Utrechts Nieuwsblad donderdag 22 oktober 1964

32 pagina's Oplage 60.000 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 72ste JAARGANG No 148 Hoofdredacteur Mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w Bogaers woningnood is over vijf jaar opgeheven Produktie in de houw met 38 pcU gestegen Tv bespiedt verkeersstroom Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — Minister Bogaers volkshuisvesting twijfelt er niet aan dat de woningnood in 1970 kan worden opgeheven Hij acht het mogelijk in 1965 105.000 woningen te houwen in 1966 115.000 in 1967 120.000 en in de drie daarop volgende jaren 125.000 woningen per jaar Lukt dit dan is aan het eind van 1970 het woningtekort ingehaald Kort geding tegen Mensen van morgen ' OVERVAL IN WILLÈSKOP ONTHULDE Ontstellende knoeiboel clandestiene slachterij TlllllMMIIIIIIIIIMHIMIIIIIIMMIIIIIIIIMIIIIMMIIIIIIIIIMIMIIIr Duitse raketdeskundigen zeggen Egypte vaarwel Volgens een mededeling ven het Westduitse ministerie van buiten landse zaken is een aantal Duitse raketspecialisten en vliegtuigcon structeurs die in Egypte werk zaam waren in West-Duitsland te ruggekeerd Voorts zal nog een aantal geleerden Egypte binnen kort verlaten Israël heeft herhaaldelijk ge tracht van de Bondsrepubliek ge daan Ie krij.gen dat zij deze Duitse medewerkers uit Egypte tot terug keren zou dwin.gen doch Bonn stelde zich op het standpunt dat dit juridisch niet mogelijk was De bewindsman heeft zich gis teren in de Tweede Kamer commissie voor volkshuisves ting met een trommelvuur van cijfers verdedigd tegen de vele Kamerleden die twijfelden aan de mogelijkheid om in vijf jaar de woningnood op te hef fen Zijn sterkste wapen was daarbij de grote produktiestij ging die de woningbouw in de tweede helft van vorig jaar en de eerste helft van dit jaar heeft beleefd ruim 38 % Noem mg de bedrijfstak die ooit een dergelijke stijging heeft la ten zien zei de bewindsman met stemverheffing tot de sceptische Ka merleden De prognosecijfers inzake de bouwproduktie voor de eerstkomen de jaren hielden wel een duidelijke slag om de arm de financierings problemen in de bouwsector moe ten zich niet verder verscherpen dan nu al is gebeurd Door het te ruglopen van de besparingen heeft de bouw nu al te kampen met een tekort aan kapitaal Hebben de po gingen van de regering tot herstel van het economisch evenwicht geen succes dan zal de uitbreiding van de produktie stokken zo waar schuwde de bewindsman Als tweede gevaarlijk obstakel maar minder riskant dan de kapitaalschaarste noemde drs Bogaers het tekort aan bakstenen dat thans merkbaar is De Kamer was gisteren weer heel erg te spreken over het en thousiasme waarmee de minister zich wijdt aan de oplossing van de woningnood Kritische vragen Maar behalve deze persoonlijke lof kreeg de minister niet veel meer prettigs te horen De instemming met zijn beleid was duidelijk minder dan vorig jaar De socialistische wo ningbouwdeskundige Bommer was het scherpst De toeneming van de woningbehoefte heeft de minister in zijn nieuwste prognose meer dan achtduizend huizen lager geraamd dan in zijn vorige prognose zo was de strekking van zijn kritiek Ik zou wel eens willen weten hoe hij dat rechtvaardigt Een tweede klacht van de heer Bommer was dat volgens de prog nose van de minister pas na 1970 grootscheeps begonnen kan worden aan de krotopruiming Hij was in het algemeen van oor - Advertentie GOEDGB^!P ^^ Alleen de meest gave de meest rijpe de meest verse asperges zijn goed genoeg voor delicate California aspergesoep met ei deel dat het bouwbedrijf eerst nog een grote revolutie moet doormaken wil er werkelijk sprake kunnen zijn van inhalen van de achterstand De twijfel bij de regeringsfracties was wat minder De K.V.P.-er An driessen zei dat hij sinds 1945 al heel wat prognoses had zien misluk ken Hij vroeg zich af of de voor spelling er wel rekening mee hield dat de woningnood in het westen heel wat groter is en moeilijker te bestrijden is dan in de rest van Ne derland De liberaal Visser bracht de liberale stelling — meer vrijheid voor de gemeenten — weer ter sprake en de anti-revolutionair Aan tjes pleitte voor een duidelijk huur en subsidiebeleid Goed weer De stijging van de produktie is voor ongeveer % het gevolg van de goede weersomstandigheden zo bleek uit de toelichting die de minis - Vader van Loekie wil vertoning laten verbieden De vader van de minderjarige jongeman Loekie een van de hoofd figuren in de film Mensen van mor gen ' van Kees Brusse lieeft een kort geding aangespannen tegen de Saphire filmproduktle maatschap PU waarbij geëist wordt 24 uur na het vonnis de vertoning de verme nigvuldiging en iedere vorm van openbaarmaking van de film te sta ken voor zover daarin beelden van eisers zoon of diens stem voorko men Zulks op straffe van ' n dwang som van 50.000 gulden Maandag ochtend zal het geding voor de pre sident van de rechtbank te Amster dam dienen De filmmaatschappij heeft de me dewerking van Loekie verworven al dus de dagvaarding op voorwaarden die ondermeer bepalen dat de zoon alle auteursrechten terzake het op treden in deze film aan de filmmaat schappij overdraagt De overeen komst tot medewerking kwam zon der toestemming en medewerking van de vader van de jongen tot stand De jongen was niet bevoegd aldus de dagvaarding om deze toe stemming te verlenen omdat dit alleen door zijn vader als wettelijk vertegenwoordiger kon worden ge daan De overeenkomst is in strijd met een bepaald artikel van het burgelijk wetboek en daarom nietig De va der heeft er zowel ten behoeve van zijn zoon als voor zichzelf er een redelijk belang bij zich tegen open baarmaking te verzetten De gedaagde filmmaatschappij heeft geweten althans kunnen we ten dat de jongen sinds jaren onder psychiatrische behandeling stond en meermalen met de kinderrechter in aanraking was geweest zodat ge rede kans bestond dat de persoon lijkheid van de jongen ernstige scha de zou kunnen worden toegebracht door de ongeremde publikatie van Koningin Juliana naar Engeland Koningin Juliana is van plan woensdag 4 november samen met prinses Chrisüna in Londen een bezoek te brengen aan de tentoon stelling The orange and the rose " die van 22 oktober tot 13 december in het Victoria and Albertmuseum wordt gehouden De tentoonstelling geeft een beeld van de wederzijdse beïnvloeding van kunst en cultuur tussen Groot Brittannië en Neder land in de periode van 1600 tot 1750 Tijdens haar verblijf in Londen dat enige dagen zal duren zal de Koningin samen met prinses Chris tina logeren bij prinses Alice gra vin van Athlone MINISTER BOGAERS optimist ter op zijn cijfers gaf De rest van de stijging is vooral het gevolg van de toeneming van het aantal bouw vakkers en de stijging van de pro duktiviteit per man Het aantal bouwvakkers is in het tweede kwar taal met niet minder dan 11 % toege nomen terwijl een toeneming van 2 % normaal geweest zou zijn De vrijstelling van militaire dienst voor de van liem ' vervaardigde filmop namen De filmmaatschappij zou aan de jongen geheimhouding heb ben opgelegd over de inhoud van de film Aan zijn ouders had Loekie al leen enkele nietszeggende medede lingen gedaan waardoor zij slechts konden denken dat hun zoon een dag als figurant in een film was op getreden Nobelprijs voor Sartre De Nobelprijs voor de literatuur is voor 1964 toegekend aan de Franse schrijver filosoof Jean Paul Sartre Gisteren heeft Sartre echter besloten de prijs niet te zullen accepteren De culturele attaché van de Zweedse ambassade in Parijs heeft verklaard van de Parijse uitgever van Sartre vernomen te hebben dat Sartre " om persoonlijke ^ rede nen " niet in aanmerking wenst te komen voor de prijs Volgens de attaché is dartre uit Parijs ver trokken ' met onbekende bestem ming ' Van een onzer verslaggevers UTRECHT — De rijkspolitie in het district Utrecht en de ambtenaren van de veeartse nykundige dienst hebben bij de vleesgrossier A N den H te Willeskop een inval gedaan waardoor een van de grootste clandestiene slachterijen in ons land vtrerd ontdekt Het was een grootscheepse opera tie waaraan vier overvalwa gens en twintig man deelna men De slachterij van Den H lever de vlees veelal afkomstig van ka davers en zieke dieren soms be smet met paratyfus aan grote con servenfabrieken restaurants van eerste klasse en andere te goeder naam en faam bekend staande za ken Deze wisten niet dat dit be dorven vlees afkomstig was van deze geheime slachterij omdat de partijen o.a onder de dekmantel van goede expeditiebedrijven bin nen kwamen Wanneer men weet dat zelfs kleine slachterijen èn niet grote bouwvakkers heeft goede resulta ten Volgens de eerste schattingen zou den ongeveer 2400 bouwvakkers van deze mogelijkheid gebruik maken Volgens de laatste cijfers zuUen het er waarschijnlijk 3600 zijn De pro duktiviteitsstijging is het gevolg van betere arbeidsprestaties een betere bezetting van de bouwwer ken en een vergroting van de conti nuïteit in de bouwnijverheid Over de regeling voor de bestrij ding van ' t vorstverlet was drs Bo gaers goed te spreken In oktober vorig jaar kregen 552 projecten een toeslag voor de bestrijding van het vorstverlet in oktober van dit jaar bedroeg het aantal aanmeldingen voor een toeslag al 730 Zilver voor duo Geurts Hoekstra Met een formidabeleeindsprint hebben de k 2 kanovaarders Geurts en Hoekstra Nederland een vierde zilveren me daille bezorgd Vanuit een schijn baar verloren vierde positie peddel den zij ineens naar voren om zelfs de gouden " Zweden tot op 0.4 secr te benaderen In de k 1 klasse be werkstelligde Geurts bovendien een zesde plaats Het Nederlandse volleybalteamheeft in een zeer goede wedstrijdmet 3—1 van Tsjechoslowakije — met Rusland favoriet voor de titel — verloren Zwaargewicht-judoka Gouwe leeuw versloeg in de eerste rondede Europese kampioen Herbert Nie mann maar moest in de volgendehet hoofd buigen voor de sterkeRus Kiknadze Inokuma werd kam pioen De wegrenners stelden teleur Ineen wedstrijd zonder hoogtepuntenwon dé 24-jarige Italiaanse kam pioen IMario Zanin de eindspurt vaneen 50 man sterk peloton waarinZoet als beste landgenoot de twin tigste plaats bezette Voor meer Olympisch nieuws zie onze pagina's ANTON GEURTS links J en Paul Hoekstra wisten vaninor gen in de finale K-Z een prachti ge tweede plaats te behalen ach ter Zweden De vierde zilveren medaille ivas veroverd Uitgebreide handel in bedorven en besmet vlees ^?^^^^« >**»^^»^^ conservenfabrieken al voor hon derdduizenden kilo's vlees per week verwerken dan is het niet zo verwonderlijk dat kleine par tijen in grote zendingen mee aan geboden in bevroren toestand on middellijk in de betrokken bedrij ven dezelfde weg opgingen als het goede vlees Deze achtergrond van de arres taties van de vleesgrossier A den H uit Willeskop en van de vlées grossiers de gebroeders K uit Oudewaier werd onthuld door de officier van justitie te Utrecht mr R W H Pitlo die woensdag per soonlijk het onderzoek leidde in Willeskop De verdenking tegen deze vlees grossier bestond al lang zo ver klaarde ons mr Pitlo Vermoede lijk heeft de man zo'n - jaar of vier deze praktijken kunnen uit - Zware verliezen voor Viètcong-rebellen Een Amerikaanse militaire woord voerder heeft woensdag in Saigon medegedeeld dat de communistische Viètcong-rebellen in de afgelopen week hun zwaarste verliezen van het laatste halfjaar hebben geleden In deze week zijn in Zuid-Viètnam na melijk in totaal 525 communistische militairen gesneuveld De Viêtcong heeft voorts talrijke doden en gewon den meegenomen zodat het genoem de cijfer nog onvolledig is De Zuidviètnamese regeringstroe pen hebben in de afgelopen week eveneens hoge verliezen geleden doch de verhouding tussen de aan tallen gesneuvelden aan regerings zijde en bij de Viêtcong was drie te gen zeven In vorige weken was de verhouding tussen de verlieslijfers veel ongunstiger voor de regerings militairen geweest De Amerikaanse militaire woord voerder zei dat het aantal door bei de partijen in de afgelopen week on dernomen militaire acties in de za terdag jl geëindigde week iets was toegenomen doch dat het aantal slachtoffers hiervan zeer hoog was geweest I Bij een gevecht dat op enkele ki i lometers ten noorden van Saigon werd geleverd waren na de strijd de lijken van 70 gesneuvelde commu nistische militairen geteld De Viêt cong echter had naar schatting nog een honderdtal doden of gewonden meegenomen In een ander gevecht dat in het mondingsgebied van de rivier de Mekong werd geleverd verloren de communisten 89 man tegen de re geringstroepen 6 Het Cambodjaanse dorp Anlong Chrey in de provincie Compong Cham op drie Idlometer van de grens is volgens een ambtelijke Cambodjaanse mededeling dinsdag door drie Zuidviètnamese vliegtuigen met bommen en raketten bestoolrt Er zouden 7 doden en 7 gewonden gevallen zijn huizen verwoest of be schadigd en talrijke dieren gedood zijn Graeaat tussen de aardappelen Bij de Coöperatieve Aardappelmeel fabriek Alteveer in Alteveer in de gemeente Onstwedde is een handgra naat uit de tweede wereldoorlog tus sen de aardappelen gevonden De gra naat werd pas ontdekt toen hij met ander afval zoals stenen uit de ma chine voor het schoonmaken van de aardappelen viel De gemeentepolitie van Onstwedde heeft de handgranaat meegenomen en de mijnopruimingsdlenst gewaar schuwd M iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiMiJiiiMiiiiiiiiiiiiniiiMiiiminiiiiiiiiiiii eer winc WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot vrijdagavond opgemaakt te 11,15 uur Veranderlijke bewolking met enkele buien Matige tot krach tige aan de kust,mogelijk harde zuidwestelijke wind Dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere V r a d a g Zon op 7.18 zon onder 17,30 Maan op 18,58 maan onder 10,01 Europees weerrapport Donderdag 7 uur v.m Max Neersl - Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stockh geh bew 11 gr 2 mm Oslo mist 12 gr 0.2 mm Kopenh geh bew 9 gr 1 mm Londen licht bew 13 gr 1 mm A'dam zw bew 10 gr 5 mm De Bilt geh bew 8 gr 8 mm Brussel regen 11 gr 1 mm Luxemb mist 7 gr 0 mm Parijs zw bew 9 gr 0 mm Grenobïe zw bew 10 gr Omm Nice licht bew 18 gr 0 mm Berlijn geh bew 6 gr 0 mm München regen 5 gr 14 mm ZUrich ' geh bew 7 gr 0 mm Oenève geh bêw 8 gr Omm l.ocarno mist 16 gr 0 mm Wenen geh bew 6 gr 10 mm Innsbrucl regen 6 gr 8 mm Belgrado mist 12 gr 0 mm Athene regen — 5 mm Rome licht bew 18 gr 2 mm Baicelonf zw bew 19 gr 0 mm Madrid half bew 23 gr Omm Mallorca hall bew 22 gr 0 mm Lissabon half bew — 0 mm ZON EN MAAN m oefenen omdat men hier te makenheeft met een uiterst sluw man.De geheime slachtplaats was zogoed verborgen dat alleen inge wijden deze vinden konden Eenalarminstallatie waarschuwde wanneer er gevaar dreigde van ongevirenst bezoek In het dorp en wijde omgeving moeten velen op de hoogte van deze praktijken zijn geweest maar niemand durfde hierover met de autoriteiten te pi-aten In de gecamoufleerde en volle dig ingerichte clandestiene kada verslachterij werd bij de inval nog voorraad aangetroffen In een diepvrieskelder werd een partij van 3.000 k.g ongekeurd en be dorven vlees besmei met paraty fus gevonden Weerzinwekkend was ook de afval-verzameling achter de villa van de grossier Koppen en botten en restanten van bedorven vlees lagen hier opgestapeld en de stank was niet om uit te houden De of ficier van justitie mr Pitlo die de ontmaskering van dit schandaal een groot succes noemde in de strijd tegen de vleesknoeiers zet het onderzoek met kracht voort Zo ziet de camera het verkeer De rijkspolitie gaat zoals ge meld m^et behulp van televisie het verkeer regelen op rijks weg 12 bij Woerden Aa-n weerskanten van het wegvak waarop vernieuwingswerk wordt uitgevoerd zijn wxisten gebouwd in het mobiele bu reau van de rijkspolitie bij het viadukt Linschoten is de cen trale post gevestigd Het is de bedoeling dat vrijdagochtend omstreeks elf uur deze ver keers-televisieproef start Gemeenten moeten zuinig leven Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — Het rijk zal de ge meenten een hoger bedrag voor de wegenaanleg uitkeren dan is voor zien in het wetsontwerp uitkering wegen dat bij de Tweede Kamer aan hangig is Minister Toxopeus bin nenlande zaken zei dit gisteren in de vergadering van de Tweede Kamer commissie van binnenlandse zaken waar de financiële positie van de ge meenten werd besproken De minister van Financiën profes sor Witteveen die eveneens aan het debat deelnam meende dat de ge meenten de tering naar de nering moeten zetten De positie van de ge meenten is in veel gevallen gunstiger dan die van het rijk aldus minister Witteveen Hij wees erop dat de toe laatbare uitgavenstijging voor de ge meenten hoger is dan de 4 procent waaraan het rijk zich gebonden acht Minister Toxopeus was het daar mee eens De investeringen van de gemeenten ten behoeve van de over schakeling op aardgas ongeveer 300 miljoen gulden moeten uit een nor male ruimte worden gefinancierd die over een aantal jaren kunnen worden uitgesmeerd Franse boeren gaan weer tot actie over De Franse boerenbond ontevre den over de landbouwpolitiek van de regering De Gaulle zal zaterdag en zondag a.s acties ' ondernemen De voorzitter van de bond Caffa belli deelde dit woensdagavond op een persconferentie in Parijs mee De verschillende bondsafdelingen zijn inmiddels over dit besluit inge licht Aan hen s de vorm van deze acties overgelaten Advertentie HEMDJES even luisteren Bij ons hebt u een hemdje van licht warm banton jacquard ge weven van zó goede pasvorm dat het niets verdoezelt en zo voor delig 4.50 dat het ge woon niéégenonnen is net als het broekje 3,10 Een uit veel gar nituurtjes in wit veel zwart bordeaux en saffier veil raad voor ten goed figuur Nachtegaalstraat 78 - Utrecht Tel 030 257 85 
2 DONDERDAG 22 OKTOBER 19 64 Tolsteeg - en Maliesingel sparen deel Wittevrouwensingel dicht Deskundigen brengen K en < w * A*tWtW$JJ^-;?*o:^^T^<^vWW^\-W een compromis'^apport uit Van omae raadsverslaggeveir Het gezelschap van deskundigen bestaande uit de heren ir J A Kuiper stedebouwkundige prof K H Schaechterle ver keersdeskundige en J H Hoogendoorn hoofddirecteur dienst openbare werken heeft aan B en W van Utrecht een gemeen schappelijk rapport uitgebracht over het tracé van de ringweg van Maliebaan naar Kleine Singel Hoewel enerzijds ir Kuiper anderzijds de beide anderen het liefst zouden hebben vastge houden aan hun eerder ingenomen standpunt zijn deze des kundigen nu tot een compromis gekomen Hoefkatrolontsteking hij paarden Inzicht in aard der ziekte verdiept Proefschrift van H J Wintzer nische vraagstukken werden een lijfe onderzoek in het veterinair phy ^ reeks hoefsecliesvemcht Het bleek siologisch instituut van de univer - mogehjk dankzij veel röntgenolo g^^n jg zürich 15 sept 1956 als gisch en histologisch speurwerk het wetenschappelijk ambtenaar Ie klas - rJLuchtiae gJLl Advertentie r rjAAR bemerk ik nu plotseling tot mijn diepe ontsteltenis dat Uc nog geen speciale aandacht aan de herfst heb gewijd Wel op mijn ochtend-diibbeltjes door bos en beemd genoten van geur en kleur die het laat seizoen in zo ruime hart - en geest verfrissende mate biedt doch het stemmingsstukje het fijne akwarelletje-met-de-balpunt het letterkundig snoepje van-de-maand vergeten Ik ben daar nu wel op het nippertje mee maar gelukkig voor u beste lezersbent nog niet te laat Kan het nog net waarnemen voor die fijne stukjes over sinterklaas en kerstmis en het einde van-het-jaar die mij nu reeds in het hart en naar de pennepunt gaan wellen Welnu dan vriendinnen vrienden Heeft niet — en was het niet WUlem Kloos — verzucht de bomen dorren in het laat seizoen ik citeer geheel uit het hoofd Aan deze steeds weer diep aangrijpende versregel dacht ik toen ik gisteren door het woud Uep Want daar dorden dè bomen Inderdaad in het laat seizoen Overal waar ik ging had Uï blaren aan mijn voeten niet om door te prikken doch om door te waden Het was doodstil Het is herfst Maria zeide ik schier fluisterend om de stilte des wouds niet te verstoren tot de tengere blonde etherische vrouw die mij steeds en overal als een hond pleegt te volgen zij loopt maar achter mij aan te sloffen woud-in woud-uit Het is herfst Maria fluisterde ik nogmaals Dat behoef je niet te zeggen antwoordde zij dat weet ledereen en bovendien staat het in mijn zakagenda De nervige geur van het late najaar ligt - over de weredd En maar paddestoelen En maar overal paddestoelen de paarse lepelaarshoed het even giftige als chaimante pioletenbrood de gestippelde predikantenzwam het bescheiden alleen aan de voet van de boom der wijsheid groeiende Conciliekruid het violette Repelsteeltje seda seda sedetica de goudgele Oecumeen de paarse hangover een weelde van vorm en kleur voor oog en oor die ons als het ware toelachte van tussen de regen doorweekte wortelen van het geboomte In de verte ontwaarden wij een reerug tussen de eeuwenoude stammen doch bij het naderen onzer Schreden was deze snel uit het zicht verdwenen De hemel was grijs Het pad was vochtig Het is herfst Machteld fluisterde ik Ik ben Maria antwoordde zij ^^ Traag zochten wij onze weg terug naar ^ vCO<^/s/^de stad Vervuld van ontroering om bloe - •^/^ yi^xry/jO men in de knop gebroken ¦ r'*-^OrCCffri ^ HtDEN VITAMINEN A 1 40 Wieltjes op een kaart EEN GULDEN GESPAARD I nelis W Oostveen en Adriana P Getrouwd A J G Milten M V Dam Egbertus H H Peek burg en M v M.arschalkerweerd BURGERLIJKE STAND UTRECHT Pol Rooseveltlaan 734 Alfred z v M P M de Vries Zeist Thorbecke Hendrik J Janssen en Helena C F Matthijs H Pol en Wieske-v Don - A E Ploeg en J N Douma Bun - laan 86 Jacqueline d v A v El v d Linden Jacobus Kooy en Geer geren Francisque J H Savi en nik Dr Breveltstraat 30 Paul M teren en C Iseger Rijnstraat 15 truida v Wintershoven Hans v der Bemadette J M G v Hazendonk z V W de Jong en S A den Ouden Nancy J d v J Troost en J N Laan en Anna J E Baronesse van Jutf weg 190 Clemens G W M Boland De Bilt Utr weg 423 Ma Ittersum Berend Lassche en Ma Sebastianus H v Sonsbeek en Ca - z V A J Tolboom en M A Grens ria H d v M J H v Eeten en ria E Markus Johannes P A v tharina L G J Matse Petrus Th Pr.^eatrixpleinl Cornells P z V P E Jacobse De Bilt Waterweg Liempt en Ria Heinen Johannes Tebbens en Elisabeth J C M Ag - 114 Charlotte C d v T Vlug en P R Lutters en Anny I Ockeloen terberg Johannes W Versteeg en C Lengkeek Druif straat 29 Marl Petrus G Hooft en Geertruida Yda M v Veenendaal Cornells H ko d V K Hara en C Yoshitonic P v Gardingen Jozef J M Jans M Zwarts en Hendrika G v Ge - Oosterstraat 8 sen en Gijsberta L M Konst Ray nechten Bemardus G J Lohuis Oudkerkhof 18 en J H G M Ka - mond R Kowrach en Dorothea H en Wilhelmina M Beeken Gijsber - relse Nobelstr 8 bis R P W Ondertrouwd Servaas Tammer Gerardus M Peters en tus P B Kraan en Thérèse G W Besamusca Cremerstr 97 bis en M J C V Dam en M P M Aars - Faessen en Marijke v Doom Ro Cornelia F Gielen Cornells P Bon Otto Johannes W v Oostveen en L v Straaten Absterderdijk 61 N man C Erzeijstraat 12 HE Jacobus nald A Fierts v Wijnandsbergen tan en Petronella Sloterdijk Teddy Theodora E Hoogenboom Frans Broesalis en I Chrysikopoeloe T J z v J L J Westening en en Jannie Tonkens Johannes Grie P Oudakker P C Borststraat 2-II les en Gerda F C Schinkel Frede Nicolaas z v N den Breeyen en rik J v d Horst en Cornelia Pouw R Diets en Sophia P v Ommen J Schippertjn en Agnes W Veld - Ferdinandus H A v Dijk en Louise huizen Willem G P Copier en Chr Godron Cornells P J Florie Marrigje W Rekoert Marinus Jen Christina C J Dekker Comelis V den Berg en Regina Eilert Jo - bink Spaink hannes C Brons en Sophia G M Stokvis 67 j V d Seijs Antonie A v Oosterhout en Martina J Altlen Tjeerd Reits ma en Maartje Hoogerwaard Pie ter F Stins en Christina G J v der Plaats Jacob S P Weerden burg en Willy B Becx Hans C v der Zeeuw en Paula H Peeters Ge rardus V Schalk en Adelheid E Advertentie Wesse ] L van Iwaarden wed v W P V Duren 87 j Oudegracht 99 Johannes Pronk geh m A de Ruiter 72 j Kanaalstr 47 bis Elisabeth Vrooman geh m F de Vries 72 j Aalbesstr 22 Geer truida J H Meering ong 28 j Lansheer Comelis Metz en Suzanna Vleutenseweg l;,Jeannette M L R M Vos Franciscus v Hasselt Noordendorp wed v jhr E W en Hendrika M v der Linden v Holthe 85 j Stadionlaan 77 Bijzondere aanbieding DE GROTE BOS-ATLAS 42e druk - 1963 van ƒ 17.50 nu voor slechts / 9.75 BOEKHANDEL/POCKETKELDER v/h VET Oudegracht 261 - fussen N,V Huis en Smeebrug Advertentie Maliebaan 71-73 Utrecht Telefoon 1 91 43 ' & C0 Rènault-ogent sinds 1909 Voor RENAULT Showroom ook op za terdag geopend tot 5 uur Zie pagina 26 Fazanten oorzaak van botsing op rijksweg 2 Op rijksweg 2 Utrecht-Amster dam zijn vanmorgen omstreeks 8 uur twee fazanten oorzaak van een aanrijding geweest waarbij wonder boven wonder geen slachtoffers vie len In een bestelauto reed de 38 ja-rige koopman J K uit Kaatsheuvel met een vaartje van tachtig kilome ter op rijksweg 2 richting Amster dam Toen hij plotseling twee fazan ten voor zijn auto zag opduiken rem de K uit alle macht om de die ren te ontwijken maar K slipte Hij schoof van links naar rechts en kwam uiteindelijk geheel links weer tot stilstand Achter K naderde een personen auto bestuurd door J R 46 uit Den Bosch met een snelheid van 100 kilometer Toen R de koopman K zag remmen en slippen probeer de hij de wagen nog te ontwijken wat niet lukte.Tegen de middenberm botsten de auto's tegen elkaar Een van de fazanten werd hierbij gedood De bestel - en personenauto werden Ucht beschadigd Auto hotste tegen afsluithoom van Spinozcthrug Door onbekende oorzaak is woens dagavond op de Spinozabrug te Utrecht I D Bakker 56 vertegen woordiger uit Utrecht met zijn auto tegen een afsluitboom op de brug gereden De bestuurder moest zich met verwondingen aan het gezicht onder behandeling stellen in het Academisch Ziekenhuis De voor ruit van de auto werd vernield Examen apothekersassistent Voor het examen apothekersassis tent werden voor de commissie te Utrecht zes kandidaten opgeroepen De volgende dames slaagden G L Neleman Zeist T K Griffioen Loenen a d Vecht en G M J G Driesen Bunnik iiiiiiiiiMiiimiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiiii ' t Is herfst Maria Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en 7 Eerst twee plannen Dit compromis zijn we juist ge ïnformeerd zou erop neerkomen dat ir Kuiper is gezwicht voor de aandrang om toch dat deel van de Wittevrouwensingel te dempen dat gelegen is tussen de brug van die naam en de Kleine Singel Weerdsin-gel De beide andere deskundigen hebben van hun kant demping van de Maliesingel vanaf de Maliebaan en zo noordelijk verder laten vallen om de doorbraak die Kuiper gewenst acht van Maliebaan over Naohte gaalstraat en Biltstraat in de toe komst tot stand te doen komen Tot voor kort lagen er twee plan nen ter tafel De heren Schaechter le en Hoogendoorn konden zich ver enigen met de visie van ir Kuiper het oostelijk tracé van de ringweg van de Bleekstraat af niet via de oorspronkelijk te dempen Tolsteeg singel te voeren doch nog meer oos telijk daarvan met een bocht naar het begin van de Maliebaan Meningen uiteen Van dat punt af liepen de menin gen uiteen Schaechterle en Hoogen doorn wilden verder de singels dem pen Kuiper wilde een doorbraak over Nachtegaalstraat en Biltstraat De ringweg over de singels vanaf het punt Maliebaan acht hij een be lemmering voor de ontwikkeling van de binnenstad Voor het vergroten dacht hij zich de ringweg meer oost waarts Bovendien hecht hij veel waarde aan de aanwezigheid van groen en park omdat in een steeds meer stenen stad deze rustpunten van groot belang zijn voor de bur gerij Utrecht zo redeneerde hij heeft nu nog zijn unieke singelaan - Advertentie Im ^ COBSSTTEKIX - LINGERIE Alléén VISMARKT 13 Keus uii de volledige WALA COLLECTIE Mimen leg een twee-éénheid van groen en water Deze singelaanleg kan naar zijn mening nog vergroot en ontwik keld worden tot een prachtig bin nenstadsplantsoen en singelpark Uit dit oogpunt zou hij ook een demping van het noordelijk deel van de Wittevrouwensingel tussen de brug en de Kleine Singel be treuren hoe onaantrekkelük dit ge deelte nu ook is Hij heeft dit stand punt laten varen om de Maliesingel geheel te kunnen sparen Naar onze inlichtingen luiden zouden de heren Schaechterle en Hoogendoorn n.l bereid zijn B en W in die richting te adviseren mits het noordelijk deel van de ringweg Weerdsin gels spoedig een verbinding van voldoende capaciteit zou krijgen met Biltstraat Deze verbinding dat zou ook Kuiper hebben ingezien kan alleen tot stand worden ge bracht via demping van het noorde lijk deel van de Wittevrouwensin gel Het tracé van de ringweg zou dan als geheel het volgende beloop krij gen noordelijk deel van de singels demping van Kleine Singel en Weerdsingels westelijk deel van de singels demping Catharijnesingel rotonde bij Bleelistraat doorbraak over Oostex'spoorbaan naar begin Maliebaan De ring sluit dan voorlo pig via de bestaande Maliesingel en Wittevrouwensingel waarvan het noordelijk deel weer wordt gedempt Oostelijk deel mijden De capaciteit van de Maliesingel zou voor de eerste tijd niet als on overkomelijk worden beschouwd Hieraan zouden de volgende over wegingen ten grondslag liggen Door het aanleggen van de nieuwe rijkswegen 22 en 23 komende vein Hilversum en Amersfoort zal veel verkeer in de eerste jaren het ooste lijk deel van de ringweg kunnen mij den Het verkeer dat in het noorden van de stad of verderop moet zijn kan via Biltstraat en het te dem pen noordelijk deel van de Witte vrouwensingel zijn weg zoeken Om echter de Biltstraat zoveel mogelijk te ontlasten zal naar een spoedige totstandkoming van de verbinding Berenkuil-Kleine Singel via Gild straat moeten worden gestreefd Is het zover dan zal de druk op de Biltstraat en ook op het zuidelijk deel van Wittevrouwensingel en Ma liesingel aanmerkelijk zijn afgeno men Het verkeer dat nu komende uit het oosten via Maliebaan ziJn weg zoekt naar Maliesingel of het zuiden van de stad zal eveneens in inten siteit afnemen wanneer ' t zuiden en oosten van de stad kunnen worden bereikt via de nieuwe wegen 22 en 23 en de verbinding RembrandtKade naar rotonde Bleekstraat Maliebaan en Maliesingel zullen zo alleen nog het verkeer te verwerken krijgen dat per se daar of in de naaste omgeving zijn moet Een nieuwe verbinding Maliebaan-Kleine Singel over Nach tegaalstraat en Biltstraat wordt wel nodig geacht in een verdere toe komt wanneer ten oosten van de singels de stad zal worden gerecon strueerd Bi deze overwegingen zou ook heb ben gegolden het standpunt van de staatssecretaris van Onderwijs Kun sten en Wetenschappen Zoals be kend is hij in principe tegen dem ping van de singels Wanneer nu de gemeente van haar kant bereid zou zijn de gehele Tolsteeg - en Ma liesingel in tact te laten zou de staatssecretaris wellicht ten opzich te van de singelgedeelten die wel moeten worden gedempt inschikke lijker kunnen zijn C P V der Laan en S Sipkema Hilversum 2e Oosterstraat 23 Mar co z v W C V Zanten en H S Staal Wagendw str 9 Peter A z V J B M V Deth en P v Ede Frederikastr 29 Marcellus H z v a UTRECHT — Geboren Anto nio M z V J V Plateringen en H J de Kruijf Kersstraat 19 Frank z v C de Rooij en A M Gift voor U.N.-actie Mevrouw B K uit Utrecht heeft op de girorekening van het Utrechtsch Nieuwsblad ƒ 2,50 over gemaakt voor de U.N.-actie Zilver papier In het kader van deze actie konden al 119 Utrechtse invaliden aan een invalidenwagentje gehol pen worden Mevrouw Wagenaar in examencommisie Aan de commissie die in 1964 is belast met het afnemen van het examen ter verkrijging van het pe dagogisch getuigschrift voor het nij verheidsonderwiis voor bezitsters van de akte N XX is mevrouw H P Wagenaar-Berger uit Utrecht als lid toegevoegd Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer H J Wintzer te Utrecht Rubenslaan 61 tot doctor in de diergeneeskun de op het proefschrift Zur Podotro chilitis chronica aseptica des Pfer des Eine klinische pathalogisch anatomische und röntgenologische Studie De aandoening de chronisch ver lopende hoefkatrolontsteking bij het paard wordt in de dissertatie be schreven als de Geiszel des Pfer dew en is gevreesd bij alle paarden bezitters Deze kreupelheidsoorzaak komt in alle landen voor vooral bij sportpaarden in Nederland blijkt de aandoening ook btj de landbouw tuigpaarden in toenemende mate op te treden Het proefschrift van de heer Wint zer berust op de gegevens van 580 paarden waarbij op de kliniek voor heelkunde de diagnose Hoefkatrol ontsteking werd gesteld Naast de bestudering van de kli - inzichtin de aard van deze ziekte toestand te verdiepen waardoor een duidelijker beeld ontstond van het verloop van het proces hetwelk re sulteert in het manifest worden van de aandoening waarbij het symptoom kreupelheid optreedt Uitvoerig worden de aan het straalbeen een essentieel onderdeel van de hoefkatrol voorkomende af wijkingen beschreven Hoewel door het onderzoek het inzicht in het ver loop van het ziekteproces zeer is verdiept bltjlrt ' n doeltreffende cau sale behandeling nog niet mogelijk De conclusie waar de heer Wint zer op grond van zijn onderzoek toe komt is dat door de houders van paarden de grootste zorg dient te worden besteed aan het voorkomen van deze aandoening Hiertoe geeft hij aan een meer verantwoorde op fok van de veulens en een betere re geling van de arbeids - en trainings methoden De heer Wintzer studeerde aan de universiteit te Leipzig en was na het beëindigen van zijn studie enige jaren werkzaam in de veterinar chirurgische Klinik onder leiding van prof dr H Schebitz Beiden verlieten Leipzig in 1955 Prf dr H Schebitz thans hoogleraar aan de Tierarztliche Hochschule te Hanno - B J WINTZER ver woonde de promotie als gast opponent bij Dr H J Wintzer werd na een kort verblijf voor wetenschapipe - se verbonden aan de kliniek voor ve terinaire heelkunde te Utrecht waar hij momenteel als wetenschappelijk hoofdambtenaar A werkzaam is Promotor was Prof Dr S R Nu mans Twee Utrechters in examencommissie voor kweekscholen Tot rijksgecommitteerden bü de in 1964 te houden eindexamens van de tweede leerkring van de rijks - gemeentelijke en bijzondere kweek scholen voor onderwijzers en/of on derwijzeressen ziJn alsnog benoemd de heren W Kars en L D F J Kramer uit Utrecht WATERHOOGTEN RUkswaterstaat 23 okt — Konstanz 308 onv Kheinfel den 219 — 6 Ottenheim 276 — 4 Straats burg 218 — 6 Maxau 402 — 1 Plochingen 103 - H Mannheim 231 — 5 Steinbaeh 113 — 6 Mainz 212 onv Bingen 142 + 10 Trier 248 — 10 Koblenz 154 + 1 Keulen 102 onv Ruhrort 275 — 4 Lobith 872 onv Nijmegen 660 onv Arnhem 705 + 1 Eefde IJssel 205 + 3 Deventer 111 - 1-4 Monsin 5460 onv Borgharen 3855 — 26 Belfeld 1085 - 10 Grave ben de sluis 501 — 3 de Groot en Marianne W H M V Kesteren Robertus E M v Hengsturn en Petronella M Kre mers Johannes H v d Hoeven en Gerritje Nieuwkerk Dirk R Kerkhof en Antonetta J de Brou wer Comelis A M Kolkman en Johanna M G Roskamp Frederik Kuijf en Cornelia B v Zijtveld Henry J Mekerikamp en Francisca P V Lieshout Petrus H Mos en Theodor £ G J Th v Dillen Cor - V^nmorg&n war&n bevde rijbanen van het viadukt Prins Hendrik laan in rijksweg 22 te Uireoht tussen 10 en 11 uur voor het eerst in gebrmk Nu kan men alleen nog de westelijke rijbaan berij den omdat de oostelijke baan van zijn toplaag wordt voorzien Omstreeks de tweede week van november ztMen beide banen de finitief i/n gebruik - worden geno men Het verkeer van de Beren kml nam Utrecht-ooét hoeft nu niet meer om te rijden via het Wllhelminapark omdat de afrit bij de Prins Hendriklaan weer kan loorden gebi-uikt Vier jubilarissen bij D Miedema n.v Zaterdag 24 oktober wordt in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Utrecht een feestavond gegeven voor het personeel van Car tonnagefabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 omdat vier collega's 25 jaar aan het bedrijf ziJn ver bonden Het zijn mejuffrouw J Kraayen hagen Laan van Nieuw Guinea 27 bis a die het hoofd van de boek houding is de heer C J Kriekaard Amsterdamsestraatweg 398bis chef expeditie typograaf J C Oostrum Hooft Graaflandstraat 96 2-hoog en de chef van de inpakafdeling de heer A Miedema Acaciastraat 27 bis Het feestprogramma biedt een een dansant cabaret waaraan on der meer De Mounties meewerken Het feest.begipt 19.30 uur _ Straten in Overvecht dragen namen van Griekse eilanden Van een onzer verslaggevers B en W van Utrecht hebben voor een gedeelte van de nieuwe woonwijk Overvecht zuid liggende tussen Humberdreet Camegiedreet Theemsdreef en Moezeldreef straat namen vastgesteld Griekse eilan den zijn vernoemd Deze buurt komt ten zuiden van de Einsteindreef te liggen de dreef die in de toekomst deel zal uitmaken van de serie lanen en allees die de vrijken van Utrecht onderling verbinden De nieuwe straatnamen ziJn niet allemaal even gemakkelijk te ont houden Het is zelfs in te denken dat mensen die in deze straten ko men te wonen de eerste tijd een spiekpapiertje " in de zak moeten stoppen omdat zij anders het ge vaar zouden lopen het eigen adres te vergeten en Maria M J v Sinten Wouter J Pieterson en Elisabeth Cats De volgende straatnamen zullen aan de bestaande lijst namen wor den toegevoegd Androsdreef Ka lymnosdreef Kretadreef Milosdreef Chiosdreef Naxosdreef Kosdreef Patmosdreef Thiradreef Lemnos dreef Lipsosdreef Rhodosdreef Samosdreef Korfoedreef Karapa thosdreef en Mykonosdreef GTRECHTSCH NIEUWSBLAD ¦ AG£/VDA1 DONDERDAG SCHOUWBURG 20 uur R.K Toneel gezelschap Alb Thym „ Van de brug af gezien " GEBOUW VOOR K EN W 20.15 uur Ned Reisver Wintersportfilm en film over Salzburg UNIVERSITEITSHUIS 19.30 uur Jaar vergadering El Molino de Viento 20 uur Drs Th G Sinnlge „ Wijsbe geerte en literatuur bij Unamuno " KUNSTHIST INST Drift 25 20.15 uur Genootschap Nederland-Duitsland prof dr A Henkei Die verteufelt humane Iphigenie " NIEUWE GRACHT 41 Stichting De Mo derne Muziel ^ 20 uur Luistercursus over Anton Webern MATTHAEUSKERK H V Tussenbroek laan 1 19.45 uur Viering 10-jarig be staan afd Utrecht Ned Chr Vrou wenbond de heer J Ch Nobel decla matie HOTEL SMITS 19.30 uur Ver van Plat telandsvrouwen film over Wedgwood MGR V D WETERINGSTRAAT 87 19.30 u Gezinsavond Leger des Heils film TIVOLI 19.30 uur Bridgedrive georga niseerd door de Ned Bridgebond CATH SINGEL 51 20 uur Ver Experi menteel Radio onderzoek de heer C D de Leeuw Zenders-ontvangers en converters voor vhf en UHF VRIJDAG IRENE - EN MARIJKEHAL Jaarbeurs 9.30 17 uur Schildersvakbeurs en Op pervlaktetechnieken van Metalen OUDE GRACHT 35 15-17 uur Receptie t.g.v 25 jarig bestaan Meisjesstad UNIVERSITEIT 14.15 uur Promotie van de heer J S van Hessen ESPLANADE 16.30-18 uur Afscheids receptie prof dr P Muntendam als '¦ Direotöur-Generaai van de Volksge zondheid SCHOUWBURG 20 uur Toneelgroep Theater Stop the world I want to get off " GEBOUW VOOR K EN W 20 uur To neelgroep SOVU „ Zware Beschuldi ging " N.V HUIS 20 uur Uitvoering ontspan ningver Detam GLAZENHUIS Mariaplaats 20 uur Bij eenkomst leden ver Drenthe BOT LAB Lange Nieuwstraat 106 20 uur * Kon Ver Oost en West de heer drs F Koopmans „ Een reis langs de Nijl in Egypte " ESPLANADE 20 uur Filmavond Reis bureau De Magneet ERASMUSHUIS 20 uur Broeders In Christus bijbelstudie „ Rechtvaardi ging door geloof " OPSTANDINGSKERK R van der Ham kade 4 20.15 uur Concert door het Utrechts Motetgezelschap LAB VOOR MICROBIOLOGIE Cath singel 59 20.10 uur De hr Sj Braaks ma over vogeltrek TIVOLI 20 uur Feestavond t.g.v vijf jarig bestaan van Max van Praag Platenspeciaalhuis TOLSTEEGPLANTSOEN 12-11 20 uur Gespreksavond Wereldgeloof Ba-Hal ENGELSE KERK v Limburg Stirum straat 21 uur Avondgebed Herv wiikgemeente Oudwijk PAROCHIEHUIS Pelmolenweg 16 a 19.30 uur Clubavond Utr Schaakclub De Dom B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 uur Vaalt Oefening M.G.G V plichtnoodw Bureau BB 20 uur Cursus brand weer Bedrijfszelfbescherming Wijkpost K 20 uur Bijeenkomst nood waehters wijk T WATERHOOGTEN WEERDSLUIS UTRECHT 22 okt — Bovenkant sluis 50 cm + N.A.P was 2 cm Beneden kant sluis 28 cm — N.A.P was 6 cm 3 I.e VITAMINE D PER GRAM MarshalUaan 215 Overleden Johannes J Ab geh m M J A Pr Hendriklaan 79 J Overdijkstr 63 W A Bekkers en C Lammers R Meeuwiszstr 36 G W de Bruin en P E v Daalen Gr V Roggeweg 51 II A M J M G de Coster Stanleyville en J M Perks Stolberglaan 41 P H Nop pe en J v Bokhorst N v d Laan sti 23 Haarlem J A Dammer Eindhoven Piuslaan 43 en T G S Menschaart Staaistr 17 B Verheul Montfoortlaan 30 en H S M v der Bilt Parkstr 36 I J In der Maur 
CTBSCnTSOH NIBDWSBIJAS ¦ ÉMIVaHMÉÜ * iiSfeSJP;Ejaatct | 8-i9j|^ffiBj ^- ijisngjj « AiiMfiHiÜMkittiMaM MR BIESHEUVEL IN BRUSSEL Frans ultimatum voor binnenlands gebruik Duitse obstructie is evenwel gevaarlijk ONDER DE LOEP Er zijn echter ook stemmen die vragen of het nu geen tijd wordt dat de andere 5 landen zich nauw aan een sluiten om de Franse chantage die elk jaar weer opduikt te weren Dr Mansholt de Nederlandse vi ce-voorzitter voor landbouwzaken van de Europese Commissie ver klaarde woensdagavond in Straats burg dat hij het Frans ultimatum politiek gezien kortzichtig " vindt Het verzwakt volgens hem de Fran se positie en hij meent dat de Fran se regering er niets mee kan berei ken Wat de fatale " datum van 15 de cember betreft merkte hij op dat de gemeenschap volgens ' t verdrag met de gemeenschappelijke land bouwpolitiek de tijd heeft tot aan het eind van de overgangsperiode dat wil zeggen tot 1970 Het moest dr Mansholt echterook van het hart dat de Duitse ob structie tegen ' t vaststellen van eengemeenschappelijke graanprijs hoogst gevaarlijk is H\i meende dat de CDU in Duitsland een grote ver antwoordelijkheid op zich neemt als door haar houding de ontwikkeling van de E.E.G.-landbouwpolitiek ge blokkeerd wordt Deense ommezwaai naar de EEG De Deense premier Otto Krag heeft woensdag in het Deense parle ment verklaard dat de Deense re gering een belangrijke nota voorbe reid voor overhandiging aan de nieu we Britse regering over de toekom stige politiek van Denemarken ten opzichte van de Europese Econo mische Gemeenschap Aldus meldt Associated Press Deze nota zal door de Deense mi nister van buitenlandse zaken Per Heakkerup persoonlijk worden over handigd tijdens een bezoek aan Lon den waarbij hij zal trachten de po sitie van de Britse regering ten op zichte van de EEG te achterhalen Krag gaf geen verdere bijzon derheden maar uit betrouwbare Deense bron werd — aldus A.P — vernomen dat Denemarken waarschijnlijk lid zal worden van de E.E.G Van onze correspondent BRUSSEL — In Brussel waar de raad van landbouwministers van de Europese Economische Gemeenschap zich moeizaam door een aantal technische vraagstukken van secundair belang worstelde had gisteren eigenlijk niemand de herhaalde ulti matieve verklaring van generaal De GauUe verwacht Dins dagavond vroeg de Franse minister Pisani een riachtzitting Zoals men weet maakt iets dergelijks deel uit van de Franse onderhandeUngstechniek die hoopt door uitputting van de part ners iets te bereiken Hüttenbraucker de Duitse staatssecreta ris die het voorzitterschap bekleedde antwoordde „ Neen geen nachtzitting maar ik wil in de notulen laten opnemen dat ik woensdagochtend desnoods om half acht of eventueel om zeven uur wil beginnen " Dat kon minister Pisani niet want hij moest terug naar Parijs om aanwezig te zijn bij de Franse kabinets raad Cambodja wenst toelating Peking op VN-agenda De vertegenwoordiger bij de Ver enigde Naties van Cambodja heeft secretaris-generaal Thant verzocht de kwestie van toelating van Com munistisch China tot de Volkeren organisatie op de agenda van de a.s Algemene Vergadering te plaat sen Soldaat die 80 mille stal krijgt IV2 jaar Van onze correspondent DEN HAAG — De krijgsraad te lande West heeft woensdag de 20 jarige soldaat G C V D V ver oordeeld tot anderhalf jaar gevan genisstraf en ontslag uit militaire dienst zonder ontzegging van het recht om bij de gewapende macht te dienen De auditeur-militair lui tenant kolonel J Albarda had tegen de soldaat die 24 augustus van dit jaar een bedrag van tachtig mille heeft weggenomen uit ' t bureau van de administrateur van de comman dotroepen te Roosendaal twaalf maanden geëist waarvan vier voor waardelijk De beklaagde is van het vonnis in hoger beroep gegaan In samenwerking met zijn schoon vader de 46-jarige Rotterdammer A H F had de soldaat het plan tot de diefstal gemaakt Deze schoonvader is volgens de auditeur militair een zware jongen ' die al vele veroordelingen achter de rug heeft De soldaat zag kans zich een afdruk te verschaffen van de sleu tel van de brandkast Een valse sleutel werd door zijn schoonvader gemaakt Tevens wist de soldaat zich in het bezit te stellen van een sleutel van het kantoor van de ad ministrateur Hij had de sleutels echter niet nodig want tijdens een vlaggenparade zag hij zijn kans schoon en nam de ƒ 80.000 weg die hij zelf in een zak had verpakt en die open en bloot op het bureau van de administrateur was blijven liggen Daarna belde hij zijn schoon vader op Deze kwam ijlings naar Roosen daal en nam het hele bedrag in ont vangst Htj kocht een tweedehands auto verstopte het geld daarin en parkeerde de wagen elke dag op een andere plaats in Rotterdam Daar vond de Kon Marechaussee de buit nadat de schoonvader door de knieën was gegaan " Niemand zon de soldaat ooit ver dacht hebben als een kameraad die van de zaak wist niet tijdens een verhoor in Assen over een andere zaak was „ doorgeslagen " Voor de krijgsraad gaf de soldaat alles toe en beweerde zijn schoon vader de dag tevoren te hebben ge waarschuwd over wat er stond te gebeuren Deze echter heeft dit ontkend De auditeur-militair vond dat soldaat en schoonvader die vol gende maand in Breda moet terecht staan beiden schuld hebben Dege ne die het geld open en bloot neer legde heeft het de soldaat wel heel erg makkelijk gemaakt Majoor K Bakker de verdedi ger vertelde dat de verdachte uit een niet harmonisch gezin kwam Hij is door zijn schoonvader die woonruimte en meubelen ter be schikking stelde opgevangen en daardoor voelde de soldaat verplich tingen tegenover de man ffij wilde hem bovendien bewijzen door zijn daad dat hij toch nog wel iets te betekenen had Majoor Bakker was van oordeel dat de schoonvader de soldaat geheel overheerste De reclassering wil het jonge ge zin helpen door het weg te nemen uit de omgeving van de schoonva der Daarom vroeg de verdediger een gecombineerde straf te willen opleggen Verolme bouwt nieuwe werf voor Indonesië Van tevoren was er nog een an dere kleine schermutseling geweest Pisani verzoclit in de notulen op te nemen dat Frankrijk reeds in sep tember had gezegd dat het gemeen schappelijk landbouwbeleid voor 15 december a.s geregeld zou moeten zijn Daarop vroeg onze Nederland se minister Biesheuvel het woord „ Dan verzoek ik in die notulen op te nemen dat ik datzelfde reeds in februari van dit jaar heb ver Waard " Kil ontvangen De stemming was echter eerder aan de hartelijke kant en de be baarde Franse minister vertrok naar Parijs zonder een dreigement te hebben geuit Naar men gister middag in de wandelgangen van het congressenpaleis waar de raad vergaderde het nieuws wist mee te delen het nieuws scheen te berusten op een telefoongesprek tussen Pi sani en de Franse permanente ver tegenwoordiger bij de Europese ge meenschappen was de ontvangst door de Franse president van zijn minister van landbouw ijzingwek kend kil geweest Zoals bekend heeft generaal De Gaullè direct na zijn terug keer uit Zuid-Amerika het land bouwdossier ter bestudering ge vraagd Alles wijst er dan ook op dat zijn verklaring van gisteren dat Frankrijk niet langer aan de E.E.G meedoet als op 15 decem ber de agrarische kwestie niet is opgelost in de eerste plaats een gebaar voor binnenlands politiek gebruik is geweest Ook minis ter Biesheuvel is die mening toe gedaan Desgevraagd heeft de Nederland se bewindsman gistermiddag te Brussel gezegd dat naar zijn mening de Franse verklaring verband hield met de situatie van de landbouw in Frankrijk zelf Het Franse dreige ment zo zei hü achtte hij niet in overeenstemming met de wijze waarop in Brussel door de ministers en technici met alle ernst en ver - Advertentie Marïlou © PIB Ie moet me wel geheimhouding beloven dat heb tk ook moeten doen antwoordelijkheid de moeilijkheden en de problemen van de Europese landbouw worden bekeken Zij deed volgens zijn mening eerder afbreuk aan de goede samenwerking Bovendien was mr Biesheuvel van oordeel dat een dergelijke verkla ring niet in eerste instantie buiten de ministerraad van de E.E.G moest worden afgelegd Nederland kan overigens volgens zijn mening zeker niet behoren tot de partner landen wier houding tot de Franse bitterheid heeft geleid Het gaat nog steeds volgens mr Biesheuvel die kennelijk uiterma te geïrriteerd was door de Fran se verklaring toch eigenlijk wel te ver wanneer Frankrijk zich nu opwerpt als de grote kampioen van de Europese landbouwpolitiek Nederland heeft wanneer men de zaak objectief beschouwt zeker meer gedaan voor het totstandko men van de oplossing van het vraagstuk van de eenmaking van de Europese graanprijzen dan Frankrijk Bovendien zijn voor het welslagen van het gemeenschap pelijk landbouwbeleid niet alleen regelingen nodig binnen de E.E.G maar ook de openheid van de ge meenschap voor derde landen is een vraag van zijn of niet zijn De onderhandelingen over de Ken nedy-ronde moeten daarom ook slagen Mr Biesheuvel zei tenslotte dat hij het sterk betwijfelde of de wijze waarop de Franse regering buiten de E.E.G om haar mening ken baar had gemaakt er toe zou kun nen bijdragen dat het gesprek over de landbouwpolitiek tot een succes zou kunnen leiden Wij zullen het beste doen zo besloot hij ons er weinig van aan te trekken en rustig door te gaan met de afwerking van het programma van de werkzaam heden dat wij ons hebben gesteld en dat een definitieve beslissing rond om half december voorziet Leeg Kuis In de kringen van de E.E.G in Brussel is de Franse verklaring ove rigens meer of minder een zeven klapper in een leeg huis geweest Bij de raad van landbouwministers waren alleen nog maar minister Biesheuvel en zijn Belg collega die ministersbevoegdheid hadden De anderen waren technici De meeste andere ministers waren naar huis teruggekeerd of zij woonden de ver gadering van het Europese Parle ment in Straatsburg bij Ook dr Mansholt was daarheen vertrokken In Brussel wilden zij die achterble ven het ultimatum vein Frank rijk vooral zien als een waarschu wing aan Bonn De Duitse regering is tegen iedere prijsverlaging van de landbouwprodukten gekant Of een uittreden van Frankryk uit de E.E.G juridisch mogelijk zou zgn is eveneens een probleem waar de specialisten het nog niet over eens zijn Het verdrag van Rome is on opzegbaar en vormt daarmee een unicum bij de internationale ver dragen Maar het is natuurlijk voor Frankrgk mogelijk verder de verga deringen van de ministerraad te sa boteren Omdat na enige jaren unanimiteit by het merendeel der be slissingen is ' vereist kan een derge lyk lijdelijk verzet van Frankrijk de E.E.G meer of minder verlammen totdat het tijdstip komt waarop een gekwalificeerde meerderheid vol doende is En dan zou de E.E.G om een klassieke uitdrukking te gebrui ken „ over met en zonder Frank rijk " knnnen handelen Voorlopig verwacht men in Brus sel dergelijke complicaties echter niet en men ziet nog steeds in de Franse verklaring eerder een her haling van hetgeen ook vorig jaar reeds is gebeurd en dan een element van Franse binnenlandse politiek Inwoner Soestdijk bij botsing gedood Op de Luikerweg in Valkenswaard is woensdagavond een auto die in de richting Valkenswaard reed te gen een boom gereden en in brand gevlogen De twee inzittenden de 35-jarige Amsterdammer W van Gisbergen en de even oude S Her ben uit Soestdijk zijn om het leven gekomen Een surveillerende agent die het brandende wrak kort na het onge lijk aantroi kon niet veel beginnen De brandweer heeft de brand ge blust De stoffelijke overschotten zijn naar het St.-Jozephziekenhuis in Eindhoven gebracht Advertentie Ver Naties m gevaar Op 11 november moet de Algemene Verga dering van de Ver enigde Naties in New York haar volgende zittingsjaar openen Moet want of het ook zal gebeuren is nog maar de vraag Er hangt een bedenkelijke crisis in de lucht naar aanleiding van de Russische weigering de V.N contributie-sohulden te voldoen en de Amerikaanse vasthoudendheid waarmee wordt geëist dat Moskou dientengevolge zijn stemrecht moet verliezen Het zijn nu vooral de kleinere lan den uit Afrika Azië en Latijns Ame-rika die moeilijkheden vrezen en daarom een verzoek aan secretaris generaal Oe Thant overwegen om de toch al verlate opening van de Assemblee uit te stellen tot minstens 1 december om zo alsnog een oplos sing van de crisis te kunnen zoeken En de Weine lidstaten hebben haast ook gezien de korte termijn die nog rest en door de nadrukkelijke verkla ring van Kosygin en Brezjnef dat ze even hardnekkig als Chroesjtsjef zuUen blijven weigeren ook maar één cent bij te dragen in de volgens hen onrechtmatig gemaakte onkos ten in Kongo en het Nabije Oosten O OVJET-AFGEVAARDIGDE Fe dorenko heeft de zaak al.,op de spits gedreven door te verkondigen dat de Verenigde Staten erop uit zijn de gehele volkerenorganisatie te ver nietigen door middel van het ontne men van het stemrecht aan de Sov jet-Unie Boete geëist tegen mr HÜtermann Van onze correspondent AMSTEBDAM — De officier van justitie te Amsterdam mr H E van Renesse heeft 100 gulden boe te geëist tegen de hoofdredacteur van de Haagsche Post mr G J B Hiltermann omdat het weekblad zich beledigend zou hebben uitge laten over de medicus dr J Sa muels wiens kankertherapie in het verleden zoveel stof heeft doen op waaien In een artikel van de Haagsche Post S augustus 1963 is het syste matische kankeronderzoek vergele ken met de individuele onderzoe kingen Na te hebben gewezen op het nog steeds ontbreken van een geneeswgze zegt het blad „ voorlo pig zyn het de charlatans die van die onzekerheid rijk worden " en even verder „ dr Samuels die wel doctor maar geen dokter is is nog steeds op het lucratieve oorlogs pad " Mr Hiltermann verklaarde voor de rechtbank dat hij het algemeen belang had willen dienen door te waarschuwen tegen de zogenaamde Samuelstherapie Het medisch tuchtcollege heeft dr Samuels in 1953 reeds zijn bevoegdheid als arts ontnomen doch niettemin staat hij nog steeds aan het hoofd van de in Amsterdam gevestigde centrale inrichting Samuelsthera pie PRINSES BEATRIX heeft woensdag m geselschap vwn de Japanse kroonprimses Michido de Olympische tumwedstrijden bij geiooond De beledigingsaffaire geraakte op de achtergrond toen mr Knotten belt zeer uitvoerig de overwegin gen van het medisch tuchtcollege uit 1953 ging behandelen Hoewel dr Samuels toegcif de bevoegdheid te zijn kwijtgeraakt omdat hij de medische stand zou hebben onder mijnd vond de president het niet temin nuttig de stukken van het medisch tuchtcollege voor te lezen In moeïlijkheden CNV wil p.b.o beslist niet kwijt Gaat de P.B.O nu in het dok of begint er een actie om het hele stel sel in een museum op te bergen als een bezienswaardigheid enthousias te vernieuwingspoging na de be vrijding ondernomen maar binnen twintig jaar doodgelopen Dit vraagt het Christelijk Natio naal Vakverbond zich af in zijn or gaan „ De Gids " naar aanleiding van het advies dat staatssecreta ris De Meyer aan de S.E.R heeft gevraagd over de verdere ontwik keling van de P.B.O Het C.N.V wil er geen twijfel over laten bestaan dat het de Pu bliekrechtelijke Bedrijfsorganisatie een groot goed acht dat niet meer verloren mag gaan De wettelijke regeling ervan zal herzien moeten worden voor zover ze de voortgang van de P.B.O belemmert Een herziening alleen zal volgens het C.N.V echter niet veel uitha len omdat de wet op de bedrijfsor ganisatie de regeling van allerlei detailpunten overlaat aan het be drijfsleven zelf Kritiek heeft het C.N.V op het lijdelijk verzet in werkgeverskring telkens wanneer de vakorganisaties aan de bel trekken om eens te pra ten over de instelling van een be drijfsorgaan De houding van de aan nemersbonden die de instelling van een bouwschap nu al jarenlang met succes tegenhouden is voor het van de grond komen van de P.B.O een groter beletsel dan bijvoorbeeld hel optreden van boer Koekoek en zijn kornuiten Die stukken herinnerden er ove rigens aan dat dr Samuels uit sluitend de medische bevoegdheid is ontnomen op grond van gedra gingen die niets uitstaande hadden met zijn medische praktijk of met de door hem gepropageerde thera pie De president zei Ik zal u maar niet te veel vragen want het uitoefenen van de geneeskunde als onbevoegde is strafbaar en u zou uzelf met uw verklaringen mis schien in moeilijkheden brengen ' De officier van justitie ging nog verder het staat wel vast dat dr Samuels nog steeds als arts optreedt en het staat vast dat hij nog steeds ziJn instituut leidt ' De officier kon het de Haagsche Post niet kwalijk nemen dat het blad de aandacht op deze zaak heeft ge vestigd Dat hij niettemin een boe te van 100 gulden eiste was omdat de betreffende redacteur andere termen had moeten gebruiken In Tandjong Friok zal mei mede werking van Verolme een nieuwe scheepswerf worden gebouwd waarvoor in januari a.s de eerste paal de grond in gaat Dit is het eerste nieuws over ac tiviteiten van de heer Verolme in Indonesië sinds hü tezamen met zijn financiële directeur de heer H J Hofstra en de directeur van de werf in IJsselmonde de heer A Rijke in april — mei van dit jaar Indonesië bezocht Later in het jaar volgden bezoe ken van Indonesische regerings vertegenwoordigers aan Nederlanci Advertentie alles < M kan met CEtal Mocht Washington deze elimina tie " van de Sovjet-Unie willen door » drijven dan gaat het er inderdaad ernstig op lijken dat de Verenigde Naties een loze instelling worden Wat is een „ wereldorganisatie " in » dien de 650.000.000 Chinezen één vtjfde van de wereldbevolking niet vertegenwoordigd zijn en de 220.000.000 Sovjet-Russen één-vijf tiende van de wereldbevolking de mond gesnoerd wordt Wij hebben al vaker betoogd dat de Chinese uitsluiting China onhan delbaarder maalrt dan wanneer Pe king ondanks alle chicanes die het voor het voetlicht van de verzamel de toeschouwers van de hele wereld zou kunnen opv/jpren in de gemeen schap der Verenigde Naties zou worden opgenomen Met ' n uitscha keling van de Russen wordt de situa tie tienmaal zo gevaarlijk ü EN dergelijke exclusiviteit drijft de uitgestotenen bijna zeker in een situatie waarin het gevoel van ge lijke benadeling makkelijk tot een gevoel van eenheid kan leiden De beruchte stelregel van „ mijn vtjands vijand is mijn vriend " zou hier dan niet misplaatst zijn Bovendien valt het op dat Brezjnef en Kosygin hun best doen het conflict met Pe king van de scherpste kantjes te ont doen om zo mogelijk tot ' n voorzich tig vergelijk te komen in tegenstel ling tot de onverzoenlijke houding van Chroesjtsjef jegens Mao Tse toeng Het lijkt ons meer dan wenselijk dat Washington zich driemaal bedenkt voordat het zijn zin doordrijft en Rusland de mond snoert Waarmee overigens niet gezegd wil ziJn dat wij de Russische wanbetaling zouden bUlijken Doch daarover moet ook zonder het mes op tafel kunnen wor den overlegd Misschien verandert Amerika's starre houding na de verkiezingen waarvoor de eerste VN-zitting al was uitgesteld Een compromis behoort dan tot de mogelijkheden in elk ge val tot de wenselijkheden NW en Centrale stichten een beleggingsfonds Het NVV en de Centrale Arbei dersverzekeringsbank N.V hebben gezamenlijk het Algemeen Beleg gingsfonds Albef opgericht dat 16 november met zijn werkzaam heden zal beginnen Het beginver mogen van Albef is op ruim 1 mil joen gulden gesteld voor de helft ingebracht door het NVV en voor de andere helft door de Centrale Het beheer van dit vermogen is toevertrouwd aan de N.V HoUand sche Koopmansbank De mogelijkheid om geld bij het Albef te beleggen staat blijkens een communiqué voor een ieder open Het fonds stelt daartoe z.g participatiebewijzen verkrijg baar met een nominale waarde van f 50 Voor de gelden die het fonds binnenkrijgt koopt het „ vermogenstitels Het N.V.V meent dat ook binnen de vakbe weging een niet te verwaarlozen groep bestaat die behoefte heeft aan een instituut waar men het gespaarde geld kan beleggen Het Albef wordt een algemeen fonds dat zijn activiteiten op alle drie beleggingsaspecten obligaties aandelen en vaste goederen gaat richten Op die wijze zal het fonds volgens het communiqué voor zijn deelnemers een meer gevarieerde belegging bieden dan de andere be leggingsmaatschappijen doen De gelden die in het Albef sa menkomen zullen ten dele aan gewend kunnen worden voor het financieren van niet alleen winst gevende doch tevens sociaal wen selijke projecten De woningbouw is er een van Hoop op regeling voor Cyprus De VN-bemiddelaar op Cyprus Galo Plaza heeft vandaag in Lon den verklaard dat hij de mogelijk heid ziet voor een oplossing van het Cyprische probleem in de „ niet al te verre toekomst " Volgens hem is het standpunt van de betrokken partijen niet zo „ bevroren " als voorheen Plaza brengt twee dagen in Londen door op weg naar New York waar hij secretaris generaal Oe Thant zal ontmoeten Hij wilde echter niet zeggen hoe groot hij de kans op een oplossing voor het probleem Cyprus acht en werden plannen besproken en uitgewerkt De nieuwe werf in Tandjong Priok wordt geen Verolmewerf maar een Indonesische Wel zal de werf met medewer king van het Verolmeconcern wor den gebouwd Er zijn in overleg met Verolme volledige plannen uit gewerkt die in etappes zullen wor den uitgevoerd Beslissingen over de wijze en het tempo van de uit voering van deze plannen liggen dus bü de Indonesische autoritei ten Ook beslissingen over de finan ciering van deze projecten is uiter aard in de eerste plaats een zaak van Indonesië Dit geldt ook voor de eerste opdracht voor de bouw van een schip waarvan gemeld is dat het plusminus 50.000 ton zal meten 
MUIZENISSEN UIT ZEELAND Luctor et Emergo de toneel groep van de Zeeuwse vereniging Ons Zeeland in Utrecht voert op de grote f eestbij eenkomst op zater dagavond 24 oktober in Trianon aan de Oude Gracht te Utrecht Muizenissen op Ook het dames zangkoor De Zeeuwse stem le vert onder leidin | van mevrouw Snikkers een bijdrage aan de avond die om 20 uur begint Nieuw bestuur SSR afdeling Utrecht Het bestuur van de ' afdeling Utrecht van de Societas Studiosorum Reformatorum is voor het jaar 1964 1965 als volgt samengesteld W C de Gruijter praeses B Timmerman ab actis J van de Rotte fiscus mejuffrouw G F E Hagen vice ab actis F H Boessenkool vica rius '' m 4 Verkeersplein november DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 Leidseweg eind in gebruik DTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie Gebr Nefkens Automobieimaatschappij N.V biedt aan 1962-1964 1962-1963 enkele in prima sfaaf verlcerende PEUGEOT automobielen die van de eersfe eigenaars werden ingeruild en nu onder volle garantie vericochi v/orden PEUGEOT 404 PEUGEOT 403 BILTSTRAAT 106 — UTRECHT — TELEFOON 16523 Showroom ook ' s zaterdags geopend Parkmeter-zondaars kunnen slecht lezen ER KOMEN DERTIQ VERKEERSLICHTEN OVERZICHT van de werkzaam heden ter verbete^^itig van het verkee^'splem Leidseweg bij de Croeselaan Men hoopt eind no vember met de verbetering ge reed te mijn Advertentie KOSTUUMS Grote deehame aan expositie Tuin en Park Van 27 tot en met 31 oktober z£d in de Julianahal van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs aan de Croe selaan te Utrecht de eerste vak beurs Tuin en Park worden gehou den Het staat nu al vast dat de deel name aan deze beurs een groot suc ces zal worden Lag het aanvan kelijk in de bedoeling de Beatrixhal te gebruiken het moest uiteindelijk de veel grotere Julianahal worden Aan de beurs nemen 110 exposan ten deel uit Nederland België West Duitsland Engeland Frankrijk Ita lië Oostenrijk de Verenigde Staten Zweden en Zwitserland Bovendien zullen 50 kwekers van bloemen en planten hun producten exposeren Er zal een keuring worden gehou den van de produkten van de kwe kers aangesloten bij de Bloemen en Plantenveiling Utrecht en om streken De daaraan verbonden prijsuitrei king is dinsdag 27 oktober om 20 uur in de Julianahal Er staan ook enkele bloemschikwedstrijden op het programma Zij worden georgani seerd voor twee groepen van totaal 100 meisjes Deze wedstrijden wor den 28 en 29 oktober van 16 tot 17.15 uur gehouden Voor de winnaressen is een zilveren medaille beschik baar gesteld De prijsuitreiking vindt plaats op 31 oktober om 14.30 uur De officiële opening van Tuin en Park zal 27 oktober geschieden om 10 uur door de president van de Koninklijke Nederlandse Heide Mij ir C Staf rijverkeer en voetgangersverkeer in goede l)anen te leiden Men is in tegenstelling zoals hier en daar wel eens wordt vernomen volgens de officiële inlichtingen niet ten achter op het werkschema ¦ voor de verbetering van dit plein De moeilijkheid was hier evenwel het grote aantal telefoonkabels waaronder ook de militaire tele foonkabels De Croeselaan zelf wordt ver breed van de Leidseweg af tot on geveer ter hoogte van het Oostelijk hoekhuis op het Veemarktplein Er komt een vrijliggend fietspad van 2 meter 72 gescheiden van de rijweg door een groenstrook van 1.50 meter Het trottoir aan de kant van de kazerne zal 2.75 meter breed zijn f -'""- " fgfsflssimejTlea De arrondissementsrechtbank te Utrecht heeft de volgende faillisse menten uitgesproken J Otter winkelier in groenten wonende te Utrecht Bataviastraat 1 Rechter-commissaris mr P J Klaver rechter te Utrecht Cura trice mejuffrouw mr Marianne Nuy ten advocate te Utrecht Oude Gracht 216bis J Goedgeluk wonende te Utrecht M A de Ruyterstraat 28 Rechter commissaris mr C E E From berg rechter - te Utrecht Curator mr C K Kortenhoff advocaat te Utrecht Maliesingel 5 N.V School - en Kantoormeubelfa briek V h W Boekweg statutair gevestigd te Kortenhoet kantoor houdende en zaakdrijvende te Wou denberg Stationsweg 427 Rechter commissaris mr J Rutgers rech ter te Utrecht Curator mr A A M Peppelenbosch advocaat te Amersfoort Johan van Oldenbame veltlaan 12 Van een onzer verslaggevers Zodra men te Utrecht op de Graadt van Roggenweg of op de Croeselaan het verkeersplein op de Leidseweg nadert valt op dat de voorgenomen verbetering hier een grootscheeps karakter draagt Men zal eind november naar verwacht met de verbetering van dit zeer drukke verkeersplein ge reed zijn Niet minder dan 30 ver keerslichtbakken zijn er nodig om ifc - Perfecte afwerking + Prima pasvorm ¦ ir Moderne modellen Diverse series met vest BILTSTRAAT 35 ig jaar middelbaar landbouwonder wi j s Vijft bouw of het diploma nodig hebben om te worden toegelaten tot de ho gere en middelbare bosbouw en cul tuurtechnisch school van de Konink lijke Nederlandse Heidemaatschap - Pij Men verwacht over enkele laren een nieuw leerplan dat naast het bestaande zal worden ingevoerd Daarin zal voor de economische en technische vakken en voor de cul turele en maatschappelijke vorming meer tijd beschikbaar zijn Sinds 1 mei 1964 is de middelbare land bouwschool met de hogere en de middelbare tuinbouwschool opgeno men in de rijks agrarische scholen gemeenschap Donderdag 29 oktober wordt het 50-jarig bestaan van de school feestelijk gevierd Oud leer-lingen werden door de heer J Ver burg Minister de Visserstraat 51 te Utrecht uitgenodigd dit gouden feest bü te wonen A,s moeder niet uit AZU geweerd Dat zoals van de week gemeld de Westhinerbaby van de 24 jari-ge Louise Athanasio niet in de universiteitskliniek voor verlos kunde en vrouwenziekten in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht werd geboren maar in een parti culiere instelling werd alleen ver oorzaakt door gebrek aan plaats Naar uit nadere mededelingen blijkt heeft het niet in het bezit zijn van geldige papieren in deze aangelegenheid geen rol gespeeld Bij het Academisch Ziekenhuis be treurt men het dat de vrouw naar het ziekenhuis werd gebracht In dien men bijtijds contact met het ziekenhuis had kunnen krijgen zou al zijn meegedeeld dat er geen plaats was Maar de politie heeft zo wordt van ' de zijde van de kli niek vernomen dat contact niet tot stand kunnen krijgen PBOJEKTIESCHEKM 125 X 125 cm Glasparel op statief geheel inklapbaar inge bouwde veerrol rolt het schprra automatisch in de koker op 69 — Gouden ring Corry " gevonden 8 oktober groenblauwe rok zijkant van scooter terra knirps witblauwe sjaal en paraplu gevonden 13 okto ber in winkel gele poncho rood witblauwe vlag etui met speelkaar ten bakkerskleding;paar witte san dalen paar bruine lederen wanten paar bruine herenglacés bril in ko ker portemonnee inhoudende ƒ 3.16 Aan komen lopen zwart witte ka ter roodwit poesje aan asiel zwar te hond en jong poesje De afdeling gevonden voorwerpen van het hoofdbureau van politie te Utrecht Paardenveld 1 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13 tot 16 uur telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt Feestviering op 29 oktober Vijftig jaar geleden werd de rijks middelbare landbouwschool te Utrecht geopend ïn 1915 een jaar na de opening werd het eigen gebouw aan ' t Oppenheimplein 6 betrokken Dr ir C K van Daalen de eei ste-directeur tevens rijkslandbouwconsu ient had in de jaren tot 1940 jaar lijks 20 tot 25 leerlingen op school verdeeld over de 1ste en de 2de klas In de tweede wereldoorlog steeg het aantal leerlingen snel mede als ge volg van de oorlogsom sandigheden vrijstellingen In de periode na de oorlog waarin ir J H Riemersma van 1947 tot 1963 directeur was bleef het hoge aantal van 80 tot 100 ge handhaafd Op het ogenblik telt de school onder directie van ir L M Bosker 83 leerlingen Het doel van de school was en is in de eerste plaats boerenzoons op leiden voor hun toekomstige functie van ondernemer in de landbouw Verder volgden die jongens van het platteland en uit de stad de school die met het diploma middelbare landbouwschool een werkkring zoch ten in de randgebieden van de land - Plattelandsvrouwen in Utrecht bijeen ' Op de vijfentwintigste provinciale dag van de Christelijke Plattelands vrouwenbond die donderdag in de Westerkerk te Utrecht is gehouden heeft de voorzitter van het provin ciaal bestuur mevrouw M E van Bemmel-Bos haar functie neerge legd Zij is veertien jaar voorzit ster geweest Mevrouw Van Bem mel is opgevolgd door mevrouw D G Ravenhorst-Bos uit Veenen daal De dames N Griffioen Blak-huis uit Baambrugge en R Fokker Gijssen uit Nieuwkoop bleven in het bestuur als secretaresse en pen ningmeesteresse Nieuwe bestuurs leden zijn de dames Hogendoom en Kemp Uit het provinciale jaarverslag van de bond bleek dat in Mijdrecht een nieuwe afdeling is opgericht De afdeling Zegveld is opgeheven In de provincie Utrecht zijn nu 623 leden Een van de belangrijkste activi teiten van de bond is de voorlich ting Op allerlei huishoudelijke za ken worden cursussen gegeven Dit jaar zal het programma worden uitgebreid met demonstratielessen over gratie en charme Op het programma van de pro vinciale dag stond een causerie van ds C W de Planque uit Utrecht over Hulpverlening van mens tot mens in deze tijd Bondsleden ga ven een opvoering van 25 jaar re vue van onze provincie Van een onzer verslaggevers Honderd zondaien die in de maanden april en mei van dit jaar de verordening op de parkeerme ler in Utrecht hebben overtreden waren opgeroepen om te verschij nen voor de Utrechtse politierech ter mr J F J de Kort Slechts een gering aantal had aan die op roep gehoor gegeven Enkele had den inmiddels het bedrag van de transactie ƒ 15 boete subsidiair 3 dagen aanvaard en de boete be taald Een der zondaren die het gehele geval al weer was vergeten moest vandaag toch in Utrecht zijn en dus Het is opvallend aldus de offi cier van justitie mr F G Wüs tenberg dat men hier komt naet vaak kinderlijke exuses De par keermeters zijn er nu eenmaal en zij kwamen er om de automobilis ten te helpen in de veelvuldige marteling om wat ruimte te vin den Maar de mensen doen maar Een van hen een 42-jarige ver tegenwoordiger uit Zeist had de bepalingen op de parkeermeter zefis niet gezien Niettemin had hij zijn wagen bij een parkeer schijf neergezet om een uur te laat terug te komen Hij meende dat de regelingen waren veranderd en dat het niet op ging hem te bekeuren voor deze overtreding op de kleine parkeerplaats op het Vredenburg Politierechter mr J F J de Kort Er zijn verschillende rege lingen Alles wat men weten moet staat op de parkeermeter te lezen Er is trouwens voldoende publici teit aan deze regeling gegeven De regelingen kunnen per dag veranderen bij wijze van spreken maar daarmede heb ik geen reke ning te houden Het gaat er om wat de parkeermeter aangeeft op het moment dat de automobilist er gebruik van vil maken Wisselen Een 34-jarige vertegenwoordiger Examens Utrechtse rijksuniversiteit Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het kand exa men rechtsgeleerdheid mej C Jan sen Zeist R E van der Biezen Utrecht J H J van Blommestein Hilversum Doet examen Franse taal - en let terlcunde H W A van Sohaik Ve ghel Kand examen sociologie W van den Berg Utrecht G J L Snelting Eindhoven G Bruinsma Utrecht en mej L Papelard Hengelo Advertentie <|> LAMMERTS VAN BUEREN ZadeliCraat 33 — Nachteiaatitraat 1 « — Hammankjöldhof 77 een bijzondere aan - in B-kwaliteit in het formaat 100 X lOO cm 39.50 Een glasparelscherni reflecteert het beeld zeer sterk terug en geeft uw dia's die prachtige aonnige gloed Tob toch niet langer met een vel plastic een i oieamg ' laken of een witte muur Gun Hetzelfde scherm uio foto's de eer die ze toekomt I V kunt alleen maar spijt heb - ben het niet veel eerder gedaan te hebben I DE BUSSY & VOORDUIN Oudkcrkhof 3 « I Officier van justitie men doet maar ^.^ uit Hilversum had tijdens een tien jarig verblijf in het buitenland de parkeermeters leren kennen en er de nodige ervaring mee opgedaan Hij had evenwel geen kleingeld bij zich en de tijd nodig om aan dit geld te komen was precies vol doende om hem op het Vreden burg een overtreding te bezorgen Een 31 jarige monteur uit Rot terdam had er te weinig geld in AANBESTEDINGEN Door de directeur van de ge meentelijke bouw en woningdienst van Utrecht werd aanbesteed het verrichten van timmer - en metsel werken aan de woningen van het gemeentecomplex De Costakade " 182 woningen te Utrecht volgens Omschrijving 1964 35 met bijlagen 1964 39 en 1964-40 Ingekomen waren 15 biljetten Hoogste inschrijver was H J E van Hoeyen te Jutphaas ƒ 450.000 Laagste inschrijver Fa Hogendoom en Van Straten te Utrecht ƒ 297.480 Voorts werd aanbesteed het ver richten van loodgieterswerkzaamhe den aan de woningen van het ge meentecomplex Da Costakade " 182 woningen te Utrecht volgens omschrijving 1964—36 Ingekomen waren 6 biljetten Hoogste inschrijving A Vonk te Houten ƒ 256.875 Laagste inschrij ving C J Bomas te Utrecht ƒ 168.750 Tenslotte werd aanbesteed het vernieuwen en uitbreiden van de elektrische installaties van 180 wo ningen en 2 winkelwoningen van het gemeentecomplex Da Costa kade " te Utrecht volgens Omschrij ving 1964—41 Ingekomen waren 3 biljetten De hoogste inschrijving was van E Hoefste Utrecht ƒ 911.000 Laag ste inschrijver Fa Diels te Utrecht ƒ 76.980 Virf ^ ^ j^^i »' '*¦¦ Op 13 oktober is weggevlogen df tamme zwarte kraai van mevrouw V d Schaft Prinses Beatrixlaan 27 te Utrecht Het dier kan enigszins spreken Bij mevrouw Waayer woonark Margrietha Richard Wagnerlaan t o no 23 te Utrecht is op 20 oktober komen aanlopen een zwarte middel grote hond met witte voeten witte bef en witte punt aan lange staart Het is een reu die een rode hals band draagt De hond is naar'het asiel gebracht Bij mevr v d Weerdt Bankstraaf 78 in Utrecht is 20 oktober een ka narie komen aanvliegen De vogel zal slechts afgegeven worden aan diegene die een volledig signale ment van de kanarie kan opgeven Reeds drie weken lang komt iede re avond door een luchtgat in de flat van mejuffrouw Kruithof Vechtplantsoen 118 in Utrecht-noord aanvliegen een blauwgrijze duif Van wie is deze vogel Vermiste of gevonden kleine huisdie ren kunnen per brief of telefonisch worden opgegeven aan de stadsre dactie van het Utrechtsch Nieuws blad Drift 23 telef 16431 toestel 75 gedaan Hij zag wel iets van een rode schijf maar had er verder niet op gelet Een rode schijf is altijd onraad aldus de politierechter Alle ge varen kwamen neer op een slecht lezen van de voorschriften en boete en vonnis verschilden maar weinig van het transactiebedrag Vandaag vierde de heer K IJ BesangoiA wonende Magelhaen laan JiS te Utrecht zijn veertig jarig jubileum bij Werkspoor De 58-jarlge jubilaris begon zijn loopbaan als jongen bij Werk spoor in Amsterdam Na de verplaatsing van de appara tenfabriek naar Utrecht verzorgt hij de gereedschappen van de al gemene dienst In het gebouw Ons Ondiep aan het Boerhaave plein te Utrecht werd de heer Be sangon vanmorgen gehuldigd Jhr J E W Tiviss Quarles van Ufford van het kabinet van de burgetneester reikte hem de ere medaille in brons verbonden aan de Orde va/n Oranje-Nassau uit waarna de jubilaris in het gebrui kelijke zonnetje werd gezet door de heer ir G J Klomp directeur van Werkspoor Utrecht Conferentiemiddag Piersonvereniging De Hendrik Piersonvereniging christelijke organisatie voor bij zonder maatschappelijk werk houdt maandag 2 november haar jaar lijkse conferentiemiddag in Es planade te Utrecht aanvang 14 uur Er zal gesproken worden over Het kind onderwerp of lijdend voor werp In de week van zaterdagmiddag 17 oktober 13 uur tot zaterdagmiddag 24 oktober hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag zondag - en nacht dienst Gouden Hert Amsterd straatweg 44 JaiJa Apotheek Vleutenseweg 350 Bos wijk Twijnstraat 28 en Koert Zand hofsestraat S3 Advertentie Klein èn feilloos secuur is dit uit geslepen messing vervaardigde klokje Natuurlijk magnifiek Gratis kleurenfolder op aanvraag bij Mauthe - Nederland Postbus 2140 - Utrecht « 
ÜTBECHTSCH NIETIWSBCAB » DONDERDAG 22 OKTOBEK 1961 Menuhins muziekschool voor begaafde kinderen Advertentie Advertentie Geef uw lieveHngsvogel het beste OiulS verpakte vogelvoeders heel wat lekkerder Rumstaafjes 85 cent Hazelnootwafels 80 cent Turijner wafels 85 cent Sneeuwwafels 65 cent • In New York is woensdag de mu sical My Fair Lady in première ge gaan ditmaal als film Audrey Hep burn speelt Eliza Doolittle Rex Har rison professor Higgins en Stanley HoUoway Doolittle Advertentie Advertentie Vanavond Quadrille op het beeldscherm Elk Edgar-sigaartje zijn eigen tip doos 5 stuks 85 et doos 10 stuks 170ct Radio actief bij verkiezing in V.S Overleg lussen AVRO KRO NCRV en VARA heeft geleid tot hel besluit om in de nacht van 3 op 4 november gezamenlijk de be richtgeving en reportages betref fende de Amerikaanse verkiezin gen Ie verzorgen De stembussen in de V.S worden om 00.00 uui Nederlandse lijd gesloten en ver wacht wordt dat enige resultaten kort daarna bekend zullen worden iiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiilH MiiiiMMiililliliillilllllilllilll TIP SINDS IK LICHT ROOK ROOK IK EDGAR In de tiener-discohoek Ik signaleer hierbij ook eens een goede Neder landse tienerplaat en zo iets is de laatste maanden een moeilijker opgave helaas Deze is van onze Hilversumse Torero's die tot Nederlands beste meest muzikale gitaar combo's behoren „ Des perado " Is een geslaagde compositie met een dui delijke en goed gecon strueerde melodie Hij vloeide uit de pen van een der comboleden een zoon van David Hollestel le Ook de uitvoering is prima De Engelse Sha dows zouden „ Desperado " met plezier op hun reper toire nemen dacht ik zo RCA Victor 47-9555 Een rhythm & blues plaat in het goede com merciële vlak is „ Shop around " van The Mira cles Dit vocale vijftal be haalde er al geruime tijd Hoog genoteerd ook in onze vaderlandse hitpara de staan The Supremes met „ Where did our love go " een in fris en puntig ritme opgediend vrtj sim pel liedje Deze drie Ame rikaanse meisjes laten als trio prestaties horen die er zowel vocaal als rit misch uitspringen Het is dan ook een goede ge dachte van de AVRO ge weest om ze onlangs naar ons land te halen voor het maken van TV opnamen o.m voor een nog uit te zenden Walden en Muyselaar show Mo town GO 42.576 Stevig genesteld in onze top-drie is al enige weken „ Have I the right " van de Engel se Honeycombs met de vrouwelijke drummer Honey Lantree een meis je dat het maar niet wil weten dat ze een deel van het Honeycombssucces bepaalt Zoals op meerde de inslaande platen is de aandachttrekkende in strumentale intro vooral verantwoordelijk voor het hit-gevolg Ook de Ame rikaanse tieners hebben dit aparte marsachtige ja liedje intussen al met open armen ontvangen Pye 7 N 15664 geleden een gouden schijf verkoopmogelijkheid van mee voor een miljoen de meeste platen voor exemplaren wel te ver - tieners beslaan tegen staan Maar er was een woordig slechts énkele bepaalde reden om deze Miracles-versie opnieuw uit te brengen Onlangs maakte Helen Shapiro namelijk een opname van „ Shop around " de zo veelste flop van de uit J t Kostschool voor 15 ^ wonderkinderen ^ N IET ver van het bekende muziekcentrum de Royal Albert Hall in Londen bevindt zich een zeer bijzondere muziek school Bijzonder omdat hij zijn ontstaan te danken heeft aan niemand minder dan de wereldberoemde violist Yehudi Menu hin maar tevens omdat die school uitzonderlijk muzikaal be gaafde kinderen — Menuhin was zelf in zijn jeugd een wonder kind — in de gelegenheid stelt om gelijktijdig met het normale schoolonderwijs een m uzikale opleiding te ontvangen Niet slechts een muzikale opleiding in algemene zin maar een speciale opleiding voor het bespelen van het instrument hunner keuze jonge geschoolde musici beschik baar komt op alle terreinen der muziek dus voor orkest voor ka mermuziek als solisten en als le raren voor een volgende generatie ' Weet u de thans gebruikelijke methode om de kinderen muziek onderwijs te geven op hun gewone scholen maakt het voor hen onmo gelijk vroeg te beginnen en juist een vroeg begin is zo belangrijk voor uitvoerende kunstenaars Het gevolg is dat er zeer weinig jonge kunste naars zijn met genoeg praktische ervaring ' Steun Wy vroegen Yehudi Menuhin of hij veel steun had gekregen van an dere instanties en in.stellingen voor zijn nieuwe schoolproject Dat is onze kleinste zorg ' ver telde de violist Iedereen reageer de prachtig De Arts Educational Trust werkt met ons samen De grote muziekscholen vinden de nieu we school een even boeiende onder neming als ik En de musici die les geven op onze school doen dat omdat zij het prettig vinden nu een kans te hebben om hun talenten op een andere dan de gebruikelijke ma nier nuttig te maken En het is waarschijnlijk zeer dankbaar werk voor hen U zult begrijpen dat de leraren aUen dezelfde opvattingen moeten hebben Alleen dan kunnen als een onzer een buitenlandse tournee maakt - anderen zijn taak overnemen zonder dat dit de leerling schaadt of in verwarring brengt Schoolexamens Toen wij Menuhin vroegen of de leerlingen op de normale examens worden voorbereid kregen wij ten antwoord ' Ik neem aan dat zij die automatisch zullen doen Wat my vooral interesseert is uitvoerende kunstenaars te kweken Ik vermoed dat de meeste leerlingen later be roepsmusici zullen worden maar daartoe z\jn zij natuurlijk niet ver plicht Hun eerste Jaar op school hier zie Ik als een proefjaar zo wel voor hen als voor ons Wü doen allemaal erg ons best hier Maar men moet niet vergeten dat niet Beoordeling niet naar prestaties wel naar aanleg ' ET IS EEN kostschool De leer lingen — jongens zowel als meis jes — zijn du * intern Bij de keuze der leerlingen let men niet op ras ot nationaliteit niaar uitsluitend op be gaafdheid Op ' het ogenblik zijn er vijftien jongelui onder hen is een Indiër een Amerikaan en een Chi nees De directeur is Marcel Ga zelle een bekend pianist De kinderen doen geen toelatings examen Zij worden beoordeeld tij dens audities Dan Iet men meer dan op hun prestaties op talent en aanleg De school heeft op het ogen blik tien leraren Een hunner is Yehudi Menuhin zelf Het was niet moeilijk om hem over zijn school aan de praat te krijgen want de nieuwe onderwijsinrichting ligt hem zeer na aan het hart Het is altijd mijn wens geweest ' zo zei Menuhin om een school te scheppen waar met zorg geselec teerde kinderen hun schoolstudie kunnen volbrengen en tegelijkertijd een — theoretische en praktische — opleiding in de muziek kunnen ont vangen Wij leven in een tijd die een stijging te zien geeft van het aantal kinderen dat van muziek houdt en muzikaal begaafd is En toch is het zo dat slechts weinigen hunner werkelijk uitvoerende kunste naars worden Ik wil proberen om hierin verandering te brengen en te bereiken dat er een voldoend aantal Advertentie AEG WATERDICHTE BADKAMERKACHEt f 43.50 RITA EN HAAR FAMILIE Waarom ben ik nou te jong om naar de t.v te bleven kijken Als Ik ouder ben vind ik het misschien helemaal niet leuk meer Advertentie Geer uw lievelingsvogel het beste ' OlüIS verpatte vogelvoedersJ Yehudi Menuhin is stichter van het Menuhin-coUege in het Londense Kensington Deze wereldberoemde violist concerteert op 28 oktober in Amsterdam iedere veelbelovende jongere de jeugdbelofte later inlost ' Engeland ' zei Menuhin is een ideaal land voor deze school Ik vind de Engelsen zeer muzikaal en bovendien hebben veel ouders be grip en waardering voor de kost schoolopvoeding Deze is naar mijn mening van groot belang voor ont luikende musici want zij leren en oefenen dan in een eigen geluk kige ontspannen sfeer zonder sto ringen van buitenaf Men heeft grote plannen voor de toskomst Weldra hoopt men ' t aan tal leerlingen te kunnen verdubbe len en dan later de school te vestigen op een buitenplaats buiten Londen Gezien het enthousiasme en de beroemdheid van Yehudi Me nuhin gezien ook de medewerking van vele zijden zijn vrijwel alle mu ziekvrienden overtuigd dat de school een goede toekomst tegemoet gaat en dat hij in de komende jaren tal van uitstekende krachten zal afleve ren Door Haagse Comedie Van onze correspondent HILVERSUM — Het toneelstuk Quadrille van Noel Coward dat vanavond op de tv zal komen 20.20 uur Nederland 1 is in ons land niet onbekend Het werd on langs in de grote schouwburg in Rotterdam-zuid door de Haagse Comedie opgevoerd onder de tref zekere regie van Paul Steenbergen De uitzending van hedenavond is eigenlijk een reportage onder de zelfde regie met dezelfde rolbe zetting en vanuit dezelfde zaal be reiken u de Quadrille-beelden De Quadrille is oen oude dans vorm voor twee paren waarbij de partners onderling verwisselen Dit stuivertje verwisselen is dan ook het thema van het vanavond ten toneel gevoerde spel Ook hier ko men twee paren aantreden een Engelse markies met een Ameri kaanse vrouw en een Amerikaan se spoorwegmagnaat met een En gelse markiezin Het eerste paar viert zijn niet geheel legale witte broodsweken het tweede paar zoekt gezamenlijk beider gevluchte echtelieden Als deze vier lieden elkaar dan tegenkomen is Coward weer oD zijn best Het thema van dit stuk is be trekkelijk eenvoudig maar met veel franjes en pikanterieën erom heen wordt het geheel toch zeer aannemelijk In de hoofdrollen ziet In ' 66 voortzetting van het concilie Woensdag waren er tekenen die erop wezen dat het Vaticaanse con cilie zijn volgende zitting misschien in 1966 zal houden en gedurende het gehele komende jaar niet byeen zal komen Men neemt aan dat de huidige zitting de derde zitting van dit concilie op 21 november zal worden verdaagd Het is zeer onwaarschijn lijk dat deze zitting de laatste zal blijken In het debat over het schema van de kerk en de moderne wereld zou kardinaal Lercaro hebben gezegd dat het werk door de commissie voor hei opstellen van de uiteinde lijke tekst van dit schema op zijn minst een jaar zou moeten duren Kardinaal Doepfner zou hiermee hebben ingestemd DONDERDAG - Nederland I 7.30 VPRO Holly wood and the stars aflevering met Natha lie Wood 8.00 Journaal 8.20 Quadrille spel van Noel Coward met o.a Paul Steen bergen Myra Ward Gijs bert Tersteegh 10.05 Oorlog en vrede H 10.25 Journaal 10.30-11.30 Olympische Spelen DONDERDAG • Nederland n 8.00 Journaal 3.01 KRO Programma rondAnneke Grönloh met hettrio Sibony The Messengers 8.40 Programma over Acade mie ' 63 academie voor beel dende kunstenaars in Haar lem 9.00 Het grote avontuur deel 2 over de ontwikkeling van Amerika 9.50-10.10 Onze man in New York VRIJDAG - Nederland I 11.05 School-tv Ontwikke lingsgebieden 2 herhaling van 13 oktober 11.30 Over de organisatievor men in het bedrijfsleven herhaling van 20 oktober 6.15 Olympische Spelen Rika Jansen naar Rika Jansen vertrekt maandag middag 36 oktober van Rotterdam naar Amerika Gedurende de maand november zal zij ' speciale gaste zijn in de Sabra club van Leo Fuld in New York Tijdens de heenreis treedt zij met een deel van haar one-woman-show op in de festival-sailings aan boord van de Rotterdam u o.a Paul Steenbergen en Myra Ward Gijsbert Tersteegh en Mies Versteeg Dit stuk werd vertaald door Max Nord Jack Dixon te kende voor de tv-regie Noel Coward is een zeer veel zijdig man In Engeland wordt hij beschouwd als een briljante figuur en ook buiten zijn land is de waar dering voor hem groot Coward in 1899 geboren staat te boek als komedieschrijver Hij doet overi gens meer Hij speelt al vanaf zijn twaalfde jaar toneel treedt later ook vaak in zijn eigen stukken op hij schrijft revues musicals en operettes compleet met muziek zingt chansons en is regisseur Men roemt hem om zijn vakbekwaam heid or > het punt van het boule vardtoneel Coward is beroemd om zijn gemakkelijke conversatie stijl Zijn stulcken zitten vol kleine ironische grapjes die echter nooit ontaarden in grove op effect be rekende grollen Zijn dialogen zijn puntig en de sfeer waarin hij zich qua onderwerp het beste thuis voelt is die van het societyleven Zijn toon van schrijven is frivool en ironisch zonder ooit cynisch te worden Hij is bovendien een van de weinigen die zo trefzeker de ttjdssfeer van bepaalde stukken weet aan te geven Veel van zijn stukken hebben een grote reputatie buiten eigen land gekregen Van Brief Encoun ter bijv werd een film gemaakt die als klassiek werk ieder jaar weer tijdens de zomermaanden in Amsterdams bioscooptheater Kri terion wordt vertoond Blithe Spi rit werd zowel film met de onover troffen Margaret Rutherford in de hoofdrol als toneelstuk onder de titel Ik zie ik zie wat jij niet ziet In Engeland beleefde dit spel een kleine 2000 voorstellingen En wie kent niet Laughter of Nude with violins dat de Haagse Comedie enige tijd geleden opvoerde onder de titel Naakt met viool Advertentie Strijken kan nog gemakkelijker A er » stoom ACU strijkijzer D E NEDERLAAG die heel Bolsward oftewel Boalsert 8738 in woners tegen een enkele Zierikzeeër leed was natuurlqk wel een klap voor het Friese nationale zelfbewustzgn maar daar stond tegenover dat de Bolswarders er een mooi chaotisch feest aan overgehouden hebben dat hun nog weken stof tot praten zal geven De NCRV die de organisatie van dit volksfeest op zich had genomen was streng en strikt wat de tijdrekening betreft stond de Bolswardse raad van wqzen de door de jury geoffreerde extra drie minuten niet toe omdat anders de rest van het pro gramma in het honderd zou lopen want wat er ook in het hon derd mocht lopen niet de rest w.o dominee Van de Bosch uit Ginniken met als gevolg dat Bolsward doordat het drie of vier vragen gemist had van de tien de strgd verloor Bij Perry Mason hebben de advocaat en zijn helpers de goede gewoonte na d © plotselinge ontknoping nog even een kop koffie te dranken om ' tijdens het mitibigen ervan de gang van zaken nog even op te rakelen maar daarvoor ontbrak in Bolsward en Bussum helaas de tijd Vast staat in elk geval wel dat de 93 vier kante lapjes van tien bij tien centimeter die door de burgerij op straat moesten worden gebreid opdat het woord Bolsward ermee gevormd kon worden tijdig ' y\A/ww>\A/wv\/Wvx/W«<\A ><« klaar waren terwijl ook de sitoet met het lokomotiefje voor op door de straten marcheerde de kaart van Friesland met de elf steden als melkbussen ver kleed op het plein geschilderd stond en de toespraken over de deugden van Bolsward vanaf het bordes wei degelijk werden gehouden Ook de banketbakker bevond zich onder de menigte met gereedschappen gewapende vakuitoefenaars zodat Bolsward niet ontevreden mocht zijn over zijn reacties op de praktische vragen De theoretische deden Bolsward de das om maar geen Nederlander zal er dit aardige stadje hard om willen vallen B LIJFT nog de vrij belangrijke ¦" raag of het ook een leuk pro gramma was Bezienswaardig was het in ieder geval wel en de indruk van een complete chaos die dit spel wel moest wekken kwam gaaf over Eigenlijk liep het allemaal wel goed een enkele keer ging een reporter wat verloren in de menigte maar het verhoogde slechts de spanning men wist immers nooit of hij er nog levend uit te voorschijn zou komen Wel kreeg üc de indruk dat door beter camerawerk de koortsachtige activiteiten van de raad der wijzen beter tot uitdrukking hadden kunnen komen en ik vraag me af of er de volgende keer geen vijf minuten tijd gevonden kunnen worden om de uitzending even rustig af te ronden Waar ik nu eigenlijk het meest benieuwd naar was ik hoopdat de NCRV ook daar nog een korte documentaire van heeftgemaakt om in Attentie uit te zenden was de gang van zakenna het eindsignaal van de scheidsrechter Wat gebeurde er metde melkbussen Werden de pannelapjes weggegrisd en heeftmen het locomo'tiefje weer mee terug genomen of is het eenzaamblijven staan op het Broereplein omdat niemand er meer aandacht het terug te brengen omdat het niet meer gevraagd werddoor de tv Misschien moet het wel als ' kneusje ' nog maandenblijven staan totdat de politie het loco'tje met een takelwagenwegsleept op last van de burgemeesiter die niet meer aan zijnnederlaag herinnerd wE worden Doorsneestad D E bevolking van Bolsward is een vrij getrouwe afspiegeling van het gehele Nederlandse volk Daarom werden in Bolsward indertijd proefverkiezingen gehouden voor een verenigd Europa of zoiets Precies zo'n doorsneestadje maar dan voor Amerika is Salem David Brinkley een van Amerika's befaamdste televisie makers vervaardigde over Salem een documentaire naar aan leiding van de koonende presidentsverkiezingen Hoe leeft de bevolking van Salem hoe denken zijn inwoners over de pro blemen Het bleek dat de rassentegenstellingen buitenlandse zaken en de opvoeding van de jeugd tot de grootste problemen behoorden Onthutsend en onthullend was het te horen met hoe veel gemak de visboer en de moeder van de in Vietnam gesneu velde soldaat een atoomwereldoorlog aanprezen als een geschikt middel om van de communisten af te komen ' Veeg ze gewoon van de landkaart weg ' raadde de moeder aan De hulp aan de onderontvidkkelde gebieden bleek ook niet populair te zijn en het negerprobleem zag men liever evolutionair dan revolutionair opgelost ET was jammer maar uit praktische overwegingen waar schijnlijk onvermijdelijk dat de stem van de presentator ver vangen was door die van Pier Tania Niet dat deze het niet goed deed maar de harde snelle beeldende maar nooit roemrijke tekst van Brinkley kwam better tot zijn recht in het haastige knauwe rige Amerikaans van de oorspronkelijke presentator Brinkley zelf neem ik aan De VARA zal er goed aan doen deze docu mentaire nog eens op Nederland 1 te herhalen Ze is te goed om niet door iedereen gezien te hebben kunnen worden Over Hilversum 2 zullen van dat tijdstip af reportages en uit slagen als gezamenlijk programma worden uitgezonden Hilversum 1 zendt uit van vier uur tot zeven uur De beide Hilversumse zen ders zullen daarna op daartoe ge schikte tijdstippen uitslagen en reportages verzorgen tot de eind uitslag bekend is De uitzendingen zullen van New York Washington en Hilversum uit worden verzorgd Daarnaast zuUen reacties vanuit verschillende hoofdsteden worden gegeven H alle hitparades verdwe nen Engelse jongedame met de mannenstem Ze had zich aan dit nummer beslist niet moeten wa gen en het in elk geval wat beter moeten zingen Daarom nog maar eens een extra pluim voor The Miracles Met de aanteke ning dat we de komende jaren aan een nieuwe versie niet de minste be hoefte hebben Motown GO 42.560 Buddy Holly's vroegere begeleiders The Crickets hebben een oud Mexi kaans lied wat betreft tekst en ritme een nieuw jasje gegeven „ La Bam ba " Het is een moderne temperamentvolle tienster geworden Jammer dat deze plaat in ons land pas werd uitgebracht toen hij in Amerika en Engeland alweer flink op retour was De populariteit en mededeling die ons in deze weken toch wel doet bibberen „ She wants t'swim " Hij zingt het begeleid door een aange past koortje in het be kende genoeglijke twist ritme en het werd een van zijn meer opvallende platen van de laatste maanden Cameo/Park way CP 26.419 Deze rubriek wordt vandaag weer besloten met een Engelse plaat van de steeds niveau hou dende Shadows Ook deze jongens zijn — en dat is begrijpelijk — niet blind voor de voortdurende aantrekkingskracht van de Liverpool sound Daar om hebben ze ook in die trant eens een opname gemaakt zonder hun eigen persoonlijke muzi kaliteit prijs te geven „ Rhythm & Greens " is een pittig en eigenaardig grappig plaatje gewor den compositorisch in el kaar gezet door alle vier weken zodat het voor Shadows Het is afkomstig een Nederlandse maat schappij zaak is er snel bij te zijn Liberty LIB 55696 H Chubby Checker brengt op z'n nieuwe plaat een van de gelijknamige film waarover mij verder niets bekend is Columbia 45 DB 7342 KICTOR CöNSELMAN 
DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 UTRKCHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 24 oktober a.s 2.00 uur n.m OPENING Vrdag niet hoe het kon maar profiteer er van JONGE BRAADHAANTJES 139 per 500 gram JhB V W Gewichten van 600 t.m 1300 gram In onze wij voor fabricage-afdeling kunnen van onze moderne toonzaal en winkeJ BEEBDSTKAAT 5—7 — UTRECHT TIJDELIJK WERK jonge mannen plaatsen van 18 jaar en ouder die minstens vier weken beschikbaar zijn Aantrekkelijk loon met toeslag voor de nachtdiensten DOUWE EGBERTS N.V KONINKLIJKE FABRIEKEN Wij tonen U een uitgebreide en excellente collectie PIANO'S — VLEUGELS — ELEKTRONISCHE KLAVIEREN BREEDSTRAAT 5—7 PIANOHANDEL J J SPEET ^-^^^^^ erenstraat lo APPELMOES Lekkere zachte ADVOCAAT literblik fles S3 2.49 1.94 97 per pak 2de pak HALVE PRIJS Belangstellenden al of niet stude rend kunnen zich aanmelden dage lijks van 9.00-17.00 uur aan ons kan toor Keulsekade 143 te Utrecht Tot onze diepe droefheid overleed heden geheel onverwacht mijn lieve man onze zorgzame vader JOHANNES WILLEM BAKKER op de leeftijd van 54 jaar De Bilt M J Bakker-Ekdom Doorn J de Heus-Bakker W M de Heus De Bilt Joke De Bilt 20 oktober 1964 Hessenweg 37 Thuis liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben zaterdag 24 oktober om 11.30 uur op de algemene begraafplaats „ Brandenburg " te De Bilt De overledene is opge baard in de rouwkamer Soestdijkseweg 265 Z te Bilthoven De rouwkamer is geopend van 17—18 uur en van 19—19.30 uur 150 gram 150 gram 79 SUMA ZELFBEDIENING VAN HUMBOLDTSTRAAT 32 • UTRECHT bij Tuinwük TELEFOON 24437 EXECUTORIALE VERKOOP Op vrijdag 23 oktober 1964 des voormiddags 10 uur zal door mij deurwaarder ten huize van L Dekker aan de Jan Haringstraat 35 te Utrecht executoriaal worden ver kocht diverse roerende goe deren W.O RADIOTOESTEL TELEVISIETOESTEL INZINKBARE NAAI MACHINE enz De goederen zijn te bezichti gen een half uur voor de verkoop F Kruythof deurwaarder. Mulderstraat 7 Utrecht Tot onze grote droefheid is van ons heengegaan onze dierbare schoon moeder grootmoeder en overgrootmoeder JEANNETTE MARIA LEONORA NOORDENDORP weduwe van Jonkheer Edzard Willem van Holthe in de ouderdom van 85 jaren Utrecht W J van Holthe van Tuyll van Serooskerken Amsterdam E W van Holthe M A van Hol'the Blanson Henkemans Chris en Netty Wageningen A M Kronenberg - van Holthe H G Kronenberg Wilhelmien Eisso en Jaap Utrecht 20 okt 1964 Stadionlaan 75 Op verzoek van de over ledene heeft de ter aardebestelling in alle stilte plaatsgevonden op de begraafplaats „ Den en Rust " te Bilthoven Liever geen bezoek telefoon 12461 2e week llüllJJ.J.fl,1iiimJ:i;j.J:\Jii ^ met Marie-José Nat en Jacques Charrier regie André Cayatte HET HUWELIJKSLEVEN L ^ Vk ' Conjijjjale Een unicum in de geschiedenis v?n de film Dageiyks 2 voorstellingen 14 en 19.15 nur VERHOOGDE TOEGANGSPRIJZEN TOEGANG 18 JAAR SOPHIA LOREN • MARCELLO MASTROIANNI TELEFOON L4384 Zijn kracht maakte een einde aan zonde en slavernij Heden nam O L Heer | plotseling tot Zich mijn echtgenoot en onze vader behuwd - en grootvader broer behuwdbroer en oom de Heer GERARDUS VAN BOOM echtgenoot van mevrouw Elisabeth Maria van Doorn in de leeftijd van 57 jaar Uit aller naam E M van Boom van Doorn Utrecht 21 oktober 1964 Vleutenseweg 17 Gewoond hebbende Werfsteeg 2 De overledene is opge baard in de rouwaula Poortstraat 3 bezoekuren 7—8 uur waar des avonds om 8 uur rozenkransgebed wordt gebeden Geen bezoek aan huis Gelegenheid tot condola tie in de rouwaula van de begraafplaats na de be grafenis H.H Uitvaartdiensten zul len aan God worden op gedragen maandag 26 ok tober a.s in de Parochie kerk van de H Monica Herenweg te 7 uur gele zen en te 10 uur de ge - zongen H Mis van Re quiem waarna de begra fenis vanuit de kerk op de R.-K begraafplaats Prlnsesselaan Utrecht GISTEREN Een kosielijke film van VITTORIO DE SICA SOPHIA LOREIV ondeugender dan ooit EwIMB*SSYMn..i.[f,.b,.,MJwf M ELIOR FILMS N.V ll.'IJ:J.J!l.'l|.J.H.I,IJ.HJJ.I!I.Mm.|.|4 TOEGANG 18 JAAR TOEGANG 14 iAAR TELEFOON 24428 Bij beschikking van de arr Rechtbank te Utrecht d.d 21 oktober 1964 is het faillis sement van E D AALTEN Lievendaallaan 31 Zeist op geheven wegens gebrek aan baten. Zeist 21 oktober 1964 De curator Mr R VAN HEYST Utrechtseweg 48-E Zeist Keir Dullea Janet Margolin Howard Da Silva regie Frank Perry Deze film verwierf de prijs voor de beste nieuwe regisseur Venetië de prijs voor de beste manlijke hoofdrol San Francisco de prijé voor de beste vrouwe lijke hoofdrol San Francisco 2 OSCAR-nominaties regie en scenario Time Magazine noemde het „ De beste Arnerikaanse Film van het jaar " Life „ De sensatie van het jaar " •¦ "¦ ¦' Salerday Evening Post „' t is groots ' groots groots De Telegraaf „ Op DAVID en LISA mtiêt u beslist letten " Toegang 18 jaar TE KOOP voor hen die een huurflat of huurwoning in ruil kunnen aanbieden modern huis met tuin en garage op prachtig punt in Hoograven Koopsom slechts ƒ 47.500 k.k Mak.kant W ELSING F Breughelstr 4 tel 16296 Utrecht OUDEGRACHT248 ' 0»T RECHT TEL 2 5 0*2 8 II Heden overleed op 15 oktober j.l door een noodlottig ongeval in Williamsport U.S.A mijn geliefde man en onze lieve zoon broer zwager en oom Daniël Louis Gerrit Grimmelikhuysen echtgenoot van Hildegard Augustin in de leeftijd van 60 jaar Allen die hem gekend hebben weten wat wij in hem verliezen Utrecht H Grimmelikhuysen-Augustin P Grimmelikhuysen Mul Leiden G P Hoogbruin-Griromelikhuysen J Hoogbruin Utrecht C Klaarenbeek-Griramelikhuysen A W Klaarenbeek P Grimmelikhuysen C Grimmelikhuysen-Nieman Neven en nichten Utrecht 21 oktober 1964 Cond.-adres Burgem Reigerstraat 26 bis GOUD KOFFIE De begrafenis vindt plaats dinsdag 27 oktober a.s om 14 uur op de 3e algemene begraafplaats „ Tolsteeg " aan het Houtensepad te Utrecht BOTEKHAMWOBST GEKOOKTE HAM Utrechfsche Waterleiding Maatschappij Compagnie des Eaux d ' Utrecht S.A Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhou ders zal plaats hebben op vrijdag 30 oktober 1964 om 14 uur ten kantore van de Bank van Brussel rue G Clé menceau 5 te Luik Agenda Kom over de brug 12 yriendeliike verkoopsters heioen U vokkundia hoeden moeder en dochter Voordeligsie speciaalzaak Lorjé alléén OudegricM 130 + 132 Vervroegde liquidatie vande vennootschap Benoeming van liquida teurs en vaststelling vanhun bevoegdheden en ver goedingen Verdeling van het liquida tiesaldo Aftreden van commissaris sen en van de commissa - ris revisor Verplaatsing van de maat schappelijke zetel Diversen Aandelen kunnen worden ge deponeerd ten kantore van de Bank van Brussel te Brus sel en te Luik de Banque de la Société Gé nérale de Belgique te Brus sel en te Luik en de Bank Vlaer en Kol te Utrecht GEVRAAGD een nette werkster voor het schoonhouden van ons damesconfectie-atelier kantoor en showroom Geheel zelfstandig kunnende vi'erken Aanmelden dagelijks van 9 tot 16 uur bij Jolo-Couture N.V Nieuwe Gracht 64 ingang SchalkwTjkstraat Utrecht terefoon 11981 KOSTELOOS Uit een exploot van mij deur waarder dd 20 oktober blijkt dat ten verzoeke van WILLIJ JOHANNA MARIA VAN DE LINGEN echtgenote van Rudi Lothar Steenkamp wo nende te Amersfoort koste loos procederende ingevolge beschikking der Arr Recht bank te Utrecht dd 19 aug 1964 ten deze woonplaats kie zende te Amersfoort a.d Joh v Oldenbarneveltlaan 12 ten kantore van de advocaat en procureur Mr A A M Peppelenbosch alsmede te Utrecht ter Griffie der Arr Rechtbank is Gedagvaard RUDI LOTHAR STEEN KAMP zonder bekende woon - en verblijfplaats in en buiten het Koninkrijk om op woensdag 23 december 1964 des voorm 10 uur bij procureur te verschijnen ter terechtzitting der Arr Recht bank te Utrecht in het Paleis van Justitie a.d Hamburger straat 28 aldaar teneinde op de in die dagvaarding ge stelde gronden en middelen te horen eis doen en conclu deren dat bij vonnis zal wor den uitgesproken de echt scheiding tussen bovenge noemde partijen op 20 juli 1960 te Amersfoort gehuwd subsidiair deze partijen zul len worden verldaard te zijn gescheiden van tafel en bed met nevenvorderingen F KRUYTHOF deurw Kant Mulderstraat 7 Utrecht NETTO N4JAARSPRIJZEN O Ql JAM huishoud n p.pot 59 ^ KEUKENSTROOP Honig pond 49 g^BAKIillEEL p.pal 49 V Geraspte COCOS 250 gram 49 ATUINBONEN grote pot 79 Ok GEHAKT Ie klas 500 gram 1.55 ] g PERZIKEN literblilc 1.19 ^ SPAGHETTI 29 PRACHT THEEDOEK^CAHWÉ KOFFIE 0 ^ EXPRESSO KfiFFIEREINE CLAÜDUS literblik 89 O AUGURKEN literpot 89 ^ Lavendel TOILETZEEP 3 st 89 39 99 98 98 1.00 p zak 59 ff V NOVITA-BES^EN liter 1.69 flkSCHOUOERHAM 200 gram 1.00 jSVLEESSALADE bakje 59 ^ UNOX SOEPBALLEN JB Geroosterd BROOD 2 pakO NYLONS per paar & HERENSOKKEN per paar ^ 9 Victoria REPEN TRUFFELS By de kassa's half literblik 69 ABRIKOZEN ANTE DE RU ZELFBEDIENINGSBEDRIJVEN DAMSTRAAT • GOEDESTRAAT UTRECHT — TELEFOON 14212 Uit de veelzijdige keus In lijn materiaal en kleur nu b.v deze mantel è la mode dubbelrij in camelof marine U bent hierin omliuld door de perfectie van kwaliteit coupe en verwerking die kleding van Vogelzang eigen is 225 - maten 36 t/m 44 mode met een grote Zie het in de etalages HAARLEM AMSTERDAM UTRECHT Oud Kerkhof 48 J Per-ziscne Tcqoïj ben ALS U van een werkelijk goed Oosters Tapijt houdt ^ Laat U zich dan adviseren door vertrouwde specialisten op dit gebied naost TRIANON 1-0 N.V.-HUIS \ TltJ.l)cSwart^i 
OTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 7 Advertentie Met muziek door het leven Holtkamp man achter de schermen van harmonie en fanfarekorpsen Utecht ' stad van teleurstelling voor de ware liefhehher 3 o o 3 r-lk c 3 mening te verschillen Wat is een volksfeest zonder een goed harmo nie of fanfareorkest Vast staat bo vendien dat deze vorm van vrije tijdsbesteding een grote rijkdom van mogelijkheden in zich draagt voor de culturele sociale en recrea tieve vorming Natuurlijk moet men daarin ook met zijn tijd meegaan Het publiek verwacht van een modern orkest op dit terrein dat het beschikt over een drumband dat het in staat is een repertoire uit te voeren afge stemd op de moderne taptoe's Van groot belang acht de heer Holtkamp het dat de jeugd op de scholen al iets wordt bijgebracht van het zelf muziek beoefenen Blok fluiüessen zijn zeer aanbevelens waardig Op zaterdag 24 oktober geeft het Harmonie orkest Utrecht de tradi tionele jaarlijkse feestavond in het N.V.-huis te Utrecht In iiet eer ste deel van het programma treedt het orkest zelf op en daarna is er een cabaretprogramma Ongetwij feld zullen vele liefhebbers de ge legenheid aangrijpen om deze avond bij te wonen De heer Holtkamp ziet evenwel niet alleen liet belang van zijn vereniging maar van de gehele muziekbeoefening in deze vorm En hij hoopt dat liet Neder landse publiek er in de toekomst meer nog dan tot dusver blijk van zal geven welke waarde men kan en moet hechten aan het optreden van de harmonie en fanfareorkesten Deze type - én bureaustoel pest in elke modern ingerichte ruimte door zijn vorm dbor zijn fraaie lijn Zware wollen Ëekieding naar keuze 135 - serree BILTSTRAAT 95 ^ - UTRECHT TELEFOON 29041 TOESTEL 7 Schrikbarend tekort aan schoolruimte Het tekort aan lokaliteiten voor het kleuteronderwijs is volgens de heer E Kaams voorzitter van de Bond van Verenigingen voor Chris telijk Kleuteronderwijs In Neder land schrikbarend groot Op de in Utrecht gehouden jaarvergadering van deze bond heeft de heer Baams gepleit voor ruimere toewijzing van nieuwe lokaliteiten Hij vroeg zich af of de bouwca paciteit in bepaalde sectoren niet wat kan worden afgeremd ten gun ste van de bouw van kleuterscholen Houten scholen accepteert hij nood gedwongen hoewel hij ze onecono misch vindt in verband met het on derhoud ' Wie preekt er zondag ' Traditionele typisch protestantse vraag S EDERT kort kan men in ons blad onder de zaterdagse lijst van predikbeurten ook de aankondiging van de diensten in de hervormde kerken van Utrecht lezen Daarmee is een eind gekomen aan de traditie van meer dan twee eeuwen en wel dat de publicatie van haar predikbeurten uitsluitend waren voorbehouden aan de hervormde gemeente zelf die daarvoor een eigen orgaan had ê Vijf jaar geleden opgericht comité bereikte niets Van een onzer verslaggevers Niets vermag het enthousias me van de liefhebber van har monie en fanfarekorpsen de Utrechter J H D Holtkamp te stuiten als het erom gaat de betekenis van deze vorm van ontspanning te verdedigen In zijn woning in de Spaak laan 21 Utrecht hangt een spreuk van de City Oxford Silver Band vriendschap door muziek En als zijn gedachten tijdens een langdurig onder houd Qver het wel en wee van de Nederlandse harmonie - en fanfarekorpsen wel eens over de grenzen gaan waar men zo veel meer begrijpt van deze zaken dan in zijn woonstad dan is er toch nergens verbit tering over de vele teleurstel lingen in het te nuchtere va derland maar veeleer een aan dringen op meer inzicht op grotere steun juist nu Natuurlijk zijn ook de buiten landse successen een aansporing om verder te gaan Volgend jaar is er naar alle vi^aarschijnlijkheid een toernee door Luxemburg Zwitser land en Tirol met het Harmonie or kest Utrecht Plannen zijn er om met dit amateursorkest naar Enge land te gaan gehoor gevend aan de spontane Engelse gastvrijheid waarvan hij zelf al de waarachtig heid ondervond Onderdeel Maar voor Holtkamp zijn dit toch niet de hoofdzaken De successen dit jaar in Frankrijk en in België vormen het bewijs dat men met de ze buitenlandse uitstapjes een schot in de roos deed maar er blijft in eigen land zoveel te doen dat het wezenlijk bestaan van de harmonie en fanfarekorpsen raakt Daarover kan de Utrechter Holt kamp uren praten en ook uren in actie zijn Hij is lid van het hoofd bestuur van de Koninldijke Neder landse federatie van harmonie - en fantaregezelschappen provinciaal secretaris van de provincie Utrecht in deze federatie voorts secretaris van het Harmonie orkest Utrecht en als zodanig lid van de Stichtse Cul turele Raad Drie punten hebben wij met de heer Holtkamp besproken 1 waaraan moet een harmonie - en een fanfarekorps in deze tijd vol doen 2 hoe staat het met de huidige subsidiëring door de plaatselijke overheid 3 welke zijn de toekomstmogelijkheden Lid van federatie Voorop moet staan aldus de heer Holtkamp dat men lid is van een federatie Ons land telt er vier de Koninklijke Nederlandse federatie van harmonie en fanfaregezelschap pen de r.-k federatie van Diocesa ne muziekbonden in Nederland de Nederlandse federatie van Christe lijke muziekbonden de Algemene Nederlandse unie van muziekvereni gingen Tussen deze organisaties bestaat een goede samenwerking tot uiting komend in een landelijke commis sie die zich wendt tot rijks en plaatselijke overheid Men ziet zich voor de volgende eisen geplaatst a goede artistieke en technische leiding van het korps b een goede accomodatie en uitrusting met na me een instrumentarium van be hoorlijke kwaliteit en aantrekkelijke uniformering c een degelijke vak kundige opleiding van leérling mu-zikanten d een behoorlijk peil van concerten en muzikale demonstra ties die de kunstzinnige vorming van de gemeenschap ten goede ko men Hoe bereikt men dit Zelfwerk zaamheid van de leden zo zegt de heer Holtkamp maakt zeker tach tig procent uit van hetgeen men hier verwerkelijken kan De meeste mensen liebben in feite nog geen idee waarom het hier gaat Neemt men bijvoor beeld het Harmonie orkest Utrecht met 53 muzikanten een drumband van 22 man en een showgirlband van 17 leden tezamen een orkest dat met utirusting en al een waarde vertegenwoordigt in geld uitgedrukt van een ƒ 30.000 - Wij willen de mensen zo graag la ten delen in onze liefde voor de mu ziek en op dit gebied ook het beste brengen Maar dal kost geld Een bas van een behoorlijke kwaliteit kost ƒ 2.000 dan is er de zaalhuur de betaling van de dirigent bij Utrechts Harmonie orkest KarelVee nendaal uit Hilversum die een re - J H D B HOLniArdP niet alleen viaar hoempa putatie als dirigent heeft op Ie hou den Een nieuw instrumentarium waar aan men thans toe is kost ƒ 30.000 Van mei 1962 tot oktober 1963 heeft een werkcommissie het aanzienlijke resultaat bereikt dat men met me dewerking van de Utrechtse burgerij in nieuwe uniformen gestoken kon worden Maar in het algemeen ge sproken gaat het bij de meeste har monie en fanfarekorpsen niet zo gunstig en dat verdriet de heer Holt - Zo was het voorheen in alle ste den Maar na 1945 is deze traditie vrijwel overal doorbroken Tot voor kort hield alleen de hervormde ge meente van Utrecht vast aan het uitsluitend publicatierecht voor het eigen orgaan Sedert invoering van de nieuwe kerkorde hadden steden als Amsterdam Den Haag en Rot terdam de predikbeurten al vrijge geven " Daarmee handelden zij over eenkomstig de kerkorde die in de ordonnantie voor de kerkdienst verklaart De kerkeraad doet in het openbaar — ook door middel van de plaatselijke nieuwsbladen en zonder daarvoor van deze betaling te verlangen — mededeling van plaats en tijd der kerkdiensten en desgewenst van de naam van de gene die daarin zal voorgaan " Om dat laatste ging het eigen lijk De vraag wie preekt er zon dag " wordt namelijk op zaterdag in duizenden gezinnen gehoord Een typisch protestantse vraag Men kan zich niet indenken dat in rooms katholieke kring dikwijls geïnformeerd zal worden welke priester ' s zondags de heilige mis leest De persoon van de voorganger is daar niet in het geding Deze wordt bij het vermelden van de kerkdiensten ook nimmer afge drukt De gang van de eredienst verloopt in de rooms-katholieke kerk volgens een vast stramien men kan de stem van de ene pries ter hever horen dan de stem van een andere priester van doorslag gevende betekenis zal dit zelden zijn Daarom maakt het daar niets uit wie er voorgaat Elk op eigen manier Dat verschil is er wél in de re formatorische kerken Althans zo lang de preek daar het voornaam ste deel van de eredienst blijft Dan zal men zijn persoonlijke voor keur voor bepaalde voorgangers houden Het moge waar zijn dat allen uit dezelfde bijbel preken en dat het ten diepste weinig uitmaakt wie de preek houdt in de praktijk heeft toch elke predikant zijn eigen manier van preken zijn eigen me thode van het doorgeven van de bij belse boodschap En de gemeen teleden hebben hun eigen manier van luisteren Sommige dominees ' weten de massa te boeien anderen kamp die een open oog heeft voor de belangen van de bij de federa ties aangesloten verenigingen Nog zijn er te veel die buiten deze federaties staan Zij kennen niet de verplichte beoordelingen hebben niet de beschikking over deskundige dirigenten en zijn er vaak de oorzaak van dat het be grip van Iioempa-orkest een hard nekkig bestaan heeft Deze kleine combinaties blijven bestaan uit misplaatst buurt of stedelijk chauvinisme Men zou veel meer tot samen - KERK eeó telllh Ce 9 $ n even worden slechts door een beperkte groep kerkgangers gewaardeerd In de steden is dat goed merk baar Sommige predikanten staan praktisch altijd voor een volle kerk anderen moeten het dikwijls met een half bezet gebouw doen Natuurlijk zijn er genoeg mensen die elke zon dag naar hetzelfde kerkgebouw gaan ongeacht wie daar de kansel zal beklimmen Maar dan nog stel len deze kerkgangers het op prijs om te weten wie er preken zal Want on willekeurig stelt men zich op een bepaalde manier van preken in Vandaar het belang van de pre dikbeurten althans in plaatsen waar het rouleersysteem voor de predi kanten wordt gehandhaafd zodat de dominees — al vervullen zij de mees te beurten in de eigen wijkkerk — toch door heel de stad heen pre ken Een typisch Nederlands gebruik Men komt dat rouleren haast ner gens in de wereld tegen Bij de mees te protestantse kerken in het buiten land heeft elke kerk haar eigen pre dikant die nagenoeg iedere zondag morgen in zijn eigen kerkgebouw voorgaat Zijn er méér predikan ten aan een kerk verbonden dan zal er wel gerouleerd worden doch dit beperkt zich altijd tot die ene kerk ^ Dominees briefje ' werd krant Aanvankelijk werd niet bekend ge maakt wie er in de verschillende kerken zouden spreken maar in het begin van de 18e eeuw deden de zogenaamde domineesbriefjes hun intrede Dat waren geschreven lijst jes waarop vermeld stond iwelke pre dikanten in de diverse kerkgebou wen de diensten zouden leiden De ze briefjes waren als geheugensteun tjes bestemd voor de predikanten zelf Toen ook anderen in deze brief - gaan moeten kunnen komen Dat die samenwerking goede vrucliten afwierp voor de aangesloten 800 verenigingen met 35.000 leden In het gehele land is ruimschoots bewezen Subsidie In een rondschrijven door de com missie van samenwerking van deze organisaties gericht aan de verschil lende gemeentebesturen worden on der andere de volgende adviezen verstrekt voor harmonieën en fan fares geklasseerd in 4e 3e en 2e af eling per jaar ƒ 1000 - eerste afde ling ƒ 1250 uitmuntendheid afde ling ƒ 1500 ere afdeling ƒ 2.000 su perieure afdeling ƒ 2500 Voor drumbands 3e 2e en Ie af deling ƒ 400 - uitmuntendheid af deling ƒ 600 - ere afdeling ƒ 800 su perieure afdeling ƒ 1.000 - Harmo nieën en fanfares ontvangen boven dien voor elk verplicht concert res pectievelijk ƒ 75 ƒ 100 - ƒ 125 - ƒ 150 - en ƒ 200 - Neemt men dan de situatie in Utrecht waarbij een Harmonie or kest met 94 leden en een uitsteken de staat van dienst een subsidie krijgt van ƒ 300 - per jaar en bij uitzondering ƒ 450 - dat is wel duide lijk aangetoond dat een dergelijk subsidie volkomen onvoldoende is Vijf jaar geleden werd er in Utrecht een comité opgericlit dat de belangen van de liarraonie - en fanfarekorpsen in de Domstad zon behartigen en op verhoging van subsidie zou aandringen Vijf jaar geleden en er is in feite nog niets gebeurd Het wachten is nog steeds op de recreatienota ook de begroting voor 1965 van de ge meente Utrecht biedt niets nieuws Van de vijftien bekende muzieken sembles op dit gebied in Utreclit zijn er misschien 8 of 9 georgani seerd Het heeft het gemeentebestuur van Utrecht blijkbaar niets gezegd dat tal van andere gemeenten in den lande wel ingingen op de subsidie roorstellen De toekomst Over de plaats van de harmonie en fanfareorkesten in de Nederland se samenleving hoeft men niet van jes belang gingen stellen zodat de oplaag groter moest zijn liet men ze drukken Ze waren dan voor en kele centen te koop Het batig saldo was doorgaans bestemd voor een weeshuis of een andere diakonale of sociale instelling Die predikbeurtenbriefjes hebben een lang leven gehad Omstreeks 1870 en daarna maakten zij gaan deweg plaats voor een kerkkrantje dat behalve de predikbeurten ook andere officiële mededelingen van de kerkeraad gaf zoals opgaven van de kerkelijke stand aankondiging van samenkomsten en wijknieuws Nog later werden het echte kerk bodes met voorlichtende artikelen over godsdienstige en kerkelijke aangelegenheden Maar de oorsprong van deze kerkelijke weekbladpers las men nog altijd in de naam want déze luidde in de hervormde kerk haast overal „ predikbeurten blad " Op de voorpagina van het blad vond men dan ook heel getrouw de predikbeurten afgedrukt Zoals ge zegd na 1945 is dit veranderd Het Utrechtsch Predikbeurtenblad " dat sinds 1888 de hervormden hier ter stede van kerkelijk nieuws voorzag is na de oorlog vervangen door Hervormd Utrecht " Kerklijst Sint Maarten utrecht toonde zich met de ver vanging van het predikbeurtenblad zeer progressief Te Amsterdam en Den Haag deed het tot voor enkele jaren met het oude blad en de oude naam Te Rotterdam is pas enige maanden geleden de 84 jaren tel lende kerkbode door een modemer blad vervangen Uit de predikbeur tenlijstjes is dus de kerkbodepers ontstaan die in Nederland als ner gens ter wereld opgang maakte Ve le honderden bladen en blaadjes kent men in deze sector Voor het interne kerkelijk nieuws zijn deze bladen onmisbaar En vooral nu de predikbeurten niet meer uitsluitend in de plaatselijke kerkelijke pers te vinden zijn is de nadruk voor een belangrijk deel op het voorlichtend karakter van de kerkelijke periodieken komen te lig gen Dat geldt ook van de rooms-katho lieke parochieweekbladen Het weekblad „ Sint Maarten " met als ondertitel De officiële kerklijst der openbare godsdienstoefeningen in de r.k kerken te Utrecht en omstre ken " en daarom door ieder een Kerklijst " genoemd stamde uit 1859 doch is na ' de tweede we reldoorlog vervangen door Om hoog " weekblad voor het aartsbis dom Utrecht dat behalve de pa rochiële aankondigingen diverse ar tikelen geeft Op dit moment leidt een deel van de kerkbode pers een moeilijk be staan Vandaar dat ook hier menig maal van fusie en concentratie spra ke is In de hervormde kerk geeft het weekblad Hervormd Neder land " daarvan het beste voorbeeld Enquête onder lutheranen Op de laatst gehouden kadercon ferentie van de evangelisch luther se kerk heeft men aan de deelne mers een aantal vragen voorgelegd De beantwoording daarvan is niet representatief voor deze kerkge meenschap maar geeft toch bepaal de aanwijzingen Politiek gezien bleek verreweg het merendeel der ondervraagden de voorkeur te geven aan de CHU daarna aan de WD doch dit was minder dan de helft van het aantal c.h.-stemmen Op de ¦ vraag welke eenheid met andere kerken door de lutheranen nagestreefd dienen te worden was de meerderheid van mening dat men eenheid met alle protestantse kerken op een paar uitzonderingen na moet nastreven eenheid met de hervormde kerk leek velen als eerste mogelijkheid voor de hand te liggen De actie Antwoord ' 64 werd door twee derden van de geënquêteerden toegejuicht Bén derde meende dat een kleine gemeenschap als de lu therse kei'k veel eerder geld be hoeft voor auto's voor predikanten en opleiding van lekenkader Bij het streven naar eenheid in de oecumene zag de ene helft een na tionale eenheid als eerste doel ter wijl de andere helft met plaatselijke eenheid wilde beginnen Op de vraag welke belemm.eringen de eenheid in de weg staan antwoordde verreweg het grootste deel der ondervraag den De sterke band met het ver leden van vele kerken " Priester en * vader Vorige week overleed te Nijmegen mgr G Bakker een bekend pries ter die de laatste jaren van zijn le ven wijdde aan het inzamelen van gelden voor de missie in Kameroen speciaal voor de melaatsenzorg Mei-kwaardig deed de rouwadver tentie aan omdat daarin de kinde ren van deze priester kennis van diens overlijden gaven Mgr Bakker die uit hoofde van zijn verdiensten huisprelaat van de paus was trad in Nijmegen vele jaren als een bekend zakenman op de voorgrond Na het overlijden van zijn vrouw voelde hij zich tot het priesterschap aangetrok ken In 1954 werd hij tot priester ge wijd Drie van zijn zonen waren toen reeds priester Advertentie Modeoewusi twens willen modebrengefnÉe pyMovers Deze wollen pull toont de nieuwe winterstrepen De soepele capuchon voor bulten tovert u è la minute om in een col roulé voor binnen Nieuwste kleurenpalet zwart-grijs-tur kools zwart-griis-rood zwart-grijs-goud Maten 38 - 40 - 42 12.75 Aha de nu zo en vogue zijnde ribsteek Kijk naar de rolkraag.Kijk naar de mouwen Rib is het laatste woord Veel tinten?Kies uit zwart flessegroen rood bleu marine blljartgroen.Zuiver wol helemaal Maten 40-42-44 1 9.75 VROOM & DREESMANN I heeft van alles zoveel meer 
DONDERDAG H ÖKTÖBEtt 1961 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Spelen met ruimte en met uw budget ï Dit is de Top-Form VARIABELE slaapicamer Voor mensen die willen spelen met ruimte en hun budget Klein begijnen met bedden en één enkele kast Kan Daarna uitbreiden met kommodes en véél meer kastruimte Kan Oneindig zijn de mogelijkheden om te spelen met ruimte en budget in Top-Form Komt U eens langs Er is zovéél te zien in Top-Form De Top-Form VARIABELE slaapkamer s in verschillende samenstellingen leverbaar en daardoor voor ledere beurs en ruimte geschikt - woNlNGlNRltHTlNGz OUDEGRACHT 151 - NACHTEGAALSTRAAT 2-6-8-51 - BILTSTRAAT 95 PLOMPETORENGRACHT 13 TELEFOON ALLE ZAKEN 29041 4 L Off „ OMEGA"-dealer WEGENS OMSTAND te KOOP te DEN HAAG A J BROUWER & Zn Hofleveranciers Bakkerstraat 23 - Utrecht - Telefoon £ 0214 voor geldbel af lat zeljbew in nieuwbouwwijk op zeer goede stand ENIGE LUXE 3-KAMERMAISONETTES O OMEGA Indeling ruime woonlcamer 2 slaapkamers badkamer m bad hal keuken toilet veel kasten Verkeren alle in prima st V onderh momenteel verh voor /' 107,75 per mnd 20 "/ o huurverh aangevr Prijs in overleg ruime hyp tegen 4,5 °/ o rente aanwezig Ser gegad schrijven onder no 2-4412 aan het bureau U.N Alle woningen voorzien van centr verw LIFT aanw meer comfort Omega Seamaster de Ville het elegante ranke uurwerk dat tevens een uiterst nauw keurig sporthorloge is Het windt zichzelf op en geeft te middernacht de nieuwe datum aan De kast is hermetisch afgesloten Goud met gouden band f 1580 - Deze Omega Seamaster de Ville vormt in feite vier horloges in één horloges met enkelvoudige funktie raken uit de tijd Een robuust waterdicht en sterk sporthorloge Een elegant gekleed horloge zelfs bij officiële gelegenheden Een betrouwbaar datumhorloge voor uw dagelijks werk Een automatisch precisie-horloge dat u nooit hoeft op te winden triomf van vernuft op het gebied van de hor - loge fabrikage en verdient een waardige plaats in de vermaarde serie nauwkeurige Omega uurwerken Vier bekroonde Omega-modellen Omega heeft een eigen team ontwerpers in het Omega Styling Center " te Geneve Dit team geeft de toon aan in de Zwitserse horloge-mode In 1963 won Omega als eerste horlogefabriek ter wereld voor vier ingezonden modellen een „ Diamonds International Award " de hoogste prijs die de diamantindustrie voor vormgeving toekent De Seamaster de Ville is passend voor eike gelegenheid Door toepassing van nieu we technieken is Omega er in geslaagd de robuuste betrouwbaarheid van een sporthor loge te combineren met de slanke gratie van een „ gekleed " horloge Dit is gebeurd zonder één kostbare sekonde van de fabelachtige Omega nauwkeurigheid op te offeren Uw Seamaster de Ville kunt u altijd en overal dragen 1 De service die u voor uw Omega krijgt is de beste ter wereld De Omega Wereld Service Organisatie met haar talrijke in de fabriek opgeleide experts is verspreid over 163 landen Tienduizend horlogemakers over de gehele wereld garanderen u de beste service die er voor enig horloge bestaat Onvoorwaardelijke garantie De internatio nale Omega garantie is een jaar geldig in alle vrije landen ongeacht waar u uw horloge hebt ¦ gekocht Deze garantie dekt elke beschadiging of storing Voor geen enkel ander horlogemerk wordt deze garantie gegeven De Seamaster de Ville blijft tientallen jaren lang uiterst nauwkeurig De schokvrije balans van de Seamaster de Ville maakt 10 % meer schommelingen dan die van een gewoon horloge Dit verzekert grotere nauwkeurigheid zelfs bij ruwe behandeling Alle in de Seamas ter de Ville verwerkte metalen worden mi croscopisch onderzocht om breuk door mate riaalvermoeidheid te voorkomen Teneinde de wrijving te verminderen worden alle bewegen de delen gepolijst tot zij blinken als een spiegel Om ieder stofdeeltje te weren worden de on derdelen 1215 keer gereinigd zowel op mecha nische wijze als door middel van tiltrasonische golven De Seamaster de Ville heeft een kast uit één stuk een kast dus zonder afneembaar achterdeksel De Seamaster de Ville is daar door veel platter terwijl binnendringing van stofdeeltjes hoe fijn ook praktisch is uitgeslo ten De elegante Seamaster de Ville is een Seamaster de Ville Een nieuwe techniek maakt het mogelijk de robuuste betrouwbaarheid van een spotthorloge te combineren met de slanke gratie van een " gekleed " horloge zon der ook maar één kostbare seconde van de beroemde Omega precisie op te ofFeten De Omega Seamaster de Ville is dan ook een horloge dat bij elke gelegenheid kan worden gedragen De Seamaster de Ville is automatisch waterdicht schok vrij en antimagnetisch en heeft een datumaanwijzing goud f 710 — goud op staal f365 — edelstaai f 290 — PUNTE v.h HENRY Juwelier CHOORSTRAAT 36 UTRECHT met Esso Gas Esso Gas-verwarming ideaal En desge wenst morgen ai in uw kamer of l*7d Naadloos en laddervrijl In deze kous géén ladders het ladderbestendlge weefsel geeft een n c A apart cachet A.OU Naadloos stretch heerlijk soepele en altijd goed pas sende kous behaag - n cfi lijk voor het najaar ^ öU Wandetnylons met naad kou sen met onovertroffen pas vorm ladderstop in ^ ne boord en teen I.90 Wandelnylons met naad 70 denier dus extra stevig Een prachtige degelijke n q | kous Z.oO Kristalnylons met naad mooie elegante avondkousen met fijne naad en 4 ne sierlijke hiel 1.9Ö naad 2.50 2.95 3.95 Stretch kousen met degelijk en behaaglijk dubbeldraads een stevige kous Met deze aanbjf ding geniet u EENi WE ^^^ KORTING VAN 25 % enkeldraads een elegante kous dubbeldraads extra fijn NIEUW Simon de Wit brengt als eerste en enige in Nederland ^ MELK een sublieme drinkmelk in een handige liciite drieiioek-verpakking blijft ifvekenlang goed ook zonder koelkast heerlijk vers als „ dagmelk *' door gelijkmatige verdeling van de room deeltjes een vollere smaak * glasschervengevaar en statiegeld nu geheel verleden tijd De S-MELK van Simon de Wit is een lekkere melk om zo te drinken Door de handige verpakking waarin deze melk dus ook zonder koelkast wekenlang goed en prima van smaak blijft kunt u nu voortaan thuis drinkmelk in voorraad nemen Pak dus bij uw boodschappen enige pakken mee veel lichter dan flessen dan zit u nooit zonder S-melk een uitkomst voor ieder huisgezin INTRODUKTIE PRIJS SLECHTS 28 PER HALF LITERPAK Utrecht Lange Viestraat 8 telefoon 10269 Amersfoort Langestraat 55 telefoon 13093 R ^ s?s?s5s|s|s|s|sis5s|s|s|sis|s|s s|s|s|s?sïs5s|sls|s|sfsls|s|s|s > cScScScScSt-ScScScScScScScScScScS SIMON DE WIT 
CTBECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 11 Herfstautotocht in de omgeving et weekehd wenkt 2.et een route uit die houvast geeft O mdat de bewoners van de stad Utrecht in hun provincie letterlijk en figuurlijk „ alle kanten op kunnen " is de keuze van een dagtocht wel eens moeilijk vooral in voorjaar en zomer Voor velen lokt dan het polderlandschap de rivieren het plassengebied kortom het meer vlakke deel van de provin cie In zekere zin is de keuze in oktober beperkter want dan lokken de kleurende bossen aan de oostzijde de prachtige Ve luwe daaronder begrepen Natuurschoon aan alle kanten Wim Sonneveld op weg naar de Utrechtse Stadsschoumburg loaar hij van 1 november a.s zijn one-man-show donderdag 29 oktober t.m trnndag komt spelen UTRECHT Maandag 36 oktober Fiesta Gitana flamenco ensemble met medewerking van de sologi tarist José Motos Dinsdag 37 oktober Besloten voorstelling voor het Ne derlands Theater Centrum Pim Dikkers Do van Stek Joris Diels Frans v d Lingen Annie Leenders Sonja Brill en Nelleke Knegtmans Regie Sjaroff ver taling Aleide G Schot decors Lou Steenbergen en Kostuums Lisette van Meeteren fy^\f\y\/\y\i\y\iyyiJ\yy£\y\fS^^j\ff\i\y\J\ji\J\y\i\f'\f\^'^J\y\/\y \^^ Jeugd-fietstoerisme OENDERLO,*dat ïn ' vroeger ja - Tentoomstellingeii in Xederland UTRECHT Centraal Museum Agnieten straat 1 Tentoonstelling Mari Andries sen en Kees Verwey tot 8 november Kunstzaal De Reiger " Burg Reiger straat 3 Beeldhouwwerken en tekenin gen van Frans Gast t.m 24 oktober Neudeflat 9e etage Utrechtse Kring schilderijen van Mena Loopuyt t.m 25 okt werkd 11—17 uur donderdag ook 19.30—22 uur zond 14—17 uur Kunstzalen Nobelstraat 12a werken van de tekenaar Piet Klaasse t.m 1 november Kunsthandel Wagenaar Achter Sint Pieter portretten door joschka P Re verts tot 31 okt dag 9-18 uur zondag en maandagmorgen gesloten Kunsthandel Arti Nobelstraat 27 aquarellen van Jits Bakker t m 31 oktober ALKMAAR Stedelijk Museum groep De Keerkring t.m 25 okt AMERSFOORT Kunsthandel Ch Mol ' t Oude Wevershuys Muurhuizen 227 — 229 Dirk Boode lino-etsen en cellugra vures tot 31 okt Museum ¦ Flehite Dirk Harting etsen t.m 25 okt Muur ' 64 visie op een wand tot 2 no vember Zonnehof tenloonsteiling 6.000.000 boe ken de openbare bibliotheek / uw infor matiebron t m 29 november S::ifS?Wï;'«":W.^^SS»ftS?w;jïAW^;ffïïÈW;WiW;ffiM;w^«SWftWWftW tier Tandheelkundige afd Jutfase weg 5 woensdag en vrfldag 10-12 en 14-16 uur 
If DONDERDAG 28 OKTOBER 1964 VTRECHTSCH KIETTWSBLAD nieuwe IDéall9 sterkere motor - DS dashboard DS verwarming en ventilatre nieuwe ruitewissers met tweesnelheden ID-DS19 ALL-IN systeem onderhoud - controle - reparaties olie - doorsmeren - banden voor 4 cent per kilonneter Citroen Vraag volledige inlichtingen bij Auto-Palace „ Utrecht " N.V Begijnekade 19 20 Amsterdamsestr.weg 909 Utrecht N.V S Trapman & Zn Leidseweg 120 - Utrecht Garage Boll Balijelaan 54a • Utrecht van Ede's Garagebedrijf Traaij 170 - Driebergen Garage J W Broedelet Straatweg 66 - Maarssen ' A liter 270 gr % liter 540 gr 1 liter 1080 gr 31 % y^STE MELKBESTANDDELEN d.w.z méér voedzame opbouwstoffen waar u niet dik van wordt en zuinig in het gebruil ^ dank zij de hoge concentratie ESCH OUDBAND De meest gebruikte koffiemelk in Nederland - é ^ Bouw begonnen van Prof Pompe-kliniek ISlijmeegse pendant van Utrechtse Grote partij wapens op Liberiaans schip Cubaanse hemanning verdwenen Nieuw ' SOEPEL STERK Voor het eerst samen in één laken DAMAI Het nieuwe merklaken Soepel èn sterk Unieke combinatie verkregen door een uitgekiende verhouding tussen garendikte en hoeveelheid garen Krimpvrij door Sanfor Dus altijd royaal in te stoppen Prompt bekroond met het Gouden Keurzegel van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen Eénpersoons:glad f 10.90 geborduurd f 12.90 Tweepersoons glad f 12.90 geborduurd f 14.90 Damai lakens.-extra lang 250 cm In unieke voel-wat-u-koopt-verpakking Damai-lakens zijn zó verpakt dat u in de winkel zélf kunt voelen hoe soepel sterk ze zijn damai ¦^ A HET LAKEN DAT NIEUW BLIJFT SC * Voor het eerst een soepelsterk laken De beste krant in Midden Nederland De grootste en meest uitgebreide sport rubriek inrichting Van onze correspondent NIJMEGEN — Onlangs zyn te Nijmegen de voorbereidende werk zaamheden begonnen voor de bouw van de „ Prof Porape-kliniek " een katholieke inrichting bestemd voor psychisch gestoorde delinquenten Het gebouw dat aanvankelijk 120 ia ter 200 patiënten zal huisvesten is over drie jaar gereed De kosten worden voorlopig geraamd op 6 % miljoen gulden Directeur van de „ Prof Pompe kliniek " wordt de heer J B M Maas psychiater te Zevenaar op het ogenblik tevens ver bonden aan de „ Dr Van de Hóeven kliniek " een soortgelijke inrichting te Utrecht Voor de stichting van de kliniek waar prof mr W P J Pompe emeri tus hoogleraar in het strafrecht aan de Utrechtse universiteit een van de initiatiefnemers is geweest is een 15 hectare groot terrein aangekocht Dit grote gebied is nodig omdat het ge bouw zo geïsoleerd mogelijk moet ko men te liggen De professor Pompe-kliniek wordt een unieke inrichting waarmede al leen de „ Dr v d Hóeven-kliniek " te vergelijken valt Voor de verzorging en verpleging van de 120 tot 200 gees teszieken van wie een aantal volko men geïsoleerd leeft is een enorm apparaat nodig van artsen verpleeg en huishoudelijke krachten Er komen drie afdelingen een open afdeling van minder ernstige geval len een gesloten en een geheel ge isoleerde afdeling De inrichting is uitsluitend bestemd voor de delin quenten mensen dus die voor een misdrijf terecht hebben gestaan maar op grond van hun psychische gesteld heid ontoerekeningsvatbaar of sterk verminderd toerekeningsvatbaar zijn ' verklaard Vandaar dat de kosten van dit enorm project geheel voor re kening komen van het ministerie van justitie In ' t bestuur van de „ Prof Pompe stichting " hebben onder meer zitting prof mr Pompe en drs L P de Jong economisch directeur van het St Antonius Ziekenhuis te Utrecht De Antilliaanse douane heeft de ontdekking bekendgemaakt van verborgen wapens aan boord van de 600 ton metende „ Joanne " wel ke enkele dagen geleden de haven van Willemstad Curacafl werd binnengesleept Het schip — varende onder Li beriaanse vlag — had een Cubaan se bemanning van tegenstanders van Castro Aangenomen wordt dat het betrokken is geweest bij een recente militaire operatie Nadat het schip da wegens mo torpech naar Curagao moest wor den gesleept in de haven was ge meerd ontdekten douane-ambtena ren mitrailleurs geweren pistolen een klein kanon en een grote voor raad verborgen medicamenten aan Hoger beroep in rookpot-affaire Van onze correspondent liUIK — Het krygsauditoraat te Luik heeft besloten in beroep te gaan tegen de vrijspraak van de kapitein en de sergeant van het Belgische le ger die betrokken waren by de rook potten-affaire Zij waren verantwoordelijk gesteld voor het ongeluk tijdens een oefe ning in februari jl waarbij drie rekruten om het leven zijn gekomen en waarvan anderen nog steeds de nadelige gevolgen ondervinden De krijgsraad te Luik had hen vrijge sproken boord De wapens zijn in beslag ge nomen De Cubaanse bemanning is in tussen naar Panama vertrokken De bemanning die afgelopen zon dag zou arriveren om het schip over te nemen is niet komen op dagen Niet bevestigde berichten doen de ronde dat het schip betrokken is geweest bij een aanval op een Spaans schip Op 13 september jl is het Spaanse vrachtschip Sierra Aranzazu op weg naar Cuba aangevallen door twee niet-geidentificeerde vaartuigen De gezagvoerder en twee oöicieren werden daarbij dodelijk getroffen door machinegeweervuur en zeven bemanningsleden gewond • Ethery Pagava destijds verbon den aan het ballet van de markies < le Cuevas thans gastsoliste bij het Na tionale Ballet danst op 26 en 27 0J5 tober in het Concertgebouw te Am sterdam voor de eerste maal in Ne derland Juliette " in de pas de deux uit Romeo en Julia Serge Lifar Tsjai-kofsky Gedeputeerde Staten Boot^woningen op land zijn huizen Gedeputeerde Staten van Zeeland zijn van mening dat een woonboot die op het land wordt gebruikt als een woning in de zin van de woning wet moet worden beschouwd Dit be tekent dat deze boot-woningen ook moeten voldoen aan alle eisen die in de bouwverordeningen worden ge steld en dat het neerzetten ervan al leen is toegestaan wanneer dit vol * gens de gemeentelijke uitbreidings plannen is geoorloofd In hoeverre voor de boot-woningen een rijksgoedkeuring is vereist is een aangelegenheid die uitslutend ter be oordeling staat van de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid vinden G.S De gemeente Kortgene heeft deze zomer een aantal drijvende bunga lows laten neerzetten op haar bunga lowpark aan het Veerse Meer ANWB vraagt om recreatiesubsidie De ANWB heeft de regering voor gesteld om een aantal gemeenten in ons land in aanmerking te brengen voor een recreatiesubsidie De bond heeft hierbij het oog op die gemeen ten die zich in het bijzonder lenen voor het vreemdelingenverkeer Om dit verkeer in goede banen te leiden zijn de gemeenten vaak genoodzaakt maatregelen te treffen die hun fi nanciële krachten ver te boven gaan De toeristenbond doet de regering dit voorstel omdat er — vooral de laatste tijd — weer geluiden opgaan om over te gaan tot het invoeren van een toeristenbelasting Tegen het heffen van een dergelijke belas ting — veelal een toeslag op over nachtingskosten — heeft de ANWB ernstige bezwaren omdat dit niet bil lijk kan worden toegepast Ook Frankrijk mag wapens beproeven in Australië Ook Frankrijk zal in de gelegen heid worden gesteld proeven met wapens te nemen op het rakelproef terrein Woomera in Australië dat tot dusver uitsluitend door Auatralië en Engeland wordt gebruikt 
UTRECHTSCH NIEUWSBI.AD DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 13 Witte Huil te Zeist gaat poorten sluiten Ziekenfondsen onder last van bejaarden R"ST °::°° 9Ko ™ SPRITS pak van 57 NU 49 Kosmonauten in persgesprek Woschod landde yOp veren hed ** Het Russische driemansruimteschip Woschod zou niet in staat zijn een tocht naar en een landing op de maan te maken Aldus kolonel Komarof een der drie kosmonauten tydens een drukbezochte persconferentie in Moskou gisteren Komarof Feoktistof en Jegorof spraken breedvoerig over de ervaringen en positieve aspecten van hun vlucht maar bleven angstvallig het antwoord schuldig op herhaalde vragen over de duur van hun tocht „ Het was de bedoeling slechts üén etmaal in de ruimte te blijven maar we hadden nog veel langer kunnen blijven draaien " aldus Komarof Veel aandacht werd besteed aan de opvallend „ zachte " landing die de Woschod heeft gemaakt „ Alsof we neerkwamen in een veren bed " zei Feoktistof en „ net het stoppen van een moderne lift " Het ruimteschip zou nóg eens gebruikt kunnen worden en dat is wel een opvallende bijzonderheid want geen enkele van de tot nu toe gebruikte Russische Wostoks of Amerikaanse Mercury's is ongeschonden genoeg gebleven om ten tweede male gebruikt te kunnen worden Op de vraag of er binnenkort ook Russische meerpersoons rulmtevluchten gemaakt zouden worden met gemengde beman ning antwoordde professor Keldysj voorzitter van de Sovjet Academie voor Ruimtewetenschappen dat dit best mogelijk was Trouwens de eerste ruimtevrouw Walentina Nikolajewa Teresj-kowa was ook aanwezig en ze kreeg een duidelijke vinger wijzing toen gevraagd werd wie dan wel de volgende vrouwe lijke deelnemer zou zijn Nogmaals werd nadrukkelijk gesteild dat geen der drie kosmo nauten nadelige lichamelijke gevolgen van de gewichtloosheid en andere verschijnselen had gehad in weerwil van de hard nekkige berichten over complicaties bij ingenieur Feoktistof die volgens foto's wankelend en lijkbleek uit het toestel was ge komen Overigens is dokter Jegorof volop bezig aan de uitwer king van zijn medische observaties Een gedetailleerd rapport zou binnenkort verschijnen Feoktistof heeft interessante waarnemingen kunnen doen Vooral inzake lichtverschijnselen in de bovenste lagen van de atmosfeer en over het poollicht Hij zei nog dat de ruimtevaar ders in hun capsule hadden kunnen roken maar ze waren toe vallig alle drie niet-rokers Vakantieoord voor weduwen van zeelieden Van onze correspondent ROTTERDAM — Op 31 oktober zal de Witte Huil het na de oorlog gestichte vakantie oord van de stichting „ De Zeemanspot " te Zeist worden gesloten Een prachtig stuk sociaal werk ten bate van weduwen en wezen van in de oorlog omge komen Nederlandse zeelieden zal dan worden beëindigd Ruim achttien laar heeft de Wit te Huil zijn werk gedaan Aan ruim 15.000 weduwen en wezen heeft bet huis een zorgenvrije va - Defeisiecommissie WEU aanvaardt rapport-Duynstee De defenslccommlssie van de Westeuropese Unie heeft de Raad van ministers van deze organisatie waarin de zes DEG-landen en En geland zitting hebben aanbevolen btj hun regeringen aan te dringen op deelneming aan de multilaterale kernmacht De commissie ging akkoord met een in deze geest gesteld verslag van de Nederlandse afgevaardigde Duynstee waarin als voorwaarde was gesteld dat de deelnemende landen een krachtige politieke con trole op de voorgestelde strijd macht zouden hebben Het rapport Duynstee dat aan de Algemene Vergadering van de Westeuropese Unie zal worden voor gelegd wanneer deze in december in Parijs vergadert bevat voorts de aanbeveling aan de Raad van Mi nisters bij de lid-staten aan te drin gen op initiatieven voor de opstel ling van een gemeenschappelijke defensiepolitiek in samenwerking met andere Europese en Noord amerikaanse leden van de NATO kantie geboden een pleister op de wonde die de meedogenloze zee - oorlog in vele Nederlandse zee mansgszinnen maakte De belang stelling voor deze vakantie moge-lijkheid is echter aan het tanen De rechthebbenden worden ouder en elk laar wordt hun aantal klei ner Personeelsgebrek maakt het werk niet gemakkelijker En nu de directeur van het huis de heer C Trapman de pen sioengerechtigde leeftijd heeft be reikt en terug wil treden heeft de stichting „ De Zeemanspot " het besluit genomen het huis te slui ten „ De Zeemanspot " steun en toe verlaat voor de duizenden families van zeevarenden tijdens de oorlog zal definitief ophouden te bestaan Het laatste bezit van de stichting de Witte Huil zal worden verkocht en het daardoor vrijkomende ka pitaal zal een andere bestemming krijgen vanzelfsprekend ten bate van de zeeman De Witte Huil is omgeven door een fraaie tuin en 11 hectare bos grond „ Slecht risico ** wordt groter De bejaarden doen in steeds gro tere gptale hun intrede in de vriJwU lige ziekenfondsverzekering Tussen 1959 en 1964 daalde het totale bestand van de vrijwillige ziekenfondsverze kering enigszins doch in dezelfde periode nam het in de vrüwillige verzekering opgenomen aantal be jaarden met bUna 50 procent toe Deze ontwikkeling wekt by de zie kenfondsen in toenemende mate be zorgdheid Bejaarden zijn namelijk verze keringstechnisch gezien bijzonder slechte risico's De door de zie kenfondsen voor hen uit te geven Jubileum van de NCRV Van onze correspondent HILVERSUM — De NCRV die 9 november haar 40-iarig bestaan viert met een herdenkingsweek die 8 november begint met Ko ning David in een Iv-bewerking en zaterdagavond 14 november eindigt met een tv-musical heeft aan dit jubileum tevens een actie verbonden om geld bijeen te krij gen voor de start van een fonds ten behoeve van internationaal radio - en televisiewerk op chris telijke grondslag Dit fonds zal het 1 januari 1964 opgerichte W.A.C.B World Asso siation Christian Broadcasting steun kunnen verlenen in de po gingen om over de gehele wereld de christelijke omroepen te steu nen en te helpen bij hun oprich ting De NCRV heeft een begin gemaakt met dit fonds door er ƒ 40,000 in te storten Men zal via de gids leden oproepen dit fonds verder te versterfcen door bijdra gen * Het indexcijfer van de indus triële produktie voor de totale Ne derlandse industrie exclusief de bouwnijverheid is in augustus met negen punten gedaald tot 137 ba sis 1958 = 100 bedragen zijn ongeveer het dub bele van de uitgaven voor andere verzekerden Weliswaar brengen bejaarden in de regel geen niet-betalende kinderen in maar het daaruit voortvloeiende financiële voordeel weegt niet op te gen de lasten die de veroudering van het ledenbestand met zich brengt zo wordt opgemerkt in een voorlopig verslag van de commissie voor so ciale zaken en volksgezondheid Deze gegevens werden ontleend aan Het Ziekenfonds van 10 oktober 1964 Vele leden verwachten dat deze veroudering in de komende jaren nog in snel tempo zal toenemen De ver beteringen van de pensioenregelin gen leiden ertoe dat steeds meer bo ven de 65-jarigen de toelatingsgrens van de bejaardenverzekering over schrijden en op de vrijwillige verze kering zijn aangewezen Zij verwachten dat de positie van de vrijwillige verzekering nog ver der zal verslechteren wanneer de regering bestaande plannen om alle ambtenaren en onderwijzend perso neel in een aparte ziektenkostenrege ling op te nemen ten uitvoer brengt In dat geval zal het draagvlak van de vrijwillige verzekering een diepte punt bereiken en zullen opnieuw re delijk goede risico's aan deze verze kering worden onttrokken Vakbonden eisen opheffing van uitsluiting De werkgevers en werknemers In het bouwbedrijf hebben woensdag vijf lange uren nodig gehad om de conflictsituatie in de Amsterdamse bouw te bespreken Tenslotte is men niet verder gekomen dan het behan delen van de brief waarin de Sa menwerkende Patroonsverenigingen te Amsterdam S.P.V de patroons verbiedt arbeiders in dienst te ne men die door de bouwmaatschappij Texel n.v zijn ontslagen De vakbonden hadden intrekking van deze brief geëist Het resultaat van de bespreking was dat de S.P.V is verzocht zich opnieuw over de brief te beraden Inmiddels heeft de n.v Texel zich bereid verklaard al de ontslagen arbeiders op cao-voor waarden terug te nemen Zo gespannen is de sfeer in de Amsterdamse bouwwereld dat een gesprek tussen de plaatselijke pa troonsorganisaties en de vak bondsafdelingen onmogelijk is ge worden Gisteren werd besloten tot een overleg op landelijk ni veau namelijk tussen de Centrale Commissie Bouwnijverheid werk nemers en de Raad van Bestuur Bouwbedrijf werkgevers die ook de gesprekpartners in de c.a.o onderhandelingen plegen te zijn 3 pally repen GRATIS BIJ 2 PAKKEN CO-OP KOFFIE ¦ „ MELBA " 2 POHEN VOOR BOSBESSEN OF ABRIKOZEN Jam 4.25 FLES Shorry " GRATIS IVANHOE SPELDJE Bij 3 pakjes Instant-pudding " Q""^'^Mix " per pakje 38 CHOCOLADE ' etters ec al vanaf 2 voor ^^ droogkokend 120 gram van 45 voor 39 ZUURKOOL 500 gram 39 DROPTOFFEES beker / JQ 450 gram Oö fondant « yQ koker'y VARKENSVLEES „ Hoy " blik 200 gram 65 BORSTPLAATJES KLEUTERTAAI reuzenzak 89 TAAIPOPPEN 9 stuks 45 ROOKWORST„Hoy " per stuk 99 APPELSTROOP SPERZIEBONEN gezinsblik 69 Saksische cq per stuk 0*7 SAURIES "^ X7n?25 gram 69 LEVERWORSTJE GRATIS CHOCOLADELETTER voor 10 beschuitzegels visdeiicatesse HAWAII ANANAS OQ 4 hele schijven blik 404 gram ^^ Een speciallteitvan de CO-OP bakker LUXE KRENTENBROOD Rijk gevuld Maandag 26 t/m woensdag 28 oktober BIJ AANKOOP VAN 2.50 GROENTE EN FRUIT GOUDRENETTEN KILO IN DE SUPERMARKT - geldig op vrijdag en zaterdag Varkenslappen MAGERE 500 GRAM 2.99 Groot soeppakket 99 100 GRAM POELET 100 GRAM GEHAKT EEN MERG BEEN Rookworst 99 GELDERSE Ie KWALITEIT per stuk 49 Jonathans 1 KILO 9 1.00 OM TE PERSEN 8 VOOR Sinaasappelen • w CO-OP CIHIP LAAT U DB£N IN DE WEWMRT CA 64-43 De prijzen In dit Consumenten Bulletin zijn geldig van 22 t/m 28 oktober 1964 niMüH HH w i mm iiiw TJ ii fr " r i ' TTTri i ii Li r "' "^ iiiii T'ï - -' -¦- ¦¦ " ^ ^ ¦¦¦¦"--¦ vrr -;" iirrr i r '" regen kou brrrrrrr IVIaal < een behaaglijl < warme lnend woningbouwobjeet in gietbeton systeem in het Centrum van Zuid-Holland Sollicitaties onder opgave van opleiding leeftijd en referenties onder no 9812 aein Advertentie bureau Verheul & Co N.Z Voorburgwal 286 Amsterdam MÊmm 999 LID VAN HET IFC - INTERNATIONAL FASHION COUNCIL - APPROVED STYLING onbreekbare nestschaal voor slechts lOot b/y e/k reuzenpak S\A^ift reuzenpak + nestschaal voor slechts ƒ 1,05 en er is een komplete set in zes scliitterende i^leuren Swift voor ' n juweel van ' n was Bovendien Is Swift een HB produkt Dat betekent snel en voordelig uw linnenkast aanvullen Want op alle HB-produkten vindt u spaarzegels voor prachtige textiel en speelgoed Op elk Swift-reuzenpak maar liefst twee zegels Als u uitsluitend HB-produkten gebruikt spaart u dus extra vlug Vraag uw winkelier om een HB-spaarkaart N.V ZEEPFABRIEKEN v/h DE HAAS & VAN BRERO • APELDOORN WERKSPOOR f Bedreven te Amsterdam en Utrecht vraagt GESCHOOLDE EN GEOEFENDE WERKNEMERS voor de volgende afdelingen % machinale werkplaatsen O smederij motoren - en anderestelplaatsen koperslagerij % apparatenbouw en constructie # rijtuig - enwagonbouw hout en ijzer Regeling voor reisgeldvergoeding of kost - en reisgeldvergoeding Gunstige winstaandeelregeling Gratis bedrijfskleding Nadere Inliclitingen kunnen worden verkregen op vrUdag 23 oktober a.s tussen 7 en 8 uur n.m bij het Gewestelijk Arbeidsbui-eau te IJSSELSTEIN Kerkstraat 6 alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig is Reis - eii verztilmkosten b)J solllcitatto worden vergoed 
UTRKCHTSCH NIEUWSBI.^n DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 Sieraden zelf maken fijn boek voor creatieve hobby 17 Vrouwen Varia ^ Een smal tuniek-lang jasje is een van de creaties van Realson een Amerikaanse ontwerper De figuur naden die het lange smalle effect verhogen lopen naar de zoom toe iets weg waarbij ze dan als camouflage voor een klein steekzakje dienen De kleur van het soepele wol len materiaal is geel en steekt helder af tegen de zwarte melton jurk die daaronder wordt gedragen Copyright Utrechtsch Nieuwsblad/Hearst Corp Nieuwe avondlijke gezelligheid Antibiotica worden met grootste zorg bereid D e leveranciers van antibiotica schimmels zoals aspergillus penicillium trichoder ma actinomyceten worden gekweekt op zwei water van granen waaraan melksuiker en aller lei voedingszouten zijn toegevoegd Het ver vaardigen van zweiwater in Noord-Amerika verwerkt men jaarlijks ongeveer 35.000 ton is een zeer zorgvuldig proces Twee etmalen 48 uur lang dus worden graankorrels aan water van 50°C blootgesteld Alle kans op verontreiniging moet worden vermeden in de fabrieks afdelingen moet zo steriel gewerkt worden als in een operatie kamer Zelfs de lucht die men door het water blaast om te roeren wordt voor het steriliseren eerst zorgvuldig gewassen i eetlepel fijngehakte olijven B eetlepels mayonaise 1 flesje Bul gaarse yoghurt 2 eetlepels geraspte oude kaas worcestersauce thijm Meng alle ingrediënten dooreen en zie voor de wijze van opdoen het eerste recept MOEDERLIJKE OVERPEINZINGEN De hres in de vesting zonnebaden of spelen met het dochtertje „ Je hebt zeker weer geen tija gehad om te stofzuigen " veronder stelt Henk „ Ach dat doe ik van middag wel " zeg ik zo luchtig mogelijk Hij hoort echter het begin van een schaamtevolle trilling in mijn stem en glimlacht demonisch Nou hebben ze me „ Als je vijf boeken in de week verslindt zul je ook weinig tijd over houden om't huis schoon te maken " zet Adriaan de aanval door Ik pro beer ove iets anders te praten maar ze laten zich niet afleiden Schijnbaar echter la ten ze de zaak even rus ten en ik ga opgelucht de tafel dekken „ Krijg ik alsjeblieft een schoon bord " vraagt Adriaan hoog hartig en wijst op een minuscuul vezeltje aan de rand van zijn bord „ Je moet toch eens le - D oe het zelf een kreet die een enorme weerklank gevonden heeft in de harten van vele knutselaars Zelf be hangen verven en witten het zijn de praktische kanten van de ontdekking dat we nog steeds een paar handen hebben waarmee we iets kunnen doen Een andere artistieke kant van dat zelf-doen wordt nader belicht in het bijzonder fraai uitgewerkte boekwerk Siera den zelf maken dat werd sa mengesteld door Ad Pieters en bij uitgeverij Ploegsma in Am sterdam verscheen Drinkmelk die wekenlang houdbaar is Melk in kartonnen weKgooi ver-pakking is niet nieuw Het streven naar de verdwijning van alles wait statiegeld opbrengt heeft al lang onze zuivelhandelaars bereikt Nieuw is echter melk die een paar weken lang zelfs houdbaar is Het is gewone drinkmelk die ook buiten de koelkast bewaard kan blij ven De prijs is niet eens veel meer dan gewone dagmelk De melk is kiemvrij gemaakt zonder dat dit de gewone melksmaak aantastte de normale kleur bleef ook gehand haafd Men heeft hiertoe kunnen ko men dankzij methodes die Zwitser se en Zweedse geleerden hebben uit gedokterd De Zwitsers vonden ' t ul trapasteuriseren ofwel üperiseren uit verse koemelk wordt twee se conden op 150 gr C verhit en daar na snel in de luchtledige ruimte af gekoeld De Zweden bedachten de verpakkingsmethoden De melk is wekenlang houdbaar zo staat op de driekanten karton nen van binnen met plastic beklede doos Maar een limietdatum of een datum van aflevering staat niet op de verpakking Een klein maar toch lastig bezwaar Groenten en fruit in poedervorm Een Franse firma is erin ge slaagd groenten en fruit in poeder vorm op de markt te brengen Ver se en natuurlijke smaak en kleur blijven behouden bij dit proces dat gebruik maakt van atoomenergie Er gaan geen vitaminen verloren De produktie bereikte in 1963 de 750.000 kg In dit jaar hoopt men de 800.000 kg te overschrijden Onverzadigbare middeleeuwers waren geen fijnproevers Wanneer iemand bij zijn ge wone tafelgereedschap een stel zilveren lepels heeft spe ciaal bestemd voor het gieten van zout water bij de wijn is hij geen fijnproever Deze man is een zuiplap Hij drinkt als hij helemaal niet meer kan een glas zoute wijn om toch maar weer mee te kunnen doen met zijn disgenoten de onverzadigbare middeleeu wers Zestig jaar geleden heeft Florence E J M Baudot een en ander uit de doeken gedaan in haar proefschrift De Maaltijd en de Keu ken in de middeleeuwen Zij be schrijft hoe de meeste middeleeu wers een onoverwinnelijke afkeer van water hebben Van koning Phi lips August van Frankrijk wordt verteld dat hij op dokters advies de wijn niet puur mocht drinken Op zijn uitdrukkelijk verzoek werd hem toegestaan eerst de wijn te ge bruiken en volgens het water Zo dra hij echter de wijn gedronken had schoof hij met een afwerend ge baar het water terug en zei Ik heb geen dorst meer Fijnproevers waren de middeleeu wers overigens niet De kookkunst had nog geen hoge vlucht genomen De hoeveelheid en verscheidenheid van de gerechten waren beslissend voor de kwaliteit van het menu En daarop stond dan voornamelijk vlees en brood Dat mensen alleseters zou den zijn is een opvatting die toen nog geen opgeld deed Heilzame werking van groenten was in die tijd onbekend Integen deel Groenten hadden schadelijke eigenschappen Om te beginnen kreeg men er een slecht humeur van Waarschijnlijk was het de wei nige voedzaamheid van de groenten die de middeleeuwer tegen het nut tigen ervan vooringenomen deed zijn Als ze groenten aten dan deden ze dat voor de maaltijd vanwege de laxerende werking ervan De grote hoeveelheden vlees en brood werden over twee ongeveer gelijkwaardige maaltijden verdeeld Drie of vier keer per dag eten doen de dieren vond de middeleeuwse veelvraat Twaalf kunstenaars wijzen de weg naar het avontuur de herkomst en het wezen van het sieraad van Willem Wagenaar en de relatie van het sieraad met de folklore van Jan Duyvetter komen maar liefst twaalf kunstenaars aan het woord die uitvoerig zonder het struikelblok van hinderlijke vakter men het een en ander vertellen over hun werkprocédé Het echtpaar Begaar-Schutte be licht het werken met metaal en geeft een korte inleiding tot het goud en zilversmeden Raymond Augus tyns en mevrouw Begeer vertellen iets over emailleren Houtbewerking en ivoor been - en plasticbewérking worden beschreven door Bertus Hyl kema samensteller Ad Pieters ver telt iets over experimenteren met plastic broeder Athanaas M over het inliedden van biologische vond sten in plastic Ferdi Tajiri over sieraden van ijzer Harm van Veen over keramiek Grethe la Croix over kralenwerk N L Vasert over klassieke corsages Tine Pieters Cortel over kindertooi en Louise v We hebben allemaal behoefte aan vrije expressie zegt Ad Pieters in zijn voorwoord niet alleen de jeugd aan wie men in de eerste tijd alleen maar in combinatie hiermee scheen te denken Ook de ouderen willen zich uiten en wat leent zich daar toe beter dan een onderwerp als sieraden maken Sieraden zijn al zo oud als de mens zelf en even ge varieerd in verschijning en uiterlijk als de individuen op de aardbodem Het boek van Ad Pieters is een erg fijn boek geworden een docu mentaire en een instructieve lei draad voor al diegenen die wel iets zouden willen maken maar niet weten hoe te beginnen Men is er van uit gegaan dat de lezer vol komen leek is op het uitgebreide gebied van de sieraden maar ook dat hij of zij vooral voor de dames lijkt ons dit een zeer voldoening schenkende hobby zich volkomen aan deze creatieve hobby geeft Na een documentair stukje over ' ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ " ERMAAKTEN onze grootouders zich in vroeger jaren op regenach tige herfst en winteravonden met ganzeborden en mens;erger-je-niet wij moderne mensen van déze tijd verpozen ons liever met de quizes op net één of twee Maar eerlijk is eer lijk het zwijgzaam op een gemak kelijke stoel zitten gadeslaan van een u alleen door de televisie be kende figuur gaat ook weleeus ver velen De gezelligheid van rond het labyrinth met de herberg de put en de gevangenis is ons dan mis schien iets te ouderwets maar een bezigheid op modernere leest ge schoeid die een soortgelijke sfeer oproept is het nieuwe dippen Dippen is een nieuw werkwoord de dip is het afgeleide zelfstandig naamwoord En achter deze splinter nieuwe kreten verschuilt zich een hartige of zoete saus met een vul ling van gehakte champignons olij ven of zalm die worden opgedipt met babystereolets zoute koekjes Hendrik Fierson Vereniging Dé verloofden-cursus van de Hen drik Pierson Vereniging is al weer gestart De samenkomsten die in het gebouw Wilhelminapark 60 wor den gehouden geven toekomstige echtelieden voorlichting over onder werpen als verloving huwelijk en al wat daarmee samenhangt Er resten nog drie avonden op 28 ok tober spreekt dr H Heyster over gezinsvorming op 11 nov houdt binnenhuisadviseuse mevrouw H Smit-Goeman een lezing over vorm en kleur in de woning en op 18 november besluiten mevrouw mr H Merckel-Spijkerboer voor en na het stadhuis en ds.B vsin Ginkel de sluiting van het huwelijk burgerlijk en kerkelijk deze cursus ledere avond begint om kwart voor acht D re wezens en slechts wie hun zwakke plekken kent en weet waar en hoe hij moet terugslaan kan er op rekenen met rust te worden gelaten Dus hebben de zoons jarenlang gezocht naar mijn zwakke plek Ze vonden er verschillende doch meestal waren dat eigenschappen of hob bies waarop ik trots was zodat elke aanval daar doodliep Je kunt je moeder bij voorbeeld aanvallen op het punt van artistieke smaak maar dat is zinloos want moeder veronderstelt doodgewoon dat haar smaak als zijnde ouder ook beter ontwikkeld is en dat degene die haar hierop aanvalt slechts een domheid begaat De agressie komt van zelf tot staan bij de muur van de hoogmoed Neen de zwakke plek moet een eigenschap of gewoonte zijn waarvoor moeder zich di«p in haar hart schaamt waar dus geen muur van trots en waardigheid omheen gebouwd kan worden Na vele vergeefse stormlopen vonden ze de bres en trokken ge zamenlijk ten aanval „ Er ligt stof op de gang " kondigt Adriaan aan Zijn stem klinkt verwijtend want hij is oud genoeg om te we ten dat „ stof op-de-gang " een doodzonde is in de "> gen van elke rechtgeaarde huisvrouw „ Best mogelijk " mompel ik verdiept in waar ik op dat moment mee bezig ben koken of lezen of schrijven of e zoons hebben ein delijk een permanent zwakke plek in mij ont dekt die ze op elk uur van de dag kunnen aan vallen en waarvoor ik geen verdedigingsmid del heb Niet dat ze el ke minuut besteden met het mij onaangenaam te maken hemeltje néé maar van tijd tot tijd herinneren ze zich dat kinderen en volwasse nen elk in een andere wereld leven in vijan dige werelden boven lien Volwassenen schro men zelden de kinderen iets vervelends aan te doen zoals straffen voor vergrijpen of er op aan dringen dat het huis werk wordt gemaakt of eisen dat ze zelf hun fiets schoonmaken en Jat soort narigheden Dan zinnen ze op een tegenaanval Aangezien pubers in hoofdzaak uit wonde plekken schij nen te bestaan en zij in de veronderstelling le ven dat opvoeders geen groter genoegen kennen dan die wonde plekken hardhandig aan te ra ken beginnen zij zich dikwijls te verdedigen vóór ze worden aange vallen uitgaande van de stelling de eerste klap is een daalder waard Volwassenen zijn niet te vertrouwen Juist als je blijmoedig uit school komt hopend op een beetje medeleven en sympathie beginnen ze tegen je te mopperen over iets onbelangrijks een vernielde brpek of modderschoenen of over de staat waarin je je kamer hebt achtergela ten kortom volwas senen zijn onberekenba - Meeteren vertelt iets over toneel sieraden Niet alleen wat ze kunnen maken van hun meest geliefde materiaal belichten deze kunstenaars maar ook hoe ze hun materiaal verwerken wordt duidelijk naar voren ge bracht De instrumenten die nodig zijn bij het procédé worden beschre ven met opgave van prijs De toe stellen die zelf gebouwd kunnen wor den kregen een werkbeschrijving mee men hoeft dus niet ineens een geweldige uitgave te doen om een uitgebreid arsenaal aan te schaf fen De praktische kant van dit boek mocht die niet al uit het hierboven staande zijn gebleken komt nog eens tot uiting in de stukjes van de heer J D Bruning over autogeen lassen en van dr K E Malten over de huidverzorging bij handenarbeid De vele foto's en tekenenlngen van gemaakte sieraden dienen gro tendeels ter inspiratie Er wordt niet voorgeschreven wat men moet maken daarin is men vrij daar voor moet men de eigen fantasie ' die bij het doornemen van het boek tenminste zo verging het ons duch tig aan het werk wordt gezet ge bruiken Alleen wordt geleerd hoe men zijn fantasie tot werkelijkheid kan omzetten En daarvoor zijn de werkfoto's en - tekeningen een dui delijke hulp Werkende aan een sieraad " zegt Ad Pieters zal men zich als een avonturier gaan voelen En wie avonturiert niet graag zo nu en dan " vraagt hij Dipt u al Zalm«dip of chips Hieronder zijn enige recep ten vermeld maar met een beetje fantasie zijn er nog veel meer varia ties te bedenken Klein blikje zalm % liter slag room fijngehakte peterselie 1 lepel tomaten ketchup 1 lepel Madeira paprikapoeder 2 eetlepels geraspte oude kaas Sla de ^ agroom stijf en maak de zalm heel fijn Meng deze met de peterselie en alle andere ingrediën ten voorzichtig door de slagroom Zie voor het opdienen bovenstaand recept Champignon-dip Olijven-dip Vs liter slagroom klein blikje champignons aroma woroestersait ' ce thijm 2 lepels geraspte oude kaas ik ben precies een mid deleeuwse poorter in dien nodig grijp ik naar de kokende olie als ver dedigingsmiddel „ Dus omdat Henk oude kranten verzamelt op zijn kamer wordt de gang beneden niet ge stofzuigd " constateert Adriaan nuchter Tegen zo'n ontbranding van lo gica kaï mijn kokende olie niet op en ik zwijg verslagen Want dat is nu een maal de grote zwakke plek mijn huishoudelijk beleid Ik ben geen goe de huisvrouw een beet je stof brengt me niet tot wanhoop ik raffel de dagelijkse karweitjes zo snel mogelijk af om tijd vrij te maken voor wat nie wérkelijk inte resseert en tegelijk schaam ik me voor dit levenspatroon omdat ik weet dat het anders moest zijn Wie trouwt wordt automatisch huis vrouw ongeacht aanleg of belangstelling en dient zich daarin te voe gen Ik daarentegen ver zuim mijn hoogste plicht ik maak er maar wat van en de zoons staan in hun recht in dien ze mij daarover kapittelen Dus trek ik zuchtend de kap over de schrijfmachine en ga stofzuigen en ramen lappen en de keuken vloer boenen en de trap stoffen en en verder kraken mijn hersens op zoek naar een geheim wa pen waarmede ik deze zwakke plek kan ver sterken Maar het zal niet meevallen die te vinden THEA BECKMAN Sla de slagroom stijf en hak de champignons zeer fijn Meng ki ui-den champignons en kaas voorzich tig door de slagroom en doe dit mengsel In een klein kommetje Zet dit op een bijpassende schaal of schotel en rangschik ohips of baby stereolets eromheen ren om behoorlijk vaten te wassen mams " Zwijgend geef ik hemeen ander bord Henkheeft intussen twaalfkanonnen tegelijk instelling gebracht enroept onhoorbaar „ Vuur " „ Een vieze troep is het hier " zegt hij bitter Nu wordt het me toch te machtig „ Ja vooral op jouwkamer " sla ik terug.„Wat moet die stapeloude kranten daar?Zorg er voor dat zemorgen verdwenen zijn " „ Neen " gilt hij ge schrokken „ Die zijn voor de voetbalclub voor het kleedkamer fonds Ik zal ze zaterdag inleveren Blijf er af hoor mams Ik heb een hele middag nodig ge had om ze te verzame len " „ Ik kan jouw kamer niet schoonmaken en stofvrij houden als het er zo'n bende is " Want Na een bepaalde tfjd wordt de inhoud van diverse tanks in een grote tank die soms 75 m3 kan be vatten samengebracht Daarin blijft de massa drie etmalen dan is de maximale hoeveelheid anti biotica door de schimmels gepro duceerd Een grote belager die zelfs wel eens de gehele opbrengst van een grote fabriek heeft vernietigd is een bepaald virus dat men zijn werking tracht te ontnemen door re sistente schimmels te kweken door opzettelijk verschillende virussen toe te voegen Na een paar uur gaat men dan na welke deze be smetting hebben overleefd Dat zijn dan de sterke die voor de verdere kweek bruikbaar zijn De schimmels maken schimmel draden mycelium genaamd die men moet zien te verwijderen Vroeger beschouwde men dit als een lastig afvalprodukt tegen woordig echter wordt het door het veevoeder gemengd omdat men heeft ontdekt dat het gehalte aan vitaminen van de B-groep en eiwit ten zeer hoog is Vooral voor jon ge dieren is deze toevoeging aan het voedsel zeer goed talloze schade lijke bacteriën worden vernietigd ziektes worden onderdrukt de spijsvertering wordt bevorderd Ook als bemesting schijnt het bruikbaar te zijn Deense onder zoekers hebben gevonden dat de opbrengst van planten hierdoor wordt gestimuleerd Als het mycelium is afgeperst bevat de vloeistof ongeveer 0,1 pet antibiotica Door toepassing van al lerlei bewerkingen verkrijgt men een geconcentreerde oplossing die in platte flessen wordt afgetapt Het water wordt dan afgevoerd door het als ijs bij een tempe ratuur van — 40 ° O door vriesdro gen te verdampen Men tracht de ze zeer kostbare methode echter door andere te vervangen Kauwgummi Tenslotte houdt men éen droog poeder over dat in de vorm van tabletten zalven in steriel gaas of zelfs in kauwgummi in de handel wordt gebracht Het eindprodukt wordt onderzocht op giftigheid en stabiliteit terwijl een nauwkeurige ijking van het grootste belang is Een nadeel is evenwel dat de micro-organismen steeds meer weerstand tegen de antibiotica aan de dag leggen Men tracht deze moeilijkheden te omzeilen door toepassing van antibiotica meng-sels of grotere doses toe te die nen Er zijn wel vijftig soorten pe nicilline waarvan er echter maar vijf bruikbaar zijn Maar griep bijvoorbeeld reageert niet op een antibioticum In de beginne had drie uur na een injectie alle penicilline het lichaam via de urine verlaten Te genwoordig voorkomt men dit door menging met speciale geneesmid delen waardoor een soort onder huids depot wordt aangelegd dat enige dagen werkzaam blijft Direct na de tweede wereldoor log was penicilline zeer duur In Duitsland werd het teruggewonnen uit de urine van de daarmee be handelde patiënten Thans drukt de onderlinge concurrentie de prijs Het vinden van een nieuw an tibioticum is een zeer langdurig en vaak ontmoedigend werk Immers één gram grond bevat meer dan honderd miljoen bacteriën hetgeen de kans op het vinden van een nieuw soort wel heel gering maakt Bovendien duurt het een aantal ja ren voordat men de zekerheid heeft dat het nieuw gevonden antibioti cum bruikbaar is en geen nadeel kan brengen aan mens en dier SFEUBDBB Thermolepel voor preciese huisvrouw Voor de huisvrouw die bijzonder nauwkeurig tewerk gaat is thans ' n nieuwtje aan de Amerikaanse markt in de vorm van een pollepel met in gebouwde thermometer De tempe ratuurschaal bevindt zich aan de uiteinde van de steel men kan haar aflezen terwijl men roert l 
iï * DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 ÜTRECHTSCH NIGVWSBI.AD Radio Tolsteeg TWIJNSTRAAT 46 — TELEFOON 29870 — UTRECHT PRINS BERNHARDSTRAAT 46 — TELEFOON 1484 — BUNNIK 1 heeft voor U de Erres Vol-Oto druk op de knop en Uw was komt klaar _ „ Geen was zo vuil geen weefsel zo teer geen wasvoorschrift zo lastig de Erres Vol-Oto weet er raad mee De Erres Vol-Oto de enige vol automatische wasmaciiina met Een speciaal programma voor de fijne was Een speciaal compleet kort voorwasprogram ma • Centrifuge met grote droogcapaciteit * Een opvallend stabiele stand en rustige wer king • Een onbeperkt aantal andere mogelijk heden op de standaardwasprogramma's Komt U eens bij ons kijken Zonder enige ver plichting demonstreren wij voor U de Erres Vol Oto Een grote kleurenfolder ligt bovendien voor U klaar ROBBERS N.V SCHOONMAAKBEDRIJF vraagt inspectrice ook gehuwde dames komen in aanmerking Kandidaten dienen op de hoogte te zijn met diverse schoonmaakwerkzaamheden en moeten gewend zijn lei ding te geven Soil Wijde Begijnestraat 8 telefoon 11553 mAi ^ VOL-OTO AW 40 ƒ 1675 - In RUSTHUIS WELGELEGEN wordt wegens sterf geval gevraagd EEN ROOKSTER voor hele dagen of EEN KOK voor halve dagen Er moet worden gekookt voor ± 75 personen waarbij verschillende diëten Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht bij de directrice Zr A Wester Leidseweg 132 Utrecht ER ZIJN 8 VINOLIA TOILETZEPEN MET 8 HEERLIJKE GEUREN I Kies zelf uit die 8 geuren Uw lievelingsgeur Heerlijk is dat om U als vrouw bekoorlijk te voelen elk uur van de dag Elke dag I VINOLIA TOILETZEPEN 65 CT 95 CT 125 CT Vlnolia heeft ook 8 lotions in dezelfde geuren TOILETSOAP LONDON PARIS-BRUXELLES-MILANO-WIEN Voor moderne W.C hygiëne Vlugger klaar en beter uit met moderne Erdal produkten Ja veel van vroeger is verbeterd En daaraan heeft het vertrouwdr Erdai Huis ook meegewerkt Met steeds weer nieuwe vindingen met steeds de modernste produkten Voor sneller en beter maar vooral voor prettiger huishouden ^ Voor uw vloeren Moderne vloeren ook van ' plastic ' vragen een modern.onderhoud Peil Zeifglanswas hoeft u alleen maar dun op te brengen Niet uitwrijven Uw vloer gaat vanzelf glanzen en is langdurig beschermd Peli Zeifglanswas hoeft u gemiddeld maar éénmaal per twee maanden op te brengen Tussentijds reinigen met een vochtige doek Peli Zeifglanswas beschermt langdurig maakt anti-slip is dus veilig ^ m N.V Nederlands Verkoopkantoor Rehau-Plastjks waarvan het uitgebreide leverings programma o.m omvat profielen voor de bouwwereld meubelindus trie woninginrichtingen alsmede bui zen hulpstukken en slangen voor diverse doeleinden vraagt zelfstan dige kracht voor de Verkoop Binnendienst Vereisten leeftijd 30-35 jaar middel bare schoolopleiding vlof correspon dent Nederlands ervaring in soort gelijke functie Geboden wordt een leidinggevende en veelzijdige werkkring mef goede salariëring en pensioenvoorziening Schriftelijke sollicitaties fe richten aan de directie Utrechfseweg 14 Amersfoorf Persil ^ m Uw voordeel 41 et Grote bus tijdelijk van 270 et voor 229 et grote flacon tijdelijk van 145ct voor 129ct(16ct voordeel Voor meubelen en parket Bankstel reinigen Stoffering goed en gemakke lijk schoonmaken Tapijt opfrissen Druk op de knop van uw Kek Droogschuim bus Het ac tieve kant-en-klaar schuim sneeuwt op bekleding en stoffering Even laten inwerken en met een droge doek afnemen Alles is weer mooi en fris volgens de veilige droge methode van Kek Droogschuim Zet uw meubelen goed in de Peli wrijfwas Denk ook aan de onbescherm de onder - en achterkanten Peli wrijf was bevat Vlidosol tegen houtworm en juist de onder - en achterkanten zijn het terrein waar deze parasiet zijn slag slaat Uw voordeel 16 et plastic bus tijdelijk van 165 et voor 149 et grote bus tijdelijk van 145 et voor 129 et Peli wrijfwas heeft glansherstellende kracht en tovert zonrteglans in huis Dit geldt ook voor uw kostbare parket vloeren die met Peli tegen een stootje kunnen Uw voordeel 55 et grote spuitbus tijdelijk van 350 et voor 295 et Uw voordeel 13 et i grote bus tijdelijk van 140 et voor 127 et grote doos tijdelijk van 70 et voor 64 et 6 et voordeel Uit het vertrouwde Erdal-Huis % voor prettiger liuishouden Wij wagen wegens uitbreiding van werkzaamheden zo spoedig mogelijk voor het laboratorium een vrouwetijlie administratieve kraclit van 16 jaar of ouder De betrokkene moet na een inwerk periode in staat zijn om eenvoudige administratieve werkzaamheden te verrichten Een ULO-diploma is gewenst terwijl een type diploma is vereist Sollicitaties mondeling of schriftelijk te richten aan de Nederlandsche Persil Maatschappij N V afdeling Personeelszaken Vreeswijksestraatweg 3-4 Jutphaas / / ^ Op onze HUISHOUDAFDELING omvattende de betere huishoudelijke artikelen alsook ovenvaste porseleinen aardewerk en glazen artikelen en metaalwaren ontstaat de vacature van Ie VERKOOPSTER Zij die belangstelling hebben voor een interessante en prettige werkkring ver zoeken wij schriftelijk te willen sollici teren Eigenhandig niet met ballpoint geschreven sollici taties met vermelding van leeftijd en opleiding te richten aan de directie van Jos ten Berg N.V BAKKERSTRAAT 27—29 UTRECHT 
19 D O X D E R DAG i 2 O K TO BE R - 1'9 6 4 otselinge blindheid oeft mens niet DE SCHANSENBERG TOT VOOR KORT UNIEK INSTITUUT BEWEES e isoleren Van een medewerker Blind worden op volwassen leeftijd er zijn in ons land jaarlijks tientallen mensen die dit onvoorstelbaar zware juk op de schouders gelegd krijgen „ Ik raakte van de ene minuut op de andere hetgezichtsvermogen kwijt " vertelt de 36'jarige JasperJohse uit Heemskerk „ Op 22 april 1962 werd ik hijeen dynamietontploffing hij de Hoogovens gewond Er was eerst nog hoop op genezing maar complicatiesmaakten dat later onmogelijk Ik zal nu nooit meerkunnen zien " „ Ik werd in vier maanden tijd hlind " vertelt een53'jarige gemeente'amhtenaar uit Rotterdam „ In de cember 1962 werd ik aan één oog ziek in april verledenjaar volgde het andere De zenuwen waren gestoord Erhleek niets meer aan te doen " „ Op 13 maart 1963 werd ik ziek " zegt de 24'jarige Hans Teunissen uit Utrecht toen laborant op eenchem.ische fabriek in IfAaarssen „ Ik ben verscheidenekeren geopereerd tweemaal zelfs aan de hersenen Maar het was tevergeefs Op 22 mei wist ik dat ik het lichtnooit meer terug zou zien " „ Ik kon niet meer worden geholpen " zegt de 21'ja'rige Andries van Essen uit Woerden eerst zeeman opde grote vaart later werkzaam op de binnenschip'perij „ Op 16 juli verleden jaar hen ik in een ziekenhuisopgenomen Een maand later wist ïk dat ik blind zoublijven " Deel van „ laatblinden " kan veel functies vervullen in techniek tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie watiswii Twee miljoen nodig voor nieuwbouw 1illÊj6,Dpiièm Het revalldatiecentj'um is ongeschikt gehuisvest Vijf jaar geleden kon unen de be schikking krijgen over een landhuis in Loenen op de Ve hi/ive Men wilde ergens begin nen en besloot daarom éesse kans aan te grijpen Maar het centrum ligt wij excentrisch ¦ wat gemakkelijk tot isolement leidt en het huis mei ruim m,aar erg hoekig gebouwd is ongeschikt om er i/n vrijheid te kunnen leven er is maur één woonkam,er en de slaap kamers moeten door meer dan één persoon toorden ge bruikt Nieuwbouw osiu geen weel de zijn Men sou zich graag aan de rand van een flinke stad vestigen Er bestaan plannen voor nieuwbouw « Mwtr van de bouwsom twee m/iljoen gulden is nog mcwtr een klein deel bijeen gebi-acht UILTJE senorilas van 12V2 t/m 18 et sigaren van 20 t/m 33 et Loonrapport SER op 30 oktober Van onze soc econ redacteur UTRECHT — Op 30 oktober zal ' de Sociaal Economische Raad bi eenkomen om haar halfjaarliikse rapport op te stellen over de alge mene economische situatie voor de eerste helft van 1965 Dit rapport in het tegenwoordige systeem van loonpolitiek de basis voor de loon stijgingen zal deze maal waar schijnlük geen cüfers bevatten De vakcentrales weigeren zich namelijk op een concreet stijgings percentage vast te leggen Zij zien dat er op basis van de gegevens van het Centraal Planbureau nau welijks of geen mogelijkheid is yoor reële loonstijgingen Zoals bekend willen regering en werkgevers de lonen zoveel mo gelijk pas op de plaats laten maken De vakcentrales willen het loon gevecht deze maal volledig ver plaatsen naar de Stichting van de Arbeid Zij gaan er van uit dat gezien ' de exportstijging en de groei van de investeringen er nog wel mo gelijkheden zijn voor hogere lo nen Zij verklaren het onjuist te achten om het tekort op de be telingSbalans in eenmaal weg te werken zoals de regering wil In 1957 is zo de Nederlandse econo mie over zijn doel heengesohoten menen zij daarom is geleideUik heid de weg Het eerste loongeveoht in de Stichting van de Arbeid tussen werkgevers en werknemers is be paald op 6 november een week dus nadat het halfjaarlijkse SER^ap port is opgesteld „ Wij willen geen actie gaan voer&n op sentimentele basis " zegt directeur Van Schendel „ Wij zullen het geld dan wel snel bijeen hebben maar de actie zal verder een tegen pro-paganda voor de blinden zijn De m.ensen zullen uit mede lijden geld offeren omdat zij de blinden zien als hulpbehoe venden Dat hebben wij nou net niet meer nodig De blin den zouden dan weer als een afzonderlijke groep bulten de maatschappij worden ge pUia.tst terwijl wij er juist alles voor doen om als vol waardig te worden be schouwd Daarom willen wij het geld langs een rustiger maar daarom wel langere weg ynzam/clen " Voor wie die weg wil verkorten het gironum mer luidt S910 Centrumactie Blindenwezen Amsterdam * De Schansenberg is volledig interconfessioneel georiën teerd Volvxtssen blinden van werkeUjk alle gezvndten kun nen er terecht Bij de stich ting van het centrum onder vond men de welwillende m.e dewerking van alle zuilen groeperingen al waren er tooh wel enkelen dm zich Ne derlands-^oorzioh/tig toonden Hun scepticism.e bleek onge grond Toch is men op De Schansenberg de m/oeilijkhe den met uit de weg gegaan door een neutrale houding aan te nemen Ieder die er wordt verpleegd heeft er zijn eigen inbreng Maar hij m.oef ook de opvatting van een an der kunnen respecteren De S'tichting Algemene en Individuele Blindenbelangen én De Schansenberg kunnen i/n dit opzicht een voorbeeld zijn voor talloze organisaties die er zich in beijveren elkaar de veren van het Ujf ie trek ken PER 1 DECEMBER Benzinestations in België * s avonds na 8 uur dicht • Onder auspiciën van de gerefor meerde hervormde lutherse en bap tistisohe zendlngsgsnootsohappen en de rooms katholieke missie wordt in de Deventer schouwburg op 28 okto ber een avond georganiseerd die be kendheid zal geven aan het werk van wat zending en missie beogen De vereniging van exploitanten van benzinestations in België heeft dinsdag besloten met ingang van 1 december de pompen na acht uur ' s avonds te sluiten De vereniging is van mening dat de automobilisten maar moeten le ren voor acht uur ' s avonds te tan ken Zij die ' s nachts moeten rijden moeten dan maar een reservetank nemen aldus de vereniging Advertentie Kijk dat is nou echt Dirk ledere vrijdag koopt ie De Lach voor me Verjongden vernieuwd gaat De Lach zijn 40ste jaargang in én daarom is het ook voor u feest Doe mee aan de grandioze fotowedstrijd met 200 prijzen waaronder 14 dagen Majorca voor twee personen Koop De Lach vandaag nog en lees de spelregels Het is de moeite waard Onverwacht werd hun leven in duisternis gehuld Het regel matige ritme van dag en nacht verloor voor hen zijn vanzelfsprekendheid De fatale gebeurtenis betekende voor hen een enorme ommekeer Wat konden zij nog doen Zij voelden zich maatschappelijk uitgerangeerd op dood spoor gezet buiten de maatschappij geplaatst De naaste omgeving omringde hen met uiterste zorg Maar zij waren hun zelfstandigheid kwijt Zij voel den zich hulpeloos ondergingen hun handicap met neerslachtigheid en met woede uitbarstingen Maar je mag niet in een hoekje gaan zitten en zeggen ik zing hier m'n liedje wel uit " Uit de mond van een ziende zou dit onbarmhar tig hard klinken maar als de hier boven al geciteerde Rotterdamse ambtenaar het zegt klinkt er een reusachtige dosis moed door Ik heb er ook tegen wUlen vechten " vervolgde hij Maar je ontdekt dat dat niet gaat Het is in derdaad een heel nare zaak maar ik ben nu dank zij De Schansen berg zo ver dat ik kan zeggen Soit Wat doe je er a£in Want er worden hier weer mogelijkheden voor je geopend Je voelt je eerst hulpbehoevend maar hier krijg je weer zelfvertrouwen Je kunt weer ' ergens aan beginnen Hoe zou je dat zonder De Schansenberg moeten aanpakken " Ik ben heel vaak opstandig ge weest " bekent de heer Jobse Ik heb me meermalen afgevraagd waarom het,ongeluk voor mij niet dodelijk is geweest Ik heb de brail leboeken door de kamer gesmeten Tot ik begreep dat ik zo niet ver der zou komen Je moet je kop er niet bij neerleggen leerde ik Be grijpt u me wel goed een handicap went nooit maar je kunt er wel mee verzoend raken Met de hulp van mijn vrouw heb ik braille geleerd Ik heb me er op gegooid als een bok op een haverkist Op de Schan senberg heb ik geleerd dat er voor mij nog veel te genieten is " Ik heb me ook met mijn blind heid kunnen verzoenen " zegt de heer Teunissen „ De Schansenberg heeft mij veel goed gedaan Je kunt hier weer leren je gaat weer idealen zien ' Voor je hier komt ge loof je daar niet zo erg in " De Schansenberg — keerplaats voor een deel van de laatblinden ¦ Vijf jaar geleden begon dit reva lidatiecentrum zijn werk Vijf jaar eerder was de Stichting Algemene en Individuele Blindenbelangen in het leven geroepen Haar doel de maatschappelijke begeleiding van alle volwassen blinden in Ne derland Al gauw werd ook de be hoefte gevoeld aan maatschappe lijk werk voor mensen die op late - re leeftijd door blindheid worden getroffen Dit werk gebeurde vroe ger weliswaar incidenteel door de al bestaande blindeninstituten maar zij konden maar enkele men sen adequate hulp bieden Het me rendeel kwam terecht bij de tra ditionele inrichtingen waar men voor hen slechts een kleine beroe penscala kende EVOLUTIE Na de oorlog kwam daar veran dering In De totale benadering van de gehandicapten evolueerde men voelde zich verplicht iets te doen voor de oorlogsblinden en er was ' n tekort aan arbeidskrachten ter wijl tegelijkertijd werd bewezen dat blinden in bijvoorbeeld de techniek heel goed functies kunnen vervul len „ Als wij de blindgewordenen weer een beroep kunnen leren kunnen zij zichzelf weer als volwaardig gaan beschouwen " ondervond men „ Zij voelen zich dan geen nonvaleur meer Zij komen ook los uit hun iso lement Bovendien kunnen wij hen weer op weg helpen tot deelneming aan de maatschappij en hen steu nen bij de zelfacceptatie " KEEBPLAATS voor een deel van de laat-blinden Dit in Ztoe nen gevestigde revalidatiecen trum biedt zwaar gehandicapten weer levensvreugde Rechts staat de TJireohter Horos Teunis sen foto boven In de eigen omgeving is het zo goed als onmogelijk deze taak te ver richten Men beschikt er niet over de kennis en over de technische mo gelijkheden Men is er te emotioneel aan de blinde gebonden staat hem met talloze goede bedoelingen in de weg voor een goede zelfontplooiing Hij wordt in eigen omgeving met al le mogelijke zorgen omringd maar zelfstandigheid wordt daaraan opge offerd LEVEN „ Bij ons Ieren de mensen in de eerst plaats met hun handicap te leven " vertelt de heer F Van Schen del directeur van De Schansen berg zelf op latere leeftijd blind ge worden en voor die tijd kampleider voor de afdeling Sociale Jeugdzorg van het Ministerie van O.K en W „ De eerste-drie maanden voor - al worden de tijdelijke bewoners van De Schansenberg sociaal ge revalideerd Zij moeten in de eer ste plaats hun handicap praktisch en mentaal leren accepteren Hier is het mogelijk voor hen een reali teit te scheppen meer dan in de eigen omgeving De mensen die hier komen weten dat zij niet meer kun nen lezen maar zij ontdekken dat zij weer lezen kunnen léren Schrij ven is voor hen onmogelijk geworden maar met de schrijfmachine kun nen zij weer leren zich schriftelijk uit te drukken Zij zijn ervan over tuigd dat de hen omringende ruim te ze eigenlijk vijandig is want zij struikelen over of botsen tegen al lerlei voorwerpen Maar hier leren zij hun andere zintuigen te gebrui ken Zij leren ook zwemmen of zij gaan gewoon zwemmen als zij dat kunnen Ze doen mee aan lichame lijke oefeningen gaan naar een con cert en mogen met het weekend al leen naar huis Stoklopen is voor hen heel belangrijk Dat leren zij eerst in huis dan in de tuin dan achtereenvolgens langs de weg in het dorp Loenen in een buitenwijk van Apeldoorn dan in het centrum bij het station en de besten trekken naar Arnhem om er aUeen met be hulp van hun witte stok het Vel perplein te bewandelen Al deze za ken bezorgen hen weer zelfvertrou wen Er worden zware eisen gesteld aan hen om met hun handicap te leven Maar hier leren zij hoe de blindheid te hanteren in plaats van dat de blindheid hen hanteert " al dus de heer Van Schendel HOBBY De eerste tijd doen de bewoners van De Schansenberg ook aan hout bewerking Dat is een verplicht vak Het bevordert hun tastzin en zij worden er letterlijk handiger door ' Vaak kiezen zij deze bezigheid als hobby Na enige tijd kan hun vakoplei ding ter hand worden genomen Er is dan al onderzocht of de man of vrouw in het oude beroep zal kunnen doorgaan In dè meeste gevallen is dat niet uitvoerbaar „ Vaak vinden wij wel iets dat er toch heel dichtbij komt " zegt de heer Van Schendel Wij denken niet in de eerste plaats aan het scala van de blindenberoepen Want wij gaan uit van de persoon in kwestie en niet van zijn blindheid " Metaalbewerken blijkt voor blin den die een handwerk gewend wa ren heel goed mogelijk Er zijn op De Schansenberg al veel mannen tot assembleur hoorder tapper re volverdraaier of freeser opgeleid Mannen en vrouwen kunnen ook worden opgeleid tot telefonist dic tafonist stenotypist en handelscor respondent Maar er zijn ook laat blinden die na De Schansenberg als foto-ontwikkelaar als kippen far-mer papiersnijder diëtiste welfa - re werkster en sigarenwinkelier zijn gaan werken Een student die als ziende de tolkenschool te Geneve bezocht verhuisde via de Schansen berg naar Amsterdam om er Politie ke en Sociale Wetenschappen te gaan studeren Een onderwijzer vol tooide zijn studie voor de hoofdakte Wij stellen aUes in het werk om de blindgewordene in een beroep weer een rol te laten spelen " aldus de heer v Schendel Dat geeft hen weer zelfvertrouwen Zij kunnen dan ook weer hun vrije tyd gaan be steden hun vader - of moederrol weer vervullen " Kortom zij kunnen bewijzen dat zij geen stakker hoeven te zijn Het is duidelijk dat voor al deze dingen een stalen wilskracht vereist is Als je een handicap hebt moet je een ijzeren Hendrik zijn " zegt een 44 jarige Enschedeër die eerst als administrateur de kost verdien de maar tijdens de periode waarin hij het gezichtsvermogen kwijt raak te op het beroep van heilgymnast masseur overschakelde „ Als je blind bent mót je wat doen Kan niet is dood en wil-niet ligt er naast begraven " zegt hij UNIEK De Schansenberg was in 1959 het eerste revalidatiecentrum op het vasteland van Europa dat dit soort werk aanpakte Engeland en Ameri ka waren voorgegaan Nu zijn er ook van deze centra in Zweden Duitsland België en Frankrijk In de eerste vijf jaar zijn bijna tweehonderd mensen door de Schan senberg gestroomd Gemiddeld wor den er bijna veertig mensen per jaar weer op de goede weg gehol pen Verleden jaar registreerde de Stichting Algemene en Individuele Blindenbelangen 182 aanvragen Ruim veertig bleken naar medische psychologische en sociale criteria revalidabel Zij zijn al of zullen binnenkort in De Schansenberg worden opgenomen De gemiddel de revalidatieduur is er acht maan den met als uitersten een kwartaal en twee jaar Men verwacht dat ik eind de cember weer aan het werk zalkunnen " zegt de ambtenaar uitRotterdam Maar ik streef er naar eind oktober al zo ver te zijn.Ik hoop dan voldoende in de vin gers te hebben om mijn werk weeraan te kunnen " Hij gaat dan te rug naar het stadhuis waar hij,met behulp van bandrecorder enstenoschrift afdelingsvergaderin gen gaat notuleren Op de Schan senberg heeft hij behalve stoklo pen braille lang - en kortsehrift le ren lezen en schrijven hij kanstenograferen en machineschrij ven Voor de gezelligheid doe iker Engelse en Franse conversatiebij " zegt hij Hans Teunissen uit Utrecht denkttot februari of maart in Loenen temoeten blijven Dan gaat htj meteen andere functie terug naar zijnoude baas Met dezelfde opleidingals de ambtenaar uit Rotterdamgaat hij daar op kantoor werken Jasper Jobse uit Heemskerk gaatterug naar de Hoogovens waarhij ook een administratieve func tie zal krijgen Hij leert nu typenen stenograferen en bovendienFrans Duits en Engels Ik zaldit jaar hier wel uitdienen " ver wacht hij „ Maar ik hoop tochgauw te mogen beginnen " Andries van Essen uit Woerdenzal eveneens pas volgend jaar zijnSchansenberg periode kunnen af sluiten Hij leert nu voor metaal bewerker Elke middag brengt hijaan de draaibank door Ik geloofwel dat het lukt " zegt hij In vijf jaar tijd heeft De Schan senberg zijn nut ruimschoots bewe zen Bijzonder zwaar gehandicapten wordt hier weer levensvreugde bij gebracht zij kunnen weer lachen het leven heeft voor hen weer waar de gekregen zij voelen zich niet meer naast de maatschappij ge plaatst ¦ Wie hen aan het werk ziet en met hen spreekt raakt er steeds meer van doordrongen dat de korte maar in zijn sim pele eenvoud eeuwenlang een wrede waarheid bevestigende vergelijking „ hulpeloos als een blinde " gedoemd lijkt te zijn uit het taalgebruik te verdwij nen Wie zou dat niet wiUen Advertentie rozehotteljam van Zwaardemaker is ZO " gezond NEEMT VAKER ZWAARDEMAKER 
5ö DONDERDAG 22 OKTOBER 1984 rTRECHTSCH NIEUWSBLAD 4fUi ADEL mmwSA Schenk eens iets héél bijzonders Ja natuurlijk Adel Rossa Een heerlijke tongstrelende bessenaperitief Bereid van de fijnste zongerijpte vruchten Zeer bijzondere drank om uv / gasten mee te verrassen Vraag uw leverancier er naar Prijs f 3,25 per literfles ' n Regenjas die de kou aandurft Als het nat en guur is - te koud voor een dunne jas maar zonde van een mooie winter jas dèn s de regenjas met in-uit-knoopbare voering de moderne oplossing Bij Gebr Broekman vindt U een ruime collectie in vele modellen en prijsklassen weer een bewijs dat het bij Gebr.Broekman-ant/ers dan e/ders-\s Onze enorme sortering cos tuums winterjassen maar ook overhemden dassen shawls suède vesten enz staat er borg voor dat Broekman een heer en de twens van top tot teen modern weet te kleden WOLLEN EN DRALON DEKENS Alle bekende merken in voorraad I Bü aankoop van een VAN VEEN'S DEKEN EEX MOLTON DEKEN CADEAU Een speciaal voor ons vervaardigde POLYETHER MATRAS licht in gewicht 12 cm dik en grote stram heid Prachtige tijk en diep doorgestikt Af gedekt met een héérlijke warme isolerende laag De matras die de markt verovert Nu 1-persoons ƒ 89,50 2 persoons ƒ 139,50 Bij aankoop van zo'n matras een prima veren hoofdkussen " CADEAU Linnenkasten geheel meubelplaat uitvoe ring in bl Limba en Afro teak l-deurs 2-deurs en 3-deurs prima afwerking v.a ƒ 105,50 Bijpassend 2-persoons ledi kant met aangebouwde nachtkastjes geheel meu belplaat in Afro teak nu ƒ 139,50 Bijzonder aantrekkelijke EETHOEK vervaardigd van teak hout en bekleed met wollen stof Praktische tui meitaf el 4 stoelen alles onder garantie nu ƒ 389 — Bij aankoop van een eethoek een prachtig TAFELKLEED CADEAU STEENWEG 40 UTRECHT TEL.10421 AMSTERDAM • DEN HAAG - UTRECHT ^ Bij de N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDR Keulsekade 189 ie Utrecht kimnen worden geplaatst twee inagazijnliedienden die met alle voorkomende magazijnwerk zaamheden zullen worden belast Bekendheid met deze werkzaamheden en het bezit van het rijbewijs B strekt tot aanbeveling Salaris magazijnbediende A ƒ 491,01 — ƒ 544,83 per maand Salaris magazijnbediende B ƒ 522,04 — ƒ 580,05 per maand twee werklieden algemene dienst die o.m zullen worden belast met het bunkeren en lossen van kolen Voor dit werk dat in tweeploegendienst moet worden verricht wordt een ploegen toeslag gegeven van i 37 — per maand Het salaris bedraagt / 491,01 — ƒ 514,83 per maand De bovengenoemde bedragen zijn inclusief huurcompensatie De premie A.O.W komt voor rekening van het bedrijf Schriftelijke sollicitaties mét vermelding van leef tijd opleiding en ervaring dienen te worden gericht aan de Directie van bovengenoemd bedrijf V J Wü zoeken voor BUITENLANDS ECHTPAAR zonder kinderen b.b.h.h met spoed grote gemeuisileerde ZIT SLAAPKAMER met keuken of gebruik van keuken Huurprijs ƒ 121 — per maand Aanbiedingen te richten aan IWILES & WARNBEBG NEDERLAND N.V Fabrikanten van lu.'ce dameshandtasgen Adr van Ostadelaan 54 - Utrecht Tel 26085 r ZIJLSTRA ZELFBEDIENING RIJNLAAN 10 UTRECHT vraagt VERKOOPSTER ter opleiding tot CAISSIÈRE Meteen goed loon 5-daagse werkweek vrije be drijfskleding en een prettige afwisselende werk kring ^ Het vak van êioekbinder biedt vele mogelijklieden Voorbij is de tijd van de styfselkwast en de plaktafel Schier nergens heeft zich de mechanisatie van het hand werk zo snel voltrokken als in dit vak ONGESCHOOLDE ARBESDERS die bij gebleken geschiktheid om geschoold kunnen worden voor machinebediening kunnen bij ons geplaatst worden Uurloon ƒ 2.27 per uur Voor per sonen boven 23 jaar + huurcom pensatip ad ƒ 8.25 + mogeHikheid tot premieverdienste van maxi maal 35°/o Tevens kunnen VROUWEN EN MEISJES bU ons interessant werk vinden Voor vrouwen van 23 jaar en ouder ƒ 1.94 per uur + premie verdienste van maximaal 35 '/» Ook meisjes beneden 23 jaar kun nen een hoog loon verdienen LEERLINQEN ontvangen een goede opleiding bü ons Minimum eisen 6 jaar lage re school + 1 jaar vervolgonder wijs V.G.L.O L.T.S of U.L.O Bedrijfskleding wordt verstrekt Goe de sociale voorzieningen Reiskosten voor mensen van buiten Utrecht wor den vergoed Sollicitaties aan BOEKBINDERIJ ALBRACHT N.V Bolstraat 20 Utrecht Telef 2 43 45 tussen 9—12 en 2—6 uur Klaareivbeek's Supermarket Van Egmontkade 72 - Utrecht heeft plaats voor een MAGAZyNGHEF Voor de persoon die goed kan organise ren en het levensmiddelenvak kent bieden wij hoog loon prettige en zelfstandige werkkring Leeftijd niPt beneden 30 jaar Zy die hiervoor in aanmerking wensen te komen kunnen solliciteren na telefonische afspraak onder tel 030 42181 en na 6 uur tel 030-12006 Structurahvorntgeving is bysonder geschikt werk voor vrouwelyke assistenten Structural is een moderne kunststof waarvan wij allerlei voorwer pen maken van kleine tot heel grote Dat is allemaal handwerk waarvoor fijn gevoel nodig is Zo'n werkstuk maakt u helemaal zelf van begin tot eind Géén werk aan lopende banden géén massawerk Een grondige opleiding brengt u in korte tijd met vele geheimen op de hoogte werktijden zijn aan de huishoudelijke omstandigheden aan te passen voorwaarden „ mannen"-loon reisgeldvergoeding aandeel in de winst gratis bedrijfskleding omgeving nieuwe accommodatie nieuwe was - en kleedruimten geen lawaai interesse een briefje of telefoontje 030 42727 aan de afdeling Personeelszaken Werkspoor Utrecht tussen 9 en 16 uur is voldoende om een afspraak te maken Nadere inlichtingen kunnen ook verkregen worden vrijdags van 7 8 uur n.m bij Werkspoor afdeling Personeelszaken Reiskosten worden vergoed WERKSPOOR - UTRECHT WERKSPOOR KUNSTSTOF-CONSTRUCTIES 
DTRECHTSCR NIEUWSBLAD DONDERDAG 23 OKTOBER 1964 21 < g>^.«iïg > Verrassend kanosucces voor Nederland in K2-klasse Geurts-Hoekstra sprinten naar zilveren medaille Oranje speelt geen rol in wegwedstrijd Amerika overheerste op de sintelbaan Rusland werd de grote verliezer „ Sayonara Tokio " — met deze woorden hebben ' s werelds beste atleten woensdag afscheid genomen van de rode sintelbaan van Tokio waarover zoveel snelle benen hebben geroffeld waar vreugde was en verdriet en waar na sportieve strijd op uitzonderlijk hoog niveau de medailles zijn terecht gekomen bij de atleten die daar ook het meeste recht op hadden Veer tien gouden zeven zilveren en drie bronzen medailles waren voor Amerika het land dat tijdens deze 18e Olympische spelen tot een topprestatie is gekomen als nooit tevoren PAUL HOEKSTRA zoals verwacht kon worden te sterk Verder dan een zesde plaats kwam de man uit Eindhoven dan ook niet De grote verrassing van deze eindstrijd die evenals de an dere wedstrijden door prinses Bea trix werd bijgewoond was de grote nederlaag van de Deen Erik Hansen Europees en oud Olym-pisch kampioen De Deen bereikte slechts een zevende plaats Ook in de K4 was de tegenstand aanzienlijk te sterk voor Nederland Halverwege de race lag de Neder landse ploeg nog in vierde positie maar de spannende strijd om de me dailles maakte dat het tempo van de concurrentie meedogenloos werd op gevoerd De zege was met miniem verschil voor de sterke Russen vóór Duitsland en Roemenië Nederland eindigde met een tiental meters achterstand op de winnaars van het goud in zevende positie lAAF erkent DDR De Nederlandse Ki — Paul Hoekstra Theo van Halteren Chick Weijzen en Jan Witten berg — heeft hard gevochten om een ereplaats te bereiken Het lukte niet Jammer maar niette min hebben de Tcam^vaarders van wie • men het minst verwacht te juist voor goede prestaties gezorgd Hoogspringen voor Valeri Brumel ^ Valeri Brumel het hoogspring-feno meen wereldrecord houder met een sprong van 2.28 m verleden jaar in Moskou gemaakt heeft een nieuwe gouden medaille aan zijn reeks ere metaal kunnen toevoe gen Met een grote dosis geluk kon b\i het goud mee naar huis nemen want zijn grote rivaal de Ameri kaanse neger John Thomas tweede met eveneens 2.18 m had voor de 2.16 m tweemaal moeten springen om te slagen en bii Brumel lukte dit in eenmaal De 22-jarige Moskouse student gold drie jaar lang als ' s werelds super atleet Ztjn geweldige spron gen spraken tot ieders fantasie en met zijn tooprestatie werd hij de gedoodverfde winnaar van het Olympisch goud in Tokio Misschien was het deze last die hem bijna bij de finale limiet van 2.03 deed falen Hij bezorgde in ieder geval zijn landgenoten de schrik van hun leven door pas bij zijn laatste sprong over de lat te komen Voor de 2.14 m gebruikte hij eveneens drie beurten en het leek of er een zware last van zijn schouders viel toen de sprong gelukte Valeri Brumel slaat in andere takken van de atletiek ook beslist geen gek figuur Om enkele van zijn beste prestaties te noemen Hij liep de 100 m in 10.7 sec maak te een vertesprong van 7.66 m en haalde met polsstokhoogspringen ruim 4 meter Gelukstelegram voor kano^ers staatssecretaris drs L J M van de Laar van onderwijs kunsten en weten schappen heeft de twee Nederlandse kanovaarders die in Tokio een zilveren medaille hebben gewonnen een tele gram gezonden De staatssecretaris zegt In dit telegram „ Het deed mi genoe gen dat ook de kanovaarders zich uit stekend weerden en daarbU het ere podium konden betreden " Op O.S voortaan twee Duitse ploegen De Internationale Amateur Atle tiek Federatie het controlerend li chaam voor de amateur atletiek heeft vandaag toegestemd Oost Duitsland als een afzonderlijke natie toe te laten Vanaf de tweede wereldoorlog tot de laatste Olympische Spelen die nu in Tokio gehouden worden zijn de twee Duitse Ploegen gecombineerd ingeschreven Vroeger heeft Oost-Duitsland al verzocht als een afzonderlijke ploeg te mogen optreden De lAAF besloot de D.D.R toe te laten met 129 tegen 96 stemmen hoewel West Duitsland tel protes teerde De goedkeuring van de atletiek fe deratie heeft nu de weg geëffend tot afzonderlijke deelneming van de beide Duitse ploegen aan de volgen de 01 Spelen in Mexico De Russische afgevaardigde Leo nid Chomonkov vroeg een open stemming maar dit werd afgekeurd en men besloot een geheime stem ming te houden Max Danz de West-Duitse afge vaardigde zei dat het voorstel van Oost-Duitsland in principe een poli tieke zet was maar dr George In klMasse wordt Anton Qeurts zesde K AREL MUYS had het goed gezien De trainer van de Ne derlandse kanoploeg die in de stromende regen moei zaam een plaatsje op de buizenstelling van het uitslagenbord had verworven weigerde beslist zijn hoge positie te verlaten alle protesten van de kleine Japanse supporters ten spijt De Nederlandse k 2 zou de steun van de coach immers tezeer nodig hebben Inderdaad Karel Muys had het heel goed gezien Op de 500 me - ter lijn mochten Anton Geurts en Paul Hoekstra dan nog op de vier de plaats liggen achter Australië Duitsland en Roemenië met elke slag kwam h bions dichter bin nen het bereik van het Nederland se duo Zweden en Roemenië voe ren even later — de finish was al in zicht — het veld aan en de Oranje-K-2 had inmiddels de Aus traliërs door een iussensprint het brons al ontnomen De Nederland se ploeg een combinatie van rou tine en jeugdige geestdrift was daarmee niet tevreden Onvermoeibaar vuurde Karel Muys'zijn pupillen aan Dat had succes Ook Roemenië moest de Nederlandse boot laten passeren Op dertig meter van de finish kwam zefis het goud van Zweden in gevaar Op slechts een kleine lengte na de Zweedse twee — het verschil was nog geen */ io secon de — ging de zilveren Nederland se K 2 door de finish Minder succesvol was Anton Geurts tevoren in de finale van de K 1 geweest De tegenstand was ANTON GEURTS Bobby BrightweW de verloofde van „ gouden " Anm Packer heeft kans gezien als laatste loper in de 4 ^ ^ 00 meter estafette vanuit vierde positie tooh nog een zilve ren medaille voor Engeland te bemachtigen Wel kwatn hij vlak na de finish te vallen Winnaar werd Amerika mei als laatste at leet Henry Cari - uit Detroit vóór Brightwell Wendell Mottley Tri nidad en George Kerr Jamai ca De tijd van de Amerikanen 3.00.7 betekende een nieuw we reldrecord Wieczisk ontkende dit ten stelligste Hij betoogde dat alle lAAF afge-vaardigden maar eens naar het Olympisch dorp moesten gaan om daar zelf met de deelnemers van de beide Duitse ploegen te spreken Volgens dr Wieczisk zou de federa tie dan tot de conclusie komen dat de deelnemers nerveus " waren en dat zij er de voorkeur aan gaven in twee afzonderlijke ploegen deel te nemen Verdelin g medailles Lijst van medailles tot en met i donderdag G z ^ 1 ver staten 34 26 25 \ 2 Sovjet-Unie 22 21 30 3 Japan 12 3 7 4 Duitsland 9 1 « 15 5 Hongarije 9 B 4 6 Italië 8 9 2 7 Australië fi 8 1 8 Groot-Brittannië 9 Polen 4 12 4 5 3 10 Tsjechoslowakije 4 4 3 11 Bulgai-ije 3 5 1 1 12 Nieuw-Zeeland 3 0 2 i 13 Finland 3 n ' 14 Roemenië 2 4 6 15 Turkije 2 3 1 16 Zweden 2 S 4 17 Denemarken 2 1 3 J 18 Joegoslavië 2 1 1 J 19 België 2 0 1 4 I 20 Nederland 1 4 21 Canada 1 2 1 I 2 Bahama's 1 0 0 i Ethiipië 1 0 0 i 24 Frankrijk 0 6 6 25 Zwitserland 0 2 1 » Wereldtijd van Sin Kim Dan De Noordkoreaanse atlete Sin Kim Dan heeft woensdag tijdens atletiek wedstrijden in Pjongjang een wereld prestatie geleverd door de 400 m in ¦ 51.3 sec te lopen Dit betekent een verbetering van haar beste prestatie met 0,3 sec Deze prestatie — 51,4 sec — werd echter door de internationale atle tiek unie lAAF niet als wereld record erkend omdat deze tijd ge maakt werd tijdens de Ganefo spe-len in Djakarta Het officiële door de lAAF erkende wereldrecord staat met 51,9 sec op haar naam Opnieuw judogoud voor Japan De Japanner Isao Inokoema heeft zijn land vandaag de derde gouden judo-medaille gegeven door voor 15.000 toeschouwers waaronder kei zer Hirohito en keizerin Nagako de zwaargewichttitel te winnen De Canadees Douglas Rogers werd op verrassende wijze tweede en won zilver Twee Russische ver liezers in de halve finales Par naoz Sjikviladze en Antar Kiknad ze kregen elk een bronzen plak Inokoema heeft de volle 15 mi nuten in de finale moeten vechten om op beslissing van de scheids rechter de Canadees te verslaan Geen van beide judoka's heeft door een worp een punt kunnen scoren hoewel de Japanner na 8.50 minu ten Rogers met een schouderworp tegen de mat kreeg De Canadees kwam echter buiten de lijn terecht en de worp telde dus niet Wanneer wij in onze herinnering de film van acht dagen atletiek terugdraaien zien wfj weer sprint fenoneem Bob Hayes met 9.9 secon de over de 100 meter de man ook die voor zijn ploeg twee meter achter stand omzette in één meter voor sprong tydens de 4x100 meter esta fette en Henry Carr de „ vliegende student " uit Detroit de snelle meis - De winnaars van de medailles op het numm.er ploegachtervolging Unks de ItaUanen die m,et 11100 sec in de finale verloren van de Duitsers middenj en rechts de Nederlandse bronzen m,edaille winnaars Oudkerk Cornelisse Koel en half stiohibaar achter aam Schuurimg Nederland in de hockeyfinale De Nederlandse scheidsrechter Guus Lathouwers zal vrijdag samen met de Westduitser W Sehinner de eindstrijd om de Olympische hockey titel tussen India en Pakistan leiden Hetzelfde duo vormde woensdag de arbitrage van de halve finale In dia — Australië en had deze moeilijke wedstrijd zo vast in handen dat de technische commissie van het toer nooi geen ogenblik heeft geaarzeld beiden ook voor de finale aan te wij zen Zo zal Nederland toch nog een rol spelen in de strijd om het goud jes Edith McOulre en Wyomia Tyus en al die kampioenen En dan komt men tot de conclusie dat de Amerikanen deze spelen hebben overschaduwd Tot dusverre had men In de Verenigde Staten geen atleet die de 10 kin kon lopen maar hier in Tokio wonnen de Amerikanen Italiaanse Henk Cornelisse was woedend bij de ti nish van de indivi duele wegwedstrijd waarin de 24-jarige kampioen Mario Zanin uit het dichtbij Venetië gelegen dorpje Santa Maria de Piava vóór de Deen Kjell Rodian en de Belg Walter Godefrool de Olympische titel in een massaspurt had vero verd „ Daarvoor moesten ze me nu zo nodig passeren voor de weg " brieste Cornelisse „ Waarschijnlijk zou ik de best geplaatste Neder lander zijn geworden want ook mij zouden ze heus niet hebben losgereden zoals gevreesd werd " Daarmee doelde de nijdige Am sterdammer op het feit dat een „ pak " renners onder wie velen door Billy Mills en Bob Sehul beide afstanden vóór lange af standlopers van naam Verliezer Rusland met 5 maal goud 2 keer zilver en 11 keer brons is de grote verliezer geworden Steunend op een team van merendeels oude vertrouw de figuren als Pjotr Bolotnikov de gezusters Press bleek duidelijk dat de Russen de grote fout hebben ge maakt niet tijdig voor aanvulling te hebben gezorgd en men moet zich afvragen of er achter die oude top mensen wel atleten genoeg van top klasse zijn of dat de Russen weer opnieuw moeten beginnen Opval lend was daarbij dat wereldrecord houders zoals de verspringster Tat jana Sohelkanova volkomen faalden en dat de Russen op de langere af standen eens hun domein slechts ' n zeer ondergeschikte rol hebben ge speeld Verrassend goed is Groot Britan-nië voor de dag gekomen met 14 plakken " 5-7-2 Het is eigenlijk frappEint dat de Engelsen telkens drie jaar lang over een goede maar zeker niet uitstekende atletiekploeg bescliikken en op de Olympische Spe len steeds met sulfaten komen die dè insiders de handen ineen doen slaan Bewonderenswaardig is altijd de inzet waarmee de Britten strij den — een inzet waaraan de Ne derlanders een voorbeeld kunnen ne men Afrika Nog steeds gaat de stryd tussen Amerika en Europa maar het zal niemand verwonderen wanneer over vier jaar de atleten uit de Afri kaanse staten tot de top doordrin gen Bijvoorbeeld Kiprugut uit Ke nya die het brons veroverde op de 800 meter diens landgenoot Keino die zeer sterke prestaties leverde op de 1500 en de 5000 meter en de snel le sprinters van Ghana Steeds duidelijker komen ook de sportlieden uit Ethiopië en Tune sië naar voren De verrichtingen van marathonloper Abebe Bikila en van de zilveren medaillewinnaar Gam moudi op de 10 km zijn in Tokio wel het meest opgevallen Exceptionele figuren kenden de ze aüetiekspelen vooral in de Nieuw zeelander Peter Snell de man die de 800 en de 1500 meter won en over zulke grote capaciteiten beschikt dat zijn rivalen slechts konden hopen dat zij de eindstreep met niet al te grote achterstand zouden bereiken Wat een moed en volharding werd ar door de Australische Betty Cuth bert getoond In Melbourne drie maal goud op de sprint in Rome de teleurstelling door uitschakeling in de eerste minuten en nu weer hier in Tokio na 8 jaar opnieuw goud nu op de 400 meter die normaal gesproken niet bij de eersten aan de meet hadden moe ten komen de beslissing had uit gevochten De gramschap van Cor nelisse was ook gericht tegen de matige klassering van de uitver koren Nederlanders van wie Bart Zoet op de 20e plaats als eerste oranje-man was geëindigd Gerben Karstens en Harry Stevens in de grauwe massa waren verdwenen en Jan Pieterse luttele seconden achter de meute was gefinisht Later toen hij uit de monden van Karstens en Steevens het ver haal van de laatste ronde had ge hoord had Cornelisse spijt van zün uitval Toen was hij evenals alle andere Nederlanders er van overtuigd dat onze jongens had den gereden voor wat ze waard waren maar df-t het weer niet had meegezeten De Rus Petrof en de Spanjaard Lopez Rodriquez waren die laatste van de 8 ronden ingegaan met een voorsprong van 42 seconden Maar op de brede autoweg naar Hachioji hadden zij vele seconden moeten prijsgeven op het fel jagende pelo ton dat een snelheid van meer dan 50 km ontwikkelde Wereldkampi oen Eddie Merckx belust op een tweede triomf binnen zes weken de marreerde toen het gat nog slechts 100 meter bedroeg Hij werd ge volgd door de attente Gerben Kar stens die geen herhaling van Sal lanches wenste de Fransman Ray mond de Belg Boons en de Zwitser Luthie die nog voorspoedig her steld is na de vrij ernstige aanrij ding met een auto tijdens de eerste trainingsdagen Merckx bereikte de twee vluch ters het eerst Even vielen zij stil en daarvan maakten de anderen gebruik om hen te passeren Maar de Belg stak in kampl oensvorm en kwam in zqn een tje zo snel in de klim naar vo ren dat niemand zijn wiel kon pakken „ Ik Weef op 10 meter hangen en ook Roger Swerts die uit het peloton was geko men kon Merckx niet berei ken " vertelde Gerben Karstens later De Belgen en de Nederlanders ga ven de toon aan In de lange afda ling bleef Merckx vóór op een jachtgroep van elf man waarin Gerben Karstens achteraan hing „ Ik wilde alles riskeren en op het moment dat ze Merckz zouden te rugpakken in eens er tussenuit gaan " Maar toen Merckx werd achterhaald was het peloton onder leiding van de Italiaan Gimondi die ook voordien alle ontsnappings pogingen van de Nederlanders had gecontroleerd bijgekomen en in een langgerekte rij ging het nasir bene den Gerben Karstens slaagde er toch in nog even weg te komen maar werd door Merckx tot de orde ge roepen Er werd nu positie gekozen voor de slotfase Bij het keizerlijk mausoleum op twee kilometer van de streep lag Merckx weer voor op op 30 meter gevolgd door Harry Steevens op 60 meter door Kars tens en een Uruguees In de laatste bocht voordat de weg over een lengte van 700 me ter verder kaarsrecht naar de aan komstlijn loopt slipten Merckx en Steevens op het door een miezerig regentje glad wordende wegdek maar kwamen niet ten val Hier van echter konden Karstens en de Uruguees gebruik maken om bij te komen Het was het beslissende mo ment ir de wedstrijd „ We zaten nog geen 25 meter voor de grote groep uit e.i ik durfde niet door te gaan " vertelde na de finish Karstens met een stem vol berouw " had ik het maar wel gedaan " Nog was hij niet kansloos want bij het ingaan van de laatste 300 meter zaten hij en Bart Zoet aan het wiel van de op kop rijdende Duitser Peffgen in haast ideale po sitie Maar eerst werd ik en daar na Bart bij de trui gegrepen en stoof de hele bende langs ons " Ge demoraliseerd zat Karstens na de te leurstellende uitslag op zijn bed 
2 % DONDEKDAO 22 OKTOBER 1961 UTREOHiUCH KIEÜWSBLAD De Fijne Engelse Melange Taflp geeft ook vm vloer zo'n slijtvaste glans Weken • wekenlang Doe wat meer thee in de pot en een scheutje melk in de kop Ongelooflijk hoe zó'n kop thee smaakt en geurt N.V PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK UTRECHTS STROOMLEVERINGSBEDR Keulsekade 189 te Utrecht voor de afdeling leidingnetten van het stadverwarmingsbedrijf Voor deze functie is het bezit van het diploma U.T.S bouwkunde gewenst Zij die In het bezit zijn van het L.T.S diploma en met enige jaren tekenkamer ervaring liomen eveneens in aanmerl^ing Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leef tijd opleiding en ervaring dienen te worden gericht aan de Directie van bovengenoemd bedrijf kan er zo met een vochtige doek wor den afgeveegd Zo beschermt het Taflo laagje uw kostbare vloerbedekking En de glans blijft Sterker nog hij wordt alsmaarmooier zonder moeite Zo geeft Taflo u meer tijd om van uw glansrijke vloer te genieten Nieuwe methode van vloeronderhoud Handige Taflo-verspreider Voor slechts f 1 - Profiteer van deze aanbieding Gebruik de be stelbon op de Taflo-bus Taflo is volkomen anders dan was want Taflo is een emulsie van plastic in water U doet Taflo zö uit de bus op de vloer en verspreidt het tot een zeer dun laagje Reeds na twintig minuten is het droog en ligt er een laagje stevig doorschijnend plastic op de vloer Glanzend niet verkleu-rend anti slip en vooral slijtvast Voetstappen rubberzolen en hakken laten geen sporen na Stof vuil en vocht kunnen niet meer indringen en uw vloerbedekking beschadigen Het Taflo voor linoleum Imo-tegels balatum vtttzeil)i plastic.vloeren en tegels rubber ' en vinylvloeren SLIJTVASIE GLANS VOOR UW VLOER ¦ weer »* n goed l^etJcUt » produhtli Bij de METAALINDUSTRIE „ HEYCOP " N.V kan worden geplaatst EEN TEKENAAR KANAAtWBG 76 UTRECHT TELEFOON 030 - 30241 vraagt met spoed EEN VLOT MEISJE VOOK KANTOOR Goed kunnende typen Prettige en afwisselende werkkring Aanmelden dagelijks aan het bedrijf behalve op zaterdag Douwe Egberts Pickwick Thee U proeft het zo dat is een thee met een eigen karakter De smaak is bijzonder fijn en verkwikkend de geur zeldzaam krachtig Een verrassing apart is wel de afschenk diep van kleur zeer rijk en royaal Niet voor niets heeft deze fijne Engelse melange zich bij zo vele gezinnen als een echte tractatie ingeburgerd DouwE Egberts Ceylon Melange Geel etiket 104 et Engelse Melange Groen etiket 86 et GRATIS ^ ^ Sï:ï'«^^ïfièiC-ï«SSï;iS^JSiïÈ^.5y^;^ii ^^ WANT NU IS ER PADAWAX Padawax gebruiken is dé manier PadaTFax vervangt zowel borstel als doosje Dus geen scboensmerige handen geen spetters meer Alleen maar goedglanzende schoenen en schoentjes Voorzien van een beschermend laagje zuivere schoenwas ZOcLtorb'ng 2 STUKKEN SUNLIGHT FAMIUEZEEP BU 2 GROOTPAKKEN ' Deksel eraf en op de onderkant Aanbrengen|(Padawax-berell FOTmosa • Iroep 2 Geö?ge Harri ^^^ Eugeny Peniaev Rusland 4.38.31 4 An - maar zeker teruggedrongen geval deelnemen en bovendien nog verslaat Anthony Sweeney GB groep S,™t„,TS™J^^SSSen ^ film ' t nn ^ Tsjechoslowakije won de set met een zesde of zevende land Het is ^.^ nzor Kiknadze Rusl^d verslaat f^TZlfev " 4u7g1?ri"e ' ttve - 7 iaS 15-10 en ondervond daarna nog niet uitgesloten dat voor die plaats «^' el visSl^ArgeSnië)'verslLt Teek g '^^ < Ca"f^.l>5-W-ra-.8 Dave van Val - slechts geringe tegenstand 15—9 de winnaar van de West Europa Cup Bee Ang Maleisië groep 5 Jong-Dai ^ S"?lï^'i '^^ 1 nn Vera Caslavska niet alleen mooi maar ook knap turnster ' 5 Russen nog net in het g De Tsjechifiche Vera Caslavska „ miss Olympisch dorp " won een gouden medaille omdat zij als eerste eindigde bij het turnen Basketbalfinale V.S RusIand iHet Olympisch bas Iketbaltoernooi krijgt zijn verwachte finale Verenigde Staten Rusland De Amerikanen kwamen woensdag tegen Porto Rico tot ruime winst 62—42 en Rusland zegevierde over Brazilië al was het met vrij gering verschil 53—47 De Russische ploeg die bij de Olympische Spelen al driemaal het goud had veroverd slaagde daarin weliswaar ook nu weer maar de Tsjechische dames onder aanvoe ring van Miss Olympisch Dorp " Voor de eerste maal in drie Vera Caslavska naderden tot op Olympiades is de Russische dames één punt „ Underdog " Porto Rico reeds in de poulewedstrijden een openba ring heeft het zelfs bestaan de sterrenploeg van Staten een helft lang volledig in turnhegemonie doorbroken De - Qe 29-jarige onderwijzeres Larissa knappe Tsjechische Vera Caslavska Latynina behaalde in het indivi 15 uci>i,Bc.u uc ^^^^'^ ^'^"^ ^^" S ^°°* aandeel m ^ j^gjg klassement dus niet haar bij de Verenigde gehad Zij won het goud door haar „^ traditionele eerste plaats Voor 0 = n x«ng volledig in fantastische prestaties vóór de Rus - Larissa die als lid van de Russi toom te houden Een sensatie hine ^'""^" Larissa Latynina en Polina g^jje formatie haar achtste gouden todl lud^t toen Port ^ Rii:o g™g Astakhova De 22-jarige Praagse olympische plak binnenhaalde was Sisten mei een vCspro ° g van « t ^-^^"*^ ^'""^'^^^ ° P ^% ^ l ^^^"" ""^ er op dit onderdeel „ slechts " zil één punt 24-23 maTr na de her - ^"""^ °^ ^^ «^""^^ P'f ^^^' T^^T ver weggelegd Zelfs mocht zij nog vatttoi zette de Amerikaanse ploeg "^"^ ^^^' ploeggenoten behaalde z » i,lij zijn dat het geen brons werd Bradley een totaal van 16 punten en Jerry Shipp 14 kwamen nu pas goed los en was in de tweede helft niet te stuiten voor de dappere Portori - canen dfz^ken ^ en " rTch Vc^mlB ^^^^ ^"^ ^'^^" '" ^^* landenklassement J^t haar landgenote Polina Astak ae zaken „ even recht vooral üill j,^gg -^^ j j^^g ^^^.^ ^ y y^^jgn ^ ^ g ^^^^ ^^^^ ^^.^^ ^ j ^^ j^g ^ p ^^^.^ 1 * K-wampn uu Wereldkampioenschappen in Praag springen niet gefaald had hoger ut Kwamen nu wereldkampioene op het onderdeel „ leëindigd hun scoringsdrift p ^^^.^ g „ ^ gj.Hnnino - nn haar Russische ri nië ÖOVz 13 Bulgarije SSVa 14 Nederland 1 • j i--j 1 - overwinning op naar nussiscne n - „ -- y.weden 46 - 16 Nieuw Zeeland Slag gewonnen in de üjd van 1 mi ^^ jg Latynina Wanneer men de H i Turkif 36 ' 18 Canada 27 19 nuut en 20 sec Ada Kok moest op de jonge Praagse schone aan het werk Denemarken 27 20 Zuldslavie 22 21 100 meter vlinderslag haar meerde ziet dan kan men zich voorstellen f^l'^'^l^glê ^^^,// 25lSrea 14 % 26Trmf - w prkpnnen in de Amerikaanties ^^^ ^^'^ junioren turnsters in de aad 13 27 Jamaica 12 28 Ethiopië 10 29 re erkennen in de Ameriicaantjes pgjgpj,igj,j,g hoofdstad slechts een Cuba 7 30 Bahama ell 7 31 Argen - Sharon Stouder en Sue Pitt ^ Eerst g^^aroom hebben zich op te wer - ^^ Jl'l.'^t^^^'^itl.liiiot genoemde won in 1 mm 07.5 sec ken tot de prestaties van Vera Nigeria India Egypte Oostenrijk elk 3 Ada werd derde in 1.10.7 Caslavska 42 Aghanlstan Formosa Bermuda Gouweleeuw een keer zo'n moment Nieuive volleybalregels adviseerd zou hij aan het langste eind hebben getrokken Over het net ens het congres van de Inter nationale Volleybal Federatie in To kio zijn enkele belangrijke voorstel len ten aanzien van spelregelwijzi gingen behandeld De net-verdediging en het blokkeren zullen met ingang van 1 januari 1965 minder streng worden gereglementeerd Zo zal het met de handen over het net reiken b^j het blokkeren niet langer worden afgesfloten blokken mag Volleybalteam was „ i ^„ opgewassen tegen sterke Tsjechen aan staan wonnen weliswaar met 3—1 maar een „ walk over " is het te In het algemeen bleek de wens bestaan de spelers wat meer vooral dank zij het zeer sterk verdedigen laten beheersen en om het tegelij kertijd aantrekkelijker te maken voor het publiek Het Nederlandse volleybalteam heeft het de ploeg van Tsjechoslo wakije vanmorgen danig lastig ge maakt De Tsjechen die in punten Er zullen experimenten wor den gehouden met het vier maal spelen van de bal alvorens zij over het net moet worden ge plaatst in plaats van maximaal drie rhaal De Nederlander H H Spruit in Rob Groenhuyzen was de grote man in dat verdedigende spel Het Nederlandse zestal dat in die eerste set In de basis-opstelling Van der Stoep Swieter De Vink Oosterbaan en Groenhuyzen speelde kon de aanval telkens overnemen en de smashes van De Vink en Swieter flitsten keer op keer tussen de Tsjechen tegen de groene vloer Het was een ongekende en onver wachte weelde om deze tegenstan - T ^ u - IJ iM j 1 j i j Er zullen aan dit toernooi dat in Even hield Nederland nog stand ^^^^^^^^ ^„^^^ gehoudeA maxi en in het begm van de tweede set ^^^ j ^^ j ^^^^^ ^^^^^ deelnemen Het wereldkampioenschap dames kon weer een voorsprong worden opgebouwd maar na 4-2 v-r ^— r — — ''^^^^^^^^^^^^ Oranje begon de Tsjechische coach ^ gj-y - toch echt ongerust te worden en j ^ ^ ggg ^^ j Frankrijk een inter - gmg hl ] de zaken anders aanpak ^^„^^^^^^^ toernooi organiseren zal worden uitgenodigd en 15-6 Advertentie iiiiiiilÉiifsliSiSi Juist als man kun je dat zo waarderen f Een lekkere Amerikaanse sigaret ü "¦ met de kampioenen van de 5 we - Landenwedstrüd degen LandenwedstrUd dames 1 en 01 kam pioene Rusland 380.890 pnt 2 Tsjecho Slowakije 379.989 3 Japan 377.889 4 Duitsland 376.038 5 Hongarije 375.455 6 Roemenië 371.984 7 Polen 371.287 8 Zweden 367.888 9 V.S 367.321 10 Australië 342.234 Individuele rangschikking dames 1 en Cl kampioene Vera Caslavska Tsj Slow 77.564 2 Larlsa Lalynina Rusl 76.998 3 Polina Astakhova Rusland 76.965 4 Birgit Radoohla Did 76.431 Hana Ruzlckhova Tsj.-Slow 76.097 Kelko Ikeda Japan 76.031 7 Toshi ko Aihara Japan 75.997 8 Elena Vol chetskaya Rusl 75.765 9 Kiyoko Ono(Japan 75.665 10 Ute Starlte Did)75.632 Stand na eerste dag in de grand Did groep 4 Isao Inokuma Japan 1 en 01 kam - verslaat Michel Casella Argentinië groep 5 Jong-Dal Kim Zuid-Korea ver slaat Nicola Italië groep 1 Rogers verslaat Goldschmied Groepwinnaar Ro gers groep 2 Chikviladze verslaat Swee ney Groep winnaar Chikviladze groep 3 Kiknadze verslaat Oouweleenw Groepwinnaar Kiknadze groep 4 Ino kuma verslaat Ang Groepwinnaar Inoku ma groep 5 Nicola Tempesta verslaat Huang Groepwinnaar Kim ïussenronde Inokuma verslaat Kim Halve finales Alfred Rogers Canada verslaat Parnoaz Chikviladze Rusland op beslissing scheidsrechter Isao Inoku ma Japan verslaat Anzor Kiknadze door een eerste armworp Finale Inokuma verslaat Rogers De Russen Kilaiadze en Chikviladze winnen elk een bronzen medaille Wielrennen Individuele wegwedstryd 1 en 01 kampioen Mario Zanin Italië weiier 802 3 • Rusland 2311 Filatov 847 Klzimov 758 Kalita 706 4 Vere nigde Staten 2230 5 Zweden 2068 6 Japan 1679.50 Individuele nummer vrüe oefeningen 1 en 01 kampioen Franco Menichelli It 9,80 pnt J - 9.65 19,45 pnt 2 Viktor Lisitzkv Rusl 9,70 - i - 9,65 19,35 3 Yukio Endo Jap 9,65 - I - 9,70 19,35 4.Viktor Le - 4.39.51,74 4 Raymond Bilney Austra lië 5 José Lopez Rodriguez Spanje 6 Willried Pfenninger Duitsland 7 Goesta Pettersson Zweden 8 Delmo Delmastro Argentinië 9 Roberto Breppe Argentinië 10 Laurence By ers Nieuw Zeeland 11 Erik Petters son Zweden 12 Ruben Gomez Bedoya Columbia 13 Jan Kudra Polen 14 Michael Hollingsworth Australië 15 01e Pedersen Denemarken 16 Hans onvv Rusl 9,60-1-9,60 19,20 5 Takashi Luethi Zwitserland 17 Richard John Miteukuri Jap 9.50 + 9,60 19,10 6 Yury stone Nieuw Zeeland 18 Roger Tsapenlto Rusl 9,25 - I - 9,60 18,85 Swerts België 19 Johny Schleck Lu - De eerste kolom geeft de punten van xemburg 20 Bart Zoet Ned 21 Flemming Hansen Denemarken 22 Daniel Grac Tsj si 23 José Lasa Spanje 24 Janos Juszko Hongarije 25 Colin Lewis G.B allen z.t als Go defroot 27 Gerben Karstens 4.39.31,74 40 Harry Steevens 4.39.51,76 42 Jan PiCterse 4.39.51,77 Kano Finale kl-klasse heren 1 en Olym pisch kampioen Rolf Peterson Zweden 3.57.13 2 Mihaly Hesz Hongarije 3.57.28 3 Aurel Vernesou Roemenië 4.00.77 4 Erich Suhrbier Duitsland 4.01.62 6 Gunther PlaK Oostenrijk 4.03.56 6 Anton Geurts Nederland 4.04.48 7 Erik Hansen Denemarken 4.04.72 8 Aiistair Wilson Groot Brlttan nië 4.06.80 9 Igor Pisarev Rusland 4.07.67 Finale kl-klasse dames 1 en Olym pisch kampioene Ludmila Khvedosiuk Rusland 2.12.87 2 Hilde Lauer Roe menië 2.15.35 3 Marcia Jones VS 2.15.68 4.Elke Feiten Duitsland 2.15.^4 de individuele ved.strijd De t \ ide ko lom geelt de waardering in de team wedstrijd op hel onderdeel vrije oefe ningen De Zes besten van elk onder deel in de team-wedstrijd plaatsten zich voor de individuele wedstrijd Paardvoltigeren 1 en Olympischkam pioen JVIiroslav Cerar Z.-Sl 9,80 pnt + 9,725 19,525 pnt 2 Shujl Tsuruml Jap 9,704 9,625 19,325 pnt 3 Yuri Tsapenko Rusl 9,65 f9,55 19,200 pnt 4 Haruhiro Else-Marie Ljungdahl(Zweden 2.16.00 Hanneliese Spitz Oostenrijk 2.16.11 Danlela Pilecka Polen 2.17.52 8 Ma ria Roka Hongarije 2.17.85 9 Birthe Hansen Denemarken 2.18.21 Finale k3-klasse dames 1 en Olym pisch kampioene Roswitha Esser—Anne mie Zimmerman Did 1.56.95 2 Fran cine Fox — Gloriane Perrier VS 1.59 16 3 Hilde Lauer — Cornelia Sideri Roe menië 2.00.25 4 Nina Gruzintseva — An tonia Serdina Rusl 2.00.69 5 Birthe Hansen—Anne Marie Werner Dene marken 2.00.88 6 Else-Marie Ljung dahl—Eva Sisth Zweden 2.02.24 7 Ka - Paardspringen dames 1 Vera Cas lavska Tsj 9,733-1-9,750 19,483 pnt 2 Larissa Latinina Rusl 9,700+9.583 19,283 pnt 3 Birgit Radoehla Did 9,600+9,683 19,283 pnt 4 Toshiko Jap Finale k2-kiasse lieren 1 en Olym pisch kampioen Sven Sjodellus — Gunnar Utterberg Zweden 3.38.54 2 Anton Geurts — Paul JHoekstra Nederland S.39.30 3 Heinz Buker-Holger Zander Did 3.40.69 4 Haralambie Ivanov — Va sile Nicoara Roemenië 3.41.12 5 Gyor - Kim Zuid-Korea verslaat Yong-Oium Tsj.-Slov 5.40.00 Finale c2-klasse heren 1 en Ol kamL pioen Andrey Khimich — Stepan Oschep kov Rusland 4.04.65 2 Jean Boude hen — Michel Chapuis Frankrijk 4.06.52 3 Peer Norrbohm — John Soren sen Denemarken 4.07.48 4 Antal Haj ba—Arpad Soltesz Hongarije 4.08.97 5 Igor Lipalit — Achim Sidorov Roeme nië 4.09.88 6 Klaus Bohle—Detlef Le vve Duitsland 4.13.18 7 Andor El bert — Fred Heese Canada 4.21.99 8 Miloslav Houzim — Rudoll Penkava Tsj.Slov 4.22.89 9 Kari Makinen — Rudolf Narjanen Finland 4.23,02 Finale k4 — klasse heren 1 en Ol kam pioen 1 Rusland Chuzhikov — Grishin — lonov—Murozov 3.14.67 2 Duitsland Perleberg — Schulze Wentzke — ^ Zander 3.15.39 3 Roemenië Cuciuc — Sciotnic — Turca — Vemescu 3.15.51 4 Hongarije 3.16.24 5 Zweden 3.17.47 6 Italië 3.19.32 7 Nederland Weüzen—Hoekstra — Van Halteren—Wlttenger 3.19.36 8 Zuidslavië 3.19.36 9 Australië 3.19.79 Paardesport Dressuurproef 1 en Olympisch kam pioen Duitsland 2658 punten Boldt 889 Klimke 837 Neckermann 832 2 Zwit serland 2526 Chammartin 870 Fischer 854 Gossweiler 802 3 Rusland 2311 Fi latov 847 Kizimov 758 Kalita 708 4 Verenigde Staten 2230 5 Zweden 2068 6 Japan 1679,50 Stand na eerste dag van de dressunr proel 1 Harry Boldt Did op Remus 889 pnt 2 Henri Chammartin Zwi op Woermann 870 3 Gustav Fischer Zwi op Wald 854 4 Dergey Filatov Rusl op Absent 847 5 Reiner Klimke Did op Dux 837 6 Josef Neckermann Did op Antoinette 832 7 Marianne Gossweiler Zwi op Ste phan 802 8 Patricia de Latour VS)op Rath Patrick 783 9 Wuilliam Ha milton Zwe op Delicado 777 10 Ivan Kizimov Rusl op Ikhor 758 De eerste zes combinaties plaatsen zich voor het tweede gedeelte van de dressuurwedstrljd dat vrijdag wordt ge houden Volleybal Heren Tsj Slowakije — Roemenië 3—1 15—11 7—15 15—12 15—12 Hongarije — Korea 3—2 17—15 6—15 13—15 15—8 15—6 Nederland—Tsjecho Slowakije 1—3 15—10 10—16 9—15 6—15 Brazilië — Ver Staten 3—2 5—15 11—15 15—9 15—6 15—9 Rusland—Bulgarije 3—0 15—2 IS — 14 15—13 Herenstand 1 Rusland 8 14 22 — 5 2 Tsjecho Slow 8 14 23—10 3 Japan 7 10 16—11 4 Roemenië ¦ 7 10 16—11 5 Bulgarije 8 8 17—15 6 Hongarije 8 8 17—15 7 Brazilië 8 B 13—20 8 Nederland 8 t 10—21 9 Ver Staten 8 4 9—20 10 Zuid Korea 8 0 9—24 Dames Polen—Roemenië 3—0 Polen legde be slag op de bronzen medaille Rusland en Japan spelen morgen de finale De stand luidt 12 — O 12—1 10 — 6 7 — 9 3—12 0—15 jagraag Rusland Japan Polen Roemenie Ver Staten Korea Hockey Duitsland is als vijfde geëindigd door de wedstrijd om de vijfde en zesde plaats tegen Kenia met 8-0 te winnen 
u DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ^ LUS BOHZO ELKE WEEK NIEUWS Bij 2 pakken voor 98 cent WINKELWAARDE f 3.75 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 90 de^M^ICfi Gevraagd — wegens teleur stelling — een apothekers assistente APOTHEEK BERENTS Bemuurde Weerd O.Z 9 te Utrecht telef 030)-10610 even aandacht » voor deze Voss Prestatie ÉP + + + + + + + + + + + + + + BUISMAN op aanvraag ' n fraa geïllustreerd receptenboekje cadeau geeft extra genot van uw kostelijke koffie Bij aankoop van een fles rode of witte j ROSSELLO a f 3.25 de tweede fles 50 et goedkoper fUllO 15 cent voordeel door 3 klokzegels bij SNEEUWWIT dubbelpak jssstet^niTrSta mHV ^ fl^É hEBRWffil '' iMnr » AVvVjic W^VAht ^ T ' h'n ' ^ te ^\,\ •^ jrf^'^^lÈbiijV ' ^ H »-' ¦« ^ m ^ ^^ Kfi 1 ^ \ m Iw j ira kW ^ ^_/^ Bta—J gevitamineerd ^ BONZO gcvitominterd ^ MOKAGE oploskoffie brengt sriel vele koppen koffie geurig voor U op tafel / Cli^ Alléén op vrijdag fifi scheelt DO *" 23 I deze Speciale Voss Prijzen gelden slechts op vrijdag Zolang de voorraad strekt Niet telefonisch of schriftelijk te bestellen Haarlem - tel 02500-13986 Bouwterrein is beschikbaar te Anna Paulowna Broek in Waterland Hoogkarspel Hoogwoud Landsmeer Nieuw Vennep De Rijp Schagen Schagerbrug Sint-Maarten Sijbekarspel Texel Ursehi Zwaag Zutphen - tel 05750 - 5041 - 3885 Bouwterrein is beschilibaar te Beltrum Dieren Doornspijk Eibergen EIburg Elspeet Ermelo Hattem Heerde Hengelo(G Neede RuurIo Soherpenzeel Varsseveld Velp Vorden Winterswijk Zelhem Zwolle - tel 05200-11641 -^'\ S70 Bouwterrein is bescfjiicbaar te Bathmen Borne Dalfsen Den Ham Den Hulst Diepenheim Emmeloord N.O.P Hardenberg Heino Kampen Lemelerveld Losser Ootmarsum Raalte Steenwijk Vollenhove Vriezenveen Wanneperveen Zwartsluis Z O Q 3 O O Kunt u vandaag niet bellen stuurt u dan de coupon'aan Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Afd Bouwsysteem BG Westerdorpsstraat 66 HOEVELAKEN een van de onderstaande telefoonnummers Den Haag - tel 070 - 636910 - 638193 Rotterdam - tel 01 0 • 129369 • 125931 Bouwterrein is beschiicbaar te Ameide Heenvliet Hendrik-ldo-Ambacht Meerkerk Middel harnis Schoonhoven Westmaas Zuidland Goes - tel 01100 - 7741 Bouwterrein is beschiicbaar te Axel ' s Heer-Hendrikskinderen Kloetinge Koudekerke Middel burg Nieuwerkerk(Duiveland Retranchement Serooskerke W Wemeldinge Westerschouwen Amersfoort - tel 03490 - 18841 Arnhem - tel 08300 - 22152 Bouwterrein is beschikbaar te Beesd Bemmel Culemborg Didam Druten Duiven Eist O.B Gendringen Gendt Kerk-Avezaath Lienden Maurik Oosterhout Valburg Ophemert Westervoort Groningen - tel 05900 - 37246 Bouwterrein is beschikbaar te Aduard Bedum Blijham Delfzijl Beide-Paterswoide Hooge zand Middeistum Onstwedde Roden Stadskanaal Ten Boer Ter Apel Winsum Assen - tel 05920 - 3341 Bouwterrein is beschikbaar te Beetsterzwaag Bergum Bilgaard Leeuwarden Oudemirdum Scharnegoutum Tietjerk IJsbrechtum Annen Coevorden Dalen Hooghalen Pesse Ruinen Rolde Sleen Smilde Tinaario Zuidiaren Wenst nadere inlichtingen over landhuizen en bungalows „ Bouwsysteem BG " u.n Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 25 Harde strijd had weinig om het lijf Nederlandse militairen klopten Amerikanen Ries van de Bogert ster van het veld I n een wedstrijd die gaandeweg meer iets van een partijtje ordinair straatvoetbal kreeg heeft het Nederlandse militai re voetbalelftal gisteren op het Haagse Houtrust terrein de eerste stap gezet op de weg die leidt naar de finale van het in ternationaal militair kampioenschap Onze landgenoten won nen hun eerste wedstrijd tegen het Amerikaanse legeirteam met 2 — O welke stand al bij de rust was verkregen Senator...aanstekelijk lekker Gulden Eeuw méér sigaar voor Uw zelfde 29 33 37 en 42 cent - meer senoritas voor Uw zelfde 18 cent Jubileumsigaar van Koninklijke Vereenigde Tabaksindustrieën Mignot & de Block Zware wedstrijden voor Utrechtse hoofdklassers Desto moet minstens één punt veroveren De Utrechtse C.K.B hoofdklassers staan zaterdag voor een zware op gave DVS gaat op bezoek bij het Ulthoornse Wordt Kwiek lijstaan voerder van de hoofdklasse en zal ongetwijfeld met een nederlaag huis waarts keren Meer kans op de pun ten heeft S.M.S dat in staat moet worden geacht om Climax in eigen huis tenminste een gelijkspel te kunnen afdwingen Desto reist naar Amersfoort om daar het puntloze MIA te gaan be - strijden Uit deze wedstrijd moet DESTO in ieder geval één punt ha len want bij verlies ziet de toekomst er niet hoopvol uit Wint Desto wat mogelijk is dan zijn de oranje zwar ten vier punten verwijderd van de laatste plaats DKOD is sterker dan Oranje Nas sau en SSS is na de wedstrijd tegen DVO nog steeds ongeslagen In de eerste klasse vindt de reserve derby SMS 2 — DVS 2 plaats SMS 2 moet winnen om meer te kunnen blijven doen in de strijd om de bo venste plaats terwijl DVS 2 bij een overwinning zich uit de buurt van de onderste platas speelt Veel span ning in deze derby zal er beslist zijn waarin SMS 2 als favoriet start Vitesse — OWO is een strijd waar van de einduitslag niet ver van een gelijkspel zal afliggen THOR verslaat verder OWO 2 HKC blijft koploper in de 2e klasse door Ani mo met lege handen huiswaarts te laten keren Desto 2 wint in deze klasse van SGV 2 Programma Hoofdkl MIA—Desto DVO—SSS DKOD—O.N Climax—SMS W.K — DVS le klasse OWO 2-THOR Vi tesse-OWO SMS 2 — DVS 2 2e klasse THOR 2 — MIA 2 SGV 2 — Desto 2 Climax 2 — Climax 3 HKC—Animo 3e klasse VIOD—SMS 3 Fiducia — HKC 2 DVS 3 — ESDO 4e klasse Animo 2—^Vitesse 2 HKC 3 — OWO 3 SDO—Fiducia LUNO 2 — Climax 4 Jun MIA—Climax THOR—Desto x ^>:'>:*:*:*:':':*:-:'^ Zo verloor Jan Snijders gisteren het gevecht tegen de Europese titeHhonder in de middengeu>ichts klasse de FransmoM Grossain Belgen verdienden meer dan 2 2 tegen Engelsen Zesdaagse met een luchtje De Zwitsers-Duitse combinatie Fritz Pfenninger/Eudi Altig heeft woensdagavond de drieëntwintigste Dortmundse Het Nederlands-Luxemburgse kop pel Post Gillen eindigde met een ronde achterstand en 77 punten op de vijfde plaats Vermoedelijk heeft de organisa tor tevooren de winnaar reeds be paald Enkele toeschouwers over wegen een klacht bij de justitie in te dienen wegens flessetrekkerij De eindstand 1 Pfenninger-Al tig Zwits Dld 381 punten op e e n ronde 2 Oldenburg—Kemper Did 389 pnt 3 Renz—Lykke Dld-Den 194 4 van Steenbergen—Severeyns België 113 5 Post—Gillen Ned Lux 77 pnt AUH V vergaderin g Tijdens de ledenvergadering van de A.U.H V de Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging die gister avond in het N.V.-Huis werd gehou den vond een bestuursmutatie plaats Tot secretaris van de AUHV werd benoemd de heer H Wijnber gen in de vacature ontstaan door het achtereenvolgens vertrek van de heren A F Kruft en Schwab Met een grote meerderheid van stemmen werd door de leden beslo ten de contributie te verhogen van ƒ 8.00 tot ƒ 10.00 Het inschrijfgeld voor nieuwe leden werd verhoogd van ƒ 2.50 tot ƒ 5.00 er scoort eerste goal Afgaande op hetgeen de in Duits land gelegerde Amerikanen — waar van overigens alleen doelman Dia ^ mantinl in de States werd geboren de rest was uit diverse Europese landen gerecruteerd en vervolgens tot Amerikaan genaturaliseerd — presteerden en de te verwachten prestaties van de Luxemburgers de tweede tegenstander van Oranje zul len onze militairen zich beslist geen zorgen behoeven te maken Zelfs een vaak opvallend noncha lante houding van een toch al niet in vorm spelend Oranje kon de pri mitief spelende Amerikanen niet tot acties van enige importantie Inspire ren Vooral tactisch en wat conditie betref schoten de spelers van de USA die de vreemdste namen droe gen Aparacio Djordjevic Lakanov Lindenmayer duidelijk te kort Alleen doelman Diamantini deed zijn naam eer aan door enkele schit terende reddingen te verrichten En daarom is het des te verontrustender dat een elftal dat de meest elemen taire begrippen van voetbal nog niet onder de knie heeft er met 2 — O af komt Voldoendes In het Nederlands militair elftal haalden alleen doelman Stuy Tel star rechtsback Geestman Blauw Wit tevens honkbalinternational rechtshalf De Haan Ajax en links half Bies van de Bogert DOS een ruime voldoende Vooral de laatste een telg uit een roemr^k voetbalge slacht speelde vrywel feilloos Hij was het ook die de machte loosheid van de steriel opererende voorhoede schrijnend aan ' t licht bracht door na een half uur spe len een corner van de aanvanke lijk goed spelende Gieskes PSV in te koppen 1—0 Ook de tweede treffer van Neder land kwam gelukkig tot stand De Westphaal kreeg twee weken voorwaardelijk De DOS-reehtshalf Jacques West phaal die in de op 6 september te Geleen gespeelde wedstrijd tegen Fortuna een waarschuwing opliep omdat hij en linksbinnen Breikers het constant met elkaar aan de stok hadden heeft gisteren zijn „ vonnis " horen uitspreken De DOS'er kreeg twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar Intocht vierdaagse nu op vrijdag De Avondvierdaagse van de S.G W.B zal volgend jaar van dinsdag 13 tot en met vrijdag 18 juni wor den georganiseerd Voor de eerste maal sinds deze Avondvierdaagse wordt gehouden zal de intocht der deelnemers op vrijdag plaats hebben Het ligt in de bedoeling dat de wan delaars op die avond in Utrecht op een nog nader vast te stellen plaats voor het gemeentebestuur en autori teiten zullen defileren De Regelingscommissie hoopt dat het mogelijk zal zijn het laatste deel van het vrijdagavondparcours door de binnenstad te voeren Met de verplaatsing van de intocht van zaterdag naar de vrijdagavond meent de Regelingscommissie aan de wens van vele wandelaars die of niet in de gelegenheid waren zater dags te lopen of zich met veel moei te voor de zaterdagmiddag konden vrijmaken tegemoet te zijn gekomen Koersen Duindigt De uitslagen van de woensdag te Duin digt gehouden draverijen luiden Edisonprüs 2140 m 1 Curas W B V Overeem 1.31.3 2 Armstrong 3 Again HoUandia w 2,S0 pi 1,40 2,30 3,50 kop 9 GOV 1,80 Pascalprüs 2140 m 1 Charles H J Wagenaar jr 1.27.2 2 Zombrewer 3 Coco S w e,20 pi 3,50 4,10 3,60 kop 11,60 cov 16,70 Archimedesprüs 2120 m 1 Bianco Old Gold P J Zandt 1.26.2 2 Xandover 3 Aglegonda's juweel 12,70 pi 2,50 1,40 1,50 kop 4,30 cov 4,10 trio ƒ 182,80 Pros der besten prüs 1500 m dia na R J Wagenaar jr 1.26.2 2 Doch ter van Our Bonni 3 Diogen w 2,20 pi 1.40 1,70 kop 4,30 cov 3,40 Watt prUs 2120 m 1 Zoon van Kievit M Vergay 1.25.8 2 Xenocraat 3 Zalkestis van E w 1,60 pi 1,10 1,20 kop 2,40 cov 1,80 Volt prüs 2120 le afdeling 1 Adel traut M M van Leeuwen 1.25.4 2 Chima Chima S 3 Benno Signal w 16,20 pi 2,30 1,60 1,60 kop 24,10 cov 6,30 Volt prUs 2120 m 2e afdeling 1 Ali ce van Hagheweyde M Bouwhuis 1.25.9 2 Bonny Julia 3 Barones Juila H w 8 pi 1.50 6 1,30 kop 24.40 cov 21 Baldric II prüs 2000 m 1 Funny Face < F Vandeuren 2.16.8 2 Poitou 3 Kar tou's last w 6,20 pi 1,90 1,30 kop 4,30 cov 3,80 Pourparler prljs 2100 m 1 Ariadne M Lips 2.27 - 2 ex gratia 3 Amigo w n6.70 pi 5,90 3,40 1,70 kop 28 cov 9,30 trio 1595,60 ^ » pW W\\W,\i«WSïS«<*ii«t RIJES VAN DE BOGERT ster van het veld doorgebroken Saris NAC speelde de bal te ver voor zich uit maar Dia mantini dook over de bal heen die vervolgens in het doel caramboleer de Dat was de oogst van drie kwar tier superioriteit En na rust zou de produktie eerstgoed op gang komen Tenminste datdacht men De falende Vrauwdeunthad inmiddels plaats gemaakt voor dePSV'er Wolbers die rechtsbuitenspeelde zodat Gieskes naar de an dere vleugel verdween Het was geengelukkige verandering r Mede door de vreemde beslissin gen van de Belgische arbiter Schaut Pol van Himst uitblinker België heeft woensdagavond in hel Wembleystadion een schitterende prestatie geleverd door in een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen Engeland de stand gelijk te houden De ontmoeting eindigde in een 2—2 gelijkspel Engeland heeft het geluk aan zijn zijde gehad De Belgen waren veel meer in de aanval en een zege wa § zeer zeker verdiend geweest Slechts ' n misser " van back Laurent Ver biest die bij een poging een Engels schot weg te werken in eigen doe schoot redde de Engelsen van een smadelijke nederlaag De Belgen onder leiding van Pol van Himst gingen direct in de aanval In de 2.3ste minuut lanceer de Van Himst Jean Cornelis die met een hard schot zijn landgenoten de leiding bezorgde Zeven minuten later kwam de gelijkmaker tot stand gescoord door midvoor Fred Pickering Enkele minuten voor rust schoot Van Himst via de Engelse spil Norman de bal in België ging verdiend met 2—1 de rust in In de tweede helft legden de Belgen zich vooral op de verdediging toe Twintig minuten voor het einde maakte de vergissing van Laurent Verbiest een einde aan de illusie om de Engelsen op eigen terrein te verslaan die zich zonder moeite bij de algehéle malaise aanpaste werd het spel steeds rommeliger Vooral in de slot fase bleken de Amerikanen gevaar lijke opvattingen over sportiviteit te hebben Men trapte voortdurend en overduidelijk na zonder dat de arbi ter daar afdoende tegen optrad en het pleit voor onze landgenoten dat zij zich niet tot gemeen tegenspel lieten verleiden Aan de andere kant kreeg linksbin nen Heinle nog enkele fraaie kan sen maar Heinz Stuy redde zelfver zekerd Nederland bleef net zoals in de eerste helft constant aanvallen Gevaarlijk werd het echter nimmer daarvoor is meer talent nodig Nederland STUY Telstar GEEST MAN Blauw Wit en Zuiderveld Xerxes DE HAAN Ajax Warnas Go Ahead en VAN DE BOGERT DOS Gieskes SC Enschede Strik Go Ahead Saris NAC De Zoete ADO Vrauwdeunt Feijenoord na rust Wolbers PSV Verenigde Staten Diamantini Svhwenzer en Weber Aparacio Lin denmayer en Piskey Djordj Djevic Deak Hospel Heinle Lakanov Celeritudo zondag tegen Zandv mwn De afgelopen zondag afgelaste wed strijd in de tweede klasse B tussen Celeritudo en Zandvoortmeeuwen wordt nu aanstaande zondag om half drie op het veld van Celeritudo aan de Koningsweg gespeeld In verband met blessures kan men nog geen opstelling bekend maken SPORHOTO Het aantal deelnemers aan toto negen was 639.368 die voor een bedrag van ƒ 755.580,50 inlegden Dit betekende een prijzenbedrag van ƒ 249.342 Voor de eerste prijs ƒ 137.138,10 waren geen gegadigden zodat tweederde van dit be drag bij de tweede en één derde bij de derde prijs werd gevoegd De 38 deel nemers die slechts één uitslag fout voorspelden deelden dus in totaal ƒ 166.228 hetgeen ieder een bruto be drag van ƒ 4374 opleverde Voor de 3e prijs bleek meer animo Lielst 596 per sonen vulden de eerste acht uitslagen feilloos in hetgeen een netto bedragje van ƒ 138 betekende aangezien zij in totaal ƒ 83.114 moesten delen Voor de goaltips was de belangstel ling zoals gewoonlijk heel wat minder Hier waagden 202.352 deelnemers een golcje Er lovam aan prijzen beschikbaar ƒ 56.268 en de inleg bedroeg ƒ 170.512 Er kwamen geen meldingen binnen van zes goede tips wèl van vijl goede Ieder van deze 39 deelnemers toucheer de een netto bedrag van ƒ 721 Voor de 1176 gelulckigen die viermaal juist tipten werd de spoeling heel wat dun ner Zij werden ieder ƒ 24 rijker De wedstrijd werd door 45.000 toeschouwers bijgewoond die het kennelijk niet eens waren met de prestaties van hun landgenoten en dat met langzaam handgeklap dui delijk demonstreerden België bestond uit Nicolay Hey ¦ lens Cornelis Sulon Van F.C Luik dat in de tweede ronde uit het jaarbeursbekertoemooi tegen DOS uitkomt Verbiest Plaskie Vermeyen Jurion Van Himst Van derberg en Puis In de voorronde van het voetbal toernooi om de wereldbeker heeft Schotland gisteravond de thuiswed strijd tegen Finland met 3—1 gewon nen Bü de rust leidden de Schotten met 3—0 In Kopenhagen versloeg Denemar ken — eveneens in de thuiswedstrijd in de voorronde van het toernooi om de wereldbeker — Wales met 1—0 Bij rust was de stand nog O — 0 Het Belgische B-elftal heeft te Ton geren met 5—1 gewonnen van de Lu xemburgse A ploeg die in de strijd om de Europese beker voor landen team onlangs Nederland uitschakelde Bij de rust was de stand 2—0 Tilburgse baan open De moeilijkheden rond de kunst ijsbaan te Tilburg zijn opgelost Van de 48 omwonenden die geluidshinr der zouden hebben van de baan hebben 45 zitting genomen in een comité dat de baan koste wat kost wil behouden Ook het gemeente bestuur verleent nu alle medewer king De baan blijft normaal open Advertentie Dukla wint Niloc-toernooi Het door Niloc georganiseerde zaalhandbal-toernooi in de sporthal Zuid te Amsterdam is met grote overmacht gewonnen door Dukla De Tsjechen die maandagavond om 20 UUT in de Beatrixhal te Utrecht spelen wonnen van Aalsmeer met 12—1 4—0 van AHO met 10—5 6—3 en van organisatrice Niloc met 10—4 4^2 De overige uitslagen luiden AHC — NUoo 3—9 1—7 Niloc—Aals meer 4—2 2—1 Aalsmeer—AHC 3—8 2—4 Nederland-Zweden in de Beatrixhal De zaalhandbal landenwedstrljd Nederland — Zweden heren zal op dinsdagavond 24 november in de Beatrixhal te Utrecht worden ge speeld Handbalselectie van Utrecht Om tot een nieuwe opbouw van het Nederlands handbal-elftal te ko men organiseert de bonds-technische commissie een aantal regionale se lectie bijeenkomsten Sen van de eerste bijeenkomsten vindt zaterdag in Alkmaar plaats waar de vertegen woordigende dames zaalhandbalploe-gen van Amsterdam,Alkmaar,Haar lem en Utrecht elkaar in tournooi vorm ontmoeten Microkorfbal in Beatrixhal Het mikro-korfbalseizoen wordt vanavond geopend met een toernooi in de Beatrixhal Het betreft hier weer een gemengd toernooi hetgeen inhoudt dat het gaat om wedstrijden tussen Utrecht se ploegen uit de G.U.K.B en de C.K.B Die ploegen zijn Samos Vogel S.K.V en Welgelegen G.U.K.B en DVS Desto HKC en S.M.S CKB De wedstrijden beginnen om 19 uur De Utrechtse selectie die een verjongingskuur heeft ondergaan ziet er als volgt uit Gien van Maa nen T Zwanenburg J Boere en M Schouten Athleta Hiltje veh Londen en Ria Hoevers Achilles L Schimmel BDC Wies van Ree nen en Jearme v d Linden HHC D v Maanen Spirit Jeanne Riet veld Sport Vereent T Veldkamp SDO en H de Boer UD U.N..TOTOTIPS Velox stevig aan de kop Velox heeft in de strijd om de U.N toto-tips zijn leidende positie nog meer verstevigd De uitslag was DOS 5 Elinkwijk 4 Velox 6 Celeritudo 5 Ul trajectum 3 UW 4 Hercules 5 en Hol land 5 Velox 28 Ultrajectum 21 Hercules 24 Elinkwijk 20 DOS 24 Celeritudo 20 UW 22 Holland 18 U.N..TOTO-TIPS it 9 Toto nr 10 ' S - t ^ co ¦ o s C3 a S S 2 s I > 2 s o P P B B Tottenham—Chelsea 2 Sheffield U — Arsenal 3 Everton — Blackburn R 1 Stoke C — Leicester 3 West Ham U.—Sheff Wed 1 Birmingham—Blackpool 3 Burnley—^Leeds U 1 W Bromwich—^Liverpool 3 Albanië — Nederland 1 Hamburg SV—^Kaisersl 1 Stuttgar^-Werder Br 1 FC Köln — Karlsruhe 1 Hertha—^Meiderich 3 Hannover—Schalke ' 04 2 Bor Dortmund—Eintr Fr 1 Advertentie AMSTERDAMSE BONTCENTRALE NEDERLANDS BEST GESORTEERDE BONTMAGAZIJN TOONT U HAAR KOLIEKTIE 1965 NIEUWE MODELLEN NIEUWE BONTSOORTEN Keuze uiteen kollektie BONTMANTELS die haar weerga in Nederfand niet vindt en PRIJZEN VER BENEDEN DE NORMALE WAARDE Enkele voorbeelden uit onze enorme kollekties LANGE BONTMANTELS '^ PERSIANER PATTES 395 - SEMAWAK 465 - NERTZ-BISAM 965 - PERSIANER 1100 BREITSCHWANZmetNertz2850 - • ËHHT iAMSTERDAMSE BONTCENTRALE JBONTHOEDJE of i u5J!lT!l'iTf..°'**IL^j Nederlands best gesorteerde bontmagazijn ROKIN 34 bij de Dam • Amsterdam • reief.iseiio REISKOSTEN WORDEN VERGOED ELKE DAG GEOPEND VAN 9 TOT 6 UUR 
bONDERDAO 22 OKTOBER 1964 tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD a/d Prinsesselaan is een begin gemaaict met de bouw van 12 EENGEZINSWONINGEN alle met garage Indeling woon-eetkamer keuken hall en toilet 4 slaapkamers douche en zolder vUso-trap).Oplevering zomer 1965 Koopsom ƒ 45.500 — kosten koper Inlichtingen en tekeningen worden gaarne verstrekt door de Utrechtse makelaars T C ROODYOETS EN ZN Donkere Gaard 2 telefoon 10440 H A JANSEN Molièrelaan 39 telefoon 32347 I VREESWIJK -^ I I I I I WALTMANN EN CO Oude Gracht 92 telefoon 18444 ANTH V OSNABRUGGE & ZN Mariaplaats 49 telefoon 10829 I FA H J C PIETERS EN ZONEN Janskerkhof 24 telefoon 14906 I Bij de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezond heid te Utrecht kan worden geplaatst een ADMINISTR KRACHT MNL of VBL Vereist Mulo-diploma accuratesse typevaardig heid administratieve ervaring en belang stelling voor werkzaamheden liggende op het terrein van de volksgezondheid Salaris max ƒ 542 — per maand exclusief even tuele huurcompensatie vakantietoeslag en de laatste verhoging van S'/i'/o Schriftelijke sollicitaties onder no 4-7789/1239 in linkerbovenhoek env ev brief zenden aan Bureau Personeelsvoorziening van de Rijksoverheid Prins IVtauritslaan 1 ' s-Gravenhage NU 25 CENT KORTING op elk pak NIEMEYER KOFFIE % voor warm wonen In onze organisatie is plaats voor een ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER die jonger is dan 21 jaar M.U.L.O.-opleiding heeft genoten en vaardigheid in machineschrijven bezat Persoonlijk bezoek na telef afspraak telef.nr 030 - 2.56.43 toestel 5 van 9.00 - 17.00 uur Sk'sS/M ¦"^%(,'% s # 1 EfBRMiDER Als een der eersten voorzag POBRUX haarmoderne " Stereo " Olieradiatoren van de fameuze " drietrapsbrander " - een ingenieuze Nederlandse vinding die F06RUX tot een der meestgevraagde merlanken 96B 95 lOlL Kerste N - Sch Rntt Sch HB SlOTW«»TESIl!«G Handel Industrie en dlv nltnres Ngombezl Cult 206 ' 00 Handel Industrie en div Albert Heljn 648 644 Alg Hand M — 2301 Alme-Adam 146 145 Alg Norit MÖ 163.50 163 Avim 125 129 Alwero aand B — — Amstel Br nrc Amsterd Ball Amsterdam Dr Amsterd Rijt ANIEM N.B Apeld Netten Arnh Scheepsb A.S.W Alh Heljn wc Anistel Br Berghs en J Bijenkorf Philips dl 63 ld 48 ld d.i 49 Pegem 1-2 B7 Pegem 52 FEGIIS ' 67 PCJËM 67 ld Bl-SS 4 — 6 — 3Mi 97 6 104B 4 87 SMi 92 3\4 94B 6 101 4V4 96 6 102 6 101 4>A 98 donderdag 22 okt 1964 21-10 22-10 Acfieve obligaties StnHtsIf^ningen 96 104 87 92 101 96 102 101 98 Kon * Ned » Papier verwacht betere resul Mlinbouw en Fetroleum Alg Expl Ml ] - 44B Bllllton 1 523 — Billlton n 439 437 Kon Petr 1-20 162 163.50 Kon Petr 1-50 163.20 163.30 MaxweU P 143 143 Moeara Enim a — 1860B ld c opr.bew 2990 2960 ld 1 Wlnstb 3340 3347.50 ld 4 wlnstb — 3290 Oost-Bomeo MO 80 31 915 235 192 124 532 268L 436 153 155 131 468 465 230 130 195 268 507 462B 276 387 529 94 143 95 193 346 287 94 223 318 91 160 415 386 119 56.20 113 92 190 171 250 121 100 205 232 240 Ned K4 ld 64 99 97ft 94 93i 94 93 92 91 91i 90ft 82 88 » 79 80 83 83 85i 86 85 90 96/s 91i 6Vi 10D,V 5 97i 4 '^ 941t IVi 93i IVè 94 4 4 93i 4V4 ' Uj 1 % 91 Wt 91 414 905 31/2 82 3M SSi 3>/i 79 3'/4 SOJ 3V4 83i ¦ i '/ 83 3V4 85ï 3 87 houden de machines die de afgelo pen periode op volle capaciteit heb ben gewerkt tot het einde van het boekjaar volledig bezet zullen zijn Over 1963 werd een onveranderd di vidend van 12 procent uitgekeerd Wereldranglijst scheepsbouw Scheepvaart en Ijunhtvaart 58 59 6 ' 1 61 ' n 59 60 61 6S bt 1 47 53 i-n 4S 89J 87 D 89 4 % 87 KLM 15 Jl ld 20 Ir Scheepvaart Spnor - en Tramwegen Ned Sp 57 4%97 Premjplcningeii Alkmaar 5b A dan CenA Lde » ' 61 Idem 56 j Idem 56 U Idem 56 III ld 59 Breda 54 Uordrech ' 66 Elndh 64 Enschede 64 s jrav 52-J Idem 52 11 Rdain 62-1 Idem 52-n Idem 67 lltreihl 52 Z Holland 67 Z Hnlland 59 yonvert Obligaties A.K.U tV > 134 Borsuuilj 3 % — Van ieldet 4 % 95 KI.M sub or 4 % 87 Ned Bakkern 411 — Sanders 6 — Si-hiilten Koxb 4 % 122 iltermühlen 4V4 — Intern Instellingen Wereldb - 66 8 % — 463 90 462 89 btirness Oostzee 97 Spoor - en Tramwegen Geld Tram — Nederlandse Antillen AntU-Brouwerl ] — Ant Verffabr 94 El Mi ] Aruba — Ned 50 1-U 10 54 I U ld 55 I Ld 55 D ld 37 G.b.O 46 ld Uoll I 47 ld Invest.c N - Indlë 87 A De wereldranglijst van de schepen in aanbouw per eind september 1964 was volgens Lloyd's register of Shipping 85f 901 96A België Gevaert 216 216 Japan Groot Brittannië Zweden West-Duitsland Frankrijk Italië V.S Noorwegen Polen Spanje Nederland Denemarken Joegoslavië Finland België - 1-241 343 H 223.808 + 132.R16 + 139.441 + 75 957 — 3.085 — 15.875 + 4.511 - 1 - 25 685 - 45.258 - H 66.573 + 444.771 + 19.216 — 12.230 + 27.749 2.594.575 1.767.341 1.007.386 914 7?9 659,742 576.857 471.207 400.258 343.743 332 263 293.316 271,768 228.090 127,528 126.235 Rnnk - kredirtwezen Duitsland Mannesm eert Bronswerk B 168 168 Bührmann-Tet 727 728 Buttlnger — — Bllenkorl n.r.c 792 — Caivé eert 996 996 Carp's Garen 440 438 Centr Suiker 400 402t Cobra 132 130 Curac Hand — 181 Daalderop B 267 — Dagra 299B 299 b 103 4V4 93i 4 % 94 102 93 93 B.N.G 57 ld 5 » 59 d 6(1 III/V 223 232 Uollarfundseo certificaten 52 54 8 92 20A 83 68 16 » 22 55 70 57 34 40 34B 77 60 75 31 52 54 9 92 20 68 16 23 55 70 33 41 3 67 76A 30 17 277 87 101 23 435 32 84 95 43 17 83 62 42 54 84 34 49} 53 64 43 78 87 7 34 84 36 45 62 43 43 48 30 620 4 Acfieve aancJelen Can Pac Imp OU Inland N.G Int Nlok C SheU Can A.C.F Ind Am Enka Am Motors Am Rad Am Smelt Am I and X Anaconda Atehlson T Bethl St Chadboum Ches a O Chrysler Cities S ninnib Gas curtlss W Du Pont General S Gen Mot Greyhound LB.M Int '¦ javuurs a ^ Jones a L Kenn Copp Montg W Nat Can Nat Dairy P Nat Steel Penn Kali Philips Pet Proct a G Radio C*ürp Rep Steel Shell OU South Cy Southern Pac Stand Br lüa Stand OU N.J studehaker P Sun M C lexas tnsi nde Watel union P K U.S Steel Weslern B.C Wesl Elec Wilson Woiilwuith Un Miniere Prolongaties 133 87f 95 107 139 107 » 138 Ainst Kuonei UVA Handel industrie en div De tonnage van de 1.563 schepen die in deze landen in aanbouw waren was 10,640,716 966.798 In het derde kwar taal werden in Japan 199 schepen 1.278,497 ton te water gelaten terwijl voor de gehele wereld het totaal was 568 schepen met een tonnage van 2.833.899 121 AKU Uell MO i-ert Hoogovens nrc fhlllps iem B Unilever CvA 489 122.20 ' 593 159.30 ' 147.80 488 122.50 591 158.40 146.90 Alünbouw en Fetroleoni Gnropa E.U,K,S Belglc ' 61 Diirtm H.a Uelsenk Bg » ere 8 E 5 Nonrw 55 Afrika u v Z.-A[r 66 A.A.Rdev Uorat f etro ld J pot Prei Kon Pet 60-20 750 749 750 748 163.50 - 163.30 BV4 — i % 96 J 102 1 102 4V4 96}B 4 % - Advertentie 102 96}B Uitgas la pre ri?^'^^èeh l " ¦- s UITGERUST PBAKAGEL ^ Dë HARDE MATRAS mét alle comfort van ' n ZACHTE Srheepvaart en Lnnbtvaart 487 739 193 270B 188 265L 150 220 192 77 215 282 704 228 254 530 87 100 ^ 23 430 32 83 95 42 17 83 62} 42} 54 H.A.U Javs-Ch.P nrc K.L.M KNSM nat nei Kon Paketv Stv Mt Ned Nlev iitud nrr Van Ommeren r Rot l.liiyd Srheepv Unie 102 149 71,50 14Ht 140 132 100 * 247 136 127 103t 149 71,90 142t 140 132 100 246 136 127 4 89 *% 93ft 93 Nief acfieve aandelen l'urtif.ipatielinwüzcn Nief acfieve obligafies Alg if'onds 1/1 i " onvertü 1/1 H B.B bel d Holland Kund Interbonds Wereldenergle 1340 1100 910 543 731 264 1340 UOO 904 542 731 265 KOERSEN WALL STREET l'riiv < piii puhi llRhameii 34 49 53 64 43 78 87 7 34 87 35 61 44 49 30 630 4 A'dam 47 A'daiii 48 R daiu 62 1 K dam 37 1-S itank - krodief > 5 4 U Db B N U 68 ri N ü « 4 tJ.N ti wb 01 " N i r sph ld 67 üJx 1 MIJ ot l!:^.•l MD 6ii Jt 1 C.b BI Nat inv b Mldd ni BV Midd et 66 3 % 91 3M > — m 92 314 - 124 % 531,4 84 % 79 Vb 87 % 6 % 86 % 591/4 814 18 % 62 % 61 % 433,i 281,4 60 % 211,4 cnryslei City Bank Con Kdtson Uougl Afi Uup de Neiïi Kast Kiidah iien klieft Gen Mdtnri ' Jiiiia Year t Amei ivlnltn Int Harvest Int Nl.kel Int L.U Kenner-ul. Mnnlg waro Kadld orp Repuhl Sf Royal UutoB Sears Koeb Shell UU Soc MoM Stand Br Sland OU N Studehakei lexas Corp Un Alt>rali Un Corp Iln Krult II K Kiihhei I S steel Westingh. Wnnl worth Pord Moto K I M 124 % 531/2 84 % 79yi 87 Vi 6?8 86 % 58 % 8 % 181,4 62 % 62 44 28 % 60 21 Aand D beiei:triii^.(iiii|en 315 200 135 116 80B 163 440L 300 299 160.50 o.5o 206 50 206.50 112 50 112 50 235 500 30 50 532 o40 U4 90 696 13 17 8A i35 S99.50 130 60 i30 640 124 20 696 19 14 17B 8 265 178 Omzet 5,170,000 Terug Voorloper van liquidatie Het bestuur van de Cultuur Mij Koerintji heeft woensdag in een bui tengewone aandeelhoudersvergade ring ' voorgesteld op de gewone aan delen 5 procent terug te betalen en op de tien prioriteitsaandelen groot ƒ 1000 50 proeent Het bestuur lichtte toe van mening te zijn dat het ver mogen te gering is om er iets mee te kunnen ondernemen en dat het juis ter lijkt op het kapitaal terug te be talen Op het ogenblik heeft de effecten portefeuille een waarde van circa f 125.000 Voor de terugbetaling i8 ongeveer ƒ 110 000 nodig zodat nog ca ƒ 15.000 resteert die men zal gebrui ken voor instandhcouding van het kantoor der N.V en het verrichten van kleine betalingen Het bestuur ziet de terugbeta ling als voorloper van liquidatie doch de N.V zal niet worden ont bonden voordat een beslissing is gevallen over de schadeclaim op Indonesië die ƒ 2,1 raln beloopt Tegenstemmers Ofschoon het voorstel tot kapitaals restitutie door de vergadering werd aangenomen konden twee aandeel houders zich er niet mee verenigen Het bestuur had geen bezwaar tegen stemming over een voorstel om de terugbetaling op de prioriteitsaande len eveneens op 5 procent te bepa len Het voorstel werd echter ver worpen De tweede tegenstemmende aan deelhouder was van mening dat het overblijvende vermogen na de kapi - Advertentie RED BAND ROOSENDAAL Samenwerking VMF en Wilton-Fijenoord op defensiegebied De Dok - en Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord N.V en de Ver enigde Machinefabrieken N.V heb ben een nieuwe vennootschap op gericht onder de naam Bordema N.V Bordema heeft een geplaatst kapitaal van f 20.000 volgestort in contanten Beide oprichters nemen voor de helft in het kapitaal deel Doel van de vennootschap is het verrichten van werkzaamheden verbonden aan de voorbereiding of de uitvoering van bouw onderhoud en reparatie van defensie-mate rieel In eerste aanleg zal Bordema zich beperken tot het verkrijgen van defensie orders met uitzonde ring van orders voor varend ma terieel In de nieuwe N.V hebben de beide oprichtende maatschappijen hun order acquisitie op defensie gebied willen coördineren Overi gens beeft de jonge onderneming nog geen directe activiteiten ont wikkeld De werkzaamheden ver keren thans in een stadium van opbouw Conjunrtniirtest sepleiiibtT Uit de conjunctuurtest " over september 1964 blükt dat de ar beidersbezetting dooreengenomen onveranderd bleef De gemiddelde dagproduktie bleef ook deze maand bil de in het onderzoek betrokken ondememineen stijgen In de beoordeling van de voor raden onverkocht produkt trad weinig verandering op Ultimo sep tember luid'.ie het oordeel bij 75'"c > vorige maand Win der onderne mingen normaal bü 15 "/» vorige maand 10"/o te grnot en bil 10 °/" vorige maand eveneens lO'M te klein De orderontvangst nam zowel voor binnenlandse orders als voor exporturders toe Het oordeel over de totale orderontvangst luidde in september bii 75"/n vorige maand 85°/o der on.iernem:ngen normaal bij 15''/o vorige maand S'/o groot en bii 10»/ci vorige maand eveneens 10»/ol klein Het indexcijfer van de orderpo sitie U'tgedrukt in aantal maanden werk ibasis ultimo januari 1963 = lOOl bleef de'e maand onverandenl op 96 Afln het piide van septem ber 1962 en IPRS ivaren deze cij fers "'' SO ino en 95 Het ' iiirdee ivér de nrdprr>'>'^iti ' ultimo < pnter>iher luidde bii 7.Wf vorige maand eveneens 7.5''/ni der ondernemingen normaal bij IS°'c vorige maand lO "» groot en bij 10'/o vorige maand IS'/ol klein taalsterugbetaling zo gering was dat het een zaak van interen wordt Hij achtte het voorstel funest want het resterende bezit wordt absoluut waar deloos of is het misschien de bedoe ling de zaak voor een appel en een ei te verkopen Zo vroeg hij zich af De koper heeft dan baat bij de fiscaal compensabele verliezen De directeur verklaarde echter dat er geen ver rekenbare verliezen meer zijn Desgevraagd verklaarde het bestuur nog niet van mening te zijn dat de activiteiten in Indonesië ooit zullen worden hervat Er zouden miljoenen nodig zijn En dan zou toch een be roep op de kapitaalmarkt moeten worden gedaan De kleine terugbeta ling van 5 procent verandert daaraan niets Record-cijfers Shell Oil De Shell Oil Co Ver Staten heeft bekendgemaakt dat het ge consolideerde nettoresultaat van de maatschappij over het derde kwartaal van 1964 $ 48.446.000 heeft bedragen of $ 0.80 per aan deel Dit is een stijging van 13 pet ten opzichte van het nettoresul taat over het derde kwartaal van 1963 van $ 43.022.000 of $ 0.71 per aandeel Volgens de maatschappij is dit het hoogste resultaat dat ooit in haar geschiedenis over een derde kwartaal werd behaald Het geconsolideerde nettoresul taat over de eerste negen maanden vana 1964 eveneens een record bedroeg $ 144.006.000 of $ 2.38 per aandeel dit is een stijging van 8 pet ten opzichte van het resul taat over de vergelijkbare periode van verleden jaar dat $ 133.943.000 of $ 2.21 per aandeel bedroeg D omvang en opbrengst der ver ^ kochte hoeveelheden over de eerste negen maanden van 1964 over troffen die van de overeenkom stige periode van 1963 in aanzien lijke mate De brutoproduktie van ruwe olie en gasbenzine beliep 127.173.000 barrels een stijging van 3 pet de brutoproduktie van aardgas be droeg ca 14.1 miljard m ^ dit is een vermeerdering van 10 pet Door de raffinaderijen werden 181.339.000 barrels verwerkt zijnde een toeneming van 7 pet De verkochte hoeveelheid olie produkten steeg met 9 pet tot 209.494.000 barrels in hoofdzaak als gevolg van een grotere verkoop van autobenzine Tezamen met een grotere ver koop van chemische produkten en aardgas droeg deze stijging bij tot een verhoging van de inkomsten met 9 pet tot $ 2.084.580.000 B ANKPAPIER De aövieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Engelse pond 9.96 — 10.06 Am dollar 3.67—3.61 Can dol lar 3.31—3.36 Belg frank 100 7.22 — 7.27 Zwit frank lüO > 83.05—83.55 Fr frank 100 73.20—73 50 Duitse mark 100 90.25—90.75 Noorse kroon 100 49.75—50.75 Deense kroon 100 51.45 — 52.45 Zweedse kroon 100 69.10—70.10 Ital lire 10.000 56.66—58.65 Oostenrijk se schilling 100 13.88—13.98 Portugese escudo 100 12.35—12.50 Spaanse pese ta 100 gr coup 5.92—6.07 De directie van de Koninklijke Ne derlandsche Papierfabriek deelt mede dat de eerste 9 maanden van het boekjaar zich hebben gekenmerkt door een verdergaande vergroting van de produktie als gevolg van de rendementsverbetering van de ma chines Per einde september was de geproduceerde hopVeelheid papier ongeveer 22 pet groter dan per de zelfde datum in 1903 De nieuwe papiermachine die in 1963 ten gevolge van de aanloop ge durende het eerste half jaar slechts in bescheiden mate tot de resultaten had bijgedragen werkte gedurende 1964 op volle capaciteit Uiteraard hebben de resultaten van het bedrijf ook de invloed ondergaan van de zeer sterk gestegen lonen en salarissen en de daarmee gepaard gaande toeneming van de sociale las ten De grotere produktie heeft de Kon Papier in staat gesteld deze kosten stijging op te vangen en wel op dus danige wijze dat naar het zich laat aanzien de jaarresultaten beter zul len zijn dan in 1963 Hoewel de con currentie zich steeds sterker doet ge voelen blijft de vraag naar de pro dukten bevredigend 20-10 34^4 40 % 19 % 63 n % 12 % 13 % ï2t/4 13 % ¦ 14 % 56 681/4 36 Vi 57 % 41 Vï 64?4 21-10 34 % 40'/iB 49 % 61 % 5ir8 42V8 431/2 451/1 SI'/b 43 % « 41/4 55 % 681/4 361/2 57 % 41 641/8 At<'h rupeka Baltlniore Mlli.n eni i an HhiKIi M V C entr PennsvivHtiiï Siiulh Pai I ininn Hac - Orderpositie en vraag zijn van dien aard dat de directie vertrouwd dat onvoorziene om.standigheden voorbe - Inle vering van Hongaarse obligaties De Vereeniging voor den Effec tenhandel heeft onlangs weer be sprekingen gevoerd met de Hon gaarse autoriteiten over de moge lijkheden van een regeling van zich in Nederlands bezit bevindende Hongaarse obligaties van na de eerste wereldoorlog uitgegeven le ningen Mits en zodra over enige andere financiële kwesties tussen de Hongaarse en de Nederlandse regering overeenstemming wordt bereikt zal inderdaad een regeling v(X)r de obligaties tot stand komen Nadere bijzonderheden kunnen nog niet worden bekendgemaakt wel kan worden medegedeeld dat obli gaties die aan bepaalde voorwaar den voldoen zullen worden afge lost met een zeker — naar ver houding niet hoog — percentage van de h(X)fdsom In verband hiermede heeft de Vereeniging besloten de notering \' an de in de officiële prijscourant opgenomen Hongaarse obligaties op te schorten en de eventueel voor aflossing overeenkomstig de toekomstige regeling in aanmer king komende obligaties zowel van genoteerde als van niet genoteerde leningen voor 1 december bij haar te doen inleveren Hierdoor wordt bereikt dat niet gewenste transacties in deze fond sen worden voorkomen en dat een volledig overzicht verkregen wordt van de obligaties waarop de rege ling eventueel betrekking zou kun nen hebben De eventuele regeling zal in de eerste plaats betrekking hebben op de aan bepaalde — na der definitief vast te stellen — voorwaarden voldoende obligaties De Vereeniging voor den Effec tenhandel meent dat de houders hun belang het beste dienen door hun daarvoor in aanmerking ko mende stukken te doen inleveren en te zijner tijd het bedrag dat zij ervoor ontvangen te accepteren Rentefonds groeide Sinds de introductie ter beurze op 17 september heeft het Beleggings fonds van Obligaties Rentefonds " ' n sterke groei vertoond Het aantal uitstaande participatiebewijzen be draagt thans meer dan 3000 Wegene nog steeds hoge rentevoet hier te lande zijn de nieuwe midde len voornamelijk op de Nederlandse obligatiemarkt belegd Mede door in schrijving op nieuwe leningen kon het belang bij Nederlandse obligaties worden uitgebreid De geografische spreiding van de beleggingen — ca 60 procent belegd in Nederland — bleef vrijwel ongewijzigd Hoek's Macb Holec 66.90 21 245 1009 144 780 215 105 218 800B 202 Aniro Bank Cultuurhank Gron 1 Jr B H.B.ll eert HoU Son Kas Assuirlatle Nat Nederl eert Ned Cred B 67 22 175 245 1010 144 778 215 Rank - krediet en verz weteB Hollandla Kat 103 103 HoU Beton 371 366 HoU Const A.B — 461 HoU Melks t 261 259 Homburg B 435 435 Hoogenbosd 331 331 Hüügenstraten 168 Houimeyer 145 Indola 436 435 Ing bur Bouwn — 155 Interlas — 350 Internatio 292 290 Ing Gew Beton — 455 Inventum 431 430 Jongeneel 404 404 Kemo c;orsetl 771 775 V Kempen Bes — — Key Houth — 258 Kleding Smits 217 217 Kiene Sulkerw 250 246 Kon A Adam 123 133 Kon Ned Pap 288 288 424 420 470L 465L 133 133 300 292 58 58 338 336 157 157 367 — 210L 125 125 472 470 258 262 211 210 174 173 440 435 125 1231 283 286 213.50 214 66 66 921 235 191 123 543 26gL 440 152 157 132 Zout Ketjen nrc Korenschool Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Leeuw Pap f Leid wol Lindeteves Lijempl Lijm en Gel eva Becht en DysBeerentrirotBensdorpBerg en Jurg.Berkels PatentBemet BBlaauwhoedBUldenst W n.r.rBoer de Dr.Bols LucasBorsumy W eertBraat R'dam — Breda Mach ƒ 254 Bredere n.r.c 720 Brocades-St 845 Macintosh 459 230 129 196 265 507 460B 276 386 526 93 143 95 193 345 285 Meelt N Beüs c Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N B Mijnb werken c Naarden Ch f Gehr Naea Nedap Ned Dok Ml ] Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk U.c 224 319 166 92 161 414 386 119 100 56.20 UI 95 190 170 329 252 120 100 205B 232 246 340 490 739 265 188 270 150B 215 878 194 77 315 215 283 705 229 256 535 96 Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nlea Nyma eert Nljv erdal Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palenibang Palthe Uesseaux 342 339 Dikkers en Co 158 — Dorp en Co — 117L Dr Ov Hout 175 175 Drie Hoefijzers c 399 399 DRll 277 279 Du.VVls 267 267 Elsevier ultg 210 211 Emha 242 245 Philips 6 pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Reeslnlt Relnev mach RIVA Rotlerd Drgdk Ruhaak Rijnstaal Enkes 225 227 Enthuven Plet 256 254 Erdal Mtl 685 680B Excelsior met 222 224 Fitt Ned Am 134 131 Kokker 269 267 ford 922 922 Gazelle 304 306 Van Jelder 138 138 Gelder T n r.c B 510L — Rljsdljk Schelde de n.b Schev E Mt Schokbeton B 110 287 312 1159 U7 144B Gelderman Jerotabr n.O Geveke en Co Gist - en Splr Van de Grinten t Jrofsmederti 113 286 700 312 1150 118 Schuiten cart Scholten Poxh Schultema Schuppen Sajet Schutlersveld SImun de Wit B Simons Emb Smit Transl Spaarnestad vb Stokvis Gruyter 6 pet pre 144 Hagem en Co Hart Havenwerken Heem v d Heineken's Hensen Mac^ta Heybroek Zei 450 152 335 337 462 212 401 450 150 334 337 468 211 397 Stuomspln Iw Van SwaatI l'ahak Phll eert Th B Marijnen Thomass en Dt rhoiiias Mot eer Thomson een IXventsehe kab Tw Overz H 135 116 L s laten 1 t = üenaap en later 1 Hm niedep 1 m t^edaar en meden 295 299 265 179 401 Ubblnk Oavo tIdenhout Unilever / pet unUever 6 pet Unilevel 4 pel imion Rijwiel iitermrthlen iiti Aspn t Varnssleau b Veend St sp Veneta Ver Bliklabi Ver Glas Ver Mach i Ver Touwtabi 
DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Gezellige mensen halen Heineken in huis Alleen Oudegracht 10 VITRA GE VAL ƒ 0.75 Terlenkagordan ƒ 1.50 Terlenkaval ƒ 1 — Op neemvltrage ƒ 1.50 Bedspreien ƒ 13.95 Cretonne ƒ 1.99 Vitra ge ƒ 0.98 Zware damasten ƒ 3.25 Klndergordfln ƒ 1.99 Coupons tapijt voor halve prijs Wtl maken uw gordijnen ook naar maat Alleen Oudegracht 10 VLOK MATRASSEN ƒ 24.50 Ombou wen ƒ 16.50 Tafelkleden ƒ 6 — Traplopers ƒ 1.95 Divanbedden ƒ 23.60 Pasklare ombouwgordlj » nen ƒ 12.50 Gordijnrail compL ƒ 1.10 Wentelbedden ƒ 42.50 Spontane invitatie voor een spannende TJV.-avond met de Olympische Spelen 1964 op de beeld buis Echt iets om een gezellige avond van te maken Met goede vrienden En met Heineken Want dè.t drinkt uw man graag En uw gasten natuurlijk ook Heerlijk helder Heineken Drinkt uzelf een ^ as pils mee Of liever een glas zoeter zachter Heineken Oud Bruin Zo'n avond vraagt erom Alleen Oudegracht 10 Export VOCALEUM ƒ 2.50 Bergmeu bels ƒ 107.50 Moderne clubje » ƒ 45 Eethoeken ƒ 124 T.V ta fels ƒ 22.75 Rotanstoelen ƒ 11.95 Ronde tafels ƒ 42.B0 Sa lontafels ƒ 29.50 Diverse bank stellen ƒ 225 Tulraeltafel * ƒ 79.50 Alleen Oudegracht 10 Gewat*teerde DEKENS ƒ 12.95 Zwa re wollen dekens ƒ 13.95 Zui ver wollen dekens ƒ 28.60 Ka pokkussens ƒ 6 Stapelbedden ƒ 56.50 Onderschuifstellen ƒ 69.50 Blnnenverende matras sen ƒ 42.50 Ook Dracacelma trassen Alleen Oudegracht 10 Kamer breed TAPIJT ƒ 35 per meter 366 cm breed Bouclétapijt ƒ 8 per meter gratis gelegd 2 persoons slaapkamers ƒ 125 SLOOPHOUT grote partij o.a meubelplaat triplex planken enï Geerts Gruttersdljk 23 Te lefoon 29304 Aluminium PLATEN - strip -^ pen - buis enz Geerts Grut tersdljk 23 telet 29304 Te koop aangeb ELEKTRO NISCH ORGEL PhlUcorda z.g.a.n 9 maanden oud Bil lijke prijs Groenestraat Sbis Utrecht 1 HANDTELMACHINE 1 pen nentelmachine Na 18 uur Obrechtstraat 25 bis ^ T ^ PILSENER - MÜNCSEtim • Gulle traktatie bij al dat kijk-plezier Klinkende glazen Heineken Uw idee goed idee Dat brengt de stemming erin - met volle teugen En wist u dat Heineken nog altijd volgens eeuwenoud strikt geheim recept gebrouwen wordt Dus smaakt Heineken alleen als Heineken Van daar dat het zoveel gevraagd wordt Vandaar ook dat het steeds brouw-vers is omdat iedere week nieuwe voorraad aangevoerd wordt ^ Heineken ^ OUD BRUIN-EXTRA STOUT WASCOMBI 2 motoren en pom pen / 298 snelwassers vanaf ƒ 98 l'angzaamwassers agita tor met ollebad ƒ 228 centri fuge 2800 toeren / 137.50 2 jaar garantie Gemakkelijke beta ling Fabrieksshowroom Oudtt Gracht 196 telef 12666 KLEUTER - EN KINDERKLE DING Complete kleuterpakjes met broek / 28.50 Nylon wind jacks ƒ 17.50 frisse kleuren Kinder jasjes poplin f 16.80 bij passende lange broek ƒ 8.50 nylon wandelwagencapes ƒ 5.95 ruime keuze B J Heisen Sr Juiste adres uitsluitend Rozen straat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht VOORDEELAANBIEDING Kinderstoelen verchroomd / 39.50 inclusief Hornitex speel tafel kinderboxen met vloer ƒ 32.50 llgzltwandelwagen / 42.50 kinderautozitjes ƒ 19.25 kin derledikanten ƒ 64 Heisen Sr uitsluitend Rozenstraat 3 bij St Jacobsstraat achterzijde Leefsma Utrecht Te koop aangeb gebruikte AUTOBAIMDEN V luxe auto's aiie maten in prima staat gra tis monteren Gildstraat 91a te Utrecht Betaling van ƒ 20 per maand af Bezoek aan huis door ge heel het land met moderne col lecties Ie klas KOSTUUMS naar maat confectlekostuums overjassen regenjassen da mesmantels pakjes alle suède kleding ook naar maat alle soorten bontmantels betere genre ook naar maat Opgave van gewenst artikel maat aan N.V The London Style He monylaan 26 Amsterdam Tel 020 - 794761 KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent Philips RADIO 3 golfbanden met ferrltantenne ƒ 45 T.V 53 cm met 2e programma en REM tegen elk aann bod De Bazelstraat 4 Zullen Te koop donkerblauwe KIN DERWAGEN z.g.a.n Oude Kamp 2 bis STALEN ROEIBOTEN lengte 4 meter nieuw plaatijzer ƒ 275 per stuk Bons en Zn Zand pad 131a Utrecht Telef 41088 ƒ 50 voor oude STOFZUIGER Rechtstreeks van fabrikant gratis demonteren ƒ 135 blJ In leveren van stofzuiger ƒ 85 Ook op termijnbetaling Stofzuiger fabriek Marmontweg 18 Aus terlitz Telef 03439 274 ïars!rl''ï?,,'*rf DitishetbefaamdeGrundigHI-FImulti-Stereo-conceirtmeubd KS 580 Het staat aan de top van het Grundig radio-assorti ment zowel wat technische perfectie als elegante uitvoering betreft Prijs f 1998 - Diezelfde technische perfectie dezelfde onderdelen aangebracht door dezelfde vakmensen bezitten alle Grundig radiomeubels Het wereldmerk Grundig is uw keiharde garantie voor * pracht-apparatuur in alle prijs klassen n.el0 garant - Al^WV:4y4WH^MW>>aié Ü Miljoenen horen en zien met Uw Grundig specialist Radio - TV - Recorders ^ É^^^^^^|g^^)jiigj^M^a^i^^5^^s^>i|^^^^^ii^^^^^i^^^^i ^^ GRUnDIO Nobelstraat 15 tel 13723 Utrecht bIJ Janskerkhof mat ruims parkeergelssenheld Amsterdam • Rotterdsm • Utrecht > Bussun • Osltt TE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeb JUDOPAK 1 keer gedragen f 25 Buys Ballotstraat 12 Utrecht Echt SUEDE wanten ƒ 3.95 ƒ 5.95 handschoenen gevoerd / 3.95 leren wanten met kap f 9.95 leren wanten TORPEDO Lange Elisabethstraat 32 Nach tegaalstraat 33 Utrecht REGENPONCHO'S ƒ 2.50-5.95 regenbroeken 5.50 tot 8.95 dub beltex regenbroeken met voetje en ritssluiting 16.50 TORPEDO Lange Elisabethstraat 32 Nach tegaalstraat 33 Utrecht Wollen DAMESBLOUSES In Schotse ruit dessin vlotte jeug dige modellen Tricotnylon in effen en dessins Sportcentrum Wittevrouwenstraat 40 telef 20916 naast politiepost Te koop ZÜNDAPP 1964 Zün dapp 1963 Batavus Whippet 1963 Batavus 1964 Sparta 1963 Gazelle o-matlc 1964 Batavus Combi 1961 Solex 1962 Puch 1962 enz Lange Nieuwstraat 53 DUITSE HERDER teef stam boom IV2 Jaar Jansen Bata viastraat 14 bis a Te koop KINDERWAGEN in zeer goede staat verkerend Prijs ƒ 45 Te zien H C M Lensen v Alphenstraat 19 Utr Te koop aangeb Philips auto matische PLATENWISSELAAR AG 1115 op voet met 45 toe ren wisselsp stereo/mono slechts 2 jaar oud zeer goed Van / 140 nu voor ƒ 80 Leidse weg 69 bis ' s avonds van 7 tot 9 uur Boekbinders Te koop HEF BOOMSNIJMACHINE snijbr 72 cm compleet met 3 messen Benodigde plaatsruimte 1.50 m ^ Woonark ' t Zwin " naast de Spinozabrug Oog in Al na 6 uur Nu bij RADIO TOLSTEEG een T.V kopen Vanaf ƒ 45 door inruil verkregen Geheel gere viseerd met garantie Twijn straat 46 Utrecht Tel 29870 Prins Bernhardstraat 46 Bun nik Telef 1484 VEEL GELD voor uw ge bruikte meuhelen bi ] aankoop nieuw Rechtstreeks van fa briek Enorme keuze elke prijsklasse eerste klas afwer king Betaling in 6 maanden rentevrij Vraagt vrijblijvend catalogus Postbus 538 Den Haag — POLYETHER OORLOG — Matrassen ƒ 14.00 kussens ƒ 3.50 kindermatrassen ƒ 6.60 stapelbedden ƒ 56.50 onder schuilbed ƒ 39.50 dekens 9.50 divanbedden 22.50 Rechtstreeks matrassenfabr Lange Lauwer straat 46 DAKLEKKAGE Reyllrubber koudgekwast dicht afdoend zink mastiek dakleer Vraagt monster of proefbus 5 kg voor 10 m ' f 12.50 Dejobo - Sloten Telef 020 - 128427 CAIVIP CÜKSE'rrEN Uedlpl corsettieres Corsetterie Lotus A'damsestraatweg 219 Utrecht Tel 41792 Geen vooruitbetaling NIEUWE FIETSEN ƒ 2.90 per week con tant / 129.50 ƒ 139.50 Rlvel Van af ƒ 88.50 Juncker f 166.75 / 184.50 Hitachi radio f 148 Broer Lijnmarkt 24 Weekend wandelwagen JON GENSFIETS 10 Jaar « etskln derzltjes autopeds traploper kokos Oudwükerveldstraat 65 De nieuwste BROMFIETSEN ZUndapp Honda Tomos Ty phoon Mobylette en Sparta vindt u natuurlijk bij Brom fietsspeciaalzaak Freek Trap man Jr Wallesteinlaan 1 bij eindpunt lijn 6 Zuilen Telef 42833 HERSTEL lakschade aan uw auto zelf Spuit onzichtbaar bij met de originele lak in de ori ginele kleur van uw wagen Dubbelgrote spuitbus ad ƒ 8.50 uit voorraad leverbaar van Ford Daf Citroen Renault Opel Chevrolet Vauxhall Volkswagen Buick Elke kleur van elke andere auto binnen 10 dagen leverbaar Verfkeizer Voorstraat 87 en 94 Twijnstr 19 Joh Camphuysstraat 47 Utrecht Verfkeizer Leeuwen straat 6 Hilversum MORGEN hebt U ook KANSOP 1 Cleopatra beden lAuping matras GMTIS WONINGINRICHTING OUDEGRACHT 314 316 - TEl 11775 PONCHO'S voor man vrouw en kind warm en droog in diverse kleuren van ƒ 2.95 tot ƒ 8.95 Super Damstraat 29-31 Kanaalstraat 46 Te koop aangeb KINDERWA GEN wegens plaatsgebrek ƒ 35 Burg Norbruislaan 362 Utr Telef 030 - 41105 Aparte collectie JERSEYPAK JES In de maten 36 t.m 50 ƒ 109 L'Innovatlon Biltstraat 68 en filiaal KINDERWAGEN merk Pedi gree kleur zwart geheel uit neembaar ook te gebruiken als wandelwagen prijs ƒ 35 Co lumbuslaan 309 Kanaleneiland Aparte collectie MANTELS en MANTELKOSTUUMS in de maten 34 t.m 50 Modehuis L'Innovatlon Biltstraat 68 en filiaal Nachtegaalstraat 73 tel 11136 Utrecht KINDERWAGEN z.g.a.n ge heel uitneembaar met bedje en tas Frederlkastraat 15 Te koop SCHOTSE COLLIE Jan van Arkelstraat 50 na 7 u Verloofd TAFELZILVER pleet 100 met grote en kleine messen nieuw ƒ 189.50 Br no 1-1283 bur UN Elektr NAAIMACHINE met stoparm in zeer goede staat Hugln Zweeds ƒ 215 J G Spee Vreelandseweg 1 Loenen In - en verkoop Alle soorten RIJWIELEN grote sortering voorradig Inruil billijke prij zen J P Coenstraat 10 Utr Te koop als nieuw HEREN WINTERJAS Te bevr behalve op maandag woensdag en vrij dag Amsterd straatweg 993 Utrecht Magneet BROMFIETS met een windscherm W.A.-verzekering met groene kaart geldig tot 3 juli 1965 Afrikalaan 121 Ka naleneiland OCCASION BROMFIETSEN o.a Sparta 1964 Sparta 1963 Typhoon 1963 Gerosa 1964 Magneet 1964 Batavus 1964 Ba tavus 1963 enz Financiering mogelijk Bij Bromfietsspeciaal zaak Freek Trapman Jr Wal lesteinlaan 1 Utrecht-N 1-pers opklap spiraalmatras / 15 haardstoel ƒ 15 piano kruk eiken ƒ 10 prima STOF ZUIGER ƒ 35 grote zinken teil en wasketel ƒ 10 Oude Gracht 41 bis Utrecht Te koop COMMODE als nieuw ƒ 50 Van Swlndenstraat 28 tus sen 2 en 6 uur Schildpadpoppen 29.75 nu 12.50 De gehele collectie schildpad en Betta poppen van 9.95-59.50 Babypop 60 cm 4.49 POPPEN ZIEKENHUIS Jacobijnenstraat Te koop Avaros BROMFIETS z.g.a.n bouwjaar 1963 wegens aanschaf scooter Prijs / 650 F C Dondersstraat 4 bis 2x bellen na 7 uur Huur Philips TELEVISIE vour ƒ 25.95 per maand zonder voor uitbetaling maar met recht van koop Morgen al bij u thuis Bei dan vóór 6 uur 020-249767 en ' s avonds 02964-18664 TV,APPARATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanat ƒ 226 53 cm vanaf f 375 alles met volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst [ net antenne ook in huurltoup Willem van Noortstrasl 39 tel 19302 — WINTERAARDAPPELEN — Noordelingen / 10,50 per mud 70 kg thuisbezorgd H Boo gaard Nieuw Weteringseweg 194 Groenekan Telef 03401 - 481 Wegens voordelige uarikut>p l* koop aangeb een vrije arm ztg zag NAAIMACHINE van Euro pees fabrikaat Van ' 479 vooi ƒ 375 Betaling in overleg Vrij blijvende demonstratie Te bez G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd.str weg Tel 23968 Utrecht Tevens reparatie-in richting BEHANG in partijen van 2 3 4 5 6 7 8 en 9 rol met enorme korting Verfkeizer Twljnstraat 19 en Joh Camp huysstraat 47 TELEVISIE TELEVISIE 48 cm vanaf / 648 59 cm vanaf / 698 gebruikte T.V van / 125 inbou wen 2e net f 89 antenne plaat sen 2e net ƒ 55 Ie en 2e net antenne / 90 Het goedkoopste adres waar u veilig koopt T.V Import L V Eyndt Haverstr 28 Utrecht Telef ' 16610 Voor een suède antlka of nap pa JASJE mantel of herenjas moet u naar Ben Snatager 2k van fabrikant aan klemt Oude Gracht 242 Dat kan alleen BEN SNATA GER Suède jasjes van goede kwaliteit reeds vanaf / 67 Oude Gracht 242 telef 11786 Voor uw dames - heren - en kinderkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telef 24038 Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden Beter BEELD bU Budding Vraag ons voor Philips en Te lefunken om een volledige de monstratie bij uithuis ook zo'nvrijblijvende demonstratie hoort bij onze service Wijde Begllnestr 23 Tel 13423 Na 6 uur 37169 KANARIES vanaf f 12.50 Gro te sortering tropische vogelsvanaf ƒ 4,50 per paar o.a oran je wevers paradijs wida's ze bravinken Japanse meeuwen,parkietensoorten zoals valk parkieten personata's enz.Moderne en ronde vogelkooienin diverse kleuren Ruime par keergelegenheid Borneman,Merelstr 35 tel 13617 STOFZUIGERONDERDELEN Borstels zakken stof en pa pier koolborstels rubberslan gen ƒ 5.95 f 7.95 kogellagers enz De Kampioen Lange Ell - Complete TL-VERLICHTING 8 15 Watt f 14,95 20 Watt t 12 45 40 Watt 1 12.95 Idem voor In bouw 20 40 Watt t9 De Kam pioen Lange Elisabethstraat 23 KOFFIEMOLENS f 12,90 haar drogers f 13,95 reisdompelaar » in etui f6.60 strijkijzers auto matisch f 24 50 haardroogkap pen / 6 19 De Kampioen t.ange Elisabethstraat 22 RADIO I.ENSllMK Diverse wa» automaten o.a Siemens f 838 enz Koelkasten 125 liter prijs ' 297 I.eeuwstr hoek Nieuwe Daalstraat Telet 19774 b.g.g 22082 T WOONHUIS voor stljlmeu beleii winrtsoi Bledemeler Franse fauteuils enz Hoek Mariaplaat " 48 ACCU'S f 27.50 tot 1 90 betalen wij voor defecte autoaccu bU aankoop van een gloednieuwe Morelite accu 15 mnd garantie Autoshop Rusman Achter de Dom 6 telef 16657 Utrecht Nieuwe NAAIMACHINES Voor een redelijke prijs koopt u bl ] de vakman o.a Husqvama Gritzmer Kayser Fridor Neo chi Speciale reparatieinrich ting Tonny Sambeek Loeft Berchmakerstraat 9 tel 17159 t.o Dostlïantoor Neude VOGELLIEFHEBBERS laat u niet misleiden Koopt uw vogels in een speciaalzaak Koopt bij de Edelzanger " toch nog al tijd iets voordeliger en 100 pet gezonde vogels Wilt u advies de vogelwereld heelt voor ons geen geheimen Wij zijn u graag van dienst Edelzanger Bakker straat Telef 14340 Over VOGELKOOIEN en ka mervoliêres gesproken Dan naar de Edelzanger " slaagt u bij ons niet dan slaagt u ner gens Bakkerstr Telef 14340 HONDEN met beweegbare kop pen voor achter in uw auto zo lang de voorraad strekt ƒ 16.50 Alleen de Edelzanger " Bak kerstraat Vraast gratis older KREDIE TEN voor iedereen voor aan schaf meubelen woningtextiel Direct af fabriek Zeer lage af lossingen Postbus 1647 Rotter dam VERVOL6 KLEINTJES PAGINA 30 
UTPKCHTSCH MEIIWSBLAD DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 _ 29 DOOR DE LUIDSPREKER De Zwarte Hooglanden Advertentie Remington Rand l\I.V Biltstraat 124 - Utrecht - tel 030-16754 de rusteloze reiziger door Guy Bara Advertentie Langs de weg stonden bloemen Ik plukte er een paar af en ontdeed ze zonder er bij te denken van hun bloemblaadjes In ' een afgepaalde weide vlakbij stond een kudde zeboes In de schaduw van een enor me boom Een lichte nevel verhulde de toppen van de Aberdare-bergen voor mij uit en hing laag in het dal achter mij Het was er heerlijk rustig Ineens drong het tot me door dat ik mijn tijd aan het ver beuzelen was ik was al zo'n eind op weg en nu begon ik met het doel bijna in zicht te versagen Ik stapte in de auto en reed door 01 Joro Orok en nog meer ingeslapen dan ooit dacht ik Er stond niet veel meer dan een spoor wegwachtershuis een garage en wat armzalige win keltjes Het lag juist op het punt waar de wegen uit het oosten en westen naar Nairobi elkaar kruisen En daarachter — het moeras Zoals zo vaak als ik aan plaatsnamen uit Kenya dacht kon ik het ook nu niet laten hoewel ik mijn best deed om het niet te doen dit moerasJand in verband te brengen met de Mau Mau ik zag het branden en hevig roken terwijl we ' n drijfjacht hielden er op los hakkend en schietend op allen die we maar te pakken kon den krijgen Pas ' s avonds op voor nijlpaarden op de weg " Ja het bord stond nog bij de brug en het stond nog steeds scheef Ik beschouwde het als een stil zwijgend welkom Thomson's Falls De Watervallen Ik hield de benedenweg aan op die manier vermeed ik de plaats zelf Er zou tijd genoeg voor een bezoek zijn als ik orde op zaken had gesteld Op me zelf of op het zakelijke doel van mijn reis Mis schien wel allebei Waarom zou ik geen open kaart spelen zeker met mijzelf Ik lachte bitter toen ik het Barry Hotel in zicht kreeg Het zag er nog net uit als vroeger een aardig gebouw afgezien van de nieuwe vleugel gelegen op met ceders beplante grasvelden die zich uitstrekten tot aan de rand van de kloof waarin zich het water van de watervallen met donderend geraas stortte In de fijne stofregen weerspiegelde zich een regenboog Ik parkeerde de auto en ging de hal van het ho tel binnen Jean had aan de receptie gezeten toen ik er de laatste keer was Ik belde Een vrouw — niet Jean — kwam uit het kantoor en keek me vra gend aan „ Kan ik u helpen " Ik wil graag een kamer " Ze raadpleegde een lijst door Mark Stapylton 23 „ Voor één nacht " „ Liefst voor langere tijd als dat kan " zei ik ik zou hier graag een week willen blijven mogelijk ook twee weken " Juist " Toen „ Ja ik geloof wel dat we plaats voor u hebben U kunt kamer zeventien krijgen in de nieuwe vleugel aan de overkant van de weg " Ze glimlachte vriendelijk en gaf me een sleutel Zoudt u het kunnen vinden " „ Natuurlijk En dank u zeer " Ik riep een bediende en liet hem mijn koffers naar mijn kamer brengen Je went er gauw aan om de bedienden aan te roepen als ze er toch zijn Zo als de jongen in het Norfolk Hotel hoorde ook deze niet tot de Kikoejoes hij was een Teriki Ik hield van dit soort we hadden verschillende Terikinegers in dienst gehad op de houtzagerij Ik pakte mijn koffers uit Daarna liep ik naar het open raam en keek naar de watervallen Ze leverden een majes tueus gezicht op Juist — en wat nu Ik wist het antwoord Een borrel Ja een borrel niet omdat ik er naar snakte — dat was niet het geval maar omdat ik dan naar de bar moest gaan en de mensen daar onder ogen moest komen en hoe eerder ik dat deed des te beter Ik sloot de slaapkamer af stopte de sleutel ia m'n zak en liep de trap af dan over de par keerplaats over het gras de hoek om door de open slaande deuren een treedje op en ik was er De bar was niets veranderd dat wist ik gelijk Hetzelfde interieur dezelfde lucht dezelfde sfeer — in ieder opzicht Het dartboard ronde schijf waar op men van een afstand geveerde pijlen gooit zat nog op dezelfde plaats De miniatuurflesjes op de planken waren nog precies eender Zelfs Bailey was niet veranderd Ik herkende hem zodra ik de bar binnenkwam Die gebogen schouders de magere nek een bos grijzend haar uitstaande oren kaki shorts strak gespannen door de hoge kruk en een niet bepaald vlezig achterwerk verradend — dat alles kon alleen maar van Bailey zijn Ik bleet een ogenblik op de drempel staan ter wijl ik de vier andere bezoekers opnam Ik kende geen van hen Ik vroeg me af of ze in het hotel lo geerden of dat het passanten waren ze zagen er niet uit als het soort mensen die ik voor de noodtoestand verwacht had te zien in het Barry Hotel of op de club ze waren niet t5T)erend " voor De Waterval len HEDENAVOND HILVERSUM X — NCRV 18.10 Licht instrumentaeJ kwartet 18.30 Soc perspectief lezing 18.40 Ste reof uitz lichte gram muz 19.00 Nws en weerpraatje 19.10 Radio krant 19.30 Geestelijke lied 19.45 Op de man af praatje 19.50 Lichte gram muz 20.10 Boeren en bur gers in Buitenveen hoorsp dl 3 20.40 Samen uit — Samen thuis ge var progr 21.55 Kerkorgelconcert 22.30 Nws 22.40 Avondoverd 22.55 Boekbespr 23.00 Platennws 23.35 Nobelprijswinnaars in vertaling le zing 23.55 24.00 Nws HILVERSUM H — AVRO 18.00 Nws 18.15 Event act 18.20 Mr W R van der Sluis Van de Anti Revolutionaire Partij 18.30 Instru mentaal ensemble en zangsol 19.00 V d kinderen 19.05 Johan Willem Friso Kapel 19.30 Olympisch Jour naal 20.00 Nws 20.05 Instrumentaal ensemble Spaanse danslied 20.15 Concertgebouwork mod muz 21.15 Blokfluitensemble 21.25 Marathon Japans klankbeeld 22.30 Nws en meded 22.40 Act 23.05 Disco taria nieuwe gram platen 23.55 24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.45 Hoorsp 19.00 Nws joum en sportoverz 19.31 Interscholalre wed - Advertentte dienf heel de huid Purol M A X strijd 20.00 Amusementsmuz 20.30 Nws 20.40 Amusementsmuz 21.30 Brievenbeantwoording 22.00 Top Gear 24.00 Gevar muz 2.00-2.02 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 V d sold 18.28 Paardesportber 18.30 Mod muz 18.45 Sportkroniek 18.52 Lichte muz 19.00 Nws en radiokron 19.30 Olymp joum 19.54 Gram.muziek 20.00 Klas muz In de pauze Boek bespreking 22.00 Nws en ber 22.15 Jazzmuz en poëzie 22.45 De zeven kunsten 23.00Nws 23.05 Ope ra en Bel Cantoconcert 23.55-24.00 Nws VRIJDAG 23 OKT HILVERSUM I — KRO 7.00 Nws 7.10 Het levende Woord Tussen 7.40 en 10.30 Olymp joum 7.15 Ouverture licht progr 7.55 Overwe ging 8.00 Nws 8.15 V d jeugd 8.20 Ouverture dl H 8.50 V d huisvr 9.35 Waterstanden 9.40 Schoolradio 10.05 Lichte gram muz 10.30 Olymp joum 11.00 V d zieken 11.40 Lichte-klas gram muz 12.00 Angelus 12.04 Nieuwe gram platen 12.30 Meded tb.v land - en tuinb 12.33 Olymp joum 13.00 Nws 13.15 Wissewassen licht progr herh 13.35 Voor de vrouw 13.45 Gevar muzikaal progr 15.00 Schoolradio 15.30 V d zieken 16.30 Hongaars ensemble 16.50 Lichte gram muz 17.00 V d jeugd 17.30 Lichte gram muz v d jeugd HILVERSUM n — VARA 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 strijdl 7.23 Lichte gram muz 7.30 Van de voorpagina praatje 8.00 Nws en strijdl 8.18 Lichte gram muz 8.50 Gym V d vrouw 9.00 Te land en te water informatief progr voor weg - en waterweggebruikers VPRO 9.40 Morgenwijding VARA 10.00 Schoolradio 10.20 Lichte gram muz 11.00 Nws 11.02 V d kleuters 11.15 V d vrouw 11.55 Mod pianomuz voor 2 piano's 12.20 Regeringsuitz V d landb 12.30 Meded tb.v land - en tuinb 12.33 Act 12.38 Fanfare-ork 12.55 Tentoonstellingsagenda AVRO 13.00 Nws 13.15 Meded event act of gram muz 13.25 Beursber 13.30 Stereof uita Alt en piano mod en klas lied 13.55 BiJ de tijd en bij de thee gevar progr 15.30 Lichte ork muz VPRO 16.00 Nws Aansl Tien jaar — een ton voor Triest klankbeeld 16.15 Lichte gram muz 16.30 V d jeugd 17.00 Sol van wel eer muzikale lezing 17.30 Ronduit REMINGTON portables nieuwste modellen ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Populaire muz 12.31 Gevar muz progr 13.50 Reportage van de Olym Spelen 13.55 Gram muz 14.00 V d vrouw 15.00 Orgelsp 15.31 Muz bij het werk 16.15 The Dales dagboek 16.31 Uitslagen ra ces 16.36 Gram muz v d jeugd 17.00 Gevar progr BRUSSEL 12.00 Nws 12.03 Gram muz 12.15 Gevar muz om 12.25 Weerber 12.50 Beursber en progr overz 13.00 Nws en Olym joum 13.20 Amusementsmuz 14.00 Nws 14.03 Schoolradio Om 15.00 Nws 15.45 Gram muz 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Kamermuz 17.00 Nws 17.15 Duitse les 17.30 Engel se les 17.45 Franse les * Walter Hallsteln voorzitter van de Commissie van de EEG heeft am bassadeur Jean Claude Kernisan ont vangen die zijn geloofsbrieven heeft aangeboden als nieuw hoofd van de Missie van Haïti Het corps diploma tique dat bij de Europese Gemeen schap is geaccrediteerd omvat meer dan zestig ambassadeurs Reeds vanaf f ISS ** Gemakkelijke betalingsvoorwaarden I PANDA en de MEESTER-LEERLING Gelukkig huweliik Niet alleen hij houcit van Jasneva sigaren Zij ook Hij om ze té roken Zij om ze te ruiken Of hfj nu de enorme Enorm rookt van 27 cent of de kloeke Parfait Vani 22 Gent of de senoritas Vedette van 14 cent of de kleine Vivat van 6 cent—ze zijn het er gelukkig altijd over eens de vier nieuwe Jasneva sigaren zijn aWe — licht en lekker JASNEVA SIGARENFABRIEKEN VALKENSWAARD 41 Met vreemd starende ogen liep Panda naar het eind van de gang waar een grote spiegel stond Hier hield hij stil en bleef roerloos wach ten Ook Joris die hem stilletjes gevolgd was wachtte in spanning op de dingen die komen zou den Plotseling gebeurde er iets vreemds met de spie gel Het spiegelbeeld van Panda verdween Inplaats daarvan werd een witte wolk zichtbaar die snel de vorm aannam van een grijsaard met een punt hoed En een diepe stem sprak Ontwaak " Panda knipperde met de ogen en deed verschrikt een stap achteruit Vrees niet " hernam de gedaante achter het glas Ik ben Wondril de Witte en ik doe geen kwaad " J-3a meneer de Witte " stotterde Panda „ D Dongadil heett het v-vaak over u gehad B-bent u een tovenaar " Ik ben een Meester " antwoordde het grijze spie gelbeeld Maar het Is niet over mijzelve dat ik thans spreken wU doch bver Dongadil Door een misverstand is hij de grens over gegaan en heeft hij zich onder jouw hoede geplaatst Hij denkt dat jij een Meester bent " J-ja " antwoordde Panda Maar dat heb ik hem heus niet wijs gemaakt hoor Echt niet " Dat weet Ik " sprak de oude Ik lees eerlijk heid in je hart en ogen en daarom zal ik je Iets toevertrouwen Iets dat alleen voor jou bestemd is en niet in verkeerde handen mag vallen " Suske en Wiske > Uf U.W ^ ^.^.^ L.U -^- MaUktenwmmd 7emstd3tdmalsm f>MtJ>JiJi.aMUiLmi.mi^uu.M Jmn ymoeten iets dom ïïmonueetmrMeiisl PE^SZSCSSS^ES ^ m lisntti'jttieti mkomtim Posities Nejierlandse sehepen Aagtekerk 21 v R'dam n Hamburg Airdenburgh 21 te Antwerpen Achilles 20 op 250 m NO Azoren Accres 21 te Antwerpen Adara 20 70 m ONO K Santa Marta Grande Adara v d V 19 v Wallvik n 7 Ador 20 V Dordrecht n Londen Adrastus p 20 Algiers n Port Said Aegis 21 te Barbados verwacht Aerdenhout 21 te Calais Afiena 20 v Shoreham ti Gent Agamemnon 20 700 m NO Trinidad Agncs 21 v Rotterdam n Hamburg Aiglon 20 v Londen te Rotterdam Aiamak 20 op 60 m NNW Muscat Alblasserdyk 19 te Longview Aica 20 V Dominica te Tampa Alcetas p 21 Vlieland n Rotterdam Alcor W p 20 Brunsbuttel n Halfweg Aldabi 20 v Hamburg n Rotterdam Aigorab 20 600 m ZZW Kaap Verd eil AH Damhof 20 v Weston Point n Alida p 19 Holtcnau n Alues 20 V New York te Houston Almdyk 21 v R'dam te Amsterdam Alme 21 V Londen te Antwerpen Alnati 20 390 m ZZW Kaap Verd eil Alwakl 20 op 120 m ZZO Muscat Amerskerk 19 v Manilla n Singapore Ammon 21 te Curacao ' Ampenan 21 v Singapore n Port Swettenham Amstelborg 20 te Burghead Amsteihof 20 te Portland Amstelkroon 20 v Legaspi n zet Aniütelmolen 20 ten anker Vizagapa - tam Amstcistad p 20 K St Vincent Amstelstroom 19 te Liverpool Amyntas p 20 Gibraltar n Faro Anda 20 v Oslo n Tegelen Andyk 21 v Havre te Antwerpen Angolakust p 20 Las Palmas Anholt 20 te Rotterdam Anna Broere 20 v Leningrad n Antw Anne Herfurth 21 te Kephaios / Anne S 21 te Waddinxveen Annenkerk 19 v Melbourne te Sydney Antarctica 22 te Amsterdam Antüla 21 v St Malo te Cent Antilope 19 te Blyth Appingedam 20 v Rotterdam naar Lissabon Arcliimedes 20 v Haliax n Bermuda Ardito 20 v Bremen n Limerick ArgoB p 20 de Casquets n Antwerpen Argus 19 te Norrkoping Aristofelei 21 te Amsterdam Arkeldyk p 20 Oporto n Avonmouth Arneb 21 te Casablanca Arneborg 22 te Amsterdam verwacht Arnhem 21 120 m O Kreta naar Augusta Arnoudspolder 21 te Oporto Ask 21 V Amsterdam te Rotterdam Asmidiske 20 120 m WZW K Race Atlantide 20 v Las Palmas n Kenitra Atlantis 22 te Kings Lynr ^ Attit 22 te New Orleans Bib T 20 V Sundsvalt n Wasklot Balong 20 op 750 m W Azoren Baltic p 20 Texel n Maimo Banggai 21 v R'dam re Amsterdam Barendsz 20 v Nantes n Vigo Batavier 3 20 v Amsterdam naar Stockholm Batavier 5 21 100 m O Sardinië Qawean 20 op 80 m Z Kreta Bengkalis 21 v Singapore n Bangkok Beninkust 20 310 m ZO K Palmas Bennekom p 20 de Azoren Borkelstroom 19 te Huil Berkhout p 20 Texel n Nantes Bern 21 v St Malo te Fowey Beta 21 te Le Legue Bevesler 22 te Rorterdam Beyerland 21 te Gooit Bianca 22 te Boston Bierum 20 v Bristol te Leixoes Billlton 21 v Durban n Kaapstad Blscaya 20 te Rotterdam Boekanier 20 v IJmulden n Ports mouth Boissevain 19 v Mauritius n Lou - rengo Marques Boreas p 21 Kaap St Vincent naar Tanger Bornrif p 20 Kaap St Vincent Bosco p 19 Lizard n Birkenhead Bram 21 v Londen te Amsterdam Breda 21 v Rotterdam n Horsens Bree Helle p 21 eil Man n Runcorn firinio 20 v Delfziji te Turku Brlttenburgh 20 v Rotterdam naar Mtddlesbro Buka 21 te Londer Caiehas 21 te Gibraltar _* Camerounkust 20 105 m W LissabonCapellB p 21 Portland n RaumoCepricornus 19 te Ellesmere PortCarcbeka 20 v Londen n WismarCarebeka 2 p 20 Brunsbuttel n Wis mar _ Caribla 19 v Karlskrona n 7 Caroline 21 te Goole ^- „-•- Carrlilo 19 v Seattle n GoltltoCarlago 20 op 240 m ZZO CubaCasana 18 v Treport te Londen Castor p 20 Pinisterre n AntwerpenCatharina W 18 te LondenCawi 20 V Terneuzen te Gent Ceres 21 v Antwerpen n AmsterdamCharis 20 110 m NW St Maarten n Charleston Chiron 20 op 500 m 2W Azoren Chrysant 21 te Gunnebo Cilo 21 V Rotterdam te Londen Coccinelle 21 te Kenitra verwacht Colytto 20 op 450 m O K Race Confid 22 te Rotterdam Congokust p 20 FInisterre Corn Broere 21 te Kopenhagen Corrie Broere 21 te Mtddlesbro Corsica 20 te Groningen Crcsta 20 te Fredriksund Da Costa 21 V Goole te Rotterdam Daje Böhmer 20 te Thessaloniki Daniel p 21 Ameland n Bremen Deborah 21 v Amsterdam n Kings Lynn Delft 21 V PaluB n Pto Sucre Dciphina 20 300 m O Belle IsieDelta p 20 Moordhinder L5Deo Gratia » 21 te Londen Diana V 20 v Rotterdam n Norwich Dido 21 V R'dam n Duinkerken Diet 20 V Delfzijl te Rotterdam Dinkel 20 te Koog a.d Zaan Dintelborg 19 te Franeker Diogenes 19 200 m WZWW Sin Juan Dolores 21 v Rotterdam t « Gent Donate 19 v Delfzijl te Londen Donau p 21 Vlissingen n Preston Dongedyk 20 690 m ZW Azoren Draco 20 v Amsterdam n Aarhuus Drente 20 830 m ZZW Kaap Verd eil Dubhe p 20 Kiel n Topplla Dutch Master 21 te Rotterdam Eagie 21 v Yarmouth te Rotterdam Eddystone 20 v Hamburg n Kings Lynn Eemnaven 21 te Shat al Arab Ecms 21 V Maassluis n Dublin Eemsborg 19 v Delfzijl te Oulu Eemsmond 22 te Valencia Eenhoorn 21 ten anker Schelde o Midd Zee Els Teekman 21 v Kasko n Utrecht Engelina Broere 21 te Billingham Eox 19 V Kiuluk n Saloniki Erasmussingel p 20 Kaap Vülano Erebus 18 v Wismar te Mostyn Escaut 20 V Rouaan n Parijs Esma B 20 V Hamburg n Londen Eeumaeus 20 v Djakarta n Palembang Europa 21 v Mistley te Antwerpen Export 2 20 v Rotterdam n Londen Fambo 24 te Lissabon verwacht Fedala p 19 Lizard n Dublin Flevo 20 v Oporto te Amsterdam Forto 21 v Emden te Itzehoe Francina 20 175 m ZO Porto Rico Francois Buisman p 20 Lizard naar Liverpool Friesland SSM 20 70 m O Flamboro Head Gaasferdyk 20 430 m NNW Azoren Gaasterland 21 te Santos Gabonkust 20 v A'dam n Rouaan Geert 20 v Londen te Rotterdam Geestdiep 21 te Boston Geestdijk 21 te Yarmouth Geeststroom 21 te Maassluis Gcrsom 20 v Weymouth n Citana 20 v Londen te IJmuiden Clobe 19 V Rotterdam te Huil Glory 21 v Rotterdam te Chatham Coeree 19 v Mantyluoto n Gooiland 20 240 m N St Pauls Rocks Goote 21 v Antwerpen te Rotterdam Gorredyk 20 v Baltimore te Norfolk Gramsbergen 21 te Rotterdam verw Graveland 20 300 m WZW Lissabon Grebbestroom 21 te Amsterdam Grotedyk 20 v Savannah te Havre Gruno p 20 Vlissingen n Londen Hada 2 20 v Amsterdam n Par Hardenberg 20 380 m NNW Azoren harma 20 v Delfzijl n Hengelo Helicon 20 v A'dam n Hamburg Helios p 20 Lizard n Hamburg Hermes 20 v Paramaribo te Moengo Hinde 21 te Londen Holendrecht 20 v Suez n Djibouti Hollands Duin 18 v Yokohama n Osaka Hondsbosch 20 ta Zaandam Hontestroom 21 v Amsterdam naar Leith Hoogkerk 20 te Marseille Hoogland 21 op de Elbe Hoop 20 v Swansea n Carthagena Houtman 20 op 700 m Z Colombo Houtman V 21 te Waye Koyledeslngel 21 te Rotterdam Hunzeborg 22 te Londen Imber 19 te Liverpool Ingkablr 20 v Gent n Pateniemi Ipswich Pioneer 21 te Ipswich Ipswich Progress 21 tt Rotterdam Irazu p 20 Ouessant n Rotterdam isis V 18 V Zeebrugge te Londen Jacaranda 21 te Rotterdam Jacob Teekman 19 te AlkmaarJanny 19 v Londen n BremenJans 18 V Amsterdam te LondenJantje Eppiena 20 v Kasko n Japara p 20 Barcelona n AntwerpenJason 20 V A'dam te Rotterdam Jean E 18 v Amsterdam te Londen Jetty 20 V Skogby n Zaandam Johannes H 20 te MonsterasJohanne » V 21 te Antwerpen Johnny 20 v Kopenhagen n HamburgJonan 21 te Antwerpen ^ Jurjen de Vries p 20 Wight Juvalta 21 100 m O Algiers Kamperdyk 20 v Hamburg te Bremen Karakorum 18 te Port Swettenham Karimun 20 te Hamburg Kars p 21 Sandettie n Kopenhagen Katendrecht 21 v Sydney n Aden Katsedyk 20 op 360 m WNW Scilly Katwyk 22 te Osaka Keizersgracht 20 v Rotterdam na Kotka Kennemerland 20 v Hamburg n Amsterdam Kerkedyk 20 220 m 020 K Race Kloosterdyk 21 te Antwerpen Kon Juliana p 20 Holtenau n Koudekerk 20 100 m ONO Pt Sudan KreeÜ 21 v La Coruna te R'dam Laarderkerk 21 te Marseille Labotas 19 v Skikda n Tunis Labrador p 20 Sandettie LS Laertes 20 v Djibouti te Suez Langkoeas 21 v Singapore te Bangkok Lauriergracht 20 v tJmuiden naar Helsinki Leemans 21 te Calais Leendert Broer * 21 te Leningrad Leidorkerk 20 160 m ZO Suez Leuvehaven 21 v Malmo n Gothen burg Liberty 20 v Amsterdam n Londen Lies p 21 Trelleborg n Antwerpen Lifana 20 v Delfzijl te Rotterdam Limburg 20 te San Francisco Limfjord 21 v Amsterdam n Delfzijl Lizard p 20 Dover n Brldgewater Lovesteyn 20 250 m N Les Palmas Ludo 19 v Ipswich te Wismar Luise Emflie 20 te Bohus Maarsbergen p 20 Leixoes Maasborg p 20 Brunsbuttel n Londen Maasdam 20 op 660 m WNW Landsend Maaskade 21 te Rotterdam Maaskerk p 20 Stromboli n Genua Madison Lloyd 20 v Aden n Bey routh Makkum 20 te Mantyluoto Maluca 21 v Grauerort n Lissabon Marathon 20 990 m NO Paramaribo Mare Bonum verm 22 v Runcorn n Rotterdam Mare Liberum 20 te Rotterdam Mare Magnum 20 120 m O Algiers Mare Novum 22 tt Freetown Maria W 21 v Selby te Delfzijl Marianne 20 v Rotterdam n Halmstad Mariekerk 19 v Aden n Suez Markab T 21 v Newacstle naar Inverkeithing Maron 21 v Charleston te Baltimore Marlenshoek 21 te Amsterdam ¦ Mataram 20 op 940 m NO Bermuda Matthew p 20 de Smalls n P Jerome Medon 21 te Puerto Cabello Meeuw 19 v Dublin te Par Meidoorn verm 21 v Oporto n Antw Memnon p 20 Haiti n Antwerpen Mentor 21 te Gonaives Mercurius H 21 te Jersey Merwe Lloyd 20 70 m WZW K Lopez Merweborfl p 20 Brunsbuttel n Kotka Metre p 19 Lizard n Liverpool Mies p 20 Brunsbuttel n Huil Minos 20 V A'dam n Kopenhagen Mintaka N p 20 Estaca Point naar Casablanca Mississippi Lloyd p 20 Guardaful n Chalna Mithras p 20 FInisterre uitreis Munte 20 v Kings Lynn te Grimsby Musi Lloyd 20 te Balboa Mutatie p 20 Sandhammern n Raumo Mutua FIdes 20 v Kings Lynn n Myson p 20 Terschelling n Nanning Buiimin 22 te Grangemouth Narwal 20 v Fredriksund n Na&hira 21 v Genua n Barcelona Nassauhaven 21 v Kopenhagen naar Aarhuus Neder-Ebro p 20 Bizerta Ntder-Rijn 20 v Kobe n Yokohama Neder Weser 20 360 m WZW FI - nisterre Nederland 20 te Stralsund Neptunus 21 v Vleardingen n Goole Nero 20 v Bordeaux te A'dam Nestor 19 v San Juan n Hamburg Netta 18 V Amsterdam te Londen Nieuw Amsterdam 21 v New York n Montego Bay Nieuwe Waterweg 20 v Weymouth n Poole Noblesse 21 v Ipswich ta Bremen Noordborg p 20 Brunsbuttel n Ystad Noordkaap p 20 Sklinna n Delfzijl Nushaba 20 270 m NW Paramaribo Oberon 20 op 330 m NW Finisterrc Oceaan p 20 Texel n Halmstad Ocean Sprinter 21 400 m W Ierland Olive 20 V Gent n Londen Ommenkerk 20 te Dar es Salaam Oranjeborg 21 te Delfzijl Osiendrecht 20 v Avonmouth n VItoria Ouwerkerk 20 te Mombasa Palamedes 22 te Callao verwacht Parkhaven 20 100 m NNO Fernendo Noronha Parklaan 21 v Rotterdam n Bremen Parthenon 21 te Amsterdam Patricia 21 te Colchester Pergo 19 te Bergumerdam Pericles 20 760 m NO Pto Rico Peter p 19 Lizard n 7 Philetas p 21 Beachy Head Plal 20 v Hamburg n Waterford Pirola 20 te Arendal Ptanclus 20 v Wismar te Mostyn Poeldyk 20 op 585 m WZW Lands end Poolster 20 tt Dover Poseidon 20 te Trinidad Prins der Nederlanden 20 318 m NO Azoren Prins Fred HendHk 20 380 m WNW Malinhead Prins Fred Willam 20 v Montreal n Toronto Prins Joh W Friso 20 710 m WNW Valentla Prins W C Fred p 20 Belle Isle Prins W v Oranje 20 v Montreal n Quebec Prins Willem 2 20 t « Hodeldah Prins Willem 3 20 t * Mukalli Prins Willem 4 20 te Toronto Prins Willem 5 20 v Montreal n Londen Prinsengracht 22 te Sunderland Prinses Margriet 20 te New York Prosperlté p 20 Brunsbuttel n Huil Proton 20 v Antwerpen te Londen Provenierssinge 20 op 210 m ZO Kaap Race Prudentie 21 te Aarhuus Pygmalion 20 v Hamburg n A'dam Raki 20 op 230 m ZW Majorca Randfontein 21 v Tenerife n Sout hampton Rcggeborg 19 tt Londen Rempang p 21 Sabang n Penang Rex 20 V Amsterdam n Londen Rifo An 18 te Runcorn Riouw p 20 K Palos n Avonmouth Ritornel 19 v Blyth n Lowestoft Roelof dt Winter 20 te Terneuzen Roepat 21 v Port Said te Genua Roggeveen 19 te Sandakan Rotte 20 op 450 m W Landsend Rotterdam 20 480 m NNW Azoren Rotti 18 v San - Francisco ta Hong - kong Rozenburgh p 21 Wight n Lissabon Rubicon 18 te Mostyn Rudolf J 20 tt Genua Ryndam 22 te Quebec ^ Rijsbergen 20 200 m O Kreta Sandenburgh 20 v Amsterdam n L « Havre Sappemeer p 20 Krlstiansand naar Sauda Sarpedon 21 v Malaga te Lissabon Schelde Lloyd 20 v Honiara n Por * Moresby Schlebora 20 ta Kotka Schokland 19 v Korsnaes n Rotterdam Seine Lloyd 20 op 570 m W Azoren n Antwerpen Senegalkust 21 v A'dam n Hamburg Sheratan 20 te Ravenna Sibigo 17 v Sydney n Calrns Sigit 20 V Sydney n Risdon Slnabang 20 op 250 m WZW Ma kassar Slnon 20 v Curacao n Aruba Slamat 22 te Genua ¦ Sloterkerk 20 te Rotterdam Solent 22 te Rotterdam Sommetsdyk 20 op 240 m Z IC Cod Sont p 21 Vlissingen n Havre Sophocles 20 700 m NO Pto Rico Spaarnekerk 20 v Penang n Aden Sparta 18 te Brïtonferry Speranza 21 tt Duinkerken verwacht Spas p 20 Kiel n IJmulden Spes Major 20 te Liverpool Spolanda 20 v Bohus n Sauda Sporonia 20 v Belfast n Rotterdam St Annaland 21 te Boston 5t Jansland 22 te Leith Stad Amsterdam verm 21 v IJmul den n Ferrol Stad Den Haag p 20 Recife Stad Kampen 19 op rede Genua Stad Vlaardingen 20 130 m ZZW Las Palmas Stanislas 21 te Lissabon Statendam 22 te Kobe ^ ^ Steady 21 v Delfzijl te Skutskar Steenbergen 20 v Bremen n Nantes Steenkerk 21 v Bremen te Antwerpen Stella Antares 21 v Vlaardingen n Haifa Stella Marli t 20 te Londen Stentor 21 v Beyrouth n Lattakia Straat Colombo 20 tt Durban Straat Cook 17 te Melbourne Straat Johor * 18 te Brisbane Straat Lombok 20 770 m OZO Dur ban Straat Magethaen 20 380 m O RIo Janeiro Straat Malakka 20 1000 m ONO Kaapstad Straat Mozambique 20 op 280 m ZW Reunion n Singapore Straat Rio 17 te Port Elizabeth Straat Singapore 21 v Sydney n Bris bane Straat Torres 20 390 m ONO Mahé Straat van Dlaman 18 tt Yokohama Strabo 21 v R'dam tt Amsterdam Streefkerk 20 340 m O Chagros ell Surte 20 V Karlstad te Zwolle Swallow 21 V Lissabon te Santander Tagrl 19 v Rochester te Londen Tara 20 op 500 m WZW Ascension Telamon 21 v Maracaibo te Guanta Telstar 20 v Rotterdam n Karlskrona Temar 19 V Zaandam n Rochester Texel 20 v Vlaardingen n Hamburg Texelstroom 20 v Amsterdam naar Grimsby Theano 20 v Dublin te Amsterdam Themis p 20 Hoek van Holland n Vigo Theodora 19 v Stanlow n Douglas Theron 20 op 310 m NNW Azoren Tilly 21 te Zaandam Tjibantjet 20 240 m N Mozambique Tjillwong 20 290 m W Kongo rivier Tjimanuk 20 v Melbourne n Adelaide Tjinegara 19 v Sydney te Melbourne Towa 21 v Bombay te Suez Trias Trader 21 te Londen Trihill 19 te Londen Trito 19 v Rotterdam te Dublin Triumph 20 te Rotterdam Tromp 20 v Amsterdam te Hamina Trude K 21 v Norwich n Grange mouth Tugro 20 v Burghead n 7 Twebro 20 te Oxelosund Twee Gebroeders p 21 Ouessant n Pasajes Twin 19 V Fllxboro tt Lubcck Ubbergen p 20 Brunsbuttel n Amst Ursa Minor 20 v Antwerpen te Goole Utrecht 19 v Detroit n Chicago Valbelfa 20 v Rouaan n Cardiff Valiant 21 v Rotterdam n Gent Van der Hagen 23 te Bunbury verw Van Heemskerck 20 160 m WNW Freetown Van Linschoten 19 tt Adelaide Van Ntck 18 tt Ntwcastlt NSW Vechtborg 20 te Krlstlnehamn Vege 19 te Manchester Veritas p 21 Vlissingen n Londen Vesta S 21 te Parijs verm 22 naar Rouaan Victress 20 v Amsterdam n Londen Viola p 20 de Pitboel n Trollhettan Virgo p 20 Vlissingen n Londen Viscount 21 te Rotterdam Vivat 19 V Londen n Dieppe Volente 21 ta Harwich Waalborg 20 v Hoimsund n r Waardrecht 20 v Yokohama n Goose Bay Waingapoa 20 200 m NO Saigon n Bangkok Waterland 20 op 270 m WNW Dakar Waverstroom 20 v Amsterdam naar Goole Wegro 19 te Frederlcla n Vesteras Westland Producer 21 te Maassluis Westland Trader 21 tt Sheerness Westerdam 20 700 m NNO Azoren Westereems 21 te Dublin Wiebold Böhmer p 20 Sandettie Wlica 20 V Rotterdam te Londen Willem Barendsi p 21 Vlissingen n Ayr Willem Koerta 20 tt Alicante Willem Ruys 20 120 m O GibraltarWillemstad 20 v Paramaribo n Ma deiraWonogir 21 tt Bombay t Wonorato 21 v Beyrouth n Lattakia Wubbina 20 te Bergumerdam Wuta 19 V Delfzijl te Emden Ysel 21 tt Norwich ^ Yselhaven 21 v Duinkerken n Casa blanca Ystroom 21 te Duinkerken Zaanstroom 21 tt Vlissingen ^ Zanzibar 21 te Londen verwacht Zeeland 20 te Marseille verm 21 n GenuaZeemeeuw 20 te FalkeberfZeester 20 v Teignmouth ta Spczia Zephyr 21 tt RathmullenZevenbergen 21 te Imperia i ' Zonnekerk 20 v Beira n Dir tfl Salaam Zuiderkerk p 20 FInisterre Zwartewater 21 te Den Helder Zwerver 21 te Londen Tank vaart Aalsum 20 te Pladju Abida 20 op 1000 m ZW Azoren Acila 20 1000 m W Walvlsbaai Acmaea p 20 Wight 25 te Berre verwacht Acteon 20 op 450 m ZW Azoren Ameland 20 op 730 m NNO Azoren Area 20 657 m NW Kaap de Goede Hoop Atye 20 v Kaapstad n Afeadan Bussum 21 V R'dam te Ravenna Caltex Amsterdam 20 100 m O Port Sudan Caltex Arnhem p 20 Kaap da Gata Caltex Dtltt 21 te Dumat Caltex Eindhoven 20 540 m NO Mogadiscio Caltax GorlRchem 20 > t Stockholm Caltex Madrid 20 120 m OZO Port Sudan Caltex Naples 20 160 m ZZO Khoryt Morya eil Caltex Nederland p 20 Massawah Caltex Pernis p 20 Porto Rico Caltex Rotterdam 20 150 m O Krttt Caltex The Hague p 21 Ceylon Caltex Utreciit p 20 Khorya Moryt Camitia 20 cp 430 m W Finistorrt Cinulia 20 v Stockholm n R'dam Cities Service Valley Forge 22 M Mena Doelwyk 21 v Mena te tfuez Dorestad 20 v Geelong n Wohtrt Esso Amsterdam p 20 Scflly Esso Den Haag 20 200 m N Dakar Forest Hill 20 in Suezkanaal Forest Town p 20 Kaap Palmas Gulf Hollander 20 v Mena n Whan - garei Gulf Italian 20 op 1120 m WZW Azoren Gulf Swede p 20 Maslrah n fij*z Jacob Verolmt 20 215 m ZZO 9«hl « Bianca Kaap Hoorn 20 280 m NW Aioren Kabylia 20 v Dublin tc Amsterdam Kalydon 21 te Rotterdam ¦ Kara 20 v Bonny n Hamburg Katelysia 20 v Curacao n Glbralttr Kelletia 20 ep 200 m ONO Para maribo Kenia 20 op 140 m NO Martlnlqua Kermia 21 v R'dam n ThameshB\(en Khasielta 20 op 200 m NW Azoren Koningswaard 20 200 m O Gibraltar Koratta verm 21 v Casablanca n Gibraltar Korovina 20 160 m NNO Semaranfl Kosicia p 20 Natal n Curacao Kossmatella 20 190 m ZZO New York Kylix verm 21 v Loanda n Loblte Mohamed Reza Shah 20 180 m NO Las Palmas Moordrecht 21 te Ade ^ Munttoren 20 150 m Z Rio Jantlr * Naees Commander p 20 FInisterre Ondina 20 op 250 m Z FInisterre Philldora 21 nm tc Mena daarna verm Mllazzo Phlllne 20 560 m NW Port Said Phllippla 20 op 70 m ZO Djaddah Purmerend 20 v B Aires n Curacao Reza Shah the Great p 20 Sto Do - mingo Rossum 20 op 220 m tiO PKvma - ribo Schelpwyk 21 v R'dam n Gothtnburf Sepia 20 op 360 m Z Freetown Vasum 20 tt Suez 26 te Ravenna verwacht Viana 20 te Hamburg verm SI n Khor al Amaya Vltrea 20 op 1010 m WZW Azoren Vivlpara 19 v Tranmere n Mena Vlieland 20 v Aden 25 te Kandia verwacht W Alton Jones 20 795 m NW Tristan da Cunha World Heath 21 140 m ZZW Goe Zafra 20 160 m NW Perim 23 te Suez verwacht Zaria verm 22 v Skaramange n Trlpoll-Rotttrdmi 
1 ooit 30 DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 Modeliuls Frani ^ Ook deze Lampion mantel is ' high fashion ' Vooral ook door de garnering van ' caniche de laine ' met een bijzonder bonteffect AUTOVERHUURBEDRUP P F C Jongerlus Detmoldstraat 67 telef 82724 V.W Variant 1600 V.W Luxe V.W.-busJes Cortina All-risk verzekerd Moote V.w „ in prima etaat ƒ 850 Lelijke Eend Bestel 1961 met 10 mnd belasting moto risch en mechanisch prima ƒ 750 Renault Bestel 1957 f 115 FORD ZEPHYR 1956 binnen en buiten erg mooi / 400 Inruil bromfiets mogelijk Arnhemse bovenweg 19 Zeist bij het Kerckebosch Verkerk AUTOVERHUURBH ^ DRIJF voor Opel 1964 Volks wagens Peugeots 403 Renault R 8 WlUem Barentszstraat 72 telet 16028 Garage Ton Weerdesteijn Grut tersdljk 38 tel 17030 Speciaal ingericht voor TROUWRIJDEN met nieuwe Chevrolets witte of zwarte trouwcoupé FIAT 1300 1964 26.000 km gere den met radio als nieuw Van partic Woldering Kon Wil helminalaan 63 Kanaleneiland Van particulier te koop een VOLKSWAGEN BESTEL van bouwjaar 1962 km-stand 55.000 in prima staat Prijs ƒ 2300 Te bevr ' s avonds na 6 uur tel 14560 Te koop FORD TAUNUS 12 M bouwjaar 1953 Prijs f 250 Te bevr Biltsestraatweg 100 naast café De Vink " ' s Avonds na 7 uur TE KOOP GEVRAAGD TITRECHT8CH NIEUWSBI.An Gevr KAPSTER en gevorderd leerling Hoog loon Reiskosten vergoeding P Strlkkers van Dljcklaan 2 Bilthoven Gevraagd net WINKELMEISJE Slagerij K J C BaUoort Am sterd straatweg 208 tel 40488 Gevr HULP in de KEUKEN van 17.30 21.30 uur voor het at wassen ' t Pandje Nobelstraat 11 Utrecht Telel 27730 Gevr een net MEISJE voor de huishouding Mevr Balfoort Amstérd straatweg 208 bis tel 40488 Voor direct gevraagd wegens huwelijk ' n flinke OCHTEND WERKSTER van 7.30-12 uur Hoog loon Aanm Chalet den Hommel W Pijperlaan 1 Utr goed \ werk en goed WO NEN Goed betaald werk ensnel een woning voor vaklie den en niet vaklieden Schrijfbriefkaartje naar „ Buitenhol",Hoogovens IJmuiden Gevr nette MEISJES voor kan tinewerk Aanm ' s avonds na 7 uur Mevr Nengerman Loeff Berchmakerstraat 32 bis Utr Gevr net MEISJE of werkster voor 2 ochtenden in de week Mevr Doornekamp Hannolaan 7 Kanaleneiland Gevr in klein gezin z.k een net meisje als HULP in de HUISHOUDING vijfdaagse werkweek Drog Altheer Prof ran Bemmelenlaan 13 Tuindorp Welk MEISJE van plm 15 J wil opgeleid worden tot ver koopster in levensmiddelendrijf P Kuypers Poortstraat 76 tel 12653 Wij hebben prettig schoon werk voor MEISJES Wi ] bie den goed loon prestatietoe slag reiskostenvergoeding enz Warendorf-Papier Oude Gracht 334 Utrecht Net DAGEISJE gevr voor hal ve of hele dagen Fa Beek K Jansstraat 12 GOED WERK EN GOED WO NEN Goed betaald werk en snel een woning voor vaklie den en niet vaklieden Schrijf briefkaartje naar „ Buitenhof " Hoogovens IJmuiden Gevr een WERKSTER voor de dinsdag Palestrinalaan 17 Bilt hoven Gevr BANKWERKERS Van Riet transportwerktuigenfabr Rembrandtlaan 24 Bilthoven Telef 03402 - 2856 Gevr een DRAAIER Van Riet transportwerktuigenfabriek Rembrandtlaan 24 Bilthoven Telef 03402 - 2856 Gevr in gezin met 2 kinderen net MEISJE voor dag ol dag en nacht Van Bruggen p.a slagerij Westbroek Traay 76 Driebergen Telef 03438 - 2370 Gevr aankomend TEKENAAR Van Riet transportwerktuigen fabriek Rembrandtlaan 24 te Bilthoven Telef 03402 - 2856 Voor zo spoedig mogelijk in kl gezin betrouwb HUISH HULP voor twee keer per week Ma rislaan 20 ÜTRECHTSCH NIEU KLEIMTJES lot 15 woorden / 2.25 elk woord meer 15 cent ONROERENDE GOEDEREN BELEGGlNGSmnZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten ook afzonderlijke perce len Aanbiedingen met vermel ding huuropbrengsten ligging en koopsom aan Makelaardt Nic Rijksen Wlttevrouwensln gel 53 Utrecht Telef 15012 Te koop gevr ruime MIDDEN STANDSWONING te Utrecht of directe omgeving gaarne opgaaf van indeling en prijs Br no 1-1127 bur UN Utrecht nabij Vleutenseweg BENEDEN met afzonderlijke BOVENWONING benedenwo ning verhuurd Bovenwoning direct leeg te aanvaarden Prijs nader overeen te komen Br no 1-UM » W SK met natte = gevloch.teii bouclé Twee voorbeelden uit een Modehuis boordevol nieuwe ideeën en draagbare mode in bouclé en andere moderne stoffen Daarom ga eerst kijken bij KWALITEITS VERKLARING • Ms-jong-jeugdig • geselecteerd uit alle mode-centra • perfect in afwerking scherp geprijsd • vrij kiezen en de service die u wenst • bij ruil contant geld terug Deze kwaliteits-verklarïng geeft u dezekerheid dat alle kleding van Lampe Modehuis tenvolle de prijs waard is die u ervoor betaalt AUTO-SHOW van zeer aanfrekkelijke Citroen-occasions met Clfroën-garantle op a.s zaterdag 24 oktober In ons bedrijf Amsterdamsestraatweg 909 Wü tonen XJ o.a CITROËNS IDEAL - DS CITROËNS 2 CV CITROËNS BESTELWAGEN PANHARD van 1961 l/m 1964 van 1961 l/m 1963 1962-1963 1963 AUTO-PALACE UTRECHT N.V De show is open van 9.00 uur v.m tot 6.00 uur n.m AMSTERDAMSESTRAATWEG 909 UTRECHT LUXE AUTO'S te huur 14 et per km incluslel benzine Fa Llngton Loetf Berchmakerstr 11 en 26 telef 10855 BOVEN - en BENEDENHUIS omgeving Leidseweg Kanaal straat Ruime bovenwoning Leeg te aanvaarden Beneden hiüs verhuurd Koopsom ƒ 23.000 k.k Makelaarskantoor W Elslng P Breughelstraat 4 telel 16296 ZOWEL OP Te koop van student RENAULT 4 1956 pas gelakt W.A verz Enkele zeer geringe defectjes Prijs ƒ 600 Telef 26297 OUDEGRACHT 145 en 159 19.90 14.90 LAMBSWOOL PULLOVERS lange mouw f H korte mouw Te koop in Tuinwijk van par ticulier WINKEL-WOONHUIS met garage waarin thans ge vestigd sigarenzaak Hoekper ceel bev beneden winkel ka mer hal keuken tuin met zij uitgang Ie etage 4 slaapka mers met zolder Het geheel is per 1 dec 1964 vrij te aan vaarden Koopsom incl inven taris en goodwill ƒ 65.000 v.o.n Hypotheek tot ƒ 50.000 è 6 »/ o beschikbaar Br no 1-1262 bur UN Te koop aangeb in goede st verkerende Heinkel AUTO met gereviseerde motor ' s Avonds na 6 uur Korhoenlaan 25 te Bilthoven FORD TAUNUS in goede staat tegen elk aann bod Kromme Nieuwe Gracht 16-11 na 6 uur n.m AUTOHUUR UTRECHT N.V.verhuur van Daf luxe - en be stelwagens en Peugeot 404 Folder op aanvrage Vleutense vaart 10 telef O30 - 32954 Euro palaan telel 030 - 81291 K H lange mouw met col JiWB«#w BASTIAANSE OUDEGRACHT 145—159 — UTRECHT — TELEFOON 10366 Te koop WOONHUIS ledig te aanvaarden Verenigingdwars straat Te bevr Lauwerecht 135 te Utrecht AUTOMOBIEL VERZEKERING Betaalt u graag teveel premie voor uw autoverzekering Neen Vraag dan telefonisch een concurrerende premie op-gave aan Telel 030 - 41681 ook ' s avonds Te koop aangeb in Harmeien met virije vestiging Prijzen ƒ 29.500 ƒ 35.000 / 36.000 f 37.500 ƒ 57.000 k.k en een BEDRIJFS PAND m bovenwoning ƒ 40.000 k.k en ' n mooie middenstands woning zeer gunstig gelegen Prijs ƒ 32.000 maar moet een huurhuis achterlaten In Utr in IJsselstein een mooi klein he renhuis prijs f 38.000 te aan vaarden 1 6 1965 en in Jutphaas een herenhuis met cv en 4 slaapkamers zeer luxe prijs ƒ 58.000 k.k Alle Inlichtingen bij J Tijssen Harmeien telef 03483 - 484 bem van Fa Hol Molenbeek De Meem royale MIDDEN STANDSWONING Ind grote woon-eetkamer keuken w.c 3 slaapkamers douche en zol der voor en achtertuin met schuur en achterom Direct leeg te aanv Prijs ƒ 39.500 Br no 1-1285 bur UN BURGERWOONHUIS aan V d Mondestraat Koopsom f 11.500 Direct te aanvaarden Nader te bevr Makelaarskantoor Sij mons Dolata Beneluxlaan 16 telel 36745 AUTO'S AUTO'S AUTO'S Opel Rekord 1700 1963 laatste model 4 deurs lantastisch mooie auto met zeer goed ANWB-rapport / 6250 Valiant 1962 met radio 6 cll gewone versnelling / 3850 Peugeot 404 met radio schuifdak origineel gelopen 35.000 km ƒ 4250 Mor ris 850 1961 lantastisch mooi wagentje ƒ 2650 Opel Rekord 1959 in zeer mooie staat wei nig gelopen f 2950 Studebaker 1960 met radio 6 cil gewone versnelling als nieuw / 2750 Triumph Herald ' 59 zeer spor tieve auto ƒ 2250 Valiant 1961 in zeer goede staat 6 cil auto matic / 3250 Chevrolet Sedan 1958 met radio 6 cil gewone versnelling met gasinstallatie ƒ 1850 Fiat 1100 Millicento 1958 in prima staat ƒ 1450 DKW Hardtop zeer mooi wagentje ƒ 1000 Renault Dauphlne 1959 met schuildak In zeer mooie staat motorisch 100 "/ o ƒ 1450 Fiat 600 l955-'56 leuk wagentje ƒ 650 Inruil financiering mo gelijk Telef 030 - 35238 H J Sciümmelpleln 12 bis Utrecht Te bezichtigen ledere dag ook ' s avonds en zondags geopend Te koop aang mijn RENAULT 4 L wegens omstandigheden bouwjaar 1963 km-stand 38.606 Kersstraat 11 Utrecht Wegens aanschaf grotere auto te koop van eigenaar OPEL REKORD bouwjaar 1958 kleur zwart-wit motor en carrosserie verkeren In goede staat Telef 80874 KNIP UIT Koop auto d.m.v onze voordeligste financierings bemiddeling niet ouder dan 10 jaar Contant geld In handen J V d Bol Oud Wulvenlaan 33-in Utrecht Beneden - met afzonderlijke bo venwoning aan de Bilderdijk straat te Utrecht BENEDEN WONING verhuurd voor ƒ 720 per jaar Bovenwoning direct leeg te aanvaarden Ind En gelse kamer keuken w.c 4 slaapkamers douche Prijs ƒ 30.000 Br no 1-1287 bur UN Van partic 2 CV aug 1963 Keurig onderhouden Vaste prijs ƒ 3100 Telef 62360 VERVOLG VAN PAGINA 28 SCOOTER te koop 200 CC Na 7 uur Van Musschenbroek straat 65 Utrecht Te koop in prima staat een CHEVROLET BEL AIR 1957 6 cil 2 pedalen rondom met nieuwe banden en gereviseerd Voor spotprijs B F Suerman straat 23 bis Utrecht Zijstr Anth Matthaeuslaan AUTO'S MOTOREN Aangeb V.W de Luxe 1200 model 1962 in zeer goede staat verkerend kleur groen eerste eigenaar Prijs ƒ 3200 A H v d Berg Burg Reigerstraat 71 Utrecht Verhuur van Opel Volkswa gen Karmann Ghla v.W.-bus Cortina Taunus Citroen 2 CV GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 telel 12959 Wilhel minapark Te koop PAKHUIS met boven woning Pakhuis ledig te aan vaarden Nabij Kanaalstraat Prijs f 21.500 Inlichtingen Vleu tenseweg 204 Te koop nog enkele ruime PRAKTIJKWONINGEN met flinke tuin en eventueel garage Gelegen op een van de mooiste punten van de randstad Utrecht Zeer solide gebouwd en afge werkt Oplevering terstond Vrije vestiging Koopsommen respec tievelijk ƒ 70.000 en ƒ 75.000 k.k Makelaardt Nic Rijksen Wltte vrouwenslngel 63 Utrecht Tel 16012 FORD TAUNUS 17 M de Luxe in prima staat ziet er keurig uit tevens Opel Cabriolet bouwjaar 1956 Opel Stationcar bouwjaar 1956 tegen spotprij zen Ook inruil Knopstraat 18 Vespa SCOOTER prijs ƒ 250 Hannolaan 8 Utrecht Na 18 uur Klein WINKELHUIS aan de Biltstraat te koop eventueel leeg op te leveren Prijs f 45.000 Verhuurd te koop voor f 35.000 Te bevr Biltstraat 119 Utrecht Te koop ruime MIDDEN STANDSWONING Spoedig leeg te aanvaarden goed onderhou den Burg Timraermanslaan 19 Harmeien VOLKSWAÜENBUSJES te huur 20 et pei km tncluslel benzine speciale tarieven voor vervoer van personeel Firma Llngton Loetf Berchmakerstr U en 26 TeL 10866 Wie Is liefhebber voor mijn FORD TAUNUS auto steeds keurig onderhouden Alleen spatbord moet gerepareerd worden Tegen heel lage prijs ter overname Burg de Wlth straat 28 De Bilt Wegens vertrek zuinig autootje BMW 600 1958 in zeer goede st Billijke prijs Joh van Olden barneveltlaan 107 Zeist PAND met tuin bij de Nachte gaalstraat parterre plm 50 m ' voor kantoor ol zaak Vrij te aanvaarden Voorzien van Pe gus cv Koopsom nu f 36.500 v.o.n Makelaarskantoor W El slng P Breughelstraat tel Te koop BENEDEN - en BO VENHUIS 2e Daalsedijk 51 en 51 bis Bovenhuis hall nov leeg te aanv Koopsom ƒ 25.000 k.k Te bevr L D Lauteslager Lange Nieuwstraat 96 B.P ANTI-VRIES longUle Super Mixbenzine doorsme ren Aclllt accu's accu's laden Vredesteln banden coverban den poetsmlddelen Tanksta tion mrecbt Kleine Singel AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell Station Luxe Volkswageni TèL 29410 li.g.g 29417 Te koop DAF de Luxe tegen elk aann bod Bez maandag na 4 uur Oudegeinlaan 7-II < In de J P Coenstraat Utrecht aangeb flink keurig onder houden BOVENHUIS huur ƒ 15.35 p.w Te rullen voor een klein benedenhuis ot flat Br no 1-19S3 bur UN Te koop gevr 2e hands STOF ZUIGER voor kantoor Willem Barentszstraat 56 voor half 6 Te koop gevr KANARIEMAN NEN en - poppen zebravinken en grote parkietensoorten Me relstraat 35 telet 13617 Te koop gevr oude INBOE DEL en oude metalen de hoog ste waarde Lompen en kel der en zolderopruimingen Telef 44427 TE HUUR AANGEBODEN TELEVISIE te huur ƒ 20 per maand Plaatsing direct ook buiten Utrecht Bel 030 - 34559 Welke heer leeftijd 55 tot 60 jaar liefst R.K wil gezellige KAMER met pension en huise lijk verkeer bij dame van dito leeftijd Br no 1-1193 bur UN Edy WASMACHINES ƒ 3 per week Tevens nu in huurkoop aparte Edy centrifuges f 2.50 en / 3.50 per week Na 1 jaar uw eigendom Wasmachinehuis Bomeostraat 45 telef 32422 Huur nu een Philips WAS AUTOMAAT zonder vooruitbe taling met recht van koop en voor ƒ 200 minder Laat u voor lichten Vandaag besteld mor gen in huis Bel dan vóór 6 uur 020 - 249767 en ' s avonds 02964 18664 Gemeub ZIT-SLAAPKAMER te huur met balkon voor net persoon ïn Overvecht Huur ƒ 75 per maand Br no 1-1192 bur UN Voor nette jongedame ol 1ste iaars studente een gemeub en gestoff ZIT-SLAAPKAMER Rivierenwijk Br no 1-118B bur UN Aangeb diverse gemeub KA MERS Standing Hamburger straat 1 Utrecht TE HUUR GEVRAAGD Net MEISJE zoekt ZIT-SLAAP KAMER zonder pension per 1 nov Liefst omgeving Acad Ziekenhuis Br aan mej T Dijkstra Burg Reinenstraat 3 Steenwijk Heer alleen zoekt ruime ZIT SLAAPKAMER met pension in Utrecht ol omgeving Br no 1-1219 bur UN VERPLEEGTEHUIS ol derge lijke gezocht door 45-jarig heer M.S patiënt niet bedlegerig Helst prov Utrecht Br met prijsopg enz no 1-1216 bur UN Jonge vrouw zoekt ZIT SL.-KAMER met gebruik van keu ken Helst centrum Br no 1-1210 bur UN Vrouwelijk arts zoekt voor zo spoedig mogelijk WOON RUIMTE Br no 1-1168 bur UN N.V Drukkerij Bosch Europa laan 12 utrecht zoekt voor buitenlandse medewerker een KOSTHUIS Liefst Kanalen eiland ol omgeving Inlichtin gen aan Drukkerij Bosch 2 onderwijzeressen vragen per 1 dec gemeub ZIT-SLAAPKA MER met gebruik van keuken Br no 1-1147 bur UN Jongedame 22 jr secretaresse zoekt gemeub ol gestoft KA MER Telef 16881 Heer 51 jaar zoekt KOST HUIS met vrije kamer Br no 1-1135 bur UN Studerend onderwijzer zoekt rustige KAMER Br no 1-1131 bur UN ZIT-SLAAPKAMER voor jon geman alleen of kosthuis Br met prijsopg no 1-1130 bur UN Grossier in verlichtingsartike len zoekt kleine WINKEL RUIMTE als showroom in Utr of omstreken De voorkeur gaat uit naar een klein win kelpand met event woonruimte en garage Br met prijsopg no 1-1129 bur UN Keurige jongeman 26 jaar zoekt per 1 nov of later een KAMER Telef 16881 Keurig echtpaar z.k beiden b.b.h.h zoekt WOONRUIMTE onverschillig waar of wat Hoge huur geen bezwaar Tel 16881 PERSONEEL AANGEB HBS-er 19 zoekt BIJVER DIENSTE voor zaterdagmid ' dag Bezorgwerk autowassen of dergelijke Telef 13S15 na 17 uur Jonge ideeënrijk ETALEUR wil graag tegen redelijke belo ning uw etalage verzorgen Zeer bekende ref In bezit van vakdiploma's Proefetalage v kleine vergoeding Alle artike len Op freelance basis Br no 1-1303 bur UN of telef 35969 JONGEDAME 19 in bezit van diploma's HBS A en typen ziet zich gaarne geplaatst in pas sende werkkring Liefst halve dagen Br no 1-1276 bur UN Student kan enige avonduren bij een autoröschool helpen als RU-INSTRUCTEUR Br no 1-1279 bur UN Biedt zich aan een WACHT op een bouwwerk ook genegen om daar te werken Br no 1-1189 bur UN Net PERSOON m.I zoekt werk voor halve dagen of halve week Onverschillig wat Br no 1-1187 bur UN B.z.a WINKELJUFFROUW in brood - en/of banketbakkerij jaren ervaring Br no 1-1143 bur UN PERSONEEL GEVR GOED WERK EN GOED WO NEN Goed betaald werk en snel een woning voor vaklie den en niet vaklieden Schrijf briefkaartje naar „ Buitenhof Hoogovens IJmuiden In onze modern geoutil leerde schaverij is plaats voor een BEKWAME SCHAVER Wij bieden u een prettige werkkring en hoog loon U kunt zich dagelijks aanmelden bij Houthandel „ Utrecht " Reactorweg 51 Industrie terrein Lage Weide te Utrecht telefoon 44321 Gevr een besch Ie klas KAP STER v.g.g.v Wij bieden u een prettige werkkring goed loon en reiskostenvergoeding Fa Ser vaas Traay 77 Driebergen Te lefoon 03438 - 2981 In zakengezln gevr WERK STER voor 3 ochtenden p week 47 49 Utrecht Telef 23862 Gevr een JUFFROUW voor de groentenatd Liefst met het vak bekend Gehuwd geen be zwaar Geboden wordt hoog loon 5 daagse werkweek en vrije bedrijfskleding Aanmel den Klaarenbeek's Supermar ket van Egmontkade 72 Utr Telef 030 - 42181 ol na 6 uur telet 12006 Aank ELECTRO-MONTEUR leeftijd vanaf plm 17 jaar voor rep kleinere hulsh apparaten Aanmelden dagelijks uitgez op zaterdag bö Schuurman Oude Gracht 260 Utrecht telel 13811 WERKSTER gevr voor 3 uur per week Aanbiedingen Tur kooislaan 68 Utrecht tussen 9 11 uur vrijdag Gevraagd beschaafd ambitieus MEISJE als hulp in tandarts praktijk van 8-12 en van 2-6 uur Zaterdags vrij Br no 1-1209 bur UN BIJVERDIENSTE Zoekt u een adm baan voor halve dagen en kunt u typen wendt u dan tot Schuurman Oude Gracht 260 Telef 13811 Gevr nette WERKSTER voor dinsdag - en donderdagmiddag 2 5 uur ƒ 2.00 per uur Eventu eel maandagmiddag Aanm des avonds 7 8 uur Plompetoren gracht 2 Utrecht Gevr nette BEWAKER n rij wielstalling voor wisselende diensten Gepensioneerden en werkstudenten kunnen even eens solliciteren Aanm bij de beheerder Rijwielstalling onder Centr Station Utrecht GOED WERK EN GOED WO NEN Goed betaald werk en - snel een woning voor vaklie den en niet vaklieden Schrijf briefkaartje naar „ Buitenhof '" Hoogovens IJmuiden Gevr in jong gezin 2 kleine kinderen zelfst HULP In de HUISHOUDING voor de hele dag Aanm mevr Wijckmans Monnetlaan 121 Utrecht Telet 36444 Gevr 2e en 3e BANKETBAK KERSBEDIENDE Van Klave ren Oudwljkerdwarsstr 102 te Utrecht Op ons magazijn is plaats voor enige FLINKE JONGE MEN SEN tussen 16 en 21 jaar Aan melden dagelijks van 9-12 uur en van 2-6 uur uitgez zaterdags bij Schuurman Oude Gracht 260 telel 13811 Gevr enige nette WERKSTERS voor het schoonhouden van kan toren Utrecht Nrd Werktijden ' s avonds van 6 tot 8.30 uur Loon ƒ 2.10 per uur Tel 42010 - Wlj vragen voor spoedige in diensttreding een nette JON GEN Prettige werkkring en hoog loon Keurslager-poelier Joh Blonk Utr weg 211 De Bilt Telef 030 - 60003 Driebergse wasmachinefabriek N.V Buntlaan 38 Driebergen vraagt voor direct PERSERS plaatwerkers spuiters draai ers Aanm dagelijks aan bo venstaand adres of na tel af-spraak 03438 - 3841 In gezin wordt voor één of meerdere morgens p.w beslist nette HULP gevr Meerdere hulp aanw Mevr Hamers Les singlaan 62 Oog in Al Telel 30558 Flinke WERKSTER voor de hulsh voor dinsdagochtend en donderdag - ol vrijdagochtend Lagemaat Rljnlaan 14 Bekende speelgoedzaak in het centrum van Utrecht - vraagt voor spoedige indiensttreding ' n flinke VERKOOPSTER en voor de aanstaande St Nlco-laastljd enige beschaafde hulp verkoopsters Brieven met inl onder no 1-1148 bur UN Driebergse wasmachinefabriek N.V Buntlaan 38 Driebergen vraagt voor direct BOEKHOU DER Vereisten praktijkdiplo ma boekh M.B.A streirt tot aanbeveling kennis van door schrijf en loonadm Soil uit sluitend schriftelijk aan boven staand adres Gevr een zelfst HULP in de HUISHOUDING Zich aan te melden G A Witjens Heren weg 33 Utrecht Telet 23968 In gezin met kinderen wordt ge vraagd een HULP ter assisten tie van de huisvrouw voor dag of dag en nacht Hoog loon Gaarne tel afspraak tel 030 18316 Voor 3-kamerllat gevraagd een WERKSTER voor 1 ochtend of middag p.w Tolsteegplantsoen 40 1 telef 23632 GOED WERK EN GOED WO NEN Goed betaald werk en snel een woning voor vaklie den en niet vaklieden Schrijf briefkaartje naar „ Buitenhof ' Hoogovens IJmuiden Gevr een nette actieve VER KOOPSTER liefst bekend met het kruideniersbedrijf door J Jac Koch & Co Twijnstr 58 Utrecht Aanm ' s avonds van 7 8 uur Vooi onze ateliers vragen wlJ voor direct of later KNIP STERS naaisters handalwerk sters strijksters en leerlingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werk kring is Interessant omdat het geen lopendehandwerk Is Bo vendien is het zelfstandig en prettig werken ook omdat u ervaring In ' t maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tussen 3 6 uur oi na telel afspraak Reiskosten worden vergoed JolO Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Tel 1198L Dravo " Groeneweg 146-A Bunnlk vraagt voor haar fa briek enige MNL KRACHTEN Aanm dagelijks aan de fabriek van 9 17 uur telefoon 03406 - 1724 Fa Van Oort Fabrikanten van koperen en tinnen kunstvoor werpen siersmederIJ etc vra gen met spoed handige JON GEN 15 18 jaar ZIJ die geen ervaring in dit vak hebben kun nen opgeleid worden Aanmel den Abraham Dolesteeg 10 Utr Hoek Oude Gracht 246 Gevr een nette BEZORGER voor het bezorgen van leespor teleuilles Moet volkomen be trouwbaar zijn Aanm Bilt straat 155 a Utrecht Demka — Utrecht kan direct „ tijdelijk " beschikbare AR BEIDERS plaatsen Leeftijd 23 50 jaar Weekloon ƒ 140 bruto 3 ploegendienst Weekloon ƒ 137 bruto 2 ploegendienst Telel 030 - 42824 Toestel 378 Dagelijks te bellen van 8.30 tot 17.30 uur Moolenbeek's Bakkerij vraagt voor haar afd banketmagazijn een accuraat MEISJE niet be neden 18 jaar Nieuwe Gracht 125 Utrecht H.H KAPPERS Gevr een nette herenkapper Br no 1-1255 bur UN Flink DAGMEISJE Zelfstandig kunnende werken Bij voor keur R.K Mevr Luttmer-de Vreeze kinderwagen speciaal zaak Elisabethstraat 12 Utr Telef 19383 Mevr Berclouw vraagt voor spoedige indiensttreding een zelfstandige WERKSTER of hulp in de huishouding voor halve dagen Aanm Beethoven laan 22 te Bilthoven ' s Mid dags tusen 4 en 6 uur Hotel Smits Vredenburg 14 Utrecht vraagt 2 WERKSTERS van 7 12 uur ' s ochtends Aan melden dagelijks tussen 11 en 12 uur BEZORGER gevr door het Algemeen Dagblad Aanmelden Boekhandel De Bieb RiJnlaan 84 Utrecht In groenten - en fruitwinkel voor direct een net WINKEL MEISJE goed loon prettig werk Aanm na 6 uur Gebr Blom Lange Smeestraat 4 Utr Telef 12988 Wol - en handwerkzaak „ Fi letta " vraagt voor spoedige in diensttreding VERKOOPSTER en leerling verkoopster Leef tijd 18 jaar of ouder „ Filetta " Nachtegaalstraat 72 Utrecht Telel 11281 ELEKTRO-MONTEUR zeer af wisselend werk Geen nieuw bouw Liefst m het bezit van rijbewijs Fa G J Lauwerier Lange Jansstraat 15 Contectie-ateliei S Rozendaal N.V Juttaseweg 167 Utrecht vraagt voor direct MüDINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Contertie-ateller S Rozendaal N.V Jutlaseweg 167 Utrecht vraagt voor direct STRIJK STERS Aanm dagelijks van 9 17 uur aan bovenstaand adres WONINGRUIL Gevr in Utrecht ol Kanalen eiland 4 ol 5-kamer éénge zinswoning met douchecel ol Ie etage dicht bij Kath lagere en Ulo school tegen nog niet te betrekken woning nieuw bouw omgeving ROTTERDAM ol te Vianen Br no 1-1267 bur UN Aangeb BENEDENHUIS bev kamer en suite 2 grote en 1 kleine slaapkamer grote keu ken vrije tuin Gevr heel - of benedenhuis Br no 1-1185 bur UN Wie wil KOOPHUIS goed on derhouden bev Engelse ka mer keuken tuin 3 slaapka mers gang ruilen voor nieuw huurhuis Overvecht ol Hoog raven Ie etagetlat Br no 1-1179 bur UN ' VERPLEEGSTER worden En dan liefst in een moderne en gezellige stad Onze eerstvolgen de cursus vangt begin sept 1964 aan Inlichtingen Direc trice Dlaconessenhuis Park laan 95a Eindhoven KNAC RIJSCHOOL REKORD Nieuwste Opel Rekord en Ka dett Vespa scooter Theorie met projectielilms VAMOR er kend Kwartelstraat 48 b tel 15729 DANSLES Leer nu dansen.Privélessen en kleine clubjesdagelijks Maak alspraak metDansschool Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 telef 20128 Miedema's AUTORIJSCHOOL Van Alphenstraat 38 tel 29392 Onze successen waarborgen ' n goede opleiding WD lessen In nieuwe auto's w.o Opel 1964 De Bruin's erkende AUTORIJ SCHOOL lest met de nieuwste Opel Kadett Per les f 6 10 les sen f 55 Telel 37495 Truman laan 169 Utrecht ZIE VOOR KLEINTJES PAGINA 31 \ Elke m « Philips wasauto keer aan centrifu ^ melwasr maar vc terug bi unieke aan tem KLEI fot 15 woorden / VERVOLG VAN PAG NEDERLANDS Frans Engels door ervaren Opleiding examens handi respondentie conversati ginners gevorderden B 1 1134 bur UN Wij lessen met de - al Peugeot 404 en V W 19 per les Theorie gratis RIJSGHÜÜL Verkerk Barentszstraat 72 telel 10 volle uren AUTOB ƒ 47.50 Fonkelnieuw Ie riaal Gediplom instru Erkende Bondsautorij De Centrale " Adriaai Ostadelaan 93 Utrecht 23473 Bergweg 35 Zeis 13425 DIVERSEN SLAGERIJ VAN BEEK uit plm 15 versrhillendt ten goedgekeurd en d £ vers vlees vuot uw h poes Prijzen vanal 25 H kg Uunkerstraat 13 Steenweg Vanal f 1.60 pel week A meulen gedipl HOKl WesterkHde 16 telel 253 ' bekende iiierkhuringes i Qlljnhetallng 1 laai si-hrl tfkrantle Geen rente ge < ten Koekkiiekklokken les gouden ringen Vai per week 
OTEDWSBI.An ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD DONDERDAG 22 OKTOBER 1964 31 Doe d'r wat aan verban die luchtjes Houd uw huls konstant fris voor 2 ' met ' n fles alr wick KLEINTJES M 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cenl VERVOLG VAN PAG 30 NEDERLANDS Frans Duits Engels door ervaren leraar Opleiding examens handelscor respondentie conversatie Be ginners gevorderden Br no 1-1134 bur UN Wl ] lessen met de nieuwste Peugeot 4U4 en V.W 19B4 ƒ B per les Theorie gratis AUTO RXJSCHUOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telel IKII2Ü Kirkem inc • new york dispec nv - rien haig 10 volle uren AUTORIJLES ƒ 47.50 Fonkelnieuw lesmate riaal Gediplom instructeurs Erkende Bondsautorijschool „ De Centrale " Adriaan van Ostadelaan 93 Utrecht Telef 23473 Bergweg 35 Zeist Tel 13425 WEGGELOPEN GOUDKLEURIGE SPANIEL MESDAGLAAN 14 HUIS TER HEIDE TEL 03104 - 31300 SLAGERIJ VAN BKKK Keuze uit plm 15 versihlllende soor ten goedgekeurd en dagelijks vers vlees vooi uw hond ol poes Prijzen vanal 26 et per hi kg Uimkerstraat 13 zijslr Steenweg GEVRAAGD NETTE WINKEUUFFROUW 5-daagse vjrerkweek Reiskos ten worden vergoed Loon nader overeen te komen Brood - en banketbakkerij STOLP Dold.weg 134 Den Dolder 2 min van station Den Dolder Vanal ƒ 1.50 pei week Ad Ver meulen gedipl HüKLUiiüK WesterkHde IG telel 2&»74 Alle bekende inerknurloges op ter Qiljnhetallng 1 taai si'hrlftelljke Mrantle Geen rente t;een kus ten Koekknekklokken pendu les gouden ringen Vanaf 1 2 per week t WINKELMEISJE I C Balfoort Am rweg 208 tel 40488 et MEISJE voor de Mevr Balloort raatweg 208 bis tel K EN GOED WO betaald werk en oning voor vaklle vakUeden Schrijf naar Buitenhof " IJmuiden ein gezin z.k een als HULP In de ING vijfdaagse Drog Altheer Prof enlaan 13 Tuindorp n prettig schoon MEISJES WIJ bie loon prestatietoe stenvergoeding enz Papier Oude Gracht IK EN GOED WO betaald werk en oning voor vaklie vaklieden Schrijf naar „ Buitenhof " IJmuiden STKWERKERS Van " ortwerktuigenf abr aan 24 Bilthoven - 2856 DRAAIER Van Rietwerktuigenfabriek,laan 24 Bilthoven » ' - 2856 omend TEKENAAR ransportwerktuigen-mbrandtlaan 24 te Telet 03402 - 2856 ateliers vragen wlJ ot later KNIP aisters handalwerk tsters en leerlingen 1 het betere genre inen Deze werk teressant omdat het debandwerk is Bo - het zelfstandig en rken ook omdat a t maken van kle - opduen üelegentield ren dagelijks tussen na telet atspraak worden vergoed Jolo V Nieuwe Gracht Tel 11981 Groeneweg 146-A aagt voor haar la - MNL KRACHTEN elijks aan de fabriek mr telefoon 02405 - ort Fabrikanten van n tinnen kunstvoor ersmederij etc vra spoed handige JON 8 jaar Zij die geen dit vak hebben kun - id worden Aanmel am Dolesteeg 10 Utr Gracht 246 nette BEZORGER ezorgen van leespor Moet volkomen be - zijn Aanm Bilt Utrecht Utrecht kan direct beschikbare AR plaatsen Leeftijd 23 « Veekloon ƒ 140 bruto ndienst Weekloon o 2 ploegendienst - 42824 Toestel 378 te bellen van 8.30 tot k's Bakkerij vraagtafd banketmagazijn,aat MEISJE niet be Jaar Nieuwe Gracht ht ^ PPERS Gevr eenrenkapper Br no r UN MEISJE Zelfstandig werken Bij voor - Mevr Luttmer-de inderwagen Bpeclaal - sabethstraat 12 Utr 3 ^ rclouw vraagt voor indiensttreding een ge WERKSTER of de huishouding voor en Aanm Beethoven - Bilthoven ' s Mid - 4 en 6 uur ^ nits Vredenburg 14 irraagt 2 WERKSTERS uur ' s ochtends Aan - gelijks tussen 11 en ER gevr door het Dagblad Aanmelden el De Bieb Rijnlaan ten - en fruitwinkel,et een net WINKEL goed loon prettigmm na 6 uur Gebr.nge Smeestraat 4 Utr 188 handwerkzaak „ Fi aagt voor spoedige In aing VERKOOPSTERng verkoopster Leef ar of ouder „ Filetta",alstraat 72 Utrecht i81 - MONTEUR zeer af werk Geen nleuw - efst in het bezit van Fa G J Lauwerier nsstraat 15 ^ atelier S Rozendaal tfaseweg 157 Utrecht oor direct MODINET nm dagelUks van 9-17 bovenstaand adres atelier S Rozendaal tiaseweg 157 Utrecht voor direct STRUK Aanm dagelijks van an bovenstaand adres rONINGRUIL utrecht of Kanalen of 5 kamer éénge met douchecel of dicht bij Kath lagere chool tegen nog niet kken woning nieuw mgeving ROTTERDAM men Br no 1-1267 bur BENEDENHUIS bev suite 2 grote en 1 laapkamer grote keu ie tuin Gevr heel - of huis Br no 1-1185 bur KOOPHUIS goed on en bev Engelse ka uken tuin 3 slaapka ruilen voor nieuw Overvecht of Hoog etageÊlat Br no UN ¦ EGSTER worden En in een moderne en stad Onze eerstvolgen as vangt beghi sept Inlichtingen Dlrec Dlaconessenhuis Park t Eindhoven RIJSCHOOL REKORD Opel Rekord en Ka espa scooter Theorie ectiefilms VAMOR cr Cwartelstraat 48 b tel Leer nu dansen en kleine clubjes Maak afspraak met Wildschut Krom uwe Gracht 48 telef a^s AUTORIJSCHOOi jhenstraat 38 tel 29392 ccessen waarborgen ' n pleiding Wt lessen in auto's w.o Opel 1964 n's erkende AUTORIJ lest met de nieuwste [ dett Per les / 6 10 les - Telef 37495 Truman - Utrecht / OOR KLEINTJIS PAGINA 31 tijdelijk voor uw oude wasmachine bij aankoop van een Philips wasautomaat Elke moderne huisvrouw wil graag automatisch wassen - welnu Philips brengt dit ideaal thans binnen uw bereik met de hypermoderne wasautomaat die slechts 40 cm smal is en toch 4 kilo wasgoed in één keer aankan Voorwassen verwarmd wassen 5 x spoelen en druipdroog centrifugeren - dit alles gebeurt automatisch in deze compacte trom melwasmachine met zijn onovertroffen wasresultaat De prijs is 995 - maar voor uw oude wasmachine krijgt u nu tijdelijk 200 - contant terug bij aankoop van een Philips wasautomaat Haast u grijp die unieke kans ^ u zult er vele lionderden wasdagen lang met plezier aan terugdenken Achter elke Philips wasautomaat staan duizenden leveranciers èn de Philips Technische Diensten in talrijke plaatsen in Nederland want ' t is ' n PHILIPS wasautomaat 995 - Extra voor handige af dekplaat 29.75 41038 Vakkundige HONUENVEKÜUK GING Toilet maken in elk ge wenst model Behandeling vol gens alspraak Mevr v Rooyen Lange NIeuwstr 35 tel 29724 DIBEVO DIERENSPECIAAL ZAKEN in uw omgeving zijn Wammes Leidseveer 23 t.o vrij parkeerterrein Utrecht telef 12078 „ Dog's Special House " Adelaarstraat 116 te Utrecht telef 24905 „ Arétas " C de Jonge Amsterd straat weg 62 Utrecht telef 22338 HOGE ENGELSE POPPENWAGEMS GELU BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1957 waar nlj u bet geld desgewenst zeil in handen krijgt om de auto contant te kunnen kopen Uok verstrekken wi ] geld op reeds In uw bezit zijnde auto's Bij ge bruikte auto's geen atl-rlsk ver zekering verpltclit Ulsrrete en vlotte alwikkeling binnen 24 uui gereed Uok s avonds na ' t uui en op zaterdag tot nalt 1 ge opend Stirhts Assurantiekan toot Oude Gracht 3119 bis tel 11276 24.50 ¦ 27.50 39.50 55.95 WANDELWAGENS HOLS KATTEBROOD supe rieur is superieur I " Vraagt gra tis boekje over voeding en op voeding van honden en katten bij uw dieren-speciaalzaak 6.95 - 9.95 15.95 VERHUIZINGEN en transpor ten nieutielfipsiag planuver vuer Jon de Paauw voorheen V d Vllst l'olsteegsingel 24 lelet I41B5 Laan van Char trolse 61 telet i2TM Lakens slopen matrasjes dekens enz Morgen uw SCHOENREPARA TIE nog klaar Natuurlijk bij Schoenmaker J v d Brul & Zn Kapelstraat 21-23 zijstraat Biltstraat MhJliBl!;i.Kl!;HAKAllh meube len overtrekken bJnnrine keuze stiiflon ViMiruiI pru.siipB 37 laai ervaiing v Basten'.s Sloffeer oedrijl Pletel Nleuwlanitstraat 25 Tuinwijk lelei I4H23 POPPENZIEKENHUIS aacpbijnestraat 2-7-9^10 Mevr Hornung uit Bandoeng PSYGHOMETRISTE-PARAG-NOSTE houdt ledere donderdag en vrijdag consult te Ue Bilt X'el afspraken 03U-B2127 h.g.g 170 854039 Juffrouw zoekt een sportieve VRIENDIN plm 35 tot 40 jaar Liefst in Utrecht Br no 1-1182 bur UN Aanname alk betaahegeli '^ '' '.' Zwakte na « lekte Schleffei'f BI.OEDWIJN helpt bljzonriei snell Bevat aktief-I.eclthlne vitaminen en mineialen werkt biovitaal Bij apothekers en drogisten Uw versè ^ Grote partij Diana FOTOTOE STELLEN / 2.75 per Bt Alleen bij Fotobureau ' t Sticht Steen weg 15 Utrecht Voor bTNANClERINÜ van AUTüS MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naat Ass.-kantout C M Witjens Marlahoek 21 Utrecht Telel 13471 en 23296 Alle verzekeringen KIP Moeilijkheden met uw HAAK Dames aarzel niet langer en kom met ons praten ol laat ons bij u komen Wij maken alle voorkomende haarwerken zo als postiches vourstukjes los se krullen en naarvlerhten ook uit voorraad leverbaar Huize Gorver Steenweg 1 Utrecht Telel 19B63 ligt kiaar bn GOED TEHUIS gezocht voor jong hondje grootgebracht met Puppy Bonzo Hofnarlaan 28 Utrecht ^- l^cóenbercf Verplichte WA-VERZEKE - RING voor alle bromfietsen per 1 januari 1965 Wij bieden u een gratis verz tot 1 januari a.s Dan nu even bellen tel 16953 Fa Westerveld en Zn Begijne kade nr 9 Utrecht Assurantie makelaars GOED VOEDSEL dat heb ben uw huisdieren broodnodig Voedsel dat ze alles geeft wat ze in de natuur ook weten te vinden Eerst dan geven uw huisdieren u en uw kinderen de meeste vreugde Ga voor dierenvoedsel altijd naar een DibeMo dieren-speciaalzaak Daar weet u het allerbeste voor ze te kunnen kopen Bij een Dibevo specialist is dierenvoed sel altijd vers van de beste kwaliteit en bovendien kan men u daar alleen goede voor lichting geven Ubelt wij komen DIVERSEN HET NYLONHUIS voor cein tuurs stofknopen knoopsgaten plisseren enz Amsterd straat weg 34 telef 20617 HUWELIJKEN ENZ Laat Voor stempels groot of klein MUSTER uw leveran cier tor h zijn Alles gemon teerd op sponsrubber Mosterfs kantoorboekhandel Voorstr 44 Nette jongeman 33 jaar zoekt KENNISMAKING met een lieve vrouw of weduwe liefst met woning Kinderen geen bezw Br no 1-1171 bur UN Tel 1M<1 ^ Vlimarkc 6 ^ Waarom blijft u op PIJNLIJKE of IMOEILIJKE VOETEN lopen Gemakschoenen Zijn elegant en ideaal voor iedere voet een passende schoen A Noz Jan van Scorelstraat 29 a telef 17677 Welke serieuze heer P.G 55-65 laar zoekt gezellige SAMEN WONING met licht Invalide weduwe flinke verschijning met eigen woning Br no 1-1133 bur UN Simpson BABYWAS 3 keer p week gehaald en gebracht ƒ 5.80 per week De Lalresse straat 151 Amsterdam Telet 020 723939 COMPLEET SUCCES De beschermster van Uw gezondheid en Uw figuur in Jeze gure kille dagen Ideale pasvorm en prima kwaliteit Slank afkledend en vervaardigd van fijne meiinowol 5 verschillende m(>deUpn en kwaliteiten * Q T5 Prijs vanaf I W ' Exclusief bij MAISON DE BONNETERIE UTRECHT NACHTEGAALSTBAAT 16/18 — ¦ Voor onze SuperMart Kanaleneiland vragen wij een HOOFDCAISSIÈRE ¦ Voor deze funktie zoeken wij een repre sentatieve dame leeftijd min 22 jaar met enige ervaring in het leidinggeven aan een aantal dames - Zij dient een goede gastvrouw te zijn voor onze klanten Wij bieden een prettige zelfstandige werkkring in een modem bedrijf Salariëring zal overeenkomstig de be langrijkheid van deze funktie zyn Indien u belangstelling hebt en meent over de nodige capaciteiten te beschikken komt u dan eens praten met onze bedrijfsleider de heer J ¦ Wulms Van Starkenborgh-hof 132 Utrecht Albert Heijn Verzorgingsf lat De Koningshof ' Temidden van een prach tig park en een bosrijke omgeving te HEELSUM bij Arnhem zijn 2 - en 3 kamerflats in aanbouw in een Luxe venorgingsflat Prijzen v.a ƒ 50.000 — Maandelijkse bijdrage v.a ƒ 290 — voor alle voorzieningen. ¦Wij verstrekken U gaar ne alle gew^enste inlich tingen U kunt ons schiijven of telefoneren Fa W FRIS Makelaars Weteringschans 124 Am sterdam telefoon 67041 * ¦ Wij brengen een zeer mooie koUektie FALCON DAMESMANTELS in tweed Tlroler loden camel terlenka en foamback Pracht kwaliteiten in nieuwe modellen en kleuren Tweed v.a 89.50 Tiroler loden 125 — Terlenka en Foamback 65 — Waar Natuurlijk bij speciaalzaak Fmmëlot STEENWEG 49-53 UTRECHT Telefoon 1 84 62 Maak zelf uw JAS of VEST met SUÈDE of NAPPA in moderne tinten SMITH PREDIKHERENSTR 14 UTRECHT - TEL 14556 EEN BEZOEK MEER DAN WAARD MEER DAN EEN BEZOEK WAARD Als U op het Vreeburg staat en U gaat de Drie haringstraat in tussen „ Noord-Brabant " en „ Drakenburgh " dan vindt U op no 8 da grootste wijnhandel-slijterij van geheel Europa Een kelder van 700 m2 gevuld met bijna 3000 soorten dranken uit de hele wereld Er is — om maar eens iets te noemen — wijn uit 25 landen er zijn ca 60 soorten oude jenever 30 soorten rum geschenkverpakkingen in aUe prijzen Er is ook heel wat te zien op gebied van antiek en modern glaswerk oude en nieuwe boeken over de wijn een verzameling miniatuurflesjes antiek kuiper gereedschap en nog veel meer ^ Onthoudt het adres Drieharingstr 8 TELEFOON 25648 U bent er altijd hartelijk welkom Heeft U goed geraden Het juiste aantal soorten GIN-VODKA in Curio Cave is Hieronder volgen de na men van de prijswinnaars die in Curio-Cave een fles Gin of Vodica in ont vangst icunnen nemen G A J Oosterveld A de Grotelaan 13 Utrecht M Reemeijer Huisduinenstraat 30 ' s-Gravenhage T van Zijl Abstederdijk 147 Utrecht H Lodder Dr Ariënslaan 78 Maarssen C Kloosterhuis v d ¦ Veen Prof Ritzema Bes laan 61 Utrecht J van Binnendijk Snoeckgensheuvel 8 Amersfoort H Braams Wiersdijk 24 Vreeswijk M Csainkay Lange Nieuwstraat 25 Utrecht S V d Veen Prof Ritzema Boslaan 61 Utrecht Mevr De Vries Fregatstraat 68 Utrecht X \ / / Ter kennismaking / ITALIË 1 fles „ Facenza " vermouth f % ne van 3.95 voor *« ï»3 ~ PORTUGAL 1 fles „ Buöer " Port Old Douro van 4.95 voor FRANKRIJK 1 fles cognac Fine des charentes van 11.95 voor Beaujolais ' 61 Kom eens kijken en profiteer van onze aanbiedingen bEi I % Jti m in onze volgende advertentie U.N donderdag 29 oktober 1964 maken wij op dezelfde manier de soorten LIKEUR bekend U kunt NU vast raden hoeveel soorten dat wel zullen zijn of de soorten komen tellen in de „ Curio Cave " DEZE BON INVULLEN EN INLEVEREN VOOR ¦ WOENSDAG 28 OKTOBER BIJ CURIO-CAVE Naam Adres In de advertentie van 29 oktober komen te staan soorten LIKEUR 10 DEELNEMERS die het juiste aantal het dichtst benaderen ontvómgen een fles LIKEUR GEHEEL GRATIS Orieharingstraat 8 - Utrecht Tel 25648 
Enkele voorbeelden uit onze eindeloze kollektles rokken truien blouses en pantalons Modieuze blouse van zachte kwaliteitfibranne mousseline Paisley dessin 36 t/m 44 19.95 100°/o lambswool vest Fully fashioned In talrijke moderne kleuren 38 t/m 46 12.95 Moderne pullover van astralón met geplisseerd voorpand 38 t/m 44 14_95 Tricot-nylon blouse met Tom Jones mouwen Kanten voorpand enmanchetten 36 t/m 46 9.95 b Dubbelgebreid 100 % wollen vest Fully fashioned Diverse warme tinten 42 t/m 46 27.50 Wollen pullover Heerlijk om er bij tehebben Keuze uit diverse modernekleuren 38 t/m 46 7_95 d Fully fashioned rolkraag-pullover Praktisch en elegant In twee kwalitei ten astralón of tricel 40 t/m 44 \ J 50 NIEUWE Er Is altijd nieuws op de damesmode-afdeling van C & A Wip er regelmatig binnen Spelenderwijze en voor kleine bedragen komt U In het bezit van een „ voor-elke-dag-lets-anders - garderobe " DDE VAR » C&A BEHEERST DE MODE > a 100 % wollen „ kabef-pullover in diver se moderne kleuren 38 t/m 44 24.75 ^ eüinca rayon " pantalon Diverse kleuren 36 t/m 46 24,75 100 % orion all-over jacquard pullovermét leuke muts In prachtige modernekleurenkombinaties 38 t/m 44 29.75 „ ' y(danaL - wol " pantalon In nerrst kleuren 36 t/m 46 29.75 imprimé tricel overhemdblouse metcashmir dessin Groot assortimentkleuren 38 t/m 46 12.95 Sportieve gerende rok in " JëiUnka serge '% o Ingestikte plooien Moderne kleuren 36 t/m 44 19.95 d Lambswool Type col-pullover _ __ Fully fashioned 38 t/m 48 9.95 Sportieve rok in brede corduroy rib.met twee zakjes 34-4416.95 e 100 % leacril twinset ^« «- Fully fashioned 38 t/m 44 19.95 Leuke flannel rok Div kleuren _ __ O.a camel 36-44 12.95 

Kranten

Ga naar