Utrechts Nieuwsblad woensdag 24 februari 1965

Ï8 pagina s Oplage 62.500 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis WOENSDAG 24 FEBRUARI 1965 72ste JAARGANG No 253 Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w Minister Scholten over buitengewoon strafrecht Oorlogsmisdrijven hier eerst in 1971 verjaard Qeen aanleiding de wet nu te herzien De termijn waarop oorlogsmisdryven en misdrijven tegen de menselijkheid in ons ] and verjaren loopt in het algemeen tot 26 juli 1971 Dit zijn feiten waarop de doodstraf als maximum is gesteld De verjaringstermijn is hiervoor 24 jaar en vast gesteld bij de overeenkomst van Londen gesloten in augustus 1945 te beginnen op 26 juli 1947 Vijftien bejaarden in vuurzee omgekomen Dit heeft de minister van Jus titie mr Y Scholten meege deeld op vragen van hetiTwee de Kamerlid mevr Singer Dekker PvdA Deze vragen De liwestie-Gibraltar Londen wil met Franco gaan praten MADRID — Engeland begint zich ernstige zorgen te maken over de gevolgen van de ver scherpte Spaanse douanecon trole bij Gibraltar „ Als de re gering in Madrid bereid is om een einde te maken aan het isolement van Gibraltar " zo heeft de regering in Londen gezegd „ dan hebben wij er geen bezwaar tegen om bespre kingen over de toekomst van de rots te openen " In Madrid noemt men dit een gro te overwinning voor Franco omdat tot heden toe Engeland pertinent ge weigerd heeft Gibraltar aan een discussie te onderwerpen hoewel het daartoe door de dekolonisatie commissie van de Verenigde Naties was uitgenodigd Nu de blokkade die door Spanje aan Gibraltar wordt opgelegd ern stige gevolgen gaat krijgen voor het economische leven op de rots zoekt Engeland naar een mogelijkheid om een status quo te bereiken Want als Franco de grens bij La Linea blijft afsluiten zit er voor Engeland niets anders op dan 28.000 mensen die op de rots wonen over zee of door de lucht te bevoorraden ' Middenstand vraagt Maak tv-reciame ook voor ons bereikbaar HAARLEM — De eerste voor waarde die we aan televisiereclame moeten stellen is dat ook de mid denstand daarvoor mogelijkheden worden geboden Het is maar voor weinig middenstandsbedryven inte ressant om voor de landeiijlce tele visie reclame te maken maar regio nale reclame kan wél nuttig en zelfs noodzakelijk zijn " Dit zei dinsdagavond de voorzitter van de Ned R.K Middenstandsbond op een regionale vergadering van zijn organisatie in Haarlem De heer Hurksmans deelde mee dat uit het rapport van de Raad voor Mid den en Klein bedrijf is gebleken dat er voor middenstanders een vrucht baar gebruik van televisiereclame mogelijk is Ik kan mij voorstellen dat de middenstand over het algemeen denkt dat televisiereclame een te kostbare zaak is Maar wij mogen er niet zorgelijk tege.iaan kijken en verder het jachtterrein aan anderen over laten Wie bij de pakken neer gaat zitten moet niet boos worden als hij terecht komt in het hoekje waar de klappen vallen " Staking bij Du Croo geëindigd Sinds vanmiddag na de schafttijd is het gehele personeel van de machinefabriek Du Croo en Brauns N.V te Amsterdam weer aan het werk Vanochtend heeft de directie met de werknemers gesproken en uiteengezet dat geen enkele moge lijkheid bestaat hun eisen ongeveer neerkomend op hetgeen in het zon dagnacht bereikte akkoord is vervat onmiddellijk in te vrilligen en niet bereid te zijn de niet-gewerkte uren uit te betalen zijn actueel door het verjaren van de termijn voor oorlogs misdaden in West-Duitsland en de recente rechtszaak tegen een Hagenaar die tijdens de bezetting landgenoten aan de Duitsers had overgeleverd Het aantal Nederlandse oorlogs misdadigers dat — al dan niet na een veroordeling — nog wordt ge zocht kon minister Scholten niet noemen Dit aantal is heel moei lijk vast te stellen omdat deze misdadigers niet afzonderlijk zijn geregistreerd maar samen met an - DE ITALIAANSE berggids Wal ter Bonatti heeft alleen de bijna loodrechte noordwand van de Matterhorn in Zioitserland be Tdom/men Op de top plaatste Bo natti een kruis Harrison nieuwe Britse ambassadeur in Moskou Sir Geoffrey HaiTison is benoemd tot ambassadeur in Moskou als op volger van Sir Humphrey Trevelyan die met pensioen zal gaan Advertentie NU iS DIEPVRIES VOOR U BETAALBAAR Spinazie doos van 450 gr 78 nu Gratis bij aankoop van 1 pak andijvie 700 gr è 95 of 1 pak boerenkool 750 gr a 95 een leuk Groko-speldje mGrok ^ JV betaalbare diepvries • Groko n » diepvrïw - Zunderl - Tel 0169 » 31 SI dere verdachten en veroordeelden in het opsporingsregister vermeld staan Voorts vermeldt de bewindsman dat andere zware misdrijven be doeld in het besluit buitengewoon strafrecht van de Nederlandse re gering in Londen uit 1943 formeel zou kunnen verjaren van het ogen blik af dat dit besluit in werking trad nl 4 september 1944 Hij voegt hier aan toe zich te kunnen voorstellen dat.het tijdstip ook kan worden bepaald op de dag van de bevrijding Mevrouw Singer-Dekkei had de minister ook gevraagd wat de ver jaijngsteimijn is voor hen die leeds veroordeeld zijn maar voor wie de straf niet of niet geheel kon worden voltrokken De minister antwoordt hierop dat de termijn van verjaring van het recht tot tenuitvoerlegging van een straf een derde langer is dan Nieuwe boven Van onze correspondent MAARSSEN — In samenwerking tussen Tijkswaterstaat de provin ciale planologische dienst en de be trokken gemeenten zijn plannen ontwikkeld die enerzijds een rigo reuze ingreep in de stedebouwkun dige opzet van Maarssen betekenen en anderzijds een oplossing zullen vormen voor verkeersteclmische problemen rondom utrecht zoals een ontlasting van het verkeers plein Oudenrijn en een betere ver binding tussen Utrecht en ' t Gooi Hiervoor wordt aan een rijksweg gedacht die van een verbrede rijksweg 2 Utrecht — Amsterdam vlak langs de Breukelse grens over het Amsterdam Rijnkanaal via een stukje Maarssenbroeksedijk over de Amsterdamsestraatweg en Vecht via de Middenweg in de Bethunepolder de buurtschap Tienhoven en de ge meente Westbroek aansluit op de weg Hilversum—Utrecht die ook verbreed wordt Uitvalsweg Het is een groots plan — deze noordelijke uitvalsweg voor de stad Utrecht — dat in z'n schetsvorm uiteraard nog wijzigingen in de route kan ondergaan bijv door Breukelen en over de Nieuweweg langs de Loosdrechtse Plassen naar de weg Hilversum—Utrecht Er zal ook overleg met Amsterdam moeten worden gepleegd omdat de polder Bethune waterwingebied van de hoofdstad des lands is Volgens de schets zou bij uitvoe - de termijn van verjaring van het besluit buitengewoon strafrecht Opgelegde doodstraf die niet bin nen vijf jaar is uitgevoerd wordt van rechtswege door levenslange gevangenisstraf vervangen Het recht lot uitvoering van een levenslange gevangenisstraf ver jaart niel omdat de verjaringster mijn in geen geval korter is dan de duur van de opgelegde straf Minister Scholten heeft in ant woord op schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden de heer Berkhouwer VVD en mevrouw Stoffels-Van Haatten VVD ge zegd dat nu er nog zeven jaar 1947 plus 24 jaar resten om de strafvervolging tegen tot dusver niet geïndentificeerde oorlogsmis dadigers aan te vangen het hem niet urgent voorkomt thans reeds een wetswijziging ter voorkoming van verjaring te overwegen Tehuis in Brussel tot grond toe afgebrand Van onze correspondent BRUSSEL — Vijftien bejaarden zijnin de afgelopen nacht op afschu welijke wijze om het leven ge komen toen een bejaardenhuis inde binnenstad - van Bruss>^ï:tat J3 ^ grond toe afbrandde - " '* Bij het blussingswerk dat tot het ochtendgloren duurde werden zes brandweerlieden min of meer ernstig gewond Omtrent de oor zaak van de brand tastte men he denmorgen nog in het duister Slechts zes bejaarden konden wor den gered Het vuur werd ontdekt omstreeks één uur vanmorgen door een toe vallig passerende taxichauffeur Hij alarmeerde de brandweer en waarschuwde de buren Doch toen de brandweerlieden arriveerden stond het gebouw reeds in lichter laaie De brandweer trachtte nog langs de achterzijde het tehuis binnen te dringen doch moest deze po ging door de verschrikkelijke vlam - en rookontwikkeling opge ven Op een balkon op de tweede verdie ping verscheen een vijftal bejaar den om hulp schreeuwend Een van hen brandde als een toorts Ladders om hen en andere inwo ners Vein het tehuis te redden kon den eerst worden opgesteld nadat rijksweg Utrecht ring van dit gigantische miljoenen project onder meer in Maarssen bij de Vecht de buitenplaats Leeuwen burg opgeofferd moeten worden Ook het Bethunepolder-gemaal wordt bedreigd Voorlopig is het echter nog een schetsplan dat jaren — wellicht tientallen jaren — van voorbereiding zal vergen Dit project vormt overigens slechts een onderdeel van een geheel nieuw wegenplan waarvan behalve Utrecht ook Maarssen veel profijt zal trek ken Reeds eerder wordt begonnen met een andere dichter bij Utrecht gelegen rondweg ook aansluitende op rijksweg 2 en van hieruit door Maarssenbroek over het Amster - dam Rijnkanaal langs de Kinine fabriek over de Vecht naar de Ga geldijk [ Advertentie NIEUW I MELROMA Gesneden en verpakt melkbrood Voor moderne mensen mef een verwende smaak LuBRO de stroomdraden van de tram in de straat waren verwijderd Hoop op verdere inwoners te red den moest worden opgegeven toen het brandende gebouw ineenstort te Een van de brandweermannen werd in ernstige toestand naar ' n zieken huis overgebracht Hij kon eerst na drie uur onder het puin te heb ben gelegen worden gered Hij was met brandwonden overdekt Alarmcentrale ^ ANWB dag en nacht open De ANWB heeft besloten om nog voor het zomerseizoen de alarmcen trale van deze bond 070—814381 dag en nacht open te stellen Daar door komt de mogelijkheid dat de toeristenbond in het gehele land ge durende vierentwintig uur hulp kan bieden Om het systeem rond te maken wordt het wegenwaehtapparaat aan gevuld waarbij thans nog vier maar binnenkort zeven wegen wachtstations als „ tussenstations " gaan fungeren Het reeds bestaande hulpverle ningsnet wordt aangevuld met een aantal mobiele meldingskantoren die weer via mobilofoonverbindingen en een systeem van semafoons in permanent contact met individuele wegenwachten staan De ramp in Blijdorp Nog drie apen ernstig ziek ROTTERDAM — Drie volwassen orang oetans een mannetje en twee vrouwtjes zijn nog steeds ziek in diergaarde Blijdorp te Rotterdam Over de toestand van de twee vrouwtjes is nog niets met zeker heid te zeggen Peek het jonge mannetje is al een hele tijd ziek en is zo goed als opgegeven Julia en Tineke zijn de enige twee volwassen oréuig oetan-vrouwtjes die Blijdorp nog heeft Ze lijden momenteel allebei aan de besmet telijke huidziekte die oorzaak fs van de ramp in de Diergaarde Soldaat overleden na bezoek aan brouwerij Een twintigjarige militair afkom stig uit Nijmegen is dinsdag tijdens een excursie in een brouwerg in Amsterdam onwel geworden en kort daarna tijdens vervoer naar een ziekenhuis overleden De militair de ongehuwde dienstplichtige soldaat der eerste klasse J H N Geutjes was met negentien andere militai ren onder leiding een vaandrig op de brouwerij en had 4 of 5 glazen bier gedronken aldus de legervoorlich tingsdienst De excursie naar de bierbrouwerij is een soort traditie voor jongelui die afzwaaien zo deelde men verder mee De heer Geutjes zou vandaag naar huis zijn gegaan Hij was inge deeld bij 103 technische dienst her stelcompagnie gelegerd in de leger plaats Nunspeet De inspecteur van de militair ge neeskundige dienst acht een sectie wenselijk om de oorzaak van het overlijden vast te stellen De ouders van de soldaat Geutjes moeten hier toe nog toestemming geven De arts van het onderdeel in Nunspeet heeft verklaard dat de heer Geutjes een normale gezonde jongeman was Op zijn gezondheidstoestand was niets aan te merken Anton Geesink speelt Samson Olympisch judokampioen Anton Geesink zal de hoofdrol gaan spe len in de Italiaanse Samson-film Hij kreeg gisteravond een telefoon tje van de filmmaatschappij San Paolo in Rome Bij de filmtest waarvoor hij pas in Italië is ge weest blijkt hij het er goed te hebben afgebracht Geesink vertrekt op 4 maart op nieuw naar Italië voor de opnamen die minstens vijf weken zullen duren Geesink's echtgenote is bijzonder ingenomen met het feit dat haar Olympische kampioen nu ook nog filmster wordt „ Misschien ga ik de laatste week wel in Rome kijken " zei ze enthousiast Zie ook pag 11 Militair gepakt voor roof van scarabeeën PRINSES BEATRIX in gezel schap van premier Jonckheer bij een rondgang over het eiland Aruba Van onze correspondent AMSTERDAM — Door het door slaan van ex-dancing-hottder Joop V beter bekend als zwarte Joop is de beruchte diefstal bij de tapij tenhandelaar H Keyzer aan de Ha ringvlietstraat in Amsterdam vorig jaar waarbij ondermeer een gou den armband met scarabeeën gou den mestkevers uit het graf van de Egyptische farao Toet Ank-Amon de buit vormden opgelost Gearres teerd is de 20-jarige dienstplichtige militair Jan S Hij is dinsdagavond ingesloten Advertentie Scherk crèmes groot succes Ook de Nederlandse vrouw geeft steeds meer de voorkeur aan de ' beroemde Scherk crèmes Snelle succesvolle huid verzorging En voor èlk type huid is er de juiste crème Tubes/3,-en/3,8Si Jeugdige huid Scherk halfvetle crime Vette huid Scherk crème astringente Oudere huid Scherk voedingscrème Droge huid Scherk crème hydratante Gebruik ook Scherk Gezichtslotion fla cons v.a ƒ 2,95 en de nieuwe Scherk Gezichtsmelk flacon ƒ 4,95 voor het reinigen SCHERK Door bemiddeling van de dancing exploitant kwamen destijds een maand na de geruchtmakende dief stal de kostbare Egyptische scara beeën plus enkele andere voorwer pen weer boven water De tapijten handelaar had De V — die over contacten in de Amsterdamse on derwereld beschikt — gevraagd of deze de dieven zou wallen vragen de kostbaarheden terug te geven Dit lukte en tegen ' n losprijs van ƒ 1000 kreeg de heer De V de kostbaarhe den in handen Hij weigerde echter de erecode ' nooit wat te vertellen aan politie of justitie ' te breken en de daders konden niet worden gevat Toen zwarte Joop echter onlangs werd verhoord in verband met een vecht pai'tij herinnerde de rechter com-missaris zich de affaire met de sca rabeeën Tijdens dit verhoor heeft De V zich waarschijnlijk verspro ken waardoor de recherche het on derzoek in deze gevoelige affaire weer heropende mét bovengenoemd gevolg Roemers 1966 weg ^ Vunctie zuigt je volkomen leeg * Van onze correspondent AMSTERDAM — De heer D Roemers voorzitter van het N.V.V zal zich in de tweede helft van 1966 uit de vakbevire ging terugtrekken Dit heeft hij vanmorgen op het hoofd kantoor te Amsterdam bekend gemaakt D ROEMERS „ Het is nooit mijn bedoeling ge weest om tót mijn pensioen voorzit ter van het N.V.V te blijven " al dus de thans vijftigjarige vakbonds leider Ik had wel gedacht dat ik althans de tien jaar zou kunnen vol maken De praktijk heeft echter ge leerd dat het een bijzonder zware functie is die zoveel aandachtj con centratie en representatie vraagt dat je op den duur volkomen wordt leeggezogen Veranderlijk WEERSVERWACHTING van het ICNMI geldig tot donderdagavond opgemaakt te 11.15 uur Vannacht in het binnenland op de meeste plaatsen lichte vorst en hier en daar mist Morgeii overdag veranderlijke bewolking met kans op enige neerslag Zwakke tot matige aan de kust af en toe vrij krachtige wind draaiend naar richtingen tussen ivest en noord Dezelfde middag temperaturen als vandaag of Iets hogere ZON EN MAAN Donderdag Zon op 7.36 zon onder 18.12 Maan op 4.29 maan onder 12.01 Vorig jaar na de loononderhande lingen heb ik ar op advies van de dokter veertien dagen rust moeten nemen Nu hoorde ik dat ik een maand op non-actief moet Als je lichamelijk gezond bent is zoiets erg vervelend " Europees w/eerrapport Woensdag 7 uur v.m Max NeersL Station Weer temp algel gisteren 24 u Stockh sneeuw - 4 gr 0.4 mm Oslo zw bew - Igr Omm Kopenh onbew 0 gr 0.4 mm Londen 2w bew 4 gr Omm A'dam mist 6 gr 2 mm De Bilt geh bew 4 gr 0 mm Brussel geh bew 3 gr 0 mm Luxemb onbew Igr 0 mm Parijs onbew 5 gr 1 mm Grenohle zw bew 7 gr Omm Nice regen 12 gr 0.4 mm Berlijn Dnbew - Ogr 4 mm München onbew - Igr 0 mm Zurich mist - 0 gr 0 mm Geneve onbew 4 gr 0 mm Locarno onbew 8 gr Omm Wenen mist Igr 0 mm Innsbruck mist 7 gr 0 mm Belgrado zw bew 2gr Omm Athene licht bew 16 gr Omm Rome geh bew 13 gr Imm De heer Roemers is op 1 januari 1947 in dienst van het N.V.V getre den In 1952 werd hij benoemd tot directeur van het wetenschappelijk bureau en eind 1958 nóim hij als waarnemend voorzitter de dagelijk se leidin'g van de toenmalige voor zitter Van Wingerden over Per 1 ok tober 1959 werd hij tot voorzitter be noemd Daarnaast heeft hij voor de P v.d A zitting in < 3e Tweede Ka mer Drs Roemers ontkende dat er be paalde ontwikkelingen in het N.V.V gaande zouden zijn die hem tot het terugtrekken hebben doen be sluiten ' Ik moet het gewoon kal mer aan gaan doen Het zou voor het N.V.V noch voor mijzelf ver standig zijn aan te blijven Ik heb maandag j.I in de vergadering van het vakbondsbestuur mijn besluit meegedeeld Ik heb het juist nu reeds gedaan omdat er veel beraad en overleg nodig zal zijn om een op volger te vinden Onze tweede voorzitter Kloos die destijds zijn functie met enige aar zeling He^ft aanvaard heeft helaas geen ambities om de dagelijkse lei ding op zich te nemen ' De heer Roemers hoopt zijn func tie als Tweede-Kamerlid te kun nen blijven vervullen 
WOENSDAG 34 FEBRUARI 1965 tJTRKCHTSCH NIEUWSBLAD Slachthuis in Utrecht voldoet reeds jaren aan hoge eisen Vleeskeuring is in ons land beslist niet uit de tijd Advertentie A.S ZATERDAGAVOND OP UW T.V TOON HERMANS Hoogfepunien uit deze grandioze show komen binnenkort op e«n grofe langspeelplaat Om feleurstelling te voorkomen bel ons even en wij berichten U want deze L.P is zo weer uitverkocht MUZIEK STAFFHORST Drieharingstraat 5 - Tel 14242 — Nachfegagistr 9 - Tel 25781 Wij bezorgen Schoudertas voor treinconducteurs Voor f 4250 kleren gestolen uit winkel Inhrekers zijn Advertentie IMÉ ^%^ er is geen betere VRAAG WASAUTOMATEN-PROSPECTUS NR 15 BIJ MIELE GOUDSESINGEL 92 ROTTERDAM BURGERLIJKE STAND UTRECHT Van een onzer redacteuren Wie wil beweren dat onze Nederlandse vleeskeuring niet deugt of dat ze uit de tijd is bezondigt zich aan het geven van onjuiste voorlichting Onze keuringswetgeving dateert weliswaar uit 1919 ingevoerd in 1922 doch ze is bij vele algemene maatre gelen van bestuur aangepast aan de jongste inzichten op vete rinair gebied Daaraan kan rustig worden toegevoegd dat de slachthuizen in ons land over het algemeen en zeker in de grote steden voldoen aan hoge eisen van hygiëne In dit ver band ben ik zeker blü dat Utrecht zelfs behoort tot de steden met slachthuizen die aan de zo vaak gesignaleerde EEG-eisen voldoet Winstbejag misdadig Frauduleuze slachtingen zelfs het slachten van kadavers en het in consumptie brengen van on gekeurd vlees komt in een tijd dat vlees duur is of schaars steeds voor Er zullen op deze misdadige handelingen zeer strenge straffen moeten worden gesteld Verder zullen er maat regelen moeten worden genomen zodat overtreding van de vlees keuringswet en destructiewet niet meer lonend zal zijn Wan neer het bijvoorbeeld mogelijk 20U zijn een vergoeding te geven voor destructiemateriaal en de zaak zo te schikken dat klan destien slachten in feite onmo gelijk wordt dan zullen berich ten over het in omloop brengen van vlees dat niet voor de con sumptie is bestemd spoedig tot het verleden behoren Want nu gaat het allemaal om winstbejag Deugt er niets van onze vlees keuringsdienst En wordt er niets ter verbetering gedaan Deze vragen zou ik niet ontken nend willen beantwoorden Er zijn maatregelen ter verbetering in overweging De veterinaire inspectie van de volksgezond heid keuringsdiensten politie enz zijn steeds bezig gevallen als hierboven bedoeld op te sporen Het gaat voornamelijk om klandestien slachten van vee dat voor een groot deel voor ver nietiging zal worden bestemd Voor werkelijke noodslachtingen staat de keuringsdienst dag en nacht klaar ook tijdens de weekeinden Dit alles vertelt ons dr P J van Endt directeur van het openbaar slachthuis in Utrecht In bijgaand artikel schetst hij dat deze praktijken niets van doen hebben met de gewone gang van zaken in een bonafide slachthuis en dat ze evenmin het gevolg zijn van een tekort aan keuringsvoorschriften Voor ons zit een man die met zijn 35 jarige praktijk als keurings dierenarts recht van spreken heeft dr P J van Endt directeur van het openbaar slachthuis in Utrecht lector in de praktische vleeskeuring aan de diergeneeskundige faculteit van de rijksuniversiteit Begonnen in 1929 in Amsterdam daarna Rot terdam en Schiedam waar hij een heel nieuw slachthuis mocht laten bouwen De vleeskeüringswet aldus dr Van Endt kent een zgn vleeskeu ringsbesluit een onderzoekings - en keuringsregulatief voor het slachten en keuren van vee en vlees Daar nevens is er nog een speciaal eisen besluit voor de inrichtingen waar ge slacht wordt en waar vlees wordt verhandeld Daar vallen dus ook de slagerijen onder Waar de voor schriften in vele opzichten voldoen de zijn betekent dat niet dat ze al tijd strikt in acht worden genomen Waar gebeurt dat wel Dat heeft echter niets te maken met een voor stelling van zaken als zou ons land ten opzichte van vleeskeuring en in richting van slachthuizen achter lig gen bij het buitenland en met name bij onze partners in de E E.G Naar mijn mening kan de situatie al is deze nog niet overal ideaal de toets der kritiek in het algemeen gespro ken zeker doorstaan Geen achterlijkheid En die E.E.G.-eisen Dat moet men zo zien Deskundi gen ook op veterinair gebied ver schillen natuurlijk wel eens van in zicht op onderdelen waar het om slachten enz gaat Een eis van de E E.G is b.v dat de dieren hangend moeten verbloeden en zo mogelijk ook hangend moeten worden afge slacht WATEEHOOGTBN WEBBDSLTJIS Utrecht 24 februari Bovenkant sluis 48 cm H - N.A.P val 6 cm Benedenkant sluis 28 cm — N.A.P geen was of val Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 Over het algemeen gebeurde dit tot voor kort in ons land liggend en hier en daar past men deze metho de nog wel toe Er zijn pro's en con tra's zeker is of was onze metho de niet ten nadele van b.v consu ment of volksgezondheid Met onze methode bedoel ik dan die in Ne derland wij in Utrecht en ook in andere slachthuizen werkten reeds in de richting van hangend verbloe den In de slachthallen voor varkens en klein vee hier in Utrecht is er al de mogelijkheid daartoe en voor het grootvee was deze wijziging reeds in uitvoering voor de E.E.G eisen afkwamen Nu is de zaak prak tisch voltooid Geen kwestie dus van achterlijkheid in ons land doch een >»»^ ^.^-^.»-»^^^^^ ^^ Mimen r r>Lucntlcie cJ^i Zenuwen om Connie IK ZIT nu al dik in de zenuwen vanwege het Eurofestival in Napels en als onze Connie het niet haalt dan weet ik niet waarom ik eigenlijk nog verder leven zou Eerlijk gezegd ik heb erg getwijfeld tussen Ger en Connie want Ger is een zanger naar mijn hart Hij zingt om zo te zeggen direct op mijn ziel maar l'honneur aux dames en daarom was ik toch blij dat Connie het geworden is — als zij het in Napels nu maar haalt Ik zit er net zo diep over In de zenuwen als mevrouw Teddy en meneer Karel Wij moeten ten slotte de wereld bevrijzen dat wij groot zijn in alles waarin een klein land groot kan zijn Dat oer-muzikale van mij zit helemaal in mijn familie Ik had een oud oom die altijd op paarse pantoffels en in een groene sjamberloek liep die een fluit had met een hoek erin Hij was te fijn-besnaard om te spelen als anderen op hem letten maar hij had toch graag dat ze naar hem luisterden Daarom had hij die fluit zo laten maken dat hij alleen in het zijkamertje kon zitten spelen terwijl die fluit om de rand van de deur in de huiskamer stak Waar ze dan allemaal zaten te luisteren met oud-tante Géraldine aan de triangel on * de.heel-fijne momentjes even te accentueren Grootvader Bastiaan daarentegen was stokdoof Die had een dubbel-gehoekte fluit een zogenaamde double-crooker die speciaal voor hem gemaakt was door de toentertijd wereldberoemde fluit bouwers Melachine Brothers te Florence Het Huis Melachine bestaat niet meer Er zijn nooit meer zulke fluiten gemaakt De moderne fluitfabrikanten kunnen er geen fluit van Maar grootvader had zoals ik zei een double-crooker omdat hij aan zijn linkeroor stokdoof was en hij wilde met allebei z'n oren horen hoe hij zelf speelde Die ging via de huiskamer weer terug Het zijkamertje in Vandaar Eigenlijk had de familie in de huiskamer daar dus niets aan Maar waarom zei grootmoeder Angelica zou je zo'n lieve oude man met sterk verhoogde bloeddruk niet in de waan laten wal niet weet wat niet deert Ik herinner mij ook nog een verre neef een zekere Baron de Medelin de Souza Pimentel y Los Clossos landeigenaar en vlag admiraal van de Groot-Colombiaanse vloot die een rechte toeter had wat zoals u uit bovenstaande hebt begrepen een abnormali teit in onze familie mocht heten Hij blies dwars door de huiskamer heen Zijn vrouw Beatrice zat aan de pauken en haar zuster Lidwina speelde de occarino di panama een sedert lang uitgestorven in strument vervaardigd van de kunstmatig verharde slokdarm van een ook reeds uitgestorven vogel het Groene Antilliaanse Kruimel diefje Er waren er nog meer maar ik wil u niet vervelen met mijn familie die op zich zelf al vervelend genoeg was Ik wilde alleen aantonen dat ik met muziek en de paplepel ben opgegroeid Oer-en-oer muzikaal En dat ik daarom naar bed ga en opsta met Connie En dat ik in de zenuwen zit over Napels Al had ik het Ger ook gegund want na Willy Derby heeft geenzoon der lage landen zo mooi gezongen _«.- öy /* Maar nogmaals l'honneur aux dames / ^ O'^mJ zoals de sultan van Turkije placht te zeggen «- ry j ^ _'\ r.'~7/J ^ al » Wj aijn harem betrad y-t./Vfrct^ns ^^^^ i^W^^f ^ DR P J VAN ENDT aanpassing aan regelen die men uni form wil hebben Neem een ander punt onze voorschriften zeggen dat wanden van gladde structuur of betegeld moeten zyn tot 2,5 meter boven < le grond Drie meter zegt de E.E.G.-commis.sie Nu we hebben er een half mef«rtje opgedaan Zo hebben de slachthuizen die vlees willen exporteren naar deze om ge\ing heus niet veel behoeven by te schaven We komen op de ouderdom van het slachthuis geopend in augustus 1901 Bij mijn komst in Utrecht in 1957 trof ik een abattoir waar al ja ren verbeteringen waren doorge voerd Het gemeentebestuur heeft steeds een open oog voor eisen en wensen gehad en dat is gelukkig nog zo Ik kreeg de vraag voorgelegd een nieuw bouwen want er moest nog heel wat worden geïnvesteerd of verder gaan op de ingeslagen weg Ik koos voor het laatste want de opzet was goed In samenwerking met de dienst van openbare werken hebben we een ontwikkelingsplan opgesteld en daaraan wordt nog steeds gewerkt Men moet goed be grijpen het werk moet doorgaan verbouwingen etc gaan dan altijd stukje bij beetje gestoord Er Is vannacht voor ƒ 4250 ge stolen uit de herenmodezaak C Maijer voorheen Vorst aan de Am sterdamsestraatweg 215 te Utrecht De buit had groter kunnen zijn want het is duidelijk geworden dat de inbrekers voortijdig zijn vertrok ken waarschijnlijk omdat zij wer den gestoord De Inbrekers hebben om binnen te kunnen komen de ruit van de voordeur vernield Daarna hebben zij zich kleding uitgezocht In ieder geval hebben zij 25 kostuums mee genomen De gemiddelde prijs was ƒ 150 per kostuum Verder hebben zij 5 overjassen meegenomen met een totale waarde van ƒ 500 Advertentie GRIEP Kies bij griep ook voor uw kind het betrouwbaarste middel Bayer maakt Kin - der Aspirin Het Bmaakt goed en bovendien is de verpakking beveiligd door een vernuftige sluiting kinder BAYER ASPïRÏNf met vruchtensmaak UTRECHT — Geboren Ro naldus M z v A W Zijderveld en M T V Nimwegen de Koplaan 5 Richard W z v A W Copier en P A Luycx Stanleylaan 21 Ro bertus J H z v D A M Franssen en W A Verbon F C Dondersstr 52 Cornells z v W A v der Horst en W C Stekelenburg Druif straat 15 Heinrich W z v P Re lijveld en I M C Matroos Les singlaan 34 Willem W z v J Pie neman en A W J Flaman Muy lenborchdreef 63 Mare E z v G J Prosman en M A Versteegh Wed 3 bis René z v B Punse lie en C M Coblben Laan v Nw Guinea 123 bis Jacco J z v J Ga lesloot en A J v Eek v d Sluijs Maar de meest urgente zaken zijn reeds tot stand gekomen Toen dus de E.E.G.-waslijst kwam was voor ons de zaak op een oor na in orde Ook wat de watervoorziening betreft al betrekken we het water voor het grootste deel uit eigen bron Het is echter getoetst aan de zwaarste eisen die aan drink water kunnen worden gesteld Dienstverlening Alles bijeen zijn de verwijten die men de laatste tijd hoort ten opzich te van keuringswetgeving of slacht huizen onredelijk Als u nu vraagt of de toestand ideaal is wel nee Maar waar is dat wel Men moet goed begrijpen dat een slachthuis een dienstverlenend bedrijf is Er werken hier 64 man in dienst bij de gemeente Maar er oefenen hier 400 personen hun particuliere bedrijf uit in een gemeentelijke behuizing en met gemeentelijke apparatuur Daar wordt natuurlijk voor betaald De hoge eisen die we moeten stel len in verband met de volksgezond heid maakt het echter wel moeilijk een slachthuis in het algemeen te zien als een gemeentelijke instel ling die selfsupporting moet zijn Volksgezondheid vooraan Wie star op dit standpunt blijft staan — en dat doet men in Utrecht niet — loopt het gevaar dat de volksgezondheid te eniger tijd in het gedrang komt Want het is best mogelijk dat er steeds strengere eisen zullen worden gesteld — de medische wetenschap staat nergens stil Maar dan komt de vraag of al die ruim 80 slachthuizen dit zullen kunnen opbrengen Het zou daarom verstandig zijn eens wat keurings kringen eventueel met slachthuizen samen te voegen Trouwens de laat ste jaren zijn er reeds grotere krin gen tot stand gekomen Dan kan er efficiënter en goedkoper worden ge werkt Op dit punt mogen gemeente besturen wel eens wat autonomie op offeren ten behoeve van de volksge zondheid Waar ik bepaald bezwaar te gen heb is de verkoop van ver pakt vlees in zaken waar geen vakbekwaam slager aanwezig is Vlees is bijzonder gauw aan bederf onderhevig en een lieve winkeljuffrouw is op dit punt een leek Al verrichten wij in dergelijke zaken nog zoveel keuringen bij een toenemend aantal verkooppunten komen we keurmeesters te kort Hieraan moet de rijksoverheid maar eens ernstig aandacht schenken Of we veel naar E.E.G.-landen zullen uitvoeren Dat hebben wij niet in de hand Geen onsje biefstuk in het bedrijf is van de gemeente Wij zijn geheel afhankelijk van de internationale handel wat men ons aanbiedt om te slachten en te keu i-en In ieder geval is het prettig te weten dat wij in Utrecht aan de ex port in E.E.G.-verband kunnen deel nemen Omdat er vlak bij de voordeur nog 5 kostuums met hanger en al op de grond lagen toen de recher che arriveerde neemt men aan dat de inbrekers hals over kop zijn weggegaan Milde straf voor stelend echtpaar De 59-jarige tijdschrijver K H uit Bunschoten heeft met zijn Suri naamse vrouw in 1964 ten nadele van Utrechtse warenhuizen voor duizen den guldens aan goederen gestolen Verdachte die als KNIL onderotfl-cier ook de kampen in Birma heeft meegemaakt kwam later naar Ne derland terug De Utrechtse recht bank heeft hem veroordeeld tot zes maanden met aftrek waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar In het vonnis werd rekening ge houden met zijn persoonlijke omstan digheden de geïsoleerde plaats in een dorpsgemeenschap em het reclas seringsrapport De eis luidde tien maanden met aftrek waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar De vrouw werd veroordeeld tot een boete van ƒ 100 - subsidair tien dagen hechte nis en zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar De eis luidde zes maanden waarvan drie voorwaardelijk met een proef tijd van drie jaar Magelhaenlaan 58 Petrus M z v J A Schuurman en G den Bieman Abstederdijk 34 A Marcel z v W Z de Jong en S Borreman Maars sen Veenkade 3 Johannes J G z V A P Bos en M M v der Pal Kievitdw.str 24 Rudolphus G z v T A C Migo en A C Ansem Kanaalstraat 117 bis Robbert C z v R C J Zom en A de Bruin B F Suermanstraat 15 Ronald z V G A J J Ensing en J J V Hussen v d Marckstraat 29 Esther W d v A W Copier en P A Luycx Stanleylaan 21 Mieke Vrijdag 19 maart Officiële opening be j aardencentrum Tolsteeg Het nieuwe gemeentelijk bejaar dencentrum Tolsteeg aan de Saf fierlaan 10 te Utrecht wordt vrijdag 19 maart officieel geopend Mevrouw U Tellegen Veldstra lid van het college van gedeputeerde staten van Utrecht zal om 15 uur de opening verrichten Representatief voor N.S De Nederlandse treinconducteurs zullen worden omhangen met fraaie zwarte schoudertassen Zij zgn er zeU allerminst over te spreken las tig te zwaar blijft achter de reizi gers hangen Maar veel zal er om deze bezwaren niet gegeven worden want een tegenwoordige conducteur moet een hele boekhouding mee dragen Alles keurig geordend in zo'n uni forme tas is tenminste representa tief voor de N.S die tóch al zo achterliep Dat verklaarde tenmin ste een woordvoerder van de spoor wegen op de vraag of het nieuw was Overal in Europa gebruiken ze al zo'n tas hier in Nederland hadden tot nog toe alleen de machinisten er een " In de tassen zit onder meer een bonnenboekje voor D-treintoeslagen plaatsbevrijzen voor reizigers die geen juist plaatsbewijs hebben een vertrekklep-spiegelei-vertreksignaóil-bord wisselgeld kniptang even tueel een rode band dienstrege - Het Gevu verspreidt vouwblad over bussen Het Gevu gemeentelijk energie en vervoersbedrijf Utrecht ver spreidt deze week huis aan huis een vouwblad over het busvervoer Het vouwblad bevat een handig in drie kleuren uitgevoerd plattegrondje van de buslijnen alsmede een rou tebeschrijving en inlichtingen over de tarieven Gift voor U.N.-actie Voor de U.N.-operatie Zilverpa pier heeft de heer H van K uit Utrecht aan de ontvangstbalie van het Utrechtsch Nieuwsblad ƒ 5 ~ ge geven In het kader van deze actie kon al aan 122 lichamelijk gehandi capte mensen een invalidewagentje worden aangeboden d V F C Anthonissen en C van den Boogert Oud Wulvenlaan 69 III Monica C M d v A J v der Ven en G M I de Vos A v Ostadelaan 95 bis Josephina W M d V C Overkamp en A M Schutte Spinoza weg 33 Indrawatie d v S Gangaram-Panday en T Rambocus Oudenoord 99 bis A Ilona J d v J F Aartsen en B C Huigen Handelstraat 63 I Egberdina A R d V H L A Gerards en F A R Verbeek v Speijkstraat 16 Gehuwd H Bruins en P J Conducteur M Hendriks diende dinsdagviiddag op het eerste per ron van het Utrechtse station als ' model Hij had pi-ecies vier imnu ten om te poseren en te vertellen dat veel treinconducteurs niet ao gelukkig met de tas zijn „ U rfiag hem van me hebben ^ hoor " lingen afstands - en omrekeningsta bellen Voorlopig draagt alleen het per soneel in de internationale treinen de tas Binnen afzienbare tijd zul len ook de conducteurs op de bin nenlandse lijnen met dit draagba re bureautje uitgerust worden Voorstellingen pm 14.30 1S.45 en 21 uur CAMERA La Ronde 18 jaar CITY Eddle gebruikt geweld 14 Jr FILMAC De Zambesi getemd nieuws en tekenfilms alle leeft 10-18.30 uur PALACE Zo'n soort meisje 18 jaar Dagelijks 18.45 en 21 uur REMBRANDT Topkapl 14 jr 14.30 18.45 en 21.15 uur SCALA Father Goose 14 jr 14.30 18.45 en 21.15 uur STUDIO Limonade Joe 14 jaar Voor stellingen een kwartier later VREEBURG James Bond 007 contra Dr No 14 jaar OLYMPIA Het geheim van de gele nar cis 18 jaar Werkdagen 18.45 en 20.45 uur H J Kohier viert 40-jarig jubileum Vrijdag 26 februari viert de heer H J Kohier 55 zijn veertigjarig jubileum bij Werkspoor Utrecht Die dag zal hij in het bedrijf aan de Julianaparklaan worden gehuldigd De heer Kohier Burgemeester Norbruislaan 52 te Utrecht kwam bij Werkspoor in dienst als leer ling-rijtuigmaker In de loop der ja ren is de jubilaris opgeklommen tot assistent-baas in het houtmagazijn Jubilea van de heren Jansen en Gadella De heer A Jansen Julianalaan 16 te Zeist en de heer W J Gadel la Hazelaarstraat 30 te Utrecht vieren maandag 1 maart hun zUve ren dienstjublileum bij de N.V Pe gus Provinciaal en gemeentelijk Utrechts stroomleveringsbedrijf Dp heren Jansen teehnicus-B en Gadella monteur C worden op hun jubileumdag om 10.45 uur in de re creatiezaal centrale Merwedekanaal gehuldigd de Wit Neude 35 bis E A Wa ters V.S.A Pinetown en A Smits Boorstraat 45 C Mulder en A H V Beek Kanaalstraat 109 bis H de Hoop en T A de Groot Lam straat 15 H Kramer Rijnlaan 253 en B E J Ketel Wielingenplein 14 Th J Leemans en G Benschop Malakkastraat 55 A A Wijnen J S de Rijkstraat 3 Abis en J C Rietveld J S de Rijkstraat 4 bis ' G V Oort en J G A O I Mar tens 2e Daalsedijk 26 bis P Nag tegaal H Duijfhuijsstraat 44 en J S Rietveld Concordiastraat 48 W C C M de Wolf Leidseweg 16 c bis en I B v Leusden Kriiger straat 13 bis A A H M v Nieuw kerk en A J P Scheepers Hoog - Elf scholieren steken brand in brommer Twee politiemannen hebben dins dag 11 scholieren van de School straat in Utrecht naar het politie bureau gebracht Deze 11 jongens hadden samen een bromfiets in brand gestoken en een auto bescha digd Omstreeks 1 uur werd de politie door omwonenden gewaarschuwd dat een groot aantal jongens het in de Schoolstraat wel erg Iiont maak te Zij hadden proppen brandend papier onder een bromfiets gehou den waardoor de brommer zelf ook in brand was gevlogen Door dit vuur liep ook een auto die er vlak bij stond schade op Hoewel de brandweer nog ter plaatse is geweest is de bromfiets toch geheel uitgebrand De politie heeft in het hoofdbureau procesverbaal opgemaakt tegen de 11 scholieren die in leeftijd variëren van 12 tot 15 jaar wegens vernie ling c.q baldadigheid Later zijn zij weer naar school gebraAt - ACjENO /^ WOENSDAG SCHOUWBURG Geen voorstelling AULA CONSERVATORIUM 20 uur Voordrachtsoefening van leerlingen MARNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds J de Lange van Zeist HAAGSCHE KOFFYHUIS 20 uur Ver Groningen en Ommelanden voor drachtswedstrijd UNIVERSITEITSHUIS 20 uur Open bare verg Dem Soc Studentenver PoUtela dr ir A Vondeling Anders en beter het alternatief van de oppo sitie HOTEL NOORD BRABANT 20 uur Ned Ver v Belangst in het Spoor - en Tramwegwezen de heer E v Dalen Beveiliging bij de N.S " BOGERMANHUIS v Aseh v Wijcks kade 19.30 uur Clubavond Utr Chr Schaakver GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond R.K schaak club M.A.T B.B.-ACTIVITEITEN 20 uur Bureau BB Herhalingscursus E.H.I.O DONDERDAG WIJKGEBOUW Eykmanlaan 431 10 u.i Raad voor Bejaardenzorg de heer A C de Graaf Wat doet de ge meente " TIVOLI 13.30 uur Opname met publiek KRO uitzending Moeders wil is wet SCHOUWBURG 20 uur Haagsche Co medie De methode Ribadier " TIVOLI 20.15 uur Combinatie van Utrechtse Muziekbelangen U.S.O.-eon cert en het Gaudeamus-kwartet mu ziek van onze tijd t.g.v 60e verjaar dag mr G Landré ESPLANADE 20 uur Ned Inst voor Efficiency de heer A K van ' t Kloos ter De computer voor het kleine en middelgrote bedrijf " HOTEL SMITS 20 uur Ned Ver Ou ders van Emigranten mevr J R Kap - tein Estarippa over de bezoek-relzen MARANATHAKERK Vaartserljnstr 20 Gereform Bond In de Herv kerk ds C van den Bosch Sterven en dan " HOTEL THALIA Stationsplein 9 20 uur Ver tot Bev Hoemoeopathie arts C Eenhoorn Wat is homoeopathle en waar komt ze vandaan " KUNSTHIST Inst Drift 25 20.15 uur Genootschap Nederland-Duitsland Udo Dammert Der europalsche Jugend stil in Kunst und Musik " RUYSDAELSTR 64 20 uur Ned Chr Vrouwenbond declamatie mej N Benschop GEBOUW Casino Paardenveld 8 20 uur Carnavalsfeest voor bejaarden van St Nicolaasparochle GEBOUW C.S.B Kr Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond schaakclub Utrecht id 19.30 uur Clubavond Damver * Ons Genoegen BB-actlviteiten 19.30 uur Commando post cursus verbindingsdienst pl.noodw 20.00 uur Bureau BB L Nieuwstraat 63 herhalingscursus E.H.l.O Gouden ring met rode steen zwarte vulpen met chroom dop gouden broche gevonden op 18-2-'65 1 gouden dames - en 1 gouden heren horloge 1 bril met donker mon tuur 1 manchetknoop met letter E grijs blauw nylon jack gym schoen r k kerkboekje crème kleurige portemonnaie leeg groen boodschappennetje bruine hoofd doek 1 paar bruine herenhand schoenen blauw rode herensjaal 4 luiers 1 paar bruine herengla eé's gevonden op 8-2-'65 portemon naie's inhoudende ƒ 51 - ƒ 25.01 ± ƒ 19 — ƒ 18.76 ƒ 4.25 ƒ 1.64 ƒ 1.30 1 portefeuille inhoudende ± ƒ 34 - gevonden op 9-l-'65 De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt ravenseweg 55 S J Nijhoff en M L Scheggetman Burgjeslaan 17 A V Oorschot en A A v Korde laar v Hoomekade 27 bis Overleden Pieter J de Bruijn geh m N Koster 76 j Nieuwerkerk a d IJssel Parallel weg Z 127 Teunis Biesheuvel geh m S Staducki 50 j Naarden Kol V Brienenstraat 29 Arie W ' t Hooft ongeh 32 j Goudriaan Nr 165 Christoffel M v Rooij geh m M P A Vloeimans 76 j Franz Schubertstraat 11 Marinus C A de Hoogt geh m H KerremanB 54 j Bolksbeekstraat 9 Jan L Staal geh m J V d Poll 85 j Laan v Minsweerd 22 
NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 2 * FEBRUARI 1985 Russische Vietnam nota over aan Parijs potere èxang ovti tot gesprek te komen De Russische ambassadeur in Parijs Vinogradow heeft gister middag op zijn verzoek een onderhoud gehad met De Gaulle De Rus overhandigde daarbij een nota van zijn regering waarin op de ernst van de toestand in Vietnam wordt gewezen In het bijzonder wordt in de Russische nota bezorgdheid uitge sproken over de Amerikaanse bombardementen op Noord Viètnam Advertentie DIT IS EEN ROKER MET SMAAK eeft hi ] de voorkeur aan NER en daarom WI lekkere Amerikaanse shag ^ swo i?ig y ONDER Ondanks 20 miljard pond in 13 jaar Britse strijdkrachten zijn beneden peil Politie vreest wraak na moord op Malcolm X Harlem New York in staat van beleg Nazi's wilden wraak voor moord op Heydrich enkori op e«n n \\ berichten t 5T • Tel 25781 ilieren brand ^ mer en hebben ding van de School laar het politie Deze 11 jongens n bromfiets in en auto bescha - werd de politie gewaarschuwd d jongens het in erg bont maak ippen brandend jromfiets gehou rommer zelf ook gen p ook een auto nd schade op Iweer nog ter is de bromfiets and het hoofdbureau maakt tegen de leeftijd variëren wegens vemie-eid er naar school tEN/DA -] DAG n voorstelling ORIUM 20 uur van leerlingen lein 19.30 uur Ds Seist ïUIS 20 uur Ver mmelanden voor - 3 20 uur Open Soc Studentenver Vondeling Anders latief van de oppo - RABANT 20 uur St in het Spoor - en heer E v Dalen N.S " Asch V Wijcks lubavond Utr Chr omme Nv^e Gracht ivond R.K schaak - 20 uur Bureau us E.H.I.O ^' L -^ RDAG '^ Sfe '- nanlaan 431 10 U ' rdenzorg de heer - Wat doet de ge - pname met publiek eders wil is wet uur Haagsche Co Ie Ribadier " Combinatie van langen U.S.O.-con - amus kwartet mu t.g.v 60e verjaar - Ned Inst voor A K van ' t Kloos voor het kleine en uur Ned Ver Ou - ^ n mevr J R Kap - de bezoek-reizen Vaartserijnstr 20 de Herv kerk ds Sterven en dan " itionsplein 9 20 uur moeopathie arts C 3 homoeopathle en daan " Drift 25 20.15 uur rland Duitsland Udo uropaische Jugend vlusik " 20 uur Ned Chr " lamatie mej N ardenveld 8 20 uur bejaarden van St Nwe Gracht 39 javond schaakclub avond Damver Ons O uur Commando lingsdienst pl.noodw BB L Nieuwstraat E.H.I.O «» orWërpèifl Tiet rode steen iet chroom dop randen op 18-2-'65 m 1 gouden heren net donker mon knoop met letter ylon jack gym rkboekje crème naie leeg groen bruine hoofd ruine herenhand rode herensjaal bruine herengla - 8-2-'65 portemon - ƒ 51 - ƒ 25.01 ƒ 4.25 ƒ 1.64 e inhoudende ± 9-l-'65. onden voorwerpen eau van politie te / eld 1 is geopend n met vrijdag van lefonisch worden verstrekt J Nijhoff en M Burgjeslaan 17 A A V Korde 27 bis Pieter J de Koster 76 j IJssel Parallel Biesheuvel geh j Naarden Kol Arie W ' t Hooft idriaan Nr 165 Rooij geh m ans 76 j Franz Marinus C A de Kerremang 54 j Jan L Staal Poll 85 J Laan Kosygin naar W.-Duitsland Premier Kosygin van de Sowjet tnie zou een uitnodiging hebben aan genomen om een bezoek aan West Duitsland te brengen zo is dins dag uit goed ingelichte bron te Mos kou vernomen Kosygin ontving de uitnodiging via de Westduitse ambassadeur die een onderhoud met hem had Een da tum voor het bezoek zou nog niet zijn vastgesteld Balzan-stichting heeft geen geld voor prijzen Door het slechte beleid van het vorige bestuur van de Balzan-stich ting zal er een aantal jaren geen geld zijn om prijzen toe te kennen Dit heeft een beheerscommissie van de Zwitsers-Italiaanse stichting dinsdag in Zurich bekendgemaakt Prijzen kunnen alleen worden toe gekend uit de baten van het vermo gen en die zijn er thans niet Een commissie die vorige week 3e Balzan-vredesprijs toekende aan de Verenigde Naties en andere prij zen in de vorm van beurzen aan stu denten in zeven landen was daartoe niet gerechtigd aldus de commissie Deze toekenningen werden in Mi laan gedaan door de Franciscaner monnik Enrizo Zucca Zijn verkla ring werd onmiddellijk door een Ita liaanse regeringsgevolmachtigde in getrokken De Balzan-stichting werd in 1960 gevormd als nagedachtenis van en met het vermogen van de Italiaan se krantenkoning Eugenio Balzan die de stichting ongeveer vijfenveer tig miljoen gulden vermaakte Nieuwe regering in onrustig Soedan De Soedanese demissionaire pre mier Sirr el Khatim Khalifa is er nu in geslaagd een nieuw kabinet te vormen In de hoofdstad Khartoem moest de politie dinsdag traangas gebruiken om een einde te maken aan heftige betogingen van een zeer krachtige linkse beweging tegen de nieuwe regering In het nieuwe kabinet hebben ver tegenwoordigers van aUe partijen zitting met uitzondering vein de de mocratische volkspartij en de com munistische partij die beide gekant zijn tegen een regering waarin geen vertegenwoordigers van vakbonden en boerenorganisaties zijn opgeno men Khalifa is zowel premier als mi nister van defensie Hij had vier van de vijftien kabinetszetels aan geboden aan de linkse partijen die dit echter onomwonden afwezen In tegenstelling tot de vorige regering is het nieuwe kabinet in meerder heid rechts De vier door de link sen afgewezen zetels zullen nu naar verwachting naar de neutralen gaan Advertentie Griep -- Rillerig Onprettig Pas dan op voor griep Neem direct 2 ' ASPRO's ' ASPRO ' bevat alles om een opkomende griep snel en doeltreffend te bestrijden Mariloli Deze hoed heb ik gekocht van het geld dat jij voor mg uitgespaard hebt toen je de tv-antenne op het dak gezet hebt In Russische kringen wordt op gemerkt dat de Franse en Russi sche zienswijzen ten aanzien van het Vietnamese vraagstuk gelijk zijn Zowel de Sowjet-ünie als Frankrijk zou graag een nieuwe internationale conferentie belegd willen zien aldus deze kringen Uit zeer goede bron in Parijs is vernomen dat de Sowjet-Unie ak koord gaat met het bijeenroepen van de Geneefse conferentie in zake Vietnam zoals generaal De Gaulle op zijn jongste persconferen tie heeft voorgesteld Tijdens de voorbereiding van twee h drie weken zou aldus genoemde bron de Amerikaanse luchtmacht Noord-Viètnam niet mogen bom barderen De Verenigde Staten zijn momen teel niet van plan de kwestie Vièt-nam voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties te brengen zo zei den dinsdag officiële kringen in Washington naar aanleiding van berichten uit Londen volgens welke de Amerikaanse regering daar in beginsel toe zou hebben besloten Wel houdt de regering de Veilig heidsraad voortdurend op de hoogte van de ontwikkeling van de toe stand in Vietnam De correspondent in Parijs van de New York Times meldt dat Noord-Viètnam er kortgeleden bij Frankrijk op heeft aangedrongen om zijn pogingen om tot een rege ling door onderhandelingen van de strijd in Zuid-Viètnam te komen te intensiveren In de Franse ministerraad heeft naar onze Parijse correspondent meldt vandaag minister Couve de Murville van zijn kunt verslag uit gebracht van zijn bezoek aan de Verenigde Staten waar de Vietna mese oorlog één zijner voornaamste onderwerpen van discussie met zijn Amerikaanse coUega Dean Rusk en president Johnson is geweest Hun gedachtenwisselingen hebben als be langrijkste resultaat wel opgeleverd dat de geschilpunten tussen beide regeringen nu nog wat duidelijker zijn geformuleerd Van een toenade ring is tot dusver echter niets ge bleken Wel zou in beginsel zijn be sloten dat president Johnson in juni in Parijs zijn Franse ambtge noot generaal De Gaulle hoopt te bezoeken Men kan zich intussen moeilijk voorstellen dat Washington nog voor onbepaalde tijd een tegenstand In Warschau hebben mensen griep In Warschau hebben 89.000 men sen griep Meer dan tweehonderd artsen en een even groot aantal verpleegsters in de stad liggen met griep in bed terwijl hun collega's lange dagen maken om de ziekte te bestrijden Dagelijks worden ongeveer 16.000 nieuwe gevallen gemeld waarvan dertig procent kinderen Sommige scholen hebben hun deuren geslo ten Bewaking voor Muhamed en Cassius Clay Na de moord op Malcolm X doet de toestand in de New Yorkse ne gerwijk Harlem weer denken aan een staat van beleg Op alle straat hoeken staan politiemannen er rij den 10 tallen patrouillewagens rond in de buurt van de wijk worden een heden reserve politie in gereedlieid gehouden en er is een speciaal po litiehoofdkwartier ingericht De poli tie vreest de door de aanhangers van Malcolm X aangekondigde bloedwraak Ze weet daarbij dat ze tegenover de bittere strijd tussen de zwarte extremisten vrijwel machteloos staat Malcolm X werdvermoord on danks de aanwezigheid van een tien tal rechercheurs in de bewuste zaal — en slechts twee van de daders werden gegrepen De aanhangers van Malcolm X staken in de nacht van maandag op dinsdag de moskee van de Zwarte Moslims in Harlem in brand hoewel het gebouw onder scherpe politiebewaking stond De daders ontkwamen Beide groepen de Zwarte Moslims en de Afrikaanse Nationalisten van Malcolm X zijn fanatici die tot al les in staat zijn De strijd tussen hen zou in Harlem gemakkelijk tot hevige onlusten kunnen leiden Waar de politie zich de meeste zorgen zal kunnen voortzetten die als enig resultaat heeft dat in Saigon de Zuidviètnamese generaals hun we kelijkse paleisrevoluties mogen voortzetten temidden van de bloe dige decors van een burgeroorlog die dagelijks meer mensenlevens kost Nader wordt gemeld datFrankrijk er mee heeft inge stemd om samen met de Sow - jet Unie aan te dringen op eeninternationale conferentie waar onderhandeld kan wor den over een overeenkomst in zake het conflict in Vietnam Protestbijeenkomst van studenten in Madrid In het gebouw van de juridische faculteit van de universiteit van Madrid richtten studenten maandag brandslangen op de politie toen deze een einde trachtte te maken aan een protestbijeenkomst Aan de demonstratie namen on geveer achthonderd studenten deel die zaterdag ook al bijeen waren geweest om betogingen voor te be reiden uit protest tegen de annule ring van een lezing in een reeks voordrachten over De houding van de intellectueel tegenover de vrede " Defensie'withoek laakt Tories De Britse strijdkrachten beschik ken in bepaalde gevallen over ge vaarlijk onvoldoende materieel zo wordt gezegd in een witboek over de Britse defensie dat gisteravond is uitgegeven Opgemerkt wordt dat ondanks uitgaven ter hoogte van 20 miljard pond sterling sinds 1952 het peil van de defensiekracht beneden de behoeften blijft Het witboek 1965-'66 bevat heftige kritiek op het militali-e beleid van de vorige Conservatieve regering en kondigt aan dat reeds maatregelen zijn genomen om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de Britse strijdla-achten tegen een prijs die het land kan betalen Volgens het witboek heeft het de fensieprogram van de Labourrege ring ten doel de veiligheid van En - over maakt zijn de geheime wapen voorraden die beide partijen aange legd hebben De na de moord op Malcolm X gearresteerde 22-jarige Talmadge Hayer werd al ruim een jaar gezocht wegens een inbraak in een wapenarsenaal waarbij de da ders veertig pistolen en enkele ma chinepistolen buitmaakten Tussen New York en Chicago zoekt de politie intussen naar zes mannen die de lijfwacht vormden van Malcolm X en gezworen heb ben de leider van de Zwarte Mos lims Elijah Muhamed terecht te steUen " Zij zijn sinds maandag spoorloos De woning van Muhamed in Chicago de moskeeën in die stad en het hoofdkwartier van de sekte staan onder politiebewaking Ook de wereldkampioen boksen zwaarge wicht Cassius Clay lid van de be weging der Zwarte Moslims heeft politiebescherming gelaegen nadat maandag een brand in zijn woning was uitgebroken Een voormalig lid van de sekte Audrey Barnette zei dinsdag in een interview voor de Boston Globe dal het leven van Clay van twee kanten bedreigd wordt De volgelingen van Malcolm X willen volgens hem de moord op hun leider wreken door ' n vooraanstaande Zwarte Moslim te doden terwijl mogelijk enkele fana tici van de Moslim-sekte zijn dood wensen omdat hij ondanks alles be vriend is gebleven met Malcolm X AUe gevaren laten Cassius Clay ogenschijnlijk koud Ik ben niet bang " zo zegt hij bij herhaling on demonstreert dat door zich onbe schermd op straat te begeven Ned Dachaucomitè vraagt verlenging verjaringstermijn Het Nederlands Dachau Comité heeft er bij de Duitse Bondsrepu bliek met klem op aangedrongen de verjaringstermijn voor het ver volgen van oorlogsmisdadigers te verlengen Het bestuur heeft dit gevraagd in een resolutie die is verzonden aan de voorzitter van de Bondsdag dr Eugen Gersten maier de voorzitter van de Bonds raad dr Georg Diederich en de fractievoorzitters van CDU FDP en SPD Indonesische ingenieurs naar Nederland Van onze correspondent ARNHEM — Prof ir W V Eijs voogel rector magnificus van de Landbouwhogeschool te Wageningen op 13 februari j.l naar Indonesië vertrokken voor een oriëntatiebe zoek aan de Lanbouwhogeschool te Bogor is teruggekeerd met opti mistische verwachtingen over toe komstige uitwisselingen tussen Indo nesië en Nederland op het gebied van de landbouwwetenschap Het bezoek van prof Eijsvoogel die als waterstaatkundig ingenieur tot 1946 25 jaar in de archipel heeft gewerkt hing samen met het tussen de ministers Soebandrio en Luns af gesloten akkoord Volgens dit akkoord zouden voor lopig 100 man uitgewisseld worden waarvan ongeveer 15 in de agra rische sector Aan beide zijden be staat grote belangstelling voor een dergelijke uitwisseling De landbouwhogescholen te Bogor en Wageningen worstelen echter met identieke problemen de huis vesting loopt ver achter met de toe name van het aantal studenten Een uitwisseling van studenten kan daar door voorlopig niet plaatsvinden maar wel kan een uitwisseling van afgestudeerden worden verwezen lijkt Prof Eijsvoogel heeft met staf leden van de Landbouwhogeschool te Bogor de mogelijkheden van on derzoekingen aan het Wageningse instituut besproken waar in het bij zonder de belangstelling uitging naar de plantenziektekunde geland te verzekeren en bij te dra gen tot de stabiliteit in de wereld De last van de kosten tot het in stand houden van de Britse strijd macht in West-Duitsland en de hui dige strategische denkbeelden over de NATO vereisen een algemene herziening van de situatie aldus het witboek De Britse regering hoopt nauwer met haar bondgenoten te kunnen samenwerking om haar mi litaire verplichtingen ten oosten van Suez te kunnen nakomen Het zou politiek onverantwoordelijk en eco nomisch schadelijk zijn de Britse militaire bases daar op te geven die nodig blijven voor het behoud van de vrede in de betrokken gebie den Maleisië aldus het witboek Alleen in NATO Het zegt dat alleen een kraehtig en eensgezind NATO bondgenoot schap Engeland kan beschermen Dit bondgenootschap moet worden gehandhaafd zonder de gelegenhe den voor verdere ontwapenings maatregelen te laten voorbijgaan Uit deze noodzaak is het regerings plan voor ' n Atlantische kernmacht ontstaan De Britse str^dkrachten zullen geheel ter beschikking staan zolang het bondgenootschap voort duurt De Verenigde Staten Enge land en elk ander deelnemend land dat dit wenst zouden een veto kun nen uitoefenen over het gebruik van de wapens van deze zogenaamde ANF-strydmacht De begroting van defensie 121,5 miljoen pond sterling hoger dan vo rig jaar voorziet in 561,770.000 pond voor de luchtmacht 557.600.000 voor de landmacht en 544.188.000 voor de marine De totale begroting beloopt een recordbedrag in vredestijd van 2,12 miljard pond sterling hetgeen ne genendertig pond sterling ongeveer driehonderdnegentig gulden voor elke man vrouw en kind in Groot Brittannië betekent In regerings Icringen werd opgemerkt dat dit slechts weinig minder is dan per hoofd van de bevolking aan drank en tabak wordt uitgegeven " De Tsjechoslowaakse minister van justitie dr Alois Neuman Iieeft dinsdag in Praag verklaard dat chefs van de nazi-spionage destijds plannen beraamden om de moord op Reinhard Heydrich de nazileider in Tsjechoslowakije te wreken Zij wilden vijftig belangrijke Westelgke leiders doden voor elke SS-generaal die vermoord zou worden en deze wraakmoorden zouden dan moeten worden uitgevoerd door gevangenen van concentratiekampen Minister Neuman las dit voor uit de notulen van een vergadering van Bittere pil voor Bonn Vandaag heeft Bonn de rekening gepresenteerd gekregen voor zijn falend beleid op buitenlands po litiek gebied Het heeft het in alle opzichten af moeten leggen tegen Nasser en wat nog er ger isi het heeft door zijn deloyale houding tegenover Israël voor de hele wereld gedemonstreerd dat ook de regering van de democra tische Westduitse bondsrepubliek er zo zij dit nodig acht niet tegen op ziet een asingegane overeenkomst eenzijdig te verbreken Alleen al om die reden zou men zich moeten verheugen over het feit dat Bonn het voordeel " dat het met zijn verbreking van de Israë lisch-Westduitse wapenlevering overeenkomst hoopte te verkrijgen toch niet kon binnenhalen Nasser dacht er namelijk niet aan het reeds gearrangeerde bezoek van de Oost duitse partij en staatsraadsleider Ulbricht in ruil voor de Westduitse concessie " inzake de wapenleve ranties aan Israël te annuleren of tot een tweederangsgebeurtenis te degraderen Dat Nasser bij de voorbereiding van dit alles — met Franco-Spanje als bemiddelaar — Bonn voor het lapje heeft gehouden valt gemak kelijker te begrijpen dan te bewij zen In ieder geval heeft Nasser er echter voor gezorgd dat hij de re gering in Bonn met het oog op de verdere ontwikkeling een slag vóór bleef Op het dreigement van Erhard dat West Duitsland - zijn economische hulp aan Egypte zal stop zetten in dien dit land de Oostduitse DDR erkent antwoordde Nasser dat wan neer Bonn die hulp intrekt hij zelf de diplomatieke betrekkingen met West-Duitsland zal verbreken D AARMEE toonde Nasser dat hij de sanctie van de nu al tien jaar lang door Bonn toegepaste Hallstein doctrine aan zijn laars lapt Zoals men weet is deze doctrine door de Westduitsers bedacht om de erken ning van de DDR tegen te gaan Zij heeft als stelregel dat Bonn de di plomatieke betrekkingen verbreekt met alle landen die tot officiële er kenning van de DDR overgaan Op deze regel bestaat echter één uitzondering Bonn onderhoudt wel betrekkingen met Moskou ondanks het feit dat de Russen niet alleen de DDR erkennen maar er zelfs de onmisbare beschermers " van zijn zoals de gebeurtenissen van juni 1953 ten overvloede hebben be wezen Vriend en vijand zijn het er dan ook wel over eens dat zonder de daadwerkelijke steun van de Russen Ulbrichts broze bouwwerk terstond zou ineenstorten Is het nut van de Hallstein doc-trine voor Bonn al van meet af aan in hoofdzaak academisch geweest de laatste tijd lijkt ook dat niet meer het geval De praktijk heeft name lijk bewezen dat Ulbricht ook zon der diplomatieke erkenning door nazi-spionage-chefs die op 10 juni 1942 werd gehouden nadat Hey drich door leden van de Tsjechoslo waakse ondergrondse was vermoord De betrokken verzetssti'ijders zou den hun opleiding in Engeland heb ben gehad volgens de notulen Veel van de mannen die een actief aandeel hebben gehad in de voorbe reiding Vein deze en andere misdadi ge operaties zijn nadien te werk ge steld bij de organisatie Gehlen een Westduitse contraspionagedienst aldus Neuman Hij eiste verlenging van de verjaringstermijn voor oor logsmisdaden die op 8 mei afloopt niet-communistisc!ie landen wel aan zijn trek komt Immers be langrijker dan de officiële relaties zijn nog altijd de economische re laties en deze laatste kan de DDR door middel van wederzijdse han delsagentschappen kennelijk vol doende vestigen en onderhouden w AT nu de chantage-politiek van Nasser betreft moeien we zeggen dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is Bonn heeft thans afge zien van de verdragsbreuk ten aan zien van Israël een reeks politieke blunders begaan Het heeft zich vol komen verkeken op Nassers moge lijkheden Het ging daarbij van de ogenschijnlijk niet onjuiste veronder stelling uit dat de Egyptenaren de Westduitsers harder nodig hadden dan omgekeerd het geval is Zelfs wanneer de verdiensten van de Duitse rakettenspecialisten voor Egjrpte buiten beschouwing werden gelaten bleef er nog genoeg West duitse economische hulp over waarvoor Nasser Bonn erkentelijk moest blijven zo meende men Nasser heeft er echter op gewe zen dat hij voor die economische hulp flink in de geldbuidel tast zes procent rente voor de verleende kredieten Velen zijn ook nu nog geneigd aan te nemen dat Nasser bluft Wij zijn daar echter nog niet zo zeker van De herinnering aan de gebeurtenis sen in 1956 — het jaar van de Suez crisis — stemt in ieder geval tot grote voorzichtigheid waar het be treft Nassers mogelijkheden Amerika nam zoals men weet geen deel aan de gewapende Brits Franse Suezkanaal actie die alleen daardoor al tot mislukking was ge doemd Bij het politieke en econo mische spel van geven en nemen dat aan het conflict voorafging wa ren de Amerikanen echter wel van de partij en speelden ze zelfs een hoofdrol In dit verband moet voor al de zeventiende juli worden ge noemd toen de Amerikaanse rege ring haar kredietaanbod voor de uitvoering van ' t Assoeandam-project introk Nasser leek toen schaak mat gezet Zijn antwoord was echter de nationalisering van de Suezkanaalmaatschappij waarbij dan later de Rus.sische hulpverle ning lïwam Stunt De fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer dr Vondeling heeft ons een tijdje mooi in spanning gehouden In Nijmegen had hij de studenten verteld dat in het kabinet Marijnen vier ministers volgens hem niet voor hun t-aak berekend zouden zijn en vervangen behoor den te worden Wij cillen waren na tuurlijk nieuwsgierig wie die vier dan wel waren die volgens oppo sitieleider dr Vondeling het lands belang in gevaar brengen maar hij heeft het ons niet zomaar één twee drie willen zeggen — Dat weten die heren ministers zelE wel zei hij eerst Verder onder de druk der publieke belangstelling gezet verklaarde dr Vondeling toen Dat weet toch iedereen Maar ten slotte heeft de VARA hem kun nen overtuigen dat hij een derge lijke wetenschap niet vóór zich mocht houden en hem publiekelijk voor de televisie de vier namen ontwrongen mr Van Aartsen mi nister van verkeer en waterstaat mr Bot minister van onderwijs kunsten en wetenschappen mevr Schouwenaar-Franssen minister van maatschappelijk werk en minister president Marijnen zelf Daar staan dan de vier onbe kwame bewindsheden voor het fo rum van televisiekijkend Nederland onder de beschuldigende vinger van de socialistische fractieleider Het is een wat verrassend schouwspel zo op de^éeldbuis maar dat was waarschijmijk ook de bedoeling van deze politieke one-man-show die door dr Vondeling met veel verve is ingestudeerd en opgevoerd Hij heeft zich naar onze smaak echter In zijn entourage vergist Want als de heer Vondeling meent wat hij zegt en we mogen toch aannemen dat hij zulke ernstige verwijten serieus opvat dan is toch de Tweede Kamer de eerst aange wezen plek om die te spuien Als wij de Handelingen nalezen het stenogrcifisch verslag van alles wat in de Tweede Kamer wordt ge zegd mogen we constateren dat dr Vondeling alle gelegenheid heeft gekregen om te zeggen wat hij tegen de gewraakte vier ministers op het hart had De vier bewindslieden hebben stuk voor stuk in de poli tieke arena hun begrotingen moeten verdedigen en naar onze smaak waren dat de ogenblikken waarop de heer Vondeling zich had moeten uitspreken Hij heeft dat niet gedaan Alle vier begrotingen waarvoor de door de heer Vondeling onbekwaam ge noemde ministers verantwoordelijk zijn zijn door de Tweede Kamer aangenomen zonder hoofdelijke stemming De socialistische fractie stemde dus met de gehele Kamer mee vóór de begroting Wij hebben ook geen aantekening kunnen vin den dat de heer Vondeling geacht wenste te worden tegen te stemmen de geijkte afkeuringsformule oj dat hij bezwaar maakte tegen de persoon van de minister hetgeen mogelijk was geweest door tegen de salarispost van de bewindsman te stemmen Wij zullen de laatsten zijn te ont kennen dat dr Vondeling en zijn fractie het recht ja zelfs de plicht hebben de daden van de regering te analyseren kritisch t ' beschou wen en hun stem daartegen te ver heffen Dat kan in het parlement in de pers op vergaderingen en voor radio en televisie Helemaal geen bezwaar tegen integendeel Maar een zo gewichtig oordeel als de heer Vondeling nu velt heeft hij toch in de eerste plaats kenbaar moeten maken in de Tweede Kamer en op een ogenblik dat de zo fel aangevallen minister zich had kun nen verweren Dus bij zijn begro tingsbehandeling Nu dit niet is geschied lijkt de actie van dr Von deling meer op een vertoning van een stuntman dan op serieuze oppositie Regering van Aden afgetreden Premier Zain Abdoe Baharoen van het Britse protectoraat Aden heeft dinsdag het ' ontslag van zijn rege ring ingediend Het aitreden geschiedde kort na dat vier ministers hun ontslag had den aangeboden wegens een verschil van inzicht met betrekking tot de volgende week in Londen te houden conferentie over de toekomstige po litieke status van Aden en de andere 16 ledenstaten van de onder Britse bescherming staande Zuidarabische federatie Zeer ernstige mazelen epidemie in Turkije In de provincie Erzerum in het oosten van Turkije zijn in verschei dene dorpen en gehuchten de afge lopen tien dagen 121 mensen onder wie lOS kinderen aan mazelen ge storven Sommige dorpen zijn door sneeuw val van de buitenwereld afgesloten waardoor de'hulpverlening bemoei lijkt wordt Met valschermen wor den de dorpen thans van medica menten en andere benodigdheden voorzien Ambassadeursgesprek Amerika-China in Warschau Woensdag zullen in Warschau de ambassadeurs van communistisch China en de VS bijeenkomen Het is de 136ste ambassadeursconferentie sinds beide landen die elkaar niet erkennen besloten op deze wijze contact met elkaar te houden De laatste bijeenkomst vond vorig Jaar november plaats ilï 
WOENSDAG 24 FEBRUARI 1965 TDTRECHTSCH NIEUWSBLAD Vrijheidsstraf voor rijden onder invloed Slingerend in Utrechtse Provinciale Staten bespreken recreatie nota Accent niet teveel leggen op uitsluitend daghezoek Voorziening Speedboat met ski's geschenk voor 70-jarige gouden jubilaris Hoewel rijbevoegdheid was ontzegd Dronken Utrechter gaat met auto rijden Dinsdag in Utrecht Vijf gewonden bij drie ongelukken In Bïltstraat sloeg auto om Er zijn dinsdag drie verkeers ongelukken gebeurd waarby een ziekenauto uit moest rüden omdat er iemand gewond was In totaal moesten 5 mensen naar een zieken huis worden gebracht Drie gewonden was het gevolg van een botsing tussen twee auto's op het kruispunt Biltstraat—Willem Barentszstraat Hier heeft de 57 jarlge verpleegster W van B uit Marco Polo Columbus en Vasco plantten broek(ll van de Floris Eversschool als Marco Polo Jan Schenk 10 van de Vierde Da Costaschool als Columbus en Harald Birkheuer 11 van de Titus Brandsmaschool als Vasco da Gama Onder leiding van vakkundige tuin lieden van de plantsoenendienst gin gen daarna de overige 99 bomen — iepen en essen — de grond in Niet édtijd even gemakkelijk en pijnloos want twee meisjes wreven met een wat pijnlijk gezicht voorzichtig over de al op hun handen opkomende bla ren CONSTANT VERLOVINGSRINGEN MET BRILLANTEN Van een onzer verslaggevers De Provinciale Staten van Utreclit hebben zich vandaag gebogen over de recreatie nota van Gedeputeer de Staten die over liet algemeen welwillend is ontvangen Vrywel algemeen stelde men de vraag waarom nu G.S dit vraagstuk zo positief hebben benaderd de be antwoording van de vragen uit de staten zo weinig nieuws oplevert Is men geschrokken van zijn eigen moed Ook werd de opvatting vernomen dat men het accent niet teveel moet leggen op de dagrecreatie maar eveneens de verblijfsrecreatie week ends in oog moet houden Alles is op dit gebied in beweging en een soepel beleid is noodzakelijk Utrecht wordt de tuin van de randstad Nederland genoemd maar ook de tuinman moet betaald wor den De beraadslagingen werden ge opend door de heer C H Letschert PvdA die G.S bij deze overheids taak de volledige steun van zijn fractie toezegde Hij bepleitte re - creatie voorzieningen voor die grote groepen van de bevolking die het HuisvrouweSi vergaderden De afdeling Utrecht van de Ne derlandse vereniging van huisvrou wen kwam dinsdagmiddag in het Erasmushuis in jaarvergadering bij een Bij de bestuursverkiezing wer den mevrouw J M Colenbrander Donkers en mevrouw S de Winter Boivin als leden gekozen In de va cature mevrouw A J van de Slikke Bearda werd mevrouw A M Kohier - Crawfurd gekozen die als redac tiesecretaresse van het eigen maandblad zal optreden Verder benoemde men een com missie ter voorbereiding van het jubileum in 1966 wanneer de thans 950 leden tellende Utrechtse afde ling 50 jaar bestaat Nieuw is dat de afdeling een jon gerencontact instelde De bedoeling is dat jongere leden elkaar ook in eigen wijk ontmoeten Advertentie IN DE VAN ^^ DE GRIEP WITTE KRUIS poeders helpen u eruit gebied Rijn Lek en Eem dringend niet zelf kunnen bekostigen vrij toe gankelijke terreinen voorts aan dacht voor sociaal toerisme en de trekkende toerist Bijzondere aandacht vroeg spre ker voor het gebied Eem en Eem meer De toegang van uit Spaken burg is onbegaanbaar Men moet niet wachten met een structuurplan voor dit gebied Is men ten aanzien van de mogelijkheden van de gebie den van Rijn en Lek ook zo somber gestemd De heer Letschert wenste verte genwoordigers van de erkende vak centrales in het provinciaal advies en overlegorgaan Met zorg Is spre ker vervuld over het lang uitblijven van de streekplannen De rijksover heid moet de middelen verschaffen Als Utrecht de tuin is van de rand stad Holland dan moet men ook de tuinman betalen De recreatie dient geen sluitpost op de begroting te worden Niet eenzijdig Mr J Boor woordvoerder van de CHU waarschuwde tegen een zijdigheid Vrije tijd is niet alleen voor ontspanning maar ook en voor al voor geestelijk en cultureel leven Spreker wil alle mogelijkheden on derzocht zien om zoveel mogelijk mensen te betrekken in de open luchtrecreatie Hij keert zich te gen de zedelijke gevaren van de wilde recreatie Is er spoedig een recreatieplan voor Kijn en Lek te verwachten Spreker deelt de visie van G.S op het Eemgebied niet Hij wijst op het voorbeeld van de gemeente Bunschoten die 30 ha voor re - creatie ruimte kocht Voorts vestigde hij de aandacht op het adres van het bosschap in zake financiële tegemoetkoming aan Amsterdam bij het linksafslaan de doorgang niet vrij gelaten voor een uit tegenovergestelde richting ko mende auto bestuurd door de 21 jarige monteur C P R uit Ben schop De eerste auto sloeg bij de botsing om De verpleegster had een hoofd wond en gekneusde ribben De 88 jarige mevrouw J van Bokhorst Debbe en de 61-jarige mevrouw E van Klaveren Van Bokhorst die in de auto zaten liepen beiden ver wondingen aan het hoofd op Mevr Van Klaveren liep bovendien een gebroken sleutelbeen op De drie gewonden zijn naar het St Antonius-ziekenhuis gebracht Dit ongeluk gebeurde omstreeks 16.30 uur Een half uur later kwamen twee bromfietsers met elkaar in botsing op het kruispunt Amsterdamse - straatweg Acaciastraat Het waren de 62 jarige E van S en de 52 jarige J A W beiden uit Utrecht Hef ongeluk ontstond toen W voor een zebrapad stopte iets wat te laat door Van S werd opgemerkt De laatste liep bij het ongeluk een hersenschudding op Hij is naar het Academisch Ziekenhuis gebracht Omstreeks 20.30 kreeg de 62-jarige bromfietser W een hersenschud ding toen hij viel bij een botsing met de 18-jarige bromfietser F J Dit ongeluk gebeurde op het kruis punt Tweede Daalsedijk-Tijmstraat Ook hij ging naar het Academisch Ziekenhuis boseigenaren die hun bezit voor het publiek open stellen Hoe staan G.S tegenover een dergelijke uitkering Van verschillende zijden werd spreker ondersteund in zijn wens om tot een algemene wandelkaart voor de gehele provincie Utreclit te komen De woordvoerder van de WD jhr mr F F Hooft Graafland wees Twee behoorlyk beschadigde au to's van een ander en een eigen auto die er ook niet zonder deuken afkwam zgn de oogst van een nach telijk autoritje dat de 39-jarige bouwvakarbeider J uit Utrecht op zyn naam heeft gebracht De politie heeft procesverbaal tegen hem opge maakt Meerdere feiten neemt zij hem namelijk kwalijk Toen J vannacht omstreeks 1 uur in zijn auto stapte verkeerde hij in staat van dronkenschap Bovendien had hij zijn rijbewijs niet op zak Dit laatste zou ook moeilijk hebben gekund want het rijbewijs was hem bij gerechtelijk vonnis ontnomen J heeft vannacht in ieder geval behoorlijk „ gezigzagd " Sommige langs de kant van de weg gepar keerde auto's miste hij op een haar In de Heringastraat in de wiik Ondiep ging het mis Hij botste op Utrechtse politierechter over huurkoopmisère „ Moet ik dat opknappen " Van een onzer verslaggevers De 28 jarige Utrechtse fabrieks arbeider T M V koopt In 1961 een bromfiets in huurkoop De fi nancieringsmaatschappy constateert dat ze de laatste termijnen niet heeft ontvangen en spreekt de han delaar die borg is aan Deze ziet dat hij niets kan verhalen op de oorspronkel^ke koper — die boven dien de bromfiets later verkoopt — en protesteert Dan wordt de huur koper tweeëneenhalf jaar later maar weer aangepakt U zegt het zelf dan is de rechter er goed voor en mag hij een feit berechten dat tweeëneenhalf jaar geleden zou zijn gepleegd zei van morgen de Utrechtse politierechter mr K S Bieger tegen de agent van de financieringsmaatschappij die als getuige optrad in de zaak tegen de fabrieksarbeider Ten laste werd gelegd dat hij de brommer had verduisterd — zij was immers zijn eigendom niet omdat hij de laatste termijnen niet had betaald zei de financieringsmaat schappij die een ingevoegde scha devergoedingseis van ƒ 213 de laat ste termijnen plus onkosten in diende De heer V stelde echter dat hij wel had betaald maar de giro strookjes was kwijtgeraakt bij een verhuizing Hij had bovendien maar éénmaal iets gehoord van de finan cieringsmaatschappij Welke maat regelen de maatschappij had geno men kwam niet precies vast te staan maar zeker was dat pas eind 1964 een vertegenwoordiger bij ver dachte aan huis was geweest De officier van justitie conclu deerde tot vrijspraak Verdachte wilde al weglopen Wacht maar even zei toen de politierechter u slaat mij over Ik heb zo mijn twijfels of u werkelijk alle termij nen hebt betaald zei hij vervolgens in het vonnis maar ik acht geen wettig bewijs aanwezig dat u de verduistering hebt gepleegd Het is uw woord tegenover dat van de financieringsmaatschappij Vandaar conform de eis vrijspraak 2 auto's die met de neus naar el - op de vele onbekende factoren in de ze zaak Hoe staat het met de verhouding tussen dag en verblijfsrecreatie ' t Is niet uitgesloten dat de weekend recreatie nog meer toeneemt Men moet dit probleem zien in landelijk verband Men moet zich niet binden aan ' n planologisclie opzet Het accent moet niet zo zwaar gelegd worden op de dagrecreatie Spreker keurde het af dat men zo denigrerend spreekt over het bermtoerisrae Prioriteit wilde hij geven aan plan nen voor het gebied van Rijn en Lek al zal daarbü het probleem van het zwemmen in deze rivieren moeilijkheden opleveren De zitting duurt voort kaar toe langs het trottoir stonden De twee wagens — beide het ei gendom van de 31-jarige uitvoerder W Meering uit de Heringastraat 11 — werden zwaar beschadigd Als bijzonderheid kan worden ge meld dat J niet verzekerd is Met hun neus tegen de ruiten ge drukt keken de kinderen van de Flo ris Eversschool een klein beetje ja loers naar het plantsoen aan de Aziëlaan In dat nog kale omvlagde plantsoen waren 175 scholiertjes be zig met het planten van honderd bo men onder aanvoering van de heu se Marco Polo Vasco da Gama en Columbus de man van het ei Het feest gold de al eens wegens de vorst uitgestelde boomplantdag op het Kanaleneiland Om half elf hielden de beide gemeentelijke in specteurs voor het lager onderwijs te Utrecht de heren J M Zacha riasse en J W Jansen en het hoofd van de gemeentelijke plantsoenen dienst de heer J P van Alff een praatje over de boomplanterij Zij deden dat respectievelijk in de Vier de Da Costaschool de Titus Brandsmaschool en de Floris Evers school De heer Van Alff verhaalde over wortels takken blaadjes water en aarde In de steden worden bomen geplant omdat zonder bomen een stad er als een steenwoestijn uit zou zien zo zei de heer Alff Dat juist kinderen bomen mogen planten de binnenstad Van een onzer verslaggevers Cafetariahouder J K V 50 uit Utrecht bracht na cafébezoek een kennis naar huis met zijn auto om dat hij hem niet in staat vond om te rijden Zelf bleek hy er echter ook moeilijkheden mee te hebben bij het nemen van een bocht reed hij op het Vreeburg een verkeers zuil om en vervolgde slingerend zijn weg Een passerende politieauto ging er direct achteraan maar kon hem pas een eindje verder klemrijden omdat de wagen zo slingerde Toch was het gedrag van de cafetariahou der normaal hoogstens een beetje De 70-jarlge heer A van den Berg directeur van Maison de Bormeterle te Utrecht vierde vandaag zijn gouden jubileum Het personeel verraste hem van morgen met een radio De finna en zijn vrouw en hinderen of freerdeti de heer Van dien Berg als jubileumgesohenh een speedboat m,et watersTtVs De boot han ¦ maxim.aal 80 kilometer per uur varen Zakenrelaties en kUtmiten voegden aan dit alles vanmiddoig tijdens een receptie in het JaifJ^^V-?:^:::j:!^>t'-'':S^;?ï ^ De Italiaanse archeologe me vrouw Margherita Giiarducci bij een foto van de katakomben waarop zij de vmdiplaats aanwijst van de overblijfselen van de apostel Petrus poloog wereldvermaard stelde vast dat het gebeente afkomstig was van een Mij grote man stevig ge bouwd ouder dan zestig jaar maar nog geen zeventig en ongeveer 1800 jaar geleden gestorven © Prof Carlo Lauro steenkundige van de universiteit Rome onder zocht de aarde welke aan het skelet kleefde en stelde vast dat de sa menstelling precies dezelfde is als die van de aarde in de grafkamer onder ' de trofee van Petrus ' zodat men kan veronderstellen dat dit skelet eerst in die grafkamer heeft gerust en later werd verplaatst Tevens bleek dat bij de bouwvan de oorspronkelijke kerk zeer inhet bijzonder rekening werd gehou den met de ' trofee ' en met ' de rodemuur ' die beiden nauwkeurig onderde plaats liggen waar nu het pau selijke hoogaltaar verrijst Zelfs iser een afwijking in de lengte-as vande kerk die alleen maar verklaardkan worden wanneer men aan neemt dat de bouwers zowel ' derode muur ' als de ' trofee ' op dieereplaats wilden hebben Die at wijking kan iedere bezoeker aan dekerk gemakkelijk zien In de ' contessio ' onder het bal dakijn van Bemini ziet men eenmet kleurig marmer getooide nis,de zogenaamde ' nis der Palii ' Dezenis is asymmetrisch Aan de enezijde wordt zij begrensd door mar merplaten ter breedte van zowat 60 cm aan de andere is de af stand wel anderhalve meter Waar om nu zou men het gebeente vande apostel hebben verplaatst enweggestopt in een geheime nis?Ook dat is naar de mening vanprof Guarducci wel verklaarbaar.De grond onder de Sint-Pieter isbijzonder vochtig Bij de recenteopgravingen moest men hele onder grondse rivieren een nieuw stroom bed geven alvorens de werkzaam heden te kunnen voortzetten Is het bevreemdend dat menhet vereerd gebeente aan de inwer king van het vocht heeft willen ont trekken En waarom in een ge heime nis De gelovigen haddenvooral in vroeger eeuwen in Italiëis er in dit opzicht niet veel ver anderd de neiging vereerde voor werpen aan te raken en in som mige gevallen er stukken van teontvreemden Het wegstoppen vanheiligenrelieken is een heel gewonezaak Ook dit is juist hoewel dezeneiging tot verstoppen toch voorzover ons bekend eerst enkeleeeuwen later gebruikelijk wordt Schedels Er is natuurlijk ook wel wat tegen de beweringen van prof Guarducci in te brengen De gebeenten die men vond vor men ongeveer een half skelet Er zijn ook gedeelten bij van de schedel Maar sinds overoude tijden worden te Rome in de Domkerk dat is Sint-Jan van Lateranen in twee prachtige reliekhouders de hoofden bewaard van zowel de apostel Paulus als van Petrus Daar zelfs apostelen slechts één hoofd hebben zou dus óf de reliek in Sint-Jan vals moeten zijn óf de tbans aan het licht gekomen stoffe lijke resten zijn niet die van Petrus Het spreekt vanzelf dat over deze belangwekkende vondst het laatste woord nog niet gezegd is MAABSSEN — De Maarssense schrijfster Henrlëtte Mooy heeft van het ministerie van O K en W op dracht gekregen haar herinneringen aan de jaren ' 40 tot ' 45 vast te leg gen in boekvorm ' Ik ben nog nooit zo verrast ge weest ' zei de nog enigszins be duusde Henriëtte Mooy 75 er aan toevoegend ' Ik ben nooit in het ver zet geweest ik pleegde alleen maar verzet in m'n eentje en ik heb een dagboek bijgehouden van gebeurte nissen die me getroffen hebben ' Mejuflrouw Mooy heeft de op - Stan Laurel overleden Stan Laurel 74 de filmspeler die als partner van Oliver Hardy wereldfaam verwierf is dinsdag in C'alifornië aan de gevolgen van een hartaanval overleden De In Enge land geboren Laurel de magere van het komische duo Laurel en Hardy wks de afgelopen tien jaar ziek ge weest Oliver Hardy söerf enkele ja ren geleden Het acteren zat Stan Laurel ge boren als Arthur Stanley Jefferson op 16 juni 1890 in de Engelse plaats Ul verston in ' t bloed Zijn ouders wa ren aan het toneel verbonden en een groot deel van zijn jeugd bracht hij in theaters door Toen hij 17 jaar was trad hij op als vervanger van Charlie Chaplin in Fred Karno's Comedy Company in Londen In 1910 reisde hij met dit gezelschap op een veeboot naar New York Het duurde lang voordat de perio de van roem voor Laurel aanbrak Chaplin bleef de gevierde man van het gezelschap en Star nog altijd plaatsvervange » wachtte op zijn kans die bij dit gezelschap nooit kwam Filmproducent Mack Sennett ont dekte Chaplin en maakte van hem een van de grootste komieken in de filmwereld Stan Laurel ging de va riétéwereld in en vermaakte zijn pu bliek met een imitatie van Charlie Chaplin In 1924 ontmoette Laurel de dikke Oliver Hardy Zij besloten samen te gaan werken en maakten samen meer dan tweehonderd films Voor dat de dood Hardy van Laurel scheidde ontstonden er echter moei lijkheden tussen de twee acteurs veroorzaakt door hun echtgenotes wie hun hechte vriendschap een doom in het oog was In 1955 maakte het duo nog een triomfantelijke toemee door Euro pa In die tijd bracht de Amerikaan se televisie de twee komieken weer in de belangstelling Concert voor Utrechtse Kring Het Utrechtse Kring-concert van gisteravond in K en W te Utrecht gaf een tweevoudig programma te beluisteren waarin voor de pauze de altviolist John Sekreve en de pia nist Jan Kruit concerteerden na de pauze de violist Henk Emmelot en de pianiste Grada Visser zicit aan het Utrechtse publiek voorstelden Een dergelijke confrontatie van twee duo's leidt vanzelf tot verge lijken waardoor in dit geval de for mulering van onze mening voor de altviolist minder gunstig uitvalt In de sonate van W Fr Bach immers waarmee hij opende hoorde men een te onzeker spel dat nog misschien verklaarbaar is vanwege de onbe kendheid niet de zaalakoestiek Inderdaad was in de suite van Bloch gemeten naar de inhoud wel een erg lang stuk de toon veel vas ter en het samenspel hechter maar men miste de nodige voortvarend heid De twee lento-delen klonken nog het meest overtuigend de overige delen kregen vooral door het welis waar niet steeds exacte maar wel stuwende spel van de pianist Jan Kruit een acceptabele uitvoering Een debuut in Utrecht betekende het gedeelte na de pauze waarin Henk Emmelot en Grada Visser zich zware opgaven hadden gesteld in hun vertolkingen van Webems 4 Stüoke opus 7 en Bartóks eerste so nate beide voor viool en piano Naast grote technische kwaliteiten kan men ook hier wijzen op tekor ten maar liever gaat men hieraan voorbij omdat de durf en hef enthousiasme in het spel leidend tot een vitale steeds boeiende uitvoe ring van de sonate veel beloven voor de toekomst D V d H Advertentie BESCHERM U TEGEN BESMETTING MET Fghnmnint de keelontsmeltende labléltën dracht enige tijd in beraad gehou den omdat ze zelf reeds speelde met de gedachte dagboekfragmenten voor eigen rekening uit te geven o.a de Dagboekflarden die onlangs in Vrij Nederland zijn gepubliceerd Maar nu heeft Henriëtte Mooy be sloten de ministeriële opdracht te aanvaarden zodat eind van dit jaar haar oorlogsherinneringen tegemoet gezien kunnen worden Henriëtte Mooy is geboren en geto gen Amsterdamse en heeft daar ge woond totdat zij circa dertien jaar geleden haar intrek in Wolfshoek nam Advertentie Geen angst meer want er is Neo-Silvikrin Eerst komt roos dan volgt haaruitval daarna verhoornt de hoofdhuid en kaalheid is het eind Dit kunt u verwach ten als u niet bijtijds zorgt voor „ bijvoeding " van de hoofdhuid NEEM NEO-SILVIKRIN Silvikrin bevat in de juiste verhouding alle 18 natuurlijke opbouwstoffen die ook uw haar nodig heeft Vandaar dat niets zo helpt tegen roos en haaruitval als Neo-Silvikrin NeoSilvikrin de biologische haarvoeding XjA Voor dagelijkse haarverzorging Is * S * er Silvikrin Lotion met of zonder vet Houdt het haar gezond en S laat het gemakkelijk kappen Stam Laurel r en Olmer Hardy • Naar De stem van Israël meldt heeft het in Leningrad verschijnende tijdschrift Swesjda de eerste hoofd stukken gepubliceerd van het dag boek van Mirjam Rolnik een 14 jarig joods meisje dat in de oorlog in het getto van Wilna woonde Advertentie m^^^-^pmi-Mmm Het Holland Festival 15 juni 15 juli komt weer in zicht en daarom heeft secretaris Peter Diamand vast het vl uit die dagen een van die merkwaardige kortsluitingen in het ontwrichte leven toen er wel gefotografeerd en gefilmd kon worden maar niet gegeten illustreerden vaak op beklemmende wijze de feiten die we al dachten te kennen maar die In cijfers uitgedrukt toch weer schokten 15.000 mensen die in de hongerwinter omkwamen Honderden gevangenen gefusilleerd als repressaiUe voor enkele aanslagen op Duitsers door het verzet Honderden doden ook onder de bevol king bij bombardementen door de geallieerden op Hengelo Am sterdam en Den Haag Waren het er zoveel besefte men met een schok In Amsterdam 20.000 bomen gekapt om de nood kacheltjes brandend te kunnen houden 20.000 bomen zij deden er niet toe maar toch denkt men weer waren het er zoveel Of was het zo weinig 500 céilorieën per dag terwijl het normale getal 2400 is En dan had men nog geluk als men die 500 calorieën wist te bemachtigen En weer denkt men zo veel als men hoort dat in twee dagen tijd uit Rotterdam 50.000 mannen werden wegge voerd om in Duitsland of in het door Nico Scheepmaker oosten van het land te werk te worden gesteld Daar waren ook weev die trefwoorden waaraan we de zwartste tijd uit de cwrlog konden herkennen gaarkeukens ncx)dkacheltjes Zweeds witte brood voedseldroppings We zagen de uitgeteerde lichamen van hongerende mensen in Amsterdam en we beseften opeens dat zulke beelden niet het monopolie van de concentratiekampen waren maar dat ook de buurman van hiernaast gewoon in zijn eigen huisje en in eigen stad langzaam was doodgehongerd Een indrukwekkende uitzending ook al meen ik een kritische kanttekening te moeten plaatsen Dr De Jongs gebruik van bij voeglijke naamwoorden was in sommige gevallen krijg ik de in druk overbodig Als we horen dat mensen in goederenwagons werden weggevoerd weten we al genoeg de vermelding dat het smerige wagons waren is dan overbodig Zulke mededelingen krijgen dan iets triviaals tegenover het zo veel grotere lijden op zoveel andere terreinen Dat men onder de luizen terugkwam uit een kamp is in vergelijking met de honderden gefusilleerden en de duizenden verhongerden een anekdotische triviale mededeling 3ie afbreuk doet aan de strakheid en de soberheid van de uit zending in zijn geheel Film 65 Oi ¦ p NEDERLAND 2 ging er iets helemaal mis met de uitzending Een langdurige storing onderbrak Film 65 maar gelukkig werd dit programma na geruime tijd weer hervat en liet men het solistenconcert daarna vervallen Film 65 werd het beste program ma tot nu toe van Bertina en Keiler Vijf jonge cineasten van wie drie redactieleden van Skcxjp lieten fragmenten zien uit hun jong ste werk waarna Bertina de aanval opende op Pim de la Parra en Wim Verstappen van wie hij nog geen indrukwekkende dingen had gezien zoals hij zei Hij noemde hen kretenslakers verwijzend naar een pagina-groot artikel in Het Parool Grappig was dat zijn misvattingen van hun wcKjrden in dat artikel weerlegd werden door te zeggen dat het een ' normale journalistieke praktijk ' betrof Kennelijk even slordig filmen zij ook vandaar dat Bertina hen terecht opzij schoof in dit gezelschap waarin Frans Weisz Eric Terpstra en Nicolai van der Heijde in deze volgorde met hun filmpjes de beste indruk maakten De discussie die volgde duurde zo lang en was zo levendig dat Film 65 beloofde er in de volgende uitzen(3ing op terug te komen Johnny en Rijk Up NEDERLAND 1 diende de verfoeilijke serie De Verdedigers ik ken geen serie waarin zo ongegeneerd ' valsheid in geschrifte ' wordt gepleegd als buffer tussen de ongelijksoortige programma's over de hongerwinter en Johnny en Rijk Ik heb weer veel plezier beleefd aan dit duo ook al was de show in zijn geheel wat romme liger wat minder uitgebalanceerd dan de vcrige keren Ik verdenk hen ervan dat zij een aantal onderwerpen uit onderdelen uit ver schillende shows van de Engelse Green en 5011 door elkaar hebben gehutseld Maar ' goed gek ' waren ze wear wel de voorproefjes van T(x>n Hermans staken er zelfs wat ble«i!tjes bij af Een ver rassing was verder het optreden van Conny van den Bos die een van haar verliezende liedjes zong Ook Connie van Bergen en Les Shaloms twee Nederlandse meisjes overigens leverden aardig bijwerk in het muzikale genre ¦ »»»^^^ Operüf concerten toneel ballet en exposities Concertgebouworkest onder Erich Leinsdorf solist Wladimir Askenazy piano Cleveland Or chestra onder George Szell solist Leon Fleischer piano Residentie orkest in drie concerten onder Carl Schuricht Kurt Thomas en Pierre Boulez Robert Casadesus is solist in het concert onder Schuricht Thomas zal een Bach-programma uitvoeren met de cantate nr 21 en het Magnificat Schuricht leidt eveneens een Houtrustconcert waar Daniël Wayenberg als solist zal optreden Op het programma staan dan werken van Wagner en Beethoven In Amsterdam zullen Erich Leinsdorf Bernard Haitink en Bru no Madema het Concertgebouwor kest leiden Solisten zijn daar res pectievelijk Wladimir Askenazy Wolfgang Schneiderhan en " Pheo Bruins Verder zullen daar optre den het Cleveland Orchestra onder Szell en het Radio Filharmonisch orkest onder Jean Foumet Het Rotterdams Philharmonisch Orkest voert onder leiding van Franz Paul Decker ondermeer het concert voor piano orkest en man nenkoor van Busoni uit In Leiden geeft Iskar Aribo weer een uitvoe ring van Bachs Hohe Messe en de Nederlandse Bachvereniging con certeert in Gouda Willem Noske leidt in de Oude Kerk in Scheve ningen een concert van 17e eeuwse muziek Verder zullen ondermeer optre den het kamerorkest van Moskou onder dirigent altviolist Rudolf Barshai en het Nederlan(3s kamer orkest onder David Zinman dat de eerste uitvoering zal geven van de achtste symfonie van Lex van Delden Advertentie ToneeT * Jean-Louis Barrault en Madeleine Renaud komen naar Nederland met Beckets Oh les beaux jours de Haizlip-Stoiber Company uit New I ii 
WOENSDAG Zi FEBBTTARI 1965 Wegens uitbreiding van ons bedrijf is er weer plaats voor een ervaren CHAUFFEUR Zij die belangstelling heb ben kunnen zich melden Internationaal Transportbedr GEBR HOEK Maarssen Nedereindsevaart 4 tel 030-41606 VERKOOP BIJ EXECUTIE Donderdag 25 febr a.s n.m 2.30 uur in het pand J van Galenstraat 36 te Maarssen van meubilaire en andere huish goederen t.l.v H Schouten De goederen worden in het openbaar verkocht bij opbod zonder opgeld en kosten aan de meest biedende en tegen contante betaling De Gerechtsdeurwaarder met de executie belast L C Hinfelaar Kerkweg 12 Maarssen In plaats van kaarten Op 20 februari ontsliep na een moedig gedragen lijden mvjn lieve man onze zorgzame vader zoon schoonzoon broeder zwager en oom ADOLPH FREDERIK MIDDENDORP op de leeftijd van 44 jaar Ledden Zeist Dordrecht Amsterdam MalloTca Eindhoven Voorschoten K L R Middendorp-Defize Daphne en Joint IVt G Middendorp-Adriani H J Middendorp E Middendorp-Daubanton J S Schravp-Middendorp A A M Schrave E R Defize-Spuyman L F Defize G Defize-Ras] Huur erfenis en arbeids sahen echtscheidingen on derhoud aanrijdingen over tredinfien eeldvorderinpt'n contracten procedures ad viezen etc Leiden 24 februari 1965 Moddermanstraat 19 Liever geen bezoek De cremaüe heeft heden In stilte plaatsgevonden Na een langdurig ziekbed is op 21 februari 1965 overleden onze medewerlcer en collega GERRIT ALBERTUS DE WIT op de leeftijd van 53 jaar Ztjn hoge plichtsbetrachting hebben wij allen steeds gewaardeerd Directie en Medewerkers van Restaurant Esplanade " te Utrecht ^¦^¦^^?^?^?^?^¦?^^^?¦^^^^¦^.^¦?¦^¦» Groot winkel - en bedrijfspand waarin gevestigd elektrotechnisch bedrijf in groot dorp centrum prov Utrecht Bev gr winkel gar werkplaats en woning met 4 kamers PRIJS ƒ 150.000 — ' Evt ook te huur Geschikt voor vele doel - einden Alleen serieuze gegadigden gelieven te reflekteren onder no 2-5018 aan het bureau U.N W V HATTEM en Zoon Haverstraat 8 Utrecht Telefoon 14291-81875 voor Wasmachines Centrifuges Gasfornuizen Gaskachels enz TE HUUR 500 m ^ industrieterrein op het Kanaleneiland Geheel door hekwerk omgeven afgesloten Voor de helft belegd met dikke trottoirtegels Huurprijs f 170 — per maand Brieven onder no 2-5016 aan het bureau U.N Gesterkt door de H Sa cramenten overleed nog onverwacht onze lieve zeer zorgzame man en vader de heer MARINUS CORNELIS ANTONIIIS DE HOOGT echtgenoot van mevrouw Henriëtte Kerremans op de leeftijd van 54 jaar Mevr wed H de Hoogt - Kerremans Henk Ruud Utrecht 23 februari 1965 Bolksbeekstraat 9 De overledene is opge baard in een der aula's van „ Sinte Barbara " Am sterdamsestr.weg 141 143 Voor hen die afscheid wil len nemen is er gelegen heid uitsluitend van 7-7.30 uur Dra 7.30 uur precies bid den wij in de aula voor zijn zielerust Vrijdag 26 februari wordt in de parochiekerk van de H Gertrudis Amalia dwarsstraat om 10.00 uur de gezongen H Mis van requiem opgedragen waar na vanuit de kerk de begrafenis op het r.k kerkhof aan de Prinsesse laan te Utrecht iiiiiiiiiiiiilliiiiiriiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiMtiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiititiiiiiiliiiiniriiiitiiiiiin £ Ê Op zeer rustig punt te WOUDENBERG met blijvend 1 = vrij uitzicht een vooroorlogs gebouwd doch modern | = gerestaureerd i VRIJSTAAND WOONHUIS I I met gar 2 houten schuren en plm 1 ha i I grond ged bezet met vruchtbomen i ï Terstond te aanvaarden = I VRAAGPRIJS ƒ 80.000 — | H Brieven onder no 2-5020 aan het bureau U.N = " llllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiltlMlllllllinilltlllllllIltllllllllMllltlllllllIllllllllltltllMllltlllllllinir Rustige gezonde dame op leeftijd vraagt per 1 mei in centrum of naaste omgeving goed gemeub zit en slaapkamer of grote zit-slaapkamer v.w centr verw met pension of warme maaltijd Brieven onder no 2-5017 aan het bureau U.N GELD NODIG BEL 0590Ö-37645 • ALVOBA - MEISJE 20 Jaar M.M.S spreekt fypt en stenografeerf Frans Duiis Engels en Spaans kanloorervaring ook in buitenland ZOEKT PASSENDE WERKKRING Brieven onder no 2-5021 aan het bureau U.N TE KOOP goed onderhouden 4 KAMERFLAT Rustige ligging aan de rand van de stad Eind maart leeg Koopsom f 37.000 — Inlichtingen verstrekt H RIJKSEN Jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Voor een speciale montage-afdeling vra gen wij een INSTRUCTRICE/LEIDSTER Wij zoeken voor deze aantrekkelijke func tie een leidster die op tactvolle wtjze jonge meisjes in ons bedrijf opvangt en ze een degelijke opleiding geeft Gezien de jeugd van deze groep werk neemsters is begrip overwicht en tact een eerste vereiste Ervaring in soortgelijk werk wordt btj zonder op prijs gesteld Sollicitaties worden ingewacht bi ] OLVIS Smelfzekeringenfabriek N.Y Kanonstraat 36 — Utrecht J R B POLEE INTERNIST uitsluitend voor maag - darm en stofwisselingsziekten VERPLAATSING PRAKTIJK Met ingang van 1 maart 1965 wordt de praktijk verplaatst van Fr Halsstraat 23 naar Koningslaan 11 souterrain tel 23716 onveranderd Spreekuren onveranderd Woonadres Bilthoven Soest - dijkseweg 16 N tel 03402 - 5104 Vrijdag geen spreekuur TE KOOP aan de Berkelstraat een pri ma onderhouden WOONHUIS bevattende suite keuken w.c tuin met achterom Ie verd 3 slaapkamers badcel daarboven zolder KOOPPRIJS ƒ 38.000 — Aanvaarding spoedig Inlichtingen Waltmann & Co makelaars in onroerende goe - deren Oudegracht 92 tel 18444 Het faillissement van H B G T L C L R A SCHELLER laatstelijk gewoond hebbende te Loosdrecht is geëindigd door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst De curator Mr C K Kortenhoff Maliesingel 5 Utrecht V TE KOOP GEVR door par ticulier HUIZEN voor gpldbelegging in de prov Utrecht Aanbiedingen met vermel ding van prijs ligging etc onder no 2-5011 aan het bureau U.N Geheimhouding verzekerd ASSISTENT VERKOPER gevraagd voor onze zaak in verlichting verwarming en elektr apparaten Enige bekendheid in deze branche ver dient aanbeveling Leeftijd 17—20 jaar OPROEPING SCHULDEISERS Alien die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of onder zich hebben behorende tot de nalaten schap van de heer NICOLAAS STUFKENS gewoond hebbende te De Bilt Emmalaan 2 en over leden op 26 december 1964 wordt verzocht vóór 15 maart 1965 daarvan opgave betaling of afgifte te doen ten kantore van Notaris H J M Ie Nobel Kromme Nieuwe Gracht 50 A te Utrecht Oude Gracht 184 Utrecht tel 11380 TE KOOP modern WOONHUIS met tuin en stenen schuur Bev o.m woonkamer 3 slp.k douche en zol der Omstreeks mei leeg Vraagprqs ƒ 47.500 — Inlichtingen verstrekt H RIJKSEN Jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Gevraagd JONG MEDEWERKSTER 16—18 jaar voor gevarieerde werkzaamheden op klein modern kantoor prettige sfeer gunstige spaar - en gratificatieregeling Diploma typen strekt tot aanbeveling Eigenhandig geschreven brieven aan DIRECTIE N.V DE LANDBOUWBANK Oudegracht 113 • Utrecht WEG GRIEP - VERKOUDHEID Chinavit DRAGEES „ HAnERHANH " Sne/wer(cend Doeltreffend Betrouwbaar Verkrijgb bii Apoth en erk Drog • jiiü > Geldig van 25 febr t/m 3 mrt wmmüvrn mAmmmmiM ÜTKECHTSCH NIEUWSVSLAD 4427 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT 12 km van Oldenzaal I DAGTRIPS dinsdag • donderdag • GRATIS zaterdag • zondag - 3 GLD WEEKENDTJIIPS geheel verzorgd Ie klas hotels 25 — p pers Reserveringen en alle gewenste Inlichtingen voor Utrecht • Arnhem en omstreken IVIABO-TOURS • Telefoon 030-81730 Bij het Bureau Bouwzaken „ de Uithof " wordt ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van grote complexen laboratoria voor verschillende doel einden een INGENIEUR W.l of E.I gevraagd HANDELSONDERNEMING te UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding 1 boekhoudkundige kracht in het bezit van U.L.O.-diploma en tevens in het bezit van of studerend voor prak - tijk diploma boekhouden 2 telefoniste tevens belast met lichte kantoor werkzaamheden Brieven onder no 2-5019 aan het bureau U.N De te benoemen functionaris zal de leiding krijgen over een aantal werktuigbouwkun dige en elektrotechn H.T.S.'ers die zich in overleg met de toekomstige gebruikers en de adviseurs bezig houden met de voorbereiding en de uitvoering van warm te en ventilatie technische installaties alsmede van normale en speciale elektro technische installaties Benoeming en salariëring zal afhankelijk van leeftijd en ervaring plaats vinden in één der ingenieursrangen Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij het Hoofd van bovengenoemd bureau onder no 030 - 18741 Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen veer tien degen aan het Hoofd van de Afdeling Per soneelszaken van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 Utrecht Op brief vermelden no B.U 274 TECHNISCHE UNIE groothandel in electro-techn en sanitaire artikelen VAN ASCH VAN WIJCKSKADE 31 UTRECHT vraagt voor haar atd huish artikelen r Op de afdeling ELECTRO-ENCEPHALOGRAFIE van het Sint Antonius Ziekenhuis Jan van Scorelstraat Z te Utrecht komt de plaats vacant voor een ADMINISTR KRAOHT mnl Leeftijd 21—27 jaar ULO-opleiding en kennis van elektr huish apparaten strekt tot aanbeveling Gegadigden dienen prettig telefonisch con tact met onze afnemers te kunnen onder houden Gaarne schriftelijke sollicitaties met uitvoerige in lichtingen aan bovengenoemd adres t.a.v van de afd Personeelszaken Telefoon 17341 electro-encephalografie laborante Voor deze functie komen in aanmerking candidaten die de E.E.G.-opleiding diploma A of B reeds hebben voltooid resp can didaten die de erkende opleiding voor deze functie in het ziekenhuis willen volgen In dit laatste geval is vooropleiding Mulo-E tenminste vereist Sollicitanten gelieven hun brieven te richten aan de Directeur Econoom Hieronder staan 104 woorden die betrekl TE KOOP SOESTDIJK een vrijstaande VILLA met ca UGO m ^ tuin en een blijvend vrij uitzicht Bevattende kamer en suite serre ontvang kamer keuken bijkeu ken kelder Boven 3 slaapkamers en een ruime badkamer geen inb bad Ruime zolder met zolder kamer KOOPSOM / 110.000 - k.k Makelaarskantoor Adriaan JM Sliedrechf Fransen v d Puttelaan 4 t.o busstation Zeist tel 14277 03404 In het Rust - en Herstellingsoord Arienshof Duinweg 12 Huis ter Heide is plaats voor twee huish hulpen Min leeftijd 18 jaar In - of extern Ook zeer geschikt voor 2 vrien dinnen Geboden wordt een pret tige werkkring een goed salaris en een gunstige vakantieregeling. Sollicitaties aan of nadere inlichtingen bij de Directrice JAARBEURS RESTAURANT afd Vredenburg - afd Croeselaan Voor de a.s Voorjaarsbeurs 1965 van 8 t/m 16 maart zon dag en ' s avonds gesloten is plaatsingsmogelijkheid in tij delijke dienst voor VROUWEN IN ALGEMENE DIENST afwas ophaaldienst BUFFETKNECHTEN AFRUIMSTERS voor de snelbuffetten FLINKE MANNEN IN ALGEMENE DIENST Mondelinge aanmeldingen bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau te Utrecht Sectie Hore ca Boothstraat 8 tussen 8.30 12.00 uur tel 030-11841 Iflild^itigy/^Wg^mr UTRECHT vraagt voor onmiddellijke indiensttreding enige Woningstolfeerders Van de kandidaten voor deze functie verlangen wij een ruime en gedegen ervaring in decomplete woningstoffering het vermogen eerste klas vakwerk televeren In een aanvaardbaar tempo werklust en betrouwbaarheid correct uiterlijk en beschaafd optre den u vertegenwoordigt immers G.M.bö Se klant Wij bieden een goed salaris gunsitge secundaire arbeidsvoorwaarden een 5-daagse werkw:eek en korting op persoonlijke aeinkopen in ons warenhuig * Sollicitaüe mogelijkheden meld u bü onze personeelsdienst Oudegracht 85 4e etage voor het verkrijgen van een sollici tatieformulier en het gelijktijdig maken van eenafspraak maak telefonisch 030-11974 toestel 79 een af spraak voor een gesprek schrüf een brief aan de Centrale Personeels dienst Postbus 11 te Utrecht '¦¦«¦ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllliBIllll """"' RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Bureau Bouwzaken de Uithof " worden ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van grote complexen laboratoria voor verschillende doel einden enige TECHNISCHE MEDEWERKERS gevraagd met H.T.S.-opleiding afdeling bouwkunde of weg - en waterbouwkunde De te benoemen functionarissen hebben voornamelijk tot taak a het voeren van overleg met de hoog leraren en stafleden ten behoeve van hetopstellen van programma's van eisen b het verzorgen van de coördinatie tussende toekomstige gebruikers de architecten de adviseurs bij de verdere voor bereiding en uitvoering van de pro jecten Benoeming en salariëring zal afhankelijk van leeftijd opleiding en ervaring plaats vinden in de hiervoor geëigende technische rangen Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij het Hoofd van bovengenoemd bureau onder no 030 - 18741 Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen veertien ' dagen aan het Hoofd van de Afdeling Personeelszaken van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 Utrecht Op brief no B.U 276 vermelden iiniiiniiiuiiiniiiiniiiiNiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiiiiiiMMiMiiitiiiiiiMiiiiiiiifiiiniMitiiiiiniiiiuiiitj 1 HERSTELLINGSOORD VERENIGING 1 i „ DENNENHEUVEL " Maliebaan 63 = I telefoon 17810 | i vraagt voor direkt of 1 april a.s E Goede administratieve kracht vri Jongste medewerkster I Sollicitaties schriftelijk of na telefonische afspraak | NiinniifiiiriirniiiitiiiiriniriiriniiiiiitiiiiiiiinitiiinniMtiiiitiiiiiitiiiniiiniitiiiiMiitiiiiiiiiii - fflP.ANDSIESSEN - UTRECHT — OUDEGRACHT 184 vraagt LOODGIETERS HALFWAS LOODGIETERS LEERLINGLOODGIETERS Aanmelding des zaterdags 9 — 12 uur Metaalwarenfabriek J A SNELDER STRIJKVIERTEL 18 - DE MEERN vraagt JONGE ARBEIDSKRACHTEN Gratis bedrijfskleding goede sociale voor - zieningen Telefoon 03406 - 1950 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Bij het Bureau Bouwzaken de Uithof " wordt ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van grote complexen laboratoria voor verschillende doel einden een WERKTUIGKUNDIGE MEDEWERKER gevraagd m ^ H.T.S.-opleiding of gelijk waardig > ¦¦ De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het verzamelen van gegevens voor de warmte - en ventilatie technische installaties in overleg met de toekomstige gebruikers en het overleg met de advi seurs bij de voorbereiding en uitvoering Salaris afhankelijk van opleiding leeftijd en ervaring Inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij het Hoofd van bovengenoemd bureau onder no 030 - 18741 Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen veertien dagen aan het Hoofd van de afdeling Per soneelszaken van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht Op brief no B.U 27 vermel den Wij vragen voor één onzer filialen een PRIMA VERKOOPSTER en een AANK VERKOOPSTER Soil Hoofdkantoor Biltstraat 22 a na 6 uur 22abis Telefoon 030 14886 CAEÊ-RESTAURANT DE POORT VAN ICLEEF te Utrecht vraagt CAFÉ-RESTAURANT KELNERS N.V NEDERLANDSCHE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ Groenewoudsedük 1 - Utrecht vraagt voor haar bedrijf ENIGE ELEKTRICIENS voor het onderhoud van de elektrische instal latie en het opheffen van eventueel voorko mende storingen in de produktie-afdelingen Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de 3 ploegendienst Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afd Personeelszaken Postbus 2020 Utrecht Mondelinge aanmeldingen maandag t.m vrijdag van 9-17 uur en zater dags van 9-13 uur aan ons kantoor Groene woudsedijk 1 Utrecht TSaHSPÜIlTil De directie van Transportwerktuigenfabrlek N.V Transporta zoekt a DIRECTIE SECRETARESSE leeftijd 25—35 jaar middelb opl steno en typen Voor alg zaleen corresp eenv admini stratie enz Voorkeur genieten zü die in staat zijn zelfstandig te handelen zodat zij bij ttjd afw van de directeur deze mede kunnen vervangen Voor gehuwden is event bijz werktijden regeling mogelijk Salaris is afh van opl en ervaring b ZELFSTANDIG TEKENAAR CONSTRUCTEUR ervaring in soortgelijke functie strekt tot aanbeveling Zaterdags vrij reisk.verg 14 min per bus van station Utrecht Met reeds bestaande vakantieplannen wordt rekening gehouden Uitvoerige brieven met personalia opl loop baan huidig salaris enz aan de Dir Ir H J van Raalte postbus 3 Jutphaas TRflHSPDRTfi Tijdens de speciale bijeenkomst van de Ttommissie Post " van de CEPT Conférence Européenne des Admi nistrations des Postes et des Tele communications die op 15 februari jl te Lissabon werd gehouden is door de landen van de CEPT het ontwerp voor de Europazegels 1965 van de IJslandse kunstenaar Hoer dur Karlsson gekozen Dit ontwerp toont een takje waaraan drie blade ren en een vrucht die de samenstel ling van de PTT-administraties in het kader van de CEPT symboli seert De zegels zullen dit jaar op 27 sep tember worden uitgegeven BENT U DE MAN DIE WIJ ZOEKEN Voor de montage-afdeling van ons bedryf vragen wij voor spoedige indiensttreding een GESCHAAFDE ONDERHOUDSMONTEUR Wij zoeken iemand die voldoende prakti sche kennis en ervaring heeft om ver schillende soorten fijnmechanische appa raten in te stellen te repareren en te on derhouden Naast dit zeer gevarieerde werk moet hij leiding kunnen geven aan enkele jeugdige werlcnemers Sollicitaties worden ingewacht bij OLVIS Smeltzekeringenfabriek N.Y Kanonstraat 36 — Utrecht ^ Het Sint Antonius Ziekenhuis Jan van Scorelstraat 2 te Utrecht roept sollicitanten op voor de functie van assistente medisch secretariaat Vereisten mulo-diploma en typen Enige kennis van de medische terminologie strekt tot aanbeveling Sollicitanten gelieven hun brieven te richten aan de Directeur-Econoom Op een handelskantoor te Zeist is plaats voor een intelligente vrL admin * kracht als assistente van de directie en bedrijfs leiding en voor boekhoudkundige werk zaamheden van algemene aard Gevraagd wordt opleiding middelbaar schoolniveau leeftijd 22—27 jaar "' i.b.v praktijkdiploma boekhouden en diploma IWBA of hiervoor studerend Vakkenis is niet vereist doch wel goede ontwikkeling en kantoorervaring Geboden wordt prettige werkkring op een bedrijvigkantoor met teamgeest afwisselend werk met een honoreringvan f 500 — tot f 600 — per maand naarbekwaamheid Eigenhandig geschreven brieven met volledige in lichtingen omtrent opleiding bedrijfservaring hui dige functie etc onder nr 2-5015 aan het bur U.N TRSMSPDItT-fi TRANSPORTWERKTÜIGENFABRIEK N.V TRANSPORTA ZOEKT DRAAIER BANKWERKER AANKOMEND DRAAIER BANKWERKER/LASSERS AANK BANKWERKERS AFKORTER VERFSPUITER • gunstige loon - en soc voorwaarden bedrij tskleding-verstrekking volledige reiskostenvergoeding winstaandeelregeling Smecoma-opleidingsregeling Sollicitaties IJsselsteinseweg 22a Jutphaas postbus 3 telefoon 03470 - 486 Tt^ii;s:ï'Mja RAI in totaal reeds 234.850 bezoekers De Gouden RAI heeft dinsdag met 46.445 bezoekers weer een druk ke dag gehad Van dit aantal kwa men 21.000 personen in de avond uren In ' totaal hebben tot nu toe 234.850 personen de tentoohstelling bezocht Jac Alders weer naar Curagao De viee-voorzitter van het Neder lands Katholiek Vakverbond de heer Jac Aiders vertrekt aanstaan de zaterdag opnieuw naar Suriname en de Nederlandse Antillen Hij zal nagaan lioe het NKV de Surinaam se en Antilliaanse christelijke vakbe weging kan helpen Hij zal op Curagao de nodige voorbereidingen treffen voor de komst van een NKV-functionaris die zich een paar jaar op de An tillen zal bezig houden met de op leiding van het kader van de christelijke vakbeweging De heer Alders verwacht wel dat hij op Curagao zal worden toegela ten ondanks het feit dat hij in ok tober in verschillende publikaties de politieke toestand op de Nederland se Antillen bedroevend heeft ge noemd Dr R H van Gulik ook in Korea ambassadeur Bü KB is de Nederlandse ambas sadeur in Japan dr R H van Gu lik tevens benoemd tot ambassa deur in de republiek Korea I 
rmECHTSCH NIEUWSBLAD Steeds meer lawaai rond eX'Vninister STRAUSS zou meer van wapenleveranties aan Israël afweten Van onze correspondent BONN — Naarmate de verkiezingen voor de Bondsdag in sep tember nader komen wordt het gerucht rond Fransz-Josef Strauss steeds luider Vriend en vijand houden zich dagelijks met de oud-minister van verdediging bezig wiens energie toe neemt naarmate hij meer tegenstand ondervindt Ook zijn par tiivrienden in Bonn kunnen niet altijd gelukkig zijn met de uitspraken die Fransz-Josef Strauss in de hitte van het debat zijn auditorium in het gezicht slingert Die Welt acht het aannemelijk dat Diepeveen opent boutique Nieuwe mode in oud ambachtshuis naar alle Nederlandse windstreken tezamen kwamen Een herinnering aan de handwerk kunst van die oude ambachtelijke lieden zijn de gekantkloste gprdij nen voor de ramen Hetzelfde ' kant gebruikte Diepeveen in zijn collectie voor fragiele hesjes of wijd wappe-rende rokken over een strakke strapless satijnen jurk of in plaats van de onderrok een broekrok In de boutique-coUectie veel mo dieuzer dan de confectie-modellen die Diepeveen ook liet zien werd veel gecombineerd helder contras terende kleuren in brede horizon tale strepen of jasjes vesten hes jes en bloezes bij een plooi rok Want de rokken voldoen aan het Pa rijse zwierige mode-voorschrift Veel plooien ingelegd of ingestikt of heel fijne plissé of wijdklokkende banen van ragfijn mousseline De rokken van de jurken zijn daarentegen vooral in de confectle afdeling lang niet allemaal zo zwie rig De confectiemodellen zijn strak en recht flauw getailleerd maar glad om de heupen De jurken in de boutique coUectie hebben heel vaak bloezende lijfjes Vaak bollen ze zover over dat ze het effect van een veriaagde taille geven Maar al zit die taille doorgaans op zijn plaats zo af en toe verschuift het accent weleens Ook de empire-lijn komt hier en daar naar voren Het materiaal dat Diepeveen bij voorkeur gebruikt is linnen in het bijzonder een grofgeweven struc tuur Naar Parijse maatstaven zijn er niet zo gek veel bloemetjes Pas teltinten natuurlijk veel roze maar ook veel wit en marineblauw com penseren dit gemis aan overdadige flora Kloskant van katoenen garens als luchtige overrok van een cocktaiU iapon die eigenlijk een cocktail-knickerbocker is In paniek baby uit raam gegooid Bloemen voor Boussac in Inca-stijl Urand drijft moeder in het nauw Bij een felle brand in een woon huis in de Oranjeboomstraat in Rot terdam zijn dinsdag een baby van vier weken en een meisje van ne gen jaar ernstig gewond geraakt Hun moeder werd met minder erns tige brandwonden maar in over spannen toestand In het Dijkzigrt ziekenhuls opgenomen De brand was ontstaan op de eer ste etage in het huis van de familie Van der Meijde doordat een petro leumkachel in een kamer waar kin deren speelden omviel De moeder van de kinderen was boven in het huis de was aan het ophangen toen het ongeluk gebeurde Zij werd door haar zesjarig zoon tje gewaarschuwd Zij slaagde er in haar vier kinderen een jongen van zes twee - kinderen van vier en drie en een baby van anderhalf jaar tijdig buiten de woning te brengen Het op de tweede etage wonende gezin Kloosterziel bestaande uit een vrouw een meisje - van negen jaar en een baby van vier weken werd echter door het vuur verrast Trap De vrouw zag geen kans meer langs de trap het huis te verlaten In haar angst heeft zij het babytje uit een raam aan de achterzijde naar beneden gegooid Dit kind kwam op het dak van een keuken van de benedenetage terecht Het had vrij ernstige brandwonden en een schedeltrauma Het meisje van negen jaar en de vrouw konden zich ondanks de fel le brand die toen ook al in hun huis woedde via een waranda redden en kwamen bij de familie Marx te recht Een andere buurman een taxichauffeur de heer Streetland haalde het zwaargewonde babytje van het plat Alle drie werden zo snel mogelijk naar het Dijkzigtzie kenhuis gebracht Van onze moderedactrice UTBEOHT — Bloemen voor Bous sac Lelietjes margrieten madelief jes of zomaar ondefinieerbare bloe sems van abstracte bomen en plan ten in iiatuurgetrouwe of onwaar schijnlijke kleuren m,et handenvol zijn ze uitgestrooid over de nieuwe stoffencollectie van Boussac die maandagmiddag onder auspiciën van de firm,a Wébé in het overvolle en warme Tivoli is getoond Die warmte was niet eens nodig om aan de zomer te denken de kiëüren van de stoffen waren al vol doende Boussac komt dit jaar uit met bijna vierhonderd verschillende dessins verschillend in kleur pa troon en kwaliteit De inspiratie bron is voor dit seizoen gezocht in midden-Amerika zodat als men niet de voorkeur geeft aan de bloe menbouquetjes de patronen en exotische tinten van de oude Inca's en Azteken terugvindt Hoewel Boussac eigenlijk een ka toenfabriek is zijn er in de stoffen collectie ook andere kwaliteiten op genomen het ultra-soepele badstof een soort frotté bijna dat van een afstand net flannel lijkt het mousse line tergal de linnen-look in fibrane katoen-piqué en een kunstvezelkwa liteit acetaat-zijde Omdat stoffen nu eenmaal het best toonbaeir zijn als ze verwerkt zijn tot jurkjes pakjes of ensembles is er al is het eigehlijk alleen maar om naar te kijken ook een Boussac mode Die bleek dit jaar bijzonder op Parijs geïnspireerd te zijn veel broekrokken bloezende lijfjes of rechte soepele rokken Avondjur ken of strandensembles de Bous sac-dessins dwingen beslist niet in één bepaalde richting maar accen tueren elk genre Ulbricht in vlaggend Cairo aansekomen Omstreeks twaalf uur vanmid dag is de Oostduitse leider Walter Ulbricht in een met Oostduitse vlaggen versierd Caïro aangekomen waar hij hartelijk ontvangen werd door president Nasser en diens voornaamste ministers Ter wijl de twee staatslieden el kaar omhelsden klonken 21 saluutschoten een verwelko ming die normaliter aan staats hoofden is voorbehouden Kort na a-nkomst maakte Ul bricht met zijn gastheer een rijtoer door de Egyptische hoofdstad Daar na ging het naar het Koebbeh pa-lels waar Ulbricht gedurende zijn zevendaags bezoek aan Egypte zal logeren Morgen zullen de officiële besprekingen tussen de beide staats lieden beginnen Het Westduitse blad Der Mittag zorgde gisteren voor enige opschud ding in Bonn door te schrijven dat Ulbricht in Caïro omringd zal wor den door een lijfwacht van landge noten voormalige SS - en Gestapo functionarissen Der Mittag een doorgaans goed geïnformeerd blad somt onder meer op als leden van Ulbrichts ' lijf wacht ' Leopold Gleim door de Russen gezocht wegens oorlogsmis daden Bertrgnd Bender eens lei der van de Gestapo in Warschau thans evenals Gleim in dienst van de Egyptische veiligheidstroepen Joachim Daemling voormalig SS - Kamer doet stiletto messen in de ban Van onze pari red DEN HAAG — Met de messen op tafel heeft de Tweede Ka mer gisteren gediscus sieerd over de hand wapenwet die een eind moet maken aan hef gebruilc van stiletto's en andere gevaarlijke messen De Kamer heett deze anti stiletto-wet met algemene stemmen aangenomen maar er kwam heel wat messen-trekkerij bij te pas De liberale afgevaar digde mr Berkhouwer had er een heel stel meegenomen en hij wil de van minister Schol ten justitie \ v /- -- n wel ke messen straks als gevaarlijk en welke als onschuldig te boek zul len staan Om zijn vraag te illustreren trok hij achtereenvol gens twee stiletto's een padvindersmes een knipmes en een on schuldig aardappel mesje Met een van de stilet to's heb ik een appel geschild het ging heel goed Met een andere kon ik een aardappel schillen zei mr Berk houwer Maar met een aardappelmesje kan men ook gevaarlijk ste ken Terwijl Kamer ' voorzitter Van Thiel wat angstig toekeek stalde mr Berkhouwer bij wijze van aanschou welijk onderwijs zijn messenverzameling uit op het spreekgestoelte waar vooral de KVP-er admiraal Moorman de wapens belangstellend bekeek Later kreeg ook mi nister Scholten de mes sen in handen Mijn zoon zal erg blij zijn met het padvindersmes zei de bewindsman die keimelijk dacht dat hij de messen cadeau kreeg Maar in tweede termijn leek dat een vergissing te zijn Mr Berkhouwer liet weten dat hij zijn verzameling op zicht gezonden had en dus kreeg hij alle messen weer terug Voor de minister was er geen probleem De wet is in de eerste plaats gericht tegen stiletto's Mocht blijken dat de figuren die dezn wapens van laag al looi nu gebruiken van andere messen gebruik gaan mafcen dan zul len WO de voorschrif ten aanpassen zette de minister uiteen Met de Kamer maak te opk de minister zich ongerust over het toe nemende aantal onge lukken met luchtdruk - buksen Deze wapenszijn zonder meer te ko pen door iedereen Deminister kondigde aandat hij met staatsse cretaris Bakker vaneconomische zaken zalnagaan of het mogelijkis om de verkoop tebeperken tot personenboven 18 jaar Met dezemededeling waren vooral de socialistische afgevaardigde mevr Braufigam en de KVP er mr Van Doorn ge lukkig Als de nieuwe wet van kracht wordt zul len alle stiletto's moe ten worden ingeleverd De eigenaren zullen een tegemoetkoming ontvangen maar geen volledige schadever goeding aldus minis ter Scholten De hele Kamer toonde zich gis teren gelukkig met het verdwijnen van de ge vaarlijke steekwapens Het zijn statuswapens voor nozems zei de AR-afgevaardigde dr Meulink Alleen voor vrouwen die behoefte hebhen aan een zekere zelfbescherming is het een verlies Als beste handwapen hebben ze nu nog de naaldhak maar ik heb gehoord dat die uit de mode raakt aldus dr Meu Unk Advertentie Voor hem voor haar BRYLCREEM Het geheim van een goed verzorgd uiterlijk Brylcreem - de wereld beroemde Engelse haarcrème Brylcreem houdt het kapsel de hele dag perfekt in model Brylcreem houdt haar en hoofdhuid fris en ge zond Brylcreem - ook voor Uvv haar ^ The perfect ha!rdress!ng BEECHAM HEDERLAHDl U • VDOS EHBIIIIS « OIAU EQEUNIIERSBBAIillI 17M74 mwm Van onze moderedactrice O P het hoekje van het Kerkpad sn de Kerkstraat in Soest heeft Arnould Diepeveen dinsdag middag zijn nieuwe bouUque inge vijd met de presentatie van de nieuwe zomercollectie Het huis rcaarin deze houtique is onderge bracht stamt uit de zeventiende eeuw Het is helemaal gerestaureerd en pa3t weer helemaal in de sfeer ran de ambachtslieden die zich in vroeger tijden rond de Soester kerk schaarden omdat daar de wegen ice Van Niet alleen voor deftige mevrouwen onze iiiuuui'uuacu ' He lOEDEN zijn niet alleen voor def tige mevrouwen is Co Hovings standpunt Vandaar uit componeer de hij zijn zomercollectie vol niet deftige hoeden Hoofddeksels die het midden houden tussen muts en hoed gebreid twee-recht-twee-ave recht of gehaakt in rozetjes of pi cootjes sportief en modieus en fi nancieel niet onbereikbaar Even praktisch zijn de remplaganten van het hoofddoekje Deze zijn van ka toen of van satijn voor op de fiets of op recepties Ze doen een beetje aan Lawrence van Arabië denken met lange slippen die op het hoofd gestrikt kunnen worden of als sjaal omgeknoopt worden Ze staan net als hoeden met brede randen gol vend doorgestikt bij de linnen cloches of strak van bandstroo wat op het hoofd De garneringen bij de rand hoeden zijn onder de bol tegen de ingenaaide band Er is veel wit ook in combinatie met marineblauw en beige — van heel licht tot koffie bruin Mededelingen en meningen In deze rubriek binden alleen de Inzenders die dan ook volledig of desnoods met initialen moeten ondRxteUenen Slechts om drin gende redenen wordt een schuil naam toegelaten De redactie blüft verantwoordeiyk voor de verspreiding en beeft dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te bekorten Spoordijk en zonlicht Vele bewoners van de Galjoen straat te Utrecht vinden het niet prettig dat de nieuwe spoordijk zo veel licht uit de huizen weghoudt en dat de zon voor hen in de winter later opkomt en vroeger ondergaat dan in voorgaande win ters Vorige maand bijvoorbeeld was het wegdek op een dag om drie uur in de middag nog spiegelglad om dat de zon niet laag genoeg kon komen Na 130 kilometer rijden was dit het gevaarlijkste weggedeelte dat we die dag tegenkwamen Is het bouwplan van N.S betref fende deze spoorweg gewijzigd De nieuwe dijk zou toch aan de zuid zijde van de bestaande dijk komen De nieuwe tunnel aan de Cartesius weg is toch geen tijdelijk bouwwerk L VAN DE GEER Galjoenstraat 25 Utrecht — De bedoeling is dat straks ver keer door Sint-Josephlaanmadukt en Cartesiustunnel een blijvertje gaat om de binnenstad te ontlasien De spoorwegen deelden desgevraagd ïHee niet te weten van een oorspron kelijke situering van de dijk aan de zuidzijde Dat de verhoging van de dijk de zon minder kans geeft be ireuren-N.S die dit de keerzijde va/n de medaille noemden Hogere hondenbelasting De verhoging van de honden belasting in Utrecht juich ik van harte toe Hierdoor zullen zich v^'aarschijnlijk minder honden op straat begeven en alleen de echte hondenliefhebhers er een hond op na houden Dit houdt in dat de honden die verzorging en opvoeding krijgen zoals het behoort en er min der viezigheid " op de stoepen wandelpaden en speelweiden gede poneerd wordt Het is een groot schandaal hoe de parken en stoepen er in Hoog raven uitzien o.a Ridderplantsoen Hondjelief wordt uitgelaten of al leen op straat geschopt en dan maar op de stoep of in het park zo als het hondje het maar gelieft De kinderen kunnen niet vrijuit meer lopen en de moeders zitten vaak met de vieze smeerboel aan schoe nen e.d De echte hondenbezitters zullen hun honden trainen hun behoeften daar te doen waar anderen zo wei nig mogelijk overlast wordt aange daan Zo nodig zelf een en ander opruimen Mevrouw WISSELO Opaalweg 105 Utrecht WOENSDAG 24 FEBRUARI 19 8 S Speelbank in Loosdrecht gesprongen Van onze correspondent LCXDSDRECHT — De bank aan een der speeltafels in casino Westend in Oud-Loosdrecht waar het spel ' Del phi ' vierentwintigen wordt ge speeld is dinsdagavond toen de li miet van 25.000 gulden werd be reikt gesprongen Nadat voor de laatste keer het ' Rien ne va plus ' klonk om de inzet ten te stoppen werd de tafel afge dekt Varkensexport is teruggelopen UTKECHT — De varkensmarkt wordt gekenschetst door een iets te ruglopende aanvoer met een zwak ker wordende exportpositie en Iets afl)rokkelende prezen aldus mr F < i van Dijk voorzitter van het Pro duktschap voor Vee en Vlees in de hedenmorgen gehouden openbare vergadering van dit Produktschap Hij knoopte hier de voorzichtige op merking aan vast dat de vraag in het binnenland goed is In januari bedroeg de aanvoer 120.000 tot 130.000 varkens per week en in de eerste 2 weken van februari resp 115.000 en 110.000 De export liep terug van 20.000 a 25.000 per week in januari tot 15.000 per week in de eerste weken van deze maand De Duitse varkensmarkt blijkt niet gunstig te zijn Hier zijn maatrege len genomen ter ontlasting van deze markt Van rundvee is een constante aan voer De prijzen zijn iets opgelopen en de prijzen voor kalveren zijn on veranderd gebleven De invoer van runderen bedraagt momenteel 1000 tot 1500 per week De eerste en tweede etage van het huis brandden vrijwel geheel uit Op een vraag gesteld door de heer A de Vries antwoordde de heer C 3 Legerstee vertegenwoor diger van het ministerie van land bouw en visserij dat in de nacht van dinsdag op woensdag gehouden besprekingen door de ministerraad van de E.E.G de prüsvork voor ongeslacht rundvlees voor het jaar 1965 1966 was gesteld op DM 2.30 3.45 per kg hetgeen omgerekend in Hollands geld is ƒ 2.08-f 2.21 Vol gens een interne afspraak zal men echter niet hoger gaan dan DM 2.10 Het ligt in de besoeling van Frankrijk de prijs te stellen op DM 2.30 2.35 en van Italië en België op DM 2.35 2.40 Binnenkort zal de Nederlandse prijs in het Produktschap worden be sproken Hygiënische actie bij Spoorwegen Met ingang van 2 maart gaan de Nederlandse Spoorwegen en de stichting ter bevordering van hygië nische gewoonten samen een actie houden om de toiletten in treinen en op stations schoon te houden j Dick Bruna tekende hiervoor grap pige affiches GENERAAL Humberto Delgado de voorzitter van het Portugese nationale bevrijdingsfront die in Spanje nabij de Portugese grens is gearresteerd Jeugdleider ^ handelde in grond ^ Van onze correspondent NIJMEGEN — Een 34-jarige Nij meegse jeugdleider heeft een aantal stadgenoten grote bedragen afhan dig gemaakt onder het voorwend sel dat hij met het geld ging spe culeren in grond en daarbij grote winsten zou maken Op deze manier wist de man ongeveer 23.000 gulden bijeen te krijgen waarvan hij een gedeelte met gesigneerde winst weer terugbetaalde In werkelijkheid kocht de jeugd leider die al geruime tijd zonder werk is geen - vierkante meter grond Aanvankelijk koesterde nie mand argwaan Het verhaal dat hij aan relaties vertelde over grond in en bij Nijmegen die hij kon kopen en die hij met een zoet winstje weer van de hand kon doen klonk heel geloofwaardig en inderdaad kregen verscheidene mensen hun geleende geld weer terug Op die manier kwam tien a vijf tienduizend gulden weer terug De rninder gelukkigen deden echter na verloop van tijd toen zij geen resul taten zagen ¦ van hun zogenaamde investeringen aangifte bij de politie Van het resterende bedrag is niets meer over De man heeft zijn han del in grond " ongeveer een jaar kunnen bedrijven De enige die blikbaar in een con stante gelukstoestand over Fransz Josef Strauss verkeert is zijn vrouw de 25 jarig;e Marianne Zwiclmagl In een interview in het geïllustreerde weekblad Quick verklaarde ze kort geleden „ Alle mensen op wie het echt aan komt respecteren mijn man De hetze en de aanvallen ko men alleen van kleine geesten of de politieke tegenstanders voor wie geen middel te min is om Fransz klein te krijgen Een van Strauss vrienden is pater Karl Klinkhammer een geborneerd heer die het nodig vond met stink bommen te ageren tegen een film die hem niet beviel en die luisterde naar de naam De zondares ' Enige tijd geleden organiseerde pater Klinkhammer een spreek beurt voor Strauss in Düsseldorf Tweeduizend toehoorders joelden pater Klinkhammer uit toen hij Strauss inleidde als minister ^ trauss ' Hij is geen minister meer ' klonk het uit de zaal Hij is en blijft mi nister en zal het weer worden ' re pliceerde de pater niet helemaal lo gisch onder oorverdovend protest Toen Strauss tijdens de rondvraag werd gevraagd waarom het uitoefe nen van de macht in de politiek niet altijd legaal zou behoren te zijn antwoordde deze Wat is legaÉil De gerechtigheid komt niet steeds uit de wet ' Strauss beriep zich toen op de eerbiedwaardige vroegere rijkspresident Friedrich Ebert die eens heeft gezegd Wanneer ik tas sen Duitsland en de wet moet kie zen kies ik voor Duitsland ' Het gevaar van een dergelijke uitspraak in de mond van een Fransz-Josef Strauss wordt ook gezien door de partijgenoten van de energieke Beier Een opinie peiling heeft aan het licht ge bracht dat Strauss buiten Beie ren met 37 min-punten de minst geliefde man is van de negen tien bij het onderzoek genoemde vooraanstaande figuren in de CTDU De laatste geruchten over Strauss betreffen de onaangename positie waarin de regering-Erhard door het bezoek van Ulbricht aan president Nasser van Egypte is geraakt Vol gens Die Welt zou het best eens waar kimnen zijn dat Adenauer inderdaad niet zelf met Ben Goerion in New York tot de geheime afspraak over de wapenleveranties aan Israël ge komen zou ziJn ^ functionaris in Düsseldorf en Hein rich Willermann gezocht wegens oorlogsmisdaden in Polen die nu in Egypte een kamp van politieke gevangenen zou leiden Der Mittag noemt verder nog ver schillende nazi's die thans de haat campagne tegen Israël leiden als hoge functionarissen in het Egypti sche bestuursapparaat Van officiële zijde heeft men ge weigerd commentaar te leveren op dit bericht van Der Mittag Als het bericht juist zou zijn zou een en ander Ulbricht wel eens in een las tig parket kunnen brengen Oost Duitsland doet alle mogelijke moeite zich te distantiëren van het voor malige nazi Duitsland en heeft Bonn herhaaldelijk beschuldigd van slap heid en sabotage in het optreden tegen voormalige nazi's De Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken Averell Har riman is vanmiddag in Jeruzalem aangekomen voor besprekingen die de Israëlisch Westduitse impasse de spanning als gevolg van de Ara bische plannen tot omlegging van ' d ° Jordaan en de grootscheepse wapenleveranties zullen omvatten Het feit dat Harriman op onge veer hetzelfde ogenblik in Jeruza lem aankomt als Ulbricht in Caïro wordt te Jeruzalem als een zuivere toevalligheid beschouwd hoewel het van symbolische betekenis kan zijn als beginpunt voor een nieuwe waardering van de toestand in het Midden-Oosten zoals die vanuit de verschillende hoofdsteden van de wereld gezien wordt de geheime onderhandelaar ' waar over Adenauer in dit verband ge sproken heeft niemand anders is dan Fransz Josef Strauss Deze zou als minister van verdediging in het geheim in Parijs met een Israëlische gevolmachtigde over de wapenleve ranties gesproken hebben Het zou dan ook te verklaren zijn waarom men op het ministerie van buitenlandse zaken tevergeefs naar documenten over deze kwestie zoekt Waarschijnlijk zijn ze eerder in de geheime archieven van het mi nisterie van verdediging te vinden Strauss heeft zich de laatste da gen er ook herhaaldelijk voor uit gesproken dat de wapenleveranties moeten worden voortgezet ondanks de dreigementen van president Nas ser Regering wil een aan - sparen Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — De regermg wil een eind maken aan de geldschieters bedrijven die door middel van een pot - of sneeuwbal-systeem geld le nen Volgens een dergelijk systeem moet de cliënt die een lening wil sluiten eerst voor onbepaalde tijd spaarbedragen storten Bij de le ningverstrekldng ontvangt hij dit spaargeld terug en wordt de spaar verplichting omgezet in een aflos sing van de verstrekte lening Dit kredietsysteem onttrekt zich bij de huidige wetgeving aan iedere controle Misbruiken komen dan ook vrij veel voor De wet kent thans alleen een stringent toezicht op de kleine geldschieters die leningen van maximaal ƒ 1500 - verstrekken Door dit bedrag tot 5.000 gulden op te trekken hoopt de regering nu een strenge controle te kunnen uitoefe nen Deze plannen ontmoetten gisteren in de Tweede Kamer veel steun Men was het algemeen eens met de afwikkelingsprocedure die de over heid aan de organisatoren van sneeuwbal-leningen wil opleggen Volgens deze procedure zullen de reeds gestorte spaarbedragen moe ten worden terugbetaald Meningsverschil bestond slechts over de vraag of de spaarders in geval van faillissement van de kre dietinstelling een preferentie moe ten krijgen Het valt namelijk te verwachten dat door de invoering van de nieliwe voorschriften enkele niet bona fide instellingen failliet zullen gaan Een deel van de Ka mer diende een amendement in waardoor de preferentie voor de spaarders in de wet zou worden opgenomen Vandaag zal over het amendement en de voorstellen wor den gestemd Zes jaar geëist tegen man die vrouw doodstak De procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag heeft vanmorgen zes jaar met aftrek ge vorderd tegen de SOjarige Rotter damse havenarbeider C S omdat de man zou hebben gepoogd zyn vrouw te doden De rechtbank te Rotterdam had hem wegens poging tot doodslag veroordeeld tot vier jaar met aftrek Er waren in het huwelijk reeds lange tijd moeilijkheden ook omdat de vrouw relaties met een andere man onderhield Tofen 21 mei van het vorig jaar de man in de vroegere echtelijke wo ning kwam — hij is inmiddels ge scheiden — om te praten over het bezoek aan zijn 5-jarig dochtertje ontstond opnieuw ruzie Hij stak de vrouw met een stiletto in de nek en borst De vrouw werd levens gevaarlijk gewond Hij zei vanmorgen niet het voor nemen te hebben gehad zijn vrouw te doden Hij zou in een roes van opwinding hebben gehandeld De procureur-generaal mr J Zaayer meende echter dat het kopen van de stiletto op voorbedachte rade wijst Hij achtte de oplegde straf te licht Arrest op 10 maart 
« 10 WOENSDAG 34 FEBRUARI 1985 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD De Fijne Engelse Melange Volg dit silhouet en u volgt de mode Want dit silhouet symboliseert de collectie voortreffelijke all - season jassen die de groep Groningen 5 creëerde voor het seizoen ' 65 Elk op zich een waar meesterwerk van snit en stof En die stof is natuurlijk f&denka want alleen Terlenka laat zo'n jas altijd correct blijven onder elke om standigheid Volg dit silhouet Vraag naar zo'n jas en u volgt de mode Extra makkelijk u herkent de jassen aan het innaaietiket en de bij behorende hanglabel met de naam Groningen 5 Douwe Egberts Pickwick Thee U proeft het zo dat is een thee met een eigen karakter De smaak is zo bijzonder fijn en verkwikkend de geur zo zeldzaam krachtig Een verrassing apart is wel de afschenk diep van kleur zeer rijk en royaal Niet voor niets heeft deze fijne Engelse melange zich bij zo vele gezinnen als een echte tractatie ingeburgerd DouwE Egberts DEZE SPECIALE THEEKOPPEN van zeer kostbaar „ bone chine " gemaakt door Royal York in Engeland zijn verkrijgbaar per set van twee stuks samen voor 1600 D.E punten Bestelnummer 430 Ceylon Melange Geel etiket 104 et Engelse Melange Groen etiket 86 et Het FOM-Instituut voor Plasma-Fysica te Jutphaas vraagt op korte termijn een antinemeisje Zij die hiervoor belangstelling heb ben worden verzocht zich schriftelijk onder opgave van leeftijd en erva ring aan te melden bij de beheerder van bovengenoemd Instituut „ Rijn huizen " Jutphaas '¦'¦..¦¦ yi - BIJKSUNIVEBSÏXEIT UTRECHT Bij het Bureau BouwMken „ de Uithof " wordt een BOUWKUNDIG TEKENAAR gevraagd die zelfstandig projecten kan voorbereiden Gewenst wordt een opleiding op H.T.S niveau oJ een P.B.N.A - of U.T.S oplei-ding met voldoende ervaring Salaris afhankelijk van opleiding leeftijd en ervaring Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen veer tien dagen aan het Hoofd van de Afdeling Perso neelszaken van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht Op brief vermelden no B.U 275 GEN ALL-SEASON JAS ^ ^ ¦?^?¦?¦^?¦?^^?^ *» O ^-^-»^ » ^ TECHNISCHE UNIE Groothandel in electro-techn en sanitaire artikelen Van Asch van Wyckskade 31 Utrecht vraagt a TYPISTE ULO-opleiding strekt tot aanbeveling Leeftijd 18—23 jaar b MAGAZIJNBEDIENDEN Leeftijd 16—^25 jaar 5-daagse werkweek goede sociale voor zieningen Gaarne schriftelUke sollicitaties met volledige in inlichtingen aan bovengenoemd adres tel 17341 X ^ Voor spoedige indiensttreding gevraagd een POMPBEDIENDE voor ons benzinestation Fieter Nleuwland - f straat een reserve-pompbediende wü denken hierbij aan iemand die ge pensioneerd is ^ 4 een VRL ADM KRACHT voor werkplaats-administratie ï Aanmelden N.V Oebr Nefkens Automobiel M ^ Nachtegaalstnaat 55 Utrecht of na telef i afspnaak tel 16523 * GEMEENTE UTRECHT - Bij de afdeling verificatie der gemeentesecretarie kan worden geplaatst een KLERK a Vereisten ten minste U.L.O.-diploma accuratesse eneen kritische Instelling het bezit van één of meer boekhouddiplo nui's en ervaring op het gebied van con trole-werkzaamheden strekken tot aanbe veling leeftijd tot 24 jaar Geboden wordt een salaris van ƒ 469 — tot ƒ 686 — permaand voor 23-3arigen en ouderen nog teverhogen met 5.3 % huurcompensatie mi nlmum ƒ 35.90 per maand de premieA.O.W en A.W.W wordt voor rekeningvan de gemeente genomen aanstellingboven het minimum is mogelijk 4Vo vakantietoelage '• gepremieerde spaarregeling • gimstige regeling studiekosten De gemeente is aangesloten blj het Instituut Ziekte kostenvoorziening Ambtenaren Utrecht Eigenhandig geschreven sollicitaties met uitvoerige personalia binmen 10 dagen na het verschijnen van deze oproep te zenden aan Burgemeester en Wethou ders STICHTING ACADEMISCH ZIEKENHUIS UTRECHT Bij het Im,munologisch laboratorium van de ge neeskundige kliniek Hoofd Dr R E BaUieux is een vacaiture voor een algemeen kISnisch of een klinisch-chemisch analiste voor het routine-onderzoek van plasma eiwitten met Immunochemische methodie ken immuno-elektroforeseV 5-daagse werkweek Geen onregelmatige diensten Salaris volgens Rijksregeling afhankelijk van reeds volbrachte diensttijd Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van no 134 op brief en enveloppe te richten aan de Perso neelchef van het ziekenhuis Catharyneslns ^ 101 Utreclit WÏEMÏÏlllQr OUDE.GI!ACHr..73 KOM GEWELDIG LACHEN OM « Mililii+HiilEltiiil lE^iifi^r ' Met '-^ Als gast PMKWAyNE/SIEFANIE POWERS JACKKRÜSCHEN CHIliWILLS YVOiEDECARLO Geschreven Geregisseerd Geproduceerd gen batjac productn door door door „ JAMES EDWARD mmimsnuM u.tmc«mma mm^wmmrfmm -» i;^j2;r '' 
t'i'ï:t.ci]r.iCH Nib;i;wüi!i.AD WOBNSDAO H FEBBDABI IftSB 11 SAMSON ZAG ER GOED UIT OP HET DOEK „ Filmster " Anton Geesink moet tien kilo afvallen NA EEN TRAINING AL VIER POND KWIJT D3 filmtest ziet er prima uit Anton Geesink maakt ookop het doek een goede indruk als Samson maar hij // moet tien kilo afvallen Dan krijgt hij de rol " Dit deelde de directie van de San Paolo filmmaatschappij ons gisteravond telefonisch mede uit Rome Een merkwaardige """^ verloor Anton meer dan twee zaak dus Geesink die als veelvuldig Europees en wereldkam - ''"°- ^^ ''*" "'^"¦'^ '•""^* hg niet pioen judo een zwaargewicht was en nooit te veel kon wegen moet nu hij niet als sportman maar als filmacteur in actie komt plotseling de weegschaal in het oog houden Gisteravond direct na het tele foongesprek met Rome was de wereldkampioen al weer in zijn sportschool om met de judo internationals Ruska Eugster Klein Jan en Peter Snijders te trainen voor de landenwedstrijd Frankrijk — Nederland die zon dag in Marseille wordt gehou den Tijdens die training van anderhalf Foto rechts Toen Don Emïlio Cordero een der directeuren van de San Paolo maatschappij vorige week te Rome tijdens de filmtest Anton Geesink als een indrukwekkende Samson zag was hij er al van overtuigd dat de wereldkam pioen judo de rol zou krijgen De kleine pater feliciteerde hem bij voorbaat Foto onder Samson of geen Sam.son direct nadat hij gisteravond uit Rome gehoord had dat hij de filmrol kon krijgen stond Anton Gee sink alsof er niets gebeurd was in zijn sportschool om met de judo-internationals Jan en Peter Snijders Willem Ruska Theo Klein en Eugster te trainen En hoe Er werd zoals altijd wanneer Anton het voorbeeld geeft met overgave gestreden ' als ik voldoende kan trainen ga Ik over '" oktober ook naar de wereldkam - pioenschappen in Blo de Janeiro " Nou ja als alles goed gaat zit hij toch in de buurt Wanneer Anton ook het contract krijgt van een D Duitse maatschappij waarover mo - EZE week krijgt hij de contracten menteel onderhandeld wordt moet toegestuurd In het Engels Anton hij voor een Karl May-film dit na Is tevreden met de aanbieding Denict u nu vooral niet dat hij meteen In de loonklasse valt van een Sophia Loren of Gina Lollobrl gida daarvan is natuurlijk geen sprake maar hij ontvangt toch wel meer dan een hoofdrolspeler in de vorige rolprent van de San Paolo filmmaatschappij en die echte Engelse acteur mg »....«¦ Dooi * •^ Frans Henrichs ^ ^^^^???^»^»»^»»»»»»»*< Zuid-Amerlka opnamen jaar in *®" maken ' met outsiders en vette prijs Favorieten speelden hoofdrol in koers Ook Bea ging in de fout Trio ley 3 Cowboy Henv V.S winnend 3.70 plaats 1,90 1,70 9,80 covercal 4,80 kop pel 6,10 Bergens Glorie-prüs 2040m 1 Ar row Axworthy H J GrUt 3.02.8 1.28.7 2 Allegheny S 3 Coma M winnend 3.50 plaats 1,90 3.00 covercal 4,60 koppel 12,90 Adua Schotch B-prijs 2ü20m 1 Zeeadelaar S M Vergay 2.53 - 1.24 - 2 Ydeal Double 3 Alkestls van E win nend 6.40 plaats 2,10 1,70 1,80 koppel 11,70 covercal 3,70 trio 184,10 Finale Christine Mac-prüs 2000m Zevenklapper M Vergay 2.51.2 1.24.8 Yataghan Hanover 3 Zora W wlnn 1,80 plaats 1,30 1,30 2,20 covercal 4 koppel 5,20 Totale omzet 14S.862 GEBABD VAN MAARSEVEEN De favorieten hebben gisteravond in Hilversum de hoofdrol gespeeld In het algemeen deden zij het goed Slechts Zeeadelaar S en Bubby Six waren outsiders zij brachten echter geen grote betalingen Een trio van formaat ontstond in de Ducdalfprijs Bea nam daar niet aan deel maar haar trainingsgeno ten Barbarossa W en Blanchefloor wel Ze hadden net zo goed weg kun nen blijven want ze vervulden hun favorietenrol bar slecht De een was al meteen foutief de ander viel na een halve ronde in galop Bubby Six kon toen de leiding krij gen en hij vergrootte volijverig me teen zijn voorsprong zodanig dat hij niet meer te belopen was tenzij hij een flinke fout maakte Dat deed hij niet zelfs geen mispas ontsierde zijn koers en hij won met straat lengt Achter hem werd Adua Scotch B baas over Bentoprise Het trio was daar de combinatie 5-7-2 bracht ƒ 1628,80 op Bea had de leerlingenkoers ver kozen en die keus leek lange tijd juist Immers tot in de laatste bocht lag zij een tiental meters voor Toen sprong zij in galop en elke il lusie vervloog Arow Axworthy die attent ge volgd had zette meteen door en be haalde weer de zege ondanks het goede verzet van Allegheny VS Cor na M had na een ronde de binnen kant verkozen en kwam na de laat ste bocht niet meer op toeren Zevenklapper die vóór zijn der de plaats van twee weken terug een serie van zeven eerste plaatsen had gemaakt begon een tweede serie Hij won ook de finale waarin Ya taghan Hanover wat tegen viel Christine Mac-prUs 2000 m eerste se rie 1 Zevenklapper M Vergay 2.53.B 1.25.9 2 Astra T 3 Y.Y Hanover win nend 1,60 plaats 1,40 1,90 4,90 cover cal 4,60 koppel 5,50 Christine Mac-prUs Tweede serie 1 Yataghan Hanover J van Dooyeweerd 2.51.8 1.2S 2 Zora W 3 Zippy Erebus winnend 1,80 plaats 1,30 1,30 2,20 co vercal 4 koppel 6,20 Ducdalf prijs 2000m 1 Bubby Six P Smlt 2.62.7 1.26.4 2 Adua Scotch B 3 Bentoprise winnend 7,50 plaats 3,60 2,80 4,40 coveroal 6,70 koppel 17,40 trio 1828,80 Xandro S-priis 2040m 1 Charlie Mills J Hof 3.05 - 1.32.5 2 Coby Kln - Stichting neemt touwtjes in handen Wim Beltman ^ ontslagen Go Ahead nu zonder manager Van onze correspondent anager WIM BELTMAN _ _ van Go Ahead — de laatste tfld in het landelyke nieuws door zqn controverse met het bestuur van Sportclub Enschede — is op non-actief gesteld door de Stichting be taald voetbal Deventer Dit Is gistermiddag tegen vijf uurmeegedeeid aan de speiers van lieteerste elftal en andere ofticiais Dereden voor deze voorlopige schorsingis niet medegedeeld Bestuursledenen spelers mochten geen verderemededelingen over deze affairedoen De heer Beltman was niet tebereiken _ Het was reeds enkele seizoenen geen geheim meer dat Beltman die kortgeleden vervroegd uit militai re dienst was getreden als kapitein om zich geheel te wijden aan het managerschap van Go Ahead onder zün spelers een straMte discipline voerde die sommige buitenstaan ders te hard vooricwam Aangenomen wordt dat de slechte resultaten van de laatste competi - tie zondagen mede debet zijn geweest aan het stichtingsbesluit Trainer dr Franz Fadhronc is nu de enige die het club eli^al zal samenstellen In Deventer gingen gisteravond ge ruchten dat het Stichtingsbestuur door de slechte resultaten en het de gradatiegevaar en de vrees voor een financieel debacle zelf de leiding in handen heeft wiUen nemen De heer Beltman die van Sportclub Ensche de in rechtsgeding een som van 110.000 gulden heeft geëist wegens smaad derft door dit ontslag een sa laris van ruim 30.000 gulden Naar verluidt iullen de spelers en de overige leden van de techni sche staf op korte termyn hun hou ding bepalen waarbij meerdere ont - slag aanbiedingen niet onmogelijk zün M ' Vrijaf voor Camavalsploegen TAFELTENNISSERS HALEN NIETS IN Om de tafeltennissers vooral de zuldeiyke teams in de gelegenheid te stellen carnaval te vieren is er voor het komende weekeinde een inhaalprogramma vastgesteld Ech ter er is niets in te halen maar de teams die op weekavonden hun competitiewedstrijden spelen ko men wel achter de tafel In de overgangsklasse mag Gis pen gaan proberen om in Leiden de reserves van ScyUa een halt toe te roepen Wim van de Berg en de zijnen zullen de punten toch wel moeten afstaan SVE 3 ontvangt Elan 2 en doet verstandig tenminste één punt aan deze ontmoeting over te houden Na het onverwachte gelijke spel van Wilskracht tegen Elan kunnen zij wederom een huzarenstukje uitha len door de runners-up Dordrecht één of twee punten afhandig te ma ken SVE 2 moet op bezoek bij rode lantaarndrager Hotac en zorgt voor een grote overwinning Minder ge - makkelijk heeft UTTC het tegen SVP De Amsterdammers voor het eerste jaar in de overgangsklasse doen het niet slecht hoewel zij de laatste weken wel enig puntenver lies leden Ferry Engelsman c.s zullen dan ook wel met lege handen terugke ren UD-toemooi als sluitstuk Een aantrekkelijk internationaal zaalhandbaltoernooi is door de Utrechtse vereniging UD als een ex tra dessert na afloop van het zaal seizoen op touw gezet Vrijdagavond 9 april komen naast U.D K.A.V Dendermonde nummer twee van de Belgische ranglijst en de T.V Beckrath een Westduitse Ober - liga ploeg naar Utrecht Deze zaalhandbalwedstrijden zul len in de Beatrixhal aan het Vreden burg plaatsvinden Stanley Matthews is gisteren door H.M koninglng Elisabeth tot Sir gesla gen Toen de koningin vroeg of hij nog even lief voetbalde als vroeger antwoord de de 50-jarige „ Ja zeker Majesteit " De gebeurtenis vond plaats in het Buckingham Palace De opnamen beginnen op 8 maart en zullen tot 10 april duren Dat geeft Geesink de kans om als hij dat nog mocht willen op 23 en 24 april deel te nemen aan de Europese judo kampioenschappen te Madrid De filmende wereldkampioen zal te Rome in zijn vrije uren in training te blijven Hij is van plan om daarvoor een der leer lingen van zijn sportschool mee te nemen Bijzonder fijn Anton moet al op 4 maart in Italië zijn om zijn rol met regisseur Marcello Baldi nog eens goed door te spreken en de laatste kostuum en make up-proeven te ondergaan „ Ik vind het bijzonder fijn om voor de camera te staan in deze rol " zei hij ons vanmorgen nog „ maar ik geef er mijn sportloop baan natuurlijk niet voor op Mijn sportschool gaat gewoon door en Supporters kunnen met judoka's naar Madrid vliegen Op 23 en 24 april worden in Ma drid de Europese judokampioen schappen gehouden De Nederland se ploeg zal de reis naar de Spaan se hoofdstad met een chartervlieg tuig maken In dit toestel is ook plaats voor supporters Het gezel schap vertrekt op donderdag 22 april en keert op zondagmiddag 25 april terug De kosten bedragen ƒ 350 per persoon inclusief logies met ontbijt in een goed hotel Be langstellenden die deze reis mee willen maken kunnen zich opge ven bij het F.N.J.J.B.-bureau Kel vinlaan 6 te Utrecht telefoon 44978 Sporthuwelijk Jwdo-mternaticmal Joop Mackaay is vanmorgen op h&t Utrechtse stadhuis m het hwwelijU getreden met mej C M E van Rijn Voor de hruid&gom was wereldkam pioen Anton Geesünk getuige De driehanderi'cotnpetitie Noord Brabant 2 door VW geklopt Voor de driebanden-competitie van de KNBB werd gisteravond de wedstryd Noord Brabant 2 tegen VW 1 uit Amersfoort gespeeld waarin de thuisclub een 2—5 neder laag te incasseren kreeg De uitslagen waren Scheerder Bosboom 24 27 16 27 80 80 3 3 0.200 0.337 Bos Flapper 36 33 34 33 90 90 3 3 0.377 0.366 v Ewijk Kerssen 24 30 24 23 70 70 4 3 0.342 0.328 Extra winstpunt was voor VW 1 Over de tien kilo's die htj kwijt moet raken maakt Gee sink zich geen enkele zorg 136 judoka's naar Scheveningen Niet minder dan 136 judoka's nlt eU landen zullen 13 maart In de Kurzaal van Scheveningen deelne men aan de Europese kampioen schappen voor junioren en aspiran ten Nederland België en West Duitsland hebben met het maximum aantal deelnemers 20 ingeschre ven De overige landen zijn Enge land Oostenrijk Portugal Zwitser land Zuld Slavië Polen en Oost Duitsland De deelname van Oost-Duitsland — 10 judoka's twee scheidsrechters en twee officials — hangt af van het Allied Travel Office in West-Berlijn De Nederlandse organisatoren ho pen dat hen visa worden verleend De Nederlandse judoka's — junio ren en adspiranten — zullen worden geselecteerd na de Nederlandse kampioenschappen die 27 februari in Den Hommel te Utrecht gehouden worden Jan Bols mÜitair schaatskampioen De 20-jarige dienstplichtige soldaat Jan Bols Hoogeveen heeft gisteren op de Deventer kunstijsbaan het Nederlands militair schaatskampioenschap 1965 ver overd Bols werd opvolger van de twee voudige kampioen Sibold de Vries De Hoogeveense hardrüder werd een verrassend tltelwinnaar omdat hij schaat sen louter beoefend als training voor de wielersport De in het hardrüden gespeci aliseerde militairen als de Nederlandse jeugdkampioen 1964 Dik Jellema Grouw en de Zutphenaren Van Leeningen en Philippo had men dan ook uit het veld van 60 deelnemers betere kampioenskan sen toegekend De uitslagen waren 500 meter 1 Van Leeningen 45,7 2 Bols 45,8 3 Jellema 46,0 1500 meter 1 Bols-Phillipo beiden 2.29.1 3 Van Leeningen 2.29.2 3000 meter 1 Bols 5.10.0 2 Philippo 5.14.4 3 Jongbloed 5.16.7 Botwinnik leidt in Noordwijk De uitslagen van de din.sdag voor de derde ronde van ' t Danie Noteboom her denkings schaaktoernooi gespeelde par tijen luiden Flohr RusD-Larsen Den 1—0 Donner Ned)-Trifunovlc Z.Sl V2—V Botwinnik Rusl)-Kort Ned 1-0 V d Berg Ned)-Bobotsov Buig De stand na de derde ronde 1 Bot winnik 3 pnt 2 3 Florh en v d Berg 2 4 5 6 Donner en Trifunovic en Bobotsov aUe l'i 7 Larsen % 8 Kort O - f 1 alg fKORT Automobllisme — De Zeister Auto sportclub „ De Slotrldders " houdt zondag 28 februari een orlënteringsrlt door de provincie Utrecht Start om 14.30 uur bi ] restaurant „' t Jagershuls " Jagersingel te Zeist Dammen — De damvereniging Odi Excelslor houdt zaterdag 27 februari In het N.'V.-Huis Oude Gracht 245 een cabaretavond Aanvang 20 uur Tijdens tennisavond Santana-Laver op de film In samenwerking met de commis sie propaganda organiseert de com missie rechtspraak van het dis trict Utrecht van de Kon Ned ha.vm Tennis Bond op woensdag 24 maart een rechtspraak/propaganda-avond in Hotel Smits Vredenburg alhier aanvang 8 uur De avond zal een populair karak ter dragen De te bespreken onder werpen zullen betrekking hebben op de uitlegging en toepassing van de spelregels en op situaties waarvoor een scheidsrechter zich tijdens een wedstrijd geplaatst kan zien Spre ker is de heer J R van Wijk secre taris van de landelijke commissie rechtspraak De avond zal worden besloten met de vertoning van de Santana La-ver-film de nieuwste op tennisge bied Mej \ Dijkstra en de heer Brandsma in de KNBVLO Onder voorzitterschap van de heer G J Tukker uit Loenen aan de Vecht werd in het Erasmushuis de jaarvergadering van de kring Utrecht van de K.N.B.V.L.O gehou den Vier bestuursleden van de kring waren bij de bestuursverldezing af tredend Van de heren F Vianen J Rietdijk C Woudenberg en H W M de Boer werden de eerste drie bestuurders herkozen De heer H Koning die eveneens aftredend was stelde zich niet meer herkiesbaar In de vacatures werd voorzien door de t)enoeming van mej Dijkstra uit Zeist en de heer H Brandsma uit Leerdam Twee wandelverenigingen die het tienjarig bestaan vierden ontvingen de jubileumplaquette De jubilarissen waren de verenigingen De Storm vogels uit Utrecht en de Rode Kruiswandelgroep uit Breukelen Op de jaarvergadering werd me degedeeld dat de Avondvierdaagse die van 22 t/m 26 juni zal worden ge houden en reeds twee startplaatsen heeft in Utrecht Zuid en Noord ver moedelijk met een derde startplaats zal worden uitgebreid Deze zal dan in Overvecht komen Uitslagen U.BB De uitslagen van de deze wpek ge speelde wedstrijden voor de Utrecht se Bedrijfsklaverjas Bond luiden Afdeling A D.W.K.-A.—G.L.G 6 — 6 Stork Jaffa-A.—E.B.G.-A 7—5 Verblifa A.—DEMKA &- 6 G.E V.U.—VERMES &- 6 BOS(3t3;—U.L C.-A &- 6 Afdeling B D.W.K.-B.—U.L.C.-B 8—4 Verblifa-B.—Opb Slachthuis 8—4 Gal Modemes—A.D.H 6—6 U.L.C B.—D.W.K.-C 5—7 Advertentie GALOP m IS VOOR KENNERS Galop een Ritmeester van onmiskenbaar ras Een sigaar die favoriet is bij rokers van een geurige maar toch lichte kwaliteits-sigaar I RFtMEESTER 
1 flGRATIS lUZEGELSbij CRÈME-RONDJES 250 gram CAMERiA in GRATIS I UZEGELSbij IJSCUPS wit en bruin 150 gram vesy öa ¦ 6eé'f72ifZ£^r FILMPROGRAMMA VANAF DONDERDAG 25 FEBR Do vry ma dl wc 2.30—7.30 uur Zat zond 2.30—6.15—9 uur JEAN PAUL BELMONDO In de grandioze avonturenfilm DE MAN VAN RIO in kleuren 14 jaar Do 8 uur zat 6.30 8.45 uur zond 2 — 4 uur Een verhaal over jonge mensen voor jonge mensen HET GEHEIM VAN HET LEVEN 14 jaar Zon ma dl 7 uur REPRISE vênn de beroemde film EXODUS 14 jaar TONEEL Woensdag 3 maart 1965 20.00 uur Toneelgezelschap Studio " „ DE KALE ZANGERES " door Eugene lonesco gevolgd door „ DE DROOM VAN AMERIKA " door Edward Albee Prijzen der plaatsen ƒ 8 — ƒ 7 — ƒ 6 — Dagelijks aan het bureau van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur Vestiaire verplicht 65 F I LM AC GITAARLESSEN MAAKT GEBRUIK VAN ONZE UNIEKE CURSUS U ontvangt bü aanvang een nieuwe gitaar naar keuze in hoes welke na 1 jaar uw eigendom Is 1 uur les per week ƒ 1.75 inbegrepen de gitaar wy geven les in gezellige kleine clubjes en naar de nieuwste methode Succes verzekerd Ook accordeonlessen Reeds duizenden dankbetuigingen MUZIEKSCHOOL „ DE GOUDEN HARP " AMSTERDAMSESTRAATWEG Q3 TELEF 14480 OLYMPIA VREEBURG WOBNSDAa ü « PEBRÜARI 1968 n M GRATIS ZEGELS bij COMBO KOFFIE PER PAK 1 C GRATIS lÜZEGELSbij ROZEBOTTEUAM 1 n GRATIS lU ZEGELS bij EIDDOPERWTEN fijn LITERBLrK PER POT NU HEBBEN E13 ZEGELS NOG MEER WAARDE Voor A&O zegels + bijbetaling krijgt u tegen extra voordelige prijzen de volgende artikelen A ROLLEN TOILETPAPIER Graslinnen lakens Flanellen lakens Sterke rolschaatsen Een W spelen spel Exclusieve theebeurzen Stalen lepelrek roestvrij Fleurige badhanddoeken Theeservies 15 delig 49 N Spaar veel A&O zegels en vraag uw winkelier nadere gegevens CONCORDIA BILTHOVEN GROTE PRIJSVERLAGING bij de VOLENDAMIÜER VISHANDEL LYCRA STEUNKOUSEN l vervaardigd van de fantastisch 5 e-1-a-s-t-i-s-e-h-e V Lycra vezel waardoor > deze kousen perfect Jsteunen S Ragfijne kwaliteit met ^ Jprachtige glans echt ' een genot om te j dragen met en zonder J > naad f 15.90 KABELJAÜWFILET 500 gram ƒ 1 — en ƒ 1.25 BAKBOKKING 10 stuks fl POT ZURE MOSSELEN ' 240 gram f 1 — GEPROLONGEERD BILLY WILDER'S mmiM mvm Dag 8 uur zond 5 en 8 uur woensd 3 en 8 uur Vrijdag geen voorst Verhoogde prijzen 18 jr Zondag 3 uur HET ZWAARD VAN DE VEROVERAAR 14 jaar POT PANHARING IN ' T ZUUR 5 stuks ƒ 0.95 POT ZURE HARING 6 stuks ƒ 0.80 r^,3 GROTE POTTEN SCHIJVEN AUGURKEN ƒ 1 ^ DIEPVRIES-AFDELING Speciale aanbieding MOOI JONGE BRAADKUIKENS 500 gram ƒ 1-38 SCHELVISFBLET 454 gram ƒ 1.45 KABELJAÜWFILET 454 gram ƒ 1.25 H Veerman Van Humboldtstraat 127 ortHoféx Fa;^'''J ' C o r n J i s s e n UTRECHT — TELEFOON 23682 AMSTERDAMSESTR.WEG 238 UTRECHT TEL 41179 ^ Hamburgerstraat 8 V UTRECHT - Tel 13592 5 BANKINSTELLING te Utreclit vraagt CONCIËRGE-ECHTPAAR CONTANT GELD zonder kinderen waarvan de vrouw in dienst wordt genomen Z;l zal belast wor den met het schoonhouden zo nodig met hulp der kantoorlokalen verzorging van koffie en thee voor het personeel etc Salaris nader overeen te komenV vrtJ wonen centrale verwarming Mcht voor uw oude meubelen bU aankoop van nieuw meubilair rechtstreeks uit eigen fabrieken 3-3arige garantie - desgewenst credietservlce Vraag vrijblUvend Inlichtingen aan Hoofdkantoor Postbus 267 Nijmegen 0e echtgenoot dient zijn werkzaamheden bij voorkeur elders te hebben Brieven met volledige inlichtingen en referentie adressen welke vertrouwelijk worden behandeld worden ingewacht onder no D-5639 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht kijkei i ' bergmeubelen - naar maat - voor ieder doel - voor de helft van de prijs Verrassend eenvoud/ge montage door nieuwe " Past-Perfect-Systeem " U komt toch ook kijken Onze showrooms zijn dagelijks ook zaterdag geopend van 9 tot 6 uur Maandag vanaf 1 uur eenvoudige PPS-montage Simpla-Lux heeft het unieke „ Past Perfect--Systeem " Nu kan iedereen zelf monteren uit pasklareonderdelen.Een simpele schroeve draaier is alles wat u nodig hebt Kinderspel gratis demonstratie In onze showroom tonen onze gastvrije demonstratrices u dagelijks hoe eenvoudig u zelf meubelen kunt monteren Bovendien u ontvangt gratis onze kleurencatalogus met wel honderd geldbesparende meubeüdeeën 40 tot 60 % besparing ^ SIiyiPLMÜX OUDE GRACHT 255 UTRECHT - TEL 030-17823 Simpla-Lux levert rechtstreeks af fabriek U betaalt geen montageloon geen winst voor de tussenhandel Besparing op verzendkosten Alles met elkaar scheelt u dat 40 tot 60 % UW bergprobleem cbarmant opgelost Simpla-Lux biedt u keus uit maar liefst zeventien verschillende bergmeubelen dres soirs muziek bar - en boekenmeubelen ladekastjes en bergkastjes Allemaal even handig Afgestemd op üw bergprobleem Simpla-Lux Montagemeubelen - Uden - Amsterdam - Rotterdam - Den Haag - Utrecht - Den Bosch - Brussel - Antwerpen tITRECHTSCH NIEUWSBLAD OUDEGRACHT 156 - TEL 177 08 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Voor de DEEDE WEEK nodigt ROGER VADIM u uit voor de rondedans der erotiek Aan de ene kant MARIE DUBOIS - ANNA KARINA - JANE FONDA CATHERINE SPAAK - FRANCINE BERGE Aan de andere kant CLAUDE GIRAUD - JEAN-CLAUDE BRIALY MAURICE RONET - BERNARD NOEL JEAN SOREL LA RONDE ' ^ naar het gegeven van ARTHUR SCHNITZLER bewerkt door JEAN ANOUILH EASTMANCOLOR FRANSCOPE VRIJDAG 26 en ZATERDAG 27 FEBE NACHTVOORSTELLING 23.15 u INGMAR BERGMAN'S DE MAAGDENBRON ^ MAX VON SYDOW - BIRGITTA VALBERG - GUNNEL LINDBLOM Bekroond te Cannes 1960 C I T Y VOORSTRAAT 39 - TEL 143 84 Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Met knokkels van beton en klauwen van staal beukt hij er op los ROGER HANIN als gehetoi-agent Louis Rapière bijgenaamd DE TIJGER In DE TIJGER LUST ZE RAUW met DANIELA BIANCHI Veel liefs van James en MARIA MAUBAN Humor en stevig knokwerk in een nieuwe film van CLAUDE CHABROL VREDENBURG 29 TEL 13178 Dag ook zondag voorstellingen van 10 tot ca 18.30 uur CARNAVAL IN KLEUREN Een Frans filmpje over carnavalsviering te IMST LUIK EN VIAREGGIO STERREN VAN DE STOMME FILM Humor van vroeger met o.a CHARLIE CHAPLIN UITGEBREID NIEUWS w.o ® De reis van PRINSES BEATRIX naar de West DE GOUDEN R.AJ ged in kleuren 2 GEZELLIGE TEKENFILMS PA LA CE VREDENBURG 29 - TEL 13178 Dag ook zond 18.45 en 21.00 uur Joanne Woodward ¦ Richard Beymer KOOPWAAR OP HOGE HAKJES The Stripper Cinemascop * @ Amsterd.straatweg 350 telefoon 42602 dag 6.45 en 8.45 uur Zond 2.30 4.30 6.45 en 8.45 uur Dontderdiag t.m zondag De charge van de blauwe brigade fLIS TROY DONAHUE - SUZANNE PLESHETTE kleuren ^^ Maandag t.m woensdag De man met de wassen beelden ^ m VINCENT PRICE - CAROLYN JONES kleuren Vbf Irjjfll:^:li1.^l >> OUDEGRACHT 73 - TEL 125 56 Dagelijks 2.30 6.45 en 9.15 uur Zondag 1.45 4.15 6.45 en 9.15 uur John Wayne • Maureen O'Hara McLINTOCK DE GEWELDIGE met aSs gast Yvonne de Carlo Panavision Technicolor Plaatsbespreken vanaf 11 uur ook telefonisch Nova ® POTTERSTRAAT 16 - TEL 12461 Dagelijks 2.30 6.45 en 9.0O uur Zondag 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur Zijn sluwheid was even dodelijk als de kracht van zijn zwaard Cameron Mitchell - Gloria Milland DE IJZEREN HERTOG ¦¦ S^^^^S?^A%^^.tó H Duca Nero Eastmancolor ^ ZONDAGOCHTEND 28 FEBRT7ARI 10.30 UUR ZEVENDE WEEK De beroemde operette van JOHAN STRAUSS DER ZIGEUNERBARON CARLOS THOMPSON HEIDI BRÜHL - WILLI MILLOWITSCHRegie KURT WILHELM ' JN KLEUREN ^ STUDIO OUDEGRACHT 154 - TEL 24428 Dag 2.45 7.00 en 9.15 uur Zond 2.30 4.45 7.00 en 9.15 uur Prolongeert de gevitaliseerde parodie op de Amerikaanse western bq elkaar geschoten door OLDRICH LIPSKY LIMONADE JOE met behalve hem Winnifred Tornado Lou Mr Goodman en Mr Badman Horatio Hogofogo alias Dr Quarkz Vierkante Grimpo Banjo Kid en Pancho Kii ^ Samen naar Limonade Joe gezellig en hij is nog bekroond ook Telefoon 105 52 Aanvang der voorstellingen Werkdagen 2.30 8.45 en 9 uur Zondag 2.15 4,30 6.45 en 9 uur 3e week Sean Connery In JAMES BOND 007 CONTRA Dr NO ® Adembenemende avonturen van James Bond de held uit de internationale spionageverhalen 1 VRIJDAG en ZATERDAG 26 en 27 FEBRUARI NACHTVOORSTELUNGEN 11.15 uur Bing Crosby - Grace Kelly - Frank Sinatra in HIGH SOCIETY ^ wet LOUIS ARMSTRONG die de prachtige muziek van Cole Porter « peelt |^^ n UTRECHTSCH NIEÜWS1 Win 12 ] Omzet Het Unilever-concern i deerde nettowinst bet miljoen waarvan over miljoen De omzet be waarvan over het viex joen Hiervan bedroeg ƒ 17.114 1963 ƒ 15.557 taal ƒ 4.557 1963 ƒ 4 Voorgesteld wordt aandelen Unilever N '^ ƒ 20 1963 ƒ 2,43 H ƒ 4,18 per nominaal be Grotere mas bij „ ander ft groepen De verkopen aan derdei gen bij de N.V ƒ 8.907 ii hele jaar en ƒ 2.374 in h kwartaal ƒ 8.093 resp ƒ 2 joen en bij de limited ƒ 8 ƒ 3.183 ƒ 7.464 resp ƒ 1 joen De winst vóór belasti droeg in totaal ƒ 1.253 ƒ 1 Vijf miljo liter bie De Nederlandse bierproi droeg In 1964 nagenoeg hl 4.963.387 hl tegenove hl in 1963 Een styging 131/2 procent en meer dan 1 Ie van het jaar 1899 Toei verbruik per hoofd nam hoogste dat het Centraa voor de Statistiek sinds had geregistreerd namelr ter Nog nimmer heeft d tie in de periode sinds 187 gelijke omvang bereikt Het hoofdelijke verbruik tweede wereldoorlog regel stegen van 10,1 liter in 194 ter In 1964 Het gaat dus niveau van 1899 benader De invoer van bier ble stabiel namelijk 202.000 tale invoer maalrte bijna van het binnenlandse 4.238.645 hl uit De bieruitvoer naar eng landen steeg van 882,895 met 5 procent tot 927.19 waarde van ca ƒ 72 min d.w.z dat bijna 19 procei produktie werd geëxporte uitvoer betekent tevens e in de geschiedenis van landse brouwindustrie In het communiqué van traal Brouwerij Kantoor deze cijfers worden bekend wordt geconstateerd dat wikkeling mogelijk was scherpe buitenlandse con de vestiging van vele bi in de overzeese gebieden politieke moeilijkheden aid De brouwerijen bezor schatkist in 1964 ook een r inkomsten uit bieraccijns ruim ƒ 70 min De omzetbelasting op ca ƒ 30 min opgebracht BG heeft 43 deel eememeï De N.V Bouwfonds Ne Gemeenten in Assen heefi jaar 5267 deelnemerswoi aanbouw gebracht ruim dan in 1963 Het aandee systeemwoningen daarin van 726 16 pet in 196 23 pet in 1964 Binnen zijn werkgebied ve bouwfonds thans ca 20 p eigen-woningbouw Het is de grootste opdrachtgev « den Teneinde de eigen wi bereikbaar te maken vo mers uit de lagere inko sen heeft het bouwfonds werking met de Stichti theekfonds in Eindhovei delüke woningstichting De door deze instelling woningen worden nadat ren zijn verhuurd in overgedragen aan de Door gedurende die pen de huur een verplicht sparen zullen de bewon moment van de overdr voldoende eigen middele ken om de aankoop te nancieren In het afgelopen jaar gemeenten waaronder Ar toe als aandeelhouder bouwfonds Van de 725 binnen het werkgebied bouwfonds zijn thans 665 aangesloten Door het stellen van technische eisen en de van het toezichtsappara opzichters wordt getrach liteit van de deelnemer zo hoog mogelijk op te vo Op 31 december 1964 bouwfonds 43.500 deelnem per eind 1963 te weten 2 sers en 20.500 spaarders theek-portefeuille nam mf joen toe tot ƒ 300 miljoen individuele BG-systeemw dit jaar de industriële r in produktie worden ger grond hiervan meent de mogen verwachten dat aantal in aanbouw te ne nemers-woningen ander stijging zal vertonen De directie hoopt de duktie tegen 1970 opgevof ben tot 10.000 per jaar 
Kas Associatie 144 145 Nat Inv B pret — 92 Nat Nederl eert 789 785 Ned Cred B 222 222 Ned Middenst B 114 115 Ned Overzee B 219 220 RVS eert 816 820 Slavenburgs B 216 216 Ver Bankbedr 190 190 Cultures Ngombezl Cult 199 193 Handel Industrie en div Albert Heijn 710 709 Alg Hand M 198iV Aime-A'dam 136 UI Alg Norit Mij 201 202 Avim 142 142 Amstel Br nrc 421 422 Arasterd Ball 455 464 Amsterdam Dr 147 151 Amsterd Rijt 380 380 ANIEM N.B 70 73 Apeld Netten 405 410 Arnh Scheepsb 150 150 A.S.W — 445 Broeades-St 967 960 Bührmann-Tet 860 860 Buttinger 339 337 Bijenkorf n.r.c 795 799 Caivê eert 972 977 Carp's Garen 472 472 Centr Suiker 435 423 Curac Hand 193 193 Daalderop B 293 300 Dagra 3161 316 Desseaux 330 330 Dikkers en Co 152 154 Dorp en Co 122 127 Dr Ov Hout 180 181 Drie Hoef Ijzers c 428 432 DRU 365 363 Duyvis 29S 298 Elsevier uitg 231 231 Emba 259 260 Enkes 215 215 Enthoven Plet 281 275 Erdal Mij 855 855 Excelsior met 189 185 Fitt Ned Am 149 149 Fokker — 238 Ford 965 965 Gazelle 336 335 Van Gelder 143 142 Gelder T n.r.c E 482 484 Gelderman 91 92 Gerofabr n.b 331 335 Geveke en Co 810 820 Gist - en Spir 376 378 Van de Grinten 1550B 1580 Grofsmederi ] 114 113 Gruyter 6 pet pre 151B 151 Hagem en Co 488 487 Hart 156 157 Havenwerken 312 313 Heem v d Helneken's 484 490 Hensen Mach 206 204 Hero 260L Heybroek Zei 453 455 Hoek's Mach 764 764 Holec 327 333 Holiandia Kat 100}B 102 1 L s laten 1 t = gedaan en laten 1 B = bieden 1 • = gedaan en bieden B.N.U 68 6 % 100 B.N.G 58 6 99 B.N.G 64 6 99 B.N.G wb 52 414 94 B.N.G r.spb 52 164 ld ' 57 144 Bx.-f Mtl 68 6 % 100 Ex.-I Ml ] 58 6 % - Gr 1 C.b ' 52 6 95 Midd er ' 67 4 % 99 Midd er ' 66 4 98 454 95L Nat Inv B UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 24 F'EBBCARI 1965 Winst bij Unilever 12 procent hoger Omzet steeg 10 pet Weékstaat Nederl Bank Ultimo diende zich al aan De Ultimo-opvragingen hebben zich blijkens de weékstaat van de Nedex'landsche Bank per 22 februari ditmaal vroeg aangediend De char tale circulatie geeft reeds een uit zetting te zien van ƒ 100 min tot ƒ 6614 min Verwacht mag worden dat de stand van de circulatie in de volgende weékstaat een verdere forse uitzetting zal laten zien in ver band met nog op te vragen gelden Het betalingsverkeer met het Rijk daarentegen bracht ƒ 84 min in de markt wardoor het saldo van de schatkist daalde tot ƒ 863 min De banken hebben kennelijk in ver band met de ultimolasten een be langrijk bedrag aan deviezen dol lars aan de centrale bank overge dragen De goud - en deviezenvoorraad geeft hierdoor een verhoging te zien met ƒ 122 min tot ƒ 7529 waarvan ongewijzigd ƒ 6116 min aan goud De iets gunstiger positie van de banken werd weerspiegeld door een verdere verlaging van het tarief voor daggeld In geldkringen is men van me ning dat de banken de verdere Ul - timo opvragingen gemakkelijk kun nen weerstaan ONTVANCEN SMËSS WAARDE BIKKEII-n DUITEIILAWSE OtOEB Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken '' Utrecht 23 februari Cox's Orange Pippin 12—124 Crimson Cox's 12—87 Golden Delicious 12—65 Goudreinetten 12—55 Jonathan 12—46 Laxton Superb 12—SO Lombartscalville 12—51 Winston 12—78 Brederode 6—56 Doyenne du Cornice 30—142 Gieser Wil deman 6—S3 Conference 17—69 St Re my 6—42 Winter jan 6—49 Exportveiling Cox's Orange Pippin lA 91—124 IB 67—81 IC 68—63 Golden Deli cious lA 57—65 IB 47—61 IBC — 53 IC — 34 Goudreinetten lA 34—55 IB 31—33 IBC 30—36 IC 27-30 Jonathan lA 26-46 IB 32—40 IBC 31—37 IC 28—33 Laxton Superb 60—80 IB 68—60 IC 47—50 Lombartscalville lA 30—61 IBC 26—35 Winston lA 69—78 IB 43—50 IC 19—36 Doyenne du Cornice lA 117—139 IBC — 142 Brederode lA 46—56 IBC 47—51 St Remv lA 36—40 IBC 36—42 Winter jan I \ 46-49 IBC — 43 Gieser Wildeman IA 75—83 IBC 67—71 Geen devaluatie van de roepiah Volgens de in Djakarta verschij nende dagbladen heeft de Indone sische minister van de centrale bank Joesoef Moeda Dalam ver klaard dat de Indonesische regering geen plannen heeft voor een deva luatie van de Roepiah ¦ « rnWs ^ « spikes 11 I i 4 = kwartaal 1953 = lOOl i i Het Unilever-concern heeft in 1964 12 procent hogere geconsoli deerde nettowinst betaald van in totaal ƒ 635 1963 ƒ 566 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 164 1963 ƒ 140 miljoen De omzet bedroeg ƒ 21.740 1963 ƒ 19.678 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 5.882 1963 ƒ 5.273 mil joen Hiervan bedroegen de verkopen aan derden over 1964 ƒ 17.114 1963 ƒ 15.557 miljoen waarvan over het vierde kwar taal ƒ 4.557 1963 ƒ 4.126 miljoen Voorgesteld wordt een slotdividend over 1964 op gewone aandelen Unilever N.V van ƒ 2,65 per nominaal bedrag van ƒ 20 1963 ƒ 2,43 Het totaal dividend over 1964 bedraagt ƒ 4,18 per nominaal bedrag van ƒ 20 1963 ƒ 3,78 joen waarvan over het vierde kwar taal ƒ 313 ƒ 300 miljoen ' De winst vóór belastingen was voor de N.V ƒ 659 resp ƒ 171 ƒ 638 resp ƒ 165 miljoen en voor de limited ƒ 594 resp ƒ 142 ƒ 565 resp ƒ 135 mil joen De naar de winst geheven belas tingen beliepen in totaal ƒ 586 ƒ 608 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 128 ƒ 154 miljoen Voor de N.V bedroegen deze belastingen ƒ 300 resp ƒ 65 ƒ 310 resp ƒ 73 miljoen en voor de limited ƒ 286 respectievelijk ƒ 63 ƒ 298 resp ƒ 81 ' miljoen Metaal Textitl Kleding Papier v.pELTi enz Van de ontvangen orders moet de industrie het hebben Er kan nog zo goed geproduceerd worden als die produktie niet wordt afgezet wordt het doel niet gehaald Op stijgende omzetten komt het dus aan Bij de metaalindustrie is dat in het derde kwartaal van 196i vergeleken met het derde kwartaal van 196S niet het geval geweest in 1963 was het indexcijfer 177 en in 196lf I7i 19S8 = 100 Splitsen wij de orders nog naar binnen - en buitenland dan blijft het binnenland nagenoeg gelyk 153 en ISl maar dalen de orders uit het buitenland 229 en BIS Bij de textielindustrie van hetzelf de laken een pak van IIS in 1963 naar 109 in 1961 / binnenland en bui tenland laten hetzelfde beeld zien Bij de kledingindtistrie is het beeld van de orders onveranderd hetgeen eigenlijk ook van de leer - en rubber industrie gezegd kan worden Een duidelijke vooruitgang vertoont daarentegen de papier - strokarton Grotere marge bij „ andere groepen " * De Tsjechoslowaakse zeescheep vaartmaatsohappvj heeft een bulk carrier van 35.000 b.r.t besteld bij de Britse Swan Hunter and Wigham Groep Philijfjs De N.V Philips Gloeilampenfa brieken in Eindhoven zullen een ne venbedrijf van de fabriek te Oss ves tigen in de gebouwen van de voor malige N.V Meijerink en Co Tex tielbedrijf te Winterswijk Het ligtin de bedoeling in de loop van maartte beginnen met de produktie vanspeciale vedichtingsarmaturen hoofdzakelijk voor industriële toe passing Er wordt gedacht aan een voorlopig maximale personeelsbezet ting van 150 man Een tiental mede werkers van het bedrijf in Oss zal naar Winterswijk worden overge plaatst YevoXme Onlangs is tussen B P de Groot N.V Baggermaterieel en Scheeps bouw Weesp en Verolme Scheeps werf Heusden N.V een _ samen werking tot stand gekorrien die seriebouw beoogt van klein en middelgroot baggermaterieel Tussen Verolme Scheepswerf Heusden N.V en Gebr In ' t Veld Vlaardingen is eveneens een over eenkomst tot stand gekomen be treffende het in licentie bouwen van de door Gebr In ' t Veld ont wikkelde „ harbour cleaners " drij vende vaartuigen om olieveront reinigingen in havens grondig te verwijderen Van dit soort vaar tuigen zijn er reeds diverse o.m in Rotterdam in gebruik Advertentie Uw rekening draagt een naam by VLAER & KOL Voor persoonlijk gebruik staat in het oudste banklershuis van Nederland een safeloket tot Uw beschikking voor het opbergen van vraardepapieren en kostbaarheden Bulten kantoortijd verleent onze nachtkluis U goede diensten VLAER&KOL UTRECHT - OUDE GRACHT 1SS TELEFOON 26351 BILTHOVEN • ROTTERDAM • IJSSELSTEIH Hypoth banken pandbHeven)Fr.Gr.h.b.DW 6 — — Bank - krediet - en verz wezen Holl Beton Holl Const A.B Holl Melks t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing bur Bouwn Interlas Internatlo Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsetf V Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon A A'dam Kon Ned Pap Zout Ketjen nro Korenschoof Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Kwatta Leeuw Pap t Leid wol Lindeteves Lijempl Lijm en GeL eva Macintosh Meelf n Bak c Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N B Mijnb werken c Naarden Ch f Gebr Naeff Nedap Ned Dok Mij Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk U.o Ned Scheepsb Nelle wed J v NetamB Nieaf Nyma eert Nijverdal Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palembang Pal the Philips 6 pet pr Pletersen en Co Pont Houth De Poorter Reesink Reinev mach RIVA Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Sehev E Mij Sehokbeton B Scholten cart Scholten Foxh Schultema Schuppen Sajet Schuttersveld Simon de Wit B Simons Emb Smit Transt Spaarnestad v.b Stolcvis Stoomspin Tw Van Swaaö Synres Tabak Phil eert Th B Marijnen Texoprint Thomass en Dr Thomas Mot eert Thomson eert Twentsche kab Tw Overz H Ubblnk Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pet Union Rijwiel UtermBhlen Utr Asph f Varossieau B Veend St sp Veneta 311 1000 70 17 195 243 Alg Bank N AMEV nrc Amro Bank Cultuurbank Gron 1 Cr B H.B.U eert Holl Soc 311 1010 70.20 18 196 245 6 97 4 % 91 3Vi 80 Sy * 78 3 78 5 96 S'A — ld DV ld DU ld DE-VE Utr Hyp ia ld E EE.F West Hyp U ld N O 91 80B 78 97 vaii isl^rèasit Scheepshyp banken Eerste N Sch 5 98B Handel Industrie en div 313 314 — 472 470L 470 SLOTNOTERING van woensdag 24 februari 1965 23-2 24-2 - Actieve obligaties staatsleningen 770 149 276 236 257 124 290 995 320 186 131 — — 3 % — 6 104 109125 4 87 3 % 96B 3'A 91 6 103 4 % 98 6 103 6 104 4 % 99 Alb Hetln wo Amstel Br Bergh's en J Bijenkorf Co-op-B-7 Co-op r.s.b Philips a.l ' SI ld ' 48 ld d.L ' 49 Pegem 1-2 ' 57 Pegem ' 62 PEGUS ' 57 PGEM ' 57 [ d ¦ 51-'52 96 104 109 871 96}B 91 103 97 102 104 99 lOlH 99J 96 95i 96 95 93 92 92 92 83 88 82 101 99ft 96ii - 95 95 94 93 92 92 92 83ft 89 83 Ned ' 64 W ' 64 ld ' 58 ld ' BS ld ' 601 ld ' 60 n ld - m ld - 60 ld ' 61 ld ' 63 ld St 1 ' 47 ld ' 53 i-n ld ' 48 Ned 50 1-n ld ' 54 I-n ld ' 55 I td ' 55 n £ d ' 37 G.B.O 46 td Doll 1 ' 47 ld Invest c N-Indië ' 37 A e 4'A 4 % 41/2 iVi 41/4 414 4 % Wt 3'A 3 % Scheepvaart en Luchtvaart KLM 15 ] r 6 94 94 td 20 ] r 4 % 9l | 91 Spoor - en Tramwegen Ned Sp ' 67 4 % 97 97 Beeren TricotBensdorpBerg en Jtttg.BergossBerkels PatentBernet B.BlaauwhoedBltldenst W n.r.c 120 Boer de Dr 330 124 460 251 250 227 191 443 121 327 225.50 63 69 280 646 Fremieleningen 226 195 440 Alkmaar 66 A'dam CenA Idem ' 51 tdem ' 66 1 tdem ' 56 n [ dem ' 66 Hl Idem ' 59 Breda ' 64 Dordrecht ' 56 Eindh ' BI Enschede " 64 ' s Grav ' 62-1 Idem ' B2-n R'dam ' 52 1 Idem ' 62-n Idem ' 57 Utrecht ' 52 Z Holland ' 67 Z Holland ' 69 2V4 80 3 114 2 % 85 Wl 83 2'/4 8 / 2V2 87 2^4 82 iV2 79 2 % 77 2'A 78 2Va 79 2ya 91 2y2 92L 2y2 88 2^4 — 2V4 89 iV2 — 2 % 89}L VA 86 31/1 82 3'/t 82 314 83 31/4 85 3 87 3 87 3 90 3 91-h 3 91 115 85 83 86 86 82 78 78 78 79 90 91L 90 90 88 98 88 87 82 83 86 87 87 90 97,V 9118 Bols Lucas BorsumiJ W eert Braat R'dam Breda MacS ƒ Bredero n.r.c 237.30 68 68 279 641 Bank - kredietwezen B.N.G ' 57 6 104 £ d ' 58-59 4^4 94 ^ ld ' 60 m/V 4>A 95A 103 94i % 95^1 Actieve aandelen Cultures Amst Rubber HVA Convert Obligaties 111 * 150t 119 149 A.K.U BorsumlJ Van Gelder KLM sub or 4>/4 146 3 % 87 4 % 95 i % 94 145 87 95 95 122 Handel Industrie en div Scholten Foxh VA 122 Intern Instellingen Wereldb ' 55 S'^SS Europa E.G.K.S $ 5y2 98 België ' 61 4 % 95 Dortm H.H 7 102 Gelsenk Bgw 7 102 Cere H E 5 VA 96}B Noorw ' 55 iVt — Afrika U.v.Z.-Afr ' 55 4 91 A.A.R dev i % 92 525 116 '» 547 155.10 138.20 525 115.10 551 156.30 138.90 AKU Deli MI3 eert Hoogovens nrc Philips Gem B Unilever CvA Münbonw en Petroleum 717 719 717 719 159.60 160.80 Dordt Petrol ld 7 pet Pref Kon Pet 50-20 951 102 102 96}B 94 Scheepvaart en Luchtvaart H.A.L Java-Ch P nrc K.L.M KNSM nat bez Kon Paketv Stv Mt Ned Niev Goud nrc Van Ommeren c Rot Lloyd Scheepv Unie ll4t 114 161 161 84 90 140}t 140t 168 166 91 92 139 103}t 253 140 137 140 103 254 141 138t Niet actieve aandelen ParticipatiebeAvUzen Alg Fonds 1/1 Converto 1/1 H.B.B bel d Holland Fund Interbonds Wereldenergie 1384 1386 1110 1115 870 864 569 570 717 717 274 273 KOERSEN WALL STREET Niet actieve obligaties Frov Gem publ lichamen 93 91 242 335 241 660 228 248 560 102 303 203 1.47 119 80 161 515 332 3J2 303 275 Chrysler City Bank Con Edison Dougl Afr Dup de Nem East Kodak Gen Elect Gen Motors Good Year 1 Amer Motor Int Harvest Int Nickel Int L L Kenneeot. Montg Ward Radio Corp Republ St Royal Dutch A'dam 47 3 % A'dam 48 3 % R'dam ' 52 1 4Ï4 Aand in beleggingsmUen Bank - krediet ^ en verz wezen 100 167.50 211 115.50 235 492 13450 525 568 123.40 672 21 14 17 8ft A.B.M ƒ 60 Interunie ƒ 60 Nefo ƒ 50 Robeeo ƒ 60 Unitas ƒ 60 Ver Bezit ƒ 60 Europafonds 110 Unifonds 20 pb Eurunion 10 pb Valeurop 10 pb Can Gen F c Chem Fund c Massaeh Inv trc Television EFC 168.50 212 116 235 490 135 525 568 123.40 672 21 8A 99 94 165 144 100 99A 96 99A 98 B 95 De verkopen aan derden bedroe gen bij de N.V ƒ 8.907 in het ge hele jaar en ƒ 2.374 in het vierde kwartaal ƒ 8.093 resp ƒ 2.175 mil joen en bij de limited ƒ 8.207 resp ƒ 2.183 ƒ 7.461 resp ƒ 1.951 mil joen De winst vóór belastingen be droeg in totaal ƒ 1.253 ƒ 1.203 mil - Vijf miljoen liter bier De Nederlandse bierproduktie be droeg in 1964 nagenoeg 5 miljoen hl 4.963.387 lil tegenover 4.407.704 hl in 1963 Een styging van ruim 12'/2 procent en meer dan het dubbe le van het jaar 1899 Toen was het verbruik per hoofd namelijk liet hoogste dat het Centraal Bureau voor de Statistiek sinds 1874 ooit had geregistreerd namelijk 43,4 li ter Nog nimmer heeft de produk tie In de periode sinds 1874 een der gelijke omvang bereikt Het hoofdelijke verbruik is na de tweede wereldoorlog regelmatig ge stegen van 10,1 liter in 1949 tot 35 li ter In 1964 Het gaat dus weer het niveau van 1899 benaderen De invoer van bier bleef in 1964 stabiel namelijk 202.000 hl De to tale invoer maakte bijna 5 procent van het binnenlandse verbruik 4.238.645 hl uit De bieruitvoer naar ongeveer 140 landen steeg van 882,895 hl in 1963 met 5 procent tot 927.195 hl ter waarde van ca ƒ 72 min in 1964 d.w.z dat bijna 19 procent van de produktie werd geëxporteerd Deze uitvoer betekent tevens een record in de geschiedenis van de Neder landse brouwindustrie In het communiqué van het Cen traal Brouwerij Kantoor waarin deze cijfers worden bekend gemaakt wordt geconstateerd dat deze ont wikkeling mogelijk was ondanks scherpe buitenlandse concurrentie de vestiging van vele brouwerijen in de overzeese gebieden en allerlei politieke moeilijkheden aldaar De brouwerijen bezorgden de schatkist in 1964 ook een record aan inkomsten uit bieraccijns namelijk ruim ƒ 70 min De omzetbelasting op bier heeft ca ƒ 30 min opgebracht BG heeft 43.500 deel eememers De N.V Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in Assen heeft verleden jaar 5267 deelnemerswoningen in aanbouw gebracht ruim 800 meer dan in 1963 Het aandeel van de systeemwoningen daarin nam toe van 726 16 pet in 1963 tot 1197 23 pet in 1964 Binnen zijn werkgebied verzorgt het bouwfonds thans ca 20 pet van de eigen-woningbouw Het is daarmee de grootste opdrachtgever gewor den Teneinde de eigen woning ook bereikbaar te maken voor deelne mers uit de lagere inkomensklas sen heeft het bouwfonds in samen werking met de Stichting Hypo theekfonds in Eindhoven een lan delijke woningstichting opgericht De door deze instelling te bouwen woningen worden nadat ze tien ja ren zijn verhuurd in eigendom overgedragen aan de bewoners Door gedurende die periode naast de huur een verplicht bedrag te sparen zullen de bewoners op het moment van de overdracht over voldoende eigen middelen beschik ken om de aankoop te kunnen fi nancieren In het afgelopen jaar traden 19 gemeenten waaronder Amsterdam toe als aandeelhouder van het bouwfonds Van de 725 gemeenten binnen het werkgebied van het bouwfonds zijn thans 665 gemeenten aangesloten Door het stellen van zwaardere technische eisen en de uitbreiding van het toezichtsapparaat tot 100 opzichters wordt getracht de kwa liteit van de deelnemerswoningen zo hoog mogelijk op te voeren Op 31 december 1964 telde het bouwfonds 43.500 deelnemers 39.800 per eind 1963 te weten 23.000 aflos sers en 20.500 spaarders De hypo - theek portefeuille nam met ƒ 70 mil joen toe tot ƒ 300 miljoen Naast de individuele BG systeemwoning zal dit jaar de industriële rijenwoning in produktie worden genomen Op grond hiervan meent de directie te mogen verwachten dat in 1965 het aantal in aanbouw te nemen deel - nemers woningen andermaal een stijging zal vertonen De directie hoopt de woningpro duktie tegen 1970 opgevoerd te heb ben tot 10.000 per jaar De winst na belastingen beliep dus in totaal ƒ 667 ƒ 595 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 185 ƒ 146 miljoen Voor de N.V bedroeg deze winst ƒ 359 resp ƒ 106 ƒ 328 i-esp ƒ 92 mil joen en voor de limited ƒ 308 resp ƒ 79 ƒ 267 resp ƒ 54 mil joen Buitengewone winsten en verlie zen leverden per saldo een verlies op van ƒ 5 verlies ƒ 3 miljoen waarvan ƒ 14 winst ƒ 1 miljoen over het vierde kwartaal Voor de N.V leverden deze buitengewone winsten en verliezen per sajdo een verlies op van ƒ 1 resp ƒ 9 winst ƒ 2 resp winst ƒ 1 miljoen en voor de limited per saldo een ver lies van ƒ 4 miljoen resp ƒ 5 mil joen verlies ƒ 5 miljoen resp ni hil Het aandeel van derden in de winsten van onderhorige maatschap pijen bedroeg ƒ 27 ƒ 26 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 7 ƒ 7 miljoen Bij de N.V be droeg dit aandeel ƒ 18 resp ƒ 5 ƒ 18 resp ƒ 6 miljoen en bij de limited ƒ 9 resp ƒ 2 ƒ 8 resp ƒ 1 miljoen De geconsolideerde nettowinst bedroeg dus zoals reeds gezegd in totaal ƒ 635 ƒ 566 miljoen waar van over het vierde kwartaal ƒ 164 ƒ 140 miljoen Deze winst bedroeg voor de n.v ƒ 340 resp ƒ 92 ƒ 312 resp 87 miljoen en voor de limited ƒ 295 resp ƒ 72 254 resp 53 mUjoen Het dividend op preferent kapi taal bedroeg in totaal ƒ 41 ƒ 40 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 10 ƒ 10 miljoen Bij de n.v bedroeg dit dividend ƒ 14 resp ƒ 3 ƒ 13 resp ƒ 3 miljoen en bij de limited ƒ 27 resp 7 ƒ 27 resp ƒ 7 miljoen 314 Friendships verkocht De Arabische-Amerikaanse olie maatschappij Aramco te Dharan in Saoedi-Arabië heeft bij de Fokker fabrieken twee F 27 „ Friendship " combiplanes voor vracht en passa giers besteld Dit type heeft voor aan een grote deuropening voor het inladen van vracht en biedt plaats aan 40 passagiers ¦ Met deze opdracht is de verkoop van de F 27 gestegen tot 314 stuks De bestellingen zijn afkomstig van 90 maatschappijen uit 32 landen Advertentie licht en ' s "«- cl als uZ ^ moet zijn 19/2 23/2 m 331 36iB 36iB i2J 63 Ö2i 52J 54 54 44 44 38 38 m 41 56 * 56 43 + 43 81f 82 53it 54 6Vi 67 35i 35i 61 61i 35i 36 70i 70 Atch Topeka Baltimore Illion Cent Can Pacific N y Centr Pennsylvania South Pao Union Pac Allies Chem Am Can Am Smeltin Am 1 L Am Tobacco A F C Ind Anaconda Beth Steel Boeing De winst toekomend aan de hou ders van het gewone kapitaal be droeg dus in totaal ƒ 594 ƒ 526 miljoen waarvan over het vierde kwartaal ƒ 154 ƒ 130 miljoen Hiervan betrof de n.v ƒ 326 resp ƒ 89 ƒ 299 resp ƒ 84 miljoen en de limited ƒ 268 resp 65 227 resp 46 miljoen De omzet was buitengewoon goed en is in het jaar 1964 met ongeveer 10 pet gestegen De staging deed zich in al onze artikelengroepen voor De winst op margarine en spijsvetten was ondanks de hogere omzet lager De winst op wasmid delen kon worden gehandhaafd ter wijl in alle andere groepen de winst hoger was De jaarverslagen van beide maat schappijen zullen op 7 april verschij nen Door de grote loonsverhogingen zijn de totale onkosten van de Kas Associatie N.V in 1964 blijkens het verslag sterk gestegen Door de toeneming van de diensten-verlening waren echter ook de provisie-inkom sten ' aanmerkelijk hoger zodat de kostenvermeerdering kon worden opgevangen De totale resultaten waren derhalve uiteindelijk iets ho ger dan die van 1963 zodat de net - to winst uitkomt op ƒ 1,01 min ƒ 966.100 Voorgesteld wordt zoals bekend het dividend te verhogen tot 8 v.j 71/2 procent over het aan delen kapitaal van ƒ 10 min onv Alle in procenten officieel geno terede fondsen zijn thans in de ef fectenclearing van de Kas Asso-ciatie opgenomen Voorshands heeft de markt voor onderhandse leningen waarbij de Kas-As optreedt als „ cen trale instantie " zich nog niet kun nen ontplooien Volgens de directie mag echter worden verwacht dat deze markt op den duur een belang rijke plaats in het financiële bestel zal gaan innemen Aan de op 11 maart te houden jaarvergadering zal worden voorge steld de statuten aan te passen aan het kassiersbedrijf dat zij wil zijn De bepalingen over onderhandelen en scrips worden geschrapt omdat deze stukken geleidelijk in aandelen zijn omgewisseld De overwinst zal voortaan litslui tend bestemd zijn Voor aandeelhou ders en tantièmisten Onder de oude statuten kwam vijf procent van de overwinst toe aan de beambten Er komt geen wijziging in de gratifi catieregering voor beambten terwijl de tantièmes na aanvaarding van het voorstel bij gelijkblijvende om standigheden een lichte daling zullen ondergaan K.N.S.M Hoewel het vervoer van de Ko ninklijke Nederlandsche Sioom bool-Maalschappij n.v in 1964 in totaal een stijging toonde konden de daardoor bereikte hogere in komsten de sterke toeneming van de kosten niet opvangen De ex ploitatieuitkomsten hebben dien tengevolge het resultaat van 1963 niet kunnen evenaren Het rende ment is in het licht van een omzet in 1964 van ƒ 326 min v j ƒ 285 mbi onbevredigd en een duide lijke aanwijzing dat verdere vrachtverbeteringen en kostenbe sparingen dringend noodzakelijk zijn Het blijft een gunstige om standigheid voor het bedrijf dat het lijnennet zich over vele gebie den uitstrekt Aldus de directie in in het verslag Aan de geconsolideerde winst en verliesrekening wordt ontleend een exploitatiesaldo van ƒ 26.6mln v j ƒ 27,9 min Uiteindelijk blijft voor winst uitkering beschikbaar / ƒ 5,4 min v j ƒ 5,8 min waaruit een divi dend wordt voorgesteld van acht procent v j 8 % procent De K.N.S.M heeft in de vaart 85 zeeschepen 51 rijnschepen 87 lichters dekschuiten sleepboten en motorboten Drie zeeschepen zijn in aanbouw De boekwaarde van de vloot per 1 januari 1965 is ƒ 169,2 min De resultaten van de N.V Ver eenigde Nederlandsche Scheepvaart Maatschappij zullen naar verwach ting gunstiger zijn dan in 1963 Noordwester Hy ^ In de vergadering van aandeel houders der Noordwester Hypo theekbank N.V in Amsterdam is verslag uitgebracht over 1964 De hypotheekportefeuille is gestegen met ƒ 168.320 De winst bedraagt ƒ 66.631 Het dividend is vastge steld op 12 pet v j 11 pet Even min als in voorgaande jaren is in 1964 een executie voorgekomen Advertentie Bronchiletfen Hoestdrank in tabIetvorm.95ct Sears Roeb Shell Oil Soc Mobil Stand Br Stand Gil N Studebaker Texas Corp Un Aircraft Un Corp Un Fruit U.S Rubber U.S Steel Westingh. Ford Motor Woolworth K.L.M 55J 56 93 36i 245 56 56J 94i 341 244 59 130 128 60 84 84i 80i 80 7 78 66 8 17 82 81 150 151 — 96 7i 78 96 50 14iB 82 79i 60 97 49 14 » 80 79 60 68 8 17 65 65 51 52 46 26 54 27 101 103 38 38i 31 31 | 42 44 47 47 46 26} 52} 27 Omzet E.880.000 13 '' Heurs^^èffklcM Vast AMSTERDAM 24 februari — De stemming voor de internationale waarden is vanmiddag aan de vaste tot zeer vaste kant geweest Het publiek gaf büjk van vertrouwen in het aandeel Kon Olie Het koers verlies van gisteren werd in deze hoek geheel ingehaald op een prijs van 160.70 Philips opende 70 cent hoger op 155.60 waarna de koers steeg tot 156.50 Voor beide fondsen was vraag van lokale zijde Ook Unilever kon zich een paar dubbel tjes verbeteren tot 138.80 Deze drie fondsen ontmoetten ruime belang stelling moet worden vastgesteld zeer gunstige cijfers over Toch dat de 1964 alsmede de dividendverhoging door Unilever over dat jaar niet veel invloed hebben gehad op de koers van de aandelen Hieruit blijkt aldus de beurs dat het nieuws reeds in de koers van aandelen Uni lever was verdisconteerd Hoogovens deed goed mee op 551 547 % Dit op de recordproduktie van de Amerikaanse staalmaat schappijen waarvoor gisteren in Wall Street veel belangstelling be stond AKU bleef wat achter met een onveranderde koers van 525 % KLM lag als een rots in de bran ding ' s Morgens werd voor de stukken ƒ 88.50 tot ƒ 90 betaald tegen gisteren als officiële koers ƒ 84 Vanmiddag werden de stukken geadviseerd op ƒ 89 De belangstel ling voor dit aandeel blijft groot vooral in Wall Street In de scheepvaartsector ging minder om dan de voorgaande da gen het geval is geweest Holland Amerika Lijn kon de winst van gisteren geheel behouden daaren tegen lagen de overige fondsen in deze sector wat gemakkelijker in de markt De leidende cultures waren iets gemakkelijker De staats fondsenmarkt gaf geen verande ringen van betekenis te zien De 4 % pet leningen waren iets luier In de lokale afdelingen werd Van der Grinten op recordhoogte ge adviseerd met een koers van 1575 Ook Brocades welk fonds gisteren 27 punten steeg tot 967 kreeg een hogere advieskoers Dit op aanhou dende fusie geruchten In EMS werd dinsdag voor nom ƒ 155.000 om gezet tegen een hogere koers Ook vandaag lagen de stukken goed ge disponeerd in de markt Participa tiebewijzen Concentra beleggings fonds in Duitse aandelen werden voor het eerst verhandeld op circa ƒ 299,50 per bewijs De belangstel ling was behoorlijk • De Amerikaanse minister van handel heeft negen zakenlieden aan gewezen om hem van advies te die nen over beperking van de buiten landse investeringen 404 398 4853 485 260 178 449 IS'i 184 145 265 124 134 177 457 455 168 190 145 265 122 133 80 422 221 590 191 228 603 268 419 320 1.50 151 268 423 324 151 Ver Glas N.B Ver Mach f Ver Touwfabr Vettewinkel Vezelverw N.L Vihamij Vorstenl Cult Vred Rubb eert De Vries IJzer Vuleaansoord 224 597 191 226 602 130 740 149 277 237 124 287 994 318 189 130 545 415 318 391 162 216 131 482 495 238 1178 229 281 560 335 322 390L 160 215 130 478 490 240 116B 229 230 565 550B 334 374 612 135 170 238L 357 113 27SL 324 155 85 167 425 101 Walvlschvaart Wereldhaven Wernink's Beton Wessanen Wilton-F - Br Wits de Textiel Wyers ï en H v Wijk en H Zaalberg 106 ^^ li Zeeuwse Conl 320B 320B Zwanenberg Org 1120 1123 Alijnbonw en Petroleum Alg ExpL Mij 40.40 — Billiton I 520 519 Billiton II 446 447 Kon Petr 1-20 159 159.50 Kon Petr 1-60 159.30 160.60 Maxwell P 141.50 142 Moeara Enim a 1825 1835 ld c opr bew 2930 2940 ld 1 winstb 3155 3155 ld 4 winstb — — Oost-Bomeo Mij 79B 79 Scheepvaart Fumess 490 _ Oostzee 104 105 107 Spoor - en TramwegenGeld Tram 107 Nederlandse Antillen 178B 180 99 99 147 147 612 135 171 118 242B 353 2561 115 2701 324 153 86 165 429 101.50 Antil-Brouweri ] Ant Verffabr EL Mij Aruba België Gevaert Duitsland Mannesm eert — — DoUartondsen Certificaten 68 58 101 84 19ii 81 76ti 14 21 54 68 58 10 85 19A 81 77 | 14A 21A 54 69 61 33 36 4}L 72 78 33 20B 247 95 97 26 460 39 70 102 38 ^ 19 88 56 44 56 115 57.30 145 340 115 56.90 145 342 87 190 192 367 265 113 101 219 255 223 341 510B 705 235 169 Can Pac Imp Oil Inland N.G Int Nick C Shell Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt 60 36 1^0 193 367 263 114 100 215 256 222 341 500B 725 169 230 169 80 34 20-,V 248 96 97 25 460 39 69 lOOft 38 90 55}B 43 Am T and T Anaconda Atchsion T Bethi St Chadboum Ches a O ihrysler Cities S Ctolumb Gas Curtiss W Du Pont General E Gen Mot Greyhound I.B.M Int Flavours a.F 240 244 Jones a L Kenn Copp 252 1074 205 92 327 249 1071 205 92 330 Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Rail Philips Pet 240 347 237 663 228 246 103 295 202 137 119 81 165 530B 322 305 278 32 43} 60 32 42 59 68 39 80 82 7A 31 97 36 57 37 46 54 27 630 4i 81 82 7 ^ 32 99 35 40 53 38 46 54 27 640B 4 Proct a G Radio Corp Rep Steel SheU Oil South Cy Southern Pac Stand Br 10a Stand OU N.J Studebaker P Sun M.C Texas inst ride Water Union P.R U.S Steel Western B.C West Elee Wilson Woolworth Un Miniere FtolongatlM 
14 WOENSDAG 2 * FEBRUARI 1968 tJTRECHTSCH NlEUWSBLAÖ Nieuw model 1965 verkade wasa knackebröd trommel Vrumona vraagt verkooppioniers Gevraagd aonk verkoopster die evt als hulp in de huislionding kan dienst doen Leeftijd v.a 15 jaar 5-daagse werkweek met zaterdags vrij Aanm ' s avonds na 19.00 uur FA HECO MARIASTRAAT 39 UTRECHT TEL 24857 INKOMSTEN BELASTING Voor deskundig invul len van uw aangifte naar Administratiekantoor Mercurius Alex de Grotelaan 119 tel 030-80098 Utrecht knackebröd A TERBERG ULLETIN I Terberg garandeert u een betrouwbare gebruikte wagen Kies uit een serie prachtige wagens Alleen aan de prijs kunt u merken dat ze gebruikt zijn Wij verkopen uitsluitend DOOR EN-DOOR GECONTROLEERDE wagens Daar staan we voor inl Daarom geven we rustig die ijzersterke garantie van 3 maanden tot 5000 kilometer Bovendien kunt u nog jaren daarna rekenen op ons perfecte service-apparaat Dank zij die betrouwbaarheid zijn we groot geworden Zij vertegenwoordigen de Vrumonafabrieken en onder steunen de verkoop van haar attractieve frisdrankenserie zowel bij de detailhandel als in de horecasector Vanzelfsprekend zullen zij geheel voor hun boeiende maar ook moeilijke taak berekend moeten zijn Hoewel de praktijk de beste leermeester is zullen zij alvorens hun taak te aanvaarden een voortreffelijke training ontvangen Natuurlijk bieden de Vrumona fabrieken uitstekende condities Er is een ruime onkostenvergoeding een premievrije ongevallen verzekering en op 25-jarige leeftijd wordt men opgenomen in het pensioenfonds De vooruitzichten voor hen die zich volledig willen inzetten zijn zonder meer goed Een modem en sterk groeiend frisdrankenconcern als de Vrumonafabrieken zit vol interessante mogelijkheden Schrijft u daarom een brief met zoveel mogelijk gegevens naar de Vrumonafabrieken Bunnik afd personeelszaken Uw sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld u krijgt snel antwoord en eventuele itrformaties worden pas na uitdrukkelijke toestemming ingewonnen GRONTMIJ DEBUT VRAAGT voor haar bedrijfsbibliotheek een ASSISTENTE Zij zal worden belast met het beheer van een kleine bedrijfsbibliotheek de tijdschriften-circulatie en documentatie-werkzaamheden Gegadigden moeten een middelbare schoolopleiding hebben genoten een N.I.D.E.R.-diploma strekt tot aanbeveling Aanbiedingen te richten aan de afdeling Personeels zaken huize „ Houdringe " De Bilt waarna een sollicitatieformulier zal worden toegezonden Zet u ook graag royaal thee Van Neile's theebuiitjes schenken het goede dubbel op 1 De verrukke lijke Afternoon mélange 2 De fijne smaak en geur extra geconcentreerd bewaard in het theebulltje Wees gul vanavond Van 1 buiitje zet u een royale pot „ thee op haar geurigst " VA.N NELLE'S Afternoon theebuiitjes Grootformaat Doos van ' 20 stuks 95ct Kom eens snel kijken naar uw fijne wagen Dit staat er deze week allemaal voor u klaar I VOLKSWAGENS met en zonder schuifdak VW de Luxe 1200 VW de Luxe 1200 VW de Luxe 1200 VW de Luxe 1200 VW de Luxe 1200 VW1500N VW1500N VW1500S 1959 1960 1961 1962 1963 1962 1963 1964 VOLKSWAGENS Bestelwagens 2 VW Bestel m.r 1961 1 VW Bestel gesl I960 VW Bestel gesl 1961 VWKleinbus 1961 1 VW Piek up dubb cab 1961 1 VW Pick up 1962 1 VW Verlengde Piek up I960 AUTOMOBIELBEDRIJF W.G TERBERG & ZN - IJSSELSTEIN N.V INDUSTRIEWEG 1-3 / IJSSELSTEIN / TEL 03478-1744 Verkoop occasions Utrecht Adm Helfrichlaan 6 9 | Openingstijden Elke werkdag van 8-21 uur ' s zaterdags tot 18 uur r 
jiiiil I KlEÜWSBLAÖ tiRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 24 FEBRUARI 1066 15 HEDENAVOND mLVERSUM I - 402 m - VARA 18.00 Nws 18.15 Act 18.20 De heer E J Harmsen Secretaris van de Boeren Partij 18.30 Stereo Tango-Rumba ork en zangsol 19.00 V d kind 19.10 Jazzmuz 19.30 Ar tistieke Staalkaart 20.00 Nws 20.05 Stereo Dansork en zangsol 20.40 Sol van het Oraroepork groot om roepkoor en sol Italiaans operacon cert 22.30 Nws 22.40 Frans chan sons 22.55 Tussen stilstand en be weging lezing 23.10 Instrumentaal ensemble en sol klas en mod wer ken 23.35 Lichte gram muz 23.55 24.00 Nws HILVERSUM n - 298 m - NCRV 18.10 Nederland Kamerkoor 18.30 Het Spektrum nieuws uit de prot christelijke organisaties 18.45 Nieu we gram.platen 19.00 Nws en weerber 19.10 Radiokrant 19.30 Leger des Heilskwartier 19.45 Op de man af praatje 19.50 Lichte gram muz 20.10 Reportage voet balwedstrijd D.W.S Vasas Györ In de pauze ± 20.45 Gram muz 22.05 Reportage Bezoek H.K.H Prinses Beatrix aan de West 22.15 Gram muz 22.20 India op drift documentaire 22.30 Nws 22.40 Avondoverdenking 22.55 Viool en piano oude muz 23.10 Leven om te spreken - spreken om te leven lezing 23.55 Lichte gram muz 23.55 24.00 Nws transport der verdoemcleii DOOR DE LUIDSPREKER DRAADOMROEP 4de lijn gram.pl.programma Populaire liedjes ENGELAND BBC LIGHT PBOGR 18.00 Gevar muz progr 19.15 Nieuwe gram platen 19.45 Hoorsp 20.00 Nws joum en sportoverz 20.31 Shovn^rogr 21.00 Inlichtingen bureau van de BBC 21.30 Nws 21.40 Komisch hoorsp 22.35 Lichte muz 21.30 Volksmuz uit Israël en 23.30 Nws en sportuitsl 23.55 Film kron 0.15 Verz progr 1.00 Lichte muz 3.00 3.02 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 V d sold 18.30 Lekenmoraal en filosofie 18.50 Sportkron 18.54 Gram muz 19.00 Nws en radiokron 19.40 Jeugd en muz 20.00 Openbaar Kunstbezit 20.15 Lichte muz 21.00 Kamer muz 21.30 Volksmuz uit Israël ne Marokko 22.00 Nws 22.15 Jazz muz 22.45 De Zeven Kunsten 23.Ö0 Nws 24.00 0.45 V d zeelieden DONDERDAG 25 FEBRUARI HILVERSUM I - 402 m - AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Lichte gram muz VPRO 7.50 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8.10 Lichte gram muz 8.50 Ochtend gym 9.00 Groenteman 9.05 Klas JOSEPHINE PANDA 57 Broer Ed liet zich nu wel van zijn slechtste kant zien IJsIcoud Icnipte hij de touwen door ter wijl hij toch heel goed wist dat Panda en de bal lonnist dan zouden vallen „ Hou op " gilde Panda „ Het is heel lelijk wat je daar doet En zit u niet zo te lachen meneer Dick Straks denkt hij nog dat hij leuk is " „ Haha Maalc je toch niet zo druk Panda " Ci ^ feuilleton door wolfgang altendorf „ Gelooft u er aan " vroeg Bleckmesser „ Aan do n'onderwapens Neen het is te laat Er is geen uit vinding meer die in de logica van onze nederlaag Ingrijpen kan In elke oorlog duikt de wens naar een ivonderwapen op En altijd dan als een volk voor zijn nederlaag rijp is Bij de veldtocht door Frank lijlc waren onze wapens de beste Wij hadden daarom geen behoefte aan betere Dat was onze fout Nu heb fien de Amerikanen de beste wapens maar ze maken nog steeds betere wapens In elk geval kunnen zij zich veroorloven de knapste koppen thuis te laten Wij zenden hen naar het front waar ze doodgeschoten ivorden Zij voeren de oorlQg nuchter koud en met een npvoedkundig doel Daar ons bericht uitblijft wordt Ie ene stad na de andere in de as gelegd Syste niaüsch — dat betekent dat zij er hun hoofd bij hou den Zij weten dat zij op zekere dag het land zullen bezetten Daarvoor hebben ze huizen kantoren een centrale nodig van waaruit zij hun opvoeding met andere middelen voort-zetten " „ U denkt dat die centrale Heidelberg is " Lohmann knikte Wat anders De stad is niet getroffen en ligt strategisch gunstig De bewoners hebben geluk Maar zij hebben door hun dochters natuurlijk ook iets tot hun geluk bijgedragen Zal men het toelaten dat bommen worden gegooid op een stad waar men zijn eerste liefde beleefde " Ik zou het nooit toelaten bommen op een stad te gooien " zei Bleckmesser Lohmann keek naar de houten afschutting Toen keerde hij zich weer tot Bleckmesser U bent de enige mens die ik op zijn woord geloof luitenant Het is u te eenvoudig In de grond is het primitief even primitief als de stok van mijn onderwijzer en even zinloos Men kan het goede niet te voorschijn ranselen Dat hebt u al lang begrepen Zij hebben met hun bommen de oorlog verlengd " „ Hoezo " Zij hebben enorm veel geld uitgegeven om een oorlog te verlengen terwijl zij juist bij zijn snelle beëindiging belang hadden Natuurlijk zijn bommen op fabrieken waarin wapens worden gemaakt belang rijk Maar wanneer men maar doorgaat hele stads delen te verwoesten " denkt men aan één ding niet dat het nu voor de verdedigers op een paar vernie tigingen meer of minder niet meer aankomt Een stad vol puinhopen is zelfs gemakkelijker te verdedi gen Het speelt geen rol meer of de artillerie er in schiet want alles is toch al aan diggelen gegaan Na de ineenstorting van het front zal er geen capi tulatie komen De oorlog houdt op vermoedelijk in Beieren in elk geval niet meer met een mededeling door de telefoon " Dit gesprek met Lohmann de voormalige marine officier bleet nog enige tijd in Bleckmessers ge heugen hangen Hij vond zich eensklaps in een droom Hij onderging dit als de kern van de vre de Tegelijkertijd wist hij dat het meer was dat de grens achter hem lag en dat het moeilijk zou zijn terug te keren Schmitt de kok deed iets aan de veldkeuken Het rumoer bracht Bleckmesser tot zichzelf terug Hij werd wakker en wist dat hij ge droomd had van de dood De trein stopte Door de open schuifdeur zag hij een net van rails dat op een station duidde Hij hoorde gefluit en stemmen en ten slotte merkte hij ook dat Helga FröUng opge staan was „ Waar zijn we " vroeg hij Schmitt „ In Heidelberg luitenant " Wirbel de oppasser kwam uit zijn hoek Neem een emmer en haal wat warm water " be | val Bleckmesser Hij stond op en trok zijn laarzen aan Toen klopte hij tegen het schot „ Ja wat is er " ¦ ' - f^l^^#€i»iS?.ÏÖS | Goede morgen " riep Bleckmesser > s »?¦?;•¦::¦:¦»?¦ '' iv ¥ „ Goede morgen Felix Zijn we werkelijk ih Hei delberg " Ja hebt u " hij verbeterde zichzelf en gat zijn tem een spottende toon „ Heb je goed geslapen " „ Fantastisch " „ Warm water komt binnen een paar minuten " „ Warm water " Natuurlijk " Zij lachte „ Wat een genot Honderdmaód bedankt 48 maar je moet niet zoveel moeite voor me doen heer gemaal " voegde zij er verschrikt bij Het oponthoud in deze onverwoeste stad moest men benutten De voorraden dienden aangevuld te wor den Bleckmesser hield zich daarmede bezig Loh mann ging naar het goederenkantoor van het station Hij moest verhinderen dat de drie enigszins bescha digde wagons uitgerangeerd werden De vrees bleek zonder grond geweest te zijn Men dacht er niet aan Er zouden geen andere wagons voor in de plaats gege ven kunnen worden De meubelmakers gingen dus ijverig aan de slag om de schade te herstellen De kapotte wagons werden er uit gehaald en men stelde een nieuwe goederentrein samen Bij het in vallen van de duisternis zou de reis verder gaan richting Ludwigshafen Worms over Alzey in Rhein hessen verder naar Bingen en vandaar waarschijn lijk naar Trier Maar het westelijk front kwam elke dag dichterbij Het doel lag zodoende eig'enlijk in nevelachtige verten en steeds onttrok het zich meer aan de werkelijkheid Ergens onderweg kon een nieuw bevel de reis beëindigen of van richting ver anderen De luitenant had maar weinig gelegenheid zich daar zorgen over te maken Zijn dag bestond uit minuten en seconden En dan was het onver mijdelijk dat Helga Fröhling de vrouw tussen vele mannen zich ook vertoonde In haar gele regenjas was zij een lichtend punt tegen het groengrauw van de soldaten De spoorwegbeambten hadden haar al lang ontdekt Men zou stellig rondvertellen dat er een vx'ouw meereed een vrouw in een militair trans port Wat had zij daar te zoeken Gaf het wel pas Kon zij erbij horen Neen dat was niet aanneme lijk Reed zij mee als blinde passagier die de spoorwegen voor het plaatsbewijs oplichtte Deze vragen werden nog niet uitgesproken Voorlopig stel den zij de aanwezigheid van de vrouw vast Bleck messer was voor deze vragen niet bang De vragen van zijn eigen troep waren ernstiger Hij merkte dat de mannen hem aandachtiger dan tevoren bekeken en hij wist dat hij geen toneelspelerstalent bezat Zij moesten spoedig merken dat er iets niet klopte en dan zouden zij hem voortaan steeds wantrouwen Al les wat hij gedaan had om hun wantrouwen te over winnen zou tevergeefs geweest zijn Helga Fröhling zat naast de veldkeuken toen hij te rugkwam en schilde aardappelen Zij deed zichtbaar moeite om zich nuttig te maken en dat hinderde hem een beetje Hij had er niets op tegen dat zi ] aardappelen schilde Het was werk als elk ander werk De mannen van de keukendienst vonden het prettig met haar samen te zitten en er ging mis schien zelfs wel een verzachtende invloed van haar uit Maar het was niet nodig dat zij het deed want die bezigheid verklaarde niet in het minst haar aanwe zigheid in een transport van strafgevangenen Zelfs wanneer zij inderdaad mijn vrouw was dacht Bleck messer had zij hier niets te zoeken Ik zou haar in de stad in een hotel laten wonen Hij keek naar haar Toen zij hem zag lachte zij tegen hem „ Ben ik niet ijverig " vroeg zij „ Ik zou graag iets met je bespreken " „ Natuuriyk Zij stond op wreef zich de handen schoon legde het mes weg Hij hielp haar uit de wa gen De blikken van de mannen van de veldkeuken volgden haar Masir er zat niets achterbaks in die blikken Zij volgden haar geïnteresseerd teder ep misschien een beetje verwonderd Zou zij haar eigen situatie kennen Dokter Brohm was erg optimistisch toen hij weg ging " zei zij „ Ik heb hem een oud getuigschrift medégegeven van mijn werkzaamheden als doktersassistente Ik sleep alle papieren met me mee Denk je dat hij mij tot verpleegster kan laten benoemen " Zij lachte maar hij merkte dat zij het zeer belangrijk achtte en dat zij met spanning op Brohm's terugkomst wachtte Zij zoekt vertwijfeld naar een bezigheid dacht hij Zij zal hetzelfde denken als ik Dr Brohm lukt alles " stelde hij haar gerust Wat hij zich in zijn hoofd zet zet hij door Je behoeft daarover geen zorg te hebben " klas muz 16.00 Bijbeloverdenking kamermuz 9.35 Waterst 9.40 Mor genwijding 10.00 Arbeidsvitaminen 10.50 V d kleuters 11.00 Nws 11.02 Huishoudelijke zaken praatje 11.15 Pianorecital klas muz 11.45 Boek bespr 12.00 Licht instrumentaal en semble en sol 12.27 Meded t.b.v land - en tuinb 12.30 Lichte gram muz 13.00 Nws 13.10 Meded Event act of gram muz 13.25 Beursber 13.30 Dansork en zang sol 14.00 Stereo Klavecimbel-re cital klas muz 14.30 Lichte gram muz 15.30 Radio Filharmonisch ork klas en mod muz 16.00 Nws 16.02 Van vier tot vijf radioprogr in een Notedop 17.00 Minjon HILVERSUM II - 298 m - KRO Het levende Woord meditatie 7.05 Ouverture lichte gram muz reportages en meded 7.30-7.40 Nws 8.00-8.05 Overweging 8.30 Nws 8.40 V d huisvrouw 9.40 Schoolradio 10.00 Med en semi klas ork werken 11.00 V d zie ken VPRO 11.45 Lichte gram muz 12.10 Het platteland zoekt aansluiting gesprek 12.27 Meded t.b.v land en tuinb 12.30 Nws 12.40 Deze week 13.00 Klass ka mermuz 13.45 V d vrouw NCRV 14.15 Lichte gram muz 14.30 Belof te na Middernacht hoorsp 15.05 Berlijns Filharmonisch ork semi klas muz 15.30 Cello en piano 16.30 Lichte gram muz 17.00 V d jeugd 17.30 Koorzang 17.45 Dansmuz 17.55 Sportrubriek ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12:00 Voordracht 12.15 Dagboek 12.31 Gevar muz 13.15 Lichte muz 14.00 Gevar progr 15.00 V d.vrouw 16.00 Gevar muz 16.31 Mu ziek bij het werk 17.15 Dagboek 17.31 Uitsl races 17.33 Gram muz V d jeugd BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gram muz 12.15 Gevar muz Om 12.25 Weerber en meded voor de schippers 12.50 Beursber en progr overz 13.00 Nws 13.20 Kamermuz 14.00 Nws 14.03 Schoolradio Om 15.00 Nws 15.45 Pianorecital 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Franse les 16.25 Lied 17.00 Nws 17.15 Lichte muz 17.30 Vlaamse volksmuz Puntsgewijs • Een tot nu tóe onbekende verza meling van 166 tekeningen van de 18de-eeuwse Italiaanse meester Do menico Tiepolo zal op 4 mei in Lon den door de kunstveiling Christie worden verkocht De tekeningen zijn in de 18de-eeuw door de Britse schrijver Horace Walpole aange kocht en waren sindsdien verdwe nen De eigenaar van de tekeningen wenste onbekend te blijven door Elisabeth Brozowska en de MEESTER-BALLONNIST „ Daaf gaan ze " zei broer Ed terwijl hij het laatste touw doorknipte „ Nu zijn wij de enigen die het eindpunt zullen bereiken " „ Dus hebben we gewonnen " vulde Ted aan Én triomfantelijk schudden zij elkaar de hand Maar ze waren nog niet uitgeschud toen hun mand plots zo'n hevige ruk kreeg dat zij er bijna uitgeworpen werden schaterde de ballonnist „ 2o ver zullen we niet val len hoor " 0 n-n-nee " bibberde Panda -„ K-kijk dan maar eens naar b-beneden Dat is een h-heel eind " Rustig maar " antwoordde de ballonnist Het zal wel meevallen Straks zul je ze zien opkijken Kun je lachen " Op het ogenblik waren het echter de boze broer tjes die lachten ' ' f ' Mtf3ff3Mi.ua3tonscf3t(/m,tênk in?3hm m-ï Mis niets met mtw ^ stsSSL ^ I fll - aturel kt uit ^ land ibaks rlijke oken ^ IINGEN Posities Nederlandse schepen Aaltje 21 te Antwerpen Aaruenburgh 21 ie Middlcsbro Achilles 22 V Cnstobai n Curacao Adiiio 22 te Piraeus Adriana 21 v Antwerpen te Londen Advent 22 te Morviken Acsis 20 V Phiiaoeipnia ie Baltimore Aeneas 22 v Hamburg n Rotterdam Agamemnon 22 250 m ZW Azoren Agnes 23 te Plymouth Ahoy p 22 Liverpool n Rotterdam Aiglon 23 te Duinkerken Alamak 22 50 m ZO J^oweJt n Ras al Mustat Albert V 23 v Cork n Gent Alblasserdyk 22 nog rede Port Ever glades Alcetas 22 V Lissabon n Ltvorno Alcor p 23 Messina n Port Said Aldebaran p 23 Kiel n Stralsund Alert 23 te Londen Alhena 22 op 200 m NNO Recife Ali Damhof 22 v Cork n Emden Alkes p 22 Miami n New Orlean » Alletta 23 te Duinkerken Almdyk 22 v Marseille n Cadiz Alnitak 22 390 m NNO Fernando NoronhaAmstclborg 23 te AlblasserdamAmstcidicp 23 310 m O ShanghaiAmsteldyk 22 500 m ZW AzorenAmstelstad 23 op 1000 m N Sydney Amstelveen 22 op 120 m 2Z0 Yap Angolaliust p 23 Las PalmasAnholt p 22 Whitby n VarmouthAnna Broere 23 te RotterdamAnna Henny 23 te Runcorn Anna Herlurth p 22 Galita ell.Annenkark p 23 Kreta n Port SaidAreas 22 v Istanbul n Izmu Arctic 24 te Kaapstad _ Ardeas p 22 Alicante n BurrianaArdito p 23 Texel n Bilbao Areiidskerk 22 v Beira n MtwaraArsonaut p 23 GibraltarArgos p 22 Lissabon n CadizAries 22 v Bremen n HarlingenArkeldyk 23 v Antw te Rotterdam Artemis 22 v Hamburg te R'dam Ask 22 V Sundsvall n LondenAslerope 26 te Avonmouth verwachtAtlantic 20 v Avonmouth n Atlantide 23 te ArdrossanAHas 23 V Santander te Amsterdam Audrey Johanna 21 te Stettin Avanti 22 te BordeauxAvenir 24 te Middlesbro • Ball p 23 Ceylon n Penang Bonggai 22 op 600 m NO Saba Batavier 3 23 te Amsterdam | a|ian 22 v Chains te Penang Bellatrix 22 te Sete «" galen 23 v Colombo n Karachi Beninkusl 22 v Hamburg n Antw oennekom p 22 Straat Yucatan berkhout p 22 Brunsbuttel n Amst Bern 22 v Amsterdam n Belfast Bernina 23 v Barcelona n Casablanca Bernisse 23 te Hamburg Bels 21 te Bordeaux öetty Anna S verm 24 v IJstad n Oslo Beursplein 23 f Antwerpen Blak 22 V Macduff te Wismar Billiton p 22 Trincomalee n Calcutta Binnenhaven verm 23 v Rouaan n Casablanca Biscays 22 te Rotterdam Blitar 22 400 m WNW Walvlsbaal Boczemsingel 22 te Hamburg Bonaire 21 te Stettin Boreas p 22 Kaap St Vincent Sorelly 23 te Delfzijl Borneo 23 te Tgnajong ManI Bothnia 24 te Lissabon Bram 23 te Dagenham „ Breda 22 750 m NO Porto Rlco CalancB p 20 Panamakanael Calchas p 22 Kaap St Vincent Camerounkust 22 rede Lagos Camphuys 23 v Mombssa te Beira Capricornus 23 te Casablanca Carebeka 22 te Dublin Carebeka 2 22 v Runcorn n Sart »- borgCarebeka 3 23 te Rostock t Carmen 20 te San Sebastian Casana 23 v Rauaan te Caen Castor 23 v Algiers te Cadiz Cateli 23 te Frederikshavn Catharlna F 21 te Londen Celebes 22 op 140 m O Sicllll Celebes K 20 te Londen Ceres 22 v Trinidad n Paramaribo Charis 21 v Curacao te La Guaira Chiron 24 te Paramaribo Cheetah p 22 Lissabon CoccmeMe verm 23 v Saffl n Ca sablanca rotefte 4 te Marieille Ccral Aeropora 22 140 m WNW Tunis Corn " Broere p 22 Dover n Coleralne Corn Houtman p 22 Texel n Esbjerg Corn V d Üchoot 23 te Antwerpen Corona p 22 Sandettie L5 Corrie Broere 20 v Londen n 7 Oa Costa 23 te Goole ^- — Oahomeykust 23 te AmsterdamDaniel 22 v Hamburg n Goole David 23 te SheernessDelfborg 21 v Stade te BohusDelft 22 op 400 m W FlnisterreDelfzijl 22 V Antwerpen n Guernsey Oeneb 23 v MarSP'Me n Las PalmasDeo Dtiee 23 te MaassluisDeo Gloria 24 te Kinqs Lynn DependancB 21 te LondenDiana V 23 te Plymouth t DiemefHvk 22 V San Francisco n Portland nieter 22 v Belfast n 7 Dinkel p 23 Vlissingen n Telgnmouth DinTRldyk 19 v Los Angeles n Bal - boa Donata 22 v Amsterdam n Hamburg DonöPdvk 22 op 680 m ZW Kaap Clear Draco 23 v La PalMce te Am4x4i,4 en 1 van 3Vèx4U uitbouw van 2x3 Te bem toek telef 02953 - 58r eb VOUWKAMPEERWJ merk Happy Vraagnrtt Gildstraat 88 b ' oop ROTANWIEG met " ng en kinderwagen BaJ 3op aang 2 PAPEGAAÏSkooi Prijs ƒ 85 Telef n ¦ 44062 "* e uitschulfbare blanke Ta ƒ 240 compleet zeever ïrsunitorm ƒ 30 Kouwer soen 66 telef 710076 ^ oop complete L.P.G GA1 alLATIE Groenewour straat l II telef 14826 BOERENDE GOEDEREN lEN voor geldbelegging » gevr in Het Gooi en omj g Br no 1-6867 bur y ^ laarskantoor Nlc RUksen vrouwensingel 53 Utrecht 5012 vraagt voor haar wi oekenden te koop MËl STANDSWONINGEN flati huizen winkelpanden tn al ijsidassen vIERFLAT op eerste woon voorzien van cv olie rage Begin maart leeg ts larden Koopsom ƒ 52.000 luxaflex Inl verstrekken akelaars H.J.C Pleters en i Janskerkhof 24 te Utt 14906 na 18 uur 713820 '' ENSTANDSWONING Ka.ïlland Binnenkort leeg t « warden Koopprijs ƒ 52.000Fa Ben Drost en ZnGracht 355 bis Utrecht ' 030 - 23521 * as omstandigheden te zeer goed onderhouden • IHUIS centrum Utrecht keuken en keukenkamer ] amer boven 2 grote si rs prijs ƒ 18.500 k.k Br • 7150 bur UN oop aangeb vrijstaand JHUIS met garage bouw 961 aan de rand gemeente lit 1 april leeg te aanv ïlet 01726 - 2640 ol 030 te koop gevr in Utrecht geving D Bedeaux Jus n Eltenstraat 14 ICHRIFTENHANDEL ter i.rae aangeb Woning ach nkel en boven vrije etage wonlngruil Br no 1-7114 JN gbureau Standing Ham rstraat 1 Utrecht vraagt HUIZEN en bedrijfspan koop Onverschillig wat ïr Telef 16881 oop nette BURGERWO met 18 are grond ool | mder grond In het nooN m Drente bosrijke omge direct te aanvaarden met huisvesting Te Anneiti ïg 23 telef 254 net no bellen na 6 uur ' s avond recht te koop aan de laan Kanaleneiland 2eer onderhouden WOONHUIS arage en schuur bev zit ner 4 slaapkamers dou uxe keuken etc plm 1 965 leeg te aanvaarden ra ƒ 61.000 Hypotheek lie aar Te bevr Wonlngbur ^ herpenzeel Sweelinckstr Utrecht Telef 20733 gewoon mooi WOONHUIS Peltlaan Kanaleneiland rote zit eetkamer 9x4 uxe keuken met elektr Frlgidaire etc 4 slaap s badkamer grote zol fiet inbegrip van stoffe Soopsom ƒ 67.000 Per 1 365 leeg te aanvaarden r Wonlngbur Van Scher 1 Sweellnckstraat 2 bis t Telef 20733 ERENHUIS aan de Van traat bev 6 kamers zol per 15 april 1965 leeg V Koopsom ƒ 55.000 Te Wonlngbur Van Sclier I Sweellnckstraat 2 bis t Telef 20733 BENEDEN - en BOVEN aan de F C Donders huur bovenhuis ƒ 1030 Lr beneöenhuis met cv rote suite en zijkamer ain met keuken 2 slaap direct leeg te aanv m ƒ 49.500 Hypotheek baar Te bevr Woning Van Scherpenzeel Swee • aat 2 bis Utrecht TeL p een MIDDENSTANDS IG leeg te aanvaarden Wilhelminapark bev ka suite w.c keuken tuin lur Ie verdieping 4 sl Koopsom ƒ 36.000 k.k ngen bij H Geytenbeek van Ruysdaelstraat 24 5994 of 61398 p HERENHUIS met ga I Utrecht Ruime woon grote keuken 5 slaapka uxe uitvoering o.a sta irechtblad veel tegel enz PrUs ƒ 62.000 k.k.igen Beheer en Adm • „ Helvetia " N.V He gweg 52 Den Dolder 13402 - 5679 ZONING met garage t « Harmeien prima staat leeg prijs ƒ 45.000 Rus ede buurt Br no 1-6994 r IRFLAT van Eysinga ï koop 2e woonlaag,is ƒ 37.000 Horizontaaln dus hoge hypotheek Mei a.s leeg te aan Inl Van der Plaa » lur Telef 13758 _ PARTERREFLAT tein te koop Spoedig leeg.d eigen geld pl1>.Koopsom ƒ 35.000 v.o.n.Piet Helnstraat 98 Fam.les ^ AMERFLAT te Utrecht ipleln bovenste vrU Benodigd eigen geld Prima staat goede st der Plaats ' Wonlngbur aat 11 Utrecht Telef aan de Jullanawegven een HERENHUIS,r en achtertuin LedigKoopsom ƒ 45.000 Inl Ie makelaars Anth v ïge & Zn Mariaplaats ht __ 4 ARBEIDERSWOMgï on Wilheiminaweg 487 11 te Groenekan en Pa 10 te Utrecht Br no ir UN O'S MOTOREN IKHIIUK BRILJANT aan 1 ] Hoograven 11 Station Lux » Volks Telef 29410 b.g.g M^H OLG KLEINTJES PAGINA 17 17 WOENSDAG 24 FEBRUARI 198S Hartevelt chem reinigen vr tegen hoog loon 3 PERSERS alleen zij die denken kwali teitswerk te kunnen leveren ko men in aanmerking 2 leerl persers 1 strijkster of meisje dat hiervoor opgeleid wil wor den Aan te melden liefst per soonlijlv winkelcentrum Plane tenbaan 27 Stekker in het stopcontact Tientallen BIJVERDIENSTE MOGELIJKHEDEN ook thuis werk vindt u In „ Effektlef " Zend 5 postz van 30 et of - gi reer ƒ 1.50 op no 64.43.33 van U.N Click Postbox 3052 Voor burg en u ontvangt een exem plaar de rest gaat vanzelf Gevr PONSTYPISTEN free lance steno typisten en ander kantoorpersoneel mnl en vri Doorbetaling bij ziekte en on geval Bureau Kantoorhulp 1 Schoolstraat 8 Utrecht Telet 12719 Jln Jersey Industrie N.V Vrles lantiaan 6 Utrecht eindpunt lijn 7 telet 82611 vraagt voor direct of later beschaafde MEIS JES van 15-17 jaar op diverse afdelingen o.a als stikster knipster kettelaarster afwerk ster enz Bij geen ervaring be staat de mogelijkheid hiervoor opgeleid te worden Aanmelden aan bovengenoemd adres tussen 8 en 18 uur Thermo-Fax « SECRETARY " 450 STENOTYP " Uit onze grote kring van vaste relaties ontvan gen wij dagelijks aanvragen voor tijdelijke krachten U kunt ons daarbij heipen Het Is wel licht een mogelijkheid voor u voor een aardige bijverdienste Wordt daarom één der zeer vele free lance steno-)typistes leder h.o Slenotyp " Maliebaan 121 Utrecht Tel 03U - 17978 Snelle wekelijkse honorering U profi teert meteen van onze regeling doorbetaling bij ziekte en onge val NACHTDIENST Bij Robbers N.V is plaats voor schoonmaak sters voor onderhoud kantoren Werktijden ' s avonds 10 tot des morgens 5 resp 6 uur Inl Wijde Begijnestraat 8 tel 11553 Flinke WAGENJONGEN gevr 17 a 18 jaar oud Rederij De Tijdgeest Nieuwe Kade 14 Utr MACHINISTEN gevr Voor een van onze werken Diesel Centrale Flevoland zoeken wij een land maciiinist bekendheid met die selmotoren en/of elektrotech niek strekt tot aanbeveling Melden N.V AEMAF Diesel agregatenfabrlek Utrecht Ura niumweg 7 telef 030 - 44440 Gevr enkele nette MEISJES leeftijd 20 22 jaar voor accurate werkzaamheden ƒ 69 netto per week Aanm na 19 uur Huy gensstraat 4 bis Utrecht Gevr KAPSTER en gevorderd leerling bij P Strikkers Van Dijcklaan 2 Bïlthoven Telef 2472 Technische Verenfabr Utrecht Vleutenseweg 142 telef 31770 vraagt enige JONGENS voor slijpwerk Vakkennis niet nodig Goed loon VERKOOPSTER gevr Wie wil beslist met veel ambitie ko men helpen in onze textielzaak niet beneden 18 jaar Tevens voor plm 1 april hulpverkoop ster gevr Aanm dagelijks Ruygenhoeklaan 1 Hoograven Telef 82284 De Thermo-Fax „ Secretary " 45C kopieert documenten met behulp van warmte aïle^n Droog Zonder chemi caliën dus ook zonder poeder 45C ié een nieuw model in de succes-serie van de „ Secretaries " Nieuw is de automatische belichtingsregeling die papierverspilling onmogelijk maakt Nieuw is ook de automatische aan-uit schakelaar die stroomverspilling onmogelijk maakt Nieuw is tenslotte een kopieer-apparaat zonder één enkele bedieningsknop Gehandhaafd werden alle eigen schappen die de „ Secretaries " hun succes brachten kopieën in 4 sekonden compacte sierlijke vorm univer sele bruikbaarheid wa t ¦ Gevr voor 3 avonden per week WERKSTER Vredenburg 28 miNNESDTA [ NEDERLAND ] N.V Leiden - Rooseveltstraat 55 Gevr een flinke zelfstandige JUFFROUW voor onze afd fijne vleeswaren voor vrijdag en za terdag Fa Keizer Vismarkt 9 telef 35541 na 6 uur 32857 HAARUITVAL Roos Binnen enkele dagen geen haarultval en roos door „ Emsl " Uit klltwor tel getrokken op Franse brande wijn en klnine bereid volgens oud recept ƒ 1,3B per flacon.Vol ledige kuur ƒ 2,45 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogiste rij T P van de Bergh en Zn Steenweg 65 teleL 22319 Anno 1812 Schoonmaakbedrijf Het Anker " Wij vragen enige nette WERK STERS voor ochtend - en avond werk op kantoren o.a wijk Wit tevrouwen WMvragen voor het schoonmakeiï van " dé a.s ' Jaar beurs nette schoonmaaksters da gelijks van 9 tot 5 uur Ook is er nog plaats voor enige glazen wassers en corveeërs Aanmel den ' s morgens tussen 10 en 12 uur Jaarbeurs Rijnkade 21 of ' s avonds tussen 8 en 9 uur Ci troenstraat 8 b/d Nieuwlichtstr of Stanleylaan 69 Kanaleneil Heden Inschrijving voor de nieuwe cursus MIDDENST OPLEIDING In maart a.s Inst V Gelder Moreelselaan 31 tel 15451 Tel 01710-34541 RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT BONDSAUTORIJSCHOOL DE L.ELIE Lessen è f 5.6U per uur in Opel V.W en Vauxhall Theorie gratis Theorie elke dinsdagavond Leliestraat 44 telef 44295 Kindje blij zegt ta ta ta heeft een PLASTICBROEKJE S.G.A Ten behoeve van het Bureau Bou-wzaken „ de Uit hof " ¦ worden sollicitanten opgeroepen voor ExpediUebedrIjt „ DE LUIFEL " Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer speciale afhaal en besteldienst en billijke prijzen SECRETARIS KARATE-INSTITUUT Jan Pa vier voor zelfverdediging be heersing ontwikkeling en zeU vertrouwen Cursus voor dames en heren ook op de dag Inl en insctirijvlng ' s maandags t.m vrijdags vanaf 10 uur Ha vikstraat 55 a Utrecht Telel 030 - 10559 Wij nebben plaats voor han dige JONGEMANNEN voor fa briekswerk Zij die gevoel heb ben vopr machines genieten voorkeur Warendorf-Papler Oude ïraoht 334 INKOMSTENBELASTING Des kundige Invulling van uw aan giftebiljet bespaart u veel be lasting Br no 1-6907 bur UN De te benoemen functionaris zal naast het geven van leiding aan de administratieve afdeling van dit bureau belast worden met ' het verzorgen van de correspondentie het onderhouden van de contacten met verschillende overheidsinstanties en het opstellen van rapporten VERKERK'S AUTORIJSCHOOL lest met de nieuwste Peugeot 404 en Volkswagen 1965 ƒ 6 per les Speciale theorie-avonden Goedestraat 47 telef 12746 Te vens verhuur zonder chauffeur Flinke ongeschoolde KRACH TEN gevraagd voor inpak werk bij boekbinderlj Albracht N.V Bolstraat 20 Utrecht Aan melden tussen 8-12 en 1-5 uur bij de heer De Jong Sollicitanten met een academische oplei ding genieten de voorkeur Smetteloos STENCILWERK wordt snel geleverd door VEKA Oude Gracht 375 Utrecht Tel 29362 Afhankelijk van opleiding leeftijd en ervaring is aanstelling in de rang referen daris zeker mogelijk BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wlt werk naar B v d Laan M A de Ruyterstraat 3 b telef 711636 Een handig MEISJE met ten minste 2 jaar Ulo vlot kunnen de typen Schriftelijk telefo nisch ' nr 22044 toestel 53 of pers aanmelding bij Tlel Utrecht Brandverz 1811 Afd Personeelszaken Kromme Nw Gracht 80 Utrecht 10 RIJLESSEN voor f 55 dooi gedlpl Instructeurs In nieuwe Opel Rekords en V.W Halen en Brengen gratis Bondsrij scbool „ Combi " M Bus Nan senlaan 38 telef 35334 Utrecht KUNSTGEBITREPARATIB v.h Oudwijk Spoedreparaties na enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtech nicus Kerkstraat 4 bij Nach tegaalstraat Utrecht Telel 12330 AUTORIJLES In de Cortina Bevoegd rij-examen bij te wo nen Mercurius Adelaarstraat 114 telef 24095 Nette JONGEN gevraagd van ca 15 jaar voor eenv en licht werk Aanm dagelijks ook des avonds Lange Nleuwstr 52a Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen veer tien dagen aan het Hoofd van de afdeling Perso neelszaken van de Universiteit Kromme Nieuwe Gracht 29 te Utrecht Op brief B.U 273 vermelden Gevraagd per 1 april of later Anton Louw AUTORIJSCHOOL gedlpl Vamor Bevoegd uw exa men bij te wonen Les In de al lernieuwste Taunus 17 M Su per 1965 Telef 34376 Van Die menstraat 14 b.g.g 37574 Tas jas handschoenen schoe nen VERVEN in moderne kleur met garantie bij de vakman J v d Brul en Zn Kapelstr 21 23 zijstraat Biitstraat Afha len en bezorgen telef 17880 TANDARTS-ASSISTENTE Bakkerij Boonzaaijer heeft pi voor Ie of 2e BANKETBAK KER en een banketbakker die tevens wijk wil bedienen Aanm Sw van Zuljlenweg 89a telef 42464 in particuliere practijk te Bilthoven Diploma tandarts-ass of middelbare schoolopleiding strekt tot aanbeveling AUTORIJSCHOOL J J Blerma Betere resultaten door Betere lessen Bevoegd uw examen hij te wonen Les o.a In de kleine handige Opel Kadett Theorie met projectie Event spoedop ' leiding Catharijnesingel 128 tel 18408 b.g.g 20762 Br A 53 adv.bur Havekotte Bilthoven SCHOENREPARATIE beter verzorgd leder en alle rubber soorten In één dag klaar Bij Schoenmaker J v d Brul en Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biitstraat Afhalen en bezorgen telef 17880 Gevr net KEUKENMEISJE boven de 18 jaar vlot leuk va riërend keukenwerk van maan dag tot en met zaterdag Aanm Ganzenmarkt 2 BIJVERDIENSTE De Volks krant vraagt voor tussen 5 en 7 uur ' s morgens beslist accurate en betrouwbare bezorgers Ie voor een wijk omgevmg Watt laan Ludgerusstraat Schaak wijk 2e voor een wijk gedeelte binnenstad 3e voor het achter ste gedeelte Kanaleneiland Het liefst wonende in de wijk zelf of omgeving daarvan Aanmel den tussen 8.30 en 5.15 uur Za delstraat 24 Student geeft BIJLES wiskunde scheikunde natuurkunde erva ren Vraagt weinig Br no 1-7113 bur UN Uw BELASTINGAANGIFTE boekhouding prima in orde van af ƒ 10 Zaken Service Oude Gracht 276 telef ' 17377 Illllllllli 5e jaars student geeft BIJLES ENGELS Br no 1-7123 bur UN R.K geestelijke vraagt voor het Inrichten van tehuis bruik baar MEUBILAIR o.a boeken kast en bureau enz event te gen vergoeding Br no 1-7115 bur UN DUITS door ervaren leraar Op leiding examens handelscorres pondentie conversatie Begin ners gevorderden Br no 1-6978 bur UN P de Gruyter en Zn N.V te Utrecht Dame 56 Jaar zoekt gezellige VRIEND of vriendin zelfde leeftijd Br no 1-7087 bur UN KAPSTER gevr Zelfstandig kunnende werken Werktijden van 8.30 tot 17 uur reiskosten worden vergoed R Rljksen Vinkenlaan 29 Bllthoven Tel 2939 heeft plaats voor DIVERSEN Jongedame zoekt VRIENDIN leeftijd ca 27 jaar Br no 1-7127 bur UN MEUBELKEfAKATlK ineube len overtrekken Enorme keuze stoffen Vooruit prijsopgave 38 jaar ervaring v Basten Stof feerbedrljt Pleter Nleuwland straat 25 Tuinwijk TeL 7111923 LEERUNG-FILIAALCHEF WEG RIMPELS Marchal Rlm peleorrector kunt u zo vaak ge bruiken als u vpllt en steeds langer blijft uw huid gaaf en glad ƒ 8.75 Voldoende voor maanden Vraag gratis folder bij Parfumerie Tukker Lijn markt 17 telef 20317 Lange Smeestraat 19 WONINGRUIL 22 jaar WONINGRUILBEMID DELING voor eigendommen en huurwoningen tevens aan - en verkoop huizen hypotheken en verzekeringen Gratis proef nummer op aanvraag verkrijg baar bij Woningrullcentrale Nederland oftewel Van der Plaats ' Woningbureau Spoor straat 11 Utrecht Tel 13758 leeftii(J 25 jaar in bezit van of studerend voor vak(3iploma('s ervaring in soort gelijke functie strekt tot aanbeveling GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1959 waar bij u het geld desgewenst zelf tn handen krijgt om de auto con tant te loinnen kopen Ook ver strekken wij geld op reeds In uw bezit zijnde auto's geen all risk verzekering verplicht Dis crete en vlotte afwikkeling bin nen 24 u gereed Ook * s avonds na 7 uur en op zaterdag tot half 1 geopend Stlchts Assurantie kantoor Oude Gracht 309 bis telef 11276 EERSTE BEDIENDE HUWELIJKEN ENZ Jongeman 24 jaar zoekt KEN NISMAKING met aardig net meisje Br no 1-7076 bur UN Te ZEIST grote 6-kamertlat voor woning te Zeist of Utr Br no 3-128 bijkantoor UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist leeftijd 18 jaar bij voorkeur in het bezit van vakdiploma ' s Bij gebit ken ge schiktheid is tz.t opleiding tot fiJiaal chef mogelijk Jonge vrouw 29 jaar P.G met dochtertje en eigen woning zoekt KENNISMAKING met een ontwikkeld heer lang pos tuur Br no 1-7096 bur UN ZAANSTREEK—UTRECHT Aangeb kleine ééngezinswoning In de Zaanstreek in ruil voor iets dergelijks in Utrecht of om geving Br no 1-7074 bur UN WINKELBEDIENDE Voor t'INANClEKiNU van AUTO'S MOTOREN SCÜO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Wltjens Marlahoek 21 Utrecht tel 13471 en 23295 Al le verzekeringen Jongedame 39 jaar R.K zoekt serieuze KENNISMAKING met besch heer 35-40 jaar Br no 1-7141 bur UN leeftijd vanaf 16 jaar bij gebleken ge schiktheid is tz.t opleiding tot eerste bediende mogelijk Groot HEEL HUIS Wittevrou wen 6 kamers 2 zolderkamers 2 keukens douche grote kelder enz Degelijk en goed onderhou den voor parterreflat Kana leneiland Br no 1-7099 bur UN Nette heer 32 jaar zoekt KEN NISMAKING met nette vrouw 30 40 jaar 1 kind geen bezwaar Br no 1-7149 bur UN Mevr Homung uit Bandoeng PSYCHOMETRISTE-PARAG-NOSTE houdt ledere donderdag en vrijdag consult te De Bilt Tel afspraken 030-62127 b.g.g 070 854039 Voor aanmelding en nadere inlichtingen kunt U dagelijks terecht aan ons filiaal Biitstraat 24 te Uüecht Rullen mooi HOEKHUIS ka mer en suite 2 slaapkamers keuken balkon veel kasten voor heel huisje met tuintje Adres Bataviastraat 77 Jonge vrouw 35 jr met 3 aar dige kinderen tussen 8 en 14 jr,welke nog op kostschool zijn,zoekt KENNISMAKING met eenR.K weduwnaar met zonnig hu meur Tot 5 liefst kleine kin deren geen bezwaar Br no.1 7132 bur UN _ Schr soil gelieve U te richten aan ge noemd adres HET NYLONHUIS voor het vakicundig korter maken van mantels rokken pllssé rokken enz Veranderen en modernise ren Amsterd straatweg 34 te lefoon 20617 BENEDENHUIS 3 kamers en badkamer grote tuin huur ƒ 13 per week voor groter huis Burg van Tuyllkade 140 DE GRUYTER Nette dame 55 jaar met eigen huls wenst KENNIS te maken met nette alleenstaande heer tussen 65 60 Jaar Br no 1-6953 bur UN Een PASFOTO van Foto v d Helde gevoegd bij uw sollicita tie verzekert u 100 % meer kans van slagen Voorstraat 64 Utr Telet 18236 HEEL HUIS te ruil In Koolho venstraat Gevr heel huls om geving Ondiep Br no 1-7121 bur UN lllllllllllinillill 
WOENSDAG 24 FEBRUARI 1889 TJTRECHTSCH NIEUWSBLAD » g4 pagina's UTF v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht AMSTE MOB aan N.V PLAATMETAAUNDUSTRIE VAN MOCWEBIK & BAt de la Reylaan 34 — Tel 13811 — ZEIST Wij zoeken voor onze plaatwerkerij * een ervaren METAALSLIJPER speciaal voor het slijpen van plaatwerk * ervaren PLAATWERKERSLEERL PLAATWERKERS gllllllllllllllllllllllli i STAMPERS Reisvergoeding Bedrijfskleding gratis Goede sociale voorzieningen Aanmeldingen dagelijks van 8.30—12.00 en 1.30 — 5.30 uur aan ons kantoor de la Reylaan 34 Zeist Afdeling Personeelszaken Eventueel in de avond uren na gemaakte schriftelijke of telefonische afspraak niiiiiiiHiiiiiiiiiiiiii ¦ 1 -!•;.'*'¦:••.¦ i\r Heerlijk buiten wonen in een geriefelijke bungalow op een fraai gelegen terrein fe CULEMBORG V R IJ E V E S T I G I N G Bezoek de zitting in Hotel Smits Vredenburg 14 Utrecht op donderdag 25 februari a.s van 7 tot 9 uur n.m Schr inl BG-kantoor Arnhem Bouriciusstraat 20 telefoon 08300 22152 Bouwfonds Nedeplandse Gemeenten Oe veilige weg naar bet eigen buis Wascombinatie f298 - Langzaam-wascombl geëmailleerd met ollebad en pomp spoelcentrifuge met beveiliging kook plaat afdekplaat verrijdbaar geheel compleet ƒ 450 — Alle combinaties ztrn met 2 motoren en met 1 of 2 pompen uitgevoerd Service binnen het uur Gemakkelijke betaling 2 jaar garantie Wasmachinefabriek Frisia OUDE GRACHT 196 - UTRECHT - TEL 12666 Bti de Goudsche Courant komt per 1 april vacant de functie van Redactie-aisisiisteiite die zal worden belast met de administra tie van de redactie Bij Kandidaten met middelbare schoolopled dlng genieten de voorkeur N.V < DRUKKERIJ BOSCH Sollicitaties aan de redactie kunnen enkele MARKT 26 — GOUDA HULPKRACHTEN in ploegendienst geplaatst worden N.V METAVERPA — MAARTENSDIJK U vraagt wegens verdere uitbireidlng BANKWERKER-MONTEURS Aanmelden dagelijks tussen 10.00—^16.00 uur bü de afdeling PerSOTieelszaJcetn Europalaan 12 Utrecht tel 82111 voor de afd pneumatisch en hydraulisch werkende omsnoeiringsmachines Sollicitaties te richten aan de afd Personeelszaken van N.V Metaverpa Tolakkerweg 159 te Maar tensdijk Telefoon 03401 - 1444 100 ideeën beter wonen VREUGDE IN AMSTERDAM f Van onze oorrespondenl AMSTERDAM — Een vrf dedag voor Amsterdam Dat ' ren de eerste woorden van Amsterdamse wethouder economische « aken drs - I den Uyl toen Risteravond zes iiur het beslissende telet'o tje uit New York kwam waai bleek dat de hoofddirectie " Mobil Oil een olieraffinaderij r kraakinstallatie in de Ned landse hoofdstad zal bouwer Wethouder OiMi Uyl zei z dankbaar te zijn dat de reger zoveel begrip hoeft getoond v de noodzaak van Amsterdam zich te verjongen met een pansieve moderne bedrijvighi Hij noemde het petroohemis project dat in Amsterdam wo gerealiseerd „ in zijn omvang opzet uniek in Europa " De bn van de raffinaderij wordt nl heel afgestemd op de omring de chemische industrieiïn volgi een tevoren opgesteld algemi plan De beslissing van de reger Is een weloverwogen pog om het evenwicht te herstell dat in het jongste verleden verstoord door de belangr Indnstrlële groei in het zuic van het land zoals in het \ terweggebied en in Eindhov ald'.is de wethouder Voldoening inB.otterda Ook Rotterdam heeft met \ doening kennis genomen van beslissing zo zeide mr V Walsum burgemeester van R terdam Het ziet daarin een kenning van de betekenis van Rotterdamse haven als cone tratiepunt voor de aan - en af v < van olie en olieprodukten ' onderkeimen bovendien een e ste begin zowel van nation havenpolitiek als mogelijk c van een beter samenspel tuss Amsterdam en Rotterdam Wij vertrouwen dat dit besl voor de regering een aanspori zal zijn niet langer te aarze met betrekking tot de aan van de nieuwe mond voor Ku poort Aldus mr Van Walsum „ Open bes buiteii de « Schoner wohnen « zit vol ideetjes Alstublieft - vast een par voorbeelden In het nieuwe nummer die uw leven comfortabeler en gezelliger maken vindt u 188 pagina's boordevol tips ¦ verwisselbare versieringen kamerplanten als levende tussenmuren de ideale voordeur meegroeiende wandrekken hoe camoufleer ik foutjes van de muren veel ruimte in een kleine keuken DEN HAAG — De coördin commissie van de stichtingen 1 T.N.V en Open Bestel onder v zilterschap van ir A G M heeft haar standpunt ten aan van de televisie in Nederland 1 baar gemaakt De aspirant-concessionaris aldus haar verklaring die naas bestaande omroepverenigingen de N.T.S een onafhankelijke roep voorstaan beogen gezamer televisie-programma's uit te den op het tweede net aanvar lijk gedurende ten minste 18 \ per week volgens een program plan waarvan de karakteristie zijn een vast basis-programma gelijke opzet gedurende alle wf dagen met uitzondering van zondag aangevuld met enkele ledige avondprogramma's Advertentie Simca-dealer voor Utrei en omgeving " automobielbedrijf P JONGERIUS Wittevronwenslngel 95 Utrecli tel 030 - 16914 - 12690 SCHONER met WOHNEN Simca-dealer voor De B _ Bilthoven Maartensdijk AUTOMOBIELBEDRIJF SPELT ütrechtsewes 310 Looydijk 11 De Bilt - tel 6099 * ¦ 61787 Nu overal verkrijgbaar - voor f 1.80 Simca-dealer voor Maa sen Breukelen en Koek _ gen AUTOMOBIELBEDRIJF P LUGTENBURG Alb Cuypstraat 9 - Maarsse Telefoon 03408 - 1885 i Stmca-dealer voor IJss stein en omgeving GARAGE C SCHAKEL Molenstraat 3 IJsselstein telefoon 03478 - 1631 '$$ 0i ¦ Simca-dealer voor Zeist omgeving " AUTOMOBIELBEDRIJF STEVENAART Jnlianalaan 59 Zeist Telefoon 03404 - 17011 

Kranten

Ga naar