Utrechts Nieuwsblad woensdag 9 september 1964

NIEUWSBLAD 18 pagina's UTRECHTSCH Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis v.Ii Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 72ste JAARGANG No 111 Hoofdredacteur Mr J W Niessink oplage 60.000 Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ O.Q " p fcw 78 et p w Staatsbezoek koning Olav is vol luister begonnen A^dam zorgde voor hartelijke ontvangst Van onze correspondent IJmuiden/Amsterdam — Klokslag 10 uur begroetten koningin Juliana en prins Bernhard voor het centraal station in de hoofd stad hun Noorse gast koning Olav van Noorwegen De koning arriveerde voor zijn vierdaagse bezoek in een fraaie witte barkas die hem door de Amsterdamse grachten omzoomd met belangstellenden tot voor het centraal station bracht waar de vlaggen van Nederland en Noorwegen wapperden in een wat strakke maar niet koude wind en onder een zonloze hemel De officiële begroeting van koning Olav had plaats op een steiger achter het centraal sta tion waar de witte Noorse bar kas afmeerde Hier vond een hartelijk welkom plaats Ko ningin Juliana was gekleed in een zachtblauwe deux-pièces en een turquoise mantel Prins Bernhard droeg het admiraals uniform Kamercommissie praat met minister en REM KONINGIN JULIANA en prins 1 na de aankomst van de motor - Bernhard begroeten koning OUiv ' sloep n^bij het CenUyuU Station in Amsterdam Tweede-Kamerleden krijgen nu ƒ 17.500 KVP-afgevaardigde jhr dr P G M van Meeuwen Zowel dr M Troostwijk PvdA J Tjalma AR als ir N A Geuze CHU vonden de weigering van de bewindsman hoogst bedenkelijk Zij waren van mening dat de voorzitter van de Tweede Kamer daardoor tegen ztjn wil in controversen kan worden betrokken als niet van te voren vast staat wat precies een fractie en een fractievoorzitter is Minister Toxopeus verklaarde zich bereid een voorstel van mr H van Riel VVD om de fracties zelf de extra toewijzing te laten verde len in studie te nemen Van onze parlem redacteur DEN HAAG — De eerste Ka mer heeft zich gisteren ge schaard achter het voorstel van minister Toxopeus om de scha deloosstelling voor leden van de Tweede Kamer per 1 ja nuari van dit jaar van 15.000 op 17.500 gulden per jaar te brengen en per 1 januari 1965 op 20.000 gulden per jaar Anton vandaag naar Tokio Bqna geen van de senaatsleden had enig bezwaar tegen deze sala risverhoging van de collega's aan de overzijde van het Binnenhof Slechts de twee pacifisten en de enige communist in de Eerste Ka mer stemden tegen de verhoging zodat de grondwetteiyk voorge schreven tweederde meerderheid ruimschoots werd gehaald De discussies gingen in hoofdzaak over ' t voorstel van minister Toxo peus binnenlandse zaken om de fractievoorzitter boven de schade loosstelling nog een bedrag toe te kennen Het begrip fractie en frac tievoorzitter komt tot nu toe in geen enkele wet voor De altijd nogal legalistische inge stelde senaat had in de schriftelijke voorbehandeling daarom aan minis ter Toxopeus gevraagd deze begrip pen te definiëren De minister wei gerde dit met het argument dat hij daardoor de voorzitter van de Tweede Kamer die de extra-uitke ring zal moeten regelen aan banden zou leggen Ook gisteren bU de mondelinge behandeling kwam dit moeiiyke punt weer ter sprake De minister en het grootste deel van de sprekers vonden elkaar niet De bewindsman kreeg alleen de royale steun van de Advertentie Nu nóg mooier zei hij verrast Inderdaad het valt op hoe gezond en fris de huid er uit ziet na de eenvoudige behandeling met Scherk Gezichtslotion Elke huid wordt dag in dag uit belaagd door weer en wind door vet en vuil Ook uw huid Daarom heeft ook uw huid Scherk Gezichtslotion nodig Met wat Scherk Gezichtslotion verwij dert u voor het slapen gaan in ' n minuut alle stof - poeder - en crème resten van uw gezicht Scherk Gezichtslotion stimuleert ook de bloedcirculatie Gebruik Scherk Gezichtslotion Begin er vanavond nog mee In flacons v.a f2,95 SCHER C111 ANTON < EBSINK vertrekt van daag van Schiphol naar Tokio Hij is zoals V ook kunt lezen op pagina 1 het eerste lid van de Nederlandse Olympische ploeg dat in Japan arriveert Geesink was ook de eerste die het Olym pisch uniform kreeg En de enige voor wie het Olympisch kostuum helemaal maatwerk werd ¦ wat geen toonder is voor een wicwi VOM bijna twee meter die 120 kilo weegt Koning Olav ^ eveneens in admi raalsuniform bereikte via een over de tramrails gelegen vlonder het Stationsplein waar de begroeting door de leden van de Noorse am bassade plaatshad en de vorst de erewacht inspecteerde die werd gevormd door een compagnie van het garderegiment fusiliers „ Prin ses Irene " Na een kort oponthoud in de ko ninklijke wachtkamer van het cen ] traal station reed koning Olav te I zamen met het koninklijk paar ge zeten in een met zes van de zadel bereden paarden bespannen donker rode calèche " via het met zand bestrooide Damrak naar de Dam welke route werd aangegeven door een strakke erehaag van de Ko ninklijke Marine Ook op de Dam waar deputa ties van de studentenweerbaar heidskorpsen uit Utrecht Amster dam Leiden Delft en Groningen stonden opgesteld klonk het Noor se volkslied Koning Olav begroet door minister president Marijnen de burgemeester van Amsterdam en de commissaris van de konin gin in Noord-Holland legde een fraaie krans van witte chrysanten De minuut stilte die op de krans legging zou volgen werd ver scheurd door het lawaai van een laag over de Dam vliegende Ca ravelle van de Skandinavische luchtvaartmaatschappij Om klokke half elf vertrok de hoge gast met het koninklijk paar gezeten in de hofauto in snelle vaart naar paleis Huis ten Bosch in Den Haag Daar werd het noen maal gebruikt waarbij ook de prin sessen Beatrix Margriet en Chris tina aanzaten Vanmiddag woonde het gezelschap een speciale voor stelling van de film Alleman " bij Joviaal Koning Olav heeft vandaag een vermoeiende dag Het meedogenloze protocol zal hem vast houden tot vanavond 11 u zonder hem enige rust te gunnen De thans 61-jarige vorst staat bekend als een joviale en spor tieve man die zich in eigen land beweegt met een ongedwongenheid die men zich hier nauwelijks kan voorstellen Aan Amsterdam waar duizenden uitgelopen waren om de sympathieke koning te begroeten Van onze parlementaire redacteur DEN HAAG — Het is nu vrijwel zeker dat de Tweede Kamer op 16 september zal beginnen met de openbare behandeling van het zo genaamde REM wetje Zij hoopt de behandeling reeds de Volgende dag te kunnen voltooien De Kamercommissie die belast is met de voorbehandeling van het wetsontwerp heeft gistermiddag haar één na laatste vergadering gehouden Er kwamen enkele juri dische vragen ter sprake waarop de commissie donderdag a.s tijdens haar laatste vergadering een ant woord van minister Sciiolten jus titie wil krijgen Tijdens diezelfde vergadering zal een delegatie van de REM in staat gesteld worden haar visie op het wetsontwerp aan de Kamercommissie kenbaar te maken De voornaamste vraag waarop de Kamercommissie voor de open bare behandeline nog een antwoord heeft de Noorse gast goede herin neringen In 1928 won hij er op de Olympische spelen de gouden me daille bij het zeilen in de zes meter klasse De huidige koning is op 2 juli 1903 te Appleton House in Engeland geboren Zijn vader heette toen nog prins Carl van Denemarken en zijn moeder was prinses Maud Toen hij twee jaar was werd zijn vader gekozen tot koning van Noorwegen Dit geschiedde na de ontbinding van de unie met Zweden in 1905 Kroonprins Olav huwde in 1929 met prinses Martha dochter van prins Carl en prinses Ingeborg van Zweden Prinses Martha overleed in 1954 De koning heeft drie kinde ren kroonprins Harald prinses As trid en prinses Ragnhild Vervolg op pag 6 kol 7 DE KRUISER Be Zeven Provin ciën is thatis uitgerust met een lanceerinstallaUe voor terrierra ketten die door Anruerika is ge schonken Vragen over uitvoering anti BEbA-wet wil hebben is wat gaat de minis ter doen na aanvaarding van de wet — anders gezegd hoe zullen precies de uitvoeringsmaatregelen zijn Een deel van de Kamer is er op uit de problemen die daarbij aan de orde kunnen komen reeds te voren uitvoerig met de minister te bespreken Zti wil voorkomen dat het Ne derlandse gezag bij de uitvoerings maatregelen een gek figuur slaat Zo zal een van de grootste pro blemen zijn hoe vertegenwoordi gers van de Nederlandse justitie ean boord van het KEM eiland-moeten komen Oostduitse bejaarden mogen verwanten in Westen bezoeken Oostduitsers van pensioenge rechtigde leeftijd zullen in de toe komst hun verwanten in West Duitsland en West-Berlijn mogen bezoeken Volgens een bericht van het Oostduitse persbureau ADN heeft Walter Ulbricht de Oostduil - I separiijleider in een brief aan de evangelische bisschop van Thürin gen Moritz Mitzenheim laten weten dat het ministerie van bin nenlandse zaken in Oost-Berlijn ' n desbetreffende instructie heeft ge kregen De brief van Ulbricht werd ge schreven na recente ontmoetingen j met bisschop Mitzenheim waarbij het probleem werd besproken Sedert de bouw van de Berlijn se muur nu 3 jaar geleden heb ben slechts enkele Oostduitsers meest partij of regeringsfunctio narissen van de Oostduitse auto riteiten toestemming gekregen het land te verlaten Volgens ADN zullen ook West duitse en Westberlijnse bejaarden tot Oost Duitsland worden toege laten voor familiebezoek Intussen hebben de Oostduitse autoriteiten weer een beroep op het Westberlijnse stadsbestuur ge daan om met een nieuwe passen regeling in te stemmen voor het bezoek van Westberlijners aan verwanten in het oostelijke stads deel Het Westduitse kabinet zal zich vandaag in Bonn met deze kwestie bezig houden In West Berlijn beschouwde men de Oost duitse mededeling inzake de be zoeken van bejaarden als een po ging om invloed uit te oefenen op de bondsregering Volgens Oostduitse regerings kringen is Oost-Duitsland bereid onverwijld een akkoord te teke nen Het Westberlijnse stadsbe stuur zou echter „ onaanvaardbare voorwaarden stellen over onder werpen die niets met de onder handelingen te maken hebben " aldus ADN Havenbaak wijst positie schepen aan Van onze correspondent AMSTERDAM — Op het voor plein van het havengebouw te Am sterdam is een groot plateau opge steld waarop iedereen die wH ' we ten waar zich de Amsterdamse schepen bevinden door een druk op ' de knop'antwoord kan-kragenJ •' Op een grote wereldkaart zijnruim 600 havens aangegeven ¦ Eeningewikkeld elêctro technisch sys teem maakt het mogelijk de posi tie van alle 365 Amsterdamse zee schepen op zee of in een haven te vinden '- ¦..• '.'•••'- De bemanning van het eiland is zo menen vele juristen niet ver plicht opsporingsambtenaren aan boord te helpen van het twintig meter hoge eiland Maar zonder hulp van de bewoners is het vrij wel onmogelijk aan boord te ko men Een ander delicaat punt is de vraag of het omroepbeleid bij het debat over de REM-wet onbespro ken kan blijven Vooral de WD en een deel van de CH fractie zal er zeker op aan sturen bepaalde toezeggingen in zake reclame in de televisie los te krijgen nu er een eind gemaakt gaat worden aan de commerciële REM-televisie Minister Scholten staat op het standpunt dat het omroepbeleid een zaak is die zijn collega ¦ van O K en ' W aangaat en waar hij zelf dus buiten moet blijven Maar het is de vraag of de hele Kamer met dit meer juridische dan poli tieke standpunt zal kunnen mee gaan Deze havenbaak die bedoeld ' is de belangstelling voor de scheep ' vaart te stimuleren zal morgen aan burgemeester Van HaU worden aan geboden dpór de schenker dé J^unior kamer van Amsterdam _ De Juniorkamér is een intferhatió -' hale organisatie van Jonge mensen die ' zich onder meer ten ' doel héb ben gesteld zich.te verdiepen in de problemen va'n het bedrijfsleven en het uit de weg helpen van moei lijkheden die voor het bedrijfsleven schadelijk kunnen Zijn Europese lanceerbasis op Spitsbergen De Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek ESRO mag een onderzoekingscentrum en een lan ceerbasis voor raketten inrichten op Spitsbergen Het Noorse minis terie van buitenlandse zaken maak te dinsdag bekend dat Noor wegen in principe zijn toestemming verleent Er zal nog worden onder handeld PREMIER MARIJNEN hurge ¦ meester Van Hall iJaTO A-ïtister dam koningin Juliana prins Bernhard en koning Olav v.l.n.r op de Dam in Amsiter dam voordat de Noorse koning een krans legde bij het Nationale Monument Advertentie Nieuwe schoonheid voor Nederlandse vrouw Nu-zijn er naast Scherk Gezichts lotion voor het reinigen van de huid ook Scherk schoonheidscrèmes Dat betekent een nieuwe complete en succesvolle schoonheidsverzorging voor de Nederlandse vrouw En u ziet - welk type huid u ook hebt voor élke huid is er de ideale Scherk schoonheidscrème Jeugdige huid Scherk halfvetie crème Vette huid Scherk crème astringente Oudere huid Scherk voedingscrème Droge huid Scherk crème hydratante Tubes van £ 3 - tot f3,85 Leidse PTT mist f 1900 DEN HAAG — De opsporings dienst van de PTT in Den Haag beter bekend als de postale recher che is bezig met het onderzoek naar de mysterieuze - verdwijning van 19 briefjes van ƒ 100 uit het Leidse postkantoor Een jonge vrouw ' die zich nogniet bekend heeft gemaakt kochtvoor / 100 aan postzegels en be taalde met een briefje van duizend.Ze werd geholpen door een 18 jarige loketbediende dié pas driemaanden bij de.'PT'T in dienst is.Toen de vrouw weg was miste dePTT er plotseling 19 briefjes van f 100 ¦ ¦ De jonge PTT-bediende wordt verantwoordelijk gesteld - voor het verdwijnen van het geld hoewél niet direct wordt aangenomen dat de man te veel wisselgeld heeft te ruggegeven Dat de vrouw een greep in de kas zou hebben gedaah lijkt eveneens uitgesloten IIIIIIIIDIinilllinillllllllllllllllllMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIg I Wisselend bewolkt | H WEERSVEPWACHTING van het = = KiSiMl gél'dig'tot donderdagavond = = - opgemaakt te 11.15 uur S = - Bewolkt met - enkele opWarin -= = geh en In hoofdzaak in het noor ^ = den van het land ook enige = É ^' lichte'regen of motregen Zwakke — = tot matige wind tussen west en ' S H zuidwest Weinig verandering in ^ = ' temperatuur - ^ ' S ¦ ¦ ZON - EN ' MAAN ' = = ¦' ' D o n i e-r ó a'g Zbn op 6.06 H = zon - onder 19.07 Maan op 10.53 = = maan onder 21.04 ' 5 I Europees'weerrappori ' 1 Woensdag 1 uur v.m Max Neersl Station Weer - temp atgel glsteren 24 u Stockh - regen 17 gr 0.3 mm Oslo onbew 19 gr 5 mm Kopen h half bew ' 16 gr 7 mm Londen motregen 21 gr — A'dam zw bew 18 gr 0.1 mm De BUt zw bew 19 gr 0 mm ' Brussel geh bew 21 gr 0.7 min Luxemb mist 18 gr 3 mm Parijs geh bew 24 gr 0 mm Orenoble geh bew 22 gr 0 mm Nice onbew 25 gr 0 mxn Beriun zw bew 18 gr 3 mm München regen 37 gr 0.6 mm zünch zw bew 19 gr 0 mm etiéve onbew 21 gr 0 mm 1 ucamo onbew 25 gr 0 mm Wenen zw bew 19 gr 0.1 mm limsbruck regen 19 gr 2 mm BeUrado half bew 22 gr 0 mm - Athene niet ontvangen Rome onbew 29 gr 0.4 mm Barcelona onbew 25 gr 0 mm Madrid onbew 32 gr 0 mm Mallorca onbew 28 gr 0 mm i.tasBboD onbew 32 gr 0 mm ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii ^ 
2 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD VOOR HET EERST OP NAJAARSBEURS DERTIGTAL AMERIKAANSE FIRMA'S NAAR UTRECHT SCHOTS EN SCHEEF Twee ongelukken bij ochtendgymnastiek m m »^^^»^»^»%*» %^^* f »^»^»» %»»^%»^^»»%» ^»»%%%%» fc < cJLucktlae cJLi IN DE felle concurrentiestrijd tussen »/ II ' " zeltstaïidiige kruideniers en grootwin VUIIISV3t kelbedrijven wordt als enig wapen deparijs gebruikt Heit gevolg hiervan is ver schuiving naar mtindere kwaliteiten en dat nog wel in een tijdvan hoogconjunctuur en toenemende welvaart Dat is een ontwik keling die de levensmiddelenbeurs ROKA 1964 wil tegengaan Deorganisatoren hebben haar het motto Op hoger Peil meegegeven.Nederland krijgt — volgens ' n importeur — in de internationalehandel de naam het vuilnisvait van Europa Artikelen die eenhandelaar in den vreemde aan de straatstenen niet kwijt kan,slijt hij met het grootste gemak in Nederland.Nederland het vuilnisvat van Europa Het is niet prettig zoiets te horen Maar c'est la vérité qui blesse alleen de waarheid doet pijn En wie die ons kauwend volkje op straat en in zijn voeder-automatieken gadeslaat wil ontkennen dat die meneer de waarheid spreekt Ziet wat daar allemaal aan riekende vettigheid verstouwd wordt al die frietenvulling van blijkbaar voortdurend lege ma gen de gehakt - en bamibaUen de pseudo-loempia's de brokken walmende worst de slaatjes van koude aardappeJrestjes-met-ui en onder een klodder geel spul dat mayonaise wordt genoemd de kroketten dikwijls uit fabrieken aangevoerd Die moeten even als de automatiekhouders op dat ene kwartje nog hun verdiensten maken Wie mag dan verwachten dat deze in bruin kruim ge bakken rolletjes iets anders zouden bevatten dan veel meel veel peper veel zout en keme en hier en daar een flintertje vlees Maar welvarend Nederland hapt er met graagte in en de auto matl^en de snackbars en - cars nemen in aantal toe No bizzenis than kauwbizzenis Men wil het kauwend volkje gaarne zijn eetvreugde gunnen Smaken verschillen en wi © zegt mij dat de mijne de goede is Maar vuilnisvat van Europa klinkt be paald niet complimenteus Het klinkt zelfsvernederend ^ Z.O/QAf Vooral omdat het de waarheid is die ' ' v » v verwondt Welviaart o welvaart...i Burgerlijke stand van UTRECHT Snufjes 3 horloges f loomo Van een onzer verslaggevers Op de Najaarsbeurs te Utrecht die duurt van maandag 14 tot en met dinsdag 22 septem ber zal men weer verschillende nieuwtjes aantreffen Zo zal men er een collier exposeren gemaakt van gouden parels waarvan slechts één exem plaar bestaat Prijs ƒ 47.000 Voor de parels in dit collier zijn vier kleuren goud ge bruikt geel groen rose en oranje Om het geheel te ver volmaken heeft men er 180 briljantjes van in totaal 13,96 karaat in verwerkt In dezelfde inzending zal men ook drie gouden herenhorloges kunnen zien Van elk model werd slechts één exemplaar gemaakt De prijs voor deze drie horloges samen ƒ 100.000 - De horloges hebben in plaats van een glas een echte dia mant Deze diamanten werden ge slepen uit een diamant van 65 ka raat afkomstig uit een juwelencol lectie welke oorspronkelijk aan een koninklijke familie behoorde Deiüg Amerikaanse firma's doen voor het eerst als individuele deel nemers aan een najaarsbeurs mee Een van hen toont een collectie oud Amerikaanse gebruiksvoorwerpen een ander een grote collectie wand decoratie Ook komt men met peper molens koffie nootmuskaat - en kruidenmolens in velerlei vormen en variëteiten Voorts brengen de Amerikanen ke ramiek plastic huishoudelijke ar tikelen fotolijsten in Italiaanse re naissancestijl kunstnijverheidsarti kelen bij outetieën geïspireerd door Indiaanse motieven Ook kan men er een lamp zien die gebruikt kan worden voor munten - en post zegelverzamelaars fotografen en monteurs in de precisieinduStrie Voor politie brandweer taxi's en bedrijfsauto's lanceert men een autoleeslamp In Amerika is de tomboy-stijl voor de meisjes onder de tieners een ra ge Met lange broeken jongens jacks speciale petten leren stuk ken op de ellebogen en op de broeksknieën zijn deze meisjes wat men noemt „ in " In Parijs heeft men een andere titel voor deze mo denieuwigheid gargon manqué f ' Grijpt men in deze tijd gaarne te - rug naar een periode van vroeger dan geldt dit zeker voor de uur werken Vandaar dat men op de na jaarsbeurs wandklokken zal aantref fen gemaakt van kunststof met een goudkleurige metaallaag Deze wandklokken hebben een batterij uurwerk waardoor zij ruim een jaar lang lopen zonder dat men het uurwerk verder hoeft te regelen Een koffer zonder zorgen belooft ' n Duitse porselein-fabriek die ser vies en kampeerartikelen maakt dat onbreekbaar is en bovendien de zo genaamde thermowerking bezit Door de dubbele wand blijven de koude dranken langer koel en de warme dranken langer heet terwijl men zich niet bezorgd hoeft te ma ken dat er in de koffer of in de kampeeruitrusting iets kan breken waardoor de gehele inhoud bedor ven wordt Een Nederlandse firma brengt een stand als etalage ingericht met gedekte tafels en een cassettehuis waar men ideeën kan opdoen voor huiselijke feestjes of meer bijzonde re gelegenheden als een bruiloft een verjaardagspartij Mimen W^AArevjQ Broodplank met kruimelvanger en een uitneembaar rooster wordt als snufje voor de huisvrouw aangekon digd Een porseleinfabriek brengt nieuwe ontwerpen onder andere een VOOB DE LIEFHEBBER Drie gouden herenhorloges op een der inzendingen op de Utrechtse najaarsbeurs 196Jt Prijs van deze S horloges samen f 100.000 — Het betreft hier een armbandhorloge met een dia mant m.et een gewicht van llf.36 Tearaat flinksj een gala-horloge m,et chatelaine met diamant van 12.15 karaat midden en rechts een zakhorloge m-et ketting met een diamant van ll.es karaat De diamanten zijn de glazen van de horloges uitbreiding van de serie stedende cors op de koffiekopjes waaronder van de stad Utrecht Voor de pijproker is er een mo derne pijpenhanger waar de pijpen niet in een uitsparing in het hout hangen of liggen maar elk afzonder lijk in een pijpklem bevestigd wor den Man onder invloed ontnuchterd na bad in Krommerijn Dinsdagavond rond 23.30 uur heeft G P van Balen 29 schilder Eer ste Delistraat 14 te Utrecht de 32 jarlge Utrechtse betonwerker M uit de Krommerijn gevist De zwem mer die onder invloed verkeerde werd na zijn onvrijwillig bad naar het beademingscentrum van het Academisch Ziekenhuis voor onder zoek gebracht M was van de Krommerijnbrug bij de Tolsteegsingel in het water gevallen De snel toegeschoten heer Van Balen stak dé drenkeling zijn hand toe Met een huisHoudtrap en een rol touw werd hij op het droge getrokken Er hoefde geen kunstmatige adem haling te worden toegepast omdat M die ineens bij kennis was geen water naar binnen kreeg Man zwom in de Maliesingel Vanmorgen trof de politie een man zwemmend aan in ' de Maliesin gel Toen men hem er uit wilde ha len trok hij zich terug onder de Lu casbrug De politie heeft hem met behulp van een gerequireerde schuit uit het water gehaald Terwijl men op de kant wachtte op vervoer naar het beademingscen trum van het Academisch Zieken huis rukte de man zich los en sprong opnieuw in het water Weer haalde de politie hem uit het water onder veel belangstelling van het toegestroomde Utrechtse publiek OP HET TERREIN aam de Weg der Verenigde Naties te Utrecht is men al ver gevorderd met de egaUsatie Dit terrevn is door de gemeente voor het symbolische bedrag van één guilden verhAiurd aan de Jaarbeurs die het ver hardt m,et een puinlaag Daarop zal men een laag gebroken grind vermengd met leemzand aan brengen opdat een geschikte ex positievloer wordt vei-kregen De looppaden krijgen ' ntra laag gebroken grind Links de aanvoer van het materiaal voor de egalisatie en rechts de werk zaamheden van de egalis&rvng In verband « vet de in de voor jaarsbeurs 1965 op te nemen bouw - en transportbeurs heeft men dM terrein van SO.OOO vier katvte meter op het Kanalen eiland hard nodig Ingebroken op abattoirterrein In de nacht van maandag op dins dag is er ingebroken in verschillen de kantoorgebouwen op het terrein van de gemeentelijke slachtplaats aan de Amsterdamsestraatweg te Utrecht De 52-jarige Utrechtse grossier G H Sturkenboom heeft aangifte ge daan van vermissing van een doos je met geld uit zijn bureau Via een ruit - had de dief zich toegang weten te verschaffen tot het kantoor van de heer Sturkenboom Bureauladen en een kast waren geopend In het doosje zat ƒ 21,84 In dezelfde nacht is ingebroken in het kantoortje van grossier W Ver wey 56 uit Utrecht Het slot van de toegangsdeur tot het kantoor was geforceerd Uit de doorzochte kas ten en bureaus is niets gestolen De kantoortjes op het terrein van het abattoir zijn aan verschillende grossiers verhuurd Perser viel In de opslagplaats van de groot handel van afvalstoffen A Kaptein aan de Sint-Anthoniedijk in Over vecht is dinsdagmiddag de 54-jarige perser L Lit uit Utrecht van een ladder gevallen De heer Lit brak zijn linker en kel Per G.G en G.D is hij naar het Academisch Ziekenhuis te Utrecht gebracht Geheurtenissen in de groentijd Van een onzer verslaggevers Twee ongelukken hebben zich voorgedaan tijdens de groentijden van de Utrechtse studentenvereni gingen Tijdens de ochtendgymnas tiek van de groenen van het Utrechtsch Studenten Corps liep een van de novitii een hersenschudding op toen bij het maken van een brug stand zijn handen uitgleden De jon gen had al vaker dergelijke gymnas tische toeren verricht Ook bij de ochtendgymnastiek van Unitas Studiosorum Rheno traiecti-na is een ongeluk gebeurd Een no viet uit Hilversum die jaren gele den een zware hersenschudding had gehad en nog steeds over hoofdpij nen klaagde kwam ' s ochtends bij het gymnastielaaurtje te vallen ' s Avonds meldde hij zich bij de novitiaatscommissie met klachten Een arts liet de jongen per zieken wagen naar huis brengen Waar schijnlijk is ook hier sprake van een hersenschudding Bij alle Utrechtse studentenvereni - UTRECHT — Geboren Hil co A z v G de Haan en T v d Meulen Rooseveltl 132 Richard M z V F G Krooder en M T Chandler ' s-Gravenhage Berestein laan 55 Harm z v G Pranger en R Alting Jutphaas Julianastr 4 I Jacob B z V B J Berger en G T de Groot A v Ostadel 124 Hendrikus A z v H A Visser en C J Makkink De Bilt Planeten baan 47 Richard z v A P J J Cooiman en J Koster Gildstr 194 Wilhelmus C J z v W A Oost veen en J J M V Schip Ruy genhoekl 15 Henriette E J d v H R T Marges en J M Agterberg Pr Pullel 25 Cornelia d v A Lan tinga en C v d Stroom J S de Politie D e mededeling van de mi nister van Binnenlandse Zaken dat de sterkte van het Utrechtse politiekorps mag worden verhoogd van 515 tot 529 man is verheugend al zal ze voor direkt van weinig in vloed zijn Al vele jaren valt er een onderbezetting van het korps te constateren en in de ontstane vakatures kan moei lijk en soms in het geheel niet worden voorzien Sedert de grenswijziging van ja nuari 1954 is de omvang van het korps stationair gebleven De taak van de poUtie heeft zich echter zoals bij vele andere takken van over heidsdiensten aanmerkelijk uitge breid Oorzaken hiervan zijn o.m het toenemende aantal inwoners de stedelijke ontwikkeling gestalte krij gend in ruim opgezette buitenwij ken en zeker niet in de laatste plaats het in tal en last groeiend gemotori seerd verkeer De weinig succesvolle werving van jonge politieambtenaren is iets waar alle korpsleidingen in de grote ste den mee te kampen hebben en kan op rekening worden geschoven van het algemeen heersend tekort aan arbeidskrachten De indruk is dat het de laatste tijd voor de politie iets gunstiger wordt Men zal ech ter aan het bestrijden van de onder bezettig blijvend aandacht dienen te geven Een zwaardere taak bij een tekort aan mankracht heeft de leiding van het korps ertoe gebracht een reor ganisatie van de dienst door te voe ren Hoewel de surveillance per fiets nog altijd als een doeltreffende vorm van controle en bescherming ming wordt gezien een toenemende biliteit gebruik van auto's en be ter contact mobilofoons bieden weer andere voordelen Er is wel eens kritiek op de politie en hoe kan het ook anders gelukldg is ze maar incidenteel en niet in staat de goe de naam van ons korps aan te tas ten De leiding heeft getoond niet te schromen van geijkte methoden en organisatieschema's af te stap pen wanneer bepaalde situaties daartoe noodzaken Bij deze stand van zaken mag er het vertrouwen zijn dat met deze aeorganisatie het beoogde doel zal worden bereikt De speciale relatie die een dag blad met de politie heeft o.m tot uiting komend in het dagelijks con tact met de afdeling voorlichting mag wel eens ter sprake komen nu deze dienst binnenkort vijf jaar fungeert Ook wat de voorlichting betreft heeft hoofdcommissaris Of fers indertijd juist gezien dat een regelmatig contact tussen poli tie en pers tevens een goede in directe relatie kan betekenen met het publiek kan betekenen omdat ieder die met dit werk bekend is weet dat een dergelijke dienst staat of valt met de bezetting ervan Buitenwacht ja zelfs de eigen dienst kan moeilijk schatten van welke waarde deze voorlichting is zowel voor het publiek als voor de politie zelf Ook op dit terrein staat Utrecht in de rij van grote steden die een politie-persdienst hebben vooraan Daarbij moet dan nog worden bedacht dat de politie voorlichting in een centrum-gemeen te als Utrecht ook veelvuldig con tact heeft met dagbladen uit ande re grote steden In de loop der ja ren heeft de samenwerking tussen politie en pers met begrip voor elkanders positie in Utrecht een sfeer geschapen waarin bijv voor een boekje als Slaags met de po litie " dat in Amsterdam is ver schenen bepaald geen stof aanwe zig is gingen kumien novieten om gezond heidsredenen een bijzondere behan deling krijgen Bij de ene vereniging wordt het aspirantlid eerst aan een medisch onderzoek onderworpen bij de andere moeten ze eeri verkla ring van gezondheid tekenen Novieten die om de een of andere reden moeten worden ontzien zijn vrijgesteld van sommige program - ma onderdelen en zijn herken baar aan een kenteken Vrijwel bij aUe studentengezellig heidsverenigingen wordt tijdens het novitiaat geregeld ochtendgymnas tiek gehouden als begin van het dagprogramma uiteraard alleen voor novieten die daarvoor in aan merking komen Gift voor U.N.-actie Per giro maakte mevrouw J B W uit Utrecht ƒ 10 - over voor de U.N.-actié ZUverpapier waarmee men geld inzamelt voor invaliden wagentjes voor Utrechtse gehandi capten Er zijn al 117 wagens uit gedeeld iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiii[iiiiiiiii[i Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 Rtjkstr 114 Josephina d v A L Schinkel en C H A Tieland Pot gieterstr 1 Conny d v L v d Weert en A W v d Horst Kruit str 6 Getrouwd C Kemper en M J Heüveld Amsterdam Conrad straat 152 11 A W Bennes en W van Ewijlj Laan v Nieuw Gui nea 114 bis J J V den IJssel en D G L Venus Willemstraat 57 D D Schild en M van Oostende Prinsenstraat 76 W van Tessel en W de Graaf Wolf straat 19 J Ramp en S de Meö Maartensdijk Voetgangerslichten verdraaid Van een onzer verslaggevers Is baldadige jeugd de boosdoe ner of zijn het soms de hoge vrachtwagens die bij het krap nemen van een bocht wel eens verkeerslichten een tik geven waardoor ze schots en scheef komen te ' staan Het komt meermalen in Utrecht voor — vooral voetgangerslichten blij ken daaronder te lijden — dat de lampen niet op de verkeers stroom waarvoor ze zijn be stemd zijn gericht maar in to taal verkeerde richting staan Op de hoek van Potterstraat en Loeff Berchmakerstraat bijvoor beeld heeft het voetgangerslicht nogal eens scheef gestaan Gezien de nauwe doorgang kan daar ge makkelijk een overhellende vracht wagen of zo de schuld van zijn ge weest Zou iets dergelijks ook het geval zijn op de hoek van Lucas Bolwerk en Wittevrouwenbrug Daar wijst het voetgangerslicht bij de zebra al vele weken — onc[3nks dat be langhebbende instanties daar ook al enige weken van weten — naar de Wittevrouwenkade De voetgan gers redden er zich door op het verkeer te letten en de lichten voor het rijverkeer van het Lucas Bol werk naar de brug in de gaten te houden Een geregelde controle op de juis te stand van de verkeerslichten die zo dik gezaaid " zijn in Utrecht lyirt aanljevelenswaard Men zou er veel „ misleidingen " mee kunnen voorkomen en daarmee de ver keersveiligheid bevorderen - AGENOA^i WOENSDAG JAARBEURS Croeselaan 10-22 uur ROKA BOGERMANSHÜIS V Asoh V Wijcks kade 19.30 uur Clubavond Utr Chr Schaakver GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond B.K schaak club M.A.T LOMBOKWINKELWEEK Kanaalstraat hoek J P Coenstraat 19.30 uur Ver trek muzikale rondgang GEVU har-monie Elektra MAKNIXZAAL Domplein 19.30 uur Ds B Haverkamp van Groenekan PELMOLENPLANTSOEN 19.15-20 uur Orgelconcert bij goed weer Lange Gavioli LEEUWENBERGHKEBK 20.15 uur Or gelconcert Chris Bos met Gé van Ko ten hobo DONDERDAG JAARBEURS Croeselaan 10-19 uur ROKA IRENEHAL 10.30 uur De hee » H Post „ De plaats van de middenstand In de nieuwe winkelcentra " 9.30 uur drs J J G de Winter in leiding over EeH toekomst in bet le vensmiddelenbedrijf * DOMTOREN 20-21 uur CarUlonbespe ling door Bertus Oomen SCHOUWBURG 20.15 uur Black Alrlea dans en muziek uit Senegal LOMBOK-WINKELWEEK Damstraat 19.30 uur Vertrek rondgang Kon Utr Dilettanten Orkest CATHARIJNESINGEL 51 20 uur Ver V Experimenteel Radio-Onderzoek de heer Drost over Laagfrequent ver - GEBOUW C.S.B Kromme Nwe Gracht 39 19.30 uur Clubavond Schaakclub Utrecht WATERTEMPERATUUR De temperatuur van het water In de open Utrechtse zwemlnrlchtingen was heden 16 gr C WATERHOOGTEN WEEBDSLCIS Utrecht woensdag 9 september 1964 Bovenkant sluis 48 cm + NAP was 2 cm Benedenkant sluis 28 cm — NAP geen was o £ val Kerkdijk 36C H Fr G M Meij er W van Noortstraat 121 en G M van Dijk Prof H de Vrieslaan 84 P J M Monchen Den Bosch Ph de Montestraat 63 en J A M Ebbers Stolberglaan 1 J W Mat thews Michigan U.S.A en A M S Boogaard AurioUaan 66 R E Wiggers en B M van den Eshof N Sopingiusstraat 18 A A Vroon Galjoenstraat 67 en I B J W E Roelofsen A van Zwietenstr 11 Overleden Ludwig H Bret - Veilig oversteken maar niet om doit het voetgamgerslicht dit bij de zebra aan het Lucas Bolwerk bij de Wittevrouwenbrug te Utrecht duidelijk aangeeft Al wekenlang is dit UcM voor over stekende voetgangers onzicht baar doordat het gekeerd staat naar de Wittevrouwenkade ge lukkig heeft deze situatie nog niet tot ongeluhken geleid Auto niet gezien enkeïbreuk Op de kruising Kromme Nieuwe Gracht - Jansdam - Keistraat - Drift te Utrecht is dinsdagmiddag de achttienjarige Utrechtse kantoor bediende Th A H met zijn brom fiets tegen een auto gereden Hij liep een dubbele enkelbreuk aan het rechterbeen op en een hersen schudding Door het onvoldoende uitzicht ver oorzaakt door een aantal geparkeer de auto's verleende H de autobe stuurder Th A A E de B een twintigjarige koopman uit Utrecht geen voorrang De B reed richting Jansdam de bromfietser H richting Drift Het slachtoffer werd met een auto van de G.G en G.D naar het Aca demisch Ziekenhuis overgebracht Advertentie arttóem © © ma „ ar „ artidorif idDm © EN DAAR KOMT DE EETHOEK Waarom juist daar - en welke eel hoek Een advies van Artidomo en dat is altijd het opvolgen waard Want Artidomo is voor alles de zaak die Uw interieur-problemen oplost Artidomo is Uwadviseur Uw binnen » huisarcliiteot Artidomo betekent stijl smaak en kwaliteit Voor U Deense meubelen Voor U Ieren stoelen Voor U oneindig veel mogelijkheden Voor Artidomo is woninginrichting geen confectie maar maatwerk Door Artidomo ge adviseerde meubelen passen U rm > arti MARIAPLAATS2 TEt.030M8900 UTOECHT KORTE LIJNBAAN 21 TEL.OIO/112955 BOTTEBDAM GROTE MARKTSTR 5TEL070/I13611 DEN HAAQ Schneider geh m A Röhrman 65 jr Koningslaan 54 Gerard Bos geh m D J Ruighaven 61 jaar Slotl 42 H Zeist Dirk Kattenberg geh m A Kuik 68 jr Zadelstraat 34 Gerrit Sohreutelkamp wedr v G V Kessel 63 jr ' t Goylaan 52 Fre drik Tj Piso geh m J W C van Doom 70 jr Benschoplaan 34 Her manus Koot wedr v E J M v Ewijck 68 jr Frederikastraat 31 Elisabeth C Houdijk geh m J H Oosterom 71 jr Kanaalstr 232 Ca tharina S v der Kroef geh m A G Middelkoop 57 jr Nicolaasweg 142 Maria J Odijk wed v L Ben ders 80 jr Oud Wulvenlaan 6 Ma ria C Agterberg 6 jr Maartensdtfk Voordorpsedijk 34 
OTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 3 AMERIKA EN KWESTIE-CYPRÜS Acheson is tegen actie van de zesde vloot Qrieken kunnen meer Advertentie ONDER DE LOEP Vanaf 1 October in ds winkel doen voor rust De persoonlijke afgevaardigde van president Johnson bij de besprekingen over de kwestie-Cyprus in Geneve Dean Ache son heeft de Amerikaanse president aangeraden geen enkel gebruik te maken van de Amerikaanse zesde vloot in het geval Turkije eèn invasie op Cyprus uitvoert zo is dinsdag avond door Amerikaanse functionarissen gezegd Het advies was hervat in een rapport dat Acheson aan president Johnson heeft uitgebracht Weduwe door gas gestikt Van onze correspondent ROTTERDAM — In eén woning in Rotterdam zuid is vannacht de 64-jarige weduwe Z E Mout—Pleit door gasvergiftiging om het leven gekomen Een broer van het slacht offer de 61-jarige D Pleit lag be wusteloos in bed Hij werd onmiddel lijk naar het ziekenhuis gebracht waar hij is opgenomen In het souterrain van het pand trof men de 16-jarige L Stok die in de buurt woont slapend aan De jongen die nog niet buiten bewustzijn was geraakt is onmiddellijk naar buiten gedragen In overspannen toestand is hij opgenomen Het bleek dat in de keuken de gas slang was losgeschoten en het kraantje openstond Omstreeks kwart voor 3 vannacht werd een bovenbuurman J Kasius wakker door een gaslucht die ken nelijk van beneden kwam Met een tweede buurman J A Faase for ceerde hij de buitendeur van de wo ning H DE MOOY IN UTRECHT Middenstand wil van zaken af DIT IS EEN ROKER MET SMAAK en daarom geeft hij de voorkeur aan WINNER lekkere Amerikaanse shag t)UPLi-coLon?\h Volgens Acheson zou Grieken land meer moeten doen om de rust op het eiland te herstellen opdat een mogelijke politieke oplossing kan worden bereikt De functiona rissen meenden dat Griekenland — met een strijdmacht van 10.000 man op het eiland — klaarblijkelijk tussenbeide was gekomen Omdat deze strijdmacht groter is dan die van de V.N Turkije of Groot Brittannië dragen de Grieken een zekere verantwoordeliikheid voor de toestand zo zeiden zij Acheson achtte de toestand zeer hacheliik omdat aartsbisschop Ma karios veel Turkse dorpen had om singeld en zo de aanvoer van water levensmiddelen en brandstof be lette HH geloofde niet dat de Tur ken tot overgave gedwongen zou den worden maar als er aan het beleg geen einde komt zouden de Turken gedwongen kuionen worden hun dorpen te verlaten en te vech ten waarbi.i zU hulp zouden krij gen van het Turkse vasteland Volgens de functionarissen zou den de Grieken wellicht een deel van de Grieks-Cyprische nationale garde kunnen demobiliseren en het beleg van de dorpen opheffen opdat deze van voedsel en water kunnen worden voorzien Steun voor Inönü Premier Inönü heeft dinsdag in het parlement verklaard dat Tur kije met alle middelen zal reage ren op eventuele aanvallen op de Turkse gemeenschap op Cyprus Wij zullen geen mogelijkheid verwaarlozen om oorlog tussen Slotcommuniqué Saragat'Kreisky is optimistisch Van onze correspondent ROME — De besprekingen tussen de Italiaanse minister van buiten landse zaken Saragat en zijn Oos tenrijkse collega Kreisky zijn be ëindigd Het officiële communiqué is nogal optimistisch en voor het eerst wordt gezegd dat de bespre kingen over Zuid-Tirol zich met con crete aspecten hebben beziggehou den inzake de toepassing van het pact De Gasperi-Gruber De voorbereid-inde commissies zul len nu verdere besprekingen voeren en dan zullen in oktober de twee ministers van buitenlandse zaken opnieuw te Geneve bijeen komen Intussen bestaat er nog twijfel over de identiteit en gezindheid van de man die gisteren de dood van de Zuid-Tiroolse terrorist Amplaz meld de en zelfs over de vraag of het ge vonden lijk inderdaad van Amplaz is De politie zeU twijfelt niet ¦ Arlvef'eiint - ¦ ELEKTRISCHE VERWARMING Vraag gratis verwar mingsadviesbrochure aan Dimplex importeur NerimN.V Vlak 3 Dor drecht Tel 01850-8682 Marïlou jy leest altyd detectives Watdenk ] e zou je voor mij het raad sel van de verdwenen blikopenerkunnen oplossen I Turkije en Griekenland te vermij den Wanneer die toch mocht ont staan draagt Griekenland de vol ledige verantwoording aldus de Turkse premier Hij antwoordde de oppositie die een regering van nationale eenheid had voorgesteld door te zeggen dat dit onderwerp niet in het alge mene parlementaire debat kon worden besproken Tot enkele parlementsleden die econ Tirannie van gemeenschap heerst nu „ Ik heb het nog nooit zo ge zegd maar nu in de huidige situatie kan ik niet anders we moeten van het departement van economische zaken met zijn minister en staatssecreta ris af " Dit verklaarde de voor zitter van de Christelijke Mid denstandsbond de heer H de Mooy dinsdag in Utrecht waar hij het congres van de Christe lijke Bond van meubileringspa troons toesprak De middenstand voelt zich op het departement van economische zaken niet meer thuis aldus de heer De Mooy die hier aan toe voegde dat hij de dag zal zegenen waarop een van de christelijke po litieke paiiijen de moed heeft om te pleiten voor de instelling van ' een ministerie van de midden stand Dreiging Eerder had de heer De Mooy het overheidsbeleid een dreiging voor de middenstand genoemd De overheid gaat haar gang maar zo zei hij De ambtenaren hebben dit jaar als men alles optelt een sa larisverhoging vaj ver boven de tien procent gehad maar deson danks krijgen ze er nu nog 3,5 pro cent bij Over de werknemers die maar 10 % hebben gekregen wordt niet gesproken Voor wat het prijsbeleid betreft verklaarde de heer De Mooy dat de mid denstand gedwongen zal zijn zijn medewerking daaraan op te zeggen als men met het verbod van de vertikale prijsbinding al leen terwille van de consumen ten de bodem en de stabiliteit wegslaat uit een stuk van het bedrijfsleven maar anderzijds wel vasthoudt aan het prijsbe leid Volgens hem vraagt de midden stand geen opheffing van de con currentie maar wil hij evenmin dat de middenstandsrs tegen el kaar worden uitgespeeld en — zo als in de dertiger jaren — elkaar gaan kapot maken De middenstand is naar de me ning van de heer De Mooy de speelbal van het loon - en prijsbe leid omdat de loonsituatie uit de hand ' is gelopen reageert men dit af oD het vlak van de prijzen „ Het is altijd zo geweest " zei hij „ dat de overheid in tijden van geestelijke verslapping een greep deed naar de vrijheid van de maat - Uruguay breekt met Castro De regering van Uruguay heeft besloten de diplomatieke betrekkin gen met Cuba te verbreken Uru guay geeft hiermee gevolg aan de besluiten die zijn genomen op de jongste bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken van de Or ganisatie van Amerikaanse Staten • Terwijl in Oost-Duitsland voor heen 90 % van de kleine kinderen gedoopt werd en na 1945 de eerste jaren nog meer dan 70 % zijn er thans al streken waar nog gieen 25 %¦ van de kinderen ten doop is gehouden Advertentie wat IS een Turkse landing op Cyprus eis ten zei Inönü dat talrijke moeilijk heden zich daartegen verzetten Een onverwachte actie zonder de andere partijen van het garantie verdrag in te lichten is uitgesloten Wanneer wü tussenbeide moeten komen is het van belang dat onze actie het karakter van een wettige verdediging draagt aldus de Turk se regeringsleider De Nationale Vergadering ver klaarde zich ten slotte bij motie met de verklaringen van de rege ring akkoord Een afgevaardigde van de boerenpartij diende nog een motie van wanti'ouwen in waar over vandaag gestemd zal worden Blokkade opgeheven President Makarlos van Cyprus heeft gisteravond tegenover de bij zondere vertegenwoordiger van V.N secretaris-generaal Oe Thant op Cy prus Galo Plaza en de lijding van de V.N troepen op Cyprus gezegd dat de voedselblokkade van de Turks-Cyprische wijken van Larna ea en Famagusta is opgeheven De leiding van de V.N heelft dit nu of ficieel bevestigd schappij We hebben alleen nog maar te luisteren naar ¦ wat ons ¦ wordt opgelegd " Bij verwording van het gezag onstaat er wanorde en een tirannie van „ de gemeen schap " aldus de heer De Mooy BVRGBMEESTER W Thomas sen uit Ensch&de ' kwam m,&t deze oude auto naar Den Haag om aan te dringen op ' n bespoediging va/n de aanleg van de rijksioeg E-8 Elke maand zal het oude loagen tje van Enschede naar Den Haag tuffen voor het overbrengen van een nieuwsbrief ' aan het parle ment Naast de Enschedese bur gemeester de heer Van Heek voorzitter van de Kamer van Koophandel voor Twente en Saï land Drie horecabedrijven diciit in RoHerdam Van onze correspondent ROTTERDAM — De sluiting van het beurscafé en de dancing Pom padour in het beursgebouw op 30 september a.s zal worden gevolgd door nog ' n opheffing van een groot horecabedrijf Het betreft hier café restaurant Caland West aan de Ro chussenstraat dat is ondergebracht in een noodpand van de gemeente De directeur van Caland-'West vertelde ons dat het uit ongeveer veertig personen bestaande perso neel reeds op de hoogte is gebracht van de opheffing Daar de sluiting per 31 december is vastgesteld zou men nog ruimschoots de gelegenheid hebben naar een andere betrekking uit te zien Daaraan dient echter direct te worden toegevoegd dat het dan winter is en dus het zoge noemde seizoenbedrijt waarin zo veel horecamensen werk vinden nog niet draait '¦ Wij zijn tot ons besluit gekomen ' aldus de heer Tims mede omdat door de vestiging van het bussta tion aan de Rochussenstraat er bij na geen parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving van ons be drijf is En daar kan je zaak mee vallen of staan De gemeente kan ons per half jaar opzeggen wat voor mij een be nauwende gedachte is We stonden voor de beslissing of het verant woord was een groot gedeelte van het interieur te vernieuwen het een hard nodig was De uitgave ie daarmee gemoeid is vind ik niet I verantwoord Politiek in Finland Gisteren is in Finland het nieuwe parlemen taire zittingsjaar begon nen De kans bestaat dat het een bijzonder korte zitting zal worden Men is het er algemeen over esns dat het hoog tijd is dat het land weer geregeerd zal worden door een kabinet dat op een parlementaire basis steunt Dat is thans niet het geval Se dert december van het vorige jaar treedt een zakenkabinet op onder leiding van Rëino Letho dat welis waar op economisch gebied zeer verdienstelijk werk heeft gele vérd maar dat in politiek opzicht tot werkloosheid is gedoemd Dat zou misschien nog niet zo erg zijn want het belangrijkste probleem voor Finland blijft het in het rech te spoor houden van de economie maar de verschillende partijleiders beseften heel goed dat zij niet te lang uitgeschakeld kunnen blijven willen zij het hele parlementaire regeringssysteem niet in diskrediet brengen Voor de vorming van een parle mentaire regering blijft echter ver eist dat er een coalitie tussen enke le partijen tot stand komt En in dat opzicht schijnen de mogelijkhe den in Finland nog altijd beperkt te zijn De communistische partij die bij de laatste in februari 1962 gehouden algemene verkiezingen weliswaar drie zetels verloor maar met 47 zetels op een totaal van 200 na de agrariërs 54 nog de twee de plaats inneemt wordt door de andere partijen al jarenlang buiten spel gehouden De socialisten scha kelden zichzelf uit door onderlinge twist Zo ontstond er onder Karjalainen een coalitie van de vier niet so-cialistische partijen die over 115 mandaten in het parlement beschik te maar die ten gronde ging door dat de regering-Karjalainen er niet Stadhuisfotograaf spant geding tegen collega aan clame is getrokken in de sfeer van het cabaret Er wordt zo betoogde de raadsman geen strijd tegen eiser gevoerd Er is volgens hem geen grondslag voor het gevraagde ver bod Grammoioonplaat wekt ergernis Een gratis aan ondertrouwde pa ren in Amsterdam aangeboden grammotoonplaatje met daarop re clame voor diverse zaken bevat een passage over het maken van bruidstoto's die volgens een der Amsterdamse stadhuistotografen H J A van Luynen jegens hem een zeer ergerlijke vorm van deloyale concurrentie is Dit zei zijn advo caat mr P C Verheijen in het kort geding tegen de uitgever van deze plaat In de passage wordt o.a gezegd daar staan toch altijd wel van die mannetjes bi ] het stadhuis O ja dat ken ik Zo gauw mogelijk de hele serie bij je thuis en dan later spijt hebben als haren op je hoofd dat er niet meer zorg aan besteed is " Voorts wordt dan het advies gegeven foto's te laten ma ften door de fotograaf M die geen kiekjes maar echte foto's maakt Het geheel is denigrerend en ge woon afbreken van een beroepsge noot aldus eisers raadsman Het is zeer duidelijk tegen zijn cliënt ge richt Hij vroeg een verbod tot ver spreiding van het plaatje getiteld Ideeën confetti " op straffe van een dwangsom van duizend gulden De advocaat van gedaagde mr W Voerman stelde dat hetgeen op de plaat gezegd wordt niet op de eiser hoeft te slaan Niemémd weet dat hij stadhuisfotograaf is De re - Advertentie DUPLhCOLOR in slaagde de ontwerp-begroting 1964 door de volksvertegenwoordi ging te loodsen Hl ET zakenkabinet van Lehto heeft deze taak toen van Karjalainens ploeg overgenomen En het deed nog meer Het schiep een gezonde re economie waarbij het uiteraard profiteerde van de verbeterde con junctuur De.recessie in de econo mische ontwikkeling is verdwenen Als het verder goed gaat zal de ex port dit jaar met zeven procent stijgen De expansie van de in dustriële produktie wordt op acht procent geschat De schaarste op de geldmarkt duurt voort maar er dreigt nu niet meer zoals een jaar geleden een kastekort waar door zelfs de betaling van de sala rissen voor de ambtenaren in ge vaar kwam De druk op de binnen landse kapitaalmarkt is enigszins afgenomen doordat een groter aan tal leningen in het buitenland kon worden opgenomen Een herstel van de burgerlijke coalitie " zou vermoedelijk geen blij vende oplossing zijn want het is wel gebleken dat met name de agra riërs niet al te best kunnen op schieten met de conservatieve ele - Harmonisatie posttarieven besproken De harmonisatie van de posttarie ven in het Europese verkeer per 1 januari 1967 was het belangrijkste agendapunt van een maandag en dinsdag gehouden conferentie van ministers van de zes landen van de Europese Economische Gemeen schap onder wie de PTT ressor teert Het uitgangspunt was een door deskundigen van de zes landen ge maakte berekening aan de hand van de bestaande tarieven die tot een Europees tarief " zou moeten lei den van 18 goudcentimes Dit bedrag is overigens niet defi nitief en kan worden gewijzigd te gen de tijd dat een definitieve be slissing wordt genomen.Voor Neder land rijzen er wat de aanpassing aan dit voorgestelde Europese tarief betreft geen moeilijkheden aange zien juist op 1 juli van dit jaar het posttarief voor het Europese ver keer werd verhoogd Minister Van Aartsen verkeer en waterstaat kon echter zijn col lega's niet de toezegging doen dat ook het tarief voor het binnenland se verkeer — sinds 1 juli 15 cent — tot het Europese peil zal kun nen worden verhoogd hoewel hij de mogelijkheid daarvan niet bij voorbaat wilde uitsluiten Minister Van Aartsen betoogde dat het EEG-verdrag over de har monisatie op het gebied van de PTT niets voorschrijft Daarom dienen eerst de juridische en politieke as pecten van een dergelijke stap te worden nagegaan Frankrijk is de grootste tegenstander van deze har monisatie Weinig kans bleek tenslotte een suggestie te maken om de harmoni satie op PTT-gebied uit te breiden tot de kleur van de brievenbussen Engeland breidt visserijgrens uit Het Britse ministerie van land bouw visserij en voedselvoorziening heeft bekendgemaakt dat de Britse visserijgrenzen met ingang van 30 september wanneer de nieuwe wet op de visserijgrenzen van 1964 In werking treedt zullen worden uit gebreid van de huidige drie mijl tot 12 mgl Intussen is IJsland van plan zijn visserijgrenzen uit ie breiden van 12 tot maar liefst 60 of 70 mijl Het is overigens een twijfelachtige zaak of de IJslanders dit plan zullen kun nen uitvoeren ^ i ^ S»°i5g a Advertentie menten in de drie andere partijen van deze coalitie de liberale Fin se Volkspartij de eveneens libe - raal georiënteerde Zweedse Volks partij en de conservatieve parüj die met hun respectievelijk 11 14 en 32 zetels gezamenlijk nauwelijks sterker zijn dan de agrariërs De beste oplossing zou zijn een terug keer van de sociaal-democraten in de regering D e vraag is of de tijd daarvoor nu rijp is Misschien zullen de be gin volgende maand te houden ge meenteraadsverkiezingen daarop ' n antwoord kunnen geven De experts geloven echter dat er niet veel wij ziging in de politieke krachtsver houdingen is gekomen en zij menen eveneens dat de persoonlijke ambi ties van de politieke leiders on veranderd zijn gebleven sedert het eerste optreden van het zakenka binet nu negen maanden geleden Maar aangenomen wordt dat wan neer er op korte termijn geen nieu we parlementaire regering uit de bus komt de volksvertegenwoordi ging vervroegd zal worden ontbon den Waarschijnlijk nog vóór het einde van het jaar In dat geval zullen in februari of maart nieuwe verkiezingen plaatsvinden Een extra-complicatie bij de bin nenlands-politieke verhoudingen in Finland vorm't nog het feit dat de Russen een tijdlang duidelijk te ken nen hebben gegeven een benoeming van bepaalde sociaal-democraten in de regering niet te wensen Dat gold met name voor Tanner die in de tweede wereldoorlog naar Rus sisch oordeel te veel met de Duit sers had gecollaboreerd Daarente gen hebben de Russen het steeds goed weten tt vinden met de agra rische politieke leiders zoals Paasi kivi en de huidige president Kek konen In hoeverre deze Russische druk nog bestaat is niet bekend Er doen hierover tegenstrijdige ge ruchten de ronde Een feit is ech ter dat de agrariërs de omstandig heid dat zij nu een maal personae gratae in Moskou zijn voUedig po gen uit te buiten T e vfoe Het officieel orgaanvan het Christelijk Na tionale Vakverbond,,De Gids " heeft van iaag een primeur ge bracht Het weekbladmeldt dat ministerVeldkamp bij de Twee de Kamer het wetsontwerp tot ver hoging van de AOW en AWW tot'n sociaal minimum heeft ingediend,alsmede wetsontwerpen tot gedeel telijke liquidatie van de invaliditeits wetten en voor een aparte zieken fondsverzekering voor bejaarden Vooral voor de Tweede-Kamer le den zal dit nieuws opzien baren want deze volksvertegenwoordigers heb ben nog niets ontvangen • Wat is er gebeurd De minister heeft deze wetsontwerpen inderdaad gereed en het wachten is op het ogenblik waarop de staatsdrukkerij de stukken heeft afgewerkt en de griffie van de Tweede Kamer hen heeft verzonden aan de Kamerleden Op dat moment zijn zij publiek ge worden en kunnen gepubliceerd wor den Het is in deze gang van zaken niet ongebruikelijk dat de pers drukproe ven van het wetsontwerp ter ver trouwelijke kennisneming ontvangt opdat zij bij het vrij komen van de stukken tot ' n verantwoorde publika tie kan komen De Gids heeft daar in kennelijk een fout gemaakt en te vroeg gepubliceerd hetgeen naar wij direct aannemen geheel te goe der trouw zal zijn geweest Maar het blijkt nu dat minister Veldkamp in zijn ijver een goede voorlichting over zijn wetsontwer pen te bevorderen te ver is gegaan De drukproeven zijn niet alleen aan de pers maar tevens aan vele maat schappelijke organisaties verstrekt Dit lijkt ons een hoogst ongewenste methode omdat hierdoor kortslui ting dreigt in het verkeer tussen mi nister en parlement Dit verkeer verlangt grote zorgvuldigheid en geen minister mag zich veroorloven de schijn te wekken deze niet in acht te nemen 
4 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 CTRECHTSCB NIEUWSBLAD Laatste paal voor christelijke Lts gaat weldra de grond in Kanaleneiland dreunt van de bouwactiviteiten R.-k kerkcomplex Marco Pololaan vordert goed Politierechter vonnist Drie weken cel voor verzet tegen politie Mn Bieger uitermate ernstig feit Ook mr Bieger vond het een uiter mate ernstig feit en betreurde het dat h \] het nu pas ruim een jaar la ter ter behandeling kreeg H \] von niste tegen De W twee en tegen Van K drie weken gevangenisstraf Mr C Laan als rechter te Utrecht geïnstalleerd Bijzondere zitting van de rechtbank Van een onzer verslaggevers De woningbouw in de sector van de woningwet moge dan voor liet Kanaleneiland te Utrecht niet zo veel mogeiyi.N\NVNV<.NNSV.X\\SV ^^^ Gasbedrijf leent f 1,5 miljoen De algemene raad van het Gas bedrijf Centraal Nederland is in zijn vergadering van dinsdagmiddag een lening aangegaan met de N.V Bank voor Nederlandsche Gemeenten De ze lening is ƒ 1,5 miljoen groot de rente bedraagt 6 procent en de looptijd is 25 jaar Deze lening zal het GCN in staat stellen een begin te maken met de financiering van een aantal ' werkzaamheden die verband houden met de omschake ling van stadsgas op puur aardgas Van een onzer verslaggeefsters Tijdens een byzondere terechtzit ting van de Utrechtse rechtbank is vanmorgen mr C Laan geïnstal leerd als rechter aan de arrondisse mentsrechtbank te Utrecht De rechtbank kent u vele jaren u kent de rechtbank vele jaren zei de of ficier van justitie mr W H Over beek als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie Mr C Laan die op 17 april 1914 in Culemborg werd geboren in Utrecht het Stedelijk Gymnasium doorliep en aan de Utrechtse rijks universiteit rechten studeerde werd op 23 maart 1946 bü de Utrechtse rechtbank benoemd als waarnemend griffier In 1951 op 13 maart volgde zijn benoeming als substituut griffier en op 28 mei 1962 werd hij plaats vervangend rechter aan de Utrecht se arrondissementsrechtbank Gij zijt op de hoogte van wat er van u wordt verwacht zei mr Plug ge Al zult u niet altijd tot tevre denheid van beide partijen uw oor deel kunnen uitspreken wij zijn er van overtuigd dat zij zullen weten dat u met nauwgezetheid en toewij ding de zaak van alle kanten beke ken zult hebben Namens de balie sprak de deken Utrecht gehavend uit kleurenstrijd Op zes plaatsen in Utrechtheeft de Nederlandse Spoorwegenblauw witte vlaggenzuilen ge plaatst ter gelegenheid van dejubileumtentoonstelling Van stoom tot stroom De kleuren combinatie blauw wit mag voor Utrecht wat merkwaardig zijn voor de ontwerpers van de ten toonstellingsaffiches en de zui len was het de enige kleurrijke oplossing Natuurlijk had men eerst aan rood-witte vlaggen gedacht de Utrechtse stadskleuren Maar toen bleek dat het rood van de affiches en het rood van de stadsvlag onmogelijk konden sa mengaan — de rode Ideuren " vloekten ' '— waren de N.S ge noodzaakt een andere kleuren combinatie uit te denken Het is blauw-wit geworden zo neutraal mogelijk zei men bij de spoorwegen De zuilen met affiches en vlag gen staan op het station Vree burg Neude Janskerkhof hoek Maliebaan-Nachtegaalstraat en twee bij de ingang naar het ten toonstellingsterrein aan de Jo han van Oldenbameveltlaan Glazenwasser nam horloge weg Van een onzer verslaggeefsters Ook glazenwassers bekleden een vertrouwenspositie hield de officier van justitie mr R W H Pitlo vanmorgen de 20-jarige A G v d W voor Een week lang was deze jongeman uit Soesterberg glazenwasser ge weest en in die ttjd had hij de ver leiding niet kunnen weerstaan een horloge dat achter een van de ge lapte ramen lag te pronken weg te nemen Een boete van ƒ 150 of dertig da gen eiste de officier Mr Bieger de politierechter maakte er honderd gulden of twintig dagen van van de Utrechtse advocatuur mr W J G Vermeulen die zei dat ook de balie zich kon gelukwensen om dat ze de vriendelijkheid en rust van mr Laan kende Mr Laan is benoemd in de vaca ture van mr C Bronkhorst die be noemd is als hoogleraar aan de eco nomische hogeschool te Tilburg In clusief de president en vice presi-denten telt de Utrechtse rechtbank veertien rechters Verpleegstersdiensten Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht - zaterdag en zondagdlenst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel 51 ook voor de Uèrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijkgebouw Raiffei senlaan 35 telefoon 18161 BIJ geen ge hoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zullen dag en nacht 40133 Bij geen gehoor overdag 41961 BI.1 geen gehoor in avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel OZ telefoon 14558 Avond - nacht en zondagdienst hervormde wijkverpleging en lutherse diakonessen verehiging Diakonessenhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging zr P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kersi telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30021 zr M Zwarts telefoon 40875 zr A Vos telefoon 22102 Het Wit-Gele Kruis afdeling Utrecht:Oudwijk 19 telefoon 13861 alleen voorbevallingen dag en nacht uitsluitend te lefonisch bereikbaar Ziekenwijkverple ging afdeling Utrecht telefoon 27233 dagen nacht Overige diensten afdelingUtrecht alleen tijdens kantooruren Wijk verpleging Tuindorp zr C Terlingentelefoon 20645 Wijkverpleging Hoogra ven zr S i Nijeholt telefoon 24828 bijgeen gehoor 19842 Wijkverpleging Zul len telpfonn 42S05 » Als de politie een tikje te veel uitdeelt dan wordt er on middellijk moord en brand ge schreeuwd er komen stukken in de kranten en er worden vragen over in de Kamer ge steld Maar deze jongelui ver keren kennelijk in de veron derstelling dat zij maar raak kunnen doen Dit zei vanmorgen de officier van justitie mr R W H Pitlo op de zitting van de Utrechtse politierech ter Ik hoor nu van een lichtgekneus de hand van een der politie-agenten en beetwonden aan vingers Er is maar een ding dat de verbalisant heeft nagelaten en ik zou het op prijs stellen als u dat aan uw supe rieuren zoudt willen doorgeven Men heeft namelyk vergeten mü op te bellen Hier was sprake van licha melUk letsel Ik had deze beide fon gelieden onmiddellijk in preventieve hechtenis kunnen nemen Dit is een zeer ernstige zaak ik eis daarom tegen beide verdacliten een gevange nisstraf van vier weken Deze beide verdachten waren de 21-jarige R D E de W uit Capelle aan de IJssel en de 20-jarige H van V uit Utrecht Op 14 juli van hel vorig jaar was het in Zeist waar De W met zeven vrienden aan het kamperen was na een feestje tot een handgemeen gekomen met een aantal Zeister jongens Vooral De W was nogal obstinaat geweest Toen hij tot driemaal toe de aan maning van de tussenbeide geko men agenten rustig naar zijn tent terug te keren negeerde en de ver balisant hem in de politieauto naar het bureau wilde brengen bood hij hevige tegenstand Van V die met geen der jongens iets te maken had maar op het ge vecht was afgekomen besprong toen de hoofdagent J Geitenbeek 34 uit Zeist en trok hem achter over op het wegdek om te voorko men dat de voor hem onbekende De W naar het bureau zou worden ge bracht Op de zitting van vanmorgen vroeg Van V zich verbaasd af toen de politierechter mr K S Bieger zijn verklaring van destijds voorlas of hij dat inderdaad allemaal wel had toegegeven Arts P van Vloten benoemd in Haarlem De heer P van Vloten Juliana weg 276 in Hoograven te Utrecht nam dinsdagavond afscheid van zijn patiëntenkring in verband met zijn vertrek naar Haarlem waar hij is benoemd bij de schoolartsendienst van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst Twaalf jaar heeft de heer Van Vlo ten die wordt opgevolgd door de heer C van der Sluis in Hoogr.a ven — eertijds Jutphaas ' en sinds 1954 Utrechts gebied — praktijk uit geoefend zodat velen hem op zijn afscheidsreceptie de hand kwamen drukken Advertentie NIEUW CLAIRON GRILL ^ Grand Hotpl Gooiliind Hilversum Barbecu * Verticale braadspitten Zeewateraquariumvoor kreeft • oesterput vóoi lunch en diner 0 De arrondissementsrechtbank te Utrecht heeft de faillissementen uit gesproken van Jan Jacob van Soolingen hande lende onder de naam Houtwarenbe drijf J J van Soolingen te Lopi kerkapel aan het Kapelsepad 1 Reehter commissaris mr J Rut gers rechter te Utrecht Curator mr D Runia advocaat en procu reur te Utrecht Oude Gracht 216 bis G A J Ansem te Utrecht Rijn laan 191 Rechter-commissarie mr A E Th Kooien rechter te Utrecht CUratrice mejuffrouw mr M Nuy ten advocaat en procureur te Utrecht Oude Gracht 216 bis J E Klaucke schilder te Nieu wer ter Aa gemeente Breukelen Dorpsstraat 5 Reehter-commissaris mr A E Th Kooien rechter te Utrecht Curatrice mejuffrouw mr L G Baud advocaat en procureur te Breukelen Kerkplein 16 P van der Steen en G M P Hagen echtgenote van P van der Steen te Utrecht Koetsveldstraat 46 bis A Reehter-commissaris mr P J Kla ver rechter te Utrecht Curator mr J P Wijn advocaat en procureur te Utrecht Maliesingel 22 H C Schiffers te Oud-Loosdrecht gemeente Loosdrecht aan de Oud Loosdrechtsedijk 131 achter De Ot ter Reehter commissaris mr P J Klaver rechter te Utrecht Cura trice mejuffrouw mr E A Haars advocaat en procureur te Breuke len Kerkplein 16 In de week van zaterdagmiddag 5 Sept 13 uur tot zaterdag 12 sept heb ben de volgende apotheken zaterdag - middag zondag - en nachtdienst Beljaars Damstraat 3 Hoogravense Apotheek Julianaweg 352 Van Keule Adr van Ostadelaan 33 en v d Bergh Willem van Noortstraat 172 Drie maanden lang zullen de be woners van de Willem Barentsz straat in Virecht in de rommel zitten In die periode wordt de riolering vernieuwd Het verheer richting Biltstraat eal gedurende deze drie mtianden worden om geleid via de Corn Houtmxin straat overweg N.S Blijenburg ¦ straat en F C Dondersstraat imliéSx Mhêm Aan de rijksuniversiteit te Utrecht werden benoemd bij de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen — subfaculteit der aardkunde — drs H J van Veen 1936 thans we tenschappelijk medewerker van de rijksverdedigingsorganisatie te Den Haag tot wetenschappelijk ambte naar bij het Vening Meineszlabora-torium voor geofysica en geoche mie 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 " 5 Godard wordt een zeer vervelende poseur La femme mariée De getrouwde vrouw is voor hem een zuiver technisch bestanddeel van iets dat uit een echtgenoot een minnaar een auto een huis bestaat Hij hangt zijn verhaal op aan een driehoek van man-vrouw-minnaar Charlotte de vrouw wordt gespeeld door de innemende Maoha Meril Zij moet kiezen tussen een vlieger haar echtgenoot en een acteur met wie zij meer fysieke genoegens beleeft en die haar vraagt haar man en zoontje te verlaten Het etmaal dat verloopt tussen twee rendez vous met de acteur is door Godard tot de film La femme ma riée gemaakt In die tyd verneemt de vrouw dat zü zwanger is Maar zij weet niet wie de vader zal zijn van haar tweede kind Op de ma nier die vrouwen eigen is ontwijkt zij een beslissing De toeschouwer ziet een lange keten van knieën voeten navels halzen als keek hij naar de onderwijzende plaatjes in een dokterswachtkamer Godard grtjpt op soortgelijke wyze als hy in Vivre sa vie heeft gedaan naar de cinéma verité Klinische interviews Partjes zijn even keurig als pre tentieus in partjes verdeeld De fUm bevat een aantal klinische in terviews Deze geïmproviseerde en quêtes doen wel even oorspronkciyk aan vooral als de vertellers per soonlijke dingen te zeggen hebben Engels jongenskoor zong in Holy Trinity Op het Internationale congres voor goochelkunst dat van 2 tot 7 sep tember onder auspiciën van de Fe deration internationale des soclétés magiques In Barcelona is gehouden Is In de afdeling algemene goochel kunst de eerste prijs ex aequo toe gekend aan de Nederlandse duo's Cornel et Monique Amsterdam en Al Preston et Valéry Schiedam Harry Thiery uit Haarlem ontving de tweede prijs voor manipulatie kunst De eerste prijs in de afde ling uitvinding werd toegekend aan Rama te Baam MMR(NM(TBAM IE nu ' s morgens een studentenhuis opbelt heeft grote kans aan de andere kant van de lijn iets als Met de butler van Zuilen straat 13 ' te horen te krij gen Dat klinkt veelbelo vend Je hebt dan ook de neiging vliegensvlug je fiets te pakken en naar het desbetreffende huis te racen Wie weet staat er een uitstekende borrel voor je klaar gegar neerd met een keur van fijne vleeswaren en kazen Maar dan schiet het door je hoofd Ach ' welnee dat is natuur lijk een novitius die schoenen moet poetsen en theezet Teleurgesteld vraag je de persoon die je wilt spreken aan de telefoon ' t de bedoeling van oudere jaars is de groenen zo veel mogelijk te vernederen Ook daartegen zuUen zij zich naar zij vast van plan zijn teweer stellen De groentijd lijkt hun een kennismaking toe die ze vermoedelijk al leen maar zouteloos en overbodig zullen vinden Zij vergeten echter dat het novitiaat zoveel char mante aspecten heeft dat het flauw zou zijn het moei lijk verdraagbare niet op de koop toe te nemen En ze vergeten bovenal dat de ouderejaars dermate over tuigd zijn dat zij een groen alles kimnen laten doen wat hun Invalt dat hun eigen zelfverzekerdheid daarbij volledig in het niet zinkt En zo gebeurt het dan ook elk jaar dat van de branie van de jongeman en de jongedame die voor hun eindexamen geslaagd zijn net zoveel overblijft als bij het aankomend corpslid van de haardos In een mini mum van tijd gedragen zij zich serviel Documentaire over lichaamsdelen Derde Franse film in Venetië Van onze speciale verslaggever ¦ V'ENETIE — Jean-Luc Godard men weet het is een van de critici die een jaar of vUf geleden zelf ach ter de camera gingen staan om te laten zien dat de Franse filmerü hopeloos was vastgelopen Hij heeft zijn verdiensten want hü brak het straatje open waarin het mos tus sen de stenen groeide In zijn stql toont Godard zich een intelligente man die met overgave naar nieuwe wegen zoekt die hU voor de nou velle vague ook deels gevonden heeft De snelle roem die liij zich onder meer met zijn beste film Vivre sa vie verworven heeft blijkt hem niet goed te bekomen Een hinder lijke zucht tot imponeren een origi neel willen zün tot elke prüs maakt ztjn laatste films nog slechts goed verteerbaar voor de omvangrijke clan van snobs die achter hem aanhollen Het lijlrt op een moderne versie van Andersens sprookje De nieuwe kleren van de keizer En dus voer voor jongens in Amster dam die zo graag zien wat anderen niet zien heel heel fljn en die in het voetspoor van Cahiers du cine ma middelmaatfiguren tot genie hebben verheven om een exclusief gezichtspunt machtig te worden Gewichtige pose Prijzen voor goochelaars Godard gebruikt alles wat komt aanwaaien Hü Is een soort pop artiest in de filmkunst een intellec tuele pindapeller Daarmee is hü natuurlek vaak toch wel zeer amu sant en vindingryk hg behoeft om by de kleren van de keizer te blij ven niet naakt te gaan Zün jongste werkstukken zün ech ter niet te aanvaarden als belang rijk Godard is te veel uit op het slaan van mijlpalen Zou hij zün films van de gewichtige pose ont doen die er op alle mogelijke ma nier uit blükt dan zou ook La fem me mariée gisteren als derde Franse film in de zilveren mostra van Venetië vertoond te verteren zijn geweest De Fransman koket teert zo graag met buitenkanten dat zijn ' werkelijkheid ' niets eerlljks meer heeft Godard noemt zyn fUm ' een fy sieke documentaire over de vrouw ' RITA EN HAAR FAMILIE Jullie hoeven niet bang te zijn In het donker hoor Ik heb mijn grote zaklantaarn meegenomen maar In een groter verband passen die gespreken wat minder Waar houdt het pure realisme op en begint de constructie van de ci neast Naast het ledematenballet dat door Raoul Coutard heel clean werd gefotografeerd mogen we dan nog ettelijke citaten uit de Franse literatuur genieten die Godard — al Improviserend aan zijn film — ons uit zUn rijke geestesleven wenst toe te stoppen Le Mépris van Alberto Moravia heeft Godard al even hopeloos ver prutst met leegheid en spreuken wijsheid als ' getrouwde vrouw ' Hij kan er goed aan doen zijn volgende fUm eens louter als film waar te maken Anders zou best eens een knaapje kunnen gaan roepen dat meneer Godard slecht gekleed gaat Film van in ^ 65 in Van onze correspondent AMSTERDAM — De fUm Ge bedsgenezing die Jan Vrijman vo rig jaar maakte voor de Vara tele visie doch die nimmer op de scher men is gebracht zal een belang rijk onderdeel vormen van een nieu we avonddurende bioscoopfilm die In het voorjaar van 1965 door Hafbo wordt uitgebracht een film ' waarin de Nederlandse werkelér nachtboot Een corrifortabele " tijd is geld reis " voor de zakenman Varen terwijl u slaapt ' s morgens fit in Engeland Snelle moderne treinen brengen u naar Londen of verdere bestemmingen Vertrektijd dagelijks 23.40 uur Reizen por Harwich-boot is een modern genoegen een veilig over steken een zorgeloos comfort U arriveert op tijd - een prettige zekerheid voor de zakenman en voor het vakantieplan Ook uw auto kan mee Neem de boot - u vaart er wel bij Boek via DE HOEK Reis rustig en betrouwbaar per dag of nachtdienst HOEK VAN HOLLAND - HARWICH 
6 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 TTTRECHTSCH NIEUWSBLAD Drs Schmelzer voor de radio Initiatiefwet Vondeling een slag in de lucht Bestaande wetten geven genoeg mogelijkheid * RIJNLEGER TEGEN INDONESIË Engeland stunrt 500 man naar Maleisië IN ROTTERDAM wordt donder dag een " nieuw bevoorradings aahip van de Kon Marine im ge bruik genomen Het is de Hr Ms Poolster die een snelheid kan halen van 21 inijl en als bewape « t«t ofr woa ajm&ii'VDj.j.ym g Bum besAt en voorts dieptebommen en helikopters kan vervoeren Frans-Duitse gesprek wordt dinsdag hervat Boven de Italiaanse Rivièra zijn vluchten ooievaars waargenomen Men leidt hieruit af dat de winter vroeg zal beginnen en streng zal zijn daar ooievaars gewoonlijk pas tegen midden oktober beginnen te trekken Vanmorgen vroeg is in New Delhi de 62-jarige Indiase advo - caat generaal dr H N Sanyal in zijn slaapkamer door wurging om het leven gebracht Communiqué Home-Smith bleef uit Van onze correspondent LONDEN — lan Smith de Zuid rhodesische premier heeft zijn zin niet gekregen Op de laatste dag van zün besprekingen met de Brit se premier sir Alec Douglas-Home persoonlijke ongelukken voor Tegen het mAddaguur was de versperring verwijderd en konden de treinen weer van beide baan vaihken gebrwik maken 564sfe STAATSLOTERIJ 4e was - ise « ist HOGE PRIJZEN ƒ SOOO 1323 ƒ 1600 2282 2337 15197 ƒ 1000 6252 6980 9299 9526 12425 16208 17681 ƒ 400 8007 13124 14076 157S7 17881 f 300 1349 2699 3299 3562 4172 5997 6812 7308 7652 7776 8121 9743 9871 10942 11298 11558 11920 12323 14237 14249 14885 15378 17083 17121 18331 S0821 21950 PRIJZEN VAN ƒ 80 — 1060 073 098 208 286 352 400 442 563 615 662 697 729 983 t069 114 153 174 260 318 340 395 495 500 533 653 660 703 719 773 874 965 983 999 « 033 296 329 353 357 395 468 646 671 709 4059 094 112 208 229 251 631 692 865 944 fi045 122 166 296 415 438 439 450 513 649 731 791 864 908 « 001 014 052 096 182 217 242 298 421 425 460 573 721 758 992 994 7007 009 011 041 069 197 31S 331 439 628 707 750 751 880 « 329 368 387 400 475 495 708 824 845 860 8P2 895 898 952 84R7 S03 553 621 627 710 749 822 869 937 954 961 965 968 10006 116 360 392 410 639 658 770 794 864 888 11047 052 0eS9 143 S26 344 410 513 514 577 604 607 621 662 680 683 722 756 854 954 ¦ NIETEN Er is nog geen sprake van dalende vleesprijzen 1081 085 132 ara 211 249 283 285 292 330 362 364 366 369 376 388 405 438 473 478 480 504 526 549 585 606 620 627 654 686 688 691 709 728 731 740 782 818 831 852 884 907 955 1014 051 063 065 070 074 091 121 138 154 207 214 222 227 230 323 336 352 419 443 456 473 433 484 492 519 574 626 628 638 656 666 675 707 725 727 740 778 791 835 865 869 881 890 904 906 911 916 932 936 946 949 8026 062 069 087 216 254 262 275 279 290 312 318 355 410 411 434 442 543 554 573 622 632 635 658 679 685 696 699 777 816 833 841 855 864 872 884 904 928 943 965 970 986 4002 009 060 085 091 118 144 198 212 233 240 250 282 308 332 355 367 385 405 406 417 429 431 435 447 450 483 490 498 534 549 552 579 635 657 670 783 787 834 877 937 938 940 955 e014 015 030 032 042 087 099 148 150 161 174 189 199 245 266 305 318 382 432 433 458 476 490 499 524 534 589 645 688 691 708 716 724 726 740 762 766 824 846 882 935 950 « 059 067 069 133 139 195 196 207 214 285 327 337 371 377 390 415 477 483 496 524 525 556 603 606 611 624 648 668 691 722 725 732 780 826 863 867 869 896 906 944 968 978 1005 014 015 019 082 131 185 202 309 340 409 410 414 432 455 466 533 536 570 619 643 688 702 727 741 743 787 808 815 830 832 846 879 913 928 957 986 « 003 051 057 080 082 090 141 176 247 267 327 330 339 350 370 420 435 440 461 485 488 498 541 542 610 620 663 717 735 763 771 779 797 880 883 897 956 971 973 984 « 022 036 041 076 103 123 141 210 245 288 302 339 348 360 371 387 400 453 470 472 474 481 493 507 516 532 598 613 649 660 684 697 706 717 736 773 775 787 796 826 841 850 868 872 880 881 905 919 921 946 952 977 10000 1«022 077 086 132 139 140 158 162 171 227 258 276 306 319 370 375 381 384 422 484 555 644 651 704 714 724 775 785 824 852 '^ 80 894 903 912 916 934 967 11000 De volgende publikatie vindi plaais donderdag 10 sept a.s Drs W K N Schmelzer voor zitter van de KVP-fractie in de Tweede Kamer ziet geen heil in een ingrijpen van de overheid ten aanzien van grond - en huizenprij zen door wettelijke regelingen Znllse wetten zouden alleen maar illusies wefclcen zo zei hij dinsdag avond in een radiocauserie Het initiatiefvoorstel van dr Vondeling om ooit de onroerende goederen binnen de werlsing te brengen van de prijzenwet noemde hij „ een slag in de lucht " Bezinning op ds vraag op welke punten de overheid van de reeds bestaande mogelijkheden tot een indirect beïnvloeden van de prijs vorming voor huizen een doeltref fender gebruik kan maken achtte hij wel gewenst Sprekende over de prijsvorming van grond wees drs Schmelzer op de betekenis van tijdige voorzie ningen van gemeentewege en van ruimer opgezette uitbreidingsplan nen „ Een belangrijke taak ligt hier ook voor provinciale staten die de streekplannen vaststellen " Meer mogelijkheden „ Binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden kunnen de gemeen telijke de provinciale en de cen trale overheid zeker nog het no dige doen om tot gezondere prijs ontwikkeling te komen " Een stu diegroep van de KVP-fractie heeft het vraagstuk van de prijzen van onroerend goed bestudeerd De KVP-fractieleider vroeg zich af of niet met behulp van het onteigeningsbeleid de prijsstij ging van de ruwe bouwgrond zou kunnen worden afgeremd Hij wildii de onteigende boer of tuin der schadeloos stellen in natura in plaats van in geld door hem een soortgelijk project elders toe te wijzen plus de toekenning van een vergoeding voor een verschil in waarde Hier en daar in sommige gemeenten gebeurt zo'n ruil in natura reeds Maar deze ^ Middenstand doet te weinig aan public relations " De voorzitter van de Chrlstelüfce Bond van Meubileringspatroons de heer E van Tellingen heeft op het congres van de bond in Utrecht gepleit voor een nauwer contact met de consumentenorgamisaties Vol gens hem wordt er namelijk aan de public relations voor de midden stand in zijn geheel weinig of niets gedaan Hü meent dat de midden standsbonden regelmatig contact zullen moeten zoeken met bijvoor beeld de Huishoudraad De meeste consumentenorgani saties komen doordat zvj geen ver tegenwoordigers van de midden stand raadplegen tot zeer aan vechtbare rapporten en onderzoe kingen aldus de heer Van Tellin gen In dit verband noemde hü het rapport van het Consumen ten Contact Orgaan over de vloer bedekking „ betrekkelijk waarde loos mogelijkheden zijn nog te be perkt Een meer provinciale en nationale aanpak zou ruimere mogelijkheden geven Indien wij in Nederland jaarlijks een paar duizend hectaren pacht vrije gronden meer zouden heb ben als ruilobject voor onteigende boeren en tuinders dan zou daar mee een daadwerkelijke bijdrage geleverd kunnen worden aan het meer stabiel maken van de prijzen van de landbouwgronden Hii dacht in dit verband aan de nieuwe pol dergronden en aan o.m de domein gebieden Engelsman gedood bij Veenendaal VEENENDAAL — In Veenendaal is dinsdagavond de 23-jarige FieA Dixon uit Huil toen hij te voet Rijksweg 12 overstak aangereden door een personenauto en op slag gedood De Engelsman die met een vriend op een motor een vakantie trip door Europa maakte was ter hoogte van Veenendaal op de rijks weg gestopt Te voet stak hij de autoweg over om bü een benzine station nieuwe bougies te kopen Tij dens dit oversteken werd hij door een met grote snelheid rijdende auto aangereden TUSSEN GELDERMALSEN en Waardenburg zijn vanmorgen om 7.15 uur twee wagons van een goederentrein ontspoord Er de den zich hij deze ontsporing geen 12081 106 158 176 245 270 478 510 776 891 916 933 1S057 164 213 330 360 385 421 549 566 643 810 848 858 871 872 910 920 14066 108 199 264 318 426 527 739 749 845 956 972 15102 111 130 317 388 454 553 561 609 661 882 994 16042 078 132 153 259 312 435 449 484 570 966 969 17026 028 095 164 172 243 271 527 530 546 565 673 697 849 922 984 18038 161 254 273 428 523 538 655 699 847 849 19149 156 220 284 299 464 552 587 738 808 838 843 919 963 995 20088 315 421 500 511 622 694 737 835 900 21044 120 148 469 481 633 741 795 819 828 11039 065 081 129 173 186 198 301 308 312 328 463 464 476 486 588 599 603 632 751 754 786 792 807 855 900 918 953 955 958 978 12011 021 033 042 066 067 093 107 118 126 136 145 191 197 214 241 252 262 282 300 305 313 318 333 356 379 384 393 426 427 464 493 ' 496 511 532 543 558 616 669 710 718 761 762 763 771 774 778 815 832 862 904 13011 040 067 069 073 123 155 160 171 176 216 256 273 287 304 345 346 387 391 417 452 476 515 539 551 629 633 672 682 684 698 715 718 725 849 914 936 978 140.38 070 137 175 178 210 228 287 290 340 363 397 401 453 513 536 539 542 544 555 578 586 640 687 776 803 809 829 833 850 858 874 881 933 940 948 1B038 044 052 064 095 097 108 134 147 152 177 201 241 275 313 315 330 362 366 407 415 437 447 455 501 547 568 596 670 686 688 702 753 784 794 807 904 945 946 971 980 16000 16007 017 036 062 063 083 084 142 154 160 163 168 172 183 191 203 211 255 300 323 354 365 367 438 452 457 472 479 501 508 528 561 571 590 605 618 630 746 756 784 813 846 858 864 877 880 890 905 946 951 996 - HOOS 015 069 073 084 207 240 251 294 303 312 313 329 335 338 343 360 392 411 41S 469 473 487 552 561 571 608 642 671 701 702 772 776 844 864 895 937 947 18139 146 156 163 169 171 234 289 355 359 397 423 450 454 472 479 486 505 539 572 584 614 625 652 692 698 726 754 764 834 850 891 920 924 19035 052 034 065 103 104 117 132 135 152 194 196 197 213 247 277 304 305 307 327 369 429 470 491 500 529 530 537 558 583 602 635 749 752 822 841 849 863 868 883 952 975 978 20023 056 085 095 169 198 257 274 306 307 333 350 383 413 423 473 476 527 530 538 555 587 616 629 634 726 748 770 819 827 847 868 892 919 921 927 930 974 991 21024 071 085 091 104 115 127 144 181 188 201 211 240 291 383 396 397 483 497 513 533 568 587 635 639 666 667 680 701 736 781 824 847 849 965 985 Pax Christi ' congres Van onze correspondent PARIJS — De maandelijkse ont moetingen tussen ministers of hoge departementsambtenaren waarin het Duits Franse vriendschapsver drag voorzag zullen op 15 septem ber weer worden hervat Vorige maand werd ' t beraad op geschort Officieel vanwege de va kantie maar in werkelijkheid als gevolg van de verkoeling der weder zijdse relaties Dat de directeur van politieke za ken op de Quai d'Orsay Charles Lusset nu volgende week in Bonn door de Westduitse staatssecretaris sen Lahr en Carstens opnieuw ont vangen zal worden bewijst intussen niet dat de scènes de menage waar in de Frans-Westduitse idylle snel was verkeerd nu definitief tot het verleden behoren Het initiatief is van Bonn uitgegaan waar men liever voorkomen wil dat premier Chroesjtsjef bij zijn komend bezoek het Frans-Duitse vuurtje nog wat aan zou kunnen wakkeren zoals hij in de jaren ' 55 en ' 56 in Moskou bij de visites die kanselier Adenau er en premier Guy MoUet hem brachten niet geheel zonder succes heeft gepoogd In feite blijven beide landen op hun standpunt staan en niets wijst er op dat de fundamentele tegenstel lingen in de visie over de rol die Amerika militair en economisch in Europa moet spelen ook maar in ge ringe mate zouden zijn overbrugd Beide regeringen zien echter wel ' t belang in van ' n zekere camouflage In de aula van het hoofdkantoor van de Provinciale Noordbra bantse Electriciteitsmaatschappij PNEM in ' s-Hertogenbosch is dins dagavond het driedaagse internatio nale congres van de katholieke vre desbeweging Pax Christi geopend Het congres is gewijd aan het the ma „ de kerk over vrede en oorlog in het atoomtijdperk " De voorzitter van de internationa le Pax Christibeweging Maurice kardinaal Feltin uit Parijs kon zijn openingsrede behalve tot 250 con gressisten uit 22 landen ook rich ten tot de minister-president mr V G M Marijnen en de burgemeester van ' s Hertogenbosch mr R Lam booy Tot de congressisten behoren o.m Bernard kardinaal Alfrink voorzitter van de Pax Christi bewe-ging in Nederland en verscheidene binnen - en buitenlandse bisschoppen Kardinaal Alfrink die een alge meen welkomstwoord tot de aanwe zigen richtte " betoogde dat het voor komen van een oorlog in deze tijd een conditio sine qua non is om het menselijk leven te redden nu de vernietigingsmiddelen zo ver zijn ge vorderd dat een enkeling gehele volkeren kan uitroeien Ook minister-president mr Marij nen die in zijn toespraak gewaagde van de vreugde van de Nederland se regering dat dit congres hier wordt gehouden betoogde dat de vorderingen van de wetenschap nieu we wegen eisen naar vrede en vei ligheid in de wereld Hö noemde de oorlog niet onvermijdelijk en de vrede niet onbereikbaar Qeen resultaat voor Rhodesia in Londen had hii gezegd dat de Britten Zuid-Rhodesia onmiddellijk onaf hankelijkheid zouden moeten ge ven Het Afrikaanse land dat door een blanke minderheid wordt be stuurd zou niet langer kunnen wachten meende Smith De Britse premier is het kenne lijk niet met hem eens geweest Hij dient zich aan zijn woord te hou den dat hii de Gemenebestpremiers enige tijd geleden heeft gegeven Tijdens de laatste Gemenebestcon ferentie in Londen heeft Home zijn collega's — voornamelijk die der Afrikaanse Gemenebestlanden — beloofd dat Londen de macht in Zuid-Rhodesia niet zou overgeven aan een minderheidsregering Het gezamenlijke communiqué dat de beide premiers gisteravond aan het einde van hun besprekin gen hadden moeten uitgeven is niet verschenen Volgens Smith zullen nog meer besprekingen moe ten worden gevoerd voordat er een slotcommuniqué kan worden uit gegeven Maar de naaste medewerkers van sir Alec houden bij hoog en bij laas vol dat er geen besprekin gen meer met Smith zullen wor den gevoerd Een goede verklaring voor de twee tegenstrijdige meningen kon niet worden gegeven Volgens een uitleg zou Smith besprekingen wil len voeren over minder belangrijke onderwerpen die volgens hem zij delings met ziJn zo b^egeerde onaf hankelijkheid verband houden De Britse regering zou wel bereid zijn over deze onderwerpen verder te spreken m^r houdt het er op dat het laatste woord over de onmid dellijke onafhankelijkheidskwestie gezegd is Enkele conservatieve Britse bla den maakten gisteren melding van een akkoord tussen de beide pre miers Zij zouden bij hun overleg besloten hebben de kwestie van de onafhankelijkheid van Zuid-Rho desia te laten rusten tot na de ver kiezingen in Engeland In dit ver band zou men in conservatieve kringen in Londen al gesproken hebben van een „ groot diploma tiek succes " van de Britse premier Toestand Tuomioja hopeloos De gezondheidstoestand van de Fin Sakari Tuomioja die VN bemid-delaar voor Cyprus is geweest gaat achteruit en er is geen hoop dat hij zich nog zal verbeteren Dit wordt gezegd in een medisch bulletin dat vandaag in Helsinki is uitgegeven De patiënt lijdt aan een verlam ming van enkele hersencentra Van onze correspondent tONDEN — Een vloot BAF tran-sporttoestellen heeft vannacht ruim 500 man van het Britse Bijnleger naar Singapore gevlogen om het garnizoen daar te versterken tegen de dreigende Indonesische aanval len op de jonge federatie Maleisië De beslissing om een contingent van het onder NATO-commando staande Britse Rijnleger naar Ma leisië te zenden werd gisteren tij dens een vergadering van het Britse kabinet genomen Het is slechts met hoge uitzondering dat eenheden van het Rijnleger naar ramphaarden in de wereld worden gezonden De NATO-commandant in Europa is gisteren over deze maatregel ge - raadpleegd In Londen verwacht men dat het voor de buitenwacht en dus in het bijzonder voor Moskou van die te genstellingen en met dat doel komt men volgende week in Bonn weer bijeen Kongolese troepen heroveren Bendera Kongolese regeringstroepen die naar het noorden oprukken uit het onlangs heroverde Albertstad heb ben Bendera 130 km noordelijker heroverd Dit is gisteren uit Tje trouwbare kringen in Leopoldstad vernomen In Addis Abeba werd door een lid van de Kongolese „ Nationale Bevrijdingsraad " een manifest ver spreid waarin o.a het aftreden van president Kasavoeboe en de centrale regering wordt geëist als mede invrijheidstelling van poli tieke gevangenen en terugtrekking van de huursoldaten en alle Bel gische en Amerikaanse technici Het manifest keert zich tegen de Amerikanen en beschuldigt België en Zuid-Afrika van mede plichtigheid Tsjombe wordt „ het instrument van de Katangaanse af scheiding " en organisator van „ de afscheiding van Kongo van Afrika " genoemd Onze correspondent In ' s Herto-genboscb meldt dat tien zusters Franciscanessen gisteren onver wacht zijn teruggekeerd In hun moederhuis in het Noordbrabant se Etten De religieuzen hebben drie posten in het bisdom Lisala in Noord-Kongo verlaten uit vrees voor de oprukkende troepen van de Kongolese opstandelingen 8 Nederlandse paters van de mis sionarissen van Scheut blijven voorlopig op hun post In Leopoldstad is bekend ge worden dat de „ Kongolese Volks republiek " die afgelopen zondag door opstandelingen in Stanleystad werd uitgeroepen van het buiten land diplomatieke erkenning tracht te krijgen Rijdend wrak van de weg gehaald Van onze correspondent NIJMEGEN — De Nijmeegse po litie heeft een wagen uit het verkeer genomen die een levensgroot gevaar vormde voor alles op de weg Want behalve dat de stuurinrichting met geweld bediend moest worden en de versnelling niet meer functioneer de ontbraken de ruitenvrissers en de rechter richtingsaanwijzer was de bodem grotendeels weggeroest zat er geen geluidsdemper op de uit laat en waren de voorbanden totaal afgesleten Dan reed deze auto " ook nog met remmen die het geheel af lieten weten De eigenaar raakte zijn kar retje voor de tweede keer kvwjt want de politie had de wagen al eens eerder in beslag genomen Bij die keer kreeg hij hem na een tijdje weer tei ug Dat zal nu wel niet meer gebeuren Ook varkensmarkt prijshoudend In enkele gebieden van ons land was het aanbod van varkens krap dat was de reden waarop VIO en Coöperatie de prijzen met 5 cent hebben verhoogd Het verschil tus sen de prijs voor baconvarkens en die van opvolgende klasse is nog maar 5 cent Desondanks had de adviescommis sie aan het bestuur van het Pro duktschap voor Vee en Vlees voor gesteld deze overnameprijs onver anderd te handhaven mede gezien het feit dat door de situatie op de Engelse baconmarkt reeds de krachtens de E.E.G-bepalingen ma ximaal toelaatbare restitutie wordt gegeven En deze restitutie die aan vankelijk ƒ 0,93 was is op Neder lands verzoek reeds op ƒ 1,14 ge bracht Geen eenstemmigheid heerste in het bestuur over de bepaling van de overnameprijs voor baconvarkens indien de varkensmarkt nog wat zou oplopen en baconprijzen en die van de opvolgende klasse even hoog zouden zijn Na veel discussie werd beslotende voorzitter te machtigen dan diemaatregelen te nemen welke hiinoodzakelijk acht ' De algemene indruk van de var kensmarkt aldus de wnd voorzit ter de heer J B Dinkla is dat inzetten van troepen van het Rijn leger in Maleisië door de Duitse regering met veel kritiek zal wor den ontvangen Bonn heeft al eerder aangekondigd dat het niet graag eenheden van het 51.000 man sterke RÖnleger ziet gaan Waarschijnltjk zal de Britse re gering elke kritiek beantwoorden met de mededeling dat de troepen naar Singapore zijn gezonden om het communisme te bestrijden De Duitse strategische reserve is reeds sterk uitgeduïid doordat grote eenheden zijn ingezet in Cyprus Zuid-Arabië en Maleisië De solda ten behoren tot het 22ste regiment lichte luchtdoelartillerie Het betreft hier een voorzorgs maatregel " Het Engelse departe ment van defensie deelde mede dat de toestand in Maleisië achteruit ging maar niet wanhopig was Singapore In Singapore waar zich de afge lopen dagen gevechten tussen Chi nezen en Malelers voordeden was het gisteren Iets rustiger Br had den slechts negert incidenten plaats waarbij een man werd doodgesto ken Sinds vorige week woensdag toen de onlusten uitbraken zün der tien doden gevallen De politie arres teerde 760 personen Maleisië heeft de leden van de Veiligheidsraad van de VN gisteren gepolst over mogelijke maatrege len tegen Indonesië wegens het neer laten van parachutisten op Malei sisch grondgebied De raad zal vandaag bijeenko men ter bespreking van Maleisië's klacht dat de landingen een open lijke en niet te verontschuldigen agressie " vormen waardoor vrede en veiligheid in Zuidoost-Azië be dreigd worden Vervolg van pagina 1 Op 9 april 1940 ondernamen de Duitsers hun onverhoedse aanval op Noorwegen Toen het in juni 1940 duidelijk was geworden dat de ko ning en de regering het land zou den moeten verlaten bood kroon prins Olav aan om met het Noorse volk onder de vreemde bezetting te blijven De regering die toen ge leid werd door Johan Nygaardsvold wilde dit aanbod echter niet aanne men zodat de kroonprins met de koning en de regering naar Groot Brittannië uitweek De kroonprinses en hun drie kinderen gingen naar de Verenigde Staten Tijdens de oorlogsjaren in Enge land heeft de kroonprins al zijn tijd en energie besteed aan de strijd voor Noorwegens bevrijding Hij werd in 1944 opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en op 13 mei 1915 keerde hij als eerste van de koninklijke familie naar Noor wegen terug In de naoorlogse jaren heeft de kroonprins zich voortdurend verder voorbereid op de hoge taak die hem wachtte Hij nam daarbij een steeds groter deel van de werkzaamheden van zijn vader over Vragen over speedboten Het Eerste-Kamerlid Meester P v.d.A heeft in een ongeluk met do delijke afloop dat onlangs werd veroorzaakt door een speedboot op de Nieuwe Meer in Amsterdam aanleiding gezien schriftelijke vra gen te stellen aan de minister van verkeer en waterstaat Hij vraagt de minister invoering van een al gemeen geldende snelheidsbepaling het stellen van een leeftijdsgrens voor het besturen van motorboten en hef verplicht stellen van een vaardigheidsexamen de aanvoer vlot kan worden afge zet Men verwacht dat het prijsni veau zich zal handhaven Op de rundveemarkt zijn mime aanvoeren met kalme handel De prijs van eerste kwaliteit is onver anderd gebleven tweede en der de kwaliteit zijn iets teruggelopen Vette kalveren daarentegen wer den wat duurder Daar op 1 november de E.E.G regeling voor rundvlees zal ingaan is de contingentering van de im port uit Denemarken opgeheven De Denen zijn vrij het restant van het overeengekomen kwantum van 15.000 dieren te importeren naar goeddunken De laatste twee weken is de uit Denemarken ingevoerde hoeveelheid echter uiterst gering ge weest Scheuring in Indiase communistische partij De leider van de Indiase commu nistische parlementsfractie in het Lagerhuis Gopalan heeft zich maandag met elf anderen afgeschei den en een pro-Chinese groep ge vormd De 32 man tellende commu nistische fractie heeft hierdoor de leiding van de oppositie verloren aan aan de anti-communistische Swa tantrapartij die 29 leden telt Van de overgebleven 20 communisten zouden er vijf of zes als onafhanke lijke leden willen aanblijven de Moskougezinde groep zou daarmee tot 14 of 15 worden teruggebracht 
ÜTRECHTSCH NIEttWSBLAD WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 Nederland sprak mee in de wereldtitelstrijd Jaap Oudkerk zette stayers Anton Qeesink nam afscheid van Kodokan cluhgenoten ' tlMIIIIIIIMIIIIIinillUIMIIItlllll iniiMMHiniiitiM op ronden achterstand "" bs ""™ ^}^^ ^ en Volharding Sprinters faalden reeds in de series wel gewonnen hebben Nu echter schoot hij in snelheid iets te kort en bleef een half wiel op de Pool achter De vinnig kijkende kleine Breur heeft nog heel veel te leren Hij had het al niet getroffen ingedeeld te zijn in de serie tegen de Italiaan Turrini hetgeen een haast zekere nederlaag betekende Dat gebeurde dan ook maar met minder groot verschil dan men had verwacht Eerste serie 1 Karl Matthes Did 50 km in 39 min 3.4 séc 2 Jean Walschaerts Belg op 40 meter 3 Beny Berger Zwits op 420 meter 4 Daniel Salmon Fr)op 1 ronde en 100 meter 5 Nees man Ned op 2 ronden en 30 me ter 6 Delphiano Fr op 2 rondenen 350 meter 1 Ruiner Oost op 4 ronden en 42 meter 8 Orban(Hong op 5 ronden en 60 meter 9 Donati It op 6 ronden en 150 meter 10 Declercq Belg op 6 ron den en 200 meter Tweede serie 1 Jaap Oudkerk Ned 50 km in 38 min 6 sec gem 78,740 km per uur 2 Lüginbühl Zwits op 1 ronde en 250 meter 3 Giscos Fr op 2 ronden en 40 meter 4 Hinenberg Did op 2 ron den en 150 meter 5 Bert Bomijn Ned op 2 ronden en 200 meter 6 Audiffret Belg op 3 ronden en 160 meter 7 Krattenmacher(Zwits op 3 ronden en 400 meter 8 Camiel It op 6 ronden en 125 meter 9 Schlindler Did op 6 ron den en 320 meter 10 Paral Tsjech)op 10 ronden en 80 meter De eerste drie plaatsten zich voor de finale De nummers 5 t.m 8 ko men uit in de herkansing Tiemen Groen was veruit de snelste De tweede Nederlandse vertegen woordiger de Kijswijker Bert ' Ko mijn eindigde op de vijfde plaats en zal dus evenals Rinus Neesman in de herkansingsrit uitkomen Oudkerk heelt Bomijn midden in de wedstrijd nog de kans geboden op een betere klassing maar Ko mijn kon het tempo van de kam pioen niet volgen Debacle Nog nooit in de geschiedenis van de Nederlandse wielersport hebben de amateursprinters het er zo slecht afgebracht als dit jaar Zowel de na tionale kampioen Piet van der Touw als de Botterdammer Aad de Graaf en de jonge Bram Breuer overleefden de rijstebrijberg van se ries en herkansingen niet zodat Oranje zelfs geen enkele deelnemer meer in de achtste finales heeft Zo verheugd als Jan Derksen in de ochtenduren was geweest na het hartveroverende rijden van Tiemen Groen zo terneergeslagen was hij nu Piet van der Touw zat volko men vast Hij kon zijn benen niet Nieuwe triomf voor JAN JANSSEN Wereldkampioen Jan Janssen heeft dinsdag in de Acht van Bras schaat met een groot woord wel eens genoemd het wereldkampioen schap der criteria wederom van zyn grote capaciteiten blijk ge geven Voor 40.000 toeschouwers on der wie duizenden Nederlanders uit alle streken van ' t land zegevierde hij twee dagen na Sallanches weder om in een zeer sterk veld en dat met een dergelijke overmacht dat KNVB-programma voor zondag het ijs rondom het schip moest worden opengehakt Welke warmte houdt dan bij haar de kou buiten boord ' Een goed kolenvuur ' t Gaat om warmte die straalt Niet om verwarmde lucht die omhoog blaast Het blaast al genoeg om ons heen In de kamer waar je leeft moet warmte zijn waar je wat aan be.leeft Daar heb je het weer leefwarmte Kolen geven dat Laren—APWC Muiderberg—HMS NSC—Barneveld Zwaluwen V — VVOG 4e klas H Patria—utrecht Midlandia — Fortitude Vreeswijk—Brederodes SVF—EMS St Boys—DVSA Bes Ie klas AFC 2 — DWS 3 DOS 3 — HRC 3 JOS 2 — HRC 2 Ajax 3 — Volendam 3 Spartaan 2 — Velox 3 SDW 2 — Elinkwijk 3 '' S^%'Vi^^P - ETJWSBLAD ONESIË 1500 eisië pen van het Rijn é door de Duitse I kritiek zal wor inn heeft al eerder it het niet graag 51.000 man sterke m zal de Britse re ek beantwoorden ïg dat de troepen zUn gezonden om te bestrijden egische reserve is uhd doordat grote gezet in Cyprus aleisië De solda et 22ste regiment tillerie r een „ voorzorgs - Kngelse departe - deelde mede dat laleisië achteruit - vanhopig was aar zich de afhe chten tussen Chl 9 voordeden was rustiger Br had incidenten plaats werd doodgesto week woensdag itbralcen zün der De politie arres - ie leden van de de VN gisteren eiyke maatrege - wegens het neer - atisten op Malei - andaag büeenko g van Maleisië's idingen een open-verontschuldigen waardoor vrede Zuidoost-Azië be - lav pagina 1 ondernamen de hoedse aanval op het in juni 1940 jrden dat de ko ng het land zou ten bood kroon met het Noorse eemde bezetting ring die toen ge in Nygaardsvold hter niet aanne ïonprins met de ring naar Groot De kroonprinses ren gingen naar sjaren in Enge iprins al zijn tijd I aan de strijd bevrijding Hij bevelhebber van ichten en op 13 als eerste van e naar Noor - jaren heeft de irtdurend verder ige taak die hem larbü een steeds werkzaamheden over oten rlid Meester P ongeluk met do onlangs werd speedboot op Amsterdam, hriftelüke vra minister van Hij vraagt van een al-elheidsbepaling n leeftijdsgrens van motorboten tellen van een e van zen worden afge bet prijsni - zijn ruime handel De iiteit is onver ' eede en der - teruggelopen irentegen wer - de E.E.G - zal ingaan van de im - opgeheven restant van kwantum van iporteren naar twee weken ingevoerde gering ge - ïndiase partij mase commu - actie in het heeft zich afgeschei - groep ge - ende commu - hierdoor de verloren aan listische Swa - eden telt Van communisten als onafhêuike - anblijven de zou daarmee ruggebracht Als een „ Razende Roeland " is Jaap Oudkerk in de tweede serie van de amateurstayers te keer gegaan Kundig geleid door gangmaker Bertus de Graaf met wie hij dit seizoen een vast team vormt reed de Nederlandse kampioen zonder enige tegenstand toe te staan naar een volkomen verdiende en in het wielerkamp van het Parij se Pare des Prince indruk ma kende zege Gestart op de zesde plaats rukte Oudkerk na het vertrek in enkele ronden op naar de leiderspositie die hij daar na niet meer heeft afgestaan In tegendeel afgewisseld door korte rustpauzes rukte Oudkerk voortdurend verder op en dubbele steeds meer tegenstanders Ook de Zwitser Lüginbühl en de Duitser Heinenberg die het langst voor Oudkerks honger naar rondenwinst gespaard bleven moesten tenslotte het hoofd buigen voor de Hollandse windmolen die de 50 km bijna een minuut sneller aflegde dan de winnaar van de andere serie de Duitser Matthes Oudkerk werd op slag tot favoriet voor de wereldtitel door het internationale wieier legert je uitgeroepen rond krijgen Dat De Graaf niet verder kwam verbaasde mij niet want hij sukkelt de laatste tijd met een enkelblessure Maar hij ge bruikt tenminste zijn hersens Breur was hier alleen maar om te leren " Derksen kon het moeilijk verkrop pen vooral van Van der Touw in wie hij nog wel veel vertrouwen had gehad Wat de Hagenaar in zijn serie en herkansing liet zien was even wel ver beneden peil De man die in de afgelopen weken tot tweemaal toe wereldkampioen Patrick Sercu had verslagen was nu een figu rant tussen renners van de tweede rang Aad de Graaf daarentegen heeft elke kans uitgebuit om tenminste de laatste zestien te bereiken nadat hij in de serie door een tactische fout van de Deen Fredborg had ver loren In de eerste herkansingsrit maakte De Graaf geen fout en scha kelde de Duitser Kobusch en de Fin Koskinen die totaal geen rol speel de uit Toen moest hij het opne men tegen de geduchte Pool Zajac Bij het ingaan van de laatste bocht bleef de Rotterdammer hoog langs de balustrade rijden en dook toen vlak na het overschrijden van de 200 meter-lijn naar beneden Tac tisch goed gereden en onder norma le omstandigheden zou De Graaf ook Advertentie maar waaien ' Wij zijn niet bang voor een beetje wind En meestal is dat een beetje boel wind zoals wij hier zitten Woonark op de Vecht midden in een polderland dat zo vlak is als een biljart Als het ergens gemeen koud kan zijn dan is dat hier En als je ergens behoefte hebt aan echte warmte dan heb je dat hier ' Mevrouw Iris Heslenfeld huisvrouw en beeld houwster in Nigtevecht kan er van meepraten Zij heeft winters beleefd dat Zo is het gezellige mensen stoken De twee Utrechtse wielervereni gingen De Volharding en Het Stadion zuUen 23 september met een amateur als een nieuwelingenploeg aan de start verschijnen tijdens de clubkampioenschappen van Neder - land De opstelling van De Volharding is Amateurs G Daalhulzen J Meyer H Bunschoten A Severs Reserve M v d Panne Ploegleider J Heus Nieuwelingen C v d Vlist R v Doom M Richel en N Kooyman Ploegleider J Heus De opstelling van de amateurploeg van Het Stadion is R v d Velde H Spronk R Fresen K v Nimwe gen reserves R v Vulpen en G Corsten Ploegleider J Fresen Nieuwelingen A Wemer h de Groot D v Wilgenburg W Cirkel Reserves J Nieuwenhuis en A v d Tol Ploegleider B Bregonje De opstelling van de derde wieler vereniging de R K W V St Willi brord is nog niet bekend In de Ronde van Zundert is de Utrechter Hans den Hartog vier de geworden achter Van Rijn Jan Fransen en Henny Peters De Utrechter kreeg tevens de presta tieprijs voor de strijdlustigste ren ner In het Belgische Duffel eindig de hij eveneens als vierde winnaar Herman van Loc en in Vlijmen werd Den Hartog vijftiende H.F.C 2e klasser In een gedeelte van onze oplaag is gisteren de foutieve indruk ge wekt dat H.F.C van de eerste naar de derde klasse gedegradeerd zou zijn Dat is niet waar H.F.C speelt het komende seizoen in de tweede klasse o.a tegen de Utrechtse clubs Celeritudo Ultrajectum en U.V.V zowel vriend als vijand er slechts het grootste respect voor kon heb ben In de vierde ronde liet Jan Jans sen het peloton achter zich en nam een voorsprong van 100 meter Met de kort daarna eveneens uit ' t pelo ton ontvluchte lluub Zilverberg had Janssen bij het ingaan van de vijfde ronde na 36.8 km al een voor sprong van een halve minuut die 25 km verder was uitgebouwd tot twee minuten De basis voor de overwinning was gelegd en werd nog hechter toen de Italiaan De Rosso en de Belg Brands zich bij hen voegden Het viertal zou voor het jagende peloton onbereikbaar blijven Om alle risico te vermijden trok Janssen halvenvege de laatste ronde met een felle demarrage uit het groepje van vier en met een voorsprong van acht seconden op zijn naaste concurrenten ging hij als de grote triomfator over de eind streep Ook de b-wedstrijd voor profs ein digde in een Nederlandse zege Ri nus van Ginneken uit Het Schijf was de Belgische coalitie in de eind sprint te snel af A-wedstrijd 1 Jan Janssen 150 km in 3 uur 42 min 15 sec 2 Guido de Rosso It op 8 sec 3 Huub Zil verberg Ned zt 4 Frans Brands Big zt 5 Theo Verschuren Big op 1 min 45 sec 6 Peter Post zt Gilbert Desmet-I Big op 2 min Frans Melckenbeeck Belg zt Henri Luyten Big zt 10 JozefHaeseldonckx Belg zt 11 Jo deHaan Ned zt 12 Frans Aeren houts Big zt Wandeltochten Zaterdag en zondag zullen door de Stichts Gooise Wandelsport Bond vanuit het SEB-gebouw aan de Watt laan 10 Zuilen wandeltochten wor den georganiseerd De afstanden bedragen op zaterdag start 14.15 uur 10 15 en 20 km op zondag start 13 uur 10 15 en 25 km Voor eventuele inlichtingen Min Talma straat 104 Utrecht Telefoon 030 — 41995 U.N.-toto-tips Enschede-Fortuna 3 13 1 Go Ahead-Feijenoord 2 2 3 2 ADO-PSV 13 11 DWS-GVAV 1111 SrVV-Ajax 113 3 Sparta-Telstar 3 3 11 NAC-Sittardia 3 111 DOS-Heracles 113 1 Willem n-BBC 12 11 VW-NEC 113 3 Alkmaar-Flinkwük 2 12 1 Volewijekers-Velox 113 3 WEST I KHFC—Zandv Me'euwen Ultrajectum—HBC Kennemers—Celeritudo Velsen — Quick A UW—BVC DEM—TYBB 3e klas D Veenendaal—VVY JSV—SEC Victoria—CDN Holland — Saestum Vriendenschaar — LVV Zeist—Hercules 4e klas 6 KDS—KVVA E.Ycelsior-Holl Sport 3 2 2 2 Hopelijk kan hij in Japan goed trainen door FRANS HENRICHS „ J UliLIE kunnen ervan op aan dat ik me in Tokio hele maal geven zal Als ik een partij verlies dan is myn tegenstander gewoon beter geweest " Dit zei Anton Geesink gister avond in zijn huis aan de IJssel steinlaan in Utrecht waar hij afscheid nam van vele clubgeno ten uit de Kodokan Dojo Dezen boden hem een necessaire aan en lieten zich niet de kans ontne men om het glas te heffen op de Olympische successen van de wereldkampioen judo die van daag per K.Li.M naar Japan vertrok waar hij morgenmid dag om 13 uur Nederlandse fijd zal arriveren Geesink zal eerst een paar da gen in Toldo logeren btj zijn Gongwedstrijden bi ] „ lumdorp Dinsdagavond fs Tuindorp weer met X'Cel animo aan het nieuwe seizoen be gonnen met de jaarlykse gongwcdstrü den Uitslagen Schaken A Van Baren en Van Boggelen 4 Roschar 3 Van Soest 2 % Wlersma V,i Bakkenes O punten B Van Klaveren 5 Peskens 4 Van de Veen Sr 3 Van Beurden 2 Van de Veen Jr 1 Oostenbrink O punten C Van de Vlist 4 Driedonks 2Vi Andriese 11,4 Kottier en.Van Elteren 1 punt D Polman 41 » Hinderdael en Van Santen 3 Van den Bergh 2 Van Kuyk l^i El zinga 1 punt E De Ruyter 4 Rum brink 3 Hofman en Keja 2V < Erkens 2 Verwoerd 1 punt F Kloosterman 3V3 Vlak 2i,i Huls 2 Van Getsen en Pes kens 1 punt G Plantinga 3 Boonstra 2\i Baljet 2 Beukenkamp Ui Peters 1 punt Uitslagen dammen Afd A Slot 7 Keuter 5 Huizinga 4 Grossoo 3 KUins ma 1 punt Atd B Van de Hoeven 8 Rosmalen 5 Arends 3 Servaas - Ries bel O punt Bergholtz had niersteen Feijenoords rechtsbuiten Berg holtz heeft iets merkwaardigs mee gemaakt Men weet dat hij zondag voor de rust in de wedstrijd tegen SC Enschede het veld ruimde naar men aannam met pijn in de maag Maar ' s avonds trok de pijn naar zijn rug en vond men het toch be ter dat hij zich even liet onderzoe ken in het ziekenhuis Daar bleek dat Bergholtz geplaagd was door een niersteen Was want de plaag geest was alweer vertrokken Je moet maar geluk hebben Hij is vanavond in Nijmegen dan ook van de partij SPORTTOTO Van de 543.434 deelnemers aan de sporttoto van de afgelopen week meldde zich niemand met dertien punten De eer.ste prijs ƒ 113.620,65 wordt voor twee derden bij de tweede prijs en voor het resterende gedeelte bij de derde prijs gevoegd De 26 gelukkigen die t^vaalf uitslagen juist voorspelden delen ƒ 137.722 ƒ 61.974,90 en ƒ 75.747.10 Zij ontvan gen bruto ƒ 5.297 De derde prijs ƒ 30.987,45 + f 37.873.55 levert de 254 deelnemers met acht goede uitslagen netto ƒ 271 - op Bij de goaltips was voor elke prijs 3 ƒ 15.398 beschikbaar De verdeling is hier eerste prijs 6 goede rijtjes twee gegadigden bruto ƒ 7.699 tweede prijs 5 goede rijtjes 74 netto ƒ 210 - der de prijs 4 goede rijtjes 900 metto ƒ 18 Res 2e klas C NFC 2 — DOS 4 ' t Gooi 3—Quick A 2 Hilversum 3 — UW 2 HVC 3 — Ajax 4 Celeritudo 2 — Aalsmeer 2 DCG 2 — Donar 2 Res 3e klas G Elinkwijk 4 — ' t Gooi 4 Veïox 4 — Vr'schaar 2 Holland 2 — DWSV 2 Fortitude 2 — Hercules 2 Res 3e klas I SEC 2—St Boys 2 Ultrajectum 2 — UW 3 Vr'schaar 3 — Saestum 2 Veenend 2 — Nijenrodes 2 vriend Adri van Haatten en in ' t Olympisch dorp trekken zodra dat — op 15 september — open gaat Dat heeft voor de Neder landse ploeg ' t voordeel dat hij verschillende zaken kan regelen voor de komst van onze overi ge „ Olympische landgenoten " en voor Anton zelf ^ at hij in alle rust met Japanners kan trainen „ Als ik hier maar eerst weg ben " zei hij ons „ De hele dag rinkelt de telefoon iedereen wil alles van me weten " We maken ons sterk dat dit niet het enige is wat Geesink dwars zit De training van de Nederlandse judoploeg is tot nu toe nog niet zo best geweest en dat zijn zaken waarover Anton zich altijd verschrikkelijk op windt Hij geeft zich zelf voor grote toernooien helemaal en eist dat ook van teamgenoten en coaches Wanneer coaches of teamleiders de zaak verkeerd aanpakken is het zo mis GESPANNEN We hebben Anton dikwijls aan wedstrijden zien deelnemen we hebben hem nog vaker naar die grote toernooien zien vertrek ken Nog nooit maakte hü op ons zo'n vreemde gespann'en indruk als gisteren Hopelijk vindt de wereldkam pioen tijdens de training in Ja pan zijn normale mentale vorm " terug Aan de lichame lijke conditie kan het niet liggen die is voortreffelijk Geesink die sinds juni minstens drie uur per dag trainde heeft ook geen last meer van de in april uit gevoerde blindedarmoperatie „ Het liefst van alles zou ik te gen Kaminaga willen " vertelde Anton ons Die is momenteel kampioen van Japan alle cate gorieën hem hel ik in Parijs verslagen en hij is gebrand op een revanche " VEEL OPGEOFFERD Zou de 30-jarige Geesink die in zijn grootse loopbaan een we reldkampioenschap veroverde twintig Europese en even veel Nederlandse titels nu ook een Olympisch kampioenschap behalen Het is voor hem te hopen Hij heeft veel opgeofferd voor deze Olympische Spelen Als Geesink op 23 oktober niet in Tokio op de mat zou ver schijnen had hij voor heel veel geld als coach kunnen fun geren van de Japanse of een andere judoploeg Anton Geesink is meer ama teur dan heel veel anderen die over het amateurisme de mond vol hebben Schaaktweekamp Het eerste tiental van de Schaak club Utrecht " dat het komende seizoen onze stedelijke kleuren in de hoogste afdeling van de KNSB gaat vertegenwoordigen is thans als volgt samengesteld 1 H Bouwmeestei captain 2 Drs D D van Geet 3 Mr E Spanjaard 4 T de Rui ' ter 5 J J Duistermaat 6 L Brou wer 7 Ds N J Goris 8 B Kie boom 9 H Timmerman 10 Dr J R B Polee Verder zullen Ir J H v d Po en Ir H J van Steenis die het afgelopen jaar wegens ziekte vrijwel niet in training zijn geweest als vaste reservespelers fungeren Morgenavond donderdag 10 sep tember vindt in het gebouw van de CSB de traditionele massakamp tussen de S C Utrecht " en de Rest van Utrecht " plaats Aan de kop komt „ De Rest " voor een zwa re opgave „ Utrecht " zal op „ oor logssterkte " in de arena verschij nen Aan het zesde bord wordt Brouwer vervangen door Ir v d Pol Ijsbaan Tilburg Op vrijdag 9 oktober zal de nieu we Tilburgse kunstijsbaan zijn poorten openen De baan is 60 meter lang en 30 meter breed Op de openingsavond zal om 8 uur de ijs hockeywedstrijd Nederland-België worden gespeeld Tilburg was lange jaren een tjshockeybastion maar had sinds 1950 geen baan meer Het Tilburgse ijshockeyteam zal worden versterkt met de Zwitser Grmünder en twee in Tilburg studerende Ca nadezen Vaasteams nog strafpuntloos De beide Nederlandse Vaasteams zijn ook op de tweede dag van de internationale motorzesdaagse die in Oost Duitsland wordt gehouden zonder strafpunten gebleven Het aantal behaalde winstpunten is echter vooralsnog niet zo groot dat ons land een rol in de strijd om de bovenste plaatsen vervult Na de eerste dag stond het A team met de rijders Van Dobben Wendelgelst Frits Selling en Van Olst op de negende plaats met 441,205 punten Nederland B be haalde 396,664 pnt Vooral in de twee speciale proe ven — een terreinproef en een berg klim met bochtige en zeer gladde wegen — deed het Nederlandse contingent het uitstekend In de eerste proef werden de individue le 50 cc-rijders Van der Sluis en Van der Top resp derde en vijf de Frits Selling bezette in de 250 cc klasse eveneens de vijfde plaats De Jong rijdend voor het Hol - land Westteam eiste in de 75 cc klasse zelfs de eerste plaats voor zich op voor Zijdemans van het Vaasteam-B De moeilijke bergklim leverde Rudi Boom tin de 50 cc-klasse een vijfde plaats op Fons van Heugten wist weer uitschakeling te voorkomen Nau welijks was hij gisteren vertrokken of weer stond zijn achterband leeg De jury zette het repareren om in strafpunten Ook Ton van Heugten kreeg straf Water in zijn carbu rateur was de oorzaak Bonke en Vos kwamen er ieder met één strafpunt af Utrechtse bridgers maken goede beurt Het nieuwe bridse-seizoen werd geopend met de viertallenwedstrij den georganiseerd door de Gooise bridgeclub te Bussum De houders van de Rozeboom-cup in de meesterklasse Jessurun en Letteboer met Leewin en Blitzblum zijn er niet in geslaagd de cup te behouden De internationals Kokkes van Heusden Rijke en Kreijns bleken te sterk en eindigden met ruime voorsprong 99 punten op de win naars van het vorig jaar 84 In de hoofdklasse ging de zilve ren bridge tafel naar het team van de heer Van Hoof uit Utrecht Mej M France won koers en titel In de vijfde draverij om het kam pioenschap der amatrlces gisteren avond in Hilversum heeft mej M France uit Zeist met Taky Erebus de zege behaald Van de vijf koer sen heeft zij er vier gewonnen en boekte twintig punten Zij klopte ditmaal Zombro die door mevrouw Dragt-Peenstra uit Wolvega werd gereden die behaal de daarmee de tweede prijs met twaalf punten In de totaalstand werd mej Atie van Rijswijk uit Oud-Valkeveen met tien punten der de Pigh Life II zette in de Grote Prijs van Hilversum scherp door en won de wisselbeker Favoriet Mi das G begon met galop en verloor veel terrein geleidelijk liep hij weer in maar in de voorlaatste bocht kwam hij aan de binnenkant vast te zitten waardoor hij beslissend ter rein verloor Witte-lmllprijs < 1.500 meter 1 Dancy O N Costing 1.29.6 2 Darlin Jill 3 Diana Volann w ƒ 2 - pi ƒ 1.60 5.30 7 cov ƒ 9.50 kop ƒ 12.80 Wethouderspriis < 2020 meter 1 Athos the Saint E de Visser 1.35 - 2 Al liambra 3 Beachcomber w — 7.50 pi ƒ 2.20 2.70 2.60 cov ƒ 9.70 kop f 9.10 trio ƒ 965.70 KoadhnispTüs 2440 meter 1 Colum bus F J Eerenberg 1.29.8 2 Benno Six 3 Again HoUandia w ƒ 2.70 pi ƒ 1.50 1.80 5.20 cov ƒ 6.60 kop ƒ 4.60 Amatricekampioenschap < 2000 meter Taky Erebus mej M France 1.23.2 Zombro 3 Ydolius w ƒ 2.40 pi ƒ 1.401.60 2.20 cov ƒ 4.50 kop ƒ 4.10 Carillonpvijs 2000 meter 1 Allouex II L J M Lange 1.25.7 2 Ysbrandine 3 Allee van Hagheweyde w ƒ 13.20 pi.ƒ4.60 3.20 14 - cov ƒ 7.70 kop ƒ 8.9Ctrio ƒ 3.570.40 Grote prüs van Hilversum 2400 meter Pigh Lite II F J Eerenberg 1.23.5 Zanto 3 Zsa Zsa du Commerce w ƒ 2,70 ' pi ƒ 1.70 2.10 1.80 cov ƒ 6.80 kop ƒ 7.40 Biirgemeesterprüs 3400 meter 1 An nie Norma 3.28.7 1.27 - 2 C Alestis van E 3 Ylogie M w ƒ 3.70 pi ƒ 1.30 1.40 1.90 cov ƒ 3.40 kop ƒ 8 40 Totale omzet ƒ 130426.50 GEBABD VAN MAABSK^l£;E \ 
8 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBIAB 999999999999999999999999992 liililllillljlll - GEVRAAGD FLINK MEISJE leeftUd ca 20-23 jaar voor het etiketteren en verpakken van flessen Aanmelden Finié Stadskelder Lange Nieuwstraat 5 Utrecht maar daar Fiat 50O sunroof dat is een stróóm van auto voordelen die rijdt op een drupje benzine Dat Is een auto - waarvan u veel mag eisen maar die zelf weinig vraagt Dat is een wagentje waarvan de vele ver rassingen beginnen bij de prijs en die pas eindigen bij een „ cents gewijs " onderhoud compleet t Heden nam God tot Zich na een langdurig ziekbed onze kleine lieveling en zusje RITA in de aanvallige leeftijd van 6 jaar A A Agterberg P M Agterberg - Veenbrink Albert Berty Ben Ton Frank Maartensdijk 8 sept 1964 post Groenekan Voordorpsedijk 34 De plechtig gezongen H.H Engelenmis zal ge houden worden vrijdag 11 sept te 10 uur in de parochiekerk van de H Michael te De Bilt Daar na vindt de begrafenis plaats te ca 10.45 uur op het r.k kerkhof aldaar Tot onze diepe droefheid ging heden van ons heen onze innig geliefde zorg zame man en vader Mr Dr Evert Overbosch op de leeftijd van 73 jaar J M Overbosch-van Nes Eveline Joop Evert Bilthoven 6 sept 1964 Diepenbrocklaan 7 Geen bezoek Ingevolge de wens van de overledene heeft de ter aardebestelling in stilte plaatsgevonden God heeft plotseling tot Zich genomen onze lieve zorgzame man vader be huwdvader en zoon JANNES AKKERMAN op dé leeftijd van 60 jaar Veilig iu Jezus ' armen M Akkerman-Kok Jan Nanny Hanneke A Akkerman - Cruiming Utrecht 7 september 1964 Julianaweg 262 Liever geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 11 sept a.s te 12.30 uur op de Derde Algemene Begraaf plaats Tolsteeg " te Utrecht ^ yUi,^a/0^u €^ In de gezegende ouder dom van 93 jaar overleed heden in de Maria-Stich ting te Haarlem voor zien van het Sacrament der Zieken mejuffrouw Anna Alida Cornelia de Wildt F van den Broek Ex Test Utrecht 8 september 1964 Weerdsingel WZ 16 De overledene is opge baard in de aula Amster damsestraatweg 143 be zoek aldaar van 2-2.30 en uan 7.-7.30 uur De gezongen H Mis van Requiem vindt plaats za terdag 12 sept om 10 uur in de kerk van de H Augustinus Oude Gracht te Utrecht waarna de be grafenis op het r.k.-kerk hof aan de Prinsesselaan WUZIGING TARSEFVASTSTELLING Met ingang van zondag 13 september 1964 wor den onze retour - school - en maandkaarttarie ven verhoogd N.V v/h Fa Wed A W de Haas VEENENDAAL Met Ingang van donderdag 17 september 1964 zullen ondergetekenden ter beurze van Amsterdam doen verhandelen participatiebewijzen aan toonder in het Beleggingsfonds van Obligations „ RENTE FONDS " Rendement op basis van de koer sen van 31 augustus 1964 ca 5 %% waarvan %% vrij van inkomstenbelasting Afgifteprijs op basis van de koer sen van 31 augustus 1964 van de onderliggende waarden f Ö86.42 per participatie Exemplaren van een Bericht zijn verkrijgbaar bij de beheerders KOL & CO AMSTERDAM 9 september 1964 VLAER & KOL UTRECHT een beetje benzine " lit houdt't dan ook mee op 3460 GULDEN Een prijs om over'té praten Onn stil van te worden Om snel te gaan rekenen Om een nacht te gaan slapen Om ja te zeggen 1 96 k/m PER UUR Met 4 man beladen hard genoeg als u eenmaal op de weg zit En na een felle snelle acceleratie tóch nog genoeg motorkracht om vlug in te halen CENTRIFUGAAU OL.rEPIUTER 3450 - Het centrifugaal ollefilter beperi 931 ld d.l 49 3M 93}B Pegem 1-2 67 6 103 Pegem - 62 4 % 96 PEÜUS - 57 6 100 PGEM - 57 « 101 ld • 51--62 4 % 98 95 SLCTNOTERING Onltares Ngombezl Cult 225 226 dinsdag 9 sept 1964 101 87 93 103 96 100 101 97 Handel ndnstrie en div 7-9 8-9 Albert Heijn 602 Alg Hand M 245 Aime-A'dam 141 Alg Norit Mfl 160 Avim 127 Alweco aand B — Amstel Br nrc 432 Amsterd Ball 500 Amsterdam Dr 147 Amsterd Rijt 315 ANIEM N.B 63 Amh ScJieepsb 160 A.S.W 385 Actieve obligaties staatsleningen Neü ' 64 ld 64 [ d 58 ld 59 ld 601 ld 60 n ld 59 ld GO ld 61 ld 63 ld St L 47 ld - 63 1-n ld 48 Nea 50 1-D ld 64 1-n ld 65 1 ld 65 D ld ' 37 G.n.O 46 ld Uüll 1 - 47 ld Invest.c N.-Indlë 37 A 100 98 95 94Ï 94i 94 93 92 92i 83 88 6Vi lOOft 6 981 4 % 951 4 % 94i 4H 94J i % 94 i>A 92i 4V4 91ÏB 4y » 92i iVi 91 Jt aVi 83 3 % 88 3y4 80i Sr.heepvaart en Luchtvaart 90 87 6 90 4 % 87 K1.M 15 W ld 20 Ir Spoor - en Tramwegen Ned Sp - 67 4 % 94 94 Beoht en Uys — Beerentricot — Bensdorp 486 Berg en Jurg 262 Berkels Patent 230 Bemet B 177 Blaauwboed 460 Blijdenst W n.r.c 139 Premieleningen 2 % 80 A 3 — 2K 88 2 % 81 2 % 86 2Vè 86 2 % 82 2 % — AlKmaai 66 A dam CenA Idem & i Idem ' 56 1 Idem 56 U Idem ' 66 lil ld ' 69 Breda 64 89 82 86} 86} 83 80 82 79} 89 ¦ 80J 82 82} 86} 871 86} 90} 94} 94 ay * 80iV 3 % 82i 3y 82 3>4 86iB 3 86 3 86it 3 90 8 96Jt 8 92i a|)U3tJ3Apv Boet de > Ur Bols Lucas Borsumy W eert Braat MarJi Breda MacJi f Bredero n.r.c Brocades-St Durdrecht 66 2V4 80 2 % 2 % 79 2 % — 21A — 2 % 87 2 % 86 2 % 875 2'ii — 2 % 87 2M 87 Eindn ' 64 Ensithede 54 ' s Urav ' 62-1 Idem ' 52-11 K'dam 62-1 Idem sa-D Idem 67 Utre<:lit 52 2 Holland ' 67 Z Holland ' 59 Uio rekming draagt een naam ^ j^'VLAER & KOL Bank - kredietwezen 67 102 94 94i O 102J 4 % 93 4 % 94 89 lOlL B.N.U ld 58 Id 60 OI/V Bronswerk B Bhürmann-Tet Buttingei Bijenkiirl n.r.c Caivé eert Carp's Garen Centi Suiker Cobra Curae Hand Daalderop B Uagra Uelftscbe Leerl Actieve aandelen Convert Obligatie » 133 87 97} 88 4 % X34 6 — 3 % 8SL 4 % 93 4 % 89 A.K.U Billiton Borsuml] Van Gelder KLM sub or UU 148 llOi 148 Amst Ruhbei HVA Ned Bakkerij 4 % — Sanders ö 232B Sciiokheton 3 % 231 Scholten Foxb 4 % 121 Utermötilen 4'A — Intern instellingen Wereldb ' 55 8 %— Handel Indnstrie en dlT 486 486t 126.80 129.30 616i 616i 159.70 159.90 148.30 148.80 Uemka Staalt Desseaux UilUiers en Co Uorp en Co Ur Ov Hout Urie Hoefijzers c DRU Uuyvls Elsevier uitg Emha AKU Dell MIJ eert Hoogovens nrc Philips üem B Unllevei CvA 122 184 87 UUnbuuw en Petroleum De veelzijdige ervaring " an het oudste bankrershuls in Nederland staat mèt een grondige kennis van de vaak gecompli ceerde mogelijkheden borg voor een juiste belegging VLAER&KOL UTRECHT - OUOE GRACHT 158 TELEFOON 26351 81LTH0VEN ROTTERDAM - USSELSTEIN Europa ül.U.K.S België ' 61 Uurtm H.H GelsenK Bgw Cere H K 5 Noorw 65 Atrifea U.v.^-AIi 66 A.A.R dev 756 7561 756 756 164.501 164.50 Uordt Petrol ta 7 pot Prei Kon Pet 60-20 101 93 102 102 97 6 % 101 4 % 93 I 102 4Mi 97 Wt 95 Scheepvaart en Luchtvaart Enkes 243 Entiiuven Plet 255 Erdal Mtl — Exi'elsior met 237 i'itt Ned Am 133 Fokker 360 Ford 940 GazeUe 306 Van Gelder 163 Gelder 1 n.r.c B 520L Gelderman 111 Gerotabr n.D 290 Geveke en Co 706 GisV en Spil 312 Van de Grinten 1025 Grotsmederij 120 Gruyter 6 pet pre 140 105 147 68 145i 152 135 103 250 138 132i 107t 148 67.50 145 154 135 103 253 138 132 H.A.U Java-Ch.P nrc K.L.M KNSM nat oez Kon PaUetv Stv MO Ned Niev tjouO nrc Van Oniineren e Rot Uoyd SCheepv Unl * 4 89 tv 93}B 93 Niet-actieve aandelen l'artlripatiebewUseo Niet-actieve obligaties Prov Uem piibl Unhamen 1325 1085 875 567 730 261 1325 108S 867 571 730 261 Aig noaaa 1 a ConverU 1/1 H.B.B DeL O HoUanfl l ' unO Interbonds Wereldenergle KOERSEN WALL STREET 91 A'aaiu 47 A'dain 48 Rdain ' 521 R dam 87 1-8 aVi — BVi - iVi 92 8Mi 91i Hagem en eo Hart Havenwerken Aand ID beleggingsmUeD 161 162 205.50 205.50 112 112.60 235 235 505 505 137.50 138 537 537 660 664 127.30 127.30 714 718 _ 21 131 13 16 16 8A 8 A.B.M ƒ 60 tnterunle / 6lJ Neto ƒ 60 RubectJ Ml Unitas ƒ 6U vei Bezit 60 b;urupalunds It Unitonds 20 pb i<:uruniüD lU pb valem'op 10 pb Jan Gen e.c Chem t\ma.c Massach Inv tl c Television EFC Bank - kredie ^ en ven weino Ö.N.U 6S Sy * 98 99 B.M.U 68 6 96 97 B.N.U 64 6 97 97 a.N.U wt 6S t % 92 93 B.N.U r.spb 62 162 163 ld - 61 140 141 liix.-L Mtieb iVt 99J8 100 E:x.-t Mt 68 i % 98 99 Gr L e.t > 64 6 94 94 Nat tav B 4 % — — Miaa a - ff 4 % 98 98 Mldd.ci ' 66 4 98B 98B t BS gedaan en laten * SS gedaan en meden l De overeenkomsten voor langlo pende kredieten die de Sowjet-ünie de laatste dagen heeft weten te slui ten betekenen een grote economi sche doorbraak voor het Kremlin ' n doorbraak die mogelijk het start sein is voor een wedloop tussen de Westeuropese landen en Japan om Sowjet-orders met ultra-edelmoedige financiële voorwaarden zo gaat het blad verder Jarenlang heeft de Sowjet-Unie zich gekant tegen het vasthouden van het westen aan een termijn van vijf jaar voor handelskredieten maar nu heeft Japan de Russen een kunst mestfabriek van tien miljoen dollar Onenigheid over verhoging quota IMF Op de jaarvergadering 1964 van het Internationale Monetaire Fonds I.M.F te Tokio is dinsdag een ontwerpresolutie ingediend waarin de directeuren van het fonds ver hoging van de quota der leden lan-den in overweging wordt gegeven De afgevaardigden zijn in het alge meen van oordeel dat de directeu ren zullen besluiten tot een verho ging van de quota met 25 procent Naar verwacht wordt zal het I.M.F donderdag de ontwerpresolutie in stemming brengen Frankrijk en West-Duitsland heb ben zich op de conferentie tegen stander verklaard van krachtige verhogingen van de quota Groot Brittannië de Verenigde Staten Ja pan en ander belangrijke handels landen wensep wel aanzienlijke ver hogingen Eerder op de dag had de Britse directeur van het I.M.F en de We reldbank sir Eric Roll verklaard dat nu een stadium was bereikt waarin beide partijen akkoord gin gen met een verhoging van de quota met 25 procent De president van de Deutsche Bundesbank dr K Blessing ver klaarde van mening te zijn dat de betalingsbalanstekorten — automa tisch gevolg van inflatoir beleid — niet onbegrensd door de leden van het I.M.F moeten worden gefinan cierd maar dat de oorzaken van de inflatie moeten worden opgeheven Hij zei verder dat het fonds moet blijven vasthouden aan het huidige beleid inzake leningen en zoveel mo gelijk de hand moet blijven houden aan de geldende regelingen Bij her ziening van de ledenbijdyagen aan het fonds moet niet van het begin sel worden afgeweken dat betaling van een deel van quota verhogingen in goud moet geschieden Blessing zei monetaire discipline dringend noodzakelijk te achten Onder het stelsel van vaste wissel koersen moeten zelfs landen met een gezond monetair beleid de invloed van de inflatie ondergaan als ande re landen niet in voldoende mate monetaire discipline betrachten De president van de Deutsche Bundes bank zei verder dat het lot van de waarde van het geld grotendeels in handen is van de Ver Staten Ge lukkig heeft dit land zo zei hij de laatste jaren zijn kosten - en prijspeil min of meer weten te stabiliseren De gouverneurs die dinsdag het woord hebben gevoerd waren over het algemeen voorstander van ver hoging van de quota maar hun op vattingen over de wiize van ver groting van de internationale liqui diteit en het scheppen van nieuwe reserve-activa liepen uiteen Vele ontwikkelingslanden brach ten de kwestie van hun eigen econo mische ontwikk'ïling te berde maar er bleek weinig van een gemeen schappelijke poging eensluidende ei sen aan de rijkere landen voor te leggen Centrum opgericht ^ ereenvoiidi)»ing Imini^fratie en van Dezer dagen hebben de Nederland se Organisatie van het Effectenbe drijf en de Nederlandse Bankiers vereniging opgericht Centrum voor Fondsenadministratie N.V geves tigd in Amsterdam ten behoeve van de aangeslotenen bij deze organisa ties De oprichting houdt verband met het in omloop komen van aan deelbewijzen in een vereenvoudigde vorm waarbij de dividendbladen niet zijn voorzien van afzonderlijke dividendbewijzen zulks ter verlich ting van de administratieve werk zaamheden van commissionais ban kiers en maatschappijen De tot nu toe bekende vorm van aandelen voorzien van dividendbe • wijzen blijft daarnaast bestaan met onbeperkte verwisselingsmogelijk heid tussen beide vormen Het Rotterdamsoh Beleggings consortium N.V Robeco zal als eerste binnenkort de nieuwe vorm van aandeelbewijzen beschikbaar stellen Een statutenwijziging heeft daartoe onlangs de mogelijk heid geopend verkocht met spreiding van beta ling over acht jaar terwijl de Brit ten erin hebben toegestemd genoe gen te nemen met een over vijftien jaar verdeelde betaling voor ' n syn thetische-vezelfabriek van ruim tachtig miljoen dollar Het feit dat er in beide gevallen staatsgaranties bij betrokken zijn geeft dez » econo mische transacties politieke beteke nis Druk Volgens de New York Times " weerspiegelt deze grotere liberaliteit voor een deel de druk van westelijke industriële ondernemingen die voet aan de grond willen krijgen op de enorme Sowjetmarkt die zich opent nu Moskou stappen neemt voor de uitvoering van Chroesjtsjefs ambi tieuze plan voor uitbreiding van de chemische industrie Indien de Sow - jet Unie erin slaagt een grote lang lopende schuld aan het westen op te bouwen zou ' t vraagstuk van de te rugbetaling in de toekomst wel eens de verhouding tussen de Sowjet-Unie en het westen kunnen verbitteren Bovendien hebben edelmoedige voorwaarden zoals de Britten die hebben gegeven de hoedanigheid van economische hulpverlening in plaats van normale handelstransacties er zijn veel onderontwikkelde landen die dergelijke hulp veel meer nodig hebben dan de Sowjet-Unie Gevaar De New York Times " voegt hier aan toe dat het grootste gevaar ech ter is dat de mededinging naar han del met de Sowjet-Unie door middel Wereldenergie groeide weer Uit het jaarverslag 1963/1964 van het Internationaal Beleggingsfonds van Energiewaarden Wereldenergie blijkt dat de belegging aanverwan te waarden werd verminderd met belangen in Holec en Nederlandsche Kabel terwijl geheel verkocht werd het bezit aan aandelen Dres ser Industries Hiertegenover stond in deze sector echter de aankoop van 100 aandelen Pargas Inc en Canadese dollar 5000 5 procent conv Trans-Canada Pipe Lines In de groep der elektriciteitsbedrijven is de tendens de laatste jaren geweest een toename der beleggingen in Duitse waarden en een verminde ring hiervan in Canada Blijkens de geografische sprei ding per 15/5 1964 nam de beleg ging internationaal toe tot 15,2 pet 14,9 pet per 15/5 1963 De be legging in Nederlandse waarden daalde tot 3,8 6,5 pet Ver Staten nam toe tot 45,2 44,6 pet Canada 11,4 9,8 pet Frankrijk verminderde tot 1,9 2,8 pet De belegging in Duitsland België en Zweden bleef praktisch ongewij zigd Bankten mi 6-8 6 -* Chryslei AU n i.ipcKH 33 % 34 City Bank Baltimore 38V4 37 % Con KdlsuD Ulton i;«nt 4T/a 47 % üduKi Att v;an Kaïltlr 63',4 641/8 Uup de Neii N X Vents 44 43'/a yasi Küdiüi ^' ennsvivHni » 35 % 35 % tien tilec'i South fac iWi 431/1 Hen MirUirs Union fac nVi 42 % iiiMO Yeai i Miles hem 53 % 531/a Ainet Miit(ir Am CiUL 43 431/8 Int Harvesi Mn Snieltin 781/4 771,4 Int Nlcke Am L L m'e 50'/a mt l.l Am roftaid 69 % 69=A Kennenot A ü e Ind 36 % 36 % Montg waro Ananfonda 46 % 49 % rtadlo Corp Beth Steel 39 38H RepubL St Boeing 63 % 64y * Royal Outcti van steeds gunstiger getinanceerde leningen met garanties van de re geringen der westelijke landen bo vendien ernstige tweedracht in de Noörd-Atlantische Verdrags Organi-satie ' NAVO zou kunnen zaaien De kwestie waar het om gaat is belangrijk genoeg om de regeringen van West Europa Japan en de Ver enigde Staten op te roepen tot we derzijdse samenwerking zo besluit ' t blad Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Utrecht 8 september — Benoiü 10 — 4S Early Victoria 10—15 Gravensteiner 10—36 Ellison's Orange 10—32 James Grieve 10—39 Laxton Fortune 10—37 Lemoenappel 10—25 Mank's Codlin 10 — 23 Ingrid Marie 10—35 Transparant de Croncel 10—18 Tydeman's Early Worch 10—61 Zigeunerin 10—18 Zoete Bloemee 10—28 Cox's Orange Pippin 10—56 Bonne Louise d'Avranche 6—55 Beur réde Merode 6—27 Beurré Hardy 6—68 Beurré Lebrun 6—28 Clapp's Favourite 6—41 Comte de Chambord 6—37 Confe rence 6—38 Gleser Wildeman 6—41 Franse wijnpeer e -— 28 Marg Marillat 6—34 St Remy 6—22 Seigneur d'Espe ren 6—48 Trlomphe de Vienne 6—53 Williams 6—33 Exportveillng James Grieve IA 24—39 IB 26—34 IBC 21—34 IV 24—29 Mank's CodUn IA 16—23 IBC 14—17 Transp de Croncel IA 14—18 IBC 14—15 Tyde man's E.W IA 44—61 IB — 44 IB C17 — 49 B Louise d'Avranche IA 49—55 IB 43—47 IBC 34—47 IC 26—38 Br de Mé rode IA 18—26 IBC 17—27 IC 21—23 Clapp's Favourite IA 34—41 IB — 35 IBC 24—37 IC 30—32 Franse wijnpeer IA 22 — 28 IBC 19—25 IC — 17 Marg Marillat IA 29—34 IB — 30 IBC 26—28 IC — 27 Trlomphe de Vienne IA 37—53 IB 48 — 52 IBC 38—53 IC 41—46 Br Hardy IA 46—58 IB — 47 IBC 42—48 IC — 41 f VEEMABKT GRONINGEK Groningen 8 september Aanvoer 433 runderen 234 kalveren 1061 schapen 445 varkens 229 biggen 1 paard 66 bokken Totaal 2449 Prijzen kaU en melkkoeien Ie soort ƒ 1400 tot ƒ 1460 kalf en melkkoeien 2e soort ƒ 1175 tot ƒ 1225 kalf en melk koeien 3e soort ƒ 1000 tot ƒ 1050 kalf vaarzen ƒ 1050 tot ƒ 1275 en ƒ 975 tot ƒ 1000 najaarskalvende koeien ƒ 1000 tot ƒ 1300 en ƒ 875 tot ƒ 960 vare koeien ƒ 950 tot ƒ 1100 en ƒ 700 tot ƒ 825 kal veren en pinken ƒ 200 tot ƒ 700 weide schapen ƒ 100 tot ƒ 135 nuchtere kalve ren ƒ 80 tot ƒ 110 en ƒ 200 tot ƒ 280 per kg ƒ 2.20—ƒ4 vette lammeren ƒ 105 tot ƒ 115 vette schapeh ƒ 90 tot ƒ 125 wei delammeren ƒ 70 tot ƒ 95 biggen ƒ 52 tot ƒ 65 per stuk stieren ƒ 4 tot ƒ 4,15 ƒ 3,80 tot ƒ 3,90 slachtvee ƒ 4 tot ƒ 4,10 ƒ 3,70 tot ƒ 3,90 ƒ 2,90 tot ƒ 3 per kg aan bouten vleesvarkens ƒ 1.45 — ƒ 1.55 ƒ 1,90 tot ƒ 2,50 zeugen ƒ 1,60 tot ƒ 1,80 zouters ƒ 1,85 tot ƒ 1,95 per kg lev ge wicht VEEMARKT DOBTINCHEM Doetinchem 8 september — Aanvoer 758 runderen 259 vette kalveren 388 nuchtere kalveren 83 vaarskalveren 13 schapen 26 lammeren 3 geiten 19 paarden 8 veulens 685 biggen 2 dra gende varkens 4 beren Totaal 2249 Prijzen kalf - en melkkoeien ƒ 900 tot ƒ 1600 dragende vaarzen 800—1300 guste koeien 675—875 guste vaarzen 775—1050 pinken 475—675 graskalveren 375—500 rode vaarskalveren 130—220 zwarte 110—200 nuchtere rode stierkal veren 225—310 zwarte 175—255 per kg 1,50—1,60 schapen 90—125 lammeren 65—100 biggen 53—63 per stuk vette kalveren Ie kwaliteit 3,—3.10 vette kal veren 2e kW 2,85—2,95 vette kalveren 3e kw 2,70—2,80 per kg lev gew slacht vee Ie kwaliteit 4,10—4,30 slachtvee 2e kw 3,75—4,05 slachtvee 3e kw 3.36 — 3.55 worstkoeien 3,30—3,40 slachtpaar den 2,30—3 per kg gesl gew KAASMARKT BODEGRAVEN Aanvoer 136 partijen Goudse kaas Prijzen in ƒ per kg Ie kwal 2.92 2.97 2e kwal 2.80-2.91 extra kwal 3.48 Handel goed THOMAS VEEMARKT ROTTERDAM Rotterdam 8 september Totale aanvoer 2691 weekaanvoer 4387 vette koeien en ossen 180 ge bruiksvee 463 vette kalveren 650 gras kalveren 264 nuchtere kalveren 560 varkens 3 lopers 80 biggen 52 paarden 36 veulens 28 schapen of lammeren 341 bokken of geiten 37 Sears Roeb SheU OU Su <' MuhU Stana Bi Stand OU N Studebakei i'exa » Corp Un Aircraft Un Corp Un truM U.S Rubber U.S Steel WesUngb WuolwortB Ford Motot K.UM 118 % 119 % 49 % 5014 H9i/a 119 % 90 % 9OV4 8014 77 % 841/s 6 % 80 % 5714 8 % 22 % say » 5914 381/2 27 % 8OI/2 771,4 84 % 6 % 80 % 59 % 8 % 22 % 59 % 59 Vs 37 % 271,'a 54 l9l/iE 30 % 259 129 87 97 % 44 % 15 % 84 % ISVa 56 85 % 37 32 % 46 % 46 % 30 % 261 129 87y8 97 % 441,i 16 841/t 79 % 56 % 863,i 36 % 33 % 471/a 46 % Omzet 4.090.000 PrIjzÈn resp Ic kwal 2e kwal 3e kwal vette koeien 395 tot 425 370 tot 385 360 tottó65 vette kalveren 315 tot 330 295 tot^lO 280 tot 290 in ets per Staatsfondsen vast Belasting vult schatkist De vaste tot zeer vaste tendentie voor de staatsfondsen van dinsdag heeft ook vandaag plaats gevonden Deze stemming duurt nu reeds enige dagen De grote verkopers van een veertien dagen geleden laten zich reeds enkele dagen niet meer in de staatsfondsenhoek zien terwijl de vraag ook van Zwitserse zijde blijft aanhouden Gezien het gerin ge aanbod Is het begrijpelijk dat al leen op het verhoogde niveau van daag aan de vraag kon worden vol daan De nieuwe 5'/4 procent lening 1964 kwam op de tot heden toe hoogste koers van 101 Men is in de staats fondsenhoek van mening dat op dit sterk verhoogde niveau van de laat ste dagen wel weer een technische koersreactie zal volgen Men voeg de hier echter onmiddellijk aan toe dat men nog niet tot blanco ver kopen baisse verkopen met de be doeling de stukken later goedkoper te kunnen terugkrijgen durft over te gaan Wat de internationale waarden be treft moet worden geconstateerd dat Unilever Philips en Kon Olie zich vandaag bij de opening wederom konden verbeteren Dit op aanhou dende lokale vraag hoewel deze vraag vandaag niet ruim was Later op de middag moesten deze fondsen een weinig prijs geven Phi lips zakte in van ƒ 160.20 tot ƒ 159,80 ƒ 159,60 Uni daalde van ƒ 149,10 tot ƒ 148,70 ƒ 148,20 Kon Olie zak te in van ƒ 165 tot ƒ 164,70 ƒ 164,30 AKU verloor bijna een punt op 485 terwijl Hoogovens een half puntje lager werd geadviseerd op 616 De aandelen Centrale Suiker Maat schappij brokkelden verder cif tot 436 439 met weinig zaken Wall Street sloot dinsdag zeer vast voor de koper-aandelen als gevolg van de verkiezing van de heer Frey tot minister-president van Chili Deze verkiezing werd in Wall Streetkringen gunstig op gevat voor de koperaandelen In de scheepvaartsector werd iets meer betaald voor de aande len Scheepvaart Unie daarente gen werden aandelen Kon Boot en die van HoUand/Amerilia Lijn goedkoper van de hand gedaan De omzet in deze hoek was van weinig betekenis In de cultuur sector kwam pas lar.t op de mid dag leven in de brouwerij voor de certificaten Deli Na een eerste koers op ƒ 126,50 zorgde wat lo kale speculatieve vraag ervoor dat de prijs opliep tot ƒ 129 ƒ 126,80 Ook Amsterdam Rubber kon zich weinig verbeteren Op donderdag 17 september worden voor het eerst ter beurze participatiebewijzen van het opge richte beleggingsfonds Rente-fonds verhandeld De portefeuille van dit fonds bestaat hoofdzakelijk uit Nederlandse obligaties Uit de weekstaat van de Neder landsche Bank per 7 september blijkt dat de tijdens de augustus ultimo opgenomen bankbiljetten in snel tempo in de kassen der banken terugkeren De chartale circulatie verminderde met ƒ 182 min tot ƒ 6565 min Dit feit was zeer welkom voor de ban ken aangezien het betalingsverkeer met het rijk niet minder dan ƒ 192 min aan de markt onttrok Het saldo van de schatkist be draagt thans ƒ 435 min Een klein gedeelte van deze stijging wordt veroorzaakt door opname van schat kistpapier doch in hoofdzaak be treft ' t hier belastingbetalingen De post „ andere ingezetenen " steeg met ƒ 24 min tot ƒ 67 min De goud en deviezenvoorraad nam met ƒ 14 min af tot ƒ 6700 min waarvan on gewijzigd ƒ 5770 min aan goud Het tegoed van de banken bij de Centrale Banks daalde met ƒ 58 min tot ƒ 183 min Van dit bedrag moet thans ƒ 176 min bij de Nederland sche Bank renteloos worden aange houden wegens het overschrijden van het kredietplafond Blijkens een mededeling bij de weekstaat van de Nederlandsche Bank per 7 september ging de kre dietverlening van de handelsbanken en van de landbouwkredietbanken tezamen per ultimo 1964 de in de kredietrestrictieregeling vastgeleg de norm van de toelaatbare krediet expansie te boven Op grond van deze overschrijding dienen de bankinstellingen welke niet aan de normen voldeden bij de Nederlandsche Bank van 15 sep tember tot en met 14 olrtober 1964 renteloze deposito's aan te houden van in totaal ƒ 204 min De geldmarkt is nog steeds ruim Geldkringen verwachten hierin tot 15 september geen verandering Ibelings verwacht zelfde dividend De N.V Verenigde Nederlandse Kleermakerijen Gebr Ibelings deelt mee dat de bedrijfsresultaten over het boekjaar 1963—1964 per 30 juni beter zijn dan over het voorafgaan de boekjaar De directie verwacht een gelijkblijvend dividend 6 pro cent te kunnen voorstellen BANKPAPIER 394 23 177.4 247 960 142 800 216 316 105.50 105.50 227 227 365 356 740 760 205 205 411 23 177}L 247 955B 142 606 245 140 160 127 431 510 150 320B 157 181 123 490 262 229 177 463 139 295 1068 73 721 820 294 1066 70 73 250 720 825 153 735 798 974 440 132 187 260 299 151 739 283 796 975 420 437 132 187 265 300 354 175 118 177 385 267 272 355 176 118 178 389 266 269 209.50 206 258 258 243 252 236 133 359 940B 308 161 110 289 712B 316 1024 119 140 454 143 356 452 142 361 De advieskoersen voor buitenlands bankpapier lulden Engelse pond 10.00 — 10.10 Am dollar 3,58—3,62 Can dollar 3.30'/2—S.SS'/a Belg Irank 100 7.22V2 — 7.27y2 Fr Irank 100 73.40—73,90 Duit se mark 100 90,45—90,95 Noorse kroon 100 49,90—50,90 Deense kroon 100 51,85—52,85 Zweedse kroon 100 69,75 — 70,75 zwit frank 100 83,40—83,90 Ital lire 10.000 57.00—59.00 Oostenrijkse schilling 100 13,98—14,08 Portugese escudo 100 12,50—12,65 Spaanse pese ta 100 gr coup 5.95—6.10 Heem v a 343 344 1 Veena St sp 302 310 Heineken's 470 470 Veneta 292 290 Hensen Macb 218 22 IB Ver Bliklabr ' Heybroek Zei 379 379 1 Ver Glas 265 271 Hoek's Mach 648L — Ver Macb t 203 201 Holer 330 328 Ver Touwtabr 400 — Vettewinkel 375 375 Hullanaia Kat Holl Beton 106 410 107 410 Vezelverw N.l Vihamtl 165 158 167 159 Holl Const A.B Holl Melks t Homburg B Hoogenboscb Hoogenstraten Hooimeyer ¦ 472 259} 440 335} 193 153 475 259} 439} 328 192 154 Vliss Kat Vorsteni Cult Vred Rubb eert De Vries Uzer Vvdeaansoord Walvischvaart 192 248 145 118B 67 228 192 248 145 121 67 Indola Ing but Bouwn Interlas 457 170 345B 458 171 350 Wernlnk's Beton Wessanen Wilton Fljen 222 430 191 225 436 191 Wits de Textiel 208 208 mtemaUo 290 290 Wyers 1 en H 510 509 Ing Gew Beton 430 440 V Wijk en H — —" Inventum 440L 443 Zaalberg 123 120 Jongeneel 400 Zeeuwse Conl 348 348 Kemo Corsetl 780 780 Zwanenberg Org 964 963 V Kempen Beg 136 Zwitsal 426 425 Key Houtb Si 256 Kleding Smits 219 219 MUnboDW en Fetrolenin Kiene Sulkerw Kon Ned Pap 255 290 289 Alg Bxpl Mij BiUlton 1 44.80 530 44.50 532 Billiton n 448 448 Zuut Ketjen nrc 905 902 Kon Petr 1-20 164.2C 163.50 Korenschool 258 258 Kon Petr 1-60 164.3C 164.50 Koudljs nrc 206 — MaxweU P 141 141 Kromhout 134 133 Moeara Enlm a 1945B 1945 Kon Ver Tap 545 548 ld c opr.bew 3050 3085 Leeuw Pap t 280 280 ld U winstb — 3210 Leid wol 441 448 ld 4 winstb 3237.5 — Llndeteves 155 153 Oost-Bomeo Mij 85 84 Lljempt 146 147 Lijm en Get eva 133 129 Scheepvaart Macintosh 468 470B ü'umess 458 459 Oostzee 91 91 Meelt n Bak c 471 488 Mees Bouwn B 233 233 Spoor - en Tramwegen Menko eert 138 139 Geld Tram _ _ Metaverpa B — 194 Meteoor Beton 253 252 Nederlandse Antillen Mlsset 496 502 Mosa 443 448 Antll-BrouwerlJ — — Muller N B 2S8 284 Ant VerHabr 95 92 Mijnb werken o 407 407 El Mij Aruba — 151 Naarden Ch t 538 539 Gebr Naefl 98 99B België Nedap 143 143 Gevaert 200 199.50 Ned Uok Mij — Ned Export Pap 222 222L Uuitsland Ned Kabel 362 360 Marmesm eert Ned Melk U.c 286 290 Uuilartondsen certificaten Nea Scneepsb 112 111 Can Pac 49 50 Nelle wed J v 235 235 Imp OU 51 51 Netam B 312 314 Inland N.ü 8 8 Nieal 163 165B int Nick C 85 85 Nyma eert 90 91 SheU Can 19iJ 19H Ntjverdal 184 186 A.C.i.lnd 78 78 Oranjeboom nrc 394 397 Am Enka 64 üverz Gas NB 385 387 Am Motors 15 16 Palemnang Palthe 115 108 110 Am Raa Am Smelt 21 21 50 Philips 8 pet pr Pletersen en Co 56 117 56.70 117 Am i and ' I 72 72 Pont Houth 308 — Anaconda 48 49 De Poorter 96 96 Atchison 1 33 33 Bethl St fè 38 Chadhoum 2}B ReeslnK 170 170 Ches a O __ 77 Relnev macb RIVA Ronerd Urgdk Hubaak 175 332B 280 123 176 334 282 125 Chrysler Cities S Column Gas 30 59 72} 30 Rlj.istaal 115 117 curüss W 17 17 Rijsdljk 200 200 Uu Pont 260 261 Schelde de n.D 249 248 General E 86i"5 - 86 Schev E MÖ 280 283 Gen Mot 98 98 Schokheton B 325 328B Greyhound 24 24 LB.M 459 453 Schuiten c£irt 493 500B Int Flavours a.F 32 32 Scholten Foxb 750 256 Jones a L 83 83 Schultema 194B 195 Kenn Copp 87 87 Schuppen Sajet Schuttersveld 206 202 Montg W 37 36 Simon de Wit B 260 261 Nat Can 17 16}S Simons Emb 147 148B Nat Dairy P * S3 Simplex Smit ' rransl 170 Nat Steel 61B 60 So 240 Penn RalL 35 35 Spaamestad v.D 841 850 Philips Pet 54 53 Stokvis 205 205 Proct a G 82 33} 46 82 Stoomspln Tw 83 82 Radio Corp Rep Steel If Van Swaalj 335 339 SheU OU 49 50 Tabak Phll eert 200 205 South Cy Southern Pac 62 62 Th B Marljneo 288 289 43 l'homass en Ur 718 722B Stand Bi 10a Stand 011 N.I 77 » Thomas Mot ren 238 230 84 85 Thomson eert 315 317 Studebaker P 7 7A - INventsche kab 480 — Sun M.C 35 35 Tw Overz H 94 95 Texas Inst 76 | 78 uoblnk Uavo 317 324 Tide VVatei 34 33 Udenhuut 211 210 Union P.R 42}i unllevei pet 237B 136 U.S Steel 59ft 59 Unilever 6 pet 118 118 Western B < 41 41 Unllevei 4 pet 80 80 West Elec 38 38 Union Rljivlel 164 • 165 Wilson 45 463 UtermHhlen « 8 439B WüDlworth 84 84 Utr Asph t 276 284 Un Miniere 64D 670 Varossleau B 288 295 ' Ftolongatie » 4 * 1 
ÏÖ trocïrsDAG i septeiAbeic Hei tJTRECHTSCH NIEÜWSBLAB I UÏRECHTSCH NlKVy TUINDORP-OOST — VAN EVERDIN Binnenkort wordt door N.V AANNEMERSBEDRIJF GEBRS v ROSSUM een aanvang gemaakt met de bouw van een aantal royale herenhuizen Koopsommen f 75.000 - k.k f 76.500 k.k Oplevering zomer 1965 Inlichtingen verstrekken de Utrechtse makelaars H A JANSEN MOUERELAAN 36 — TEL 32247 H.J.C.PIETERS&ZN JANSKERKHOF 24 — TEL 14906 '""*" Jongens en Meisjes '^ " TOg tot 15 september kunnen jullie meedoen aan de Heinz knip plak-kleur wedstrijd Haal dus gauw een deelname-formulier bij elke levensmiddelen winkel te krijgen maak iets moois stuur het in en - win een fiets In elk gevallwin je iets want iedere en krijgt een geheime extra verrassing | En...op 5 oktober al de uitslag dat is fijn vlug De STICHTING „ DE OPBOUW " algemene instellmg voor kinderbescherming vraagt een KEUKENJUFFROUW voor haar tehuis voor zwalcijegaafde kinderen Huize De Schakel " te Huis ter Heide Leeftijd niet beneden 19 jaar Gunstige salarisregellng Vijfdaagse werkweek Opname in de pens.ioeDregeIing mogelijk Schriftelijke sollicitaties te richt«>n aan het bestuur BUBG BEIGEBSTBAAT 86 UTRECHT i Betere bescherming en méér comfort | MENSTRUATIE-TAMPONS VerkrqgbaaT by apothekers drogisten en automaten KONINKLIJKE DEMKA STAALFABRIEKEN N.V UTRECHT vraagt voor haar afdeling VERKOOP een medei^erkister voor de factureerafdeling Vereist zijn de diploma's I.V.O of Mulo en typen Leeftijd tot 40 jaar Mondelinge sollicitaties dagelijks zaterdags na af spraak ' van 9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur bij - schriftelijke sollicitaties onder vermelding van nr 64 62 aan - de afdeling Personeelszaken Haven weg 7 te Utrecht INDELING Grote woon-eetkamer moderne keuken 3 of 5 slaapkamers badkamer 2 toiletten ruime kasten tuin vóór en achter met schuur CENTRALE VERWARMING GAS T.CROODVOETSaZN WALTMANN R CO OUDEGRACHT 92 — TEL 18444 A.v.OSNAORUGGEaZM MARIAPLAATS 49 — TEL 10829 TEL 10440 DONKERE GAARD 2 GEMEENTE UTRECHT Bij enige gemeente-instellingen kunnen worden geplaatst JONGE ADMiNISTRATIEVE KRACHTEN CO-OP CENTRUM vraagt voor haar bakkerij te UTRECHT-STAD a BAKKER/BROODVERKOPER b BROODYERKOPER Vereist Is Aanmelden dagelijks kantoor Kanaalweg IS t < Jtrecht • een ULO - of IVO-B diploma of daarmede gelijk te stellen opleiding en enige administratieve ervaring Geboden wordt een salaris tot maximaal ƒ 563 — per maand te verhogen met eenhuurcompensatip van ƒ 35,90 per maand voor 23-jarigen en ouderen;btj gebleken geschiktheid spoedige bevordering mogelijk tot eenrang waarvoor een maximumsalaris van ƒ 605 — per maand geldt;onder de 21 jaar gelden leeftijdssalarissen de premie A.O.W en A.W.W ad 8,1 % wordt voor rekening van degemeente genomen 4 % vakantietoelage voor jeugdigen een zeer gunstige verlofregeling gepremieerde spaarregeling gunstige studiekostenregeling De gemeente is aangesloten bij het Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren Utrecht Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen Hen dagen na het verschijnen van deze oproep te zenden aan Burgemeester en Wethouders van Utrecht onder vermelding van nr 6112 Pz Meisjes van 15 jaar en ouder Wij starfen mef een moderne opleidingskursus fof VERKOOPSTER RUBBERFABRIEK H TIMMER N.V Sportlaan 32 Driebergen tel 03438-2141 Wij vragen Algemeen vormende lessen onder andere op het gebied van verkoopkunde bedrijfsadjninistrafie en persoonlijke verzorging worden volgens de nieuwste methoden in bedrijfsfijd gegeven Een kursus waarvan je nu maar ook later nog veel profijt zult hebben Tijdens deze praktische en theoretische opleiding krijg je een aantrekke lijk salaris flinke medewerkers die een goed loon willen verdienen Wij bieden Ook de ouders zijn van harte welkom bij de aan melding op afd Personeelszaken Lange Viestr 5 VROOM a DREESMANN Prettige werksfeer Hoog basisloon Zeer hoge premieuitkering Reiskostenvergoeding Goede sociale voorzieningen Aanvullende pensioenregeling Gratis bedrijfskleding UTRECHT N.V U kunt bij ons werken in 2-ploegendienst in welk geval voor uw vervoer wordt ge zorgd of in normale dagdienst Donderdagavond 10 september a.s tussen 8-10 uur kunt u onze fabriek in Driebergen bezichtigen U ontvangt dan alle gewenste inlichtingen over de aard van het werk de verdiensten enz JONG ZAKENMAN vraagt WINKELPAND met woning te huur Heeft aan de rand van Utrecht modern hoekhuis te koop Vraagpws f 55.000 Br no 2-4209 bur UN 1 amens N.V CONFECTIE INDUSTRIE Door vertrek naar het buitenland van een onzer correspondentes zoeken wiJ voor onze CORRES - PONDENTIE AFDELING een GEROUTINEERDE Overste den Oudenlaan 30 Utrecht Kanaleneiland telefoon 31441 ateliers voor jongens - en kinderkleding Voor spoedige indiensttreding vragen wij EXPEDITIEBEDIENDE in het bezit van rijbewijs Aanmelden van 9—5 uur aan bovenstaand adres STENO-TYPISTE HOTEL KAGENAAR vraagt buffetbediende avondwerksier 6—11 uur dagwerkster stationsplein 6 Utrecht Telefoon 15581 NEDERLANDS Kennis van de Duitse en Engelse laai strekt tot aanbeveling De correspondentie richt zich grotendeels tot artsen en ziekenhuizen zodat een goed stijlgevoel wel van belang is JNSTITUUT SCHOEVERS Zaterdags is ons bedrijf gesloten Indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk Gaarne mondelinge of schriftelijke sollicitaties aan LAMÉBIS tNSTBÜMENTEN N.V BUtstTaatl49 - Utrecht Telefoon 030 13801 na 6 uur 33018 TELEFOON 1 39 64 WILHELSnNAPARK 20 — AANGIFTE '& 9NO99NiK90f^9?^O?NM?NN?NN^NCNNN«»NCNCCOC>NCWN^^Ne ^ van nieuwe leerlingen voor DAG - EN AVONDCURSUSSEN in Stenografie Typen Boekhouden Moderne Bedrijfsadmini stratie Nederlands Frans Duits Engels Spaans Handelscorrespondentie Conversatie Algemene ontwikkeling MIDDENSTANDSOPLEIDING examen 1965 Spreekuren dagelijks 10—12 2—5 en 7—9 uur be halve zaterdag PROSPECTUS GRATIS OP AANVRAAO OPLEIDING PEDICURE Mondelinge praktische en theoretische cursus voor VERANTWOORDE VOETVEKZORÜING door jarenlange ervaring Dlpl m.et Koninklijke goedkeuring onder medisch toezicht Cursus te AMSTERDAM DEN HAAG UTRECHT Prospectus en aanmelding voor middag - en avondcursussen Centraal Inst ter Opleiding van Chlropodisten Mejuff H W VAN REKUM Zadelstraat 14 bis Utrecht telefoon 030 2018S Mary keek naar hen i tranen terug te dringei lijden Haat tegen dit met de ongelukkigen d Tenslotte waren ze ïilU minste een lotsverbon om weg te teren in len ellendig zouden z woord te spreken snelt haar bed werpend bai vloed van tranen HOO Rebecca Reid's huis i woning haar een paar noot nagelaten Ze had daar ze kinderloos was heen Na de dood van kostwinning van waai een grote selectiviteit man Het huis gebouwd gen in West-Indië was bakstenen muren Het van marmeren tegels waarvandaan men via lange gang kwam rr kanten open waren en Keuken en slavenverb het huis op een klein mahonie hoofdtrap vo naar de bovenverdiei slaapkamers aan een re gaanderij naar een Dit was de grootste k de oppervlakte van tw neden Gelegen aan d een kleine tuin met s Ibedden Rebecca hiel alle mogelijke bloeme bestand waren Ze wa hoe klein die ook m voornaamste deel var dat de andere bewon * met een paar potplani omvangrijke brunette lelijk maar met een en goedhartigheid Ze anderen het deden b had niemand om haai uren die ze overigen was ze bereid anderer vroom rooms-katholiel n nu op de Engelse trc godsdienst de plaats z jaren had ingenomen termate hard geweest in staat zou zijn ee sturen — ze kon zich het was naar de mis 1 heden heen had ze zi loof en dit was een gi de beproevingen die haar man's overlijden tamelijk goed en ze n zorgd over Mary en gemis aan godsdienst tot wat ze was Rebec voor soort taveerne ze haar niet vriendelijk kens wanneer ze elkaa tuigd aemhangster van de moet haten maa wie was tenslotte voli Alle mensen warei kwaad — niemand w maaktheid bezat en n enkele deugd had E te zijn over Mary's lijden met haar en bes kige vrouw Peter Colbeck was becca's huis overgebi vroegere huurder dr waren zijn vader en zu zaam als gewoonlijk wat ze voor hen doer moesten blijven had Posities Nederli s& IA \ ffmj3,eenl \ finals ik h'j [ fiietionm B mi /^'^ kC^I Posities Nederlandse 8ehe|»en Aasteherk p 8 Sabang n Aden Aaltje 5 v Rotterdam te Zaandam Aardenburgh 5 v Gothenburg naar Delfzijl Adara p 7 Belem n Jacksonville Adara v d V 7 v Stockolm te Amsterdam Adine 7 130 m NO Kaap Villano n Londen Aeneas 7 v Barcelona ta Genua Aerdenhout p 8 Kiel n Landskrona Ahoy 6 V Hamina te Zwolle Alcetas 7 v Lissabon te Malta Alchiba 7 op 1000 m NO Bermuda Alcor W p 7 Kiel n Ronnskar Alcyone 5 v Eastham naar Pcn - maenmawr Aletta Johanna 8 v Taignmouth n Genua Alge 6 v Hamburg ta Londen Algol 7 op 670 m ONO St Helena Algorab 7 nm te Rio de Janeiro Alja V p 7 Brunsbuttel n Leiden Alletta p 8 Kiel n Wismar Almkerk 8 v Port Said te Suez Alme 4 v Plymouth te Par Alnati 7 V Rio Janeiro te Bahia Amasus 7 v Harlingen n Goole Amstelborg 7 te Zsandam Amsteldiep 4 v Moji n Dairen Amstelhoek 6 te Portland O Amstetkroon 7 v Singapore n Dja karta Amstelstad 8 160 m ZW Taiwan Amstelweld 7 550 m ZW Bermuda Amyntas 8 v Messina n Catania Andyk 8 op 600 m NNO Azoren Angolakust 7 v Abidjan n Rives Cess Anholt 8 V Duinkerken te Werken dam Ank T 5 V Zaandam te Kristmehamn Ank Winsemius 3 ta Halmstad Anne Christina 7 v Hamburg naar Rotterdam Anno Herfurth p 7 Kaap Passero n Huil Anna S p 8 Kiel n Kopenhagen Ardito 5 v Delhiijl n Skiën Arendskerk 7 v Rott te Lissabon Argo 5 v Delfzijl n Plymouth Arkeldyk 8 v Brisbane n P Pirla Arneborg p 8 Kiel n Domsjo Arnhem 7 op 240 m ZO K Sparti - vento Arnoudspolder p 7 Ouesaant naar Rotterdam Artemis 7 v Tela n La Ceiba Aruba p 5 Lizard n Londen Arvo 8 V Newport n Par Ask 7 V Norrkoping te Amsterdam Asmidiska 7 950 m ONO Belle Isle Aslerope 7 op 450 m WNW Azoren Asira 5 v Rotterdam re Londen Atlantic 7 v IJmuiden n Londen Atlas 7 V Algiers te Barcelona Allis 8 te Turks Island Auriga G 6 te Liverpool Aurora 8 v Walkcm te Rotterdam Bairn 7 op 240 m W Landsend Baiong 7 op 450 m NNO Bermuda naar Algiers Bandi 6 v Aden te Bombay Banka 6 te Runcorn Bara 7 v La Coruna n Bayonne Gatavier 1 6 te Londen Datavier S 6 te Guernsey Batu 7 op rede Savannah Bawean 7 v Koweit n Djakarta Beilatrix 8 v Rochester n Stockton Bengkalis 7 op 180 m NW Azoren Beninkust 8 v Bordeaux te Dakar Betty Anne S 8 v Swansea n R'döm BeyeHand 8 v Rott te Ksrüngen Biak 7 v Antwerpen te Aalesund Billiton 8 120 m O Massawah n Dammam Binnenhaven vcrm 9 v Casablanca n Leixoes Bintans 7 op 1000 m O New York Blitar 9 t * Genua Boreas p 8 Kaap Villano n Hamburg Borelly 5 te Connah's Quay Botnrif 7 50 m NO Ouessant Bram 7 v Dagenham te Amsterdam Bree Hella 9 te Plymouth Calanca p 5 Panamakanaal n Candide 7 70 m NW Bahama n Rio Bueno Capella 5 v Kristinestad n Carebeka 2 4 v Avonmouth n New - lyn Csrnissesingel 8 v Middiesbro n Caroline 7 v Belfast n Par Carrillo 7 op 80 m W SciHy Casablanca p 4 Panamakanaa n 7 Castor 7 v Hamburg n Amsterdam Castor K 4 v IJmuiden n Plymouth Cateli 7 v Middlesbro n Aalborg Catharina F S v Aalborg «- e Karlstad Catharina W 6 te Londen Celeba * K 7 te Groningen Ceres 7 v Hamburg n Londen Charis p 7 Wight n Amsterdam Chiron 7 v Paramaribo te Amst Clothilda M 5 V Stade te Kotka Coceinelle 7 v Mogador n Leixoes Contact 7 v Rotterdam n Bergen Coral Acropora p 7 Alicante n 7 Corn V d Schoot p 6 Lizard naat Rouaan Corrie Broere 10 te Oordt Crescendo 8 v Yarmouth te Rott Cumulus p 7 Hansthoim n Amst Daniel p 7 de Casquets n Antw Deborah 6 v Amsterdam te Londen Delfzyl p 8 Vlissingen n Norwich Delphina 10 te IJmuiden Democraat 5 v Shoreham te Dover Deo Duce G v IJmuiden n Pasajcs Diana 8 te La Palllce Diana V 7 v Hamburg n Norwich Diannel 6 v Brussel te Londen Diet p 7 Brunsbuttel n Amsterdam Dievertje 7 v Almeria n Huil Dinkel 5 v Rotterdam te Londen Diogenes 8 v Antwerpen n Rotterdam Dotlard 8 v Amsterdam n Dahouet Dolores 8 v Rotterdam te Gent Drente 7 op 450 m ZW Karachi Drittura 5 ^ Stralsund n Dutch Engineer 7 te Dordrecht Dutch Master 8 te Antwerpen Duurt 7 V St Malo n Fowey Eagle 8 v Yarmouth te Rotterdam Echo 8 V Rotterdam n Dublin Edison 6 V Grangemouth te Midd - lesbro Eemsmond 7 v Hamini te Zeebrugge E Ma 7 V Rouaan n Gent Elsa p 8 Kiel n Ostrand Elshout 7 te Stockholm Energie 7 te Kopenhagen Evertsen 7 v Haukipudas n Lorient t:xpansa S v Santander te Londen Fiducia 2 8 te Maassluis Fivel 5 V Antwerpen te Londen Fivelborg 7 v Delfzijl te Stocka Flevo 7 V Bilbao n Vtgo Fore * 6 v Middlesbro te IJmuiden Forto 8 V Delfzijl n Itzehoe Fram p 8 Kiel n Odense Frans van Seumeren 7 v Londen n Kjoge Frans W 5 v Roscoff n Frisia 8 v Antwerpen te Umea Gaasterkerk 5 te Tanga Gabonkust 7 v Tema n P Harcourt Ganymedes 8 v Rott te Antv-erpen Garoet 8 v Casablanca te Marseille Cassette p 7 Brunsbuttel n Plymouth Geestdam 8 v Boston te Maassluis Geestdyk 7 v Maassluis n Yarmouth Geestsluis 7 v Maassluis n Boston Gecststroom 7 v Maassluis n Boston Cerry S 8 v Delfzijl n Belfast Gersom 7 v Flixboro te Kjoge Ceziena Henderika p 7 de Ca5quet < n Londen Globe p 8 Vlissingen n Rotterdam Goeree 6 ten anker Yokohama Couweborg p 8 Kiel n Mantyluótc Graveland 7 op 275 m ZW Ouessant Grebbeayk 7 v N Orleans te Sa vannah Gronilas d 8 Vlissingen n Kinqs Lynn Grootekork 8 v Aden n Suez Grotedyk 7 220 m NW Finisterre GuineekuBt 8 v P Ambaim te Loanda Hagno 8 v Rotterdam n Dublin Haröenberg 7 op 660 m 2 K Race Kasewint 7 v Britonferry n Antw Hathor 7 v Piraeus n Alexandria Hoctor 8 v Trinidad n Grenada Heemskerk V 7 v San Antioco n Melllla HeenvHet 8 te Guernsey Hekmar H 7 v Birkenhead n Silioth Helios p 7 Lizard n Cork Hendrik B 6 v Karlskrona te Cuyh Henny J 8 v Rotterdam te Antwerpen Hcnrica Thekla 8 v Port Talbot n Bordeaux Hermei H p 7 Texel n Rouaan Herte 6 v Antwerpen te Goole Hibiscus 5 v New York n Bermuda Hoc Vinces p 6 Vlissingen n Londen Holendreeht 7 330 m ONO St He lena n Dakar Hondsboseh 7 v Rott n Perth Hoogkerk 7 v L Marques te Beira - Hoogvliet 8 v Amsterdam n Sas van Gent Hoop 7 V Sheerncss te Lonaen Horizon p 7 Brunsbuttel n Holland Houtman 7 390 m OZO Ceylon Hulst 8 V Antw te Rotterdam Huybergen 8 te Liverpool Imber 5 v IJmuiden n Birkenhead Inca 7 300 m Z Balboa n Guayaquil Ipsvjieh Purpose 7 v R'dam naar Ipswich Irene S p 7 Vlissingen n Brest Isis 7 op 880 m OZO Bermuda Ilia V 6 V Zeebrugge te Londen Ivoorkust 8 V Freetown te Abidjan Jacaranda 7 v Rott n Harwich Jan p 7 Lofoten n Archangel Janny 7 v Hamburg n Goole Jans S v Amsterdam te Londen iapara 8 v Madras te Colombo Jason 8 V Rotterdam te Amsterdam Je^n E 6 V Amsterdam te Londen Jell 8 V Schevenmgen te Yarmouth jeiijo p 8 Brunsbuttel n Exeter Johnny 8 v Hamburg n Lissabon Jonan 7 v Amsterdam n Londen Joost 8 V Hamina te Zaandam Juno p 7 Trelleborg n Kristinehamn Jupiter 4 V Den Helder te Savona Kamperdyk 7 v Hamburg n Bremen Karachi 7 v Hamburg n Bremen Karakorum p 7 Algiers n Tripol Kennemerland 8 te Itajahy Kerkedyk 7 op 90 m Z Kaap Race Kerksingel 8 v Le Havre n Keyset 7 v Rott n Hamina Korendyk p 7 Sable eiL Koudekerk 8 v Newcastle te Brisbane Kreeft 7 v La Coruna n Rott Laarderkerk 7 v Suezkanaai n Rott Lat'on 7 op 700 m ZW ZW Azoren j.acrtes 7 v Slü abaja n 8 Papan La Paloma 8 te Wells Lauwers 4 v Londen te Dundee Lea "^ V Terneuzen n Burgstuis Leemans 5 v Plymouth n Londen eenüon tJroere 8 * e irtiri.ingham Leiderkerh p 7 Lissabon n Rotterdam Leliegracht p 7 Brunsbuttel n Abc Lely p 8 Borkum n Kopenhagen l-eny p Anip and n Colchester Leto 7 op 300 m Z Kaap Fareweii Leuvehaven 7 v Malmo n Uddevalla Limburg 7 op 850 m NO Manilla Lingedyk 8 te Bayonne Lizard p 8 Ouessant n Krommenie Lloyd 8 V Bordeaux te Nantes Loppersum 7 op 360 m N Bermuda Louise 7 v Skoghali n Lukas M 4 V Kiel te Poole Lycaon 7 v Antwerpen te Port Said Maarsbei gen 6 te Barcelona Maas 7 v Terneuzen te Vlissingen Maas Lloyd verm 10 v Mombasa n Djibouti Maasdam 7 op 300 m O Kaap Race Maashaven 4 v Bathurst n Lagos Malta 8 v Rouaan te Caen Maluca p 7 Beachy Hd n Silioth Marcella 8 v Skagen n MareonI 6 te Weston Point Mare Bonum 8 te Manchester Mare Magnum p 7 Vlissingen naar Kopenhagen Mare Novum 9 te Rotterdam Mari-Ann 7 te Rochester Marianne 7 v Rouaan n Gent Mario 8 v Glasgow te Amsterdam Marjan 5 v Rotterdam te Colchester Markab T 7 v Plymouth n Par Maron 7 op 730 m WNW Fini sterre Mars 5 v Malmo te Halmstaa Martje 8 v Par n Paisley Mataram 7 530 m ONO Ascension Mathilda p e Lizard n Dublin Mathildo 6 v Bridgewater n 7 Matthew 7 v R'dam n Le Havre Meerdrecht 7 v St Vincent K.V n Holland Meerkerk p 7 Kreta n Port Said Meeuw 8 •/ Swansea te Amsterdam Meidoorn 9 te Oporto IVleidoornsinsel 7 te Antwerpen Meikc 8 V Santos te Marseille Memnon 7 v Cumana n Jacmel Mentor 7 v Rhodos te Messina Merwe Lloyd 8 te Cristobal Merwestad 4 te Liverpool Meteoor p 7 Sandetlie i Stettin Vlelropole 7 te Antwerpen Midas 8 te Lissabon Mithras p 7 Brindisi n Bari Moerdyk 8 v Inverkeithing naar Bremen Moiensingel 8 te Leixoes Montferland 7 150 m NO Fernando Noronha Mutatie 6 v Dublin te Swansea Mutua Fides 6 te Britonferry Mynias 7 v Oporto te Amsterdam Narwal 7 v Hamburg te Falkenberg Nassauborg 7 v Ouiu n Nassauhaven 7 v Trelleborg n Malmo Neoer-Ebro 7 v Kaapstad n Durban Ncder Eems 7 te Lissabon Neder Rhone 7 350 m W Sabang n Penang ' Nedcr Rijn 7 v Suez n Djibouti Neder-Waal 8 v Pisco n Callao Nederland 7 v Wells n Meerlandia 5 te Montevideo Nero 8 te Amsterdam Nestor 8 v Livorno te Genua Netta p 7 Kaap Ferrat n Matta i^ieuw Amsterdam 9 te New York Nieuwland 8 te Grangemouth Noblesse S v IJmuiden n Londen Nomadisch 5 v Delfzijl te Londen Noorderhaven p 7 Vlissingen naar Stavanger Noordster 6 v Karlstad te Zwolle Noordwyk 7 840 m ZZW Kaap Verd eilanden Noordzee 7 v Hamburg n Londen Nore p 7 Brunsbuttel n Antwerpen Normandia p 7 Sandettie n Malmo Nova Zembla 8 te Groningen Nusakan 7 v Bordeaux n Leixoes Nykerk 7 op 400 m NW Chagros cil Oceaan 7 te Norrkoping Ocean Sprinter 7 380 m ZO Groen - land Oldekerk 7 op 700 m ONO Sey - chellen Oliut S V Rochescter te Londen Olivier van Noort 7 v Rotterdam n Plymouth Oostkerk 7 65 m ZO The Brothers Oranjeborg 6 v Antw te Delfzijl Ornnjestad 8 te Madeira Cbiris 7 V Napels te Antwerpen Ossendrcchl 7 v P Churchill te Huil Overysel S v Swansea n Rouaan i'^j'ainedes 8 v Amsterdam te San Juan Pallaï 7 V Rotterdam n Tanger Paloma p "^ Vlissingen n Pamir 6 V Delfzijl te Goole Parkhaven 7 op 260 m W Dakar Parklaan 7 v Leixoes te Rotterdam Parthenon p 7 Bahama n Curacao Pericles 7 op 270 m Finisterre peter 8 te Dundalk PhIIetaf 8 v Antwerpen te Rotterdam Pieter S 8 V Rotterdam n Swansea Pirola 7 v Poole te Randers Pollendam 4 v Gruvon n Huil Polaris 7 V Terneuzen te Gent Poolster 8 op 150 m Z Dakar Poseidon 7 op 120 m ONO Bahama Pies William V S Tubman 7 750 m NW Kaap Verdische eilanden Prins der Nederlanden 7 500 m ZW Azoren Prins Joh W Friso 7 v Havre n Montreal Prina Maurits 7 v Marseille n Genua Prins W G Fred 8 te Glasgow Prins Willem 2 7 130 m NW Ojed - dah n Aqaba Prins Willem 3 7 te Beyrouth Prinsengracht p 7 Brunsb n Amst Prinses Margriet 7 285 m WNW Landsend Prinses Wilheimine S v Londen n Provenierssingel 7 te New Orleans Pygmalion 7 v Tunis te Tripoli Radja 7 nog op rede Colombo Raket 4 v Londonderry te Bristol Ramona 5 v Londen n Mo Randfonteln 7 700 m O Ascension Reggeborg 4 v Delfzijl te Londen Rcgina 7 v Duinkerken n 7 Result p 6 Lizard n Londen Rifo An 8 V Cork te Antwerpen Rim S V Delfzijl te Londen Risa Paula 7 60 m Z Balboa naar Guayaquil Rochab p 8 Kaap Villano n Cagliari Roebtah 7 v Guayaquil te Salaverrv Roelot Holwerda 8 te Stort Roerdomp 7 v Schevenmgen te Gefie Rondo 8 V Hsinkeng te Bugo Rossen 8 te Dundee Rotterdam 8 v Rotterdam n New York Rotti 4 v San Francisco n Portland Rozenburgh 7 v Vlaardingen n Rubicon p 7 Brunsb n Avonmouth Ruby 6 V Grangemouth te Blyth Rudolf J 7 V Napels n Cagliari Ryndam 8 v Montreal n Rotterdam Saloum 8 v Rouaan n Dakar Scheldeborg 5 v Delfzijl n Halden Schi Lloyd 7 te Port Swettenham Schoonebeek p 7 Noordhinder Schouwen verm 12 v TsukumI n Newcastle Seine Lloyd verm 8 v Ttmaru n Dunedin Servaaskerk 8 v Amst te Rotterdam Silvrétta 7 te Rotterdam Simonskerk 7 v Marseille n Barce lona Sinon 7 op 400 m W Ouessant Sinoutskerk 8 te Marseille Slamat 6 v Hsinkang n Tandjonq Mani Stiedrecht 7 180 m W Lissabon n St Vincenl KV Soestdyk p 7 Beachy Head Solent 5 v Rotterdam te Londen Solon p 7 de Azoren n Amsterdam Spaarncborg 4 te Londen Spes p 7 Borkum n IJmuiden Spolesto 8 te Belfast Spoorsingel 8 te Antwerpen Spray 7 v Porsgrunn n Stad Gouda p 7 Ouessant Stad Kamoen 7 385 m NNO Madeira Stad Maastricht p 7 Beachy Head n Conakry Stad Zv/olle 7 v Rotterdam n Hampt Statendam 7 340 m O Kaap Race Roads Stalenlaan 12 te Kings Lynn Steenkerk 7 v Mombasa te Aden Steenwyk 7 op 160 m NO Recife Stella Antares 8 te Antwerpen Stella Maris 8 te Zwolle Stentor 8 v Istanbul te Izmir Steven 7 480 m ZZO K Farewell Straal Bali 9 te Kobe Straat Chatham p 7 Taiwan naar Yokohama Straat Clement 7 140 m O Kaap St Mary Straar Freetown 4 te Durban Straat Madura 7 1200 m O Mauritius Straat Torres 7 100 m W Reunion n Durban Straat van Djemen 7 te P Elizabeth Subra p 7 Rome n Marina di Carara Sumatra 4 te Philadelphia Superior Trader 5 v Harlingen naar Yarmouth Swift 8 V Parijs n Rouaan Swlndregt 8 te Gothenburg Talite 8 400 m Z Kaap Verd ell Tanny 6 v Rotterdam te Londen Taras 7 v Riga n Rotterdam Tarzan 8 v Amsterdam n Londen Tegelberg 7 540 m NNO Tristan da Cunha Tcmar 5 v Boston te Londen Tempo 7 op 920 m ZW Azoren Tero 7 v Bahia n Rotterdam ThalassB 6 v Hamina te Huil Thaletas 7 v Tunis n Pale '-"" Theano 8 te Amsterdam Theron 8 te Puerto Cabello Thuredrecht 7 500 m ZW Ceyion Tjibodas 4 v Chiba te Yokohama Tjipanas 9 te Lorenzo Marques Tjitjalengka 7 te Penang Towa 7 180 m NO Khorya Morya Trim 6 V Rochester te Delfzijl Triton 8 v Sto Domingo te Ponce Triumph 5 v Hamburg te Goole Trompenburgh 6 te Middlesbro Tugro 7 v Par n Twee Gezusters 6 te Liverpool Twin 5 v Vesteras te Londen Uiyases 7 op 150 m WNW Jamaica Uranus B 5 v Dublin te Weston Point Utrecht 7 op 340 m O Ceylon Van der Hagen 9 nm te Napiei Van Heemskerck 7 270 m OZO Singapore Van Spilbergen 7 v P Elizabeth n Kaapstad Vanessa 6 v Burea te Harlingen Vechtborg 7 v Norresundet te Londen Vechtstroom 6 v Amsterdam te Goole Voenóam p 7 IJmuiden n Bremen Vesta CS 7 v Havre n Stockholrr Viking p 8 Vlissingen n Aarhuus Villarrica 8 450 m ONO Natal Viola 5 V Verberg te Lidkoping Viscount 5 v Vlaardingen te Huil Vivat 6 V Shoreham te Londen Waikelo 7 v Bangkok 12 te Djakarta Waingapoe 6 v Hongkong t « Bang - kok Waiwcrang 6 v Bangkok 11 te Dja karta verwacht Walenburgh p 7 Brunsb n Antwerpen Waterland 6 te Santos Wega 8 v Rouaan te Leith Westerdam 7 310 m ZZO K Race Westland 8 v Rochester n Kings Lynn Westland Producer 7 v Vlaardingen naar Sheerness Wexford 6 v Boston te Zaandam Wiebold Böhmer 7 te Malta Wieldrecht 7 te Colombo Willem Fortuin 5 te Hamina Willem Ruys 7 570 m ONO Chat ham eil Willemstad 7 900 m ZW Madeira Witmarsum 7 v New Orleans naar Havre Woensdrecht 7 op 600 m NW Azoren Wonorato 8 te Antofagasta Wonosari 8 nm te Aden Wonosobo 6 v Papeete te Noumea Zaanland 8 te Montevideo Zanzibar 6 v Rotterdam te Londen Zeeland 7 v Barcelona n Rotterdam Zevenbergen 7 te Reykjavik Zonnekerk 8 v Antw n Amsterdam Zuidcrkerk p 7 Kreta n Genua Zuiderzee p 7 Texel n Lubeck Zuidpool 8 te Antwerpen Zus p 7 Scilly n Mostyn Zwaantiena 7 v Kotka n Zwyndrecht 7 v Rotterdam n Port Churchill lank vaart Abida 7 1200 m ZW Azoren 15 om 6 u vm te H v Hollend verwacht Acila 7 op 450 m ZO Bikini Acmaea verm 8 v Rouaan n Rott Acteon 7 op 370 m NW Fortaleza Alkmaar 8 v Mena te Spezia Ameland 7 v Freetown n Bonny Anco Spray 7 v Texas City n Free-port Area 8 te Belfast daarna P Cou - ronne-Havre - Thames-Rott Avedrecht 7 op 480 m O Ceylon Burl S Watson 7 220 m NW Kaap - stad Bussum 7 op 220 m W Nantes Caltex Amsterdam 7 370 m O Mom basa Caltex Arnhem p 7 The Brothers n Bahrein Caltex Eindhoven 7 rede Stockholm Caltex Gorinchem 5 v Sundsvall n Norrkoping Calteic Leiden 8 v Ras Tanura naar Bahi-ein Caltex Madrid 7 te Rotterdam '' altex Naples p 7 Algiers Caltex Nederland 8 te Pt Said raltex Rotterdam p 7 Kreta Caltex Utrecht 7 te Bahrein Cinulia 7 150 m WNW Quito Crania 8 te Punta Cardon Doelwyk 8 v Mena n Suez Elizabeth Broere 7 v Constanza naar Marseille Esso Amsterdam 7 v Amuaybaai n Havre Esso Den Haag p 7 K St Vincent Esso Rotterdam 7 v Spezia n Perz Golf Forest Town 7 100 m Z Piraeui Gulf Hansa p 8 Cochin n Mena Gulf Italian 7 270 m O Malta Gutf Swede 8 nm te Mena Kaap Hoorn 7 400 m NNW Azoren Kara 7 op 63 m ZW Takoradi 9 te Bonny Kabylia p 7 Recife n Trintdad Kenia 8 v Thameshaven n Saltend Kermia 7 op 420 m WZW Lands - end Khaseilia 7 160 m ZW Malinhead n Curacao Koningswaard 8 te Hamburg Korenia 8 te B Papen Korovina 8 te Melbourne daami Geelong Portland-Adelaide Kosicia p 7 Strgmboll 10 H Alexandrië Moordrecht 7 100 m NO Bahrein Mydrccht 7 op 26u m W Sabang Naess Llon 7 100 m O Belawan n Kobe Nista p 7 Pantellaria Onoba 8 te Mena al Ahmadi daarne Mena Saud-Pulu Bukom Pandrecht 7 op 60 m NO Oran P G Thuiin 7 260 m NW Llmi Purmerend 7 110 m NO Azoren Schelpwyk 7 470 m NO K Kennedy Scherpend recht 7 800 m OZO Mau - ritius Senegal 10 te Le Havre Sepia 7 te R'dam daarna TripoUs Sirrah 7 20.0 m ZZW K - San Lucas Tamara p 7 Assab n Suez Vasum 7 190 m ZO Majorca 10 te Banlas Viana 7 v Skaramanga n Port Said Videna 7 120 m O Massawah 15 te Genua verwacht Vitree 8 v P Miranda te Curacao Vlreland 7 op 540 m WZW Madeira W Alton Jones 7 v Trinidad naar Pt Said Westertoren 7 275 m OZO Socotra World Heath 8 te Bandar Mashur Zalra p 7 Djeddah n Bahrein-Umm Said-Sriracha Zeesleep vaart Barendsz Zee met 3 bakken 7 1800 m ZZW Los Angeles Elbe met tanker 7 400 m N Ber muda Hudson 8 bij „ Esso Norway " t.h.v Salala Ierse Zee met booreiland 7 100 m W Lissabon Mississippi met meranschip 4 te Chittagong Orinoco p 7 Miami n P Harcourt Rode Zee 7 850 m ZW St Vincent Tasman Zee 8 nog t.h.v Ras Ta nura Tyne met bak „ Tak 7 " 8 te Maas sluis Zwarte Zee met booreiland 7 300 m W Freetovm 
WOENSDAG • SEPTEMBER 19<4 VTRECHTSCH NIEUWSBLAD RENAUlllDAUPHINE I ' i vanaf f Dealers voor Utrecht N.V AUTOMOBIEIBIIINDEL V h mum & 00 MALIEBAAN 71 — TELEFOON 1914S N.Y AUTQMOBIELBÉDRÏJF ZUILEN „ AZU ' AMSTESBAMSESTB.WEG 800 TEL 44667 met Wellaform haarcrème uw haar correct in model Representatief door gezond en glan zend haar Neem dus uitsluitend Wellaform hét wereldberoemde merk voor perfecte haarverzorging WELLA - wereldmerk voor mooier haar 04::^f^ir^?!^^mv.i)^»^y-<-x-?^--:^s ^^ U ziet het steeds meer Het gebruik van Pickwick Theezakjes blijft nog steeds hand over hand toenemen Deze handige theezakjes geven een rijkdom aan smaak en geur En altijd thee van dezelfde verkwikkende sterkte Bovendien het staat zo uiterst verzorgd DouwE Egberts Gfoen doos je Groot formaat 20 zakjes Elk zakje voor 4 a 5 koppen thee theezakjes f 138 ¦-^ iH^rv -<:^ Kies voor uw oliehaard SHELL haardolie PK voor zomerwarmte in de winter SHELL haard öli ^ Bekijk lierfst en winter door een zonnige bril Bestel voor uw olieiiaard de ideale brandstof SHELL haardolie PK Koesterende warmte èn stipte aflevering onder alle omstandigheden U belt en uw SHELL haardolie PK detailiist staat voor u klaar Warm aanbevolen I Shell Nederland Verkoopmaatschappij N.V Poetbus 59 ' s-Gravenhage Tel 070-18 34 00 r^Mm^jmrjrmr^MÊr^^i ^^^^ f MEKOG VERENIGDE KUNSTMESTFABRIEKEN MEKOG-ALBATROS N.V vraagt voor haar Centraal Kantoor te Utrecht enkele geroutineerde STEIVO TYPISTES Vereisten Middelbare opleiding of ULO Vlot kunnen opnemen en uitwerken in Nederlands en Engelsen bij voorkeur ook in Duits Met de hand geschreven brieven worden ingewacht op het Centrale Kantoor van de Vennootschap afdeling Personeelszaken Maliebaan 81 te Utrecht Rode doos Dubbelgroot 20 zakjes Elk zakje voor ca 8 koppen thee voor een theepot van ± 1 liter TZ 65 DE UTRECHTSE ANALYSTENCUBSUS gesubsidieerd ingevolge de Nijverheids onderwijswet vraagt voor indiensttreding op 1 november a.s aan haar dagschool aan de Draaiweg 53 te Utrecht een leraar scheikunde 16 uur Uitbreiding van het aantal lesuren t.z.t mogelijk Salaris volgens Rijksregeling Sollicitaties ten spoedigste te richten aan de Secre taris van de Stichting tot instandhouding van de Utrechtse Analystencursus dr J de Wael Ingen houszstraat 43 Utrecht Wegens opening filiaal NACHTEGAALSTRAAT 73 vragen wU een EERSTE VERKOOPSTER In bezit TEKTIELBBEVET Modehuis L'INNOVATION Biltstraat 68 Utrecht - Telefoon 11136 Zonnegioren " Soest In de geheel vernieuwde en gemoderniseerde linnen kamer van het sanatorium en ziekenhuis kunnen geplaatst worden direct of later ENKELE FLINKE MEISJES J0N6E VROUWEN 5-daagse werkweek Extern Aanmeldingen bij de ad.1unct-directi-ice SoesteTbergsestraat 125 Soest RIANTE WOONBOOT TE KOOP Gelegen aan de Mei'wpdpkade Afmetingen 18 x 4 meter Bevattende woonkamer - 2 serres 2 slaapkamer » keuken douche toilet en hal - ' s I PRIJS ƒ 18.000 — lc.k Inlichtingen telefoon 03450-2156 I 
ÜTRECHTSCH NIEliWSBI AD WOr.MSDAG 9 SEPTEMBER 1964 19 Inderdaad DE LINCO-OLIE met de beroemde 3-traps-brander bö Ligtenberg DOORLOPENDE DEMONSTRATIE IINCO Oliehaord f498 - Vloerplaat extra Capaciteit 10.000 K/cal 17.50 1 LIGTEMEEMCj A'damsestraatweg 353 t.o watertoren Telefoon 42185 - Utrecht I SCHIESSER Lingerie De nieuwe collectie is compleet Het merk met de ideale pas vorm voorzien van de nieuwste modesnufjes Snufjes diie de collec tie onweerstaanbaar maken en het dat luch tige Franse aanzien geven Excluüiel bij MaisondeBonneterie I Nachlf-saülstraal 16/18 Utrecht Ruime parkeergelegenheid DIT is de BEROEMDE INTERNO-SIRIUS met z n vijven Fatrüx mc ^ FABR GERAEDTS £ i i I 1 I 1 GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN vraagt INTERNO Een verrukkelijke chocoladedrank TOSTI Met slechts 1 % vet en daardoor héérlijk fris en pittig van smaak TOSTI lest de dorst is lekker luchtig en eerbiedigt de slanke lijn Vraag ook in café en restaurant naar TOSTI de lekkere frisse chocoladedrank * ' T IS LEKKER!'T IS FRIS!'T IS ciw€{d(ul€4hm ^ * Tosti is vooralsnog uitsluitend verkrijgbaar in de provincies Friesland Noord-Holland exclusief Het Gooi in het Noordelijk deel van Zuid-Holland alsmede in de stad Utrecht ¦^ i'f -' KUILENBURG-WIJNBEEK NV Voorstraat 9 telefoon 14909 Uüecht Wijn - en Gedistillee,ininndel Wed & Gebr Staffhorst N.V vraagt voor haar magazijn in de IVIeern MAGAZIÜNBEDIENDEN vraagt voor direct * YRAGHTWAGENOHAUFFEUR Schrift of tel soil aan bovenstaand adres in bezit van rijbewijzen B en C voor vervoe van onze artikelen naar de filialen * NET MEISJE RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Diergeneeskundige Faculteit Gevraagd aan de afd Hoef - en Klauwkunde der Veterinaire Heelkunde een rijksgediplomeerd hoefsmid Leeftijd beneden 40 jaar Salaris afhankelijk van opleiding leeftijd en erva ring volgens Rijksregeling Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen zo spoedig mogelijk te richten aan dr A P Middelkoop hoofd van de afdeling hoef - en klauwkunde Biltstraat 172 te Utrecht boven de 18 jaar voor het etiketteren en ver pakken van flessen Geen fabriekswerk * MAGAZIJNBEDIENDE voor het verzendklaar maken van onze orders 5-daagse werkweek Goed loon Aanmelden Wittevrouwenstraat 32 ITtreoht magazij^bediende Leeftüd 20—30 jaar Aanmelden ' s avonds na 7 uur L A BROUWER Goedestraat 27 Schildersbedrijf J H LANCEE utrecht SCHILDERS gevraagd Aanmelden Beatrixlaan 11 en Nansenlaan 19 Aanmel den tussen 7-8 uur h^eg te aanvaarden WOONHUIS te koop aan de Joh Uitenbogaertstraat Bev o.m 5 kamers Koopsom f 23.500 k.k Nadere inlichtingen MAKELAARDIJ NIC RIJKSEN Wittevrouwensingel 53 Utrecht Telef 15012 Wasserij SNEL otterstraat 96 Utrecht vraagt voor direct nette MEISJES voor verschillende afde lingen Tevens kunnen er enkele LEERLINGEN geplaatst worden — Droog ' en schoon werk — Aanmelden dagelijks aan de wasserij TE KOOP Dalmatische Pups stamboom Telef na 6 uur 83522 Br no 2-4211 bur U.N Uitgerust met de reeds alom geroemde 3 TRAPS BRANDER Koiri hem zien branden bij de Hoofddealer voor Utrecht e.o H DEN DEKKER & Co Amsterd.str.weg 467 Utrecht Tel 42517—42557 t.o Jullanapark Ook voor DAVO — BECKERS — FQBRUX met 3 traps brander Voor de 3-traps brander naar CATHARIJNESINGEL 127 TELEFOON 29434 UTRECHT — Geen filialen Hel SECI?ETARIAAT van da Algemene Utrechtse Hengelaars Vereniging wordt vanaf heden NIET meer waargenomen door de heren Schwab Ie Bunnik en Kruft te Utrecht Brieven te richten aan de voorzitter der AUHV H Wolf Ferd Bolstraat 57 te Utrecht Aanmelding nieuwe leden en spreekuur uit sluitend op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur ESDOORNSTRAAT 15 TE UTRECHT • • het hEckEPB Zijn eens Olie brandt veilig en briljant met een 3-TRAPS BRANDER ® GEEN ROET Haard en schoorsteen blijven brandschoon MINDER OLIE Stookkosten dalen met 15 250/0 D STRAALWARMTE Gezellige gloeielementen zorgen voor volop straal warm te 3-TRAPS BRANDER in 22 landen gepatenteenl Zie de haarden van de Moderne Vijf met de 3-trapsbrander bij uw haardenman I 1 i 1 r<3 Ë ê v4 1 É i i 1 1 i ¥ Txeets de melkchocolade smelt m m mond^niet in m hand tP WARMTE SS Treets pinda's in melkchocolade zacht en croquant tegelijk Treets zijn bedekt door een fijn beschermend suikerlaagje _ Daardoor smelt de chocolade in uw mond niet in uw hand ~^^^ 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 CAMERA "> D ansïnstïtuut IK Inlichtingen en inschrijving voor de binnenkort aan vangende danslessen dagelüks van 5—9 uur aan ons instituut Griftstraat 123 b.g.g 125 Tel 13201 Bushalte 9 Het instituut voor gezellige lessen r De hierbij afgebeelde Quicksfep-figuren zijn de Progressive Chassé met Lock Step Deze en vele andere figuren ook in de ove rige moderne dansen Ieren v/ij u op een vanonze gezellige cursussen.Wilt u er meer van weten Er ligt een uit gebreide prospectus voor u gereed o hetkantoor van onze school % Speciale clubs voor scholieren en studenten Inlichtingen en inschrijvingen dagelijks van 11—21.30 uur Programma's week Tsn 10 tjn IC leptember 1964 ^ m SAMENNmpimM J/l eezBim /' OUDEGRACHT IM — TEL 177 M Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.4S en 9.00 uut '¦> CONCORDIA BILTHOVEN % Siifsè - NOOIT ZULT ZO ONSTUIMIG EN LUID RUCHTIG LACHEN ALS OM Rociiiiucisoii Paula Prentiss in EEN VROUWTJE AAN DE HAAK MAN'S FAVORITE SPORT TECHNICOLOR met MARIA PERSCHY - HARLENE HOLT Een Universal Release Dag 8 uur Zond 5 en 8 uur Zondag 3 uur a.l ' t KAN NIET GEKKER a.l Een doldwaze klucht VOOR ELASTIEKEN KOUSEN naar Fa.WJ.v.d.FIierJr I / Jufferstraat 58 « Telefoon 10593 Bij de Wittevrouwenbrug LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige likdoorn ringen en gevaarlijke scheer mesjes Een nieuw vloeibaar middel NOXACORN neemt de Pijn weg in 60 seconden Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al Bevat gezuiverde won derolie iodium en het Pijn stillende benzocaïne Een flesje NOXACORN Antisep tisch Likdoornmiddel van f 1.70 bespaart U veel ellende 24 sept t/m 11 okt dagelijks 8 uur - matinee's woensdag - zafer - f4.5Ötotn*i "''^^"''''''^^ ^'^^ ""'' ¦ P^'J ^®" Kinderen tot 14 jaar op woensdag - en zater dagmiddag half geld n^'i^aiei Heden voorverkoop bij onderstaande adressen ^ MST€RDAM Reisbureau CEBtJXO Stationsplein 22 tel 20323 UTRECHT Firma B van LEUR Nachtegaalstr 11 tel 18721 UTRECHT Beisbur „ DE MAGNEET " Nobelstr 28 tel 23070 UTRECHT DANSSCHOOL Hma ^ ScMX ^ Achter Sint Pieter 4 - Utrecht - Telefoon 20154 b.g.g BUthoven 03402-4917 K GEZELLIGE DANSLESSEN VOOR JONGELUI VERVOLG-KÜRSUS Woensdagavond 9 uur Dinsdagavond 9 uur BEGINNERS Zaterdagavond 6.30 uur Zondagmiddag 4.30 „ Zondagavond 6.15 „ Dinsdagavond 7.30 Woensdagavond 7.30 SCHOLIEREN van middelbare scholen op verschillende avonden en middagen Donderdagavond 8.00 „ GEHUWDEN en oudere ongeh b 25 jaar Maandags 7.30 uur Beginners Maandags 9.00 uur Vervolg.-k INSCHRIJVING dagelijks van 12 tot 22 uur ook per telefoon 20128 Dansschool ƒ-% lAJilaóCnut KROMME NIEUWE GRACHT 48 b.d Muntstraat r Dansen leren in een beschaafd milieu kunt Li bij Dansinsfituut aoLu 19E KiUSlb INSCHRIJVING voor de NIEUWE CURSUSSEN dage lijks van 11.00-21.00 uur TEVENS VOOR ONZE BEKENDE SCHOUERENCLUBS Wij vormen clubs voor BEGINNERS bronzentest GEVOBDEKDEN zilvertest - f - Test voor het 10 dansen werelddansprogramma VEBGEVOBDERDEN goud met ster test SPOBTDANCERS Op alle clubs lessen w\j Latqns-Amerikaanse dansen NIEUWE GRACHT 49 — TEL 10301 — UTRECHT OPENINGSBAL A.S ZATERDAG van 8.30—12.00 UURA.S ZONDAG van 8.15—11.15 UUR m.m.v THE SKYBLAZEBS r NIEUWE DANSLESSEN Vanaf heden inschrijving voor de nieuwe danslessen welke ¦ binnenkort aanvangen dagelijks van 2.00 tot 10.00 uur aan de zaal - AMSTERDAMSESTBAATWEG 701 - UTRECHT - TEL 41214 Vraagt onze prospectus Dansstudio JAN JANSEN Sophia Loren — Maximilian Scliell Frederick March — Francoise Prevost Robert Wagner DE VERDOEMDEN VAN ALTONA The condemned of Altona ^ WAAR HET BEROEMDE TONEELSTUK VAN JEAN-PAUL SARTRK REGIE VITTORIO DE SICA Hedennacht woensdag 9 september SEBSTB OPENBARE VOORSTELLINGEN IN NEDERLAND TAK M0ND0CANE2 Aanvang der voorsteUingen 23.15,1.15 en 3.00 onr VRIJDAG 11 en ZATERDAG 12 SEPT NACHTVOOBSTELLINO U.I5 a MARCELLO MASTROIANNI - DANIELE ROCCA STEFANIA SANDRELLI in PIETRO GERMI'i O ECHTSCHEIDING OP Z'N ITALIAANS Divorzio all'Italiana VOORSTRAAT 39 — TEL 143 84 C I T Y Dag 2.30 6.45 en 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 « n 9.00 uur presenteert d « verfilming van KARL MAY * meeot spannende avontuur Winnetou liet grote opperhoofd LEX BARKER als Old Shatterhand PIERRE BRICE als Winnetou MARIO ADORF — MARIE VERSINI ® De legendarische Karl May-helden ontmoet u in deze grott CINEMASCOPE-KLEUBENFILM F I LM AC VREDENBURG 29 — TEL 13178 Dag ook zond voorst van 10 tot ca 18.30 uur V kunt S5 minuten genieten van een originele Hwmiende Scotland Yard story MOORD IN DE SPOOKTREIN Tevens Een kosteUjke TEKENFILM IN KLEUREN inTGEBREID NIEUWS UIT BINNEN - EN BUITENLAND ® PAL ACE VREDENBURG 29 — TEL 131 78 Dag ook zondag 18.45 en 21.00 uur Zware jongens lichte meisjes verdovende middelen en nachtclubs Kai Fischer - Tommy Rupp Gerlinde Locker - Dalida RfEISJES VAN DE MAMBO-BAR ^ OLYMPIA Amsterdamsestraatweg 350 telefoon 42602 Dag 6.45 en 8.45 uur Zond 2.30 4.30 6.45 en 8.45 uur ® 0 Donderdag t.m zondag MACISTE OVERWINNAAR MARK FOREST - CHELO ALONSO kleuren Maandag t.m woensdag EEN MEISJE WERD AANGERAND KIRK DOUGLAS - CHRISTINE KAUFMANN OUDEGRACHT 73 — TEL 125 56 Dag 2.30 6.45 en 9.15 uur Zond 1.45,4.15 6.45 en 9.15 uur irj!iai:jrli1?lil 2e succesweek DANNY KAYE - DE HOFNAR The Court Jester met Glynis Johns — Basil Rathbone ^ een Norman Panama en Melvin Frank produktieParamount Plaatsbespreken vanai 11 uur ook telefonisch CANDY - twee glc aangeps doordac handeling wens uitsc trommel „ mini-mate om een bluffend v SC A LA POTTERSTRAAT 16 — TEL 124 61 Dag 2.30 6.45 én 9.00 uur Zond 2.15 4.30 6.45 en 9.00 uur U bent welkom op het spreekuur van DIRK BOGARDE - MYLENE DEMONGEOT JAMES ROBERTSON JUSTICE in DOKTER Doctor in distress met DONALD HOUSTON — SAMANTHA EGGAR BARBARA MURRAY — DENNIS PRICE En ook voor deze film geldt het devies SAMEN NAAR DE DOKTER JA GEZELLIG ® Candy Wasautomate verkrijgbaar bij Keukencentrum RADIO BECKEl Slotlaan 154 en 161 Zeist Tel 03401 13270-17744 0 S T U D 10 OUDEGRACHT 154 — TEL 2 4428 Dag 2.45 7.00 en 9.15 uur _ Zond 2.30 4.45 7.00 en 9.18 uur Werken was een schande voor zün familie en daarom nam hij vol overgave de offergave BOURVIL In oen komedie van JEAN-PIERRE MOCKY KRUIS OF MUNT Deo gratias Candy Wasautomate verkrijgbaar bij Fa DIELS Amsterd.str.weg 237 Utrecht Telefoon 40338 ha ndelsdrukkerij Fijn samen vliegeren Dat wil dus zeggen pa vliegert zoonlief kijkt toe En mondje dicht anders wordt pa nog opvliegerig óók Maar junior laat zich geen vlieger afvangen en eist troostprijs Pure pittige van Houten reep waar je lekker lang mee doet Mjum mjum VAN HOUTEN ' Puur melk melkhazelnoot 20 25 en 35 et l TEL 105 5 » VREEBURG 4de succesweek ledere dag 2 uur en 8 uur DE VAL VAN ROME SOPHIA LOREN - STEPHEN BOYD ALEC GUINNESS - JAMES MASON CHRISTOPHER PLUMMER KLEUREN-CINEMASCOPE VRIJDAG en ZATERDAG 11 en 12 SEPTEMBER NACHTVOORSTELL>NG - 11.30 nur Een film die men niet licht vergeet DE KINDERLOKKER drukwerk van formaat Bü een gerenommeer de stad Utrecht kan ERVARI geplaatst w teressante behoorlijke Goede kenr talen is eei Schriftelijke soUicitat ALTA Pausdam Ut IMFROHA N.V kantoor - en winkelin op korte termijn aar teur met leidingg een L als CHEF Voor ener promotiek Hoge salai A-uto ter b € Sollicitaties na telef te richten aan Imprt telefoon 30286 
WOENSDACt 9 SEPTEMBER 1964 tITRECHTSCH NIEUWSBLA0 Amstel Bier Gebotteld Pleider TWEE GLDEBHIEUWE CANDYWASAUIDMATEN CANDY Europa's grootste fabriek van wasautomaten - brengt u twee gloednieuwe vol-automaten boordevol nieuwe wastechniek aangepast aan dé laatste waseisen buitengewoon efficiënt en doordacht van constructie Ook ü kunt er zich een veroorloven ¦ ^ ^ ^ DE CANDY AUTOMATIC 5f iS I II II I een volwaardige en ro > I w | | w..buuste wasautomaat die il U II u jarenlang alle waszorgen I lil I I uit handen neemt o.a door ¦ WWWa vol-automatische wasbe handeling met 8 wasprogramma's naar wens uitschakelbare centrifuge-gang ovale trommel Candy specialiteit die zorgt voor „ mini-maten " - 63 cm breed 44 cm diep-kort om een automaat die voor zijn prijs ver bluffend veel biedt Capaciteit 5 kg rt O ^^^^^ SUPERAUTOMATIC 5 I II geeft u voor slechts f200 I Wa meer 10 volledig nieuwe ¦ t ^ wasprogramma's auto I mm matische wasmiddelen - DAAR IS ER EEN VOOR U BIJ Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij Radio DE HOOP Vondellaan 55 TJtrecht Telefoon 34168 Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij RADIO JANSEN Nobelstraat 37 Utrecht Telefoon 25935 ünieiïnnzijn^i sporirubriék Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij Keukencentrum RADIO BECKER Slotlaan 151 en 161 Zeist Tel 03404-13270-17744 Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij BLIJENBERG Damstraat 60 TJtrecht Telefoon 33612 Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij Fa DIELS Amsterd.str.weg 237 Utrecht Telefoon 40338 Bij een gerenommeerde Industriële onderneming in de stad Utrecht kan een ERVAREN STENO-TYPISTE geplaatst worden Geboden wordt een in teressante en afwisselende werkkring en behoorlijke salariëring Goede kennis van één of meer moderne talen is een vereiste Schriftelijke sollicitaties onder No R-5257 Adv Bur ALTA Pausdam Utrecht IMPBOHA N.V kantoor - en winkelinstallatie afdeling Utrecht heeft op korte termijn aan te bieden voor all-round mon teur met leidinggevende capaciteit een LEVENSPOSITIE als CHEF TECHNISCHE DIENST Voor energieke krachten zijn zeer goede promotiekansen aanwezig Hoge salariëring Auto ter beschikking Sollicitaties na telefonische of schriftelijke afspraak te richten aan ImprohaN.V Leidseweg 30 Utrecht telefoon 30286 Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij Fa W PIJPER VJnkenburgstraat 20 Utrecht Telefoon 13523 Candy Wasautomaten ¦ verkrijgbaar bij RADIO TOLSTEEG Twijnstraat 46 Utrecht Telefoon 29870 Prins Bernhardstraat 4S Bnnnik Telefoon 03405 1484 Candy Wasautomaten verkrijgbaar bij STUTVOET Burg Reigerstraat 21-23 Utrecht Telefoon 17714 Candy Wasautomaten Valdsundige demonstratie en plaatsing Radio - Elektrotech * nisch Bureau Televisie A E ZUURBIER Hoofdstraat 16 tel 320S til Traay 130 tel 3653 DRIEBERGEN / RIJSENBUBG RECKITTS N V utrechtseweg 333 - De Bilt Wij hebben plaats voor vrouwelijk personeel om in ons bedrijf diverse werkzaamheden te verrichten Gehuwden komen eveneens in aanmerking ook vooi ' halve dagen Bent U overdag niet in dienstbetrekking en wilt U de avonduren benutten dan kunt U in aanmerking komen voor avondwerk van 19.00 tot 22.00 uur 5-daagse werkweek ééns in de vier weken nog een extra halve dag vrij vakantietoeslag vergoeding reiskosten gratis bedrijfskleding ook het wassen hiervan is voor onze rekening • gratis Reckitts producten U kunt dagelijks bij ons terecht van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur Kunt U zelf niet komen dan kunt U ons schriftelijk om inlichtingen vragen Kom gerust wij ontvangen U gaarne turtle iwax EENMAAL PER JAAR KLAAR IW WKEK EEH fOl JIU lESCHEIIIID TURTLE WAX de „ gioed " nieuwe - sensationele vloeibare autowas is nu ook in Nederland verkrijgbaar Turtle Wax doet vier dingen ineens reinigt polijst poetst en beschermt uw auto - EEN HEEL JAAR LANG Turtle Wax geeft bovendien een welkome tijd - en werkbesparing Uiterst gemakkelijk aan te brengen Dit Amerikaanse produkt staat in Engeland en de Skandinavische landen veruit aan de spits Ook in Nederland België Zwitserland en Oosten rijk heeft de automobilist zijn vertrouwen aan dit sensationele produkt ge geven Vraag vandaag nog bij uw garagehouder naar Turtle Wax - een „ schild " voor uw auto - een vol jaar lang I AUfENVERTEGENWOORDIGER BAVAiS HANDELMAATSCHAPPIJ N.V NOBELSTRAAT 22 UTRECHT - TEL 030 22000 
16 WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBI,.i PljpCHTSCH NIEÜW 5555555555555555555555555555553J55555 Te koop gevraagd LOOP - SLOOPAUTO'S Linschoti Amsterd straatweg 149 telt 26586 AUTO'S van uitsluitend goc „ kwaliteit bij „ Auto Showroo '." Jansveld 49 " Telef 14570 ' 19794 ' s Avonds geopend AUTOVERHUUR BRILJA.V 4 ' Briljantlaan 11 Hoograv • naast SheU Station Lui ¦¦¦ Volkswagens Tel 29410 b.g 29417 AUTOVERHUURBEDRIJF 1 ¦ F C Jongerlus petmoldstraj -/ 57 telef 82724 V.W Variat ¥ 1500 V.W Luxe V.W busjes • Cortina All risk verzekerd Wegens overcompl voor lif ^ - hebber VAUXHALL VELO i Sedan 1954 motor 100 "/« goedi £ banden Uiterste prijs / Hö t Paramaribostraat 21 Verkerk AUTOVERHUURBI • DRIJF voor Opel 1964 Volks | wagens Peugeot 403 Renais ' R 8 Willem Barentszstraat 7 telef 16028 OOI KIN Ja I bii I 10 % • Als f Metaalbedrijf Uppelschoten vraagt WAAKHOND Onder telef 22146 of Weerdsingel oz 99 Utrecht Te koop gevraagd:oude INBOE DEL en oude metalen de hoog ste waarde Lompen - en kelder en zolderopruimingen Tel 44427 POSTZEGELS Particulier vraagt postzegelverzamelingen losse postzegels en brieven Tel 030 - 35452 Br no 1-843 bur UN Te koop gevr KABINET an tieke of oude kast olievat met kraan voor oliestook Glas - of dubbele ramen Telef 13202 BRANDKAST gevr Aanb met merk hoogte en prijs aan Post bus 6 te Soest Tel 02955 - 4240 Te huur ZIT-SLAAPKAMER voor beslist net echtpaar met warme maaltijd 1 kind geen bezwaar Te bevr Kromme Nieuwe Gracht 12 Aangeb voor verlofgangers groot gedeelte gemeub HUIS in bosrijke omgeving te Bilt hoven Garage en telef Per X nov 1964 Telef 03402 - 2347 Br no 1-948 bur UN KLEINTJE tot 15 woorden f2.25 elk woord meer 15 een VERVOIiG VAN PAG 1 Tr Gemeub Z1T-SLAAPK.AMER met kookgelegenheid voor een dame alleen Br no 1-982 bur UN Te huur aangeb WERPKEL DER Br no 1-983 bur UN ZAL.EN voor vergaderingen bruiloften en partijen Café De Kampioen Jutfaseweg 219 Utr Telef 82872 TE HUUR GEVRAAG BRUIDSWEELDE bij Extase Vleutenseweg 53 telef 30113 Verhuur van bruidskleding ook voor bruldsbouquet trouw rtjden zaal fotograaf enz enz zorgen wij GLASWERK voor een bruiloft of feestavond gratis ter be schikking als uw dranken be steld zijn bij Wijnhandel Pol hout Leldseveer 25 Utrecht Telef 17274 Auto - caravan - en BOTEN STALLING Postadres R Mesu Bloesemstraat 9 Utrecht Tel 27670 KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 eik woord meer 15 cenf WOONRUIMTE voor één jaar ook geschikt voor gezin met kinderen Br no 1-858 bur UN Aangeb diverse gemeub KA MERS „ Standing " Hambur gerstraat no 1 KAMER te huur aangeb met volledig pension en stookgele genheid Geen beroeps Da Costakade 82 Utrecht Vage VAKANTIEAANHAN - GERS In diverse modellen Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Tel 81096 Utr Net fris SLAAPKAMERTJE te huur alleen slapen voor nette jongeman / 8 per week Br no 1-874 bur UN Het Huls met de „ Bultenklok " Voor HORLOGES gouden da mes en herenringen ook bril jant Klokken barometers Ge ro-cassettes uit voorraad lever baar T R Marsman Damstr 38 tel 31439 Wij leveren ook op gemakkelijke betaling Geen rente Ruime KAMER met aparte slaapkamer parterre gemeu bileerd en voorzien van c v vaste wastafel en gas Met war me maaltijden Geschikt voor echtpaar zonder kinderen W de Zwijgerstr 29 Utrecht CAMP CORSETTEN Gedipl corsettlères Corsetterie Lotus A'damsestraatweg 219 Utrecht Tel 41792 Ik zoek door omstandigheden gedwongen voor mijn kamer bewoner reeds 4 Jaar een pret tige huurder med drs een andere KAMER Huur tot plm ƒ 100 per maand Br no 1-962 bur UN Geen vooruitbetaling SPORT FIETSEN ƒ 2,90 p week 52x contant ƒ 129,50 -/ 139.50 Jun cker ƒ 184,50 transistorradio ƒ 148 Broer Ltlnmarkt 24 Te koop aangebden z.g.a.n Mut saerts KINDERWAGEN blauw uitneembaar Otterstraat 148 Gevr gemeub KAMER met event gebruik van keuken met spoed Br no 1-965 bur.UN vroling type 30 OLIEKACHEL grote capaciteit Telef 44210 Keurige jongeman zoekt KA MER Huur tot ƒ 80 per rand Telef 16881 Te koop Hoeson OLIEKACHEL nieuw wegens verhuizing Aza leastraat 3 2 vriendinnen zoeken gestoff ETAGE met keuken Br no 1-973 bur UN Te koop aangeboden gebruikte TENTEN slaapzakken lucht bedden en gastoestellen tevens imperials en koffiezetapparaten te huur Edek Rijnhuizenlaan 21 telef 80898 Utrecht Te huur gevr door 3e jaars medisch student een KAMER Lensinic Hamersestraat 8 Westervoort Tel 08303 - 265 WASMACHINE ƒ 20 tafel ƒ 10 linnenkast ƒ 10 damesfiets ƒ 5 kinderfiets ƒ 5 nieuwe werk schoenen maat 43 ƒ 7,50 kunst schaatsen ƒ 5 Opaalweg 99 Jongeman zoekt KAMER Tel 020 - 944673 H v d Berg Voltastraat 12 A'dam O A.s Jong echtpaar zoekt on gemeubileerde ETAGE of woonruimte met kookgelegen heid Br no 1-925 bur UN of tel 103404 - 12702 Wegens aanschaf grotere een Beckers HAARD 2 seizoenen gebrand Z.g.a.n wandelwagen en een kinderbox Donaudreef 26 Utrecht WINKEL(TJE met woonhuis onverschillig waar Tel 030 - 34536 of br no 1-920 bur UN Antieke Biedemeler SECRE TAIRTJE donker mahoniehout ƒ 300 Weinig gebreken 4 la den klep geheime lade 120 jaar oud Prof Fuchslaan 19 Tuindorp Te huur gevr voor de avond uren of event te koop LAD DER 6 % ra Julianaweg 389 BOEKENKAST modern eiken hout breed 2.30 cm hog 125 cm ƒ 200 ronde eikenhouten tafel ƒ 40 Engelse trom muziekin strument taxateur Prof Fuchslaan 19 Te koop aangeboden wegens plaatsgebrek een pracht Mut saerts KINDERWAGEN Riet straat 48 Utrcht Oudere heer kerngezond ge pensioneerd zoekt voor spoe dig ZIT SLAAPKAMER met pension of slaapkamer raet hui selijk verkeer Br no P-6256 Adv Bur Alta Pausdam Utr Te koop 2-pers OPKLAPBED met Limba ombouw l.g.st met interieur matras Cumulusweg 63 De Bilt Wegens beëindiging zaak te koop een Nationaal KASRE GISTER z.g.a.n handbedie ning met geldlade en tafel Dubbele bonstempeling nieuw prijs ƒ 1200 vraagprijs f 600 Te bezichtigen Voorstraat 46 Utrecht Van 9-6 uur Te koop grote Jaarsma KO LENHAAKD / 30 Ev Meyster laan 66 telef 32005 Z.g.a.n uitneembare moderne blauwwitte KINDERWAGEN rem en net ƒ 26 chique lange bruidsjapon met kapje spotprijs ƒ 30 Amsterdamsestraatw 63 bis A Door mislukt huwelijk gevr lief KOSTHUIS voor vrouw en schoolgaande kleuter jongetje 41/2 j Br no 1-887 bur UN Onderwijzeres zoekt ZITKA MER en slaapkamer met keu ken Br no 1-886 bur UN Te koop aangeb iets moois ' n GOUDFAZANT haan en twee hennen M A de Ruyterstr 26 Onderwijzeres zoekt eenvoudi ge ZOLDERKAMER btl voor keur in r k milieu Br no 1-890 bur UN Te koop aangeb CIRKLZAAG BANK motor 5 P.K met be veiliging enz 25 meter kabel in prima staat eiken winkel deuren lichtkozijnen gietijzer en betonmolen 350 liter met ophaalinrichting W J v Im pelen en Zn P»ramarlbostraat 80 Tel 30698 Meisjesstudente Ie Jaars zoektdringend KAMER Br Ir K.Zwikker Burg Lef de Moo tignylaan 71 Rotterdam-13 TM 010 - 186132 _ Gezocht een KOSTHliS Br no 1-998 bur UN Te koop aangeb een SPOOR - WEG EMPLACEMENT Mörk lin wegens plaatsgebrek Te bevr tel 15619 Utrecht Uw eerste stappen naar een prachtig interieur Kinderspel De showroom van Simpla-Lux staat voor u open Wij wagen het te zeggen dat uw eerste stappen naar een „ passend " interieur kinderlijk eenvoudig zijn Zélf uw meubelen monteren uit pasklare onderdelen is om te-beginnen al Verrassend gemakkelijk Hierdoor verdient u zelf het montageloon en de tussenhandel en betaalt u 40 tot 60 % minder dan voor gelijkwaardige meu belen in de winkel En om te zien hoe ze passen in uw smaak en uw interieur hoeft u maar naar onze showroom te komen Van I^SIMPLALUX bergmeubelen tot bankstellen en van eethoeken tot wand systemen in Deense ontwerpen en prachtige houtsoorten vragen zij om uw bewondering Kom kijken wat u zelf kunt maken In de showroom van Simpla-Lux krijgt u bovendien onze gloed nieuwe catalogus met kleurenfoto's en alle gegevens die voor u van nut zijn U kunt dan thuis nog eens rustig bekijken welke makkelijke stappen tt kunt nemen naar een prachtig interieur Oude Gracht 255 bij het N.V.Huis - Utrecht - tel 030-17823 Simpla-Lux montagemeubeleii-Uden-AinsteRlani-Rottenlam-lSen Haag-Utiedit-Cen Boscb.rBnisset.Antwerpen TE KOOP AANGEBODEN TROTTOIRTEGELS In de Meu ren grijs rood geel groen en zwart leverbaar Bons & Zonen ^ Zandpad 131a Utrecht tel 41088 Alleen de valonan staat borg voor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn anker v.a ƒ 35 Sola en Kel tum cassettes P J M DE JONG Twijnstraat 44 ZO LOOPT U GEEN RISICO MET EEN GEBRUIKTE AUTO POPPEDEKENS matrasjes la kens slopen v.a ƒ 1.80 skel ters ƒ 29.95-/49,50 driewielers / 12,95 -/ 16,95 / 18,95 Poppenzie kenhuis Jacobijnestraat KISTEN diverse maten ver huiskisten kampeerkisten plankjes paaltjes fietstassen grondzeilen v Breemen Watér-borg Vredenburg 64 teleJ 14784 • 26695 Wegens voordelige aankoop te koop aangeb een vrije arm zig zag NAAIMACHINE van ' Euro pees fabrikaat Van f 479 voor ƒ 375 Betaling in overleg Vrij blijvende demonstratie Te bez G A Witjens Herenweg 33 bij de Amsterd.str.weg Tel 23968 Utrecht Tevens reparatie-in richting TIMMEREN met hout triplex spaanplaat hardboard water vast hardboard zachtboard te gelboard gaatjesboard houtnert board asbestboard kastplanken lijsten schroten plafondtegels alzetstrlp cement van N.V Houplex Houthandel Van Heutszstraat 3 hoek Vleutense weg bij de J P Coenstraat Telel 32309 Hoezo Zit dan niet in elke ge bruikte auto een element van risico Weinee Wanneer u bij ons uw w^agen kiest krijgt u om te beginnen een garantiebewijs geldig over 5000 km of 3 maanden voor liet vervangen van alle on derdelen die gebreken zouden vertonen En naast deze zeker heid van de VW-organIsatie in Nederland is er het grenzeloze vertrouwen dat u inTerberg kunt stellen Wij kennen de auto die we verkopen van bumper tot bumper wij kennen zijn vorige eigenaar wij staan achter u met een bedrijf dat niet van vandaag of gisteren is Kom morgen maar kijken VOLKSWAGENS met en zonder schuifdak 6 VW de Luxe 1200 1959 10 VW de Luxe 1200 I960 12 VW de Luxe 1200 1961 11 VW de Luxe 1200 1962 VOLKSWAGENS Bestelwagens 2 VW Bestel m.r 1962 1 VW Bestel gesL 1959 5 VW Bestel gesl 1961 2 VW Bestel ges 1962 2 VWKleinbus I960 Van fabriek naar verbruiker Deense aluminium JALOE ZIEËN 10 pet korting met montage 20 pet korting zon der montage Stilalux telef 030 - 32047 Utrecht VW Samba 1962 VW Piek up dubb cab 1961 Overige merken 1 DKWIOOO 1962 Rechtstreeks stoffeerderll schitterende BANKSTELLEN eethoeken slaap-bankstellen bergmeubels etc Desgewenst krediet-service 37 Jaar erva ring Van Basten's Stoffeerbe drijf Pieter Nieuwlandstraat 25 tel 14923 1 Citroen 2 CV bestel 1963 Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemak kelijke betalingsvoorwaarden Fa Witson Oude Gracht 309 Telel 24036 AUTOMOBIELBEDRIJF W.G.TERBERG & ZN IJSSELSTEIN N.V DAMES - en HERENSPORT FIETSEN vanaf ƒ 116 Ook voor financiering zonder vooruitbeta ling Bromfiets en rijwielhandel Verbruggen Oude Gracht 325 en Homeruslaan 70 Oudwijk Tel 24471 en 26172 INDUSTRIEWEG 1 - 3 / IJSSELSTEIN / TELEFOON 03478 - 1744 Uw betrouwbare VW occasion-dealer voor midden Nederland OPENINGSTIJDEN ELKE WERKDAG VAN <- 21 UUR ' S-ZATERDAGS TOT t « UUR TENTEN veldbedden schulm plastlc raatrassen stoelen van ƒ 14.50 voor f 11.85 En alle mo gelijke kampeerartikelen Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 telef 14784 ¦ 26695 AVOND-ÜTS M UTRECHT Grebbelaan 15 - Tel = Gevraagd voor zo spoedig niogelük MERCURIUS-GURSUSSEN NIEUWE DAALSTBAAT 40 - UTRECHT - TELEF 24134 GEVRAAGD VAGé opvouwbare caravans Nieuw Amsterdamlaan 12 Ka naleneiland Tel 81096 Utr LERAAR ENGELS Vage voor merk CARAVANS Sprite Eccles Thomson Fair halm Nieuw Amsterdamlaan 12 Kanaleneiland Tel 81096 voor de avonduren I LERAAR ENGELS Voor UITDEUKEN en spuiten van Geest Nieuw Arasterdam laan 12 Kanaleneiland Utrecht Tel 81096 De Vereniging Bekkense Inrichtingen vraagt voor haar afdeling Oldenkotte te Reicken een GROEPSLEIDER Rechtstreekse woningniU Utrecht-Eibergen is mogeiyk Prot chr g leeftijd tussen 23 en 40 jaar Bekendheid met verpleging van mannen en/of reclassering strekt tot aanbeveling Sollicitaties te richten aan de Directie der Vereni ging Rekkense Inrichtingen te Rekken = 4 lessen per week ^ in liet bezit van Hoofdakte + l.o.-Engels Vage Voor BEDRIJFSAAN HANGERS In diverse model len Vraagt folder aan Van Geest Nieuw Arasterdaralaan 12 Kanaleneiland Utr Tel 81096 I LERAAR WISKUNDE = 4 lesen per week ^ in het bezit van Hoofdakte - f - l.o.-wiskunde T.V.-APPARATEN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf ƒ 225 53 cm vanaf ƒ 376 alles raet volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook In huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 g SoHlcitaties met vermelding van bevoegdheden enz S aan de directeur der school Grebbelaan 15 Herlst en winter naderen Nu uw KLEDING naar chemische wasserij J van Jempen Wes terkade 36 tel 27073 Filiaal Willem van Noortstraat hoek Joh de Bekastraat tel 12787 Utrecht Te koop leeg te aanvaarden WONING omgeving Kanaalstr Koopsom ƒ 17.000 k.k Br no T 5259 Adv Bur Alta Paus dam Utrecht Kunstleren bekledlngs HOEZEN voor d.e VW diverse tinten ƒ 76 per stel met montage ƒ 82,50 H Gazenbeek Jr Twijnstraat 61 tel 16710 Utrecht Verhuur van V.W BUSJr V.W de Luxe en V.W besti Ford Taunus 17 M All-ri verzekerd met radio W de Jong Volkerakstraat 29 u 81714 HUIS te koop aangeb omge ving Stadion Prijs ƒ 63.000 te gen ruil van huurflat Liefst flat Israëliaan Br no 1-985 bur UN Beckers KOLENHAAKD in prima staat zo goed als nieuw Wittevrouwenstraat 42 bis in gang om de hoek DEKZEILEN in diverse maten Rubberkabels grote partij per kg ƒ 3 Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 Hoograven Gunstig gelegen HOEKHUIS met garage en tuin Ind L-vormige woon eetkamer keuken w.c en hall Ie etage 3 slaapkamers en douche Leeg per 1 dec a.s Koopsom / 62.500 Inlichtingen verstrekken de makelaars H J C Pieters en Zonen Jans kerkhof 24 Utrecht Tel 14906 VITRINES ladenkasten toon banken enz Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 Te koop Italiaanse KINDER WAGEN rood wit Billijke prijs Pauwstraat 28 bis a Te koop WOONBOOTJE « Va m Te repareren stalen bak / 300 contant Bevr tegen 6 uur A J de Heer woonboot Hol landia " a.d Vecht Utrecht De Meem aan de Mareiaan na bij de Ten Veldestraat Royale MIDDENSTANDSWONINGEN. Vanaf ƒ 51.000 k.k Geheel vrije vestiging Te bezichtigen dagelijks op het werk van 4-6 uur en zaterdags van 10—5 uur Alle inlichtingen bij mak kant P Kraaljeveld Parkstr 20 te Utrecht Tel 030 - 12196 en 13661 HUISKAMERAMEUBLEMENT bestaande uit uitschüiftafel en 6 stoelen ƒ 90 Cremerplein 16bisA tel 32833 FORD CORTINA 1983 kK stand plm 40.000 Wordt ver kocht wegens familie-omstari digheden Telef 27602 Luxe 2 - en 4-KAMERFLATS zgn maisonnettes in Utrecht Centrale verwarming luxe keuken - en badinrichting bal kon Uftinstallatie Oplevering spoedig Inlichtingen en teke ningen bij Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensingel 53 Utrecht Telef 15012 SNELBROMMER Batavus Su per Sport in staat van nieuw Prijs ƒ 275 Soerabayastr ' 2 Tel 030 - 31119 TE KOOP GEVRAAGD AUTO'S MOTOREN ALPEN KREÜZER 1963 AUTOVERHUUR KAREL TON De nieuwe Vauxhall Viva en Ford Cortina Volkswagens 1200 1500 bus of bestel Opel Rekord en KapitSn Simca lOOO Prijzen vanaf 13 cL p km excl of 17 et Ind benzine A.R verz inbegrepen Wijde Begijnestr 3 aan parkeerplaats tussen Voor straat en Noorderbrug Tele foon 13265 ƒ 1750 Alpen Kreuzer 1964 ƒ 2000 Bagagewagentje ƒ 360 Sunny Camp " Krullelaan 6 Zeist Tel 03404 - 16737 GELD NODIG BEL 05900^37.645 • ALVOBA - Verkoop van huurmateriaal Hieronder bevindt zich veel slechts even gebruikt MATE RIAAL Enkeldakstenten al vanaf ƒ 25 Dubbeldakstenten vanaf ƒ 50 Bungalowtenten vanaf ƒ 160 Enz enz Bij be taling van 10 pet van het aan koopbedrag is reservering mo gelijk Vraagt hierover nadere inlichtingen Sunny Camp " Krullelaan 6 Zeist Tel 03404 - 16737 Halve CELLO met strijkstok en zak / 175 Ruysdaellaan 17 Bilthoven Tel 03402 - 3212 Twee persoons LEDIKANT met binnenveringmatras PrUs ƒ 45 Nestordreet 21 Utrecht TE HUUR AANGEBODEN DAMESMANTELS Modieuze tweed en zonder bont mohair in warme wlntertinten en irai tatie bont Onze unieke krediet service stelt u in de gelegen heid de beste kwaliteit te ko pen W F de wart N.V Oude gracht 293 Utrecht Tel 14740 BIJVERWARMING Inventum 2 St elektr kachel enorm goed ƒ 31 hetelucht radiato ren vanaf ƒ 42 ventilator straalkachels ƒ 74.60 Itho straalkachel - vloerverwarming ƒ 86 L van den Wijngaard W Heukelslaan 2 Erkend instal lateur tel 17382 en AUTO AIROVEN Kanalen eiland Opel Rekord 1966 ƒ 1160 Opel Rekord 1957 / 1650 Opel Rekord 1958 ' 59 roldak leren bekleding ƒ 2250 Opel Rekord 1959 nieuw gespoten ƒ 2400 Opel Caravan 1958 ideaal voor zaken of vakantie ƒ 2160 Opel Caravan 1700 1960 tweekleurig ƒ 2650 Fiat 500 1960-'61 gebro ken wit met roldak ƒ 1850 Fiat 600 1959 tweekleurig met re visiemotor ƒ 1675 Taunus 17 M 1959 tweekleurig ƒ 1960 DKW 1000 1961 ƒ 2760 AUe wagens 3 maanden garantie Financieren vanaf ƒ 360 eigen geld Joh Brouwerlaan 10 telef 34736 bij brug Balijelaan hoek Europa laan Te koop aangeboden POST DUIVEN goed ras A de Vries Nieuwe Keizersgracht 23bisA Utrecht Autosloperij v Kouwen Strijk viertel 13 De Meem vraagt alle voorkomende SLOOP AUTO'S van na 1957 te koop Telef 03406 1567 Te koop SOLEX in goede staat Te bevr Pieter Nleuw lemdstr 39 ' s Avonds na 7 uur AUTO LEBO Met garantie Voor een betrouwbare auto in alle prijsklassen Inruilen en financieren met ƒ 300 eigen geld Tel 14760 Adria&nstraat 27 t.o postkantoor Biltstraat Te koop aangeboden witte BRUIDSJAPON maat 36-38 Seringstr 162 na 6.30 uur Financia Nederland N.V Te koop aangeboden een partil teak PARKETVLOERENHOUT ^ ƒ 8 per m2 plm 80 ni2 Tel 030 - 26875 f contant i Te koop aangeboden Koelstra KINDERWAGEN In prima staat ƒ 75 Maria r Hongarlje dreel 35 voor al uw aankopen JTSCHAP VOOB UTRECHT AMERIKALAAN IK - TEL 030).80377 Te koop aangeb nieuwe 69 cm T.V Griindich serie 1964 met 1 jaar garantie en antenne van ƒ 1098 nu / 695 of / 5 per week FA HERAN Amsterd straat weg 34 telef 20617 Let opl In gang Nylonhuls tot 18 uur AUTOSLOPERIJ BURGERS Speciaal voor Opel - en Taunus onderdelen van 1955 tot 1963 GUdstraat 157 Oude Kerkstraat 20 Utrecht Telef 20120 Shidle PIANO te koop W Jan sen Graadt v Roggenweg 55 Utrecht TELEVISIE TELEVISIE De nieuwste T.V apparaten voor radig 48 cm vanaf ƒ 648 69 cm vanaf ƒ 698 gebruikte tv ƒ 100 ƒ 125 ƒ 145 inbouwen 2e net slechts ƒ 75 antennes 2e net tijdelijk ƒ 50 T.V defect Wij repareren alle merken Het goedkoopste adres waar u vei lig koopt T.V Import L v Eyndt Haverstraat 28 telef 16610 Utr V.W de Luxe bouwjaar 1958 met radio in prima staat V.W de Luxe bouwjaar 1958 ƒ 1700 V.W de Luxe bouwjaar 1956 met schuifdak Inruil ' en fi nanciering mogelijk v Tuyll plantsoen 5 dorp Oud-Zuilen Groot eikenhouten - BUREAU veel ruimte Maliebaan 65 Te koop Engelse KINDERWA GEN raet sierkussen ƒ 75 en damesfiets ƒ 25 Seringstr 176 TE HUUR GEVRAAGD WOONARK ligplaats Utrecht huiskamer 2 slaapkamers keuken toilet douche electr butagas veel bergruimte Br no 1-991 of telef 42106 BREY'S AUTOHANDEL biedt te koop aan Simca Ariane Su per de Luxe bouwjaar 1962 / 3650 Ford Consul 1700 bouw Jaar 1960 ƒ 2450 Fiat 600 bouw jaar 1959 familiebusje ƒ 1650 Simca Elysee type 1957 zeer goede wagen ƒ 1050 BMW Isetta bouwjaar 1960 scoot mobiel verbruik 1 op 25 ƒ 875 Ford Prefect bouwjaar 1957 ' 58 ƒ 650 Ford Versailles bouw jaar 1956 ƒ 325 en diverse an dere auto's Inruil en finan ciering mogelijk Ook van snel brommers De gehele dag en ' s avonds geopend Morelstraat 56 bis Utrecht-Noord Telef 030 - 44801 buslijn 6 ONROERENDE GOEDEREN V.W de Luxe i960 nieuw ge spoten met lederen bekleding en roldak motorisch en me chanisch goed onderhouden V Musschenbroekstraat 61 te Utrecht Te koop FIAT 600 1959 in zeer goede staat Billijke prijs Kruisdwarsstraat 49 hoek Mul derstraat Te koop OPEL CARAVAN 1958 in prima staat Kruisdwars straat 49 hoek Mulderstraat Direct leeg te aanvaarden een HUIS Ook geschikt te maken voor winkel resp reparatie werkplaats zelfs voor dubbele bewoning Ind grote hall ka mer keuken en 3 slaapkamers Vraagprijs ƒ 23.500 Inl telef 36901 V.W 1952 in prima staat tegen elk aann bod Wolfstraat 17 bij de Ie Daalsedijk 2 jaar oude PUCH in prima staat ƒ COO IJsselsteinlaan 34 Te koop aangeb VAUXHALL 1958 Victor met belasting wegens vervanging is goed bod gevr W J V Impelen en Zn aannemers Telef 30698 Para maribostraat 80 Bunnik WOONHUIS met tuin en schuur aan de Prinses Irenestraat Ind grote woon kamer keuken 3 slaapkamers douche grote zolder Opleve ring in overleg Koopsom / 55.000 Inlichtingen verstrek ken de makelaars H J C Pie ters en Zonen te Utrecht Jans kerkhof 24 telef 14906 na 18 uur 03405 - 1385 Van partic FORD ZEPHYR 1958T in uitstekende staat Prijs ƒ 2250 Telef 030 - 83120 SCOOTER merk Goggo 1955 met elektr starter belasting tot 1 dec Technisch onderzoek toegestaan Uiterste prijs ƒ 350 Te bezichtigen ' s avonds na 6 uur Spijkerstraat 4 a Spoedig leeg te aanvaarden BENEDENWONING met afzon derlijk verhuurde bovenwo ning Ind grote suite keuken kelder en 3 slaapkamers Huur bovenwoning plm / 75 per ra Vraagprijs ƒ 33.500 Inl telef 36901 Medisch analiste zoekt KAMER met of met gebruik van keu ken Br no 1-914 bur UN Te koop Heinkel SCOOTER 1959 ƒ 350 Telef 020 - 122331 van 9-17 uur Onderwijzeres zoekt ongemeu bileerde of gestoffeerde KA MERS met vrije keuken voor ƒ 150 per raaaaa Br no 1-903 bur UN Leegkomende WOONHUIZEN en winkelpanden gevr " Tevens enkele arbeiderswoningen Aan biedingen gaarne aan Nic Rijk sen makelaar taxateur Witte vrouwensingel 63 Utrecht Tel 15012 T koop gevraagd ARBEIDERS WONING gaarne opgaaf van in deling vaste lasten en koopprijs Br no 1-819 bur UN Schouwen-Dulveland Modern HERENHUIS te koop aangeb met grote garage event te ex ploiteren als zomerhuis op eigen grond te Renesse prijs / 60.000 k.k zomede een stuk bouwgrond met bouwvergun ning te Burgh-Haamstede gr 620 m2 prijs / 12.000 k.k Belde objecten gunstig gelegen met betr tot recreatie Br no 1-891 bur UN dan wel telef 010 - 322721 Gepensioneerde heer zoekt PENSION of pension alleen met warme maaltijd even tueel eigen bed Br no 1-8B6 bur UN AUTO'S AUTO'S AUTO'S Simca 1000 1962 kleur rood zeer mooi / 3450 Ford Zephyr 1960 pracht wagen met radio / 2350 Ford Consul 315 1962 fantastisch goede auto / 3250 Chevrolet Bel Air 1960 met radio 6 cil gewone versnel ling zeer goede auto ƒ 4250 Ford Falcon 1960 met radio pracht auto ƒ 2750 Daf 600 de Luxe 1961 in zeer goede staat nieuwe motor ƒ 1850 Opel Re kord 1956 moet gespoten wor den ƒ 600 Inruil en financie ring mogelijk Tel 35238 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht - Te koop CITROEN 2 CV In zeer goede staat Bouwjaar no vember 1959 Prijs ƒ 1476 Poort straat 17 Te aangeb WINKELRUIMTE Nachtegaalstraat met woning Br no 1-867 bur UN Amerikaanse leraar met vrouw en baby vraagt te huur een gemeubileerd HUIS of gedeel te van huis in het oosten van Utrecht mag ook buiten Utr Robert Knych Soesterberg American school Wegens omstandigheden te koop aangeb AUSTIN SEVEN Te bevr Schoolplein 4 Utr Tel 030 - 19442 M G CABRIOLET te koop bouwjaar 1961 Ms Tripkade 17 Utrecht Te koop van partic FORD TAUNUS 12 M prijs ƒ 550 Koppestokstraat 37 bis Royale MIDDENSTANDSWO NING te Harmeien Be v grote woonkamer zijkamer keuken w.c douche 5 slaapkamers voor - en achtertuin m schuur Prijs nader overeen te komen Inlichtingen makelaarskantoor P P Kraaljeveld Parkstraat 20 te Utrecht Telef 12196 Van partic FORD CONSUL in prima staat Vraagprijs ƒ 47i Molenstraat 4 Vreeswijk Tel 03470 - 526 Te koop gevr Heinkel SCOO TER niet ouder dan 1961 Uiter lijk minder belangrijk doch wel goed Br met prijs no 1-1051 bur UN Te koop van particulier DAP 750 met roldak bouwjaar 1962 36.000 km Telel 03402 - 4288 ZIE OOK PAGINA 17 Makelaarskantoor Degenaar en Co biedt te koop aan te Soest Zuld helft van dubbel met garage cv olie Ind woon eetkamer 8x4 Amerik keu ken 4 slaapkamers badkamer Vraagprijs ƒ 81.500 Verder nog enkele woningen en VILLA'S o.a te Vianen Soest Soester berg Driebergen Doom Odijk Bathmen Zutphen v,a ƒ 25.000 Inl F Th J Degenaar Hezer Engweg 29 Den Dolder Telef 03402 - 4946 D V d Hooft Schr van der Kolklaan 34 Den < Dolder Telef 03402 5818 Gevr per 1 oktober door 1 liste ongemeubileerde ' SLAAPKAMER raet kookt eenheid in Zeist of oragev Br aan mej G W Heei Kopermolenweg 4 Epe PERSONEEL AANGEB Gepens technisch ambt in zit van rijbewijs zoekt ' de ochtend passende WE KRING Br no 1-958 bur Echtpaar dat vrije tijd en stelwagen bezit stelt zich eehikbaar voor THUISWE onverschillig wat Br no bur UN r^fTIMMERMAN vraagt timi of onderhoudswerk bij part j lieren Br no 1-979 bur 1 JONGEMAN 19 jaar i.b.v.bewijs B E met techn 01 elektr en Mulo z.z.g.g.leerl vertegenw.-servlee-mteur chauffeur besteller,koop buitendienst en derg no 1-981 bur UN JONGEDAME 24 Jr stud ] derscherming B zoekt pas de werkkring liefst op so ' ter rein Br no 1-987 bur T Voor al uw TIMMERWEb elt u telef 26875 Biedt zich aan eerste HEB K.-VPPERSBEDIENDE Br opgave van loon no 1-1059 UN PERSONEEL G,EVi?i Gevr op motorsleepbootDEKJONGEN plm 16 j den Ooster kade 28 Demka Utrecht vraagt voo reet in tijdelijke dienst £ VEERSTEES SoU mond telef Havenweg 7 Utrecht leloon 428 24 toestel 378 Confectle-ateller S Rozen N.V Jutfaseweg 157 Utr vraagt voor direct MODB * TES Aanm dagelijks van uur aan bovenstaand adre Confectie-atelier S Rozen N.V Jutfaseweg 157 üti vraagt voor direct STR STBRS Aanm dagelijks 8 17 uur aa n bovenstaand ai Voor onze ateliers vragen voor direct of later K STERS naaisters handafv sters strijksters en leerlir Wij maken het betere g damesjaponnen Deze v ¦ kring is interessant omdal geen lopendebandwerk is vendien Is het zelfstandii prettig werken ook omdi ervaring üi ' t maken van ding kimt opdoen Geleger tot solliciteren dagelijks ti 8 5 uur of na telef afspi Reiskosten worden vers Joio Couture N.V Nu G racht 64 Utrecht Tel 1 Gevraagd 2 VERK00PS1 en 2 leerl verkoopsters Jonger dan 16 jaar 6-da werkweek Reiskosten wc vergoed Gez Hermans Si nenmagazijn Lg Jansstra 10 Utrecht Telel 030 - 1 - Cartonnagetabriek D Mie N.V Kanaalweg 86 Uti vraagt nette MEISJES di geleld willen worden voor tonette Aanm dagelijks sj bovengenoemd ad res *¦ Wij hebben plaats voor hai « i JONGEMANNEN voor fab %•¦' werk Zij die gevoel h « vv ' voor machines genieter li ' voorkeur warendorf-Pi S ' Oude Gracht 334 ' fs Banketbakkerij Kokerlj ':] de Hoog Boots Oudkerkhi ¦« telef 10330 vraagt een lei | ó WIN KELJUFFROUW i-J Wasserij de Zon vraagt CH \ m FEUR-SORTEERDER Hp Zonstraat 25 Telel 10035 Wanneer uw dochter niet leerplichtig is laat haar da nuttigs leren geef haar d voor de V.O.C.-opleiding MODINETTE Normaal lo dens leertijd Aanm A voor Jongens - en klnderkl Rocobé Overste den Oui 30 Utrecht tel 31441 L stopt voor het bedrijf Gevr op klein handelsks voor afwisselend werk KRACHT 16 è 17 jaar opleiding en typen Sol ties Netaline Onderne Gildstraat 159 Utrecht 23520 Grote fln.-lnstelling bied me BIJVERDIENSTE as tleve algem ontw per Br no 1-804 bur UN Bejaarde heer te llthoven toegewijde HUISHOUDI Br no 1-938 bur VN 
99999999 663?3311777?7700?0 000032020201020001020002020200010200010200010200010200010102010002020001010200 02020101020001020002020001020053020001 00000102000102000102000002000202000102 FORD CORTINA 1963 km stand plm 40.000 Wordt ver kocht wegens familie-omstan digheden Telef S7602 TE KOOP GEVRAAGD Metaalbedrijf Uppelsehotenvraagt WAAKHOND Onder 1 telef 22146 of Weerdsingel oz 99 Utrecht ' re koop gevraagd:oude INBOE DEL en oude metalen de hoog ste waarde Lompen - en kelder n zolder opruimingen Tel 44427 fOSTZEGELS Particulier raagt postzegelverzamelingen osse postzegels en brieven Tel 330 - 35452 Br no 1-843 bur UN re koop gevr KABINET an tieke of oude kast olievat met kraan voor oliestook Glas - o £ lubbele ra men Telef 13202 3RANDKAST gevr Aanb met " nerk hoogte en prijs aan Post bus 6 te Soest Tel 02955 - 4240 OOK UW KINDEREN ZIJN BIJ DE GRUYTER KIND-AAN-HUIS Ja kinderen doen graag boodschappen voor moeder bii De Gruyter Moeder koos De Gruyter óók om de 10 % korting Kinderen hebben zo hun eigen redeneni ' Als het woensdagmiddag is mogen wii boodschappen doen Want I dan zijn we vrij van school Ja altijd bij De Gruyter i dat moet van Moeder Ze spaart de oranje bonnetjes i voor geld en Oma ook Fijn wij ' mogen het Snoepje I van de Week houden Soms krijgen we het van Oma I ook nog ' n keer Oan hebben we er twee En we I moeten van Moeder ook altijd vragen wat deze week reclame is HOW Geldig von 9 t/m 15 september 1964 CRATISU % PRUS 0 % elk 3e pak De Gruyter elke 2e fles De Gruyter PUDDINGSAUS van ' 47 et In 4 verrukkelijke vruchtensmakens ¦ oardbeien kersen framb.ibessen en abrikozen Ckir \ BÉT Cl IWA KLEINTJES tot 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 cent VERVOLG VAN PAG 16 TE HUUR GEVRAAGD ^ ¦ Gevr per 1 oktober door ana lliste ongeraeubileerde ZIT ISLAAPKAMER met kookgele Igenheid in Zeist of omgeving aan mej G W Heering Sopermolenweg 4 Epe PERSONEEL AANGEB jcpens technisch ambt in be ^ It van rijbewijs zoekt voor de ochtend passende WERK KRING Br no 1-958 bur UN pchtpaar dat vrije tijd en be itelwagen bezit stelt zich be ' chikbaar voor THUISWERK Inverschillig wat Br no 1-971 lur UN rIMMERMAN vraagt timmer Ibf onderhoudswerk bij particu ilieren Br no 1-979 bur UN IJONGEMAN 19 jaar i.b.v rij Ibewijs B E met techn ontw | elelctr en Mulo z.z.g.g als leerl.-vertegenw.-service-mon-Iteur chauffeur besteller ver J koop buitendienst en derg Br no 1-981 bur UN JONGEDAME 24 jr stud Kin derscherming B zoekt passen de werkkring liefst op sociaal terrein Br no 1-987 bur UN Voor al uw TIMMERWERK belt u telef 26875 Biedt zich aan eerste HEREN K.^PPERSBEDIENDE Br m opgave van loon no 1-1059 bur UN PERSONEEL GEVR Gevr op motorsleepboot een DEKJONGEN plm 16 j Mel den Oosterkade 28 Calorievrij Natrena smaakt evengoedals dikmakende jsfiikef Demka Utrecht vraagt voor di rect in tijdelijke dienst SER VEERSTERS SoU mond oJ telef Havenweg 7 Utrecht Te lefoon 42824 toestel 378 Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 167 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-17 uur aan bovenstaand adres Confectie-atelier S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct STRIJK STERS Aanm dagelijks van 9 17 uur aan bovenstaand adres Eindelijk geen bij - of nasmaak meer dank zij twee samenwerkende zoetstoffen Vraag uw apotheker of drogist * n gratis monster en proef het morgen zélf Voor onze ateliers vragen wij voor direct of later KNIP STERS naaisters handafwerk sters strijksters en leerlingen Wij maken het betere genre damesjaponnen Deze werk kring is interessant omdat het geen lopendebandwerk is Bo vendien Is het zelfstandig en prettig werken ook omdat u en'arlng in ' t maken van kle ding kunt opdoen Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tussen 8 5 uur of na telef afspraak Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N.V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Tel 11981 \ • elegante tafelverpakking * met 500 tabletjes 3J0 • Een handig zak^osje met 100 tabletjes 0.90 Calorievrij zoet Natrena Gevraagd 2 VERKOOPSTERS en 2 leerl verkoopsters Niet jonger dan 16 jaar 5-daagse werkweek Reiskosten worden vergoed Gez Hermans Schoe nenmagazijn Lg Jansstraat 8 10 Utrecht Telef 030 - 12752 Cartonnagefabriek D Miedema N.V Kanaalweg 86 Utrecht vraagt nette MEISJES die op geleld willen worden voor car tonette Aanm dagelijks aan bovengenoemd adres Goedgekeurd door de N.V S Wij hebben plaats voor handige JONGEMANNEN voor fabrieks werk Zij die gevoel hebben voor machines genieten de voorkeur Warendorf-Papter Oude Gracht 334 Banketbakkerij Kokerij Huize de Hoog Boots Oudkerkhof 44 telef 10330 vraagt een leerling WINKELJUFFROUW Wasserij de Zon vraagt CHAUF FEUR-SORTEERI5ER Aanm Zonstraat 25 Telef 10035 VAN DÜBEN'S COESETTENMAGAZIJNEN vragen VERKOOPSTER en LEERLiNG-VIRKOOPSTER Aantrekkelijke voorwaarden vergoeding van reiskosten Indien U buiten de stad woont Sollicitaties aan onze zaak te Utrecht OUDE GBACHT 141 - XIX 030-1 13 14 Wanneer uw dochter niet meer leerplichtig is laat haar dan Iets nuttigs Ieren geef haar dan op voor de V.O.C.-opleiding voor MODINETTE Normaal loon tij dens leertijd Aanm Atelier voor jongens en kinderkleding Rocobê Overste den Oudenln 30 Utrecht tel 31441 Lijn 11 stopt voor het bedrijf Gevr op klein handelskantoor voor afwisselend werk ADM KRACHT 16 è 17 jaar Mulo opleiding en typen Sollicita ties Netaline Onderneming Gildstraat 159 utrecht Telef 23520 Grote fin.-instelling biedt rui me BIJVERDIENSTE aan ac tieve algem ontw personen Br no 1-804 bur UN Bejaarde heer te llthoven zoekt toegewijde HUISHOUDSTER Br no 1-938 bur UN TE HUUR AANGEBODEN re huur ZIT-SLAAPKAMEH raor beslist net echtpaar met varme maaltijd 1 kind geen ezwaar Te bevr Kromme < rieuwe Gracht 12 S.angeb voor verlofgangers [ root gedeelte gemeub HUIS tl bosrijke omgeving te BUt loven Garage en telef Per 1 lov 1964 Telef 03402 - 2347 ir no 1-948 bur UN lemeub ZIT-SLAAPKAMER iet kookgelegenheid voor een lame alleen Br no 1-982 bur FN ' e huur aangeb WERFKEL ER Br n o 1-983 bur UN ALEN voor vergaderingen ruiloften en partijen Café De ampioen Jutfaseweg 219 Utr ' elef 82872 RUIDSWEELDE bij Extase,leutenseweg 53 telel 30113 erhuur van bruidskleding,)k voor bruldsbouquet trouw Jden zaal fotograaf enz enz rgen wjj LASWERK voor een bruiloftt feestavond gratis ter be hikklng als uw dranken be eld zijn bij Wijnhandel Pol aut Leldseveer 25 Utrecht elef 17274 uto - caravan - en BOTEN PALLING Postadres R Mesu loesemstraat 8 Utrecht Tel 670 ' OONRUIMTE voor één Jaar k geschikt voor gezin met inderen Br no 1-8 58 bur UN angeb diverse gemeub KA BRS „ Standing " Hambur irstraat no 1 AMER te huur aangeb met tlledig pension en stookgele ^ nheid Geen beroeps Da jstakade 82 Utrecht ït fris SLAAPKAMERTJE te tur alleen slapen voor nette tigeman ƒ 8 per week Br no 174 bur UN lime ICAMER met aparte apkamer parterre gemeu eerd en voorzien van c v ste wastafel en gas Met war maaltijden Geschikt voor itpaar zonder kinderen W Zwijgerstr 29 Utrecht TE HUUR GEVRAAGD zoek door omstandigheden dwongen voor mijn kamer woner reeds 4 Jaar een pret e huurder med drs een aere KAMER Huur tot plm 0 per maand Br no 1-962 r UN vr gemeub KAMER met mt gebruik van keuken t spoed Br no 1-965 bur urige Jongeman zoekt KA IR Huur tot ƒ 80 per mnd ef 16881 ' riendinnen zoeken gestoff AGE met keuken Br no 3 bur UN huur gevr door 3e Jaars Jisch student een KAMER sink Hamersestraat 8 stervoort Tel 08303 - 265 geman zoekt KAMER Tel - 944673 H V d Berg astraat 12 A'dam O Jong echtpaar zoekt on leubileerde ETAGE of nrulmte met kookgelegen l Br no 1-925 bur UN ol 103404 - 12702 rKEL(TJE met woonhuis rschillig waar Tel 030 - 6 of b r no 1-920 bur UN huur gevr voor de avond 1 of event te koop LAD l BVz m Julianaweg 389 lisch analiste zoekt KAMER of met gebruik van keu Br no 1-914 bur UN ervvijzeres zoekt ongemeu Tde of gestoffeerde KA ÏS met vrije keuken voor I per niRana Br no 1-903 UN re heer kerngezond ge ioneerd zoekt voor spoe - ZIT-SLAAPKAMER met ion of slaapkamer met hui c verkeer Br no P-5256 Bur Alta Pausdam Utr msioneerde heer zoekt SION of pension alleen warme maaltijd even eigen bed Br no 1-865 UN rikaanse leraar met vrouw laby vraagt te huur een ubileerd HUIS of gèdeel m huis in het oosten van ht mag ook buiten Utr rt Knych Soesterberg ican school mislukt huwelijk gevr TOSTHUIS voor vrouw en ilgaande kleuter Jongetje Br no 1-887 bur UN rwijzeres zoekt ZITKA en slaapkamer met keu Br no 1-886 bur UN nvijzeres zoekt eenvoudi OLDERKAMER bij voor in r k milieu Br no bur UN esstudente Ie jaars zoekt end KAMER Br Ir K ker Burg Lef de Moo laan 71 Rotterdam-13 TM 186132 ht een KOSTHtSÏS Br ' 998 bur UN OOK PAGINA 17 W PP GRUYTER zelfs op deze weekreclames 10 % WINKELMEISJE gevr leeftijd 16 17 jaar Morelstraat 36 Utr Brussel gelegenheid voor meis je vlot Prans te leren spreken als KINDERVERZORGSTER in uitsluitend Frans sprekend ge zin hulp voor ruw werk aanw dient van aanpakken te weten Huiselijk verkeer eigen kïimer ƒ 200 per maand Minimum leef tijd 18 j Br no 1-939 bur UN Wasserij de Zon vraagt MEIS JES of gehuwde vrouwen voor halve dagen Aanm Zonstraat 25 tel 10035 Ver van M.O.-leraren in het boekhouden Grondige opleiding voor MIDDENSTANDSDIPLO MA praktijk dlpl boekhouden M-B.A Opl door ervaren en uitsluitend bevoegde leraren Rep cursussen voor afgewezen kandidaten Inl bij het secr Trumanlaan 495 Kanalenell Telef 37018 Net meisje zoekt een leuke VRIENDIN Br no 1-861 bur UN Mevr W Tripplaan-Rotteveel gedipl verpleegster magneti seren en HELDERZIEND con sult Alle dagen van 9-9 uur alleen na afspraak Fred Hen drikstraat 46 telef 22598 liiiiiSiiïjiiiiillinilIli iil VERPLEEGHULP gevr bijhulpbehoevende werkende vrouw Omg Wilhelminapark Werktijden en salariëring nader overeen te komen Event ge schikte bijverdienste voor han dige werkstudente Br no 1-904 bur UN Leerl KOK-BANKETBAKKER gevraagd Van Veens ' Snack bar en Banketbakkerij Leldse weg 7 Telef 11676 Gevr SCHILDERS en halfwas V burgerwerk en nieuwbouw Na 7 uur Oude Kerkstraat 33 bis Metaalbedrijf Uppelsehoten vraagt JONGENS voor licht sloopwerk Metaalafdeling Aan melden Weerdsingel O.Z 99 Schoorsteenveegbedrijt DOM STAD ' telef 16852 - 19627 Wa genstraat 26 bis schoonmaken van kolen " en ollehaarden geen roet of stof elektrisch of vanaf het dak KARATE-INSTITUUT Jan Fa vier voor zelfverdediging be heersing ontwikkeling en zelf vertrouwen Cursus voor dames en heren ook op de dag Inl en Inschr ' s maandags t.m vrij dags vanaf 10 uur Havikstraat 55a Utrecht Telef 030-10559 Gevr HULP in de HUISHOU DING van half 9 tot 5 uur Me vrouw Schwarz Wijde Begiine straat 26A Aanmelden donder dagavond a.s van 7-8 uur HAARUlTVAL Roos Binnen enkele dagen geen haarultval en roos door Emsi " Uit klitwor tel getrokken op Franse brande wijn en klnine bereid volgens oud recept ƒ 1,35 per flacon Vol ledige kuur ƒ 2,45 In Utrecht alleen verkrijgbaar bij Drogiste rij T P van de Bregh en Zn Steenweg 66 telef 22319 Anno 1812 t Noorderlicht zoekt voor de verkoop van goederen gemaakt door mindervaliden enke le VERTEGENWOORDIGERS Aanm J v Effenstraat 25 Utrecht donderdag en vrijdag a.s tussen 19 en 21 uur Metaalbedrijf Uppelsehoten vraagt KNIPPERS en lassers Aanmelden Weerdsingel O.Z 99 SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF HANIQU Elektrisch of van af het dak Vaklnmdig schoon maken van kolen - en oliehaar den Geen roet of stof in huls Draaiweg 5 telef 17657 Net MEISJE gevr in drogis terij plm 17 tot 18 jaar met liefst 1 of 2 jaar ervaring Wel voor zo spoedig mogelijk Drogisterij Fr Francken Beet hovenlaan 18 Oog in Al Na 6 uur no 20 telef 31979 Een PASFOTO van Foto v d Heide gevoegd bij uw sollicita tie verzekert u 100 % meer kans van slagen Voorstraat 54 Utr Telef 18236 Boekhandel Bijleveld vraagt per 1 okt een KRACHT voor eenv adm werk Opleid Ulo of der gelijke en typen Telef 10800 Janskerkhof 7 Utrecht Sidney Geiler Engelsman begint op 18 sept 18.00 uur Kindje blij zegt ta ta ta heeft een PLASTICBROEKJE S.G.A Gevr nette JUFFROUW voor onze groentenafd om enige voorlichting te geven en pret tig kan helpen Oudere leeftijd geen bezwaar Ook vragen wij enige dames voor de panklare groentenafd Hoog loon Pret tige werkkring Aanm voor 6 uur Klaarenbeek's Supermar ket V Egmontkade 72 Utrecht Telef 42181 ol na 6 uur alleen telef 12006 GELD BESCHIKBAAR o.a voor auto's nieuw en gebruikt mits niet ouder dan 1957 waar bij u het geld desgewenst zelf in handen krijgt om de autp contant te kunnen kopen Ook verstrelcken wij geld op reeds in uw bezit zijnde autos ' Bö ge ' Druikte auto's geen all-risk ver zekering verplicht Discrete en vlotte afwikkeling binnen 24 uur gereed Ook s avonds na 7 uur en op zaterdag tot half 1 ge opend Stichts Aussurantiekan toor Oude Gracht 309 bis tel 11276 Gevraagd TIMMERMAN Haze laarstraat 74 een cursus Gevr WINKELJUFFROUW V de slagerij Prettige werk kring Hoog loon Slagerij Van Beek Donkerstraat 13 zijstraat Steenweg Utrecht Tel 15695 Het Nylonhuis voor het vakkun dig KORTER MAKEN van man tels rokken plissé rokken enz Veranderen en moderniseren Amsterd.str.weg 34 tel 20617 ENGELSE CONVERSATIE voor beginners en op 23 sept 20.30 uur voor gevorderden institnnt Rozendaal lueas boiwerkiS - tel 133 60 Gevraagd VERKOOPSTERS hulp-verkoopsters en leerling verkoopsters Aanmelding dage lijks van 10-1 uur en van 2-6uur bij Modehuis BBhmer Nachte gaalstraat 74 telef 10220 na 6 uur 24188 Gevr WERKSTER voor 2 och tenden per week Mevr Dek ker Rubenslaan 43-1 Utrecht KUNSTGEBITREPARATIE v.h Oudwijk Spoedreparaties na enkele uren gereed W C Bunschoten Erkend tandtechnl cus Kerkstraat 4 bij Nachte gaalstraat Utrecht Tel 12330 Gevr nette WERKSTER Aanb na 6 uur mevr Vaas Blltstr 45 bi5 Utrecht Jit Jersey lodustrie N.V Vries lantlaan 6 Utrecht eindpunt lijn 7 telef 82611 vraagt voor direct of later beschaafde MEISJES van 16-17 jaar op di verse afdelingen o.a als stik ster knipster kettelaarster af werkster enz Bij geen ervaring bestaat de mogelijkheid hier voor opgeleid te worden Aanm aan bovengenoemd adres tus sen 8 en 18 uur Klaarenbeek's Supermarket vraagt voor haar bedrijf in Maarssen een nette JUF FROUW voor de vleeswarenaf deling die enige voorlichting kan geven en prettig kan hel pen Oudere leeftijd geen be zwaar 5 daagse werkweek Hoog loon en bedrijfskleding aanwezig Aanmelden voor 6 u Klaarenbeek's Supermarket v Egmontkade 72 Utrecht Telef 42181 of ons bedrijf in Maars sen na 6 uur alleen telef 12006 TYPEN-STENO leert u het best bij een gespecialiseerd Instituut Prospectus op aanvrage Ook voor Ned taal en handelscor respondentle naar Instituut St Jozef Oude Gracht 375 Utr Telef 29362 Nette WERKSTER gevraagd voor 1 of 2 ochtenden per we Mevr Laarman Emmalaan 18 telef 27226 Expeditiebedrijf „ DE LUIFEL"Neude 35 36 telef 17605 Ver huizingen transporten ' kamer verhuizingen pianovervoer,speciale afhaal en besteldiensten billijke prijzen STOELEN STOFFEREN Laat nu uw meubelen opnieuw stof feren en repareren tegen bil lijke tarieven Even een tele foontje en wij komen vrijblij vend bij u kijken G AUlen telef 29216 en 11304 Het Broekenhuis vraagt voor spoedige indiensttreding een aankomend VERKOPER Steen weg 56 telef 20642 Utrecht BONDS AUTORIJSCHOOL DE LELIE Lessen k f 5,50 per uur in Opel V.W en Vauxhall Theorie gratis Theorie elke dinsdagavond Leliestraat 44 te lefoon 44296 Gevr een POMPBEDIENDE Tevens voor kleine reparaties Caltex service station W Ba rentszstraat 31 a telef 29894 Voor FINANCIERING van AUTOS MOTOREN SCOO TERS DRAGLINES BROM MERS enz naar Ass.-kantoor C M Witjens Mariahoek 21 Utrecht Telef 13471 en 23295 Alle verzekeringen Gevr een ASSISTENTE voor onze afdeling Personeelszaken Opleiding minstens op Mulo niveau goed kunnende typen leeftijd 25 tot 45 jaar Monde linge of schriftelijke sollicita ties aan onze afdeling Perso neelszaken U.B.O N.V Ka naalweg 69 Utrecht Telef 32141 toestel 13 ZALEN voor vergaderingen bruiloften en partijen Café De Kampioen Jutfaseweg 219 Utr Telef 82872 Met spoed gevraagd JAPON NENSTEKSTERS event thuis werksters Tevens vragen wij een ieerl naaister Modehuis L'Innovation Biltstraat 68 Utr Telef 11136 In onze automatiek kan ge plaatst worden een HULP Enigszins met het vak bekend van 4.00 tot 8.00 uur Den Hee ten Bemadottelaan 37 MIDDENSTANDSCURSUS één of twee-jarige opleiding boeken ' in bruikleen Lesgeld f 16 per maand 1 lesavond per week institnnt Rozendaal iucas bolwerk 15 • tel 1 3360 Zes PASFOTO'S f 1.25 geschikt voor alle doeleinden Alleen bij Potobureau ' t Sticht Steen weg 15 Utrecht Mevr Hamung uit Bandoeng PSyCHOMETRISTE PARA(J-NOSTE houdt ledere donderdag en vrijdag consult te De Bilt Tel afspraken 0.30-62127 b.g.g 070 854039 Gevr DIESELMONTEURS elektromonteurs en bankwer ker-lassers Aanm Dleselaggre gatenfabr N.V Aemaf In dustrieterrein Lage Weide Utr Telef 44440 HUWELIJKEN ENZ Gevr elektro - of aank MON TEUR Fa Kemme Vinken laan 2 Bilthoven Telef 2226 HUISH HULP gevr voor de dag in gezin met 4 kleine kin deren Mevr Andriessen Pie ter Breughelstraat 26 Utrecht VERLOREN paspoort HancerMuzaffer no 126350 Instanbul 1926 Gelieve terug te bezorgenTulpstraat 62 Gevr radio - en T.V.-MONTEUR Fa Kemme Vinkenlaan 2 Bilt hoven Telef 2226 Demka-Utrecht kan direct tij delijk beschikbare ARBEIDERS plaatsen Leeftijd 23-50 J Week loon f 140 bruto 3 ploegen dienst Weekloon f 137 bruto 2 ploegendienst Tel 030 42824 Toestel S7S Dagelljfa te bellen van 8.30-17.30 uur RECLAMEVERSPKEIDERS ge vraagd voor Tuindorp-Tuinwijk en Vogelenbuurt Br no 1-1049 bur UN Slijterij-Wijnhandel vraagt een JUFFROUW voor winkel en enkele huish werkzaamh Leef tijd plm 25 jr v Dorsten Vre denburg 32 Utrecht 10 RIJLESSEN voor ƒ 55 door gediplom instructeurs In de nieuwe Opel Rekord en V.W Halen en brengen gratis Bonds rijschool „ Combi " M Bus Nan senlaan 38 Tel 36334 Utrecht Eenvoudig MEISJE als huis houdelijke hulp bij echtpaar zonder kinderen 2 of 3 mor gens per week Röpke Witte vrouwenstraat 42 bis ingang om de hoek Goede vriend(lnn)en in blnnen en buitenland vindt u bij de ALG CORRESPONDENTIE CLUB Inl gratis Box 6077 Rotterdam Telef 010 33300 WONINGRUIL Bi ] V 23jls Herenmodes kun nen nette meisjes worden gepl als MODINETTE en leerling modinette op modem atelier Prettige sfeer 5-daagse werk week Alle inlichtingen bij het hoofdkantoor Biltstraat 22a na 6.00 uur 22 a bis telef 14886 II.V NEDERIANDSCHE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ Voor uw rijbewijs naar de er kende AUTORIJSCHOOL EWl per les ƒ 6 In nieuwe Opeis Ha len en brengen gratis Telef 41534 E Bus Laan van Char troise 164 Utrecht Groenewoudsedijk 1 - Dtrecht Aangeb mooi BENEDENHUIS bev 2 slaapkamers woonka mer ruime keuken gr plaats met schuur veel bergruimte Gevr heel huis onverschillig waar Bollenhofsestraat 114 Gevr nette WERKSTER voor woensdagmiddag 2 6 uur Hoog loon Eras L Fuchslaan 30 Aanm ' s avonds 7-8 uur vraagt voor haar bedrijfsbewaking Bondsautorijschool MARIANNE Wulverhorstlaan 161 tel 27782 of 80796 Halen en brengen gra tis Voor direct gevr nette OCH TENDWERKSTER van 7.30-12 uur Hoog locn Aanm Chalet Den Hommel Pijperlaan 1 EEN PORTIER Ruilen Gevr vrije 2 kamer-woning Aangeb een 5 - of 4 KAMERFLAT Br no 1-986 bur UN Fabriek van metalen fotolijsten kan voor geregeld werk weer enige THUISWERKERS(sters aanstellen voor soldeerwerk in verf-werk en plakwerk Brie ven met nadere gegevens onder no 1-821 bur UN voor controle - en bewakingsdiensten in continudienst DAGCURSUS TYPEN aanvang ¦ direct Lesuren 8.30-10.00 uur instifnnt Rozendaal Iucas bolwerk 15 - tel 13360 Gevr een Ie en 2e KAPSTER P Strlkkers Van Dijcklaan 2 Bilthoven Leeftijd tot ca 40 jaar 22 jaar WONINGRUILBEMID DELING voor eigendommen en huurwoningen tevens aan - en verkoop huizen hypotheken en verzekeringen Gratis proef nummer op aanvraag verkrijg baar bij Woningruilcentrale Nederland oftewel Van der Plaats ' Woningbureau Spoor straat 11 Utrecht Telef 13758 Wij vragen DAMES voor het dag onderhoud van kantoorge bouwen Inl N.V Cemsto Vee marktplein 5 Het bezit van EHBO-diploma strekt tot aanbeveling Wij hebben plaats voor leerling ï,IODINETTES en leerl strijk sters Pers aanmelding Fa Spekkels Prof Ritzema Bosin 41 telef 14002 De Stichting S.O.V.-Kanttaes vraagt voor haar kantines te Utrecht VRL KANTINEPER SONEEL voor 43 uur per week V maandag t.m vrijdag Goe de arbeidsvoorwaarden Plezie rige werkkring Leeft 18 tot 35 jaar Aanmelden donderdag 10 september a.s vn 4 uur ' s mid dags tot half 8 ' s avonds in de S.O.V.-kantine in het Hoofdkan toor van Van Gend'en Loos Ca tharljnesingel 47 te Utrecht U kunt ook schriftelijk solliciteren aan ons Hoofdkantoor Hlerony musplantsoen 12 te Utrecht Voor direct kunnen wij weer plaatsen LEERLING PERSERS en leerlingen of ongeschoolden voor de coupeafdeling Aanmel den dagelijks van 9—6 uur bij de N.V Confectie Industrie Ro cobê Overste den Oudenlaan Lijn 11 stopt voor het bedrijf Na 6 uur Burg Norbruislaan 438 Zuilen U en Briljantlaan 78 Hoograven U MACHINESCHRIJVEN steno grafie beide vakken Staatsge diplom leraar Talen boekhou den Instituut Alb Wind Zuider zeestraat 27 Utrecht Tel 82627 Spoedcursus typen f 3.75 per week Aanvang direct Even eens verhuur van kofferschrijf machines Aangeb 6-KAMERWONING op Overvecht hoekhuis langs ver keersweg Vrij uitzicht op de bossen Huur ƒ 15.80 per week Gevraagd doorkijkwoning op Transwijk Kanaleneiland event ook woning met bijkeu ken omgeving Krikkelaan eventueel ook 4-kamerflat 4 hoog maar met garage op Ka naleneiland Overhuizing gra tis Inl telef 27602 Schriftelijke sollicitaties met vermelding van leeftijd vroegere en tegenwoordige werk kring te richten aan de afdeling Personeels zaken Postbus 2020 Utrecht Op onze showrooms is plaafs voor een De Bruin's erkend AUTORIJ SCHOOL lest met de nieuwste Opel Kadett per les ƒ 6 10 les sen ƒ 55 Telef 37495 Truman laan 169 Utrecht Asha Confectie-Industrie Oude Gracht 315 Utrecht tel 20709 Op ons atelier voor jongens kleding kunnen wij nog enige MODINETTES en leerlingen plaatsen Aanmelden van 9—5 uur aan bovenstaand adres en na 6 uur bij de heer Van Mou rlk St Josephlaan 50 U Zui len AANKOMEND VERKOPER Utrechtsche Kistencentrale vraagt PERSONEEL voor het ontvsmgen en sorteren van le dige groenten en fruitkisten Melden v ZIjstweg Croeselaan Wie wil een zeer mooi HUIS aan de rand van Utrecht rui len voor een bedrijfspand ga rage ol huis met grote schuur met uitrit Utrecht of omgev Br no 1-911 bur UN en een Les NATUUR EN SCHEIKUN DE voor leerling HBS-b 5e klas geVr Br no 1-1021 bur UN LEERLING-VERKOPER Wij lessen met de nieuwste Peugeot 404 en V.W 1964 ƒ 6 per les Theorie gratis AUTO RIJSCHOOL Verkerk Willem Barentszstraat 72 telef 16028 Leerlinge Utrechts Montessori lyceum De Bilt 3de klasse M.M.S zoekt REPETITOR of andere kracht om de grondbe ginselen van Frans Duits en Engels te herhalen In overleg met de school Dagelijkse les sen liefst in de morgenuren geen avonduren Br no 1-919 bur UN Aangeb MAISONNETTE Van Hoornekade 4 kamers tuin huur plm / 14 Gevr kleiner benedenhuis Utrecht Noord of West Br no 1-910 bur UN Leeftijden resp vanaf ± 20 en 18 jaar Diverse BIJVERDIENSTEN Thuiswerk enz Inl De Tipge ver Pcstbus 21 Hendrik Ido Ambacht In het eerste geval bij voorkeur bekend met radio televisie e.d DIVERSEN Voor directe Indiensttreding gevraagd IMEISJES voor lichte montagewerkzaamheden vijf daagse werkweek 16 vakantie dagen Hoog loon Aanm dage lijks aan ons kantoor Fa RobrI Ingenhouszstraat 28 Utr of te lefoon 14892 AMSTERDAM—UTRECHT Aangeb Amsterdam 4 kamer-flat 2e etage blijvend vrij uit zicht Gevr woning utrecht of omgeving Telef Utrecht 13178 of br no 1-1058 bur UN Meisje 15 jaar zoekt een nette VRIENDIN tot 17 jaar die van dansen houdt Br no 1-967 bur UN Aanmelding kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden bij Voor een leerl VERKOOP STER hebben wij nog een va cante plaats Corner House Pot terstraat 28 Aanm dagelijks tussen 10 en 12 uur Afgemat Moe Schleffer's BLOEDWIJN helpt bijzonder snel Bevat aktief-Leclthine vitaminen en mineralen werkt biovltaal Exclusief bij apo thekers en drogisten Aangeboden ruime 7 KAMER FLATWONING met veel berg ruimte o.a 2 bergzolders 3 vas te wastafels badkamer etc aan het Mulderslotplantsoen Huur plm ƒ 89 p maand Gevraagd 6-kamertlat liefst met cv Ho gere huur geen bezwaar Tel 81526 SCHUURMAN N.V BIJVERDIENSTEN Bi ] Rob bers N.V is plaats voor schoon maaksters Diverse werktijden o.a 6 tot 8.30 uur ' s morgens 5 tot 8 uur ' s avonds Inl Wijde Begijnestraat 8 Utrecht Telef 11553 DIENSTMEISJE gevr 16-20 jr Van 8 uur tot 4 uur Br no 1-908 bur UN AUTOSPUITER J Geerdlnk Het adres voor goed en goed koop spulten Komt u eens pra ten Omloop 69 Gevr een nette WERKSTER voor 2 ochtenden per week Me vrouw Leeuwenberg Biltstraat 97 Utrecht KANTINECHEFFIN gevraagd gewend leiding te geven van 8 17 uur Zaterdags vrij Aanm ' s avonds van 19-21 uur Jade laan 33 Utrecht Oude Gracht 260 fel 13811 BEHANGEN en WITTEN Voor goed behang schilder - en wit werk naar B v d Laan M A de Ru.vterstraat 3 b telef 24636 Groot reisbureau vraagt voor één van haar boekingskantoren te Utrecht alleenst DAME desnoods met kind Geboden wordt gratis dienstwoning met licht water en verwarming en salariëring Behoorlijke lagere schoolopleiding is voldoende Meerdere ontwikkeling strekt tot aanbeveling Br no 1-905 bur UN Op MIDDELGBOOT KANXOOB is plaats voor een A UTO RIJLES ta de Cortina Bevoegd rij-examen bl ] te wo nen Mercurlus Adelaarstraat 114 telef 24096 Gevr KAPSTER goed kunnen de permanenten en watergol ven Salon Daniels v Kasteren Ondiep 26 28 Aanm na 20 uur telef 41668 Fa J Gruter Ie Daalsedijk 212 Utrecht voor het goed koop en vakkundig BEKLEDEN van al uw vloeren Snelle af wikkeling Tevens behangen en stoffeerderlj beschaafde JONOEDAME Voor goede AUTORIJLESSEN De Jong P Saenredamstraat 42 telef 14236 10 rijlessen f 52.50 V.W en Flat 600 In doktersgezin met 5 kinderen waarvan 4 schoolgaand Hef flink MEISJE gevraagd voor dag of dag en nacht A R Falckstraat 1 hoek v Hogen dorpstraat Utrecht AUTORIJSCHOOL C M BEKE Lessen met uitsluitend nieuw materiaal erkend Instructeur KNAC en Vamor Vleutense weg 303 Utrecht Tel 18729 Voor LEESPORTEPEUILLES Ook buitenlandse en thiitse leunt u bet beste terecht bij A.P.B Reading Service BUtstr 166A Telef 23468 Stationsrestauratie Utrecht vr CHEF DE PARTIE en banket bakkersleerL Pers aanm telef 20472 15—18 jaar voor lichte kantoorwerk zaamheden Mulo opleiding en typen ge wenst Aanvangssalaris ƒ 200 — en hoger per maand naar gelang leeftijd en capa - citeiten Brieven onder no 2-4210 aan het bureau U.N 
MTOENSDAG 9 SEPTEMBER 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD EXTRA KOOPJES „ 100 % nylon " fantasie Geheel gewatteerd Wit/bleu en wit/rose 2 t/m 4 jaar Alle maten 9.75 W«camaillot7Eï&nAaplissérok | jlé endiv.kl.i Winterkleurenl 5.9S 2t/m13j'4.95-11.50|j Wol^^iiyicamaillotTfflfcnAaplissérokl Grijs mêlé 2.50 5 r WEEK C&A Overgooier in moderne strepen frisse ruiten en in zwart / 4 f \ wit pepita 40 t/m 48 IU ~ Kat.danel Cash-I Geh.gevoerde rokmir dessin „ Schuttersveld " jnajaarstinten9 -| ladyroy 15 - Fantasfisch Heren - en junior - • man pantalons in TZïifertjW Ó Q kamgaren ^^ U - C-cLr BelO fast b\ouse en^SénjÈoplissé-rok In wit.4t/nil4j Zwart/wit pepita 4.50 5.95 ¦ 5.50-8,95 „ Tricot nylon foam " geheel met nylon gevoerd Marine bruin en groen 7 t/m 14 jr 18.75-24.75 voordelen van Samson halfzware shag uit het plastic pak 1 Samson halfzware shag in plastic pak schenkt u 40 verse sigaretten voor f 1 - 2 Samson halfzware shag in plastic pak droogt niet uit en blijft vers tot de laatste draad 3 Samson halfzware shag in plastic pak wordt niet scherp en bitter maar blijft zacht en pittig Samson halfzware shag in plastic pak behoudt zijn kwaliteit bij vocht vorst en hitte SANSON N.V METAVEBPA - MAARTENSDIJK Fabriek van TranspoTtwerktuigen en Verpakkingsmachines vraagt voor spoedige indiensttreding bankwerkers bankwerkers/lassers monieur^/bankwerkers leerling en halfwas bankwerkers Aantrekkelijice afwisselende werkzaam lieden waarbö eigen initiatief óntwiltkeld kan worden 45-urige werkweek aantrelckeHjk premiestelsel gratis bedrijfskleding vergoeding van reiskosten actieve personeelsvereniging aangenaam werken in modernegebouwen Mondelinge of schriftelijke sollicitaties bij de afd Personeelszaken van N.V Metaverpa Tolakker weg 159 Maartensdijk Telefoonno 03401/444 Voor een onzer Directieleden zoeken wij een RUIM HUIS IN UTRECHT of naaste omgeving op goede stand koop of huur Koopprijs tot ƒ 150.000 — Aanbiedingen ook van H.H Makelaars gaarne onder nr 2-4206 aan het bureau van het U.N de koning van de shag edel pittig-zacht N.V Centraal Autoherstel Bedrijf revtslebedrüf voor autobusmaterteel UTRECHT - CARTESIÜSWEG 90 In verband met een toename van de revi sies aan ons autobusmaterieel is er ge legenheid tot Diaats'ng van MOTORMONTEURS ONOERH.-BANKWERKERS LASSERS Autog en Elektr WERKLIEDEN voor de reiniglngsafdeling LEERLING-SCHILDERS alsmede L.T.S.-ERS die in een technische functie opgeleid wil len worden Voor deze laatste categorie is er gelegen heid tot opname in een der leerlingen stelsels Werktijden maanc'ag ' t.m vrijdag van 7.30—12.00 en U 30—17.00 uur Nadere inlichtingen worden door ons gaarne verstrekt Sollicitaties te richten aan dé Afdeling Personeel zaken of persoonlijk dagelijks op ons kantoor van 8.30—17.00 uur tel 03040141 Kijk dit is nu weer GRATIS I in het komende nummer dit keer een juweel van een patronenbijlage Alle najaarsmodelien voor elke leeftijd Ook grote maten Vol foto's in kleuren Zo volgen nog vele verrassende bijlagen z o fl O o ERBRAHDT WAT/ÜIN Hij ' teder „ ik iiou van je " Zij zacht „ wat lief van je om dat weer eens te zegg en dan verschrikt - Ruik je dat Er brandt wat aan " Nuchter Jawel Maarzo is het leven nu eenmaal en zo is LIBELLE Het hoofd eens heerlijk in de wolken maar ook beide benen stevig op de grond Daarom biedt LIBELLE u naast fijne romantische verhalen een schat aan nuttige praktische tips en advie zen op eik gebied zelfs voor korsten in uw pannen En daarbij nog die extra bijlagen patronen koken breien knutselen enz LIBELLE kan geen vrouwmissenl UMI Wilt u mij direct insctirijven als abonnee op Ubelle Ik betaal per week 0.45 n Ik betaal per giro 5,85 per kwartaal D Naam Adres Plaats Prov Kruis liet vakje van uw keuze aan en verstuur deze bon na invullen in een open enveloppe waarop u een post zegel van 7 cent plakt drukwerk Schrijf op de enve loppe Aan Libelle Postbus 102 Haarlem U kunt de bon ook op een briefkaart plakken Dan frankeren met een postzegel van 10 cent 

Kranten

Ga naar