheden zullen bestaan uit het assisteren bij de debiteuren adminisfrafie van hef gehele concern zowel in binnen - als buitenland In verband daarmee stellen wij de volgende eisen leeftijd ongeveer 17 jaar enkele jaren MULO of MULO-diploma bij voorkeur enige kantoorervaring het hebben van een fype-diploma is een exfra aanbeveling Wij bieden U een prettige werkkring in een prettige nieuwe om geving tussen een aantal leeftijdgenoten Wanneer u belangstelling hebt voor deze funkfie zien wij graag uw schriftelijke sollicitatie tegemoet op onze afdeling personeels zaken Karpervijver 17 Zeist fyy\/\y\/>y\r^njsy\fi,'t/\,i\/ii,'\/\y\/\y\f\y\fiy\/\y\/\t '\/^ N.Y Zwoische Algemeene Verzekering Maatschappij Moreelselaan 39 — t.o Centraal Station Wli vragen dynamische medewerkers voor de ver vulling van onderstaande funkties 0 ASSISTENT van de chef afdeling Medische Varia verzekering b ACCEPTANT voor de afdeling MotorrUtuigen verzekering Besclilkt U over Voldoende vakkennis en ervaring De wil om eigen initiatief te ontplooien Ten minste einddiploma Mulo of daaraangelijkwaardig diploma DaJi bieden wij Interessante zelfstandige funktie Goed seilaris Premievrij pensioen Winstaandeel Valcantietoeslag 5-daagse werkweek Reiskostenvergoeding U kunt schriftelijk dan wel mondeling solliciteren onder opgave van de funktie waarnaar gesolliciteerd wordt bij de afdeling Personeelszaken telefoon 030—19844 toestel 13 STICHTING NEDERLANDS LANDBOUW KALK BUREAU Soestdükseweg 50 Z te De Bilt vraagt JONGSTE BEDIENDE VOOR HAAR LABORATORIUM Aanmelden dagelijks van 8.30—17.30 uur WIJ VRAGEN * een 2e KOOKSTER keuken voor 100 personen * 2 VERPLEEGHULPEN voor de afdeling Chronisch Zieke en Hulp behoevende bejaarden In - of uitwonend DIRECTRICE HUIZE RUSTOORD Rusthuis der Hervormde Gemeente VOORBURG HERENSTRAAT 4 Telefoon 070-86.51.18 
UTKECHTSCH NIEUWSBLAD Romans van Chardonne en Roger Vailland DINSDAG 2 MAART 1961 5 IVRO'S Ageeth Scherphuls vindt dat het verdwijnen van de NCRV-serie Stiefbeen en zoon voor het Nederlandse volle een nationale ramp betekende Die mening verkondigde zij gisteravond via Nederland 2 als presentatrice van TV-magazlne En dat velen dat met haar eens zijn bleek uit het gesprekje dat zij had met beide hoofdrolvertolkers die — nu niet in vodden maar in keurige kledij — het op enkele punten wéér niet eens konden worden ' Twistpunt ' vormde het al of niet appreciëren van al te hevige populariteit Rien van Nunen eenvoudig als burger niet eens zo veel verschillend met pa Stiefbeen heeft die belangstelling van het publiek beerlek gevonden Hij komt daar eerlijk voor uit Van Nunen vindt dat die populariteit die overdreven interesse stapels brieven honderden telefoontjes naroepen en - kijken op straat erbij hoort Hij heeft te veel armoede gekend hij is te lang miskend geweest Voor Van Nunen ook is het succes van de serie begrijpelijk ' We hoefden ons nooit uit te sloven om leuk te doen We waren gewoon ons zelf een vader en een zoon die wel eens ruzie hebben Dat herkenden de mensen En vooral ze zagen bovendien dat de onenigheidjes steeds weer bijgelegd werden dat het iedere keer weer goed kwam ' 1 EGENSPELER van de man die zo vaak ' in onmacht sloeg ' Piet Romer heeft tijdens toneelvoorstellingen het publiek dikwijls herkennend horen fluisteren ' Daar heb je Dirk Stiefbeen ' Romer vindt dat afschuwelijk Volgens hem is dat populariteit van niets binnen enkele maanden zijn ze je vergeten Dat het publiek nor maal blijk geeft van zijn waardering is prachtig Het is goed voor het vak aldus Romer en het streelt je ijdelheid Maar overdrijving is alleen maar schadelijk Gescheiden over straat is al onmogelijk voor Van Nunen en Romer samen — en dat was één keer nood zakelijk — is fataal ' We schijnen toch wel aan een bepaalde be hoefte te hebben voldaan ' voegde Rien van Nunen daar gister avond schamper aan toe Ageeth leidde dat gesprekje wel aardig hoewel zij niet wist te voorkomen dat de mannen elkaar keer op keer in de rede vielen wat weer vooral te wijten was aan een wat al te zeer op de voor grond tredende Romer Bovendien onderbrak zij op momenten wanneer dat niet nodig was Interrumperen is noodzakelijk als de praters te ver van het onderwerp afdwalen In dit geval was dat werkelijk niet nodig Rien en Piet vulden elkaar aan alsof zij weer ' vader en zoon ' waren Boeiend door groot psychologisch inzicht TOEN Jacques Chardonne — een pseudoniem voor Jac ques Boutteleau — op 2 januari 1964 zijn tachtigste ver jaardag vierde hebben wij een uitvoerig artikel aan deze-be gaafde auteur gewijd Weinig hadden wij toen kunnen vermoe den dat er spoedig nadien weer twee boeken van zijn hand zouden verschijnen namelijk Catherine en Demi-Jour TV - MAGAZINE besteedde verder aandacht aan het Eurovisie net hoe elke dag na bestelling en afspraak om vijf uur ' s middags voor het NTS-joumaal van acht uur de uitwisseling van beelden tot stand komt het gesloten tv-circuit in het Leids academisch ziekenhuis waar in het normale geval slechts 2 of 3 studenten bij een operatie aanwezig kunnen zijn worden met gebruik van tele visie nu meer dan 150 aanstaande medici in staat gesteld iedere beweging tot in de finesses te volgen Bep alias Jasperina de Jong hield een heel mooi roddelpraatje over songfestivals en slaap poeders Fred Burkhardt voorzag Jazz in beeld — een aflevering die gewijd was aan het sextet van de uitnemende maar in Europa nagenoeg onbekende saxofonist Curtis Amy — van instructief com mentaar Hij doet dat in tegenstelling tot vele andere jazzcritici sober sfeervol en zonder gebruikmaking van zeer Amerikaanse r's De NTS gat over Nederland 1 in een documentaire van Paul Rondel een opdracht van de gemeente Rotterdam een verhelde rende kijk op de vorderingen in de bouw van de metro A I Advertentie P^J ^ werkt binrien 10 minuten 1.05 - 1-90 bii-^p'oth.en drogisten Voordrachten voor Oscars Concours van Gaudeamus RITA EN HAAR FAMILIE Advertentie Als we bii ons thuis naar het kinderuurtje kijken zorgt mams altijd voor snoep en limonade Achtergehouden jeugdwerk Oatherlne is zoals wij nu pas weten het eerste boek dat Char donne sclireef hij was toen slechts twintig jaar maar dat hij om on bekende redenen nimmer heeft wil len uitgeven Dit is te merkwaar diger omdat deze roman voor een eersteling uitmuntend geslaagd mag heten en een belofte voor de toe komst inhield die later ook voor de volle honderd percent gereali seerd werd door tal van andere pu blikaties Naar verluidt is Chardon ne er op aandrang van enkele goede vrienden ten slotte toch toe overge gaan om zijn jeugdwerk het licht te doen zien De bewuste roman speelt zich af aan de Cóte d'Azur en de hoofd personen zijn een jonge vrouw en een jonge man Catherine en Fran qois geheten iseiden zijn naar de Rivièra gelïomen om et genezing te zoeken voor een longaandoening Zoals dit in zulke omstandigheden vaak gebeurt begint Frangois een flirtation met Catherine welke ech ter zeer aan de oppervlakte blijft Aan dit spelletje komt een einde als Catherine Frangois op bedekt ^ manier te kennen geeft dat hij het niet meer zo heel lang zal maken De psychologische behandeling van dit niemendalletje is dermate voortreffelijk dat men zich niet alleen afvraagt hoe een jong schrij ver in staat is geweest een derpie - JACQÜES CHARDONNE lijk gegeven zo te behandelen dat een geroutineerd literator herri dit niet verbeterd zou hebben maar ook waarom Chardonne het niet ge waagd heeft met Catherine zijn de buut in de letterkundige wereld te maken Van Demi-Jour dat niet zo lang geleden werd geschreven willen wij alleen maar zeggen dat het aller - Advertentie Nieuwe mantelkeus in tweed en loden M®ID)E BISCHO T ^ Vredenburg 6 - Utrecht 1 VOOSDE VBOIAV ïn tweed en loden is liet fijn gekleed gaan tikkeltje sportief en opval lend beschermd als weer en wind minder zacht zijn Tweed en loden zijn altijd ' n „ hobby " van onze inko pers geweest Ook nu weer zijn er veel primeurs uit Schotland en Frankrijk tweed en Tirol loden De prijzen voor loden heginnen al bij 140 - en voor tweed.bij 158 - ROGER VAILLAND lei herinneringen gedachten en mo ralistische ideeën bevat die de le zer een goed inzicht geven in Char donhe's persoonlijkheid La Truite De nieuwe roman van Roger Vail land heet La Truite en hij is type rend voor de schrijftrant van deze literator Roger Vailland die in 1957 met La Loi de prix-Goncoürt verwierf werd in 1907 in Parijs geboren waar hij de école normale supérieure volg de Nadat hij als journalist repor tages in alle werelddelen had ge maakt debuteerde hij in 1945 als homme de lettres " met Dróle de jeu waarvoor hem de prix Interal-lié van dat jaar werd toegekend Vervolgens verschenen van zijn hand Bon pied bon oeil Beau Masque en Les mauvais coups Vailland is een auteur die de tradities van roman eiers als Honoré de Balzac en Stend hal voortzet en wars van de lit térature engagée " geeft hij zijn eigen visie op maatschappij en geschie denis La Truite is de geschiedenis van een femme fatale " Frédérique ge heten die door haar sex-appeal de mannen het hoofd gemakkelijk op hol brengt Haar sensualiteit gaat evenwel gepaard met een koel be rekenend verstand wat haar ^ in goed Nederlands gezegd — zo glad als een aal maakt al spreken de Fransen in dit verband van een vis die van edeler komaf is Wan neer wij deze vampier ontmoeten vertoeft zij met haar echtgenoot in een Parijs vermaakcentrum In haar nabijheid bevinden zich enige De stichting Gaudeamus die de belangen van jonge componisten van hedendaagse muziek behartigt heeft bij monde van voorzitter W A E Maas een overzicht gegeven van ' t door haar georganiseerde internatio naal concours voor vertolkers van muziek van onze tijd dat van 5 tot en met H maart in Utrecht wordt gehouden Na de eerste ronde die niet open baar is vindt de tweede ronde plaats op 9 en 10 maart aanvang beide keren om 9 uur in het Utrechts conservatorium Deze ron de is voor belangstellenden toegan kelijk De derde ronde tevens slotcon cert zal worden gehouden op 11 Advertentie wat is ÜUPil'COLOR ] gefortuneerde mannen onder andere Rambert en Saint-Genis die aan het hoofd staan van een groot in ternationaal concern ' Vanzelfspre kend komen deze zakenlieden onder Frédérjque's bekoring en zij weet al spoedig hun portefeuilles aan merkelijk lichter te maken Ogen schijnlijk heeft Saint-Genis nog al indruk op de jonge vrouw gemaakt want hij weet Frédérique te bewe gen haar man te verlaten en hem naar Amerika te volgen Toch schij nen Frédérique's gevoelens voor de door haar verlaten echtgenoot dieper te zijn dan men aanvanke lijk zou vermoeden want als het haar ter ore komt dat hij met zelf moordplanhen rondloopt keert zij naar hem terug Vervolgens is het de beurt aan Rambert om zijn geluk In de liefde te beproeven en hij doet dit heel geraffineerd Rambert biedt name lijk aan om Frédérique's man van de drank af te helpen en dan on dertussen te zien of bij zijn slag kan slaan Hij valt echter in de kuil die hij voor een ander groef want het eind van Ijet lied is dat hij zijn ver mogen kwijt raakt Frédérique's derde slachtoffer is een oude heer wien het ook niet aan aardse goe deren ontbreekt maar die er na tuurlijk even slecht zal afkomen als zijn beide voorgangers Verfijnd kunstwerkje Gelijk men ziet is het gegeven van La Truite weinig origineel Maar ook hier is het de psychologische schildering van de tragedie die boeit en welke de lezer opnieuw doet beseffen hoe een knap schrij ver een triviaal onderwerp zo be handelen kan dat zijn boek een verfijnd kunstwerkje wordt DR H A TEN BRUGGENCATE Wim lbo reis door TV-amusement is overal een groot probleem Van onze correspondent AMSTERDAM — Het amusement in de televisie is niet alleen een probleem in Bussum maar overal In Europa waar televisie wordt ge maakt Met deze conclusie is Wim lbo gisteren op Schiphol terugge keerd van een studiereis door aelit landen waartoe een beurs van het ministerie van O.K en W hem in staat stelde Hij zal in opdracht van het ministerie een verhandeling schrijven over het amusement in de televisie Wim lbo is drie maanden geleden naar Lissabon vertrokken Na de Portugese televisie te hebben bestu deerd reisde hij naar Madrid en be zocht achtereenvolgens Italië Grie kenland Joegoslavië Hongarije Tsjechoslowaküe en Polen ' Mijn er - maart in het Gebouw voor kunsten en wetenschappen in Utrecht Er zuUen dan vijf kandidaten optreden die allen een prijs hebben gewon nen Na afloop van het concert stelt de jury de rangvolgorde van de kan didaten vast waarna burgemees ter De Ranitz van Utrecht de vijf prijzen zal uitreiken De eerste prijs ƒ 3000 is beschikbaar ge steld door de Fondation Européenne de la culture de vier andere prijzen zün bedragen van ƒ 1500 ƒ 1000 ƒ 750 en ƒ 375 De jury wordt gevormd door Johan van den Boogert voorzitter Heinz Holüger uit Basel dr Eigel Krutt ge uit Keulen Ton de Leeuw en Francis Travis uit Basel Het slotconcert zal op 23 maart worden uitgezonden door de AVRO Er zijn 56 deelnemers uit Cana da Duitsland Engeland Finland Frankrijk Israël Nederland Oos tenrijk Polen Spanje Tsjechoslo wakije en de Verenigde Staten De deelnemers zijn vrij in de keu ze van de uit te voeren werken met dien verstande dat er mini maal zes werken voor moeten ko men op hun programma die alle in deze eeuw zijn gecomponeerd waarvan twee na 1950 en waarvan twee door Nederlanders zijn ge maakt Muziekweek van Gaudeamus De door Gaudeamus voor de 17e maal te organiseren internationale muziekweek wordt dit Jaar gehou den van 10 tot 17 september Er zijn 53 inzendingen ontvangen uit 12 landen n.l Canada Denemar ken Duitsland Engeland Frank rijk Finland Italië Nederland Oostenrijk de Verenigde Staten Zweden en Zwitserland Een jury bestaande uit Ton de Leeuw voorzitter dr Otto To mek uit Keulen Francis Travis uit Basel en Iannis Xenakisu uit Pa rijs zal de ingezonden werken be oordelen Het Radio Philharmonisch Orkest zal onder leiding van Bruno Ma dema medewerking aan deze week verlenen terug van 8 landen varing is dat het brengen van amu sementsprogramma's het moeilijk ste punt is en blijft Alle landen die ik heb bezocht worstelen ermee ' De slechtste televisieprogramma's heeft lbo in Spanje gevonden ' Dat is met geen pen te beschrijven Vlak voor de uitzending begint spreekt men af wat er gaat gebeuren en dan wordt er maar wat aan gerom meld Rome daarentegen was ge weldig de Italianen hebben een voortreffelijk apparaat opgebouwd ' In de Oosteuropese landen vond hij de televisie in Tsjechoslowaküe het best opgezet en het best georgani seerd ' Men gaat daar met veel kun nen en energie te werk en probeert op artistieke wijze een eigen vorm van televisie te vinden ' Wim lbo heeft zich verbaasd over de westerse invloed in oost-Europa ' Dat ijzeren gordijn is niet meer dan een papieren gordijn In Hon garije Tsjechoslowakije en Polen zien de kijkers net als wij de Lu cille BaD show Dick Powell dr Kil dare en de Flintstones In de bios copen draaien Amerikaanse films in de dancings ziet men de jeugd twisten ' Met de commerciële tele visie is men in de communistische landen al verder dan in Nederland er worden regelmatig reclames uit gezonden In Griekenland trof lbo overigens geen televisie maar hij ging er heen om de oorzaak te vernemen Die oorzaak bleek een gebrek aan geld te zijn Zijn algehele conclusie van de stu diereis vatte hij als volgt samen " Wij blijken in Nederland zeer be hoorlijke tv programma's te hebben en een goed functionerend apparaat Ondanks het merkwaardige systeem van vijf verschillende omroepver enigingen ' Wim lbo sprak in de diverse lan den met tal van leidinggevende per sonen uit de tv-wereld waarvoor de VPRO tevoren contacten had ge legd ' Ik ontmoette een Portugees die dolgraag in Duitsland de tv wil de bestuderen maar niet mocht van zijn regering een Pool die Toledo wilde zien maar geen toestemming kreeg om zijn land te verlaten en iemand in Belgrado die vergeefs om een reis naar Frankrijk had verzocht En toen besefte ik wel hoe bevoorrecht een Nederlander is dat hij overal mag kijken waar ter we reld ook ' DINSDAG Nederland 1 7.00 Journaal voor gehoor gestoorden 7.30 Engelse les 21 8.00 Journaal 8.20 Patrouillewagen 54 8.45 VPRO Over hulpwerk Algerije 9.20 Trio Louis van Dijk 9.40 Ziek zijn - beter worden 10.25 Journaal DINSDAG Nederland 2 Journaal VARA Internationaleliedjes door SonjaBemd't en Jaap Frank 8.25 Perry Mason 9.15 Filmvenster Jan Blok ker 9.45 Achter het nieuws 10.10 RKK De reizen van de apostel Paulus deel 5 WOENSDAG Nederland 1 5.00 Jeugdjournaal 5.10 KRO Koning VoUebol 5.20 Veilig Verkeer 5.30 Buffalo Bill Joan Haanappel nog een jaar bij Wiener Eisrevue Van onze correspondent DEN HAAG — Joan Haanappel heeft besloten — na besprekingen met de directie van Wiener Eisre vue — haar contractuele verbinte nissen tot 1 juli 1966 normaal na te komen Bekend is dat Joan al maanden lang met het plan rondliep om een eind te maken aan haar carrière bij de Wiener Eisrevue Aanvanke lijk was het haar bedoeling om er zo snel mogelijk een punt achter te zetten Daar heeft Joan Haanappel van afgezien toen bleek dat zij voor een plotseling vertrek een dwang som van 25.000 gulden moest beta len Na 1 juli 1966 stapt zij ech ter definitief uit de showbusiness Zij is thans met de AVRO in onder handeling over een functie bij de televisie Johnny Griffin in Nederland Tenorsaxofonist Johnny Griffin en drummer Art Taylor komen van daag naar Nederland om a.s don derdag m.m.v de Nederlandse jazz musici Jacques Schols bas en Cees Slinger piano een kort toer nee door óns land te beginnen Op 5 6 en 7 maart spelen ze achter eenvolgens in Amsterdam Den Haag en Breda 13 maart komt liet kwartet naar Utrecht op uitnodiging van de jazzclub Persepolis en 19 maart spelen ze ' s middags in de Kees Boekeschool te Bilthoven Steun protestanten in Luxemburg Protestant Nederland gaat steun verlenen aan de enige duizenden protestanten die in het groothertog dom Luxemburg wonen Deze pro testantse diaspora verkeert in finan ciële nood In de nabije toekomst zullen ook in West-Duitsland en Zwitserland acties worden onderno men om de Luxemburgse geloofs genoten de helpende hand te bieden Deze acties hebben niet alleen een financieel doel men wil de Luxem burgse protestanten die in hun land een zeer geïsoleerde positie innemen in nauwer contact brengen met de protestanten uit de buurlanden Daartoe zal men onder meer ge bruik kunnen maken van een vorig jaar in het noorden van het groot hertogdom in gebruik genomen Heimstatte vanwaaruit de inwendi ge zending in Luxemburg wordt ver zorgd Er is op korte termijn al een bedrag van ƒ 25.000 nodig om het voortbestaan van deze Heim statte te verzekeren Het overgrote deel van de Luxem burgse bevolking is rooms katho liek De katholieken nemen een wat gereserveerde houding aan tegen over de Evangelische Kirche in hun land Oorzaak is de historische groei van deze Evangelische Kirche in Luxemburg die in de vorige eeuw in het groothertogdom geïntrodu ceerd werd door de Pruisische be zetter wassen droog haar ^ Mary Foppins had op verrassende wijze de leiding toen de voordrach ten van de filmacademie in Holly wood dinsdag bekend werden ge maakt De film had in 13 categorie en gewonnen Becket " en „ My Fair Lady " volgen met 12 punten elk Zeer vei-rassend was dat Audrey Hepburn niet is voorgedragen als de beste actrice De meeste deskun digen hadden verwacht dat zij voor haar rol in My Fair Lady zou wor den gekozen Julie Andrews die oor spronkelijk Eliza Doolittle in My Fair Lady had zullen spelen maar die in de filmversie van Audrey Hep bum verloor werd voorgedragen voor haar rol in Mary Poppins " Een andere musicalaotrice Debbio Reynolds werd voorgedragen voor haar rol in The Unsikable Molly Brown Voorts werden voor'gedragen Anne Bancroft voor The Pumpkin eater Sophia Loren voor Huwelijk op zijn Italiaans en Kim Stanley voor Seance on a wet afternoon De wedstrijd voor de beste ac - Advertentie wat is DUPU-COLOR Rudi van Dantzig naar Londen De aan het Nationale Ballet ver bonden choreograaf Rudi van Dant zig vertrok vandaag naar Londen waar hij zijn ballet Jungle bij het London Dance Theatre zal instude ren Wanneer dit werk eind maart in Londen in première wordt ge bracht zal dit de eerste maal zijn dat een ballet van een Nederland se componist Henk Badings en Ne derlandse choreograaf in de hoofd stad van Engeland wordt uitge voerd Op uitnodiging van de Meninette de Valois zal Rudi van Dantzig te vens de school vEm het Royal Bal let bezoeken teneinde zich een oor deel te vormen over de daar ge volgde trainingsmethoden Hij werd voorts uitgenodigd zijn balletten bij het nationale baUet / an Warschau en dat van Belgrado in te studeren Ook van de zijde van het Royal Ballet is belangstelling getoond voor zijn werk L'Oréal de Paris teur heeft een sterk Brits accent De voorgedragen acteurs zijn Ri chard Burton voor Becket Rex Har rison voor My Fair Lady Peter O'Toole voor Becket Anthony Quinn voor Zorba The Greek en Peter Sel lers voor Dr Strangelove Voor de beste fihn van 1964 zijn voorgedragen Becket Dr Strange love Mary Poppins My Fair Lady en Zorba The Greek Regisseurs die voor ' n Oscar zijn voorgedragen zvjn Peter Glenville voor Becket Stanley Kubrick voor Dr Strangelove Ro bert Stevenson voor Mary Poppins George Cukor voor My Fair Lady en Michael Cacoyannis voor Zorba The Greek Dirigentencursus van de NRU De Nederlandsche Radio Unie be legt evenals voorgaande jaren ook in 1965 een internationale diri gentencursus Aan deze cursus die van II juni iol en met 15 juli in Hilversum wordt gehouden kunnen maximaal lien werkende cursisten en vijf werkende hospi tanien deelnemen Verder bestaat de mogelijkheid de cursus als toe hoorder bij te wonen De artistiek-pedagogische lei ding van de cursus is toever trouwd aan de docenten prof Franco Ferrara hoogleraar aan de academia dl S Cecilia te Rome en Willem Hijstek directeur van het conservatorium en de stedelijke muziekschool te Maastricht De N.R.U stelt ten behoeve van deze cursus een strijkkwartet met piano het Promenrle Orkest het Omroeporkest het Radiokameror kest het Radio Filharmonisch orkest instrumentale en vocale solisten en een koor ter beschik king Advertentie wat is DUPLI-eOLOR Russisch eerherstel voor dode auteur Het boek " ABC van het commu nisme " van de hand van Nikolai Boecharin zal het volgend jaar in de Sowjet Unie worden uitgegeven Boecharin destijds door Lenin de lieveling van de partij " genoemd was lid van het politieke bureau Zijn invloed begon echter in 1928 te tanen toen hij de oppositie te gen Stalin leidde in een geschil over het sluiten van een compromis met niet-communisten In 1938 was hij de belangrijkste beklaagde in een zuiveringsproces in Moskou Hij werd terechtgesteld In de aangekondigde verschijning van zijn boek ziet men een zekere mate van eerherstel Van ' volledi;;e rehabilitatie kan men niet spreken 
d UTRECHTSCH Nlfc^üWSBLAD Premier van Zuid-Vietnam contra vredesbewegingen Beloofde verkiezingen gaan niet door Iris toonde ingetogen collectie Russen op bezoek bij het NKV De uit.drie man bestaande dele gatie van de Russische vakbeweging die op het ogenblik een bezoek aan ons land brengt is maandag de gast geweest van het Nederlands Katholiek Vakverbond Om tien uur tijdens de ontvangst op het bondskantoor van het NKV in Utrecht verklaarde delegatielei der Wasillj Siloejanow lid van het presidium van de centrale Sowjet vakcentrale nog dat het doel van het bezoek was kennis maken met de Nederlandse arbeiders en vak bondsbestuurders en het voeren van besprekingen over de mogelijkheid van contacten De heer Mertens voorzitter van het NKV - legde zijn Russische gas ten allereerst de struktuur van de Nederlandse vakbeweging uit De Russen vertelden op hun beurt dat de ene Russische vakcentrale 73 miljoen leden telt Het lidmaatschap is vrijwillig maar desondanks zo deelden ze mee bedraagt het per centage ongeorganiseerden in Rus land slechts twee procent van alle werknemers In Bilthoven bezichtigde het ge zelschap het astmacentrum van Berg en Bosch een instelling van het NKV Bijzonder veel belangstelling leg den de delegatieleden aan de dag voor de manier waarop in Neder land de sociale wetgeving is inge richt Ze noteerden ijverig de ver schillende gegevens en stelden de NKV-deskundigen talloze vragen OD dit gebied Na een bezoek aan het A C de Bruyninstituut voor sociaal-econo mische vorming in Doom waar de Russen door de directeur pater drs D Pillen werden voorgelicht ver trok het gezelschap naar Amster dam voor een rondleiding over de drukkerij en zetterij van de Volks krant Van onze moderedactrice H lET zwierige van de Parijse mo de is iets te uitbundig voor Utrecht heeft men bij Maison Iris gedacht concluderend uit de modeshow die maandagmiddag in het Utrechtse Esplanade werd gehouden Er wa ren wel plooien er was wel plissé het klokte ook wel maar heel voor zichtig een beetje ingetogen zelfs Ms we de avondjurken als maat staf voor de Parijse wervelwind moeten beschouwen dan zitten we volgens Iris in Utrecht aardig aan de lei zijde Want de lange avond toiletten van het Utrechtse mode huis waren heel klassiek een strak lijfje zeer gematigd gedecolle teerd dieper op de rug soms en een flauw klokkende rok vanuit de aan gesloten taille Toch vielen er telkens Franse na men een complet van Nina Ricci een vuurrode mantel met diepe splitten en een rood-beige ge ruite japon een rood pak van Dior waarvan de rok alleen voor geplisseerd was Heel mooi was ook een mantel van blauwe Harris tweed met ajourgamering langs kraag en zakklepjes Ook de ver taalde copieën van de Franse mo dellen van Jolo-couture zoals ge woonlijk bijzonder smaakvol en ele gant waren vertegenwoordigd De mode-tendens kwam wel naar voren zoals bijvoorbeeld in de iets verlengde tailleurjasjes en afliggen de kraagjes en in de dubbele rijen van zeer kleine knoopjes Maar dé mode-lijn de wijde zwierigheid kwam in de show van Iris zeker niet ten volle naar voren De Zuidviètnamese premier Phan Hoey Qoeat heeft de plech tige belofte van zijn regering herhaald om de anti-communis tische strijd voort te zetten zolang de Viètcong-aanvallers blij ven opereren Qoeat heeft alle huidige „ vredes-bewegingen " afgekeurd Hij verklaarde dat velen die onlangs een vredes-manifest hebben ondertekend de aard van wat zij ondertekenden niet kenden De regering zal de organisatoren van een dergelijke beweging spoedig ontmaskeren aldus Qoeat Twee luoUtige prikjes van Ferry Offerman - De bednokte ragdun ne zijde waaiert geplisseerd uit over de jsatijnen onderrok NW-secretaris kreeg hartaanval BUSSUM — De heer W F van Til burg NW secretaris voor interna tionale zaken is gisteravond na een hartaanval in de Bussiunse Majel lastichting opgenomen De dokter ziet geen direct levensgevaar aan wezig Voorlopig zal de heer Van Tilburg zes weken in het ziekenhuis moeten blijven en daarna nog mins tens zes weken thuis Met de heer Van Tilburg is de derde NVV bestuurder uitgeschakeld Voorzitter Roemers is nog steeds overspannen de nieuwe secretaris Van Loen is na een auto-ongeval in een ziekenhuis opgenomen Wegens uitbreiding van diverse afdelingen vragen wij • EEN ERVAREN VERKOOPSTER voor de afdeling japonnen • EEN VERKOOPSTER die bekend is met de verkoop van bonneterie enkele ervaren SEIZOENVERKOOPSTERS enige LEERLING-VERKOOPSTERS leeftgd plm 15 jaar Soil kunnen ook tel 10810 gericht worden aan Opwinding bij Spaanse studenten neemt toe tashion LOMMEN STEENWEG 17 - UTRECHT Bureau „ inbo " N.V belast met ontwerp en voorbereiding van industriële woningbouw EEN BETONGONSTRUCTEUR/TEKENAAR EEN BOUWTEGHNICUS met veelzijdige ervaring voor de afdeling project voorbereiding TEKENAARS en LEERLING-TEKENAARS Sollicifafies DRIEBERGSEWEG 20 M TE ZEIST Gemeente Langbroek Ter secretarie wordt gevraagd een AMBTENARESSE in de rang van typiste of klerk naar ge lang van kennis en ervaring Salarisgrenzen resp ƒ 277 — tot ƒ 407 — en ƒ 381 — tot ƒ 511 — per maand In 5 jaar benevens huurcompensatie 5.3'h minimum ƒ 34.80 p.m van 23-jarige leef tijd af Voor elk jaar beneden 21 jaar ƒ 25 — per maand minder Diplomatoelage stenografie ƒ 26 — p.m Studie en ziektekostenregeling Kennis van typen strekt tot aanbeveling Werkzaamheden bevolking burgerlijke stand inentingen loketdienst enz Aanstelling boven minimum mogelijk ^ Indiensttreding z.s.m Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk aan de Burgemeester MODERNFOLD TUSSENBROEK'S ROLLUIKEN - EN ZONSCHERMENFABRIEK PIETERSTRAAT 8-12 — TEL 11256 — UTRECHT Kosygin vertrouwt Bonn niet als handelspartner Vervroegd vertrek uit O.'Duitsland SECRETARESSE VOOR DE VERKOOP voor haar klein gezellig kantoor Verlangd wordt diploma steno-fypen Nederlands kennis van Engelse en Duitse correspondente enige commerciële aanleg Geboden wordt een goed gehonoreerde afwisselende werkkring Vakantie kan geregeld worden Volledige sollicitaties worden gaarne ingewacht aan ons kantoor THE AMERICAN LUNCHROOM Cy F VAN ANGEREN — VIESTRAAT 2 heeft plaats voor ENKELE KEURIGE MEISJES ter opleiding in de KOFFIEBUFFËTTEN Gunstige arbeidsvoorwaarden Plaatsing in de bediening is na gebleken geschiktheid mogelijk Aanmelden dagelijks Wegens uitbreiding KAPSALON gevraagd een KAPSTER twee ieerling-kapsters DAMESKAPSAI.ON KIERPENSTEIJN W v Noortplein - Telefoon 710348 Aangeboden iri centrum stad OPSLAGRUIMTE Op Ie verdieping plm 50 m2 op 2e verdieping plm 45 m2 Telefoon 31227 na Tjuur -/ HERBERG DE ROSKAM Hilversumsestraatweg 4 — Baam vraagt in vaste dienst per 1 april a.s ENERGIEKE ERVAREN GAFÉ'REST KELNERS Sollicitaties aan de Directie Hilversumsestraatweg 4 Baam £ tiiniiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiitiiiiitiiniiiiiii)tin>niiMiiinniiiMi)iriTniiTiniiiiriititiiiinmiiiitinu I VERKOOPSTER gevraagd I in onze zaak in luxe en huishoudelijke = i artikelen | I F * M STAAL I 1 Dorpsstraat 21 Vleuten Telef 08iOT-S84 f riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiiiiiiiniiililiiniiiiiiiiiiiiiiiiiliiiMiilliiilliininliiiiiiiiiiiuini ' kleintjes hebben groo ^ De Zuid-Viètnamese premier ver klaarde echter ook dat er een dui delijk onderscheid moet worden ge maakt tussen deze vredes-bewe gingen en de recente verklaringen van boeddhistische leiders die om vrede vroegen De boeddhistisclic leiders hebben nimmer een wapen stilstand gevraagd Waar zij het over hebben is iets geheel anders Op de persconferentie waren de Zuidviètnamese vice premier et verscheidene ministers aanwezig De vertegenwoordigers van de Zuidviètnamese regering hebben verklaard dat de verkiezingen die aanvankelijk waren vastgesteld voor 21 maart a.s zijn afgelast tengevolge van de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld sedert het vaststellen van genoemde da tum Hiermee worden blijkbaar de Ontploffing in flat te Montreal 28 doden In de wijk Lasalle van de Cana dese stad Montreal heeft zich maan dag in een woonblok van drie ver diepingen een enorme ontploffing voorgedaan Tussen liet puin zyn tot nu toe 28 doden gevonden Vijftig mensen zijn gewond in ziekenhuizen opgenomen Het flatgebouw werd volkomen verwoest De kracht van de explo sie was zo hevig dat een huis op honderd meter afstand zwaar werd beschadigd Na de explosie brak in het puin brand uit Men vermoedt dat er een gasbuis heeft gelekt Honderden militairen en leden van de BB helpen bij het reddingswerk Gevreesd wordt dat zich nog steeds verscheidene slachtoffers onder het puin bevinden Het wordt mogelijk geacht dat van de ruim honderd mensen die als vermist te boek staan velen naar vrienden of familie zijn ge gaan Er zijn veel kinderen onder de slachtoffers Vele van de getrof fen gezinnen werden door de explo sie aan tafel verrast * Rode top * ingeleid met felle aanval van Chinezen Communistische afgevaardigden uit achttien landen zijn gisteren in Moskou bijeengekomen ter bespre king van de eenheid in het commu nistische kamp De consultatieve bijeenkomst " begon ' s middags in het officiële gastenverblijf in de Lenin-heuvels bij Moskou Oorspron kelijk zouden de afgevaardigden ' s morgens al bijeenkomen maar ze wilden eerst de jongste aanval van Peking op de Russische communis tische partij — de felste sinds meer dan drie maanden — bestuderen Deze aanval maandag gedaan was gericht tegen een brochure van de hand van Boris Ponomaryow een Russische partijsecretaris Sowjet-premier Alexej Kosygin heeft gisteren in Leipzig en Oost Beriyn weer scherp stelling geno men tegen West-Duitsland Hij toon de zich zelfs sceptisch over de mo gelijkheid van onderhandelingen tus sen Moskou en Bonn over het slui ten van een nieuw handelsverdrag Hü acht voor een dergelijk verdrag wederzijds vertrouwen nodig En dat Js er niet aldus Kosygin Desniette min handhaaft Bonn zijn uitnodiging aan de Russische premier om naar de Bondshoofdstad te komen De af wyzing van deze uitnodiging gis teren acht men in Bonn niet defi nitief Intussen heeft het er alle schijn van dat Kosygin toch niet op de te rugkomst van Ulbricht uit Egypte wacht Vermoedelijk vertrekt hij vandaag reeds naar Moskou daar mee zijn bezoek aan de DDR met een dag bekortend Redenen voor deze onverwachte haast zijn niet bekend Overigens heeft Kosygin wel reis plannen in westelijke richting on danks zijn weigering om naar Bonn of Parijs „ De Gaulle moet eerst naar Moskou komen " te gaan Gisteren liet hij de mogelijk heid voor een bezoek aan Londen namelijk geheel open Over John sons uitnodfglng om naar de VS te komen was hij meer dan vaag verscheidene staatsgrepen en op standen bedoeld Bij gevechten die het afgelopen weekeinde in verscheidene delen van Zuid Viètnam zijn geleverd zijn 39 Viètcongstrijders gesneuveld en acht gevangen genomen Voorts werden zestien verdachte elemen ten aangehouden Onder de rege ringstroepen vielen 33 doden Drie man worden vermist De Amerikaanse verliezen in Zuid Viètnam bedroegen in de loop van de maand februari het recordaan tal van 43 doden en 242 gewonden en 3 vermisten Viètcongstrijders hebben maan dag een bomaanslag gepleegd op een opleidingsinstituut van de poli tie in Saigon Volgens voorlopige berichten kwamen daarbij twee jm litiemannen om het leven Er vie bn zeventien gewonden De kneed bom was bevestigd aan een voor het gebouw gestald rijwiel Op het moment der ontploffing waren on geveer honderd adspiranten bezig met schietoefeningen Indochinese conferentie Het staatshoofd van Cambodja prins Sihanoek heeft gisteren in de Cabodjaanse hoofdstad Pnom Penh de conferentie van Indochinese vol ken " geopend waarop onder meer het Zuid Viètnamese Nationale Be vrijdingsfront " en de pro communis-tische Laotiaanse partij Neo Lao Haksat " vertegenwoordigd zijn In Verzet tegen syndicaat De studenten van de rechtskun dige faculteit van de universiteit van Barcelona hebben maandag be sloten tot een staking van een week uit solidariteit met de studenten en hoogleraren van Madrid die door regeringsmaatregelon zijn getroffen naar aanleiding van de incidenten van de afgelopen week in de Ma drileense universiteit De hoogleraren van de economi sche faculteit in Barcelona hebben een resolutie goedgekeurd waarin getuigd wordt van een gevoel van saamhorigheid jegens de gestrafte Ondergrondse staking in Belgische kolenmijn Ongeveer 175 arbeiders in een ko lenmijn bij Luik zijn maandag op 600 meter onder de grond een pro teststaking begonnen De actie is ge richt tegen de aangekondigde slui ting van de mijn De mijnwerkers zi.in van mening dat de mijn wel rendabel kan worden gemaakt Zij hebben aangekondigd tot het bittere einde ondergronds te zullen blijven Geen ja en geen nee hoewel hij liet doorschemeren dat de huidige cri sis in Vietnam een duidelijke hin derpaal vormt voor een definitieve toezegging van een dergelijke visi te aan Washington Op de Leipziger Messe richtte gis teren de Poolse premier Cyrankie wicz in tegenwoordigheid van Kosy gin een oproep tot het Westen om te komen tot een geïntensiveerde we derzijdse handel Maar zo dreigde de Pool het Westen zou aan een uitgebreidere vorm van Oost West-handel geen politieke condities mo gen verbinden Cyrankiewicz sprak geruchten tegen als zou Krupp uit Essen mede eigenaar worden van een op te richten industriële onder neming in Polen Wel zei hij dat behalve met Krupp ook met Zweedse ondernemingen contact be stond over de mogelijkheden van in dustriële samenwerking met Polen Nederland in trek Onze correspondent in Bonn thans in Leipzig meldt dat de Nederland se standhouders veel belangstelling trekken op de voedingsbeurs die in ondergrondse hallen onder de markt gehouden wordt Langs de ruime stand van de centrale tuin bouwveilingen schuifelde een on afgebroken rij nieuwsgierigen die zijn bewondering niet onder stoelen of banken stak voor tien klompen dansende poppen in Hollandse " costuums temidden van artistiek gerangschikte uien rode kolen en druiven DINSDA6 2 MAART 1965 een korte toespraak riep Sihanoek de Indochinese volken op tot solida riteit met wederzijdse eerbiediging van de soevereiniteit de territo riale onschendbaarheid de ideolo gie en het bewind van de respec tieve landen President Tito acht een gezamen lijk optreden van de regeringslei ders der niet-gebonden naties nood zakelijk om te komen tot een uit weg uit de crisis in Vietnam Tito verklaarde dit in een boodschap aan president Ben Bella van Algerije waarin hij een dergelijk optreden voorstelt Offerman waaiert mee met Parijs een plezierige combinatie van zacht vloeiende of uitbundig wervelende lijnen Vooral de kleuren waarmee Offerman zijn collectie tintte com bineerden bijzonder harmonieus In het grove wollen weefsel van een jasje enigszins getailleerd en een lage knoopsluiting waren aqua blauw roze en groen in pastel bij eengebracht Voor de avond wordt er veel ge bruik gemaakt van borduursels met pailletten of kraaltjes Het midden tussen deze tendens en de roman tische zwierigheid voor de lange avondtoiletten hield een Ya lange ge heel geborduurde tuniek waaronder uit de wijde leverkleurige geplis seerde rok kwam die het been van net boven de knie tot aan de enkel met een waas omgaf Van onze moderedactrice EiINDELIJK was het dan aaver Ferry Offerman kon maandagmor gen zijn nieuwe collectie tonen aan de Van Baerlestraat in Amsterdam Want al zo'n drie vier seizoenen geleden werd beloofd dat de vol gende show in Amsterdam zou zijn in plaats van in het Vinkeveense buitenhuis maar telkens speelden verbouwingsmoeilijkheden of iets dergelijks deze couturier parten De vreugde over zijn toch geko men pied a-terre in de hoofdstad legde Offerman in zijn voorjaars mode die als het maar even kon getrouw was aan Parijse voorschrif ten die wapperde en waaierde platte plooien stolpplooien losse plooien plissé of heel wijd klok kende banen had Wel vrolijk maar niet erg origineel ' tashion ' Een enkele maal zelfs een beetje gekunsteld zoals bij een goudkleu rig beige jurkje met een rechte gladde schouderpas van waaruit als een waterval van hele kleine stijve plooitjes de plissé naar beneden viel alleen aan de voorkant onderbro ken door een ceintuur die wat erg straklijnig en een beetje onlogisch afstak tegen de ronde halslijn Maar voor het overige was het Madrileense hoogleraren en studen ten De Spaanse regering heeft al be sloten de universiteit in Madrid te sluiten naar aanleiding van studen ten-demonstraties Voorts zijn vijf Madrileense professoren geschorst vraagt Onze correspondent uit Madrid tekent hierbij aan de voornaamste reden van het verzet onder de stu denten in Madrid en Barcelona is hun tegenstand tegen het verplichte door de staat geleide Syndicate Espagnol Universitario " de enige toegestane studentenvereniging in Spanje Dit is een zuiver politieke organi satie die zich tot doel stelt de na tionaal syndicalistische doctrine van het Franco regime onder de jeugd te verbreiden De leiders van het syndicaat worden door de regering gekozen en in de meeste gevallen zijn dit fanatieke leerlingen van de staatsschool voor politieke weten schappen De huidige generatie studenten In Spanje voelt nauwelijks enige rela tie meer met de politieke ontwikke lingen die hebben geleid tot de bur geroorlog De student is wel bereid de grote waarde van het huidige regime in de ontwikkeling van zijn land te erkennen maar staat op het standpunt dat Spanje thans reeds zo ver is geëvolueerd dat hij aanspraak mag maken op de zelfde vrijheden als waarvan zijn studie genoten in andere Europese landen genieten vraagf De Spaanse student zoekt beslist geen revolutie hij acht alleen de tijd gekomen om zijn eigen inzichten in vrijheid te mogen ontwikkelen en het syndicaat geeft hem daar geen gelegenheid toe Zowel in Madrid als in Barcelona zijn thans pogingen ondernomen om voorgoed te breken met het studen ten syndicaat Steun van NSR voor Spaanse studenten Naar aanleiding van de recente moeilijkheden aan de Universiteit van Madrid heeft het bestuur van de Nederlandse Studentenraad tele grammen gezonden aan de Rector Magnificus van deze universiteit en aan de Spaanse minister van onder wijs Hierin wordt scherp geprotes teerd tegen beperking van de uni versitaire vrijheden en de gevangen neming van hoogleraren en studen ten en wordt om hun onmiddellijke vrijlating gevraagd In een brief aan haar leden heeft het bestuur voorgesteld In alle uni versiteitssteden op 24 maart een solidariteitsdag te houden met hoogleraren en studenten in Spanje en Portugal Zorin ambassadeur in Frankrijk Binnenkort wordt de benoeming van Walerian A Zorin Sowjet on-derminister van buitenlandse zaken en veelvuldig Sowjet-woordvoerder in de V.N tot ambassadeur in Pa rijs verwacht waar hij Winogradow zal opvolgen die daar sinds juli 1953 is 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 3 MAART ISSS 7 De schUlenman raakt langzaam uit de tijd Nieuwe plastic vuilnis emmer is Vederlicht ' paard Kosten van wagen zijn erg hoog Prijsvaststelling en Utrechtse dief leek op een studente Een jaar en acht maanden seëist Advertentie Bezoekt morgen woensdag 3 maart onze MODESHOW in Hotel Smits aanvang 20.00 uur 1 1 I I u n ¦¦ ¦ ¦ ^ • ^ moeilijk prohleem De schillenman met zijn paard en wagen verdwijnt langzaam maar zeker uit het leven van alledag In Utrecht valt het nog wel mee — er zijn nog zo'n vijftig vakbroeders die in even zovele wijken tweemaal per week schillen brood en etens resten ophalen Maar in ande re grotere en kleinere steden zijn ze al uit het stadsbeeld verdwenen De mensen die dit beroep — want een beroep is het — zelfstandig uit oefenen denizen dat de geringe in teresse van de jongeren vooral te wijten is aan de slechte sociale voor zieningen De schillenman moet voor zijn eigen pensioen ziekteverzeke ring ziekenfonds en ongevallenver zeicering zorgen Per week komt dat neer op ƒ 25 - Bij dit bedrag komen dan nog de kosten van paard en-wa-gen of auto Verzorging pa,ard hoe ven voer dierenarts ƒ 30 - per week ƒ 10 - huur van een stalletje ƒ 2,50 als afschrijving voor de wagen Een auto kost de schillenman aan benzine en afschrijving toch zeker f 50 Per week is men dan inclu sief sociale lasten gemiddeld ƒ 75 kwijt of ƒ 300 - per maand Natuurlijk de schillenlieden verdienen over het algemeen wel ' n goed belegde boterham maar als zij ziek zijn liggen hun werk én in komsten stil terwijl de vastekos ten gewoon doorgaan Een probleem dat bij veel zelfstandigen speelt ove rigens Eigen vakorganisatie In Utrecht is een organisatie in het leven geroepen ter behartiging van de belangen van georganiseer de schillenmensen Het is de Orga - Advertentiei zeg maar / aarsma tegen het aardgas Of u met kolen of olie verwarmt EM Jaarsma en behaaglijke warmte zijn een begrip Daarom nu ook EM Jaarsma voor aardgasver warming - de verwarming waar u „ ia " tegen zult zeggen Wilt u alles weten van aardgas en EMJ aardgasconvectoren Vraag gratis folder met kostbaar nieuws I Schrijf een briefkaart aan EM Jaarsma Postbus 193 Hilversum Afd GTl ' aarsma KONINKLMKE'HAARDENFABRIEK N.V Aduertenttel E.M.J GASCONVBCTOBS in voorraad bij JAN VAN DEN BERG VINKENBUKGSTKAAT 9 t.o Neudeflat - Telefoon 16064 nisatie in levensmiddelenafvallen Ons Aller Belang zoals de afdeling Utrecht en omstreken van de al gemene bond voor de handel in le vensmiddelenafvallen Door Een dracht Sterk heet Van deze hele mond-vol-organisatie zijn de he ren W A Eskes voorzitter H P Gaasenbeek secretaris-penning meester en H J van Breukelen en H A den Uyl bestuursleden Van groot belang voor de schillen mensen is het contact van het be stuur van hun vereniging met de ge meente Alle georganiseerden lopen namelijk in door beide organisaties vastgestelde wijken De opbrengsten aan schillen per man gemiddeld 3.000 kilo per week brood gemid deld 250 kilo per ophaler en etens restenspoeling ongeveer 100 kilo per persoon gaan naar het Vee marktterrein aan de Croeselaan waar de gemeente schillen brood en spoeling verkoopt aan veehandela ren Onenigheid met ' particulieren Het is begrijpelijk dat jiiist de prijsvaststelling een moeilijkheid is waar menige schillenman zich hel hoofd over breekt Een tweede - ac tueel — probleem is het schnabbel werk van particuliere ophalers Hoe wel ' t voor hen verboden is scliillen op te halen in de Utrechtse wijken komt het veel voor dat niet aange-slotenen zich tussen de georgani seerde scliillenophalers dringen Na tuurlijk vallen er dan wel eens pro cessen verbaal maar — zo zei een van de bestuursleden van Ons Aller Belang — de boetes zijn zo laag dat de overtreders volgende keer weer net zo gemakkelijk schillen ophalen Zo zouden aldus hetzelfde bestuurs lid enkele groentehandelaren zelfs een handeltje van dit klandestiene ophalen maken De leeftijd van de leden van de vereniging ligt in Utrecht over het algemeen boven de vijftig Een teken dat het wel niet zo erg lang zal du ren of ook Utrecht raakt de in hef stadsbeeld vastgeroeste schillenop haler kwijt Overigens denkt de schil - Voorwaardeli jke straf voor dronken fietser Van een onzer verslaggeefsters De Utrechtse politierechter mr K S Bieger veroordeelde thans de Utrechtse koopman A M bij ver stek tot een week voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar ondertoezichtstelling van het Leger des Heils en een boete van ƒ 150 of 15 dagen wegens het onder invloed rijden op een fiets De officier van Justitie mr W J Kolkert had twee weken voorwaardelijk geëist met een zelfde proeftijd en een boete van ƒ 250 Verdachte staat boven dien nog een straf van twee maan den te wachten omdat zijn proeftijd na de vorige veroordeling nog niet verstreken is De heer H P Gaasenbeek is se - cretaris penningmeester van de organisatie in levensTtiiddielenaf vallen Ons Aller Belang de afde ling Utrecht en omstreUen van de algemene hond voor de handel in levensniiddelen " afvallen Door Eendracht Sterk lenman zelf er anders over Zolang er aardappels gegeten worden blijft de schillenman bestaan Als over ' n jaar of tien de maaltijden worden beperkt tot het innemen van een enkele pil dan pas zullen deze schil lenophalers zich bij hun gedwongen afscheid neerleggen Een stille wens Een grote wens van het be stuur van Ons Aller Belang is dat de bewoners van flatge bouwen wat beter meewerken Dikwijls beklimmen de schil lenlieden tientallen trappen voor één of twee mandjes af val Het zou fijn zijn zo zegt het bestuur als schillen en brood op een centraal punt beneden in de flat zouden lig gen Overvecht-noord 6200 woningen In Overvecht-noord omvattende drie carré's zullen naar raming 6200 woningen kunnen worden ge bouwd Hiervan zullen er 3800 in de sector van de woningwetbouw en 3400 van de particuliere bouw Er komen woningen voor bejaarden en verder eengezinswoningen en flats tot in ] 0 lagen hoog Dè grondprijzen liggen in deze nieuwe wijk nogal wat hoger dan in zuid De oorzaken zijn hogere kos ten van verwerving van ophoging en slootdemping hogere aanlegkos ten van straten ca en groenvoor ziening per eenheid en naar verhou ding bredere straten en meer par keergelegenheid In hun voorstel aan de gemeente raad zeggen B.enW dat door de uit gebreide toepassing van centrale verwarming word bereikt dat de ge hele woning inderdaad bewoon baar " wordt Dit houdt in dat de behoefte aan ' n tweede woonvertrek afneemt omdat de vei^varmde slaap kamer nu mogelijkheden biedt voor het maken van huiswerk studie enz In dit verband is het wellicht goed erop te wijzen zo zeggen B en W dat de groette van de kamers in een bepaalde situatie belangrijker kan zijn dan het aantal Er zal naar worden gestreefd wat meer grote woningen en met name vijf kamerwoningen in deze wijk op te nemen omdat per 1 november 1964 van de woningzoekenden er 80 pet behoorden tot de groepen met maxi maal twee kinderen MODEHUIS ' Innovation Biltsiraat « 8 Nachtegaalstraat 73 Telefoon 11136 - Utrecht Officiële bepaling Géén kippebotjes of appelschillen in vuilnisemmer Menigeen denkt dat het geven van schillen brood en etensresten ajin een schille man een goede daad is een soort gunst Niets is echter minder waar want er be staat een artikel inl952 in het gemeenteblad als nr 38 opgenomen waarin staat dat aardappelschillen groen teafvallen fruitafvallen vlees - vis - en broodresten en alle andere etensresten beenderen dus ook het kip pebotje daaronder begrepen niet in een vuilnisemmer gedeponeerd mogen worden maar aan eeri schilleman meegegeven moeten worden Deze gemeentelijke veror dening betekent dus in feite dat iedereen die in zijn vuil nisemmer „ bruikbaar " afval heeft strafbaar is Het is maar goed dat het een „ kap stokartikel " is anders zou de politie 24 lange uren per dag bezig zijn om in vuilnis vaten te snuffelen naar wel of geen kippebotjes of appel schillen ' Bamzaaien ' eindigt in mishandeling Wij zjjn vrienden verklaarden onlangs eensgezind de 23-jarige timmerman H C K en de 26 jari-ge matrassenmaker G M K tegen de Utrechtse politierechter mr K S Bieger Wij hebben elkaar nooit iets ge daan voegde G K eraan toe Maar dat was een beetje teveel van het goede hij verscheen namelijk als beledigde partij en als getuige in de zaak tegen H K die hem na een caféruzie een gebroken neusbeen en een hersenschudding had geslagen De gemoederen waren verhit tij dens een partijtje ' bamzaaien ' in een café dat eindigde in een me ningsverschil over het aantal pilsjes dat verdachte het slachtoffer schul dig was G K had toen beslist on aardige dingen gezegd over de ouders van verdachte en was het café uitgezet Verdachte liep hem na en toen vielen er klappen — een getuige ver klaarde overigens tegen de politie dat het slachtoffer de eerste tik uit deelde Hij kreeg echter flink wat te rug zozeer zelfs dat hij 5 weken niet kon werken Een schadevergoedingseis van G K alleen aan loon had hij al ƒ 500 gederfd zei hij wei:d niet behandeld omdat hij geen bewijsstukken had meegebracht terwijl hem dat toch door de officier was aangezegd U ziet dat geld maar langs an dere weg terug te krijgen zei mr Bieger De officier van justitie mr W J Kolkert zei in zijn requisitoir dat verdachte wel was geprovoceerd maar dat zijn gedrag buiten propor ties was geweest De eis ƒ 150 ijoe te waarvan ƒ 100 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar werd ook het vonnis Politierechter wilde zelf ruiken Drieëntwintigduizendzeshonderd si garetten hoef ik niet te bekijken meende de Utrechtse politierechter mr K S Bieger maar een slof van de gesmokkelde camels wil ik toch wel zien Pas toen na schorsing van de zitting de sigaretten uit het dou anedepot waren gehaald en hij het goudpapier van de slof had ge scheurd en de geur van de tabak opsnoof achtte hij wettig en over tuigend bewezen dat de Leidse handelaar A T G zich op 19 okto ber van het vorig jaar te Bame veld had ' schuldig gemaal:t aan smokkelheling De 118 sloffen waren in een per sonenauto over de grens gesmok keld en G had ze gekocht terwijl hü wist dat het smokkelwaar was Van de eis van de officier van justitie mr W J Kolkert 2 maan den voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar een geldboete van ƒ 750 — en verbeurdverklaring van de sigaretten deed de politie rechter een maand af Repertoire van de Lange Gavioli weer uitgebreid Het repertoire van het stadsont spanning-Concert-orgel de Lange Gavioli is weer uitgebreid Noteur en arrangeur Marcel van Boxtel uit Nijmegen heeft weer een aan tal composities gekap ^ die als een welkome aanwinst voor het orgel mogen worden beschouwd Het zijn een drietal marsen gecomponeerd door Carl Frei de vroegere orgel bouwer en noteur die in Breda zijn fabriek had en die tegenwoordig woonachtig is in de bakermat van de Duitse orgelindustrie Waldkirch im Breisgau Tot deze mailen behoren o.m de Hellebardier - en de Carillonmars de Tigerrag en een marslied uit de bekende musical My Fair Lady „ With a little bit of Luck " meer be kend als As ' t effe kan " Boven dien is de voorzitter van de stich ting Nationaal Bluseum mr Rom ke de Waard momenteel bezig met het noteren van een potpourri waar in een aantal populaire melodie en voorkomen o.a Zeg maar ja tegen ' t ieven " Harlekino " Let kis " Jenka en de Drina-mars Ver der een succesnummertje van Wil leke Alberti „ Spiegelbeeld " In der mondhelle Nacht " Mama " „' t Is genoeg " Ik heb genoeg van al je mooie woorden de compositie die door de Nederlandse zangeres Connie van den Bos zal worden ge zongen op het internationale song festival in Napels en tenslotte „ The Wedding " Maar het zal toch nog wel enige tijd in beslag nemen vóór deze pot pourri speelklaar zal zijn want na het noteren en arrangeren door mr De Waard zal het kartonboek door medewerkers van het Museum van speeldoos tot Pierement „ gekapt " moeten worden dat wil zeggen dat het muziekboek van de perforaties moet worden voorzien Men hoopt evenwel dat deze potpourri in het komende zomerseizoen gereed zal zijn Van een onzer verslaggevers De 26-jarlge elektromonteur F van S uit Utrecht mocht op een ge geven moment niet verder stu deren Volgens officier van justitie mr J C van den Berg heeft hij uit onvrede met zijn maatschappelijke situatie zich schuldig gemaakt aan diefstal en oplichting Hy deed dit op zo'n geraffineerde wijze dat de officier liet niet juist oordeelde zijn methoden op de openbare zit ting van de rechtbank bekend te ma ken Uit de reeks van diefstallen op lichting en vervalsing waren hem slechts enkele gevallen ten laste ge legd Hij drong als pseudostudent de sociëteiten van Utrechtse studenten verenigingen en universiteitsgebou wen binnen Bovendien benadeelde hij verschillende Utrechtse firma's Kostbare voorwerpen als een kruis boog een koffie - en pepermolen sie raden als een gouden ring werden door hem verkocht Verclachte was al enkele malen veroordeeld terwijl de proeftijd van Examens ütrerhtse rijksuniversiteit Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagden voor het cand examen psy chologie mej F van Dorp Zwolle mej W M Giele Hilversum J A Hoekstra Hengelo(O mej L I M Kolfschoten Den Haag C Vis ser Amsterdam Cand examen pe dagogiek B C Lap Den Hoorn Texel mej N J Rotte Breda G Winkel Dordrecht Doet examen psychologie F J Swaak Meer veldhoven Cand examen sociale ' geografie H J Braam Nijmegen mej C E van Gelder Roermond P G M de Rooij Houten H C A Slagter Amersfoort J M Waal wijk Rotterdam E J M van der Zee Enschede Doet examen socia le geografie J G Hanewald Am sterdam D J van Schreven Kam pen mej I H Wessels Boer Zie rikzee F R Ketting Culemborg A A Bakker Utrecht B H A Jansen Helmond Cand examen Franse taal en letterkunde mej F van der Kallen Den Haag Cand examen theologie H M Vos Utrecht Propaedeutisch examen theologie A K Ploeger Utrecht A Bal Den Haag L Sterk Biltho ven H Vreeswijk Weesp ^ s Winkelruit vernield door onbekende Door een onbekende is in de nacht van maandag op dinsdag een winkelruit van 5.70 btj 2.90 meter vernield van de firma Bayer aan het Vredenburg te Utrecht De scha de bedraagt f 3500 een vonnis met voorwaardelijke ter beschikkingstelling nog niet is af gelopen Over deze kwestie wilde de officier zich thans niet uitlaten Hij schonk verdachte nog een laat ste kans maar meende gezien de ernst van de feiten een strenge eis te moeten stellen Mr Van den Berg vorderde tegen de elektromonteur 1 jaar en 8 maanden gevangenis straf De verdediging voerde aan dat er thans omstandigheden zijn ondejf andere doordat ztjn verloofde zich voor hem in de bres stelt waardoor verdachte kansen heeft zich te re habiliteren Uitspraak dinsdag 16 maart Burgemeester krijgt Zweeds wittebrood Woensdag 3 maart zal het precies twintig jaar geleden zijn dat honge rend Nederland door bemiddeling van het Zweedse Rode Kruis Zweeds wittebrood kreeg toegezonden Bij verschillende broodfabrieken in het westen des lands is het idee opgevat om met ingang van 8 maart een grootscheepse ledenwerfactie voor het Nederlandse Rode Kruis te gaan voeren welke actie gekop peld zal worden aan de verkoop van Zweeds wittebrood Ht officiële begin van deze actie zal te Utrecht plaatshebben Woens dagmiddag om 12.15 uur zal het eerste Zweedse wittebrood ten stad huize aan burgemeester De Ranitz worden aangeboden in aanwezig heid van de Zweedse ambassadeur en de secretaris-generaal van het Zweedse Rode Kruis en autoriteiten van het Nederlandse Rode Kruis Aan de eigenlijke aanbieding zal ' n defUé voorafgaan van het Utrecht se Rode Kruis Korps en van het Oranje Garde vendel Utrecht Het Zweeds wittebrood zal door een jong lid van de Oranjegarde en een lid van het Rode Kruis worden aange boden aan de burgemeester die het brood op zijn beurt aanbiedt aan de secretaris-generaal van het Zweedse Rode Kruis die in zijn functie de Zweedse koning vertegenwoordigt Op deze wtjze wordt de dank van de Nederlanders aan het Zweedse volk gesymboliseerd Tentoonstelling over de Europese Gemeenschap De van gemeentewege in het le ven geroepen commissie ter voor bereiding van de viering van de Europadag zal in de maanden maart april en mei een tentoonstelling voor de scholen houden met als ti tel Europese Gemeenschap De ex positie wordt Ingericht in de aula van de openbare lagere school Weerdsingel w.z 20 en zal op maan dag 8 maart te 16.30 uur door de wethouder H v.d Vlist officieel worden geopend Hoewel het doel van de tentoon stelling in de eerste plaats is dat de scholen haar in klasseverband zullen bezoeken is de expositie ook voor het publiek open elke zater dagmorgen in deze maanden van 10—12.30 uur De expositie geeft een overzicht van de Europese integratie en zal zo nodig door deskundigen worden toegelicht WATERHOOGTEN BUkswaterstaat 2 maart — Konstanz 264 — 1 Rhelnfel den 178 — 1 " Ottenheim 232 - f25 Straats burg 180 4-22 Maxau 3B6 - 1-7 Plochln gen 126 — 1 Mannheim 184 - H Stein bach 138 onv Malnz 195 onv Bingen 130 — 4 Kaub 130 — 4 Trier 276 onv Koblenz 158 — 2 Keulen 118 onv Ruhr ort 294 — 4 Loblth 103 — 2 Nijmegen 701 — 4 Arnhem 734 — 5 Eefde IJssel 272 — 8 Deventer 185 — 6 Monsln 5456 — 22 Borgharen 3958 - — 6 Belfeld 1137 —^ 1 Grave ben de sluis 482 onv De nieuwe plastic en de oude / sin leen huisvuilnisem,mer gebroede lijk naast elkaar Mevrouw Ka merheek echtgenote van de ohef buitendienst van de gemeentelij ke reinigingsdienst de Jieer Ét Kamerbeék gebruikt ze allebei om uit te proberen Die plastic e^nmer voldoet prima Vooral het geioioht — de emm,er is de helft Uohter dan de zinken emvier — is een groot voordeel Voorlopig heeft de gemeente een partij van 250 plasticem'mers ge kocht Iedereen kan er een voor ƒ IZ.SO kopen Een verplichting is het allerminst want huisvuilem mers sijn niet het eigendom van de gem,eente maar vam de bur gerij Onderscheiding voor H Melsert De heer H Melsert Paduaweg 67 in Den Dolder is benoemd tot rid der in de Orde van Oranje Nassau Hij heeft deze onderscheiding ont vangen ter gelegenheid van zijn af scheid van de Rijks Munt te Utrecht waar hij technischhoofdambtenaar was Inbraak bij overburen Van een onzer varslaggeefsters Zeven maal had de twintigjarige C Y d W-V uit Utrecht door mid del van een valse sleutel ingebroken btj de overburen met wie zij goed bevriend was Van je goede vrien den moet je het maar hebben al dus meende de Utrechtse politie rechter mr K S Bieger voor wie zij zich moest verantwoorden De zevende maal dat verdachte uit stelen was gegaan was zij in een valletje van de politie gelopen Het geld dat zij toen gestolen had was bestrooid met bioctaninepoeder dat nomaal niet zichtbaar is maar onder een kwartslamp eeji gele ver kleuring geeft Verdachte was in geldmoeilijkhe den volgens haar verklaring maar zowel officier als politierechter vonden dat niet nodig met het goed goede salaris haar man die bouw vakker is In afwachting van een rapport van de reclasseringsraad is de zaak uitgesteld Een jonge boxer die maandag avond 1 maart om 23 uur in de Bilt straat te Utrecht werd aangereden wordt vermist Eigenaar is de heer G Ruitenberg Mgr Van de Wete ringstraat 57 telefoon 10096 te Utrecht Degene die inlichtingen over de hond kan verschaffen wordt verzocht zich met de heer Ruiten berg in verbinding te stellen Op 26 februari is Karel wegge lopen Karel is de 4-jarige muisgrij ze kater met witte bef en witte sokken van mevrouw Smit Vermeu-len Anthoniedijk 8 in Utrecht Bij mevrouw Stam Troelstralaan 38 II in Utrecht is op 1 maart ko men aanlopen een bruin met grijs gestreept katje zonder enig wit Leeftijd naar schatting 6 maanden Een kleine bastaard herder beige van kleur met wat donkerder ge tinte rug en één wit pootje een reu is op 28 februari komen aan lopen btJ mevrouw V d Haar Oost broekselaan 40 telefoon 60987 te genover ' t Kalfje aan de Biltse straatweg Vermiste of gevonden kleine huis dieren kunnen per brief of telefonisch worden opgegeven aan de stadsredactie van het Utrechtsch Nicnwsblad Drift 33 telefoon 16431 toestel la WATEKHOOGTEN WEEBPSLÜIS UTRECHT 2 maart — Bovenkant •¦ sluis 52 cm - t - N.A.P was 8 cm Bene denkant sluis 30 cm — N.A.P was 6 cm 
8 DINSDAG 3 MAART 1965 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH NIEl Te koop of te huur gevraagd in de gem Utrecht Woonhuizen met 4 a 5 kamers Moeten dir te aanvaarden zijn Event overn«me meub Brieven met volledige inl o.a ligging indeling koop / huurprijs etc onder num mer 2 5055 bureau UN Te lioop aangeboden SIGARENZAAK op goede stand Omzet ƒ 1250 - p.w Goodwill plus inventaris ƒ 11.000 — Goederen tegen factuur prijs Uitbreiding mogelijk Lage huur met woning-ruil Brieven nr 2-5057 bur UN HOOFDSCHOTEL VLEES Voor direkt gevraagd NEHE JONGSTE BEDIENDE vri voor eenvoudige kantoor - werkzaamheden Leeftijd plm 15 jaar P.G Salaris nader overeen te komen Persoonlijke of schriftelijke sollicitaties aan Den Hertog's Uitgeverij en boekhandel Lange Nieuwstraat 52 A KONSTRUKTEURS GEVRAAGD Advies - en Konstruktiebureau heeft op korte termijn TIJD BESCHIKBAAK voor nieuwe projecten afd machinebouw en staalkonstruktie Br aan Technisch Bureau Postbus 2218 Utrecht cc Tevreden met Samson shag Anton Geesii M ben toch j Jan Klaasse Natuurlijk is Samson zijn gulden dubbel waard Lekkere verse tabak zonder stelen lang van draad die prettig rolt Het plastic pak houdt de shag vers tot de laatste draad Samson is edel pittig en zacht de koning van de shag 999699925 SAMSON NIEMEYER HALFZWARE SHAG '^ itiiiinniiMriiinriiiiiiiiiitinMiniiiiifiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMniiiMiiiiiitiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii g In Verpleeghuis HXJIZE VAN RENESSE ^ EEN FLINKE Voor onze groenten - en fruitcentrale op het terrein van de Veiling Utrecht aan de Croese laan vragen wij VERPLEEGHULP gevraagd 5-daagse werkweek en hoog loon ^ I Aanmelden bü de Direktie v Renesselaan 2 Zeist i ^ Telefoon 03404-18125 ^ r f ^ iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiniiitiiiniiniiniiiMiiiiiitiiiMiiiMiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiMitf een EXPEDITIEKNECHT Dit wordt zyn taak het verzamelen van de orders ophet veilingterrein laden en lossen van onze vracht auto's btjspriingen op de vrachtauto's büziekte en vjücantie van de chauf feurs MAN FIELD LUXE SCHOENEN Enige ervaring en bezit van het rijbewijs CE zijn natuurlijk gewenst maar niet strikt nood zakelijk vraagt Onze afdeling Personeelszaken vertelt er graag meer van of maak een afspraak voor een gesprek GROElAWOUDT^s ^ KIJKGRUP supermarkt VOOKHEUVEL 9-13 ZEIST Tel 03404 15616 toestel 14 VERKOOPSTER Geboden wordt prettige goed betaalde werkkring 5-daagse werkweek CHOOBSXRAAT 10 — UTRECHT — TELEF 10253 O o Notities van een zakenman No Is winkelreclame werkelijk „ anders " Vele zakenmensen geloven dat adverteren voor een winkelbedrijf heel iets anders is dan adverteren voor een merk-artikel zoals fabrikanten en importeurs dat moeten doen „ In een winkelbedrijf " zeggen zij " weet je de volgende dag al of je advertentie zijn geld oplevert " Hoe fout deze opvatting is kan men leren van ervaren adverteerders in de kleinhandel Want al deze mensen — die toch al jaar en dag adverteren in de dagbladen — zullen de eersten zijn om ronduit toe te geven „' t Gebeurt echt wel dat de bruto winst op de verkoop van geadverteerde goederen niet hoger is dan de kosten van de advertentie ** Dat is op het eerste gehoor een schokkende verklaring maar „ insiders " — zakenmensen-die-van-wanten-weten reclamemensen en dagbladmensen — die schrikken hier niet van Integendeel zij glimlachen begrijpend De kwestie is namelijk dat winkelreclame véél meer doet dan alleen maar een paar dozijn verkopen van een aantal met uaöie genoemde artikelen Ik heb dat eens heel kras horen bevestigen door een vooraanstaand winkelier die zei „ Als mijn zaak moest drijven op de omzet van de geadverteerde artikelen dan zou ik beter doen te sluiten " En de eigenaar van een groot modemagazijn vertrouwde mij eens toe „ Als wij in onze dagblad-advertenties een hoedje aanbieden van veertig of vijftig gulden verkopen wij er misschien één of helemaal geen maar het effect van die advertentie komt op al onze afdelingen tot uiting Er komen meer mensen er wordt meer verkocht en heus niet alleen in de hoeden-afdeling en onze zaak stijgt in aanzien en bekendheid Dat is het nut van adverteren in de dagbladen " Jaar in jaar uit in tijden van voorspoed en malaise in perioden van hoge of lage prijzen bij goederenschaarste of overvloed altijd is uw dagblad paraat om zijn rol te spelen van „ verbindingsofBcier " tussen handel en publiek Voor beide partijen is die rol even nuttig als nodig PuMkatie van het Gébuco Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit Amsterdam „ Ik begrijp niet waaroi journalisten kritiek op mi Ik heb tijdens dp tussenlai de judoploeg in Parijs op al antwoord gegeven Maar wilden dat ik voor de 1 aan een soort van muui hangen op een weegscl staan en een paal omver s van die Jan Klaassen hou i maal niet Mag ik " Dit was het antwoord verontv/aardigde Anton Ge gaf toen wij hem om con verzochten op het bericht i waarin gemeld werd dat d Kampioen judo het bij d < pers verbruid had omdat Met de journalisten wilde Geesink had overigens ve op de gang van zaken vo dens de judo-interland vai te Marseille tegen Frank Kwam de dag voor het ver aan de weet dat ik als coa seur bondsatgevaardigde Slaggever moest fungeren niet eens wanneer de terug ] ot we een of twee wedstrijdt ten maken en of we vei hadden om üjdens de 20 uur terugreis te eten Ik heb al moeten schieten Ook de luc belasting zakgeld voor de en nog meer Toen we van Schiphol ve FNJJB-bestuur niet de mij langstelling We arriveerc middernacht in IVIarseiUe ' s middag onze wedstrijden en zat«n drie uur na < ile ii weer m de slaaptrein In tot we 48 uur onderweg gewe te weinig rust Geen wonder mentaliteit in de ploeg te overliet Dat was de oorzaak van o derlaag maar ik heb toch ^ wondering voor de wijze de jongens zich door de ' n heden hebben heengeslagen voor ' t werk van de drie jó Theo Klein Herbert Kuyp « Ernst Eugster die voor he aan een interland deelnamen gen mannen van Europese t se stonden Van de ouderen v Snijders bijzonder op dreef gesteld hebben Anton Lii waarvan iedereen verwacht hij betere resultaten zou l dan debutant Theo Klein en Ruska Maar ook zij zijn tale aong:ens die bij een betere ^ reiding sterkere resultaten behaald Voor deze interland Frankrijk is niet een maal ge De judoka's ontmoetten elka t eerst na lange tijd op Sch zo besloot Geesink zijn relaa dp rtLrnir " ^'^™ Zeeland sco SL r'^'i ' ''^ S ^''" « ïe eerste testm wrii«1 '^ '" ^^'^"'"^^ 283 runs W ^ f „^^" "/ sen wlelcets India < i»7 runs in de eerste Innings M"n''<,„h "*?"' -^ S oud-Europees rtf^i i " ^^ Russische kampioensi fe leiding met 89.290 punten K L ',"'^''^^ '"« t 89.690 en Mat f„«'^J<= Evgeny Grishin won de 601 ¦ lu ai.u sec 
UTBECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 2 MAART 1965 9 a ¦ ¦ s arm m wTm m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Veilig racen en opvangen van aspirant'Coureurs Stichts Racing Team klaar voor start HIRONDELLE H.V.B CIRCUIT ZANDVOORT — We turen voorover gebogen met de hand boven de ogen het rechte stuk asfaltweg af Een kleine fel rode stip met witte streep wordt zichtbaar Gro ter en groter en voor we goed en wel beseffen wat deze stip voorstelt scheurt de bolide onder daverend geloei langs de tribune op weg naar de Tarzanbocht Teammanager Joop Hei dendahl drukt de chronometer in en controleert goedkeurend de gemaakte rondetijd 1 minuut en 57 seconden Dat betekent een gemiddelde van ruim 129 km/p uur op dit 4000 meter lange circuit in de Zandvoortse duinen BEN HUISMAN onderhandelingen gaande over sponsoring het feit iiat het gehele team voor de opening van het automobiel sei-zoen een trainingskamp van drie da gen gaat volgen Dit zal gebeuren op 18 19 en 20 maart Bén dag wordt besteed aan theorie en de res terende twee dagen wordt het team onder handen genomen door Rob Slotemaker Na dit trainingskamp breekt er een drukke tijd aan voor het team dat gaat werken met een complete pitsbediening en monteurs Men zal aan alle races voor toerwagens en vrije formule deelnemen en daar naast staan op ' t programma viJf ra ces op Zolder in België 1 en 2 mei gaan Ben Huisman en Hans Os kamp naar de Internationale Slalom voor de Europese Cup voor Racing Teams Een zeer druk programma voor een team dat slechts kan bogen op weinig sponsoring In die richting zijn onderhandelingen gaande en koes tert men grote verwachtingen De geschonken servicewagen is als complete mobiele werkplaats met lasinstallatie ingericht De allereerste supporters hebben zich reeds gemeld by de secretaris van het S.B.T Voor minimaal ƒ 10 per jaar bent u donateur en ont vangt u een fraai uitgevoerd trans fer en speldje De supporters zullen op de hoogte worden gehouden over de verrichtingen van het team In lichtingen kunt n inwinnen by het secretariaat Wlnkleriaan 128 te Utrecht Let n het komend seizoen eens op de resultaten van deze enthousiaste groep Midden Nederlanders Zy zyn uw belangstelling ten volle waard GEREÓUS ELVA-D.K.W CORTINA GT B.M.W Anton Geesink „ Ik ben toch geen Jan Klaassen " gezien dat er iemand hier zou zijn geweest Aan ruggesteun uit Nederland ontbreekt nog aleens wat " i-ii^i -'.^¦• i „ HJj had een plan göinaiöct voö * alle jongens van de kernploeg om op het weekeinde van 20 en 21 maart ergens bfjeen te komen „ Ik hoop dat de voetbalbond ons daarvoor Zeist ter beschikking stelt ' en hoopt daar in een gezamenlijke gedach tenwisseling de conditietraining voor de komende zomer uit te stippelen „ Eens kijken of we nu eens een keer een goede medische begelei ding daarby kunnen krijgen " aldus de coa«h Ard Schenk is in het hoge noorden Wielrennen — De vierde en laat.ste rit van de wintercompetitie van De Volhar ding bestond zondag uit een handicaprit A klasse 1 W Breeuwer 2 J Koov man 3 H Bunschoten 4 C v d Vlist 5 H Marbus 6 J de Groot 7 J Meyer 8 L de Groot B-klasse 1 B Cardol 2 R v Doom 3 W Klinken berg 4 B Nleuwerth 5 C van Llth C klasse 1 P - Arreman 2 J v Oor schot 3 B Kooyman 4 E Diepenveen 5 W Kentie D-klasse 1 B Heinerl Veteranen boven 35 jaar 1 A v d Berg Veteranen beneden 35 Jaar 3 J Mildert Eindstanden van deze winter competitie A-klasse 1 J Meyer 24 pnt 2 H Bunschoten 17 pnt 3 W Breeuwer 16 pnt 4 J de Groot 15 pnt 5 C V d Vllst 14 pnt 6 L de Groot 14 pnt 7 H den Hartog 12 pnt 8 J Kooyman 11 pnt 9 W Emo 11 pnt 10 A Marbus 4 pnt B-klasse 1 W Klin kenberg 22 pnt 2 B Cardol 20 pnt 3 R V Doorn 18 pnt 4 C v Llth 9 pnt 5 B Nleuwerth 4 pnt C-klasse 1 P Arreman 24 pnt 2 B Kooyan 16 pnt 3 J v Oorschot 15 pnt 4 W Kentie 11 pnt 5 J Klarenbeek 5 pnt D-klasse 1 B Heinerl Veteranen boven 35 jaar 1 A V d Berg Veteranen beneden 35 jaar 1 J Mildert Dit is de zesde wagen van het Stichts Racing Team de D.K.W van Hans Frederiks die hier voor de meute uitjagend de Hunzerug gaat bestormen Tijdens Zesdaagse van Antwerpen PETER POST DOOR BRACKE GEKLOPT Advertentie _ Ik beKrijp niet waarom Franse journalisten kritielc op my hadden ik heb tijdens de tussenlanding met de judoploeg in Parijs op alle vragen antwoord gegeven Maar de heren wilden dat ik voor de fotografen aan een soort van muurtje ging hangen op een weegschaal ging staan en een paal omver stootte En van die Jan Klaassen hou ik nu een maal niet j\lag ik " Dit was het antwoord dat een verontv/aardigde Anton Geesink ons gaf toen wij hem om commentaar verzochten op het bericht uit Parijs waarin gemeld werd dat de wereld kampioen judo het bij de Franse pers verbruid had omdat hij niei met de journalisten wilde spreken Geesink had overigens veel kritiek op de gang van zaken voor en tij dens de judo-interland van zondag te Marseille tegen Frankrijk Ik kwam de dag voor het vertrek pas aan de weet dat ik als coach mas seur bondsafgevaardigde en ver slaggever moest fungeren Ik wist niet eens wanneer de terugreis was of we een of twee wedstrijden moes ten maken en of we vergunning hadden om tijdens de 20 uur durende terugreis te eten Ik heb alles voor moeten schieten Ook de luchthaven belasting zakgeld voor de jongens en nog meer Toen we van Schiphol vertrokken bestond er van de zijde van het FNJJB-bestuur niet de minste be langstelling We arriveerden on » middernacht in Marseille moesten ' s middag onze wedstrijden maken en zaten drie uur na die interland weer in de slaaptrein In totaal zijn we 48 uur onderweg geweest met te weinig rust Geen wonder dat de mentaliteit in de ploeg te wensen overliet Dat was de oorzaak van onze ne derlaag maar ik heb toch veel be wondering voor de Cricket — Nieuw Zeeland scoorde op de derde dag van de eerste testmatcii te gen India in Madras 283 runs voor ht verlies van negen wickets India maakte 397 runs in de eerste innings Ants Antson de oud-Europees kampi oen schaatsenrijden lieeft na de eerste dag van de Russische kampioenscliappen de leiding met 89.290 punten Kositskin is tweede met 89.590 en Matusevltsj derde Evgeny Grisliln won de 500 meter in 41.0 sec cy de volgende ronde wordt de racewagen naar binnen geloodst De H.V.B passeert ons langzaam en stopt bij de pits Vit de nauwelijks tot kniehoogte reikende formule-wa gen stapt de zwaar besnorde Utrech ter Ben Huisman bedrijfsleider van een papierindustrie en wat belang rijker secretaris van het Stichts Racing Team De monteurs nemen de renwagen mee en plaatsen hem behoedzaam op de trailer terwijl Ben z\in helm afzet en naar zijn rondetyd informeert Hij knikt tevreden niet gek als men bedenkt dat in 1948 tijdens de Grand Prix de Maserati een snelste rondetijd draaide van 2 min en 8 sec Dat waren professionals en Ben Huisman is amateur Nu rijdt htj in een snelle formule-wa gen met een B.M.W motor Zün gedachten gaan terug naar de tijd toen Henk van Zalinge hem mee nam achter de pits de plek waar de wagen voor en tijdens de race hun speciale aandacht krijgt Daar groeide het verlangen mee te doen aan de nationale toerwagenraces in de duinen Na een jaar ronddwalen achter de pits was het bekeken Zijn B.M.W wagentje werd opgefokt of om in termen te blijven getuned en com pleet met rolbeugel en plexiglas raampjes renklaar gemaakt Ben Huisman kon racen Dit proces heeft zo'n jaar of drie geleden plaats gevonden en al die tijd daverde Huisman over het Zandvoortse as fal.t Na de rensportschool waar een aspirant coureur de geheimen van het renneirsvak leert liet de Utrechter iets van zich horen HET BEGIN Twee Utrechtse motor-enthousias ten Huug de KruUf verkoper bü garage v Meeuwen en Ronnie Ton zoon van de bekende ralleyr\|der Karel Ton uit de Wüde Begane straat werden gepolst In de garage van Karel Ton leu nend op de motorkappen van sport wagens kwamen de wilde Ideeën tot Iets positiefs „ GezamenlUk opereren " luidde de nieuwe politiek Teamverband werkgroep-eenheld de tovenvoorden voor samenwerking en succes Hans Oskamp bekend B.M.W.-röder werd gevraagd samen met de D.K W.-rijder Hans Frederlks en Chiota kis Een jaar reden deze Utrech - Driehanden-competitie SDC sterker dan Nrd Brabant 2 Bü de gisteren gespeelde wedstrUd voor de driebanden competitie van de KNBB hebben de Stichtse-spelers een 5—2 overwinning op de Brabantspelers behaald De goed op dreef zijnde Mobach won zijn belde partijen Eerst werd de fa lende Bos in 68 beurten verslagen ter wijl Mobach voor zijn gespeelde inval partlj waarin hij een verhoogd aantal caramboles moest maken eveneens 68 beurten nodig had om Bosboom te ver slaan AUeen Smelt is erin geslaagd de eer voor zijn team te redden en dat heeft hij dan ook op overtuigende wijze ge daan In een uitstekend gespeelde partij waarvoor hij slechts 47 beurten nodig had versloeg hij v d Hurk die hier tegen niet opgewassen was In deze partij bereikte Smelt een fraai gem van 0.638 Bos 36 20 68 2 0.294 Mobach 27 27 68 4 0.397 Smelt 30 30 47 5 0.638 V d Hurk 24 12 47 2 0.255 Mobach 30 30 68 4 0.441 Bosboom 27 17 68 3 0.250 Het extra winstpunt was eveneens voor SDC I é Dawn Fraser wi de ook naar Mexico De schorsing van Dawn Fraser en de drie andere zwemsters Is in Australië het gesprek van de dag Dawn heeft verklaard er niet mee akkoord te zullen gaan Ze zal tot het uiterste gaan om de kwestie tot klaarheid te brengen Dr Don Dawllng heeft echter ver klaard dat de ware redenen voor deze absurt hoge schorsingen nooit zullen worden bekendgemaakt Een zeer verrassende verkla ring gaf de drievoudige Olym pische kampioene toen ze zei „ Ik had mijn blikken gericht op Jamaica/en met behulp van m'n man Gary ben ik er zeker van dat ik voldoende fit zou zijn en conditie hebben voor de Olympi sche Spelen van 1968 te Mexi co " Het embleem van de Utrechtse race-enthousiasten ters als individualist met een ver kapte inschrijving van het nog niet opgerichte Stichts Racing Team Vorig jaar november werd een droom verwezenlijkt Het S.R.T werd opgericht met als doelstelling veilig racen voor de leden en opi vangen van aspirant-coureurs De ralleyrijder L H Bakker werd gevraagd als voorzitter en Joop Hei dendahl kampioen van Nederland 1964 in de klasse 1300-1600 cc nam de raceleiding voor zijn rekening Rob Gorris ook al geen onbekende in de race - en ralleysport werd als assistent aangesteld Al met al een „ top " waarvan het team bijzonder goede dingen kan verwachten De wagens waarmee het Stichts Racing Team aan de start zal ver schijnen geeft een veelbelovende in - ïn pen t^vintig minuten durende jacht hebben de equipes van Bik van Steenbergen en Peter Post gister avond in de De Amstelvener die enkele dagen geleden zo'n indrukwekkende zege behaalde op de Duitser Dieter Kem per scheen ook tegen Bracke aan de winnende hand te zullen blijven Een snelle start bezorgde hem al di rect een voorsprong en Bracke had enkele ronden nodig om de schade ongedaan te maken Toen was het de beurt aan Post om achter te ge raken en aan het eind van de ze vende ronde — het verschil was in middels tot bijna 20 meter opgelo pen — zag vrijwel niemand in de Amstelvener nog een winnaar Een inzinking van Bracke bracht echter de spanning terug en bood Post de kans tot op vijf meter terug te komen Het laatste woord was aan Bracke De Belg liep steeds verder uit en zelfs het feit dat hij een halve ronde voor het einde in hield omdat hij dacht de finish reeds bereikt te hebben bracht hem niet meer in gevaar Het gevolg was echter wel dat druk voor dit nog jonge team Drie formulewagens staan ter beschik king voor Huug de Kruiff Ronnie Ton en Ben Huisman Huug de Kruiff rijdt met de En gelse Elva die wordt aangedreven door een D.K.W.-krachtbron De snelste tijd die de Utrechter wist te draaien met zijn formule-bolide is Teamwork geeft betere resultaten bij individuele sport 1.53.9 min een veelbelovende tijd in de vrije formulesector De H.V.B van Ben Huisman is het troetelkind " van de Hagenaar Han van de Blij De proefritten die we van deze renwagen zagen wa ren meer dan alleen maar hoopvol Henk van Zalinge is niet alleen een bekend rijder ook als con structeur heeft hy reeds zyn spo ren verdiend Hy is de ontwerper van de Hirondelle waarmee Bonnie Ton aan de start zal verschynen De overige drie toerwagens wor den bestuurd door Nico Chiotakis voor de Cortina GT de trompettist Hans Frederiks met D.K.W en Hans Oskamp die als vanouds zijn B.M.W zal besturen De Cortina GT start in de klas se van 1300-1600 cc terwijl de B.M W en D.K.W elkaar zullen bekam pen in de klasse tot 850 cc Wij ho pen dat de twee rode wagens van ' t Sticht vaak de meute zullen aanvoe ren TRAININGSKAMP Dat het Stichts Racing Team de laak serieus aanpakt biykt wel uit Bracke de 5 km net niet binnen de zes minuten reed Zijn tijd van 6.00.2 was ruim twee seconden snel ler dan die van Post 6.02.4 De stand zag er vanmorgen als volgt uit 1 Van Steenbergen-Lykke-Eugen Belg.-Den.-Den 515 pnt 2 Post Bugdahl-Jansen Ned Dld.-Ned 319 pnt 3 Op één ronde Sercu Se-vereyns-Verschueren België 472 pnt op 2 ronden 4 Walschaerts Kemper-Oldenburg Belg Dld.-Dld 166 pnt De overige koppels hadden 4 of meer ronden achterstand Tips Hilversum Woensdagavond dus niet op dinsdag zoals gewoonlUk geeft Hilversom zeven draveriien met de eerste start om zeven uur De finale van de seriedraverij is de slotkoers In do Jakfaalsprüs heeft Baro net twintig meter extra Fretprijs 2000 m Ie serie 1 Zeven klapper 2 Zoon van Kievit 3 Fritz Ha nover 2e serie 1 Zahlr B 2 Zeeade laar S 3 A Reine Klnley Jakhalsprüs 2040 m 1 Charles H 2 Baronet 3 Coma M Beerprüs 2000 m 1 Darlin ' Jill 2 Belle Hanover 3 Benno Six Jaguarprüs 2040 m 1 Brahmapoetra S 2 Benjo Klnley 3 Charlotte Six JLnipaardpriis 2000 m 1 Boy van Quick 2 Zippy Erebus 3 Adua Scotch B Boksen — De Rotterdamse halfzwaar gewicht Leen Jansen heeft gisteravond in de Rivièrahal een overwinning be haald op de zeven kilo zwaardere Frans man Jean Huiban Diens helper gooide in deze zevende ronde de handdoek in de ring ten teken van overgave Schaatsploeg terug uit Noorwegen Anton Huiskes was niet erg te spreken van Noorwegen achter gebleven waar hij nog 3 weken aan invitatie wedstrijden zal deelnemen Over Ard Rudi Liebrechts en Cees Verkerk kon Huiskes slechts zeggen „ Die jongens rijden van nature hard Aan hen heb ik feitelijk weinig kunnen doen " Wat Peter Nottet aangaat die was de jongste van de hele ploeg „ en dat wordt wel eens vergeten " Het was de coach wat tegengeval len dat Peter de laatste 16 niet had kunnen bereiken maar mis schien komt dat volgend jaar Piet Modder tenslotte „ was nog niet hard genoeg gegaan " ' Zondag zullen de Nederlandse schaatscracks in Deventer voor ei gen publiek rijden in een huldigings - invitatie wedstrijd Ard Schenk nog drie weken weg Na 8 maanden In Scandinavië op de Europese en de wereldkampioen schappen de Nederlandse kleuren te hebben verdedigd Is gistermiddag onze nationale schaatsploeg met uitzondering van Ard Schenk uit Noorwegen op Schiphol terugge keerd Daar heette namens de KNSB de heer Th A Hijdra lid van de tech nische commissie Anton Huiskes en ztjn mannen van harte welkom doch de coach zelf was over dit welkom nauwelijks te spreken De NecLei'landse schaatsploeg is gisteren op Schiphol terugge keerd uit Noorwegen Bij het ge xelsahap ontbrak alleen Ard Schenk die nog drie weken blijft V.l.n.r Peter Nottet Rudi Lie brechts Piet Modder en Cees Verkerk Coach Anton HvAskes was reeds doorgelopen „ Ik wn nog wel voor de Neder landse ploeg blijven werken " zo sprak hij in een radio-micro foon „ doch dan moet er toch meer ruggesteun van het hoofd bestuur komen Ik vind hier bij onze thuiskomst weer niemand Nu laten ze zich wel allemaal om verschillende redenen excu seren maar ik had toch graag Henk Herberts overleden Maandagmiddag is in het Dlaco nessenhuis te Arnhem in de ouder dom van 73 jaar overleden de heer H W H Herberts jarenlang een vooraanstande persoonlijkheid in de voetbalwereld Zijn naam is nauw verbonden met de successen van het Nederlands eUtal in de jaren 30 Wotn ^- In 1926 werd htj lid van de toen malige Nederlandse elftal commis sie en na de reorganisatie zowel lid van de technische commissie als van de keuzecommissie In 1935 volg de hij Karel Lotsy op als voorzit ter van de keuzecommissie in welke Invaliteit hü tot 1950 werkzaam bleef De heer Herberts was afkomstig uit de voetbal - en atletiekvereni ging Vitesse te Arnhem waarin hy hoewel hij in Eist woonde reeds in ziJn jeugd voetbal en atletiek beoe fende U^D^-junioren ervaring rifker De heren junioren van UD heb ben het afgelopen weekend enige nieuwe ervaringen opgedaan Eerst maakten ze een Duits carnavals feest mee om daarna in een sterk bezet zaalhandbaltoernooi te Vel bert te ervaren dat de Duitse jeugd harder sneller en technisch beter geschoold zaalhandbal speelt dan de Nederlandse jongens UD kreeg zondagmiddag in de sporthal van Velbert klop van T u S Velbert met 4—8 van Vik toria-Dortmund met 2—8 kwam in de laatste ontmoeting tegen Solin gen ' 98 op een 5—2 voorsprong maar moest toen noodgedwongen van doelman veranderen en mede daardoor werd het toch een 7—10 nederlaag Nog een kans voor jeugdjudoka's Het is nog niet bekend welke jeugdjudoka's op 13 maart in Sche veningen Nederland op ' t Europees kampioenschap zullen vertegenwoor digen Alleen de kampioenen van Nederland zijn zeker van een plaats in de Nederlandse ploeg Wat de nummers twee aangaat zal op za terdag 6 maart een week voor de titelstrijd dus in Overveen in de do jo van de heer Nauwelaerts d'Age een laatste selectlewedstryd worden gehouden 41 Hieraan zullen deelnemen de ver slagen finalisten van de Nederlandse kampioenschappen enkele judoka's zoals Ernst Eugster Theo Klein Manfred en Herbert Kuypers die vo rige week in Marseille voor het Ne derlandse team uitkwamen Voorts heeft de keuze-commissie enkele ju nioren en adspiranten uitgenodigd judoka's die in Utrecht vroegtijdig werden uitgeschakeld voor de titel maar die sterk genoeg worden ge acht toch hun partijtje mee te bla zen 
10 DIKSDAO t MAABT 1965 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ÜTRECHTSCH NIEÜWSI NQ I iten H FEESTELIJKE OPENING van onze nieuwe verkoopruimten 1930-1965 ' n Kroonjaar voor PIET KLEKKX Duizenden kamers vragen Uw aandacht De top van Europese meubelkunst Ongekende rijkdom aan keus ^ O OOO m 2 showroom ^ biedt U een wereldcollectie meubelen welke in uitvoering en verscheidenheid haar weerga niet kent EXTRA INTERESSANTE JUBILEUMAANBIEDINGEN met als feestelijke surprise voor iedere koper een waardevol JUBILEUMCADEAU Vereenigd Bezit Tie Jirectie van N.V A Bezit van 1894 deelt mede 15 maart af een interim van 4 procent in contanten boekjaar 1964/65 betaalbaar den gesteld onveranderd Ie uitkering over 1963/^4 w in contanten en 4 pet in ten laste van de agio rese ultimo februari 1965 bedroeg mogen ea ƒ 193,8 min de per aandeel van ƒ 50 nom uitgiftekosten van nieuwe i ƒ 135 Per 31 december 196 deze cijfers resp ƒ 184 2 ƒ 129,50 " WINDSOR"-HUISKAMER rijk aan sfeer en comfort Glansrijk voorbeeld « if de overweldigende collectie in deze fraaie stijl Extra royale broodkast 205 cm br o.a met vier laden Vier schitterende stoelen ^ g-^^gg jondeof rechthoekige tafel Uitvoering Slavonisch edeleiken lOOO " WAALWIJK GROTESTRAAT 29 TEL O 41 60 335 MAASTRICHT St - Jacobstraat 4 b/hVriilhof tel C0 44 00 10944 Franco thuisbezorging irweedagretoursvergoedbij minimaal 350 gld aanltoop Toonzalen ook op zaterdagenen maandagen geopend Spreiding betaling njogelijk GEDISTINGEERDE PALI5SANDER EL - _ -...^ je subliem uitgevoerd bergmeubel weloverwogen ingedeeld Vier uiterst comfortabele stoelen vakkundig bekleed met skai Gezellige royale tafel ^^ y » r - ' n Topprestatie 1 l^w »"" STIJLVOLLE TEAK HUISKAMER Schitterend wandmeubel bijzonder praktisch ingedeeld Royale ronde of rechthoekige tafel en vier stoelen uitgebalan ceerd zitgenot met moderne kunstleren bekleding 785 - WERKSPOOR ZOMERJAPONNEN EN DEUX-PiECES De eerste nouveauté's ztjn gearriveerd Importmodellen van wereldberoemde merken Een collectie waar de zon van het warme zuiden afstraalt UTRECHT vraagt voor haar BEDRIJFSBEWAKING een MEDEWERKER 3-ploegendienst Gunstige regeling voor deweekends Leeftijd tot 50 jaar Aanmelden van maandag t/m donderdag van 9—16 uur of schriftelijk aan de afdeling Perso neelszaken Prijs v.a ƒ 47,50 Maison de Bonneterie Nachtegaalstraat 16-18 Utrecht Voel je voor prettig werk dat bovendien goed betaalt Wegens verdere uitbreiding van onze aictiviteiien hebben wij plaats voor MEISJES van 17 tot 25 jaar N.V NEDERIANDSCHE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ Groene woud se dijk 1 Itreoht ENKELE PLUSPUNTEN Klein bedrijt met muziek tijdens het werk gunstige loonregeling voor jeugdige personen « 5-daagse werkweek bushalte lijn 4 naast de deur extra spaarpremies vergoeding van reiskosten indienwoonachtig buiten Utrecht Bruto weekloon ƒ 150 — - ƒ 160 ' inclusief huurbijslag en ploegcn toeslag Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd vroegere en tegenwoordige werkkring te richten aan de afdeling Per soneelszaken Postbus 2020 Utrecht Persoonlijke aanmeldingen maandag t.m vrijdag van 9—17 uur zaterdag van 9—12 uur Een Assurantiekantoor te Utrecht heeft op 1 april 1965 plaats voor a EN!GE AANKOMENDE KANTOORBEDIENDEN MNL of VBL b BOEKHOUDER(STER c ASSISTENT - BOEKHOUDER(STER Prettige werkkring Brieven met uitvoerige Inlichtingen en gevraagd salaris te richten onder no V-5654 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht ie kunt dagelijks tussen 8.00 en 5.30 uur eens rustig komen praten en kijken bij PHILIPS proef centrum 1 KONINGSWEG 234 UTRECHT AUMELO-CENTRUM tel C05490 25 39 HET KLASSIEKE INTERIEUR OP Z'N BESTÏ Originele Franse sHjIsalon gracieus van lijn ultermat » Grofestraat 33 verfijnd ensfeerrijk Bijzonder fraaïd velours d'antique bekleding Vakkundig verwerkt en nauwgezef gecapitonneerd Losse donzen kussens Zéér chique is de prachtige " chaise longue " een geslaagd»herleving van antieke voorbeelden Aparte dames - en herenfauteuil ér %^ j » ^ ¦- vovww Een kamer van vorsteHjke allure ï ^ C940 «*" HOOGST ELEGANTE " EMPIRE"-SLAAPKAMER Sttjlvolie uitvoering prachtige materiaal verwerking zesdeursgarderobe/linnenkast tweepersoons toogledikant ^—.^^^ twee nachtkastjes en schitterende toilettafel Een vorstel jkameublement IC5^C53 »" BLANK ESSEN SLAAPKAMER uiterst functionele moderne vormgeving VierdeursÜnnen kast 200 cm br tweepersoonsbed twee commodes met elk vier schuif - ^^•- —^ laden Uitgebreide aanbouwmogelijkheden 970 »"" r [ \ Voor ons sterk groeiend bedrijf zoeken wij Samsom Wie voelt zich aangetrokken tot de tunctie van ENERGIEKE ADMINISTRATIEVE MEDEWERKERS(STERS en rayon-correspon op onze verkoopatdeling onderwijs ASSISTENTEN voor de boekhouding VRL./MNL ] Gevraagd wordt Wij bieden een door veelzijdigheid aantrekkelijl¦ rentevoet sterke kapitaa ^ r tot gevolg kunnen hebben ' C?"®,™eent daarom dat de f'landse autoriteiten er voor rr I waken dat gelijktijdig de ki ifilmtvQer stijgt pit probleem van kapitaalexp | net bijzonder naar ontwikkelir ^ ae)i acht het comité overig 1 zaak die voor de gehele fenschap van groot belang is f meer ter compensatie van r ^ Amerikaanse kapitaalinvoei ff verslag waarschuwt dat i nahouden van de huidige spam f m de Nederlandse economie 9gere termijn de concurren ' sitie en daardoor ook de exp I van de Nederlandse exportin « e kan schaden Daarom SÊSBS ^ 
a NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG 2 MAART I9ffS 11 312 313 1010 1011 67 6680 194 18 196 196 2454 244 940 945 147 148 Niet actieve oblig aties Proï Gem publ lichamen A'flara 47 ¦ i'A 93B 93 A'dam 48 3 ^ 93B 93 R'dam ' 62 I m - — Bank - krediet - en ven wezen B.N.G 6S 6M 1004 100 B.N.G 68 6 98 984 B.N.U 64 B 98 98 B.N.G wtl 62 4V4 95 — B.N.G r.spb 2 163 163 ld 57 144 1444 ex.-l MtJ 68 5 % 1014 1014 Ex..t Mij 68 6 %- 99 ir L CB ' 52 S 95 95 MIdd er - 57 4 % 99ft 99 B Midd er ' 56 4 984B 98 B Nat Inv B 4 %- 95 54 Sears Roeö 133 132 66 SheU OU 61 61 94 Soc MobU 84 84 37 Stand Br 814 804 244i Stand OU N 81 81 155 Studehaker 7 7 984 Texas Corp 79 77f 100 Un Aircraft 67 63 49 Un Corp 8 8 13 Un Fruit 17 16 83 U.S Rubber 634 62 81 U.S Steel 52 52 61 Westlngh 48 48 1024 Ford Motor 27 27 38 Woolworth 334 53 32 K.L.M 53 32 434 46 omzet 5.780.000 Zwitserse werkgevers moeten buitenlands personeel ontslaan Advertentie Griep Chefarine „ 4 " doei wonderen V/er middelen in één abtei werken krachttgtr zonder de maag van streek e maken t De vier middelen verenigd in Che farine A"t ieder afzonderlijlc al beroemd werken te zamen nog beter en helpen ook vaak dan wan neer andere middelen falen Ook zij die een gevoelige maag hebben kunnen Chefarine „ 4 " gebruiken want één bestanddeel dient om de maag te beschermen Chefarine 4 reeds eerder geconsolideerde onder nemingen thans ook Starch Pro ducts Ltd Usines Vermylen N.V en de N.V Olieraffinaderij Zuilen " bijgedragen Volgens het geconso lideerd resultatenoverzicht was de exploitatiewinst vóór afschrijvingen ƒ 15.3 min ƒ 15.1 min Nettowinst ƒ 5,9 min ƒ 5,8 min Voorgesteld wordt zoals bekend een onveranderd dividend van 10 pro cent in contanten alsmede 10 procent in aandelen uit de agio-resreve over het tot ƒ 20,95 min ƒ 17,02 min verhoogd gewone aandelen kapitaal De directie meent dat voor de niet-zetmeel sectoren van het con cern belangrijke ontwikkelingsmoge lijkheden en een vergroting van de winstcapaciteit binnen het bereik lig gen De resultaten van de buitenlandse ondernemingen zijn in de eerste maanden van het lopende boekjaar over het algemeen belangrijk beter geweest dan vorig jaar De voortgaande kostenstijging bij de Nederlandse bedrijven met hun grote exportquota kan slechts ten dele worden opgevangen door verho ging van de produktiviteit en de ef ficiency Voor de zetmeelbedrijven binnen de EEG zal veel afhangen van de voorstellen die binnenkort zullen worden gedaan over een uni form zetmeelbeleid Voor de binnen landse bedrijven wordt de ophef fing van de 15 procent extra Engel se invoerrechten noodzakelijk ge acht In 196.3/64 waren de in contanten gefinancieerde investeringen ruim ƒ 29 min ƒ 16,7 min Hiervan had ongeveer ƒ 14 min betrekking op de uitbreiding van het concern en de rest op investeringen in vaste acti va De geconsolideerde liquide kas positie liep per saldo met rond ƒ 25 min terug tot een negatief saldo van ƒ 592.000 Sindsdien werden on derhandse leningen afgesloten van ƒ 7 min terwijl zoals gemeld bin nenkort een beroep zal worden ge daan op de kapitaalmarkt door uitgif te van ƒ 5,06 min gewone aandelen a 400 procent en ƒ 12 min 15-jarige obligaties op deze wijze in zijn geslaagd hun totale personeel met tien procent te verminderen wordt eveneens eeiv uitzondering gemaakt De Zwitserse regering overweegt een tweede vermindering met vijf procent voor 30 juni 1966 voor te schrijven maar de beslissing hier over wordt uitgesteld tot het resul taat van de eerste vermindering be kend is De noodmaatregelen waarop het anti-inflatieprogramma is gebaseerd zullen in ieder geval nog een jaar van kracht blijven Maandag is in Zwitserland een be paling van kracht geworden dat de werknemers hun buitenlands perso neel binnen vier maanden met vijf procent moeten verminderen De bepaling maakt deel uit van het an - ti inflatieprogramma dat in het voorjaar van 1964 is begonnen Ver wacht wordt dat ongeveer dertigdui zend buitenlandse werknemers ont slagen zullen worden In augustus van het vorige jaar waren in Zwitserland 850.000 buiten landers werkzaam van wie meer dan de helft Italianen De Zwitser se bevolking bedroeg toen 5,8 mil joen De bepaling geldt voor overheids instellingen en particuliere onder nemingen maar niet voor de land bouw de particuliere huishouding en ziekenhuizen Voor werkgevers die de afgelopen twee jaar grote bedra gen hebben geïnvesteerd in de ra tionalisatie van hun bedrijven en er BEROEMDE GENEESMIDDELEN > ¦ IN ÉÉN TABLET ' Uitloting premielening Bij de trekking van de 2-!4 pro cent premielening Den Haag 195S is de hoofdprijs ad ƒ 50.000 geval len op nr 54899 De andere prijzen vielen als volgt ƒ 10.000 op nr 41233 en nr 62254 ƒ 1.000 op de m-s 69800 89951 97998 29987 61726 38310 84616 64924 23463 66731 ƒ 500 op de nrs 66958 12078 62852 28959 63428 482 obligaties werden uitgeloot met een prijs van ƒ 150 Bij de uitloting van de 2'/i procent premielening 1957 van de gemeente Rotterdam oorspronkelijk groot twintig miljoen gld luiden de resul taten van de uitloting serie nr 6912 nr 2 wordt aflosbaar gesteld met ƒ 100.000 serie nr 16296 nr 2 met ƒ 50.000 serie nr 2528 nr 3 en 16296 nr 3 met elk ƒ 10.000 en se rie nr 11780 nr 9 en 13729 nr 3 met elk ƒ 5.000 FBtriTVEIUNG BUNNIK Bunnlk 1 maart Prijsnotering uitsluitend van klasse I Goudrelnette 85—95 34—47 idem 75 — 85 36—47 Idem 65—75 28—34 idem 70—75 33—35 idem 65—70 27—29 idem 60—65 17 18 Jonathan 70—75 84—42 idem 66—70 27—35 idem 60—65 25—30 idem 60—60 12—14 Cox orange pippin 75—SO 1,37 idem 70—75 1,26 idem 65—70 1,10 idem 60 — 65 87 idem 55—60 58 Golden delicious 75—SO 61—64 idem 70—75 61—63 idem 66—70 50—52 idem 60—65 40—42 idem 55—60 27—29 Lombarts calviUe 75—80 39—41 idem 70—75 40—43 idem 65—70 37—39 idem 60—65 27—29 Laxfon superbe 80—85 64—65 idem 75 — 80 57—69 idem 70—75 50—69 idem 65 — 70 50—61 idem 60—65 45—50 Winston 70—76 67—69 idem 65—70 60 — 63 idem 55—65 40 St Remy 70—80 40—42 idem 60—70 38—40 Brederode 75—85 40—42 idem 65—75 37—39 Alles per k.g Nuchtere kalverenmarkt Utrecht Utrecht 1 maart 1965 — Op de nuch tere kalverenmarkt in Utrecht werden vandaag 611 dieren aangevoerd Prijzen per kg geslacht gewicht ƒ 1.30 -/ 1.60 en per stuk ƒ 35—60 De handel was redelijk PAABDBNMARKT UTRECHT Op de Utrechtse paardenmarkt werden 400 dieren aangevoerd De prijzen waren voor luxe paarden ƒ 1000 tot ƒ 1400 werkpaarden ƒ 900 tot ƒ 1300 oude paarden ƒ 800 tot ƒ 1160 3 ja-rige paarden ƒ 800 tot ƒ 1150 2-jarige paarden ƒ 700 tot ƒ 950 veulens ƒ 300 tot ƒ 620 hitten ƒ 600 tot ƒ 776 slachtpaarden per kg slaehtgewicht ƒ 2,30 tot ƒ 3.70 jonge slachtpaarden per kg slaehtge wicht ƒ 2,70 tot ƒ 3,20 Ver Groenten - en VruchtenveUin ^ „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van maandag 1 maart Radijs 44—47 p bos knolselderie 1 — 15 p st Komkommers 15—76 Sla 7 — 31 Andijvie 100—112 p kg Gekookte bieten 26—33 Boerenkool 7—55 Prei 12—67 Raapstelen 90—160 Rabarber 38—88 Rapen 5—8 spinazie 140—170 p kg spruiten 20—113 stootsla 38-81 Uien 12—41 Waspeen 25—28 Winter peen 5—15 witlof 6—121 selderie 25 — 123 p bakje peterselie 90—^240 veldsla 180—190 tuinkers 30—190 Exportveiling Komkommers maat 60 — 76 — 72 p st maat 60—60 63—67 p st maar 40—50 49—60 p st maat 35 — 40 39—47 p st maar 30—34 33—37 p Et maat 25—30 — 28 p st kromme — 92 p kg Spruiten A 95—102 p kg B 103—113 Sla 23—29 p st Fabriek Polaroid in Enschede „ Wij zijn zeer verheugd dat wij naast de textielfabrieken die in En schede de meeste werknemers in dienst hebben weer een nieuwe vorm van industrie krijgen " „ Dit vertelde de wethouder van financiën en bedrijven in Enschede de heer F A Pen die maandag op Schiphol aanwezig was toen een 23 ton zware fabrieksapparatuur vOor het vervaardigen van camerafilms uit een DC-8F vrachtvliegtuig van de KLM werd geladen De machine die vanuit New York werd overgevlogen is bestemd voor het eerste nevenbedrijf van de Ame rikaanse camerafabriek Polaroid in Boston die in Enschede zal wor den gevestigd De nieuwe fabriek is enig in haar soort in Nederland en zal van haar toekomstige produktie 90 procent naar het buitenland exporteren Be halve de Nederlandse zal zij ook de Europese en Aziatische markt be dienen Het zal bij deze ene apparatuur niet blijven In het komende jaar zullen nog een viertal machines van deze soort naar Nederland worden overgebracht De hoop is over een paar jaar een omzet te halen van 50 miljoen gulden per jaar Aanvankelijk zullen slechts 30 mensen in de fabriek werkzaam zijn maar dit aantal zal spoedig groter worden De uitvoerende commissie vande EEG heeft een viertal projectengoedgekeurd die door het EuropeseOntwikkelingsfonds in de Neder landse Antillen zullen worden ge financierd Het Amerikaanse verbond vanvakverenigingen AFI^CIO heeft op nieuw fel stelling gekozen tegen uit breiding van hot handelsverkeermet de Sowjet-Unie Salarisverhoging voor Europese ambtenaren gen van ongeveer ƒ 800 gulden per maand Er zijn echter secretaressen in het Europese apparaat wier sa laris tot ruim 2100 gulden per maand gaat Naar verluidt zou een staking vanhet Europese personeel thans vande baan zijn [ MifW De Europese ambtenaren krijgen met terug werkende kracht van 1 januari 1965 een salarisverhoging Hiertoe is maandag in Brussel be sloten door de ministerraad van de Eui'opese gemeensi3happen De ver hogingen variëren van zeven procent voor de hooggeplaatste Eui-opese functionarissen tot tussen de 10 en 15 procent van het bruto-salaris van boden chauffeurs en typistes Het basis-salaris per maand van de drie hoogste categorieën Europe se ambtenaren dus zonder gezins en verblijfstoelagen gaat van ƒ 2.950 tot ƒ 5.220 bedragen De salarissen van de laagste groe pen Europese werkers gaan even eens zonder toelagen van ƒ 735 tot ƒ 1045 per maand Voor elk der zes EEG-landen is een coëfficiënt vastgesteld op basis van de plaatselijke kosten van le vensonderhoud of op basis van de levensomstandigheden ' Deze om standigheden " worden voor Petten het Europese centrum voor kern onderzoek in ons land laag aan gemerkt De coëfficiënt bedraagt immers 101 terwijl de kosten van levensonderhoud ten opzichte van Brussel dat op 100 is gesteld slechts 95 procent daarvan bedragen De nieuwe salarisregeling zou vol gens Europese deskundigen beteke nen dat een Nederlandse steno tj^Jiste bij de gemeenschappen in Brussel een netto-salaris kan krij - Bank - krediet en verz wezen Alg Bank N AMEV nrc Amro Bank Cultuurbank Gron L Cr B H.B.U eert HoU Soc Kas Associatie Nat Inv B pret Nat Nederl eert Ned Cred B Ned Middenst B Ned Overzee B RVS eert Slavenburgs B Ver Bankbedr 406 493 4294 322 153 154 Hypoth banken pandbrieven Holt Beton HoU Const A.B HoU Melks t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hoolmeyer Indola Ing bur Bouwn Interlas Internatio Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsett V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Sulkerw Kon A A'dam Kon Ned Pap Zout Ketjen nrc Korenschoof Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap t Leid wol Lindeteves Lljempf Lijm en Gel eva Macintosh Meelt n Bak c Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton MIsset Mosa Muller N B Mljnb werken c Naarden Ch t Gebr Naeü Nedap Ned Dok MO Ned Export Pap Ned Kabel Ned MeUs U.C Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B NIeal Nyma eert Nijverdal Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palembang Palthe Philips 6 pet pr Pletersen en Co Pont Houth De Poorter Reesink Relnev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal RIjsdilk Schelde de n.b Schev E Mij Schokheton B Scholten cart Scholten FoxIl Sohuitema Schoppen Sajet Schuttersveld Slmon de Wit B Simons Emb Smit Transt Spaarnestad v.ö Stokvis Stoomspin Tw Van SwaaU Synres Tabak Phil eert Th B Martjnen Texoprinf Thomass en Dr Thomas Mot eert Thomson eert Twentsche kab Tw Overz H Ubbink Davo Udenhout Unilever 7 pel Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union KOwIel Utermrthlen Utr Asph t Varussleau B Veend St sp Veneta 6 — 6 — 4 % 91 3 % — m — 3 — 5 965B 3Vi — irr.Gr.h.b.DW Id.DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp pa lü E EE.F West H.VP U ld N.-O 96 92 164 365 3184 475 465 475 775 150 278 239 257 124 2904 995 257 187 133 550 375L 3194 395 163 211 1304 4S44 505 236 117 237 286 565 555 347 374L 621 134 1694 121B 243 354 118 324 151 87 1644 430 100.50 Scbeepshyp banken Eerste N Sch 6 — 781 222 115 221 811 2164 190 7844 222 114 222 819 215 190 98 SLOTNOTERING Bandel Indnstrie en div 4 — 6 — 3'A 96jB 6 104B 109 4 87 3 % — 3V4 91 6 103 4 % 97 6 103 6 104 Wi 994 Alb HeUn WO Amstel Br Bergh's en J Bljenkort Co op-B-7 Co op r.s.b Philips d.U ' BI ld ' 48 ld d.l 49 Pegem 1-2 ' 87 Fegem ' 52 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 td ' 51-'62 maandag 1 maart 1965 26-2 1-3 - Actieve obligaties 96 1044B 109 I254B 87 96 91 103 97 1024 104 Cultures Ngombezl Cult 194 Handel Industrie en div 709 190 Albert Hetln Alg Hand ' M Alme-A'dam 139 Alg Norlt MIJ 202 Avim 140 Amstel Br nr & 426 Amsterd Ball 460 Amsterdam Dr — Amsterd KIjt 3S0B ANIEM N.B 70 Apeld Netten 404 Arnh Scbeepsb 146 A.S.W 452 Beeren Tricot 123 Bensdorp 472 Berg en Jurg 251 Bergoss — Berkels Patent 240 Bernet B 193 Blaauwhoed 443 Blljdenst W n.r.c 121 190L 140 200 140 460 1494 380B 68 4034 148 445 122 472 251 245 442 119 328 240.50 664 684 280 657 957 842 337 792 9714 475 439 199 300 319 335 155B 1814 433 360 291 231 265 262 882 189 149 2444 970B 335 1404 483L 94 340 845 380 1510 1134 MONETAIR COMITÉ VAN RRa bouwsector In Nederland besmettingshaard ^^ StaatsleningeD ^- led ' 64 ld ' 64 ld ' 58 ld ' 59 ld ' 60 1 ld ' 60 II ld ' 59 iö - 60 ld ' SI la ' 63 ld st L ' 47 ld ' 63 I-n ld ' 48 Ned 50 l-Il ld ' 54 I-n ld ' 55 J ld ' 55 n ld - 37 G.B.O 46 td Doil 1 ' 47 ld Invest c N-Indië ' 37 A 102 99 95 96 95 94 93 92 924 92 83 88 82 82 83 6 ^ 101 6 99 4 % 95 4 % 954 4V4 961 4'A 94 iVi 93 4Vt 92 4 % 93 4>4 92 3Va 83 3Vi 884 3 % 82 3 % 824 3 % 82 S % 82 S"4 85 3 87 3 87 3 90 3 97A 3 91 Scheepvaart en Luchtvaart 94 924 6 94 4 % 924 KLM 15 ] r td 20 ir Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 57 4 % 57 i O.G.E.M neemt P Jennen over De directie van de N.V Overzeese Gas - en Electriciteitsmaatschappij is eigenares geworden van het totale uitstaande aandelenkapitaal in de N.V v.h P Jennen vroeger doch termaatschappij van de N.V Deli Maatschappij Internationaal De activiteiten van deze nieuwe doch ter van de N.V Ogem liggen vooral op het gebied van de verwarmings apparatuur Premieleningen 2V4 804 3 116 2'/2 86 2'/4 82 2Vè 874 2V2 864 2 % 82 2Vè 78 2V4 79 2 % 78 21/2 - 2 % 90 2>/4 91 Vh 90 2tó 92 Vh 884 V h — 2 % 90 VA 88 97 114 85 83 874 874 82 Alkmaar 56 A'dam CenA Idem ' 51 Idem ' 56 i Idem ' 56 n Ldein 66 tn Idem ' 59 Breda ' 54 Dordrecht ' 56 Emdh ' 64 Enschede " 54 ' s Grav ' 52-1 Idem ' 52-11 R'dam - 52-1 Idem ' 52-11 Idem ' 67 Utrecht ' 62 2 Holland ' 67 Z Holland ' 69 Boer de Dr Bols Lucas Borsumlj W eert Braat R'dam Breda Mach ƒ Bredero n.r.c Brocades-St BUhrmann-Tet Buttlnger Bijenkorf n.r.c Caivé eert Carp's Garen Centr Suiker Curac Hand Daalderop B Dagra Desseaux Djkkers en Co Dorp en jo Dr Ov Hout Drie Hoefijzers c DRU Duyvls Elsevier ullg Emba Enkes Enthoven Plet Erdal Mij Excelsior met Fltt Ned Am Fokker Ford Gazelle Van Gelder 328 239 70 67 280 657 951 838 337 794 970 475 437 1934 3004 316 334 155 124 1814 433 364 292 231.50 264 265 878 187 1494 243 970 335 141 87ftt 89 974 91 78 79 93 90 924 86 101 90 87 Bank - krediettvezen 103 94 95 6 103 4 % 94 414 95 ^ B.N.G ' S £ d ' 58-59 ld ' 60 m/V Actieve aandelen Caltures Amst Rubber HVA Convert Obligaties A.K.U 4Vi 1434 BorsumO 3 % 87 Van Gelder 4 % 954 KLM sub or 4 % 101 Scholten Fox » 4 % 117 Intern instellingen Wereldb ' BB 3 % 88 Unifi orme tarieven makelaars 110 * 148 110 * 148 111 57.40 148 350 874 192 187 365 266 112 1024 2194 251 211 335B 518 703 230 1694 247 2424 1080 210 90 326 2704 242 340 2424 657 245 558 102 280 201 137 119 80 168 528 325 308 302 275 142 87 954 100 1174 llandelr Industrie en div 522 116.60 5484 156.50 137.30 519t 116.90 546 155.60 - 136.50 ' AKU Dell MÖ eert Hoogovens nrc PhUips Gem B Unilever CvA In een dezer dagen in Arnhem gehouden bijzondere ledenvergade ring heeft de Nederlandse Bond van Makelaars in Onroerende Goederen N.B.M besloten uniforme ta rieven en voorwaarden in te voe ren voor het verlenen van bemidde ling bij koop/verkoop en huur/ver huur Dit besluit is het resultaat van een jarenlange arbeid Eerder kwa men reeds uniforme regelingen voor het verrichten van andere make laarswerkzaamheden taxatie be heer e.d tot stand De regeling zal op 1 juli in wer king treden 88 Europa B.G.K.S % België ' 61 Dortm H.H Gelsenk Bgw Cere H E B Noorw ' BB Afrika U.v.Z.-Atr ' BB A.A.R dev AlUnbonw en Fetroleam 614 — 4 % 95 7 102 7 103 4 % 964B 4 % 94 7094 709 710 *- 71 Oj 158.80t 157.90 Dordt Petrol ld 7 pet Pret Kon Pet 60-20 102 964B 94 Scheepvaart en Lncbtvaart 114 1614 106t 135 1634 138 105 2504 139 136 S.A.I - Java<;ii P nrc K.L.M ECNSIva nat bez Kon Paketv Stv Mtl Ned Niev Goud nrc Van Ommeren c Rot Lloyd Scheepv Unie 115}t 165 loot 1364t 1644 138 1064t 250 140 137 Gelder T n.r.c B 485 Gelderman Gerofabr n.b Geveke en Co Gist - en Spir Van de Grinten GrofsmederlJ Gruyter 6 pet pre Hagem en Co Hart Havenwerken Heem v d Helneken's Hensen Mach Hero Heybroek Zet Hoek's Mach Holec Hollandla Kat 94 340 843 381 1549 112 4 91 4 % 92iir 91 92 Niet actieve aandelen Participatiebewljzen 480 159 313 4994 205 254 460 755 3294 104 485 159 3144 502 206 259 460 7464 328 104 Alg Fonds 1/1 Converto 1/1 H.B.B bel d Holland Fund Interbonds Wereldenergie 1392 1115 865 571 717 273 1396 1118 870 570 717 272 KOERSEN WALL STREET Chrysler City Bank Con Edison Dougl Afr Dup de Nera East Kodak Gen Elect Cen Motors Good Year 1 Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int L U Kennecot Montg Ward Radio Corp Republ St Royal Dutch 55i 56i 94i 36i 248 154 99 99 49 83 81 61i I03i 38 i 32 435 46 Aand in beleggingsmüeo A.B.M ƒ 60 Interunie ƒ 60 Nefo ƒ 60 Robeco ƒ 60 Unitas ƒ 60 Ver Bezit ƒ 50 Europafonds 1 10 Unifonds 20 pb E'urunlon 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F c Chem B'und & Massaoh inv trc Television EFC 168.50 213 109 236 494 135 525 568 125.20 676 21 144 17iV SA 163 213 • 108.50 236 498 182.50 530 568 124.80 676 21 14 17 ^ 8A L = laten r es gedaan en laten B a bieden * = gedaan en bieden lijn uitermat » l - en nauwgezet een geslaagd » 845 - itige materiaal - 325 - drijf zoeken wIJ | FRATIEVE S BOEKHOUDING 3udere krachten ar de adminisfra geverij en boek - leidsgevoel f diploma boek - welke hef nief oma's kan com - 3 sgeiing g elfsfandigheid geen diploma Id ter opleiding een onzer afde - ik telefoon 030 J aan ERS MIJ N.V chf UTRECHT n de Rijksuniversi van dit jaar even oor lANT Eisch Laboratorium len in aanmerking inddiploma MULO ben voor Geologie lit liet vervaardigen reparaten liet ult ralen-analyses o.a roscoop en korrel korte vooropleiding een ander instituut geUng worden ingewacht Geografie Drift 31 Vereenigd Bezit De directie van N.V Vereenigd Bezit van 1894 deelt mede dat van 15 maart af een interim dividend van 4 procent in contanten over het boekjaar 1964/65 betaalbaar zal wor den gesteld onveranderd De tota le uitkering over 1963/Ö4 was 8 pet in contanten en 4 pet in aandelen ten laste van de agio reserve Per ultimo februari 1965 bedroeg het ver mogen ca ƒ 193,8 min de waarde per aandeel van ƒ 50 nom inclusief uitgiftekosten van nieuwe aandelen ƒ 135 Per 31 december 1964 waren deze cijfers resp ƒ 184,2 min en ƒ 129,50 Drie Hoefijzers Mede door een aantal bijzondere factoren is liet op 30 september afgesloten boekjaar 1963/64 voor de N.V Bierbrouwerij „ De Drie Hoef ijzers " in vele opzichten gunstig ge weest zo blijkt uit het verslag De omzetten vertoonden een uit zonderlijke stijging o.m door de toegenomen koopkracht en de bijzon der gunstige weersomstandigheden Blijkens de winst - en verliesrekening kwam het saldo der exploitatiere keningen uit op ƒ 5.66 min v j f4.33 min Een saldowinst ƒ 1.12 min ƒ 709.000 Voorgesteld wordt zoals bekend het dividend te ver hogen tot 14 12 procent over het door een emissie met ƒ 1.88 min lot ƒ 7.5 min verhoogde kapitaal In het lopende boekjaar zijn de omzetstijgingen tot nu toe veel min der sprekend dan in het vorige De directie heeft besloten het in aan bouw zijnde nieuwe brouwhuis in Breda groter op te zetten dan oor spronkelijk gepland was Met de verdere uitbreiding van de produk tiecapaciteit van de limonadefabriek iverd intussen een begin gemaakt De plannen om aan de activiteiten in de drankenhandel uitbreiding te geven zijn in een vergevorderd sta dium Verwacht wordt dat t.z.t een be roep moet worden gedaan op de kapitaalmarkt ter dekking van de hiermee samenhangende grotere vermogensbehoefte De directie acht de financiële re sultaten van 1963/64 geenszins spec taculair in verhouding tot het geïn vesteerd vermogen De kostenstij gingen blijven aanhouden en de uit breidings en vervangingsinveste ringen leiden tot steeds grotere af sohrijvings en rentelasten Boven dien dient de concurrentie van bui tenlandse brouwerijen zich in ver terkte mate aan [ C.P.M De directie van de N.V Konink ijke Faketvaartmaatschappij deelt nede dat aan de vergadering van landeelhouders zal worden voorge ileid over 1964 een dividend van ne ren procent v.j acht pet uit te teren De uitkering op de bewijzen ¦ an winstaandeel zal bedragen 224.20 ƒ 149.60 minus 15 pet di - idendbelasting y hilips Philips heeft optie genomen op en terrein van 26 hectare bij de luiditaliaanse stad Bari Het is niet nmogelijk dat hiervan t.z.t een lein gedeelte wordt gekocht om op iet terrein in de toekomst een nieu ¦¦ e Philips vesüging te stichten Con rete plannen bestaan hiervoor op iet ogenblik echter nog niet * De toestand ter plaatse wordt ze er niet gunstig genoeg geacht om Het monetair comité van de EEG aarin directeuren van de nationale anken en hoge nationale functiona ssen zitting hebben is van me Ing dat de verdere inflatiebestrij ng in Nederland voorname ik op het gebied van de begro ngspolitiek en door afremming in de vraag in de bouwsector moet orden gevoerd De bouwsector irmt een „ centrale besmettings lard " zo verklaart liet comité in ' t aan Nederland gewijde lioofd uk van zijn zevende jaarverslag in de EEG-ministerraad Het comité dat wordt gepresi deerd door de Nederlandse the - saurier generaal jonkheer mr E van Lennep verwacht voor Ne derland in 1965 aanhoudend sterke spanning op de arbeidsmarkt een gemiddelde loonsverhoging van minstens zeven procent verdere prijsstijgingen doch minder sterk ten vorig jaar en een stijging van het reële bruto nationale pro dukt met 3,5 procent ttet verslag wijst er ten aanzien IR de Nederlandse inflatiebestrij ng op dat een verscherping van ld - en kredietpolitiek moeilijkhe ¦ n tot gevolg kan hebben als men Jimaal een zeker punt heeft be iW,,jo zou een nieuwe verhoging n cl rentevoet sterke kapitaalin 6r to gevolg kunnen hebben Het roité meent daarom dat de Ne rlan&e autoriteiten er voor moe 1 wa'ien dat gelijktijdig de kapi aluitvoer stijgt Dit probleem van kapitaalexport het bijzonder naar ontwikkelings ide acht het comité overigens n zaak die voor de gehele ge ïenschap van groot belang is on r meer ter compensatie van de 5te Amerikaanse kapitaalinvoer in E.E.G ïet verslag waarschuvrt dat een nhouden van de huidige spannin 1 in de Nederlandse economie op igere termijn de concurrentie iitie en daardoor ook de expan - van de Nederlandse exportindu ie kan schaden Daarom zal reeds thans met een nieuw project in Zuid Italië te beginnen Scholten - Foxhol De Kon Scholten Poxhol N.V heeft in het op 31 augustus afge sloten boekjaar 1963/64 iets betere resultaten kunnen behalen ondanks de achteruitgang van de uitkomsten der Nederl zetmeelverwerkende bedrijven Blijkens het verslag wa ren de resultaten van de andere Nederlandse ondernemingen hoger terwijl de winsten van de buiten landse dochterondernemingen even eens zijn toegenomen De geconsolideerde omzet na af trek van interne leveranties was ƒ 146.9 min v.j ƒ 116.4 min Tot de vergrote omzet hebben naast de Open brief aan Luns Achtendertig vooraanstaande " Nederlanders dringen er in een open brief aan de minister van bui tenlandse zaken mr J M A H Luns op aan dat de regering zich niet onder het etiket van een Euro pese Unie " laat meeslepen in een koers die aan de Europese eenwor ding en aan de samenhang van de Atlcintische wereld onherstelbare schade zou toebrengen In deze maanden gaat het om een belang rijke en wellicht definitieve keuze aldus de ondertekenaars die erop wijzen met deze brief in zuiver persoonlijke capaciteit " te hande len Zij dringen erop aan dat in een zo vi oeg mogelijke fase van een eventueel gesprek over een politie ke unie " deelneming daaraan van Engeland wordt verlangd Ampex Corp naar de beurs Van woensdag 10 maart af zullen ter beurze worden verhandeld certi ficaten aan toonder eik vertegen woordigende 10 gewone aandelen met een nominale waarde van 1 dollar elk in „ Ampex Corporation " geves tigd in Californië V-S De eerste koers zal worden vastgesteld op ba sis van de slotnotering der aandelen te New York van 9 maart De slot notering op Z5 feliruari 1965 bedroeg 17 % dJr neerkomende op circa 18 % dir of ƒ 67.5 i>er certificaat van tien gewone aandelen Amstedamse usan ce Opneming In de prijscourant is aangevraagd De maatschappij werd blijkens het introductiebericht opgericht in 1946 Zij legt zich tesamen met haar dochterondernemingen onder meer ïoe op het ontwikkelen vervaardi gen en verkopen van magnetische bandopname-apparaten voor het vastleggen van geluiden en televi siebeelden In de eerste zes maanden van 1964/65 werden records geboekt wat omzet en winst betreft De verko pen beliepen in deze periode 68.98 min dollar tegen vorig jaar 65.99 min dollar De ontvangen orders stegen van ruim 50 min dlr tot bijna 54 min dlr De nettowinst bedroeg 3,23 min dollar of ƒ 0,35 doUar per aandeel tegen 0,33 drl per aandeel in de eerste helft van 1963/64 De netto verkopen over 1963/64 belie pen 140,05 min dlr 118,67 min of 0,76 dollar 0,65 netto winst per aandeel voortzetting van de remmende po litiek of zelfs verscherping ervan de aangewezen weg zijn ter handha ving van het binnenlandse en het buitenlandse evenwicht Ondanks E.E.G meer douanekantoren Enkele nieuwe internationale dou anekantoren zullen binnen afzien bare tijd worden gevestigd aan ont worpen of reeds in aanleg zijnde be langrijke wegen o.a aan de z.g.Europa wegen Staatssecretaris Van den Berge van Financiën deelt dit mee in antwoord op schrifte lijke vragen van het Tweede Ka merlid de heer Engelsman PvdA Deze vroeg o.m of de staatsse cretaris niet het standpunt deelt dat de bouw van nieuwe grenskan toren met de nodige terughouding moet worden bezien in het licht van de voortschrijdende ontwikkeling naar opheffing van de controle aan de binnengrenzen van de E.E.G Staatssecretaris Van den Berge antwoordt hierop dat zolang de ont wikkeling in de E.E.G nog niet zo ver gevorderd is dat tot ' n algehele opheffing van de controle kan wor den overgegaan het met het oog op de belangen van het internationale wegverkeer onvermijdelijk is dat aan bedoelde wegen grenskantoren worden opgericht 26/2 33i 38J 63i 51i 54 44J 39i 42t 5 43J SOJ 53 67f 354 63 36i [ 67J 1/3 33i 39 63 51f 55 46i 38J 41i 56J 42J 80 53 67i 35f 63 36 68 Atch Topeka Baltimore lillon Cent Can Pacific N Y Centr i'ennsylvania Soutli Pac Union Pac Allies Chem Ara Can Am Smeltln Am I L Am Tobacco A F C Ind Anaconda Beth Steel Boeing " KLM flauw AMSTERDAM 2 maart — Even als gisteren heeft ook vandaag de handel in de internationale waarden weinig om het lijf gehad De stem ming was wederom lusteloos tot flauw Dit laatste voor aandelen KLM als gevolg van de teleurstel lende slotkoersen maandag in Wall Street ook voor de Nederlandse hoofdfondsen KLM daalde er % dollar Dientengevolge was de gang voor deze aandelen er vanmiddag in Amsterdam volkomen uit Het fonds zette in op ƒ 100 doch toen bleek reeds dat de vraag voor Ame rikaanse rekening • aan de geringe kant was Het aanbod kreeg dan ook spoedig de overhand waardoor de prijs inzakte tot ƒ 97,50 De stukken verlieten de markt op circa ƒ 99,30 De slotkoers van gisteren was ƒ 105 Philips Unilever en Kon Olie daalden ieder circa een gulden tot resp 155,40 136,20 en 157,80 Het aanbod in deze hoeken was gering de vraag nog geringer Het publiek hield zich afzijdig met het verstrek ken van kooporders terwijl de arbi trage alleen wat te doen had in aandelen KLM Hoogovens en AKU ontmoetten weinig vraag Ook hier had het aanbod licht de overhand waardoor beide fondsen circa twee punten inzakten De scheepvaartsector trok na een kalm begin later op de middag aan door speculatieve vraag van het pu bliek Hierdoor lagen de fondsen in deze groep uiteindelijk goed gedis poneerd in de markt Voor Paket vaart werd een punt meer betaald tot 164 % op de dividendverhoging tot negen acht pet Scheepvaart Unie verbeterde twee punten Met de leidende cultures wilde het ook vandaag niet al te best vlotten HVA en Amsterdam Rubber werden iets lager gewaardeerd Na een vaste opening liepen de koersen op de staatsfondsenmarkt later een weinig terug bij afnemende affaire Rotter dam wil tot een bedrag van ƒ 22,5 min onderhands lenen a 5 % pet tot de koers van circa 100 Voor de inschrijving op de 5 % pet obligaties Groninger Industriële Credietbank tegen 99 pet bestond een zeer behoorlijke belangstelling De 5 % pet pandbrieven North Wes tern and Pacific Hypotheekbank te gen 99 pet vonden ook vandaag zeer goede aftrek De beurs Is van me ning dat de uitgifte van deze pand brieven spoedig zal worden ge staakt Op woensdag 10 maart worden ter beurze geïntroduceerd certificaten Ampex Corporation " 403 255L 430B 323 154 154 Ver Glas N.B — — Ver Mach t 178 175 Ver Touwlabr 451 457 Vettewinkel 479 470 Vezeivenv N.L 167 168 VihamiJ 194 159 Vorstenl Cult 153 153 Vred Rubb eert 263 261 De Vries IJzer 126 127 162L 362 3174 477 463 476 Vulcaansoord 133 132 Walvischvaart 81 80 Wereldhaven 435 437 Wernink's Beton 221 2214 Wessanen 590 591 WIlton-F • Br 192 193 Wits de Textiel 231 232 148 279 239 256 123 289 995 285 187 1344 550 360L 318 395B 164 210 132 485 500 235L 117 245L 286 570 558 345 374L 6224 134 170 1204 2444 356 Wyers 1 en H 525 535 V Wllk en H 127 127 Zaalberg 105 105 Zeeuwse Cont 322 327 Zwanenherg Org — 195 Mijnbdun en Petroleum 40.80 518 451 159 158 142 1799 3020 41 517 449 158 158.80 141.50 1802 3000 3177.5 3140 3150 3132.51 77B 82L Alg Expt Ml ] BlUIton I Bllllton n Kon Petr 1-20 Kon Petr 1-50 MaxweU P Moeara Enim a ld e opr hew ld 1 winstb ld 4 winstb Oost-Bomeo MD Scheepvaart Fumess Oostzee 480 105 480 104 Spoor - en Tramwegen Geld Tram 107 Nederlandse AntiUen 1474 — AntU-Brouwerl ] Ant Verffabr El Mij Aruba België 230 234.80 Gevaert 278 322 150 86 163 430 101 129 HOL 57.30 148 352 Duitsland Mannesm eert — — Uollarfondsen certificaten 67A 57 10 87 19A 80 77 14 21 Can Pao 67 Imp OU 57 Inland N.G 11 Int Nick C 87 SheU Can lO/j A.C.F Ind 31 Am Enka 76 Am Motors 14 Am Rad 21 Am Smelt 53 694 62 36 4 72 551B 794 33 20 248 98 99 25 464 414 71 Am 1 and T 69 192 184 361 266 1124 100 217 250 211 335 520 700 230L 170 252 242 10874 208 Anaconda 62 Atchslon T 334 Bethl St 37 Chadboum 4 Ches a O — Chrysler — Cities S 794 Columb Gas 33 Curtiss W 194 Du Pont 251 General E 99 Gen Mot 98 Greyhound 25 I.B.M 460 Int Flavours a.F 41 72 103 38 89 57 44 57 Jones a L Kenn Copp 384 19 89 58 46 270 245 325 242 657 230 244 555 103 275 200 136 119 166 520 324 307 302 274 Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn RaU PhUips Pet 74 33 42 61 69 80 82A 7A 32 102B 37 41 52,»j 38 48 524 29 645 4J 32 434 61 69 814 32 1024 37 424 52 38 484 52 29 660 4i Proct a G Radio Corp Rep Steel SheU OU South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand Oil N.J Studehaker P Sun M.C Texas Inst ride Water Union P.R U.S Steel Western B.C West Eleo WUson Woolworth Un Miniere Prolongaties 
ÜTRECHTSCH NIE1 De N.V Blscuitfabrlek B van Doesburg en Zn te Zeist vraagt voor direct a een JONGEMAN leeftijd 16 a 17 jaar om op geleld te worden tot magazijn bediende b een accurate mnl werlckracht voor de bediening van de weeginstallaties c een arbeider om opgeleid te worden tot deegbereider Reiskosten worden vergoed Aanmelden da gelijks aan de fabriek van de Heijdenlaan Ic van 9-17 uur Voor Utrecht van de Goesstraat 45 woensdagavond 3 maart van 19.30 20.30 uur Tel 37093 feuilleton door wolfg Wegens ziekte der tegenwoor dige vraagt mevr Serton Alb Neuhuysstraat 30 tel 11723 een HUISHOUDELIJKE HULP voor 3 of 4 ochtenden per week voor haar gezin van 2 personen „ Wat hebt u op h Freitag wreef zich v litteken wercl rood tersluikse blik op Helj belangstellend toeluist blik Hij knikte naar gaan we ons even vé Freitag ademde zi waarde te hechten aaj Zö liepen samen de nen het besluit van F spreken te kennen Zt interesseerd naar hen „ Ga uw gang " mo „ Het gaat om de v „ Welke verklaring ' 0m de verklaring Fröhling gegeven hebt „ Juist " Bleckmesser zwering Had men h Freitag was erg bec weten hoe hij beginne naam luitenant " „ Verder " Ik zou u willen ze = goed begrepen hebben het spel staat Wij doe wen wanneer er moe Bleckmesser voelde De verantwoordelijkhei deelde zich over zestig een samenzwering ma de wereld Ik had niets anders Freitag had zijn verl teken verbleekte weer nietwaar " „ Dat moeten we tem messer „ En bestaat de moge den " Wij hebb.en machin karabijnen luitenant M en de mensen weten da te gaan Wij zijn van ven aan haar te danke alleen Zij behoort bij Ja zij behoort bij c ser Wanneer we oppasse wij zullen oppassen M gen Zij behoeft niet b „ Ik zal het haar zeggi „ Wij hebben er al me ging Freitag verder I ingrijpen als er gevaar • zijn ook wij er met onze Bleckmesser nam zijr om te laten aantreden ook niet nodig zijn " „ Het is niet nodig lu Van alles kan er nc me eigenlijk dat we « zijn Ik heb mjj voorgi te maken wat er van ti mevrouw Fröhling ma natuurlijk een grote ge achter mij een gesloten Freitag lachte „ Dat verschaft mij vri noeg Ik dank u dat i was niet zo eenvoudig veel lichter Ook voor van nu af eenvoudiger z Freitag sloeg zijn ha zich om en ging de spoo omringden de mannen V messer ging aan de kant den en voeten heb ik me Gevraagd JONGEN als hulp van tandtechnieker Br onder nr E 5618 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht Wilt u met uw auto veel EX TRA GELD ' VERDIENEN Wat u moet doen is met uw auto klei ne partijen drukwerk vervoeren en de inspecteur van de buiten dienst assisteren V krijgt voor dit werk een grote vergoeding per uur en per kilometer Er is regelmatig veel werk Als u over veel vrije tijd beschikt en in Utrecht woont is dit werke lijk een unieke kans Schrijft daarom vlug aan Interlanden N.V Waarderweg 22A Haar lem Gevr een aank KAPSTER A G V d Dijssel Steenweg 50 telef 18786 na 6 uur Nette VRL KRACHTEN voor verschillende werkzaamheden op ons atelier gevr event ook voor halve dagen N.V De Wolkam " Utrecht Jutfaseweg 42 telef 82660 Wasserij Staatsen zoekt een een MNL KRACHT voor diverse werkzaamheden in de wasserij Leeftijd boven 20 jaar Voor goed werker een goed loon en sociale voorzieningen Sollicita ties Rotsoord 24 Utrecht van 8.30 6 uur en ' s avonds na te lefonische afspraak Tel 11567 Zoekt u een lonende BIJVER DIENSTE Ook u helpen wijhieraan Inlichtingen gratlslBureau Minerva St Mlchiels-gestel Een handige rijwiel - bromfiets HULPMONTEUR gevr Goed loon Prettige werkkring F Leeman v Bijnkershoeklaan 413 telef 36368 Utrecht Blrkhoff's Apparatenfabriek N.V vraagt voor spoedige in diensttreding PRODUKTIE DRAAIERS en plaatwerkers Ook ongeoefenden kunnen wij plaatsen waarbij direct het volle salaris wordt betaald Aanmel den dagelijlcs aan de fabriek van 9 tot 6 uur ook schrifte lijk Gruttersdijk 31 te Utrecht Conlectle-industrie Helcofa Hoogravenseweg 24 Utrecht vr een WERKSTER Tevens voor hulp in de kantine Aan te mel den tussen 9-17.30 uur Ervaren WERKSTER gevr v direct voor 2 morgens of 2 mid dagen per week Goede referen ties vereist Loon ƒ 2.60 per u Aanm Wittevrouwensingel 53 Utrecht Flinke JONGEMAN gevr die belangstelling heelt een goed vak te leren en opgeleid wil worden tot Instrumentmaker Orthofex Fa J Comellssem Hamburgerstraat 8 Utrecht te lefoon 13592 N.V C;)onfectle-Industrie Rocobé Overste den Oudenlaan 30 Utr Telef 31441 Wegens uitbreiding kunnen op onze coupe-aldeling geplaatst worden OPTREK KERS UrrSNIJDERS Onge schoolden worden opgeleid voor bovengenoemde limcties Goed loon en goede sociale verzor ging Aanmelden dagelijks aan bovenstaand adres en na 6 uur Burg Norbruislaan 438 Zuilen U Briljantlaan 78 Hoogra ven U en Julianaweg 371 Hoograven U Gevr een 2 « en 3e BAIWCET BAKKERSBEDIENDE V Kla veren Oudwijkerdwarsstr 102 Utrecht Houthandel „ Utrecht " vraagt WERFPERSONEEL Aanmel den schriftelijk persoonlijk of telef aan ons adres Reactorweg 51 Ind terrein Lage Weide Utrecht Telel 44321 toestel 32 GRiSP Houthandel „ Utrecht " vraagt MAGAZIJNBEDIENDE Prettig schoon werk in een modem be drijf Aanm schriftelijk per soonlijk ol telef Reactorweg 51 Ind terrein Lage Weide Utr Telef 44321 toestel 32 bus 14 van het station Houthandel „ Utrecht " - vraagt ' n accur • MEDEWERK(ST)ER voor de voorraadadministratie Typediplo'ma strekt tot aanbe veling Sollicitaties na telef afspraak no 44321 toestel 32 Houthandel „ Utrecht " vraagt BESTEKZOEKERS Aanmelden schriftelijk persoonlijk of telef aan ons adres Reactorweg 51 ïnd terrein Lage Welde Utr Telef 44321 toestel 32 Robbers N.V vraagt SCHOON MAAKSTERS diverse werktij den o.a van 6-half 12 van 6 half negen van 9-12 ' s avonds van 6 half 9 Inl Wijde Begijne straat 8 telef 11563 WIJ vragen TENTENMAKER markiezenmaker leerling ma chine-bankwerker Aanm Van Breemen Waterborg A'damse straatweg 232 telef 40915 Utr of na 8 uur n.m 03471 - 412 t «» -« ' S Posities Nederlandse schc ] Aiatekerk 27 v Havre te Antw ^' mmJ ","'?*" " " Rotterdam MiddJesbro Abbekerk p 27 K^E^a n Port Achilles 27 V La Guaira n E Adine 27 v Alglion n Marseille Admlralenaracht 1 te Rotterdaix Adïenl 28 v Morviken te Mald Aegu 28 165 m ONO K Ha n La Guaira Aaamemnoii 28 v Trinidad te Lt Aiglon 27 v Antwerben n Lond Alberta 27 te Rotterdam Albion 27 V Londen te Antwi Alchiba 26 v Houston n New Or Akor p 28 Port Sudan n Ad Aldebaran 1 te Yarmouth Algol 27 V Antwerpen n Mar Algorab 28 v Las Palmas n R All S 28 V Dordrecht te Londei Almdyk 27 v Cadiz n Antwer Alnati 27 v Rio Janeiro n Las Pê Amerskerk 2 te San Fernando Amstelhoek p 1 Kaap Comorir Amstelkroon 2 te Chinwangtao Amslelsluil 1 250 m O N Guinea Anistelstroom 1 te Grangemouth wacht ' Amyntas p 27 Carthagena n Sï ¦ '- ngolakust 23 te Bordeaux ifüU T 1 te Irvine ^ a P 28 Ouessant n Newc - ne Christina 27 180 m W Ma / t Vigo - henkerk 27 v Aqaba n Aden ïb p 27 Kaap Scalambri as p 27 Gibraltar n Rottei ' dskerk 26 te Dar es Salaan i 28 V MantB n Buenaventu fiaut 2 te Aberdeen 28 ^ Kaap Bon n Patrai Wij nebben plaats voor han dige JONGEMANNEN voor fa briekswerk Zij die gevoel heb ^ hen voor machines genieten voorkeur Warendorl-Papier Oude Gracht 834 Welke handige JONGEN van 14 16 Jaar heeft zin om in dehandel opgeleid te worden Goedloon Zuivel en levensmidde lenbedrljf J C Overbeek Lin naeuslaan 17 Tuindorp Gevraagd MEISJE voor café werkzaamheden Werktijden 8 5 uur Zondags vrij plus extra halve dag TeL 03404 - 12330 Een handig MEISJE met ten minste 2 jaar ulo vlot kunnen de typen Schriftelijk telefo nisch nr 22044 toestel 53 of persoonlijk aanmelden bij Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 Kromme Nieuwe Gracht 80 te Gehuwde ervaren TYPISTES met Ulo opleiding voor halve dagen 13.46 17.45 uur in tijde lijke dienst Schriftelijk telef nr 22044 toestel 53 ol pers aanmelden bl ] Tiel Utrecht Brandverzekering 1811 Krom me Nieuwe Gracht 80 Utrecht h U imaw ikt n & er to mité rland h wal Leerl KOK-BANKETBAKKER gevraagd Van Veen's Snack bar Leidseweg 7 telef 11676 Verkooporganisatie zoekt over het gehele land contact met DA MES en HEREN voor het be zoeken van speelgoedzaken en kantoorboekhandel ter plaatse en in nabije omgeving Even tueel ook als aantrekkelijke bij verdienste Br ond no 1-8464 bur UN alii;+V ' "¦ ^ OPPrto n SeviliaUUltVO Joteles 27 260 m OZO Key \ 3if "''' 2 ' pp 50 m NW CasabI y "- vcrtemis 27 v A'dam n Fort ' net ffance rirlo 7'P'f » 28 te Antwepren ' JUP -' Astra p 28 Vlissingen n Loi " Asuncion 28 285 m ZO Kaap leras n Porto Alegre Atlantis 27 te Rotterdam Attls 27 op 70 m O Havana Audacia 1 v Gent n Londen Auriga G o 27 Vlissingen n donderry Aurora 27 v Amsterdam n Ellesi ' - Port Averdyh 28 v Avonmouth te R ' Axel 27 V Finland te Amsterdam Balong 1 V Philadelphia te Nev RalM OT tri - ^ GB Galeries Modernes vraagt voor spoedige Indiensttreding een BUFFETJUFFROUW Sol licitaties bij de Personeelsdienst 4e etage Oudegracht 85 Utrecht WONINGRUIL uaax _ ' ofliong i v Hhiladelphia te New ^ Middenstandsdri.>..f '> gïJÏ'i^^e'A^nliSS " """" Oranjestraat 15 ' Eit.vier l 28 te Londen Velp Gld Batavier 3 p 1 Kiel n Stockholi tel 08302)-23t4 e ' j Ï!!?."J "»_^' ^ Z lO " m O Gibr Laan van Chartrolse 89 kamer en suite gang keuken 2 slaap kamers kleine voor - en grote achtertuin met achterom Gevr GROTER huis met badgelegen held tltavler 5 27 100 m ¦ atian 25 te Singaoor 12 Te Utrecht te koop aan de Hannolaan Kanaleneiland zeer goed onderhouden WOONHUIS met garage en schuur bev zit eeekamer 4 slaapkamers dou che luxe keuken etc plra 1 juni 1965 leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 61.000 Hypotheek be schikbaar Te bevr Woningbur Van Scherpenzeel Sweelinckstr 2 bis Utrecht Telef 20733 KLEINTJES fot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent TE KOOP AANGEBODEN AUTO'S MOTOREN KOFFERSCHRIJFMACHINES ƒ 179 ƒ 198 ƒ 225 ƒ 260 Telma chines Alb Wind Zuiderzee straat 27 Utrecht Telef 82627 ook voor type - en stenciiwerk en verhuur kofferschrijfmachi nes AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantiaan 11 Hoograven naast Shell Station Luxe Volks wagens Telef 29410 b.g.g 29417 Wegens vertrek te koop 3-zits BANKSTEL salontafel wasma chine met wringer wisselaar ijl salonkast gotisch theemeu bel herenrijwiel t.e.a.b Kers hoflaan 31 tel 40883 Deugdelijk ultdeukwerk duur zaam SPUrr en LAKWERK directe bediening Matton telel 03467 - 269 AUTOVERHUURBEDRIJF f F C Jongerlus Detmuldstraal 57 telet 82724 V.W Variant 1500 V.W Luxe V.W.-husJes " ortina All risk verzekerd Te koop broedrijpe KANARIE POPPEN en mannen Palem bangstraat 20 bis na 17 uur Door onze tnrullcampagne kun nen wij u aanbieden HAND NAAIMACHINES vanal ƒ 35 trapnaaimachlnea In salonkast van f 50 elektr naaimachine in koüer / 95 Betaling in overleg Te bezichtigen bij G A Wit jens Herenweg 33 bij de Am sterd straatweg Telet 23968 Utrecht Tevens reparatie-In richting Komt dat zien Alleen Oude gracht 10 voor halve prijzen sa lon en HUISKAMERKARPET TEN met kleine schoonheids foutjes Ook grote maten Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Opel Rekord Opel Kadett All risk verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 Komt dat zien alleen Oude gracht 10 Bouclé TAPIJT ge naaid en gelegd ƒ 8 - moderne eethoeken ƒ 123 zware damas ten ƒ 2.95 vitrageval ƒ 0.76 traplopers ƒ 1.96 keukenbont ƒ 1.50 Javakapok kussens ƒ 6 T.V.'s vanaf ƒ 95 BANDRE CORDERS vanat ƒ 57.50 tevens zeer voordelige aanbiedingen transistorradio's alles met vol ledige garantie en service C ' van Straalen Willemstraat 36 telef 22188 AUTOONDERDELEN Opel Taunus DKW 3-.6 Morris Minor Ford Prefect Tempo Tevens alle soorten banden Inkoop looi >- en sloopauto's Lijnweg 25 ƒ 50 voor oude STOFZUIGER Reditstreeks van fabrikant gra tis demonstreren ƒ 135 bl ] In leveren van stofzuiger ƒ 85 Ook op termijnbetaling Stofzuigerfa briek Marmontweg 18 Auster litz telef 03439-274 Komt dat zien alleen Oude gracht 10 export vocaleum ƒ 2,50 tweedeurs linnenkasten ƒ 115 SALONTAFELS ƒ 29,60 clubjes ƒ 39,50 deurldeedjes ƒ 4,95 mo derne bankstellen vanaf ƒ 226 bergmeubels ƒ 103 ombouwen ƒ 16,50 AUTOHUUR UTRECHT N.V Verhuur van Daf luxe - en be stelwagens en Peugeot 404 Fol der op aanvrage Vleutense vaart 10 tel 030 - 32945 Europa laan Telet 030 • 81219 Te koop aangeboden gebrulltte AUTOBANDEN voor luxe auto's alle maten in prima staat gra tis monteren Gildstraat 91 a te Utreclit Verhuur van Opel Volkswa gen Karmann Ghla V.W.-bus Cortina Taunus Citroen J CV GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 telel 12959 Wllhel minapark Komt dat zien alleen Oude gracht lö Met garantie blnnen vering MATRASSEN ƒ 42.50 divanbedden ƒ 23,50 wentelbed den ƒ 42,50 tweepersoons slaapkamers ƒ 119,60 wolma trassen ƒ 24.60 ook Dracacel matrassen Het MAROKKAANSE HUIS Steenweg 68 telef 22683 tieeft nog steeds de grootste sortering Marolckaanse poufs en kameel zadels AUTOLAKKEN Dupll coiorvin-spuitbussen voor het bijwerken van beschadigingen krassen roest enz Voor alle gangbare automerken in de juiste kleur voorradig Verf chemie C van der Leden N.V Oude Gracht 195 bij Hamburgerbrug KUNSTLEER voor autobekle ding enz reeds v.a 3.50 per m » 2e keus stof voor grondzel len H Gazenbeek jr Twijn straat 61 telef 16710 Komt dat zien alleen Oude gracht 10 STOELBEKLEDING ƒ 3,95 gewatteerde dekens ƒ 12,95 zware wollen dekens ƒ 10,95 zuiver wollen merkde kens ƒ 32,50 flbrenka dekens ƒ 26,26 opneemvitrage ƒ 1,60 Terlenka ƒ 1,50 cretonne ƒ 1,99 SPUITEN uitdeuken bekleden Trapman Leidseweg 120 telel Ü30 ¦ 36644 Na 5 uur ook 30297 Utrecht Zojuist ontvangen een grote partij BETUMBOARD geschikt voor het egaliseren van uw vloeren en buitenwanden van uw oude schuur 99 cent p m2 Bons en Zn Zandpad 131 Utr telef 41088 BROEIRAMEN goede gebruik te met glas ƒ 7,50 per stuk nieuwe ƒ 12.75 p st 30 km in omtrek franco Houthandel N van Halm N.V Woerden Tel 03480 — 2696 Van part V.W bouwj 1959 de Luxe met radio bagagerek en siervelgen Heelt slechts 84.000 km gelopen Kleur blauw-grijs Met open dak Te bezichtigen Schippersgracht 16 Maarssen Tel 3408 1493 Te koop aangeb Plaff NAAI MACHINE in salonkast met ringspoel Prijs ƒ 50 Te bezich tigen G A Witjens Herenweg 33 Utrecht Telef 23968 AUTOVERZEKERING v.a ƒ 85 zonder eigen risico Betaling in termijnen mogelijk Ass.-kant A G Broekema Wevelaan 89 Utrecht Telef 710542 Betaling van ƒ 20 per maand at Bezoek aan huis met moderne HERENCONFECTIE regenjas sen alle suède kleding voor da mes en heren Ook alles naar maat Aparte afd dames - en Wnderconfectie Opgave artikel en maat aan N.V The London Style Hemonylaan 26 Amster dam Telef 020 • 794761 Voor STOFZUIGERS alléén de beste merken vanal ƒ 145 zonder vooruitbetaling Is uw adres Radio Velder Amster damsestraatweg 6 Utrecht Tel 16110 Caravan Polyether stukken voor weekendhuisjes tenten bunga low matrassen ƒ 8.50 KAM PEERDEKENS ƒ 4.50 Alleen Lange Lauwerstraat 40 AUTO-BITUMLAK 49 dik Be scherm uw auto aan de onder zijde met primer en bitumlak 49 dik tegen roesten Bestand tegen pekelwater enz primer p kg ƒ 4 Bitum 49 dik p kg ƒ 1.60 Verfchemie C van der Leden Oudegracht 195 bij Ham burgerbrug Utrecht Voor alle merken PICK-UPS kunt u binnen wippen en slaagt u beslist bij het voor Utrecht en omgeving zeer bekende adres Radio Velder Amster damsestraatweg 6 Utrecht Tel 16110 De TOPMERKEN Kreidler Zilndapp Puch Solex Rap en Sparta vindt u bij Bromfiets huis F.Leeman v Bijnkershoek - laan 413 Kan.-Eil Telef ï'inanciering inruil TE KOOP GEVRAAGD Voor slechts ƒ 139 kunt u al een TRANSISTOR radio aan schaffen zonder vooruitbetaling bij het betrouwbare adres Radio Velder Amsterd straatweg 6 te Utrecht Telef 16110 Te koop gevr goede en/of kl PIANO event vleugel Br met omschrijving Verdistraat 29 te Amersfoort Kijk uit eer u t.v gaat kijken Onze reparatie inr staat achter de verkoop TELEVISIE van ƒ 175 tot nieuw Tv.-meubels Oudegracht 362 bij de Twijn straat Tel 030 ¦ 17427 Demon stratie tot 21 uur Te koop gevr KANAilrEMAN NEN poppen zebravinken en parkieten Merelstraat 35 telel 13617 Voor mooie muziek in uw auto moet u een AUTORADIO heb ben al vanaf ƒ 149 zonder vooruitbetaling Storingvrije muziek Radio Velder Amster damsestraatweg 6 Utrecht Tel 16110 T.V.-APfAHATEN geheel gere viseerd 43 < m vanat ƒ 225 53 cm vanat ƒ 375 aiies met volle dige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met anten ne ook in huurkoop Willem v Noortstraat 39 tel 193Ü2 Oude KRANTEN tijdschriften karton 7 cent gebracht 6 cent gehaald Spijkerdwarsstraat 30 Utrecht Telef 11037 Zaterdags de gehele dag geopend Klachten over uw voeten Even naar „ NOZ " Jan van Scorel straat 29 a telef 17677 en u kan weer heerlijk wandelen Onze SCHOENEN steunzolen en elastieken kousen zijn iets aparts Te koop gevraagd SOLEX moet beslist In goede staat zijn Tel 16824 Voor al uw vloeren naar MUMl PARKET vanal ƒ 23.60 p m2 onder volle garantie ook schu ren en repareren van uw oude parketvloer Laan van Engels wier 1 bis Utrecht Tel 030 • 41487 TE HUUR AANGEBODEN ROLSCHAATSEN plastic ƒ 2.75 geheel metaal voor beginners ƒ 5.96 Engelse rolschaatsen ƒ 9.26 Phillips ƒ 11.50 Weco het aUerbeste ƒ 17.95 ƒ 21.50 Alle onderdelen voor rolschaat sen TORPEDO Naehtegaalstr 33 Lange Elisabethstraat 32 Gem zit SLAAPKAMER(s met V.W plm 5 min van sta tion ƒ 65 Voor 1 a 2 dames Br ond no 1-8350 bur UN WASCOMBl 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanat ƒ 98 langzaamwassers agita tor met oliebad ƒ 228 eentri luge 2800 toeren ƒ 137.50 S Jaar garantie Gemakkelijke betaling Fabrieksshowroom Oude Gracht 196 telef 12666 Zoekt u een KAMER Wij hel pen dagelijks tientallen kamer zoekenden aan een geschikte kamer Woningbureau Standing Hamburgerstraat 1 POLYETHER OORLOG Kin dermatrassen ƒ 6 matrassen ƒ 14 kussens ƒ 3..50 stapelbed den ƒ 66.60 wentelbedden ƒ 39.50 divanbedden ƒ 22.50 onder schuitbedden ƒ 36.60 blnnenve rings ƒ 39.50 dekens ƒ 9.45 Rechtstreeks matrassenfabriek Lange Lauwerstraat 46 TE HUUR GEVRAAGD Te huur gevraagd PAKHUIS RUIMTE in Utrecht Van Bree men Waterborg Amsterd str weg 232 telel 40915 Utrecht of na 8 uur n.m 03471 - 412 NAAIMACHINES — Utrechts meest gesorteerde naaimachine speciaalzaak Heeft een keur coUectie naaimachines van be kende merken met sterk ver laagde prijzen Speciaal vrijdag en zaterdag aanbieding zlg-zag machines van ƒ 398 nu ƒ 298 Reparatie van alle merken A J A van Basten Voorstraat 76 hoek Wijde Begijnestraat Nwe Koekoekstraat 22 Utrecht Tel 27085 T.V TOESTELLEN met 2e pro gramma 43 cm vanaf ƒ 145 63 cm vanaf ƒ 260 met 6 mnd garantie Reitdiepstraat 36 a elef B3429 KAMERVERHUUR U wUt maar niet iedereen " op uw kamer Neem geen risico en maak gebruik van de 18-jarige ervaring van het Maatschappe lijk Advies en Inl Bureau om een geschikte huurder te krij gen Bel 22428 of 26732 en Wij komen eens met u praten Voor uw dames - heren - en kin derkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telet 24036 Desge wenst op gemalckeiijke beta lingsvoorwaarden Te koop partij MOTOREN ge lijkrichters zekeringkasten breedstraiers sterdriehoekscha keiaars trafo's stekkers partij laskabel enz Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 ONROERENDE GOEDEREN Dame zoekt gemeub KAMER met of z pension op goede stand met telefoon per 1 april of eerder Br ond no 1-8401 bur UN MOBYLEÏTE EEG de beste en de goedkoopste bromfiets ƒ 369 Uit voorraad leverbaar tevens alle andere Mohytette modellen natuurlijk bij uw Mobylette dealer Freek Trapman Jr Wal lesteinlaan 1 telef 42833 Zui len Bil eindpunt lijn 6 SIGARENZAAK met woning ter overname gevraagd liefst huur huis in Utrecht Br no 1-8498 bur UN KAMER gezocht door werken de man Br ond no 1-8453 bur UN HUIS voor zeitbewoning Boven huis verhuurd voor ƒ 64,50 p.m Beneden leeg te aanvaarden grote woonkamer grote en klei ne slaapkamer keuken w.c en plaats Vraagprijs ƒ 25.000 Te bevragen G W Bouwman Spie gelstraat 9 Utrecht TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lensink.Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b.g.g 22082 Twee vriendinnen 22 en 23 jaar zoeken twee gemeubileerde of gestoffeerde kamers hoge huur geen bezwaar Tel 16881 Rustig heer 24 jaar zoelrt in Utrecht KAMER gemeubileerd Huur tot ƒ 90 per maand Tel 16881 AMERIK IMP OLIE ƒ 1.05 per liter ƒ 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telet 16667 Utrecht Nieuwgebouwd HOEKHUIS m voor - en achtertuin een grote schuur en garage te koop Bev Engelse kamer prachtige keu ken 4 slaapkamers badkamer Direct leeg te aanvaarden beh goedk G.H.B Koopsom ƒ 63.000 k.k Inl verstrekt Makelaar dij Nic Rijksen Wittevrouwen singei 53 Utrecht Telef 16012 Wie heef voor keurig echtpaar zonder Jdnderen beiden bezig heden buitenshuis een of twee KAMERS Hoge huur geen be zwaar Tel 16881 MOTORVLET CASCO lengte 5 m breedte 1.60 m diepte 65 cm ƒ 460 Bons Zandpad 131 a tel 41088 Utrecht PERSONEEL AANGEB Te koop wegens teleurstelling nieuw modern BANKSTEL van ƒ 550 voor ƒ 350 Prima Under wood typemachine ƒ 70 sleestof zulger compi ƒ 27.50 Vecht plantsoen 122 Utrecht telef 41423 NIEUWE FIETSEN ƒ 3 — p week 52x geen vooruitbetaling ƒ 139 contant Merklietsen ƒ 4 — per week Juncker ƒ 172,50 ƒ 189.50 Locomotief ƒ 183.60 Broer Lijnmarkt 24 Twee SCHILDERS zoeken werk zaamheden voor de avonduren en zaterdags behangen schil deren en witten Br ond no 1-8349 bur U.N WOONHUIS met garage te koop gevraagd op goede stand Liefst Tuindorp-Oost Moet in 1965 leeg komen Br no 1-8367 bur UN Typhoon BROMMER en rol schaatsen Beide als nieuw Waalstraat 54 PERSONEEL GEVR Gevr beschaafd Jong MEISJE ter opleiding in bioemenzaak Ais u van aanpakken weet komt u dan eens praten bij Bloemsierkunst Tersteeg Poel Blltstraat 113 Utresht Te koop aangeb z.g.a.n AUTO SPEL 2 wagens omtrek 2.80 m Prijs ƒ 50 Van Bijnkershoeklaan 349 Buitengewoon mooi WOONHUIS aan de Peitlaan Kanaleneiland bev grote zit-eetkamer 9x4 zeer luxe keuken met elektr fornuis Frigidaire etc 4 slaap kamers badkamer grote zol der met inbegrip van stoffe ring Koopsom ƒ 67.000 Per 1 mei 1965 leeg te aanvaarden Te bevr Woningbur Van Scher penzeel Sweelinckstraat 2 bis Utrecht Telef 20733 Mooienbeek Ahornstraat 52 te Utrecht vraagt voor haar zelf bediening een CASSIèRE en winkeijuffrouw Aanmelden des avonds tussen 7 en 8 uur Te koop of te huur gevr leeg WINKELPAND met lege wo ning Centrum stad Br no 1-8365 bur UN BELEGGINGSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten ook afzonderlijke percelen Aanbiedingen taet vermelding huuropbrengsten ligging en koopsom aan Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensingel 63 Utrecht Telef 15012 Een flink helder MEISJE ge vraagd liefst 17 Jaar van 8-13 uur Voorstraat 29 bis Spar Levensmiddelenbedr Ha sebroekstraat 21 telef 30210 vraagt een nette WINKELJUF FROUW Aanm liefst na 6 uur KINDERWAGENS wandelwa gens uitsluitend Rozenstraat 3 Ligzitwandelwagens ƒ 52 kin derwagens Riemersma ƒ 140 chroom onderstel ruitkleuren,stalen chroom kinderstoelen ƒ 39.50 met Homitex speeltafel.Kinderboxen met vloer ƒ 32.60 kinderledikanten ƒ 64.60 Ruimekeuze baby en kleuterkleding.Heisen sr Rozenstraat 3 bij st.Jacobsstraat achterzijde Leefs ma Utrecht Voor goede MAATKLEDING Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd str weg 144G telef 18840 MEISJE voor hele of halve da gen in klein gezin Meerdere hulp aanwezig Mevr Relch mann L Jansstraat 13 bis Te lefoon 15664 NIEUWE MEUBELEN met 10 procent korting Alleen telefo nische afspraak 030 - 36693 Gevr met spoed CHAUFFEUR B.E niet ouder dan 20 jaar Aanm G A van Nifterik van Asch van Wijckskade 6 bis VEEL GELD voor uw gebruikte meubelen bij aankoop nieuwe Rechtstreeks van fabriek Enor me keuze elke prijsklasse eer ste klas afwerking Betaling in zes maanden rentevrij Vraagt vrijblijvend catalogus Postbus 538 Den Haag Buitengewoon mooi WOONHUIS aan de Peitlaan Kan eiland bev grote zit-eetkamer 9x4 zeer luxe keuken met elek for nuis frigidaire etc 4 slaapka mers badkamer grote zolder met inbegrip van stoffering Koopsom ƒ 67.000 Per 1 mei 1965 leeg te aanvaarden Te bevr Woningbur Van Scher penzeel Sweelinckstraat 2 bis tel 20733 Utrecht Te koop in Oog in Al zeer goed onderhouden WOONHUIS met schuur en tuin Bev zit-eetka mer 4 slaapkamers douche en zolder Incl stoffering Koop som ƒ 54.000 Hypotheek be schikbaar Te bevr woningbur Van Scherpenzeel Sweelinck straat 2 bis tel 20733 Moolenbeek's Delicatessenhuis Adr van Ostadelaan 65 vraagt een nette VERKOOPSTER Aanm na 6 uur Adr van Osta delaan 111 bis KREDIETEN tot ƒ 4000 voor aajikoop meubelen en woning textiel Vraagt gratis folder Discrete behandeling en zeer lage aflossingen Postbus 1083 Rotterdam Philips AUTORADIO uit voor raad leverbaar Antennes luid sprekers eni Auto shop Mulder Poortstraat 86 Utrecht Telef 23857 WOON - en bedrijfspanden te koop gevraagd en aangeboden Woningbureau Standing Ham burgerstraat 1 tel 030-16881 De N.V Blscuitfabrlek B van Doesburg eri Zn te Zeist vr voor direct nette INPAKSTERS gehuwd of ongehuwd voor he le ol halve dagen Reiskosten worden vergoed Aanmelden da gelijks aan de labriek van de Heijdenlaan Ic van 9-17 uur Voor Utrecht van de Goesstraat 45 woensdagavond 3 maart van 19.30 20.30 uur telef 37093 DINSSAO ie MAART 1988 SPECIALE AANBIEDING SPEKLAPPEN dinsdag 500 gram doorregen VAJEtKENSLAPPEN f 1.29 hierbij een bUk APPELMOES voor ƒ 0.59 woensdag gehaktdag 500 gram GEBAKT ƒ 1.58 kilo - M^mM ƒ 2.98 hierbij 250 gram LE-VEBWORST ƒ 0.63 bij TOPSLAGERIJ ROODHART MAAKSSEN SCHIPPEBSGKACHT 15 4 ^ V HET SPOORWEGBOUWBEDRIJF Afdeling Elektriciteit 2e DAALSEDUK 8 — VXBECHT ¦ Wy ' vragen voor onze administratie enige MEDEWERKSTERS van 17 tot 25 jaar Vacatures ziJn aanwezig O'p onze ponskamer systeem I.B.M in de magazijnadministratle o.m voorde bediening van de Burroughs Boek houdmachine op de aMeUng Boekhouding boekings typiste RUF Boekhoudmachine ordemummeradmlnistratie cmderho'U den kontakten met diverse afdelingen Het salaiis is afhankelijk van de ervaring viraarover gegadigden op bovenvermelde gebieden kunnen bescliikken Hoewel een speciale schoolopleiding niet is vereist stellen wij prijs op enkele Jaren Mulo-opleddlng Minder ervaren krachten zullen in dienst tijd volledige opleiding ontvangen Sollicitaties te richten aan bovengenoemd adre * Bij het Lalx>raiboraum voor Medische Anatomie en Embryologie der Rijksuniversdteit Utrecht kan worden geplaatst een SCHOONMAAKSTER Gezocht wordt een goede kracht die even tueel de plaats van de „ hoofdschoonmaak ster " binnenkort zal kimnen innemen Salaris volgens Rijksregeling Sollioitatles bij voorkeur schriftelijk te richten aan de hoogleraar/beheerder Prof dr G ten CsXe Janskerlchof 3 A Utreclit Kchtpaar zonde'r kinderen te t>e Bilt Park Aren berg vraagt HUISHOUDSTER Leeftijd 30—50 jaar P.G Meerdere hulp aanwezig Brieven met uitv referenties en verlangd netto sala ris te richten onder no 2-5054 aan het bureau U.N OANSL,ES Leer DU dansen Prlvélessen en kleine clubjes dagelijks Maak afspraak met Dansschool Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 Telef 20123 RECHTSBIJSTAND ook aan minder draagkrachtigen Mr L M Simons Stationsplein 10 b telef 24793 Dagelijks 9.30-6.30 zaterdag 10-12 uur Na 6 uur Tolsteegplantsoen l m telef 17173 Huur erfenis en arbeids zaken echtscheidingen onder houd aanrijdingen overtredin gen geldvorderingen contrac ten procedures adviezen etc Nog enige uren beschikbaar v BIJLESSEN voor V.H.M.O scholieren Br no 1-8466 bur UN Bondsautorijschool BREUGHEL les met de nieuwste Renault Dauphlne M v Hongarijedreet 124 telef 713872 Utrecht MATRASSENMAKERU Kapok matrassett plus verenbedden reparaties In één dag klaar Bijvulling prima Java-kapok OvertrelScen met linnen damas ten W Uljee Gansstraat 44 Telet 23986 MACHINESCHRIJVEN steno beide vakken staatsgedipl le raar Insütuut Alb Wind Zui derzeestraat 27 Utrecht Telef 82627 Spoedcursus typen ƒ 3.75 p.w aanvang direct Verkoop en verhuur van kofferschrijfma chines Type en stencilwork OVERHEMDENREPARATIE Nieuw boord ƒ 2.76 Nieuwe manchetten enz Nylonhuls Amsterd straatweg 34 telef 20617 VERMAGER zonder moeite met Gracial 60 dragees ƒ 2.35 BB apoth en drogist De Bruins erkende AUTORIJ SCHOOL lest met de nieuwste Opel Kadett Succes verzekerd Telef 37495 Trumanlaan 169 Utrecht Mevr Homung uit Bandoeng PSYCHOMETRISTE PARAG-NOSTE houdt ledere donderdag en vrijdag consult te De Bilt Tel afspraken 030-62127 b.g.g 070 854039 Neem AUTORIJLES bij Rij school Domstad Gedlpl Instruc teur Nieuwste materialen 10 lessen voor ƒ 60 Verpleegsters en studenten 10 lessen voor ƒ 55 Tel 710482 Dames u gaat goed gekapt wan neer u KAPSALON MAKKINK uw haar laat verzorgen Kapsa lon Makkink Bekkerstraat 88 Utrecht Telef 23956 AUTORIJSCHOOL BEKO " Per vol uur ƒ 6 bij niet slagen wordt herexamen door ons vergoed Telef 40381 Neem AUTORIJLES bij rij school Domstad Gedlpl instruc teur nieuw materiaal Per vol uur van 60 min ƒ 6.50 Prof v Bemmelenlaan 46 tel 710482 VERHUIZINGEN en transpor ten meubelopslag pianover voer Joh de Paauw voorheen V d Vllst Tolsteegsingel 24 telef 14165 Laan v Chartrolse 137 telef 42239 DIVERSEN VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor Inboedels Fa C A v d Lee en Zo kantoor Lange Nieuwstraat 93—95 telel 10508 Voor FINANClERlNü van AUTOS MOTOREN SCOa l'ERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht tel 13471 en 23295 Al le verzekeringen Uw adres voor betrouwbare AUTO - SCOOTER M(JTOR RIJWIELFINANCIERING Is nog steeds Fa G C Wester veld en Zn Begijnekade 9 te Utrecht tel 16953 Onderaannemersbedrijf zoelrt VERBOU'WINGEN en onder houd van woonhuizen vernieu wingen van kasten en metsel werk Telef 030 - 37030 BATA VOETVERZORGING ' n weldaad voor uw voeten Bö aboimement ƒ 3.25 Ook mani cure Bata Lange Vlestraat 6 Utrecht MEUBELKEfAKATU nieuDe len ovenrelüien Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 38 Jaar ervaring v Basten Stol teerhedröf Pletet Nieuwland straat 25 Tuinwijk Tel 710923 Nu onbreekbare HAKKEN nieuwste Italiaanse modellen en in een dag klaar Schoenmaker J V d Brul en Zn Kapelstraat 21—23 zijstraat Blltstraat voor ophalen en bezorgen tel 17880 KRUIS Astroloog-Occultist Voorlichting over uw lot en le ven Discreet elk advies Spr uur 3 9 behalve ' s woensdags ' s zaterdags 2-6 uur Obrecht straat 48 Utrecht Telef 24018 Tas schoenen handschoenen jasje verven wij In iedere gewenste kleur met garantie bt de vakman J v d Brul en Zn Kapelstraat 21»—23 zijstraat Blltstraat GELD BESCHIKBAAR O.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waar bij u het geld desgewenst zelf In handen krijgt om de auto con tant te kunnen kopen Ook ver strekken wij geld op reeds In uw bezit zijnde auto's geen all risk verzekering verplicht Dis crete en vlotte afwikkeling bin nen 24 u gereed Ook ' s avonds na 7 uur en op zaterdag tot half 1 geopend Stlchts Assurantie kantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 TROUWEN Zwart pak In huur ƒ 7.60 tijdig bespreken Utrechts Maatkleding Bedrijf Amsterd str.weg 144 G Tel 18840 HUWELIJKEN ENZ ESrWONING Weduvmaar met pensioen en eigen huis zoekt kennismaking met nette vrouw Br nr 3-144 bijkant UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist Vriendschap akkoord Br nr 3 143 bijkant UN 2e Dorps straat 36 Zeist BUIT KAPOT Glasservice her stelt billijk en vakkundig Ook vernieuwen wij uw bovenlicht met figuurglas Glasservice Ge ranlumstraat 44 tel 44410 VAKANTIEVERBLIJVEN 6 PASFOTO'S ƒ 1.26 geschikt voor alle doeleinden Fotobureau ' t Sticht Steenweg 15 Utr Particulier pension aangeboden omgeving VALKENBURG ƒ 10 per dag per persoon Fam S Bouten Grefkenstr 29 Bruns sum-Haansberg L 50GRAW \ flö4 * „„._- vm;»«wsra!55f!S;?S - f^:M -;^^'^'^-^?'^'' ¦ Tijdelijk voordeel en een genoegen dut altijd blijft Mooie gelegenheid om kennis te maken met de moderne gewoonte fleuriger ontbijten met een pittig kopje Nescafé Profiteer van de tijdelijke aanbieding voor een gewoonte die blijft • Deze aanbieding geldt tot 7 maart 1965 50 g Nescafé co£feio.evrij tijdelijk f 2,18 voor _ _ J ^ rOW ^ Radio-Grammofoon Saloncombinatie " BRILJANT " Rijke kast met Ingebouwde spiegel bar eag » V<Ï|V ^' Uitmuntende radio Dubbele klankkleur *^** W ^' — 4Golfbereikenw.o FM BSR-Monarch 100 «" oude radio platenwisselaar 4Snelheden 2saffie - ' ren.In licht noten of donker gepolitoerd Saloncombinaties in prijzen van 298 - 398 - 448 *- OH 598 - OUDEGRACHT 260 ST JACOBSSTR 53 ¦ t GOYLAAN 75 TEL 1 38 11 KANALENEILAND - GROOTWINKELCE*4tRt TEL 13133 HAMMARSKJÖLDHOf 53-63 - TEL._,',365 TEL 80303 ZEIST VOORHEUVEL 60 TEL 1301 » lEVIWIWC BEIOKCIHO IM SEBViCt IH STAD IMPBOVmCH UTRIC ' Rederij Er Elektronv vraagt WU kunnen plaatsen CHAU voor stads ' | alle röbewvi - MANNELIJK MAGAZIJNPERSONEEL in de leeftijd van 16 tot 35 jaar Gevraagd MACHINEZE ^ ev als voorman Prettig werk Hooig loon Vrije werkkleding Goede pensioenregeling Persoonlijke soil dagelijks van 10 ' tot 12 uur en van 14 tot 16 uur aan ons kantoor Andere tijden na tel afspraak woning Vrije baar Nederlandsche Papier Industrie Ne-Pa-ln N.V Steenovenweg 3 Utrecht telefoon 32241 ^^?^?????^???^¦???'?^^^^^^^^ < mu^i^,7.'i.a^-,-.t^^^v ^^„^ 
[ TEECHTSCH NIEUWSBLA UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DINSDAG « MAART 196B 13 Lichte muz Om 12.25 Weerber en meded voor de scheepv 12.50 Beursber en programma-overzicht 13.00 Nws 13.20 Kamermuz 14.00 Nws 14,03 Schoolradio 14.20 Jeugd koorzang Om 14.30 v d jeugd 15.00 Nws 15.03 Gram muz 15.15 Voor de kinderen 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Engelse les 16.24 Lichte muz 16.45 Kinderkoorzang 17.00 Nws 17.15 Voor de teenagers DOOR DE LUIDSPREKER 23.30 Nws en sportber 23.35 Gev progr 0.05 Jazzmuz 1.31 Lichte muz 3.00—3.02 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 V de sold 18.26 Paardesp ber 18.30 Operafragm 18.45 Sportkron 18.52 Gram muz 19.00 Nws radiokron en Correspon dentie uit Nederland 19.40 Volks muz 20.00 Voor de jeugd 20.45 Mod muz 21.25 Liederen 22.00 Nws 22.15 Operakron 22.35 Klass muz 22.45 De Zeven Kunsten 23.00 Nws 23.05 Jazzmuz 23.30 Lichte muz 23.55 Nws 24.00—0.45 V de scheep vaart Woensdag 3 maart HILVERSUM I 402 m — VARA 7.00 Nws Aansluitend ochtendgym en strijdl 7.20 Gr muz 7.25 Van de voorpag praatje 7.30 Lichte gr muz 8.00 Nws en strijdl 8.13 Lich te gr muz en report 8.50 Gym voor de vrouw 9.00 Kookpr 9.05 Klass gew muz 9.35 Waterstan den VPRO 9.40 Schoolradio VA RA 10.00 Romant ork werken 11.00 Nws 11.02 Voor de vrouw 11.40 Stereo Tango rumba orkest en zangsol 12.10 Lichte ork muz 12.22 Voor het platteland 12.27 Me ded t.b.v land - en tuinb 12.30 Elek tronisch orgelspel 12.55 Act 13.00 Nws 13.15 Kalender 13.20 Stereo Proman.-ork en radiokoor amuse mentsmuz 13.45 Gespr portret 14.00 Stereo Radio Kamerorkest mod en klass muz 14.50 Polit le ^ zing 15.00 Voor de jeugd om 16.00 Nws 16.50 Voor de zieken 17.20 Stereo Metrop.-ork amusements muz 17.50 Overheidsvoorl Ge ven en nemen Tips voor en van weggebruikers HILVERSUM n — NCRV 7.00 Dagopen 7.10 Klass gr muz 7.30 Nws en herh SOS-ber 7.40 Radio krant 7.55 Lichte gr muz 8.15 Ge wijde muz 8.30 Nws 8.40 Lichte gr muz 9.00 Voor de zieken 9.40 Voor de vrouw 10.10 Mod ork muziek 10.30 Morgendienst 11.00 Klassieke muziek 11.30 Lichte gram muz 11.50 Cabaret 12.05 Accordeonmuz met instrument begel 12.27 Mede delingen t.b.v land - en tuinbouw 12.30 Nws 12.40 Lichte muz en re port 13.30 Licht instrument trio 14.00 Boeren en burgers in Buiten veen hoorspel 2 De bondgenotenvan Jan van ' t Hof herhaling van 25 februari jl 14.25 Clavecimbel recital Oude muz 14.50 Mod ork.muz 15.50 Bijbelvertelling voor dejeugd 16.00 Voor de jeugd 17.15 Lichte gram muz ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Voordr 12.15 Dagb 12.31 Amusem muz 13.15 Lichte muz 14.00 Lichte muz 15.00 Voor de vrouw 16.00 Muz en grappen 16.31 Muz bij het werk 17.15 Dagboek 17.31 Uitsl races 17.33 Gram muz.voor de jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gv muz 12.15 < sin VIS door Elisabeth Brozowska en de MEESTER-BALLONNIST » W?K5!?$5 ^^ ordeel altijd blijft ' een met de moderne een pittig kopje 5 aanbieding voor Ujft • Deze aanbieding geldt tot 7 maart 1965 feuilleton door wolfgang altendorf „ Wat hebt u op het hart " vroeg Bleckmesser Freitag wreef zich verlegen langs de kin en het litteken werd rood „ Het gaat om Hij wierp een tersluikse blik op Helga die bij de ziekenbrits zat en belangstellend toeluisterde Bleckmesser begreep de bUk Hij knikte naar de schuifdeur „ Kom mee dan gaan we ons even vertreden " Freitag ademde zichtbaar op Hij scheen veel waai-de te hechten aan een gesprek onder vier ogen Zij liepen samen de weg op De gevangénen sche nen het besluit van Freitag om met Bleckmesser te spreken te kennen zy keken van de wagons uit ge ïnteresseerd naar hen „ Ga uw gang " moedigde Bleckmesser hem aan „ Het gaat om de verklaring " „ Welke verklaring " vroeg Bleckmesser Om de verklaring die u ons aangaande mevrouw Fröhling gegeven hebt " „ Juist " Bleckmesser schrok Was er een samen zwering Had men hem misschien niet begrepen Freitag was erg beduusd Hij scheen niet goed te weten hoe hij beginnen moest Ik spreek uit aller naam luitenant " Verder " Ik zou u willen zeggen luitenant dat wij u zeer goed begrepen hebben en dat wij weten wat er op het spel staat Wij doen mee en u kunt op ons bou wen wanneer er moeilijkheden mochten komen " Bleckmesser voelde zich eensklaps zeer verlicht De verantwoordelijkheid gleed van hem af en ver deelde zich over zestig mannen Het was inderdaad een samenzwering maar de beste samenzwering in de wereld Ik had niets anders verwacht " zei hij Freitag had zijn verlegenheid overwonnen Het lit teken verbleekte weer Men zoekt haar toch nog nietwaar " „ Dat moeten we tenminste aannemen " zei Bleck messer „ En bestaat de mogelijkheid dat ze haar hier vin den " Wij hebb.en machinegeweren en acht en vijftig karabijnen luitenant We hebben ook genoeg munitie en de mensen weten daar zo langzamerhand mee om te gaan Wij zijn van mening dat Spohrer zijn le ven aan haar te danken heeft Maar dat is het niet alleen Zij behoort bij ons " Ja zij behoort bij ons " bekrachtigde Bleckmes ser Wanneer we oppassen kan haar niets gebeuren en wij zullen oppassen Misschien wilt u haar dat zeg gen Zij behoeft niet bang te zijn " „ Ik zal het haar zeggen " „ Wij hebben er al met Lohmann over gesproken " ging Freitag verder De lijfwacht zal onmiddellijk ingrijpen als er gevaar dreigt en als het erger wordt zijn ook wij er met onze groepen " Bleckmesser nam zijn hand Ik heb nu geen lust om te laten aantreden en te bedanken En dat zal ook niet nodig zijn " Het is niet nodig luitenant " Van alles kan er nog gebeuren Het verwondert me eigenlijk dat we er tot nu toe zo afgekomen zijn Ik heb mij voorgenomen van alles het beste te maken wat er van te maken is niet alleen voor mevrouw Fröhling maar ook voor onszelf Het is natuurlijk een grote geruststelling voor mij dat ik achter mij een gesloten strijdmacht weet " Freitag lachte Dat verschaft mij vrijheid van.handelen Maar ge noeg Ik dank u dat u het mij gezegd hebt Het was niet zo eenvoudig voor mij Ik voel mij nu veel lichter Ook voor mevrouw Fröhling zal het xan nu af eenvoudiger zijn " Freitag sloeg zijn haldten tegen elkaar keei'de zich om en ging de spoordijk weer op Bij de wagons omringden de mannen van het transport hem Bleck messer ging aan de kant van de weg zitten Met han den en voeten heb ik me er tegen verzet dit transport §^ port der eiMtle 52 op me te nemen Ik heb het als een persoonlijke ge mene streek van majoor Krugstein opgevat Eigen lijk moest ik hem nu een bedankje sturen naar de gevangenis Hij zou het niet begrijpen Ik begrijp het zelf nauwelijks Bleckmesser keek naar zijn wagons Waarschijnlijk zullen we nog lange tjjd onderweg zijn Maar wat er ook gebeuren zal ik zal het nooit vergeten Helga Fröhling stond in de deur van de keuken wagon Zo ziet het er dus uit dacht Bleckmesser een vrouw tussen tuchthuisboeven Wat zou een ro manschrijver daarvan kunnen maken En wat zal de werkelijkheid er van maken Hij stond op Ik moet haar van haar vrees be vrijden Maar misschien is zij al lang niet meer bang Wellicht vermoedt zij al dat zestig man zich bezig houden met haar veiligheid Hij ging naar haar toe en vertelde haar alles Het is voor de eerste keer sedert vele jaren dat ik mij werkelijk veilig voel " zei zij Zij keerde zich om Neem mij niet kwalijk ik ben dat niet gewend " Met deze woorden verdween zij in haar kamertje Na een poosje hoorde hij haar een liedje neuriën Het was de eerste maal dat hij haar hoorde zingen In de nacht kwam uit de richting Worms een lo komotief De reis ging verder Op 8 maart bereikte het transport Bingen Men leek op deze belangrijke spoorweg de vernielingen door de bommenwerpers niet al te tragisch op te vatten Misschien was men er ook aan gewend en had men eenzekere vaardig heid in het herstellen der schade gekregen Men deed het in ieder geval met groot meesterschap De weg naar het Ruhrgebied diende onder alle omstandigheden v)ij te worden gehouden.De goede rentrein die de groep Bleckmesser bevatte scheen geen voorrang te hebben Op de Kommandantur ver nam Bleckmesser dat het transport in de richting Trier verder zou gaan Hoever daarop kon de Haupt mann geen antwoord geven Het front ging steeds verder naar het oosten Hij had op een kaart het ver loop van het front wel aangegeven.maar kwam daar mede minstens drie dagen achteraan In werkelijk heid verliet hü zich op hetgeen voorbijkomende of ficieren hem mededeelden In de stad waren geruchten Wanneer een ervan waar bleek te zijn geloofde men de andere ook De goederentrein zou in de avond van de negende maart vertrekken Hij was weer nieuw samengesteld en het rangeren had tot in de namiddag geduurd Thans stond de trein op de buitenste lijn en men kon van daar uit in de Rijn spuwen zoals Brohm zei Bleckmesser zat op zijn brits en dicteerde Helga Fröhling een nieuwe voorraadlijst Sedert Spohrer genezen was had ziJ haar diensten als verpleegster moeten bepalen tot het behandelen van een stuk of wat schrammen Er was niet veel te doen hoewel de soldaten zich klaarblijkelijk graag door haar helpen lieten Zij kwamen voor elke kleinigheid en dokter Brohm dreigde hen met injecties en andere geneeskundige narigheden Maar dat schrikte nie mand af Buiten schemerde de avond Wanneer de gehele dienstregeling niet opnieuw veranderd was moest de reis over een half uur verder gaan Lohmann verscheen aan de deur Daar komen twee merkwaardige burgers aan luitenant " meldde hij Wanneer ik me niet sterk vergis hebben-ze ' t op ons voorzien " Zolang het burgers zijn die ' het op ons voorzien hebben gaat het nog " zei Bleckmesser Helaas zien zij er uit zoals men zich mannen voorstelt die achter misdadigers aanzitten " Brohm kwam uit zijn hoek Het gesprek interes seerde hem „ Hebben zij loden jassen aan " vroeg hij Precies " „ D£in is de uiterste behoedzaamheid geboden " HEDENAVOND HILVERSUM I 402 m — AVRO 18.00 Nws 18.15 Event act 18.20 orgelsp 18.30 Radio Volks-Univer-siteit Vrije Jeugdvorming door H F Leuvenink 19.00 Voor de kinde ren 19.05 Paris vous parle 19.10 Uit de opera La Traviata 20.00 Nws 20.05 Tot uw orders gev progr v de militairen 20.55 Radar radiope riodiek 21.35 Fluit klavecimbel harp en piano mod en oude muz 21.55 Sitar radiotijdschrift voor gi taristen 22.05 Toneelbeschouwing 22.15 Licht instrument trio 22.30 Nws en meded 22.40 Act 23.00 Ge sproken brief 23.05 De hedendaag se muziek muzik lez 23.40 Lich te muz 23.55—24.00 Nws HILVERSUM n 298 m — KRO 18.00 Stereo Licht ensemblemuz 18.20 Niet Indonesië maar Surina me Spreker dr A J Verbrugh van het Geref Polit Verbond 18.30 Portret in muz lichte muz 18.50 En nu mijn geval 19.00 Nws 19.10 Act 19.30 MetroR Ork amusem muz ' 20.00 Voc ens 20.15 SUS 12 bekendmaking 2e serie hoofdprijzen 20.45 Herry Up camavalsprogram ma 21.45 Kamafal licht progr 22.10 Vlaanderen 1965 beschouwing 22.25 Boekbespr 22.30 Nws 22.40 Epiloog 22.45 Volksliedjes 23.55 — 24.00 Nws 23.15—23.55 Lichte gr muz ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.00 Gev muz progr 19.15 Nieu we gr pi 19.45 Hoorsp 20.00 Nws joum en sportoverz 20.31 Hoorsp 21.00 Hoorsp 21.30 Nws 21.40 Amusem muz 22.35 Filmkroniek JOSEPHINE PANDA Advertentie mKP NtEM DIREKTSEN AKKSRTJF 62 JoUiepop was blij toen Panda weer heel huids terugkeerde Welkom thuis meneer Panda " sprak hll „ Ik hoop dat u thans voorlopig hier zult blijven en u niet meer in roekeloze avonturen stort waar u toch niets aan overhoudt " Ik heb hier wèl wat aan over gehouden " ant woordde Panda Kijk maar " En hij wees naar twee sjouwers die een inge lijst anker naar binnen droegen " Een gedaehtenisje dat ik van de ballonnist heb gekregen " verklaarde hij Dit anker heeft een grote rol in dit avontuur gespeeld Alles is begon nen toen het hier door de ramen kletterde en jou meenam Weet je nog wel " JoUiepop slikte en knikte bleekjes En ten slotte " vervolgde Panda ls het door dit anker dat meneer Dick en ik de wedstrijd ten slotte hebben gewonnen Dus is het een pas sende herinnering nietwaar " JoUiepop was er eerst niet erg mee Ingenomen Maar toen het gevaarte eenmaal aan de muur hing veranderde hij van gedachten Ilc zie het ook als een herinnering " verklaarde hij Maar dan als een herinnering aan het feit dat dit huis de veilige haven is waar u na elk avontuur weer kunt terugkeren En ik hoop dat het een aansporing voor u zal zijn om hier nu eens geruime tijd verankerd te blijven " EINDE TJaarlfotntniets m ] • Wemelmk metten 1 7' jitemis 27 v A'dam n Fort de France Aspera 28 te Antwepren Astra p 28 Vlissingen n Londen ' Asuncion 28 285 m ZO Kaap Hat terss n Porto Alegre Atlantis 27 te Rotterdam Attis 27 op 70 m O Havana Audacia 1 v Gent n Londen Auriga G d 27 Vllssingen n Lon donderry Aurora 2*7 v Amsterdam n Ellesmere ' - Port Averdyk 28 v Avonmouth te R'dam Axel 27 v Finland te Amsterdam Balong 1 v Philadelphia te New Vork Baltic 27 V Vlisslngen n Korsor Bara 1 te Amsterdam Batavier 1 28 te Londen Batavier 3 p 1 Kiel n Stockholm Batavier S 27 100 m O Gibraltar Batian 25 te Singapore Batu 1 te San Antonio Bawean 28 te Porto Ambolm Bengkalis 1 165 m WNW Colombo Sennekom 27 300 m NNO Bermuda Berkhout 27 te Antwerpen lïernisse 27 v Rotterdam n Londen Beta 28 v Bordeaux te Bremen Bevesier 28 te Boston Ceyerland 27 te Rotterdam Billiton 25 te Calcutta Binnenhaven 28 te Casablanca aiitar 28 te Port Elizabeth Bloemgracht p 23 Kiel n SoderteUe Boekanier 28 te Amsterdam Borelly p 28 Kiel n Oxelosund Boreas 28 v Malaga te Hamburg Bram 27 te Amsterdam Brandarts 1 te Boston Bree Herie 27 v Rotterdam naar Bayonne Breezand 27 100 m NO Kaap Villano Brittenburgh 28 te Rotterdam Buka 27 v Amsterdam te Londen Gurgundia 28 te Rouaan Cadans 27 te Rotterdam Calamares p 28 Acapuico Camphuys 26 v L Marques n Durban Capella 1 te Vlissingen Capricornus p 1 Finisterre n Shore - ham Carasso 28 v Barry te Rouaan Caribia 23 te Hamburg Carmen 1 te Bremen Castor 1 V Cadiz te Antv/erpen Castor K p 27 Vlissingen n Londen CatRii p 27 Brunsbuttei n Grange mouth Calhanna 1 te Londen Calbarina F 27 te Vlissingen Celebes p 27 Port Sudan n Oubal Charts 28 te Santa Marta Cito 28 V Rotterdam te Londen Ccccinelle p 28 Kaap Villano naar Brest Colvt* o 27 520 m N Azoren n Glas gow Contact 28 te Harlingen Corona 28 v Swansea te Rouaan Corrie Broere p 27 Ouessant Oaphnis 1 v Kopenhagen te A'dam Oavid 1 te Maassluis Deborah 28 te Amsterdam Deneb 28 v Marseille te Tenerife Deo Diice 1 te Boston Deo Gratias 2 7te Amsterdam Dependance 28 te Londen Dependent 27 v Hamburg n Engeland Diannel 27 te Brussel Dietert p 1 Kiel n Ronneby Pievertje 27 te Dover Dinah p 27 Ameland n Kopenhagen Diogenes 27 v P Cabello n Cristobal Dolores p 27 Texel n Oslo Dcmburgh p 1 Oporto n Casablanca Dnnau 1 te Rotterdam Draco 27 v Havre n Bordeaux Drente 27 1000 m WNW Luanda Drie Gebroeders p 1 Brunsb naar Waterford Echo 28 V Dublin te Rotterdam Edda p 28 Kiel n Soderteijt Edison 28 te Antwerpen Eemhaven 27 v Livorno te Marseille Eemland 27 75 m ZW Fernando Noronha Eemshorn 27 v Vlissingen n 7 Eenhoorn 1 v Antw te St Nicolas Eerbeek p 28 Brunsbuttei n Bordeaux Ella 27 V Calais te Antwerpen Embla 1 V Sundsvall te Londen Equator p 1 Lizard n St Brieux Erasmus 1 te Marseille Erebus 2 te Hult Europa p 27 Vlissingen n Londen Evertsen p 1 Finisterre n Barcelona Expansa p 27 South Goodwin naar Bilbao Fambo 28 te Lissabon Favoriet p 28 Brunsbuttei n Brlton - ferry Fedala 1 v Dublin te Rotterdam Fes 23 V Casablanca te Rotterdam Fiat 27 V Leixoes n Manchester Fiducja 2 1 v Boston n Maassluis Finlandia 26 te Antwerpen Flevoland 28 te Goole Fluvius 27 V Hamburg n Londen Fokke de Jong 1 v Duinkerken n Gothenburg Frans van Seumeren 1 v Amsterdam n Newcastle Frejo p 1 Ouessant n Livorno Friesland 27 v San Francisco n Hong - kong Frisia p 27 Kiel n Aarhuus Gaasterland S5M 27 te Dieppe Gabonkust p 27 Finisterre n Havre Garoet 2 te Colombo Gasselte 27 te Antwerpen Gazelle 28 te Londen Geert 28 te Antwerpen Geestdam 1 te Maassluis Ceestdiep 23 te Maassluis Geestland 27 690 m ZW Landsend Geestsluis 28 te Maassluis Geeststroom 27 te Maassluis Gcnca p 28 Brunsbuttei n P Talbot Giessenkerk p 27 Kaap St Vincent Globe 27 te Rotterdam Goeree 27 100 m Z Madagascar Gooiland 27 600 m ZZW Kaap Verd eil Gramsbergen p 1 Kaap Villano n Londen Gratia 27 te Rotterdam Graveland 28 v Vitoria re Recife Grebbedyk 27 nog rede Savannah Grebbestroom 1 te Rotterdam Groningen 27 te IJmuiden Gruno 27 300 m W St Vincent Hagno 27 300 m W St Vincent Hardenberg 1 360 m NNO Azoren Harm 1 v Emden n Hathor 28 v Napels te Livorno Hecto 1 te Rotterdam Hector 28 v Maiaaa n Lissabon Heemskerk V 27 v Limerick n Barry Hclemar H p 1 lit de Seine naar Bremen Helicon 28 v Kingston te Hamburg Hendrik B 1 te Meppel Hercules 28 v Trinidad n Cumsna Herman Buisman p 1 Noordhinder n Bilbao Hermes 27 v A'dam n Madeira Herta p 28 Vlissingen n Goola Hinde 27 te Amsterdam Hoc Vinces 27 te Amsterdam Hollandia 27 v Antwerpen n Dublin Hollands Dreef 1 420 m Z Djakarta Hoogkerk 27 v Antw te Rotterdam Hoop p 27 Vlissingen n Sevilla Houtman V 1 te Bremen Hoyledesingel 27 te Rotterdam Hunter 27 te Rotterdam Hydra 28 v Zeebrugge te Stade Ilias 27 V R'dam te Barcelona Imber p 27 Oporto n Casablanca Isola 28 V Rotterdam te Chatham Jacaranda 28 te Rotterdam iacqueiine Broere 1 te Grangemouth verwacht iagersfontein 27 v Kaapstad n Tene - rife Jan 28 nog op rede Mostyn Jans 27 te Amsterdam Jantie Eppiena p 28 Kiel n Solves - borg Jason 27 op 150 m ZO K Hatteras n Baltimore Jean E 28 te Londen Jetty p 1 Finisterre n Sevilla Johannes p 27 Brunsbuttei n Goole Johnny 28 v Sonderborg te Hamburg Jutland 28 v Lissabon te Leixoes Kamperdyk 27 v Boston n Phila delphia Karimun 27 300 m O Galapagos efl Katendrecht p 27 Algiers n R'dam Keizersgracht p 27 Kopenhagen Kemphaan 27 v Venetië n Varna Keyser 27 te Liverpool Kieldrecht p 1 Finisterre n Marseille Kinderdyk 27 650 m W Landsend Kloosferdyk 28 v New Orleans te Mobile Koudekerh 1 te Fremanfle Kreeft 28 v Repel te RotteWam Kreon 1 v Curacao te P Cabello Laarderkerk 27 55 m ZW SlcflIS Labotas 28 v Oran n Malaga Ladon 1 v Paramaribo te A'dam Laertes 27 nog ten anker Trincoma lee Leliegracht 1 te Oportg Leonidas 1 te Oporto Leuvehaven 1 te Halmstad Liberiakust 28 v A'dam te Libertas 1 te Rotterdam Lies 28 v Bayonne te Hamburg Limburg 1 te Hongkong Lingestroom 1 te Londen Louis Smits 27 v Teneriffe n Dover Lovesteyn p 28 Kiel n Helsingborg Lubox 27 te Lissabon Lumey 28 te Rotterdam Lutetia 27 v Zaandam n Rochester Maas 27 v Vllssingen n Yarmouth Maas Lloyd 28 te Vancouver Maaskerk 27 op 150 m NW Perlm Madison Lloyd 28 te Rotterdam Magas 26 v Algiers n Napels Marathon 27 v Hamburg te R'dam Mue Altum 1 V Kopenhagen naar Schiedam Mare Iratum 1 te Rotterdam Mare Liberum p 28 Vlissingen naar Manchester Mare Novum 1 v Rotterdam n Go thenburg Margarctha Smits p 28 Ktel Mari-Ann p 27 Yarmouth n Oran Maria W 23 te Antwerpen Marie Christine 1 te Rotterdam Mariekerk 27 110 m NO Port Sudan Mario 28 v Fowey te Amsterdam Mariscal Lopez 27 te Rotterdam Markab 27 te Mostaganem Marne Lloyd 2 te Port Elizabeth Maron 27 op 65 m ZW Landsend Martinistad p 28 Lissabon n Esbjerg Martje p 28 Anvil Point n Gyon Matarara 28 v New Orleans te Hous - ton Maud 1 t eVIaardIngen Medit Sprinter p 28 Finisterre n Las Palmas Medon 27 600 m WZW Azoren Meerdrecht 27 140 m OZO Recife Meeuw 28 te Amsterdam Mentor 1 V Famagusta te Lattakia Merak p 27 Vlissingen n Ierland Mercurlus p 27 Majorca n St Carlos Mersey Lloyd 27 v Maniita n Hong - kong Merwe Lloyd 27 120 m O Trinidad Mertveborg 1 te Antwerpen Midas 1 V Aalborg te Amsterdam Mies 23 te Southampton Minos 27 V Hamina te Rotterdam MIrzam N 28 te Casablanca Mississippi Lloyd 27 v New York n Savannah Mithras p 27 Oporto n Malta Moerdij'k 27 te Rotterdam Mount Everest 28 te Londen Musi Lloyd 27 550 m ZW Acapuico Mutatie p 27 East Goodwin naar Santander Myfem p 28 Kiel n Stockholm Mynias 28 v Barl te Ryeka Naerebout 27 te Savona Nanning Buisman 28 e Rotterdamt Nassauhaven 1 te Rotterdam Nautic 27 v Antwerpen n Cork Navis 28 v Aberdeen *' e Harlingen Neder-Eems 28 te Papeete Neder-Rhone 27 V A'dam n Japan Neder-Rijn 28 te Singapore Neder-Waser 27 700 m W Azoren Neeltje Broere 1 te Billingham Neerlandia 1 te Maassluis Netta o 27 Landsend n Waterford Niagara 28 te Rotterdam Nieuw Amsterdam 1 te La Guaira verwacht Nieuwland 1 te Leith Nimrod 27 te Helsingborg Noblesse 27 te Rotterdam Noord 26 te Partington Noordborg 27 v Rotterdaift D Sande - fjord Noordkaap 1 te Moirana Noordster 28 te Delfzijl Nore Amsterdam Malmo p 28 Kiel Ncrmandia p 27 Texel n Rouaan Nushaba 1 380 m NW Kaap Verde n P Alegre Nijcnburgh 27 te Rotterdam Oldambt 1 te Winschoten Ommenkerk 26 te East London Oosterburgh 26 v Vesteras n R'dam Oostkerk 1 v Port Said n Genua Oranje Nassau 27 v Aruba n King - ston Oranjepolder 27 te Rotterdam Oranjestad 27 1200 m ZW Madeira Osiris 27 op 725 m NO Barbados Ossendrecht 27 op 800 m WZW Teneriffe Overysel 28 v A'dam te Marseille Qverljsel W 27 v Rotterdam n Havre Pallas t 160 m NO Kaap Villano Paloma 28 v Rotterdam n Bergen Pamir 27 v Delfzijl n Goole Pandora 28 te Avonmouth Paris 28 v Rouaan te Middlesbro Parthenon 1 v New York te Curasao Patricia 27 v Terneuzen n Ballina Pavonis 27 te Rotterdam Pergo 28 v Poole te IJmuiden Pericles 28 v A'dam n Lissabon Peter 28 te Sas van Gent Phidias 27 v Vigo te Leixoes Philetas 28 v Algiers te Napels Pioneer 28 te Hamburg Polaris 28 te Wismar Poiydorus p 27 Kreta n Bremen Poolster 1 op 350 m NO St Helena Port Talbot 27 te Londen Poseidon 27 op 710 m ZW Scilly Prins Alexander p 27 Kreta Prins Casimir 27 840 m NW Azoren Prins der Nederlanden 28 te Amster - dam Prins Fred Hendrik 27 te Port Said Prins Joh W Friso 26 v Acajutla n San Lorenzo Prins W G f red 27 1200 m O Halifax Prins Willem 2 27 tt Port Sudan Prins Willem 4 p 27 de Dardanellen n Ismail Prinsengracht 27 te Rieme Prinses Margriet 1 te Rotterdam Prosperité 27 te Limerick Provenierssingel 26 te Belfast Prudentia 1 te Amsterdam RahJ 28 op 180 m NO Callao Randfontcin 27 115 m ZW Lude - ritzbaai Reest 1 V Shcerness n Rotterdam Regina 27 100 m NO Flamboro Head n Kopenhagen Repeto p 28 Kiel n Kopenhagen RIa 1 V Casablanca te Rouaan Risa Paula p 23 Providence naar n Cristobal Ritornel 28 te Sheerness Rochab p 2S Kaap St Vincent n Rocbiah 27 v New York n Cristobal Roelof Buisman 28 te Antwerpen Koelof de Winter 28 v Rotterdam n Bergen Roelof Jan p 28 Goeree n Hamburg Roepat 27 op 150 m W Minilcoy Rogegveen 1 v Mombasa te Belra Rubato 28 v Newross te Gent Rubicon 23 te Stralsund Ruys 28 te Rio de aJneiro Saba Caen-Rostock p 1 Klei Salvinla 28 te Dordrecht Sandenburgh 2 7v Rotterdam naar Bilbao Sarah Elizabeth p 28 Belfast naar New Orleans Schelde Lloyd 27 120 m O Sicilië Schiedyk p 27 Beachy Head Schjekerk 28 te Bremerhaven Schouwen 23 v Sydney te Aden Seabreeze 27 te Antwerpen Seine Lloyd p 27 Massawah Senegalkust 28 v Hamburg te Antw Serooskerk 27 v Mombasa n Aden Sibigo 28 v Bangkok te SIbu Silvaplana 28 re Rotterdam Sllvretta 1 te Maimo Sinon 27 v Aruba te La Guaira Situla p 1 Recife n Wilmington Sloterkerk 27 175 m NNO Las Pal mas Socrates 28 v Acajutla n Cutuco Solon 27 op 600 m W Lissabon Sonsbeek 28 te Rotterdam Sont 27 te Brussel 5paarneborg 1 te IJssetmonde Spaarnestroom 27 te Amsterdam Speranza p 28 Brunsbuttei n Wisbech Spica p 27 Tyboron n Sarpsborg Spirit 27 v Ipswich te Antwerpen Spolanda 23 te Rotterdam St Annaland 28 te Rotterdam St Jansland 27 te Rotterdam St Philipsland 28 te Rochester Stad Alkmaar p 27 Malaga n Emden Stad Kampen 27 180 m ZZW Las Palmas Stad Utrecht 2 te Yokosuka verw Stad Viaardingen 27 430 m NNO Recife Start 28 te Puttershoek Statendam 1 te New York Statenlaan 28 te Antwerpen Steenkerk 23 v Hamburg n Zeebrugge Stentor 28 te Puerto LImon Straat Banka 28 te Yokohama Straat Colombo 28 te Cotonou Straat Frazer 27 v Hongkong n Yok - kaichl Straat Freetown 27 420 m W Christ mas ell Straat Madura 1 nm te Döuala verw Straat van Diemen 27 640 m OZO Ceylon Strabo 23 v Aarhuus te Antsterdam Streefkerk 1 750 m ZW Ceylon ' Surte p 27 Brunsbuttei n Glasgow Swallow 28 V Bremen te Hamburg Talita 1 te Rotterdam Tara 27 v B Aires n Santos Taras 27 v A'dam n Algiers Tarzan 27 v Rotterdam n Portsmouth Tegelberg 27 te Mauritius Telamon 26 v Antw te Cork Tempo D 2 7te Rotterdam ^ Texelstroom 1 te Huil Thaletas p 1 Bornholm uitreis Thallo 28 te Rotterdam Thea 28 v Cork te Port Talbot Themis 27 v Tunis n Tripoli Theron 28 v New York n Curacao Thuredrecht 27 op 420 m WZW Landsend Tin » 1 V Bergen te Zwolle Tiny 27 v Grimsby n Kristiansand Tjibodas 1 op 580 m O Mombasa Togokust 27 v Bordeaux n Dakar Towa 27 op 55 m ZW Kaap Ma - tapan THca p 28 Kie.I n Walkom Trigon p 1 Kiel n Kopenhagen Trihilt p 27 Brunsbuttei n Londen Tubal 27 150 m NO Las Palmas n Velaluca Twee Gezusters p 27 Kiel Iwin p 28 Kiel n Stettin Tycha 27 v Londen te Antwerpen ULbergen 1 te Amsterdam Unden 27 v Gent n Gothenburg Union 27 v Dundee te Londen Unitas 27 v Nordenham n Ipswich Ursa Minor 28 te Rotterdam Valiant 27 te Rotterdam Van Brakel 28 te Sete Van Waerwyck 1 te Singapore Vechtborg 28 te Scarboro Veendam p 1 Kiel n Konephigen Vega 1 te Amsterdam Vesta 5 p 1 Kiel n Norrkoping Victress 27 v Rotterdam n Gunness Viking 26 v Bilbao n Amsterdam Virgo 26 v Londen te Antwerpen Vliestroom 1 te Shoreham Vlist 28 op 250 m ZZO Tehuante - pec n Balboa Volente 28 te Nantes Volharding 27 100 m O Gibraltar Vrede 27 te Rotterdam Waddenzee 27 v Sas van Gent naar Oslo Waibatong 1 te Ballk Papan Wajwerang 27 v Surabaja n Hongkong Walenburgh 27 v La Pallice naar Rotterdam Waterland 27 270 m NNO Fernando Noronha Waverstroom 28 te Amsterdam Westereems 1 te Boston Westland 28 te Boston Westland Producer 1 te Maassluis Westland Trader 1 terug te Maassluis Whitsun 28 te Brussel Wiebold BÖhmer p 1 Beachy Head Willemstad 27 1470 m ONO Bar - bados Wonosari 27 v Bremen te Antwerpen Wonosobo verm 1 v Port Moresby n Rabaul Ysel 28 V Axel te Plymouth \ Yselhaven 1 v Rouaan n Casablanca Ystroom 26 v Antwerpen n Liverpool | Zeeburgh p 28 Kiel n Stockholm Zeeland 28 360 m NW Azoren Zevenbergen p 1 Finisterre Zuiderkerk 28 v A'dam n Kaapstad Zus 27 v Dublin te Antwerpen Zwaantiena 23 te Amtserdam Zwartewater 27 te Harlingen Tank vaart Acmaea 27 op 720 m W Finisterre Anco Spray 26v A'dam n Pta è Pitre Area 27 110 m WNW FIJI all Avcdrecht p 27 K LJtunos n Londen Barendrecht 1 v R'dam te Banias Bussum 23 v Port Said n Landsend Caltex Arnhem 1 te Bahrein Caltex Dellzijl 27 te Gulfhavn Caltex Eindhoven 28 te Kopenhagen Caltex Corinchem 23 te Rotterdam Caltex Leiden p 27 Muscat Caltex Naples 27 v Malta n Bahrein Caltex Nederland p 1 Muscat Caltex Pernis 23 te Singapor * Caltex Utrecht 28 te Nligata Camltia 28 op 150 m ZW Sombraro n Liverpool Cinulia 27 op 750 m NW Finisterre Dorestad 28 v Iskenderun te Berr « Esso Amsterdam 27 te Maracaibo Esso Den Haag 27 80 m N Tobruk Esso Rotterdam 3 te Sidon verwacht FIna NedeHand 27 110 m NW Minikoy Forest Hilf 23 te Karachi Forest Lake p 27 Gibraltar Forest Town p 27 Sabang Gulf Hansa 27 210 m NW Manilla Gulf Italian p 27 Malta Kalydon 27 op 375 m NO Sombrero Kara 27 v Singapore n Saigon Katelysia 27 op 80 m NW Trinidad Khaslella 27 210 m NNW Pto Rico Kopionella 28 v R'dam n Thames haven Kosicia p 27 Sabang n Abadan Mohamed Reza Shah 1 ta B Mashur Moordrecht 27 v Abidjan te Lagos Naess Commander p 27 Tunis Naess Llon 1 te Spezia Naers Tlger 27 v OuJntero n Aruba Nista 27 op 350 m W Minikoy Onoba 27 op 200 m ONO Aden Reza Shah the Great 27 op 370 m N Sto Domingo Tamara 27 v Trinidad te Portland Vasum 27 op 60 m ZW Brest VIdena p 27 Khorya Morya eil Vitree p 27 Khorya Morya eil Vlieland 28 v P Bukom te Auckland W Alton Jones 27 320 m ZO Bermuda Zafra 28 v Antwerpen n Curasao Zaria 27 240 m NNO Finisterre Zeesleepvaarl Hector 1 te Viaardingen Schelde 25 v Malta n Es Sider 
14 COLDREX l DINSDAG 2 MAART 1965 T 2 '- 1 VTRECHTSCH NIEUWSBLAD 18 pasja's UI v.t JoH de Liefd Drift 23 — 1 FRA Sch kal CP2 fen ^ nroM Geesink symboliseert hier de grotere yvaskracht ran Castetta Parels Wat voor het buitenland wit is is voor onze propere Nederlandse huisvrouw nog niet wit genoeg Daarom kreeg nieuwe Castella Parels een plus mee waardoor het 34"/o meer waskracht heeft Deze sensatie moet u zelf bele ven Haal een pak Doe een was ^ 8ste &^^^ in nieuwe Castella Parels Bij alle Castella produkten nu 18 karaats-gouden munten De beroemde Castella kopjes die u op alle 16 kwaliteitsprodukten van Castella vindt blijven geldig U spaart er mee voor 18 karaats gouden munten of luxe textiel Wat springt 20 hoog Wat wordt ze groot „ en moeder helpt met kerngezohde Blpe Band ACHT UUR Nóg een Best hoor Blue Band erop Smui maar Dan kun je er tegen straks op school HALF EEN Eerst eten dan spelen Smeer je ' m zelf Toe maar ' t is Blue Band met vitamine A en D ZES UUR Kijk die jus,.zo heerlijk goud bruin Het werk van moeder die Blue Band gebruikt ' 8?J TêFÖ Blue Band-mmm»-en kerngezond miim de ^ e^eo de\^oü \ ege ^ Je storm Je " Dr v d Hoog cosmetica En wat tegen de zon de droogte ^® zeewind Go _ Goedgeraden '^- ^- Ü u ' 00 ' de enige cosmetica die volledig zijn afgestemd op ' t Nederlandse klimaat RAJAKOV t,.Ook teleur ge ' Aanklager Hoger VOIM Acht mac na aftï Van onze corresp WENEN — Tenza h beroep een andere stra Btaat zal dr Erich wiens handtekening In ondergang van vele J landers tot gevolg ha < maanden het bestaan rend zakenman kunne zoals hü dat tot eind laan leidde Tweeëne©n vangenlsstrat m e t a het vonnis dat de vro werker van Eichmann ] de president van het 1 desgericht tegen zich spreken Dit gebeurde nadat zes van de acht jurylec aan was bevonden dc dige opzet of nalatighei van een onbepaald aani De nazi-misi Tot nu toe Duitsers be In een rapport dat bondsregering heeft inge bondsdag die zich d < moet uitspreken over de termijn van oorlogsmisd dat er sinds 1945 80.000 I gens oorlogsmisdaden 2 deeld Tegen 13.892 pe processen lopende De Britse regering is aanzien van de vraag v moet worden met Rudo plaatsvervanger van i menselijk standpunt in Dit heeft minister Thoi aanleiding van desbetrei gen in het Lagerhuis mei Rudolf Hess zit levens de gevangenis van Spand MAART IJSNACI Van onze weerkundige medew De ¦ afgelopen nacht streng gevroren zo d kwik in De Bilt tot - celcius op het vliegvelc fl ^^^^ s * ot - 13 graden 1947 was in De Bilt de strenge vorst in de mas niet meer overschreden jouwens ook voor het ' IM47 waargenomen dat h Ie dag in maart bleef vri dmsdag het geval was V vroor het in ons land zes graden en stond ijs op p sloten In Limburg lag laagje sneeuw van enkel « ters Een schrale troost ' m Denemarken nog koi daar vroor het de afgeloi zestien graden ¦ ^- i»,«-..»,.;>^:l...»,.-.>:^n.„.^j.f »^^^.^.^.-^.^.,^ ^ 

Kranten

Ga naar