Utrechts Nieuwsblad zaterdag 3 oktober 1964

32 pagina's Oplage 60.000 UTRECHTSCH N lEUWSBLAD v.li Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 72ste JAARGANG No 132 Hoofdredacteur Mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen f 9.95 p kw 78 et p w Kritiek van alle zijden op weg en tolgelden „ Plannen onpraktischf onsociaal en laf ^' PRINSES BEATRIX BIJ OPENINQ SCHOÜWBURQ IN EINDHOVEN Van diverse zijden komt felle kritiek los op het voorstel om weg - en tolgelden te gaan heffen Het Nederlandse Verbond van Werkgevers stelt in zijn blad dat het gehele programma voor wegaanleg en - verbetering kan worden betaald uit de motorrijtuigenbelasting Het verbond wil dan nog maar zwijgen over de benzine-accijns die ook door de weggebruikers wordt betaald In een televisie-uitzending met minister Van Aartsen noemden gisteren ANWB-directeur Boost het weggeld een smet op de instelling van het inderdaad noodzakelijke wegenfonds De voorzitter van het NOB weg-transport de heer Van Donkelaar vond dat de wegvervoerders een onevenredig aandeel van de lasten te dragen krijgen De scherpste kritiek kwam wel van de fractieleider van de grootste oppositiepartij dr Vondeling Op een in Amster dam gehouden vergadering van een PvdA-afdeling noem de hij de regeringsplannen het domste wetsvoorstel " dat „ inister Van Aartsen en zijn hij m jaren had gezien Als er aanstokers de VVD-ministers ooit ministers weggestuurd zo zei de heer Vondeling dienen te worden dan zijn het Hij noemde het onbegrijpelijk dat de andere ministers „ voor deze WD doordrijverij " zijn be zweken en dé uitvoering van punt 19 van het verkiezingspro gramma van de WD voor hun rekening hebben genomen Dr Vondeling noemde de plan nen onpraktisch onsociaal en zelfs laf Onpraktisch omdat een nieuwe papieren rcxmpslomp van jewelste ontstaat met veel kos ten tijdverlies en ergernis Onsociaal vindt dr Vondeling het wetsvoorstel omdat voor het kleinste weekendautootje evenveel moet worden betaald als voor een „ reuze slee " en voor de kleine be - Domste voorstel sinds jaren Werkgevers kunnen regering niet lang steunen op deze weg Twin tiff overlevenden r ranse DC-o gevo|iden WYokstukken in zee hij de Spaanse kust Om half twaalf vanmorgen zijn toch nog tvi^intig over levenden van het sinds gistermorgen vermiste Franse passagiersvliegtuig gevonden op de golven van de Middellandse Zee bij de Spaanse kust SER-advies gevraagd over stagnatie p.b.o He troonrede en het in het afge lopen jaar gevoerde regeringsbe leid hebben bü de Prot Chr Werk gevers de vraag doen rilzen hoe lang het georganiseerde bedrijfs leven zijn medewerking in de Stichting van de Arbeid en de SER aan het algemene economische en sociale beleid van de regering nog zal voortzetten Dit deelt het verbond van Prot Chr Werkgevers in Nederland in zijn orgaan mede Samenwerking gericht op een bepaald beleid zo zegt het ver bond veronderstelt op zijn minst overleg Veronderstelt eveneens in dat beleid een zekere samen hang Aan dat overleg en die samen hang heeft het volgens het ver bond in de afgelopen paar iaar op verschillende punten ontbroken Greep Een greep in de herinnering brengt te voorschiin bouwionen verhoging AOW en AWW uitkc-ringen extra vakantie voor de ambtenaren verticale prüsbinding aanvulling prii'zenwet gericht op individuele ondernemingen Op al deze punten werden maat regelen aangekondigd voordat enig overleg had plaats gevon den en werden verwachtingen gewekt aan de honorering waar van niet kon worden ontkomen Daar voegt zich thans de uitke ring van 3,5 °/ o voor de ambtena ren bii Als men de troonrede zelf be ziet zal men enige mededelingen tegenkomen waarin dezelfde ten denzen zijn terug te vinden Buiten spel Twee bezwaren tegen het tegen woordige regeringsbeleid komen steeds duidelijker naar voren Het bezwaar geldend voor de werkge versorganisaties dat de regering hen regelmatig buiten spel zet Het bezwaar geldend voor de vakbeweging dat de regering op haar wensen vooruitloopt en haar noodzaakt progressiever te zijn dan de economische situatie toestaat Door een en ander wordt de ver antwoordelijkheid van het geor ganiseerde bedrijfsleven zo zwaar belast dat het vroeg of laat buiten staat wordt gesteld de medewer king aan het sociale en economi sche beleid te handhaven Advertentie JËÜ^fj ^ '' Weekblad IJEIE ^ Het enige programmablad met alle programma's Ook van T V NOORDZEE Doe wat duizenden doen Neem ook een abonnement Schrijf Yandaag nog naar TELEVIZIER - Postbus 2 ¦ Leiden De staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid dr J F de Meijer heeft aan de sociaal-eco nomische raad advies gevraagd over de verdere ontwikkeling van de be drijfsorganisatie De regering is van oordeel dat in een belangrijk deel van het bedrijfsleven de gedachte van de bedrijfsorganisatie en de vormgeving daarvan geen wortel hebben geschoten De regering betreurt het dat de vertraging en de stilstand in de tot standkoming van nieuwe bedrijfsli chamen ertoe leiden dat de grote waarden van de bedrijfsorganisatie voor belangrijke sectoren van het sociaal-economische leven niet of niet geheel konden worden verwe zenlijkt De regering acht het nu wense lijk dat beraad plaatsvindt over de vraag of bedoelde waarden niet me de op andere wijze verwezenlijkt kunnen worden In de brief wordt herinnerd aan de adviesaanvrage die het vorige stelwagen evenveel als voor een „ zware kast met aanhangwagen " Laf oordeelt dr Vondeling de regeringsplannen omdat de minis ter van financiën de tol - en weg -' gelden niet als een belastingver hoging wil beschouwen Nationale zaak Het werkgeversverbond schrijft in De Nederlandse Industrie dat een modern wegennet een natio naal belang is en het stelt de vraag of het billijk is dat êén groep — t.w de weggebruikers — extra belast wordt terwille van een nationaal belang Zaken als ruimtelijke ordening regionale industrialisatie open legging van nieuwe recreatiege bieden etc kunnen pas met suc ces worden aangepakt indien er een modern wegennet bestaat In 1965 zullen aanleg en onder houd van landwegen volgens de cijfers van de gewone dienst en de buitengewone dienst van de be groting 469 min kosten Daar staat tegenover dat de weggebruikers aan motorrijtuigenbelasting en benzine-accijns tezamen al meer dan 700 min opbrengen De weg gebruikers betalen dus reeds alles inclusief het ambtelijke apparaat plus nog 231 min gulden Meer geld nodig -^ fe * m ^ De miljard glJlffën die dé tvMf gebruiker thans opbrengt aan we genbelasting en benzine-acoiins komt voor het volle pond langs in directe weg weer ten goede aan het wegennet Als men de uitgaven van rijk provincies en gemeenten voor de wegen samenneemt komt men boven dat bedrag dat heeft kabinet op 14 mei 1963 aan de SER heeft gericht Hierbij ging ' t groten deels om een technische herziening van de wet op de P.B.O met deze adviesaanvraag meent de regering kan nu niet meer worden volstaan De verdere ontwikkeling van de be drijfsorganisatie moet opnieuw wor den doordacht Advertentie LEVENSVERZEKERING SCHADEVERZEKERING de minister van verkeer en water staat mr Van Aartsen gisteravond meegedeeld in een vraaggesprek voor de AVRO-televisie in reactie op de kritiek Wil men tot een versnelde uit breiding van het wegennet ko men dan moet daarvoor extra geld worden opgebracht aldus de bewindsman Het rijk zal voor 1965 190 miljoen storten in het daartoe gevormde wegenfonds de weggebruikers zullen 75 mil joen moeten opbrengen De mi nister deelde mee dat de rijks bijdrage in het fonds jaarlijk evenredig zal toenemen met de groei van het autopark De voorzitter van de Nederland se Vereniging van wegenbou^wers i de heer Prins deelde - médè ^ dat de j capaciteit in de wegenbouw een aanzienlijk grotere orderportefeuil - i Ie toelaat Naar hij zei kan met het i huidige apparaat de produktie ze - ker 30 tot 40 procent worden op - ¦ geschroefd De wegenbouwers zijn j dan ook zeer ingenomen met het wegenfonds Ruim 7800 nieuwe Kuizen Augustus record woningbouw Volgens gegevens van het cen traal bureau voor de statistiek wer den in de maand augustus van dit jaar 7.835 nieuwe woningen opgele verd Dit is het hoogste aantal dat ooit in een maand augustus werd bereikt In augustus 1963 kwamen 6.411 woningen gereed In de jaren 1958 t.m..l962 kwamen in de maand augustus gemiddeld 6.571 woningen gereed WBSTBEBLIJN8E en Oostber lijnse beambten hebben tezamen achter de bureaus plaats geno m,en voor het uitreiken van be soekpasjes Na de overeenkomst nijn op 16 plaatsen in de stad de bureaus geopend zoals hier in Neuköln Vrouw neergeslagen Dader van overval Werkhoven gepakt Van onze correspondent BUNNIK — In de buurt van Wijk bij Duurstede heeft de rijks politie vanmorgen de dader van een overval op een vrouw uit Werkhoven gepakt Het is waar schijnlijk een inwoner van Amster dam verdere gegevens wilde de politie niet verstrekken Mevr Vernooy is vrijdagmiddag in de keuken door de man met een stuk betonijzer op het achter hoofd geslagen Toen zij begon te gillen kwam haar schoonvader die vlak bij het huis in de boomgaard werkte te hulp D - overvaller kon echter ontkomen Mevrouw Vernooy is met een zware hersenschudding en een hoofdwond in het St Anthonius ziekenhuis te Utrecht opgenomen D Na een dag en een nacht on vermoeid speuren door een complete vloot schepen en een groot aantal vliegtuigen ter wijl bijna alle luchtvaartauto riteiten de hoop al hadden op gegeven ontdekte vanmorgen roog weer WEERSVERWACHTING van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaakt te 11.15 uur Droog weer met weinig of geen be wolking Zwakke tot matige overdag matige tot vrij krachtige oostelijke wind Dezelfde temperaturen als van daag of iets lagere Het KNMI deelde om 10 uur mede Een boven het zuiden van Scandina vië gelegen gebied van hoge lucht druk neenit nog voortdurend in be tekenis toe Het zal ook morgen het weer in ons land beheersen en droge polaire lucht blijven aanvoe ren De temperatuur van deze lucht wordt echter geleidelijk lager en daarom zal het overdag niettegen staande de vrijwel onafgebroken zonneschijn iets frisser zijn dan vandaag Ook de nacht wordt wat kouder Plaatselijk in het binnen land is weer nachtvorst mogelijk = Europees weerrapport = Zaterdag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stoekh zw bew 6 gr Omm Oslo licht bew 15 gr 0 mm Kopenh licht bew 15 gr 0 mm Londen onbew 19 gr 0 mm A'dam onbew 15 gr Omm De Bilt onbew 16 gr Omm Brussel onbew 19 gr 0 mm Luxemb Ucht bew 19 gr Omln Parijs geh bew 19 gr 0 mm Orenoble regen 19 gr 2 mm Nice zw bew 23 gr 1 mm Berlijn onbew 17 gr 0 mm MUnchei mist 17 gr 0 mm ZUrich mist 16 gr 0 mm Jeiiève geh bew 18 gr 13 mm I.ocarno mist 17 gr 9 mm Wenen ' zw bew 18 gr Omm lnnsbtu<-l mist 23 gr 0 mm Belgtario zw bew 21 gr 0 mm Athene niet ontv Rome zw bew 28 gr 0 mm Barcetonr licht bew 24 gr Omm Madrid onbew 22 gr Omm MalIorCB half bew 28 gr 0 mm Lissabon onbew 24 gr 0 mm het schip Alcala Galiano twin tig van de tachtig passagiers Ze dreven rond in een rubber boot De Britse Esso Cardiff nam de drenkelingen vervol gens aan boord Van de overige zestig passa giers is er nog geen spoor Zij zijn bijna allen Franse onder danen Vliegtuigen ontdekten de wrakstukken in de Golf van Mazarron nabij Cartagena De DC-6 die op de lijndienst Pa rijs-Nouakchott Mauretanië vloog had in de nacht van donderdag op vrijdag nog om technische redenen een tussenlanding gemaakt in Pal ma op het eiland Majorka Het toe stel had nadat het van Palma was opgestegen vrijdagmorgen om 11.30 uur moeten landen in Port-Etienne een kustplaats in het noordwesten van Mauretanië Het laatste radio contact met het vliegtuig had plaats om 5.15 uur vanat de Spaanse lucht basis Los Alcazares nab\j de Zuid Spaanse stad Murcia i,rji ' Het opsporingswerk is door de verwarring die na ' t opvangen van berichten van het vliegtuig ont stond pas vele uren na het neer storten op gang gekomen Een Brits vliegtuig dat aan de reddingsactie deelneemt zou vol gens mededeling van de Spaanse po litie 20 tot 25 lijken die in zee dre ven hebben waargenomen De GauUe voor vier dagen in Argentinië Vanmorgen omstreeks twaalf uur is president De Gaulle uit Chi li in Argentinië aankomen voor een bezoek van vier dagen De aanhangers van de verbannen dictator Juan Peron willen het be zoek uitbuiten voor propaganda voor hun leider van wie zij zeggen dat hij evenals De GauUe een derde macht wil vormen De grote macht achter Peron is nog steeds ' het na tionale vakverbond waarin 2.5 mil joen arbeiders georganiseerd zijn PRINSES BEATRIX heeft vry dagavond in Eindihoven de ope ning bijgewoond van de nieuwe stadsscliouwburg Bij haar aan komst iverd de Prinses hartelijk verwelkomd links minister Bot rechts de burgemeester van Eindhoven ir B B J Witte Advertentie EMINENT • THOMAS PHILICOROA • PARIE HA/VtMOND MariaDlaatsSyTRECHT tel 27693 MR SCHOLTEN Anti-REM-wet geen verdediging van omroepbestel Het Is toch zonneklaar een eis van recht dat regels ten aanzien van een schaars goed als golfleng ten worden gesteld en dat ook de nakoming van deze regels kan wor den verzekerd Rechtvaardig recht is het als — gelet op het overheids gezag over golflengten — ook de REM zich aan het Nederlandse recht en gezag zal moeten ónder-werpen Tot deze uitspraken kwam van morgen minister Y Scholten jus titie op de CHU-provinciedag in ¦ Schiedam De bewindsman kwam tot de conclusie dat een regering die de plaats van het recht in de samenleving moet bepalen de mogelijkheid zal moeten krijgen om Nederlands recht op een vaste installatie toepasselijk te verkla ren Tot dat Nederlandse recht beho ren ook de bepalingen om de aan Nederland toegewezen golflengten te verdelen door vergunningen De toepasselijkheid daarvan staat los van de waardering die men heeft voor het Nederlandse omroepbestel aldus minister Scholten Hij wees er op dat het verzet tegen de anti REMwet in wezen een uiting is van een zeker onbehagen over het be staande omroepbestel en dat ge tracht moet worden een openheid te vinden die de onlustgevoelens wegneemt Daarnaar zullen regering en par lement hardnekk:j en met spoed moeten streven aldus de bewinds man In het begin van zijn causerie wees minister Scholten het verwijf van de hand dat de CHU als los zand aan elkaar zou hangen In een geheel veranderd Nederland in een tijdperk van twee generaties en on danks ontkerstening heeft de CHU zich gehandhaafd aldus minister Scholten Hij concludeerde dat de unie een stevig gebouwd bMk » 
Opgeruimd staat netjes Twee Utrechtse € Lgenten hebben vanmorgen vroeg om kwart over vier een haJf uur lang de gemeente lijke rednigingsdienst geassisteerd Op de hoek van de Ahornstraat de Acaciastraat en Roijaards van den Hamkade waren een paar kratten met flessen melk van een auto ge valleoi De kratten waren al netjes opgeruimd de glasscherven waren voor do agemten blijven liggen APOTHEKERSASSISTENT Voor de commissie te Utrecht voor het examen van apothekersassistent werden opgeroepen zes kandidaten Geslaagd de dames S M J Mul kens Sittard M J Th Gerritsen Doetinchem en E A - J SChmitz Kerkrade ' t ZATERDAG S OKTOBER 1964 ijfa op wetpÉfl Verbalenliin zou tot ongekende üMiitsterkto8 ^ *^ Vit het U.N van dinsdag 29 sept hoogte kunnen stijgen Aantal gevallen van stoeprijden is legio procesverbalen wegens rijden op de stoep waren opgemaakt Een maandgemiddelde van 236 dus zo'n tien per werkdag Het Is althans in verbalen een sterke toeneming Maar het is in werkelijkheid een gering aantal Men kan nu eenmaal niet achter ieder mens een politie agent zetten gelukkig maar voor mens én politie Zou men dit doen dan zou de verbalenlijn op de sta tistiek tot ongekende hoogte stij gen want het aantal gevallen van stoepryden is legio Op vele plaatsen in de stad kunt u dat waarnemen Oudere mensen klagen dat zü bij het verlaten van het huis meermalen ternauwernood aan een aanrijding zijn ontkomen zo rakelings passeerden jongens die zijn echt wel de brutaalste overtreders de voordeur Ook bij hoeken is het vaak gevaarlijk Een kwartiertje waarneming op een na middag op de Blauwkapelseweg en de Pieter Nieuwlandstraat bewijst dit Zie de reeks van drie moment opnamen Van een onzer verslaggevers N'O.mi&ns de ouders van de leerlin gen van de Mytylschool in Utrecht bood de heer W A Wij burg vrijdagmiddag de school eeï4 Bïau we-Vogelbeeld aan Me vróuio De Ranitz oyvthulde m aanu>es:i>gheid van alle leerlingen dit door de Ltoosdreohtse beeld houwer Pleter van Velzen ver vaardigde werlestuh Zijn wij voetgangers nog wel veilig op het trottoir Een noodkreet van een lezeres die vindt dat het ronduit de spui gaten uitloopt Het is waar er wordt in Utrecht maar dit zal wel in vele steden zo zijn veel op de stoep gereden door fietsers en bromfietsers Ook wel door bezorgers met grotere wagens zoals bakfietsen of elektrowagentjes Ongelukken blijven lang niet altijd uit zo als onlangs een triest geval uit Utrecht-noord bewees Van de week meldde de politie nog dat er in acht maanden 1891 Dwars de Blauwkapelseweg over naar een doorgang aan de overkant Dit betekent wel tegen het snelverkeer inrijden maar de overmoedige jeugd „ lapt " het toch maar Totdat ook hier slachtoffers vallen Brand bij S.H.V door kortsluiting Een hevige rookontwikkeling uit een kast op de tweede etage van het gebouw van de Steenkolen Handels Vereniging aan de Maria plaats hoek Rijnkade te Utrecht stelde vrifdag om zes uur de alarm installatie in werking Oorzaak bleek kortsluiting in een van de kabels in een elektrische schacht in de kast Het kwaad was spoedig bedwon gen Alleen een stofzuiger en een wrijfmachine die in de kast ston den verbrandden De omvang van de schade die aanvankelijk op ten minste ƒ 10.000 werd geraamd is moeiUjk vast te stellen omdat het vervangen van de verbrande kabel en bedrading ook een opnieuw af stellen van de hierop aangesloten apparaten eist De Utrechtse brandweer bluste onder leiding van brandmeester H Berkhout het kleine brandje met een nevelstraal en een straal van de binnenwaterleiding Planken verduisterd door vogellief hebber Van een onzer verslaggeefsters Als een vogel zijn nest bouwt vraagt niemand waar hij de stro tjes en takjes en andere materialen vandaan haalt Maar a^ieen vogel liefhebber een volière Bouwt mo«t hij wel degelijk kunnen verantwoor den waar hij de planken vandaan haalt Dat ondervond de 31-jarige chauffeur A J v d P uit Utrecht die vrijdag voor de politierechter mr J F J de Kort moest ver schijnen wegens verduistering van een aantal planken en latten van de houthandel K waarbij hij destijds in dienst was Verdachte werd conform de eis veroordeeld tot een geldboete van ƒ 75 of 15 dagen en drie weken voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en onder toezicht steUing van de reclassering van het leger des heils Verder rijden de jongens -^ weer een ander groepje want in korte tijd gebeurt dit soort verkeersovertredingen op dit punt bij wijze van spreken aan de lopende band — over het trottoir Gelukkig geen voetgangers te zien dus lekker de ruimte om wat te zwieren De niieuwe senatus ¦ veteranorum voM het ütreahtsch Stvidentew Corps werd vrijdagOAJond in de sociëteit PHRM gemstalleerd U ziet op de voorgromd de iheren O L Bentmck ab actis dmlts en A V'cHte rector Achter van linhs naar rechts vlce-ab actis D Eisma fiscus A P van lAdth de Jewde en prc-^ector C A Groe nendijk Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 en 11 Advertentie EXPOSITIE l!'}j '' "^ f 17 oktoher a.s ^" D A TTC/^XJ ^^ Kunsthandel A H Jas oKArloL rl Nachtegaalstr 3 Utrecht WERK Geopend van 9 tot 18 uur " DrXD f^fW ^^ dinsdag en donderdag KUrJ CUA van 9 tot 21 uur ulmen rsJLucMiae oC * En dan is de lens inmiddels in de Pieter Nieuwlandstraat bij de hoek van de Blauwkapel seweg opgesteld Een nieuwe groep jongens komt aan Doorrijden Even een aarzeling een fotograaf Dat wordt voor de ene jongen al de aanleiding tot afstappen de ander kijkt donker en lijkt te denken Wat moet die man?Hij moet alleen maar illustreren dat het met fietsen op de stoep in Utrecht werkelijk boos en bar is OniKr»*»'7f»ITlinO | 7^N van de niet zoaeeo diep tragische V^llLUUC^Cllliii ^ El maar dam tooh wel diep weemoedig makende overwegiingen tiit de praktijk van een lang en niobtemin betamelijk leven is Dat er zo heel veel is dat je denkt dat moet en dat niet eens hoeft Vrouw viel van trapje Een gecompliceerde breuk in het linkerbeen was het gevolg van de val die de 64-jarige mevrouw H M Timmer-Heuvel in haar woning aan de Pagelaan 20 in Utrecht maakte Zij gleed toen zij de buitenzijde van de vensters van haar woning op de eerste etage lapte van het acht tre den hoge trapleertje Per GG en GD werd zij naar het Academisch Zie kenhuis vervoerd Iltec0p0is Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur Zondags om 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Mondo Cane 2 18 jr Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Bergman's Als in een donkere spiegel 18 jaar CITY Te rijk om los te lopen 14 jr FILMAC Wadlopers en nieuws alle leeft Dagelijks 10-18.30 uur PALACE Het strand der liefde 18 jr Dagelijks 18.45 en 21 uur OLYMPIA donderdag t.m zondag Sla venjacht 14 jr Maandag t.m woens dag De rimboepatrouille 18 jaar Werkdagen 18,45 en 20,45 uur zondags 14,30 16.30 18.45 en 20,45 uur REMBRANDT Het meisje dat de Eif teitoren stal alle leeft Werkda gen 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 16,15 18,45 en 21.15 Uur SCALA Marnie 18 jr Werkdagen 14.30 18.45 en 21.15 uur zondags 13.45 16.15 18,45 en 21,15 uur STUDIO Wat betreft de vrouwen 18 jr Voorstellingen een kwartier later VREEBURG De tijger van Malakka 14 jaar Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Boccaccio 70 Op ' t paradeterrein van de Krom houtkazerne te Utrecht heeft vrij dagmiddag de conim^andant van de School Technische Dienst ko lonel H J M A Mieras de adju danten-onderofficier A Brakkee Jan Ligthartstraat SI en D P Mesrlts rechts Fregootstraat 163 de gouden medaille voor langdurige trouwe dienst — S6 jaar — uitgereikt Na afloop van de plechtigheid defileerden voor de com^mandant en de twee gede coreerde onderofficieren het tam boerkorps Technische Dienst het schoolbataljon Technische Dienst en het eerste en tweede bataljon STD Paradecom.mandant was luitenamt-kolonel A H F Ha m&rlinok Tot de vele dingen van dit soort behoort het bij-lessen vankranten en tijdschriften Het is nog niet zo heel lang geledendat ik onder die vermeende pUcht-jegens-mijzelf diep gebuktging Uit de aard van mijn broodwinning pleeg ik acht dag - enzes weekbladen te ontvangen mitsgaders een half dozijn bimnen en buitenlandse maandschriften Die tracht ik trouw te lezen,maar er staan altijd artikelen in die ik „ op mijn gemak h têteréposée met algehele aandacht " wens te lezen Die placht ik opeen tafeltje in mijn kamer te leggen en dat wespd een obsessie.Hot stapeltje werd allengs een stajpel en er moest een tafeltjebijkomen toen die stapel een berg werd De dagelijkse confron tatie met deze loodzware plicht werd een marteling ' Ik wist dathet onderste deel van de berg die mij dreigde te bedelven da teerde van 1955 Het gaf mij rust noch duur Als ik naar debioscoop of de schouwburg ging of domweg met vrienden in eencafé zat knaagde het'aan mijn geweten je had je tijd betermoeten besteden je had deze avond beter kunnen wijden aan nueindelijk eens te gaan bijlezen • Zondagavond 3 oktober zal Wim Sonneveld in het Luxor-theater te Rotterdam zijn 250ste voorstelling geven van zijn show Een avond met Wim Sonneveld waaraan tevens meewerken Marijke Merekens Harry Bannink Jan Blok Cees Rosbergen en Paul Lagaay Vorige week heb ik er resoluut een einde aan gemaakt en de hele papiermassa aan een oudpapiermeneer meegegeven Een opluchting Een bevrijding Ik ben een ander mens geworden Ken mens bovendien die ervan overtuigd is dat hij zonder bij gelezen te hebben rustig kan voortleven zonder open gaten in zijn kennis In ' t vervolg bewaar ik niets meer Advertentie Een ander ding dat helemaal niet hoeft is trachten alle boeken die je op het eerste gezicht zou wiUen lezen ook inderdaad te lezen Als ik langs de lange rijen ruggen in mijn boekenkasten ga en mij bij iedere titel de vraag stel als je dit boeik nu eens niet gelezen had zouden je zieltje en je breintje daar dan schade van hebben opgelopen Dan moet ik eerlijk bekennen dat ik negentig procent even goed ongelezen had kunnen laten jm(^%K JUMPERS DEUX PIECES JAPONNEN Onlangs zei een bekend letterkundige tegen mij negen en-negentig procent van de ganse wereldbevolking heeft nooit eenboek van een Nederlandse schrijver gelezen Niet dat ik daar mee iets ten ongunste van de Nederlandse letterkimde wil zeggen,maar zou jij met je band op je hartje durven zeggen dat al diehonderden mUjoenen daardoor een onvolkomen leven leven Er zijn nog uitgestrekte heel andere terreinen des levens waar op dezelfde overweging van het hoeft nieit van toepassing is Ter gelegenheid vam zijn veertig jarig bedrijfsjubileum is de heer J C Bijfkogel Spimozaplantsoen 101 te Utreoht vrijdagmddag on derscheiden met de eremedaille verbonden aam de orde van Oran je-Nassau in brons De medaille werd hem opgespeld door jhr J E W Twiss Qmarles vam Ufford van het kabinet van de burge m,eester De heer Rijf kogel - con trolewr - is de eerste " werknemer die bij Van der Heem Utreoht de veertig jaar heeft volgemoiakt In de kantine vwn het bedrijf aan de Abstederdijh is de jubilaris onder grote beUmgstelKng gehüMlgd PARIS de grote mode bij Als u niet naar die drukke receptie gaat is er niemand die opmerkt dat u er niet geweest bent en hetzelfde geldt voor cocktaüparties huwelijksvoltrekkingen jubilea vele begrafenis sen die door veel mensen worden bijgewoond Br is geen mans die u mist ' xih^ptci ^^ Als u een bepaalde fUm of een bepaald toneelstuk met gezienhebt een veelbesproken boek niet gelezen hebt een concert eenvoetbalmatch niet hebt bijgewoond een maand geen televisiegezien hebt nooit aan de Costa Bra\^a op Majorca of op Vlie land bent geweest het kan allemaal heel mooi of merkwaar dig zijn maar het heeft geen nadelige gevolgen Utrecht Potterstraat 4 Hilversum Kerkstraat 43 Amsterdam Leidsestraat 10 Ik geloof dat deze mijn geringe ontboezeming een beetje cynisch klinkt en ik wU u mijn zienswijze niet opdringen Denkt u er even over na JF^O/Q ^^ En maak voor en meit u zelf uit ol u mij ^^ aaUjk flMifit ja ^= Z/^/ï&Aa/i^At ^ [ lA/iTLöüt 1/t^tAnrt ^^ Baptisten Gem — Kapel Dfaalwljck laan Zuilen 10 uur ds Ph Lindeman Geref Kerk — Bethelkerk 10 uur ds v d Hout en 17 uur ds C J Cozijnsen Noorderkerk —- Royaards v d Ham kade 10 uur ds Warner en 17 uur ds v d Hout Chr Geref Kerk — Adr v Bergen straat 10 en 17 uur ds K G van Sme den Religieuze Broederschap Nieuw Le ven — Verenigingsgebouw Wattlaan 10.45 uur wljdingsdienst mevr B Leeflang Crap Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 uur Helllgingssamenkomst 19 uur openluchtbijeenkomst St Joseph laan en 20 uur verlossingssamenkomst Nieuw Apostolische kerk — Werner Helmichstraat 1 zondag 9.30 en 16 uur woensdag 20 uur Advertentie GRUND & C0 1909 Voor RENAULT Showroom ook op za terdag geopend tot ' 5 uur.Zie pagina 16 y In de week van zaterdagmiddag 3 okt 13 uur tot zaterdag 10 okt hebben de volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag - en nachtdienst Koert Kanaalstraat 194 Deli Apo-theek Amsterd straatweg 373 Van Duin Prof R Boslaan 13 Koert Bilt straat 10 en Ruys Oude Gracht 283 Oudwijk 19 telefoon 13861 aUeen voor bevallingen dag en nacht uit sluitend telefonisch bereikbaar Zie kenwijkyerpleging afdeling Utrecht telefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tij dens kantooruren Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlingen telefcxjn 20645 Wijkverpleging Hoograven zr D h Nijeholt telefoon 24828 b.g.g 19842 Wijkverpleging Zuilen telefoon 43205 • Er worcJt thans gewerkt aan een Encyclopaedia Africans in tien delen die in het Engels Frans en Arabisch zal verschijnen De eer ste drie delen van de Engelse edi tie zullen in 1970 van de persen komen Utrechtse predikbeurten Ned Herv Gem Utrecht — Domkerk Domplein 10.30 uur ds Van Andel Janskerk Janskerkhof 10.30 uur ds Pe Bruïne Jacoblkerk blJ Vreeburg 10 uur ds De Planque en 17 uur ds De Lange Buurkerk Steenweg 10.30 uur ds van Schothorst Nicolalkerk bij Twljnstraat 10 uur ds De Lange en 19 uur ds Van Schot horst Nieuwe Kerk Bollenhofsestraat 138 10 uur ds V d Schoot en 17 uur ds Franck Oranjekerk t.o Jullanapark 10 uur ds BUkkendaal en 17 uur ds Warners Vredeskerk Kanaalstraat 10 uur ds Franck en 17 uur ds van Andel Julianakerk Rijnlaan 10 uur ds Bout • n 17 uur ds Van VtMien Wilhelmlnakerk Hobbemastraat 10 u ds Spilt en 17 uur ds v d Schoot Willem de Zwljgerkerk Tuindorp 10.30 uur ds Barbas en 19 4iur ds Brinkman Marcuskerk ' t Goylaan 10 uur ds Van Slnkel en 19 uur ds Dronkers Mattheuskerk H v Tussenbroekplant - soen 10.30 uur ds v d Werf en 19 uur ds Van GlnkeL Marlëndaai Pr Bernhaïdlaan 9.30 u ds Van Veenen en 19 uur ds Van Nle Lucaskerk Bernadottelaan 10.30 uur ds Brinkman Overvecht Openbare Lagere School Charlotte de Bourbondreef 10 uur ds Brouwer Fliednerzaal Huize Swellengrebel 10 uur ds Jens Geref Kerk — Oosterkerk 10 uur ds Goeman en 17 uur ds Sillevls Smitt Tuindorpkerk 10 uur ds Sillevls Smitt en 17 uur ds Heinen Westerkerk 10 uur ds Keyser en 17 uur ds Meijnen Fnlëlkerk 10 uur ds Meynen en 17 uur ds Goeman Lucaskerk 9 uur ds Veenhuizen en 17 uur ds Warner Zuiderkerk 10 uur ds Heinen en 19 uur dr J V d Linden Maranathakerk 10 uur ds C J Cozijn sen en 17 uur ds Veenhuizen Immanuelkerk 10 uur ds J v d Linden en 17 uur ds Keyser Gerei Kerk vrijgemaakt — Rehoboth kerk Briljantlaan 9.30 uur en 16.30 geen opgave Advertentie W de Zwljgerkerk Tuindorp 8.30 uur en 16.30 uur geen opgave Opstandingskerk K v d Hamkade 9.30 en 16.30 uur ds M J C Blok Chr Geref Kerk — Wittevrouwensln gel 33 10 uur drs W v ' t Spijker en 17 uur drs W v ' t Spijker Gebouw Waalstraat 81 10 uur Lees dienst en 15 uur drs W v ' t Spijker Ond Kath Parochies — St Gertrudls Wiüemsplantsoen 2 8 uur vroegmis en 10 uur hoogmis St Marie Achter Qarenburg 6 zater dagavond 19.30 uur vesper met avondge bed en zondag 8 uur vroegmis 10 uur hoogmis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z 53 8 uur vroegmis 10 uur hoogmis en 18.30 vesper Holy Trinity Church — 9.15 uur holy communion 10.30 uur morning prayer en 19.30 uur Evensong Eglise Wallonne — 11 b Fr dr C v Leeuwen Erraelo Vriie Evang Gem — Achter St Pie ter 11 10 uur en 17.30 ds J Bljlsma Evang liUth Gem — Kerk Hambur gerstr 10.30 uur ds J Happee Wartburgkapel Oudenrljn 10.30 uur ds P Kastelijn Wljklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 uur klnderkerk é Doopsgoz Gem — 10.30 uur ds J J G Wuite Remonstrants Geref Gem — Geerte kerk 10.30 uur dienst GEDURENDE 18 MNd B ^ p.weekl NEnoPRIJS 1I9.-I - Ned Prot Bond en Vrijz Herv — Leeuwenberghkerk Servaasbolwerk 10.15 uur ds mr L H v d Blet Zelst fckHH^m » Baptistengemeente Silo — Herenstraat 36 10 uur dhr A H Sinter 16.30 uur ds Ph Lindeman Jeugdzaal Silo 19.30 uur jeugddienst Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 uur ds Harlnck Volle Evang Gem Finkstergem — L Nieuwstraat 2 diensten om 10 en 19.30 uur Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansveld 51 Universele eredienst 11 uur dhr L M Rooke Ned Ver van Spiritisten — Harmonla Ambachtstraat 12 10.30 uur mevrouw E Kaiser Jehova's Getuigen — Loeff Berchma kerstraat 18 bis samenkomsten te 16 uur Van Heutzstraat 2a 15.30 en 16.30 uur Joh Ultenbogaardstr 32 bis 16 en 19 uur Het Bozekruisers Genootschap — Mnnt straat 3 10.30 uur Tempeldlenst dhr C V d Stolpe Leger des Heils William Booth — L Nieuwstraat 48 10 uur heiligingssa menkomst en 19.30 uur verlossingssa menkomst Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 uur heiliglngsdienst 18.45 uur openluchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk en 19.30 uur verlossingsmeeting Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat 82A 10 en 17 uur ds Ligten berg Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur ds Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Rldderhofstad 2 10 en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 uur eredienst 17 uur bedie ning des Woords en donderdag 20 uttt bidstond Vrije kath kerk — Herenstraat 27 10.30 uur dienst ' Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhof 5 iedere zondag 9.30 uur Nederi dienst ledere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelse dienst Ie woensdag v d maand 20 uur Getulge nlsdlenst Herst Apost Zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 uur diensten Gereorganiseerde kerk van Jezos CliT V d Heiligen der laatste dagen — Mag dalenastraat 14 bis 17 uur dienst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 aanstaande zater dag 9.45 11 uur bijbelstudie U — 12 u ds A E Dingjan Bethel Finkstergem — Marcuszaal Hoograven dienst 14-16 uur Gemeente van Christus — Bemuurde Weerd O.Z 31 erediensten 9.30 en 19.30 uur Kerk van Jezus Christus van de Hei ligen der laatste dagen — 17 uur avond maalsvergaderlng Op de eerste zondag van de maand 11.45 uur vasten - en gc tulgenlsvergadering 17 uur avondverga dering o UTBECHT-NOOBD Herv Gem — Ned Herv Kerk te Oud Zuilen 10.30 uur ds Voorsteegh Verenigingsgebouw Daalseweg 9 uur ds Voorsteegh Kapel Corn Rooboistraat 70 10 uur mej In der Maur Evang Lntb Gem — Lutherkapel Reaumurlaan 10.30 uur ds K K E Helntze Vrije Evang Gem — Geb Wlnfrldu » Marie Curielaan 76 10 uur en 17.30 u ds Htjkamp ir Verpleegstersdiensten Het Groene Kruis Utrecht over dag Boothstraat 15 telef 16381 avond nacht - zaterdag - en zondag dienst voor noodgevallen GG en GD telef 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vereniging tot bescher ming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuin - dorp oost en Overvecht wijkge bouw Raiffeisenlaan 35 tel 18161 Dienst van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur ook voor het Groene Kruis Maartensdijk zuster Verhoek telefoon 18161 In noodgevallen GG en GD telef 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterdamsestraatweg 544 telef 40133 b.g.g overdag 41961 B.g.g in avond nacht en weekend telef 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel OZ 34 tel 16548 Avond en nacht en zondagsdienst herv wijkverpleging en lutherse diakones senvereniging Diakonessenhuis tel 11855 geref ziekenverpleging zus ter P H Guyt telefoon 81366 Het Wit-Gele Kruis afd Utrecht > NN«SCC«S0«CCNCWC«SNNa.VNi!CCM»NWOK««W!NSMWC«««SCNN«««CNNNW ^^ Forumavond over Maliebaan 71-73 Utrecht Telefoon 1 91 43 de jonge mens in deze tijd Onder auspiciën van het Huma nistisch Verbond wordt dinsdag avond 13 oktober om 20 uur in het Erasmushuis te Utrecht een bijeen komst gehouden waarin een forum de positie van de jonge mens in deze tijd zal bespreken Voorzitter van het forum is de heer P A Pols geestelijk raadsman bij de inrich tingen van justitie Leden van het forum zijn-dr H van den Berg wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de Vrije uni versiteit te Amsterdam en docent aan de gereformeerde sociale aca demie Nijenburgh ds J C de Bruïne hervormd studentenpredi kant te Utrecht de heer H J M Mali algemeen secretaris van de stichting Katholiek jeugdwerk in Nederland de heer R de la Rie redacteur van het humanistisch blad Mens en wereld en leraar te Vlaardingen door Elisabeth Brozowska 
r UTRECHTSCH NIEUWSBLAD EATERDAG S OKTOBER 1964 One fat Englishman trefzekere satire ^ Advertentie Champion bougies OOK VOOR UW Evenwichtige roman van Kinsley Amis AL IS het niet de bedoeling in deze kroniek een boek van Evelyn Waugh te bespreken toch wil ik hem even aan halen in verband met de jongste uitgave van een landgenoot van hem Kingsley Amis In de regel ben ik geen voorstander van het vergelijkingen trekken in de zin van de ene auteur af te wegen tegen de andere daar het onvermijdelijke gevolg hiervan is dat een der partijen het in mindere of meerdere mate moet ' afleggen ' tegenover de ander en iedere schrijver op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld zonder dat stilistische soortgenoten er met de haren behoeven te worden bijgesleept In het geval Kingsley Amis echter wil ik een uit zondering maken op een regel die ik mezelf heb gesteld en ook tracht na te leven aangezien beide auteurs een frappante ge lijkenis vertonen in de satirieke behandeling van hun onder werp Opinies zijn verdeeld Er is een Champion bougie voor elk type auto Eis Champions ook voor üw wagen Champion - volle vonk - snelle start - soepel lopende motori Normaal voor uw Opet typeL85 Voor stads - en hardrijden type L87Y CHAMPION S!L¥ËI^@LA^a BOUGIES ' s werelds uitverkoren bougie te land ter zee en In de lucht R S STOKVIS & ZONEN N.V Eerste lustrum zcictk Bob en Daphne van het boek in beslag genomen In het eerste proces kwamen de rechts colleges tot in hoogste instantie niet toe aan de kernvraag of het boek al dan niet pornografisch is Dit was ' t gevolg van het ontbreken van een essentieel element in de dagvaar ding Er kwam derhalve steeds vrij spraak op formele gronden voor de auteur Het vorige jaar werd een nieuwe vervolging aangespannen opnieuw werden exemplaren van het boek in beslag genomen De Haagse recht bank behandelde deze zaak in eer ste aanleg en kwam tot de slotsom dat dit boek in de tegenwoordige omstandigheden niet pomofrafisch geacht kan worden Opnieuw vrij spraak dus voor de ' verdachte ' De officier van justitie ging in beroep en vrijdag heeft het Haagse hof bij na twee uur aan deze zaak gewijd De procureur-generaal kwam tot de conclusie dat het boek tot de por nografie gerekend moet worden Het hof zal op 16 oktober arrest wijzen GOETHE'S FAUST I Als première hij het ISJieuw R^d Toneel de heksensabbath in de Walpurgis nacht-scène accentueerden hier vooral het kijkspel-element Dank zij de ' ingenieuze door Johan Greter bedachte aankleding kregen verscheidene van deze taferelen een fascinerende schilderachtigheid Zo werd om een voorbeeld te noemen het zwierig „ balleit " van de boeren tijdens de paas-wandeling van Faust en Wagner een stukje kleurig volks jolijt dat regelrecht uit ' n Vlaamse kermis van Pieter Breughel ge danst leek hallucinerend was ook de heksenkeuken met de tantaske gedrochten Sfeergevoelig en effectvol w^s ook de illustrerende muziek van Otto Ketting Dat in deze opvoering in 24 tafe relen zoals ' t programma vermeld de het oorspronkelijke werk op meerdere plaatsen drastische bekor tingen en weglatingen had onder gaan moest uit het oogpunt van tijdsduur nu eenmaal onvermijde lijk heten hoezeer hier ook aanlei ding was voor een helaas " Al met al mede door de nodigehuldigende toespraken na afloopwerd het einde van deze over tijdbegonnen voorstelling toch al eenmiddernachtelijke aangelegen - heid In Utrecht waar de Faust op vrijdagavond 9 oktober ver schijnt kan het bij een iets vroege re aanvang mogelijk wat minder laat worden tevens mag dan wel licht een nog meer ingespeelde op voering worden verwacht De be lofte zat erin hoop op een excel sior " was mogelijk onbewust mee verdisconteerd in de hartelijke bij val die aan deze Rotterdamse pre mière te beurt viel J J VOOROPGESTELD dient dat het Nieuw Rotterdams To neel met de opvoering van Goethe's Faust het eerste deel van deze tragedie niet alleen een grootse maar ook een bijzonder zware taak op zich genomen heeft Het brengen van dit drama waarvan gisteravond de première ging in de Rot terdamse Schouwburg meer dan dertig jaar na de laatste maal dat het hier te lande gespeeld werd mag dan ook gerust wor den geboekstaafd als een zeer belangwekkende toneeldaad En vooral als een moedige daad Bij een overzicht van de indi\'i duele prestatie komt de erepalm toe aan Johan Schmitz in de titelrol gaf hij een zo mooie overtuigende creatie weg als geen van de ande re spelers Een creatie waarmee hy beslag wist te leggen op het leeu wendeel van wat in deze opvoering als geheel te loven viel Ko van Dijk beeldde de Mefisto feles uit met alle hem eigen ha biliteit maar slaagde er deson danks niet in deze diabolische ge zel van Faust in al zijn facetten waar te maken Electra dat zijn kwaliteiten toonde in een suite op oud-HoUandse mo tieven van Cor Kee Van de zuster verenigingen die dit concert aanbo den noemen wij tenslotte het in de ere-afdeling spelende ensemble de Kon Biltse Harmonie dat niet al leen in Delibes maar ook in een boogie woogie zich heel goed thuis voelde en natuurlijk de Utrechtse Politie Muziekvereniging die o.l.v de ervaren Mas Bakker excelleerde in een arrangement van Tsjaikovs ky's Capriccio italien Een klankrijke opening van het con cours dat vandaag in het N.V.-huis en op de Europalaan marswedstrij den gehouden wordt • Ssterker nog dan de lonen ste gen dit jaar in de gereformeerde kerken van ons land de bijdragen voor hulp aan noodUidende gebie den Tot eind september was bij het Algemeen Diakonaal Bureau in Utrecht een totaal aan bijdragen van f 1.015.241,67 binnengekomen RITA EN HAAR FAMILIE Waarom hebt u na een avond met vrienden zo'n vreemd gezicht Paps Ij VELYN Waugh is zoals bekend een meester onder de satirici een van de redenen zo niet de hoofdre den waarom hij de aanhangers van dit genre telltenmale genieten doet Zijn Engelse collega moge dan niet eenzelfde vlijmend esprit aan de dag leggen — hetgeen ook niet verwacht mag of behoeft te worden — met z'n laatste roman One fat English man Uitgave Victor GoUancz — Londen heeft Amis wel degelijk be wezen een satire te kunnen schrij ven die trefzeker is en evenwichtig van toon Op instigatie van zijn onderwijzer begon Amis op elfjarige leeftijd aan een episch gedicht bestaande uit rijmloze verzen waarmee hij de on gepubliceerde grondslag legde voor zijn carrière als schrijver Behalve met zijn artikelen en beoordelingen in vooraanstaande kranten en perio dieken kreeg hij vooral bekendheid met zijn eerste roman Lucky Jim 1954 waarmee hij meer nog dan met zijn andere werken That uncer tain reeling I like it here en Take a girl like you ' t prijzende etiket van humoristisch schrijver opgeplakt kreeg Een term overigens die naar ZATERDAG - Nederland I 7.30 VAKA Top of flop in IVIusselkanaal 8.00 Journaal 8.20 Achter het nieuws 8.45 Theater Thuis seriepro gramma met Berry Kievits en Gerard Walden 9.15 Zo is het toevallig ook nog ' s een keer 10.00 Journaal 10.05 Grand gala du disque populair tweede deel ZATERDAG - Nederland II Journaal NCRV DetectivebureauLynx eerste aflevering 8.25 Grand gala du disque eerste deel 9.45 Attentie 10.00—10.10 Dagsluiting ZONDAG - Nederland I 7.30 Kerken Leer om leer tv catechisatie 8.00 Journaal 8.05 Sport in beeld 8.30 VPRO Car 54 where are you eerste aflevering van een Amerikaanse serie 8.55 Cabaretkroniek o a over Tingel-Tangel 9.30 Nederlands Kamerkoor 9.55 Eerste deel van een serie over moderne oorlogvoe ring 10.25 Ruimten voor bezinning en werk door de heer A A H Hoijtink 10.30 Journaal ZONDAG - Nederland H 7.30 NTS De tijdcapsule eerste deel van een serie voor de jeugd 7.55 Slapstick uit de oude doos 8.00 Journaal 8.05 Tom Ewell-show 8.30 Filmdocumentaire over de luchtfotografie 9.00 Vrienden als wolven tv - spel van Heinrich Carle 10.00—10.10 Sport in beeld KINGSLEY AMIS mijn gevoel niet geheel juist is daar de benadering van de materie in kwestie humoristisch kan zijn doch de auteur ervan in wezen de somber heid zelve Ontegenzeglijk kan Amis grappig zelfs geestig zijn en ik ben het met de algemene opinie eens dat zijn eer steling de beste is van de hierboven genoemde vier Waardering verschillend De reden waarom ik zijn jongste roman One fat Englishman gelezen heb vindt haar oorzaak in de ver deeldheid van opinie van Engelse en Amerikaanse zijde en dit verschil in waardering van critici van naam maakt het des te aantrekkelijker zijn eigen mening hieraan te toetsen Een recente reis naar Amerika verschafte Kingsley Amis het ma teriaal voor dit boek waarin de hoofdfiguur de uiterst corpulente Engelse uitgever Roger Mlcheldene de Verenigde Staten bezoekt met tweeërlei doel manuscripten op te sporen en zijn vrogere maitresse Hoewel het doel zijn firma met verlolïkende liefst furore makende publikaties letterlijk te verrijken een belangrijke reden vormt voor zijn korte verblijf in Amerika — een doel dat alle middelen heiligt tot het stelen van een notitieboekje van Swinburne toe — vormt de vrouw iedere vrouw als schepsel van de andere kunne het oogmerk van zijn werkelijk streven indien zijn vroe gere vriendin niet steeds beschik baar blijkt te zijn Want de heer Mlcheldene is het zij gezegd een vrouwengek die met zijn corpulentie als lokaas zowel in binnen - als bui tenland nog menig ' walvisje ' weet te verschalken Die corpulentie doet ' t ' em bij de dames daar hij een zekere scherp zinnigheid en gevatheid uitgezon derd op het eerste gezicht niet veel meer bezit dan een boosaardig ka rakter dat zich overvloedig mani festeert in gedrag en woord Roger Mlcheldene is het prototype van de Engelsman die neerziet op alles wat niet Engels is die de Ame rikaan en zijn ' way of life ' minacht zelfs haat en zijn vijandigheid ten opzichte van de mensen met wie hij noodgedwongen in contact komt niet onder stoelen of banken steekt En zelfs de vrouw maakt hier nauwelijks een uitzondering op Ook haar draagt hij onvriendelijke ge dachten toe daar hij haar als instru - ment nodig heeft en dit artikel niet altijd op de momenten die hem ge legen komen voorradig is Compassie met ' t leven Sommige critici hebben dit boek beschouwd als een hymne aan de haat jegens de Amerikanen Niets echter is naar mijn mening ' minder waar De haatgevoelens die de protago nist koestert en die tot uiting ko men in de eveneens onbeminnelijk voorgestelde karakters der anderen zijn uiteindelijk noch tegen de Ame rikanen noch tegen iemand anders maar tegen hem zelf gericht Want niet zozeer draagt hij zijn kennissen een kwaad hart toe als wel zich zelf vanwege zijn eigen zeer bewust on dergane minderwaardigheid die — hoe kan ' t anders — omslaat in een houding van grenzeloze superiori teit Kingsley Amis heeft deze hoogst onplezierige man en de situaties die hij schept met alle andere aanstoot gevende personen die dit boek be volken beschreven met de humor welke noodzakelijk is om zulke lie den te tolereren Een gemakkelijke taak heeft hij zich hiermee niet ge steld want zonder de humor die ook schuilt in de tragiek zonder de tra giek die juist schuilt in de geringe mens was dit boekje tot een mid delmatig waarschijnlijk ietwat irri tant en hoogstens onderhoudend ver haal geworden In dit werk echter is deze auteur geslaagd in vrijwel het beste te geven wat de waarach tige schrijver ondanks zich zelf ge ven kan en moet Compassie met het leven compassie met de groot/klei ne verkruimelde mens die hier Ro ger Mlcheldene heet NICK FUNKE-BORDEWIJK • Zondag zullen in de Parkkerk te Amsterdam de diensten van de evangelische studentengemeente beginnen met als voorganger prof dr J Sperna Weiland Deze we kelijkse diensten zijn voor studen ten van alle kerken en worden ook onder verantwoordelijkheid van alle kerken sEmen gehoudea Eens in de maand is er een avond maal ooie titelrol van johan Schmitz Want — en dit is het tweede feit dat men ter dege voor ogen dient te houden — Goethe's Faust be hoort tot de schoonste doch even zeer tot de moeilijkst speelbare wer ken uit de toneel-literatuur van de gehele wereld Dat is ook nu weer duidelijk bewezen In tegenstelling namelijk tot vrij wel alle stukken van Shakespeare stelt de Faust I om van het twee de deel maar geheel te zwijgen aan de opvoerenden zeer hoge ja bijkans onvervulbare eisen Een gezelschap dat daarvoor niet terug deinst verdient respect maar het besefte wèl waar het zich aan waagt Van zulk een onverschrokkenheid getuigde allereerst het streven bij de leiding van het NRT om dit opus opnieuw in Nederland ten tonele te voeren hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot Gerrit Kouwe naar die de Nederlandse bewerking van de zo moeilijk vertaalbare tekst op zich nam Durf toonde voorts Richard Flink als regisseur was hij ook de initiatiefnemer Doch ge noeg hierover Wie Goethe's Faust van gelezen hebben kent weet voor uit dat hij bij het zien van een voor stelling van dit opus — en vooral als het in vertaling wordt gegeven — het nodige mentale voorbehoud zal moeten maken Voor een recht vaardige beoordeling van het spel is zulks onontbeerlijk Dat het hoog-grijpende NRT met deze première een behoorlijke hoog te „ gehaald " heeft zij toegegeven Maar evenzeer dat het nog een flink stuk beneden de top is geble ven Echter is het lang niet uitge sloten dat men bij iedere volgende bergbeklimming " hoger en hoger komt Richard Flink ondier srh eiden De heer R M W Richard Flink te Rotterdam van het Nieuw Rotterdams Toneel is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nas sau De versierselen behorende bij de ze onderscheiding werden de heer Flink vrijdagavond na afloop van de toneelvoorstelling in de Rotterdam se schouwburg door burgemeester Van Walsum uitgereikt ter gelegen heid van zijn veertigjarig toneelju bileum Boete geëist van 25 gulden Van onze correspondent DEN HAAG — Het zich reeds ja ren voortslepende proces over het derde deel van de Bob en Daphne reeks getiteld Liesbeth en de we reld van Bob en Daphne is vrijdag weer eens door het Haagse ge rechtshof behandeld Tot op heden heeft het openbaar ministerie geen succes kunnen oog sten De procureur-generaal bij het hof eiste een boete van ƒ 25 - tegen de Haagse auteur-uitgever J van K 46 Hoewel de auteur en diens raadsman mr A Mout een open bare behandeling prefereerden be sloot het hof na in raadkamer te zijn geweest deze pornografiezaak met gesloten deuren te behandelen De rechtbank had in eerste aanleg de voorkeur gegeven aan een openbare behandeling Reeds in 1959 werden exemplaren Meer in de geest van Goethe te kende Robert Sobels de figuur van de „ famulus " Wagner hier kon in derdaad van een prijzenswaardige vertolking worden gesproken Van Josephine van Gasteren kreeg men een voortreffelijke „ Mar tha " te zien daarentegen maakte de „ Margarete " „ Gretchen " van Ida Bons vooral in het begin een iet wat bevangen niet voldoende „ na tuurlijke " indruk De rijk gevarieerde bonte stoet van figuranten beginnend met de optredenden in de proloog in de hemel " en eindigend met die van Fototentooiistelling Mensen op weg in Stedelijk Museum In iiet Stedelijk De tentoonstelling is door veertig Europese musea kunstzalen en cul turele instellingen uit totaal twaalf landen georganiseerd in verband met het feit dat 125 jaar geleden de totografie werd uitgevonden De or ganisator der'itentoonstelling is dr Kar ] Pawek redacteur van het ge illustreerde weekblad Stem te Ham burg dat totstandkoming der ten toonstelling mogelijk heeft gemaakt Deze tot en met 8 november du rende expositie roept herinneringen op aan de bekende jaren geleden ook in het Stedelijk Museum gehouden foto-expositie The famUy of man D E televisiecritucus kan nog zo zorgzaam een route voor zich zelf uitstippelen tussen 2 programma's door het spookbeeld van de gemiste koe van Mies ' die in een quiz-programma van Mies Bouwman aan een menselijke aandrang gevolg gaf Zo drukt men dat geloof ik uit staat in de televisiekritiek sindsdien symbool voor het onbelangrijke en niet te voorziene detail een koe op de Bühne dat plotseling uitbreidt tot nationale proporties doordat het ' n onverwachte wending neemt de koe voorzag in eenc grote behoefte Hoe nijpend dit spookbeeld van de criticus Is bewees gister avond het programma van Willem Duys waarin aan het slot eenkoe optrad plotseling uitbundige bijval uit de zaal verwierf enDuys tot de uitspraak bracht dat Mies even gebeld moest worden,uitsluitsel over wat er gebeurde kan ik u echter niet geven Deman die aan de camera stond was of te preuts of biologisch teweinig geschoold om het historische moment vast te leggen,althans hij hield nauwlettend de kop van het dier in het beeld,heel interessant maar niet erg to the point ' zoals de Engelsenzeggen Meteen viel toen ook het beeld weg Dat had niets methet stoffelijke blïjk van meeleven van de koe te maken maarbetekende eenvoudig dat Willems tijd om was en het journaalaan de beurt kwam '< wwvA>w\/wx/ mJ hof 81 Kanaleneiland Oranje Nassaulaan 1A Hoograven 
6 SEATERDAG $ ' OKTOBER 196Ï tnPRECHTSCH NIEUWSBLAD VEILING De notarissen B Stasse te IJsselstein en B K W van der Zalm te Utrecht zullen op donderdag 22 oktober 1964 2 uur n.m in Hotel „ Ridder St Joris " Weidstraat 2 te IJsselstein in één zitting KRACHTENS ART 1223 B.W PUBLIEK VERKOPEN Het woonhuis met garage benzinestation erf en grond te BENSCHOP aan de M A Reinaldaweg 9 groot 14.15 are Vaste lasten ± ƒ 100 — per jaar Het woonhuis is in gebruik bij de eigenaar J G Schin kel Het benzinestation is tot 30 apr 1980 verhuurd voor ƒ 20 — p.m We garage is verhuurd tot 1 jan 1972 met 5 optiejaren voor ƒ 50 — p.w De huur van de garage is tot 1 jan 1967 vooruit betaald Bezichtiging di en do van 2—5 uur en de veilingsdag van 10—12 uur Betaling koopp uiterl op 19 november 1964 Nadere inl en biljetten bij genoemde notarissen B STASSE Utrechtseweg 7 IJsselstein 03478-1212 B K W v d ZALM Maliebaan 104 Utrecht 030 - 16152 Voor meubelen met sfeer WONINGINRICHTING P,BOUWHUIJZEN Amstérdamsestraatweg 67 - Utrecht - Tel 030-19798 Notaris T ZOUTMAN Mo reelsepark 7 Utrecht zal op vrijdag 9 oktober 1964 om 2 uur n.m in het Notaris huis Achter St Pieter 18 te Utrecht PUBLIEK VERKOPEN het woonhuis Lijsterstraat 30 Huur f 12,35 p.w Las ten ƒ 98,76 p.j het woonhuis Knopstraat 12 Huur ƒ 46 — p.m Las ten ƒ 99,59 p.j het woonhuis Knopstraat 14 Huur ƒ 10.60 p.w Las ten ƒ 91.15 p.j Bez di en do van 2—4 uur Inl bij vnd nots T Zout man Moreelsepark 7 Utr Tel 24643 VEILING LEEG WINKEL-WOONHUIS NOTARIS MR A P M M GEURTS te Utrecht zal op vrijdag 23 oktober 1964 n.m 2 uur in het Notarishuis Achter St Pieter 18 PUBLIEK VERKOPEN Het LEGE WINKEL-WOON HUIS met afz bovenwoning en schuur te UTRECHT aan de HENNEPSTRAAT 24/24 b hoek BoUenhofsestraat kad bekend gem Abstede Sectie B nummer 3714 groot 74 cen tiaren LEEG EN ONVER HUURD TE AANVAARDEN Nadere inl en bilj t.k.v ge noemde notaris Mr GEURTS Kromme Nieuwe Gracht 88 bij Pausdam tel 14594 Bij beschikking van de Arr Rechtbank te Utrecht d.d 30 september 1964 is het faillissement van P Nijmeijer Borgesiuslaan 33 Amers foort opgeheven wegens gebrek aan baten Zeist 1 oktober 1964 De curator Mr R VAN HEYST Utrechtseweg 48-E Zeist OPLEaOlliG PEDICURE Mondelinge praktische en theoretische cursus voor VERANTWOOBDE VOETVERZORGING door ja renlange ervaring Diploma wordt door de examen commissie van de A.N.O.V Koninklijk goedge keurd uitgereikt Cursus te Amsterdam Den Haag Utrecht Prospectus en aanmelding voor middag - en avond cursussen Centraal Inst ter Opleiding van Chiro podisten Mej H W van Reknm Zadelstraat 14 bis Utrecht telefoon 030 20182 „ SOD IS EEN GOEDE GOD " Zondagmorgen 10 uur Een boodschap van verlossing bevrijding en gene zing door JEZUS CHRISTUS CASINO — Paardenveld 8 — UTRECHT TOEGANG VRIJ IEDER WELKOM VEILING Notaris Mr A P M M GEUETS te Utrecht zal op vrijdag 16 oktober 1964 des namiddags te 14 uur in het Notarishuis te Utrecht Ach ter St Pieter 18 PUBLIEK VERKOPEN Het LEGE WOONHUIS te UTRECHT aan de VOS MAERSTRAAT 14 LEEG EN VRIJ VAN HUUR TE AANVAARDEN behou dens toestemming van het Gemeentelijk Huisvestingsbu reau Voor een solide koper is een hypotheek groot ƒ 20.000 - tegen 4 % ' k per jaar beschikbaar Nadere inl en bilj t.k.v ge noemde notaris Mr GEURTS Kromme Nieuwe Gracht 88 bij Pausdam tel 14594 UJNMARKT 21 Speciaalzaak in SUÈDE - EN NAPPAKLEDING Irvcl.Laail Uit eigen atelier Dus exclusiever en unieke service VEILING LEEG HERENHUIS Notaris T ZOUTMAN Moreelsepark 7 te Utrecht zal op vrijdag 9 oktober 1964 2.00 uur bij inzet en 16 oktober daarna 2.00 uur bU toeslag in het Notarishuis Achter St Pieter 18 te Utrecht openbaar verkopen het na gemeente lijke goedkeuring te betrekken herenhuis OUQEGeACHT 347 te Utrecht bevattende 11 kamers 3 keukens en 3 w.c.'s geheel leeg en onverhuurd met kluiskelder verhuurd voor ƒ 115 — p.j Aanvaarding bij betaling vóór of op 13 novem ber a.s Bez di en do van 2—4 uur Inl by vnd nots T ZOUTMAN Moreelsepark 7 Utrecht Telefoon 24643 RADIO DE HOOP i VONDELLAAN 55-TEL.3^l68-UTRECHT 1 agenda Zondag 4 oktober 14.30 uur concert door het NATIONAAL JEUiDHRICiST o.l.v NICO HERMANS Solist GERARD HETTEMA viool Werken van Heppener Roussel Tartini en Schumann Toegangsprijs ƒ 2 — a.i Voor jongeren tot 26 jaar ƒ 1 — Maandag 5 oktober 20.15 uur Ie concert maandag-serie Serie B ytreehts Sledefijk Orkest Dirigent PAUL HUPPERTS SoUst HANS HENKEMANS piano Programma Andriessen Ricercare - Mozart Pianoconcert K.V 467 - Beethoven Vierde symfo nie Toegangsprijs ƒ 6 — r.i 20.15 uur Donderdag 8 oktober CONCERT Ufrechis Stedelijk Orkest Dirigent PAUL HUPPERTS M.m.v Het Utrechts Byzantijnskoor Populair programma Toegangsprtts ƒ 2.50 r.i Nog een beperkt aantal abonnementen voor 3 con certen ad ƒ 6 — verkrijgbaar aan kassa Tivoli Kaartverkoop van 10 tot 3 uur Telefonisch van 11 tot 3 uur no 1 52 42 Mr W J P VAN NOTTEN en Jonkvrouwe M E STEATENUS Leersum 3 okt 1964 t PAX CHKISTI Heden overleed na een kortstondige ziekte mün lieve en zorgzame man vader en grootvader de heer ANDRIES FERDINAND DE KRUYF voorzien van de Heilige Sacramenten der Zieken op de leeftijd van 54 jaar Utrecht Mevr M A de Kruyt-Spithoven M J van Santen-de Kruyf A F C van Santen A P de Kruyf H J de Kruyf-van Meerte Janse en kleinkinderen Corr.-adres Abstederdijk 138 bis A Utrecht De gezongen uitvaartmis zal opgedragen worden om 9.30 uur in de Parochiekerk van de St Salvator te Utrecht op dinsdag 6 oktober a.s waarna de ter aardebestelling zal plaatshebben op de r.-k be graafplaats aan de Prinsosselaan te Utrecht Onze gewaardeerde medewerker H J SCHOOTS werd heden plotseling van ons weggenomen Zijn liefde voor het bedrijf zijn dienovereenkomstige inzet en grote collegialiteit zuUen wij graag in onze herinnering bewaren Directie en personeel Vrumona Fabrieken Bunnik 1 oktober 1964 Door de Edelachtbare heer mr K S Bieger rechter commissaris in het faillis sement van R J Hunfeld gewoond hebbende te Breul UTRECHT 
ruiloftsmaal van Hitler met Eva Braun werd galgemaal iissisch hoek over ffAdolfs " laatste dagen Van onze correspondent AMSTERDAM — Adolf Hitler is dood daar aan twijfelt niemand meer Hij pleegde met zijn vrouw Eva Braun zelfmoord op de mid dag van de 30ste april 1945 in de bunker van de Rijkskanselarij in het door de Russen vrij wel overmeesterde Berlijn De laatste dagen van Hitler en vooral diens laatste uren zijn sindsdien door tal van ge schiedschrijvers onder de loep genomen Een van hen is de Rus G L Rozanof die twee jaar geleden in zijn boek „ Poslednie dni Git lera " de ondergang van het fascistische Duitsland beschreef Het boek is thans onder de titel „ Hitlers laatste dagen " bij de uitgeverij Pegasus te Amsterdam in het Nederlands verschenen een kleine regeringsdelegatie per luchtmacht-„Friendship " op de vliegbasis Ypenburg was terugge keerd van een tweedaags officieel bezoek aan de Westduitse hoofd stad Na de landing legde premier Marijnen een verklaring af „ Onze besprekingen met bondskanselier Erhard en met staatssecretaris Carstens van buitenlandse zaken waren diepgaand maar van oriën terende aard Wij spraken over de Europese gemeenschap over poli tieke samenwerking en over de sa menwerking In NATO - en WEU verband Er bestaat geen vastom lijnd plan Erhard eerst moeten er consultaties met de overige lan den van de zes worden gehouden " aldus de premier die stelde dat zowel West Duitsland als Neder land het er over eens zijn dat de huidige impasse moet worden door broken Minister Luns zei dat prof Kr hard verbaasd en teleurgesteld was over de reacties in de Nederland se en Westduitse pers wat betreft de aard en de resultaten van de be sprekingen in Bonn „ Wij hebben nooit het plan gehad om in Bonn stelling te nemen Het ging hier slechts om het aftasten van de mo gelijkheden Op den duur zullen wij moeten komen tot een oplos sing van de vraag een „ Europa der vaderlanden " of een geïntegreerd Europa " „ De Duitse regering zal nu haar consultaties voortzetten Op grond hiervan zullen de plannen van Bonn vaste vorm aannemen en dan worden zij aan de EEG voorge legd Overigens hebben wij altijd al geweten dat de kwestie-Europa omstreeks het tijdstip van de Britse verkiezingen die zoals bekend op 15 oktober worden gehouden weer tot leven zou komen " zo zei mi nister Luns Franse parlement gaat melktwist bespreken ^ iand dusver niet list om land twee begrip - inders kunnen nflict komen vraag naar maakt dat oor recreatie s van gedach vergadering V Landbouw angman van reatie de boe stelde hun in Op diverse elijk mogelijk verschaffen, raan toe niet voor geschikt EEUWABDEN — Bintjes 9.50 10 tot 20.00 en 50 UWABDEN Zomergerst rdroog beneden laver 27.00 X'WABDEX Commissie 2.55—2.56 en broodkaas OLLE 1249 graskal eren 244 seha arkens 37 big irammen B756 nde en versge 415 neurende urende pinken en vaarzen ƒ 850 —ƒ 950 gusteplnken ƒ 325 —ƒ 525 mesterij ƒ 40 — tl voor slacht 0—ƒ50 vette mmeren ƒ 90 — s ƒ 340—ƒ535 5 schrammen f73 vette stie alveren ƒ 425 — chtenveiUnsr treken " bloemkool 5—18 kom 23 andijvie bleekselde — 14 groene — 15 postelein mkers 20—73 20—57 snijbo bonen 30—140 n 25—106 u - 5 winterpeen derie 5—26 p ardbeien 250 — ' — 220 drui 15—130 p 6—51 590—635 p tomaten C 355 spruiten — 45 spruiten 41—47 p St 40—49 21 — 55—56 p kg SMAAB rieksedammer oudse volvette RECHT recht zijn van - igevoerd Aan - 237 voor de WABDEN e 655 slacht - kalveren 353 1168 schapen en biggen paarden 22 es vagens modellen oten enz hiingen 04904-3296 030 30026 " ING moderne middenst.-Hoograven — per uis — k.k 2-4331 U.N Het boek brengt geen onthullin gen die zi.in nauweli.iks meer te verwachten Het geeft een boeiend overzicht van de gebeurtenissen in Duitsland na de mislukte aanslag op Hitler in de „ Wolfschanze " op 20 iuli 1944 tot de ondertekening van de onvoorwaardelijke capitula tie van het Derde Ri.ik De dood van Hitler is uitvoerig beschreven en zal in de toekomst nog door talloze auteurs worden beschreven Maar Rozanof is een Rus en zijn verhaal steunt op Rus sische gegevens en omdat het de Russen waren die als eersten de Rijkskanselari.l bereikten komen die gegevens dus uit de eerste hand Als ratten in de val Berlijn 29 april 1945 De stad is één vuurzee gebouwen storten kra kend ineen overal ontploffen grana ten en mijnen In de bunker van de Bijkskanselary blijven de nazi leiders hopen op een wonder De dag tevoren is de radioverbinding tussen de bunker en de buitenwereld door een voltreffer vernield Enige uren later wordt gemeld dat de om singeling van de Rijkskanselarij een feit is Hitler kan het noodlot niet meer ontlopen Een dierlijlj;e angst maakt zich van hem meester Hij tiert over verraad waarvan hij het slachtof fer is geworden en laat iedereen in de bunker ampullen met vergit uit reiken Kort na middernacht wordt in de bunker een schouwspel opgevoerd dat zelfs Hitlers vertrouweling met verbijstering slaat Hitler kondigt zijn huwelijk met Eva Braun aan Goebbels stuurt een paar SS-ers naar gouwleider Wagner die even later de plechtigheid in het uniform van de nazi-partij verricht De ceremonie heeft plaats in de kleine vergaderkamer van de bun ker en duurt maar een paar minu ten Na afloop zetten Goebbels en zijn jonge vrouw Bormann en twee secretaressen zich mét de jongge huwden aan het bruiloftsmaal dat voor de meesten hunner tevens het galgenmaal zou worden Geen uitzicht meer Hü Hitler heeft die nacht niet meer geslapen Terwijl de bruilofts - OiluaUBApvl Van onze correspondent PARIJS — Na een reces van ruim drie maanden zijn gisteren de beide Kamers van het Franse parlement weer bijeen gekomen De parlementaire rentree was voor al voor de Senaat niet veel meer dan een formaliteit want de eigen Uike werkzaamheden zullen pas later beginnen De agenda voor de Nationale Vergadering die door de regering pleegt te worden opgesteld ver meldt voor de komende weken on der meer debatten over het budget en over de landbouw waarbij met het oog 00 de melkoorlog die nog steeds onverminderd voortwoedt de Kamerleden wel enkele harde noten zullen kraken Een socialistisch Kamerlid loopt voorts met plannen rond een motie van censuur over het regeringsbe leid op sociaal economisch en on derwijsgebied in te dienen Hij zal gasten hun roes uitslapen dicteerde hij aan een secretaresse zijn testa ment waarin Goring uit de partij wordt gestoten groot-admiraal Dö nitz tot rijkspresident wordt uitge roepen en Himmler uit alle rege ringsfuncties wordt gezet Om 12 uur vergadert Hitler met zijn medewerkers Geen hunner kent de toestand aan het front noch die in de stad zelf Als drenkelingen klampen zij zich aan elke sti-ohalm vast Ordonnansen worden gezonden naar de resten van de Duitse legers met de opdracht onverwijld opnieuw Berlijn aan te vallen en de Rijks kanselarij te ontzetten Maar de boodschappers zien hierin de kans de benen te nemen In de namiddag is het Hitler dui delijk dat de hulp niet zal komen Hij aarzelt niet zijn politielce testa ment aan te vullen met het verdoe men van de generaals Keitel en Jodl Het wordt duidelijk dat er geen uit zicht is op redding als ' s avonds van Westelijke radiostations wordt ver nomen dat Mussolini bij het Como meer door partizanen is gepakt en samen met zijn minnares Claretta Petacci is terechtgesteld vraagt Eva Braun nauwelijks hoorbaar om vergif Maar Hitler aarzelt nog Negen over drie Tenslotte op 30 april kort na het middaguur neemt Hilter een be sluit Zijn kamerdienaar Linge roept Kempka de chauffeur en geeft hem opdracht 200 liter benzine te halen en naar de tuin van de Rijks kanselarij te brengen De man slaagt erin 180 liter benzine te be machtigen Rozanof schrijft „ Tijdens het middagmaal waaraan zoals gewoon lijk wordt deelgenomen door de lie den uit Hitlers directe omgeving heerst ditmaal de stilte van het graf De aanwezigheid van een le vend lijk werkt beklemmend Al len wachten ongeduldig op het mo ment dat Hitler hun de vrije hand geeft Tenslotte nemen HiUer en Eva Braun afscheid en begeven zich naar hun privé-vertrekken Eerst doodt Hitler om de uitwerking van hét vergif te controleren zijn hond en haar vier jongen Maar hij aar zelt nog steeds Tenslotte worden al le bedenkingen weggevaagd door de vrees om levend in handen van de geallieerden te vallen en voor de misdaden te moeten boeten Voor de deur wachten vol ongeduld Bor mann Axmann en Hitlers kamer dienaar Linge Eindelijk op de hor loges is het negen minuten over drie horen ze een schot " Tijdens het proces in Neuren berg verklaarde Reichsjugendführer Axmann dat hij onmiddellijk na het schot de kamer van Hitler binnen ging Wij zagen de Führer Hij zat op de divan Eva Braun naast hem met het hoofd op zijn schouder De Führer was voorover gezakt — hij was dood Zijn onderkaak hing naar beneden ' t pistool lag op de vloer " Hitler had zich in de mond ge schoten Eva Braun had vergif in genomen In homtrechter En Rozanof vervolgt Een groep SS-officieren Linge Günsche en an deren tillen Hitlers lijk van de di - dat echter pas kunnen doen wan neer hij volgens de eis van de grondwet eerst een vijftigtal hand tekeningen eentiende van het to taal der Kamerleden zal hebben verzameld Gisteren richtte zich intussen de belangstelling voonal op de her denkingsrede die krachtens de par lementaire traditie de Kamerpre sident Tacques Chaban-Delmas ter ere van de onlangs gestorven voor zitter van de communistische partij Maurice Thorez moest uitspreken Van die delicate taak heert Cha - ban Delmas zich niet zonder di plomatie en hoffelijkheid gekwe ten Hij constateerde dat Thorez als overtuigd communist altijd consequent met zichzelf was ge weest maar zich niettemin op be slissende momenten van Frankrijks jongste geschiedenis ook als een oprecht patriot had weten te ge dragen ZATERDAG 8 OKTOBER 19G4 Advertentie Beleg modern beleg in InterUnie r^«oeT.w "^^ Wira'iimiiiwMifflifflM'nim VERKLARING MINISTER LUNS Er bestaat nog geen omlijnd Erhardplan Van onze correspondent DEN HAAG — „ Er bestaat nog geen plan Erhard In tegenstelling tot vele berichten heeft de West dultse regering geen concreet Europa-voorstel aan Parus over handigd Wel is Bonn van plan tot een dergeliik voorstel te komen Maar eerst moeten de verschillen de regeringen van de EEG-landen worden afgetast „ Wji hebben de Westduitse ideeën dan ook in Bonn besproken " Dit heeft minister Luns vritdag gezegd nadat hij tezamen met premier Marünen en Foto boven Hitler en zijn iiniid Eva Braun aan huyi bruiloftsmaal tevens galgemaal 29 april 19It5 De Rus sische troepen staan vlak bij de bunker van de Führer Rechts Ro zanofs boek levert geen nieuwe ge zichtspunten op maar bevat wel nog onbekende fotó^s van Hitler Eén daarvan is de plaats van de Führei na zijn zelfmoord en vóór de ver branding van het lijk door de SS van en wikkelen het in het vloer kleed Vervolgens slepen zij hun vrachtje door de nooduitgang over vier trappen naar de tuin van de Rijkskanselarij Bormann volgt hen hijgend hij heeft het lijk van Eva Braun over zijn schouder In de tuin vormen de SS-ers een levende ketting en geven de lijken door naar een bomtrechter Daar leggen zij ze in en dan gie ten ze er ijlings benzine over Met dofte nieuwsgierigheid zien de SS ers hoe de rook opwalmt en hoe stinkend verbrandt wat twaalf jaar lang de wereld heeft verpest " tairen Hitlers lijk in een bunker hebben aangetroffen In de Neder landse uitgave wordt hieraan niet herinnerd Misschien dat men voor nieuwe onthullingen — zo die er mochten zijn — moet wachten op Cornelius Ryan de schrijver van De laat - ste dag " die de laatste dagen van Hitler gaat besctirijven in een nieuw boek dat Het laatste gevecht " zal heten Ryan was onlangs in Moskou waSr hij grote medewer king verkreeg bij het vergaren van documentatie en foto's van het Rus sische slototfensief Rozanofs boek levert over de dood van Hitler geen nieuwe feiten op Zij waren reeds bekend uit o.a Die letzten Tage der Relchskanz lei " van Gerliardt Boldt en The Last Days of Hitler " van Houston Trevor-Roper Nadat het boek in het Russisch is verschenen Itwam uit Moskou het bericht dat maarschalk Soko lofski tijdens de oorlog Hoofd Ope ratiën in Zjoekofs leger zou heb ben onthuld dat Russische mili - ¦ »»» ^^*% ^ ^ % <» < rn Werelddierendag jubilerende vereniging zich het euvel be wust Zij strijdt niet alleen tegen mishande ling uit onverschilligheid en/of onwetend heid doch in eigen kring ook tegen de over dreven gevoelens die eveneens tot een mis handeling kunnen leiden bonbons en koek jes zijn nu eenmaal geen honde - en katte voer selijk elkaar verstaan Uw hond gaat voor u door dik en dun als u hem goed behandelt tenminste dat wil dus zeggen niet verwent maar met uw hond kunt u niet schouder aan schouder staan daarvoor behoeft u een mede-mens Wie van zijn hond menselijke eigenschappen verlangt of ze in hem ver onderstelt doet hem onrecht mishandelt hem iJ E dieren zijn onze mede-schepselen leer de Franciscus ons Mede-schepselen maar dieren Geen mensen laat staan betere we zens dan mensen Om bij onze eigen opper ste voorkeur te blijven een hond is niet „ on eindig veel beter dan de mens " zoals ons nog dezer dagen weer eens werd bezworen De hond is eenvoudig niet met de mens verge lijkbaar Zeker zijn trouw kan groter zijn dan die van een mens doch die trouw is ge heel anders van aard De trouwste hond is — menselijk gezien — een amoreel wezen Hij kent de menselijke verantwoordelijkheid niet hij heeft geen weet van neiging en ver plichting dus niet van menselijk falen en slagen De trouw van een hond is die van een jong aan de moeder of van een lid van de roedel aan de leider Deze trouw vloeit voort uit het dierlijke driftleven niet uit het men - H ET is te wensen dat dit wezenlijk verschil tussen mens en dier beter wordt begrepen In het belang van het dier en daarmee in het belang van zijn behandeling De beste behan deling de enig juiste behandeling is die als dier niet als min of meer de mens bena derend of overtreffend wezen Mede-schepsel Dat verplicht ons mensen tot eerbied en verantwoordelijkheidsbesef Beide ontbreken in zo ontstellend grote mate en dat niet alleen bij de notoire dierenbeul Daarom is een herinnering aan het lichtende voorbeeld van Franciscus van Assisi telkens weer nodig Moge zij niet tevergeefs zijn M ORGEN 4 oktober is het „ we relddierendag " Waarom Om dat het morgen de 738ste sterfdag is van de Italiaanse koopmanszoon Giovanni Bernardone die na een visioen tot diepe religieuze inkeer kwam zijn onbezorgde leven los liet in 1209 met zijn boete prediking begon een geestelijke orde stichtte en als Franciscus van Assisi on sterfelijk werd Heilige van de Kerk van Rome Franciscus was vervuld van een deemoedige liefde voor al wat leeft Hij wist zich mede-schepsel van de die ren waarmee hij zich graag omringde Wij „ vieren " dus „ werelddierendag " om Franciscus te eren Kon het maar waar zijn De reden is beschamend Wij hebben een speciaal ingestelde dierendag nodig om de les van Franciscus ter harte te nemen om toch in elk geval één dag in het jaar niet te vergeten dat de dieren onze mede-schepse len zijn die wij met respect moeten behan delen die wij niet kunnen mishandelen zon der ons zelf naar beneden te halen Nu hebben we het gemakshalve over „ wij " maar het voorbeeld van de heilige uit As sisi zal ook morgen op de ene aan het dier gewijde dag nog lang niet tot ieder spreken De getalssterkte van de georganiseerde die renbescherming is in dit opzicht leerzaam Aan organisaties geen gebrek Tellen wij goed dan zijn het er in ons land zo'n 35 De grootste is tevens de oudste De Nederland sche Vereeniging tot Bescherming van Die ren herdenkt vrijdag in het Kurhaus te Scheveningen het honderdjarig bestaan met een ledental van rond 75.000 De andere stichtingen verenigingen en wat het verder mogen zijn tellen samen ongeveer 25.000 aan geslotenen In Nederland steunen dus hoog uit 100.000 er zijn dubbellidmaatschappen op de een of andere wijze daadwerkelijk de georganiseerde dierenbescherming Dat kan het respect voor wat werd en wordt gepres teerd alleen maar vergroten * J EZE cijfers willen natuurlijk niet zeggen dat de rest van onze ruim 12 miljoen land genoten uit dierenbeulen bestaat Er zijn ook ongeorganiseerden die niet alleen goed voor hun eigen levende have zijn maar ook het dier in nood helpen De beste kenners en liefhebbers van dieren zijn misschien wel huiverig voor „ de dierenbescherming " omdat er zoveel dames en heren deel van uitmaken die de vraagstukken van de juiste dieren behandeling niet anders dan sentimenteel / emotioneel dus onverstandig kunnen bena deren Een poes met een strik — op dieren dag — kan geen kwaad maar het is eerder een lachwekkend dan een opwekkend ge zicht Die strik heeft met werkelijke eer bied voor de dierlijke mede-schepselen niets van doen En die tegennatuurlijke strik houdt — vrezen wij — velen van de „ die renbescherming " af die er nu juist in thuis horen En die verstandig doen zich aan te sluiten Er is nog veel werk te doen door verstandige mensen »^^^^»^^^< De te grote sentimentaliteit heeft dachten wij met de onvermijdelijke baantjesjagerij bijgedragen tot de versnippering van krach ten Overigens is de leiding van met name de ^??^^^^^^^^^?^^»*^ fc »»»^»^^^**< UTRECHT IN 7 DAGEN < jEHoeFrNlErTE WEëE JUBILEERT - PE N6.51DURPE STUKJES 1?A1L BOND Mb dmi&>V\G&CHEH \< 8,mo ]>,* é6EN et ^ 8,000 HOEPeN - OP I NOVEM^EK IN TEN IN COMPUTE fó ICOPUl^l ^ G^&y VOORWERP - ER.i<öMrcëNieu&&ÊieMiD > PA6V.D.130NPV.MA'TERIA - laMkEKNlS I ^ l^.'.LnKecHT B(X)wrv^pQ2 MN Z!)N BENEPEN FOUTie "..- 
10 ZATERÜAG 3 OKTOBER 1964 tJTRECHTSCH NIEUWSBLAD RECTIFICATIE JANSKERKHOF 5 - UTRECHT - TELEFOON 10992 Veel keuze uit ités geheel verzorgde vliegreizen naar zo merse stranden en zorgeloze zeereizen naar het IVliddeliand se Zee gebied VOOR KRACHTTOEREN DE HANOMAGi MARKANT Stoere pijlsnelle besteller Onverwoestbare werker die u hel werk verlicht Oersolide faedrijfszekere en zuinige wagen waarop u bouwen kunt Of het fusten of tonnen loodzware rollen of het planken palen of pakketten zijn — de Markant stouwt ze en vervoert ze Royale 3 mans ruimte in de cabine Wegligging „ als geklonken " zo vast Vering die het rijden tot een moeiteloos plezier maakt Een vitale vinnige motor Een wendbaarheid die het parkeer probleem tot het minimum reduceert Wat een besteller Wat een Hanomag VERRUKKELIJKE ZONNIGE ZOMERREÏZEN IN DE WINTER o - o voor individuele reizen Najaar - winter - en voorjaars-ités en cruises NAAM O N Zend nevenstaande bon aan Intraned Dam rak 83 Amsterdam voor het verkrijgen van een uitgebreide brochure en folders Of vraag nadere inlichtingen bij ons kantoor te ADRES UTRECHT WOONPLAATS Voorstraat 52 Tel 19585 "\ r diverse typen open en gesloten 4 takt 78 SAE-PK Diesel motor laag brandstofverbruik 4 versnellingen volsynchroon verwarming In cabine nuttig laadvermogen 3 - 3 3/4 ton Vraag nadere inlichtingen — ook over die 2 endere Hanomag topprestaties de Kurier voor het lichtere werk met Diesel - of benzinemotor en de Garant voor het iets mindere zware werk Even een briefje of telefoontje naar AUTO-IMPORT MARTEN ROSIER N.V WEGASTRAAT 16—18 DEN HAAG TEL 070—81 4541 of naar AUTOMOBIELBEDRIJF W J PORDON KEULSEKADE 5 — UTRECHT TELEFOON 030 - 30393 - 32789 N.V.Scheepswerf en Machinefabriek DE LIESBOSCH " Utrecht wij vragen voor spoedige indiensttreding een administratieve kraclit MNL t.b.v onze « rderadminisfrafie X Voor het vervullen van deze funktie gaan onze gedachten uit naar een accurate kracht by voorkeur in het bezit van het praktijk diploma boekhouden dan wel studerende hiervoor Minimum leeftijd ca 21 jaar Sollicitaties worden gaarne ingewacht door de Personeelsdienst Postbus 2028 Utrecht TE KOOP in de directe omgeving WELHELMINAPABK ARTSENPRAKTIJKRUIMTEN met daar boven geheel verbouwd modern woonhuis De indeling is als volgt begane grond vestibule gang wachtkamer spreekkamer onder zoekkamer donkere kamertje assistente-kamer w.c Ie verdieping overloop prachtige woonkamer zeer moderne woon keuken slaapkamer badkamer w.c 2e verdieping 3 slaapkamers douche w.c en droogzolder Er is tevens een schuur en een kelder Het geheel is voorzien van een volautomatische oliestookinstallatie en in het huis « ijn vele parketvloeren Het pand is nog dit jaar te betrekken KOOPPRIJS ƒ 100.000 INLICHTINGEN MAKELAARSKANTOOR VAN EE N.V i.o SLOTLAAN 294 — b.g.g 03404-17290 ZEIST — TELEFOON 03404 - 18731 BONNA VSANIN vraagt voor spoedige indiensttreding een SECRETARESSE Goed kunnende typen Minimum opleiding van Ulo vereist Leeftijd toit 25 jaar 5-daagse werkweek Gratificatieregeiüng Vakantietoesiag 3 weken vakantie per jaar Reisgeldvergoeiding Schriftelijke sollicitaties te richten aan BONNA VIANEN Aimé Bonnastraat 17 VIANEN V —> " BÖHRN landelijk werkzaam op het gebied van particuliere woningbouw on roerende gopderen hypotheken assurantiën en financieringen VRAAGT voor spoedige indiensttreding een STENO ¦ TYPIST(E Nederlands Voor deze funktie waarvoor de nodige accura tesse en vaardigheid wordt vereist komen in aanmerking mannen en vrouwen gehuwd en onge huwd terwijl geen leeftijdsgrens wordt gesteld doch wel een aantrekkelijk salaris BOHAN Tplefonische en/ot schriftelijke sollicitaties wor I den gaarne ingewacht bij DIKEKTIE BOHAN Brigittenstraat 17 UTRECHT Telefoon 030-33341 toestel 7 lillll ETJROWONINGEN N.V ' is aangevangen met de bouw van 55 riante herenhuizen en 20 garages aan het verlengde van de Gildenweg in het uit brtidingsplan „ Nieuw Wolpheren " — Indeling woon-zitkamer 3 slaapkamers douchecel grote zolder met vliezotrap etc Koopprys inclusief grond vanaf ƒ 36.000 — k.k 85 "/ o hypotheek beschikbaar MAKELAARS KANTOOR G.U HOOG KAMER LAAN VAN POOT 412 HOEK TORTELLAAN DEN HAAG - TEL 36.16.00 ' ma CURSUS PEDICURE De Koïiimklijk erkende Ned Ver v Voetverzor ging begint haar avondcursus te Utrecht op dinsdag 6 oktober om half acht in gebouw C.S.B Kromme Nieuwe Gracht 39 U kunt aldaar nog inschrijven of vröblövend de eerste les meemaken Inlichtingen Telefoon 030—13251 en 34907 /•—" ' — ^ NOTARISKANTOOR vraagt jongste bediende Kunnende typen Goed loon - 5321 Adv Bur Brieven te richten onder No O ALTA Pausdam Utrecht <£ H5 > CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND Wij zoeken voor ons verbondskantoor een CEROUTENEËRDE STENO TYPISTE die in staat dient te zijn dictaten in het Nederlands vlot op te nemen en uit te werken Het salaris en overige arbeidsvoorwaar den zijn geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst Op zaterdag wordt niet gewerkt Sollicitaties vermeldende leeftijd opleiding gods dienst etc te richten aan de Penningmeester van het C.N.V Maliebaan 8 en 8A Utrecht V Gemra^gd door KOSTER-JOY N.V Potgieterstraat 37 Utrecht wegens uitbreiding van haar verkooporganisatie snthousËaste propagandist verkopers Voor het bezoeken van de winkelsector Woonachtig m Utrecht of directe omgeving in bezit van rijbewijs B-E Leeftijd van 20 tot 25 jaar Met de hand geschreven sollicitaties geen ballpoint met volledige gegevens te ricnten aan het Hoofdkantoor Potgieterstraat 37 Utrecht met bijsluiting van recente ' pasfoto VRUCHtENDRAMKEN NOTARIS H KLOOSTERBOER Te LOPIK vraagt voor spoedige indiensttreding EEN ERVAREN NOTARISKLERK bekend met boedelwerk In verband met het huwelijk van één onzer mede werksters zoeken wij voor ons kantoor een HANDIG(E MEBSJE OF JONGEN in de leeftijd van ca 16 of 17 jaar om op geleid te worden voor diverse kantoor werkzaamheden Diploma Mulo en typen zijn geen vereiste maar strekken wel tot aanbeveling Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden inge wacht bij BOSKAM'S MEUBELFABRIEK N.V Zomerweg 9 IJsselstein Utrecht Waarom Austin Seven Omdat deze Austin van A tot N een revolutionaire wagen is Slechts 3.05 meter kort en,toch zo ruim volop plaats voor vier volwassenen met al hun pakkage Handig manoeuvreren Probleemloos parkeren Flitsend accelereren Pittig pookschakelen Toptempo 120 km Waarom RAMU Omdat RAMU precies weet waar u als automobilist recht op hebt U profiteert van een vol jaar of 20.000 km garantie van bumper tot bumper Want tegen RAMU-service kunt u „ aanleunen " Kom eens praten over onze bijzonder interessante finan ciering De showroom is ook ' s zaterdags open nnM In open envelop gefranlteerd met 5 cts ^ I O ü 11 postzegel zenden aan RAMU N.V Lange II Nieuwstraat 10—14 Utrecht ' I Gaarne ontvang ik een uitgebreide kleurenfolder | van de Austin Seven Naam I Straat ¦ Woonplaats Uw dealer voor Utrecht en omstreken N il nnnJIVf lange nieuwstraat 10-14 bVi IfoiyiU UTRECHT — TELEF 19141 GEVRAAGD beschaafde assistente / schoonheidsspecialiste gevorderde leerling-Jcapster SALON ELISE Biltstraat 3 telef 18331 Enterprise frangaise cherche pour son chantier prés d'Utrecht interprète/traducteur masculin du 1 oct jusqu'a Ia fin de I'année La personne doit être capable de traduire du frangais au néerl et inverse - ment Retribution II convenir Répondre en frangais a F Pénichon de Hove 16 Mook L < eH5 > CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND Voor onze Huishoudelflke Dienst die o.a is be last met het schoonhouden van ons gebouw en het serveren van koffie en thee zoeken wij een JUFFROUW bij voorkeur van o huizerbrug die zowel voor het weg - | verkeer vanuit Jutphaas ta de rich tingen Bunnik en Houten alsmede voor het scheepvaartverkeer op de Vaartse Rijn een belangrijke scha kel vormt niet onnodig lang is ge blokkeerd Brugwachter J den Braven die za terdag 10 oktober zijn negenenveer tigste verjaardag hoopt te vieren woont evenals zijn collega J Dirik se vlakbij zijn werk in een dienst woning van de Rijkswaterstaat aan de Overeindseweg in Jutphaas Hij is zoals hij zelf opmerkt langs het water geboren Zijn vader vervulde namelijk zeer lange tijd een functie op de watermolen De Bonkmolen die staat in de polder Lakerveld onder de gemeente Lexmond Hier groeide de liefde van de toekomstige brug wachter voor water en schepen J DIRIKSE vertrouwd m-eit water pen volgeladen met het Utrechtse huisvuil voorbijtrekt op weg naar en later op de terugtocht van de vuil nisstortplaats in Achthoven Klokslag elf uur De Vaartse Rijn waarover de Rijn huizerhrug in Jutphaas ligt is een druk vaarwater Zo passeerden er in juli 950 schepen de brug terwijl dit aantaj in augustus 899 bedroeg Per werkdag komt dit neer op een gemiddelde van 35 schepen Op zon dagen is de brug gedurende de zo mermaanden slechts twee keer twee uur bemand maar dan passeren vrijwel uitsluitend plezierjachtjes ledere morgen om vier uur be gint de dagtaak van de brugwach ters en tot ' s avonds 23 uur krijgen de schippers gelegenheid de Rijn huizerhrug ongestoord te passeren Gezien de zeer lange dagtaak zijn de werktijden van de heren Den Bra ven en Dirikse verdeeld in ochtend en middagdiensten die lopen van 4 tot 13.30 uur en van 13.30 tot 23.00 uur Deze tijden zijn bij de schippers bekend en onder normale omstan digheden dient hier de hand aan te worden gehouden Zodra de klok 11 uur slaat en er is geen schip in de directe omgeving van de brug te be kennen dan sluit ik het wachthuisje af zegt de heer Dirikse en is het beslist gebeurd voor die dag Een schipper die na dit tijdstip bij de brug aankomt zal onverbiddelijlc tot de volgende morgen vier uur op doorvaart moeten wachten Het komt ook vaak voor dat er ' s morgens om vier uur al enkele schepen liggen te wachten tot de dienstdoende brugwachter zijn plaats inneemt Vooral op de maan dagmorgen na het weekeind is dit regelmatig het geval vertelt de heer Dirikse Een keer dat was verleden jaar na het Pinksterweek eind vervolgt de heer Den Braven lagen er al negen schepen te wach ten en toen ik begon te draaien had ik er binnen een half uurtje acht tien zien passeren De drukste da gen zijn vrijdag en maandag dit komt weer in verband met de vijf daagse werkweek Op zaterdagen waarop het vroeger druk was is het thans betrekkelijk rustig ' Een schip is geen fiets ' Zodra de brugwachter drie sig nalen van een scheepstoeter hoort weet hij dat er een schip in aan - Tien jaar lang van 1940 tot 1950 was de heer Den Braven brugknecht op de Meerkerksebrug in Leerbroek Daarna werd hij aangesteld als brug wachter in Vianen op de Bolgerijn sebrug en in juli 1962 kwam dan zijn overplaatsing naar zijn huidige standplaats Jutphaas Niet alleen voor mijzelf was ik blij met deze overplaatsing vertelt de heer Den Braven die veel van zijn werk houdt maar vooral ook was het prettig voor mijn gezin Mijn kinde ren konden nu veel gemakkelijker dan voorheen in de stad Utrecht werken en leren Verleden jaar no vember werd de populaire brug wachter gehuldigd door de Rijkswa terstaat in verband met zijn 25 ja-rig dienstjubileum Als je lui hent Collega J Dirikse is reeds zes jaar aan de Rijnhuizerhrug verbon den Hij aanvaardde destijds zijn be noeming tot brugwachter na jaren lang buitenwerk te hebben verricht Ik werk met plezier zegt de heer Dirikse en zo zwaar als ons werk misschien mag lijken is het ook weer niet Als je lui bent gaat alles even zwaar voegt hij eraan toe Na tuurlijk met elektra zou het ge makkelijker gaan maar ik zie er niet tegen op Het zwaartepunt bij het draaien van de brug is gelegen in het opzet ten d.i het vastzetten van de brug Het afzetten d.i het losdraaien is niet zo'n probleem al vergt het eni ge krachtsinspanning De meeste schippers die de brug passeren ken nen de brugwachters wel vooral die van de zandschepen uit Vreeswijk Een groet bij het doorvaren van één der twee doorlaatposten van elk 14.35 meter is het teken van waar dering voor hun werk want tol of andere gelden behoeven hier niet te worden betaald Twee keer per dag passeert een convooi schepen de brug Dat is ' s morgens rond half negen en ' s middags rond half twee wanneer ' n sleepboot met vier sche - Teveel alcohol geschonken Twee weken voor buffetbediende Het gerechtshof te Arnhem heeft de 25 jarige buffetbedieode H A C..R te ' t Harde veroordeeld tot twee weken hechtenis Aan de schuld van deze barkeeper zou het te wijten zijn dat op 8 oktober 1963 de huzaar L G de Bruin uit Zeist door acute alcoholvergifti ging om het leven is gnomen Het vonnis van de rechtbank te Zwolle die verdachte tot een maand gevangenisstraf had ver oordeeld werd vernietigd De procureur-generaal bij het Arnhemse Hof had twee maanden gevangenisstraf geëist J DEN BRAVEN geen zwaar werle tocht is Op ongeveer vierhonderd meter voor de brug wordt meestal dit teken gegeven De brugwachter heeft dan alle gelegenheid om de brug tijdig voor het schip te ope nen en het wegverkeer een tijde lijk halt toe te roepen door middel van het sluiten der bomen De schip per laat zijn schip vervolgens snel heid verminderen op ongeveer twee honderd meter afstand daarna uit drijven tot op honderd meter Hier zal men dan moeten wachten tot de brugwachter de groene lamp laat ontbranden en de brug heeft ge opend Maar zoals de heer Dirikse opmerkt een schip is geen fiets waar je maar op de rem behoeft te trappen om snel stil te staan dus in de praktijk wordt wel van deze regel enigszins afgeweken en drij ven de schepen tot dichter dan de voorgeschreven afstand naar de ge sloten brug Vroeger toen de zeil schepen nog in grote getale over de Vaartse Rijn voeren stonden er op bepaalde afstanden borden langs ' t water met opschriften als Half werk en Zeilen strijken Nadat de brugwachter de brug weer voor het wegverkeer heeft opengesteld gaat hij terug naar zijn wachthuisje om in een tabel het tonnage van het gepasseerde schip alsmede de tijd van passage in te vullen Sotns heeft hij daarna nau welijks de tijd om een rokertje op te steken want drie signalen kon digen reeds de komst van ' n nieuw schip aan Het bleef hij plannen Er zijn al veel plannen geweest om deze smalle brug die een lengte heeft van ruim 35 meter en een asdruk van motorvoertuigen toe staat tot 4.8 ton te vervangen Nog vorig jaar werd een onderzoek in gesteld naar deze mogelijkheid door de Werktuigkundige Dienst Hierbij bleek dat alleen al het opknappen een bedrag van 150.000 gulden zou vergen en dan zou aan de breedte van het wegdek over de brug nog niets gebeuren In 1952 bestonden er bij de direc tie Sluizen en Stuwen van de Rijks waterstaat ook reeds plannen om de Rijnhuizerhrug te vervangen of te moderniseren Deze plannen waren er eerder dan die welke geleid heb ben tot de aanleg van een brug in EEN ZANDSCHIP varend in de richting Vreeswijlc passeert de RijnhiMnei-briig Een vertrouwd beeld in het dagelijkse leven van JU'tphaus Meer ruimte voor Volksuniversiteit Van een onzer verslaggevers Binnen afzienbare tijd zal het On derwijscentrum — vroeger ' t onder wijsmuseuni — verhuizen naar On diep 63 te Utreclit Momenteel is een gedeelte van het centrum onderge bracht in het gebouw van de Volks universiteit aan de Nieuwe Gracht 41 Deze verhuizing betekent dat het bestuur van de Volksuniversiteit over ongeveer twee jaar — er moet intern nogal wat verbouwd worden — nog meer nieuwe cursussen en herhalingscurssussen kan organise ren Nu moet men veel mensen te leurstellen omdat er geen plaats is om het aantal cursussen uit te brei den In het programma zullen dan de onderwerpen Nederlands en Noors worden opgenomen Hogere subsidie voor Pieterskerk Voor het herstel van de Pieters kerk zal de Utrechtse gemeente raad nog eens een bedrag van ƒ 31.218 moeten veteren Gebleken is namelijk dat de zuilen in het schip van de kerk die oorspronkelijk uit één stuk rode zandsteen waren ge maakt In een zodanig slechte toe stand verkeren dat onverwijld her stel noodzakelijk is elijkse rondjes NADAT DE BRUG weer vwr het verkeer is geopend rijden de auito's achter elkaar over het smaUe wegdek Veel ruimte voor voetgangers en wielrijders is er dan niet met hun brug een vertrouwd ' beeld blijven vormen in het dagelijkse le ven van Jutphaas De vrije tijd brengen de beide he ren door met het verzorgen van hun tuintjes aan de Vaartse Rijn Vlak bij het water dat voor hen zo'n gro te rol speelt Brugwachter Dirikse heeft zelfs samen met een zoon in zijn tuintje een miniatuurstadje aan gelegd compleet met vijver en ophaalbrug Misschien heeft hij dit gezien als de toekomstige nieuwe brug over de Vaartse Rijn nadat de reeds in 1884 opengestelde Rijnhui zerhrug voorgoed voor het verkeer zal zijn afgesloten Breukelen maar voor Jutphaas kwam toen geen definitief ontwerp ter tafel Thans zouden er weer ont werpen worden bestudeerd om een basculebrug te plaatsen ter hoogte van het nieuwe sportcomplex van J.S.V en nabij de r.-k kerk aan de Utrechtse Straatweg Of dit alle maal doorgang zal kunnen vinden moet de tijd leren maar het is dui delijk dat te zijner tijd de brug zal moeten verdwijnen Vast staat dat Jutphaas nu nog jaren lang te maken zal hebben met de smalle Rijnhuizerhrug waar de heren Dirikse en Den Braven dagelijks bekwaam hun rondjes zul len draaien ten gerieve van het scheepvaartverkeer Al is dan in de laatste jaren het aantal schepen op de Vaartse Rijn iets teruggelo pen da^r staat tegenover dat het tonnage uitbreiding verkreeg De beide brug\vachters zuUen tezamen Vakbeurs Schilders vragen uw aandacht De vakbeurs Schilders vragen uw aandacht en V.O.M ' 64 die van dinsdag 20 tot en met zaterdag 24 oktober in de Irene - en Marijkehal in Utrecht wordt gehouden is een com binaite van twee vakbeurzen een internationale schildersvakbeurs en de V.O.M tentoonstellig voor opper vlaktetechnieken van metalen Een expositie-oppervlakte van 6300 m2 wordt ingenomen door de 70 deelnemers van de V.O.M 2600 m2 en door de 90 stands met verf en verfapparatuur 3700 m2 Omdat deze beurs samenvalt met het honderdjarig bestaan van de Utrechtse schilderspatroonsvereni ging zal tijdens de beurs in de congreszaal Marijkehal gedurende twee dagen de jaarvergadering van liet International verbond van schil derspatroons worden gehouden Daarnaast staan er een nationale schildersdag een nationaal congres en lezingen over verftechnieken op het programma Concentratie van vrijzinnigen Met ingang van 1 oktober zijn de thesaurie en het bureau van de Remonstrantse Broederschap in Ne derland en het landelijk secretariaat van de Vereniging van vrijzinnig hervormden gevestigd te Utrecht Nieuwe Gracht 27 Het centraal secretariaat voor het vrijzinnig protestantisme dat daar gevestigd is komt nu wel een beet je knel te zitten Er bestaan daar om plannen tot uitbreiding van het pand Dit zou dan gecombineerd worden met de verbouwing van het bureau van de Stichting kamp - en reiswerk van de Vrijzinnig Christe lijke Jeugdcentrale die gevestigd is Nieuwe Gracht 23 en 25 Er zal bovendien een internationa le expositie van werkstukken van schildersscholen worden ingericht Westrijdonderwerp is een gangpa neel voor een rode-kruisgebouw Men verwacht ongeveer 20 panelen Drie Nederlandse schildersscholen die van Utrecht Boxtel en Zwolle — zullen met demonstraties voorlich ting geven over het landelijk vak onderwijs Naar opzet en omvang is deze vak beurs uniek niet alleen voor Neder land maar voor vele Westeuropese landen De V.O.M richt zich tot al len in de bouwwereld de vervoers bedrijven scheepvaart automobiel branche chemische en elektrotech nische bedrijven alsmede de totale metaalindustrie Men verwacht voor de schilde'rsvakbeus ongeveer 50.000 schilderspatroons en schilders Ook verwacht men een aanzienlijk aan tal buitenlanders De beurs zal worden geopend door de staatssecretaris van economische zaken drs J A Bakker 33 rookgenoegen BENTIEY DUBBEL-FILTER met zuiverende geactiveerde houtskool de eerste en enige in Nederland 20 stuks f ï.25 NV CIGAREnES IMPiOBT COMPANY V/H A J BLOK SCHEVENINGEN Mevrouw G F Bos promoveerde op samengestelde zin de werkhypotheses betreffende grammaticale categorieën zoals die door De Groot neergelegd zijn in zijn inleiding tot de Algemene Taal wetenschap Groningen 1962 Bewust breekt de auteur met de hardnekkigste rest van logicisme in de taalbeschouwing namelijk het redeneren in alternatieven Tegen over de bekende vraag of men uit moet gaan öf van de betekenis óf van kenmerken stelt zij een aan pak van het onderzoek waarbij steeds een grammaticale categorie van betekenisdragers beschreven wordt als ' n verzameling eenheden die èn een betekenisaspect gemeen hebben èn functioneel met dit bete kenisaspect samenhangende ken merken Andere onderwerpen die ter sprake komen zijn onder meer het samen spel tussen woordinhoud en zins klankvorm wat is een hoofdzin wat een bijzin en hoe kunnen deze ' naar betekenis en kenmerken be schreven worden is de bijzin altijd een zinsdeel zoals de traditionele opvatting suggereert en zo neen hoe is de verhouding tussen zoge naamde hoofd en bijzin dan wel welke typen van zogenaamde bijzin nen heeft het Nederlands en welke betekenis en kenmerken hebben deze Advertentie Mevrouw Bos studeerde klassieke letteren aan de Universiteit van Am sterdam van 1949-1960 was zij lera res aan het Barlaeusgymnasium te Amsterdam en het stedelijk gymna sium te Hilversum Van 1960 tot april 1963 medewerkster aan het door de stichting Zuiver Weten schappelijk Onderzoek gesubsidieer de project voor een voorlopige Ne derlandse Spraakkunst van wijlen prof dr A W de Groot die oor spronkelijk ook promotor zou zijn en die het proefschrift nog als zoda nig aanvaard heeft Van april 1963 is mevrouw Bos Wetenschappelijk hoofdambtenaar voor de algemene taalwetenschap bij prof dr P A Verburg te Groningen Unieke fotówedstriid-voor ^'"'^- RUSSISCHE tópcamera's waaraan iedere eigenaar van ' n FED S Itlelnbeeld - of een ' ZEN1T 3M Ideinbeeld-spiegfel reflexcam kan meedoen van 25 Sept.-21 nov 1964 oOOOgId aan prijzen w.o filmcamera's compleet met projec toren kleinbeeldcamera's compleet met ielobjectieven etc Wordt óók zo'n gelukkiie bezit - ter van een RUSSISCHE CAMERA Laat U iniichter door tiw foto handëlaar en win één van rfsze - prachtige prijzen Publikatie van 1 EAST-WEST AGENCIES ï ^ Den Haag Jaarbeurs verlies in 1963 Dè Vereniging Koninklijke Ne derlandse Jaarbeurs Utrecht heeft In 1963 een verlies geleden van ƒ 260.000 1962 vidnst ƒ 20.000 ter wijl de maatschappij tot exploita tie van jaarbeursgebouvren N.V een winst boekte van ƒ 63.000 vo rig jaar ƒ 61.000 De baten van de beurzen daalden in het boekjaar 1963 met ƒ 391.000 tot ƒ 5.285.000 en de overige ex - ploitatie opbrengsten met f 390.000 tot / 692.000 De omzetdaling is voornamelijk het gevolg van de geringere om vang van de voorjaarsbeurs 1963 De directie verwacht dat de om zet in vierkante meters dit jaar ongeveer even groot zal zijn als in 1963 De kosten zullen de stijging te zien geven tengevolge van de ingebruikneming van de Irenehal en van de loonkostenstijging per 1 januari 1964 De positie van een aantal Neder landse produkten is tengevolge van de loonsverhoging en de aan zienlijke stijging van het kosten peil hier en daar op de buiten landse afzetmarkt verzwakt Het gevolg hiervan kan een toenemen de belangstelling voor beursdeel neminc ^ s 
De fusie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en De Twentsche Bank is een feit Twee banken met een traditie zijn nu samen één bank Uw bank heet nu Algemene Bank Nederland Nederlandsche Handel-Maatschappij-De Twentsche Bank Algemene Bank Nederland de nieuwe naam voor vertrouwde bankservice Algemene Bank Nederland de moderne bank voor bedrijf en particulier Algemene Bank Nederland waar gecombineerde deskundigheid nieuwe mogelijkheden biedt Algemene Bank Nederland waar u aandacht vindt ook voor de kleinste zaken CJTK XHTSCH NIEUWSB Majoor f hegon a hoeiendi Als jongen van zestien l eerste dag van de oorloj oorlog van Nederland r het knipsel in een schot er mee doorgegaan Te king had op de oorlog ] van de Duitsers drukw n.s.b.-spullen Tegen het eind van de oori plakte ik verder op pakpai armoedige tijd Nu heb ik i Dit vertelt majoor H C d ^ districtscommandant van d hij een kamer waarvan de mentatie waarop dr L d « het rijksinstituut voor oorlo Hoe liij er aan komt Zoals een of ander hebben onde gen veel van bekenden en c Vaderl ¦ i in t Het kostbaarste stuk uit c telexbericht dat de opperl Winkelman op 9 mei ' s av dant van het veldleger luit Voorst Het bericht luidde o l z • h k I « fd.landmacht j sectie rom.l b no.35 b Algemene Bank Nederland met 400 kantoren in binnen - en buitenland Algemene Bank Nederland kapitaal en reserves f.300.000.000 Algemene BanltN »^ Algemene fr ^- - ¦ Algemene E © ^>^^ rZ ^ Algemene BankiRederland Algemene Bank Nederland van de grens komen ' weest dus z^ar op uw I • an e.v 9-5 Voor de klok zes uur later ingezet Het spreekt dat de op hebber dit telexbericht nij te hoeveelheden heeft 1 spreiden Majoor De Brii dan ook door een toevallig dit bijzondere docume broer was korporaal-tele bij het hoofdkwartier vel Zeist dat tijdens de oorI naar Gouda werd verplaa Zijn broer die de 9de n had zette twee telexmacl met een rol papier die is van carbon Hij kreeg dui drukken van de berichten de capitulatie alle bericht ten worden vernietigd he een van de drie verbrand hield de drie andere exi Hij gaf ze aan zijn broe zeldzame meldingen in ee deerde en in een tuin begi Na de oorlog — de Ie joor De Bruijn was toen 2 de hij een exemplaar bij zameling het tweede ga het rijksinstituut voor ooi mentatie en ' t derde en laa ' plaar ging naar het mini defensie dat het — naar r Braijn hoopt — heeft doi aan de krijgsgeschiedkum ling van de generale staf MEER TELE Nog meer telexberichtei van zijn broer Op 10 mi gens om 3.40 uur seinde mandant van het veldleg opperbevelhebber een bt een verhaal op zich zelf ¦ later tot vreemde verbale gaande onderzoekingen zou zijn Het bericht luii ip voor de paalversp didam bevinden zich en 40 man met vreemdi en geweren die doortc gen op een valsch be den ontwapend r staan tot vuren gereed Majoor De Bruijn kan bij vertellen De militair gesmokelde Nederlandse Het was kennelijk niet pens en helmen naar D smokkelen want deze i stukken waren van Duit Het bewijs dat zij toonde doorlaatbewijs van de ch ritoriaal bevelhebber wii kening was nagebootst C lende plaatsen aan de gr de Duitsers geprobeerd o pele manier ons land bii men BETER VAN Kort na de oorlog al ' De Bruijn had een n.s.l Duitsland een militair * had ontvangen om deel aan de overval op Nedi artikel geschreven vo Vaderland de krant va Het artikel is nooit sei 
ÜTK iCHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 8 OKTOBER 1964 13 Met de woningwetbouw van wal in de sloot Qeweldige investeringen voor groot deel onnodig Van een medewerker Gedurende het thans verstreken parlementaire jaar hebben wij niet afgelaten te wijzen op de naar onze mening foute premisse waarop het tegenwoordige woningbeleid is gebaseerd En wij hebben bij voortduring betoogd dat wij ondanks de prijzens waardige energie en ijver van de minister en zijn staf nooit die ruime woningproduktie zullen krijgen die ons land nodig heeft om er werkelijk bovenop te komen Vaderlandse geschiedenis 1940-'45 in telexberichten en affiches MAJOOR H O de Bruijn van de Koninklijke Marechaussee toont een merkwaardig pa/mplet uit zijn vei'^ameling Op deze wijze is tijdens de bezetting van MJ/O — 19/iS reclame gemaakt voor het legioen Nederland dat met de Duitsers in Rusland streed De leuze Nederland zal herrijzen is gestolen iiit de Nederlandse i-a ^ dio-uitzendingen vam Engeland mt Geraffineerd Eerst waren ze groen Dat is een kalmerende kleur en voor zo'n op ruiend papier ongeschikt Daarna heeft men de doorlaatpas In rood uitgevoerd Deze kleur is ophitsend Inderdaad is uit verhoren van krijgsgevangenen gebleken dat zij dachten slechts met zo'n waarde loos biljetje in de hand de kans te hebben zonder levensgevaar krijgs gevangene te worden gemaakt De dolk dan weer zo psychologisch zaken schijnen goed te zijn gegaan Hier enkele voorbeelden Hitler zei in 1941 Ich fühle mich so frisch es kommt der Fühling Ik voel mij zo fris de lente komt Welnu deze woorden kregen de Duitse legers noeg van krijgen om deze foto te op een pamflet terug op een ogen bestuderen omdat zij duidelijker dan blik dat zij er bar slecht voor ston - Majoor De Bruijn bezit de Voor schriften voor het laden en ontladen van het Jachtgeweer Voor wie het En deze op een papiertje staat jet meer weten of kan weten het Xd's^^oTiStnl ^^^™ ^ l^hei jachtgeweer werd gedragen en soms om en ge ziet een houten kruis misbruikt door een derderangs soort n.s.b.'ers die bewakingsdiensten Een ander Wer hat gesagt Vor ^ gje „ ^^ „ ^^ volksmond Jan Ha De allem werde ich dafür sorgen dass Nu der Feind keine Bomben werfen eens zijn ze platvoers dan weer gees - kann " Het was de luchtmaar tig soms stekend als een scherpe schalk Hermann Goering Op de keerzijde van de strook staan teke ningen van Goering eerst lachend steeds minder vrolijk en ten slotte woedend Onder de koppen staan de plaatsnamen Warschau Rotterdam Belgrad Lübeck Rostock Köln Op ' n pamflet dat boven de Duit se linies werd uitgeworpen staat Ei sörrender de Duitse uitspraak van het Engelse I surrender oftewel ik geef mij over den Boven de tekst was een teke ning Hitler te midden van lijken Foto's al dan niet clandestien ge nomen heeft majoor De Bruijn in zijn verzameling Surrogaten voor ^^ e^Lr^!T^^V'^oeTt t »^- en tabak heeft hij bewaard breken Foto's van mooie meisjes vaantjes en mtmonstenngen van na - tionaal-socialistische organisaties lidmaatschapskaarten met de naam emog op dat alles heeft hij bij el kaar gekregen Ik heb nooit iets ge - Geraffineerd slim zijn de Passler - '^°'=^^ ^"""^ ™«» verzameling vertelt scheine doorlaatpas die de vorm " Ö - Of ja toch eigenlek wel etala heeft van een waardevol papier gekarton typepapier en ordners of van een ontrouwe vrouw met de vraag Hoe zou het bij jou thuis gaan WAARDELOOS Majoor H C de Bruijn hegon als jongen aan boeiende verzameling Als jongen van zestien ben ik in Den Haag begonnen met op de eerste dag van de oorlog het bericht over het uitbreken van de oorlog van Nederland met Duitsland uit te knippen Ik plakte het knipsel in een schoolschrift Na de vijf dagen oorlog ben ik er mee doorgegaan Tegelqk verzamelde ik alles v?as betrek king had op de oorlog prentbriefkaarten propagandamateriaal van de Duitsers drukvirerk van het geallieerde leger affiches n.s.b.-spuUen Tegen het eind van de oorlog waren er geen schoolschriften meer Toen plakte ik verder op pakpapier Op zich zeH al een herinnering aan een armoedige tijd Nu heb ik vijftien dikke plakboeken vol Zelf ingebonden Dit vertelt majoor H C de Bruijn Oldenzaalsestraat 202 te Enschede de districtscommandant van de Koninklijke Marechaussee In 2djn flat heeft hij een kamer waarvan de inhoud voor een groot deel bestaat uit docu mentatie waarop dr L de Jong bekend radiospreker en directeur van het rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie jaloers is Hoe hij er aan komt Zoals zo veel mensen die een verzameling van het een of ander hebben onderling helpen de verzamelaars elkaar zij krij gen veel van bekenden en onbekenden c-n hebben dikwijls geluk Het kostbaarste stuk uit de verzameling van majoor De Bruijn is het telexbericht dat de opperbevelhebber van land - en zeemacht generaal Winkelman op 9 mei ' s avonds om kwart voor 9 zond naar de comman dant van het veldleger luitenant-generaal J J G baron van Voorst tot Voorst Het bericht luidde o l z ank 8fd.Landmacht sectie rom.l b no.35 b van de grens komen zeer verontrustende berichten binnen « eest dus zeer op uw hoede yp.dr • 40 e.v de o.l 20.45 uur Voor de kldk zes uur later zou aanwijzen zou Duitsland de aanval hebben Ingezet Het spreekt dat de opperbevel hebber dit telexbericht niet in gro te hoeveelheden heeft laten ver spreiden Majoor De Bruijn komt dan ook door een toevalligheid aan dit bijzondere document Zijn broer was korporaal-telexschrijver bij het hoofdkwartier veldleger in Zeist dat tijdens de oorlogsdagen naar Gouda werd verplaatst Zijn broer die de 9de mei dienst had zette twee telexmachines aan met een rol papier die is voorzien van carbon Hij kreeg dus vier af drukken van de berichten Toen bij de capitulatie alle berichten moes ten worden vernietigd heeft hij er een van de drie verbrand en hij be hield de drie andere exemplaren Hü gaf ze aan zijn broer die de zeldzame meldingen in een bus sol deerde en in een tuin begroef EEN PAKJE sigaretten dat tij dens de bezetting ïiit geallieerde vliegtuigen werd gegooid Dat ge beurde op de verjaardag van ko ningin Wilhelmina na de oorlog gevonden Het bleek dat een van de redacteuren het ar tikel had voorzien van de aanteke ning Beter nu niet te publiceren Telexbericht nummer 3 verzonden om 4.10 grensoverschrijdingen heeft plaats gehad bij gennep osewijn ruurlo en in limburg Telexbericht van 5.50 uur twee 2 motorige vliegtuigen neer geschoten gewonden op soes terberg ypenburg vernield Andere berichten aan commandanten in het land alle vreemdelingen interneren brug bij leumen en brug bij toor - nedijk door sabotage vernield Na de oorlog — de latere ma joor De Bruijn was toen 21 — voeg de hij een exemplaar bij zijn ver zameling het tweede gaf hij aan het rijksinstituut voor oorlogsdocu mentatie en ' t derde en laatste exem plaar ging naar het ministerie van defensie dat het — naar majoor De Bruijn hoopt — heeft doorgegeven aan de krijgsgeschiedkundige afde ling van de generale staf MEER TELEX Nog meer telexberichten kreeg hij van zijn broer Op 10 mei ' S mor gens om 3.40 uur seinde de com mandant van het veldleger naar de opperbevelhebber een bericht dat een verhaal op zich zelf vormde en later tot vreemde verhalen en diep gaande onderzoekingen aanleiding zou zijn Het bericht luidde name lijk TALRIJKE insignes van de n.s.b vaantjes van landsverra derlijke organisaties zelfs buis jes met surrogaat voor thee en nog veel meer heeft m,ajoor De Bruijn verzatneld voor de paalversperring tf didam bevinden zich 1 sergeant en 40 man met vreemde helmen en geweren die doortocht vra gen op een valsch bewijs wor den ontwapend mitrailleurs staan tot vuren gereed Majoor De Bruijn kan er nu nog bij vertellen De militairen droegen gesmokelde Nederlandse uniformen Het was kennelijk niet gelukt wa pens en helmen naar Duitsland te smokkelen want deze uitrustings stukken waren van Duitse makeÈj Het bewijs dat zij toonden was een doorlaatbewijs van de chef staf ter ritoriaal bevelhebber wiens handte kening was nagebootst Op verschil lende plaatsen aan de grens hebben de Duitsers geprobeerd op deze sim pele manier ons land binnen te ko men BETER VAN NIET Kort na de oorlog aldus majooi De Bruijn had een n.s.b.'er die in Duitsland een militaire opleidinf had ontvangen om deel te nemen aan de overval op Nederland een artikel geschreven voor Volk en Vaderland de krant van de n.s.b Het artikel is nooit geoiaatst ' Wel zijn in handen van den vijand heden zijn 16 a 17 vliegtuigen neergeschoten de hoven bij zutphen ligt nog steeds onder verontrustend mi trailleur en artillerievuur 14.28 uur moerdijk is in handen van de duitschers een deel der gedaalde parachutisten is ge kleed in hollandsche uniformen Dit laatste bericht is na de oorlog niet juist gebleken De geruchten bleken niet juist Wel zijn op enkele plaatsen Duitse militairen over de groene grens gekomen in andere dan militaire uniformen zoals spoor weguniformen Geruchten over Duit se dienstmeisjes die in Nederlandse gezinnen hadden gewerkt en bü de Duitse veldtocht als gids dienst de den zijn evenmin juist gebleken Wel is komen vast te staan dat bij de Moerdijk en in Rotterdam voor de inval Duitse officieren van de pa rachutisten met vakantie zijn ge weest goed uit hun ogen hebben gekeken en adressen hadden waar zij hulp konden krijgen Op deze adressen woonden dus vooral n.s.b.'ers Majoor De Bruijn heeft onder militairen die tijdens de oor logsdagen onder de wapenen waren een onderzoek ingesteld om gewaar te worden of er waarheid school in de geruchten dat Nederlandse sol daten van burgers snoepjes kregen die vergift bevatten Nimmer heeft één militair dit gerucht kunnen be vestigen INTERESSANT Het is een interessant stukje va derlandse geschiedenis dat majoor De Bruijn aan de hand van enkele telexberichten kan vertellen De verzameling gaat dan ineens nog boeiender worden In huizen waar n.s.b.'ers hebben gewoond heeft de verzamelaar ook heel wat gevonden Daar is bij voorbeeld een prent brietkaart van Hitler — niets bij zonders — maar wel interessant als er de handtekening van Seyss In quart tijdens de bezetting de baas in Nederland op staat woorden vermogen te zeggen onze toekomst uitbeeldt die gedragen wordt door het vertrouwen dat Gij hebt in den Führer en het vertrou wen dat de Führer heeft in u Lei der PAMFLETTEN Pamfletten heeft majoor Bruyn in grote hoeveelheden Dan de brief die van Den Haag naar Breda werd verzonden in sep tember 1944 Toen de brief onderweg was werd het zuiden bevrijd Toen werd op de brief gestempeld Vei ^ binding verbroken Retour Afzen der de g in verbinding is authen tiek Wat zegt u van het boek Moeder vertel eens wat van Adolf Hitler En nu we het toch over de jeugd hebben slaan wij het Jeugd stormzakboek eens open Daar staat te lezen „ Wij hadden de foto waar op u Mussert hand in hand met Adolf Hitler afgebeeld staat voor ons genomen Wij konden er niet ge knap opgesteld Wie gehoopt mocht hebben dat deze inzichten langzamerhand tot departementaal niveau zouden door dringen komt bedrogen uit Wat thans in de miljoenennota als op zienbarende wijzigingen in het wo ningbeleid wordt aangekondigd doet werkelijk de deur dicht De minister van Financiën slaat met zorg ieder beroep op de kapi taalmarkt gade maar de minister van Volkshuisvesting trekt het for midabele bedrag van ƒ 1143 miljoen uit vorig jaar ƒ 925 miljoen voor woningwetvoorschotten een inves tering die voor een belangrflk deel volslagen onnodig is Immers het particuliere bouwbe drijf staat gereed om te kust en te keur zonder enige kosten voor het rijk volop woningen te bouwen wo ningen waarin het rijk niets behoeft te investeren Werd deze bouw vrij gelaten dan zouden wij een explo sie van woningbouw verwachten Maar neen zij mag zich niet ont plooien omdat de minister tot elke want weer later werd onder het woord Passierschein gedrukt Gui tig für einen oder mehrere Ueber bringer hetgeen zoiets wil zeggen al ook geldig voor groepjes gel werden genoemd Er staat te lezen Het bij de voet plaatsen dient zoo zacht mogelijk te geschieden daar het schot anders af kan gaan En toch luidde een zin uit het strijdlied van de n.s.b van voor de oorlog Strijd mee Houzee houzee voor Oranje en N.S.B JAN HAGEL prijs de moeizaam verlopende wo ningwetbouw wil laten vóórgaan En die prijs is hoog want er zal in 1965 meer dan een miljard aan rijksgeld moeten worden geïnves teerd En dat ter uitvoering van een woningprogram dat niet gebaseerd is op ketmis van de woningbehoefte maar op louter politieke overwe gingen Immers hoe zal dit miljard wor den besteed Jn de lijn van een subsidiebeleid dat vooral zal zijn ingeschakeld bij de oplossing van de woningnood " — dit is een phase zonder enige werkelijke inhoud — worden ook maatregelen voorbe reid om in de woningwetsector de bouw van woningen van een betere kwaliteit mogelijk te maken Deze huizen zullen dan bestemd zijn voor — wat wordt genoemd — de voor hoede uit de arbeidersbevolking en een deel van de middenstandsgroe pen " Dit Is eenvoudig ontstellend Immers waarom hebben wij de laatste jaren zulk een omvangrijk program vc»r woningwetbouw Omdat een groot deel van de wo ningbehoevenden slechts een be perkte draagkracht heeft Daarom en daarom alleen geniet de wo ningwetbouw zulk een voorkeur zij kan immers door de overheids faciliteiten goedkoper verhuren dan de particulier Het is Immers het doel van de woningwetbouw te voorzien in de behoeften van hen die op de par ticuliere markt niet kunnen slagen Onder de huidige omstandigheden heeft dit systeem er echter ' toe ge leid dat woningwetwoningen be perkt van grootte zijn en sober van afwerking en uitrusting Het woon peil wordt door deze bouw niet ge diend zoals bij voortduring door ter zake kundigen is betoogd De minister heeft blijkbaar deze kritiek ook vemomert en wil er Iets aan doen Hij is echter niet bereid de juiste weg in te slaan en kiest bevnist de verkeerde weg die dus alleen maar dieper in het moeras kan voeren Wat zou de Juiste weg z^jn Het verontrustend grote aantal sobere woningwetwoningen moet worden beperkt Zij zijn trouwens absoluut niet nodig omdat wij al honderd duizenden woningen van lage huur hebben die echter bewoond worden door wat de minister noemt de voor hoede van de arbeiders en een deel van de middengroepen Er is een eenvoudig middel om deze mensen er uit te krijgen en de doorstroming in gang te zetten De minister laat eenvoudig de bouw van woningen in de vrije sec tor tot een bepaalde prijsgrens vrij Het particuliere bouwbedrijf krijgt dan gelegenheid initiatieven te ont wikkelen en een woningproduktie in gang te zetten die ons in enkele jaren uit de nood kan helpen Neen zegt de minister wij wlll«i wel woningen voor deze groep bou wen maar dan moet het woning wetljouw zijn waarin het rijk ƒ 25.000 - k f 30.000 - per woning in vesteert plus nog een aflopende „ ge wenningsbijdrage ' ' Politieke overwegingen Wij vragen met verbazing waar om En wij kunnen maar één ant woord vinden Omdat de minister uit politieke overwegingen 45.000 en straks 50.000 woningwetwoningen per jaar wil bouwen Sociaal-econo misch bestaat aan een zo groot aan tal geen enkele behoefte Het is de politiek die ze eist Dit Is toch waarlijk al te dwaas Jaar in jaar uit wordt een enorm percentage woningwetwoningen ge bouwd omdat er naar men zegt zo veel gegadigden van geringe draag kracht zijn Dit wekt anderzgds on rust omdat ons land wordt volge zet met sobere woningen die bjj een volgende generatie niet meer ge wUd zullen zijn En daarom gaat men nu een deel van de woningwet - Tyfoon Wilda teistert Japan De tyfoon Wilda de hevigste tot dusver in dit seizoen heeft donder dagavond het Japanse eiland Kloe sioe bereikt Op sommige momen ten bedroeg de windkracht zeven tig meter per seconde Negenhon derd huizen stortten als kaarten huizen ineen terwfll bomen en te legraafpalen het begaven Als ge volg van de hevige regenval waar mee de tyfoon gepaard ging drei gen verscheidene dorpen door een modderstroom te worden verzwol gen Op het eiland vielen tot dusver 26 doden en 150 gewonden Tien mensen worden nog vermist op zee kwamen vijf vissers om Wilda trekt in noordoostelijke richting verder doch zal waar schijnlijk Tokio niet treffen Osaka en Kobe werden wel zwaar getrof fen woningen bouwen voor beter gesi tueerden die daaraan geen rakele behoefte hebben Dit is niet alleen dwaas het Is ook in hoge mate schadelijk Wij vinden het een prestatie dat de komende vijf jaar 800 kilometer autoweg zal worden aangelegd waarmee twee miljard gemoeid zal zijn Maar de minister van volkshuisvesting stelt zich voor meer dan één miljard per jaar te steken in grotendeels over bodige woningwetbouw Wij begrij pen niet dat de minister van Fi nanciën een dergelijk beleid sanc tioneert En kregen wij voor al dat geld nu werkelijk maar meer woningen Maar ook dat staat te bezien De volijverige minister en zijn ambtenaren hebben met ongelofelijk hard werken het zover gekregen dat wij dit jaar de ruim 89.000 wo ningen van 1958 waarschijnlijk weer zullen bereiken en zelfs overschrij den Maar alle speculaties over 95.000 en 100.000 woningen blijven slagen in de lucht zolang het vr^e bedryt geen kans krijgt WonlngvVetbouw toch betekent door de overheid gecontroleerde en gestimuleerde en gefinancier de bouw en daarmee is wel een geforceerde en opgejaagde maar nooit een zlchzeU ont plooiende produktie te bereiken die tot overvloed leidt Zonder perspectief De produktiestromen die minister Bogaers verwacht kunnen er ko men als het vrije bedrijf ruimte krijgt om initiatieven te ontwikke len maar nooit zolang die zo strak aan contingenten gebonden blijft als thans het geval is Zolang blijft het woningvraagstuk een moeilijke zaak zonder enig perspectief Het Is daarom dat wiü de door de minister in uitzicht gestelde maatregel die aan de particuliere woningbouw juist dat stuk werkter rein ontneemt waarop het meeste te doen en het meeste te bereiken valt een noodlottige maatregel vinden waartegen niet sterk genoeg kan worden gewaarschuwd Advertentie ' n nieuw produkt ' n nieuw gebruik DROSTE inslanl gesuikerde oploscacao Drink'n choco-tjc metDEÓSTEINSmNT 
14 ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 AÜTOSHOWROOM JANSYELD 49 hoek Voorstraat biedt aan Mercedes 1961 met radio enslaapbanlcen buitengewoonmooi f 8.750 - Renault Florlde 1963 met zo mer en winterkap slechts 20.000 KM gelopen ƒ 6.250 - Taunus 12 M 1963 pracht wa gen ƒ 4.550 - Anglia 1960 snel en zuinig f 2.850 - V.W de Luxe 1200 1962 zeer mooi f 3.450 - V.W de Luxe 1200 1959 met roldak ƒ 2.550 - Mercedes 220 S 1958 met ra dio « nz ƒ 2.750 - Taunus 17 M de Luxe 4 deurs met radio bouwjaar 1959 ƒ 2.750 - AMI 6 grand de luxe 1963,30.000 KM gelopen prachtwagen ƒ 3.750 - En meerdere aanbiedingen van uitsluitend goede auto mobielen welke met 10.000 KM schriftelijk worden ge garandeerd Inruil en financieren mogelijk AÜTOSHOWROOM JANSYELD 49 hoek Voorstraat TEL 14570 of 19794 ' s Avonds tot negen u open mode met een grote TE KOOP winkelruimte met bovenwoning aan de Kleine Singel 41 en 41 B te Utrecht vrij te aanvaarden is bevat o.a winkel circa 5.50 x 6.00 m met aangrenzend dag verblijf circa 4.00 x 4.50 m alsmede keuken douche en kelder Bovenwoning is verhuurd voor f 58,20 p maand Koopsom ƒ 35.000 — k.k Inl Makelaarskantoor ANT H HAK & ZN Hoofdstraat 18 Baarn tel 02954-2210 en 2048 na kantoortijd eveneens 5394 Bi^nnenkort komt dé dag - Vogelzang dan ook in Utrecht Met een selecte keus in overdag - cocktail - en ' avondjaponnen in mantels in mantelkostuums en in bont Daarnaast in geringere mate de betere typen in tricotages klassieke en zeer modieuze pullovers en vesten Voorts enkele geselecteerde blouses en rokken Een echt boutique ^ genrej maar zonder de buitensporigheid in prijs die men de modellen zou toeschrijven Een gelukkig adres gastvrij en intiem,-waar de goed geklede vrouw gemakkelijk even aanwipt om te kijken of er iets is van haar gading Een gedeelde vreugd als u spoedig eens langskomt Boeken bij REIS - en PASSAGEBUREAU — TELEXNO 47221 TE KOOP een omstreeks 1935 solide gebouwd HERENHUIS gelegen in de omgeving van de Lucasbrug met uitzicht op het Maliesingel Indeling beneden 2 ruime kamers keuken w.c kel der Ie etage grote kamer over volle breedte huis rui me achterkamer met baïkon w.c zijkamer ingericht als keuken daarboven 2 kamers w.c badkamer Vraagprijs ƒ 65.000 — behoudens toestemming GHB terstond te aanvaarden Inlichtingen verstrekken de makelaars Walfmann & Co Oudegracht 92 tel 18444 tot 17.30 uur Zaterdags gesloten en A v Osnabrugge & Zn Mariaplaats 49 tel 10829 «¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ H ' Haarlem Amsterdam Utrecht Cudtorkhof 4STeL((>30 27856 TE HUUR nog slechts enkele ROYALE WINKELPANDEN in zeer gunstig gelegen representatieve winkelgalerij aan de Phohistraai te Huizen N.H • ruime parkeermogelijkheid aanwezig • bovenwoning beschik baar • voorzien van centrale verwarming • groot verzorgings gebied * spoedig te aanvaarden HERENHUIS met flinke tuin directe om geving Wilhelminapark geen overburen Ind 2 kamers en suite keuken kelder w.c Ie verd 2 kamers en suite zijkamertje badkamer w.c 2e verd 3 slaapka mers en zolder Direct leeg te aanvaarden KOOPSOM ƒ 55.000 — Brieven onder no 2-4331 aan het bureau U.N Nog uitstekende vestigingsmogelijkheden voor o.o slagerij textiel huish art herenkapper schoenen en lederwaren horloge rie en optiek fotozaak chocolaterie en andere branches Winkelpanden werden reeds gereserveerd voor brood en banket damesicapsalon Boerenleenbank drogisterij groente en fruit en een levensmiddelenbedrijf Uitvoerige inlichtingen omtrent huur enz worden gaarne vrijblijvend verstrekt door de N.Y Coördinatie-Bouw JOH GERADTSWEG 109-111 Hilversum Tel 02950 ] 12051 foesrel 6 UTRECHT TE KOOP luxe 4-kanierf lat met keuken douche en ruime hal Binnenkort leeg te aan vaarden Vraagprijs / 38.000 — Te bevragen Beheer - en Adm kantoor Helvetia " N.V H Enghweg 52 Den Dolder tel 03402-5679 -" De Provinciale Vereniging „ HET UTRECHTSE ORANJE-GROENE KRUIS " zoekt voor de vestiging van haar bureau KANTOORRUIMTE in de stad Utrecht ' bevattende ten minste drie vertrekken Br te richten aan bovengenoemde Vereniging p.a Weerdsingel O.Z 34 te Utrecht STICHTING UTRECHTS STEDELIJK ORKEST Ter vervulling van een bestaande vacature op de administratie van ons bureau wordt — hij voorkeur zo spoedig mogelijk — gevraagd een ADMINISTRATIEYE KRACHT vrl ^ Te koop aangeboden s Salaris volgens gemeentelijke regeling van ƒ 287 — bij 21 jaar tot ƒ 605 — per maand pxcl huurcompensatie en i'h va kantietoelage Op dit salaris wordt geen A.O.W./A.W.W premie ingehouden Vereisten MULO H.B.S.-diploma of hiermede gelijk te stellen opleiding Beslist goed kunnen de typen Schriftelijke sollicitaties vóór 17 oktober a.s te richten aan de Directeur van de Stichting Utrechts Stedelijk Orkest " Parkstraat 8 Utrecht markiezenfabriek JAAROMZET f 200.000 — Zij die over voldoende contanten beschik ken gelieven te reflecteren Boeken-inzage toegestaan Brieven onder no 2-4339 aan het bureau U.N DTRECHTSCH NIEUWSBLAD Railtour reizen - ook ' s winters ideaal en rotsvast betrouwbaar Individuele reizen van A tot Z verzorgd De Bergland Expres brengt u naar het oord-van-uw-keuze Ongestoord reizen zonder In of uitstaphinder In de nacht Boek een Railtour reis Kerst - of wintervakantie en doe het nu Dan bent u zeker dat uw reis erbij is per riltour V^V HOLLAND ¦ naar zon sneeuw en bergen gezondheid 10 dg 17 dg Oostenrijk Tirol vol pension f181 - ƒ 259 logies en ontbijt f 152 - ƒ 199,-1 Zwitserland Graubünden vol pension f 256 - ƒ 388 - Italië Dolomieten vol pension f198 - f281 Zuid Duitsland Garmisch Partenkirchen vol pension f261 - f420 - logies en ontbijt f 159 - f218 | ~~~~~ ~ — ' J ~ JZ ^ ^~~- ~~ T '^ ' j C O U P O N ' ssrS ^ ^^^ m I I Vandaag nog doen vul deze coupon in en stuur II die op naar Postbus 1570 Den Haag U ont - II vangt dan de Railtour wintergids | I Gaarne ontvang ik uw gratis Railtour gids i I Vakantie 1964 met de lijst van 200 boekings - J I kantoren j I Naam 1 I ¦ j Adres | I Woonplaats I ICode UN J fM ^ wi fx ^ tm w > m rin ra ^ fM^rxirwtrwnrxtmnnmmrMtnrKmnnTjc^nrtrwnmMmmwmmnrtrxtrm^rwi ¦ HM BOEKT uw HM NEERLANDS EERSTE REISBÜIIEtU Lissen e Lindeman NEERLAKOS EERSTE REISBUREAU Lissone * Lindeman KEEREANDS EERSTE REISBUREAIi ' Lissone Lindeman RAILTOUR REIZEN VAN NIMWEGEN VOORSTRAAT 88—90 f.o BOOTHSTRAAT — Utrecht — TELEFOON 23121-12497 Ie HOGE WEG 24 — ZEIST — TELEFOON 03404-17700 Voor al uw RAILTOUR-REIZEN Voor Utrecht STATIONSPLEIN 22 — TELEF 20323 butO REISBUREAUS Notities van een zakenman No Het werk dat nooit stil mag staan Een zaak groot of klein is een levend ding dat voortdurend gevoed moet worden Als de eigenaar de kans kreeg zou hij feitelijk elk uur van de dag erop uit moeten trekken om aan de mensen te vertellen over zijn bedrijf zijn artikelen zijn prijzen kwaliteiten assortiment en service Dat betekent — als hij twaalf mensen per uur zou toespreken elk vijf minuten gedurende een 40-urige werkweek — dat hij per jaar nog geen 25.000 personen zou bereiken En wie zou in die tijd „ op de winkel letten " zoals de volksmond dat noemt Maar dit toespreken van vele mensen móet gebeuren er moet voortdurend gebouwd worden aan de bekendheid en de goede faam van het bedrijf Dit is een werk dat nooit stil mag staan Gelukkig zijn er nuttige hulpmiddelen die in minder tijd méér doen dan een zakenman ooit zou kunnen Ik denk hier vooral aan het nuttige adverteren in dagbladen O Een krant met zeg 60.000 abonnees bereikt gemiddeld drie personen per gezin dus 180.000 mensen Als die ieder slechts één minuut naar Uw advertentie kijken hebt U 180.000 minuten lang hun aandacht gehad Had U dat zelf willen doen dan zoudt U daarvoor nodig hebben gehad drieduizend uur ofwel anderhalf jaar van een 40-urige werkweek En die dagblad-advertentie doet het op één dag Dacht U dat zulk een massale inspanning onbeloond kan blijven Het tegendeel is waar dagbladreclame — mits goed gedaan d.w.z goed aangepast bij de mogelijkheden van Uw zaak en goed volgehouden — werpt goede vruchten af Omdat het de meest efficiënte methode is om het werk te doen dat nooit stil mag staan Publikatie van het Cehuco Centraal Bureau voor ^^^^^^^^^^^ g^^gffl ^^^ ¦ ¦-"""» ii-i%ms -£}^^ UTRECHTSCH nu Qehed VAN kringen heeft U.S Supreme laatste instantie een zaak Het hof woede van te beslissen dat van de bijbel in worden gesteld Het hof beriep zich eerste amendement o drukkelijk wordt ge maken over het een verbod tot vrije Voor iedereen die te scheiding van kerk Sfewend is lijkt het open deur ingetrapt Dat was ook voor vel kanen zo In meer staat geldt een wet plicht gebed en bijbel in openbare biedt en in vele een dergelijke wet ' is het toch geen gebri Woede verwekte de uit " het hof echter in de me lijke Amerikaanse behalve door rassendi vaak ook door een dras menging van geloofs ken kenmerken Voor de het vonnis dat de trapt werd Alabama's Wallace riep dan ook zijn door rassenhaat stemgeluid „ Wij zullen voor God Wij zullen pal Amerika " Wallace's opwinding geïsoleerd Overal In Ame den militante gelovigen te bewerkstelligen dat bijbel niet uit de schol worden verdreven Lede Huis van Afgevaardigc ceerden maar liefst 170 om de Amerikaanse gi te amenderen dat de uit het Opperste Gerechtshc sis zou verliezen Met den een kleine volksbew ontketend door een kwe vele landen van de were Westen al sinds tient opgelost is Christélijhe si De sterk emotionele re al in Amerika's zuiden kwestie vindt haar Madalyn werd other twijfeld in de frappant signatuur van de Amer menleving Hoewel TO miljoen inwoners der Staten officieel niet bij aangesloten wordt het beschouwd dat iemand is of tenminste gelooft ' wezen waarvan ook grote historische waagd wordt Een atheist zien de als een verdachte ¦" willens en wetens algemeen aanvaarde waarden en dan ook been in het Typerend voor deze bijvoorbeeld de tekst op de burgerrechten het Huis van vaard Is In deze wet wordt van werkzoekenden toegestaan tegenover en atheïsten Deze verl ragraaf lijkt nu we ] worden door de Senaat onthullend voor de hou len tegenover ongelo Huis van Afgevaardigd vaardde Madalyn Murray Hoe weinig atheism nigde Staten waar op ledige vrijheid van heerst getolereerd v voorts de 43-jarige Ma ervaren die over de het bidden en bijbelle bare scholen tot aan Gerechtshof toe heeft Zij is presidente van ' vereniging genaamd cans " die ten doel In Amerika aanvaard allerlei vermengingen en staatszaken te best Haar nieuwste actii beoogt een einde te r vrijstelling van belas kerkelijke onroerende Amerika genieten Sar venranten heeft zij 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAQ 8 OKTOBEP 1964 15 Verenigde Staten hebben nu pas hun schoolstrijd Qehed en hijhel op school twistpunt een negermeisje kunnen niet over straat gaan zonder kwalijk bejegend te worden Dat dergelijk optreden niet bepaald overeenkomt met de moraal van het christelijke geloof dal deze agressieve lieden zeggen te moeten verdedigen lijkt de meesten te ontgaan VAN ONZE CORRESPONDENT WASHINGTON — In Amerikaanse conservatieve kringen heeft men zelden een goed w^oord voor het U.S Supreme Court het Opperste Gerechtshof dat in laatste instantie moet beslissen over de wettigheid van een zaak Het hof heeft zich sinds vorig jaar nieuvs^e woede van conservatieve kant op de hals gehaald door te beslissen dat het zeggen van een gebed en het lezen van de bijbel in openbare scholen niet verplicht mogen worden gesteld Het hof beriep zich bij die uitspraak op het uit 1791 stammende eerste amendement op de Amerikaanse grondwet waarin uit drukkelijk wordt gesteld dat het parlement geen wet mag maken over het officieel instellen van een godsdienst of over een verbod tot vrije uitoefening van godsdienst Fotografeer de baby als hij „ onbetaalbaar " is IJzeren Qordijn door Qmund Van onze coirespondent WENEN — In het noordoosten van Oostenrijk ligt de voornaamste grensovergang naar Tsjechoslowakije niet bij maar midden in het stadje Gmünd Het IJze ren Gordijn loopt hier midden door het stadje dat na de Eerste Wereldoorlog in twee stukken werd ver deeld De oude stadskern in het zuiden bleef Oosten rijks het noordelijke gedeelte kwam bij Tsjechoslo wakije en kreeg toen ook een eigen Tsjechische naami Ceské Velenice Toekomsttelefoon Advertentie S??^£{^^4^i Voor iedereen die aan strik te scheiding van kerk en staat fewend is lijkt het hof een open deur ingetrapt te hebben Dat was ook voor vele Ameri kanen zo In meer dan één staat geldt een wet die ver plicht gebed en lezen van de bijbel in openbare scholen ver biedt en in vele staten waar een dergelijke wet niet bestaat is het toch geen gebruik Woede verwekte de uitspraak van het hof echter in de meeste zuide lijke Amerikaanse staten die zich behalve door rassendiscriminatie vaak ook door een drastische ver menging van geloofs - en staatsza ken kenmerken Voor hen beteken de het vonnis dat de godsdienst ge ti-apt werd Alabama's gouverneur Wallace riep dan ook meteen met zijn door rassenhaat geschoold stemgeluid „ Wij zullen pal staan voor God Wij zullen pal staan voor Amerika " Wallace's opwinding bleef niet geïsoleerd Overal in Amerika vorm den militante gelovigen comités om te bewerkstelligen dat God en de bijbel niet uit de scholen zouden worden verdreven Leden van het Huis van Afgevaardigden produ ceerden maar liefst 170 voorstellen om de Amerikaanse grondwet zo te amenderen dat de uitspraak van het Opperste Gerechtshof elke ba sis zou verliezen Met andere woor den een kleine volksbeweging werd ontketend door een kwestie die in vele landen van de wereld en het Westen al sinds tientaUen jaren opgelost is CKristeli/ke signatuur De sterk emotionele reactie voor al in Amerika's zuiden op deze kwestie vindt haar oorzaak onge - Madalyn Murray werd berucht als other American twijfeld in de frappant christelijke signatuur van de Amerikaanse sa menleving Hoewel 70 van de 190 miljoen inwoners der Verenigde Staten officieel niet bij een kerk zijn aangesloten wordt het als normaal beschouwd dat iemand een christen is of tenminste gelooft in het opper wezen waarvan ook in Amerika's grote historische documenten ge waagd wordt Een atheist zien de Amerikanen als een verdachte figuur die zich willens en wetens afwendt van de algemeen aanvaarde Amerikaanse waarden en dan ook wel met een been in het communisme zal staan Typerend voor deze opvatting is bijvoorbeeld de tekst van de wet op de burgerrechten zoals die door het Huis van Afgevaardigden aan vaard is Bi deze wet wordt discriminatie van werkzoekenden door werkgevers toegestaan tegenover communisten en atheïsten Deze verbluffende pa ragraaf lijkt nu wel gewijzigd te worden door de Senaat maar het is onthullend voor de houding van ve len tegenover ongelovigen dat hef Huis van Afgevaardigden haar aan vaardde Madalyn Murray Hoe weinig atheïsme in de Vere nigde Staten waar op zichzelf vol ledige vrijheid van godsdienst heerst getolereerd wordt heeft voorts de 43-jarlge Madalyn Murray ervaren die over de kwestie van het bidden en bybellezen op open bare scholen tot aan het Opperste Gerechtshol toe heelt geprocedeerd ZIJ is presidente van ' n atheïstische vereniging genaamd „ Other Ameri cans " die ten doel heelt ongeloof In Amerika aanvaard te maken en allerlei vermengingen van gelools en staatszaken te bestrijden Haar nieuwste actie bijvoorbeeld beoogt een einde te maken aan de vrijstelling van belasting die alle kerkelijke onroerende goederen in Amerika genieten Samen met geest verwanten heeft zij als eigenares van onroerend goed een zaak aan gespannen tegen de belastingautori teiten die volgens haar alle bezit ters van onroerende goed hoger aan slaan omdat de bezittingen van de kerk vrijgesteld zijn van belasting Als ^ theiste wordt zij op die ma nier gedwongen indirect mede bij te dragen aan de welvaart van de kerk aldus Madalyn Murray die dit uiteraard grondwettelijk onjuist acht Pijnlijk Het pijnlijke voor de kerken is dat juristen de atheiste gelijk geven en zeggen dat de zaak jaren kan lo pen maar in een overwinning van Madalyn moet eindigen De Ameri kaanse kerken zou dit wel eens mil jarden dollars kunnen gaan kosten Door dit alles is Madalyn Mur ray die gescheiden is en met haar twee zoontjes van 9 en 17 in Bal timores buitenwijken woont be rucht geworden Haar brievenbus wordt overstroomd met dreigbrie ven van gelovigen van alle kerken die haar voor communiste uitma ken schrijven dat zij doodgeschoten opgehangen vergast of gewurgd zou moeten worden en geregeld aan kondigen dat actie niet uit zal blij ven En die blijft ook niet uit want de ramen van haar huis worden re gelmatig ingegooid haar zoontjes worden door kinderen van bij ker ken aangesloten ouders afgetuigd en zij zelf zowel als haar secretaresse DE TELEFOON DER TOE KOMST is op de Hannover Messe 1964 voor het eerst getoond Bij dit toestel is het niet meer nodig de gesprekspartner in kennis te stellen van een aanvraag doien slechts het indrukken van een paa/r genumm.erde toetsen is vol doende Bovendien is het moge lijk het ro6pnnm.mer van de abonnee „ vast te leggen " wan neer dit in gesprek is zodat deze direct na beëindiging van het ge sprek wordt opgeroepen — het aldoor draaien op-goed^geluk be hoort dios tot het verleden De gesprekken kunnen ook gevoerd worden zonder de hoorn te ge bruiken — daardoor kunnen meer m,ensen tegelijk met elkaar van gedachten wisselen Hier voor wordt dan een ingebouwde luidspreker gebruikt waarvam de geluidssterkte uiteraard regel baar is De fabrikant van ''- telefoon is Siemens & Halske Dinsdag opende te Salzburg de wethouder van ondeirwijs enkunstzaken van Haarlem de heerD J A Geluk de HaarlemmerKulturtage Salzbiurg 1964 De achtdagen in beslag nemende ktmst manlfestaties worden gehouden inhet kader van een in 1963 begon nen culturele uitvsósseling tussenHaarlem en Salzburg Westduitse archeologen hebbenin een bos bij de stad Goch niet vervan de Nederlandse grens een laat Romeeinse vesting met een uit ver scheidene verdiepingen bestaandewachttoren blootgelegd die vermoe delijk onder keizer Valentinianus deeerste die van 364 tot 375 na Chris tus heelt geregeerd is gebouwd Leiders tegen Vele prominente figuren uit de verschillende kerken daarentegen ontgaat dit ni?t Zij hebben uiter aard weinig sjTnpathie voor de doeleinden van de potige Madalyn maar zij zien in dat scheiding van kerk en staat ondanks alle afwij kende praktijken bij de Amerikaan se samenleving hoort Opmerkelijk is het dan ook dat leiders van bijna alle kerken zich tegenover een par lementaire commissie hebben uitge sproken tegen een amendement op de grondwet die verplicht bidden en bijbeUezen op school mogelijk zou maken Zij zeggen dat godsdienst in de gezinnen thuishoort of even tueel op particuliere scholen met christelijk voorteken maar niet in de staatsscholen Dat neemt niet weg dat er veel voorstanders zijn van een systeem dat het mogelijk maakt de bijbel te lezen en de dag met gebed te ope nen op basis van vrijwilligheid dwars In het huis van afgevaardigden wordt druk gewerkt aan een soort verklaring waarin deze mogelijk heid naar voren wordt gebracht en waarin nog eens duidelijk gesteld wordt dat het Opperste Gerechtshof de godsdienst niet uit de scholen heeft willen verdrijven maar dat Kerk en sch ©« Ned Herv Kerk Beroepen te Beusichem A de Leeuw kand te Utrecht Gerei Kerken Beroepen te Nieuw-Weérdingen J A Kwast te Ruinerwold-Koekange te Andijk vak C Dijkstra W P H Pouwels te Nunspeet Bedankt voor Avereest-Balkbrug M V Harmeien te Wons Aangenomen naar Goes geest vera prot chr streekziekenhuis Bergzicht " J W Slingenberg te Oosterbeek Chr Geref Kerken Beroepen te Eindhoven W Steen bergen te Meppel Bedankt voor En schede-Oost C Verhage te Hilver sum-C Geref Gemeenten Bedankt voor Leiden J v Haa ren te Rijssen Vrije Evang Gemeenten i Beroepen te Dordrecht 2e pred pi W E V Petegem te Bussum het alleen maar heeft bepaald dat het ongrondwettig is kinderen te verplichten aan speciale religieuze zaken deel te nemen Goede proporties Door dit laatste hoopt men aller lei misverstanden op te heffen en te bewerkstelligen dat boze gelovigen de zaken in proportie zien en op houdem te ageren voor een grond wetswijziging die in zon houden dat elk Amerikaans kind verplicht wordt een religieuze opvoeding op school te krggen Mocht dit lukken dan zal deze schoolstrijd wellicht met een sisser aflopen Wat voort zal gaan is daar entegen de strijd van de ongelovigen in Amerika voor erkenning van hun recht een a-religieus standpunt in te nemen Madalyn Murray staat daar in niet alleen Er zijn over het hele land orgsinisaties van humanisten en vrijdenkers die atheïst zijn Hoe talrijk hun leden zijn is niet be kend en evenmin hoeveel geestver wanten zij hebben Voorlopig is het in Amerika nl verstandiger niet al te luid van de daken te roepen dat men atheïst is want het kan iemand meteen zijn baantje kosten het kan leiden tot sociaal isolement en tot afschuwelijke moeilijkheden voor kinderen op school De ongelovige Amerikaan hoort met de communist en de neger tot dat deel van de bevolking in de nieu we wereld dat maar zeer ten dele kan genieten véin de gelijkheid en individuele vrijheid die officieel de basis vormen van de Amerikaanse samenleving Ook op dit grenspoinitis hot toeristenverkeervanuit Oosteinrijk verge makkelijkt Vooral zon dags maken de inwonersvan Gmünd en omgevinguitstapjes naar de over kant waar zij zelfs veelfamilie ontmo^eten Na tuurlijk moeten zij eenvisum hebben maar ditwordt hier gemakkelijkverstrekt Tsjechische staatsbur gers van de overkant echter moe ten achter het IJzeren Go(rdijnblijven Daarvoor dient nog altijdde ijzeren uitkijktoren waar Tsje chische soldaten met geladen ge weer o0=eventuele vluchtelingenloeren Toch zijn de Tsjechische autori teiten op dit grenspunt toeschiete lijker geworden Ceské Velenice heeft geen goed geoutilleerd zie kenhuis het Oostenrijkse Gmünd echter wel Wanneer zich nu in het Tsjechische gedeelte een ern stig ziektegeval voordoet of iemand bijvoorbeeld na een zwaar ongeluk dadelijk gopereerd moei worden belt men vanuit Ceske Velenice eenvoudig het ziekenhuis van Gmünd op en vraagt of de ziekenauto kan komen Wanneer die dan bij het IJzeren Gordijn verschijnt gaat de slag boom dadelijk omhoog en wordt er niet gevraagd naar paspoort of vi sum van de Oostenrijkse arts de verpleegster en de chauffeur maar geeft men dadelijk vrije baan Na de operatie en het nodige her stel wordt de zieke op dezelfde on gecompliceerde manier weer naar Ceské Velenice teruggebracht en de Tsjechische gemeenteraad betaalt zelfs in deviezen de kosten voor zie kenhuis operatie en vervoer Een paar jaar geleden bezocht ik dit stadje en kort geleden heb ik dit bezoek herhaald Uiterlijk scheen er niet veel veranderd te zijn Tus sen de twee douanekantoren bevindt zich de slagboom en links daarvan verheft zich nog altijd de ijzeren uitkijktoren Dan komt het prikkel draad van het IJzeren Gordijn daar na een stuk niemandsland Iets verder ziet men de eerste huizen van het Tjechische gedeelte die alle „ dode " ramen hebben Ze zijn onbewoond en doen een beetje aan de muur van Berlijn denken Die blinde ramen van onbewoonde huizen schijnen het symbool te zijn van een vijandige wereld die zich afschermt En toch Is de werkelijkheid an ders Regelmatig gaan Oostenrijkers werkt binnen 10 minuten verpakkingen van 1.05 en 1.90 Adenauer voor herinvoering doodstraf Het christen-democratische lid van de Westduitse bonsdag KUhn wil pogen zijn fractiegenoten te win nen voor herinvoering van de dood straf in West-Duitsland Dit in ver band met de jongste moord op een 28-jarige Westduitse taxibestuurder die door een nog onbekende dader met messteken om het leven Is ge bracht KUhn wU voor moord op taxiohaufteurs en kinderen de mo gelijkheid openen van ' t uitspreken van de doodstral Na de oorlog zijn tot nu toe in de Bondsrepubliek 182 taxibestuur ders vermoord Ook ex-bondskanselier Adenauer die thans met vakantie in Italië ver blijft heeft zich in een van daaruit gevoerd telefoongesprek voor weder invoering van de doodstrjif uitge sproken „ Ik ben ervoor dat bij de berech ting van bepaalde misdrijven de doodstraf kan worden uitgesproken en wel omdat de huidige ontwikeling dit noodzakelijk maakt aldus Adenauer die zich voor het initia tief van de afgevaardigde Kühn uit sprak De doodstraf werd vijftien jaar ge leden in West-Duitsland afgeschaft Opschudding in Göttingen üen bronzen relief dat elkaar om strengelende naakte figuren voor stelt en dat is aangebracht op het nieuwe stadhuis van de kleine Duit se xmiversiteitsstad Göttingen heeft daar een storm van verontwaardi ging doen opsteken Van kerkelijke zijde is fel geprotes teerd bij de politie zijn klachten bin nengekomen het gewraakte kunst werk is beklad met verf en onbeken den hebben telefonisch gewaar schuwd De volgende maal gebrui ken we een hamer ' Het gemeentebe stuur is verder beschuldigd van grootheidswaan wegens het uitgeven van 90.000 mark ruim tachtigduizend gulden voor het relief dat vervaar digd is door Jürgen Weber loopt zondags hier op bezoek bij familie en wanneer er gevaar dreigt en er een zware operatie nodig is doen de Tsjechen eenvoudig een beroep op de Oostenrijkers Dan gaat de slag boom zonder formaliteit omhoog en de grensofficier behoeft hiervoor niet eens toestemming te vragen in Praag want menselijkheid beheerst hier het grensverkeer Successtukken uit Parijs in Den Haag In de Koninklijke Schouwburg te Den Haag zullen drie successtukken van het Parijse repertoire worden opgevoerd met in de hoofdrollen Edwige Feuillere Yves Montand en Curd Jürgens De voorstellingen wor den als Grand gala's exceptionnels ' gebracht door Les productions théatrales George Herbert uit Parijs in samenwerking met de N.V In ternationale Theater producties Maandag 9 november zal een voorstelling worden gegeven van La Parisienne van Henry Becque met in de titelrol Edwige Feuillere dins dag 9 februari 1954 zal Des clovms par milliers van Herb Gardnet wor den gespeeld met in de hoofdrol Yves Montand en tenslotte zal dinsdag 23 maart 1965 Le fil rouge van Hen ry Denker worden opgevoerd met Curd Jürgens in de rol van prof Sig mund Freud Relletjes in Belfast Noord Ierland In de Noordlerse hoofdstad Bel last zijn 15 arrestaties verricht na botsingen tussen de politie en aan hangers van de Republikeinse par ty waarbij de politie o.a niet brandbommen werd bestookt Vijl politiemannen liggen met brandwon den In het ziekenhuis en ell agenten werden behandeld na straatgevech ten die zich gisteren hebben alge speeld De moeilijkheden begonnen toen de politie gistermiddag een verbo den Ierse vlag verwijderde van ' n gebouw van de Republikeinse par tij De agenten werden hierbij door een menigte geschopt ' s Avonds drong de politie op nieuw het gebouw binnen om ten tweeden male een vlag te verwij deren Ditmaal werd zij met brand bommen stenen en flessen bekogeld Een molotofcocktail ontplofte onder een pantserwagen Ook een trolley bus werd in lichterlaaie gezet Elk trots ouderpaar zal beamen dat bij het maken van een babyboek een „ kiekklaar " fototoestel In huls belangrijk is Zij beginnen met zo'n boek en het illustreren daarvan zo vroeg mogelijk immers hoe eerder de leuke momenten In het kinder leven op de plaat worden vastge legd des te completer wordt het fo - to dagboek Bovendien maken ie van vrijwel alles wat de baby doet een foto — het Is overigens allemaal EEN OUD middeneuropees stad je - werd na de val va/n de Oosten rijks-Hongaarse monarchie ill 1919 hl twee stuhken verdeeld het noorden heet thans Ceshe Ve lence en behoort aan Tsjeeho SlowaJcije en het zmdenj dat Oos tenrijks bleef f behield de owde naam Omünd Van 19i5 af loopt het IJzeren G-ordijn door de stad Op de foto Tsjechische mtk^k toren en Tsjechisch prikkeldiraad midden door Gm.ünd Anatomische Les naar Engeland Van onze correspondent LONDEN — Voor het eerst ta de geschiedenis zal Bembrandts be roemde schilderij De anatomische les voor een speciale expositie in het Victoria en Albert-rauseum in Lon den onder politiebewaking naar Groot-Brittannië worden verscheept De expositie heelt als naam The Orange and the Rose de symbolen van de regerende vorstenhuizen van Nederland en Engeland uit de perio de die tijdens een grote culturele ma nifestatie wordt belicht Een periode waarin niet alleen familierelaties tus sen de vorstenhuizen bestonden maar er ook veel culturele en wetenschap pelijke contacten waren ' 75 schilderijen waaronder zich bij dragen bevinden van koningin Elisa beth en koningin Juliana tekeningen etsen beelden meubelen wandkle den enz moeten op deze expositie duidelijk maken hoe innig de ban den waren tussen 1600—1750 De tentoonstelling zal op 21 okto ber door prinses Marina hertogin van Kent worden geopend Belgische doktoren werden het eens met ziekenfondsen Van onze correspondent BRUSSEL — De Belgische dok toren zijn het donderdag eindelijk eens geworden met de vertegen woordigers van de regering en van de ziekenfondsen Daarme is dan een einde gekomen a^n de moge lijke dreiging van een nieuwe doktersstaking Het ontwerp voor de nieuwe wet op de ziekenfond sen gaat nu naar het parlement en men neemt aan dat het daar rjet op onoverkomelijke bezwaren zal stuiten AUe partijen tonen zich tevreden met het bereikte resultaat de re gering omdat aan industrie en vak bonden geen nieuwe financiële bijdragen moeten worden ge vraagd de ziekenfondsen omdat de geneesheren zich bereid hebben verklaard voor hen te werken en de dokters zelf omdat de terug betaling van hun honoraria eender zal zijn of zij nu wel of niet een vast contract met de ziekenfondsen hebben Bovendien hebben de ziekenfondsen in de ogen van de artsen voldoende waarborgen ge geven ter handhaving van het beroepsgeheim KIJK ' S KIEK ' S de moeite waard om te fotograferen omdat kinderen een dankbaar object ea razend fotogeniek zijn Binnenhuis-foto's kunnen het best gemaakt worden met flitslicht óók foto's van volkomen onverwachte bewegingen Het flitslicht is immers zo snel dat het die beweging ge heel bevriest " en een storende waas op de foto voorkomt Speelgoedauto's boxen poppen en kussens het zijn allemaal hulpmiddelen die behalve bij foto graferen buiten ook binnenshuis heel goed te gebruiken zijn Trou wens als u binnen fotografeert han delt u vrijwel nét zo als buiten Wel moet er wat extra aandacht aan de afstand van camera tot onderwerp geschonken worden Een baby is een vrij nietig fotomotief en er bestaat een kans dat het figuurtje tegen een enorme achtergrond verloren gaat Met een close-up lens kunt u echter zelfs met de eenvoudigste camera op een korte afstand van 1 meter fotograferen Hebt u geen close-up lens kom dan toch zo dicht moge lijk bij het foto-onderwerp als de camera toestaat Als de baby dan nóg te klein wordt weergegeven kunt u het negatief laten „ uitver groten " ••• Als het om achtergronden gaat zowel binnen als buiten is eenvoud een eerste vereiste Kijk — behal ve naar de baby — ook achter hem Op die manier kunt u storende ele menten die op de foto de aan dacht van de baby zullen afleiden ontdekken en verwijderen Overweeg nauwkeurig uit welke hoek u zult fotograferen Als u in benedenwaartse richting opneemt krijgt u vertekende beelden een laag camera standpunt betekent dat u de dingen weergeeft zoals de baby ze zelf ook ziet Wees dus niet bang om door de knieën te gaan als dat nodig is •»• Om de baby te laten lachen kunt u het trucje van beroepsfotografen gebruiken geef de baby een strook transparant plakband Zijn reac ties hierop zijn kostelijk en leveren prachtige fotokansen op Zorg er tenslotte voor dat u als de baby weer eens onbetaalbaar was nooit de verzuchting hoeft te slaken „ Had Ik de camera maar bij de hand " Hèb hem bQ de hand Spionageproces tegen Sokolof afgelast De Amerikaanse regering heeft vrijdag onverwachts besloten tegen het Russische echtpaar Sokoio dat wegens spionage terecht zou staan geen vervolging in te stellen Even nadat er een jury van eU mannen en een vrouw was gevormd ver zocht de openbare aanklager Jo seph P Hoey ontslag van rechts vervolging „ in het belang van de nationale veiligheid " De 40-jarige Alexandre Sokolof en zijn 34-jarige echtgenote waren beschuldigd van het verschaffen van oeheime gegevens over Ameri kaanse raketlanceerplaatsen en atoombewapening aan de Sovjet unie Zij werden 2 juli vorig jaar gearresteerd Rechter Dooling willigde het verzoek van de openbare aanklager onmiddellijk in stuurde de jury naar huis en stelde de beklaagden in vrijheid ' Hoey wilde tegen verslaggevers niet zeggen welke feiten het zijn die de nationale veiligheid in ge vaar zouden brengen Hij zei dat hij de instuctie uit Washington afgelas ting van het proces te verzoeken pas vrijdag had ontvangen Rechter Dooling verklaarde voor de opening van het proces niet geweten te heb ben dat ' t deze wending zou nemen 
16 ZATERDAG S OKTOBER 1964 ÜTRECHTSCH NIEITWSBLAD R4 „ Econoom " De comfortabele economische gezinswagen Prijs f4150 af Amsterdam Motorvoertuig-verzekering Wet 1 januari 965 VERPI/ICHTE VERZEKERING van het risico van wettelijke aansprakpltjkheid jegens derden Inlichtingen Vermolen-Assurantiën STATIONSSTRAAT 11 UTRECHT Telefoon 030 - 14895 en 19001 ELEGANT IDEE VAN LUXAFLEX " ^ iB[iffiiii.»mwiiiiiisiBsap | RIETVELD's Autobedrijf Utréohtsestraatweg 88 en UI WOERDEN tel 03480-2252-3313 b.g.g na 7 uur 3453 CHEVROLET BEL AIR 1963 CHEVROLET BEL AIR 1962 CHEVROLET Green Brier pers.busje met Corvair motor 1961 2 CHEVROLETS Sedan 1957 4 CHEVROLETS Sedan 1955/56 FORD Zephyr 2500 1962 FORD Fairlane 1961 2 FORDS Consul 1700 1960 en 1961 FORD Falcon 4-d station car 1961 FORD Tannus O-pers busje 1961 FORD Galaxle 1960 FORD Fairlane I960 FORD Fairlane 500 8-cil ¦ 2-d 1959 FORD Stationcar 1959 3 FORDS Taunus 17 M 195940 PLYMOUTH Belvedère 1961 PLYMOUTH Belvédère org.8 pers auto 1959 PLYMOUTH Stationcar 4-d 1959 PLYMOUTH lükauto 1959PLYMOUTH stationcar 1957 CHRYSLER Windsor 1956 CHRYSLER 8-pers met se paratie 1960 LANCIA Flaminla coupé 1962 RENAULT DAUPHINE 1962 VOLKSWAGEN bestel met glas 1961 3 St VALIANT 1961 PEUGEOT 203 1958 OPEL Bestel met glas 1961 OPEL KapitSn 1960 OPEL Kapitan 1959 OPEL Rekord 1959 MORRIS 1000 I960 2 RAMBLER stationcar 2 deurs 1960 STUDEBAKER LARK sta tioncar 4 d 1962 DE SOTO Diplomat 1960 DE SOTO Explorer 9 pers.stationcar 1958 FIAT 600 1959 FIAT 1100 B 1957 CADILLAC sedan de ville 1960 CADILLAC sedan de ville 1959 CADILLAC sedan de ville 1957 CADILLAC Sedan 4-denrs 1956 BUICK Cabriolet 1957 en meerdere wagens in alle prqsklassen INRUILEN en FINANCIEREN Garantie volgens BOVAG en SEGA ' s Zondags gesloten SPANJE COSTA BRAYA STICHTING „ VACANTIE-FLATS—SPANJE " i.o Delelnlelme^s gezooht voor boven vermeide sitichting Deehiamesam ƒ 5500 — weilke in eigen beheer blij fit onder notarieel toezicht Geen enkel risico Zeer aantrekkelijk plan Brieven ander no 2-4332 aan het bureau U.N FIGURAMA Afslanken geen pillen slikken In onze speciale salon geven 7 Amerikaanse ma chines u 60 minuten automatische massage en sterke spierontwikkeling In groepsverband min twee personen per abonnement 10 behandelingen ƒ 45 - Bezoekt ons privé Turks-stoombad Ganzenmarkt naast Brandweer Telefoon 22502 TE KOOP boven - en benedenhuis nabg de Willem van Noortstraat Benedenhuis leeg te aan vaarden Ind kamer en suite serre keuken tuin slaapkamer Huur bovenwoning ƒ 60 per maand Aanvaarding terstond Koopsom ƒ 27.000 — Inl Makelaarskantoor E V Bokhorst stadhouderslaan 5 Utrecht Tel 26250 TE HUUR GEVRAAGD voor enige maanden te Utrecht of omgeving een GEMEUBILEERD HUIS OF ETAGE min 3 kamers keuken teleloon douche Direct te betrekken Brieven met gegevens betreffende ligging inrichting en huur aan P Pénichon de Hove 15 Mook L AUTOSPUITBEDRIJF Fa Ruissenaars & v d Veen MERELSTRAAT 2 — UTRECHT — Telef 13180 LAAT NU de ONDERKANT VAN UW AUTO BE SCHERMEN TEGEN ROEST met „ U.B.C " in onze speciaal hiervoor ingerichte afdeling WINTERSPORT TE HUUR IN CENTRAAL ZWITSERLAND luxueuze vakantie-villa Informaties J C BÜRGI-VINK SPRINGWEG 79 UTRECHT WONEVGRUIL AMSTERDAM-IJSSELSTEIN Aangeboden te A'dam van Boetselaerstraat 9III bev 3 in-een-lopende kamers zij kamer keuken balkon zol der 5 min van de HAVENS Gevraagd in IJsselstein een gezinswoning Brieven onder no 2-4330 aan het bureau U.N TE KOOP voor zelfbewoning HERENHUIZEN met centr verw 3 of 5 sl.kamers Tuin Nieuw bouw in Tuindorp-Oost Koopsom ƒ 75.000 — HERENHUIS Kouwc pi Tuindorp-O vrij uitzicht op park 5 jr bud Zeer goede staat 5 slaapk Leeg begin ' 65 Vraagprijs f 68.000 — LUXE 2-KAMERFLATS met centr verw badk.,lift dubbele ruiten Vrijuitzicht op groot plant soen op ' t Z NieuwbouwTuindorps O direct teaanv.Prijs f 40.000 — LUXE 3KAMERFLAT met centr verw Vrij uit zicht op ' t Zuiden Lift.Evt garage Direct teaanv.Vanaf / 52.000 — 4-KAMERFLAT op ' t Z met vrij uit zicht Hoekflat Kanalen eiland Leeg jan ' 65 Prijs / 39.500 — 4-KAMERFLAT aan grote verkeersweg op ' t Kan.eiland Vrij uit zicht op ' t Zuiden Leeg voorjaar ' 65 Vraagprijs f 45.000 — WOONHUIS woon-eetk grote keuken 3 sl.k tuin oud 3 jaar Leeg voorjaar ' 65 op het Kan.eiland. Vraagprijs f 55.000 — BOVEN - en BENEDENHUIS H J Schimmelplein 7 7 bis groot bovenhuis di rect leeg Ind 2 grote kamers en suite grote keuken zijkamer 2e verd 3 slaapk en kamer ge schikt voor badgelegen heid Evt voor dubbele bewoning. Vraagprijs ƒ 35.000 — WOONHUIS Tolsteeg-Hoograven Di rect leeg 3 sl.k tuin schuur Oud 7 jr Vraagprijs / 45.000 — BELEGGING Tuinwijk 2 middenst huizen ca 1936 Huur p ir f 1992 Vraagprijs ' f 35.000 — Alle prijzen kosten koper Hypotheek aanwezig Inlichtingen Makelaarskantoor FA BEN DROST & ZN Oudegracht 355 bis Utrecht tel 23521 - 31787 filjsiiiiÖliSi KffiliiBiBii ^ SiliiilligiJiliP DE SMALLE LUXAFLEX ^ ALUMINIUM JALOEZIEËN SILHOUETTE * LUXAFLEX is het merk van ' s werelds meest beroemde aluminium jaloezieën die in vele landen door octrooien beschermd zijn Een nieuwe loot aan de LUXAFLÉX-stam de „ SILHOUETTE " aluminium jaloezie met lamellen van 35 mm smal De sierlijke elegance daarvan komt prachtig tot haar recht voor kleinere ramen De „ SILHOUETTE " jaloezie bezit natuurlijk al de bekende LUXAFLEX-eigen - ïchappen LUXAFLEX is duurzaam en doelmatig Het is licht sterk en buigzaam Gemakkelijk kunt u er de licht-inval mee naar uw hand zetten Wendt u voor inlichtingen tot de erkende LUXAFLEX leverancier of voor een gratis brochure tot Luxaflex Organisatie Nederland Nieuwe Gracht 15 Utrecht „ SILHOUETTE " kunt u krijgen in 18 verschillende sprankelende kleuren en u hebt er 5 jaar schriftelijke garantie op LUXAFLEX „ SILHOUETTE " is des te eleganter door de unieke combinatie van - • malle lamellen smal plastic ladderband en een strakke sierlijke bovenbak ALUMINIUM JALOEZIEËN ® GEDEPONEERD HANDELSMERK VAN Hunter Douglas ® ' k ±-^^ OCCASION AUTO'S SCHUTTE - SOEST MIDDELWIJKSTRAAT 52 Inkoop - Financiering — Telefoon 02955-2730 i v ^ FORD CORTINA 1962 ƒ 3750 - V.W 1500 schuifdak 1962 ƒ 4250 - V.W 1500 nieuwe motor 1962 ƒ 4250 - B.M.W Sport Coupé 1963 ƒ 4750 - FIAT 1800 schuildak 1962 ƒ 4750 - FIAT 500 stationcar 1962 ƒ 2250 - RENAULT Dauphine 1962 ƒ 2650 - PEUGEOT 404 1961 ƒ 3750 - I 1 RADIOTECHN HANDELMIJ MAXWELL n.v Westerstraat 18 Utrecht vraagt voor spoedige indiensttreding Vrouweiyke admin kracht Leeftijd 18—24 jaar Mulo - en typediploma vereist Geboden wordt interessante werkkring met aantrekkelijk salaris Sollicitaties met uitvoerige gegevens omtrent verrichte werkzaamheden verlangd salaris te richten aan boven staand adres U kunt ook een telefonische afspraak maken voor een mondeling onderhoud Telefoon 27043 1 I Verstandige mannen dragen ' s Nwinters hun light-\A/eight kostuum - naarPalthe Zomerkostuums vinden het niet pret tig stoffig en vuil te moeten over winteren Ze worden er lelijk en vormeloos van en verliezen hun cou pe Verstandige mannen doen daar om uiterlijk oktober hun lichtgewicht naar Palthe voor een doortastende reinigingsbeurt Het plezierige ge volg Voorjaar 1965 stapt u de zon in met een pak dat er minstens een jaar jonger uitziet dan het is Een nieuwe zomer draagplezier te gemoet voor 95 5 03ALTH E reinigt uw goed beter l Houthandel Jongeneel zoekt op korte termijn een GEMEUBILEERDE ZIT SLAAPKAMER voor een van haar commerciële medewerkers Brieven s.v.p aan onze afdeling Personeelszaken Zee dijk 6 Utrecht E A MASTENBROEK Off Volkswagen-dealer Maarssen tel 1256 03408 • GOEDE OCCASIONS met V.W GARANTIE VOLKSWAGEN 1500 Limousine 1963-1962 VOLKSWAGEN 1200 de Luxe 1963-1959 VOLKSWAGEN BESTEL div 1962-1958 HEEFT U CONTANT GELD NODIG PERSOONLIJKE LENINGEN worden verstrekt voor bedragen van / 300 — en hoger Aflossen in 12 15 18 of 20 maandelijkse termijnen Snel discreet geheel schriftelijke behandeling mogelijk. Bij overlijden van kredietnemer wordt het res tant krediet kwijtgescholden Aanvraagfotmulieren verkrijgbaar bij N.V „ N E M A F I " Voorstraat 56 — UTRECHT of warden op telefonisch of schriftelijk verzoek toegezonden — TELEFOON 030—25451 tmÊÊm^mmÊÊÊiÊm^ÊÊÊÊtmÊÊÊmmÊÊÊimmmti 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 17 risch verankerd het moment voor *®''^ vriend in zijn krant toch een jgn Een boek overschrijdt nu een - Beeldende kunst pas van de pers Beeld en interpretatie van W tel van een boek dat door de schrij lucinaties had vernomen betrad het symböirekvóordijngen'diëniet dui - "^" s de Gruyter uitgave Bert Bak - ver Pieter Pouwels De nieuwe ker-Daamen — Den Haag is in ze schilderijen van de keizer " is ge kere zin een spiegel van de zwer noemd uitgave Littera scripta ma vende kunstenaar W Jos de Gruyter net De auteur spreekt z'n weer was kunstcriticus en verliet deze ge zin uit over moderne kunst en doetspecialiseerde functie in het kran dit op een zeer persoonlijke wijze;tenbedrijf om vrij van de journalis hij bezigt argumenten uit de kunst tiek te komen en zich als museum geschiedenis en ziet in moderneEen niet mis te verstane surrea - direkteur te Groningen direct met stromingen het element van een Laat ons Hemel en dier buiten de handen van de jeugd houden en ook buiten het bereik van ouderen die zich hieraan stoten maar laat anderen dit boek lezen en herlezen Dit boek komt ons voor als een nisterie van nationale opvoeding belangrijke mijlpaal in de evolutie van de naoorlogse Vlaamse letter kunde JAN WALRAVENS j IJ - 7 - ~ „ „„ i ™„„«„* A i „ men bedoelde Men wikt en weegt ^ fii/n^"t wn w^t nlTr^v " daarover nu nóg steeds na meer zieng om te lezen Wat De Gruy eeuwen De schrijver heeft ter zegt over Goya Picasso de bei - ^ de Israels en vele andere kunste "",„,„° r X^L™"™!LTfl ^ Pn^if ^ Vvr^ti^h naars is doordacht evenals zijn be l'^^°^"^,i!tf ^ 5 ^ J^^^^^r w ^^°*^^'^ schouwingen Jn Schouwend Oog ^^ akffbegrijlen^aA d essentfe Wat dan met Hemel en dier TcSvenhage werTuitgeM ^^^ ^«" ^" ^^^°^ "^^^ gemakkelijk Het Is een boek dat zich gemakke - lijk laat samenvatten door de vn | Burgemeester en Wethouders van t'^llfke^'r^L^t^S'^X^t Sbe -- StL\termk"e1S:'ge:"a/^S ' fe^^rireeTko^eÜrboervan «- oudige structjtur die echter utrecht hebben op grond van het •' pretdue niei iiuiiuei iiei gevdi iijii j ^^^^ Adhémar La gravure origi rijk is van detaillering en afwer - Vasari's life and lives door Einar nale au XVIIe siècle door A J jdng Rud beschreven uitgave Thames Richel in goed Nederlands ver and Hudson Londen is een opmer taald en verschenen bij W Gaade Bij dé aanvang van de romankelijke studie over Vasari omdat Den Haag Het boek is niet alleen heeft Patricia een jonge lerares,deze heeft geschilderd én geschre met Franse tekeningen gevuld haar vriend de persfotograaf Wil ven Dit laatste is voor kunsthisto maar ook met ' n keuze uit verschil igm verlaten om voor enkele tijdrici bijna nog belangrijker dan zijn lende landen waartoe naast de als monitrice op te treden in deschilderen want hij heeft in ge Franse kunst ook die uit Italië Ardennen Beiden denken dat het schrift een en ander achtergelaten Engeland Duitsland etc behoort slechts om een voorlopig afscheid van de Vathorst beeldhouwer te waardoor^voor ons een beeld is be Het is een boek dat als het ware gaat in feite hebben zij elkander utrecht We moeten voorbijgaan aan Paul houden van de kunstbeoefening van aansluit op de verscheidenheid van voor altijd vaarwel gezegd In de Klee noemen terloops de curieuze de 16e eeuw Levens der vermaard tentoonstellingen van prentkunst verwijdering komt eerst hun liefde Belgische surrealist René Magritte ste schilders beeldhouwers en ar die w * de afgelopen maanden in in het gedrang in de verschrikke en nemen aan dat ' de lezer ver - chitecten ' 1550 luidt de titel van ons land hebben gehad Na al het ijjke bacteriologische oorlog dieIrouwd is met de namen en het gen - dit document Einar Rud verdiept geen wat daarover in ons blad is plotseling losbreekt vergaan ookre van Joan Miro Henry Moore Pa - zich nu in de materie welke door geschr^ven is herhaling overbodig zij Maar wat is die uitsterven blo Picasso CS ' Komische noten Vasari is benut en bewees onze tijd de liefde geweest Raes vertelt hetfip de surrealistische expositie vor - daarmede een grote dienst omdat Alleen een compliment voor deze ons in een indrukwekkende reeksnen de ' objects naturels ' t.w een hij de bestaande bibliografie aan uitgave die zich allerplezierigst flash-backs waaruit wij wijsgerig;trijkijzer met spijkers in het strijk - een kritisch onderzoek onderwierp laat lezen niet slechts om het in gezien één zaak leren en onthou vlak een stenen bord met een vork De oorspronkelijke Deense uitgave structieve maar evenzeer om het den voor Willem zoals voor Raes r in gemetseld een viool in eer - van Rud is daarbij voor velen lees levendige der actualiteiten in het is de liefde tussen man en vrouwste hulp-verband gewikkeld en op baar gemaakt door de vertaling in verleden dat aan de prentkunst uitsluitend van erotische aard hetoen grasvieréant gelegd een paar het Engels Het is interessant te zo'n bijzonder kenmerk geeft De is een spel met lichamen het isschoenen met uit-stekende mensen - vernemen hoe deze studie o.a z'n illustraties zijn vele in getal zij een vervoering van de zinnen hettenen en een luchtige nachtjapon uitgangspunt heeft gevonden in de het helaas veelal zwart-wit we is een daad waarin zowel de ver met welgevormde vitale bustes die tentoonstelling over het maniërisme begrijpen de bezwaren om de prent beelding als de kennis zowel hetallerminst surrealistisch aandeden die in 1955 te Amsterdam in het kunst in al haar kleurschakeringen verstand als de geheimste instinc Dit geëtaleerd erotisme staat niet Rijksmuseum werd gehouden te geven Het boek zou tienvoudig ten hun woord te zeggen hebben,als enig geval op deze tentoonstel - Moderne kunst en de oplossing duurder moeten zijn dan deze meer En hoe deze daad steeds weer tot ling vele andere surrealisten heb - van vpIp raadselpn is de onderti eenvoudige uitgave haar extatisch hoogtepunt komt tus - l advies van de commissie van advi seurs voor de toekenning van het stipendium 1964 bestaande uit de heren ir P H Dingemans Wouter Paap en H Schaafsma besloten het stipendium voor het jaar 1964 toe te kennen aan de heer Th A M Advertentie iVlatóon xSroeKinan ~— BILTSTRAAT 2 UTRECHT Van onze correspondent D E RUE de Faubourg Saint Honoré is niet slechts een fascineren de Parijse straat door de huizen van de wereldbe faamde parfumiers en coutu riers maar ook door de inter nationale kunstgaleries Op bezoek in Parijs kan men een gehele dag voor deze ongetwij feld boeiende verpozing re serveren Men móet evenwel de huizen — verfijnd dan wel luxueus gestoffeerd — binnen treden Een wellevende ont vangst is u gegarandeerd on geacht of u zich interesseert voor een robe een parfum of een exquis kunstwerk Is surrealisme reeds in kunsthistorie gevat Het zal u niet kwalijk worden genomen indien u niet onmiddel lijk ' n decisie voor aankoop neemt men zal het meer waarderen in dien u uw beslissing even uitstelt maar converseer met begrip over het werk van de modekonin gen toon een welgeschapen neus — en smaak — voor de parfums en doe in de galeries niet gewich tig met uw kennis van de oude en nieuwe kunst want de gast heer die u in snel-ritmisch Frans in z'n galerie ontvangt heeft men senkennis en ziet direct of u ko pen zult en zo ja wat u kunt be steden Zo ontdekte hij ook in schrijver dezes diens beroepshalve rondneu zen naar de geëxposeerde schilde rijen en bij ons doortastend speu ren naar de weleer veelvuldiger modem-excessieve doeken werd hoffelijk geïnformeerd naar onze Jeroen Bosch ' Concert mening daaromtrent en onze ver „ t wachting omtrent een komend keerpunt van het non-figuratieve naar Dit is conform t eerste surreahs - l^oto boven het figuratieve in de beeldende kunst Wie zal ons zeggen welke stijl tische manifest dat André Breton m het ei ' morgen en vogue zal zijn in 1924 scheeft Hierbij zij vermeld dat Bretons Nadja onlangs als een ben geen raad geweten of ze dit Op deze tentoonstelling is het sur realisme vrijwel geheel kunsthisto - Het kopen van een abstract schilderij dat meer psychopatisch dan livre de poche is uitgekomen en in onder of boven de werkelijkheid kunstzinnig van expressie is kan commercieel gezien een hachelijke reeds verkrijgbaar is in de Neder - moesten zien aangelegenheid worden Men wil er wel naar kijken en over praten landse boekhandel ' Het surrealisme ' aldus Breton ' berust op het geloof aan de su perieure realiteit van zekere tot nog toe verwaarloosde associatie vormen op het geloof ook aan de almacht van de di'oom en het on baatzuchtig spel der gedachten Het tracht alle andere psychisch mecha nismen definitief te vernietigen en zich ervoor in de plaats te stel len bij de oplossing van belangrijke levensproblemen ' Hiermede was het pad geëffend voor de discussiegrage schildersbent tussen de wereldoorlogen I en ü van het vroege surrealisme werd de weg naar symboliek gebaand naar die van de abstractie de stijl het suprematisme het constructivis me en zo voort Het droeg alle ge varen in zich die men op zich laadt bij het ver doorgevoerd interprete - dit laatste vooral indien het experi mentele er aan voorbij is commentaar is nu wel aangebroken René Magritte ' G-olconde ' fl9S3 Dit bleek wel toen we Galerie Charpentier binnenstapten waar we een druk converserend bezoek opmerkten voor de overzichtstentoon stelling Le Surrealisme de catalogus bevatte ruim 500 nummers een veelheid die niettemin een schrale indruk wekte in deze armetierig ingerichte galerie Vijfhonderd nummers op Parijse expositie " e wanden waren volgehangen André Breton in het officiële sur vitrines volgeplakt en in deze realisme werd gefundeerd Wat heeft men met het surrea - overladen inventaris van de vrij hoge entréezaal overviel ons een jigme gewild Moest het een ' isme ' ren van een woord Het ging van de ' surrealistisch ' onbehagen Bezoe - zijn dat als troef voor gesprekstof hard-zakelijke weergave naar fan kers benaderden ieder object meer op tafel kon worden gelegd Is tastische abstracties met een psychologisch geslepen het woord surrealisme wel op z'n _.„ ^ plaats of benadert men met sur - Marc Chüsall focus m hun brilleglazen dan met naturalisme meer de essentie der j„g „ ^,^ g ChagaU bii de surrea veronderstellingen van Picturale bedoelingen Zo noemt onze Neder landse kunstschilder Willink die in schoonheid Overigens de organisatoren van deze tentoonstelling hadden het surrealisme niet in het vakje van enkele jaartallen samengedrongen dus laat ons zeggen van circa 1924 tot op vandaag maar in bredere tijdsruimte van enige eeuwen uit gemeten Jeroen Bosch Was een Jeroen Bosch met z'n ' Concert in het ei ' soms géén sur realist Na deze visionaire schil dering van rondom 1500 werden we geplaatst voor een Flora-schilderij van Giuseppe Arcimbolo 1533-1593 dat het surrealisme in bloemenex pressie had verwerkt in oog - neus en oorgaten Historis volgden hier - maart 1965 bij de Utrechtse Kring komt exposeren zich een sur natu-ralist maar de vroegere schilders naar deze trant houden zich princi pieel bij de eerste benaming André Breton Toen André Breton vóór 1924 z'n sympathie voor ' t dadaïsme betuig de verklaarde hij niettemin dat de ze expressie als een ruw beeld van een geestestoestand was listen indelen zoals ook op de Pa rijse tentoonstelling is geschied maar men kon niet zijn geloof in de poëzie van z'n werk uitschakelen Le eoq auxamoureux welk schilde rij van Marc Chagall op de Parijse expositie prijkt herbergt in zich meer de verdroomde indealiteit van gelieven die met de haan de dage raad van hun nieuwe wereld kraai en dan iets surrealistisch Dit doek van 1947 1950 ligt in zijn datering reeds zeer laat voor de hier geëxpo seerde collectie van surrealisten Convreter zijn de werken van Max Ernst de vroegere Keulse dadaït Hij wil geen traditionele symbolen zien Hij wilde iets opbouwenders en de gj ^ nen zal dit ook niet beweren als gewezen student in de medicijnen die ook op de colleges van Freuds psycho analyse van dromen en hal terrein van het zuiver psychisch au lelijk zijn een menselijk wezentomatisme het dictaat van de ge drijft door de tijd als een ijsberg,dachte ongecontroleerd door ' t ver slechts voor een déêl boven het op stand onafhankelijk van elk esthe pervlak van het bewustzijn,tisch ot moreel vooroordeel zoals men zijn crayons schilderijen en sculptures beziet die er in hun hard heid niet om liegen Hij bezigt zijn op de fluwelen Brueghel Eugene Herbert Read het typeert in A con - Salvador Dali Delacroix Victor Hugo Odilon cise history of modern painting Ned Kedon en daarop besloot men met "" gave Moderne Schilderkunst het pre-surrealisme waarmede o.a Salvador Jean Arp begon en dat in 1934 door 1932J Dali ' he jeu lugubre ' list is Salvador Dali die in 1904 flg bunst zelf te confronteren Maar in het Spaans-Catalaanse stadje Fi - | et schrijven heeft hij daarbij niet gueras is geboren en vanuit het laten varen al was dit nu meer be daar altijd nog genoeglijk levend perkt tot inleidingen voor tentoon provincialisme — zij het nu door het stellmgskatslogi en dergelijke toerisme in financieel opzicht wat opgemonterd — is hij doorgebroken en schijnt hij aangestoken te zijn In de Galerie Charpentier door de psycho-analyse van Jeroen Bosch wiens doeken door Philips n van Spanje bewonderd en ge kocht werden voor Dali als museum bezit in eigen land bekend was Da li is evenwel meer Freudiaans ge - oriënteerd dan Jeroen Bosch was vroegere Schouwend Oog blijft men wuste Over deze tentoonstelling valt meer te schrijven dan in enkele dagbladkolommen te zeggen is en evenmin doeltreffend te illustreren De op de tentoonstelling aafigebo den Encyclopedie du surrealisme bevat 2000 reproducties waarmede wel duidelijk wordt hoe uitgebreid de surrealistische kunstbeoefening is Dit behoefde niet meer zo heet van de naald te geschieden de tijd van bezinning en herlezing paste hem beter Acht jaar heeft hij in Groningen gewerkt en keert nu naar de residentie terug om aldaar zijn museale arbeid voort te zetten Vrienden te Groningen boden hem bij het afscheid een boekwerk aan Beeld en interpretatie waarin een aantal van zijn inleidingen tentoon stellingstoespraken e.d is gebun Roman van Raes niet in België verkrijgbaar sen Willem en Patricia wordt door Hugo Raes met geen enkele sluier bedekt Kreet van wanhoop Een erotische roman inderdaad Maar daarom niet minder door dacht Want Hemel en dier dat zovele heerlijke bladzijden over het liefdesgeluk bevat groeit als het ware onvermijdelijk uit tot een der somberste kreten van wanhoop die In de moderne Nederlandse letter kunde weerklinken Beducht voor verwijt van immoraliteit INDERDAAD er is een geval Hugo Raes Vrienden van de schrijver waren er al vroeger van op de hoogte maar thans is het tot uitbarsting gekomen door de wil van Hugo Raes zelf Bij de Nederlandse uitgeverij De Bezige Bij te Amsterdam ver scheen zijn tweede roman onder de titel Hemel en dier Het boek is vrij goed ontvangen door de Nederlandse kritiek met De liefde is onmogelijk schijnt een daarop sinds twee maanden uitstekende verkoop In België - i ^ u zal geen enkele literatuurliefhebber en bewonderaar van Raes ' ^^^^^^ 1e1uur"daarvt " Aaneerste boek De vadsige koningen echter m staat zyn zich ile - ^ g fijnste vreugde knaagt al demei en dier aan te schaffen Op nadrukkelijk verlangen van de worm van de vertwijfeling en vanauteur wordt het boek niet te koop gesteld in België en deze de eenzaamheid en over al wat dewens staat ook als verbod vermeld op een der binnenbladzij den lff^Xrv.nT Zf^^'Z van het werk derde wereldoorlog heeft die dood Hin dit syjnbolische verhaal een af schijnen en wij thans In akkoord schrikwekkend voorkomen ZowelUGO RAGS heeft aan zi.in uit - „ et u^es zelf geen reden meer liefde als dood gaan over in eengeverij gevraagd dat er geen re - hebben om over het boek te zwij - scène van wreedheid die aan deccnsieexemplaren aan Vlaamse cri - „ en folteringen van de azteken ot aan j - de waanzinnige visioenen van de t.c zouden gezonden worden en l ^ herinneren slechts een tweetal Vlaamse vrien - De lezer zal zich afvragen waar - j j „ * om Hugo Raes zijn boek wel boven Zo is deze roman tenslotte nog heel wat meer dan van erotische aard hier weerklinkt ook een stem van verlatenheid en wanhoop die „„¦ 1 1 •„ ^= o « M „= w'^ei^'onö typisch voor de letterkunde van wil zal m deze m van het snelle ^^^ ^.^ ^_ ^^^ waarachter men toch vóin heel ver de echo van de arme man Job en van de Prediker hoort den werden door hem met een ^^ Moerdijk en niet er onder teboek begiftigd Ook wij ontvmgen koop laat stellen en bespreken de een exemplaar maar met het ze regeling haalt weinig uit Wievriendschappelijk verzoek van het boek werkelijk lezen en bezittenKaes om er in Vlaanderen niet ^^^^^^ gemakkelijk zijn exemplaarover te schreven Wji drongen aan jn Nederland ophalen of het lenenmaar tevergeefs de Antwerpse van een HoUandse vriend Trou schrijver wU in ons land geen pu - wens nu reeds spreekt Hugo Raes ^ - m i van een tweede druk die dan wel Waarbij aangestipt moet worden dat de taal van Hugo Raes steeds met dezelfde vastheid kracht van bhciteit voor zijn boek Xot een an - j ^^ Vlaanderen zou verspreid wor - artikel over Hemel en dier liet ver - WHWi maal alle grenzen en het is zijn voornaamste kracht Oppositie Maar wat is er dan met Hugo Raes aan de hand De uitleg is eenvoudig Wij hebben hier te doen met een van de vele gevallen waar in een vr|j en moedig romanschrij ver in oppositie komt te staan met de kring binnen dewelke en waar mee hy zijn brood moet verdienen HUGO RAES inventie en doeltreffendheid haar weg gaat zodat de schrijver in ve le opzichten voortreffelijk werk ge leverd heeft Laat sommigen van mening zijn dat Raes ' opvatting over liefde en dood vooral van ro mantische aard is Iaat anderen weldra verveeld worden door sex al te veel sex " in een boek — nie - Hemel en dier erotische roman Wie de sterke schets De rode sjaal in de novellenbundel Een tij delijk monument en de roman De vadsige koningen gelezen heeft weet dat Hugo Raes een der zeld zame Nederlandse schrijvers is die een verbeeldingsvol pakkend en modem aansprekend verhaal van erotische aard kunnen schrijven Naar onze mening vervalt de kunst van Raes nooit tot pornografie d.i tot een geschrijf van laag allooi dat de zinnen prikkelt zonder meer Daarentegen heeft hij een intense boeiende zij het een niet altijd op wekkende kijk op het liefdeleven van de mens liefdeleven dat vol gens hem essentieel is voor het menselijk tekort mand zal aan de ennst van deze schrijver twijfelen noch aan de raar en enkele ouders van zijn waarachtigheid van zijn kunstenaar - leerlingen schijnen er anders schap Maar Hugo Raes is ook le - over te denken Zij menen dat een schrijver van erotische boe ken noodzakelijkerwijze een im moreel leraar moet zijn Het standpunt is absurd maar het schijnt sommigen onder Raes ' aanklagers reeds tot op het mi - uiterst doorgevoerd naturalisme waarin het gevoel weggezuiverd is Tegenover deze bewering kan men een andere stellen die psycholo gisch bezien wellicht steekhouden der is of wellicht even onbestemd maar een feit is dat veel psycho logie omtrent kunst wordt beoefend die de scholing van dit vak mist De schrijver wil de kunst van onze tijd als een onbegrijpelijke war winkel en een volkomen chaos zien dat is zijn goed recht maar hij moet weten dat dergelijke situ aties in de geschiedenis meer zijn voorgekomen Was het met het maniërisme ineens zo duidelijk wat gebracht te hebben Raes heeft toen tamelijk veel moeilijkheden gehad binnen zijn werkkring en om de herhaling hiervan te voor - Dit hoek mag niet in België verkücht worén komen heeft hij thans zijn toe vlucht genomen tot de gebrekkige maatregel die we vermeldden Stipendium voor Van de Vathorst Prentkunst van meesters in de NOUVEAUTé'S zowel in materiaal als vorm nieuwe aoMltomst Zoals de jonge Amerikanen ge lijk trouwens alle grote boeken en schrijvers uit de wereldletterkunde te beginnen met die van de bijbel en met Shakespeare is Raes van mening dat geen mens volledig ge tekend kan worden geen noodlot totaal omvat zonder dat daarin een belangrijke rol toegekend wordt aan de lichamelijke liefde en al wat er bij hoort Zijn kracht ligt hierin dat hij dat liefdeleven ook weergeven kan zonder ooit vulgair te worden 
18 ZATERDAG 8 OKTOBER 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Een verhaal \/ anonder zijn borstelige V wenkbrauwen tuurde hij scherp in die richting Nee Hij van vergiste zich niet Er zat beweging in Dat moest een Mies BouhuyS ^ ens zijn •^ Een vijand Waarom sloop hij daar an ' ders rond in de vroege mor - gen ' Waarom hield hij zich dan zo angstvallig verborgen ach ter de struiken Dat zou Jaspers nooit doen Teke C N toch had iemand het geluid van de koekoek geïmiteerd Het moest een valstrik zijn Er lag daar iemand op de loer Er moest gehandeld worden En vlug Snel liet hij zich enkele meters naar beneden glijden nchtte zich toen overeind en holde — zo hard de schuine zanderige helling het toeliet — het duin af Eerst enkele honderden meters verder waar de duinen iets lager waren en hij zich dus gedelrt wist door enorme zand formaties sloop hij er overheen en zocht haastig een veilige schuil plaats achter het dichte kreupel hout Hij wilde een omtrekkende bewe ging maken zodat hij de vijand in de rug kon aanvallen Hij mocht geen enkel risico nemen daarvoor stond er teveel op het spel Het was nu er op of er onder Winnen of ver liezen En hij zou winnen Hij móést winnen Hoe dan ook Ze had den wel vaker jacht op hem ge maald Jaren geleden toen hij nog in Chicago opereerde De hele Amerikaanse politiemacht had op de loer gelegen maar ' de oude Peer ' was ze te slim af geweest Hij had toegeslagen Hard Meedogenloos Hij had ze als dolle honden van zich afgeschud en de wijk genomen naar Europa Hij liet zich niet zo gemakkelijk vangen Hij wachtte nu slechts op het gun stige moment Roerloos bleef hij zitten Zelfs zijn ogen knipperden niet Het minste geluid De geringste beweging kon hem verraden De vijand passeerde hem op en kele meters Nog enkele seconden geduld M ESCHROKKEN voldeed Ben aan dit bevel Het staal van het vuur wapen glansde dof in de ochtend schemering De loop was recht op zijn buik gericht Als je dichterbij komt schiet ik je neer " siste de oude strand jutter terwijl hij overeind krabbelde er zorg voor dragend dat hij de jon gen onder schot hield Ik schiet je neer Als ' n dolle hond " herhaal de hij dreigend en Ben hoorde aan de intonatie van zijn stem dat dit geen loos dreigement was Hij her innerde zich de woorden van Herr Böhme Zulke lui deinzen nergens voor terug " Ben wist dat de hotel eigenaar gelijk had Hij zag het aan de witte benige knokkels van de wijsvinger die om de haan van de revolver gekneld was Klaar om het schot te lossen „ Lafaard " Hij slingerde de woor den in het gezicht van de oude man De revolver kwam enkele centi meters dreigend naar voren Wat spook je hier uit " snauw de de strandjutter Zeg op Waar om sluip je midden in de nachtrond mijn hut " y ET een katachtige lenige sprong dook hij neer op de jongen Al zijn opgekropte gevoelens van angst haat en woede ontlaadden zich in een dierlijk gegrom en zijn klauwen omklemden de smalle tere nek van zijn tegenstander De aan val kwam zo onverwachts dat Ben zelfs niet de kans kreeg zich te ver dedigen Hij had zich van zijn beide vrienden afgezonderd met de be doeling de hut van de strandjutter van de andere zijde te benaderen en hoewel hij uiterst voorzichtig te werk was gegaan was hij toch niet verdacht op deze onverhoedse en laffe aanval Hij voelde dat zijn luchtpijp langzaam werd toegekne pen Hij rook de vuile adem van de strandjutter Hij zag de moordlust in zijn ogen En hij wist dat deze man voor niets zou terugdeinzen De strandjutter lag met zijn volle gewicht op hem en elk verzet was nutteloos Volkomen nutteloos " LTIJD was hij zegevierend uit de strijd te voorschijn gekomen De Ongrijpbare " noemden de kranten hem en hij was trots op die bij naam De ongrijpbare Hij mom pelde het zacht voor zich heen Het sterkte zijn zelfvertrouwen Het gaf hem een morele steun Nooit zouden zij hem vangen Nooit Nooit Met de aangeboren sluwheid van een roofdier dat zich bedreigd voelt sloop hij voorzichtig verder Als een ervaren sluipschutter gebruikma kend van elke dekking die de na tuur hem bood beschreef hij een wijde cirkel over het geaccidenteer de terrein tot hij uiteindelijk zijn vijand in het vizier kreeg Behoed zaam trok hij zich terug in het duis ter van een laaggegroeide brem struik Met toegeknepen ogen en in gehouden adem volgde hij de ver richtingen van de schim die zich langzaam in de richting van zijn hut bewoog D E geluiden om hem heen ebden weg De beelden vervaagden Zijn krachten namen af Hij handelde alleen nog maar zui ver instinktief Als een dier in doodsnood Hij sloot de ogen ont spande zijn spieren en hield de adem in De list lukte De greep om zijn nek verslapte en de strandjutter richtte zich een weinig op Nog steeds bleef Ben roerloos liggen Hij had tijd nodig om zijn krachten te herwinnen Be gerig snoof hij de frisse lucht in en hü voelde het bewustzijn weer te rugkomen Hij hoorde weer de hijgende ademhaling van zijn vijand Hij wist wat hem te doen stond Razendsnel trok hij zijn knieën op plaatste zijn voeten tegen de buik van de strandjutter en strekte — met alle kracht die in hem was — zijn benen Het lichaam van zijn aan valler werd omhooggesmeten maak te een verticale boog en kwam met een doffe dreun — achter Ben — op de zachte zandbodem Nog vóór dat het lichaam op de grond smakte was Ben overeind gesprongen en wilde zich op de strandjutter wer pen Blijf staan " grauwde deze terwijl hij zijn revolver trok en de ze op de jongen richtte en haar stuur was nog genoeg plaats voor allerlei vogels Vind jij het ook zo leuk Raf " vroeg mevrouw Rozetje die genoot ze dacht nog altijd dat het brui ne staartje van haar eigen hondje was Er kwam geen antwoord Slaap je nou nog met zoveel vrienden om je heen " vroeg ze oogjes gingen naar alle kanten En ja hoor daar waren ze alle vrien den en vriendinnen die zelf niet ge durfd hadden Tussen takken en blaadjes door keken ze jaloers naar hun bruine vriendje „ Het gaat heerlijk " riep de eekhoorn en hij wuifde met zijn twee voorpootjes naar links en naar rechts Zeg kijk die kleine eekhoorn eens een verbeelding hebben " zei de lo'aai denkt hij soms dat wij niet durven " En tjoep " twee kraaien schoten meteen omlaag en gingen elk aan een kant van de eekhoorn op de bagagedrager zitten „ Wat leuk " zei mevrouw Rozetje die altijd hardop praatte als er nie mand in de buurt was er zijn twee kraaien op mijn bagagedrager gaan zitten " 1 OEN er nóg geen antwoord kwam keek ze om en ontdekte dat het staartje helemaal niet van Raf was „ O o o " zei ze toen ze hem te rugvond onder de hoop bladeren en diep in slaap natuurlijk Jij lui lak voor straf laat ik je hier en maak ik een tochtje met de die ren " Best hoor " zei Raf die ieder woord van zijn vrouwtje altijd be greep ook al sliep hij half En zo is het begonnen Zo werd mevrouw Rozetje de rond-rit-fiets van het bos ledere keer dat ze er komt en Raf liever lui onder de bo men ligt schieten van alle kanten de dieren toe en verdringen zich om een plaatsje op de fiets Soms kan mevrouw Rozetje er zelf nog maar net bij Maar ze vindt het heerlijk Mensen in de stad die ze erover vertelt knipogen zo'n beetje naar elkaar of halen achter haar rug hun schouders op Niemand gelooft het 1 OEN de vogels en de andere die ren tussen de takken zagen dat me vrouw Rozetje het best vond kwa men er meer Een lijster fladderde naast haar blinkende fietsbel een roodborstje koos een plekje op haar lantaarn en twee koolmezen reden mee op haar hoedje Wat leuk Wat leuk " lachte me vrouw Rozetje ik ben een rondrit fiets Kom maar dieren kom maar Wie wil mag mee " Nou toen kwamen er natuurlijk nog veel meer dieren Twee hazen voor wie mevrouw Rozetje even stopte kregen een plaatsje in haar fietstas Een nest jonge bosmuizen kon nog makkelijk in het mandje bij de eekhoorn en op haar schouders M AAR ga maar eens op een stil le middag het bos in en let goed op als je het kraken van fietsbanden hoort Eerst zie je een hele drom dieren kopje aan kopje maar dan ontdek je daartussen ook nog een vrolijk lachend mensenhoofd En dat is mevrouw Rozetje HOKImPOICI Hoop het middelpunt der aarde " ' O-ne © o-nee " zeqt Pold vlug - " dat niet - moor wel heet ver weg ttoop de NoordpooL of zo " Oraaü qaat meteea op weg loopb „ ea tooptea loopt - éa niets hoüOA hem tegen nij loopt mctor door ning RIEK MULDER A LS het maar even mooi weer was kon je mevrouw Ro zetje op haar fiets naar het bos zien rijden Een keurige blin kende fiets die ze met ' n wol len lapje en een beetje slaolie al jarenlang als nieuw had we ten te houden Voorop een fietstasje dat als ze wegging altijd vol broodkruim voor de vogels zat en als ze terug kwam vol wonderlijke dinge tjes uit het bos veertjes bes sen bloempjes een paar gou den beukebladeren padde stoeltjes of varentjes W ERGENS hield mevrouw Rozetje zo van als heel langzaam fietsen door het stille bos Geen auto's die je hard toeterend voorbij stoven geen stoplichten of politie-agenten die je tegenhielden en vooral — en dat vond mevrouw Rozetje het be langrijkst — geen lawaai Reif haar hondje een bruin keffertje dat ook niet zo jong meer was was het he lemaal met zijn vrouwtje eens Niets was zo heerlijk om in het hondemandje dat ze achter op haar fiets had laten maken door de stille lanen onder een dak van bladeren te rijden En daarom zag je mevrouw Rozetje ook nooit zon der Raf haar tocht naar het bos be ginnen O P ' n middag dat de zon blinkend goud door de takken viel reed ze weer op haar lievelingspaadjes Raf zat een beetje lui en met zijn ogen half dicht in het mandje van de ba gagedrager Vandaag was hij eigen lijk liever thuis gebleven want de slager had dit keer een extra hapje voor Raf meegebracht en zijn buik was nu zo bol en rond dat hij alleen maar aan heel languit liggen kon denken En daar kreeg hij de kans nog voor ook Op een plekje in het bos waar mevrouw Rozetje erg graag kwam omdat de bomen er het dichtst waren en de vogels er op hun mooist zongen stapte ze die middag van haar fiets Ze zette hem tegen een boom en tilde Raf voor zichtig uit zijn mandje „ Ga jij maar Mevrouw Rozetje en haar fietsje hoorn begonnen te schitteren „ Je meent het toch niet hè " vroeg hij Natuurlijk meen ik het " zei Raf „ als jij maar zorgt dat mevrouw Rozetje hier weer stopt en ik naar mijn huis terugkom " Gemaakt " juichte de eekhoorn en hij stak Raf zijn twee kleine voor pootjes toe Jd maar " zei Raf „ hoe doen we het " 0 heel eenvoudig Jij verstopt je onder die bladeren Wacht " De kleine eekhoorn strooide handenvol bladeren als een dekentje over de rug van Raf „ Ziezo " zei hij en nu ga ik in dat mandje zitten Mijn staartje laat ik een beetje naar bui ten hangen Dan denkt mevrouw Ro zetje dat het jouw staartje is en dat je bent ingeslapen " Dat ben ik ook " zei de slaperi ge stem van Raf onder de bladeren vandaan Mooi zo Tot straks dan " even hollen ot liggen Raf Ik zie daar toch zulke beeldige paddestoel tjes staan Die móet ik even pluk ken " Nc iou aan hollen dacht Raf niet en een paar tellen later al lag hij languit in een hoop droge varentjes te dromen en te snurken Maar dat duurde niet lang Jjj hebt het maar fijn hè " zei een stem boven hem Grrr " zei Raf Dat je het fijn hebt " riep de stem nu iets harder Zonder de kop van zijn poten te tillen deed Raf één oog open en keek omhoog Boven hem zat een klein bruin dier met een pluimstaart Dag " zei het dier dat ' n pootje naar hem omhoog stak Grrrr " zei Raf wat ben je Ben je een hond " Welnee Zie je dat niet Ik ben een eekhoorn " R Wat wil je dan van me als je geen hond bent " ¦ AF hoorde het al niet eens meer en merkte ook niet hoe de kleine eekhoorn met een vlug sprongetje in het fietsmandje schoot Gelukkig had mevrouw Rozetje het zo druk met haar pas geplukte paddestoel tjes dat ze niet erg oplette Toen ze Raf Raf " riep en het staartje uit het mandje zag hangen lachte ze „ O ben je er al luilak " riep ze en ze nam haar fiets en reed weg Nou je begrijpt zo gauw de eek hoorn veilig was achter de rug van mevrouw Rozetje schoot hij over eind en zat trots als een koning rechtop in het mandje Zijn vlugge Nou zeg jij bent ook niet erg vriendelijk uitgevallen Wat raar voor een dier dat het zo fijn heeft " „ Wat bedoel je " vroeg Raf met een grote gaap „ Je wou me toch niet vertellen dat je ' t niet fijn hebt hè Met zo'n vrouwtje op zo'n prachtig blinkend trap-ding " „ Een fiets domoor " zei Raf „ Een fiets " zei de eekhoorn hem braaf na „ En dan dat mandje Ach ach wat ben jij te benijden Zon der je pootjes te gebruiken zie je meer van het bos dan wij die er ons hele leven al wonen " 18-4 „ Ach ja " zei Raf langs zijn neus weg „' t is wel aardig Maar eerlijk gezegd zou ik vandaag ligver hier In de blaren blijven liggen Ik heb een beetje teveel gegeten zie je " „ Tsjonge " zuchtte de eekhoorn te veel gegeten ook nog O hond jij weet niet hoe jaloers wij op je zijn Elke dag opnieuw kijken we naar jullie tweeën vooral naar jou in je mandje Niemand heeft nog ooit dichterbij durven komen want ze denken dat JO gevaarlijk bent " 0 maar ik kön ook heel gevaar lijk rijn " zei Raf en hij probeerde om er zo gevaarlijk mogelijk uit te lien ' Oedt?aali blijkt niet zo vpeselijli'te zijn ^ als Ki er uit ziet en Holst ea Pold > mogen » op zija neus klimmen / " ll^bea de oUer lootste draak van de wereld " zegt hij droevig " waar mag ik jullie naar toe brengea " D ' E eekhoorn lachte „ Achwelnee " lei hij „ de anderen zijn bangbroe ken Maar Ik heb gezegd dat ik eens een praatje met je zou gaan maken Nou en dat doe ik nu Ver tel nog eens iets over dat mandje Vertel eens wat je allemaal ziet Is het waar dat de wind langs je oren suist en dat er soms zo maar beu kenootjes op je kop vallen Kom je wel eens tot helemaal bij de vijver En hoe is het asm de overkant van de vijver Zijn daar ook eek hoorns " Wat vraag je veel " bromde Raf slaperig „ als je het wilt weten moet je zelf maar gaan kijken " „ Ach domme hond zo ver kun nen mijn pootjes me toch nooit dra gen " Nou ga dan in het mandje zit ten Ik blijf wel hier Ik wil niets liever " De kleine ronde oogjes van de eek - uit Jij hebt ' m dat geleverd Jij bent de smokkelaar " Ik een smokkelaar " herhaalde de man met goed gespeelde verba zing Ik Een arme strandjut ter " „ Stremd jutter " herhaalde Ben smalend Dacht je soms dat ik je niet doorhad Je bent net zo min ' n strandjutter als als als " van drift kon hij het juiste woord niet vinden „ Als als m'n achter werk " gooide hij er woedend uit „ Wat moet ' n strandjutter met een revolver Vertel me dat eens Nou kom op Geef antwoord " M Bi EN keek hem recht in de ogen en trok zijn mondhoeken ironisch op „ Dat weet je bliksems goed " antwoordde hij Geef antwoord " schreeuwde de man en hij kwam dreigend op de jongens toegelopen „ Ik zoek de lafaard die een on schuldige jongen in de gevangenis heeft laten stoppen " Hij zei het langzaam Elk woord benadrukkend Er was geen spoor van angst in zijn stem Maar zijn hart klopte in zijn keel Hij wist welk risico hij nam maar hij moest die schurk uit zijn tent lokken „ Waar heb je het over " Over Werner Löwe " „ Nooit van gehoord " loog de strandjutter glashard „ Wie is dat " „ Werner Löwe is gearresteerd " „ O ja " Hij wordt verdacht door de po litie van smokkel in verdovende middelen " Ben pauzeerde een ogenblik om zijn woorden meer kracht bij te zetten „ Marihuana sigaretten " En wat heb ik daarmee te ma ken " „ Alles " Ben schreeuwde het uit Hij vergat het dreigende gevaar en stak een beschuldigende wijsvinger AAR de strandjutter zei niets Strak keek hij de jongen aan en Ben hoefde geen helderziende te zijn om zijn gedachten te raden Zijn leven hing aan een zijden draadje Elk ogenblik kon het dodelijke schot vallen En toch moest hij nu ver der gaan Hij moest de man tot het uiterste brengen Hij moest hem ontmaskeren Het was de eni ge manier om zijn Duitse vriend te redden „ Vooral niet laten mer ken dat ik bang ben " hield hij zich voor Want Ben was bang Doods bang Zijn knieën knikten en zijn mond was kurkdroog „ Jij hebt iedereen zand in de ogen gestrooid '" ging hij woedend verder Iedereen De bevolking De politie Die geloven dat je een arme strandjutter bent Een vreem de zonderling Maar ik weet wel beter " 0 ja " De man sprak langzaam met een duidelijk ironische onder toon „ Ik weet precies hoe de sigaret ten hier aan land gesmokkeld wor den " Zo zo En hoe gebeurt dat dan " Ze worden door ' n onschuldig uit ziend vissersbootje in plastic zak ken overboord gezet " Nee toch " Vlak boven de verzonken ruïne zodat je ze bij eb kunt ophalen " Je hebt een rijke fantasie " „ Het is geen fantasie ' t Is de waarheid Zo gebeurt het en niet anders O ja Je bént erg handig Erg sluw maar tóch heb je één fout gemaakt " Een fout " informeerde de strandjutter nieuwsgierig Ja Dat afgesproken teken met je handlanger klopte niet " Afgesproken teken " herhaalde de strandjutter „ Die imitatie van een koekoek " Wordt vervolgd De blaadjes Nu is de herfst weer In het lamd en ' t ntselt weer aan aïle kamt van dorre gele blaadjes Waar gaan toch ail die blaadjes heen f Ze liggen daar no stil bijeen langs straten en langs paadjes Maar speelt de wmd een lustig spel dan gaan ze dansen Zie je welf Ze zijn de beste maatjes Ze tmm'len langs en door elkaar Ha ha wat doen die blaadjes raar wat hebben ise veel praatjes En worden ze ten slotte ' moe dam ' dekken ze elkander toe in hoeken en m gaatjes Sssst — laat ze rustig slapen gaan ze hebben als je ' t wilt verMaa/n D E pretkahouter Fiedéldee Dat is me pas een mooiel Hij heeft drie mutsen op z'n hoofd Eén witte en twee rooie Dat is gemakkelijk zegt hij Raak ik er eentje kwijt Dan heb ik als reserve nog Twee andere altijd D E pretkahouter Fiedéldee Draagt ook nog in z'n haard Een pen een potje inkt en ook Een nieuwe ansichtkaart Dat ' s altijd handig hoor zegt hij Als je eens schrijven wilt Aan ome Willem in Den Bosch Of tante in De Bilt een zomer lang hun best gedaan als dappere saldaatjes PANNIE CREMEB AT ET pretkahouter Fiedéldee ^^^ Ging het niet best want zie De mutsen waaiden van zijn hoofd * Niet één maar alle drie ' En ach die arme Fiedéldee Trof nog een nieuwe strop Z'n ansicht mocht niet in de bus Er zat geen zegel op N A heel dat nare avontuur Al spijt het hem ook zeer Noemt onze Fiedéldee zich thans Geen pretkabouter meer »»»»»^»» %»%»»»»»»»* »»*^*»»»»»^ fc ^%*»%^^^^%»%% »»»*%%%»%»< 
TATERBfAG 3 OKTOB.ER 1964 ^ TTTRECHTSCH NIEtTWSEI.AD Margriet de Groot ik heb deze rol echt niet cadeau gekregen Seth Gaaikema drs Evenveel plezier in Kiss me Kate als in Elsschot 19 1 In ons land moet je steeds weer opnieuw heginnen Van een onzer verslaggevers l ff-'-'k ben erg blij met mijn rol in ' Stop the world ' Nu ik bij Theater wrerk geloof ik dat de toneelwereld me weer geaccep teerd heeft sinds ze op de Amsterdamse toneelschool tegen me zeiden ga jij maar rechten studeren Ik had geen acteertalent vonden ze Ik was eigenwijs en wist het altijd beter Maar ik kon het niet laten om er iets van te zeggen als ze bijvoorbeeld een Grieks stuk misvormden Ten slotte wist ik er toch wel iets - van af met m'n gymnasium alfa Als ' Fair lady ' ben ik eigen lijk nooit voor vol aangezien Van de toneelschool is nooit iemand komen kijken Geloof maar niet dat ik deze rol cadeau gekregen heb Bij de auditie was ik één uit velen Geen ' Fair lady ' maar gewoon Margriet de Groot " houden Ik leef me helemaal uit in deze musical Bovendien staan we niet iedere avond op de planken zodat ik toch veel thuis ben bij m'n kinderen " Onze volksliedjes zijn nog niet dood Coby Schreijer Iaat de schminken Dat had ik nooit ge daan Je uiterlijk speelt in de show een grote rol Ik moet ook afval len Ik weeg nu 78 kilo Dat moet minstens 73 worden Bij de wedstrij den schaatste je dat er wel af nu niet meer " Over zijn uiterlijk hoeft Hans Jürgen overigens niet te klagen Hij is groot Imap en ondanks alle roem bijzonder aardig gebleven Hij krijgt van de twee ook de meeste post Maar dat heeft een andere reden Sinds het huwelijk van Marika Kilius krijgt hij duizen den troostbrieven en huwelijksaan zoeken Hij lacht er maar wat om „ Ik de versmade minnaar Mis schien zijn Marika en ik de eerste veertien dagen die we samen schaatsten verliefd geweest Meer is er nooit tussen ons geweest We zijn gewoon goede vrienden " Maar zijn jeugdige bewonderaarsters wil len niet van die waarheid weten De echtgenoot van Marika Kilius heeft dat tot zijn schade en schande moeten ervaren Toen hij laatst met zijn vrouw en Baumler een café binnenstapte is hij compleet uitge jouwd Wat zijn hun toekomstplannen Zegt Marika Ik zou erg graag kinderen willen hebben en gewoon gezellig thuis zijn " Hans-Jürgen denkt er anders over Voorlopig nog niet trouwen ' n Goede schaats ster worden in de show Of mis schien een filmcarrière opbouwen " BB werd 30 jaar Met haar vaste vriend Bob Za gury en enkele intieme vrienden heeft Brigitte Bardot haar dertig ste veriaardag gevierd Ondanlcs het feit dat zi.i dus de twen leef-ti.id is gepasseerd hult zi.i zich nog steeds In de St-Tropezmode lange haren slobbertrui strakke spijker broek en laarsiés mensen Overigens zal B.B binnenkort in ons land te zien zijn in een bij rol in een film uit de tijd toen zij nog onbekend was De film heet ' Helena van Troye ' en werd vroe ger reeds in ons land vertoond meezingen Men zou haar een idealiste kunnen noemen die dagelijks ter kruistocht vaart voor het Nederlandse volkslied een beetje irreëel misschien een vrouw die optreedt in een lan ge Jacoba van-Beieren-achtige-japon zichzelf begeleidt op een oude Franse gitaar en zingt van minne maagdelijn en koene jonkmannen Maar wie Coby Schreijer ziet met haar vrolijke blauwe ogen en haar stem hoort waarin zich heel ver weg Noordholland spiegelt merkt al spoedig dat het juist dat irreële is waartegen ze vecht De irreële plaats dïe wij Ne derlanders aan onze muzikale historie hebben toegedacht zo ver weg gestopt dat iedereen alleen nog maar met een licht schouderophalen en een mis troostig gezicht tot de bewering komt dat Nederland helemaal geen volksliedjes heeft en dat handje vol dat er dan wel is ook niet veel soeps is GEK nST Het is geen wonder vindt Coby Schreijer Onze volks liedjes zijn naar de lagere school verhuisd ze zijn aan de leeftijd van de schooljeugd aan gepast ze zijn gekuist ze zijn ontdaan van hun karakter Onze kleuters zingen van „ als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brij " grootvader had de keuze tus sen de pot met bonen en een mooie meid Maar dat is netjes veranderd Onze volksliedjes vervelend En Jan Burgers dan die nog wel in een lang zamer ritme een plaat maakte van „ komt vrienden in den ronde " het luchtige scharen slijperslied Wat is een volksliedje eigen lijk Een melodietje dat lang geleden eeuwen geleden soms is ontstaan hoe is niet meer na te gaan Het is gezongen door grootouders voor hun kleinkin deren — en er werd vroeger heel wat gezongen — en die kleinkinderen zongen het weer voor hun kleinkinderen Waar - Stop the world makkelijker dan Fair lady Ze praat er nuchter en zakelijk over hard bijna als ze zegt er vol doening in te scheppen dat ze dit be reikt heeft „' t Gaat hier heel an ders dan in het buitenland Als je daar succes hebt vvil iedereen je graag hebben Zo maken ze sterren Maar bij ons moet je iedere keer weer van onder af aan beginnen Tijdens ' My fair lady ' mocht ik niet schnabbelen Nieuwe contacten leg gen was er niet bij Toen de show ophield kon ik nergens meer terecht Ik heb lang geaarzeld voor deze rol Mijn man specialiseert zich in de psychiatrie We kunnen het geld best gebruiken Maar met twee kin deren Jaap heeft tenslotte alle bezwaren weggepraat Hij is een grote steun voor me maar bemoeit zich nooit met het werk zelf Dat zou ik niet kunnen Hij komt altijd bij een première kijken en één of meer keren daarvoor Dan hoeft hij niet bang te zijn voor pijnlijke ver > rassingen Dit is ook veel beter voor me dan alleen maar thuis zitten Ik moet iets te doen hebben buiten het huis - om Omdat de melodie goed was Er zijn liedjes tophits uit vroeger dagen zoals uit het kluchtig zangspel Jan Salie de My Fair Lady uit de 16e eeuw Een lied als van de vier Co ninghskinderen is al opgete kend in de kloosters voor de 12e eeuw Maar alleen de goe de liedjes maakten kans tot volksliedje te worden gepromo veerd en daarom is het be lachelijk ze nu maar overboord te gooien vindt Coby Schreijer Ze zijn nu nog leuk ze liggen ook nu nog in het gehoor ik laat dè mensen meezingen na tuurlijk want volksliedjes zijn niet voor solozang In de Waag taveerne in Haarlem waar Co by Schreijer het oude volkslied aan de moderne mens presen teert worden ze gretig geac cepteerd gezellig meegeneu ried en gezongen Ik wil proberen onze volks liedjes die bijvoorbeeld in En geland bijzonder veel waarde ring ondervinden weer echt hun plaats als volksliedje terug te geven ze samen te zingen met jonge mensen In novem ber komen er een paar Engel sen en een Amerikaan in de Waagtaveerne die hun eigen volksliedjes ullen zingen en die sfeer mee zullen brengen waarmee ik de Nederlanders zo graag wil confronteren om dat dat ook de sfeer van hun eigen volksliedjes is SOBER ' Thuis ' is sinds juli een flat twee hoog in Amstelveen Een sober in gerichte woonkamer met matting op de vloer twee gemakkelijke stoe len waarvan er één hoognodig over trokken moet worden een vaste bank een ouderwetse ovale bruine eettafel met witte stoeltjes een aquarium een simpele stalen boe kenkast en een piano Als de tele foon gaat zegt ze Mevrouw Van Luin Het is moeilijk te geloven dat zij de ' Fair lady ' was die 600 keer avond aan avond volle zalen trok ONREDELIJK Stop the world " is voor mij lang zo moeilijk niet Ik moet al leen een paar vrouwentypen neer zetten De Fair lady " was een rol waarin ik moest meegroeien in de ontwikkeling van één vrouw Hetzelfde wat Hans Pauwels als Littlechap in Stop the world " moet doen Daarom vind ik het onrede lijk dat Hans zo'n slechte kritiek heeft gekregen Zijn rol is enorm zwaar Bovendien heeft hij veel minder ervaring dan ik Hij speelde alleen kleine rollen in Irma la Douce " en Kiss me Kate " Er is ook geschreven dat het een zwak stuk is dat goed gebracht wordt Het is zo makkelijk om zo iets te zeggen Ik heb ook nergens gelezen waarom het slecht zou zijn Aan My fair lady " kon niet ge tornd worden Dat was Shaw En bovendien toegankelijk voor een breder publiek Maar daarom hoeft Stop the world " toch niet meteen de grond in te worden geboord " ONTZAG Margriet de Groot spreekt met ontzag over de regisseuse - Elise Hoomans Zij heeft zo ontzettend veel ervaring en fantasie Voor iedere zin weet zij wel tien inter pretaties tien achtergronden Ei genlijk heeft zij de show gemaakt Ze inspireert me ook veel meer dan Lars Schmidt bij My fair lady " Bij de repetities liet ze me altijd zelf modderen Dan schaaft zij het bij Dat werkt veel pretti ger Bovendien ben ik me nu bij iedere scène bewoist wat ik doe Bij My fair lady " heerste ' n ijze ren discipline Urenlang een scène van vijf minuten herhalen Ieder ge baar iedere hoofdknik ging vol gens plan Soms vervloekte ik het Maar Lars zei altijd ik wil je al leen zien huilen uit drift niet uit zelfmedelijden Natuurlijk heb ik er veel door geleerd Maar ik werk toch liever zoals het nu is " Margriet de Groot heeft haar draai gevonden Vroeger toen ze op het Haarlemse Coomhertlyceum hoofdrollen speelde in Griekse tra gedies wilde ze maar één ding puur toneel Maar die tijd is voor bij want dat is haar te eenzijdig Ze heeft succes in de musical en wil er mee blijven doorgaan Het streelt haar eerzucht vooral als ze terugdenkt aan die tijd dat de men sen zeiden ga jij maar rechten studeren Kort geding tegen Vara over foto De Amsterdamse 29-jarlge free lance fotograaf J de Booy heeft te gen de Vara ' n kort geding aanhan gig gemaakt dat maandagochtend voor de president van de rechtbank te Amsterdam zal dienen De fotograaf verwijt de Vara dat zij in haar rubriek Achter het Nieuws vorige week gebruik heeft gemaakt van een door hem ge maakte en exclusief aan een dag blad verkochte foto voorstellende prinses Irene op een wandeling in de Spiegelstraat tijdens haar bezoek aan Amsterdam De Vara heeft de foto gecopieerd hoewel daarop dui delijk stond vermeld dat dit niet mocht geschieden zonder toestem ming De heer De Rooy heeft de Vara middels zijn advocaat gesom meerd te verklaren dat zij geen in breuk meer op de auteursrechten van door hem gemaakte foto's zal maken Dit heeft de Vara gewei gerd Eiser wil nu het verbod om nog eens inbreuk op diens auteurs rechten te maken op straffe van een dwangsom van 2500 gulden Hans Baumler lacht om alle troostbrieven Volgende week met Marika in ons land Van onze correspondent MANNHEIM — Het ijsstadion in Mannheim zit volgepakt Achtduizend mensen zijn een avondje uit naar de Wiener Eis revue Ze zitten of staan op houten banken Kijken in het don ker naar de verblindend-witte vloer beneden Alle kleurige kostuums en viralsmaten ten spijt zijn ze maar voor één ding gekomen En dat is voor het Olympische paar Marika Kilius en Hans Jürgen Baumler start in de Amsterdamse Apollohal Het is de enige plaats in het bui tenland die het paar aandoet Want de revue beseft maar al te goed dat zij met deze sterren de grootste kans op succes in Duitsland heeft SJOUKJE Uitgerekend in Amsterdam wordt het een treffen met de concurrent Want een paar honderd meter van de ApoUohal — in de RAI — speelt op dat moment Holiday on ice " met Sjoukje Dijkstra De directie van de ' Wiener ' heeft in die kracht meting overigens een minder hard hoofd dan ' t lijkt Leuk is ' t natuur lijk niet Maar we spelen maar vijf dagen samen En dan we rekenen op de enorme aanhang die het paar zich zeker ook in Nederland heeft verworven " En de jongelui zelf Baumler zegt „ Ik krijg gemiddeld 2000 brieven per dag Daar zijn er heel wat bij uit Nederland Die fans komen zeker kijken " mArika kiltos Kon het>'gezelschap zich een be ter visitekaartje wensen Als ze op komen davert het applaus uit 16.000 handen Precies vijf minuten staan ze op het ys Maar in die korte tyd schaatsen ze het publiek dan ook tot verrukking met hun beroemde kür ' n stokje show uit de West Side Story en een finale in walsmaat Ze verdienen elk ƒ 9000 - per week Dat is een heleboel geld als je net twintig bent Maar de Wiener Eis revue haalt dat er dubbel en dwars uit In Neurenberg waar het paar ' n maand geleden zijn show-carrière begon liep het storm In Düsseldorf dat na Mannheim op ' t programma staat zal het niet anders gaan Maar in Nederland Zeven oktober gaat de „ Wiener Eisrevue " van De Wiener Eisrevue heeft overi gens nog een goede troef in handen voor haar optreden in Nederland Dat is Joan Haanappel Over ander half jaar loopt Joans contract bij de revue af Ze weet nog niet wat ze zal gaan doen zegt ze Haar omge ving is beter op de hoogte Ze wordt de laatste tijd herhaaldelijk genoemd als toekomstige partner van Baum ler want de pas getrouwde Marika Kilius maakt er geen geheim van dat ze binnen afzienbare tijd het ijs vaarwel wil zeggen Maar voorlopig schaatst ze nog met haar partner tot grote vreugde van het publiek „ Voor ons is de overgang van amateur naar beroeps niet zo groot geweest " vindt Hans Jürgen Ook in het wedstrijdpaar rijden zit een heel sterk show-ele ment Alleen de spanning is nu weggevallen Nu kan ik lachen als ik een fout maak Maar toch ik ben wel erg zenuwachtig voor het optreden Nu zijn ' t dan wel niet meer de jury-cijfers maar is ' t het publiek Wat wel vreemd was in ' t begin was dat ik me moest Van onze correspondent GRONINGEN — Seth Gaaikema nationaal bekend Groninger tekst schrijver cabaretier vertaler van grote musicals als My fair lady Kiss me kate en Oliver is docto randus in de Nederlandse letteren Ik houd enorm veel van het vak Nederlands Vooral de literatuur maar ook de taalkundige kant En wat die aandacht voor het detail betreft die heb ik ook wanneer ik een tekst schrijf Ik kan uren be zig zijn met een woord Voor mijn scriptie heb ik een studie gemaakt van Willem Elsschot Ik ben een jaar lang met hem opgetrokken bü wijze van spreken Speciaal heb ik me verdiept in de figuur Laarmans Aan die fi guur heb ik in mijn scriptie ge poogd gestalte te geven Ik heb met evenveel plezier voor mijn scriptie gewerkt als bijvoorbeeld aan de vertaling van Kiss me Kate Ik zou graag eens een scenario willen schrijven voor een film Dat lijkt me geweldig Wat vindt Seth Gaaikema van het Nederlandse cabaret „ Mopperen ligt ons goed Vrij blijvend mopperen dan waarbij we niet tot daden hoeven over te gaan Daarom doet het cabaret het in ons land ook zo goed Want ca baret dat is eigenlijk niet anders dan-mopperen op niveau " „ Ik heb een geweldige bewonde ring voor Wim Kan Ik heb veel teksten voor hem geschreven In zijn laatste programma is de tekst van het liedje „ Berend heeft een koe gekocht " van jnij Een paar regels uit dat liedje ' s Avonds een tevreden man melkend in de schemer Gelukkig hij die leven kan ver van ik Jan Cremer En wat vindt je hiervan Hij deed in tweedehands ploegen Uitsluitend voor z'n genoegen En naar ik heb horen zeggen Ook wel in tweedehands eggen Gek hè Die regels spelen me de laatste dagen steeds door het hoofd Die kom je zeker wel eens een keer tegen in de een of andere tekst van me Belangstelling voor Engelse les Voor de BBC-cursus Engelse les voor beginners — met de uitzen ding waarvan de NTS dinsdag 6 oktober van 19.45 tot 20.00 uur een begin maakt — blijkt grote belangstelling te bestaan De uit 10.000 exemplaren bestaande eerste oplage van het eerste boekje van dertien lessen was in recordtvjd uitverkocht Ook de tweede oplage van even eens 10.000 exemplaren die bin nenkort van de persen komt bleek niet toereikend om aan alle be stellingen te voldoen Van de derde oplage zijn inmiddels al 8.000 boekjes besteld AUes wordt in het werk gesteld om de boekhandel in de eerste helft van oktober te kunnen voorzien De kijkers-cuifeisiten die op 6 oktober nog niet in het bezit van het boekje zijn behoeven niet in moeilijkheden te geraken omdat de eerste les op dinsdag 13 oktober vóór de uitzending van de tweede les wordt herhaald Weer getrouwd Jayne Mansfield is voor de tweede keer getrouv^d Haar wederhelft is ditmaal de Amerikaanse regisseur Tho mas I Ottaviano bekend onder de schuilnaam Matt Cimber Het huwelijk had plaats in Mexico De actrice was gescheiden met de „ ex mr Universe " Mickey Har gitay 
20 ÏATERUAO i ÖKTOBEK 1964 ÜTRECHTSCH SflEÜWSBLAÖ Grediet - en Effecienbank N.Y KROMME NIEUWE GRACHT 6 — UTRECHT Gevraagd fonge medewerksters dte goed kuimen typen en de Neder laodsa taal peirfect behieersan Dlploiina IVIULO H.B.S of M.M.S Wij fcuinnen bij ons assuramitlebedrijf en op onze adïdeling boekhoudlrag afwisse lend en interessant - werk bieden aan meines die met beüaingstelliinig hun wenk ¦ wlUen verrichtem schiiltelijk aan de afdeling secreta riaat van de Bank N.V v/h Firma TJADEN A CO Groothandel In tandheeükiundlge insfamtnönten Westerkad « 19—23 te Utrecht vraaat voor licht montagewerk een GEPENSIONEERDE TECHNISCHE KRACHT INSTRUMENTMAKER De werktijden kunnen in overleg ge regeld worden SdürUtel soUcltatles te richten aan ds Birectie ^ illllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllNlllllllimillilliiilllllllillllllllllllllllillllllllllllliiiiiiiiij I BEKENDE LEVENSMIDDELENFABRIEK vraagt 1 = voor het bezoeken van kruixiendieiis In Utrecht en | I Noord-Brabanit een | I energieke 1 I VERTEGENWOORDIGER | I in het bezit van rijbewijs BE beneden 1 I 30 jaar die veeés ervaring als vertegen | i woordiger heeft opgedaan en woonachtig | I is in Utrecht Zeist Geldermalsen of | I Culemborg i i Eigenhandig naat inkt geschreven soUicitaities met | i korte vermelding levensloop en pasfoto te richten 1 i aan de Personeelsafdelitig van Recter's Fabrieken i I N.V Postbox 3 te VEENENDAAL | ^ lilltllillllllllllllllllnillllllllKllllllllilllllllllllllllllllllllllllillillliilliiiiilllllllllltlllllllllllIlï ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r ^ bruna n.v § 8 vraagt voor spoedige Indiensttreding ACTIEVE JONGEDAME voor haar afdeling tljdschriftenadm Leeftijd 20-24 jaar Mulo-opleldlng en er varing met tel - en schrijfmachine strek ken tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor Brlglttenstraat 7 - Utrecht - Tel 16041 Voor de vacerende Jtunotie van filiaalleïdster zoeken wij — vooraanstaande Europese textielond — oon/tact met een actieve dame r wy vragen • k verkoopervaring ¦ lr representatief voorkomen •^ leidinggevende ca paciteiten ¦^ leeftijd 27-40 jaar wy bieden haar T ^- onafhankelijke en prettige werkkring " Ar goede salariëring ¦ i voUedig betaalde Inwerkperiode •^ levenspositie in typisch vrouwelijke en modieuze omge ving Deze functie is bijzonder geschikt voor gerouti neerde verkoopster met kennis van breien die haar positie aanmerkelijk wU verbeteren Absolute geheimhouding verzekerd Zend uw brief vergezeld van recente pasfoto en korte levensbeschrijving aan PHILDAR NEDERLAND p.a Paardebloemsiraai 27 II — ARNHEM Telefoon 08300—21190 ililllliiliiiiiiiHiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii Onderlinge Naiionale Verzekering 1 I tegen Ziekenhuiskosten ONYZ I I MALIEBAAN 10 A — UTRECHT | I In de kantine van ons modeim ingericht kantoor 1 1 is plaats voor een i MEISJE i voor lichte kaniinewerkzaamheden | I Leeftijd 15 ^ 16 jaar i i Korte werktijd Zaterdags vrij i I Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden | I Persoonlijke aanmelding op het kantoor van i I maandag t.m vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur | ^ lltllliiiiiiiinMiiiiiiMiiiiiniiiMiiniiiiiiiiMiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiitltiiiiiiiiiliiiiiiiiiitiiiiiiiiiiir r Bij de Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Utrecht Maliebaan 13 te Utrecht kan worden geplaatst een technisch ambtenaar Ie klasse Vereist diploma H.T.S burg bouwkunde of een daarmee gelijk te stellen opleiding praktische bouwerveiring het bezit van rijbewijs BE wordt op prijs gesteld Leeftijd 30 jaar of ouder Salarisgrenzen ƒ 810 — tot ƒ 978 — per maand exclusief 4 % vakantie-uitkering 5,3 % huurcom pensatie en 3 % pet verhoging Schriftelijke sollicitaties onder no 4-6697/1239 in linkerbovenhoek env en brief zenden aan de Rijks Psychologische Dienst Bureau Personeels voorziening van de Rijksoverheid Prins Maurits \& xs \ 1 ' s-Gravenhage J Aannemersbedr^t W B STOLKER V T " 3 3 ff t ' JONGE ADMINISTRATIEVE KRACHT mnl Prettige zelfstandige werkkring Voor goede kracht levenspositie Uranlumweg 15 - UTRECHT - Industrieterrein Lage Weide — Telefoon 40638 r \ BONNA VIANEN vraagt voor spoedige indiensttreding een ADMINISTR KRACHT Ulo-opleidnig en diploma M.B.A vereist Leeftijd tot 30 jaar -- • 5-daagse werkweek • Gratificatieregeling • Vakantietoeslag • 3 weken vakantie per jaar • Reisgeldvergoeding Schriftelijke solUcitaties te richten aan Bonna Vlanen Aimé Bonnastraat 17 Vianen L J RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Op de onderaMelinig parodontolagie van de af deling consea'verende tandheelkunde kan zo spoe dig mogelijk worden geplaatst een SECRETARESSE VAN DE LECTOR De werkzaamheden zijn voeren van binnen - en buitenlandse cor respondentie hulp bij samenstellen van publikaitóes an collegeaantekeningen organisatie patiëntenbehandeUng prafctijkassiiistenitie in beperkte mats Schriftelijke soildcitatles met varmieldinig van ge noten opdedding leeftijd etc te richten aan do lector van bovengenoemde afdeling Jutfaseweg 7 te Utrecht ^¦¦¦¦¦¦¦«¦{{«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I ¦ AUTO PALACE „ UTRECHT " N.V Hoofdagent Citroen en Panhard vraagt voor spoedige indiensttreding JONGE VROUWELIJKE KRACHT voor de afdeling boekhouding Diploma Mulo veireist Type-diploma at daarvoor studerende strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan ons kanifcooradires Amsterdamsestraatweg 909 te Utrecht Telefoon 41912 toestel 4 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ De N.V „ COQ " Kanaalweg 72 - Utrecht V i * a a sf t EEN TIMMERMAN die opgeleid wil worden als Ie assistent voor onderhoudswerken alsmede het maken van nieuwe kantoormeubelen Leeftijd minimaal 20 jaar Aanmelden dagelijks tussen 9 en 4 uur Kanaalweg 72 Utrecht v ^ Wanneer u een veelzijdige en interessante werkkring zoekt een goed salaris wilt ver dienen middelbare schoolopleiding hebt ge noten en in de Nederlandse en moderne talen kunt korresponderen en stenograferen komt u dan eens bij ons solliciteren als DIREKTIE-SECRETARESSE Ons bedrijf bevindt zich op nog geen 10 minuten afstand van Utrecht en is ook per bus bijzonder gemakkelijk te bereiken Eventueel te maken reiskosten worden van zelfsprekend vergoed Sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de direktie en zullen zeer discreet worden be handeld Indien gewenst kunt u ook telefo nisch een afspraak maken LANDAAL - SCHELDE N.V STRIJKVIERTEL 38 DE MEERN telefoon 03406 - 1741/1742 Algemene Sein Industrie N.V G.R.S.-Standaird Electric vraagt voor haar tekenkamer TEKENAARS elektrotechniek zwakstroom De werkzaamheden omvatten na een in werkperiode het op tekening brengen van spoorwegbeveUigingsinstallatles en het uit werken van de op deze tekeningen betrek king hebbende details Opleiding L.T.S elektrotechniek ofg^ijkwaardig Enige ervaring in de schakeltechniekstrekt tot aanbeveling Wfl bieden een interessante werkkring met goede arbeidsvoorwaarden • Pensioenregelmig aanwezig Schrdfteiijke soJlicitaties met volledige gegevens te richten aan de Diirectie ^ Marlaplaats 3 te Utrecht Ploeg Palma gedrukt op linnen 5 kleurstellingen f 10,50 per meter Een raam een kamer een ruimte Buiten muren die beschermen Binnen de vreugde van een persoonlijke keuze Hoe Een kunstenaar schept Een dessin wordt geboren Er komen kleuren Iets nieuws doemt op Waargemaakt door de wever Waargemaakt in textiel Ploeg Ploegstoffen I ^^^ Bl ____ BERGEYK/LONDEN ƒ DOSSEtPORF ƒ BRUSSEL | PELTERIJEN CH J CHIOTAKIS vraagt voor haar nieuwe | pand voor direct Leerling verkoopster Aanm CHOORSTEAAT 2 S POPPENZIEKENHUIS zoekt vriendelijke J FIRMA DE GROEN vraagt WINKEUUFFROUW vlechters en halfwas-vlechters Leeftijd boven 20 jaar Prettige werkkring Go«l salarta Aanmelden te Woerden 1 Jacobynestraat 2 — UTRECHT — Telefoon 14489 S C Baars Weteringstraat 50 Tel 03480-3969 Te Utrecht Oderdreet 35 Telef 030—14116 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 Advertentie Miljoenen moderne vrouwen voelen zich met o.b tampons veilig ¦ altijd en overal 21 Harold Wilson komt niet met bewijzen - ff MIEHBUM 1 WIETzeX — y ^ j r T^^HAMNOVeR / J Op de Luneburger pompte schepte en dolf len het „ vloeibare gou Bestaan er nieuwe perspectieven voor rhenmaliiders j LUNEBURGERHEIDE — Ruim 80 jaar geleden maakten de bewoners van Wietze voor het eerst kennis met de olie kerels ' die het voorheen zo af gelegen heidedorp een heel an der aanzien zouden geven Het gezicht van de olie Wiet ze heeft dat gezicht tot van daag de dag behouden Alleen de olie is er zo goed als op Men kende de olie er overigens al lang voordat de oliekerels ten tonele verschenen Hier en daar in de heide lagen teerkuilen ' - poelen met een drabbige massa water en wat olie die natuurlijk bovenop dreef De boeren schepten de olie eraf en gebruikten haar als huismid del tegen koliek en als wagensmeer — als zodanig is de vloeistof ook tegen goed geld verkocht Veel was het niet en men bekommerde er zich ook niet om waar de olie eigen lijk wel vandaan kon komen Er dreef altijd wel nieuwe teer ' op het water ruim voldoende om de zieken te helpen en de wagenassen te smeren GESCHIEDENIS Het eigenlijke olieveld was uiter aard van veel jongere datum maar niettemin even oud als de geschie denis van de olie-industrie De eer ste olie was er al aangeboord toen kolonel Drake in Pennsylvania de eerste olieboring ter wereld ' sloeg 18.59 Een lialf jaar voordat de olie van Titusville opwelde kon professor G C K Hunüus de Han noverse regering rapporteren dat hij olie had aangetroffen die steeds meer en beter werd naarmate hij dieper boorde Helaas moest de bo ring worden gestaakt omdat een grote zwerfkei op 35'/2 meter diepte een onoverkomelijke hinderpaal was Prof Hunaus — de straat naar het postkantoor van Wietze is naar hem genoemd — zocht eigenlijk geen olie Hij dacht dat er bruin kool zat en dat de olie uit bruinkool was ontstaan daarom was de bo ring in een van de teerkuilen aan gezet Die teerkuil is er nog hij is nu een vergaarbekken van verbruik te of onbruikbare olie alle moge lijke bitumenresten en afvalwater een stinkende poel van verderf die door veel overvliegende vogels voor een watervlak wordt aangezien Jaarlijks komen er dan ook tiental len vogels in om De exploitatie van het olieveld Wietze begon in de jaren tachtig nadat men veel dieper had kunnen boren en na enkele missers de olie voerende laag op ruim honderd me ters diepte had aangetroffen Het ging er bij de winning in die da gen soms nogal wild en Ameri kaans ' toe OP ADEM Net als bij de „ óilboom " in Penn sylvania Californië en Texas ston den er de boortorens en vierpotige hijsbokken man aan man Er werd in korte tijd onevenredig veel olie aan de bodem onttrokken en onder linge concurrentie was oorzaak dat het veld geen tijd kreeg om „ op adem " te lïomen Met andere woor den de boorgaten hielden soms plotseling op te produceren omdat de olie van huis uit altijd wat stro perig en dus traag geen tijd werd gelaten naar het boorgat te vloeien Dan werd een nieuwe boring ge slagen en dat gebeurde in de olie roes van die dagen niet enkele maar vele tientallen en honderden malen Er zijn dan ook in de loop der jaren zeker meer dan 2.000 bo ringen verricht door tal van klei ne en grote maatschappijen Neder landers hebben ook aan de olie rush " meegedaan er bestond een „ Maatschappij tof exploitatie van oliebronnen in Hannover " opgericht in 1895 met een kapitaal van 1 mil joen gulden De maat " zoals zij in de wandeling werd genoemd produceerde in 1899 samen met een Duitse onderneming 2500 ton aard olie — dat was / oor die tijd in het olie-arme "" uropa heel veel Het gevolg van die activiteit was een totaal van olie doortrokken land schap vooral ten noorden van het dorp De sporen van de oliewinning van die dagen zijn er heden ten da ge nog te zien in de vorm van kui len en gaten met hier en daar een verroest stuk pijp rottende balken en overal grote klompen asfalt res tanten van de olie die bij de pro - Van onze correspondent „ Olie — dat is verleden tijd zeggen ze in Wietze Europa's oudste en merk waardigste olieveld uniek ter wereld heeft de strijd opgegeven na meer dan drie miljard liters aardolie te hebben geleverd Er is geen manier om olie te winnen i>f het is geprobeerd op de Luneburger Heide 25 km ten noorden van Hannover Men heeft er het vIoeibare goud ' met houten pollepels van het water en in emmers geschept men heeft er de olie opgepompt in grote houten vaten die met paard en wagen werden vervoerd Dat pompen gebeurde moei zaam — met mankracht en later ook met stoommachi nes — uit even moeizaam geboorde gaten Men heeft de olie zelfs gedolven in een mijnbedrqf — de enige oliemijn ter wereld Dat wil zeggen het oliezand werd ondergronds afgegraven en bovengronds gewassen met stoom — zo grondig dat er geen druppeltje olie achter bleef duktie en het overhevelen in vaten rijkelijk in het heidezand vloeide en daar uitdroogde en verhardde AFGEDAAN Wietze heeft nu afgedaan Van de tientallen hijsblokken die vijf jaar geleden nog de grazige oeverlanden langs Wietze en Aller beheersten met hun eentonige kreimende en knarsende baIanspompen,bij zessen tegelijk van één centraal punt be diend staat er hooguit een half do zijn Een viertal buiten bedrijf en dus zo dood als een pier is met een keurig houten hekje de bij de Duitsers zo geliefde „ Jagerzaun " omgeven en blijft als „ oliemuseum " behouden Een beetje verderop staat de enig overgebleven ouderwetse jaknikker „ in actieve dienst " met driftige rukjes de laatste litertjes olie uit de grond te halen — een tweede pompblok staat er wat over bodig bij En dan de mijn op zichzelf een interessant bedrijf De olie van Wiet ze is volkomen gasvrij zodat mijn bouw mogelijk was De olie kon hierdoor op tweeërlei wijze worden gewonnen Het uitgegraven oliehou dende zand werd met stoom ' ge kookt ' waarbij de olie voor de volle 100 pet kon worden geëxtraheerd Naast dit wassingsproces werd sij pelolie geproduceerd — dat was de olie die druppelsgewijs uit de gaten tevoorschijn kwam en in hellende gootjes door de mijngangen naar on deraardse opslagtanks werd geleid — hierbij had men dus geen ander werk dan de aldus vergaarde olie van tijd tot tijd op te pompen Lange tijd heeft de mijn die van 1920 tot 196.3 in bedrijf is geweest de DEA die haar exploiteerde had ook een oliemijn in Pechelbronn in de Elzas die al jaren geleden is gesloten de opbrengst van het veld op peil gehouden maar meer dan een klein olieveld is Wietze nooit geweest Van de drie miljoen ton die het veld in totaal heeft opge bracht is 1 miljoen door het mijn bedrijf geproduceerd Als men na gaat dat de overige twee miljoen ton door meer dan 2000 puntten in on geveer tachtig jaar is gelevei-d dan is het duidelijk dat de opbrengst per put wel zeer miniem is geweest Maar het is zeer moeilijk om in Wietze met vergelijkende cijfers te gaan werken Daarom nog wat ' tutti frutti ' tot besluit In de loop der jaren zijn in Wietze 52 maatschap pijen werkzaam geweest — 60 jaar geleden opereerden er liefst 32 te gelijk Van die 52 maatschappijen bleven uiteindelijk 24 over die ge leidelijk zijn opgegaan in de DEA die in 1911 is opgericht en sedert dien het veld heeft geëxploiteerd In laatstgenoemd jaar bedroeg de to - Weer vijf jaar sfe^'isf De officier van justitie bij de recht bank in Den Haag bleef donderdag bij zijn eis vijf jaar mot aftrels en ter bescliikkingstelling van de regering tegen de 44-jarige Haagse vertegen woordiger A B die ook reeds in ja nuari tereclit heeft gestaan wegens poging tot moord van zijn vrouw en zedenmisdrijf jegens zijn minderjarige dochter Inmiddels is een psycliia trisch rapport opgesteld Na een verhouding van enige jaren wenste zijn dochter deze te verbre ken Dit bracht de man zo van streek dat hij zijn vrouw uit de weg wilde ruimen Hij meende dat zijn dochter dan de verhouding wel zou voortzet ten Een aanslag mislukte echter De raadsman mr F G Piket zei dat verdachte een godsdienstig man is én mogelijk voorganger zou zijn geworden bij zijn kerkelijke gemeen schap Hij vraagt zich telkens af hoe hij tot zijn daad is gekomen Zijn hu welijk is thans ontbonden en zijn ge zin uit elkaar Een zoon is echter be reid hem bij invrijheidstelling in huis te nemen Pleiter kon wel akkoord gaan met ter beschikkingstelling van de rege ring waardoor verdachte wordt op gevangen Hij achtte de voorgestelde gevangenisstraf veel te zwaar en be pleitte te volstaan met het jaar dat hij reeds in preventie heeft doorge bracht EVEN PEfNZEN I 13 ^ 56769 ^^ HORIZONTAAL 1 voedsel 2 reeds meisjesnaam lengtemaat 3 speelgoed bitter vocht 4 loven lengtemaat 5 papegaai laborato rium 6 achter wit koorhemd 7 naam van sprookjesfiguur keuken gerei 8 bijwoord de onbekende muzieknoot 9 arbeidsvermogen VERTIKAAL 1 aardnoot 2 soort onderwijs deel van de mast voegwoord 3 bijbelse figuur vlak temaat 4 onder andere reeds 5 lai ve van een meikever 6 meisjes naam Italiaanse ontkenning 7 ma gertjes waterdoorlatend 8 name lijk en andere spil 9 land in Oost Europa • Honderd nieuwe studenten heb ben de beide theologische opleidm gen voor de gereformeerde kerken de Theologische Hogeschool te Kampen en de theologische facul teit van de Vrije Universiteit te Amsterdam er dit jaar bijgekre gen Kampen schreef 43 eei ste-jaars in bij de Vrije Universiteit meldden zich 62 nieuwe studenten aan Advertentie ^ sss tale opbrengst 89000 ton — dit was een record En nog zijn de oliekerels niet uit Wietze verdwenen De ' olie eigen lijk ook nog niet Met de gebruikelij ke middelen dus zonder kunstgre pen als gas of water inpersen enz kan slechts hooguit een derde van de werkelijk in een olievoerende laag aanwezige hoeveelheid worden gewonnen Onder Wietze zou dus nog plm 6 miljoen ton olie kunnen zitten Er worden nu proeven genomen om de olie door middel van onder aardse verhitting waarbij een deel van de nog aanwezige olie wordt verbrand gemakkelijker naar enke le boorgaten te doen vloeien Over de resultaten ervan is nog weinig bekend Geheim van oplossen Duizenden lijders aan rheumatiek hopen reeds lang dat de medische wetenschap de oorzaak zal vinden van deze ziekte En dan zo menen zij zal de behandeling voor de rheu matiek In al zijn vormen wel be langrijk verbeterd kunnen worden De laatste jaren zijn er inderdaad talrijke nieuwe vondsten gedaan op het gebied van het onderzoek van rheuma Vooral de lijders aan chro nisch gewrichtsriieuma hopen daar om dat de geneeskunde spoedig in staat zal zijn de behandeling van deze chronische gewrichtsaandoe ning te verbeteren Chronische gewriehtsrheumatiek staat bekend als een ziekte die in staat is een aantal van de patiën ten die er mee behept zijn invalide te maken Dr Joseph Bunim een van de bekendste Amerikaanse on derzoekers op het gebied van de rheumatische ziekten heeft onlangs verklaard Het is onmogelijk te voorspellen wanneer de wetenschap er in zal slagen het geheim van rheuma op te lossen maar ik ben er zeker van dat het niet zo lang meer zal duren " Veranderingen in het hloed Deze nogal optimistische uitspraak van een van de grootste rheuma onderzoekers van de gehele wereld is gebaseerd op de nieuwere kennis van het bloed van de lijders aan chronisch gewrichtsrheuma Bepaal de eiwitdeeltjes in hun bloed ver tonen veranderingen Soms vindt men U merkt niets - anderen merken niets Sport fietsen dansen baden Alles kunt u blijven doen Heerlijk vrij en ongehinderd door gordel Geen ver band of spelden Onmerkbare Bescherming o.b tampons inwendig gedragen voelt men niet - ziet men niet en merkt men niet Gemakkelijke toepassing Bij o.b tampons heeft men geen schuifkoker nodig Men kan ze mee nemen in het kleinste tasje en na ge bruik altijd ongemerkt wegdoen Onopvallend en absoluut safs o.b tampons tekenen zich niet af onder nauwsluitende kleding of bad pak en u kunt zich veilig voelen onder alle omstandigheden Medisch verantwoord Wetenschappelijk onderzoek In Ame rika en vele West Europese landen heeft aangetoond.datdeo.b methode aan alle eisen vande moderne maand hygiêne voldoet tampons de moderne maandhygiêne Per pakje van 10 tampons voldoende voor maandelijks gebruik - Nc^rmaal f 1 15 Speciaal f 1.40 dezelfde veranderingen in het bloed bij familieleden van mensen die lij den aan gewriehtsrheumatiek De ziekte ontwikkelt zich niet bij alle mensen bij wie veranderingen in het bloed aanwezig zijn Erfelijke aanleg is van betekenis voor het al of niet ontstaan van deze ziekte zo als dat met meer aandoeningen eveneens het geval is De veran deringen in de eiwitdeeltjes in het bloed vormen niet de oorzaak van de rheumatische ziekte ze zijn een symptoom een teken dat dfe ziekte aanwezig is Sommige onderzoekers menen dat chronisch gewrichtsrheuma ontstaat als gevolg van een bepaalde over gevoeligheid van het lichaam Waar om sommige mensen overgevoelig zijn of worden is nog niet bekend Maar de theorie dat overgevoelig heid tot de ziekte kan leiden is voor vele onderzoekers een goed uit gangspunt voor verdere studie en onderzoek Er zijn vele vormen van rheu matische aandoeningen van spieren en pezen en zenuwen tot acute of chronische ontstekingen van de ge wrichten toe Bij wat ouder wor dende mensen is een rheumatische verandering in diverse gewrichten zoals de knieën heupen en wervel kolom lang niet ongewoon Deze rheumatische aandoening is echter niet bijzonder pijnlijk eerder las tig omdat ze de bewegingen be perkt en belemmert Maar de meeste lijders aan deze vorm van rheumatiek worden er niet invali de van Chronisch gewrichtsrheuma is een rheumatische ziekte die wel tot invaliditeit kan voeren Boven dien is de patiënt meestal niet ge heel in goede conditie soms ver toont hij of zij wat bloedarmoede en dus moeheid en slapte De ziek te komt meer bij vrouwen dan bij mannen voor Moeheid pijn stijf heid in de gewrichten gebrek aan eetlust lichte koorts kunnen er bij voorkomen De gewrichten bv van de vingers of polsen soms ook van enkels en knieën worden Ucht ge zwollen of pijnlijk Behandeling Helaas bestaat er nog geen af doende behandeling van chronisch De leider van de Labour-partij in Engeland Harold Wilson heeft vrij dag de toegezegde toelichting op een eerder geuite verdachtmaking aan het adres van de conservatieven niet gegeven Woensdag had de socialistische leider op een persconferentie ver klaard dat zijn partij het op zijn minst verdacht vond dat er telkens vlak vóór verkiezingen stakingen uitbreken Hij doelde op de staking van driehonderd inspecteurs bij Hardy Spicer in Birmingham een fabriek waar het merendeel van de aandrijfassen voor de Britse auto industrie wordt vervaardigd Door deze staking dreigt het werk in de autofabrieken tot stilstand te ko men Over het algemeen wordt de uit lating van Wilson weinig gelukkig geacht Hij liet doorschemeren dat er wel eens conservatieve agenten achter de stakingen zouden kunnen zitten Hij herinnerde er aan dat er kort vóór en tijdens de parle mentsverkiezingen van 1955 en 1959 stakingsacties waren en dat derge lijke acties schadelijk waren voor de socialistische kansen bij de ver kiezingen Donderdag kondigde Wilson aan dat hij vrijdag een toelichting zou Scheepsreactor van RCN Petten DEN HAAG — Het Reactor Cen trum Nederland zal eind van deze maand aan de regering toestemming vragen voor de bouw van het proto type van een scheepsreactor Zodra de wetenschappeliike adviesraad er officieel zijn goedkeuring aan heeft gehecht zal de brief naar de rege ring uitgaan met het verzoek 20 mil joen gulden beschikbaar te maken voor de bouw van een druk water-reactor waarmee schepen kunnen worden voortgestuwd van vrijwel iedere gewenste grootte Verleent de regering toestemming dan zal het prototype worden gei)0uwd op het terrein van het RCN in Petten De Nero-reactor zoals hij in de wandeling wordt genoemd zal een voudiger en kleiner zijn dan die van de Amerikaanse koopvaarder Savan nah Het gewicht ervan bedraagt 1200 ton dat is minder dan de helft van het gewicht van de Savannah-reactor die 24150 ton weegt De Savannah kan op één lading splijtstof iets minder dan drie jaar namelijk 800 dagen varen De Nero-reactor zal met een zo'n lading vier jaar toekunnen OPLOSSING PUZZEL sB ' B3 '' lu - g 3i3i ' isi ' i ru ' uy ' 9 SunJaSu3 - g ïfB '- Bo -^ lajB ' bst ' g u3 ' Ej ' o'i - g ïSubCjbsi ' x ' jsa • söaaua - g ts ' uu ' Js ' 8 uBJi ' nv ' l '^ citB ' Bu - g - qBi ' bjb " s [ a ' uaja • [ b3 ' joj - g '.\^ ' uy ' jb ¦ g iSuipaoA - i - JOH - DNISSOadO gewrichtsrheuma althans niet zo als men een longontsteking kan be handelen en longontsteking kan men immers met penicilline of een sulfa werkelijk geheel genezen een pa tiënt met chronisch gewTichtsrheu ma kan soms geheel opknappen maar meestal moet hij of zij dan toch beducht zijn voor een plotse ling opvlammen van de ziekte In weer andere gevallen kan de ziek te alleen meer tot staan worden gebracht nadat reeds veranderin gen in de gewrichten met beper king van de beweging is ontstaan Behandeling mits vroegtijdig be gonnen en onder deskundig toezicht voortgezet kan echter in de grote meerderheid der gevallen een wer kelijke invaliditeit voorkómen De behandeling beslaat bijv uit een serie injecties met een medica ment dat goud in opgeloste vorm bevat al of niet gecombineerd met andere medicamenten en vooral met voorzichtige oefeningen van de aangetaste gewrichten Ook de oefeningen mogen slechts op voorschrift van de dokter ge schieden te veel oefenen betekent een te zware belasting van een reeds ziek gewricht Nieuwere ge neesmiddelen zijn afgeleid van me dicamenten die oorspronkelijk ge bruikt werden tegen malaria Bij vele rheumapatiënten helpen deze anti-malaria middelen al weet men niet op welke wijze hun wer king tot stand komt Jaar van internationale samenwerking in V.S President Johnson zal indien hij in november wordt herkozen vol gend jaar op het Witte Huis een con ferentie van de meest vooraanstaan de Amerikanen beleggen om met hen alle mogelijkheden voor interna tionale samenwerking te onderzoe ken die tot een duurzame vrede kun nen leiden De president zei dit bij de onder tekening van een proclamatie waar bij wordt bepaald dat 1965 in de VS zal worden beschouwd als het jaar voor internationale samenwerking " Vorig jaar november nam de alge mene vergadering van de VN een resolutie aan waarin er voor werd gepleit in 1965 in het bijzonder te ijveren voor internationale samen werking De Amerikaanse regering zal binnenkort een commissie aan wijzen die een program van activi teiten op dit gebied in de VS moet opstellen • Een geëxcommuniceerde Fran se priester dip zichzelf anli-paus Clemens XV noemt trekt rjnd in de Palts in West-Duitsland en voorspelt de ondergfing van de r.-k kprk De afgevallen priester houdt topsuraken in dorpen en ge huchten en voorspelt de on-ier^ang van de kerk tenzij hij overal zal worden erkend als de door God gezonden vernieuwer geven op zijn uitlating die intussen al veel stof had doen opwaaien Vrij dag verklaarde hij echter op een persconferentie dat hij iets kon zeg gen omdat de zaak in handen was van de justitie De president-directeur van Hardy Spicer Herbert Hill heeft nl een aanklacht wegens smaad tegen Wil son ingediend Hill is lid van een groep werkgevers die ageert tegen ondermijnende activiteit van linkse elementen in de industrie Bomen met Tak III M de R Naar aanleiding van mijn ingezon den stuk „ Bomen met Tak " ontving ik vele adhesiebetuigingen Ik las echter onder het hoofd Bomen met Tak II " de mening van de iieer Wim Gerth die spreekt over geestelijke verwarring het over gaan tot de orde van de dag en tot slot een dreun heeft voor Gert Timmermans en de loftrompet voor - luliette Greco Tevens maakt de heer Gerth zich schijnbaar zorgen over al dat soort gepraat en ge sciirijf Om nu maar direkt van repliek te dienen zullen we beginnen met de geestelijke verwarring in deze tijd waarin men vele uitwassen ziet van wat men bewondert als hypermoderne kunst vragen zeer veel mensen zich af waartoe dit alles leidt Hierbij zou men kunnen spreken van psychopatische uitin gen Het overgaan tot de orde van de dag is iets dat helaas ook in ons huidige televisiebestel maar al te veel wordt gedaan En dat volgens het NIPO minstens 70 % van het Ne derlandse volk het niet eens is met het huidige beleid en met de hui dige programma's gaat aan de heren voorbij Het publiek heeft er geen verstand van en men gaat over tot de orde van de dag Zo staat nagenoeg het gehele Neder landse volk thans tegen over een belangengemeenschap die de wen sen van dit volk kan afkraken Belangrijk is dat men bij een gro te verscheidenheid in onze bevol king rekening houdt met de massa die nu eenmaal geen Frans Duits en Engels spreekt of verstaat dus graag liedjes in onze eigen taal hoort Tot besluit zou ik nog willen op merken dat ik over de capaciteiten van Nico Scheepmaker niets dan lof heb maar laat hij daarbij re kening houden met de geweldige schijnbaar noodzakelijke omschake ling voor de ouderen en ook een aanmoediging geven aan de televi siebazen biJ het vaststellen van hun programma's ten gunste van de oude garde H W KORENEEF Hobbemalaan 44 Soestdtjk Bij Krupp nu alles weer als vroeger Alfred Krupp de eigenaar van van een van de grootste Duitse industriële groeperingen heeft thans de laatste grote maatschappij teruggekocljt die hij na de tweede wereldoorlog op last van de ge allieerden van de hand had moeten doen Het betreft hier de Westfalische Draht Industrie in Hamm een van de grootste draadfabrieken in West-Duitsland De terugkeer van deze maatschappij in het Krupp concern zal zijn beslag krijgen tij dens de bijeenkomst van de aan - deelhouders in Hamm op 27 okt Sinds 1953 toen Krupp bevolen werd zich te ontdoen van een groot deel van zijn enorme bezittingen in steenkolenmijnen en staalfabrie ken heeft hij langzaam maar ze ker opnieuw het beheer verworven van het grootste deel van zijn oude rijk Een belangrijk deel van de be treffende maatschappijen wordt door Krupp beheerd via de kolen en staal maatschappij Rheinhau sen De oorspronkelijke bevelen van de geallieerden om deze firma van de hand te doen zijn nog steeds van kracht maar de uitvoe ring ervan is voortdurend uitge steld op aandringen van Krupp en van de Westduitse regering Een scheiding van Krupp en Rheinhau sen zou economisch niet verant woord zijn beweerden ze Riiein hausen is naar schatting 288 milj gulden waard Er is volgens de experts van Krupp geen enkele maatschappij die kapitaalkrachtig genoeg is Rheinhausen over te ne men Stildies over de multilaterale kernmacht nu vriiwel gereed Volgens berichtei in de Ameri kaanse hoofdstad zouden de Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken Dean Rusk en de Westduitse ambassadeur bij de I'fATO Wilhelm Grewe tot de conclusie zijn geko men dat de voorbereidende studies over de oprichting van de multila teral kernmacht nu vrijwel com pleet zijn en dat een overeenkomst zou kunnen worden ondertekend in december van dit jaar In juni kwa men Erhard en Johnson overeen er naar te streven het akkoord In de cember gereed te hebben m 
ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD UTRECHTSCH NIÏ I I I I I I I I I ¦ 1 Voor de leiding van de Huishouding en perso neels-kanfine dienstgebouw Lange Viestroaf vragen wij een dame die als FDtlUFFROUW op een vriendelijke en correcte wijze in de orh gang met andere personeelsleden de verantwoor ding weef te dragen over de werkzaamheden die door een aantal vaste en tijdelijke huishoudelijke hulpen worden verricht Gaarne schriftelijk of telefonisch contact met de afdeling personeelszaken — Lange Viestraat 5 Utrecht — voor het maken van een afspraak voor oriëntatie-gesprek VROOM a DR£ESMMNN.y mt^mt -;•_ irim rumüji Unilever Emery vraagt een voor het bedrijfsbureau chemische fabriek Zij zal na een ruime inwerl 13.00 uur Laan van Maarschalkerweerd AchlUes-Lljnden d 13.00 uur Ko ningsweg Achilles-Rapiditas 14.Ó0 uur Koningsweg Attila 2-Tonido 11.45 uur Hoge Weide Attila-DWS d 13.00 u uur Hoge Weide UD 2-Vrlendscliap 12.45 uur Tuindorp Oost UD-NUoe 2 14.00 uur Tuindorp Oost 4itletiek Jeugdwedstrijden Hermes 14.30 uur Maarsrlialkerweerd Hockey Voordaan-Amersfoort D 1.30 uur Voordaan-Amsterdam 3 li 2.00 uur SCHC-Rood Wit d 11.00 u Worstelen Kampioenschappen van Mid den Nederland 12.00 uur Den Hom mel Korfbal Samos-Luto 14.00 uur Zamen hofdreef Vogel KCN 14.00 uur Hog *- Opstellingen J de erfelijkheid Ries heeft wapen van neefs Henk en Mos Temming o OMIMIGE geslachten groeien im mers in het verborgene voort met wijdvertakte wortels Ineens is er een nieuwe telg met een na^m die ieder aanspreekt In de sportwe reld duiken dan ook steeds figuren op wier afstamming vroegere ge neraties iets te / eggen heeft Een van die geslachten draagt de naam Van de Eogert Stamvader Van de Bogert heeft vijt zonen en een dochter De zoons hebben de liefde voor het bruine monster bij de ge boorte meegekregen en juist op die gift zitten scouts te loeren Vader van de Bogert evenals zijn vrouw een raszuivere Utrech ter kreeg al vroeg de kriebel in de benen Hij woonde jaren geleden in de volkrijke gebieden om en na bij Tolsteeg een bijna gewijde ge boortegrond voor talenten Toen het spoortje " hem over plaatste naar Rotterdam ging hij allerminst bij de pakken neerzitten Ergens in de buurt van Hoek van Holland deed hij zijn intrede in georganiseerd voetbal Spijt van die actieve jaren " heeft hij nooit ge had Integendeel hij hield de wed loop tegen de stramheid lang ge noeg vol Maar eens toen corpulen tie zijn actieradius lamlegde moest het einde komen Maar wie anders dan zo'n stamvader presteert het tot zijn vijfenvijftigste te spelen RENTE De rente kwam in overvloed Vijf zonen leverde hij aan het kijkers - ^ SÊi»^>*^*r*^#f%s Meiledelingen en meningen m deze rubriek binden aUeen de Inzenders die dan ook volledig of desnoods met initialen moeten ondertekenen Slechts om drin gende redenen wordt een schuil naam toegelaten De redactie blUJt verantwoordelijk voor de verspreiding en heeft dus het recht inzendingen zonder meer te weigeren of te bekorten KNVB-vergadering Wij vragen gaarne enige ruim te om iets goed te maken om als nog een absoluut verzuim te her stellen Tijdens de gehouden jaar vergadering zijn er nogal harde woorden gevallen en werd er door de SlOS-afgevaardigde de heer Van Arend nogal scherpe kritiek gele verd op het beleid van het bestuur en speciaal aan het adres van de administrateur de heer v d Pol Vooral dit laatste hebben wij zéér betreurd aangezien laatstgenoemde naar onze mening altijd en voor iedereen klaar staat en voor billij ke verzoeken steeds een oplossing weet te vinden Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en zo kan het zijn voorgekomen dat de SlOS afgevaardigde en zijn ver eniging hiervan de dupe zijn ge weest doch de wijze waarop dit aan de kaak werd gesteld vinden wij en met ons vele anderen — he laas jammerlijk achteraf — wel wat cru en begrijpen nog niet dat niemand uit de vergadering hier tegen direct is ingegaan Aangezien wij dit ook na ruggespraak met en kele andere afgevaardigden een be slist verzuim vinden menen wij hierop thans nog even terug te moeten komen en dank te brengen aan het gehele bondsbestuur en be slist ook aan de heer v d Pol en zijn staf voor het enorm vele werk het afgelopen bondsjaar verricht A C Smorenburg voorzitter Spel featafe^kife Domstad ' 60 publiek En wat voor jongens Louis met zijn interlands opent de rij en de Hij is nu al zo ver dat hij zijn zoon Dick die nogal met voetman kementen sukkelde aan de ama teursector van de kanaries kan af staan Louis is bovendien ' t lichten de voorbeeld voor de hele familie Zijn moeder kijkt dan ook dagelijks in haar bedoening naar de foto van haar zoon in-oranje Hij denkt met dankbaarheid aan het prille voetballersgeluk dat hij bij het Rotterdamse RFC opdeed Even blij spreekt hij over het begin bij DOS Een tenger twaalfjarig knaapje was al in staat aan het bruine monster zijn wil op te leg - gen En nauwelijks zeventien was hij toen de duizenden langs de lijnen speciaal voor hem kwamen Hij poetste het prestige der kanaries nog meer op De naam Van de Bogert ver scheen — evenals vroeger Dumor tier en Van Leur — in de kolommen van de bladen Zelfs een keuzeheer als ir Harry Dénis ging zich met Louis bemoeien Dénis zei me ja ren geleden eens Ik mag die jon gens uit Utrecht wel Louis van - de Bogert en Cor Luiten kunnen er wat van " Daarom ook speelde Louis drie maal in oranje terwijl hij zesmaal reserve was jVan Louis is ook de uitspraak Afs je goed traint en je hebt er alles voor over kun je tot je veertigste mee " Hij heeft de race tot 1962 volge houden De bekerwedstrijd tegen PSV was de finale Louis nam een wijs besluit want hij bleef in de running en nu kan hij met trots het grut onderwijzen waartoe het nako mertje Harry behoort VERTROUWD Ik doe dit werk zo graag " ver telde hij ik houd me bezig met zo'n honderdvijftig jongens Het fijnste is dat ik in een vertrouwde omgeving werk en misschien wat voor de jeugd kan doen Bovendien herleeft mijn eigen jeugd Ik kan goed op de jongens letten links en rechts schieten talentjes als padde stoelen uit de grond We hebben gro te plannen met de jeugd " De tweede broer is Henny acht entwintig jaar en getrouwd man De actieve loopbaan van deze v d Bo gert-telg kreeg een ontijdig einde door operaties aan beide knieën maar zijn liefde voor DOS had er niet onder te lijden Integendeel hij is een van de vurigste supporters DE DERDE Asl derde komt Joop van de Bo gert de 24-jarige linkshalf die zich met een plaats in het tweede elftal tevreden stelt Joop leeft voor voet ballen Hij is een uitstekende voet baller " prees Louis hij doet niet aan andere sporten zoals Henny Harry en ik Maar Joop ziet voet bal niet als een zaak hü doet het om de gein van het spel om het plezier en dat is toch ook veel waard " DE HOOP Komen we dan op de hoop van het geslacht op de 19-.iarige Ries de tweede zoon die voorbestemd is het oranjeshirt te dragen Hij is weer gekozen In Jong-Oranje de leerschool voor aankomende inter nationals Van hem zei „ aartsva - der Louis " „ Kies zal wel helemaal in voetballen gaan doen Ik zie hem na zijn militaire diensttijd in de top komen Voetballen is zijn hoofd sport Dat lijkt nou allemaal erg logisch maar hij was ook goed in tafeltennis dat deed ik trouwens ook graag Ries vindt het alleen spijtig dat hij zich nu niet kan ontplooien door de dienst Van gemeenschappelijk trainen komt niet veel terecht Hij komt naar mijn mening het meest tot zijn recht op de linkshaltplaats Bies heeft het geheime wa pen van de familie als kostbaar erfstiik meegekregen Evenals zijn volle neven Henk en Blos je Temming kan hij wonderen doen met de lange pass en het strakke schot " Kijk maar eens hoe hij een vrije schop neemt " beklemtoonde Louis trots ze zijn allemaal even gevaarlijk Ries heeft het maatge voel van een biljarter hij kan trou wens aardig overweg met ' t ivoor " „ DE KLEINE " En dan de kleine Harry vijftien jaren geschikt om linea recta de hoofdrol in een Dik Trom-film te gaan spelen Ik speel rechtsbin nen " zei hij resoluut Maar hij is op een moeilijke leeftijd De ernst van het trainen dringt nog niet zo tot hem door Misschien zouden vreemde ogen hem moeten dwin gen Andere blikken dan die van Louis die immers boven hem ge steld is als trainer Maar de kleine Harry vindt tafel tennis minstens zo belangrijk Hij moet daarom heel goed luisteren naar de ei'varen taal van zijn broers Als het vijftal ' s zater dags bij elkaar is geeft Louis de benjamin impulsen omdat de oud ste zoveel verwacht van de jong ste Want trainer Louis van de Bogert zei van Harry van de Bo - De L'trechtse semi-profclubs wacht dit weekend een bekerprogranima Velox speelt vanmiddag reeds uit tegen ZFC DOS gaat morRcn naar X0.4D en Elink wük kriigt aan de straatweg om twee uur bezoek van BW waarin de vroegere Elhikwük-goalie Teun van Pelt en de oud-DOS'er Gerard Weber zijn opgesteld Alle drie de Utrechtse elftallen treden in dezelfde opstelling binnen de lünen als tüdens hun laatste competitiewedstrijd met dien verstande dat bü DOS Sleven Inplaats van Eddy van StUn meedoet Bü de wedstrijd Elinkwük — BW zün de sei zoenkaarten niét geldig Celeritudo < uit tegen Velsen Van Es De Rijk en Krommert Achterberg M Kraan en Druppers sr Sinkel dam Untied Theo Kraan Adri Kraan en Wakoikamp UW thuis tegen Quick A Zomer Du pont en Verrips Verkuil Citteur en Steigerwald Van Roeyen Korver Pieters De Heus en Friederichs BVC uit tegen DEM Keyzer De Bondt Verwoerd De Boer en Zweze reyn Van Keulen en Kragten Blok Van ' Meeteren Alen en Van Ek 4 2-4 Holland thuis tegen CDN Pellegrom H Rietveld en Van Dijk Van Luln Mooy en Oerlemans Van der Plaats Van Bemmel Veenendaal Frank Mij nals en G Rietveld Hercules tlinls tegen WIJ Tukker RIBS links en Louis van de Bogert nijn de tivee van de vijf broers die ' t oranje-shh-t al heb ben aangehad Loicis de huidige trainer van de DOS-jeugd in het elftal van de vaderlandse elite Ries in Jong Oranje Maar allen voetballen in DOS wordt een goede voet hij er alles voor over gert Hij baller als heeft " En moeder Van de Bogert haar zoontje nakijkend toen deze een rustiger heenkomen zocht zei Harry is ook een best spelertje " Moeders weten het immers altijd beter Gaat zij niet iedere zondag naar een wedstrijd kijken De ene week naar DOS de andere naar Velox Ja Velox " benadrukte ze als of ik het niet verstaan zou hebben Voor stamvader Van de Bogert is het een handicap dat hij slecht ter been wordt Maar mocht hij er hinder van blijven houden dan kan hij genieten van zijn nakomelingen die niet zullen nalaten hem met geestdriftige verhalen te overladen HENK VAN VEENENDAAL doping In Japan is eennieuwe zilverenmunt ter waardevan 1000 yen f 10 in roulatieRebracht ter herinnering aan de 18e Olympi sche Spelen De ene zijde van de munt draagt het opschrift „ 1964 Toliio 1000 yen " op de andere zijde staat de top van de Mount Fujima omgeven door bloeiende kersentwijgen afgebeeld Er zljn vijftien miljoen van deze munten in Japan geslagen en De long De Lang 1 Van Soest Hak Kris - Van der Meent en Van Van Straaten Bosboom ei pin Ducro Vliet Stichtse Boys thuis tegen ' EMS Nieu wenhys Hendriks en Van Luyn Ver steeg Kerkmeester en Monissen De Nas Remkes A A Verheem Burg steden en A G Verheem HMS uit tegen XSC Roep Winkel en Van Arnhem Spall Van Kouwen en Kraaymaat;WJllemse Van der Vel de De Ridder Oomen en Bosman KDS thuis tegen Kapiditas De Hoogt Kronenburg en W v d Kroei Van Doorn Uppelschoten en M A v d Kroef Van de Poll De Heus De Langen Stroes en Kragten Midlandia thuis tegen Utrecht Van Wijk Bus en Zonneveld Kohier Bijl en Muis Sluijk Temming v d Weert Van de Pas en Lancee Zwaluwen Vooruit thuis tegen Barne - veld De Rooy Tas en Smolders Van Raay Spierings en Van de Boogaart Van Doorn Macco Zeegers Paanak ker en Binsbergen PVC thuis tegen Hoogland Jacobs Witteman en C Jansen Van Gaal Van Dijk en Van Eljk W Jansen Sneijders Huysmans Kuitenbrouwer en Van Kuyk Kampong thuis tegen EMM Brest v Kempen Van Donselaar en Arler Ot terlo Van Beest en Dijkers Van Ros sem Kalksma Brouwer Kijnlieek en N.N De Utrechtse Provinciale Dam bond is deze week begonnen met liaar competitie Wel waren alle groepen nog niet aan de gang maar toch is het nog een flink programma geworden In de hoofdklasse zagen wij een grote overwinning van de kampioen 1964 Ons-Genoegen 1 U op het pas gepromoveerde A.D.G 1 Ver der was opmerkelijk het gelijke spel van de damclu'b Maarssen 1 tegen het sterke H.D.G 1 De eerste klasse A boekten Drie bergen 1 en damclub Amerongen 1 mooie overwinningen terwijl in de eerste klasse B O.D.Ï Excelsior 1 met flinke cijfers triomfeerde Hoofdklasse H.D.G 1 — Damcl Maarssen 1 10—10 U.D.G 1 — Dam club Bussum 113—7 O.K.K 1 — Ons Genoegen 1 Zeist 9—11 Ons-Ge noegen 1 U)—A.D.G 1 19 —!• Ve luwezoom 1 — Ons-Genoegen 2 U 5—7 voorl Eerste klasse A Driebergen 1 — V.D.C 1 V'daal 13—7 Damclub Amerongen 1 — ^ Doorn L.C.L 13 — 7 Vriendenkring 1 — Culemborg 1 7 — 7 voorl U.D..G 2 — Austerlitz 1 uitgesteld Eerste klasse B Damcl Bussum 2 — O.D.I Excelsior 1 5—15 Tweede klasse A Woudenberg 2 — Woudenberg 1 1—19 A.D.G 3—0 D.I Excelsior 2 7—13 Het Rooster 1 — A.D..G 2 uitgesteld Tweede klasse B Damcl Woer den 1 — Kamerik 1 9 — 11 Loosdrecht 3 — Zenderstad 112—8 Damcl Breu kelen 1 — Damcl Houten 1 17—3 O K.K 2 — Kortenhoef 1 8—12 Ons Genoegen 3 U)—Damcl Utrecht 18—2 Ons Genoege'n — ADG A Kooymans — ^ W Kooistra 2—0 G Trainingsgroep Jong Oranje Bondsoefenmeester George Kess ler beeft de eerste centrale training van Jong Oranje die woensdag in het KNVB sportcentrum in Zeist wordt gehouden de volgende 28 spe lers uitgenodigd Thie ADO Van Straaten NOAD Stuy Telstar Pijl man DWS Ter Horst Sparta Van Gorp NAC Van Hal RBC De Groot Sparta Bo meyn Feyenoord De Vries Enschede Eykenbroek Spar ta Van lersel Baronie Kerk hof Veendam Burgers DWS Nieuwenhuys Elinkwijk Van de Bogert DOS Koens PSV Pas ADO Lenz DWS Van Stippent PSV Van de Kuilen PSV Veenstra Go Ahead Van de Vall Feijenoord Dul lens Sittardia Nuninga Ajax Verdonk PSV Klein jan DFC en Vriens Willem H Danlontoernooi voor Nikolau De Roemeense Nikolau heeft vrij dag het Danion schaaktoernooi voor dames op haar naam gebracht In de laatste ronde kwam zij met haar grootste rivale onze landgenote Vreeken remise overeen Vrijdagmiddag wei-d ' t Olympische wielrenners)-dorp in rep en roer gebracht door een brandalarm Rode lampen flitsten aan en uit en sirenes loeiden Men bemerkte evenivel snel dat slechts een grappemaker " het glas van een brandmelding.mpparaat had ingeslagen waardoor het alarm systeem in werking trad De wegrenners gaan steeds meer het parkoers waarop zjj het Olym pisch goud moeten betwisten duch ten Langs grote stukken van het parkoers lopen diepe geulen waar door ernstige valpartijen kunnen ontstaan Bovendien zijn er ontel bare oversteekplaatsen voor voet gangers die gemarkeerd zijn door metalen oneffenheden in de vorm van grote kopspijkers De renners wringen zich in de meest vreemde bochten om deze kopspijkers die met hun gladde oppervlak licht aanleiding tot slippartljen kunnen geven te ontwijken Eeyi van de belangrijkste onder werpen van gesprek op het interna tionale congres voor sportweten schappen dat vanmiddag in Tokio zal worden geopend vormt het pro bleem van stimulerende middelen Men wil trachten het gebruik ervan in goede banen te leiden door een definitie te stellen Een con^gres woordvoerder deelde mee dat onge veer 500 Japanse en 200 buitenlandse specialisten op het gebied van sport en geneeskunde het vijfdaagse con gres zullen bijwonen Een Mexicaanse voetbaldelegatie onder leiding van Guillermo Ca nedo is per vliegtuig naar Tokio gereisd om het congres van de FIFA bij te wonen Op dit congres zal onder meer beslist worden welk land het wereldkampioenschap voetbal in 1970 zal mogen orga niseren Zoals bekend is Mexico kandidaat Slechts het xelfvertrowvoen in de ongëlaofV^he ijver vam de Japaniners J Kottier—F Louis 2—0 A Lekkerker ker — F Floor 2—0 P C J Broier — C Berkenbosch 2—0 E v Rees—W Hui zing 2—0 J E Smits—W de Graat 2—0 H J Hofman—M Lambrechts 2 — 0 J Donker—W Knevel 1—1 L Berg veld jr — J Istog 2—0 J R Valk—J Rietvelt 2—0 UDG 1 Bussum 1 J M Bom H Krij nen 2—0 M L Vos J F Moser 2—0 A v d Voort G v d Laan 1—1 H Hessel F J Vos 2—0 J Geurtsen J Stormzand 2—0 B W den Hartogh G de Bruljn 1—1 C Ruitenbeek H Vogelenzang 1—1 J C Serree A van den Berg 1—1 B Brulnsma W Kar man 0—2 B Bes J Vos 1—1 Bedrijfsbridge De uitslagen van de tweede ronde van de jjarencompetitie van de Utrechtse Bedrijfsbridge-afdeling luiden ie klasse A Berendsen—Hooft 78^/2 pnt Harmans—De Kruijff 68 De Bruijn—Stoffer BSVa Motshagen—Van Doorn 61 Va Baas—Poppelaars 59V2 v d Heijden — V d Linden 59 Baarsen—Ise ~ ger 59 Goldhoorn-—Winkelaar 55 Ie klasse B Hengeveld — Dee " Waal 83 pnt echtpaar Savonije 75 echtpaar Holten 62 Rensen—Agerbeek 62 Mul der—De Zwart 61 ^/ i Agerbeek — Van Leeuwen 59 Vz Jacobs — Voors 51 Lit — Suister 50 Coupe Roode Leeuw Henk Scholte nu aan de leiding eHnk Scholte lieeft de leiding ge nomen in het internationale biljart toernooi om de coupe Roode Leeuw dat in Den Bosch wordt gehouden dankzij een overwinning van de Westduitse kampioen SiegfriedSpiel mann op de Belg Raymond Ceule mans De Eindhovenaar won zelf in zes beurten van Tini Wijnen die hiermee zijn vierde achtereenvolgen de nederlaag leed De stand luidt Scholte 6 punten alg gemiddel de 42.96 Ceulemans 6 pnt — 38.86 Spielmann 6 pnt — 38.20 Van Hassel 6 pnt — 36.30 Wijnen O pnt — 28.39 Van Leur O pnt — 20.35 ^^¦^¦^¦^^'^^^^^^¦^^ m Zwemmer m.et contactlenzen De Amerikaanse xivemm,er Chet Jastrenski draagt con tactlenzen en is uitgeru.st m,et een neu9klem om een goed Olympisch figuur te slaan in Tokio Waarschijnlijk sullen alle Am.erikanen zo toegerust te mater gaan om ook onder water hun tegenstanders in de gaten te kunnen houden U m^^mmm^^m •*•»*%»%?»*< die aan het Korakuen ijspalels en Waseda Memorial Hall werken sijn de garanties dat het boks - en loor stelprogramma op tijd zal kunnen beginnen Van 11 tot 2S oktober zul len 398 aynateur bO'ksei's uit 62 lan den elkaar de hoogste eer vn het Ko rakuen ijspaleis betioisten Ook de Waseda Memorial Sail is nog niet gereed Op vragen of het iverk img op tijd klaar zou komen werd steeds lakofiiek geantwoord We hebben nog ruim een week voor de boeg en dat is meer dan genoeg " Ondel * de deelnemers van de 18e Olympische Spelen bevinden zich een erfgenaam van een troon en een kabinet minister Het zjin kroonprins Harald van Noorwegen die voor zlin land zal uitkomen in de 5,5 meterklasse van de zeilwed striiden en de 22-,iarige Idriss Ma hamat minister voor sportzaken van de centraal Afrikaanse re publiek Tsjaad die zfln land op het onderdeel hoogspringen vertegen woordigt Tijdens het congres van het interna tionale Olympische Comité op 7 ok tober zullen vier leden aftreden Het zijn prins Albert van België gene raal Pahud de Mortanges van Ne derland de Tsjech Joseph Gi-uss en de Roemeen Siparco Er sullen met een weer vier nieuwe leden geko zen worden Het meteorologisch instituut van Tokio meldde vrildag dat een tyfoon Japan zal treffen op het moment dat de Olympische Spelen aan de gang zün Het weer zou verder droog zijn met hoogstwaar schiinlijk een dag of vijf regen Deze weersvoorspellingen zijn ge baseerd op ' statistieken voor de maand oktober In de afselopeu 15 jaar 
54 « ATERDAG S OKTOBER 1964 OTRECHTSCH NIEUWSBLAD vraagt voor standplaats ZEIST tijdelijk 200 g ulden voor uw oude wasmachine bij aankoop van een Philips wasautomaat Elke moderne huisvrouw wil graag automatisch wassen - welnu Philips brengt dit ideaal thans binnen uw bereik met de hypermoderne wasautomaat die slechts 40 cm smal is en toch 4 kilo wasgoed in één keer aankan Voorwassen verwarmd wassen 5 x spoelen en druipdroog centrifugeren - dit alles gebeurt automatisch in deze compacte trom melwasmachine met zijn onovertroffen wasresultaat De prijs is 995 - maar voor uw oude wasmachine krijgt u nu tijdelijk 200 - contant terug bij aankoop van een Philips wasautomaat Haast u grijp die unieke kans u zult er vele honderden wasdagen lang met plezier aan terugdenken Autobus chauffeurs BRUTO-LOON jr ƒ 116.03 excl huurtoeslag jr ƒ 121.49 excl huurtoeslag jr en ouder f 127.74 incl huurtoeslag Van bovenstaande bedragen geen aftrek van S.VIa A.O.W premie Vakanfiefoeslag — uitersf gunstige verlofregeling - Vrije uniform icleding — 5-daagse 45-urige werl « < s > « s « o < B * « ' ö m « * c « O •» Ö ' Ö » o i'«i » e p - L ¦ s p B Wit 14 stukken op 15 17 22 26 28 31 32 35 37 38 43 44 45 49 Zwart 15 stukken op 8 12 13 14 16 19 20 21 23 24 25 27 29 34 36 Vraagstuk 153 1 W ^' m m F '" m \ y " „^ « ü - w m ö b m ' ö '® ®' U g c #.' ö ö " o «> \ f - Q S ' ¦/'¦ ® K - - • v ^ P P Wit 12 stukken op 15 22 26 27 28 31 32 34 38 41 49 50 Zwart 12 stukken op 5 9 11 12,13 16 19 23 24 29 35 45 Vraagstuk 154 Wit 12 stukken op 17 21 22 27 29 30 32 33 35 37 38 47 Zwart 12 stukken op 1 3 6 8 10,12 13 18 19 25 26 36 Groep B voor huisdammers en minder geoefenden Vraagstuk 155 ^ ^ ^ ^ S ' ' ' 5 ' ® 1 O ö ' ' W P Wit 11 stukken op 18 20 22 25 27 28 31 33 37 38 49 Zwart 10 stukken op 7 10 11 15 19 24 29 34 36 40 Vraagstuk 156 Wit 10 stukken op 19 24 30 33 34 37 39 41 42 43 Zwart 11 stukken op 3 8 10 11 14 21 22 23 28 32 35 Vraagstuk 157 Wit 6 stukken op 15 26 30 31 32 43 Zwart 6 stukken op 2 12 16 19 23 38 Voor alle vraagstukken geldt Wit speelt en wint De vraagstuk ken 152 t/m 156 zijn scherp uit Zoals bekend behoeven de eind motiéven liiet te worden uitge werkt Bij de oplossing van vraag stuk 157 dient het verloop van ' t kleine eindspel wel te worden aangegeven Oplossingen — per brief — moe ten uiterlijk 17 oktober a.s in ons bezit zijn Hoewel ten tijde van ' t samenstellen van deze rubriek de grote stroom van oplossingen van Advertentie D E omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt als volgt HORIZONTAAL 1 Harde val 5 Bar 11 Gewicht 13 Universi teitsbode 15 Blijk van welwillend heid 16 Grote watervlakte 17 Concrete zaken 19 Knaagdier 20 Berggeit 21 Strook in de grond die tinerts bevat 23 Chinese munt 24 Lidwoord 25 Spil 27 Welriekende gomhars 28 Deel van het gebit 30 Voortuig Z \ Godin van de dage raad 32 Roofdier 34 Lang speelplaat Eng afk 36 Ten slot te SS Kledingstuk 40 Plaats in Noord-Brabant 41 Tijdrekening 42 Zekere haarbeworking 46 In or de 47 Heester 48 Persoonlijk voornaamwoord 50 Herstelplaats voor schepen 52 Loot 53 Adellij ke titel 55 Persoonlijk voornaam woord 58 Maanstand 58 Persoon lijk voornaamwoord 59 Europese organisatie 61 Dundoek 63 Vroe ger gewicht 64 Wettig 66 Vier handig dier 67 Kleurstof 69 Han delsterm 70 Briefaanhef 71 Op geen enkele plaats 72 Mijt VERTICAAL 1 Onderricht tot spraakverbetering 2 Honing drank 3 Gewoonterecht 4 Soort VERKEERD BOD OP JUISTE OGENBLIK u D Bovendien weegt één of twee down 200 of 500 niet op tegen de ge miste manche De vraag blijft dus of het ideale tegenspel gevonden had kunnen worden en op zijn minst mag men dat met dichte kaarten hoogst twijfelachtig noemen Keren wij tenslotte terug naar zuids probleem Wat te doen na drie rui ten Als zuid toch van plan is in de bieding te komen lijkt het beter dat hij drie Sansatout zegt Het is waarschijnlijk dat noord enige kracht heeft — bovendien is er geen biedruimte meer over om nog on der ' t niveau van drie SA subtiele inlichtingen met de partner te gaan uitwisselen Gedwongen door de om standigheden moet zuid het risico maar nemen Wisselen wij de west en noordspellen om dan kunnen NZ vier schoppen bereiken zuid 3 SA — noord 4 ruiten — zuid 4 schop pen en maken als zuid goed speelt Bridgevraag dezer week Noord gever NZ tovetsbaar viertallen wedstrijd Zuid heeft HB987 VAH 654 * 753 gr\/\y\/\y\/sy\/\0f\/\y\/Ky\/yy\/\f ^'\/\^^^ Biedverloop noord één schop pen — oost twee harten — zuid vier schoppen — west en noord passen — oost vijf ruiten — wat moet zuid doen Antwoord elders op deze pa gina ABS VV642 532 * A94 H9842 N 5 VAB10 87 WO V9 98 Z HV107 6 4^10 V 10 7 6 VH53 AB4*HV2 4;B87653 Het zeer brutale openingsbod drie ruiten van oost is een typisch voorbeeld van het verkeerde bod op het juiste ogenblik " Oost taxeer de goed dat NZ vermoedelijk een manchebod konden maken Het ri sico dat hij nam werd rijkelijk be loond doordat NZ dus in de ver keerde manche vier harten in plaats van in het onverliesbare eind contract van drie SA kwamen — dat aan de andere tafel werd geboden Hebben NZ nu onjuist geboden of zijn zij het slachtoffer geworden van een wel zeer onfortuinlijke sa menloop van omstandigheden Ten dele is hier zeker wel van pech sprake want oost trof voor zijn bod een klimaat dat hij zich niet beter had kunnen wensen Toch gaan NZ niet geheel vrijuit Noords bod van vier harten is twij felachtig — zeker heeft hij te veel aan hoge kaarten om slechts drie harten te bieden doch zijn troef kleur is zó schamel dat vier harten te gewaagd lijkt Vooral ook omdat na oosts openingsbod een gunstige verdeling in de andere kleuren dan ruiten hoogst onwaarschijnlijk lijkt Naar mijn mening had noord er be ter aan gedaan van de nood een deugd te maken en te passen Hoe wel hij niet veel in ruiten heeft is zijn spel zeker sterk genoeg om het downspelen van het contract te ver wachten Maar zeUs als noord dat gedaan zou hebben hebben NZ het beloofde land nog niet bereikt Slechts als zuid met schoppen klein zou uitkomen noord neemt en in slag 2 ruiten na die zuid dan het beste kan laten lopen als oost de heer speelt geeft de maximale op brengst aan strafpunten Bij ander tegenspel bijv uitkomst met klaver heer zullen NZ moeten zwoegen om oost alsnog down te krijgen weefsel 6 Zilver scheik afk 7 Gerecht 8 Oude boomtronk 9 Droogoven 10 Heilige afk 11 Kledingstuk 12 Strafwerktuig 14 Evenaar 16 Persoonlijk voornaam woord 18 Broeder van Mozes 20 Deel van een metaalfabriek 22 Universitaire graad 23 Boom 26 Vruchtenat 28 Vaatwerk 29 Rust teken muziek 32 Vogelziekte 33 Reeks 35 Grappig 36 Ernstig 37 Insekt 38 Soort gebak 39 Over schot van een maaltijd 40 Grieze lig 43 Naschrift 44 Deel van een fuik 45 Gebergte in Rusland 46 Deel van een naald 48 Scharnier van een hengsel 49 Meerstemmige compositie 51 Voorkomende om standigheid 53 Borstbeeld 54 Zij rivier van de Weichsel 57 Afdeling 59 Leuk 60 Gerucht 62 Water stand 63 IJzerhoudende grondsoort 65 Vlaktemaat 67 Beryllium scheik afk 68 Stannum tin scheik af Oplossingen dienen op een open briefkaai-t te geschieden Ze moe ten uiterlijk donderdag a.s met de eerste post in ons bezit zijn ge adresseerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad Er wor den uit de goede oplossingen zeven prijzen geloot nl één van ƒ 10 een van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 Over de toekenning der prijzen kan geen correspondentie worden gevoerd - De oplossing van vorige week luidt HORIZONTAAL 1 Gasman 6 sadist 12 guit 13 rasp 15 egoïs me 18 Bemelen 20 rente 21 rei 23 ereis 24 drie 25 zweer 27 eest 28 ree 29 bot 30 rum 32 TEE 33 ai 34 kat 36 lee 38 r.r 39 bel 40 beo 42 tra 44 EEG 45 reeks 47 als 49 sir 50 tonnage 52 Lea 54 enkel 56 esp 57 teint 59 idem 60 onzin 62 peil 63 nel ^ 4 de 65 of 67 roe 68 er 69 kolenader 73 re 74 varensgezel VERTICAAL 2 Agonie 3 suite 4 mise 5 atm 7 are 8 dame 9 Isère 10 spleet 11 verdrag 14 onsterk 16 gerei 17 erwt 18 bier 19 eiser 22 Ee 25 zot 26 rul 29 bal 31 smet 34 keg 35 geenszins 37 era 39 Berkel 40 benen 41 okapi 43 Allier 44 einder 45 r.o 46 s.g 48 senior 49 seiner 50 TL 51 e.t 53 at leet 55 Em 58 e.p 60 oele 6L node 64 dor 66 fez 69 ka 70 en 71 Ag 72 re De prijswinnaars van het kruis woordraadsel van vorige week zijn de volgende B Kormelink Loman laan 27 Utrecht ƒ 10 - mevr F A V Veenendaal-v d Berg Vleu tenseweg 413 Utrecht ƒ 5 - M Buiten Begoniastraat 8 J C Kreu gel Nijeveldsingel 2 A Mersie woonark Tinda Da Costakade t.o 74 te Utrecht benevens H Veldhui zen Korhoenlaan 13 te Bilthoven en M van Zoest — Beukers Esdoom laan 7 te Harmeien allen ƒ 2,50 De Winter in Mexico w „ - m IE als toerist door Mexico reist moet wel de indruk krijgen dat het schaakspel er bijzonder populair is In iedere antiquiteitenwinkel in elke bazaar je zelfs op de markt treft men een keur van pronk - schaak spelen aan met de prachtigste vaak bijzonder kunstzinnige stukken vervaardigd uit de meest ve^'schil lende materialen Nu heeft groot meester Samisch die er een genoe gen in schept over de gehele wereld bij allerlei schaakvrienden binnen te stappen geconstateerd dat de uiter lijke status van de borden en stuk ken gewoonlijk omgekeerd evenre dig is met de speelsterkte van hun bezitters i & fm m m s taf t&f ^ fe *« « SS Waarmede wij maar willen zeggen dat het door ons gesignaleerde toe ristische verschijnsel geen maatstaf behoeft te zijn voor het Mexicaan se schaakpeil Vast staat dat Mexico slechts een maal een speler van wereldklasse heeft gehad Carlos Torre die thans helaas door psychische oor zaken is uitgeschakeld maar wiens naam altijd zal voortleven dank zij enige onsterfelijke partijen o.a te gen Lasker en Adam De overige Mexicaanse schakers zijn bepaald van veel minder ni veau Weliswaar beschikken zij in de top over een grote routine en een vlot combinatieverraogen maar de diepgang laat te wensen over Het is nu eenmaal zo dat een scha ker die internationale speelsterkte wil bereiken moet leren denken met de scherpte van een mespunt het geen slechts te bewerkstelligen valt door jarenlange geestelijke diepte investeringen en systematische stu die Vermoedelijk is daarvoor het kli maat in Mexico te goed Regen en koude scheppen blijkbaar betere om standigheden voor de schaakstudent dan een permanente verrukkelijke zonneschijn Deze laatste biedt overigens ook voordelen voor het schaakspel Want in het Chapultepec-park het Bois de Boulogne van Mexico-City wordt dagelijks in de buitenlucht ge schaakt De schaakliefhebber kan daar overdag permanent terecht Het serieuzere schaak wordt overi gens in de avonduren binnenska mers beoefend onder leiding van de generaal Araiza voor wie het een bijzondere vreugde moet zijn dat zijn zoon Joaquin een van de kandi daten is voor het landskampioen schap Titelhouder is momenteel Ar mando Acevedo kampioen van het stadsdistrict Mexico de stad zelf heeft al meer dan 6 miljoen inwo ners is Mario Campos Advertentie Eén van hun gevaarlijkste con currenten is zowaar een Hollan der n.l de 31-jarige Willy de Winter afkomstig uit Arnhem maar sinds 1956 woonachtig In Mexico Onze landgenoot doet gaarne en met succes m&Ie aan de ve le onderlinge toernooien welke de attractie hebben dat er geld ] rijzen aan verbonden zijn die naar Hollandse maatstaven zeer hoog liggen Dank zij de lage be lastingen bestaat ginds namelijk het hier uitgestorven instituut Maecenas " nogi In Mexico kent men nog de zgn studie-toernooien met een voorge schreven opening Wij laten hier onder een vlotte overwinning vol gen welke De Winter boekte in een aan de Caro-Kann gewijd studie toernooi Wit W I de Winter Zwart Dr Algara 1 e2—e4 c7—C6 2 Pbl—c3 d7—d5 3 Pgl—fS d5xe4 4 Pc3xe4 Rc8—g4 5 \ i % — h3 Staat niet in het boek je dat 5 Rc4 aangeeft Zwart had nu het beste kunnen slaan omdat htj daartoe op de volgende zet toch gedwongen wordt 5 Rg4 — h5 6 Pe4—g3 RhSxfS Hier zou 6 Rg6 ernstige bezwaren hebben we gens 7 h4 h6 8 Pe5 Rh7 9 Dh5 g6 10 Rc4 enz 7 Ddlxf3 Pg8—f6 
26 ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD Bt-a.j»W43ra ^ HET CENTRAAL BUREAU VOOR VERIFICATIE EN FINANCIËLE ADVIEZEN DER VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN vraagt voor de standplaats UTRECHT of naaste omgeving een BEGINNEND of AANKOMEND assistent-accountant Goede algemene ontwikkeling op niveau H.B.S of M.U.L.O Praktijkdiploma Boekhouden of gevorderde studie daar - voor Leeftijd tot 23 jaar Geboden wordt Afwisselende werkkring op het ge bied van de accountantscontrole bijgemeenten gemeentebedrijven en instellingen Salaris naar bekwaamheid Bij gebleken geschiktheid goede voor uitzichten Faciliteiten bij verdere studie Eigenhandig geschreven brieven te richten aan de directrice van genoemd bureau Faleisstraat 5 te DEN HAAG > Makelaardij in Onroerende G-oederen vraagt EEN TYPISTE tevens voor telefoon en lichte adm werkzaamheden Sollicitaties aan ons adres Wilheïminapark 58 Utrecht telefoon 11877 WIJ HEBBEN PLAATS VOOR MANNEN De werkzaamheden - bestaan uit mechanische en elektrotechnische montage van onderdelen van telecommunicatie - apparatuur revolverdraaien gaivan,iseren magazijndienst Wilt U er meer over weten Op onze afdeling Personeelzaken Hil versum Meteorenstraat bent U iedere werkdag welkom van 9 tot 12 en van 2 tot 5.30 uur U kunt zich melden op een onzer spreekuren in UTRECHT elke maandagavond van 7 tot 8 uur in Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 HILVERSUM elke donderdagavond van 7 tot 8 uur in De Karseboom " Groest 78 naast wijnhandel zaal 9 Eventuele schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeelzaken Postbus 32 Hilversum N.Y PHILIPS'TELECOMMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM MIDDELGROOT BEDRIJF TE UTRECHT vraagt met spoed HOOFD v/d ADMINISTRATIE Deze functionaris zal o.m worden belast met het Vereisten verzorgen en registreren van hetbedrijfsgebeuren verstrekken van bedrijfsresultaten aande directie geven van leiding aan hetl MEUBELINDUSTRIE GELDERLAND N.V naast station N.S CULEMBORG vraagt voor spoedige indiensttreding een medewerkster Eigenhandig geschreven sollicitaties onder het kenmerk 6i.H6 kunnen worden gericht aan de afdeling Personeelszaken van bovenge noemde N.V Buurtje 1 te Gouda voor correspondentie en andere kantoor werkzaamheden enige kennis der mo derne talen vereist Goede salarisregeling Schriftelijke sollicitaties worden gaarne inge wacht bij de directie ^ J „ n:rvj:int:mmnrj]mm-mi i BKi fumeftgms smxianii'm iii * iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiit I Dijker De Boer en Vink = i ACCOUNTANTS N.I.v.A | I Mecklenburglaan 20 Utrecht telefoon 030-10402 | I vragen een = GEVORDERDE ASSISTENT I I studerend voor het N.I.v.A of | Ë in het bezit van S.P.D 1 alsmede = EEN TYPISTE | j Enige kennis van boekhouden strekt | tot aanbeveling | ^ MiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiMiitiMniiiiiiiiiMiniiiiiiMiiMiiiMiiiiitiiiinitiiiiniiMiiiiitiiiiiiiiinr WERKSPOOR BEDRIJF TE UTRECHT vraagt voor de afdeling Administratie een HOLLERITH-TYPiSTE Ook zij die nog geen ervaring hebben maar voor dit typisch vrouwelijk beroep willen worden OPGELEID kunnen solliciteren Geboden wordt een prettige werk kring plaatsing geschiedt op een kleine afdeling met goede vooruit zichten en behoorlijke sociale voor zieningen Voor forensen bestaat een regeling voor reiskostenvergoeding Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Afdeling Personeelszaken Persoonlijke aanmelding dagelijks — behalve op zaterdag — van 9.00-12.00 uur en van 14.00 16.00 uur bij de Afdeling Personeelszaken MACHINIST Niet om zoals dat vroeger ging met een vaartje van 30 km/u tussen Haarlem en Amsterdam te pendelen maar om een van NS ' 4300 treinen van 850 tot 3870 pk door Nederland te loodsen Om op moderne wijze mee te werken aan een prompt geriefelijk en veilig vervoer Jonge mensen van 20 t/m 34 jaar met LTS-opleiding bankwer - ker elektricien automonteur of volledige opleiding VBV - sterkstroom kunnen bij de Nederlandse Spoorwegen in opleiding worden genomen tot machinist goed loon • vast werk • ruime bijslagen voor onregel matige diensten • tegemoetkoming in de pensionkosten voordelige reismogeljjkheden • welvaartsvast pensioen Wilt U meer weten over de mogelijkheden vul dan onderstaande hon in en zend deze op aan N.V Nederlandse Spoorwegen Dienst van Personeelzaken 2e afdeling Utrecht o £ gelijkwaardige 5 IBESjCMCIE De werkzaamheden omvatten het productie-rUp " maken van de binnenkomende orders en het zorgdragen voor een vlotte door stroming V£in de orders naar de diverse fabrieksafdelingen Voor een goede vervulling van deze taak dienen gegadigden een behoorlijke technische achtergrond te hebben en moeten zij door praktische ervaring de technische mogelijkheder weten aan te wenden Gedacht wordt aan gegadigden met een U.T.S opleiding De N.V E.M.I is een dochteronderneming vein Indola N.V te Rijswijk Sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken van de N.V E.M.I - Fentener van Vlissin genkade 1 4 voorheen Muntkade Utrecht Telefoon 030 - 32441 Meelfabriek De Korenschoof Kaatstraat 4 — Utrecht Op ons kantoor vragen wij voor spoedige indienst treding een JONGSTE MEDEWERKER van ca 16 jaar Kennis van machineschrijven strekt tot aanbe veling Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht door onze Afdeling Personeelszaken terwijl per soonlijke aanmeldingen dagelijks behalve op zater dag kunnen geschieden Naam Leeftijd Jaar Diploma's Adres Woonnlaats wenst inlichtingen over de betrekking van aspirant-machinist 379122-8,18 SPOORWEGEN NEDERLANDSE 
LTRECHTSCH NIEUWSBLAD 27 AARDGAS BEGINT EEN ROL TE SPELEN De aandelenmarkten markeren de pas Claims noteren beneden de theoretische waarde Advertentie GREDIET - EN EFFECTENBANKN.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 — UTRECHT Aantrekkelijke rentevergoeding op rekeningen-courant met deposito karakter in de een of andere vorm ter be schikking moeten worden gesteld Vandaar dat men over de nood zaak om de bedrijfswinsten op peil te houden en te vergroten niet licht mag denken en het noodzakelijk en daarom wijs is als van verschillen de kanten op matiging van nieuwe looneisen wordt aangedrongen Want de besparingen zullen voor ' t groot ste deel bij en uit de bedrijven moe ten komen zoals prof Wemelsfelder dezer dagen nog eens met cijfers heeft aangetoond Temeer geldt dit nu in het kader van de E E.G de douanerechten wellicht in versneld tempo zullen worden verlaagd en de internationale concurrentie daar door zal worden verscherpt Hoopvol is in dit verband dat men ter versterking van de Nederlandse handelspositie naar samenwerking en fusie blijft streven en nieuwe commerciële mogelijkheden zoekt aELEFÓON 030 - 15851 PQSTGIRO 7.56 5„1 Zeer vast voor Kon Olie Van onze beurscorrespondent AMSTERDAM — De Nederlandse aandelenmarkt is deze week beslist tegengevallen Trouwens ook de buiten landse beurzen hebben er niet veel van gemaakt en zelfs Wail Street heeft — hoe lang — de pas gemarkeerd Een adem pauze doet daar overigens de markt goed nadat het index cijfer voor industrials van 831 eind juni tot 875 is gestesen en dat voor spoorwegaandelen van 207 op 27 auffustus tot 218 In Amsterdam is het algemeen indexcijfer van 419 op 15 mei na lichte fluctuaties tot 410 afgezakt ' nj geringe omzetten Voor augustus waren deze niet meer dan ƒ 43 milioen september komt er ca ƒ 10 miljoen boven maar van een levendige opge wekte handel is geen sprake AMSTERDAM 2 oktober — De feature van de markt was vandaag de zeer vaste stemming voor aan delen Kon Olie Gistermiddag was het hoofdfonds opgelopen tot f 161,60 Nabeurs ontwikkelde z'>h een levendige handel op geruch ten over nieuwe olievondsten Dit lokte vooral buitenlandse kopers uit en in de avondhandel was het met name Zwitserland dat in Am sterdam sterk opereerde Er werd zeer veel omgezet en ook vanmor gen bleef de vaste tendens ge handhaafd Olies liepen op tot f 164.80 maar vanmiddag bij de officiële opening werd f 164,00 ge noteerd In de loop van de middag bleef olie zich bewegen tussen dit niveau en f 164.50 Ook voor de overige internatio nale fondsen was de markt vrien deliik en aan de vaste kant echter bij kleine omzetten Dientengevolge kwam het slot van de week op een aanmerkeli.ik beter niveau dan de eerste dagen het geval was Per saldo bedroeg het verlies van AKU deze week slechts twee punten Hoogovens echter leden een ver lies van tien punten Voor Philips beperkte de daling zich tot een halve gulden terwül Unilsver die vanmiddag f 148.00 noteerde slechts 30 cent lager waren Olie was de grote winnaar en trok deze week biina vi.if gulden aan Overigens had de markt een rus teloos en oninteressant verloop maar de noteringen wisten zich goed te handhaven Het Damrak trok zich niets aan van de sombere berichten uit Amerika over de ar beidsonlusten waardoor Wall Street iets omlaag ging Daarente gen ging hier de aandacht weder om in de lokale sector uit naar de diverse claims Claims Van Om meren werden geadviseerd op ' 105 Fokker op 1 75 Thomsen op f 306 Het was de laatste dag van de claimhandel in Wegener De aan delenclaim werd geadviseerd op f 1200 de converteerbare claim op f 500 a f 525 gisteren f 1150 resp f 450 Het ontbreekt in ons Ipnd aller minst aan commerciële activiteit voor het eerst een laarvcrslag hecfl | „^^ ^^^^ j „ jteraard het meest gepubliceerd is druk doende met d - | ^„^ 4 phbe „ als we ze voor een zo voorbereidmg van de werkzaamhe -| g,.„„t „„^ e,iiu deel uit eigen mid den verband houdende met het be - 1 - - - De Nederlandsche Gas Unie die delen kunnen financieren Andere organisatie ^ m.et automatisermg Het totale resultaat van de auto matiseringsarbeid bij de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfa brieken IJmuiden is zodanig dat op de ingeslagen weg wordt voort gegaan en wel zo snel als met de beschikbare mankracht haalbaar is Dit was de conclusie van de heer E L Bart medewerker op de afdeling administratieve organisatie bij de Hoo,govens tijdens het in Haarlem gehouden congres van het Genootschap Studiecentrum voor Administratieve Automatisering De Hoogovens stond het Genootschap ter zijde door een serie voordrach ten te verzorgen over de automa tische informatieverwerking Op zaterdag 19 september heb ben 260 dames en heren een bezoek gebracht aan het bedrijf en deze hadden een inzicht gekregen in de organisatievorm van de KNHS vier bedrijven te weten de Hoogovens en Staalfabrieken de Mekog de Ce mij en de Breedband onder één lei ding zowel technisch als organisa torisch De heer Bart sprak over de karak teristieken van de produktieregeling en de gegevensverwerking bij een walserij Men wil komen tot een vol ledig geïntegreerde aanpak waar in in een reeks programmadelen de volledige werkvoorbereiding werk uitgifte en rapportering worden uit gevoerd Verwacht wordt dat eind 1965 of begin 1966 tot een afronding kan worden gekomen De heer P Michielsen stafmede werker van de afdeling produktie planning bij het bedrijf deelde mee dat zowel de voorbereidingen van computerprocedures als de actuele verwerking met behulp van de com puter verbetering van de resultaten leveren Op het gebied van instal latiebenutting en materiaalverbruik zijn merk'oare verbeteringen gecon stateerd In 1970 De chef van de afdeling admini stratieve organisatie de heer J v Zanden deelde mee dat de automa tisering van administratieve arbeid in wezen nog maar pas op gang is gekomen Het is geen wonder dat de gevolgen voor veel kantoor werkers nog maar geleidelijk zicht baar worden Het zal zeker wel 1970 worden voordat alle consequenties een feit zijn geworden Het zal erop neerkomen dat de administratieve arbeid steeds meer industrieel zal worden georganiseerd en geleid Verder betoogde de heer Van Zanden dat de automatisering een geheel andere organisatiestructuur forceert De groepsleider verdwijnt en gespecialiseerde medewerkers doen in groten getale hun intrede Er zullen geheel andere eisen ge - Veend St sp Venetu Ver Bllklabr Ver Glas Ver Ma(!li t Ver Touwfahr vettewlnkel vezelverw N.L Vihamtl vliss Kat Vorsteni Cult VreO Kubb eert Ue VrlGs 1.1 zei Vuleaa isoord Walvlsrhvaart Wereldhaven Wernlnk's Beton Wessanen Wilton l'ljen Wits de fextlel Wvers 1 en H V Wllk en H / aalberg /.eeiiwse onl / wanenhers Ore 280 254 ISO3 398 380 ISOL 1653 248 lp.m 2373 14S 125 655 4.''3 221 435 190 2C5B 519 118 344 989 280 265 1813 400 3793 1583 165 248 164 2323 146 1273 65 434 219 430 205 515 117L I15B 344 997 1083 395 257 458 328 145 442 293 450 400 785 135L 259 2153 242 291 \ 1ünhoim en l*etnileuii3 pri3S 30 sept f 43 ' 10 - f 320 — f 240 — f 85 — f 206 — 44,40 44B Alg Kxpl MD Billiton 1 Bllllton D Kon Pett 1-20 Kon Peti 1-50 Maxwell P vloeara ynlin a ld r ~ opr new ld i wl 1 10 4 wlnsth lost Bornec Ml schpppvaart 437 163 163,80 142 1875 436 160,50 161,10 140 1,S65 2980 3220 82 920 2043 1283 525 2751 444 146 149 1293 3130 81 furness 453 t lostzee — Sptior en rramwpsenGeld fram II03 Nederlandse Antillen Aatll HroitwertJ — Ant Verttani 933B KI Ml ] Aruba 1513 460 223 198 263 5073 445 281 395B 526 98 142 210L 351 287 110 93 1513 lïpltrië Gevaert 210 209 lltiitsland vlannpsm Pert — 242 lliillarhindspn pprtifipnien an Pac Imp Uil InlanO N G Int Nick e Shell an A H Ind Am eJnka Am Motors Am Ka o Am Smelt Am 1 and 1 Al hisi>n 1 Het hl St t>ado,,um he.s a ü hrvsier Ities s " liimh Jas Lurtiss W DL Ponl ¦ ciiptai H Gen Mot iie \ hound l B M lul H iMvtjurs a t Jones a L Kenn Copp iVlOMlg W Nat Can " Nat Oairj e Nat Steel Penn Kali i'hlllps Pet Pruct a i Kadit irp Hep steel Shell DU South y Southern Pac Sta no Hl lila stand » li N J - tiin,'i>akpi 1 Sun M tl 1 exa.v insi lOt Arate union p K S Slee,vVe>leii ' h ciVcsI KlPf VVIlNOP vV iilvvnith lln Miniere FtolonsaUfrt 53 513 93 913 ISi'ir 833 66A 173 24 » 55 713 533 33 40ft 33 62 72ft 29 17 2703 S9A 99 243 441 313 843 91 533 51 93f 913 19 843 66 17 23 54 71 53 33 40 3 77 62 7233 30 18 271 89 993 23 445 31 84 91 1083 226 312 162 89 1683 403 384 117 102 56 70 • HOL 300 963 188 1713 335 264 122 105 203 239 340 Advertentie VEEL PÜLEN OP UW BOOG M \ A Igemeen % p Fondsenbesit Met één enkel participatiebev/ijs A.F een veelzijdig aandelenbelang bij meer dan 250 dynamische ondernemingen Brede risicospreiding - aantrekkelijk inkomen Huidige prijs circa f137 - per 1/10 participatie 393 393 190L 813 643 3833 81 813 63}B 38 52 843 33 483 51 643 423 152L 2253 33 483 51 65 86 73 363 82 3531 43 60 41 39 50L 303 630 4 7i % 35 83 35 « ft 613 42 i9 50 303 630 4 16 iOO 1373 116 SO3 160 4423 286 300 nzekerheid op kanitaaJmajkt 0 ' P de obligatiemarkt zi'n fle hoogste koersen van de vorige week ook niet ten volle s-ehanrthaafd hetgeen een gevolg is van de bre der vinelende emissiestronm zowel voor obligaties als voor aandelen Ook deze week is weliswaar de geldmarkt verruimd doordat de Nederlandsche Bank guldens heeft afgegeven tegen door de banken uit het buitenland teruggetrokken dollars maar dit ziln uiteraard in cidentele transacties die voor de beoordeling van de toekomstige ontwikkeling van de geld - en ka pitaalmerkt niet mantgevend ziln Te dien aanzien bliift er dus een sfeer van onzekerhe'd boven de markt haniren die ook fle fondsen markt beïnvloedt vooral nu het bedril fsleven zHn kanitaalbehoef len in versneld tempo tracht te bevredigen Nadat in het eerste halfiaar reeds voor rond f 101 milioen aandelen werd seëmitteerd tegen f 35 mil ioen in die periode van 1963 zijn in het derde kwartaal voor rond ƒ 62 milioen aandelen-uitgiften aangekondigd of uitgegeven zodat het cijfer voor de eerste 9 maan den op rond f 163 milioen komt in vergeliiking met f 46 milioen in die maanden van het vorig iaar Aan obligaties is in het derde kwartaal rond f 432 milioen ge ëmitteerd tegen ' 201 milioen in dat tüdvak van 1963 voor 9 maan den is het cijfer rond f 1008 m.il ioen tegen ' 1143 milioen in die maanden van het vorig iaar Voorts is aan converteerbare obligaties / 64 milioen geplaatst tegen f 20 milioen in 9 maanden van 1963 en f 246 milioen pandbrieven v.i f 132 milioen Bliikbaar is de boog hier wat strak gespannen want deze week zijn de claims van aandelen emissies niet onbelengrijk beneden hun theoretische waarde verhan deld zoals uit het volgende staatje blijkt theor waarde Amsterd Bank f 47,50 Van Ommeren f 8.75 Thomsen's Ver Bedr f 366 — Duiker / 254 — Fokker f 136 — V'daalseStoomsp ' 234 — De betrokken ondernemingen komen dus wel aan het gevraagde geld maar de oude aandeelhouders verliezen in de koers van de aan delen meer dan ze uit de claims ontvangan Niet ontmoedigend D ' at de kapitaalschaarste en de onzekerheid inzake de ontwikke ling ' ran lonen en oriizen in het komende iaar hier een rol speelt is wel duideliik Want wat er in het prospectus van de onderschei dene uitgiften over de gang van zaken in de verstreken maanden van 1964 wordt gezegd is zeker niet ontmoedigend met uitzonde ring van de Amsterdamsche Bank die voor het tweede halfiaar slech tere resultaten verwacht en die dus wegens de van hogerhand op gelegde credietbeperking de scher pe concurrentie en de stiigende be driifsknsten bliikbanr niet van de hoge f ente.stand orofiteert Maar overigens vnllen de bedrijfsuit koms'en van vele ondernemingen nog niet tegen en zeker de om zetten en de orderoortpfpuilles niet In velp gevallen tiegint het aard gas een rol te spelen ook al zullen eerst geleidelijk de resultaten daar van in de vvinstoijfers der betrokken ondernemingen tol uitdrukking ko men De activiteiten in dit opzicht zijn echter groot wat dan tevens uil zeggen dat men ook de concurren tiefactor niet mag uitschakelen Hij de levering van de voor de aardgas exploitatie en de toepassing daarvan benodigde materialen zijn vele be drijven betrokken Namen als Stokvis Van Swaay Uhbink-Oavo DRU Duiker Ree sink Bronswerk Nierstrass Jean Heylirtoek Geveke e.a hoort men voortdurend noerr.en hoewel con Crete gegevens nog schaars zijn In het prospectus van Duiker kan men echter lezen dat er reeds meer dan 500 miljoen kubieke meter aard gas in ons land wordt geproduceerd en over 10 iaar op een produktle van 15 miljard kubieke meter wordt gerekend schikbaar komen van hel Groningse aardgas en zal diiarvonr in d " iar'ni 1964/1956 meer dan ƒ 1 miljard moe ten investeren Voorts worden de investeringen welke de geme-^nten zich zullen moe ten getroosten in de komende 5 jaar op een halt miljard geraamd een vooruitzicht dat ongelwijfeld ook voor de kapitaalmarkt van beteke nis is en vermoedelijk nu reeds in vloed uitoefent Kost voor de haat SlET staat wel vast dat na verloop van tijd de aardgasexploilatie aan de welvaart van ons land ten goede zal komen De minister van econo mische zaken meent dat in de 70pr jaren een bijdrage van ƒ 1 miljard aan de handelsbalans zal kunnen worden geleverd maar ook met een minder groot bedrag zal de beta lingsbalans in de eerstkomende ja ren reeds geholpen zijn Ook hier gaat de kost echter voor de baat uit en het zou een bedenkelijke vergissing zijn als we meenden met het aardgas in het paradijs te zullen aanlanden Zijn in het algemeen de zogenaamde aanloopkosten bij het entamei-en van nieuwe bedrijfstakken reeds groot bij een project als dat van de aardgasexploitatie gaat het om geweldige bedragen die ten slotte iiii!iiiiiiiiiiiii:iiiii:i!i!i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiin "— ¦ BEUUS VANAMSTESOAMY ANP-CBSInd ^ 600 550 500 50 koo 350 300 250 200 150 100 / ^ u ^ 1 —' •^ Int c 3nc er IS 1 1 ¦ In du tr ' _ Sc h(2 ep i/QC rt _ l 1 1 1 ^ ~ - ' j IV.PELTl ' ' < i \ Be heurs heeft in de eerste 9 maan ~ den van dit jaar een schommelend verloop gehad Het algemene index cijfer startte eind vorig jaar met S92 januari was een goede m,aand en eind van die inaa.nd was het I1O2 Dat hleef zo in februari en Tnaart maar in april kwam er loeer vraag los waardoor eind april op Jflli af sloot Tn mei kon dit peil gehand haafd worden maar in juni over weegt het aanbod terwijl de vraag verdwenen was Hierdoor was het indexcijier eind juni op 40,5 beland Eind juli was het U03 en eind augus tus JfOe September liet sich xoeer gunstiger aanzien vooral in de eer ste week 9 september l/W maar het eind van deze maand kwam op UW Binnen dit kader zijn er sterkere fluctaties bij de groep internationale fondsen en de sector indu.'strle De groep banken en handel laat over het algemeen geen sprekende ver schuivingen zien Daarentegen is het indexcijfer van de sector scheep vaart wel gaan dalen De eerste vier maanden is het peil constant manr dan gaat in mei en juni door de stroom laarverslagen met minder goed nieuws het 7iiveau weer dalen ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 Verzekering WBK omgezet in n.v Onlangs is opgericht de N.V Amersfoortse Algemene Verzeke ringmaatschappij WBK van 1938 Het aandelenkapitaal bedraagt ƒ 1.000,000 waarvan geplaatst f500.000 en gestort f400.000 Deze n.v is de voortzetting van de lande lijke stichting voor verzekeringen Het Wit Blauwe Kruis van 1938 In de ' n.v zijn ondergebracht alle door de stichting gesloten verzekeringen Nog niet beslist over statuten ABM De voorgestelde statutenwijziging van de N.V Amsterdamsche Bal last Maatschappij kon in de buiten gewone aandeelhoudersvergadering niet in stemming worden gebracht aangezien het quorum ontbrak Wel diende een der aandeelhouders een amendement in naar aanleiding van een eis die de Vereeniging voor den Effectenhandel had uitgespro ken De voorgestelde tekst maakt het n.l in beginsel mogelijk dat er meer directeuren dan commissaris sen in functie zijn Het bestuur stel de zich achter het amendement dat deze mogelijkheid uitsluit Zoals bekend heeft de wijziging voornamelijk betrekking op de be palingen over statutenwijziging li quidatie het aantal commissaris sen en directeuren de honorering van het bestuur en de winstverde ling Een tweede buitengewone verga dering zal definitief over ' t voorstel beslissen Schuldbewijzen B.O.Z bijna alle omgewisseld Aangezien gisteren een deel van on^e lezers door technische o-ni standigheden verstoken bleef van de koerslijst van de Atristei'damse effecteyiheurs en van het heurs overzicht drukken wij heide in onze gehele editie van vandaag nogmaals af Met verwijzing naar ' t op 17 juni verschenen bericht waarbij werd medegedeeld dat houders van schuldbewijzen in de gelegenheid werden ge.steld hun stukken tot 1 okt ' 64 in 20-jarige 5 % %- obligaties om te wisselen delen directie en commissarissen van de N.V Bank voor onroerende zaken mede dat op een klein gedeelte na de schuld bewijzen in nieuwe obligaties wer den omgewisseld De termijn voor omwisseling staat nog open tot 1 december Nieuwe stap van V.S in scheepvaartoorlog Wall Street hoger De meeste fondsen waren vrij dag in Wall Street bij het slot ongeveer op het hoogste punt van de dag met winsten tot rond twee dollar per share Voor het eerst in vier dagen winst dus Het Dow Jones gemiddelde voor industriële fondsen steeg met 0,65 punt tot 872,65 Vast In het telefonische effectenver keer van gisteravond te Amster dam was de stemming „ vast " De volgende niet officiële noteringen kwamen tot stand vergeleken met de officiële koers van gistermid dag Hoogovens 607 - 609 605 Kon Olie ƒ 164.90 - ƒ 167 ƒ 164.30 Philips ƒ 160.20 - ƒ 161 ƒ 160.40 Unilever ƒ 148 - ƒ 148.10 ƒ 148.10 De Britse kamer van scheepvaart heeft bekendgemaakt dat de Ame rikaanse commissie voor de zee scheepvaart binnenkort de volledige notulen zal opeisen van besprekin gen tussen Britse scheepseigenaren die zaken doen met de Verenigde Staten De Britse minister van ver keer is op de hoogte gesteld van deze nieuwe ontwikkeling De voorgestelde regeling houdt in dat de volledige notulen van alle vergaderingen van scheepvaartcon ferences die overeenkomsten hebben geregistreerd bij de Amerikaanse fe derale scheepvaartoommissie aan de commissie worden overgedragen andere opleiding verder Zij is eveneens van toepassing op al le gesprekken betreffende zakelijke transacties tussen leden van de con ferences * * 1 steld worden aan de opleiding en voorbereiding van degenen die ' n kantoorbaan ambiëren Hier ligt aldus spreker ' n zware taak voor de onderwijsinstellingen om In de pas te blijven Het Genootschap studiecentrum voor Administra tieve Automatisering kan op dit terrein in positieve zin activeren Emissie AB geslaagd Nagenoeg alle houders van claims hebben van hun recht tot inschrij ving bij de uitgifte van nom ƒ 18.25 min gewone aandelen Amsterdam sche Bank N.V gebruik gemaakt Tegen de nieuwe bepalingen kun nen gedurende verscheidene weken bezwaren worden ingebracht voor dat zij in praktijk kan worden ge bracht KOERSEN WALL STREET 1-10 2-10 Chrysler 6134 62 Sears Roeli 1223,4 12214 Atch Fopeka 33 % ¦ m'2 Citv Banlc 1251/2 12514 Shell Oil 52 521,4 KHltniKire IKi i(l=iB f nn l*Mls(ir 9534 9514 Sor MohU 85V8 8514 Mllnn eni 51 50 Dnual Att 29 % 2 % stand Br 751,4 753,1 > m Hai-IMr MVi 64 % > iip de Nem 27V2 2'1?4 ^ tand Oil N 86V3 871/s iN V enti 45 % 453i Kast Kitrtah 132 132 •^ tiidphakel 6l,'2 6V2 l't^nnsvlvHnia 37 % 38 en l!;iec-t R914 8914 lexas Corp 83 % 84 s,.iilh Pnr 42 % 48 % ' en Motors 9914 9914 Mn Aircraft 58 = 58','s i'ntnn Pnr 42V4 43 ¦ < iirt Year 1 463,i 47 Hn Corp 83/8 8l,'2 ' Mile ' hem 53?i 53?i Aitiei Motor 171.4 17 lln fruit 20 % 20V8 A in an 44Vt 443/8 Int Harvest 831/4 a % 11 S Knhhel 61 % 60"8 ^ w Srneltin 841/2 83 % Int Mtkkel 853's 853/8 11 S Steel 611,4 61 % Am 1 L 543/4 55 Int I..L 5fi3/a 56'/a Westlnub 39 39 ¦\ fn Inhaï'cc < fl?'a 895'8 Kenner'ot 91 9 Ta Woolworth 2914 29 A Ii Ind 35 34 % MonfK ward 39 % 401/1 Korrt MotoT 681,4 57 % AnHi-ondn 5214 52Ta Kndir orp 3214 32 K 1 M IBV'zB 183,i ' ii-th ' ïteel im's 41 Kepiihl St 48 % 49 t^neinp 67 66I4 Roval IJutrh 47 % 483/4 Omzet 4.370.000 Advertentie © NV SLAYENBURG'S BANK ©^ Bank - lEred!e ^ en vera wezen H.vpoth banken pandbrieven Cl Ui tin L)W b — — Heem v L Heineken's Hensen MacJi He.vbroek Zei Hoek's Mach Hnlee 340 345 468 461 Ainrc Bank 64,10 Cultuurhanl 22 Grun L « I e H,B U - ert 244 Huil Sor 950 Kas Associatie 1413 Nat Nederl eert 780 Ned Cred B 215 N Hand ml,1 een 301 Nea Midrtenst h 105 NeO 222 RVS eert d 736 SlavonhurKS B 202 65 40 223 172 244 950 1413 7753 2153 3053 105,50 222 224 222 98 933 ld UV ld UU d UK-VE lltr Hvp KI ld Ë SE P West Hvp U ld NO 6 4 Mi 933 m 793 31/4 — a 78 5 — 3Vt 79 400 403 645L 6423 ilollandla Kat Holl BetoD Holl Uinst A.B Holl Metks t Homhurü B Hoogenhosrh Hoojjenstraten Hcioinieyei Indola Ing tiui Buuivn tnterlas 1073 395 259 450 329 147 445 793 Se.heepsti.vp tinnken üerste N-Sch o — Rott Sch HB 6 — 973 1003L SLOTNOTERmC van vriidag 2 okt 1964 1-10 2-10 Actieve obligaties 330B — ^ Handel IndnNtrle en div Ain Hel]n wc 4 — Aiiistei Bi 6 99 Beriihs en J SM 98 Blienkorl 6 — Ptillips d L 61 4 88B 10 4 3 % 933 td 0 1 4 » - iVi — Peueiii l-i 57 B 103 Peticiii 62 4M 95 PBtJIlS 57 6 1033 PliKM 57 6 1023 ld 51 62 V/l 9SJB 201 ïnltureB Ngonmezl Cult 2133 — internatlo Ing Jew BetoD Lnventuin J ongeneel Kenic orsetl V Kempen Heg Kev Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon Ned Pap ^ out Ket]en nrc Korenschool Koudljs nrc Knitnhout Kon Ver lap l.eeuw Pap t t.eld wol i.lndeteves l.l,lempl i.l,1m en iet erve Macintosh Meelt n Bak c Vlees Houwn B Menko eert Metaverp » B victpooT Beton VUssel Mosa viuMei N B vit.inh werken ï ^ ed Uok MO Ned Kxport Pap Ned Kahel Ned Melk IJ.c Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nleal Nvuia eert Mi.iverdfiU iranipiM.oiri nrc > ver7 ias NB l'ati Phiitp ' h pel pr t-'ietersen en Co Pont Houth De Poorter Keesink Kelnev oiach KJVA Ki'iiiMn DiKdk Kiihaak Knnstaaj Ki,l,sdi,1k S < h<,ldH ne n,n Schev h Ml SchokhPtot B Schotten call Scholten kiixh Schulteiii » S'hupopi - iMjei Schuttpi'sveld Siioon de Wit b Simons HJmb Srott l'ransl Spaarnestad v n Stokvis lü33b 88B 450 400 7803 257 215 240 2933 910 202 131 525 275B 444 147 150 130 Handel Industrie en div 104J 963 103 102 98 Ainert Hetin 625 628 AlK Hand M — 128 Alnie-Adain 145 146 Stnatsli'iunKen IMed B4 ld « 4 Mk Norll Mtl 160 160 Avtin 1273 - 102i 99A 95 945 94i 94i 93 91i 91 i 9U 823 8Si 79J 80J 82i 823 863 873 86 * S9J 96n 92J ÖV I02i 6 99 4 '« 95 41 ^ 94Ï 4V 94i 4 '^ 94i 414 93i 4'4 92 4V4 92 414 9U ¦>¥ 83 J S ^ 88 SVd 79 AlwecL aand B — — Scheepvaart en l.nehtvaarl Anistel Br nrr 421 422 58 ¦ 58 ' I « I D 5b HU « 1 10 si 1 47 ld ^ V l-U td < ii ld ld td ld 10 ld ld la AmsterO Bah 500 5053 o 90 89i i % 873 873 Kl.M 16 II ld 21 ' ir Arnsteldaiii UI 136 135 Amsterd Km 300 300 ANIKM NB 62 62 Spnnr en l'rnmweRen Ned Sp 57 4iü963 Arnn ScheepsP 161 160 963 A S W — 376 PreinieteninKen MkinaHl öt A datn enA tdelii 61 Idem 5h 1 Idem 56 U tdeii ^ e I ld 5 Breda 64 Uoidiei hl yinon 54 Hinschede s-Crav 6»-l Idem ftii-lJ K dan 5S-1 tdeiii 59>t tdein 57 iltreiht » i 4-Hiillann 67 / i Holland 5 109 Auisl Kunt^el UVA Dajilrterop B 264 Uaura 2993 Handel Industrie en div 1203 iioirischt i.eeri — — AKU Ueli Mil cert Hof,^^,ven ^ nrr Philips lieiii B Inlleveï * vA 471 1 123.50 6O23 159 9Ü 475t 123 20 ' 605 160.50 335L 165 173 391 2723 268 210 252 Intern tnslellinjien Wereldh 66 IH4 - I6I3 175 391 274 267 210 2513 147.60t 148 10 Mitnhfiiiw en l'ptrolpnm Kiiropa B t K S « elKlèi 61 llortni H B ¦ Jelsenk Hmu ' ere 1 K 5 Noorw fl ^ Uoldt h-etltu ld / pil Prei Kon Pet ill 2 ' 741 753 740 752J 161.70 164.40 61 * 102 4?S — I 1023 I 1033 1 '* 963 B 4W — 1023 1033 16JB 94 seheepvaart en l.iirlilvaarl H A.t JaVH-fh ï - nrc K..t.,M KNSM nat nea Kon Paketv Sfv Ml,l Neo NIev jotid nrr Van tliiiuierer f Rot r.iovd Scheepv linie 104 ii;o » 66.60 I42i 148 1303 1013 243 139 129j 1041 148 66 90 1413 1463 1.303 US 138 » 1293 4trika 4 90 4^4 933 U V i Atl 6t AAR flev 505 740 195L 190 153L 223 882 199 504 740 933 Niel actieve aandelen ¦ 1 rticipatlehewUznn Nief ocfievs obligaties l'rtii ticni iinhl lichamen A Oaii 41 jV < 913 — A dan »> m 9li — li daiii bi I 4V4 — — « dam n I ' <>* — 91 itank Krediet > ii ver » weven • Mn nmas m onvertt l/l H K H nel O '¦¦ iijtnr fund Inlerhonds ' VprfWdcnerifl * 1335 1093 900 565 730 263 1335 1090 - 905 - 64 730 264 tli'i.iiispln Iw v/an Swaalj 1 Mhah Hhil - ert Ih B Marljlier I hi,mas > er Dr I hofnar M-'l en I hoio « n eert ivventschf kah t\v Over H 77 318 214 ' 78 683 125 78 318 215 280 683 225 463 534 96 <% and in npie^LMiivMUitiPr ABM / al Iniciuiiu f in Neti 51 Koheii / Dt llnllas t 31 Ver Kezn / ol Kiiropatonds II ilnllonds 21 ph i'Uirnntctr II ph Valeuroi II pti Can Sen U.o ' hem K'unCo Mafisach Inv ti 1 Television EFG 159,50 207 UI i36 503 131 541 648 125 80 708 213 13 ' 8 « 8 159 207 110 50 235 502 130 50 540 652 125 W 708 213 13 163 » 8i ö IN u a N li tS N U B N l BN i ia s'i ti \ - 1 « IQ OÜ Kx - t Mtl 9!l üt u e.n 6i Nat Inv ö Wldd el ' 6 '* MIdd a se M OU 1003 öt ö 983 « 4 i 99 ' Wh 1 » 4V 92 J <• suh ai 1643 1413 aVa — iV 99 6 94 i % 96 i % 983 4 983 100 98 983 12 164 ' 413 lOD 99B 94 " luk uav ¦ iiienhoul • iiicvei pel ' iiicvei I pel Kilcvei < pi » M » t Ki.iwie ' 1 itcnri'^hlen üti Asph 1 Varossieau & 317 199 137 ^ 116 SO3 IÖ9J 436 * liemka Staalt Uesseaux IJlkkers en t;o Uiirp en tx » Ui v Hout IJne Hi,eni7erj UKll Uuvvls KIsevieï ults Krnhs e,MKes _- H,ti(lMJVen Piel 253 253 l'Jldai Ml ] 700 695 l'.X'-elslol iiel 229 227 Hitt Med Am 1333 1323 fokkei — 266 eiird 960L M50B tia/elle 310 311 Van ieldei 135 1373 Celt 1 1 n r,r b 520 515 t Jpidennan 113 1103 lïerotahi n.O 281 283B 1 Jeveke en " 0 — 706 ' isl en Spil 307 310 Van de irinler — 10253 ' ïrotsmedertl 118 1173 ' Iruvlpr 6 prt t re 143 14T liMKein en C * 454 4523 Hart 152 155 ' lavenwerken 333 333 1 ' 6 = a(»o>iHt en nieder | 1 U a nieder || t ta üprlMMi « r inter II 1 Lm itites SS 
28 ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD DE BILT AMSTERDAM MOLENSCHOT(N Br ^ HES SING HEEFT TOCH DE MOOISTE KEUS • Sinds 1930 het vertrouwde adres 4 FORDS Taunus 17 m I 12 FIATS 1300 1500 Super 2 - en 4-deurs | 1800 2300 met met radio enz 1962-1963 FOKD Falrlane 500 Sp coupé met radio en schuitdak 1962 2 FORDS Consul 315 " 62 FORD Tatuius 17m Stationcar 1961 8 OPELS Kadett 1963 - 1964 2 OPELS Rekord met Bchtüfdak enz 196S - 1964 i OPSLS Caravan 1700 1962 2 OPELS Coupi 1962 OPELS Kapitan deLuxe 1961 FIATS Sport 1200 en 1500 1963-1964 2 FIATS 2300 Stationcar met schuifdak 1962-'63 I GARANTIE — INRUILEN VERKOOP AMSTERDAM Havenstraat 12 bt Haarlemmer meerstation telefoon 020 720840 DE BILT Rijksweg Utrecht-De Bilt tel 030 80409 MOLENSCHOT Rijksweg Breds-GUzerUen tele foon 01601 224 SERVICE STATIONS AMSTERDAM Havenstraat 12 telet 020 720340 UTRECHT ' s-Gravesandestraat 28 teL 030 24138 MOLENSCHOTo Schoolstraat 11 telef 01601 438 CHEVROLET Impala,met schuifdak en ra dio 1963 CHEVROLET Bel air,met schuifdak en ra dio enz 1963 CHEVROLET Chevy met radio enz 1962 CHEVROLET Corvair,met radio 1962 1 PEUGOTS 404 1962 - 1963 PSUGKOT 40S 1961 2 B.M.W.'s de Luxe 1962 - 1963 B.M.W Sportcoupé ' 62 2 FORDS TaunUB 17 m Touringsport 1963-'84 4 FORDS Taunua 12 m met vele accesoires 1963-1964 8 FORDS Cortina met radio - 1963-1964 2 FORDS Zephyr met « chuUdak 1962-1963 TRIUMPH Spitfire Sp car softtop 1964 N.S.U Sport Prini met radio 1984 MORRIS 1100 1963-'64 i DAFFODILS 1963-'64 DODGE Dart G.T met radio 1983 BUICK Compact met radio en sch.dalc 1983 AUSTIN Seven Statlon - oar 1983-1983 CITROëN Ideaal met schulfdak 198S VOLVO Amazone B 18 met radio 1982 OLDSMOBILE Compact met schuif dak 1962 CHRYSLïai Valiant m achulfdak 1981 SJC.W 1000 Super Hardtop 1»81 ¦ AAB met radio 1960 DJKOOP — FINANCIERINQ A.N.WJB en KJf.A.C.-keurlng toAgesteui Lid B.O.V.A.G Qeopend 8.30 tot 22.00 uur ' s Zondags 12.00 tot 17.00 uur Teveits te koop Inruilauto's ki de goedkope pr^sklasse Zeer bifzondere Televisie-aanbieding en R.E.M antennes Bij aankoop van een nieuwe televisie met antenne ontvangt U een gloednieuwe radio met gecombineerde radio televïsietafel ter wasirde van ƒ 285 — voor slechts ƒ 50 — ook bij gemakkelijke betaling Deze aanbieding geldt uitsluitend bij aankoop in één onzer zaken waar U zelf Uw keus hebt gemaakt Dus geen bezoek aan huis R.E.M.-antennes met garantie compleet geplaatst ƒ 75 — TWEEDE-PROGRAMMA-antennes bijplaatsen op bestaande mast ƒ 55 — compleet ƒ 75 — Laat nu Uw oude TV ombouwen voor TWEEDE PROGRAMMA voor ƒ 115 — met volle garantie Grote sortering door BANK in beslag genomen TV-apparaten met 6 maanden garantie op beeldbuis en 3 maanden garantie op TV Geschikt voor Lopik en R.E.M en desgewenst tweede programma Wy repareren elk merk televisie radio en antenne met garantie indien mogelijk binnen 24 uur Reparaties - ombouwen en antennes uitsluitend CONTANT C G KONINGSTEIN DE TELEVISIE - EN ANTENNESPECIALIST IJsselsteinseweg 10 Jutphaas Telefoon 03470-695 Showroom Mgr Prinsenstraat 3 Den Bosch Tel 04100-30324 ensatjoneel INRUIL-AANBOD TIJDELIJK f 200 - INRUILPREMIE voor uw oude wasmachine KOOP NU EEN PHIUPS WASAUTOMAAT Ja u wilde al zo'n ideale automaat Dan is nu het moment gekom,en Nu f 200 — meer dan normaal terug voor uw oude machine Wat een voordeel wat een plezier zult u ervan hebben Gauw besluiten of in elk geval even bellen met ons om te overleggen Wij ver wachten u PHILIPS WASAUTOMAAT slechts 40 cm breed en toch 4 kg tvasgoed in één keer automatisch m f wassen ^ H TECHNISCH BUREAU NiESSE Amsterdamsestraatweg 697 - Utrechj - Telefoon 40559 Jiini»W!W¥W**t*f * B*«»a^!MMiWM«W»wu,'iii W ^< J«WB**'iAWiyfll Wettelijk verplichte W.A VERZEKERING MOTORVOERTUIGEN BROMFIETSEN thans ingaande dekking eerst premie be talen vanaf 1 januari 1965 AUTO'S etc Speciale tarieven gunstige no-claim rege ling deskundige adviezen Inlichtingen ten kantore telefonisch en door ge bruikmaking van onderstaande coupon te zenden DETECTIVE Opsporen nagaan controle diefstal Informaties chan tage huweUikszaken Vertrouwensopdrachten JAN DE VRIES Bekpnd door Radio en Pers Haarlem - Schotersingel 87 Telef 51894 1 T O __.— ->^____^ insurance r>ervice utrecht - Petrarcalaan 25 - tel 030-36780 if HYPOTHEEKGELDEN i woon-winkelliaizen en boer derijen verzoekt nadere inlichtingen * betreffende een bromfiets - auto - motor - scooter verzekering * Doorhalen wat niet gewenst wordt Inlichtingen BOHAN HYPOTHEKEN NV Brisittenstraat 17 Utrecht tel 030 - 233 « buiten kan - i ^ ' tooruren 030 • 36192 schuifdak 1961-1964 11 FIATS 500 600 760 1100 en Giardiniera 1961-1964 SIMCA 1300 de Luxe 1964 8 VOLKSWAGENS 1961 - 1964 VOLKSWAGEN 1500 4 SIMCA's 1000 Grand Luxe 1962-1964 Variant 1963 VOLKSWAGEN 1500 m schuifdak en radio 1983 VOLKSWAGEN 1800 Variant 1962 4 RENAULTS R 8 1963 1964 4 RENAULTS 4 L Super Comfort 1963-'84 e RENAULTS Gordini en Dauphlnc 1961-'83 KLEINTJES tot 15 woorden / 2.25 elk woord meer 15 cent TE KOOP AANGEBODEN Diverse TROPISCHE VOGELS vanaf ƒ 2,75 per paar Adam ' v Harenstr 11 Bij liet Noorder bad ook op zondag Dat kan alleen Ben Snatager SUEDE JASJES van goede kwaliteit reeds vanaf / 67 Oude Gracht 242 telei 11786 Alleen de vakman staat borg voor de kwaliteit V£m uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn anker v.a ƒ 35 Sola en Kel tum cassettes P J M DE JONG Twtinstraat 44 Radio - en t.v.-storing Eiektr onderdelen enz Zoek niet lan ger wat geeft ' t RADIO CEN TRUM heeft ' t Vinkenburg straat 4 6 telef 19636 03402 5589 VOGELIEFHEBBERS Voor ' ngrote collectie en goede vogelsen dieren kunt u terecht.ZandhoJsestraat 30 telef 27101 Ook op zondag „ DE VOGELGIDS " Box C-143 Leiden Populairste vogelkwe kersblad Proefnummer ƒ 0.30 postzegels Nieuwe abonnees 2 gespecialiseerde vogelboekjes gratis TELEVISIE Wij hebben regel matig occasions voor zeer aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenslnk,Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b.g.g 22082 Kijk uit eer u t.v gaat kijken Onze reparaöe lnr staat achter de verkoop TELEVISIE van ƒ 175 tot nieuw T.V.-meubels Oude Gracht 362 b.d Twijn straat Tel 030 - 17427 Demon stratie tot 21 uur MARKIEZEN en Rolluikenfabr „ De Spiegel " voor het bewaren gedurende wintermaanden van uw markiezen en zonnescher men Vraagt vrijblijvend prijs opgave tel 41425 Kantoor en fabriek Ruygenhoeksedijk 5 Groenekan telef 3401 666 Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerhoezen Reeds vanaf ƒ 50 inclusief montage en garantie Alleen Hoefa Keulsekade 117 Telef 32233 - 31827 Te koop DRAAIBANKEN vanaf 800 m.m t.d.c Tafelboormachl nes eiektr lastrafo's vanaf 140 amp 220 volt en 380 volt elek tro-motoren voor elk doel ook lichtnet eiektr gereedschaps slilpmachines Alles gloed nieuw en Ie klas fabrikaat Wij ruilen uw oude machines ook in Machinehandel en heftruck verhuurbedrijf H v d Kreeft en Zonen Nieuw-Amsterdamln 11 13 Industrieterrein Kanalen eiland Telef 80401 SNELWEGERS in - en verkoop reparatie onder garantie Her ijken van snelwegers Winkel machlneservice A dé Nijs Queeokhovenplein 8 tel 030 44403 Utrecht Verhuur BABYBOXEN met vloer ƒ 7,50 per half jaar W Hedastraat 22 bis tel 42513 81392 NAAIMACHINES Fabriek en uw leverancier starten nu met een geweldige actie waardoor u koopt tegen vooroorlogse pri,i2en Zlg zag naaimachines ƒ 100 goedkoper van ƒ 380 nu ƒ 280 Vele andere zig-zag naai machines alles met 20 pet kor ting nu ƒ 275 BIJ aankoop van Anker Gazelle Elna ƒ 50 terug voor uw oude machiije Dus naden afwerken knoopsgaten maken knopen aanzetten hor duren stoppen Langdurige ga rantie en service Bij ons slaagt u beter Inruil naaimachines ƒ 25 f 35 ƒ 40 1 50 enz Arn J A V Basten Lange Jans straat 9 Utrecht Telet 15598 VAGé opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamiaan 12 Ka naleneiland Tel 81096 Utr Vage voor MERKCARAVANS Sprite Eccles Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Telef 81096 ¦ Jtrecht Voor UITDEUKEN en spuiten van Geest Nieuw Amsterdam laan 12 Kanaleneiland Utrecht Tel 81096 Vage Voor BEDRIJFSAAN HANGERS in diverse model len Vraagt lolder aan Van Geest Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Utr Tel 81096 Vage VAKANTIE AANHAN GERS In diverse modellen Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Tel 81096 Utr Vooi uw dames - heren - en kinderkleding FA WITSON Oude Gracht 309 telef 24036 Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden Uoor voordelige Inkoop te koop aangeb een lichtgewicht NAAI MACHINE ƒ 195 zig-zag naai machines vanal 245 ook nog enige lichtheschadifide naaima chines waanjnder ook vrije armnaaimachine ' van bekende merken Betaling In overleg Vriihlijvende demonstratie Te nezli-htlgen nl ] G A WItJens Herenweg 33 bij de Adamse straatweg Telef 239B8 Utrecht l'evens reparatie inrichting ' t WOONHUIS Speciaal voor Windsor bankstellen Windsor en oud-Hollandse meubelen Hoek Mariaplaats 48 GRATIS CONTROLE van uw radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties in 24 uur N.T.R.B Catharijnesingei 16 Erkende Philips radio - en t.v.-service Telef 25001 BBOMFIETSONDERDELEN Ruime sortering voordelige prijzen Speciaal adres voor reparaties van ontsteking V d Zand A'damsestr weg 160 Te koop TREKHAKEN klaar terwijl u wacht Laat nu uw trekhaak monteren Wij hebben voor elke auto ' n trekhaak in voorraad vanaf ƒ 60 Gemon teerd terwijl u wacht Torenstr 32 hoek Schoolstraat De Bilt Telef 60153 STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen wasma chines stofzuigers alle mer ken vanaf ƒ 7.30 per maand Springweg 60 telef 16653 Unieke TRAPBEKLEDING met plastifeutre Geluiddempend en onverslijtbaar Vraagt vrijblij vend prijsopgave Verder alle soorten vloerbedekking Vloer bedrijf Broer Kwartelstraat 29 Utrecht Telef 17812 NAAIMACHINES Fabriek en uw leverancier ¦ starten nu met een geweldige actie waardoor u koopt tegen vooroorlogse prij zen Zig zag naaimachines ƒ 100 goedkoper van ƒ 380 nu ƒ 280 Vele andere zig-zag naaimachi nes alles met 20 pet korting nu ƒ 275 Bij aankoop van Anker Gazelle Elna ƒ 50 terug voor uw oude machine Dus naden afwerken knoopsgaten ma ken knopen aanzetten bordu ren stoppen Langdurige ga rantie en service Bij ons slaagt u beter Inruil naaimachines ƒ 26 ƒ 35 ƒ 40 ƒ 50 enz Arn J A V Basten Lange Jans straat 9 Utrecht Telef 15598 AME1RIK IMP OLIE ƒ 1 per liter ƒ 1.000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Ach ter de Dom telef 16C57 Utr BRUIDSTOILETTEN Exclusie ve modellen verkoop en ver huur Utrechts Maatkleding Be drijf A'damsestr weg 144 G Telef 18840 Triumph KOFFERSCHRIJF MACHINES vanaf ƒ 25 p mnd Ook gebruikte portables op ge malvkelijke betallngscondities Herm Hennink Moderne Kan toorinrichting Nachtegaalstr 60 telef 14764 Utrecht Te koop PAPEGAAI grijze roodstaart Pracht jonge vogel Begint te praten ƒ 150 Telef 070 - 725793 Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemakke lijlce betalingsvoorwaarden Fa Witson Oude Gracht 309 Telef 24036 Financia N.V Nederland Wcontant g&ldÊ voor al'uw aankopen AGENTSCHAP VOOR UTRECHT AMERIKALAAN 192 - TEC 030 803 27 WASCOMBl 2 motoren en pom pen ƒ 298 snelwassers vanaf ƒ 98 langzaamwassers agita tor met oliebad ƒ 228 centri fuge 2800 toeren ƒ 137.60 2 jaar garantie Gemakkelijke beta ling Fabrieksshowroora Oude Gracht 196 telef 12666 Geen vooruitbetaling SPORT FIETSEN / 2.90 per week 52x Contant / 129.50 f 139.50 Rivel vanaf / 88.50 Juncker 1 184.50 transistor radio f 148 Broer Lijnmarkt 24 Te koop goed spelende RADIO 25 gulden Puch motor snelle machine prijs ƒ 275 Ook ruilen voor bromfiets of bandrecorder Hopakker 7 bis Nu bij Radio Tolsteeg TV ko pen Vanaf ƒ 95 door Inruil verkregen Geheel gereviseerd met garantie Twljnstr 46 Utr Tel 29870 en Prins Bernhard straat 46 Bunnik Tel 1484 KANARIES vanaf ƒ 12.50 Gro te sortering tropische vogelsvanaf ƒ 4.50 per paar o.a oran je wevers paradijs wlda's ze bravinken Japanse meeuwen,parkietensoorten zoals valk parkieten personata's enz.Moderne en ronde vogelkooienin diverse kleuren Ruime par keergelegenheid Borneman,Merelstr 35 tel 13617 DEKZEILEN in diverse ma ten Rubberkabels grote partij per kg ƒ 3 Geerts Gruttersdtik 23 telef 29304 T.V.-APPARATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf ƒ 225 53 cm vanaf f 375 alles met volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 VITRINES ladenkasten toon banken enz Geerts Grutter.« dijk 23 telef 29304 Zelfreparateurs opgelet Voor al uw BROMFIETSONDKKUE LEN naar De Witte de groot ste sortering van Utrecht en omstreken Bromfietssloperi ] De Witte Lauwerecht 65 tel 22558 Diverse CARAVANS in prijs en afmetingen Te bezichtigen Pleineslaan 11 Den Dolder Tel 03402 - 3530 Te koop prima compi RIJWIE LEN Dames heren - en meis jestictsen J P Coenstr 10 te Utrecht WAARSCHUWING 2de hands kleding Zo goed als nieuwe kostuums kolberts pantalons winterjassen leren jassen hoe den handschoenen sjaals schoenen horloges regenjas sen paraplu's mantels japon nen brillen enz voor spotprij zen Bij G V Nijendaal Mgr V d Weteringstraat 26 KELNERKOSTUUM 2 weken oud nieuwprijs ƒ 135 Terlenka wegens verandering van functie Uiterste prijs f 8S maat 50 Hobbemastraat 4 Maarssen f 200 terug voor uw oude was machine bij aankoop van een Philips AUTOMAAT Vrijblij vend wasdemonstratie in de zaak en aan huis Staffhorst Wasapparaten Drieharingstr 7 Super TV 59 cm beeldbuis metautomatische Inschakeling vanalle gewenste V.H.F en U.H.F,kanalen d.m.v druktoetsen Sa ba TV vanaf ƒ 899 StaffhorstRadio en TV Drieharingstraat 7 Nachtegaalstraat 9 Voor een suède antika of nap pa JASJE mantel of herenjas moet u naar Ben Snatager Zo van fabrikant aan klant Oude Gracht 242 PINCHERTJES poedeltjes en keesjes gekruist f 25 andere leuke hondjes ƒ 12.60 Schotse collies 7 weken ƒ 75 en ƒ 85 dwergpocdcltjes gitzwart drie mnd ƒ 85 sneeuwwit ƒ 125 bo xers 7 weleen goudgeel ƒ 75 dwergpinchertjes 3 mnd ƒ 45 en ƒ 65 anderhalf jaar ƒ 75 Duitse staanders 7 weken ƒ 45 Goldspaniels 7 weken ƒ 55 Vk jaar ƒ 65 dwergkeesjes 3 mnd ƒ 65 Duitse herders 7 weken ƒ 45 Ierse setters 9 weken ƒ 75 bouviers 7 weken ƒ 75 Dalma tiners 7 weken ƒ 65 St Bern-hard 9 weken ƒ 125 Whippet 7 mnd ƒ 75 Greyhound haze wind ƒ 100 Duitse herder 1 jaar ƒ 75 Airdale terriërs 7 weken ƒ 85 Tel 030 • 19461 Hartingstraat 18a Utrecht bij Acad Ziekenhuis zijstraat van Nic Beetsstraat HYACINTHEN voor glas in zes kleuren heel grote bollen per stuk 55 et Paperwhltes Trosnarcissen voor grind en water per 10 st ƒ 2.90 Manus van Beusekom Zaadhandel Oudegracht 126 tel 14560 Te koop BROMFIETSEN Sparta ƒ 125 Sparta 1962 en 1963 Zündapp ƒ 460 Batavus ƒ 60 en ƒ 150 Emmastraat 74-d Zeist achter no 76 Te koop aangeb prachtig BI sam korte BONTMANTEL mt 40 42 tussen 5—7 uur Telefoon 44007 Amsterdamsestraatweg 303 bis CAMP COKSE'ITEN Gedipl corsettieres Corsetterie Lotus A'damsestraatweg 219 Utrecht Tel 41792 Speciale aanbiedingen in bank stellen EETHOEKEN en berg meubels 4 stoelen met ronde tafel ƒ 149 3-zitsbankstel ƒ 395 bergmeubels vanaf ƒ 150 -/ 450 t.v tafels ƒ 27.50 combinatie meubel voor t.v ƒ 59 Woning inrichting Ons Huis " Leidse weg 20 B tel 34704 Bemuurde Weerd O.Z 73 Tel 27812 Voor het repareren en op nieuw STOFFEREN het Van oudst bekende adres Woningin richting Ons Huis " Leidse weg 20 B Tel 34704 - 27812 Utrecht Sisal - bouclé TAPIJT gratis gelegd ƒ 7.90 per meter 1 per-soons wolvlokmatrassen ƒ 27.50 binnenverende matrassen ƒ 45 polyester matrassen ƒ 39 sa lontafels ƒ 39 terlenka spreien met volant ƒ 39.75 Woningin richting Ons Huis " Leidseweg 20 B tel 34704 Bem Weerd O.Z 73 tel 27812 Te koop 2-persoons OPKLAP BED met eiken ombouw gor dijnen kapokmatrassen ƒ 70 Tel 20895 Nu PLANTEN Pioenrozen zware knollen rood rose of wit per stuk ƒ 1.40 Clematis blauw rood of rose per stuk ƒ 3 Di verse heesters per stuk ƒ 1.35 Manus van Beusekom Zaad handel Oudegacht 126 tel 14560 OPKLAPBED en leunstoel Jos Haydnlaan 36-11 17.00 — 21.00 uur Tel 30891 geen op kopers STUDIEPIANO keurig onder houden aangeb wegens plaats gebrek Prijs ƒ 150 Aquama rijnlaan 220 Te koop prima DAMESFIETS geheel compleet en in zeer goe de staat ƒ 25 Es,doomstraat 7-1 Utrecht Te koop aangeboden Magneet BROMFIETS 1963 Km-stand 12000 Prijs ƒ 475 Opaalweg 29-in Tel 19478 BONESTA"-BONNETERIE en W F de Swart Twee namen voor één begrip degelijkheid U loopt zeker warm voor en door de exclusieve collectie Bones ta " truien vesten en pullovers voor héél uw gezin W F de Swart N.V Oudegracht 293 Te koop een in goede staat zijnde HAARDKACHEL tegen elk aann bod Amsterdamse straatweg 693 Te koop zo goed als nieuwe witte Engelse KINDERWAGEN m blauwe kap Merk v Wer ven Prijs ƒ 95 Na 20 uur bel len 13529 Zo goed als nieuwe Erres WASMACHINE met garantie bewijs van ƒ 348 voor ƒ 210 in verband m aanschaf automaat Tel 22708 Homerust 43-11 Te koop TV 43 cm beeld met kamerantenne prijs ƒ 160 Lange Nieuwstr 84 Te koop aangeb PIANO in goede staat Burg v d Voort V Zijplaan 31 BROMFIETS te koop Merk Batavus Kanaalstr 221 Utr Te koop aangeb wegens om standigheden zo goed als nieuwe 2-persoons OPKLAPBED en Auping matras Te bevragen Roerplein 18 tel 81737 Veel geld voor uw gebruikte MEUBELEN bij aankoop nieuwe Rechtstreeks van fa briek Enorme keuze elke prijs klasse eerste klas afwerking Betaling in 6 maanden rente vrij Vraagt vrijblijvend catalo gus Postbus 538 Den Haag Voor achter in de auto POE DELS honden tijgers leeu wen vanaf ƒ 6.95 pluche bees ten vanaf ƒ 1.95 beren vanaf ƒ 2,95 Poppenziekenhuis Jaco bijnestraat Te koop een ruwharige FOX TERRIER van 4 maanden vanaf ƒ 55 zwarte cocker spaniel II maanden vanaf ƒ 45 en zeer leuke dwergpinchertjes zuiver ras vanaf / 45 een prachtige Duitse herder reu 12 maan den vanaf f 85 een zeer leuk dwergpinchertje 22 cm hoog \ V2 jaar oud vanaf f 75 Zeer leuke klein blijvende hondjes vanaf f 10 Korte Smeestraat 18 Utrecht Te koop granieten AANRECHT met gootsteen links ƒ 30 Harp straat 30 Utrecht Eerste Utrechtse AUTOGLAS SERVICE Staat dag en nacht voor u ter beschikking voor het monteren van alle auto voorruiten Hoefa Keulsekade 117 bij de Spinozabrug Telef 32233 - 31827 Te koop aangeb zo goed als nieuwe half Engelse KINDER WAGEN kleur wit met bedje tas en verenkussen Mijdrecht straat AA Aangeboden SALONK.AST ra dio - pick up-combinatie Merk Grundig Diverse babykleertjes in keurige « taat Jutfaseweg 45 FLORET 1964 Floret 1963 Zündapp 1964 Sparta Sport 1964 Sparta Sport 1963 Puch 1963 Solex 1961 Rap 1962 Be rini 1962 enz Ook genegen in te ruilen Lange Nieuwstr 53 Te koop aangeb WANDEL WAGENTJE en twcclinKwan delwagen en kinderledikantje met matras Na 19.00 uur Swe den V Zuylenweg 22 Dames vraagt gratis folder Korte en lange BONTMAN TELS vanaf ƒ 198 Discrete be handeling kredietservice lage aflossingen Br no 1-7092 bur UN GAAT U TROUWEN of heeft u een nwe woning Krediet voor iedereen tot ƒ 5000 voor aan schaf meubilair woningtextiel Vr gratis folder dan krijgt u algehele inlichtingen Postbus 1371 Rotterdam Te koop een Inventa zwarte KOLENHAARD in goede staat Prijs billijk Jacob Cabeliau straat 19 bij Noorderbad Voor een RASHOND naar Rianza Zilvergrijze witte en zwarte dwergpoedels ƒ 250 — ƒ 125 en ƒ 100 York terriërs teef en reu 9 mnd ƒ 350 en ƒ 300 Franse bulldog reu 1 jr mfet stamb ƒ 250 Schotse collies ƒ 75 en ƒ 85 Ital Whippets ƒ 85 boxers ƒ 75 Goldspaniels ƒ 65 zwarte spaniels ƒ 50 Duit se staanders ƒ 66 pointers ƒ 75 lang en korthaar tekkels ƒ 75 en ƒ 65 Chow-chows ƒ 125 St Bernards ƒ 125 middelslag poedels ƒ 65 Afghaans ƒ 125 oranje en zwarte dwergkeesjes ƒ 66 dwergpinchers iets aparts ƒ 65 Foxterriërs ƒ 65 pekinees jes vanaf ƒ 100 Duitse herders ƒ 65 en ƒ 85 Ierse setters ƒ 75 Dalmatiners ƒ 65 en ƒ 85 Do bermann teef ƒ 85 bouviers teef ƒ 150 Schotse collies teef en reu ƒ 100 en ƒ 125 Airedale terriërs geef en reu ƒ 100 en ƒ 85 mopshond reu 8 mnd ƒ 150 Duitse herders ƒ 85 ƒ 100 en ƒ 125 boxer reu ƒ 85 Eng glad haar foxterriërs ƒ 100 tekkels reu en teef ƒ 85 angorapoesje ƒ 60 apen ƒ 100 en ƒ 125 Ver der andere soorten rashonden op bestelling Grote collectie benodigdheden Ie Daalsedtjk 153 Utrecht Telef 030 - 24065 V.o.t Te koop aangeb een BREI - MACHINE met voorzetappa raat A Janze Kerkplein 5 te Kockengen Te koop aangeb pracht nest SCHOTSE COLLIES Lassie Oudwijkerdwarsstr 14 2 SPANIELS teven 8 weken oud goed gezond en zeer lief J Hoonakker Molenstr 9bis A Te koop Vroling HETELUCHT KACHEL ƒ 50 Korte Lauwer straat 11 tot 6 uur Tel 23683 Op onze voor moderne verkoop ingerichte kwekerij bieden wij u een volledig PLANTENSOR TIMEN'T aan nu nog In het blad Komt u alvast eens kij ken Ook levering van prima gazonzaden en - zoden tuin grond teelaarde tuinturf stal mest natuursteen rietmatten enz Tevens bloembollen als tul pen hyacinthen narcissen enz vraagt een gratis catalogus Turfmolm om af te dekken Ook s zaterdags Tuincentrum Jan van Rijn Straatweg Maarssen tel 1668 Gebr OLIEHAARD Duits merk pracht conditie 500O cal Adenauerlaan 60 Kanaleneiland maandag 20—22 uur Te koop aangeboden BROM FIETS Batavus in prima staat tegen elk aannemelijk bod Tei 24156 - 030 VOGELLIEFHEBBERS te koop gevraagd Popkanaries a ƒ 2.75 per stuk Zandhotsestraat 30-V ook op zondag Tel 27101 Zeldzaam mooi nestje DWERG POEDELTJES ouders van Duitse en Italiaanse Import Langharige en kortharige teckelpups met stamboom Me vrouw V Rooyen Sondentrim ster Lange Nieuwstr 35 Utr Tel 030 - 29724 óók op zondag HERENSPORTFIETS Gazelle met versnelling als nieuw Ge raniumstr 55 Utrecht Te koop aangeboden moderne HUISBOOT 10 bij 3',i meter incl moderne Inboedel ijskast oliekachel etc Rustige lig plaats 2 km van Hollands Diep Te bevr zaterdag en zondag Jos Haydnlaan 56 Utr KLEINBEELD DIA PROJECTOREN 250 watt vanaf 70 — GLASPAREL STATIEFSCHERM 100 X 100 39.50 FOTO BEER OUDKERKHOF 20 TEL 11682 Aparte BANKSTELLEN van fabrikant die als model ge diend hebben Chique gebogen modellen met losse kussens ƒ 595 ƒ 760 ƒ 875 ƒ 995 ƒ 1150 ƒ 1250 en ƒ 1350 Tevens apar te fauteuils ƒ 145 en ƒ 175 per stuk Te zien zaterdag zondag maandag tot en met donderdag de gehele dag ook ' s avonds Villa Slamat Datang Nieuwe Parklaan 115 ' s-Gravenhage Tel 070 - 551680 Te koop Marklln model SPOORWEGBAAN met 2 loco motieven event met werkbank Bilderdijkstr 33 b Te koop aangeb 2 persoonsDIVANBED matrasbescher - mer en matras Ie Idas kwa liteit Prijs ƒ 150 Tel 83107 Te koop aangeb wegens cv een prima Beckers HAARD Te lefoon 27890 Wegens omstandigheden aange boden prima t.v geheel gere viseerd ƒ 360 Jansveld 38bis onderste bel PIANO ƒ 450 Te koop prima Duitse kruissn piano pracht toon 5 jaar garantie Piano handel Klirtz Zadelstr 9 Tele foon 10002 ONROERENDE GOEDEREN Luxe 2 - en 4-KAMERFLATS te koop in Tuindorp-Oost Centrale verwarming badkamer lift Oplevering spoedig Koopsom men resp ƒ 39.000 en ƒ 71.000 Inl hierover Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Telef 15012 HUIZEN te koop gevr voor belegging of Ie en 2e hypo theken M Links W Arntsz kade 1 Utrecht Telef 22527 Harmeien Moderne WONING Woonk keuken douche 3 sl kamers schuur tuin ƒ 35.000 k.k Met ged stoffering Aan vaarding med januari ' 65 Br bo 1 7199 bur UN Makelaarskantoor Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 vraagt voor haar wo ningzoekenden te koop MID DENSTANDSWONINGEN flats herenhuizen winkelpanden in al le prijsklassen Te koop of te huur gevr leeg WINKELPAND met lege wo ning centrum stad Br no 1-6964 bur UN Voor zelfbewoning voor direct of later een HEEL HUIS of bo venwoning en benedenwoning waarvan tenminste één woning ' eeg moet komen Br no 1-6942 bur UN ¦' F.I i';(:i;iN<;SHIilZEN gevr 7.owel gtdte - His kleine otiiec ten onk Hf-/,onrierii,ike perce ten Aanbft^rtingen met vermei - ting huOKiphreTigsteii ligglnt en koopsom aan Makelaardij Nic Rijksed Wittevrouwensin • el 5:i utrecht Telef ISnfi Te koop nog enkele ruimePRAKTIJ KWONINtJEN met flinke tuin en eventueel garage ielegen op een van de mooiste punten van de randstad Utrecht Zeer solide gebouwd en afge werkt Oplevering terstond Vrije vestiging Koopsommen respec tievelijk ƒ 70 000 en ƒ 75.000 k.k Makelaardij Nic Rijksen Witte vrouwensingel 53 Utrecht Tel 15012 Zeist WINKEL-WOONHUIS op goede stand in Hoge Dennen met ca 500 m2 grond Vraag prijs ƒ 80.000 Spoedig leeg te aanv Alle inl makelaarskant Voorhoeve Oranje Nassauplein 23 Zeist Telef 03404 - 15285 niet op zondag De Bilt Moderne HALVE VIL LA met garage en grote tuin woon-eetk 5 slaapk Het ge heel zeer goed afgewerkt In overleg leeg te aanvaarden f 92.500 Inl mak kant H A Jansen Molièrelaan36 Utrecht Telef 030 - 32247 Utrecht-Nrd 4-KAMERFLAT 1 36.000 heel woonhuis Brem straat ƒ 22.000 Harmeien heel woonhuis met 3 slaapk - ƒ 34.000 Direct leeg te aanv Inl mak kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 Te koop HERENHUIZEN te Utrecht Oog in Al Joseph Haydnlaan met 4 slaapkamers ƒ 75.000 von Weberstraat 4 slaapk ƒ 65.000 Tuindorp hoek huis met mogelijkheid tot ga rage ƒ 75.000 Spoedig leeg te aanv Inl mak kant H A.Jan sen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 - 32247 Zeist Vrljst mooie royale VÏLLA met c.v.-ollest garage en tuin In Lyceumkwartier In deling 3 kamers keuken kel der afz stook-kelder Ie verd 4 slaapk badkamer zolder m ƒ 150.000 Direct leeg te aanv 2 kamers enz Vraagprijs Alle inl makelaarskant Voor hoeve Oranje Nassauplein 23 Zeist Telef 03404 - 15285 niet op zondag Te koop gevr voor belegging goed onderhouden HEREN HUIS in Utrecht Opgave met huuropbrengst onder no 1-7194 bur UN Ameide royale MIDDEN STANDSWONING in aanbouw Bev woon-eetk keuken w.c 3 slaapkamers douche Voor Jaar 1965 te aanvaarden Prijs ƒ 32.500 Br no 1-7049 bur UN Modern HERENHUIS met ga rage te Bunnik Twee onder een kap Voorz van oliestook cv In prima staat van onderhoud Bev grote woonkamer keuken kelder enz voorts 4 slaapka mers Prachtig inger badka mer Veel sanitair Binnenkort leeg te aanv Vrije vestiging Koopsom ƒ 87.500 Hypotheek a 5 pet beschikbaar Inl ver strekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandtkade 46 te Utrecht Telef 14621 MIDDENSTANDSWONING mettuin en achteruitgang Tuinwijk.Bevat grote woonkamer keu ken kelderkast 3 slaapkamersen grote zolder met dakkapel.Keurig onderhouden Koopsom ƒ 45.0(J0 incl stoffering Spoe dig leeg te aanvaarden Inlich tingen verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rem - brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 Mooi BENEDENHUIS met vrij bovenhuis Lirmaeusstraat te Utrecht Benedenhuis spoedig leeg Vraagpr ƒ 27.500 Te be vragen P Vermeulen Voorstr 27 Woerden Diverse WOONHUIZEN gevr Leeg en voor geldbelegging Te vens enkele bedrijfspanden Aanbiedingen aan H Rijksen ir makelaar taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht ' fèlef 14621 Moderne WONING met voor - en achtertuin en stenen schuur Kanaleneiland Bev woonka mer eetkamer keuken w.c kelderkast Ie verd 4 slaapka mers en douchekamer Prima onderhouden Spoedig leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 50.000 Inl verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Tel 14621 Zeist Moderne HALVE VILLA met garage c.v.-oliestook en ' n grote tuin op mooie stand Ind woonk keuken kelderkast Ie verd 3 slaapk badk zolder ƒ 85.000 Prima onderhouden In overleg leeg te aanvaarden Al le ' inl makelaarskantoor Voor hoeve Oranje Nassauplein 23 Zeist Telef 03404 - 15285 niet op zondag Wie is in het bezit van een vakdiploma en wil in een ex clusief WINKELPANDJE ge legen aan drukke passage een leuk kleinbedrijf beginnen Ge dacht wordt aan schoonheid.s art kapsalon kunstnijverheids art sigaren enz Eigenaar wil liefst verkopen doch met actie ve reflectant ' n huurkoopover eenkomst aangaan Zekerheids stelling vereist Br no 1-7072 bur UN Aan hoofdstraat in Tuinwijkriant BENEDENHUIS bevat:ruime zit eetkamCr serre gang toilet keuken 2 slaapk alles gelijlcvloers grote zon nige tuin Vrij te aanvaarden pim juli 1965 Dubbel woon huis brengt ƒ 1.400 per jaar op Koopsom totaal ƒ 45.000 Vanaf maandag te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstr 5 Telef 030 - 160S6 Utrecht Blok van 28 WONINGEN on der en bovenwoningen groten deels maandhuur gelegen nabij centrum Utrecht Gemiddelde huur ƒ 790 per jaar koopsom ƒ 8.000 per onder - en bovenhuis Vanaf maandag te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 5 telef 030 - 16086 Utrecht In aanbouw zijnde ruime MID DENWONING in Tuindorp-oost Utrecht Prachtig vrij uitzichtop plantsoen Gunstige oost-west ligging Bevat o.a Engelse ka mer toilet kelderkast keuken Ie verd 3 slaapk badkamer balkon 2de verd 2 slaapk bergruimte Koopsom ƒ 67.500 Over pim 2 maanden te aanv Vanaf maandag te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duif straat 5 Telef 030 - 16086 te Utrecht Goed onderhouden WOONHUIS aan de Bremstraat Ind woon eetkamer keuken toilet dou che 2 slaapk Koopsom ƒ 20.000 Inl makelaarskant E van Bok horst Stadhouderslaan 5 Telef 26250 WOONHUIS Valkstraat Inde ling kamer en-suite keuken 3 slaapkamers Koopsom ƒ 23.500 Inl Makelaarskant E v Bok horst Stadhouderslaan 5 Telef 26250 Te koop gevr ARBEIDERS WONING welke spoedig leeg te aanvaarden is Br no 1-7296 bur UN Meerkerk Te koop WOON - en WINKELHUIS in centrum met tuin aan diep vaarwater zeer geschikt voor cafetaria e.d Vrij te aanvaarden Inl makelaars kantoor H V d Horst Kort land 5 Alblasserdam Telefoon 01859 - 2407 Giessenburg Te koop perceel BOUWGROND 1.000 m2 ge schikt voor biïïi.galow Make laarskantoor G V d Horst Kortland 5 Alblasserdam Te lefoon 0)859 - 2407 Nieuwe BOERDERIJ met 16 ha grasland te koop in Alblasser waard in overleg te aanvaar rien Makelaarsi^ant G v d Horst Kortland 5 Alblasser dam Telef 01859 - 2407 Aan hoofdstraat in de Vogelen buurt WINKEL WOONHUIS m tuin en poortuitgang 1 decem ber ' 64 leeg te aanv Voortzet ting levensmiddelenzaak moge lijk Koopsom ƒ 45.000 Vanaf maandag te bevragen S P Caarls ' Bureau Actief Duifstr 5 Telef 030 - 16086 Utrecht Riante FLATWONING Mooi ¦ kamers Voor en achter vrij uit zicht Zijraam op het zuiden Huisvestingsvergonning ook voor echtpaar November te aanv Prijsidee ƒ 43.000 Vanaf maandag nader overleg en be zichtiging met S P Caarls Bu reau Actief Duifstraat 5 Telef 030 - 16086 Utrecht Soesterberg vrljst LANDHUIS met pim 1.000 m2 grond Per oktober leeg te aanvaarden Ge bouwd ongeveer 1936 Koopsom ƒ 60.000 Vanaf maandag te be vragen bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 5 Telef 030 - 16086 Helft van dubbel LANDHUIS JE te Odijk Pim 2 % km van af station Driebergen — Zeist Gebouwd omstreeks 1960 Mooie aangelegde tuin Bevat o.a zit kamer woonkeuken 3 slaapk douche toilet enz Leeg te le veren Koopsom ƒ 52.600 Vanaf maandag te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstr 5 Telef 030 - 16086 Utrecht BURGERWOONHUIS achter Wittevrouwen Direct leeg te aanv Ook vergunning voor echtpaar Koopsom ƒ 10.000 k.k Benodigd eigen geld pim ƒ 5.000 Vanaf maandag te bevr bij S P Canris ' Bureau Actief Duifstraat 5 telef 030 - 16086 Utrecht MIDDENSTANDSWONING te koop nieuwbouw 1960 te Al phen a.d Rijn Bijzonder goede staat van onderhoud Bevat o.a zlt-eetk hal keuken 3 slaapk douche zolder Aangelegde voor - en achtertuin Aanv no vember a.s Koopsom ƒ 44.000 Vanaf maandag te bevr bij S F Caarls ' Bureau Actief Duifstraat 6 Telef 030 - 16086 Utrecht WOONHUIS gelegen in Utrecht Nrd yiiegerswijk Voor oorlog-se nieuwbouw van 1939 Bevat suite vestibule gang keuken tuin met achteruitgang 2 grote slaapkamers balkon kleine slaapk badk zolder met ka mer Veel tegelwerk in pri ma staat Koopsom ƒ 40.000 No vember leeg te aanv Vanaf maandag te bevr bij S P Caarls ' Bureau Actief Duifstr 5 telef 030 - 16086 Utrecht Te koop helft van DUBBEL WOONHUIS Leeg te aanvaar den Prachtig uitzicht op de Rijn met garage J Klomp Rijjtsstraatweg 80 Eist U Prima onderhouden WOON HUIS omtrek Kanaalstraat ƒ 19.000 Hypotheek aanwezig Moet kleine huurwoning aanwe zig zijn Telef 030 - 61941 Ter overname aangeb onmid deiijk te betrekken WlfJKEL PAND in modern winkelcen trum Amersfoort met daar boven 5 kamerflat Jaarhuur voor heide slechts ƒ 4.000 Over namesom goodwill / 15.000 Inl Ace ]< ant Sigterman en Was sink Emmaplein 16 Vlaardin gen Telef 01898 - 4986 Begin november nieuwbouw WONING Jutphaas Beneden entree gang toilet tuinkamer garage Ie etage grote keuken eetkamer woonkamer 2e eta ge 3 slaank grote badk toi let Veel kastruimte Koopsom thans nog ƒ 50.000 k.k vrijbl Br no 1-7044 bur UN De Meern royaale MIDDEN STANDSWONINGEN Vrije ves ti?:ing Prijzen vanaf ƒ 51.000 Inl dagelijks op het werlc van 4 6 uur of bij makelaarskant P P Kraaiieveld Parkstraat 20 te Utrecht Telet 030 - 12196 - 13661 Bunnik Zonnig gelegen moder ne HALVE VILLA met tuin en ' garage In goode staat Ind grote zit-eetk 4 slaapk dou checel zolder met slaapk In overleg leeg te aanv Prijs n.o.t.k Odijk moderne hoek woning met schuur In goede staat Bev zit-eetk 3 slaapk douche zolder Direct te aanv Vraagpr ƒ 45.000 Inl Make laars en Ass.-kant A G Kok Bouw - en Woningbureau Ei gen Haard " 2e Dorpsstraat 37 Zeist Telef 03404 - 13528 b.g.g 17200 Te koop WOONHUIS omg Wa tertoren A'damsestr weg Bev suite keuken waterclosct tuin Ie verd 2 slaapk 2e verd 1 slaapkamer en zolder In prima staat Huur ƒ S42 per j Koop prijs ƒ 10.000 Br no 1-7208 bur UN Te koop WOONHUIS Leeg te aanv Utrecht Nrd Bev woon eetk [ keuken tuin 3 slaapk Daarboven zolder ƒ 27.000 Br no 1-7183 bur UN Te koop leeg te aanv WOON HUIS Tuindorp Utrecht W.o voor - en achterkamer hal gang keuken boven 3 slaapk en een badkamer tevens zolderkamer en voor en achtertuin Kostpr ƒ 55.000 60 pet hypotheek k.k Br no 1-7147 bur UN Een HUIS aangeb in Utrecht Nrd nog bewoond voor ƒ 25.000 k.k Br no 1-7120 bur UN Enige BELEGGINGSPERCE LE]>J onverschillig waar Achter stallig onderhoud geen bezwaar Br no 1-6955 bur UN AUTO'S MOTOREN 15 nieuwe AUTO'S 1964 te huur zonder chauffeur Opel Rekord Kadett Taunus 17 M vraagt tarief Oostrum Robijniaan 11 téi 80555 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend door uitsluitend Ie klas auto's Gebr Buitenweg N V Utrechtseweg 420 De Bilt Tel 61744 VOLKSWAtJKNBlISJES te huur 20 et per km Inclusief benzine speciale tarieven voor vervoer van personeel Firma Lington Loeff Berchmakerstr 11 en 26 Tel 111855 Verhuur van Opel Volkswa gen Karmann Chia V.w.-bus Cortina Taunus Citroen 2 CV GARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 telef 12959 Wilhel minapark OPEL REKORD 1959 2 kleuren in zeer goede staat Groene kanseweg 152 Groenekan Te koop aangeb van particu lier RENAULT 4 bouwjaar ' 57 in prima staat Vaste prijs ƒ 675 Karel Doormanlaan 85 Utrecht AUTO LEBO Met garantie Door onze volledige garantie voor u veilig kopen Deze week o.a Opel Rekord 1960 zeer mooie auto van Ie eigenaar prima onderhouden ƒ 2460 Opel Rekord 1959 met radio en rol dak rood leren bekleding ƒ 2250 Opel Rekord tomaat rood leren bekleding in pri ma staat ƒ 2250 Opel Rekord 1959 met roldak ziet er primauit en eoed ƒ 2250 Opel Re kord 1958 met nieuw gerevi seerde motor mooie auto ƒ 1850;Ford Taunus 17 M 1960 Superde Luxe met roldak nieuw be kleed geweldig mooi ƒ 2350 Ford Taunus 17 C Combiwagen 1960 tweekleurig ideale auto,ook voor middenstanders ƒ 2250 Simca Aronde Elyseé 1960 vanIe eigenaar pracht wagen enprima in orde ƒ 1750 Fiat 1100 Neckar 4-deurs zeer zuinig,nieuw gespoten prima onder houden ƒ 1S25 Fiat 500 Nuova 1960 nieuw gespoten met gere viseerde motor ƒ 1775 NSUPrinz 1960 zuinig 1 op 21 inprachtise staat ƒ 1975 NSUPrinz 1959 nieuw gespoten ennieuwe motor ƒ 1825 V.W deI^uxe 1957 nieuw gespoten enbekleed iets aparts ƒ 1750 V.W.de Luxe 1956 Bordeauxrood,veel aan gerepareerd en dus.goed f 1660 AI deze wagens zijnrijksgekeurd en worden daar om ook onder onze volledigegarantie verlMcht 3 mnd of 10.000 km Ook nog diverse in ruilwagens die tegen alle prij zen weg moeten o,a V.W.,Opel Rekord Ford Taunus enz.enz Komt u eens geheel vrH biijvend - kijken en praten.Maak desgewenst een proefrit.Inruil en financiering mogelijkmet ƒ 300 eigen geld 6 12 18 of 24 mnd Teief 14760 Adriaan straat 27 t.o postkantoor Bilt straat ' s Avonds en ' s zondagsgeopend Voor uw service enKarantie In onze werkplaatsHerm Elconiusstraat 102-104 tel 42161 DAFJES vanaf 1960 ƒ 1800 tot bouwjaar 1963 regelmatig voorradig In en verkoop Van der Zand Amsterd straatweg 160 telef 42309 AUTOVERHUUR KAREL TON De nieuwe Vauxhall Viva en Ford Cortina Volkswagens 1200 1600 bus of bestel Opel Rekord en Kapitan Simca 1000 Prijzen vanaf 13 et p km excl of 17 et inci benzine A.R verz inbegrepen Wijde Begijnestr 3 aan parkeerplaats tussen Voor straat en Noorderbrug Telef 13265 Heeft u een SLOOPAUTO te koop Bel dan 83763 VERVOLG KLEINTJES PAGINA 30 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 3 OKTOBER 1964 29 MULO-DIPLOMA A en B RESA-Hilversum Bellende Schriftelijl ruitzichten Fa v d rgweg 9 Zeist telef ke aank VERKOOP efst met het vak be imeldlngen Stoffenhuis isterd.str.weg 305 RKSTER halve dag 3 Suisses winkel Am traatweg 336 Utrecht PERS Gevraagd een " kapper bij Firma v Oudkerkhof 8 Utr VCHT gevr voor tuin 1 K A Bos Eemstr.it KAPSTER bl ] J van ynlaan 81 Zeist telef 30R KLEINTJES > AGINA 31 tot 15 woorden f2.2S « Ik woord meer 15 cent VERVOLG VAN PAG 3a PERSONEEL-GEVR In ons moderne bedrijf hebbenwij plaats voor enkele MAGA ZIJNBEDIENDEN die belastzullen worden met het verzend klaar maken van bundels en do zen U kunt zich dagelijks per soonlijk aanmelden bij Houthan del Utrecht Reactorweg 51 Ind terrein Lage Weide Utr.Te lef 44321 Voor onze afdeling Verkoop zoe ken wij een enthousiast MEDE WERKER leeftijd boven 20 jaar Komt u eens praten bij Houthandel Utrecht Heactorweg 51 tod terrein Lage Weide Utrecht tel 44321 Houthandel Utrecht zoekt voor haar moderne bedrijf leerling BESTEKZOEKERS U kunt zkh persoonlijk bij ons aanmel den Reactorweg 51 tod ter rein Lage Weide Utrecht telef 44321 N.V Nasfa Schroevenfabrlek Steenovenweg 1 Utrecht vraagt geschoold en ongesch PERSO NEEL Beloning cao-groot-me taal plus prestatie-toeslag Aan melden schriftelijk of persoon lijk tussen 9 en 17 uur HULP in de HUISHOUDING ge vraagd voor 2 a 3 ochtenden p week in gezin met kinderen Mevrouw Scholtens Joh Win nubstlaan 13 Oog in Al GB Galeries Modernes vraagt voor spoedige indiensttreding adnl MEDEWERKERS voor di verse afdelingen,zoals Crediet admlnlstratle en calculatie-afde ling Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan ons adres Oude Gracht 85 Ook kunt u zich per.soonllik aanmelden bij het Personeelsbureau 4e etage van 10 12 en 14-16 uur GB Galeries Modermes vraagt voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS Leeftijd tot 2ü jr voor diverse afd Mede werksters V d Supermarkt voor verkoop en voor aanvulling van de vakken Schriftelijke sol licitaties kunt u richten aan ons adres Oude Gracht 85 Ook kunt u zich persoonlijk aanmelden bü het Personeelsbureau 4e etage van 10 12 en 14-16 uur Gevraagd in klein zakengezin nette WERKSTER of morgen meisje Mendelssohnstraat 58 Utrecht Tel 31227 na 7.30 u De Bedrijfsvereniging voor De tailhandel en Ambachten Nijen oord 1 te Utrecht vraagt voor haar hoofdkantoor een SER VEUSE voor het serveren van koffie en thee en werkzaamhe den in de keuken van de kanti ne Leeftijd 18-25 jaar Schrifte lijke sollicitaties te richten aan de jhef Personeelszaken Mond soil elke dag tussen 9-12 uur en 14 16 uur I.ampe Modehuls vraagt voor spoedige indiensttreding flinke WERKSTER voor enkele dagen in de week Goed salaris Solli citaties aan Lampe Modehuis Vredenburg 9 Utrecht Gezocht voor mijn moeder MEISJE of vrouw prot godsd voor dag en nacht als gezel schap en voor lichte werkzaam heden Zij zal als huisgenote be schouwd worden omg Woer den Br no 1-7095 bur UN Gevr voor hele dagen HULP in de HUISHOUDING boven'de 18 jaar Aanm mevr Eras Wie Ungenpleln 10 telef 81758 Flinke zelfst HULP in de HUIS HOUDING gevraagd van 8.30-6 uur Zeer prettige werkkring en goed salaris Geen was aan huis Meerdere hulp aanw Me vrouw Gleling Zandweg 44 te Maarssen Moolenbeeks Bakkerijen Nwe Gracht 125 vraagt LEBRLING BANKETBAKKER broodbak ker en gevorderden En ver der een broodfaezorger voor wijk van 9-1 uur met motorcar rier Mevr Huisman Park Arenberg 23 De Bilt vraagt voor haar zeer praktisch en modern huis ' n HULP in de HUISHOUDING Goede sociale voorzieningen aantrekkelijk salaris Gevraagd FABRIEKSPERSO NEEL Loon volgens c.a.o Goe de sociale voorzieningen Aanm dagemks van 8-17 uur bij de af deling Personeelszaken of tele fonisch 030 32141 toestel 13 U.B.O n.v Kanaalweg 69 Utr Gevr HUISHOUDSTER of we duwe in klein gezin 50-60 j Br no 1-7173 bur UN Firma J v Dam en Zn Groot handel in toilet - en haarmode art vraagt nette JONGEMAN plm 16 a 17 jaar voor bezorg en magazijnwerkz voor serieu ze kandidaat goede toekomst mogelijkheden Aanm dag van 3.30 6 uur Annastr 23 Utrecht Gevr een BANKETBAKKERS BEDIENDE plm 18 jaar Van Klaveren Oudwükerdwarsstraat 102 Utrecht Gevr in Hilversum bij dame op leeftijd in fiat een beschaafde eenv HULP in de HUISHOU DING en gezelschap Hulpwerk no 1 7195 bur UN Speeigoedfabriek Spedo vraagt JONGELUI voor montagewerk zaamheden en autogeenlassers Aanm Ambachtstraat 7 bis na 7 uur Firma Hirsch en Cie Oude Gracht 117 tel 23932 Utrecht vraagt leerL VERKOOPSTER De Bedrijfsvereniging voor De tailhandel en Ambachten Nijen oord 1 te Utrecht vraagt WERK STERS Vele werkzaamheden waaronder schrobben boenen uitwrijven van vloeren geschie den machinaal Werktijden des morgens 6.1B 8.30 en ' s middags 17.15 19.15 u ' s zaterdags vrij Aanm bij de Chef Personeels zaken dag tussen 14-16 uur BIJVERDIENSTE Thuiswerk avondwerk en vele andere va catures tol Olympla Postbus 87 Meppei WONINGRUIL Groot BOVENHUIS 7 kamers vrij uitzicht geschikt voor dubbele bewoning Gevr klei nere woning ook Zeist of De Bilt Br no 1-6961 bur UN Aangeb te Utrecht Monnet laan HEEL HUIS 6 kamers tuin voor en achter stenen schuur kelder douche 1 vaste wastafel / 24 per week Gevr aan verkeersweg 3 - k 4 kamer-woning met flinke zonnige tuin Nette stand Br no 1-7010 bur UN Aang te ARNHEM heel huis 5 kamers voor - en achtertuin schuur Tevens enige andere ruilobjecten Gevr Utrecht en omgeving heel huis minimaal 4 kamers Br no 1-7087 bur UN Aangeb DEN HAAG 4 kamer-woning flat 2e etage voor ge lijkwaardige woning Utrecht of omgeving Br no 1-7337 bur PN tleden inschrijving oktober cursussen ter opleiding voor de praktijkexamens BOEK HOUDEN M.B.A Ned Han delscorrespondentie en moder ne ta!«n steno typen mid denstandsopleiding algemene ontwikkeling etc Instituut van Gelder Moreelselaan 31 Utr Telef 15451 Wij lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1964 ƒ 6 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telel 16028 Voor ai uw rijbewijzen naar AUTORIJSCHOOL Ben Boele Kanaalstraat 254 bis tel 32633 AUTORIJSCHOOL JANET Er kend VAMOR instructeur Be voegd rlj examen hij te wonen Halen en brengen gratis Prin senstraat 10 telet 26213 DIVERSEN Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ver meulen gedipl HÜRLOGEK Westerkade 16 telet 25374 Alle bekende merlthurloges op ter mijnbetaling 1 jaar schrifteHjke garantie Geen rente geen kos ten Koekkoekklokken pendu les gouden ringen Vanaf ƒ 2 per week Vakkundige HONDENVERZOR GING Toilet maken in elk ge wenst model Behandeiing vol gens afspraak Mevr v Rooyen Lange Nieuwstraat 35 tel ' 29724 VERHUIZINGEN en transpor ten meubeiopslag planover voer Joh de Paauw voorheen V d Vllst Tolsteegsingel 24 telef 14165 Laan van Char troise 61 telet 42239 MEUBELREPARATIE meube len overtreldten Enorme keuze stollen Vooruit prijsopg 37 jaar ervaring v Baslen's Stoffeer bedrijf Pieter Nieuwlandstraat 25 Tuinwijk Telet 14923 VER Hl.EGINGS ARTIKELEN Ulrect van tahriek Vraagt prijs lijst gesloten couvert Hollan dia Postbus 63 Heemstede JOWIN DOET HET I Type - stencil - en adresseerwerk Be steldien Convocaties en club bladen Zuiderzeestraat 27 Utrecht Tel 82627 ExpedlUebedrtjf „ DE LUIFEL"Neude 35 36 telel 176U5 Ver huizingen transporten kamer verhuizingen pianovervoer,speciale afhaal en besteldiensten bUiUke prijzen FINANCIERINGEN en verze keringen Billijke tarieven Snelle afwikkeling Ass kan-toor A G Broekema Weve iaan 89 Utrecht Telef 26542 HET NYLONHUIS voor heren kledingreparatie Pantalonssmaller korter enz Amsterd straatweg 34 telef 20617 Voor al uw LASWERK con structiewerk plaatwerk ptlp werk reparatie en massa werk naar het Eerste Utrecht se Lasbedrijf W van Doom Jansveld 5 tel 26666 en G V d Waard Fultonstraat 7 Utrecht GEEN HARSPLEISTERS Ge zichtsharen enz afdoend eiec trisch verwijderd ƒ 3 per be handeling Zr van Raalte Schoolstraat 16 Utrecht Al léén woensdags tel 24382 DIERENVRIENDEN OPGE - LET Stichting Amlvedl reêis treert ook in Utrecht kosteloos gevonden en verloren huisdie ren Adres voor opgave mevr L H Vliegenthart Oosterkade 12 telef 14439 Dieren kunnen niet worden opgenomen Heren FOTO-AMATEURS Ver groot u zelf Dan op papier van Foto Elf 100 vel 7x10 ƒ 3.60 100 vel 9x14 ƒ 6.50 2 rolfilms voor ƒ 2.50 Predlkherenkerkhof 2 telet 24024 Wordt DETECTIVE beroeps of bijverdienste Gratis inlich tingen over schrift opleiding!Particuliere Recherche NweBinnenweg 352 a Rotterdam.Telef 010 - 33300 S VAN TIJN dames - en he renkleermaker Tevens repare ren keren en moderniseren Zonstraat 22 VERHUIZINGEN en woning stoffering Wij verhulzen u en stofferen tevens uw woning Vraag vrijblijvend prijsopgaaf Alles met volle garantie P J Eiberts en Zn v Humboldt straat 47 telet 12060 en telet 29767 HYPOTHEKEN tot 90 % met of zonder levensverz Alle aan biedingen zijn vrijbltlvend en kosteloos Inlichtingen bij Hy pothekenbur ' Universeel ' Joh Geradtsweg 132 Hilversum Tel 02950 — 43474 na 17 uur en za terdags 17976 Voor al uw VERZEKERINÜEN en financiering van auto mo tor en bromfiets ass.-kantoor J W de Paauw Vleutenseweg ' en 266 Utreofe « Telet 35550 VLIEGENSVLUG keurig te rug Volledig chemische reini gen dry cleaning en vUnder licht model persen StomerijKropman Amsterd straatweg 314 telef 40504 ü belt wU ko men S.Ü.A LILLIPUT het Ideale verstelbare plastic slipje voor celstot luiers Uw oude herinnering herleeft weer wanneer wt uw oude foto weer als nieuw maken Maar één adres FOTO VAN DER HEIDE Voorstraat 54 Voor goed en voordelig STEN CILWERK met snelle lever tijd Herm Heniünk Moderne Kantoorinrichting Nachtegaal straat 60 telet 14764 Voül LtlESPÜKTüJDEUlLLES Ook buitenlandse en Duitse kimt u het beste terecht DU A.P.B Reading Service BUtstr 165A relet 23468 Fa J Gruter Ie Uaalsedijk 212 Utrecht voor het goed koop en vakkundig BEKLEDENvan al uw vloeren Snelle af wikkeling Tevens behangen enstoffeerderlj HANDENARBEID voor Jon gens en meisjes van 6-12 Jaar op woensdagmiddag Inl en opgave mej W B Nieuwen huysen Schoolstraat 10 Utr Telef 12321 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wlt werk naar B v d Laan M A de Ruvterstraat 3 b telet 24636 Afgemat Moe Schieffer's BLOEDWIJN helpt bijzonder snel Bevat aktlet-Lecithine vitaminen en mineralen werkt blovltaal Exclusief bt apothe kers en drogisten BABY - en KLEUTERDAGVER BLIJF Uitkomst voor werken de en studerende moeders Ge opend van 8-17.30 uur Inl en opg mej W B Nieuwenhuy sen Schoolstraat 40 Utrecht Telef 12321 VERHUIZINGEN Meubeltrans porten binnen en buitenland Bergplaats voor Inboedels Fa C A V d Lee en Co kantoor Lange Nieuwstraat 93-95 telef 1Ü508 Dame vraagt dame voor gezel lige OMGANG Tussen 50-60 jr Br no 1-7090 bur UN Zit u hl - MOEILIJKHEDEN Schrijf dan naar detectivebu reau Excelsior Brieven met af ' spraak no 1-7129 bur UN NERGENS GOEDKOPER ^ 2 J AAR G ARANTI E ^^ 450 ^ GOEDKOPER Eigen 24 uur service ^^ vanaJ J ^^ officieel 12^8 — 300 gld goedkoper VOLAUTOMATISCH ¦ SERIE 1965 ^^ ¦^ ^^ ^^ 48 cm I ^ Kk ^^ E ^ jO drukknop Officieel ^^ f ^ 4 -" 59 cm type „ VERONA ' ^ 9d£Sii '* typ ^ 8*8 -— -^ ^^ ^ ÈjT Roesfvrij ^^^^ 5 kg frommel oSSh - VOLAUTOMAAT ""^^ centrifuge 2800 toeren Alle apparaten compleet aangesloten TELEFUNKENNORDMENDELOEWEOPTA Q ^ nPfi WASAUTOMATEN SGHARPF WASAUTOMATEN 200 - goedkoper JL ^ VOLAUTOMAAT ^^ ^"^ mef cenfrifugegang ^^ 800 toeren a5k indesit ^^ WASAUTOMATEN ONDERHOUDSDIENST NEDERLANDSE GARANTIE BOOTHSTRAAT 14 MIDDEN-NEDEREAND hoek Voorstraat UTRECHT • 030 15116 6314 ROOMBOTER oosnmjK 9-10 « 17 iuzM Mayrhoren KitzbQhel Safttfelden Btchlbach Mïlfnltt: Serfaus Wenen Seefeld ZWITSmAHD • nnergd » Leyilii 9-10-17 daten v * 165 — Arota 10 dagen 319 — TRëfN - Ad«lboden 10 < lag«n 323 — RttZ^N •^ o "'»"* Venml » lOdjn 413 — •« r ÏÏAIË ' CanezeT 10 dtfen 377 - Cortina d*Amp 10 dagen 303 - relztn 4<3 — 1M — 1W — 215 — ra — ïti — 26 <,— 2SS — VMli ELKE DAG VERS Geheel verzorgde 15 « laagse VLIEGREIZEN naar A ^ B^0 ets ZWITStKLAND L«ygtn vanaf 309 - Ad«tbodM 599 - Arois 58B - MontanaVcrmila 738 - joieosiAviË OOSTtNRIJK Mayrhofen Kitzbijliel Seefeld Mallnltz Wenen per 250 gram wnat 3M 379 S36 - Bied N.V VER SEELKBEDBIJVEN - BOTEBSXK 14-16 TORRmoimos 12 dg zonder mailt yanaf 398 - 15 > 437 1 ° • • > 475 - 2 ' 691 - 41 728 - 100 - 995 - PAIMA VB MAUORCA 15 dagen geheel verz v.a 328 29 » „ » 492 - ning houdt met de fijnste weefsels dof ziin reeds voor duizenden huisvrouwen in stod en provincie de argumenten om faun fijne was en lileding toe te vertrouwen aan « Ike 14 dagen langer 100 - t.e.m 99 dagert vanaf 992 - TANGER 15 dagen vanaf 545 MAtACA 12 dagin vanaf 571 - Vruge gratb d « BUHOHA-REISGIDS bl Vliet utrecht lijsterstraat 3 - tel 20903 valkstraat 21 - tel 22974 Reisbureau BUHOMA AMSTERDAM _ Weteringschans 257 — Telefoon « 2381 ROTTERDAM — Westblaak 1 — Telefoon 125903 FIJNWASSERIJ - CHEMISCHE WASSERIJ The Amsricaa Stoppaga DEN HAAG — Laan van Meenlervoort 3 — Telefoon « 35079 en bij het Buhoma-agentschap in uw woonplaats Voor zo spoedig mogelijke indiensttpeding vragen wij op onze Damesschoenenafdeling a VERKOOPSTERS b AANK VERKOOPSTERS Ervaring in de schoenenbranche strekt tot aanbeveling het is echter geen vereiste Zij die tactvol en beschaafd met onze clientèle kunnen omgaan kunnen over tuigd zijn van een aangename en goed gesalarieerde werkkring Schriftelijke of mondelinge sollicitaties eventueel na telefonische afspraak ï4Ji '« CHRISTELIJK NATIONAAL VAKVERBOND IN NEDERLAND Wij zoeken voor onze post - en machinekamer EEN BEDIENDE voor de beddaning van de kantoor - maohinies en het verzendklaar maken vae po'Ststukken Kantooruren maandag t/m vrijdag van 8.30—18.00 uur met een middagpauze van 1 % uur Op zaterdag wordt op ons kantoor niet gewerkt Salaris en overige arbeidsvoorwaarden volgens geldende regeUng Sollicitaties vermeldende leeftijd opleiding gods dienst vorige werkgever(s enz te richten aan de penningmeester van het C.N.V Maliebaan 8 en 8 a Utrecht OUDKEKKHOF 87-43 - UTBECHX - TEL 11835 INGENIEUR-BUREAU NICOLAl & LEBRET N.V Electro Radio-Groothandel UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding jongste kantoorbediende mnl Zijn taak bestaat uit a loopwerk o.a voor interne bodedienst b archiefwerkzaamheden zoalsopruimen van correspondentie e.d c assistentie op onze postkamer verlenen Voor jongelui die een start in de administratie willen maken hjkt ons deze functie zeer geschikt Vereisten Leeftijd 16—18 jaar en enige jaren ULO-opleiding Om het U gemakkelijk te maken zenden wij U op verzoek een sollicitatieformulier dat U thuis rustig kunt invullen m Il 
De jarige PRINSES heeft een negenrijig verwisselbaar collier en nog veel meer VOOr U PEARL BUCK • MODERNE MANIEREN • KLEUTERBREIBOEK • SWIEBERTJE • HAUTE COUTURE VOOR A.S MOEDERS Eert juweel T van een verrassing Prinses kleuter-breiboek Prinses heeft een échte feestver rassing voor alle lezeressen die er vlug genoeg bij zijn een spe ciaal voor Prinses gemaakt 9-rijig colher Samengesteld uit 5 rijen witte 2 rijen koraalrode en 2 rijen Venetiaans blauwe kralen De rijen zijn onderling verwisselbaar èn afneembaar U kunt dus net zoveel rijen en kleuren dragen als u zelf wilt Dit collier is ner gens te koop Alléén abonnees van Prinses hebben er recht op Zij krijgen het franco thuis voor f 3.75 Twee jaar geleden bracht Prinses het zo succesvolle Baby-breiboek uit Zojuist is het vervolg hierop — het Prinses-Kleuterbreiboek — verschenen Speciaal voor Prinses ontworpen modellen met aparte steekhoudende steek-voor-steek beschrijvingen in de leeftijd van 2 6 jaar Abonnees van Prinses hebben recht op een reductie van f 1.35 op dit waardevolle breiboek dat in de boekhandel f 4.50 kost Pearl Buck's nieuwste roman In september begint Prinses met de publicatie van de nieuwste roman van Pearl S Buck " Het levend riet " Héél Amerika spreekt over een meesterwerk Prinses verwierf voor u de ex clusieve feuilletonrechten Swiebertje elke week in Prinses Voortaan zullen u en uw kinderen elke week in Prinses kunnen ge nieten van de avonturen van Swiebertje en Bromsnor,in geuren en kleuren als stripverhaal verteld Hoe het hoort in ónze tijd Eveneens in september komt Prinses met een uitneembaar — 12 bladzijden groot — kleuren middenstuk het begin van een exclusieve serie " Moderne Ma nieren " die uitgroeit tot een com pleet naslagwerk omdat er elke volgende week een nieuwe — eveneensuitneembare - bladzijde bijkomt DRINSES is zojuist drie jaar geworden en behoort nu tot de verworvenheden die de protestants-christelijke vrouw met beide handen vasthoudt Geen wonder Prinses is im - mers niet zó maar een onpersoonlijk damesblad maar een blad waarin u uw eigen overtuiging kunt volgen Constateer nu zelf hoe Prinses in 3 jaar tijds is uitgegroeid tot een blad dat uw instemming ten volle waard is GRATIS PROEFNUMMER ^' VrouwlMejuffrouw Adres ~ "" ~- Woonplaats ' ^ "" ¦ ^.__,^ '"'" " Mtó»Ts „ i ^!'^'''"" °»'"«» s » riïi " ' "• toï 6 Haute Couture positiepakje Een Nederlandse couturière heeft speciaal voor Prinses een uniek positiepakje ontworpen dat u op 14 verschillende manieren kunt dragen!,En gemakkelijk zélf te maken Neem nu een principieel besluit Knip meteen deze coupon uit Vroeg of laat geeft de protestants-christelijke vrouw de voorkeur aan PI^II^SE S 

Kranten

Ga naar