Utrechts Nieuwsblad zaterdag 8 augustus 1964

22 pagina's Optage 60.0OO UTRECHTSCH NIEUWSBLAD v.h Joh de Liefde N.V Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 72ste JAARGANG No 84 Hoofdredacteur Mr J W Niessink Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.piijzen f 9.95 p fcw 78 et p w Grieks alarm na Turkse luchtaanval op Cyprus ffLanding is nu elk ogenblik mogelijk '^ Griekse lucht - zee - en landstrijdkrachten zijn vrijdag avond in staat van paraatheid gebracht nadat Turkse Sabre-straaljagers waarschuwingsvluchten boven Noord west-Cyprus hadden gemaakt Het Turkse kabinet kwam vanochtend bijeen Een lid van de regering heeft gezegd „ De toestand is nu zo dat een Turk se landing elk ogenblik moge lijk is " In'Ankara wordt ver nomen dat Turkije alle be vriende landen van tevoren van de waarschuwingsvluchten op de hoogte heeft gesteld Alle militaire verloven in Turkije zijn ingetrokken Twee l^Iederlanders vermist Tanker ramt op Rijn plezierboot Van een onzer verslaggevers DüSSELDORF — Met dreunend geweld is vrijdagmiddag om vijf minuten voor vier de Nederlandse plezierboot Ahoy op de Rijn bij Düsseldorf in aanvaring gekomen met de Duitse rivier tanker de Rheintank 11 Door de kracht van de botsing sloegen zestien van de 64 jeugdige Nederlandse opvarenden overboord Twee van hen de 22-jarige A den Hollander uit Gouda en de 20-jarige N van den Dool uit Capelle aan de IJssél zijn nog steeds niet gevonden naar alle waarschijnlijkheid zijn ze ver dronken Twee jonge meisjes liepen een shock op en liggen nog in een ziekenhuis HARRIMAN Volgens gevluchte Chinese diplomaat Kongo-rebel Soumialot krijgt steun van China President Z a wadski van Polen overleden PRESIDENT SOEKARNO IN VRAAGGESPREK „ Revolutionair zijn is enorm vermoeiend ** Het zoeken in Chamnapole nu officieel gestaakt Het zoeken naar de vijf Spaak overlegt met Harriman De opstand en de poging tot machtsovername in Kongo onder lei ding van Gaston Soumialot worden door communistisch China finan cieel gesteund zo hebben vrijdag In Pretoria kringen die in nauw con tact staan met de Zuidafrikaanse in licJitingendienst meegedeeld Dit zou de Chinese diplomaat Toen Tsji ping van de ambassade van Peking In Boeroendi die van de Verenigde Staten asiel heeft gekregen hebben onthuld De Kongolese rebellen zouden in Boeroendi zijn opgeleid Peking zo wordt gezegd beschouwt het voor malig Belgisch Kongo als een „ ideaal proefterrein voor het ver sterken van de Chinese invloed in Afrika " Intussen werd in Eüsabethstad vernomen dat keurtroepen van ge neraal Moboetoe de plaats Kabongo in Noord Katanga hebben veroverd Voorts zouden in Boudewijnstad ge vechten gaande zijn Politie-eenheden en militairen zouden een groot scheepse aanval hebben ingezet om de opstandelingen uit de stad te verdrijven Boudewijmstad is volgens onbe vestigde berichten door regerings gezinde troepen heroverd De op standelingen van Soumialot zouden na hevige strijd met prauwen over het nabijgelegen meer zijn gevlucht Weekblad kondigde komst aan van Zech-Nenntwich Van onze correspondent BONN — De voormalige SS offi-eier Hans Walter Zech-Nenntwich die na in april jl uit de gevangenis te Braunschweig te zijn ontsnapt en daarna met een gehuurd vliegtuig naar het buitenland wist te ont komen zich gisteren vrijwillig bij de justitiële autoriteiten in Duits land heeft aangemeld heeft een vreemde methode gevolgd om twaalf uur ' s middags kregen de autoriteiten in Hannover een tele foontje van de redactie van het ge - | illustreerde weekblad Der Stern ' „ Wilt u Zech-Nenntwich weer terug hebben " luidde de verrassende vraag Een kwartier later stond de man voor de deur van het ministerie van justitie in Hannover In een schrif telijke verklaring betoogde de ex-SS'er dat hij zich niet schuldig achtte aan hetgeen hem ten laste is gelegd De openbare aanklager in Braun schweig had Zech-Nenntwich er on der andere van beschuldigd dat hij in 1941 in Polen zonder enige aan leiding acht Joodse vrouwen en jongemannen met een pistool had doodgeschoten Dat was gebeurd bij een actie tegen de Joodse bevolking van de stad Pinsk waarbij in totaal 5200 Joden werden vermoord We gens gebrek aan bewijs kon de Duitse rechtbank hem dit voorjaar op dit punt niet vonnissen Zech Nenntwich werd ten slotte tot vier jaar tuchthuisstraf veroordeeld Vrienden van de thans 47-jarige oorlogsmisdadiger hebben hem er toe kirnnen overhalen zich vrijwóllig Stan te geven In Brussel kwam vrijdag de Ame rikaanse onderminister van buiten landse zaken AvereU Harriman aan die onmiddellijk besprekingen over de toestand in Kongo begon met de Belgische minister van bui tenlandse zaken Spaak Verwacht wordt dat graaf Charles van Kerckhove van Denterghem de Belgische ambassadeur in Kongo vandaag naar Leopoldstad zal terug keren met een persoonlijke bood schap van Spaak aan premier Tsjombe Belgische regeringskrin gen herhaalden vrijdag dat de re gering een politiek van niet in-menging in de binnenlandse politie ke aangelegenheden van Kongo hul digt De Belgische militairen die zich momenteel in Kongo bevinden treden daar op als niet-strijdende technische adviseurs " „ België is bereid de regering-Tsjombe in alles te steunen behalve in schieten " zo werd gezegd President Alexander Zawadski van Polen is vrijdag op 65-jarige leef tijd in Warschau overleden Zawads kf"leed aan kanker In april werd hij geopereerd wegens een gezwel aan de alvleesklier De Invaal breid de zich echter snel uit en tastte de ademhalingsorganen aan waardoor de dood intrad Zawadski vocht destijds mee in de Russische revolutie en kwam na een stormachtige carrière aan de top van de communistische bewe ging In Polen werd hij tweemaal ge arresteerd en gevangen gezet n.l ZAWADSKI Koel Weersverwachting van het KNMI geldig tot zondagavond opgemaalct te 11.15 ' uur Koel weer met enkele buien maar ook enkele opklaringen Matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind Het K.N.M.l deelt om 30 uur mee Het weer in Nederland is binnen de invloedssfeer gekomen van een la gedrukgebied waarvan het hoofd centrum ' bouere Engeland ligt Randstoringen ervan brachten plaatselijk veel regen Zo werd vanochtend om 7 uur op de vlieg velden Woensdrecht Schiphol en Valkenburg 20 tot 2i mm regen ge - meten Randstoringen kunnen ook de ko mende 30 uur tijdelyk regen of en kele buien brengen Het weer wordt koel en wisselvallig De Griekse minister van buiten landse zaken Kostopoelos heeft verklaard te hopen dat het optre den van de Turkse vliegtuigen niet het begin betekent van „ de krank zinnige daad van een invasie op Cyprus " Hii voegde daaraan toe dat Griekenland echter op alles is voorbereid Vier Turkse straalvliegtuigen hadden vannacht boven Cyprus gevlogen Deze vluchten maakten deel uit van de verdedigingsmaat regelen waartoe de Turkse regering besloten had naar aanleiding van agressieve daden van Grieks Cy-prioten " De regeringen van Ame rika en Kngeland wisten aldus An kara van de Turkse plannen De Turkse vice-premier Kemal Satir heeft ontkend dat de vier vliegtuigen boven Cyprus van hun wapens gebruik gemaakt zouden hebben zoals Cyprus en Grieken land hadden verklaard De Amerikaanse ambassadeur in Ankara Hare heeft vrijdagavond tweemaal een gesprek gehad met de Turkse minister van buiten landse zaken Erkin Deze zei dat het optreden van de vier vliegtui gen als waarschuwing was be doeld De Cypriotische regering houdt echter vol dat de Turken gescho ten hebben op de havenstad Polis Er zouden geen gewonden zijn ge - in 1925 en in 1934 Later vestigde hij zich in de Sóvjet-Unie \<» aar hij in 1937 tijdens een grote zuiverings actie onder leiding van Stalin werd gearresteerd en naar ' n kamp werd gezonden Hij werd echter spoedig losgelaten en nam in 1941 deel aan de verdediging van Stalingrad Na afloop van de jongste wereld oorlog werd Zawadski lid van het centraal comité van de Poolse com munistische partij om in 1952 tot president van de Poolse republiek te worden benoemd President Zawadski was gehuwd met een Russische vrouw en had twee kinderen Hij zal dinsdag be graven worden Van onze correspondent „ Het is vanzelfsprekend dat het nog niet helemaal oké is met onze economie " Dit antwoordde presi dent Soekarno op een vraag van AVRO-medewerker Joop van Tijn in het televisie-vraaggesprek dat vrijdagavond in de actualiteiten rubriek Televizier werd uitgezon den Aan de andere kant noemde de Indonesische president de be richten over een niet zo rooskleu rige economische positie van zijn land ietwat geërgerd zo maar een bewering In dit in het Neder lands gevoerde gesprek toonde de Indonesische staatsman zich op recht verheugd over de herstelde vriendschap tussen zijn land en Nederland Dat Indonesië er economisch nog niet helemaal is was volgens de Indonesische president het gevolg van verloren jaren Denk er aan zo zei hij de eerste vijf jaar kloppen vechten de tweede vijf jaar ' survival ' Dus alleen maar wondjes wandjes wandjes genezen dat zijn al tien verloren jaren Pas na deze tien vallen maar een Italiaans schip in de haven werd getroffen Grieks Cypriotisch afweergeschut zou op de Turkse straaljagers hebben ge vuurd In kringen van de Verenigde Na ties te New York verwacht men spoedig een bijeenkomst van de Veiligheidsraad over de gebeurte nissen op Cyprus In het gebied van Mansoura waar gisteren de gehele dag ver woed is geschoten hebben Zweedse V.N.-militairen vrouwen en kinde ren in veiligheid gebracht Het schieten was tegen de nacht min der geworden In Nicosia heerste aan het eind van de avond rust na de gevechten Vannacht ver keerde die rust in paniek toen van de Turkse aanval gewag werd ge gemaakt De beschieting van de stad Polis wordt te Londen beschouwd als een grote tegenslag voor de Britse diplomatie Britse staatslieden proberen de Turken en Grieken te Geneve aan de conferentietafel te verenigen teneinde hun geschillen over het eiland te beslechten Tot dusverre hebben de twee regeringeii echter slechts afzonderlijk willen samen komen met de V.N.-bemiddelaar Sakari Tuomioja Deze zou volgen de week voor besprekingen naar Athene gaan EEN VAN de dreiifcelingen een meisje dat is gered door de be ¦ manning van een politievaartuig wordt naar de wal gebracht op een brancard Tien jaar om wondjes te genezen jaar zijn vrij begonnen meit wat je noemt reconstructies en opbouw Als voorbeelden noemde presi dent Soekarno Amerika en Neder land Was het direct na 1776 dat was het jaar van de Amerikaanse revolutie oké Nee En hoeveel jaren heeft Nederland na de revo lutie met België niet op apegapen gezeten President Soekarno keerde zich met kracht tegen de laeweringen van buitenlandse bladen dat 20 procent van de Indonesiërs op sterven ligt Kijk maar eens rond zo adviseerde hij verslag gever Van Tijn Ga ' s avonds maar eens overal schairelen — Toen de Rheintank zijn neus precies midden in de flank van het kleine passagiersschip boorde za ten de 64 jeugdige leden van de gereformeerde reisvereniging af komstig uit alle delen van het land op het zonnedek Haast allen bloots voets velen In korte broek een paar meisjes in badpak Zo werden zij midden op de snel stromende Byn door het ongeluk overvallen Zo liepen zg later ook — de drenke - maar in de goede zin van het woord — dan zult u het zien Overal eet eet eet mem hier sate daar soto daar eet men doerian of rijst Overal zijn er gaarkeukens Daarom begrijp ik niets van die beweringen De president was verder van oor deel dat het Nederlands-Indone sische probleem eerder zou zijn op gelost als minister Luns vroeger naar Indonesië was gekomen want hij begrijpt de psychologische kant van de verhouding tussen de na ties en in het bijzonder die tussen Nederland en Indonesië aldus Soekarno Wat voor indruk minister Luns op de president had gemaakt Een heel capabele man Volgens presi dent Soekarno is minister Luns charmant en geestig Over zichzelf sprekend beaamde de president dat „ revolutionair zijn " enorm vermoeiend is Ik voel me dan ook nooit moe maar ook nooit niet moe Vervolg op pag 3 kol 1 lingen nog kletsnat — vaak half gekleed en barrevoets door de stra ten van Düsseldorf Het was een bizarre stoet die veel opzien baarde maar geen hi lariteit want de verbijstering over deze breuk in het vakantieplezier was ook voor mensen die niet wis ten wat hier aan de hand was dui delijk van de gezichten te lezen Maar de meeste bewoners van Düsseldorf wisten wel wat er aan de hand was De Ahoy met schipper Padding aan het roer lag vrijdagmiddag te gen vier uur in het oude stadsdeel voor de kade Het schip viel toen niet op want altijd liggen daar vakantieboten uit Holland Maar tien minuten later stond de Ober kasselerbrücke zwart van de men sen Toen lagen 16 Nederlandse va kantiegangers in het snelstromende Rijnwater Enkele drenkelingen wa ren tussen de twee botsende sche pen terecht gekomen anderen wer den al meteen met de stroom mee gesleurd onder de brug door ïelukkig lieten de mensen op de wal het niet bij kijken Onmiddellijk werd alarm geslagen en meteen kwam een grootscheepse reddings actie op gang Terwijl bemanningsle denvan passerende schepen de dren kelingen links en rechts uit het wa ter trokken werden vier radiowa gens van de politie en vele motor agenten naar de rechter oever van de Rijn gedirigeerd om daar even tueel aanspoelende drenkelingen op te vangen Naar het midden De reddingsbrigade van Düssel dorf nam de zandige linkeroever voor haar rekening Alle drenkelin gen werden echter door de stroom naar het midden van de rivier ge dreven waar de meesten door het passagiersschip Erft werden opge pikt De politie in Düsseldorf zal de schuldvraag in dit geval moeten op lossen De kapitein van de Duitse tanker heeft alvast verklaard zich onschuldig te achten Hij koerste met zijn schip ook inderdaad recht uit varend de Rijn op De 61-jarige schitjper Padding had kort dasirvoor de trossen los gegooid Hij lag vol gens voorschrift met de boeg tegen de stroom in hij moest voor de terugkeer naar de eindhaven Am hem dus op de rivier draaien Maar de waterstand in de Rijn is laag de rivier had ter plaatse nog maar een derde van de normale breedte en misschien heeft dat de schipper parten gespeeld De Ahoy ' werd dwars op de stroom liggend weggedrukt in de richting van de na derende Rheintank Een aanvaring was toen niet meer te vermijden De manoeuvrerende schepen na derden elkaarbetrekkelijklangzaam De jongelui aan boord — de leef tijden varleerden tussen de 20 en 25 jaar — dachten dat de klap wel mee zou vallen Dat was ook zo maar wat niemand voorzien had ge beurde de ijzeren reling die op de houten bovenbouw was gemonteerd knapte als lucifershout af Overboord sloeg ook Gerrit Doorn bos uit Schildwolde die onder de Duitse tanker terecht kwam Tel kens als hij probeerde boven te ko men stootte hij tegen de kiel van het schip Hij had haast geen adem meer Hij bleef zeker een minuut onder water toen wist hij in een laatste krachtsinspanning de opper vlakte te bereiken Daar zag hij dat zijn vriend die niet kon zwemmen een balk had gevonden Zo ontkwa men zij met de twaalf andere ge redden AL ZEER spoedig na de aanva ring met de Rheintank kwam een politievaartuig langszij de Ahoy links op de foto Geestelijk klimaat * laren geleden loen wij nog wat •' eenzaam stonden met onze nu wijdverbreide opvatting dat een commercieel televisieprogramma ten kosie van een gezonde pers een onding zou zijn hebben wij zeer kritisch geschreven over de staatssecretarissen Scholien en Veldkamp die in hun oorspronke lijke televisienota al te licht heen gelopen waren over dit belangrij ke punt Staatssecretaris Scholten had toen als pasbeginnend excellentie enkele besluiten genomen die hem hartelijke bijval van De Te legraaf bezorgden en in de televi sienota zag dit blad een loffelijke poging „ het zuilenmonopolie ie doorbreken " Mr Scholten heeft steeds ont kend dat dit zijn oogmerk was Dit is voor het blad dat hem toen zo prees geen beletsel nu te ver klaren dat hij na het Tweede Kamerdebat bereid bleek „ met de wolven mee te huilen " en daar door aanvaardbaar werd als mi nister van justitie Nu werkt hij in die hoedanig heid ook nog mee aan maatregelen tegen de REM en dat deed De Telegraaf gisteren in een hoofd artikel zeggen „ Welke angst drijft deze minisier dat hij zich zo ge willig heeft laten temmen " Dit is nu een hogereschoolvoor beeld van een insinuatie Oet is geen gebruik in de Nedei ** landse pers het afwijkend normbesef van dit ochtendblad voortdurend te signaleren Maar het is te onbevredigend een der gelijke opmerking over een volko men onkreukbare minister of men hei nu mei hem eens is of niet in algemeen stilzwijgen ie laten passeren Er zit bovendien nog een pikant kantje aan In dezelfde kolom * ka pittelt De Telegraaf hei nog zeer voorlopige plan een hogere school voor de journalistiek te vestigen in Den Haag of Utrecht — in Den Haag ierwille van de vele daar gevesügde instanties of in Utrecht ierwille van de centrale ligging en bij een goed geoutilleerde uni versiteit Alleen Amsterdam vindt D * Telegraaf heeft een geschikt gees telijk klimaat en vervolgt een journalist dient zich vóór alles een onafhankelijk oordeel ie kun nen vormen Natuurlijk maar wat verstaat men onder onafhankelijk bij een blad dat in de kop verzwijgt dat de hoofdredactie tevens direc tie is en televisie onafhankelijk noemt als zij afhankelijk is van ds conmiercie Misschien kan ' t gees telijke klimaat van een siad als Utrecht de vergelijking met hei Amsterdamse „ Mekka der jouina listiek " toch doorstaan | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiii ^ § Europees weerrapport 1 = Zaterdag 7 uur v.in = — Max Neersl = = Station Weer temp afgel = = gisteren 24 u = = Stockh niet ontvangen = = Oslo zw bew 24 gr O mm = = Kopenh regen 21 gr O mm = = Londen zw bew 22 gr 0,1 mm = = A'dam half bew 22 gr 53 mm = = De Bilt licht bew 23 gr 2 mm = = Brussel regenbul 23 gr 16,5 mm = = Luxemb zw bew 21 gr 3.4 mm = = Parijs licht bew 24 gr 16 mm = = Grenoble zw bew 28 gr 11 mm = = Nice licht bew 27 gr 4 mm = = Berlijn zw bew 28 gr O mm = = München geh bew 31 gr O mm = = Zurich — 30 gr 5.6 mm = = Geneve zw bew 27 gr 8 mm = = Locarno zw bew 16 gr 16 mm = = Wenen zw bew 31 gr O mm = = Innsbruck regenbul 31 gr O mm = = Belgrado onbew 32 gr O mm ^ = Athene onbew — O mm = = Rome onbew 31 gr 0.2 mm = = Ajaccio zw bew — 1 mm = = Madrid zw bew 34 gr O mm = = MaUorca niet ontvangen = = Lissabon half bew 24 gr O mm = i ZON EN MAAN § = Zondag Zon op 5.14 zon == onder 20.16 Maan op 6.57 maan == onder 21.32 = = Maandag Zon op 5.15 zon == onder 20.14 Maan op 8.17 maan == onder 21.52 = ^ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll 
Actie voor invaliden met prettig vervolg Mr J W C van Campen Qemeentearchief had 35 jaar zijn volle belangstelling HET „ NAGEKOMEN " televisie toestel brengt de wereld in het huis van mej Van Putten die al jarenlang aan haar bed is ge kluisterd Runnen is schadelijk voor het toerisme Politie houdt Wanneer 28 augustus ge meentebestuur van Utrecht collega's en burgerij in de raadszaal van het stad huis afscheid zullen nemen van mr J W C van Campen die schriften die mede door zijn steun wenlang bestaande instellingen en ke op de geschiedenis van de stad sedert 1941 als archivaris van ^" toewijding door deskundigen en over de ouderdom van bepaalde per - betrekking hebbende stukken Oude Utrecht werkzaam is zal ze - trokken en heeft hij op eigen wijze en het wterk van archivaris Van over het ontstaan en de ontwikkeling pen's functie komt echter nog beter Campen het zou te ver voeren een van de stad door de eeuwen heen aan het licht wanneer men hem ziet opsomming te geven van de ge - over de betekenis van reeds eeu als de beheerder van alle belangrij - celen gesproken stukken — bijv de gewichtige Mr Van Campen is ook al jaren oorkonde uit 1132 waarin door kei - lid van de gemeentelijke monumen zer Hendrik IV tolvrijdom gegeven tencommsisie en bestuurslid van het wordt aan allen die in Utrecht ter steeds in betekenis groeiende mu markt komen — en nieuwe stuk - Utrechtse gemeentearchief in en sedert 1941 als archivaris van de Tentoonstelling het bijzonder in de loop der jaren is toegenomen De tijd dat men de taak van de archi varis en zijn medewerkers maar nauwelijks in positieve zin wist te omschrijven is ge lukkig voorbij toonstelling in het Centi:aal Museum platenverzamehngen die onder mr gehouden bij gelegenheid van het 40 - Van Campen's toezicht aanmerkelijk jarig bestaan van de vereniging werden uitgebreid hebben hierbij Oud-Uti-echt waar hij vele groepen goede diensten bewezen belangstellende bezoekers heeft Velen zullen straks mr Van Cam rondgeleid en eigenlijk voor de laat - pen èn om zijn persoon èn om zijn ste maal als archivaris gelegenheid werk missen Aan de andere kant lareeg een exposé van hetgeen de ar - krijgt de scheidende archivaris meer chieven en de topografische en his - dan voorheen de handen vrij om torische verzamelingen der stad door publicaties aan zijn liefde voor Utrecht — door hem beheerd — aan Utrecht uiting te geven rijkdom bezitten Dat toen duidelijk gebleken is hoe tallozen dit initiatief hebben gewaar deerd is een bewijs dat hij daarin zeer goed geslaagd is Nog twee facetten uit het ambtelijke leven van de scheidende archivaris moeten on der de aandacht worden gebracht In de eerste plaats kunnen de leden V£m Oud Utrecht dankbaar zijn voor de bijdragen van mr Vïm Jampen in de hen ieder jaar toegezonden jaarboekjes en in de maandbladen der vereniging Soms geestig en vol HET PROEF-EMIGREREN NAAR AUSTRALIË De selectienormen cJLuchtlcie G>Li strenger geworden In KEiN Ameoiikaanse krant hee(ft iemand * een kleine advertemitie geplaatst „ het is vanidaag de laats *© dag dat u uw dollar kimt zenden naar postbox 316 " De volgende dag ontving de man 2800 dollars De politie heeft • r zich mee bemoeid maar zij had geen enkele reden om iets tegen de man van postbox 316 te ondernemen Hij had niets beloofd voor die dollar Van enige votm van oplichting of andere vorm van fraude was dus geen sprake Dat was ook niet de opzet De man wilde alleen dollars ontvangen en hij had er 2800 vrij • wUlig zonder mooie beloftein zonder enige dwang of drang ontvangen Ik zit er een beetje mee in want ik zou eigenlijk graag het voorbeeld van p.o.b 316 wUlen navolgen zij het dan met tientjes want één gulden pen - brief zet niet genoeg zoden aan de dijk voor mijn plan een reds om-de-wereld te gaan maken Maar aan de andere kant — ik heb op het gebied der moraal een héél fijn gevoeisleiven — zie ik eir toch iets in dat niet helemaal door dit gevoeJ wordt gedekt Ik heb héél lang geleden een neef gehad die naast zijn huis deur een bordje had „ foreign money accepted " Hij zei „ waarom zou ik dollars en franken en marken en peso's en zeUs quetzals gourdes en drachmes weigeren als ze mij die komen brengen " Daar had ie gelijk in maar toch vond ik het niet rechtschapen gedacht zonder te weten waaróm eigenlijk niet „ Morgen is de laatste dag dat u uw tientje kunt sturen naar postbox 2014 " Het staat niet gek en ik geloof dat ik het volgende week ga doen want een reis om de wereld moet je consciëntieus opvat ten er is machtig veel te zien alleen voor de wereldtentoonstel ling in New York heb je een maand nodig en ik wüde graag terug zijn vóór de bouwvaldcersvakantie 1966 begint niet dat ik iets tegen bouwvakkers heb integendeel ik vind ze bepaald niet hinderlijker dan hoofdcommiezen tandartsen of directeuren van middelgrote ex en importbedrijven maar ik zou het toch prettig vinden na zo'n lange reds nog even een weekje écht ongestoord uit te rusten vóór ik dan weer op de tredmolen klim Morgen is dus de laatste dag voor een tientje Nogmaals ergens üi mijn gevoelsleven bevindt zich een klein ' plekje dal zich er tegen verzet maar omdat ik zelf niet kan bedenken waarop dit verzet nu eigenlijk berust en omdat je niet té veel aan je gevoel moet toegeven omdat je anders gevaar loopt al te sentimenteel te worden moet ü het toch maar doen Misschien help ik u daarmee uw ingeboren schriélheid te overwinnen en óók eens enige aandacht te schenken aan de noden van uw medemensen Morgen is dus de laatste dag Liever geen cheques of postwis sels Want ik heb het land er aan in een keuvoor een loket van het postkantoor te staan ^^ O/^/*/Denkt u daar « ven aan -^-^ ^ fi^jey/jQ Mijn üjd ia tewttoaar ^ i./^nrc:tJrc Afscheid is 28 augustus in stadhuis te Utrecht ker tot uitdrukking worden ge bracht hoezeer de belangstel ling voor het archiefwezen in het algemeen en voor het Laatste dag De functie die de gemeentear chivaris in het maatschappelijk le ven vervult is er een cQe ogen schijnlijk niet goed past in de zich snel veranderende wereld van van daag Voor een weloverwogen his torische benadering van nog be staande en verdwenen situaties ge woonten en voorvallen in stad en land is geen ruimte meer zo oor delen sommigen Geschriften Om tenag te komen op de persoon Dat degenen die zulks menen in bepaalde zin kortzichtig zijn zullen vermoedelijk alleen ingewijden wil len toestemmen Alleen al het feit dat velen de hulp van de archivaris behoeven alvorens zjj afstuderen en dat anderen die zich voor het schrij ven van hutn dissertatie gezet zien soms op zeer ruime wijze van de kennis van de archivaris gebruik maken is voldoende om de waarde van zijn düensten — met name voor de beoeferSng van de wetenschap — aan te toaen leken tot stand werden gebracht Er zijn vele uitgaven te noemen waar in aan de gemeentearchivaris dank werd gjebracht voor zijn vaak on ontbeerlijke medewerking een me dewerking die door mr Van Cam pen sedert 1929 als chartermeester vierde stad des lemds steeds gaar ne gegeven werd Mr Johannes Wilhelmus Cani sius van Campen werd 6 augustus 1899 te Nijmegen geboren Hij stu deerde in 1926 aan de Utrechtse rijksuniversiteit al Ad direct moet hij zich als jurist tot het archief wezen aangetrokken hebben ge voeld Twee jaar na het behalen van zijn meesterstitel verwierf hij het diplo ma van wetenschappelijk archief ambtenaar der Ie klasse Nog in hetzelfde jaar volgde zijn aanstelling bij de provinciale inspectie van de gemeente - en waterschapsarchieven in Overijssel Reeds in 1929 kwam hij uit ZwoUe naar Utrecht over rUimen cwJscRrrvF ' 1 AQ6 ^ Door de wijze waarop hij zijn functie als archivaris uitoefende werd hij vele malen geroepen om in besturen en comité's zitting te ne men Zo is hij sinds 1933 bestuurs lid en van 1938-1948 secretaris van de vereniging ' Oud-Utrecht die al meer dan 40 jaar door publika ties excursies en op vele andere manieren de aandacht vraagt van allen die in de gescWedenis van de stad en het gewest-Utrecht geïnte resseerd zijn Dat ook mr Van Campen deze doelstelling van de vereniging Oud Utrecht heeft helpen realiseren spreekt vanzelf Vele malen is hij met groepen belangstellenden soms Van ver gekomen de stad doorge - seum der rijksuniversiteit Velen zuUen zich nog het grote aandeel herinneren dat mr Van Campen vorig jaar gehad heeft bij de voorbereiding van de grote ten - Een puur stuïc natuur Samen naar de faloemenmarfct ia gezellig Zo lean men een bekende slagzin variëren omdat de Utrecht se bloemenmarkt een goede naam heeft Het is er ook gezellig zo'n zaterdagmorgen op het Jonsfcerfc hof De stedeling wandelt er door een puur stuk natuur Stukjes daarvan komen terecht in voor of achtertuintjes in bloembakken op balkannen of soms gewoon op de tafel van een huis uit een dorre straat zonder enig groen Dan zijn al die bloemem en planten even zovele zonnestraaltjes in een we reld die best nog wat zon kan gebruiken Arcliivaris-zi|n is niet saai Vraag een leerling van een middelbare school of hij zin heeft archivaris te worden tien tegen een dat hij zegt Dat is zo'n saai vak dat liikt me hele maal niet Er zijn meer mensen die denken dat het verkeren tussen oude folianten en histo rische platen wel een weinig boeiende bezigheid zal zijn Mr J W C van Campen en ook de historische medewerker van het Utrechtseh Nieuwsblad de heer A Graafhuis — die nevenstaand artikel heeft ge schreven — denken er anders over Beter dan wie ook zien zij hoe Utrecht is gegroeid Voor hen strekt het heden zich over een langere periode uit dan voor de mensen die zich niet met de ge schiedenis bezighouden omdat het verleden voor hen een rea liteit is waai-mee zij dagelijks hebben te maken En de heren van het Utrechts gemeentearchief vinden dat verleden allesbehalve saai ken — bijvoorbeeld de oorkonde uit 1815 waarin de Hoge Raad van Adel het Utrechtse stadswapen bevestigt Alles bijeen stukken die voor een verantwoorde geschiedschrijving van stad en land onmisbaar zijn De topografische en historische ironie en op andere momenten diep ernstig heeft hij kans gezien vele lezers te boeien De betekenis van mr Van Cam - Van een onzer verslaggevers UTRECHT heeft het afgelo pen seizoen de toon aangege ven bij de „ proefemigratde " van jonge mensen naar Austra lië voor de tijd van maximaal twee jaar Men sprak in Den Haag zelfs van „ Het Utrechtse schip " toen op een gegeven moment de helft van ei-)n zich inschepende groep uit het Sticht bleek te komen De plotselinge grote belangstel ling In Utrecht voor het jongeren programma zoals het proefemigre ren officieel heet had zelfs een sneeuwbaleffect over het hele land Er kwamen hier in Utrecht aan vragen binnen uit Den Haag Gouda en Apeldoorn » zeUs uit Appingen dam En dat terwijl men zich bij al le gewestelijke arbeidsbureau's kan opgeven ' „ Eva " Het grote aanbod bleek niet hele maal houdbaar vertelt de heer C A van de Waal die als „ Eva " Emigratie voorlichtings ambte naar van het gewestelijke arbeids bureau te Utrecht in eerste in stantie de aanvragen behandelt en doorgeeft Men is nu wat strenger geworden ten aanzien van het aantal jonge ren dat naar Australië gaat toch altijd nog vier groepen van 60—80 mensen ' s jaars Ook zijn de selec tienormen wat stringenter ' Er wordt met name strenger ge selecteerd — bijvoorbeeld op ken nis van de Engelse taal — onder opnieuw zes jongens aan Er zijn nog steeds heel wat jongens die niet doorhebben dat het zogenaamde runnen in Utrecht verboden is Ondanks de waarschuwingen van de po litie blijven zij hun diensten aanbieden aan buitenlanders en aan wie maar een plaatsje voor zijn auto zoekt op een der parkeerterreinen Vrijdag heeft de politie opnieuw zes jongens op het Vreeburg aange houden Het geld dat zij verdiend " hadden werd in beslag genomen Er werd een zogenaamd jeugdrapport opgemaakt voor het geval het de eerste keer was dat een jongen werd betrapt of een procesverbaal als de jongen in kwestie al eerder voor dit feit werd aangehouden Dat de jongens soms behoorlijke winsten maken door op de parkeer terreinen vrije plaatsen aan te wij zen is voor een deel ook te wijten Inbraak binnen enkele uren opgelost De Utrechtse politie heeft vrij dag binnen enkele uren een in braak opgelost die werd gepleegd in een kantine aan de Merwede kade 128 a Al kort nadat de beheerder van de kantine de 36-jarige R Fran kes uit Utrecht aangifte had ge daan over de inbraak kreeg de po litie de beschiklcing over aan wij-zingen dat een 14-jarige scholier dit wel eens zou kunnen hebben gedaan met zijn 10 maanden jon gere broertje Bij verhoor bekenden de jongens vlot Zij hadden zich via een schuifraam toegang tot de kantine verschaft Nadat ze binnen alles door elkaar hadden gegooid waren ze weggegaan met snoep en vier gulden aan kleingeld Verblijf mag maxiTinaal 2 jaar duren het administratieve - en handelsper soneel In deze sector is het aanbod onevenredig groot De Australische regering heeft erop aangedrongen dat de groepen naar beroep gespreid zijn Ze hebben er ook graag eens een automonteur bij of een apothekersassistente of een kapper zegt de heer Van de Waal Niet op kantoor Dat wil niet zeggen dat kantoor mensen geen kans hebben Ze moe ten er overigens rekening mee hou den dat ze zeker het eerste half jaar niet op kantoor kunnen wer ken in Australië hoe goed ze het Engels ook beheersen Daarna zo is de ervaring voe len ze er niet zoveel meer voor In Australië heeft kantoorwerk ook wel een andere sociale status dan hier Het geeft daar niet zoveel wat je doet als je er maar je kost mee verdient Bij het jongerenprogramma wor den de dossiers in ons land klaar gemaalrt Ze worden dan naar Aus tralië gezonden en onze mensen aan de andere kant van de lijn pro beren dan de jongelui te plaatsen zegt de heer Van de Waal Nu hebben ze meestal wel een voorkeur Ze hebben familie of ken nissen in Australië waar ze in de Extra tv-toestellen en vakantie voor 120 kinderen Van een onzer verslaggevers GROXB VREUGDE bracht van morgen de komst van een televisie toestel ten huize van mej P van Putten Orionstraat 4 Utrecht die sedert jaren Invalide en daardoor aan huls gebonden is De heren G J van Wely en H B Kappert reikten het toestel uit namens de vereniging Herwonnen Levenskracht de instelling van het Nederlands Katholiek Vakverbond die zich bezighoudt niet de bevorde ring van de volksgezondheid en de bestrijding van volksziekten Vorig jaar hield Herwonnen Le venskracht ter gelegenheid van het 50-jarige jubileum een verloting van aan de buitenlanders Zij geven de jongens voor hun diensten soms 1 of 2 gulden De politie heeft het mee gemaakt dat jongens in enkele uren meer dan ƒ 15 - ontvingen In een enkel geval wordt een jon gen door zijn ouders uitgestuurd soms ook maken houders van pen sions of van als niet bonafide be kend staande hotelletjes gebruik van de jongens Vooral dit laatste is al lesbehalve naar de zin van de direc teur van de VW omdat toeristen nu logies Icrijgen op adressen waar de VVV liever geen buitenlanders ziet ondergebracht Omdat runnertjes dus schadelijk kunnen zijn voor het toerisme in Utrecht blijft de politie streng tegen de jongens optreden Wjinneer een procesverbaal wordt opgemaakt wordt dit opgezonden naar de offi cier van justitie zodat maatregelen niet uitblijven • • zijn Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 buurt willen wonen Daarmee wordt rekening gehouden Ook als de jonge „ proetemigran ten " eenmaal bij onze tegenvoeters zijn houdt de emigratiedienst een oogje in het zeil De jonge mensen moeten namelijk zelf voor hun te rugreis sparen vier pond per maand en dat moet bijgehouden worden Het programma draait nu vier jaar Uit Utrecht zijn er in die tijd circa 50 jongelui naar Australië ge gaan voor meer dan driekwart in het laatste jaar Men mag mini maal één maximaal twee jaar blij ven de meeste jonge mensen ma ken gebruik van de hele proeftijd Proefemigratie is overigens niet helemaal het juiste woord voor het jongerenprogramma Het is name lijk niet direct de bedoeling dat een echte emigratie volgt Toch gebeurt dat wel in naar schatting een of twee van de tien gevallen Propaganda Het jongerenprogramma is in ' t le ven geroepen toen de Australische regering merkte dat de immigratie terugliep Het is een soort kennis making bedoeld om de belangstel ling voor Australië te vergroten en om via de jongeren propaganda te maken Dat laatste lukt volledig vertelt de heer Van de Wal Sommige jonge jonge mensen zijn zelfs „ gevaar lijk enthousiast " Hun verhalen zijn soms te mooi Per slot van rekening hebben zij in Australië een be schermd ' emigrantenleventje geleid Het is heel wat einders om met vrouw en kinderen achter je te emi greren " lOO televisietoestellen onder zeven i achthonderd invaliden en langdu rig zieken in heel het land Hoewel de aanvragen zeer goed ge selecteerd waren bleek dit aantal te groot te zijn teveel zieken kon den mede ook om financiële rede nen niet worden geholpen Daarom is besloten iedere maand een extra toestel uit te loten Mej Van Pulten ontving dus vandaag zo'n nakomertje " Kinderen De jubileuniiïctie van Herwonnen Levenskracht heeft nog een ander staartje gehad vertelde ons de heer Kappert die pi-opagandist van de vereniging is Vorig jaar kregen 160 invalide en zieke kinderen uit heel het land een vakantie van twee weken in de sa natoriumatdeling van het ziekenhuis van de vereniging Berg en Bos te Bilthoven Hun ouders konden dan er zelf ook eens even tussen uit Deze actie is zo goed bevallen zowel aan de kindex'en en hun ouders als ook aan de artsen dat besloten werd deze activiteit dit jaar te prolongeren De financiële middelen lieten het weliswaar niet helemaal toe aldus de heer Kap pert maar wat ' t zwaarste weegt In juli en augustus van dit jaar brengen nu 120 kinderen in vier groepen een heerlijke tijd buiten door Wielerconsul klaagt over vernieling De Utrechtse consul van de Ko ninklijke Nederlandse Wielren Unie de heer H v d K heeft bij de po litie aangifte gedaan van vernie ling van de voorruit van zijn auto Onbekenden hebben met een hard voorwerp de ruit van de auto die voor het huis van de heer v d K in de Vaartsertjnstraat geparkeerd stond ingeslagen De schade be loopt honderd gulden Goed afgelopen GOED AFGELOPEN 20 typeert de Utrechtse politie het ongeluk dat vrijdag omstreeks 16.45 uur gebeurde op het kruispunt ' t Goylaan-Verlengde Hoogravense weg Toen is een vrachtauto be stuurd door de 24-iarige G W Tijmensen ma in botsing te zijn gekomen met een andere vracht auto het trottoir opgereden door dat de stuurinrichting onklaar raakte Hoewel de heer Tijmensen beklemd raakte ftissen stnur en bank heeft hy kans gezien zelf de auto uit te komen Hij heeft namelijk het stuur zover omgebo gen dat er ruimte kwam Hij liep slechts geringe verwondingen op Het ongeluk ontstond toen de chauffeur van de andere vracht oiito de 59-jarige monteur L V geen voorrang verleende aan de auto die op de voorrangstueg reed tAGEIVDA ^ ZATERDAG WERFKELDER Oude Gracht 92 20 uur Utr Ontspanningscentrum Th « Yellow Birds OUDE GRACHT 185 21 uur Stichting voor Jeugdwerlc concert Engelse pla ten NICOLAIKERK 19.30 uur Orgelvesper OUD KATH KERK St Marie 19.30 U Vesper met avondgebed ZONDAG STATIONSPLEIN 14.30 uur Vertrek GEVU-bus naar Slotmuseum Oud - Zuylen WERFKELDER Oudegracht 92 20 UUr Utrechts Ontspanningscentrum Stiehtse Jazzkapel MAANDAG ACHTER DE DOM 22 9.30 uur Opening symposium van de Internat Astrono mische unie KROMHOUTKAZERNE 11 uur Beëdi ging 2e luit J G C Kiemeney CENTRAAL STATION 14.45 uur Ver trelc GEVO-rondrit door uitbreiding Utrecht WATERTEMPERATUUR De temperatuur van het water In de open Utrechtse zweminrlchtlngen was heden 19 gr C WATERHOOGTEN WEERDSLUIS Utrecht 8 augustus 1964 Bovenlcant sluis 40 cm + N.A.P val 10 cm Benedenlcant sluis 34 cm — N.A.P val 2 cm Advertentie HMaJ^ÈicH ' BILTSTRAATaO-TEL.I5265 - 
UTRECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 Senaat en Huis steunen Johnsons Azië-politiek Veiligheidsraad nodigt N ' en Z.'Viètnam uit BIJ VEGHELj Resten van Duitse soldaten gevonden Van onze correspondent EERDE — In Eerde bij Veghel hebben arbeiders bij zandafgravin gen de stoffelijke resten gevonden van twee Duitse militairen die ver moedelijk in 1944 zijn gesneuveld bij gevechten in de zandverstuivingen rond deze plaats De herkennings en identificatiedienst schat de Duitsers op 20 jaar Ze hoopt de identiteit van de twee slachtoffers nog tè kunnen vaststellen voor de nabestaanden Sovjet'Unie hekelt gebiedsaanspraken van Chinezen Voor de eerste maal zijn Chinese gebiedsaanspraken door een voor aanstaand lid van de Russische communistische partij gehekeld In een uitvoerig rapport in het jongste nummer van het blad Ko moenist het theoretisch orgaan van het centrale partijcomité stelt Hyt sjef secretaris van het comité de gebiedsverlangens van de Chinese volksrepubliek aan de kaak Hij beschuldigt de Chinese leiders ervan territoriale verlangens op lange termijn te koesteren en met dat doel stelselmatig bepaalde ge beurtenissen uit het verleden en in het bijzonder de geschiedenis van Mongolië en Mandsjoerije te ver draaien China heeft het volgens Hytsjef speciaal gemunt op Buiten Mongolië en de provincie Wladiwos tok Jonkheren nog steeds in conflict met Gasunie Soekarno Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben met een overweldigende meerderheid hun goedkeuring gehecht aan de ontwerp-resolutie waarin president Johnson wordt gemachtigd tot het nemen van alle maatregelen die hij noodzakelijk zou achten om het hoofd te kunnen bieden aan de ontwikkelingen in Zuid-Oost-Azië Het Huis nam zijn besluit met 414 tegen O stemmen In de Senaat was de stemmenverhouding 88-2 Een van de tegenstemmers was zoals ver wacht senator Wayne Morse die al eerder kritiek had geuit op de gang van zaken ia Vietnam Het betreft hier een van de zes door president Johnson aangekon digde maatregelen om het hoofd te bieden aan de crisis in Zuid Oost-Azië Uitleg Henry Cabot Lodge voormalig Amerikaans ambassadeur in Zuid Viètnam zal op verzoek van pre sident Johnson de hoofdsteden van een aantal met de Verenigde Sta ten verbonden landen bezoeken teneinde aldaar een uiteenzetting te geven van hetgeen Amerika in Zuid-Oost-Azië wil bereiken Wat intussen senator Goldwater wil bereiken heeft hij gisteren dui delijk gemaakt Indien Johnson zijn krachtige houding inzake Z O.-Azië handhaaft zullen Vietnam en de buitenlandse politiek een be langrijke rol spelen bij de op han den zijnde politieke campagne voor de presidentsverkiezingen ONilfMLÖEP Ongeluk bij Harmeien eist zes gewonden Moeder en dochter in België omgekomen W IJ Nederlanders hebben altijd de naam gehad een zindelijk volk te zijn De Hollandse netheid was spreekwoordelijk Of dat nog zo is Op een overhete zaterdag keerden we terug van vakantie Vpor de gesloten overweg van Driebergen moesten we stoppen Uit de lange file auto's zwaaiden de portieren open en de ijscoman deed met zijn lafenis goede zaken Daarna zette de stoet zich weer in beweging en de zaligheid der verkoeling laat zich raden Was het de herinnering aan Oostenrijk met z'n afvalbak biJ elk bankje of de oproep op iedere parkeerplaats langs de Autobahn „ Halte deinen Parkplatz sauber " die me parten speelde Het was in ieder geval een gekke gewaarwording toen we Zeist binnenreden dat vóór ons uit de auto twee lege ijscopotjes de straat werden opgekieperd Wat er achter ons gebeurde weet ik niet Het tafe reel vóór ons zei genoeg U is het misschien van hieruit N dachtensprong naar een geschie denis in de Bijbel In Mattheüs 14 wordt de wonderbare spijziging verteld Een schare van 5000 man is rondom Jezus bijeen Als het tegen de avond loopt en nergens voedsel is te halen laat de Heer de mensen in he \ gras gaan zitten en uit Zijn hand worden de be schikbare vijf broden en twee vissen bij de uitdeling tot een rijke overvloed Allen worden verzadigd ja er is zelfs voedsel over En wat me in dit verband nu het meest frappeert er staat „ en zij raapten het overschot der brokken op twaalf manden vol " Het gras bleef niet achter bezaaid met resten „ de eigenaar van het bos kreeg niet als dank voor het aangenaam verpozen de schillen en de dozen " De overgeschoten brokken werden opgeraapt Het ging er op de landdag met Jezus zindelijk en net toe Ook wel begrijpelijk zult u zeggen Natuurlijk gingen ze zuinig om met het overschot want ze waren allen diep onder de indruk van deze wonder bare spijziging Ze hadden het alles ook echt gekregen uit de hand van de Heer O P de groentenveilingen worden groenten en fruit doorgedraaid Er is teveel en daarom gaat het naar de mestvaalt Ik weet wel dan haalt het de prijs niet en de economie zou in gevaar komen als alles op de markt kwam Maar het zit ergens toch vreemd met de overgeschoten brokken als je tenminste even denkt aan de wonderbare spijziging Typisch dat er twaalf volle manden overbleven De Heer zorgt er dus voor dat iedereen meer dan genoeg heeft HiJ wil werkelijk geen schrielheid Hij spijzigt zijn gasten zo dat er overblijft Twaalf volle manden " Twaalf een bijzonder getal in Israël Er zijn twaalf stammen Israels Ik zie er een symbolische " Vervolg van pagina 1 Over de revolutie zei de presi dent die is nu in een fase van op ¦ bouw Nu ziin we uit de siriid sterk en wondenloos aldus Soekar no Nu zo vervolgde hii kunnen we werken aan een sterke Indone sische staat een samenleving zon der wat ik altiid noemde l'exploita tion de l'homme waarin iedere Indonesiër in welvaart kan leven met voldoende eten voldoende dit voldoende dat voldoende alles Ik doe alles voor het volk Ik ben niet de president ik ben de boeng de mouthpiece de woord voerder Wat het volk wil voer ik uit Dus ik groei mee met het volk Geen volk ter wereld kan z'n eigen wensen uitspreken Er is iemand nodig die dat voor hem doet Dat is geen dictatuur dat is geleide democratie Dat is de democratie met leiderschap Via moesiawara dat is praten — leiden we demensen in een baan die ze zelf nogniet kennen Dus niet stemmen tel len maar praten Na een discussie na moesjawara bereiken wedan een gezamenlijk standpunt Wepraten net als in een familie Alduspresident Soekarno ƒ 50 verdiend met 10 uur ezelrijden „ Wil je 25 gulden verdienen " dat vroeg gistermorgen op de Leeuwarder veemarkt de veehan delaar G Postma uit Buitenpost aan zijn 18-jarige dorpsgenootje Berna Nienhuis een meisje dat al vaker heeft bewezen voor geen klein geruchtje vervaard te zijn „ Oh jawel " zei Berna „ Dan moet je deze ezel voor mi naar Buitenpost brengen en als je hem goed Derfcoopt onderweg krijg je er nog eens 25 gulden bij " zei de heer Postma Berna Nienhuis nam het aan bod aan Zy nestelde zich op de rug van Grouwtjé de enige ezel „ die op de Leeuwarder veemarkt was aangevoerd en ging op stap noar Buitenpost een afstand van dertig kilometer Zij deed er tieneneenhalf uur over Om negen uur in de avond arriveerde zij in het dorp waar zij de ezel prompt verkocht Berna had vvitig gulden ver diend Zes mensen zijn vrijdagmiddag gewond bij een ongeluk op de rijks weg Utrecht Den Haag bij Harme ien Een grote personenwagen be stuurd door de 57-jarige heer H H Degens uit Rotterdam reed een scooter aan die omviel en ruim twintig meter over de weg schoof Een achterop komend bestelautootje moest een uitwijkmanoeuvre maken sloeg daarbij over de kop en kwam 2.5 meter verder ondersteboven in de berm terecht De vier inzittenden slaagden er ondanks hun verwondingen in zelf door de stukgeslagen ruiten naar buiten te kruipen De twee andere gewonden zijn de berijder van de scooter en zijn duopassagiere De zes slachtoffers zijn naar het Academisch Ziekenhuis in Utrecht gebracht De twee passagiers van de scooter de 21-jarige heer J C Overeem uit Hoenskoop en de 18 jarige mej D Oef uit Bodegraven hebben zwaar hersenletsel opge - lopen In de auto zat het gezin Heijme - Marilou Op welke manier past a kunstma tige ademhaling toe als uw leer lingen in moeilgkheden komen De voorzitter van de Veiligheids raad heeft vrijdagavond toen de raad voor de tweede maal bijeen was om het incident in de Golf van Tonkin te behandelen gezegd dat de leden overeenstemming hadden bereikt over een uitnodiging aan Noord - en Zuid-Viètnam om in lichtingen te verstrekken met be trekking tot de Amerikaanse klacht De uitnodiging laat voor beide landen de mogelijkheid open een vertegenwoordiger te sturen of de raad slechts inlichtingen te doen toekomen Betrouwbare kringen in New York zijn van mening dat de komst van een Noordviètnamees naar de Amerikaanse hoofdstad uitermate onwaarschijnlijk is Men gelooft dat Zuid-Viètnam het aan bod van de raad zal aannemen Uit Noord-Vietnam wordt intus sen gemeld dat Amerikaanse mi litaire vliegtuigen vrijdag herhaal delijk liet Noordviètnamese lucht ruim binnengedrongen zijn Ameri ka heeft hierop geen commentaar De Sovjet-Unie is van mening dat de Verenigde Staten de v ^ l-ledige verantwoordelijkheid dra gen voor gevolgen die voortvloeien uit hun agressieve daden tegen Noord-Vietnam Dit heeft de Rus sische minister van buitenlandse zaken Gromyko laten weten aan zijn Noordviètnamese ambtgenoot Hij verklaarde verder dat de Sovjet-Unie het met Noord Vièt-nam eens is dat alle landen die de akkoorden van Geneve hebben on dertekend de Verenigde Staten er op dienen te wijzen dat dit land zich aan deze akkoorden moet hou den Gisteren zijn weer gevechtsvlieg tuigen en jacfhtbommenwerpers uit Amerikaanse bases naar gebieden in de Grote Oceaan vertrokken riks uit Rotterdam De heer P Heij meriks 41 kreeg een hersenschud ding evenals zijn vrouw de 37 jari-ge A Heijmeriks-Timmerman Hun twaalfjarige dochter liep een ern stige hersenbeschadiging.op De 55 jarige mevr L H Slootjes die ook in de auto zat kwam er met enkele snij - en schaafwonden het beste af Bij Eupen Bij Eupen is de 58-jarige mevrouw C Mollenaar uit Hengelo en haar 79-jarige moeder donderdagavond om het leven gekomen toen hun auto op de weg tussen Monschau en Eupen in botsing kwam met een an dere personenauto Na de botsing werd de auto van mevrouw Mollenaar tegen een boom geslingerd en vernield terwijl de andere wagen omsloeg Mevrouw Mollenaar was op slag dood Haar moeder overleed later in de nacht aan haar verwondingen Drie andere inzittenden van de Nederlandse auto een zuster van mevrouw Mollenaar en haar twee kinderen alsmede de Belgische be stuurder van de andere auto bleven ongedeerd 0 \ de Kempervelderweg bij Tungelroij gem Weert is gisteren omstreeks twaalf uur het zevenjarig meisje W van Ratingen bij een aan rijding zo ernstig gewond dat zij in de namiddag in het St Jans zieken huis te Weert overleed Het meisje zat bij een vriendinne tje de tienjarige M Geelen achter op de fiets Dit meisje gaf geen voorrang aan een auto waardoor ' n aanrijding ontstond Het meisje Gee len kwam in de sloot terecht en met de schrik vrij Ruby krijgt geen nieuw proces Een verzoek om een nieuw proces tegen Jack Ruby is vrijdag door rechter Joe B Brown afgewezen De advocaten van de nachtclub eigenaar die de vermoedelijke moor denaar van president Kennedy Lee Harvey Oswald doodschoot hadden gesteld dat er zich in het in maart gevoerde proces onregelmatigheden hadden voorgedaan Zo achten zij het niet juist dat een verzoek om het proces in een ande re stad dan Dallas te voeren was afgewezen Ook had de rechter vol gens de verdedigers niet personen tot de jury mogen toelaten die de moord op Oswald op de televisie hadden gezien Om Jack Ruby van de elektrische stoel te redden kunnen de advoca ten nu nog de zaafc voor het hof van beroep véin Texas het hoogste beroepsorgaan van de staat bren gen Van een onzer verslaggevers PUTTEN — Een huis - tuin - en keukengevalletje zeggen de Put tense jonkheren mr F J C Schlm melpenninck en zijn oom dr J M van Haersma de With „ Een dood gewone zaak " zegt de Nederlandse Gasunie Beide doelen ze op de „ kwestie " die er tussen hen gere zen is Eigenlijk is het allemaal maar een storm in een glas water daar in Putten De Gasunie Iaat zijn buis die de rijkdommen van Slochteren naar het westen moet brengen kronkelen volgens een tra«é dat de planologische werk commissie heeft uitgestippeld De pijp moet dit jaar door de grond van ongeveer 5000 particulie ren Deze krijgen van de Gasunie een contract aangeboden dat verre weg de meesten van hen zonder meer accepteren In Putten heeft de Gasunie echter een stukje moe ten overslaan bij het leggen van de buis Dat stukje is een weiland van de twee jonkheren die zonder meer het contract niet willen te kenen Daarover hebben zij nu een klein beetje ruzie met de Gasunie Dinsdag 11 augustus komen bei de partijen bij elkaar om de kwes tie uit te praten Lukt het niet dan zal de Gasunie de minister van vei > keer en waterstaat vragen aan bei de jonkheren de verplichting op te leggen de buis door hun grondge bied te laten gaan TWEE ESKADERS F-100 Super Sabre-straaljagers van de Ameri kaanse luchtmacht vertrokken van een basis in Honolulu naar Zuid Oost-Azië De honderd toestellen waren de dag tevoren van het Amerikaanse vasteland gekomen Maar het is nog niet zo ver Mr Schimmelpenninck houdt voet bij stuk — ook namens zijn oom wiens zaakwaarnemer hij is — en zegt vele brieven van particulieren te hebben ontvangen waarin zij kla gen over de Gasunie Zij hebben minder prettige ervaringen bij de werkzaamheden aan de buis onder vonden het gaat allemaal een beet je te Amerikaans zeggen ze De Gasunie kan zich wel inden ken dat de beide jonkheren hun handtekeningen niet willen zetten Maar we zitten aan het geplande tracé vast en zuUen door die grond in Putten heen moeten Bovendien geven we een reële vergoeding en we hebben dan ook bijna nooit moei lijkheden Groothandelsgebouw R'dam in brand In nog geen kwartier tijd is vrij dagavond kort voor middernacht een groot gedeelte van een meubelop slagplaats op de vierde verdieping van het Groothandelsgebouw te Rot terdam uitgebrand Hoewel de toe stand zich aanvankelijk vrij ernstig liet aanzien kon de Maasstedelijke brandweer die met vrij veel mate riaal was uitgerukt het vuur spoedig onder controle krijgen Over de oorzaak van de brand die gepaard ging met een sterke rook ontwikkeling is nog niets met zeker heid te zeggen De schade is aanzien lijk — Vannacht omstreeks vijf uur is ' n etalageruit van een juwelierszaak in de Kalverstraat in Amsterdam met een steen vernield Uit de etalage werden juwelen ter waarde van on geveer 15.000 gulden weggenomen Een omwonende die uit het raam keek toen hij glasgerinkel hoorde zag een Surinamer wegrennen Overg^eschoten brokken verwijzing in Het overschot wordt opgeraapt Wat er mee gedaan is wordt niet verteld maar de twaalf manden wijzen in-de richting van de anderen van het volk Terwijl wij overvloedig verzadigd worden zijn er andere delen in de wereld waar honger is en gebrek H EBT u een goede vakantie gehad Alle marken schillingen en lires op Meestal keren we plat zak terug en dan weer sparen voor het volgend jaar Of bleef er nog wat over Wat men niet meer voor zichzelf nodig had de overgeschoten brokken zou men misschien bijeen kunnen rapen om er een ander mee blij te maken Dit kan ook een vorm van zindelijkheid zijn Ljeeóielilhe oveifpelnzlna Maar hopelijk is er nog een ander overschot van de vakantie Het is soms moeilijk weer aan het werk te gaan te wennen aan het gewone patroon van iedere dag Met een zekere sptjtigheid wordt wel gezegd het is weer voorbij Jammer als het echt öp is als men niets heeft overgehouden Als men zó de vrije dagen heeft ver daan dat er niets is overgebleven De kunst van het vakantie-houden bestaat daarin dat men daarna de overgeschoten brokken kan bijeenrapen de herinne ring aan mooie dingen een schat van ervaringen de ontspanning die nieuwe kracht gaf om op de aange wezen plaats in het leven zijn taak te vervullen We moeten daarna leren een zindelijk gebruik te maken van al het genotene Dan is het eigenlijke niet op maar het kan opgeraapt telkens weer iets betekenen In de geschiedenis van de wonderbare spijziging was het overschot zelfs meer dan waarmee begonnen werd Twaalf volle manden waren meer dan de vijf broden en twee vissen E IGENAARDIG de overgeschoten brokken kunnen meer ztjn dan het gegevene bij de start Dat gebeurt als het door Jezus ' handen is gegaan Het kan dus zijn dat het overschot van de vakantie het belangrijkste wordt omdat het in zekere zin voorbij toch niet 6p is want nu gaat het pas echt functioneren voor anderen Niet om op te scheppen en anderen te overtroeven „ maar wij hebben het toch zo fantastisch gehad " maar om de opgedane nieuwe kracht te gebruiken in een echte rechte ver antwoordelijkheid Ze waren allen verzadigd ze stapten welgedaan op maar eerst raapten ze de overgeschoten brokken op Het is niet belangrijk waar die toen terecht kwamen maar het is wel de vraag aan ons als wij over vloedig hebben gegeten waar nu het overschot terecht komt Zouden wij hierin een echt zindelijk volk zijn Ds J J F FRAN(2 £ Ondertussen kronkelt de gaspijp verder Bulldozers graven grommend diepe sleuven buitenlandse lassers verdienen schatten Alleen niet in dat weiland in Putten dat zich nog steeds in de zon koestert onge stoord Derde plan herindeling Noordwest Veluwe Gedeputeerde staten van Gel derland hebben aan de gemeente besturen van Harderwijk Ermelo Elburg Dooinspijk Oldebroek en Hattem voor de derde maal sinds 1959 een plan voorgelegd betref fende de gemeentelijk herindeling van de Noord-Wesl-Veluwe Het belangrijkste onderdeel van het plan is de opheffing van de gemeente Ermelo Het dorp Erme lo zou aan de gemeente Harder wijk moeten worden toegevoegd de rest van Ermelo zou samen met het dorp Nunspeet de nieuwe ge meente Nunspeet moeten gaan vormen het dorp Nunspeet maakt nu deel uit van de gemeente Er melo Binnen drie maanden zullen de raden van de betrokken gemeen ten hun adviezen over het nieuwe herindelingsplan bij gedeputeerde staten moeten indienen O ase van rust In tegenstelling tot An gola en Portugees Gui nee heeft de Portugese kolonie Mozambique het moederland tot nu toe weinig politieke zorgen gegeven Zelfs in de pe riode dat de ongere geldheden in eerstgenoemde ge bieden een hoogtepunt bereikten bleef in Mozambique de onrust tot een minimum beperkt En de on rust die er was kwam bovendien niet van de kant van de gekleurde bevolking maar van die der blan ken die aldus eerder van het koesteren van separatistische aspi raties verdacht konden worden dan de negers Gaandeweg werden echter ook de klachten van de blanken in Mozambique minder vooral omdat de Portugese rege ring evenals in Angola toch wel enkele verbeteringen invoerde Men kan dus wel zeggen dat Mozambique onder de Portugese Britse minister na val van paard zwaar gewond De 43-jarige Britse minister van landbouw Christopher Soames die getrouwd is met sir Winston Öaxa chüls jongste dochter Mary is vrij dag bij zijn woning in Kent terwijl htj aan een jacht deelnam van zijn paard gevallen en ernstig gewond Hij werd in bewusteloze toestand naar een plaatselijk ziekenhuis ver voerd en werd later in een ortho pedisch ziekenhuis opgenomen Er is echter geen reden voor ongerust heid De rechterzijde van zijn bek ken is ontwricht President Segni ernstig ziek President Antonio Segni het 73 ja-rige staatshoofd van Italië is vrij dagmiddag plotseling achter zijn bureau in het Quirinaal in Bome in elkaar gezakt als gevolg van een storing in de bloedsomloop in de hersenen Segni verloor later op de dag zijn spraakvermogen Hij zou echter wel bij • kennis zijn Vier artsen bevon den zich vrijdagavond aan zijn ziek bed HiJ wordt met een vaat verwij-dend middel behandeld Meer Nederlanders werken over grens Er gaan steeds meer Nederlan ders uit het grensgebied in West Duitsland werken alleen al in het district Nordhorn is hun aantal ge groeid van 47 in 1954 tot ongeveer 1500 op het ogenblik Volgens het arbeidsbureau van Nordhorn zijn de meesten van hen werkzaam in de turfindustrie de we genbouw en de woningbouw Daaren tegen zoeken steeds minder Duitsers werk in Nederland In 1957 waren dat er ruim duizend maar thans nog slechts 250 Advertentie inancierln ^ auto ó caraoanó zomerkuiiijeó tophypotheken. machineó y RIJNLANDSE Vl _^ DISCONTOBANKC.V Emmalaan 35 Utrecht Tel 29246 MOEDER IN ANGST GROTE SPEURTOCHT Kleuter wandelde 16 kilometer weg Eén van de 56 aan het strand zoekgeraakte kinderen in Hoek van Holland was vrijdag de 6-jarige Jacqueline Smit uit Rotterdam Om drie uur donderdagmiddag meldde haar moeder bij de politie dat haar dochtertje zoek was Om zeven uur was het kind nog niet terecht De posten van de reddingsbrigade werden ingeschakeld Men zocht met 2 reddingsvletten de branding af een groot aantal vrijwilligers door zocht duinen strand en bunkers Al les was vergeefs Om half negen kwam uit Scheve ningen een verlossend telefoontje Jacqueline was naar Scheyeningen gewandeld een afstand van onge veer 16 kilometer Von liase deelt mee Chroesjtsjef moet naar Bonn komen Een ontmoeting tassen Erhard en Chroesjtsjef zal slechts in Bonn kun nen plaatshebben zo heeft vrijdag de Westduitse regeringswoordvoer der von Hase meegedeeld naar aan leiding van berichten volgens wel ke deze ontmoeting wellicht In Mos kou zou worden gehouden koloniën een unieke plaats inneemt in zoverre er nimmer noemens waardig verzet van de zijde der zwarten tegen de blanke overheer sing is geweest Want dat deze overheersing bestaat is onmisken baar Dat de Portugese regering bij zonder ingenomen is met de hou ding van de inheemsen in Mozam bique laat zich begrijpen En uiter aard tracht zij er zoveel mogelijk propagandistische mimt uit te slaan * N dit licht moet men ook het vijftiendaagse bezoek zien dat de president van Portugal admiraal Americo Tomaz thans aan Mo zambique brengt Daarop duidt eveneens het feit dat de president vergezeld wordt door een uitge breide staf van journalisten die de garantie heeft gekregen het land vrij te mogen doorkruisen en aUes in ogenschouw te nemen De bedoeling is duidelijk Portugal wil de wereld het bewijs leveren dat in Mozambique orde en rust heersen en dat de bewoners ervan bij Portugal willen blijven Dit alles neemt echter niet weg dat Mozambique dat onder een be volking van ruim zes miljoen nog geen honderdduizend Europeanen telt in economisch opzicht nog steeds een achtergebleven gebied vormt Sinds 1958 is zo schrijft The Financial Times Mozambique een last geweest voor de economie van de escudo Portugese munt zone hoewel nauwelijks voor de blanken Ondanks toenemende ex porten beloopt het jaarlijkse tekort op de handelsbalans ongeveer 150 miljoen gulden en de betalings balans over 1963 vertoonde een te kort van 48 miljoen *-' EN van de belangrijkste in komstenbronnen voor Mozambique is het vervoer Ongeveer de helft van het overzeese transport van Transvaal een deel van de mine rale rijkdommen van Katanga en negentig procent van de buiten landse handel van de beide Rho desia's en Malawi het voormalige Nyassaland maakt gebruik van de spoorwegen van Mozambique en van de havens Lourenzo Marquez en Beira Gedurende de laatste ja ren is de helft van de staatsinkom sten uit deze vervoersbron afkom stig geweest Het volgend jaar zal er een nieuwe pijpleiding zijn tus sen Rhodesia en Mozambique die de staat nog eens zeventien mil joen zal opleveren Verder wordt er nog een spoorlijn tussen Lou renzo Marquez en Swaziland aan gelegd Misschien moet het wel aan die verbindingen worden to^eschre ven dat Mozambique niet alleen met Zuid Afrika en Zuid-Rhodesia maar ook met het geheel onder negerleiding staande Malawi goede betrekkingen onderhoudt Dr Ban da van Malawi bracht kort gele den een bezoek aan Mozambique en op de jongste conferentie van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid in Caïro heeft Banda ronduit verklaard dat hij geen boycot van de Portugezen aan durfde Onder deze omstandighe den verwekte het ook geen verba zing dat Portugal de uitnodiging om de onafhankelijkheidsfeesten in Malawi bij te wonen graag aan vaardde 
4 ZATERDAG 1 AUGTJSTUS 1964 nmfECHTSca siEtrwsBEa » x^t^c^-^ti ^ ^' 3 '^ ' t/Trpx 1a3jL ^ wii^tr'i^t ^ <^*^ ^ iÉIII^ÉiiiiS&isiiSAlè f^unrtdt i/H^(nrt ^ Utrechtse predikbeurten ^?^ i»0CN0C0W»^CCCCCCOJ0NC«CNC0WNCNC0COCC«WC0CJ«CCJ^C«SCNCÖCCCN00CNCNWCC«CMJMNNNCCöC ^^ door EUsabeth Brozowska j 1 JOSEPHINE In september te Utrecht Aan Roka 1964 nemen 618 firma's deel Van 7 tot en met 11 september zullen enkele hallen van de Ko ninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht worden ingenomen door deelnemers aan de Roka 1964 de internationale voedings - en genot middelenbeurs Uit 30 landen zullen 618 firma's komen Samen zullen zij met 347 stands 3500 vierkante meter jaar beursterrein vullen De Roka 1964 zal worden gehou den in de Julianahal parterre en verdieping Merwedehal Mar griethei en Marijkehal Al deze hallen zijn gelegen op het Croese laanterrein Uit Nederland hebben 327 deel nemers ingeschreven Er komen er verder onder andere uit Algerije Cameroun Canada Formosa Hongkong India Israël Malakka Marokko Peru Rusland U.S.A en Tsj echo Slowakij e De Roka toont wat de deelne mende landen te bieden hebben aan voedings en genotmiddelen Verscheidene stands zullen bijvoor beeld dieipvriesprodukten tonen Verder zullen ook stands worden ingericht met artikelen die nauw verband houden m.et de voedings middelenindustrie bijvoorbeeld boekhoud - en factureermaohines ¦ Utomaten winkel-inrichtlngen maar ook huishoudelijke artikelen speelgoederen vakbladen en vak kleding Voorstellingen om 14.30 18.45 en 21 uur zondag 14.15 16.30 18.45 en 21 uur CAMERA Boeven incognito a.l Vrijdag en zaterdag 23.15 uur Lolita 18 j wreker der Partizanen CITY Zorro 14 ] FILMAC Nieuws en Zuid-Afrika In kleuren a.l dag 10-18.30 uur PALACE donderd t.m zondag Bril janten des doods 14 j Maandag t.m woensdag Ik was aan hem verslaafd 18 j dag 18.45 en 21 uur OLYMPIA donderd t.m zond 55 da gen in Peking 14 j Werkd 19.30 zond 14.30 en 19.30 uur Maand t.m woensdag Paspoort der schande 18 j REMBRANDT Veel liefs uit Moskou 18 j 14.30 18.45 en 21.15 Uur zondag 13.45 16.15 18.45 en 21.15 Uur SCALA De lef schepper a.l STUDIO De fantast 14 j Voorstellin gen een kv/arti«r later VREEBURG Some like it hot 18 Vrijdag en zaterdag 23.30 uur 08/15 deel I De kazerne In de week van zaterdagmiddag 8 aug 13 uur tot zaterdag 15 aug hebben de Volgende apotheken zaterdagmiddag - zondag - en nachtdienst Pluyraakers Rijnlaan 90 dr v d GraaH Amsterd straatweg S16 Van Meerten Prins HendriWaan 21 en Wit teboon Voorstraat 6 BURG STAND MAARTENSDIJK MAARTENSDIJK - EUsabeth W d V M M Belonje en C M Rijs wijk Prins Bemhardlaan 36 Gijs bei-tus z V A G de Graaf en T Booij Prinses Margrietlaan 24 Mi chael z ' V E G van der Heide en A Wientjes Sparrenlaan 7 Ja cobus z v D Grootendorst en G Vliek Kerkdijk 71 Maria E H d V L C van Zijtveld en G F van Brenk Kerkdijk 3 a Ondertrouwd Johan M baron van Boetzelaer 24 jr W Barentsz straat 90 Utrecht en Catharina van de Klashorst 22 jr Kastanjelaan 3 Albertus J Bos 25 jr Koedijk 1 Houten en Maria B Agterberg 31 jr Voordorpsedijk 30 Herman Konings veld 24 jr Bazeldijk 47 Meerkerk en Hendrika Oudhof 23 jr Dorpsweg 55 V erpleegstersdiensten Het Groene Kruis Utrecht over dag Boothstraat 15 telet 16381 avond nacht - zaterdag - en zon dagdienst voor noodgevallen GG en GD telef 16411 toestel 51 ook voor de Utrechtse vereniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuin - dorp oost en Overvecht wijkge bouw Raiffeisenlaan 35 tel 18161 Dienst van zaterdagmiddag 13 uur tot zondagavond 24 uur ook voor het Groene Kruis Maartensdijk zr N C Verhoek telefoon 18161 In noodgevallen GG en GD telef 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht Amsterdamsestraatweg 544 telef 40133 b.g.g overdag 41961 B.g.g in avond nacht en weekend telef 16411 Het Oranje-Groene Kruis over dag Weerdsingel OZ 34 telef 14548 Avond en nacht - en zondagsdienst herv wijkverpleging en lutherse diakonessenvereniging Diakones senhuis telef 11855 geref zieken verpleging zr A Vos telefoon 22102 Het Wlt-Gele Kruis afd Utrecht Oudwijk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uit sluitend telefonisch bereikbaar Zie kenwijkverpleging afdeling Utrecht telefoon 27233 dag en nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tij dens kantooruren Wijkverpleging Tuindorp zr C Terlingen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoograven zr D a Nijeholt telefoon 24828 b.g.g 19842 Wijkverpleging ZuUen telefoon 43205 WATERHOOGTEN Rijkswaterstaat Den Haag 8-8 Konstanz 315 onv RheinJelden 199—2 Ottenheim 237+11 Straatsburg 178 onv Maxau 349—3 Plochlngen 124+27 Mann heim 171+4 Steinbach 116+5 Mainz 166—2 Bingen 93 onv Kaub 80 onv Kochum 240+1 Koblenz 88—1 Keulen 26+4 Ruhrort 176—1 Lobith 779-4 Nij megen 569—3 Arnhem 627—3 Eefde IJssel 128 onv Deventer 54+3 Borg haren 3800—40 Belfeld 1083—8 Grave béneden de bIuIs 499—2 Blauwkapel drive-in diensten 9 10 en 11 uur Domkerk oecumenische vroegdienst 8 uur ds N v d Waal uit Laren Gercf kerken — Oosterkerk 10 u ds Sillevis Smitt 17 u ds Slertsema Tuindorpkerk 10 u dr K Dijk uit Driebergen 19 u ' ds Sillevis Smitt Westerkerk 10 u ds A G Kornet uit Vllsslngen 17 u ds Van Andel Pniëlkerk 10 u ds P Visser 17 u ds Warner Lucaskerk 9 u ds v d Hout 17 u ds P Visser Zuiderkerk 10 u ds Goeman 19 u dr K Dijk Maranathakerk 10 u ds H R Groene velt uit Ürk 17 u ds Goeman Immanuelkerk 10 u ds Siertsema 17 u ds H R Groenevelt Geref kerk vrUgcm — Rehoboth kerk Briljantlaan 9.30 u ds J Snijder 16.30 u ds O Mooiweer W de Zwijgerkerk Tuindorp 8.30 u ds J F Hen 16.30 u ds J Snijder Opstandingskerk R v d Hamkade 9.30 en 16.30 u ds J Bakker uit Pijn acker Chr geref kerk — Wittevrouwensin gei 33 10 u ds K Boersma 17 u ds J v Dalen Gebouw Waalstraat 81 10 u leesdlenst 15 u ds W V Heest Oud kath parochies — St Gertrudis WiUemsplantsoen 2 8 u vroegmis 10 u hoogmis 18.30 u vesper St Marie Achter Clarenburg 6 zater dagavond 19.30 u vesper met avondge bed zondag 8 u vroegmis 10 u hoog mis St Jacobus Bemuurde Weerd O.Z.53 8 u vroegmis IGk u hoogmis 18.30 u vesper Holy Trinity Church — 9.15 holy com munion 10.30 morning prayer 11.45 holy communion Eglise Eallonne — 11 h D van Loo Vriie evang gem — Achter St Pie ter 11 10 en 17.30 u ds J A Hamers uit Amsterdam Evang luth gem — Kerk Hambur gerstraat 10.30 u ds K E E Heintze Wartburgkapel Oudenrijn 10.30 u ds C C G Visser Wijklokaal L Nieuwstraat 1 10.30 u klnderkerk Doopsgez gem — 10.30 u ds M J van Hamel uit Vllsslngen Bern geref gem — In verband met restauratiewerkzaamheden zullen er tot en met 20 september in de Geertekerk geen diensten worden gehouden Ned prot bond en vrijz herv — Leeu - wenberghkerk Servaasbolwerk 10.15 uur mevr A HoH-Visscher Baptistcngem — Silo Herenstraat 36 10 u dhr G Planting uit Amsterdam Geref gem — Boothstraat 7 10 en 17 u ds C Harinck Volle evang gem — Pinkstergem L Nieuwstraat 2 diensten om 10 en 19.30 uur Soefi Beweging — Huize Witteveen Jansvelö 51 universele eredienst 11 uur Ned ver van spiritisten — Harmonia Ambachtstraat 12 geen dienst Jehova's Getuigen — Loeïf Berchma kerstraat 18 bis 18 u Van Heutzstraat 2a 15.30 en 16.30 uur Joh Uitenbogaardstraat 32 bis 16 en 19 u Het Bozekruisers Genootschap — Muntstraaat 3 geen dienst Leger des Heils William Booth — L Nieuwstraat 48 10 uur heiligingssamen komst en 19.30 uur verlossingssamen komst Stichterskorps — Mgr v d Wetering straat 87 10 uur helligingsdienst 18.45 uur openluchtsamenkomst op het Lucas Bolwerk en 19.30 uur verlossingsmeeting Geref gem in Nederland — Zandhof sestraat S2A 10 en 17 uur ds Llgtenberg Oud-geref gem — Ambachtstraat 10 en 17 uur ds Kamp dinsdag 19.30 uur dienst Gem des Heeren — Rldderhofstad 2 10 en 18 uur diensten woensdag 19.30 uur dienst Vergadering van Gelovigen — Breed straat 22 10 uur eredienst 17 uur bedie ning des Woords donderdag 20 uur bid stond VrUe kath kerk — Herenstraat 27 10.30 uur dienst Christian Science — Pieterskerk Pie terskerkhol 5 iedere zondag 9.30 uur Nederlandse dienst ledere Ie zondag v d maand 10.45 uur Engelse dienst Ie woensdag v d maand 20 uur getuige nisdienst Herst Apost Zendingskerk — Heren weg 7 10 en 17 uur diensten Gereorganiseerde kerk van Jezus Chr v d Heiligen der laatste dagen — Mag dalenastraat 14 bis 17 uur dienst Kerk der Zevende Dag Adventisten — Hamburgerstraat 23 zaterdag 10-11 uur bijbelstudie 11 12 uur dienst Bethel Pinkstergem — Marcuszaal Hoograven dienst 14-16 uur Gemeente van Christus — Bern Weerd O.Z 31 diensten 9.30 en 19.30 uur Kerk van Jezus Christus van de Heili gen der laatste dagen — 17 uur avond maEdsvergadering Op de eerste zondag van de maand 11.45 uur vasten - en ge tuigenisvergadering en 17 uur avondver gadering Ned chr gemeenschapsbond — Open luchtsamenkomst Vredenburg 15.30 uur BTBECHX-NOOBD Herv gem — Herv kerk te Oud Zui len 10.30 u dr A Droniters Verenigingsgebouw Daalseweg 9 u dr A Dronkers Kapel Corn Roobolstraat 70 10 u dhr C W Vos uit Rotterdam Ev Lutherse gemeente Lutherkapel Celsiusiaan 5 10.30 u dhr J Fennema Vrije evang gem — Geb Winfridus Marie Curielaan 75 10 en 17.30 u ds H Postma uit Rotterdam Baptisten gem — Kapel Daelwijcklaan Zuilen 10 u ds Th Pothof Geref kerk — Bethelkerk 10 u ds Van Andel 17 u ds A G Kornet Noorderkerk Royaards v d Hamkade 10 u ds Warner 17 u ds v d Hout Chr geret kerk — Adr v Bergenstr 10 en 17 u ds K G v Smeden Religieuze Broederschap Nieuw Leven Verenigingsgebouw Wattlaan geen dienst Leger des Heils — Prinses Margriet straat 10 u heiligingssamenkomst 19 u openluchtbijeenkomst St Josephlaan 20 u verlossingssamenkomst Nienw apost kerk — Werner Helmich straat 1 zondag 9.30 en 16 uur woens dag 20 uur 
Il UTRECHTSCH NIEUWSBLAD lEATERDAG 8 AVGVSTT7S 1964 STAATSSECRETARIS O K EN W Zetel van de komende opera Amsterdam ISJieuwe vorm wordt rijksstichting ZAT BEST wel leuke muziek in WIM de wedstrijd in muzikale kennis In het eerste bulletin van de journaaldienst was de raffelaar weer aan het woord maar eerlijk is eerlqk de beelden waren hem soms toch nog een neuslengte voor De montageman dient iets meer ' zwart ' ie geven dunkt ons Zo'n leed is vlug geleden als direct daarna AVRO's Televizier zo goed voor de dag komt Niets meer of minder dan een inter view meit een bijna alweer bevriend staatshoofd Joop van Tijn eerder befaamd — berucht zeggen anderen — voor zijn zwavel zure teksten in de spotpraat weerde zich dapper Ging voor geen grote reputatie uit de weg ontzag geen ijdelheid en kreeg van de slimme Soekarno nog een pluim bij het afscheid Zij bleken uitstekende tegenspelers waarbij Van Tijn zijn doei bereikte door de president goed uit de verf te laten komen Hij slikte de bewering dat het economisch met Indonesië niet best ging op • tegenspraak van Soekarno niet direct in De onbevooroordeelde kijker kon echter begrijpen dat honger in geen enkel land is af te lezen van de gezichten der eters in grote en kleine restaurants Goede samenspelers waren werkgeversvoorzitter De Koster en zijn vragensteller Peereboom De samenspraak over de krediet garantie van ƒ 100 mUjoen werkte bepaald verhéldarend " A een gladde Duitse Intertelproduktie kwam het reisverslag Ltms aan de beurt Alweer vragen die ter zake waren en daar door de ondervraagden niets afbogen van de veel betreden wegen die immer met gemeenplaatsen geplaveid plegen te zijn De nieuwe minister sultan Hamengku Buwono van Jogjakarta kon in Oosterse terughoudendheid niet geheel verbergen dat hij vreugde - en verwachtingsvol gestemd was door de zich herstel lende verhoudingen Het echtpaar Lims kwam aan het slot Wil men nu bepaald kritiek dan moet gewezen worden op gebrek kige uitspraak van verschillende Indonesische namen Men dient er rekening mee te houden dat er zeker een paar honderdduizend kijkers weten hoe het wel moet Daarvan zullen er toch wel een dozijn in de omgeving van de studio vsroneti W AKBD CITY was op jaoht gegaan naar een van de 8 miljoen verbalen die evenzoveel mensen in New York te vertellen heb ben Het was een wanbof dat er 7.999.999 waarschijnlijk betere stories over het hoofd gezien waren bij die spetu-tocht Expositie yyUtrechtse kunstenaars ^^ De Nederlandse Opera zal herrijzen in de vorm van een rijks stichting die waarschijnlijk haar zetel in Amsterdam krijgt Het nieuwe instituut zal zoveel mogelijk gebruik maken van de Waardevolle elementen van de huidige Nederlandse Opera De op het moment van ontbinding van deze stichting bestaande verplichtingen zullen worden nagekomen Joan Sutherland in haar operakunst êmonsoks in Utrecht RITA EN HAAR FAMILIE Zie Je wel Tomm ^ dat dit een namaak-bontmantel is Ontbinding huidige opera-stichting enige mogelijkheid Dit siaat in een brief die staats secretaris van o.lv en w drs L J M van de Laaj - aan burgemeester en weöiouders van Amsterdam lieeft gezonden en waarin hU zijn stand punt bepaalt ten aanzien van de rond de Nederlandse Opera bestaan de moeilijlcheden Na bestudering van liet rapport van de commissie Beeser en het advies van de Baad voor de kunst over het liquidatie besluit van het bestuur van de Ne derlandse Opera is de staatssecre taris tot de conclusie gekomen dat de ontbinding van de stichting nood zakelijk is De staatssecretaris is van mening dat de operakunst in ons land in goede banen kan worden geleid wanneer een nieuw instituut in het leven wordt geroepen dat aan be paalde eisen voldoet Hij stelt zich voor dat het nieuwe instituut een stichting zal zijn in het leven ge roepen door de rijksoverheid die de bestuursleden benoemt en ont slaat en zich in het bestuur door een gedelegeerde doet vertegenwoor digen Deze stichting zal op nader overeen te komen voorwaarden in verschillende gemeenten operavoor stellingen doen geven Onderhandelingen Wanneer de nog tussen de ge meente Amsterdam en het rijk te voeren onderhandelingen tot een goed resultaat zouden leiden zal deze stichting in de gedachtengang van de staatssecretaris haar zetel in Amsterdam hebben Aangenomen wordt hierbij dat tenminste de helft van de voorstel lingen in deze gemeente wordt ge geven Het is het streven van de staatssecretaris dat in het nieuwe instituut zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de waardevolle elementen van de huidige Neder landse Opera en dat voorts de op het moment van de ontbinding van deze stichting bestaande verplich tingen zullen worden nagekomen De staatssecretaris acht het van gi'oot belang dat de gemeenteraad van Amsterdam ten spoedigste een beslissing neemt ter zake van de goedkeuring van het ontbindingsbe sluit van de stichting de Nederland se Opera te meer omdat in de ge dachte opzet de nieuwe stichting in de gelegenheid moet worden ge steld zo spoedig mogelijk maatrege len te nemen om het seizoen 1965 — 1966 voor te bereiden Andere opzet gewenst Mededelingen van het bestuur en de directie van de Nederlandse ope ra de organisaties van medewer kers adviezen van de Baad voor de kunst en beschouwing van de gang van zaken gedurende de laat ste tien jaren hebben de staatsse cretaris er van overtuigd dat in de loop van de tijd bij de Neder landse Opera een situatie is ont staan die dermate remmend werkt op de artistieke prestaties en die in financieel opzicht zodanige gevol gen heeft dat het niet verantwoord is dat deze instelling nog langer op dezelfe voet wordt voortgezet De staatssecretaris is in deze oveiTtuiging gesterkt door het feit dat algemeen zij het om verschil lende redenen een andere opzet gewenst en noodzakelijk wordt ge acht FELIS PAROyS De staatssecretaris heeft zich afge vraagd of een nieuwe opzet op re delijke termijn te bereiken zou zijn door een reorganisatie van de huidi ge instelling Het is hem duidelijk geworden dat omtrent de wijze waarop dient te worden gereorgani - seerd een belangrijk verschil van inzicht bestaat tussen bestuur en di rectie enerzijds en de geëngageer den en hun organisaties anderzijds Pogingen tot reorganisatie door be stuur en directie aangewend heb ben dan ook niet de gevraagde me dewerking van de werknemers en hun organisaties kunnen verkrijgen Deze laatsten hebben te kennen ge geven dat naar hun mening andere wegen bewandeld dienen te worden om tot reorganisatie te komen Onder deze omstandigheden ziet de staatssecretaris niet hoe op korte termijn een zodanige reor ganisatie binnen de huidige stich ting tot stand zou kunnen komen dat het met zijn verantwoordelijk heid overeen zou zijn te brengen een rijkssubsidie van de omvang zoals tot nog toe werd verleend ook verder ter beschikking te stel len Hierbij komt dat de beschou wingen die rond het vraagstuk van de Nederlandse Opera zijn ge geven in sterke mate tenderen naar de status van een instelling waarvan de structuur een grotere invloed van de overheid mogelijlt maakt dan bij een particuliere stichting het geval kan zijn Na alle facetten van dit moeilijke en belangiTJke vraagstuk in be schouwing te hebben genomen is de staatssecretaris tot de conclusie ge komen dat de ontbinding van de stichting de enige methode is om de weg te banen voor een nieuwe en betere opzet Hij is dan ook voornemens zijn goedkeuring te hechten aan het door het bestuur van de stichting De Nederlandse Opera genomen besluit tot ontbin ding der stichting Rapport'Reeser Over een nieuwe opzet heeft de commissie-Reeser in een rapport haar visie ontwikkeld Met de com missie is de staatssecretaris van mening dat het alleen dan zin heeft regelmatig operavoorstellingen in Nederland te geven wanneer die voorstellingen op een hoog niveau staan Hij acht het niet verantwoord van rijkswege een subsidie van en kele miljoenen guldens te verlenen wanneer het nationale opera-insti tuut van Nederland zich in artistiek opzicht niet zou kunnen meten met onze beste symfonie-orkesten Het streven van de leiding van ' n nieuw te stichten instituut zal dan ook ge richt moeten zijn op het voldoen aan deze eis De commissie-Reeser acht het mogelijk voorlopig aan deze pri maire voorwaarden te voldoen door zoals zij in het tweede gedeelte van het rapport aangeeft een beroep te doen op de voornaamste symfonie orkesten voor het incidenteel ver zorgen van operabegeleidingen en met hun medewerking een reper toire tot stand te brengen van acht De Nederlandse componist Ge rard Boudijn te Hoorn heeft de prijsvan de stad Mechelen 8.000 Belgischefrank gewonnen met zijn beiaard suite die hij inzond voor de jaar lijkse internationale wedstrijd diedoor de beiaardierschool in Mechelenwordt uitgeschreven De aartsbisschop van Wenen,Franciscus kardinaal Koenig heeftzijn voorgenomen reis naar Polenvoorlopig uitgesteld omdat ' hij totheden geen Pools visum heeft ge kregen De kardinaal had vrijdagzullen vertrekken voor een reis van 15 dagen naar Polen op uitnodigingvan de primaat van Polen kardinaalWyszynski een woordvoerder voorkardinaal Koenig deelde mede datde kardinaal het visum reeds op 3 juli had aangevraagd Van de Amsterdamse graficus H.Huig zullen in Praag van 28 augus tus tot 20 september 46 etsen wordententoongesteld De tentoonstellingzal door de Nederlandse gezantworden geopend werken per seizoen elk ten minste acht keer te spelen Voor iedere ope ra zou de best mogelijke bezetting bijeengebracht moeten worden met inbegrip van dirigenten regisseurs en decor en kostuumontwerpers De solisten zouden gecontracteerd moeten worden voor perioden wel ke lang genoeg zijn om waarborg te bieden dat het aanvankelijke ni veau van een voorstelling gehand haafd bUjft De staatssecretaris kan zich met deze gedachten in beginsel vereni gen De praktijk zal moeten uitwijzen of de ervaringen die op deze wijze zuUen worden opgedaan een perma nente operavoorziening wettigen Wanneer dit het geval zou blijken te zijn zal te zijner tijd nog de vraag beantwoord moetenworden in welke mate het rijk in het kader van de beschikbare middelen financiële steun zal kunnen geven Het bou - wen van een operaschouwburg het geen door de commissie-Reeser als de eerste voorwaarde voor een per manent opera instituut wordt be schouwd ligt naar de mening van de staatssecretaris op de weg van de gemeente van vestiging THE AGE OF BEL CANTO ¦ Joan Sutherland geniet in ons land grotere bekendheid door haar gram mofoonplaten dan door haar con certen Ze is hier één keer geweest als soliste op een concert maar als operazangeres op het toneel nog nimmer Dat zou ons het meest heb ben voldaan want juist daar ligt haar grote muzikale existentie Het is — als zo dikwijls — dat de grammofoon in deze leemte voorziet en op een niet geringe wijze Als nieuwe opname hoorden we de com plete opera I Puritani van Bellini waarin zij de rol van Elvira zingt Decca SET 259/61 Voorts zingen mee Renato Capecchi die we in ons land gelukkig regelmatig zien optreden en een aantal zangers dat voor Nederlands concert - en opera gebruik minder bekend is maar niettemin bijzonder welkom Toen deze opera in januari 1962 door een Italiaanse operagroep als gast bij de Nederlandse Opera werd opgevoerd vertolkte Anna Moffo de hoofdrol Men spreekt er nog over en wel in hoofdzaak over haar vo cale prestatie „ Laaiende geest drift voor Anna Moffo " stond er bo ven aan de kritiek die wij naar aanleiding van deze opvoering schre ven Over Joan Sutherlands presta tie kan men een gelijkluidende kwa lificatie schrijven want al heeft deze opera van Bellini een overda dige romantiek Jenny Lind reeds vierde haar triomfen hierin en alle grote zangsterren hebben dit na haar gedaan Wil men deze muziek ten volle genieten beluister ze voor namelijk naar de vocale schittering Eveneens onder muzikale directie van haar echtgenoot Richard Bo nynge zingt Joan Sutherland op een tweetal selectieplaten Decca SET 268/69 het beste uit The age of bel canto Deze titel van de uitgave her bergt een reeks uit opera's van Puccini Handel Bononcini Ame Shield Mozart Rossini Auber Bel lini Donizetti Weber en Verdi waarmede men reeds lang het tijd vak honderd jaar heeft overschreden maar in the age of belcanto " ver keert omdat de titel het als zodanig uitnemend doet Deze bloemlezing behoeft geen krans de zangeres Jo an Sutherland zingt haar repertoi re door en door muzikaal geeft haar virtuositeit nimmer ten koste van de muziek zelve en weet immer de artistieke voordracht op een zeer hoog peil te houden Men mag zeg gen dat we Handel het allermooist vinden maar wat zij presteert met gedeelten uit Mozarts Zauberflöte is fAduertentie MANTELS " JAPONNEN maison BROEKMAN Biltstraat 2 | Spionnen in orkest Benny Goodman Mevrouw Muriel Zuckman heeft vrijdag in New York als vertegen woordigster van de Amerikaanse dansorkestleider Benny Goodman de juistheid ontkend van de donder dag in het officiële Russische rege ringsblad Izvestia gepubliceerde be schuldiging volgens welke vier door de Amerikaanse geheime dienst on dergeschoven agenten ' deel hadden uitgemaakt van het orkest waar mede Goodman in 1962 een reis door de Sowjet unie had gemaakt ' De heer Goodman kende al zijn musici persoonlijlc de vier orkest leden waar de Izvestia het over had hebben twee tot drie weken in Amerika in zijn orkest gespeeld voordat dit zijn Russische reis be gon ' aldus Goodmans vertegen woordigster mevrouw Muriel Zuck man JOAN SUTHERLAND niet te miskennen evenmin als een aria uit Verdi's Attila Een prachtig verzorgd album be geleidt deze opnamen de te zingen teksten zijn van een Engelse ver taling voorzien bovendien geeft de auteur L A Yeats van dit boekwerk summiere maar duidelijke toelich tingen en heeft zeer Iwistig met foto's gestrooid Een mooie uitgave bij een bel canto-grammofoonplaat G van R H ET lag in de bedoeling van de beeldhouwer J Esenkbrink de lan taamconsole te doen plaatsen aan de Oudegraoht in de nabijheid van de Doelenstraat Het kwam echter anders uit men kan de steen vin den bij de Jansburg vlak voor het pand Oudegracht 122 aan de zuid oostzijde van de brug De Schutterij dagtekent van 1572 / 73 Op 11 augustus van eerstge noemd jaar werd de Vroedschap bij de stadhouder Bossu ontboden Men ontving opdracht dat zij horen bur geren ende ingesetens tellen ende brengen zouden onder vendelen op dat in tijde van node ofte alarme deselve mogen weten zoe zij hem hebben ende waer zij hem laten vynden zullen Er kwamen aanvan kelijk vier — later acht — vendels van elk 200 der beste ende geschik ste burgeren van der stad in de leef tijd van 18 tot 60 jaar Om een vlotte In Engeland weer piratenzender Van onze correspondent LONDEN — Volgende maand krijgt i^ngeland er de zoveelste piratenzen der bij namelijk radio-Albatross welke opgericht is door een 29-jarige zakenman uit Lincolnshire Hij gaat achttien uur per dag uit zenden van een vroegere 240 ton metende mijnenveger welke in de baai van de Wash voor anker zal gaan De uitzendingen zijn bestemd voor de oostkust van Engeland en speciaal voor de stad Peterborough TV-ZATEBDAG 7.30 NCRV Barend de beer 7.35 Lassie 8.00 Journaal 8.20 Memo 8.35 Lucille Ball-show 9.25 Hoe bestaat ' t 9.55 De geschiedenis van de eerste atoombom 10.45 Morgen is het zondag reportage in Hirosjima 10.50 Journaal ZATERDAG — Tweede net 8.35 NTS Filmverslag van een ballonvaart over de Alpen 9.25 Film 9.30 Tsjechische Poppenfilm 9.45—10.30 Reportage van het jazzfestival in Comblain-la - Tour België TV-ZONDAG 11.00—11.50 Kerken Kerk dienst in Frankfort 3.00—6.20 NTS Europese kam pioenschappen roeien op de Bosbaan finales heren 7.30 Weekjournaal 7.55 Journaal 8.00 Sport in beeld 8.30 VARA Documentaire van BRT over Leonardo da Vin ci 9.00 East Side West Side eerste van een reeks sociale drama's in New York met George C Scott als maat schappelijk werker 9.50 Finale Loosdrecht jazz-concours 10.30 Journaal ZONDAG — Tweede net 8.30 KRO Musik erklingt im wilden Westen met o.a het Jochen Brauer sextet Willy Schmid en Frieda Lindsy 9.00—10.40 Fanfarella tv-spel van Jan Naaijkeris herha ling van 17 mei 1962 DISCO - ttieuws Beethovens Eroica door het Bra bants Orkest o.l.v Hein Jordans Philips 838611 VY dat wil dus zeg gen een opname van Philips ' Eind heven die z'n streekorkest eens wil verwennen Zo luidde de publieke opinie bijhet uitkomen van deze plaat Datzat er wel in en de Brabanders zul len er blij mee zijn Waarom hetBeethovens Eroica moest zijn diemen in ettelijke opnamen kan be luisteren Het zal een prestigekwes tie zijn geweest én omdat Hein Jor dans zijn expansieve en vooral vita le krachten hiermede kon uitspe len Zo is inderdaad dan ook de ver tolking geworden fris en muzikaal.Juist zoals wij het Brabants orkestkennen van de concerten in de USO concertenreeks in Tivoli De volgen de keer toch een keuze die typeren der is voor het orkest en zijn diri gent G van R Schutterij organisatie te waarborgen werd de stad op 12 augustus 1572 nog in 4 kwartieren verdeeld die elk 2 ven dels telden Deze kwartieren ontvin gen met de vendels namen die voor een deel herinneren aan de tijd van de aansluiting bij de opstand te gen Spanje Turkije Papenvaandel Bloedkuyl Zwarte Knechten For tuyn Handvoetboog Oranjestam en Pekstokken De vendels groeiden uit tot ' n keurkorps In 1702 waren alle mannen van een bepaalde leeftijd dus niet alleen de meest bekwame schutter-pUchtig Dit had tot gevolg dat velen zich uitkochten en voor een bepaald geldsbedrag de dans ontsprongen Op de Drilwelde ' — nabij de oude gasfabriek — oefenden de schutters onder leiding van de „ drilraeester " Jaarlijks werd een wapenschouw ge - Voornaam oeuvre in Gemeentehuis te Amerongen El VENALS verleden jaar om deze tijd wordt ook nu in Amerongen's Gemeentehuis — onder de auspi ciën van de Stichtse Culturele Baad — een tentoonstelling van werken van Utrechtse kunstenaars gehou den die daar tot en met zaterdag 15 augustus te zien bUJft Men vindt er een boeiende keuze uit het oeuvre van de beeldhouwer Willem van Kuilenbm g Luigi de Ijerma is er vertegenwoordigd in olieverven en andere technieken Otto van Bees in schilderüeu van zijn vroeg ste tijd tot 1953 Willem van Leus den in etsen uit de jaren 1908-1915 De voornaamheid van Willem van Kuilenburgs meester schap — voornaamheid die ook zijn kleinste formaten „ groot maakt " — blijkt opnieuw en over duidelijk uit zijn hier aanwezige scheppingen zo o.a uit een tuf - steen sculptuur als „ Jezus geneest de blinde " waarin het tedere en het verhevene even nobel samen gaan als in de schoonste voorbeel den van middeleeuwse beeldhouw kunst Een ander edel-gaaf opus is zijn marmeren jongenskop „ Eduard " als een sierlijk-speels allegretto scherzando in albast is voorts zijn „ Paardje " no 5 te begroeten Niet te vergeten ook een prachtige Hond " en zijn kostelijke „ Olifan - geven In het midden der 17e eeuw duurde deze manoeuvre al meerde re dagen met gevolg dat velen — om de verplichting tot aanschaf te ontduiken — hun rusting " harnas leenden In de zestiger jaren der 18e eeuw raakten de revues in onbruik Een periode van grotere betekenis dan die rond de Franse tijd is er voor de schutterij althans later niet meer geweest In 1869 bood Z.M Ko ning Willem n de Utrechtse schut terij een vendel aan dat tot het einde van het bestaan op 31 juli 1907 — toen ook aan het voortbe staan van de andere schutterskorp sen in ons vaderland een einde Invam — steeds werd meegedragen Het was dit vaandel dat in 1907 op de Stadhuisbrug door de comman dant van de dienstdoende schutterij de luitenant kolonel mr A J N Ba ke aan de burgemeester dr B Reiger werd overgedragen ten " beide in tufsteen beide beho rend tot de hoogtepunten op deze tentoonstelling Dat voor wat betreft het aandeelvan Willem van Leusden een keuzewerd gedaan uit zijn etsen van eenhalve eeuw en langer geledenmag als hommage aan de vroegebegaafdheid van deze kunstenaarniet zonder betekenis heten Het isgoed hier nog eens te worden her innerd aan een bijna vergeten pe riode uit de werkzaamheid van deveelzijdig begaafde Van Leusden.Munten zijn bladen gewijd aan di verse glorieuze Franse kathedralen(die van Beims Beauvais en Amiens niet alleen uit door groots heid van visie maar ook door eenbewonderenswaardige grafische ambachtelijkheid niet minder im poneren zijn verbeeldingen van de Utrechtse Dom en van de statige gotische toren van Zierikzee En welk een finesse is er op te merken in zijn van intense atmos feergevoeligheid getuigend Sloot je " in Eikenstam " Brugje " een poëtisch „ Bij Rotterdam " een deli caat „ Schiebroek " let hier ook op de lichtval in zijn Maarssen " en niet het minst in een exquis stem mingsvol „ Bij avond " 23 Apart te noteren is een stukje exotisch-romantische fantasie als Oerwoud " met een gezellig tus sen het gebladerte loerende leeu win en een slang temidden van de planten op de voorgrond Talrijk zijn ook de facetten van Luigi de Lerma's artisticiteit Ken nen velen hem vooral als een inge nieus keramicus in zijn inzending op deze expositie bewijst hij hoe bijna vanzelf " het decoratieve over de grenzen van het abstracte kan sprankelen Zijn olieverven „ Zo mer " „ Maanlicht " „ Loosdrecht " en „ Zomerdag " in Umbrië alte maal zijn dit „ vrije " composities om zo te zeggen louter uit kleuren opgebouwd maar hoe feestelijk en oogverlustigend Ook de pastel-voorstudies van twee van deze schilderijen bekijkt men met pleizier insgelijks zijn in gemengde techniek uitgevoerd „ Aquarium " en zijn monotype „ Ge vecht met dier " Een bijzondere aantrekkings kracht gaat uit van het werk van Otto van Rees waarvan ook het oudere steeds meer vsin waarde blijkt De te Anzio vervaardigde beeltenis Vrouw van de schilder " bekoort door een aristocratische te derheid hartveroverend is eveneens zijn zwierig los op ' t blad gezette kleurtekening „ Bordurende vrouw " een picturale variant op dit thema dagtekenend van 1910 charmeert in niet geringere mate no 31 Van des schilders cubistische com posities treffen vooral de vroege uit 1912 door een mooie lapidaire bondigheid de jongere uit 1930 doen hierbij vergeleken wat matter aan Een gelukkige kernachtige be knoptheid toont Van Bees in zjjn be roemd geworden klein „ Stilleven met cactus en paard " alsook in zijn „ Vrouwensilhouet " uit 1929 En welk een levensvreugde straalt zijn blij-steramende „ Kermis in Losone " uit Ook het latere oeuvre — een zelf portret uit 1936 zijn speels decora-tieve Rode boom met trap " hetkloeke stilleven met petroleumstel,zijn ingetogen uitermate verpuurd,,La statuette " en tenslotte het in drukwekkend stilleven met pijp,fles en schelpen een gouache uit 1952 — openbaart telkens weer deluister van dit even groot als inge togen zeer zuiver kunstenaar schap J J 
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 tJTRECBTSCH NIEUWSBLAD JTRECHTSCH BIJ DE irOTO'S LINKS Het hellend vlak van Bonqiiières met scheepstift Nu nog een maq^iette in 1966 iverkelijkheid RECHTS Groots nijn de werken aan de see ülwl ^ die in Zandvliet bij Antwerpen ivtyt'dt gebouwd MIDDEN Gezicht op Luxemburg-stad waar a »» een „ Europeio toekomM wordt gt wei^kt ONDER Brussel staat voor de siware taak dfi gelijks 500.000 auto's te „ kanaliseren " WEG - EN WATE IN OPMARS BIJ ONZE BEIDE a aavinióme fóeneti ux en EDERLANDERS xxjn vaak chauvi ' N nistisch waar het de waterbouwkunde de wegenaanleg en de bruggenbouw betreft Weliswaar is het een feit dat het Europese scheepvaarthart en dat van de werdd in Rotterdam klopt dat de Rijn één van Europa's belang rijkste slagaders is en dat wij een unieke waterkering hebhen Evenmin kan iem.and ontkennen en zeker niet de automobilisten die dikwijls zuidelijker wegen berijden dat het Nederlandse tvegennet uitstekend is Maar veroorloven al die feiten ons vanuit een zelfgenoegzame positie neer te zien op wat bijvoor ' beeld onze Benelux-partners België en Luxemburg presteren Wij menen van niet Het is dan ook om die reden dat wij enige aandacht besteden aan enkele weg en watbouwkundige projecten in deze beide landen van Gent de heer G L van denDaele H(i ziet in de werken eenvermindering van het aantal inGent binnenlopende schepen Boven dien schuilen er in de toekomstigSchelde Rijnverbinding gevaren voor Gent Wanneer n.l die ver binding op Antwerpen zou uitlopen dan betekent dat eveneens een ver lies In het Schelde-Rijnverdrag staat niets over het Kanaal van Temeu zen naar Gent Zelfs niet dat het in stand wordt gehouden En van dat kanaal moet Gent het toch heb ben Daarom heeft men zich met verve geworpen op de verbreding Van onze correspondent LUXEMBURG/ANTWERPEN Luxemburg met zün plusminus 350.000 inwoners de kleinste Benelux partner wordt ge kweld door een levensgroot probleem Het dreigt de EGKS die hier zetelt kwijt te raken Ogenschijnlijk niet belangrijk maar voor het symphatieke groothertogdom van enorm be lang De 2000 Europese ambte naren en de minstens evenveel ambtelijke toeristen die voor de zo brood-nodige deviezen zorgen zeit men om die reden niet graag naar Brussel ver huizen Het is geloven wq o.m om die reden dat het land zich grotere offers getroost dan misschien nationaal gezien verantwoord zouden zijn Het 24 etages hoge flatgebouw dat men aan de overzijde van de stad Luxemburg op het pla teau van de Kirchberg ten be hoeve van de EGKS optrekt is daar een bewijs van Wat er van het reusachtige gebouw tnoet v'orden als de EGKS toch üaar Brussel en daar rekent men er al op wordt verplaatst weet men in Luxemburg niet Men denkt maar liever niet ïan dat probleem Aan de overz^cle van de reuzen flat eveneens nog op de Kirchberg wil men een Europese school bouwen De tweede In dit land Be halve dat men zich in Luxemburg inspant voor het behoud van de EGKS doet men ook veel aan het meer toegankelijk maken van het land Over ' t dal van de Arlette tus sen de hoofdstad en de Kirchberg Is men bezig een brug te bouwen Het wordt een kolossaal loinstwerk van 355 meter lang D6 brug zal een belangrijke schakel gaan vor men tussen het Duitse en het Fran se industriegebied Overigens z\in de plannen voor deze brug niet van recente datum Napoleon zelf had deze plaats al aangewend voor een brug Ook het scheepvaartverkeer heeft in Luxemburg sinds de kanalisatie van de Moezel meer ruimte gekre gen In Mertert wordt de Moezel binnenhaven gegraven Een project van 36 miljoen gulden waarvan Frankrijk en Duitsland de finaoiers zijn De inspanningen van het Groot hertogdom hebben in 1963 al Euro pees doel getroffen In Vianden het toeristenstadje nabij de Duitse grens heeft men op de top van de Sint Nicolaasberg een kunstmatig meer gegraven Het heeft een om trek van 4,5 kilometer en is 17 me ter diep Vanuit een bassin in de Our 280 meter lager gelegen pompt men ' s nachts het water in bet stuw meer Overdag laat men het water 280 meter omlaag storten Beneden staan 9 hydro-elektrische pompinstallaties elk met een capa « iteit van 100.000 kilowattuur Da gelijks heeft men een hoeveelheid water nodig van 5.450.000 m3 Het energieverlies door het oppompen bedraagt 25 procent Men gebruikt LUXEMBURG VIANDEN ANTWERPEN LIMBURG RONQUIERES BRUSSEL de elektriciteit hoofdzakelijk zelf maar het net is in ' de spitsuren ge connecteerd met het Duitse Ook Nederland kan Luxemburgse elek triciteit verkrijgen via het koppel net Men is in Luxemburg terecht trots op Vianden Nieuivc toekomst Een paar kilometer beneden de Nederlandse grens bouwt Antwer pen aan haar nieuwe toekomst Waar enige tyd geleden nog koeien graasden en wuivende korenakkers ' lagen en waar een 500-taI mensen een broodwinning vonden daar gra ven nu driftige draglines en malen de betonmolens Het dorpje LiUo zal in 1966 wanneer de werken gereed zijn van de aardbodem z\jn wegge vaagd Maar dan kan men zich ook in België op de borst slaan Want wat men op het grondgebied van Zandvliet en Berendrecht verricht is werkelqk groots De voornaamste scheepvaartroute van België is de Westerschelde Aan deze rivier ligt België's grootste ha ven Antwerpen Jaarlijks lopen er zo'n 18,000 zeeschepen binnen met een totale tonnenmaat vsin ruim 40 miljoen NRT Antwerpen heeft slechts één groot bezwaar Het kan slechts schepen ontvangen met een tonnenmaat van maximun 50.000 en waar er een tendens bestaat steeds grotere schepen van de wer ven te water te laten is dit be zwaar met de jaren groter gewoi > den Daarom bouwt de stad bij Zand vliet een zeesluis die 4 schepen van 30.00 ton t/f twee schepen van 45.000 ton kan schutten Op die manier kunnen ook zeekastelen van meer dan 50.000 ton Antwerpen bereiken De sluis wordt 500 meter lang en 57 meter breed De drempel ligt op het peil — 13.50 De oppervlakte van de schutkolk is 75 pet groter dan de grootste bestaande sluis in Bel gië de Boudewijnsluis Om met vol doende zekerheid de hoogste storm vloeden te kunnen keren men her innert zich in Antwerpen de februa riramp van ' 53 nog goed worden de hoofden 9 meter hoog In elk van de twee sluishoofden zitten twee rol deuren met elk een gewicht van 1450 ton Zij zijn 58 meter lang 27,63 meter hoog en bijna tien me ter breed Naar de sluis toe wordt een ka naal van 800 meter lang gegraven Een kilometer van de sluis af heeft men een haven moeten graven voor de aanvoer van het materiaal Als in 1966 het gigantische werk ge reed zal zijn beschikt Antwerpen over een havenoppervlakte van 10.000 hectaren met kademuren van 80 kilometer lang Drie miljoen m3 zand zullen dan zijn gegraven 700.000 m3 beton aangevoerd en 16.000 ton betonijzer verwerkt Dan zal ruim 290 miljoen gulden zijn uitgegeven De schepen van Antwerpen de heer L H J Delwaide een man die enthousiast over „ zijn ' ' Zand vliet spreekt heeft zo zegt hij hele maal niet in de bedoeling Rot terdam te beconcurreren „ Dat lukt toch niet " Antwerpen wil alleen maar mogelijkheden uitbui ten En men is tevreden over die mogelijkheden Niet zo tevreden met wat er bij Antwerpen gaande is is de schepen van dit kanaal Schepen van 50.000 ton moeten ook Gent kunnen berei ken Ook aan Nederlandse zijde wordt het kanaal verbeterd Niettemin ziet men in Gent de toe komst met gemengde gevoelens te gemoet En zo bouwt België voort aan zijn scheepvaart-toekomst Het land dat 65 kilometer zeekust bezit Neder land 379 km ontbreekt het geens zins aan durf en doorzettingsvermo gen Limburg breekt uit Sedert 1960 is er in en om Genk de economische hoofdstad " van Belgisch Limburg iets groots gaan de Talloze bedrijven komen zich hier vestigen Nederlandse Franse Duitse maar vooral Amerikaanse maatschappijen hebben reeds do micilie in deze streek gekozen Vóór 1900 was Belgisch Limburg een on beduidende provincie Toen in 1901 ontdekte professor André te As de eerste steenkool Dat was hét ver trekpunt van wat later bleek een niet te stuiten opgang Er kwamen drie kolenmijnen in Genk Zij gingen behalve het eco nomische ook het sociale leven be heersen Men werd geboren in een huis van de mijnen ging op de school van de mijnen trouwde in de kerk van de mijnen en om de re denering rond te krijgen men werd begraven op een begraafplaats van de mijnen De mijnen brachten dus veel lief maar eveneens zeer veel leed en armoede Werkte men niet voor het honger loontje dan ver trok men maar En aangezien er niets anders was dan de mijnen bleef men Het is deze industrie die Lim burg lange tijd achterlijk heeft ge houden In 1947 waren er op een bevolking van 30.000 in Genk slechts 29 lampen voor nachtver lichting Er was noch waterleiding noch riolering Men vertelt in Genk trots dat de stad nu 57 km riolering heeft en 500 km gemeen tewegen Men beroemt zich er op dat er 5315 moderne avondlampen zijn en 1802 lampen voor de nacht verlichting Het zijn cijfers die wij met een lach aanhoren Is dat be langrijk Wat zegt het ons dat Genk 53.470 m2 stoep bezit Niets immers Maar voor Genk is dat een be wijs een bewijs dat men uit de ban van de mijnen is losgescheurd De bevolking van Limburg nam van 1947 tot 1960 toe met 111.209 tot 571.655 een percentage van 24,2 procent Geen enkele andere Belgische provincie of gemeente maalrte zo'n bevolkingaanwas door Nog is het merendeel van de be volking werkzaam in de mijnen maar gelukkig zijn deze niet meer de enige werkgevers De aktie voor de industrialisatie werd na 1960 vooral nagestreefd om de snel groeiende bevolking van werk te voorzien De voor waarden die Genk de zich daar vestigende industrieën kan aanbie den zijn zeer gunstig In de om geving van Genk bevindt zich 2000 ha gunstig gelegen industrieter rein De verkeerssituatie is goed alhoewel op het wegengebied toch nog een achterstand bestaat De taalstrijd speelt hier eveneens een rol in De tarieven voor elektriciteit zijn zeer gunstig Gas voor de industrie is ruimschoots voorhanden Het ge meentebestuur heeft de gronden goedkoop kunnen houden terwijl de industrieën gedurende vijf jaar wor den vrijgesteld van gemeentebe lastingen Het is dan ook geen wonder dat tal van bedrijven waaronder Ford hier wordt de Taunus 17M vervaardigd Philips Berghaus Allegheny Longdoz zich in Genk gingen vestigen Limburg is een gebied dat meer en meer zijn industriële nootje mee gaat blazen Hellend vlak Wat de Belgen presteren tussen Brussel en Charleroi grenst aan het ongelooflijke O zeker net hel lend vlak met zijn scheepslift is niet uniek in de wereld In Tjecho slowakije is er eveneens een Maar men vraagt zich bij het zien van deze werken toch wel of de tech niek dan helemaal geen grenzen kent Zelfs vanuit Rusland zijn technici door deze vraag gedreven naar Ronquières gekomen In het kanaal van Brussel naar Charleroi om precies te zijn tus sen Klabbeek en Charleroi werd de scheepvaart gehinderd door maar liefst 32 sluizen bovendien bood het kanaal slechts toegang aan schepen vaji ten hoogste 350 ton Dit tonnage moest worden op gevoerd tot 1350 omdat de staal en kolenindustrie rond Charleroi steeds grotere eisen aan de scheep vaart gingen stellen Men heeft dit aangegrepen om de 32 sluizen te vervangen door vier sluizen en een hellend vlak Van Ronquières tus sen Seneffe en Ronquières moest een verval worden overwonnen van 68 meter Verscheidene oplossingen werden vergeleken Gekoppelde schutslui zen verticale scheepsliften hetzij hy di'aulische met vlotters of met ka bels een hellend vlak met langs helling of dwars-helling Men koos dat met langs-helling In principe lijkt het eenvoudig een rolweg van 1440 meter lengte die 5 procent helt Op deze helling wor den van beneden naar boven onaf hankelijk van elkaar twee met wa ter gevulde op wielen rollende bak ken 4500 ton omhoog getrokken De bakken zijn gevuld met water en zijn 91 meter lang Er kunnen te gelijk drie schepen van 1350 ton naar boven of beneden worden ge bracht De schepen varen onderaan in de bak en worden zo met een snelheid van 1,20 meter per secon de door een lier omhoog getrokken Met het in - en uitvaren meegere kend duurt het brengen van een schip over een afstand van 1440 me ter oplopend tot een hoogte van 68 meter 40 minuten Op het hoogste punt van het hel lende vlak is de bedieningstoren in aanbouw een gevaarte van 160 me ter hoog Er bestaan plannen om boven op deze toren een uitkijkpost te maken In de nabijheid is een hotel of restaurant gepland Men is in België terecht trots op dit 5,5 miljard francs verslindend staaltje van technisch kunnen Ver keers|>r O bleem De expo van 1958 was voor Brus sel niet slechts een intermezzo maar tevens een startschot Teneinde het hoofd te kunnen bieden aan een da gelijkse strook van 500.000 de helft van het nationale park auto's moest men in het verouderde Brus sel nodig wat aan de wegen gaan doen Men bouwde nog tijdens de wereldtentoonstelling een ring om de stad Inmiddels is men al bezig aan de derde In de stad werken dagelijks ruim 1 miljoen mensen op een stadsbevol king van 700.000 met de randge meenten erbij 1,2 miljoen Zij al len moeten worden vervoerd hetzij per auto hetzij per tram of bus De trams voi'men in de stad een ern stige hinder voor het in - en uitgaan de verkeer Daarom wil men ze bin nen tien jaar ondergronds laten rij den daar waar nu de riolering stroomt De tunnels zijn er al sinds 1880 eerst om de Sambi-e onder de stad door te laten lopen en later als riolering Daarmee heeft men de duizenden auto's nog niet geborgen In en om de stad zijn parkeerplaatsen met een capaciteit van 70.000 auto's Dit moeten er eigenlijk 100.000 worden In Brussel wil men de ontucht op parkeergebied " verdrijven met par keerschijven en blauwe zone's Het gebruik van parkeermeters is in Brussel verboden Men redeneert nuchter de automobilisten moeten al belasting betalen om aan het ver keer deel te nemen en dan ook nog eens parkeerbelasting te betalen dat niet De stad heeft parkeerplaatsen on der de grond met een capaciteit van 30.000 a 40.000 auto's Over twee jaar wil men ondergrondse parkeer gelegenheid kunnen geven aan zo'n 100.000 auto's Natuurlijk zlin er in Brussel straten waar helemaal niet geparkeerd mag worden In 30 km straten is het parkeren beperkt van 30 tot 90 minuten Evenals in andere grote steden heeft Brussel ook een gebrek aan politie Hoofdcommissaris De Grij ze heeft een personeelstekort van 200 man Dagelijks zijn 250 agenten uitsluitend belast met het regelen van het verkeer Dertig procent van de politiemannen doet bureaudienst Dagelijks zijn er slechts 150 proces - sen verbaal op parkeergebied De taak Van de Brusselse politie is in hoofdzaak preventief O Pü/tdè Wereldoorlog II in woord en beeld De laatste maanden worden be heerst door een onmiskenbare her denkingssfeer 150 jaar landmacht 50 jaar geleden uitbreken van de eerste wereldoorlog 25 jaar na augustus 1939 enz Boeken en her denkingsartikelen alom Fotoboeken — en goede zie U.N van 3 aug — verschenen over ' 14—'18 en ' 40—'45 De Zuid-Nederlandse Uitgeverij te Antwerpen en Amsterdam is ook op de markt met vier pocketdelen te zamen de „ Wereldoorlog II in woord en beeld " vormend Het beeld is ongetwijfeld beter dan ' t woord van Abraham Rothberg Deze woorden en honderden beelden van Pierce G Fredericks en Mi chael O'Keefe samen zijn duidelijk afgestemd op het vlug en simpel aan de man brengen van globale kennis In Blitzkrieg '¦ het eerste deeltje wordt de lezende kijker en vooral kijkende lezer " geconfronteerd met de gebeurtenissen tussen de wapen stilstandssluiting in Compiègne's spoorwagon in 1918 en de Franse capitulatie in 1940 in diezelfde wa gon Deel 2 de Nederlaag " om vat Brittannië's volhouden totenmet Japans Peax 1 Harbour-verrassing Daarop volgt de Tegenaanval " het keerpunt met El Alamein Sta lingrad en de Russische-Amer op mars waarna deel vier de gealli eerde Victorie " bezingt Adembenemend geschreven aan grijpend door de schokkende en tra gische foto's zo luidt de aanprijzing op de flap Wereldrampspoed gepo pulariseerd in filmreclame-jargon Wel uitvoerig niet iets waan ^ we hebben zitten wachten Zeve over Via moge „ De kans dat ik het wel haal doelt de 17-jarige nië kwam om zwemkampioen landse ploeg vooi nationale kamp den voor Tokio hij voor heeft de 100 meter mee naar de ploeg heeft de VRIJE SL VLINDEI „ Het begon allem leden " vertelt de patieke Amerikaan » die halsstarrig prob < lands te spreken de makkelijkste gels praat „ Of geleden toen ik lid we zwemverenigini „ Aquabears " Daan beetje gedwongen die altijd al een mer is geweest van de Delftse club nog eens met twee de drie keer vijftig ' n nationaal kamp nen Dat was geloot geleden In die hij een van de ten Nu is hij ofiic nemer bij de Ame bond Ik begon op d ging al gauw over vr\je slag Een jaar pa me dat als ik deelname aan de pioenschappen zi me naar Holland te nemen aan de pioenschappen Toei kend werd dat die tionale kampioenscli enige selectie zond Olympische zwemp belofte natuurlijk Kansen „ Ik haalde die seconden dus pa te vast Hïïj had ongeveer in de bja fomië moest vertrel net een splinterni de KLM in Los Douglas-vliegtuig dam Daar kreeg kostelose plaats in zo een 500 dollar ik waar maken ten namelijk dat ik om me in de Nederl Tokio te zwemmen rikaanse De tijden ka moet maken zijn in te schrijven moei den zwemmen hier eventjes vijf secor Califomië 56,9 hoop hier 56,4 te ik Het water in is prima net als weer is hier veel sneller stijf Ook op de vloer van Bij ons eindigt baan op een dwars precies de inzet va mijn fliptum op digt die baanlijn Nu ben ik ijverig op welke zig of keer moet beginne Elk huis „ De Amerikanen op de Nederlander de zwemmers en uit Californië waa fastische temperati peratuur dat je bij bad of erbij leeft V maanden per jaar dat het dan in hui In Califomië zwemstad Santa ieder huis een zwer heeft er een en minstens twee een ter bad Iedereen wil heeft steeds trainen Hier heb ten vele wedstrijd tussen spelende k plassende dames training zelf kan ontdekken omdat ben in de taperir tijd dat iedereen he aandoet om vorm aUe geselecteerde Jong geleerd Het aanwezig zwembaden heeft volg dat iedereen dat iedereen zwer wil maken beter Aangeteken op schip Bij controle van door het Engelse tor uit Indonesië zijn gebracht is d licht gekomen dal getekende stukken postale recherche omtrent de vermis ven maar houdt met d « mogelijkh stukken zijn geroc 
rWSBLAD TJTRECHTSCaa NIEUWSBLAD ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 BOB KAMMEYER Zeventienjarige kwam uit Calif ornië over om zijn zwemkunst te bewijzen Via Nederlandse titel mogelijk naar Tokio „ De kans dat ik het niet haal acht ik nu groter dan de kans dat ik het wel haal Ik ben nu al doodnerveus " Met dat „ halen " be doelt de 17-jarige BOB KAMMEYER die plotseling uit Califor nië kwam om dit weekeinde mee te doen aan de nationale zwemkampioenschappen in Den Haag het zich in de Neder landse ploeg voor Tokio zwemmen Zoals men weet gelden die nationale kampioenschappen tevens als DE selectiewedstrij den voor Tokio Weet Bob op een van de drie afstanden waar hij voor heeft ingeschreven — de 100 en 200 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag — een titel te veroveren dan gaat hij mee naar de Olympische Spelen als lid van de Nederlandse ploeg heeft de KNZB aan Bob's vader beloofd Grieven rijschoolhouders hopen zich steeds meer op ^ Rijexamens niet aan realiteit aangepast ' Dubbele aanvragen Daar komt dan nog eens het eu vel van de dubbele aanvragen bij Volgens het C B R zijn er jaar lijks 40.000 kandidaten die een of twee weken na de eerste aanvraag nogmaals formulieren inzenden Zij riskeren het geld voor hun tweede aanvraag Toch kan men het de kandidaten nauwelijks kwalijk ne men Er kunnen allerlei factoren zijn die het rijbewijs voor hen zeer begerenswaardig maken Wanneer zij zich dan voldoende rijvaardig voelen hebben zij geen zin zolang te wachten Wat kan men doen om die wacht tijden in te korten Bijvoorbeeld tot is de lange wachttijd tussen de aan ' twee hooguit drie weken Een rij - een uitkijkpost abijheid is een epland Men is ots op dit 5,5 lindend staaltje em was voor Brus utermezzo maar it Teneinde het len aan een da 500.000 de helft park auto's erouderde Brus de wegen gaan nog tijdens de ' een ring om de len al bezig aan dagelijks ruim een stadsbevol let de randge miljoen Zij al - vervoerd hetzij tram of bus De e stad een em t in en uitgaan - wil men ze bin gronds laten i ij-lu de riolering zijn er al sinds ambre onder de Dpen en later als en de duizenden orgen In en om erplaatsen met 70.000 auto's Dit 100.000 worden de „ ontucht op drijven met par luwe zone's Het eermeters is in Men redeneert obilisten moeten om aan het ver en dan ook nog mg te betalen keerplaatsen on en capaciteit van to's Over twee grondse parkeer geven aan zo'n uurlijk zijn er in ar helemaal niet rorden In 30 km eren beperkt van re grote steden een gebrek aan nissaris De Grij oneelstekort van zijn 250 agenten met het regelen ertig procent van ioet bureaudienst lechts 150 proces arkeergebied De selse politie is in lef i £ |] rlog II in n beeld inden worden be anmiskenbare her 3 jaar landmacht uitbreken van de log 25 jaar na z Boeken en her alom Fotoboeken N van 3 aug — 14_'18 en ' 40—'45 ndse Uitgeverij te isterdam is ook op er pocketdelen te doorlog II in woord nd etwijteld beter dan braham Rothberg honderden beelden redericks en Mi tmen zijn duidelijk t vlug en simpel engen van globale het eerste deeltje kijker en vooral geconfronteerd met n tussen de wapen - in Compiègne's 1918 en de Franse 40 in diezelfde wa - Nederlaag " om ralhouden tot en met Harbour-verrassing Tegenaanval " het El Alamein Sta lussische-Amer op leel vier de gealli - bezingt geschreven aan schokkende en tra luidt de aanprijzing eldrampspoecT gepo-filmreclame-jargon iet iets waem ^ we achten VRIJE SLAG EN VLINDERSLAG „ Het begon allemaal een jaar ge leden " vertelt de bescheiden sym patieke Amerikaanse Nederlander die halsstarrig probeert goed Neder lands te spreken en een enkele keer de makkelijkste weg Idest en En gels praat „ Of eigenlijk vier jaar geleden toen Ik lid werd van de nieu we zwemvereniging bij ons de „ Aquabears " Daartoe werd ik een beetje gedwongen door mijn vader die altgd al een enthousiast zwem mer is geweest en vroeger lid was van de DëUtse club DZV Hij heeft nog eens met twee teamgenoten op de drie keer vijftig meter wisselslag ' n nationaal kampioenschap gewon nen Dat was geloof ik zo'n 32 jaar geleden In die „ Aquabears " werd hij een van de stuwende krach ten Nu is hij official en tijdwaar nemer bij de Amerikaanse zwem bond Ik begon op de rugslag maar ging al gauw over op vlinder - en vrije slag Een jaar geleden beloofde pa me dat als ik de limiettijd voor deelname aan de Amerikaanse kam pioenschappen zou zwemmen hij me naar Holland zon sturen om deel te nemen aan de Nederlandse kam pioenschappen Toen naderhand be ^ kend werd dat die Nederlandse na tionale kampioenschappen tevens de enige selectie zouden zijn voor de Olympische zwemploeg werd die belofte natuurigk nog meer waard " Kansen Ik haalde die limiettijd van 57 seconden dus pa zat aan zijn belof te vast Hij had enorm geluk want ongeveer in de tijd dat ik uit Cali fomië moest vertrekken ging er ook net een splinternieuw vers door de KLM in Los Angeles gekocht Douglas-vliegtuig leeg naar Amster dam Daar kreeg ik van de KLM ' n kostelose plaats in Dat scheelde pa zo een 500 dollar Maar ja nu moet ik waar maken wat wij daar dach ten namelijk dat ik meer kansen had om me in de Nederlandse ploeg voor Tokio te zwemmen dan in de Ame rikaanse De tijden die je in Ameri ka moet maken zijn fantastisch Om in te schrijven moet je dus 57 secon den zwemmen hier 1.02 dat scheelt eventjes vijf seconden Ik heb in Califomië 56,9 gezwommen en hoop hier 56,4 te maken Hoop zeg Ik Het water in het Zuiderparkbad is prima net als bij ons maar het weer is hier veel kouder maakt je sneller stijf Ook zijn de meridijnen op de vloer vóin het bassin anders Bij ons eindigt de streep van de baan op een dwarslijn Daar heb ik precies de inzet van mijn keerpunt mijn fliptum op getimed Hier ein digt die baanlijn in een zig-zag-lijn Nu ben ik ijverig aan het uitzoeken op welke zig of welke zag ik mijn keer moet beginnen " Elk huis „ De Amerikanen hebben veel voor op de Nederlanders Byna alle goe de zwemmers en zwemsters komen uit Callfornië waar steeds een fan tastische temperatuur Is zo'n tem peratuur dat je bijna in het zwem bad of erbij leeft Weet u dat ik drie maanden per jaar buiten slaap om dat het dan in huis te benauwd is In Califomië een zeker in de zwemstad Santa Clara heeft bijna ieder huis een zwembad elke school heeft er een en de universiteiten minstens twee een 25 en een 50 me-ter bad Iedereen die dus zwemmen wil heeft steeds de gelegenheid te trainen Hier heb ik gehoord moe ten vele wedstrijdzwemsters trainen tussen spelende kinderen en rond plassende dames en heren In de training zelf kan ik weinig verschil ontdekken omdat ik hier gekomen ben in de tapering-off-periode de tijd dat iedereen het een beetje kalm aandoet om vorm te behouden van aUe geselecteerden " Jong geleerd „ Het aanwezig zijn van zoveel zwembaden heeft niet alleen tot ge volg dat iedereen zwemt maar ook dat iedereen zwemmend prestaties wil maken beter wil zijn dan ande - Aangelekende stukken op schip ontvreemd Bij controle van de postzakken die door het Engelse vrachtschip Men tor uit Indonesië naar Amsterdam zijn gebracht is donderdag aan het licht gekomen dat een aantal aan getekende stukken is ontvreemd De postale recherche heefft zekerheid omtrent de vermissing van drie brie ven maar houdt ernstig rekening met ds mogelijkheid dat nog meer stukken zijn geroofd ren Al heel jong Bij ons heb je ages-matches wedstrijden in bepaal de leeftijdsgroepen Dat begint al met de groep van 6—8 jarigen Dan organiseren de scholen al van de vierde klas af gro te en bij de kinderen heel populaire schoolwedstrijden met als hoogte punt de Varsity en Junior-Varsity jeugdwedstrijden waarin de beste scholen tegen elkaar uitkomen Heb je aan zo'n Varsity meegedaan dan krijg je van de school een swaeter met een grote letter er op de begin letter van je school en krijg je om je linkerarm een band als teken dat je hebt meegedaan De hoogste eer voor een scholier is als hij de school verlaat een vest te hebben met vier banden Dat is voor weinigen wegge legd Ik hoop het het volgende jaar te halen dat wordt mijn laatste jaar op de high school " „ Dergelijke dingen zijn een ge weldige aanmoediging " zo vervolgt de Amerikaanse Nederlander Bob Kammeyer Bovendien onder scheid je je op sportgebied dan zit er makkelijk een beurs in voor studie aan een of andere universiteit Don Schollander bijvoorbeeld waar iedereen pas geleden nog van gele zen heeft omda1>-ie hard bezig is we reldrecords te verbeteren heeft een beurs gekregen van de Yale univer-sity een van de grootste en duurste universiteiten van Amerika Ik weet dat Don's ouders niet de rijkste men sen van de wereld zijn dat Don die studie nooit had kunnen volgen als hij die beurs niet had verdiend Dat betekent vier jaar gratis studeren Zo'n man krijgt dan bovendien op het universiteitsterrein nog een heel makkelijk baantje waar hij zakgeld mee verdient ' Coaching „ Waar de Amerikanen bovendien resultaten mee behalen is de goede coaching Ik geloof dat de beste zwemcoaches in Amerika wonen Ontdekt de een of ander een jongen of meisje waar talent In zit dan geeft zo'n minor-coach dat kind di rect over aan een betere coach De organisatie van die coaching de wetenschappelijke uitkienerü van trainingsmethoden de deskundige benadering van alle dingen die met sport te maken hebben dat is een der sterkste punten in dè Ameri kaanse sport lijkt me Ik zag woensdag bijvoorbeeld en kele Nederlandse topzwemsters aan de kant drop en andere zoetigheden eten Dat durft in Amerika geen zwemster die in training is te doen dat zou ze als zelfmoord beschouwen omdat ze geleerd heeft dat ' t slecht is en waarom het slecht is voor de conditie De Amerikaanse zwemsters en zwemmers hebben over het alge meen een betere conditie wat niet zo verwonderlijk is als men alleen maar denkt aan de omgeving waar - Trots is Bob Kammeyer de Ameri kaanse Nederlander die naar ons land kwam om deel te nemen aan de nationale zwemkampioenschap pen dit weekeinde in Den Haag op zijn schoolsweater Om de linkerarm draagt hU drie groene banden dat wil zeggen dat hö drie keer zün school vertegenwoordigde op de Varsity de grote jeugdwedstrijden tussen de beste scholen Volgend jaar hoopt Bob de vierde en laatste streep te halen trit het verre Califomië is de 17-ja rige BOB KAMMEYER gekomen om dit weekeinde mee te dingen naar de Nederlandse nationale zwem - titels en naar een plaats in het Nederlands vliegtuig naar Tokio Een jaar geleden beloofde Bob's va der dat als hfl een tijd van 57 secon den zwemmend zou halen hij naar Holland mocht om daar zün geluk te beproeven Het feit dat hö hier op een stoel in de huiskamer van zijn oom in Delft zit zegt vol doende in die daar leven Dag en nacht le ven wonen ën werken ze in de frisse lucht " zien en heb ik nog alle tijd om het bij de Europese kampioenschappen in 1966 te proberen en anders op de volgende Olympische Spelen Eén ding heb ik al gezien dat jongens als Jan Jiskoot en Ronnie Kroon geen doetjes zijn " Ik wil tenslotte beslist zeggen dat men mij bij Zian heel gastvrij heeft ontvangen en mee laat doen Ik ben al de beste vrienden met ve le topsterren Daar heb ik ' n beetje tegenop gezien per slot ben ik voor hen een beetje een vreemde die misschien iemand van hun vrienden uit Tokio weg kan houden Ook de manier waarop de Nederlandse zwembond gereageerd heeft op het plan van mijn vader is enorm Men geeft mij een volkomen eerlijke open kans Natuurlijk hoop ik die kans te benutten Lukt het niet dan heb ik toch Nederland weer eens ge - Van onze correspondent LEIDEN — „ De ervaringen met het rijexamen nieuwe stijl zijn goed te noemen " Dat zei mr C Pijl Hogeweg die voor de heer H W M Westerlaken waarneemt als directeur van liet centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheidsbewijzen kortweg C B R genoemd Een wat wonderlijke conclusie wanneer men verder verneemt dat in de eerste weken in de grote steden het percentage voor de eerste maal geslaagden terugliep van 36 naar 31 Cijfers over het percentage geslaagden onder de kandi daten die voor de tweede derde vierde of zoveelste keer op gaan staan ons niet ter beschikking maar die 31 procent is duidelijk genoeg Daar komt nog bij dat de kandi daten vrijwel steeds hypemerveus in de auto stappen wanneer zij rij examen moeten doen Dat wordt dan soms door gebrek aan tact bij de examinator nog verergerd Juist het optreden jegens de kandidaat maakt zoveel uit Ik geloof dat een psychologische test voor elke exami nator onontbeerlijk is En dan zijn er nog zoveel andere factoren die het rijexamen in zijn huidige vorm tot een gokje maken Iemand die om halt negen in een grote drukte moet rijden maakt heel wat meer kans op onoverzichtelijke situaties in het verkeer dan iemand die een uurtje later mag starten wanneer alle kantoren zijnbegonnen En toch wordt het vreemde punten systeem — volgens welk thans wordt geëxamineerd — even onver biddelijk voor nummer twee eils voor nummer één toegepast " De grieven van de rijschoolhou ders tegen de w\jze waarop wordt geëxamineerd hopen zich op Bij voorbeeld tegen de entourage In cafés en restaurants waar lang niet altijd een apart lokaaltje ter beschikking is voor de kandidaten wanneer zy zich aan het schrifte lijke gedeelte van het examen on derwerpen In het geroezemoes van biljarters en andere cafébezoe kers moeten zij zich dan op de ver keersquiz werpen „ Drie-hokjes gokje " wordt dit schriftelijke exa men wel eens gekscherend genoemd Inderdaad zijn de vragen zodanig gesteld dat alleen scherpslypers gemakkelijk langs de talloze verbor gen klippen en klipjes kunnen komen Achter elke vraag staan drie ant woorden volgens ' t C.B.K is slechts een van die drie antwoorden goed maar ' t verschil is soms zo miniera dat het buiten de realiteit staat Zo'n cijfer werpt vragen op Zijn de eisen te zwaar Is de opleiding niet gedegen genoeg Of schort er iets aan de wijze waarop de exa mens worden aüCgenomen Niemand zal willen beweren dat de eisen te zwaar zijn Dat kan eenvoudig niet De toenemende intensiteit van het verkeer en de veiligheid op de weg vereisen dat alleen chauffeurs toe gang tot het verkeerscircus krijgen die op betrouwbare wijze daaraan kunnen deelnemen Dat zij daarbij worden geëxamineerd op de grote weg ligt voor de hand Daar toch is het verkeer het drukst en het ge vaarlijkst Is de opleiding dan niet gedegen genoeg Niet in alle gevallen Van alle kanten is er bij de regering op aangedrongen om maatregelen te nemen waardoor kan worden voor komen dat iedereen die over een auto en een rijbewijs beschikt zich kan opwerpen als rij-instructeur Maar dat neemt niet weg dat er talrijke te goeder naam en faam bekendstaande rijscholen zijn waar van de bekwaamheid van de in structeurs boven alle twijfel is ver heven In de laatste jaren werden meer dan 10.000 Vamor-diploma's uitgereikt Wachttijd Een andere diep gewortelde grief Maar zelfs de bekwaamste in structeur kan van zijn bekwaamste leerling nog niet zeggen dat hij het rijbevrijs in één keer zal halen Wij kunnen er geen peil op trek ken Er is nu eenmaal geen touw aan vast te knopen " zeggen de rij schoolhouders De eisen die de examinatoren stellen zijn niet reëel " hoorde wij van een wat ver bitterde rijschoolhouder „ Zij zijn niet aangepast aan de werkelijkheid in het verkeer Bovendien is het verschil tussen de ene en de andere examinator vaak veel te groot Een ieder heeft zijn eigen kijk op het verkeer en zijn problemen Je had er nog gemakkelijk langs gekund zegt de een Iets wat wij van een leerling nooit mogen verlangen Maar een andere examinator accep teert zoiets nu net weer niet Huiszoekend echtpaar fors opgelicht De officier van justitie b\j de rechtbank te Amsterdam mr J de Vries wil dat een jong echtpaar dat ƒ 2000 - heeft betaald aan een pseudo-huiseigenaar voor een wo ning zijn geld binnen een half jaar terug krijgt Wegens oplichting eis te de officier voorts zes maanden voorwaardelijk met ' n proeftijd van drie jaar tegen de verdachte de 36 jarige tennisbaanbeheerder W C K uit Amsterdam Gezien de lange straflijst van de verdachte concludeerde de officier dat gevangenisstraffen op hem wei nig uitwerking hebben Boven dien zou een gevangenisstraf hem waarschijnlijk zijn baan kosten waar alleen zijn gezin en het bedrogen echtpaar de dupe van worden zo motiveerde de officier zijn eis Advertentie Het jeugdige echtpaar — een boekhouder en een telefoniste bei den 23 jaar — plaatste februari van dit jaar ' n advertentie waarin drin gend woonruimte werd gevraagd Zij waren op een zolder gehuisvest Vol gens de verklaringen van het echt paar belde de verdachte toen op om een huis in de Kinderdijkstraat aan te bieden Later bleek dat het om het huis ging waar hij zelf nog in woonde Als het echtpaar ƒ 4000 - betaalde voor o.a de inboedel zou de ver dachte voor een woonvergunning zorgen Toen er ƒ 2000 - was be taald kregen de partijen moeilijk heden omdat K niet voor een woonvergunning zorgde De huiseigenaar ' stelde daarop voor dat het echtpaar alvast twee kamers zou betrekken maar de jonggehuw den wilden daar zonder woonvergun ning niet aan beginnen en vroegen hun geld terug Toen bleek dat K niets over het huis te vertellen had Verscheurd Na veel besprekingen haalde K zijn giro boekje te voorschijn om een cheque uit te schrijven Volgens het echtpaar verscheurde hij de kwitan ties van de ƒ SOOO - en weigerde hij daarna de cheque in te vullen Ter zitting hield K vol dat hij het geld contant heeft terugbetaald Zijn nieuwe huurders waren ech ter zo handig geweest foto-copieën van de kwitanties te laten maken die nu op de tafel van de rechtbank lagen De officier sprak in zijn re quisitoir van een brutale gemene oplichting van mensen die dringend een woning nodig hebben De recht bank doet op 14 augustus uitspraak vraag en de datum voor ' t examen Vijf tot acht weken is thans heel normaal Velen zijn daardoor in de afgelopen maanden gedupeerd Zij konden voor de vakanties hun rijbe wijs niet meer krijgen Nu is op dit moment de wachttijd extra lang ge worden doordat het examen pas is verzwaard en verlengd Bovendien zit het C.B.R nog met de naweeën van de hausse die er omstreeks 15 mei ontstond Maar ook de nor male wachttijd van vier weken is eigenlijk te lang Het gevolg daarvan is dat leer lingen de instructeurs reeds na vijf of minder lessen vragen om het examen maar aan te vragen In die wachttijd zeggen ze dan kun nen we nog voldoende oefenen en dan zijn we nog op tijd klaar Dat is heel goed mogelijk maarer kun nen zich allerlei omstandigheden voordoen waardoor zij niet vol doende lessen krijgen Nou ja we zakken de eerste keer toch kunnen de rijschoolhouders ook vaak horen Die komen dan in een moeilijk parket Want het C.B.R dringt er in allerlei circulaires steeds op aan niet eerder aan te vra gen dan wanneer de kandidaat een gerede kans tot slagen heeft Er wordt dan bij gezegd dat men niet is gebrand op die probeer maar-eens-examens welke volgens het C.B.R in negentig procent van de gevallen toch in een fiasco eindigen De rijschoolhouder is daar evenmin op gebrand Er is geen mooiere re clame denkbaar dan een kandidaat die de eerste keer slaagt Maar aan de andere kant staat daar die kandidaat die echt geen zin heeft om als hij voldoende rij vaardig is nog zo'n vijf weken te wachten voor hij examen mag doen Wanneer de rijschoolhouders zou den wachten met het aanvragen tot de kandidaat klaar is dan is deze allang vertrokken naar een andere rijschool die zich minder houdt aan de dringende verzoeken van het C.B.R Bevorderingen bij landmacht vertraagd Kapiteins en majoors van de Kon Landmacht die op 1 november 1964 tot respectievelijk majoor en luite - nant kolonel zouden worden bevor derd zullen op die datum geen pro motie maken Onder normale om standigheden zouden ze wel bevor derd zijn maar in verband met het overcompleet in bepaalde officiers rangen — speciaal bij de infanterie de artillerie de intendance de Kon Marechaussee en de militaire admi nistratie — is besloten tot een tem porisering in de bevorderingsgang Verder wordt overwogen om zeer goede majoors meer dan thans het geval is te laten voorlopen op de promotie Zij zouden — in afwijking van het nu opgestelde schema — in plaats van 1 november 1966 op 1 mei 1966 reeds kunnen worden be vorderd een half jaar eerder dus Tevens ligt ' t in ' t voornemen om de bevorderingen in de subalterne officiersrangen en de bevorderingen tot kolonel te laten doorgaan op de wijze zoals die tot nu toe regel was Gemeente Someren Ontslagen arbeiders tóch weer in dienst Van onze correspondent SOMEREN — De diie ontslagen Someiense gemeentearbeiders die weigerden een zonder vergunning gebouwde keet af te breken zul len a.s woensdag weer aan liet werk moeten gaan In een vrijdag middag gehouden vergadering van B en W van Someren werd be sloten de onislagaanzegging als ongedaan Ie beschouwen Het ontslag werd niet door de burgemeester verleend — hij was met vakantie — maar door wet houder Smits als loco-burgemees ter die daartoe ook bevoegd was Tot deze erkenning zijn B en W na een vrijdagmorgen gehouden vergadering gekomen Het ontslag gaat dus niet door In plaats daar van zullen de gemeentearbeiders gestraft worden met inhouding van 1 procent van de jaarwedde plus inhouding van vijf vakantie dagen De betreffende arbeiders zullen woensdagmorgen het werk her vatten om in het bezit van hun rechten te blijven Tegen de op gelegde straffen zullen zij echter in beroep gaan schoolhouder zei ons ik heb zo mer en winterprijzen ingevoerd om de piek van het voorjaar af te zwakken Waarom sluit het C B R zich hier niet bij aan met zijn propa_ganda?En dan natuurlijk meer examinatoren aantrekken " Het is een suggestie maar niet meer want de rijschoolhouders zijn in het C B R niet verder gepenetreerd dan in de commissie van overleg Zij heb ben geen vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting En daar mede zijn we bij de volgende grief beland Langzamerhand zijn we geheel ingeschakeld in het C B R appa-raat We zijn als het ware voor posten geworden Wij verschaffen alle inlichtingen Wij voeren de vol ledige administratie bij de examen aanvraag waarbij wij in de vorm van zegels gezamenlijk een rente loos voorschot van zeker meer dan een miljoen verschaffen Wij moe ten het examengeld innen waarbij het C B R geen risico loopt Wij wel En daarbij hebben vrfj geza menlijk al miljoenen van Westerla kens veelomstreden boekje Eisen voor rijvaardigheid verkocht waar op het C B R zijn schriftelijke vragen baseert Maar ondanks dat alles mogen wij niet meepraten aldus een rijschoolhouder Per jaar komen er zo'n 700.000 eerste aanvragen ƒ 14,50 voor het C.B.R binnen Hoewel een flink aantcd afvalt komen er — gezien ' t lager percentage geslaagden — toch altijd nog honderdduizenden voor ' n tweede derde of zoveelste maal te rug De kandidaten brengen via de rijschoolhouder dus zeker zo'n 15 miljoen gulden voor het C.B.R bij een Wanneer men dan echter be denkt dat aan elk examen honder den guldens lesgeld ten grondslag liggen dan is het duidelijk dat met deze rij rage vele tientallen zo niet honderden miljoenen guldens zijn gemoeid Voor zo'n ontzagwekkende inbreng mogen de klanten in casu de kan didaten via de rijschoolhouders toch wel wat service verlangen In ieder geval rechtvaardigt het een gedegen onderzoek naar de grieven die alom leven Er gaan reeds stem men op die pleiten voor een totaal andere aanpak van het rijexamen Geef dat in handen van de rijkspo litie zeggen zij die heeft dagelijks met de praktijk van het verkeer te maken Er zullen ongetwijfeld ge noeg politiemannen te vinden zijn die na hun pensionering graag exa mens zullen afnemen De administra tie zou dan in handen kunnen komen van de verkeersinspectie die bijvoor beeld ook over apparatuur beschikt om wagens te testen zodat de rij schoolhouders ook wat dat betreft niet afhankelijk zUn van de exami natoren Bovendien zou hierdoor de noodzakelijke decentralisatie kun nen worden verkregen UTRECHT IN 7 DAGEN VeiLIGHEID ^ JONSeR.eN VOOR EEN LOKAAL - 70CO AJjro'6 POS uüi ^ 3liOOV>£HK'^H ZöMSRAYOMDFee'^TCNJ MET HÓEN TOl-KUDPE m IMTtVOU WOKDT MESR <£ GSETEN PAN vfsoe&eR ÜIP WEGENDE'Jeü6t > AMO SëEEPE ZICH ÖP 2'N eN6eL'b > POLITIE JMóPe OP KOG LAN65 SPOORLIJN Linnaeushof registreert 100.000ste bezoeker De Linnaeushof in Bennebroek re gistreerde vrijdagmorgen de 100.000 ste bezoeker De familie J H van den Nouwland iit Haarlem een ge zin met twee dochtertjes van drie en twee jaar werd als de 100.000ste verwelkomd Vorig jaar - telde de Linnaeushof totaal 80.000 bezoekers Dit jaar hoopt men er 150.000 te krijgen De hof sluit in oktober m m 
ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 ÜTRECHTSCB NIEÜWSBLAB I Bedorven maag I I en diarree i I Wat verkeerds gegeten of I I 1 GHEM ISGH NIGEN Ientosorbine m zuivert maag en inoeicanden m DAGTOCHTEN PER AUTOCAR MAANDAG Giethoorn f 9.50 Afsluitdijk f 10 Hoge Veliiwe M f 5.50 Berg en Dal M ƒ 5.50 DINSDAG Belgische Ardennen ƒ 13.50 Königswinter ƒ 15 — Brugge-Gent ƒ 13.50 Tecklenburg ƒ 15 — Kasteel De Haar ƒ 2 — Schiph.-A'dam M ƒ 5 — Zandvoort M ƒ 5 — WOENSDAG Holterberg ƒ 9 — Geld Achterhoek f 8 — Oisterwijkse Vennen ƒ 7.50 Deltawerken f 8 — Scheveningen M f 5 — Rotterdam M ƒ 5 — DONDERDAG Brussel f 10 — Walcheren f 10 — Drentse Hondsrug ƒ 11.50 Düsseldorf ƒ 10 — Kasteel De Haar ƒ 3 — Harderwük M ƒ 5 — Posbank M ƒ 5 — VRIJDAG Aken-Monschau ƒ 13.50 Zuid-Llmburg ƒ 10 — Belg Maasvallei ƒ 14 '— Alkmaar ƒ 7.50 Volendam M f 5 — Loevestein M ƒ 5 — ZATERDAG Willemstad - Antwerpen f 9.50 Texel ƒ 10 — Kasteel De Haar ƒ 2 — Kinderdijk M f 5 — Efteling M ƒ 5 — HA_.._ - T - o --^^ =_ j ™ T _,,- uii „ „ f-oneel kwam bestuderen De Vereniging van Vrienden van de Haagsche Comedie had deze reis financieel mogelijk gemaakt De brandende belangstelling voor alles wat toneel is van Jules Royaards maakte dat deze vijf weken wél besteed werden macird sportsman zijn I-Iij blinkt in tal van takken van sport uit en heeft het in golf zelfs gebracht tot een derde plaats in de wereldkampioen schappen voor amateurs En dat zijn ze dan ^ de vier van de veelbesproken Hillbillyserie stuk voor stuk hardwerkende weinig op stelling van Shakespeares Othello in zienbcU-ende toneelspelers die blij het Central Park als de musicals zijn met de populariteit van hun we Funny Girl en Hello DoUy cds na - kelijkse programma en die zich door tuurlijk ook het alom hooggeprezen het succes waarlijk niet laten ver The subject was roses van Gilroy leiden tot sterallures had Jules gezien WAAGSTUK Daarna ging het snel bergop j - 1 i jïi • j waarts tot ze de hoofdrol kreeg in aar protiel heett iets van Funny Girl een musical over het le de beeldschone Egypti - IL MATTATORE JULES ROYAARDS sUmukms noemd Jules Royaards begreep dat niet ' Ik vond het ouderwets en ver velend en was bijna weggelopen Het thema van de zoon die terug komt uit de oorlog en het kapotte huwelijk van zijn ouders ziet is al niets geweldigs En het stuk maakt het niet tot iets geweldigs Nee het repertoire is ons wel tegengevallen Er lopen bijna geen nieuwe Ameri kaanse stukken die de moeite waard zijn om mee naar huis te ne men ' M^r wèl een idee neemt Jules Royaards mee naar Holland name lijk over de invoering van het Ame rikaanse systeem van goedkope en dure a;vonden in de schouwburg ' Waarom zou je niet hogere prijzen vragen voor zaterdag - en zondag avondvoorstellingen die toch bijna altijd uitverkocht zijn en die een speciaal publiek trekken Dan kun je op andere dagen goedkoper zijn en een publiek krijgen dat nu schichtig om de schouwburg heen loopt Wist jij dat in Holland maar vijftien procent van de bevolking to neel gaat zien Dat is toch te gek Daaraan moet wat gedaan worden SCEPTISCH ' Wat zou je zelf denken van een jaar spelen in het buiten land ' vroeg ik hem nog er aan herinnerend dat zijn beroemde grootvader Willem Royaards zo wel in Duitsland bij Reinhardt als in Engeland opgetreden is in zijn jongere jaren Kleinzoon Jules stond er sceptisch tegen over ' Als de toneelgezelschap pen je een jaar lieten gaan met de garantie dat ze je daarna weer terugnamen dan zou ik wel willen Maar zoals het nu is het is een te groot risico een jaar te verdwijnen Jammer want je zou veel kunnen leren in zo'n jaar en misschien wat mee terug kunnen brengen ' Ik nam afscheid want Jules moest rennen om nog een matinee te halen ' Treurig dat die tijd in New York zo omgevlogen is ' zei hij nog op de valreep ' Ik ben reuze blij dat ik heb kunnen gaan maar nu we weer bijna terugmoeten zou ik weer langer willen blijven New York is een geweldige stad niet al leen het toneel maar alles ' BARBRA STREISSAND ixyor de spie-gel ven van de beroemde Ziegfried girl-zangeres Fanny Brice uit het begin van deze eeuw Het was een gewel dig waagstuk Tijdens het testen van de musical in de provincie — voor de Broadway première — moest er geweldig veel worden omgewerkt en Barbra had daarin een groot aan deel Ze heeft overigens nog niet hele maal haar stijl gevonden Toch is haar stem al bijna wereldberoemd Ook in ons land kan men Ijaar steeds vaker beluisteren Al is'het voorlopig nog in de wat latere avondprogramma's van de radio Ouder dan baseball De Amerikaanse jazztrompettist Howard Mc Ghee een der pioniers van de na-oorlogse bopperiode heeft een opmerking gemaakt die jazz - yoor haar te schrijven Maanden - Hollywood zal Greta Garbo waarschijnlijk in het najaar weer voor de filmcamera's halen Na 20 jaar zal zij weer een hoofdrol spelen in een film over het leven van een non die voor zij in het klooster ging triomfen vierde als toneelvedette Greta bestudeert de rol op het ogenblik in haar villa op Cap d'Ail aan de Cóte d'Azur Nee dit is inderdaad niet de grote Garbo maar de veelzijdige Ita liaanse acteur Vittorio Gassman Het is één van zijn vele creaties in de kolder film 11 Mattatore ' die deze week in Studio draait dergelijke kledij op allerlei be - hij is ouder dan het baseballspel DE OVERVAL DRAAIT IN DJAKARTA DJAKARTA tionle campagne tegien de import van buitenlandse films is in Djakar ta voor het eerst sinds jaren weer een Nederlandse rolprent op het wit te doek versohenen Al een paar da ^ gen lang vermelden de uithangbor den van vier Djakartaanse biosco pen Caria Kramat Menteng en Kretok in grote letters Pejerbuan The Silent raid en daaronder in kleinere letters De Overval met Rob de Vries Kees Brusse Yoka Ber retty en Hans D Culeman Een vreemd gezicht deze goed Hollandse namen boven het ver keersgewoel van Djakarta We zijn de hitte van de bioscoop Caria inge trokken om te gaan kijken hoe het filmepos van De Overval op de Leeuwarder strafgevangenis het hier achttienduizend kilometer van huis deed In de ongeventileerde ro kerige zaal met achttienhonderd kij kers was de koelte van het Holland se landschap met Yoka's wapperen de haren en Robs dikke duffel de sterkste impressie Het verzetsheldendom kwam eer lijk gezegd niet erg over naar ditbroeierige rumoerige revolutionaire Djakarta dat zo ver-schrikkelijk metzich zelf bezig is en elke bezoekeroverspoelt Dat De Overval de wareweergave is van een stuk Neder landse onafhankelijkheidsstrijdscheen niet tot de kijkers door tedringen De kwaliteit was helaas ookniet zo erg best De projectie wasniet in zwart-wit maar in onbe stemd licht en donkerbruin door eente geringe lichtsterkte van de pro jectoren E^i het Nederlands kwamwat schor uit de speakers Indonesië maakt tegenwoordig heel wat eigen films waarvan er wel licht eens een naar Holland kan ko men Binnen drie jaar naar de top H sche koningin Nefretite ze is 21 jaar oud een rasechte New Yorkse en haar carrière is het prototype van een Amerikaan se ' succes story ' Dat is Barbra Stteissand het meisje uit een trieste huurkazerne in Brook lyn die op het ogenblik ' op Broadway triomfen viert als de ster van de musncal Funny Girl Het Amerikaanse weekblad Time wijdde onlangs een ' cover-story ' aan haar — een vrijwel zeker bewijs dat ze de top heeft bereikt Toch had drie jaar geleden nog niemand van haar gehoord Dat betekent overi gens niet dat het succes als een ver rassing kwam voor Barbra Streis sand Integendeel Als veertienjarig meisje was Barbara — zoals ze toen nog heette — er vast van overtuigd dat ze eens de roem zou krijgen die Barbra nu geniet Dag in dag uit speelde ze rollen voor de spiegel in haar kamer Ze piekerde er niet over om mee te doen aan schooltoneel of iets derge lijks „ Waarom zou je moeite doen voor amateurwerk als je het „ ech te " in je hebt " meende ze zelfver zekerd WOEDEND Dat „ echte " kwam toen ze na al lerlei baantjes — onder meer oevreuse in een theater — toneelles sen ging nemen Ze was woedend als haar leraar haar komische rolletjes liet spelen waarvoor ze een bijzon dere aanleg had Ze wilde met alle geweld grote dramatische rollen spelen Ze was echter voorbestemd voor de musical die typisch Amerikaan se combinatie van zang en toneel spel Dat bleek toen ze meer of min der per ongeluk meedeed aan een talentenjacht in een kroegje in de New Yorkse artistenwijk Greenwich Village Ze leerde ' n liedje uit haar hoofd en versloeg met gemak haar mededingers Direct kreeg ze een contract aangeboden in een nacht club Daar introduceerde ze onder meer het kinderliedje Who's afraid of the big bad woolf RAGE Uit deze tijd stamt ook haar voor Iceur voor gekke kleren Ze ver schijnt bijvoorbeeld in een schape woUen vest een gele spijkerbroek en schoenen met gespen Aanvan kelijk dreef dit haar manager tot wanhoop omdat ze rustig in een In Amerika is een afkeurend woord voor de Beverly Hillbillies eenvou digweg ondenkbaar en klinkt al vele maanden niets dan gejuich en hartelijk gelach om een televisie serie die zoiets geworden is als een onmisbaarheid Miljoenen kijkers volgen de escapades van de fami lie Clampett week-ln-week-uit met tranen in de ogen van plezier en men kan er niet genoeg van krij gen Zo overtuigend is de bijval voor de dolle situaties vi^aarin de Clam petts keer op keer verzeild raken en zo groot de behoefte aan nieuwe avonturen de Amerikanen zouden dolgraag een grotere frequentie dan een maal per week van de makers vergen maar ze weten dat dat on mogelijk is dat er in Hollywood een complete Hillbilly-fabriek is ver rezen In de General Service Stu dios wordt dag-in-dag-uit getimmerd en gezwoegd aan Beverly Hillbil lies-produkties Van de vroege mor gen tot de late avond Het is lo pende bandwerk geworden — een aaneenschakeling van wedrennen met de tijd want als de ene af levering is uitgezonden moet de volgende weer klaar zijn En de reserve moet bewaeird blijven voor onverwaclite kinken in de kabels langrijke afspraken in deftige ge legenheden verscheen Nu is heteen soort rage in New York ge worden om zich als Barbra tekleden Al het personeel van de General Service Studios — van de loopjon gen tot de regisseur — en de vier acteurs die de serie dragen wer ken er overigens met groot plezier aan Het produkt dat » zij afleveren wordt gewaardeerd en het legt hun liefhebbers niet kan worden onthou den Tijdens een blinddoektest onder leiding van de jazzcriticus Leonard Feather voor het jazzblad Down Beat zei hij over de veteraan-saxofo nist Ctoleman Hawkins Hawk speelt goed voor een man van zijn leeftijd Alleen pa Clampett gaat zeilen bepaald geen windeieren Dat de fabrikage hen volledig opslokt en geen enkele gelegenheid biedt nog iets anders te doen nemen ze graag op de koop toe Alleen Bud Ebsen die de rol van vader Jed Clampett vervult weigert zich daar bij neer te leggen en ziet nog kans allerlei neven besognes waar te ma ken Maar Bud Ebsen is dan ook een supermens ACTIEF Buddy Ebsen is de enige van het vaste HUlbilly viertal die getrouwd is Hü heeft vier dochters en een zoon geen spoor van ster-allures en tal van qzers in het vuur Zo staat hij aan het hoofd van een eigen televisie-produktlemaatsehappü schrijft televisiespelen en is de actieve kapitein van een fors zeil jacht Het laatste de Turquoise is zijn grote trots en hü brengt er dan ook bijna al zijn vrije tijd op door De Turquoise heeft een vaste lig plaats tegenover zijn huis in New port Beach maar hij vaart er iede re vrijdagavond mee uit en keert er ' s zondags pas laat mee terug in de haven De populairste van de Hillbillies is ongetwijfeld Granny het groeze lige oude vrouwtje met het pinnige gezicht en de stem als een nootmus kaatrasp En merkwaardigerwijze heeft de actrice Irene Ryan die deze rol speelt het minst last van de enorme publieke belangstelling waarmee de Amerikanen hun Hill billy-idolen plegen te omgeven De Douglas en Max Baer kunnen zich nauwelijks op straat vertonen of ze worden belaagd door handtekenin genjagers en juichende bewonde raars Maar Irene Ryan is zelfs nog nooit aangesproken door een fan en nie mand kijkt ooit ook maar even om als zij ergens in een straat loopt Terwijl de Granny die zij heeft ge creëerd — we zeiden het al — toch een bijna weergaloze populariteit geniet De verklaring van een en ander is dat de actrice Irene Ryan in haar gewone doen niets maar dan ook letterlijk niets weg heeft van de resolute potsierlijke Granny die ze voor ' de fümcamera is Wie haar op straat ontmoet ziet een char mante modieus geklede vrouw van niet te schatten leeftijd met vrien delijke blauwe ogen en roodbruin haar en met de anonimiteit van mrs Irene Ryan is ze dolgelukkig NADEEL Driemaal Catherina De filmster Catherina Spaak nicht van de Belgische minister van buitenlandse zaken Paul " Henri Spaak krijgt een hoofdrol in een film die uit drie delen bestaat Zij zal met de regisseurs Bolognini Co mencini en Catellani uitbeelden hoe een vrouw eerst ongehuwd dan als echtgenote en later als weduwe een amoureuze nacht beleefd Het filmen in episoden schijnt bij de Italiaanse producers in trek te zijn Ook ex-keizerin Soraya is reeds enige tijd met een drieluilc be zig De drie gezichten van ' n vrouw Haar regisseur Dino de Lauren tüs heeft verklaard veel moeite te hebben gehad om een goede script „ Ik zou me geen raad weten als de mensen me als Granny zouden herkennen " zegt ze uit de grond van haar hart Een nadeel van de rigoureuze vermomming waarin ze optreedt is dat ze iedere morgen een uur voor haar medespelers in de studio aanwezig moet zijn om haar vaste grimeur zijn tijdrovende werk te laten verrichten Elke morgen stapt ze om half zeven de studio binnen hult zich snel in de ' lom pen ' van Granfay en geeft zich dan over aan de vaardige handen van de grimeur die de vereiste schadu wen rimpels en kraaiepootjes aan brengt en zijn werk langzamerhand wel slapende kan doen „ Geen en kele acteur of actrice zou dat kun nen volhouden " zegt regisseur Hen - lang had men tevergeefs aan een script gewerkt gebaseerd op een negentiende eeuws verhaal Het verhaal was echter moeilijk te mo derniseren Soraya is op en top een vrouw van haar tijd en zal daarom alleen kunnen uitblinken in een film die het dagelijks leven als onderwerp heeft " aldus De Laurentiis slaat Jules over in Royaards VS niets Greenwich Village is de kunstenaarswijk van New York waar in een op zichzelf smakeloos stuk men artiesten van alle nationaliteiten ter wereld treffen kan L^^.f^^s ^^ eïtat dooHe^'S Ook Nederlandse Zo ontmoette ik er dezer dagen de jonge be - Amerikaanse pers de gebeurtenis gaaf de acteur van de Haagsche Comedie Jules Royaards dit met van het afgelopen'seizoen werd ge zijn vrouw Nelleke Knegtmans en vriend Wilbert Bank vol - Royaards heeft bijna niets over geslagen Zowel de openluchtvoor - Weet je ' zei hij het niveau is hoog en vooral de sterren zijn eer ste klas maar ik geloof niet dat het bij ons in Holléind veel minder is Bijvoorbeeld Paul Steenbergen zou in New York op hetzelfde topniveau staan als nu in Nederland daar ben ik van overtuigd Wat me hier al leen geweldig opvalt is de gevari eerdheid van sommige talenten Neem bijvoorbeeld een meisje als Barbra Streissand in Funny Girl Zij kan zingen dansen toneelspe len dat kind kan alles Zoiets hebben wij niet Maar dat ligt natuurlijk ook aan het ontbreken van een mu sicaltraditie in Holland en aan de opleiding bij ons ' POSITIEF Met het woord opleiding waren we meteen midden in een onderwerp dat Jules Royaards warm maakt Ik vind dat op de Amerikaanse toneel scholen het onderwijs veel gevari eerder en stimulerender is Je leert er ten eerste meer verschillende technieken maar je wordt ook veel positiever aangepakt dan in Holland Als je op een New-Yorkse toneelschool een scène doet en ' er deugt bijna niets van dan kraken ze niet alles af maar halen juist naar voren wat er goed was en proberen je dsin in die richting verder te laten gaan Dat werkt veel pretti ger en houdt in dat er enorm ent housiasme bestaat op de lessen ' Voor die geestdrift bestaat overi gens nog een reden men betaeilt de lessen aan de toneelscholen meestal per les waardoor iedereen uit elk uur wil halen wat er in zit Van dat systeem was Jules Royaards enigs zins onder de indruk maar toch prees hij zichzelf gelukkig een Ne derlands acteur te zijn als hij zich vergeleek met afgestudeerde jonge toneelspelers in New York Diè'heb ben namelijk nauwelijks kans op werk de eerste jaren na de toneel school en moeten meestal als kelner of hulp in een winkel de kost ver dienen GOED AF Dat komt door het niet bestaan van vaste toneelgezelschappen in Amerika door liet systeem per op voering toneelspelers aan te trek ken waardoor zQ indien het stuk succes heeft soms één jaar soms twee jaar dezelfde rol blijven spe len maar als het stuk valt binnen een maand weer op straat staan „ Nee wat dat betreft zijn wij goed af in Nederland Mijn Amerikaanse collega's geloven bijna niet wat ik in een jaar voor rollen speel En dat allemaal binnen de veilige om heining van één gezelschap en niel via de in Amerika zo geprezen vrije markt die voor jonge acteurs zon der naam een ramp is ' Wij praatten nog wat over de stukken die hij gezien heeft over Alec Guiness die een sublieme rol speelt als de dichter Dylan Thomas 
rTBECHTSCH NIEÜWSBI,An ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 11 Ja daar zijn ze dan weer die plotselinge warmte-onweders vaak in het minder prettige gezelschap van slagregens en zelfs windhozen samen een onguur trio dat allerlei onheil kan aanrichten FORD beproeft stoelen MAN VAN STAAL heeft gevoeliger zitvlak dan mens Dit magere scharminkel met zijn skeletvormig postuur Is Manikm een wonderkind van Ford of Dagen ham die zijn technische vaders wel op zijn stakige knieën mag danken dat ze nooit boos op hera worden want een pak voor zijn broek Is wel het ergste wat hem kan over komen Deze robotfiguur heeft een fijner „ besnaard " zitvlak dan welk wezen van vlees en bloed ook Manikin is namelijk de zetel beproever van de Engelse Ford fabrieken Vandaar zijn uiterst ge voelig achterwerk een conglome raat van zenuwcellen die naiiw keuriger elke pijnlijke indruk van het bewuste lichaamsdeel regis treren dan Hare Doorluchtige Sprookjesprinses die niet kon sla pen omdat er zich een groene erwt onder haar zeven matrassen bevond Deze meest gevoelige Ford emplo-yé zit de hele dag maar te zitten op autostoelen van allerlei formaat en vorm en niet als een kip zon der kop al lijkt Manikin dan ogen schijnlijk veel op een veroordeelde President Citroen Regels van vrije concurrentie in acht nemen De president-directeur van de Franse auto maatschappij Citroen Pierre Bercot heeft in een vraag gésfrrek met het Romeinse week blad „ r Espresso " verklaard ervan overtuigd te zijn dat de Europese auto-industrie de Amerikaanse con currentie kan weerstaan als „ de re gels van de vrije concurrentie " in acht worden genomen Volgens het interview acht Ber cot een produktiegroei de beste ver dediging tegen de concurrentie van de Amerikaanse auto-industrie Dit zou een verlaging van de kosten mo gelijk maken terwijl ' n hogere pro duktie ook betere kwaliteit kan be tekenen zo voegt hij er aan toe Bercot merkt voorts op er zeker van te zijn dat op het ogenblik voor een grotere produktie voldoende afzet mogelijkheden bestaan Ten aanzien van een eventuele overeenkomst tussen de Volkswa genfabriek Fiat en Renault die mo gelijk ook tot de andere Europese auto-maatschappijen zou worden uitgebreid verklaarde Bercot dat hij zo'n overeenkomst geen oplos sing achtte Hij kende geen soort van overeenkomst of kartel waar mee aan de behoeften van de klan ten kan worden voldaan en die de groei van de producenten zou kun nen bevorderen U kunt als u jong van lijf en leden bent ook met een kwiek sprongetje het met spannlg geladen voertuig verlaten waarbij u dus een moment je zweeft en geen contact meer met het koetswerk heeft als u op de grond neerkomt Maar zo'n kwiek heid nadert met de constructie van onze huidige automobielen de gren zen van de acrobatiek U kunt na het onweer dan ook het beste maar zonder uitstappen uw koers vervolgen wellicht komt u op uw verdere tocht wel een paar flinke plassen tegen waar u doorheen kunt rijden om uw banden tot wat betere geleiders te maken en als de span ning zowel bij u als bij uw voertuig wat geluwd is kunt u wanneer u nog argwanend bent ten opzichte van de geladenheid van de auto uw toevlucht tot de droge rubbermat nemen die echter onvoldoende iso leert bij hoge spanningen Matje uit werpen er op gaan staan carrosserie los laten en daarna staat de wereld weer voor u open ¦ Een geopend schuifdak een open of gesloten roldak verhogen de tref kans der inzittenden niet als men hoofd en armen tenminste binnen boord houdt Door de stalen dakran den behoudt de auto ook in deze gevallen zijn kool-allures Dit is ook het geval met koetswerken van kunststof die voldoende baleinen hebben om een kooi te vormen An ders is het gesteld met caravans die volledig uit kunststoffen bestaan deze kan men beter van een blik semafleider voorzien Antenne Radio-antennes kunnen als vang splts dienen voor het hemelvuur doordat ze boven de kooi uitsteken De inzittenden lopen als deze spriet wordt getroffen weliswaar geen ge - NIEUW JEEPJE VOOR AMERIKAANSE LEGER Bet Amerikaanse leger toont voor de Moke van BMC sfle foto en voor de DAÏÏ-Pony be langstelling maar heeft nog geen orders geplaatst De DAF ' Pony is het prototype van een legervoertuig dat de Eindho vense automobielfabriek speci aal voor het Amerikaanse leger heeft ontworpen De Moke is een jeepachtig voertvAg dat mowel met één motor van 850 co Mi m-Moke als met twee motoren van 1100 cc TwvMr-Moke kan morden geleverd De BMC-Mimi car Austim-Seven en Morris 8S0 diende als basis voor de Moke auto 96 Als deuren roesten Het spook van de corrosie belaagt overal uw voertuig en hoe u deze kwelgeest ook te lijf gaat door uw wagen met allerlei beschermings middelen te vertroetelen toch kan het gebeuren dat aan de onder kant der deurpanelen de eerste symptomen van roestvorming zich voordoen Tien tegen een is dat het gevolg van regenwater maar ook schoon maakwater dat zich in het portier heeft verzameld en daar geen uit weg meer vindt Dat komt dan door het ontbreken van afvoergaatjes aan de onderkant van de deuren of als ze wel aanwezig zijn door verstop ping van de gaatjes In het laatste geval moet men het opgehoopte vuil verwijderen en in het andere geval moeten er gaatjes van ruim een halve centimeter aan de onderzijde van elk portier wor den geboord Let er op of deze gaatjes er zijn als u een nieuwe auto koopt en zo niet laat ze dan direct aan brengen En zet bij hét schoonmaken de waterstraal niet op de ramen Er komt dan maar onnodig water in de portieren Bijvoeding van lege accu Velen kennen uit eigen ervaring het onplezierige gevoel dat de accu geen kik meer geeft als men het contactsleuteltje heeft omgedraaid Dikwijls gebeurt dat bij mistperio den als u ' s ochtends naar het be hoort met groot licht hebt gereden maar vergeten bent de lampen uit te doen en dan ' s namiddags een op apegapen liggende accu aantreft Soms kunt u met behulp van een paar flinke opduwers de motor wel weer aan de praat krijgen of mo gelijk is er een behulpzame en min der vergeetachtige collega die u met zijn wagen een duwtje of een slep je kan geven maar er is ook een andere methode om uit deze accu misère te komen Voeg aan uw boordgereedschap twee circa drie meter lange start kabels voorzien van accuklemmen toe Ze zijn kant en klaar te koop maar u kunt ze met een beetje handigheid ook zelf maken Breng hiermee een verbinding tot stand tussen uw zieltogende accu en het tierige exemplaar van een bereidwillige andere automobilist en de zaak komt voor elkaar zonder het gezwoeg van hijgende aanduwers en het risico van beschadigde bumpers of gebroken sleepkabels Cilinder weigert Wanneer om de een of andere re den één cilinder van de motor er de brui aan geeft kan men dan met de overblijvende werkzame cilinders verder rijden In het algemeen moet dit ten sterkste worden afge raden hoewel de motor er ook met één manke poot geen been in ziet om zijn taak te volvoeren Alleen in noodgevallen zou men dus eventueel nog een klein stukje verder kunnen rijden met een wei gerachtige cilinder maar daarna moet het euvel wel ten spoedigste worden verholpen want afgezien van de dan niet meer regelmatige loop van de motor zal de dode " cilinder door de onverbrande brand stof zijn oliefilm verliezen en daar de zuiger door de werking van de krukas toch mee op en neer blijft sukkelen krijgt men dan de zeer schadelijke wrijving van metaal op metaal Advertentie Voor accu's en nummerborden A SPRONK NIEUWE DAALSTR 3 Tel 030-19970 • Utrecht automobiel Wanneer auto'sen inzittenden dedupe wordenvan een onweergeschiedt ditmeestal doortoedoen van zyntwee trawanten.De zware re genval kan oor zaak zyn vanverkeersonge lukken en dewindhoos metzijn turbulente wervelingen kan n lf^X de auto tot een lUT draaitol maken I ^ ^ ' of er een ont - veel kwaad wortelde boom op neersmyten Zelden is het de bliksem die als rechtstreekse belager van de autopassagiers optreedt In de jaren 1930 tot en met 1945 — de auto dichtheid was toen weliswaar geringer dan thans — heeft men statistisch vastgesteld dat er in deze periode slechts vijf auto's door de bliksem zijn getroffen dat is één in de drie jaar Eén van die voertuigen vloog in brand omdat de vurige straal de benzinetank tot doel wit had gekozen We weten niet of recentere statis tieken zo zij er al zijn ongunstiger taal spreken over de veiligheid van autoraobielen bij blikseminslag maar vast staat dat het stalen voertuig zijn inzittenden tijdens onweer een grote bescherming biedt Wij danken deze wetenschap in eer ste instantie aan de Engelse smids zoon Michael Faraday die aantoon de dat men in een metalen kooi niets te duchten heeft van elektriciteit In feite fungeert het stalen koetswerk van een auto als de kooi van Fara day Zou de bliksem uw auto als prooi bespringen om zijn opgekropte energie te ontladen dan zou u mis schien geweldig schrikken maar de massa-invasie van duizenden volten zou u niet deren Meestal blazen de volten dan ook met bliksemse snelheid de aftocht en zinken van schaamte over zo'n on vriendelijke ontvangst langs de klets natte banden in de grond Zijn de banden droog dan willen ze nog wel eens gevaarlijk blijven na mokken op de buitenltant van de car rosserie want droge rubber is voor hen een moeilijk begaanbaar pad waarlangs ze slechts schoorvoetend kunnen verdwijnen Ze wachten dan liever op een ge makkelijker overstapje naar de be gane grond bijvoorbeeld via een uit stappende passagier want een men selijk corpus met zijn vele water bestanddelen is een uitstekende ge leider Blijf zitten Omdat een dergelijke voltvlucht door uw lichaam allerminst bevor derlük is voor uw gezondheid doet u er goed aan na een blikseminslag voorlopig maar rustig te blijven zit ten Er is een zeer eenvoudig middel om de statische elektriciteit van uw wagen gevaarloos te doen verdwij nen n.l door een sleepkettinkje dat men veel bij tankauto's ziet toegepast op wie de guillotinebeul met suc ces zijn werk heeft verricht Nee deze robot heeft een knap koppe tje " een electronisch brein dat via de buitenlichamelijke slagaders die men rijkelijk rond zijn iel corpus ziet afgebeeld pijnlijk in de let terlijke betekenis nauwkeurig re gistreert wat Manikin aan den lij ve of liever aan het ondereind van zijn rug ondervindt zowel op korte als urenlang durende ritten De zitervarlngen van deze zetel beproevende robot worden door de computer geanalyseerd en met be hulp van deze gegevens hoopt de Engelse Ford tot de ideale autoze tel te komen Naamplaatjes voor Maar welke automobilist heeft er nu zo maar een dergelijke ketting aan boord ' t Mag natuurlijk ook een ander ijzeren of stalen voorwerp van enig formaat zijn om vóór het uit stappen kortsluiting tussen grond en koetswerk tot stand te brengen maar deze voorwerpen zitten mees tal netjes weggeborgen in de dan onbereikbare kofferruimte of Spring voetgangers De Vei'eriiging Bescherming Voetgangers is van oordeel dat ie dereen een identiteitsplaatje dient te dragen Wanneer men betrokken raakt bij een verkeersongeval zijn er lang niet altijd identiteitspapieren aanwezig wat zeer ongewenste ge volgen met zich kan brengen " zo stelt de vereniging Sinds enige maanden kan men identiteitsplaatjes voor kleuters bij de voetgangersvereniging bestellen Per 1 augustus is deze dienst uitge breid voor aUe leeftijdsgroepen Als men naam adres telefoonnummer godsdient en bloedgroep opgeeft ontvangt men het plaatje na beta ling van ƒ 1,50 Nederlandse Vere niging Bescherming Voetgangers Van Montfoortlaan 11 Den Haag giro 1269 Wegenwacht ook in Madrid present Mevrouw A Bemards-Hermsen uit ' s Heerenberg die momenteel met vakantie in Spanje verblijft is donderdag plezierig verrast over de reikwijdte van de A.N.W.B.-service Toen ze op achttien kilometer van Madrid ruim 1.700 km van huis frontaal werd aangereden door een Spaanse taxi stond tot haar verba zing een Nederlandse wegenwacht naast haar zwaar beschadigde auto nog vóór ze goed en wel besefte wat er was gebeurd Het was de A.N.W.B.-wegenwachi Th Nieuwenhuls die juist een zieke Nederlander had opgehaald en op weg was naar huis De A.N.W.B man regelde hulp bij het ongeval en kon mevrouw Bernards bijstaan bij de formele afwikkeling van hel onderzoek De Nederlandse toeriste liep slechts enkele builen en schram men op Het was voor mevrouw Bernards de eerste keer dat ze we genwachthulp nodig had Ze kreeg die in Madrid vaar maar een paar kostbare onder deeltjes van het radioapparaat zul len zo'n slag wel niet te boven komen Ter voorkoming van reparatiekos ten dient de antenne tijdig te worden ingetrokken en het overblijvende stompje te worden " geaard " met de carrosserie bijvoorbeeld met een ketentje van een paar paperclips Een ijzerdraadje of een veiligheids speld zijn meestal ook wel voldoen de Hoewel'U zich voor blikseminslag in een rijdende auto dus niet al te bezorgd hoeft te maken toch zijn er een aantal factoren die het doorrij den tijdens een zwaar onweer tot een onverantwoordelijke bezigheid kunnen maken Het hemels vuur werk aan een donker zwerk kun nen uw aandacht voor de weg verslappen de neerplensende regen belemmert u het uitzicht temeer omdat de ruitenwissers tegen zo'n zondvloed niet zijn opgewassen en de ruiten beslaan meestal aan de bin nenkant door de sterke afkoeling van het hemelvocht Het verkeer is daardoor moeilijk te volgen mede omdat lang niet iedereen overtuigd is van de noodzaak om in zulke om standigheden groot licht te ontste ken ' s Avonds komt daar nog het gevaar bij dat men enige ogenblik ken totaal verblind kan worden door de felle bliksemschichten Rukwin den kunnen u uit de rechte koers drijven een afbrekende tak kan uw auto beschadigen of een omvallende boom kan plotseling een weg ver sperren Schuilen Redenen genoeg dus om te stoppen op een veilige plek aan de kant en dus zeker niet onder of in de nabij heid van een boom die kan omwaaien of door de bliksem kan worden getroffen En natuurlijk ook niet óp de rij baan zoals tijdens het jongste nood weer gebeurde toen een automobi list doodgemoedereerd zijn auto onder een viaduct op de rijstrook — van de autoweg Arnhem-Den Haag nog wel — stilzette omdat zich op de vluchtstrook al een rij parkeer ders had gevormd Zo'n middel is erger dan de kwaal Voetgangers vlaggen in Duitsland In de Duitse stad Bielefeld is — volgens een Japans systeem een proef begonnen om voetgangers bij oversteekplaatsen te voorzien van vlaggen teneinde het naderende ver keer te waarschuwen In Duitsland hebben voetgangers op zebra paden en andere aangege ven oversteekplaatsen voorrang De kleine gele vlaggetjes waar mee de huidige proef wordt geno men zijn bedoeld om het oversteken nog meer te beveiligen De automo bilisten kunnen thans duidelijk zien dat iemand inderdaad de weg gaat oversteken De vlaggetjes staan in bakken aan weerszijden van de straat De voet ganger mag een vlag nemen de weg oversteken en de vlag daarna in de bak aan de overkant van de straat deponeren GARAGE RAASVELD in De Bilt heeft onlangs een nieuw autowasapparaat aangeschaft Deze machinerie wast een au tomobiel in drie minuten tijd terwijl de automobilist er in kan blijven zitten Voor deze prestatie zorgen vertikaal en horizontaal over de wagen strijkende borstels die over een rails langs de auto lopen Het water bevat een reinigend en een waterafstotend prepa raat Na vier minuten rijden is de wagen geheel opgedroogd D autowasmachine is ontwor pen door twee Duitse architec ten en wordt gefabriceerd bij Messerschmidt in Augsburg Ruimte InVW In de Volkswa gen 1200 anno 1965 zijn zoals ieder jaar ver anderingen aan ¦ gebracht De meest opvallen de daarvan is de omklapbare ach terbank Nadat deze is weggesla gen is er een bagageruimte ont staan van 100x125x32 cm De vloer loopt enigszins naar voren op waardoor de lading vrij vast ligt De neergeklapte rugleuning van de achterbank wordt door een span band vastgehouden en is aan de achterzijde bekleed met tapljtstof Aan de ruiten is ook niets ver anderd de voorruit is licht gebogen de zijruiten en de achterruit zijn vergroot en de raamstijlen tussen de deurruiten en de ventUatieraampjes staan nu een beetje schuin In totaal zijn er ongeveer vijftig veranderingen aangebracht in de types 1200 1500 en „ Bestel " De laatste is trouwens ongeveer 240 gulden in prijs verlaagd De kleurenkaart van VW is ook een beetje uitgebreid Hij vermeldt nu fontanagrijs zwart robijnrood zeeblauw parelwit panamabeige javagroen en bahamablauw Om aan de stijgende vraag naar VW's type 1200 te kunnen voldoen wordt aan h ^ einde van dit jaar in de Westduitse plaats Emden de vijf de fabriek van dit concern in bedrijf gesteld De dagproduktie in de nieu we montagehal zal ongeveer 600 auto's bedragen Cocktail a Tauto — Na het faillissement van de Borgward fabrie ken is de volledige fa brieksinventaris ver huisd naar Mexico waar dit jaar de Eorgwards in Monterey in her-pro duktie zouden komen De kisten met kostbare machines staan daar nu nog in de open lucht zal het eerste Borg ward-fiasco door een tweede worden gevolgd — Henry Ford n werd op de jaarvergadering van Ford Motor Co door een der aandeelhouders gekapitteld over het feit dat de bewakers op de 13e verdieping hem nooit wilden toelaten tot het bureau van de auto koning „ Probeer het dan eens op de I2e " zei Ford „ want dadr is myn kantoor " — De Volkswagen-fa brieken hebben reeds 87.000 aanvragen om ver goedingen van VW spaarders uit de oorlogs tijd erkend Hiervan verlangden 43.000 een VW auto met korting maximaal 600 DM en 44.000 een contante beta ling van 100 DM — Lotus-directeur Col lin Chapman beloofde in 1962 zün zeven pits monteurs een nieuwe auto als Lotus het we reldkampioenschap zou winnen Dat feest ging niet door maar in 1963 veroverde Jimmy Clark met Lotus wél de we reldtitel Chapman liet zich niet kennen en ver raste dezer dagen zijn zeven helpers ieder met een fonkelnieuwe Ford Cortina — Van 18 tot en met 28 februari 1965 zal in de nieuwe RAI te Amster dam de 50e RAI-tentoon stelling van personen auto's worden gehou den — De Trophee van de Society of Motor Manu facturers and Traders voor de hoogst geplaat ste Britse producent in het Kampioenschap voor Grand Touring Manu facturers is voor het tweede jaar toegekend aan de Lotus Groep — De dochteronderne ming van Standard Triumph International in Nieuw Zeeland zal rond / 4 miljoen spen deren aan de verplaat sing van de assemblage werkzaamheden van Christchurch naar Nel son Dit zal de maat schappij in staat stellen om haar serie personen wagens en lichte be drijfsvoertuigen die daar geassembleerd worden uit te breiden — Om de Austin verko pen in het belangrijke Benelux gebied van de E.E.G te vergroten heeft de British Motor Corporation haar ver koops en onderhouds taciliteiten hier ver sterkt — Skopje heeft een wa genpark van Leyland „ Worldmaster " enkel deksbussen gekocht ter waarde van ƒ 2.5 mil joen Dertig van deze bussen zullen worden uitgerust met in Groot Brittannië gebouwde carrosseriën voor 100 passagiers waarvan er 23 kunnen zitten en 77 staan — De exporten van de British Motor Corp ge durende de eerste zes maanden van dit jaar waren 16 Vt hoger dan In de vergelijkbare pe riode van 1963 
T ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD II g 1 ^ vraagt voor standplaats ZEIST ^^ s «* I Autobus chattf f eurs U kunt zich melden op een onzer spreekurerv in UTRECHT elke maandagavond van 7 tot 8 uur in „ Het Haagsche Koffyhuis " Vredenburg 28 HILVERSUM elke donderdagavond van 7 tot 8 uur in „ De Karseboom " Groest 78 naast wijnhandel zaal 9 Eventuele schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeelzaken Postbus 32 Hilversum N.V PHILIPS'TELECOI«IMUNICATIE INDUSTRIE HILVERSUM KOMT OOK WERKEN [ 1 6IJ PHILIPS '^ TELECOM MUNICATIE INDUSTRIE L N.V CEVES Verkoopkantoor der Ned Steengaas fabrieken vraagt MEDEWERKER of SECRETARESSE Veredst zijn tan miiniste MULO-opüedidiing ruime fcantoorervajriiig perfekt typen en goede kennis van de Franse Duitse en Eogelse taal Een deel der te vetrichtein werkzaatn heden vraagt een belaotgiriike maite van zelfstandigheid Wij bieden een prettige werkkring in een nieuw en modem ingericht kantooi ' een goed salaris en gunstige arbeids voorwaarden Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk na telef afspraak aan N.V CEVES Plompetorengracht 14—16 Utrecht Telefoon 030—16186 V N.V „ TiVOLI " tgdelijk Lepelenburg te Utrecht Op onze afdeling kaartverkoop is plaats voor EEN MEDEWERKSTER voor eenvoudige bureau - en kassa werkzaamhedem Wij zoeken een accurate werkster met goede en prettige omgangsvormen zo mogelijk administratief onderlegd in het bezit van Mulodiploma en machine schrijven Eigenhandig geschreven soUioitaties te richten aan de Directeur van de N.V Tivoli te Utrecht BONNAVIANEN 0 vraagt in verband met uitbreiding SCHILDERS TIMMERMAN-SCHILDER ONDERHOUDS-MONTEURS LASSERS AFWERKERS ONGESCHOOLDE KRACHTEN voor diverse functies § Aangeboden wordt Hoog loon Reiskostenvergoeding Werkkleding-vergoeding Premiévrij bedrijfspènsioen Zelfstandig afwisselend weric Werknemers die aan gestelde eisen voldoen kunnen in aanmerking komen voor een dienst woning Schriftelijke of mondelinge sollici tatie ook telefonisch of inlich tingen aan ons bedrijf BONNAVIANEN fabriek van gewapend en voor gespannen betonbulzen Aimé Bonnastraat 17 Vianen Tel 03473-441 ook na 18 uur WIJ HEBBEN PLAATS VOOR MANNEN De werkzaamheden bestaan uit mechanische en elektrotechnische montage van onderdelen van telecommunicatie - apparatuur galvaniseren magazijndienst Voor jongelui in bezit van een IVIulodiploma die zicin in elektro nisclie richting willen ontwikkelen hebben wij interessante mogelijk heden Wilt U er meer over weten Op onze afdeling Personeelzaken Hil versum Meteorenstraat bent U iedere werkdag welkom van 9 tot 12 en van 2 tot 5.30 uur N.V „ TIVOLI " tydelgk Lepelenburg te Utrecht Voor het verrichten van eenvoudige administra tieve en boekhoudlaindige werkzaamheden vra gien wij éen mannelijke MEDEWERKER in het bezit van heit Mulodiploma en prafctijfc HEEM zoekt voor haar bedrijven te Utrecht een OHAUFFEUR Betrokkene zal belast worden met het vervoer van goederen tussen de Utrechtse bedrijven RÜbewijs B C-D vereist Leeftijd bij voor keur tussen 35 en 45 jaar Voor een gegadigde van onbesproken ge drag zijn wij bereid een loon te betalen van ƒ 136,80 pee week exclusief vakantie toeslag en winstdeling Persoonlijke sollicitaües dagelijks van 9.00 —^ 17.00 uur aan ons bedrüf Abstederdijk 145 a te Utrecht VAN DER HEEM N.V DEN HAAG ¦ UTRECHT ¦ SNEEK AVONDCURSUS DROGIST In Utrecht begimit in september een avondcursus die volgens een speciale eenvooidige methode opleidt voor het VAKDIPLOMA DROGIST Inlichtingen en aanmeldingen bij S J Schouten Vredenburg 30 Utrecht Telef na 7 uur 030—12288 Mevr J Bevers-NijhuJs Zandweg 130 Wijk bij Duurstede Tel 03435—260 N.V Houthandel Adcefer Rembrandtlaan 14 — BILTHOVEN f — vraagt PERSONEEL OP DE WERF leeftijd vanaf 17 jaar voor het lossen en laden van wagons en auto's Te vervoegen Rembrandtlaan — BILTHOVEN Telef 03402—2955 Na 6 uur Telef 03402—3492 gNCCC^NCCCW««fi>NCCOC0CNe«CC»PNCCtfC«»*N^*XCC0C«i bergen Onder zeer standiglieden zo zegr ze aanleiding geven staan van de meest ties van energie die Hij vermoedt verde cifer " de aansteker gangmaker van zo ' tische explosie de van een ster tot een i een gewone ster dit afgaande waarschuwin kan ploffen in een oce vuur en stralingen ] va vlam zet aan de reeks van processen menten — m.i.v ged reddering van nabije st king van in de kern gevangen gehouden radiatie en de inee kernen resulterend meilichamen zoals zie ook Logboek dei dd 11 april jl — het toestand van revolutioi ring Ten slotte loopt dezi processen uit op d van lumineuze coir rennevels in mind resp donkere teven pacte Een dergel van kosmische gel binnen één systeem Zwicky zulke fanta veelheden energie dat de uitbarsting tot een supernova leken een druppel in voorstelt Kort geleden hebbe vreemde hemellichar quasars genaamd i objecten van sterren d zijn of van nevels zijn die op soortgelij energie opleveren er Ze zijn dé meest kra licht - en kosmische st die wjj kennen Miss wel te vergelijken n compacte nevels uit Zwicky meent vei-de soorten de compacte quasars op grond vai dichtheid lichtstraler pervlakte schampen buigen en dus fungeret zwaartekrachtlens D zeer raadzaam de omgeving van compa lescopisch af te taster dubbele of virtuele b ver verwijderde en a onbereikbare extrag vels op te sporen we len door bedoelde z werking de zw^art licht aan omgelxige zouden ze best onzich stelsels toch optisch kunnen maken En wat betekent di nomen nu beter de de ruimte aan de g heelal kunnen becijfer voren mogelijk was g nu de buitenruimte zaaid te zijn met sten de binnenruimte " da op kunnen wijzen d ruimte gekromd is Z de beschouwingen vai de kosmos niet zo ee ziet als voorheen wel schijnt meer dan één nevels te bestaan die andere historie hebbei anders te vertellen kennis omtrent het zich met de dag uit lang niet uitgekeken o % haar grenzen Voor v derheden verwijzen wi Vol 86 pag 21 juli Continey op dri " ERLEDEN week ri onze rubriek terloops de continentale drift c continenten Deze hou wegdrijven van het Zt se continent van Ati Umschau Heft 15 a lezen wij o.a dat in d jaar door geofysici z waarnemingen en ontc gedaan die alle plei1 een di ift In het bijzon magnetische en oc gronden kan een derge worden ontkend Onl an j ologische gronden het een continentale drift z lijk gemaakt Zowel als in Brazilië aan de ai de oceaan zijn precaml veer 600 miljoen jaar > mmBmi 
Fi [ F ' 3~T|M4 5 6 7 Ie 1 r ¦° [ ïï 12 13 " B " ¦" 17 ¦ 18 | 19 20 V 22 " W H ¦ 25 r 27 " W 30 CgBSI ¦" 33 34 IM35 36 ¦" ¦ iö 39 ^ m ^ H40 ¦ 1 « 41 ¦ Wêê | 42 MM 43 m m - 45 HEei 47 4ö W ' »¦ 51 52 53 B '" ¦" "¦" b8 ¦" H"B " "¦ 63 64 ¦" 66 67 » igc » 71 ^ 72 ¦" 74 / b ¦ M77 UTRECHTSCH NIEtlWSBLAD ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 17 Kennis over het heelal breidt zich uit Biedprobleem in Venlo Sterrennevels in alle soorten Van onze wetenschappelijke medewerker De onmetelijkheid der wereldruimte is bezaaid met ster renstelsels van welke soort ook Een merkwaardig type van zulk een systeem van zulk een extragalactische nevel vormt de compacte die daarenboven vergeleken bij de andere bijzonder klein is Terwijl een gemiddelde sterrennevel onge veer 100 miljard sterren stelt bestaat een compacte nevel uit niet meer dan 100 miljoen sterren en wel opeengehoopt in een ruimte van „ slechts " 100 lichtjaren een lichtjaar is ongeveer tien biljoen kilometer Onze eigen nevel de Melkweg bezit een diameter van 80.000 lichtjaar het 800-voudige van die van een compacte sterrennevel Fantastische hoeveelheden dwingen S.N.L Vol 86 pag 11 juli 1964 Beroepsparade V ' OOR welk l)eroep heeft men in de Ver Staten de meeste bewonde ring Nu zjjn de mannen van de exacte wetenschappen gestegen naar de derde plaats vijftien Jaar geleden bevonden ze zich nog op de 7e plaats en de kernfysici zelfs op de 18e te zamen met chemici tandartsen ar cliitecten advocaten en geestelijken Ze worden nu nog overtroffen door de rechters van de Hoge Raad die de eerste plaats innemen en door de bewakers van onze gezond heid " de artsen op de 2e plaats De bewondering en waardering voor de natuurwetenschappen is in de laatste vijftien jaar volgens de uit slag van het opinie-onderzoek door het National Opinion Research Cen ter van de universiteit van Chicago met sprongen omhoog gegaan Blijk baar-is dit te danken aan de enorme successen op dit gebied en wellicht ook aan de populaire voorlichting De kernfysici maakten de grootste sprong naar boven t.w van de 18e naar de 3e plaats Bankiers vielen te rug van de 10e naar de 24e plaats op de lijst van 90 beroepen in de Ver Staten Redenen hiervoor zijn niet opgegeven Wij zijn zeer be nieuwd wat de volgende enquête na 15 jaar wanneer een landing op de maan voor herhaling vatbaar is ons zal brengen S.N.L Vol 86 pag 23 JUU1964 Antwoord op bridgevraag Vol gens de Zweedse jury moet zuid thans doubleren wat ik een absurde beslissing vind Wat wil zuid nu nog bereiken — en een nog bran dender vraag Hoe " zal noord dit doublet interpreteren Voor zover ik succesi ijke bridgespelers gezien heb dankten die spelers hun succes sen aan het feit dat zij er voor waak ten hun partners raadseltjes op te geven Ik vind pas " het enige bod dat thans nog in aanmerking komt als het geadviseerde doublet leidt tot een driebod in een lage kleur gaat dat tien tegen één wel down misschien zelfs gedoubleerd een paar down Als noord op twee har ten gedoubleerd past denkende dat zuid hartens heeft zal de ramp nog groter zijn Als zuid zo graag had willen bieden had hij dat di rect na één schoppen kunnen doen een aanvaardbaar bod met dit zuid spel was één Sansatout geweest Nu zuid dit heeft nagelaten moet hij in de tweede biedronde zich niet in de gevaren van het drie-niveau gaan storten IN HUIS EN HOF Anjers in bloemstuk E R ZIJN nu volop goedkope anjers en het is erg prettig er mee te werken Bloemschikken is een leuke bezigheid Tegenwoordig wor den zowel in de grote steden als op het platteland lessen gegeven in het schikken en vei-zorgen van bloemen elke bloeimwinkelier kam u wel aan een adres helpen Dan zal men u leren wel ke kleuren weJ en welke bij voor keur niet met el kaar verwerkt worden en daar zal men u ook attent maken op allerlei hulpmid delen die men bij het schikken kan gebruiken Als in een wijde vaas of in een schaaltje een prop grof kip pengaas wordt ge daan kan men de bloemstengeds daar doorheen ste ken en de bloem in elke gewenste richting zetten U moet in een wijde schaal eens knik kers doen de bloemstengels kunnen er dan tussen gestoken worden Bloemen moeten ook nooit overdag in de felle zon gesneden worden dat kan men veel beter vroeg in de margen of tegen de avond doen Dan moet er ook ' snijbloemenvoedsel in het water worden opgelost energie N I V meent dr Zwicky van de Mt Wilson en Palomar Observatories dat zulke compacte heraelllchamen bijzonder oude systemen zijn die verrassende elementen in zicli lier bergen Onder zeer zeldzame om standigheden zo zegt hij kunnen ze aanleiding geven voor het ont staan van de meest krachtige erup ties van energie die wij kennen Hij vermoedt verder dat de lu cifer " de aansteker voor en de gangmaker van zo'n ultragigan tische explosie de opvlamming is van een ster tot een supernova d i een gewone ster die zonder voor afgaande waarschuwing uit elkander kan ploffen in een oceaan van licht vuur en stralingen Deze superno - va vlam zet aan de hand van een reeks van processen resp evene menten — m.i.v gedeeltelijke ont reddering van nabije sterren vrijma king van in de kern dezer sterren gevangen gehouden " energie en radiatie en de ineenstorting van kernen resulterend in dichtere he mellichamen zoals neutronsterren zie ook Logboek der Wetenschap dd 11 april jl — het geheel in een toestand van revolutionaire verande - ring Ten slotte loopt deze keten van processen uit op de omzetting van lumineuze compacte ster rennevels in minder heldere resp donkere tevens zeer com pacte Een dergelijke lawine van kosmische gebeurtenisseai binnen één systeem zou volgens Zwicky zulke fantastische hoe veelheden energie vrijmaken dat de uitbarsting van een ster tot een supernova hierbij verge leken een druppel in een oceaan voorstelt Kort geleden hebben astronomen vreemde hemellichamen ontdekt quasars genaamd merkwaardige objecten van sterren die nevelachtig zijn of van nevels die sterachtig zijn die op soortgelijke wijze hun energie opleveren en verbruiken Ze zijn dé meest krachtige radio - licht - en kosmische stralenbronnen die wij kennen Misschien zijn ze wel te vergelijken met miniatuur compacte nevels uit ons voorbeeld Zwicky meent verder dat beide soorten de compacte nevels en de quasars op grond van hun enorme dichtheid lichtstralen die hun op pei-vlakte schampen " sterk om buigen en dus fungeren als een soort zwaartekrachtlens Daarom is het zeer raadzaam de onmiddellijke omgeving van compacte nevels te leseopisch af te tasten teneinde het dubbele of virtuele beeld van zeer ver verwijderde en anders optisch onbereikbare extragalactische ne vels op te sporen welker lichtstra len door bedoelde zwaartekracht werking de zwfertekracht trekt licht aan omgebogen worden Zo zouden ze best onzichtbare sterren stelsels toch optisch waarneembaar kunnen maken En wat betekent dit Dat astro nomen nu beter de dichtheid van de ruimte aan de grens " van het heelal kunnen becijferen dan ooit te voren mogelijk was geweest Blijkt nu de buitenruimte " dichter be zaaid te zijn met sterrennevels dan de binnenruimte " dan zou dit hier op kunnen wijzen dat de heelal ruimte gekromd is Zo zien wij uit de beschouwingen van Zwicky dat de kosmos niet zo eentonig er uit ziet als voorheen wel gedacht Er schijnt meer dan één soort sterren nevels te bestaan die blijkbaar een andere historie hebben en ons wat anders te vertellen hebben Onze kennis omtrent het heelal breidt zich met de dag uit men is nog lang niet uitgekeken op de ruimte en haar grenzen Voor verdere bijzon derheden verwijzen wij naar S.N.L Vol 86 pag 21 juh 1964 Continenten op drift V » ERLEDEN week rhaakten wij in onze rubriek terloops melding van de continentale drift of de drift der continenten Deze houdt o.a in het wegdrijven van het Zuidamerikaan se continent van Afrika In Die Umschau Heft 15 augustus 1964 lezen wij o.a dat in de laatste tien jaar door geofysici zoveel nieuwe waarnemingen en ontdekkingen zijn gedaan die alle pleiten voor zulk een drift In het bijzonder op palaeo magnetische en oceanografische gronden kan een dergelijke drift niet worden ontkend Onlangs is ook op ge ologische gronden het bestaan van een continentale drift zeer aanneme lijk gemaakt Zowel in W Afrika als in Brazilië aan de andere kant van de oceaan zijn precambrische onge veer 600 miljoen jaar oude structu - ren ontdekt die passen bij het beeld van één continent Dit betekent dus dat in precambrische tijden W Afri ka en Brazilië één waren Bekijken wij de geologische kaart van die pe riode aandachtig dan treft ons ze ker de verbluffende overeenkomst tussen de twee werelddelen van nu Heel duidelijk passen bepaalde plooiingen uit het precambrium van W Afi ika bij die van Brazilië wan neer beide werelddelen in elkaar worden geschoven resp als in een legkaart aan elkaar worden geplakt Ze vloeien zo natuurlijk in elkaar over dat een samenhang destijds onmogelijk meer kan worden ge loochend Ook twee grote storings zones uit die periode laten zich van het ene continent in het andere ver volgen alle kenmerken die met de beste wil van de wereld niet aan het toeval kunnen en mogen worden toe geschreven Met de andere continen ten zou zo iets ook het geval zijn Eens hadden wij op aarde - blijk baar één brok land het oercontinent te midden van één oer-zee dat door inwendige aardse krachten convec tiestromen Zie onze rubriek van de vorige week uiteen brokkelde in een aantal stukken die op drift raak ten en zich van elltander gingen ver wijderen ' n proces overigens dat nu nog voortgang heeft Wij leven m.a.w op drijvende continenten die later in de verre geologische toe komst misschien weer één zullen worden Geheimen der kamelen H ET heeft de mens altijd ver baasd hoe een kameel in de hitte en de droogte enorme afstanden af kan leggen zonder onderweg water tot zich te nemen Het is dan ook niet te verwonderen dat men ge dacht heeft aan een bijzondere eigenschap van het dier die men o.a in de bult zocht Zou deze uit was hét water soms vast houden of zou de uitrekbare maag zoveel vocht op kunnen slorpen en bewa ren dat de kameel hierop dagen lang kan teren Volgens dr Perk van de Hebreeuwse universiteit te Rehovoth in Israël ligt het ge heim van de kameel noch in de bult noch in de maag maar in zijn bloed De bult voorziet het dier van reserve voedsel zo dit noodza kelijk mocht zijn en de maag dient heel gewoon voor de voorvertering van het voedsel Maar het bloed bezit naast zijn gewone functies nog de eigenschap water vast te hou den Dit nu wordt mogelijk ge maakt doordat kamelenbloed een lieel Iioge concentratie van albumine een bloedeiwit van een bijzonder type heeft dat uit blinkt in het vasthouden van water in de bloedbaan en door dat zijn rode bloedlichaampjes grotere ^ hoeveellieden water ab sorberen dan de rode bloedcel len der andere dieren Het water kan zeer snel worden opgeslorpt en direct worden afge geven wanneer de omstandigheden dit eisen De rode bloedeellen van andere dieren kunnen ook wel wat water absorberen maar barsten on herroepelijk wanneer er iets meer dan normaal wordt opgeslorpt ter wijl de rode bloedcellen van de ka meel tot een dubbel volume kunnen opzwellen bij het opnemen van wa ter zonder te barsten Daarenboven bezit de kameel de welkome eigen schap pas te transpireren d.w.z pas vocht aan zijn omgeving af te staan bij een lichaamstemperatuur van 105 ° F en hoger Dat betekent dat hij beter dan welk ander dier ook water in zijn lichaam vast kan hou den Bij afgifte van vocht aan de omgeving kan een kameel zonder gevaar voor zijn leven tot 30 of 40 % van zijn lichaamsgewicht gaan een mens daarentegen sterft reeds bij een afgifte Van 10 % van zijn lichaamsgewicht aan vocht Ziehier de kameel het schip der woestijn die volgens Perk op grond van zijn bloedeigenschap de woestijn kan be - De omschrijving van ons kruis woordraadsel voor deze week luidt als volgt HORIZONTAAL 1 Vreemde munt 4 Onderdeel van een fiets uitrusting 10 Turks bevelhebber 13 Vruchtbare plaats in de woes tijn 15 Alvorens 16 Hemelli chaam 17 Geogi-afische mijl 18 Bewoner van een dorp 21 Fami lielid 22 Eenheid van stroomsterk te afk 24 Persoonlijk voornaam woord 25 Voorzetsel 26 Familie lid 27 Stuk chocolade 29 Maan stand 31 Voegwoord 32 Deel van een trap 33 Sleepnet 35 Fami lielid 37 Bekwaamheid 38 Nauw sluitend 40 Deel van het been 41 Waard 43 Soort stof 44 Lol 47 Wandellaan 49 Schel 51 Werke lijk 53 Stek 54 Persoonlijk voor naamwoord 55 Waterstand 57 Verstand 58 Haarkrul 59 Per soonlijk voornaamwoord 61 Mu zieknoot 63 Redactie afk 64 Drietenige luiaard 65 Afstand die men lopend aflegt 69 Chinese munt 70 Kledingstuk 72 Een maal 73 Niet één 75 Dorp in Noord-Brabant 76 Deel van een fiets 77 Griezelig VERTICAAL 1 Specialist 2 Stormram 3 Boom 5 Sieraad 6 Hoge berg 7 Vrouwelijk dier 8 Deel van het oor 9 Grieks lier dichter 10 Administratietroepen 11 Innerlijke geaardheid 12 Oud Semitisch dialect 14 En dergelijke 16 Soortelijk gewicht 19 Voor zetsel 20 Niet parkeren 23 Bloem bed 26 Departement in Frankrijk 28 Vogel 30 Boksterm 31 En an deren 32 Tuinman 34 Zijrivier van de Elbe 36 Afgemat 37 Schar nier 39 Engelse munt 40 Wig 42 Episch gedicht 43 Kleine sa menhangende massa stof 45 Draaikolk 46 Kleren 48 Leerbe werker 49 Insekt 50 Muzieknoot 52 Hoge stand 54 Inwoner van We nen 56 Snuifje 59 Bevestiging 60 Slim 62 Voegwoord 65 Werk tuigkundig ingenieur 66 Spoedig 67 Deel van de mond 68 Gouver - neur Generaal 71 Militaire Politie 74 Water in Friesland Oplossingen dienen op een open briefkaart te geschieden Ze moe ten uiterlijk donderdag a.s met de eerste post in ons bezit zijn geadres seerd aan Opperpuzzelaar van het Utrechtsch Nieuwsblad Er worden uit de goede oplossingen zeven prij zen geloot n.l één van ƒ 10 een van ƒ 5 en vijf van ƒ 2,50 Over de toe kenning der prijzen kan geen cor respondentie worden gevoerd De oplossing van vorige week luidt De kavheel kent ook ^ ijn appel tje voor de dorst " in de vorm van zijn bloed HORIZONTAAL 1 Driftig - re dactie 2 Roer - enormiteit - u 3 Eosine - aks - kenner 4 Vies - Trias - mot - beo 5 Elis - staniol - hulp 6 Lijntoestel - au - Ida 7 Anti - litotes - niet 8 Broeder - oase - Eger 9 Neer - ijver - Lt - Ob - aga 10 Ons - meeëter - Se dan 11 Rotan r.-k - oud dd - «\^^ VVV»<'\/VVVVVVVVVV\/VK/A/VV\/V»/V»/V\<«VVVVVV'V ^^ rat 12 Meerssen - R.W - spelt 13 Ar - L.K - Iller - ako - sir 14 Aak - el - abeel - on - Dee 15 Llano - keUm - edele VERTICAAL 1 Drevel - abnor maal 2 Rooilijn - ren - Oeral 3 I.e - seintoestel - ka 4 Fris - Stier marken 5 Tent - soldij - en - silo 6 Inert - ei - ever - slak 7 Goa - ia - streek - Elbe 8 R.r - kan toor - toneel 9 Ems - si - etaleur - rei 10 dik - molest - R.D - walm Ate - O.L - as - Eos - ds - koe Cent - hunebed pond 13 Tin - buiig - adres - de 14 It - Eelde - egaal - iel 15 Europa - trant - tree De prijswinnaars van onze puzzel van vorige week zijn H N Tel lingen Topaaslaan 34 I Utrecht ƒ 10 mevr E Nicolai-v Dieren Bijvoet Eykmanlaan 395 Utrecht ƒ 5 A ' J Arnou Prof Jordanlaan 100 D J Blikkendaal Bleyenburg straat 3 Zr Van Spanje Vollenho venlaan 16 te Utrecht en Gerrit v Barneveld Burg v d Boschstraat 112 te Amerongen benevens A C Verweij-Kramer Groenekanseweg 42 te Groenekan allen ƒ 2.50 " ENLO had onlangs voor de vier de maal zyn internationale bridge paren toernooi Het was er echt Limburgs gezellig de sterke Neder landse en diverse buitenlandse spe lers hadden acte-de-présence gege ven zodat aan vele vereisten voor een prettig bridge-weekeinde was voldaan Een schoonheidsfoutje leek mij de wedstrijdvorm het is niet zo ge slaagd om in zulk een kort tijdsbe stek afvalronden te laten spelen De geluksfactor wordt veel te groot be ter is het alle deelnemers beide dagen voortdurend in de arena te laten alwaar om de hoogste eer wordt gestreden Het is niet prettig bijv uit het hoge noorden naar het verre zuiden te reizen en dan in een voorronde met een half puntje tekort gewipt te worden In de Venlose voorronden was dit een moeilijk biedprobleem WEST OOST VB76 N H852 VAV83 WO 1fH954 4 4 Z 4 8 3 * AVB5 * 10 32 Vopr OW is vier schoppen of vier harten een uitstekend contract — er kon zelfs vijf gemaakt worden omdat zuid klaverheer had en zo wel de schoppens als de hartens gunstig vielen Dat diverse paren zelfs niet tot drie in schoppen of harten kwamen was grotendeels te danken aan het feit dat zuid met één ruiten opende — west doubleerde — noord paste — wat moet oost bieden Sommige oosts kozen één harten zo goed koop mogelijk waarna zuid met een vrij sterk spel drie ruiten bood Wat moet west thans doen OW staan kwetsbaar Met open kaarten is het duidelijk dat hij drie of zelfs vier harten kan bieden doch dan vergeet men dat oosts bod van één harten ook op een bijzonder zwak spel zou heb ben kunnen geschieden bijv zelfs op 4852V9544B8634;10 3 2 Gaat west nu naar drie harten dan is daaraan weinig vreugde te bele ven Nu wil ik toegeven dat niet altijd het oostspel zó slecht behoeft te zijn maar zelfs als het iets beter is draai de hartens en de ruitenss om zal een contract van drie har ten gemakkelijk een slag of twee te hoog kunnen zijn en dat kan dan een kostbare geschiedenis worden Ik geloof dat oost moet probe ren om tot twee biedingen te ko men — er daarbij vanuitgaande dat NZ hem vermoedelijk niet een goed koop éénbod zullen laten spelen Wij beginnen weer met zuid één ruiten — west doublet — noord past — waarop oost dus beter één schoppen kan zeggen In het algemeen be looft een bod in een kleur niet di rect gelegen boven de geopende kleur na partners doublet iets méér dan het goedkoopste bod Dit principe behoeft men niet tot con ventie te verheffen het is simpele logica Als dus zuid opent met één ruiten west doubleert noord past — en oost biedt twee klaveren geeft oost door het passeren van de mo gelijkheden om één harten of één schoppen te bieden aan althans enige redelijke kracht te hebben hetzij in troeflengte hetzij in hoge kaarten Bepaald heeft oost in die situatie niet nul komma nul Biedt oost dus na wests doublet één schoppen — zuid drie ruiten — dan kan west passen of drie schop pen bieden Past hij echter dan zou ik met dit oostspel zeker nog drie harten proberen Toegeven moet ik dat oost niet veel heeft " maar als zuid opent en vrij sterk nabiedt ter wijl west kwetsbaar kan double ren kan oost dan nog veel méér hebben dan twee heren Na het geschetste biedproces berei ken OW in elk geval een goede deel score en west kan zelfs nog aan een manchebod gaan denken — hij heeft een ideaal spel voor oost mee Nog even merk ik op dat ook ge boden zou kunnen worden zuid één ruiten — west twee initen Volgens de klassieke systemen is het west spel daartoe te zwak maar toch is het mits vastgelegd tussen de partners een nuttig bod en er lijkt weinig risico aan verbonden Uiter aard zal men tevoren bekend moe ten maken bijv op systeemkaart dat men dat bod niet als absoluut mémchedwingend speelt Bridgevraag dezer week Een pro bleem uit Zweden Oost gever OW kwetsbaar Zuid heeft AB974»654AV3*AB7 Biedverloop oost één schoppen — zuid past — west één SA — noord past — oost twee harten — wat moet zuid doen Antwoord elders op deze pagina Bom en dynamiet in Drentse vaart SMILDE — Tijdens opruimings werkzaamheden bij de Oude Veen hoopsbrug te Smilde waarvan de onderbouw wordt gesloopt zijn don derdag twee gevaarlijke projectielen uit de bodem van de Drentse Hoofd vaart te voorschijn gekomen Het waren een vliegtuigbom ter lengte van ongeveer 40 cm en waar schijnlijk van Engelse makelij en een staaf dynamiet welke heeft be hoord tot de lading springstof waar mee de Duitsers getracht hebben de brug op te blazen In de laatste wereldoorlog hebben de bezetters tot twee maal toe ge probeerd de Veenhoopsbrug de lucht in te laten vliegen Beide keren zijn de pogingen verijdeld eerst door een KP-ploeg en later door Franse pa rachutisten De mijnopruimingsdienst die di rect werd gewaarschuwd onderzoekt of nog meer projectielen in de bo dem van de vaart zitten Nieuwe directrice De Lichtenberg Het bestuur van het protestants cliristelUk ziekenhuis De Lichten berg te Amersfoort ca 500 bedden heeft tot directrice benoemd zuster W C M baronnesse van Tiiyll van Serooskerken De nieuwe directrice die liaar functie op 15 Januari a.s zal aanvaarden is sedert 1950 direc trice van de kliniek van het Antonie van Leeuwenhoekhuis Nederlands kankerinstituut te Amsterdam Van 1945 tot 1950 was zij in dienst van het Nederlandsche Roode Kruis in het voormalige Neder lands-Indië de laatste twee jaar als inspectrice van de mobiele teams op Noord Sumatra Zuster Van TuyU v Serooskerken is presidente van de bond van di rectrices en adjunct-directrices van ziekeninrichtingen en verenigingen voor ziekenverpleging Zij volgt zus ter F G Z van Halsema op die in november 1963 een tijdelijke be noeming tot directrice van De Lich tenberg heeft aanvaard Advertentie vederlicht > en — ^ ^^ auto matisch wil strijken PERFECT L f 30 - 
18 ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 TJTRECHTSCH NIEUWSB LOKHORST AUTO'S N.V RIJKSWEG • NAARDEN TEL 029S9)-11S51 - 3 LIJNEN ledere dag wisselende voorraad in Nederlands grootste showroom LID SEGA BOVAG GEGARANDEERD ALTIJD KEUS UIT 250 WAGENS INRUILEN - FINANCIEREN - GARANTIE Verlofgongers levering met terugkoopverklaring Zaterdags en zondags geopend tot 7 uur n.m Op overige dagen tot 10 uur n.m FORD TAUNUS 12M ' 64 5.000 BUICK ELECTRA Cabriolet ' 62 12.500 KARMANN GHIA 1500 ' 62 ' 63 7.250 8.000 FIAT 1200 SPIDER ' 61 ' 63 6.250 7.500 GLAS ' 64 1.000 km 6.000 PLYMOUTH STATIONCAR 9-pers 8.500 PORSCHE 1600 Super ' 61 8.500 AUSTIN CAMBRIDGE ' 60 4.500 AUSTIN DIESEL ' 63 7.500 1 AUSTIN SPRITE ' 63 6.750 AUSTINS WESTMINSTER ' 58 ' 60 2.750 5.500 AUSTIN SEVEN ' 60 3.000 BMW ' 62 3.500 9 CHEVROLETS ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 4.500 9.000 CHEVROLETS CORVAIR ' 61 ' 62 6.500 7.500 CHEVY II ' 62 8.000 3 CHRYSLERS VALIANT ' 60 ' 61 5.000 6.000 CITROëN AMI 6 ' 62 3.000 CITROëNS IDEAL ' 60 ' 62 3.500 5.500 CONSU CAPRI ' 62 6.250 2 CONSULS Cortina ' 63 4.750 DAFS ' 60 ' 61 ' 62 2.259 3.250 6D.K.W.'s'60 • 61.'62 3.500 4.750 D.K.W Junior ' 62 4.000 D.K.W sport ' 59 ' 61 5.500 7.500 D.K.W stationcar ' 61 4.000 DODGE KINGSWAY ' 61 ' 62 6.500 8.500 FIATS 500 Giardiniera ' 62 ' 63 2.750 3.500 5 FIATS 1100'59,'61,'62 2.750 4.0D0 FIATS 1300 en 1500 ' 62 ' 63 5.250 5.750 5 FIATS 1800 en 2100 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 4.750 7.000 4 AM FORDS ' 58 ' 59 ' 60 ' 61 3.500 6.000 FORD ANGLIA stationcar ' 62 4.000 2 FORDS COMET ' 61 6.500 FORD CONSUL 315 ' 62 4.500 FORD FALCON ' 60 5.000 FORD MERCURY ' 61 8.000 FORD TAUNUS12 M ' 61 ' 62 ' 63 3.000 4.500 4 FORDS TAUNUS 17 M ' 61 ' 62 ' 63 4.500 6.500 FORD THUNDERBIRD ' 60 8.000 FORDS ZEPHYR en ZODIAC ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 3.500 8.000 GOGGOMOBIL ' 63 2.500 MERCEDES 190 ' 57 ' 60 3.500 5.500 AUSTIN A 40 1959 BMW LS Luxus 1962 BMW LS 1963 BMW 700 1961 CITROëN ID 1962 DKW 1000 1961 DKW 1000 S 1960 Ford Taunus ITm Super 1961 FORD Taunus 17 M 1961 FORD Zephyr 6-cll 1960-1962 LANCIA FLAVIA 1962 MERCEDES 220 S 1960 OPEL Bestel 1956 PEUGEOT 403 1961 REN.'iULT 4 L 1963 RENAULT Dauphine 1962 RENAULT 4 1955 VW l=-0 1962 V.W ¦ ^ "-" 1953 ^^^^^ mT Telefoon 23457 - 23625 Prof MeIcbiOT Treublaan 11 en IS hoek Eykmanlaaiv KLEINTJES TE KOOP AANGEBODEN Triumph KOFFERSCHRIJF MACHINES vanal ƒ 25 p mnd Ook gebruikte portables op ge makkelijke betaltngscondltles Herm Heiinlnk Moderne Kantoorinrichting Nachtegaal straat 60 telet 14764 Utrecht BRUIDSTOILETTEN Exclu sieve modeUen verkoop en ver huur Utrechts Maatkleding Be drtjt A'damsestr weg 144 G telef 18840 GRATIS CONTROLE van UW radio Ook aan huis Vooruit prijsopgave Reparaties In 24 uur N.T.R.B Catharljnesingel 16 Erkende Philips radio - en t.v.-service Telef 25001 Unieke TRAPBEKLEDING met plastifeutre Geluiddempend en onverslljtbaar Vraagt vrijblij vend prijsopgave Verder alle soorten vloerbedekking Vloer bedrijf Broer Kwartelstraat 29 Utrecht Telef 17812 Betonnen KOLENKISTEN na tuursteen en beton-tuinplaten trottoirtegels llUiput haard steentje betonschuttingea Al les franco thuis bezorgd Fa P W Waltmann Bouwmateria len Leidseweg 97-98 Utrecht Telel 31641 SNELWEGERS In en verkoop reparatie onder garantie Her ijken van snelwegers Whikel machineservice A de Nljs Queeckhovenpleto 8 tel 030 - 44403 Utrecht Te koop TREKHAKEN klaar terwijl u wacht Laat nu uw trekhaak monteren Wij hebben voor elke auto ' n trekhaak Ui voorraad vanal ƒ 60 Gemon teerd terwijl u wacht Torenstr 32 hoek Schoolstraat De Bilt Telel 60153 Markiezen - en Ptollulkentabriek „ De Spiegel ' levering van MARKIEZEN zonneschermen en Luxaflex jaloezieën Vraagt vrijblijvend prijsopgave telef 41425 Kantoor en fabriek Ruy genhoeksedijk 5 Groenekan telef 03401 666 GAAT U TROUWEN oJ heeft u een nieuwe woning Krediet voor ledereen tot ƒ 6.0U0 voor aanschaf meubilair woningtex tiel Vraagt gratis folder dan krijgt u algehele tnliohtingen Postbus 1371 Rotterdam Door voordelige inkoop te koop aangeb een lichtgewicht NAAI MACHINE ƒ 195 zig-zag naai machines vanaf ƒ 245 ook nog enige lichtbeschadigde naai machines waaronder ook vrlje armnaalraachines van bekende merken Betaling in overleg Vrijblijvende demonstratie Te bezichtigen bij G A Wltjens Herenweg 33 bij de A'damse straatweg Telef 23968 Utrecht Tevens reparatie Inrichting MERCEDES DIESEL 180-190 ' 57 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 3.500 11.500 MERCEDES 220 S ' 57 ' 58 ' 59 ' 60 ' 61 3.500 8.000 MORRIS 1100 ' 63 5.750 MORRIS MINOR ' 61 3.000 OLDSMOBILE Compact ' 61 8.000 6 OPELS CARAVAN ' 58 ' 59 ' 60 ' 61,'63 3.000 7.250 6 OPELS KAPITaN ' 60 ' 61 4.500 5.500 20 OPELS REKORD ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 ' 64 3.000 7.000 PEUGEOT 403 Stationcar ' 60/'61 3.000 4.000 PEUGEOT 403 Diesel ' 62 5.500 4 PEUGEOTS 403 ' 60 ' 61 62 3.000 4.000 5 PEUGEOTS 404 ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 5.250 7.500 RAMBLER ' 63 7.000 RENAULT DAUPHINE ' 60,'62 2.500 3.250 5RENAULTSR8'62,'63 4.000 4.750 SAAB ' 62 5.500 SIMCA ARIANE ' 60 ' 61 2.750 3.750 4 SIMCA'S ' 60 ' 61 ' 62 3.000 4.500 SIMCA 1000 ' 63 4.250 SKODA'S'61,'63 2.750 3.750 STUDEBAKERS ' 58 ' 59 4.000 4.500 STUDEBAKER LARK Cabriolet'62 6.500 TRIUMPH TR 3 ' S8/'59 4.500 VAUXHALL VICTOR Station car ' 64 8.000 km 7.500 6 VOLKSWAGENS 1500 ' 62 ' 63 5.500 6.500 VOLKSWAGENS ' 60 ' 61 ' 62 ' 63 3.000 4.500 VOLVO 122 S ' 59 ' 62 4.500 7.500 3 VOLVO'S 544 ' 56 2.500 Bestelwagens BORGWARD Diesel ' 58 met houten opbouw 3.750 BORGWARD busje ' 57 3.500 CITROëN H.Y bestelwagen ' 60 2.750 2 OPELS Van Bestelwagen ' 61 3.000 VOLKSWAGEN bestel ' 58 ' 59 ' 60 ' 61 ' 62 2.000 4.000 VOLKSWAGEN pickup met dubbele cabine ' 61 ' 62 3.500 4.850 ' T WOONHUIS Speciaal voor Windsor bankstellen Windsor eethoeken en broodkasten.Hoek Mariaplaats 48 NAAIMACHINES Fabriek en uw leverancier starten nu met een geweldige actie waardoor u koopt tegen vooroorlogse prijzen Zig zag naaimachines f 100 goedkoper van 1 380 nu f 280 Vele andere zig-zag naai machines alles met 20 "/ o kor ting nu ƒ 275 Bij aankoop van Anker Gazelle Elna ƒ 50 terug voor uw oude machine Dus naden afwerken knoopsgaten maken knopen aanzetten bor duren stoppen Langdurige garantie en service Bi ] ons slaagt u beter Inruil naaima chines t 25 / 35 f 40 f 60 enz Am J A V Basten Lange Jansstraat 9 Utrecht Telef 15598 Kijk uit eer u t.v gaat kU Keril Onze reparatle-lnr staat achter de verkoop TELEVISIE van 1 175 tot nieuw T V meu-nels Oude Gracht 362 b d iwijnstraat TeL 030 17427 Uemonstratie tot 21 uur Koop nu uw BEDDEN en de kens Desgewenst op gemak kelijke betalingsvoorwaarden Fa Witson Oude Gracht 309 Telef 24036 Bij aankoop van nieuwe MEU BELEN rechtstreeks uit meu beltoonzalen geven wij hoge waarde voor uw oude meube len Ook voor trapbekledingen o.a met tapijt of plaisic-feutre is uw adres Fa J J ter Hoeve en Zn Verl Hoogravenseweg 70 Utrecht Telef 80452 Voor • uw dames - heren - en kinderkleding FA WITSON Oude Gracht 809 telef 24086 Desgewenst op gemakkelijke betalingsvoorwaarden Speciaal bedrijf voor AUTO BEKLEDINGSHOEZEN en par keerboezen Reeds vanaf ƒ 60 Inclusief montage en garantie AUeen Hoefa Keulsekada 117 Telet 32233 - 31827 Pracht SPORTFIETSEN In mo derne kleuren geheel compleet met lamp enz ƒ 125 General geheel compleet f 139.50 Union in zwart of in kleuren geheel compleet ƒ 153,25 Ook in 6 of 12 mnd zonder vooruitbeta ling Torpedo Lg Elisabeth straat 32 en Nachtegaalstraat 33 Utrecht 2e program ANTENNE 52.50 compleet geplaatst 2e program in toestel inbouwen ƒ 77.60 " Al leen bij Radio Budding Wijde Begijnestraat 23 Telef 13423 Na 6 uur 37169 Radio - en t.v.-storing Elektr onderdelen enz Zoek niet lan ger wat geeft ' t RADIO CEN TRUM heeft " t Vinkenburg straat 4 6 telef 19636 03402 - 5589 AUeen de vakman staat borg ¦ voor de kwaliteit van uw hor loge Vraag Zwitsers Robijn anker v.a / 35 Sola en Kel tum cassettes P J M DE JONG Twijnstraat 44 TROPISCHE VOGELS Diver se soorten waaronder 4 paar voor ƒ 15 ook diverse opge zette vogels en dieren kunt u terecht Zandhofsestraat 30 telef 27101 Utrecht Ook op zondag VERPLEGINGSARTIKELEN Direct van fabriek Vraagt prijsiyst gesloten couvert Hollandia Postbus 53 Heem stede TELEVISIE Wl ] hebben regel matig occasions voor zeei aan trekkelijke prijzen Philips Er res Graetz etc Radio Lenstnk Nieuwe Daalstraat 29 tel 19774 b g.g 22082 STOFZUIGER SERVICE An ker wikkelen Reparatie Om bouwen Onderdelen wasma chines stofzuigers alle mer ken v.a ƒ 7.30 p mnd Sprlng weg 60 relet 15653 BROMFIETSONDERDELEN Ruime sortering voordelige prijzen Speciaal adres voor re paraties van ontsteking Van de Zand Amsterd straatweg 160 In zeer goede staat zijnde DA MESFIETS met Torpedonaafi f 50 Adres Palembangstraat 15 Te koop aangeb Duitse PIANO Biüthner Julianaweg 417 Utr Pracht jonge Duitse HER DERSHONDEN met stamboom twee groene papegaaien hand tam en 4-pers bungalowtent Andreasstraat 8 Te koop aangeb prima OLIE HAARD merk Becht en Dyse rlnck met 200 liter vat kamer tank enz Tegen elk aann bod Bez Omloop 8 Z.g.a.n KINDERWAGEN / 65 en z.g.a.n reiswieg / 20 Prof Suringarlaan 8 Tuindorp Te koop aang z.g.a.n LUCHT BUKS en accordeon Amsterd straatweg 248 Te koop SCHRIJFMACHINE met grote wagen Julianaweg 396 Utrecht Atag 3pitS GASKOMFOOR alsnieuw ƒ 55 wegens aanschafgasfornuls Vaartserijnstraat 6 Hoograven Stalen Eista KRUIZER 7.20 m lang goed onderhouden met buitenboordmotor prijs ƒ 6000 Br no 1-2762 bur UN Enige lieve POESJES een paar maanden oud zoeken een goed tehuis Koningslaan 70 Te koop een nieuw KOOP VAARDIJ-UNIFORM maat 49 Whipcord Billijke prijs Telef 13018 Zeist Te koop Philips TESTBEELD GENERATOR blokkendoos / 275 Julianaweg 377 Interne KOLENCONVBCTOR ƒ 250 Min de Visserstraat 72 elef 41574 Te koop RADIO met druktoet sen ƒ 115 radio met pick-up f 85 radio ƒ 25 en ƒ 45 met Ve ronica oude of delecte inrui len Riouwstraat 78 Magneet ƒ 185 Magneet f 225 BROMFIETSEN inruil Cyrus ƒ 35 Union ƒ 85 Sparta ƒ 495 z.g.a.n Batavus SS id ƒ 475 Super Damstraat 29 van 9 tot 6 uur Te koop FOTOKOPIEERMA CHINE Duplomat-Sjmplex type I.S 18 kastjes voor adres seerplaatjes Telef inlichtin gen 030 - 10163 na 6 uur 030 - 10611 Ter overname aangeb een eiken tafel 100x250 2 eiken tafels 105x70 4 TAFELS 150x90 kapstok 2x5 eetkamerstoelen 1 armstoel toonbank met 12 laden 400x90 2 legkasten met 5 planken 1 tafeltje met 2-pits gasstel Te bevr Nieuwe Kamp 13 Utrecht Voormiddag van 9 tot 12 uur Te koop pracht PEKÏNEESJBS 3 mnd oud van bekroonde ouders met vac bewijs Hon denpension Rhijnauwen Prov weg ' 93 Bunnik Telef 03405 - 1982 Zondags geopend Te koop WONDERWAGEN combinatie van kinder wan-delwagen en reiswieg Te bevr E Veenstra Marco Pololaan 194 Utrecht Enkele occasions T.V TOE-STELLEN 25x / 10 Zonder voor uitbetaling rente of kosten Geheel gereviseerd Garantie Staffhorst Radio T.V Drie haringstraat 7 Utrecht Wegens omstandigheden te koop CARAVAN Eccles Dia mond 1964 gewicht 410 kg met geheel gesloten voortent Ham strahorn 2 gasflessen koel box zonneluifel all-risk verz enz Slechts 4 weken gebruikt Te bevr vanaf maandag na 6 uur telef 61613 De Bilt UITVERKOOP BANKSTELLEN van fabrikant die als model gediend hebben Van f 875 voor ƒ 595 van ƒ 995 voor ƒ 695 van ƒ 1375 voor ƒ 950 van ƒ 1450 voor ƒ 1050 van ƒ 1650 voor ƒ 1195 van ƒ 1750 voor ƒ 1250 van ƒ 1850 voor ƒ 1350 Gebogen mo dellen met losse kussens Te vens aparte fauteuils ƒ 145 en ƒ 175 Verder kronen schemer lampen salontafels enz Te zien zaterdag zondag maandag tot en met donderdag de gehele dag ook ' s avonds Villa Sla mat Datang Nieuwe Park laan 115 ' s-Gravenhage Telef 070 - 55.16.80 Gebruikte knop - en pianokla vier ACCORDEONS o.a Ma rinucci Accordeola Settimio Soprani Door onze speciale vakmensen gerevideerd 2 jaar garantie Gratis controlebeurt na drie maanden Betaling des gewenst in termijnen Muziek Staffhorst Drieharingstraat 9 Utrecht AMEBIK IMP OLIE ƒ 1 per liter / 1000 beloning indien niet aan hoogste eisen voldoet Vet ten in grote en kleine verpak king Autoshop Rusman Ach ter de Dom telef 16657 Utr Nog enkele fantastische koop jes In suède en nappa en an tika JASJES en MANTELS Bij Öen Snatager Oude Gracht 242 telef 11786 Kijkt ook bin nen Geen vooruitbetaling SPORT FIETSEN f 3.09 per week 52x contant ƒ 138 transistorradio f 89 f 148 Broer Lijnmarkt 24 PINCHERTJES poedeltjes en keesjes gekruist ƒ 25 andere leuke hondjes ƒ 12.50 Schotse collies 7 weken ƒ 75 en / 85 dwergpoedeltjes gitzwart drie mnd ƒ 85 sneeuwwit ƒ 125 bo xers 7 weken goudgeel ƒ 75 dwergpinchertjes 3 mnd ƒ 45 en ƒ 65 anderhalf jaar ƒ 75 Duit se staanders 7 weken ƒ 45 goldspaniels 7 weken ƒ 55 IV2 jaar ƒ 65 WASCOMBl 2 motoren en pom pen 1 298 snelwassers vanaf 1 98 langzaamwassers agita tor met ollebad I 228 centrifu ge 2800 toeren f 137.50 2 Jaar garantie Gemakkelijke bet Fa brieksshowroom Oude Gracht 196 telef 12666 KANARIES op volle zang f 12.50 dwergpapegaaien goud voorhoofdbladvogels bul-buis kardinalen Japanse naohtega len etc Reclame-aanbieding vogelkooien Keuze uit ruim 1200 vogels Ruime parkeerge legenheid Borneman Merel straat 35 telef 13617 Een stalen MOTORBOOT met kajuit met reservemotor één merk Mercurius Twin 9.8 pk en één motor merk Penta 10 pk Alex Numankade 63 Utr Gebruikte SCHRIJFMACHI NES vanaf ƒ 50 telmachines vanaf ƒ 99 Firma Pieterse Nachtegaalstraat 66 Utrecht Telef 19770 T.v.-APPARATBN geheel ge reviseerd 43 cm vanaf ƒ 225 53 cm vanaf ƒ 375 alles met volledige garantie en prima service Vakkundig geplaatst met antenne ook in huurkoop Willem van Noortstraat 39 tel 19302 CAMP CORSETTEN Gedlpl corsettlères Corsetterie Lotus A'damsestraatweg 219 Utrecht Telet 41792 Prima SOLEX jongensfietsje 5 è 6 jaar damesfiest 2 meisjesfietsen Egelantier straat 21 ZeUreparateurs opgelet Voor al uw BROMFIETSONDERDE LEN naar De Witte de groot ste sortering van Utrecht en omstreken Bromfietssloperij De Witte Lauwerecht 65 tel 22558 Te koop elektr MANGEL verw toevoer gas water en stoom Gekost ƒ 3000 nu ƒ 550 Joop de Lor Haverstraat 40 tel 25627 Te koop 1500 alura GAMELLEN per set van 2 stuks ƒ 1 tussen 8 en 10 uur ' s avonds Telet 26192 Utrecht Te koop opvouwbare KAM PEERWAGEN 6 pers ƒ 950 Riouwstraat 83 tel 030-31645 Voor een RASHOND naar Rian za Duurkoop is goedkoop Wit te en zwarte Dwergpoedeltjes ƒ 125 en ƒ 100 Middelslag Poe dels ƒ 55 Schotse Collies ƒ 76 Schotse Collies m stamb ƒ 100 St Bernards ƒ 125 Chow-Chows ƒ 125 Dalmatiners ƒ 65 Duitse Staanders ƒ 65 Ierse Setters ƒ 75 Qocker-Spaniels zwart en bont ƒ 50 Dwergpinchers iets aparts ƒ 65 Pekineesjes ƒ 100 Malthezer Leeuwtjes ƒ 95 Bel gische Schlpperskeesjes ƒ 50 Boxers v.a ƒ 60 Duitse Her ders v.a ƒ 35 Witte Keesjes ƒ 35 Airdale Terriers ƒ 75 Lang - en kortharige Teckels ƒ 75 en ƒ 65 Bouviers ƒ 60 Dob bermann Pinchers ƒ 75 Fox terriers ƒ 65 Duitse Herder 1 jr m stamb ƒ 85 Teckel reu ƒ 75 Gold Spanlels teef en reu ƒ 65 Schotse Collies teef en reu ƒ 125 Langh Teckel teef m stamb ƒ 125 Buwh Teckel m stamb ƒ 125 Dalmatiner reu plm 1 % jr ƒ 85 Airdale Ter riers reu 11/2 jr ƒ 85 Duitse Dog wit zwart 3 mnd ƒ 260 Ital Whippet 10 mnd m stamb ƒ 100 Welsh-terrier reu ƒ 100 Verder alle soorten rashonden op bestelling Grote collectie be nodigdheden Ie Daaïsedijk 153 Utrecht Telef 030-24065 Zon dags geopend Controle Dieren arts toegestaan Jaarsma HAARD in goede st met voor en achterplaat en een uitneembare kolenkist in houd 6 hl Waalstraat 53 bis Utrecht Te koop aangeb een IMPE RIAL in de goot met 4 beves tiglngssteunen voor V.W 1200 V d Veen Paarlstraat 9 Utr Te koop BROMFIETS Typhoon Sport bouwjaar 1961 in goede staat ƒ 150 Telef 82890 Te koop aangeb donkerblauwe KINDERWAGEN in zeer goe de staat geheel uitneembaar en bak opvouwbaar Obrecht straat 59 utrecht Te koop PUCH bouwjaar 1960 prijs ƒ 125 Lange Nieuwstr 84 Te koop In zeer goede staat SOLEX-OTO en tevens kinder wagen te koop ƒ 25 Magdalena straat 8 Te koop aangeb complete ZIT en EETKAMERAMEUBLE MENT Bez Griftkade 13 bis a Te koop een DAMESRIJWIEL merk Germaan sportmodel ge heel compl prijs ƒ 30 Herte straat 7 utrecht Stalen MOTOKJACHTJE 7 m met 18 pk buitenboordmotor Detmoldstraat 55 Utrecht Te koop originele Liesegang Janus EPIDIASCOOP met ta fel ƒ 99 Telef 24024 tot 6 uur Enige moderne JURKEN rok ken en mantels maat 38-40 prijs van ƒ 20 tot ƒ 7.50 Lange Rozendaal 4 Een prima KINDERWAGEN ook te ruilen voor een goede jongensfiets van ongeveer 11 jr Br no 1-2859 bur UN Te koop uitneembare KINDER WAGEN grijs merk Riemers ma redelijke prijs Morelstr 12 SNELBROMMER Royal Nord plm 2 jr oud Tegen elk aann bod Catharljnesingel 81 Utr Telef 10146 Te koop aangeb een prima Clack FOTOTOESTEL met le ren tas Zandhofsestraat 29 bis Te koop alle soorten KRIEL KIPPEN en goudfazanten Krielkippen met kuikens Hoogstraat 49 Utrecht Te koop HERENRIJBROEK grote maat als nieuw Telef Z.g.a.n driedelig VEREN BED mahonie wastafel 1 fauteuil Br no 1-2716 bur UN Te koop COCKER SPANIEL 2 mnd kamp afstam ƒ 65 Tel 070 - 725793 ONROERENDE GOEDEREN Te koop aangeboden HEREN HUIS met cv garage schuur ind 4 slaapkamers grote woon eetkamer vaste trap naar zol der vrij uitzicht Prijs ƒ 67.500 k.k Harmeien diverse woningen m garage prijzen v.a ƒ 34.000 f 38.000 ƒ 44.000 ƒ 49.500 Hoek huis in De Bilt met garage Prijs ƒ 58.600 k.k in Jutphaas hoekhuis mooie ligging ƒ 48.000 tussenwoning met 4 - slaapka mers prachtig huls ƒ 43.000 k.k Alle Inlichtingen worden ver strekt door Fa Hol Molenbeek tussenpersoon J TIjssen Ber kenlaan 25 Harmeien Telef 03483 - 484 Bunnik HOEKHUIS m garage Bev grote woon - eetkamer keu ken w.c 3 slaapkamers dou che en zolder Direct leeg te aanvaarden Vraagprijs ƒ 49.500 Br no 1-2989 bur UN Te koop 2 BENEDEN - en BO VENHUIZEN Boven goed ver huurd Beneden direct leeg te aanv Zijstraat v.d Nachtegaal straat Ook huurkoop mits ƒ 1000 of ƒ 1500 disponlbel Ook hypotheek aanwezig Br no 1-2990 bur UN Te koop groot BOVEN - en BE NEDENHUIS Beneden souter rain en 2 grote kamers met slaapkamer Leeg te aanvaar den Boven verhuurd voor on geveer ƒ 700 per jaar prijs bil lijk Hypotheek aanwezig Omge ving Mgr V d - Weteringstraat Br no 3-272 UN 2e Dorpsstraat 36 Zeist Utrecht direct nabij centrum WOONHUIS met woonkamer keuken w.c douche 4 slaap kamers Direct leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 26.500 Br no 1-2992 bur UN Luxe 2-KAMERFLAT cv vrij uitzicht groot balkon op hét zuiden ijskast open haard badkamer Direct leeg Koop som ƒ 40.500 k.k ModeUlat Inl Fa Ben Drost & Zn Oude Gracht 355 bis telef 23521 Te koop gevr WINKELPAND verkeersweg Te Utrecht De Bilt of Zeist Koopsom tot f 70.000 Br no 1-2736 bur UN Utrecht Bremstraat goed on derhouden WOONHUIS Woon eetkamer en 2 grote slaapka mers Sept 1964 leeg te aanv Vraagprijs ƒ 24.500 Inl make laarskantoor H A Jansen Mo Uèrelaan 36 Utrecht Telet 030 32247 Ruim HERENHUIS aan de Lim burg Stirumstraat vlak bij het park Moet veel aan opgeknapt worden fiscaal aftrekb Direct leeg te aanv Vraagpr ƒ 70.000 Te bevr bl S P Caarls ' Bur Actief Duifstraat 5 Utrecht telet 030 16086 Bijzonder aantrekkelijk klein HOEK-WIISIKELHUIS op zeer druk punt in Tuinwijk Bevat o.a winkel-dagverblijf-keuken toilet en boven 2 kamers vaste wastafel enz Geheel nieuw ge stucadoord geschilderd en be hangen Direct te betrekken Geen huisvestlngsvergunningno dlg Koopsom ƒ 42.500 v.o.n Te bevr tel 16086 of 17015 Utrecht Oog in Al Jos Haydn laan Zeer goed onderhouden HERENHUIS grote woon eet-kamer 3 slaapkamers douche kamer zolder met grote ka mer Aug sept leeg te aanv ƒ 75.000 Inl makelaarskantoor H A Jansen Moilèreiaan 36 Utrecht Telef 030-32247 Utrecht-Noord Goed onderhou den 4 KAMERFLAT 1ste ver dieping Spoedig leeg te aanv Inl makelaarskantoor H A Jansen Molièrelaan 36 Utrecht Telef 030 32247 BENEDENHUIS leeg te aanv Voor klein gezin Bovenhuis Is verhuurd Koopsom totaal ƒ 15000 Hoge hypotheek be schikbaar ook huurkoop met ƒ 1500 eigerf geld en ƒ 20 p wk Br no 1-2963 bur UN Te koop 3-KAMERFLAT par terre Homeruslaan Pegusver warming Vraagprijs ƒ 50.000 Direct leeg te aanvaarden Te bevr telef 030-26250 Te koop BEDRIJFSRUIMTE met royale bovenwoning 8 krs en badk nabij het Wllhelmina park Direct leeg te aanvaar den Vraagprijs ƒ 130.000 Te bevr telef 030-26250 Te koop gevraagd MIDDEN STANDSWONING tot ƒ 55.000 Voorkeur voor Tuindorp of Zui len Br no 1-2737 bur UN Utrecht Zilvergeldstraat Heel WOONHUIS suite 4 slaapka mers douche compleet met ge hele inboedel ƒ 70.000 Inlichtin gen Mak.kant H A Jansen Molièrelaan 36 Utr Tel 030 32247 Te koop gevr HERENHUIZEN en middenstandswoningen te Utrecht of omgeving Leeg te aanvaarden of voor geldbeleg ging Aanb Mak.kant E van Bokhorst Stadhouderslaan 5 telet 26260 Utrecht Te koop voor ZELFBEWO NING nabij de Munt beneden en afzonderlijk bovenhuis Het be nedenhuis 4 kamers keuken tuin en achteringang is ledig te aanvaarden De huuropbrengst van het bovenhuis bedraagt ƒ 754 per jaar De koopsom is ƒ 29.000 Te bevr vanaf maan dag G de Jong Weerdsingel O.Z 79bls Utrecht Tel 20220 H.H BOUWONDERNEMERS Bouwgrond te koop in het mooi ste gedeelte van Zuid-Limburg Midden In een zeer welvarend dorp oppervlakte plm 50x50 m2 waarop 3 dubbele woonhui zen gel)ouwd kunnen worden Vrije sector vrije vestiging Koopprijs ƒ 20 per m2 k.k Alle inlichtingen worden gaarne ver schaft door het makelaarskant H Broker Vermeerlaan 27 Bilthoven Tel 03402-3560 WOONHUIS Grasstraat 19 Di rect leeg te aanv beh goedk G.H.B Koopsom ƒ 19.000 k.k Inl vanaf maandag a.s bij Ma kelaardij Nic Rijksen Witte vrouwenslngel 53 Utr Tel 15012 Te koop BURGERWOONHUIS leeg te aanvaarden Te bevr Beverstraat 42 na 7 uur Te koop MIDDENSTANDSWO NING Beverstraat 42 Vraagpr ƒ 35.000 k.k Na 7 uur n.m ÏMieuwbouw HOEKHUIS te koop te Odijk vrije sector Bouwjaar 1960 binnenkort leeg te aanv Prijs 45 mille Br no 1-2661 bur UN HUIZEN te koop gevr voor be legging of Ie en 2e hypotheken M Links W Amtszkade 1 Utr Telet 22527 Te koop aangeb HEEL HUIS omg Oudwijk ƒ 16.000 bev 1 hulskamer 2 slaapkamers en keuken Te bevr ' s avonds tus sen 7 8 uur Telef 31021 vanaf maandag Te koop alleenstaand groot HUIS gestoft met grote gara ge en 1300 m2 grond Voor alle doeleinden geschikt staande in Houten Br no 1-2839 bur UN Te koop voor zelfbewoning met ƒ 60O eigen geld een goed on derhouden WOONHUIS aan de Baanstraat 19 Utrecht Zeer ge schikt voor echtpaar zonder idnderen direct leeg te aanv Vraagprijs ƒ 20.000 Te bevr maandag a.s G de Jong Weerdsingel O.Z 79 Utrecht Telet 20220 Riant NIEUWBOUWHUIS met centrale verwarming Gelegen te Jutphaas Koopsom ƒ 70.000 v.o.n Te bevr Pr L Fuchs laan 1 Utrecht Telef 17015 HUIS te koop leeg te aanvaar den Bev grote huiskamer keu ken 3 slaapkamers met zolder Tuin met stenen schuur Omg Juiianapark Utrecht Prijs ƒ 25.000 Telet 44070 WINKEL-WOONHUIS met werl kelder Lijnmarkt Winkel plm 40m2 Woning bev 6 kamers douche w.c enz Leeg te aanv Koopsom ƒ 70.000 k.k Beschik bare hypotheek tot ƒ 45.000 Inl verstrekt H Rijksen jr make - laar taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telet 14621 HERENHUIS met garage te Bunnik twee onder een kap Voorzien van oliestook cv bev woonk 9x4 m 4 slaapk keu ken met elektr fornuis en koel kast Prachtig inger badkamer Keurig onderhouden Plm no vember te aanv Vrije vestiging Koopsom ƒ 95.000 k.k Inlichtin gen verstrekt ' H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Tel 14621 TUINDERSBEDRIJF directe omgeving van Utrecht met woonhuis en stenen schuren To taal groot plm 2 ha waarvan plm 4500 m2 kassen Aanvaar ding in overleg Koopsom ƒ 165.000 Inl verstrekt H Rijk sen jr makelaar-taxateur Rembrandtkade 46 Utrecht Telet 14621 BOVENWONING leeg te aanv Bijbehorende winkeiwoning en 2e bovenhuis verhuurd voor ƒ 2.093 per jaar De lege woning bev 5 kamers keuken enz Koopsom ƒ 45.000 k.k Beschik bare hypotheek tot ƒ 35.000 In lichtingen verstrekt H Rijksen jr makelaar-taxateur Rem brandtkade 46 Utrecht Telet 14621 MIDDENSTANDSWONING na bij Wilhelminapark Bev suite zijkamertje keuken kelder enz Voorts 7 slaapkamers douche kamer enz Leeg te aanvaarden Koopsom ƒ 62.000 k.k Inlichtin gen verstrekt H Rijksen jr makelaar taxateur Rembrandt kade 46 Utrecht Telet 14621 BELEGGINGSHUIZEN te koop gevraagd rechtstreeks van par ticulier achterstallige reparatie f een bezwaar Br no 1-2664 ur UN Te koop woonhuis te De Bilt 6 kamers badkamer etc ƒ 48.000 herenhuis nabij centrum Bilt-straat met garage 8 kamers badkamer etc direct te be trekken koopsom f 68.000 k.k 5-kamer parterrefiat ƒ 43.500 event met garage 3-kamerflat omgeving Tolsteegplantsoen / 30.000 Harmeien BUNGA LOW met cv garage etc ƒ 74.000 Harmeien midden standswoning ƒ 44.000 Utrecht bedrijfspand met bovenwoning ƒ 54.000 idem ƒ 85.000 nog en kele 2 kamerflats met cv lif ten vanaf ƒ 39.500 3 kamer-flats met cv liften vanaf ƒ 54.000 vrije vestiging Nader te bevragen niet telefonisch bij Makelaarskantoor „ Sijmons Dolata " Beneluxlaan 16 Bene luxflat Telef 36745 - 36746 tot 17.30 uur zaterdags gesloten Te koop of te huur gevraagd leeg WINKELPAND met lege woning in centrum stad Br no 1-2640 bur UN BELEGGINGSHUIZEN gevr Zowel grote als kleine objec ten ook afzonderlijke perce len Aanbiedingen met vermel ding huuropbrengsten ligging en koopsom aan Makelaardij Nic Rijksen Wittevrouwensin gel 53 Utrecht Telef 15012 BETUWE A.D LINGE Vrije vestiging 6 kamers met ga rage in prima staat van onder houd plm 500 m2 weinig tuin mooi uitzicht snelweg naar 4 richtingen Spoedig aanv Hy potheek mogelijk f 36.000 k.k Telef 248 - 03458 GELDBELEGGING Gunstig ge legen woonhuis aan v.d Monde straat aan plein Huur ƒ 82.02 per mnd ƒ 21.000 Te bevragen Makelaarskantoor Voorhoeve Oranje Nassauplein 23 Zeist Telet 03404 15286 Prachtig ruim WOONHUIS in Tuindorp Vooroorlogse bouw Helemaal opgeknapt Zo te be trekken Koopprijs ƒ 55.000 vrij op naam tot 1 sept 1964 daar na overdrachtskosten voor de koper Tel inl 17015 of 16086 WINKEL in het centrum van Utrecht 80 m2 voor vele doel einden geschikt met ruime bo venwoning en grote keider kun nen wij u heden ledig aanbie den Koopprijs ƒ 110.000 Vrij op naam Br no Z-5177 Adv Bur Alta Pausdam Utrecht AUTO'S MOTOREN Te koop OPEL CARAVAN bouwjaar 1960 in prima staat ANWB-keuring toegestaan Kan gefinancierd worden Meier Prinsenstraat 10 Te koop een VESPA Grand Luxe zeer goede staat Bouw jaar 1958 roet accessoires te gen billijke prijs Markstraat 7 Utrecht AUTO LEBO Met garantie Opel Rekord 1961 gebroken wit met roldak en radio ƒ 2750 Opel Rekord 1959 tomaatrood prachtige auto ƒ 2350 Opel Re kord 1959 blauw met roldak weinig Icilometers gedraaid ƒ 2400 Opel Rekord 1958 dit is een zeldzaam mooie auto pri ma onderhouden ƒ 2250 Opel Rekord 1957 nieuw gespoten met rood leren bekleding fan tastisch goede auto ƒ 1750 Ford Taunus 17 M wit iets aparts carrosserie lOO "/• motorisch ook nieuw ƒ 2300 Ford Taunus 17 M 1960 met radio en roldak enz nieuw gespoten ƒ 2250 Fiat 500 1960 deze auto is nog heel weinig bereden en is dus nog btjna nieuw ƒ 1750 NSU Prinz 1960 veel accessoires o.a Amerlk bumpers spaakwielen rood leren bekleding ƒ 2000 NSU Prinz 1960 zeer mooi wa gentje nieuw gespoten en be kleed ƒ 1850 V.W de Luxe 1957 fantastisch mooi prima onder houden ƒ 1775 V.W de Luxe 1957 Bordeauxrood met rol dak iets moois / 1704 V.W ' 55 ziet er nog goed uit en rijdt prima ƒ 1025 Ford Taunus 17 M combinatiewagen fantastisch voor uw werk of vakantie bouwjr 1960 ƒ 2200 BMW Coupé 1962 iets aparts Ie eigenaar benzine 1 op 20 rijdt geweldig goed en snel ƒ 3150 en nog di verse andere auto's in ver schillende prijsklassen Op al deze wagens 3 mnd of 10.000 km volledige garantie in onze eigen servicewerkplaats Inruil en financiering met ƒ 300 eigen geld ' s Avonds en ' s zondags geopend Telef 14760 Adriaan straat 27 t.o postkantoor Bilt straat Werkdagen van 9 tot 5 uur werkplaats telef 42161 Herm Elconiusstraat 102-104 Te koop aangeb CITROEN Ideal bouwjaar 1960 een auto als nieuw prijs ƒ 2250 Borg ward T.S bouwjaar 1957 prijs ƒ 1750 DKW Union Caravan bouwjaar 1959 prijs ƒ 1250 DKW bouwjaar 1956 prijs ƒ 750 Tau nus 15 M bouwjaar 1958 prijs ƒ 850 Taunus 15 M bouwjaar 1955 prijs ƒ 450 Al deze wa gens verkeren in prima staat I-nruil mogelijk Ook snelbrom mers Zondags ook Otterstr 28 OPEL CARAVAN bouwjaar 1959 in zeer goede staat Prijs ƒ 2750 Morelstraat 56 bis Utr Telef 030 - 44801 OCASSIONS Renault Dauphine 1962 Opel Rekord 4-deurs 1962 Simca 1000 1962 Simca Aronde Monthléry 1960 ' 61 Opel Ca ravan 1959 Taunus Stationcar 17 M 1959 Garage Sam van Lin gen Herenweg 2 a Houten Telef 03468 - 390 Van partic aan partic OPEL REKORD bouwjaar 1957 met panorama achterruit Wagen verkeert in prima staat E v Pijlsweertstraat 3 bis a Wegens aanschaf auto een Puch MOTORRIJWIEL 250 cc in prima staat Poortstraat 19 OPEL REKORD bouwjaar 1959 2 kleuren gespoten Deze auto is gegarandeerd 100 Vo en ziet er uit als nieuw ANWB - of KNAC-keuring toegestaan Kan gefinancierd worden Prtjs ƒ 2600 Telef 030 - 82899 OPEL OLYMPIA bouwjaar ' 59 type bestel verkeert in zeer goede staat Prijs ƒ 950 Kan gefinancierd worden Telef AUSTIN A 40 Farina bouwjr 1960 wagen verkeert in zeer goede staat Telef 27602 Te koop M.G A 1600 1960 rood met zwart lederen bekleding km-stand 60.000 km motor ge heel gereviseerd ANWB rap-porten en rekening ter inzage Vaste prijs ƒ 5000 Te bezichti gen van maandag t.m vrijdag na half zeven en zaterdag en zondag de gehele dag W Ba rentszstraat 66 MORRIS OXFORD bouwjaar 1960 met radio en roldak pas gereviseerd leuke auto prijs ƒ 1975 J S de Rijkstraat 16 Te koop aangeb Puch SCOO TER 125 cc in goede staat Livingstonelaan 347 V.W ƒ 350 Fiat 600 Multlpla ƒ 750 OPEL REKORD bouwjr 1955-'56 ƒ 850 Morris Minor ƒ 650 Opel Rekord bouwjaar 1955-'56 ƒ 750 Ook inruil ook ' s avonds Sumatrastraat 12 telef 030 - 34700 Te koop AUSTIN SEVEN bouwjaar 1960-'61 zeer goed onderhouden van partic aan partic G H de Kuijer Ban tamstraat Ibis Utrecht MERCEDES Benzine 1956 type 180 Daf de Luxe 600 1960 Lloyd LP 600 1957 Morris Minor 1955 Van Egmontkade 39 bis a tel 44653 Te koop een PEUGEOT 403 bouwjaar 1957 WU ook ruilen voor goede Volkswagen Oude Kerkweg 13 a Utrecht Hoog raven Te koop VESPA 125 cc 1962 16.000 km gelopen Wicherts Gerard Noodtstraat 45 bis BORGWARD VRACHTAUTO 1956 LV 1750 kg ook voor auto vervoer Borgward Isabella snel ruim en zuinig Min de Visserstraat 72 telef 41574 VOLKSWAGENBUSJES te huur 20 et per km Inclusief benzine speciale tarieven voor vervoer van personeel Firma LIngton Loelf Berchmakerstr 11 en 26 Tel 10855 Luxe AUTO'S te huur 14 et per km Inclusief benzine Fir ma Lington Loefl Berchmaker str 11 en 26 Tel 10855 VERHUUR van Opel Volkswa gen Karmann Ghia V W.-bus Cortina Taunus Citroen 2 CVGARAGE VITESSE Vossegat selaan 32 Telet 12959 Wilhel mlnapark TAUNUS 17 M bouwjaar 1961 zeer mooie Taunus 17 M Combi bouwjaar 1961 Isar bouwjaar 1960 benzineverbruik 1 op 18 Renault Dauphine bouwjaar 1960 in prima staat Opel Kapi tan bouwjaar 1959 luxe uit voering radio slaapbanken enz Mercedes Diesel met een nieuwe motor breed model bouwjaar 1959 Ingeruild Ford Consul 1954 Financieren op ge makkelijlcfi voorwaarden A den Hartog Chrysantstraat 19 hoek Seringstraat achter de Olympia bioscoop Telef 40871 AUTO'S AUTO'S AUTO'S Triumph T.R 3 sportwagen 1956 in prima staat ƒ 2850 Merce des 180 D 1957 in zeer goede staat ƒ 2250 Chevrolet Bel Air 1960 met radio 4-deurs nor male versnelling fantastisch mooi ƒ 4750 Fiat 1100 Milli cento 1958 loopt fantastisch ƒ 1650 Citroen Break 1962 sta tionwagen als nieuw ƒ 3750 Ford Zephyr 1960 met radio fantastisch mooi ƒ 2850 V.W Standaard 1960 Ie eigenaar prima auto ƒ 1850 V.W bestel 1958 zeer goede wagen ƒ 1050 Daf de Luxe 1959-'60 mooi wa gentje ƒ 1450 V.W 1954 met roldak loopt zeer goed ƒ 850 2 CV Lelijk Eendje in prima staat nieuwe banden enz ƒ 550 en diverse andere wagens groot en klein Inruil financiering mogelijk Telef 030 - 35238 H J Schimmelplein 12 bis Utrecht ' Ook ' s avonds geopend Te koop een OPEL BEKORD bouwjaar 1963 ' 64 4 versn bak laatste model km-stand 17.000 prijs ƒ 6250 Opel Caravan bouwjaar l»58 ' 59 wagen ver keert in goede st prijs ƒ 2150 Inruil financiering mogelijk Telef 030 - 44404 V d Marck straat 1 bis Utrecht Koek Van Hoornekade Te koop FORD ANGLIA de Luxe type 1957 zeer goed wa gentje loopt 1 op 14 prijs ƒ 850 Ford Consul 1958 mooie en goe de auto prijs ƒ 1350 Ford Ze phyr 1957 in prima staat met overdrive en radio prijs ƒ 850 Inruil en financiering mogelijk Rijnlaan 176 Te koop BORGWARD 1955 ƒ 425 Boerhaavelaan 75 Te koop FORD ZEPHYR 1957 spotprijs ƒ 475 Boerhaavelaan 75 Utrecht Te koop FIAT 500 bouwjaar 1958 motorisch en plaatwerk in prima staat prijs ƒ 1250 Na 18 uur Copernlcuspieni 82 Bilt hoven Te koop aangeb OPEL OLYM PIA in prima staat Banden 80 "/ o Te bevr na 6 uur zater dag Polluxdreef 5 Utrecht Overvecht PEUGEOT 403 bouwjaar 1957 kleur zwart ƒ 800 Te bevra gen Damstraat 45 bis Te koop HARLEY LIBERATOR 750 cc geheel gereviseerde mo tor en alle accessoires Buys Ballotstraat 27 telef 10025 Aangeb FIAT 500 Nuova bouwjaar 1963 km-stand 22.000 als nieuw Prijs ƒ 2850 Dolder seweg 64 Den Dolder V.W de Luxe kleur rood metschuifdak verkeert in goedestaat Tegen elk aann bod.'s Avonds na 6 uur Rijnestein hof 15 Utrecht GOGGO SPORT T 400 bouw jaar 1960 tegen elk aann bod Galvanistraat 17 bis V.W de Luxe 1961 60.000 kmgelopen in perfecte staat.Nijeveldsingel 16 11 Hoogra ven Telef 80736 Goed lopende Puch MOTOR 125 cc dubbele zuigers ziet er prima uit en goede banden prijs ƒ 75 Prima spelende auto radio merk Philips speelt lange en middengolf Prijs ƒ 42.50 Spotgoedkoop Knop Etraat 65 bis Te koop GOGGOMOBIL Sport coupê 1957 loopt prima en zui nig Verkoop wegens militairedienst Bevr F Koolhoven straat 40 Utrecht bij de Dem ka _ Te koop gesloten BESTELWA GEN met ruiten merk Tempo Viking in uitstekende staat Slichtingen telef 0 30 - 12403 FORD ZEPHYR van partic in zeer goede staat Tegen ieder aann bod Poortstraat 33 lx bellen Telef 20891 Te koop AUSTIN SEVEN juli 1961 in zeer goede staat km stand 50.000 Volledige keuring toegestaan Te bevr maandag 10 aug Potgieterstraat 12 Geen handelaren Wegens ziekte van eigenaarte koop aangeb een FORDCONSUL 375 de Luxe 1961 Se dan 4 deurs 71.000 km gelopen.Rondom nieuwe banden zeergoed onderhouden geen ge breken Inlichtingen telef 18381 te Utrecht _ Te koop V.W de Luxe met roldak Rietstraat 50 Partic biedt aan weinig bere den z.g.a.n Heinkel SCOOTER bouwjr 1961 met windscherm bagagerek en reservewiel en 2 valhelmen Alex de Grote laan 108 Kanaleneiland Te koop VAUXHALL CRESTA bouwjaar 1955 met belasting koopje ƒ 125 V d Boschstraat 4 Utrecht Van particulier V.W KLEIN BUS 1959 in goede staat met geel kenteken voor personen vervoer Financiering mogelijk Te bezichtigen zondag Carte siusweg 79 Utrecht RENAULT de Luxe 1959 met schuifdak in prima staat te gen elk aann bod Te bevr Korte Hagelstraat 6 Utrecht MATCHLESS G 3 LS 350 CC in goede staat Bouwjaar 1954 Herm Modedstraat 39 Te koop wegens bedrijfsstop van Ie eigenaar uitzonderlijk goed V.W BUSJE met geel kenteken van 1961 Sparstraat 1 Utrecht AUTOVERHUUR KAREL TON De nieuwe Vauxhall Viva en Ford Cortina Volkswagens 1200 1500 bus ol bestel Opel Rekord en KapItSn Simca 1000 Prijzen vanaf 13 et p km excl ot 17 et Incl benzine A.R verz inbegrepen Wijde Begijnestr ' aan parkeerplaats tlssen Voor straat en Noorderbrug Tele foon 13265 Autosloperij v Kouwen Strijk viertel 13 De Meern vraagt alle voorkomende SLOOP AUTO'S van na 1955 te koop Telef 03406 - 1567 15 nieuwe AUTO'S 1964 te huur zonder chauffeur Opel Rekord Kadett Taunus 17 M vraagt tarief Oostrum Robijnlaan U tel 80555 DAFJES vanaf 1960 ƒ 1800 tot bouwjaar 196 " regelmatig voorradig V d Zand Amster damsestraatweg 160 Tel 42309 AUTOVERHUUR Sinds 1924 bekend door uitsluitend Ie klas auto's Gebr Buitenweg N V Utrechtseweg 420 De BUt Tel 61744 Bespreek au een auto vuur uw vakantie en weekends Wt ver huren o.a OPELS VW de Luxe Ford Consul VW-husJes 9-pers en caravan tegen zeer gunstl ge tarieven All Risk verzekerd Garage Sam van bingen Hou ten Telet 03468 390 afdellnK Verhuur Het Goedkoopste AUTOBEDRIJF LOOSDRECHT Oud-Loasdrechtsedqk 180 OUD-LOOSDRECHT Terrein tegenover Café Restaurant ' t Plashuls en het Shell pompstation Telefoon 02958 1461 en 3606 Geopend iedere dag van 9.00 tot 21.00 uur behalve ' s zon dags dan zijn wij open van 10.30 tot 20.00 uur Vele beweringen en uitingen van derden en ons zelf heb ons publiek in de war ge braclit wat betreft de keus die V by ons vindt Daarom zullen wij in afwij king van onze gewoonte U een opsomming geven van de wagens die wij U zo „ on geveer " kunnen bieden Het woord „ ongeveer " moet U evenzo opvatten want wij hebben een greep genomen uit de aanwezige voorraad op donderdagavond en uiter aard kan de voorraad door de grote verkoop in merken gewijzigd zijn maar er is dagelijks aanvulling dus U kunt het merendeel van deze aanbiedingen in dezelfde vorm vinden of inderdaad dezelfde Het is voor ons niet moge lijk om een juist beeld te geven van de voorraad op het moment dat V de krant leest en daar zqn wü blij om want dit bewqst dat er ondanks de grote voorraad van 60 tot 80 wagens toch zo'n grote roulering is dat wQ XI iedere dag iets anders kunnen bieden en al les in zeer interessante prij zen die op zich onze grootste recommandatie zijn Een Igst vart voorbeelden ALFA ROMEA JULIETTA T/I 1962 Nieuwprijs ƒ 14.435 ƒ 6450 FORD SPECIAL 1960/61 6 cyl 2 ped f 4.750 FORD TAUNUS 17 M 1959 ƒ 2.450 OPEL REKORD eind 1958 ƒ 2.350 PLYMOUTH SAVOY 19596 cyl 2 ped f 1.950 - FIAT 500 1960 ƒ 1.850 - OPEL REKORD 1957 ƒ 1250 OPEL KEKORD 1956 f 900 CHEVROLET HARDTOP BEL AIR 1956 f 1.250 FORD ZEPHYR 1957 f 1.500 FORD TAUNUS 15 M 1957 f 850 OPEL CARAVAN 1955 f 750 VAUXHALL VICTOR 1957 f 1.650 RENAULT DAUPHINE 1957 ƒ 1.250 RENAULT DOMAINE 1956 stationcar f 900 - FORD CABRIOLET 1957 type ' 54 6 cyl 2 ped ƒ 1.250 CHEVROLET BEL-AIR 1955 f 1.250 Enz Enz Enz Al deze voormelde wagens worden U geleverd in PRIMA rijdende conditie Indien wij gebreken op de voorruit vermelden bij deze wagens zijn de reparatiekos ten uiteraard voor onze re kening Diverse van deze wagens zijn voorzien van radio kachel veiligheidsrie men etc etc Voor de kleinere beurs heb ben wij altijd veel Inruil wagens staan Een greep erin B.M.W Isette 300 1955 f 650 FORD TAUNUS 12 M 1953/54 ƒ 450 - FORD TAUNUS COMBI 1956 15 M t 400 - LLOYD L.P 600 1956 f 400 MORRIS MINOR 1954 ƒ 400 RENAULT 4 1954 ƒ 500 VAUXHALL VELOX 1954 f 450 STUDEBAKER COMMAN DER sport 1953/54 f 750 enz enz enz Deze wagens worden in goed rijdende staat geleverd en wij kunnen alle wagens die als rijdende wagen worden verkocht verzekeren In de sloop - ot onderdelen wagens vindt U CHEVROLET 1953 en 1954 D.K.W bestel 1954 Austin Somerset 1952 De Soto's etc etc etc Deze wagens worden on danks dat zij meestal kun nen rijden verkocht als NIET RIJDENDE wagen dus als sloop - of onderdelen - of als KNUTSELWAGEN U kunt bij ons alles finan cieren tot elk bedrag mits U kredietwaardig bent Daar bij komt geen verzekering of iets dergelijks Uitgezon derd de duurdere wagens welke door de financierder worden meeverzekerd Voor 40 gufden eigen geW kunt U reeds een behoorlijke wagen kopen die U wekelijks kunt aflossen U kunt bij ons alles inruilen op auto en motorisch terrein Kom eens naar ons terrein in Loosdrecht om een in druk te krijgen van de mo gelijkheden en kom eens praten Ons terrein is vrij toeganke lijk voor iedereen en U wordt niet lastig gevallen door een opdringerige verkoper Op ledere wagen staat de verkoopprijs en de conditie der wagen alsmede de bijzon derheden U kunt dus zelf oordelen of onze bewering waar is dat onze prijzen veel lager liggen dan overal elders AUTO'S Renault Dauphine bouwj 1957 f 850 Borgward Isabella ƒ 550 D.K.W 3-6 sta tioncar ƒ 300 Oqk Inruil en zondag Riouwstraat 83 telef 030 31645 1 LLOYD Alexander ' 59 85.000 gelopen ƒ 650 - Mulder J v Arkelstraat 7 9 tel 81104 1 TAUNUS 12 M 1956 moto risch goed ƒ 550 Mulder Jan van Arkelstraat 7-9 telef 81104 1 SKODA octavia ' 58 moto risch 100 »/« ƒ 450 - Mulder J V Arkelstraat 7-9 tel 81104 1 B.M.W Isetta ' 58 voor mo torrijbewijs ƒ 550 - Mulder J V Arkelstraat 7-9 tel 81104 1 NSU 5-ster ' 60 van Ie eige naar ƒ 450 - Mulder J V Arkelstraat 7-9 tel 81104 1 V.W met ' 57 motor mecha nisch + motorisch lOO'/o ƒ 450 - Mulder J V Arkelstraat 7-9 tel 81104 1 V.W ' 52 moet wat aan opge knapt worden ƒ 150 - Mulder J v Arkelstraat 7-9 tel 81104 1 FIAT 500 Nuova ' 59 moto risch 100 »/ ƒ 850 - Mulder 3 V Arkelstraat 7-9 tel 81104 1 RENAULT DAUPHINE ' 58 * nw banden + goede motor ƒ 1000 - Mulder J V Arkel straat 7 9 tel 81104 1 NSU PRINZ 2 1959 70.000 km gelopen ƒ 950 Mulder Jan van Arkelstraat 7 9 telef 81104 1 OPEL KAPITAN 1959 met slaapbanken radio en vele accessoires ƒ 1850 Mulder Jan van Arkelstraat 7-9 telef 81104 Te koop HEINKEL scooter bj 1959 ƒ 575 - Tel 030-81104 Te koop PORD TAUNUS 12 M bj ' 58 ' 59 In goede staat van onderhoud Geen olieverbruik mech prima met radio en be lasting Pr ƒ 1100 Financ en inruil mogelijk Maasstraat 43 Utrecht Ook zondag FORD Consul bj 1959-60 zeer goed estaat ƒ 2250 Inruil fi nanciering mogelijk School straat 5 bis Utrecht B.M.W 700 LS 1962 Triumph Herald 1200 1962 Renault R S 1963 Fiat 1300 1962 en 1963 Fiat 600 1958 en 1961 Flat 1100 1962 Fiat 500 1960 en 1961 Fiat 180O 1960 Fiat 2300 1962 Peugeot 403 1960 en 1961 Simca 1300 1960 D.K.W Hardtop 1961 D.K.W stationwagen 1961 Mercedes Diesel 190 D ' 61 Mercedes 180 D 1959 V.W bestel 1960 Fiat be stel 1962 Peugeot 403 bestel 1962 Opel Rekord 1960 Garan tie financieren en inruilen Autohandel Jo Bos Groeneweg 96 tel 37126 en 42257 FORD Comet 1961 met schuif dak en radio kleur wit Sim ca 1000 ' 62 31.000 km gel Re nault Gordini 1961 met schuif dak 35.000 km gel Ford An glia 1960 met schuifdak Peu geot 403 1958 met schuifdak V.W 1959 met roldak V.W 1958 met roldak V.W ' 57 met roldak Opel 1959 Opel Rekord 1961 Inruil 3 mnd garantie financieren Hub Duyfhuys straat 21 EXPERTISEBUREAU Stoutjes dijk Amersfoortsestraat 95 A Soesterberg tel 03490-15529 biedt aan Peugeot 404 1963 en 1962 Peugeot 403 diesel 1960 Peugeot 403 ' 59 ' 58 ' 57 ' 56 Peugeot 203 2 stuks bestel met zijruiten Renault Dauphine ' 59 Renault Pregate ' 57 Simca Monthebry ' 59 Ford Consul ' 59 Ford Consul ' 56 en ' 54 Ford Anglia ' 56 Opel Kapitan ' 56 Al deze wagens worden tegen taxatieprijzen verkocht FIAT 1800 ' 63 Fiat 2300 ' 62 Ci troen ID ' 62 D.K.W Sport ' 62 D.K.W 1000 ' 62 V.W ' 61 Ford Cortina ' 62 Mercedes 220 S ' 62 Autohandel Hoogeveen Bartoklaan 23 Financ en in ruil Tel 33967 Pracht FORD Anglia 1957 1 op 14 Ook ruilen grote auto Marktstraat 8 Utrecht VOLKSWAGEN de Luxe type ' 58 te koop aangeb In pr st Stolberglaan 11 maandag te bezichtigen In uitstekende staat verkeren de VAKANTIE AUTO Nieuwe banden Motorisch zowel me chanisch lOO^/o Van binnen en buiten erg mooi ƒ 550 - Inruil bromfiets mogelijk Arnh Bo venweg 19 Zeist bij Kercke bosch ZIEN IS KOPEN Mercedes 300 bouwj ' 56 ƒ 850 Ook in ruil V Lennepstr 10 bis Ideale vakantiewagen OPEL CARAVAN met inklapbare banken Gaaf en goed ƒ 800 - Inruil bromfiets mogelijk Arnh Bovenweg 19 Zeist bij Kerckebosch AUTOBEDRIJF WIVABA De zaak die de beste garantie en de meeste service geeft Ford 12 M bouwj ' 60 zeer mooi ƒ 2750 Ford 17 M Super Luxe als nieuw ƒ 3250 Ford 17 M Caravan de Luxe bouwj ' 60 veel ruimte ƒ 3250 D.K.W Junior bouwj ' 81 in prima staat ƒ 3250 B.M.W 700 bj ' 61 zuinig en snel ƒ 3000 Fiat 600 bouwj ' 60 weinig gelopen / 2250 Peugeot Diesel Station car bouwj eind ' 60 in prima conditie ƒ 4750 Opel Rekord bouwj ' 61 in de blauw-witte kleurcombinatie ƒ 3800 En nog vele inuilwagens vanaf ƒ 350 Financieren is mogelijk 3 mnd of 10.000 km garantie Ludgerusstraat 4 bij r.-k.-kerk A'damsestr.weg tel 41847 en 40137 FORD CONSUL 1961 wegens familie-omstandigh ANWB keuringsrapport aanwezig Tel 27602 AUTO AIROVEN Kanalen eiland V.W de Luxe ' 57 licht blauw met radio ƒ 1750 Fiat 600 1958 ' 59 tweekleurig met wit dak prima wagen ƒ 2100 Opel Rekord 1959 tweekleurig eer ste eigenaar ƒ 2350 Opel Cara van 1958 bijzonder mooie twee kleurige combinatiewagen ideaal voor zaken en vakantie f 2350 Opel Caravan ' 59 blauw wit dak bijzonder goed onder houden wagen / 2475 Alle wa gens 3 mnd garantie financie ring vanaf / 350 eigen geld Joh Brouwerlaan 10 telefoon 34736 bij Balijebrug hoek Euro palaan AUTO'S van uitsluitend goede kwaliteit bt „ Auto Showroom Jansveld 49 " Telet 14570 of 19794 ' s avonds geopend AUTOVERHUURBEDRIJF P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telet 82724 V.W Variant 1500 V.W ' Luxe V.W busies Cortina All risk verzekerd verkerk AUTOVERHUURBE DRIJF voor Opel 1984 Volks wagens Peugeots 403 Renault R 8 Willem Barentszstraat 72 telef 16028 AUTOVERHUUR BRILJANT.Briljantlaan 11 Hoograven,naast Shell station LuxeVolkswagens Tel 29410 b.g.g ¦ 29417 Te koop gevraagd LOOP - en SLOOPAUTO'S V d velden Houtstraat 40 telef 10084 Te koop BMW ISETTA 1960 ZO goed als nieuw ƒ 800 350 cc J P Coenstraat 89 na 6 uur Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-risk verzekerd inet radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 Auto's AUTO UNION 1000 S de Luxe 1962 purperrood 41.000 km in pr staat 10.000 km ga rantie f 3800 D.K.W Hardtop 1958 tomaatrood In pracht staat 10.000 km gar ƒ 1800 R V Norden Weerdsingel W.Z 31 VERVOLG KLEINTJES ZIE PAGINA M 
1 mnd opz - 3V4 Vo 3 mn(j opz " 4 7o 6 mnd opz ¦ 1 4'A 7o U'l'RECHTSCH NIEUWSBLAD ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 Koersdaling gevolg van afwachtende houding Winsten van honken veulen niet tegen Advertentie MARKTBERICHTEr ^ ZUIVELBEUBS LBEUW.4RDEN Leeuwarden 7 augustus Commissienotering Goudse kaas 2.50 - 2.51 Edamraer kaas 2.37-2.38 Brood kaas 2.37 2.38 handel flauw GRAANBEUES LEEUWAKDBN Leeuwarden 7 augustus Zomergerst beste Icwaliteit tot ƒ 27,50 prima gerst op vocht-condltie basis 17 procent tot ƒ 28.50 minder en vochtig van ƒ 21 tot ƒ 26 koolzaad rapol tot ƒ 43 de handel m zomergerst zeer kalm VEEMAKKT LBEBWAEDEN Leeuwarden 7 augustus Aanvoer 506 gebruiksvee 650 slacht vee 426 gras - en vettte kalveren 214 nuchtere en mestkaiveren 645 schapen en lammeren 74 varkens en biggen 56 boltken en geiten 136 paarden 11 veu lens totaal 2718 stuks vee Prijzen In guldens melk en kalfkoel en ƒ 1175—ƒ1475 Guste koeien ƒ 800 — 1050 pinken ƒ 600 —ƒ 750 enterstieren ƒ 700—ƒ1000 alles per stuk koeien per k.g slacht gew ƒ 4,10 —ƒ 4,20 ƒ 3.90 -ƒ 4 - worstkoeien per k.g slachtgew 3 — ƒ 3.20 stieren per k.g slachtgew ƒ 4.50 —ƒ 4.60 graskalveren per stuk ƒ 280 — ƒ 400 graskalveren per k.g slachtgew ƒ 3.40 —ƒ 4.00 vette kalveren per kg lev gew ƒ 2.70 —ƒ 3.00 nuchtere Icalveren per kg lev gew ƒ 1,50 —ƒ 1,60 nuchtere kalveren per stuk ƒ 50 —ƒ 55 mestkai veren per stuk ƒ 230 —ƒ 270 tokschapen per stuk ƒ 140 — ƒ 150 vette schapen per kg slachtgew ƒ 4,50 -ƒ 5 - lammeren per stuk ƒ 70—ƒ95 lammeren per stuk ƒ 95 ƒ 105 oudere paarden per kg si gew ƒ 2.40—ƒ2,50 jonge paarden per kg si gew ƒ 3 - f 3.20 werkpaarden per stuk f1375—ƒ1475 veulens per stuk ƒ 365 — f 360 bokken en geiten per stuk ƒ 40 — ƒ 62.50 boliken en geiten per kg si gew ƒ 1,60—ƒ2,10 slagersvarkens per kg si gew ƒ 1.60—ƒ1.75 biggen per stuk ƒ 50 —ƒ 67 lopers per stuk ƒ 70 — ƒ 90 VEEMARKT ZWOLLE Zwolle 7 augustus 1964 Aanvoer 1168 runderen 1325 graskal veren 469 nuchtere kalveren 183 scha pen en lammeren 306 varkens 19 big gen 1560 geiten 31 schrammen 5061 totaal aantal dieren Prijzen per stuk neurende en versge kalfde koelen ƒ 970—ƒ1400 neurende vaarzen ƒ 980 —ƒ 1215 neurende pinken ƒ 830—ƒ930 slachtkoeien en vaarzen f980—ƒ1380 gustekoeien ƒ 900 —ƒ 1000 gustevaarzen 875 —ƒ 975 gustepinken ƒ 675—ƒ785 lokkalveren ƒ 375—ƒ560 nuchtere kalveren voor mesterij ƒ 35 — CREDIET - EN EFFECTENBANK N.V KROMME NIEUWE GRACHT 6 - UTRECHT bankboekjes termijnspaarrekening termijnspaarrekening TELEFOON 03d)-15851 PÖSTGIRO 75651 OESO wil vrijer kapitaalverkeer Introductie van Interwaarden Commissarissen en directie van de Beleggingsmaatschappij Inter waarden N.V in Den Haag delen mede dat het geplaatste kapitaal sedert de oprichting d.d 4 septem ber 1963 is toegenomen van ƒ 500.000 nominaal tot f 3.425.000 nominaal per heden De afgifte prijs van het aandeel Interwaar den is in dezelfde periode gestegen van 104 pet tot 137 pet Notering ter beurze van Amsterdam zal binnenkort worden aangevraagd De aandelen hebben een nominale waarde van ƒ 1000 en ƒ 100 De stuk ken wojjden ter beurze op de in courante markt verhandeld De koers is thans 134-137 pet Blijkens een overzicht per 4 augus tus 1964 bezit de maatschappij nominaal ƒ 80.000 aandelen Kon Olie ƒ 100.000 Philips ƒ 30.000 Uni lever ƒ 10.000 Zwanenberg-Organon en ƒ 20.000 aandelen AKU Verder bestaat het bezit hoofdzakelijk uit aandelen van Amerikaanse maat schappijen 300 aandelen Shell Oil of Canada alsmede nominaal dm 40.000 in Westduitsche maatschappijen Verlies Pluvier verder opgelopen in min gid stuks Obligaties 15,8 Cert Am aand 5.578 Obligaties 14,4 Cert Am aand 4.607 i Nederlandse fondsen met de grootste omzetten 31 juli — 6 aug nominaal In 1000 gld KOERSEN WALL STREET Chrysler 5014 City Bank 113 Con Edison 901/2 Dougi Aft 31 Dup de Nem 260 % Easi Kodak 128^4 ' Gen Elect 82 Gen Motors 921/2 Good Year 1 43 % Amer Motors 15 Int Harvest 7714 Int Niclte 76 % Int T.T 54 % Kennecot 79 % Montg ward 38?I Radio Corp si^a RepubL St 4414 RoyaJ Dutch 4674 rwsB • er ' 59 85.000 [ ulder J V L 81104 1956 moto Mulder Jan telef 81104 a ' 58 moto Mulder J t el 81104 i8 voor mo • Mulder J tel 81104 van Ie eige ilder J V 1 81104 otor mecha - 1 lOOVo f 450 - keistraat 7-9 ifat aan opge - 150 Mulder 7 - 9 tel 81104 7a ' 59 moto - - Mulder J te l 81104 TPHINE ' 58 4 5oede motor,J V Arkel 04 959 70.000 km Ider Jan van telef 81104 iN 1959 met lio en vele Mulder Jan - 9 telef 81104 ¦ l scooter bj 030-8 1104 ATJNUS 12 M 3de staat van oHeverbruik t radio en be - 0 Flnanc enMaasstraat 43 ndag j 1959-60 zeer 50 Inruil Ji elijk School-e cht 1962 Triumph Renault E 8 2 en 1963 FiatFiat 1100 1962;1961 Fiat 18002 Peugeot 403 mca 1300 1960 1961 D.K.W 161 Mercedes Mercedes 180 D 1960 Fiat be ot 403 bestel d 1960 Garan - en inruilen,os Groeneweg 2257 il met schuit leur wit Sim km gel Ke 61 met schuil gel Ford An shuifdak Peu aet schuif dak roldak V.W V.W ' 57 met 9 Opel Bekord tnnd garantie ib Duyfhuys - lEAU Stoutjes tsestraat 95 A,el 03490 15529 eot 404 1963 en 03 diesel I960;9 ' 58 ' 57 ' 56 uks bestel metlult Dauphine gate ' 57 SimcaFord Consul ' 56 en ' 54 Ford 1 Kapitan ' 56 worden tegenerkocht iat 2300 ' 62 Cl K.W Sport ' 62 V.W ' 61 Ford [ ercedes 220 S A Hoogeveen Financ en in - Lnglla 1957 1 op a grote auto.Ut recht de Luxe type ngeb In pr st 1 maandag te staat verkeren - AUTO Nieuwe Isch zowel me - Van binnen en Dl ƒ 550 inruil Itjk Arnh Bo lst bij Kercke - PEN Mercedes ƒ 850 ook n 5tr 10 bis ewagen OPEL let inklapbare en goed ƒ 800 - iets mogelijk sg 19 Zeist bij ' WIVABA De ^ ste garantie en Ace geeft Ford ' 60 zeer mooi M Super Luxe 250 Ford 17 M uxe bouwj ' 60 ƒ 3250 D.K.W ' 61 in prima B.M.W 700 bj snel f 3000 Fiat weinig gelopen Diesel Station nd ' 60 in prima 0 Opel Rekord de blauw-witte Ie ƒ 3800 En lilwagens vanaf ren is mogelijk 100 km garantie 4 bij r.-k.-kerk g tel 41847 en JL 1961 wegens digh ANWB rt aanwezig Tel VEN Kanalen e Luxe ' 57 licht Jio / 1750 Fiat 600 leurig met wit agen ƒ 2100 Opel weekleurig eer 2350 Opel Cara tider mooie twee-ombinatiewagen iken en vakantie ravan ' 59 blauw nder goed onder 1 f 2475 Alle wa arantie financie 350 eigen geld laan 10 telefoon brug hoek Euro - ultslultend goede Auto Showroom Telet 14570 of 35 geopend URBEURIJF P lis Detmoldstraat 24 V.W Variant Lxe V.W busjes sk verzek erd TOVERHUURBE-Ope 1964 volks eots 403 Renault Barentszstraat 72 ÜR BRILJANT 11 Hoograven station Luxe TeL 29410 b.g.g raagd LOOP - en S V d Velden telef 10084 V ISETTA 1960 zo uw ƒ 800 350 CC aat 89 na 6 uur V.W BUSJES en V.W bestel 17 M AU-risk iet radio W A cerakstraat 29 tel O UNION 1000 S purperrood 41.000 aat 10.000 km ga D.K.W Hardtop rood in pracht cm gar ƒ 180O R Weerdsingel W.Z S KLEINTJES AGINA M Van onze beurscorrespondent AMSTERDAM — Terwijl in New York 3e opgaande koersbe v/eging deze week is onderbroken door de activiteit rondom Goldwater en de spanningen in Zuid-Oost-Azië hebben de Eu ropese beurzen merendeel een rustig verloop gehad en heeft Amsterdam een grotere weerstand getoond waardoor tal van aandelen zich enigermate van het geleden koersverlies hebben kunnen herstellen Ongetwijfeld zijn er gedurende de laatste weken en maanden hier en daar zwakke posities afgewikkeld terwijl anderzijds zij die over geldmiddelen beschikken door de lang niet altij(i gemotiveerde koersdaling tot aankoop worden geprikkeld Zo heeft het algemeen indexcijfer van de aandelen markt te Amsterdam dat na zijn hoogste stand op 15 januari en 15 mei van dit jaar 419 op 27 juli beneden 395 was gedaald zich deze week tot boven de 404 kunnen herstellen al is dit me de onder invloed van de koersdaling in New York niet ge handhaafd gebleven Van een verkoopdrang is er echter op het beursplein geen sprake de geringe omzetten en de telkens weer afbrokkelende koersen zijn voornamelijk gevolg van de afwach tende houding die door het publiek wordt aangenomen veerd is er een voordelig verschil van ƒ 4.8 miljoen hetgeen zeker niet onbevredigend is nolermg m Veel nieuwe gezichtspunten zijn er voor de Nederlandse economie ihans ook niet Men weet dat de regeringen van de meeste Europese landen bezig zijn de conjunctuur beweging wat terug te dringen hetgeen ook volgens de EEG Com-missie reeds tot enig resultaat heeft geleid ook al zijn de span ningen op de kapitaal - en arbeids markt nog niet opgeheven Hierop zyn de maatregelen welke zijn ge nomen en nog worden genomen gericht Volgens sommige deskun dige waarnemers is de kans op een verdere staging van de rente stand in het tweede halfjaar gro ter dan die op een daling tenzq een belangrijke teruggang van in vesteringen en bestedingen plaats vindt waarmee doorgaans geruime tijd gemoeid is Bij deze constellatie kan het daarom niet bevreemden dat de drie grote hypotheekbanken zijn overgegaan tot de uitgifte van 6 pets pandbrieven zodat de Til burgsche die dit de vorige week reeds deed maar blijkbaar teveel geld kreeg aangeboden nu ook weer 6 pets pandbrieven beschik baar stelt De hypotheekbanken worden tot deze verhoging van het rentetype hunner pandbrieven min of meer gedwongen omdat de plaatsing de laatste maanden niet onbelangrijk is teruggelopen en het blijkbaar mogelijk is tegen 6*4 pet en hoger hypotheken te sluiten Het eerste halfjaar van 1964 heeft nog een sterke toeneming van het pandbrievenkapitaal doen zien nl van ƒ 89 miljoen in die periode van 1963 tot ƒ 140 miljoen maar dit accres is aan de eerste maanden van het jaar te danken Hoewel het hoge rentetype nieuwe kopers naar de markt trekt ver wachten de hypotheekbanken vooreerst niet meer dan een matige vraag hetgeen vermoedelijk zal betekenen dat het tempo van de investeringen en ook van de wo ningbouw ietwat zal worden ver traagd in sociaal opzicht te be treuren maar economisch gezien een van de middelen om de span ningen op de kapitaal - en op de arbeidsmarkt te verminderen Vtioral wat de arbeidsmarkt be treft zou dit verheugend zijn om dat hier voor de verdere ontwik keling van de Nederlandse econo mie wel het zwaarste knelpunt ligt Hoewel de rentemarge voor de hypotheekbanken in het eerste halfjaar vermoedelijk iets lager was dan het vorig jaar verwach ten de directies toch een finan cieel resultaat dat niet bij dat van 1963 zal achterblijven terwijl de ervaring heeft geleerd dat naar mate de hoge rentestand aanhoudt de rentemarge weer stijgt en uiter aard de uitbreiding van de hypo theekportefeulUe aan de resultaten van de instellingen ten goede komt * i Geen windeieren Dat de hogere rentetarieven de banken in het algemeen geen windeieren leggen is ook wel gebleken uit de deze week ge publiceerde cijfers van de Am sterdamsche en de Rotterdamsche Bank die zoals men weet gaan fuseren. De aan provisies gemaakte winst voor beide banken tezamen is in het eerste halfjaar 1964 ongeveer gelijk aan die van het eerste semester van het vorig jaar nl rond ƒ 44 miljoen de baten van het hoofd Rente en Wissels zijn echter van ƒ 48 miljoen tot ƒ 68 miljoen gestegen Gevolg hiervan was dat de to tale brutowinst van beide instel lingen ditmaal ƒ 115 miljoen heeft bedragen tegen rond ƒ 96 miljoen in die periode van 1963 waar tegenover echter ook een aan merkelijke stijging van de kosten staat nl van ƒ 59 miljoen tot ƒ 68 miljoen terwijl voor de fiscus ook een groter bedrag moet worden gereserveerd nl ƒ 18 miljoen tegen / 14 miljoen zodat het eindresul taat rond ƒ & V2 miljoen hoger ligt dan in het eerste halfjaar van 1963 het geval was D(K>rdat men alvast ƒ 1.7 miljoen voor de fusiekosten heeft gereser - In het fusiebei'icht wordt erop gewezen dat het tweede halfjaar mede als gevolg van ¦ de aan de banken opgelegde beperkingen wellicht niet een zo gunstig resul taat zal opleveren maar dat op een dividend van 14 pet toch wel mag worden gerekend De vordelen van de fusie zullen uiteraard eerst geleidelijk zicht baar worden omdat de volledige realisering van de fusie vele jaren zal vergen en met vele incidentele werkzaamheden zal gepaard gaan Eensgevend geld Wat in het fusiebericht van de genoemde banlcen is opgevallen is de mededeling dat de aandelen van de Amsterdam-Rotterdam Bank zullen worden uitgegeven in de vorm van bewijzen van één tien en vijftig aandelen van ƒ 20 aan toonder wat dus wil zeggen dat wordt overgegaan tot de creatie van aandelen die zogenaamd in eensgevend geld — dat is niet in procenten maar in guldens per aandeel — zullen worden verhan deld Bekend is dat ook de interna tionals en enkele andere industriële aandelen in eensgevend geld wor den genoteerd hoewel de Ver eeniging voor den Effectenhandel daarvan geen voorstander is en nog niet zo lang geleden een des betreffende aanvraag van de Nederlandsche Middenstandsbank voor haar aandelen van ƒ 50 heeft geweigerd Blijkbaar is de Ver eeniging voor de aanvraag van de Amsterdam-Rotterdam Bank ge zwicht hetgeen uiteraard impli ceert dat nu ook de notering in eensgevend geld aan de Neder landsche Middenstandsbank zal worden toegestaan Gemaklielijk De bedoeling van deze gewij zigde notering is de aankoop van dè aandelen voor de kleinere be leggers gemakkelijker te maken Zo zou bij een huidige koers van 375 pet voor die van de Amster damsche Bank een stukje van f 20 met ƒ 75 van de Rotterdamschs Bank bij een koers van 335 pet met ƒ 67 moeten worden betaald Werden nu alle aandelen in stuk ken van ƒ 20 per stuk genoteerd dan zou onderlinge vergelijking van de aandelen mogelijk zijn Er is echter terecht op gewezen dat als de nominale waarde van een aandeel willekeurig op een aantal guldens kan worden vastgesteld de beursnotering tot grote verwar ring aanleiding kan geven Reeds nu is dat bijvoorbeeld het geval bij de internatio nals Aandelen Koninklijke en Unilever worden verhandeld in stulcken van / 20 die van Philips in stukken van f 25 Aandelen Philips noteren ca ƒ 150 die van Unilever ca f 145 en ogenschijnlijk worden de eerstgenoemde dus ho ger gewaardeeld dan de laatst Als Wall Street steeg weer WaDstreet ging vrijdag verder omhoog De koersen herstelden maar de handel bleef licht Het Dow Jones gemiddelde steeg met 5.76 punten tot 829.16 In het telefonisch effectenverkeer kwamen vrijdagavond de volgende koersen tot stand vergeleken met de officiële slotkoers van vrijdag middag 6-S 7-8 34 % 34>/2 Atch Toptka Baltimore lUion Cent Can PaciOo N Y Centr PennsvlvaniJa South Pac tJnion Pac Allies Chem Am Can Am Smeltln Am l L Am Tobacco 7014 A F C Ind 32 % Ananconda 4414 Beth Steel 3914B 42l,i 64 42 33 % 4114 63 % 41 ' 4 333,i 43Ta 441/2 52li 43'4 48 52 43?4 79'4 48 ÏÏ mi 33 Va 441/2 36=4 Boemg T4SS 55^3 AKU — 458 Hoogovens — 5901/2 Kon Olie 165.20 - 165.40 164.80 Philips - 148.70 Uni lever 144.60 144.80 stemming prijshoudend men echter het verschil in nomi nale waarde in aanmerking neemt blijkt dat aandelen Philips 600 pet noteren 150 maal 4 en die van Unilever 725 pet 145 maal 5 Worden de aandelen Nederl Mid denstandsbank die ca 210 pet no teren in stukken van f 50 verhan deld dan zullen die ca f 105 kos ten zodat ze dan aanmerkelijk „ duurder " schijnen te zijn dan die van de grote banken Bedenkelijk Het is daarom te hopen dat men niet op deze bedenkelijke weg zal voortgaan Wil men op de Amster damse beurs meer en meer naar een notering in eensgevend geld dus zoveel gulden per aandeel dan zal men ten aanzien van denominale waarde der aandelen totuniformiteit moeten komen Overigens zijn er met ons velen die aan een notering in procenten van de nominale waarde de voor keur blijven geven omdat daaruit in één oogopslag het verschil in waardering van de betrokken on dernemingen of instellingen bUiki De in het algemeen goede be richten over ons bedrijfsleven heb ben op de beurs slechts weinig uitwerking De aandelen Vereen Machinefabrieken de laatste tijd sterk gedaald behaalden een koers winst van 10 a 15 pet dat nog niet eens behouden kon blijven De vennootschap heeft reeds lang op het garanderen van exportcredie ten aangedrongen omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoe ring van Indonesische orders Nu de regering aan Indonesië f 100 miljoen exportcredieten garandeert geeft men zich er rekenschap van dat het nog wel lang kan duren voordat van de orders tastbare re sultaten worden gezien Maar de mogelijkheid is er nu dan toch Het lolale verlies van de moto lenfabriek Pluvier N.V is tot 30 juni 1964 opgelopen tot ƒ 7,7 min Zo blijkt uit een bericht dat het reeds aangekondigde bod van 20 procent op de aandelen van de vennootschap toelicht Per 30 sep tember 1963 bedroeg het totale verlies nog slechts ƒ 5,8 min bij een geplaatst aandelenkapitaal van ƒ 4,5 min en een statutaire reserve van 900.000 De afgelopen maanden die onder normale om standigheden winstgevend zijn hebben namelijk grote verliezen opgeleverd waardoor de normale financiering van het bedrijf niet meer mogelijk bleek aldus de di rectie Het bod op de aandelen wordt namens principalen uitgebracht door R Mees en Zonen en de Am sterdamsche Bank Uiterlijk dins dag 25 augustus dienen de aande len te worden aangemeld verge zeld van een volmacht voor de binnenkort te houden buitenge wone aandeelhoudersvergadering van de vennootschap Uiterlijk vrijdag 28 augustus zal worden bekendgemaakt of een voldoend aantal aandelen zijn aangemeld Commissarissen en directie ad viseren met nadruk van het aan bod gebruik te maken omdat zij hierin de enige mogelijkheid zien om aan crediteuren en aandeel houders nog enige opbrengst te doen toekomen Uit de verlies - en winstrekening over het per 30 september geëin digde boekjaar 1962/63 blijkt dat het nadelig saldo van de bedrijfs rekening incl bijzondere kosten wegens de fabriek in Emmen ƒ 3,12 min v.j voordelig saldo ƒ 141.400 heeft belopen De ver koop van de fabriek in Emmen leverde een winst op van ƒ 1,43 min v.j werd voor bijzondere kosten in verband met de vesti ging in Emmen ƒ 1,0 min ten las te van de resultatenrekening ge bracht De winst op verkoop van de deelneming beloopt ƒ 293.200 Het bod op de aandelen geldt voorts onder het voorbehoud dat het aan crediteuren aan te bieden akkoord zal worden aanvaard en door de rechtbank zal worden ge homologeerd Voor dit akkoord zal een algemene vergadering van aandeelhouders nodig zijn Daar toe wordt aan de aandeelhouders die op het bod ingaan een vol macht gevraagd om namens de in geleverde aandelen te stemmen voor het besluit tot aanbieding van het akkoord Het bericht memoreert nog de samenloop van factoren die uit eindelijk tot het bijzonder teleur stellende resultaat heeft geleid De verkoopprijzen van de in 1962 / 63 gefabriceerde bromfietsen wa ren gebaseerd op grote verkoop - 50 % t Sears Roeb 11614 II214 Shell Oil 49 % 901/2 Soc Mobil 81 % 31 % Stand Br 76 % 261 Vi Stand 011 ^ 84 % 1291/2 Studehaker 7 % 823i Texas Corp 791/r 9114 Un Aircraft 48 43l'2 Un Corp 8 " 15 Ün fruit 211/2 771/2 U.D Riihhei 53 % 77'/s U.S Steel 57Vg 54 % Westtngh 33=,4 80 Woolworth 281/8 381/2 Ford Motor 51?'s 31=,i K.L,M 17%I m'a 47 ' Omzet 3.190.OOO 116 % 491/2 82 76 851,4 7^4 80 % 48 % 8I/1 211/2 5334 571/2 3414 28I4 51 % Beperking van financiële De Raad van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont wikkeling OESO heeft een aantal maatregelen aanvaard waarmee ' n vrijer kapitaalverkeer wordt be oogd Dit betekent enige belangrijke wijzigingen van de code voor de li beralisatie van het kapitaalverkeer die sedert 1959 van kracht is Er zijn voorzieningen voor nieuwe trans acties in opgenomen en de mate van vrijheid van transacties die al in de code voorkomen is aanzienlijk uitgebreid Transacties die volgens de code vrij zijn of nog slechts gedeeltelijk aan voorwaarden zijn onderworpen zijn rechtstreekse investeringen en de liquidatie ervan effectenhandel toelating van effecten tot kapitaal markten handel in onroerend goed verkeer van persoonlijk kapitaal overboekingen van kapitaal uit verwachtingen die ook aan de stichting van het tweede bedrijf in Emmen ten grondslag hadden ge legen Het achterblijven van de ver koop bij deze verwachtingen heeft derhalve grote exploitatieverlie zen opgeleverd Ook bij reëele omzetverwachtingen bleek het noodzakelijk om andere modellen te creëren ten einde een exploita tie op winstgevende basis te ver krijgen Het was echter niet mo gelijk deze modellen voor maart 1964 op de markt te brengen zo dat mede hierdoor de normale be voorrading van de handel in de wintermaanden niet plaatsvond en de omzet ver achterbleef Onderhandelingen over nauwe samenwerking met anderen wer den ingeleid en zijn op het laatste moment afgebroken Ook na de aanvraag voor surseance van be taling werden pogingen onderno men om alsnog voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken Voor dit doel werd getracht het bedrijf volledig intact te laten hetgeen gepaard ging met verlie zen Intussen heeft een derde zich zoals gemeld verbonden voldoen de middelen ter beschikking te stellen om de voortgang van de produktie te waarboren in de pe riode die nodig is om tot de aan bieding behandeling en homolo gatie van een akkoord met credi teuren te geraken Bevredigend saldo Thomassen Motoren De directie van de N.V Motoren fabriek Thomassen deelt mede dat de resultaten over het eerste half jaar 1964 een bevredigend saldo hebben opgeleverd De orderportefeuille onderging een verdere verbetering o.a door ' n opdracht van ca ƒ 5 miljoen van een Amerikaanse contraetor op 10 eenheden van een nieuw ontwikkeld gasmotorcompressor-aggregaat De resultaten van deze opdracht kun nen in de jaren 1965 en 1966 tege moet worden gezien Wilton Fijenoord sticht nieuwe dochterondern Door de Dok - en Werf Maat schappij Wilton Fijenoord N.V in Schiedam en haar volledige doch teronderneming machinefabriek C de Neeft N.V in Vlaardingen is op gericht Wilfijn Constructie Maat schappij N.V in Rotterdam Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ƒ 100.000 waarvan ƒ 20.000 is geplaatst en in contanten volgestort Het doel van de nieuwe onderneming is o.m het aanmaken en leggen van leidingen ten behoeve van het transport van gassen oliën water enz De aanleg van het aardgastrans portnet in Nederland is een der aanleidingen tot deze oprichting ge weest Zoals bekend is Wilton samen met een Amerikaanse maatschap pij bezig met het leggen van 100 km hogedrukleiding Bij de aanleg is Wilfijn ingeschakeld hoofde van levensverzekeringscon tracten commerciële kredieten fi nanciële kredieten en leningen van middellange en lange looptijd en de verkoop van geblokkeerde gelden van niet-ingezetenen Het doel van de nieuwe maatre gelen is erin te voorzien dat het in ternationale kapitaalverkeer volledi ger beantwoordt aan de behoeften van de huidige economische ontwik keling Een soepeler procedure maakt het de lidstaten van de OESO mogelijk in te stemmen met een groter aeintal geliberaliseerde transacties De doelstellingen die in de code worden beschreven zijn niet in alle lidstaten verwezenlijkt Volgens de OESO zijn echter rechtstreekse in vesteringen in vrijwel alle landen ge liberaliseerd of worden in de prak tijk vrijgelaten De vorming van be leggingsportefeuilles behalve in de vorm van nieuwe uitgiften van ef fecten wordt over het algemeen ook liberaal behandeld evenals leningen en kredieten die verband houden met commerciële transacties Daar staat tegenover dat zuiver financiële kredietoperaties nog aan aanzienlijke beperkingen onderhe vig zijn Over de uitgifte van nieuwe effecten deelt de OESO mee dat de nationale financiële autoriteiten in de meeste gevallen toezicht wiUen houden op de toelating van zowel buitenlandse als binnenlandse lenin gen op de emissiemarkt BANK-PAPIER De advieskoersen voor buitenlands bankpapier luiden Eng pond 10.05 10.15 Am doU 3.581/2—3,621/2 Can dollar 3.311/2 — 3,36y2 Belg frank 100 7,23—7,28 Franse frank 100 73.65—74.15 Duitse mark 100 90.60—1.10 Noorse kroon 100 50.10—51.10 Deense kroon 100 51.85—52.85 Zweedse kroon 100 69.80—70.80 Zwit frank 100 83.50—84.00 Ital lire 10.000 57.25 59.25 Oost schilling 100 14.00 — 14.10 Port escudo 100 12.55 — 12.70 Spaanse peseta 100 gr coup 6.00—6.15 Amsterdamse effectenbeurs 3—7 augustus 1964 vrijdag 7 aug 1964 laatste koersverschil tijdvak t.o.v 31 juli 1 Koersverloop hoogste koers 96 % 80 % 9515/16 101 % 113 149 464 % ƒ 127,00 605 ƒ 151,50 ƒ 145,70 792 173 435 836 290 343 175 195 % 196 190 940 ƒ 168,10 ƒ 64,90 108 % 151 239 % 135 laagste 96 % 79i»/ifl ¦ 957/8 101 % 110 148 % 458 ƒ 124,00 590 % ƒ 148,70 ƒ 144,80 767 165 % 4341/2 815 % 275 % 340 % 172 193 186 187 920 ƒ 164,80 ƒ 62,20 1071/8 150 % 237 1345/8 - t - % — 5/16 + % koers 3 "/ o Invest cert Nederland 9511/16 31/2 »/ o Statfellemiing 1947 79i3/i6 5«/o Nederland 1964 95 % 6 »/ o Nat Wondngbouwl 1957 101 1 % 1 % 2 % ƒ 2,00 20 % ƒ 2,35 ƒ 0,45 28 -)- 3 % + Amsterdam Rubber 109 Ver H.V.A.-Mijen 145 % Algemene Kunstzijde Unie 456 % Deli Mij eert ƒ 124,00 Kon Ned Hoogovens n.r.c 590 % ƒ 148,50 ƒ 144,10 Phnips G.B Unilever cert Bijenkorf n.r.c 767 Van Gelder Zn 165 % Heineken 432 24 Kon Zout-Ketjen n.r.c 815 % Muller & Co N.B 275 % % 7 1 - t - 2 1 29 % ƒ 1,20 ƒ 0,30 + % 4 6 % — 2 + 3 % + + Ned Kabelfabrieken 340 % Nijverdal-Ten Cate 170 Stokvis & Zn 193 Ver Machinefabrieken 186 Wilton-Fijenoord n.r.c 187 Zwanenberg-Organon 920 Koninklijke Petroleium f 164,70 K.L.M ƒ 62,20 Hoilland Amerika Lijn 106 % Kon Ned Stoomb Mij N.B 145 Van Ommeren n.r.c 236 verschil 7 aug t.o.v Ned Scheepvaart Unie 130 jaar 2 Koersindices a binnenland 2 jan - f 18.9 6.9 14.6 3.2 3.9 5.4 31 juli 7.0 0.8 - I 1.9 0.8 0.5 3.4 7 aug 571.6 335.6 139.3 228.3 161.2 399.6 6 aug 823.4 485.2 285.2 95.3 105.6 75.6 1298.0 laagste d.d hoogste d.d Int concerns 552.6 2/1 597.7 11/5 Industrie 326.5 23/7 356.5 15/1 Scheepvaart 132.7 23/7 160.8 15/1 Banken 223.0 27/7 249.2 15/6 Handel enz 155.6 23/7 174.5 29/5 Algemeen 394.2 2/1 419.0 15/5 b buitenland 18.7 2.0 1.7 1.5 0.3 1.5 11.2 - 1 57.3 0.5 28.2 4.1 - t 5.7 28.2 + 92.5 New Yorkind ^ 766.1 2/1 851.4 17/7 Londen ind 2 436.4 3/2 492.5 14/7 Brussel-E alg = 278.2 23/6 321.3 7/1 Parijs ind * 83.4 25/6 107.2 13/1 + W.-Duitsl.-ind 5 99.9 2/1 111.5 6/4 Milaan alg 3 71.7 21/7 103.8 9/1 Tokio 1 1203.2 9/4 1369.0 3/7 3 Weekomzetten nominaal vorige week Aandelen 13,1 deze week voorl Aandelen 14,2 9 6 K.L.M 168,6 13 Hoogovens n.r.c 163,9 - Ver Machinefabr 141,8 5 Expl Mij Schev 141,0 - K Zout-Ketjen n.r.c 118,9 15 Deli-Mij cert 117,2 12 Cent Suik Mij n.r.c 116,1 1 Kon Petroleum 900,9 3 UnUever cea-t 312,8 2 PhUips G.B 289,7 7 Ned Handel Mij ree 277,9 14 Ned Scheepv Unie 255,0 8 Van Gelder Zn 255,0 4 A.K.U 239,2 9 Ned Kabelfabrieken 172,0 5 Beleggingsmaatschappüen met omzetten In 1000 gld 31 juli S aug noininsHl I 3 Ver Bezit 282,4 Robeco 949,3 i 4 Interunie 168,1 Nefo 420,1 I 5 Unitas 31,8 1 Dow Jones « Reuter S Agefi * I.N.S.E.E » Herstalt ƒ 225 nuchtere kalveren voor slacht ƒ 1.40—ƒ1.80 geiten ƒ 20 —ƒ 60 vette schapen 80 — ƒ 170 lammeren ƒ 90 — ƒ 130 drachtige varkens ƒ 325—ƒ500 élachtvarkeris 300 —ƒ 400 schrammen ƒ 75—ƒ95 biggen ƒ 57,50 —ƒ 67.50 vette stieren ƒ 250 —ƒ 425 vette kalveren ƒ 390 -ƒ 530 ' KA.ISMARKT UTRECHT Utrecht 7 augustus Op de Kaasmarkt in Utrecht is van daag 1 partij kaas aangevoerd Aantal kazen 5 aantal kg 82 Voor de prijs was geen notering Handel was vlot K.4ASMARKT LEIDEN Leiden 7 aug Aangevoerd 15 partijen Goudse kaas en 6 partijen Leidse kaas Noteringen Goudse kaas eStra kwal tot 2,91 Ie kwal tot 2.82 Leidse kaas Ie kwal tot 2,94 Handel kalm Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ Utrecht en Omstreken " Veilingbericht van donderdag 6 augus tus 1964 Early Victoria 10 tot 17 Benoni 10 tot 80 James Grieve 10 tot 59 Mantet 10 tot 81 Stark Earliest 10 tot 73 Perzik rode Zomerappel 10 tot 33 Yellow Trans parant 10 tot 38 Kruideniers 6 tot 70 Precose de Trevoux 6 tot 55 Clapp's Favourite 6 tot 58 Suikerpeer 6 tot 21 Pruimen 6 tot 115 Bramen 140 tot 170 Aardbeien 200 tot 300 E-xportveiiing IA IB IBC IC Yellow Transparant 17 tot 38 13 tot 19 10 tot 24 10 tot 12 Stark Earliest 56 tot 73 39 tot 50 36 tot 47 25 tot 32 Early Victoria 14 tot 17 16 tot 17 tot 14 10 tot 14 Mantet 65 tot 81 46 tot 63 tot 32 — Kruideniers 59 tot 70 tot 53 46 tot 54 tot 38 Precose de Tr 43 tot 55 38 tot 44 29 tot 40 24 tot 30 Clapp's Fav 42 tot 58 40 tot 41 31 tot 41 28 tot 32 Suikerpeer 20 tot 21 — 15 tot 19 — KAASMARKT ALKMAAR Alkmaar 7 augustus Aanvoer 16.000 kg fabrieksedammer 17.000 kg Goudse volvette commissie notering fabrieksedammer 2.44 middel bare 2,49 Goudse volvette 2.61 handel flauw Ver Groenten - en Vruchtenveiling „ TJtrecht en Omstreken " Veilingbericht van vrijdag 7 augustus 1964 Bospeen 12—29 p bos bloemkool 12 — 51 p st komkommers 10—38 sla 4 — 24 aardappelen 2—16 p k Andijvie 8—11 augurken 2—108 bleten 4ii — 26 groene kool 7—11 rode kool 5—14 spitskool 5—20 postelein 8—15 Prei 11 — 32 oronkers 20—36 rabarber 4—10 stambonen 30—58 stokbonen 30—129 snijbonen 30—103 spinazie 6—16 p kg tomaten 33—39 Uien 6—25 waspeen 9 — 26 selderie 6—24 p bakje peterselie 5—15 Aardbeien 110—350 p kg bra men 100—230 druiven blauw 60—240 druiven wit 250—300 kaspruimen 6—360 pruimen 6—1.15 rodebessen 40—124 me loenen 13—140 p st paprika 3—13 per ziken 1—43 Kussa 6—25 Exportveiling Tomaten A 185-195 p bakje B 180—185 C 16.5—185 Komkom mers + 15 36—38 p st 60—74 — 35 50—59 — 34 40—49 21—22 krom 22—23 p kg VEILING SEPTER TIBL Tiel 7 augustus 1964 Resp 75 opw 70—75 65—70 60—65 65—60 eerste en tweede Appelen Early vic toria kl 2 13—14 — 8—13 — Ja mes Grieve 19—49 10—26 mantet kl 1 — 59—68 — 53 idem kl 2 — 68—62 — — — — perzikrodezomerappel kl 2 24 22—30 14—23 8—18 vellow transparant kl 1 — 25 — 43 14—30 9—29 9—18 idem kl 2 — 20—35 13—22 8—25 8—16 stark ear liest kl 1 56—68 41—59 40 — idem kl 2 — 40—68 22—56 16—31 zigeu nerin kl 1 — — 30-32 12-^16 zuur kroet per 100 kilo 300 fabriekidem 490 Peren clapps favourite kl 1 — 46 42—48 33—44 25 2e 25 — 2e 25—42 id kl 2 45 29—42 20—31 n.h suikerpeer kl 1 — — — 18—2416—17 idem kl 2 ^^^^ precose de trevoux kl 1 40 — 44 23—31 — 11—18 verder resp eersteen tweede soort pruimen czarprulm 42—85 25—50 Elderse blauwe 52—57 21—33 dubb boerenwitte 29—53 20—28 enk boe renwitte 30—48 — Ontario 43—83 28—46 reine Claude d'AIthan 30—52 — reine Claude Conducta 26—53 18—27 reine Clau de d'Ouillins 24—57 16—37 reine Victoria 45—79 — Washington 23—49 15—25 wl]n pruim 69—114 48—75 bramen per doos je van 250 gr 18—40 16—21 bramen 60—96 — frambozen per doosje van 250 gr 81—97 2S — 46 abrikozen 91—125 79—90 aardbeien per doosje van 250 gr 61—7723—62 rode bessen per doosje van 260 gr 26—40 21—25 rode bessen 61—116 — groenten augurken fijn 100 middel 44—83 grot 19—53 Komkommers groene p st 10—16 4—12 idem witte p st 32 20 prin cesse boon 36—100 15—37 rode kool p st 13—14 — savole kool p st 11—13 snij boon 31—72 9—40 sla p krop 13—15 5—7 tomaten 23—37 11—27 uien 15—16 — wor telen per bosje 15—16 — 16—17 aardap pelen grote 10—15 drieling 8—10 Allesin cents per kilo tenzij anders vermeld Mr dr Schrijvers kandidaat voor E.E.G.'Comité Voor de vervulling van de tussen tijdse vacature in het economisch en sociaal comité van de Europese Eco nomische Gemeenschap zal de rege ring als eerste kandidaat voordragen mr dr A F H C Schrijvers uit Voorburg Minister Andriessen ec zaken heeft dit meegedeeld in ant woord op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid de heer Van den Heuvel KVP In zijn antwoord zegt minister An driessen onder meer dat in beginsel de regering niet afwijkt van het ad vies van de SER tenzij haar blijkt dat door gevolg te geven aan het ad vies de belangen van het bedrijfsle ven of een of meer sectoren hiervan onvoldoende tot hun recht zouden komen De regering meent dat zulks het geval zou zijn indien het midden en kleinbedrijf thans niet in het ESC zouden worden vertegenwoordigd Aangezien het standpunt van de re gering in deze ongewijzigd is geble ven meent zij thans van het advies van de SER te moeten afwijken Mr dr Schrijvers kan geacht wor den het midden - en kleinbedrijf te vertegenwoordigen aldus de minis ter Hij is directeur van de N.V Bouwkas Rohyp te Rotterdam en wet houder van de gemeente Voorburg Twentse Finishing combinatie De Koninklijke Stoomblekerij NV Nijverdal finish-afdeling van Ko ninklijke Textielfabrieken Nijverdal Ten Cate NV de Koninklijke Twentse Stoomblekerij NV Goor en de Nederlandsche Stoombleekerij NV Nijverdal maken deze oprichting be kend van de Twentse Finishing Com binatie NV Deze vennootschap zal in het vervolg in opdracht van ge noemde bedrijven de acquisitie van bleek - verf druk - en finish op-drachten voornamelijk in het buiten land verzorgen Zij kiest domicilie ten kantore van de Koninklijke Twentse Stoomblekerij Terwijl vroeger elk der onderte kenaars slechts orders kon aanvaar den welke binnen de mogelijkheden van haar eigen technische outillage lagen zal de combinatie kunnen be schikken over de gezamenlijke pro duktie-faciliteiten van de drie bedrij ven waardoor de uitvoering van veredelingsopdrachten van de mees ' uiteenlopende aard is verzekerd 
20 ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 UTRECHTSCH NIEUWSBLAD l;x-..JJrSCH NIEUWSI HOUTEN Te koop GROOT WOONHUIS bij Provincialeweg in het centrum ruim uitzicht bev beneden 4 grote ka mers keuken toilet bo ven 3 slaapkamers en zolderruimte Koopsom f 38.500 — k.k Makelaarskantoor OVERMANS Amerikalaan 192 Utrecht tel 80327 83558 KLEINTJES tol 16 woorde.-i I Z.2S elk woord meet 15 et KANARIES zebravinken en Agaporniden Merelstr 35 tel 13617 Te koop gevr in Utrecht of omgeving WOONBOOT met ligplaats Br no 1-2782 bur UN Te koop gevr gehele oJ ge deeltelijke INBOEDELS meu bels zolder kelder - en wln feelopruimlngen en verder wat maar verkoopbaar Is Lange Smeestraat 31 telef 22301 Voor OUDE METALEN en af valprodukten betalen wij u ex tra hoge prijs Fa J van Buu ren en Zonen Groot - en klein handel Krommerijnstr 2 hoek Notebomenlaan Telef 13391 - Kapteyn geeft de HOOGSTE WAARDE voor uw oud papier lompen en metalen oud ijzer Topprijzen Kromme Rijn 13 telet 16305 na 6 uur 23094 JOOP DE LOR Erkend hande laar In gebruilïte partijen er ongeregelde goederen enz enz Koopt alles op elk gebied o.a antiek en Inboedels ook van emigranten Zolder kelder - en winkelopruimingen machines gereedschappen en slopingen De hoogste waarde geeft alleen Joop de Lor Haverstr do 40 telel 25627 BLADMUZIEK literatuur ma nuscripten Muziel^antiquariaal Joachimsthal Nobelstraat 29 Utrecht Telef 030 - 25874 TE HUUR AANGEBODEN Diverse gemeub KAMERS aan geboden Hamburgerstraat 1 Verhuur van TENTEN en alle andere kampeerartikelen Ook imperials „ Edek " Rtjnhuizen laan 21 Utrecht Telel 80898 ZALEN voor vergaderingen bruiloften en partijen Café De Kampioen Jutfaseweg 219 ütr Telef 82872 Te huur aangeb voor econo misch aan Utrecht gebondeneruime 4~kamer keuken balconETAGEWONING Huurder moet een koophuis behoeft niet leeg te komen in utrecht of elders aan te bieden heb ben Br no 1-3008 bur UN bur UN Aangeb voor heer of dame 50 tot 60 jaar een gemeub ZIT SLAAPKAMER koud en warm water bij dame alleen ƒ 65 p maand Telef 26334 of br no 1-2624 bur UN Te huur per 1 sept moderne gestoff ZIT-SLAAPKAMEB met C.V te De Bilt Telef 030 - 62330 Gestoff ETAGE voor rustige dame alleen b.b.h.h f 150 per mnd Br no 1-2812 bur UN Te huur in Oog in Al 2e etage gestoff ZIT en SLAAPKA MER en keukentje ged gem huur ƒ 100 per mnd exclusief gas en licht Br no 1-2829 bur UN of telef 30962 na 6 uur Voor recepties diners familie partijen en vergaderingen heb ben wij mooie ZALEN beschik baar tot plm 350 personen Nieuwe Gracht 49 telef 10301 of 11221 Wij hebben direct KAMERS beschikbaar voor keurige da mes of heren of echtparen Bu reau Contact " Biltstraat 81bis ZIT-SLAAPKAMER gezocht door 2e jaars studente te Utrecht Brieven onder nr 1 3016 bur UN Gfevr droge BERGZOLDER voor het opbergen van meubi lair in Utrecht ol omgeving Vloeroppervlakte 100 t.m 200 m2 P J Elberts en Zn v Humboldtstraat 47 tel 12060 Utrecht Keurig meisje vraagt gemeub KAMER hoge huur geen be zwaar Telef 16881 Jong academicus zoekt gestoff ZIT-SLAAPKAMER in Utrecht of omgeving Br no 1-2757 bur UN Rustig heer vijftiger b.b.h.h vr voor 1 sept ZIT-SLAAP KAMER liefst met cv en ge bruik van douche Br met prijsopg no 1-2607 bur UN DE BlUT AMSTERDAM MOLENSCHOT(N.-Br HEEFT TOCH DE MOOISTE KEUS SINDS 1930 HET VERTIiOUVi^>E ADRES Mercedes 190 D 1964 ƒ 12.950 2 Chevrolets Bel-Air 1962-1963 met radio enz vanaf ƒ 8.750 Chevrolet Chevy II 1962 m radio enz ƒ 8.450 Mercedes 220 S 1961 ƒ 8.950 Volvo Amazone B 18 ' 63 m radio ƒ 8.650 2 Peugeot's 404 1962 — 1963 vanai ƒ 6.350 2 Peugeot's 403 1961 vanaf ƒ 3.650 Citroen Ideal 19 1962 m schuifdak enz f 4.950 2 Citroën's 2 C.V als nieuw 1963 è ƒ 3.450 Chrysler Valiant 1961 _ ƒ 5.950 a DJC.W.'s Junior de Luxe r 11 en P 12 ' 63-'64 vanaf ƒ 4.650 2 B.M.W.'s de luxe 1962 - 1963 vanaf ƒ 3.8501 Ford Corvatr ' 64 metradio enz ƒ 6.650 Ford's Taunus 17 MStationcar 1961—1963 vanaf ƒ 5.450 Ford's Taunus 17 Msuper 1962—1963 2 en 4-deurs met radioenz vanaf ƒ 4.950 2 Ford's Cortina 1963 en 1964 vanaf ƒ 4.450 Ford Taunus 12 M Sta tioncar 1963 ƒ 5.350 Ford Taunus 12 M TS 1963 ƒ 5.650 3 Ford's AngUa 1961—1963 met radio vanaf ƒ 3.450 Austin A 40 " 62 ƒ 3.750 Austin Seven Station car 1962 ' 63 ƒ 3.950 2 Austin's Seven 1961 — 1963 vanaf ƒ 3.250 Opel Kapitan de Luxe1962—1963 met stuur bekrachtiging radio enz vanaf ƒ 8.250 2 Opels Rekord 1963 — 1964 m schuifdak enz vanaf ƒ 6.250 2 Opels Caravan 1700 62 vanaf ƒ 5.250 6 Opels Rekord 1500 en 1700 1961-1963 van af ƒ 4.250 2 Opels Kadett 1963—1964 vanaf ƒ 4.650 Flat 2300 Stationcar 1962 ƒ 7.950 Fiat 2300 1962 ƒ 6.950 Fiat 1500 Stationcar 1963 ƒ 6.750 3 Fiat's Spider 1200,1961 1963 met radio vanaf ƒ 5.950 11 Flat's 1300 1500 1800 2300 1961-1964 met schuifdak vanaf ƒ 4.550 Flat Urania ' 63 ƒ 4.350 8 Fiat's 500 600 750 1100 en Giardlniera 61-'64 vanaf ƒ 2.250 Fiat 500 Blanchlna Sport ƒ 3.250 Saab 1961 ƒ 4.450 Simca's 1300 de Luxe'63 ' 64 vanaf ƒ 5.950 Simca's 1000 ' 62-64 vanaf ƒ 3.950 Volkswagen 1500 S 1964 ƒ 5.950 Volksw 1500 Variant 1962 ƒ 5.750 6 Volkswagens ' 61-'64 vanaf ƒ 2.950 Renault R 8 ' 63 ƒ 4.750 4 Renault's 4L super comfort 1963 vanaf ƒ 3.250 4 Renault's Dauphlne 1961—1963 vanaf ƒ 2.750 Renault Gordinl 1963 ƒ 3.9502 Daffodils 1962-1963 vanaf ƒ 3.450 BiKOOP SINANdËKING - GARANTIE INRUILEN VBBKOOP AMSIERDAM Havenstraat 12 bij Haarlemmer - meerscaUou telefoon 030 72 08 40 DE BILT imksweg Utrecht-De BUt tel 030 G 04 09 MOUSNSCHOI Rijksweg Breda-GUzeiUen tele foon 01601 224 A.^WJB en K.N.A.C.-keiir ^ toeeestaan Lid B.O.VJIl.G Tevaie te koop inruilauto's in de goedkopere prijsklasse Geopend 8.30 tot 22.00 uur Zondags 12.00 tot 17.00 uur SERVICE-STATIONS AMSTERDAM Havenstraat 12 telef 020 72 08 40 UTRECHT ' s-Gravesandestraat 25 tel 030 2 4138 MOI 7 Kiel n Svendbora 
JJl'SCH NIEUWSBLAD 21 22.00 Nws 23.30 Jazzmui 23.55-24.00 Nws MAANDAG 10 AUGUSTUS HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nwi 7.10 Ochtendgym 7.20 Kinderkoor 7.35 Lichte gram 8.00 Nws 8.15 Amuse menlsmuz gr 9.00 Ochtendgym 9.10 De groenteman 9.15 Klass gram 9.35 Waterst 9.40 Morgenw 10.00 Lichte gr 11.00 Nws 11.02 Gastenmiddag 12.25 Draaiorgelmuz gr 12.30 Meded tb.v land - en tuinb 12.33 Voor ons platte land 12.40 Licht instrumentaal ensemble m zangsoliste 13.00 Nws 13.15 Meded eventueel act of gram 13.25 BeiU'sber 13.30 Rigioletto opera gr 16.00 Nws 16.02 Logboek 1929 documentair progr herh van 13 december ' 59 16.45 Lich te gram HILVERSUM n — NCRV 7.00 Nws 7.10 Dagopening 7.20 Lichte gram 7.45 Vandaag radiolo-ant 8.00 Nws 8.15 Ge - MOORD OP MAJORCA lezing 19.30 Bariton en orgel moderne muz 20.00 Nws 20.08 Over leven en samenleven KRO 20.15 Moderne muz gr 21.00 Bekendmaking van de prijs winnaars van de Pleister Actie 21.05 Reisoogst zwerftochten door gedroomde en werkelijke werelden 21.25 Annie get your gun musical opn 22.25 Boelc bespr 22.30 Nws 22.40 Avondgeb 22.50 Discoparade gr 23.20 Lichte gram 23.55 24.00 Nws ENGELAND BBC LIGHT FBOGB 12.00 Verzoekprogr 13.30 Lichte muz 14.00 Lichte muz 14.30 One Man's meat 13.00 Filmkron 16.00 Hoogtepunten uit de Top Twenty en de beste nieuwe gr 17.00 Interviews en gr 17.50 Rep v d Europese kampioenschappen te Amster dam 18.00 Liedjes 18.30 ' Orkestmuz 19.30 Nws 19.35 Lichte orkestmuz 20.30 Jodsd samenzang 21.00 Hoorspelen 21.30 Amusementsprogr 22.00 aevar muz Om 22.30 Nws 23.15 Lichte muz BRUSSEL 12.00 Nws 12.05 Gram 12.15 Gevar muz progr 12.55 Programma-overzicht 13.00 Nws en weerber 13.20 V d sol daten 14.00 Nws 14.03 Opera - en Bel Canto-concert Om 15.50 16.00 17.00 18.00 18.23 19.00 20.00 20.55 en in aan sluiting met het nieuws van 22.00 Ber V d automobilisten 15.30 Gevar progr Om 17.00 en 18.00 Nws 18.30 Kath uitz 19.00 Nws en weerber 19.30 Amusementsprogr 21.00 Lichte muziek Het Bantoe-kind de naamgeving verricht Heel vaak worden de grootouders of andere familie leden vernoemd Maar ook gebeurtenissen die plaats vonden omstreeks de tijd van de geboorte of bepaalde wensen die ten opzichte van het kind worden gekoesterd kunnen de naam van het kind bepalen Voorbeelden zijn namen zoals Tranen Vreugde Schoonheid Geluk enz Een zeer merk waardige gewoonte kennen de Venda ^ die wonen aan weerszijden van de Limpopo rivier in het grensgebied van Zuid Rhodesië en de Republiek Zuid Afrika Is de voorafgaande geboorte niet normaal verlopen dan krijgt het volgende kind vaak een onnette naam om hem of haar tegen de boze invloed van tovenaars te beschermen Daar lopen kinderen rond met namen als Hond Aap Uitwerpsel Kadaver Op latere leeftijd wordt zulk een min der nette naam als regel door een andere vervangen en de PETTENJACHT „ Verbeuzel de öjd niet met uw praatjes " ant woordde Joris koel Ga maar met de professor mee Ge wlldet deze inbraak immers op UW ma nier regelen ' Dat moogt ge zonder mijn hulp " Hij keerde Panda de rug toe en stak haastig een papier in zijn zak dat hij de geleerde bij het be kloppen had ontfutseld Het was de Inbraalcvergun ning KÖELKASt^LIËBHÈRRf \ ïi/!M f fe.'stmet ' ih ie mtelkn dat demoéme cooche -^ IkialJeeen fan -^^ ^ tastkch laar tuiten ïm v'mmliiÉeidMruiHinaal^t m j mbeeldm n ^^ elektroifika^^r^enêclteilfundef ' Wi—^erpt daarin een kan &^\ den(/e/mer!fn _ \^)^ mtiienmdait Area p 6 Aden n Suez ^ Avedrccht 7 v Kharg n Yokohama Barendrechl 6 130 m WZW Kreta Burl S Watson p 6 ds Azoren Caltex Arnhem p 6 Daedalus rif Caltex Eindhoven 6 240 m O Zan zibar Caltex Lelden 6 630 m NO Ssychet len Caltex Nederland f t.h.v Port Sudan Cities Service Valley Forga 7 350 m NO Singapore Caitex Tha Hagus 6 v Venetii n Malta Crania 6 460 m NO Bermuda Doelwijk 6 65 m ONO Tunis Elisabeth Broers 7 ta Calcutta Esso Amsterdam 6 200 m N Mona Passage Esso Den Haag 6 100 m W Krata Esso Rotterdam p 7 Albany Forest Town 6 290 m W Casablanca Gulf Hansa 6 330 m ONO Aden Gulf Hollander 6 180 m OZO Port Sudan Gulf Italian 6 110 m NW Lissabon Gulf Swede 6 150 m N Benghazi Kaap Hoorn 6 525 m W Azoren Kabylia 6 390 m ONO Belem Keizerswaard 6 145 m ZO Cab « Blanco Kelletia 7 ts Eastham Kenia 6 v Hamburg ta Kopenhagan Kermia 6 100 m OZO Kaap Bon Khasiella 9 te Perth Amboy verw Koratia 6 300 m N Curacao Korenia p 6 Kuria Muria Koningswaard 6500 m WZW Oues - sant Kopionella 3 ts Singapore Kossmatella 8 te Avonmouth Kylix 3 V Londen ta Stantow Mohamad Reza Shah 7 v Kwïnani n Mena Munttoren 7 v Brest t « Trinidad Naess Commander 6 120 m O Raa Fartak Ondina p 6 Gibraltar 10 ta Port Said verwacht Onoba 6 160 m WZW Ras Fartak P G Thulln 6 480 m ZO Cuba Philina p 6 Muscat n Mena Purmerend 6 80 m ZW Madeira Reza Shah the Great 7 te Ostermoor Senegal 7 150 m ONO Madeira Sepia 6 v Banias n Rotterdam Tamara 5 v Melbourne n Mena Viana 6 v Port Said n Gibraltar VIdena p 6 Aden 15 te Ravenna verwacht Vitrea 6 v Port Said n Gothenburg W Alton Jones 7 ta Ras Tenura Zafra 7 te Jebel cl Dhanna Zaria 6 75 m W Little Quoin Zeesleepvaart Clyde p 5 Llzardhead n 7 Mississippi 6 ter hoogte Perim bezigmet de berging van ds Liberiaan t » „ Inttgrity " j Ursa Minor 8 ta Antwerpen Utrecht verm 8 v Singapore naar Djakarta Van Brakel 6 v GefIe n Patenlemi Van Heemskerck 6 ts Hongkong Van Linschoten 7 170 m N Mozam bique Vanessa 6 ta Hamina Vechtstroom 7 te Amsterdam Velox 4 v Hamina n Grangemouth Vera p 6 Kiel n Karlskrona Veritas 6 v Leith n 7 Vesta S p 6 Texel n Rouaan Victress 6 te Antwerpen Viscount 6 v Duinkerken ta Goole Vivat 4 V Londen n Dieppe Viiestroom 6 te Amsterdam Volharding 4 v Napels n Casablanca Waiwerang 9 te Surabaya verwacht Walenburgh 6 te Vesteras Wartena p 7 Kiel n Lulea Waterland p 6 de Casquets Wegro 7 v Kopenhagen te Huil Westerdok 7 v R'dam n Liverpool Westland 7 te Rotterdam Westland Producer 7 te Sheerness Westropa 3 v Felixstowa te Dakar Wexford 6 v Zaandam n Rochester Whitsun 6 v Londen te Antwerpen Wiebold Böhmer 5 te Genua Wieldrecht 6 v Nev/castle NSW tl Chittagong Wilca 7 te Middlesbro Willem Ruya p 6 Bona ultreli Willemstad 6 v Amsterdam n Cowes Willi Böhmer p 7 P Galero Wilpo p 6 Kiel n Ostrand Wim 2 7 te Treguier Witmarsum 7 te Antwerpen Wodan 6 v Amsterdam te Rotterdam Woensdrecht 6 v Glasgow n Port Churchill Wolanda 6 ts Amsterdam Woltersum 6 360 m ZO Kaap Race Wonorato 6 v Hongkong te Kobe Wonosobo 6 900 m ONO Bermuda Wuta 6 te Winschoten Wijmers p 7 Borkum n Shoreham Ysel 7 v Nordenham te Rotterdam Ysselborg 6 te Rotterdam Yselhaven 6 v Casablanca n LeIxoes Zaanborg 6 v Kopenhagen n 7 Zaanland 6 350 m ZW Kanarische eilanden Zaanstroom 6 ts Amsterdam Zanzibar 6 te Rotterdam Zeester 6 te Catania Zeevaart 5 te Londen Zevenbergen 8 te Odense ^ •_* Zonnekerk 6 140 m O Madeira Zuidpool 7 te Vlaardingen Zus p 6 Gibraltar n Honfleur Zwerver 5 ts Londsn Tank vaart Batavier p 7 Brunsbuttel n Engeland Batavier 1 7 te Rotterdam Batavier 3 7 te Amsterdam Batjan 7 120 m O Massawati Batu e 380 m ZW Freetown Bawean 6 50 m ZW Cape Ray Beninkust 7 te Rotterdam Bennekom 7 v Amsterdam n West - Indië Beppie 7 te Delfzijl Bernard John p 7 Finisterre Bernina 6 v Londen n Treport Beursplein 5 te Londen Beta 6 v St Malo te Dordrtcht Beyerland 7 v Gods n Harlingen Bianca 7 te Bastïa Billlton 7 te New Orleans Boezemsingel 7 te Maassluis Bonaire p 6 Terschelling n Struer Borelly 6 te IJmuiden Borneo 6 v Suez te AqabR Bosco 6 V Gent n Belfast Bothniaborg 4 v Hamina n Newport Bovenkerk 6 1200 m OZO Seychel len Bram p 5 Lizard n Gloucesttr Breda 6 240 m WZW Scïlly elL Sreezand p 6 Goeree n Onegs Brinio 6 v Domsjo n Brittenburgh 7 v Aberdeen n R'dim Calvyn p 6 Kiel n Domsjo Camerounkust 6 100 m N Finisterre Capella 8 ta Rotterdam Garavelle 6 te MantylüOTO Carmen p 5 Lizard n Bristol Caroline p 6 Sandettie LS Castor 6 v Cristobal n Port Limon Castor K 7 te Rotterdam Catharina 5 v Londen n Cawi Gent-Randers p 7 Kiel Celebes K 4 te Londen Ceres 7 v Kingston n P Cortez Charts 6 v Maracaibo n La Gualra Chiron 6 550 m ZW Azoren Citadel p 7 Texel n Lubeck Clothilda M 7 te Amsterdam Coenraad K p 7 Kiel n Mantyluoto Corn Houtman 7 te Rotterdam Corona 5 v Londen n Corrie Broere 7 v Dordrecht n Grangemouth Crescendo 6 te Stadersand David 6 v Sheerness te Ostendt Deborah 4 te Ipswich Delft 6 v Houston n New Orleans Deo Gloria 4 v Bilbao n Pasajes Despatch 5 te Londen Diemerdyk 6 540 m OZO Bermuda Dietert 6 v Halden te Truro Oiligentia 7 te Horsoy Dina 5 te Immlngham Dinteldyk 7 v Hamburg te Lenden Diana V 7 te Amsterdam Diogenes 6 550 m NO Guadeloupe Dita Smits 2 3 v Alicante naar Barcelona Dongeborg 6 te VIvstavarf Dongedyk 6 160 m NO Azoren Drente 7 v Beyroeth t « Port Said Drentt 6 v Lugnvik t « Zaandam Abida 6 v Ardrossan n Oldkilpatrick Acila 6 v Djakarta n Saigon Acteon 6 300 m N Barbados Ameland 6 200 m ONO Rio Granda Anco Spray 6 480 m NW Azoran I NIEUWSBLAD Dedrijf „ DE LUIFEL " ¦ 36 telef 17605 Ver transporten kamer en pianovervoer fhaal - en besteldienst * prijzen igeHONDENVERZOR-lilet maken in elk ge del Beliandeling vol raak Mevr V Rooyen ieuwstraat 35 telel 3 en voordelig STEN C met snelle lever n Hennink Moderneiriehtins Nachteeaal telef 14764 iw VERZEKERINOEN ' lering van auto mo romfiets - ass - kantoor Paauw vleutenseweg lUrecht TPief 3.'!550 ïs voor betrouwbareSCOOTEK MOTOR FINANCIEKING Isis Fa G C Wester Zn BeKünekade 9 te Tel 16953 7.[Nf;FN en transpor jbeiopsiae pianover 1 de Paauw voorheen 1st Tolsteegslngel 14 1R5 r.aan van Char tetef 42239 5r weer onze bekendeOLFILMS M per St ii Fotobureau ' t Sticht » 15 Utrecht ¦ REPARATIE meube rekken Enorme keuze Vooruit prysopgave ïrvaring Van Basten'8 jedrtlf Pteter Nieuw st 25 Tulnwtik Tclet I 50 per week Ad Ver gedipl HORI.OGER 3de 16 telef 25374 Alle merkhorloges op ter - ling 1 ir schriftelijke Geen rente geen kos - ^ kkoekklokken pendu - den ringen Vanaf 1 2 k ENTE van uw spaar r veilige belegging in S van de N.v Souw ed Gemeenten Inllch Dij de penningmeester gemeente Utrecht de P A Bakker Prinses aan 5 9 telef 42688 I.n.l.IPUT het Idealegre plastic slipie voor uiers OTO-AMATEURS Ver zelf Dan op papier vanf 100 vel 7x10 f 3 50:9x14 f 6.50 2 roUtlms 2.50 Predikherenkerk telef 24024 nsvi.ug keurig te illedig chemische relnl y-cleaning en vlinder nodelpersen Stomerij m Amsterd straatweg f 40504 ü belt wü ko - le herinnering herleeftvanneer wij uw oude;er als nieuw maken,én adres FOTO VAN:ETnE Voorstraat 54 Telef 18230 TIJN dames - en tie ' maker Tevens repare ïren en moderniseren at 22 iz1N(;en en wonlng tig Wij verhuizen u en n tevens uw woning vrijblijvend prijsopgaaf iet volle garantie P J en Zn v Humboldt 17 telef 12060 en telef ' HEKEN tot 90 Vt meter ievensverz Alle aan en zijn vrijblijvend en3S Inllchüngen bij Hy ïnbur Universeel ' Joh,iweg 132 Hilversum Tel 43474 na 17 uur en za 17976 DETECTIVE I beroep » srdienste Gratis Inlich - over schrift opleidingliliere Recherche Nweweg 352 a Rotterdam,nm 33300 ^^ IIZINÜEN Meubeltrans - blnnen - en buitenland sats voor inboedels Fa 7 d Lee en Co kantoor Nieuwstraat 93-95 telef m BABY-WAS 3 keer ïek gehaald en gebracht Der week De Lairesse 151 Amsterdam Telef 23939 Astroloog-Occultist hting over uw lot en le iscreet elk advies Spr - - 9 behalve woensdags terdags 2 6 uur Obrecht 48 Utrecht Telef 24018 ANTIEVERBtIJVEN NTIE VOOR IEDEREEN Oostenrijk Spanje rland 10 dagen vanaf Alleen bij reisbureau Mariastraat 30 telef UWELIJKEN ENZ 53 jaar behoorlijke po zoekt KENNISMAKING ame weduwe of geschei rouw met 1 of 2 kinde ïen bezwaar Prot Gods Br no 3-271 bijkantoor e Dorpsstraat 36 Zeist 41 jaar oud geseheiden,zoekt KENNISMAKINGieve vrouw tot 40 jaar,met woning Br no bur UN 39 jaar academicus lei positie zoekt KENNIS NG met vrouw lief ka ¦ en goede ontwikkeling tingen bij het bekende liscrete huwelijksbureau - national " Derk Wigger 9 Ede Telef 8380 - 9547 70 jr P.G gezond en financieel onafhankelijk,KENNISMAKING metweduwe event huishoud [ intern tot 65 jaar tereking eenzaamheid enrider steun Br no 1-2867 UN ^ 2 lieve vrouw tot 35 jaar enniSMAKEN met heer icus gescheiden 40 jaar eren geen bezwaar Gaar r no 1-2844 bur UN SN USCH AP-H U WBi-IJK adressen Elke religie en d Gratis Inl bij Corr,ConUct Postbus ON 128 rdam e Zwitserse Oostenrijkse,ndse vrlenddnnien wen - BEIEFWISSELING enz,itingen gratisi Wereld er Box 6057 Rotterdam 010 - 33300 ^ ELIJK Allen die in ' n op gemeende kennismakingerwezenlijking van hun>te levensideaal zien wor apgeroepen toe te tredenie reeds vele jaren be de 10 samenwerkende on rouwelijke leiding staande ale afdelingen voor ge - 3 midden - werkende - enmstand alsmede voor alleifsrichtingen Tevens voorïlul en voor heren die -- luwelijk ais doel — üi hunlerloze gezin een huls ster zoeken Vraagt gege»Nederlands Bemlddelings ¦ um Hoofdadministratie,lUS 6037 Amsterdam Ont*kantoor te Utrecht Har'traat 20 bis Dagelijks 2-8 zaterdag en zondag Des ' tist huisbezoek eman 25 jr N.H zoekt i deze onsympathieke weg NISMAKING met n«t 6C meisje van 20-24 jaar Utrecht of omgeving Br foto's op erewoord retour 1 2633 bur UN UJ door Paul Tahori Het waren de muilezels die hen redcJen Geen won der dat Janet hen de wijste van alle viervoetige lie ren noemde Een van de dieren liet een langgerekt klagend iüii aaaaaa horen dat direkt door de ander werd beantwoord Stephen schrikte op opende zijn ogen en draaide zijn hoofd om om over de lading zakken heen te kijken naar de voor hen liggende weg Ze waren genaderd bij een bocht in de weg die nu steeg zodat de ezels langzamer waren gaan lopen Hun kreet was blijkbaar als protest bedoeld tegen de extra last die ze naar boven moesten sjouwen Boven aan de weg verscheen een man van de burgerwacht Hij zwaaide met zijn armen doch dit ging totaal verloren voor de slapende oude man Stephen porde Janet wakker Ze ontwaakte meteen en keek hem aan met een slaperig gezicht waarin de ogen heel groot stonden Vijand in zicht " fluisterde hij We moeten eraf springen Houd de kar tussen jezelf en hem " Ze knikte De ezels liepen nu heel langzaam Het was niet moeilijk zich op de stoffige weg te laten vallen De wagen reed verder Ze wachtten tot deze bijna de top van de heuvel had bereikt Toen lieten ze zich in de berm rollen Daar bleven ze wachten scherp luisterend Eerst hoorden ze niets maar toen brulde de wacht — die nog van twee anderen ver gezeld bleek te zijn Waar komt u vandaan " De oude man mompelde iets dat ze niet konden verstaan Waar komt u vandaan " herhaalde de wacht wiens longen bijna barstten Vreemd dacht Stephen met een grijns hoe iemand zo plotseling doof kon worden La Torre " schreeuwde de man van de burger wacht De oude man knikte Hij stond naast zijn wagen en hield de teugels om zijn pols geslagen De twee ezels wachtten met hangende koppen Hun staarten zwaaiden heen en weer in eenzelfde ritme Heb je ook twee mensen op de weg gezien Een man en een vrouw " De wacht wees op zichzelf en tekende toen de vormen van een vrouw in de lucht Koeien " vroeg de oude man „ Zoekt u naar koeien " De wacht keerde zich tot zijn collega's Hij was zo gewend te scht-eeuwen dat Stephen en Janet hem ook nu nog konden verstaan Het is een oude idioot Het heeft geen zin hem te ondervragen " Er kwam een zachter uitgesproken antwoord Toen wees de wacht dat de man weer op zijn zitplaats kon klimmen Als het een gestolen koe is " bleef de oude boer volhouden zou ik er graag meer van willen weten Ik ben er zelf een paar kwijt geraakt zes jaar ge leden " Het gaat niet om een koe Het gaat om twee mensen een man en een vrouw Gevaarlijke mis dadigers " De oude man sloeg een kruis De heilige Jozef behoede ons " zei hij hardop „ Maar als het zulke gevaarlijke misdadigers zijn waarom zouden ze dan op mijn wagen rijden " De mannen van de burgerwacht namen niet de moei te hem antwoord te geven Ze draaiden zich om en de oude man klakte met zijn tong waarop de ezels eerst wat onwillig weer verder gingen Spoedig waren kar en ezels achter de heuvel verdwenen Vooruit " zei Stephen tegen Janet Misschien kun nen we hem nog inhalen " „ Maar " Htj heeft voor óns plezier gelogen " legde Bar rett uit „ Dat betekent dat hij een bondgenoot is " Voor ze nog verdere tegenwerpingen kon maken greep hü haar hand Ze bleven in de berm lopen waar ze nog enige beschutting hadden en haastten zich de heuvel over Ze zagen nog juist de mannen van de burgerwacht met hun kleine auto in een stofwolk een zijweg in rijden Honderd meter voor hen uit Advertentie Süske en Wiske Posities Nederlandse sehepeii Aagiekerk verm 8 v Shanghai n Philippijnen Achilles 6 70 m WZW Azoren Adara 6 v Parana n B Aires Adara v d V 5 te Kolding Adm Nelson 6 te Trevor Admiralengracht 6 50 m N Harstad Adonis p 6 Cap Haitien n Port au Prince Advent 6 v Vargo te Brest Agamemnon 6 275 m W Landsend Ahoy 6 V Delfzijl te Vivstavarf Aiglon p 6 Wight n Brest Alamak 6 300 m NO Socotri Albert V 7 te St Malo Alblasserdyk 6 380 m W i.andsend AIca 8 te Kingston Alcetas p 6 Tanger a Leixoes Alcor 6 125 m NO Massawah Alcyone 5 Ie Manchester Aldabi 7 100 m ZW Ouessant Alderd L 5 v Bristol n Cork Alert 6 v Amsterdam n Hamburg Algorafa 7 te Antv/erpen Alhena 6 v Vïtoria n Salvador Ali p 7 Brunsbuttel n Zwolle Alkes 6 110 m W Gibraltar Almkerk 6 v Avonmouth te Antw Amsteldyk 6 te San Francisco Amerskerk 6 v Port Said n Penang Ampenan 6 v Amsterdam n Lissabon Amstelland 6 v B Aires n Santos Amstelmeer 7 750 m W Cape Mala Amstelmolen 6 te Dakar Amyntas p 6 Finisterre n Rotterdam Andyk 5 te Savannah Anna Henny 6 te Londen Anna Broere 7 te Dordrecht Anne Herfurth p 7 de Casquetï AnniB G 5 v Sornaes n Antilope 4 v Goole n Bideford Archimedes 6 100 m ZW Landsend Arctic 6 540 m NO St Helena Ardito 7 te Antwerpen Arendskerk verm 7 v Biemerhaven n Hamburg Ares 7 v Lissabon te Havre Argos 6 v Rhodos n Tel Aviv Argus p 6 Brunsbuttel n Terfaorg Anstoteics 7 te Valparaiso Arkeldyk 7 870 m W Cocos ell Arneb 6 60 m N Kaap Wrath Arneborg 7 te Delfzijl Arnhem 5 te Genua Arnoudspolder 7 te Oporto Arran p 6 IJmuiden n Cork Aspera 5 v Mantyluoto n Asterope p 6 Ouessant uitreis Asuncion 7 te New / York Atlantic 7 v IJmuiden te Londen Atlas 6 V Catania n Algiers Audacia 6 te Highbridge Avenir 6 v Wismar te Stockton Averdyk 6 te Mombasa Ba 7 V Hamburg te Schiedam Baltic 7 V Antw te Rotterdam Binks y 7 Kiel n Svendborg ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1964 HBOEMAVOND HILVERSUM I — VA«A 18.00 Nws en liclite gram 18.20 Lichte gram 18.50 Verslag van liet 49e Wereld Esperanto Congres te Den Haag 19.00 V d teen agers 20.00 Nws 20.05 Disco-Festival 21.00 Socialistisch commentaar 21.15 stereofonische uitz Tango-rumba-ork met zangsoi 21.45 Een kwestie van la tijn hoorsp Iierhaling van 3 januari 1962 22.03 Gitaarsp 22.15 Zang met in strumentale begeleiding liclite muz 22.30 Nws 22.40 Balans actuele kroniek 23.00 Zij die van de zon leven 23.30 Licli te gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n — KRO 18.00 Popu laire gram 18.30 Kinderkoor 18.50 Lichtbaken lez 19.00 Nws 19.10 Actua liteiten 19.22 Europese roeikampioen schappen dames te A'dam reportage 19.30 Popul klass 20.30 Raaien maar muzikaal spelletje 21.30 Causerie over Ethiopië 21.40 Gram 21.45 Lichte gram 22.15 Wereldoorlog I documentair progr 22.30 Nws 22.40 Het schip op de helling balans en bestek van het 2e Va ticaanse Concilie 2 22.55 Kerkorgel concert 23.30 Mod planomuz 23.55 24.00 Nieuws ZOXD.4G 9 AUGUSTUS HILVERSUM 1 — VARA 8.00 Nws postduivenber en strijdlied 8.18 Weer of geen weer 9,45 Geestelijk leven toe spraak IKOR 10.00 Gram 10.05 Boek bespr 10.20 Gram 10.30 Nederl Herv kerkdienst 11.30 Vraag en antwoord 11.40 Gram 11.45 De kerk In de spiegel van de pers 12.00 Kerk en cultuur AVRO 12.30 Licht orkest 13.00 Nws daarna eventueel duivenber 13.07 De toestand Sn de wereld lezing 13.17 Meded of gram 13.20 Carrousel 14.15 Radio kamerork en Idein omroepkoor met zangsolisten klass gewijde muz 15.40 Boekbespr 15.50 Stereof nitz Klass gram 16.30 Sportrevue 17.00 Dansork met zangsolisten VARA 17.30 V d jeugd 17.50 Nws en sportuitsl 18.05 Sportjournaal 18.30 Licht ensem ble stereof nitz 19.00 De kleine vossen gesprek 19.30 Klass piano muz AVRO 20.00 Nws 20.05 Operette fragm gr 21.05 Kijk nou es even cabaretprogr 21.25 Klass gram 22.05 Licht instrument kwartet 22.30 Nws 22.40 Act 22.55 Lichte gram 23.55-24.00 Nws HILVERSUM n — NCRV 8.00 Nws en weeroverz 8.15 Geestelijke liederen gr 8.30 Morgenwijding 9.00 De Pla tebijbel 9.45 Nws en waterstanden KRO 10.00 Hoogmis 11.15 Kamerork idass muz 11.30 Zuidamerikaanse lie deren 12.00 In het land van de dichter lezing 10 12.20 Licht ens 12.45 Liede ren gr 13.00 Nws 13.10 Lichte gram 13.30 Militair ork en Idnderkoor 13.15 Chansons gr 14.00 Kerkorgelconcert 14.45 Moderne pianomuz gr 15.00 Lichte gram sportrep en - uitsl 16.30 Geestelijke liederen CONVENT VAN KERKEN Baptisten kerkdienst NCRV 18.00 Negro spirituals gr 18.10 Oude muz gr 18.30 Zimmer frei — Kirche geötfnet Idankbeeld 18.45 Klass gram 19.15 Het werk van de Heilige Geest DOOR DE LUIDSPREKER 58 rolde de kar de heuvel af De oude man zat slaperig in elkaar gedoken op de plank Stephen riep hem en hij draaide zich om zonder de wagen te stoppen Ze haalden hem in en bleven ernaast lopen Mag je ze ook niet " vroeg de man met een onderdrukte lach We hebben een klein misverstand " probeerde Barrett uit te leggen „ We moeten in Palma zien te komen — zonder een van die lui te ontmoeten " „ Misverstand " Het tanige gezicht spleet open in ' n tandeloze grijns Het zijn bemoeials Daarom heeft mijn oudste zoon drie jaar in de gevangenis gezeten Ze steken hun neus steeds in andermans zaken " Hij weidde niet verder uit over de zaken van zijn zoon maar het was voldoende om zijn afkeer van de burgerwacht tot uitdrukking te brengen Hij wees naar de achterzijde van de kar en Stephen hielp Janet haar plaats weer in te nemen verschijnt elke zater(Jag MEDEMENSEN Palma hè " zei de oude man zonder zich om te ïraaien „ Dat is een heel eind Deze ezels zullen u niet zo ver kunnen brengen " We zullen al blij zijn als we er dicht bij komen " 64 Wanneer In Afrika een Bantoe kind geboren is wordt dit bij ver schillende Bantoe volken op een bij zondere manier be kend gemaakt Een goed voorbeeld vor men de Soetoe vol ken waar de vader van het kind met een stok geslagen wordt als hem een zoon geboren is of met water nat ge gooid wordt als zijn vrouw een dochter gekregen heeft Bij de Herero In Zuid west Afrika wordt de geboorte van een kind in het openbaar aangekondigd door de vroedvrouwen die de moeder bijge staan hebben Is er een jongetje gebo ren dan roepen ze luid „ Wereld wereld een kleine boog " om zo te vertel len dat een nieuwe jager en soldaat in de samenleving binnengetreden Is Is een meisje geboren dan luidt de bekendmaking Wereld wereld een kleine ui " Immers op de vrouwen rust de belangrijke taak van de land bouw en het verzamelen van veldvruchten Zo wordt reeds direct bij de geboorte verband gelegd met het werk dat de zuigelingen later als ze groot geworden zijn in de gemeenschap te verrichten zullen hebben De baby's worden heel vaak zo snel mogelijk na de geboorte behandeld met allerlei medicijnen " die hen moeten reinigen van kwalen die zij mis schien reeds voor de geboorte hebben opgedaan en die hen tevens een voor spoedige toekomst moeten verzekeren Na enkele dagen als de navelstreng van het kind Is afgevallen krijgt het zijn naam Gewoonlijk is het de vader die in het bijzijn van enkele anderen Ik heb een achtemeef in Santa Eugenia Hij is een dwaas en een schurk maar hij is me nog wat geld schul(3ig en hij zal doen wat ' m gezegd wordt " Wat zal hij doen " Hij heeft een garage " zei de oude man op een toon waaruit bleek dat iedereen dat toch wel mocht weten Maar hij zei verder geen woord totdat ze in San Jusm kwamen Toen hoorde hij dat er een post van de burgerwacht in het centrum van de stad was en dat het beter zou zijn dat ze ieder apart naar het kruispunt gingen Ze wachtten daar op hem Ze waren in de scha duw gaan liggen want het was inmiddels middag geworden en ze waren uitgedroogd en hongerig Vier wegen kwamen op dit punt bij elkaar in de schaduw van een hoge steile heuvel Laten we aannemen dat we in Pciima komen " zei Janet slaperig Ze lag op haar rug met haar handen onder het hcxjfd „ Wat kunnen we dein doen " „ Denk je dat ze ons zullen helpen " Dat weet ik wel zeker En de consul zal precies weten wat hij tegen de politie in Palma zal moeten zeggen En wat nog belangrijker is — hij zal weten wie hij te spreken moet vragen En dan gaan we mevrouw Carpath opzoeken " Ze ging zitten en sloeg haar armen om haar knie en Ze keek verbaasd „ Waarom " Omdat ik denk dat zij weet waar haar echt genoot is " Nee ik geloof niet dat zij en José aan dezelfde kant staan " En haar auto dan — en de chauffeur " PANDA Ik geloof dat dat gemakkelijk te verklaren valt De poHtieboot moet toen Marcus gered werd ook Carpath opgevist hebben Calvo nam ze allebei onder zijn hoede — waarschijnlijk stond hij in Porto Christo al te wachten Daarna bracht hij ze naar het huis bij Manacor — en ging verder met het bewerken van Carpath waar Marcus ermee was opgehouden op Dra gonera " Hoe kun je dat nu allemaal weten " twijfelde ze Door twee en twee bij elkaar op te tellen Maar Calvo moest Arlette Carpath rustig zien te houden — hij kon niet het risico lopen dat ze naar de politie of het Franse consulaat of een andere autoriteit zou gaan " „ Ja maar Ik " De krakende wagen verscheen op het kruispunt De oude man zwaaide toen hij hen zag Ze haastten zich weer op de kar te klimmen De plaats zit vol met die lui " gr(5mde hij „ Ze bleven me stomme vragen stellen Jullie mcDeten wel bijzonder belangrijke misdadigers zijn " Wordt vervolgd Onzin " zei professor Kalker „ Spoken zijn on wetenschappelijk " „ Uitstekend opgemerkt professor " beaamde Jo ris de geleerde op de schouder kloppend „ Ik ben er zeker van dat als u daar gaat iojken u een eenvoudige verklaring zult vinden Ik wacht hier wel even op u " En waarom ga Ji ] niet mee " vroeg Panda „ Ben je soms bang " 223 Professor Kalker boog zich bezorgd over het apparaatje dat zwaar beschadigd uit de ruïne Icwam hinken Het is hard geraakt " stelde hij vast Het kan tegen een stootje maar dit was kennelijk teveeL " Maar wat heeft het zo geraakt " vroeg Panda beldemd En wat is er met de andere apparaatjes gebeurd Die zijn helemaal niet terug gekomen " Hij keek naar de stille ruïne en slikte Zou het hier soms spoken " vroeg hij • Prancisous kardinaal Koenig van Wenen zal blijkens een mededeling van de Poolse primaat Stefan kar dinaal Wyszynskl een bezoek aan Polen breng'en dat hg 2al afsluiten met een bedevaart naar Czestocho wa waar de zwarte Madonna ' wordt vereerd mi IIW...J.1.ILUJ51-ST I Dan een $ eleeïtm7mrêl I Ik roer ^ ^—^ ei/en met mm 111 I \ tomtoh'eerfdait....yatdoet \\ M'.ll Zuylenweg 89a telefoon 42464 Voor de uitvoering van diverse projecten geen woningbouw vragen wij zo spoedig mogelijk ELECTROlViONTEURS AANK0IVIE14DE IVIONTEURS HULPIVIONTEURS Loon volgens CAO goede sociale voor zieningen reis en verblijfkosten prettige werksfeer Sollicitaties mondeling of schrift te richten aan N.V Electrotëchnisch Installatlebureau „ de Dom " Herenstraat 26 Utrecht Telefoon 19595 FABRIEK VAN ELECTRO MEDISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE APPARATUUR vraagt voor haar verkoopafdeling STENO-TYPISTE GODART ïoede kennis van Engels Duits en Frans alsmede typevaardighead is vereist Meerdere ervaring op dit gebied strekt tot aanbeveling MEDEWERKER(STER voor het voeren van de orderadmini stratie gecombineerd met een deel van de Inkoop Technische kennis is gewenst het beheersen van de moderne talen is vereist Met de hand geschreven brieven voorzien van pasfoto te zenden aan Directie van GODART N.V Soest dykseweg 13 Z DE BILT r > STICHTING ACADEMISCH ZIEKEN HUIS UTRECHT Bij de Technische Dienst is plaatsmgsmogelijk htód voor een LOODGIETER voor het verrichten van montage - en reparaties aan sanitaire installaties pijp leidingen dakbedekkingen e.d Het diploma L.T.S is vereist terwijl het G.A.W.A.L.O.-diploma op prijs wordt gesteld Salaris ƒ 572,05 per maand exclusief vakantietoelage Op het salaris vindt geen inhouding plaats van A.O.W premie Leeftijd + 30 jaar 5-daagse werkweek 3 weken vakantie per jaar Dienstkleding wordt gratis verstrekt en gewassen J Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van nr 608 op brief en enveloppe te richten aan de Personeelchef van het ziekenhuis Catharijne slngel 101 Utrecht V Bij alle vriendelijke dingen van het leven mt » VÜUil vlAv V V - een uitgebalanceerde Java Maryland-Virginia melange van Douwe Egberts De tabak voor de moderne pijp roker Rookt koel Geurt prettig Smaakt zacht Ook voor U de pijptabak DOUWE EGBERTS TABAK Plaatwerkers en Plaat / bankwerkers worden gevraagd bij N.V „ COQ " Aanmelden dagelijks tussen ' 9 4 uur Kanaalweg ^^ — TTtrec lit DEN DOLDER Direct te aanvaarden zeer fraai gelegen moderne een gezinswoning UTRECHTSCH NIEUWSBLAD T topkrant van midden Nederland Bevattende royale woon-eetkamer keu ken kelderkast toilet 3 slaapk douchecel en geh bevloerde zol der Koopsom f 51.000 - k.k fncl stoffering N.V ÜMACO Wilhelminapark 58 Utrecht tel 030-11877 i Na 19 uur 02950-13546 J 

Kranten

Ga naar