Utrechts Nieuwsblad maandag 22 juni 1964

m 18 pagin Oplage 60.000 UTRECHTS CH NIEUWSBLAD f.h Joh de Liefde NV Drift 23 — Utrecht Directie A M E H N Koemans Drs J R Nieuwenhuis MAANDAG 22 JUNI 1964 72ste JAARGANG No 43 Hoofdredacteur Mr J W NiessinJs Telefoon 16431 — Giro 154949 Ab.prijzen ƒ 9.95 p kw 78 et p w lil Strenge veiligheidsmaatregelen L.nrö«esjtsjei in Stockholm JOHNSONS VOORNAAMSTE DOEL IS Voorkomen van conflict Turkiie-Griekenland f:-"v'SJi ^ Vandaag onderhoud met premier Inönü President Johnson ontvangt vandaag de Turkse premier Ismet Inönü in de hoop directe besprekingen over de kwestie-Cyprus tot stand te kunnen brengen tussen Turkije en Griekenland die met de V.S in de Noordatlantische-verdragsorganisatie zijn verenigd Men verwacht dat de president openhartig met Inönü en met diens Griekse ambtgenoot Papandreoe die hij woens dag ontvangt zal spreken over hun verplichtingen tegenover de NATO en hun verantwoordelijkheid om een conflict over Cyprus te voorkomen De Veiligheidsraad heeft zater dag eenstemmig het mandaat voor het V.N leger op Cyprus voor drie maanden verlengd Secretaris-generaal Oe Thant van de V.N heeft de negen landen die troepen geleverd hebben voor de VN-politiemacht op Cyprus ver zocht deze troepen daar nog drie maanden te houden „ op dezelfde sterkte " Oe Thant heeft alle leden-staten van de V.N aangespoord vrijwil lig bij te dragen in de kosten die de verlenging meebrengt Deze worden geraamd op 7,3 miljoen dollar De secretaris-generaal heeft ge neraal Thimaja voormalig staf chef van het Indiase leger be noemd tot opvolger van generaal Gyani de huidige opperbevelheb ber van het VN-poUtieleger op Cyprus Generaal Gyani eveneens een Indiër treedt om onbekende persoonlijke redenen af Kutchuk ontevreden In eeai telegram van 12 pagina's heeft de Turkse vice-president van Cyprus dr Kutchuk secretaris generaal Oe Thant verweten dat zijn rapport aan de ' Veolighedds raad ongunstig voor de Turkse gemeenschap is Hij uitte de beschuldiging dat de inlichtingen waarop Oe Thant zijn rapport gebaseerd had „ niet in overeenstemming met de werke lijkheid " waren Kutchuk verweet Thant geen melding gemaakt te hebben van „ flagrante schendingen van de grondwet " door de regering van Makarios zoals de invoering van de dienstplicht Hem werd ook verweten de regering Makarios — welke op het ogenblik door de Turks-Cyprische minister geboycot wordt — te er kennen als de regering van Cyprus Kutchuk zei dat hierdoor de V.N een werktuig van de Griekse ele menten van de constitutionele regering wordt Het rapport van Thant had Tur kije de schuld gegeven spanning op Cyprus te veroorzaken door te dreigen met invasie Kutchuk ver dedigde deze dreigenaenten als uitingen van de vastberadenheid van Turkije om zijn gemeenschap hier te beschermen De Turkse gemeenschap is over tuigd dat de VN-macht niet in staat geweest is enigerlei zekerheid te verschaffen aan de Turken waar die zich ook op het eiland bevin den Kutchuk beweerde dat Griek se Cyprioten Turken ontvoeren of hun eigendommen vernielen „ voor de ogen van de VN-troepen " In Athene is gisteren opschudding veroorzaakt door het eerst tegenge sproken doch later bevestigde ge rucht dat de vroegere Eoka-leider generaal Grivas naar Cyprus is ver trokken om de militaire paraatheid In verband met een mogelijke Turk se invasie te bestuderen Amerika versterkt zijn Z.O.-Azië Top over Maleisië werd mislukking Zomer begint guur Van onze weerkundige medewerker In de laatste 30 jaar was het begin van de zomer Zl juni in De Bilt alleen in 1955 en 1958 een graad kouder dan gisteren toen 15 graden als maximum - werd gemeten Op de Waddeneilanden en op het vliegveld Ypenburg kwam het kwik niet hoger dan 13 graden Tijdens enkele gure plensbuien daalde het kwik zelfs tot 8 & 9 graden Ook de midsomernacht van zaterdag op zondag was zeer koud In Brabant daalde de temperatuur dicht bij de grond tot slechts 2 graden boven het vriespunt B«n vaderdag in een wollen trui en bij de kachel Advertentie Simca-dealer voor Utrecht en omgeving AUTOMOBIELBEDRIJF F JONGEKIÜS Wittevrouvvensingel 95 Utrecht Telefoon 030-16914/12690 Simca-dealer voor Zeist « omgeving AUTOMOBrELBEDKIJF SXEVENAABT Julianalaan 59 Zeist Telefoon 03404 - 17011 Simca-dealer voor De Bilt _ 3ilthoven Maartensdijk ^ Z AUTOMOBIELBEDRIJF SPELT Utrechtseweg 210 Looydök 119 A - De Bilt Tel 60994 - 61787 Hakenkruisen op begraafplaats Van onze correspondent WINTERSWIJK — In de afgelo pen nacht zijn met blauw krijt hakenkruisen getekend op de pas geschilderde muur om de voorma lige Joodse begraafplaats in Win terswijk De hakenkruisen zijn vanmorgen door personeel van ge meentewerken verwijderd De po litie heeft de zaak in onderzoek Het topoverleg dat president Soe kamo van Indonesië premier Kach man van Maleisië en president Ma ^ capagal van de Fhilippijnen zater dag in Tokio hebben gevoerd en dat ten doel had een oplossing te vinden voor de onderlinge twist over de on langs gestichte federatie Maleisië is een grandioze mislukking gewor den Hoewel het gezamenlijke commu niqué opmerkte dat het voorstel voor een vreedzame regeling van het ge schil door Indonesië en Maleisië was aanvaard en dat een verzoeningscom missie zal worden gevormd stuitte alle overeenstemming af op de weige ring van Soekarno om de eis van pre mier Rachman dat van nu af alle vijandigheden tegen Maleisië moes ten ophouden in te willigen Het voorstel een uit vertegenwoor digers van vier Afrikaans-Aziatische landen bestaande verzoeningscom missie samen te stellen was afkom stig van de Philippijnse president In het communiqué werd gezegd dat Soekarno verzekerd had zich aan de aanbevelingen van deze commis sie te zullen houden Alle drie be trokken landen zullen in de commis sie een vertegenwoordiger mogen aanwijzen terwijl het vierde lid ge zamenlijk wordt gekozen Het lijkt echter niet waarschijn lijk dat de voorgestelde commissie spoedig het levenslicht zal aanschou wen Salvador Lopez de „ vredes engel " van Macapagal in de Malei sische crisis zei op een persconferen tie waar men hem vroeg naar het tijdstip waarop de verzoeningscom missie zal worden gevormd zij moet natuurlijk wachten tot de verschillen uit de weg zijn geruimd Inmiddels hebben de respectieve strijdmachten alweer bevel gekre gen hun werk voort te zetten De in spectieposten die waarnemers uit Thailand aan de Indonesisch-Malei - Vliegtuig neergestort op Formosa 53 doden Bjj een vliegtuigongeluk ten noor den van Taitsjong op Formosa zijn zaterdag alle 48 passagiers en de be manning bestaande uit vijf leden om het leven gekomen 21 passa giers waren buitenlanders negen tien Amerikanen een Engelsman en een Koreaan Er waren geen overle venden Het toestel is uit elkaar ge ploft hwt nadat het was gestart President Johnson is naar ver luidt veel meer bezorgd over de mogelijkheid van een Grieks Turkse oorlog dan over de kwestie Cyprus zelf Vice-minister Ball die onlangs Ankara en Athene bezocht sprak vorige week van „ geweldige druk " op de regering van de zyde van het Turkse pu bliek dat een inval op Cyprus zou voorstaan De 79-jarige Turkse premier die zondagavond in Washington aan kwam verklaarde echter vóór zijn vertrek naar de V.S dat Turköe het ernstige verlangen heeft het vraagstuk-Cyprus op vreedzame wijze op te lossen Turkije verzet zich tegen aan sluiting van Cyprus by Grieken land Een Grieks-Turks federatief bestuur is de uiterste concessie waartoe de regering in Ankara bereid sch^nt Inönü verklaarde dat hij na zijn overleg te Washington door zal reizen naar New York voor be raadslagingen met V.N functio-narlssen Zondag is te Londen van wel ingelichte zij ö *!' vémoïnen dat de Britse regering de ministers-presi denten van Griekenland en Tur kije Papandreoe en Inönü voor een bezoek aan Londen heeft uit genodigd na het overleg dat zij in Washington met de Amerikaanse regering zullen hebben Papandreoe is uitgenodigd om Londen op 1 en 2 juli a.s te be zoeken Hij heeft de Britse uit nodiging in beginsel aanvaard doch de data van zijn bezoek staan nog niet vast Er kon nog niets worden mede gedeeld over de data van een mo gelijk bezoek van Inönü aan Lon den sische grens op Borneo hadden be mand om er op toe te zien dat Indo nesische infiltranten het gebied van Maleisië verlieten zullen verdwijnen zij hebben inderdaad enkele tiental len Indonesiërs in de richting van de Indonesische grens gestuurd doch hoeveel er „ een slag om de arm " heb ben gehouden en in afwachting van het resultaat in Tokio in de oerwou den op Maleisisch grondgebied waren gebleven laat zich gemakkelijk raden President Soekarno is zondag al naar Djakarta teruggekeerd Premier Rachman van Maleisië toonde zich door de mislukking niet gedesillusio neerd Ik verwachtte er al niet zo veel van zei hij Volgens Rachman zal opnieuw een vergadering van de ministers van buitenlandse zaken worden gehouden die maar weer eens moesten praten over een vol gende topconferentie Ballonrace JN DE - INTBBi7ATIONALE ton - ge afstanckswedstijd om dB Tro phée du Ballon Ldbre vertrok « a - tei dag de ballon van de Belg Al bert van den Bemden met als pots saglerv een onser verslaggeef sters als eerste van het terrein aam 4e Weg der Verenigde Na ties te Uireoht Bij gebrek aan ballast moest hij ook het eerst landen De race is gewonnen door mevrouw Nini Boesman die acht kilometer va/n de Nederlandse grens bij het Duitse plaatsje Ene Gron TCt OSO-CSTSa SCHOENENMAGAZIJN Salamanderscho enen Weinig verandering WEERSVERWACHTING Van het KNMI geldig tot dinsdagavond opgemaakt te 11.15 uur Half tot zwaar bewolkt met op de meeste plaatsen nu en dan buien mogelijk met onweer Overwegend zwakke wind In het algemeen iets minder lage temperaturen ZON EN MAAN P i n s d a g z;on op 4.19 zon onder 21.04 Maan op 18.42 maan onder 2.54 Europees weerrapport Maandag 7 uur v.m Max Neersl Station Weer temp afgel gisteren 24 u Stock zw bew 23 gr 0 mm Oslo regen 20 gr 5 mm Kopenh zw bew 17 gr 0 mm Londen regen 15 gr 0.1 mm A'dam regen 14 gr 6 mm De Bilt regen 15 gr S mm Brussel regen 15 gr 2 mm Luxemb onbew 17 gr 0 mm Parijs zw bew 15 gr 0.3 mm Grenoble geh bew 24 gr 0 mm Nice halt bew 25 gr 0 mm Berlijn zw bew 17 gr 1 mm München regen 17 gr 8 mm Zurich zw bew 20 gr 0.4 mm Geneve zw bew 23 gr Omm Locarno regenbul 23 gr 12 mm Wenen regen 23 gr 2 mm Innsbruck regenbui 19 gr 1 mm Belgrado licht bew 31 gr 0 mm Athene niet ontvangen Rome onbew 32 gr 0 mm Ajacclo onbew 29 gr Omm Madrid zw bew 30 gr 16 mm Mallorca onbew 29 gr 0 mm Lissabon half bew 22 gr 0 mm ' C 
MAANDAG 22 JUNI 1964 DTRECHTSCH NIEUWSBLAD Advertentie ' T.mMüM'.r afe is alleen Op Staat KMm ^ Per hallon van Utrecht naar Ede Te weinig ballast maakte een voortijdig einde aan de tocht Nini Boesman won de ballonrace Ook van de grond af een prachtig gezicht Belangstelling bij de start was groot Van een onzer verslaggevers Niet alleen uit de lucht hadden de deelnemers aan de internatio nale ballonwedstrüd Trophee du ballon libre een prachtig gezicht tijdens hun vaart over Nederland de toeschouwers bij de start in Utrecht konden eveneens genieten van een uniek schouwspel Het be gon al tijdens het opvullen van de ballons op het afgezette startter rein aan de Weg der Verenigde Naties De duizenden belangstellenden werden op veilige afstand gehou den maar toch niet zover dat zij DAAR GAAN se dan Met een flink vaartje koersen de ballons alle in oostelijke rioMimij De hallon van Ben Steeman reahts - moest nog op het laatste nippertje gevuld Kermis doet hoven DOOP \ aan Speeltuin denken Handen hoog Vast klonk het zaterdagmiddag enkele malen uit de mond van balloncommandant Albert van den Bemden De twintig militairen en vrijwilligers lieten dan heel even de rand van het mandje los De stijgkracht was goed en direct nadat wij vrij waren hadden wij plotseling een prachttig over zicht Wij zagen de in Utrecht achterblijvende helpers elkaar op de tenen trappen kregen een laatste vaarwel van bekenden wuifden naar de menigte Daar had je dan de Dom heel klein van boven Kijk rechts ' n speeltuin Een kermis verbeter de de commandant Het gejoel was duidelijk te horen En daar schommelden we dan in de gezinswasmand van Albert van den Bemden Vasthouden hoefde niet meer je kon zelfs leunen tegen de rand Green zuchtje wind voelden we door Ellen van Veenen Burgerlijke stand van UTRECHT Elke passagier die voor het eerst in liet mandje gaat wordt geacht een fles cham pagne mee te brengen Dat is voor de luchtdoop Op duizend meter hoogte wordt de passa gier gedoopt met champagne en zand Dat zand dient om de dope ling duidelijk te maken dat hij niet meer waard is dan een zak zand uitsluitend geschikt voor ballast Mocht iemand zo onverstan dig zijn geen champagne mee te brengen dan heeft de com mandant altijd wel een kleve rig vocht bij de ha-nd bij voor keur chocolademelk De nieoxwe naam wordt ont leend aan de plaats van de doop Zo mag Uw verslaggeef ster zich voortaan „ Van Gin kel " noemen naar de G inkel-se heide aimen cJLucntiae oCt RcSultBdt MAAR ruwe sohattiriig en naar beneden ^ ' afgerond om niet al te opschepperig te doen héb ijc in een lang bemoeizuch tig djoch — naar ik hopen mag — or deotelijk jourmalistóek leven door middel van 86.314 openbaarlijk ter algemene kennis gebrachte wanit door de drukpers vermenig vuldigde schiijfseis mijn cwrdeel over ailès en nog wat publieke lijk kenbaar gemaakt Als u het mij vraagt en ook wanneer u het mij niet vraagt ts de tijd daaraan besteed eenvoudig weggegooid geweest Bij nader inzien had ik mij even goed zo niet beter kunnen wijden aan het behartigen van bankzaken de makelaardij of de exploi tatie van aardoliebronnen diamantmijnen of een propere kruide nierswinkel Indertijd lang geleden heb ik voor de keus gestaan mijn toekomst te zoeken in de journalistiek het drijven van handel in belegde broodjes kroketten en warrme worst of een carrière in de diplomatie Mijn geldingsdrang heeft mij de eerste weg doen inslaan Het geluk mij zelf gedrukt te zien lokte mij onweerstaanbaar aan Wat de broodjes betreft — ik ben altijd afkerig geweest van vette handen En wat de diplomatie aan gaat — na nauwkeurig zelfonderzoek kwam ik tot de conclusie dat tact en discretie niet tot mijn sterkste karaktertrekken be horen Mijn opvallend-uitstekende tafel - en andere manieren vormden daartegen niet voldoende gewicht Men moet de dingen nu eenmaal nemen zoals zij zijn en zo ben ik in de schrijverij terecht gekomen en heb ik sindsdien 86.314 maal mijn oordeel over alles ten beste gegeven Terugschöuwend over de lange met volgekrabbelde velletjes papier bezaaide weg kan ik niet anders zeggen dan dat het resul taat mijner gestage werkzaamheid geenszins in overeenstemming is met de bestede moeite Materialiter moge erkend worden dat ik er een boterham-met-gestampte-muisjes aan heb verdiend doch dat het spaarzaam verzamelde vermogen neerkomt op ge middeld zes cent per artikel Waren het broodjes geweest dan zou ongetwijfeld het dubbele resultaat zijn bereikt Maar dit acht ik met mijn immateorialistische aard van geen enkel belang Tragischer is dat het niet-materiële resultaat zo gering is geweest dat het woord en het begrip „ resiiltaat " in dit verband niet anders dan een lachwekkende aanfluiting genoemd mag worden Niemaad heeft zich ooit iets aangetrokken van mijn mening hoe zorgvuldig en voortreffelijk ik die ook geformuleerd heb m alle bescheidenheid mag ik hierbij openlijk zeggen dat ik ervan overtuigd ben dat de wereld er niet anders zou hebben uitgezien dan zij er nu uitziet wanneer al die 86.314 niet ge schreven waren geweest en ik mij instede van met schrijven met de verhandeling van onroerend goed tweedehands boeken of farmaceutische artikelen had onledig gehouden Slechts één uitzondering op deze doffe regel valt te vermelden in 1929 is dank zij mijn schriftelijk ingrijpen verhinderd dat een openbare gelegenheid-voor-mannen staande aan de Spilsluizen te Gro ningen is afgebroken In 1937 echter is dit todi geschied Mijn levenswerk is niet bepaald indrukwekkend geweest en op stUle avonden terugschöuwend over de lange weg betreur ik het wel eens dat ik indertijd die baan van jongste bediende bij de Twentsche Bank heb afgewezen Met mijn inteUigenitle zou ik dan nu f^lü/QfJT Migetwijfeild een reus-in-t-geldw^en zijn ^ ^ Lt ^ Wat hebben die koeien een lange nekken Je ziet allemaal droedels als je over de rand van het mand je kijkt Dat is een spoorlijn en dat een grote weg Kijk maar op de kaart legde de commandant uit dan ligt rechts Bunnik en links De Bilt En daar Zeist en Soester berg Het moet even wennen kaartlezen uit de lucht Weet je goed waar De Klomp ligt Dan krijgen we nu een overzicht van duizend meter hoogte af Even later trok hy het landschap weer weg zodat we over Ede heen de Veluwe konden zien liggen met de Ginkelse heide onze landingsplaats helaas Te weinig hallast Het begon al boven.Utrecht Nog maar drie zakjes ballast zei de commandant Dat kan toch niet En hij rommelde nog eens wat op de bodem van het mandje Welgeteld zes stuks waarvan drie verzegeld Dat was de handicap ballast Die gebruiken betekende diskwalificatie Van den Bemden legde uit dat voor de landing ook heel wat zand nodig was om de vaart te remmen Zo bleef er maar meel weinig over om te manoeuvreren We kamen vast niet ver voorspelde hij al da delijk Net als een paar jaar gele den in Roermond Ook toen had hij een passagier en te weinig ballast en moest uren eerder dan de ande ren landen Ze schatten mijn ballon te groot vertelde hij Dat komt om dat hij niet helemaal rond is Eigen lijk had ik geen passagier mogen hebben Utrecht Geboren Cornells W G z V G J van der Linden en M Th Henzen Hagestein Dorps straat 50 WUco z.v J A M Spaan en J Zutphen Begoniastraat 21 Paulus J z V H S de Klein en E P Jongerius Koningsweg 183 Petrus J z V M L Schuurman en W E A van Maurik Adenauerlaan 180 Arjen z v P t*admos en C M Drabbe Jutphaas J Wiegers laan 1 WUhelmina S d v L Ver sloot en E de Langen Livingstone laan 1 WWilhelmma S d v L Ver berg en A A Honing Westerstraat 10 Francina M d v J Ponssen en W Wijnands J Wagenaarkade 18 bis Alberta d v N Zoontjes en A Wintraaken Croesestraat 56 Heiltje F d v S Pols en C C M L Stapper Schipbeekstraat 58 An na M d V W J Trooster en A M Engel V d Helststraat 15 Astrid d V P J Schouwenaar en S G Schooneveld Woerden Berkenlaan 52 Josephina G H d v A C Hop - Veel termiek Ik voelde me bepaald ballastig Maar de gedachte aan afgehakte ar men gooide ik maar gauw over boord Voorlopig was er nog zand Dat werd bij handjes tegelijk uit gegooid Er was veel termiek De ballon steeg soms met vier meter per seconde Een keer tot 1400 me ter Maar dan stond de hoogteme ter stil en al gauw vielen we weer honderden meters Het remmen van de val koste weer heel wat van ons kostbare zand Het was de kunst om in de zon te blijven Dan stijgt de bal lon door uitzetting van het gas Maar een ballon heeft nu eenmaal geen stuurinrichting BiJ Emmikhuizen geen dorpje blijft onopgemerkt vanuit een bal lon besloot de commandant de han - dicap ballast te ontzegelen De hoog te bedroeg toen nog maar 110 me ter We kunnen nu landen was zijn overweging en dan hebben we de wedstrijd dik verloren We kunnen ook gediskwalificeerd worden en dan hebben we nog een aardig tocht je Om zes minuten voor half zes ging het eerste handje handicap om laag Om halfzes voeren we nog op 130 meter over De Klomp en ze ven minuten later zaten we al op 1000 meter Binnen vijf minuten be reikte de ballon ziJn grootste hoog te 1400 meter Maar al gauw kwam de Belgische Wimpel weer boven het mandje uit we daalden Ginkelse heide Om viJf voor zes werd een hon dehoklanding gemaakt op de Ginkel se heide Van boven af is dat niet veel Geen mens te zien zelfs niet op zaterdagmiddag Daar zitten we dan zometeen met zijn tweetjes in de hei dacht ik Goed vasthouden beval de commandant Daar ging ons mandje met ' proviand over boord Weg champagne Daar gaan we Touwen loslaten Laat je maar gaan ¦ Met veel gekraak kwam het mand je op de grond stuitte een keer en sleepte botsend over het heideveld De commandant had aan het rode touw getrokken dat een baan van de ballon openscheurde ' Laat je maar gaan ' klonk het nog eens Maar hoe dan De commandant gaf het voorbeeld Hij dook in elkaar Het mandje kantelde en op ons rug liggend konden wjj nog net het laat ste restje gas zien ontsnappen Overwinnaars voelden wiJ ons toen wiJ als honden uit ons mandje kropen Pioniers waren wij die de elementen hadden getrotseerd Waar kwamen ineens al die mensen van - man en C C van der Linden Odijk Zeisterw 39 Glenda C H d v C H Noordijk en C F A Jager Pre dikherenkerkhof 16 Jeanette J A d V J H Stulen en W M J Kraan Ptjistraat 20 Josephita A C d v J C A Hazes en W E M van Bruggen Mijdrecht de Bruinlaan 26 Marjolein d v H.SoeSbergen en H E van der Rijst Duurstedelaan 48 UI Geertruida M d v H van Os en M C C Odijk Wijk biJ Duur stede Steenstraat 7 Anna M d v J F Redegeld en H J v Breuke len Prinsenstraat 62 Wilhelmina A M d V G A M van den Ouden rijn en P C Ssmgers Nw Koe koekstraat 69 Gehuwd N J Breedijk en M Snijders Steijnstraat 12 bis P J Pellen C Dirkszstraat 27 en C H de Wolf C Roobolstraat 65 bis J Succes voor politiehond uit Utrecht Bij de finale zaterdag in Assen van de landelijke wedstrijd uit gaande van de Nederlandse bond van de landelijke wedstrijd uit Utrechtse hoofdagent van politie J Verhoeven met ztjn politiehond Tar zan een opmerkelijk succes geboekt In de finale van deze wedstrijd voor gecertificeerde honden kwa men zeven honden aan bod De eer ste en kampioensprijs werd behaald door de heer P G N Groetelaers uit Rotterdam diensthondengeleider van de spoorwegpolitie met de hond Wilson waarmede hij 474 punten bereikte De tweede prijs met 460 punten was voor hoofdagent J Ver hoeven met de hond Tarzan De hoofdagent P A Hoekendijk uit Utrecht had zijn politiehond Menna wel meegenomen naar Assen maar hij kon door ziekte van ziJn hond niet aan de wedstrijd deelnemen daan In enkele minuten waren het er wel zeventig We komen uit Utrecht zeiden we kaaltjes Wat klonk dat akelig nuch ter Niet roken alstublieft Vanwege het gas ziet u Ja we zijn van middag opgestegen Zou die meneer met die vrachtauto ons kunnen hel pen We waren er weer helemaal in natuurlijk heb je een auto no dig om de ballon te vervoeren Het was koud beneden TWINTIG MAN waren nodiig om de ballon aan de grond te houAen Terwijl commandant Albei't van den Bemden midden de laatste voorbereidingen ti^eft tnag de pas sagier vast iiaar binnen J Nygvist en G A de L'Auny Am sterdamsestraatweg 189 J Blaauw en S J Wilson van Egmondkade 82 bis J J van Leusden C Roo bolstraat 101 en D Dijkstra Gal joenstraat 33 A E Siemonsma Leidseweg 115 en W P Coerman Burg V Tuyllkade 52 bis J van Dalen Dadelstraat 14 en W G Olie kan Lange Hagelstraat 56 W van Doom Hazelaarstraat 54 en F C van Haren Riemstraat 6 A J van Doorn Orionl 48 De Bilt en H G van Worcum Curasaostraat 10 bis A G J L van Bunnik en A Rijn ders W A Vultostraat 120 F C H Eberhardt VSA East Orange en G van den Bosch Tomaatstraat 12 D Goudriaan en C L Hansen Su rinamestraat 48 J M Schoonen berg en E B M Kramer Veldeke straat 60 C Breda A Bakker In september weer een wedstrijd Van een onzer verslaggeefsters Midden in het veen vlak bij de Nederlandse grens in de buurt van het Duitse Gronau is zaterdag om streeks half negen mevrouw N!ni Boesman met haar ballon ' Utrecht ' geland Hiermee won zij officieus de enige internationale langeafstands race voor ballons de race om de Trophée du Ballon LIbre Pas in de loop van deze week kan de officiële uitslag bekend gemaakt worden Er komt nogal wat reken werk aan te pas Mevrouw Boesman kwam met haar gezelschap midden in het veen terecht Van een van de passagiers de bijzonderheden van het vertrek konden missen Rond de ballons was het een drukte van belang militairen van land - zee - en lucht macht en andere helpers hingen aan trosjes aan de mandjes om een te snel starten te voorkomen Het tijdschema werd praktisch gevolgd Te half vijf startte de ballon van de Belg Albert van den Bembden met onze speciale verslaggeefster aan boord daarna volgden geleidelijk de anderen mevr Nini Boesman de 71-jarige veteraan Charles Dolfuss uit Frankrijk Alfred Eckert uit Duits land Francis Shields uit de ver enigde Staten Tony Smits uit En geland en Ben Steeman uit Ne derland Geen schot De aanvankelijke opzet was dat judo-wereldkampioen Anton Gee sink het startschot zou lossen bij het vertrek van de eerste ballon - nooit zo iets gedaan bij een ballon race zei Anton Geesink - maar op verzoek van de brandweer kwam het niet tot een echt startschot ter wijl bovendien de eerste ballon al het luchtruim had gekozen voordat Geesink er aan te pas kwam Daarop gaf hij mevrouw Boes man de beste wensen mee waarop hij een kleine ballon samendrukte bij het vertrek van haar grote bal lon De Utrechtse brandweer had wel reden voor het verzoek om geen startpistool te gebruiken want op het terrein bevonden zich in ballons en flessen maar liefst 5 miljoen liter waterstof Stichting stadsontspanning Utrecht en de Haagse ballonclub hebben duizenden aan zich ver plicht met de organisatie van deze enige handicap race over de lange afstand ter wereld De kreet handen hoog vul slurf open los gaf het mo ment aan waarop de ballons rus tig en statig de lucht ingingen De weersomstandigheden waren bepaald gunstig De buien hadden de aftocht geblazen de lucht was blauw en er stond een niet al te sterke zuid oostelijke wind Wilko Bergmans gaf het com mentaar bij het vertrek en het moet gezegd worden dat hij dit vlot en op originele wijze deed Duitse toeristen te Utrecht bestolen Twee Duitse toeristen de IG ja-rige O W A Richter uit Ober hausen en de 19-jarige U D O Ro sin uit Mühlheim hebben bij de Utrechtse politie aangifte gedaan van diefstal uit hun geparkeerde wa gen op het Leidseveer Bij deze diefstal vermoedelijk zaterdag of zondag gepleegd wer den ontvreemd een transistor ter waarde van 398 DM en een lederen jack ter waarde van 138 DM Zie voor stadsnieuws ook pagina 4 Weststraat 22 Zierikzee en C Car dinaal Homeruslaan 26 I J P Ab couwer en E M de Beer Van Asch van Wijckskade 21 B Overleden Hendrikus J Waltené geh m P v Rhijn 74 j Lauwerecht 93 Gelmer Orsel geh m Z Gelderman 59 j Vaartsestr 20 bis Pieter T J Parree geh m C A S Wieringa 72 j Beukenhorst 42 Driebergen-Rijsenburg Roelof Rensen geh m C Klomp 72 j Merwedekade 172 Michiel A Jon gerius wedn V M Wennekes 84 j Nwe Koekoekstraat 71 Petra L van Hennik 3 d Ahornstraat 28 Willemijntje L Hoogeboezem onge huwd 74 j Leidsekade 118 bis Ma ria S van den Burg geh m C W Mobach 55 j Utrechtseweg 121 Pieternella M E Wijmans geh m C B J Broekman 77 j Burman straat 15 Anna M Rijnen geh m H de Kok 62 j Verl Hoogr.weg 127 WiUemina Nehmelman geh m T Eeuwijk 52 j Minahassastr 36 moesten de schoenen worden uitge graven Ook de Duitse deelnemer Alfred Eckert heeft Duitsland ge haald Hij kwam bij Graes aan de grond De Nederlander Ben Steeman bracht het tot Toldiik bij Hengelo Het werd een gewaagde landing vlak bil een hoogspanningskabel die er later niet bleek te zijn Boe ren uit de omtrek vertelden dat al leen de palen nog maar geplaatst waren Steeman vertelde het ver haal van de landing aan het diner des survivants in Utrecht Een voor een kwamen de ballonvaarders bin nendruppelen vol van hun avontu ren De 71-jarige Fransman • Charles DoUfus zakte met ballon en al door een boom in Wamsveld bij Zutphen Passagiers en ballon bleven onge deerd Antony Smith uit Engeland daalde in de buurt van Eibergen Ter Aa Ook de Amerikaan Francis Shield kwam in deze contreien terecht na melijk in Ter Aa De Belg Van den Bemden is maar anderhalf uur in de lucht geweest Bij gebrek aan bal last moest hij landen aan de rand van de Veluwe op de Ginkelse heide De uiterste landingstijd was kwart voor negen De rijksluchtvaart dienst had toestemming gegeven lot half negen Daarna hadden de com mandanten nog een kwartier spe ling Dat mag ook.wel want je kunt nu eenmaal niet overal aan de grond Er gaan trouwens de wildste ver halen over gemaakte landingen Zo moet Jo Boesman eens op de bin nenplaats van een psychiatrische in richting zijn geland De officiële prijsuitreiking vindt plaats in september in België Daar wordt een wedstrijd gehouden De eerste prijs is ' n zillveren model van de Domtoren beschikbaar gesteld door de gemeente Utrecht Gewond naar ziekenhuis Tweejarig jongetje valt uit raam De 38-jarige winkelier J Copier Amsterdamsestraatweg 583 bis fe Utrecht en zijn gezin werden zon dagavond opgeschrikt door een ern stig ongeval Drie kinderen speel den in een kamer aan de voorzijde van de woning De ramen in dit ver trek slaan naar de buitenkant open De 2 jarige Jacob Erik stond op de vensterbank toen vermoedelijk doordat hij de haakjes los maakte de ramen open gingen Hij viel op het trottoir een hoog teverschil van 5 meter De kleuter moest met een ambulance naar het Academisch Ziekenhuis worden overgebracht waar bleek dat hij ' n ernstig schedelletsel had opgelopen agenda " MAANDAG ' T GOYLAAN 20 uur Openluchtbijeen Icomst van de „ Jeugd voor Christus " BADEN POWELLWEG 14-23 uur Luna park B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 Uur BB-lo Itaal Vaaltterrein Cursus Redding plichtnoodw Brandweer Groeneweg Herh oefe ning Pel 6 Lange Nieuwstraat 63 Cursus ABC-dienst Oude Gracht 290 Cursus E.H.I.O DINSDAG KON NED JAARBEURS 9,30-18 Uur Zomervakbeurs voor kolfers en le derwaren BADEN POWELLWEG 14-23 uur Luna park JANSKERKHOR Kunstmarkt ' T GOYLAAN 19.30 Uur Avondvier dagse K.N.B.V.L.O Vlaggenparade WICKENBURGLAAN 19.30 uur Micro korfbal HERV WIJKGEBOUW PRINSENHOF Eykmanlaan 431 19.30 uur Clubavond schaak en damclub Tuindorp NIEUWE SOCIËTEIT Landelijke Stich ting Huize Witteveen Jansveld 51 20 uur Contactavond ' T GOYLAAN 20 uur Openluchtbijeen komst van de „ Jeugd voor Christus " B.B.-ACTIVITEITEN 19.30 Uur Brand weer Groeneweg Cursus brandweer Wijkpost A Cursus ABC dienst u&sü&^m ^ Voorstellingen om 14.30 18.45 èn 21 uur CAMERA L'Appartement des lilies 18 jaar CITY De avonturen van Captain Clark 14 jaar FILMAC Actualiteiten tekeniilms en Tuffend en Puffend alle leeft Dage lijks van 10 tot 18.30 uur PALACE Als ouders slapen 18 jaar SCALA Operatie Petticoat 14 jaar STUDIO Mafioso 18 jaar Voorstellin gen een kwartier later REMBRANDT De rose panter alle leef tijden Werkdagen 14.30 18.45 en 21.15 uur VREEBURG De zoon van Captain Blood 14 jaar OLYMPIA Eddie zet zich schrap 14 jr WATERTEMPEEATÜUB De temperatuur van het water In de open Utrechtse zweminrichtingen was 16 gr C Bezoekuren van de Utrechtse ziekenhuizen Op de feuilletonpagina ran het U.N achterin deze krant vindt u een volledige lijst tbb de bezoekuren der UlreebtM xiekenhuiien t 
I 1 Kl-.l'HTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 22 JUNI 1964 Scheidende voorzitter Middelhuis Geen aanwijzingen voor ontspanning arbeidsmarkt Lonen mogen niet bevroren worden Van een onzer verslaggevers UTRECHT — Of en in welke mate er in 1965 loonsverhogingen zullen kunnen komen is een vraag waarop nu nog geen ant woord kan worden gegeven Het lijkt ons beter hiermee te wachten tot het najaar De verdere ontwikkeling van onze economie de prijsontwikkeling en hetgeen er zich op het gebied van lonen en prijzen in de andere EEG-landen afspeelt zal mede in de overwegingen moeten worden betrokken Wij kun nen ons niet permitteren zoals in het verleden wel geschiedde daaraan voorbij te gaan Een bevriezing van de lonen zoals som migen uit de adviesaanvrage van de regering aan de SER me nen te moeten afleiden zou onder voortduring van het verschil in onderhandelingspositie tussen de vakbeweging buiten de grenzen en die in ons land niet alleen onhaalbaar zijn maar tevens onverstandig en onjuist Niet gerust toonde de heer Mid delhuis zich jp dt situatie binnen de E.E.G Het streven van Frank rijk en Duitsland naar nauwe sa menwerking met het dictatoriaal geregeerde Spanje de afwijzende houding van Frankrijk ten aan zien van het demi cratisch bestuur de Engeland zijn opmerkelijke fei ten Een ontwikkeling in de rich ting van een statenbond in plaats van een werkelijke gemeenschap achten we zeker niet gewenst Sprekend over de sociale ver zekeringen kon de heer Middel huis met voldoening opmerken dat het ijveren van de vakbeweging voor de verhoging van de A.O.W en A.W.W uitkeringen tot een sociaal minimum succes heeft ge had Magertjes De ISO miljoen die de regering daartoe wil bijdragen vindt hij ook wel magertjes Wel zal de premieverhoging lager uitval len dan destijds in de SER be cijferd - 2,9 tegenover 3,85 pet - maar toch blijft hij het door de minister genoemde bedrag aan de zuinige kant vinden Tegen de door de werknemers zelf te dragen premieverhoging van 0,95 pet behouft geen bezwaar te bestaan in het licht van de belastingverlaging en de verho ging van de belastingvrije voet Dood econoom vol vraastekens Auto hotste tegen een hoorn Postbesteller uit arnielen sedood Min Luns saai in Moskou ' t sluiten Advertentie Deze woorden tekenden wij op uit de mond van de Leer J A Middel huis voorzitter van het Nederlands Katholiek Vakverbond hedenmor gen gesproken tijdens zijn af scheidsrede voor de verbondsraad in Esplanade De scheidende vakbondsleider ving zijn rede aan met de consta tering dat er trots veel discussie en onheilspellende uitspraken de laat ste maanden weinig veranderd is in de sociaal-economische positie van ons land De spanning op de arbeidsmarkt is nog groot en aan wijzingen dat er een zekere ont spanning aanstaande is zijn er niet Over de bereikte loonsver hogingen - gemiddeld 13 V2 pet - mogen we niet ontevreden zijn Het zwarte loon daalde met 2 a 3 pet het is echter de vraag of deze daling van blijvende aard zal zijn gezien de spanning op de arbeidsmarkt De prijspolitiek van de regering houden wij nauwlet tend in het oog Er is hier en daar wel wat bereikt met name ten aanzien van de verticale prijsbin ding maar nog niet in die mate dat de zo noodzakelijke concurren tie reeds is hersteld Er wordt nog teveel met waarborgen gewerkt en teveel zaken in deze binding zijn nog ongemoeid gelaten Pijnlijke gevolgen Aan de taak en de nuttige functie van de middenstand willen wij niet tornen Maar dan dient ook deze stand zich aan te passen aan de struc tuurwijziging in de maat schappij Graag zij toegegeven dat dit voor sommige kleine zelfstandigen pijnlijke gevol gen kan hebben Dat is echter ook het geval voor de vele loon - en salarislrekkenden die door voortgaande automatise ring hun werk verliezen en zich moeten omscholer op an der werk Tiï^er verwondt De 30-jarige hulpoppasser D van Gorcum van het «' ireus Boltlnl dat op het ogenblik in Heerenveen staat is zaterdasmiddag ernstig ge wond door een tiiger Het slachtof fer heeft waarschijnlijk wat te veel risico genomen bi het schoonma ken van het hok van de tijger die de man aanviel hem het hok uit sleurde en onder een wagen trok Een medewerker aan een lucht nummer van het circus heeft met een ijzeren staaf de tijger van zijn slachtoffer verdreven waarna een cantinehouder met behulp van een paar hekken de tijger in een lege paardewagen heeft gedreven De hulpoppasser is opgenomen in het ziekenhuis Na afloop van de middagvoorstel ling heeft men de tijger weer in zijn eigen hok kunnen krijgen Het dier bleek helemaal gekalmeerd zodat de politie en brandweer die aanwe zig waren voor als er iets mis mocht gaan niet in actie behoefden te komen Marilou Zofl Ik ben druk geweest Ik heb de gor dtlneoi die we in de uitverkoop koch ten gewassen Lonen AOW huren m OP DEN HAAG - De Sociaal Econo mische Kaad zal voorlopig niet kun nen voldoen aan de gerichte advies aanvragen over de lonen huren be lastingen en AOW-uitkeringen in 1965 vi'aarop de regering vóór 1 au gustus antwoord wil zien De raad zal vrijdag waarschijnlijk besluiten de regering van zijn moeilijkheden in kennis te stellen In de raadscommissie die zich met de voorbereiding van het ad vies heeft belast is geen basis ge vonden waarop het advies op korte termijn kan worden gefundeerd Van de vakbeweging was reeds be kend dat zij er weinig voor voelt zich nu al vast te leggen over het te voeren loonbeleid en de ruimte " voor loonverbetering in 1965 terwijl nog niet vaststaat hoe de prijzen zich dit najaar zullen hebben ont wikkeld Kennelijk achtten ook de werkgevers de uitgangspunten van de adviesaanvrage niet van zodani ge aard dat een advies op korte termijn zinvol kan zijn Volgens de drie vakcentrales mag het uitblijven van hel advies echter niet leiden tot vertraging van de plannen om de AOW en AWW uit-keringen per 1 januari 1965 op te trekken tot een sociaal minimum Het secretariaat van de SER wijst er op dat de adviesaanvrage zich nog bevindt in het stadium van voorbereiding dat zijn de besprekin gen in de commissie ontwikkeling nationale economie De menings vorming in de commissie is nog niet voltooid en het zou te vroeg ziJn aldus de SER te spreken óver een standpunt in de commissie of van de sociaal economische raad als geheel P^J.J^Mertens opvolger van Middelhuis De verbondsvergadering van het Nederlands Katholiek Vakverbond heeft vanmorsen met alg stem men tot voorzitter gekozen de heer P J J Mertens te Utrecht De heer Mertens is 48 jaar oud en volgt oudvoorzitter J A Middelhuis op die vandaag afscheid nam van zijn vakcentrale m^en voor De oud-voorzitter van het Ned Katholiek Vakverbond de heer J A Middelhuis heeft hedenilniddag bij zijn afscheid als vakbondsvoorzitter uit handen van minister Veldkamp het commandantschap in de orde van Oranje Nassau ontvangen In de ochtendvergadering heeft de nieu we voorzitter de heer P J J Mer tens zijn voorganger de gouden speld overhandigd Voor de bedrijfspensioenfondsen is er nu gelegenheid duidelijke verbeteringen aan te brengen Tenslotte roerde de scheidende voorzitter nog het probleem aan van de status van de georganiseer de en de ongeorganiseerde werkne mer Onlangs is er voor het eerst na de tweede wereldoorlog erkend dat er een onderscheid kan wor den gemaakt tussen genoemde groepen Tegenover de hogere ver plichtingen die de georganiseerden op zich nemen mogen ook hogere rechten staan Over deze ontwik keling zal er binnenkort in de Stichting van de Arbeid een dis cussie kunnen worden gevoerd aan de hand van een nota die de vak beweging zal indienen Meisje uit Eist terecht Het zestienjarig meisje W H uit Eist dat sinds eind mei werd ver mist is door de politie te Delft aan gehouden Zij was enige dagen geleden al gesignaleerd bij de Delftse groenteveiling en werd gisteren op de Brasserskade aange troffen Vermoedelijk is het meis je met een groentenexpeditieauto van de Delftse veiling heen en terug naar Duitsland gelift Het meisje zwijgt hierover echter zo dat de politie hieromtrent geen zekerheid heeft Met een korte beschouwing over de verdere voortgang op de weg naar afschaffing van verschillen tussen de gemeenten en in het al gemeen constaterend dat er op na tionaal niveau in de komende maanden weer belangrijke zaken tot een beslissing moeten komen besloot de heer Middelhuis zijn rede MINISTER LUNS en zijn echt genote siijn zaterdag betroKken geweest bij een auto-ongeluk op de rijksweg Den Haag — Arnhem onder De Meern Beiden liepen zij geen verioondingen op De chauffeur van de ministeriële auto kreeg een shock De wagen van de minister die aan de voor zijde zwaar beschadigd werd was besrokken bij een kettingbotsing ruil van studenten Van onze correspondent DEN HAAG — De Nederlandse minister van buitenlandse zaken mr J M A H Luns zal waarschijnlijk tijdens zijn bezoek aan premier Chroesjtsjef in de eerste helft van juli de basis leggen voor een later te sluiten cultureel akkoord tussen Nederland en de Sovjet-Unle Ook zal hij overleggen over een uitwisselingsprogramma van studenten in de we derzijdse literatuur Hoewel deze gegevens nog niet officieel zi.in bevestigd vormen zij de logische conclusie uit het feit dat de minister geen zware " diploma tieke overeenkomst in Moskou gaat sluiten Om echter niet met lege handen terug te komen is het zeer waarschijnlijk dat mr Luns op ver dere culturele uitwisseling zal aan dringen In dit licht kan ook het initiatief worden gezien van vier slavistische hoogleraren die in een brief aan het ministerie van buitenlandse za ken hebben aangedrongen op uit wisselingsprogramma's De profes soren Ebeling Amstedam Kuiper I.jOgger en Szirmai Leiden hebben deze brief ondertekend Het minis terie heeft geantwoord dat de Ne derlandse regering alle mogelijkhe den tot uit-visseling bekijkt en een open oog heeft voor hun streven De Nederlandse autoriteiten heb ben al langer hun gedachten over een dergeV'k programma laten gaan Reeds ongeveer andei-half jaar geleden ook hebben de profas soren Ebeling Kuiper Van het Re ve Bezemer en Logger een verzoek gericht aan het ministerie van o k en w om tot een studenten-uitwisse - lingsprogramma met de Sovjet-Unie te komen In deze brief die omstreeks ja nuari 1963 werd verstuurd deden de vijf slavistische hoogleraren een concreet voorstel zij wilden de uit wisseling van zes studenten in de litteraire faculteit per jaar Zy motiveerden hun verzoek met er op te wijzen dat dergelijke uit wisselings-programma's we bestaan tussen de Sovjet-Unie en verschillen de andere westerse landen waaron der de Verenigde Staten België en Frankrijk Volgens de onderteke naars zijn de Nederlandse studen ten hierdoor in een nadelige positie Zij kunnen uitsluitend enige tijd doorbrengen in een Russisch taal gebied als zij een kostbare toeristen reis maken Nieuwe ontwikkelingen moeten zij horen van Amerikaanse studenten die op een beurs een jaar in de Sovjet-Unie hebben ge studeerd en op de terugreis naar huis toevallig ook Nederland aan doen Dit achtten de professoren een betreurenswaardige toestand Toen de ondertekenaars een jaar later nog geen antwoord hadden gekregen van het ministerie van PAUL Mc Cartney een van de Beatles die thans een tou-}'nee door Australië maken vierde za tm-éa.g zijn ZZste verjaardag De belangrijkste gasten op zijn feest waren 17 charmante meisjes die Paul assisteerden bij het aansnij den van de taart Prins doet beroep op walvisvaarders Prins Bernhard heeft als presi dent van het World Life Fund een telegram gezonden naar de van daag in Sandefjord Noorwegen begonnen conferentie over de wal visvaart Daarin doet de prins president een dringend beroep op de conferentie de vangst van wal vissen ten sterkste te doen be perken daar minstens twee soor ten nl de blauwe vinvis en de butrug op uitsterven staan Tevens vraagt Prins Bernhard een doeltreffender controle op de naleving van de overeenkomst met betrekking tot de vangstquoto Zonder schade aan te richten zijn in Madrid weer twee kleine bom men ontploft Sinds 10 mei zijn nu in totaal 40 bommen in de Spaanse hoofdstad ontploft waarbij vier per sonen licht gewond werden De Spaanse pers schenkt er geen aan dacht aan om toeristen niet af te schrikken HARMBI.EN — De 31-jarige uit Harmeien afkomstige postbesteller [" van Amerongen is zondagmiddag dodelijk verongelukt Hij zat in een Volkswagen die bestuurd werd door de 22 jarige mej E M K uit De Bleern Op de üt^echtsest^aat^veg te Harmeien botste de auto door on bekende oorzaak tegen een boom De heer Van Amerongen werd naar het Academisch ziekenhuis te Utrecht vervoerd waar liij bij aankomst bleek te zijn overleden Mej K liep o k en w hebben zij weer con tact opgenomen Toen bleek dat over deze kwestie met de minis teries van buitenlandse zaken en van justitie overleg was gepleegd en dat de Nederlandse ambassade in Moskou begin juli advies hier over zal uitbrengen aan Den Haag Uit dit alles en uit het positieve antwoord van het ministerie op de laatste brief komt duidelijk naar voren dat inderdaad wordt gedacht aan een cultureel verdrag Een overeenkomst zal formeel weinig moeilijkheden opleveren Premier Chroesjtsjef vaart zoals bekend momenteel een gematigde koers en tengevolge van deze dooi in de koude oorlog staat ook het westen vriendelijker tegenover Mos kou het officiële bezoek van mr Luns is hier een resultaat van Of een akkoord financieel gemak kelijk te regelen valt is de vraag Onder het complex van factoren dat overeenkomsten in de weg kan staan neemt de wederzijdse financie ring een grote plaats in En het is een bekend feit dat Moskou de beurs stijf gesloten houdt als er roebels op tafel moeten komen Bezoek mr » Luns een Rusland van 6 tot 14 juli Op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van de USSR de heer A Gromiko zal de Nederlandse minister van Buiten landse Zaken mr J M A H Luns vergezeld van mevrouw Luns ' n of ficieel bezoek aan de Sovjet-Unie brengen v£in 6 tot 14 juli aanstaan de De minister zal voorts vergezeld zijn van enkele ambtenaren van zijn departement Douanier handelde volkomen volgens voorschriften Van onze correspondent VALKENSWAARD — De doua nier die in de nacht van donder dag op vrijdag bij de Belgische grens de 40-jarige drs W Vugs uit Vallienswaard dodelijk heett getrof fen heeft zijn dienstvoorschriften letterlijk en punctueel nageleefd Dit is komen vast te staan bij een reconstructie waarbij justitie technische recherche van de rijks politie gemeentepolitie en de dienst invoerrechten en accijnzen nauw hebben samengewerkt Ook de drie collega's van de man die het dodelijk karabijnschot los te gaan geheel vrijuit Ofschoon er van schuld in juridische zin des woords geen sprake is blijft toch d.e vraag had dit afschuwelijke inci dent waarbij een onschuldige het slachtoffer werd niet voorkomen kunnen worden ¦ Op de eerste plaats zouden de lichte verwondingen op De Volks wagen werd aan de voorzijde volko men vernield ALPHEN A.D RIJN — Te Alphen a.d Rijn is zondagmiddag de 24-jarige ongehuwde veehouder D J Horsman dodelijk verongelukt De heer Hors man reed met flinke snelheid op zijn motor Doordat een voetganger de 50-jarige grondwerker A S wonende te Woubrugge plotseling de rijbaan van de autoweg opliep kwam de heer Horsman met hem in botsing en viel Een auto reed over hem heen Het slachtoffer moet op slag dood zijn geweest De voetganger brak bij de botsing met de motorrijder zijn beide benen en liep ernstige in - en uitwendige verwondingen op DEN HAAG — Zaterdagavond is in Den Haag de 17-jarige bromfiet ser J C Notenboom gegrepen door een bestelauto waaraan hij geen voor rang verleende De jongeman is in het ziekenhuis overleden APELDOORN — Het twaalfjarig meisje G J Vos is zaterdagavond overleden nadat zij kort tevoren te Apeldoorn was aangereden door een auto Het meisje stak per rijwiel de weg over achter een voorgesorteerde auto langs Zij werd gegrepen door ' n auto uit tegenovergestelde richting ZIERIKZEE — De 20-jarige mej J van den Berg te Scharendijke is zaterdagavond omstreeks half acht bij Elkerzee gemeente IVIiddenschou wen omgekomen bij een botsing tus sen twee auto's De auto waarin zij en haar ver loofde de heer P D zaten werd op een kruising in de flank door een wagen aangereden Mej Van den Berg overleed ter plaatse Haar ver loofde werd zwaar gewond in een ziekenhuis te Zierikzee opgenomen De twee inzittenden van de andere auto liepen lichte verwondingen op 30ct zó lekker Bruid deed rijexamen DEN BOSCH — De Schijndelse Francien KasteleUn zat na de inze gening van haar kerkelijk huwelijk met Harrie van Laarhoven niet in de boot maar in een lesauto Na de plechtigheid in de St.-Servatiuskerk moest de kersverse mevrouw Van Laarhoven snel naar het 15 km ver der gelegen Den Bosch waar een tweede bruidswagen op haar stond te wachten Ofschoon Francien in vol bruidsornaat instapte trof ze in die wagen niet de man met wie ze nu verder door het leven zal gaan maar een streng uitziende examinator die in de drukke Bos sche binnenstad met kritisch oog toekeek of de bruid in aanmerking kon komen voor een rijbewijs Gelukkig kon dat zodat ' t bruidje met een gerust hart weer Schijndel waarts kon rijden om daar het hu welijksfeest voort te zetten Hoewel het bruidje het niet zo prettig vond op haar trouwdag rijexamen te moeten afleggen het CBR wjjkt nu eenmaal niet van vastgestelde data af zag ze in het samengaan van beide belangrijke gebeurtenissen toch één lichtpunt Deze dag ver geet ik nooit meer en daarom zal ik mijn rijbewijs ook altijd op tijd la ten verlengen dienstvoorschriften veranderd moe ten worden • De douaniers immers moeten stoptekens geven door met een rood licht verspreidende staaf lantaai-n vertikaal op en neer te zwaaien Omdat in de praktijk blijkt dat de douaniers ook regelmatig en gelijktijdig met dezelfde lamp waar mee ze een automobilist tot stop pen manen hun collega's in de pa trouillewagen waarschuwen moet het systeem dringend worden her zien De naderende automobilist ziet het rode licht hoogstens eenderde van de tijd dat er mee wordt ge zwaaid Een tweede vraag is of rood licht nu wel het ideale is bij stoptekens van de douane Hoeveel mensen ge bruiken niet rood licht bij pech Tal van onvei'laten bedienen zich ook van rood licht als ze een automobi list in de val willen lokken op een zame wegen De grenswegen — met name de weg van Valkenswaard naar de Achelse Kluis waar het in cident gebeurde — zijn vaak een zaam Is het dan verwonderlijk dat drs Vugs niet stopte als hij achter de lamp in het donker niet meteen de man in uniform herkende De schoten in de benzinetank Een automobilist die met 100 km snelheid rijdt hoort bij zo'n schot ongeveer hetzelfde als bij opspat tend grint De omgekomen be drijfseconoom was naar alle waar schijnlijkheid kleurenblind Over het algemeen zien kleurenblinden alles grijs Er bestaat echter ook de zogenaamde complementaire kleurenblindheid waarbij de pa tiënt bijvoorbeeld rood voor groen aanziet en omgekeerd Het is ook nog mogelijk dat de drs Vugs niet stopte als hij achter rood heeft gezien door de natrium verlichting op de Maastrichtseweg waardoor ook kleurveranderingen kunnen ontstaan bij bepaalde per sonen Het slachtoffer zelf dat vaak in gedachten was verzonken toonde zich in zijn laatste ogenblikken hoogst verbaasd over de schoten die op hem waren afgevuurd Hij had geen enkele reden om het stop teken te negeren omdat hij geen gram smokkelwaar bij zich had en omdat hij — ondanks een bezoek aan de sociëteit — bepaald niet onder invloed verkeerde Wilde staking bij Ned Kabelf abrieken Van onze correspondent DELFT — In de afdeling draad trekkerij van de N.V Nederlandse Kabelfabrieken te Delft is vrijdag een wilde staking uitgebroken 56 man legden het werk neer Diezelf de avond nog ontvingen alle stakers per expresbrief aanzegging het werk onmiddellijk te hervatten In deze brief werd ook gezegd dat aan hen de gratificatie van 5 procent onge veer ƒ 300 - niet zal worden uitbe taald en voorts dat over de niet gewerkte uren geen loon zal wor den uitgekeerd Wanneer zij vandaag het werk nog niet hadden hervat zou den ze zich als ontslagen kunnen be schouwen De reactie van de stakers daar op was negatief Zaterdag bedroeg het aantal personeelsleden dat niet op het werk verscheen 58 Ook van morgen zijn ze niet aan het werk ge gaan Vanmiddag was er een ge sprek met de drie erkende vakbon den NU met nóg meer hazelnoten ZÓ gezond 
MAANDAG 22 JUNI 1964 ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD Onderzoek naar aangeslagen toestand van atoomkernen Vromotie de heer P Glaudemans Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer P W M Glaudemans Willem de Zwijgerlaan 19 te Maar tensdijk tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen op het proefschrift Experimental and theoretical investigations on light nuclei Een generatie scholieren van middelbare scholen heeft al kennis gemaakt met de aangeslagen toe standen of ener.gieniveaus van het waterstof atoom Dat ook atoomker nen dergelijke aangeslagen toe standen bezitten is veel minder be kend misschien voornamelijk om dat de studie van deze toestanden zowel experimenteel als theoretisch zo bijzonder veel ingewikkelder is Deze studie was het onderwerp van de dissertatie van P W M Glaudemans waarop deze vandaag aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde Betrekkelijk lichte kernen waren uitgezocht isotopen van magnesium silicium fosfor chloor argon en kalium heel ge wone elementen die voorkomen in klei in lucht en in luciferskoppen Voor de uitvoerige berekeningen werd gebruik gemaakt van de elek tronische rekenmachine XI in Am sterdam omdat de Utrechtse Zebra hiervoor te klein en te langzaam was inmiddels beschikt ook Utrecht over een XI Vooral voor zijn theoretische re sultaten bestaat grote belangstelling o.a omdat deze de basis vormen van een voorgesteld experiment om de neutrino's afkomstig van de zon waar te nemen Hiermee zou een di - Hoograven begon met anti verniel-actie Weinig ongevallen in Utrecht Verkeerspolitie had rustig weekend ExameBs in Utrecht door Elisabeth Brozowska JOSEPHINE Schade in deze wijk ƒ 25,000 per jaar « Van een onzer verslaggevers De Hoogravense wijkweek on der het mollo van de anti ver-niel-aclie stariie zaterdagmiddag in het Marcuscenlrum te Utrecht met een toespraak van de heer A Raspe secretaris van de ge meentelijke Commissie voor de planisoenbescherming Wethou der To Harteveld was bij de opening van deze actie aanwezig daarmede onderstrepend het be lang dat de gemeente heeft bij dergelijke acties uit en dooi de burgerij Het Harmonieorkest Utrecht trad bij deze gelegenheid voor het eerst op in de nieuwe kostuums waarmede dit muziekkorps alle eer inlegde De heer Raspe stelde voor over te gaan tot de aanstelling van een aantal mensen - in navolging van Velsen - om de jeugd van de bal dadigheid af te houden Deze mensen hebben dan tot taak op het juiste moment in te springen teneinde het vernielen tegen te gaan Alleen al in Hoo graven wordt voor 25.000 gulden per jaar vernield door de jeugd In de stad Utrecht zijn dagelijks al acht mensen in de weer om de nielingen tegen te gaan De heer Raspe wees er voorts op dat men het de jeugd niet helemaal kwalijk kan nemen dat zij geen beter be grip heeft van de gevolgen van haar baldadigheid De ouderen geven immers maar al te vaak het slechte voorbeeld De anti-verniel-actie heeft in zo verre al succes dat het ingooien van ruiten bij de scholen opmer kelijk verminderd is Auto gestolen De 37-jarige vertegenwoordiger R Carton Anth Mattheuslaan 76 Utrecht heeft bij de politie aangif te gedaan dat men zijn auto merk Citroen nummer B K 26—80 in de nacht van zaterdag op zondag heeft gestolen De wagen met afgesloten portieren geparkeerd voor zijn huis heeft een waarde van ƒ 4500 - Loeki het anderhalf jaar oude dwergkeesje van mevrouw C van der Hurk uit de Marnixlaan 13 in Utrecht is zaterdagmiddag om streeks 12 uur de deur uitgeslipt Loeki een reu heeft een zwart dek is verder licht bruin net als zijn pluimstaart en draagt geen hals band Vermiste of gevonden kleine huisdieren kunnen per brief of telefonlsrli worden opgegeven aan de stadsredactie van het Utrechtsch Nieuwsblad Drift 23 telef 16431 toestel 75 ^ psjrsfifkw * In de week van 20 juni 13 uur tot za terdag 27 juni 13 uur hebbende volgen de apotheken zaterdagmiddag - zondag én nachtdienst Kraal Ev Meysterlaan 32 Boogaerdt Biltstraat 152 Berents Bem Weerd O.Z 9 Stlchtsche Apotheek Nieuwe Gracht 203 Hoogravense Apotheek Ju lianaweg 352 ZuUense Apotheek Prins Bernhardlaan 22 Verpleegstersdiensten Het Groene Kruis Utrecht overdag Boothstraat 15 telefoon 16381 Avond - nacht zaterdag - en zondagdlenst voor noodgevallen G.G en G.D telefoon 16411 toestel BI ook voor de Utrechtse ver eniging tot bescherming van zuigelingen Het Groene Kruis Tuindorp Tuindorp oost en Overvecht wijkgebouw Raitfei senlaan 35 telefoon 18161 Bij geen ge hoor in noodgevallen 16411 Het Groene Kruis Zuilen dag en nacht 40133 Bi ] geen gehoor overdag 41961 Bij geen gehoor In avond nacht en weekend telefoon 16411 Het Oranje-Groene Kruis overdag Weerdsingel OZ telefoon 14558 Avond - nacht en zondagdienst hervormde wijkverpleging en lutherse diakonessen vereniging Diakonessenhuis telefoon 11855 gereformeerde ziekenverpleging zr P H Guyt telefoon 81366 zr F H Kerst telefoon 18933 zr H Rietveld telefoon 30O21 zr M Zwarts telefoon 40875 zr A Vos telefoon 22102 Het Wit-Gele Kruis afdeling Utrecht Oudwljk 19 telefoon 13861 alleen voor bevallingen dag en nacht uitsluitend teletonisch bereikbaar Ziekenwijkverplc ging afdeling Utrecht telefoon 27233 daj tn nacht Overige diensten afdeling Utrecht alleen tijdens kantooruren Wijk verpleging Tuindorp zr C Terlingen telefoon 20645 Wijkverpleging Hoogra ven zr S è Nijeholt telefoon 24828 bl]geen gehoor 19842 Wijkverpleging Zul len telefoon 42306 Op de scholen zullen in dit ver band ook AVA-speldjes worden uitgereikt een aansporing voor de jeugd om aan de actie deel te ne men Homeruslaan afgesloten De Homeruslaan te Utrecht is met ingang van vandaag tot vermoede lijk 25 juli afgesloten voor verkeer in beide richtingen in verband met asfalteringswerkzaamheden Ds D Oosten deed intrede in Domkerk Zondagavond deed ds D Oosten die ds C B Burger als predikant van de Leeuwenberghgemeente op volgt zijn intrede Voor deze dienst in de Domkerk had hij als tekst de woorden van Johannes 8 31 en de waarheid zal u vrijmaken uitgeko zen Ds Oosten zei dat er ten aanzien van de waarheid maar 2 mogelijk heden zijn men kan de waarheid vertrappen en liefhebben Het we reldgebeuren geeft een dagelijkse illustratie van de agressiviteit waar mee de waarheid er onder gehouden wordt zo zei hij Ds Burger bevestigde ds Oos ten te voren als predikant te Utrecht In zijn preek bedankte hij de kerkeraad van de hei'vormde ge meente dat voor de intreedienst de Domkerk gebruikt kon worden Uit deze welwillendheid blijkt dat men in Utrecht in eenheid gelooft De vroegere controversen verdwij nen nu de ontkerstening toeneemt In ' t aangezicht van Christus wordt de éne kerk ontdekt Ds Burger preekte over het mid dengedeelte van Joh 8:31 Als gij in mijn woord blijft zijt gij waarlijk discipelen van mij en gij zult de waarheid verstaan " Ds Burger zei dat een predikant waarheidsgetui ge is Hij moet deemoedig luiste ren en doorgeven Hij leidt en is dienaar Na afloop van de dienst werd er gelegenheid gegeven ds Oosten en zijn gezin te begroeten Geen bejaardenrit meer voor Tuindorp Jarenlang verzorgde een comité uit de wyk Tuindorp tè Utrecht elke zomer een rit voor bejaardera Daar aan is nu een eind gekomen omdat men zo'n evenement te gevaarlyk acht Uit een mededeling van het comi té blijkt dat men het onverantwoord acht met een file van meer dan veertig personenauto's een tocht te onde^Tieraen in het steeds drukkere verkeer Men werd begeleid door vrijwil ligers als motorordonnansen die evenwel in het verkeer geen enkele bevoegdheid tot regelen hadden Zonder begeleiding door rijkspolitie acht men een rit van dit massale karakter levensgevaarlijk in de hui dige omstandigheden Getuigen gevraagd Verkeersongeval op Oudenoord De verkeersafdeling van de Utrechtse politie verzoekt hen die getuigen waren van een aanrijding zondagavond te 18.15 uur op de Ou denoord waarbij een personenauto kenteken NK 36-02 betrokken was zich op het hoofdbureau te melden voor het geven van inlichtingen Door een manoeuvre van de be stuurder van deze auto een Volks wagen werd een waterleidingbuis op het trottoir bij de hogere tech nische school vernield Zilveren halsketting met plaatje zUveren broche molen goudkleu rig dameshorloge met bruin bandje en chroom met zwart bandje vul pen t.n Abels paar bruine kinder schoentjes met sokjes bril gevonden 27/5 in zaak gassigarettenaanste ker studieschrift rose hoofddoek beige en groengrijze jas bruin vest hondenhalsband met peiming No 186186 tas inhoudende boeken en ƒ 9.74 los geld ƒ 20 portemon nees inhoudende ƒ Z•49 -ƒ 0.50 -ƒ 0.15 - Aan komen lopen zwarte lang harige hond met halsband bruin hondje BOOGBAVEN begon Satei-cUvgmi<3 ^ dag in het Marcu»centrum met de antl-^'erniel-actle Het Barmonie orkest utrecht trad by de start van deze aotie voor het eerst op in het nieuwe unifo^^ni In Gerard Doustraat Douchen in politiecel Douchen in een oude politiecel dat kan in het nieuwe wijkgebouw van de G.G en G.D aan de Gerard Dou straat in Utrecht Waar nu de spuit jes worden gegeven werkte men vroeger aan procesverbalen De oude politiepost is keurig opge knapt door de gemeentelijke dienst van openbare werken En dat alles voor slechts ƒ 25.000 Wethouder A P G van Konings bruggen die de opening vanmorgen verrichtte had niets dan lof voor de nieuwe post In het kader van de decentralisatieplanning neemt deze een belangrijke plaats in De wet houder overhandigde de sleutel aan de geneesheer directeur Bromfietsers verleenden geen voorrang Van een onzer verslaggevers De Utrechtse verkeerspolitie heeft het in het afgelopen weekend niet al te druk gehad Het aantal aanrijdin gen was gering en op het verkeers plein Oudenrün behoefden geen bij zondere maatregelen getroffen te worden Bij de enkele aanrijdingen waren er wederom gevallen van brom fietsers die de voorrangsregels niet in acht namen Dit was onder andere het geval met de 21-jarige Utrechtse arbeider A.O die met zijn bromfiets in bot sing kwam met een andere brom fietser de 33-jarige kapitein ter Rijnvaart J.H.B uit Utrecht O verleende op het kruispunt Aal bersestraat-Samuel MuUerstraat za terdag omstreeks 12 uur geen voor rang aan J.H.B Het gevolg was dat hij met een hersenschudding in het Academisch ziekenhuis moest worden opgenomen De 18-jarige leerling-machinist J M.M uit Utrecht verleende met zijn bj omfiets op het kruispunt Waalstraat-Maasstraat zondagmor gen geen voorrang aan de 29-jarige automobilist A.G.B eveneens uit Utrecht De onvermijdelijke botsing bracht hem in het St Antoniuszie-kenhuis met een kaakfractuur en een hersenschudding De 26-jarige motorrijder A An tonius uit Utrecht werd zaterdag middag het slachtoffer van een bot - Uitbreiding van de telefooncentrales PTT meldt de volgende districts gegevens van het telefoondistriol Utrecht over de maand mei 1964 uitbreiding telefooncentrales Ka merik in dienst gesteld 100 num mers serie 500-599 Maarsbergen in dienst gesteld 50 nummers serie 350 399 Maartensdijk in dienst ge steld 100 nummers serie 800-899 Utrecht zuid in dienst gesteld 1000 nummers serie 83000-83999 Woer den in dienst gesteld 200 nummers serie 4000 4199 A\x\\\^•.\•^\\^\\\^MX^cc>\y ^\\\\>^{<\•^^^ Telefoonaansluitingen in mei dienden 928 gegadigden een aan vraag in vOor een telefoonaanslui ting 181 abonnees beëindigden het abonnement Het aantal aansluitin gen nam in deze maand toe met 1143 toT 93539 Wel belangstelling voor het N.O Het percentage jongens in Utrecht dat geen voortgezet onderwijs volgt is een stuk gedaald Het bedroeg in 1952 nog 28 tegen in Amsterdam 16 Rotterdam 10 en Den Haag 15 Nu is dit percentage 10 Deze mededeling doet de onder wijscommissie uit de Kamer van Koophandel Deze verheugende ont wikkeling is niet alleen het nijver heidsonderwijs ten goede gekomen aldus de commissie Dit trok in 1952 nog slechts 23 pet van de jongens tegen 28 pet in 1959 Voor het u.l.o waren deze cijfers 31 en 36 en voor het v.h.m,o 18 en 22 De commissie is dan ook van me ning dat niet kan worden gezegd dat het nijverheidsonderwijs in Utrecht in ontwikkeling is achtergebleven zoals wel eens wordt gesuggereerd De belangstelling voor dit onderwijs vertoont integendeel een redelijk groeitempo Een andere kwestie is dat het aanbod van hen die het di ploma van een nijverheidsschool hebben achter blijft bij de vraag naar deze jonge krachten Dit kan de commissie er echter niet toe brengen te adviseren dat in de schoolkeuze - en beroepenvoor lichting aan het nijverheidsonder wijs een meer geprononceerde plaats zou moeten worden gegeven ten koste van andere onderwijs - en opleidingsmogelijkheden Ook in an dere sectoren bestaan goede plaat sings - en toekomstmogelijkheden Dr C V d Broek benoemd tot lector Dr C J H van den Broek is benoemd tot lector in de faculteit der geneeskunde aan de rijksuni versiteit te Utrecht Hij zal onder richt geven in de Cytologie Dins dag 30 juni om kwart over vier zal dr Van den Broek zijn ambt aan vaarden met het houden van een openbare les in het Groot-Audito rium sing met een auto op de Kromme Nieuwe Gracht De automobilist de 34-jarige actuaris L.G uit Utrecht die aanvankelijk zijn wagen daar geparkeerd had reed weg op het moment dat de motorrijder naderde De botsing die daarop volgde bracht de motorrijder ten val zodat hij met een hersenschudding in het Academisch ziekenhuis moest wor den opgenomen Op de Catharijnesinge ] werd de 9-jarige scholiere Amanda Branden burg Oudekamp 2 Utrecht het slachtoffer van onvoorzichtig de weg oversteken Zij kwam onder de auto van de 27-jarige meubelmaker S.F uit Sexten Italië Per ambulance werd zij naar het St Antoniuszieken huis vervoerd waar zij met een hersenschudding werd opgenomen K gen het aardgas Of u met kolen of olie verwarmt EM Jaarsma en behaaglijke warmte zijn een begrip Daarom nu ook EM Jaarsma voor aardgasver warming - de verwarming waar u „ ja " tegen zult zeggen I Wilt u alles weten van aardgas en EMJ aardgasconvectoren Vraag gratis folder met kostbaar nieuws I Schrijf een briefkaart aan EM Jaarsma Postbus 193 Hilversum Afd GT 11 ' aarsma kONINKLIIKE HAARDENFABRIEK N,V Toevoerkraan gas niet afgesloten De 72-jarige mevrouw G Ruys Kramer Springweg 126 Utrecht is in de nacht van vrijdag op zater dag bijna het slachtoffer geworden van een gasvergiftiging Zij was vrijdagavond om negen uur naar bed gegaan waarbij zij vergat de toevoerkraan van het gas at te slui ten Zaterdagmorgen voelde zij zich bij het opstaan niet goed in orde zodat zij zich weer te bed begaf Een buurvrouw die omstreeks tien uur een kijkje kwam nemen ver moedde onraad Een buurman verschafte zich toe gang tot het huis waarna hij in de keuken een sterke gaslucht rook en bemerkte dat de toevoerkraan open stond terwijl bovendien de gasslang ingescheurd Was Hij waarschuwde politie en de gemeentelijke genees kundige en gezondheidsdienst Met een ambulance werd de be jaarde vrouw naar het beademings centrum van ' t Academisch Zieken huis overgebracht er bestaat geen levensgevaar voor het slachtoffer van deze gasvergiftiging Meningen over winkelsluifing verdeeld Dé commissie ult\'erkopen en op ruimingen uit de Utrechtse Kamer van Koophandel is van mening dat er geen andere datum van ingang voor de zomeropruiming moet wor den gegeven dan de algemeen lan delijk geldende datum van 16 juli Mede met het oog op mogelijkheden van concurrentie dient er een uni forme regeling te zijn Ook voor dit jaar adviseert de commissie de Kamer om de ge meentebesturen te vragen een ver plichte vakantiesluiting aan te hou den voor supermarkets en andere gemengde levensmiddelenbedrijven Voor het tot stand komen van win kelcentra in nieuwe wijken acht de commissie het noodzakelijk dat mid denstand en grootwinkelbedrijf reeds bij het ontwerpen van uitbreidings plannen worden betrokken De com missie vindt het voorts gewenst dat ook in de Utrechtse binnenstad die in toenemende mate concurrentie ondervindt van elders de midden stand en het grootwinkelbedrijf tot een bundeling van krachten komen De commissie acht het nog niet de tijd om over te gaan tot het houden van een enquête onder de winke liers over mogelijkheden van slui ting op zaterdagmiddag en maan dagochtend of de gehele maandag in verband met de vijfdaagse werk week De commissie is van oordeel dat er ten deze bij de bedrijfsge noten nog zo weinig eensgezindheid bestaat en er nog sterk uiteenlo pende ' gedaóhten zijn zodat een on derzoek thans prematuur moet worden geacht Voorts vindt men het juister dat te zijner tijd het ini tiatief van een onderzoek uitgaat van de winkeliers - en middenstands verenigingen en grootwinkelbedrijf en dat daarna de wensen en opvat tingen van het bedrijfsleven via de ze kanalen de Kamer bereiken Het vraagstuk van de koopavond hangt met het vorenstaande nauw samen Zolang het winkelbedrijf ten aanzien vem de vijfdaagse werkweek niet tot een besluit is kunnen komen is het niet mogelijk over een even tuele invoering van een koopavond een uitspraak te doen Toelatingsexamens chr gymnasium Toegelaten tot de eerste klas van het Christelijk gymnasium Diaconessenstraat 1 te Utrecht zi.in W A Barendrecht P W C van Barneveld J C van Benthem m N van den Berg m J K Berrens W den Braber R H de Bruine A A Dambrink m A Diederik m W L J Doe ve W R Fraser I J A de Graaf M A de Heer m S A Hor dijk m H J Jacobse J J Jans sen J V Kuyvenhoven C E Kwakkel m D Langerak W P Louwerse W van der Meer de Wal cheren M A van Melle G Mui der m M L Y Mulder m M C Muller m W Ooms F Pauw m G Ruighaven m F J Schroten P Spilt H van ' 1 Spijker m D van Strijen m G W Takken m F J Veenhof F Veltkamp M Vente A van Yperen m E T Zwart m R.-k middelbare handelsavondschool Aan de r,-k middelbare handelsavond school te Utrecht zijn geslaagd Jan van Arkel * Rudy van den Berg Marüke van de Bilt SJef van Dongen John Grlmmellkhuljsen Rob Heerkens Ben Duitser te Utrecht gepromoveerd Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag ir P P J M Schram uit Baldham b Münehen W Duitsland tot doctor in de wiskunde en natuurweten schappen op het proefschrift Kine tic equations for plasmas Ir Schram deed gedurende de laatste twee jaar van zijn studie aan de techn hogeschool te Delft theo retische natuurkundig werk onder leiding van prof dr R Kronig en behaalde in 1956 het diploma van na tuurkundig ingenieur Hij was van 3956—1958 in dienst van vliegtuigenfabriek Fokker Am sterdam bestudering van proble men der theoretische aërodynamica en ruisrve.rschijnselen van 1958 — 1962 in dienst van Centraal Lab T.N.O te Delft waarvan 1959—1962 gedetacheerd bij het F.O.M Insti-tuut voor Plasma Fysica te Jut phaas In deze tijd bestudeerde hij de magneto hydronamica Vlasov vergelijking CLandau demping etc en kinetische vergelijkingen met botsingen in 1962 in dienst van Euratom en tewerkgesteld in het Instituut für Plasma physik in Garohing bij Münehen waarmee Euratom evenals met het FOM Inst voor Plasma Fysica te Jutphaas geassocieerd is In Garching werd de studie der kinetische vergelijkingen voortgezet en het proefschrift voltooid Promotor was prof dr N G van Kampen van Helden ** Corrie van der Horst Singh Karia Herman Kral Pedro de Leeuw Jan van Straalen Hans van Straten Hans Veerkamp Tlne Wam mes Hermj^n van Westing Jos Weter man John ten Wolde Julins Zwartjes Léo Oorthuijsen Fred van Hooff Dick Althof Jan Althof Jos Brouwer Hans Dorrostein Wim Edelbroek Marja Eijrond Wim Jansen Bob Kloot Anita van Maarseveen Ank Mathu Joke Odjjk Hans van Oostrum Ton van der Pluym Theo van Scharenburg Hans Scherrenberg ' Anny Sturkenhoom Nico Suurcnbroek Will van der Wurtf Het Rijksdiploma 5 J middelbare han delsavondschool werd behaald door Jan Benschop Jos Dhont Henny van der Hoeven Ad Hoo^emans Hans Hufen Aatke Klaver * Henk van den Koedijk * Slaak Klont Jan LJthart Krans van der Linden '• Willie Leek Willie van Wees Diok Wesselman Henny Zorn John IMaas Loek Beumer Peter van der Krogt lanip van Maanen Harrv Smit ** Bert Snellenberg Henk Tas Jan Thiers Wim VIssct.s Kees de Vries Tom Wammes Ed Wcnnekes ** Prijs Kamer van Koophandel * Prijs Sehoolbe.=;tuur WATERHOOGTEN WEEBDSI.UIS UTRECHT 22 juni — Bovenkant sluis 48 - i - N.A.P val 12 cm Benedenkant sluis 23 cm — N.A.P WATERHOOGTEN Riikswaterstaat 22 Juni - Konstanz 305 + 1 Rheinfe den 259 — 6 Ottenheim 217 + 3 Straats burg 265 + 7 Maxau 434 + 5 Plochingen 109 onv Mannheim 2S — 5 Stelnbach 111 — 2 Mainz 240 - 4 Bingen 165 — 2 Kaub 173 - 5 Trier 225 - 7 Knblenz 173 — S Keulen 126 + 1 Ruhrort 299 - 5 Lobith 901 - 8 Nijmegen 684 - 9 Arn hem 730 ~ 8 Eefde rJssel 260 onv De venter 160 — 2 Monsin 5456 — 6 Borg haren 3827 - 10 Belfeld 1092 - HO Grave ben de sluis 502 — 3 P W M GLAUDEMANS reet bewijs kunnen worden geleverd van de algemeen aanvaarde onder stelling dat de zon zich gedraagt als een langzaam sudderende gigan tische waterstofbom Promotor was prof dr P M Endt Th W J Gadella uit Utrecht gepromoveerd Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vanmiddag de heer Th W J Gadella Sma ragdplein 206 te Utrecht tot doc tor in de wiskunde en natuurweten schappen op het proefschrift Cyto taxonomic studies in the genus campanula Vooral in de laatste 20 jaar is men in de plantensystematiek van polymorfe soorten en voor het op een hechte basis stellen van de on derverdelingen van de soorten ge bruik gaan maken van experimente le methoden namelijk kweken en kruisingsproeven Hierbij is ook spe ciale aandacht gegeven aan de chro mosomenaantallen en de morfologi sche verschillen in de chromoso men Bij gebruik van deze methode voor een groot aantal soorten van één genus kunnen ook waardevolle gegevens verkregen worden om trent de onderlinge verwantschap en de mogelijke evolutie Voor zijn proefschrift heeft de heer Gadella deze methode toege past voor een groot aantal soorten van het genus Campanula Meer dan meestal in studies volgens de ze moderne methode geschiedt heeft de auteur tevens de klassieke morfologische methode gebruikt en de vroegere gegevens op hun wer kelijke waarde getest Hij heeft de onnatuurlijkheid en leemte van de oude systemen aan getoond en komt tot een voorlopige nieuwe indeling van het geslacht in 7 groepen Er blijken wat de chro mosomenaantallen betreft enige cy tologische reeksen in het geslacht Campanula aanwezig te zijn nl X = 8 X = 10 X = 15 en X = 17 Binnen deze reeksen blijken de soorten ook een bepaalde combina tie van morfologische kenmerken te bezitten Naast deze reeksen zijn er ook soorten met afwijkend chromo soomaantal Enkele soorten kon den op grond van dit chromosoom aantal en daarmee gepaard gaan de morfologische kenmerken uit het geslacht Campanula verwijderd worden Hybridisatie was niet mo gelijk tussen soorten van verschil lende reeksen behalve voor enkele soorten met x = 15 en x = 17 Promotor was prof dr J Lan jouw ACADEMISCHE EXAMENS TE UTRECHT Aan de rijksuniversiteit te Utrecht zijn geslaagd voor het semi arts examen W M Blom Krimpen a.d IJssel E Grootenboer Rotterdam M A D H Schalekamp Utrecht Artsexamen H P M E Gom mers Tilburg J Schilperoort Vee nendaal P J G Snijders Heerlen Tandartsexamen A J M Niehe Haarlem R Speek Valkenswaard G H Veen Enschede H C Ver beek Rotterdam Dierenartsexamen P Fontijne Utrecht R Kroes Enkhuizen VRIJE UNIVERSITEIT Aan de Vrije Universiteit te Am sterdam zijn geslaagd voor M.O pedagogiek M.O.A J Abma Oud Zuilen mej A C de Bruin Utrecht J Bui,is Den Helder W H de Lange Oud-Beveland J W Prinsen Zwolle J A Vos Wor merveer M.O.B K P v d Beid Velp mej J Bloemert Apeldoorn J Blom Santpoort H Bosselaar Utrecht A E van Eeden Nieuw Vennep E Ham Almelo S Veen stra Leeuwarden C Verhage Wol vega KENNIS(ÏEV1NG Stopverbod gedeelte Hieronymusplantsoen Burgemeester en Wethouders van Utrecht brengen ter algemene ken nis dat met ingang van 23 juni 1964 een stopverbod is vastgesteld voor de westelijke zijde van de oostelijke rijbaan van het Hieronymusplant soen Dil besluit is in afschrift verzon den aan de Gedeputeerde Staten van Utrecht de Hoofdingenieur Directeur van de Rijkswaterstaat alsmede aan de Koninklijke Neder landse Toeristenbond A.N.W.B de Koninklijke Nederlandse Automo bielclub en de Koninklijke Neder landse Motorrijdersvereniging I 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 22 JUNI 1964 5 irraiFïïTT ^ Iphigenia auf Tauris in statische opvoering Dramatische spanning eerst in derde acte D E PREMIERE van Glucks Duitse versie van zyn opera Iphigenia auf Tauris welke de Nederlandse Opera za terdagavond in de Amsterdamse Stadsschouwburg in het kader van het Holland Festival verzorgde is een goedgezongen op voering geweest De muziek van Gluck is alleszins welluidend en geeft in de dikwijls gedragen tempi een vertrouwd-gewijde sfeer de regie van Rudolf Hartmann heeft zich daarbij in sta tische zin aangepast evenals de decors van Teo Otto die het spel meer omsloten dan activeerden Schilderijen Anna M * Zomers in De Kuyl Ceramiek van mevr Hageler Van onze parlement redacteur DEN HAAG — De mogelijkheid is niet uitgesloten dat de parlemen taire behandeling van het wetsont werp inzake het iv-plaiform van de REM toch zal worden uitgesteld tot na het zomerreces Politieke kringen achten de kans groef dat de regeling om dat uitstel zal vra gen teneinde het wetsontwerp nog eens uitgebreid op zijn juridische merites ie kunnen laten toetsen Minister Scholten justitie zit Venetië's biënnale met moeilijkheden begonnen RITA EN HAAR FAMILIE Kom je voorlezen of niet je bent babysitter en geen TV-oppas Gré Brouwenstijn imposant H *» ET HAD ook een oratorium op-Toering kunnen zijn waarbij fle koorzang een ruime plaats Iieeft zoals Iiier en daar versierd met door de vrouwen gedragen gewa den die ons deden denken aan de ' tableaux vivants ' die weleer de meisjes van de jaarfeesten opdien den Moeten we de kritische vinger bij al deze waarnemingen leggen op de taak van de regisseur Ten dele Bij de dirigent Alberto Erede Stellig niet want hij gaf voortva rende tempi aan maar kon daar mede de zware toets van de Duit se tekst niet transponeren in het Franse klankidioom die we ons herinneren uit de Parijse versie De Franse taal staat dichter bij de klassieken dan de Duitse Gluck heeft oorspronkelijk klassiek willen denken met zijn teruggreep op Ca marata der Florentiinen die met de renaissance de herleving van de oude kunst opriepen Glucks re torm-poging moet hem op een zeker ogenblik tóch zijn tegengevallen en het lijkt ons na de ervaring van zaterdagavond psychologisch ver klaarbaar dat hij na de Iphigénie en Tauride als een voor die dagen moderne opera in Parijs pal daar op de Echo et Narcisse in oud Ita-liaanse stijl met vocale acrobatiek schreef Al staan de zangers daar bij stil ten einde hun stem-bravour te exposeren er gebeurt althans iets Nu de Iphigenia het zonder coloratuurtjes e.d moest doen kon er op het toneel alleen maar ge staan worden Dit geschiedde bij deze première en daaraan zal wei nig te verhelpen zijn maar daar mede gevoelen we hoe statisch deze zaak is en voor onze muziekdrama tische ontvankelijkheid uit de tijd is geraakt Dramatisch tam Enige dramatische spanning l?wam eerst in de derde acte met de discussie of Orestes dan wel Py lades door Iphigénie geofferd moest worden op liet altaar van godin Diana Artemis De climax kwam in het vierde TV-festival iin Burgemeester Willy Brandt heeft de derde internationale Berlljnse tv-vvedstrijd zaterdagavond officeel geopend Zestien landen vertonen de ko mende zes dagen 31 films in een strijd om een gouden en drie zilve ren médailles alsmede een speciale prijs Het thema is Vrijheid en ge rechtigheid Het festival was vroe ger aan het filmfestival verbonden maar het heeft thans voor het eerst zijn eigen status Het is ook voor de eerste keer erkend door de Europese televisie-unie TV-MAANDj\G 7.30 NTS Kerken Logboek 7.40 Magazine der kerken 8.00 Journaal 8.20 Uitzending KVP 8.30 Hooiti.id in Tirol film 9.00 Het Reuzenrad Oosten rijkse film vrij naar Het Hemelbed van Jan de Har tog 10.45 Over dieren in bos en veld film 10.55 Journaal 11.00-11.10 Verslag Tour de France bedrijf toen Orestes in Iphegénie elkaar herkenden als broer en zus ter wat in de mythe stellig niet als hoogtepunt van de tragedie he doeld is Gluck zal zich daarop nauwelijks hebben t)ezormen Maar wij nu wel mot zijn muziek die in de Weense versie dramatisch tam in de oren klinkt Ons restte de muzikale uitvoe ring die na het behoudende begin eerst met de derde acte op dreef kwam De door het Nationale Bal let onritmische en choreografisch onbeduidend gedanste balletten in 1 en II waren voorbij we wisten ook als de krijgslieden van Thoas op het toneel kwamen dat we de ogen moesten sluiten om door hun martiale houding niet opnieuw aan de ' Wehrmacht ' te denken en kon den toen onbevangen luisteren naar Gré Brouwenstijn die de Iphigenia-rol vocaal mocft heeft ge zongen en deze vooral imposant speelde bij de voorbereiding der offerande Solisten De Tsjechische zanger Vüem Pri byl maakte een fikse Orestes met z'n heldentenor en de Joegoslaaf Louis Malle dee operaregie Het in 1958 door de componist Gian Carlo Menotti te Spoleto gestichte festival van twee werelden dat een maand duurt is vrijdag voor de ze vende maal begonnen met een op voering van de Bosenkavaller van Richard Strauss onder regie van de Fransman Louis Malle Dirigent was de Amerikaanse maestro Tho mas Shippers De reactie op de uitvoering was gemengd Sommigen vonden de techniek van Malle een der film regisseurs van de Franse nouvel vague die voor het eerst een opera regisseerde interessant en nieuw anderen vonden haar niet geschikt voor de opera Joop Geesink onderscheiden Op het elfde internationale festi val voor reclamefilms in Venetië heeft een inzending van Joop Gee sink de tweede prijs verworven in de categorie televisie-animaties Tevens werden hem voor andere films nog twee eervolle vermeldin gen toegekend Vanuit de hele we reld zijn naar het festival 1000 films ingezonden Se^ni ^ vu niet openen De biënnale van Venetië een van de grootste kunsttentoonstellingen ter wereld is zaterdag geopend met veel surrealisme abstract ex pressionisme en controversen De tentoonstelling is verboden voor de rooms-katholieke geestelijkheid en de Italiaanse pres Antonio Segni heeft geweigerd haar te openen Op de 32e biënnale zijn meer dan Robert Ilosfalvy wist in lyrische zin zijn tenorstem te geven aan de par tij van Pylades Fraai was de zang der beide priesteressen door Nelly IWorpurgo en Maryke Pranssen ter wijl Sophia van Santé haar beschei den partü van Diana waardig ver tolkte voor haar kwaliteiten een ondankbaar te zingen staartstuk als finale-oplossing Het Residentie Orkest verving het orkest van de Nederlandse Opera zoals reeds eerder bij opera opvoeriagen geschiedde speelde dit orkest zijn partij op uitnemende wijze kennelijk tot genoegen van de dirigent Alberto Erede die uit Glucks partituur de mooiste muziek op meermalen indrukwekkende wijze heeft doen klinken zoals o.a de koorgedeelten Maar na deze Duitse Gluck zou den we zijn Parijse versie terugver laijgen die ons uit de dagen van de opvoeringen in Nederland o.l.v Pierre Monteux sterker indruk achterliet G van R ^^^ S:Siiïüi;<öwi^üï¥;5ï.^«ÏSWtó»v - Grê Bromoenst^n en de Tsjechische Sanger Vilem Pnhyl in Iphigenia auf Tauris Vreeswijker hleek heste fmicromagiër * Zondagmiddag is het tweedaags congres van de Nederlandse Magi sche Unie in de Slngerconcertzaal te Laren geëindigd met een goochel concours In de klasse algemeen goochelen won Cor de Groot uit Amsterdam de eerste prijs De grand prix werd ditmaal niet toegekend Tel Smit uit Den Haag won de eerste prijs in de klasse manipulatie De prijs voor originaliteit en nieuwe uitvin dingen ging naar Cor Visser uit Vreeswijk die zich ook de beste toonde in micro-magie De prijs voor buitenlandse deelnemers was voor Gunther Wagner uit Duitsland voor micro magie De heer Cor Visser legde tevens beslag op de wisselbeker voor originaliteit en nieuwe uitvindingen beschikbaar gesteld door Jan Gol 3.000 schilderijen etsen en beeld houwwerken van bijna 500 kunste naars uit 34 landen tentoongesteld De Italiaaanse kunstcritici hadden er over het algemeen niet veel waar dering voor Een groteske biënnale die zich beweegt tussen kinderwerk en een conservenblikje schreef het Romeinse blad II Tempo ' Een or gie van ' t meest extreme modernis me ' vond het Turijnse blad La Stampa Verscheidene maanden geleden heeft de minister van landsverdedi ging Julio Andreotti de klacht geuit dat de door de regering gesubsidieer de biënnale teveel aandacht wijdt aan de meest extreme vormen van moderne kunst en te weinig aan andere stromingen Nadat de pers eerder in deze week een voorbe zichting van de tentoonstelling had gehad heeft de rooms-katholieke pa triarch van Venetië Giovanni kardi naal Urbini alle priesters klooster zusters en leden van religieuze or den gelast er vandaan te blijven Htj verklaarde dat deskundigen die enkele van de schilderijen hadden gezien deze ' niet passend ' voor re ligieuzen achtten Rooms-katholieke bladen schreven dat er teveel naak ten waren Vervolgens heeft Segni bijna op het laatste ogenblik aan de burge meester van Venetië getelegrafeerd dat ander verbintenissen zouden be letten de tentoonstelling te openen Gui heeft de honneurs voor Segni waargeromen en de voornaamste prijzen aan de winnende kunstenaars uitgereikt De prijzen van 2 miljoen lire be schikbaar gesteld door de Italiaan se regering gingen naar de schilder Robert Rauschenberg uit New York de beeldhouwer Zoltan Kemeny en de beeldhouwers Andrea Cascella en Amcildo Pomodoro Italianen Beiaardwedstrijd in Hengelo Beiaardiers uit het gehele land hebben zaterdag in Hengelo deelge nomen aan de jaarlijkse wedstrijd van de Nederlandse Klokkenspel vereniging Op het carillon van de Hengelose stadhuistoren werden zo wel werken in de afdeling serieuze als in de afdeling populaire muziek uitgevoerd De wedstrijd vond in Hengelo plaats omdat de van de groot-in dustrie uitgaande stichting Hengelo werk - en woonstad ter gelegenheid van de opening van het stadhuis voor de afdeling serieuze muziek een kostbare uit edelstaal en goud gemaakte afbeelding van de stad huistoren als wisselprijs beschik baar heeft gesteld De prijs werd gewonnen door de heer A Abbenes uit Hilversum die tevens een leg penning en 150 gulden kreeg De tweede prijzen werden toegekend aan de heren A de Jong uit Delft en B Domen uit Valkenswaard De Dr Van der Elst-wisselklok voor populaire muziek werd gewonnen door de heer A de Jong uit Delft die tevens 100 gulden kreeg • Zaterdag zijn op het gemeente huis van Baardoradeel voor de tien de maal de Rely Jorritsma-prijzen uitgereikt Rely Jorritsma zelf Fries dichter en geboren in de ge meente Baarderadeel heeft inder tijd een legaat nagelaten aan een stichting waaruit telkenjare aan jonge Friese schrijvers — voor ge dichten en voor proza — piijzen wor den toegekend Anna Maria Zomers — wier schilderijen thans te zien zijn in De Kuyl te Bilthoven — is een zondagsschilderes waarmee gezegd wil worden dat zij in haar vrije tijd en voor haar plezier schildert Dit plezier kan men veilig vreugde noemen Zonder enige opleiding ontvangen te hebben is zij gaan schilderen eenvoudig omdat zij ' t niet laten kon Wij kunnen dit dus ook een natuurtalent noemen Niets Is letterlijker dan waar ook Wonend bij Rhijnauwen dus in de landelijke omgeving van Utrecht leeft zij temidden der natuur niet alleen maar voelt die natuur ook intensief aan Het is verrassend hoe zij de sfeer ondergaat van de meest uiteenlopende onderwerpen en hoe zij die op haar eigen een voudige wijze weet uit te beelden Wij denken hierbij aan haar Oe verweg Egmond a/d Hoef een fijn winterlandschap in teerste grijze tinten gebroken door een weg in dat wonderlijke rose-aandoend re flex dat sneeuw biedt terwijl de achtergrond van bomen in paars grijs met een enkel rood en blauw huizendakje overkoepeld wordt doo wattige wolken drijvend tegen strakke winterlucht Een juweeltje in dezelfde geest is een klein doekje van deze overweg Beschouwen wij daarnaast het enorme contrast dat Huize Oud Amelisweerd vormt in strakke ge styleerde stijl fel van kleur met zijn forse bomengroepen in talloze groenen en bruinen dan valt de genuanceerdheid van dit palet in drukwekkend op Ook haar zuivere intuïtie voor compositie en gevoel voor detail even in al die strak heid een rood-wit-blauw vlaggetje op een schip in de gracht met zijn bloeiende waterlelies omgezoomd door een grasveld doorsoikkeld met witte bloemetjes Zo weet ze de oude gebouwen aan de IJssel bij Kampen voortref felijk weer te geven met zijn bo ten in de haven en de blauwe lucht weer even gebroken door en kele wolken In haar religieuze schilderijen treft evenzeer haar compositie-vermogen als in ' Kerst mis ' waar zij in duister gehuld Bethlehem op de achtergrond schildert compleet met cypressen links op de voorgrond een groene weide met de herders en schapen terwijl rechts Jozef een lamp op houdt over Maria en de wieg in de stal overkoepeld door de ster die als een mantel van liefde met haar stralen het hutje beschijnt Voor de apostelen die het Pink sterlicht ontvingen nam zij een voudige boerenkoppen en boven ieder hoofd schilderde zij een lichtend vlammetje Datzelfde geestige accent vindt men bij de kaartspelende boeren die zij ieder een triomfantelijke sigaar in de Nieuwe prijs voor beeldende kunst Het Prins Bemhardfonds heeft een prijs voor de beeldende kunst inge steld Deze prijs waaraan de naam is verbonden van jhr dr D C Röell in leven hoofddirecteur van het Rijksmuseum te Amsterdam en lid van het dagelijks bestuur van het P.B Fonds is groot ƒ 6000 en zal elke twee jaar worden toegekend aan ' n Nederlandse kunstenaar voor diens gehele oeuvre als erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse cidtuur op het ge bied Van de beeldende kunst de toe gepaste kunsten of de architectuur Dr A F E van Schendel de hui dige hoofddirecteur vein het Rijks museum is voorzitter van de jury die de met de David RöeUpriJs te bekronen kunstenaar zal aanwijzen Als vaste leden maken er deel van uit prof dr A M W J Harama cher en de heer C Doelman De jury zal telkens worden gecomple teerd met twee wisselende leden die worden gekozen in verband met het gebied waarop de prijs betrek king zal hebben De prijs zal eind van dit jaar voor de eerste maal worden uitgereikt • Calvinistische kerken uit 65 lan den zullen vertegenwoordigd zijn op de grote assemblee van de we reldbond van gereformeerde en presbyteriaanse kerken in Frank furt aan de Main deze zomer van 3 tot 13 augustus Bijna vijfhonderd afgevaardigden zijn reeds aange meld Uit de jonge kerken van Azië en Afrika komen er minstens 125 mond gaf Haar bewogenheid over heerst dermate de uiteraard soms wat onbeholpen techniek dat men met eenzelfde vreugde als de schil deres bij het vervaardigen onder gaan moet hebben haar werken beschouwt Als een zeer kunstzinnige op luistering staan op de expositie in De Kuyl de vazen pullen kan delabers en andere ceramieken van mevrouw Hageler-Krickel een geboren Tsjechoslowaakse nu wonende te Dreumel aan de Waal die haar herinnert aan de Elbe van haar geboortegrond Haar hu welijk met efen Nederlander bracht haar in 1952 naar Amsterdam waar zü pas de kunstnijverheid als beroep ging uitoefenen terwijl zij te Dreumel begon met potten bakken in een boerderijtje dat ge schikt bleek voor atelier Haar werk is verrassend ' levend ' Noemt zij een kruik simpelweg rood dan loont het de moeite dit rood nader te bezien en te ontdek ken hoe talloos de nuances zijn van rood tot grijsbruin uiterst fijn tjes wit doorspikkeld Of zie zo'n grijze schaal met een levendige gele rand het grijs vervloeiend tot licht groen de bodem opgevrolijkt door ' vlekken ' oranje In een an dere rode schaal lijkt het of groe ne blaadjes op de bodem liggen neel zoals een stoere kaarsenhou Ook haar vormen zijn zeer origi der of een rank gemodelleerde vaas Uit al dit werk spreekt verbeel dingskracht en fantasie en na tuurlijke levendigheid De tentoonstelling is geopend tot en met 25 juni D E SCHEIDSRECHTER had nog maar nauwelijks het einde van Spanje — Rusland gefloten of Herman Kuiphof blijkbaar bang zijn trein te missen verdween uit de ether Daarna kregen we nog een minuut ' of vijf beelden te zien van de uitreiking van de beker het uitfluiten ten onrechte van de Russen en het vertrek van generaal Franco We moesten dat zelf maar zien uit te vissen Commentatoren die het belangrijker vinden netjes gedag te hebben gezegd dan tot het bittere einde commentaar te hebben geleverd zouden voor minstens een wedstrijd geschorst moeten worden Kuiphof had die vijf minuten trouwens nuttig kunnen besteden aan enig commentaar want te veel was hij verslaggever gebleven te weinig commentator geweest Speeldm de Russen hun har monika-variatie van het 4 — 2 — 4 Welk systeem speelden de Spanjaarden En was het geen geheide penalty die de scheids rechliefr aan Spanje onthield Als verslaggever deed Kuiphof goed werk hij had zich bijv goed op de hoogte gesteld van de uitspraak van de Russische namen maar als commentator was hij te bescheiden O ' MER GRAWET ontmoette de scheidende KAB-voorzitter Middelhuis Het werd een goed gesprek waaruit de heer Middel huis oprees als een vaardige en kennelijk competente man Ook Grawet was goed op dreef waardoor het een gelukkig afscheid werd van zijn gesprekkenreeks '< v\><\A«<\/\/WV\/V\/<\/\/WWW Te indiening van schuld ' vorderingen uiterlijk 14 juli 1964 bij de curator moet plaatshebben 2e de verificatie-vergade ring dinsdag 11 augus tus 1964 v.m 10.30 uur wordt gehouden in het Gerechtsgebouw Ham burgerstr 28 Utrecht Mr C J Jutte curajtor Weerdsingel O.Z 81 Utrecht TtJdig gesterkt door het H Sacrament der zieken overleed op de leeftijd van 59 jaren onze innig geliefde moeder en oma Mevrouw TRIJNTJE FREDEBICA VAN WIJK weduwe van de heer Willem de Groot W de Groot G W de Groot-van Gaal Johnny Utrecht 21 juni 1964 Joseph Haydnlaan 97 Wij bidden maandag - en dinsdagavond om 7.15 uur in de parochiekerk voor haar zielerust Woensdag 24 juni a.s wordt in de parochiekerk van de H Dominicus Handelstraat Oog in Al te 10 uur een gezongen H Mis van Requiem opge dragen Daarna heeft de begrafe nis plaats vanuit de kerlc op de r.-k begraafplaats aan de Prinsesselaan COMBI N.V ZEIST Jaarlijkse algemene verga dering van aandeelhouders op woensdag 8 juli 1964 in Hotel Figi te Zeist te 20.00 uur AGENDA Opening Dispensatie lid van art 1 der statuten 17 OPROEPING Allen die iets te vorderen hebben van schuldig zijn aan goederen onder hun be rusting hebben van of borg tochten hebben ten laste van nu wülen de heer Mr Ernest H L H SchiUings Beneluxlaan 172 te Utrecht o.m ook gewoond hebben de te Bilthoven Ubbergen Nijmegen overleden te Utrecht op 31 maart 1964 wordt verzocht daarvan vóór 15 juli 1964 opgave betaling of afgifte te doen t.k.v No taris A F M Festen te Utrecht Weerdsingel ' O.Z 17 telef nr 19227 Jaarverslag over 1963 Goedkeuring balans enverlies en winstrekening 1963 Voorstel tot vaststellingvan het dividend over 1963 op 10 % Rondvraag Sluiting.Zeist juni 1964 DE DIRECTIE Dr P C M Geurts ARTS Van Heuven Goedhartlaan 75 ' telefoon 34356 Afwezig van 27 juni tot 27 juli I By vonnis van de Arron „ „„ o,^u:i-i=ti dissements-Rechtbank te Waarnemmg zie raambiljet utrecht van 17 juni 1964 is en autom antwoord app ^_ ^_ ^ 3 „ ^ p ^^„_ ^^^ ^^_ roep slijper-polijster wo nende te Driebergen-Rij s senburg Drift 28 doch feitelijk verblijvende te Utrecht Corn Smeenk straat 12 in staat van fail lissement verklaard met be noeming van mr J Rutgers tot Rechter-Commissaris en ondergetekende tot cura trice Dr F J van Sprang specialist kindergeneeskunde Dr H Th s ' Jacoblaan 16 Tuindorp praktijk hervat Draag de zo ELEGANTE GEMAKSSCHOENEN van PRESBURG en het leed is geleden Ook verkrijgbaar fh GROTE MATEN Voor uw kinderen hebben wij de med isch - verantwoorde RENATA-schoentJes Bericht van inzet Bij de veiling van 16 juni 1964 zijn de navolgende woonhuizen ingezet Veldheimlaan 14 te Zeist op ƒ 41.000 - Wilhelminalaan 32a te Zeist op ƒ 25.000 - AFSLAG op dinsdag 23 juni 1964 des n.m 7 uur in Hotel „ Victoria " Ie Dorpsstraat 7 te Zeist Notaris J A Ringeling te Zeist tel 03404)-12069 De Curatrice Mr A H van der Smit Achter den Dom 20 Utrecht OUOÉGRAGijilSÖsyifBECHT WEGGELOPEN uit omge ving DOS STADION EEN ZWARTE DWERGPOEDEL reu roepnaam BEERTJE penningno 238076 S.v.p beUen 03490-19380 ROKERSHOESr pakPACTOLAN r BESLIS NU EN KOOP ÉEN KOELKAST Voor een LUTTEL BEDRAG PER DAG staat deze koelkast in Uw keuken Hoeveel is dit luttele bedrag Komt U eens geheel vrijblijvend met ons praten AmjLa Zeer prettige betalings regeling '^ vervaardigd van oersterk staalplaat "^ koelruimte voor 10 literflessen flessenrek extra met formica versterkt roestvrije verstelbare rekken thermostaat voor automatischetemperatuurregeling 92 cm hoog 59 cm breed 56 cm diep Alles horen zien en weten van koelkasten bij Uw vakhandelaar ]- ijexxl3ex*gr I l DAMSTRAAT 56—62 — UTRECHT — TEL 33612 Levering in stad én provincie Enorme keuze FUSIE-BERICHT NEDERLANOSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V DE TWENTSCHE BANK N.V Ondergetekenden delen mede dat exemplaren van een Bericht betreffende het aanbod tot omwisseling van aandelen en certifica ten van aandelen De T\A/entsche Bani < N.V In gewone aandelen Nederiandsche Handel Maatschappij N.V verkrijgbaar zijn bij hun kantoren te Amsterdam Rotterdam en ' s-Gravenhage Aanmelding en Inlevering van aandelen en certificaten van aande len De Twentsche Bank N.V dient uiterlijk donderdag 9 juli 1964 des namiddags 4 uur bij één van bovengenoemde kantoren te geschieden DE TWENTSCHE BANK N.V NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ N.V m iammx i Amsterdam 22 Juni 1964 N.V Ned MU tot Expl van INSTITUUT KEVNEGING utrecht-Arnhem En september vangen de nieuwe en repetitiecur sussen aan voor Staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie SPD I en II Inlichtingen inschrijving en studiegids woensdag 24 juni van 19—20 uur H.B.S Catharijnesingel 62 lokaal 13 en 14 of op aanvraag JULIANA WEG 15 TELEF 41833 Veestallen en Veetransporten TK HUUR Pleter Nieuwland - aan de straat EEN WINKEL met klein kantoor toilet magazijn etc Goodwill nader overeen te komen Huurprijs ƒ 60 — per week Brieven té richten onder no G 5073 Adv Bur ALTA P^Usdani Utrecht gevestigd te utrecht De Directie maakt bekend dat het dividend over het boekjaar 1963 is vastgesteld op 20»/(i uitmakend ƒ 100 — per aandeel groot ƒ 500 — hetwelk betaalbaar wordt gesteld onder aftrek van 15 » o dividendbelasting zijnde / 15 — Het dividendbewijs no 63 is van heden af betaalbaar met ƒ 85 — bij de kantoren van de Rotterdamsche Bank N.V DE DIRECTIE BLAREN NESTOSYL ZALF Aanvang 8.15 uur Vrijdag 26 juni WM helpt direkt „ U CROISADE DES ENFANTS " pijn - en jeukstiUendl - Alléén " dinsdag en woensdag mm I ontsmettend geneeskrachtig 1 van GABRIËl PIERNÉ Toonkunstkoor afd Utrecht Dirigent KEES STOLWIJK Medewerkenden Utr Sted Orkest Utr Mannen koor „ Aurora " Haags Jeugdkoor Klein Vrouwen koor Renée Defraiteur Elisabeth Lugt IHerman Schey Lode Devos STICHTING ACADEMISCH ZIEKENHUIS UTRECHT Bij de Technische Dienst kunnen direct dan wel op een nader overeen te komen datum geplaatst v'orden Toegang ƒ 5 — alles inbegrepen Studenten en scholieren ƒ 2.50 a LOODGiETËR bustehouders Poplin en nylon beha's met voorgevormde cups voor teenagers Grote keuze van modellen ook strapless Normaal 7.90-13.75 slechts 2 dagen Diploma L.T.S vereist terwijl het GAWALO-diploma op prijs wordt gesteld b OEiOERSiOUDSillONTEUR Diploma L.T.S.-Machinebankwerken vereist Voor bovengenoemde functies komen in aanmer king zij die reeds als zodanig zijn werkzaam geweest en derhalve over een ruime ervaring beschikken Leeftüd 20 è 35 jaar Salaris ƒ 563.35 per maand exclusief vakan tietoelage Op het salaris vindt geen inhouding plaats van A.O.W.-premie 5-daagse werkweek Dienstkleding wordt gratis verstrekt en ge - Kaartverkoop van 10 tot 3 uur Telefonisch van 11 tot 3 uur no 1 52 42 vraagt voor spoedige Indiensttreding 90 4 MANNELIJK PERSONEEL voor opleiding tot machinedrjjver in de pakkerij-afdeling Leeftijd tot 25 jaar nylon en poplin bustehouders Gewerkt wordt in dagdienst of in tweeploegendienst 3 weken vakantie per jaar Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van no 501 op brief en enveloppe te richten aan de Personeelchef van het ziekenhuis Catharynesingel 101 Utrecht Voor het verkrügen van inlichtingen is de Perso neelchef te spreken op vrüdag 26 juni a.s tussen 19—20 uur Zeer goede sociale voorzieningen zoals Beha's van beroemde merken in poplln en nylon kant Korte en lange modellen in alle maten A B en C cups Normaal 7.90-19.75 slechts 2 dagen 2^0 tulle lastex step ins Enorme sortering voor fantastische prijzen Lange en korte step-ins in small medium large en extra large Normaal 9.75-19.75 slechts 2 dagen 4901590 4.90 6.90 vergoedig van reiskosten verstrekking van vakantietoeslag na vaste indiensttreding opnameüi het pensioenfonds en verstrek king van werkkleding en schoeisel gunstige spaarregeling 45-urige werkweek met vrije za terdag I Drukkerij U.N voor boekwerk periodieken en alle soorten iiandelsdrukwerk Aanmelding dagelijks van 10-12 en van 2 4 uur aan ons bedrijf te Jutphaas Vrees wijksestraatweg 3 4 eventueel na telefoni sche afspraak 03470 341-342 Hilversum LUXE BUNGALOW op ' t Hoogt van ' t Kruis voorzien van oliestook cv parlcetvloer open haard Amerikaanse keu ken Prijs ƒ 160.000 - di rect te aanvaarden Inlichtingen Fa H Chrlstaan Smit Stationstraat 6A Hilver sum telef 02950-47341 42356 na 19 uur 12035 47341 TOTAL NEDERLAND Aardolieproducten N.V TOTAL BLBKERSTRAAT 12 — ROTTERDAM te vraagt met spoed voor één van haar benzinestations ' Utrecht ervaren Pompbedienden Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden provisie systeem goede toekomstmogelijklieden l uniek in zijn sporirubriek U gelieve voor het maken van een afspraak telefonisch contact op te nemen met de heer Bergman telefoon 030 - 81573 tussen 9.00 en 18.00 uur 
j ^ f tjTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 22 JUNI 1964 Bouwbeleid blokkeert doorstroming huizen Woningwethouw krijgt veel te groot aandeel En ten slotte de Bogaerswonin gen " Het komt op het platteland nog al eens voor dat een gezin dat in nood zit en jarenlang op een wo ning wacht ten einde raad een noodwoning gaat bouwen of een zomerhuisje permanent gaat bewo nen of vergunning vraagt voor een kippenhok dat later een woning blijkt te zijn Sommigen besteden aan een dergelijk bouwsel vele dui zenden guldens met het risico dat de overheid het met de wet in de hand weer gaat afbreken Zulke ge vallen komen herhaaldelijk voor Wij achten het een zaak van verstandig beleid wanneer de minister tot zulke mensen zegt „ ga nu geen ƒ 8000 - of ƒ 10.000 steken in een bouwsel dat zijn geld niet waard is maar pro beer wat meer geld op te ne men en bouw iets blijvends Als u hiervoor kans ziet voor ƒ 16.000 - dan krijgt u de rijks goedkeuring buiten het contin gent " Zo zullen wij de eerste opzet van de „ Bogaerswoningen " moeten zien Het gaat dus in ieder geval om op ziclizelf staande gevallen en dus voor eigen bewoning Wanneer wij hiervan echter een systeem gaan maken en op grote schaal Bogaerswoningen " gaan bouwen dan zijn wij op de verlseer de weg Immers deze woningen mo gen dan aan de voornaamste liepa lingen voldoen en voor een jong ge üin een alleszins aanvaardbare huis vesting bieden zij liggen toch aan merkelijk beneden wat wij een re delijk woonpeil noemen Zelfs ten aanzien van de tiendui zenden woningwetwoningen rijst de Met Bogaershuizen op verkeerde weg Wat het eerste punt betreft de verdeling van het program 1964 In 45.000 woningwetwoningen 25.000 premiewoningen en 20.000 wonin gen in de vrije sector berust niet op hetgeen ten departemente bekend is omtrent de feitelijke woningbehoef te doch op een akkoord tussen de Tweede-Kamerfracties Enig feitelijk gegeven l^t er niet aan ten grond slag De minister heeft wel een onderzoek naar de werkelijke wo ningbehoefte toegezegd maar dit onderzoek verkeert bij ons weten nog in het stadium van voorbereiding Het grote aantal woningwetwonin gen woi dt gemotiveerd met een ver wijzing naar de geringe draagkracht van de meerderheid der woningzoe kenden Dit systeem leidt ertoe al dus de voorzitter van de N.C.A.B dat wij een reeks van woningen krijgen die veelal te klein zijn en ook overigens onvoldoende woonge not verschaffen Zo is het inderdaad Woningwet woningen zijn minimum-woningen die er voor de tegenwoordige woon eisen net mee doorkunnen doch over 25 jaar zeker niet meer aan de dan geldende eisen zullen voldoen Bo vendien wordt er van overheids wege een voortdurende druk op de prijzen uitgeoefend allemaal om de huren maar laag te houden Men vergeet hierbij dat ons land reeds honderdduizenden van derge lijke woningwetwoningen heeft — voor het merendeel zelfs lager in huur dan wat thans onder die naam gebouwd wordt en dus nog meer passend voor weinig draagkrachti ge gegadigden — maar dat deze wo ningen voor een deel bezet worden gehouden door personen die er vroe ger wel in thuis hoorden maar na de tegenwoordige inkomstenstijging niet meer Goede kans Er is een goede kans dat deze ge zinnen hun woning zullen verlaten zodra er maar een ruim aanbod komt tegen concurrerende prijs van woningen die wat meer comfort bie den Deze laatste woningen krijgen wij echter alleen bij een vrije ont wikkeling van de particuliere bouw Maar wat doet nu de overheid Zij legt deze particuliere bouw niet alleen aan banden door een straf ge hanteerd goedkeuringsbeleid maar zij werkt ook nog mee aan de zgn koppelverkoop Met dit laatste be doelen wij dat aan een particuliere bouwondernemer een rijksgoedkeu ring voor een aantal ongesubsidieer de woningen in uitzicht wordt ge steld wanneer hij zich bereid ver klaart tegelijkertijd voor de ge meente een aantal woningwetwonin gen te bouwen die men niet kwijt kan omdat de officiële prijs te laag is Dit systeem komt dus hierop neer dat de bouwondernemer de woning wetwoningen met verlies moet bou wen doch dat hij dit verlies kan dek ken door voor zijn vrijsectorwonin gen een hogere prijs te vragen Dit is ronduit ' n ongeoorloofde han delwijze die dan ook terecht door de voorzitter van de NKAPB in zijn jaarrede aan de kaak is gesteld Wij weten natuurlijk wel dat de Idee van deze koppelverkoop niet van de minister of vEin zijn ambte naren afkomstig is Integendeel wij menen zelfs dat deze er aanvcin kelijk niets van hebben geweten De gedachte is ontstaan bij een gemeentebestuur — wij weten niet welk — dat geen kans zag een ge reedliggend woningwetplan voor de door de minister streng gehanteerde curveprijs aanbesteed te krijgen De koppelverkoop bood toen uitkomst immers men veronderstelde dat het voor een particuliere bouwonderne mer die al maanden en maanden zat te wachten op de goedkeuring van een vrijsectorplan wel wat waard zou zijn om die goedkeuring op korte termijn te verkrijgen Dit wat waard zijn " neemt dan niet de vorm van steekpenningen aan maar van het bouwen van een aan tal woningen beneden de kortende prijs Bedenkelijk De voorzitter van de Nationale Woningraad heeft er al op gewezen dat het een bedenkelijk verschijn sel is dat een rijksgoedkeuring voor de bouw van woningen in de vrije sector geld waard is Dit is inder daad bedenkelijk maar het is een SPOORWEGEN ZEGGEN „ SAMEN DOEN " TEEM-treinvervoer is deel van de Europese integratie Van een medewerker In een vorig artikel hebben wij reeds aandacht geschonken aan de redevoeringen die de voorzitters van de drie grote onder nemersbonden in de bouwnijverheid ter gelegenheid van de onlangs gehouden jaarvergaderingen hebben uitgesproken De kernvraag daarin was het herstel van de vrijheid voor de onge subsidieerde woningbouw zonder welke de zo noodzakelijke expansie van de woningbouw niet mogelijk is Om deze kern vraag groeperen zich nog enkele andere punten het veel t « grote aandeel van de woningwetbouw in het jaarlijks bouwpro gram het koppelen van de rijksgoedkeuring voor ongesubsi dieerde woningen aan woningwetplannen en ten slotte de pro paganda voor de zgn „ Bogaerswoningen " onvermijdelijk gevolg van het feit dat ook de bouw van woningen zon der overheidsbijdrage is gerantsoe neerd en zelfs streng gerantsoe neerd Dit alles heeft tot gevolg dat de bouwondernemers het verlies dat zij op de woningwetbouw moeten lijden zo mogelijk afwentelen op de kopers van de vrijsectorwoningen en daardoor worden deze laatste on nodig duur Zodoende ontstaat er een te groot prijsverschil tussen de woningwet woning en de goedkoopste vr\je sec-torwoning waardoor deze laatste voor een deel der gegadigden te duur wordt Deze mensen worden dan maar weer naar een woning wetwoning verwezen hoewel zij daarin wat hun inkomen betreft niet thuis horen Dit betekent dus dat de werkings sfeer van de particuliere bouw voor zover deze zich richt op de bouw van eenvoudige woningen opzettelijk wordt ingeperkt en kunstmatig een behoefte aan woningwetwoningen wordt geschapen Wij achten dit geen gezond woningbeleid In Engeland is een automatische spade op de markt ge komen De fabrikant beweert dat het werken er mee aanzienlijk sneller gaat en minder krachtsinspanning kost dan met de huis-tuin-en-keuken schop die wij tot nog toe gebruiken De grap ervan is dat men zich niet hoeft te vermoeien met het omhoog brengen van de weggestoken aarde Dat gaat allemaal vanzelf zoals bijgaande foto's moeten aantonen vraag of wij deze bouw over 25 jaar niet zullen betreuren omdat wij ons land hebben overdekt met minimum-woningen die niet aan de wooneisen van de volgende gene ratie voldoen Hoeveel te meer geldt dit van de Bogaerswoningen " die nog een stul < beneden het peil van de woningwetbouw liggen Wanneer wij met het oog op de ont>enutte bouwcapaciteit " op gro te schaal dergelijke woningen gaan bouwen dan begeven wij ons op een zeer bedenkelijke weg Voor on benutte lx)uwcapaciteit is er een veel betere bestemming Men geve aan de vrije sector meer vrijheid dan krijgen wij woningen die hun waarde hebben en houden En dan krijgen wij ook de vaart in de bouw die ons meer womngen zal leveren DE EERSTE van de twee mo biele kraxxneilanden de Lepelaar bij de pieren voor IJmuiden in actie De kraan heeft een hefver mogen van 25 ton bij een vlucïit van 56 meter Foto KLM Aero carto n.v.J Van een medewerker De ingenieur U Diaggi van de Zwitserse Bonds Spoorwe gen is een zeer bezet man hq heeft de leiding van de werk zaamheden die een belangryke Franse tv moet bezuinigen Van onze correspondent PARIJS — Na de radio waarvan eerder in dit jaar zelfs een der sta tions geheel werd opgeheven is nu de Franse televisie object van een drastische bezuinigingswoede ge worden Het tweede net dat met zijn feuilletons en lichte varleté pro-gramnia's juist wat op toeren be gon te raken had toch altyd al een nijpend tekort aan kredieten die nu echter nog verder zullen worden besnoeid Op het eerste net zal on geveer anderhalf miljoen franc be zuinigd moeten worden Net als bij de radio zullen ook bij de tv de cul turele programma's toneel en ge dramatiseerde episoden uit de ge schiedenis wel het zwaartste gelag krgen te betalen Ook de reportagediensten zullen aEin financiële banden worden ge legd Zo zullen vem de komende Tour de france slechts één op de 5 ettap pes gedeeltelijk op de beeldbuis ver schijnen Tenslotte zal men het kom kommerseizoen waarin vooral re prises worden vertoond tot 19 sep temt>er prolongeren In Parijs vreest men dat deze be zuinigingen die door het stabilisatie plan worden gemotiveerd de taak van de nieuwe directie die de rege ring in het raam van de zojuist door het parlement aanvaarde reorgani satie van de Franse televisie moet benoemen nog weer veel zwaarder zal maken • In de nacht van zaterdag op zondag zijn in Melbourne negen schilderijen ontvreemd ter waarde van 1,4 miljoen gulden Het zijn doeken o.a van Rubens El Greco en Murillo flessehals in het Europese goederenverkeer moet verwij den De flessehals is het goe derenstation Chiasso op de Zwitsers-Italiaanse grens hui dige capaciteit 215 treinen per etmaal een aantal dat wordt uitgebreid tot 500 treinen Ei genlek is het verkeerd om van treinen te spreken bij de spoorwegen rekent men in ton nen Chiasso vormt maar één van de belangrijke knooppunten en door voerstations van de organisatie der TEEM-treinen die hun naam ont lenen aan de beginletters van de woorden Trans Europ Express Mar chandises Het goederenvervoer te versnel len is jaren lang een lievelingswens van spoorwegautoriteiten geweest maar men had nu eenmaal altijd te maken met grenzen en douanebe palingen om van spooi'wegtechni sche problemen nog te zwijgen EERST UIT NOOD En toch kón het ruim veertig jaar geleden was er hongersnood in de Oekraïne Vele landen sloegen de handen ineen om graan en andere levensmiddelen te zenden Het spoorwegverkeer speelde een grote rol in deze aktle waarbij Kiev het eindpunt was De Duitsers die in 1918 de hele Oekraïne bezetten had den tot en met Kiev de rails op Europese spoorbreedte gebracht Daardoor was rechtstreeks ver voer per rail mogelijk Met Tsjecho slowakije als centrum rolden de hulptreinen naar het hongergebied en dank zij de internationale samen werking verliep de aktie vlot en on gestoord In 1929 Is het goedei'envei'voer permanent op internationale leest geschoeid en ir B C M Boot toen chef goederendienst van de Neder landse Spoorwegen had in 1935 al een idee voor snelgoederentreinen Pas in 1959 kon men tot praktische uitwerking overgaan en kwamen de TEEM-goederentreinen - verbindin gen tot stand De TEEM-werkgroep onder Zwitsers voorzitterschap heeft in enkele jaren tijd groots werk verricht in een sfeer die geheel vrij staat van alle politiek behalve dan vervoerspolitiek Grenzen en zelfs ijzeren gordijnen hebben geen bete kenis want de TEEM-treinen rijden ook naar Warschau en Boedapest zoals zij naar Scandinavië en Italië rijden Zelfs verschil in spoorbreedte maakt niets meer uit want asm de Spaanse grens worden de losse bo vendelen van wagens met Spaanse spoorbreedte op wagens met Euro pees normaalspoor geschoven en beginnen dan hun trans-Europese reizen HOOG TEMPO Het is merkwaardig dat men zo veel jaren nodig heeft gehad om die reeds lang levende gedachte tot internationalisering van het goe derenvervoer te verwezenlijken De oorzaak gebrek aan voldoende co ordinering en teveel eng nationa lisme bij de spoorwegorganisaties van bepaalde landen wat overi gens niet op Nederland slaat Het voornaamste kenmerk van de TEEM goederentreinen zijn de hoge rijsnelheden 85 tot 100 km per uur de korte en zeldzame stops onderweg eh de snelle af wikkeling aan de grensstations De spoorwegorganisaties der ver treklanden bepalen welke goede ren tot dit snelvervoer worden toe gelaten Een belangrijke voor waarde voor de vlotte afwikke ling aan de grenzen is dat alle dokumenten vrachtbrieven en fakturen perfekt in orde zijn zodat de treinen zo snel mogelijk na aankomst in een ander land voor verder vervoer kunnen worden vrijgegeven Bij de invoei-ins van de TEEM treinen in de winter 1961-1962 zijn 31 verbindingen geschapen De resul taten overtroffen de verwachtingen zodat de diensten in het daaropvol gende seizoen bijna werden verdub beld Het systeem zelf kreeg reliëf en in een volgende dienstregeling kon men enkele verbindingen door halen maar ook weer nieuwe schep pen zodat momenteel zesenzeventig TEEM-verbindingen bestaan waar van er tweeëndertig via Zwitserland lopen De praktische ervaringen met deze snelle goederentrein op gedaan bewezen niet alleen dat het praktisch mogelijk was om grote hoeveelheden goederen in snel tem po over lange afstanden te vervoe ren maar ook dat er een grote behoefte aan deze vorm van ver voer bestond Het snelle doorlopen van de goederentreinen betekent ook een bijzondere ontlasting van de rangeerstations langs de routes Het geheim van het snelle vervoer ligt in de hoge behouden snelheid minimaal tegen de vijftig km per uur inclusief alle stationnementen voor het overdragen van de treinen en het verwisselen der lokomotie ven Tenslotte sleept een trein met veei'tig wagens heel wat mee het maximum treingewicht is overigens beperkt tot duizendvijttig ton in verband met hellingen e.d NOORD'ZUID Men duizelt wel eens van de getal len die verband houden met de or ganisatie van het goederenvervoer In ons land bestaat het systeem als gevolg van het feit dat Neder land aan de rand van Europa ligt dat overdag door de verladers de spoorwegzendingen worden voorbe reid en voorgetransporteerd Het railvervoer vindt ' s nachts plaats en de volgende dag geschiedt het natransport voor distributie en con sumptie Zowel Rotterdam als Am sterdam zijn belangrijke beginsta tions voor het nationale en interna tionale goederenvervoer het goe graafsmeer behandelt elke nacht derenstation Amsterdam Water graafsmeer behandelt elke nacht ongeveer zeventienhonderd goede renwagens Venlo als grensstations heeft ook een enorm aantal wagens te verwerken De belangrijkste spoorverbinding is de Noord-Zuidverbinding Een deel van de goederen wordt natuur lijk ook via de Rijn vervoerd maar als de waterstand of ijs het scheep vaartvervoer belemmert is er al leen de trein door het Rijndal In dit vervoer is Zwitserland de draai schijf van Europa Bazel krijgt 96 % van het Zwitserse transitovervoer Het spreekt vanzelf dat de stimu lerende invloed die de versnelde goederenbeweging door de TEEM treinen uitmaakt ook technische voorzieningen noodzakelijk maakt Diverse grensovergangstations en rangeerstations moesten worden uit gebreid terwijl in Bazel bij Muttenz een nieuw rangeerstation wordt ge bouwd Op een station als Bazel bij voorbeeld worden de TEEM-treinen gesorteerd naar bestemmingssta tions met wagens uit andere TEEM treinen en samengevoegd tot snel goederentreinen die dezelfde bestem mingen hebben Dat geschiedt via de rangeerheuvels waar de wagens opgeduwd worden en dan vanzelf af lopen om via wissels te worden sa mengevoegd met treinen voor een zelfde bestemming Op die terreinen heeft ook een technische controle plaats zoals van wielbanden wie len lagers en remblokken Voor het rangeren moeten de wagens wor den losgemaakt van elkaar wat in houdt dat de luchtslangen moeten worden verbroken en de koppelin gen op een haar " gezet zodat ze met een lange haak losgeslagen kun nen worden voor het aflopen van de rangeerheuvels PAPIER Hoe zeer men er ook naar streeft alles zo eenvoudig mogelgk te hou - den zonder papier gaat het niet Tenslotte moet alles worden betaald ook het gebruik van de betrokken spoorwegtrajecten in diverse lan den ' t gebruik van locomotieven en het verslepen van de treinen By koelwagens moet het ijs worden bij gevuld wat ook weer geld kost na tuurlijk De plombering van de wa gens wordt gecontroleerd maar men gaat hiermee bij de TEEM-treinen zeer vlot te werk Zijn alle papie ren in orde en weet men wat er doorheen is gegaan en wat moet worden berekend dan gaat de trein over naar het net van de volgende spoorwegmaatschappij die voor een snel vervoer naar de volgende be stemming zorgt Nu heeft men ten dienste van de TEEM-treinen wel bijzondere maatregelen getroffen die vooral berekend zijn op onmid dellijke overdracht van de trein Een deel van het Noord Zuid-vervoer gaat via München en Oos tenrijk naar Italië en Joegosla via Bijna de helft gaat via Zwit serland en 47 procent van het Zwitserse transitoverkeec gaat door de Gotthardtunnel een tech nisch wonder van de eerste orde waar ook de TEEM-treinen 75 km per uur rijden Elke zeven minuten gaat er een trein door deze tunnel goederentrei nen personentreinen en autotreinen De Gotthard bottleneck " krijgt een belangrijke ruggesteun door het uit breiden met een tweede spoor van de Lötschberg Simplontunnel Men is al druk met de voorbereidingen voor een nieuwe Gotthardtunnel die veel lager door de bergen gaat Deze nieuwe Gotthardtunnel wordt 45 km lang de huidige Gotthardtunnel is 16 km lang maar verkort de totale route met 34 km Pas omstreeks 1980 zal deze tunnel werkelijkheid zijn Achter de Gotthardtunnel ligt het grensstation Chiasso waar men een half miljoen vierkante meter ruimte heeft om desnoods vijfhonderd trei nen per etmaal te verwerken Dit grensstation moet ook alweer de snelgoederentreinen opvangen en splitsen naar bestemming drieën half duizend wagens per etmaal maar hier werkt men met de mo dernste middelen Men heeft er nu 52 km rangeersporen maar als al les klaar is zijn dat er 107 Men heeft er een rangeerheuvel waar de af lopende wagens niet alleen geremd kunnen worden als ze te snel lopen maar waar zij ook elektromagnetisch versneld worden als dat nodig is Een uitvinding van Dr Huber van de Zwitserse Bonds Spoorwegen De organisatie van de TEEM treinen is ' n belangrijk stuk Euro pese samenwerking De beweging van goederen is ' n bijdrage tot de welvaart en hoe sneller en beter georganis^rd de goederenbewe ging is des te meer wordt de wel vaart bevorderd Dat is wat alle mensen die met de TEEM-treinen te maken hebben inspireert Ze werken voor een idee dat de poli tici de integratie van Europa " noemen en wat in spoorwegkrin gen doodgewoon samen doen " wordt genoemd Installatie burgemeester Groenenherg DRIEBRUGGEN — De heer M G Groenenberg tot 1 februari j.l wnd burgemeester van de gemeen te Waarder Barwoutswaarder en Rietveld die met ingang van 25 juni 1964 benoemd is tot burgemees ter van de gemeente Driebruggen zal op zaterdag Zl juni worden ge ïnstalleerd als burgemeester van die gemeente In een buitengewone raadsvergadering die 10 uur zal aan - 8388 i • m \ 
8 MAANDAG 22 JUNI 1964 tfTRECHTSCH NIEUWSBLAD Produktschap behandelt vetgehalte van melk Quick vervolgt zijn reeks Of Heye óf de minister moet ' t veld ruimen weer van voren af aan zal moeten be ginnen De huidige minister van defensie de kleurloze en traditionalistische Kai-Uwe von Hassel zal de laatste zijn die deze koerswijziging zal aan pakken Zaterdag had hy een gesprek met Wehrbeauftragte Heye dat nog zon der residtaat is gebleven Wanneer de strüd op dezelfde toonhoogte wordt doorgespeeld zal het er in derdaad van moeten komen dat óf Heye óf Von Hassel het exercitle veld voorgoed zal verlaten De knuppel die Heye in het apa tisch geworden hoenderhok van de Bundeswehr gegooid heeft zal er in ieder geval toe bijdragen dat de Duit se burger zich als hij eerlijk is zal moeten verdiepen in zijn eigen ge aardheid en onherroepelijk daarmee verbonden in zijn voorgeschiedenis MOORD of ONGEVAL Politie staat voor raadsel Van Qnze correspondent ROTTERDAM — Moord of dood tengevolge van een verkeersonge val Dat is het zeer moeilijke pro bleem waarvoor de recherche van de Rotterdamse politie zich ge plaatst ziet De 22-iarige Duitse zee man F Hartl uit Kiel kan zowel het slachtoffer zijn geworden van een vechtpartij als van een verkeerson geval Afgaande op getuigenverklarin gen heeft de man met drie colle ga's eveneens opvarenden van het M.S Birte Hugo Stinnes zaterdag avond enkele uren in een café door gebracht Daar kregen ze ruzie Na dat zij het café verlaten hadden gin gen ze op weg naar de Waalhaven Voor de mannen het schip bereik ten ontstond een vechtpartij waar bij het slachtoffer op grove wijze geslagen en getrapt zou zijn Het drietal liet de collega achter en ver dween Een tcixichauffeur die met zijn auto na middernacht over de Waal haven reed merkte plotseling dat hij met zijn wagen iets had ge raakt Hij reed terug en zag ' n man op de straat liggen die vermoede lijk bewusteloos was Toen men hem naar het ziekenhuis vervoerde bleek de man bij aankomst te zijn over leden De drie mannen zijn in verband hiermede aangehouden en in het po litiebureau opgesloten Het zijn de 18-jarige G B uit Kaiserslautern de 21 jarige W A K uit Hamburg en de 30-jarige W F uit Essen DE ENGELSE STUDENT Uer vyn Matthews uit Cardiff heeft tevergeefs geprobeerd een huwe lifk te sluiten met de Russische LiudmiMa Bvbhova Hij moest de Sovjet-Unie verlaten m&gens vijandige propaganda jegens Bus land en het speculeren in diverse voorwerpen aldivs de Russische verklaring Belgische soldaten " slachtoffers van een rookpot - nu in Duitsland in dienst Van onze correspondent BRUSSEL — Het Belgische mi nisterie van landsverdediging heeft dezer dagen blijk gegeven van weinig tactvol optreden Begin maart van dit jaar stierven drie Belgische soldaten door verstik king tijdens een oefening waarbij een sergeant een rookpot hanteer de op een wijze die hem in sep tember voor de krijgsraad zal doen verschijnen Acht overlevenden van dat dra ma die lange tijd werden ver pleegd en die daarna met ziekte verlof werden gezonden moesten dezer dagen weer terugkeren in militaire dienst Het blijkt nu dat zij naar gar nizoenen in Duitsland zijn gezon den ondanks het feit dat de mees ten van hen nog geregeld onder controle zijn van hun Belgische huisartsen Het ministerie heeft medegedeeld dat geen van de sol daten had verzocht in België te mogen blijven en dat men ze daar om maar naar Duitsland heeft ge zonden Een van de slachtoffers van het ongeval voor wiens leven men lange tijd heeft gevreesd verblijft nog steeds in een hospitaal De sol daten die men nu naar Duitsland heeft gezonden zijn volgens hun ouders nog niet helemaal genezen Men verwacht nu in Brussel dat de minister van landsverdediging zich zal moeten verantwoorden naar aanleiding van vragen uit de Kamer Tito ontmoette zijn Roemeense collega President Tlto van Joegoslavië heeft vandaag nabij de Joegosla visch-Roemeense grens een ontmoe ting gehad met zijn Roemeense ambtgenoot Gheorghiu Dej Er zijn nog geen bflzionderheden bekend Tito wordt donderdag in War schau verwacht voor een officieel bezoek van enkele dagen Politieke kringen in Warschau hopen met dit bezoek meer aanhang voor het plan Gomoelka dat het bevriezen " van kernwapens in midden-Europa voor stelt te verwerven Landbouwer sterft door kolendamp Van onze correspondent MIDDELSTUM — De heer E Se bens een 72-jarige landbouwer te Middelstum is zaterdagavond ten gevolge van kolendampvergiftiging om het leven gekomen De man had nog zijn huisarts opgebeld omdat zijn vrouw onwel was geworden Toen de arts enkele minuten later arriveerde trof hij de man levenloos in de keuken aan Mevrouw Sebens vond hij bewusteloos in de huiska mer Zij is niet in levensgevaar Ge bleken is dat zich kolendamp in de kamer heeft gevormd doordat de pijp van de haard verstopt was UTRECHTSCH NIEUWSBLAD topkrant van midden Nederland il.V NEDERLANDSCilE ALUMINIUM MAATSCHAPPIJ OroenewaodsedOk L Utrecht vraagt voor verschillende afdelingen ENIGE ADimiNISTRATIEYE MEDEWERKERS Zij die binnenkort eindexamen U.L.O H.B.S of Handelsschool doen worden ook uitgeno digd te solliciteren Met eventueel gemaakte vakantie-plannen zal rekening worden gehouden Vijfdaagse werkweek Reiskostenvergoeding Sollicitaties te richten aan de afdeling Perso neelszaken Postbus 2020 Utrecht Persoonlijke aanmeldingen Maandag t.m vrijdag van 9-17 uur aan ons kantoor De STICHTING ACADEMISCH HUIS UTRECHT vraagt voor de grote keuken een AFWASBEDIENDE Salaris 23 jaar of ouder ƒ 444.18 per maand Huurcompensatie ƒ 27.20 per maand i'lo vakantietoeslag Speciale toeslag voor onregelmatige diensten Beneden 23 jaar salaris naar leeftijd Op het salaris vindt geen inhouding plaats van A.O.W.-premie Werkweek van 45 uur 2 vrije dagen per week Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van No 505 op brief en enveloppe te richten aan de Personeelchef van het ziekenhuis Catharijnesingel 101 Utrecht Mondelinge aanmelding op dinsdag 23 juni a.s tussen 15.30—16.30 uur ia gB < 8 B ija!g^irg>i»g>gj«>!«' n.v machinefabriek STORK-JAFFA Wij hebben plaafsingstnogelijkheden voor revolverdraaiers combinatiedraaiers centerdraaiers en enkele leerling-revolverdraaiers Indien U voor één van deze funkties belangstelling hebt of meer wilt weten over werkzaamheden lo nen overige arbeidsvoorwaarden en de mogelij'k heden tot verdere opleiding dan kunt U van maan dag tot en met vrijdag var 8.15 tot 17.30 uur terecht bij onze afdeling Personeelszaken GROENEWEG 2 — UTRECHT U kunt ook telefonisch of schriftelijk een afspraak maken voor een onderhoud na 17.30 uur Ons tele foonnummer is 030 - 3 18 41 Accountantskantoor Mr J S Wierenga Lid Ned Inst van Accountants I a g t ' GEVORDERDE ASSISTENT in het bezit van diploma S.P.D of M.B.A of daarvoor studerend * AANKOMEND ASSISTENT In bezit van Associatiediploma of daarvoor studerend Voor aankomende assistent kunnen ook zH in aanmerking komen die thans eindexamen H.B.S of M.U.L.O doen waarbij met vakantie-afspraken rekening kan worden gehouden Van onze correspondent BONN — Hellmuth Heye de door het parlement benoemde ombudsman voor de Westduitse Bundeswehr die boos Is omdat hü In zyn jaariyks verslag over het Duitse leger voor het parlement hierover alleen schrif telijk mag rapporteren zet zijn kruistocht in ' t geïllustreerde week blad Quick voort Met wat hü in het parlement niet zeggen mocht begon hij vorige week een artikelserie waarin hij onthullin gen deed die de regering en de rege ringspartij de CDU in heilige ver ontwaardiging deed ontbranden maar die aan de andere partijen en velen in het land de opmerking ontlokte dat zij reeds lang wisten dat er in de Bundeswehr iets aan de hand was Schreef Heye vorige week in het weekblad dat de „ burger in-uni-form"-idee op gevaarlijke manier plaats maakte voor de oude en ver worpen traditie van de Wehrmacht — waarbij hij de achterhaalde ge dachte niet van zich af kon zetten dat de officier meer is dan de bur ger en het leger een eigen gemeen schap vormt — ditmaal richtte Heye zijn aanvallen vooral op de onder officieren in de Bundeswehr Onhekwaamheid Als een büzonder zwakke plek in de huidige opleiding in het leger noemde Heye de onbekwaamheid van vele superieiu'en om de solda ten te overtuigen en ze tot een vrü willig handelen te brengen Vele superieuren proberen eerst de wil van de soldaat te breken " schreef Heye „ en in de plaats van de wil van de soldaat hun eigen be vel te stellen Wij hebben echter geen behoefte aan geüniformeerde napra ters we hebben zelfstandig denkende mensen nodig " Opnieuw valt hij in zijn tweede ar tikel het vermeende gevoel van de oficieren aan dat zij tot een zeer be paalde klasse van mensen zouden be horen Heye is er wel bijzonder goed in geslaagd de Bundeswehr in de belang stelling te plaatsen Geen politicus of commentator kan nalaten zijn mening over de kwestie te zeggen De discussie ging er dan wellicht onbewust maar hoofdzake lijk om of er van ' n geval-Heye dan wel van ' n geval-Bundeswehr sprake is Het definiëren van de zaak waar het om gaat is zeer moeilijk Het is geen kwestie van een paar ontslagen en een paar nieuwe benoemingen Zo dra de principes van de geestelijke vader van de Bundeswehr graaf Von Baudissin in feite werden opgegeven toen men hem al enige jaren geleden reeds had weggepromoveerd was de huidige ontwikkeling als onvermijde lijk te voorzien Het ziet ernaar uit dat als Heye zyn idealistische plannen zou mogen uitvoeren de Bundeswehr handel sdrukkeiH drukwerk van fforitiASit WEU-parlement in Rome bijeen De leden van het parlementaire orgaan van de Westeuropese unie W.E.U zijn vandaag in Rome bijeengekomen onder voorzitter schap van professor Carlo Schmid vlce-voorzitter van de Westduitse bondsdag Dit is de tiende gewone zitting van de assemblee van de W.E.U die 130 leden telt uit de zes E.E.G landen en Engeland Op de agenda van de vergade ring die drie dagen duurt staan o.m de politieke unie " van Euro pa de toekomst van het Atlan tische bondgenootschap de toe stand in Berlijn de coördinatie van het economische beleid van de ze ven en de toepassing van het ver drag van Brussel van 1954 waarbij de W.E.U werd gesticht Sociale faculteit in Amsterdam Bij besluit van curatoren is aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam opgericht de faculteit der sociale wetenschappen Dit be sluit heeft terugwerkende kracht tot 1 september 1963 Met ingang van dezelfde datum zijn opgeheven de faculteit der politieke en sociale wetenschappen en ook de interfa culteiten waarin de studierichtingen psychologie opvoedkunde en cultu rele antropologie waren onderge bracht De faculteitsvoorzitter prof mr dr M Rooij,heeft in een toelich ting gezegd dat dit besluit van his torische betekenis zal blijken te zijn voor de beoefening van de sociale wetenschappen aan de universiteit zoals het na de oorlog genomen be sluit om de zevende faculteit in te stellen reeds van historische be tekenis voor deze beoefening in Ne derland is gebleken In Leger des Heïls'hotel Sloper gaf een dodelijke klap In het Elim hotel van het Leger des Heils te Amsterdam is de 44 ja-rige losarbeider F H R zondag avond door de 39-jarige sloper G v A neergeslagen Hij overleed aan de gevolgen De mannen die in het ho tel woonden verkeerden onder in vloed van sterke drank Toen R de sloper uitschold gaf deze hem een klap waardoor hij m elkaar zakte Medebewoners van het huis vonden R even later levenloos in een gan getje bij de gelagkamer Van A werd kort na het gebeurde aange houden Sterkere poten KLM toestellen De technische dienst van de KLM zal op korte termijn verbeteringen aanbrengen in de constructie van de ' landingsgestellen van alle vüftien DC 8-toestellen die deze maatschap pij In dienst heeft Het betreft hier een versterking van de meta len verbindingsbalk tussen de voor en achterwielen van de „ hoofdpo ten " van de onderstellen De verbetering geschiedt op ad vies van de Douglasfabrieken waar mee de KLM zich na overleg met het TNO en de Rijksluchtvaartdienst akkoord heeft verklaard Het advies is trouwens gegeven aan alle lucht vaartmaatschappijen die met vlieg tuigen van het type DC 8 vliegen in de wereld bijna 200 stuks De directe aanleiding tot de ver steviging van de onderstellen is het incident met een DC 8 van de KLM op Schiphol op 9 april jl geweest Juist voor het toestel zou starten zakte het door de linkerpoot De Rijksluchtvaartdienst kwam na on derzoek tot de conclusie dat er in dit geval van metaalmoeheid sprake was Bij de andere DC 8-machines van de KLM bleek na grondige in spectie dat er geen gevaar voor breuk bestond Jongen verzorgde graf ZIEKEN - Theo Dekker eregast van Limburgse Jagers De commandant van het regi ment Limburgse Jagers luitenant kolonel Th de Loo heeft de tienja rige Theo Dekker te Arnhem uitge nodigd om op dinsdag 30 juni en woensdag 1 juli de herdenkings plechtigheden bij te wonen die dan tér gelegenheid van het ISO-jarige bestaan van het regiment te Venio zullen worden gehouden Ook zijn ouders zijn uitgenodigd Theo zal als eregast worden be schouwd De jongen kwam vorig jaar in het nieuws toen bekend werd dat hij in alle stilte en op eigen initiatief al langer dan een jaar een verborgen soldatengraf had geadop teerd Hij had het graf schoonge maakt en geregeld verzorgd Het bleek later dat hier veertien ge sneuvelden van twee onderdelen van het regiment Limburgse Jagers begraven lagen samen uit met uw bedrijf of vereniging op het pebied van excursies dagtochten en meerdaagse reizen is het meest ervaren reisbureau stevenaart eigen wagenpark — vrijblijvend advies Ingericht op grote en kleine gezelschappen binnen 24 uur heeft u een volledig verzorgde rei $ in huis In vergadering van woensdag a.s » Het bestuur van het Produktschap voor Zuivel gaat woensdag van gedachten wisselen over het vetge halte van de consumpticmelk Begin vorig jaar is in Alkmaar en Hengelo een proef genomen met twee soorten flessemelk de ene met de gebruike lijke drie procent vet de andere met drie en een half procent Naar aan leiding van de resultaten van die proef heeft het bestuur van het Pro duktschap aan de organisaties die zijn leden aanwijzen aan zijn con sumptiemelkcommissie en aan het Bedrijfschap voor de Detailhandel in Melk en Melk - en Zuivelprodukten advies gevraagd over het beleid dat in de toekomst ten aanzien van het vetgehalte gevoerd moet worden Die adviezen zijn nu binnen De consumptiemelkcommissie acht zich op het moment niet in staat tot een bepaalde uitspraak te komen Zij staat niet bij voorbaat afwijzend tegenover het in de handel brengen van twee soorten melk met een ver schillend vetgehalte en is van me ning dat aan het bedrijfsleven enige vrijheid moet worden gelaten om in deze richting te experimenteren Van de organisaties vinden de mees te dat de opzet van de in Alkmaar en Hengelo gehouden proeven zich niet leent voor een beantwoording van de vraag welk beleid in de toe komst ten aanzien van de consump ticmelk gevoerd moet worden Voor namelijk komen ze tot dat oordeel omdat bij die proeven de vettere melk voor dezelfde prijs werd ver kocht als de „ gewone " Het secretariaat van het Produkt schap heeft uitgerekend dat een half procent vet meer in de melk een vermindering van de boterproduktie met ongeveer negenduizend ton per jaar zou betekenen Reeds bij het bestaande vetgehalte zou de te ver wachten boterproduktie in het win tertijdvak 1964/1965 onvoldoende zijn om alleen al de binnenlandse boterconsumptie die bij handhaving van de huidige boterprijs in dat tijd vak verwacht kan worden te dek ken In 1965/1966 wordt een wat hogere melkaflevering en dus een hogere Psychopaat aan bewaker ontsnapt De politie in ons land speurt mo menteel naar een verpleegde uit het rijksasiel voor psychopaten „ dr S van Mesdag " te Groningen die vrijdagnacht nabij het asiel aan zijn begeleider wist te ontsnappen en kans zag te ontvluchten Het is de 27-jarige M O woonachtig in de omgeving van Kampen Hij was ter beschikking van de regering gesteld wegens diefstal en aanranding O was onder toezicht van een begeleider een dag met ver lof naar huis geweest Bijna terug in het asiel nam hij de benen De 27-jarige M O is afkomstig uit Zalk een plaats dicht bij Kampen in de gemeente IJsselmuiden Hij is indertijd na zijn arrestatie uit de cel in het politiebureau van IJsselmui den gevlucht door zich via een klein raampje in de deur van de cel naar buiten te wringen Prins Bernhard reikt anjers uit Prins Bernhard heeft vanmorgen als regent van het zijn naam dra gende fonds drie zilveren anjers uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het gebouw van de Nederlandse Handel Maatschappij te Amster dam Dit jaar was deze onderscheiding toegekend aan de 76-jarige prof dr D Fokker Beekbergen oud hoog-leraar in de theoretische en expe rimentele natuurkunde te Leiden de 63-jarige jhr mr M van der Goes van Naters Wassenaar lid van de Tweede Kamer PvdA van het Europese parlement en voorzitter der contactcommissie voor natuur en landschapsbescherming en de 70-jarige heer M B B Nijkerk Amsterdam directeur van een in ternationale metaalhandel Tot de heer Van der Goes van Naters zei de prins Het is nog maar betrekkelijk kort geleden dat de grote massa de natuurbescherming zag als een onschuldige maar wat buitenissige bezigheid van wat zon derlinge lieden Zoiets als padvin derij voor volwassenen als het be zig zijn met een levend Verkade al bum Het is in de eerste plaats aan die zonderlinge padvinders te dan ken dat met emdeloze moeite en zorg nog zoveel natuur in ons dicht bevolkte land behouden is gebleven U was zo'n padvinder • TYPISTE Slaat de mens de natuur de na tuur slaat terug Vergiftigen wij on ze atmosfeer met chemicaliën en atoomstof alles vanwege het ' eco nomisch belang ' wij zullen de steeds hoger wordende rekening be talen zelfs in de melk voor onze kinderen aldus prins Bernhard boterproduktie verwacht maar ook dan nog wordt in het wjnterhalfjaar een statistisch bptertekort verwacht Doordat in het zomerhalfjaar de koeien wat royaler plegen te zijn dan in het winterhalfjaar is de werke lijke toestand wel wat rooskleuriger dan de statistische Over de melkja ren 1964 1965 en 1965/1966 als geheel gezien zal zelfs bij verhoging van het vetgehalte van de melk tot drie en een half procent nog resp 20.000 en 22.500 ton boter overblijven voor export TINO WON OPNIEUW Johan Schans weer tweede Tino Janssen uit Eist heeft afgelo pen weekeind twee overwinningen behaald in zwem wedstrijden over drie kilometer In Abcoude finishte hij in 41.42.8 gevolgd door Johan Schans van De Vechtstreek die slechts 17.2 sec achter hem bleef De derde plaats was voor Bob Walter DJK Jimmy Richards van Dolffln werd vierde Bij de dames werd de uitslag l.Margriet Schimmel Naarden 48,02 2 Marian Brouwer Robben 48.58 3 Loes Remer HPC 49.19 Willy Lambour Naarden 49.26 en Tino Janssens zusje Margriet in 49.26.1 Ook in Purmerend was Tino Jans sen de snelste Nu deed hij er 46.08 over Bennie Oomen Njord werd tweede op 8.3 sec en Van Schinkel SMA derde Bij de dames zege vierde Tineke Lagerberg in 48.29.5 vóór Margriet Schimmel in 51.23.2 en Loes Remer in 51.45.4 In Leeuwarden was Bennie Oomen de snelste in 41.57.1 voor zijn club genoten Van Gruppelaar in 43.38.5 en Wildschut in 45.51.9 Bij de dames namen slechts Noordelijken deel Binie Osinga won in 53.42.2 voor Adrie van der Meulen LZC in 54.17.2 en Anneke Tigchelaar even eens van Orca in 56.09 - TriloE-twee De internationale roeiwedstrijden waarmee Aegir de nieuwe roeibaan op het verbrede Eemskanaal bij Groningen het afgelopen weekeinde inviijdde zijn niet geheel tot hun recht gekomen Door de grote wedstrijden in Duisburg ontbraken de sterkste ploegen zodat het accent gelegd moest worden op nummers voor nieuwelingen en juniores Dit gold ook voor het hoofdnum mer de acht voor nieuwelingen waarin de organiserende vereni ging haar uitstekende prestatie op de Varsity niet kon herhalen en zelfs werd uitgeschakeld voor de finale Rob Groen beleefde een gro te teleurstelling doordat zijn tegenstanders de Egyptenaar El Chiech en de Zwitser Schulte Wermeling evenals hun andere landgenoten niet waren ver schenen De Groninger kon zijn kracht nu alleen bewijzen in vreemde nummers Hij klopte als skifteur de twee zonder stuurman van Triton maar moest het tegen de lichte junior vier van Argo duidelijk afleggen Twee met stuurman 1 Argo 8.54.9 2 Triton 9.02.7 Lichte skiff 1 KeUer Triton 9.08.9 2 ' t Hoen Triton 9.11.9 Twee zonder stuurman 1 Rob Groen skif 7.13.3 2 Triton 7.13.7 3 Argo 7.1T.2 Acht voor nieuwelingen hoofd nummer 1 Laga 7.08.7 2 Njord 7.12.4 Biljartvereniging WIK 35 jaar De biljartvereniging Willen Is Kunnen bestaat 29 juni 35 jaar De receptie ter gelegenheid van dit ze vende lustrum wordt zondag 28 ju ni in café Murk Omloop 96 ge houden van teRT ^ Schermen — Tijdens de internationale schermwedstrljden in Noordwijk is de Utrechtenaar Makk tweede geworden met het sabel na barrage met Kardolus Ned Derde werd de Duitser Alisat Deze barrage was nodig geworden door dat Makk in de finalepoule van Kardo lus had weten te winnen DWSV — Poulewinnaars van het jaar lijkse veteranen voetbaltoernooi van DW SV werden gisteren En Avant VSK DWSV en Amerstoortse Boys Zondag 28 juni spelen deze vier ploegen om de ere prijzen Aanvang 13.00 uur Worstelen — De al eerder vastgestel de Benelux worstelwedströd die des tijds moest worden uitgesteld zal medio september in Utrecht worden verwerkt Het ligt in de bedoeling dit Internationale treften medio september te houden mits de Irenehal dan beschikbaar zal zijn Sollicitaties schriftelijk aan het kantooradres TRANS 7 UTRECHT 
jïitJit:HlI*t^H Nllil HSIIIAI » MAANDAG 22 JUNI 19G4 ff NA VERDIENDE 7-4 ZEGE OP GOOILAND Voor Shot ligt weg naar eerste klasse nu open Sphaerinda hlijft in overgangsklasse HCC III uit gegooid voor 96 maar toch Kampong verloor in zeer spannend duel HERCULES ZEGEVIERT OVER V.O.C III Het was duidelijk dat er bij de wedstrijd Kampong-HCC III veel op het spel stond De voorlopige bezetting van de laatste plaats Hierom is letterlijk tot in de laatste minuut ge streden waarna Kampong het hoofd moest buigen HCC startte veelbelovend waar vooral v d Staay 19 en Shaw 26 een groot aandeel in hadden De goede en zeer ge varieerde aanval van Kampong verhinderde hen echter door te stoten het totaal bleef laag 96 wat de Utrechters alle reden tot optimisme gaf De Kampong bowlers hadden de volgende cijfers A M Groenman 4-27 C de Vries 3-7 M Hellemans 1-2 J Voermans 1-24 en B Groenman 1-23 WIJ geeft Velox goed partij McKenzie sloeg hal uit stadion Australiërs waren uit voor 176 runs Oude " Trueman DE EERSTE DAG van de promotie - en degradatiewedstrij den in de tenniscompetitie is voor Utrecht en omgeving niet onbevredigend verlopen Shot won de kampioenswedstrijd in Hilversum met 7-4 van Gooiland en staat dus met een been in de 1ste klasse al ontveinzen we ons niet dat het erbijtrekken van dat andete been op eigen banen te n ALTB nog wel de nodige moeite zal opleveren Sphaerinda voorkwam degradatie Bilthoven zette de eerste schrede op de weg die naar de Over gangs klas B moet leiden Kanaleneiland promoveert naar de 4e klas W & H zal het opnieuw in de 5e klas moeten proberen door een nederlaag tegen Volta zijnde Aad van der Tuin Maar tempo en vaait gepaard aan over leg deed de Zeisienaar met 6-2 6-3 winnen Op de andere baan kon Van As het tegen Dirk Jan Kooyman niet bolwerken 6-3 6-2 voor de Gooiland-speler De vierde Shot-man Leo Ever dij zag zich de weinig benijdens waardige taak toebedeeld de muur vastheid van Jan de Troye te door breken Het is hem niet gelukt hoewel het maar heel weinig heeft gescheeld Na 1-6 6-4 kwam hij in de derde set op 5-4 maar het werd 5 5 6-6 7-7 waarna de Hil versummer deze zenuwslopende partij met 9-7 in de derde set op zijn naam bracht Van Mourik had weinig moeite met Koning 6-1 6-3 Maar daarvoor hadden mevr van Mourik en Zus Dejongh hun enkelspel kansloos verloren mevr Van Mourik met 1-6 3-6 van Fransje Wessels Zus Dejong met 2 6 1-6 van Yvonne de Troye Dat was dus 4-2 voor Gooiland na de enkelspelen Maar evenals in de gewone competitie bleek Shot ook nu weer over sterke dubbel-combi naties tê beschikken Alle vijf dubbels werden n.l door de Zeistenaren gewonnen Nico Welschen en Van As versloe gen Aad van der Tuin en Dirk Jan Kooyman met 6-0 7-5 na set point in de tweede op 5-4 voor de Hilversummers Van Mourik en Everdij wonnen met 6-2 7-5 van De Troye en Koning terwijl mevr van Mourik en '' us Dejongh revan che namen voor hun nederlaag in de enkelspelen door de dubbel met 6 0 6-2 van Fransje Wessels en Yvonne de Troye te winnen Daar mede zette Shot de 2-4 achterstand dus reeds in een 5-4 voorsprong om waarna ook de beide gemengd dubbels nog werden gewonnen mevr van Maurik en Van As met 2 6 6-1 6-2 van Yvonne de Troye en Aad van der Tuin Zus Dejongh en Nico Welschen met 7-5 6-4 van Fransje Wessels en Dirk Jan Kooy man Sphaerinda Sphaerinda stelde het Over gangsklasse B schap veilig door in Amsterdam Shell te weer staan Het einde kwam met 4-4 maar met de studentenploeg twee sets meer Pieter Pastor Han Sjamsoe din en Fietje Sjamsoedin wonnen hun enkelspel broer en zus Han en Fietje hun gemengd-dubbel We stelden het reeds vast Bilt hoven 2 bleef in de strijd door in Amsterdam met 5-1 van Joy 3 te winnen ' t Stort-Wilskracht werd niet gespeeld omdat naar ver luidt Wilskracht geen bericht zou hebben gehad dat er in Amersfoort tegen ' t Stort gespeeld moest wor den Zware regenbuien hebben het spelen in Den Haag en omgeving onmogelijk gemaakt zodat de wed strijden Gravellers Shot 4 en Voorhout-Wilskracht 4 geen door gang vonden en Traford 2-Iduna 3 bij 2-0 voor de thuisclub moest worden gestaakt Bilthoven 4 bleef in de strijd voor het 2e klasseschap door een 5-2 zege op TOZ 3 maar Oudenrijn zag zijn aanval daarop afgeslagen Met 5-3 werd van Re turn 2 verloren Voor de drie winstpunten zorgden Els Dekker en Peter Klein door hun enkelspel te winnen terwijl mevr Dietrich en Hof huis hun mixed wonnen Vierde klasse Iduna 2 degradeert naar de 4e klas door een 7-1 nederlaag tegen Aemstelspelers 5 ULTC 4 kwam tegen Oledo tot 4-4 maar bleef door betere setstand 3e klasser SSVU staat in de strijd tegen Groen Geel 4 met de twee ge - mengd dubbels nog te spelen met 4 2 achter en de kans op promotie naar de 3e klas lijkt dan ook niet groot Aarts won zijn enkelspel en de heren dubbel werd gewonnen Marina Smit verloor haar single met 4 6 6-3 11-13 waaruit blijkt dat er 3-3 heeft ingezeten Sphae rinda 4 degradeert naar de 4e klas Met invalsters werd met 6-2 van Leeuwenbergh 4 verloren In Cu lemborg was het feest de Doelen Won met 7-1 van DDV 7 en pro moveert naar de 3e klas Ouden rijn 2 zit volgend seizoen bij Oudenrijn 1 in de derde klas want van Brederode 3 werd met 5-2 ge wonnen W & H zal het weer in de 5e klas moeten proberen want van Volta werd in Amersfoort met 6-2 verloren PIT promoveert naar de 4e klas door een duidelijke 6-2 zege op de Meent 4 Rhijnauwen 5 kon het op eigen banen tegen Gloria 4 net niet bolwerken ver loor met 5-3 en blijft dus 5e klas - W & H weer in 5e klas Shot heeft het uitstekend gedaan In Hilversum tegen Gooiland De Zeistenaren wonnen met 7-4 na achterstanden van 1-3 en 2-4 in de enkelspelen Een sterke partij tennis speelde Nico Welschen te gen de even3ens uitstekend op slag Toernooi Queens Club Emerson en Smith triomferen De Australische favorieten Mar garet Smith en Boy Emerson heb ben zaterdag het tennis toernooi van Queens Club op hun naam ge bracht Dit evenement geldt als de generale repetitie voor Wimbledon waarin beiden als eerste zijn ge plaatst Emerson's vorm was overigens niet indrukwekkend Hij won met 12—10 6 ^ van de rus Thomas Lejus die in voorgaande ronden zo wel de Australiër Fletcher als de Mexicaan Osuna verslagen had Vooral de service-return van de Australische kampioen was zwak en het duurde tot de 21ste game van de eerste set voordat hij een ser - vice doorbraak kon forceren Margaret Smith daarentegen im poneerde op de haar kenmerkende bruuske wijze Ze versloeg de Brit se Ann Jones-Haydon die toch op het toppunt van lïaar kunnen speel de met 6—3 6—3 De eerste set duurde slechts 19 minuten De gehe le partij nam nauwelijks 40 minuten in beslag De bezetting van het dames dub bel was niet geheel van kampioens sterkte omdat verschillende cracks alleen hadden ingeschreven voor de enkelspelen De titel ging naar de Zuidafrikaans Britse combinatie René Haygarth Ann Jones In de fi nale wonnen zij met 6—1 6—3 van de Britse meisjes Deirdre Catt Eli-zabeth Starkie century van Van Weelde ' Nu ook ACC een grote zege op Haar lem heeft behaald is het wel duidelijk Uit het voor Haarlem heel moeiliik zal zijn om zich in de cricket Ie kl A te handhaven ACC sloeg tegen hen 221 voor 6 waarvan Millner 96 en Jansen 33 terwijl Haarlem daar maar 66 runs tegenover kon stellen GUI Hooley van ACC bowlde 4-9 Ook WaUy van Weelde heeft weer eens van zich doen spreken Aangezien hij dit seizoen slechts enkele wedstrijden mee kan doen moet hij ook wel hoge scores maken om nog een to taal bij eikaar te krijgen Van de 222 runs die VOC sloeg tegen HCC nam hij er dan ook maar 103 voor zijn rekening De bowUngcijfers van Vriens logen er niet om 1—89 De wedstrijd eindigde in een draw HCC sloeg 79 voor 2 Klop penburg 31 Verder is er nog gespeeld Rood en Wit 155 Colthof 44 N Spits 7 voor 44 tegen VRA 116 Klarenbeek 31 n.o Wijk huizen 3—19 Rood en Wit won met S9 runs In de eerste klasse B is gespeeld Quick N 163 voor 8 Schetfers 5-42 te gen PW 115 all out Dukker 44 Klop pers 6 voor 42 en Burki 4-37 De overige wedstrijden zijn verregend SCHC speelde niet De cricketteams van SCHC zijn gisteren niet in het veld gekomen Het eerste moest in Den Haag tegen HCC n spelen maar die wedstryd verregende en het tweede had een vrüe dag Amateurclubs fuseerden De Limburgse eerste klas ama-teurclub SC Emma en de pas naar de derde klasse gedegradeerde amateurclub Hoensbroek hebben zaterdag overeenstemming bereikt over een fusie De nieuwe vereni ging zal onder de naam Emma Hoensbroek Combinatie het vol gende seizoen uitkomen in de eer ste klasse en voorlopig bleven spe len op het terrein van Emma te Treebeek Naar alle waarschijn lykheid zal over ongeveer een jaar de club verhuizen naar Hoensbroek waar het nieuwe sportpark dan gereed zal zqn Transfermarkt Feijenoord heeft nog enkele spe lers op de transfe.rlijst geplaatst Op eigen verzoek Bouwmeester op verzoek van Je vereniging Ben naars en Feljt Voetbal — Op het terrein van de voet balvereniging V.V.0.0 in de Johanna poider werd zaterdag een jeugdtoernooi gehouden Het toernooi werd door V.V.O.O zelf gewonnen ZIJ bleven on geslagen De eindstand luidt 1 V.V.O.O 3—6 2 Sterrenwijk 3—4 3 U.V.V.O 3—2 4 P.V.D 3—0 Zaterdag en zon dag organiseert V.V.O.O voor de eerste en tweede elftallen van deze vereniging opnieuw een toernooi ser Brandenburg 2 won met 5-3 van Anonymus Kanaleneiland met 5 3 van Leidse Studenten 4 en dat betekent promotie naar de 4e klas een leuk succes voor de nog zo jonge club Maarn A won in de districts competitie de beker bij de senio ren door met 5-0 van Hoogerheide E te winnen bij de jeugd ging de beker naar de HLTC-jongeren die met 5 0 van Bilthoven A wonnen Voor de gewone competitie speelde Iduna tegen de Hilv LTC 4 en verloor met 6-2 Dat be tekent dat PVW 3e klasser blijft Iduna het 3e klasseschap zal heb ben te verdedigen en HLTC 4 kam pioen werd DICK KOPPENBERG OM GOLFTITEL Groenendaal en Roesink gelijk De nationale open goUtitel waar om zondag is gestreden op de ba nen van de HUversumse golfclub is nog in portefeuille Met beiden een totaal van 145 deelden Martin Roesink van de Sal landse GC De Yoek " 72 + 73 en Martin Groenendaal van de GC De Dommel 734 72 de eerste plaats Zij zullen nu op dezelfde banen op zondag 12 juli over 36 holes een be slissingswedstrijd om de titel spe len Er namen totaal 37 spelers aan de wedstrijd deel De uitslag luidt verder 3 Gerard de Wit Hilversumse GC 149 74 / 75 4 J Ruehl Kennemer GC en P Witte Eindhoven beiden 152 77 + 75 6 en Ie amateur A A R Roland Holst Hilv 5C 153 75/78 en C Cramer Twentse GC 153 76/77 8 A C D Brand Hilv GC A van Pinxten CG Wit tem en A Loesberg Hattem al len 154 Het team van ^ analeneiland " dat promoveerde naar de vierde klasse Van imks naar rechts mej B Hummelen mevr P Jas pers de heer H Hummelen en de heer H Post nam 5-48 Eindelijk Is de testmatch begon nen Nadat de regen de eerste twee dagen spelbreker was geweest konden de cricketteams van Enge land en Australië zaterdag op Lord's ten strijde trekken De Engelse cap tain Dexter zorgde meteen voor een sfinsatie Hij won de toss en stuur de de Australiërs in Het gokje slaagde Voor 176 runs zaten de Aussies weer aan de kant op een toch niet zo moeilijk wicket waarop geen enkele bal hoog op kwam Freddie Trueman de Engelse fast bowler was de held van de dag Vele cricketers hadden Trueman eigenlijk al afgeschreven Te oud " zei men Ja Ja Lawry Booth captain Simpson McKenzie en Corling den ken er nu anders over Zij werden door de speed-express " uit York shire die 5 voor 48 bowlde in 25 overs naar de kleedkamer terug gestuurd Veivers topscorer De Australiërs hebben het aan de jonge Redpath 30 O'Neill 26 en vooral aan Veivers een bowler van origine die 54 pnt vergaarde te danken dat het to - Kampong had nog ruim tijd over ging zeer voorzichtig te voorzich tig batten en nam aanvankelijk geen enkel risico Zo batte v Min nen 65 minuten voor 4 runs om ver volgens run out te gaan R WiUemsen 11 en H de taal nog tot 176 opliep Sterren als Simpson 0 Lawry 4 Budge 1 Booth 14 kwamen niet los McKenzie die tien punten in het boek bracht sloeg een enorme zes waarover nog jarenlang gesproken zal worden Hij knalde een bal van fastbowler Coldwell óp de grote tribune de Mount Stand Het pro jectiel stuiterde een paar keer op het dak en viel toen buiten het sta dion op straat op het hoofd van een wandelaar die licht gewond werd Coldwell nam 1 voor 51 in 23 overs Gif ford 2 voor 14 in 12 Dex ter 2 - 16 in zeven Titmus had geen succes Parfitt die verleden jaar nog met Middlesex tegen het Ne derlands elftal speelde in Haarlem deed twee goede vangen Dexter snel uit Was de Australische innings al sen sationeel begonnen — de eerste bal van Trueman vloog meteen voor vier byes naar de boundary - ook de Engelse innings had een opvallende start Captain Dexter had zijn m&n nen opdracht gegeven om aanval lend te batten Hij opende zelf scoorde op de eerste bal twee runs en werd op de tweede gebowled door McKenzie Aan het eind van de dag stonden de Engelsen op 26 voor 1 Edrich 15 en Cowdrey 9 not out Ruiter 13 bouwden een goede innings op maar een plotselinge motregen deed de concentratie even verslappen en dat werd hun fataal De regenbuien brachten Kampong in tijdnood waarop de staai1:bats wel moes ten attaqueren F Rademaker 17 en C Weyerman 15 de den wat ze konden maar in de laatste over met nog zes runs te maken werd de gladde mat Weyerman noodlottig Hij gleed uit en ging run out Fraaie zege Doordat pluvius zich lange tijd in de omstreken van Rotterdam op hield kon de Hercules bowlerij pas half twee de strijd aanbinden met VCX rn Eerst was echter een uit leg nodig omtrent het veld dat nog een van de weinige terreinen is waar maar van één kant gebowled kan worden Dat de pitch slecht was was voor de bowlers geen be zwaar om VOC in een rustig tempo voor 96 uit te gooien E C Lam bers 2—32 J de Leur 5—27 H Kosterman 2—21 en G Buyze 1—9 W Smit opende bij Hercules en bleef na een magnifieke innings met 56 mot out Hij werd goed gesteund door H Kosterman 27 en B Romp die alleen in kwam op de winning hit te slaan Hercules sloot op 98v 4 Verre reis Kampong II aanvaardde de verre reis naar Groningen en keerde met lege handen terug De score van de Groningers steeg snel totdat op 109 het vijf de wicket viel en op 112 het achtste De laatste batsmen voorkwamen echter de ineen storting en dreven de score op 191 Dit hoge totaal was vooral te wijten aan het zeer slechte fielden van Kampong Böhme 3 44 in 22 overs F J Verzijl 2 — 49 en A N Wind 3—17 De Kampong innings begon sensa tioneel met een wide vier op de eerste bal Het openingspaar Ver zijl 26 en de Wijs 13 speelde weldoordacht van de middetmioot was het vooral H Nighingale die met 21 mooie runs opviel De laat ste vier man faalden volkomen waardoor de score bleef staan op 98 Van de andere twee Hercules elf tallen die speelden is weinig te ver tellen Hercules n had slechts een pover antwoord op de 153 van ACO IV slechts O H Larabers onder scheidde zléh door 9Z vtui de 81 Wim Adekuur Met in de we>dstrij'd tegen Velooo uien dat hij het schieten nog niet verleerd was runs te scoren Hercules m was na een matige vertoning 47 all out waarna Ajax Leiden n sloot op 90 voor 1 - gen en standen INTERTOTO Hertha Did.)—Lausanne Zw 4—4 Braunschweig Duitsl — Chaux de Fonds Zwlts 1—1 Kaiserslautern Did — Grenchen Zwits 3—0 Beeringen België)—DWS 2—3 Enschede—Beerschot België 1—1 Luik België)—NAC 0—0 Young Boys Zw.)—Saarbrücken Duitsland 3—2 retjenoord-Standard Luik 2-0 AMATEURS 7—1 4—3 0—3 6—3 26—4 14—14 20—16 20—13 11—20 7—26 CVV—VlissingenWW—ChevrèmontVlissingen—CVVChèvremont—WWCVV 8 Quick ' 20 8 Chèvremont 8 WW 8 Purmerst 8 Vlissingen 8 SPORTTOTO De uitslagen van de voetbalwed strijden die gelden voor de sportto to van deze week luiden CW-Vlis singen 7—1 WW-(;3ievremont 4—3 Vlissingen CW 0—3 Chevremont WW 6—3 Feijenoord-Standaard Luik 2—0 Beeringen-DWS 2—3 En schede-Beerschot 1—1 FC Luik NAC 0—0 Lausanne-Hertha 4^-i Eintracht Br-Chaux de Fonds 1—1 Kaiserslautern Grenohen 3-0 Young Boys Saarbrücken 3—2 Austria - Ad mira 2—1 Juist ingevuld zag het totoformu lier er als volgt uit 1—1—2—1—1 — 2—3—3—3—3—1—1—1 Toto deelnemers 237.476 Ie prijs ƒ 51.116 - 2e prijs 34.077 Goaltips deelnemers 126.672 Ie 2e en 3e prijs ƒ 12.208 - Juiste rijtje 11—11—7—2—10—8 UW verloor Door een 1 — O nederlaag zater dagavond tegen QSC is UW uit geschakeld ion de sitrijd om de districtsbeker van de KNVB QSC komt nu in de halve finale samen met EDO De Spartaan en Rapidi tas of Zilveirmeeuwen Helaas maakten tientallen Utrech ters zondag een vergeefse reis naar de Hoge Weide Men had verzuimd om tijdig mee te delen dat deze wedstrijd omgezet was en zaterdag avond reeds in Wormerveer ge speeld werd Toen Leen Morelissen ' n misver stand ongenadig afstrafte en daar na Joop van Maurik door de de fensie heenwandelde leek er niet veel eer meer te zgn weggelegd voor de IJsselsteinse derde klasser WIJ Een spoedige 2—0 achter stand tegen het vier klassen ho ger spelend Velox lykt een regel recht deb&cle te worden Laten we het anders stellen Velox mocht blij zijn met de 6—3 overwinning want een gelijke stand bij de rust was Kampong-aanvaerder Vam Mm men aan bat tegen HCC III Hoe wel de Utreahters hun Haagse ri valen voor een laag totaal uit kregen werd het toch een onver loachte nederlaag Spanje verslaat Rusland in enerverende strijd Rusland is zyn Europese beker die het vier jaar geleden veroverde kwqt geraakt In het Madrileense Barnabeu stadion waar voor het eerst sinds de burgeroorlog weer een Russische vlag waaide gingen de Russen met 2—1 ten onder De ruim 100.000 toeschouwers hebben een enerverende wedstrqd gezien waarin in de eerste acht minuten twee doelpunten vielen Eerst trof Pereda voor de Spanjaarden de roos waarna Husainov drie minu ten later gelijk maakte Na de Russische gelijkmaker hebtiein de Spanjaarden hartstoch telijk aangemoiedigd door hun landgenoten lange tijd heit beste van het spel gehad maar de Rus sische doelman Jaschin stak in een grote votm Vooral in de eer ste helft was linksbuiten Suarez voor deze gelegenhedd bereidwil lig afgestaan door Inter Müaan de grote schrik van de Russische achterhoede Na de rust konden de Russen de Spaanse aanval wat intomen en toen het erop leek dat een verlenging de beslissing zou moeten brengen trof rechtsbinnen Pereda met een hard schot doel Arbiter HoUand kende het doel punt echter niet toe omdat hij even tevoren voor © en overtre ding had gefloten Toch zou het enthousiaste pu bliek niet lang meer op de proef gesteld worden want nauwelijks twee minuten later sloeg de Spaan se „ verontwaardiging " om in een uitbundige vreugde toen de 24 jarige midvoor Marcelino die met Pereda en Suarez tot de grote uit blinkers behoorde doelman Jaschin voor de tweede mal het nakijken gaf Derde werd Hongarije dat De nemarken in de verlenging met 3—1 klapte Hier waren 1500 toe schouwers Muller Sulzle en Van Egdom op transferlijst Blykens de officiële mededelin gen van de KNVB in de „ Sport krohiek " zijn Bennie Muller Henk en Slem Tijm allen Ajax op hun verzoek op de transferlijst ge plaatst evenals de oud internatio-nal Piet v d Kuil Blauw Wit G Weber DOS G Bouwer Sparta C en F W Kick Volewijckers R la Crois Go Ahead J van Egdom en K Sülzle Elinkwijk alsmede R van Woerden Xerxes Voorts noemen wij nog K Kan selaar AGOVV W Ruiterbeek DWS J van ' t Kruijs Haarlem K Muyres Limburgia en C Pau lides Longa Go Ahead plaatste niet minder dan 12 spelers op de lijst te weten H V Brussel A Goedhart W Kraus Chr Lefering T v Pelt E J Pleiter J Veldhuis G H M Velthuis Chr de Vries H Wenteler G J ten Wolde en G S C Wüstefeld Vitesse zeven namelijk L Bee rendonk J B Bruil E B J Bij kerk J Th Krumeioh W Potho ven H Spaans en G van Veenen daal Ensohedese Boys drie H M ten Voorde K Weydijk en J de Wit Sportclub Enschede twee J - ter Horst en J H Wegdam DHC eveneens twee D Bavelaar en P Verhagen terwijl door PSV de Zwitser A AUemann op de trans ferlijst werd geplaatst Bennie Aarts op de transferlijst De Velox-speler Bennie Aarts heeft het bestuur van zijn vereni ging verzocht hem op de transfer lijst te plaatsen wat inmiddels ook is gebeurd gezien de pech volkomen verdiend geweest Ongeveer 2000 toeschouwers had den zich zaterdagavond rond het uitstekende veld van WIJ ge schaard De twee goals werden lauw ontvangen maar toen er vóór de rust niet meer bijkwamen leef den de rood-zwarten op Linksbui ten Spliet trof met een effectbal roos 1—2 maar de inmiddels voor Van Maurik ingevallen Freddy de Kleyn kopte en schoot daarna twee ballen achter doelman Van der Lin den Even nog werden we herinnerd aan de tijd van Wim Adelaar toen hij nog bij Velox speelde Met een oerhard klimmend schot strafte hij gepingel van Wim Hanegem af en de kogel die er nauwelijks vijf mi nuten later op volgde heeft Henk Van Ledden alleen maar met veel lawaai tegen de paal horen spette ren Toen de Utrechters het tempo even opschroefden hadden Freddy de Kleyn en Gijs Uittenbosch nog een keer succes 6—2 De ex Vole-wijckers prof middenvoor Stout haalde tien minuten voor het einde nog een stout staaltje uit door zo wel spil Louis Lit als doelman Van Ledden met een beheerste schuiver te passeren Na tweemaal 35 minuten beslist aantrekkelijk voetbal keerden elf IJsselsteiners naar de kleedkamer terug met de overtuiging dat er zo spelend een kans in zit dat men vol gend jaar als tweede klasser het nieuwe sportpark kan betrekken 63 
MAANDAG 22 JUNI 1964 TJTRECHT5CH NIEUWSBLAD / m ^' V WASSERIJ ZEIST BURGER biedt een flinke BUVEROfENSTE VOOR DE In ons modern ingericht bedrijf met veel licht en lucht waar het prettig werken is hebben wij voor de avonduren 6.30 uur - 9.30 uur nog plaats voor inmE ÜËISJiS E ^ OEHUWDE OASÜES Schoon fris en vrouweUlk werk Zeer gunstige loonregeling Vrij vervoer per eigen busdienst Utrecht - Zeist v.v Inlichtingen en aanmelden dage lijks bij Wasser Burger N.V Nnordweg 94 Zeist tel 03404 12221 Voor onze afdelingen Elektrische Huishoudelüke apparaten Kunstnqverheid en Luxe Huishoudelvjke artikelen vragen wij voor 1 augustus een J KfJvft irirJvV-v.s;:v >.<,_> M ^ 71 et 71 et BATONS 250 gram Prinsesjes 250 gram DINSDAG Netje fruitrollen 5 stuks van 89 vo(>r 86 et WOENSDAG 5 mgise krentenbolle ^ van 70 voor 61 et Sinaslimonade 2 grote flessen X^JI^,^i 98 et DONDERDAG Sucadekoek van 89 voor 79 et VKLIDAG Roomboter-ree-rugjes 200 gram van ƒ 1 - voor 91 et ZATERDAG Reuze cake van ƒ 2 voor ƒ 1.89 Zomeigebak ƒ 1.75 Krentenbrood van ƒ 1.20 voor ƒ 1.09 VERKOOPSTER Voor goede kracht wordt goed salaris betaald 5 daagse werkweek door roule ring en eventuele vakantie-afspraken kan geregeld worden VISMAN Vlnkenlaan 1 Bilthoven tel 03402-2113 Na 6 uur JuUanalaan 20 larrS en nu een DRUM Mannen samen bij hun hobby draaien 1 ook samen een Drum Begrijpelijke so Il lidariteit want Drum is een mannelijke | i mélange van liefst 17 soorten tabak | i van de beste plantages ter wereld | ^ wsoï ^ y Pittige rijp-bruine tabak uit Kentucky en Tennessee heldere uit Carolina geurige Burley en vele andere Lang gerijpt kundig gemengd en vers verpakt in de handige tabakszak half zwaar héél lekker f.1 - UTRECHTSCHE DRIJFRIEMENFABRIEK Snaarschijven UTRECHT o H W V MAARSCHALKERWEERD — LEiDSEVEER 41-41 B TEL 030 — 147M-14747 NA 18.00 DUR 31128 — 150S2 I Zomer - en tricel j aponnen Speciale collectie zojuist aangevuld met nouveauté's Zonnige dessins en zonnige kleuren ledere dag nieuwe voorraad Prtjs v.a ƒ 29,75 Tricel v.a ƒ 37,50 MdlsoodeBonneterie Spelender-wijs op reis GratJS Shell'Speur-Spel » bij UW Shell-station Nachtegaalstr 16/18 Utrecht L ^_ VOEGERS GEVRAAGD Aanmelden FA C VERBEEK Schouwweteringstr 3 bis Utrecht mi ^ Plastosan Nylon STEUNZOLEN > worden door ons naar 1 kmaat gemaakt met een ' J anatomisch juiste J pasvorm > Zijn zeer licht in V gewicht en in iadere fgoede schoen te dragen Prijs / 18.50 p paar J Ziekenf ondsleden i aanzienlijke korting ^ l^pi ^ orthófex 5 Hamburgerstraat 6-8 \ Utrecht - tel 13592 Snel verdween mijn MAAGPIJN Waar Je ook komt altijd en overal hoor je met zoveel waar dering over Melisa na apreken Geen wonder want bü ner vositeit en ook bij boofdpijn of maag Pijn belpt Melisana snel en goed Het is een stimulerend kroidenprodokt en prettig om tn te ne men Ook u vindt baat bij Melisana deecbteElooster vrouw Melisse geest Als de da gelijkse zorgen u te veel worden belpt Melisana Voor im broodnodige rust MSUSANA Nieuwe verlaagde prijzen IJO 2.90 4.90 rirtaia mmmi Gratis boekje SHELL speur-spel Kinderen zijn goede opmerkers ook in de auto Maar ü moet aandachtig autorijden Daarom bedacht Shell een spel rust voor u leuke bezig heid voor de kinderen Een aantal speurspelletjes in een boekje GRATIS op alle Shell-Stations maar zolang de voorraad strekt Plastic vlieger vooreen gulden 1 Iets nieuws - iets bijzonders een prachtige plastic vlieger Voor slechts één gulden Zolang de voorraad strekt Bij uw Shell-dealer ligt een bestelkaart gereed De post bezorgt hem thuis in een kartonnen koker met gebruiksaanwijzing „ Vlieg-er " even op af De ideale twee „ SUPER SHELL"met I.C.A voor maximale motorprestatie en economisch autorijden „ SHELL X-100 " Multigrade - de motorolie die vlot starten en soepel rijden onder alle weersomstandigheden mogelijk maakt SHELL Gratis autokaarten Nü alvast plezier en straks nog meer op vakantie Buitenlandse Shell wegenkaarten met talenboekje enjeugd paspoort Bij uw Shell dealer ligt een bestelkaartje klaar Deze Touring Service is gratis * # BIEDT MEER Overal verkrijgbaarl Stop nu bij één van de 3000 Shell-stations in Nederland U vindt daar de produkten die u het rijden veilig en prettig maken SHELL altijd veilig dichtbij 
ÜTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 22 JUNI 1964 tl Drie onvoorzichtige toeschouwers gedood Ferrari beheerst weer 24-uursrace Le Mans Fraaie achtste plaats voor Pon en Van Zalinge Opnieuw heeft Ferrari de 24 uurs-race van Le Mans beheerst De zege was ditmaal voor de rode bolide van de Frans-Italiaanse combinatie Jean Guichet-Nino Vaccarella Het is de vijfde overwinning in successie van het Italiaanse merk Guichet en Vaccarella reden een 3 liter prototype De Brits-Zweedse equipe Graham Hill-Joakim Bonnier werd met een andere 3 liter Ferrari tweede Onze landgenoten Ben Pon en Henk van Zalinge behaalden in een Porsche een fraaie achtste plaats RUIM 7000 DEELNEMERS Slechts 276 uitvallers bij Avondvierdaagse Finale óp vrijdag volg jaar LARSEN GELIJK MET DRIE RUSSEN Vier winnaars van het interzonale toernooi Geen enthousiasme voor KNVB-rapport zelfstandigheid EEN GROOTS ONTHAAL wachtte de wandelaars van de 21ste Avondvierdaagse van de Sticht-Gooise Wandel sport Bond Met vele dui zenden ruikers bloemen ga ven de toeschouwers blijk van hun enthousiasme bij aankomst zaterdagmiddag aan de Socra teslaan nadat de senioren eerst der traditiegetrouw Jutphaas even hadden aangedaan Voorafgegaan door de jeugd en be geleid door een aantal muziekcorp sen werd het nu weer een feestelijke intocht De laatste kilometers wo gen nu niet zwaar meer het werd een triomftocht In totaal telde deze 21e Avond vierdaagse 276 uitvallers Op het flinke aantal van 7086 niet al teveel Voor de S.G.W.B was er op meer fronten nog winst In 12 plaatsen werd dit jaar de Avondvierdaag se gehouden met een totaal van maar liefst 33.038 deelnemers Een winst ten opzichte van het vorig jaar van 1381 Overigens zal het wel de laatste keer zijn geweest dat de Avondvier daagse op zaterdagmiddag finisht Uit de enquêteformulieren die aan de wandelaars werden uitgereikt blij ken de meesten er de voorkeur aan te geven om reeds op de dinsdag - Ook Lefering deed mee lal aaelrekkelijker Aan het slot van het handbalsei zoen 1963/64 mogen we na het inter nationaal sterk bezette selectietour nooi van U.D vorige week het qua omvang grootste tournooi van ons land gisteren in Zeist door D.E.S gebracht alsmede het intieme club toumooi van U.D met K.H.C De venter en H.H.C Hilversum als gasten vaststellen dat zevenhandbal op het veld voor toeschouwers at tractiever is dan elfhandbal D.E.S had het klaar gespeeld 112 teams naar Zeist te brengen Vrij dagavond belde de Turngemeinde Munster af maar dat deed aan het tournooi geen afbreuk Er waren nog 18 andere Duitse ploegen present en Oranje ' 57 was bereid de open gekomen plaats in te nemen Verscheidene ploegen kwamen met nieuwe spelers en - sters Bij AchiUes waren Arnold den Hartog jr ex Sport Vereent en Ria Hoe vers ex Attila van de partij De oud S.S.V.U.-speler Anton Wermonbol troffen we in het Spirit shirt en in Tuindorp-Oost liep Johnny Termars ex Oranje ' 57 rumoerig als altijd in een U.D combinatie Dat handbal een gewaardeerde sport is bleek in het U.D.-tournooi waar de bekende voetballer Leve ring die zich juist door Co Ahead op de transferlijst heeft laten plaat sen met K.H.C ' n uitstekende par tij zevenhandbal speelde In het U.D driehoekstoumooi werd H.H.C eerste door acht van de tien wedstrijden te winnen U.D werd tweede met 10 punten en K.H.C derde met 4 pnt De Duitsers hebben in het D.E.S toumooi laten zien wat zevenhand bal is De enige Duitse damesploeg en t.w Union Hamburg en Grün Weiss uit Essen legden beslag op de eerste en tweede plaats in poule 11 De Duitse heren kwamen met vier eerste plaatsen voor den dag en alleen Achilles kon deze hemono gie doorbreken door in poule 22 eerste te worden voor Krefelder TS en Alstaden Dan was er nog wat competitie Bij de heren verloor A.H.C in Eind hoven met 8—7 van WLC/DES waardoor een beslissingswedstrijd om een plaats in de hoofdklasse noodzakelijk is A.V.A verloor bij de dames met 0—5 van E en O waardoor de ploeg uit Emmen naar de over gangsklasse promoveert Rapiditas won met 3—1 van J.H.C waardoor nu Rapiditas J.H.C en U.D in een beslissings tournooi moeten spe len om één plaats in de districts tweede klasse avond te starten waardoor de finale op vrijdagavond valt Vooral de scholen sportverenigingen en bur gers zijn voorstanders Bij de wan delverenigingen gaven velen nog de voorkeur aan de zaterdag In ieder geval kan de Plaatselijke Regelings Commissie zich dit jaar bezinnen wat te gaan doen Voor het verkeer zal dit ongetwijfeld ook beter zijn Op de zaterdag wordt het immers bijna ondoenlijk nog een plaatsje voor de intocht in te ruimen Wellicht komt er op de vrijdag avond ' n stertocht naar het Stadion zoals de Dr van Peltschool voor stelde maar dit heeft wel het na deel dat de massale binnenkomst vervalt omdat dan eerst bij het sta dion allen samen zullen komen Hoe het ook zij het zijn ideeën waarmee in de volgende Avondvier daagse rekening kan worden gehou den ZATERDAGVOETBAL Zwolle wint de Moormanbeker In het Hilversumse sportpark werd zaterdagmiddag het eindtoer nooi voor afdelingsploegen zaterdag voetbal gehouden - waarynpr zich met Utrecht hadden geplaatst Zwol le Dordrecht en Zeeland De verdediging van Utrecht doel man J v.d Plas VVJ in de eer ste wedstrijd tegen Zeeland wat ner veus heeft ' t goed gedaan De beide backs J Engelgeer Veslaco en Schols Merino's waren uitstekend En in de middenlinie bestaande uit J v.d Pol Montfoort P H Zweep WJ en J Visser Oranje Leeuwen liep het ook best Maar de voorhoede kon het juiste spel niet vinden J v Beek SDVB als rechtsbuiten en G Oudshoorn Lo pik Verkuil Maarssen D Heems kerk WOO W Veenhof NSC en in de derde wedstrijd J Bec kers Scherpenzeel kwamen tot een onvoldoend aantal doelpunten Dat was reeds in de eerste wed strijd tegen Zeeland het geval pas nadat Zeeland aan de leiding was gekomen maakte J v.d Beek bij zonder mooi gelijk 1—1 en na rust bleef het zo Intussen won Zwolle van Dordrecht In de tweede ronde kwam Utrecht tegen ZwoUe niet ver der dan 0—0 In de laatste wedstrijd kwam Utrecht tegen Dordrecht en ook nu kwam er geen Utrechtse goal drie minuten voor het einde maakte Dor drecht ' t winnende doelpunt en aan gezien Zwolle 1—1 gelijk speelde te gen Zeeland kreeg Zwolle door een beter doelgemiddelde de eerste plaats Dordrecht werd tweede en Zeeland drong Utrecht door een be ter doelgemiddelde naar de vierde plaats van het bijzonder geslaagde eindtoernooi om de Moorman wis-selbeker 1964 Een van de zeventien doelpunten die UD zaterdag scoorde tegen HHG im het driehoekstoei-nooi Tohnny Hermars mikt de bal tus sen de palen HHG kwam tot vijf treffers In de armen de weiver-diende bloemen als beloning voor het vier myonden tippelen lopen de deelnemers aan de NWB avondvierdaagse te Utrecht de laatste meters van het par koers De tocht zit er meer op voor een jaar Boven de SpoH Vereent-gymnasten onder de wanêelsportvereni ging De Dom Beide groepen volbrachten het wa/ndelavon tuur in opgewekte stem.min.2 9 Portisch 14 ' i 10 Gligoric 14 11 Darga ISVa 12 Lengyel 13 13 Pachamn 12y2 14 Evans 10 15 Tringov 9H 16 Benkoe 9 17 Bilek 8 18 Foguelman 8 9 Rossetto 8 20 Quinones 7 21 Porath 5',i 22 Perez 5 23 Berger 414 en 24 Vranesic 4 pnt De partij Tal — Tringov had het volgen den verloop Wit M Tal zwart G Tringov Plrc — opening e2-e4 g7-g6 d2-d4 L f8-g7 P bl-c3 d7-d6 P gl-I3 c7-c6 L cl-g5 Dame d8-b6 Dame dl-d2 Dames b6xb2 T al-bl Dame b2-a3 L fl-c4 Dame a3-a5 0—0 e7-e6 T fl-el a7-a6 L g5-(4 e6-e5 d4xe5 d6xe5 Dame d2-d6 Dame a5xc3 T el-dl P bS-d7 L c4x(7t k eSxn 16 P f3-g5t K f7-e8 17 Dame d6-e6t Het Is uit op 17 K dS volgt 18 P f7t K c7 19 Dame d6 mat na 17 Ped7 18 Dame f7t K d8 en mat na 17 Pe7 18 Dame d7t KdS komt 19 P e6 mat Wedstrijdvissen In verband met de ophanden zijn de landskampioenschappen houdt de AUHV voorselectiewedstrijden waaraan iedere hengelaar uit Utrecht of omgeving kan deelne men De,deelname is kosteloos Zij die onder deskundige leiding willen op geleid worden om deel te nemen aan het wedstrijdvissen kunnen zich schriftelijk vóór 1 juli 1964 opgeven bij de heer J Noy Esdoornstraat ' 15 te Utrecht met vermelding van naam voorletters en geboorteda tum troost had de Amerikaan de vier de plaats in het algemene eindklas sement bleek nog juist goed genoeg om de overwinning in de categorie Gran Turismo te behalen Toen de Ford-Cobra's hun strijd hadden gestreden was het al heel snel duidelijk dat Ferrari de over winning in deze race tellend voor de wereldkampioenschappen mer ken niet meer kon ontgaan De eni ge vraag was eigenlijk welke wa gen de vloot uit Modena zou gaan tromferen Olieverlies Lang was de Bolide van John Surtees en Lorenzo Bandini de voornaamste kanshebber Nadat de Brits-Italiaanse coalitie echter zo'n kleine 12 uur het veld zonder on derbreking had aangevoerd sloeg het noodlot toe De wagen verloor olie en voordat de snelle Italiaanse monteurs hun werk hadden ge daan lag de Ferrari al vele ronden achter Nino Vaccarella de Italiaan die eerder dit seizoen de 1000 km van de Nurburgring won en Jean Guichet hadden inmiddels met een ander Ferrari prototype de lei derspositie overgenomen De voor sprong op teamgenoten Bonnier en Graham Hill bedroeg ruim vijf ron den zodat Vaccarella en Guichet de zege slechts door pech zouden kun nen missen De Frans-Italiaanse combinatie werd daarvoor echter gespaard en zegevierde zonder verder nog be dreigd te zijn Voor Nederland leverde deze 32e editie van de 24 uurs-race van Le Mans waarin van de 55 gestarte wagens er 25 de finish haalden ' n achtste plaats op Ben Pon en Henk van Zalinge zorgden ervoor dat de oranje Porsche 904 in de strijd tus sen de lichtere wagens steeds in ' t voorste gelid bleef De klasse-zege ontging de Nederlanders ditmaal echter Die was voor de Franse Porsche-equipe Buchet Ligier die een viertal ronden op de wagen van het racing team Holland voor lag Rob Slotema.ker dde samen met de Brit Hobs in fabrieks Triumph Spitfire uitkwam werd voorts 21e met 71 ronden achterstand op de winnaar Een ongeluk dat zaterdagavond korf voor middernacht gebeurde in deze race die door een record aantal van ruim 250.000 bezoekers werd bijgewoond heeft drie jeug dige toeschouwers het leven gekost Ze waren over de afrastering ge klommen en bevonden zich sleciits op enkele meters afstand van het circuit Vlak bij de plaats waar de drie toeschouwers stonden kwam de Ford Cobra van de Britten Bol ton en Sears in bolsing met de Ferrari van Baghetti en Magioli De wagens raakten van de baan en reden op de drie toeschouwers in die op slag werden gedood De coureurs liepen slechts lichte ver wondingen op Spannend karting in Baarlo Op het sportpark De Berckt te Baarlo zijn gisteren spannende kartraces ge houden In de A-sport was Harry van Heumen verreweg de sterkste doch vier ronden voor het einde moest hij wegens een technische storing het veld ruimen Klasse A-normaal 1 Verkade uit Kwintheul 2 Kwakkel uit Apeldoorn 3 Fokkema uit Breda Klasse A-sport 1 H Brinkhol uit Nijmegen 2 J Cleutjens uit Roermond 3 J Zljlaart uit Rotterdam Klasse B-fN 1 P Aalderson uit En schede 2 K Schaftenaar uit Wezep 3 L Cleutjens uit Roermond Jeff Smith wint Grote Prijs van Rusland De Engelsman Jeff Smith heeft zondag de Grote prijs van Rusland motorcross in de 500 co-klasse de achte wedstrijd voor het wereld kampioenschap 1964 welke werd ge houden te Lvov gewonnen en heeft daarmee de leiding in het klasse ment voor de wereldtitel overgeno men van de Zweed Rolf Tibblin In de zes districten van de KNVB is zaterdag het Rapport Zelfstandig heid van de KNVB besproken alvo rens het 18 juli op de algemene bondsraadvergadering in Utrecht definitief in stemnjing zal worden gebracht Het rapport behelst drie belang rijke punten 1 Vergroting van de macht van de secties betaald voet bal zondag amateurvoetbal en za terdag-amateurvoetbal voor zover het zaken betreft die uitsluitend één sectie aangaan 2 Splitsing in twee afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen van verenigin gen die zowel aan het betaalde als aan hef amateurelftal van de oude vereniging thans uitkomend in een reserve-klasse moet worden onder gebracht in de gewone competitie N.A.V - races op Zaodvoort Zondajïmiddag zün op het circuit van Zandvoort nationale races gehouden ge organiseerd door de Nederlandse auto rensport vereniging en tellend voor de nationale kampioenschappen voor toez wagens De voornaamste uitslagen zijn Grand tourisme wagens 20 ronden ia 83,86 km Klasse tot 1300 cc 1 Andrea " Lotus Elite 40.38.3 is 123,819 km 2 C van der Leden Alfa Romeo gsv op een ronde 3 L J L A Beaulen Lotus Elite op een ronde Snelste ronde An drea " in 2.00.0 Is 125.789 km Klasse boven 1300 cc 1 A Rusha jr Porsche Carera 39.59.2 is 125.831 km 2 E J Groen Porsche S 90 40.00.6 3 A C Keyzer M j-B op een ronde Snelste ronde Groen in 1,57 is 129.015 km Vrüe formule wagens 30 ronden 1 Tonio Hildebrand Lotus 23 37,01.2 is 135,915 2 R P Anderson Lotus 7 in 37.07.6 3 R J Deinum Lotus 23 Snel ste ronde Hildebrand 1.46.8 is 141.336 Toerwagcns 18 ronden is 75,470 km Klasse 1300 tot 1600 cc:'l A C Strous Ford Cortina 38,07.7 is 118.763 km 2 j A J Heidendahl Alfa Romeo 3 A H Swart Fiat 1500 Snelste ronde Strous in 2,03.4 is 122,324 km Klasse 1600 tot 2000 cc 1 J W A Koster BMW 1800 T 37,59.8 is 119.176 km 2 C A van Grieken Volvo 122 s 3 ¦ E J van der Heuvel Volvo 122 s Snelste ronde Koster 2.04.8 is 120.951 km Klasse 850 tot 1000 cc 1 J van Osch Fiat Abarth 1000 berl 39.18.3 is 115.209 km 2 Jack Smit ' Austin Cooper 3 J Th C Kortekaas Morris Cooper Snel ste ronde van Osch in 2.07.4 is 118.483 km Klasse 1000 tot 1300 cc 1 R E Wil son Morris Cooper S 38.34 - is 117.423 km 2 K Mierop Morris Cooper S 3 Ina van Kooten glas 1204 TS Snelste ronde Wilson in 2.06 - is 119.799 km Klasse tot 700 cc 1 J W A Koster BMW 700 sport 39.06.8 is 115.775 km 2 J M Oskamp BMW 700 es 3 Chr M F van der Berg BMW 700 es Snelste ronde Koster en F C F Dudok van Heel BMW 700 sport in 2.07.6 is 118 297 klasse 700-850 cc 1 M I jonker DKW f 11 in 39.02.2 is 116.006 km Dick ' t Hoofd Flat Abarth 850 te John Valkenet Saab 93 F Snelsteronde Jonker in 2.08 - Is 117.928 km Coupe Roosdorp werd gewonnen door H M Touw met een Flat Abarth Rom,antisch begin Jan Deken met zijn charmante verloofde Ludwine Admiraal Maar het werd een tr-iest einde voor Jan Deken Bij de start brak zijn koppeling van het linkerwiel af waardoor Antonio Hildebrand winnaar werd zonder tegenstan der K.N.M.V.-receptie Zowel de burgerlijke overheid als de sportorganisaties en het bedrijfs leven hebben zaterdag grote belang stelling getoond voor de receptie die de jubilerende Koninklijke Neder landse Motorrijders Vereniging — op gericht in 1904 — in hotel „ Witte Brug " te Scheveningen heeft gehou den Mr M Vrolijk wethouder van li chamelijke opvoeding en sport voer de namens het college van B en W van Den Haag het woord Ook de heer P J Nortier president van de internationale motorsport federatie FIM complimenteerde de jubile rende KNMV Voorts waren op deze druk bezoch te receptie onder meer aanwezig de heer J Nieuwenhuijzen Kruseman hoofd van de afdeling LO en Sport van het ministerie van O K en W mr J Pb E van Lier directeur van het Nederlandsch Olympisch Comité de heer dr J P G Schmitz voor zitter van de Koninldijke Nederland se Bond voor Lichamelijke Opvoeding en mr M J D baron van Harinxma Thoe Slooten secretaris-penning meester van de Koninklijke Neder landse Automobiel Club van de KNVB 3 Invoering van een onafhankelijke rechtspraak zodat het bondsbestuur geen verantwoor delijkheid meer draagt in strafza ken Vooral het tweede punt verwekte veel oppositie De oostelijke afge vaardigden verklaarden zich fali kant tegen hogere indeling dan de vierde klasse Ten aanzien van de onafhankelijke rechtspraak was al leen Zuid 2 vóór het noorden was verdeeld de rest tegen De algehele conclusie was dat Jos Coler en zijn mannen 18 juli een heel zware strijd zullen moeten voeren om het rap port er ongeschonden door de krij gen l!l ^ If fê ¦%\ m ¦ Mt '» M \ m m 1 ¦ 
12 MAANDAG 22 JUNI 1964 ÜTRKC^HTSCH NIBUWSBï.Al RECORD SWEEPSTAKES VERLAAGD Caracara S sneller dan Chantiago Brutus Stüermann dprijs won recor MEREVELDS jaarlijkse Sweepstakes zijn gisteren weer een groot succes geworden al was het alleen maar om dat bij de hengsten bleek welk een kwaliteits paarden er in Nederland gefokt worden De ongeslagen Chantiago was favo riet maar Caracara S en C Alkestis van E waren hem te snel Captain Double K werd als derde uitgeschakeld en daardoor werd Chantiago nog derde Successen voor P M Smit Het record werd niet met een fcleinigheidje verlaagd nee niet ruim een seconde van 1.25.2 Zege rus Til HoUandia in 1961 tot 1.24.1 Dat betekent bijna zeven en twintig meter verscliil Hoe Cacacara S het deed was fanta.stisch Chantiago nam al spoe dig de leiding van hem over ter wijl C Alkestis van E in de achter hoede belandde doordat hij bij de eerste bocht in het nauw raakte Caracara S bleef de favoriet op jagen en aanvallen en in de laatste bocht had hij het zover dat hij drie kwart lengte voordeel had Toen toonde Chantiago die al moeilijk gedraafd had dat het hem te veel werd hij sprong in galop en verloor zoveel terrein dat Caracara S niet meer te belopen was Die hield een meter over op C Alkestis van E Die was in de laatste zeshonderd meter er op los getrokken op steeds hoger toeren en na de laatste bocht stormde hij vier voorliggers voorbij Hij won vijftien meter op Chantiago en zijn tfld van 1.25.3 is uitstekend en maakt deze stayer een kandidaat voor de Derby Stal Marion was bij de merries minder gelukkig want Chimene Mac kwam aan de start in moei lijkheden Corinna HoUandia maak te een galopfout maar herstelde zich Charmante Batavls en Coco S vochten aan de kop en verspeelden hun beste krachten Na de laatste bocht nam Conny Stuart het com mando maar zij kon de sterk eindi - Martin Vergay kijht eens naar rechts wat de jury sail beslissen maar hij iverd inderdaad inet Corinne Holtandia winnaar va/n de Sweepstakesprijs merriën Naast hem Conny Sttoart die op de tweede plaats beslag legde OngetraindeHansdeHaas werdder de Kamerbeek geinakkelijk naar zese in tie Na zeer spannende strijd Oostenrijkse turnsters beter dan Oranje Henny Parzer klasse apart ATLETIEK IN HILVERSUM Junioren van Phoenix verbeteren clubrecord Dick Pouw sterk met de speer De dames en heren van Hermes hebben gisteren tijdens een trial meet in Haarlem tussen Holland Haarlem eai Tempo Bussum ge tracht wat hoger op de ranglijst in de derde klas van de landelijke com petitie te klimmen Helaas is dit niet gelukt men kampte in het Her - mes kamp met diverse blessures Zo moest men bij de heren Wil V d Meer en Ger Janssen missen terwijl Hans Agterberg slechts op halve kracht kon meedoen bij de dames deed José Elberts op halve kracht mee Zodoende bezetten de heren van Hermes in de derde klas se nog steeds de zevende plaats met 11226 punten nu werd slechts 9826 punten behaald De dames staan eveneens in de 3e klasse op de ne gende plaats met 9538 punten nu be haalde de dames 9596 punten De bo venste zes in iedere klasse mogen in september strijden voor een plaats in een hogere klasse Bij het hoogspringen kwam zijn clubgenoot Wim de Vries eveneens tot een verbetering van zijn persoon lijk record door een hoogte van 1.70 m te overschrijden De snelle A-ju nior Max Borg profiteerde van de enorme rugwind en liet op de 100 m een tijd van niet minder dan 11.1 sec voor zich noteren Vanzelfspre kend kan deze tijd niet als record erkend worden Niettemin werden op de fonkel nieuwe Haarlemse sintelbaan toch nog enige persoonlijke records ge broken Zo kwam de uitstekende op dreef zijnde Dick Pouw met de speer tot een magnifieke worp van 50.71 m deze afstand werd reeds met zijn eerste poging bereikt Bij de dames was Riet de Vries met de discus als vanouds weer goed op dreef Met een worp van 30.09 m eiste zij de eerste plaats voor zich öp De estafette ' ploeg voor de 4 x 100 m bestaande uit Joke van Dort Toos Bijleveld José Elbei-tse en Riet van Rijnsoever werd twee de De uitslagen Heren Speerwerpen 1 D Pouw 50.71 m 6 H Agterberg 36.30 m Kogelstoten 3 Th Spliet 11.39 m 5 H Agterberg 10.09 m 100 m 2 M Borg 11.1 sec 6 J Hulsink 12.0 sec 400 m 5 R Scheel 560 sec 6 C Tammer 57.8 sec 1000 m 1 H Verwoerd 2.42.0 min 5 J v d Worp 2.45.9 min Hoogspringen 2 W de Vries 1.70 m 3 H Pouw 1.60 m Verspringen 5 C Tammer 5.20 m 6 J Hulsink 5.15 m Discus weiTien 2 W de Vries 31.30 m 5 ^ D Pouw 28.03 m 3000 m 5 J v Eek V d Sluis 10.19.0 min 6 J Cremer 10.48.2 min Totaal uitslag heren 3 Hermes 9826 punten Dames 100 m 3 J de Vries 13.9 sec 4 T Bijleveld 13.9 sec Hoog springen 3 R v Rijnsoever 128 m 4 E V Zoelen 1.23 m Versprin gen 3 J de Nes 4.50 m 4 J El bertse 443 m 800 m 1 A v d Sluys 2.45.0 min 4 M Reinhard 3.09.4 min Discuswerpen 1 R de Vries 30.26 m 3 W Pouw 26.42 m Speerwerpen 1 J v Dort 31.89 m 3 A V d Sluys 25.28 m Kogel stoten 1 R de Vries 10.01 m 2 J V Dort 9.41 m Totaal uitslag dames 2 Hermes 9596 punten Jacques v Willigenbnrg gende Corinna HoUandia niet hou den Derde werd Con Brio die te laat op toeren kwam Stal Marion kreeg wel succes te boeken in de Recordprijs der Vier jarigen Trainer P Smit nam wraak voor zijn pech met Chimene Mac en reed met Brutus Stüermann wat hij kon Van start tot finish hield hij de leiding Achter hem leek Bento HoUandia tweede te worden maar toen kwam Buziau Norton met een geweldige rush terug en veroverde ' n klein voordeel Midas G ontwikkelde in de Her tenprijs na de laatste bocht opmer kelijk veel snelheid hij stormde gemakkelijk de flyer Yankee Maid voorbij die toch nog braaf stand hield tegen Pigh Life II die niet helemaal meeviel hoewel hij vorige week in Dinslaken heel gemakkelijk heeft gewonnen Met Young Six kon trainer Smit een eerste succes boeken in de Hel denprijs die hij verrassend met flinke voorsprong won Beesel-priis afstand 2140 m 1 Cheri de Kinley E Leeman 1.26.4 2 Barones Julia H 3 Bonnie K Tot w 9.90 pi 3 — 1.50 2.40 gek 15.20 cov 3.60 Belfeld-prüs afstand 1200 meter 1 Dochter van Our Bonnie F J Eeren berg 1.30.8 2 Dlentje Scotch 3 Duin pieper S Tot w 2.90 pi 1.60 1.80 gek 6.20 cov 3.90 HoTst-prüs afstand 21.40 m 1 Arls to Scotch M Vergay 1.34.2 2 Aureola 3 Aimie Norma Tot w 2.30 pi 1.40 1.60 1.90 gek 3.90 cov 5.30 trio 90,90 Sweepstakes C-prüs afstand 2100 m Caracara S J Wagenaar jr 1.24.1 C Alkestis van E 3 Chantiago Tot w 7,60 pi 1,60 1,30 1,20 gek 11.10 cov ' 2.90 Sweepstakes C-prUs merriën afstand 2100 m 1 Corinna HoUandia M Ver gay 1.36.7 2 Conny Stuart 3 Con Brio Tot w 3.20 pi 1.70 2.20 2,30 gek 5,70 cov 6 — Helden-priJs afstand 2200 m 1 Young Six P M Smit 1.22,9 2 Z The Saint 3 Ydollus Tot w 9,30 pi 3,90 1,80 1,70 gek 11,40 cov 6,30 Becord-prüs der ^- jarigen afstand 1610 meter 1 Brutus Stüermann P M Smit 1.24.9 2 Buziau Norton 3 Bento HoUandia Tot w 7.40 pi 2.40 3.90 1.70 gek 14.90 cov 15 — trio 1384,20 Criterium der amatenrs II afstand 2200 m 1 Zingaro G J Venneman 1.26.8 2 Zatopeka B 3 Zwalper S Tot w 5.40 pi 2 — 3.10 gek 13.50 cov 5.50 Herten-prüs afstand 3200 m 1 Mi das G M Vergay 1.32.7 2 Yankee Maid 3 Pigh Life H Tot w ' 3.80 pi 1.30 1,20 1.20 gek 7.80 cov 3.50 Horn-prüs afstand 2320 m 1 Bas togne P A Strooper 1.27.3 2 Astrld HoUandia 3 Alle Belwin Tot w 3,50 pi 1.50 4 — 2,90 gek 7,20 cov 18 — Totalisator-omzte ƒ 337.079 Op Duindigt In het Zilveren Schild zaterdag op Duindigt heeft Marijke Engle bert met Mystic Boy een uitstekende koers gereden Zij bracht na een goede ren de hengst op de tweede plaats en zou verder gekomen zijn zonder hinder van Buchfink Die won maar werd door het co mité terecht naar de tweede plaats teruggesteld zodat mej Englebert de wisselprijs en het aandenken schildje kon gaan halen Van Dooyeweerd won vier Van de zeven draverijen met Crony van de Lente Bento Napoleonette en Wilfield Zephyr Scotch voldeed aan onze prognose • en won de koers voor leerling-pikeurs met opmerkelijk gemak Draverijen Hendrik Mesdag-prüs afstand 2140 m eerste afdeling 1 Crony v d Lente J v Dooeyweerd 1.28.5 2 Charles H 3 Carla Tot w ƒ 6.70 pi ƒ 1.80 ƒ 1.30 ƒ 1.70 gek ƒ 6.90 cov 5.10 Johannes Bilders-prUs afstand 2100 m 1 Zyphyr Scotch S A Hartman 1.26.2 2 Zambesi 3 Zenithy HoUandia Tot w 6.90 pi 2.20 1.90 4.40 gek 17.80 cov 5.60 trio 335,70 Hendrik Jlesdag-prUs afstand 2140 m 2e afdeling 1 Cereal Spencer A S Tesselaar l.Sl - 2 Blanco T 3 Cita du Maire W Tot w 3.40 pi 1,30 l.óO 1.30 gek 6.70 cov 4.90 Anton Mauve-prUs afstand 3120 m 1 Benno Signaal M Vergay 1.27.5 2 Zoon Erebus 3 Zeester Tot w 2.10 pi 1.50 1.50 1.90 gek 8.20 cov 4.90 George Breifner-prijs astand 2000 m Tips Groningen Eens in de vijf jaar zijn er in Gronin gen draverijen op dinsdag Dat is dan ter geigenheid van het lustrum der imi vorsiteit en het is er dinsdag weer een fleurig gezicht als het weer een beetje wil meewerken Er zullen heel wat Utrechtse studenten en ook reünistcn naar de stad " tijgen Onze voorspellingen voor de drave rijen zijn LustnimprUs 1840 m 1 Charles H 2 Capri 3 Bosfazant S Vindicat atque " Politpriis 1700 m Ie serie ] YYV 2 Zocadelaar S 3 Vau ban B 2e serie 1 Quicksilver S 2 Ze fa 3 Xeres Mutna Fidesprüs 1840 m 1 CJhristine Mac 2 Amour de MItzi 3 Argus D > raffna Petepriis 1840 m 1 Boy van Quick 2 Asega V 3 Bernadlne Vindicat atque Poltprü.s finale 1 YYV 2 Quicksilver S 3 Zombro Pluto ReiinistenijrUs 2240 m 1 Ydeal Dou ble 2 Ziganita 3 Windy Hanover l'niversiteitsprUs 2240 m 1 Bnmo 2 Aristo Scotch 3 Adiós K Liistrumprös 1840 m 1 Bentley Har vester 2 Calumet d'Aster D 3 Baron Magowan In de eerste koers heeft Cora VP twin tig meter extra In de vierde Christine Mac in de negende Bootsman HE en Bing Parislen In de vijfde koers mag Ballerine niet meer starten 1 Bento J v Dooyeweerd 1,26,6 2 Annemarie Cato 3 Zilver Kid Tot w 10.40 pi 4.20 4.30 6.30 gek 14.20 cov 13.30 Theodoor Hoytema-prijs afstand 2100 meter 1 Wilfield J v Dooyeweerd 1.25 2 Zsa Zsa du Commerce 3 Yac kie Moore Tot w 6.70 pi 1.80 2.40 l.BO gek 4.10 cov 6.20 Paul Gabriel-prijs afstand 2000 m 1 Napoleonette J v Dooyeweerd 1.33.3 3 Yberflöte ' 3 Yllte Rose Tot w 3,40 pi 1,10 1,30 1.20 gek 6.90 cov 5 - Bennen Exbury-prüs afstand 1000 meter 1 Waikuru F Vandeuren tijd 1.02.1 2 Delaware 3 Dancing Lady S Tot w 3.50 pi 1.40 1.30 gek 3.50 cov 2.50 Kinczem-prüs afstand 1900 meter 1 Lovely Surprise S A W v Dijk 2.02,9 3 Traumfahrt 3 Fair Umber Tot w 5.30 pi 3.20 3.50 gek 31.10 cov 5.30 Het zilveren schild afstand 3600 m 1 Mystic Boy mej M A L Englebert 3,56.6 2 Buchfink 3 Karmystou Tot w 10.30 pi 1.70 1.40 1.40 kop 32.30 cov 3.90 trio 177,90 Totale omzet ƒ 118.257 — GEBABD VAN MAABSEVEEN Twee Europese records gebroken TOdens de atletiekwedstrijd West Duitsland — Italië heeft de Italiaan Sergio Ottolina het Europees re cord op de 200 nieter met bocht verbeterd en gebracht op 20.4 sec Het oude record stond op naam van de Brit Peter Radford 28 mei ' 60 in Wolverhampton en de Ita liaan Livio Berruti 3 september ' 60 in Rome met 20.5 sec De Oostduitser Manfred Preussger heeft zondag tijdens atletiekwed strijden in Leipzig het Europese record polsstokhoogspringen verbe terd en gebracht op 5,02 meter Preussger haalde de hoogte bij zijn eerste poging ' t Europese re cord stond sedert 24 juni van het vorig jaar op naam van de Fin Pennti Nikula die in Kauhuva 5,01 meter sprong In Baêhaevedorp is zondag het Nederlands kam,pioensohap sneU wa/ndelen over 20 km gehouden De Rotterdammer Cooq éen El x&n werd winnaar in 1 itur 58 min 6 sec op het laatste stwk van 5 kilomieter kwam,en de kop lopers htm conov,rrenten na het keerpunt tegen V.l.n.r Den EU zen 1 Van Soest CS op de rug gesAen Cijs 5 Va/n Dijk S en Koster kj Hooppringen voor W Roggen Tijdens de regionale jeugdwed strijden van het Hilversumse G.A.C verbeterden de vier junioren van Phoenix Jan Verheul Ad van Dok kum Herman de Jong en Gerrit de Graaf tijdens de 4x300 m estafette het bestaande clubrecord met ruim 3 seconden Het oude clubrecord stond op 2.40.2 min de 4 atlet«n van Phoenix brach ten het nu op 2.37.4 min Dat Phoenix over sterke junioren beschikt bl^kt wel uit de tvveede plaats van de tvveede ploeg bestaande uit Henk Kusters Hans Vroege Frans de long en Frans Herflcens hun tijd bedroeg 2,49,7 min De Hermes-atleet Wim Rogge was als vanouds in de hoogspringbak heer en meester Deze B-junior was met 1.65 meter zelfs alle A-junioren de baas De race op de 1500 m was bijzonder aantrekkelijk de Hellas-atleet Wim van Eyk liep een bijzonder onverstan dige wedstrijd Hij vertrok in hoog tempo en was op 400 m voor het oinde uitgeblust Peter Kooy profi teerde hiervan in eerste instantie Hij zette zijn aanval echter iets te vroeg in op het laatste rechte eind werd hij daardoor gepasseerd door de Hil versummer Groen van Vif De tijd van Groen bedroeg 4.22.4 min voor de talentvolle Peter Kooy noteerde de jury 4.23.1 min als derde finishte Frans Herfkens van Phoenix in 4.23,4 min Frans begon veel te laat aan zijn eindsprint Tijdens deze wedstrijden werd on danks de zeer slechte conditie van de baan toch nog een districtsrecord verbeterd ' De juistheid van deze tijd betwijfelen wij echter ten zeerste Het betrof hier de 110 m horden voor A-junioren Voor J Messie van de organiserende vereniging G.A.C Nederland eerste in drielandenstrijd D E NEDERLANDSE vijf kampsters en tienkam pers hebben iit weekeinde in Brussel voor een eclatante overwinning gezorgci in de drielandenwedstrijd tegen Bel gië en Groot-Brittannië Een zege die vooral tot stand kwam door de eerste drie plaatsen van Eef Kamerbeek die met een totaal van 7234 punten niet alleen de Olympi sche limiet van 7000 punten overschreed maar tevens aan - drukte men een tijd van 15.2 sec af George van Sluis van Hellas werd verrassend tweede in de uitstekende tijd van 16.0 sec Zijn clubgenoot Remco Wellerdieck stelde daarente gen teleur met zijn zevende plaats in 18.9 sec Deze Hellenen kwamen bij het discuswerpen beiden voortreffe lijk voor de dag De eerste plaats was voor de Oostzaner K Veuger van O.S.V met een worp van 44.49 m deze knaap behoort op het ogenblik tot de beste werpers van Nederland de tweede plaats was voor George van Sluis met 43.14 m en Remco Wel lerdieck kwam tot een eveneens uit stekende worp van 40.14 m De atleten van het Zeisterse*Fit kwamen even eens in het nieuws De C-junior P v Vugt bereikte in de verspringbak tot 5.09 m wat hem een derde plaats op leverde Een estafetteploeg van Fit bestaande uit Wim Uylenbroek Jan Landzaat Paul Wouda en Paul v Vugt kwamen bij de 4x80 m junioren C tot een derde plaats in 44.6 sec Enige uitslagen waren 110 m horden 2 G v Sluis Hellas 16.0 sec 7 R Welleraieck Hellas 18.9 sec 8 H de Jong Phoenix 19.2 sec 10 G de Graaf Phoenix 19.7 sec 80 m junioren C 2e serie 3 P Wouda Fit 12.3 sec 4 J Landzaat Fit 12.9 sec 3e serie 2 P V Vugt Fit 11.1 sec 4 serie 2 A de Jong Phoenix 12.0 sec 4 F Schaefter Fit 13.4 sec 60m horden meisjes A 2 T V Eindthoven Phoenix 12.0 < ec 600 m junioren B 8 H Kuster Phoenix 1.36.9 sec Verspringen meisjes A 3 T V Eindthoven Phoenix 4.38m 4 M Wiinen Phoenix 4.35m 7 W de Wildt Fit 3.S6m 8 B de Boer Phoe nix 3.59m Verspringen junioren C 3 P V Vugt Fit S.09 m Discuswerpen junioren A 2 G v Sluis Hellas 43.28 m 3 R Wellerdiecit Hellas 40.14 m 5 H de Jong Phoenix 36.75m 9 W Rogge Hermes 35.71m Discuswerpen A 7 B de Boer Phoenix 22.05m 8 T V Eindthoven Phoenix 20.44m lOOm junioren B Ie serie 6 F de Jong Phoe nix 13.6 2e serie 4 P Adelaar Her mes 14.0 sec 3e serie 4 F Wijnen Phoenix 14.3 sec 4e serie 2 F Ga della Hermes 13.9 sec 5e serie 2 M de Csüuwé Phoenix 14.0 sec 80 m junioren C Ie halve finale 4 P v Vugt Fit 11.1 sec 2e halve finale 3 A de Jong Phoenix 12.6 toonde veel meer in zijn mars te hebben Jan van Heek en Hans de Haas die ruim boven de zesduizend punten kwamen Voeg daarbü de derde en vierde plaats van Lia Hinten en Ellen Joacim-Ort die hun hoofd moes ten buigen voor een atlete van exceptionele klasse Mary Rand maar de tweede Engelse Mary Peters die nog geen twee weken geleden tot 4801 punten was geko men met resp 4469 en 4412 punten zeer dicht benaderden Al kan men dan niet direct spreken van resultaten die ons atletiekwereldje op de grondves ten doen schudden wel bewezen de Olympische kandddaten Eef Kamerbeeik Lia Hinten en Ellen Joacim naar een hoogtepunt toe te groeien Want al waren de weersomstandJigheden dan direct niet om over naar huis te schrij ven de baan was klef en zwaar en op de loopnummers stond een har de wind tep'en de resultaten wa ren over het algemeen beivredigend Eef Kamerbeek de dertigjarige Eindhovenaar bouwde zo rustig en gedegen naar zijn totaal van 7234 punten dat het leek alsof het geen moeite kostte de prestaties op het speer - en discuswerpen en het polsstokhooigspringen accen tueren echter een gebrek aan vol doende trainingstijd hetgeen met nog ruim drie Tokio-maanden voor de boeg opgelost zal warden En misschien zal het velen overdreven in de oren klinken maar wij ge loven — althans wanneer alle om standigheden atleet nummer één van Nederland in de Japanse hoofdstad meezitten — een totaal van rond de 8000 pvmten tot de mogelijkheden behoort Evenknie Mary Rand de vrouwelijke evenknie van Kamerbeek is een atlete van grote klasse Niet al leen toonde zij met een.totaal van 4815 tegenover de 4847 van twee weiken geleden een grote constant heid Op de 80 meter in 11 - het hoogspringen van 1.72 — met een gratie en sierlijkheid als van een antilope — het verspringen in een moeilijke springbak met 6,11 en de 24,5 op de 200 meter geven haar het aureool van een onver slaanbare atlete ofschoon er in Rusland nog een meisje rondloopt dat met 5137 punten het wereld record bezit en er geen ogenblik aan denkt haar Olympisch goud uit handen te geven Lange tijd heeft het ernaar uit gezien dat de Brit Tymms voor Van Heek en De Haas met de tweede plaats zou gaan strijken maar een geweldige polsstok sprong van 3.70 meter en 15.2 sec over de horden van De Haas de 59.84 meter speerwerpen en de 1.91 meter hoog van Jan van Heek bezorgden hun reële kansen op betere klasseringen Jan van Heek behoefde daarvoor op de 1500 me ter alleen maar in de buurt van de Engelsman te blijven en Hans de Haas zou tenminste acht secon den sneller moeten zijn en zo is het dan ook gegaan Jan van Heek bleef voor Tymms en Hans de Haas liep maar liefst 16.2 secon den sneller Jan van Heek die enkele malen met pech te kampen had verbeterde toch zijn persoon lijk record van 6100 tot 6179 pun ten maar bereikte bij lange na niet zijn Ideaal van 7000 punten Hans de Haas de 25-jarige Utrechter verraste een ieder met zijn inzet en strijdlust Hq is mis schien in aanleg een nog groter atleet dan Kamerbeek maar deze naiuurmens in wiens body enor me krachten schuilen is eigenlek te veel een amateur die zuiver en alleen en dat alles met een opge wektheid een intensiteit en van zelfsprekendheid aan de tienkam pen deelneemt omdat hij zo harts tochteiyk veel naar sportieve strqd met zfln rivalen verlangt Onge traind vocht hq zich zo door de rijstebry van nummers heen dat bet een lust voor het oog was hier bg vielen de 11.4 op de 100 m 13.25 m kogel 1.80 hoog 52,7 op de 4000 m 15.2 op de 110 m hor den en 3.70 m bq polsstokhoog op De eindstand bij de tienkamp luidt 1 Kamerbeek N 7234 pnt 2 v Heek N 6179 pnt 3 De Haas N 6103 pnt 4 Tymms GB 6077 pnt 5 Clarke GB 5674 pnt 6 De Kloeck B 5404 pnt 7 Jaspers B 5378 pnt 8 Fontaine B 5307 pnt 9 Thissen N 5040 pnt De eindstand bij de dames ziet er als volgt uit 1 Mary Rand GB 4815 pnt 2 Mary Peters GB 4492 pnt 3 Lia Hinten 4469 pnt 4 Ellen Joacim 4412 pnt 5 Pat Pryce GB 4302 pnt 6 Hilde de Cort B 2823 pnt 7 Terry Schueremans 3760 pnt De Nederlandse dames-turnploeg heeft het zaterdagavond in het knus se Alblasserdamse Dorpshuis in de vyfde interland tegen Oostenrijk niet tot een overwinning kunnen brengen Voor de eerste maal in de serie van vijf wedstrijden moesten de Ne derlandse dames hun meerdere er kennen in de Oostenrijkse gasten 181.15 tegen 181.45 Eén turnster heeft in deze wedstrijd grote indruk gemaakt en dat was de Oostenrijkse kampioene Henny Parzer De 20-jarige Weense studen te in de lichamelijke oefening was een klasse apart hetgeen uit haar voorsprong in het individuele klasse ment 1 % punt duidelijk blijkt Hoewel onze dames ook de tweede plaats in het algemene klassement aan hun tegenstandsters moesten la ten heeft de Nederlandse ploeg ze ker niet teleurgesteld Thea Belmer de nationale kam - WILLY aiELEN pioene raakte door een ongelukje bij de vrije oefening — de Amster damse gleed door de losliggende mat iets uit — haar tweede plaats kwijt aan Brigitte Houdek De ruim 400 toeschouwers in Al blasserdam hebben kunnen constate ren dat het er met de toekomst van de Nederlandse damesploeg hele maal niet slecht voor staat Nel van Bekkum de Alkmaarse turnster die in het verleden nogal eens last had van wedstrijdzenuwen waardoor zij dan foutjes maakte had zich nu vol ledig in bedwang en met haar vier - M.I.A promoveert winst voor Desto Doordat Desto van Phoenix wist te winnen is het vrijwel zeker dat Desto zijn plaats in de CKB-hooti ] klasse-centrum behoudt MIA is er in geslaagd naar de hoogste afd te promoveren Zaterdag versloeg MI/V het Amsterdamse MIK met 6—2 en is daardoor dus bovendien ongesla gen gebleven in de promotie degra-datie-oomnètitie Jan Bakker bezorgde Destó de lei ding waarna Phoenix de balans in evenwicht bracht In de volgende op stelling had Johan de Ruyter maar vijf minuten nodig om tweemaal te scoren terwijl Wim v Dillen en Frans Stoffelsen zelfs voor rust Desto op een veilige voorsprong van 5—1 schoten Na de thee zorgde Phoenix voor 5—2 Karin Stoopen daal diende even later echter al weer van repliek 6—2 Vier minu ten voor tijd scoorde Johan de Ruy ter nog 7—2 De stand in deze promotie-de - gradatie competitie luidt MIA 3—6 Desto 2—2 Phoenix 3—2 MIK 2-0 Zaterdag reist Desto naar Amster dam om daar van MIK te gaan win nen en zijn plaats in de hoofdklas se hiermee defenitief te verzekeren Nederlandse roeisuccessen Tijdens de belangrijke intematio * nale roeiregatte op de Wedaubaan bij Duisburg heeft een aantal Ne derlandse ploegen successen be haald De nieuwe dubbeltweecombinafie Alwin en Bots vervanger van Van der Togt van Willem 3 won zo wel zateidag als zondag van Belgi sche en Engelse ploegen Koch en Bergma van Njord zege vierden zondag in de gestuurde twee over Nereus Castelein en Wartena het Deense Bagsvaerd en de Euro pese titelhouders de Italianen Pe tri en Mosetti Zaterdag eindigden Njord en Nereus respectievelijk op de derde en vijfde plaats Blaisse en Veenemans pas weer in training eindigden als tweede in de twee zonder stuurman Met spanning kan de ontmoeting tussen deze Nereiden en de Willem IH-ers Boelen en Enters tegemoet worden gezien Verdere Nederlandse successen waren de zege van Nereus in de junior acht en van skiffeuse Meike de Vlas van De Hunze de plaats zal zij zeker tevreden zijn Een turnster met een grote toe komst is de jeugdige Willy Gielen De kleine Amersfoortse die nog maar pas kort deel uitmaakt van de nationale ploeg toonde ' n onmis kenbare aanleg en het zag er lan ge tijd naar uit dat zij een van de ere plaatsen zou gaan bezetten Een val van de evenwichtsbalk kostte haar echter — reglementair — een vol punt Niettemin legde zij toch nog beslag op de vijfde plaats • Ook debutante Maaike Kroes pas kort voor de wedstrijd opgesteld deed het niet slecht Wanneer de blonde Friezin wat aan ervaring wint zal zij zich zeker kunnen hand haven Zenuwen De oefening aan de evenwichts balk het zenuwentoestel " heeft Nederland de zege gekost in deze interland De Nederlandse ploeg had na de eerste twee onderdelen de paardsprong en de brug een voorsprong van 0.65 punt en dat had voldoende kunnen zijn Op de balk kwam voor Nederland alleen Thea Belmer boven de negen zodat Oostenrijk dat door Brigitte Houdek en Henijy Parzer ruim bo ven de waardering kwam de ach terstand kon inlopen en zelfs een voorsprong nemen Op de evenwichtsbalk maakte Henny Parzer de meeste indruk De Weense die over een fraaie tech niek en een uitstekende conditie bleek te beschikken liet in hoog tempo een rijk gevarieerde oefening zien die de jury met 9.55 punt be slist niet te ruim beloonde Ook op de drie andere onder delen de sprong de brug ongelijk en de vrije oefening was de Oostenrijkse kampioene die in deze wedstrijd haar uitzending naar Tokio rechtvaardigde ver uit superieur Thea Belmer de Europese kampioene op de brug met ongelijke leggers moest op haar specialiteit eveneens haar meerdere in Parzer erkennen hoewel ' t verschil niet groot was 9.35 tegen 9.50 Wiüy Gielen en Grietje van Es sen van wie de laatste over het al gemeen iets tegenviel deden het op de brug overigens ook niet slecht Een-tiende punt In het laatste onderdeel de vrije oefening heeft Nederland nog de kans gehad om de achterstand weg te werken Over het algemeen kwa men onze vertegenwoordigsters op dit nummer beter voor de dag dan hun tegenstandsters waardoor de achterstand met alleen Henny Par zer en Willy Gielen nog aan de beurt tot 0.1 punt was terugge bracht De kleine Amersfoortse zou dus even boven de Oostenrijkse kampioene moeten eindigen Deze opgave was haar echter te zwaar Henny Parzer liet op muziek van Tonight " uit de West Side Story een fraai gecomponeerde oefening zien die zij met grote souplesse uit voerde zy werd gewaardeerd met 9.40 punten Willy Gielen deed wat zij kon en evenals eerder op de avond toonde zö ook nu weer haar onmisbare klasse Henny Parzer kon zij echter niet benaderen 9.20 punt 
pTRECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 22 JUNI 1964 13 Een topjaar voor De Halter " SPANNEND HONKBAL AAN HOGE WEIDE Tweehonkslag van Jan Kars velt Rob Hofmann c.s j * Alflen had met twee overwinningen een groot aandeel in de nationale titel welke De Halter 2 zaterdag veroverde Hier verslaat hij Van der Linden van Achilles Wereldkampioenschap dammen Tsjegolev leidt voor Bom en Koeperman Baba Sy nog niet op dreef Advertentie Eerste Tour-boete al iiiteedeeld CITROENBRANDEWIJN Fijnproevers vragen altijd Bootz Citroenbrandewijn Vol van smaak het beste wat u kopen kunt 6 Ook Elinktvijk zegevierde ABC en UW zorgden ervoor dat in de titelstrijd van de eer ste klasse B van de honkbal bond weer volop leven is De Amsterdammers klopten kop loper HCK met 3-2 in een wed strijd met vier homeruns op het kleine veld en UW toon de weer „ in " te zijn door een 1 0 zege op HCAW De coach van de Haarlemmers waar UW nu naar toe moet noteer de ijverig elke bal van Mere dith hoewel Tynen in Haar lem gooit deze kon het nu rustig vanuit de dug out aan zien HMS had het makkelijk terwijl het eigen duel tegen CTC verregende nas concurrent RFC zo vriendelijk 0111 tegen Schiedam in het zand te bijten de positie van de Zuilenaren wordt nu alleen bedreigd door Laakkwartier Elinkwijk won van Baseball Pais dat op de tweede plaats staat en blijft zonder zorgen in de middenmoot UW 2 wist door een krajuie zege op Storks in de R APHAEL GEMINIANI direc teur technique van de Kapha's is voor de start van de Tour al dui zend nieuwe franken bijna 7.50 Kulden armer geworden Deze boete werd hem opgelegd omdat hy zaterdagmorgen zonder opgave van redenen verstek liet gaan bij de bqeenkomst van de ploeglei ders Ook Kees Pellenaars was daar niet maar hij had diezelfde mor gen telefonisch laten weten dat hij onmogelijk tijdig in Rennes kon zijn omdat men hem te laat had gewaarschuwd Pellenaars werd na aankomst wel op het matje geroepen maar hij had inmiddels gehoord hoe het Geminiani was vergaan en was dus gewaarschuwd Wat later kwam De Pel grinne kend vertellen dat hij er met een berisping was afgekomen En dat nu vond „ Gem " helemaal niet leuk Het ging hem niet om die duizend franken want die zijn toch voor rekening van zijn firma Maar dat hij wel een boete kree en Pellenaars niet beviel de Fransman niet „ Ik vind het geen werk maar je bent en blijft nu eenmaal een uitgekookte jongen " mopperde Geminiani Ondanks zijn woede klonk er toch iets van bewondering in zijn stem De jongste deelnemer de 22 jarlge Rik Wouters is daardoor de voornaamste kandidaat voor de Prijs van René Dunan twee jaar geleden ingesteld ter herinnering aan de overleden redacteur van het dagblad France Soar Als Wouters de eindstreep in het Pare des Princes haalt krijgt hij de prijs van bijna 1500 gulden die de voorgaande jaren dnor Frans Melckenbeeck en Ludo Janssens werd geïncasseerd Tot laat in de avond heeft Jan Janssen gisteren de Nederlandse kolonie maar vooral zijn ploeg leider Maurice de Muer in span ning gehouden Alle leden van de Pelforth-ploeg waren volgens af spraak rond het middaguur in Rennes gearriveerd Alleen Jan Janssen die uit Nederland moest komen liet op zich wachten Lang wachten zelfs De Muer werd met het uur nerveuzer nu zijn grote vedette niets van zich liet weten De Fransman opperde de ergste veronderstellingen want hij wilde niet aannemen dat de gebrilde running te blijven met evenveel verliespunten als Sparta OWO en WGA Voor het eerst sinds jaren heeft het uw publiek zich kunnen war men aan een haarscherp werpers duel dat door twee uitstekende wer pers Rob Hofmann en Haywood Me redith op de modderige heuvel aan de Hoge Weide werd uitgevochten Onbeslist 0—0 leek een volko men eerlijke verdeling maar coach Jan Kars stak een spaak in het goed gesmeerd lopende veldspelle tje In de laatste innings ging hij aan slag voor Rob Rijnders en Hof mann zag zijn eerste honkslag langs zijn oren zoeven in de vorm van een tweehonkslag in het midden verre veld Met nul uit zou Arie Hagen een stootslag plaatsen naar het derde dat zegt het theorieboek maar die stootslag kwam niet en voor de ver ingekomen derde honk man Kloeten het besefte was Jan Kars op weg naar het onbezette derde honk en smeet achtervanger Moninck de bal in die richting he laas in een leeg gat Kars ging door en op de schouders het pubUek stond op zijn kop want de laatste tijd was er aan de Hoge Weide niet zoveel te beleven De wedstrijd begon met emmer tjes water in een kruiwagen legen want achter de werpersheuvel was door een lekkende kraan een waar zwembad ontstaan dat bij warm Nootdorper zo maar zonder meer het afgesproken uur negeerde Ten slotte werd de spanning voor De Muer te groot Hij bestelde des avonds een telefoongesprek met Nederland omdat hij zekerheid wilde hebben Juist toen De Muer met een rood hoofd in de telefoon cel wilde verdwijnen klonk buiten een kreet Jan Janssen was ge arriveerd Zo blij was De Muer dat hij vergat de Nederlander een standje te geven en opgelucht om armde de Fransman onze landge noot die zich had verkeken op de afstannd en daardoor ver achter was geraakt op zijn tijdschema ZOMERAVOND-K.N.V.B.-VOETBAL le klasse A SC Lucia—SBG 0—5 Vlijt boys — Kllmvogels O — 1 Hoonte — SBG 2—4 Boekhoven—SC Lucia 10—3 Klimvogels — V d Heem 4—1 le klasse B v Tuyll bovs—Electric United 2—4 SCDE—Leidseveer boys 1—0 Ncerlandia — Openb Werken O — 3 OBB—Chemische bovs 3—1 igest 3e klasse A NIEAF—Le Gue 1—1 Blokstraat—Dp C ' 5.5 3—0 Wilskracht — Le Gue 0—1 SAC — Heycop boys 2—2 2e klas B Pannevls — Gemeente Rei niging 5—0 Moem ' 57 — Liesboscli boys 4—1 Ubica boys—Verblifa 0—1 PVW — Moem ' 57 0—1 2e klasse C PRIV—UBB 1—3 CM HU—UBB 1—8 Kloren boys—NKM boys 4—2 2c klasse D Godart—KMW 3—1 ' t Zand — Eminent hoys 1—2 VHZ — Moira 1—1 Houthandel Utrecht—KMW 0—7 3e klasse A Pastoe boys—N.V Zui len 1—2 KBZ—Kwartsiet boys 3—3 SC Coq—Kershergen 6—2 gest Wessels — KBZ 1—4 3e klasse B Obelt—VOP 0—1 Odin ¦ 58 - Real Zuilen 0—6 GEVU—Do Schat Hus 1—5 Obelt—De Magneet 1—6 3e klasse C Impelen boys — Philas 5 — 0 N & L.—Houttuin 2—4 Jongeneel — Conp boys 2—3 Philas—ETIB 1—0 3e klasse I Honders—Weyers 1—1 UTl Leefsma 1—6 Justitia—RWSB 0—10 4c klasse A Grolsch ' 63 WK 4—0 FC Luton—Lombok 1—6 WVC—AB Dick bovs 2—0 Grolsrh 63 — Longa 2—2 4e klasse B M & G.SDe Witte Kat 1—2 Marijn—Vlug en Sportief 5—0 Ro lande — v d Kraak's 3—2 Harshaw v d flonrn—M & G 2—2 4e klasse C SAZU—FC Abels 4—2 Ralston—SOS 2 — fi Diesel boys—SAZU 1—1 FC Abels—VLAG 1--2 • 4e klasse D Metaveroa—Terberg O — 4 Concordia — VRA 1—10 V & K.—Ro baver 1—3 4e klasse E Schuurman — Stlchtse Glash 1—3 Sportv BB—Grund Boys 3—0 Moolenbeek—Galeries Modernes 3 Q Bes le klasse SAG 2 — Leidseveer boys 2 2—1 Openb Werken 2 — v d Heem 2 2—3 Blokstraat 2 — Boekhoven 2 2—1 Openb Werken 3 — ' t Zand 2 2—4 Bes 2e klasse Vlijt boys 2 — DFC'55 2 Het negental van UW dat met 1 — O van HCAW won - Staande v.l.n.r Kees Hiele Rally Johson f gast trainer uit Clermont Cali fornlë Jan Kars Rob v d Lin den Jan V Ewijk Haywood Me redith Jahn Clark Kenny Tynen Peter Janssen Rob Rijnders ' Willem V d Ster Arie Hagen Ton Stamer weer welkom was geweest maar nu zeker niet Kees Hiele en Aldrick Victoria waren aanvankelijk door coach Kars om diciplinaire redenen op de bank gehouden beiden waren te laat op het veld doch dit deerde in het geval Hofmann niet omdat deze met collega Merdith het spel volkomen beheerste Hofmann zag in acht innings slechts twee honk lopers op de kussens Meredith acht maar zijn veld liet hem niet in de steek zodat de wedstrijd uiter mate snel vorderde Uiteindelijk was het het Utrechtse gedeelte van het publiek er waren er ook veel uit Bussum dat na fel aanmoedi gen zijn wens in vervulling zag gaan Werpersresultaten Hofmann 15x 3 si 2x4 wijd 1 hsl Kars 4 ft Meredith 12x3 si 3x4 wijd 2 hsl 1 ft UW 2 UW 2 liep tegen Storks 2 uit Den Haag vlot van stapel want reeds in de eerste innings ging Adri Hie le dank zij een honkslag en een paar gestolfe honken over de thuisplaat gevolgd door Rob van der Linden in de tweede innings op een honk slag van Wim Hiele Daarna was het echter over en moest UW vech ten om zich de Hagenaars van het lijf te houden In de zesde innings wisten de ' ooievaars ' een man thuis te krijgen dankzij een fout en een honkslag Werpersresultaten Tër stall llx3sl 3x4 wijd 2hsl 2ft Renooy 4x3sl 3x4 wijd 6hsl W Hiele 2x A Hiele v d Linden Janssen en van Driel Krol lx Elinkwijk Elinkwijk en Baseball Pais speel den aan de Zuilense laan weer een spel vol honkslagen en veldfouten wat een hoge score van 11—10 op de kaart bracht maar gunstig voor Elinkwijk dit keer De blauvv-witten begonnen aan vankelijk met een achterstand want Thijs Lichtendahl weM be hoorlijk geslagen De ommekeer kwam in de zesde innings bij de stand 3—4 toen een fout en twee stootslagen van Lichtendahl en Neb beling resulteerden in 4 punten 7—4 Aan beide kanten vielen punten en in de achtste innings leek Elinkwijk als nog het onder spit te zullen delven door een ho merun van Le Clé doch Rowaan als werper bracht uitkomst Een homerun van Hout zonder lo pers bracht de stand zelfs nog op 2—3 ' t Zand 3 — Openb Werken 5 6—2 Philas 2 — PVW 2 0—1 Openb Werken 4 — Jongeneel 2 O — 6 Eminent boys 2 — Electric United 2 4—1 HANDBAL Competitie Heren promotie hoofdklasse WLC DES—AHC 8—7 waardoor een beslis singswedstrijd noodzakelijk is Dames promotie overgangsklasse AVA—E en O 0—5 E en O promo veert promotie tweede klasse Rapidi tas—JHC 3—1 U.D Rapiditas en JHC moeten beslissingswedstrijden spelen om één plaats U.D.-tournooi Dames poule A UD—HHC 1—4 KHC HHC 2—3 KHC—UD 7—4 Poule B KHC 2 — UD 2 1—3 UD 2 — HHC 2 2-A HHC 2 — KHC 2 10—1 Heren poule A UD—HHC 17—5 KHC HHC 7—3 KHC—UD 8—10 Poule B KHC 2 — UD 2 7—13 UD 2 — HHC 2 11—13 KHC 2 — HHC 2 7—13 Dames junioren UD—KHC 3—2 HHC KHC 7—2 HHC—UD 5—0 DES-tournooi De nummers 1 en 2 van de poules dames poule 1 1 EMM 2 2 Des 2 pou le 2 HVL 2 DSO poule 3 1 Spirit 2 2 AAV poule 4 1 DES 2 Miner va poule 5 1 DHV 2 Atomium poule 6 1 Flamingos 2 Achilles pou le 7 1 Succes 2 Spirit Dames iunioren poule 8 1 DSO 2 Celeritas 3 poule 9 1 DHV 2 SOS poule 10 1 BDC 2 Achilles poule 11 1 Union Hamburg 2 Celeritas Heren poule 12 1 Atomium 4 2 Spirit 3 poule 13 1 The Victory 2 Achilles 3 poule 14 1 AAV 2 2 SDO poule 15 1 Spirit 2 2 RHC poule 16 1 Celeritas 2 Achilles 2 poule 17 1 Rapid 2 2 HVL 2 poule 18 1 Zandvoortmeeuwen 2 Neuenkamp 2 poule 19 1 Homberger TV 2 Atomium:poule 20 1 Krehwlnkel 2 Jüllcher SV:poule 21 1 Weldener TV 2 WVGV:poule 22 1 Achilles 2 Alstaden poule 23 1 Unterrather FC Dusseldorf 2 Neuenkamp Heren iunioren poule 24 1 Atomium 2 Miverna poule 25 1 BDC 2 AAV:poule 26 1 Neukamp 2 ULM poule 27 1 Jüllcher SV 2 Atomium poule 28 1 AchlUes 2 Weldener TV 10—8 maar het slotoffensief met drie punten bracht Elinkwijk de volle winst Werpers Lichtendahl 2x3sl 2x 4 wijd 8hsl Rowaan 2x3sl 0x4 wijd 2hsl 11 ft Bosch 8x3sl 7x4 wijd 11 hsl v d Bos 3x Neb beling en Rowaan 2x de Ruiter Do minicus Lichtendahl Middelkoop 8ft Scoreverloop Elinkwijk 0 0 0 2 1 4 O 1 3 = 11 Bas Pais O O 2200231 = 10 Rayon In de rayons eerste klasse was het gedupeerde Holland toch nog te sterk voor Scimitars uit Bussum dat pas in de laatste innings een 5—3 voorsprong verloren zag gaan Voor Holland gooide van Bemmel want Jan Huberts is door overschrij vings perikelen geschorst omdat hij tegen FAK onrechtmatig zou heb ben meegespeeld een geval waar door ook aanvoerder Van Een verrassende prestatie pleeg de FAK dat UW 3 aan zijn zege kar bond ondanks de veldfouten vande Utrechters was de zege groten deels het werk van het duo Wel lerdieck-van Koningsbrugge Wel lerdieck noteerde 7x3sl 7x4 wijd 11 hsl zijn veld maakte slechts éénveldfout HCAW maakte geen fouten won van Quick HMS snoepte SECeen punt af.Hoofdklasse 2 C Nlcols 8 15 HMS 6 10 Sparta 8 14 Laakkwartier 7 10 WGA 8 11 RFC 7 8 OVVO 9 8 CTC 7 8 HHC 9 6 Peüenoord 7 8 Ajax 10 4 Tilburg 8 6 Schoten 8 2 Schiedam 8 6 ' Neptunus 8 2 IA 3 C HVA 8 14 DHS 7 14 Storks 6 10 Bas Pais 7 8 SC Haarlem 6 8 HBC 7 8 Rooswijk 8 8 Libanon 7 7 Hazenkamp 8 4 Elinkwijk 7 6 PSV 8 O Trekvogels 7 5 DVS 6 o 1 B Res le klasse HCK 8 14 Sparta 8 12 ABC 8 13 OVVO 7 10 HCAW 8 9 UW 7 10 UW 8 6 WGA 5 6 ADO 7 2 SC Haarlem 7 8 Volewióck 7 2 HHC 6 4 Storks 7 4 Schoten 7 O Wielrennen — De Utrechtse wielren ners kwamen zondag weer gezamenlijk aan de start Nu op het Industrieterrein De belangstelling was v£m de zijde der renners niet zo groot A-klasse 1 H Spronk 2 K v Nimwegen 3 J v ' In gen 4 B Corsten 5 R Vulpen B-klas se 1 J Nieuwenhuizen 2 R v Doóni 3 D V Wllgenburg 4 H Valkenburg 5 R Richard C-klasse 1 C Nagteg^al R Regier 3.-,.A Klaarenbeek 4 W Emo S H Mulder D-klasSe 1 X v.Kuyk 2 E Huftner 3 M Meyers 4 K.de Jong 5 D Randeraad 6 H Pouw.Veteranen 1 B v Leur 2 C Mildert M Brandsen 4 A V d Berg WATERPOLO Dames le klasse A AZPC-PSV 1—0 Thlalf Neptunus A'foort 8—1 P.S.V.-Thialf 1 -^ le klasse B RZPC-Naarden 1—11 GZC Nereus 4—2 2e klasse C Neptunus-Arn.-ADZ 1—2 NZC ' 21-Esca 1—2 Wilskracht-Neptunus Arn 1—8 Esca-ADZ 1—2 Bes 2e klasse A het Gooi 2-ADZ 3 10—0 Zwemlust 2-het Gooi 2 0—6 3e klasse E Dockyard-WIK 5—5 3e klasse F SZC-DES 4—6 3e klasse H de Steenvliet-Zwemlust 0—4 3e klasse 3 De Waterkip-Sedna A'foort 4 4 3e klasse K Brandenburg-DKR 2—5 AZC ' S2-Zelst 3—1 Heren Hoofdklasse DZV-de Robben 3—3 het IJ-HZPC 2—6 Bes hoofdklasse ZIAN 2-Rotterdam 2 2—2 Neptunus Amh 2-ZIAN 2 3—2 HZPC 2-Zvvemlust 2 3—3 le klasse A HPC-Neptunus A'foort 1—6 GZC-HPC 8—0 Neptunus A'foort SVH 4—3 Zwemlust-P.S.V 5—6 Bes le klasse A de Robben 2-RZC • 90 2 7—0 Bes le klasse B het IJ 2-SVH 2 4—3 Nereus 2-het IJ 2 3—8 SVH 2-AZPC 2 5—3 HVGB 2-DZV 2 4—6 2e klasse B de Gouwe-HVGB 5—0 de Dolfijn-Neptunus Za 4—5 LZC-de Dol fijn 7—0 2e klasse D Bubble-ZPA 2—2 ZPA UZSC 1—2 AZC ' 82-UZSC n.d Res 2e klasse C Rotterdam 3-HZPC 4 5—3 Zwemlust 3-UZSC 2 10—2 Bes 2e klasse D Brandenburg 2-GZC 3 1—1 AZC ' 82 2-AZPC 3 8—0 3e klasse C Njord ' 59-de Kroosduikers 5—2 Swift-DWR 5—8 3e klasse D Wllskraeht-DKR 7—0 3e klasse E NZC ' 21-De Waterkip O — 3 Brandenburg-NZC ' 21 4—1 De Wa - terkip Sedna A'foort 4—2 In de eerste drie ronden van het wereldkampioenschap dammen dat in de Noord-Italiaanse plaats Me rano wordt gehouden is het wel duidelijk geworden dat de 23-jarige Kus Ts.iegolev in iteer grote vorm steekt De e.x-kampioen die in 1961 de wereldtitel na een tweekamp aan zUn landgenoot Koeperman verloor speelde driemaal en won even zo vele malen De Nederlander ir Van Dijk behoorde tot zün slachtoffers Hg ondervond de enorme speel kracht van de Bus en moest in een flankspel-party na uren verdedigen een nederlaag incasseren De IJs selsteiner Bom staat met vijf pun ten op een gedeelde tweede plaats Wereldkampioen Koeperman heeft de grootste moeite zijn landgenoot in dit tempo te volgen Met de re mise tegen de Belgische kampioen Verpoest raakte hü een punt achter Tegen de Zwitser Cazemier móest hij alle registers opentrekken om te winnen Baba Sy heeft de geweldige ijver waarmee Tsjegolev speelt nog niet kunnen opbrengen en raakte twee Bes 3e klasse D Wilskracht 2-HZC 2 3—1 DJK 5-Zwemlust 4 1—4 Bes 3e klasse J de Gouwe 3-DONK 2 5—2 UZSC 3-de Vechtstreek 2 2—3 GZC 4-UZSC 3 5—0 Bes 3e klasse M De Waterkip 2-Sedna 2 4—1 Brandenburg 3-Neptunus A'foort 3 0—1 4e klasse A de Fuut-WZC 1—6 4e klasse E de Vechtstreek-de Llnge 7—1 4e klasse K VZC V'daal-ZEW 7—1 4e klasse L EZPC-Natando 1—4 Kring Midden van Nederland Dames le klasse A de Fuut 1-Wilskracht 2 3—4 de Forellen-Vechtstreek 2—5 le klasse B de Vuursche-ZEW 4—1 Flevo VZC V'daal 2—5 2e klasse A Culemb Redd Br.-PCG 4—0 2e klasse B Triton-Woelwaters 2—11 Poseldon Woelwaters 2—6 2e klasse C Laga 1-UZSC 2 n.d Pin guïns I Brandenburg 2 1—6 2e klasse D Sedna 2-IJsselmeer 1 5—1 Zeist 2-Duinkikkers 1 0—8 2e klasse E Watertor-IJsselduikers 8—2 IJPC-Den.Hommel 5—3 Heren le klasse A Steenvllct-Excelsior 2—5 Excelsior Steenvliet 1—7 le klasse C Triton 1-de Waterkip 3 5—5 De Waterkip 3-Poseidon 1 4—4 2e klasse A Watertor-Culemb Redd Br 11—7 2e klasse B Zeist 2-HIOS 1 10—2 de Vuursche 1-de Meent 2 7—1 2e klasse C Flevo 3-ZEW 2 1—9 2e klasse D AZPC 5-de Forellen 2 12—3 AZPC 5-Poseidon 2 12—2 2e klasse E WZC 3-DKR 2 0—7 Wils kracht 3 UZSC 4 2—3 UZSC 4-DKR 2 1—3 2e klasse F den Hommel IJsseldui-kers 2—5 IJZPC-UZSC 5 12—1 Meisjes punten achter door remises tegen Sanirsad en BajoUe De uitslagen van de eerste rondeluiden Hugo Verpoest België Fa-nelli Italië 0—2 Baba Sy Sene gal)-Agliardi Monaco 2—0 BajoUe(Frankriik Reimann Tsjech 2—0 Bom Ned.)-Hisard Frankrijk 1—1 Langrass Australië Koeperman(Rusland 0—2 Tsjegolev Rus land)-Sanirsad Suriname 2—0 Deslauriers Canada)-Cazemier Zwitserland 0—2 Saint-Fort Haï ti)-Van Dijk Ned 1—1 Tweede ronde Deslauriers Lang-rass 2 — O Cazemier-Bom O — 2 Van Dtjk-Tsjegolev O — 2 Koeperman Verpoest 1—1 Hisard-BajoUe 2 — O Sanirsad-Baba Sy 1—1 Fenalli Sa-letnik 0—2 Reimann-Agliardi 0—2 Saint Fort was vrij Derde rond Koeperman-Cazemier 2—0 Hisard-Deslauriers 1—1 Sa nirsad-Saint-Fort 1—1 Fanelli Langrass 2—0 Reimann-Bom O — 2 Agliardi Tsjegolev 0—2 Saletnik Verpoest 1—1 Baba Sy-BajoUe 1—1 Van Dijk was vrij Stand na de derde ronde 1 Tsje golev 6 2/3 Bom én Koeperman beiden 5 4/5/6 Baba Sy Hisard en Fanelli 4 7 Saletnik 3 uit 2 8/9 BajoUe en Deslauriers 3 10 Saint Fort 2 uit 2 11/12/13/14 Agliardi Verpoest Cazemier Sanirsad allen 2 15 Van DUk 1 uit 2 en 16/17 Rei mann en Langrass beiden O pun ten Zeilweekeind in Vinkeveen De uitslagen van de nationale zeilwed strijden die het afgelopen weekeinde op de Vinkeveense plassen zUn gehouden luiden resp zaterdag zondagmorgen zondagmiddag Flying-Dutchmanklasse 1 Imholf 1 Bark 2 Kraan 2 Kraan 2 Kraan.Valkenklasse 1 Prins hoofdprijs 1 v.d Veer 1 Prins 2 Pon 2 Prins 2 Staartjes 12 M2 - klasse 1 Udo hoofdprijs 1 In der Maur 1 Udo 2 Kuin 2 Udo 2 Van Swol 16 M2 - Streepklasse 1 Ooms hoofd prijs 1 Ooms 1 Visser 2 De Ruij ter 2 Schiet 2 Sax Vrijheidsklasse 1 Willemsen hoofd prijs 1 Willemsen 1 Willemsen 2 Kolenberg 2 Kriesch 2 Wesdorp Flnnjollen 1 De Jong 2 Van Swol De Jong 1 De Jong 2 Van Swol 2 Koopmans 2 Koopmans OlympiajoUen 1 Beekman hoofd prijs 1 WUkens 1 Corts 2 Corts 2 Corts 2 Beekman Fl.ing-juniorklasse 1 Mets hoofd prijs 1 Meeuwissen 1 Mets 2 Sle mons 2 Van Hellemond 2 van Helle mond Vaurienklasse 1 Pieterman hoofd prijs 1 Hulzenaar 1 De Bie 2 Her theuse 2 Borra 2 Borra ' Afdeling A Neptunus a-Wilskracht 2—1 Naarden-UZSC 4—4 Afdeling B Sedna-Zwemlust 2—4 Afdeling C AZPC-VZC 7—0 Woelwa ters-Flevo 5—0 AZPC-Woelwaters 2—2 Jongens Afdeling A Zwemlust-HZC 7—0 Vecht streek A Zwemlust 2—4 Naarden Zwem-lust 7—2 de Vest-Naarden 4 — O Afdeling B Woelwaters-AZPC 0—9 AZPC Neptunus a 6—1 Afdeling C WZC-DKR 12—0 Afdeling D Laga-Zeist n.d Zeist Woestduin O — 7 Afdeling E Plnguins-UZSC 8—4 Veclitstreek b.-Pinguïns O — 2 Afdeling F Sedna-Trlton 7—4 Posel don-ZEW 1—3 Triton-Flevo 6—1 ZEW Sedna 2—2 HONKBAL Uitslagen Hoofdklasse Ajax — Haar lem Nicols 2—13 HHC—WGA 0—1 WGA—HHC 15—1 Haarlem Nicols — Ajax 12—7 Sparta — Schoten 4—3 Klasse 1 A HVA—Hazenkamp 14—1 Rooswijk — Storks 0—0 SC Haarlem — PSV 6—4 1 B ABC—HCK 3—2 UW—HCAW 1—0 Klasse 2 C Laakkw.—Tilburg 9—4 Fevenoord—Neptunus 8—7 RFC — Schie dam 11—16 3 C Trekvogels—HBC 8—8 Elink wijk—Bas Palis 11—10 DHS—Libanon 6—2 Res eerste klasse Schoten 3 — OWO 2 4—16 UW 2—Storks 2 2—1 Spar ta 2 — WGA 2 13—1 SC Haarlem 2 — HHC 2 7—6 Utrecht-t Gooi Eerste klasse Holland — Scimitars 8—5 HMS 2 — SEC 7—7 HCAW 2—Quick 6—5 HBC 2 — Donar 7—31 FAK—UW 3 10 4 Tweede klasse HCAW 4 — FAK 2 29 — 3 - SEC 2 — UW 5 14—6 OSO — Quick 2 12—10 scimitars 2 — HCAW 3 15—5 UW 4 — Donar 2 2—9 TENNIS 3e Was Iduna-Hllv LTC 2—6 PROMOTIE — DEGRADATIE Rootdklas B Hllverheide-Toeg H 7—4 Het tweede team van De Halter zorgde er zaterdagavond voor dat de grootste Utrechtse krachtsport vereniging een topjaar heeft bereikt Het krachtsportseizoen werd beslo ten met de strijd tussen de drie eer ste-klasse-kampioenen om de natio nale titel De Halter 2 wist ook deze titel te bemachtigen waardoor alle drie de teams van de Utrechters kampioen werden Een unicum In de sportzaal van Den Hommel was er flinke belangstelling voor dit treffen Er werd goed geworsteld Achilles Arnhem bleek voor De Halter de grootste concurrent want Ursus Amsterdam schakelde zich zelf uit door slechts met vijf wer kers te verschijnen De Halter klop te Achilles echter toch royaal met 2%-5 % Achilles won daarna met 6-2 van Ursus waarna de Amsterdam mers tegen De Halter een zelfde ne derlaag leden De uitslagen Achilles — De Halter 2'/2-5'/2 Visser Koch 1—0 Van Wes sel—Kuipers O — 1 C v d Linden — A Alflen 0—1 V d Linden—Ok huizen 0—1 V d Veen — Canten 0—1 J F Haak-Leberij 1—0 Brug man—H Mantel 0—1 Oudsten — C V Rooyen %—% Achilles — ^ Ursus 6—2 Visser—Bun de 1—0 Wessem — G J Smeekes 0—1 C V d Linden—S P Smee kes 1—0 Haak—Homberg 1—0 Brugman — Bosdorp O — 1 Achilles boekte voorts drie papieren " over winningen De Halter — Ursus 6—2 Koch — Bunde 1—0 Kuipers—G J Smeekes 0—1 A Alflen—S P Smeekes 1—0 Okhuizen—Keiler te zwaar 1—0 Canten—geen 1—0 Leber — Homburg 1—0 H Mantel—Bosdorf 0—1 C V Rooyen—geen 1—0 Bert Oseedarp op dreef In de Ronde van Helmond heeft de Utrechtse renner Bert Osendarp door de sprint van het peloton te winnen een keurige derde plaats verwezenlijkt achted de weglopers Jos van de Vleuten en Vreeburg Breeuwer werd vijfde Jan de Groot elfde en Bunschoten dertien de ^ ondie van V\aanè.&ren Zoet laat zich zege ontnemen De Nederlandse ainateur wiel renner Bart Zoet heeft zich op het nippertje de eindzege in de ronde van Frans Vlaanderen uit handen laten nemen Zoet had de vijfde en voorlaatste etappe — ' n tijdrit over 35 km — op overtuigende manier ge wonnen en daarmee de leiderstrui van de Fransman Labrouille over genomen In de laatste etappe liet hü zich echter verrassen door een aanval onder leiding van de Frans man Pamart die daardoor de Ne derlander nog net van de eerste plaats wist le dringen De uitslagen waren 5e etappe 35 km tegen het uur werk 1 Zoet Ned 49.53 2 Chtiej Belg 50.10 3 Liebrechts Ned 50.34 4 Quesnel Fr 50.45 5 Clippet Fr 51.14 6 Pamart Fr 51.51 7 Van Middelkoop Ned 51.23 6e etappe 138 km 1 Pamart Fr 3.25.03 2 Senicourt Fr 3.26.21 3 Weisdecker Fr zt 4 Heylen B 3.26.23 5 Labrouille Fr zt 8 Zoet Ned 3.26.34 Eindklassement 1 Pamart Fr 17.56.39 2 Zoet Ned 17.57.42 3 Heylen Belg 17.59.42 4 Labouril le Fr 18.00.30 Ronde van Kortenhoef voor ] o Captein De Ronde van Kortenhoef voor professionals is in de eindspurt ge wonnen door Jo Captein vóór Steen voorden Cees Lute Cees van Am sterdam en Wim van Est Bij de amateurs triomfeerde Henk Corne lisse vóór Henk Peters Thijs Hen driks en Jan Boog De Utrechter Gijs Daalhuizen werd keurig negen de vlak voor Oudshoorn en Cor Schuuring le klas Gooiland-Shot 4—7 Ovcrg klas B Shell-Sphaerinda 4—4 Joy 3 BiUhoven 2 1—5 ' t Stort Wils-kracht n.d 2e klas Gravellers-Shot 4 n.d KZTV Bilthoven 5 7—1 Bllthoven 4-TOZ 3 5—2 Return 2-Oudenrijn 5—3 3e klas Amstelsp 5-Iduna 2 7—1 Ole do-ULTC 4 4—4 SSVU-Groen Geel 4 2—4 V Leeuwenb 4-Sphaerinda 4 6—2 De Doelcn-DDV 7 6—2 Oudenrijn 2 Bre-derode 3 5—2 4e klas Volta-W en H S — 2 PIT-De Meent 4 6—2 Rhijnauwen ij-GIoria 4 Z — 5 Anonvmus-Brandenb 2 3—5 Voor hout 2 Wilskracht 4 nd Tra ford 2-Iduna 3 2-0 V Kanaleneiland-Leidse Stud 4 5—3 DISTRICTSCOMPETITIE Kampioenwedstrijden le klas senioren Maarn - A-Hoogerhel-de E 5-0 le klas iunioren Bllthoven A-HLTC C 1—4 PROMOTIE — DEGRADATIE 3e/2e klas senioren Brandenb B-L'park 0—5 SSVU D-Grlffensteyn D 1—4 3e/le kl junioren L'park C — Wils kracht E 6—0 Advertentie Voetbal — Locomotive uit Sofia Is zon dag voetbalkampioen van Roemenië ge worden 
NKm^LAB 14 MAANDAG 22 JUNI 19S4 nppm^f ^^^ uvf^aart er wel bij UTRECBTSCB ''' iS ^ „ TRECHTSCH Ga na het verlaten van de school naar n.v machinefabriek STORK-JAFFA waar je al werkende de reeds begonnen opleiding voor de meiaaiindusirie kunt voltooien Wij leiden op voor het Bemeteldiploma in de vakken draaien frezen machinebankwerken constructieban kwerke n Duur van de opIeiding,met LT.S.-dipIoma,ongeveer 2 jaar 1 Dag per week theoretisch onderwijs met doorbetaling van loon Loon volgens C.A.O ' Arch üe directie van ^ senaar deelt mede % geflatteerd fegeven van onze fqfiS want ZIJ hee Ing mee gehoii Jsltelling der t „ er 1962 reeds bedrag voor extr Lervering was 1 gelijkbare cijfers 5inst voor res p3Ï586 1963 ƒ peli drukïceri pe Dell Drukke heeft sinds mei tie overgenomen gerichte ondemem l ^ gevestigd in B bezighoudt met „ n/of verhanden v en tekenbehoefte „ es benevens adn nisatiesystemen ir Ijveide zin des wo hoeve van de groc werkzaamheid hoi rectie voor de v financieel risico kapitaal van de Deze N.V is opge jeggjngsmaatschai is nog niet in vol verslag " Enthoven De strenge wirmaanden van 196 vooral op de bunadeeld en op vi sen volkomen sizeer hoge kostenDit zegt de directv,h L I Enthovjaarverslag over ' ties in die tijd blfcent Dankzij hetduktieve manurerjaar is de kostenvoldoende gewee tie rekening ƒ 1min Saldow ƒ 326.048 Divic onv De order reed kwamen w rige jaren aange plaats te Delft al afdelingen ware directie acht hel export niet uit he zal haar produk mate blijven rich land Enkele Nederla een aantrekkelijk dracht geven h R.K Technische School „ St Maarten"Johan de Meesterstraat 7 — Utrecht Wegens de uitbreiding der huidige bezetting ge vraagd een WERKSTER voor het schoonhouden van het schoolgebouw De werktijden zijn ' s morgens van 7 tot 11.30 uur Loon voor 23-jarigen en ouder volgens rijksrege ling ƒ 2,29 per uur exclusief eventuele huurbijslag en kinder toelage Vakantietoeslag i'/e aantal vakantiedagen tenminste 5 weken per jaar Werkkleding wordt verstrekt Aanmelden aan de school van 8.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur LIKDOORNS verwijderd met WONDEROLIE Weg met onhandige lücdoom rlngen en gevaarlijke scheer mesjes Een nieuw vloeibaar middel NOXACORN neemt de pijn weg in 60 seconden Eeltplekken en eksterogen verschrompelen met wortel en al Bevat gezuiverde won derolie jodium en het pijn stillende benzocaïne Een flesje NOXACORN Antisep tlsoh Likdoornmiddel van f 1.70 bespaartü veel ellende LENINGEN tot f.2000 - direct beschikbaar voor ambtenaren en entpioyées met vaste aanstelling geheel schriftelijke behandeling CREDIET SERVICE BANK Importeurs CANNON HANDDOEKEN vragen INGEVOERDE VERTEGENWOORDIGERS TEXT IMP OND S KNOEK - HAARLEM 02500-2036S inlichttngen ORANJESINGEL 74 NIJMEGEN Tel 08800-202*4 Kom eens praten op onze afdeling personeelszaken Groeneweg 2 Utrecht Na afspraak zijn ' s avonds ook je ouders van harte welkom Kies STORK-JAFFA als het veilige zebrapad naar een goede toekomst Telefoon 31841 toestel 75 '' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiiiiiiinMiiiiMiiiininiiiMiiiiiiiiitiiiniiiMiiiiiiniiiiiiiiiiMii ZE ZIJN EB WEEB de bekende OPPERDOEZER i Vraagt Uw leverancier naar deze aardappel met ii haar unieke smaak en bijzondere kwaliteit i - iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiMiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiMniiMitMiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiir Voor ons bedrijf in De Msern Utr zoeken wij STENOTYPISTE voor de DUITSE KOBEESPONDENTIE Grondige kennis van de Duitse taal wordt verlangd terwijl enige bedrevenheid in steno-Engels * ot aanbeveling strekt Geboden wordt goed salaris gratifikatie vakantie toeslag prettige werkkring zaterdags vrij Vakantie-afspraken worden overgenomen Voor gehuwde dames werktijden in onderling over leg te regelen Sollicitaties te richten tot Gautzsch's Industiieele Mij voor Electriciteit en Gas „ Gimeg " N.V Keizersgracht 365 Amsterdam-C zacht - amerikaans lekker-geupig vraagt UTRECHTSCH M NIEüWSbD\Ö ' j topkratit vat *' jfiiMdcn ' ^^ ederlanci HULPVAK ' voor de rofatiedrukkerij Persoonlijk aanmelden bij de portiers loge - Keizerstraaf 45 Utrecht MONTESSOBISCHOOL BDLTHOVEN Bembrandtplein 1 Gevraagd per 1 september a.s een VAKLEERKRACHT HANDWERKEN voor 7 lesuren van 45 min Brieven aan de Secretaresse Mevr Mr A van den Elshout-Adama van Scheltema Taveernelaan 57 Bilthoven telefoon 4689 Ie Algemene Technische School Wegens huwelijk van de huidige beambte gevraagd per 1 september a.s AOMifilSTRATIEF BEAMBTE 3e klasse MNI of VKL Salaris ƒ 335 — tot ƒ 542 — afhankelijk van leeftijd en ervaring Premie A.O.W wordt niet ingehouden De zeer afwisselende taak omvat zowel type - als administratief werk Eigenhandig geschreven brieven te richten aan bo vengenoemde school Schoolplein 9 Utrecht V Neem nu Winfield uit het nieuwe Export paicje Proef zo'n zaclit amerikaanse Iel en Splr 320 Van de Grinten 985 Grofsmederi ] 130 Gruyter 6 pet prei — Uw rekening draagt een naam hij VLAER&KOL 4 91 4 '^ 93 91 93 38}B 38 18 18 Niet actieve aandelen 80 59} 30 81 59 30 ParticlpatiebcAVÜzen Alg Fonds 1/1 1412 1410 Converto 1/1 1078 108O H,B,B bel a 930 932 Holland Fund 573 580 Interbonds 725 725 VVereldenergie 257 257 Aand in li'-li'eginesmuen A.B.M ƒ 60 160 159,50 Interunie f 50 202,50 202,50 Nefoƒ50 112.50 112,50 Robeco J 50 231 230 Unltas ƒ 50 510L 510 Ver Bezit f 50 136,50 136 EuropaJonds 110 p 523 523 Unifonds 20 pb 628 626 I Eurunlon 10 pb 121,60 121,70 Valeurop 10 pb 692 692 Can Gen F.c 20 20 Chem Funa.c 13 13ft Massach inv tr e 16 16 Television EFC 7 — Het particuliere karakter van onze bankinstelling stelt ons bij uitstek in de gelegenheid persoonlijke aandacht te besteden aan al Uw bank - en effecten zaken 82 102 44 48 60 44 77 87 8L 30 73 31 46 56 44} 31 87 565B 99 4 102 44 48 60 77 87 7 2951 - 74 31 46 57 44 3293 45 86 560 99 4 90 340 165B 285 715 261 316 91 91 A'dam 47 A'dam 48 R'dam ' 52 1 R'dam 37 1-3 ZH % 91 3H 91 4y4 94 31/2 90 Hagem en Co Hart Havenwerken VLAER&KOL UTRECHT - OUDE GRACHT 158 - TELEFOON 26351 ROTTERDAM - TEL,120126 1 BILTHOVEN-TEU2571/72 COOLSINQELGEB,UTRECHT 1 JULIANAUAAN 4 323 216 134 117 80 172 460 301 340L | V^Luln iiTBëCHTSCH NIEtrWSBLAP Irch pj directie van Arch N.V in Was „ jar deelt mede „ de pers heeft **„ geflatteerd vergelijkingsbeeld Seven van onze resultaten over jg want zij heeft er geen reke \ lg mee gehouden dat vóór de " ststelling der te verdelen winst fer 1962 reeds een belangrijk Jcdrag voor extra-afschrijving en „ servering was bestemd De ver fclijkbare cijfers luiden saldo mnst voor reserveringen 1962 1431.586 1963 ƒ 322.442 peli druUkerij pe Deli Drukkerij en Boekhandel lijeft sinds mei 1964 de direc jje overgenomen van een nieuw op « erichte onderneming de N.V Ord j ^ gevestigd in Bussum welke zich bezighoudt met het vervaardigen en/of verhanden van kantoor schrijf-jn tekenbehoeften kantoormaohi es benevens administratie en orga jisatiesystemen in de meest uitge breide zin des woords zulks ten be hoeve van de grootverbruiker Deze icerkzaamheid houdt volgens de di « ctie voor de vennootschap geen financieel risico in Het voorlopig ' sapitaal van de Ordna is vijf ton Peze N.V is opgericht door de Be leggingsmaatschappij Bussum " en is°nog niet in volle werking jaar verslag Inthoven De strenge winter in de eerste(iiaanden van 1963 heeft het werk,vooral op de buitenmontages be nadeeld en op verschillende plaat sen volkomen stilgezet waardoorzeer hoge kosten zijn veroorzaakt.Dit zegt de directie van de Pletterijv.h L I Enthoven en Cie in hetjaarverslag over 1963 De presta ties in die tijd bleven onder 50 pro cent Dankzij het grote aantal pro duktieve manuren in de rest van hetiaar is de kostendekking nog ruimvoldoende geweest Saldo exploita lie rekening f 1,14 min v.j ƒ 1,03 min Saldowinst ƒ 323.894 ƒ 326.048 Dividend 13 procent onv.l De orders die in 1963 ge reed kwamen waren veelal in vo rige jaren aangenomen De werk plaats te Delft alsmede de montage afdelingen waren goed bezet De directie acht het zaak dat zij de export niet uit het oog verliest doch zal haar produktie in belangrijke ü'ate blijven richten op het binnen land Enkele Nederlandse opdrachten en een aantrekkelijke buitenlandse op dracht geven hoop dat de afde - Prosp ectus Oving Oving N.V in Rotterdam groot handel in ijzer en staal gaat zo als is aangekondigd met een aan delenemissie met claimrecht naar de beurs Blijkens het prospectus kan op maandag 6 juli a pari bij R Mees en Zonen en Hope en Co worden ingeschreven op nominaal ƒ 1,2 min gewone aandelen De stukken zijn groot f 1000 Zij de len voor de helft in de resultaten over 1964 De claimhandel begint op donderdag 25 juni Inlevering van drie claims geeft recht op een nieuw aandeel van ƒ 1000 De firma Oving werd in 1875 opgericht en in 1904 omgezet in een n.v Het maatschappelijk ka pitaal bedraagt ƒ 15 min verdeeld in 14,998 aandelen elk groot ƒ lODO waarvan geplaatst 3.600 aandelen De vennootschap oefent ir hoofd zaak de voorraad - en aanvoerhan del uit in walserijprodukten van ' jzer en staal Zij heeft drie doch terondernemingen en wel in Kam pen Rotterdam en Dordrecht Op basis van 1953=100 steeg de om zet in 1963 tot 186 1962 173 De nettowinst na belasting bedroeg over 1963 ƒ 987.000 Regelmatig werd 15 procent dividend uitge keerd In het lopende boekjaar vertonen de behaalde omzetten een stijging De directie verwacht dat de resultaten over 1964 niet zullen achterblijven Zij meent een bevredigend dividend over het vergrote kapitaal in het vooruit zicht te kunnen stellen De opbrengst van de emissie zal wede worden aangewend voor de financiering van de bouw van een nieuw kantoorpand alsmede het Verstevigen der vennootschap De aandelen Oving waren tot heden familiebezit Zij zijn tot dus ver nog nooit ter beurze verhan deld Daggeld weer duurder Het tarief voor daggeld call money is ingaande 22 juni met een half procent verhoogd tot 2 % procent Dit in verband met de klapper wordende geldmarkt door ie naderende ultimo-opvragingen Ol > 17 juni werd het tarief met een half procent verhoogd tot 2 procent ling smederij die de laatste jaren een kwijnend bestaan had het vol gende jaar druk bezet zal zijn Eind - 1963 waren uitbreidingen onderhan den tot ƒ 231.000 waarop nog nietwerd afgeschreven Houthandel Key De omzet in 1964 van de Houthan del v.h G Key in Amsterdam zal die van 1963 bepaald overtreffen In het eerste kwartaal van dit jaar is de omzet met de helft gestegen ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar In hoeverre de resulta ten gelijk lopen met de omzetstij ging kon hij moeilijk overzien In elk geval ziet de directie het jaar 1964 met vertrouwen tegemoet Debuitenlandse prijzen van hout zijnsterk aangetrokken jaarvergade ring Kon » Olie De buitengewone aandeelhouders vergadering van de Kon Nederland sche Petroleum Maatschappij heeft de voorgestelde statutenwijziging aanvaard Hiermee zal de directie niet langer uitsluitend doch voort aan in meerderheid uit Nederlan ders kunnen bestaan Voorts is be paald dat de functie van president directeur slechts aan een van de Ne derlandse directieleden kan worden verleend Ned Bioscoop Theaters Dank zij lagere exploitatiekosten algemene kosten en interest heeft Nederlandse Bioscoop Theaters N.B.T in 1963 haar winst zien stijgen tot ƒ 105.800 v.j / 85,000 De exploitatiekosten waren circa ƒ 34,000 minder de afschrijvingen namen toe met ca ƒ 17.000 Het onderhoud vergde ca f 50.000 min der Voo " belasting werd een voor ziening getroffen van ƒ 70.000 f 52,700 Dividend 12 10 procent op de cum pref aandelen en 7,5 6 procent op de preferente en ge wone aandelen De theaters en overige onroerende goederen van de vennootschap waren alle ver huurd De huuropbrengsten be droegen ƒ 351.200 ƒ 351.100 De boekwaarde van onroerende goe deren was per ultimo 1963 f 1.77 min / 1,85 min Jaarverslag TSJederlandsche Veem Het laat zich aanzien dat wij een redelijk jaar mogen verwachten Al dus de voorzitter van Het Neder landsche Veem in de jaarvergade ring Het Ned Veem heeft grote koffie - en cacaoklanten en het be stuur kon dan ook mededelen dat de koffie pakhuizen tot dusver zeer goed bezet zijn Hier staat tegen over dat de bezetting voor cacao iets minder is dan 1963 Zoals bekend zal de onderneming aan de Mainhaven in Amsterdam van de gemeente een terrein met opstallen in huurkoop verwerven Met deze transactie is ongeveer ƒ 3 min gemoeid te betalen in termij nen z»dat het bestuur verwacht geen beroep op de kapitaalmarkt te zullen doen Simon de Wit De omzetten van Simon de Wit zijn in het eerste kwartaal van 1964 gunstig geweest De resultaten wa ren echter door de kostenverhoging minder gunstig Voor het levensmid delenbedrijf is vooral het tweede halfjaar zeer belangrijk De loon explosie gaat de onderneming dit jaar rond ƒ 1 min kosten Inmiddels is toestemming verkregen om de eerste vijf procent van de loons verhoging in de prijzen door te be rekenen Overigens speelt bij het compenseren van de extra kosten de concurrentie een rol van belang Dit jaar hoopt de directie nog drie of vier supermarkten te openen Het afstoten van panden om deze weer op lange termijn in huur te nemen betreft vooral de grotere winkeleenheden van het bedrijf Deze politiek is min of meer onder fiscale dwang tot stand gekomen Op onroerend goed is nl onmoge lijk twintig procent rendement te maken wat noodzakelijk is om een dividend van 9 procent te kunnen blijven uitkeren Thans zijn ca 10 procent van de winkels verkocht en weer gehuurd jaarverslag Thomassen en Drijver In de tweede buitengewone ver gadering van Thomassen en Drijver Blikemballagefabrleken is de voor gestelde statutenwijziging goedge keurd De wijziging betreft de winst - Nieuwe tikker in Wall Street Op de New Yorkse effectenbeurs wordt vandaag een verbeterde uit voering van de aandelen-tikker in gebruik genomen De tikker die de 900 " wordt genoemd moet de ver handeling van 10 miljoen aandelen per dag kunnen bijhouden Het appa raat wijzigt automatisch zijn snel heid om de handel te kunnen volgen De tikkerdienst seint het verloop van de handel naar effectenmake laars banken bedrijven en persbu reaus De koersen van de aandelen worden op een band afgedrukt en kunnen rechtstreeks worden afgele zen De nieuwe tikker vervangt het model dat sinds 1930 in gebruik is Het eerste nieuwe apparaat werd opgesteld bij Dick and Merle Smith het oudste makelaarskantoor van de beurs Tegen oktober van dit jaar verwacht de beurs 3800 tikkers in Amerika Canada en Europa te hebben vervangen De tikkers wor den gezamenlijk bediend door de New Yorkse beurs en de Western UHion Telegraafmaatschappij De bestaande tikkers seinen onge veer 500 tekens per minuut De nieu we heeft een snelheid van 900 te kens per minuut Aanvang claimhandel ASW 24 jaar Uit het prospectus blijkt dat de aandelenemissie van de ASW Ap paratenfabriek Automatic Screw Works N.V in Nijmegen 8551 aan delen van elk nominaal ƒ 125 groot is Hierop kan tegen 250 procent op woensdag 1 juli bij de N.H.M met claimrecht worden ingeschre ven Twee oude aandelen geven recht op één nieuw aandeel De nieuwe stukken delen voor de helft in de resultaten over 1964 Notering ter beurze zal worden aangevraagd De claimhandel begint woensdag 24 juni De omzet is in de eerste vijf maanden van het nieuwe boekjaar met 27 procent gestegen Ook de kosten zijn opgelopen De resultaten zijn niet onbevredigend De directie verwacht dat ' t dividendpercentage over 1964 over een vergroot kapitaal niet lager zal zijn dan over 1963 toen 13 procent werd uitgekeerd Uit een prognose voor de komende jaren blijkt dat de omzet een stij ging zal gaan vertonen van 75 pro cent of meer Voor de aan de gang zijnde en nog te volgen produktie-uitbreidingen in verband met de perspectieven van de a^rdgaswinning zullen in de ko mende jaren extra-investeringen no dig zijn tot circa ƒ 3 min Door de emissie zal de produktie uitbreiding kunnen worden gefinan cierd en zal een wenselijk geachte verhouding tussen eigen en vreemde middelen kunnen worden besten digd Bank - krediet - en verz wezen 355 428 225 400 712 327 116 Amsterd Bank 396 Cultuurbank 24L Gron I Gr B — H.B.U eert 245 HoU Soe 1044 Kas Associatie 150 Nat Nederl eert 929 Ned Cred B 226 N Hand mij eert 350 Ned Middenst b 217 Ned Overzee B 243 Rotterd Bank 351 Slavenburgs B 221 Twent Bank 326 394 23L 196 246 1039 923 226 348 216 243 349 221 322 Heem v d Helneken's Hensen Mach Heybroek Zei Hoek's Mach Holee Hollandia Kat Holl Beton HoU Const A.B 279 452 351 206 158 460 368 298 458 469 400 799 140 268 230B 285L 305 861 259 203 144 519 291B 516 163 145L 142 490 470 238B 145 286 S50 309 414 535 104 149 131 240B 344 288 127 251 319 162 96 185 388L 398 Holl Melks t Homburg B Hoogenbosch Hoogenstraten Hooimeyer Indola Ing bur Bouwn Interlas Handel Industrie en div 600 Albert Heljn Alg Hand M Airae-A'dam Alg Norit Mij Avim Alweeo aand B Amstel Br nrc Amsterd Ball Amsterdam Dr Amsterd Rijt ANIEMN.B, Arnh Scheepsb A,S.W 602 255 162 160 162,50 160.50 133 133 Internatio Ing Gew Beton Inventum Jongeneel Kemo Corsetf v Kempen Beg Key Houth Kleding Smits Kiene Suikerw Kon Ned Pap 49 426 516 160 353 70 161 426 50 425 515 160 353 70 159 408 Zout Ketjen nrc KorensclïooJ Koudijs nrc Kromhout Kon Ver Tap Leeuw Pap f Leid wol Lindeteves Lijempf 195 131 503 266 177 133 339 1150 73 77 243 751 775 Lijm en Gel eva Macintosh Boer de Dr Bols Lucas Borsumy W eert Braat Mach Breda Mach ƒ Bredero n.r.c Brooades St 339 1134 73 79L 241 751 Meelt n Bak c Mees Bouwn B Menko eert Metaverpa " B Meteoor Beton Misset Mosa Muller N B Mljnb werken e Naarden Ch £ Gebr Naeft Nedap 158 800 282 814 1005 382 325 135 197 250 Ned Dok Mij Ned Export Pap Ned Kabel Ned Melk U,o Ned Scheepsb Nelle wed J v Netam B Nieaf Nyma eert Nijverdal Oranjeboom nrc Overz Gas NB Palembang Pal the 53.30 134 112 184B 189 340L 302 119 115 180B 338 336 193 190 137 129 173 172 377 266 270 274 274 _ 1000 262 262 Philips 6 pet pr Pietersen en Co Pont Houth De Poorter Reesink Reinev mach RIVA 321 305 293 234 126 392 950L 330L 170 505 131 284 320 985 130 Rotterd Drgdk Ruhaak Rijnstaal Rijsdijk Schelde de n.b Schev E Mij Schokbeton B 515 740 206 305 221 252 145 256 945 206 Scholten eart Scholten Foxh Schuitema Schuppen Sajet Schuttersveld Simon de Wit B Simons Emb Simplex Smit Transl Spaamestad v.b Stokvis Stoumspin Tw 89 Van Swaaij 345 Tabak Phil eert 165B 480 162 399 485 164 399 Th B Marljnen 288 Thomass en Dr — Thomas Mot eert 261 Thomsen eert 328 rwentsche kab.Tw Overz H 101 lOlB 315 217 137 117 80 170 453B 300 ' < s tïenHHn en lateti o m nieaeB Keaaan en oteaee Ubbtnk Davo Udenhout Unilever 7 pet Unilever 6 pet Unilever 4 pot Union Rijwiel Utermöhlen Utr Asph f Varossieau B | 4 | m ré 111 ^ ¦' s \ mt m i f i 
16 KlAAÏfDAG 82 JüNl 1964 UTRECHTSCHNIEUWsbJ tjlBËCHTSi EN MAAK GEBRUIK VAN ONZE UNIEKE CREDIET SERVICE 77 i SENSATIONELE AANBIEDING I NIJMAN geeft op alle i ZOMERMANTELS en MANTEL KOSTUUMS 20'/i KORTING I I en waarom zou U geen ge bruik maken van Nijman's uniekecrediet service JUNI DE MAAND VOOR IETS NIEUWS Dit moet U zien DE MEUBELCOLLECTIE 1964 is enorm Op onze stiowrooms staan I diverse nieuwe modellen uit bin nen en buitenland voor U ten toongesteld tegen zeer speciale zomerprijzen Duizenden kopen al jaren bij Nijmanl Zij weten Nijmon geeft mij CREDIET SERVICE Niiman SPAART met mij voor kleine en grote aankopen Doe daarom ook als duizenden anderen die donk zij Nijman een ZORGELOOS LEVEN hebben I AMERSFOORT " S "':™;^?»' HILVERSUM letyr ir Miinheer Mc tijk in Tanger Gibraltar heeft Calvo ging se „ Begrijpt u I kolonel of I jjel uw hulp no I ke condities ib ' „ Dat heb ik 1 Majorca Nerge zei trouwens ze neren Wat dat wel zult weten „ Daar weet il Barrett negee „ Het is pure keren Of de m paard dat de t \ echt niet schele i lijk geeft het ei I Die nieuwsf maken met juff werkelijk verra Mijn waarde - ten te ingewikk „ Neemt u m < Het was wer rett Glad als ^ penend „ In orde " g niet genoeg me hulp aangebodÉ moet de feiten Calvo knikte te 2;ijn gekomet Goed dan ' kwam vond ik Er was niet v vroeg geen am agent bij het Puerto Andrait wachten — de dat is de naair gan is zoals ik gebreide intern feld is hoofd v Universal Hold Barrett spitst Universal H niet " Vertelt u mi neer las u voor Wanneer II geleden " 0 dat verkl lijk ik geloof u „ Dat is erg weer boven „^ nemen dat ik 1 Het stond c legde Calvo vei Barrett wei schreeuwde hij delijk zijn " Het volgendf uitval want h een kameleon dat van een s stelen van jan De verdwij dent van de Ui Jeld houden vc ^ vonden het lic stationsrestauratie Utrecht vraagt KNECHT algemene dienst Persoonlijke aanmelding 10 RIJLESSEN voor / 5S,J gediplom Instructeurs ijl nieuwe Opeis Rekord en * Halen en brengen Bondsrijschool Combl ''^] Bus Nansenlaan 38 telej't Utrecht HOTEL HERmiTAGE WERKSTER gevr van 9 tot 1 uur Chinees-Rest Tong Kwong Lijnmarkt 8 Utrecht ZATERDAG 20 JUNI ZONDAG 21 JUNI MAANDAG 22 JUNI DINSDAG 23 JUNI J AUTOMOBIELBEDRIJF REDAM N.V JOHAN VAN OLDENBABNEVELTLAAN 56 - ZEIST TELEFOON 03404 17333 AGENT VOOR ZEIST EN OMGEVING Cunfectle-dteltei S Rozendaal N V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct STRIJK STERS Aanm dagelijks van 9 17 uur aan bovenstaand adres DIVERSEN VAN 10.00—22.00 UUR Expeditiebedrijf „ DE LUIl Neude 35-36 telef 17605 '< huizingen transporten kaïj verhuizingen planover » speciale afhaal en besteldij i'n billtlke prijzen JIn Jersey Ind N.V vraagt VBL KRACHTEN event halve dagen voor de volgende afde lingen stikkerij kettelafdellng handwerkafdeling ongeschool de krachten ontvangen deskun dige opleiding Soil ledere werkdag tussen 8 en 18 uur Vrieslantlaan 6 Utrecht Eind punt lijn 7 telef 82611 KRUIS Astroloog-Occujl Voorlichting over uw lot e ven Discreet elk advies uur 2 9 behalve woens ^ des zaterdags 2-6 uur Ohnj straat 48 Utrecht Telef SIMCA Elysee de luxe 1960 Tweekleurige uitvoering prima staat van onderhoud Vraagprijs ƒ 3000 Schutstraat 31 bis Des avonds na zeven uur zater dag de hele dag Financiering mogeiyk TENTEN butagas kleine grote toestellen tafels stoe len veldbedden echuimplastic platen grondzellen grootste verhuurinrichting van het ge hele land v Breemen Water-borg Vredenburg 64 Gevr een nette BUFFETJUF FROUW 18 jaar van maandag t.m zaterdag Aanm Ganzen markt 2 Utrecht SNELSTOMERIJ RAPID tuum 1 2.95 pantalon 1 1.40 mantel f 2.95 jumpuf trui f 0.90 mits gebracht 1 gehaald Biltstraat 117 en f genstraat 19 Gevr AVONDWERKSTERS Rest Hong Kong Loeft Berch makerstraat 10 Verhuur van V.W BUSJES V.W de Luxe en V.W bestel Ford Taunus 17 M All-rislt verzekerd met radio W A de Jong Volkerakstraat 29 tel 81714 Te huur goed gemeub KA MERS ook parterre met pen sion Str koud en warm wa ter cv te midden van bos en hei Uitstekende keuken Huize Gaudeamus Gerard Doulaan 21 Bilthoven Telef 03402 2660 ZALEN voor vergaderlnJ bruiloften en partijen Ca((l Kampioen Jutfaseweg 219 f Tplef 62872 Architectenbur Op ten Noort - Blijdenstein vraagt voor haar kantoor Burg Reigerstraat 77 een HULP die de koffie en thee serveert en tevens het kantoor schoonhoudt Met vakantie afspraken wordt rekening ge houden Aanm aan bovenver meld adres GELD BESCHIKBAAR voor auto's nieuw en gebnr mits niet ouder dan 1957 bij u het geld desgewenst J in handen krijgt om de t contant te kunnen kopen i verstrekken wij geld op ra in uw bezit zijnde auto's.T gebruikte auto's geen all-J verzekering verplicht DiscJ en vlotte afwikkeling bl»l 24 uur gereed Ook ' s avol na 7 uur en op zaterdag half 1 geopend ^ Stichts aJ rantlekantoor Oude Grif 309 bis telef 11276 AUTO'S van uitsluitend goede kwraliteit bij „ Auto Showroom Jansveld 49 " Telef 14570 of 19794 ' s Avonds geopend ELEKTRONEN FLITSERS te huur ƒ 3.50 per dag 14 flits lampjes Foto Hobma Wester kade 8 AUTOVERHUURBEDRIJF ' P F C Jongerlus Detmoldstraat 57 telef 82724 V.W Variant 1500 V.W Luxe V.W busjes Cortina All-risk verzekerd Kleinhandels - en bedrljfskan toor vraagt voor spoedige hv diensttredlng ADM KRACHT vrl Goed kunnen de typen CJunstige voorwaarden en goe de vooruitzichten Br no 1-2559 bur UN ZAI^EN voor vergaderingen bruiloften en partijen Café De Kampioen Jutfaseweg 219 Uti THet 82872 LUXE AUTO'S te huur 14 et per km inclusief benzine Fa Lington Loelf Berchmakerstr 11 en 26 telef 10855 TE HUUR GEVRAAGD Serieuze JONGEMAN van ca 16 18 jaar heeft bij ons de kans tegen een behoorlijk salaris zich het ijzerwarenvak eigen te ma ken Aanm fa G W v Dillen jr IJzerhandel Vredenburg 22 Sinds 1889 KAMER ETAGE Verhuren Bel 17377 of schrijf kamerverhuur Oude Gracht 276 Wij zorgen voor prima huurders AUTOVERHUUR BRILJANT Briljantlaan 11 Hoograven naast Shell station Luxe Volkswagens Tel 29410 b.g.g 29417 Voor FINANCIERING AUTO'S MOTOREN SC(i TERS DRAGLINES BRO | MERS enz naar Ass C M Wltjens Marlahoesl Utrecht Telef 13471 en Alle verzekeringen Boekhandel v.h Vet Oude Gracht 261 zoekt per half aug voor een van zijn medewer kers ZIT SLAAPKAMER Br met prijsopg aan bovenstaand adres ONROERENDE GOEDEREN Gevr 2 flinke MEISJES in de winkel In groenten - en fruit bedrljf 5 daagse werkweek 14 dagen vakantie goed loon Reis kosten bulten de stad worden vergoed Van Swindenstraat 3 bis bij het Willem van Noort pleln Leegkomende WOONHUIZEN en winkelpanden gevr tevens enkele arbeiderswoningen Aanbiedingen gaarne aan NIc Rijksen makelaar-taifateur Wittevrouwenslngel 53 Utr Telef I.'i012 In - en verkoop van KOKl NEN jonge honden paar » en penny's Zuid Linschol Zandweg 64 a Oudewater 030 - 29489 VAKANTIESTALLING voor V.W van 17-7 t.m 2-8 Liefst auto-box Br Oud Wulvenlaan I9-II Het NYI.ONHUIS voor oïl hemdenreparatie Nieuw bocj ' 2.50 Amstera straatweg telef 20617 Stationsrestauratie Utrecht vraagt GROENTENSCHOON MAAKSTERS en voor diverse werkzaamheden Persoonlijke aanmelding Alleenstaande jongeman vraagt per 1 juli net KOSTHUIS om geving Amsterd straatweg geen beroeps Br no 1-2472 bur UN Diverse WOONHUIZEN gevr Tevens enkele oedrijlspanden Leeg en voor geidbelesging Aanhleamgen aan U Rijksen Jr makelaar-t£ixateur Rem brandtkade 46 Utrecht Telef 14621 AI brandt het maagzuur nog fel een RISP-TABLETJE bli het wel Gevr nette TOILETDAMES Boven de 40 J waarvan een voor de avonddienst Br no 1-2421 bur UN 2 rustige meisjesstudenten zoe ken 2 ZIT-SLAAPKAMERS Br no 1-2482 bur UN SCHULDENREGELINGEN VI oprecht naar herstel streven ' zakendrijvenden en partjcul ren ter voorkoming van fatll sement gerechtelijke vervil ging loon)beslag verkopli f huls uitzetting enz Landelj Adviesbureau v d Middc stand Agamemnonstraat no Amsterdam Telef 792024 GELDBELEGGING Beneden huis met aparte bovenwoning aan drukke verkeersweg Huur opbrengst ƒ 1185,60 per jaar Koopsom ƒ 15.000 Inlichtingen Joh F W V Bronswijk Nieu we Gracht 34 tel 26236 Gevr een MEISJE Leeftijd plm 19 J in bezit van rijbe % vijs B E Geboden wordt een gezellige afwisselende werk kring Bloemslerkunst Eechout te eigenaar R J van de Kam Anth Mattheuslaan 8 telef 17260 ' PERSONEEL AANGEB WERKSTER biedt zich aan voor het schoonhouden van enkele trappenhuizen in de avonduren Br no 1-2462 bur UN WOONHUIS aan Houtstraato.m kamer en suite 3 slaapkamers keuken w.c douchecel en open plaats Direct leeg te aanvaar den Keiu'ig onderhouden Koop som ƒ 19.000 k.k Inlichtingen Joh F W V Bronswijk Nieuwe Gracht 34 tel 26236 Zwakte na ziekte SchieHe BLOEDWIJN helpt bijzondé snel Bevat aktief - Lecithin vitaminen en mineralen weri biovitaal BIJ apothekers i drogisten Stationsrestauratie Utrecht vraagt CHEF de PARTIE Per soonlijke aanmelding B.z.a HUISHOUDSTER 35 Jr 1 dochter 10 Jaar 1 werkzaam 16 jaar geen loon zoon tegen vergoeding Br no 1-2465 bur UN Wij vragen flinke Jonge WERK STER voor schoonhouden van kantoor en woonruimte 5 dagen per week Aanmelden dinsdag middag 23 Juni a.s tussen 3-5 uur Burg Reigerstraat 69 Utr Telef 24162 BENEDEN - en bovenhuis omg.Amsterdamsestraatweg Boven huis direct leeg te aanvaarden.Huuropbrengst benedenhuis ƒ 700 per jaar Koopsom ƒ 25.000 Van Deljl en Co Leldseweg 30 bis tel 32430 Vlotte man 55 Jaar zoekt werkkring als PORTIER be waking conciergedienst of Iets dergelijks Br no 1-2471 bur UN Zes PASFOTO'S r 1.25 gescHlt voor alle doeleinden alleen Fotobureau ' t Sticht Steenwt " 15 utrecht KLEINBEHUISDEN laat UI spiraal vermaken tot opklai bed of divanbed Uw houti ledikant tot ombouw Las-li richting Lauwerecht v Berg r.auwerecht 3 telef 15 " GB Galeries Modemes vraagt voor spoedige indiensttreding VERKOOPSTERS en leeri ver koopsters voor diverse afdelin een Soil schriftelijk of monde ling van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 en 14 tot 16 uur bij het personeelsbureau Oude Gracht 85 4e etage te Utrecht Jongeman 18 jaar enige erva ring zoekt werk als BOEREN KNECHT op gem bedrijf om geving Utrecht Br no 1-2562 bur UN Zeist-zelfbewonlng Centrum royaal degelijk gebouwd HE RENHUIS met garage schuur en voorzien van cv olie Zon nige tuin Bev 6 prachtige ka mers compl badkamer met vast bad mooie keuken zol der enz enz Prima onderhou den Vr prijs ƒ 120.000 Utrecht seweg helft van dubbele villa met garage en voorzien van cv olie 1300 m2 grond Bev bene den 3 kamers keuken bijkeu ken kelder Boven 7 kamers compl badkamer 3 balkons Veel parket Prima onderhou den Vrije vestiging Vraagprijs f 165.000 Exclusief vrijstaand landhuis met 6000 m2 grond dubb garage cv olie bev beneden 4 prachtige kamers keuken bijkeuken provisie - droog - en stookkelder Boven 3 mooie kamers badkamer met vast bad en dubb v.w garde robekamer extra douche toi let Veel natuursteen kastrulm te sanitair Vr.-prijs ƒ 365.000 Inlichtingen makelaarskant W Buitelaar Dalweg 3a Zeist Tel 03404 - 12254 b.g.g L J Muil wl1k telef 03404 - 13427 fJiet op zondag STOELEN STOFFEREN La nu uw meubelen opnieuw stc feren Wij leveren vakwerk 1 gen billijke tarieven Even ce telefoontje en wij komen vn blijvend even kijken G Alfle telef 11304 - 29216 PERSONEEL GEVR ELEKTR LASSER Aanmel den dagelijks van 8-17.30 uur bij V d Lingen's Transportwerk tuigenfabriek „ L.T.F " Zand weg 28 Maarssen Telef 03408 - 1444 Voor direct zouden wij nog kunnen plaatsen enkele beslist nette MEISJES voor eenvoudig en schoon werk fabricatie van plastic schrijfmappen porte feuilles enz Met vakantieaf spraken wordt rekening gehou den S daagse werkweek Ver voer van en naar Utrecht met eigen auto's Aanm Mantz N.V Joh V Oldenbarneveltlaan 50 te Zeist Dagelijks van 8-18 uur zaterdags 9 12 uur Telef 03404 - 17721 of na werktijd 030 - 61484 VERLOREN blauw gestreep ' badhanddoek met herenzwe broek omgeving Noorderbs Donderdagochtend j.l Gelie terug te bezorgen op adré woonboot Fide Deo Vechtdi;i Leerl en aankomende BANK WERKERS Aanm dagelijks van 8 17.30 u bij v d Lingen's Transportwerktuigenfabriek „ L.T.F " Zandweg 28 Maars sen Telef 03408 - 1444 PIJNLIJKE VOETEN Sehos nen vergroten met pas garar tie f 1.50 J V d Brul & Zr Kapelstraat 21 23 zijstraat Biï straat Wij hebben plaats voor een aantal beslist nette MEISJES voor inpakwerk Prettige werk omstandigheden en goede be loning Koppelman N.V boek bindbedrijf HoUantlaan 7 Ka naleneiland Utrecht Dameskapsalon Deun vraagt Ie en leerl kapsters Vast werk goed loon Met vakantie wordt rekening gehouden Aanm na 8 uur A'damsestr weg 309 tel 42237 VERLOREN windjack donker blauw merk Hazewind tusse Utrecht-Benschop A Brouwer 94 A Benschop Vanaf ƒ 1.50 per week Ad Ve \ meulen gedipl HORLOGES Westerkade 16 telef 25374 All bekende merkhorloges op tef mijnbetaling 1 jr schriftelljUi garantie Geen rente geen ko » ten Koekkoekklokken pendif les gouden ringen Vanaf / i per week Wij hebben plaats in ons ge specialiseerde bedrijf voor er varen VERKOOPSTERS Te vens een vrl bureaukracht voor eenvoudige kantoorwerk zaamheden Reiskosten worden vergoed Gez Hermans Schoe nenmagazijn Lange Jansstraat 8 10 Utrecht Telef 030 - 12752 - Voor direct gevr een HULP om en in het buffet vrl f 70 per week Telef 15291 - 16394 Wie heeft er tijd om THUIS WERK te verrichten Inl De Tipgever Postbus 21 H.I Am baeht Te koop gevraagd HUIS voor zelfbewoning Prijsklasse ƒ 25 è ƒ 30.000 minstens 3 slaapkamers Zeist of naaste omgeving Tel 03404 17721 Robbers N.V vraagt nette SCHOONMAAKSTERS werk tijden 6 uur ' s morgens tot half negen en ' s avonds van 5-8 Aanm Wijde BegIJnestr 8 Tel 11553 Nette WERKSTERS gevr door Schoonmaakbedrijf „ Het An ker " voor ochtend - en avond werk op kantoren Aanmelden hedenavond 8 tot 9 uur Corn Roobolstraat 126 en ' s morgens tussen 10 en 11 uur Jaarbeurs Vredenburg Hoofdgebouw Sigarenzaak te Zeist hoek Ja gerslaan te koop aangeboden klein gerieflijk HUIS ƒ 3500 goodwill woningruil veiplicht liefst Utrecht Graag br no 1-2581 Bur UN HUWELIJKEN ENZ Jonge vrouw 23 Jaar nimme gehuwd geweest met kind ' 2 jaar zoekt serieuze KENNIS MAKING met jongeman geer gescheiden van 25 tot 30 jaar Alleen serieuze br worden be antwoord Br liefst met foto op erewoord retour no 1 25"-bur UN MODINETTES en leerl gevr voor de vervaardiging van foun dations Prettige werkkring 5 dagen per week Aanm dagel van 8.30 17.30 uur bij Confectie Atelier Coron " Utrechtseweg 194 De Bilt t.o Politiebureau Te koop in Tuindorp aan grote plantsoenen en rondweg ' n BE NEDEN en bovenhuis waar van ' t bovenhuis met 7 kamers keuken groot dakterras direct leeg te aanvaarden Is Uniek uitzicht aan twee zijden Het be nedenhuis met garage is ver huurd voor ƒ 1500 p.j Koopsom ƒ 67500 Indien gewenst hoge hy potheek beschikbaar Br 1-2422 Bur UN Gevr een nette WINKELJUF FROUW 5-daagse werkweek Vakantie kan geregeld worden Ton Koot zelfbediening Olean derstraat 2 bis Telet 40691 Posities Dame 55 jaar ruime algeir ontwikkeling veelzijdige inte resse optimiste zoekt KEN NISMAKING met heer voor vakantie wandelen fietseir Basis fifty fifty Br no 1-24ÏÏ bur UN Ie KAPPER(STER prima kun nende werken en een schoon heidsspecialiste met diploma A Jos van der Laan Bem Weerd O.Z 11 Utrecht Telef 18032 WONINGRUIL SC Woonwlnkelhuis te ZEIST kleine gerieflijke woning te gen woonhuis in Utrecht of omgeving Graag br no 1-2580 bur UN Aardenburah 2 holm AcHllles 19 V Adrastus 17 v Agamemnon 2 Aigion p 19 V Alcetas p 19 I Alcor 19 op Alcor W P 20 Algol 91 V A Alliens p 19 F Alida p 19 Go Alkes 19 V Alletta p 19 Almdyk 10 op Almkerk 17 t Alnitak 20 V Aludra 20 te Alwaki 19 op Amstcidyk 19 n Crislobal Amstelland 19 Amstelmolen 7 Amstelsluis IS Amstelveen 19 Amstelveld 19 Angolakust 19 town Anna Broere ï Anne Christina Areas 19 u f Ardlto 20 V Argos 19 op Argua 18 v Hi Aristotelea 19 Arkeldyk p 2 Arneb 19 v I Arnhem p 19 Arnoudspolder Arran p 20 Artemis 19 o Ask p 10 Kii Asmidiske 19 Aspera 18 v Atlantic 21 t < Atlantic Pearl Atlantide 20 Atlantis p 20 Atlas p 19 I Attis p 19 T Auriga G p 1 Averdyk 19 V Axel 19 V A ' Baarn 19 op Baltic p 20 Banggai 20 V Bawean p 19 Bangalen 19 1 Heel HUIS te koop gevraagd tot ƒ 25.000 Verkoper wordt bene denhuis met suite keuken en twee slaapkamers in Zuilen te huur aangeboden Huur ƒ 13 p week Br no 1-2423 Bur UN Goede BIJVERDIENSTE aan geboden door het wederverko pen en bezorgen van weekbla den en boeken In bestaande klantenwijk te Utrecht en Breukelen Br aan bijkantoor Eva-Televizier Trans 17 te Utr Telef 030 - 23148 Nette jortgeman uit Perzlë * Jaar is 8 maanden in Holland zoekt KENNISMAKING met ï vlot lief meisje 18-22 jaar spreekt een weirüg Hollands Br met foto op erewoord re tour no 1-2486 bur UN Aangeb 3-KAMERFLAT met douche en balkon In Utrecht Noord Zuilen Huur f 11.80 p week Wil ruilen omgeving Ka naleneiland of Hoograven voor woning of flat Is genegen meer huur te betalen Br no 1-2428 bur UN Particulier vraagt van particu lier een of meer HUIZEN te koop voor belegging Br met opgave van ligging en prijs on der no 1-2550 bur UN Rijksambtenaar R.K 52 jaar beschaafd milieu zoekt KEN NISMAKING leeftijd liefst 3S 45 jaar Br no 1-2468 bur UN Voor onze ateliers vragen wli voor direct of later KNIP STEBS NAAISTERS handaf werksters strijksters en leer lingen Wtl maken het betere genre dameslaponnen Deze werkkring Is Interessant om dat het geen topendebandwerk is Bovendien Is het zelfstan dig en prettig werken ook om dat u ervaring In het maken van kleding kunt opdoen Gele genheid tot solliciteren dage lijks tussen 8-5 uur of na telef afspraak Reiskosten worden vergoed Jolo Couture N V Nieuwe Gracht 64 Utrecht Tel 11981 TE KOOP GEVRAAGD LESSEN VAKANTIEVERBLIJVEN Wa kopen gezonde RASHON DEN ook gehele nesten Hon denpension Rhijnauwen Provin cialeweg 93 Bunnlk tel 3405 1982 Jongeman 17 jaar door div omstandigheden niet in staat gewees op school te leren zoekt oudere LERAAR die hem vanaf 3de klas wil bijbrengen tegen nader overeen te komen condities Graag br no 1-2556 bur UN Te huur 6-pers BUNGALOW vanaf heden tot 18 juli per week / 85 alles inbegrepen Te Hierden Veluwe Bankaplejn 27 Utrecht OUD PAPIER 6 et per kg In Utrecht of omgeving ook lom pen Telef 030 - 11037 b.g.g 44948 Te huur nieuw ZOMERHUISJE 4 pers staande op kampeer terrein „ De Blitse Duinen " van 4 7 tot en met 18-7 / 6 ' per week Br no 1-2445 bur UN DANSLES - Privé en kleine clubjes - dagelijks na afspraak met Dansinstituut ' H de Et)k Nieuwe Gracht 49 telef I6301 Ouderwetse SPIEGEL in ver gulde lijst tegen goede prijs te koop gevr Br no 1-2575 bur UN Cartonnagebedrtjt D MIedems vraagt nette MEISJES die op NV Kanaalweg 86 Utrecht geleld willen worden voor car tonette Aanm dagelijks aan bovengenoemd adres Voor uw rijbewijs naar erken de AUTORIJSCHOOL ËWl per les ƒ 6 In nieuwe Opeis Halen en brengen gratis Telef 41534 E Bus Laan van Chartroise 74 Utrecht Aang te huur ALPENKEEU ZER met voortent geheel com pleet 4 personen ' s Avonds na 6 uur niet op zondag J van Dijk Dolderseweg 115 telef 03402 - 2406 Gevr tegen hoge prijs antieke of ouderwetse mahonie STOE LEN canapé armstoel tafel laden of glazen kast secretaire enz Br no 1-2576 bur UN WIJ hebhen plaats voor handige JONGEMANNEN voor tahrieks werk Zt die gevoel hebben voor machines genieten de voorkeur Warendorf-Papler Oude GracJit 334 Te koop gevr 2e hands TREK HAAK voor Opel Rekord Tèl 36300 DANSLES Leer nu dansen Privélessen en kleine clubjes dagelijks Maak afspraak met Dansschool Wildschut Krom me Nieuwe Gracht 48 tel 20128 Te huur ZOMERHUISJE te Bilthoven Br no 1-2464 bur UN TE HUUR AANGEBODEN Den Haag rand SCHEVENIN GEN behoorlijke kamers met V.W balkon / 25 p.p p week periode voor 18-7 na 22-8 Ge zellige winkelstraat prima ver binding met strand enz Telef 070 AUTORIJSCHOOL O M Beke Per les f » ot W lessen t SS Erkend Instructeur K.N.A.C en V.A.M.O.B Vteutenseweg SOS Confectle-ateller S Rozendaal N.V Jutfaseweg 157 Utrecht vraagt voor direct MODINET TES Aanm dagelijks van 9-1 ' uur aan bovenstaand adre » Grote gestoffeerde ZITKAMER met stookgelegenheid en kleine slaapkamers met gebruik bad voor heer b.b.h.h Br nó 1-2474 bur UN KNAC BIJSCHOOL Rekord Nieuwste Opeis Rekord en Ka dett Vespa scooter Theorie met projectiefilms VAMOR er kend Kwartelstraat 48 b telef 15729 Gévr een eerlijk MEIÖJE of JONGEN plm 15 è 18 Jaar In groenten - en frultzaak zo spoe dig mogelijk Br no 1-2521 bur UN Gaat u met vakantie Wij ver zorgen uw HOND Vele tevre denheidsbetuiglngen Zuid Lin schoter Zandweg 64 a Oudewa ter Telef 030 29489 Te huur voor beschaafd gezin 4 pers gemeub moderne PLAT met garage 20-7 tot »- 8 In Haar lem Br no 1-2582 bur UN „ JUNI " DE MAAND VOOR IETS NIEUWS I Leve de vakantie 11 Tfek er op uit met een PHILIPS PORTABLE Lange - en middengolf ontvangst en prima ontvangst van Radio veronica Voor f 149 cont.prijs NU IS HET KOELKASTEN TIJD MARIJNEN luxe toblëtop koelkast inhoud 135 liter met een vriesvak over de volle breedte Krasbestendig bovenblad ƒ 325 - contant of voor enkele guldens per week I BÜLllIlN UTRECHT Croeselaan 163 Telefoon 34687 REMlKSHOVVx964 ^ Aangeb gezonde prima PUPS uit goed tehuis met stamboom Welsh terriers geb 14-5-'64 „' t Varel " Graal Janlaan 20 Zeist VtKUmUPjn Modern BANKSTEL moet overtrokken worden met tafel Telef 60371 ¦ IA ^ Wanneer uw woningprobleemis opgelost behoeft uw WO NINGINRICHTING geen pro bleem meer te zijn Gaat umaar rechtstreeks naar DeSwart op de Oude Gracht Im mers bij ons gaat alles In prettig overleg ook de beta ling W F de Swart Oude Gracht 293 Utrecht Telef 14740 r -- Alléén — ^ dinsdag en | woensdag Bij ƒ 5 — BOODSCHAPPEN een grote fles fris zuiverAPPELSAP voor maar VERSE VARKENSLEYER 500 gram PRIMA GEHAKT half om half 500 gram MOOIE TOMATEN VERLANGEN NAAR RUST royale badhanddoeken I>e week-end boot is uw varende bungalow voor ongestoorde rust in de zon en op het vmter Vier ruime slaapplaatsen zonne terras toilet en buta gasstel Dit jaar nog genieten van zo'n heerlijk ruime week end boot f Kom dan naar het watersport en kampeercentrtim aan en op de Lek bij Vreeswijk ca J^OO me ter van de verkeers ijaeg Utrecht — Den Bosch ter hoogte van de grote brug bij Vin nen J ledere dag — ook zondag — doovki pend show vwn 9 tot 18 uur Boot zorgt gaarne voor een prettige betalings regeling Prachtige kwallterten in deuricie ruiten en strepen sommige met nfiininrwJe foutjes Normaal 3.95 slechts 2 dagen extfa voordelig per stuk 2.95 per 2 stuks 90 4 extra grote badlakens BANANEN Ie soorf Badlakens exita gioe4 85xt5 ^ Ideaat voor bad èn strand in modern * irisss streepdessinst Normaal 9.75 slechts 2 dagen iantastiscb voordells belangruk ' ks of bramfiets 6 Rozenstraat 15 Utrecht Tel 030 - 1 53 48 90 KLEINTJES fof 15 woorden ƒ 2.25 elk woord meer 15 een » Te koop Jaarsma HAARD voorbr systeem 75 3-deurs eiken linnenkast 30 losse ko lensilo 16 mud 25 markies 1.80 m breed 30 olievat met kraan en peilglas 20 2 dubbele inzetramen 160x95 35 partij hor ren 15 bidet met warm en koud water 25 kraanstel met douche 15 2 staaldraadmatras sen è 5 ribbenbuiskachel 1200 W 20 500 W 15 badkamerka chel 15 Woensdag en donder dag tussen 6 - en 8 uur Dr B ' Jacoblaan 52 graslinnen lakens en slopen KAMPEERDEKENS zuiver wol per stuk f 10 Gruttersdijk 23 telef 29304 TE KOOP AANGEBODEN MATRASSEN Reparaties bij vullen met de prima Java kapok Overtrekken linnen da masten Ook veren bedden ' s Morgens halen ' s avonds te rug Vanouds vertrouwd be kend adres W Uljee Gans straat 44 telef 23986 STAPELLEDIKANTEN 2 sl plaatsen f25 met fijne maas f 37.50 Geerts Gruttersdijk 23 telef 29304 De bekende goede Gerzon - kwaliteit lakens • optisch wit royaal van lengte met brede zoon » Slechts 2 dagen voor deze fantastisch lage prijzen 1 pers 150x240 2 pers 180x240 CAMP KORSETTEN Gedlpl corsettlères Corseterrle Lotus Amsterd straatweg 219 Utr Telef 41792 Wegens omstandigheden z.g.a.n Philips BANDRECORDER ƒ 185 Br no 1-2469 bur UN AANRECHTEN regelmatig In voorraad in lengten van 1,40 tot 2,00 meter tevens diverse ma ten met stalen bak Bons Tel 41088 Hardboard In diverse ma ten regelmatig in voorraad scherp concurrerende prijzen Bons & Zonen Zandpad 131a tel Partij RUBBER KABELS 3 - en 4-aderig w.o ook veel laskabel per kg ƒ 3 Geerts Grutters dijk 23 telef 29304 Te koop Koelstra KINDER WAGEN z.g.a.n Pleter Nieuw landstraat 79 bis § 9S ^ 95 CONCURRENTIE ONMOGE LIJK Divanbedden 22.50 on dersohuifbed 35.50 stap^bed 56.50 wentelbed 37.50 bedban ken 39.60 polyethermatras 14.50 kindermatras 6.50 kussens 3.50 dekens vanaf 2.50 Rechtstreeks matrassenfabriek Lange Lau werstraat 46 Te koop 2 CLUBS en 4 stoelen blank eiken Troelstralaan 8-III Sloop met hotelsluiting 1.85 Zündapp BROMFIETS 1963 Telescoop voorvork in zeer goede staat La Fontainestraat 4 1 Utrecht Na 19 uur Te koop BOXER IV2 jaar met stamboom Telef 33976 RIJWIELEN keuze uit 150 st zonder vooruitbetaling na een maand / 18 rest in 11 mnd Union Raleigh Batavus „ Su per " Damstraat 29-31 Kanaal straat 46 Geen vooruitbetaling SPORT FIETSEN f 3.09 per week of f 138 contant Transistors f 89 f 148 Broer Lijnmarkt 24 Een BUNGALOWTENT en een 1-pers tent z.g.a.n met kam peer-bagage aanhangwagentje z.g.a.n Te bevr telef 10033 MEUBELEN rechtstreeks van de fabriek Grote keuze in bankstellen eethoeken en bergmeubels U wordt gehaald en gebracht Telef 17087 Dubbelwandig uitneembaar pen en gat ZOMERHUISJE 6x3 m wegens omstandighe den f 500 Br no 1-2488 bur UN KISTEN diverse maten ver huisklsten kampeerklsten,plankjes paaltjes fietstassen,grondzellen v Breemen Water-borg Vredenburg 64 telefoon 14784 - Koop nu uw BEODEN en de kens Desgewenst op gemakke lijke betalingsvoorwaarden Fa Wttson Oude Gracht 309 telef 24036 Te koop zeldzame mooie jonge BOXERS 6 weken oud H van Dijk Pompoenstraat 1 Ondiep ƒ 50 WAARDEBON Bij aan koop van een Jawa bromfiets V a ƒ 475 Vraagt prospectus en waardebon bij Jawa Import p ^ b 66 Sassenhelm tel 0^532 - 8264 IEg^Silg2!S!6BB!BBBB»BnBaa sporing verzocht naar mensen die graag Toordelig en lekker willen eten Negerpopjes 30 cm / l Lise lotje 2.95 Pipo 1.95 grote baby pop met haar 60 cm 7.95 POP PENZIEKENHUIS Jacobijnen straat TENTEN veldbedden schulm plastlc matrassen stoelen van f 14.50 voor f 11.85 En alle mo gelijke kampeerartikelen Van Breemen-Waterborg Vreden burg 64 telef 14784 26695 AUTO'S MOTOREN Hechtstreeks stufteerderQ schit terende BANKSTELLEN eet hoeken slaap bankstellen berg meubels etc Desgewenst kre - diet service 37 jaar ervaring Van Basten's Stoffeerbedrtji Pleter Nieuwlandstraat 2S tel 14923 VAUXHALL VICTOR 1959 Voorstraat 5 bis Speciale aanbeiding KIJKERS 8x40 ƒ 67.50 8x50 f 77.50 Foto Hobma Westerkade 8 Aangeb VOLKSWAGEN 1963 29.000 km met roldak plald hoezen en diverse accessoires ƒ 4200 Handelstraat 36 Oog in Al TAPIJT theetafel bank sche merlamp salonkastje tafeltje Te bevr Deken Roesstraat 3 zijstraat Biltstraat NU EXTRA VOORDELIG LAMSBORST LAMSKABBONADEN LAMSLAPPEN LAMSBOUT 1.48 1.58 .1.98 .2.48 FIAT 600 in goede staat Bil lijke prijs Marshall-laan 185 Dames - en HERENSPORTRIJ WIEL ƒ 45 en ƒ 65 jongens - en meisjesflets ƒ 15 en ƒ 40 Mag neet sportbrommer f 135 Sin geldwarsstraat 31 bis Telefoon 23408 Het huis met de bultenkloB uw adres voor KLOKKEN hor loges slersteen ringen zegel en verlovingsringen cassettes tafelgerel F R Marsman ge diplom horlogemaker telef 31439 Damstraat 38 Utr WO le veren ook op gemakkelijke be talingsvoorwaarden Geen ren te geen kosten FORD ANGLIA 1956 moto risch en mechanisch in prima conditie / 750 Telef OPEL OLYMPIA REKORD eind 1957 van particulier Wil lem van Noortstraat 166 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Export voealeum f i eethoeken v.a / 139 ronde eet hoektafels f 42.50 moderne clubjes f 45 bankstellen v.a f 225 rotanstoelen / 9.9S 2 deurs linnenkasten f 115 berg meubels in alle prijzen en soor ten Alléén woensdag 500 gram gehakt « Cfi + zakje kruiden *¦«*> 500 gram doorr « 9St varkenslappen *•"•• 250 gram metworst AUéén dinsdag 500 gram « mq verse worst *.* o 250 gram leverworst 3 pakken margarine Te koop VAUXHALL FOUR jaar 1949 Dinsdagavond 7-9 uur Soerabajastraat 13 0.58 0.84 Te koop van particulier een OPEL REKORD in prima St Kan event gefinancierd wor den Amsterd straatweg 180 Utrecht 0.68 KAMPEERDERS WIJ leveren complete kampeeruitrustingen o.a enkel en dubbeldaks ten ten bungalows luchtbedden slaapzakken butagastoestellen kampeerbedden enz Permanen te kampeertentenshow ook zaterdags Verhuur van tenten luchtbedden en gasapparaten N.V „ Het Dekkledenhuls " Veemartkpleln 1 2 Utrecht Telef 32641 - toestel 05 Ver huur van dekkleden KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Gewatteerde dekens f 13.50 wollen dekens ƒ 13.90 2 pers / 78.90 kampeerdekens f 5.50 zuiver wollen merkde kens 1 28.50 2-pers f 34.50 bedspreien f 13.50 divanbedden f 23.50 vlokmatrassen 1 24.50 blnnenverende matrassen / 42.50 ombouwen f 16.50 salontafels f 29.50 Aangeb AMI 23.000 km gelo pen / 3500 Telef 15091 Alléén donderdag 500 gram Ie kwaliteit KIP voor 1.89 BU elke kip 1 pot APPELMOES voor 0.39 OPEL OLYMPIA REKORD l.958-'59 open kap radio en ver dere accessoires Telef 27458 DAMES - en HERENSPORT FIETSEN vanaf ƒ 115 Ook voor financiering zonder voor uitbetaling Bromfiets en ry wielhandel Verbruggen Oude Gracht 325 en Homeruslaan 70 Oudwljk Telef 24471 en 26172 Van particulier te koop prima onderhouden CV 2 1960 Telef 23033 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Vitrageval / 0.75 terlenkaval f 1 terlenka vitrage ' 1.50 opneemvitrage ƒ 1.50 cretonne f 1.50 zware damas ten ƒ 2.50 coupons tapijt voor halve prijs Wij kunnen uw gordijnen ook op maat maken AUTOSLOPERIJ BURGERS Speciaal voor Opel en Taunus onderdelen van 1955 tot 1963 Glldstraat 157 Oude Kerkstraat 20 Utrecht Telef 20120 Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning KREDIET voor ledereen tot f 5.000 voor aanschaf meubilair woning textiel Vraagt gratis folder dan krijgt u algehele Inlich tingen Postbus 1371 Rotterdam tastto^tisvani Is Autosloperij v Kouwen Strtjk viertel 13 De Meem vraagt alle voorkomende SLOOP AUTO'S van na 1955 te koop Telet 03406 - 1567 KOMT DAT ZIEN Alleen Oude Gracht 10 Bouclé tapijt ge naald en gelegd ^ 8 kokoslo pers f 5 twisted f 4.95 tafel kleden f 5 gordijnrails f 1.10 stoelbekleding I 3.95 traplopers f 1.95 salonkarpetten f 19.50 China matten / 7.50 wentel bedden / 42.50 VOLKSWAGENBUSJES te huur 20 cent per km inclusief benzine speciale tarieven voor vervoer van personeel Plma Lington Loeff Berchmakerstr 11 en 26 telef GOEDESTRAAT 57 KANAALSTRAAT 203 TELEFOON 29088 TELEFOON 34791 '« BBBnaunBuniBnaBBBHnBHBBHni Door voordelige Inkoop te koop aangeb een lichtgewicht NAAIMACHINE f 195 zlg-zag naaimachines vanaf f 245 ook nog enige Uchtbeschadlgde naaimachines waaronder ook vrlje-armnaalmachlnes van be kende merken Betaling In overleg Vrijblijvende demon stratie Te bezichtigen blJ G A Wltjens Herenweg 33 bij de Amsterd straatweg Telef 23968 Utrecht Tevens repara - tie Inrichting 
NIEÜW Sfa tjTBECHTSCH NIEUWSBLAD MAANDAG 22 JUNI 1964 17 DOOR DE LUIDSPREKER MOORD OP MAJORCA de rusteloze reizxger door Guy Bara E aren bij ion geeft Niiman cleine en irom ook Jie dank GELOOS nsfraat n H127 N voor ƒ 55 structeurs in ' Rekord en vl brengen o ' aan 38 telel.'w m DE LUIPït telef 17605 vJ nsporten kaJ planovervoï l^^en bestelauS troloog-Ocouiti iver uw lot eol elk advies s » lalve woensda 2 6 uur Obrec echt Telef.j g IJ RAPID ^ pantalon ot iJ ' 2.95 jumpet ilts gebracht traat 117 en n vergaderins partijen Café ttaseweg 218 tji hÏkbaarT " euw en gebruli r dan 1957 waj desgewenst h Ijgt om de ati men kopen V 9 geld op re « ijnde auto's B ' s geen aU-tu rplieht Dlscrg ¦ kkeling binns Ook ' s avonj op zaterdag ti ^ SMchts Asa Oude Gracl 276 CIERING ï roREN scoe LINES BROS ar Ass.-kantoj Marlahoek j 13471 en 2329 igen P van KONIJ onden paarda uid Llnschoto Oudewater Tel FIS voor ova e Nieuw boon straatveeg 31 laagzuut nog a ABLETJE bluj ELINGEN VOOI rstel strevend en particulie ling van faillit teltjke vervol ag verkoplnj enz LandellH ' d Midden lonstraat no 7 ef 792024 te Sclüeffert elpt bijzondei ktief-Lecithlne, neralen werkl apotheker » ej ' 1.25 geachlW den alleen bt ieht Steenwei door Paul Tabori Mi.inheer Morgan is advokaat Hij heeft een prak iji ^ iti Tanger Ik geloof dat hij ook een kantoor in Gibraltar heeft — of een of ander agentschap " Calvo ging schrijlings op een stoel zitten „ Begrijpt u me alstublieft niet verkeerd kolonel of blijven we btj mijnheer Barrett Ik [ jeb uw hulp nodig Maar ik wil graag weten op wel jte condities ik die krijg " Dat heb ik u al verteld Ik ben voor vakantie op Majorca Nergens anders voor Ik ben geen spion U zei trouwens zelf dat er hier heel weinig viel te spio neren Wat dat aangaat in heel Spanje niet zoals u wel zult weten " „ Daar weet ik niets van " Barrett negeerde dit antwoord Het is pure nieuwsgierigheid dat kan ik u verze keren Of de macht der gewoonte Het oude oorlogs paard dat de trompet hoort of zo iets Het kan me echt niet schelen of u dit gelooft of niet maar hope lijk geeft het een antwoord op uw vraag " Die nieuwsgierigheid van u heeft toch niets te maken met juffrouw Ramsay " Ditmaal was Stephen werkelijk verrast en nogal kwaad „ Mijn waarde kapitein ik ben bang dat uw gedach ten te ingewikkeld en te snel voor me zijn " „ Neemt u me niet kwalijk " Het was werkelijk een vreemde man dacht Bar rett Glad als een aal en toch in zekere zin ontwa penend In orde " glimlachte hij Maar hebben we nu niet genoeg met woorden geschermd Ik heb u mijn hulp aangeboden — als u die nodig hebt Maar ik moet de feiten weten " Calvo knikte Hij scheen eindelijk tot een besluit te zijn gekomen Goed dan Toen ik hier vanmorgen vroeg aan kwam vond ik de politieman die het lijk bewaakte Er was niet veel dat ik kon doen ik kon zelfs zo vroeg geen ambulance uit Palma krijgen Ik liet de agent bij het lichaam achter en ging terug naar Puerto Andraitx Daar zaten twee mannen op me te wachten — de heren Morgan en Lerchenfeld lat is de naam van de andere man Mijnheer Mor gan is zoals ik u al vertelde advocaat met een uit gebreide internationale clientèle De heer Lerchen feld is hoofd van de rechtskundige afdeling van de Universal Holdings Incorporated " Barrett spitste zijn oren Universal Holdings " mompelde hij „ Is dat nipt " Vertelt u me eens " onderbrak Calvo hem wan neer las u voor het laatst een krant " Wanneer Ik geloof in het vliegtuig vier dagen geleden " 0 dat verklaart alles " zei Calvo zacht Natuur lijk ik geloof u " Dat is erg vriendelijk " Barretts woede kwam weer boven „ Waarom u trouwens zou moeten aan nemen dat ik loog over zo'n " Het stond op de voorpagina van iedere krant " legde Calvo verontschuldigend uit Barrett werd razend Wat dan toch " schreeuwde hij „ Kunt u niet eens voor één keer dui delijk zijn " Het volgende ogenblik had hij al spijt van zijn uitval want het gezicht Vcin de kapitein was gelijk een kameleon weer eens veranderd en zag eruit als dat van een schooljongen die betrapt wordt op het stf'len van jam De verdwijning van Ulysses Carpath De presi dent van de Universal Holdings Morgan en Lprohen ^ fcld houden vol dat het lijk dat op Pantaleu is ge \' onden het lichaam is van Carpath " 17 Wanneer hij een Amerikaanse film zag of een Amerikaans tijdsc.hrift las vielen Stephen Barrett steeds de typische opvattingen die men iri de Ver enigde Staten ten aanzien van geld heeft op Aan de ene kant vindt men dat men succes — waarmee dan vooral financieel succes wordt bedoeld — alleen kan verkrijgen door eigen inspanningen Duizenden ver dienen een goede boterham door anderen te leren of voor te geven te leren hoe zichzelf te verkopen te verbeteren " — kortom hoe meer te gaan ver dienen De knoeiers de mensen zonder eerzucht wor den afgekraakt Jonge mensen trekken naar het oos ten en het westen en komen goed terecht de bril jante jonge zakenman maakt promotie er is geen an dere maatstaf voor succes hoewel het een enkele keer aan kunstenaars of schrijvers wordt toegestaan het geld te hekelen Aan de andere kant kon Stephen zich niet herinne ren ooit een gelukkige miljonair in een Amerikaanse film of een Amerikaans boek te hebben ontmoet Na prijzenswaardig gevochten gezwoegd plannen ge maakt en geleefd te hebben voor geld en na er een heleboel van te hebben verzameld was men blijk baar meteen ongelukkig Deze verhalen waren na tuurlijk tot op zekere hoogte een afspiegeling van het werkelijke leven van de neurotische en vele malen getrouwde erfgenamen van de tabak - en olie koningen die zichzelf opsloten in Schotse of Moorse kastelen die ze steen voor steen van de Oude naar de Nieuwe Wereld lieten overbrengen Stephens nuch tere verstand zei hem echter dat er toch mensen moesten zijn die ondanks geld een massa geld erg gelukkig waren Hij kon zich niet voorstellen dat een mens niet in staat zou zijn te genieten van zijn rijkdom Toch was dat de les die films boeken en tijdschrift-verhaaltjes de Amerikanen schenen te wil len leren Stephen had maar weinig rijke mensen gekend Maar hij had één ding geleerd al maakte geld je niet gelukkig het maakte je in ieder ge val — boven een bepaald bedrag — achtenswaardig Pecunia non olet zoals de Romeinen zeiden Soms in een paar jaar soms duurde het een of twee gene raties Met de versnelling van het levenstempo was ook de periode waarin smerig geld " een nobel fortuin " werd aanzienlijk korter geworden Het kost te de Habsburgers een aantal eeuwen om van roof ridders koningen en keizers te worden De klein zoons van de Amerikaanse schurken schonken nu honderdduizenden voor liefdadigheid of verleenden diensten aan datzelfde publiek dat door hun grootva ders was geplunderd Stephen voelde zich er niet be ledigd of zelfs maar verontwaardigd over hij voelde even weinig sympathie voor de kleine dieven als voor de grote maar hij accepteei'de hun bestaan als een onvermijdelijk deel van de " beschaving " Wat hij haatte was de huichelarij het pompeuze ge doe — en de aanbidding van het geld alleen óm het geld Dit alles flitste door zijn hoofd terwijl hij naar kapitein Calvo keek Ulysses Carpath Er bevond zich een groot aantal kleine laatjes in Stephens her sens ingedeeld op data en namen feiten en ver trouwelijke inlichtingen Hij was - getraind dit on zichtbare systeem goed en gauw te gebruiken Maar hij hoefde het bijna niet te raadplegen toen hij voor zichzeU de belangrijkste feiten betreffende Ulysses ¦ Carpath naging Afkomst — twijfelachtig Waarschijnlijk half-Grieks en half Slavisch Geboren ergens in het niemandsland dat met de naam Macedonië wórdt aangeduid Mis schien ook wel in de Levant In zekere zin kon Carpaths carrière worden vergeleken liiet die van een andere beroemde figuur Sir Basil Zaharoff al leen specialiseerde Carpath zich niet in oorlogen Bezoekuren in ziekenhuizen te Utrecht Academisch Ziekenhuis Cathartjnesln gel 101 derde klas mei uitzondering psychiatrie zond dlnsd vrSd 13—14 maandag t.m vrijdag 18.30-19 uur za terdag 18—19 uur Psyoliiatriebezoek in overleg met de hoofdzuster Elassen bezoek 14.30—17.30 uur en 19.30—20.30 uur met uttz op enkele afd waar overleg met de hoofdzuster moet wor den gepleegd Op kinderafdelingen Is alleen bezoek van ouders toegestaan St Antonins Ziekenhuis Jan van Sco relstraat 2 derde klas tedere avond behalve zaterd 19—19.30 dlnsd don derdag zaterdag en zondag 14.15 uur tweede klas dagelijks 14.30-16 en 18.30 20 uur eerste Idas dagelijks van 11—12 14.30—16 en 18.30—20.30 kinder paviljoen dinsdag donderdag en zon dag 14—15 uur Dlakonesseninrlchting Bosboomstraat 1 derde klas dag 15—16 dinsd en vrijd ook 18.30—19 uur per patiënt maxi maal twee bezoekers tegelijk éénmaal wisselen toegestaan op de helft van het bezoekuur tweede klas werkd 14.30—16 en 19.45—20.45 zond 11-12 en 14.30—16 uur eerste klas werkd 11—12 en 14.30—16 uur Emmakliniek Koningslaan 81 2e klas b 15.30—16.30 19.45—20.45 2e klas c 15—16.30 19,45—20.45 uur 3e klas b 14.45 15.46 18—18.30 3e klas c dinsdag vrijdag en zondag 18.00—18,30 uur Koninklijk Nederlands Gasthuis voor Ooj lijders F C Dondersstraat 65 der de klas zon en feestd 11 30—12,30 en 15—16 uur dinsd en vrijd 11,30—12,30 iedere avond 18.30—19,30 uur s'avonds geen kinderen en geen bezoek op de kinderafdeling eerste klas 11—12 uur eerste en tweede klas 14—16 en 18.30 — 20uur Homeopatisch Ziekenhuis Weth Die montlaan 21 derde klas dinsdag don derdag zaterd en zond 14—15 uur kraamatdeling 14—14,30 uur iedere avond 18 30—19,30 uur eerste en twee de klas dagelijks 14—15,30 en 18.30 — 20 uur Kinderpaviljoen dinsd vrüd en zond 14,30—15 uur en donderd 18.30 — 19.00 uur voor vaders dag 13.30—15.30 uur Ziekenhuis St Joannes de ' Deo Maria plaats 28 derde klas maand t.m vrijd 14—14.30 en 19.00—19 30 uur za terd 14—14.30 zond 14—14.30 en 18.30 — 19.20 uur eerste én t^veede klas dag 14.15 en 18.30—19.30 uur Kinderafde ling zond dinsd donderd en zaterd 14—14.30 uur maand woonsd en vrijd 19—19.30 uur Wilhelmina Eindeiziekenhnis Nieuwe Gracht 137 zond dinsd en vrijd 13.30 — 14.30 alleen voor vaders maand en donderd 18,30—19 uur Centraal militair Hospitaal Oog in Al en Springweg ingang 3eerte Bolwerk 1 Zaal Dinsd donderd zatp'-dag zondag 13 30—14,30 dinsdag oonoer dag en zondag 19—20 uur Klassen dagelijks 13.30—14,30 en 19—21 uur Willem Arntsz Huis Agnletenstraat 2 dinsdag vrijdag en zondag 10.30—11 30 uur e"i 13,30-15,30 uur en caterdagmid dag lö.30 — 15.30 uur M •¦.¦ ï>-l3i;ia^rjt:i»*!«t-ïi - ¦ HEDENAVOND HILVERSUM I — VARA 18.00 Nws 18.15 licht iMstrm trio 18.35 Licht ensemble en zangsol 19.00 Lichte gr 19.25 Nabeschouwing Tour de France 19.30 Parlementair overz 19.45 Regeringsuitz De Ra diozilvervloot gepresenteerd door Nelleke Knegtmans en Herman Stok 20.00 Nws 20.05 Lichte ork en zang stereofonische uita 20.30 Ik zou wel ' es kleine wensen van bescheiden mensen 21.00 Ned kamerork en sol klas en mod muz 22.30 Nws 22.40 Balans act progr 22.55 Weerkl muz.revue 23.30 Lichte gr 23.55—24.00 Nws HILVERSUM n — NCRV 18.00 Marinierskapel der Kon Marine 18.20 Uitz van het Geref Pol Ver bond Nat Perspektief Tot u spr de hr W G Beeftink voorz van het Ger Pol Verb 18.30 Amus muz 18.50 Openb kunstbez 19.00 Nws en weerpr 19.10 Schotse volks liederen 19.30 Radiokr 19.50 Ra diophilharm ork en sol klas en mod muz 20.40 Tot ziens in Jeru zalem bijbelquiz 21.15 Muz hoog tepunten uit de Steravondprogr van het af gel seizoen 21.50 Zigeuner ork 22.05 Wereldpanorama com mentaar van onze reizende diploma tieke commentator 22.15 Lichte gr 22.30 Nws en herh SOS-ber 22.40 Avondoverd 22.55 Boekbespr 23.05 Lichte gram 23.55—24.00 Nws DRAADOMROEP Over vierde lijn van 18—20 uur La Reniement de Saint Pierre van Mare Antoine Charpentier Requiem op 89 van Antonin Dvorak ENGELAND BBC LIGHT PROGR 18.33 Sportoverz 18.45 Hoorpsel 19.00 Nws en joum 19.25 Sport 19.31 Hoorsp 20.00 Feuilleton 20.30 Nws en act 20.40 Amus.progr 21.20 Licht muz progr 22.00 Gevar.muz 23.55—24.00 Nws BRUSSEL 18.00 Nws 18.03 Voor de sold 18.28 Paardesportber 18.30 Protes tantse uitz 18.45 Uitsl Tour de France 19.00 Nws radio-kron en correspondentie uit Ned 19.40 Rok muz 20.00 Missie-klankb 20.15 Amus muz 21.35 Nocturne 22.00 Nws 22.15 Volksdansen en - zan gen 22.35 De zeven kunsten 22.50 Amus muz 23.00 Nws 23.05 Jazz muz 23.30 Klankb 23.55 Nws 24.00—0.45 Voor de zeelieden DINSDAG 23 JUNI 12.20 Reger - 12.30 Meded 12.33 Lichte 13.15 Meded HILVERSUM I — AVRO 7.00 Nws 7.10 Ochtendgym 7.20 Lichte gram VPRO 7.50 Dagopening AVRO 8.00 Nws 8.15 Lichte gr 9.00 Ochtendgym 9.10 De groente ma 9.15 Klas gr 9.35 Waterst 9.40 Morgenwijding 9.55 Boekbespr 10.00 Arb.vitaminen 10.50 Voor de kleuters 11.00 Nws 11.02 Radio Volks-Universiteit Balans van een balletseizoen door M Sickens de Wal 11.32 Voor de zieken 12.00 Licht instr kwartet uitz voor de landb t.b.v land en tuinb ork.muz 13.00 Nws event act of gr 13.25 Beursber 13.30 Dansork en zangsol 14.00 V d vr 14.40 Schoolradio 15.00 So praan en piano mod liederen Ste reofonische uitz 15.20 Het kan niet altijd kaviaar zijn hoorsp 6 16.00 Nws 16.02 Pianorecital mod mu ziek stereofonische uitz 16.30 V d jeugd 17.30 Lichte gr voor tie ner HILVERSUM n — KRO 7.00 Nws 7.10 Morgengebed 7.15 Lichte gr 7.55 Overweging 8.00 Nws 8.15 Lichte gr 8.50 Voor de huisvr 9.40 Schoolradio 10.00 V d kleuters 10.15 Lichtbaken lez 10.25 Klass pianomuz 11.00 V d vr 11.30 Lich te gr 11.50 Volaan vooruit lez 12.00 Angelus 12.04 Lichte gr 12.30 Meded t.b.v land - en tuinb 12.33 Voor de boeren 12.45 Platen nws 12.55 Kath nws 13.00 Nws 13.15 Gr 13.25 Metropole ork en zangsol 14.00 Voor de plattelands vrouwen 14.10 Kamerkoor mod en klass liederen '' 4.30 Herh perette progr van zondag jl 15.30 Als de dag van gisteren klankbeeld 16.00 Voor de zieken 16.30 U hebt voor rang godsdienstig progr Om plm 16.30 kan dit progr onderbroken worden voor report Tour de Fr 17.00 Voor de jeugd 17.50 Reger uitz Kaleidoscoop van de gezond heid op Curagao door G T Hane veld ENGELAND BBC LIGHT PROGR 12.00 Popul gr 12.31 Gr voor de arbeiders 13.00 Gevar progr 13.30 Nws 13.35 Uitsl cricket 13.45 V d kinderen 14.00 V d vrouw 15.00 Amus.muz 15.31 Muz nij het werk 16.15 The Dales dagb 16.31 Uitsl races 16.35 Gram voor de jeugd 17.00 Gevar muz progr BRUSSEL 12.03 De Ronde van de derde man HOE-WAT Positieven Het woord positieven komt alleen voor in de zegswijze hij is goed bij zijn positieven waaronder men ver staat hij is goed bij zijn hoofd hij weet heel goed wat hij doet maar ook hij is niet bewusteloos niet bui ten westen bijvoorbeeld tengevolge van drankmisbruik In de 18de eeuw inzonderheid bij Wolff en Deken vindt men de vorm positieve als zelfstandig naamwoord in de betekenis gezonde normale toestand der zinnen Er is wel gedacht aan het Franse woord posi tif dat schijnt voor te komen in de betekenis bewijsmiddel bij een pro ces maar dat is wegens de betekenis niet aannemelijk Eerder zal men moeten denken aan toestand van de geest waarin deze zich van de wer kelijkheid bewust is Maar ook dat is een onbewezen stelling Men weet het dus eigenlijk niet Toer De eigenlijke betekenis van toer een woord dat familie is van het Latijnse tornus draaischijf is de keer dat iets rondgedraaid wordt de omwenteling Over z'n toeren heen zijn eigenlijk gezegd van een motor die te hard heeft moeten draaien wil zeggen overspannen zijn Het woord komt in vele betekenissen voor Men denke aan een toer bij het breien een bergtour een „ ommetje " een daad die behendig heid vereist een karwei een beurt Vroeger werd het woord ook gebe zigd voor vals voorhaar met krullen In Gerrit Witse een der verhalen uit de Camera Obscura wordt ver teld dat mevrouw Vernooy „ een hele blonde toer onder haar muts droeg " In de samenstelling toerbeurt bete kenen de beide delen hetzelfde het eerste deel is Frans het tweede de vertaling ervan 12.08 Gevar muz 12.15 Amus.muz Om 12.15 Weerber 12.50 Beurs ber en progr - overz 13.00 Nws Om 13.15 14.05 en 15.05 Reportage Tour de France 13.20 Lichte muz 14.00 Nws 14.03 Fragm uit Der Bettelstudent operette 15.00 Nws 15.03 Lichte muz Tussen 15.45 en 17.00 Report Tour de France 16.00 Nws 16.03 Beursber 16.09 Duitse les 16.24 Lichte muz 17.00 Nws en ber 17.15 Amus muz 17.45 Koormuz ¦ i 11 BN laat uu a tot opklap i UvB houtei bouw Las-lD ' recht V i t 3 telef 15311 PEREN Laai opnieuw stot vakwerk te ven Even een j komen vrij sen G Alflen 16 jw gestreepte herenzwetO ' Noorderbad j.l Gelievt op adres eo VechtdijH SVSKE EN WÏSKE De nerveuze Islerviërs ^ aesz laathmilaiten ' Me weet PANDA en de PETTENJACHT TEN schoe - st pas garan - Brul & Zn zijstraat Bilt - Ijaek donker wind tussen A Brouwer eek Ad Ver HORLOGEE ef 25374 AUe oges op ter-schriftelijke te geen kos sken pendu Vanaf ƒ aar nimmer met kindje ize KENNIS - eman geen tot 30 jaar worden be - met foto no 1-2572 182 „ Waarom zou ik een apparaat hebben ge maakt dat militaire petten wegpakt " vroeg pro fessor Kalker zicli af Daar moet toch een reden voor zijn " Dat zou ik ook denken '* beaamde Panda Of hebt u het voor de grap gemaakt " „ Natuurlijk niet " ontkende de geleerde veront waardigd „ Ik heb er een klemmende reden voor gehad en het is wel jammer dat jij als mijn assistent niet beter hebt onthouden wat die reden was " Voor Panda hierop kon antwoorden klonken er dreunende voetstappen de deur werd opengewor pen en een militair stampte opgewonden naar bin nen Het was een heel hoge militair een generaal zelfs En hij keek erg boos „ En professor " riep hij hebt u de pet nu ein delijk gevonden " „ Eh ja ik heb hier wel enkele petten " ant - woordde professor Kalker vaag een hele hoop Kijkt u maar " Ja Ja dat zie ik " zei de legerleider ongedul dig „ Maar het gaat mij om DE pet U weet wel de pet waar alles om draait " „ De pet waar aJles om draait " herhaalde de geleerde vragend De generaal hief In wanhoop zijn handen ten hemel „ O " kreimde hij „ Die vergeetachtigheid " lime algem zijdige inte - oekt KEN - heer voor fietsen no 1-2427 it Perzlë 24 in Holland ING met ' n 18 22 jaar Hollands, ewoord re UN 52 jaar oekt KEN - Uefst 38 - bur UN [ JNGALOW I juli per grepen Te Bankaplein ERHUISJB kampeer-Duinen " 18 7 /« O 2445 bur ENKREU - heel com - Avonds na J van telef LTISJE te - 2464 bur lEVENIN-mers met p week 22 8 Ge irima ver nz Telef Wt ver ™ tevre Zuld Lin Oudewa - Posities Nederlandse schepen Aardenburgh 20 v R'dam n Stock - holm Achilles 19 V Curasao n Grenada Adrastus 17 v Beiawan te Djakarta Agamemnon 20 nm te Cartagena Aigion p 19 Vlissingen n Londen Alcetas p 19 Ouessant n Antwerpen Akor 19 op 115 m N Dakar Aicor W p 20 Kiel n Kopenhagen Algol 91 V Antw n Marseille AUiena p 19 Pinisterre n Las Paimas Alida p 19 Gothenbura n Karlstad Alke » 19 V Livorno te Genua Alletta p 19 Sandettie n Hamburg Alitidyk 10 op 410 m OZO Socotra Almkerk 17 te Port Pirie Alnitak 20 v Bahia te Las Paimas Aiudra 20 te Buenos Aires Alwaki 19 op 120 m WNW Kreta Amsteldyk 19 200 m NW Pinisterre n Cristobal Amstelland 19 dw St Pauls Rocks Amstelmolen 20 te Calcutta Amstelsluis 19 165 m W Colombo Amstelveen 19 v A'dam n La Pallice Amslelveld 19 550 m W Colombo Angolakust 19 V Monrovia n Free - town Anna Broers 20 te Dordrecht Anne Christina 19 360 m Z Bermuda Areas 19 « Rotterdam n Cadiz Ardito 20 V Londen te Antwerpen Argos 19 op 100 m W Haifa Argua 18 v Harlingen te Hango Artstoteles 19 v Bremen n A'dam Arkeldyk p 20 Ouessant n Antw Arneb 19 v Hamburg n Rotterdam Arnhem p 19 Kreta n Tel Aviv Arnoudspolder 19 te Antwerpen Arran p 20 Borkum n Lubeck Artemis 19 op 720 m ZW Azoren Ask p 10 Kiel n Sodertelje Afmidiske 19 te Wabana Aspera 18 v Nordmaling te Ssaham Atlantic 21 te Amsterdam Atlantic Pearl 20 te New VorK Atlantide 20 te Leixoes Atlantis p 20 Kiel n Odehse Atlas p 19 Dungeness n Barcelona Atlis p 19 Trinidad n Tampa Auriga G p 19 Kiel n Aalborg Averdyk 19 v R'dam te Bremen Axel 19 V A'dam te Umuiden Baarn 19 op 185 m ONO Azoren Baltic p 20 Brunsbuttel n R'dam Banggat 20 v Beyrouth te Lattakia Bawean p 19 Gibraltar n Montreal BcnaMen 19 v Longview n Los An - geles Berkelborg 20 te Oeifzül Berkhout 19 120 m N Kaap Major Bern 20 v Umuiden te Londen Bernard John p 19 Gibraltar Bernina 19 v Ipswich n Treport Gernisse 19 op 70 m W Tromso Beta p 20 Hoek van Holland n Brest Betty Anne S p 20 Dover n Londen Biak p 19 Lister n Sarpsborg Bierum 18 v Oporto n 7 Bloemgracht 19 v Helsinki n A'dam Borelly 20 v Halmstad te Delfzi ] Brandaris p 20 Landsend n Cork Breda 19 op 600 m ZW Azoren Catamares 18 v Golf ito n Los An geles Candïde 19 240 m NW Cristobal n Pto Cabezaa Capella p 19 Oland n Portsmouth Carebeka p 20 Brunsbuttel n Londen Carebeka 2 ^ 9 tö Gdansk Caribia p 20 Umuiden n Maldon Carmen p 19 Texel n Mantyluoto Carrillo 21 te Seattle Casamance 19 80 m N r-ort Etienne Castor 20 v Livorno te Genua Celebes p 19 Kaap Sta Maria dl Leuca Ceres 20 v Pta Delgada te Havre Chiron 19 v Madeira n Trinidad Citadel 18 v Aarhuus te Gdansk Cito 20 V Londen te Rotterdam Colytto 19 op 250 m W Pasthet n Avonmouth Con Brio 19 v Duinkerken n BarrOw Congokust 19 540 m ZZO Takoradi Cornelia B-4 p 19 Trinidad n Ama zone Cumulus 18 V Veltsiluoto n Totnes Dahomeykust 19 v Hamburg n Antw Daniel 20 v Powey te Amsterdam David 19 nog op de Thames Delphina p 19 Tobata n Balboa Deo Gratias 19 te Hamburg Dievertje 20 v Londen te Antwerpen Diligentia p 19 Kaap Viltano Dinah 19 v Stockvik n Ointelborg 19 te Umuiden Diogenes 19 v Paita n Pimentel Oita Smits 2 p 19 Wight n Londen Dolores 19 v Leixoes n Dover Oomburgh p 19 Dungeness n Agadlr Draka 19 v Huil n Drente 19 op 180 m ZZO Barbados Dutch Engineer p 19 da Theems n Grangemouth Dutch Master p 19 Smalls Duurt 20 V R'dam te Antwerpen Eagle 19 v Rotterdam n Yarmouth Eddystone 18 v Bremen te Kings Lynn Eems 20 t « Maassluis _ Eemsborg p 19 Ameland n Zaandam Elshout 20 V R'dam te Antwerpen Energie 20 v R'dam n Gothenburg Eos 20 v Rotterdam n Lissabon Erasmus p 19 Cherbourg n Dieppe Eumaeus 17 v Djakarta n Palembang Eyo 5 20 V Finland te Rochester f ambo 19 V R'dam n Lissabon Fedala 20 v R'dam n Dublin Fem 19 V Zaandam te Delfzijl Finlandia p 19 Brunsbuttel n Londen Fiona p 19 Brunsb n Engeland Flevoland 20 v Harlingen n Goole Fram 20 te Gouda Francisca 19 v Oslo te Antwerpen Friesland SSM p 20 Brunsbuttel Gaasterland p 19 Flntsterrt Gaasterland SSM p 19 Ftamboro Hd Gabonkust 20 te Dakar Ganymedes 19 v Hamilton n Bar bados Garoet 20 v L Marques n Durban Gea M 20 te Hansweert Geertie Buisman p 19 Oland Geestdam 20 v Maassluis n Rochester Geestland 19 150 m WZW Ouessant Geeststar 19 330 m NO Guadeloupe Geeststroom 19 v Maassluis n Yar - mouth Gerry S 21 te Rotterdam Geziona Hehderika 19 te scarDoro Gitana 20 te Gdansk Goeree 19 op 150 m NO Azoren Goeree K 18 v Randers n Golina p 19 Kiel n Oxelosund Gorredyk 19 v New York n R'dam Gouweborg 18 v R'dam - te Delfzijl Graveland 19 te Amsterdam Grebbedyk 19 op 200 m O Boston Heba Nobel 19 v Zaandam n Boston Hector 19 v Lattakia te Beyrouth Heemskerk 19 v Hamburg n A'dam Helena 19 v Antwerpen te Seville Helios o 20 Kiel n Stettin Herman Buisman 19 ta Amsterdam Hermes 19 op 200 m ONO San Juan Hilversum 20 v Hamburg n A'dam Holendrocht 17 te Houston Hoogkerk 19 v Las Paimas naar Bilbao HooT^vliet 18 v Umuiden n Duinker - ken Hoop p 19 Bar V.S n Carthagena Hunter 19 v Grimsby te Antwerpen Hunze p 20 Bornholm n Helsinki Hunzeborg 19 te Skutskar Hydra p 19 Wight n Gent Ida Jacoba 19 v d Tyne n Hango Inca 19 80 m N Swan Isliind n Galveston Insp Mellema p 20 Ipswich Purpose 20 te Rotterdam litersum 19 op 920 m W Ouessant Izalco 19 op 170 m ZW Guayaquil Jacaranda 19 v R'dam n Harwich Jan p 20 Noordhinder n Deauville Japara 20 v Marseille te Genua Jato p 20 Tuskar n Glasgow Jetty 20 V Zaandam te Delfzijl Johanna 18 v Harlingen n Doetin - chem Joost p 19 Kiel n Sundsvall Jupiter p 19 La Rochelle n Belfast Juualta p 19 Bougaroni n Piraeus Kamperdyk 20 v R'dam te Antwerpen Karakorum 20 ten anker bij Chaina Karimun 19 320 m WNW Azoren Keerkring 19 v Rangoon n Singapore Keizersgracht p 19 Kiel n Abo Kemphaan 19 op 60 m NW Malta Keikedyk 19 op 145 m W Landsend Kieldrecht 19 v Madras n Vizaga - patam Kilo 19 V R'dam n Liverpool Kinderdyk 19 v New Orleans n Havre Kloosterdyk p 20 Landsend n Antw Kon Juliana p 19 Brunsbuttel Kreeft 19 v Rotterdam n Narvik Kwiek p 20 Utsira n Duisburg Laarderkerk 19 v Port Said n Antw Laga 19 v Leningrad te Stralsund Langkoeas 19 op 60 m N Borneo Laura Christina 20 op 200 m ZW Havana Lauwers 20 V Danzig te Londen Lea p 20 Vlissingen n Londen Leendert Broere 20 te Antwerpen Lekhaven 19 v Dantos n llheos Leto 19 op 230 m ONO Kaap Race Liberty 20 v A'dam te Antvwrpen Libra 18 te Orno Lingeborg p 19 Esbjerg n Skoghall Luda p 19 Noorhinder n Avonmouth Luise Emilie p 20 Kiel Lycaon 19 v Beiawan n Frincomalee Lydis W 18 V Stettin te Wasa Maasborg p 19 HIrsthals n Harlingen Madison Lloyd 19 v Beyrouth n Lattakia Magas p 20 K Villano n A'dam Main Lloyd 18 te Auckland Majorca p 19 Yarmouth n Lissabon Marathon p 19 de Azoren n A'dam Marcella 19 v Gent te Vlaardingen Marconi p 19 Kiel n Kotka Mare Bonum p 19 Sardinië Margriet Anja p 19 Ouessant Mari-Ann 19 te PateniemI Marinus Smits p 19 de Casquefs n Casablanca Mario 20 v Avonmouth te A'dam Marlscal Lopez 20 tt Antwerptn Markab p 20 Gibraltar n Liverpool Maron 18 v Cap HaitJen n Miami Mars 18 V R'dam te Harhngen Marteiishoek 19 te Harlingen Mataram 19 390 m WZW Madeira Mauritssingel 20 te Vlaaraingen Mcidoornsingel 19 200 m O Malta Meliskerk 20 v Duinkerken te Antw Memnon 19 op 330 m WNW Azoren Menjo 20 v Londen te Rotterdam Mentor 19 op 240 m NO Madeira Mercurius H 19 v R'dam n Oslo Meteoor p 20 Kiel n hielsinki Metropole 19 v R'dam n Littlehamp - ton Minos 19 V Kopenhagen n A'dam Mount Everest 19 dw Humber n Onega Mutua Fides p 20 Noordhinder n Poola Mylady p 19 Takoradi n Libreville Mynias 19 v Izmir te Antwerpen Myson 19 v Rouaan te Antwerpen Navis p 20 Kiel n Kopenhagen Neder-Weser p 19 Pinisterre Nederland 19 v Huil te Grimsby Nelly 19 v Rouaan n Newcastle Netta 19 90 m Z Lister n Huil Niagara 18 v Veilsiluoto n 7 Nieuw Amsterdam 20 te Rotterdam Nieuwe Waterweg 19 v Hamburg n Londen Nieuwland 19 v R'dam n Grange mouth Noblesse p 19 de Humber n R'dam Nomadisch 19 v R'dam n Kopen - hagen Noorderkroon 19 te Raahe Noordvaarder p 20 Terschelling n Karlshamn Nora p 19 Brunsb n Engeland Nova Zembla p 19 Brunsb n Gro ningen Novel 19 V Skutskar te Hamina Nykerk 20 v Marseille n Port Said Oberon 19 op 325 m N Azoren Oidambl 18 V Kotka n Oldekerk 19 500 m ZO Chagros cil Ommenkerk 22 te Melbourne Oostkerk 19 v Djeddah te Suex Oranje 22 te Acapuico Oranjefontein 19 v R'dam te tsremen Osiris p 20 Vlissingen n Nassau Pacaya 21 te Corpus Chrlstj Pallas p 19 K Villano n Hamburg Parkhaven 20 v Maceio te Santos Parthenon 19 v Newport News n Baltimore Pafria 19 v Hult n FlensburgPaul Westers 18 te GarstonPavonls 18 v Oskarshamn n 7Pegasus 20 te Rotterdam f Pepcrkust p 20 Pinisterre n R'dam Pergo p 19 Borkum n Kopenhagen PhtletaH 20 v R'dam II Leixoes Phoenix 19 v R'dam n Dublin Pirola 19 v Delfzijl n Rochester Poinciane 19 v New York n Bermuda Polydorus 18 v A'dam te Liverpool Poolster p 19 K Villano n Glasgow Primus p 19 Drogden n Munksund Prins Fred Hendrik 19 440 m W Valentis Prins Fred Willem p 19 Belle Isie Prins Joh W Friso 19 op 340 m WNW Landsend Prins W V Oranje 19 lOÓ m NO Quebec Prins Willem 4 19 310 m WNW Malinhead Prinses Irene 19 op 300 m WNW Ouessant Prinses Margriet 22 ta New York Proton 19 op de Tyne Pygmalion 19 v Hamburg te Bremen Raki 20 V Aqaba te Koweit Ramona 18 v Harlingen te Bremen Randfonlein 19 215 m W Luderltx - baai Regina Ida 20 te Londen Res Nova 19 te Harlingen Ria p 20 K Viltano n Duinkerken Ritornel p 20 Kiel n Gefie Rochab p 19 Kaap Spartivento Roeblah 19 250 m ZW Pto Rleo Roelof Buisman 19 te Goote Roepat 19 V Papeete n Noumea Rose 20 V Guernsey te Rouaan Rossen 19 170 m ZW Hanstholm n Gothenburg Rotterdam 19 640 m NNO Azoren Ryndam 19 op 930 m ONO New foundland Sagitta 20 v Antw te Tilbury Saloum 19 V Rouaan te Dakar Salvlnia 19 v Kings Lyhn n Petchora Santa Margherifa p 20 Kiel n Le - ningrad Sappemeer p 20 Texel n Bergen Sarpedon 17 te New York Schelde Lloyd 19 te 5ingapoi « Schie Lloyd 20 te Djibouti Schifiborg 19 v Swansea n 7 Schiekerk 20 v Hamburg te R'dam Schoktand 19 v R'dam n Bergen Schouwen 18 v Singapore n China Senegatkust 19 v Freetown n Abidjan Serooskerk 19 op 250 m NNW Perim Simonskerk 18 te Melbourne Situla 19 280 m Z Keap Verd ell Skadi p 19 Malta n Liverjsool Sliedrecht p 19 Gothenburg n Gdynia Sloterkerk p 19 Ouessant n Antw Soestdyh 19 op 250 m O K Race Solon 19 V St Lucia n Ft de France Sonsbeeh 20 te Delfzijl Spaarneborg p 20 Ameland n Londen Spaarnekark 20 210 m W Minihoy SpartK 18 V Gdftnsk A Cardiff Spica 19 V Goote n Ardalstangen Spiril 19 V Ipswich n Antwerpen Spolanda p 20 Ouessant n Dordt Spolesto p 19 de Burlïngs Spoorsingel 20 v Vlaardingen n Bayonne Stad Alkmaer p 19 Dungeness Sted Den Haag 19 68 m ZZW Dakar Stad Gouda 20 600 m NNO Azoren Start 18 V Zaandam n Rochester Steenkerk 20 v Duinkerken te Antw Stella Antares p 19 Oporto Stella Prima 19 in Golf v St Lau rens Steven p 19 K Vülano n Londen Straat Ball 19 310 m ONO Tristan da Cunha Straat Banka 20 te Lour Marques Straat Colombo 19 v Singapore n Hongkong Straat Franklin 19 v Port Harcourt n Freetown Straat Fremantle 19 180 m ZZO Mozambique Straat Magethaen 19 120 m ZW Reunion Straat Rio 17 v Santos n Yokohama Straat Singapore 17 v Sydney n Hobart Straat Soenda 19 v Kobe n Shanghai Straat van Diemen 18 te Singapore Streefkerk 20 v Suez te Aden Subra 20 op 25 m Z Messina Tare 19 op 700 m O New York Taras p 19 K Matapan n Hamburg Tempo l9 y Famagusta n 7 Tempo D 20 V tonden te R'dam Terschelling 20 te Londen Thaletas p 19 K Palos n Barcelona Theano 20 V R'dam n DubliD Tilly 20 te Zaandam Tim p 19 Texel n Bergen Tinda p 19 Vlissingen n Stockholm Tiny 20 v Gothenburg te Huil Tjibantjet 19 te Louren^o Marques Tjibodas 19 v Singapore n Mombasa Tjikampek 19 op 600 m NO Mahé Tjitjatengka 20 te Durban Tjiwangi 17 v Sydney n Japan Transit 20 v Sheerness te Ostende Trianca p 19 Borkum n Sharpness Trias Trader 20 te Rotterdam Trias Viking 21 te Rotterdam Triton 19 v Bremen n Rotterdam Triton B 19 V Cuxhaven te Antw Tweo Gezusters p 20 Terschelling n Gothenburg Twin 19 V Rotterdam te Hamburg Tycha 20 v Londen te Antwerpen Ubbergen p 20 Bornholm n A'dam Utrecht 19 op St Laurens rivier Ven der Hagen 21 te Durban Van Linschoten 17 v Yokohama n Manillr Van Riebeeck 19 v Muscat n Mu - kalla Vechtborg 20 v Hudiksvall te Delfzijl Veendam p 20 Brunsb n Den Helder Vega p 20 Brunsbuttel n Londen Vera p 20 Kiel n Stockholm Villarrica 19 190 m N Paramaribo Vlist 20 v Avonmouth te Montreal Volcnte 20 te Gdansk Volharding p 19 K Tossa n Barce lona Waibalong 19 v Djakarta n Sumbawa Wartena 19 te Emden Wegro p 19 Texel n Cuxhaven Westerdam 19 op 490 m W Lands - end Wiebold B6hmer 19 te Napels Wleldrecht 19 v Augusta te Tampa Willem Barendsz p 20 Vlissingen n Avonmouth Willem Ruys 20 te Rotterdam Willemstad 19 v Southampton n LissabonWilpo 20 te Zaandam Wim 2 20 te Duinkerken * Wolanda 19 v Zaandam n Bridge wafer Woltersum 19 v Hamburg ta Antw Wonosobo p 19 Pinisterre n Hamburg Ysselborg 19 v Mantyluoto n 7 Ystroom p 19 Shoreham n A'dam Zeeland 21 te Bangkok Zuiderkerk 19 v Bremen n Antw Zwerver 19 v Delfzijl te Ronnskar Tankvaart Abide 19 op 300 m NO Antigua Acmaea 19 v Montevideo n P Car - don Acteon 19 op 250 m N Azoren Alkmaar 19 op 450 m NNW Porto Rico Area 20 op 280 m WZW Dunedin Atys p 20 Bahrein n East London Burl S Watson 19 v Suez n Ras Tanura Caltex Amsterdam p 19 Kreta Caltex Arnhem 19 op 150 m NW Alexandria Caltex Delfzyl 20 v R'dam n Halm - stad Cattex Eindhoven p 19 Wight ' Caltex Gorinchem p 19 Kiel n Fre - dericia Caltex Leiden 19 op 185 m NW Alexandrië Caltex Madrid 20 nog rede Ras Tanura Caltex Nederland p 19 Beachy Head Caltex The Hague p 19 Muscat Camitia 19 te Barton verm 21 of 22 n Curacao Cinutis 19 V Thameshaven te Stock holm Crania 19 op 310 m NO Pto Rlco Doelwyk 20 v La Skhirra te Havre Elizabeth Broere 19 op 320 m NNO St Helena Esso Den Haag 19 te Rotterdam Esso Rotterdam 19 te Kalundborg Gülï Hollander p 19 Kaap St Vin - cent Guif Italian 20 te Rotterdam Gulf Swede p 19 Little Quoin Keizerswaard 19 op 523 m WZW Landsend Kenia 19 v Mena si Ahmadl n Ceuta Kermia 19 op 480 m ZZW Hong - kong IChasiella 22 te Perth Amboy %- Kopionella 20 v Lyttelton n Whan - garei Koratia 19 v R'dam te Le Havre Korenia 19 v Vado te Napel » Kossmatelta 19 v Madang n Pladju Krebsia 19 op 986 m NW Azoren Kylix 19 te Purfleet verm 22 v Thameshaven n Saltend Kitling-hoIme-Hamburg dokken Liberty Bell p 19 Pinisterre Mohamed Reza Shah 19 480 m O Mombasa Moordrecht 19 150 m ONO Kaap Varella Munttoren 19 op 120 m ZO Halifax Naees Commander 19 v Mena n Hohe Schaar Naess Llon 19 135 m N Tobroek NIsta 19 V Gothenburg n Zwarte Zee Ondina 19 op 310 m NNO Karachi Pendrecht 20 v Durban ta Antw Philldora p 19 Malta n Tranmera Phitlppla p 19 Cadiz n Skaramanga Purmerend p 19 Ambrose L.S n Pta Cardon Reza Shah the Great 19 v New York n Aruba Schelpwyk 19 op 250 m O Para - maribo Scherpendrccht p 19 Kochl n Van couver Senegal 20 70 m W St Nazatre n Antwerpen Sepia 19 op 120 m NNO Pinisterre Tamara 19 v Ravenna n Livorno Viana p 20 Masirah 26 te Suei verwacht Videna 19 v Geelong n B Mashur VIvipara 19 v Mena te Lavera W Alton Jones 19 900 m O Para - maribo Zafra 19 op 410 m H Mona ail 1 *^ 
ts MAANDAG 22 JTJNI 1984 UTRECHTSCH ÏWEUWSBLad Eén van de belangrijkste momenten in iiet leven je eerste baan Dan begint de nieuwe toekomst die voortaan je leven zal vullen Nu weet iedereen dat het belangrijk is als je hierin een specialisatie kiest Vandaar dat de Gerofabriek aan haar nieuwe medewerkers extra zorg besteedt De eerste dag op kantoor is een introductiedag Er wordt dan verteld over de ontwikkeling van de Gero-fabriek en de Gero produkten er is een rondleiding door het bedrijf een film programma er is een kennismaking met je chef er zijn de nieuwe contacten met je collega's waarbij vrienden en vrien dinnen voor het leven worden gevonden Dat is de ouverture van een prettige werktijd bij GERO A!s na het lezen van deze advertentie je interesse gewekt is kom dan eens praten op onze personeelsafdeling De heer Visser zal je graag alles over je nieuwe baan vertellen O ja stel het niet uit Ook al heb je nog geen einddiploma in je zak Je bent er niet minder welkom om Je kunt bij ons terecht iedere werkdag van 9 - 12 en van 2 - 5 uur en op dinsdagavond van 7t-.8 uur N.V GEROFABRIEK Geroplein 1 Tel 03404-13311 ZEIST n Wij hebben op onze VERKOOPAFDELING nodig a STENO TYPISTE Nederlands b ADMINISTRATIEF MEDEWERKER(STER Bezif U een behoorlijke algemene onfwikkeling bijvoor beeld Ulo opleiding en heeft U interesse in één van deze functies schrijf ons dan eens een sollicitatiebrief met uit voerige inlichtingen U heeft dan kans te w/orden uitgeno digd voor een taak op een dynamische afdeling waar het verkoop-team reeds jarenlang op prettige wijze samenwerkt Wij honoreren deze functie mef een goed salaris 4 % vakantiegeld 14 werkdagen vakantie 5-daagse werkweek reisgeldvergoéding buiten Utrecht nmis paistoe n.T •¦• rotsoord 3 - utrecht Floorance Vloerbekleding de thuisvróuw en de huisvrouw tisch wonen Sfeer huiselijkheid van te worden Daarom kreeg behaaglijke kleuren die met elke Nieuw helemaal nieuw is Krommenie maakte het voor inu Want u wilt prachtig én prak en intimiteit creëren zonder er de slaaf Floorance zo'n verwarmend dessin en acht persoonlijke woonnoot harmoniëren Daarom werd op het verende en zwijgzame kurken ondertapijt een vloerbekleding ontworpen die zó weinig onderhoud vraagt dat zij daarom alleen al jaren langer meeloopt Ook als u zes naaldhakkende dochters heeft Ga Floorance ontdekken bij uw woninginrichter Op al uw vragen heeft hij het ant woord Behalve waarom deze „ dure " vloerbekleding zo goedkoop is f 13,75 per m ^ het nieuwste Op de vloer komt van Krommenie T viva cento GRATIS RIJLESSEN EN RIJBEWIJS cyl tweetakt 98 cc 4,7 pk snelheid 76 km/u benzine 1:54 Stichtse Houthandel N.V Wittevrouwensingel 80 - Utrecht vraagt FAGTURISTE/TELEFONISTE Bij voorkeur Ulo-opleiding Voor pittige accurate kracht bieden wij een prettige werkkring met gunstige arbeids voorwaarden Modem Ingericht kantoor Sollicitaties met de hand geschreven te richten aan ons adres TRANSPORTBEDRIJF vraagt CHAUFFEURS voor vrachtwagens van 8 en 12 ton Voor prima werkkrachten zeer goede salarisregeling Brieven onder nummer 2-2902 aan het bur U.N * 999 DOLF VAN DER MADE Voorstraat 81-83 - Utrecht - Tel 830-12609 s I N I s i BOUWMATERIALENHANDEL " vraagt PERSONEEL VOOR HAAP WERF EN MAGAZIJNEN voor het laden en lossen van wagons en vrachtwagens Brieven onder nummer 2-2903 aan het bur U.N Het WIT-GELE KRUiS afd Utrecht vraagt een ASSISTENT ADMINISTRATEUR Voor deze functie die de verzorging van de boekhouding en de andere administra tieve taken van de vereniging omvat zijn de diploma's boekhouden en M.B.A ver eist Zij die binnenkort examen doen kunnen eveneens solliciteren Uitvoerige sollicitaties Sn te zenden aan het h« stuur p.a van Everdingenlaan 10 Utrecht 

Kranten

Ga naar